Utrechts Nieuwsblad vrijdag 11 maart 1938

UTRECHT S GROOTSTE DAGBLAD 32 000 OPLAGE Directeur J v STRATEN Höofdtedacleiir Mr Dr C J GOEDHART DE BILT VERWACHT Meest zwakke wind van Noord via Oost naar Zuid Oost draaiend ochtendmist later opklarend droog weer koude nacht overdag weinig verandering in temperatuur IJTRE(HTS(H Telef Adminisirali'e 10026 en 17353 Posl giro no 154949 NIEUWSBLAD Telefoon Bureaux der Redactie 14507 en 17352 VRIJDAG II MAART 1938 UITG v.h JOH DE LIEFDE N.V BUR DRIFT 23 UTRECHT TELEGRAM-ADRES „ NIEUWSBLAD " Incidenten in Oostenrijk Schuschnigg dreigt met staat van heleg Er komen ook stembiljetten met ¦^ JPPER SUZBO/i %^ ÖO-S-T'Z'H'i f-SALZBURGL^^T I E R MARKE M -,,{;?/ riR'ot ilKARINTlÊ ' KLASEN^URT Een overzichfskaartje waarop duidelijk de verschillende provincies van Oos tenrijk met de respectievelijke hoofdsteden zijn aangegeven Leon BItim formateur Belch ite door Francois troepen veroverd VRIJWEL DE GEHEELE BEVOLKING GEËVACUEERD VELE GEBOU - WEN VERWOEST Van den United Press-correspondent BELCHITE 11 Maart - De troepen van Franco zijn nadat zij een geslaagde flankbe v/eging hadden uitgevoerd waardoor de re publikeinen gedwongen werden in allerijl te vluchten Belchite binnengetrokken De operaties waren gistermorgen vroeg hervat toen een twintigtal batterijen die gedurende den nacht naar voren waren gebracht in gereedheid waren om de posities waar de linkschen zich had den teruggetrokken te beschieten Deze waren hoofdzakelijk in olijfboomgaardeo gelegen aan beide zijden van den weg Belchite — Fuentetodos De troepen die Belchite nog trachten te verdedi gen leden dusdanige verliezen dat zij moesten op geven Onder de republikeinsche troepen waren sol daten die deel uitmaakten van de internationale brigade De geheele burgerbevolking is geëvacu eerd en vele gebouwen zijn verwoest Een groot aantal personen van de internationale brigade wer den gevangen genomen De rechtschen hebben een groote hoeveelheid oorlogsmateriaal buitgemaakt Luchtaanval op Reus Naar United Press verder nog meldt hebben twee escadrilles bommenwerpers van de luchtmacht van Franco het ten Westen van Tarragona gelegen stadje Reus aangevallen Zes personen werden ge dood en 21 gewond Later keerden de vliegtuigen weer terug en wierpen nogmaals een aantal bom men op het stadje uit waarbij 1 persoon werd ge dood en twee inwoners verwondingen opliepen Naar Havas uit Madrid verneemt zijn de recht schen ook in de ten Noorden van de hoofdstad ge legen Sierra de Guadarrama tot het offensief over gegaan Zij overvielen de republikeinsche stellingen niidden in den nacht met het ge^^olg dat hun te genstanders die op dezen onverwachten aanval niet gerekend hadden naar de tweede linie moes ten terugtrekken Verscheiden heuvels zijn door Franco's troepen bezet o.a de Col Reventon en de toppen van de Los Claveles Volgens een later bericht zouden de republikeinen bij een tegenoffen sief verscheiden stellingen heroverd hebben De Strijd is in dezen sector nog onbeslist Het ministerie van landsverdediging te Barce lona publiceert het volgende communiqué HET ZUIDFRONT VAN SARAGOSSA Oostelijk leger Het offensief der rechtschen duurt voort Wij moesten Puebla de Alborbon Cor tes de Aragon Muniesa en Ermita de San Gregorio ontruimen Wij ondernamen tegenaanvallen en maakten talrijke krijgsgevangenen waaronder vele Italianen Tijdens twee luchtgevechten verloor de vijand ze ven vliegtuigen en wij zes Van de overige fronten is niets te melden Complot ontdekt legen Cubaahsche regeering Burgemeester van Havana en andere hooggeplaatste autoriteiten gearresteerd HAVANA 11 Maart Havas — De burge meester van Havana Guillermo Belt en een twin tigtal andere hooggeplaatste personen wier namen geheim gehouden worden zijn gistermorgen gear resteerd omdat zij betrokken zyn bij een complot dat tegen de Cubaansche regeering gericht is De recherche heeft aan de pers medegedeeld dat het complot gefinancierd werd door senator Octavio Rivero en men o.m van plan was kolonel Batista den chef van den generalen staf te vermoorden Tientallen politieke persoon lijkheden zouden aan dit complot hebben deelge nomen Zij zouden direct of indirect gesteund zijn door den oud-burgemeester van Havana Alexandre Vergara door Emeterio Santovenia oud-secretaris van den president der republiek en den Duitschcn socialist Ludwig Renn Volgens de recherche hebben leger en vloot zoo goed als geen rol in het complot gespeeld Slechts vijf korporaals behoorden tot de samenzweerders Het is gebleken dat vijf politieke partijen o.a de communisten en de nationale boerenpartij getracht hebben kolonel Batista uit den weg te ruimen Onder de gearresteerden bevindt zich ook de so Siaüstische schryver M a r i n e 11 o neen WEENEN 11 Maart United Press — Schuschnigg heeft naar men hier met stelligheid be weert Donderdag het kabinet ervan in kennis gesteld dat hij niet zal aarzelen den staat van beleg af te kondigen tijdens het plebisciet in dien dit noodig mocht zijn om de orde te handhaven Er gaan geruchten over ernstige wrij ving in de regeering hardnekkig wordt beweerd dat zoowel Seyss Inquart als Glaisse-Horstenau die thans in Duitsch land vertoeft reeds hun ontslag hebben ingediend in antwoord op Schuschnigg's aankondiging van den staat van beleg De stemming in de hoofdstad is reeds zeer gespannen Men gelooft dat de spanningen eigenlijk sterker zijn dan in 1934 Er is reeds geschoten en ei heeft reeds bloed gevloeid Talrijke arresta ties hebben plaatsgevonden Gistermiddag werd de stemming te Weenen heftiger Betoogigen der natio - naal socialisten werden door de politie ontbonden De betoogers probeerden op nieuw groepen te vormen doch er wer den versperringen opgericht Vliegtuigen hebben tal van pamflet ten van het Vaderlandsche Front uitge strooid waarin de patriotten worden uitgenoodigd te stemmen voor een vrij Oostenrijk en voor Schuschnigg Om negen uur des avonds werd ver nomen dat zich verscheidene inciden ten hadden voorgedaan nationaal-so cialistische betoogers hadden de ruiten van een koffiehuis vernield en de vitrine van een districtsbureau van het Vader landsche Front Van den zetel der legitimisten werd een vlag neergehaald en verscheurd terwijl er eenige r«i ten werden vernield Op den hoek van de Opera en de Karntner strasse liepen eenige personen kwetsuren op bij een botsing tusschen groepen betoogers Agenten en bereden politie hebben eenige charges moeten uitvoeren op de betoogers die steeds opnieuw probeerden samen te scholen Later in den avond was het nog rumoerig op den hoek van de Ring strasse en de Schwartzenbergplatz Naar gemeld wordt is het ook in de provincie tot incidenten geko men met name te Innsbruck en Graz Te Innsbruck moest de politie optreden om een botsing tusschen politieke tegenstanders te verhinde ren Te Graz hebben zich verschei - dene incidenten voorgedaan Er zijn daar tien personen gewond Bü de betoogingen te Weenen zouden in het geheel 25 personen zijn gewond Tegen half elf werd het rustiger op straat De betoogers gingen uiteen en keerden zonder dat zich vermeldenswaardige incidenten voordeden naar hun woningen terug Tijdens demonstraties in Linz is te middernacht op het raadhuis de hakenkruisvlag geheschen Ook in de Opper-Oostenrijksche stad Lambach is het tot vrij ernstige incidenten gekomen Nationaal socialisten en communisten welke laatsten voor het plebisciet betoogden werden hier handgemeen Naar United Press nog meldt heeft de Oos tenrijkschc regeering door den radio-omroep bekend gemaakt dat er stembriefjes met het woord „ neen " Zondag aan de stembureaus be schikbaar zullen zyn In verband hiermede herinnert inen zich dat oorspronkelijk geen stembriefjes met „ neen " zouden worden uit gegeven zoodat zij die met „ neen " wenschten te stemmen een speciaal biljet moesten vra gen DUITSCHLANO ' • innsbmckJ m TIROL tpHAR ^ ^¦ rg - f BRENNER PAS ZWITSER -;' LD -.> r T A L I Ê Socialistenleider bereid tot uiterste te gaan PARIJS 11 Maart Havas — Toen de leider der Fransche socialisten Leon Blum gistermiddag na een be zoek aan president Lebrun het Elysée verliet verklaarde hij „ De president der republiek heeft mij zooeven opge dragen een kabinet samen te stellen Ik ben vastbesloten tot het uiterste te gaan ter uitvoering van de taak die hij mij heeft toevertrouwd Ik zal er naar stre ven een regeering te vormen die door de omstandigheden geëischt wordt n.l een stabiele duurzame en krachtige regeering die in staat zal zijn alle krachten der democratie te vereenigen en mee te trekken " Blum voegde hieraan toe dat hij onmiddellijk Jeanneney en Her ri o t ging raadplegen De socialistische parlementsfractie heeft zich uitgesproken voor vorming van een volk^Eront regeering onder socialistische leiding De radicaal-socialistische Kamefractie heeft na de Kamerbijeenkomst vergaderd en eenstemmig een motie van vertrouwen In de regeering en in Chautêmps aangenomen Het politieke bureau der communistische partij heeft de socialistische partij een schrijven doen toekomen waarin wordt aangedrongen op een onmiddellijk bijeenkomen van de commissie van overleg der beide partijen De fractie van de republikeinsche federatie heeft na vergaderd te hebben een communiqué gepubliceerd waarin gezegd wordt dat Chau temps op een oogenblik dat volgens zijn eigen verklaring ernstig waa zijn plicht in den steek gelaten heeft Op een door de radicaal-socialisten belegde ver gadering heeft D a 1 a d i e r verklaard dat Blum hém had verzocht de radicaal-socialistische partij te vragen of ^ hetiid is haar jnedevverkipg te Reservisten moeten onder de wapens komen WEENEN 11 Maart Havas - Bondskan selier Schuschnigg heelt alle ongehuv/ de reservisten van de lichtinq 1915 die min stens tien maanden gediend hebben onder de v^apens geroepen Deze maatregel dient ter verzekering van de orde tijdens de volksstem ming De reservisten moeten zich onverv/ijld melden De Weensche politie beeft een speciaal verbod van optochten afgekondigd Protesttélegratnmen Uit Graz zijn aan Bondspresident Miklas en aan minister dr Seyss Inquart telegrammen gezonden van den volgenden inhoud „ De volkspolitieke referent van het Vaderland sche Front Stiermarken protesteert tegen de vol gens de Mei-grondwet Inconstitutioneele volks stemming wijst op artikel 65 en 172 der Mei grondwet kondigt de desbetreffende stappen aan en eischt van den Bondspresident nakoming der grondwet " Zie verder pag 2 NEDER UNZ OOSTENRIJK > o ^^ JoTG o S L A V » e N /' p verleenen aan een regeering die een weerspiege ling van het volksfront vormt Er werd een motie aangenomen waarin de aanwezigen hun aanhan kelijkheid aan het volksfront betuigden doch tevens den wensch te kennen gaven gerustgesteld te worden omtrent handhaving van de niet inraengingspolitiek en de financieele politiek waarbij er nog eens op werd gewezen dat de radicaal-socialistische partij tegen valuta-controle is De socialistische fractie heeft slechts korten tijd vergaderd Blum bracht verslag uit over de besprekingen die hij gevoerd heeft en kondigde aan dat hij eveneens besprekingen zou voeren met de communisten om hun ook deelneming aan de regeering aan te bieden De fractie sprak haar vertrouwen in B 1 u m uit voor het voortzetten der besprekingen Houding der C.Q.T Het Fransche vakverbond de C.G.T heeft een communiqué gepubliceerd waarin het mededeelt dat het niet zou kunnen toelaten dat de sedert Juni 1936 verworven sociale verbeteringen aan getast worden De C.G.T is steeds bereid tot loyale samenwerking tot instandhouding van het volksfront met een regeering die den eed van den 14den Juli eerbiedigt en het programma van het volksfront wil toepassen De C.G.T keert zich voorts tegen de voor rechten der geldmachten en besluit met te wijzen op het trage verloop van het proces tegen de C.S.A.B Gisteravond is Paul R e y n a u d bij de woning van Blum aangekomen Vincent Auriol was daar reeds aanwezig Leon Blum heeft voorts besprekingen gehad met Duclos Thorez en Gitton Paul Reynaud verliet om half elf de wo ning van Leon Blum Hij verklaarde met Blum algemeene onderwerpen en met name da economische en financieele vraagstukken te heb ben besproken Na een bijeenkomst van het Nationale Comité van het Volksfront werd geen communiqué uit gegeven Het persbureau van de commimistische partij heeft ten aanzien van het onderhoud van Blum met Thorez Duclos en Gitton mede gedeeld ' dat Blum de vertegenwoordigers van de communistische partij op de hoogte heeft ge steld van zijn eerste stappen tot vorming van een nieuwe regeering Thorez herinnerde eraan dat de communistische partij overeenkomstig den wensch van het land een regeeiing van het Volks front verlangt jOpdat het prograjama van dit front wdr^t uitgevoewl Geen Duitsch ultimatum Troepenbeweging hij de Oostenrijksche grens BERLIJN 11 Maart A.N.P — In verband met het in Weenen in kringen van het Vaderlandsche Front verspreide gerucht volgens hetwelk de Duitsche rijksregeering een ultimatum gericht zou hebben tot de Oostenrijksche regee ring met den eisch de volksstemming uit te stellen verklaren politieke krin gen te Berlijn dat van een dergelijk z.g ultimatum niets bekend is Het gerucht volgens hetwelk Duitschland do grens naar Oostenrijk zou hebben gesloten is niet juist Het vindt zijn oorsprong in het feit dat de Duitsche grensposten versterkt zijn en dat de waakzaamheid verhoogd is Voorts wordt nog vernomen dat behalve lich ting 1915 ook de vrijwillige militie door de Oostenryksche regeering is opgeroepen om da openbare orde te handhaven tydens de volks stenuning Een nader bericht van Stefani meldt omtrent den toestand aan de Duitsch-Oostenrijksche grens dat deze aan Duitsche zijde gesloten is voor het kleine grensverkeer De Duitsche douane-ambte naren doen gewapend dienst Volgens in Britsche militair ^ tringen verkregen aanwijzingen heeft Hit lef vannacht besloten eenige detachemen * ten stormtroepen te mobiliseeren om deze naar de Oostenrijksche grens te zenden teneinde den loop der gebeur tenissen gade te slaan Volgens dezelfde inlichtingen zijn da spoorwegverbindingen tusschen Oosten rijk en Duitschland ten Noorden van Salzburg verbroken en vinden in dit gebied troepenbewegingen plaats Men verwacht dat deze toestand aan leiding zal geven tot overleg tusschen Parijs en Londen Zie verder pag 3 Schacht blijft nog vier jaren op zijn post BERLIJN 11 Maart D.N.B - Aangezieit de ambtsperiode van den president van het directorium der Rijksbank rijksminister Dr < Hjalmar Schacht 16 Maart 1938 teri einde loopt heeft de Führer en rijkskanselier Dr Schacht overeenkomstig paragraaf 6 van de wet op de Rijksbank v/ederom voor den duur van vier jaren benoemd tot president van het directorium der Rijkibank Dr Schacht ' Voor een hedenmorgen door Dr Schacht gehouden redevoering over de Duitsche financieels lolitiek ^ e elders 
UTRECHTSCH NIEUWSJL/iD No 266 Vrfjdgg II Maart 1938 EERSTE BLAD De censuur op de Duitsche bladen Muiterij onder Japansche troepen te Sjanghai Even neutraal als " 4711"Eau de Cologne is " 4711 " Matt-Creme Haar frissche geur past bij elk par fum bij elke poeder " 4711 " Matt Creme beschermt de huid en geeft haar de zoo begeerde zacht matte teint Vervolg van pag 1 Hel Duitsche Nieuws Bureau melcll dal volgens een mededeeling van depersafdeeiing der politie van heden af lol en mei Dinsdag a.s alle in Oostenrijk toegelaten uil Duitsch land ingevoerde bladen te voren aan ver scherpte censuur onderhevig zullen zijn hei geen wil zeggen dat deze bladen pas bij de abonné's zullen mogen worden afgeleverd en op straal mogen worden verkocht nadat zij daartoe zullen zijn vrijgegeven Van de zijde van het Duitsche gezantschap werd geprotesteerd tegen de aangekondigde verscherping jder censuur op de Duitsche bladen Het feit dat Von Papen weer te Weenen gearriveerd is en naar men zegt gistermorgen cenige bezoeken gebracht heeft om zich op de hoogte te stellen van den toestand wijst wel op de belangstelling die Duitsche kringen in den Oosten rykschen toestand hebben De Duitsche bladen publiceeren de aankondiging van de volksstemming in Oostenrijk onder opschrif ten als „ Merkwaardige volksstemming in Oosten ryk " of „ Overrompelende stemming in Oostenrijk " Volgens de Berliner Boersenzeitung kan reeds bij voorbaat vastgesteld worden dat een zoo plotse linge aankondiging der volksstemming evenals de „ ten deele ongelooflijke " bepalingen der stemming een werkelijke en waarheidsgetrouwe weergave van den volkswil nauwelijks mogelijk zal maken Het Berliner Tageblatt schrijft o.a er zijn niet eens kiesUjsten en iedere controle ontbreekt Aan een vrije stemming is onder deze omstandigheden niet tê denken Dit alles houdt een volkomen ondubbel zinnig commentaar in over de oogmerken van de organisatoren van deze zeldzame actie De Berliner Lokal-Anzeiger wijst erop evenals overigens de andere bladen dat men thans eerst moet afwachten hoe dit ongelooflijke bericht over een zoogenamde „ volksstemming " in Oosten rijk zelf opgenomen wordt en welke de houdüig van het Oostenrijksche volk zal zijn Indruk te Rome Uit Rome In Italiaansche regeeringskringen geeft men als zijn meening te kennen dat Zondag a.s de volksstemming een opklaring zal brengen zoowel voor de situatie in Oostenrijk als voor de verhouding Duitschland — Oostenrijk De Italiaansche openbare meening ziet volgens Havas in het initiatief van Schuschnigg den wensch een einde te maken aan het illegale optreden van den kant van zekere Oostenrijksche nationaal-so cialistische elementen De Italiaansche bladen be perken zich er toe zonder commentaar melding te maken van de volksstemming Wel geven zij uitvoe rige uittreksels uit de redevoering van Schuschnigg in InnsbrUck Uit Londen Diplomatieke kringen te Londen vol - Stop dien hoest welk « U overdag kwelt en ' s nachts belet te slapen Stop dien hoest direct maar bedenk dat die hardnekkige hoest-buien alleen maar kunnen worden verdreven door een krachtig en doeltreffend werkend mid del de nieuwe versterkte Abdijsiroop AbdÜsiroop I3 vanouds een natuurlijk kruiden middel bereid uit oude beproefde geneeskruiden welker verrassende werking op aandoeningen der ademhalinga-organen wordt erkend en geroemd Bovendien echter is in de nieuwe Abdijslroop nu nog toegevoegd de krachtigste hoest-bedwingen de stof welke er bestaat namelük de „ codeine " De nieuwe versterkte Akker's Abdijsiroop ver « enigt dus nu In zich de zachte maar grondige ¦ werking der geneeskruiden en de snelle zeer krachtige werking der codeïne en daarom noemt men Abdljsiroop „' s Werelds beste Hoest-siroop '* AKKER's versterkte ABDUSIROOP Flacon 90 et 1.50 2.40 1 4.20 Overal verkrijgbaar Boe grooter flacon hoe voordeeliger het gebruik Twee en dertig Arabieren gedood bij botsing in Palestina HAIFA 11 Maart Reuter — Gemeld wordt dat gisteravond by Safed slag is geleverd tu8 schen militairen en politie eenerzyds en een bende van meer dan honderd gewapende Arabie ren anderzijds Vliegtuigen zyn in actie gekomen Naar men zegt zijn twee-en-dertig Arabieren gedood door bommen en mitrailleurvuur uit de vliegtuigen gen naar Havas meldt de gebeurtenissen in Oos tenrijk met groote aandacht Het door de nationaal-socialisten genomen be sluit zich te onthouden van stemming wordt uit gelegd als een aanwijzing dat het Duitsche rijk niet de manier waarop Schuschnigg besloot een beroep op het volk te doen goedkeurt evenmin als de wijze waarop deze volksstemming wordt ten uitvoer gelegd Men hoopt dat de volksstemming in kalmte zalgeschieden en dat geen enkele wanordelijkheid devoorwendselen zal kuhnen geven voor buitenland sche inmenging een gebeurlijkheid waarvan menhet gevaar niet onderschat ernstige ongeregeldheden Volgens de laatste berichten droegen de betoo gingen der nationaal-socialisten een ernstig ka rakter Bij hun terugkeer naar het Bruine Huis te Lïnz kwamen verscheidene nazi's in botsing met miliciens van het stormkorps de organisatie van het Vaderlandsche Front er werd van de vuurwapens gebruik gemaakt Drie nazi's werden gewond waarvan twee ernstig Nationaal-socialistische ' versterkingen ontmoet ten onderweg acht stormkorpslieden die in den loop van een nieuwe vechtpartij ernstig gewond werden en naar het ziekenhuis moesten worden vervoerd Om één uur in den morgen belegerden de nazi's het gemeenschappelijke gebouw van het Vader landsche Front en het stormkorps en eischten uitlevering van de miliciens die op de nazi's ge schoten hadden De Linzer politie vroeg in ver band hiermede versterking Intusschen ontvingen de nationaal socialisten de verzekering dat een onderzoek zal worden ingesteld waarop zij zich verspreidden en de rust weerkeerde Bevestigd wordt dat aan beide zijden gewonden gevallen zijn VAN RUN'S o > MasTE.Ra > > V!Z:iéJ IM 90 GENERAAL HATA ZEQT Japan's houding blijft ongewijzigd Hei incident met China is thans in zijn tweede stadium gekomen neraal Hata Gei SJANGHAI 11 Maart Domei — In zijn eerste persgesprek na het aanvaarden van zijn functie van opperbevelhebber van de Japansche troepen in Sjanghai heeft generaal H a t a o.a gezegd dat het Chineesch-Japan sche incident thans in zijn tweede sta dium is gekomen Er is geen reden dat de krachtige houding van Ja pan zal gewijzigd worden na de wis seling van het op perbevel Zoolang de nieuwe regee ring in Centraal China een anti - communistische houding aanneemt zich keert tegen Tsjang Kai Sjek en een pro Japan-sche politiek voert zal zij door de Japansche autoriteiten worden gesteund H a t a acht het onnoodig te zeggen dat de buitenlandsche belangen in China volledig zullen worden geëerbiedigd doch het lastig vallen van militairen en onwettig optreden zal niet worden geduld Vertrouwensvotum voor Belgische regeering BRUSSEL 11 Maart Belga — De Kamer heeft met 117 tegen 29 stemmen en 25 onthoudin gen van Roomsch-Katholieken een motie aangeno men welke de afgevaardigde Fischer had Inge - diend op grond van een interpellatie van den af gevaardigde Philippart waarin critiek werd uitge oefend op - enkele benoemingen waartoe de regee ring onlangs besloten heeft Hoofdzakelijk ging het hier om de benoeming van den socialist en vroe geren vakvereenigingsleider Renier tot directeur van de staats-spaarkas Aan de thans aangenomen motie had de regee ring de kwestie van vertrouwen verbonden POTTEN - 65 1 - 2 TUBEN - 40 - 65 Des avonds voor voeding en ver sterking van de huid " 4711 " Cold Cream Patriarch Cristea wendt zich tot den opperrabijn BOEKAREST 11 Maart Havas — Miron Cristea de patriarch der Roemeensche Ortho doxe kerk en minister-president heeft zich tot ' den opperrabbijn van Roemenië gewend met een schrij ven waarin hij hem verzoekt op 13 Maart a.s in alle synagoges gebeden te laten zeggen voor den vrede en eensgezindheid onder de burgers voor het land en den koning en tenslotte om „ de geloovigen te ontslaan van alle eeden die zij misschien voor kerkelijke autoriteiten hebben afgelegd " In Joodsche kringen wordt deze stap van den patriarch met sympathie ontvangen Men merkt echter op dat de kwestie der politieke eeden van belang is voor de anti-semietische partijen der uiterste rechterzijde en niet voor de Joden Niettemin prijst men zich gelukkig te zien dat de patriarch de verschillende godsdiensten op voet van gelijkheid behandelt indien het gebeden voor het nationale welzijn betreft Tsjang Kai Sjek is nog steeds vol vertrouwen HANKAÜ 11 Maart Reuter — In dezer da gen gevoerde gesprekken tusschen den Chinee schen generalissimus Tsjang Kai Sjek en buiten landsche vrienden van hem heeft de Chineesche legerleider uitdrukking gegeven aan volledig ver trouwen in de uiteindelijke overwinning van China HU verklaarde dat de kracht van het Chineesche leger vergeleken bij zijn sterkte in den aanvang der vijandelijkheden binnen twee maanden ver dubbeld zal zijn In antwoord op een vraag naar zijn eventueele verblijfplaats in de toekomst ant woordde de maarschalk Het zal niet verrassend zijn wanneer wij elkander weer in Hankau ont moeten Het is zelfs mogelijk dat dit in Nanking geschieden zal " De buitenlandsche vriend van Tsjang Kai Sjek had deze vraag gesteld omdat hij binnenkort naar Europa zou vertrekken Joden moeten verdwijnen uit de Duitsche bankzaken BERLIJN 11 Maart D.N.B — Dr Ley heeft gisteren in het Sportpaleis een rede gehou den voor het personeel van banken en verzeke rings-maatschappijen Hij zeide hierin o.a dat men niet zal rusten voor de laatste Jood uit de Duitsche banken verdwenen zal zijn Vervolgens heeft Dr Ley een rede gehouden voor de Berlijnsche ambtenaren in de Deutsch landhalle Hier heeft hij gezegd dat het nationaal socialisme geenszins den godsdienst vijandig is Volgens berichten uit Chineesche bron zouden twee officieren en 500 soldaten in arrest zijn gesteld HANKAU 11 Maart A.N.P — Het Chinee sche persbureau verklaart van betrouwbare zijde ' te hebben vernomen dat te Sjanghai twee Japan sche officieren en 500 Japansche soldaten van de 102e en 103e Japansche divisie in arrest gesteld zijn en spoedig voor den krijgsraad zullen moeten verschijnen beschuldigd van aanzetting tot muii terij Naar verklaard wordt heeft de ontdekking van dit complot onder de Japansche troepen in China groote opwinding veroorzaakt Generaal Hata de pas benoemde opperbevelhebber in Midden-China heeft de publicatie van alle berichten hierover ver boden Twee Chineesche verslaggevers die mel ding van het complot hadden gemaakt zijn door de Japanners gearresteerd Officieel wordt vernomen dat twee officieren van den Japanschen generalen staf Foegawa en Takada onlangs te Loengsi bij Hantsjau door Chi neesche ongeregelde troepen zijn gedood Na operaties die vier weken geduurd hebben ia de provincie Sjansi thans geheel door de Japan pers overwonnen De Japansche autoriteiten zijn thans van oordeel dat zij de vijf Noord-Chlneescho provincies geheel in hun macht hebben Uit Tokio In de Lagerhuiscommissie voor de nationale mobilisatie heeft het Ud van de Seijoekal partij I z o e m i gewezen op de noodzakelijkheid het bewind van Tsjang Kai Sjek omver te werpen door militaire operaties gepaard gaande met een krachtig diplomatiek optreden I z o e m 1 zeide dat de Japansche diplomaten een betreurens waardige inactiviteit hebben getoond waardoor in het buitenland wellicht de indruk is gewekt dat Japan een oorlogzuchtig land is De minister van buitenlandsche zaken H i r o t a antwoordde dat de buitenlandsche politiek van Japan zooals herhaaldelijk uiteengezet is streeft naar handhaving en bevordering der vriendschap pelijke betrekkingen met andere mogendheden in het belang van den wereldvrede en naar uitroeiing van het communisme H i r o t a verklaarde dat de Japansche politieK ten aanzien van het „ incident " in China ongewij zigd is en hij sprak als zijn meening uit dat de houding van Engeland en Amerika tegenover Ja pan zich ten goede keert KERKNIEUWS Ned Herv Kerk Beroepen te Nieuwe Tonge Ds A v d Kooij te ^ Nieuwpöort te Heog Ds K Roubos te Steggerda teMeeuwen e.a Ds C J de Haan te Scrierpenisse te Akkerwoude Ds J W van Barneveld te Zuid^a wolde te Ruinen Dr Ds P A Stapert te ' s-Hee "-' renberg te ' s-Grevelduin-Capelle Ds F H Oos - ^ tenbrug te Gouderak te Eist bij Nijmegen Ds J ^ van Dijk te Oldenzaal te Groesbeek Ds A Blanson Henkemans te Nisse te Jelsum Ds G W Scholte te Oudeschild Aangenomen naar IJ muiden Ds G F Callen bach te Hall G naar Koudekerk a.d Rijn Ds F G van Binstaergen te Koudum naar Ritthem H Bartlema hulpprcdiker te Markelo naar Om melandeïwijk H Witvliet candidaat te Herkingen ^ Drietal te Jelsum Ds G W Scholte te Oude schild Ds L J V d Kam te Heer Hugowaard en Ds H W van den Bosch te Nieuwland Z Qeref Kerken Beroepen te IJmuiden vacature Ds R J v d Meulen Ds A S Timmer te Bedum Aangenomen naar Wagenborgen Ds B Tim « mer te Hijken Qeref Qetneente Bedankt voor Genemuiden Ds W C Lamain te Rotterdam VERWEKT GEEN KRAMP • ii opothekert en drogiiten in verpakkina«n mtk 10 30 en 60 rabtetren » Het groote Avontuur Roman uit de tropen door Frans Demers 21 RIEFENBERG'S AVONTUUR Alleen zij die Riefenberg intiem kenden en dat waren maar enkele pei'sonen bleven aan zyn onschuld gelooven al konden ook zij niet de min ste verklaring vinden voor die geheimzinnige ver dijnmg Voor al de anderen die van ver of nabij iets met het goudland te maken hadden bestond er niet den minsten twijfel betreffende de schuld van den journalist En toch was Riefenberg geen misdadiger Hg was noch een moordenaar noch een gouddief maar het slachtoffer geworden van een vreemd avon tuur Toen hij dien zonmigen morgen per auto Nizi verliet om zich naar Mongbwaloe te begeven zei hij immers tot den inlandschen chauffeur „ er is geen haast bij " gedeeltelijk omdat hij wou genie ten van het wonderbare landschap en gedeeltelijk omdat hij niet te veel vertrouwen had in de roe keloosheid waarmede de neger den wagen langs de afgronden dreef Nu eerrs gleed de auto tus schen hooge steile bergwanden dan zig-zagde de jyeg langs naakte toppea vanwaar men bet uit - zicht had op het grillige woeste land De weg was eenzaam want hij was uitsluitend ten gerieve yan de verschillende mijncentra aangelegd en er bestond dus ook geen reden om rekening te hou den met de ligging der dorpen In die vroege morgenuren was er bovendien weinig verlteer Het kon zoo wat een uur na het vertrek uit Nizi zijn toen de mynauto een vallei bereikte waar het tropenwoud woekerde en de kruinen van de hooge boomen boven den weg naar elkaar nijgden Op een gegeven oogenblik bij een bocht bracht de chauffeur den wagen met een schok van de remmen tot stilstand Dwars over den weg lag een neger roerloos met het gezicht naar den grond gekeerd en de armen voor zich uitgestreKt Riefenberg en de autobestuurder sprongen naar buiten liepen naar den inlander die vermoedelijk het slachtoffer was geworden van een roekeloos autobestuurder die hen was voorafgegaan Zö knielden bij den ongelukkige en draaiden hem op den rug De man had de oogen gesloten en scheen niet meer te ademen Op het lichaam waren geen sporen van verwondingen te ontdekken De > ur nalist legde het hoofd tegen de borst van den ne ger en luisterde Het hart scheen regelmatig te tikken Hij keek zijn chaiiffeur aan — Dat is vreemd zei hij Plotseling kraakten de takken en uit het woud kwamen twee blanken te voorschijn Zij nader den schijnbaar onverschillig het groepje en Rie fenberg was opgestaan Het verbaasde hem een oogenblik dat die twee heerên zoo onverwachts uit het woud kwamen gestapt maar dat ver klaarde misschien ook de aanwezigheid van den neger in het midden van den weg Hij deed - een stap in de richting van de vreemdelingen maar op het zelfde oogenblik werden twee revolvers op hem gericht en kwam er beweging in de schijn baar bewusf.eloozen inlander Het gevoel van een mensch werkt soms op onverklaar'aare wijze Ter wijl de journalist met verbaasde blikken de nian nen aanstaarde ' en gejio'cir gaf aan het bevelj öat hem werd gegeven de armen op te steken zag hij in zijn verbeelding drie gestalten voor zijn oogen verschijnen van Demet van Lebon en van Ada Iljen Hij twyfelde er geen oogenblik aan dat hy-.zich hier tegenover handlangers van de ge vreesde ' bende Rdvond De chauffeur liet een schreeuw toen hij de re volvers zag Hij wilde ' Vluchten maar rolde op den grond doordat zijn zwarte broeder hem bij de béenen had gegrepen De arme sukkel was bang en huilde — Mama mama Ftiefenberg hoorde hoe de inlandsche medeplioh ¦ tige op hartstochtelijke wijze aan het praten ging in de voor hem onverstaanbare negertaai Hij wees in zijn richting dan naar die van de twee mannen De chauffeur stelde bibberend een paar vragen pn werd dan rustiger Hij kwam overeind keek schuw om zich heen en nam een afv:'achtende houding aan Ondertusschen was een van de aan randers op Riefenberg toegesprongen en haalde diens revolver uit den zak Een paar meter verder stond de andere blanke met den revolver waar van de loop op Riefenberg's hart gericht tos en hij staarde den journalist spottend aan Dit tooneeltje speelde zich vliegen.svmg af zon der dat de blanken één woord hadden gewisseld Oef dacht Riefenberg - lat ziet er allesbe halve schitterend uit Ik ben jammerlijk in de valgeloopen Riefenberg sprak een van de aanranders enzün stem klonk rustig en vastberaden U kuntuw armen laten zakken Luister het kan zijn datelk oogenblik een auto hier voorbij komt Gijzult voor ons uitloopen Als gij een teeken durftgeven of een verdacht gebaar maken om de aan dacht op ons te vestigen schieten wij u neer Zoo zei Riefenberg ik zou eerst een willenweten wat deze comedie beteekent Denkt u somsdat -^ TJ;'hoeft niet te weten ondefbrak de andere hem op snijenden toon en wees op uw hoede hier wordt geen comedie gespeeld De journalist aarzelde — Pas op klonk het dreigend en een revolverging de hoogte in en vooruit nu dien kant uit Wat kon hij anders doen dan voorloopig te ge hoorzamen Men gebood hem voort te gaan in het midden van den woudweg Hij liep voorop werd op den voet gevolgd door een van de blanken Daarna kwamen de twee negers De arme chauffeur kon maar niet gerustgesteld geraken en stelde al maar door vragen die door den zwarten begeleider wel willend werden beantwoord De andere blanke liep naast het groepje ter hoogte van Riefenberg Naar de mijnauto keek niemand om Zij stond aan den rand van den weg en bleef daar staan Toen de zonderlinge karavaan een paar hon derd nieter had afgelegd bereikte zjj een punt waar een breede zvjweg met wild gras overgroeid steil naar beneden liep Hier inslaan klonk het bevel Neen antwoordde Riefenberg kordaat.Zoolang hij zich op den groten weg bevond had hij de vage hoop een auto te zien voorbijkomen en dan zou hij er wel iets op hebben gevonden om een teeken te doen De eigenaardige optocht zou immers ieder automobilist hebben aangezet te vertragen Maar nu rechts afslaan dien onbega nen weg in dat nooit Hier inslaan werd met stemverheffing ge roepen En dan vroeg de journalist om tijd te win nen Dat gaat u niet aan Eerst moet ik weten wat u tegen my in hetschild voert De blanke die naast hem had geloopen sprong nu voor hem — Riefenberg zoo waar als u dezen geladenrevolver op uw hart gericht ziet mij werd hetrecht gegeven u neer te schieten als ik dat nood zakelyk mocht achten Als u det dadelijk doet wat ik u beveel zal ik van dat recht gebruik maken Wie gaf u dat recht glimlachte de journa list Iemand die hachtig is Riefenberg En flui sterend voegde de onbekende er aan toe Eniemand die voor niets terugdeinst Denk aan hetgeval Demet Al had Riefenberg er geen oogenblik aan getwij feld dat hij in handen was gevallen van Demet's moordenaars toch verbleekte hij toen hij diens naam hoorde uitspreken Zoo mompelde hij zoo Vooruit nu Ik tel tot drie en als u daar danrrog staat dan schiet ik u neer Eeu klonk het tergend-langzaam Rie fenberg keek naar den loop van den revolver,,waarvan hij nauwelijks één meter was verwijderd.Voor hem strekte zich de autoweg eenzaam uit.Geen geluid verbrak de stilte Twee Hij staarde in de oogen die koel ophem waren gericht en waarin een rotsvast b&'sluitlag te lezen Vooruit dan maar dacht " hij en gehoor zaamde Het troepje liep nu de helling af en even later lag de verbindingsweg achter een bocht verbor gen Zij bevonden zich op ' n buiten gebruik ge stelden weg die vroeger ook naar Mongbwaloe liep maar die werd opgegeven omdat de helling te steil was Na nog enkele meters te hebben af gelegd klonk het bevel te blijven staan Een van de blanken verwijderde de takken en ging een paar stappen het woud in De anderen volgden Op een open plaats ontdekte Riefenberg tot zijn verbazing een eigenaardige moderne auto laag en breed gebouwd met overdekte wielen Langs de zijde van den weg was deze vreemde wagen met bladeren en takken bedekt en aldus voor ciets vermoedende voorbijgangers onzichtbaar Wordt vervolgd 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No TëS VrfjJai ÏÏ Maan 1938 ' EERSTE BLAD LAATSTE NIEUWS De „ Lamme consul '' wordt op zijn bed verhoord Rechtszitting in Huis van Bewaring Berlijn spreekt van „ onbelangrijke troepenbewegingen " Vervolg van pag 1 BEKLIJN 11 Maart Keuter — Er zijn hier geen berichten binnengekomen omtrent ongewone en bijzondere raaa.tregclcn te München en niets is hieromtrent belsend In deze bewoordingen ont kende een hooge ambtenaar van het ministerie van buitenlandsche zaken na met zyn chef overleg te heblien gepleegd tegenover den Reuter-correspon dent dat In Beieren iets byzonder gebeurt Enkele minuten laier deelde een andere hooge ambtenaar van hel ministerie van propaganda mede dat in Beieren troepen bewegingen van onbelangrijken aard plaats vinden met het doel de grens bev/akingstroepen te versterken en tij dens het weekeinde de orde te handha - Uit München meldt Reuter dat onder de bevolking geruchten de ronde deden omtrent troepenbewegingen Gedurende den nacht en in den vroegen morgen trokken vrachtauto's rnet troepen en voorraden door München op weg naar de Oostenrijksche grens De bruin hemden hebben order gekregen beschikbaar te blijven De officieele verklaring die men ter plaatse geeft is dat de nationaal-socialistische trans portformaties aan een aigemeene proef worden onderworpen De Oostenrijksche consul-generaal heeft zich vanmorgen per auto naar de Oostenrijk - sche grens begeven De spanning stijgt In alle steden van Oostenrijk zijn in den afge loopen nacht groote protestdemonstraties gehouden door de nationaal-socialisten De „ Sturmkorps" organisaties hebben tevergeefs getracht de betoo gingen tegen te houden Naar de dagbladen van hedenmiddag aankon digen bereidt de regeering buitengewone maat regelen voor In de Bondslanden en mogelijk ook in Weenen zou behalve politie en gendarmerie ook het Bondsleger gebruikt worden In Weenen zijn instructies gegeven voor de schei-pste veiligheids maatregelen bij de bondskanselarjj De straten die daarheen leiden zijn door sterke afdeeUngen politie bewaakt In eenige reeksen straten is het rijver keer stilgelegd Vooral uit Linz komen berichten over botsingen die daar in den afgeloopen nacht zouden zijn voorgevallen Daarbij zouden man schappen van de Sturmkorps gevuurd hebben uit het gebouw van het Vaderlandsche Front op een stoet nationaal socialisten De nationaal-socialisten hebben daarop het gebouw bestormd en de man schappen van de Sturmkorps overweldigd Door de schoten zijn overigens geen nationaal-socialisten wel eenige in de nabijheid van het gebouw staande leden van het Osterreichische Jungvolk getroffen Drie zwaar en vijf lichtgewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd Ernstige botsing te Innshrück Naar United Press meldt hebben in Inns bruck ernstige botsingen plaats gevonden tus schen 15.000 nazi's en eenige honderden po Iltie-agenten De nazi's eischten het aftreden van Schuschnigg Voor het raadhuis is een mitrailleur opgesteld Hel is nog niet be kend hoeveel personen bij deze botsingen ge V^ond werden De leden van hot Vaderlandsche ïVont hebben hedenmiddag te Weenen een groote betooging ge organiseerd Zij trokken met groote autobussen door de straten zwaaiende met vlaggen Zij ver spreidden strooibiljetten en vlugschriften Te Weenen en in de voornaamste straten van het land zyn de openbare gebouwen door mili tairen bezet De leerlingen der middelbare scholen te Graz zijn in staking gegaan in verband met het ontslag van een leeraar Zij trokken door de straten en zongen nationaal socialistische liederen Volgens een bericht van Havas wordt thans bevestigd dat de militie van het Va derlandsche Front een reserve-hulpcorps dat ondergeschikt is aan het bondsleger op bevel van bondskanselier Schuschnigg is op geroepen Deze oproep geldt voor geheel Oostenrijk Aan de Oostenrijksche zyde zijn belangrüko voorzorgsmaatregelen genomen aan de Duitsch-Oostenryksche grens De be wakingsposten ziJn versterkt Hedenmiddag om één uur werd bekend dat relletjes ontstaan zijn voor de universiteit in * JVeenen Bijzonderheden ontbreken nog De vroegere Duitsche ambassadeur V on Pa pen is per vliegtuig naar Berlijn vertrokken Ter handhaving van de openbare orde op den dag der volksstemming te Graz is een sterke af deeiing troepen daar vanmorgen uit Wee^^en aangekomen In verband met de betoogingen ' die gisteren en eergisteren door nationaal-socialisti sche jongeren gehouden zijn zijn ordemaatregelen genomen voor Weenen en het heele Bondsgebied waar behalve politie en gendarmerie afdeelingen van het Bondsleger zullen zorg dragen voor het handhaven van de orde Tijdens botsingen te Weenen zijn gisteren 35 personen gewond o.m vier agenten van politie.Talrijke betoogers zijn gearresteerd ' Volgens berichten van het ' Duitsche Nieuws bureau zijn in Graz vanmorgen de nationaal Socialistische betoogingea met grootere kracht ingezet Spreekkoren eischten het aftreden van Schuschnigg Vele reeksen straten zijn door de politie afgezet De militairen zijn met auto's in de stad gekomen In gezaghebbende kringen worden ten stelligste de geruchten tegengesproken volgens welke de reis van H 1 1 Ie r naar Italië uitgesteld zou worden WEENEN 11 Maart Havas — De nationaal socialistische agitatie wordt in de provincie van daag nog intensiever dan gisteren voortgezet In verband met de opgewondenheid die zich van de bevolking heeft meester gemaakt verschijnen de dagbladen niet Intusschen zijn geen berichten ont vangen over incidenten van emstigen aard in de provincie in den loop van den morgen Te Weenen zet het Vaderlandsche Front zijn propaganda voort Zooals reeds gemeld heeft het Vaderlandsche Front een optocht met vrachtauto's georganiseerd die strooibiljetten verspreiden Op sommige plaatsen zijn daardoor tegenmanifestaties opgewekt Patrouilles bereden politie doorkruisen de stad en de posten der politie zijn versterkt De incidenten die zich bij de univei'Siteit hebben voorgedaan droe gen geen ernstig karakter WEENEN 11 Maart Reuter — Vroeg in den middag trokken nog steeds duizenden manschap pen van de weermacht voorzien van stukken veld geschut in de richting van de Oostenrijksche grens Personen die langs den weg wonen dien deze troepen volgen verklaren dat deze troepenbewe gingen reeds den geheelen nacht aangehouden heb ben In de nabijheid van de Duitsch-Oostenrijksche grens worden de beschikbare paarden en wagens gerequireerd Het plaatselijk hoofdkwartier van het legercorps te Muenchen dat vroeg op deu dag open was is thans gesloten Von Ribbentrop bij Halifax Volgens Berlijn is het koloniale probleem een kwestie welke alleen Engeland en Duitschland aangaat LONDEN 11 Maart D.N.B — De Duitsche minister van Buitenlandsche Zaken Von Rib bentrop heeft zich gisterochtend in gezelschap van den zaakgelastigde W ö r m a n n naar het Britsche ministerie van Buitenlandsche Zaken be geven voor een onderhoud met minister Halifax Naar Reuter meent te weten heeft Halifax in zijn gesprek met ' Von Ribbentrop de meening der Britsche regeering uiteengezet omtrent de Mid den-Europeesche vraagstukken en in het bijzon der die welke Oostenrijk en Tsjecho-Slowakijc betreffen Het voornaamste doel van de besprekingen van gisteren was vast te stellen wat het geschiktste oogenblik is voor het aanknoopen van onderhan delingen op de basis van de gedachtenwisseling die Halifax en de Britsche ambassadeur te Berlijn öiet Hitler hebben gehad Naar men meent is de Britsche regeering niet minder verlangend met Duitschland tot overeen stemming te geraken dan met Italië Het standpunt van Duitschland is echter dat het de kwestie der koloniën is die tus schen Duitschland en Engeland alleen be staat tenvijl Engeland van oordeel is dat dit een punt is waar ook andere landen bij betrokken zijn Engeland is verder van mee ning dat een eventueele bespreking van de koloniale eischen van Duitschland vastgekop peld moet worden aan het breedere vraag stuk van den vrede in Europa Volgens het Duitsche standpunt staat tusschen Duitschland en Engeland verder alleen nog de kwestie van de persaanvallen op Duitschland waarover Hitler zich onlangs in zulke bittere be woordingen heeft uitgelaten Von Ribbentrop had het voornemen hedenmid dag naar Duitschland terug te keeren Men had aanvankelijk gedacht dat de Duitsche minister van Buitenlandsche Zaken tot Zaterdag avond te I/onden zou blijven De gebeurtenissen in Oostenrijk schijnen reden te zijn voor deze wijziging in de plannen van Von Ribbentrop Vier auto's in botsing In een oogenblik tijd werd een ware ravage aangericht XVan onzen correspondent MONTFOORT 11 Maart —' Op den zoogenaam den Willeskopperdijk nabij de Steenfabriek van de N.V v.h Gebr Wiegerinck botste een viertal auto's met volle vaart tegen elkander op Een ledige vrachtauto komende van de richting Montfoort moest op verzoek van de verkeerspolitie vrij plotseling stoppen Een achterop rijdende zwaar met graan beladen vrachtauto was als ge volg hiervan genoodzaakt gelijktijdig te stoppen doch kon In verband met de zware vracht niet di rect tot stilstand worden gebracht De bestuurder trachtte nog uit te halen teneinde links te pas seeren doch bemerkte onmiddellijk dat ook dit niét ging daar van tegenover gestelde richting een personen auto naderde Op hetzelfde moment kwam van het terrein van de Steenfabriek even eens een vrachtauto afrijden Het ongeval speelde zich sneller af dan het zich laat beschrijven In een oogwenk zaten alle auto's op elkaar en was het een ware wir-war Twee wagens waren aan de voorzijde geheel ver nield gebroken wielen verbrijzelde deuren inge deukte spatborden en wat dies meer zij Het mag dan ook een wonder genoemd worden dat de bestuurders hoegenaamd geen letsel opho pen en er met slechts lichte ontvellingen afkwa men Het verkeer ondervond door deze aanrijding groote stagnatie en de regeling nam geruimen tijd in beslag De politie werd van een en ander in ken nis gesteld en een nauwkeurig onderzoek naar de schuldvraag wordt ingesteld De reactie in Berlijn BERLIJN 11 Maart Havas — De agitatie in Duitschland tegen de Oostenrijksche volksstem ming wordt grooter Uit Weenen wordt aan het Duitsche Nieuwsbureau gemeld dat „ de marxisti sche aanvallen in Oostenrijk een peil hebben be reikt dat nauwelijks kan worden overeroften On geloofelijke provocaties komen voor waarbij hui chelachtig geschreeuwd wordt Leve Oostenrijk " Voorts meldt het officieuse nieuwsbureau dat een vertegenwoordiger van een Duitsch agentschap die het nationaal socialistisch insigne droeg beleedigd zou zijn door de roode " massa Deze berichten over het roode gevaar in Oostenrijk worden sinds gisteren veelvuldiger Zij werpen een licht op de Duitsche taktiek ten opzichte van de gebeurtenis sen in Oostenrijk aldus Havas In de eerste plaats moet Oostenrijk worden voorgesteld als een „ mar xistisch land " en Schuschnigg als de gevangene der rooden " teneinde Duitschland in staat te stellen daar later alle consequenties uit te trekken Ondanks de alarmeerende berichten over bewegm gen van troepen in de nabijheid der Oostenrijksche grens schijnt het aldus Havas tenslotte dat men van Duitschen kant het resultaat van de volks stemming op Zondag wil afwachten BERLIJN 11 Maart Reuter — Vandaag is geen officieele Britsche demarche te Berlijn ge daan ten aanzien van de Oostenrijksche kwestie EEN GIDS VOOR BAARN Van de V.V.V „ Baarns Bloei " ontvingen wij de nieuwe gids voor 1938 van de gemeente Baarn Bij de samenstelling van deze nieuwe uitgave van de „ Gegevens omtrent Baarn " zoo schrijft de Vereen in het voorwoord hebben wij er naar ge streefd die inlichtingen bijeen te brengen welke de vaste of tijdelijke bewoner van ons onvolprezen tuindorp in de eerste plaats noodig heeft vóór en bij zijn vestiging AMSTERDAM 11 Maart — Een zeldzame ge beurtenis in de annalen van de strafrechtspleging heeft zich vandaag afgespeeld achter de sombere muren van het hoofdstedelijk Huis van Bewaring De verdachte in een geruchtmakende strafzaak is niet per celwagen naar het Paleis van Justitie gebracht om zich daar voor zijn rechters te ver antwoorden doch rechters en Officier van Justi tie begaven zich vanmorgen naar het celhuis om daar in de regentenkamer recht te doen over hem den zwaar zieken postwisselvervalscher Alb de Vries bijgenaamd „ De Lamme Consul " waarvan de „ avontuurlijke " voorgeschiedenis wel als bekend mag worden voorspeld De postwisselvervalsching heeft op groote schaaleen reeks processen ten gevolge gehad die nu af gesloten wordt met de berechting van den consulin eigen omgeving " het Huis van Bewaring De regentenkamer in het Huis van Bewaring is betrekkelijk klein Tegen den achterwand is de ta fel van de rechtbank opgesteld daarvoor is een ge tuigenhekje geïmproviseerd en een bank voor de verdedigers Tegen den zijwand staat een bed waarop de verdachte Rut naast hem zit een ver pleger in een witte jas Het is tien uur de rechtbank is nog niet in het Huis van Bewaring aangekomen Door de drie ge traliede ramen valt fel de lentezon op de oude schilderijen en wapenborden aan de wanden Achter de tafel van de rechtbank prijkt het beeld van Vrouwe Justitia met weegschaal en zwaard De verdachte Egt stil op zijn bed staart voor zich uit Zoo nu en dan wisselt hij een enkel woord met den verpleger of met zijn verdediger Het is half elf als de rechtbank binnenkomt de zitting die in het Paleis van Justitie was geopend voor het doen van uitspraken wordt heropend De President stelt de gewone vragen betreffende naam en woonplaats De verdachte knikt en fluis tert Wat is de reden dat V tegen de straf van vijf jaar in verzet bent gekomen Verd stoot onverstaanbare geluiden uit hij laat het antwoorden maar liever aan zijn verdedigers over Het blijkt dat hij de straf te zwar.r vindt De Officier Mr de Blécourt draagt de dagvaar ding voor In de eerste plaats is hem ten laste ge legd dat hij te Amsterdam althans in Nederland althans in Frankrijk of België 15 valsche postwis sels valschelijk heeft ingevuld Voorts is hem aan bieden van valsche postwissels ten laste gelegd Geeft U de feiten toe vraagt de President Verd Bijna heelemaal maar — zegt U er bfl — ik heb ze niet gemaakt Pres Wie deed het dan Verd aarzelend Ik had het iemand geleerd en die deed het Wie was dat wil de president weten Verd Dat was mijn vroegere medeverdachte Na dit korte inleidende verhoor van verd is het getuigenverhoor aan de orde Dr Sp Tammenons Bakker verklaart dat hfl verd met dr de Jong heeft onderzocht Er is geen bezwaar hem op deze wijze voor zijn rechters te doen verschijnen Wel is verd.'s aigemeene toestand niet gunstig hij lijdt aan een chronische ruggemergziekte die progressief is Officier Is er meer bewegeiykheld mogelijk dan hij voorgeeft Desk Ja dat is mogelijk Officier Kunt u zich indenken dat men in Frankrijk tot de conclusie kwam dat hij absoluut verlamd was en zijn uitlevering weigerde De re chercheurs de Boer en van Dijk hebben hem zien loopen Dr Bakker kan zich de conclusie van de Fransche doktoren wel verklaren Officier Wanneer hij nu werd vrijgelaten zou het U dan verwonderen wanneer U hem zag loopen Ja dat zou dokter Bakker wel verwonderen De zitting jnoest hier een oogenblik worden on derbroken daar de bode flauw viel Dr Bakker Kostbare boeken gestolen utrechter te Nijmeeen gearresteerd In verschillende plaatsen stal hij boeken uit leeszalen en probeerde deze in andere steden aan den man te brengen De recherche te Nijmegen heeft zekeren Van W uit Utrecht aangehouden wiens op sporing was verzocht öaor verschillende commissarissen van politie in het land Van W maakte er zijn werk van boeken te leenen bij openbare bibliotheken en leeszalen en deze dan weder te verkoopen aan handelai'en in oude boeken of aan kleine bibliotheken In Nijmegen had hij bij de openbare leeszaal ook eenige tamelijk kostbare boeken geleend Hij verkocht ze aan een andere bibliotheek waarvan de eigenaar de waarschuwing in de kranten had gelezen Deze waarschuwde de recherche die op onderzoek tjittoog en den dader op de markt te Nijmegen waar hij liep te wandelen kon arres teeren Hij bleek nog in het bezit te zijn van enkele catalogi waarm dure boeken stonden aan gegeven Twee vliegongelukken eischen 11 dooden TEHERAN 11 Maart D.N.B — Op het Z.O.Iraneesche vlieg veld is een Fransch vliegtuig kortvoor de landing neergestort Alle zes inzittenden verbrandden Uit Rome Op het vliegveld Viterbo is een mi litair vliegtuig kort na den start neergeschoten De uit vijf personen bestaande bemanning werd gedood en de verpleger brengen hem weg hij is weldra hersteld De Officier stelt vervolgens nog eenige vragen over de physieke en psychische houding van verdachte De volgende getuige is rechercheur De Boer Hij - vertelt o,a dat hij verd in Brussel in het zieken huis heeft zien loopen Dan worden enkele gevallen van vervalschte postwissels afzonderlijk behandeld de deurwaar der toont verdachte de vervalschte stukken - met een enkel woord geeft hij toe dat ze op zijn initia tief zijn gemaakt en door hem zijn geïnd Dr van Ledden Hulsebosch vertelt dat de val sche stempels door middel van een steendrukproce dé zijn vervalscht Op een der postwissels heeft desk zeer duidelijk het handschrift van P her kend President Ja verdachte beweert dat de falsifi caten zijn gemaakt door P die door hem is geïn strueerd Desk Dat moet hij dan gedaan hebben in de woning van De Vries te Parijs want daar zijn de stukken en de werktuigen gevonden Verdachte geeft toe de valsche passen te hebben gemaakt om te gebruiken bij het Innen van de vervalschte postwissels De vroegere adjunct-directeur van het postkan toor alhier verklaarde dat na de arrestatie van de bende van De Vries geen falsificaten van dit soort meer zijn voorgekomen Een der hoofdgetuigen is de medeplichtige van den Lammen Consul de handelsreiziger P Deze komt dan voor het hekje Hij ontkent met klem de valsche postwissels gemaakt te hebben wel heeft hij ze geïnd Verd P weet heel goed dat ik ze niet gemaaktheb Hij weet best dat hij er specialen blauweninkt voor gebruikte Ik heb hem alle geleerd Getuige P Ik zou het niet kunnen onmogelijk Pres Nu U moet niet al te onschuldig voor doen Getuige P Verdachte wil mij wat in mijn schoe nen schuiven Verdachte houdt vol haast onverstaanbaar maar met klem houdt hij vol Het woord is aan den Officier van Justitie Mr L de Blécourt voor het houden van zijn requisitoir Spr schetst de voorgeschiedenis van deze strafzaak en de houding die verd heeft aangenomen De Fransche Justitie weigerde zijn uitlevering wij kennen de Vries echter en weten hoe hij kan si muleeren Wij hebben de strafactie dus niet stop gezet maar hem bij verstek terecht doen staan Toen hö tot vijf jaar werd veroordeeld wist verd te Parijs te vluchten De rechercheurs de Boer en van Dijk die uitstekend werk in deze zaak heb ben verricht wisten hem te Brussel te arresteeren Vanaf dat oogenblik is hij weer gaan liggen en kan hij ^- zooals hij zegt — geen stap doen De uitlevering vanuit België is alleen toegestaan voor het feit van het innen van de postwissels in Nederland en niet voor de vervaardiging die in Pa rijs plaats had Wat de straf betreft op te leggen voor het in nen van de valsche postwissels merkte spr op dat verd inderdaad reeds geruimen tijd lijdende is Doch wanneer wij vandaag tegen hem zouden zeggen „ De V we laten je vrij wanneer je zelf binnen tien minuten het Huis van Bewaring uit wandelt " dan zou hij hoogstwaarschijnlijk opstaan en weggaan Zoo gauw hij weer in vrijheid komt zal hij onge twijfeld weer met vervalschingen beginnen Spr requireerde bekrachtiging van de bij ver stek opgelegde straf vijf jaar gevangenisstraf De verdediger mr Joh K M Mathuisen zeide in zijn pleidooi dat het voor alles noodig is deze strafzaak tot de juiste proporties terug te brengen Hier ligt een zielig hoopje mensch die op zijn ziek bed wordt berecht en die uitdrukkelijk tegen zijn verdedigers heeft gezegd dat de zaak hem niets meer interesseert dat is kenmerkend voor de toe stand van verdachte die in normale omstandighe den een vechter is Ruim twee jaar bevindt deze man zich reeds in voorarrest en daarmede dient de rechtbank bij de bepaling van de strafmaat rekening te hou den te meer daar verd.'a medeplichtigen slechts tot twee jaar met aftrek van voorarrest werden veroordeeld Met klem drong pi op de uiterste clementie aan Mr Dunselman schetste in zijn pleidooi de per soon van den verdachte de V is geen aards scburk en geen groote bandie£j zooals hjj wel eens 5^nderdaad — het zonder rust werkende hart moet ontzien wor den Waarvoor de prikkeling door coffeïne en daardoor storing van de normale functies Er is Koffie Hag gegarandeerd coffeïnevrij overeenkomstig de be palingen der Nederlandsche Waren * wet Bovendien worden door het ver maarde Hag-procédé de krachtige smaak en het kostelijke aroma van de fijnste hooglandkof f ie voor 100 °/ 9 gewaarborgd Ook de tweede soort „ Sanka " ge naamd is heel goed en kost slechts 44 ets per pakje Kleuter steekt ander met een mes ' ^ lusschen broertjes van slacht offer en stekenden knaap vermoedlijk aanleiding Op het voetpad dat loopt langs do spoor baan tusschen de overwegen aan den Abste derdijk en aan de Zonstraat is hedenmiddag een lO jarige jongen plotseling door een 7-jarig knaapje zonder dat daartoe eenige directe aanleiding was met een mes aange vallen De kleine stak den grootere met het mes in den rug en deze steek is blijkbaar ernstig aangekomen IWet een bloedende ver wonding is de 10-jarige jongen naar hot Stads - en Academisch Ziekenhuis overge bracht Over de aanleiding van den aanval is nog wei nig vast komen te staan De politie heeft de zaak in onderzoek en heeft wel alreeds verschillende vriendjes ondervraagt maar men moet er daarbij rekening mee houden dat „ kinderpraat " veelal niet ernstig te nemen is Men verneemt op het oogenblik wel dat tus schen het broertje van den aanvaller en een broertje van den aangevallen knaap indertijd een ruzie geweest moet zijn Maar men mag niet aan nemen dat daarmee de aanleiding verklaard is De twee jongens kenden elkaar vermoedelijli wel Hoe het zij even na het uitgaan van de school ongeveer kwart over twaalf is er een conflict ge weest De tien-jarige jongen liep met zijn broertje op het voetpad langs den spooi'weg Zij speelden daar paardje En toen ontmoeten zij daar den 7-jarigen jongen Voor zoover de politie heeft kunnen vaststellen is er niet eens een woorden wisseling geweest er is niet geschimpt niet ge scholden er zijn geen oude veeten opgerakel * niets van dat al Feitelijk zonder eenige aanleiding viel de 7-jarige knaap den grooteren jongen aan met een mes dat hij bij zich had En daarop heeft hij de beenen genomen De gestokene is doorgeloopen zonder te denken dat hij ernstig gewond zou zijn Doch eveu later klaagde hij tegen zijn broertje wel over pijn Thuis heeft men de hulp van een arts ingeroe pen En deze achtte transport naar het ziekenhuis noodzakelijk Per auto van de G.G en G.D is de jongen naar het stads en Academisch Ziekenhuis overgebracht Daar bleek dat de steek ernstiger is aangeko men dan men aanvankelijk dacht Vermoedelijk is één van de longen geraakt ongecorrigeerd „ UNION " PROPAGEERT DRIEBERGBN-RIJSENBURO 10 Maart — Door de „ Union " vereeniging ter behartiging van de belangen van jonge meisjes werd in het Nutsge bouw een goed bezochten filmavond gegeven Mevr de Beaufort sprak een inleidend woord tevens als aanbeveling van dit werk bedoeld waar in zoo veel verschillende groepen elkander steun verleenen Na een toelichting op de film „ Lichtende bakens " zagen wij daarin veel van de gezegende » arbeid voor de meisjes die vaak eenzaam in een geheel vreemde plaats in betrekking zijn De gevaren zijn velen en groot maar de „ Union " doet wat zij kan voor inlichting tot waarschuwing geeft raad en reikt de behulpzame hand en is door internationale organisatie ook voor hen die naar het buitenland willen of daar reeds zijn tot groo ten steun „ OTTERLAANTJE " AFGESLOTEN DEN DOLDER 11 Maart — Het zeer vee ] ge bruikte fietsjar ' t zoogenaamde Otterlaantje dat den weg naar Lage Vuursche en Hilversum aan merkelijk verkortte is plotseling door rasterwerk voor wielrijders afgesloten Dit pad dat zich be vindt tegenover den ingang van W A Hoeve en dat jarenlang voor het publiek was opengesteld voert door een ongekend fraai stukje heide en de afsluiting van dit veelbereden en bewandeld laantje beteekent voor velen een groot ongemak Men is nu genoodzaakt om den langen Dolder schen weg — waar het wielrijden lang niet vait gevaar ontbloot is daar het aa nbeide zijden van den weg aan een fietspad ontbreekt — te volgen naar den Soestdijkerstraatweg Dit is een grooten omweg Het verluidt dat de eigenaar deze maat regel nam om den wildstand te bevorderen met het oog op het jachtrecht terwijl de eigenaar van dit terrein tevens nog de aandacht vestigt op het feit dat hier reeds eenige malen een heidebrand heeft gewoed een niet te onderschatten gevaar wordt afgeschilderd hij is geen man van groote allures doch slechts een kruimeldief Ook deze verdediger deed een beroep de recht bank om de meest mogelijke clementie tegenover verdachte te betrachten De rechtbank zal 25 Maart vonnis wüzen 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 266 Vrijdag II Maart 1938 AANSTAANDE ZONDAGMIDDAG 3 UUR TIVOLI DIK TROM Het Comité - Irt ' ' r \ / „ TERUG NAAR HET EVANGELIE " te UTRECHT noodigt U uit tot ' t bijwonen van een Kerkdiens te houden in de PIETERSKERK aan het Pieterakerkhof te Utrecht op Zondag 13 Maart 1938 des av te 7 uur Voorganger Ds V E R Y L O E T Onderwerp „ HET LICHT BREEKT DOOR " » K K K K K K 3S K K » K SS SS SS SS SS SS SS SS SS SE SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SE SS SS SS SS SE SE SE SS Dijkgraaf en Hoogheemradenvan het Grootwaterschap,„Heycop genaamd de LangeVliet " - Gelet op artt 28 120 en 121 van het Reglement Brengen ter kennis van be langhebbenden dat de leggers van het Groot waterschap en de lijsten der stemgerechtigde ingelanden zijn herzien en opgemaakt en ter visie zullen liggen de leggers gedurende een maand en de lijsten gedurende 14 dagen in het Ie district ten huize van den hoogheemraad J P van der Weyden te de Meern in het 2e district ten huize van den hoofdingeland C van Wijk Dzn te Jutphaas in het 3e district ten huize van den hoogheemraad H M van Rooyen te Jutphaas en in het 4e district ten huize van den hoogheemraad G H van den Broeke te Oudenrijn dat ieder belanghebbende binnen 14 dagen na afloop der ter visie legging zijne bezwa ren bij de Vereenigde Verga dering kan inbrengen j^Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd Mr A M A Baron van Boetzelaer van Loenen en Wolferen dijkgraaf Mr M H de Boer secreta - ris penningmeester Utrecht 11 Maart 1938 2145 38 SS SS SS 38 SE SE SE SS SE SS 38 38 SS SS SE SE SE SS SE 38 U Sta op Cres - IVii vooral nu de prijzen zijn ver laagd Gres is zoo oer-sterk Cres blijft maanden en maanden zoo goed als nieuw Het taaie rubber onderwerk waarborgt droge ^ voeten De leeren binncnzool zorgt voor de uitwaseming van den voet Eisch het merk Cres onder de zool MATEN 24-46 CRES vanof 1.2.95 - f 4.95 HEVEA vanaf f 2.50 - f 4.50 Ligt Jtin§ensschoBnen thtni f 3.95 LigB Heifanschointn Ihint t 4.9S Informeer ook eens naar de bruine en luxe uitvoering alsmede noor kinder en meiijesschoeisel Elsch hflt mitk Gres onilir dl ZDol allien dan ontvangt U dm achtin Cres-schosn MEVEAFA8RIEKEN • HEVEADORP | GEID | Ca te Utrecht verkrijgbaar bij D J v d Berg Steenweg 67 Creswinkel Leidscheweg Ic Schoenenmag De Kroon ta J A Gresnigt Amsterdamsche Straatweg 128 Th Her mans Westerkade 13/14 H v d Horst Gansstraat 54 hoek Kerksteeg G F v d Linden Burg Reigerstr 42 Schoen hand N j Lubbers Koekoekstraat 75 hoek Adelaarstr C Valkenburg Kanaalstraat 61—63 JAN VAN NASSAU-KWEEKSCHOOL „ HET MALIEHUIS " MALIESINGEL 28a hoek MALIEBAAN UTRECHT Aanmelding voor toelating bij den Directeur J H VAN GINKEL Spreekuren Maandag — Donderdag van 2.30—3.30 uur Aanvang van den Cursus 1 September Candidaten moeten op 1 Augustus 15 jaar zijn Voor de afdeeling B HOOPDACTE-CURSUS schriftelijke aangifte tot 1 September Aanvang van dezen cursus eveneens 1 Seplennber BALTEX ZONGORDIJNEK houden Uw kamers koel en zonvrij SCHUMACHER'S IJzerhandel N.V OUDE GRACHT 192 b d Gaardbrug VRAAGT PRIJSOPGAAF F0H6ERS rijwieJen BUIME SORTEERINU TOLSTEEGSINGEL 50 n d Zuiderkerk Telef 18868 Adverteeren doet verkoopen IS er n^eer Eens de lieveling der dames zal „ Uniek " ook nu weer aller harten veroveren En terecht want onder deze benaming brengen wij wekelijks voor 19.75 en 29.75 Damesjaponnen en - mantels complets en mantelcostuums die in waarde de prijs verre overtreffen HuweiifirS ' brieven en - kaarten SmaakvMle lefincos Goedkooiia ^ Xauiam Uilsluitend de nieuwste modellen worden in onze „ Uniek"-serie opge nomen Voor Klttentiirg 10 • nonfratt M '* js Bijzonder vlotte DAMESJAPON met losse bolero prima soepele Angora stof Taille in drie af lopende tinten In diverse fraaie kleurcombinaties van ons gouden jubileum bieden wij een elegant gouden dames polshorloge met sierlijk mo dern gouden bandje aan voor den zéér specialen prijs van f 50 — compleet JUWELIIR SPORTIEF MANTEL COSTUUM met opgestikte zakken vervaardigd van „ Guaranteed Irish Tweed " diverse zeer mooie dessins prima kleer makerswerk Ml K ' STESNWES ' S3 „ UNIEK"-modulen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij Uw Jnod&huis DIAS IS GEREED U TE ONTVANGEN - 2500 COS TUUMS EN VOORJAARSJASSEN voor eiken leeftijd en figuur fiangen klaar reeds v.af f 5 ^^ tol 44 ^** Komt U morgen óók kijken i — Zonder eenige verplichting 32 BILTSTRAAT 32 U kent ons Huis Koopt bij onze Adverteerders MlillllllillilillMIMlffllMlllillilimiiPilllllllMllllliilllllM ^^^ BUURKERK ZONDAG 13 Maart 1938 te 10 '/ uur JEUGDDIENST Voorganger Ds KOOLHAAS Liturgie 1 THEOSOPHISCH GENOOTSCHAP Zondag 13 Maart elf uur HOTEL DES PAYS BAS Onderwerp H P BLAVATSKY - ISIS ONTSLUIERD STADSSCHOUWBURG AMSTERD TOONEËL - VEREENIGING v Dalsum en Defresne Zaterdag 12 Maart - 8 uur Het Chineesche Landhuis YUAN SING Albert V DALSUM Regie Albert v DALSUM Zondag 13 Maart — 8 uur KINDEREN OP EEN IJSSCHOTS Tooneelspel van Vilèm Werner Regie A DEFRESNE Prijzen van f 2.50 tot f 0.50 r inb Bespr dag v 10-4 Verbruikt Uw coupons ' J/>^C01 remmen De Directeur der Gemeente werlïen van Utreclit zal op 24 Maart 1938 te 12 uur in het gebouw Achter Clarenburg 12 openbaar AANBESTEDEN Het verbouwen van 4 bo venwoningen aan de J S de Rijkstraat boven de Nrs 4 en 6 Bestek è f 1 — verkrijgbaar aan genoemd bureau en ten Stadhuize afd Nieuw archief De Directeur der Gemeente werken van Utrecht zal op 24 Maart 1938 te 12 uur in het bureau Achter Clarenburg 12 openbaar AANBESTEDEN Ic Het verven en teren van bruggen keerpalen schrik hekken balies enz 2c Het verrichten van her stellingen binnen en bui ténvertwerkeri • aan Ge meentewoningen in twee perceelen Bestekken è f 1 — per stuk verkrijgbaar aan genoemd bu reau en ten Stadhuize afd Nieuw-arcliief c ^ ^ iMmljoml 4llt d * natuur tn «« n alauw kitcd « l«eltl H*1 jaargcü waoiia ieder zich tot nieuw IcTen voelt geroepen taat htt ook lente in Uw woning zijn Wl kunnen U daarbi helpen eid»««orraaaini MEUBELEN VITRAGES lOOPÏBS TAPIJTEN - MATRASSEN - DAMES kN HBERENKLIEDING • HOEDEN SCHOENEN ynf hebben wij belangrijk aangevuld en wit fe^tt « r bij voorbaat vaa overtuigd dat ook U bl eai slaagL fUl « g«vr«niehlt Inllchtingtn « rttrekk » toii U xoader verplichting tot koopea • oen TERMIJNBETALING NAAR HOLLANDIA'S GOEDERENHANDEL VOORSTRAAT 22 Utrecht NU NAAK DIK TROM De Hollandsche geluids film voor 15 cent In ZUILEN PASTOOR SCHILTEHUIS Zaterdag en Zondag a.s 2 uur 4 uur en 8 uur Laatste Voorstelling van DIK TROM Woog 194 pond - Thans slechts 127 Nam in 14 weken 67 pond af Nieuwe veiligo prettige vermage - ringskuurin vloei * baren vortp Veilig en gezond Mevrouw G M schrijlt dat zij niet alleen blü is van 67 pond over tollige dikte ver lost te zijn maar dat zij ook ver heugd is zich zoo gfoed te voelen j \ Zijschrijft:,.Met BonKora nam ik in 14 weken 67 pond af n.l van 19 ^ tot 127 pond Mijn buste-omvang werd 22 cm min der terwijl ik mij veel beter voel " BonKora de veilige prettige ver mageringskuur neemt af volgens de nieuwe „ 3 graden"-methode Drie voudige werking drievoudige snel heid Neem dagelijks een weinig BonKora EET FLINK van alle spij zen die U smaken vermeld op da BonKora-verpakking Geen scha delijke bestanddeelen Deze kuur bouwt gezondheid terwijl Uw dikte op de snelste manier verdwijnt Velen verklaren dat zij nu jonger lijken Koop vandaag nog een flesch BonKora a f 2.25 alom verkrijgbaar fiij apothekers en erkende drogisten of inlichtingen bi.i het BonKora Depot « Singel U5 • Amsterdam-C 1913 - 1938 VANVEEN'sRIJWIELEN Electr lamp 6 volt Jasbeschermer Slot Bagagedrager Kettingkast en brandend Achterlicht MOOT de speciale f Q O RO prijs van T oZ PROFITEEBX van onze 35-JARIGE ERVARING Spec adres voor Tandem verhuur VAN VEEN CATHAR.SINGEL 9 tegenover het Hoofd Bureau van Politie TELEFOON 15369 GEEN ERGERNIS GEEN....TEGENSLAG GEEN....OPONTHOUD GEEN....VERMOEIDHEID GEEN GROOTE ONDER HOUDSKOSTEN ALS U OP EEN ZÜ N D APP - MOTOB RIJDT Model D.B 200 f358 - Agenten A BOUWMAN A'damsehestr.weg 246 O KWINT Steenweg 24 W SCHOUTEN Blauwkapelscheweg 37 J VOGEL Darastraat 13 TOONKAMER TRANS 11 Importeurs Fa WILLEM GERTH & Zn VLEESCHVERKOOP „ VRIJBANK " Zaterdagmorgen acht uur versch RUNDVLEESCH KALFSVLEESCH goedkoope Runder iappen RUNDVET en voor soep Tot drie uur vleesch verkrijg baar 2225 ANDERSON Bij het opstaan was ze al moe ««< maar nu voelt ze zich sterker dan ooit te voren WannetT U ' s morgens al moe en lusteloos wakkei ' wordt wanneer U legen de dagelijksche zorgen vn moeilijkheden opziet neem dan eens regelmatig Tonicum Noury één theelepeltje vóór den maaltijd » Et zijn duizenden vrouw/en die ' s morgens lusteloos en met tegenzin hun werl < be » ginnen -»- en die ' s avonds van moeheid boven de krant in slaap vallen Doordat ze naar lichaam en geest oververmoeid zijn Hier brengt Tonicum Noury uitl/70t van raapsteéltjes Benoodigdheden 6 a 8 bosjes raapstelen 1 Kg aardappen 1 ons rijst 40 gr boter of vet van jus zout Bereiding De raapsteéltjes bij kleine bosjes te gelijk uitzoeken de worteltjes er afsnijden en ze klein snijden Ze wasschen en opzetten met een klein beetje water en zout en half gaar koken De aardappelen onder de raapsteéltjes leggen de rijst ertusschen strooien en zorgen dat deze goed door de groente bedekt is Wat zout en zooveel water nog toevoegen dat de aardappelen voor % onderstaan De stamppot onder af en toe schud den gaar en droog laten koken door elkaar roe ren en stoven met de boter Gebraden saucijsjes varkenslappen of karbona den er bij geVen Sultanen met vanillevla Benoodigdheden % L melk 2 eieren 30 gr maizena 50 gr suiker vanille 2 % lepels rum 125 gr rozijnen Bereiding De rozijnen uitzoeken en goed was schen Ze in zooveel water dat ze juist onder staan gaar koken 15 minuten afgieten en uit laten lekken De melk met het vanillestokje laten trekken de eieren met de suiker uitroeren maizena toevoe gen en wat van de warme melk er bijschenken Het mengsel bij de kokende melk gieten door la ten koken vanille verwijderen en onder af en toe roeren om het vormen van een vel te voorkomen af laten koelen De koude rozijnen en de rum er door roeren en overdoen in een vlaschaal Rabarhervla Benoodigdheden 1 a 2 bossen rabarber plm IH ons suiker 2 eieren maizena Bereiding De rabarber in lUeine stukjes sny - Officiëele berichten Departement van financiën Bij Kon besluit van 8 Maart is met Ingang vaH 1 Mei aan H G van Dommelen op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van hoofdcommies bij het departement van financiën en is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Bij Kon besluit van 9 Maart zijn gerekend met ingang van 1 Januari bij het agentschap van het ministerie van financiën en de directie van do grootboeken der nationale schuld bevorderd tot commies P Nieuwpoort en F Rackwitsz beiden thans adjunct commies Bïi Kon besluit van 8 Maart zïjn gereken(ï met ingang van 1 Januari bij het departement van financiën bevorderd tot admmistrateur mr H Albarda thans refe rendaris tot referendaris H A C L Barentsen en drj J Ridder beiden thans hoofdcommies tot commies M Krayenbrink G Broesder en L/j K Wielenga allen thans adjunct-commies - Is benoemd tot commies A Vink thans commiea der directe belastingen enz Voogdijraden Bij Kon besluit van 9 Maart ia benoemd tot lid van den voogdijraad te Maastricht Th H Lousi berg arts te Maastricht is benoemd tot lid van den voogdijraad te Zwoile dr D Ruys directeur der kweekerij Moerheim ta Dederasvaart Landmacht Bij Kon besluit vaii 9 Maart zijn met ingang van 18 Maart benoemd en aangesteld bij het re - serve personeel der landmacht bij den geneeskun digen dienst der landmacht tot reserve-officieir van gezondheid der tweede klasse de dienstplichti ge vaandrigs van de school voor reserve-officieren van den geneeskundigen dienst B J T Buiter G « R Hilbrandie G M Sterringa en H K M Beu kers allen arts Builenl onderscheidingen Bij Kon besluit van 9 Maart is aan den dienst plichtigen sergeant M Goldenberg van het 18ds regiment infanterie vergunning verleend tot het dragen op de uniform van het eereteeken van de Bulgaarsche oorlogshcrinneringamedaille voor den wereldoorlog 1915—1918 hem verleend door den Koning van Bulgarije Rijksgebouwendienst Bij Kon besluit van 9 Maart is gerekend met ingang van 1 Januari bevorderd tot bouwkundig ambtenaar 1ste klasse bij den Rijksgebouwen dienst te ' 3-Gravenhage A W Volkers thans bouwkundig ambtenaar 2de klasse ¦ ONTAARDE STIEFMOEDER VEROORDEELD TOT VIER MAANDEN ROTTERDAM 11 Maart — De Rotterdamsche Rechtbank heeft vonnis gewezen in de zaak van de 43 jarige Mej R G die terecht heeft gestaan omdat zij haar stiefdochtertjes op ergerlijke wijze verwaarloosde en mishandelde zóó zelfs dat een der kinderen een 13-jarig meisje in het zieken huis moest worden opgenomen Het O.M had wegens deze feiten 6 maanden gevangenisstraf geëischt Het vonnis luidde vier maanden Kindje in coupé achtergelaten HULST 11 Maart — In een leege dei-de klasse coupe van den trein welke gistermiddag om vie » uur uit St Nicolaas België te Hulst aankwam is een kindje gevonden van ongeveer zes weken oud Men vermoedt dat het kmd door een jonge blonde vrouw die te Antwerpen een kaartje nam naar Hulst is achtergelaten De vrouw werd met het kind nog gezien In de wachtkamer te St Ni colaas den Als de stelen mooi rood zijn en jong is schil len niet noodig Ze wasschen en opzetten met wei nig water Onder af en toe schudden gaar latói worden fijn roeren en met de suiker afmaken Ze met wat aangemengde maizena binden Daarna de eidooiers er voorzichtig bijgieten eerst wat ra barber er bij doen en het laatst het zeer stijfge slagen eiwit er mee vermengen De vla koud opdienen met biscuits Rijstpudding mét abrikozen Benoodigdheden 1 L melk 100 gr rijst 50 gr suiker 2 eieren vanille zout 1 blik abrikozen of 125 gr gedroogde abrikozen % L - water 50 gr suiker sago 10 blaadjes gelatine Bereiding De melk met de vanille en het zout aan de kook brengen do gewasschen rijst er in strooien en de pap gaar koken 1 uur De in koud water geweekte goed uitgeknepen gelatine van het vuur er in oplossen de eidooiers en de suiker toevoegen en op het laatst de stijfgeklopte eiwitten er mee vermengen De massa koud la ten worden er telkens in roeren om de massa goed gemengd te houden In een met wat olie ingesmeerden vorm eet » kleine hoeveelheid rijst doen hierop eenige abri kozen leggen dan weer rijst en weer abrikozen ' De bovenste laag moet uit rijst bestaan Als da pudding heelemaal stijf is keeren en garneeren met de rest van de abrikozen Abrikozen uit het blik kunnen zoo gebruikt worden Men moet echter zorgen dat er niet te veel sap met de vruchten tusschen de rijstlagen komt Gedroogde abrikozen worden gewasschen 24 uur geweekt in het water met de suiker en voorzich tig gaar gekookt plm 10 minuten Het sap wordt met wat sago gebonden De abrikozen moe ten koud zijn als ze op de puddmglaag gelegd worden De rijstmassa moet biJ het vullen van den vorm zoo stijf zijn dat de abrikozen niet naar beneden zakken Deze mogen ook niet den wand van den vorm raken omdat bij het keeren er dan kans is dat de pudding in tweeën uit deu vorm komt Nierbroodjes Benoodigdheden 1 kalf snier % lepel gehaktei peterselie 1 kleme ui 2 eidooiers IVa d.L bouillon 8 é 10 stukjes brood boter peper zout Bereiding Het brood in stukjes snijden van plm 8 X 10 C.M en deze in boter in de koekepan hcht bruin bakken De nier opzetten met koud water als dit kookt er afgieten en met versch water en zout gaar koken % uur De nier fijnhakkeii en vermengen met de gehakte ui peterselie de ge klopte dooiers peper zout en bouillon en dit mengsel op het vuur verwarmen tot het goed sa menhangt Een dik laagje hiervan op de broodjes leggen ze netjes glad strijken en in den oven goed warm laten worden Opdienen op een vingerdoek je en gameeren met peterselie Een lezeres vraagt hoeveel eieren in een gem bercake moeten worden gebruikt Dit had deza dame zelf gemakkelijk kunnen uitrekenen daar in het grondrecept voor cake door ons werd opge geven dat per ei 50 gr bloem 50 gr boter en 50 gr suiker genomeii wordt Voor een gember cake komt men op 200 gram bloem dus natuur lijk 4 eieren Misschien heeft onze lezeres het eer ste deel van de bespreking niet gelezen 
DE BLAD UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 266 Vrijdag II Maart 1938 De Crisis doet heel de maatschappij ontwrichten Gedezalf alleen zal U van likdoornpün verlichten yerkriigb by Apoth en Drog 45 et TE KOOP Prima Dameskapsalon 7 cabi nes zeer modern met prima parfumerie-winkel en schoon heidssalon circa f 40 — ver dienste per week Prima stand in Utrecht Boeken ter inzage en inwerken toegestaan Brie ven onder nummer 2156 bur dezer berichten inciën Maart is met ingang van dommelen op aijn verzoek uit zijne betrekking van partement van financiën Ridder in de Orde van Maart zijn gerekend met ij het agentschap van het en de directie van de lale schuld bevorderd tot t en F Rackwitsz beiden 8 Maart zgn gerekend iri bg het departement van ir H Albarda thans refe - A C L Barentsen en drj hoofdcommies jfenbrink G Broesder en tj ns adjunct commies.-lies A Vink thans conimiea enz Maart is benoemd tot lid Maastricht Th H Lousi it den voogdijraad te Zwouo der kweekerij Moerheim te 9 Maart zijn met ingang en aangesteld bij het re - dmacht bij den geneeskun - lacht tot reserve-officie ede klasse de dienstplichti hool voor reserve-officieren n dienst B J T Buiter Gh terringa en H K M Beu - SPORT-AANBIEDING SPORTCOSTUUM NAAR MAAT f29.75 GROOTE KEUZE MOOIE MODERNE DESSINS OMZETBELASTING INBEGREPEN IHBIHBil^nmHBBHHH BILT STRAAT 22 fHHHHHHRHHHM ^^^ lOVERALL'S | lN ALLE KLEUREN ^^^ JASSEN voor ^"* I alle VAKKEN 1 ZATERDAGMIDDAG 3 UUR OPENING tELCF;ll079 JASSEN voor alle VAKKEN I lage prezen WESSELSlÊÏ ZADELSTRAAT Het huis met den van het DAM ESHOEDEN MAGAZIJN MAISON JEANNETTE ¦ 127681 VAT 30 I 1 wegw^zer | NOBELSTRAAT 30 - TELEFOON 11174 Aanbevelend J PENNEWEERT VOORJAARS-AANBIEDING Ik ben het oude welbekende pak,maar mijn inhoud is nu veel verbeterd De Duif komt met belangrijk en prettig nieuws Een be duidende verbetering in kwaliteit waarbij niet alleen ' M vetgehalte van het bekende Duif Zeeppoeder aan zienlijk is verhoogd doch tevens de samenstelling nog verder is verbeterd in overeenstemming met de nieuwste vindingen op het gebied der zeepbereiding I Hierdoor heeft het vanouds reeds zo gewilde Duif Zeep ipoeder een belangrijk grotere waskracht gekregen waarover de trouwe veroruiksters verrukt zullen staan En elke huisvrouw die nog niet met Duif Zeeppoeder kennis maakte moet beslist niet verzuimen de nieuwe Duif eens te proberen Want de Duif is nu beslist het beste wat de Nederlandse markt op zeeppoedergebied kent en toch blijft de lage prijs van 10 cents gehand haafd en ook de zo populaire Duifmerken die recht geven op de bekende nuttige en fraaie geschenken Dus voortaan DUIF ZEEPPOEDER dat ondanks de belangrijk verbeterde kwali teit en cadeauxbon slechts 10 cents kost •''^ m mm Sss ^ VERBETERD PRODUCT VETTER DAN OOIT 00 24-0250 gen 9 Maart ia aan den dienst Goldenberg van het 18de ergunning verleend tot het van het eereteekcn van de inneringsmedaille voor den 18 hem verleend door den 9 Maart ia gerekend met bevorderd tot bouwkundig bij den Ryksgebouwen e A W Volkers thans 2de klasse • OEDER VEROORDEELD R MAANDEN laart De Rotterdamsche is gewezen in de zaak van ¦ die terecht heeft gestaan chtertjes op ergerlijke wijze landelde zóó zelfs dat een irig meisje in het zieken genomen ns deze feiten 6 maanden ht Het vonnis luidde vier jpé achtergelaten _ In een leege derde klasse welke gistermiddag om vie * België te Hulst aankwam n van ongeveer zes weken at het kind door een jonge Antwerpen een kaartje nam elatcn De vrouw werd met tl de wachtkamer te St Ni - si rood zijn en jong is schil -< sschen en opzetten met wei en toe schudden gaar later met de suiker afmaken Ze maizena binden Daarna de ig bijgieten eerst wat ra 1 het laatst het zeer stijfge-vermengen en met biscuits t ahrikozen L melk 100 gr rijst 50 gr Ie zout 1 blik abrikozen of rikozen % L water 50 gr Ijes gelatine met de vanille en het zout 1 de gewasschen rijst er in aar koken 1 uur De in goed uitgeknepen gelatine iplossen de eidooiers en de p het laatst de stijfgeklopte nengen De massa koud la - 1 in roeren om de massa goed e ingesmeerden vorm een st doen hierop eenige abri eer rijst en weer abrikozen ' iet uit rijst bestaan Als de üjt is keeren en garneeren abrikozen, blik kunnen zoo gebruikt zorgen dat er niet te veel tusschen de rijstlagen komt worden gewasschen 24 uur • met de suiker en voorzich ilm 10 minuten Het sap jebonden De abrikozen moe e op de puddinglaag gelegd i moet bvj het vullen van dca dat de abrikozen niet naar e mogen ook niet den wand 1 omdat bij het keeren er pudding In tweeën uit den kalfsnier % lepel gehaktei 2 eidooiers 1 % d.L bouillon boter peper zout ld in stukjes snijden van plm n boter in de koekepan licht ir opzetten met koud water gieten en met versch water 94 uur De nier fijnhakken gehakte ui peterselie de ge zout en bouillon en dit verwarmen tot het goed sa lagje hiervan op de broodjes strijken en in den oven goed Opdienen op een vingerdoeki peterselie hoeveel eieren in een gera den gebruikt Dit had deza k kunnen uitrekenen daar in • cake door ons werd opge I gr bloem 50 gr boter en en wordt Voor een gember 00 gram bloem dus natuur in heeft onze lezeres het eer ireking niet gelezen Officieele crisispublicaties ÏJ!;Kl.'r V E J«i U JN NIJN «¦ AARDAPPELEN De Nederlandsche Akker bouwcentrale maakt bekend dat den telera die een aanvra ge voor de teelt van aardap pelen andere dan vroege aardappelen in den zin van het Crisis-Tuinbouwbesluit on fa brieksaardappelen hebben in gediend de aangevraagde op pervlakte wordt toegewezen De teeltvergunningen zullen zoo spoedig ' mogelijk aan de belanghebbenden worden aan geboden Telers die nog geen aanvra ge indienden of voornemens zijn meer te verbouwen dan zij aanvroegen moeten zich ten spoedigste wenden tot de Landbouw-Crisis-Organisatie waaronder zij ressorteeren die hun dan zal mededeelen of en zoo ja in hoeverre nog aan hun aanvrage kan worden vol daan Telera die door omstan digheden minder kunnen uit poten dan zij aanvroegen kunnen tot 21 Maart nog ver mindering van deze opper vlakte vragen Sportief model In bruin met beige blauw met rood colfsleder 2.95 luxe:uftvoering » « 23 ' Aardige wandelschoen licht bruin calisleder " met beige ledetmont 3.95 üfrechf Oude Gracht 13 '- „ ^ „„ _ ^ msTerdom - Zaandam • HaarTem - leiden « Den fftag • ' Rcffercfam « Sussum Hilversum - Utrechf - Arnhem - Niimegen » Gronirrgen » Awersfooff Zoo'n schoonmaak geeft pas voldoening i HIER EEN NIEUW GORDIJN DAAR EEN AARDIG KARPET EN UW WONING IS WEER VOLMAAKT GEZELLIG EN WAAROM ZOUDT U ' T NIET DOEN ONZE PRIJZEN ZIJN LAAG EN DE BETALINGSWIJZE IS ZEER GEMAKKELIJK Vraagt reizigersbezoek en laai hem raad geven hoe U Uw woning gezellig inrichten kunt Karpetten 2 x 3 M vanaf 19.75 COUPON Gelieve mi ] gratis Uw meubelcatalogus ts zanden LooperS in versch prijzen „ 1.25 Spangordijnen m strookj „ 0.75 Bedrukt voile 0.75 Kapoicstellen i en 2 pers „ 16.50 WOONPLAATS » OPGERICHT 1886 LOEB UTRECHT.OANZENMARICT I6-IÖ # N VAN MORGEN 2i 55 ' 25 NIEUW TAILLEUR-VEST van prima kwaliteit Piqué fan tasie VLOTTE DRIEHOEKSHAWL van foulard-zijde met moderndessin bedrukt ELEGANTE WANDEtTAS van nappa-lcdcr geheel met zijde / i^QA ^ 9 gevoerd voorzien van spiegel alle moderne kleuren GERZON lS TRodohuls ^- f >' 
UTRECHTSCH NIEUWSBLA-D No 266 * Vrijdag II Maart 1938 JlERDE BLAD KoningFaroek opent hijeenkomst van Int Ol Comité Roeien de gezonde sport PAARDENSPORT Kapitein Breunese wint Cross-Country Hoe groot de toeloop van klanten bij Kreymborg ook is de sorteering WAARBORG-KLEEDIIVG is altijd nog grooter '^ WAARBORG-KLEEDING ALLEEN BIJ KREYMBORG ADELBODEN GRINDELWALD KANDERSTEG ABOSA DAVOS PONTRESINA ST MORITZ ANDJERMATT De spelen van 1940 slaan in hel middelpunl der belangstelling CAIRO 11 Maart A.N.P — De 35e bijeen komst van het internationaal Olympisch comité is gisteren iloor koning Faroeli van Egypte ge opend Op deze bijeenlcomst zijn I.O.C.-leden van 21 verschillende landen aanwezig Tijdens dit con gres zullen verscheidene uitstapjes worden georga niseerd De eigenlijke werkzaamheden zullen wor den gedaan op bijeenkomsten welke op het Nijlschip „ Victoria " worden gehouden De „ Victoria " vaarli in de periode van 10 tot 18 Maart van Assuan naar Cairo Onderweg zullen de I.O.C.-leden aan excur sies naar Egyptische oudheden deelnemen Gister avond heeft koning Faroek de congressisten in zijn paleis ontvangen Indien men het oor in dit internationale milieu te luisteren legt wordt het duidelijk dat de meeste leden van het I.O.C voorstanders zijn van de orga nisatie der olympische spelen te Tokio Woensdag heeft Graaf de Baillet Latour presi dent van het I.O.C een telegram van den burge meester van Tokio ontvangen waarin wordt ver klaard dat de burgers veui de hoofdstad van Japan alles doen ten einde de spelen van 1940 te doen slagen In het telegram wordt het I.O.C om sym patliie en steun gevraagd opdat alle moeilijkheden ten aanzien van de organisatie kunnen worden overwonnen Het hoofd van de Japansche delegatie prof Kano legde een verklaring af waarin hij duidelijk liet uitkomen dat het I.O.C zelfmoord zou plegen Indien dit college zou besluiten de spelen van 1910 Tokio af te nemen Indien de I.O.C haar belofte Koning Faroek niet zou nakomen zal geen land ter wereld meel in staat zijn in de toekomst de spelen te organiaee ren Intusschen schijnt men te Cairo toch wel een duidelijk onderscheid te maken tusschen de winter en de zomerspelen Prof Kano zeide m dit verband slechts de zomerspelen zullen het koste wat het kost in ieder geval te Tokio moeten worden ge houden Het I.O.C zal de voorbereidingen door Japan ten aanzien van de winterspelen getroffen nader bestudeeren En dan is er nog de moeilijkheid van de amateurskwestie ten aanzien van de skileeraren waaromtrent tijdens het onlangs te Helsingfors gehouden F.I.S congres een duidelijke uitspraak gevallen is Het I.O.C zou indien wij de stemming te Cairo juist aanvoelen Japan willen adviseeren de winterspelen op te geven en deze dan aan Noorwegen te geven mits de F.I.S op haar be sluit van Helsingfors terugkomt In dit verband is een bericht uit Oslo opmerke lijk te noemen Dezer dagen is n.l het Noorsch Olympisch comité bijeengekomen met vertegen woordigers der sportbonden Noorwegen's wensch de winterspelen over te nemen werd nog eens of ficieel vastgelegd het spreekt vanzelf dat men de organisatie der spelen slechts dan zal verlangen indien Japan zich zal terugtrekken Omtrent de openingszitting kan nog het vol gende worden gemeld De eerste bijeenkomst werd een grootsche demonstratie voor de Olympische idee en tegelijk een mdrukwekkende plechtigheid voor haar herschepper den onlangs overleden eerepresident Baron Pierre de Coubertin Het opera-gebouw was fraai met vlagden en bloemen versierd toen koning Faroek van Egypte de bijeenkomst officieel opende Daarvoor hadden de president van het Egyp tisch Olympische comité Mohamed Taher Pascha en de minister voor de volksontwikkeUng Barakat Pascha de buitenlandsche delegaties verwelkomd ¦ Minister Barakat Pascha sprak de hoop v.it dat deze bijeenkomst een stimulans zou mogen zijn voor de bevordering van de hchamelijke ontwikke ling en den bloei van de sport in Egypte Graaf de Baillet Latour zeide o.m dat Egypte met zijn tot m den tijd van de Pharao's reikende cultuur uitstekend geschikt was om de leden van het internationaal Olympisch Comité in het jaar waarin de schepper van de moderne Olympische Spelen is overleden te vereenigen Dat deze bijeen komst op Afrikaansche ' bodem plaats vindt dat de spelen der 112e Olympiade in Azië worden ge houden en dat de belangstelling In Centraal - en Zuid Amerika steeds toeneemt zij even zooveel be wijzen voor de stellmg dat de droom van de Cou bertin meer en meer vei-wezenlijkt en dat de olympische gedachte over alle werelddeelen ver breid wordt Op het oogenblik kan de door Olympische be ginselen geregeerde sport de rol vervullen die de Coubertin haar had toebedacht de verheffmg van het zedelijk niveau van de jeugd der wereld Koning Faroek heeft gisteravond ter eere van het Olympisch Comité een diner aangeboden waaraan ook het geheele kabmet aanzat ^ Laskar slaat Philidor Interacademiale schaakwedslrijden Er begint thans teekening te komen in den strijd om het „ Zilveren Paard " tusschen de Studenten Schaakclubs Larker Utrecht won haar laatste wedstrijd tegen Philidor Amsterdam met 4%—3 % doch is desondanks geen kampioenscandidaat meer evenmin als Philidor De gedetailleerde uitslag luidde Philidor Lasker 1—0 0—1 1-0 0—1 0—1 1—0 0—1 H Zeylstra—J M A P J Jansen S Berghuis — ^ Y G Stoutenbeek J W de Roever — R C Bakhuizen V d Brink 3 %— 41/3 De strijd om het kampioenschap gaat tusschen J v d Waals — ^ H van IJzeren A Willink — B v Raadshoven P J Honig — F Bastiaanse H Jansonius — H van Daal C C Blaauw—H Deenstra Vïking ^^ roept nu de jeugd op Eiken Woensdag en Zalerdag zal er onder deskundige leiding worden geoefend „ Catch out catch out " een bekend ge luid voor vele Utrechtenaren Dagelijks kan mendezen roep hooren uit den mond van de stuurlie den der Tritonbooten die hun bemannmgen op den cadans van het roeien toekrijschen Roeien is ge zond maar niet alleen voor studenten Ook dejeugd van 14 tot 18 jaar de jeugd in haar groei periode dus heeft sport noodig voor de ontwikke ling van het lichaam en het roeien is wel een dersporten die zich het meest voor een algemeeneontwikkeling van alle spieren leent En het roei en is niet alleen gezond maar het is ook een pret tige sport Mooie plekjes die anders onbereikbaar zijn kunnen bezocht worden tochten door mooie gedeelten van ons landje kunnen worden gemaaktop een wijze waartoe men niet altijd in staat is:sport en ontspanning tegelijk Dat roeien gezond is zal elke medicus volmon dig beamen maar hij zal er aan toevoegen mits onder deskundige leiding beoefend Niet zoo'n beet je rondmodderen in een pierenmegoggel maar roeien in een echte boot een giek of een wherry met behoorlijk materiaal dus en in een behoorlijke boot Wanneer de jeugd op deze wijze en onder goe de leidmg het roeien beoefent zal dit haar gezond heid geen kwaad doen integendeel De leidende persoonlijkheden uit de Nederland sche roeiwereld hebben dat begrepen en overal wordt thans voor het jeugdroeien een mtensieve propaganda gevoerd Zoo bestaat er m Amsterdam een comité voor dit jeugdroeien gesteund door de gemeente en de talrijke roeivereenigingen Elk jaar laten de leerlmgen der cursussen zien wat zij hebben geleerd en dat Is niet weinig In correcte houdmg ' keurig het vaak beruchte bankje " be heerschend zitten zij in hun booten en het is een lust om de sportieve bedrijvigheid te zien Ook in Utrecht is het jeugdroeien in opkomst „ Viking " de Utrechtsche burgerroeivereeniging organiseert evenals vorige jaren weer een jeugd cursus Eiken Zaterdagmiddag en in den zomer ook op Woensdagavond zal de jeugd hier door deskun dige leden in deze echt HoUandsche sport worden onderricht en het is dan ook te hopen dat het jeugdroeien succes zal hebben Voor bizonderhe den wordt naar de annonce in ons blad van gis teravond verwezen Utrecht II wint van Bussum III Vijfde ronde der Winlercompelilie van den Stichlsch Gooischen Schaakbond Voor de vijfde ronde van de wintercompetitie werden gisteravond weer een groot aantal wed strijden gespeeld In de eerste klasse ontving Bussum III — ^ Utrecht II Belde tientallen zijn uitgeschakeld bij den strijd om de bovenste plaats die tusschen Bussum II en Hilversum I gaat Na spannenden strijd bleven de Utrechters in de meerderheid met 6—4 De gedetailleerde uitslag luidde Bussum III — Utrecht II Mr J G V Eybergen — L E Wessels 1 — O G Rogge — G C H M Wessels O — 1 H Adelaar—L M Bruins 0—1 H Fick — Fr Visser %—% J Bakker — tA H v Wijngaarden Vz — Vs J Klem—J Bulthuis 0-1 D N Heuff—F v Rijn %—% D Oskamp — G J M Hofsoramer %—% A J Swen—W Vasbmdor %—% 10 G E Erwig—G H Brums Va -'/^ 4—6 Utrecht II speelde aan de oneven borden met wit In klasse II A behield de Utr Christ Schaakver I een theoretische kans op de eerste plaats door een overwmning op Hilversum II Wel emdlgde de strijd voorloopig In een 4y » — 21/2 voorsprong voor de Utrechtsche club doch de opgezonden partijen staan zóó dat een overwmnmg zeker is De ontmoetmg in klasse II B tusschen Waver veen I en Zuilen I werd afgebroken in een iVs — 2 % stand ten voordeele van Waverveen Van belang voor de bezettmg der eerste plaats was deze wed strijd niet meer In klasse II C maakte Het Sticht I de verre reis naar Leerdam om daar tegen het eerste tiental van de gelijknamige schaakclub den strijd aan te binden De strijd om de eerste plaats gaat In deze afdeeling tusschen de beide Goreumsche clubs Voorloopig eindigde de wedstrijd met een iVz — 3 % voorsprong voor Leerdam I Twee partijen wer den opgezonden In klasse IV D behaalde de Utr Christ Schaak ver III haar vierde achtereenvolgende overwin ning Thans werd Culemborg II met 7%—2 % aan haar zegekar gebonden Het kampioenschap In deze afdeeimg kan dit tiental bijna niet meer ont gaan Alleen Leerdam III kan nog een zeUde aan tal punten behalen In dezelfde afdeeling ontving Leerdam III Het Sticht IV en wist voorloopig een 5 — i over - Morphy Lelden en Paris Delft die nog twee maal tegen elkaar moeten spelen In haar uitwedstrijd tegen Philidor wist Paris het niet verder dan een gelijk spel 4—4 te bren gen Toch staat Paris er het beste voor en maakt dus ongetwijfeld een mooie kans de wisselprijs dit jaar te veroveren Ook voor de roeisport geldt „ Wie de jeugd heeft heeft de toekonnst " Arbiters gevraagd Ulrechlsche Provinciale Voelbalbonf ^ gaai een speciale cursus organiseeren De Utrechtsche Provinciale Voetbalbond orga niseert in de maand April een cursus voor de op leiding tot voetbalscheidsrechter bij dien Bond met het vooruitzicht na eenige jaren praktijk over te kunnen gaan tot scheidsrechter bij den Konink lijken Nederlandschen Voetbalbond Het bezit van een goed onderlegd scheidsrech terscorps is een algemeen belang en het is te be treuren dat zoovelen die in de maatschappij ge wend zijn zelf dagelijks leidmg te geven zich de laatste jaren meer afzijdig hebben gehouden om zich voor voetbalscheidsrechter beschikbaar te stellen De bonden trachten nu door samenwerkmg door het houden van opleidings - en vervolgcursussen enz voor goede aankomende krachten een snellere promotie mogelijk te maken om op die wijze te komen tot het vormen van een jonger en beter onderlegd scheidsrechterscorps Moge het streven van de voetbalbonden om op die manier te geraken tot het vormen van goede scheidsrechters tot resultaat hebben dat zy die zich afzijdig hielden nu de animo kunnen vmden om toelating tot die opleidmgscursus bij hét secre tariaat van den U.P.V.B Westerstraat 7 Utrecht vóór 23 Maart a.s aan te vragen DE JONG NAAR H.V.C A3ÏERSFOORT 11 Maart — Naar wij verne men heeft de bekende Xerxes-speler Arie de Jong zich over laten schrijven naar H.V.C Reeds het volgende seizoen hoopt de Jong voor zijn nieuwe club op de bres te staan winnmg te boeken Ben gelijk spel is waarschijn lijk in welk geval de Utr Christ Schaakver III kampioen is In klasse IV E ontvmg Oud-Zuylen I — Waver veen II en wist met 7 %— 2V2 in de meerderheid te blijven De gedetailleerde uitslag is als volgt Oud-Zuylen I — Waverveen II E Ekhart — J S Lankester %—% L Stekkers — M Smit 1 — O J Hoedeman — C Verwey O — 1 J Dorrepaal — P v Rijn 1 — O H v Eindhoven — P v Rossum O — 1 E J V Soest—P Smit 1-0 T V Esch — J de Boer 1 — O H Garay — R Kroon 1 — O K Klelnsma — S Bijma 1 — O 10 D Koning — J v Rossum 1 — O T'/a 2 % In klasse IV F behaalden de beide kampioens pretendenten beide een overwinning Arb Sohaakc Hilversum I op R.K Schaakc Bussum I met 7—3 en Gooische Toren I op Hilv Christ Schaakver II met 8%—1 ',^ Beide tientallen hebben thans 9 punten zoodat een beslissingswedstrijd zal moeten uitmaken wie kampioen zal worden Weeroverzicht De kern van het hoogedrukgebled verplaatste zich weer naar Zuld-Engeland De depressie over het Oostzeegebied vulde snel op zij trekt voorts Oostwaarts af De grens tusschen polaire koude lucht en tropische warme lucht liep hedenmorgen juist ten Zuiden van De BUt in Noordwest-Zuid oostelijke richting In het Noorden en Noordoosten van ons land was het helder koud weer in het Zui den en Zuidwesten was het zwaar bewolkt tot be trokken met vrij hooge temperatuur Het is te verwachten dat de koude lucht verder Zuidwaarts doordrmgt zoodat voor ons geheele land een koude nacht met ochtendmist verwacht kan worden La ter op den dag klaart het op ten opzichte van heden zal de overdag-temperatuur weinig veran deren In het hoogedrukgebled over Frankrijk en de Britsche eilanden blijft het rustig zacht be trokken en mistig weer Ook over Scandmavië is de wind thans afgenomen met als gevolg plaat selijk strenge vorst Over IJsland doet zich een nieuwe depressie voor welke echter in Noord oostelijke richting beweegt en op het weer ten onzent geen mvloed uitoefent Hoogste barometerstand 772.8 te Holyhead Laagste barometerstand 752.1 te Reykjavik Zonsopg v.m 6.26 Maansopg n.m 0.25 Zonsonderg n.m 5.55 Maansonderg v.m 3.29 Zaterdag licht opsteken n.m 6.27 Waterhoogte UTRECHT 11 Mrt — Waterstand Weerdsluis Bovenkant sluis 54 c.M - f N.A.P was 8 c.M Benedenkant sluis 11 c.M — N.A.P was 2 c.M AMSTERDAM 11 Mrt — De waterstand van den Rijn was hedenmorgen Mannheim 2.80 M — 1 C.M Mainz 0.71 M onv Coblenz 2.11 M — 1 c.M Keulen 1.91 M — 5 c.M Emmerik 1.72 M — 13 C.M ' s-GRAVENHAGE 11 Mrt — De waterstan den waren hedenmorgen Keulen Rijn 37.85 M — 5 C.M Lobith Rijii 10.69 M — 13 C.M Nij megen Waal 8.28 ' M — 10 c.M St Andries Waal 3.00 M — S^c.M Arnhem Nederrijn en Lek 8.34 M — OicM Vreeswijk laag water Nederrijn en Lek Ó.65 M — 16 o.M Wester voort IJssel 8.06 M — 10 c.M Deventer 2.79 M — 6 C.M Kampen IJssel 0.07 M — 8 c.M Maastricht Borgharen 41.67 M -|- 14 c.M Bel feld Maas 11.35 M — 15 c.M Grave beneden de sluis 5.43 M — 36 c.M Lith beneden de sluis Maas 0.86 M — 26 c.M De eerste wedslrijd in dil seizoen van de Kon Mil Sporlvereen ' 3-GRAVENHAGE 11 Maart — De eerste wedstrijd van 1938 die door de K.M.S.V werd uitgeschreven was een cross van 3.000 M.lengte over het landgoed Duinrei onder Was senaar De hindernissen bleken licht te zijn Het weer was uitstekend en de bodem was in pri ma conditie Het aantal inschrijvers was bij zonder groot bijna 70 Er werd over het alge meen zeer snel gereden Kapitein Breunesebehaalde met Simplex een mooie overwinning,en won voorts met zijn tweede paard den vijf den prijs ' ¦ Er was veel belangstelling voor den wedstrijd die o.a werd bijgewoond door den inspecteur der cavalerie Kolonel H Baron van Voorst tot Voorst Kolonel Hasselman Kolonel Baron,Creutz en den inspecteur der Kon Marechaussee Kolonel van Selra De voorzitter der K.M.S.V Res Kolonel Jhr K Quarles van Uftord maakte na afloop den uitslag bekend m de orangerie van Duinrel Hij sprak er zijn vreugde over uit dat deze cross weer op Duin rel verreden kon worden evenals die welke bij het 50-jarig jubileum was gehouden De uitslag was Eerste prijs benevens eereprijs zilveren medaille van Luitenant-Generaal I H Reynders chef van den Generalen Staf Kapitein Breunese met Sim plex in 4 mm 36 sec tweede prijs luitenant van der Hoog met Result 4.44 derde prijs Dezelfde met Courantin 4.49 vierde prijs Luitenant Klop penburg met Lancaster 4.57 vijfde prijs Kapitein Breunese met Net Luitenant Ubbinck met Show en Luitenant van Bunschoten met lertje r.p alle drie in 5.03 Eervolle vermeldingen Luitenant van Weel met Spin r.p Luitenant Jetten met Dolf Luitenant Brantjes met Mataruco r.p en luitenant Ver meulen met Adventure BILJARTEN FRANKRIJK WINT DE COUPE GLORIEUX MARSEILLE 11 Maart A.N.P — Frankrijk heeft in den emdstrijd om de Coupe Glorieux met 17—13 van DultscWand gewonnen Frankrijk werd vertegenwoordigd door Albert Cóte Kron en La gache Dultschland door Joachim Luetgehetmann en Tiedtke IJSHOCKEY Canadians winnen van Amerika 6-5 AMSTERDAM 11 Maart — In een snelle en fraaie match waaraan het echte wedstrijd vuur niet ontbrak hebben de Canadians gis teravond op de Amsterdamsche kunstijsbaan van de Amerikanen gewonnen Bij de Canadians stond van Marie in het doel Cohen Tervaert m de voorhoede en Hof flnger Keulsche Canadees achter Zij heb ben zich hun plaats waardig getoond door hun voortreffelijk spel dat geheel gelijk met de Canadeezen opgmg In het eerste spelgedeelte bleken de Canadians al gauw iets stérker Wel ging het spel snel op en neer maar de puck zat toch vaker voor het Amerlkaansche dan voor het Canadeesohe doel Ben van de goede aanvallen zette Klrby in een doelpunt om O — 1 Niet lang daarna zag Mooney kans te doelpunten 0—2 en vlak daarop volgde Griffin het voorbeeld O — 3 Toen was de beurt aan de Amerikanen van wie Dondi met een ver schot de puck acliter van Marie joeg 1—3 Bij een der vele aanvallen was Down zoo onfor tuinlijk een pees te scheuren Hij moest opgeven In het tweede spelgedeelte hadden de Amerika nen het overwicht Van Marie had zijn handen vol en leverde daarbij keurig werk Ben wondermooie massale aanval resulteerde in eén doelpunt van Hoffinger 1—4 Vlak voor het einde van de tweede spelperiode scoorde Lemieux met een mooi zuiver schot 2—4 Het laatste spelgedeelte werd hoe langer hoé sneller gespeeld Het duurde niet lang of Bogue werkte de puck achter van Marie 3—4 kort daarop deed Lemieux hetzelfde 4—4 Forsch en gezwind werd er verder gespeeld Van vloerde Mooney en werd deswege uit het veld ge - stuurd Met gelijken stand werd gewisseld Uiterst snel ging het van doel tot doel om het winnende punt te veroveren Van was de eerste die scoorde 5—4 doch aangemoedigd door het zeer talrijke publiek bleven de Canadians aanval len Klrby zorgde uit een doelworstellng voor den gelijkmaker en ten slotte bracht Hoffinger het winnende punt voor de Canadians UTR KANTOOR VOETBALBOND Het kantoorvoetbalprogramma voor Zaterdag middag bevat verschillende interessante wedstrij den die allicht volop spanning zullen brengen Het programma is ols volgt Ie klasse S.H.V.—Elga Jaffa — U.H.S.V P.R I.V — Terre Neuve Gazo — Entre Nous P en S — N.S.U 2e klasse U.H.S.V 2 — Levu P.U.B.M.—Haka Terre Neuve 2 — G.V.V.U Rabu—Elga 2 terrein Elga Winterspoftweer Temp gr in Cels Plaatsen Weer Sneeuw hoogte zeer mooi mooi zeer mooi mooi betrokken mooi bewolkt zeer mooi ' — 1 — 2 — 6 — 1 O — 2 — 2 — 1 m.d 1 M 1 M 1 M m.d 1 M m.d 1 M 70 C.M 50 c.M 90 cM UTRECHT Oude Gracht 117 Tel 19927 — —— li AUTOMOBILISME Terreinrit varï de K^N A,C * geen snelheidsrace Eenige bijzonderheden over den aard van den wedstrijd te Oldebroek In verband met het feit dat in sportkrmgen de meening kan hebben postgevat dat de ter reinrit der K.N.A.C welke Zaterdag a.s op een circuit van de Legerplaats kamp Olde broek wordt gehouden een automobielraoe In den waren zin des woords zal worden kan hét nuttig zijn er op te wijzen dat daarvan geen sprake is Weliswaar is de mogelijkheid onder de oogen te zien dat met dezen wedstrijd de grondslag wordt gelegd voor een dergelijke race maar dan houdt zulks toch nog niet In dat de toeschouwers thans i-eeds automobielen met groote snelheden over een wegcircult zul len zien rijden Het circuit van het kamp Oldebroek leent zich daarvoor namelijk in geenen deele Het bestaat uit heipaden en zandwegen met hier en daar zelfs diepe karresporen welke weUswaar zaoveel moge lijk kunstmatig gelijk gemaakt zijn maar daar mede hun karakter van heidewegen toch niet heb ben verloren Het is waar dat het reglement een onbeperkte snelheid toelaat — en in dat opzicht is dus Inderdaad sprake van een snelheidswedstrrjd — maar de aard van het circuit Is zoodanig dat de verstandige en tactische rijders ter dege reke nmg zullen houden met de omstandigheden d.w.z de gesteldheid der wegen en het weerstandsver mogen van hun automobiel Men kan er dus op re kenen dat de deelnemers er in de eerste plaats op bedacht dienen te zijn den wedstrijd tot een goed einde te brengen en pas in de tweede plaats daarbij rekening zullen houden met de mogelijkheid dat ¦ eindpunt in zoo kort mogeiijKen tijd te bereiken Ziet daar in het kort aard en geest van dezen eersten terreinrit der K.N.A.C geschetst Men kan er van op aan dat de wedstrijd er een van bijzon dere sportieve beteekenis zal worden waarin onder zeer zware omstandigheden felle strijd tusschen de deelnemers — onder wie zich tal van i-ijders van naam bevinden — is te verwachten Ten gerieve van de toeschouwers zij er op gewe zen dat de wedstrijden Zaterdagochtend te 10 uur beginnen Dan starten de tien deelnemers in de klasse A automobielen met een cylmderinhoud tot en met 990 ccm vyf minuten later gevolgd door de negen rijders uit de klasse B auto's met een cyUnderinhoud boven 990 ccm tot en meï 1200 ccm Beide groepen moeten 5 ronden afleg gen van het ongeveer 7,5 K.M lange circuit De wedstrijd is echter geëindigd zoodra in beide klas sen één deelnemer het eindpunt heeft bereikt de overige rijders worden daarna afgevlagd ongeacht het aantal ronden dat zij hebben afgelegd Direct na afloop van dezen wedstrijd komen de rijders die voor de klasse C automobielen met een cyUnderinhoud boven 1200 ccm tot en met 1550 ccm zijn ingeschreven aan den start vijf minu ten later gevolgd door de deelnemers van klasse D automobielen met een cyUnderinhoud boven 1500 ccm tot en met 2000 ccm In beide klassen zijn vier wagens ingeschreven welke 7 ronden moeten afleggen Ook voor deze klassen geldt dé bepaling dat de wedstrijd is geëindigd zoodra de eerste rijders de eindstreep hebben gepasseerd Des middags te 2 uur begmt de wedstrijd voor da 22 deelnemers in de klasse B de open klasse voor auto's met vrillekeurigen cylindermhoud welke niet minder dan 10 ronden moeten afleggen Zij die de wedstrijden welke kosteloos doos iedere belangstellende kunnen worden bijgewoond auUen willen volgen zullen goed doen zelf zoo veel mogelijk voor proviand te zorgen Weliswaar zijn maatregelen getroffen om op het terrein op bescheiden schaal aan d $ vraag naar versterking van den inwendigen mensch te kunnen voldoen maar aangezien het aantal toeschouwers met geen mogelijkheid is te schatten is het niet uitgesloten dat slechts zeer ten deele aan die vraag het hoofd kan worden ge boden CULEMBORG 10 Mrt — Waterstand Lek 1.87 M - 1 - N.A.P WIJK BIJ DUURSTEDE 10 Mrt — Heden morgen was de waterstand in Rijn en Lek 2.88 M - f N.A.P val 5 C.M 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ' No 2'6Ö ' Vrijdag Tl Maart 1938 ' DERDE BLAD DE MENSA VIERT FEEST Hoewel eigenlijk eerst Woensdag a.s de derde verjaardag van de Mensa het bij stu denten zoo populaire „ Cafetaria " in het gebouw van de Rijksuniversiteit valt hebben dé bezoekers dezen dag reeds vanmiddag feestelijk gevierd De beide zaaltjes waren met groen en slingers versierd en maakten een vroolijken indruk Vele studenten kwa men even binnen loopen orn een kopje koffie of een boterham te gebruiken en aan hun allen werd door het bestuur ter gelegenheid van het heuglijke feit een gebakje aangeboden Ook de Senaat van het U.S.C kwam even een kijkje nemen Woensdag a.s zal de verjaardag officieel worden gevierd Lieve LeLte Nieuw leven ontwaakt Alles kiemt wat kiemen kan In stad en land ziet proeft en ruikt men de vervulling der schoonste belofte L ENTETINTELING r De ribea bloeit bijna en spreidt kniidige ifeuren in de zondoorwarmde lucht Strui ken en planten laten voorzichtig hun eerste fijne scheutjes los De knoppen van de kastanjes zwel len met het uur en glanzen of zij versch gepoli toerd zijn Hier en daar barst er een open en ge lijkt de hand van een verkeersagent Naar de lente Verkleurde rozenbottels aan dorre takjes pronk stukken van de herfst zien naast zich nieuw jong leven ontluiken en laten zich mistroostig op ¦ den grond vallen Zij behooren tot den ouden zomer al droegen zij beloften van den nieuwen in zich Alles kiemt wat kiemen kan Voorzichtig gaat het nog héél voorzichtig De natuur schijnt zich zelf nog te wantrouwen al wint het optimisme zienderoogen De zon lokt warm Zij koestert en kust de ontwaakte Flora-kinderen maar de wind heeft nog iets wintersch al bloeien dan reeds vroege heesters In een pereboom met zwellende knoppen zit een koolzwarte merel die verheugd met zijn kraaloogjes rondgluurt hij heeft een vette pier gevangen en daar wil hij zijn keel mee sme ren voor de fluit-oefeningen die hij straks gaat maken Allerlei vogels probeeren hetzelfde Het is een gekwetter van belang in de nog bladerlooze boomen Bladerloos De treurwilgen zijn gi-oen van de katjes en dragen al fijne scheuten Overal is de lente te vinden Malsche regenbuitjes wer ken ' s nachts mede om het wonder van de vei' nieuwing te vervolmaken En overdag schijnt de warme zon aan de teerblauwe met witte wolkjes bedekte lucht Het is vroeg lente dit jaar Op het land kijkt men wantrouwend al verheugt men zich in het groene waas dat over de zwarte geploegde landen komt In de duistere stallen roert zich ' t jonge le ven reeds evenals op de weiden waar lammeren én een enkel jong veulen huppelen In de doorzonde lucht hangt de trilling een zachte huivering van ontluikend leven Een onmiskenbaar lente-symptoom vader moeder en de hummel die het zonnetje zoeken in he ^ park en zich reeds enkele oogenblikken op een bank durven neer zetten Animo '' viert het vierde lustrum Feestavond op Zaterdag a.s ïn „ TivoIi "| waaraan de „ Ramblers " zullen medewerker » Zaterdag 12 Maart a.s zal de H.E.S vereeniging v,Animo " de schoolvereeniging van de H.B.S aan de Van Wijckskade twintig jaar bestaan Dit vierde lustrum zal gevierd worden met een groote uitvoe ring in Tivoh waaraan practisch de heele school meewerkt De hoofdschotel van het programma vormt wel de Animo"-revue 1938 De dansmuziek bij het bal waarmee de avond zal besluiten wordt verzorgd door de „ Ramblers " onder leiding van Theo Uden Masman Uit de geschiedenis van „ Animo " stippen wij nog het volgende aan In het begin ging het met „ Animo " als met alle schoolvereenigingen er waren ups and downs In 1932 kwam er echter een groote opleving en werd de vereeniging onder leiding van den toenmaligen onderdirecteur den heer C Brandt geheel gere organiseerd Op het oogenblik zijn van de 327 leer lingen 314 lid van hun schoolvereeniging „ Animo " omvat nu een aantal groepen zooals de Schaakgroep voetbalgroep korfbalgroep tooneel groep revellers zwemgroep gymnastiekgroep and last but not least de zanggroep o.l.v den onder directeur den welbekenden secretaris van „ Toon kunst " den heer Ch H van Aken Deze groep heeft ook reeds verschillende malen gezongen op jeugdconcerten en werkt met practisch alle groe pen eveneens mede aan de uitvoering Bij bovengenoemde reorganisatie stond den heer Brandt een ideaal voor oogen de schoolgemeen schap bestaande uit de school de vereeniging van ouders en de schoolvereeniging Deze schoolgemeenschap nu is een feit geworden en de onderdeden werken op de meest hartelijke ¦ wijze samen Directeur en leeraren verleenen even eens hun steun o.a door het leiden van de verschil lende groepen Als belangrijke gebeurtenissen in het Animo leven van de laatste jaren noemen wij de sportdag een lezing van Ernest Claes den welbekenden schrijver van „ De Witte " de jaarlijksche groote uitvoering en de St Nicolaas-yieringen Tintelingen L ENTETINTELING Op het land en in de stad Ock hier speurt men vernieuwing die het hart blij maakt het gemoed ver ruimt Oo khier ruikt men dwars'door benzine stank het ijle parfum dat de lente aankondigt In de stadstuintjes breekt op de zonnige plekjes het nieuwe leven reeds door Crocusjes en sneeuwklokjes zijn welhaast uitge bloeid tulpen en hyacinten vorderen snel in hun groei In de groene taluds van sin|;el3 en bolwer ken en in de gEfeons der parken bloeien de mei ' zoentjes en ook hier oefenen de vogels die den langen winter door zwegen druk hun fluiters en rollers Het klinkt nog wat > dwaas en pril De trekvogels die hun orkest nu wel spoedig ' zullen komen versterken hebben het nog niet gewaagd zich neer te laten maar zij zijn vast en zeker onderweg Mild koestert de zon het teere groen dat overal ontluikt streelt de winterache menschen die blij ontwaken uit hun raaandenlangen dommel doet alles kleuren en geuren en tempert de kilheid van den wind die zijn wintersche allure nog niet ge heel heeft afgelegd Nieuw leven alom De sappen hoort men in de boomen de dierenwereld uit zich bUj de menschen zijn verheugd en blijmoediger Overal ziet men wandelaars die naar buiten zijn gelokt Kleine hum mels nog warm beschermd tegen de nukken van de temperatuur huppelen onder moeders wakend oog over de paden der parken en bolwerken Overal waar daar zon is ziet men genietende menschen blijde menschen stralende menschen De belofte van ieder jaar herhaalt zich thansweer Alles kiemt alles bot uit iedereen loopt uit.De straUng van de lentezon de groei en beloftentrekken een ieder in de lentelucht wég uit de koe kelwarme huizen wég uit duistere werkplaatsenen kantoren naar het volle zachte licht naar defijne geuren naar al het veelÊelovende nieuwe le ven Lente geeft moed en kracht lust in het leven en nieuwe energie De lente is er lentetinteling allerwege lente vreugde optimisme Al komen hierna weer donkere dagen die óók aan dezen blijden tijd ge paard gaan dan versagen wij toch niet want wij weten thans weer dat het nieuwe er weer is on weerstaanbaar onstuimig doorbrekend op ieder zacht oogenblik gehoorzamend aan de eeuwige na tuurwet groei en bloei in schoonheid Garnizoensberfchten Een gedeelte van de dienstplichtige bakkers van de lichtingen 1932 en 1934 van de compagnie Intendancetroepen komen van 19 April — 5 Mei a.s voor oefening onder de wapenen ' De dienstplichtigen van de lichting 1938 1ste ploeg die zijn ingelijfd bij het korps motordienst vertrekken 1 April a.s met groot verlof huis waarts Fokhaan naar Duitschland Geschenk van H.M de Koningin aan de Vorstin zu Erbach und Schönberg BABNEVELD 11 Maart — De op verzoek van H M de Koningin door den heer W H Janltnegt voorzitter van de Nederlandsche Barnevelder Club aangekochte fokhaan een geschenk van H M aan de Vorstin zu Erbach und Schönberg is gistermiddag per Diesel van hier verzonden naar Bensheim in Hessen liauch De heer Janknegt heeft zich nauwgezet van zijn taak gekweten en eerst na lang zoeken een prachtigen Barnevelder fokhaan aange kocht van den heer O Hooijer die een z.g vermeerderingsbedrijf exploiteert Dé haan is één jaar oud weegt 3 K.G en heeft een prachtigen bouw Aan deh vleugel draagt hij een plaatje van de Nederlandsche Centrale voor Pluimvee te Beekbergen ten teeken dat hij is goedgekeurd Voor de verzending van den haan waren heel wat formaliteiten noodig waarmede de heer Jan knegt zich eveneens belastte Zoo moest Beekber gen een uitvoermachtiging met geleidebiljet ver schaffen terwijl uit Berlijn de vereischte invoer vergunning van de Reichsstelle für Eier als Uber wachungsstelle gezonden moest worden die eer.=!t Woensdagochtend arriveerde Voorts was een certi ficaat van een veearts noodig welk bewijs weer gelegaliseerd werd door den burgemeester vau Barneveld In totaal waren ongeveer 10 verschil lende formulieren bij de zending gevoegd Boven dien heeft de particulier secretaris van H.M de Koningin de heer S Sixma Baron van Heemstra nog een speciaal schrijven daaraan toegevoegd om een ongestoorde verzending te bewerkstelligen De voorzitter van de Nederlandsche Barnevelder Club de heer W H Jan knegt onderwerpt den haan aan een laatste inspectie Rechts de pluimveehou der de heer & Hooijer ^ De politie zoekt getuigen Motorrijder is na aanrijding op Calharijne - singel op Dinsdagavond doorgereden Dinsdagavond omstreeks acht uur heeft op den Catharijnesingel nabij de Willemsbrug een aan rijding plaats gehad tusschen een motorrijder en een tweetal vrielrijdsters De twee dames die ge heel aan den rechterkant van den weg reden werden achterop gereden door den motorrijder Deze haalde niet voldoende uit om te passeeren met het ge volg dat hij één der dames raakte die daardoor begon te slingeren en de twee wielrijdsters reden tegen elkaar op Zij kwamen te vallen en waar één een bloedende - hoofdwond had heblien zij zich naar de Rijksklinieken begeven vanwaar zij na te zijn verbonden weer huiswaarts konden gaan De motorrijder heeft na de aanrijding even ge stopt en is daarna weer doorgereden De commissaris in de 2e afdeeling verzoekt thans hen die getuige waren bij deze aanrijding zich te willen melden aan het bureau Tolsteeg Bij duisternis te water geraakt Ambtenaar die reeds eenige weken vermist werd blijkt te zijn verdronken Reeds sedert 14 Februari j.I werd te Utrecht vermist de 57-jarige gemeente-ambtenaar C W H werkzaam bij de afdeeling Burgerlijken Stand en Bevolking aan het Oudkerkhof Door de politie is destijds — ook per radio — opsporing van dezen vermiste verzocht doch ondanks alle nasporingen bleef de man onvindbaar Men vernam slechts dat de man het laatst gezien was in de omgeving van de Museumbrug blijkbaar na een bezoek aan het R.K kerkhof Thans is het lijk van den vermiste drijvende ge vonden in de sloot tusschen Prinsesselaan en R.K kerkhof-Aan misdrijf wordt niet gedacht De recherche neemt aan dat de man bij avond door de duisternis misleid te water geraakt is zonder dat het onge val door iemand bemerkt is Een hardnekkige hakker Voor den kantonrechter moest vanmorgen ver schijnen een bakker uit Zeist Drie keer was hij reeds veroordeeld wegens overtreding van de ar beidswet De laatste maal was hij veroordeeld tot twaalf gulden boete en thans moest hij dan voor den vierden keer voorkomen Verd was niet versche nen doch dat deed hier niet veel ter zake want de overtreding was duidelijk geconstateerd De veldwachter als getuige gehoord verklaarde nog dat verd zijn ruiten met kalk heeft dichtge smeerd Ook heeft hij een hond aangeschaft die hem waarschuwt als de veldwachter komt conlro leeren Hoewel eigenlijk hechtenisstraf moet worden op gelegd vroeg de Ambtenaar van het O.M Mr Roemer een boete van dertig gulden bg niet be taling te vervangen door 15 dagen hechtenis Mr Meisoh de kantonrechter veroordeelde verd tot 25 gulden of tien c ' gen Een hevige botsing die nog goed afliep Donderdagavond omstreeks half elf kwamen op de hoek Stadhuisbrug-Oudkerkhof twee luxe auto's met elkaar in botsing met zulk een kracht dat de vooi'bumpers over elkaar schoven Het kostte nogal eenige moeite om de wagens van elkaar te scheiden De auto welke van de Stadhuisbrug kwam een zoo goed als nieuwe Chevrolet werd aan de voorzijde beschadigd De s.chade is door de bestuurders onderling geregeld Persoonlijke ongevallen deden zich niet voorj ¦ ¦ Eendracht onmisbaar bij Lager Onderwijs ¦¦¦^ W-t'ttï'siTftf ^ -= ¦ Eèn interessante lezing door den heer P van Nes hoofdinspecteur van hel L.O voor de inspectie Breukelen van onderwij zers en onderwij zeressen In het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen werd gisteren de jaarlijksche inspcctievergadering gehouden van onderwijzers en onderwijzeressen uit de Inspectie Breukelen van het Lager Onderwijs De morgehvergadering werd geopend door den heer K van Gaasbeek inspecteur van het I/.C die de aanwezigen de zaal was geheel ge vuld een welkom toeriep In het bijzonder heette spr welkom den hoofdinspecteur den heer P van Nes de inspecteurs uit Amersfoort Utrecht en Gouda en zeer in het byzonder den aartsbisschop peiyken Inspecteur rector de Jong Thans waren ook aanwezig de leerkrachten van de K.K scholen een verheugend iets De hoofdinspecteur van het L.O in de tweede hoofdinspectie de heer P van Nes Czn uit den Haag sprak hierna over het ondei^werp „ Bezin ning op ons werk " Het ligt niet in mijn bedoeling aldus spr hier een geleerd betoog te houden Het zal slechts een eenvoudige op de practijk ingestelde inleiding zijn We hebben hier te doen met evenwichtige men schen die de kinderen van ons volk iets willen leeren Wel zijn er ook meer vluchtige menschen die allerlei nieuwigheden op de volksschool willen invoeren maar volgens spr is dit echter niet in het belang der volksschool Wij zijn aldus spr zeer conservatief maar als het moet zijn wij ook radicaal Theorie en prac tijk moeten bij ons hand in hand gaan Teveel theorie doodt zichzelf en de onderwijzers moeten dan ook rekening houden met de pl'actijk Dikke leerboeken voor het grootste deel een theoreti sche handleiding zijn uit den booze Zij maken van den onderwijzer een slaaf van de methode Vele menschen verwachten van de onderwijs krachten meer dan eigenlijk op hun terrein ligt Men moet dit niet opvatten als „ Jullie doen nog niet genoeg " maar als een groot vertrouwen dat in de school wordt gesteld De school moet de kinderen voor de maatschap pij vormen en heeft ook een zedelijke strekking Verstandelijke en zedelijke vorming moeten daar om hand in hand gaan Wij moeten hebben een gezond democratische school gezond dus niet overdreven Dit zou leiden tot anarchie Ieder die op de school werkt moet zijn eigen i^elfstandige verantwoordelijkheid dragen Het is heel goed dat een school het stempel van den leider draagt maar toch moet er gemeen schappeiijk en voor een gemeenschappelijk doel worden gearbeid De eenheid en eendracht zijn factoren van groot belang De onderwijzer heeft een taak een roeping te vervullen Eendrachtig moet worden gewerkt aan de vorming van het kind Zij die op het platteland het onderwijs dienen zijn gelukkig te achten want zij kunnen hun persoon in hun werk leggen beter dan hun collega's in de stad dat kunnen doen Toch wordt van deze gelegenheid nog lang niet genoeg ge bruik gemaakt De schoolvergaderingen moeten staan in het teeken van het leerplan Men moet samen het leerplan en de richting van het onder Vvfijs vaststellen Een breede omschrijving van de te behandelen Stof is volgens spr in het leerplan noodig Eenheid in de methode is eveneens ver eischt Jaartallen die in de vijfde klasse op een bepaalde manier zijn geleerd moeten op dezelfde v/ijze in de zesde klasse worden onderwezen Doet men dat niet dan raakt de leerling in de war Wat de parate kennis der leerlingen be treft merkte spr op dat men er niet alleen deze kennis niet komt Vooral op cpleidings scholen voor H.B.S Gymnasium enz dweept men hier erg mee men acht dit noodzakelijk Dit is niet juist vooral niet op de volksscho len Parate kennis is niet zoo noodzakelijk als algemeene kennis Parate kennis moet worden gesteld in verband met het leven Vat men het zoo op dan bemerkt men spoedig dat veel van deze kennis overboord kan worden gegooid Naast parate kermis is noodzakelijk een helder ijizicht en een verstandelijk denlien Vrachtauto duikt te water Bestuurder even later met een nal pak en den schrik weer op den wal De bestuurder van een vrachtauto uit Gouda die Donderdagavond bij het Jaarbeurs-gebouw goe deren gelost had wilde zijn wagen keeren het voertuig kwam daarbij op het naar het water hel lend gedeelte van de Rijnkade de auto was niet meer te houden en dook het water in De bestuur der een 22-jarige jongeman wist zich uit de Éabinc te bevrijden en op den wal te werken Hij kwam er met een nat pak en den schrik af De vracht auto is later door een kraanwagen weer op het droge gezet Vóór alles moet alles getoetst worden aan de practijk Ook moeten wij de dingen niet te moeilijk voor stellen Wanneer men D.v zegt „ Jongens nu komt er iets moeilijks " dan is net resultaat veelal reeds bedorven de leerling is maar al te gauw geneigd om te zeggen „ Wat moeilijk is dat kan ik niet " Wat het lezen betreft merkt spr op dat men vooral in de hoogere klassen te veel aandacht schenkt aan de leestechniek en daardoor den leer ling niet in staat stelt het gelezene üi zich op te nemen Ook worden de leerlingen volgens hem vaak te veel onderschat Men gelooft niet in hun capa citeiten De leerkrachten moeten veel met huu leerlingen spreken Dit verruimt het taalgevoel Wat tucht betreft b.v het zitten met gevou wen armen is het goed om deze niet altijd te streng door te voeren Volgt het kind aandachtig hetgeen de onderwijzer zegt dan zal het zoo gaan zitten dat het geen woord van het gesprokene mist Zit het dan wat scheef in de bank dan ia dat heelemaal niet erg de aandacht is er en dat is toch het voornaamste De interesse fnoet van het kind worden gewekt Op het platteland moeten b.v de leesboekjès dingen bevatten waarmede het plattelandskind goed bekend is en waarin het dus belang stelt De kmderen stellen belang in het resultaat van hun arbeid en vei'wachten dan ook dat de onder wijzer er belangstelling voor heeft Spr vestigda daarom de aandacht op een nauwkeurige correctie van het werk en een toeltenning van cijfers Hieri door is het kind in staat om de resultaten van zijn werk te zien „ Gun het kind het resultaat van zijn werk " aldus spr De heer Van Nes vestigde vervolgens de aandacht op het feit dat de school geen fa briek is maar een kweekerij Geen „ eenheids producten " maar leerlingen waar stuk voor stuk een speciale zorg aan is besteed Leven en levenshouding moeten den onderwijze » leiden Wanneer het kind de school vei-laat moet hij in het leven kunnen staan Heeft het een goede opleiding gehad dan zal het daarvoor steeda dankbaar zijn Een hartelijk applaus beloonde den heer Van Nes voor zijn zeer interessante lezing en de heer Van Gaasbeek was dan ook een tolk van alleii ^ toen hij spr dankte — Wij klagen wel over de groote klassen aldua de heer Gaasbeek maar U hebt getoond dat een klas van 600 menschen mogelijk is want alle aan wezigen hebben Uw lezing met groote aandacht gevolgd De middagvergadering had een meer luchtis karakter De heer Jan Keessen tweede orkest » meester van het LT.S.O speelde eenige vioolsoli terwijl Kommer Kleyn de bekende declamator eenige werkles voordroeg Personeelmutaties hij de Ned Spoorwegen Ingaande 1 Februari 1938 Overgeplaatst J H H Peeters depot-chef Ie klasse te Venlo naai ' Zwolle D van Leeuwarden opzichter 2e klasse te Ruurlo naar Valkenburg B Ludolphy opzich - ter machinist te Amsterdam Cs naar Maastricht P L Hester opzichter-machinist te Maastricht naar Amsterdam Cs H v Voskuijlen opzichter-i machinist te Amsterdam Cs naar Utrecht J Kui pers opzichter machinist te Utrecht naar Hengelo f D Renes opzichter-machinist te Hengelo naar Amsterdam Rtl W F J Döderlein de Win opi zichter-machinist te Hengelo naar Amersfoort W F Letteboer chef-commies te Utrecht Hgb naar Hengelo B T M Wessendorp technisch ambten naar te Gouda ing 14 Febr overgeplaatst naai * Utrecht Hgb A J ter Beek klerk te Utrecht Hgb ing 24 Febr benoemd tot Commies aldaar H Pomstra opzichter machinist te Amsterdam Cs ing 1 Maart benoemd tot onder-depotchef te Am -* sterdam Rtl A Dolmans stationschef te WouW ing 1 Maart eervol ontslagen wegens leeftijd SPOORWEGWERKEN TE UTRECHT IN NIEUW STADIUM Naar wij vernemen zijn de werkzaamheden op en nabij het Centraalstation hier ter stede zoover ge vordei-d dat het bestelgoederengebouw met ingan,g van 1 April a.s kan worden gesloten De loods met toebehooren zal onder sloopershanden vallen en later zijn wij goed ingelicht 1 Juni a.s zal het stationspostkantoor volgen Vanaf 1 April wordt de bestelgoederendienst met dien der vrachtgoede ^ ren gecombineerd en kunnen gewone bestelgoederen dus aan het vrachtgoederenkantoor worden aange * bracht of vandaar afgehaald Zooals bekend is komen ter plaatse de sporeiï van het Buurtstation Furtwaengler en de Salzburgerfestspiele BERLIJN 11 Maart D.N.B — De dirigent Wilhelm Furtwaengler heeft de uitnoodiging een deel van de SalzBurger Festspiele te dirigeeren afgewezen aangezien hij reeds elders bezet was Wel zal hij evenals het vorige jaar een uitvoering van de Negende Symphonie van Beethoven diri geeren Volksconcert U»S*0 Het programma van üet volksconcert van Maan dag i4 Maart a.s bevat slechts twee we - ken n.l voor de pauze de Vlle symphonie van Schubert en na de pauze het violoncelcoocert van Dworsjak dat gespeeld wordt door de celliste Regina Schein Dirigent is Willem van Otterloo 
ro UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 266 ' Vrfjdag IT Maart 1938 " DERDE BLAD Toch Positief - Christelijk De heer Wolf neemt het voor het huidige beleid op fflDenkt u werkelijk dat ^ als er een middel was om uit de impasse te raken ^ niet iedere Regeering het onverwijld ter hand zou nemen r Geachte Redacteur Het gebeurt niet dikwijls dat ik mij schuldig maak aan een „ Ingezonden " stuk omdat ik meen dat deze schrgverlj in het algemeen tot weinig nut is Het „ Ingezonden " van X met naschrift in Uw blad van gisteravond onder het hoofd de Chris telijke Regeering en de werkloosheid " is echter de oorzaalc dat ik mij nu niet langer bedwingen kan Mijnheer de Redacteur waarom toomt U nu ook niet zooals U dat herhaaldelijk en zeer terecht deed tegen allerlei anoniem geschrijf Waarom is er nu bij J wel waardeering voor dit niet strij den met open vizier Uit de eerste alinea van Uw naschrift meen ik zelfs eenige instemming te moe ten lezen met het bevuilen van eigen rest door X „ door zijn laffe naamlooze insinuatie als zou een royement door zijn Christelijken Bond het gevolg kunnen zijn van zijn Christelijke schrijverij X weel zeer wel en U Mijnheer de Redacteur kunt ook zeer wel weten dat geen organisatie van welKe vakgroep dan ook op dezen of soortgelijken grond tot royement zou besluiten Gelukkig kennen we hier geen kadaver gehoor zaamheid en stelt iedere Christelijke organisatie zoowel maatschappelijke als politieke het op prijs als haar leden niet maar stomweg napraten wat door anderen wordt gezegd doch zelf in staat zijn hun hersenen te gebruiken zij het dan ook dat zij op meerdere of mindere punten een critische houding aannemen of critisch geluid doen hooren Als het hier eens zoo werd als in het land van Rosenberg of als Mussert eens in de gelegenheid was om te toonen dat hij gelijk heeft dan zou X niet eens in de gelegenheid zijn om critiek te oefenen of zou zooal mogelijk zulk een openharti ge critiek minstens levensgevaar opleveren Dit moge X wel eens bedenken Voorts Mijnheer de Redacteur is er door.U de laatste maanden herhaaldelyk en naar mgn ge voelen doch dat is dan ook m ij n gevoelen maar soms op onbillijke wijze critiek geoefend op de werkzaamheid of werkloosheid der Regeering inzake het werkloosheidsvraagstuk Dat het erg goedkoop is enkele dingen op te noemen zooals X doet zult U ongetwijfeld onmid dellijk toestemmen Is het echter minder goedkoop critiek te oefe nen zonder een weg te wijzen naar een oplossing Is het een oplossing te poneeren dat de politiek van de Christelijke R'egé'ering niet door bemoedi gend geloof maar'döór ' angst voor finantieeïé te korten bestuurd wordt Is het gezonder alle lasten op het toekomstig geslacht af te wentelen Is de toestand in b.v Frankrijk gezonder Zie rede Chautemps U N hedenavond Het socialistisch „ Plan " is door U meer dan een maal en m.i terecht als onwaarachtig gesigna leerd Het „ Plan " Mussert bevindt zich „ lekker " nog in zijn portefeuille Nu het „ U N " Plan Kom Mijnheer de Redacteur als U nu eens niet langer critiek in de ruimte geeft doch ook eens constructief werk wilt leveren door richtlijnen aan te geven hoe het dan w e 1 moet Het Nederlandsche Volk en niet minder de Christelijke Regeering zal U hoogst dankbaar zijn Alleen vergeet U in Uw plan niet als ik U tenminste die raad geven mag dat alles op een of andere wijze betaald moet worden Denkt U nu werkelijk dat als er een middel was om uit de impasse te geraken niet iedere Regeering Christelijk of niet Christelijk dat middel onver wflld ter hand zou nemen Tenslotte Mijnheer de Redacteur nog iets over Christendom Het ligt natuurlijk aan mij doch Ik ken geen elkaar hatende kerkgenootschappen En U kent ze ook niet Hoogstens vindt men in elke kerkfor matie een grootere of kleinere groep dweepzieke lieden die meestal te dom zijn om zich een be hoorlijk oordeel te vormen en die tot de „ leeken " behooren waarover X spreekt Een ieder echter die zich de moeite getroost heeft en dat mag Mijnheer X ook wel doen ver schillende dingen ernstig te bestudeeren en ook de historische ontwikkeling der dingen na te gaan weet zeer wel dat een Positief Christelijke Re igeering met een zeer bepaalde taak en een wel omschreven regeerprogram niet tot het onmoge lijke behoort niettegenstaande de verdeeldheid der kerken Trouwens hoewel het voor vele menschen klaarblijkelijk moeilijk is in te zien Politieke for maties hebben niets maar dan ook niets met kerkelijke formaties van doen Het is gemakkelijk met eenige algemeenheden te zeggen dat voor een Christelijke Regeering grootere dingen te doen zijn dan bevordering der Zondagsrust etc etc Zou etc etc misschien nog belangrijker zijn en dan te eischen verbanning van de veelvuldige aanbidding van het Gouden Kalf Wel Mijnheer de Redacteur ook hier weer ver lies U niet in algemeenheden doch wordt wat con creter en wijs eens een weg Geef de richtlynen voor Regeeringsbeleid in dezen eens wat nader aan Zeer zeker er moest meer liefde tot den naaste gevonden worden Een ieder heeft ten deze de taak zichzelf te corrigeeren Maar Mijnheer de Redac teur behoort ook niet tot een der eerste eischen van Christelijke naastenliefde te trachten waar deering te vinden voor wat anderen en in dit geval Regeeringspersonen vaak niet veel persoonlijke opoffering in het belang van het land naar hun beste weten meenen te moeten doen In geen van Uw artikelen heb ik zulk een woord van waardeering of iets wat daarop leek aange troffen Zou het niet goed zijn dit ook eens te be denken Ik hoop dat dit artikel niet te lang of te onsa menhangend is geworden om voor plaatsing in aanmerking te komen Met open vizier JAN SCH WObP Naschrift De inzender wien het aan ironischen zin aller minst ontbreekt heeft van anonymiteit een andere voorstelling dan wij Het gister geplaatste stuk van X is ingezonden door iemand die het met zijn vollen naam en adres teekent doch die op gronden die wij respectabel en steekhoudend achten ver zocht in de courant zijn naam achterwege te laten Dat is o.i heel wat anders dan het inzenden van ongeteekende niet van afzendersadres voor ziene stukken Met den heer Wolf zullen viij om trent de geneigdheid van organisaties om mee ningen afwijkende van de „ officiëele " te toleree ren niet van gedachten wisselen Wie de prak tijk van politieke organisaties kent weet dat die geneigdheid zeer gering of zelfs afwezig is Dat er van het recht tot vrije meeningsuiting in het ge heel niets zoü overschieten indien de N.S.B de ' lakens uitdeelde weten wij al te wel Het is stellig ook den inzender van gisteravond bekend De hoofdzaak van het betoog van den heer Wolf ligt elders Hij kent geen elkaar hatende kerken vindt het erg goedkoop " om de Regee ring een verwijt te maken over haar werkloos heidspolitiek en acht positief-Christelijk regeeren wel degelijk mogelijk Ten aanzien van het eerste punt mogen wij opmerken dat gelijk sinds Mei 1937 zonneklaar is geworden de R.K Kerk via de R.K Staatspartij met alle kracht streeft naar een oppermachtige positie in de leiding van de Neder landsche samenleving ten koste van allen die haar in den weg staan ook van de „ broeders " uit het Christelijke Regeeringskamp Meent de heer Wolf dat het Unks en rechts voortrekken van Katholie ken bij benoemingen het opeischen van vier der be langrijkste portefeuilles op straffe van niet mede-werking aan de Regeering in een zóó gespannen I tijd als de huidige het triomfantelijke rondbazuinen van de leer „ zonder ons kan het toch niet " het bij bisschoppelijk schrijven vastleggen van de leer dat de Kerk let wel de R.K Kerk óók het politieke leven moet gaan beheerschen het sy steem van de „ R.K " de „ A.R " de „ C.H." vaoatu-res — meent de heer Wolf dat dat alles even zoo vele bewijzen van Christelijke naastenliefde en van nationaal besef oplevert Of kan hij het met ons eens zijn dat dit stelsel van politieke machtsont wikkeling en buitverdeeling veeleer hoogst on christelijk is Ewat zijn wij bereid de formeele scheiding tusschen kerk " en partij " te aanvaar den méér dan formeel is die scheiding met namu in R.K kringen dan toch niet Wij hebben de Regeering van haar werkloos heidspolitiek een bitter verwijt gemaakt Of wij dan aanhangers van „ het Plan " zijn geworden In het geheel niet „ Het Plan " was een verkiezingsaan gelegenheid en het wilde bedriegen wij ons niet 600.000.000 gulden voor den dag tooveren om er allerlei werken mee uit te voeren Sinds Mei 1937 hoort men er niet meer van Maar er is méér dan het huidige steunstelsel en het Plan Ondanks de ironische opmerkingen van den heer Wolf aan ons adres zullen wij telkens herhalen wat wij schreven het komt in eersten aanleg op de men taliteit der Regeering aan Wie de pretentie heeft gelijk het huidige kabinet positief Christelijk te regeeren — het is een enormo pretentie — die moet bezield zijn van ganSch an dere ' motieven dan uit de daden der huidige Re geering blijken Of kan de heer Wolf eenig prin cipieel verschil aanwijzen tusschen de poli tiek van het kabinet op breede basis en die van de huidige Regeering Hij kan het niet Of hg zou moeten wijzen op het feit dat de vorige Regeering in het Abessijnsche bloedbad geen aanleiding vond tot een „ de facto-erkenning " van den „ Keizer van Ethiopië " en de huidige Regeering wél Is dat dan principieel positief Christelijk Er zijn geen reëele verschillen — van deze Abessijnsche affaire van de Zondagswet en van de kneveUng van het be drijfsleven afgezien — tusschen de politiek van vóór en na 26 Mei Van tweeen één öf de v or 1 ge politiek was óók „ positief-Christelijk " of deze is het o o k n i e t Waar het eerste door de Chris telijke partgen met furore wordt ontkend blijft alleen het tweede over en inderdaad deze poli tiek-is niet posit-ief-Chri s t e 1 ij k Want al nioge de heer Wolf ons gebrek aan waardeering voor de daden welke der Regeering verwflten EMSER-WATER is reeds sedert eeuwen het beste middel tegen VERKOUDHEID GRIEP AQENDA Reden FIGI ZEIST 8 uur Kunstkring Zeist Cabaretavond Alice Domei GEBOUW VO(3R K EN W 8 uur Twee de Italië avond van de Ned Reis-vereen GEBOUW VOOR K EN W 8.15 uur Concert Conservatorium Toonkunst STADSSCHOUWBURG 8 uur Ver Rott Hofstad Tooneel dir C v d Lugt Melsert MALIEBAAN 55 8.15 uur Soefi bewe-ging Spr de heer G J van Essen HOTEL NOORD-BRABANT 8 uur Lief dadigheids-avond voor het Prov Comité voor den geleidehond voor blinden Morgen GEBOUW VOOR K EN W 8 uur Uit voering Oud leerlingen Vereen Openb lage re school no 2 TIVOLI 7.30 uur ' Uitvoering met bal Utr H.B.S Vereeniging „ Animo " STADSSCHOUWBURG 8 uur „ Het Chl neesche landhuis " N.V Amsterd Tooneel vereeniging HOTEL KASTEEL VAN ANTWERPEN 8 liur Bridge-drive Voedingsfonds Ver tot Bestrijding der T.B.C N V HUIS 7.30 uur Kampioens-revue „ D.O.S.-klanken " GEBOUW BURGERWACHT Nieuwe Gracht 51 2 uur Schietwedstrijden van den Nat Bond het Mobilisatiekruis HOTEL NOORD-BRABANT 8 uur Feestavond Kon Ned Bond van Oud Onder-officieren BIOSCOPEN CITY-THEATER Voorstraat „ Orkaan " Dorothy Lamour Jon Hall REMBRANDT-THEATBR Oude Gracht „ Marie Walev/ska " Greta Garbo Charles Boyer Geprolongeerd VREEBURG-BIOSCOOP „ De liefdespa rade " Maurice Chevalier Jeanette Mac Donald PALACE-THEATER Vreeburg 12—6 p Reprise „ Schots en scheef " — „ De schrik der bandieten " — „ Het perfecte alibi " SCALA Potterstraat „ Twee werelden " Karl Ludwig Diehl Kathe Gold OLYMPIA-BIOSCOOP Amsterdamsche stratweg „ Lunapark " — „ De moordspe cialist " FLORA-THEATER FIGI ZEIST „ Alarm in Peking " — „ Haar eigen kind " - — „ Verboden huwelijk " Concert ten bate van het Richard Holfonds Men verzoekt ons het volgende op te nemen Wij herinneren nogeens aan het concert ten bate van het Richard Hol-fonds door het Conservatorl um-orchest onder leiding van Hendrik Andriessen met medewerking van Mevr Riele Queling viool en Carel van Leeuwen Boomkamp gamba - Dit concert wordt gegeven heden Vrijdagavond om 20.15 uur in het Gebouw voor K en W Het orchèst voert werken uit voor strijkorcheat - van Bach Grieg en German terwijl Mevr Riele Queling een concert van Haydn speelt en Carel van Leeu wen Boomkamp één van Tartini beiden begeleid door een klein strijkorchest Met het oog op de bepekte plaatsruimte is ken nisgeving aan de school Mgr v d Weteringstraat 13 van het voornemen tot bezoek gewenscht De aandacht van U.S.O.-abonné's wordt speciêial op dit concert gevestigd omdat zoovelen van hen thans afd hd van Toonkunst zijn en dit concert tot hun lidmaatschap behoort,terwijl de overigen door het bezoeken van dit concert een bij zonder goed werk steunen en kennis kunnen ma ken'met „ Toonkunst " op een terrein waarop voor de volgende jaren veel verwachtingen worden ge bouwd door combinatie van het Toonkunstkoor met dit Conservatorium-orchest voot het uitvoe ren van kleinere koorwerken bijv cantates van Bach Het Richard Hol-fonds heeft in het afgeloopen jaar een belangrijke rol vervuld bij de tot stand ge komen reorganisatie van het Conservatorium met Muziekschool van Toonkunst en doet thans weder prachtig werk bij het steun geven aan talentvolle minder kapitaalkrachtige leerlingen Voor de Besturen van Conservatorium en Richard Hol-fonds Mr A J LABOUCHERE Voorzitter Ir J H VERSTEGEN Penningmeester Giro No 53039 wij kunnen noch mógen onze taak loslaten te wg zen op wat óns verkeerd lijkt te waarschuwen voor gevaren Zelf hebben wij al gezegd — de heer Wolf heeft er ten onrechte overheen gelezen — dat wij de rol van stuurman aan den wal geen onderscheiding achten Maar Ons is geen andere toebedeeld W ij beschikken niet over alle gegevens maar de Regeering wij niet over de macht maar de Regeering wij'niet over het geld maar de R e g e e r in g wij kunnen geen advie zen verlangen de Regeering wèl wij hebben geen meerderheid in de Kamers de Regeering wèl En het is onze rotsvaste overtuiging dat deze Regeering in dien zij bewogen is door Christe lijke beginselen indien zij gelooft in den Al machtige met een „ geloof dat bergen verzet " a n d e r s kan dan z ij doet Zij die honderden mil lioenen aan improductieve steunbetalingen ter be schikking heeft zou zij met haar macht haar meerderheid en vooral haar geloof niet de ar beidsvreugde kunnen hergeven aan de honderddui zenden die haar missen Zou zij niet den niet wer-kende kunnen behoeden voor lichamelijke verslap ping en geestelijken dood door hem iets te laten ver richten dat nut heeft voor de maatschappij die er reeds zéér mee gebaat ware indien het werklooze deel der natie „ fit " bleef naar lichaam en geest „ Neen " zegt de heer Wolf „ Ja " zeggen wij Maar misschien is de kloof niet zoo wijd als zij lijkt Red U.N RUSTIIJDEU HOTELPERSONEEL TIJDENS DE JAARBEURS Het waarnemend Districtshoofd der Arbeids inspectie te Utrecht vestigt er met nadruk de aan dacht op dat indien de werkgevers ontheffing wenschen van de bepaling betreffende den dagelijk schcn rijsttijd van 10 uren voor volwassen perso neel werkzaam in hotels cafe's en restaurants te Utrecht tijdens de Jaarbeurs zij een daartoe strek kend verzoek rechtstreeks tot bovengenoemden hoofdambtenaar dienen te richten Bureau Trans no 14 te Utrecht Alleen zij komen eventueel in aanmerking voor ontheffing die in het bezit zijn van een gemeente lijke vergunning om later open te blijven dan het normale sluitingsuur Burgerlijke Standen GEBOREN — 8 Maart Johannes Marinus z van J Moesman en A C Smit — 9 Maart Johan nes Petrus Piet z van J P P Elbersen en H v d Brink Cornells Wilhelmus z van E Koek en E H V d Klis Johanna Lambertha d van T J T Kools en M J v Duivenbode Catharina Cor nelia d van J M A Uittenbosch en T M Pen ning Cornelia Adriana d van W Vermeer en C A v Vliet — 10 Maart Johannes Andreas Jaco bus z van J Agterberg en J M de Koster GEHUWD — 10 Maart J Roos en G A Ch Uyterwaal A J v Medevoort en H Ch IJkelenr stam C Lans en J B Visser ONDERTROUWD — 8 Maart W Arts chauf feur alh en A Verkroost z b alh H v Ree sergeant Nijmegen en N v Eldik z b alh F Schrijver metaalbew alh en E Berlijn z b alh C Schouten arbeider Achttienhoven en J Ver heule z b alh G Visser schilder Jutphaas en C Wijnands z b alh G Spruijt werktuigkun dige alh en A Klein z b alh C v Luijn stof feerder alh en G v Beekhuizen z b alh A Sakkers monteur alh en J Berkhout z b alh H Meijer arbeider alh en G Lit z ta alh G de Ridder apotheker-ass alh en H Niezing z z alh B Bos poelier alh en N de Vos z b alh B v Dijk arbeider alh en A Lantinga z b alh M Beerman arts Den Haag en J Hefting z b alh O'VEKIiEDEN — 9 Maart Lambert Christiaan Johan Jozef Alders 36 j Nieuwcweg 44 — 10 Maart Coenraad Willem Harbord 57 j Donkere Gaatd 8bis Helena Maria Kraan wed van G Denters Willemstraat 11 Wilhelmina Jacoba Ver haak geh met D v Dijk 52 j Gr v Solmstraat 3 Johanna Christina Kool geh met K J Verlooy 84 j Zilversteeg 4 Elisabeth Maria Johanna Bis meijer wed v H de Mare 77 j Hennipstraat 7 Bernardus Cornells de Haan 88 j Agnietenstr 2 Driebergen-Rgsenburg — Ondertrouwd Johan nes van Eck 31 j te Buurmalsen en Jantje Veld huizen 22 j Gehuwd Frederik Johannes Bleijenburg 22 j te Doom en Willemke Hoogeweg 22 j Overleden Cornells Bossenbroek 45 j echtg van T W Verweij Maria Voskuijlen 83 j Evert van den Bos 59 j echtg van J Ronk Andries Popke Staalman 79 j echtg van E Federmann Te Amersfoort Hendrik Albertus Reinold Jonkers 67 j echtg van A Stam UITRHWNG BLOEDTRANSFUSIE-MEDAILLE In de officieele lijst die wij gisteren publiceerden van de ontvangers van de Landsteiner-medaille welke vanwege het Roode Kruis werd uitgereikt staat abusievelijk Zuster E G Schipp vermeld als de heer Schipp vcTor a Personeelraad en spoorwegpensioenen Verzoek aan den Minislerraad om bij de wijziging der Pensioenwei bepaalde veranderingen aan ie brengen De Personeelraad bij de Nederlandsche Spoorwe gen heeft een adres in zake verbeteringen in de pensioenregeling van het Spoorwegpersoneel ge zonden Aan dit adres is het volgende ontleend ¦ Het is hun dat zijn de onderteekenaars van het adres de heeren H J van Braambeek voorzitter en H F Timmermans secretaris bekend dat ten gevolge van de reorganisatie van het spoorwegbe drijf ook de Pensioenwet voor de Spoorwegambte naren 1925 wijziging zal moeten ondergaan en reeds ongeveer twee jaren geleden tusschen de Di rectie der Nederlandsche Spoorwegen en den Per soneelraad overeenstemming werd verkregen over nog een aantal wijzigingen in bovengenoemde wet Nu deze wet staat gewijzigd te worden verzoe ken zij dringend te willen bevorderen dat daarin ook de navolgende veranderingen worden aange bracht Ten eerste opheffing van de sedert 1 April 1936 toegepaste korting op reeds ingegane pensioenen en ten tweede de opheffing van de variabiliteit van reeds toegekende en nog toe te kennen pen sioenen Wat het eerste verzoek betreft moge worden op gemerkt dat hun geen pensioenregelingen bekend zijn die met medewerking van de Overheid tot stand zijn gekomen waarbij een dergehjke korting op de pensioenen wordt toegepast Zij verwijzen hiervoor naar de intrekking van de eenige jaren van kracht geweest zijnde korting op de Indische pensioenen en op het niet tot stand gekomen wetsontwerp tot korting van de overheidspensioenen ¦ Behalve dus bij de Spoorwegen geldt overal het beginsel eenmaal toegekende pensioenen worden ten volle genoten Bij hun weten bestaat bovendien op dit oogenbliknergens het beginsel van de variabiliteit der pen sioenen waa,rbij het peil daarvan dan op en neerzou gaan mét dat van de loonen - • - Wat hier geschiedt is dus een-unicum en ander zijds een nieuwigheid Zij betreuren ten zeerste dat de Minister van Waterstaat bij de behandeling in de Tweede Ka mer van de begrooting voor het Verkeersfonds 1938 zich zoo afwijzend tegenover behandeling van de spoorwegpensioenen overeenkomstig de over heidspensioenen heeft getoond Het daarbij door dezen bewindsman gebruikte argument dat destijds het overheidspersoneel zoo veel meer heeft bijgedragen in het pensioenfonds lijkt hun volstrekt niet steekhoudend In het rapport van de commissie-de Meester is immers medegedeeld dat het overheidspersoneel ongeveer 1/3 van de waarde zijner pensioenen zelf stortte en het overige 2/3 deel door den werkgever werd betaald Blijkens de jaarverslagen van het Spoorweg pensioenfonds was de verdeeling der bijdragen van spoorwegmaatschappen en deelgenooten over en kele jaren voorafgaande aan de inwerkingtreding der wet als volgt Deelgenooten doorl korting 1910 ƒ 400.835 1911 ƒ 412.965 1916 ƒ 689.026 1917 ƒ 722.324 1918 ƒ 736.182 afl korting 1910 ƒ 431.802 1911 ƒ 426.418 1916 ƒ 682.879 1917 ƒ 543.748 1918 ƒ 516.963 Maatschappij 1910 ƒ 400.835 1911 ƒ 412.965 1916 ƒ 845.286 1917 ƒ 928.432 1918 ƒ 905.240 Het spoorwegpersoneel betaalde dus zelfs veel meer aan zijn pensioen dan het rijkspersoneel deed Erkend wordt wel dat de financieele toestand van het fonds verre van gunstig is doch hierin mag huns inziens geen aanleiding gevonden wor den om deze uitzonderlijke behandeling van het spoorwegpersoneel te handhaven Te minder waar deze toestand van het fonds in geen enkel opzicht is te wijten aan het personeel zelf De groote oor zaak van het tekort moet wel worden gezocht in de regeling die Minister Regout in 1912 heeft ge maakt waarbij als het ware de fundeering werd gelegd voor een steeds grooter wordend tekort Bij de behandeling van het desbetreffende wetsont werp heeft Minister Regout zoowel in de gewissel de stukken als bij de mondelinge behandeling daar van in de Tweede Kamer herhaaldelijk medege deeld dat alle risico voor de toekomstige pensioe nen op den Staat kwam te drukken Zelfs moest ten gevolge daarvan de Commissie van Beheer van het Pensioenfonds S.S komen te vervallen omdat anders volgens den Minister deze scheeve toe stand zou ontstaan dat de commissie haar best zou doen om de pensioenregeling te verbeteren maar de Staat die het financieele risico nu op zich had genomen de kosten daarvan zou hebben te dragen Hieruit is dus wel komen vast te staan dat de Staat als aansprakelijk moet worden gezien voor het overgroote deel van het tekort dat thans in het Pensioenfonds wordt aangewezen Ben tekort dat tengevolge van het niet meer storten van de ± ƒ 9 millioen per jaar door den Staat ten behoeve der saneering natuurlijk verder met rassche schreden zal oploopen en dat bovendien vergroot is geworden doordat zeer vele nog zoo goed als valide spoorwegambtenaren in den loop der jaren door pensionneering ten laste van het fonds wer den gebracht Dit alles geeft hun vrijheid om Uw College eer biedig doch met den grootsten aandrang te ver zoeken maatregelen te willen bevorderen tot spoe dige hervatting van vorengenoemde storting in het Spoorwegpensioenfonds en tot het doen voorberei den in het overleg tusschen Directie en Personeel raad van die wijzigingen van de Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925 welke leiden tot op heffing van de uitzonderingspositie voor het spoorwegpersoneel ten aanzien van zijn pensioen rechten " DIEFSTAL UIT AUTO Een autorijder heeft bij de politie aangifte ge daan van diefstal van een rubbermat uit zün voer tuig dat hij aan de Breedatraat gestationeerd had Geschenk aan Centraal Museum Burgerij kan bijdragen in de aanschaf fing van een hedendaagsch kunstwerk Het bestuur van het Genootschap Kunstliefde heeft een circulaire gericht aan de burgerij van Utrecht waaraan het volgende is ontleend „ Over enkele maanden — 5 September a.s — hebben wij een jubilaris in onze stad en wel een die dan juist een eeuw oud is Deze honderdjarige heeft ons Utrechtenaren zooveel geschonken op cultureel en kunstzinnig gebied dat wf met feestelijk gevoel den herdenkingsdag van 5 Sep tember tegemoet zien Het betreft hier ons Stedel^k Museum dat om velerlei redenen een r\jk bezit voor onze Btad mag worden genoemd Hoe zullen wfl dit eemvfeest beter vieren dan door het aanbie den van een geschenk BIJ een jubileum hoort nu eenmaal een geschenk En hoe zouden we een beter geschenk kunnen bedenken dan een kunstwerk dat een eereplaatB in o £ buiten ons Museum zou mogen verwerven Op grond van de oude relatie met het Stedelijk Museum heeft het Schilderkundig Genootschap Kunstliefde het plan opgevat om een heden daagsch kunstwerk een schilderij beeldhouwwerk of een werk van toegepaste kunst vervaardigd door een Nederlandsch kunstenaar aan het Mu seum aan te bieden Voor de verwezenlijking van dit plan is echter de financieele hulp van kunstlievend Utrecht noodig en daarom veroorlooft het Bestuur van het Genootschap Kunstliefde zich door middel van deze circulaire om allen ook de elders wo nende vrienden van ons Museum in de gelegen heid te stellen daarvoor een bijdrage te geven Over den aard van het kunstwerk en verdera bijzonderheden zal een beslissing worden geno men zoodra een denkbeeld is verkregen omtrent de grootte van het bedrag dat op deze uitnoodi ging in uitzicht wordt gesteld Pas daaiTja kan een commissie en eventueel een jury worden be noemd Het hierna vermelde Comité van aanbeveling beveelt dit plan gaarne in Uw belangstelling aan Comité van Aanbeveling Mr Dr G A W ter Pelkwijk Burgemeester van Utrecht * Dr W A F Bannier Voorzitter van het Historisch Genootschap Dr C D J Brandt Voorzitter van den Utr Kunstkring ^ Jan-Eloy Brom Conservator van het Aartsbisschoppelijk Museum Dr F H Fentener van Vlissingen Voorzitter v d Kamer van Koophandel v Utrecht Mr B J L Baron de Geer van Jutpliaas Secretaris van Curatoren der Rijksuniversiteit W Graadt van Roggen Secretaris-Generaal van de Kon Ned Jaarbeurs Dr Ir G W van Heukelom Voorzitter v d Schoonheidscommissie te Utrecht Jhr Dr M R Rademacher Schorer Voorzitter van de Ver „ Voor de Kunst " Ir H G J Schelling Voorzitter van den Kring Utrecht van den Bond van Nederl Architectelii - Prof Dr W Vogelsang Hoogleeraar-Directeur van het Kunsthistorisch Instituut der Rijks -'' Universiteit. Mr H Waller Voorzitter van de Ver „ Oud Utrecht "^ Prof Dr H J M Weve Hoogleeraar Aetherwegwijzer Zaterdag 12 Maart HILVERSUM I 1875 M en 415.5 M — VARA-Uit zending 10.00—10.20 voorm en 7.30—8.00 nam VPRO ^ — 8.00 Gramofoonmuziek 10.00 Morgenwijding 10.20 Uitzending voor Arbeiders in de Continubedrijven 12.00—1.45 Gramofoonmuziek 2.00 Filmpraatje 2.15 Tenor en piano In de pauze gramofoonplaten 2.45 Amateurs uitzending 3.15 Schaakpraatje 3.30 Het Residentie-orlvest en solist 4.30 Problemen bij do waardeering van beeldende kunst " causerie 6.00 Gra -^ moioonmuzielt 5.00 Het Residentie-orkest 5.40 Lite-i raire causerie 6.00 Orgelspel en zang 6.30 Groning sche uitzending 7.00 Filmland 7.30 Biibelvertellingen 8.00 Herhaling SOS-berichten 8.03 Berichten ANP „ VARA-varia 8.15 Bonte Avond 9.00 Declamatie 9.15 „ En nu Oké " 10.30 Berichten ANP 10.35 Pro ^ gramma-aankondiging 10.40 Orgelspel 11.00 Baskisch programma 11.30—12.00 Gramofoonmuziek HILVERSUM II 301.5 M -~ KRO-uitzending — 8.00 tot 9.15 en 10.00 Gramofoonmuziek 11.30 Godsdienstig halfuur 12.00 Berichten 12.15 KRO-Melodistcn zang en ^ gramofoonmuziek 2.00 Voor de rijpere jeugd 2.30 KRO orkest 3.00 Kinderuurtje 4.00 Gramofoonmuziek 4.10 KRO-orkest 4.55 Gramofoonmuziek 5.05 Vervolg concert 5.45 KRO-Nachtegaaltjes 6.15 Gramofoonmu ziek 6.20 Journalistiek weekoverzicht 6.45 Gramofoon muziek 7.00 Berichten 7.15 Juridische lezing 7.35 Ac tueele aetherflitsen 8.00 Berichten ANP Mededeelin gen 8.15 Meditatie met muzikale omlijsting 8.35 Koninklijke Militaire Kapel KRO-orkest en KRO Melodisten 10.30 Berichten ANP 10.40 Filmpraatje « 10.55—12.00 Gramofoonmuziek DROITWICH 1500 M — 11.20 Gramofoonmuziek 12.05 Orgelspel 12.35 Gramofoonmuziek 1.20 New Coventry Hippodrome-orkest 1.50 Sportreportage gr opn 2.05 Het Reennolds-octet 2.35 Orgelspol 3.05 Sportreportage 5.05 Gramofoonmuziek 5.20 Manto - vani's orkesten en solisten 6.20 Berichten 6.50 Sporti praatje 7.05 Boyd Neel strijkorkest en solist 7.50 Ra diojournaal 8 20 Variété-programma 9.20 Berichten 9.40 Amerikaansch overzicht 9.55 BBC-Theater-orkcst ' en soliste 11.00 Declamatie 11.25 Jack Harris en zijn band 11.50 Orgel en sopraan 12.10—12.20 Berichten RADIO PARIS 16.48 M — 7.50 en 8.55 Gramofoon-i muziek 10.20—10.35 Orgelconcert 11.20 Gramofoon -^ muziek 12.20 Cell o voordracht 12.35 Giardino-orkest ^ Om 1.50 2ang 3.20 4.05 en 6.05 Zang 6.20 Gramo foonmuziek 8.35 Zang 8.50 Radiotooneel 9.30 Don Ramon-orkest In de pauze Radiofantasie 10.25 Sym phonie-concert en soliste 11.20—1.20 Jo Bouillon's orkest BRUSSEL 322 en 484 M — 322 M 12.20 Gramoi foonplaten 12.50 en 1.30 Omroepkleinorkest 1.50 Gra-t mofoonmuziek 3.20 Orkestconcert en solisten 4.35 Gra-i mofoonmuziek 5.20 Piano voordracht 6.35 Gramofooni muziek 7.05 Piano en zang 8.20 Cabaretprogramma 9.20 Omroepkleinorkest 7.05 Piano en zang 8.20 Ca-i baretprogramma 9.20 Omroepkleinorkest en soliste ] 10.30 Populair concert 11.20—12.20 Gramofoonmuziek 484 M 12.20 Gramofoonplaten 12.50 Omroepsalon-i orkest 1,30 Vervolg concert 1.50 Gramofoonmuziek tot 2.20 3.20 Radiotooneel 4.20 GramofoonmuziekH 5.20 A Felleman's orkest 5.50 Zang 6.05 Vervolg con-s ' eert 6.35 Pianovoordracht 7.05 en 7.35 Gramofoon -^ platen 8.20 Omroeporkest en solisten 10.30 Folkloris - tisch programma 10.50 Jean Omer's orkest 11.20 Vcr-i volg Folkloristisch programma 12.05—12.20 Gramo -* foonmuziek DBUTSCHLANDSBNDER 1571 M — 7.20 Vroolijk Weekeind-programma 9.20 Berichten 9.50 Viola da gamba en cembalo 10.05 Berichten 10.20 Emü Roosa en zijn orkest 11.20—^12.15 Gramofoonmuziek Langs de distributielijnen WUzigineen voorbehouden Programma 3 — 8.00—11.20 Luxemburg 11.20—12.05 Droitwich 12.05—12.20 Radio P.T.T Nord 12.20—14.20 Brussel VI 14.20—15.20 Luxemburg 15.20—17.20 Keu len 17.20—17.50 Brussel VI 17.50—18.20 Brussel Fr 18.20—21.30 Keulen 21.30—22.10 Parijs Radio 22.10—1 23.35 Boedapest 23.35—24.00 Luxemburg Programma 4 — 8.0O — 9.20 Brussel VI 9.20—10.33 Parijs Radio 10.35—12.05 Londen Regional 12.05—23.00 Droitwich 23.00—23.25 Londen Regional 23.25—24.00 Droitwich Programma 5 < I.i)n B — 8.00—9.20 Brussel Pr „ 9.20—9.50 Deutschlandsender 9.60—10.00 Keulen 10.00 ' tot 11.00 Gramofoonmuziek G.R.D 11.00—11.20 Deutschlandsender 11.20—13.40 Luxemburg 13.40 — 15.00 Radio P.T.T Nord 15.00—15.30 DansmuziekG.R.D 15.30—16.00 Londen Regional 16.00—16.30 Luxemburg 16.30^18.20 Brussel Fr 18.20—18.50 Lon - den Regional 18.50—19.50 „ Happy Weekend " G.R.D 19.50—24.00 Brussel Vl - 
IH BLAD UTRECHTSCH NfEUWSBLAD No 26ë Vrijdag II Maart 1938 boogstens 20 woorden t 0.73 3 achtereenvolgende plaat singen t 1.75 Elk iroord meer S cent per plaaiftlng Onder rubriek Gebruikte Auto's 50 % extra KLEINTJES Te koop PIANO Te koop zwarte Pe trof-piano in uitste kenden staat prijsƒ110 Te bevr Za delstraat 6 Telef 13288 2091 WEGENS ZIEKTE Vrouw zaak ter over jiame in Huislioude lijke Artikelen volk rijke buurt Mooie woning Prijs billijk Br onder no 1992 Bur dezer BASZUIVEK Brabangonnetje ver scheidene MaltheserLeeuwtjes en hagel witte Keesjes,Smousje enz Ver schillende leeftijden.Billijke prijzen OokZondag A v Leeu wenberghstraat 24 i(Tuinwijk 1955 GELDBELEGGING Te koop 5 moderne eengezinswoningen, Jaag verhuurd voor ƒ 4.50 p w totaal ƒ 1170 p j Koop som ƒ 13750 Hypo theek a 3 »/^ pet be schikbaar Br onder no 1965 Bur dezer ai;tobandejn tóopje Goedkooper * aan ooit bij onsslaagt U MotorbaU'den tegen spotprijzenMet fabrieksgaran tie Bandenhuis„Utrecht " vanM'ijckskade 14 Telef 10909 1405 mUABENZAAK ter overname aange boden langs di'ukken verkeersweg voor 750 gulden Geen tusschenpersonen. Br onder no 1908 Bur dezer Flinke AANHANGWAGEN te koop aangeb voorluxe auto H J BestAutoslooperij Violenstraat 23 Utrecht,Tel 12301 2111 TE KOOP te Zeist mooi Bur gerwoonhuis met Jjrachtigen tuin ge legen bij kerk en scholen Prijs ƒ 5100 Br onder no 2108 Bur dezer Te koop jonge BOUVIER gitzwart 5 Md metstamboom Leliestr 16 2110 HEERENBIJW compleet ƒ 14.50 [ 11.50 Damesfietsen ƒ 16 — 8.50 Lange Jufferstraat 50 1ste rijwielzaak vanaf Wittevrouwenbrug,Let op het goedeadres 2230 HAARD JFe koop wegens ver Wrek een moderne Beckera-haard te yens een prima lin nenkast en eiken • chrijfbureau Vleu ibnscheweg 285bisA 2213 TE KOOP Damesrijwiel met torpedonaaf lamp pri ma banden spotprijs ƒ 12.50 Steenstraat35bis 2214 Te koop aangeboden een z.g.a.n Eysink Icyl. MOTORRIJWIEL Br onder no 2216 Bur dezer HEEL HUIS Oudwijk voor slechts ƒ 3500 - Eigenbewo nlng of belegging mooie suite enz Br onder no 2235 Bur dezer Dames - en HEERENBIJW Waaronder zeer goe de merken Meisjes en Jongensrijwielen leeftijd 8 tot 12 jaar half Transportrijvyiel merk Eysink Alles ¦ oo goed als nieuw Vrouwjuttenstraat 6 3188 nkaan Museum en in de aanschaf - edendaagsch werk Genootschap Kunstliefde ht aan de burgerij van Igende is ontleend — 5 September a.s — onze stad en wel een is Deze honderdjarige zooveel geschonken op gebied dat wij met denkingsdag van 5 Sep - Stedeiyk Museum dat rUk bezit voor onze md Hoe zullen \\% dit dan door het aanbie - Bij een jubileum hoort nk En hoe zouden we men bedenken dan een plaats in of bulten verwerven relatie met het Stedelijk ilderkundig Genootschap gevat ora een heden schilderlj beeldhouwwerk iste kunst vervaardigd unstenaar aan het Mu - van dit plan is echter kunstlievend Utrecht rlooft het Bestuur van efde zich door middel Hen ook de elders wo Museum in de gelegen een bijdrage te geven kunstwerk en verdere beslissing worden geno Id is verkregen omtrent ig dat op deze uitnoodi * esteld Pas daarna kan eel een jury worden be - omité van aanbeveling Uw belangstelling aan < velin'g Ikwijk, rgemeester van Utrechtv Historisch Genootschap an den Utr Kunstkring * tsbisschoppelijk Museum Vlissingen in Koophandel v Utrecht ^ eer van Jutphaaa iren der Rijksuniversiteit de Kon Ned Jaarbeurs lom idscommissie te Utrecht her Schorer ie Ver „ Voor de Kunst " oorzitter van den Kring van Nederl Architectclii- >• Hoogleeraar-Directeur ch Instituut der Rijks --' de Ver „ Oud Utrecht"i Hoogleeraar eg Wijzer 12 Maart en 415.5 M — VAEA-uit * en 7.30 — S.OO nam VPRO 10.00 Morgenwijding 10.20 In de Continubedrijven ek 2.00 Filmpraatje 2.15 uze gramofoonplaten 2.45 Schaakpraatje 3.30 Het 4.30 Problemen bH de kunst " causerie 6.00 Gra-i Residentie-orkest 5.40 Lite pel en zang - 6.30 Groning and 7.30 Biibelvertellingen [ ten 8.03 Berichten ANP vond 9.00 Peclamatie 9.15 Berichten ANP 10.35 Pro - 10 Orgelspel 11.00 Baskiscb ramofoonmuziek — KRO-uitzending — 8.00 nmuziek 11.30 Godsdienstig 12.15 KRO-Melodisten zang - Voor de rijpere jeugd 2.30 rtje 4.00 Gramofoonmuziek mofoonmuziek 5.05 Vervolg aaltjes 6.15 Gramofoonmu elioverzicht 6.45 Gramofoon 5 Juridische lezing 7.35 Acr ierichten ANP Mededeelin - niuzikale omlijsting 8.35 jel KRO-orkest en KRO n ANP 10.40 Filmpraatje iek 11.20 Gramofoonmuzick amofoonmuziek 1.20 Ne \/ st 1.50 Sportreportage gr 3-octet 2.35 Orgelspol 3.05 nofoonmuziek 5.20 Manto 6.20 Berichten 6.50 Sport - ' ijkorkest en solist 7.50 Ra irogramma 9.20 Berichten ht 9.65 BBC-Theater-orkcst e 11.25 Jack Harris en züa lan 12.10—12.20 Berichten — 7.60 en 8.55 Gramofooni Iconcert 11.20 Graroofoonn acht 12.35 Giardino-orkest en 6.06 Zang 6.20 Gramo 1.50 Radiotooneel 9.30 Dolt e Badiotantasie 10.25 Sym e 11.20—1.20 Jo BouiUon'3 M — 322 M 12.20 Gramoi mroepkleinorkest 1.50 Gra concert en solisten 4.35 Gran voordracht 6.35 Gramotoon.i ag 8.20 Cabaretprogramma 05 Piano en zang 8.20 Ca^i nroepkleinorkest en soliste 20—12.20 Gramofoonmuziek.1 nplaten 12.50 Omroepsalon ert 1.50 GramofoonmuzieK eel 4.20 Gramofoonmuziek „ 5.50 Zang 6.05 Vervolg com t 7.05 en 7.35 Gramofooni • en solisten 10.30 Folkloris ^ an Omer's orkest 11.20 Ver^i imma 12.05—12.20 Gramo ^ R 1571 M — 7.20 Vrooüjk O Berichten 9.50 Viola da Berichten 10.20 Emil Roosa Gramofoonmuziek itributielijnen voorbehouden 1.20 Luxemburg 11.20—12.05 - dio P.T.T Nord 12.20—14.20 - uxemburg 15.20—17.20 Keui n 17.50—18.20 Brussel Fr - 22.10 Parys Radio 22.10 —¦ OO Luxemburg 9.20 Brussel VI 9.20—10.35 Londen Regional 12,05—23.00 jnden Regional 23.25—24.00 — 8.00—9.20 Brussel Fr „ Ier 9.50—10.00 Keulen lO.OO uziek G.R.D 11.00—11.20 — 13.40 Luxemburg 13.40 — ¦ d 15.00—15.30 Dansmuziek iden Regional 16.00—16.30 irussel Pr 18.20—18.50 Loa - Happy - Weekend " G.R.D » roote „ ERRES " inruilcampagne van Radio Schuurman zelfs het alleroudste Radlotoestel is nu minstens f 35 - waard VRAAGT VRIJBLIJVEND niim ^ C^UI II IDMmÜi OUDE GRACHT 2Ó0-2Ó2 INLICHTINGEN KM^iw dvfflUUKPIMPI TELEFOON 13813 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H ^^^^^^^ UTRECHT'S OUDSTE EN GROOTSTE RADIO SPECIAALZAAK NET KOSTHUIS aangeboden prijs ƒ 8 - p w geen be roeps A B C-straat 12 2010 ETAGE TE HUUR aangeboden aan echt paar z k in drukste gedeelte van de Ka naalstraat huurprijs 4.25 per week eigen keuken beschikbaar Br onder no 2181 Bur dezer FIJNSTRIJKSTER kan geplaatst wor den bij W Spieren burg Koningsweg 56 Utrecht 2075 Voorjaar Dus Tuinartikelen Zoo zeldzaam als een WITTE OLIFANT SPAD EN LÖO VOORJAAR TRAPPEN HARKEN SNOEISCHARBN enz 0,15 0.25 dus SCHOONMAAK in onze COLLECTIE Te huur mooi BOVENHUIS Wolf en Dekenplein2bis n.b Vleuten scheweg voor netgezin Aanv ter stond BUderdijkstr.2bis A 1937 Terstond gevraagd wegens ziekte helder DAGMEISJE zelfstandig kunnende werken v.g.g.v niet beneden 18 jaar Adres OverboschlaPii 39 Bilthoven 2179 Wordt gevraagd een NETTE JONGEN voor loop en winkel werk leeftijd 14 jaar Zich aanmelden Boekhandel Rem brandtkade 34 2165 TE KOOP in goeden staat zijnd Salonameublement. Ook divan en kleed Alles voor spotprijs Busken Huetstr 7bis 2176 Vaste WASCHTAFEL ter overname ge vraagd met of zon der opstand dubbel stel kranen Br fr onder no 2180 Bur dezer NACHTHEMDEN en PYAMA'S voor Dames Heren en Kinderen EMMERS 0.52 TE N B IJTS WRINGERS Net BENEDENHUIS 3 ruime kamers,gang keuken plaatstuintje Lange Lau werstraat 24 ƒ 4 per week Bevr OudeKamp 18 2184 8 — Ceta Bever 9 KLEUREN — in plaats van carbolineum ASPHALT |- I P T C M D E " O ' P GAAS 13ct.p.M LJl | I tlNlDLnb 6et.p.M AMSTERDAMSCHE STRAATWEG 353 t.o den Watertoren TELEFOON 13745 19 et p trede en dan B U TEGEN EXTRA LAGE PRIJZEN EEN KIJKJE IN ONZE ETALAGES Op gezelligen stand mooi BOVENHUIS Koekoekstr 63bis bev suite 4 slaap kamers keuken W C vaste waschtafel voor - en achterbal con ƒ 32.50 p m Be vragen Paling Wijde Begijnestraat 2011 EN UW KEUS IS GEMAAKT MOTOK 7.50 cc olie gekoeld in prima staat Spot prijs ƒ 225 Ook ge negen te ruilen voor lichtere Goedestr 25 2183 TE KOOP GEVK direct van eigen ou der en bovenhuis of 2 heele huizen voor eigengebr opgave prijs en ligging on der no 2169 Bur dezer HUIS TE HUUR 6.50 p w met groo te schuur of werk plaats en Huis # 6 - 3 weken vrij van huur bij de Kanaal straat Te bevragen Ie Delistraat 23 2242 T8I 11505 W MORA Het betrouwbare adres voor Dames en Heerenkleeding is en blijft te DAALSCHED 99 naar maat en con^fectie Betaling inoverleg 1909 GRATIS doozen met Bonbons Als speciale at tractie geven wij bij aankoop van ƒ 5.00 een fijne doos Bonbons Driessen bij aankoop van ƒ 10 - een groote doos Bonbons Car re's van Driessen bij aankoop van ƒ 15 eén schitterendedoos van Houten'sBonbons inhoud 1 pond bij aankoopvan ƒ 20 - een reuzenluxe doos Ringers Bonbons V2 K.G.).Volkslux de Toove naar met licht Dezereclame geldt alleenSteenweg 25 t.o deBuurkerk 2251 Handel Een NET MEISJE voor direct gevraagd V 8—4 uur pl.m 17 j v.g.g.v Zondagsvrij Aanmelden t 7 en 8 uur Havikstr 19 2146 TE KOOP Ford-bestelwagen in prima staat uiterste prijs ƒ 95.00 Bevr Waterstraat 42 Nachtegaalstraat 66 2185 Te koop gevraagd 20 Meter SPEAYGRINT en 20 Meter sintels levering te Bosch en Duin Br met uiter ste prijsopg onder no 1947 Bur dezer Net BURGERWOONH te Bunnik bevatt 3 k kelder keuken bov 3 kam balcon tuin schuur en vruchtb Te bevr Rijnlaan 22 Bunnik 2151 H.H WINKELIEBS en Wederverkoopers in manufacturen be zoekt eens onze ma gazijnen Onze sor teering is beter Prij zen zijn lager Ver kerk Bngroshandel Nachtegaalstraat 19 Tel 17629 2095 MANUFACTURENMAGAZIJN KOKKOI^KiSTRAAT 31a GALERIES MODERNES vraagt Te huur gevr Ie VERKOOPSTER voor afd Zijden en AFSLAG Aardappelen reuze drielingen 10 Kilo ƒ 0.29 Echte groote gele 10 Kilo ƒ 0.31 Wouterse Amster damschestraatweg 198 Damstraat 9 Wollen Stoffen en Te koop CHEVROLET vrachtauto 2 ton,open laadbak en te vens kleine luxe-wa gen loopt 1 op 10 Te bevr Herm Elco niusstraat 25 of 25bisZuilen 2167 R.K MEISJE gevraagd voor hulp in winkel en huis houding Aanmelden tusschen 7 en 9 uur Rutte's Chocolaterie Schimraelpenninck-laan 2 Tuindorp 2147 Een net Heer vraagt met 1 April een on-gemeubileerde ZIT - EN SL.KAMER met ontbijt omtrek Rivieren - of Dichters wijk Br fr onder no 2170 Bur dezer Ie VERKOOPSTER afd Dameshoeden » Te huur RUIME ETAGES keurigen staat bev 4 kamers en keuken ƒ 5.75 p w busver binding Te bevr L V Nw Guinea 103 Te huur Belgische ANTHBACIET prima kwaliteit geen steenen weinig asch ƒ 1.90 Eierkolenƒ1.20 Cokes ƒ 1.00,franco huis J Ester,Zonstraat 19 Telef 18832 2088 met jarenlange ervaring en prima referentiën alsmede bewij*zen van uitstekende verkooproutine voor hen die hieraan nie^voldoen onnoodig te solliciteeren Pers aanb by den Personeel!chef Centraal Cassa voor schriftelijke soil foto bijvoegen welkKworden geretourneerd 2237 Gevraagd ingevoerd DRUKWERKREiZIGER voor Utrecht en Omstreken Br no 21 boekhandel firma van Dijk Vianen HOOFDPIJN Sana'tjes genezen vlug en onschadelijk Vraagt gratis mon ster of stort 35 et voor 20 stuks op giro 14.94.02 van Geld Geneeskr Cultuur,Putten 2211 In VERFHANDEL kan KOSTHUIS Kost en inwoning aangeboden voor 1 of 2 personen met vrije slaapkamers en huiselijk verkeer.Adres Kanaalstraat94bis 2023 Te koop PUCH-MOTOR 200 cc 1937 met nat bewijs R H Sukkel De Klomp Boveneind 18 2187 Kleermaker vraagt voor direct ZITPLAATS Adres Lijnmarkt 5 byouteriewinkel 2149 DAGDIENSTBODE gevraagd hoog loon,Frans Halsstraat 29 Goede getuigen ver eischt 2150 B E D I E N D E KEURIGE HUIZEN Benedenhuis 3 ka mers ƒ 5.25 Oudwij - kerdwarsstraat 34 heel huis 5 kamers ƒ 5.75 Oudwijker dwarsstraat 36 heel huis 5 kamers ƒ 5.35 Veerstraat 12 heel huis 5 kamers ƒ 6.25 Herm Elconiusstraat 7 Inl Lux Woning bur Sw van Zuylen weg 106 Tel 17689 Gevraagd INKRULSTEB of Leerling-Kapster voor direct Dames en Heerenkapsalon Maison Geramink Voorstraat 34 2109 DE LAATSTE EER Begrafenisonderne ming Volledige be grafenissen stand aard tarief 65 gulden Tijdelijk adres Am sterd straatweg 45 Telefoon 18532 2053 BISON Rijwielen en Stof zuigers zijn prima en goedkoop zonder vooruitbetaling ƒ 1 per week Mag Bison Kanaalstr 87—89 2082 Personeel gevraagd gepl worden in bez van rij bew A Opg van leeft en verl sal onder no J 6153 Adv ^ Bur v.h ALTA Pausdam Te koop aangeboden wegens omstandig - heden DOÏJ«LASMOTOB 1934 in prima staat.Deskundig onderzoeken proefrit toege staan Prijs ƒ 90 - Sanatoriumlaan 31 Zeist 2193 RECLAME-HAM 20 et % pond Eet meer lever Heden gekookte lever 15 et ons gekookte met worst ' 35 et pond Joh van Rijn Spring weg 6 Telef 14014 2204 HEEL HUIS ƒ 30 - p m bev 2 kamers en suite keu ken tuin boven 3 kamers balcon staande en bevragen Agnes van Leeuwen berghstraat 5 1993 JAREN SCHULD Is HOPELOOS STOFZUIGERS voor iedere beurs Gevraagd Banket bakkers - LEEBUNG Br onder no 2168 Bur dezer bij het van Ouds bekende Voor direct gevraagd net DAGMEISJE Aanmelden tusschen 7 en 9 Nobelstraat28bis 2210 Stofzuiger Paleis „ ELECTRO-CYCLOON " OUDE VLEESHAL Voorstraat 19 Telef 14789 Heden bijzon der aanbevolen:Lamsvlees en Kalfs vlees Voor prijzenzie de étalage Aan bevelend 2047 Voor RUIME STALLING met serieus onder houd van Uw wagentegen zeer billijkenprijs is Uw adresGarage „ First Class Service " Wittevrou wenslngel 71 Tel 12065 1879 H.H SCHOENMAKERS stevige harde gave beknopte croupons vanaf ƒ 1.60 per K.G Smith Predikheeren straat 14 Tel 14556 2203 Complete Snij - en LASCHBRANDERS Gas - en Zuurstofme ter Zoo goed als nieuw elk aanneme lijk bod Br onder no 2191 Bur dezer jiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiïffliiniiiiJiM ^^^^ STEENWEG 62 - Tel 11161 - VOORSTRAAT 42 - Tel 11170 In Ie klas schoen zaak wordt voor spoedig bekwame VERKOOPSTER of Bediende gevraagd Volledige vakkennis vereischt Alleen zij die in Ie klas zaken gewerkt hebben ge lieven te solliciteeren met uitvoerige in lichtingen onder no 2215 Bur dezer GLAS - EN VERFHANDEL I GEVRAAGD Nieuwe MOTOBBIJWIELEN Norton Zündapp,P.N D.K.W R.T.,Eysink Gillet vanafƒ225 of ƒ 4 - perweek Ook te huur.Loeffberchmakerstr 18 2048 VOETBALTERREIN BEMIDDELINGS - bureau ter overname aangeb met veel persp ƒ 1000 - Br onder no 2172 Bur dezer Uitgebreide voorraden en merken o.a TEOFLUX TEOLIN EN VELL'VINB JAPANLAKKEN GROND EN GLANSVERVEN SPIEGEL en VENSTER GLAS SPECIAAL GROOTE MATEN D.D Kleermakerij R THOSS Duifstraat 16 voor heen Koekoekstraat 26 Tel 16923 Col bert-costuums vanaf ƒ 36 - Uniformenƒ50.- 2199 BEHANGEN 12 % ets per rol metpapier 15 ets zon der vraagt vrijblij vend onze staalboe ken 1938 op zicht J.W J de Ruiter Ca tharijnesingel 64 Tel 17360 2148 EN IMITATIE SPIEGEL — VRAAGT PRIJSOPGAVE — A SPLIET Oudegracht 376 I IN ONDERHUUR VOOR | I EENMAAL PER WEEK | I BRIEVEN ONDER NO 2154 BUR VAN DIT BLAD | llllilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllilllllllllllllilllllllll ^ PRIJSVERLAGING Brandstoffen Ge klopte en parelcokes 85 et p H.L Eier kolen ƒ 1.20 p H.L Anthraciet alle afm ƒ 1.70 — 1.90 p H.L Amsterdamschestr weg 59 Telefoon 19006 1948 RADIO JO DIELS Groote inruilcampag ne Philips Erres Standard vanaf ƒ 79 - ƒ 1 - per week Stofzuigers ƒ 29 75 et per week Amster damschestraatweg 262 Tel 19498 2174 Gevraagd voor direct NET DAGMEISJE van v.m 8 tot n.m 3 uur adres von We berstraat 21 2231 VAN DER KROON'S Slagerijen Adelaar straat 80 Nachte gaalstraat 38 Heden 1 % ons nierbrood 17 et 1 % ons berliner 18 et 11,4 ons lever kaas 18 et 2 ons pe kelvleesch 30 et Bal kenbrij Prima Lamsvleesch Osselappen,Kalfslappen VarkensroUade 2241 CREDIETEN aangeboden vanaf ƒ 800 Voor ambtena ren e.a m vaste pos ook zonder borg Br onder no 2171 Bur dezer Te huur WOONHUIS Schelpstraat 2 4 ka mers keuken en plaats huur ƒ 3.50 p w Te bevragen Rembrandtkade 22 2050 MEISJE gevraagd van 8—4 uur Soestdijksche weg 9 De Bilt ' 2217 Mooi groot BENEDENHUIS bev 6 kamers keu ken bad en tuin pri ma in orde staandeBellaraystraat no 12 ƒ 32.50 p maand Be vragen Catharijne singel 85 2207 Gevraagd net aanko mend MEISJE van 8—6 met vollen kost Zondags vrij Aanmelden ' s avonds na 8 uur Alexander Numankade no 43 t o brug Poortstraat 2025 SCHILDER vakman prijsopg.gevraagd van schil derwerk van enkelewerkmanswoningenvoor een huiseige naar Adres Nassau straat 23 2112 O KWINT Steenweg 24 levert Fongers - Burgers - Durabo - Crescendo - Simplex-rijwielen betaling 1 gld per week tegen fabrieks prijzen ook inruilen TE KOOP een goed werkendeNaaimachine merk Singer trapnaaima chine prijs ƒ 12.50.Te zien Voor Claren burg 3 2252 ' ^ Terstond gevraagd een net DAGMEISJE niet beneden 15 jaar P.G of G.G Oude gracht 236 Utrecht 2244 4e HUIS v.a VOLLEBSBBUG — TELEFOON 10363 BROOD onder Rijkscontrole 12 % ets enz Aller lei artikelen aansterk concurreerendeprijzen in ZeeuwscheBroodwinkel OudeGracht 346 bij deGeertebrug 2236 Nette COMMENSAAL gevraagde liefst wer kende degelijk pen sion alles inbegr ƒ 6 - p w Rivieren wyk Br onder no 2059 Bur dezer S TE HUUR een net Burgerwoon huis gang suite keuken plaats tuin en schuur boven 2 groote en 2 kleine kamers met stookge legenheid Keuche niusstraat 13 bij Wa tertoren Amsterd straatweg Te bevra gen Oudegracht 4 2202 DAGMEISJE gevraagd goed kun nende werken en metkindereu kunnen om gaan loon ƒ 4 - perweek Dias Biltstr.32bis 2092 GEVRAAGD Expeditiewerk voor 3 tons vrachtwagen tegen vergoeding van ƒ 1.25 p u met in begrip chauffeur Br onder no 2182 Bur dezer HEEFT U STOF wij maken hiervan een Ie klas colbert costuum met prima fournituren inbegre pen voor ƒ 20 Joh Belderbos Dames en HeerentaiUeur Amsterd.straatweg 249bis Tel 14380 Gevr voor direct LEERL.-KAPSTER goed kunnende In krullen Br onder no 2069 Bur dezer Tekoopgevr &•••' INKOOP oud ijzer metalen fiets - autobanden en opruimingen Steeds de hoogste prijzen Bel 19277 afhaal dienst per auto D Hilgers Amsterdam sehestraatweg 699 B Elinkwijk Utrecht 2056 EIGBM INMAAK goudgele andijvie 10 malsche Snijboonen 10 dunne Spercie boonen 10 et pond fijnste aardappelen 4 cent Kilo v d Lin den Haverstraat 3 2232 Gevraagd LEERL.-KAPPER bij R de Haan Jzn GUdstraat 74 2063 Gevraagd NETTE JONGEN leeftijd 14 è 15 j.,voor opleiding in hetrijwielvak Aanmel den ' s avonds tus schen 6V2 en IVi uurJ de Rooy Rijwiel handel J V Scorel straat no 64 hoekP Breughelstraat,Utrecht 2238 TB HUUR betegeld winkel woonhuis met com pleten winkelopstand Huur ƒ 5.75 staande Geertestraat 19 Br onder no 1905 Bur dezer DE BILT In De Bilt zijn veel goede goedkoope winkels 2209 maar heden middag gaat de deur wijd open VET Heerlijk HoU Vet de oude lage prij zen voor vet reuzel en gehakt Heerlijk lams - varkens - en ruudervleesch Telef 19488 Bram Bem Weerd O.Z 74 2114 In groot gezin een voudig MEISJE of Meisje van buiten ± 30 il als hulp huls houding P.G v.d.e n zelfst werken eenv koken Mevr V d Beek Rijnlaan 259 Utrecht 2051 TE HUUR een Bovenhuis bev.suite serre keuken 7 kamers en plat,voor den prijs ƒ 7 - p.week Bevragen Ad miraal van Gentstr.7ibis 2175 Kent gij het succes onzer Kleintjes al [ tam onze YERPLAATSTn OTI 6EBHEIDB NIEUWE ZAAK OVERALLS Reclame f 2.25 Stof jassen f 2.95 Over alls ritssluiting 2.95 Colberts grijs 1.97 Pantalons 1.75 Rij broeken Joh Emme lot Predikheerenstr 24 Telef 18462 2228 I KANAALSTRAAT 53 heric Damstraat Te koop gevraagd van particulier een blokje WONINGEN in Wittevrouwen Oudwijk enz heele huizen of ben - en bovenh Br m voll inl en prijs onder no 1888 Bur dezer TÜEVDORP Mariendaal - Zuilen eindpunt lijn 3 a d Amsterd.str.weg Onberispelijk afgew vrije middenstands woningen te huur vanaf ƒ 30 - per mnd en met ƒ 1.300 contanten boven bil lijke hypotheek tekoop v.a ƒ 4.600 - p.p Bevatten vestibu le vijf kamers be tonnen provisiekelderW.C pracht keukenm ingeb kruidenrek,badk of badcel reu zen zolder tuin metschuur en fietsenachterom BezichtigtModelhuis Serrée inons perc van Maas dijkstraat 9 ookZondagsmiddags Gunstig gelegenbouwrijpe terreinente koop Bouwbureau V d Schaar Fokkerstraat » 2 hoek vanMaasdijkstr Tele foon 17705 2253 Gevraagd NETTE JONGEN boven 16 jaar salaris plus veel verval Aan melden tusschen 7 en 8 uur Boekhandel Centraal-Station 2250 Te huur een ruim BOVENHUIS waschtafel closet ƒ 6.50 p w bij de Biltstraat Te bevr Maliestraat 17 2177 m ^ een belangriike uitgebreide atieeüng TE KOOP Eysink-motor 200 M3 electr 1 1934 ƒ 110 Wolf-motor 200 M3 electr 1.,1934 ƒ 75 O.K.Suprème motor 350 M3 kopklep 1934 ƒ 180 Norton-mo tor 500 M3 ƒ 45 Garage Madjoe Sta tionsweg 6 Tel 2612 Soest 2205 HOEDEN en OVERHEMDEN Aankomend DROGIST BEDIENDE gevraagd leef tg d 17 tot 20 jaar liefst be kend met fotowerk zaamheden G Hob ma Bern Weerd O.Z 37 1927 Inkoop — Verkoop KOFFEB - GRAMOPHOONS Gramophoonplaten - motoren - weerge — vers enz Gitaar en Mandoline te koop Gramophoonplaten worden voorgespeeld Jacobijnenstraat 9 2212 Diversen ^ P waar tevens zijn ondergebraclit ONDERGOEDEREN OUU GOUD Bij Esmaun Steen weg 8 naast de Buurkerk ontvangt ü den hoogsten prijs Gouden tientjes ƒ 12 1845 WINKELHUIS prima stand r.w en garage z geschikt V melkzaak enz la ge huur Adres Mer wedekade 160bis 517 Personeel Vraagt uitsluitend „ WITTE STAD " spaarkwitanties uithet van ouds beken de kantoor Vinkon burgstraat 15 Utr.,geopend v.m 8 tot 8 uur n.m Zater dags tot 10 uur Te lef 14823 Postreke ning 196297 FirmaD Gazan 2096 Onze sorteering is geheel nieuw zeer wordeelig hi prijs en ThereivT Mevrouw de Lange Emmalaan 11 de Bilt vraagt tegen 1 April MEISJEvoor dag en nacht,zelfstandig kunnendewerken 1949 Nette Jongeman 21 jaar zag zich gaarne geplaatst als LEERLING. Daraeskapper Br onder no 2188 Bur dezer AUTOMOBIELEN te koop gevraagd voor den sloop on verschillig welk merk of jaartal Autosloo perij H J Best Violenstraat 23 Utr Telefoon 12301 1774 ^^ m ZETPOOTERS eerstelingen muisen opperdoesen blauw pitten blauwe eigen heimers gele eigen heimers Westbraban ders souvenirs be velanders industrie Alberta's Frisia kohinoors blauwe en bonte Wouterse Am;5terdamschestr.-weg 198 Damstr 9 2173 HUUROVERNAMB Wegens gezondheids redenen aangeboden van Riant vrij Bo venhuis huurprijs ƒ 27 p m centrum met overname inboe del of zonder over name zeer gesóhikt voor jongelui die gaan trouwen of voor pension Br on der no 2194 Dur dezer Bij aankeop vm f2.50 « en ^ iiinder van f 0.50 e«deao J-IODES KENNISMAKING Jongeman 22 jaar in bezit van motor zoekt kennismaking met beschaafd meisje liefst niet onbemid deld Br met foto welke op eerewoord worden retour gezon den onder no 2229 Bur dezer Bij aaoiwop van f3.50 • M binder vaa f 0.75 GOOIT UW gladde banden niet weg Volkomen slip vrij gemaakt bij Ga rage Ëxcelsioi ' Blauwkapelscheweg IT Tel 16660 2026 GEDIPL KAPSTER heeft nog eenige uren vrij voor het privaatlessen geven in het onduleeren Br onder no 2192 Sur dezer Gevraagd nette WERKSTER voor Woensdagmor gen en Zaterdagmor gen Brieven met in lichtingen onder no 2201 Bur flezer eaileai SLOOPAUTO'S te koop gevraagd Hilgers Amsterdam schestraatweg 699 2057 Deze ctxle#" '>" srH ^^ vn * DEZE rlfilMnn ü " PRACHTIGE BADHANDDOEK 58 X lOOc.M.-NEDËRLAND5CH FABRIKAAT MITS AFGEHAALD BIJ Sig Mag en Leesb F de Boer Westcrk 17 Sig Mag F OUermans Biltstr 115 S Heideman Joh Camphuys Btraat 16 Leesbibl O N v d Giessen Amst Str.weg 171 Sig.mag G Koene Weesliuislaan 21 hoek loreiüaan Zeist R/KOBÉ st"aal - aan de spihs van de zelFwerkende wascnmiddelen P/KOBÉ OALERIES ^ MODERMEC fa WASCHT VOOR U Thans 18 Cent per pakje DE KLOK ^ ZEEPFABRIEK < « l<(5^t ' r::HB:^'$M HEERDE DRIE WEKEN HULPELOOS IN BED Rfieumatiscfie rugpijn nu absoluut verdwenen „ Ik wil graag dat U weet wat ik aan Kruschen Salts te danken heb Een jaar geleden had ik verschrikkelijke rheu matische pijnen in mijn rug en ik moest drie weken liggen Ik kon in bed niet eens op zitten Ik besteedde een paar gulden aan pillen maar het gaf niets Toen schreef ik mijn moeder en vertelde mijn misère Per keerende post ried zij mij dringend aan Kruschen Salts te probeeren Ik kocht onmiddellijk een kleine flacon en kan op eere woord verklaren dat voordat ik mijn vijfde dosis had ge bruikt ik al weer kon zitten Ik ging er mee door en binnen twee weken was ik weer op de been zonder die verschrik kelijke pijn Ik heb Uw won derbaar middel altijd bij mij en ik ben overtuigd dat de kleine dagelijksche dosis mij levenslustig en gezond houdt Ik kan Kruschen Salts niet hoog genoeg roemen en tel kens als zich de gelegenheid voordoet raad ik het aan " Mevr A G te P Origineele brief ter inzage Indien de afvoerorganen iiï Uw lichaam te traag werken ontstaat een ophooping van afvalstoffen welke Uw bloed verontreinigen Schadelijke stoffen zullen zich vormen ^ o.a het gevreesde urinezuur ^ dat maar al te dikwijls oor zaak is van rheumatische pijnen Kruschen Salts bestaat uit zes minerale zouten die Uw afvoerorganen tot betere werking aansporen waardooi de afvalstoffen op geheel nai tuurlijke wijze volkomen en "• eregeld worden verwijderd * Uw lichaam wordt van over tollig urinezuur bevrijd en da rheumatische pijnen zullen geleidelijk afnemen om ten » slotte geheel weg te blijveUj KRUSCHEN SALTS is uitsluitend verkrijgbaar bij alle apothekers en erkende drogisten è f 0.40 f 0.75 en f 1.60 per flacon Let op dat op het etiket op de flesch zoowel als op de buitenver pakking de naam Rowntrea ' Handels Maatschappij Am -' orclam voorkomt Heefi U een funma geëmcUUeetHie Waschmachine m Niele Mttt Amerikaansch modeL feg^vv dett Lag^ft fit ^ iHut FI.145 - Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken Kousen - CORSETTEN - Tricofages Opgerichf 1886 30 Filialen CORSELETS het ideale kleedingstuk daar het de voordeelen van corset en bustehouder in zich vereenigt CORSELET met binnenband rose broche tricot-zijden ^% QJC bustehouder ^ 4 jarretelles ^ B CORSELET rose broche 2 elast zij panden tricot zijdenbustehouder ^^ mg ^ 4 jarretelles l^|d|#onberispelijke ^^ pasvorm ¦¦¦ m-m rik BUSTEHOUDERS 65 11.95 1.25 1.65 1.50 1.10 0.95 Zijden garnituren met kantmotief ^ 95 onderjurk hemdje pantalon 3.95 2.75 | AMSTERDAM 10 Fll HAARLEM LEIDEN DEN HAAG 7 Filialen ROTTERDAM 4 Fil ARNHEM APELDOORN - DEN BOSCH EINDHOVEN TILBURG UTRECHT HILVERSUM U UTRECHT L JANSSTRAAT 1-3 by de Neude Telefoon 10269 Rede van Prof I Asbeclc oud-s gouvernemen WAGENINGEN 11 heeft prof mr F M secretaris van het g landsch Indië en bui aan de rechtslioogesc lustrumleergang een invloed van Nederlan tionale positie van N Baron van Asbeck eigenaardigheden van licht te hebben geste kende invloeden van Nederlands geheele pi de dagen der con plaats economische f lands positie als kok wereld beïnvloeden Hi kende feit dat Nedi financieele kracht me brengsten bepaald wo lands aandeel in de i ordening door restrict Komende tot de staat van Nederlands interna eerst op de tegenstellin perk van Indië's afgesic reld en het op het eind huidige tijdperk waarin teekenis van het woord Na de beteekenis van open-deur-politiek aange tereenvolgens stil gestai waaruit blijkt hoe Indië van de troonsbestijging in de „ groote " politiek ^ vordt getrokken en de naeil opzicht belicht var litiek van zedelijke ver Nederland dan gaat vol rijkheid van de ontwak invloed van gebeurteniss Na een korte aandui gebeurtenissen na den v van Washington staat Oosten gaf spr een oi naar hij meende unieke gendheid voortvloeiende sche economische en so o.m gewezen werd op di bontgesehakeerde samen van Indië Moslims en C neezen en Japanners bi nationale positie uitoefei Daarna stond spr stil dië voor de vlucht der I en de groote plaats wel tenschap iu de wereld o.m op het natuurweter Indië de proefstations c sche werk en de beoefen Islamwetenschap en rech In een slotwoord werd voldaanheid en daartegen welke in Indië voor ons teekenis van de saraenwi Indië in het koninkrijk DUBBE Vanmorg tuin van Zeist een den invei een gi'oo E R ligt een domin heel ingesloten d wijntumblers ko ] nadeglazen en het is zijn aangetreden om ^ deeld en veroordeeld te dat generaties lang de kele aschbakken en ec schilderijeen maakt de i tje van hoogen leeftijd Uit het half opengescl steenèn gluren de oogen ken naar de wonderlijke v werpen waarmee ze hae zij kijken minachtend naa mer dat tusschen het de bovenal zij kijken met vij langstellenden die het w spel van de Sociëteit te bei waardiga terug te leggen toch al zoo verachtelijke o mitsgaders kopjes en scho Er ligt een dominospel Het ligt daar als een glorie Het was vertrouwd en ' niét in zijn tegenwoordig van „ het deftige dorp " be toestanden die om veran duizend en één andere bels De oogen van dubbel ze Be gedachten aan vroeger Er ligt een dominospel Nieuwsgierige handen h geopend en meerdere ooge het oude gebouw dat nu is overgebleven van de g eer Zij kijken bang de te cp den hamerslag van de een veroordeelde op het va Maar weet dan „ dubbel moeilijkheden hebben begr jou bekende omgeving d aanwezigheid verlangde de gevreesde hamerslag vooT je aangeeft Je zu slijten in een sfeef waari Het ga je goed dubb Breih IN o er tegenwo ' der veel gebre onze lezeressen bol regeld een breihoel allerlei aardige mo worden We bec baby-garnltuurlje £ troon Is er bij afge breien niet al te vi zal opleveren Vee 
UTRECHTSCH NIEUWSBLADi No 266 Vrijdgg ff Maart I93S ' VIERDE BLAD 3 < 2 £ s < //- ' X 5 -> 1 < 1 ¦¦»¦ > Een leuk baby-garnituur De duizendkunstenaar van De Rijp Uit het veelzijdiee leven van den hoogbegaafden Jan Leegh water timmerman ingenieur molenbouwer landmeter wa terbouwkundige architect „ uurwerker " letterkundige en musicus Indies invloed op positie van Nederland Rede van Prof Mr J M baron van Asbeclc oud-secretaris van hel gouvernemeni van Ned.-lndië WAGENINGEN 11 Maart — Hedenmiddag heeft prof mr F M Baron v Asbeclc vroeger secretaris van het gouvernement van Neder landsch Indië en buitengewoon hoogleeraar aan de rechtshoogeschool te Batavia voor de lustrumleergang een rede gehouden over den invloed van Nederlandsch Indië op de interna tionale positie van Nederland Baron van Asbeck besprak na eerst eenige eigenaardigheden van zijn onderwerp in ' het licht te hebben gesteld zooals de samenwer kende Invloeden van den band met Indië en Nederlands geheele positie in Oost-Azië sinds de dagen der compagnie in de ' eerste plaats economische factoren welke Neder lands positie als koloniale mogendheid in de wereld beïnvloeden Hij wees daarbij op het be kende feit dat Nederlands economische en financieele kracht mede door de Indische op brengsten bepaald wordt en voorts op Neder lands aandeel in de internationale productie ordening door restricties Komende tot de staatkundige Indische factoren van Nederlands internationale positie wees spr eerst op de tegenstelling tusschen het oude tijd perk van Indië's afgeslotenheid van de buitenwe reld en het op het eind der 19e eeuw aanvangende huidige tijdperk waarin Nederland in de volle be teekenis van het woord koloniale mogendheid is Na de beteekenis van de aanvaarding van de open-deur-politiek aangeduid te hebben werd ach tereenvolgens stil gestaan bij een reeka feiten waaruit blijkt hoe Indië Juist ongeveer in den tijd van de troonsbestijging van Koningin Wjlhelmina in de „ groote " politiek der wereldmogendheden wordt getrokken en de beteekenis in internatio naal opzicht belicht van de nieuwe koloniale po litiek van zedelijke verantwoordelijkheid welke Nederland dan gaat volgen zoomede de belang rijkheid van de ontwaking van Indië zelf onder invloed van gebeurtenissen in het Oosten Na een korte aanduiding van de belangrijkste gebeurtenissen na den wereldoorlog conferentie van Washington staatkundige beweging in het Oosten gaf spr een overzicht van Nederlands naar hij meende unieke positie als koloniale mo gendheid voortvloeiende uit een aantal geografi sche economische en sociale factoren waarbij o.m gewezen werd op den invloed welken de zoo bontgeschakeerde samenstelling van de bevolking van Indië Moslims en Christenen Arabieren Chl neezen en Japanners bijv op Nederlands inter nationale positie uitoefent Daarna stond spr stil bij de beteekenis van In dië voor de vlucht der Nederlandsche wetenschap en de groote plaats welke de Nederlandsche we tenschap in de wereld inneemt Gewezen werd o.m op het natuurwetenschappelijk onderzoek in Indië de proefstations de sterrewacht het medi sche werk en de beoefening van Oostersche talen Islamwetenschap en recht In een slotwoord werd gewaarschuwd voor zelf voldaanheid en daartegenover gewezen op de taak welke in Indië voor ons ligt zoomede op de be teekenis van de samenwerking van Nederland en Indië in het koninkrijk DUBBEL'ZES Vanmorgen om tien uur werd in den tuin van de Nieuwe Sociëteit te Zeist een verkooping gehouden van den inventaris Br bestond hiervoor een groote belangstelling E R ligt een dominospel Het ligt ge heel ingesloten door een bonte rij vanwijntumblers kopjes schoteltjes limo nadeglazen en het is alsof deze lotgenootenzijn aangetreden om voor het laatst geoor deeld en veroordeeld te worden Een kloksteldat generaties lang de juiste tijd aangaf en kele aschbakken en een stapeltje verbleekteschilderijeen maakt de uitstalling op een tafel tje van hoogen leeftijd volledig Uit het half opengeschoven doosje domino steenen gluren de oogen van dubbel zes Zij kij ken naar de wonderlijke verscheidenheid van voor werpen waarmee ze haar plaatsje moet deelen zij kijken minachtend naar het kaartje met num mer dat tusschen het deksel ia geschoven maar ¦ bovenal zij kijken met vijandigen blik naar de be langstellenden die het wagen om haar domino spel van de Sociëteit te betasten en als iets minder waardigs terug te leggen tusschen de voor haar toch al zoo verachtelijke omgeving van aschbakken mitsgaders kopjes en schotels Er ligt een dominospel Het ligt daar als een symptoom van vergane glorie Het waa vertrouwd en werd vertrouwd Werden niét in ziJn tegenwoordigheid door de notabelen van „ liet deftige dorp " besprekingen gevoerd over toestanden die om verandering vroegen en over duizend en één andere belangrijke onderwerpen De oogen van dubbel zes twinkelen nog even bij Öe gedachten aan vroeger Er ligt een dominospel het spel van de „ Soos " Nieuwsgierige handen hebben het deksel geheel geopend en meerdere oogen zien in de leegte van het oude gebouw dat nu dood lijkt en waar niets is overgebleven van de gezellige sfeer van wel eer Zij kijken bang de toekomst in Zij wachten op den hamerslag van den veilingmeester zooals een veroordeelde op het vallen van het mes wacht Maar weet dan „ dubbel-zes " dat meerderen je moeilijkheden hebben begrepen en iemand uit een jou bekende omgeving die tallooze malen jouW aanwezigheid verlangde zal er voor zorgen dat de gevreesde hamerslag het uur van bevrijding < voor je aangeeft Je zult je laatste levensdagen elijten in een sfeef waarin je bent gegroeid Het ga je goed dubbel zes Breihoekje IN O er tegenwoordig zoo bijzon - g der veel gebreid wordt zullen | onze lezeressen bok in het U.N ge - B regeld een breihoekje vinden waarin | allerlei aardige nnodellen besproken | worden We beginnen met een | baby-garnituurtje een duidelijk pa - ¦ troon is er bij afgedrukt zoodat het § 1 breien niet al te veel moeilijkheden g zal opleveren Veel succes damesl 1 ¦ iiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiin ^^ Voor dit aardige pakje heeft men noodig ongeveer 350 gram witte of gekleurde baby-wol twee brei naalden en vier paarlmoeren knoopen De cijfers in de teekening stellen het volgende voor = rechter voorpand = linker voorpand = rugpand = mouw = de helft van het broekje Allereerst teekenen we het hier afgebeelde pa troontje in het groot op pakpapier na De getallen stellen het aantal cM voor Dit pakje is berekend voor 1 jarigen leeftijd men kan het naar verkie zing grooter of kleiner breien door eenvoudig eenige cM meer of minder te nemen Het aantal op te zetten steken weten we door een aemtal kettingsteken te haken zoolang als de breedte van het patroon is Deze tellen we en dan zetten we net zoo veel steken op Het pakje is aan den g o e de n kant averecht aan den binnenkant recht gebreid 1 naald averecht 1 n recht Alleen de kanten van het voorpand d.w.z 4 st worden net andersom gebreid dus aan den goeden kant recht HET BROEKJE bestaat uit twee gelijke deelen die later van binnen aan elkaar genaaid worden We beginnen aan den bovenkant met een boord van 2 r 2 a 5 cM hoog Daarna breien we de gaatjes waar het koord doorheen gehaald moet worden Zooals het patroon aangeeft moeten we nu 17 cM van gelijke breedte breien daarna wordt geleidelijk afgeminderd steeds het werk op ' t patroontje leggen om aan den onderkant een breedte van 16 cM over te houden Hierna wordt weer een toer gaatjes gebreid en dan het voetje op de manier zooals we een voet van een sok breien HET JASJE We beginnen aan het rugpand met een boord van 2 r 2 a dan breien we aan één Een bescheiden man doch vermaard buiten * s lands grenzen In een dtezer dagen te Amsterdam gehouden ver gadering van de Vereeniging „ De Hollandsche Mo len " heeft de heer G J Honig conservator der Zaanlandsche Oudheidkamer te Zaandijk een le zing gehouden over het leven van Jan Adriaans zoon Leeghwater De Zaansehe historicus voerde zijn toehoorders naar het typische NoordhoUandsche dorp enkele kilometers ten Noorden van de Midden-Beemster naar de Rijp de plaats waar Leeghwater in 1575 geboren werd In dit door zijn koophandel en nering en haring reederij bloeiende dorp bestond de z.g Rijper kring gevormd door schrijvers en dichters Van dezen kring was ook Leeghwater lid van wien echter slechts twee kleirae boekjes bekend zijn n.l het Haarlemmermeerboek en het „ Kleine Chronyk jes van Gaft en De Rijp " In beide genoemde ge schriften aldus de heer Honig toont de auteur een geheel eigen schrijfwijze te bezitten Zoo nu en dan wisselt de schrijver proza inet een gedichtje af Behalve als letterkundige is Leeghwater vooral bekend geworden en gebleven door zijn werktuig kundige talenten Als zoodanig stelde de overi gens zeer bescheiden man zijn verdiensten het hoogst Hij noemde zichzelf ingenieur en molenma ker van De Rijp Timmeren was echter het hoofdbedrijf van Leegh water hetgeen begrgpelijk is Ook het landmeten stond hem zeer aan en op 6 Maart 1596 dus op 21 jarigen leeftijd werd hij ook door den Hove van Holland geadmitteerd als landmeter Het was de tijd der molens dus het behoeft niet gezegd te worden dat hij ook daarin groote belang stelling had Nog in 1610 vroeg hij bij de Reken kamer vergunning om een molen op te richten en bij de verleening van het windrecht wordt hij ge noemd Jan Ariesz timmerman in De Rijp Het is nu de vraag of hij zelf ook opgetreden is als olie slager of dat hrj eenvoudig den molen verhuurde Spreker vermoedt het laatste Interessant waren de gegevens die de heer Honig verstrekte over het aandeel van Leeghwa ter in het uitvoeren van het grootsche werk de in poldering en bedijking van den Beemster Toen de plannen voor de bedtjking van den Beera ster ernst begonnen te worden beval Leeghwatar zich met drie andere molenmakers aan voor het leegmalen en een commissie werd uit de bedgkers benoemd om de door hem gemaakte molens o.a „ de 8 kanten " te bezichtigen Dit geschiedde op 27 November 1607 Later in 1612 werd Leeghwater aangesteld om zooals hij zelf heeft gezegd „ Het fabrykea en stellen van de watermolens " Later stuk door tot de armsgaten Hier mindei'en we aan beide zijden 5—7 st af in de volgende 8 t nog om de andere toer 1 st minderen dan breien we door tot de schouders Nu deelen we ' t werk in drieën en breien lederen schouder zóó dat we in 3 keer het te veel aan steken afk steeds 1 toer over breien tusschen het minderen De st voor het halsje worden in één keer afgekant DE VOOBPANDJES worden ook weer met een boord van 2 r 2 a begonnen en tot de arms gaten opgebreid we moe ten er om denken in het rechter pandje de knoops gaten te maken Dit doet men aldus 3—5 st afk al naar grootte vol gende t 3—5 st meerd enz Verder denken we er aan dat de eerste 4 st recht gebreid worden aan den goeden kant Ver der als rugpand Voor de revers meerderen we gelijkmatig bij zooals het patroontje aangeeft DE MOUWTJES begin nen met 2 r 2 a daar na steeds meerderend l^gs het patroon op breien tot de arraronding dan eerst aan beide zij den 4—5 st afk daar na steeds minderend de kop breien De laatste 12 st in één toer afk op 6 November 1612 werd hij met Jan Huyberts en Piet van Stins benoemd tot molenmeester om de molens te bezoeken en op prijs te stellen Meer heeft spr niet kunen vinden over Leegh water's aandeel in de bedijking van den Beemster welk werk hij blijkens zijn geschriften echter met groote belangstelling heeft gevolgd en gadege slagen Het waren en bleven vooral de watermolens die zijn aandacht hadden bij het droogmaken der NoordhoUandsche meren In deze materie verkreeg Leeghwater dan ook een groote ondervinding en deskundigheid zoo zelfs dat zijn vermaardheid over de grenzen reikte en hij aangezocht werd in het buitenland moerassen droog te maken zoowel als lage landen tegen het gevaar van de zee te ver dedigen Ook in de burgerlijke bouwkunde presteerde de Rijpenaar buitengewoon veel In dit verband vestig de spr de aandacht op het fraaie raadhuis in Leeghwater's geboorteplaats dat de bouwer het beste dorp in Noord-Holland noemde Eenmaal wilde men bij de Nieuwe Kerk te Am sterdam een toren oprichten waarvoor door den Rijpenaar een belangrijke teekening werd gemaakt Aan het werk werd begonnen doch de bouw ging niet door De ontwerper was toen reeds 70 jaar oud Tevens maakte hij het bestek voor de restau ratie van den toren te Wormer Leeghwater bezat echter nog meer kundigheden n.l het klokkenmaken In zijn Amsterdamschen Autobotsing op den Biltschestraatweg DE BILT 11 Maart — Op den Utrechtscheweg hoek Arenbergpark had gisteravond omstreeks 9 uur een ernstige aanrijding plaats tusschen twee luxe wagens Een van Utrecht komende auto die volgens zeggen van den bestuurder kalm en goed verlicht reed vrilde nabij genoemden hoek gekomen het park Arenberg naar links indraaien Tegelijkertijd naderde van de richting De Bilt in volle vaart een andere personenauto die blijk baar de draaiende auto niet voldoende heeft opge merkt Het nevelige en regenachtige weer en bo vendien het glimmende asphalt in oogenschouw genomen kan dit zeer wel mogelijk zijn Het resul taat was dat de wagen met een geweldige smak tegen den ander opliep die in de zijkant werd ge grepen en geheel werd omgezet Beide wagens werden zwaar beschadigd vooral de aangereden auto die finaal werd ingedrukt en ontzet Een plaatselijke garagehouder zorgde voor de verplaatsing terwijl de politie proces verbaal op maakte Persoonlijke ongelukken zijn gelukkig niet te betreuren Waarscliijnlijk zal de verzekering de schade geheel of gedeeltelijk deHSen PE AFWERKING Als we alle deelen gebreid hebben worden ze vochtig gemaakt en op het pa troon gespannen zoo laten drogen Daarna naait men éérst de broek dicht d.w.z eerst de beide na den tot Z en dan het linker - en rechter been Bij het jasje eerst voor - en rugpand aan elkaar zet ten daarna de mouwtjes inzetten Op de revertjes worden ter versiering kleine nopjes gewerkt On der de knoopen zetten we een band dit is steviger Dan draaien we de koorden en maken de kwasten en baby's pakje is klaar ^ 7 - tijd wordt hij soms „ uurwerker " van ' i eroep ge noemd In het archief van De Rijp moet nog een request berusten aldus de heer Honig van schepenen en vroedschappen om eenige toelage ter tegemoetko ming - van onkosten voor het speelwerk in den in 1638 gebouwden Rijper toren die echter helaas in 1654 verbrandde Een van zgn levensbeschrijvers heeft van hem gezegd Leeghwater is een duizendkunstenaar — en wij zijn dat ongetwijfeld met hem eens aldus de heer Honig Behalve al deze vakken beoefende Leeghwater ook de muziek Dat hij auteur en historieschrijver was kwam reeds ter sprake en dat hij ook in dicht maat schreef is te zien o.a in zijn Haarlemmer meerhoek In dit boek voert de Rijpenaar een vurig plei dooi voor de inpoldering van Ue Haarlemmermeer Hij verricht het werk uit liefde voor het gemeene best en omdat hij zoo heilig overtuigd is dat het gewonnen land belangrflk nuttiger is dan het ver loren binnenvischwater Met voorbeelden uit de vruchtbare productie in den Beemster toont hij dit aan Voor den persoon van Jan Leeghwater en zijn beteekenis voor het vaderland is steeds een groote belangstelling blijven bestaan Wij mogen wel zeg gen aldus de heer Honig bij het geheele nage slacht dat op eenige ontwikkeling aanspraak maakt en dus niet alleen bij geschiedminnaars en werktuigkundigen Aan het slot van zijn lezing deelde spr nog eeni ge tot dusver onbekende bijzonderheden mede over het latere leven van Leeghwater en zijn familie te Amsterdam waarbij hij dankbaar erkende deze ont vangen te hebben van Mr H F Wijnmaa van de Universiteitsbibliotheek Spr wijdde nog eenige woorden aan de nakomelingen van den beroemden man zooals de familie Haremaker en Honig bij wie nog eenige relieken van hem hebben berust die thans in de Zaanlandsche Oudheidkamer aan wezig zijn Ned Federatie van Harmonie - en Fanfaregezelscliappen Propaganda-avond in hotel Noord-Brabanl waar als spr o.m optrad Mr F J van Lanschot burgemeester van Den Bosch In Hotel Noord-Brabant heeft gisteravond de Nederl Federatie van Harmonie - en Fanfaregezel schappen een propagandavergadering gehouden Hoewel voor deze vergadering alle muziekveree nigingen in de provincie Utrecht ongeveer 70 m aantal waren uitgenoodigd was de opkomst maar germg Mr F J van Lanschot algemeene voor zitter der federatie burgemeester van ' s Hertogen-bosch en de heer Immelman die den algemeenen secretaris verving hebben in een korte causerie doel en werkwijze van de Federatie uiteengezet In de dertig jaren die sedert de oprichting zijn verloopen is de federatie gegroeid tot een sterke organisatie en is haar doel verhooging van het peil van dit deel van het Nederlandsche muziek leven voor een belangryk deel verwezenlijkt Toch is het aantal niet aangesloten vereenigin gen nog steeds aanzienlijk Wil men het ideaal dat de eerste voorzitter van de federatie Jhr v d Poll zich voor oogen had gesteld ook verwezen lijken dan zal het noodig ztjn dat alle harmonie en fanfaregezelschappen in Nederland zich orga niseeren Vooral het peil van de zoogen wUde concour sen behoeft dringend verbetering Door aan de concoursen van de Federatie het karakter van examens te g-even is aan den chaos die in ons land op dit gebied heerschte goeddeels een einde gemaakt Oudheidkundfge vondsten te Wagen ingen Van onzen correspondent WAGENINGEN 11 Maarl - Bij de vergraving van den Westberg te Wage ningen ten behoeve van den aanleg van een nieuwen verkeersweg tusschen den Rijksstraatweg en het Lexcesveer is men gestuit op een oude begraafplaats waar bij ook de fundamenten van een oud gebouwtje voor den dag kwamen De aanwezigheid van een begraafplaats doet denken dat dit een kerkje geweest kan zijn Met zekerheid is dit pas vast te stel len als de vergraving verder gevorderd zal zijn De fundamenten bestonden uit leem met veldkeien Er werden voorts vele scherven van aardewerk gevonden dateerend uit de 10e tot 12e eeuw Ver der fragmenten van zeer oud metselwerk bestaande uit cement met veldkeien en tenslotte een aantal iufsteenen en frag menten van een Romeinschen dakpan De leemen vloer was overdekt met dakleienj mogelijk afkomstig van het instorten van ge-t noemd gebouwtje Op dezelfde plaats heeft wijlen Ds O G Hel -< d ring in samenwerking met Dr L J F J a ns « sen conservator bij het Museum van Oudheden te Leiden reeds in 1845 een onderzoek ingesteld en soortgelijke vondsten gedaan Gelre dl XLi 1937 blz 87—91 Deze plaats onderaan den Westberg moet wel worden onderscheiden van het kapelletje „ Ter Heiligen Kruis " dat zich bevonden heeft boven op den Westberg waar thans het kerkhof van da familie De Constant Rebecque gelegen is De vondsten worden verzameld en in teekening gebracht de geraamten zullen worden onderzocht door Prof Dr A J P van den Broek te Utrecht j terwijl Ir W A J Oosten te Bennekom in sa < menwerking met Dr Braat van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden de verdere oudheden welke te voorschijn komen aan een onderzoek onderwerpt De B.S.B regeling van groot belang voor houwhedrijf Propaganda-vergadering van de kring commissie „ Prov Utrecht " Vier sprekers schetsen het belang van samenwerking tusschen handelaar en patroon en van uniforme regeling Tn een der zalen van het Jaarbeursrestau rant organiseerde de Kringcommissie „ Provin cie Utrecht " van de Regeling tot Behartiging van de samenwerking in het Bouwbedryf B.S B gisteravond een propaganda-vergadering De zaal was geheel gevuld met belangstellen den toeaj de heer W J Gordijn voorzitter van de Kringcommissie en tevens voorzitter der N Chr A B de vergadering opende en de aanwezigen welkom heette In het bijzonder heette spr welkom de vertegen woordigers van de Kamers van Koophandel in Utrecht en Amersfoort de Architectenvereeniging en de sprekers van dezen avond Spr wees op de noodzakelijkheid van een goede samenwerking en op het feit dat in de B.S.B re-geling alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn De eerste spreker van dezen avond was de heer W G T e s s e r secretaris van de Vereeniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland Al lereerst zeide spr wat de B.S.B.-regeling eigenlijk is de B.S.B is een zeer ernstige poging van alle betrokken groepen om door gezamenlijke krachten orde en regel te stellen in het bouwbedrijf en — desnoods met geweld — fatsoen in dit bedrijf af te dwingen Met samenwerking wordt hier bedoeld die tusschen handelaar en patroon Zou de regeling niet tot stand komen dan kwam er hoe langer hoe meer een chaos De B.S.B wil daarom de „ verkeersagent " zijn van het bouwbe drijf Sluiten alle betrokkenen zich aan dan wor den allen gelijkgeschakeld Het legitimatiebewijs afgegeven aan de aangeslotenen zai daarom groo te voordeelen afwerpen Spr noemde den Utrechtschen Dom een voor » beeld van saamhoorigheid van de vroegere bou wers Spr besloot met den wensch dat ook In de toekomst deze saamhoorigheid zal blijven bestaan Vervolgens spraken de heeren J C B e r g e r < secretaris van den Ned R.K Bond van Bouwpa troons R van Altena adj.-dir van den Ne derl Houtbond en mr B Bouwman secr van den Nederl Aann en Patr Bond Deze sprekers vestigden eveneens de aan dacht op het groote belang dat alle handela ren en bouwpatroons bij een goede regeling hebben Wel bestaat er thans nog geen rege ling tusschen de patroons en de architecten die nog vaak elkanders terrein betreden doch een regeling tusschen deze twee groepen be langhebbenden zal een volgende etappe zijn in den strijd om tot een imiforme regeling te ko men Ook de beunhazerij die in het bouwbedrijf nog groot is zal energiek worden bestreden Alle sprekers schetsten de grieven en belangen van de groepen die zij vertegenwoordigen en de den uitkomen dat deze groepen gaarne zullen medewerken tot een goede samenwerking Wordt deze samenwerking ook inderdaad een feit dan zal een groote stap in de goede richting zijn gedaan 
14 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 266 Vrijdag II Maart 193 '^ VIERDE BLAD Weduwen en weezen van oud-strijders nood m De Duitsche valuta blijft ongeschokt Schaclit over de grondbeginselen der Duitsche inancieele politiek BERLIJN 11 Maart D.N.B — De president der Rvjksbank dr Schacht heeft in de heden morgen gehouden algemeen © vergadering der BÜIisbank een rede gehouden over de grondbegin Belen der Duitsche tinancieele poUtielt De i^ijlisbanlipresident wees er op dat de Duit sche valuta gewaarborgd is tegen invloeden van buiten door de deviezenregeliiig en dat Duitsch land dientengevolge rustig de verdere ontwikke ling van de positie der valuta's in de wereld kan afwachten De handhaving van doelmatige en ge zonde valutaverhoudingen in het Duitsche econo mische leven heeft de laatste jaren in zooverre de speciale aandacht vereischt als zij ten nauwste verbonden was met het sinds 1938 begonnen opbou svende tinancieele werk De Rijksbankpresident constateerde dat vroeger tengevolge van de credletcrisls en tengevolge van de deflatiepolitiek waardevolle cconomisclie krach ten in Duitschland bleven braakliggen Het heeft ontbroken aan een duidelijke economische doel stelling en ook aan den moed om gebruik te maken van de aanwezige mogelijkheden ofschoon de fi nancieele positie in elk opzicht de mogelijkheid ge boden heeft voor een ruimer gebruik van het l-ijkscrediet Het bijzonder karakter van de sinds 1933 gevolgde politiek bestond zoo vervolgde dr Schacht in het tempo en in de ordening van het ctediet der Rijksbank waarmede geanticipeerd weixl op in de toekomst te verwachten rijksinkom fïten Om zeker te zijn van het succes zijn ontwik kelingen van iaflationistischen aard in den kiem y'erstikt Vervolgens wees de Rvjksbankpresident op • de volgende maatregelen welke in deze periode aijn genomen a Instelling van een kabinetscommissie'onder voorzitterschap van den Rijksbankpresi dent in Mei 1933 ter centralisatie van alle ' maatregelen op de geld - en kapitaalmarkt b Gebruikmaking van alle mogelijkhedenom de openbare plannen door de Rijksbankte financieren c Sinds begin 1935 is het bedrijfsleven be vrijd van bovenmatige renten waardoor de no minale rentevoet van de fondsen met een vaste rente met anderhalf percent en meer is ge daald en waardoor tevens een verlaging van de rentebelasting voor credieten op korten ter mijn ontstond d Een nieuwe ordening van het Duitschecredietstelsel en aanpassing Vcin het beurs bedi'ijf aan de veranderde omstandigheden e Zuivetiing der gemeentelijke financiëndoor uitgebreide maatregelen op het gebiedder schulden en toepassing van een straffe ti nancieele politiek in de landen en gemeenten f Gebruikmaking van aUe op de geld - enkapitaalmarkt aanwezige gelden door grootereuitgiften van openbare leeningen en anderemaatregelen g Beveiliging van het principe Öer stabili teit van loonen en prijzen Geen der in het nieuwe Duitschland getrof fen maatregelen aldus dr Schacht is bij de deskundigen ter wereld op zooveel bezwa ren en twijfel gestuit als de methode gevolgd in de tinancieele politiek Niettemin heeft deze methode tot succes geleid De Duitsche valuta is voor schokkend bewaard gebleven De prestaties van de geld en kapitaalmarkt zijn van jaar tot jaar toegenomen In de laatste drie jai'en zijn meer dan 8,5 milliard rgksmark aan rijksleeningen geplaatst De spaarzaamheid en spaarzin der bevolking zijn gedragen door het vertrouwen in de politiek en economisclie leiding toegenomen en hebben in beslissende mate bijge dragen tot de consolidatie der leeningen Toenemende inkomsten De ryksbegrooting vertoont van jaar tot jaar toenemende inkomsten Het is geen geheim dat naast de ryksschuld op langen term\jn ook die op korten termijn is toegenomen en dat bet tot dusver nog niet is gelukt de schulden op korten termyn volkomen af te lossen of te consolideeren tegenover de stijging der Byitsschulden staat echter een vermindering der particuliere schulden zoodat minder sprake is van een verhooging der totale Duitsche schulden dan wel van een ver plaatsing der schulden van het particuliere ter rein naar het gebied der openbare financiën ' Zouden slechts de tinancieele en niet de poli tieke beweegredenen meespreken dan zou er nauweiyks bezwaar tegen zijn om de tinancieele positie van Duitschland volkomen openbaar uit een te zetten Onze buitenlandsche critici zouden ér verbaasd over staan hoe weinig bedenkelijk de financieele toestand is na hetgeen reeds op dit gebied bereikt is De grenzen voor de staats schuld liggen van het oogpunt der begrooting i>ezien daar waar de rente en aflossing niet meer kunnen worden opgebracht uit het oogpunt der valuta bezien liggen zi daar waar de behoefte van den staat aan kortloopend geld niet op de geldmarkt maar door de bankbiljettenpers wordt gedekt Deze grenzen werden tot dusver niet buiten beschouwing gelaten en ook in de toe komst zal dat niet gebeuren Tenslotte wees de Rijksbankpresident erop dat de grootste spaarzaamheid en zuinigheid bij ge bruikmaking van de openbare middelen en de cen tralisatie hiervan onder alle omstandigheden drin gend geboden is Met achterstelling van speciale belangen zouden alle maatregelen in de openbare zoowel als in de particuliere huishouding gekeurd moeten worden op dit feit of zij overeenkomen inet het tinancieele prestatievermogen van de Duitsche volkshuishouding BEROEPEN AMERONGBN 11 Maart — Beroepen Ned Herv Kerk Dr F C JVülekes te Hoogvlied België prefereert de spelling van De Vries en te Winkel Minister Hoste zet In den Senaat zijn standpunt uiteen BRUSSEL 11 Maart A.N.P — Minister Hoste heeft In den Senaat bij de debatten over de begrooting van het departement van onderwijs het woord gevoerd over de kwestie der schrijfwijze van het Nederlandsch Hij herinnerde daarbij in de eerste plaats aan hetgeen hij in deze aangelegen heid reeds in de Kamer had gezegd De spelling Mar chant heeft den toestand waarover men zich in Nederland beklaagde erger gemaakt in plaats van verbeterd In België bestaat eenheid en stabiliteit in de spel ling en het zou gevaarlijk zijn deze op het spel te zetten door over te gaan tot een wijziging welker resultaten meer dan twijfelachtig zijn De Nederlandsche minister van onderwijs had ons voorgesteld mede te werken aan de vorming van een commissie welke tot taak zou hebben de kwestie van het geslacht der woorden en van de voornaamwoordelijke aanduiding te bestudeeren Deze commissie zou dus de spelling Marchant als een voldongen feit moeten beschouwen voor zoover het de spelling der woorden zou betreffen Spreker verklaart te hebben geantwoord dat in dien de Belgische regeering personen zou aanwij zen om zitting te nemen in een dergelvjke com missie met beperkte bevoegdheid het gepast zou zijn te waarschuwen vóór misverstand ten aanzien van de openbare meening van ons land Wy blijven gelooven dat de tegenwoordige spelling van De Vries en te Winkel te verkie zen is boven welke andere ook en wijzen dus de verschillende pogingen van de hand waartoe men in Nederland zijn toevlucht heeft gezocht In België kan slechts spellingswijziging worden opgelegd aan de provinciale en gemeentelijke be stuursorganen en aan de scholen op grond " van een wet waarbij de regeering daartoe machtiging krijgt Spreker hoopt dat indien een commissie in het leven zou worden geroepen om de kwestie der spel ling te bestudeeren zij tot taak zal krijgen deze in haar geheel onder oogen te zien waarbij rekening wordt gehouden met de meening der vertegen woordigers van de verschillende takken van het maatschappelijk leven Academische berichten UTRECHT 11 Maart — Aan de Rijksuniversi teit is geslaagd voor het Doet Ex Rechtsweten schap Dr G Ginsberg BAZAR FRÖBELSCHOOL ONDIEP De Bazar ten bate der Fröbelschool Ondiep werd gisteravond in de Grimmschool Ondiep 63 door den heer W Schuileman Jr oud-hoofd der ge noemde school geopend Het zangkoor V.O.G onder leiding van den heer B B Stulen zong bij deze opening enkele verdienstelijke nummers Deze bazar met zijn vele attracties zal voor de vereeniging voor de fröbelschool onder voorzitter schap van den heer P H Brands zeker wel een succes worden TENTOONSTELLING VAN OUDE KUNST Hedenmiddag vond in „ Voor de Kunst " Nobel straat 12 de opening plaats van een tentoonstel ling van schilderijen van zeventiende.eeuwsche meesters uit de collectie van den kunsthandel P den Boer te Amsterdam De tentoonstelling die een aantal zeer belangwekkende nieuwe aanwin sten te zien geeft bevat o.a werken van Rem brandt Jan Steen A van Beyeren J Ochtervelt Jan van Goyen Adriaen van Ostade Salomon van Ruysdael en voorts van den zestiende-eeuwschen Spaanschen grootmeester El Greco Wij hopen dezer dagen nader op een en ander terug ^ te komen N.V VAN ZIJL'S MODEMAGAZIJN IN DE KANAALSTRAAT WORDT VANAVOND GEOPEND Hedenavond opent de N.V van Zijl's Heeren modes een nieuw pand in de Kanaalstraat 53 Het interieur van de nieuwe zaak geeft een gezelligen ruimen indruk De étalages zijn groot zoodat het geëtaleerde zonder veel moeite is te overzien - Aan het zeventien meter breede front zal een Neon in stallatie bevestigd worden zoodat reeds van verre deze we zouden bijna zeggen „ model"-zaak de aandacl^t zal trekken DREIGEND ARBEIDSCONFLICT TE MAARSSEN MAARSSEN 11 Maart — In de gemeente Maarssen is bij den bouw van twaalf woningen door de gecontracteerde arbeidsorganisaties een ultimatum gesteld aan den bouwondernemer A J E g 1 e m in verband met de ver afwijkende arbeids voorwaarden van de landelijke collectieve arbei dersovereenkomst Het laagst betaalde loon aan vaklieden is f 14.50 Wanneer de werkgever niet aan de bepalingen van de L.C.O voldoet wordt Maandag a.s 14 Maart het werk niet hervat Bij den bouw zijn veertien arbeiders betrokken MET VERLOF IN EUROPA AANGEKOMEN Op de lijst van met verlof in Europa aangeko men Ned Indische ambtenaren komt o.a de naam voor van G C de Jong Eur hoofdonderwijzer bij het Mulo Utrecht p.a Maliestraat 18bis INLEVERING VAN SPAARBANKBOEKJES De directeur van de Rijkspostspaarbank brengt ter algemeene kennis dat alle spaarbankboekjes uitgegeven in de maand Maart en waarop de ren te over het afgeloopen jaar nog niet werd bijge schreven zoo spoedig mogelijk voor onderzoek en rentebijschrijving bij hem worden ingewacht Voor de toezending daarvan kan gebruik ge maakt worden van omslagen met gedrukt adres kosteloos aan de kantoren der Posterijen verkrijg baar RIJKSPOSTSPAARBANK De directeur van de Rijkspostspaarbank te Utrecht deelt mede dat in den loop der maand Februari aan bovengenoemd kantoor op spaar bankboekjes ingelegd f 974.554.70 en terugbetaald f 463.249.55 Derhalve werd meer ingelegd dan terugbetaald f 511.305.15 Het aantal nieuw uit gegeven boekjes bedroeg 674 25-JARIG KUNSTENAARSJUBILEUM TELEPAATH MALOITZ Op 5 April a.s zal de bekende telepaath en zan ger Maloitz zijn 25-jarig kunstenaarsjubileum vie ren Er heeft zich daartoe een groot eerecomité gevormd en het ligt in de bedoeling dat zilveren tooneeljubileum met een groote feestvoorstelling iK den StajJ«>»Houwburg te Amsterdam te vieren Kaderbataljon te Laren NJHI * Ter opleiding van Capitulanten De uitbreiding van het leger heeft tengevolge dat een grooter instructief en administratief kader noodig is Vooral bij de regimenten infanterie is daarvoor een groot aantal sergeanten capitulant ge plaatst Deze onderofficieren zijn uit den aard der zaak nog niet volkomen geschikt voor de belang rijke militaire taak welke hun is toegedacht Daar om zal de sergeant-capitulant — bij de artillerie geschiedt dit reeds — een specialen cursus moe ten volgen om hem voor zijn taak geschikt te ma ken Tot dit doel is in de Legerplaats Laren ge legen aan den hoofdverkeersweg Amersfoort — Amsterdam een kaderbataljon opgericht Op 28 Maart a.s zullen hier een groot aantal capitulanten voor den duur van eenige maanden worden gede tacheerd Men is in de Legerplaats druk doende met het nemen van maatregelen zoodat einde Maart alles gereed is en de cursus een aanvang kan nemen Een belangrijk aantal officieren en onderofficieren wordt In de Legerplaats te Laren gedetacheerd om als instructeur aldaar dienst te doen Het is de bedoeUng mettertijd de Legerplaats als garnizoen voor het kaderbataljon aan te wijzen en de officieren en onderofficieren bij het korps waarvan zij stammen boven de sterkte te plaatsen Het kaderbataljon zal bestaan uit een staf twee tirailleur-compagnieën een mitrailleurcompagnie en een specialistencompagnie Als commandant van het bataljon Is benoemd de majoor S Veldmeijer van het 20e regiment infanterie Luit adjudant is de Ie luit J v Nieu wenhuyzen van het 20e reg inf De luit admistra-teur is de lult A G C Locher van het Ie reg veld-art De geneeskundige dienst is toevertrouwd aan den officier van gezondheid-2e klasse G E v Beek van het militair hospitaal te Utrecht Als commandanten zijn benoemd Ie comp kapt J M Steenbeek van 11 R.I 2e comp kapt J van Rhijn van 18 R.I 3e comp kapt R Siersema van 6 R.I 4e comp kapt H W Linderink van 5 R.I Het geheel bestaat uit 23 officieren 59 onder officieren en 70 manschappen Zeister Zwemvereen vergadert ZEIST 11 Maart ~ Gisteravond kwam de Zeis ter Zwemvereeniging in jaarvergadering bgeen in hotel „ Het Wapen van Zeist " In zijn openingswoord memoreerde de voorzit ter de heer J Klani hoe het huidige bestuur op zich had genomen om Z.Z.V in de moeilijke ja ren te Jeiden hetgeen wat het organisatorische en financieele gedeelte betreft geslaagd beschouwd kan worden Het jaarverslag van den penning meester was dan ook in optimistischen toon ge houden en gaf de groote voldoening weer hoe men ¦ met groote schulden begonnen thans het nieuwe jaar met een batig saldo ingaat Bij de bespreking van het technische gedeelte memoreerde de voor zitter de ondervonden moeilijkheden met de sa menstelling van het polo-team Besloten werd het uit de 3e klasse K.N.Z.B terug te trekken en In de Ie klasse van den Kring te laten uitkomen Na verschillende organisatorische voorstellen te hebben besproken werd overgegaan tot de ver kiezing van de polo-cimmissie waarin de heeren J Goris H Hol en R Meenhorst zitting namen Nadat een voorstel om het Bestuur tot 7 leden uit te breiden was aangenomen had de verkiezing het volgende resultaat J Klani voorzitter H Hol 2e voorzitter en polo secr N de Koogel secr mej L Klani pennlngm Mej C V Rinsum 2e pennlngm H Top comm materiaal J Goris comm Een propaganda-commissie werd vervolgens in het leven geroepen welke gevormd werd door den heer J v Dieren voorz mej C v Rinsum secr esse en N de Koogel terwijl de kascom missie samengesteld werd uit de heeren C Del sing en M Atteveld Van de rondvraag werd vervolgens een druk ge bruik gemaakt Politienieuv^s Zeist ZEIST 11 Maart — Twee minderjarige jongens die uit de ouderlijke woning te Utrecht waren weg geloopen werden door een agent van politie in het Rond aangetroffen en aangehouden De ouders die van de verdwijning der jeugdige avonturiers aan de politie hadden kennis gegeven kregen onmiddellijk na de aanhouding bericht La ter op den dag werden zij naar Utrecht op transport gesteld en aan de ouders teruggegeven Op den Soestdijkerweg vond eene aanrijding plaats met twee auto's In de richting Soestdijk reed een bestelauto gevolgd door een luxe-auto De bestuurder van den voorsten auto gaf op een be paalde plaats tijdig een goed zichtbaar teeken naar links te willen afslaan Dit teeken werd ech ter niet opgemerkt door den bestuurder van den achter aankomenden auto Gevolg hiervan was dat toen de eerste auto van richting veranderde deze in de flank werd gereden door den volg-auto De aanWjding was zoo hevig dat de bestel-auto om sloeg en op zijn zijde kwam te - liggen - Gelukkig bleven persoonlijke ongelukken uit doch de schade aan beide auto's was zeer aanzienlijk Het duurde geruimen tijd voor de omgeslagen auto met behulp van een takelwagen weder op zijn wielen was ge - steld Tegen den auto-bestuürder die door onoplettend held het ongeval veroorzaakte werd proces-verbaal opgemaakt „ Mars " geeft uitvoering ZEIST 11 Maart — Gisteravond gaf de Chr gymnastiekvereeniging „ Mars " In „ Boschlust " haar jaarlijksche uitvoering welke druk bezocht was Met vendelzwaaien werd het programma ge opend een nummer dat goed uitgevoerd veel succes oogstte De lenigheidsoefeningen waren echter matig te noemen evenals de rhythmische vrije oefening al vergoedde bij dit laatste num mer de kleurige kleeding veel Een bijzonder aardig nummer was de Poppen kraam " van de kleintjes een alleraardigst zang spel dat zelfs gebisseerd moest worden Vanzelfsprekend konden de pas in Januari op gerichte heerenafdeelingen niet dat geven wat ge woonlijk bij een demonstratie of uitvoering gepre senteerd wordt zoodat wij deze nummers niet aan een bespreking zullen onderwerpen Een fraai programma-nummer was het als „ In het Oosten " aangekondigde pimt hetgeen door de costumeering bijzonder tot haar recht kwam Over het geheel kan gezegd worden dat deze uit voering weer op hooger peil stond dan die van verleden jaar Eert de nagedachtenis onzer gevallen militairen door het „ Generaal van Heutz"-fonds en het Nationaal Fonds te steunen Het is generaal Van Heutz zelf geweest die toen gelden bijeengebracht werden met het doel hem met een standbeeld te eeren er op aangedron gen heeft die gelden aan te wenden voor de stich ting van een fonds en ze te bestemmen voor de ondersteuning van overleden koloniale soldaten aanvankelijk uitsluitend van militairen die in In dië zijn gesneuveld Het fonds is tot stand gekomen en heeft naar den stichter tot naam gekregen „ Generaal Van Heutz-fonds " Later hebben de gelden een uitge breider bestemming gekregen door versterking stelde het fonds in staat tegemoet te komen in de kosten van opvoeding en onderwijs van kinderen van Indische militairen die in Indië of als oud gediende in Nederland zijn overleden Met het „ Generaal Van Heutz-fonds " wordt in één adem genoemd het Nationaal Fonds dat later gesticht is tot ondersteuning van de nagelaten be trekkingen der in Nederlandsch Indië gevallen militairen Deze beide fondsen waarmee ontegenzeggelijk veel goed werk gedaan wordt blijven in het leven door lidmaatschappen donaties schenkingen en legaten Door het werk dezer fondsen te steunen eert men de nagedachtenis van gevallen helden Het Nederlandsche Volk is blijkbaar echter maar al te zeer geneigd zijn nationale strijders en de nagela ten betrekkingen daarvan geheel aan hun lot over te laten Wanneer de koloniale nilltairen beneden den rang van officier in Indië of na afloop van het dienstverband in Nederland komen te sterven is het met de uitkeering van gelden door den Staat afgeloopen aan weduwen en weezen wordt op gee nerlel wijze uit de schatkist een uitkeering gege ven Het „ Van Heutz-fonds " en het Nationaal Fonds maken het mogelijk door een kleine toelage tegen te g&an dat die achterblijvenden geheel en al afhankelijk zijn van steunverleening of liefda digheid De crisis heeft echter ook hier niet nagelaten zijn invloeden te doen gelden De teruggang van de rente opbrengst der fondsen en de in verband met de slechte tijdsomstandigheden voortdurende vermindering van het bedrag aan ontvangen con tributiën maakten het noodzakelijk de uitkeerin gen meer en meer in te krimpen En het aantal aanvragen stijgt regelmatig Het gevaar drijgt dat men velen zal moeten gaan teleurstellen na komelingen van mënschen die het leven lieten in dienst van het vaderland vrouwen en kinderen in kommervolle toestanden achterlatend Omdat er niet is Wat daaraan te doen Uit den aard der zaak zyn het in de eerste plaats de oudgedienden zelf die voelen welke nijpende zorgen er om hen heen zijn in de rijen der achterblijvende betrekkingen van hun overleden kameraden Maar hun is het onmogelijk bij te springen Want zij kunnen waar lijk niets afstaan De pensioenen zijn uiterst laag Het Nederlandsche volk vergeet immers zijn oud strijders blijkbaar ma ir al te graag Maar wij kun nen dat toch niet steeds weer tegenover ons zelf blijven verantwoorden Moeten wij niet eens ver der zien dan naar wat Bronbeek ons volk het recht geeft om trotsch op te zijn Mogen wij ons er wel steeds mee afmaken met een voortdurend „ Er is geen geld " Daarmee zijn we niet uitgepraat Het Van Heutz-fonds en het Nationaal Fonds verkeeren in groeten nood Daarom wordt hier een beroep gedaan op alle nationaal voelende Neder landers Laat ons volk zijn gevallen helden eeren door hun weduwen en weezen tenminste te eten te geven Steunt met een kleine bijdrage hetzij als don-teur of door een gift ineens Alles is welkom want de vele kleintjes makfen één groote Bijdragen worden in groote dankbaarheid in ontvangst genomen door de penningmeesters der beide fondsen adressen Ananasstraat 99 ' s Gra venhage en Pleter Baststraat 2 te Amsterdam Z Postgiro 164272 en voor Utrecht door den heer A C Klop Marnixlaan 38II Passagierslijst Met het m.s Christiaan Huygens " zijn naar Neder land vertrokken Te Port Said is gedebarkeerd T Zeiler Te Genua zijn gedebarkeerd Ir J Adriaanse A Albrecbt fam B Andringa mevr L van Baar van Slangenburgh P J Bakker Miss H D Barnes mevr A Beishuizen-Pinkster en kdn J Bek en echtg mevr M P van den Berg en kd P van Beveren H van den Bos en echtg Countess of Eective - K G van Alberda fam C J M L Boy G van Brakel R J C Braun A A Bruins mej E E Buchanan G M.Byster mevr M G Beekhoven en kd mevr G E.Cellarius Post en kdn mevr Dalmeyer-de Wijn enkdn fam G K E Deetman H A van Deinse fam.H H Dibbetz mevr wed C E Doornbos-Post mevr.J Dorrestein v Lier D van Elk en echtg Essayieen eclitg mej C A Feldsieper fam dr M Friede berg L Friedler J C E Gaemers H van Genderen,W D J Gestel A C de Geus G Haacke en echtg F I Haan G Hammink fam Dr H J Hardon,fam F C J Hartgers D F E Heinsius R Hoff mann en echtg T P K Hoogenboom mevr I A.Jaeggi en kd W de Jong en echtg en kd J N,Jonker en echtg A H Kloppenburg fam H A.Kloppenburg Jr W Koster fam J C van Krieken,fam B Kroyt J J Kuyer en echtg C J Kijber enechtg K A Landberg F A Loman fam J A,Loyen mevr.,A J Meyroos-Moïhuysen mej A Mikat,Rt Hon Viscount Monsell E A Morlcs en echtg,,mevr wed A E Nitschmann W A H Nooyen J.Nye en echtg mevr F L C Oekers-van der Veenen kdn fam H H A Oerlemans Th C Ouwehand,A C Paardekooper en echtg mevr P M J Prosé Lelieveld J Raaymalïers A Reiche F F van Ryhn,J Roismann en echtg mevr B von Rombauer mevr.L Ruthe dr H G J Sax mevr M Schafer fam D Schakel fam C M van der Schatte OUvier H L I M Schellart en echtg W Schippers W K Schoon dergang fam A M F Schutijser J Schuitema fam.C W van der Sluis Sommermann J Steendam fam.Th J B Steensma,.fam N W L Stofkoper C H.Stradmeyer A Szneider en echtg M Szneider W J.C Steenes H F Tappe mevr J de Vaynes van Bra kell Buys van Baar van Slangenburgh fam M H.van der Velden fam J L van Verre fam W vanVersendaal fam S Terwey Ir G S Vrijburg enechtg L D Walford fam H L Weidema fam G G Wiersma J Wilkens C van der Woude en echtg.,mej Ch Zimmermann Dr G - H U Corbett en echtg.,mevr Fitz Clarence mevr H N T Fuller Mi.ss M E Haward Lady Howard de Walden Miss M S Howe Pastoor A J A Kalken Mr Ir van Konijnen burg Zuster Bernarda Kurtenbach Miss I Maloney Mrs Margarete Pape Mrs I Roser The Honorable G Scott Ellis The Hon R Scott H G W Sprengeren ftchtsr Te Viliefranche zijn gedebarkeerd Fam A van Blommestein Capt J W Bridges T H Cochran mej F M Hutson E E Jacob mevr MacUay S McClure fam J A Molyneux mevr E M - Niall mevr D Reynolds H B Bompas en echtg - Miss E Buscall Mrs M C Coltert Mrs A O'SulUvan Mrs L Robinson en kd Te Algiers zijn gedebarkeerd Fam Cayla B Ha met en echtg Mrs R B Parker Miss M H Ross Te Southampton zijn gedebarkeerd Mevr R M Abbot en kd mej D V Anderson mevr R D Bach mevr M Barton en kd Col S Bird mej J Brad burn Capt Castle en kd fam Elliot fam Capt Fitzgerald D F F Forbes en echtg A Galloway mevr Glasbrook mevr V L B Haigh mej N E Hunt mevr H P Landsdale-Ruthven mej Luard mej D McRae J Mavie en echtg mevr H R Munro G W Patton mej A R Robinson mej M A Sinclair C G Smith en echtg - ' The Dowager Lady Swaithling Mrs E - M - Tatton en kd - me,i G M Taylor J Tüsten Crump en echtg - fam dr D S Villers Miss V Bairaiman Mrs H N Dixey Mrs C C Foy Mrs C Gaston Mrs A Gugglafi Mrs D C laa-ac L Lee Miss M Mac Swioey Miss E A SCHAKEN Mr Spanjaard maakt een blunder Kmoch profiteert daarvan in de derde ronde van den Intern Vierkamp Muilwijk-den Hartoog afgebroken De gisteravond gespeelde derde ronde van den vierkamp tusschen Kmoch Spanjaard Muilwijk en den Hartoog heeft een sensationeel verloop ge -» had Kmoch kwam n.l tegen Spanjaard in een zóó hevlgen tydnood — 9 zetten in 4 minuten bij in gewikkelde stelling — dat het er naar uitzag dat de Utrechtsche speler een goede kans op winst maakte Het was jammer dat hij op het critieke moment de draad kwijtraakte Om te profiteeren van wit's tijdnood trachtte hij complicaties te scheppen waarbij hij echter op den 32sten zet een grove blunder maakte welke snel tot verlies leid de De opening van deze partij was een Nimzo Indiër waarin Kmoch met wit het betere spel ver - kreeg Spanjaard wist zich echter in het midden spel goede tegenkansen te scheppen en stond iets beter toen hij de beslissende fout maakte Ook de party Muilwijk — Hartoog was zeer le vendig Uit een aangenomen damegambiet ont stond een moeilijk spel waarin zwart een kansrijk doch niet geheel correct looperoffer bracht Muil wijk speelde echter niet op zijn sterkst tegen en geraakte materiaal achter - De partij werd op den 40sten zet afgebroken In een stand waarin zwart drie pionnen plus toren heeft tegen paard en De stand is thans Mr - Bd - Spanjaard 2 uit 3 H Kmoch l *'* J Muilwijk en A den Hartoog O ""* De eigenzinnige Eva tot de orde geroepen M d R Nadat wij met diepe verontwaardiging het artU kei van Dr W H Posthumus-van der Goot gele ^ zen hadden voelden wij ons gedrongen de eenzij dige belichting te bestrijden De schrijfster erkenli zelf aan het begin van haar „ eminent " artikel dati de invloed van de moeder op de opvoeding barer kinderen van zeer groot belang is Wat de opvoe ding betreft deze kan wanneer men niet de uiter sten neemt zooals de schrijfster doet maar ' t nor male gezinsleven nooit beter zijn dan daar waar de moeder zelf de opvoeding in handen heeft Volgens de moderne psychologen is de opvoeding door de moeder vooral in de eerste levensjaren van het kind het belangrijkst Hoe kan dit geschieden wanneer de moeder af wezig is Ook verwondert het ons zeer dat de schrijfster beweert dat het terrein van de activiteit der vrouwe betrekkelijk beperkt is daar dit een zeer persoon lijke geaardheid betreft Het arbeidsverbod voor da gehuwde vrouw is in strijd met wat de schrijfster beweert voor den man van zeer groote beteekenisj ' vooral in dezen economisch zeer slechten tijd Het past niet dat verscheidene gezinnen eea dubbel inkomen genieten terwijl andere slechta een geruigen steun hebben Nu worden drie feiten door de schrijfster ge -' noemd lo Dit is geen materie die door de wet kan wor den geregeld 2o Het euvel van gezinsverwaarloozlng wordt ten onrechte aan de gehuwde werkende vrouw verweten 3o Het arbeidsverbod levert voor den man geeni noemenswaardig voordeel op Wij zijn echter volkomen van het tegendeel over - tuigd en kan men dan in ' t licht hiervan de wct Marchant circulaire de Wilde en de wet Slingen-berg tot verdeeling van den beschikbaren arbeid een verregaande bescherming van den man ten na deele van de vrouw noemen Zoo er van bescher ming sprake is geldt dit niet alleen den man ^ maar vooral het gezin Emancipatie is volkomen te rechtvaardigen maar het mag niet te ver doorgevoerd worden daar het dan tot wantoestanden moet leiden Het geheele artikel ademt een geest van onsympathie ke eenzijdigheid Aan het slot tracht mevr Dr W H Posthu mus-v d Goot met enkele zeer sentimenteele zin nen op het eergevoel te werken van den „ elgen zinnlgen maar rechtvaardigen Nederlandschen Adam " maar de Nederlandsche Adam zal zich nooit en te nimmer door de Nederlandsche Eva la ten üitimideeren Summa summarum een artikel tje met veel woorden en weinig inhoud daar om do kern van de zaak wordt heengedraaid als de be kende vlieg om de bekende lamp U dankend voor de plaatsruimte teekenen wijj Hoogachtend ¦ A RIEPE A DE NAS Behalve met „ het is weilis " is het niet gemakke lijk op een argumentatie als in bovenstaand stulc te reageeren aangezien de inzendsters zich groo tendeels vergenoegen met de bewering „ het is nie tes " vanouds onvruchtbaar voor een discussie Over de geringe economische voordeelen dig den man uit hoofde van dit wetsvoorstel te wach ten staan behoeft men niet te twisten daar hefi mogelijk is zich door deskundige personen van da feiten op de hoogte te laten stellen hetgeen echter eenige studie vereischt Het argument dat het de physieke aanwezig heid van de moeder en niet haar geestelijke eigen * schappen zijn die den doorslag geven voor het ge luk van haar kinderen is zóó oud dat het de nieu we psychologie niet in de schoenen kan worden ge schoven deze komt dan ook tot minder drastischa maar interessantere uitspraken ' Tenslotte is het natuurlijk droevig te denken dafi ik gelijk een vlieg om de lamp heb gevlogen of schoon niet duidelijk is of ik de lamp had moeted uitdraaien of „ er in had moeten vliegen " In wer kelijkheid heb ik niet anders getracht dan waï licht te laten vallen op de vaak duistere beweegre denen van de twee geslachten die vaak vergetenj dat zij zijn „ man-vrouw twee vlakken van één groot en goddelijk kristal " W H POSTHUMUS-VAN DER GOOT CONCERT-CABARETAVOND VAN „ VOORWAARTS " Op Zaterdag 19 Maart organiseert de Arbeiders Muziek Vereeniging „ Voorwaarts " in de groote zaal van Tivoll een Concert-Cabaret-avond met een non stop programma Meek Miss E en A O'Sullivan Miss E Pa«nell Miss D W - Robinson A L Rijdon - Te Amsterdam zyn gedebarkeerd A Bek fam J H Buitink mej H Clas fam W J A A den Doopn Q G Fey fam Ch Th van IJenrert D Hessels Sj L de Jong F Kowalczyk en kd L E - van Laer B B - de Rosal fam - Chr Schimmel fam A Smit V ^ Snel J Wal en echtg Ch L Warendorf 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Ro 266 Vrijdag II Maart 958 1927-68011 Oe schoen voor eiken stand en beurs Soepel bovenleder £ en sterke schoen voor het dagelijksch werk en mooi genoeg voor den Zondag Voor de lentedagen deze luchtige en toch sterke wandef schoen sierlijk geperforeerd De veerkrachtige rubbefhok voorkomt vermoeidneld Randgenaaide zool 1637-64921 Een betere schoen voor lagen prijs van speciaal gelooid boxcalf De prachtige pasvorm en het soepele bovenleder zullen een openbaring zijn voor menschen met moeilijke voeten Product van zorgvuldige arbeid en uiterst fijn materiaal 5505-64170 » Oiroomlederen pumps met hooge hak Sierlijk geperfo teerd Elegant door zijn eenoud Voor den robbedoes deze Tuchtige haosf |» nverslijtbare crêpe sandaal van licht en tochl « terk bovenleder 27-30 f 1.25 31-34 f 1.50 35 38 i 1.75 in Heerenmaten f 1.95 ^ 5525-64161 Sierlijk veterschoentje mef apart versierde tong BuiteiV gewoon model bijzondere kwaliteit Laag in prijs 2862-64834 Keurig lakschoentje met rubberhak Voor de kleine het beste van het beste Goede schoenen hou * den de voeten.gezondi [ 31-34 f 2.50 ] 4325-96775 Niet alleen de schoe > nen « maar ook de icousenf abricage heeft onze fabriek doen ont * wikkelen tot de meest succesvolle in Neder land Suede dameschoentje In bfauw en bruin met fraaie afneembare tongklep rood of groen omboord De laatste nouveauté Een heerlijke dracht BEST N.B Na een 3 jarige er varing zijn wij thans in staaf om U een collectie kousen en sokken aan te bieden die in prijs en kwa liteit zonder weerga is in Nederland NEDERLANDS GROOTSTE SCHOENFABRIEK FILIALEN DOOR HET GEHEELE LAND UTRECHT Onde Gracht 101 Amsterdams che Straatweg 305 en Balyelaan 13 ZEISTt Slotlaan 20 AMERSFOORT Langestr 51 BAARN Laanstraat S6 HILVERSUM Kerkstraat 4 TIEL Waterstraat 21 I Groote Scheepvaart Maatschappij I stelt EENIGE JONGELIEDEN | g met een goed einddiploma Ambachtsscliool Nijverheids - J M avondschool of diploma Mulo A in de gelegenheid B I Kosteloos te worden opgeleid | g voor het voorloopig diploma van B I MACHINIST ter KOOPVAARDIJ | i MONDELINGE INLICHTINGEN verstrekt de Direc - s M teur van de Gem Machinistenschool J I CATHARIJNESINGEL 62 | ilDlillMIIIIIIllllllliliilllilH \^ J\\5öK «^ HIER HAD UW ANNONCE MOETEN STAAN / NIEUW - MALTHUSIAANSCHE BOND AfdeeUug UTRECHT - Secretariaat NIEUWE GRACHT 193 Dr J R U T G E R S H U I 8 CONSULTATIE-BUREAU VpOR Geboorte-regeling Geslachtsleven S Moeiiykheden in en door het hnwel^k ontstaan 4 Geneeskundig onderzoek voor het huweiyk Spreekuren van den arts ledere Dinsdagavond van 7 tot 9 uur Geopend voor inlichtingen Maandag Woensdag Donderdag en Zaterdag van 4—8 uur Sehrifteiyke en mondelinge inlichtingen inzake ons doel gratis Postzegel voor antwoord insluiten ETAMINE BALATUM CHINAMATtEN LOOPERS en KARPETTEN Ruime sorteering WONINGINRICHTING A Chr Grootvelt Amsterdamsche Straatweg no 197 en 414 HET GAAT VANZELF | MET RVERI solide fir - 3 bieden wij voor enkele plaatsen de alleenverkoop aan „ WONDERVERF STEENWEG SS MAAKT PLAATST UW HUIS MODERN IN LOOD in Uw schuifdeuren en bovenlichten Vraagt GRATIS INLICHTINGEN bij ¦ Atelier P WILLEMSE 1 OUDEGRACHT 318 UTRECHT TELEF 13093 | J VEREENIGING VDOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Minimum contrib f 1.50 p j tevens voor echtgen en minderj k Tarief voor leden Crematie dragers en orgelspel in totaal f 82.50 voor niet-lcden f 165 — Inlichtingenbladen en inl omtrent het ver zekeringsfonds kostel verkrijgbaar bij den afdeelings secretaris den Heer J VAN DIJK A Bloemaert straat 6 Utrecht Telefoon 15659 en de moderne Bustelioidder Het meest markante bü de mode 1938 is de baste-vorm Daarom de bijzondere verzorging van ons assortiment bustehouders wat betreft modellen en keuze <--?"^'"^> ^;^^ i SKI Nelb / voor gezette en zware figuren f3.95 f5 — andere Ski modellen vanaf f 1.90 lïkikl£n%lnt ^ GROOTE VERSCHEIDENHEID korte en lange modellen VANAF f 2.50 TOT f 4.1 O AMSTERDAM H A ARLEM.UÏRECUT BREDA N'JMECEN TlLfcUUG OPENING van hef SEIZOEN Een nieuwe Hocdenmode is geboren Daar zijn dan in de eerste plaats de matelots en canotiers de platte modellen van Chinese en Spaanse origine en de typische Wattcau modellen Dit alles en nog veel meer interessante nouveautés tonen wij in onze etalages en afdeling CiKPN Als voorbeeld Japon - Mantel - en Completstoffen ^ in iirilzen van h M nt 3.19 2.i9 1.98 U U Gl Marocain en Faconné Alle kleuren dubb br van 95 ei vooi een groate partij van 95 ei - toot en KATOENEN STOFFEN BU AANKOOP VAN f 5 — KNIPPATROON NAAR MAAT GRATIS Vervaardigd door onze gedipL Conpense in onze zaak aanwezig AMSTERDAM HAARLEM 1 UTRECHT 1 ARNHEM 1 LEIDEN KAïvlRsmAM » Gr.Houtstr.8 LIjnmarkt 19 Ketelstr 39-40 Dotermarkt 10 OUDEGRACHT 141 
16 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 26g Viijdag n Maart Ï93f VIERDE BC AD ^ iS^:t -,~^^ Het wordt Voorjaar Overal om ons heen zien we verschijnselen die er op wijzen dat het voorjaar op komst is Nu is ook weer de tijd aangebroken dat we ons afvragen Hoe zullen wy gekleed gaan Wat betreft Uw jas of mantel behoeft U dat niet veel zorg te geven FALCON de beroemde firma heeft een staf van modeontwerpers coüpeurs etc aan ' t werk gezet en zij gezamenlijk hebben een collectie jassen en mantels ge bracht die in één woord VERBLUFFEND is Ook de PRIJZEN één belangryke factor in dezen tijd hebben zü terdege onder ' t oog gezien en de resuljaten hiervan zijn werkelijk ENOEM Keeds voor f 22.50 brengt FALCON een TWEEDJAS in een kwaliteit en dessin die werkelijk AF is Ons is het een eer U de geheele Falcon collectie te toonen Honderden jassen en mantels wachten op Uw geëerd bezoek 37.50 32.50 - NAAK PRIJZEN f 19.75 - 22.50 - 27.50 VOOR IETS AP ARTS GAAT U GERARD E Alléén POTTERSTRAAT I ISCHOT 14 t.o POSTKANTOOR Wist U dat de kosten van een advertentie-campagne in dit blad berekend naar de Oplage per 1000 exem plaren per regel NOG MINDER DAN I CENT BEDRAGEN WELK BLAD HEEFT BILLIJKER TARIEVEN De invloed der machine In een bijeenkomst van de afdeeling Utrecht van den Vrouwenvredesbond sprak de heer P van Arend over den invloed van de machine op den mensch in de maatschappij Spr behandelde eerst het ontstaan en de betee kenis der techniek en toonde daarna aan dat deze niet alleen een goede doch ook een verwoestenden invloed op de menschheid uitoefent De techniek heeft den mensch vrij gemaakt van zijn halsstarrig vasthouden aan eeuwenoude tradi ties De moderne mensch gelooft niet meer aan demo nische krachten Sprookjes bestaan niet meer Door de techniek zijn ze werkelijkheid geworden Doch deze overwinning op de natuur is duur ge kocht Het koele nuchtere denken dat op zijn plaats is bij de techniek wordt helaas ook toege past in de maatschappij Spr wijst erop dat het rationeele denken voed sel geeft aan een verkoelend egoïsme waaronder vooral de groote massa geestelijk en lichamelijk lijdt Met enkele voorbeelden gaf spr een helder beeld van de afschuwelijke wantoestanden die er aan het einde der vorige eeuw in verschillende fa brieken heerschten Velen vragen zich af zal de menschheid ten on der gaan aan de algeheele mechanisatie van onze samenleving Spr meent deze vraagt ontkennend te mogen beantwoorden Het gevEiar is echter groot De mensch heeft door de groote macht die hij aan de machine heeft gegeven demonen geschapen die zich op verschillende manieren en in verschillende gedaanten tegen hem keeren In sommige opzichten — bijv bij het producee ren van gifgassen — is het intellect volkomen los geslagen van de moraal Indien de mensch niet in staat blijkt de tech niek onder de controle van het geweten te houden zal hij ten onder gaan Spr besluit met den wensch uit te spreken dat de techniek gezuiverd zal wor den van haar euvelen zoodat ze-alleen een zegen zal zijn voor ' de menschheid Met een kort woord waarin zij zich geheel aan sloot bij de woorden van den spreker sloot de pre sidente der afdeeling de vergadering Aanbestedingen BILTHOVEN 11 Maart — Door den heer Jhr O Witsen Elias is onderhandsch aanbesteed het ma ken van een centrale-verwarmingsinstallatie met automatische oliestook inrichting en warmwater voorziening in de villa „ de Terp " Bachlaan 1 te Bilthoven Het werk werd gegund aan het Tech nisch Bureau „ Electra-BUthoven " AMERSFOORT 11 Maart — Door den Direc teur van Openbare Werken werd hedenmorgen aanbesteed Bestek no 2 het maken van een overdekte tribune van gewapend beton op het sportterrein Birkhoven Ingeleverd werden 33 bil jetten terwijl als volgt werd ingeschreven N.V Amerst Betonmij f 14'.870 - N.V V.h Nederhorst Gouda f 15.443 - N.V Alg Bouw ondern Albouw Breda f 15.700 - Aannemers bedrijf Biezenbos Amersfoort f 11.995 - N.V Kondor Amsterdam f 14.800 - Brandsen ' en Ouwerkerk Amer.sfoört f 14.312 - N.V v Waning en Co Rotterdam f 14.150 - Com v Zwol Amersfoort f 12.790 - J de Bper Bussum f16.000 W de Jong Amersfoort f 12.800 - Aannemers bedrijf v.h Hof Meppel f 18.600 - J M Bolscher f 15.548 Broersraa Harlingen f 15.880 - H Groen Amersfoort f 12.300 - Gebr Tretabe Er melo f 15.400 - Aann.bedrijf Bollen Hilversum f 14.570 - T V Hoogevest Amersfoort f 14.775 - O Ltnzel Soestdijk f 12.703 - W Bunnik Amers foort f 15.300 - H Barten f 14.580 - H C Geer ding Usselo f 15.440 - Huijgens Betonbouw Zeist f 17.000 - H V d Vijzel Amersfoort f 12.249 - Erven Trip Utrecht f 15.500 - F F v Keulen Amersfoort f13.300 Zwolsche Betonijzerbouw Schralen f 16.700 - Roele en Heijnen ' Nijmegen f 17.200 Kool en Wildeboer Groningen f 15.490 - R Huberts Nijmegen f 15.300 - H J Podde Enschede f 15.387 - Gewap Betonbouwbedr v.h Bbbindengen Enschede f 14.300 - H Ahrens Dronrijp f 13.865 - H J Hannink Enschede f 15.800 De gunning wordt aangehouden ennissevmc Ki De Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht maken op grond van artikel 22bis tweede lid der Lager Onderwijswet 1920 bekend dat zij bij hun befeluit van 8 Maart 1938 3de afdeeling nï 849/638 hebben ' a verklaard dat de instandhouding in de ge meente Nigtevecht van de openbare school voor gewoon lager onderwijs door artikel 19 der Lager Ondei'wijswet 1920 wordt gevorderd b goedgekeurd het mede tot die instandhouding strekkende besluit van 27 jEmuari 1938 van den raad der gemeente Nigtevecht Utrecht 8 Maart 1938 De Gedeputeerde Staten voornoemd BOSCH VAN ROSENTHAL Voorzitter TH M VAN ASCH VAN WIJCK Griffier Marktberichten UTRECHT 10 Maart — Appels Armgaara 3—14 bellefleur 4—18 benderzoet 3—10 boschappels 3—7 court pendu 4—10 culemans 11—15 goudreinetten 8—25 hooilaars 7—14 holgaten 3—7 jan Willem 3—7 jas appel 4—10 Alumpjes 5—16 koningszuur 4—15 Lun terse pippeling 10 ^ Ontario 4—16 zoete paradijs 3—12 zoete reinetten 5—13 weldragers 3—8 et per kilo Peren Brederode 10—14 comte.sse de paris 6—11 groenpeer 8—11 St ' Remie 13 winterjannen 9—17 ijsbouten 4 — 15 ijzendijkers f 9—12 per liilo Rhabarber 2.10—8.90 per 100 bos LBBU'WARDEN 11 Maart — Veemarkt Aange voerd 42 Enter stieren f 55—160 62 Twenter stieren f 160—335 406 vette koeien f 130—270 46—66 et per Kilo 1065 iTielk - en kalfkoeien f 125—295 160 pinken f 45—140 19 vette kalveren f 30—85 1810 nuchtere kal veren f 3—7 496 vette schapen t 11—29 138 weide schapen f 10—20 226 vette varkens f 40—145 50—56 et per kilo 34 magere varkens 24—50 et per kilo 124 kleine biggen f 11—21 29 bokken en geiten geen not 115 paarden geen not Totaal aangevoerd 4726 stuks Overziclit Alleen nuchtere kalveren werden er meer aangevoerd overigens was de aanvoer vrijwel sta tionnair Wegens beperkt aanbod was de handel in stieren redelijk en ongeveer prijshoudend Voor vette koeien en melk - en kalfkoeien was de handel over het geheel gedrukt goede soort prijshoudend overigens niet geheel prijshoudend Pinken ongeveer prijshou dend bij redelijken handel Vette kalveren kort aan bod en prijshoudend Nuchtere kalveren handel bij zeer groeten aanvoer iets trager en prijzen iets lager Varkens trage handel met teruggaande prijzen Wol vee slecht en eveneens iets lagere prijzen Gisteren nam de N.V.C 136 varkens over LEEUWARDEN 11 Maart — Zuivel Sleutelkaas 21 Nagelkaas 2U GoudaUaas 27—35 Edammer kaas 30 Aangevoerd 109T Mijnboter geen not Veilingboter 1.38 1.37 per kilo Commissie 0.82 — Eierhandel kip eieren aangevoerd 19.000 kilo prijs 2.25—3.00 per 100 handelsprijs 42%—47 '/ per kilo oendeieren aangevoerd 250 kilo prijs t 3.00-3.50 per 100 handelsprijs SHi — 42V et per kilo Pluimvea 10 slachthanen 0.70—1.20 75 slachtkippen 0.75—1.25 40 jonge hanen 0.80—1.40 20 jonge duiven 20 et per stuk — Vereeniging van Zuivelmaatsehappijen Edammer kaas 20 plus 12i ^— 13 40 plus IStólO Goudsche kaas 20 plus 12'/3 — 13 40 plus ISValO Broodkaas 40 plus 181/4 tot 19 Stemming kalm ZWOLLE 11 Maart — Boter aangevoerd 183 kilo prijs 1.50—1.60 per kilo Handel kalm 110.000 kipeieren 2.60—3.25 per 100 St Huiden Koehuiden 13 et per pond pinkenvellen 13 stierenvellen 11 vette vellen 15 grasvellen 14 paardenhuiden t 8 per stuk Han del redelijk Veemarkt Aangevoerd 2927 stuks als 1001 runderen 285 graskalveren 940 nuchtere kalve ren 94 schapen 13 lammeren 1 geit 186 schrammen 67 varkens 240 biggen Men besteedde voor neurende en versch gekalfde koeien f 130—275 dito vaarzen en schotten f 120—250 guste Icoeien voor de vetweide of stal 115—180 dito vaarzen f 110—170 vaarjaarskalven de koelen f 120—185 1%-jarige pinken f 45—125 nuch tere kalveren f 4—6 vette koeien en ossen aan bou ten 56—68 et dito stieren 54—64 dito schapen f 17—34 6 weeksche biggen f 16—18 14-weeksche biggen f 18 — 24 drachtige varkens f 80—140 magere f 28—60 vette varkens 54—58 et per kilo Overzicht Vet vee prijshoudend handel stugger Gebruiksvee iets lager Weide vee met lagere prijzen Graskalveren stationnaire handel niet duurder Nuch tere kalveren iets minder handel lagere prijzen Scha pen stationnair Vette varkens prijshoudend Loop varkens niet duurder Biggen met neiging tot dalen BUNNIK 10 Maart — Kipeieren wit 2.60—2.80 id bruin 2.90—3.40 eendeieren 2.30—2.50 ganseieren f 5—6 per 100 stuks Kaas 28—30 et honing 35—10 et p pnd VERKOOPINGEN AMERSFOORT 11 Maart — Op Vrijdag 18 Mrt a.s zal door deurwaarder D de Groot om 10 uur v.m op het veilingsterrein van de Centrale Werk plaats der N.S gelegen aan den Soesterweg pu bliek om contant geld worden verkocht een be langrijke partij eiken - grenen - en vurenafbraak hout alles afkomstig van spoorwagens e.d Op denzelfden daura zal door notaris Johs Knop pers een landbouwerswoning te Hoogland totaal groot 6.10.20 H.A bij inschrijving verhuurd wor den De boerderij is gelegen aan den Overzeldert scheweg E 17 DAGELIJKSCH INDfcXCIJFER Medegedeeld d h Centr Bureau v d Statistiek ' s-GRAVBNHAGB 10 Maart — Aandeelenkoersen 96,2 goederen groothandelsprijzen 74.0 Stoomvaartlijnen ANTENOR Oceaan Oost-Azië-R'dam 10 Maart te Marseille — AAGTBKERK H.Austr uitreis p 10 Maart Perim — AGAMEMNON ijNSM 8 Maart van Palermo te Crotone — AJAX KNSM 9 Maart van CataJiia naar Messina ' — ALHENA R.Z.Am.L 9 Maart van Rotterdam te Hamburg — ALUDRA R.Z Am.L thuisreis 9 Maart van Victoria — BUITEN ZORG R.Lloyd uitreis 10 Maart te Sabang — BUR GERLIJK HAL 8 Maart van Havana naar Vera Cruz — BERENICE KNSM 10 Maart van Amster dam naar West-Indië — BAARN KNSM Liver pool-Duinkerken 9 Maart 14.22 bij Wolf Roch — BOSCHDIJK HAL 9 Maart van New Orleans te Gal veston — CHRISTIAAN HUYGENS Nederl thuis reis 10 Maart van Algiers — DEUCALION KNSM 9 Maart van Lixuri naar Lipan — DKECHTDIJK HAL Pa.cifickust Liverpool-R'dam 8 Maart 12 uur 1245 mijl W.Z.W van Pastnet — DAMSTERDIJK HAL 9 Maart van Vancouver te Seattle — DIN TELDIJK HAL 9 Maart van Rotterdam te San Francisco — BEMLAND H.Lloyd 9 Maart van Am sterdam naar Buenos Aires — GROOTEKEKK HO AL uitreis p O Maart Gibraltar — HERCULES KN SM 9 Maart van Algiers naar Malta -=- HERMES KNSM 9 Maart van Istanboel te Bourgas — HEC TOR Oceaan Oost-Azië-Roterdam 10 Maart van Hongkong — JAGERSPONTBIN H.Atr.L thuis reis 10 Maart te Antwerpen — JUNO KNSM 10 Maart van Gibraltar f.b naar Calais — KOTA GEDE R.Lloyd thuisreis p 10 Maart Ouessant — MAR KEN H.Austr.L 10 Maart van Hamburg naar Bre riien — MARS KNSM 10 Maart van Kinluk te Izmir MEMNON Oceaan 10 Maart van Rotterdam naarHamburg — MARBNTA HAL Paciflckust-R'dam 8 Maart 23.35 1100 mijl Z.W van Valentia — ORION KNSM 10 Maart van Amsterdam naar Rotterdam OBBRON KNSM 9 Maart 17,30 uur van Hamb.naar Amsterdam — ORANJE NASSAU KNSM 9 Maart van Paramaribo naar Madeira — ORESTES KNSM Curasao-Liverpool p 9 Maart Azoren — OR PHEUS KNSM 9 Maart van Amsterdam naar Ko penhagen — POBLAU BRAS Nederl uitreis 9 Mrtte Sabang — POBLAU LAUT Nederl thuisreis 10 Maart te Suez — RHEA KNSM 10 Maart van Am sterdam naar Gdynia — SATURNUS KNSM 9 Mrt.van Piraeus naar Thessaloniki — SBROOSKERK(HOAL thuisreis 10 Maart v Hongkong — SPRING FONTBIN H.Atr.L 10 Maart v.m van Amsterdamte Beira — TAPANOELI R.Llovd thuisreis 9 Maartte Suez — TELAMON KNSM 8 Ma.rt van NewYork naar La Guaira — TRITON KNSM 9 Maart teen van Tunis naar Malta — VENEZUELA KNSM)West Indié-A'dam p 9 Maart 24 uur Azoren — VESTA(KNSM Malta A'dam p 10 Maart 7,20 Lydd — WEL TEVREDEN R.Lloyd uitreis p 9 Maart Gibraltar - 11 ¦ GUNNINGEN De Rijkswaterstaat alhier heeft de levering van 306.000 klinkers dik formaat normale sorteering en 135.000 klinkers Waalformaat getrokken bij overeenkomst gegund aan K Nanning te Zeist voor f 9129.60 De Rijkswaterstaat te ' s-Gravenhage heeft de le vering van 1.925.000 stuks khnkerkeien normale sorteering t.b van den Rijksweg 4 gedeelte Post b'rug — Ringvaart Haarlemmermeer bij overeen komst opgedragen aan de N.V Vlamoven te Utrecht voor f 74.786.25 UTRECHT 11 Maart — De N.V Nederlandsche Spoorwegen heeft de uitvoering van de werken om schreven in bestek no 5 N.S betreffende het ver vaardigen leveren stellen en verven van twee bruggen voor enkel spoor voor de overbrugging van de Ringbaan om Amsterdam in den verhoogden spoorweg Amsterdam — Utrecht nabij Duivendrecht met bijkomende werken gegimd aan N.V „ Hol landia " Schroefbouten en Machinefrabiek te Krim pen a.d IJssel voor een bedrag van f 12965 Gevonden Een rijwielbelastingmerk aan een riempje een jongensportemonnaie met 20 cent een zwart oor ringetje een grijs wollen dameshandschoen een jongensbril een fietspomp een zilveren rozen krans in een beursje een lipssleutel no 29 een Philips gloeilampje een schoolétui een paar heerenhandschoenen een sleutel voor Bngelsch slot een sleutel-kettinkje een vulpenhouder t.n Louisa Oskam een zwarte damestasch gevonden 7 dezer drie heerenrijwielen lie Afd één dames rijwiel He Afd één heeren rijwiel merk „ Favo riet " Pol Roodebrug Aan ' t Asyl een klein geel kleurig hondje Op 8 dezer medegeloopen vanaf de Bilt een ruwharige Belgische herdershond met lederen halsband waaraan een stuk riem reu Zeist — Vulpenhouder vulpotlood enz in étui alpino-muts rijwiel-handbeschermer kanarie-vogel hegschaar dames gordel eenige handschoenen en wanten ook paren beursje mot geld inhoud ge vonden in een auto-bus eenige rijwielbelasting plaatjes los en in étui waaronder een kosteloos eenige portemonnaies met - en zonder inhoud deel van een zilveren armband grijs bontje eenige huis - en kastsleutels rozenkrans in étui portemon naie met inhoud gevonden in de telefooncel aan het Stationsplein schrijfgamituur rijwiel spat scherm gabardine jas-ceintuur kip wollen sjaal rood-grijs heerenrijwiel achter gelaten op het hockey-veld bajonet van een miUtair geweer VOOR DODPEN LANGE JUKKEN 2.95 — 3.50 — 3.95 tot 6.95 BEBE CAPE'S 2.25 2.95 3.95 4.50 tot 8.95 Groote keuze geschenken voor de Luiermand WED VAN BEIJSEN Oudegracht 38 Jacobibrug Beursoverzicht In de heden gehouden vergadering van de Duitsche Rijksbank heeft de voorzitter Dr Schacht een rede voering gehouden waarin hij een terugblik werpt op het financieele en monetaire verloop van zaken ge durende de laatste jaren Tevens heeft hij van de financicele verhoudingen van den staat een zoo goed mogelijke voorstelling gegeven De uiteenzettingen van den Duitschen minister van economische zaken Funk hebben dezer dagen doen uitkomen dat in Duitschland het denkbeeld is gerezen om de crediet waardigheid en het prestige van Duitschland te ver hoogen door een verandering van de grondslag waarop de tegenwoordige overeenkomsten rusten Het is zeer goed te begriipen dat men in Duitschland gaarne een nieuwe regeling zou zien die er op neer zou komen dat de schulden andermaal zouden worden vermin derd De houders van Duitsche effecten hebbeo echter van het bezit niet zoo heel veel plezier beleefd zoo dat zij dergellike ontwerpen natuurliik met heel an dere oogen bekijken Zi ] het dan ookc dat een in tegralen schuldendienst in uitzicht wordt gesteld De vaste stemming die zich dezer dagen baanbrak voor de Duitsche obligatien en die het duidelijkst werd weerspiegeld door de obligatien uit de Youngleening behoeft dan ook niet te worden beschouwd als een bewiis dat de door den Duitschen minister van econo mische zaken ontvouwde denkbeelden onmiddellijk gunstig werden geïnterpreteerd Maar in ieder geval zijn er aanwijzingen om te veronderstellen dat men het in Duitschland aanstuurt op een nieuwe schulden regeling en men kan er staat op maken dat de be langen van den Duitschen staat daarmede in de eerste plaats op den voorgrond worden geschoven De berichten omtrent den gespannen toestand tus scheci Duitschland en Oostenrük de kabinetscrisis in Frankrijk en het verloop van zaken in de Vereenigde Staten alsmede de koersbeweging in Wallstreet maakten een onaangenamen indruk Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de effecten beurs onder een invloed van een dusdanigen complex ongunstige factoren een flauw voorkomen had " Vooral de berichten uit Centraal Europa riepen een gevoel van onrust te voorschijn De Duitsche fondsen die dezer dagen na de rede van minister Funk in een snel tempo naar boven waren ^ eloopen verkeerden thans in reactie en vooral de obligatien uit de Youngleening kregen een aanzienlijk verlies te boeken waardoor de aanvankelijk behaalde koerswinsten dubbel en dwars verloren ging De Fransche fondsen waren niet veel veranderd doch eerder toch iets aangebodena Transac ties kwamen niet gemakkelijk tot stand Ook de Ne derlandsche beleggingsmarkt was ongeanimeerd ge stemd Nederlandsche staatspapieren waren weliswaar niet veel veranderd doch kwamen bijna algemeen een fractie lager te liggen Van de oude schuld lagen vooral integralen zwak in de markt Het zakenverkeer op de locale aandeelenmarkt was wederom van rustigen aard Allerwegen had het aan bod echter de overhand en hoewel geen groote hoe veelheden materiaal werden aangeboden was de totale afwezigheid van kooplust voldoende om flinke nadee lige verschillen te voorschijn te roepen Koninklijken kregen een verlies van een zestal procenten te boe - LEGEROEFENINGEN TE OLDENBROEK VAN HET Ie R.V.A De oefeningen in oorlogsverband in de Legere " plaats te Oldenbroek staan onder leiding van den majoor Nijhoff Als hulpleiders zullen optreden de kapt jhr Mi « chiels van Kessenich kapt Wildschut en luitj Ennen Als afdeelingscommandant zal optreden da res kapt jhr mr J E W Tvriss Quarles van ' Ufford Als batterij-commandanten zijn aangewe zen de res kapt de Bruin res kapt van OoStrum en res luit van Dijk Maandag 14 Maart vertrekken bovengenoemda officieren naar de Legerplaats Wisselkoers 11 Maart 1938 m Inkoop Verkoop » CHEQUE BERLIJN 72.12 72.28 PARIJS 5.65 5.71 " BRUSSBD 30.23 30.29 „ LONDEN 8.9614 8.97 lï ZWITSERLAND 41,49 41 S4 „ MILAAN 9,35 9.Ö0 CABLE NEW YORK 1.7S?é 1.7914 DUITSGH BANKPAPIER — — FRANSOH „ 5.6214 5.771J BELGISCH „ 6,04 6.1)9 ENGBLSCH 8.95 % 8.9S?Ï ZWITSBRSCH „ 41.4T",4 41.671 ^ AMBRIKAANSCH „ 1.781/4 1.80 INDISCH „ 99.50 100.SQ ITALIAANSCH „ OOSTENRIJKSCH „ 30.25 GOUDEN PONDEN 15.27 16.36 GOUDEN DOIJ^BS 3.09 3.U GOUDEN TIENTJES 12.34 12.43 TOERISTENMABKEN 50 CRBDIBT SPEBR-MARKBN 81/4 10 EFFECTEN SPERR-MARKBN 12 13',4 ' ken Rubberaandeelen werden over de geheele linie lager genoteerd Voor de tabakken kwamen algemeen lager noteeringen tot stand De suikeraandeelen trok -^ ken nauwelijks eenige belangstelling doch desniette min kwamen de koersen beneden dien van gisteren tei ligge PI.V.A.'s zaken een zesta punten in De scheep-i vaartaandeelen boden verhoudingsgewijze nogal weer *< stand tegen de algeheeJ gedeprimeerde beurstendenz ^ doch konden zich tenslotte niet geheel hadhaven Van de industrieelen daalden de Philips aandeeleU eenige punter beneden de 300 pet.-grens A.K.U.'s la gen iets lager Unilevers hadden een zwak voorkomen en daalden een drietal procenten De Fokkeraandeelen konden zich echter op peil houden Prolongatie Va procent A 2I6V2 210 A 176 171 A 139 134 A 1321 / 128 A 162 149 A 168 1671 ^ A V63/4 76 * A 140 138 A 1431(o A 68I1 66 A 701,'8 A 1021/2 102 A 911 S8 A 1661/2 166 A 124 323 A — 86 A 2K „ » H i 100 % 1003,i " Koersen van de Amsterdamsche Beurs Jurgcns pr G ^ w A — — 175 34SV2 418 467V4 1001/4 100 mm 101/4 103 Iffl 165 US 1041/a lOSlft lOOI/s 1003/xfi 991/3 ÏÖÓs/is 101 100 1C03/4 16 10 — 4441/2 4341 /» 152 1 126 308 3211/2 312 63/4 77 221/2 67 3';i6 3588 71/18 149/19 233,14 211/3 12 OBLIGATIES STAATSLEENINGEN NEDERLAND Vorig Heden 101 % loiva lOW/i lOWlj 102 10H/8 102J;8 1023/4 101 % lOU.K lOliS'ie lOUö Nederland 1936 ƒ 1003id ' 36 J 500 3 ld ' 37 ƒ 100 3 ld ' 37 ƒ BOO 3 3H — — 3V4 — — 3 1015/,(j lOH's 3 — 100911 3 lOlSla 1013,8 3 1001/8 1009/16 id ' 38 f lUO 31J 3 id ' 38 f 500 31^)3 OOST-INDIB O.-lndië t 100 35 ld t 500 ' 35 ld f 100 ¦ iVI ld t SUÜ • 37 ld ƒ 100 • 37 A id ƒ 500 ' 3Ï A BOriKNLAND BELGIË België i Obllg ' 36 i 74 733/8 BULGARIJE ¦ Tabaksleenlng 1902 5 9t/m 9 Begelleening 1904 5 91/i 9 Goud Obl 1907 é ^ 81/4 — — lOló/s DENEMARKEN Buitenl 1925 $ 1000 5%id Obl 1926 B DUl'lSCHLAND Dultschl £ 100 O % id m ket.vkl O l PORTUGAL Ie Serie Algest rSJ BCHO-SLOWAKI JE Oblig 8 — 69 ZWi'l'BERLANDj Rubr Il 1927 iy ^ 9331 — JAi-AN B Lg $ 5UÜ-1Ü0O ' 24 614 511/4 — Imp Loan ïen $ 500-1000 6 161/2 15 CdBXlOO Atgest $ lOU-lüOO 5 — — ld Buitenl 1899 Atgest £ 20-100 6 — ^ id Blnnl schuld Afgest $ 100-1000 3 — — BRAZILIË Brazilië 1895 6 — — id Funding Ing 1898 £ 20-100 5 27i;2 — ld Funding Ing 1914 £ 20-100 5 203/1 — 1888 iVi ld ld 1889 ld 1910 £ 500-1000 i — — Rio de Janeiro 1905 5 — 143/8 Sio Paulo 1921 8 — 13 Dom Republ 1926 514 — — eaOX EN GEM LEEXmGEN Amsterdam 1930 4 — — ld 1934 4 — — ld 1936 3 % — — ld Ie ing 1937 31/3 — — Apeldoorn Ie 1 1937 3M — — Baarn 1931 4 — — Deventer 1920 6 — — Sindhoven 1935 3Vi — — • ielderl Ie Ing 1935 3 % — — ld 1936 314 — Goes 1930 4 — — ¦ g-Gravenhage 1921 6 107 % lOTI/s ld 1935 SVa — — ld 1936 31/3 — — ld 1937 1 31/3 — 1011/2 Gem Groningen ' 36 31/3 — — ld 2e Ing 1937 SVa — — Helmond 1937 3 % — — Hilversum 1937 3 % — — Leeuwarden 1921 i % — — ld 1937 SiJ — — Rotterdam 1936-'37 4 1027/i |> 1027'i6 ld Ie en 3e Ig ' 37 31/3 — 1C06/8 l'ilburg 1937 SYs — — Utrecht Pr ' 37 3V4 — — Kopenhagen 1926 5 — — ld £ 100 1901 4 — — ld £ 20-100 ' lO-'ll 4 lOli/ie 1003/4 DUITSCHLAND BerliJa R.II 1923 6'/4 — — NOORWEGEN 3hrtstlanla 14 4 '^ — — Oeensch Rijkswon fonds 1927 O 3 lOSi/j — BANK - EN CRED INSI Bank V Nea Gem id Ie Ing ' 37 S'A — — id 2e Ing ' 37 314 IOII/3 — leut Benten b ' 25 7 — — Ver Duit St.lg O ï — — HÏFO'X'UEEKBANKEN Amst Hyp B P 4 — IOO1/3 ld 314 101 101 Pr.-Gr Hyn B P i — — ld Ser P ld P 4 — 100«(j ld 1/1-1/7 P 3Va — — Iron Hyp B R 4 lOOI/t 1001,8 SV3 100 i 1003/4 4 ÏÖÖs/s 414 — Gron Hyp B P Holl Hyp B P Hyp.B V Ned s.K Insul Hyp B P Mij.v H Cr laJN.P Nat Hyp B P Ned Hyp Bank 4 31/3 — 4 6 41/3 — 414 1 <»% 414 IOOV4 314 W2 4 1001('8 31/3 101 4 100 314 IOC/4 veendam P p 4 — — ld Serie C Noordw Hyp B Jost Hyp B ld ' verijs Hyp B P Rett Hyp B P id P id P Utr Hyp Bank " Westl Hyp B P id Zeeutv Hyp B P id P Hon Canada Hy.gl Ned Oostfriescne 314 523/4 623/4 5 — 414 88 871/2 414 — — Hyp Bank P N^we Ned Am Hyp Bank P N West and Pac P le Ned Scheeps verbandMlj P INDUSTBIEELE ONDEBN Lever's ZeepMij ' 34 414 103 103 % Rh Elbe Un O 7 — — Ver Stahl.^w O Ï 23 — GAS EN ELECXB 441/3 ier \ St El W ' 26 614 -^ 3it Sv Cy p ' 66 O 5 44 % Jit Sv Cy p ' 58 O 5 423/8Cons Beige O 6 — Nvf ïork Teleph 104i3^i 1017 IL 1007 le Ruhr 2 O 414 — Rh Westt El ' 27 O 6 — L Steenk Mil O 4 104i;8 Bat Petr MiJ O 414 1073/8 Kon Petr Mil O 4 IOO1/3 SCHEEPVAABX MIJEN Int Merc Mar S.F.G O 6 34 33 DIVEKSEN 5 Amst Grondbr.b ooiscb Nat.-res 414 — — •• lat Grondbezit ' 15 5 — — Ned Grondbr.bank 414 Wl 100 SPOORWEGEN Ghem Fer du Mid cv.O S — r - At Top A H O 4 761/2 757 /» C Pac le Ref H 4 6H/4 58 Kan.C.South le H 3 49 481/4 Miss Karis Tex R Adj B 5 — > Jorf en West Gecons leHyp 4 — — South Pac g.O 4 — — South Pac R C le Ref Hyp 4 — 531/4Can Pac id $ perp Cons 4—61 Gooische Tr.^sv O 5 — — PBEMIEIJEENINGEN A'dam 1874 t 100 3 1451/4 WTl/j id £ 1000 3 — — id Olp Ig t 100 3 — — Witte Kruis 1888 85 — België Antw 1887 214 — — id 1903 2 — — VOOELOGPIG GENOTEEBDÉ FONDSEN BYankriik 1924 IST^w In H Bank P AANOEELEN ENZ BANEEN Amst Bank A 1605/8 160 Holl B Unie A 993/i 99i Incasso Bank A 140 107 160 N.-Ind Esc Mi ] A 112 ^^ ederl Bank A 160 Ned.Hand.MiJ £ 250 A — I6O1/3 R'dam B.-ver A 146 145 rwent B S A A 1433/4 1433/4 Fransche B 3 C.V.A — — Reichsb Deut A 69 691/3 INDUSTBEEEUJ ONDEBN Alg Norit Mi ] g.A 3373/4 3243/4 Batavia Marg F A 821/2 — Bergh's Fabr c.v.A 2791/3 2793/4 id pref winstd Aand A f 1000 146 151 ld B f 1000 1161/3 — Cart - en Pap,fabr W A Scholten A — 116 Gouda St fabr A.F — 410 pr A _ pr A — A 603/4 A 251 A Z721/2 A 1223/4 A — A 22 % Gruyter en Z,A id B.W 607/8 220 Heemat Holl Melkfabr Holl Beton My Holl Dr en Kabelf Holl Kunstz Ind Intern Viscose Cy — — Jurgens labr pr,A A — Jurgens fabr 7001-31220 P W A — A 348 A — 3471/s K Ned Zoutind K Broc en St Lyempf Leeuw A 1911/3 A — A 5351/2 534110 A 793'4 V83,'4 A ¦ m 2271/2 A m 51 A w 61 A 54 66 A ¦ 761/0 V31/4 A 60 6UI/2 Ijs - en Melkf N Gist en Splrit.f Ned Kabelfabr N Scheepsb Mil Rott Dr.dok Mij K Mij Schelde id Nat Bez Scholten Aard.m.f St.spinn Spanjaard Stork & Co 561/3 Twijnstra diet pr A — Utr Aspbaltfabr g A — id pr w A — _ ¦ Ver Blikfabr A 195 1901/4 Ver Chem labr A — — Ver Papierfabr v Gelder g A 1351/4 133 323 663,(4 411,8 Ver N Rub Fabr A Ver Tou-wfabr A 41 133 1341/2 Werkspoor Serie A A West Suik Raf A Wilton-Feyenoord g A Am Can Cy c.v.g A Am Hide and Leath » i6 146/8 35 147/8 363/4 e.v A $ la e.v.pr A $ R II A Sm & Ref c.v.lOA $ Chrysler Corp 385/s 37V4 145 — 253/4 411/1, 193/4 41/2 191/2 c.v.lO A R n Con Linoleum Un A Farb.ind I G o.v A Fisk Rub 0 cv.A $ Gen Cig Cy cv.A $ Ougrée Marihaye __ 5%6 211/3 68V4 S A d ' A t Sep Aktlebolaget A.St Brands cv.lOA $ Un St Steel cv.Pr 5 Wintershall A Z-weedsche Luclt A ELECTB GAS ENZ AI N Ind El Ml A — — id Nat Bezit A 335 333 Ned Ind Gas Mij A 2691/2 265 id Nat Bezit A 2691/2 265 r-wentsch Centr St V El Str A — 2311/2 Ass Gas en El Mij CV.A A $ — — HANDELSONDEBNEMINGEN Banda Cred & — Hand ver g A — — Borneo Sum H Mij A 1.5851s 186 Deli Atjeh H Mij A 134 133 Hand Mij Guntzel & Schumacher A 148 — m.Cr & H.Ver Rott A 174.3/4 1743'4 Liode & Teves en Stokvis & Z A 1583/4 158 Ned Wol Mij A 95 941/2 MWNBOtrW Billton Mij le rubr A — A A. g.A. pr.A A id 2e rubr Boeton 0.-Borneo Mij O.-Borneo My Singk Tin My •- - • - 610 16 2191/3 16 219 223 1S3 1501/2 PETBOUBIVM K Ned Petr Mi ] 355V4 £ 100 Ond A Moeara En Ptr Mij A Tarak Petr My A Z.-Perl Petr A pr.A ƒ Ph Oil & Tr Cy C.v.A SOHEEPVAABI Nlevelt Goudrlaan A 225 % 222 Stv Mij „ de Maas " cv.A 117 1141/3St Mil Oostzee A — — Int Merc Mar cv.lOA » 29/16 — STJIKEB 651/4 _ A $ A, A, A, A. A 405 405 Krian Suikerfabr Pag Cult Mi Suiker Cult Mij Arendsb Tab Mij Besoeki Tabak Mij Soeko'w Landb My i 62 « mst Thee C My Banj Thee en Rubb Rougga Landb My Sedep Cult My Siud Cult My A A — A 1853/4 A 362 A 170 THEE 1841/3 360 1661/2 OIVEESEN Blau^wh.-Vriessev A — — Houthandel Alberts A 98 — Houth Jongeneel A 911,8 90Houth Wilk Pont g A 631/3 511/2 id pr.A — — Maxw Land Gr A 4O1/4 391/4 Muller & Co W.H A — — N My V Havenw A 19 — Zeehaven Sabang ƒ 1000 cv.A — — Kreuger & Toll A — 6i;8Peruv Corp cv A H/ig II/ib id cv.pr A 4 418 Sears Roeb cv.g A $ 433 ^ 433/8 SPOOBWEGEN A 921/3 Dell Spoorw My A 1141'3 I141/4 N.-I Spoorw My Nat MiJ d Belg l'»3/4 256/8 253,8 241/3 Spoorw pr A.Atch Top cv.g A Ches en Ohio cv A Chic R Isl en Pac cv.g A Brie Sp.w My g.A — 29/ib tNDUSTBDEELE ONDEBN Kans.C South cv.g A — — Id cv.pr A 141/4 141/4 Mi3S.PacR.Cy c.v.g A — — id < Sv.pr A — — Un Pac Br B.v,g.A 653(5 541 /» XBAMWEGEN — 2 % Mad Stoomtram Mal Stoomtram Oost-Java St.-tram Sem.-Joana St.-tr Sem.-Cherib VOOBLOOPIG GENOTEBBD Nickel Cy cv A $ R n Studebaker Corp c.v,A.5B.n Int 3 % — ACTIEVE FONDSEN STAATSLEENINGEN 314 10213 3 102 1001/2 » ai(8 997J8 1023/4 1013/,o 1007/8 IO2Ö/1B 1013/4 915/8 907/16 Nederland 1911 Obl Cert V Obl.Id ƒ 1000'36 3 id ƒ 1000'37 3 id f 1000 ' 38 314 3 Cert Grootboek Obllg 100 SOVs 1001,'2 1001/3 27718 303,(1 7i3;8 100 id 21 ^ 5 % lOO^i's 100,3/4 291/4 341,2 84V4 771/2 371,3 id.Indie f 1000'35 3M id ƒ 1000 ' 37 3 Id f 1000 ' 37 A 3 Duitschl.O J1Ü00'30 514 id met verkl ' 30 514 Engeland £ 50—200 i id £ 50—200 314 Frankryk 1932 414 BANK EN CBED INST Chic Milw Adj B 5 I2IV4 138 1601/2 Kolon Bank A 124 N.-I Hand.b jf 1000 A 1393/4 Ned Hand Mj ƒ 1000 cv.A mm Id Resc A — — INDUSTBn:EI,.E ONDEBN Alg Kunstz Unle A ¦ 135,8 401/2V Berkel's Pat A Calve Delft cv.A M81/2 146 3131/2 292 1901/2 162 169'i6 22 391/4 241 % 267/8 1901/3 156,3;4 1612 261 ' 231,8 41 1 % Centr Suiker My A.N Ford Aut My A.Phil Gloeil.l G.B v A.Id Pr W A Unilever A Am Car & F cv A $ Am Enka cv A i Anac Copp c.v A Bethl Steel cv.lO A $ General Motor cv A Kennec C cv 5-10 A North Am Aviat 61/4 6 cv A R II North Am Rayon A 16 129/ffi Rep Steel civ A 5 129 /^ 117/8 Un St Leath cv A — 33,'4 an States Steel cv.A 38 % 37 % ELECTS EN GAS AOJEN m 18/is li/is I City B Cy c,v,10A Comm en South cv 10 A R ' H $ Int Tel & Tel „ „ 135/16 — 4 % 47/1 cv A K ' II $ N.Am Cy c.v A $ Rad Corp « Vi A $ MIJNBOUW 901/2 175 Alg Expl MM Red Leb Mnb My PETBOLEtJM Dord Petr Ind My A 343 Kon Petr My A 366I/4 Perlak Petroleum A 8I1/4 ont Oil Cy cv 10 A $ 201/2 Philips Petr cv lOA.J 26ii,i8 Shell Union cv 10 A $ 107/8 ride Water Ass Oil cv A $ 105/8 SCHEEPVAAET A 1061 » A 84 A 1261/4 A 1651/2 A 119 H.A.Ii J.C.J.L K.N.S.M K.P.M Ned Sch Unle 104 110 A A Rott Lloyd Nederland " SUIKEE Cult MÜ d Vorst g A Id winst A Hd Ver A'dam A Jav Cult My A TABAK My A N.-L Suiker Unie A 248 317 cv.A A Deli Bat Deli My ƒ 1000 Senembab My SPOOBWEGEN 6/8 118 77,'8 Wilson & Co e.v A $ Bait & Ohio cv A $ Chic Milw cv 10 A $ id cv pr A llltnols Centr cv A S Miss Kanss & Tex 127,i6 cv 10 A Ï N Xork Centr cv.A $ N ïork Ontario & West A — Pensylvanlon Railr 15 10 è $ 50 cv A South Pac Comp 13 11(3 4 % cv.g A Id Railway orlg.g A Wab Railw cv.g A Can Pac cv A $ BDBBER A'dam Rub C ƒ 1000 A Band Rubb My Deli-Bat Rub My Hea Rubb My Ind Rub Comp Kend Lemboe Rub Majangl Ver O Java Rubb My Oostkust ƒ lOOO cv R'dam Tapanoell Sal Plant Cult Serbadjadi " Sum.-Rub.Silau Sum Rub.My Ver Ind C^ilt Ond.Wai Sum Rub My.Zuid PreangerInt Rubber cv 3em Groningen ' 38 I 

Kranten

Ga naar