Utrechts Nieuwsblad maandag 24 januari 1938

UTRECHTS GROOTSTE DAGBLAD 52.000 OPLAGE t)irecteufrjrvT STRATEN Hoofdredacleuf Mr Dr G J GOEDHART DE BILT VERWACHT Matige tot krachtige tijde lijli afnemende Westelglte tot Zuid-Wêstelijke wind tijdelijk opklarend later toenemende bewolking met kans op regen koelere nacM overdag wei nig verandering in tempera tuur IITRE(U ™ Telef Admim'stratre 10026 en 17353 Post-giro no 154949 NIEUWSBLAD Telefoon Bureaux der Redactie 14507 en 17352 MAANDAG 24 ' JANUARI 1938 LIITG v.h JOH DE LIEFDE N.V BUR DRIFT 23 UTRECHT TELEÜRAM-ADRES „ NIEUWSBLAD Orthodoxe Kerk in Servië wil Stojadinowitsj tot het bittere einde bestrijden Scherp protest Felle luchtaanvallen eischen tal van dooden Bommen op Fransch gehied geworpen De rechtschen willen Teruel omsingelen Voortdurend keeren de krijgskansen aan het front bij Teruel Het gevolg hiervan Is dat tal van dorpen in de omgeving nu eens In handen van Franco vallen om « daarop weer door de regeeringstroepen Ie worden heroverd Hierboven een beeld ^'- uit yiiJafrancrfi na de tweede ] jejj5Jijng si$ör sle recbissiie irp.efseri " D E laaisle dagen onhvikkelen de lucht strijdkrachten der beide partijen in Spanje wel een buitengewoon groote activiteit Gistermiddag hebben veertien rechtsche vliegtuigen een luchtaanval op Puigcerda on dernomen Zij lieten lot tweemaal toe op ver scheidene plaatsen een dertigtal bommen val len Een hiervan Ijrwam terecht op een hotel waarbij een groot aantal personen om hel leven kwam De bevolking van Puigcerda die nog nooit een bombardement had meegemaakt vluchtte in pa niek naar het op Fransch gebied gelegen Bourg Madame waar ook de gewonden werden verzorgd Tien minuten duurde het bombardement toen zwenkten de machines over Fransch gebied terug naar hun basis Er zijn ook elf bommen in Frank rijk neergekomen zonder dat iemand werd ge wond Twee gendarmes belast met de grensbewa king moesten zich plat op den grond werpen om aan de scherven der bommen te ontkomen waar van een in hun wachthuisje bleef zitten De meesten andere bommen vielen bij Osseja Ondertusschen moesten de Fransche autoritei ten zich met de uit Puigcerda gevluchte Spanjaar den bezighouden Nadat het alarm voorbij was werden zij die niet gewond waren over de grens teruggeleid nadat diegenen ontwapend waren die geweren hadden meegebracht Aanvallen op Figueras Het ministerie van landsverdediging te Barcelona deelt mede dat de vliegtuigen van Franco de we gen tusschen Barcelona en de Pyreneeën waar langs de Britsche delegatie terug moet keeren ge bombardeerd hebben Op Figueras zyn twee aan vallen gedaan waarbij 45 bommen werden gewor pen Veertien menschen werden gedood een vijftig tal gewond terwijl 15 huizen verwoest werden Bjj het bombardement van Puigcerda zijn 21 menschen om het leven gekomen en 17 gewond De prefecte van de Oostelijke Pyreneeën Did kowski heeft de Fransche regeering gevraagd de noodige maatregelen te nemen voor de bescher ming der burgerbevolking en naar de grens lucht afweergeschut en een escadrille vliegtuigen te zenden De te Puigcerda aangebrachte schade is zeer groot De vliegers hadden het vooral op de spoor wegverbinding voorzien en schijnen er in geslaagd te zijn deze voor een deel te vernielen ook tal rijke villa's zijn door bommen getroffen Figueras is eenige malen door vliegtuigen aan gevallen die schade hebben toegebracht aan het station en het centrum der stad Boven Barcelona Boven Barcelona zijn de gevreesde aanvallers gistermorgen om kwart voor zes verschenen een kwartier lang bleven zij boven de buitenwijken roiidcirkelen handig de projectielen der luchtaf weerkanonnen vermijdend Omtrent de uitwerking van dit bombardement zijn geen nadere berichten ontvangen Wel zijn talrijke slachtoffers te betreu ren in de voorsteden van Valencia die door zes nationalistische driemotorige vliegtuigen werden gebombardeerd Naar United Press meldt zijn dertig personen gedood en vijftig gewond Een aanval van twaalf Vliegtuigen op Madrid werd afgeslagen Het Bombardement van ' Salamanca door vijt escadrilles republikeinsche vliegtuigen heeft naar Havas nader verneemt meer slachtoffers gemaakt dat eerst was veronder steld Volgens personen die uit Salamanca te Gobraltar zijn aangekomen bedraagt het Nu weer een grensincident tusschen Finland en de Sovjet-Unie HBLSINGFORS 24 Jan D.N.B — Twee sol daten van de Finsche grenswacht zijn gistermor gen bij het Finsche plaatsje Raasuli — op de land engte van Karelië — door eenige soldaten van de Sovjet-Russische grenswacht aangevallen en met pistolen beschoten Een der Finnen werd ernstig gewond Het incident geschiedde op Finsch grond gebied De Finsche autoriteiten stellen een onder zoek in naar dit tweede grens-incident dat zich bianèii eèn week heeft voorgeda,an aantal dooden 225 dat der gewonden ruim 400 T\vintig bommen zouden in de stad vijftien daarbuiten zyn gevallen Twee bonamen kwa ^ men vlak bij het Grand Hotel neer waar bijna alle bij Franco geaccrediteerde buitenlandscho missies baar intrek hebben genomen Generaal Quelpo de LIano heeft voor de ra dio medegedeeld dat de republikeinsche vliegtui gen Sevilla hebben gebombardeerd Elf kinderen tien mannen en drie vrouwen werden gedood ter wijl ook materieele schade aangericlit is De strijd hij Teruel Omtrent den strijd bij Teruel meldt de Havas verslaggever in het rechtsche hoofdkwartier dat bij het verleden week Maandag begonnen offen sief groote vorderingen zfln gemaakt Tijdens de eerste drie dagen moesten de republikeinen zich naar den linkeroever van de Alfambra terugtrek ken en konden de rechtschen op sommige punten zeven kilometer avanceeren Sedert Vrijdag j.l is de druk van het offensief verminderd en hebben de nationalisten zich er mede tevreden gesteld de linies der voorhoede te verbeteren en de veroverde stellingen te versterken zoodat zij als basis voor den nieuwen opmarsch kunnen dienen De patrouilles kunnen thans door de vallei van de Alfambra loopen zonder veel tegenstand te ondervinden van de kleine groepen regeeringssol daten die zich daar nog bevonden Daarentegen hebben de linkschen zich weer verschanst op den Cierra Corda aan den linkeroever van genoemde rivier Verkenningspatrouilles hebben zich nog tot de dorpen Villalba Baja en Tortajad kunnen wa gen beide aan de Alfambra gelegen de dorpen waren geheel verlaten Een patrouille bezette met weinig moeite een wachtpost aan den mijnspoor weg die van de mijnen van Ojos Negros naar Va lencia loopt Deze post ligt aan den weg van Te ruel naar Alcaniz op vier K.M ten Noorden van de st8,d en bij den berg Santa Barbara die vlak ten Noorden van Teruel oprijst Ten Zuid-Westen van de stad liggen de nationalistische linies op eenige honderden meters van de muren van Teruel ten Westen op een K.M en ten Noorden op vier K.M Zij vormen dus een grooten boog van de vallei van de Guadalaviar tot den rechteroever van de Alfambra De rechtschen willen blijkbaar Teruel niet door een stormaanval veroveren maar geheel omsingelen en daarbij dezelfde manoeuvre uitvoeren als de rooden de vorige maand hebben gedaan Men verwacht dat de strijd met groote kracht vlak bij de stad hervat zal worden De United Presiï-correspondent tè Barcelona verneemt echter dat niet spoedig een beslissende strijd wordt verwacht hetgeen hij vooral toeschrijft aan het feit dat aan beide zijden driehonderd vliegtuigen aan de gevechten deelnemen De recht schen bombardeeren den geheelen dag de stellin gen hunner tegenstanders wier machines op haar beurt trachten de stellingen der witten te besto ken Opmerkelijk is dat de rechtschen thans van veel geduchter tanks gebruik maken dan voorheen waartegen de republikeinen zich verweren met zwaarder anti tankgeschut en diepe kuilen met ijzeren pinnen waarbij speciale anti tankpatrouil-les de wacht houden Den doorslag moeten ook hier weer de infanteristen geven De regeerings troepen die nu al aan de luchtaanvallen gewend zijn en weten hoe daartegen dekking te zoeken wachten echter kalm op de infanterie-aanvallen waarvoor zij met machinegeweren en loopgraaf mortieren uitgerust zijn Franco'regeering gereed Havas verneemt van welingelichte zijde uit Sevilla dat Franco gereed is gekomen met de vorming van een kabinet De nationalistische re geering zal bestaan uit tien ministers en vier on derstaatssecretarissen Queipo de Llano wiens naam in dit verband herhaaldelijk genoemd werd zal naar verluidt geen minister worden Hij geeft er de voorkeur aan zijn post als militair gouverneur van Andalusia te behouden Men ver wacht dat de namen in den loop van de volgende week gepubliceerd zullen worden Zware aardbeving op de Hawai-eilanden BELANGRIJKE MATERIEELE SCHADE AANGERICHT HONOLOELOE 24 Jan United Press > — De Hawai-eilanden in den Stillen Oceaan zijn door een zware aardbeving geteisterd die belangrijke materieele schade heeft aangericht Twee minu ten lang her " de beving geduurd die gepaard ging met een schrikaanjagend lichtschijnsel aan den hemel toen was de aardltorst weer tot rust gekomen Het zwaarst werden de schokken in de voorstad Waikiki gevoeld Het publiek dat een voorstelling in een theater bijwoonde rende naar buiten uit vrees dat het gebouw zou instorten In het cen trum van Honoloeloe trilden de huizen op hun grondvesten de twaalf meter hooge Alohatoren zwaaide zoover heen en weer dat men voor in storting vreesde Hier en daar zijn de telegraaf en telefoonverbindingen verbroken De seismo graaf in de imiversiteit is door de scholiken ver nield Ook het eiland Mauwi heeft veel van de aard beving te lijden gehad talrijke winkelhuizen zijn daar gedeeltelijk ingestort Koning Chrïslïaan telefoneert » Maar de lelefoniste roept „ Schei nu uit met dien onzin ouwe jongen " KOPENHAGEN 24 J^n Reuter — Koning Christiaan heeft dezer dagen gewmUeld Hij bracht een bezoek aan een groot warenhuis en nadat hij verschillende zaken had gekocht gaf hij den wensch te kennen den directeur op te bellen Volgens „ Ekstra bladet " speelde zich daarop het volgende vermake lijke incident af Het meisje van de telefoon - cen trale in het ge bouw „ Hallo wie ' spreekt daar " „ De koning " De " telefoniste denkende dat een van haar collega's een grapje maak te „ Schei nu uit met dien onzm ouwe jongen " Christiaan X Hoe de koning het ten slotte klaarspeelde tóch den directeur aan de telefoon te krijgen vermeldt de geschiedenis niet Doch de directeur was in elk geval minder wsntrou wend en kort daarop geleidde hij zijn hoogen gast langs de diverse afdeelingen Tijdens den rond gang deed de koning den directeur het verhaal van de ongeloovige telefoniste De vorst had ple zier in het geval Hij kocht althans een doos bon bons en verzocht zijn begeleider deze aan het meisje te overhandigen Hij deed er inderhaast nog een briefje bij „ Met de hartelijke groeten van den „ ouwe jongen " Jackson procureur-generaal van Hooggerechtshof WASHINGTON 24 Jan Reuter — Als op volger van den onlangs afgetreden Stanley Reed heeft president Roosevelt den New Yorkschen advocaat Robert Jackson tot procureur-generaal van het hooggerechtshof be noemd van de priesters tegen Concordaat BELGRADO 34 Jan United Press De Servi sche orthodoxe kerk heeft by de opening van da synode die Zaterdagmorgen na de requiem-mis voor patriarch W a r n a v a bgeeukwam de regee ring van Stojadinowitsj den oorlog ver klaard Na d.e mis kwamen 800 priesters buiten de kerk bijeen Twee hunner hielden buitengewoon scherpe redevoermgen tegen de houding van de regeering in zake het Concordaat De priestei's trokken toen in optocht naar het paleis van den patriarch waar juist de bisschoppen in vergadering bijeenwaren Zij overhandigden den bisschoppen daar een memo randum waarin geëischt wordt Alle onderhandelingen af te breken met het„bloedbevlekte " regime van Stojadinowitsj „ datzijn politieagenten afzond op de priesters die te gen het Concordaat betoogden bij welke gelegen heid een bisschop ernstig gewond ' werd " Alle voorstellen van de regeering aan de sy node af te wijzen en volledige satisfactie voor deincidenten van 19 Juli 1937 te eischen Geen nieuwen patriarch te kiezen zoolang dehuidige regeering aan het bewind blvjft en volgensde bestaande bepalingen aan de verkiezing moetdeelnemen Sancties toe te passen op de leden van hetkabinet en van het parlement die reeds geëxcom municeerd werden omdat zij voor het Concordaatgestemd hebben 7 Alle poUtieagenten en functionarissen die op eenigerlei wijze aan het Concordaat hebben mede gewerkt Officieel aan het Vaticaan mede te deelen,dat het Concordaat geschrapt is en dit tegelijker tijd in een officieele regeeringsverklaring aan hetvolk bekend te maken Alle politieagenten en functionarissen die bijde verschillende incidenten die in zake het Con cordaat ontstonden tegen de kerk optraden moe ten afgezet en gestraft worden • De synode dient een nieuwe werkelijke wet uitte vaardigen waarbij bepaald wordt dat de ver kiezing van een patriarch voortaan uitsluitenddoor de kerk zal geschieden zonder deelnemingdus van de regeering Inmiddels had zich een dichte menigte voor het paleis verzameld Geruimen tijd stonden daar circa 3000 menschen kerkelijke liederen te zingen en tel kens weer eischte men een verklaring van de bis schoppen Ten slotte verscheen een aantal bis schoppen op het balkon waarna een hunner aan de menigte verklaarde dat de synode volledige ge noegdoening van het kabinet zal eischen De me nigte begon daarop luide te juichen en ging nadat het volkslied gezongen was rustig uiteen De poli tie liet de menigte haar gang gaan en heeft dit maal niet ingegegrepen Des middags trok een aantal betoogers door de straten en riep voortdurend „ Weg met Stoja dinowitsj weg met Ko'rosje t s " Kcros jets is een r.k priester en minister van Binnen landsche Zaken Politietroepen hebben echter on middellijk aan deze betoogingen een einde ge maakt Inmiddels heeft de synode de besprekingen voortgezet De groote meerderheid is vast beslo ten den strijd tegen de regeering tot „ het bittere einde voort te zetten " Regeeringscommuniqué Nader wordt gemeld dat de regeering aangaande de recente gebeurtenissen een communiqué heeft ge publiceerd dat in een zoo gematigden toon is ge steld dat men geneigd is er een poging tot verzoe ning met de Kerk in te zien Oorzaak dezer ge beurtenissen zijn volgens dit communiqué voor - „ Der Stürmer ^' maakt het te hont Julius Streicher's blad voor onbepaalden tijd verboden BERLIJN 24 Jan Havas — Het door-J u lius Streicher uitgegeven blad „ Der Stür mer " is voor onbepaalden tijd verboden De auto riteiten verklaren de reden voor dezen maatregel niet te kunnen opgeven Het laatst verschenen nummer van „ Der Stür mer " werd door de Gestapo m beslag genomen In dit nummer beschuldigde Streicher het deviezen bureau er van buitenlandsche deviezen te hebben verschaft aan Joden om ' hèri in staat te stellen Duitschland te verlaten De speciale editie van „ Der StUrmer '*,' welke voor 21 Januari was aan gekondigd onder den titel „ De doodstraf voor de rasschenders " is nog niet verschenen Streicher was in München aanwezig bij de ope ning door Hitler van de eerste Duitsche tentoon stelling van architectuur en kunstnijverheid waar bü oolf dt Göbbels het woord yoerde I^^HRffRM 1 ^^^^^^^ p |::|- J T^B^Bwffi^^^^f ^ ii'H'MTtth-ri - - ^^^ ^^ 1 >| J J Stojadinowitsj m namelijk linksche elementen geweest die zonder dat de geestelijkheid zich daarmede ook maar eenigszins bemoeid zou hebben een demonstratie tegen de regeering poogden door te zetten Ook m de overige deelen des lands zijn de kerkelijke cere « moniën zonder incidenten verloopen De houding der Kerk is echter aanzienlyk minder verzoenend dan die der regeering en men vreest dan ook voor nieuwe onlusten De waarnemende patriach D o s i t e j i heeft in de vergadering van de orthodoxe bisschoppen openiyk verklaard openlijk de beschuldiging herhaald dat Var na va vergiftigd is Dit gerucht deed zes maanden geleden algemeen de ronde door het land De orthodoxe geestelijkneid sprak deze geruchten destijds niet alleen niet te gen doch D o s 11 e j i legde bij Varnava's begraf ej > nis zelfs een verklarmg af die hen die tot dat oogenblik aan de geruchten hadden getwijfeld er van overtuigde dat V a r n a v a inderdaad vergif tigd was Men zal zich herinneren dat V a r n a v a een fel tegensttinder van het Concordaat was In zijn verklaring van thans heette het dit da jongste incidenten niet het werk waren van link > Eclie elementen maar van de poUtie die met stOK ken op de ortliodoxe demonstranten insloeg „ De menschen moeten nimmer vergeten hoe V a r n a V a gestorven is " aldus D o s i t e j i „ hij werd vergif tigd De gebeurtenissen van vandaag benemen ons de hoop dat deze zaak spoedig van de baan is " Pretoria krfjgt fabriek voor oorlogsmateriaal PRETORIA 24 Jan Reuter — De regeering van de Zuid-Afrikaansche Unie heeft besloten te Pretoria een fabriek op te richten voor de ver vaardiging op groote schaal vap zwaar geschut tanks pantserwagens en bommen Dit blijkt uit een verklaring van den minister van Defensie P i r o w afgelegd op een militaire conferentie De fabriek zal beginnen met de fabricage van spoor wegwagons doch kan in geval van vijandelijkhe den gebruikt worden voor den aanmaak van oor logsmateriaal De regeerjng onderhandelt even eens met particuliere ondernemingen voor dea aanmaak en levering van bommen en granaten PIRITUS THEELICHTJE Verbruik slechts één vijfde cent per uur Lees in deze editie Felle luchtaanvallen in den Spaan*schen burgerkrijg Pag U Orthodoxe Kerk contra S t o j a d i < n o w i t s ]' Pag 1 Heftige discussie in den Japan schen Landdag Pag 2 Verklaring van géneraal M a t s o e i Pag 2 Het Voorloopig Verslag der EersteKamer voor Buitenlandsche Zakenverschenen Pag 5 Nederland trekt langs het „ WitteHuis " Pag S Het Wapenfeest van K O O S Pag 9 De beide reuzen onder de sluisden * ren passeeren de Merwedesiuis Pag 10 Nieuw materieel op komst bij deSpoorwegen Pag 10 D.O.S U.V.V en Hercules verliezen Pag 11 Caecilia CoUedge wint den Euro peescheu titel te SI Moritz Pag 11 < Mathisen Europeesch kampioen te Oslo Pag ii 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 22é Maandag 24 Januari I93S EERSTE BLAD Heftige discussies in den Japanschen landdag Economische kwesties aan de orde TOKIO 24 Jan United Press — In den Landdag is het tot hevige discussies gekomen in het bijzonder over de economische politiële De regeering scliorste de zitting toen de interpola ties een te heftig Itarakter kregen Daarop had een ' bespreking plaats tusschen de regeering en de administratieve ambtenaren van den Landdag Hierin werd geconfereerd over de mogelijkheid van nauwer samenwerking tusschen de politieke partijen en de regeering Het resul taat dezer bespreking is niet bekend gemaakt Men meent te weten dat de i-egeering vreesde dat de Landdag zijn eigen weg zou gaan en de behandeling van de belangrijkste budgetaire maatregelen zou uitstellen De vragen die in den Landdag gesteld zijn be treffen het feit dat de regeering zich niet ten volle heeft uitgesproken omtrent haar plannen ter controle van den wisselkoers voorts omtrent de kwesties der volksgezondheid en de maatrege len betreffende de prijsstijgingen en de woeker winsten die naar men zegt gemaakt worden Volgens een der interpellanten heeft Kaya niet het volle vertrouwen van Japan's groote fi nancieele bronnen waarop Kaya antwoordde dat Japan zeer wel in staat was twintig of dertig milliard yen voor het leger uit te geven zonder dat de nationale welvaart er door bedreigd wordt Japansche troepenbewegingen De Hongkjoe - en Jangtsepoe-wijken van Sjang hai zijn voor eenige dagen voor alle buitenlanders gesloten daar er groote Japansche troepenbewe gingen plaats hebben De soldaten schijnen naar United Press verneemt in de richting van Nan king te vertrekken ter onderdrukking van den Chineeschen guerilla in het Woehoe-district De ' stad Woehoe is tweemaal door Chineesche vlieg tuigen gebombardeerd zonder dat echter schade werd aangericht De Chineezen hebben verder onverwachts een aanval gedaan op Liangsjatien op 20 K.M ten • Zuiden van Jentsjau aan den Tientsin — Poekau spoorweg gelegen en deze stad veroverd een bevestiging van dit bericht uit Chineesche bron heeft Reuter echter niet ontvangen De Chinee sche troepen ondernamen verder van het Westen en Zuiden aanvallen op het nabij Jentsjau ge legen Tsining dat zij verleden week na hevigen strijd hebben moeten prijsgeven na het eenige malen op de Japanners te hebben heroverd • Het tegenover Sjanghai gelegen district Poe toeng waar Chineesche soldaten eveneens een guerilla voerden - is thans door de Japanners ge zuiverd In 26 door de Japanners bezette steden waaronder Nanking Hangtsjau Soetsjau en Nantau wordt de orde geliandhaafd door de autonome commissies welke de Japanners heb ben ingesteld Sovjet-gehouu vernield Uit Hankau wordt gemeld dat een vreed gebouw der Sovjet-Unie in China door brand is vernield Het was het consulaat-generaal te Hankau waarin sedert de ontruiming van Nan king ook de ambassade was gevestigd dat in vlammen opging vermoedelijk als gevolg van een ontploffing welke aan opzet wordt toegeschre ven Het eerste werd zooals bekend het Sovjet consulaat te Tientsin vernield toen volde dat te „ China Clipper " heeft pech ALAMEDA 24 Jan United Press — Het vliegtuig „ China Clipper " dat zich met acht pas sagiers en zes leiden bemanning aan boord op weg bevond naar Honoloeloe heeft op 1100 K.M uit de kust met motordefect te kampen gekregen De gezagvoerder heeft radiografisch gemeld dat hij naar Los Angeles terugkeert CREDIETEN VOOR VLOOTBOUW GOED GEKEURD WASHINGTON 22 Jan Reuter — Het Huis van Afgevaardigden heeft de marinebegrooting welke o.a voorziet in den bouw van 22 nieuwe oorlogsschepen met 283 tegen 15 stemmen goedge keurd Zij gaat thans naar den Senaat Sjanghai daarna brandde het Sovjetgezantschap te Nanking af Te Hankau zijn generaal Peng Te-hoei van de achtste divisie en generaal Soen Lien-tsjoang van de 26ste divisie aangekomen vermoedelijk ter bijwoning van den morgen te houden krijgsraad Deze zou beraadslagen over de vorming van nieuwe legers in de provincies Anhwei Tsjekiang en Noord Sjansi In officieele Chineesche kringen werd naar aanleiding van de jongste rede van minister H i r o t a over de vredesvoorwaarden aan China aan het D.N.B verklaard dat de Chineesche regeering haar dank heeft uitgesproken voor de Duitsche bemiddelingspogingen De Japansche vooi-waarden bevatten echter ¦ punten welke de Chineesche souvereiniteit aantasten en daarom niet aanvaardbaar zijn QENERAAL MATSOEI ZEQT Japan moet zijn kracht toonen „ IK HEB NOOIT ORDERS AAN MIJN REGEERING GEVRAAGD " TOKIO 24 Jan — Het politieke tvjdsohrift Kaizo publiceert een interview met generaal M a t s o e i den chef der Japansche troepen in het gebied van Sjanghai die daarin een helder overzicht geeft van zijn voornemens ten aanzien van Sjanghai en van de organisatie in Midden-China In beginsel aldus M a 1 8 o e i erken ik niet de neutraliteit der buitenlandsche concessies en ben zeer goed in staat om zelf de Chi neesche souvereiniteit over die concessie uit te oefenen Ik heb nooit orders aan rayn regee ring gevraagd en alles wat hier gebeurt speelt zich af onder mijn verantwoording De vreem delingen zoo vervolgde hy zullen gedwongen worden het Japansche gezag te erkennen wan neer de Japanners met vastberadenheid gaan optreden Onder de Chineezen van Sjanghai was reeds een neiging ontstaan om het voldongen feit te erken nen toen het ongelukkige incident met de Panay plaats vond dat een hinderpaal vormde voor de verwezenlijking van mijn plan Ik - denk evenwel dat de groepen die zich binnenkort zullen vor men deze politiek zullen begunstigen Wij behoeven de vreemdelingen niet onnoodig in hun gevoeligheden te kwetsen maar wij be hoeven hen ook niet te vreezen Japan moet zijn kracht toonen zooals het dit deed tijdens het défilé zijner troepen in de concessies In de toe komst zal het de gunstige gelegenheid aangrijpen om iets van dezen aard te doen De vertegenwoordiger van de Kaizo vroeg ver volgens M a t s o e i of hij de autoriteit van de nieuwe regeering te Peking wilde uitbreiden tot Centraal-China Matsoei antwoordde hierop dat dit onmogelijk was In Centraal-China moet ook een autonome regeering worden ingesteld en dit zal veel tijd eischen Te Sjanghai bevindt zich op het oogenblik iemand die het goede oogenblik af wacht doch dit is nog niet gekomen Op een vraag of hij zich voorstelde eventueel tot Hankau op te rukken verklaarde Matsoei dat er aanduidingen zijn dat China z\n strijdgeest ver " - '- en vrede verlangt misschien zullen c ' _ - vechten ten einde zijn na kleine gevechten langs den spoorweg Tientsin-Poekau en de Loenghai-lijn Rekening houdend met'de mentaliteit van de Chi neezen moe ' ¦'--—' zich evenv/el niet haasten en den tijd gelegenheid laten de zaken te regelen Op de vraag over de opportuniteit van een aan val op Groot-Brittannië antwoordde Matsoei „ Wij zullen alleen doen wat wij moeten doen " De Japansche ambassade te Parijs heeft medege deeld dat zij geen bevestiging heeft ontvangen van het onderhoud van generaal Matsoei met een vertegenwoordiger van de Kaizo Het onder houd zou zijn gehouden na het innemen van Nan king in den koortsachtigen geest welke volgde op 11 vergroot tiet weerstands vermogen tegen verltoud heid griepenandereinfec tieziekten Levertraan met geijkt vitaminengehattel In Apotheken en Drogisterijen a f 0.75 per flesch de bloedige gevechten Vermoedelijk heeft de gene raal gesproken als soldaat De internationale politiek moet evenwel reke ning houden met de verklaringen van de keizerlijke regeering welke alleen verantwoordelijk is Meeningsverschiïlen De correspondent van Havaa te Tokio heeft met een Japansche persoonlijkheid een onderhoud gehad over de verklaringen van generaal Matsoei gepu bliceerd in het tijdschrift „ Kaizo " waarin de Japansche opperbevelhebber te Sjanghai zijn op vattingen in zake de buitenlandsche concessies had uiteen gezet De zegsman van Havas vei'heelde niet dat er tusschen de verschillende groepen in het leger meeningsverschiïlen bestaan over het optreden van Japan in China Onmiddellijk na de bezetting van Mandsjoekwo wenschte het Japan sche Kwantoengleger van oordeel zijnde dat de voornaamste tegenstander de Sovjet-Unie was de actie in China niet voort te zetten hoewel som mige economische kringen en een deel van den generalen staf daarop aandrongen Sedertdien hebben de voorstanders van een voortgezette actie meer aanhang gekregen en men zou thans san drie stroomingen kunnen spreken De eene wil Japan's optreden concentreeren in Mandsjoekwo en Mongolië en verder alle aandacht wijden aan de Sovjet-grens de voorstanders daar van steunen op de Kwantoengleger dat voldoende is voor de verovering en organisatie van Mongolië De tweede strooming wenscht consolidatie van het voorloopige bewind te Peking zonder dat de kracht van Japan over andere gebieden in China wordt verspreid De voorstanders hiervan zijn de generale staf en generaal Teraucsji In de derde plaats is er het streven China ge heel te „ bevrijden " door de vorming van nieuwe regeeringen waarbij rekening worden gehouden met de ethnografische en geografische omstandig heden en vooral centralisatie wordt vermeden Het is met name generaal Matsoei die dit Pan Aziati-sche streven verdedigt Deze meeningsverschiïlen aldus de zegsman van Havas zouden naar voren zijn getreden tijdens de vele regeeringsbesprekingen die in den loop van de maand zijn gehouden en zij zouden vooral scherp tot uiting zijn gekomen tijdens de keizerlijke con ferentie van 16 dezer Er zou te Tokio geen boven alles staande wil ziJn krachtig genoeg om leiding in één richting te geven De Japansche activiteit zou zich oriënteeren naar de groep die op een be paald oogenblik tijdelijk de overhand heeft Japan bouwt geen 43 000 tonners jf ~ Minislerie van marine Ie Tokio demenleert de berichten • J.- uit Londen f ^ TOKIO 24 Jan Havas — De woordvoerder van het Japansche ministerie van marine heeft aa « een vertegenwoordiger van Havas verklaard dat men in vlootkringen verbaasd is over de berich - ten uit Londen volgens welke de uiteenzetting van admiraal N o d a van 2 Januari aldaar geïnterpre teerd wordt als een indirecte bevestiging van den bouw van kruisers van 43.000 ton De zegsman preciseerde dat de marine op dien dag ' s middags een officieel communiqué het licht had doeti zien van den volgenden inhoud „ Buitenlandsche mede deelingen volgens welke Japan bezig is met - den bouw van kruisers van de 43.000-toiii klasse of deze zal gaan bouwen zijn te beschouwen als ongegron de geruchten " De woordvoerder merkte op dat iedere andere lezing van dit dementi niet het officieele stand punt van Japan weergeeft Hij verklaarde niets aan deze tegenspraak te kunnen toevoegen Zoo was hij niet in staat bijv de geruchten te bevesti gen of tegen te spreken volgens welke kanonnen van 45 c.M gebruikt zouden worden Hij onder streepte nog dat de marine het belang voor Japan begrijpt om duidelijk te verklaren dat het da 35.000 tot niet zal overschrijden doch dergelijke tegeaspraken brengen het gevaar met zich mede dat Japan zich te veel zou binden De woordvoerder bracht de verklaringen in her innering door den rninister van marine admiraal J o n a i in Mei j.l afgelegd aan den corrsepon dent van de „ Times " Deze zeide dat het Ja pansche vlootbouw programma de buitenlandsche mogendheden niet zal bedreigen Deze verklaring is nog steeds van kracht Ten slotte zeide de woordvoerder nog dat hij geen officieele mededeelingen had ontvangen om trent een landingspoging op Hai-nan en dat de Fransche ambassade in dft verband ook geen en - i kelen stap had ondernomen Lloyd George trekt van ouds van leer „ De democratische landen hebben de beste kaarten in handen " meent de oud-premier CAP D'ANTIBES 24 Jan United Press — Op den dag voor zijn gouden bruiloft heeft Lloyd George de journaUsten bij zich ontvangen en hun een interview toegestaan waarin hij op de hem eigen wijze van leer trok tegen de vijanden der democratie van allerlei schakéering De eerste vraag die hem gesteld werd luidde „ Hoe denkt u over de bereidwilligheid van Groot Brittannië en het Britsche rijk om den wereldvre de te helpen handhaven „ Van 1914 tot 1918 " zoo luidde het antwoord van den grijzen oud-premier hebben we dien last op onze schouders genomen en als het noodig is kunnen en zullen we dat wéér doen " De tweede vraag Wat is uw meening omtrent de rol van Frankrijk Groot-Brittannië en de Ver eenigde Staten " „ De toekomst der vrijheid van het menschdom hangt voor nog zeer vele geslachten af van hetgeen deze volken doen en hoe zij samenwerken U zult het met mij eens zijn dat deze groote democratieën machtig genoeg zijn om die vrijheid te besclier men " Derde - vraag „ Gesteld dat een autocratische mogenheid plotseUng een inval in Frankrijk deed wat zou dan naar uw meening de Britsche regee ring doen " „ Er is geen partij in Engeland die zich niet on verwijld aan de zijde van Frankrijk zou scharen in het Lagerhuis zou een dergelijke beslissing ter stond en met algemeene stemmen genomen wor den " Wat is naar uw meening de positie van Enge land in de Middellandsche Zee gezien de uitbrei ding van de luchtmacht van sommige andere lan den " „ Wij zijn niet bang in welk opzicht ook Weet u wel dat wanneer de oorlog tot 1919 had voortge duurd wij onze productiecapaciteit zoodanig uitge breid zouden hebben dat wij van 300 tot 500 ge vechtsvliegtuigen van elk type per jaar hadden kunnen vervaardigen Als men ons te na komt kunnen wij dat wéér doen " Op een verdere vraag antwoordde Lloyd George dat hij niet veel verschil kan zien tusschen fascisme en bolsjewisme Het geroep van Hitler en Musso lini om een kruistocht tegen het bolsjewisme laat mij koud zeide Lloyd George Het fascisme zooals Mussolini dat aanprijst en het nationaal-socialisme zooals Hitler het in practijk brengt verschillen niet veel van het bolsjewisme van Stalin Rusland is niet communistisch in dezelfde beteekenis van het woord als tien jaar geleden Dat hield op toen Trotski of Bronstein of hoe hij zich ook noemt verbannen werd Men heeft toen de beginselen van het echte communisme al gauw losgelaten In Rus land precies als in Italië en Duitsclüand regeert het volk niet een handjevol mannen hoogstens drie of vier noemen zich „ de staat " en regeeren de menschen of zij willen of niet Tenslotte verklaarde Lloyd George van oordeel te zijn dat de democratische mogendheden de beste kaarten in handen hebben en dat zij als het goede oogenblik gekomen is de winst zullen opstrijken Wat Frankrijk betreft de huidige si tuatie daar te lande moet onaangenaam zijn voor het Fran ^ che volk maar als men den toestand grondig bestudeert moet men tot de conclusie ko men dat de kern van het volk gezond is Vijftig procent der bevolking leeft van de opbrengst van denbodem de Franschen zijn vlijtig en voorzichtig Zij zijn even intelligent en goed onderIeg<3 als welk ander volk ook Bovendien heeft Franlirijk het bes te leger ter wereld wie dat feit iü twijfel trekt zal zijn dwaling spoedig bemerken " Storm en sneeuw regeeren in Zuid-Italië ROME 24 Jan D.N.B — In geheel Zuid Italië en op de Thyrrheensche Zee woedt sinds 36 uur een zeer krachtige sneeuwstorm In het Zuide lijk gedeelte van de Apenijnen en in Calabrië zijn verscheiden verkeerswegen door den sneeuwval onbegaanbaar geworden De Vesuvius is gedeelte lijk met sneeuw bedekt Ook de scheepvaart wordt door storm en sneeuw ten zeerste gehinderd Geen buitenlandsche deviezen voor Joden BOEKAREST 24 Jan United Press — De Nationale Bank van Roemenië heeft geweigerd aan Joden buitenlandsche deviezen te verstrek ken Zij verlangt dat bij alle aanvragen een doop certificaat wordt getoond Tijdens het college dat de Joodache professor Reiner voor het anatomische instituut van de uni versiteit hield zijn naar te Weenen uit Boekarest wordt gemeld drie papierbommen dicht bij het spreekgestoelte ontploft Er deden zich geen on gevallen voor De Ka ny a over de besluiten van Boedapest Het is onjuist te spreken van een nieuwe oriëntatie der Hongaarsche politiek BOEDAPEST 24 Jan iHavas — Voor de par lementscommissies van buitenlandsche zaken heeft minister De Kanaya verklaard dat de confe « rentie te Boedapest de gelegenheid heeft geboden een einde te maken aan de ongegronde geruchten volgens welke Italië doordat het in de Middelland » sche Zee bezig gehouden werd zich niet meer ern stig aan het vraagstuk van Midden-Europa zou kunnen wijden waar^opr de samenhang tusschen de^aten van de Romeinsche protocollen aanzieni lijk verzwakt zou zijn Het is aldus de minister volkomen onjuist té beweren dat de sympathiebetuiging van Hongarije en Oostenrijk jegens de as Rome — Berlijn een nieu we oriëntatie der Hongaarsche politiek beteekent Hongarije heeft altijd toenadering tusschen Duitschland en Italië die het als een machtig vre deselement beschouwt gewenscht De anti-communistische zinsnede in de gemeen schappelijke verklaring was slechts een bevesti ging van het standpunt tijdens de vorige conferen tie aangenomen Niemand heeft ons gevraagd toe te treden tot het anti-kominternverdrag nie mand heeft ons gevraagd den Volkenbond te ver laten Die bond boezemt ons vooral belang in we gens de kwestie der Hongaarsche minderheden en wij zullen zijn activiteit dan ook beoordeelen naar de wijze waarop deze vraagstukken behandeld worden De erkenning de jure van Franco's regeering 13 het logische gevolg van de erkenning de facto én "' komt overeen met de sympathie die alle Hongaren ' voor Franco gevoelen De Oostenrijksch Italiaan-sche verklaring waarbij het Hongaarsche stand punt ten aanzien van de rechtsgelijklieid voor da wapening wordt goedgekeurd is een uiting van de daadwerkelijke solidariteit der drie staten De Kanya verklaarde vervolgens dat Hongarflé wenscht de continuïteit en de stabiliteit van zijri politiek niet verstoord te zien Allen die begrip voor de Hongaarsche belangen toonen kunnen vast rekenen op de vriendschap van het land De commissies keurden deze verklaringen van de Kanya goed Graaf Bethlen nam er met vol doening Kennis van dat niemand Hongarije had verzocht zich bij het anti-communistische pact aan te sluiten of den Volkenbond te verlaten Joego-Slavische prinsjes gaan in Engeland naar school LONDEN 24 Jan United Press — Koningin Moeder Maria van Joego-Slavië is met haar zoontjes Tomislav en Andrej via Calais te Dover aangekomen De prinsjes zullen de Sandroydschool in Surrey bezoeken waar ook de tegenwoordige konmg Peter zijn opleiding heeft genoten voordat zijn vader werd vermoord MOORDERNAARS VAN STERKEY TERECHT GESTELD JERUZALEM 24 Jan Reuter - - Twee Ara bieren die veroordeeld waren in verband met den moord op prof S t a r k e y zijn Zaterdagmorgen door ophanging terechtgesteld Het Geluk ligt in de sneeuw <** Een winter^portroman van Peter Krayenhühl 21 Grace heeft zich in haar volle lengte opgericht en wipt dreigend op haar teenen heen en weer de banden in de zij Idioot is het om je druk te maken voor zulk on dankbaar tuig bromt ze en Walter durft geen kik meer te geven Grace pakt haar bullen bij elkaar Als ze haar rugzak omdoet is haar boosheid alweer gezakt Dieter zal wel weer terugkomen — Ik zal iemand zien te vinden die naar Mün chen kan gaan Tot zoolang blijft u hier ook al zou u voordien voldoende hersteld zijn om zelf te reizen Ik reken er op dat u zich behoorlijk zult gedragen Tot ziens De deur is reeds in het slot gevallen vóór Wal ter er zelfs maar aan denkt om tegen te spreken Hij mist daartoe trouwens ten eeneninale den moed Innerlijk weet hij zich volkomen in de macht van deze bij de hande jongedame en bij voelt zich als een schooljongen die van zijn moe der een geducht standje heetf gekregen Er blijft liem niet veel anders over dan er omte lachen zij het dan als een boer die kiespijnbeeft Oirsbolm gaat naar MUchen Mag ik nu laten opdienen mr Arlen vraagt leeds voor de tweede maal meneer Perleberg de ober van de bediendenhierarchie In de eetzaal van het Grand Hotel te Antonswil — Vraagt u eens of miss Arlen nog niet terugis Neen Grace is er nog steeds niet en mr Arlen is reeds aan het dessert als zij eindelijk de zaal binnenkomt Waar is mama Migraine antwoordt mr Arlen kort om zijndochter te laten voelen dat het geen genoegen isalleen te moeten tafelen Het schijnt dat Mars vandaag regeert ookbij jou Pap Enfin ' t kan me niet zoo heel veelscheelen Ik heb je hulp noodig Pap Ik looper al twee uur lang over te piekeren waar ik dennaam Prestini toch ergens gehoord hem Enrico Prestini het moet een schilder in Münchenzijn — ^ Dat is nogal gemakkelijk Grace ¦ Ik las juist een bericht in de „ Times " hier Grace grijpt haastig naar het nieuwsblad Het zijn slechts vijf simpele regels onder „ Laatste Be richten " De bekende MUnchener schilder Enrico Prestini oorspronkelijk afkomstig uit Tessl no is gisterochtend in zijn woning vermoord gevonden Men vermoedt dat Jalouzie de drijf veer is geweest < ¦ « • Jalouzie Niet onmogelijk f Ik weet er alVEin Pap Maar help me toch eens op weg — waarvandaan ken ik dien naam Prestini De baron heeft blijkbaar niet veel indruk opje gemaakt Grace anders zou je je stellig herin neren dat hij het v/as dié den naam noemde In den trein tusschen Augsburg en München Op jou blijkt een mensch toch aan te kun - nen Pap dank je wel hoor Die man moet hier aantreden Neem me niet kwalijk Pap een oogen blikje ik moet even telefoueeren Grave gaat naar de telefooncel en ze heeft ge luk Baron Girsholm is op zijn kamer Hij belooft haar binnen een uur in Antonswil te zullen zijn Ziezoo Pap nu trekken we ons in jouw ap partementen terug om Kroonraad te houden ¦ ¦ Wil je niet eerst eten Dat kan ik intusschen ook wel doen maarboven We hebben niet veel tijd Mr Arlen gehoorzaamt ziJ het dan eenigszins verwonderd Die verwondering zal echter spoedig nog grooter worden — Beste brave Pap bij voorbaat positief alsje bUeft ja anders kan ik je niet gebruiken Joweet nu wel langzamerhand hoe geweldig dwaasje dochter gewoonlijk doet maar het is nu eenmaalbesloten En Grace vertelt — kort weliswaar maar dui delijk omlijnd — de fatale geschiedenis van Wal ter Dillmann en den schilder Prestini Mr Arlen hoort het verhaal zonder haar ook maar een maal in de rede te vallen geïnteresseerd aan M'n lieve kind zegt hij tenslotte als Grace aan het eind is van haar relaas en de korte pauzevoor het gebruikelijke overleg voorbij is — jeweet zelf wel dat ik het zeer onaangenaam vindje in een dergelijke zaak gewikkeld te zien Ik zouzeker nooit hierheen zijn gegaan als ik dat zelfsmaar in de verste verte had kunnen vermoeden Pap dat is een negatieve terugblik en tegenden afspraak Ik kan die zaak nu niet meer uilden weg gaan en ik wil het niet ook We zullennog wel zien waar het goed voor is i Ik zal me er wel biJ moeten neerleggen En wil je nu dien baron nog in de zaak betrek ken Geen sprake van Pap daar zal Ik wel vooroppassen Maar hij zal naar München moetengaan om naar alles te informeeren wat van be lang is te weten Probeer het maar Grace h$t zou me ver - wonderen als de man daarop Ingaat zonder dat hij volkomen op de hoogte is En daartoe kan ik nu ook weer niet adviseeren Ik zal trachten het zóó klaar te spelen Luktdat niet dan zal ik zelf moeten gaan Ik vind het bovendien ontactisch Grace Jeschijnt vergeten te zijn hoe je den man in Mün chen maar vooral óók hoe je hem hier behandeldhebt Beste Pap tact is een tvrijfelachtig iets meen tyd die op zichzelf zoo door en door ontac tisch is M'n instinct verzet ach tegen een al te vertrouwelijken omgang met den baron maar ik zal m'n best doen om aardig tegen hem te zijn En daarmee acht Grace den tijd gekomen om haar besten Pap zachtkens maar gedecideerd de kamer uit te werken Dat gaat toch vrij ver Grace zelfs voor de ze omgeving waar men aan afstanden gewendis Waarom ontvang je dien man niet opjouw kamer opponeert mr Arlen Je hebt het toch zooeven over tact gehad.Pap niet Ik mag toch fatsoenshalve den baronniet in mijn kamer ontvangen Pap schudt bedenkelijk het hoofd Aan den eenen kant hard en hoekig als dieski's van jullie anderzijds zoo gevoelig als verscngevallen sneeuw En beiden tezamen vormen een voortreffe lijk geheel beste Pap Overigens heb je je werke lyk keurig uitgedrukt Pap Ik feliciteer je < i Als eenigen tijd later baron Girsholm arriveert acht mr Arlen het toch gewenscht de zaak eerst eens In te leiden Mijn ondeugende dochter heeft een bijzonderverzoek tot u te richten baron Misschien wilt uhaar zoo eenigszins mogelijk van dienst zijn hoe wel zij het leslist niet verdient Ga uit mijn oogen lasteraar zegt Grace kwasi boof - Kom baron ik zou u graag eenpaa,r minuten alleen willen spreken » i Girsholm is nu in zooverre ingelicht dat hij een bijzonder verzoek kan verwachten En uitvoe rig preludium is dus overbodig en Grace wil den baron ook niet te lang in het onzekere laten al amuseert het haar dan ook te zien hoe Girsholm zijn best doet om onverschillig te lijken tei-wijl hij toch zichtbaar nieuwsgierig is te weten wat Grace van hem verlangt U kent den schilder Enrico Prestini hl Girsholm aarzelt en dat verwondert Grace Den beroemden schilder in München ba ron i O die ja a 11 natuurlijk • ¦ • ¦ waaromvraagt u dat Hij is zichtbaar verlegen en toont dat door min of meer omstandig met een zijden doekje ziJn mo nocle te polijsten Grace verwondert zich weder om Toen wij onlangs in den restauratiewagenkennis maakten vertelde u mij dat u met hembevriend was Zoo heb ik dat gezegd Dat was misschienwat te sterk uitgedrukt In werkelijkheid had de baron wel heel sterk overdreven want tenslotte kent hij den schilder slechts uit een tijdschrift waarin hij kort tevoren iets over hem had gelezen Maar ik ken hem natuurlijk i Dat „ na tuurlijk " kUnkt voor Grace ietwat vreemd Hij moet dan wel een brave broeder geweestzijn dat u hem nu bijna verloochent i Hoezoo „ geweest " Hebt u de krant niet gelezen Neen de baron heeft vandaag nog geen krant gezien en daarom leest Grace hem de drie regels uit de „ Times " voor — Dat is een tragische geschiedenis zeer tra gisch zelfs en hoogst betreurenswaardig De manwas buitengewoon begaafd i ÏWordt vervolgd ^ 
BUAD UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 226 ^ Maandag 24 Januari 1938 EERSTE BLAD Laatste Nieuws over van nieuwe e Voor de par zaken heeft dat de confe « heeft geboden gronde geruchten de Middelland niet meer em Miaden-Buropa zou samenhang tussohea protocollen aanzieni ïien onjuist té van Hongarije — Berlijn een nieu - politiek beteekent ladering tusschen in machtig vre - in de gemeen hts een bevesti vorige conferen ons gevraagd ternverdrag uie Volkenbond te ver belang in we minderheden en beoordeelen naar ukken behandeld ' s regeering is ig de facto erf '" alle Hongaren ijksch-Italiaan - Hongaarsche stand - htsgelijkheid voor de een uiting van drie staten dat Hongartjé stabiliteit van zijn Hongaarsche belangen vriendschap van verklaringen van nam er met vol - Hongarije had communistische pact te verlaten gaan in school Press — Koningin is met haar Calais te Dover Sandroydschool tegenwoordige genoten voordat KEY TERECHT - - - Twee Ara vei'band met den Zaterdagmorgen ngelicht dat hij verwachten En ultvoe - en Grace wil den onzekere laten al zien hoe Girsholm te lijken terwigl hg te weten wat Prestini 11 verwondert Grace UI München ba « 1,1 waarom toont dat door tnin doekje zvjn mo - dert zich weder - restauratiewagen dat u met hem Dat was misschien wel heel sterlc hij den schilder hij kort tevoren Dat „ na ietwat vreemd broeder geweest nt ¦ t • ¦ -" nog geen krant hem de drie regels geschiedenis zeer tra betreurenswaardig De man Wordt vervolgd.y Realiteit zien en het ideaal // aven handh Het hoofdbestuur van de Vereeniging voor Vol kenbond en Vrede schrijft ons „ In haar Jongste algemeene vergadering in De cember 1.1 te Wageningen gehouden heeft de Ver eeniging voor Volkenbond en Vrede zich uitge sproken in dezen zin dat men aan den gevaarlij ken toestand waarin de staten-samenleving - ver keert alleen een einde kan maken door aan het beginsel der collectieve vredes verantwoordelijk-heid en beveiliging vast te houden en daaraan practische uitwerking te geven en dat er alles aan gelegen moet zijn om de noodzakelijkheid van col lectieve beveiliging en Verantwoordelijkheid eai van het vinden van middelen ten einde de collec tieve beveiliging te verwezenlijken meer dan tot dusverre tot het Nederlandsche volk te doen doordringen Sinds dien volgden de aanslagen op den Volken hond elkander met verbijsterende snelheid op en men kan bij vele voorname instanties een stem ming waarnemen van moedeloosheid en scepti cisme met betrekking tot zijn toekomst zoo goed als ten aanzien van de mogelijkheid om tot een collectieve beveiliging te komen AUerwege ziet men thans de groote staten hun heil zoeken bij een voortgezette bewapening waarvan H.M de Koningin in bet beroemde tele gram dat Zij in Mei 1933 uit naam van het Ne derlandsche volk tot president Roosevelt richtte heeft verklaard dat zij leidt tot wedloop in be wapening en gelijk pijnlijke doch al te spoedig vergeten ondervinding bewijst tot onvermijdelij ken oorlog " De vereeniging welke het bestrijden van den oorlog en de verbreiding van de vredesbeginse len in haar vaan heeft geschreven en aan den Volkenbond als internationale rechtsorganisatie als machtig hulpmidel op den weg naar een duur zamen vrede onverzwakt vasthoudt wenscht zich met klem te keeren tegen een neiging om aau zulk een stemming toe te geven Men rechtvaardigt deze stemming met een be roep op het belang dat in een nuchtere beschou wing van de realiteit is gelegen Zulks is zeker noodzakelijk doch het mag er nimmer toe leiden in die realiteit ook als wij haar betreuren mis schien zelfs verafschuwen te berusten m stede van met vuur voor wat wij wenschelijk oordeelen te blijven ijveren De beste vooruitzichten op zegevieren van de beginselen van recht en vrede opent naar onze overtuiging de verwezenlijking van het denkbeeld der collectieve verantwoordelijkheid en beveiliging Blijkens de op Oudejaarsdag verschenen Memorie van Antwoord voor 1938 houdt tot onze voldoe ning de Nederlsndsche regeering eveneens vast aan het begrip van collectieve veiligheid als beste middel orn den vrede te helpen verzekeren Ook in dien tijdelijk de sanctiebepaiingen van het Volken bondsverdrag buiten werking blijven zal dit niet mogen worden beschouwd als een voorgoed losla ten vamde eenmaal in het Volkenbondsverdrag door zeer vele staten onder welke ook Neder land aanvaarde beginselen Moge de collectieve veiligheid voor het oogenblik slechts een ideaal zijn — een ideaal dat thans helaas zelfs verder schijnt dan eenigen tijd geleden — die omstandig heid mag er allerminst toe leiden het ideaal priis te geven Integendeel men zal er met de meeste kfaicht telkens weer voor moeten pleiten aat de volgeren naar de verwezenlijking ervan blijven streven Ook hier geldt wat minister Colijn 14 Januari j.l in de Eerste Kamer heeft gezegd c'at wij ook ongunstige omstandigheden klaar onder de oogen moeten zien doch dat de werkelijkheid ons iooit mag ontmoedigen dat Integendeel naar mate wij klaarder en duidelijker zien hoe de toe stand is wij naar diezelfde mate onze inspanning moeten vergrooten om uit de moeilijkheden te ge raken " Dr » Montessori naar Britsch'Indië Dr Montessori is door het Britsch-Indische „ Na tional Congress " ultgenoodlgd komend najaar een bezoek aan Britsch-Indië te brengen The hon mrs Vijaya Luxmi Pandit de eenlge vrouwelijke minister in Indië heeft de regeling van het bezoek op zich genomen dat van October tot December zal duren Gedurende dezen tijd zal Dr Montessori als gast van het „ National Con» gress " de belangrijkste steden van Indië bezoeken Ghandi is belast met de leiding van een ver strekkende opvoedkundige hervorming die denieuwe regeering ondernomen heeft Ghandi heefteen groote bewondering voor Dr Montessori'swerk en was haar gast op een officieele receptiegedurende zijn verblijf in Londen By zijn bezoekaan Rome waar hy Montessorischolen bezocht washij de gast van de plaatselijke Montessori vereeni ging _________ Qroote schade aan steiger Door den eigenaar van een triplexfabriek aan de Keulsche Kade is aangifte gedaan van de be schadiging van zijn steiger veroorzaakt door aan varing door een stoomboot De opgegeven schade bedraagt niet minder dan duizcn gulden SUCCES VOOR „ OLYMPIA " Bij de gisteren gehouden worstelwedstrijden om de kampioenschappen van Amsterdam georgani seerd door de vereeniging K.D.O behaalde de heer P Rosbach lid van „ Olympia " te Utrecht in de afd middenzwaar gewicht een tweeden prijs met drie gewonnen partyen STAND DER WERKLOOSHEID In de week van 15—22 Januari steeg het aan tal werkzoekenden ingeschreven bij de Gemeente lijke Arbeidsbeurs van 12052 tot 12130 Het aantal werklooze bouwvakarbeiders daalde van 2649 tot 2603 dat der metaalbewerkers van 1306 tot 1297 De groep kantoorpersoneel boekte een winst van 585 tot 584 die van het hotelpersoneel een van 339 tot 333 Het aantal vrouwen boekte een groote stij ging namelijk van 850 tot 952 OP HEETERDAAD BETRAPT Een 14-jarige jongen die kans had gezien uit de toonbanklade van een winkel in de HardeboUen straat voor ruim ƒ 2 aan geld weg te nemen werd door den gedupeerden winkelier in de Lange Eli zabethstraat achterhaald en aan de politie meege geven De veelbeloovende knaap kreeg een stevige re primande en werd later door den vader afgehaald SPIEGELRUIT GESNEUVELD Tijdens een vechtpartij die Zaterdagnacht in de Lange Elizabethstraat heeft plaats gehad is de spiegelruit van een etalage ingedrukt ACADEMISCHE BERICHTEN UTRECHT 24 Jan — Geslaagd voor het Doet Ex Pharmacie Mej E A Kapteijn Mej M J S » aii Poortvliet D W de Bas Opgepast ZEIST 24 Jan — Van verschillende zijden werden wU erop attent gemaakt dat de overweg aan den Bergweg des Zondags niet bewaakt zou zijn De dienstregeling op Zondag voor den over wegwachter is thans zoo ingesteld dat alleen voor de enkele treinen die hier passeeren de spoorboo men worden neergelaten Is de trein gepasseerd dan gaat de overweg wachter naar huis en wacht daar op den volgen den trein De overweg wordt echter voor de tramtreinen niet bewaakt want zoo redeneert men zoowel de naar Zeist gaande als de naar Huis ter Heide gaande tramtreinen stoppen vóór den overweg daar hier een halte is Een gevaar echter dat het drukke wegverkeer in het uitzicht belemmerd wordt daar het wachterhuisje in den weg staat aan de eene zijde en hoogopgaand struikgewas aan de andere zflde De toestand van „ onbewaakte bewaakte-over-weg " treedt ook in de week des avonds na het passeeren van den laatsten trein in terwül nog tot twaalf uur tramtreinen den overweg passee ren Men beroept zich erop dat des avonds roode lampen ter waarschuwing zijn aangebracht Maar de meeste weggebruikers die niet met dezen plaatselijken toestand op de hoogte zijn weten dikwijls niet wat dit roode licht te beduiden heeft daar men meent dat de spoorweg bewaakt is Daar de trams aan belde kanten der overweg stoppen wordt het gevaar inderdaad eenigszins beperkt docli het neemt niet weg dat deze toe stand zeer gevaarlijk is Zuster Betsy Barger overleden In den ouderdom van 52 jaar is in het Binnen gasthuis te Amsterdam overleden mej Betsy Bar ger adjunct directrice van het rimnengasthuis,welke functie zij sinds 1931 uitoefende Sinds haarjeugd en haar studie voor verpleegster heeft zijheel haar loopbaan in dienst van de ziekenzorg ge steld Zoo was zij langen tijd verpleegster in het St Elisabethsgasthuis te Haarlem daarna direc trice van het Protestantsch Ziekenhuis te Brussel,en vervolgens waarnemend adjunct-directrice vanhet Academisch Ziekenhuis te Utrecht voor datzij haar gewaardeerd werk te Amsterdam voort zette * Geheel onverwachts Is het einde van haar welbe steed leven gekomen De begrafenis zal a.s Woensdag om half twee op de Oosterbegraafplaats geschieden Auto te water geraakt JUTPHAAS 24 Jan — Gistermorgen omstreeks tiefi uur is een personenauto gaande in de rich ting ' vreeswijk in den bocht nabij de Doorslag brug geslipt De wagen kwam naast de brug in den Hollandschen IJssel terecht en bleef half onder water op het verbindingshout van de duc dalven hangen De beide Inzittenden afkomstig uit Noordvrijk liepen slechts eenige lichte ontvellingen aan het gelaat benevens een nat pak op De auto werd nagenoeg geheel vernield Later op den dag werd hij door een kraanwagen op den wal gebracht Bij deze manoeuvre versperde de kraanwagen den weg zoodat het verkeer eenigen tijd gestagneerd was AANKOMST NEDERLAND EXPRESS De N.V Stoomvaart Mij Nederland meldt dat de speciale trein met passagiers en post in aan sluiting op het s.s „ Johan de Witt ' Woensdagmor gen 26 Januari om 10.20 van Genua zal vertrekken Aankomst Donderdagmorgen 27 Januari om 6.18 te Zevenaar 7.11 te Arnhem 8.00 te Utrecht C.S 9.00 te den Haag S.S 9.01 te Amsterdam W.P 9.19 te Amsterdam CS en pm 9.33 te Rotterdam Maas WATERPOLO Star geeft IJ uitstekend partij U.Z.C Ill wint van Triton Brandenburg van De Vest De Gooisohe overdekte was Zondagavond weer het strijdtooneel van de wintercompetitie U.Z.C 3 won na spannenden strijd met 3—2 van Triton meer dan we van de Utrechtenaren hadden mogen verwachten Ondanks het feit dat met 5—1 van Het IJ werd verloren heeft Star zich uitstekend ge houden De landskampioenen hebben zich voor dit resultaat ten volle moeten geven Bezien we de nederlagen van D.J.K en IJ 2 resp 11 — O en 7—2 dan is dit resultaat voor Star uiterst eervol te noemen Brandenburg won met 8 — O van De Vest ech ter niet van een 7 - doch van een 6-tal We von den het jammer dat Brandenburg geen speler liet uitvallen De zege zou er geen moment door in gevaar zijn gekomen U.Z.C lil-Triton 3-2 Oorspronkelijk had Triton te kennen gegeven niet onder leiding van arbiter Stender te willen spelen Men scheen evenwel van gedachten ver anderd te zijn want toen arbiter Stender floot gingen ook de Weespenaren te water U.Z.C was over ' t algemeen iets sterker Het tempo had evenwel wat hooger gekund terwijl de schoten wat slap waren Het duurde een heelen tijd voor A Indermaur U.Z.C de leiding gaf 1—0 Leenheer werd toen wegens te vroeg weg zwem men het water uitgezonden en toen v Dam die beslissing belachelijk maakte kon hij ook het droge opzoeken Direct was het daarna rust Met 7 tegen 5 had U.Z.C nog eenigen tijd noo dig om door Heetveld de stand op 2 — O te bren gen Heetveld liet zqn tegenspeler dat enkele malen wel doen en beide keeren benutte Scholten de kans 2—2 Het eerste doelpunt liet hij via zijn l)een langs Blankert gaan een fraai doelpunt Blaar gat U.Z.C opnieuw de leiding 3—2 doch nu stond men deze niet meer af Star-U 1-5 Beide 7-tallen gingen geheel solledig te water HETONGELUKIN de kazerne te Naarden Beklaagde veroordeeld tot negen maan den gevangenisstaf met aftrek van vier maanden voorarrest en ontslag uit den dienst ' s-HERTOGENBOSCH 24 Jana — Voor den krijgsraad te ' s-Hertogenbosch werd heden behan deld de zaak tegen den 21-jarigen J - L van O geboren te ' s-Gravenhage vrijwillig dienstplichtig sergeant-titulair bij de eerste schoolbatterij van het regiment motor-artillerie te Naarden thans gedetinee.rd In het huis van bewaring te Den Bosch Van O heeft op 25 September van het vo rig jaar üi het wachtlokaal van de Promers kazerne te Naarden het meisje H ten Elzen met een pistool dood geschoten Aan van O was primair doodslag ten laste ge legd en subsidiair dat het aan zijn schuld te wij ten is dat het meisje werd gedood Van O beweerde dat hij op verzoek van het meisje dat hem in het wachtlokaal was komen opzoeken het wapen gedemonstreerd heeft Hij dacht dat het pistool ongeladen was en dat de veiligheidspal „ goed " zat Toen het meisje zeide „ je durft toch niet te schieten " heeft hij het wa pen afgetrokken De sergeant ontkende de be doeling tot dooden te hebben gehad De auditeur-militair mr J S L Aghina re quisitoir nemend vroeg zich af of de beklaagde niet de bedoeling heeft gehad het meisje opzette lijk dood te schieten Het leven van den beklaagde wijst daarop en ik kan zoo zeide de auditeur militair mij niet vrij maken van de gedachte dat de beklaagde zich van het meisje heeft willen ontdoen Ik kan hem dat echter niet bewijzen en zal mij dus houden aan de kwalificatie van dood door schuld De psychiater die een onderzoek heeft ingesteld naar de geestvermogens van den beklaagde is tot de conclusie gekomen dat deze verminderd toe rekeningsvatbaar is en daarom niet ten volle aan sprakelijk voor zijn daad Hiermede kan de auditeur-militair zich niet ver eenigen daar beklaagde in het Huls van Bewaring meermaleft blijk heeft gegeven ten volle toereke ningsvatbaar te zijn Hij zal dus ten volle moeten dragen de gevolgen van het zeer ernstige feit wa,arvoor hij terecht staat en z.i komt den be klaagde de maximum straf toe welke voor dood door schuld kan worden opgelegd Hij eischte negen maanden gevangenisstraf met ontslag uit den dienst De verdediging werd gevoerd door Mr L Bau doin uit ' s-Hertogenbosch die naar voren bracht dat voor doodslag geen plausibele reden bestond en die bij den krijgsraad aandrong den sergeant van doodslag vrij te spreken Wat den dood door schuld betreft vroeg de ver dediger den krijgsraad den beklaagde tot een zeer clemente straf te verooreelen waarbij de vier maanden preventieve hechtenis in mindering kun nen worden gebracht De krijgsraad uitspraak doende heeft O veroor deeld wegens het veroorzaken van dood door schuld tot negen maanden gevangenisstraf met aftrek van vier maanden preventief en öiitsla ^ uit ' den dienst HET K.P.M.-CONFUCT BATAVIA 24 Jan Aneta — In zake ' t K.P.M conflict — dat overigens als conflict reeds uit de wereld is — kan nog worden medegedeeld dat thans alle aandacht gericht is op de uitwerking van een minutieuse oplossing waarvan het resultaat in begin Februari te verwachten is Het is nog niet beslist of dit resultaat zal worden neergelegd in een publicatie dan wel in een circulaire voor in tern gebruik ALGEM NEDERLANDSCHE VERKEERS FEDERATIE ' s-GRAVBNHAGE 24 Jan — In een der zalen van den Haagschen Dierentuin hield de algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie heden haar al gemeene vergadering onder voorzitterschap van Prof mr dr H Westra Reeds direct kon de tactiek van Star vastgesteld worden Elke Utrechtenaar beschaduwde zijn te genspeler Het spreekt wel vanzelf dat dan meer aan het defensieve dan aan het offensieve gedeelte ' der taak aandacht kan worden gewijd Toch werd deze niet geheel verwaarloosd Brink kreeg het leer nog veel toegespeeld doch Kohier was hem de baas af IJ was dan ook sterker Van de Bosch kwam in de 2 m en moest het water verlaten Voordeel had Star er niet van want direct daarna deed Raanhuis het zelfde en waren de partijen weer In evenwicht Van Aelst stelde Mayer toen in staat de stand op O — 1 te brengen Met enkele verre schoten heeft Dorresteyn geen succes In het Star-doel doet Arendsen brillant werk Weer moet V d Bosch eruit doch thans kan Dorresteyn hem wegens te vroeg wegzwemmen volgen Wederom weet Y.met 6 tegen 6 te scoren 0—2 Van Aelst was er de maker van Kort na de hervatting wist Brink na aangeven van Versteeg de achterstand te verkleinen fl — 2 Een tijdje wist men deze uitslag te handhaven doch toen of het door de vermoeidheid kwam we weten het niet werden er een paar fouten ge maakt bij Star een luxe die men zich tegen het IJ niet kan permiteeren Toen Raanhuis een bal die zoowat boven zijn rug dreef niet zal was het '¦ 1—3 Even klopte het daarna niet met het over nemen Kohier lag geheel vrij en onhoudbaar was het 1—4 Dorresteijn probeerde het ' weer eens met een paar verre schoten zonder succes Een daarvan sprong van de lat terug Van Aelst wist een fout van v Lunteren uit te buiten 1—5 te vens den eindstand Brandenburg-De Vest 8-0 Door omstandigheden buiten haar schuld kon De Vest slechts een 6-tal te water brengen Bran denburg ging met een 7-tal te water De Vest had bovendien nog een Invaller voor één harer beste spelers zoodat het men kan het begrijpen een spel van kat en muls was De Wilt opende de score 1—0 Wegens te vroeg wegzwemmen moest toen van belde par tijen een speler het water verlaten Ekdom bracht toen de stand op 2 — O terwijl Bodegraven de rust deed ingaan met een 3 — O voorsprong voor Bran denburg Ook na de rust hebben v d Waals c.s het spel in handen gehad Tot meer dan - een paar verre schoten bracht De Vest het niet Kok bracht met twee doelpunten de stand op 5 — O waarna deze speler weinig meer aan het spel deelnam Door V Manen V d Waals en Bodegraven werd het 8 — O tevens den eindstand van een wedstrijd die de avond als een nachtkaars deed afloopen Intusschen is de positie van Brandenburg er op de ranglijst door deze zege aanzienlijk sterker op geworden j Skiadkowski zou willen aftreden WARSCHAU 24 Jan Havas — De openbare meening in Polen houdt zich bezig met de laatste debatt - in de begrootingscomraissle waarin de senator Klesczynski heftige aanvallen op de regeering en vooral op minister-president Skiadkowski heeft gedaan Hij verweet den premier geen eenheid te hebben gebracht in de werkzaamheden der verschillende ministeries die afzonderlijke persoonlijke richtlijnen volgen en geen vast programma hebben Skiadkowski rechtvaardigde zich door te verkla ren dat hij slechts wachtte op het oogenblik waar op het kamp derr nationale eenheid sterk genoeg zou zijn om het bewind te aanvaarden Hij zou dat bewind gaarne afstaan ook omdat zijn gezondheid hem niet toeliet nog veel langer de macht in han den te houden Hij zeide verder „ Aanvankelijk meende ik dat mijn bewind slechts enkele maanden moest duren Die periode is lan ger geworden Het is mijn plicht het land te be sturen tot h-^t kamp der nationale eenheid aan het bewind zal komen " Intusschen gelooft men in politieke kringen niet dat er een wijziging in de regeering zal komen vóór April Ernstige explosie te Helsingfors BU HELSINGFOKS 24 Jan United Press het testen van explosieve stoffen in een fort alhier heeft zich een ernstige explosie voorgedaan Ge neraal Heikinhiemo en een kolonel werden ge dood Het juiste aantal slachtoffers is nog niet bekend maar men vreest dat het groot Is Stojadinowitsj ' reis naar het Derde Rijk BELGRADO 24 Jan Havas — De speciale verslaggever van de officieuze „ Vreme " die den Joego-SIavischen premier op zijn bezoek aan Duitschland heeft vergezeld heeft de balans op gemaakt van deze reis Vol lof is hij voor de scheppingen van de Duit sche architectuur en de oorlogsindustrie welke men aan Stojadlnowitsj heeft getoond hetgeen men voor anderen niet graag doet Ook de syn thetische chemie heeft al de bewondering van den journalist De verslaggever noemt Duitschland „ een vreedzaam eiland in de woelige Buropeesche zee " Uit alles wat wij hebben gezien aldus schrijver kunnen wij coneludeeren dat ' de door onze buitenlandsche politiek ingeslagen weg de goede is Joego-Slavië is te Berlijn behandeld als een jong en krachtig land dat evenveel rechten heeft als _ de andere landen Men heeft het te oerlijn geen enkel voorstel gedaan men over weegt er geen enkel frorft Men liet het aSjn Joego-Slavië over zijn betrekkingen met den Volkenbond te regelen men heeft niet gesproken over een verlaten van den Bond door Joego Slavië en evenmin over de relaties met Franco of over de toetreding tot het antl-communistlscha pact Men kan niet ontkennen dat de besprekingen van Stojadlnowitsj met von Neurath en Goering vóór alles betrekking hadden op de samenwerking tusschen beide landen maar men zou van kwaad denkendheid blijk geven door te meenen dat de onderhandelingen tegen een derde mogendheid ge richt waren Noch Duitschland noch Joego-Slavië * denkt aan agressie Bij zijn vertrek uit Berlijn was Stojadlnowitsj tevreden niet alleen omdat hij kan werken voor de verdediging van zijn land maar ook omdat hij dat kan doen voor den alge meenen vrede Onveilig Palestina JERUZALEM 24 Jan Reuter — De omge ving van Jeruzalem is wederom door terroristen onveiUg gemaakt Zoo werd o.a plotseling - ge weervuur geopend op een tehuis waar een kinder kolonie was ondergebracht Gelukkig vielen er geen slachtoffers Op den weg naar Hebron werd een autobus welke met Arabieren was bezet door een gewa pende bende tot stoppen gedwongen Toen bleek dat er zich geen Joden in het voertuig bevonden kon de autobus de reis voortzetten Een detache ment militairen is na het bekend worden dezer incidenten onmiddellijk te hulp geroepen om te trachten de boosdoeners op te sporen Voorts wordt vernomen dat de bewoners van verschillende dorpen in de omgeving van Hebron aan den Britschen Hoogen commissaris hebben medegedeeld dat ziJ de dorpen zullen verlaten wanneer de autoriteiten blijven voortgaan met het nemen van strafmaatregelen Drie Britsche bommenwerpers vernield LONDEN 24 Jan United Press — Ben felle ' storm die met een snelheid van 128 K.M per uur over het land gierde heeft op het militaire vlieg kamp van Evan to » graafschap Ross danig huisgehouden Acht bommenwerpers van de Royal Air Force hebben hierdoor groote schade gekre gen Drie der toestellen werden door den storm opgenomen 300 meter verder tegen een gebouw gesmakt en geheel verbrijzeld Daar er gebrak aan plaatsruimte is moeten de vliegtuigen in de open lucht blijven Driehonderd man van het vheg veld hebben van 1 uur tot 4 uur ' s middags tegen den storm gekampt om te voorkomen dat de toestellen door den wind werden meegevoerd Oppositie in Joego-Slavië sluit zich aaneen BELGRADO 24 Jan Havas — De drie ver eenigde oppositie partijen en de democratische coalitie van Servisch-Kroatlsche boeren hebben een comité gesticht met het doel eenheid te bren gen in haar politieke actie Dit comité is gister te Belgrado bijeen geweest en heeft een communiqué gepubliceerd waarin verklaard wordt dat de wijze waarop de verkiezingen voor den Senaat plaats hebben aan de nieuwe verkiezingen van 6 Febr a.s reeds bij voorbaat elke beteekenis ontnemen De huidige grondwet aldus het communiqué maakt het den volkswil onmogelijk zich te uiten Daarom zullen de vertegenwoordigers van het na tionale blok niet in den Senaat zitting nemen Gebruik VALDA PASTILLES het sterk ontiseptische geneesmiddel Moor vraag noor de ECHTE VALDA In Hollandschs doozen A 50 cent ICKES CRITISEERT DE DICTATORS WASHINGTON 24 J^n Reuter In een giste ren gehouden rede heeft de Amerlkaansche minis ter van Binnenlandsche Zaken I c k e s critiek ge oefend op de dictators De volken zoo zeide hij die in hun eigen land de vriJe gedachte en het vrije woord verbieden en die om politieke geloofs - of rasmotieven wreede maatregelen tegen hun land genooten nemen hebben zich op het gebied der buitenlandsche politiek geen buitengewoon goede naburen getoond Het is niet geheel toevallig aldus minister Ickes dat de fascistische leiders die er niet aSn gewend zijn hun daden in hun eigen land te rechtvaardigen ook geen acht slaan op de opinie der wereld Ickes zeide voorts dat slechts tot wanhoop ge dreven menschen hun vrijheid prijsgeven voor een rechtsche of linksohe dictatuur Het gevaar voor de democratie is volgens Ickes gelegen in de toene mende samentreking van de economische heer schappij over het werk leven en welzijn van andera menschen in de handen van een kleine autocrati sche groep Reconstructie van Bulgaarsche kabinet SOFIA 24 Jan D.N.B — Minister-president K u s s e 1 w a n o f is vanmiddag door koning B o r 1 s ontvangen nadat deze reeds minister van oor log generaal L b e 1 \ o f f had ontvangen De minister-president heeft bij het verlaten van het paleis verklaard dat de minister van binnen landsche zaken Krasnowski en de minister van oorlog generaal L o e k o f f uit het kabinet zijn getreden ' Tot minister van oorlog is benoemd generaal Daskaloff de garnizoenscommandant van Plewen en tot minister van binnenlandsche zaken N 1 k o 1 a j e f die minister van onderwijs is ge weest De vroegere rector der universiteit van Sofia prof Maneff is minister van onderwijs gewor den In politieke kringen heeft het onverwachte af ^ treden van minister van oorlog generaal L o e kof f verrassing gebaard Bruno Mussolini voor een recordpoging gestart ROME 24 Jan Havas — Bruno Musso lini de zoon van den Öuce en de Oceaanvllegers Biseo en Moscatelli zijn vanmorgen te half acht met drie vliegtuigen opgestegen naar Rio de Janeiro Zij zullen vliegen over Dakar en Natal Het is de bedoeling dat zij het snelhelds record voor het traject over het zuidelijk deel van den Atlantischen Oceaan verbeteren Han-Foe-Tsjoe ter dood veroordeeld HANKAU 24 Jan Reuter — De krijgsraad heeft generaal Han-Foe-Tsjoe schuldig bevonden aan alle feiten die hem ten laste waren gelegd Oe generaal Is ter dood veroordeeld en zal vemavond terechtgesteld worden Conflict bij „ Gelria ^* AMSTBÏIDAM 24 Jan — De Christelijke Me taalbewerkers Bond de R K Metaalbewerkers Bond de Syndicalistische Federatie van Metaalbe werkers en de Nederlandsche Vereenighig van Fabrieksarbeiders hebben een ultimatum gesteld aan de directie van de N V Emallte metaalwa-renfabriek „ Gelria " alhier afloopende 31 jaB a.s Pe arbeiders hadden verzoeken ingediend er in hoofdzaak op neerkomende de loonen der vol wassenen met vijf tot tien procent te verhoogen benevens invoering van een loonregeling naar leef tijd voor de jongeren invoering van een vacantia van zes dagen en nog enkele verbeteringen van meer ondergeschikten aard De directie was alleen bereid over te gaan tot eenige verbetering voor de jongeren doch de door haar voorgestelde loonregeling werd onbevredii gend geacht De dood wenkt ieder uur ' s-GRAVENHAGE 24 Jan — Smds een dag of vijf werd de 68-jarige mej C F V die alleen aan het Hoogezand no 10 woonde door haar kennis sen vermist Toen na bellen aan haar woning niet opengedaan werd is de politie van het geved in kennis gesteld Bij een Zaterdagavond ingesteld onderzoek is mej V dood gevonden op een bin nenplaatsje dat bij haar huls behoort Terwijl zij daar een mat aan ' t uitkloppen was moet ziJ door den dood overvallen zijn Het lijk is van gemeente wege naar het ziekenhuis aan de Zuidwal vervoerd MEVROUW BLUM OVERLEDEN PARIJS 24 Jan Havas — Zaterdag is me » vrouw Therese Blum de echtgenoote van den lei^i der van de socialistische partij en oud minister-president Leon Jlum overleden Zij stierf omstreeks acht uur Zaterdagavond in het ziekenhuis waar zij een operatie heeft ondergaan KAUTSKY OOK CANDIDAAT VOOR DEK - NOBELPRIJS STOCKHOLM 24 Jan Havas — Twee Zweedsche sociaal democratische parlementsleden hebben een schrijven gericht tot het Nobel-comité waarin zij Karl Kautsky candidaat stellen voor den Nobelprijs van den vrede in 1938 POGING TOT RUSTVERSTORING IN GRIEKENLAND ATHENE 24 Jan Havas — Eenige oude poli tici hebben getracht door het verspreiden van pam fletten de orde in het land te verstoren De autorl » teiten hebben hen uitgenoodigd de hoofdstad te veis laten 4 
I UTRECI VOI o P ¦*'¦,> Met immer groeiende spanning ver beidt het Nederlandsche volk het be richt van het blijde gebeuren in zijn vorstenhuis De enorme belangstelling welke Zondag bij paleis Soestdijk heerschte geett een treffend beeld van dit intens medeleven '£& iJ - Verschillende onderdeelen bestaande uit drie sluis deuren zes schuiven een atsluitcaisson en een brug bestemd voor de sluis in het Amsterdam-Rijnkanaal zijn Zaterdag van de Ned Droogdok Mij te Amster dam naar Wijk bij Duur stede versleept — Het transport kort na vertrek ¦ juistfl I N liet " zoo juist Kamerleden ten een belangrijke pi [ Volkenbond thans ' door ons land InJ doening hadden | genomen van ' s Mi de taak die Nede staatkunde heeft ' s Ministers gevoe wing van de werk de conclusie dat behoorde te verlat den Bond de were een meer realistii instituut hetwelk woorden betreurd waarde is daar in stige gevaren schu Tenslotte citeere betreffende den Vo Verslag de uitspra dat op de kleine s rust klaar en kracl passing der begins Onze ^ door ] Voorloop IS vers Zuster Trijntje Boonstra die als verpleegster van H K H Prinses Juliana op het paleis Soestdijk verblijft maakte Zaterdag een wandeling in de omgeving van het paleis De heer H G van Kempen die reeds twintig jaar burgemeester van Woerden Is hoopt op 31 Januari a.s zijn zilveren ambtsjubileum te herdenken Een 60.000 K.G zware assendrager bestemfi voor het bij de Ned Scheepsbouw Mij te Amsterdam in aanbouw zijnde m.s « Oranje » is Zaterdag geplaatst Het gevaarte in de takels Teneinde ook des avonds op de wegen rond het paleis Soestdijk stilte te verzelceren zijn san de borden die straks het verkeer richting zgllen geven lantaarns aangebracht De sneltrein Londen — Bradford liep nabij Bedford in volle vaart op een slil staanden trein waarbij 1 persoon werd gedood en velen gewond werden Een detail van den geweldigen chaos die door de botsing werd veroorzaakt Prins Karel van Zweden die op doorreis naar zijn land korten tijd in Den Haag vertoefde verlaat zijn hotel voor het afleggen van eenige bezoeken in de Residentie Z K H Prins Bernhard maakte Zaterdag wederom een autorit in Zijn nieuwe ' auto De Prins wiens oogen door een donkeren bril tegen het felle zonlicht beschermd zijn beantwoordt vriendelijk de begroetingen Minister-president dr H Colijn be - zocht Zaterdag de auiomobielen ten-toonstelling in het RA.I gebouw te Amsterdam Z Exc tijdens den rond gang ' s-GRAVENHAGB 2i pig verslag over het o stelling van hoofdstuk tenlandsche zaken der ontleenen vrij o.m het ¦ Eenige leden wenschl buitenlandsche politiek tal opmerkingen te mal In de eerste plaats w Nederland met het ooj lidmaatschap van den ^ die organisatie behoort t nen terugkeeren tot z\jn Btandige neutraliteit In de tweede plaats ac grijpelijk dat ons land i geen aandacht heeft ges van de Duitsche regeerii bereid is de onaantastba sche grondgebied te erki Deze leden zouden noj gelicht omtrent de betes het zoogenaamde plan-S Verscheidene leden ve kennis te hebben genon tingen omtrent de taak tenlandsche staatkunde i den ' s Ministers gevoelc wing van de werkelijkhi conclusie dat Nederland te verlaten Mede waren zij van den die in de eerst bö de onzijdigheid van nationaal conflict in Wc len hebben begrepen di denkt zich daarin te li eene der oorlogvoerer toe te staan Onze inte door zoo spraken dezi worden De hier aan het woo dat ons land terecht uie beeld omtrent de integi meer of minder directe o staten aan te gaan Zooz tuigd van de wenschelij dit punt betreft geheel overeenkomst zou blijve van Nederlandsche zijd — als een in het debat zoogenaamde plan Snoui Zelfs waren deze led mislukken van de toepa op zich zelf te betreuri uitwerking heeft gehad Bond en ook Nederli meer realistische beschoi dat zij dus in den gro bond ten goede is gekon die zich bewust is van nen is huns inziens een Bond die in zelfoverscl ling in door zijn optrec roepen Zij sloten zich aan bij door den heer de Geer het oorspronkelijke doel worden gehandhaafd do met zich ten aanzien va te bereiken voorloopig - Allicht voor zeer geruir leggen Gaarne zouden ter deze opvatting deell Wat betreft de positi treurden ettelijke leden Beiging blijkt te bestaa verband van den Volke voortvloeiende verplicht ren van meening dat op ve de plicht rust klaar voor de toepassing van Bond rust Vele leden verkj^.arder tegen een uittreden van bond Tegen de afschaffing handvest zouden verschf hebben Te meer zouden plichten welke bedoeld pretatie reeds zijn verz \ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 22Ö Maancl^g 24 Januari I93S TWEEDE BLAD VOLKENBOND MOET ZICH op realiteit baseeren r IN het " zoo juist verschenen voorloopig verslag - waarin ' de meening dér Eerste Kamerleden ten aanzien van onze buitenlandsche politiek is neergelegd is een belangrijke plaats ingeruimd voor de bespreking van de positie welke de iVolkenbond thans inneemt en het standpunt ' door ons land in deze in te nemen Met vol doening hadden verschillende leden kennis genomen van ' s Ministers opvattingen omtrent de taak die Nederland in de buitenlandsche staatkunde heeft te vervullen Zij deelden ' s Ministers gevoelen dat nuchtei'e beschou wing van de werkelijkheid niet mag leiden tot de conclusie dat Nederland den Volkenbond behoorde te verlaten De teleurstellingen door den Bond de wereld bereid heeft genoopt tot een meer realistische beschouwing van het instituut hetwelk op zich zelf beschouwd mag w'orden betreurd doch anderszijds van groote waarde is daar in zelfoverschatting vele ern stige gevaren schuilen Tenslotte citeeren wij in ' deze „ bloemlezing '" betreffende den " Volkenbond uit het " Voorloopig " Verslag de uitspraak van verschillende leden ' dat op de kleine staten te Geneve de plicht rust klaar en krachtig op te komen voor de toe passing der beginselen waarop de Bond rust Z.Exc Minister J A N Patijn Onze huitenlandsche politiek door Eerste Kamer hekeken Nederland trekt langs het Witte Huis Van Soestdijk geen nieuws ^^ Een jubileum een van te komen, konden de Duitschers niet met zekerheid waarne men en waarschijnlijk hebben de Denen hun raa chmes gestopt en achteruit laten slaan doch niet temin stootte de Mercur met de boeg tegen het achterschip van de Wolfram Ook of de Deen zelf schade aan zijn voorschip heeft opgeloopen weet men niet doch de schade aan boord.van de Wolfram bleef beperkt tot een gat van circa twee en een halve meter hoogte over welken afstand de platen van het achterruim zijn opengestooten Dank zij het kalme weer kon het schip zonder verdere vertraging zijn reis naar Amsterdam voortzetten waar het ligging heeft gekozen aan de kop van de Handelskade In den loop van den dag zal beslist worden of de Wolfram te A * erdam gerepareerd zal worden of dat het schip na een noodreparatie naar Ham burg aal doowaren om daaj te worsen üersteld ^ a eis Voorloopig verslag is verschenen ' s-GRAVENHAGE 24 Jan — Aan het voorloo pig verslag over het ontwerp van wet tot vast stelling van hoofdstuk III departement van bui tenlandsche zaken der rijksbegrooting voor 1938 ontleenen wij o.m het volgende Eenige leden wenschten ten aanzien van onze buitenlandsche politiek in het algemeen een twee tal opmerkingen te maken In de eerste plaats waren zij van meening dat Nederland met het oog op de gevaren aan het lidmaatschap van den Volkenbond verbonden uit die organisatie behoort te treden ten einde te kun nen terugkeeren tot zijn vroegere politiek van zel£ Btandige neutraliteit In de tweede plaats achtten deze leden het onbe grijpelük dat ons land in tegenstelling met België geen aandacht heeft geschonken aan de verklaring van de Duitsche regeering dat deze ten allen tijde bereid is de onaantastbaarheid van het Nederland sche grondgebied te erkennen en te waarborgen Deze leden zouden nog gaarne nader worden in gelicht omtrent de beteekenis en de bedoeling van het zoogenaamde plan-Snouck Verscheidene leden verklaarden met voldoening kennis te hebben genomen van ' s Ministers opvat tingen omtrent de taak die Nederland in de bui tenlandsche staatkunde heeft te vervullen Zij deel den ' s Ministers gevoelen dat nuchtere beschou wing van de werkelijkheid niet mag leiden tot de conclusie dat Nederland den Volkenbond behoorde te verlaten Mede waren zij van oordeel dat de mogendhe den die in de eerste plaats belang hebben by de onzijdigheid van ons land in een inter nationaal conflict in West-Europa uitnemend zul len hebben begrepen dat Nederland er niet aan denkt zich daarin te la.ten meesleepen door aan eene der oorlogvoerende partijen den doortocht toe te staan Onze internationale positie is daar door zoo spraken deze leden veel veiliger ge worden De hier aan het woord zijnde leden betoogden dat ons land terecht niet is getreden in het denk beeld omtrent de integriteit van ons grondgebied meer of minder directe overeenkomsten met andere staten aan te gaan Zoozeer waren deze leden over tuigd van de wenschelijkheid dat Nederland wat dit punt betreft geheel buiten elke internationale overeenkomst zou blijven dat zij betreurden dat van Nederlandsche zijde zij het geheel officieus — als een in het debat geworpen gedachte — het zoogenaamde plan Snouck te berde was gebracht ZeUs waren deze leden van meening dat het mislukken van de toepassing der sancties hoewel op zich zelf te betreuren in zooverre een goede uitwerking heeft gehad als zij de leden van den Bond en ook Nederland heeft genoopt tot een meer realistische beschouwing van het instituut en dat zij dus in den grond der zaak den Volken bond ten goede is gekomen Een Volkenbond toch die zich bewust is van de grenze.n van zijn kun nen is huns inziens een beter instrument dan een Bond die in zelfoverschatting tegen zijn bedoe ling in door zijn optreden oorlogsgevaar kan op roepen Zij sloten zich aan bij het in de Tweede Kamer door den heer de Geer gehouden betoog dat wel het oorspronkelijke doel van den Volkenbond moest worden gehandhaafd doch dat men goed zou doen met zich ten aanzien van de middelen om dat doel te bereiken voorloopig — zij voegden hieraan toe Allicht voor zeer geruimen tijd — reserves op te leggen Gaarne zouden zij vernemen of de Minis ter deze opvatting deelt Wat betreft de positie van de kleine naties be treurden ettelgke leden dat bij enkelen harer de neiging blijkt te bestaan zich uit het collectieve verband van den Volkenbond en van de daaruit voortvloeiende verplichtingen los te maken Zg wa ren van meening dat op de kleinste staten te Gene ve de plicht rust klaar en krachtig op te komen voor de toepassing van de beginselen waarop de Bond rust Vele leden verkJ^.arden ten zeerste te zgn gekant tegen een uittreden van Nederland uit den Volken bond Tegen de afschaffing van artikel 16 van het handvest zouden verscheidene leden groot bezwaar hebben Te meer zouden zij haar afkeuren waar de plichten welke bedoeld artikel oplegt door inter pretatie reeds zjjn verzwakt Alsnog bepleit);ea zjj zulk een interpretatie althans nadere preciseering ten aanzien van het recht van doortocht een aan gelegenheid waarvan de regeling steeds In het vage is gehouden en nooit is uitgewerkt Eenige leden brachten een courantenbericht d.d 16 September 1.1 ter sprake volgens hetwelk de Belgische regeering had besloten voortaan d«el uit te maken van de zoogenaamde „ neutrale groep " welke tijdens de Volkenbondszittingen te Geneve steeds gemeenschappelijk overleg pleegt en waar toe ook ons land behoort Gaarne zouden deze leden vernemen of zulks vrtj ziging heeft gebracht in de tot op dien datum door die groep in hare Volkenbondspolitiek gevolgde richtlijnen Voorts stelden zij de vraag of er overeenstem ming bestaat tusschen de opvatting van de Bel gische regeering en die van de Nederlandsche in zake artikel 16 van het handvest en zoo neen waarin dan het verschil tusschen beiden ligt Betrekkingen met Spanje Vele leden achtten uit juridisch oogpunt de po litiek van non-interventie met betrekking tot de gebeurtenissen in Spanje strijdig met het volken recht Zij zouden haar hebben kunnen aanvaarden als een poging om den vrede in Europa te bewaren ware zij niet door het optreden van bepaalde staten tot een mislukking geworden Voorts zouden zij het op prijs stellen indien de Minister hen zou willen inlichten aangaande het verblijf van de ten onzent geïnterneerde aanhangers van het regime-Franco Verscheidene leden bepleitten dat on^ïe betrek kingen met de te Valencia gevestigde regeering zouden worden verbrokeji en dat Nederland het regime-Franco zou erkennen Vele leden betreurden de ontvluchting vaa enkele Aanvaring in nabijheid van het Maasvuurschip Duitsch schip rami een Deen — Duitsch schip zei zijn reis naar Amsterdam voort Ook Deen vervolgt zijn weg IJMUIDEN 24 Jan — Het Duitsche s.s „ Wolf ram " op weg van West Afrika naar Amsterdam is gisternacht om één uur ter hoogte van het Maasvuurschip in aanvaring geweest met het Deensehe s.s „ Mercur " op weg van Esbjerg naar Antwerpen De „ Wolfram " heeft een groot gat bo ven de waterlijn De „ Mercur " heeft schade beko men aan de boegzijde Zondagmorgen kwam de „ Wolfram " in de Am sterdamsche haven aan Het schip had een groot gat aan bakboordzijde in het achterschip echter zoo hoog boven de waterlgn dat het geen water maakte Hoe de aanvaring precies kon geschieden is niet geheel duidelijk hoewel het weer heiig was en het ' zicht niet schitterend kon worden genoemd toen kon ook weer niet van mist gesproken worden De uitkijk van de Wolfram ontdekte plotseling vuren aan bakboord Het naderende schip bleek dwars op den koers van de Wolfram te liggen en blijkbaar zoo althans is de lezing van de Duitsche opvarenden heeft de uitkijk aan boord van de Mercur niet voldoende opgelet en pas toen hij zeer dicht bij de Wolfram was het Duitsche schip ge ^ zien Toen was het echter reeds te laat om aanvaring te voorkohien Of men aan boord het Deensehe schip nog geprobeerd heeft uit wijken om achter de Wolfram langs te ten onzent geïnterneerde Spanjaarden hoewel deze op eerewoord hadden verklaard zich te zullen hou den aan de hun van de zijde der politie gegeven instructies Sommige dezer leden zouden gaarne vernemen of de terugzending van de bedoelde per sonen door generaal Franco tot tastbaar resul taat heeft geleid dan wel slechts een gebaar is geweest Tegenover hen die hadden betoogd dat generaal Franco zgn eed had gebroken stelden andere leden vast dat de Spaansche regeering die te Valencia zetelt elk gezag mist Weder andere leden erkenden dat kan worden getwijfeld aan de wettigheid van de regeering ts Valencia Voorts meenden deze leden te moeten op merken dat beide regeeringen zich aan wandaden hebben schuldig gemaakt Zij achtten het evenwel niet billijk misdrijven die in de eerste weken van den burgeroorlog niet konden worden verhinderd nog steeds tegen de sindsdien veel krachtiger ge worden regeering te Valencia te blijven uitspelen Wijders vestigden zij er de aandacht op dat laatst genoemd bewind nog steeds wordt erkend door de meeste groote staten die bij den Volkenbond zijn aangesloten en zij achtten het mede daarom on gewenscht dat Nederland een daarvan afwijkende houding zou aannemen Zie verder pag 6 De werkloosheid in Nederland Eind December van het vorige jaar 17.700 minder dan eind December 1936 Het aantal personen in Nederland die geheel werkloos waren bedroeg einde December van het vorige jaar 437.469 tegen 455.209 einde December 1936 en 385.983 emd November 1937 Zooals uit deze cijfers blijkt werden er op het einde van December 1937 rond 17.700 werkloozen minder ingeschreven dan op het eüide van 1936 Ten opzichte van ultimo November 1937 valt er een stijging waar te nemen met 51.500 werkloo zen Einde December 1936 werden er 35.700 en einde December 1935 56.700 meer werkloozen ge registreerd dan op het einde van November van de respectieve jaren D - AR waar Christoffel Pullmann in het brons ^^ ïiog steeds zijn geweer paraat houdt op het kruispunt van den Amsterdamschen straatweg en van den betonweg naar Utrecht stond dezen Zondagmid dag een Baarnsche politie-agent daar na een rijksveld wachter en daarna weer een Baarnsche politie-agent En zij stonden er niet zoo maar want on danks zijn rustieke omigeving deed dit kruispunt dezen middag niet onder voor een groot steedsche verkeers puzzle Het weer was niet bijzonder fraai de lucht was betrok ken en af en toe mptregende het een beetje doch alles [ tezamen bleek dit van één der journalisten Van onzen specialen verslaggever voor de vele automobilisten geen belet sel te zijn om hun ongetwijfeld reeds lang voorgenomen autoritje naar het centrale punt van ons aller belangstel ling niet te maken Er is een stopverbod voor het Paleis maar de verkeersagent Ri EEDS Zaterdagmiddag was de belangstel ling voor het Paleis te Soestdijk zeer groot Het waren vooral de inwoners van Baarn en zeer vele - bewoners van Gooische dorpen die een wandeling ondernamen naar ' t Witte Paleis en er eenige oogenblikken aan de overzijde voor hie ven staan in de hoop iemand van de Koninklijke Familie te zien uitrijden Ze zijn niet teleurgesteld geworden want H.M de Koningin en ook Prins Bemhard hebben in het vroege middaguur reeds een tochtje in de omgeving gemaakt Later reed Prinses Juliana in gezelschap van Prinses Arm gard uit voor een bezoek aan het aardige dorpje Spakenburg — Bunschoten waar Zij door de bevol king eerbiedig werden begroet De belangstelling Qeschenk < voor Prinses -^ van Haar Qemaal NEW YORK 24 Jan — Met de „ Volendam " is een groote zeven persoons Supereight Packard Se dan afgezonden naar Nederland Deze wagen is door Prins Bern hard besteld als geschenk voor Prinses Juliana De order werd uitgevoerd door bemiddeling van de firma Englebert in Den Haag ^ J Dubbel woonhuis uitgebrgnd Verzekering dekt de schade die aanzienlijk is — Oorzaak ' onbekend CULEMBORG 24 Jan — Zaterdagvond om acht uur is door onbekende oorzaak brand ontstaan in een groot dubbel woonhuis in de Kloosterstraat waarvan het benedengedeelte uit een garage be staat Het pand dat een hoogte heeft van twaalf meter en twee verdiepingen telt is geheel uitge brand De vrijwillige brandweer heeft het vuur met vijf stralen op de waterleiding en de motorspuit bestreden doch aan blusschen viel niet te denken Met inspanning van alle krachten gelukte het uitbreiding van den brand te voorkomen In het huis woonden in het linkergedeelte de familie Opdam die evenwel niet thuis was « n in de rechterhelft de familie van Lochem die zich in allerijl met achterlating van al haar bezittingen in veiligheid moest stellen Ben personenauto kon nog bijtijds uit de garage gehaald worden De schade welke eenige duizenden guldens be draagt wordt door verzekering gedekt De burge meester van Culemhorg de heer Y Keestra was op het terrein van den brand aanwezig POSTVLUCHTEN De „ Gier " is Zaterdag van het vliegveld Tjililitan vertrokken Zondag is de „ Emoe " uit Indië komend op Schip hol geland 1 kon niet-anders dan dit stopverbod nu en dan opheffen Behalve de hierdoor veroorzaakte drukte stonden er hon derden voetgangers — waarschijnlijk ^ voor een groot deel I door elders gepar J keerde auto's aan gevoerd — tegen over het Paleishek te staren naar den witten gevel die even ver verwij derd even zwijg zaam en even raad selachtig was als steeds Het genoe gen om minuten ja kwartieren lang naar dezen gevel te staren bleek bij velen zoo groot dat de haag van wach tenden op sommige momenten aan groeide tot een klei ne menschenmenig te Gezien hebben ' ¦ deze honderden niets tenzij elkaar en den welbekenden gevel Zoo heeft deze Zondag in tegenstelling tot de voor gaande dagen een eigen cachet gehad Doch overigens wat het belangrijkste waarnaar wij allen uitzien betreft geldt weder „ Van Soestdijk geen nieuws " zooals gezegd was zeer groot voor het paleis doch is overtroffen geworden door de duizenden uit alle deelen van het land afkomstig die Zondag een bezoek aan Soestdijk en Baarn hebben gebracht Het begon reeds vroeg in den morgen Duizen den hebben zich tot Iaat in den middag voor het Paleis opgesteld Onafzienbare rijen auto's waar onder wagens uit alle provincies en talrijke bui tenlandsche wagens zijn aan één " stuk door vooroij het Paleis gereden Honderden hebben er in do omgeving geparkeerd Tegen twaalf uur was het verkeer op den Rijksstraatweg zoo enorm gewor den dat de Rijksveldwacht in allerijl versterking van manschappen moest ontbieden en op kruis punten vaste verkeersposten instelde Ook de ge meentepolitie zoowel van Baarn als van Soest had heel wat werk te verzetten doch tot aller eer kan worden gezegd dat behoudens enkele kleine opstoppingen het enorme verkeer vlot kon worden weggewerkt Behalve de voetgangers en auto's wa ren er duizenden wielrijders Opmerkelijk groot was het aantal autocars uit Amsterdam Utrecht Den Hg.ag en Arnhem en het leek wel of het toeristenseizoen was aangebroken Ben klein incident heeft zich omstreeks één uur nog voor h ^ p'aleis afgespeeld Een Rijksveldwach ter had ve ' — "¦ ledelijk de consignes aan hem door gegeven r.c goed begrepen Toen een persfoto graaf de drukte voor het paleis wilde fotografee - Middenstand en maatregelen der regeering ' s-GRAVENHAGE 24 Jan — In de laatste Ver gadering van den Middenstandsbood zgn ó.m de navolgende onderwerpen behandeld geworden Het kan verkeeren In 1932 schiep de crisiszui velwet een menggebod Thans dringen de zuivel en de laadbouw aan op een mengverbod Nieuw is die aandrang niet In 1925 en in 1930 is hetzelfde ge vraagd De Middenstandsraad heeft toen tegen dien aandrang stelling genomen in het belang van de mengers die allen middenstanders zijn en aan de regeering verzocht het mengen niet oamogel\jk te maken Thans is in den raad eenzelfde optreden bepleit Betoogd werd dat een menggebod het boterver bruik stellig niet zal tea goede komen Een menggebod ontneemt aan de mengers het vrijwel eenige verweermiddel dat hun tegen de in een conventie vereenigde margarinefc brieken is overgebleven De Raad besloot deze zaak nader te doen bespre ken met den regeeringscommissaris voor handel en nijverheid bij de uitvoering der landbouwcrisiswet die van het voor en tegen'van een menggebod voN komen op de hoogte is Wat is een algemeen erkende centrale organi satie De vestigingswet kleinbedrijf bepaalt dat ver - zoeken voor het stellen van vestigingseischen moe ten worden ingediend door rechtspersoonlijkheid be zittende vereenigingen van ondernemers aangeslo ten bij een algemeen erkende centrale organisatie De laatste toevoeging is bij amendement in de wet gekomen De voorstellers hiervan hebben wel deugdelijk bedoeld dat voor zoover de onderne mers middenstanders zijn de vereenigingen mpetêii zijn aangesloten bij een standsorganisatie i.e de middenstandsbonden De Minister wenschte geen dwang-organisatie maar heeft toch het amende ment overgenomen Een belangrijke meerderheid in den raad is van meening dat hierdoor is komen vast te staan dat verzoeken van vereenigingen niet bij een der bon den aangesloten onontvankelijk zijn Een centrale van vakorganisaties is geen algemeen erkende cen trale organisatie Wat hieronder te verstaan is bitjkt uit andere wetten alleen de standsorganisa tie valt onder dit begrip De moeilijkheid is nu dat sommige vakorganisa ties die vestigingseischen voor hun vak wensohen hetzij om geldelijke hetzij om principicele redenen zich niet kunnen of niet weoschen aan te sluiten bg een der drie middenstandsbonden Misschien zou voor deze organisaties de bedoelde moeilijkheid kun nen worden ondervangen wanneer de drie bonden gezamenlijk een centrale stichtten waarbij de be doelde vakorganisaties zich dan zouden dienen aan te sluiten De raad zal zich tot den Minister wenden ea dezen op de mogelijkheid wijzen dat de rechtec een algemeenen maatregel v-n bestuur bevattende vestigingseischen onverbindend zal verklaren wan neer de aanvrage tot het stellen van die eischen is ingediend door een vereeniging van ondernemers wel aangesloten bij ' n centrale vakorganisatie doch niet aangesloten bij een der drie centrale stands organisaties of de eventueele op te richten cen trale van de drie centrale standsorganisaties Voor slagerijen en bakkerijen heeft op voorstel van den middenstandsraad de Minister van Econo mische Zaken een tijdelijk vestigingsverbod vast ^ gesteld Bij den middenstandsraad zijn een groot aantal aanvragen ingekomen van vereenigingen in aller lei branches welke op een tijdelijk vestigingsverbod in die branches aandringen De vereeniging van Nederlandsche gemeenten is op voetspoor van het Rijk dat een Rijksinkoopbu reau oprichtte overgegaan tot het stichten van een centraal inkoopbureau voor de gemeenten In opdracht van den Raad hebben zijn voorzitter en secretaris ten bureele van de vereeniging gewezen op de bezwaren die bij den middenstand tegen zulk een bureau bestaan Het bereikt misschien econo mische voordeden maar ten koste van zeer belang * rijke sociale nadeelen Op hun voorstel dat een dele gatie uit het bestuur der vereeniging van Neder landsche gemeenten omtrent deze aangelegenheid een bespreking zou hebben met een delegatie uit den raad waarvan geen der leden eenig belang heeft bij den handel was bij het eind des jaars nog geen bericht ontvangen Reeds in 1936 heeft de Middenstandsraad bfl dé regeering stappen gedaan om te komen tot ateua aan kleine zelfstandigen die noch door het gewone crisiscrediet van de Nederlandsche Middenstands bank noch door dat van de borgstellingsfondsèn kunnen worden geholpen De zaak is ook in de Tweede Kamer ter sprake geweest hetgeen geleid heeft tot het instellen van een departementale com missie die te onderzoeken heeft op welke wijze aan deze kleine zelfstandigen steun zou kunnen ver leend worden Daar de nood onder deze kleine middenstandera zeer groot is heeft de raad besloten deze aange legenheid opnieuw ter hand te nemen OVERSTE SANTMAN OVERLEDEN ' s-GRAVENHAGE 24 Jan — Op 62-jarigen leeftijd is hier ter stede overleden de gepension neerde luitenant kolonel-tit P W Santman oud « inspecteur van het lager onderwijs ren arresteerde hij den man Deze protesteerde hiertegen en kreeg van zijn collega's die hierbij aanwezig waren hulp Het gaf echter niets de fo tograaf werd naar het wachtlokaal van de Rijks veldwacht dat in de Prinselijke stallen tijdelylt gelegen is overgebracht Een en ander gebeurde juist op het oogenblik dat Prins Bemhard voorbij reed Nadat besprekingen waren gevoerd werd de fotograaf een half uur later weer los gelaten Het fotografeeren van de verkeersdrukte was toen weer toegestaan Verschillende winkeliers in Baatii en Soest maakten goede zaken Binnen - en buiten landsche journalisten hadden er niet op gerekend zoolang hier te moeten blijven en hebben zich om misbare kleedingstukken moeten aanschaffen Verkoopers van souvenirs van Baarn en omgeving zagen hun voorraad al spoedig uitgeput In het Badhotel was Zaterdag en Zondag ' s middag!s ea ' s avond's in geen der zalen meer één plaats onbe zet velen moesten teleurgesteld worden Zater dagavond zong Mariette Serie haar liedjes Later kwam nog een beroemde Band met een Ameri kaanschen pianist uit een der grootste hotels van Amsterdam optreden Zondagavond een Volen - dammer kwartet en cabaret ensemble Aan ' mu ziek en vreugde geen gebrek Zondag vierden de in het Badhotel inwonende journalisten een intieme gebeurtenis Een der col lega's was juist Zondag hier vijf en twintig dagen ingekwartierd en had 25 maal over Baam Soêst-dijk geschreven Voorwaar een prestatie De spoorwegen hebben heel wat passagiers aan ^ gebracht en vooral de buurtspoorweg Utrecht >— Baarn had hierin een groot aandeel Er heerschte algemeen een prettige stemming en ais wij ona oor zoo hier en daar te luisteren legden dan waö de algemeene wensch dat de nieuwe week onö dèn Groeten Dag zal brengen In het Badhotel blijven wij paraat en vol frisschea moed gaan we de nieuwe week in 
6 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Nö ¦ 22'6 Maandag 54 Januari 1938 ' TWEEDE BLAD AMSTE ROAM 21-30 JANUAR1 193 & ' " i*{»ti;'-';.J fEROlMAriD BOLSTRAAT IS5 GEOPEMD VAM IO-5 u EN 8-lOu TOECAMGSPR'JSflOO itict.;8ÊWSTiiiO SLUITIMC ZONDAG 30JAM 5 U f 30 - R m ruime BENEDEN - en BOVEN WONING te huur Uitzicht op Veemarktplein 10 min v.a CS hev zeer gr suite keu ken 3 slaapk W.C Sleutel en bevragen Tapvergunning te UTRECHT TB PACHTEN GEVRAAGD per 1 MEI a.s of eerder Voldoening bij vooruitbeta ling Brieven onder no 7415A bur van dit blad IN EEN SLAG RIJK VAN DEIJL&CJ Werden reeds drie Hollanders die leder 1 millioen francs wonnen officieele bewijzen ter inzage Ook U wordt in de gelegenheid gesteld Reeds Dinsdag 1 Februari a.s groote trekking door den Fr Staat gegarandeerde loten Crédit National 1920 Hoofdprijzen 1 millioen francs en een half mlUioen francs Verder zeer vele prijzen o.a 2 a frcs 200.000 3 a frcs 100.000 6 a frcs 50.000 enz Een deelname met recht op den vollen prgs die er op valt slechts één rijksdaalder 2 stuks f 4.50 3 stuks f 6.50 5 stuks f 10 — en 10 stuks f 19 — Zendt nog heden postwissel of girostorting No 135173 aan de firma J SANDERS comm in Effecten Hoogstraat 4 Den Haag Tel 116587 ledere kooper ont vangt drie dagen na de trekking gratis de lijst Bestelt nog heden en profiteert van het geluk van ons kantoor LEIDSCHEWEG 30b TELEFOON 12440 DANSEN LEEREN GEïLL V^EEKBLAD vraagt NETTE JONGE PERSONEN om In de col portage opgeleid te worden tegen RUIME VERDIENSTEN Brieven onder no 7411 aan het bureau van dit blad Onderstaande Cursussen vangen aan Woensdag 26 Jan 8.30 uur BEGIN NERS Donderdag 27 Jan 8.30 „ BEGINNERS Zondag 30 Jan 3.45 „ BEGINNERS Vrijdag 28 Jan 8.15 „ GEVORDERDEN Zondag 30 Jan 5.45 „ GEVORDERDEN Zeer eenvoudige lesgeldregeling — Inschrijving aan ons instituut alle dagen van 10—10 uur — TELEFOON 16079 E H VERMEER-JAHN « Maatwerk - Corset Specialiste NOBBLSTRAAT 37 TEL 13192 Wederom hebben wij een ge deelte van onze voorraad lager geprijsd U kunt hiervan PRO FITEEREN gedurende de LAATSTE WEEK VAN ONZE BALANS OPRUIMING HOEDEN 0.48-0.98-1.48-1.98 PETTEN 0.19-0.39-0.49 OVERHEMDEN 0.98-1.48-1.98 SOKKEN 0.19-0.39-0.49-0.59 DASSEN 0.19-0.29-0.49-0.69 I P Wildschut Kromme Nw Gracht 48 BIJ DE MUNTSTRAAT JZir is goed nieuws in de advertenties yandaog BILTSTRAAT 22 » CATH.SINSEL 181 = • KOEK0EKSTR.5 ' LEIDSCHEWEO 19 » TWIJNSTR.26 AMSTER&.STRWEC 297 mt - Gulliver's reizen Buitenlandsche Zaken ïn de Ie Kamer Vervolg van pag 5 ' s-GRAVENHAGE 24 Jan — Het voorloopig verslag der Eerste Kamer handelend over Buiten landsche Zaken vervolgt Verscheidene leden spraken de hoop uit dat het den Minister zou gelukken de tusschen Nederland en België hangende quaesties tot een bevredigende oplossing te brengen Hierbij dachten zij niet in de eerste plaats aan de zoogenaamde surtaxes d'eutre pöt dewelke meer de betrekkingen tusschen ons land en Frankrijk raken doch vooral aan het vraagstuk van de Rijnvaartpremies en aan het gratis sleepen van Dordrecht naar Antwerpen Sommige hunner verklaarden zich bezwaarlijk te kunnen verheffen tot het standpunt dergenen die de beslissing van het internationale gerechtshof In zake het Maaswater toejuichen Deze leden hoewel volkomen begrijpende dat de Minister de voorkeur er aan geeft in dezen stand van het geding zich van het doen van uitspraken te onthouden meenden niettemin uiting te moeten geven aan hun vaste vertrouwen dat de Regeering bö mogelgke nieuwe onderhandelingen de in het be kende memorandum van 1929 zeer positief ge stelde grenzen niet zou overschrijden Andere leden drongen er op aan dat de Minister ten opzichte van de Belgische desiderata tegenover Nederland omtrent waterwegen zou vasthouden aan de opvatting die hare uitdrukking had ge vonden in het in Maart 1927 door de Eerste Kamer uitgesproken votum Frankrijk en Italïê te herde Sommige leden drongen aan op het voeren van onderhandelingen met Frankrijk ten einde te komen tot afschaffing van de voor ona land zoo nadeelige surtaxes d'ntrepot " Eenige leden waren van oordeel dat er thans alleszins aanleidijig bestaat de inlgving van Ethiopië door Italië te erkennen Duitschland Eenige leden verzochten een duidelijke uiteen zetting van het standpunt door de regeering in genomen ten opzichte van het door de Duitsche regeering gedane aanbod tot waarborging van de onschendbaarheid van het Nederlandsche grondge bied Sommige leden vestigden de aandacht op de pro pagandistische activiteit welke de Duitsche natio - naal socialisten ten onzent ontwikkelen Erkenning der Sovjet Verscheidene leden verklaarden de erkenning van de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken te beschouwen als een belang van staat en dron gen er op aan dat de regeering hare tot dusverre op dit stuk gevoerde politiek zou wijzigen De bin nenlandsche toestand in de U.S.S.R moge dus be toogden zij te dezen geenen invloed oefenen Indien toch overwegingen van zoodanigen aard in het ge ding worden gebracht zou er alleszins aanleiding bestaan om ook onze betrekkingen met andere mogendheden te herzien Eenige leden zouden gaarne vernemen hoe de Nederlandsche vertegenwoordiging in China is ge regeld Eenige leden verklaarden met groote voldoening kennis te hebben genomen van ' s ministers mede deeling dat hij niet zal nalaten de gezantschappen zoo noodig door toevoeging van economische werk krachten in staat te stellen op economisch terrein de noodige werkzaamheid te ontplooien en dat hij bereid is den welstand van het bedrijfsleven te be vorderen door uitbreiding van den consulairen dienst inzonderheid door het aanstellen van be roepsconsulaire ambtenaren Ontijdige openhartigheid Eenige leden verklaarden niet te kunnen begre pen waarom het zoogenaamde plan-Snouck open baar is gemaakt Daarlatende of bedoeld plan in derdaad afkomstig is van den secretaris-generaal van het departement van buitenlandsche zaken en daarlatende de wenschelijkheid van verwezenlijking van het in dat plan verwerkte denkbeeld waren deze leden van meening dat de publicatie ontijdig is geschied en in strijd met ' s lands belang moest worden geacht Aangezien de regeering voor die publicatie verantwoordelük is stelden zg de vraag welk staatsbelang haar tot het bevorderen van de genoemde publicatie heeft bewogen Enkele leden vestigden de aandacht op de nota door de Duitsche regeering op 12 October I.l aan de Belgische gericht waaruit blijkt de opvatting van de Belgische regeering dat deze vast besloten is de grenzen van België tegen lederen aanval en elke invasie te verdedigen en te verhinderen dat het Belgische grondgebied zal worden gebezigd voor eenen aanval tegen een ander land of als door tochtland of als operatiebasig te land ter zee of in de lucht Uit deze verklaring volgt zoo betoogden de hier aan het woord zijnde leden dat België een door tocht van vliegtuigen over zijn grondgebied be schouwt als inbreuk op zijn souvereiniteit Deze leden zouden gaarne vernemen of kan worden aangenomen dat ook andere mogendheden die op vatting als algemeen beginsel aanvaarden S.D.A.P en huitenland Enkele leden vestigden er de aandacht op dat onlangs de Russische vakvereenigingsunie is toe getreden tot het Internationaal Vakverbond bij welke laatste organisatie ook het Nederlandsche Verbond van Vakvereenigingen — dat in zeer nauwe betrekking staat tot de sociaal-democrati sche arbeiderspartij — is aangesloten Zij achtten een zoodanige toenadering van een Nederlandsche bevolkingsgroep tot Sovjet-Rusland niet zonder ge vaar en verzochten den minister ' te dier zake diligent te zijn Andere leden stelden hiertegenover dat de Rus sische vakbeweging nog geenszins bij bedoeld In ternationaal Verbond is aangesloten en dat boven dien de houding welke zoowel de S.D.A.P als het N.V.V tegenover het communisme aannemen vol strekt afwijzend is De leden wier opmerking in de voorlaatste alinea is weergegeven vestigden voorts de aan dacht op een bericht verschenen in de bladen van „ De Arbeiderspers " op 11 October 1.1 dat den 9den van die maand te Amsterdam een conferentie is gehouden tusschen vertegenwoordigers van het N.V.V en de S.D.A.P en delegaties van de arbei dersbewegingen uit België Luxemburg Zweden en Denemarken m.a.w enkele Oslo-staten Deze leden leidden hieruit af dat de Sociaal-Democratie in de bedoelde landen — en dus ook in het onze — streeft naar de vorming van een Anti Nationaal-Socialistisch front Gaarne zouden zij vernemen of de regeering hiermede bekend is en welk standpunt zU daar tegenover denkt in te nemen Andere leden voer den hiertegen aan dat de bedoelde bespreking uit sluitend betrekking had op economische vraag stukken HAAGSCHE ARMENRAAD JUBILEERT ' s-GRAVENHAGE 24 Jan — Zaterdag was het 25 jaar geleden dat de Armenraad te ' s Graven-hage als eerste in den lande door den toenmaligen burgemeester Jhr Mr Dr H A van Kamebeek werd geïnstalleerd Dit feit is in een samenkomst in Pulchri Studio herdacht 169 Gulliver dook heel diep op den grond wegen kroop toen op handen en voeten naar een ko renveld Daar tusschen het hooge koren gezeten,loerde hij nieuwsgierig naar den reus die op het hek zat Deze zette de hand voor den mond en met een stem als een orkaan riep hij zeven andere reuzen toe om bij hem te komen 170 Daar kwamen de zeven reuzen aan Zij Huishoudschool te Tiel geopend De lessen kunnen aanvangen me Hi ^ zestig leerlingen onder "' hel gehoor TIELi 24 Jan — Onder zeer groote belangstel ling heeft de inspecteur-generaal van het Nijver heidsonderwijs Dr G Hofstede namens den Minis ter van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen die tot zijn leedwezen verhinderd was de nieuwe " Tiel sche Nijverheidsschool voor Meisjes geopend De opening van deze onder leiding van den Tielschen gemeente-architect den heer J van Eijk keurig en practisch ingerichte huishoudschool werd o.m bijgewoond door de inspectrice van het nflverheids onderwijs mej Beumer burgemeester en wethou ders van Tiel tal van gemeenteraadsleden de bur gemeesters uit den omtrek en de hoofden van velerlei onderv/ijsinricntingen Direct na de plechtigheid maakten de genoodig den een rondgang door de school die thans met aanvankelijk 60 leerlingen haar lessen beginnen kan Officieele berichten Hooger onderwijs Bij Kon besluit van 21 Januari is aan dr B D Eerdmans hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op zijn verzoek eervol ontslag als zooda nig verleend met dankbetuiging voor de belang rijke in deze betrekking bewezen diensten Midd Ibaar onderwijs Bij Kon besluit van 21 Jnuari is tijdelijk be noemd tot leeraar aan de Rijks Hoogere Burger school te Harlingen dr G Dijken wonende te Groningen onder gelijktijdige toekenning van eer vol ontslag als leeraar aan de Rijks Hoogere Bur gerschool te Groningen Regenten over de gevangenissen Bij Kon besluit van 19 Januari is aan A van der Heide op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid van het college van regenten over de ge vangenissen te ' s-Gravenhage ' Buitenl onderscheiding Bij Kon besluit van 21 Januari is aan K H Broekhoff commissaris van politie te Amsterdam tevens commissaris van rijkspolitie verlof ver leend tot het aannemen van het hehi geschonken kruis van verdienste eerste klasse van de Orde van den Duitschen Adelaar waren ieder wel 70 meter hoog In hun handen droegen zij reusachtig groote sikkels spaden en schoffels Gulliver die zich niet dorst te verroe ren bleef stil toekijken en kon geen oog van hen afhouden Het leek wel alsof die eerste reus de baas was van hen allemaal want die andere reu zen waren povertjes gekleed XWordt vervolgd Rust keert te Soestdijk terug Prins Bernhard en Dr de Groot rijden uii — Een oogenblilc onrust in het Badhotel SOESTDIJK 24 Jan — De drukte van giste ren was vanmorgen spoorloos verdwenen zoowel op den weg als in de hotels Het aspect van den Amsterdamschen straatweg was weer normaal zelfs waren er minder fotografen dan anders In Hotel Trier kwamen de journalisten tegen elven hun gebruikelijke kopje koffie drinken Zou de Blijde Gebeurtenis vandaag plaats vinden Zoo men aan voorgevoelens waarde mag hechten — er zijn er weinigen meer die op dit punt niet scep tisch zijn geworden — dan was er vanmorgen geen gevaar Immers noch publiek noch pers toonden bijzondere onrust of belangstelling Tegen elven reed Prins Bernhard uit in de richting Amersfoort Dit moment is den wach tenden langzamerhand vertrouwd geworden De Prins die niet in het minst afkeer van fotografen toont rijdt glimlachend het hek uit langzaam zich gaarne bloot gevend aan de fotolenzen Hij kent de gezichten van zijn achtervolgers lang zamerhand en naar zijn gedrag te oordeelen weet hij als goed jager met sportiviteit hun achterr volging te waardeeren De uitrit van den Prins is elkeij dag een gerust stelling voor de wachtenden dat het zoo ver hoopte maar tegelijk ook om zijn onverwachtheid gevreesde moment nog niet oogenbllkkelijk aan staande IS Vanmorgen was dit gevoel van gerust heid nog versterkt toen Dr de Groot de genees heer van de Prinses in zijn auto het Paleis ver liet eveneens in de richting Amersfoort In het Badhotel werd een oogenblik onrust ver oorzaakt door een conferentie welke de particu liere secretaris van de Prinses Mr J C Baron Baud in tegenwoordigheid van den districts commandant der rijksveldwacht te Amsterdam den heer Vermeyden met eenige onbekende heeren had Eenige Engelschen groepten samen allerlei veronderstellingen werden geuit totdat bleek dat deze conferentie aUeen ten doel had een regeling te treffen voor het fptografeeren voor het Paleis Deze mededeeling gaf weer vol ledige opluchting Er is voor het Paleis geen verbod om te foto grafeeren Op verzoek van het Hof doen de foto grafen geen pogingen om H.M de Koningin of Prinses Juliana te kieken doch de Prins die er zelf volkomen onverschillig voor is beschouwen zij als „ vogelvrij " De rijksveldwacht verbiedt echter den fotografen standplaats te nemen op den rijweg hetgeen gisteren in een enkel geval even tot een onaangenaamheidje heeft geleid dat echter spoedig weer was opgelost De verhouding van de persmenschen tot de rijks - en gemeente politie Is steeds opperbest Het is thans half één in den middag Behalve de uitritten van den Prins en van Dr de Groot heeft de buitenwereld niets gemerkt Nog steeds geldt dus „ Van Soestdijk geen nieuws " De spanning is niet bijster groot doch deze ochtend heeft nog bewezen dat er maar een kleinigheidje noodig is om de waakzaamheid van de wachten den weer volledig op te wekken De binnen - en buitenlandsche pers blijft In gespannen afwach ting en met haar millioenen Nederlanders Waterhoogte ' s-GRAVENHAGE 24 Jan — De waterstanden waren hedenmorgen Keulen Rijn 39.86 M — 26 C.M Lobith Rijn 13.12 M — 25 C.M Nijmegen Waal 10.64 M — 16 C.M St Andries Waal 5.32 M — 11 C.M Arnhem Nederrijn en Lek 10.38 M — 13 C.M Westervoort IJssel 11.00 M —- 15 C.M Deventer IJSsel 4.80 M — 8 c.M Kampen IJssel 0.57 M + 9 c.M Maastricht hoofdsluis 43.88 M — 17 c.M Belfeld Maas 14.40 M — 54 C.M Grave Stad Maas 9.14 M — 35 C.M Lith beneden de sluis Maas 3.82 M — 23 C.M Stuwen open te Borgharen Linne Roermond Belfeld Sambeek Grave en Lith VRIJGESPROKEN ' a-GRAVBNHAGE 24 Jan — De tien werkloo zen uit Rotterdam die in de Petroleumhaven daar ter stede ten eigen bate gevischt hebben naar de lading van een gezonken schip en '" eswege voor de Rotterdamsche rechtbank wegens diefstal terecht hebben gestaan doch toen zijn vrijgespro ken hoorden in hooger beroep door het gerechtshof de bevestigmg van het vrijsprekende vonnis van de rechtbank uitspreken Marktberichten ROTTERDAM 24 Jan — Aang:evoerd totaal 2062 st waarvan 542 vette runderen 193 vette kalveren 4 nuchtere kalveren 740 schapen en lammeren 583 var kens — Pryzen per kilo voor resp Ie 2e en 5e kw vettee koeien 74 66 50—54 vette ossen 70 66 SO—54 vette kalveren liiO 105 / O — 75 varkens levend gew 59 58 57 schapen 56 51 46 lammeren 64 60 55 cfc per kilo — Pryzen per stuk schapen Ie kw f 32 2e kW f 28 3e kw f 25 lammeren Ie kw £ 22 2e kw £ 19 3e kW f 16 per stuk Overzicht vette koeien en ossen aanvoer ietg kor ter handel traag pryzen als vorige week prima koe 78 prima os 74 vette kalveren iets kleiner aanvoer handel stug prijzen onveranderd per ex 1.30 schapen en lammeren aanvoer aanmerkelijk minder handel kalm prijzen prijshoudend eenige part schapen voor export verkocht Varkens aanvoer korter handel flauw prijzen mager per ex tot 60 et — Aardappelen Briel.-:che Eigenheimers 2.25—2.50 » Zeeuwsche eigenheimers 2.10—2.30 Zeeuwsche bonte 2.90—3.25 Zeeuwsche blauwen 2.90—3.25 Eigenhei mers Blauwe 2.10—2.25 Eigenheimers Drielingen 1.50 tot 1.70 Bonte en Blauwe Poters 1.50—1.70 Bevelan ders f 2.00—2.25 per H.L Westlandsche ronde zandf 4.00 per 100 kilo idem kleine f 3.40 per 100 kilo Aan voer redelijk kalme handel t — Vlas 9angevoerd 17.650 kilo blauw schoon 65 — 75 per kilo 4300 kilo Hollandsch Geel 65—75 1300 kilo Dauwroot 53—56 Hede;.i tamelijke viugg » handel » af ^ goede kooplust Al het vJa « werd aa » bestaande prg zen verkacht Hoogere prijaen evenwel niet te befllB gen AMSTERDAM 24 Jan — Ter veemarkt wai^o heden aangevoerd 388 vette koeien prijzen Ie kw 72—80 2e kW 64—70 3e kw 52—62 et per kilo slacht gewicht — 89 melk - en kalfkoeien f 180—250 4ë vette kalveren 2e kw 72—80 3e kw 58—68 per kilo levend gewicht 66 nuchtere kalveren f 8^13 43 schapen f 18—32 453 varkens vleeachvarkens 90—110 kilo 71 — 72 zwax'e varkens 70—71 vette varkens 69—70 per kilo slachtgewicht vette varkens 69 — 7ó 6 paarden f 100 tot 150 Aangevoerd uit Denemarken 3 wagons ge slachte runderen — Overzicht Slachtrunderen matige aanvoer han ^ del zeer stug vaste prijzen melkkoeien constanteaanvoer bandel stil prijshoudend Vette kalverenmatige aanvoer zeer stugge handel prijzen hoog.Nuchtere kalveren korte aanvoer vlugge handel on veranderde pryzen Schapen matige aanvoer stuggehandel vaste prijzen Varkens behoorlijke aanvoer,vraag naar vleeschvarkens onveranderde prijzen.Paarden onbeteekenende aanvoer en handel AMSTERDAM 24 Jan — Aardappelpryzen Zeeuw-i sche bonte tn blauwe 3.10—3.40 Zeeuwsche Bevelan ders 2.20—2.50 Zeeuwsche bintjes f 2.00—2.25 Zeeuw sche eigenheimers t 2.20—2.40 Zeeuwsche poters 1.70 — 1.90 Noordh eigenh 2.10—2.20 IJpolder blauwe 2.50 — 2.90 IJpolder bonte 2.80—3.10 IJpolder Bevelanders 1.80—2.00 IJpolder redstar 2.40—2.60 B'riesche Borgers f 2.40—2.50 Friebche bintjes 2.20—2.30 friesciie red star 2.50—2.80 Friesche blauwe 3.20—3.40 Friesche in dustrie 2.30—2,40 Duinzandaardappelen 3.20-^3.50,i Drentsche zandaardappelen 2.30—2,50 alles per H.Li „ Aangevoerd 362.000 kilo Ir W C KÖHLER OVERLEDEN AMSTERDAM 24 Jan — Zondag is op 61 ^ jarigen leeftijd te Amsterdam plotseling overleden de heer Ir W C Kohier stadsingenieur der hoofd stad Sinds 1911 was de overledene als ingenieur in dienst der gemeente Amsterdam De overleden © was Officier in de Orde wan Oranje Nassau KOERSEN NEDERLANDSCH CLEARING INSTITUUT ' s-GRAVENHAGE 24 Jan — Koersen voor stortingen op 24 Januari 1938 tegen verplichtin gen luiden in Reichmarken f 72.30 Lires f 9.50 Peseta's f 11.60 Turksche ponden f 1.431 ^ Weeroverzicht De hoogedrukking in het Zuiden is nog toege nomen en vertoont drie kernen boven 780 m.m maar de activiteit der Oceaan-depi-essies neemt eveneens toe De vorige depressie ligt in diepte afgenomen bg Noord-Noorwegen een volgende over IJsland vertoont een diepe secundaire aan de Noorsche kust die hier te lande kraohtigen wind bracht Een volgende daling nadert het Wes ten van Ierland De depressies hebben ook uit Scandinavië de vorige geheel verdreven en be halve in Zuid-Frankrijk is de temperatuur overal boven normaal Zware stormen woeden aan de Noorsche kust en bij Schotland Aan de Oostelijke Oostzee waait het krachtig uit Noord-West In het hoogedrukgebied over Frankrök en Zwitser land is de lucht meest bedekt met plaatselijk mist en zonnig weer aan de Rivièra In Duitschland valt motregen In Schotland en Zuid-Noorwegen regen Op de Alpentoppen is het zonnig met tem peraturen weinig onder het vriespunt Na tijde lijke opklaring en afnemen van den wind is weer krimpende en toenemende wind te verwachten later met eenige kans op regen Hoogste barometerstahd 780.3 te Toulouse Laagste barometerstand 737.1 te Ingö.Zonsopg v.m 7.55 Maansopg v.m 2.01 < Zonsonderg n.m 4.29 Maansonderg v.m 10.56 Dinsdag licht opsteken n.m 5.01 „ WEEST OP UW HOEDE " Geseind 24 Januari t » 7.50 uur aan de posten van Delfzijl tot Hoek van Holland „ Wéest op uw hoede " 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 22é MaanHag 24 Januari 1938 " TWEEDE BLAD City S Cy cv.lOA — I'fU 3omm en South c.v 10 A R II $ IVi IV * Int Tel & Tel cv A R IIS 474 *» is N Am Cy c.v A $ 146/8 1414 Rad Corp cv A $ 614 5 MIJNBOUW Alg Bxpl Mil A — Red Leb MdId My A 169 ü4 164 PETROLEUM Dord Petr Ind My A S65 S5714 Kon Petr My A 36614 36814 = erlak Petroleum A 88 8S ' Jont Ott Cy c.v 10 A $ 2'-9/ib 223/8 Philips Petr cv 10 A $ SSiis 2814 Shell Union cv 10 A $ 12«4 125(8 ride Water Ass Oil cv A S U niit SCHEEPVAART H.A.L A — 11514 J.C.J.L A — 91 K.N.S.M A — 131 K.P.M A — 1/5 Ned Sch UnJe A — 11914 Rott Lloyd A 108 ^ „ Nederland " A _ 114 4 4 ' H » ¦' 14 >^ i*/in V7/8 V74 -_ as'ifi 131 * 130/16 BANKEN Amst Bank A doll B Unie A incasso Bank A t^.-Ind Esc MU A ^ ederl Bank A Med.Hand.MM £ 250 A El'dam B.-ver A rweot B S A A Fransche B 3 o.v.A Reicbsb Deut A WIETEN 137 279 442 468 720 782 1191 1212 1360 1404 1569 1571 1793 1798 1974 1986 2225 2230 2452 2458 49 413 681 982 1276 1506 1691 1923 2212 2339 293 504 863 1222 1414 1577 1802 2100 2269 2461 2681 2885 3046 3561 3858 4034 4287 4490 4719 5076 5256 5581 5778 5894 6266 6494 6644 6809 7123 7266 7629 7888 8075 8188 8375 8663 9124 9362 9623 9906 10107 10335 10522 11003 11148 11428 11655 11777 12046 12107 12252 12409 12654 12884 13113 13357 13615 13923 14037 14242 14433 14796 15123 15495 15715 16138 16371 16605 16829 17017 17278 17674 17942 18169 18404 13583 18901 19106 19465 19784 19915 20374 20599 20851 347 570 908 1227 1457 1604 1834 2135 2284 2495 2686 2896 3103 3565 3867 4048 4314 4506 4754 5121 5356 5698 5783 5909 6307 6503 6650 6834 7137 7292 7702 7905 8076 8194 8429 8739 9171 9397 9632 9978 10224 10348 10558 11048 11156 11470 11686 11803 12055 12111 12267 12459 12869 12895 13128 13368 13652 13937 14087 14276 14444 14826 15166 15504 15770 16175 16396 16637 16841 17060 17326 17681 18046 18203 18432 18627 18903 19128 19486 19826 19970 20381 20601 20885 25 408 633 914 1274 1466 1653 1916 2205 2323 131 435 698 1097 1351 1565 1733 1928 2224 2438 385 583 912 1256 1463 1626 1905 2191 2289 2498 2708 2913 3289 3593 3878 4064 4353 4538 4779 5137 5371 5717 5809 5919 6311 6505 6665 6860 n39 7323 7731 7921 8077 8220 8435 8807 9189 9449 S692 lOOla 10247 10362 10596 11056 11179 11473 11693 11807 12056 12134 12300 12491 12700 12960 13167 13453 13673 13946 14117 14294 14495 14848 15220 15568 15774 16195 16422 16676 16854 17093 17407 17690 18065 18242 18447 18778 18914 19221 19504 19838 20061 20422 20623 20942 moeten,-en vooral bij geringe lichaamsbeweging tijdens het werlc - voor regelmatlgo darmfunctie zorgen do « Heden N V SCHOUWBURG 7.30 uur Feest avond Mondaccordeonvereeniging onder afdeeling v d Speeltuinver Oudwijk TIVOLI S.15 uur U.S.O Volksconcert STADSSCHOUWBURG 8 uur „ Kinde ren op een ijsschots " Amsterd Tooneel vereeniging Vergen TIVOLI 8 uur Huldigingsavond Kon Onderoff Schermbond STADSSCHOUWBURG 8.15 uur Leden voorstelling Vr „ St Joseph " Tooneelgroep Het Masker HOTEL DES PAYS-BAS 8.15 uur Le zing door Prof Kené Jasinski voor leden van Nederland Frankrijk GEBOUW VOOR K EN W 8 uur Le zing Ver V Paedagogiek BIOSCOPEN HET IDEALE L A X E-ERMI DD.EL Verpakkingen * 10 tabletten fl - 55 buisies ó 30 tabletten fl 1.20 2532 3533 2550 2577 2667 2774 2791 2799 2816 2860 2923 2932 2953 3023 3029 3299 3305 3322 3347 3438 3608 3640 3741 3769 3843 3886 3946 3953 3965 4032 4092 4113 4154 4231 4284 4423 4426 4446 4475 4483 4546 4549 4554 4572 4614 4790 4883 4985 5025 5059 5166 ' 5180 5210 5228 5247 5382 5420 5463 5488 5492 5753 5754 5758 5760 5765 5818 6833 6862 5874 5886 6002 6079 6124 6185 6218 6362 6415 6446 6471 6483 6556 6560 6569 6589 6639 6669 6701 6702 6736 6737 6904 6911 6915 6968 7016 7147 7156 7157 7198 7232 7410 7421 7468 7513 7554 7792 7846 7849 7859 7883 7934 7976 7999 8051 8068 8098 8153 8163 8184 8185 8234 8255 8273 8305 8365 8444 8477 8496 8513 8532 8870 8914 8940 9029 9122 9213 9262 9300 9309 9355 9483 9493 9547 9603 9607 9762 9796 9838 9869 9895 10019 10041 10071 10085 10106 10257 10261 10266 10302 10319 10434 10472 10483 10507 10511 10828 10959 10965 10992 10995 11083 11088 11099 11109 11141 11223 11255 11260 11336 11343 11479 11541 11550 11598 11634 11699 11726 11729 11745 11727 11867 11873 11954 11976 12030 12057 12069 12088 12097 12102 12151 12193 12195 12219 12240 12317 12323 12365 12377 12397 12517 12548 12552 12576 12600 12719 12793 12811 12825 12858 13027 13032 13069 13085 13102 13190 13195 13205 13241 13245 13469 13476 13521 13523 13537 13744 13770 13804 13895 13897 13960 13961 13972 13990 14007 14120 14130 14179 14188 14200 14295 14336 14389 14399 14419 14S31 14568 14593 14653 14718 14786 14951 14963 14969 15017 15117 15233 15368 15425 15468 15472 15583 15649 15694 15703 15705 15819 15850 16047 16124 16131 16207 16215 16321 16335 16355 16429 16440 16506 16541 16559 16721 16750 16763 16782 16810 16870 16887 16931 17001 17008 17112 17126 17184 17194 17203 17276 17424 17425 17444 17541 17559 17778 17875 17879 17891 17920 18071 18082 18087 18102 18106 18287 18340 18349 18353 18391 18465 18503 18517 18560 18574 18779 18780 18827 18830 18846 18932 18990 19003 19029 19083 19223 19284 19342 19346 19397 19517 19582 19657 19696 19730 19840 19863 19871 19883 19884 20072 20074 20134 20151 20368 20431 20503 20527 20554 20576 20688 20734 20761 20813 20844 20970 Verbeteringen 5e Idaese 4e 1090 ontbreekt Dee bcleggingsafdeelirig van de Amsterdamsche ef fectenbeurs verheugt zich de laatste dagen in veel meer belangstelling dan doorgaans het geval is De 4 pet obligatiën worden geregeld in een open hoek verhandeld iNadat deze papieren onmiddellijk na _ de aankondiging van de Rijksconversie-leening plotseling naar beneden gingen zyn zij geleidellik aan weer naar boven gegaan en zii stegen aan het einde van de ach ter ons liggende week tot 101 pet Dit vormt een vrij goede aanwijzing voor het resultaat dezer leening Waar de rentevoet zich dan ook in een dalende lijn blijft bewegen Uidt het vrijwel geen twijfel of deze monster conversieleening-operatie zal met succes wor den bekroond De hoeveelheid middelen die hier te lande braak ligt ia dan ook ongekend groot ' en hoe meer contante middelen in het bezit van het publiek raken hoe meer de beleggers er toe zullen overgaan eieren voor hun geld te kiezen d.w.z genoegen te nemen met de matige rentevergoeding die op het oogenblik te verkrijgen is Er is bij meer dan een ge legenheid reeds op gewezen dat op het oogenblik het beleggende publiek de dupe van de huidige verhou dingen op geld - en beleggmgsmarkt zijn Het is nog niet zoo heel lang geeledeo dat van in prima obligatiën gestoken geld gemakkelijk een rente vergoeding van 4 a 4^4 pct kon worden verkregen Verleden jaar is men zich vertrouwd gaan maken met obligatiën met een rentetype van SVa pet en thans zal men langzamerhand wel genoegen moeten nemen met papiere die niet meer dan 3 pet afwerpen Vrijwel alle 3 % pct leeningen welke verleden jaar hier te lande zijn aangegaan Icunnen te allen tyde vervroegd woi'den afgelost Men behoeft er niet aan te twijfelen of indien de staats conversieleening een maal achter den rug is de Ncderlandsche gemeenten en provinciën eveneeens pogingen in het werk zul len stellen om hun rentelasten voortspruitende uit hun obligatieleeningen te doen verminderen De effectenbeurs had bij de aanvang van de nieuwe week een onbelangwekkerid voorkomen De handel had hoegenaamd geen uitbreiding ondergaan En de koer sen verschilden over het algemeen maar weinig bij die van den vorigen beursdag Onder beurstijd werden voorts geen schommelingen van beteekenis meege maakt Op de beleggingsafdeeling echter ging het wederom levendig toe in de 4 procent obligatiën Ne derland die zich bewogen tusscheen lOO'i^s en 101 pro cent Integralen waren vast gestemd en liepen ver der naar boven zoodat zij tot 84','j procent werden ver handel Ook dee S ^^ proceent obligatiën Nederland waren goed gedisponeerd Daarentegen werden de 3 procent obligatiën 1937 een kleinigheid lager geno teerd Ook de oude 3 procent obligatiën kwamen iets lager te liggen waarbij in aamerking moet worden genomen dat deze papieren onlangs boven pari kwa men tengevolge van vraag voor buitenlandsche maar in het bijzonder Fransche rekening die thans geheel is verdwenen Provinciale en gemeentelijke obligatiën bleven meerendeels op peil Van de Fransche fondsen waren de spoorwegobligatiën aan den gedrukten kant Fransche renten waren vrijwel onveranderd Brazilia nen waren goed prijshoudend evenals Argentijnsche Cedula's Op de locale aandeelenmarkt werd nogal wat be weging veroorzaakt door de Pokkeraandeelen die na enkele procenten boven het vorige slot te zijn ingezet in een stiel tempo naar beneden liepen en op 270 pro cent kwamen waarna een klein herstel viel waar te nemen Unilever's waren eenigs^in,s aangeboden en werden mistdien lager genoteerd De Philips aandee len waren prijshoudend In suikerfondsen ging vrij wel niets om doch dit verhinderde niet dat H.V.A ' iets lager kwamen te liggen De scheepvaartmarkt was stil en zonder koersvariaties van beteekenis Tabak ken bewogen zich op den achtergrond Deli Batavia '» waren vast gestemd De rubbermarkt had een stil verloop Amsterdam rubbers waren weinig veranderd De incouranten hadden een onregelmatig verloop Het wachten is op de beslissing van de Internationale Rubber Regelingscommissie inzake het restrictieper centage Van de petroleumfondsen konden Koninklij ken zich gemakkelijk handhaven De omzetten waren klein De 4 procent obligatiën Koninklijken werden tegen 200 % procent verhandeld Amerikaansche waar den hadden een rustig voorkomen De stemming was prijshoudend de koersen verschilden niet veel bij die van Zaterdag Prolongatie % procent ^^^^ CITY-THEATER Voorstraat „ feonlngii ^ Victoria " Anna Neagle Adolph Wohl brück Geprolongeerd REMBRANDT-THEATER Oude Gracht „ Het leven van Emile Zola Paul Muni VREEBURG-BIOSCOOP „ De kampioen " Joe E Brown PALACE-THEATER Vreeburg 12—6 Reprise „ Bengaalsche Lanciers " — „ Vlam men " — „ Een lastige valstrik " SCALA Potterstraat „ De model echtge noot " Heinz Rühmann Geprolongeerd OLYMPIA-BIOSCOOP Amsterdamsche straatweg „ De millioenen erfenis " — „ De mysterie ranch " FLORA-THEATER Oude Gr „ Spaan sche aarde " Joris Ivens FIGI ZEIST „ Shall we Dance " — „ Car roussel " — „ De gevangene van Feng-Wu " N.V ' S-GRAVENHAAGSCH.E CREDIETVER EN DEPOSITOKAS In de buitengewone algemeene vengadering van aandeelhouders van de N.V de ' s-Gravenhaagsche Credietvereeniging en Depositokas te ' s Graven-hage werd ter voorziening in dé vacature ont staan door het overlijden van den heer E J A Bouscholte tot commissaris der vennootschap gekozen de heer G J van Gendt notaris te ' s-Gravenhage Winst en Dividend UTRECHT 24 Jan — De navolgende winsten en of dividennden zijn reeds vastgesteld of werden aangekondigd Alg Industrieele Mijnbouw en Exploitatie Mfl ' vastgesteld int dtv 3 pet Cultuur Mij „ Lindang Lari " vastgesteld ind div 4 pot Gevonden Een reclameboek met foto's leesboek stuk groen linnen boodschappentasch schooltasoh met zwampak accu stormlantaarn pr dameskousen bel merk in etui R.K gebedentioekje actetasch inh portera bonboekje handschoenen enz Gevon den 21 dezer een zweep in Tuindorp ketting met slot gleufhoed handbesohermer rozenkrans auto-crick kosteloos bel merk nikkelen horloge kerkboekje eenige sleutels bandschoenen cein tuurs drie portemonnaie's zilveren vulpotlood een heeren rijwiel ongemerkt II Afd heerenrijwiel merk „ Tigre Sycle " II Afd heerenrijwdel Hoofd bureau damesrijwiel ongemerkt Hoofbureau da mesrywiel merk „ Diamond-cycle " Hoofdbureau Aangeloopen een zwart hondje met bruine pooten Een bruin hondje met tuigje om vrit met zwart hondje Een pr kinderwanten damesparapluie pr hand schoenen sleutel Rechthebbenden vervoegen zich op de werkda gen tusschen 13 en 16 uur a:an het Hoofdbureau van Poütie Catharijnekade Niet per telefoon Wisselkoersen lijst 1023 m z 23 Verkoop 72.35 6.00 Sü.36 8.97.'!.i 41.50 9.55 1.79 '/» 6.12 6.11 8.99 41.67 % 1.80>4 ' 100.5U 33.90 15.21 3.14 12.37 E2.00 11 % 11 % Inkoop 72.23 5.96 30.31 8.96 % 41.44 9.40 1.791/s ' 5.92 6.05 8.96 ilA2'.i 1.78 % 99.50 33.60 15.15 3.09 12.29 10 CHEQUE BERLIJN „ PARIJS „ BRUSSBU „ LONDEN „ ZWITSERLAND „ MILAAN CABLE NEW ÏORKDUITSOH BANKPAPIERFRANSCH „ BBLOISCH „ ENGELSCH „ ZWITSBRSCHAMERIKAANSCH „ INDIS'JH „ ITALIAANSCH „ OOSTENRIJKSCH „ GOUDEN PONDEN GOUDEN ÜOl LARS GOUDEN TIENTJES TOERISTENMARKEN CRBDIET SPERR-MARKEN EFFECTEN SPERR MARKEN Aanbesteding AMSTERDAM 24 Jan — Burgemeester en Wethouders van Amsterdam hebben heden aanbe steed het ophoogen van terreinen en het graven van kanaalgedeelten ten Westen van den Admiraal de Ruyterweg nabij de Zeven Provinciënstraat met bijbehoorende werken Er waren zeventien inschrijvingen De laagste inschrijfster was de N.V Bagger Mij Bos en Kaüs te Sliedrccht met ƒ 203.000 — MHJNBOUW INDUSTRIEELE ONDEBN DIVERSEN Amst Grondbr.b B ~- •— Gooisch Nat.-res 414 ~ — Nat Grondbezit ' 15 B — 100 Ned Groodbr.bank i % 101 101 Un St Leath Jn States Steel cv A 46/18 46 c.v A 421 433 ELECTR EN GAS MIJEN Button Mi le rubr id 2e rubr Boeton O.-Bbrneo My g O.-Borneo Mfl pr Singk Tin My Kans.C South cv.g A 614 6115 id cv.pr A 147/16 14i/ib Miss.Pac.R.Cy c.v.g A — 114 Id cv.pr A - Un Pac Rr c.v.g A 609/i6 60 TRAMWEGEN 196V4 1937/8 1(614 199 PETROLEUM Mad Stoomtram Mal Stoomtram Oost-Java st.-tram Sem.-Joana St.-tr Sem.-Oherib A A. A, A. A EC Ned Petr MÖ noOOnd A 3671/4 37814 Moeara En Ptr My A 4lL Tarak Petr My A 45214 ~ Z.-Perl Petr A pr.A ƒ — — Ph Oil & Tr Cy cv.A — _ 5V4 SVi 3834 — VOORLOOPIG GENOTEERD Int Nickel Cy cv A $ R II 365/8 ^» Studebaker Corp cv A $ R II 47/ij 43 ^ ACTIEVE FONDSEN Chem Fer du "¦ Mid cv.O B — 48S/8 At Top A H O 4 778/8 76 % C Pac le Ref H 4 - — " Kan.C.South le H 3 50 — Mias Kans Tex R Ad ] B 6 — I41/4Norf en West Gecons leHyp 4 — — South Pao g.O 4 — 43i/iSouth Pac R C le Ref Hyp 4 — 5714Can Pac id $ perp Cons 4 64 % 6414 Goolsche Tr.w O B — — NEDBRÉAN0Ï SCHEEPVAART A — 257 NIevelt Goudriaan Stv My „ de Maas '^ C.V A 120 122St Mfl Oostzee A — — Int Merc Mar c.v 10 A $ 31/i 31/4 STAATSLEENINGEN Nederl 1000 ' 31 101 101 101 101 101 4 4 4 4 4 3V4 8 3 3 101 10 L lUl lUL 101 FREMIELEENXNGEN td id. td. Id f 1000 le L ' 33 f 1000 2e L ' 83 ƒ 1000 ' 34 ƒ 1000'36 19 SUIKER Krian Sulkerfabr A $ Pag Cult My A Sufiter Cult My A irencïsb Tab My A 3esoekI Tabak Mr A Soekow Landb My A A'dam 1874 t 100 3 — 140 id f 1000 3 — id Olp Ig t 100 3 — 122 VVitte Kruis 1888 88 België Antw 1887 S'i IO21/4 IO21/4 id 1903 3 — - SUIKER Cult My d Vorst g A — — td winst A — Hd Ver A'dam A 45214 45114 lav Cult My A 168 16S N.-I Suiker Unie A 138 13S TABAK Dell Bat MH A 242 249 Deli My ƒ 1000 cv.A 300 m Senembah My A 29814 - -^ SPOORWEGEN Wilson & Co c.v A a Bait & Ohio cv A $ Chic Mllw cv 10 A $ td cv pr A ilmols Centr c.v A $ Miss Kanss & Tex c.v 10 A $ N.-York Centr cv.A $ N.-York Ontario & West A Pensylvanlon Railr 10 è $ 50 cv A South Pac Comp cv.g A Id Railway orig.g A Wab Railw c.v.g A Can Pac cv A $ RUBBER A'dam Rub C ƒ 1000 A — 661/8 IOS34 104 996/8 S9 % 97l „ 9(1/4 10113 / 986/8 SSl'a 841/3 847/8 8414 1023/(6 84IS / 1983/8 - £ 7 % 9S7/1B S03/1B 3,S|8 841/s S4l,s 78/4 73V4 4U/3 41 314 Sl/S 911 Obl Cert V Obl Id ƒ lUOO ' 36 td J1000'37 Cert Grootboek Obllg id. Id. .naie ƒ 1000'35 Id ƒ 1000'37 Id ƒ 1000'87 A Dultschl.O f 1000 ' SO 6M td met verkt ' SO 514 Engeland £ 60—200 4 td £ 50-200 3H Frankryk 1932 414 Chic Milw Adj B B 13414 13514 12114 I2ÜI4 3 2 % 3 ^ S VOORLOOPIG GENOTEERDE FONDSEN FrankrHk 1924 ' 7 _ » Nw In H Bank P S — THEE imst ' iiiee C My A,Banj Thee en Bubb A.Rongga Landb My A.•Sedep Cult My A Stud Cult My A BUITENLAND BELGIB Belgia £ ObUg ' SS a 73 73 BULGARIJB Jabaksleenlog 1902 b 87/ib lik goïjelleening 1904 6 - — Goud Obl 1807 4 ^' _ — DENEMARÏCEN B"i»enl 1925 $ 1000 5H — ld Obl 1928 6 1021/4 1021/4 '^" i'i'SCHLAND Dultschl £ 100 O 3234 S'i6h 19118 1931a 337 338 17214 17214 DIVERSEN Blauwh.-Vrlessev A 5214 50 Houthandel Alberts A Si634 9634 Houth Jongeneel A 88 89 Houth Will Pont g A 63 S3 id pr A 101 10184 Maxw Land Gr A — - Muller & Co W.H A — 143 N My V Havenw A — J9 Zeehaven Sabang f 1000 cv.A — — Kreuger & Toll A — — Peruv Corp o.v.A li/g li|j td cv.pr A 45/is 47/11 Sears Roeb cv.g A $ 4714 465/3 AANDEELEN ENZ BANK - EN CRED INST Kolon Bank A 135i4 1355/a N.-I Hand.b f 1000 A 13i)34 1391 » Ned Hand My IflOOO CV.A 167 158 »/ Id Kesc A _ _ '* INDUSTRIEELE ONDEKN Alg Kunstz Onto A 4114 41V Berkel'a Pat A 6414 Calve Delft O.V A 9414 95 Centr Suiker My A 141 143 N.Ford Aut My A 2797/8 2791/8 Phil uioeit.f G.B V A 314 31 / Id Pr W A 188 189 Unilever A 16Ü 16(i/s Am Car & F o,v A $ 1814 J814Am Bnka cv A 25 24i/$Anao Copp cv A 23 % 243/ib Bethl Steel cv.lO A $ 4474 46 % general Motor cv A 66/8 ^ 6 % Kennec C cv 5-10 A 2S3/ia 28 North Am Aviat cv A R U 75/18 7i4 North Am Rayon A cv A $ 16 15!^Rep Steel cv A $ 1414 1 % 163/8 161/18 147/18 1414 M/I8 91 * 13/4 113/1 57/16 684 ' 22214 22314 ISO 180 149 148 1401/4 141 178 176 80 82 148 144 14414 14314 69 % 69l4 Band Rubb MH Deli-Bat Rub My Hes Rubb My Ind Kub Comp üend Lemboe Kub Majangl Ver O Java Bubb My INDUSTRIEELE ONDERN Alg Norit My g.A 325 — Batavia Marg F A 85 S3 ¦ iergb's Fabr cv.A — 27Si;j id pret wlnstd Aand A f 1000 — — ld B f 1000 142l / 148 lart - en Pap.fabr W A Scholten A II614 — Gouda St fabr A.F — — SPOORWEGEN Dell Spoorw MM A 120 N.-l Spoorw My A 9714 Oostkust 1 1000 cv A 121 9?6/8 pr A 144 14H3/4 Atch Top cv.g A 2814 17 % Ches en Ohio cv.A 268 / 26i»/i«Chic R lsl en ™ " Pac cv.g A ~- Erla Sp.w My g.A 2 % 2 % H'dam Tapanoeli Sal Plant Cult Serbadiadi " Sum.-Rub SilauSum Rub.My Ver Ind Cull Ond Wal Sum Rub My Zuid-Preanger Nat My d Belg Spoorw 10914 10714 93 921a 168 I6614 13014 ISlVt 96 3 % 3ila 1601 /» 1001/4 cv.A Int Rubber I \ NS STRWEC 29 2062 St kalveren 4 583 var Se kw 66 50—54 ' end gew 60 55 ct f 32 26 22 2e kw iets kor - prima koe aanvoer 30 schapen handel chapen voor handel 2.25—2.50 rsche bonte Eigenhei-ingen 1.50 Beveian ronde zand kilo Aan f schoon Q5~ vu—.c 1300 kilo handel to ^ beiitaande prSJ te beflltt - ¦ warStt zen Ie kw kilo slacht 48 vette kilo levend 43 schapen kilo TI TO per kilo aarden f 100 wagons ge aanvoer han -^ constante kalveren, prijzeti hoog handel on voer stugge aanvoer, prijzen ¦ en Zeeuw - Bevelan - 25 Zeeuw - oters l.TO — au we 2.50 — Bevelanders ïsche Borgers iesche red - Friesche in - 3.20—3.50 per H.Li EN is op 61 - overleden der hoofd ingenieur in De overledene Nassau CLEARING - Koersen voor verplichtin-Lires f 9.50 ^ - 431/2 nogr toege - 780 m.m sies neemt in diepte a volgende secundaire aan krachtigen het Wes - n ook uit en be - aperatuur overal " oeden aan de Oostelijke - West In en Zvifitser - plaatselijk mist Duitschland - Noorwegen met tem " Na tijde - wind is weer verwachten ^ Toulouse Ingö v.m 2.014 v.m 10.56 Il de posten Wéest op uw Stoomvaartlijnen AQENDA BREDA KNSM 21 Jan van Curasao te Liver pool — DAMSTERDIJK HAL K'dam-Pacifickust 21 Jan van Londen uitgekl — LOCHMONAR HAL)Pacifickust R'dam 19 Jan van Bellingham — MAPIA(JNYL New York-Java 21 Jan van Belawan — POELAU TBLLO Nederl thuisreis 21 Jan vanSingapore — ROTTERDAM HAL 20 Jan van King ston n Port au Prince — TELAMON KNSM Am - sterdam West Ii,dië p 21 Jan Dungeness — VEEN DAM HAL 20 Jan van New Orleans te Cristobal ALCHIBA H.W.Afr.L thuisreis vertrekt verm 27 Jan van Dakar — ALCYONE R.Z.Am.L thuis reis 21 Jan 9.58 100 m Z.W van Niton — ALGORAB H.Afr.L thuisreis 20 Jan van Zanzibar — BIN NENDIJK HAL R'dam-Havana 20 Jan 16.18 25 m Z van Niton — BODEGRAVEN KNSM 20 Jan van Curasao te Cristobal — BONTEKOE Paket 21 Jan yan East Londen n Kaapstad — BOSCHDIJK HAL New Orleans Londen-R'dam 20 Jan 18.14 590 m Z.W - y Land's End — DEUCALION Oceaan Japan-Rot terdam 22 Jan van Port Said — EBMLAND H Lloyd thuisreis 20 Jan van Buenos Aires — HOUT MAN Paket 21 Jan van Kohsichang naar Kaap stad — JAGERSFONTEIN H.Afr.L uitreis 21 Jan te Kaapstad — PALEMBANG JNYL 20 Jan v Jacakso'nville n Havana — SWARTENHONDT Pa llet 20 Jan van Wellington naar Sydney — TIRA DBNTES HAL R'dam-New York 21 Jan 11.02 600 m W van Valentia — ZAANLAND H.Lloyd thuisreis 20 Jan van Bahia ACHILLES KNSM Lissabon A'dam p 22 Jan 2 Jiur Finisterre — AGAMEMNON KNSM 21 Jan v Livorno naar Genua — ALKMAAR KNSM 18 Jan van Arica naar MoUendo — AMSTELKERK H.Afr Jj 22 Jan nam v Amsterdam naar Hamburg — ARIADNE KNSM 21 Jan van Kopenhagen naar Amsterdam — AURORA KNSM 21 Jan van Rot terdam naar Malta — BEBMSTBRDIJK HAL 22 Jan van Baltimore te Roterdam — BENNBKOM CKNSM 21 Jan 19 u van Amsterdam te Hamburg BLOEMFONTEIN H.Afr.L 22 Jan 18 uur v Ham burg naar Amsterdam — BOISSEVAIN Paket Am sterdam-Batavia 22 Jan v.m te Kaapstad — CA THARINA 22 Jan van Londen te Antwerpen — COLOMBIA vKNSM 18 Jan van Amsterdam te Bar bados — EUTERPE KNSM 21 Jan van Bordeaux naar La Pallice — HEEMSKERK H.Afr.L 22 Jan van Duinkerken te Antwerpen — HERCULES KN SM 21 Jan van Cavalla naar Limni — HERMES KNSM 21 Jan van Catacolo naar Rotterdam — trOHAN DB V7ITT Nederl thuisreis 22 Jan van Port Said — MEROPE KNSM 21 Jan van Rotter dam naar Tanger — ODYSSEUS KNSM 21 Jan v Pasajes naar Bilbao — ORESTES KNSM 21 Jan van Cristobal te Callao — SPRINGFONTEIN H Afr.L 22 Jan nam van Rotterdam naar Hamburg 1 — VENUS KNSM 21 Jan van Susak n Bari — VESTA KNSM 22 Jan van Amsterdam te Rot terdam — ZUIDBRKERK HOAL 22 Jan van Rot terdam te Antwerpen ALBIREO R.Z.Am.L 22 Jan van Rotterdam n Buenos Aires — BUITENZORG R.Lloyd thuisreis pass 22 Jan Finisterre — CALCHAS Oc 22 Jan van Rotterdam na Hamburg — BDAM HAL 22 Jan van Rotterdam n New York — MELISKERK H Austr.L uitreis 22 Jan te Algiers — VENEZUELA KNSM 22 Jan van Amsterdam n West-Indië ALCYONE R.Z.Am.L 22 Jan nam van Buenos Aires te Rotterdam verw — ALWAKI R.Z.Am.L thuisreis 21 Jan te Santos — BLITAR R.Lloyd 22 Jan van Rotterdam te Hamburg — BRASTAGI(R.Lloyd uitreis p 22 Jan Dover — DRECHTDIJK(HAL 20 Jan van Rotterdam te San Francisco — HEBE KNSM 21 Jan 20 uur van Amsterdam te Bremen — KEDOE R.Lloyd uitreis p 21 JanuariOuessanta — KBRTOSONO JNYL 22 Jan van Newyork te Batavia — KOTA PINANG JNYL Bata yia-New York 22 Jan van Singapore — OBERON(KNSM 21 Jan van Izmir te Istanboel — MARS(KNSM 22 Jan van Amsterdam naar Hambuhrg — NEREUS KNSM 21 Jan van Amsterdam n Kopen hagen — PATROCLUS Oceaan Japan-R'dam 21 Jan van Penang — PLUTO KNSM A'dam Kopen-hagen p 21 Jan 10.30 Holtenau — STATENDAM(HAL 22 Jan van New York naar West Indië — TEUCBB Oceaan R'dam-Japan 22 Jan van Sin gapore Burgerlijke Stand GEBOREN — 19 Jan Willem Thomas z van J.,W de Lang en E C Wiekenkamp — 20 Jan Johannes Herraanus Maria z van H Leerentveld en J M Pothuizen Helena Maria d van G A T Klören en A H R Mooij Corry d van P W Passchier en C Freen — 21 Jan Willem Hen drik z van H W Mulder en J L v d Wetering Hendrik Bernhard z van C Mesu en F v Leus den Gerardus Cornehs Vincentius z van C W J Goes en A Vu-ing — 22 Jan Joost z van J ^^ d Kooij en Th v d Pol ¦ OVERLEDEN — 21 Jan Alexander Johannes V d Linden 55 j Vossegatschelaan llbis Isabel le Johanna Kipp 86 j Rembrandtkade 52 II — 22 Jan Maria Petronella v Beek 52 j Mariaplaats 45bis Helena Alberdina Simons wed van L H F J Meuning 89 j Leidscheweg 71 Cors v Rees 86 j Oudegracht 99 Te veilen Vrijdag 28 Jan nam half twee in het Notarishuis Achter St Pieter ten overstaan van Notaris F W Swane bij toeslag Winkel-woonhuis a d Willèmatraat no 52 Notaris Mr Th Snellen 5 huizen met afz bo venhuis a d Sumatrastraat Nos 17 19 21 23 eo 25 met bisnrs 2 Huizen a d Bomeostraat Nos 18 en 20 met bisnrs Koersen van de Amsterdamsche Beurs OBIIG/.TIES STAAISLEENINGEN HYPOTHEEKBANKEN MEXICO S Amst Hyp B P 4 imu td 3H 1001/3 Fr.-Gr Hyp B P 4 — id Ser P ld P 4 ~ ld 1/1-1/7 P 3H ~ tïron Hyp B P 4 — Holl Hyp B P 4 Hyp.B V Red s.K 4 1003/4 Insul Hyp B P 4 1001/4 Mij.v H Cr in N P 4 ^ _ Atgest $ 100-1000 B ld Buitenl 1899 Afgest £ 20-100 S ld Binnl schuld Afgest $ 100-1000 8 Mll/8 dRAZILIB BrazlIiS 1895 6 lOljig lOóJg td Funding Ine 1898 £ 20-100 B 33 33 % ld Funding Ing 1914 £ 20-100 6 24 23 10 1888 4V5 9 9 id 1889 4 9 9 id 1910 £ 500-1000 4 — — Kto de Janeiro 1905 5 — •" sao Paulo 1921 8 — 17 Dom Republ 1S28 BH — 401/2 PBUV EN GEM LEENINGEN Vorig Heden lOlS/4 100.?ii 100S(4 IW4 lOO-IJi lOO-II 1003/4 lOOl/j 1003/4 l0;3/4 100 % 1(03/4 1003/4 10U.Ha 10J3/4 IOO8/4 IOW/4 100 % lOOS/4 l0ü3/4 lOUy 1015/8 lOlSh 99%e S ""» 100 9913 NederL f 100 " 31 ld • - - ld td. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld, ld. ld. ld P m 100V4 Nat Hyp B Ned Hyp Bank t 500 ' 31 4 f 100 - 33 4 f BOO 83 2e Ig S3 ƒ 100 i 4 2elg.'SStaOO 4 • 84 t 100 i ¦ 84 f 600 * • 86 t 100 i • 36 t 6U0 4 • 36 f 100 3 • 36 f 500 3 • 37 t 100 S • 37 f 800 8 - INUIBS aië t 100 ' 85 t KM ' 36 3 R f m - 87 3 ƒ BOO ' 37 » ƒ 100 ' 87 A R ƒ 500 ' 87 A » lOOS/lB lOlVj 1006/a lOü ' veendam P 4 10I1/4ld Serie C S15 lOff » Noordw Hyp B P 4 — IOIV4 Oost Hyp B ld vertls Hyp B P Rott Hyp B P id P td P Utr Hyp Bank vVestl Hyp B P Id Zeeuw Hyp B P id P Holl Canada Hy.gl Ned Oostfrlesche Hyp Bank P Nwe Ned Am Hyp Bank P N West and Pao P B — i % — iVi — B — 4 '/ 111 3 % 991/4 4 lOOl/g k '^' — 3 % 10014 275k 101 i)9V4 1*1,5 Amsterdam 1930 id 1984 4 ld 1936 3 ^ id Ie mg 1937 3 % Apeldoorn Ie I 1937 SV Baarn 1931 4 Deventer 1920 6 iSindlioven 1933 3U Jeidcrl Ie Ing 1935 3 ^ ld 193S 8H Joes 1930 4 ' s-Gravenftage 1921 6 td 1989 SM td 1986 3 % id 1987 X S ^ Gem Groningen ' 36 3 % Helmond 193 ' 8 % Hilversum 1937 Sti Lieeuwarden 1921 4U ld 1937 S % Rotterdam 1936-'37 4 ld Ie en 3e Ig ' 37 ü '^ i'ilburg 1937 3'4 ütrecnt l^r ' 37 3^4 Kopenhagen 1926 5 td £ 100 1901 4 id £ 20-100 ' lO-'ll 4 I0t6/1B — 1015/16 IOIV4 ld ld. ld id ld 100 lOOU » 276/s 3 % — — 986,!8 998|8 4U 83 % 34 S3V4 le Ned Scheeps - 1021/4 1021/4 - irevj iÓ2 — 1ÓÏ % ^ - 10214102134 1008/4 _ 103 — ^ ÏSV4 996/8 99 % verbandMy P 4Va ' — INDUSTRIEELE ONDEBN Fr.-Gron Beetw.a.f B -• ^ K Ned Papierf O B — — Lever's ZeepMU ' 34 4 ^ 106 % 108 Rh Elbe Un O 7 — — Ver Stabl.w o 7 <— — 19 21 % 19V4 22 ld m ' ket.vkl.'o 7 DUITSCHLAND iierlun B.II 1925 6 » GAS EN ELECTB Utr Waterl O B — PORTUGAL Ie Serie Afgest Berl St El W ' 26 6 ^ _ 43 8 — Jit Sv Cy p ' 66 O B __ 417/8 MOORWEGEN Jhrlstlanla 14 leenscb Rtlkswon fond » 1927 O 0 — — it Sv Cy p • S8 O B 419/^3 — TSJBCHü-SLOWAKIJB!Obllg 8 7634 _ 4H — — ' Jona Beige O 6 _ 7514 Nw Sork Teleph $ Bubr 2 O m _ — ZWITSERLAND Rubr a 1927 Rh Westf Bl ' 27 O 6 — 103ii > 4H — — L Steenk MH Bat Petr Mtj BANE - EN OBED INST O 4 1038/8 1071/8 O m 1076/8 — lank V Ned Gem Id lelng'tn 8 % — — Id 2elng'37 S % 101 % lOlT/u leut Renten b ' 23 7 __ — mt Merc Mar Ver Duit St.Ig O 7 — — 1 S.F.G O 6 JAPAN 8 hg $ HHI-KKIt 24 6M JiBp Loan Zen 500-1000 B Ksi SCHEEPVAART MIJEN Goed jaar voor Holland Amerika-lijn In het jaarverslag van de Holland Amerika Lyn over 1937 wordt medegedeeld dat het jaar een gunstig verloop heeft gehad De wuist - en verlies rekening sluit met een voordeelig saldo van 6.643.388 gulden tegen het vorige jaar 2.632.274 gulden Van de winst-berekening is op de vloot afgeschreven 2.272.020 gulden Met hét oog op bij zondere omstandigheden is de reserve diverse be lastingen met f 1.701.367,082 gulden verhoogd Er kan een dividend worden uitgekeerd van vijf pro cent vorig jaar 3 procent Op 15 Dec j.l is de stichting pensioenfonds der Holland Amerika Lijn in het leven geroepen be oogende de verzekering van een ouderdomspen sioen Per 31 Dec is in totaal 900.000 gulden aan de stichting betaald De vooruitzichten voor de al lernaaste toekomst laten zich volgens het verslag niet ongunstig aanzien Ned Ver van Obligatiehouders in afgeloopen jaar In de jaarlijksche algemeene vergadering der Ned Ver van obligatiehouders heeft het bestuur medegedeeld dat in 1937 de vereeniging in het be lang van houders van obligaties in verschillende leeningen zoowel als op aandeelhoudersvergaderin gen heeft geageerd zoo o.a aandeelhouders ver gadering Handelsmij R S Stokvis en Zonen Cha motte fabrieken Geldermalsen ¦ Obligatieleening St Michael Klausenburg solidatas enz Inzake Duitsche leeningen in het algemeen werd veel werk verricht door het hoofdbestuurslid den heer Am Verhagen Uitgebreide briefwisselingen inzake verschillende kerkelijke en andere leeningen werden met minder en meer succes gevoerd Betreffende verschillende Hongaarsche leeningen werden in het afgeloopen jaar lange besprekingen gevoerd met de directieleden van de Nationale Bank te Budapest en kerkelijke en regeeringsauto riteiten in Hongarije o.a betreffende de leeningen Godd Heiland Ursulinen Dombovar Notre Dame HoU Hong Bad - en terrein expl Mij enz GUNNING AMERSFOORT 24 Jan — Architect Klijnstra heeft het verbouwen van het Broederschapshuis te Bilthoven opgedragen aan het aannemersbedrijf Hertzinger en Schimmel alhier 476e STAATSLOTERIJ Niet officieel 5de Klasse 5de LQst ^^ king Tan Maa.ndag 24 Janaarl 193S HOOGE PRIJZEN '/ 5000 — 16612 f 2000 — 6742 ƒ 1000 — 503 3694 6594 16998 ƒ 400 — 4456 5168 10413 f 200 — 17878 ƒ 100 — 79 1748 4646 4738 7425 10380 11613 13203 13304 14307 14420 14825 17563 18177 18715 19470 20040 Prijïen van ƒ 70 — 35 157 169 337 428 449 455 507 569 674 760 983 1019 1038 1047 1052 1060 1096 1109 1141 1369 1486 1613 1679 1777 2021 2147 2294 2445 2535 2736 2754 2757 2760 2833 2944 3032 3169 3259 3270 3280 3360 3468 3496 3515 3522 3600 3646 3649 3660 3916 4150 4218 4238 4292 4317 4385 4412 4731 4739 4876 4911 4928 4945 4949 5032 5056 5260 5347 5447 5648 6673 5759 6838 5S37 6126 6188 6297 6383 6526 6554 6617 6641 6782 6807 6949 7109 7287 7325 7332 7365 7432 7516 7628 7781 7984 8006 8111 8252 8285 8303 8395 8406 8415 8555 8771 8832 8856 9135 9269 9392 9488 9556 9700 9854 9912 10036 10273 10296 10358 10366 10378 10421 10441 10757 10804 10808 11016 11132 11169 11334 11367 11421 11494 11793 11835 11862 11916 11991 12014 12086 12189 12427 12451 12542 12621 12724 12727 12842 12966 12979 13094 13108 13131 13134 13172 13233 13374 13377 13391 13470 13485 13665 13678 13766 13888 13967 14033 14049 14106 14334 14348 14546 14669 14711 14791 14803 14944 14968 15004 15228 15241 15312 15319 15366 15405 15496 15601 15675 15720 15868 15926 15927 15936 15978 16037 16127 16292 16449 ii 16465 16652 16762 16798 16813 16893 16901 16906 17238 17256 17369 17596 17606 17799 17890 18007 18130 18194 18215 18635 18689 18726 18824 19148 19198 19209 19232 19362 19365 19604.19649 19802 19827 19830 19855 19985 20114 20131 20220 20278 20337 20392 20507 20555 20739 20764 20772 20841 20977 149 160 Gruyter en Z.A pr A.id B.W pr.A 65 216 i6514 l-S - ü 14i 141 141 33314 Heemaf A 4 269 1244 bS 160 Holl Melkfabr A Holl Beton Mij A SPOORWEGEN Holl Dr en Kabelf A Holl Kunstz Ind A Intern Viscose Cy A Jurgens fabr pr.A A Jurgens fabp 7001-31220 P W A Jurgens pr C w A 33314 K Ned Zoutind K Broc en St Lyempf Leeuw 52314 SOI4 225 IJs - en Melkf N Gist en Spirit.f Ned Kabelfabr N Scheepsb Mil 81 22414 "-" ~ i Rott Dr.dok Mij K Mt Schelde id Nat Bez A 56 SSf / Scholten Aard m f A — St.spinn Spanjaard A 74 76 Stork & Co A 6484 65 Twynstra Ollef pr A 14U 142 Utr Asphaltfabr g A 6II4 52 id pr w A 76 77 Ver Blikfabr A 1975/8 [- 00 Ver Chem fabr A 88 8814.'"er Paplerfabr V Gelder g A 1177/8 113 12214 12214 54 — 4'.:3/4 _ 140 137 1465/8 1461/8 2 % 213/ie 1(3/4 175/8 377/18 3?la 42114 « Vi Ver N Rub Fabr A Ver Touwfabr A Werkspoor Serie A A West Suik Baf A Wilton-Feyenoord g A Am Can Cy c.v.g A Am Hide and Leath c.v A $ Id c.vj)r A $ R II A Sm & Ref o.v.lOA $ Chrysler Corp 611 / o.v.10 A $ R H Con Linoleum Un A Parb.ind I G c.v A Fisk Rub C cv.A $ Gen Cig Cy cv.A $ Ougrèe Marihaye 84 50 88 761 * 60/(9 6 % 841/j 84 S A d ^ A t Sep Aktiebolagot A.St Brands cv.lOA $ Un St Steel cv.Pr $ Wintershall A Zweedsohe Luclf A 663/4 BLECTR GAS ENZ 16114 1081 » 134 % 1093/4 162'/8 16114 109 13634 110 16'.3/4 108 149 % urn Al N Ind EI My A — I Id Nat Bezit A 335 3351 * Ned Ind Gas My A 253 255 Id Nat Bezit A 253 265 I'wentsch Uentr 1413i St V Bl Str A — — Ass Gas en Bl Mtj cv.A A — i HANDELSUNDERNEAQNGEN Banda Cred & HaBd.ver g A Borneo Sum H My A Deli Atjeh H MM A laad Mil Guntzel & Schumauiier A In.Cr & H Ver Rott A Linde & Teves en Stokvis & Z A.Ned Wol My A 187 148 100 ^^¦ s - 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 226 Maandag 24 Januari I93S Gevr BEKWAME en AAN KOMENDE MACHINESTIKSTERS HANDWERKSTERS en LEERLINGEN Aanm dagel de Vries en Su san Korte Viestr 3bis ing hek BIJ GEBLEKEN GE SCHIKTHEID HOOG LOON Gevraagd tödens de Jaarbeurs van 15 tot 24 Maart e.k een of meerdere VERKOOPERS goed bekend met het kachel vak Brieven N.V Tiger Han del Mij Arnhem Roermonds plein 16 De Heer en Mevrouw DE VRIES-HELLEMAR geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon Cornells Adriaan utrecht 23 Jan 1938 Heerenstraat 41 Heden overleed tot onze groote droefheid na een korte ongesteldheid zacht en kalm onze beste Man en Huisvriend de Heer HENDRIK PAUW in den ouderdom van bij na 73 jaren H PAUW-Pannekoek K DE BOER Utrecht 23 Jan 1938 Leidschekade 13B Geen rouwbezoek Geen bloemen De begrafenis zal plaats hebben op de Tweede Al gemeene Begraafplaats Woensdag 26 Januari a.s vertrek van het sterfhuis ' s morgens kwart voor elf uur Algemeene kennisgeving Heden overleed tot onze groote droefheid na een korte ongesteldheid zacht en kalm onze beste Oom de Heer HENDRIK PAUW in den ouderdom van bij na 73 jaar M MING M E MING-Pietersen RIE en WIM 1938 Utrecht 23 Jan Biltstraat 77 Heden overleed plotseling onze beste Broeder Be huwdbroeder en Oom de Heer Willem Johannes ENSIE in den ouderdom van 57 jaren Den Haag A C DE LINT-Ensie C DE LINT Utrecht C A J ENSIE J F ENSIE Amsterdam J D ENSIE A A ENSIE - Edelkoort Neven en Nichten Utrecht 23 Jan 1938 Prinsenstraat 17 IJever geen bezoek De begrafenis zal plaats hebben op de Eerste Alge meene Begraafplaats Don derdag 27 Januari a.s vertrek van het sterfhuis ' s morgens elf uur Eenlge en algemeene kennisgeving Gi^snbare Vrijwillige VERKOOPING WEGENS STERFGEVAL Op Vrydag 38 Januari 1938 fles n.m te half twee in het No tarishuis Achter St Pieter te Utrecht zullen PUBUBK WORDEN VERKOCHT De zeven goed onderhouden WOONHUIZEN met erven en afzonderlijke bo venwoningen staande en lig gende te Utrecht aan de Su matrastraat nos 17 en 17bis 19 en 19bis 21 en 21bis 23 en 23bis en 25 en 25bis en aan de Bomeostraat nos 18 en 18bis en 20 en 20bis deels verhuurd voor f 48 — per week en deels onverhuurd Grondl f 152.98 Straatl f 84 — Waterl f 109.20 Bezichtiging Dinsdag en Don derdag van 2—4 uur Aanvaarding en betaling 11 Maart 1938 Breeder bij biljetten Meerdere inlichtingen bij de Notarissen Mr Th SNELLEN Muntstraat 4 te Utrecht en F A MINKEMA Oostdam 1 te Woerden Ook Advertenties zijn nieuws Te huur aan de Croeselaan modern BENEDENHUIS zonder sousterrein bevattende 4 kamers douchecel keuken kelder tuin met uitgang enz HUURPRIJS BILLIJK Brieven ond no 7216 bur des UTR SIED ORCHESX Woensdag 26 Januari T i v o 1 i - 8.15 uur Twaalfde ABONNEMENTSCONCERT Dirigent CARL SCHURiCHT Solist JEAN OELLERS viool Ouv Hebriden en Vioolconcert Mendelssohn Symphonie VI Pastorale Beethoven Abonjié's toeg op vertoon diploma Losse kaarten f2.50 en Logékaarten f2 — aan de avondkas voor het concert Uw sigac kant en Id.aai *.'' Hier is eindelijk de sigaar die kant en klaar is om te rooken De sigaar waaraan niets te knippen of te snijden valt De No Punio sigaren bieden U grooie vaoraee/en ^ geen punt afsnijden trekken zeer licht en ^ men voorkomt breuk GEOPEND CAFÉ DE EENSGEZINDHEID J.TH DE BAAR Minrebroederstraat il Heineken's Bieren MAATSCHAPPIJ biedt Heerenkleeding aan naar maat vanaf f 5 — per maand betere genre Vraagt inzage stalen coUectie Coupeurs bezoeken ü door geh land Br ond no 7333 bureau van dit blad Onze Oranje etalages zijn klaar Groote keuze Vitrages Kanten Picot's enz WONINGINRICHTING A Chr Grootvelt Amsterdamsche Straatweg no 197 en 414 hoogstens 20 woorden f 0.7S 3 achtereenvolgende plaat singen f 1.75 Elk woord meer 8 cent per plaatsing KLEINTJES SOESTDIJK Het liev'lingsoord Van Bernhard en Juliaant Daar weten wj voor U Oók iets geschikts te staan Onder rubriek Gebruikte Auto's S0 % extra KIPPEN Te koop wegens plaatsgebrek 6 mooie Barnevelder Hennen van 1937 aan de leg voor f 8.50 Juliana laan 251 Bilthoven 7338 Clinge D Huizen vanaf f 23 — p maand Vraagt gratis woninggids Auto beschikb Woningbur Eemland en Gooi van Weedestraat 6 Soestdijk Telef 2003 Te koop GRAHAM PAIGE 1930 5 pers 4 deurs,zond gebreken metnationaliteitsbewijs.Ook ruilen D HilgersAmst.str.weg 699B,)tel 19277 7391 Te koop RADIO JO DIELS Philips Erres Stan dardradio f 79 - v.aff 1 per week Stof zuigers f 29 - 75 et.per week Vakkundige reparatieinrich ting Mag Edison,Amsterd.str.weg 262 Tel 19498 7193 Te koop gevr 60 stuks rood wlt-blauw VLAGGEN met stok f 1 — perstuk Lang 1.50 M.breed 1.05 M tev.complete straatver siering met verlich ting en oranjedoekenTwijnstr 55 HaastUÜ 7244 De Directeur der Gemeente werken van Utrecht zal onder voorbehoud dat de voor de uit voering van de hieronder ge noemde werken noodige hoo gere goedkeuring later wordt verkregen op 8 Februari 1938 te 12 uur in het bureau Ach ter Clarenburg 12 openbaar OUU GOUD B5 Esmann Steen weg 8 naast de Buurkerk ontvangt U den hoogsten prijs Gouden tientjes f 12 6863 AANBESTEDEN Te koop wegens om - standigheden TIMMERBEDRIJF redelijk bestaan met werk in voorraad Br ond No 7134 bur van dit blad Kleine STRIJKERIJ of klantenwijk te koop gevraagd in de stad Utrecht Br on der No 7126 bur dez Wegens vertrek ter OVERNAME compleet ameuble ment bestaande uit2'clubs tafel 4 stoe len en bank in zeergoede staat voor bil lijken prijs Leliestr.No 46 7378 H.H KAPPERS Te koop in industrie plaats een Heeren salon voor f 875 — schitterende inventa ris pracht stand Voor energiek vakm goede toekomst Br ond No 7128 bur van dit blad TE KOOP gevraagd liefst van particulier een goed onderhouden hand naaimachine Br m prijsopgaaf ond no 7357 bureau dezer Het maken van overklui zingen over den Leidsche rijn met aansluitende kade muren en gewapend betoii beschoeüngen het verbree den van de brug over de Kruisvaart in den Leidsche weg Kazernebrug en het sloepen van de Dambrug benevens het uitvoeren van daarbij behoorende oprui mings - grond rioleerings - straat - en bekomende wer ken Werkfonds Bestek enz è f 2.50 verkrijg baar aan genoemd bureau en ten Stadhuize afd Nieuw-Ar chief TER OVERNAME aangeboden 2400 de laatste jaren versch bibliotheekboeken voorr wink goed en betimm D de Ree erkend Leesbi bliotheekhoud Vleu tenscheweg 134 7396 SNELWEGER 150 K.G te koop klokschaal wegende tot 150 K.G voor wasscherij-magazijn enz ' hoog 1.80 M prijs f 40 te zien Oudegracht 46bis 7364 AANBESTEDING Ik zou graag goed - koope SCHRIJFMACHINE hebben om in mijn onderhoud te voor zien mag ook de fect Br onder no 7372 bureau dezer Door den Architect A J KOEN Stationsweg 6c telef 202 postgiro 314607 te Maars sen zal op Vrijdag 4 Februari worden aanbesteed AUTOMOBIELEN te koop gevraagd v de sloop Onverschll Ug welk merk of jaartal D Hilgers Amst.str.weg 699B t.o Muiilck Keizer tel 19277 Utrecht Te koop TR^NSPORTFIEXS zo goed als nieuw f 25 F Goossens Rijwielhandel Boter str 12 b.d Lijnmarkt 7398 Ter overname aange boden ACCORDEON merk StaneUi 80 bassen 2 maanden gebruikt Br onder No 2355 buTi deaer Het bouwen van twee dubbele Woonhuizen te Maarssen Bestek en teekening verkrijg baar a f 3 — per post f 3.25 Rest op den dag der besteding f 1 — bij den architect voor aoemds ¦ - 34sta WETTIGE HACO-THESKINCE Se KLASSE Ie LIJST TBEKSme VAN MAANDAG 24 lANUABI 1938 HOOGE FBEMIËN ' f 1.500 — 2943 ƒ 1.000 — 488 663 4248 ƒ 400 — 883 12683 16266 17720 ƒ 200 — 10169 15978 17570 i 100 — 14 16015 16253 PBEMIËN VAN ' f 70 — 504 605 621 631 728 748 901 928 1212 1301 1467 1529 1543 1754 1911 2089 2234 2274 2297 2446 2564 2692 2731 2861 2901 3021 3027 3230 3381 3537 3631 3650 3685 4075 4100 4288 4290 4317 4325 4333 5143 6432 5464 5636 5648 5701 5849 5854 6025 6034 6051 6124 6219 6297 6332 6431 6499 6601 6873 7128 7480 7599 7614 7656 7939 8245 8496 8583 8590 8611 8707 8851 8980 9129 9279 9360 9711 9727 9838 10002 10049 10185 10347 10421 10428 10572 10597 10645 10919 10928 11244 11537 11792 11918 12060 12067 12306 12397 12400 12413 12523 12621 12898 13097 13176 13202 13258 13437 13523 13531 13793 13969 13992 14284 14378 14427 14783 14b72 14875 14891 14906 15250 15501 15626 16685 16061 16192 16381 16514 16540 16541 16543 16569 16663 16676 16812 16831 16986 17026 17156 17276 17369 17372 17655 17745 17746 18146 18383 18434 18682 19227 19334 19370 19058 20076 20621 20739 20979 GEEN FBEMIEN 21 24 30 104 155 167 297 318 345 414 455 489 500 574 611 613 653 701 705 759 762 790 875 910 914 1027 1070 1129 1130 1143 1161 1178 1287 1303 1332 1355 1382 1387 1405 1428 1486 1498 1504 1512 1517 1551 1564 1612 1657 1759 1771 1795 1815 186S 1900 1913 1938 1947 1970 2013 2031 2046 2071 2233 2240 2246 2254 2303 2372 2390 2455 2458 2483 2500 2501 2507 2553 2574 2576 2678 2697 2735 2742 2834 2841 2858 2989 3139 3148 3161 3168 3170 3183 3251 3288 3293 3295 3314 3318 3329 - 3413 3424 3451 3491 3518 3673 3787 3864 3929 3961 3979 3989 4001 4043 4054 4062 4175 4271 4352 4355 4502 4584 4605 4657 4684 4766 4785 4809 4936 4945 4994 5025 5038 5083 5092 5103 5167 5197 5199 5228 6231 5313 5362 5366 5455 5S46 5576 6611 5612 5674 6723 6895 5956 6023 6055 6083 6090 6103 6117 6128 6131 6245 6260 6327 6366 6542 6587 6592 6651 6708 6749 6792 6808 6322 6826 6932 7015 7058 7085 7Me 7106 7138 7157 7247 7301 7S56 7417 7447 7517 7575 7631 7640 7673 7676 7710 7823 7849 7914 7971 8003 8051 8089 8117 8146 8176 8190 8239 8240 8241 8314 8405 8497 8507 8519 8533 8653 8665 8694 8724 8751 8834 8875 8884 8894 8896 8908 8913 8970 8997 9036 9097 9104 9125 9130 9196 9305 9334 9335 9411 9420 9479 9572 9603 9681 8748 9831 9895 9906 9914 9916 9948 9974 - 9977 10009 10011 10018 10091 10111 10140 10152 10154 10Ï62 10270 10319 10332 10369 10378 10439 10462 10493 10508 10527 10630 10749 10753 10769 10815 10867 10870 1O90O 10905 10971 10978 11005 11078 11199 11288 11449 11542 11564 11595 11659 11665 11725 11762 11770 11771 11795 11797 11810 11887 11912 120iÏ3 12036 12082 12100 12182 12424 12568 12573 12575 12634 12687 1?699 12829 IJSl'S 12889 13034 13131 13155 13161 13204 13292 13293 13335 13338 13380 13507 13548 13629 13666 13672 13770 13796 13802 13818 13950 14003 14048 14058 14156 14217 14241 14303 14379 14419 14426 14461 14532 14549 14562 145S1 14592 14655 14763 14846 14853 14861 14879 14880 14908 14943 14973 15031 15116 15148 15165 15180 15256 15430 15446 15522 15623 15624 15656 15703 15757 15875 - 15878 15890 15895 15897 15982 15983 16004 16008 16039 16132 16190 16222 16280 16281 16300 16307 16355 16431 16496 16504 16509 16546 16548 16607 16646 16657 16665 16701 16703 16734 16747 16758 16779 16792 16795 16800 16342 16856 16868 16887 16906 16908 16947 16991 1701O 17022 17038 17068 17094 17108 17187 17210 17273 17274 17344 17371 17373 17548 17561 17577 17611 17617 17702 17735 17765 17950 18055 18060 18119 18141 18143 18189 18220 18247 18295 18311 18312 18325 18329 18378 18390 18421 18443 18515 18599 18614 18622 13693 18704 18721 18743 18748 18751 18809 18828 18850 11865 18897 19011 19019 19070 19092 19121 19141 19157 19196 19367 19373 193S7 19482 19539 19622 19661 19681 19724 19745 19811 19842 19855 19874 19898 19899 19953 20056 20148 20162 20168 20269 20287 20305 20325 20374 20379 20388 20398 20421 20487 20510 20584 20658 20680 20691 20810 20834 20836 20876 20892 20896 20893 20996 CAFé te huur gevraagd m of zonder inventaris in de provincie voor bijverdienste Br on der no 7336 bur dez Te huur 3de ETAGE 1 Nieuwplan Jaffa Te huur en te koop modern HEERENHÜIS 6 kam hall keuken zolder vaste wasch tafel tegels glas in lood tuin met ach teruitgang koopsom biUijk huur f 33 p.m te bevrag Joh de Meesterstraat 2 7059 of te koop gevraagd onderhouden WOONHUIS tuin en schuur Ge legenheid stalling paard en wagen om geving Utrecht Br ond no 7221 bureau van dit blad aangeb bev huisk.,keuken m gas - enwaterleid slaap enbij kamer gezell uit zicht zeer geschiktvoor nette wed of 2 personen Duifstraat29biS 7373 Te huur BENEDENHUIS Personeel gevraagd TE HUUR Mendelsohnstraat Oog in Al ruim Middenstandshuis,veel comfort 6 ka mers plus ingerichtebadkamer Huurprijsf 40 p.m - Inl Cho pinstraat 6 en Bach Btraat 6 6482 bev gr huiskamer,keuken twee slaap kamers W.C tuinschuur f 4.50 p w.Bovenhuis vrije op gang W.C gr huis kamer voorkamer,keuken balcon tweeslaapkamers f 4.50 p.w Inl G van EykAmsterd.str.weg 433 tel 11597 7410 Gevraagd DIENSTMEISJE intern of voor den geheelen dag Goed kunn koken Zich aan te melden Prins Hendriklaan 82 Utr 7414 TE HUUR BURGERWONING met werkplaats teDe Meem een halfuur van Utrecht tehuur a f 6-50 per w.flinke ruime modernewoning met zeer gr.werkplaats gelegenZandweg B 156 Lauteslager's Hui zenbeheer L Nieuw straat 56 Utrecht,tel 16186 6954 pr Bovenhuis met geh vrij uitzicht be vatt vrije opgang ruime suite balcon keuken drie slaapk geïnstall badkamer f 28.50 p.m te bez Flinke DAGDIENSTBODE V direkt gevraagdv.g.g.v zich aan temelden ' s av na 7 u Johannes de Beka straat 14 7399 Merwedekade 222 sigarenwinkel Inl.G van Eyk Amst.str.weg 433 telefoon115S7 7409 TE HUUR Banketbakkerij 3de BEDIENDE gevraagd Weerdsin gel O.Z 2 7400 Ruim BOVENHUIS Zeven kamers dichteserre balcon Drievaste waschtafels.Huur f 35 - p maand.Gelegen Bellamystr.23tais Lauteslager'sHuizenbeheer LangeNieuwstraat 56 tel 15186 7337 Door reclame studio hier ter stede wordt gevraagd voor dir indiensttreding NETTE JONGEN met teekenaanleg Leeftijd 14—15 jaar voor opleiding recla - me teekenaar en licht loopwerk Be ginloon f 2.50 p w Br No H 6080 Adv Bur Alta Pausdam 7402 pracht bovenhuis be vatt vrije opgang,suite keuken balcon2de etage 3 slaapk.en balcon f 6.00 p.w.G van Eyk Amst.str.weg 433 telefoon 11597 7407 Ruime goed gem ZIT SLAAPKAMER straatzijde v wasch tafel stookgel enz desg radio tevens frlssche slaapkamer a f 1.75 p w Oude Gracht 28bis 7375 TANDARTS Huis met tuin te Huur op groot dorp zeer geschikt voor vestiging tandarts Br ond no 7358 bureau van dit blad TE HUUR Helder flink TWEEDE MEISJE gevraagd van 8 tot 5.30 Netjes kunnen de stoppen naaien en strijken v.g.g.v Br ond no 7394 bureau van dit blad huis geschikt voor groot gezin st Gr Eligenstr 20 Bij de Oudegracht te bevr Meubelhandel Korte Nieuwstraat 1 7379 TUINGROND te huur in elke hoe veelheid te bevragen Baanstraat 21 7365 Gevraagd een flinke DIENSTBODE V d en n van goede get voorzien Aanm.na 8 u Oude Gracht 283 7395 Te huur gevr TE HUUR op nette stand pr.heel huis bev suitemet uitgebouwde er ker keuken tuin,schuur achteromg 3 slaapk v wasch tafel balcon en zoldmet vaste trap InlG van Eyk Amst.str.weg 433 telefoon 11597 7408 Te huur gevraagd door juffrouw ONGEM KAMER NET MEISJE gevraagd voor hele dagen niet beneden 16 jaar Aanmelden ' s avonds na half 8 Kwartelstraat 29 7397 met stookgelegenheid liefst stroomend w Br m prijsopg ond no 7363 bur dezer GEM ZIT-SL KAM te huur gevr Prijs tot f 15 p maand Br ond no 7370 bureau ezer DAGMEISJE zelfs't k werken v.g.g.v aanm ' s av 7—8 niet ben 18 jr.Justus V Effenstraat 22 7392 Gevraagd 15 Febr NET MEISJE kunnende koken en goed werken P.G v g get voorzien Aanm ' a av na 8 lu Blauwkapelsche weg 19 de Bilt Strijkster en piat goedstrijkster GEVRAAGD bij Stoomwasscherrj Venua Springweg 26 en 28 Gevraagd nette LOOPJONGEN boven de 16 j vangoede get voorzienaanmelden ' s avondsna 8 uur A J Ver kuil Alex Numan.kade 57 7250 Gevraagd een NET DAGMEISJE uitsluitend voor dehuishouding ongev 18 jaar Bern WeerdO.Z 7 7168 Tegen 1 Febr gevr flink zelfst werkend keuken - WERKMEISJE Loon f 25 - p.m en verval Adres Hotel den Hommel Oude Rijn 46 Utrecht 7186 Gevraagd in klein gezin DAGDIENSTBODE niet beneden 18 jaar V 8 % tot SVs keu rig netjes kunnende werken en eenvou dig koken Loon f 4 Tolsteegsingel 7 7366 GEVRAAGD direct eenige goede Kappenmaaksters o voor thuiswerk Aan melden 2—5 of 7 — S uur Mag Neco L Jansstraat 25 7388 NET DAGMEISJE gevraagd v.g.g.v bijSchipper Nobelstr.Ib bis 7385 NET DAGMEISJE gevraagd niet ben 17 jaar van 8—5 u v.g.g.v Aanmeldenalleen na 7 uur Re gentesselaan No 43 Tuindorp 7381 Gevraagd voor dir een beschaafd MEISJE V bediening restau rant en huishouding Oudegracht 312 7376 Voor direct gevraagd DAGMEISJE niet ouder dan 18 jr van 8—8 uur v.g.g.v.Chopinstraat 35 tel 16311 7380 Wegens ziekte der tegenwoord een flink DAGMEISJE gevraagd tegen Febr.Prins Hendriklaan no 65 7368 KAPSTEB - leerling en meisje v.de huishouding gevr.aanmeld L Smee straat 19 7369 Gevraagd in een kl gezin een net DAGMEISJE v.g.g.v goed kunnen de werken van half 8 tot 4 uur met ont bijt en middagmaal Loon f 3.50 p week Aanmelden na 7 uur Stadhouderslaan 46 7356 Gevraagd NET MEISJE V d en n - in Doorn V alle voork werk zaamheden loon 20 gulden p.m en flink verval Br ond no 7341 bureau dezer Gevraagd direct NOODHULP goed kunn werken aanmelden tusschen 7 en half 8 Fred Hendrikstr 22 7359 Personeel Biedt zich aan JUFFROUW V d morgenuren in huishouding of in richting bekend met lichte verpleg Br onder no 7374 bur van dit blad CHAUFFEUR B.z.a met jaren erv voor luxe of vracht bedrijf Hoog loon geen vereischte Br ond no 7348 bureau van dit blad Weduwe m 1 met z 14 jr zoekt plaatsing als HUISHOUDSTER P.G goede getuige aanwezig Br onder No 7384 bur dezer Handel TABAKSHANDEL Insulinde Annastr 5 Utrecht Vorstenl z.bl 45—90—150 et verder alle soorten Dagelijks geopend 7404 Laatste week OPRUIMING eik Bureau Mlnistre f 17.50 Ameublem f 47.50 gr Dressoir f 20 Komt kijken Overtrekken reparee ren billijk Meubel hiiis Jansdam 6 7405 PERMANENT WAVE met oliehehandeling compleet ƒ 2.50 zea maanden garantie Maison Verhoeveuj Sohoutenstraat 2 Telefoon 18966 ^ Jurylid der Amhem - sche KappersschooL 7401 O KWINT Steenweg 24 levert Fongers - Burgers - Durabo - Crescendo - Simplex-rflwielen betaluig 1 glö pei week tegen fabrieks prflzen ook inruilen 7403 Net meisje 26 jaar zoekt een nette VRIENDIN Briev ond no 7413 bureau dezer P LUYENDIJK HÜIJGEN'S Woninginrichting le vert U meubelen matrassen kleeden loopers enz Speciaal adres voor het op nieuw stoffeeren Uwer zitmeubelen Desgewenscht beta Img in overleg Tel 19976 Ridderschap straat 27bis Mineurslaan telefoon 13544 Verhuizingen onder garantie op » slag en bewaring v inboedels laden en lossen van schepen en spoorwagons 716S Algem Rechtskun - dig ADVIESBUREAU Moreelselaan 33bis v.h Tolsteegsingel 40 Telefoon 16680 Rechtzaken Belas tingzaken Dagvaar » KINDERWAGENS Klapwagens Pop penwagens merk „ Kal tag " fabriek Boterstraat 20 tele foon 12847 Levering af fabriek royale ga rantie Reparatie-in richting dingen Incasso's Echtscheidingsproce» dures Volledig ad * vies ƒ 1 Woensdag -» en Donderdagavond 7—9 uur ƒ 0.50 VERHUIZINGEN vanaf ƒ 3 - onder ga » rantie J de PaauWj Bilderdijkstraat 32bi3 Tel 18991 Door ge heel Europa Expedl » tie zeer billijk Pak -< kisten gratis 7299 7228 OPRUIMING SABIO Helderziende ziet alles Moeilijkheden Liefdesaangelegeu - heden Geldzaken Werkzaamheden Processen Huwa » lijksverhouding Dertigjarige praktylj Succes verzekerd Altijd thuis ook Zondags Acaciastr 35bi3 7265 Dressoirs 1099 1299 1399 1599 Thee meubels 499 599 699 Schuiftafels 599 1099 Bloemtafels 59 79 89 99 Salonta fels 199 239 329 499 A Twigt Twijn straat 69 BALANS Complete modern ge schilderde Slaapka mer bestaande uit 2-persoons ledikant waschkast tafel nachtkastje 2 stoe len 1999 Ook zeer C LAMBECK Lange Nieuwstr 61 ^ Utrecht Telef 16755 Algemeen Advies en Rechtskundig Bureau voor alle za « ken Adviezen ƒ 0.50 ^ Kantoor dagelijks geopend 7227 voordeelig eiken Slaapkamers welken wij voor zeer lage prijzen van de hand doen A Twigt Twijnstraat 69 Zeldzame KOOPJES VERHUIZINGEN van af ƒ 3.00 onder garantie Van Sopsti Tromstraat llbis Telef 17674 Door geheel Nederland Voor expeditie zeer billijk Pakkistengratis 7269 4 stoelen 2 fauteuils los raam geheel veerend met mo quette 1999 2199 2399 2899 4 clubjes m tafel 5999 6899 en 9999 Restanten losse " ïtoelen en fauteuils haast voor niets A ¦^ na t Twiinstr 69 RtlSTSTOWLEN HUURT UW linnen doeken van'al ƒ 0.03 Lmnen veff " huurtnrichting Ach » ter St Pieter 12 Tel 16605 De wascU netjes gemangeld ƒ 0.18 per Kilo 7318 met kussen 439 499 599 Boekenkastje 539 1099 1199 Ra diotafels 259 299 329 Kapstokken 199 249 419 519 Voeten bankjes 39 59 Waschkastjes 599 699 A Twigt Twijn straat 69 Technische BOEKEN Zie etalage Bijleveld's Boekband Janskerkhof 7 7111 PERMANENT ƒ 1 - wasschen watergol » ven gratis volle ga » rantie Onduleeren Voor een Winterjas Mantel of COSTUUM naar den len Daal ' schedijk 99 Maat werk en betere klas se maatconfectie Betaling in overleg 7161 VERHUIZINGEN Vraagt prijsopgave aan van ouds beken ï;c i-omAmories INKOOP HUWELIJK wedn Rrjksambtent P.G zoekt kennis making met wed of gesch vrouw leeft 35—40 jaar Br ond No 7340 bureau dez DE BILT Woont in De BUtlScholen kerken ver eenigingsgeb par ken vijvers bos schen rijwielpaden,enz enz 7335 oud ijzer metalen fietsen autobandeh autoaccu's en oprui mings Steeds de hoogste prijzen U belt 19277 wij komen met de auto bij U D Hilgers Amster damsche straatweg 699B Elinkwijk Utr 7389 Diversen VERMIST Rivierwijk Wit ka tertje zw gevlekt manke achterpoot Tegen bel terug be zorg Dommelstr 12 736Ï Een beschaafd gezin in moeilijke omstan digheden vraagt F 200 TER LEEN tegen maandel af lossing Br ond no 7393 bureau dezer 
ïnuari 1938 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 226 Maandag 24 Januari 1938 DERDE BLAD TTt ^ Londen worstelt met verkeersprobleem Vierduizend miliioen passagiers per jaar worden door de openbare vervoermiddelen — hoofdzakelijk in twee dagelijksche spitsuren — van en naar de City vervoerd Wapenfeest KOOS is aangevangen ONGEVEER HONDERDVIJFTIG ONDE ROFFICIBREN VAN VERSCHILLENDE WAPENS ZIJN IN UTRECHT AANGEKOMEN OM AAN DE V/EDSTRIJDEN DEEL TE NEMEN Intochtsmarsch door de stad ek MING Minlstre meublem Dressoir at kijken n reparee - Meubel im 6 7405 PERMANENT WAVE met oliebehandeling compleet ƒ 2.50 zea maanden garantie Maison Verhoeven ^ Schoutenstraat 2 Telefoon 18966 Jurylid der Amhem - sche KappersschooU 7401 TNT 4 levert Burgers-3rescendo-rjwielen, glö pei 1 fabriekf t Inruilen 7403 Net meisje 26 jaar zoekt een nette VRIENDIN Briev ond no 7415 bureau dezer P LUYENDIJK iEN'S chting le eubelen kleeden 2 Speciaal het op-offeeren neubelen. cht beta rleg Tel Iderschap - Mtneurslaan telefoon 13544 Verhuizingea onder garantie op « slag en bewaring v < inboedels laden en lossen van schepen en spoorwagons 7166 Algem Rechtskun - dig ADVIESBUREAU Moreelselaan SSbis v.h Tolsteegsingel 40 Telefoon 16680 Rechtzaken Belas tingzaken Dagvaar ^ iVAOENS IS Pop IS merk fabriek t 20 tele Levering royale ga paratie-in - dingen Incasso's Echtscheidingsproce» dures Volledig ad « vies ƒ 1 - Woensdag » en Donderdagavond 7—9 uur ƒ 0.50 7228 VERHUIZINGEN EMING 1099 1299 9 Thee 499 599 ftafels 599 mtafels 59 Salonta 239 329 ligt Twijn ' vanaf ƒ 3 - onder ga * rantie J de PaauWj Bilderdijkstraat 32bi3 Tel 18991 Door ge « heel Europa Expedi tie zeer billijk Pak -< kisten gratis 7299 SABIO Helderziende ziet alles Moeilijkhedea Liefdesaangelegen » ANS modern ge Slaapka lande uit ledikant it tafel je 2 stoe Ook zeer ig eiken 2rs welken zeer lage n de hand Twigt it 69 heden Geldzaken Werkzaamheden Processen Huwe « lijksverhouding Dertigjarige praktyK Succes verzekerd Altijd thuis ook Zondags Acaciastr 35bia 7265 C LAMBECK PJES 2 fauteuils n geheel met mo 999 2199 i clubjes 999 6899 en anten losse 1 fauteuils r niets A wijnstr 69 Lange Nieuwstr 61 » Utrecht Telef 16755 Algemeen Advies en Rechtskundig Bureau voor alle za « ken Adviezen / 0.50 < Kantoor dagelijks geopend 722T VERHUIZINGEN van af ƒ 3.00 onder garantie Van Soesti Tromstraat llbis Telef 17674 Door geheel Nederland Voor expeditie zeer TOKLEN > n 439 499 oekenkastje 1199 Ra 259 299 tokken 199 519 Voeten 39 59 stjes 599 vigt Twijn biliyk Pakkistengratis 7269i HUURT UW f linnen doeken vanai • ƒ 0.03 Linnen veffj huurinrichting Ach » ter St Pieter 12 Tel 16605 De wascll netjes gemangeld ƒ 0.18 per Kilo 7318 e ken e Boekband lof 7 7111 PERMANENT ƒ 1 - wasschen watergol » ven gratis volle ga » rantie Onduleeren Winterjas TUUM len Daal 99 Maat betere klas confectie in overleg 7161 ƒ 0.20 Wasschen ƒ 0.20 Knippen ƒ 0.2Q Wasschen Watergol ven 0.50 Amster damsch Permanent » huis Amsterdamscha straatweg 108 7314 VERHUIZINGEN CPLATEN 122 39 et 122 78 et sedkoopste aouthandel ' Amsterd r 241 Telef 7288 Vraagt prijsopgave aan van ouds bekend adres Wed G v d Brink & Zonen al léén Goedestraat 114r — 116 Tel 12303 7310 GELD ITSCHE idenhandel il 37 levert zeer lagen eerste soort nd gratis 1 Tel 14905 ur belt U 7281 Ook zonder borg Ambten Rijk enz Part m borg zonder nevenverpl N.V Voorschotbank Ie v d Boschstraat 13 Den Haag Pz insl - ' 7339 MEVR M C EUW itras f 6.00 50 Kinder 1.00 Vee - 10.00 3 - okst f 12.50 en matras t goedkoop averstr 43 7371 beroemd Planeetkun dige geeft raad in duistere zaken 11 — i 7—9 Leidschekade lOlbis Alleen Da mes Succes verze kerd Woensdag avond niet Accountantskantoor B ILIOHAN EN VLUG met de pr je hout - en Drten van el „ Succes " flug keurig maken wij • U pasklaariel „ Succes"irgstr 28 24 7 7383 m.m.v Lid van Ned Inst van Accoun ¦- ants Stationsplein 98 tel 3528 Zeist Inrichten bijhouden - ontroleeren v boek houdingen Alle be ' astingzaken opma ten van alle voorko nende akten en suc > c:c.ï«ïr,«^Tnories VRIENDIN KOOP metalen autobanden ' s en oprui - Steeds de prijzen U 7 wij komen auto bij U rs Amster - atraatweg nkwijk Utr 7389 gezocht d net meisje 20 jr P.G uit werk stand Br onder no 7377 bureau dezer HUWELIJK DE BILT Woont in De BiltlScholen kerken ver eenigingsgeb par ken vijvers bos schen rijwielpaden,enz enz 7335 wedn Rijksambten P.G zoekt kennis making met wed of gesch vrouw leeft 35—40 jaar Br ond No 7340 bureau dez srsen VERMIST Rivierwijk Wit ka tertje zw gevlekt manke achterpoot Tegen bel terug be zorg Dommelstr 12 7367 haafd gezin jke omstan vraagt TER LEEN naandel af Br ond no eau dezer ^ London Transport maakt goede zaken Van onzen Londenschen correspondent LONDEN 24 Jan — In de goede dagen van ' Koningin Victoria toen er nog Londenaars waren mplaats van de conglomeratie van forensen die wij nu kennen steeg men in een Hansoro Cab " wanneer men den schouwburg wilde bezoeken Een paar van die vreemde voertuigen rijden er in Londen nog rond bij de gratie van late boeme laars en studenten De Hansom is een achterover hellend smal koetsje voor twee personen met gla zen deuren die vlak op den neus van den passa gier dichtgaan en zij schommelt zachtjes tusschen twee onmogelijk groote wielen De bestuurder die in bloemrijkheid van taal voor onzen „ aapjeskoetsier " met onderdoet zit achterop Hoog boven het verkeer kijkt hij over de kop van zijn koets neer op den mageren rug van zijn paard dat hij net in den mist kan onderschei den Achteromkijkend kan hij niets dan een af grond onder zijn zetel ontwaren zoo helt zijn wa gen Door een luikje in de zoldering kan de koet sier met zijn geachte clientèle converseeren De Hansom is op het vasteland nooit populair geweest zelfs in Engeland bleef het gebruik be perkt tot het toen reeds voor dien tijd drukke Londen De Londensche Gondola " werd zij spot tend genoemd — zaliger herinnering Vandaag zijn de dimensies van het verkeer uit gezwollen het laatste spoortje romantiek is ver dwenen Vijftigduizend toeschouwers bij een voet balwedstrijd is niet ongewoon evenveel inwonersals de stad Utrecht heeft bezoeken per tiag eententoonstelling een half miliioen Londenaarskomt één morgen in het jaar langs de Theems sa men om de bootrace te zien tusschen Oxford en Cambridge ^ En dat is nog kinderspel vergeleken met het werkelijke dagelijksche Londensche transport of het in opschudding komen van de stad zooals wij dat gedurende de kroningsfeesten hebben gezien Ik ben dezer dagen op informatie uitgegaan naar de „ London Passenger Transport Board " net lichaam dat het verkeer van de metropolis in han den heeft en dat er voor zorgen moet dat een stad als deze bestaan kan Zonder transport is Londen lamgeslagen niemand kan iets beginnen in een met betrekkelijk kleine huizen volgebouwd landop pervlak van vijfduizend vierkante kilometer dat nog steeds aangroeit In het witte „ Transport House " bij Victoria Station aan Nederlandsohe toeristen welbekend hield een publiciteitschef een lezing over verkeersstatistiek voor mij Om kwart over acht staat^de zakenman op straat stapt op bus of in ondergrondsche en is op weg naar zijn werk in gezelschap van een kleine vijf miliioen andere forensen Het gedrang is geweldig iedereen leest de vetgedrukte koppen in de ochtendbladen een andere lectuur is onmo gelijk Peaks " en Rush Hours '' Tusschen vijf en zes uur ' s avonds stroomt die zelfde menschenmassa weer naar huis Autobussen vervoerden het laatste boekjaar tweeduizend mil iioen passagiers de trams hadden duizend miliioen passagiers de treinen vervoerden een kleine vijf honderd miUioen menschen Per jaar maken ruim vierduizend miliioen passagiers van de openbare vervoermiddelen gebruik Dit zijn astronomische getallen Maar dit verkeer heeft hoofdzakelijk plaats tus schen acht en negen uur ' s morgens en vijf en zes uur ' s avonds Dit is veel meer dan de nauwe bochtige straten van de City en den onplanmati gen uitleg van de buitenwijken in „ Groot-Londen " — een gebied met een straal van vijftien mijl rond Charing Cross — het probleem van het Londen sche transport Stelt u zich een ondergrondsch station voor met drie rollende trappen naar beneden Buiten het sta tion passeeren vijftien autobuslijnen In de ochtend uren rollen twee trappen omhoog die stampvol zijn met een dringende massa de trap naar bene den is leeg halverwege laten een politie-agent en een nachtwaker zich genoegleijk voortrollen zij rooken hun eerste sigaretje ' na den dienst Buiten komt om de dertig seconden een bus voor bij naar de stad stampvol Leeg gaan ze terug En om vijf uur in den namiddag keert het verkeer plotseling om alsof er een kanonschot gelost is in de stad voor een wedstrijd Dan verandert Lon den van karakter de zakenbuurt rond St Pauls en de Tower is verlaten in West End tusschen Oxford Circus en Piccadilly gaan de lichtreclamesaan Er is een gemoedelijke ongehaaste volte inde straten Tweehonderd kilometer ondergrondbaanvoert reizigers af en aan tusschen honderd negenen zestig stations Veertig treinen passeeren peruur een station in beide richtingen op de spits uren en in één uur kunnen dertien duizend men schen een zitplaats vinden Maar een evengrootaantal moet blijven staan tenmmste zoo goed enzoo kwaad als dat gaat want de treinen trekkensnel op en stoppen met een ruk Geen wonder datde humoristische bladen altijd vol staan met grap pen over kaalgetrapte schoenen Nederlandschevacantiegangers kunnen het reizen onder dengrond opwindend en interessant vinden maar voorde „ insiders " met abonnementskaarten is dit opden duur zenuwsloopend Het is een van de be zwaren van het Londensche leven De werkelijke ondergrondbanen die hier in de stad „ tube " genoemd worden zijn het ergste De oudere lijnen de „ undergrounds " rijden maar een meter of zeven onder de straat in een kanaal van metselwerk waar telkens daglicht naar binnen valt In 1900 begon het ernst te worden met het bouwen van de Central London Line Van toen af is er een net van „ tubes " gebouwd dat zich nog steeds uitbreidt Dit zijn ronde gietijzeren tun nels die zeer diep onder den beganen grond kun nen liggen Gestroomlijnde electrische treinen met automatisch sluitende schuifdeuren rijden hier met een vaart van 40 K.M doorheen Dit Jtlinkt nogal tam voor de automobilisten maar in de nauwe ijzeren buis moet het niet sneller gaan Verkeersexperts breken zich het hoofd over het vraagstuk der spitsuren Overdag kan men onder grondtreinen vinden die zoo goed als leeg zijn Een oplossing zou de bouw van parallellijnen zijn om de drukte op de nu bestaande sporen tijdens de spitsuren te halveeren Maar dit zou schatten kosten Een tweede Morden — Edg-ware-lijn zou een 25 miirioen pond vragen aan bouwkosten plus 214 miliioen pond per jaar voor de exploita tie Om dat bedrag er uit te halen zou men per jaar op die lijn 170 miliioen menschen moeten vervoeren En dat voor een tube die slechts twee uur per dag op volle capaciteit werkt Londen is nooit een industrieplaats geweest;het was altijd het hart van het Britsche Empire.Het hart en de hersenen Londen was hoofd zakelijk een stad van handel bankwezen engouvernement De wereldvraag naar de producten van de Britsche zware mdustrie is na den oorlog terug geloopen de lichte industrie is vandaag in op komst Die heeft de kolen - en ijzermijnen niet noodig kruipt dus rondom Londen en geeft de stad meer en meer het karakter van een industrie plaats De lichte industrie heeft in Londen een prachtmarkt zoodat in het gebied rond de stad een kwart gedeelte van de bevolking van de Britsche eilanden leeft De transportfaciliteiten zijn er het best Geen wonder dus dat de metro pool nog steeds als een inktvlek uitvloeit Niet minder dan 48 % van het aantal fabrieken en werkplaatsen dat in de jaren 1932 — 1936 in Enge land en Schotland nieuw werd opgericht of uit gebreid vestigde zich hier Golders Green was in 1907 een boerderij in 1909 toen de ondergrond er een station opende werden er al 2 '/^ miliioen plaatsbewijzen per jaar verkocht Nu is Golders Green een voorstad en de ondergrond verwerkt per jaar 14.000.000 pas sagiers In 1907 was Hendon een groot dorp met ¦ 29.000 inwoners thans is het een Noordelijke buitenwijk met 127.000 inwoners dank zij de transportverbindingen Met al die bezwaren van spitsuren stads uitbreiding en snellen groei van materieel endienst gaat het London Transport echter voorden wind Nog slechts enkele jaren geleden heefthet parlement de verschillende verkeersonder nemingen gecoöpereerd London Transport heeftvandaag een monopolie Geen monopolie in denzin dat het publiek reddeloos aan dit monster lichaam overgeleverd is De directie is verant woording schuldig aan den minister van transport,die op zijn beurt weer verantwoording moet af leggen aan de leden van het parlement Dit laat ste heeft bepaald dat het Londensche verkeer instaat moet zijn zich zelf te betalen en rente uitte keeren op de oude aandeelen van verschillendegeannexeerde autobus en tramondememtngen.Dit is voor ons land werkelijk om van te water tanden Gedurende het laatste boekjaar betaalde London Passenger's Transport Board 2.665.829 pond belasting of 11 % van de uitgaande gelden.Het lijkt haast al te mooi om waar te zijn Een Irolleybus welke fioe langer hoe meer in Londen de tranns vervangt ' Zij komen niet in het centrum maar zijn in de buitenwijken hoofdverkeersmiddel Foto London Transport Défilé voor burgemeester Mr Dr G A W ter Pelkwijk en voor den garnizoenscommandant It.-kol P J A Barlels Het wapenfeest van den K.O.O.S den Ko ninklijken Onder Officieren Schermbond is aan gevangen Ongeveer honderdvijftig deelnemers zijn in de stad Utrecht aangekomen Ten deele met het doel om belangstelling voor de wed strijden te wekken is voor den aanvang een korte intochtsmarsch gehouden Zoo'n militaire intocht brengt weer eens wat le vendigheid in de stad en de inwoners van Utrecht zijn bij dergelijke gelegenheden steeds vol belang stelling en dankbare toeschouwers Er was in den ochtend veel publiek op het Stationsplein waar de schermers successievelijk met de verschillende trei nen aankwamen velen met hun wapenfoudralen die op een bespannen wagen van de Veld-Artillerie werden verzameld om zoo naar de schermazal te worden getr ansporteerd want men kon niet „ ge wapend " door de stad marcheeren De belangstel ling nam nog toe toen de Genie-muziek het Sta tionsplein opmarcheerde en de stoet zich opstelde op de Moreelselaan Het was er zwart van de men schen en dat is niet te verwonderen want een mi litair schouwspel heeft altijd toch weer een geheel eigen bekoring Men zag er een groote verscheiden heid aan uniformen Daar waren vertegenwoordi gers van de zeemacht van de beredenen wapenen van andere corpsen men zag er het helblauw van de huzaren het zwart van de marechaussee ten de ^ itte uitmonstering der militaire politie Ongeveer om elf uur nam de marsch een aan vang Het was inmiddels een lange stoet gewor den Voorop de Genie-muziek daarachter een artil lerist met de banier van den Bond die bij dezen marsch werd meegevoerd en vervolgens de deelne mers volgens de verschillende wapens geformeerd waardoor de stoet het ordelijk militair aanzien had gekregen De Genie-muziek speelde een forschen marsch en zoo ging de formatie op de gebruikelijke wijze aan voor en achterzijde aangevuld met boodschap penjongens op de fiets de stad in K.O.O.S mar cheerde over de Mariaplaats door de Zadelstraat en zoo langs Paushuizen Vervolgens langs het Stad huis waar gedefileerd werd voor het gemeente bestuur De burgemeester Mr Dr G A W ter P e 1 k w ij k sloeg voor den hoofdingang van het stadhuis in gezelschap van den voorzitter van K O.O.S den heer P J B e r l e m on dit défilé gade De marsch werd voortgezet over de Oudegracht en door de Balskerstraat terug naar Mariaplaats en Moreelselaan vanwaar men doorging in de richting van de Damlustkazeme aan de Mineurslaan waar de intocht beëindigd werd nadat men nog gedefi leerd had voor den garnizoenscommandant It ko-lonel P J A Bartels In de Damlustkazeme hebben de deelnemers ge zamenlijk aangezeten aan een lunch welke de noo dige kracht gaf om de wedstrijden met volle energie aan te vangen Officieele ontvangst In de Damlustkazeme waar men binnengaat door een poort waarboven een versiering is aange bracht van vlaggendraperieën om een schild Wel kom op het wapenfeest van K.O.O.S " zijn de deel nemers begroet door den commandant der in Utrecht gelegerde Verplegingstroepen kapitein J Blokhuis Hij noemde zich een oud-vriend van K.O.O.S die meermalen als belangstellende wed strijden van den Bond bezocht En hij had aan die bezoeken zulke prettige herinneringen dat het hem aangenaam zou zijn ook verder zijn medewerking aan het schermfeest te kunnen verleenen De voorzitter van den Bond de heer P J B e r lemon heeft den kapitein Blokhuis dank gezegd voor de vriendelijke woorden die hij tot bestuur en deelnemers sprak Na de lunch — de klok had nauwelijks één uur geslagen — zijn de wedstrijden officieel aangevan gen Het was nu de heer Berlemon die een wel komstwoord sprak Hij betuigde zijn groote verheu genis over het feit dat hij juist hier in deze zaa ' waar hij vele jaren kind in huis was toen hij mge deeld " was bij het Ie Regiment Veldartillerie de schermers begroeten kon Het is een aangename in tocht in de stad geweest en de commissie van voor bereiding heeft alles uitstekend geregeld De voor zitter hoopte dan ook dat de deelnemers in Utrecht nog aangename dagen zullen beleven dat het een week zou worden niet alleen van inspanning maar ook van ontspanning en plezier Tenslotte wenschte hij den strijders veel succes en hij hoopte dat ook op dit wapenfeest de traditie van K.O.O.S hoogge houden zal worden dat men in de eerste plaats sa mengekomen is voor de sport Na deze rede zette de Genie-muziek die het wa penfeest met haar medewerking opluistert het Wil - Bij de foto De stoet der aan het wapenfeest van K.O.O.S deelnemende onderofficieren passeert het Stadhuis waar de burge meester zich naast den voorzitter van K.O.O.S adj 0.0 Berlemon op het bordes vertoonde helmus in dat eerbiedig werd aangehoord Vervol gens stelde de voorzitter voor telegrammen van hulde en trouw te verzenden aan het Vorstelijk Huis Daarmede was het wapenfeest officieel geopend Terstond daarop werden de namen in de corps de-genwedstrijden afgeroepen en de planken werden ingenomen voor het treffen van de eerste partijen Eerste uitslagen Het wedstrijdprogramma van den K.O.O.S werd ingeluid met den korpswedstrijd op degen om den zilveren beker van H.M de Koningin Voor dezen wedstrijd verschenen 14 équipes in het strijdperk die in de voorronde in twee groepen werden ondergebracht Uit iedere groep gingen de vier best geplaatste équipes naar de finale over De samenstelling der Utrechtsche équipes luidde als volgt Genie Schagen Berleman Honig 1 R.V.A Pijpers Schriever en Verkerk Luchtdoel Artillerie Kardolus de Bree Bosch Geschermd werd om één treffer wat van de schermers de noodige voorzichtigheid eischte Met dit systeem kjai een schermer eerst na zorgvul dige verkenning van den tegenstander overgaan tot het plaatsen van den beslissenden treffer De indeelmg der groepen in de voorronde was als volgt Groep 1 13 R.I 12 R.I 20 R.I Rijschool 16 R.I 8 R.I en regiment Genietroepen 2e groep 5 R.I Korps motordienst 1 R.V.A 7 R.I 3e half Huzaren Politietroepen en Lucht doel Artillerie De wedstrijd werd o.a bijgewoond door verte genwoordigers van den Senatus Veteranorum van De voorzitter van K.O.O.S de heer P J Berlemon begroet de deelnemers aan het wapenfeest voor den aanvang der wedstrijden het U.S.C en door den reserve It.-kolonel IJ Baan commandant Landstormkorps N.H.W te Utrecht Naar de finale gingen over Uit groep 1 1 20 R.I met 24 — 2 Regt Genie met 19 — 3 10 R.I met 18 — en 4 13 R.I met 17 punten Bij het ter perse gaan van dit verslag was de uitslag uit groep 2 nog niet bekend Garnizoensliericliten De dienstplichtigen van de lichting 1938 Ie ploeg — beredenen — bestemd voor het 8e R V.-A zullen op 1 Februari a.s voor eerste oefe ning worden ingelijfd De diensptlichtigen van de lichting 1937 2e ploeg — onboredenen — die zyn ingelijfd bij het 3e R V A vertreken 5 Maart a.s met groot verlof huiswaarts 7 Nog nieuwer spelling Regeering zou besloten hebben ver - buigings-n Ie handhaven en Ie laten vervallen dubbele o en e alsmede stomme ch Naar wij vernemen mag men aan nemen dat het kabinet zich thans be raden heeft over de vraag welke nadere houding moet worden aangenomen t.a.v de spelling der Nederlandsche Taal en dat het resultaat van dit beraad ge weest is de handhaving van de bui gings-n volgens de regelen der spelling van de Vries en te Winkel zoodat Uet gebruik van de woordenlijst ook in de toekomst noodig zal blijven Ten opzichte van de andere onder het ministerschap van Mr Marchant ingevperde spellingswijzigingen het schrijven van één e en één o in open lettergrepen behoudens uitzonderingen en het weglaten van de ch waar deze niet uitgesproken wordt behoudens in den uitgang isch zou het kabinet be sloten hebben de z.g nieuwe spellings voorschriften te handhaven Moliere '' gaf goede vertooning Vlotte prettige vertooning van „ Zonsopkomst " van mr J van Schevichaven Wederopvoering van „ Zonsopgang " historisch to^oneelspel in drie bedrijven van Mr ' J van Schevichaven zóó noemde het programma van Molière " de voorstelling van Zaterdag j.l En het was een wederopvoering omdat de eerste vertooning immers „ ging " ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana En nu de lucht vol is van gedruisch over een a.s blijde gebeurte nis in het gezin van Prinses Juliana had deze rederijkerskamer gemeend de vertooning van dit tooneelspel te moeten herhalen Helaas viel deze voorstelling tóch nog te vroeg Wij meenen dat de datum van opvoering opzettelijk al zoo ver mogelijk verschoven was opdat de voorstelling dan zou vallen na en dan liefst vlak-na de blijde gebeurtenis Maar het feit is nu eenmaal zóó dat op dezen schoenen zij het winderigen Maandag de blijde tijding nog steeds niet door het land ge sneld is De vertooning heeft zware eischen gesteld aan Molière " Een rederijkerskamer beschikt nu een maal maar over een betrekkelijk klein tableau dela troupe om het zoo eens te noemen En om dan 20 rollen te bezetten en nog wat figuratie te heb ben Ofschoon ik het stuk-zelf niet zoo heel hoog aansla het is mij te weinig dynamisch te weinig ' dramatisch heeft het in ieder geval dit groote vóór dat het een episode geeft uit het roemrijkst deel van de historie onzes vaderlands het af schudden van de Spaansche heerschappij en dat aan het slot Vader Willem ten tooneele verschijnt al gebeurt dit dan ook juist in een weinig bewo gen deel van het derde bedrijf Intusschen heeft de regie van den heer Flip Heil de vertooning tot een aardig geheel ge maakt Wel was af en toe de opstelling van de op tredenden niet gelukkig ik denk aan de plaats die de baron de Ghiselles in de vergadering van den burgemeester innam Voorts was het achterdoek in III wat ongelukkig terwijl er in het algemeen ook wel wat meer „ Schwung " had kun nen zijn Dit neemt nochtans niet weg dat er vlot gespeeld werd en dat alle figuren zoo'n beetje de teekenis kregen die ze verdienden Goed spel Met groote belangstelling heb ik vooral het spel gezien van den heer Schönfeld ' als Joost Buyck Deze gaf werkelijk uitstekende innerlijke bewogenheid en spanning De heer van Laere was een der andei-e hoofdfiguren de nobele Ger brandt Woutersz die om de wille des Vaderlands de vernederende rol van ' spion m.oet spelen Maar was deze figuur nu niet iets te vlak ge'nouden Verdiende deze rol niet wat meer emotie Deze figuur nobel opgezet door den schrijver kreeg ' deels ook door des schrijvers teekening een soms bijna onverschillig karakter Deze man had ten diepste bewogen moeten zijn ondanks de drang der omstandigheden die hem de bewogenheid ver bood Maar zelfs in de uren van alleen zijn of in gezelschap van vertrouwden bleef de figuur tajne lijk lakoniek De heer Heil-zelf gaf vaart en leven aan den jeugdigen Wouter Ik voor mij had liever een jonger kracht die rol zien vervullen met het oog op een ook uiterlijk grooter aanvaardbaar heid Mevr Heil speelde met waardigheid de fi guur van Gerbrandt's vrouw terwijl mevrouw Groenvan Tellingen iets aardtga maakte van den katijvige vrouw Geerte De heer Hart speelde kloek en flink als altijd de rol van den commandant der nachtwakers mej M i e p Delfgauw die overigens de betrekkelijk kleine rol van Aleid speelde heeft vermoedelijk te dicht bij het beroepstooneel getoefd om niet eenige maniertjes " te heben overgenomen maar te wei nig om die niet te laten domineeren Mej Jo Visser was een vlotte Machteld terwijl de heeren V Broekhuisen en Fresen voor het meer komisch gedeelte zorgen Ik noem slechts énkele namen omdat ik niet alle kan releveeren Al waren er zwakke plekken ook in de figuratie toch werd het een goede en prettige voorstelling met zorg voorbereid en met zorg „ aangekleed " Er was dan ook heel veel ap plaus na elk der bedrijven en vooral aan het slot toen in verband met de aanwezigheid van „ Vader Willem " het Wilhelmus werd gezongen Aan het slot van den avond heeft de voorzitter de heer v d Bilt speciaal den heer Heil dankge zegd voor zijn regie en Mej Delfgauw toege sproken omdat zij voor zes jaar naar Indië gaat Ook de heer Heil voegde haar hartelijke woor den toe Een en ander ging vergezeld van bloemen Tenslotte heeft mejuffrouw Delfgauw in een voortreffelijk speechje dank gezegd voor deze woorden W A P 
ïö OTRECHTSCH Ni'eUWSBLAD Mo 22Ö ' Maandag Ï3 Januari I93S DERDE BLAD De beide reuzen onder de sluisdeuren passeeren Herwedesluis Een zeer talrijk Zondagspubliek slaat de moeilijke maar vlot verloopen sleepkarwei met de groot ste belangstelling gade De Besie siuurlu ' sfaan aan wall Terwijl hel in Qrooten getale aanwe zige publiek de be tnanningen der sleep booten overstelpt met goede raadgevingen V/ordt onder leiding Van een aantal inge nieurs de eerste der fwee kolossale sluis deuren bestennd voor de sluis in het Amster - dam Rijnkanaal te Wijk bij Duurstede met pijn lijke voorzichtigheid « Je Merwedesluis aan de Keulsche Kade bin nengeloodst Op de foto geheel rechts tonze speciale verslag gever die de reis van Amsterdam tot utrecht meemaakte Handbreed ruimte aan weerskanten Nieuw materieel op komst bij Spoorwegen ' TUURBOORD HALEN bakboord > vieren Langzaam vooruit kapi tein Stop jongens anders loopt hij hier yast " Commando's klinken stalen kabels schuren over bolders twee sleepbooten zuchten puffen en steunen schroeven persen het water naar achteren de groote sluisdeuren voor Wijk bij Duur stede zijn bij de Merwede-sluis aan de Keulsche kade aangekomen en worden nu naar binnen geloodst Om twee uur zou het transport in TJtrecht aan komen maar het was half zes toen de eerste sleepboot in zicht kwam Langzaam heel langzaam naderde de „ Utrecht " gevolgd door de „ Rembrandt " met de eerste deur onze stad Een paar honderd meter verder kwamen de „ Thorbecke " en de „ IJsbreker I " met de tweede Zoo langzaam ging het dat men naast de sleep loopende zijn pas moest inhouden Om een voor beeld te nemen het stuk van de Demka-fabrieken tot de sluis nam vijf kwartier in beslag een stuk dat men in twintig minuten loopt Het was dan ook reeds geheel donker toen de eerste sleep de sluizen naderde Nog langzamer ging het toen decimeter voor decimeter voer de „ Utrecht " door den doorgang om vervolgens ge heel te stoppen En toen begon het groote karwvi dat bijna een half uur in beslag nam De reus achtige sluisdeur moest recht voor den sluisingang komen te liggen want een hoek van eenige gra den was reeds voldoende om de zaak te doen vast loopen Als alles goed ligt komt het bevel van den leider van het transport om langzaam op te stoo men Een meter is men gevorderd Toch loopt het gevaarte vast Een gekraak weerklinkt snel heeft een der opvarenden een stophout tusschen sluis hoofd en sluisdeur laten zakken zoodat de ijzeren kolos niet beschadigd wordt door de botsing Dat moet ook niet want „ dutsen " zooals het in het « chippersjargon heeft hooren in een sluisdeur niet thuis Commando's weerklinken mannen loepen met stophouten af en aan ingenieurs beschij nen met electrische lantaarns de meest kri tieke punten De achterste sleepboot die voor het besturen zorgt krijgt opdracht om lang zaam achteruitvarend het transport weer In een rechte positie te trekken Dan gaat het weer langzaam vooruit centimeter na centime ter Slechts een handbreed ruimte houdt men aan beide kanten over en het kost daarom heel wat moeite en heen en weer getrek voor dat de sluisdeur voor de helft de ingang ge passeerd is Dan gaat het vlotter en het eerste transport kan opstoomen naar het andere einde öer sluis om de tweede sleep ruimte te geven Weer hetzelfde beeld mannen die heen en weer loopen ingenieurs die commando's geven kabels die ingehaald en gevierd worden Het slot van het liedje is dat ook de tweede deur na ongeveer een half uur geheel in de sluis ligt De sluisdeuren wor den dichtgedraaid de waterschotten gaan open en het schutten begint Het eerste deel van het zware karwei is volbracht Het zou eentonig worden ook het uitvaren te beschrijven Op dezelfde wflze als het binnenvaren verliet het transport zonder brokken te maken de Bluis Weinig moeilijkheden leverde de brug bij de Munt op alles gaat naar wensch Het is dan intusschen zoo laat geworden dat men besluit niet verder te varen en de sleepen worden aan den stuurboordswal gemeerd Dat de publieke belangstelling voor dit welnls voorkomende sleepwerk groot was spreekt vanzelf Reeds om vier uur liepen dichte rijen menscher over de wegen aan veerskanten van het Merwede kanaal Tot by de spoorbrug by de Demka wandel - den de mensohen heen en weer en wachtten Wij hoorden een mijnheer die reeds om drie uur bij de sluis stond tegen een ander zeggen „ Nou zeg die journalisten daar in Soestdijk klagen erover dat ze zoo lang moeten wachten maar wij weten langzamerhand ook wel wat wachten is En hier is geen Badhotel waar we het wachten bij een potje schaak en een kopje the aunnen korten " Die mijnheer had gelijk het wachten duurde lang maar de moeite van hen die den moed niet lieten zakken werd beloond Vooral in de sluis was het druk Drommen men schen hingen over de leuningen en keken hun oogen uit vol spanning of er iets bijzonders zou gebeuren Vermakelijke tafereeltjes ontbraken na tuurlijk niet Iedereen wist precies hoe het nu wel en hoe het nu niet moest en had de bemanning der sleepbooten alle goede raadgevingen opgevolgd dan was de boel zeker in het honderd geloopen Zoo was er ook een ondeugend knaapje dat wanneer de leider van het transport commandeerde „ lang zaam achteruit " riep „ volle kracht vooruit " en omgekeerd hetgeen tenslotte aan den betrokken ingenieur de opmerking ontlokte of dat Jong mensch zijn snuit " dicht wilde houden Instem ming van alle kanten Zoo leefde het publiek met de bemanning der sleepbooten mee en velen speet het dan ook toen het oponthoud in de sluis ten einde was Gaarne hadden zij nog langer naar dit ongewone schouw spel gekeken De reis Amstemam—Utrecht Onze speciale verslaggever die de reis van Am sterdam naar Utrecht aan boord van een der sleep booten meemaakte laten wij thans zijn ervaringen van de reis vertellen Zaterdagmiddag te ruim twaalf uur zijn twee van de drie sluisdeuren die bij de „ Nederlandsche Dokmaatschappij " te Amsterdam zijn gebouwd van het terrein der Dokmaatschappij vertrokken De deuren hebben een lengte van 18 Meter en zijn 13,98 Meter breed De diepgang bedraagt 1.80 meter In totaal weegt elke deur 190 ton De bijzondere moeilijkheid bij dit vervoer is dat de bruggen In het Merwedekanaal waar de deuren Op het jaarfeest van Hellos '^ ie Hei is goed geweest Tivoli al huren want de uilvoering had veler belangstelling De vereeniging „ Helios " van het Meisjes-Lyceum heeft Zaterdagavond haar jaarlijksche uitvoermg gegeven in Tivoli Het is wel noodig geweest deze groote zaal te bespreken want er was veel publiek Tivoli was goed gevuld En het is een buitengewoon aardig avond gewor den De presidente hield de gebruikelüke openings rede waarbij zij in het b^zonder dank bracht aan de rectrice van het Lyceum mejuffrouw Maathuis voor den steun die zij de vereeniging gaf aan welke woorden de president kracht bijzette door de overhandiging van een grooten ruiker bloemen Nadat door de aanwezigen gezamenlijk het He - lios lied gezongen was werd door de jonge leden een balspel op het tooneel gebracht Dit gedeelte van het programma was waarlijk niet minder dan wat de oudere leden ingestudeerd hadden het pu bliek zag geamuseerd toe Ook de „ Donauwals " van de hoogere klassen uitgevoerd met begelei ding van een koor en pianospel van de dames M Böhmer en J Eggink had aller goede appreciatie De danseresjes kregen na het optreden allen een klein bouquet Na de pauze is opgevoerd „ Het steekspel van Joffers " een blijspel in drie bedryven dat speelt in den Napoleontischen tijd Alleen al om de kleu rige costumes is een dergelijk stuk uit de Fran sche historie een verleden dat wg ons herinneren als een tijd van zwierige conventie en beeldrijke ge sprekken steeds een goede keus Na de uitvoering is de zaal ontruimd om de feestvierenden gelegenheid te geven bij muziek van Pi Scherffers en zgn „ Blue Ramblers " zich te wijden aan den dans doorheen gesleept moeten worden slechts een doorvaartbreedte van 14 meter hebben zoodat zeor voorzichtig gemanoeuvreerd moet worden Het transport had de dokmaatschappij opgedra gen aan het N.V Bouw - en Montagebedrijf welke onderneming vier sleepbooten van de „ Roode Ster " te Rotterdam had gecharterd Langzaam werden de beide gevaarten door de vier sleepbooten het IJ ingetrokken in de richting Amsterdam Op dit eerste gedeelte ging het transport zonder eenige moeilijkheid doch deze zou komen bij de sluis van Zeeburg alwaar wij aan boord stapten Niet meer dan tien milimeter hield men over om de deuren in de sluis te krijgen Twee volle uren waren er noodig alvorens men na handig manoeuvreeren weer buitengaats kwam In verband met het feit dat de sluis te Zeebrug taps toeloopt had de Rijkahavenmeester de heer J C L u y p e n aan IJmuiden opdracht gegeven om het wSter zooveel mogelijk op peil te houden en zoo mogelijk dit te brengen op een stand van 60,plus A.P Men is hierin geslaagd en een stand van ruim 50 pus A.P werd bereikt Tal van Inge nieurs der Rijkswaterstaat N.V Bouw - en Mon tagebedrijf en de Dokmaatschappij sloegen vanaf de sluis de verrichtingen van de sleepbooten gade en gaven vanaf den wal hun aanwijzingen Te om streeks vijf uur was men buitengaats aangekomen en werd opgestoomd naar Nigtevecht Het was bijna onmogelijk om in het donker de breede deu ren in goede banen te houden en het mag een staaltje van Hollandsche schipperskunst worden genoemd dat de sleepbootkapiteins er in geslaagd ziJn zonder ongelukken Nigtevecht te bereiken Alvorens hier echter gemeerd zou worden botste een vrachtschip met volle kracht op een der deu ren De deur bekwam geen averij doch het vracht schip kwam er niet zoo goed af De schipper hier van vermoedde dat zijn schip lek was geslagen en voor nader onderzoek bleef ook dit vaartuig te Nigtevecht gemeerd Het was ruim half tien toon men in Nigtevecht vastmaakte De napht zcu ech ter niet lang zijn want om 6 uur moest men weer gaan varen Om half zeven vertrokken wij vanaf Nigtevecht en namen toen plaats op de sleepboot IJsbreker " onder commando van kapitein A Hoo gerdijk Half elf is het geworden wanneer wij de Merwedebrug te Loenersloot zijn genaderd Ver schillende malen loopen hier de deuren vast in de doorvaartopening en het duurt ruim twintig m.i nuten alvorens het sein van doorvaren kan wor den gegeven Van de sleepboot af zien wij dat hon derden auto's op den drukken verkeersweg Ara sterdam — ^ Utrecht staan te wachten Als de brug weer voor het verkeer toegankelijk wordt zijn de auto's niet te tellen Inmiddels varen wij verder en Nieuwersluis komt in het zicht Zeer langzaam gaat de eerste deur de opening van de brug te Nieuwersluis door en als wij dit ook zullen pro beeren blijkt het dat de „ Thorbecke " te veel gang heeft Onze deur loopt vast tegen de ducdalfen en pas na twintig minuten gelukt het den manschap pen die met het transport van deze deur belast zijn de deur wederom recht voor de opening te brengen Bijna een half uur vertraging hebben wij dan en de reis wordt voortgezet naar Breukeien alwaar wij omstreeks 1 uur aankomen Hier heb ben wij geluk want zonder maar een stootje te krijgen glijdt de deur door de opening Om drie uur moet de eerste brug te Maarssen gepasseerd worden en hier zijn weer tal van ingenieurs aan wezig om het werk gade te slaan Langs den ge heelen weg hebben honderden en honderden dorps bewoners het transport gade geslagen maar in Maarssen ziet het zwart van de menschen Of men er op gerekend heeft weten wij niet maar In Maarssen hadden wij wederom een belangrijk op onthoud doordat de deuren verschillende malen klem kwamen te zitten Al duurt het echter wat lang wij komen er toch zonder kleerscheuren doorheen en nu wordt er opgestoomd naar de tweede Maarssensche brug Om precies half vijf zyn wij dit obstakel gepasseerd en een uur later komt Utrecht dan in zicht Vreeswijk veilig gepasseerd Naar wij hedenmiddag nog vernamen ztjn in het begin van den middag de beide deuren te Vrees wijk aangekomen Na te zijn geschut heeft het transport haar reis die van Utrecht af vlot ver liep in de richting van Wijk bij Duurstede hervat Dat het traject Jutphaas—Vreeswijk betrekkelijk snel werd afgelegd is gelegen in het feit dat de nieuwe kanaalarm een spiegelbreedte van honderd meter heeft en nog niet voor het verkeer is open gesteld zoodat de sleep hier geen obstakels op haar weg vond Morgenavond hoopt men het eindpunt Wijk bij Duurstede te bereiken Reprise Dn A.B.C Vele patiënten die de voorstelling bezochten werden genezen ontslagen Het spreekuur van Dr A.B.C is gisteravond in den Schouwburg vrij druk bezocht geweest De ge zondheidskuur in klank heeft zijn uitwerking niet gemist Vele patiënten zijn genezen ontslagen Men waardeerde de aardige voorstelling van het A.B.C cabaret bijzonder Met steeds stijgende belangstel ling volgde men de herstelUng van Jan Publiek en genoot van de vele kostelijke vondsten door het ensemble ten tooneele gebracht Het pogen de le ver te doen schudden om de gal te verwijderen is volkomen geslaagd De ironie van het toeval wilde dat Lau E z e r man die aangekondigd staat als „ De wijze Dr Ezerman " door ziekte verhinderd was mede te werken De andere artsen hebben deze lacune ech ter voortreffelijk weggespeeld Wij hebben wederom van de voorstelling van hetA.B.C cabaret genoten van de kipperkuren vanCorry Vonk zoowel als van de roddel ver-beelding„Bacteriologie " van Wim Kan Tilly P érin - Bouwmeester en Corry Vonk van de „ Leerder Verschijnselen " zoowel als vjin de OnwareReuzengroei Miskende genieën Alleraardigst enraak was „ De man onder de microscoop " van Dr.P é r i n terwijl Dr Fokkema uit Groningen CorryVonk zeer amusant het dagelijksch leven be speelde Het A.B.C cabaret is een gaaf ensemble,dat met milde humor en geestige vondsten zijn be zoekers genotvolle en leerzame avonden geeft A J Autobestuurders opgepast De politie heeft j:l Zaterdag tegen 22 auto bestuurders procesverbaal opgemaakt inzake di verse verkeersovertedingen betreffende het ver bod om te parkeeren overschrijding van de maxi mum snelheid het geen voorrang geven geen tee ken geven of onvoldoende rechts rijden ^ Een Prinselijke uitbrander * Y EEL belangrijke dingen geschieden inhet leven zoo wonderlijk onverwachts Hetgeval van den bakkersbediende die ge noeglijk schel en natuurlijk valsch fluitendzijn werk deed is er een voorbeeld van.Het jongmensch reed des morgens in deomgeving van de Leusderheide om zijnklanten van het dagelijksch brood te voor zien Bij hotel „ Waterloo " moest hij eenzijpad inslaan dat aan de linkerzijde vanden hoofdweg was gelegen ' Toen gebeurde het Neen — geen ongeval het was op het nippertje af een ongeval geworden De fietser vergat namelijk — het komt helaas meer voor — dat hij armen aan zUn lichaam had toen hij overstak Op zulke momenten dient men er één goed en duidelijk uit te steken Een auto remde De bakkersbediende onderbrak zijn fluitsolo en slaakte een verschrikt gilletje Er kwam iemand op hem toeloopen Misschien zou hij deze „ iemand " wel be hoorlijk van repliek gediend hebben met „ rake " qpmerkingen als „ Ken-je niet uitkijken " Indien het niet Prins Bemhard in hoogst eigen persoon ge weest was Deze was namelijk aan het toeren en reed met zijn chauffeur in de richting Doom De bakkersbediende kreeg een Prinselijken uitbrander Als dat niet helpt dan helpt niets meer ^ y Waarschijnlijk langer treinstellen voor D*E*tractie Commissarissen zullen krijgen te br slissen over aanschaffing ten bedrage van vermoedelijk eenige millioenen Gelijk ieder jaar zal ook ditmaal aan den Baad van Commissarissen der Nederlandsche Spoorwegen een voorstel tot uitbreiding van materieel worden gedaan Uiteraard heeft dit college daarover echter nog geen beslissing genomen omdat het terzake nog moet büeeii ^ komen zoodat alle berichten die hierover verschijnen en verschenen praematuur zijn Het staat echter wel vast — dit is immers een principleele lijn die de Spoorwegen al sinds eenige jaren volgen — dat de uitbrei ding van dit materieel geen betrekking zal hebben op materieel voor de stoomtractie Deze tractievorm zal immers langzamerhand geheel of zoo goed als geheel moeten uitster ven In het algemeen zal voor tractie slechts nog worden toegepast de motor hetzy de elecD°o-motor de Dieselmotor of de Diesel motor In combinatie met den electro-motor Daar momenteel geen uitbreiding van de electrische baanvakken op het programma staat en het benoodigde materieel voor het z.g middennet reeds geheel besteld en ge deelteiyk zelfs geleverd is spreekt het van zelf dat ' voorloopig geen aanmaak van nieuw electrisch materieel voor deze lyneii is te verwachten Het ligt dus in de eerste plaats op den weg der Spoorwegen over te gaan tot uitbreiding van het materieel voor de Diesel electrische tractie nu het D.E mate rieel óók — zy het deels — de langere trajec ten gaat bedienen Voor die langere trajecten komt immers het gewone Diesel mechanische materieel minder in aanmerking omdat men dit vrijwel uitsluitend toepast bij éénwagen-eenheden Op lange trajec ten zal echter in het algemeen steeds in treinen gereden moeten worden dat wil zeggen in com binaties van rijtuigen Daarom ligt het voor de hand dat de uitbreiding wel zal moeten geschieden in de richting van den aanbouw van D.E.-treinstellen Nu meldt de N.R.Crt dat deze aanbouw zal geschieden in den vorm van treinen ongeveer volgens het type dat thans dienst doet op het mid dennet Wanneer het blad bedoelt dat het thans dus gaat om ge stroomlijnde treinstellen dan is het naar onze meening juist ge oriënteerd In een belangrijk opzicht — zoo mag men aannemen — zullen deze treinen echter en zeker ook ia uiterlijk van de bestaande trein stellen afwijken door de omstandig heid dat naar verwacht ^ mag wor den deze treinstellen niet uit drie maar uit vijf rijtuigen zullen he staan Dit ia ook zeer begrijpelijk omdat de drie vagenstellen van nu werden geconstrueerd met liet oog op het beryaen van het middennet en met ie speciale eischen die hier moesten worden ge teld Op de lange trajecten zal echter in hetr al araeen ve meer een regelmatige behoefte be - De Spooktrein Een goede en spannende voorstelling van het „ Verenigd Utrechts Toneel " in het N.V.-Huis Het gaat bij voorstellingen van amateurgezeU schappen heel vaak zoo De jeugdige bezoekers koopen een kaart voor het bal dat volgt en ne-i men de voorafgaande tooneelprestatie van de ver-i eeniging op den koop toe Dit is een wrange waari held maar het is niet anders Buiten de rederijk kerskamers hier ter stede zijn er maar betrekkei lijk weinig tooneelvereenigingen die zich in op-i rechte belangsteUing waar het de tooneelvoorsteli ling betreft mogen verheugen Het jonge „ Ven eenigd Utrechts Toneel " heeft dit peil thans bei reikt hetgeen ons verheugt Tooneelspelen is moeilijk De keuze van een stuit voor een amateurgezelschap heeft groote bezwa " ren Zelfs bij een goede tooneelvereeniging kan men niet altijd de goede personen vinden om da rollen naar behooren te bezetten De keuze van „ De Spooktrein " door het Veri enigd Utrechts Toneel " was goed de rolbezet ting over het algemeen ook „ De Spooktrein " het bekende stuk van Amoldi Ridley is een van de beste tooneelthrillers dis ooit geschreven zijn maar het spelen van dit stuk is vrij moeilijk Onze verwachtingen omtrent deza opvoering in het NiV.-Huis werden beschaamd want de voorstelling was goed Weliswaar rammelde het eerste bedrijf een beetje maar de beide anderen waren uitstekend ' De koude griezels kropen den toeschouwers oveC de ruggen bij dit gchiemzinnige en spannende spelj Mejuffrouw Zus Elverding was onbetwist dei • beste speelster in dit stuk Zij droeg het stuk tesa « men met Jan Groeneveldt die tevens de re * gie voerde Ook de andere spelers deden hun best Deze opvoering van De Spooktrein " heeft da toeschouwers in gespannen aandacht gehouden en hen bewezen dat het Ver Utr Soneel een goede voorstelling kan brengen En het bal De heer Wim Elverding zorgde voor de leiding en wist het zeer gezellig te maken Da tooneelvoorstelling was echter hoofdzaak staan aan tamelijk groote tremen waardoor het niet economisch zou zijn kleine treinen ta laten aanbouwen zooals de eenheden die thans op het middennet rijden „ Met de bestelling zal meer dan een millioen gemoeid zijn " zoo wordt verder gemeld lïen blijft daarbij wel aan den zeer voorzichtigen kant Wanneer men had gemeld dat de nieuwe aam schaffing meer dan één gulden zou kosten zou het zelfs aan den nög veiliger kant zijn gebleven Intusschen meenen wij uit deze mededeeling de bedoeling te mogen lezen dat de aanschaffing ruim een millioen zou vergen Dit nu lijkt ons onjuist Er is o.i alle redenen aan te nemen dat wanneer Commissarissen inderdaad bewilligen in het aangevraagde ¦!-.» bouwprogra'mma het daarvoor be noodigde bedrag eenige malen het bedoelde millioen zal beloopen Daarbij is dan nog niet eens inbe grepen het bedraig noodig voor den aanbouw van eenige moderne rijtui gen voor den internationalen dienst Dit aantal zal echter niet zoo heel groot zijn bestemd worden voor eerste en tweede klasse reizigers en uiteraard gebouwd worden volgens de modernste principes Het spreekt vanzelf dat deze rijtuigen gebouwd worden voor groote snelheden Ten aanzien van het Meuwe D.E materieel zal vermoedelijk ook gebruik worden gemaakt van de goede ervaringen opgedaan met het nieuwa Diesel-mechanische materieel enkele wagens dat tusschen Amersfoort en Arnhem rijdt Wij verwachten niet anders of in deze treinen zullen coupe's met zijgang worden aangebracht terwijl van de voorste en achter ste rijtuigen de constructie ook zoodanig zal worden dat een zeer groot vrij uitzichtsveld wordt geschapen precies zooals dat ook het geval is met de bovenbedoelde Diesel-mecha nische rijtuigen Verder mag men aannemen dat in de nieuwe treinstellen tevens een restauratie-gelegenheid wordt aangebracht In de nieuwe electrische treinstellen Is dat reeds het geval terwijl eenige jaren geleden ook al de bedoeling heeft voorgezeten om een restau ratie te doen aanbrengen in de bestaande D.E treinstellen ook juist in verband met de plannen die men toen al had deze treinstellen op de langere trajecten te gaan bezigen Daarvan is tot heden echter niets gekomen Het is thans niet te gewaagd te veronderstellen dat deze restauratie gelegenheid wèl in de nieuwe grootere D.E trein stellen zal worden aangebracht Uiteraard zullen de verkrijgbaar te stellen spijzen en dranken zich beperken tot het meer eenvoudige genre zoodat waarschijnlijk geen uitgebreide maaltijden z;ullen kunnen worden geserveerd > Feestavond Aurora Op de feestavond die de Zangvereeniging „ Aurora " Zaterdagavond in het Gebouw voor K en W gaf bleef het optreden van de vereeniging zelf beperkt tot een tweetal nummers voor man nenkoor aan het begin van het programma Maar deze twee werkjes „ Waak op " van H AI » ting en Er was ereis " van C van der Linden za ten er dan ook wel zóó goed in dat zij op afdoende wijze van • Aurora's " voortreffelijke hoedanighe den en Hugo Post's leiders-capaciteiten getuigden Alleen late deze dirigent zijn koor niet 41 te luid zingen het volumen ervan is indrukwekkend ge noeg om het niet te behoeven forceeren En na deze koor-prestaties verscheen dan de hu morist Johnnie Rovo die in samenwerking met zijn echtgenoote het publiek met liedjes en con férences op aangename wijze bezig hield Hun op treden werd afgewisseld door „ The graetest Hin dou Magier Arambo " wiens goocheltoeren veel succes genoten de jongleurs The Muraldo's " en de cabarettière Wiesje Koolhoven Er was dus af wisseling genoeg en het publiek heeft zich dan ook vermaakt op een wijze die het niet spoedig verge ten zal evenmin als het bal dat onder Wim Corna lissen's beproefde leiding deze feestavond besloot 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Ro 22é Maan3ag 24 Januari I93 § DERDE BLAD n Slechte resultaten der tweede klussers D.O.S stelt haar aanhang teleur door in Amersfoort tegen H,V»C » met 3'2 te verliezen Nederlagen voor Hercules en D»W*S » en A jax houden de race goed voll Excelsior's „ struggle for life " levert een winstpunt op in den'Wedstrijd tegen V.S.V waardoor Sparta's positie weer w ordt verzwakt A,D,0 en VJJ.C lijden gevoelige nederlaag DE drie wedstrijden die gisteren voor onze tweede klassers waren vastge steld hebben even zoovele nederlagen opgeleverd De grootste verrassing zij het dan een onaangename was ongetwijfeld de 3 2 nederlaag die D.O.S in Amers foort ' tegen H.V.C leed Wij wisten dal H.V.C op eigen grond een uiterst lastig tegenstander is doch dat de geeltjes met leege handen uit de kei-stad zouden te rugkeeren hadden wij — en met ons zeer velen — zeker niet verwacht Intusschen behoeft D.O.S den moed niet te verlie zen de voorsprong op Hilversum be draagt drie en op R.C.H nog vier punten doch deze zou bij een Utrechtsche zege resp vijf en zes punten bedragen hebben In dat geval zou de positie van de kanaries al zeer sterk zijn geweest Aber es hat nicht sollen sein U.V.V leed de grootste nederlaag van het seizoen Wij hadden de geblokteh niet veel hoop op een zege gegeven doch dat het een 5-0 debacle tegen Unitas zou worden dal komt wel heel onver wacht Door te winnen zouden de Utrech tenaren een plaatsje op de ranglijst geste gen zijn nu zijn ze een sporlje lager gezakt Hercules verloor zooals te verwachten was van Gouda Ditmaal bleven de Pijpe stad-bewoners met 4 — 1 in de meerder heid waardoor zij hun kampioenskans hebben behouden Gelukkig voor Hercu les verloor ook Alphen De hekkensluiters bleven n.l met 4-1 tegen Sliedrecht in de minderheid Maar niettemin blijft de laatste plaats voor Hercules dreigen Hieronder volgen de verslagen Hercules — Qouda 14 O OK in Gouda hebben de blauwwitten hun meerdere moeten erkennen De gasten wonnen met 4^-i cijfers die de conclusie zouden doen treklien dat Gouda overwegend ster ker is g-eweest doch niets is minder waar dan dat Vrij zeker zijn de Hercules-aanvallen sterker geweest doch door de ontstellende schotloosheid der voorhoede bleven deze vrij ongevaarlijk Dit nu was het groote verschil met de gasten die over een voorhoede beschikken waarVan alle 5 spelers een goed schot lossen en dit ook gisteren dan ook deden Ook het tempo der Hercules-voorhoede is dik wijls te laag Een bal ineens trappen ziet men maar zelden Zoowel met het lossen van een schot als met het geven van een voorzet wordt dikwijls veel te lang gewacht Het gevolg daarvan is dat reeds gepasseerde verdedigers zich steeds weer kunnen herstellen en men het zichzelf moeiUjker maakt dan noodig is Ook Bouman die zekef niet de midvoor is die Hercules noodig heeft Is te langzaam in zijn bewegingen De middenlinie was voldoende zonder meer In Dix zien we nog steeds geen 2e klasse back doch men moet nu eenmaal roeien met ' de riemen die men heeft De gasten vormen een goed op elkaar Inge speeld elftal zonder bepaalde uitblinkers Een kampioensploeg zien we er evenwel zeker niet in Direct na het begin nam Hercules het spel in handen en drong Gouda geheel op eigen helft terug Steeds was en bleef het leer op de Goud sche helft doch doelpunten bracht dit offensief niet al deden de kansen zich er veel toe voor We denken dan vooral aan die van Buitenweg en v Loo De kopbal van de laatste miste rakelings Gouda begon zich meer en meer los te werken een gelijkopgaande strijd ontstond met Gouda iets gevaarlijker De zeer goed spelende links-buiten die veel vrij spel had maakte daar toen een dank baar gebruik van 0—1 en nog voor de rust her haalde hij dat spelletje 0—2 De pogingen van Hercules om het tot een doelpunt te brengen ble ven zonder resultaat voor de rust Goed samenspelend werd ook na de hervatting het Gouda doel meerdere malen ernstig bedreigd Het was evenwel wanhopig om aan te zien hoe de fraaiste kansen onbenut bleven Een strafschop voor Hercules toen de Gouda-rechtsback het leer met de handen bewerkte zag arbiter Vreeken over ' t hoofd Eindelijk weet Bouman dan een voorzet van v Loo te benutten 1—2 Hercules bleef iets sterker en de gelijkmaker zat als ' t ware * i de lucht Echter kwam er iuist een doelpunt Bij de foto Een spannend moment uit den titanenstrijd H.V.C.-D.O.S Doelman Mostert keert den door Dumortier genomen strafschop aan de andere zijde Een hard schot van den rechts buiten sprong van het lichaam van MacKenzie weer voor zijn voeten en nu was het raak 1—3 De Gouda-aanvallen werden nu ook weer talrij ker doch Hercules kreeg nog kansen Door uitloo pen moest de Gouda-doelman enkele malen erger voorkomen Uit een van links voor doel geplaatste bal schoot de midvoor der gasten het vierde doel punt in 1 — i tevens de eindstand H.V,C — D.O.S 3-2 P ER fiets per autocar en per dubbel Diesel treinstel gingen meer dan duizen4 Utrechte naren naar Birkhoven alwaar het meer dan bezette terrein de invasie der « Dto.S.-aanhang gadesloeg De bezoekers kregen reeds in de eerste seconden een mooie kans de score te openen wanneer Dumortier gebruik maakt van een half raken der Amersfoortsche verdedigers v Leur Jr was schijnbaar te verrast om de scoringsgelegen heid te benutten Hierna ontwikkelde zich een in hoofdzaak afbrekende partij voetbal De thuis club was zeker niet in de minderheid maar of schoon beide D.O.S.-backs aan goede afwerking geen aandacht konden besteden ze zorgden er voor dat de Amersf voorhoede geen gelegenheid kreeg tot overleg Beide partijen kunnen hun ge wone spel niet ontplooien daartoe huldigden de spelers te veel het systeem „ er tegen aan " Na dat Van Velzen een paar maal heeft moeten in grijpen krijgt keeper Mosterd een hoogen bal te verwerken en hij grabbelt dezen uit den rechter bovenhoek Men kon in beide kampen niet los komen al geeft de middenlinie van H.V.C Wei ter — Brandsen — V d Linden de aanvallers door goed aangeven meer dan eens de gelegenheid daartoe Wanneer D.O.S dan ook geen succes zal hebben kan men het in ' t Amersfoortsche team gerust op het conto van dit trio plaatsen Als V d Poll hands maakt straft arbiter Thonen dit Baarn wint van Holland Een groote overwinning Onder veel publieke belangstelling trapt Holland tegen Baarn af en forceert reeds na twee minuten een corner De bal wordt op fraaie wijze weggewerkt door v d Vuurst De snelle Eaam aanvallen leveren gevaar op doch de backs Jansen en Pasman spelen een keurige partij voetbal Kee per van ' t Verlaat ving een door Koekoek Jr hard ingeschoten bal keurig klemvast Het spelling vervolgens gelijk op beide keepers moesteni^ora beurten handelend optreden Baarn hield het spel veel te kort Na 25 minuten spelen een aanval van de Holland-linkervleugel GrimmeHJkhuizen schiet op doel keeper Ling mist de bal en Vermeer kan inschieten 1—0 Onmiddellijk snelle Baam aanvallen bij een tweetal corners op het Holland doel redde de doelman mooi Het is nu een span nende kamp P v d Merkt valt op Het bleek dat de Baarn backs niet erg zeker zijn Een kogel van van Oostrom stopt de Holland-keeper meesterlijk maar dezelfde Baarn-speler schiet even later on houdbaar in 1—1 Met deze stand kwam de rust De tweede helft gaat de strijd volkomen gelijk op de achterhoedes hielden lang stand Nadat er 20 minuten is gespeeld heeft Baarn door grootere schotvaardigheid succes Kooy gaf van ' t Verlaat geen kans 1—2 Er volgt dan een uitstekende Holland-aanval maar Vermeer schoot in keepers handen Baarn speelde nu veel beter dan voor de rust en heeft weer succes een hard schot van J Suyk trof doel 1—3 Holland gaf niet gewonnen en keeper Ling moest telkens handelend optre den Uit een voorzet van rechts doelpunt J Suyk nogmaals 1 — i en tenslotte maakt dezelfde speler z'n derde doelpunt 1—5 In deze stand kwam geen verandering en heeft Baarn door grootere schotvaardigheid verdiend gewonnen van een heel goed spelende HoUand-ploeg met een penalty Dumortier schiet kniehoogte hard in maar Mosterd stopt den bal en de stimu lans voor hernieuwde H.V.C.-aanvallen wordt grooter en grooter Toch is het D.O.S dat de leiding neemt Maar de eerste speelhelft is dan ook bijna verstreken Wanneer v Leur Jr goed voorzet kopt Dumortier achteruit naar Velt meijer ook Mosterd loopt toe maar de D.O.S linksbimien is er iets eerder bij O — 1 De Utrechtenaren zijn volop in actie en in de meerderheid maar een snelle uitval besluit de H.V.C midvoor met een laag schot en de stand is gelijk 1—1 Even later is het rusten De tweede helft is bijna een copy van de eerste maar in omgekeerde volgorde wat het maken der doelpunten betreft Nu neemt H.V.C middels rechtsbuiten Apeldoorn de leiding en dan is bin nen de minuut het antwoord van v Leur Jr nog maals een draw Dumortier had den bal geheel vrij gespeeld Toch zijn de Utrechtsche verdedi gers na dit doelpunt niet meer zich zelf de Lang redt een zeker doelpunt wanneer v Velzen reeds is gepasseerd Het is evenwel uitstel van executie nogmaals gelukt het Apeldoorn nadat hij van den vleugel geheel naar binnen gekomen is H.V.C een voorsprong te bezorgen 2—3 Van Reeden verlaat hierna het veld en wordt door Verwey vervsuigen D.O.S gaat nu meer op den aanval zetten maar de Geeltjes ontmoeten op hun weg naar het Amersf doel onverbiddelijke tegenstanders bezield met de gedachte weg is weg Beide clubs scoren nog een ongeldig doelpunt en tegen het einde raken de spelers wel niet geheel uitge speeld maar toch zakt het tempo De H.V.C binnenspelers helpen achter terdege en het aan vallende trio Groothuis — Verwey en Apeldoorn verzetten tot het eindsignaal bergen werk Wanneer arbiter Thonen laat inrukken is het nog steeds 2—3 Geheel en al onverdiend kunnen wij den uitslag niet noemen over het geheel ge nomen was de thuisclub meer in den aanval ge weest Dat de wedstrijd meer spannend dan mooi was daarmede zullen velen het met ons eens zijn Unitas—U.V.V 5-0 H ET zit U.V.V in de laatste wedstrijden niet mee Werd vorige week onverdiend van Gouda verloren thans kwamen de geblok teu met een 5 — O nederlaag uit Gorcum terug dat terwijl zij geruimen tijd het beste van het spel hebben gehad Doch ook nu ontbrak het in de voorhoede aan een schutter die de zeer goede aan vallen met een goed schot kon besluiten want keeper Verduin in het Unitas-doel kon de meestal slechte schoten vrij gemakkelgk stoppen en het was dan ook in ' t geheel niet vreemd dat het groote overwicht van U.V.V in de eerste helft geen doelpunten opleverde waaraan echter het D OOR een 4—1 overwinning op V.U.C bleef D.W.S in haar af deeling leiden en het ziet er meer en meer naar uit dat de ontmoeting tusschen D.'W.S en Ajax de beslis sing zal moeten brengen In de eerste helft werd er aan beide zijden meermalen goed spel vertoond Er zat vaart in en door het open karakter dat de aanvallen droegen ontstonden er herhaalde lijk gevaarlijke situaties voor beide doelen Van Gelder kreeg eerst een kans om zijn club de leiding te ge ven doch Heekelaar redde Even later vermocht Draeger die op een uitstekenden wedstrijd kan terug zien den Haagschen keeper niet te passeeren toen hij onverwacht al leen voor doel stond Na een kwar tier gaf Wiertz D.'W.S de leiding doch vijf minuten later maakte de V.U.C.-linksbuiten De Harder den stand met een goed schot gelijk Tegen het einde van de eerste helft werd de druk op het Haagsche doel steeds grooter Draeger schoot tegen de lat Wiertz tegen den paal maar ten slotte werd de Amsterdarasche meerderheid beloond met een doelpunt van Van der Velde In de tweede helft duurde het ruim een kwar - Holland verloor met 5—1 van den kam pioenspretendent Baarn Doch niettemin wisten de Oranjehemden de score te openen Vermeer schiet een voorzet langs den op den grond liggenden Baarn doelman Cecilia Collegde de Engtlsche kunst rijdster legde te St Moritz beslag op den Europeeschen titel schoonrijden goede werk van de Unitas-backs ook het zijne bij droeg En toen Wels Sr vlak voor de rust een vrij ' veld voor zich kreeg wist hij op fraaie wijze den uitloopenden Pino te verschalken en stond U.V.V zelfs achter met 1 — O In de tweede heUt is het Unitas dat stevig aan valt en de U.V.V.-verdediging moet dan ook stug verdedigen om gevaar te voorkomen hetgeen haar voorloopig gelukt De U.V.V.-aanvallen hoe wel minder in aantal zijn zeer gevaarlijk we den ken reeds dat v Elswijk den gelijkmaker zal sco ren doch de Unitas-keeper weet het harde schot met hulp van de lat te stoppen waarna de toe snellende Pino den bal tegen den paal schiet en het gevaar is afgewend Dat was pech voor U.V.V Met nog een kwartier te spelen komt Unitas thans iets In de meerderheid en als de arbiter aan de Gorcummers een strafschop toekent maakt de internationaal Wels die weer schitterend op dreef was geen fout en de stand is 2—0 De ge blokten zetten de tanden op elkaar maar de Uni tas-verdediging geeft niet thuis en zet haar voor hoede weer aan ' t werk en achtereenvolgens we ten Duijnhouwer en Ruisch den voorsprong tot 4 — O te vergrooten terwijl kort voor het einde weer de Unitas-midvoor met een goed schot den stand op 5 — O waarmede het einde komt met een voor U.V.V zeer teleurstellend resultaat Scheidsrechter Griep leidde zeer matig tier voordat D.W.S de overwinning met een tweetal doelpunten definitief maakte Uit een hoogen voorzet van Draeger scoorde Van Stokken en enkele minuten later maakte Draeger zelf na een schitterenden solo-ren het vierde doelpimt voor de Amsterdammers Het hooge tempo werd niet tot aan het einde volgehouden hetgeen na het vertoonde spel in de eerste helft geen ver wondering behoefde te wekken Het D.W.S.-elftal maakte ook nu weer een uitstekenden indruk A.D.O.-Ajax 0-5 In een van weerskanten matig gespeelden wed strijd is Ajax er ten slotte in geslaagd een groote ' overwinning te behalen Voor de rust wogen beide ploegen aardig tegen elkaar op al waren de technische kwaliteiten van Ajax ' veel hooger aan te slaan A.D.O speelde enthousiast en hield stand Het groote verschil was in de beide middenllnies te zoeken Vijf mi nuten voor de rust maakte bij een aanval van Ajax Quax een fout waar Blomvliet zijn club de leiding kon geven 0—1 In de tweede helft was het spel van nog mati ger gehalte Twee minuten na de hervatting be ging Quax weer een grooten blunder waardoor Bijl den stand op O — 2 kon brengen Missen van Loof was oorzaak dat Fischer er O — 3 van maakte Alhoewel A.D.O nu een gesla gen elftal was speelde het toch enthousiast ver der doch vooral de middenlinie en ook het binnen trio brachten er weinig van terecht Fischer maakte O — 4 terwijl na een half uur dezelfde speler den stand op O — 5 bracht Veel bijzonders gebeurde er niet meer zoodat Ajax een verdiende overwinning behaalde Sparla-R.F.C 1-4 Reeds na 8 minuten nam R.F.C de leiding door toedoen van van Dijk die uit een voorzet van Verbeek een mangnifieken kopbal langs doelman Pil zond O — 1 Bij Sparta viel even later Hout man uit hij werd vervangen door Schut Sparta moest het van een enkelen uitval hebben maar de afwerking was zoo slecht dat de R.F.C ver-dediging het steeds gemakkelijk af kon Uit een aan R.F.C ver buiten het beruchte gebied toege kenden vrijen schop bracht Drok met een schitte rend schot den stand op O — 2 En nog voordat de eerste helft verstreken was maakte van Dijk er na een mooien aanval met een daverend schot 0—3 van Gedurende geruimen tijd was de thuisclub na de rust in de meerderheid maar hoe aardig de aanvallen soms ook werden opgezet voor doel brachten de heeren er vrijwel niets van terecht Bij R.F.C werd Groen vervangen door Sinke Sparta kwam op goedkoope wijze aan een tegen punt toen Vermulm bij een voorzet van Seton den bal hard in eigen doel trapte 1—3 Sparta kreeg nog een paar kansjes om den achterstand te verkleinen doch die werden steeds verknoeid Kort voor het einde begin Meyer een overtreding binnen het beruchte gebied hetgeen Sparta op een strafschop te staan kwam Daaruit bracht Drok den stand op 1—4 waarbij het bleef Excelsior-V.S.V 1-1 In de eerste helft is Excelsior in de meerder heid geweest maar het binnentrio wist van de geschapen kansen geen profijt te trekken Voor al de middenvoor Maaskant faalde volkomen De beide binnenspelers Bol en PoUee speelden met hun vleugelspelers goed samen maar over een schot beschikten zij niet Het eerste doelpunt ge maakt door Excelsior in de eerste helft kwam uit een vrijen schop genomen door Brugmans Maas kant kopte den bal eerst waarna de rechtsbuiten van der Stoep het leder op zijn hoofd kreeg en in het net deponeerde 1—0 Gesteund door de goed spelende halfltnie bleef Excelsior maar steeds in het offensief Eenige malen ontkwam het V.S.V.-doel ternauwernood aan een doorboring maar doelpunten bleven uit In de tweede helft was het sgel van V.S.V veel Cecilia Colledge Europ kampioene Felix Kaspar wint bij de heeren ST MORITZ 24 Jan A.N.P — Onder zeer groote belangstelling zijn Zaterdag te St Moritz de Europeesche Kampioenschappen kunstrijden voor heeren geëeindigd met het rijden van de vrije figuren Zooals algemeen verwacht werd wist de Oostenrijksche titelhouder Felix Kaspar met schit terende uitgevoerde figuren zijn achterstand na de verplichte figuren op den Engelschman Grahara Sharp in te loopen en zoodoende op verdiende wijze zijn titel te behouden De uitslag luidde en Europeesch kampioen Felix Kaspar Oo3 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 22 ^ Maandag ' 24 Januari 1938 VIERDE BLAD ra MONTE CARLO RALLYE Wij hebben Napels gezien en wij leven nogl Wintersportweek 1938 BIUARTEN Qahriëls wint te Antwerpen Het wereld-record algemeen gemiddelde verbeterd T 15 9 5 1 23 53—11 14 9 3 2 21 64—21 14 7 4 3 18 41—32 13 7 1 5 15 37—34 14 6 3 5 15 33—38 13 4 4 5 12 3S — 39 13 5 1 7 11 30—37 14 4 3 7 11 22—31 13 2 2 9 6 19—44 13 2 0 11 4 20—67 15 10 2 3 22 65—21 16 7 6 2 20 40—21 13 8 1 4 17 33—24 14 7 3 4 17 38 — Sa 14 6 3 5 16 34 — 3 15 5 3 7 13 39 — 4o 14 4 4 6 li 38 — 3a 15 4 4 7 12 36 — 6a 14 5 1 8 11 47—60 J5 2 11,2 a 32 — aj EEN ORDELOOZE MAALSTROOM VAN ALLE MOGELIJKE VERKEERSMID DELEN DIE MET EEN KOORTSACHTIGE HAAST DOOR DE STRATEN KRIOELEN ALSOF DE STAD DOOR EEN UIT BARSTING VAN DE VESUVIUS BEDREIGD WORDT Mooie lentedagen in het zonnige Italië Competitie-Standen K.N.V.B.-standen 4e klasse it P.V.C Brederodei > E.A.C Utrecht J.S.V Woerden Soest Tricht Voorwaarts 2 1 20 35—11 2 16 36—12 2 15 40—14 2 14 32—254 3 12 26—20 O 6 10 21—35 Ie klasse FeUenoord Haarlem Xerxes Stormvogels C.V.V Blauw Wit H.B.S ' t Gooi D.H.C Hermes D.V.S Utr Prov Voetbal Bond 2e klasse B Overmaas S.V.V Gouda Unitas O.D.S a.v.v Sliedreoht Vriendensch. Hercules Alphen Ie klasse Go Ahead Heracles Enschedé Tubantia A.G.O.V.V Z.A.C N.E.C Wagen ineen Hengelo P.E.C R OME de stad waarvan de voorspelling ge waagt dat zij niet eerder zal vergaan voor dat ijzer op het water drijft en de boomen in de lente geen vruchten meer zullen dragen is uit haren sluimer van eeuwen ontwaakt en begint voor de derde maal hare geschiedenis met marme ren teekenen op den historischen grond van hare zeven heuvelen te schrijven Via del Impero en vooral het Forum Mussolini zijn de monumentale symbolen van den aanvang eener nieuwe aera in de historie van de eeuwige stad die niet sterven wil maar zich steeds opnieuw verjongt om met hare prachtlievendheid de wereld in verbazing te brengen Een ganschen morgen verbleven vnj te Rome veel te kort om een stad door wier straten en pleinen de eeuwen stfopmen te doorgronden maar van het Forum MulBlini het geweldige marme ren sportpark dat over drie jaar voltooid zal wezen over den St Pieter de catacomben en het Coliseum volgden wij den weg van Rome's historie om langs de Via Appia de stad te verlaten op onzen weg naar Napels Twee duizend jaar ge leden volgden Rome's keizers met hun hofstoet dienzelfden weg naar hunne lustverblijven te Baiac aan den golf van Napels en de aanzienlijken volg den hun voorbeeld Toen was het druk op de „ Koningin der Wegen " die daarna vele eeuwen lang in diepen sluimer verzonken bleef waaruit thans het moderne auto-verkeer haar opnieuw heeft doen ontwaken Het was een lange reis van meer dere dagen voor de door paarden getrokken karossen wier kilometertellers eentonig om de zooveel mfll een kiezelsteen deden neervallen thans stormen 85 Fordpaarden er in minder dan 4 uur overheen waarbij de naald van de kilometer teller geen oogenblik boven de 90 uitsteekt De route loopt dwars door de Pontijnsche moerassen die eeuwen lang Rome's pestbuil waren die malaria brachten over de stad Thans is die plaag der eeuwen herschapen in vruchtbaren akkergrond waarop de nieuw gestichte plaatsen Littoria Sabandia en Apiclia de werkzame bedrijvigheid van het landbouwleven brengen Wat echter nooit door menschenhanden zal veranderd worden dat is het klimaat dat ons in deze Januari-dagen de verrukking van de Lente toe deed stroomen hoe meer wij Napels naderden Te Rome reeds liepen wij bloothoofds en zonder jas op straat hier tus schen de bloeiende mandarijnenboomen gingen alle ramen van den wagen open om aan de zon ge legenheid te geven ons met hare stralen te om helzen Wij dachten aan die vele andere Rallye-rijders thans onderv/eg om door sneeuw en ijs zich een weg naar hunne startplaatsen te banen Hoe zou den zij allen van wie wij nog maar zoo kort geleden afscheid namen op de Ford-lunch het ma ken van Strien en zijn makkers naar Stavanger de dames équipe van Jkvr van Vredenburgh in de sneeuw die het land van den Poolcirkel tot aan de beschaafde wereld bedekt Stemerdink met zijn kleinen Junior Ford naar Tallinn en de équipe van Bakker Schut die op het oogenblik bezig moest zijn zich door den rauwen Balkan heen te breken O tnia heïla NapolU Wij spraken veel over hen terwijl wö naar bui ten keken op den weg waarop het langzamerhand druk begon te worden Ezeltjes droegen zware vrachten op hun rug karrevoerders met een bloem achter het oor gestoken spoorden hunne paarden aan die hoog geladen wagens trokken vrouwen trippelden voorbij met manden fruit op het hoofd gedragen en in de dorpen zaten de bewoners voor hunne hulzen en speelden de kinderen op straat — het was als een mozaïk van lente idylle door de zon op het landschap gelegd Oe duisternis begon reeds te vallen toen wij Napels binnen reden en toen was ineens de blij moedige stemming voorbij Napels zien en dan sterven — dat is geen kunst meer tegenwoordig Men behoeft zich slechts een weinig onbedaoiit zaam in den ordeloozen maalstroom van het ver keer in deze gillende stad te werpen om dien wensch onmiddellijk vervuld te zien Auto's wa gens fietsen motoren allemaal zonder licht vlie gen en hollen toeterend en schreeuwend door el kaar met een paniekachtige haast alsof de stad NED KANO-BOND VERGADERT AMSTERDAM 24 Jan — In Krasnapolsky is Zondag de jaarlijksche algemeene vergadering van den Nederlandschen Kano Bond gehouden welke bijeenkomst geleid werd door den voorzitter Ir J Loeff Door het tusschentijdsch aftreden van den secre taris den heer Wink bracht de heer Loeff het jaar verslag uit De samensteller was van oordeel dat het afgeloopen jaar verre van gunstig voor de Ne derlandsche kanosport is geweest zoowel in finan cieel als in organisatorisch opzicht De kanokam pioenschappen moesten worden opgeheven wegens gebrek aan belangstelhng Alleen op toeristisch gebied kan een optimistischer toon worden aange slagen terwijl ook in het wedstrijdwezen verschei dene successen zijn geboekt Er zal voor den tijd van een jaar bij vnjze van proef een bondsbureau te ' s-Gravenhage worden ingesteld Bij den aanvang van het wedstrijdseizoen zuUen alle goedgekeurde booten voorzien dienen te zijn van een bondsplaatje De invoering van start kaarten werd niet noodig geacht terwijl besloten werd de mogelijkheid voor de vereenigingen te openen om ongeorganiseerde kanovaarders aan tochten te laten deelnemen Het bestuur werd als volgt samengesteld Ir J Loeff voorzitter M Ruytenschildt on dervoorzitter L M Schwarz secretaris K T van der Plaats Penningmeester B Westers tweede secretaris T L Prins en T van der Behoor commissarissen met als plaatsvervan gend bestuurslid de heer Beuzemaker door een uitbarsting van den Vesuvius wordt be dreigd Van rechts en van links flitsen auto's voor bij of jagen zij elkander achterna voetgangers hollen er tusschen door als vluchtende konijnen en wielrjjders achterna gezeten door motorrijders wringen zich door nauwe openingen heen of ver dwijnen in zijstraten als ratten die zich in veilig heid brengen in een hol Op de pleinen staat te midden van zoo'n schuimenden verkeerschaos een wanhopige agent wild met zijn staf te zwaaien als een kapelmeester die een orkest van zenuwachtige muzikanten dirigeert Niemand kijkt of let op hem en ieder oogenblik verwacht men hem op het spatbord van een auto of op het stuur van een rijwiel meegenomen te zien Cauwenberg heeft ons al rijdend en remmend door die wild bruisende branding heengeloodst waarbij hij eenmaal over een opgebroken straatgedeeltft weg moest vluchten voor een een vrachtwagenmastodont die volstrekt niet van zins scheen om een centimeter uit te wijken voor zoo'n nietige Ford Wij hebben Napels gezien en wiJ leven nog < Mr P LAMBERTS HURRELBRINCK Nederlandsche Rallye-deelnemers ingesneeuwd IWegen in Estland waren onbegaanbaar Vandaag hooplen Buyze-Stemerdink en V d Spek-Keizer Tallinn ie bereiken RIGA 84 Jan A.N.P — De beide Neder landsche equipes A Buyze en H 3 Stemer dink met Ford Jmiior en J van der Spek en D S Keizer met Hansa die voor de Kallye Mont » Carlo Tallinn als startplaats hebben uitgekozen zijn nabij Bujiene in Estland in gesneeuwd De beide Nederlandsche wagens waren met den Duitschen deelnemer Ir G Macher met Ford Ju nior op weg van Riga naar Tallinn Voor Riga hadden onze landgenooten reeds met vele moei lijkheden op den weg te kampen gehad Bij de Estlandsche grens evenwel lag de sneeuw op de wegen zoo dik dat de drie equipes die gelukkig bij elkaar gebleven waren gezamenlijk aan den arbeid konden gaan om den weg voor de kleine wagens berijdbaar te maken Slechts zeer lang zaam vorderden zij met dit werk doch men hoopte in den nacht van Zondag op Maandag Tallinn te bereiken Dinsdag 25 Januari zullen de beide Nederland sche equipes in de a,vonduren uit Tallinn moeten vertrekken voor de verre reis naar Monte Carlo Van der Hoek Ie Palermo PALERMO 24 Jan A.N.P — De Nederland sche equipe B J T van der Hoek en N R A Vroom die met Packard aan den sterrit naar Monte Carlo zullen deelnemen is te Palermo aan gekomen De rijders en de wagen bevinden zich in uitstekende conditie Op Sicilië is eenige sneeuw gevallen waardoor enkele bultenlandsche teams vertraging op hun reis naar de startplaats heb ben ondervonden AUSTRALISCHE TENNISKAMPIOEN SCHAPPEN ADELAIDE 24 Jan A.N.P — Onder groote belangstelling zijn te Adelaide de internationale AustraUsche tenniskampioenschappen begonnen Reeds op den eersten dag waren er twee verras singen n.l de uitschakeling van de Davisbeker spelers Crawford en Henkei De Duitscher kwam tegen den negentienjarigen AustraUër G A Hol land uit die na verlies van de eerste twee sets daarna alles op één kaart zette en met een zeer snel en gevarieerd spel Henkei overrompelde Hol land won met 1—6 4—6 6—3 6 — O 6—4 Ook Crawford sneuvelde tegen een jongen landgenoot n.l L A Schwartz die na heftigen strijd met 7—5 5—7 6—2 8—6 won AFD I Ie klasse O.W.S 13 9 2 220 33—19 AJa ^ R.F.C 13 8 3 2 19 39—12 14 9 0 5 18 44—31 K.P.C 13 6 3 4 15 23—19 A.D.O 14 5 4 5 14 23—27 V.U.C 12 4 3 6 11 26—2 D.FC 13 4 2 7 10 17—34 V.S.V 13 3 3 7 9 33—45 Sparta 14 3 2 9 8 18—27 Excelsior 13 3 2 8 8 13—29 2e klasse B D.O.S 13 8 3 219 44—22 Hilversum 13 6 4 3 16 22—18 R.C.H 13 6 3 4 15 28—16 B.D.O 13 6 3 4 10 26—23 Zeeburgia 12 4 5 3 13 23—20 H.V.C 13 5 3 5 13 30—29 H.F.C 13 6 1 7 11 22—28 A.F.C 13 3 4 6 10 21—32 B.F.C 12 2 4 6 8 24—40 Velox 13 2 4 7 8 23 — S5 3e Klasse D Baani 13 12 1 0 25 47—14 Zeist 13 9 2 2 » i3 — 13 B.V.G 13 6 3 4 15 35—22 Eünkwük 12 5 3 4 13 20—19 Amerst Boys 13 6 3 5 13 37—40 Z.N.C 12 5 2 512 21—25 Laren 12 4 1 7 9 i2 — 35 Donar 13 3 3 7 9 23—33 A.W 13 3 3 7 9 23—33 Holland 12 0 lU 1 15—41 4e klasse G Sopla B.P.C 13 10 2 122 41—27 13 6 6 118 41—15 H.E.D.W 12 6 4 2 16 41—23 A.P.W.C 13 7 2 4 16 41—32 Madioe 12 7 1 4 15 40—23 Victoria 13 4 2 7 10 25—34 j>;ampong 12 3 3 6 9 29—42 üuiok Jokko 13 13 3 2 2 3 8 8 8 7 • 41—40 10—51 Amsvorde 12 1 3 8 5 27—59 Het oude bekende maar toch altijd weer schilderachtige beeld dat hef „ Kraaien nest " bij Garmisch-Partenkirchen biedt De bobslee „ Olympia " met Kilian passeert juist de lens ATHLETIEK KNAU en UPAB weer verzoend Pracllsch gesproken is de overeenkomsl tusschen de beide bonden verzoend Onlangs hebben wij medegedeeld dat het con flict K.N.A.U.—U.P.A.B spoedig tot het verleden zou behooren Er was weer contact tusschen de twee athletiek organisaties gekomen en na een gecombineerde vergadering werd een commissie bestaande uit bestuursleden van het district Utrecht der K.N.A.U en van den U.P.A.B aan het werk gesteld om nader de overeenkomst te regelen Naar wij thans vernemen is men zoover gevor derd dat practisch gesproken deze overeenkomst is bereikt Br waren enkele moeilijkheden louter van technischen aard in zake het vaststellen van de promotie resultaten Het zal in de toekomst namelijk aldus zijn dat een athleet in den U.P.A.B kan uitkomen doch bereikt hij een bepaalde prestatie dan mag hij niet meer in den provincia len bond starten Min of meer dus een promotie regeling De U.P.A.B had een schema ontworpen doch eveneens de K.N.A.U waarna de middenweg bewandeld is en door den U.P.A.B een tegen voorstel is ingediend dat thans door de K.N.A.U is aanvaard waarmede dus het conflict uit de we reld is Er wacht nog slechts de onderteeftenmg van het contract en men hoopt dit nog voor het einde dezer maand te doen Daarmede is de Utrechtsche Provinciale Athle tiek Bond weer een erkende organisatie zijn de geroyeerde leden gerehabiliteerd en kan men aan den slag gaan De plannen die de U.P.A.B heeft zijn uiteraard nog niet vast doch men hoopt zijn rentree te vie ren met een drietal veldloopen in Amersfoort Soest en Soesterberg en tevens zal worden ge tracht de competitie in eere te herstellen Het is daarbij prettig te weten dat hiermede het oude „ zeer " verdwenen is want ondanks alles heeft men toch nimmer de aloude voorheen zoo bloeiende organisatie kunnen vergeten en in de nieuwe omstandigheden was dat soms niet aan genaam Gelukkig voor Utrecht's athletiekleven is dit thans voorbij Men staat weer recht en pret tig tegenover elkaar en te hopen is dat het zal gelukken het vroegere actieve athletiek leven door gezamenlijk te werken te bereiken HANDBAI UTRECHT IN EEN PAASCHTOURNOOi Dezer dagen is de Utr Handbal Vereeniging uitgenoodigd om deel te nemen aan een handbal toumooi dat tijdens de Paaschdagen te Zaandam wordt georganiseerd tusschen de leiders van de vier Westelijke eerste klassen Aan dit toumool zullen dan deelnemen Niloc Amsterdam Thor Rotterdam Hellas Den Haag en Utrecht Utrecht Utrecht heeft deze uitnoodiging aangenomen en zal ongetwijfeld een leerrijk toumooi meemaken daar het een voorproefje van de Nederlandsche kampioenschappen betreft AFD IV 14 9 13 7 6 6 5 5 14 5 14 4 13 3 13 4 U 3 Ie klasse P.S.V Juliana N.A.C B.V.V Eindhoven M.V.V L.O.N.G.A 7 2 216 6 2 314 5-3 3 13 29—13 31—18 o — 11 25 — i3 25 — 3i 15—17 16—22 12-30 16—43 11 11 U 11 12 9 4 11 3 11 3 n o Willem II Bleijerheida N.O A.D 3 13 5 12 3 2 11 3 5 9 2 6 8 2 9 2 AFD V Roermond Ie Klasse 12 U 11 11 11 11 12 11 11 U Be Quick Veendam AFD n G.V.A.V Achilles Leeuwarden 35—13 34—19 46—29 29—32 20—18 30—27 ¦ 32—37 20—29 2 21 4 17 14 14 13 612 12 11 6 99 6 13 10 13 8 13 5 H.S.C He«renveen Velocitas Hooerezand - 39 Ie klasse A St Boys Driebergen U.S.C.L IJ.F.C F.A.K Wijk bij Duurst Vreeswiik Oranje Wit D.E.V Volharding 13 13 20 30—124 18 39—19 18 31—26 13 29—227 13 22—22 12 24—20 11 26—247 9 19—21 17—47 28 32 13 8 6 13 6 13 5 13 5 4 3 2 1 1 2 1 1 1 1 10 8 7 AFD in Ie klasse B s-Graveland De Zebra's Soesterberg V.V.O.G. De Raven D.W.S.V. Sperwer Gooische Boys Nijenrodes Bsvao 14 8 4 220 32—19 12 9 1 2 19 31—11 14 6 4 4 16 36—26 14 6 4 4 16 29—25 14 5 5 4 15 23—20 14 6 1 7 13 19—25 13 5 2 6 12 23—26 14 4 3 7 11 31—33 13 2 4 7 8 16—32 14 2 2 10 6 13—36 Sneek Matige Ned resultaten ANTWERPEN 24 Jan A.N.P — Nadat de Leeuw in den natht van Vrijdag op Zaterdag nog een partij van den Franschman Chassereau vei - loren had waarbij de Franschman weliswaar ster ker was maar de Leeuw met veel pech te kampen had zijn Zaterdag in het biljartpaleis te Antwer pen de wedstrijden om het wereldkampioenschap cadre 45/2 voortgezet De uitslagen luidden Moons Schwarzer pnt 400 223 brt 27 27 h.s 70 47 gera 14.81 8.24 Chassereau De Leeuw 400 165 15 15 83 40 26.66 11.00 Moons De Leeuw 400 99 7 7 188 55 57.14 14.14 Chassereau Schwarzer 400 65 10 10 134 23 40.00 6.50 Gabriels Sweering 400 71 6 6 154 40 66.66 11.83 Cote Joachinj 400 14 5 5 154 8 80.00 2.80 De Leeuw Joachim 400 375 19 19 119 72 21.05 19.68 Sweerlne Sweering 400 400 18 18 81 81 22.22 22.22 Het wereldkampioenschap 45/2 is Zondag avond gewonnen door den Belg René Gabriels die de beslissende partij tegen den Fransch man Cote met groot verschil won Gabriels die al zgn tegenstanders versloeg verbeterde het wereldrecord algemeen gemiddelde met 45.90 terwijl het oude wereldrecord eveneens op zijn naam stond met 35.59 tijdens de kam pioenschappen te Groningen gemaakt De uitslagen van den laatsten dag waren Gabriels 400 11 164 36.36 Chassereau 153 11 39 - 13.90 Cote 400 12 85 33.33 Moons 338 12 115 28.16 Moons 400 14 183 26.26 Chassereau 265 15 104 17.66 Joachim 400 18 71 22.22 Sweering 393 18 85 21.83 De Leeuw 400 28 65 14.28 Schwarzer 272 28 57 9.71 Gabriels 400 14 141 28.57 Cote 150 14 79 10.92 De eindstand luidt gew pnt brt h.s alg.gem 1 Gabriels 7 3800 61 296 45.90 2 Cote 6 2553 94 193 27.16 3 Moons 5 2483 104 188 23.87 4 Chassereau 4 2328 110 134 21.16 5 Sweering 2 2168 113 145 19.18 6 Joachim 2 1802 122 135 14.77 7 De Leeuw 2 1657 119 119 13.92 8 Schwarzer 0 1183 137 61 8.63 BOKSEN Braddock wint van Tommy Farr NEW-YORK 22 Jan A.N.P In Madison Square Garden won de vroegere wereldkampioen James Braddock van den Engelschen zwaarge wichtkampioen Tommy Farr op punten De match ging over tien ronden Met slagen op het lichaam trachtte de Engelschman zgn tegenstander te ver moeien doch de Amerikaan wist enkele malen met goede rechtschen treffers te plaatsen Aan het einde van de zesde ronde bloedde Farr's neus zeer sterk en slechts met de grootste moeite wist hij deze ronde door te komen Farr wist zich in de nog volgende ronden staande te houden maar Braddock was steeds in den aanval Het werd een 1 stevige puntenoverwinning van Braddock 3 21 47—24 3 17 32—24 3 16 30—20 16 28—286 15 32—31 13 26—18 11 17—18 9 35 — S6 9 21—46 8 29—41 6 28—35 3 20 55—38 19 54—26 16 42—19 13 38—41 6 12 38—34 5 12 33—39 9 23—35 8 ^ 6—457 7 16 - 13 10 13 7 13 6 7 7 12 5 12 6 20 38—20 16 32—24 15 28—17 15 34-21 14 31—26 14 27 — 3S 13 21—27 11 22—34 9 23 — 2 < 9 27 396 8 20—29 2e klasse A N.I.O I.D.S. Stichtenaren Posta Woudenberg Scherpenzeel Eist De Meern Austerlitz Putten Amerongen 2 1 10 6 23—46 2e Klasse B Utr Boys A.T.O Minerva N.V C D.O.S.V. Barneveld Mydrecht Maarssen Sticht G.M.H 3e klasse C 7 8 7 5 5 6 — 4 10—22 16—36 U 35 3 1 17 41—12 Ultrajectum ¦ 12 29—12 18—15 18—32 3—23 21—36 15—58 2 16 114 3 2a 3 6 70 6 60 7 62 7 4 Eureka V.S.K T.O.G.O Ameide Bloemen Boys Ares S.F.Ci Utr Kantoor Voetbal Bond De stand is 67—9 29—22 54—49 40—26 30—36 26—27 21—37 21—43 18—42 13 — 3i 0 18 2 15 4 13 4 11 6 9 4 8 4 8 8 4 O Blga U.H.S.V P en S S.H.V Terre Neuve Jaffa N.S.U P.R.I.V Entre Nous Gazo X x > 2 winstpunten in mindering w.n.o Tweede klasse Rabu 9 8 1 O 17 63—13 Haka 10 8 O 2 16 51—21 l^evu 9 7 1 116 36—12 U.H.S.V 9 4 2 3 10 2S — 36 Elga 2 10 4 1 6 9 28—39 P.UBM 10 4 O 6 8 34—34 G.V.V.Ü 9 2 16 6 16—38 Jaffa 2 8 0 17 1 10 — 4tj Terre Neuv § 9 i 18 3 15—44 Stéracient so en 90 et bij apelhaktrf in drogittin - ZWEMMEN Nieuw record van Ragnhild Hveger AARHUUS 24 Jan A.N.P — Opnieuw is Ragnhild Hveger er in geslaagd het wereld - en Europeesch record over de 300 meter horstcrawl te verbeteren Tijdens wedstrijden te Aarhuus legde zij dezen afstand af in den tyd van 3 min 46,3 sec terwijl het oude record op 3 min 48,8 sec ^ stond precies een week geleden te Kopenhageii gevestigd Veenendaal — Gelria 4-0 Het is Veenendaal op het nieuwe terrein van de Klompersteeg gelukt een klinkende overwinning te behalen op het bezoekende Gelria Te half drie trapte Veenendaal af Al direct on « demeemt zij enkele aanvallen die echter op niets uitloopen De strijd gaat goed tegen elkaar op en na onge veer twintig minuten spelen weet de linksbuiten van Asselt te doelpunten 1—0 Gelria onderneemt dan enkele snelle aanvallen op het Veenendaal-doel doch de achterhoede is in prima conditie en laat zich niet paSseeren De rust komt met een 1 — O voorsprong voor Vee -> nendaal Na rust is Veenendaal weer overwegend ster * ker Een fout in de Gelria-achterhoede wordt door linksbuiten van Asselt benut 2—0 Even later lokt Veenendaal's midvoor op han « dige wijze de Gelria-doelverdediger uit zijn doel ^ waarna hij er zonder moeite 3 — O van kan maken Gelria probeert alles om een tegenpunt te mai ken doch de Veenendaal achterhoede staat pal Nog voor het einde weet de midvoor van Vee nendaal een voorzet van rechts schitterend in te koppen 4 — O waarmede ook het einde komt Een mooie wedstrijd en een verdiende overwinning voor Veenendaal alhoewel Gelria wel een tegea » punt verdiend had „ Elinkwijk " verspeelt een punt Een doeipuntlooze wedstrijd iegen Donar uit Hilversum Na een zeer matigen wedstrgd waarin de aam vallers onmachtig bleken tot doelpunten hebben beide partijen de punten gedeeld Een resultaat wat gezien het vertoonde wellicht de beste verdee ling was Onder leiding van scheidsrechter Harmsen blaek al spoedig dat de gasten met de beste voornemens bezield waren en zonder nu bepaald tot grootaehe daden te komen zagen de HUversummers kans het spel op Elinckwijkhelft te brengen Alhoewel er van tijd tot tijd niet onaardig gespeeld werd < toonden de blauwzwarten voor doel weinig door tastendheid zoodat de Elinkwijkverdediging niet te veel moeite had doelpunten te voorkomen Do middenlinie benaderde bij Elinkwyk nog het meest haar gewone vorm en Loggen met V Dijk wisten het spel te verplaatsen De voorhoede waar de Gebr Reesink de vleugels vormden deed wel eenige goede aanvallen maar verder kwam het niet Ook midvoor Blom lukte het niet zoöals anders en goals bleven uit Tegen de rust kwam Donar weer in den aanval ^ maar een doelpunt werd voor buitenspel afge keurd zoodat met rust men nog even ver was als bij het begin Na een meer hoopvol begin zakte in de tweede helft het spelpeil weer danig en over het geheel bleef het een zeer matige vertooning Omzettngen in de Elinkwijkploeg brachten ook al niet het gewenschte succes en het eüide kwam met een O — O gelijk spel wat wel het beste resul taat was Woerden—Utrecht 4-2 De kans die Woerden nog heeft voor de boven ste plaats heeft het goed benut door de mede concurrent Utrecht met een 4—2 nederlaag naar de Domstad terug te sturen Woerden had de ex-O.S.S speler Weerelds in haar gelederen hij speelde midhalf voor v Mouwerik die op de zie kenlijst stond en maakte een zeer goed debuut Utrecht was volledig en heeft het Woerden niet cadeau gegeven Voor de rust vooral was het een fraaie wedstrijd met aan beide kanten zeer goed spel Na over en weer eenige aanvallen is het eerst Woerden dat de score opend na 10 minuten bemachtigd R Blok den bal een geweldige kogel lost hij vanaf de zijlijn en onhoudbaar suist den bal langs de Utrecht-doelman 1—0 De strgd be gint nu eerst goed Over en weer volgen nu do aanvallen elkaar op en het Is dan de Utrecht linksbuiten die op zijn beurt fraai geiyk maakt 1—1 Vier minuten voor de rust bemachtigd de snelle R Blok wederom de bal en even fraai als zijn eerste doelpunt geeft hij zijn club de leiding 2—1 Na 5 minuten spelen in de tweede helft weet Utrecht weer ge'.ijk te maken middels de midvoor Het is een open strijd Weer gelukt het Woerden de leiding te nemen uit een scrimage doelpunt H Rietveld van dichtbij 3—2 Utrecht tracht dan door forscher te gaan spelen een beter resultaat te bereiken maar haar spelpeil werd daardoor minder Woerden kan de rood-zwarten gemakke lijk in bedwang houden Uit een voorzet van B Blok maakt J Rietveld het vierde doelpunt vooK Woerden 4—2 en dan speelt Utrecht een verlo ren wedstrijd 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 226 Maandag 24 Januari 1938 VIERDE BLAD HOCKEY Kampong-dames zijn van het goede pad afgeweken Kampioenskansen nu verkeken De dames van Kampong zijn van het goede pad afgeweken Nadat men zich in de derde klasse eerst uitstekende kampioenskansen had verworven werd verleden week met 4 — 1 van Kameleon ver loren en Zondag bleven de twee punten bij Gooi 5 dat met 1 — O won Kampong Is in Bussum verre van gelukkig Er werd met drie invalsters gespeeld doch desondanks waren de gasten sterker Kam pong heeft de meerderheid niet in doelpunten kun nen uitdrukken zoodat het Gooi aan haar eene doelpuntje juist voldoende had Na afloop bleek dat er zeven minuten te kort was gespeeld waartegen Kampong geprotesteerd heeft Tenslotte kan in zeven minuten veel gebeu ren en zij zijn zeker voldoende om een 1 — O ach terstand in een overwinning om te zetten Van de heeren speelde alleen het derde elftal thuis Dit team verloor met 6—1 van een veel sterker Amers foort 3 dat met rust reeds met 4 — O leidde Kam pong 3 deelde in de misère door ook al ih Bussum te verliezen en wel van Kameleon 3 met 1—0 ' t Gooi VI - Voordaan 2-0 Heeft Kampong met drie elftallen in Bussum verloren Voordaan deed ook nog een duit in het zakje en liet de punten bij Gooi 6 De M.M.H.C speelde een prettigen wedstrijd tegen de veteranen van de blauw-witten en was voortdurend in de meerderheid De Bussumsche oude heeren beschik ten echter over een geweldige wedstrijd-routine en wat zij aan snelheid te kort kwamen werkten ze met tactiek weg De backs waren bijzonder be dreven in het buitenspel zetten van de Maartens dijksche voorhoede met het resultaat dat deze een voudig geen kans kreeg door te breken en daar de geel-blauwe aanval toch al niet sterk in schieten is bleven de doelpunten uit Voor rust namen de gastheeren met 1 — O de leiding en maakten er daarna 2 — O van Voordaan verdiende zeker een gelijkspel welke meening ook werd gedeeld door den bekenden eerste klasse scheidsrechter Liscaljet die deze ontmoeting floot De beste spelers waren wel Haas en Keyser Voordaan 2 deed het tegen S.C.H.C 6 beter en speelde met 1—1 gelijk waardoor een kostbaar puntje werd buit gemaakt Een uitstekende prestatie verrichtten de dames Wapenschouw van de Ned dames Goede half-speelsters BLOEMENDAAL 24 Jan — Zondag zijn alhier op de velden van B.M.H.C proefwedstrijden ge speeld tusschen vier ploegen van den Nederland schen Dames Hockey Bond De bedoeling hiervan was op de hoogte te komen van het aanwezige speelstersmateriaal De wedstrijden mogen als een zeer geslaagde wapenschouw beschouwd wor den waarbij eenige nieuwe krachten opgemerkt werden die wellicht een kans krijgen hun kurinen te toonen in de te houden oefenwedstrijden voor de samenstelling van het nationale elftal Van de doelverdedigsters heeft vooral Mej Heutink van P.W getoond haar vak uitstekend te verstaan Van de achterspeelsters hebben zich vooral de dames RoUin Couquerque Roos en van Beeck Vol lenhove onderscheiden terwijl Nederland ook geen gebrek schijnt te hebben aan goede half speelsters mej Vreede gaf een keurige centrehalf-partij ten beste terwijl van de andere speelsters de dames Keip de Vletter Gouting Enthoven Smithuyzen en Th Broese van Groenou vermelding verdienen Het zal dan ook een moeilijke taak zijn hieruit de halflinie van het vertegenwoordigende elftal samen te stellen Het vormen van een productieve voorhoede zal waarschijnlijk de meeste zorg baren De De uitslagen luiden A—B 4-1 C—D 1-1 A—C 1 1 B—D 1-1 A ^ D 1-1 B—C 2-0 ^ WIELRENNEN SlaatS'Pellenaars te Brussel BRUSSEL 24 Jan A.N.P — Het is Slaats — Pellenaars in de wedstrijden welke te Brussel zijn gehouden niet bijzonder meegeloopen In den ach tervolgingswedstrijd voor ploegen wonnen onze landgenooten zoowel van de Franschen als van de Belgen maar in de sprintwedstrijden bezetten zoo wel Pellenaars als Slaats in hun series de laatste plaats zoodat zij in het klassement van beide wed strijden tezamen met dè tweede plaats genoegen moesten nemen De uitslagen luiden Sprint Eerste serie 1 Ignat 2 Billiet 3 Slaats laatste 200 M in 14 4/5 sec Tweede serie 1 Diot 2 Buysse 3 Pellenaars laatste 200 M in 15 sec Achtervolging 1 Slaats — ^ Pellenaars halen Ignat — Diot in na 3800 M 2 Buysse — Billiet na 1650 M ingehaald Twee-uurskoppelwedstrijd 1 Buysse — Billiet af gelegd 89.75 KM Op een ronde 2 Slaats — ^ Pelle naars GERARDIN WINT TE PARIJS VOOR SCHERENS EN VAN VLIET PARIJS 24 Jan N.A.P — In het Velodrome d'Hiver zijn Zondag internationale wielerwedstrij den gehouden De sprintwedstrijd werd na span nenden strijd door den Franschman Gerardin ge wonnen voor den wereldkampioen Scherens en on zen landgenoot Arie van Vhet BOSCHRIT „ HET STADION " Gisteren hield de U.W.V „ Het Stadion " een boseh rit waarvoor groote belangstelling bestond Het parcours dat vele moeilijkheden opleverde was 16 KM lang en werd met een goeden voorsprong door G van Leyenhorst gewonnen in een tijd van 18 minuten De verdere resultaten waren 2 G van Kleef 3 W Adelaar 4 G Groeneveld 5 O Bek ker 6 F Wynen Veteranen T J Thyssen 2 J Invemlzd 3 S V d Meulen van Voordaan door met 4—3 van S.C.H.C 3 te winnen Mej A van Oyen speelde een uitmun tende partij terwijl mej Duyne alle vier doel punten scoordel Het was een vlot gespeelde open strijd die door Voordaan verdiend werd gewonnen temeer daar het ons voorkwam dat de drie Sticht schè doelpunten niet onhoudbaar waren Amsterdam lll-Schaerweyde dames 1-2 Met een ietwat benauwde 2—1 zege is Schaer weyde van haar bezoek aan Amsterdam 3 terug gekeerd De punten zijn evenwel binnen en de kansen op het kampioenschap zijn nu weer aan zienlijk gestegen Scfiaerweyde telde 1 invalster voor de doelvrouw terwijl de hoofdstedelijke da mesploeg volledig was Amsterdam is over ' t alge meen wel iets meer aanvallend geweest doch de afwerking der aanvallen was niet best te noemen Schaerweyde was voor doel dan ook gevaarlijker Amsterdam nam de leiding 1 — O doch voor de rust maakte mej Korthaus gelijk 1—1 Na de rust ontwikkelde er zich een gelijk opgaande strijd Mej Moljeu wist een der kansen te benutten 1—2 ook de eindstand De dames-reserves wilden schijnbaar niet onder doel voor het eerste team Op bezoek zijnde zij S.C.H.C 4 werd daarvan met 1 — O gewonnen Het was dus voor de Zeistenaren een dag van weinig doelpunten doch vrijwel zonder puntenverlies B.H.V II - Schaerweyde 1 1-1 Met een invaller voor Sigmond waarvoor v Seventer meespeelde hebben de Zeistenaren het niet verder kunnen brengen dan een 1—1 gelijk spel yan de a.s kampioenen een vrij mager resul taat Er is evenwel een verontschuldiging voor De Zeistenaren aan een snel veld gewend waren door het trage veld van B.H.V uitermate gehan dicapt In de vaart van de bal vergiste men zich steeds waarvan de B.H.V.-ers steeds weer een dankbaar gebruik maakten Reeds enkele minuten na het begin had Hazewinkel Schaerweyde de lei ding gegeven O — 1 Uit een strafcorner werd het gelijk echter onregelmatig Bij het benutten daar van werd een fout gemaakt De Zeistenaren meen den dat er gefloten was liepen reeds weer terug om hun plaatsen in te nemen doch de strafcorner werd benut 1—1 ook de ruststand Schaerweyde is na de rust zeker meer aanvallend geweest doch het trage veld deed alles op niets uitloopen De B.H.V aapval kreeg aan de andere zijde geen kans en zoo bleef het tot het einde 1—1 een resultaat waarmede B.H.V in alle opzichten tevre dene mocht zijn Vampa was snelste wielrenner Gisteren zijn in het dansinstituut Verboeff alhier de voorwedstrijden gehouden van het home trainer kampioenschap over 1 K.M van de wielerfederatie „ Midden Nederland " wa,arvan de U.W.C „ De Vol harding " dit jaar de organisatie verzorgt Tijdens deze voorwedstrijden moesten de deelne mer tweemaal 1 K.M rijden waarna de tijden bij een werden geteld en de negen snelste renners ko men dan in de finale die zal worden verreden op 5 Februari a.s tijdens den Sportavond van De Vol harding Er bleek zeer veel animo voor deze wedstrijden te bestaan en liefst 24 renners verschenen aan den start Het bleek al spoedig dat de Utrechtenaren zouden gaan overheerschen De snelste tijden in de eerste ronde werden gemaakt door Vampa en West broek die 34 4/5 sec maakte Ook in de tweede ronde waren de renners van De Volharding sneller Hoogendoom maakte eveneens 34 4/5 sec terwijl Vampa de snelste tijd van de voorwedstrijden terug bracht tot 34 1/5 sec De home trainer specialist is een ernstige gegadigde van het kampioenschap doch zal vooral van Westbroek en Hoogendoom veel tegenstand ondervinden Van de niet-Utrechtsche renners hielden alleen Bos en Poepjes twee bekende Hilversummers eenigszins stand Zij brachten het tot de zevende en negende plaats en kwamen daarmede tot de finale De andere zeven plaatsen werden door Utrechtsche renners bezet De uitslag van deze voorwedstrijden luidt 1 Vampa 1 min 9 sec 2 Westbroek 1.9.4 3 Hoogendoom 1.10.2 4 Burgers 1.11.2 5 en 6 De Kruyf en De Vries 1.12.1 7 Poepjes 1.12.3 8 Cardol 1.13.2 en 9 Bos 1.15 — PIJNENBURG-WALS TWEEDE TE ANTWERPEN ANTWERPEN 24 Jan A.N.P — In het sport paleis te Antwerpen zijn internationale wielerwed strijden gehouden waarvan het voornaamste num mer uit een 100 KM koppelwedstrijd bestond Na een spannenden strijd waarin vooral het oude konings-koppel Pijnennburg Wals door zijn schit terend rijden opviel behaalde de Belgische ploeg Deneef—Dekuysscher met een ronde voorsprong op onze landgenooten de overwiiming De uitslagen luidden Achtervolging Buitenlanders Pijnenburg Mi thouard Stieler van Schijndel Romanatti halen Belgen Dekuysscher Verreycken Meerschaert Ronsse van Schil in na 24400 M in den tijd van 2 min 53 3/5 sec 100 KM kopperwedstrijd 1 Deneef—Dekuys scher België 2 uur 5 min 43 sec op een ronde 2 Pijnenburg — Wals Nederland 3 Stieler — Christensen Denemarken SPORTAVOND „ DE VOLHARDING " De sportavond welke de Utr Wielren Club „ De Volharding " Zaterdag 5 Februari a.s in de Schouwburgzaal van het N.V Huis organiseert blijkt een zeer bijzondere uitvoering te worden dank zij het feit dat twee kampioenschappen op het programma prijken Het eerste kampioenschap betreft die op home trainers van de Federatie Midden Nederland W£iar voor gisteren de voorwedstrijden plaats vonden Het tweede kampioenschap brengt het treffen tusschen de twee Ntrechtsche krachtsportvereenl gingen „ De Halter " en „ Olympia " Reeds hebben beide vereenigingen hun ploegen voce dit worstelkampioenschap van Utrecht samen ge " dd en zij komen als volgt op het podium Olympia Vedergewocht H Wissa lichtgewicht J Rechter en F Zijderveld licht middengewicht J Poppes middengewicht F Rosbach en midden zwaar gewicht B Logge De Halter Vedergewicht H van Wezel licht gewicht J de Nijs en J Schrijvers licht midden gewicht H Hooft middengewicht S H v d Hurk en midden zwaargewicht H W de Nijs UTRECHTSCH NIEUWSBLAD verreweg greotste o^gt Ter afwisseling Het Duitsche kampioenspaar Maxi Herber en Ernst Baier beoefenen het „ Curling " spel IJsschieten KORFBAI Tovers wint met 54 Na verleden week Samos 2 een punt afhandig te hebben gemaakt ging Tovei-s gisteren op den goeden weg voort door het bezoekende Excelsior 2 met een 5—1 nederlaag huistoe te sturen Direct na den uitwoi-p ontkomt de korf der gasteii aan een doorboring De aanvallen des gasten stranden steeds op de hechte Toversverdediging die geen krimp geeft Het spel gaat dan op en neer met de thuisclub iets meer in den aanval Na 20 min spelen profiteert Mej de Meijere van een geboden kans 1 — O terwijl 10 min hierna E Schmidt van verren afstand zuiver inschiet 2—0 De vakwisseUng is in het voordeel der gEisten die dan ook spoedig de achterstand tot 2—1 ver kleinen waarmede de rust aanbreekt In de twee de helft is het initiatief weer aan de Tovers die de Excelsior korf onder schot nemen Verschillende ballen komen op den rand terecht zoodat een doel punt niet kan uitblijven Dit komt dan ook uit de handen van Mej van Kalken 3—1 zoodat er voor de tweede maal gewisseld wordt Nadat verschillende gevaarlijke momenten voor de Excelsiorkorf voorbijgegaan zijn doelpunt Me ] Schmidt op keurige wijze spoedig door een vijfden doelpunt van A de Meijere gevolgd Nadat de gas ten nog geprobeerd hebben den achterstand te ver kleinen welke pogingen afgeslagen worden breekt het einde met een verdiende zege yoor de Zeiste naren aan Excelsior — ^ Vogel 7-2 Na een langdurige rustperiode kwam Vogel eindelijk weer eens in ' t veld waar reeds spoedig bleek dat deze rust het spel der Vogels geen goed had gedaan In ' t eerste kwartier werd er nogal onwennig gespeeld waardoor Excelsior direct in de meer dei-heid was Binnen 10 minuten weet Excelsior door Reeders een 2 — O voorsprong te veroveren Ook in de tweede opstelling bleken de doelpun ten goedkoop Excelsior maakt reeds spoedig 3 — O terwijl enkele minuten daarna Ridder fraai tegenscoort 3—1 In de derde opstelling gaat de strijd echter ge lijk op De Excelsior-aanva is nu niet zoo schot vaardig terwijl Bokenkamp — ^ Loos uitstekend verdedigen De Vogel-aanval werkt hard doch ondanks verschillende kansen blijven doelpunten uit Vlak voor rust brengt Sprong den stand op 4—1 met een ver schot Na de rust wordt met vernieuwden moed be gonnen De Vogel-verdediging weet den Bxcelsior aanval geheel in bedwang te houden waardoor Vogel het beste van het spel kreeg Jammer was het dat zoowel G Loos als Costems totaal on machtig waren een doelpunt te maken Verder dan een vrij ongevaarlijk afstandschot wisten zij het niet te brengen Een kwartier voor ' t einde is het weer Sprong die met een ver schot succes heeft In de laatste minuten kwam de schotvaardig heid plotseling terug v d Berg maakt 6—1 Ver maak 6—2 tei-wijl vlak voor ' t einde Excelsior er 7—2 van maakt SamosZ — ^ Amersfoort 8-2 Op een uiterst zwaar bespeelbaar terrein bon den de beide ploegen geheel volledig den strijd aan Reeds spoedig blijkt dat de thuisclub sterker is In de Samosaanval wordt enthousiast gewerkt waardoor vele gevaarlijke momenten ontstaan Oan de andere kant is de Amersfoort-aanval te doorzichtig om gevaarlijk te worden Na 10 minuten scoort P Abbenhuis op fraaie wijze 1—0 Vlak hierop weet Freddie Vossers op handige wijze den voorsprong te vergrooten 2—0 Ook na de vakwisseling blijft Samos 2 in de meerderheid Het aantal kansen is nu wel niet zoo groot meer doch ze zijn er daarom niet minder gevaarlijk om Vrij spoedig brengt G Koppert den stand op 3 — O terwijl enkele oogenblikken later dezelfde speler van achter de korf er 4 — O van maakt De Samiërs hebben er schik in blijven enthou siast aanvallen en voeren den stand nog voor de rust op tot 6 — O met twee fraaie schoten van Cornel Na de hervatting voelen de Samos-reserves zich blijkbaar reeds zeker van de overwinning terwijl tevens het zware veld zijn invloed deed gelden Het tempo zakt dan ook geweldig Nadat Abbenhuis den stand op 7—0 heeft ge bracht weet Amersfoort een verdiend tegenpunt te maken 7—1 Tegen het einde weten beide ploegen nog een maal de korf te vinden zoodat het einde komt met een 8—2 overwinning voor de leiders DE NEDERLANDSCHE DELEGATIE VOOR U.C.I CONGRES De Nederlandsche Wielren Unie zal op het con gres van de Union Cyliste Internationale hetwelk op 5 en 6 Februari a.s te Parijs zal worden ge houden vertegenwoordigd zijn door de heeren jhr I L van den Berch van Heemstede voorzitter P J Adrian algemeen secretaris J D Viruly tweede secretaris B Swaab de Beer pennmgmeester en jhr A P A Elias van Stabrouck Zooals men weet zal op dit congres een beslissing genomen worden inzake de „ kwestie van de Vijver " ter vvijl de N.W.U nog eéh aantal voorstellen ingediend heeft in vérband met deze kwestie SCHAATSENRIJDEN Charles Mathisen Europ kampioen Goede prestatie van Langendijk op de 5000 meter OSXjO 24 Jan A.N.P — Onder zeer grootè en zeer hooge belangstelling — Koning Haakon en Kroonprins Olaf bevonden zich onder de 11.000 toeschouwers — zijn Zaterdag in het Frognersta dion te Oslo de Europeesche kampioenschappen in het hardrijden op de schaats begonnen In totaal nemen 34 rflders uit tien verschillende landen deel Het ijs en het weer waren voortref felijk Er werd gereden over twee afstanden n.l ds 500 en 3000 meter terwijl Zondag de wedstrijden werden voortgezet met de nummers 1500 en 5000 meter Na den eersten dag leidde Engnestangen in de algemeene rangschikking met 92.033 punten voor Freisinger met 92.330 punten en Ballangrud met 93.783 punten Hans Engnestaiagen was In schitterende conditie en werd op de 500 meter eerste met een tijd van 42,4 sec waarmede hij dus slechts 0,1 sec boven zijn wereldrecord bleef dat hij tijdens de wereld kampioenschappen 1937 op 31 Januari te Davos vestigde Met een bijna een seconde verschil werd de twee de plaats bezet door den Amerikaan Leo Freisin ger en den Noord Krog die beiden een tijd van 43,3 sec noteerden Nederland werd vertegenwoordigd door de rij ders J Langedijk Oudkarspel R Koops Zuidla ren J A Roos Amsterdam en Havekotte Am sterdam De uitslagen luiden 500 meter 1 Engnestangen Noorwegen 42,4 sec 2 én 3 Freisinger V^reenigde Staten en Krog Noorwegen beiden 43,3 sec 4 Haraldsen Noorwegen 43,5 sec 5 Johansen Noorwegen 43,8 sec 19 Langedijk Nederland 45,7 sec 25 Koops Nederland 46,7 sec 26 Havekotte Ne derland 48 sec 32 Roos Nederland 53,3 sec gevallen 3000 meter 1 Stiepl 4 min 53,6 sec nieuw Oos tenrijksch record 2 Mathisen 4 min 55,8 sec 3 Ballangrud 4 min 56,3 sec 4 Engnestangen 4 min 57,8 sec 5 Vasenius 4 min 58,9 sec 15 Langedijk 5 min 4,1 sec 19 Koops 5 min 7,5 sec 20 Roos 5 min 8,1 sec 30 Havekotte 5 min 12 sec De kampioenschappen in het hardrijden werden Zondag voortgezet met de afstanden over 1500 en 5000 meter Het weer was omgeslagen er woei een sterke wind uit zuidwestelijke richting terwijl de thermometer acht graden boven nul aanwees Het ijs was slecht terwijl er veel water op de baan stond Het behoefde in dit verband geen verwon dering te wekken dat de tijden van alle rijders zeer nadeelig beïnvloed werden In de algemeene rangschikking bezette de Noor Charles MatWsen uit Drammen de eerste plaats en behaalde daar mede den titel van Europeesch kampioen 1500 Meter 1 Mathisen 2 min 27,4 sec 2 Ballangrud 2 min 29 sec 3 Haraldsen 2 müi 32,1 sec 4 Wazulek 2 min 32,5 sec 5 Staksrud 2 min 32,9 sec 16 Langedijk 2 min 38,7 sec 18 Koops 2 min 39,3 sec 20 Havekotte 2 min 40,7 29 R o o s 2 min 46,4 sec 5000 Meter 1 Haraldsen 9 min 7,8 sec 2 Johansen 9 min 8,6 sec 3 Mathisen 9 min 10,4 sec 4 Stiepl 9 min 10,7 sec 5 Wazulek 9 min 20,3 sec 8 Lange d ij k 9 mm 20,7 sec 17 Koops S min 33,8 sec Algemeene rangschikking en Europeesch kampioen Charles Mathisen(Noorwegen 199,27 punten Haraldsen Noorwegen 199,38 punten Ballangrud Noorwegen 199,50 4 Stiepl(Oostenrijk 200,70 5 Wazulek Oostenrijk 200,95.16 Langedijk Nederland 19 Koops Ne derland 208,43 Hercules klopt Samos Kampioenskansen der Utrechtenaren sterk gedaald Geheel volledig trok Samos naar Amsterdam om daar den strijd aan te binden tegen Hercules Sinds 5 December 1.1 had Samos niet gespeeld zoodat wij het ergste voor de Rood Grijzen vrees den Inderdaad bleek de lange rust funest geweest te zijn hoewel het er aanvankeiyk niet naar uit zag Nadat Hercules eerste aan,val mislukt was wordt de bal naar de Samos-aanval gevoerd waar H Monné met een fraai schot de score opent Her cules valt nu krachtig aan doch hoe Visschoonma ker ook werkt steeds vindt hij W Monné op zijn post Er wordt in zeer hoog tempo gespeeld Dan ontsnapt Flip en met een zuiver schot brengt hij de partijen op gelijke voet 1—1 Fel wordt er nu om de leiding gestreden waarbij Hercules het eerst succes boekt door mej de Leeuw Doch voor rust slaagde W Monné erin de partijen opnieuw op gelijken voet te brengen Na de hervatting blijkt nu spoedig üat de ongeoefendheid bij Samos zich doet voelen De Samiers zijn zichtbaar vermoeid en hierdoor komt Hercules in de meerderheid Na een kwartier opent Hercules de score en voert deze met regelmatige tusschenpoozen tot 7 2 op waarbij het geluk ook nog wel eens een woordje meesprak Bij Samos lukte het niet meer en zoo verspeelden onze stadgenooten hun kostba re voorsprong waardoor de kans op het kam pioenschap beduidend is verminderd Langs de distributielijnen WUzigingen voorbehouden Dinsdag 25 Januari Programma 3 — 8.00—10.40 Luxemburg 10.40—12.05 Parijs Radio 12.05—12.20 Radio P.T.T Nord 12.20 — 13.20 Parijs Radio 13.20—14.20 Brussel VI 14.20—15.05 Luxemburg 15.05—15.20 Parijs Radio 15.20—17.20 Keu len 17.20 — pl.m 18.45 " Brussel VI pl.m 18.45—19.20 Londen Regional 19.20—19.35 Brussel VI 19.35—21.45 Beromünster 21.45—22.20 Brussel Fr 22.20—22.30 Brussel VI 22.30—23.15 Brussel Fr 23.15—24.00 Toulouse Programma 4 — 8.00—9.20 Brussel VI 9.20—10.35 Straatsburg 10.35—13.05 Londen Regional 13.05—14.20 Droitwich 14.20—16.20 Londen Regional 16.20—19.50 Droit wich 19.50—20.10 Londen Regional 20.10—21.40 Droitwich 21.40—23.00 Keulen 23.00—24.00 Droitwich Programma 5 LUn B — 8.00—9.20 Brussel Fr 10.00—11.00 Gramotoonmuziek G.R.D 11.00—13.40 Luxemburg 13.40—15.00 Radio P.TT Nord 15.0.0—15.30 Beethoven concert G.R.D 15.30-16.55 proitwich 15.55—16.20 Vfeonén 16.20—17.50 Luxemburg 17.50 — 18.50 Lyon 18.50—19.50 Va«i dit van < lq,t yan alles wat " G.R.D 19.50—20.20 Brussel VI 20.20—24.00 B»ri reep Liïistmburg VOOR SCHORRE KELEN 25 nnl bevatten medici nale ingrediënten van Vicks VapoRub HANDBAL Utrecht wint opnieuw Een 22 — 0 overwinning op Sport Vereent II bracht haar een stap nader bij het kampioenschap utrecht 1 had Zondag een makkelijke dag üi de K.N.G.V handbalcompetitie De leiders wa ren bij den hekkensluiter Sport Vereent 2 op bezoek en wonnen met 22—0 Utrecht heeft thans nog slechts een punt noodig voor het kampioenschap en daarom zal de wedstrijd Utrecht 1 — Sport Vereent 1 Zondag a.s onge twijfeld veel belangstelling trekken Sport Vereent 1 zette de opmarsch voort en won met 13—2 van Utrecht 3 eveneens op gemakkelij ' ke wijze De dameswedstrijd Utrecht 2 — Utrecht 1 ging niet door S.V II - Utrecht 1 Het was duidelijk te zien dat de twee ploegen van de eerste en laatste plaats tegenover elkaar stonden Sport Vereent 2 bestaande uit jeugdige handballers die nog veel hebben te leeren en Utrecht II een elftal van aanmerkelijk krachtiger spelers met een techniek die twee klassen beter is Het eenige wat Sport Vereent hier tegenover kon stellen was enthousiasme en daarmede hebben de Zuilenaren zich dan ook ifl^en strijd geworpen tot het einde toe De rust giifg al met een O — 10 stand in terwijl Utrecht daarna nog 12 doelpunten maakte Er viel voor de blauw-witten niet tegen te strijden Door deze groote nederlaag hebben zij een min der fraai doelgemiddelde record verkregen want het honderdste doelpunt werd tegen gescoord en na acht wedstrijden is hun gemiddelde 9—121 Utrecht heeft na elf wedstrijden daarentegen 148 ^ 22 S.V.I-Utrecht II ' Sport Vereent 1 heeft mèt Utrecht 3 geen rnoei » te gehad De Zuilenaren wonnen met 13—2 en hét had even goed 20—2 kunnen zijn Niet dat we het spel van Utrecht 3 willen miskennen want de gas ten hebben een aardige wedstrijd achter den rug waarin zij hard gewerkt hebben S.V was echter aanmerkelijk sterker en het beste bewijs daarvan is wel dat nadat de rust met 6—2 was ingegaan in de tweede helft zeven doelpunten gescoord werden van de zijde van S.V terwijl toch met tien men schen gespeeld werd daar keeper Post niet verder kon spelen en door den rechtshalf werd vervangeoi Deze heeft in het doel nauwelijks iets te doen ge had terwijl de S.V voorhoede er lustig op los knal de maar meestentijds echter naast of tegen de paal of lat Een doelpunt meer of minder doet er ech ter niet toe Het was een prettige ontmoeting dia verdiend door de thuisclub werd gewonnen Aetherwegwijzer Dinsdag 25 Januari HILVERSUM I 1875 M en 415.5 M — AVRO uitzending 6.30—7.300 RVU - 8.00 Gramofoonplatèn 10.00 Morgenwijding 10.15 Gramofoonplatèn 10.30 J Cantor's Ensemble 11.00 Huishoudelijke wenken 11 30 Vervolg concert 12.30 Garmotoonplaten 1.00 Omroep orkest 1.45 Gramofoonplatèn 2.00 Het Omroeporkest 2.45 Knipcursus 3.45 Gramofoonmuziek 4.30 Kinder koorzang 5.00 Kinderhalfuur 5.30 Kovacs Laios ' or kest 6.30 Biologische causerie 7.00 Voor de kinderen ~- yi^'^r;'^'^°ioonpla.ten 8.20 Bonte Dinsdagavondtrein 10.15 Gramotoonmuziek 11.00 Berichten ANP 11 10 Georg Frank's orkest 11.30—12.00 A Spezialetti'a dansorkest o S^'^iX ^^"'^ ^ I ' ^ Ol-S M - KRO-uItzendlng — 8.00—9.15 en 10.00 Gramofoonplatèn 11.30 GodsdiehstiK halfuurtje 12.00 Berichten 12.15 De KRO-Melodisten en solist Van 1.00—1.20 Gramofoonmuziek 2.00 Vrouwenuur 3.05 Modecursus 4.05 KRO-orkest en Gramofoonplatèn Om 5.45 Felicitatie-bezoek 6.40 Esperantoles 7.0O Berichten 7.15 Het verzekerings wezen m Nederland " causerie 7.35 Sporthalfuur 8.00 Berichten ANP Mededeelingen 8.15 KRO Sympho-nie-orkest en soliste Van 9,00-9.15 Gramofoonmu ziek 10.00 Gramofoonplatèn 10.30 Berichten ANP 10.40 Ch Wallace en zijn orkest 11.20—12.20 Gramo foonplatèn DROITWICH 1500 M — 11.20—11.45 Gramotoonmu ziek 12.05 Het New EnglLsh Trio 12.35 Bedrijfsrepor tage 1.05 Troise's Mandoline-orkest en solist 1.50 — 2.20 Dansmuziek RADIO PARIS 1648 M — 7.50 8.55 10.40 en 11.20 Gramofoonplatèn 12.40 Giardino-orkest en zang 3.05 Pianovoordracht 3.20 Zang 4.20 Zang 4.35 Pianovoor dracht 5.20 Locatelli-orkest 8.35 Radiotooncel 10.35 Kamermuziek KEULEN 456 M — 5.50 Militair orkest 7.60 Om roep-Amusementsorkest 11.20 Omroeporkest 3.20 Om roepkleinorkest 4.30 Solistenconcert 6.30 Gramofoon platèn 6.50 Omroep-orkest 8.30 Solistenconcert 9.55 — 11.20 Omr.oep scxtet - schrammel-ensemble en pianO ' duo BRUSSEL 322 en 484 M — 322 M 12.20 Gramoi foonmuziek 12.50 Omroepkleinorkest 1.50—2.20 Gra mofoonplatèn 5.20 Omroepdansorkest en gramofoon platèn 6.50 en 7.20 Gramotoonmuziek 8.20 Cabaret 9.20 en 10.30 Omroepsymphonie-orkest en solist 10.50 tot 11.20 Gramofoonplatèn 484 M 12 20 Gramofoonplatèn 12.50 Omroeporkest 1.50—2.20 Gramofoonmuziek 5.20 Van Hecke-kwartet 6.35 Gramofoonplatèn 6.50 Zang 7.35 Symphonie concert en soliste 9.05 en 9.45 Gramofoonplatèn 10.30 tot 11.20 dito DEUTSCHLANDSENDER 1571 M — 7.20 Blaascon eert 8.20 Politiek dagbladoverzicht 8.35 Het Omroep kleinorkest en solist 9.20 Berichten 9.40 Wintersport nieuws 9.50 K Ristenpart's Kamerorkest 10.05 Weer bericht 10.20—11.20 Hans Busch en zijn orkest Waterhoogte UTRECHT 24 Jan — Waterstand Weerdsluis Bovenkant sluis 59 cM - f - N.A.P was 4 cM Benedenkant sluis 5 cM — N.A.P val 10 cM AMSTERDAM 24 Jan — De waterstand van den Rijn was hedenmorgen Mannheim 3.72 M —¦ 20 C.M Mainz 1.58 M — 14 cM Coblenz 3.58 M — 19 C.M Keulen 3.92 M — 26 cM Emme rik 4.20 M — 23 C.M CULEMBORG 23 Jan — Waterstand Lek 3.38 M + N.A.P WIJK BIJ DUURSTEDE 23 Jan — HéaKranten

Ga naar