Utrechts Nieuwsblad zaterdag 8 januari 1938

DE BILT VERWACHT Matige later wellicht toene nemende Westelijke tot Zui delijke wind toenemende be wolking later weer kans op regen weinig verandering in temperatuur Telef Admini'strati'e 10026 en 17353 Posl giro no 154949 UTRECHTS GROOTSTE DAGBLAD 52.000 OPLAGE Directeur J v STRATEN Hoofdredacleur Mr Dr C J GOEDHART Telefoon Bureaux der Redactie 14507 en 17352 ZATERDAG 8 JANUARI 1938 UITG v.h JOH DE LIEFDE N.V BUR DRIFT 23 UTRECHT TELEGRAM-ADRES „ NIEUWSBLAD " DE JAPANNERS EN DE ANGELSAKSEN door Dr M van Blankenstein SEDERT 177 JAREN iicnSii vanaiinqy ' ' "" EENEESKRACHIIG BRON - EN lAFELWATER ' »*" ' nil miin Chautemps wil de partijen tot elkaar brengen Uitnoodiging tot gezamenlijke conferentie SPLINTERNIEUWE sympathie voor Amerika De haat tegen Engeland is niet splinternièuiv Hoogmoed tegenover den Aziaat er de oorzctcik van D E Japanners zijn op eens in sympathie ont brand voor de Amerikanen Dat is een splin ternieuw gevoel Het ging al vele jaren slecat tusschen die twee Als men te Tokio vroeger aan de mogelijkheid van een zeeoorlog dacht dan was het met Amerika Het conflict met Amerika heelt altijd een groote rol gespeeld in het bewustzijn der Japanners en deed dat ook nog weinige jaren ge leden En de Amerikanen Ware er geen Japan dan ware er waarschijnlijk ook geen groote Amerikaari sche vloot Er mag nog zooveel familie-naijver heer schen in het Naval Departement te Washington ten opzichte van de Britsche collega's aan een oorlog denken toch heel weinigen daarbij Met Japan is het wat anders Hadden de Amerikaansche mari nekringen het nu voor het zeggen dan zou men in den Grooten Oceaan wat beleven Maar men laat hen niet los men geeft hun enkel heel veel mate riaal wat bij de heerschende stemming tenopzichte van de buitenlandsche politiek in Amerika reeds weinig consequent is De hooge heeren te Washing ton zullen dat niet enkel doen tot werkverschaf fing Die kan men goedkooper en productiever op touw zetten Achter in hun hoofd moeten er t^'h gedachten spoken die zij alleen maar niet wagen uit te spreken Aan het begin van de modernisatie van Japan staat een Amerikaansche gewelddaad Het was een sterk Amerikaansch eskader dat den regeerenden hofmeier den sjogoen in 1854 dwong het land voor den Westerschen handel te openen Later heeft het gemoderniseerde en gemilitariseerde Japan den Amerikaan herhaaldelijk op zijn weg getroffen als beschermer van China tegen het Japansche impe rialisme Vooral TeddyRoosevelt heeft op die wijze de Japanners soms ernstig tegengewerkt Ook na den Russisch-Japanschen oorlog waren het de Amerikanen weer die blgk gaven niet gesteld te zijn op een sterke positie van Japan op het Azia tische vasteland Daarna is de kwestie van de landverhuizers ge komen Japanners waren als gekleurde Aziaten niet welkom in Westelijk Amerika Vooral het ver nederende van die bijzondere behandeling als kleur ling heeft de Japanners diep gekrenkt Oude wrok kreeg daardoor nieuwe kracht Toen kwam de tijd waarin Amerikanen en Japanners bondgenootea waren Dat was nadat Amerika aan den grooten oorlog was gaan deelnemen Maar hartelijk was hun samenwerking weer niet De Amerikanen maakten geen geheim van hun wantrouwen tegen de nieuwe vrienden die zij bij de oorlogsverklaring op den koop toe hadden gekregen Toen zij te samen Oost Siberië zouden binnenrukken om het Tsjechische le gioen te redden stelde Washington de voorwaarde dat er niet meer dan 7000 Japanners aan zouden meedoen Japan was in moderniteit de heele we reld vooruit en beloofde toen reeds alles wat men wilde met het vaste voornemen zich niet eraan te houden De Amerikanen trokken zich ook weldra terug De Japanners deden dit allerminst zij maak ten van 7000 man 70.000 Zij installeerden zich in Oost Siberië met de bedoeling het niet meer te ver laten De Amerikanen zagen dat met stijgende ver bittering Na den oorlog ontstond er om tal van redenen maar toch vooral ook om deze een ge vaarlijke spanning tusschen de Vereenigde Staten en Japan Om het gevaar af te wenden riep presi dent Harding de conferentie van Washington bijeen Het beleid van Hughes den toenmaligen Secretaris van Staat en den eigenlijken vader der conferentie heeft dit plan doen slagen Het zag er eerst ecliter volstrekt niet als onmogelijk uit dat de conferentie de ontploffing nog zou bespoedigen Vele deskundigen vreesden dat ernstig Êen van de gevaarlijkste punten waarin echter Amerika ter wille van den lieven vrede ten slotte berustte vormde de aanwezigheid van de Japanners in Sjantoeng en in Siberië Het zijn Chineezen en Rus sen zelf die daar een einde aan hebben gemaakt de Chineezen vooral door oeconomisch Japan te treffen de Russen door een guerilla in den winter van 1922 gevoerd Toen de vreedzame zeven jaren van na de conferentie van Washington voorbij wa ren dacht men onmiddellijk weer in het Verre Oosten aan een Japansch-Amerikaansch conflict Tijdens het conflict over Mandsjoerije waren er Ja pansche politici die de verovering van Oost Si berië bepleitten nu men toch aan den gang was om geen last meer te kunnen hebben van de Rus sische luchtvloot als de onvermijdelijk geachte oor log met Amerika uitbrak Men zal zich herinneren hoe S t i m s o n de Amerikaansche Secretaris van Staat onder Hoover de Engelschen tot een ge meenschappelijk optreden tegen de Japansche ver overing van Mandsjoerije echter vergeefs trachtte over te halen Japan en Amerika schenen „ erfvijan den " geworden Nu echter is in den mond van de Japansche • taatslieden en militaire grootraachtigen Amerika op eens den grooten vriend die zoo mogelijk " te gen Engeland wordt uitgespeeld Engeland is de vgand geworden De acute reden daarvan is dat Engeland grooter energie toont in het Verre Oos ten waar het zooveel heeft te verdedigen en nu op zijn beurt Amerika voor een actie tracht te winnen Alle oude vriendschap alle oude verplichtingen zijn vergeten Het zijn de Engelschen geweest die een bescheidener Nederlandsche schepping tot de mach tige Japansche vloot hebben gemaakt en die de Japanners in staat hebben gesteld de Russen ma ritiem te verslaan De Britteit misschien minder ver vooruitziende dan de Amerikanen hebben een sterk Japan gewenscht als tegenwicht tegen Rus land De Japanners zijn dat blijkbaar niet verge ten Want dezer dagen kon men lezen van een ge zaghebbend Japansch publicist die den Russen de verovering van Indië en Tibeth aanprees Toen de Russen werkelijk daaraan dachten hebben de Brit ten Japan gebruikt om dat onmogelijk te maken Zoo kunnen de dingen in korten tijd veranderen Tijdens d'^n Russisch-Japanschen oorlog was Enge land de vriend en tevens op maritiem gebied den technischen helper van Japan Te land waren het de Duitschers die ook weer belang erbij hadden het Rusland niet te gemakkelijk te maken in de we reld Later kregen de Japanners beteekenis voor de Britten als bondgenooten tegen de Duitschers De sterke Duitsche vloot hield toen de Britsche schepen in de Europeesche wateren Japan speelde in het Verre Oosten de politieagent voor Engeland Het liet zich goed maar toch niet bovenmatig daarvoor beloónen Het bondgenootschap heeft voortgeduurd tot Amerika en zekere dominions in het bijzonder Canada en Australië al te veel aanstoot eraan namen Dat de Amerikanen den Engelschen voor hielden dat zij door dat bondgenootschap feitelijk hun vijanden waren bewijst reeds duidelijk hoe de gevoelens in Amerika tenopzichte van Japan wa ren Engeland verklaarde heel loyaal dat het aan het bondgenootschap slechts met de Instemming der Japanners zelf een einde zou maken Het had zijn wil ervan gehad in de oorlogsjaren - nu kon het de betrekking niet willekeurig opgeven Men is het toen te Washington daarover eens geworden Het intusschen een stillen dood gestorven verdrag der vier mogendheden Amerika Engeland Frankrijk en Japan dat Japan vele blijvende voordeelen heeft verschaft kwam ervoor in de plaats De Japanners deden bedroefd maar hebben in werkelijkheid toen een voortreffelijk zaakje gedaan Intusschen waren de Engelschen persoonlijk bij de Japanners zeer gehaat Ik heb dat zelf eens aan den lijve te voelen gekregen tot miJn voordeel Ik kwam in 1926 met een Engelsch schip op de reede van Dairen aan Ik kon den trein van den Zuid Mandsjoerijschen spoorweg dien ik hebben moest om de aansluiting te Harbin aan den Transsiberl sche niet te missen slechts halen als de barkas van den Japanschen quarantainedienst welke het allereerst het schip bezocht mij mee naar den wal nam Daarop was geen kans zei de kapitein van het Engelsche schip Die Japansche autoritei ten waren zoo onhebbelflk dat ' zij zelfs weigerden een briefje voor het scheeps kantoor naar land mee te nemen En zelf mocht de Engelschman geen boot uitzetten „ Waarom zgn zij zoo onhebbelijk " vroeg ik in antwoord op de waar lijk sterke verhalen die de kapitein mij daarvan deed „ Zij haten ons nu eenmaal " zei de Brit „ Misschien nemen ze mij als Hollander mee " waag de ik optimistisch op te merken De kapitem glimlachte medelijdend „ Dat verschil kennen zij niet eens " meende hij De dokter een oud heertje dat Engelsch stamel de kwam met eenige andere geuniformde Japan ners aan boord Ik stevende onmiddellijk op hem af vertelde heel uitdrukkelijk dat ik geen En gelschman was maar een Nederlander en zwaaide daarbij met mijn pas bij wijze van extra-argument Eigenlijk geloofde ik niet eens door den dokter te worden verstaan Hij liet mij alleen en ging met de anderen confereeren Even later kwam hij terug en vroeg mij heel ernstig of ik werkelijk een Ne derlander was Hij vond mijn betuiging niet genoeg en vroeg mijn pas dien hij nu weer met zijn vrien den bestudeerde Hij moest blijkbaar heel zeker zijn De Fransche minister-president Chautemps Avenol de secretaris-generaal van den Volkenbond van zijn zaak Ik zag dat zij tot een besluit kwa men Vriendelijk glimlachend kwam de dokter die totnogtoe zeer norsch was geweest op mij af en zeide in zijn Engelsch iets waaruit ik opmaakte dat ik maar even moest wachten Vol hoop begon ik alvast mijn bagage bijeen te halen De Engelsche kapitein had dit alles met gespannen aandacht en ook met stijgende verbazing gevolgd Hij kreeg nog meer reden daartoe toen even later de matrozen van de barkas mijn bagage van boord haalden Toen ik afscheid van hem nam zeide hij „ Ziet gij nu hoe de Japanners ons Engelschen haten " In derdaad was wat gebeurde niets minder d£in een anti-Britsche demonstratie waarvan ik de vruch ten plukte De Darkas zocht geen verdere schepen meer op maar bracht mij eerst naar de zeer ver afgelegen wal Zoo waren de ge-voelens van de ' Japanners voor de Engelschen in den tijd toen er nog geen reden was tot iets anders dan vriendschap Heeft de hoog moed tegenover den Aziaat die Engelsche zeelie den en in het bijzonder het lagere zcevolk ook in het Verre Oosten aan den dag konden leggen er de oorzaak van En waren de Nederlandsche tradi ties in Japan in mijn voordeel geweest en zou b.v een Deen of een Zweed of een Pranschman zoo de monstratieve vriendelijkheid niet ten deel zijn geval len In ieder geval maakte deze ervaring voor mij de latere anti-Engelsche stemmingen in Japan onder veranderde politieke omstandigheden zooveel te begrijpelijker Ik hoop op dit onderwerp iiog tei-ug tei komen PABUS 8 Jan Havas — De Fransche pre mier Chautemps heeft aan de werkgevers het vakverbond middenstandsorganisaties enz een uit noodiging gestuurd om Woensdag a.s een bespre king in het departement van den premier bij te wo nen waar de maatregelen tot bijlegging en voor koming der arbeidsconflicten besproken zullen wor den In zijn brief aan den voorzitter van ^ het Fran sche Verbond van Werkgevers G i g n o u x schrijft Chautemps o.a „ De toeneming van het aantal arbeidsconflicten de groote omvang van sommige daarvan de lange duur en de sfeer van agitatie veroorzaken de natie een niet te berekenen schade Deze toestand mag niet voortduren De regeering is vastbesloten niets na te laten om er een einde aan te maken Ik ken de opvattingen van uw leden en hun critiek op de stakingen de onwettigheid van bepaalde praktijken of het politiek karakter dat zij er soms aan hechten Maar ik hoor van de andere zijde ook klachten der arbeidsorganisaties over het verzet tegen de hernieuwing der collectieve arbeidsovereenkomsten tegen de toepassing der arbitragetaepaUngen in zake de loonen of over maatregelen tegen de vak vereenigingen Het komt mij voor dat het meer blijk zou geven van gezond verstand indien men inplaats van den strijd voort te zetten en te hervatten de vertegen woordigers der werkgevers en arbeiders tot elkaar bracht voor een breede en loyale gedachtenwisse ling en voor het gemeenschappelijk zoeken vèin al gemeene overeenkomsten of wetgevende bepalin gen waardoor men conflicten kan vermijden of ver minderen dan wel geschillen die desondanks uit breken vlug vreedzaam en redelijk kan regelen Indien ook gij de meening toegedaan zijt zoo als ik vurig wensch zou ik het op prijs stellen te vernemen of gij met eenig:en uwer collega's een eerste bijeenkomst wilt bijwonen die in het gebouw van den premier zal worden gehouden op Woens dagmiddag a.s om 4 uur en welke ook bijgewoond zal worden door vertegenwoordigers van de C.G.T en van den middenstand die zich met producties bezighoudt zooals vereenigingen van kleine en middelmatige bedrijven en vereenigingen van tech nici Ik ben er van overtuigd dat het door een loyaal en hoffelijk debat waaraan alle partijen onder ar bitrage der regeering en controle der natie deelne men mogelijk zal zijn duidelijk de oorzaken van de tegenwoordige antagonismen na te ¦ gaan en ge meenschappelijk een nieuw arbeidsregime vast te stellen dat noodzakelijk is voor den socialen vrede en de algemeene welvaart " Een gelgke brief is ' gezonden aan J o u h a u x Zal Geneve Rome en Berlijn antwoorden Londen zou het initiatief hebben genomen om den Raad een fo.rmeele verklaring te doen afleggen GENEVE 8 Jan United Press — De Volken bondg-mogendhedeii zouden volgens Unit«d Press op het oogenblik een plan bespreken volgens het welk de Volkenbondsraad die op 17 Januari - i.s byeenkomt een formeele verklaring zal afleggen dat de Volkenbond geen ideologisch blok is dat door anti fascistische landen wordt geregeerd Blijkbaar zou Engeland dit plan hebben voor gesteld Het Britsche doel is tweevoudig ten eerste wil men de bezorgdheid wegnemen der kleine Europeesche naties die sedert Italië den Bond heeft verlaten bevreesd zijn dat Geneve het aspect van een anti-fascistische coalitie zou aan nemen en ten tweede wil men antwoorden op de Duitsche en Italiaansche bewering dat de Vol kenbond streeft naar een zoodanige coalitie Het Britsche voorstel heeft in de kringen van het Secretariaat geen bijval gevonden daar men bevreesd is dat zulk een verklaring door den Raad geïnterpreteerd zal worden als een nieuwe ver nedering van den Volkenbond tegenover de fascis tische landen A v e n o 1 die gisteren te Parijs aankwam zal spoedig naar Londen vertrekken Hij zal deze kwestie met de Fransche en Engel sche regeering bespreken Het is dus mogelijk dat wanneer de Raad bijeenkomt Engeland en Frankrijk een verklaruig zullen afgeven betref fende hun houding tegenover den Bond Andere raadsleden zullen dan welUcht eveneens hun standpunt verklaren waarna de Raad haar hou ding in een formeele en universeele verklaring kan bepalen waardoor het duidelijk zal worden gemaakt dat de Volkenbond een instrument van den vrede en de verzoening is en niet van een coalitie tegen eenig land of groep van staten Deze verklaring zou aan het feit kunnen worden gekoppeld dat op 17 Januari a.s juist de 100ste Raadszitting wordt gehouden den secretaris-generaal van het Fransche Vakver bond en aan de vereenigingen van kleine en mid delmatige industrieelen ingenieurs en werkbazen Gistermiddag is in het kabinet van minister president Chautemps een conferentie gehou den welke bijna vier uren heeft geduurd en waar aan werd deelgenomen door den minister van arbeid F é v r i e r hooge ambtenaren van het mi nisterie van arbeid en van het kabinet van den minister-president De conferentie had ten doel de bestudeering van een ontwerp voor een „ modem arbeidsstatuut " De bijeenkomst heeft Chautemps en diens mede werkers de gelegenheid geboden de grondslagen te bestudeeren voor een nieuwe arbeidscode welke door den minister-president is bepleit in diens brief aan den voorzitter van het Verbond van Werk gevers en de secretaris-generaal van het Vakver bond De Bond van werkgevers in de Fransche tex - tiel industrie heeft minister-president Chau temps een schrijven gezonden waarin de ver bazing van de leden van den Bond wordt uitge ' drukt over de methode welke de president denkt te volgen om een einde te maken aan de sociale conflicten De Bond is van meening dat de hui dige conflicten een gevolg zijn van de te groote toegevendheid van de regeering Gisteravond is een - vijftigtal arbeiders van een wijnfirma in staking gegaan De stakers hebben de magazijnen bezet Bij deze firma zijn in totaal tweehonderd man werkzaam Fransche bevolking blijft vrijwel stationnair Laatste volkstelling wijst een zieleniai aan van ruim één-en-veertig en een half millioen PARIJS 8 Jan United Press — De bevol king van Frankrijk bedraagt volgens de laatste volkstelling 41.508.000 zielen hetgeen vergeleken met het aantal inwoners volgens de m 1931 ge houden volkstelling een toename van 81.000 be teekent De bevolking van Parijs bedraagt 2.792.000 en van het Departement Seine dat de voorsteden van Parijs mede insluit 4.869.000 De tweede stad van Frankrijk is Marseille met 913.000 inwoners de derde Lyon rnet 561.000 de vierde Nice met 262.000 en de vijfde Bordeaux met 254.000 Frankrijk telt 13.145.000 famJies dat is 155.000 meer dan bij de volkstelling van 1931 en heeft 9.110.000 huizen d.w.z 230.000 meer dan in 1931 Verkrijgbaar bij Hotels Restaurants Comestibles zaken Apothekers en Drogisterijen of Tel 18272 easindezeeitie Dr M van Blanken steinï „ De Japanners en de Angelsaksen " Pafl 1 Zal Geneve Rome en Berlijn anf*woorden Pag 1 Italië flaat ook zijn vloot uitbreiden Pag 1 Gebrek aan autoriteit de plaag vanFrankrijk Pag 2 Chineescb offensief te verwachten Pag 2 Pag 5 Rond Paleis Soestdijk Ir D a m m e gepromoveerd totdoctor honoris causa Pag 6 Pag 13 „ H K H rijdt uit " Het programma van het Centraal Oranje - Comité van de komende feestelijkheden in Utrecht Pag 13 ITALIË GAAT ook zijn vloot uitbreïden Twee nieuwe pantserschepen twaalf verkenningsvaartuigen en een groot aantal onderzee booten BOHnS 8 Jan Stefani — Het zoo juist va.st gestelde Italiaansche vlootbouvvprogramma om vat o.a den bouw van t^ee pantserschepen van 33.000 ton die de namen „ Kom'e " en „ Impero " zullen dragen Met den bouw zal onmiddellijk s^n aanvang worden gemaakt Op grond van het nieuwe programma zullen voorts nog twaalt vcr -< kennlngsvaarluigen en een groot aantal onder-i zeebooten worden gebouwd De dagbladen wijzen er op dat de bouw van nieuwe ItaUaansche oorlogsschepen welke volgt op de geweldige Britsche en Amerikaansche vloot bouvirprogramma's bestemd is om Itahë de mid delen te verschaffen ' t hoofd te bieden aan de eischen die ontstaan zijn door de schepping ".' an het imperium en de ontwikk^ing van zijn politiek en zijn belangen van wereldstrekking Volgens de „ Giornale d'Italia " zal de Italiaan sche vloot in de jaren 1940 en 1941 als volgt zijn samengesteld 4 pantserkruisers van 35.000 ton 4 pantserkruisers van 24.000 ton 7 kruisers van 10.000 ton 12 oceaankruisers 12 kruisers tus schen 5 en 8000 ton 12 verkenningsvaartuigen van 2000 ton 20 groote torpedobootjagers 24 kleine torpedobootjagers 32 zware torpedoboo tcn benevens ruim 100 onderzeeërs en talrijke oude schepen Amerikaansch oordeel Uit Washington Het nieuwe Italiaansche vlootprogramma heeft in Amerikaansche vloot kringen geen verrassing gebaard Men is van meening dat het geen gevolgen zal hebben voor het Amerikaansche programma omdat de Ver eenigde Staten niet langer de politiek volgen van ledere buitenlandsche vlootuitbreiding te beant woorden Niettemin zal het Italiaansche besluit een steun voor Roosevelt ' s vlooteischen be teekenen Men gelooft verder dat Engeland zijn vloot in de Middellandsche Zee zoo sterk mogelijk zal moeten houden waardoor het minder een heden in het Verre Oosten zal kunnen hebben Uit Parijs Ook in Fransche vlootkringen heeft hét Italiaansche besluit der uitbreiding van de marine geen verbazing gewekt Het spreekt üitusschen vanzelf dat de aandacht der Fransche vlootautoriteiten m de eerste plaats gevestigd is op den bouw van twee Italiaansche slagschepen daar de Fransche vloot van lichte schepen in ieder geval superieur aan de Italiaansche strijdmacht van dezelfde klasse blijft Men hermnert er aan dat sedert de opheffing der beperkmgen van de conventie van Washing tott alle staten hun vrijheid ten aanzien van " de grootte van nieuwe schepen hebben hernomen Bovendien heeft Italië het verdrag van Londen niet geteekend Het blijft nu de vraag - velk kali - ' ber het geschut der nieuwe siagschepen welker tonnage met het verdrag van Washington over eenkomt zal hebben Met de twee nieuwe schepen zal de tonnage der Italiaansche vloot in deze klasse het totaal dat haar bij hot verdrag van 1922 was toegestaan overschrijden De verhouding tot de sterkte der Fransche vloot wordt echter niet verbroken daar volgens het Fransche programma in 1938 nieuwe schepen tot een tonnage van 50.000 ton gebouwd worden Zonder dat zou de Fransche slagvloot zwakker dan de Italiaansche zjju De twee nieuwe slag schepen „ Dnnkerque " en „ Strassbourg " die 26.000 ton meten dekken de behoefte der Fran sche vloot terwijl twee schepen van 35.000 ton op de helling staan en eenige maanden na de Italiaansche te water moeten worden gelaten 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 21 ^ Zaterdag 8 Januari 1938 EERSTE BLAD Gebrek aan autoriteit de plaag van Frankrijk Slechte inzet van het nieuwe jaar OOK DE REGEERING ZIET IN DAT EEN VOORTDUREN VAN DEN TEGENV^^OORDIGEN TOE STAND ONMOGELIJK IS Van onzen correspondent PABIJI ^ 8 Jan — Het gaat slecht in Frankrijk heel slecht zelfs De sociale conflicten die de laat ste maand van het vorige jaar na een betrekkelijk rustige periode allerwege opnieuw uitbraken ne men dagelijks in hevigheid toe en bijna geen dag gaat er voorbij of een nieuwe tak van het bedrijfs leven wordt er door getroffen Het waa wel een wonderlijke samenloop van om standigheden dat juist op het uur dat het commu niqué van minister-president Chautemps waarin patroons en arbeiders opgewekt worden tot samenwerking en de heerschende sociale onrust scherp wordt afgekeurd op de Effectenbeurs het dreigement der bankgeëmployeerden met een on middeliyke staking als een loopend vuurtje de ron de deed Uit deze zuiver toevallige omstandigheid werd onmiddellijk de conclusie getrokken dat de toestand veel dreigender was dan men aanvanke lijk meende en dat een algemeene staking die de regeering met een dringend beroep op de bevol king trachtte te vermijden voor de deur stond Het gevolg was natuurlijk een onmiddellijke ineenstor ting der noteeringen vooral der staatsfondsen die echter later toen de ware strekking van het re geerlngscommuniqué bekend werd weer een ge deelte van het geleden verlies konden inloopen Per slot van rekening is dit slechts een klein Incident maar het teekent toch de sfeer die op het oogen blik In Frankrijk heerscht Slechts een kleinigheid is er noodlg een vergissing een valscha voorstel ling van zaken om onmiddellijk het bedrijfsleven In pessimistlschen zin te doen reageeren En werke lijk er is reden voor Slechts woorden Welke die reden is Het gemis aan autoriteit Met woorden heeft de regeering herhaaldelijk ver klaard geen onwettigheden meer te dulden en in het jongste communiqué wordt verlUaard dat het voortduren van den tegenwoordigen toestand on mogelijk Is en dat de regeering dit niet kan dul den Die woorden zijn zeer zeker uit het hart van mlllioenen Franschen gegrepen want ook de over groote meerderheid der arbeiders Is die voortdu rende agitatie moe en verlangt niets an4ers dan in vrede haar dagelijkschen arbeid te kunnen ver richten Doch aan die woorden moeten daden be antwoorden en voortdurend blijkt het opnieuw dat de regeering den moed mist die kleine rumoerige minderheid tot rede te dwingen Met enkele voorbeelden kunnen we dit illustree ren Sinds ruim veertien dE%en staken de duizen den arbeiders van de Goodrichfabrieken te Colom bes nabij Parijs Het motief Het wegzenden van den Russischen arbeider R 1 v 1 n o v welk feit vol gens de verklaring van minister-president Chau temps zelve door beide partijen als arbiter aan vaard volkomen gemotiveerd was Wanneer dus dit ontslag gemotiveerd was kan niemand aan de conclusie ontkomen dat de staking ongemotiveerd was En wat heeft de regeering gedaan Op de eerste plaats heeft zij den moed niet gehad de door de stakers bezette fabrieksgebouwen te doen ontruimen heeft zij medegewerkt tot de — even eens onwettige — „ neutralisatie " van de fabriek en ten slotte blijkt zg onmachtig de partijen tot elkaar te brengen daar de patroons zeer terecht weigeren de leiders van die ongemotiveerde sta king weer in dienst te nemen terwijl de arbeiders geen repressaillemaatregelen wenschen te aan vaarden Het voortduren van dit conflict dreigt bovendien nog heel wat ernstiger gevolgen na zich te zullen slepen daar het arbelderssyndicaat der chemische producten waarbij een groot deel der Goodrlchartaeiders zijn aangesloten roerig begint te worden besprekingen voert over een sympathie staking In de heele branche en zich van den finan cieelen en eventueel actieven steun der metaalar beiders tracht te verzekeren „ Wat is er aan de hand " Een ander jammerlijk gevolg van dit gebrek aan autoriteit kan men op het oogenbllk bijwonen in het Rh6ne dal waar een staking is uitgebroken in de kalk en cementindustrie In een der in die streek zoo talrijke fabrieken hadden de arbeiders het werk neergelegd en de fabriek bezet In geen der andere fabrieken was er sprake van staking daar over het algemeen de arbeiders tevreden wa ren en een uitstekende verstandhouding heerschte tusschen werkgevers en werknemers Tijdens een paar nachtelijke uren veranderde die situatie vol komen Een honderdtal kerels die niet tot de fa briek behoorden waren op het terrein binnenge drongen en in naam van de G.G.T gaven zij bevel het werk neer te leggen „ Wat is er aan de hand " werd aan een der stakers gevraagd „ Er wordt gestaakt mijnheer " „ Gestaakt Waarom " „ Och dat weet niemand Maar ik zal u zeggen waarom ik staak Ik ben lid van de G.G.T en heb geen zin een pak slaag op te loopen " En wat doet de regeering In kort geding heeft de rechtbank beslist dat desnoods met behulp van de gewapende macht de bezette fabrieksterreinen ontruimd moeten worden Maar de prefect de re geermgsvertegenwoordiger dus heeft tot nu toe geen vinger uitgestoken om dit vonnis uit te voeren terwijl hij wel genoeg politie en mobiele garden bij de hand had toen de werkwilligen die verreweg de groote meerderheid vormen uit protest tegen deze laksheid gedurende eenlge uren het gebouw van de prefectuur bezetten Met tientallen zou men deze voorbeelden van gebrek aan autoriteit kunnen vermeerderen Of is het niet gebrek aan autoriteit dat een dikke duizend stakers de opslagplaatsen der levens middelenwinkels bezet houden terwijl meer dan vijfduizend werkwilligen het werk zouden willen hervatten 0 | Idaarlichten dag En wat te zeggen van de aanhouding en ge vangenhoudmg der twee werkwillige transport arbeiders die in het hartje van Parijs en op klaarlichten dag door stakende kameraden ge dwongen werden uit hun taxi's te stappen en uren lang werden vastgehouden Gebrek aan autoriteit Gebrek aan autoriteit ook die staking van het gemeentepersoneel die een dag lang het heele geregelde leven van Parijs ontwrichtte Ge brek aan autoriteit eveneens het ontvangen der stakersdelegatie achter den rug van den onver zoenlijken minister president om door zijn socia listlschen collega van Binnenlandsche Zaken En moet hetzelfde niet geconstateerd worden bij de staking in de haven van Rouaan waar de matrozen de kapiteins willen verplichten afstand te doen van een dér hoogste rechten die steeds een scheepskapitein „ meester na God op zijn schip " heeft gehad de vrije keus bij de aan monsterlng van zijn equipage Werkelijk de inzet van het nieuwe jaar is wel heel somber en men ziet heusch niet hoe Frank rijk zich uit die dreigende en steeds talrijker moeilijkheden zal redden Minister Chautemps meer diplomaat dan sterk is zeer zeker niet de man die Frankrijk uit deze benarde omstandig heden zal weten omhoog te halen Maar wie Het antwoord kan slechts gegeven worden door een hopeloos schouderophalen En wanneer we In deze week na Nieuwjaar nog een wensch mogen uiten voor Frankrijk's bestwil dan is het deze dat spoedig iemand moge opstaan een krachtig persoon die met vaste hand en onbuigzame wil het schip van staat in veilige haven moge binnen brengen Belgié neemt oók deel aan de New-Yorksche expositie BRUSSEL 8 Jan Belga — In den kabinets raad heeft de minister van economische zaken verslag uitgebracht over de deelneming van België aan de tentoonstelling die in 1939 te New York zal worden gehouden De inzending zal aan zienUjk zijn en denzelfden omvang hebben als die op de Parljsche tentoonstelling Het koloniale departement zal een belangrijk deel der Belgische sectie vormen Ook zal veel propaganda voor het vreemdelingenverkeer gemaakt worden Men legt er hier den nadruk op dat ook de Nederlandsche regeering besloten heeft tot een Inzending van groeten omvang ITALIAANSCHE BLADEN VERBODEN PARIJS 8 Jan Havas — Bij beschikking van den minister van binnenlandsche zaken van 7 dezer is de verspreiding en verkoop der Italiaan sche bladen „ Stampa " en „ Gazetta del Popoio " in geheel Frankrijk verboden Het schijnt dat deze maatregel genomen is bij wijze van vergeldingsmaatregel tegen het verbod van zekere Fransche bladen in Italië PARKWIJK MAJELLA Vleuténsche vyeg - Rondweg aan uitgestrekt wan de,lpark Nog steeds het interview met Soetsoegoe „ EEN AANVAL VAN DE JAPANSCHE MARINE OP ENGELAND " HANGTSJAU 8 Jan Havas — Het Chinee sche telegraaf agentschap Central News meldt dat in verband met het interview van admiraal Soetsoegoe die daarin een aanval deed op de blanken in het algemeen en de Engelsohen in het bijzonder schrijft de Takoengpau dat deze verkla ringen zonder tvrijfel het standpunt weergeven van de Japansche marine die zich op haar beurt na het leger roem wil verwerven Het blad schrijft „ De Japansche marine valt thans Engeland aan De bedoelingen van Japan zijn duidelijk zichtbaar in de verklaringen van Soetsoe goe Inderdaad heeft hij duidelijk gezegd dat wan neer Groot Brittannië voortging China hulp te ver leenen Japan niet zou aarzelen den strijd met dit land aan te binden Deze vastbeslotenheid wordt eveneens bewezen door de herhaalde aanvallen op Engelsche schepen in China en door het herhaalde dreigement van een Japanschen aanval op Kanton via Honkong Wanneer de Britsch-Japansche spanning niet verscherpt is komt dat doordat het incident met de Panay de Vereenigde Staten en Engeland nader tot elkander heeft gebracht " Na vervolgens verklaard te hebben dat een Ja pansch-Amerikaansche samenwerking volstrekt on mogelijk was wijst het blad er op dat Japan den pas markeert en wacht tot het machtiger is „ Na Groot-Brittannië te ' hebben aangevallen " zoo ver volgt het blad „ zal Japan den strijd met de Ver eenigde Staten aanbinden " Voortgaande veronderstelt de Takoengau dat er een geheim accoord tot militaire samenwerking bestaat tusschen Japan en Italië „ Inderdaad zou Japan niet den moed hebben de groote vloot mogendheid Groot Brittannië uit te da,gen wan neer het den steun van Italië niet had " Tenslotte verklaart het blad dat Soetsoegoe in zijn verklaring geen woord gezegd heeft tegen de U.R.S.S en dat dit er op wijst dat Japan meer grieven tegen Engeland heeft dan tegen de U.R S.S Afscheidsbrief van Ludendorff „ Na mijn dood moei de revolutie voortduren en sterker worden " BERLIJN 8 Jan Havas — In het maand blad „ An der Heiligen Quelle Deutscher Kraft " dat door generaal Ludendorff is opgericht en na zijn dood door zijn vrouw Mathilde wordt voort gezet is een brief opgenomen welke de generaal op 16 November 1936 te Tutzing heeft geschreven en welke eerst na zijn dood geopend en bekend ge maakt mocht worden In dezen brief schreef Ludendorff dat hij nog lang hoopte te leven doch de dood kan snel ko men „ Ik heb de,buitengewone pUchten van mijn Staat vervuld en een grooter taak volbracht dan ooit op de schouders van een soldaat werd gelegd Wij hebben gewerkt voor ons volk en voor alle vol ken Wij hebben de grootste revolutie geleid welke de wereld sedert duizenden jaren heeft gekend de bevrijding van de volken van de hand der pries ters en der Joden bevrijding van de vernietigende leerstellingen om de volken een nationale eenheid te geven gegrondvest op de eenheid van geloof en de erfenis van het ras Ik sterf strijdend en mijn vrouw en andere getrouwen zullen den strijd voort zetten De oude machten mogen ons werk niet verstik ken na mijn dood moet de revolutie voortduren en sterker worden opdat de Duitsche mensch en Duitschland blijven bestaan Ons werk moet het buitenlandsch politiek succes van het nationaal socialisme en van de Duitsche militaire kracht be vestigen Leve de vrijheid van Duitschland " Tien Oostenrijkers uit Slovenië gezet WEBNEN 8 Jan Havas — De „ Tagepost " maakt melding van berichten uit Maribor vol gens welke een tiental Oostenrijkers die gewoon lijk op Slovenisch gebied verblijf hielden door de Zuid-Slavische autoriteiten uit het land gezet zijn Het betreft leden van de land-aristocratie oud ambtenaren en industrieelen Men zou de uitzet ting moeten beschouwen als een represaille-maat regel tegen de arrestatie van een Zuid-Slaaf te Graz die onder verdenking van splonnage stond Ook Duitschers in Slovenië zou het lastig ge maakt worden Chineesch offensief te verwachten Kawagoe verklaart dat er geen sprake kan zijn van een vrede met de nationale Chineesche regeering HANKAU 8 Jan Reuter — Naar gemeld wordt zijn bepaalde plannen betreffende de a.s militaire operaties geformuleerd in een belang rijke conferentie van het Chineesche opperbevel Deze conferentie werd onder leiding van Tsjang Kal Sjek gehouden en is gisteren geëindigd De bevelhebbers vertrekken thans in allerijl naar.hun resp fronten voorzien van nieuwe instructies Het is niet mogelijk bijzonderheden over de ge nomen besluiten te weten te komen Er verluidt echter dat vele Chineesche leidende figuren voor stander zijn van het overgaan tot een offensieve tactiek op alle fronten in plaats van een in het defensief blijven zooals men tot dusverre gedaan heeft Deze figuren brachten naar voren dat de Japansche troepen dun uitgespreid zvjn over afzon derlijke fronten die mglen uiteenhggen zoodat hun achterhoeden ' en hun verbindingsmiddelen on evenredig bewaakt worden en China een offensief op groote schaal kan openen tegelijkertijd in alle richtingen De Japansche ambassadeur Kawagoe heeft gisteravond een interview toegestaan aan ver tegenwoordigers van de pers Hij verklaarde o.m dat er geen sprake kan zijn van vrede met de nationale Chineesche regeering Deze be hoort niet beschouwd te worden als de cen trale regeering van China Kawagoe voorspelde dat de nieuwe regeering van China succes zal hebben waarb'g hfl de Pranco-regeering in Spanje als voorbeeld aanhaal de Het nieuwe regime van Centraal China zal hetzelfde zijn als het bestuur in Noord-China Op 10 Januari zal een gezamenlijke conferentie worden gehouden door de leden van het kabinet en den staf van het keizerlijk hoofdkwartier in de officieele residentie van den eersten minister Be raadslaagd zal worden over den toestand in China Intusschen komen de leden van het kabinet dage lijks omstreeks iunchtijd bijeen teneinde inlichtin gen uit te wisselen en nauwer contact met elkan der te onderhouden Naar verluidt is gisteren in een conferentie van vier ministers een besluit genomen ter beant woording van de propaganda van China dat " een verkeerde voorstelling van den toestand geeft en insinueert dat Japan onderhandelingen over het sluiten van vrede met China voorstelt tei'wijl het vredesverlangen toeneemt In de regeering van Tsjang Kal Sjek Na de conferentie der vier ministers verklaarde de woordvoerder van het kabinet dat de regeering besloten had voort te gaan om het gestelde doel te bereiken tenzfl de regeering van Tsjang Kai Sjek oprechte neiging vertoont tot herziening van haar houding De troepen van generaal Han Foe Tsjoe hebben Tsining ten Noord-Westen van Kweite zonder strijd verlaten niettegenstaande de op dracht de stad tot lederen prijs te behouden Het veelvuldige uitbreken van geheimzinnige branden in Nanking o.a in de Sovjet-ambassade is thans door de Japansche autoriteiten opgehel derd Zij zijn zoo zegt men aangestoken door de overblijfselen van de Chineesche troepen die zich onder het publiek hebben gemengd Een Chinees is door een Japansche patrouille gevangen geno men terwijl hij bezig was een particuliere woning in brand te steken Bij nader onderzoek bleek dat het een vermomd Chineesch soldaat was Ontevredenheid te Sjanghai Onder de buitenlandsche persvertegenwoordi gers te Sjanghai neemt de ontevredenheid over de wijze van toepassing der Japansche censuur toe Pp de dagelijksche persconferentie welke door Palthe *» Extra-Service ^ Loot f oldu Ow oMtaaa — at toU ledig efa«Blfel&retnig«n « n penem Oa h « dUrbut * nmltaot t * b«r*lk% ïf«»i™SX.~.-''-'®t »^ De dienst der P.T.T zal bij de aan staande blijde gebeurtenis gelegenheid geven aan de Koninklijke Familie speciale geluktelegrammen i « zenden welke op bijzondere toepasselijke formulieren zullen worden afgeleverd tfierboven het formulier dat in meer kleurendruk is uitgevoerd Lichtstoet van Prinses Juliana r De Chr Oranje Vereeniging „ Prinses Juliana " en de Chr Muziekvereeniging „ Oranje " zullen bij de geboorte van een Prins of Prinses een licht stoet organiseeren Deze lichtstoet wordt gehouden op den avond van den dag volgende op dien waarop het bericht bekend gemaakt wordt Plaats van opstelling is de Egelantierstraat bfl het plantsoentje Des avonds half acht zal worden afgemarcheerd Deelnemers worden verzocht zooveel mogelyk vlaggen en lampions mede te brengen Gewone stationsuitgang weer open Zooals bekend volgden de aankomende reizi gers te Utrecht na de ingebruik-neming van den nieuwen hoofdingang den weg door de oude derde klasse wachtkamer Vanaf hedenmiddag is hierin wijziging gekomen en wordt weder de gewone Zuidelijke uitgang gebruikt Niet omdat deze reeds klaar is maar om tijd te winnen voor den ombouw van het tweede deel van de hal die men hoopt voor het zomerseizoen JuU geheel gereed te hebben In den Z.-uitgang is thans een hulpcon trole-üirichting aangebracht in afwachting van het gereedkomen van den gemodemiseerden uit gang De tien meter lange en zes meter breede lui fel voor de wachtenden een groote verbetering is reeds aangebracht JONGEN BREEKT BEEN Een 12-jarige jongen wonende in de Meern is spelenderwijs op de brug over het Merwedekanaal bij de Munt gevallen Hij kwam zoo ongelukkig te recht dat hij zijn rechterbeen brak Met een auto van den G.G en G.D is hij naar het Stads - en Aca demisch Ziekenhuis vervoerd IJSHOCKEY BOEKAREST WINT TE REICHENHALL REICHENHALL 8 Jan A.N.P — De Roe meensche IJshockeyploeg uit Boekerest welke op 13 Januari a.s te Amsterdam zal uitkomen heeft gisteren een wedstrijd gespeeld tegen een zestal bestaande uit de beste spelers van Reichenhall Berchtesgaden en Salzburg De Roemenen waren verre in de meerderheid en wonnen met 9—2 U»D.G » reserve^s winnen Utr Prov Dambond-compelilie 1e klasse De competitie van den Utr Prov Dambond werd voortgezet voor de Ie klasse A met een tweetal wedstrijden Damlust I ontving de reserves van het U.D.G welke een flinke 7—13 overwin nmg boekten Ons Genoegen I Zeist leed we derom een nederlaag en wel met 8—12 in eigen huis Veenendaal nam de punten mee en blijft ook nog aanspraak maken voor de Ie plaats De stand in de Ie klasse A is als volgt gesp gew gel verl pt gem O.K.K I 3 3 0 0 6 2.00 Ons Genoegen II 4 3 0 16 1.50 Veenendaal I 4 3 0 16 1.50 A.D.V I 4 2 0 2 4 1.00 U.D.G II 4 2 0 2 4 1.00 Damlust I ' 51183 0.60 Ons Genoegen I Zeist 6 0 15 1 0.17 Ons Genoegen I Zeist zal haar plaats moeten verdedigen tegen de kampioen van de 2e klasse A BOKSEN STEELE GESLAGEN NEW YORK 8 Jan A.N.P — In Madiaon Square Garden verloor de wereldkampioen in het middengewicht Freddie Steele door k.o in de negende ronde van Fred Apostoli De titel van wereldkampioen stond bij dit gevecht evenwel niet op het spei Wintersportweer plaatsen Temp gr in Cel » Weer Sneeuw hoogte ADEUBODEN — 2 lichte an val IM GKINDE1-.WALD — 8 ld 80 cM kandeksteq — 5 ld 60 cM AROSA — 9 ld m.d 1 M davos — 10 ld 90 cM PONTRESINA — 13 bewolkt 70 oM ST MORITZ — 11 betrokken 70 C.M andermatt - é lichte en.val 50 C.M LAATSTENIEUWS Handelsbeurs met luidsprekers Naar \ vö vernemen zal de Handelsbeurs aan de Mariaplaats die zooals men weet be heerd wordt door de Kamer van Koophandel een aanzienlijke verbetering ondergaan door het aanbrengen van een luidspreker^installa tie waardoor telefonische oproepen gemakke lijker dan tot dusver het geval was aan de bezoekers van de beurs kunnen worden ter kennis gebracht Xot nu toe geschiedde dit n.l met de gewone menschelijke stem maar wie de drukte en het geroezemoes kent welke op beursdagen in de groote zaal heerschen zal moeten erkennen dat dit systeem stellig aan spraak maakte op vervanging door een beter In verband met het feit dat een groote luid spreker zeker te storend zou worden omdat deze van uit één punt van de zaal verstaanbaar zou moeten zijn voor alle honderden bezoekers die uiteraard bijna voortdurend met elkaar in onder handelmg zijn hetgeen dus zou beteekenen dat deze ' luidspreker zeer veel geluid zou moeten produceeren neemt men thans een proef met een ay.steem waarbij niet minder dan twaalf kleine luidsprekers boven langs de zijwanden zijn aange « bracht Deze zullen ieder een veel geringer ge luidsvolumc hebben terwijl toch de oproepen tot in de hoeken van de zaal verstaanbaar zullen zijn Vanmorgen ia met dit nieuwe systeem een ¦ proef genomen en wij hebben den stelligen indruk gekregen dat de installatie heel goed voldoet en dat deze verbetering door de beursbezoekers op prija wordt gesteld Boven het geroezemoes van den handel uit waren de namen der opgeroepenen uitatekend te verataan zoodat deze in een minimum van tijd zich naar de telefoon konden spoeden Ongetwijfeld zal ook deze verbetering weer kua » nen bijdragen tot bloei van de beurs die van veel meer belang is voor onze stad dan the man in the Street wel pleegt aan te nemen Velen in onza stad weten immera zoo goed als mets van het bestaan van deze graanbeurs af ofschoon zij door vele honderden belanghebbenden eiken Zaterdag bezocht pleegt te worden en ofschoon men wel eens verwonderd zal hebben gestaan over de tal looze automobielen die des Zaterdagmorgens op de Mariaplaats geparkeerd staan en welke de beursbezoekers van heinde en ver hebben aange -< voerd Naar wg vernemen bestaat ook het voornemen om de geluidsinstallatie bruikbaar te maken voor de sprekers op vergaderingen en bijeenkomsten die in steeds grooter getale in de Handelsbeurs worden gehouden wijl deze na Tivoh de grootste zaal in de stad is Veld'artülerie rukt uit direct na ontvangst gehoortehericht Naar wü vernemen bestaat bü het Ie Regiment Veld-Artillerie het voornemen om zoo spoedig mogelijk na het bekend worden der biyde gebeur tenis in het Prinselijk Huls eventueel ' s morgens 7 uur met de regimentsmuziek en de battery uit te rukken De P,T,T op den a $^ feestdag Op den eersten werkdag volgende op den dag van de binnenkort te verwachten geboorte van een Prins(es wordt het hoofdpost - en telegraafkan toor voor den pos tdienst te 13 uur voor het pu bliek gesloten Ook de telefoondistrictsbureelen sluiten dien dag te 13 uur De openingstijd voor den telegraaf - en t e 1 e f o o ndienst blijft ongewijzigd De gelegenheid tot het afhalen van stukken voor busrechthouders blijft bestaan De bijkantoren Amsterdamsche Straatweg Bllt atraat Burgera Reigeratraat Croeaelaan Elink « wiJk J P Koenstraat Koekoekspleui en Nicolaas straat alsmede de postagentschappen in de percee len Laan van Nieuw Guinea 114 Marnixlaan 124 en Jan van Scorslstraat 15 worden om 13 uur ge sloten De openstelling van de telegraaf - en telefoon stations ondergaat geen wijziging Er zullen 2 briefpostbeatellingen worden ultge " voerd aanvangende te 7 uur en te 12.30 uur in de buitenwijken waar anders tweemaal wordt be steld vindt één bestelling plaats en wel in de mor genuren De 2e pakketpostbestelling aanvangende te 15 uur vervalt met dien verstande dat expresse en dringende pakketten alsmede pakketten met aan bederf onderhevigen inhoud worden besteld De buslichtingen tusschen ' 17 en 20 uur wordenniet uitgevoerd.Door het centrale postgirokantoor zullen geen af»rekeningen worden verzonden terwijl spoedbehan»deling van stortingen cheque-adviezen en girobil ' jetten slechts zal plaats vinden voor zoover de op « drachten het girokantoor voor 11 uur hebben be reikt ONDERSCHEIDING Dr A A SMIJERS Bij K B is aan Dr A A Smijers buitenge * woon hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht vergunning verleend tot het aannemen van de versierselen van Officier der Orde van Leopold 2 van België RIJWIELDIEF GEARRESTEERD De politie heeft gisteren een 27-jarige Utrechte naar gearresteerd die verdacht wordt van dendiefstal van eenige rijwielen Na verhoor is hij in»gesloten Han Ryner overleden Te Parijs is op 77-jarigen leeftijd overleden da letterkundige Han Ryner Hij was In 1912 tot „ Prins der vertellers " gekozen OPSTELLING VAN VELOX Asten Steenwinkel. brouwer Majinï < De geelzwarten zullen morgen tegen D.O.S ala volgt in het veld verschijnen Cabo. Stofmeel G v Koevers Swanink Dam jde Booy Eimera 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Nb 2\'4 Zaterdag 8 Januari 1938 Gevraagd MEISJE boven 16 jr van 81/2 tot 2 uur klein gezin,'s Zondags vrij Aan melden Maandag a.s.na 7 uur n.m Kievit straat 4 5921 B.z.a COST.-NAAISTER voor heele of halve dagen ook thuis voor alle voorkomen de bezigheden Dorps Weg 65 Maartensdijk 5886 KATTENBAK Centrale Korte Lau werstraat 6 zand en turfmolm Vi mud ƒ 0.25 thuis turf molm 1 baal ƒ 2 - V2 baal ƒ 1.10 Katten behandeling 5944 hoogstens 20 woorden f 0.75 S achtereenvolgende plaat singen t I.T5 Elk woord meer 5 cent per plaatsing Onder rubriek Gebruikte Auto's 50 % extra KLEINTJES ipi^pmpail^P Op onze Sto ff en-atdeling HEDENAVOND ' EN MAANDAG COUPON Te koop Tekoopgevr BETREKKING - zoekenden raad pleegt „ Vacatureblad Holland " voor aller lei functies ƒ 0.10 abonnementen ƒ 0.55 Verkrijgbaar Kiosk Vredenburg Adm kantoor „ Holland " Rijswijk Z H 5862 Modem HEEL HUIS bev beneden suite geheel betegelde keuken met deur van uit gang tuintje met schuur en achteruit gang boven 3 ka mers vaste waschta tel balcon en zolder Makassarstraat 87 beste gedeelte met vrij uitzicht Merwe de Huurprijs water inbegrepen ƒ 30 - p 5929 SABIO Helderziende zietalles MoeilijkhederLiefdesaangelegen üfcoen Geldzaken.Werkzaamheden.Processen Huwe lijksverhouding.Dertigjarige praktijkSucces verzekerd.Altijd thuis ookZnrdags Acacia str35bis 5932 Handel BELEGGING Te koop ruim Bene denhuis met af zonderlijk Bovenhuisomtrek Amsterdamschestraatweg koop som slechts f 6500 - huuropbrengst ƒ 637p j Van Osnabrug ge & Rijksen Maria plaats 49 5744 AUTOMOBIELEN te koop gevraagd voor den sloop on verschtllig welk merk of jaartal Autosloo - perij H J Best Violenstraat 23 Utr Telefoon 12301 5715 WRINGERS 7.95 Wringerstandaard 1.65 Halier Petro - leumstellen 1.70 Electrische Gloei lampen 0.35 Brand - houtzagen 0.95 zware Werktrappen 1.95 Houtsnijwerk Stichtsche IJzerhan del Lange Elisa bethstraat 24 5813 Op de Hyg Wassohe rij JST.V Bunniksche weg 20 de Bilt kan NET MEISJE opgeleid worden voor vouwster Vast werk 5885 OUD GOUD Bij Esmann Steen weg 8 naast de Buur kerk ontvangt U den hoogsten prijs Gc-uden tientjes ƒ 12 5484 VERHUIZINGEN van af ƒ 3.00 ondei garantie Van Soest Tromstraat llbis Telef 176'/4 Door geheel Nederland Voor expeditie zeer billijk Pakkistengratis ¦ 5951 TE KOOP aangeboden 8 mooie vlakke en geheel gave Aambeelden met gietstalen opzet - stukken Tezamen elk wegende met op - zetstuk 400 K.G prijs ƒ 15 per 100 K.G Te bevragen Croeselaan 181 en Leidscheweg 79 Utr 5665 Te huur PAKHUIS St Janshovenstraat 26 a huurprijs ƒ 3 per week Bevr J G van der Ploeg F C Dondersstraat 64 5943 Gevraagd op fa briekskantoor voor lopig voor tijdelijk flinke JUFFROUW bekend met admini stratie boekhouden typen èn stenografie Brieven onder opgaaf van verlangd salaris onder no 5881 Bur dezer ACCU'Snieuwe en gerepareetde alle met volle ga rantie Acculaad inrichting GepersteAuto en Motornum merborden Spronk,Nieuwe Daalstraat 3 Tel 19970 5271 OPEL 4-DEUKS 1936/37 6 cyl ge vraagd kleur donker eenig gebrek geen bezwaar liefst van particulier Prijsop gave onder no 5670 Bur dezer HUURT UW linnen doeken vanaf ƒ 0.03 Linnen ver huurinrichting Ach ter St Pieter 12 Tel 16605 De wasch netjes gemangeld ƒ 0.18 per Kilo 5953 Te huur prachtig BOVENHUIS bev 7 kamers keu ken balkon enz Tebevragen Zonstraat 102 a 5894 ZANGKANARIES te koop direct vankweker prima zan gers met bijpassendepopjes prijzen vanafƒ1.50 Adres IJssel straat 39 5741 KORTING OP ONZE \ COUPONPRIJZEN J GERZON SNIJMACHINE te koop gevraagd merk „ van Berkel " No 5 of 8 met prijs opg Br onder no 5888 Bur dezer Gevraagd een flink net DAGMEISJE v.g.g.v Aanmelden Tolsteegsingel 5 huls 5898 SIGARENWINKEL te koop gelegen aan een drukken verkeers weg veel passage ' gem Utrecht Bil lijk in prijs flinke omzet Br onder no 5666 Bur dezer TE HUUR Keurig gemeubileerde Zit Slaapkamer,vaste waschtafel ra dio aanwezig desge wenscht met huise lijk verkeer in gezel lig milieu degelijkpension Prijs billijk.Predikheerenkerkhof12bis 5893 AUTORIJLESSEN grondig onderricht J Hoek Jutphaas scheweg 228 Tel 19434 5937 O KWINT Steenweg 24 levert Fongers - Burgers - Durabo - Crescendo - Simplex-rij wielen betaling 1 gld pei week tegen fabrieks prijzen ook inruilen 5708 PIANO gebruikte van parti culier ter overname gevraagd Br onder no 5878 Bur dezer Gevraagd een flink zelfstandig DAGMEISJE v.g.g.v Aanmelden V Vruink Bilderdijk laan 8 Bilthoven 5902 Ged Verpleegster biedt HAAR HUIS AAN voor Rust - en Hulp behoevende Condi ties billijk Eerst ref Br onder no 5959 Bur dezer MALTHEZEK Leeuwtje te koop pracht exemplaartje zeer klein waaks lief reutje 10 maan den geen opkoopers Van Geelen Croese laan 249bis A 5658 Gevraagd emaille KOLENFORNÜIS en klein Salamander kacheltje Aangebo den pracht Damesrij wiel licht loopend keurig onderhouden Spotprijs ƒ 8 Br onder no 5947 Bur dezer b IJlodehuis Voor terstond gevr eenige NETTE MEISJES om opgeleid te wor den tot lingerie of tricotnaaister Niet ouder dan 15 jaar Aanmelden van 9 — 12 en van 2—5 uur bij N.V V Heuzen's Fabr Verl Hoogra venscheweg 5913 KANARIB - zangzaad 0.15 Raap zaad 0.12 Kanarie snoepzaad 0.12 Ge mengd Parkieten zaad 0.12 Volière zaad 5 pond O.öO,Duivenvoer 6 Universeelvoer 20 Raat gever Leidscheweg 27 5639 Te huur gevr Éi * CORRESP CLUB Wenscht U te cor - respondeeren in bin nen-of buitenland Schrijft aan „ Res pondee " Sijzenlaan 55a Den Haag 5960 Wie kan een man van 71 jaar opge ruimd humeur een KOSTHUIS bezorgen met huise lijk verkeer voor ƒ 7 p w P.G Br onder no 5826 Bur dezer BOUVIER met stamboom reu 2 % jaar goed ge zond billijk te koop Voort van Zijplaan 34 Tuindorp 5866 Te huur Oorsprongpark 1 VRIJE ETAGE bev 6 kamers keuken badk en W.C Prijs zonder centr veri warming f 725 — p j Prijs met centr verwarm nader overeen te komen Personenlift aanw Bevr Oorsprongpark I tel 14940 FRAGITBELEGGIHO TE KOOP 7 nieuw gebouwde MIDDEN STANDSWONINGEN alles verhuurd prijs f 23.600 vrij op naam ook per stuk te koop I — Hypotheek beschikbaar BOUWBUREAU H v d TOP Park Paaschberg Ede Tel 258 KLEIN HEEL HUIS in Wittevrouwen voor eigenbewo ning Br met opg van indeeling ligging en uitersten prijs on der no 5961 Bur de zer TE KOOP Burgerwoonhuis be vatt suite keuken,W.C tuin schuur 3 slaapkamers Inl eig.J Hartog Bloesem straat 37 5871 Balans-OPRUIMING Leeren Handschoe nen 1.79 Jassen 15.90 Truien Pullovers KJettervesten enz Spotprijs Ziet étala ge Amerikaansuh Legerbuis Oude gracht 348 b d Twijnstraat 5644 LEERLING-WINKELJUFFR gevraagd ter oplel dmg in 1ste klas kruidenierszaak Br met opg van verl loon leeft en gods dienst onder no 5907 Bur dezer KENNISMAKING gezocht door Heer m.l met goede posi tie met Wed of jonge dochter liefst van buiten Br onder no 5895 Bur dezer Juffrouw zoekt een Beneden - of BOVENHUISJE in den prijs van ƒ 3.50 è ƒ 4 - liefst omtrek Tolsteeg of Rivieren wijk Br onder no 5864 Bur dezer Beneden - en BOVENHUIS voor geldbelegging Br met opg van lig ging koopsom las ten en huuropbr on der no 5958 Bur de zer BOEKHOUDEN Leeraar heeft nog enkele • uren beschik baar Bill cond Br onder no 5919 Bur 5883I dezer RADIO Te koop een Tele funkentoestel met in.geb luidspreker wis selstroom 125 V Spotprijs ƒ 21 - Tebeluisteren na 7 uur,BoUenhofschestraat 112 5876 UTR WEG Steinenburg 1 groote of 2 kleine kamers gezocht voor direct of later Br onder no 5868 Bur dezer Veltman-Liesting Oudkerkhof 3 vraagt NETTE JONGEN voor loop en winkel werk Leeftijd 14—15 jaar Aanm tusschen 7 en 8 uur 5915 H.H WINKELIERS en Wederverkoopers in manufacturen be zoekt eens onze ma gazijnen Onze sor teering is beter Prij zen zijn lager Ver kerk Engroshandel Nachtegaalstraat 19 Tel 17629 5640 Te huur Gep ambt vr te huur tegen 1 Mei HUIS MET TUIN in of nabij Utrecht huurpr incl water ± ƒ 25 p m Br onder no 5874 Bur dezer TE HUUR vry Burger woonhuis I R v.d Hamkade ƒ 6.50 p week Bë nedenhuis Azaleastr ƒ 6.25 p w Boven huis Azaleastr ƒ 6.50 p w Te bevr Witte vrouwensingel 40 5791 TE KOOP een geëmaiU bad met zoo goed als nieuwen geiser Merk Eureka Prijs ƒ 55 Te bezichtigen Ten Bosch Park Aren berg 35 De Bilt 5879 Jongste BEDIENDE gevraagd P.G Brie ven met volledige in lichtingen onder no 5916 Bur dezer Voor een RIJWIEL naar Post Burgers Stokvis - Rivertown rijwielen Haarden Stofzuigers enz ƒ 1 p w zonder vooruit betaling Mamixlaan 126 Tel 17657 5643 Te huur gevraagd ruim PAKHUIS of fabrieksgebouw huurprys ongeveer ƒ 5 - a ƒ 8 - per week Br onder no 5891 Bur dezer Terstond gevraagd een NET MEISJE boven 18 jaar v.g.g V in klein gezin van 8 tot 4 goed loon Aanmelden ' s avonds tusschen 7 en half 9 Abstederdijk 293 5905 GELDBELEGGING Te koop 9 moderne heele huizen op pri ma stand koopsom ƒ 43.700 huurop brengst ± ƒ 3500 al le verhuurd Vrij op naam Br onder no 5900 Bur dezer Geheel vrij SOUSTERRAIN ± 100 M,2 centr verwarming voormagazijn o.d Huuri ƒ 4 - p week Kapel straat 23 5755 Te huur gevr centrum stad een WONING voor drie personen tegen April — Mei Brieven met opgaaf van huurprijs onder no 5920 Bur dezer Dames - en Heerea - REGENJASSEN 75 cent per weekWollen dekens 50 cent per week 3 stuks Schuier Duif straat 4 Noorder brug 5641 TE HUUR Oog in Al een gezellige Etage of tweegestoffeerde kamers,mooi punt str w.,direct Haydnlaan 49 5736 Gevraagd NET MEISJE voor de morgenuren ong 15 jaar Aanmel den tusschen 7—8 Mevr Baas Prof A Mayerlaau 10 5931 TE KOOP prima Haard Protos Stofzuiger eiken Lin nenkast met spiegel noten boekenkast uittrektafel spiegel Ook Zondag Vleuten scheweg 285bis A LEDEREN en gabardine kledingaangeb v.a ƒ 0.50 pVraagt monsterszonder verpl onder no 5055 Bur dezerof Kledingcentrale,Postbus 403 Amster dam C 5787 Personeel gevraagd BOVENHUIS te huur aparten op gang voorzien vanalle gemakken voor 1 of 2 personen ƒ 3 p w Walsteeg 20 Tebevragen W Begij nestraat 19 5646 Gevraagd NET MEISJE t 17 j van 8.30—2 uur Parkkwartier loon ƒ 3 - Br onderl no 5927 Bur dezer Goed spelend 5 rijer | Chrom HARMONICA ƒ 15 — Gevraagd in goeden staat klein model Kinderwagen Ma Johanna Tol steegsingel t.o 43 5906 Gevraagd per 1 of 15 Februari voor den Bosch bekwame COIFFEUSE Opgaaf van verlangd salaris Br onder no 5759 Bur dezer Gevraagd voor direct m klein gezin een net DAGMEISJE Aanmelden tusschen 71/2—8 % uur Polak Dr s'Jacoblaan 14 5956 IJzerhandel DEEGENS voorheen FirmantiStichtsche IJzerhan del thans gevestigdMariaplaats 9 eindeMariastraat Komt Ueens kijken Scherpconcurreerende prij zen 5399 Degelijk KOSTHUIS aangeboden met ofzonder huiselijk ver keer keurige zit slaap of zit - enslaapkamer aanwezigAdres Bilderdijkstr72bis 5622 PERMANENT WAVE Dames bespreekt ttJ dig Door enorm succes Permanent Wave 2.50 geheele hoofd - Aanbevelend Maison Jacques Koekoekstraat 59 ivoorheen Vredenburg TRAPNAAIMACH Verpleegster biedthaar pracht Salon kast merk Pfaff aan,twee maanden oud,gekost ƒ 240 nu voorkoopje wegens ver trek P./a HopakkerSlbis 5897 Terstond gevraagd een bekwame WAGENMAKER bekend met boeren werk Adres Joh vanDijk Molenweg 2 Bunnik 5760 NETTE JONGEN gevraagd goed kun nende fietaen Prima getuigschrift ver - eischt Aanmelden s avonds 7 tot 8 uur bij Amstra Amster - damschestraatweg 135 5955 VRIJ HUIS Bonistraat 16 nieuw bouw met erker en achteruitgang week huur ƒ 6.25 Te be vragen van Buuren Jutphaasscheweg 16 5425 OPRUIMING van eenige overjarige Stofz.uigers Haar den Gashaarden enzBirkhoff Maliestr 21 5751 Gevraagd tegen halt Januari een DIENSTMEISJE v.d.e.n liefst P.G Br onder no 5749 Bur dezer H.H HUISEIGENAREN voor incasseeren van huur en onderhoud van vaste goederen is Uw adres A N v Beek Wolf en Dekfen - plein 2bi3A Tel 17737 Vertrouwd,sohed eu toch voor deeliger 5786 Tropisch AQUARIUM te koop met 40 tro pische visschen en planten motor en luchtpomp en stalen tafel Amsterdam sehestraatweg 1041 5890 Voor wol sajet kou sen en sokken naar W BAATEN Oude Gracht 276 Utrecht b d Smee brug Aanbreien vanvoeten eu maatwerkin eigen machinale | breierij 5858 Personeel Te huur centrum 2 GROTE KAMERS en suite met keuken ƒ 3.50 per week Br onder no 5867 Bur dezer Gevraagd op klein handelskantoor flin ke JUFFROUW vlot typiste en cor respondente kennis van Duits strekt tot aanb Brieven - met opgaaf van verl sa laris en afschrift pur tenl onder no 5785 Bur dezer Te koop aangeboden LEESBIBLIOTH met huis op drukken stand Winkelhuis ook afzonderlijk te koop Goed voor geld belegging Br franco onder no 5892 Bur dezer MEISJE 18 j P.G zoekt plaatsing intern liefst omg Utr voor winkel of huish v.g g.v Br onder no 5633 Bur dezer TE HUUR Garage voor tweeauto's ook geschiktvoor pakhuis omtrekHeerenweg Te bevr.Kanaalweg 106 bijOog m Al 5870 Nieuwe aanvoer van gebruikte HOUTWAREN Dagelijks te bevra gen van 7 uur v.m tot 5 uur n.m op het terrein aan de In - dustriehaven te Utrecht N.V Ver eenigde Utrechtsche IJzerhandel 5857 B.z.a CHAUFFEUR MONTEUR oud 19 jaar v.g.g.v Voor alle werkzaam heden ook tijdelijk Br onder no 5869 Bur dezer Wordt gevraagd te gen 1 Februari een FLINK MEISJE V d en n en netjeskunnende werken.Aanmelden Mevr terBeek Beetslaan 19 Bilthoven 5863 Ruim BOVENHUIS te huur a d Schel destraat bev suite groote keuken bal kon 3 slaapk en bergruimte Te bevr Palmstraat 39 5911 TE KOOP een goede Radio met groote eiken Kast gelijkstroom aan sluitend op het net prijs ƒ 20 Pieters kerkhof 15bis 5923 Voor een Winterjas Mantel of COSTUUM naar den len Daal schedijk 99 Maat werk en betere klas se maatconfectie Betaling In overleg 5797 B.z.a tegen 15 Febr een net BUITENMEISJE 1 16 j P.G als 2de MEISJE of kind in huis v.g.g V Br onder no 5873 Bur dezer Te koop aangeboden WIJNHANDEL zeer geschikt als bij verdienste lage huur Prys ƒ 250 Br on der no 5918 Bur de zer Mevr MacLaine Pont Soestdijkerstr 198 Zuid Bilthoven vraagt tegen 1 Fe bruari een flinke DIENSTBODE goed kunnende ko ken en zelfstandig werken v.g.g.z Aan melden liefst ' s av 5877 Net degelök KOSTHUIS met vrije zit slaap-kamer kasten enstookgelegenheid,voor direct of laterCentrum Hopakkei20bis 5925 Liigschip „ PAULINA " WittevrouwenbrugTelef 16265 ReclameAnthraciet 1 85 Pa relanthraciet 1.60 prima Eierkolen 1.35 Filiaal Goedestraat 55 Oudwijkerdwars straat 151 5717 MEISJE biedt zich aan goed kunnende koken en werken alle huis houdelijke werkzaam heden op de hoogte Br onder no 5880 Bur dezer Door bijzondere om standigheden HEEL HUIS direct bij Poortstraat en Biltstraat Koop prijs zeer billijk Nadere inl onder no 5957 Bur dezer Ruim BOVENHUIS 6 kamers centr verw ƒ 35 - per mnd Kapelstraat 23 5901i DAGMEISJE gevraagd Robert Schumanstraat 19 5896 Mevrouw Barentz PSY(!HOMETKISTE Helderziende is dagelijks te con sulteeren van 2—8 uur behalve Zondags alleen Dames Moreelselaaü ISbis 5875 ZANGKANARIES UW OUDE Lampekap nieuw overtrokken Een moderne nieuwe kap Vraagt vrij blijvend inlichtingen Ferd Bolstraat 42bis Telefoon 14950 5856 Saksische mannen ƒ 1.25 duurste Zang seyferts vollezang ƒ 2.00 Komt luiste ren Kanariepopjes ƒ 0.35 Rtistvogels ƒ 0.35 B-putters ƒ 1.50 M.-sijsjes ƒ 0.50 pracht Par kieten ƒ 0.35 Sene galvogeltjes ƒ 0.50 paar Borneman Merelstraat 31 b 5714 KINDERWAGENS VERHUIZINGEN Vraagt prijsopgave aan van ouds bekend adres Wed G v d Bruik & Zonen al léén Goedestraat 114—116 Tel 12303 Klapwagens Pop penwagens merk„Kaltag " fabriekBoterstraat 20 tele foon 12847 Leveringaf fabriek royale ga rantie Reparatie-in richting 5952 O.K ENSEMBLE vraagt medewerking van Violist Trompet tist en Trombonist geen beroeps Br met opg van leeftijd onder no 5865 Bur dezer Wegens OPHEFFING Fransche Buldog jes ƒ 5 - Pinchertjes ƒ 5 - zeldzaam mooie Groenendaeler 1 jaar ƒ 12.50 Bouvier teef 11 maanden 65 c.M PIANIST met eigen accordeon zoekt opname in band ook amateurs strijkje Br No V 6044 Adv Bur Al ta Pausdam Utrecht 5872 ƒ 12.50 DuitscheHerder zwart dekmet stamboom ƒ 20.Hessenweg 218 DeBilt 5950 NAAIMACHINES Algem Rechtskun - dig ADVIESBUREAU Moreelselaan 33bis v.h Tolsteegsingel 40 Telefoon 16680 Rechtzaken Belas ^ tingzaken Dagvaar dingen Incasso's Echtscheidingsproce dures Volledig ad vies ƒ 1 - Woensdag en Donderdagavond 7—9 uur ƒ 0.50 Wij ruimen op 2 nieuwe Pfaff hand naaimachines klasse no 11 geheel com pleet ƒ 60.00 2 nieuwe inzinkmachi nes van ƒ 95.00 voor ƒ 65.00 Alles met 10 jaar garantie Lutt mer's Naaimachine en Kinderwagenhuis Cath singel 18 c 5954 VEEVERVOER Beroemd PLANEETKUND geeft opheldering in moeilijke zaken Spreekuur 3—10 Consult vanaf ƒ 0.50 Oude Kerkstraat 47 b d BUtstraat 5882 platen Autonummerborden alles geperstzoowel letters alsrand Acculaad - enreparatie inrichting.Spronk Nieuwe Daalstraat 3 5945 Diversen MESTERS Zenuwkruiden zeer versterkend kalmee rend Bloedzuive - ringskrulden reini gen grondig het lichaam Aambeieji zalf zeker werkend middel Kruidenhuis Jansveld 53 hoek Voorstraat CADEAU Bij permanent S ƒ 2.50 1 flacon eau de cologne cadeau Mai son Jeanette Steen weg 26 Tel 11510 TEEKENLESSEN illustreeren reclame teek opleiding M.O en l:o handt Gip Oosterbaan Marti nius Schimmelpen nmcklaan 47 Tuin dorp Utrecht 5699 5V95 GOOCHELAAR WondervoUe werk zaamheden 1000 Kilobagage geluidsin stallatie ' t Besteadres voor Uw feestProf Baldini Leeu werikstraat llbis,Utrecht 5701 Officiëele crisispublicaties DENATURATIEVEIM30E-DING ERWTEN EN VELD - BOONEN OOGST 1937 STEUN KOOLZAAD OOGST 1937 STAATSLOTERIJ Door aankoop lotenverkrijgbaar voor 5eklasse bij collécteur Weil WeerdsingelWestzijde 66 Tele foon 17250 Trekkhig 17 Januari Kantoor 9—8 5618 BEZOEKT ONZE modern ingerichte Dames - en Heeren salon Deze maand Permanent ƒ 2 - com pleet Heerenknippen 0.25 Aanbevelend Maison Gemmink Voorstraat 34 ¦ 5700 De Nederlandsche Akkerbouw centrale maakt bekend dat de denaturatievergoeding voorj erwten van oogst 1937 welke zijn gedenatureerd in het tijd vak van 3 tot en met 8 Jan 1938 f 0.95 per 100 kg zal be dragen voor groene erwten door handelaren gedenatureerd en voldoende aan het stan daardmonster van kwaliteits klasse C en f 0.45 per 100 kg voor voedererwten door telers gedenatureerd MEJ A M P Somnambule clairevoyante AstrologeDagelijks ' ook Zon dags te spreken van 10 tot 10 Hardebol lenstraat 7 Ook perbrief 5695 De steun vergoeding voor veldboonen van den oogst 1937 welke aan de daartoe gestelde eischen voldoen en door telers of handelaren zijn gedenatu-i reerd in genoemd tijdvak zal f 2.20 per 100 kg bedragen De steun voor koolzaad van oogst 1937 dat in het tijdvak van 28 November tot en met 31 December 1937 met in acht neming van de gestelde voor schriften is verkocht zal f 0.50 per 100 kg bedragen Voor koolzaad van oogst 1937 dat op 31 December 1937 nog niet verkocht was zal de steun f 0.50 per 100 kg be dragen Apothekers-assistent Gevaagd te Amsterdam Heer flink persoon minstens 1.70 M Zonder prima aanbeveling om trent bekwaamheid eerlijkheid en ijver onnoodig te sollicitee ren Bij gebleken geschiktheid levenspositie Br met uitv in - lichtingen omtrent leeftijd re ligie gezin waar eu hoelang gewerkt enz lett B P A NIJGH & VAN DITMAR'S Adv.-Bur Amsterdam C DUITSCHE CLUB - en Privélessen L.O Handelscorresponden tie conversatie bij werken van leerlin gen vertaling voor deelige condities door succes prima rèfe rentiën Br onder no 5624 Bur dezer Gevraagd op FABRIEKSKAN TOOR te Utrecht een ERVAREN CORRESPONDENTE HEEFT U STOF Laat bij ons Uw cos tuum maken Ie klasafwerking Beste in richting voor bewer king van couponshier ter stede JohBelderbos Amster damschestraatweg249bis 571S die in staat is om zelfstandig briefwisseling te voeren ten minste in de Holl en Duitsche taal en op de hoogte moet zijn van Engelsch Kemüs van Fransch strekt tot aanbeveling Leeftijd minstens 23 jaar Alleen ' ij die bewijzen kun nen overlegen van een prak tijk van eenige jaren komen in aanmerking Brieven onder 00 5928 bureau van dit blad V LAMBECK Lange Nieuwstr 61 Utrecht Telef 16756 Algemeen Advies en Rechtskundig Bureau voor alle za ken Adviezen ƒ 0.50 Kantoor dagelijks geopend 5855 In special TAPIJTZAAK is plaatsing voor een flink VERKOOPER Vereischte geheel met het ta pijt linoleum en gordijnvak bekend Z k w en v g g v Uitvoerige inlichtingen en co pie getuigschriften onder no 5969 bur van dit blad Heer 34 j zoekt se-rieuse KENNISMAKING met Jongedame P G Brieven liefst met foto onder no 5914 Bur dezer Net Heer 36 j vast inkomen zoekt KENNISMAKING met Meisie of Wed Br liefst met foto onder no 5917 Bur dezer BOEKHOUDEN 17 Jan Dw cursus sen voor beginners en rep cursus In schrijving M D en Woensd van 7—9 G Schurihk Willem v Noortstraat 8 5912 MAGNETISME en Psychometrie welke Jongelui inte resseeren zich hier voor Brieven met opgave van leeftijd en eventueele bekend held hiermede onder no 5904 Bur dezer VERHUIZINGEN De Hoop vanaf driegulden Siriusstraat 8 Telef 16081 Geenbijkantoren 5924 RECHTSKUNDIGE hulp bij dagvaarding echtscheiding faillis sement incasso in formaties opsporen controleeren nagaan Advifts ƒ 0.50 Belas tingzaken ' s Avonds 7—9 Havikstraat 26 5926 ORGELLESSEN aangeboden door erv leeraar vlugge me thode Practisch en theoretisch ƒ 1.50 per maand Br onder no 5887 Bur dezer VERHUIZINGEN vanaf ƒ 3 - onder ga rantie J de Paauw BUderdijkstraat 32bis Tel 18991 Door ge heel Europa Expedi tie zeer billijk Pak kisten gratis 5946 NETTO WINST 2.50 tijdens den uitver koop geven wij een ' origineele Permanent Maessen van ƒ 5 - voor ƒ 2.50 bonskunnen thans wor den afgehaald Lich te Gaard 8 Tel 16105 5889 De Kantonrechter wijst vonnis Het Kantongerecht veroordeelde deze week we gens het loopen op verboden grond J T en G T te Utrecht ieder tot f 10 subs 10 d h het geen rentezegels plakken als werkgever J S K te Jutfaas tot 10 x f 1 subs 1 d h het zich te voet op gesloten spoorwegoverweg be geven A M J S en L M A K beiden Bilthoven ieder tot f 6 subs 4 d h het wild opsporen en loopen over eens anders grond A C V te Hilversum tot 2 x f 10 subs 5 d h het met een auto op gevaarlijke wijze rijden J J V te Driebergen-Rijsenburg tot f 20 suba 10 d h strooperij P C v d B en A v E te Zeist ieder tot f 6 subs 3 d h het in een woonschip wonen zonder vergunning J J H te Utrecht tot f 12 subs 6 d h openbare dronkenschap J L te Utrecht en H S S te Geldermalsen ieder tot f 10 subs 5 d h het op de rivier de Lek een wasgaren bij zich hebben W V en J V te Woudrichem ieder tot f 15 subs 10 d h het zich te voet op een gesloten spoorwegover ^ weg begeven H A J H N te Arnhem en H Th S te Harmeien ieder tot f6 subs 4 d h het een koe aangetast door mond - en klauw zeer vervoeren A A D te Neerlangbroek tot f 50 subs 20 d h het met eerr auto op gevaarlijke wijze rijden J V H te Brandwijk tot f 10 subs 5 d het met een auto niet behoorlijk naar rechts uit wijken A V d W te Utr tot f 10 subs 5 d het met een auto op gevaarlijke wijze rijden A M te Utr en C H J A te Utr ieder f 8 subs 4 d het met een taxi rijden zonder de vereischte goedkeuring J D te Utr en G A F te Utr ieder tot f 8 subs 4 d het met een auto niet behoorlijk uit-«'ijkcn naar links H J te Hilversum tot f 8 subs 4 d het met een auto zich op weggedeelte begeven van tegenligger J D v d M te Achthoven tot f 6 subs 3d het openbare dronkenschap B B te Utr tot f 15 subs 5 d het met eeiT auto rijden op gevaarlijke wijze en rijden zonder rijbewijs J H B te A'dam tot f 10 subs 5 d f 4 subs 2d het met een auto op gevaarlijke wijze rijden W G C te Utr tot f 8 subs 4 d het als eigenaar van vee dat mond - en klauw zeer vertoont daarvan geen kennis geven C L te Loosdrecht tot ƒ 25 subs 10 d h het met een auto op gevaarlijke wijze lijden D V R te Vianen tot ƒ 12 subs 4 d h idem W H A V te Culemborg tot ƒ 20 subs 10 d h ¦ een beschermde vogel vangen C G O te Bun nik tot ƒ 5 subs 2 d h het rijden met een auto in ondeugdelijken toe stand verkeerend G V te Doorn tot ƒ 20 subs 6 d h het niet binnen 6 dagen rentekaart inleveren N V L te Renoy ƒ 4 subs 2 d h en G P te Cu lemborg tot ƒ 5 subs 2 d h het rijden met een auto zonder goed werkende remmen J G E K te Doorn tot ƒ 12 subs 6 d.h het boter vervoeren H v E te Linschoten tot ƒ 20 subs 10 d h het loopen over verb grond H O te Ameron gen tot ƒ 15 subs 6 d h het spijsvet voorhanden hebben G v E te Zeist tot ƒ 8 subs 4 d h het met een auto niet behoorlijk rechtshouden L W V H te Dordrecht tot ƒ 12 subs 3 d h het met een bespannen voertuig rijden zonder licht G J V te Driebergen-Rijsenburg tot ƒ 10 subs 5 d h het arbeiders üi verboden tijd doen arbeiden bij herhaling T v B te Drl-bergen-Rijsenburg tot 3x1 dag hecht idem bij herhaling L K te Leersum tot ƒ 6 = ubs 3 d h Marktberichten UTRECHT 8 Jan — Weekmarltt Aangevoerd 23-)a stuks vee Prijzen voor stieren 30—35 et vaarzen l'^^165 tot 240 melkltoeien t 170—300 kaltkoeien f 185—310 vaarskoeien f 160—210 slachtkoeien 2e srt 34—38 3e srt 30—33 totaa 625 stuks 125 magere kalveren f 50—100 540 nuchtere kalveren f 8—12 450 magere varkens r 30—56 schrammen i 22—30 450 biggen t 15—22 150 schapen f 16-30 120 mud aardappelen f 2.10—4 100 mud appelen £ 1.75 — lO.UO 60 mud peren f 3—6 Natuur boter 82 % et eieren 3.85—5.00 kaas 25—35 et Kippen 60 100 eenden 45—100 hazen 1.50—2 2S duiven per paar 40—45 ganzen 1.80-2.50 konijnen 0.60—1.60 pai trüzen 45—75 faizanten 0.70—1.00 jonge hennen 1.10 — 1.60 ionge hanen 60—90 UTRECHT 6 Jan — Fruitveiling Appels Armgaard 2—7 bellefleurs 2—11 bosappel 3—7 gert roelof 1—6 goudreinet 5—21 holgaten 2—4 hooilaars 1—8 jasappel 2—6 jonathan 3—7 klumpjes 1 — 7 koningszuur 5—14 lemoenappels 8—10 present van Engeland 6—25 sa lomé 8—10 sterappel 5—18 zoete campagne 1—8 alles per kilo Peren Brederodes 3—9 comtesse de paris 2 — 9 doyenne " de commice 21—56 Josephine de malines 13 gieser wildeman 7—13 kampervenen 1—5 winterjannen 3—9 ijsbonten 3—8 zwijndreehtsche wijnpeer 9—13 st remie 1 — S — Druiven 16—18 et per pond — 7 Jan Bloemkool 4—10 knolselderie f 1—5.50 per 100 stuks groene kool £ 1—4.30 prei f 1.60—5.70 roodakool f 1,00—4.80 savoye kool 1 " 1—4.30 per 100 kilo — aardappelen 13.30 andijvie f 4—18 bieten f 2.10—5.20 idem gekookt f 2—9 boerenkool f 1.50—3.-80 waspeenf 2—9 ciehoreilof £ 14—25 rapen £ 1.10—2.50 spinaziewinter £ 27—31 spruiten £ 4—15 uien £ 2.40—11.80 win terwortels 2.60—3.60 Avitlol £ 3-19.80 per 100 kilo Dumsel £ 15—24 peterselie £ 7—17 selderie £ 5—11 Tomaiten £ 2—16 druiven Mauw t 10—16 wit £ 11—13 cham.^pignons f 40^6 per 100 pond AMERSFOORT 7Jan — Goudreinetten 8—16 beli lefleur 7—14 koningsrood 9—12 pr v Engeland 10 — 15 br seedling 6—9 camp zoet 6—7 winterjannen 8 — 9 spruiten 11—12 spinazie S — 10 lo £ 17—21 bieten 10—41 andijvie 11—14 prei 15—34 knolselderie 20—22 boerenkool 22—33 groene kool 21—25 roode kool 25 — 28 gele kool 25—27 bloemkool 60—67 sel4erie 12—14 Eierveiling Aangevoerd pl.m 20.000 heneieren £ 4.00—4.10 witte eieren £ 4.20—4.40 bruine eieren £ 4.60 Markt Appelen f 4—10 peren £ 5—10 hoendai - eieren £ 4—4.60 eendeieren £ 3—3.50 hooiboter 1.65 perkilo kippen 50—90 tamme konynen 1.50—2.00 wildekonijnen 50—SO biggen £ 16—20 Aangevoerd warenongeveer 15 kilo appelen 10 H.L peren 280.000 hoen.)dereieren 700 eendeieren 15 kilo hooiboter 60 biggen ^ ZALTBOMMEL 7 Jan — Brederodes 81,4-9 kleii peren 6—10 bellefleur 7—8 % bramley seedling ^— 7',4 goudreinetten 6—13 jasappel 4 — iV ^ zoete bellefleur 4 — 5 >/ spruiten 17—23 witlof 20 savoye kool - 2—21/2,1 boerekool 1^,4—2 kroten Z % prei 4 knolselderie 1 — 4 „ wortelen per kilo 2 — 2'/3 GELDERMALSEN 7 Jan — Groene foppen Ie srt 51/3—8 2e srt 3 — 4V4 benderzoet Ie srt 31/2—41/3 2e srt 2 ijsdener klumpkes Ie srt 6—^71/2 2e srt 21,4—5 win terjannen Ie srt 6^4—8 2e srt 4—5 Engelschc belle tleur Ie srt SVs 11 2e srt 31/3 — 4',i goudreinetten lo srt 9—14 2e srt 5—81,4 campervenen Ie srt 6 — 8V3 2ö srt 21/2—3 campagnezoet Ie srt V,%—i \~ 2e srt 2V2 — 3 grauwe hola's Ie srt 41^4 2e srt 2V2 courtpendu 6 et jasappelen Ie srt 4—5 2e srt 2—31/2 koningsrood lo srt 31/2—41/2 2e sr 9 reinzoet 31/2—4 wijnappelen Ie srt 4 2e srt 21/2 Iransche bellefleur extra 10 goudreinetten extra 15 bellefleur Ie srt 6—81,3 2e srt 3—5 zoete rei netten Ie srt 6—61/2 2e srt 2 kleineren Ie srt 7 2e srt « i bergamotten Ie srt 614 — 6 " 2e srt 2—3 ijsbonten 414 roode culemans 6i,4 pippeliney Ie srt 5 2e srt 214 blanke culemans 3^4 zoete bellefleur Ie srt 2 %-^ 2a srt 2—21,4 bellefleur extra 91,2—10 klumpkes extra 9 tulpappelen 5 fransche bellefleur 8 '^ lauwtjes Ie srt 61/2 2e srt 41/2 suikerperen Ie srt 6 2e srt 21/3 — 4i/4 benderzoet Ie srt 6—614 2e srt 51/2 tuinzoet 31,4 alles per kilo — Speciaal verpakt en gesorteerd fruit goud reinetten C 91/2—111/2 B 10—12 A 12-14 extra 13—16 ^ bellefleur 10—11 EngeLsche bellefleur A IO1/3 centj extra 11 cent per kilogram KESTERBN 7 Jan — Appels Goudreinetten 8 — 20 „ bellefleurs 4—10 lemoenappels 6—11 bloemee 5—8 % fransche bellefleurs 5—10 sterappels 10—18 dubbele bellefleurs 5 — 9i/4 boschappels 4—7 present van En geland 8—18 bramly seedling 5—10 liendensch wljnn zuur 3—51,4 me,izoA 2i/4 — 4 ' kaneelzuur 5—8 weidra gers 4—71/2 groninger kroon 4—8 dubbele binderzoet 4—71 ^ jasappels 2^—5 dijkmanzoet 3—6 herfstbloe mee 3—6 gerrit roelofs 2'i/4 — 5 zoete holaars 3 — 5iy4 « zoete pippelingen 3 — QV-i diversee ' oete appels 2i'2 — 6 enkele binderzoet 3—51 / zoete belleflelurs 3—51,4 zoete reinetten 4—7 % campagnezoet 3—6 zoete armgaard 3 — 6i /> luntersche pippeling 3—7 zure holgaten 3—7 Peren winterjannen 4—91/2 ijsbouteri 3—8 blocmperen 3 — 7V2giezer wildeman 7—11 brederodes 7—9 peppel peren 3 — 61/2 kamperveentjes 4—7 ' diverse stoofperen 21/4—614 druiven 20—26 et per kilo • s-GRAVBNZANDE 7 Jan — Nero 10.10—13.10 2e srt 3.10—6.10 roode kool £ 4 savoye kool 1.50—1.60 groene kool f 1—2 prei f 1.70—3.00 alles per 100 kilo Spruiten 1.55—2.25 idem groote 0.Y5 — 1.45 idem losse 40—65 peen 30—95 uien 1.70—1.76 rapen 30 boeren kool 11—17 alles per kist Druiven Alicanten 40 peren 7 appelen 6—8 witlof 8—15 idem 2e srt 4—6 alles per kilo Knolselderie 8.10—9.90 selderie 1.60 peter selie 2.80 alles per 100 bos eieren 4.10—5.10 per 100 stuks Andijvie 12—60 ot per bak BREUKELBN 7 Jan — Kaasmarkt Aangevoerd 14 wagens 544 stuks gewicht pl.m 3808 kilo prijs Ie srt met rijksmerk £ 26—28 2e srt £ 24—25 per kilo VINKEVBEN 7 Jan — Witlof Ie srt £ 14—17 29 ^ rt f 7—12 Stek f 4—6 Boerenkool £ 2.30 per lOO kilo 
1938 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 214 Zaterdag 8 Januari 1938 TWEEDE BLAD Opening van Sterrenwacht te Eindhoven NOG DAGELIJKS GROEIT DE POPULARITEIT VAN CH II F WHIP f:>;^^^^^^^m ¦-•• iVK'«;-^ïi:ü « Een helangrijke aanwinst voor stad en land EEN VOLK HOUDT DE WACHT ROND HET WITTE PALEIS ^ én-afdeling kVOND NDAG I OP ONZE PRIJZEN 4 ZDN iehuis irk 1 VRIJE ETAGE W.C Prijs zonder centr veri centr verwarm nader overeen vr Oorsprongpark I tel 14940 iLEGGING uw gebouwde MIDDEN * ^ GEN alles verhuurd ij op naam ook per stuk Hypotheek beschikbaar Park Paaschberg ïide Tel 258 tberichten — Weekmarkt Aangevoerd 2340 lor stieren 30—35 et vaarzen f * 165 f 170—300 kalfkoeien f 185—310 0 slachtkoeien 2e srt 34—38 3e srtks 125 magere lialveren f 50—100 m f 8—12 450 magere varkens £ 22—30 450 biggen 15—22 150 3 mud aardappelen f 2.10-4 100 0.00 60 mud peren f 3—6 Natuur - 3.85—5.00 kaas 25—35 et Kippen LOO hazen 1.50—2.25 duiven per 1.80—2.50 koni.inen 0.60—1.60 pa - Len 0.70—1.00 jonge hennen 1.10 — - 90  — Fruitveiling Appels Armgaard 1 bosappel 3—7 gert roelof 1—6 aten 2—4 - hooilaars 1—8 jasappelklumpjes 1 — 7 koningszuur 5—14 present van Engeland 6—25 sa - 5—18 zoete campagne 1—8 allca lerodes 3—9 comtesse de paris 2 — ce 21—56 Josephine de malines 13 3 kampervenen 1—5 winterjannen wijndrechtsche wijnpeer 9—13 st ea 16—18 et per pond ol 4—10 knolselderie f 1—5.50 per 3l f 1—4.30 prei f 1.50—5.70 roode oye kool f 1—4.30 per IOC kilo — ndijvie t 4—18 bieten i 2.10—5.20 boerenkool f 1.50 — 3.-80 waspeen 14—25 rapen f 1.10—2.50 spinazie ten f 4—15 uien £ 2.40—11.80 win - witlo £ £ 3-19.80 per lOO kilo Dun-i ie f 7—17 selderie £ 5—11 Toma tilauw f 10—15 wit £ 11—13 cham-i 100 pond rjan — Goudreinetten 8—16 beU srood 9—12 pr v Engeland 10 — camp zoet 6—7 winterjannen 8 —• spinazie S — 10 lof 17—21 - bieten 4 prei 15—34 knolselderie 20—22 oene kool 21—25 roode kool 25 ^ bloemkool 60—67 seWerie 12—14 ingevoerd pl.m 20.000 heneieren ren f 4.20—4.40 bruine eieren f 4.50 f 4—10 peren £ 5—10 hoendei' leieren f 3—3.50 hooiboter 1.65 per tamme konijnen 1.50—2.00 wilde 2;en f 16—20 Aangevoerd waren ïelen 10 H.L peren 280.000 hoen-i eren 15 kilo ' looiboter 60 biggen Jan — Brederodes 8H — 9 kleii ir 7—8 '^ bramley seedling ^ — IVsr jasappel 4 — 4Vè zoete bellefleur ¦ 23 witlof 20 savoye kool ¦ 2—2 % ten Z % prei 4 knolselderie 1—4 ^ - 2 % f 7 Jan — Groene foppen Ie srt benderzoet Ie srt 3%—4 % 2e srt I Ie srt 6 — TVa 2e srt 2 %— 5 win — 8 2e srt 4—5 Engelsche belle - 2e srt 31/2 — 4V3 goudreinetten Ie iVs campervenen Ie srt 6 — 8V2 2e zoet Ie srt S'A—iVi 2e srt 21/2—3 t 414 2e srt 2V2 courtpendu 6 et — 5 2e srt 2 — 3ll > koningsrood Ie reinzoet H\U — 4 wynappelen - Ie srt e bellefleur extra 10 goudreinetten e srt 6 — 8',i 2e srt 3—5 zoete rei - 2e srt 2 kleineren Ie srt 7 2e srt srt 51/2 — 6>ï 2e srt 2—3 ijsbouteix 6'/j pippeliney Ie srt 5 2e srt 2i,4 zoete bellefleur Ie srt 2%-A 2a extra 9V2 — 10 klumpkes extra 9 che bellefleur 8I2 lauwtjes Ie srt terporen Ie art 6 2e srt 2li — iV ^ - 6V4 2e srt 5V4 tuinzoet 3V2 alles verpakt en gesorteerd fruit goud-i B 10—12 A 12—14 extra 13—16 ngelsche bellefleur A 10 % cent logram n — Appels Goudreinetten 8 — 20 „ jioenappels 6—11 bloemee 5—8 % 5—10 sterappels 10—18 dubbele oschappels 4—7 present van En y seedling 5—10 liendensch wijn.i t 21/2—4 ¦ kaneelzuur 5—8 weldra er kroon 4—8 dubbele binderzoet — 5 dijkmanzoet 3—6 herfstbloe elofs 21/2—5 zoete holaars 3 — 5'/2 - 6V > diversee zoete appels 21,2—6 - 5 % zoete belleflelurs 3—51/2 zoete " pagnezoet 3—6 zoete armgaard ippeling 3—7 zure holgaten 3—7 4—91/2 ijsbouteri 3—8 bloemperen 7—11 brederodes 7—9 peppel rveentjes 4—7 ' diverse stoofpereu - 26 et per kilo E 7 Jan — Nero 10.10—13.10 2e kool f 4 savoye kool 1.50—1.60 orei £ 1.70—3.00 alles per 100 kilo idem groote 0.V5 — 1.45 idem losse uien 1.70—1.75 rapen 30 boeren - kist Druiven Alicanten 40 peren lof 8—15 idem 2e srt 4—6 alles ie 8.10—9.90 selderie 1.60 peter - 100 bos eieren 4.10—5.10 per 100 et per bak an — Kaasmarkt Aangevoerd 14 ewicht pl.m 3808 kilo prijs Ie srt 28 2e srt £ 24—25 per kilo Tan — Witlof Ie srt £ 14—17 2o 6 Boerenkool f 2.30 per 100 kilo Prins Bernhard legde voor een jaar terug den eersten steen EINDHOVEN 8 Jan — Onder groote belang stelling en in tegenwoordigheid o.a van den Mi nister van Onderwijs Kunsten en Wetenschap pen Prof Dr J R Slotemaker de Bruine en den Commissaris der Koningin in de provincie Noord Brabant Jlir Mr Dr A B G M van Rijckevor sel is Iiedenmiddag te Eindhoven het nieuwe ster renkundige observatorium geopend waarvoor Prin'S Bernhard ruim een jaar geleden den eer sten steen legde Zooals bekend is w^d deze sterrenwacht door Dr A F Philips aan de afdee ling „ Eindhoven en omstreken " der Ned Vereeni ging voor weer - en sterrenkunde die in Janruari 193,T werd opgericht ten geschenke gegeven De gemeente Eindhoven stelde in een gunstig g-elegen gedeelte van het stadswandelpark taoven idien den noodigen bouwgrond beschikbaar Nog voor don zomer verhief zich de aluminium grijze koepel van den 20 M hoogen lichtblauwen toren boven de groenbottende boomen van het fraaie Eiiidhovensche stadswandelpark Het ge bouw van de Dr Philips sterrenwacht uitge voerd naar het ontwerp van Ir Kalff is uit bak stean vervaardigd Bij den bouw van dergelijke observatoria wordt meestal een afzonderlijke fundeering van gebouw en kijker toegepast In dit geval steunt de kijker door middel van gewapend betonballcen direct op den muur van het gebouw trillingen veroorzaakt door het loopen op den koepelvloer kunnen ech ter niet rechtstreeks op het instrument worden overgebracht daar de vloer van de observatie kamer door vUtmateriaal van de muren geïso leerd is De fundeering van het gebouw bestaat uit een betonnen grondplaat ter dikte van 20 c.M aan gebracht op de uit zand bestaande bouwlaag De diameter van deze plaat is ruim 1^/4 meter grooter dan de daarop aangebrachte eigenlijke fundeering De zoo gefundeerde muren zijn er op berekend het in'strumentarium te dragen zonder dat hinder lijke trillingen optreden Het gebouw omvat vier boven elkander gele gen vertrekken waarvan de eerste geheel stof vrij is uitgevoerd en voor het slijpen en polijsten van den definitieven 50 c.lM spiegel gebruikt zal worden Daarboven bevindt zich een dubbelhooge kamer met officieeier karakter de eerehal De volgende verdieping is Ingericht als werkkamer en bibliotheek Daarna volgt de eigenlijke obser vatiekamer waar de gi'oote telescoop op een be tonnen voetstuk is opgesteld en • door het open schuifbare segment in den koepel den loop der hemellichamen volgen kaïr Deze koepel die een diameter van ongeveer vijf meter heeft is door middel vafl een rail en van kogelagers voorziene rollen geheel draaibaar On danks het enorme gewicht van 1800 K.G kan men hem gemakkelijk m.et één hand bewegen Aan den koepel bevindt zicli een metalen sleepring met geaard contact waarop de bliksemafleiders zijrp aangesloten Ook aan de outillage van het gebouw is zeer veel aandacht besteed Zoo is er o.a een donkere kamer aanwezig die het mogelijk maakt de foto grafische opnamen ter plaatse af te werken Het smeedijzeren verlichtingsomament in de ontvang kamer een geschenk van de afdeeling Eindhoven aan het observatorium verdient eveneens ver melding Het bevat een symbolische voorstelling waarin de zon de maan en figuren uit den dieren riem zijn afgebeeld Voorts is er o.m voor den nachtelijken waameiner voor slaapgelegenheid gezorgd beschikt men er over electrische ^ ver warming enz De nieuwe telescoop van het Eindhovensche observatorium is ontworpen voor een spiegel met een middellijn van niet minder dan 50 c.M en een brandpuntsafstand van 325 c.M de reeds ver vaardigde spiegel van 30 c.M zal slechts proviso risch üi den kijker worden ingebouwd en gebruikt worden tot men met het polijsten van den nieuwen groeten spiegel gereed is De telescoop behoort tot de allergrootsten van ons land De vier meter hooge telescoop weegt meer dan 1500 kilogram De kijker zelf hangt aan een as met een diameter vai ^ ruim tien centimeter Bij normale temperatuur bedraagt de speling van deze as in het kogellager een zesduizendste mili meter zijn excentriciteit bij geheel horizontalen stand van den kijker een duizendste milimeter Nog kleiner zijn de afwijkingen van de vele tand - Fabrieksbrand te Sneek Ruwe-olie-molor vliegl in brand waarop het vuur naar graanzolders overslaat SNEEK 8 Jan — Gisteravond heeft brand ge woed in de veevoederfabriek „ De Vlijt " van de firma Kok tevens maalderij van den Aartsdiocesa nen Boeren en Tuindersbond alhier Werklieden die bezig waren met het lossen vaneen met mals geladen schip bemerkten dat in denabijheid van de fabrieks-machinekamer welkeuitgerust was met een ruw-oliemotor brand wasuit° ebroken Het vuur ontwikkelde zich zeer snel,hetgeen zijn oorzaak vond in het feit dat hetolie reservoir had vlam gevat Van de maehmeka mer sloeg de brand over naar den bovengelegenmeelzoldcr en opslagplaats zoodat hij zich zeerernstig liet aanzien ^ - De brandweer rukte met groot materiaal uit en tastte het vuur krachtig aan Tegen zeven uur behoefde voor uitbreiding van den brand geen vrees meer te bestaan De schade is nog niet te overzien maar menverwacht toch dat zij aanzienlijk is mede omdateen groote hoeveelheid veekoekcn welke was opge slagen door het bluschwater voor gebruik onge schikt is geworden Het woonhuis van den heer Kok en het kantoor van den A B T B hebben slechts geringe schade bekomen De voorraad veevoeder en de kantoor inventaris waren verzekerd bij den A.B.T.B De schade aan het woonhuis wordt eveneens door ver zekering gedekt Dé firma is echter niet tegen be gi^fsschade verzekerd raderen waarmede de telescoop wordt aangedre ven De gang van het geheele mechanische is daarbij zoo soepel dat een kleine graraofoonmotor voldoende is om den kijker voort te bewegen De snelheid van de voortbeweging wordt geregeld door een speciale kick die de telescoop nauw keurig volgens de verplaatsing van de sterren aan den hemel van stand doen veranderen De instelling op een bepaald hemellichaam blijft dus automatisch gehandhaafd De geheele telescoop werd in de Philipsfabrie ken zelf ontworpen en uitgevoerd Met deze teles coop zal ongeveer een 650-malige vergrooting be reikt kunnen worden Bij een dergelijke vergroo ting vult een klein gedeelte van de maanschijf reeds geheel het beeldvlak De telescoop is verder ingericht voor fotogra fische doeleinden Reeds eerder had men met succes beproefd om de „ chroomijzerlasch " een door Philips vooral in de zendlampentechniek toegepaste verbinding tus schen metaal en glas ook bij de vervaardiging van telescoop spiegels te gebruiken waarbij men ais volgt te werk gaat Eerst wordt een metalen geraamte geconstrueerd met den vereischten dia meter Daarop w'ordt dan bij zeer hooge tempe ratuur een glazen plaat gelascht die geheel het oppervlak van het metalen frame bedekt Deze methode biedt vele belangrijke voordeden t.o.v geheel uit glas vervaardigde spiegels Na afkoeling wordt de glaslaag geslepen en ge polijst Dit is eeir zeer moeilijk nauwkeurig en tijdroovend werk dat door leden van de afd Eind hoven werd verricht Op het gepolijste en in den juisten vorm aangebrachte spiegeloppervlak wordt dan een aluminiumlaagje aangebracht met zeer hoog lichtreflecteerend vermogen Tegen kwart voor twee arriveerden de genoo digden tot bijwoning van de openingsplechtigheid van het St Joris college waar ter ontvangst o.a aanwezig waren Dr A P Philips en zijn famUie de Burgemeester van Eindhoven A Verdijk en de overige leden van het college van B en W Prof Dr J van der BUt uit Utrecht en Prof Dr J H van Oort uit Utrecht Te ruim twee uur ving de plechtigheid in de aula van het St Joris-college aan SOEST 8 Jan Zal op den dag of be ter gezegd op het tijd stip dat de blijde ge beurtenis plaats heeft publiek voor het paleip worden toegelaten Het is een vraag waarop „ men " tot nu toe geen antwoord heeft gekre genn Toch is het ant woord er De brigade commandanten der Rijks veldwacht te Utrecht en Amsterdam hebben Don derdag in het burea-u der Rijksveldwacht tegen over het paleis geconfe reerd over de verkeersre geling Zij antwoorden bevestigend op de vraag of het publiek zich bij het paleis mag bevinden tenzij hoogerhand het verbiedt Indien dit niet het geval is zal op het gelukkigste uur voor Ne derland iedereen die zich voor het paleis wil bevinden toegelaten wor den Door den brigadier majoor A de Groot uit Amsterdam zijn drie verkeersregelingen be trekking hebbende op de wegen rondom het pa leis in teekenlng ge bracht een regeling wanneer het kalm is d.w.z indien er niet veel bezoekers zijn wanneer het druk is dus veel toeschouwers en voor het geval dat het zeer druk is In het laatste geval wordt alle verkeer rondom paleis Soestdijk stopge zet in het voorlaatste gevEil zal alleen het rijver keer uit de richting Amsterdam langs het paleis mogen maar wordt het verkeer komende uit Utrecht Bilthoven en Amersfoort omgelegd en is het niet druk dan zal alles blijven zooals het thans is Alleen wordt dan op het kruispunt Soest dijkschestraatweg — Utrechtscheweg vier man extra geplaatst om opstoppingen te voorkomen En nu het publiek Men begrgpt dat het ge deelte van den Utrechtscheweg dat vlak langs het paleishek loopt verboden terrein zal zijn Maar aan den overkant dus op het rijwielpad vóór het post kantoor zal men zich wel mogen bevinden Een stevige haag van veldwachters zal opdringen voor komen Dit is in a nutshell don inhoud van de verkeersregelingen zooals die door hrigadier ma-joor De Groot in teekening zü " gebracht en waar uit dus biykt dat tenzij hoogerhand anders be slist men vóór het paleis de wacht zal kunnen be trekken De geheele verkeersregeling zal niet minder dan 90 man personeel in touw doen zijif Niet f)er auto Per auto naar het paleis Indien dit niet drin gend noodzakelijk is moet dit ontraden worden,temeer daar de parkeerplaatsen één voor de auto riteiten en één voor anderen beide geprojecteerdmoesten worden op den Utrechtscheweg voorbijhet paleis in de richting Amsterdam Natuurlijkzijn deze plaatsen langs de kanten van den wegvoor uitbreiding in de richting Amsterdam vat baar Maar het aantal veldwachters is per slot vanrekening beperkt en dus De parkeerplaats voor de autoriteiten zal 150 M voorbij het paleis rechts van den weg komen als men uit de richting Amsterdam komt Deze parkeergelegenheid zal niet overbodig zijn aangezien er stellig rekening mede gehouden moet worden ' dat vele autoriteiten het de felicitatie regi3ter(s ten paleize zullen willen teekenen Voorbij deze parkeerplaats komt alweer verder in de richting Amsterdam een parkeerplaats Belangstelling Artis " voor IS groot AMSTERDAM 8 Jan — Zeer groot is het aantal blijken van sympathie en aanbiedingen van daadwerkelijke hulp die Artis in deze voor het genootschap zoo moeilijke dagen aan het einde van de eerste eeuw van zijn bestaan uit geheel Nederland mocht ontvangen Dit feit rechtvaardigt het vermoeden dat een eventueel beroep op steun voor Artis van parti culiere zijde naast hulp van overheidswege niet tevergeefs zou zijn Inzonderheid moge hier vermeld worden hoedezer dagen zoowel uit Amsterdam als uit andereplaatsen in Nederland een aantal personen juistnaar aanleiding van > de moeUijke financieele om standigheden waarin het genootscliap verkeert,den wensch te kennen hebben gegeven begunsti ger of lid van Artis te worden dan wel het ge nootschap te steunen door houder resp houdster)van een persoonlijke toegangskaart of buitenlid kaart te worden Moge dit voorbeeld bij velennavolging vinden Dat ook bij hen die als gewone bezoekers entree-geld voor den tuin of het aquarium van Artis betalen sedert het algemeen bekend worden van de financieele moeilijkheden van het genoot schap de belangstelling voor Artis zeker niet gedaald is kan blijken uit het feit dat het aantal bezoekers van den tuin en het aquarium in December 1937 resp 13 1 procent en 154 procent bedroeg van de overeenkomstige getallen voor December 1936 Eierauto te water gereden AMSTERDAM 8 Jan — Gistermiddag om kwart over vier is op den Kloveniersburgwal nabij het Rusland een auto van den eierhandelaar Bak ker uit Landsmeer geslipt en achteruit in het water van den Kloveniersburgwal gereden De heer B kon door handreiking worden gered Hij is door de politie van droge kleeren voorzien eenige kisten met e'eren zijn ' verloren gegaan NED VER VAN RECHTSKUNDIGE ADVISEURS De Nederlandsche Vereeniging van Rechtskun dige Adviseurs zal Zaterdag ' 22 Januari haar tienjarig bestaan herdenken In warme liefde zien allen uit naar den blijden dag Een vreugdevolle zorg schenkt ons een nog duidelijker besef van den hechten band die Neer land en Oranje bindt Van een specialen verslaggever links van den weg Belangstellenden die per auto komen kunnen deze hier dan kwijt Het stopverbod vóór het paleis dat nu reeds geldt blijft natuurlijk van kracht ook al wordt het niet druk Voorts is er op gerekend het ver keer wanneer het druk wordt duidelijk aan te geven hoe men te rijden heeft De noodige borden zijn daarvoor in gereedlieid gebracht zoodat wanneer men uit de richting Amersfoort komt bijtijds voor de omlegging van het verkeer ge waarschuwd wordt Qoed overzicht Zonder vooruit te loopen op de practische uit voering van de verkeersregeling mag gezegd worden dat de teekeningen ten bureele van de Rijksveldwacht vervaardigd stellig een uitste kend beeld geven van de situatie Overal ziet men aangegeven waar de veldwachters zich be vinden zoodat elk oogenblik over hen beschikt ' kan worden Zélf rekenen de verkeersregèlaars lan Zou CHIEF WHIP even populair zijn ah voetbal Ka rel Ongetwijfeld,want vooral voor sportsmen " is ' t de ideale sigaret om dat het de beste voor ieders gezondheid is Ernstig auto-ongeluk RUSSEN 8 Jan — Op den drukken verkeers weg Rijssen — Wierden is gistei;avond omstreeks zes uur een ernstig auto-ongeluk gebeurd Een auto bestuurd door mejuffrouw Olthof uit Wierden reed een met paard bespannen kar welke met turf beladen was achterop Hoewel deze behoorlijk v.2rlicht was heeft de automobi liste het voertuig waarschijnlijk te laat bemerkt Om een botsing te vermijden heeft zij den wagen toen scherp rechts gepasseerd Het gevolg was echter dat een veertienjarige jongen die naast den wagen liep door de auto werd gegrepen en ernstig gewond Mej O kon het stuur niet hou den en reed in een sloot Zij bracht het er even als een inzittende heer goed af terwijl de auto slechts licht beschadigd werd De jongen zekere Boersma uit Nijverdal is ter plaatse door dokter Oosthoek uit ' Rijssen behandeld waarna hij naar het ziekenhuis te Almelo is vervoerd De politie van Rijssen heeft de zaak in onderzoek DEFECT AAN KRUISER „ SUMATRA " BATAVIA 8 Jan Aneta — De kruiser „ Su matra " heeft een licht defect door het breken van een koppeling van een der turbines Hierbij is een inlandsch stoker gedood De kosten van reparatie worden op ten hoogste tweeduizend gulden geschat Als de reparatie niet hier te lande tijdens het haU jaarlijksch onderhoud kan geschieden zal zij in Nederland worden uitgevoerd er op dat plan II dus het eenrichtingverkeer langs het paleis uit de richting Amsterdam van kracht zal zijn op den ge denkwaardigen dag dat saluutschoten zullen ver kondigen dat er een prins of een prinsesje geboren is Men weet het Utrecht heeft een batterij van i stukken 7 c.M geschut ter beschikking van Baam gesteld zoodat wanneer de batterij-com mandant van den motor ordonnans uit het Bad hotel de schriftelijke me dedeeling ontvangt dat er een prins of prinses geboren is onmiddellijk met vuren begonnen kan worden Weliswaar ont vangt de batterij-com mandant deze mededee ling eerst telefonisch maar het vuren mag niet eerder beginnen dan na de schriftelijke raededee ling het kan n.l zijn dat de telefonische mede deeling öf verkeerd begrepen wordt óf verminkt doorkomt öf dat de telefoon op het beslissende moment dienst weigert Daarom neemt men het zekere voor het onzekere en wordt door den batterij-commandant gewacht op de verschijning van den motorordonnans De stukken geschut staan voorloopig opgesteld naast het politiebureau in Baam op een terrein dat door een ijzeren hek met vele sloten behan gen stevig is afgesloten Binnen 10 minuten kun nen zij vandaar naar het weiland aan de grens der gemeente in stelling gebracht worden om na het ontvangen van de heugelijke tijding om de 15 seconden afgevuurd te worden hetwelk wij ook reeds eerder schreven Is het eerste kanon afge schoten dan heeft men dus 60 seconden den tijd eer het opnieuw afgevuurd moet worden Daar het laden slechts enkele seconden vergt kan men dus ruimschoots met één batterij volstaan Zelfs als één der kpnonnen onverhoopt zou weigeren heeft mèn nog een zekere marge om 4e oorzaak der wei gering op te sporen Alle maatregelen genomen Zóó gaat men dus rondom het paleis Soestdijk de blijde gebeurtenis tegemoet rustig afwachtend omdat alle maatregelen die te treffen waren ook inderdaad genomen zijn Vóór het paleis waar de veldwachters bij de beide ingangen in hun i-egencapes de wacht hou den bevindt zich voortdurend een aantal belang stellenden Zij leunen op hun fiets of tegen de boomen steeds starend naar de witte woning van Prinses Juliana en Prins Bernhard vaag hopenrl een glimp van het Prinselijk Paar op te mogen vangen Buitenlandsche journalisten en persfotografen,in Baam en Soest ziet men ze in steeds grooteraantal wandelen langs de wachtenden met be roepsblikken rondspeuren en dan loopen zij weerverder Slechts één fotograaf die zeker van zijnzaak wil zijn houdt permanent de wacht Zijn toe stel staat voor gebruik gereed tegen het hek dathem van den paleisgrond scheidt Ais er wat ge beuren mocht zal het hèm tenminste niet ont gaan Soestdijk Januari 1938 Een prinsje of een prinsesje 51 of 101 kanonschoten Ziedaar de „ question brülante " Nadruk verboden Diergaarde te Rotterdam uit de nesten Overeenkomsl mei de gemeente en " oprichting van een nieuwe stichting ROTTERDAM 8 Jan — In een gisteravond gehouden algemeene ledenvergadering van da Rotterdömsche diergaarde is een voorstel behan deld tot ontbinding der vereeniging Gedurende de laatste jaren had de Diergaarde een jaarlijksch ex « ploitatietekort van f 40.000 zoodat de vereeniging op deze wijze onmogelijk kon doorgaan Het bestuur heeft vele jaren op middelen ge zonnen om aan den critieken toestand een einde te maken die als hij bleef voortduren natuurlijk tot het verdwijnen van de diergaarde in Rotterdam zou moeten leiden Toen deze aangelegenheid steeds dringender werd heeft het bestuur in Sep tember 1936 missives gericht tot den Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen en tot B en W van Rotterdam waarin met klem werd verzocht een regeling tot steun aan de instelling tot stand te willen brengen Zoowel de Minister als het gemeentebestuur erkenden het belang van het voortbestaan der diergaarde maar de groote moeilijkheden op financieel gebied waarmede de overheid zelve te worstelen heeft beletten haar echter het geven van directen financieelen steun b.v in den vorm van subsidie Na lange onderhandelingen is het bestuur der vereeniging toch met B en W tot overeenstem ming gekomen Het college van B en W heeft zich bereid verklaard bij den gemeenteraad een voor beide partijen aannemelijk voorstel tot rui ling van grond aanhangig te maken waardoor do oprichting en exploitatie van een nieuwe dier gaarde op een ander terrein mogelijk zal worden Het gemeentebestuur heeft behoudens goedkeu ring van den Raad een stuk grond van 13 "/ a H.Aj aangeboden ongeveer even groot als het tegen woordige terrein en gelegenheid in Blijdorp Van dien rond krijgt men 2/3 in eigendom en 1/3 in erfpacht Als tegenprestatie zal aan de ge meente om niet worden afgestaan een stuk van het tegenwoordige Diergaardeterrein Wanneer de ruiling haar beslag krijgt is het gemeentebe stuur bereid op het overblijvende terrein der te genwoordige Diergaarde een gunstig uitbreidings plan te leggen waardoor de exploitatie daarvan als bouwterrein mogelijk een aantrekkelijk wordt * Wijl het voor-het bestuur onmogelijk zou zijn om ook uit de vermeerdere opbrengst van den grond den bouw van een nieuwe Diergaarde te financie ren is de hulp ingeroepen van de stichting „ be vordering van volkskracht " Deze stichting heeft zich bereid verklEiard de vereeniging te garandeeren een bedrag gelijk staande met de uitstaande schulden n.l zes ton < Er zal worden opgericht de „ Stichting Rotterdam sche Diergaarde " die van de vereeniging ontvangt het bezit aan grond in de bestaande Diergaarde den opnieuw te verkrijgen grond in Blijdorp met de levende have het bezit aan planten en den inventaris De nieuwe stichting komt dus in de plaats van de vereeniging die ontlionden wordt Ten aanzien van de overname der eventueele pensioenverplichtingen en van het personeel der vereeniging neemt „ Volkskracht " een zeer tegfir moet komende houding aan De stichting heeft werkelijli alle moeilijkheden waarmede de Dier gaarde jaren lang te kampen heeft gehad over genomen De stichting krijgt een bestuur van vijf tot negen leden en een college van drie tot negen commissarissen Over het voorstel dat door den voorzitter den heer L van Rossem werd toegelicht ontstond een uitvoerige discussie De vergadering kon echter geen besluit nemen omdat het vereischte aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig was Op Maandag 17 Januari zal een tweede verga dering worden gehouden Mocht op deze dag de nationale feestdag vallen dan wordt de vergade ring gehouden op 18 Januari Sigarenwinkel uitgebrand Verzekering dekt de schade • s-GRAVENHAGE 8 Jan — Hedennacht te ruim halt één zag een late voorbijganger - dat er brand was uitgebroken in een sigarenwinkel aan den Dennenweg hoek Spekstraat een filiaal van de firma J van Thuil hier ter stede De uiteraard zeer brandbare voorraden sigaren en sigaretten welke in den winkel lagen opgesta peld stonden reeds gedeeltelijk in vlam waar door de brand zich aanvankelijk zeer ernstig liet aanzien Het feit echter dat de vlammen nog geen gelegenheid hadden gekregen naar buiten te slaan ' toen de motorspuit van het hoofdbureau ter "^ aatse verscheen voorkwam erger Met één straal was de brandweer het vuur nu spoedig meester De winkel brandde niettemin grootendeels uit tei-wijl de aanwezige voorraden sigaren en sigaretten verloren gingen De oorzaak moet gezocht worden in overver hitting van de afvoerpijp van een gaskachel De filiaalhouder de heer M van der Heyde die boven den winkel woont en sliep had niets van de braad gemerkt Hij was doe ' voorbijgangers gewekt De schade wordt door verzekering gedekt INSTALLATIE BURGEMEESTER VAN IJZENDIJKE IJZENDIJKE Zeeland 8 Jan —¦ Gistermid dag om twee uur is de nieuwe burgemeester van IJzendijke Jhr L vpn Boenninghausen tot He ringhaven op feestelijke wijze,in zijn gemeente in gehaald 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No iQ Zalerclag ' 8 Januari 193 ^ TWEEDE BLAD 1 Onderscheiding voor In M » H ^ Damme Gulliver's reizen Qepromoveerd tot doctor honoris causa DELFT 8 Jan — In de groote zaal van de Stads-Doelen te Delft is gistermiddag te 3 uur in een buitengewone senaatsvergadering de gedenk dag van de technische hoogeschool herdacht waar bij onder zeer groote belangstelling Prof Dr Ir ¦ W Th Bahler den directeur-generaal van P.T.l * Ir M ^ H Damme promoveerd tot doctor honoris causa welke onderscheiding de senaat der tech nische hoogeschool Ir Damme ter gelegenheid van deze djesviering heeft toegekend Nadat de bijeenkomst geopend was sprak de Rector-Magniticus der Technische Hoogeschool Prof Ir C B Biezeno de dies-rede uit Zooals voor den enkeling een periodiek terugkee rende feestdag aanleiding tot contemplatie en be zinning pleegt te wezen zegt hij zoo wekt ook deze gedenkdag voor de hoogeschool herinneringen uit het verleden droombeelden voor de toekomst en doet haar voor alles overwegen in hoeverre zij hare met de jaren steeds groeiende taak vermo gen te vervullen « De roeping van techniek en wetenschap is het stoffelijk en geestelijk welzijn van den mensch te dienen en te verhoogen en dagelijks strijden dui zenden barer beoefenaren op vreedzame wijpe ter bevordering van dit doel Tegelijkertijd drijven an deren naar de vernietiging van hetgeen de eersten scheppen en het is waarschijnlijk het meest dra matisch verschijnsel In het menschelijk bestaan dat nauwelijks een resultaat van wetenschappelij ken of technischen onzelfzuchtigen arbeid is aan te wijzen dat niet door een deel der menschheid tegen haarzelf gekeerd wordt Is het dan te ver wonderen dat zij die scheppen en bouwen tot het uiterste den wensen koesteren verschoond te mo gen blijven van lederen noodzaak mede te werken tot een proces van vernietiging dat in zijn wezen even onzinnig als misdadig is Hoezeer ook deze wensch in absoluten zin on vervulbaar moge zijn hij worde desalniettemin uit gesproken opdat niet in het rumoer van den he dendaagschen tijd ten onder ga de gedachte dat slechts door opbouwend werk het welzijn der menschheid werkelijk wordt gediend Het is wellicht deze gedachte geweest die den senaat het in den boezem van de afdeeling der electrotechniek gerijpte denkbeeld met zooveel m stemming deed begroeten op dezen dag een man te eeren wiens levenswerk was een der meest vruchtdragende middelen tot ontplooiing te bren gen die bijdragen tot het heil onzer samenleving De totstand brenging van verbinding tusschen mensehen ongeacht hun kleur ongeacht hun ras ongeacht hun landaard De uitreiking van deze hoogste onderscheidmg waarover de Technische Hoogeschool beschikt laat spr over aan Prof Bahler namens de Hoogeschool te getuigen dat zij haar roeping indachtig ver vuld is van de hoop haar nieuwe levensjaar op nieuw te mogen wijden aan „ Vreedzaam werk " Prof Dr Ir W Bahler hield vervolgens alvo rens den doctorsbul aan Ir Damme uit te reiken de promotierede Hij herinnerde eraan dat de Senaat der Tech nische Hoogeschool in zijn vergadering van 30 No vember 1937 op voordracht van de afdeelmg der electrotechniek heeft besloten het doctoraat m de technische wetenschappen honoris ca.usa te verlee nen aan Ir Marinus Hendricus Damme Als leider van het Staatsbedrijf der Posterijen Telegrafie en Telefonie geniet Ir Damme een al gemeene bekendheid Dit bedrijf voorziet op verschalende gebieden in behoeften van onze moderne samenleving op een wijze die allerwege waardeering opwekt en zoo kan het niet anders of deze waardeering gaat m de eerste plaats uit naar den leider wiens per soonlüke invloed zoo duidelijk naar voren komt De groote opleving van het P.T.T.-bedrijf is wel In de eerste plaats hieraan te danken dat zijn lei der alle medewerkers doordrongen heeft van het besef dat men de gebruikers zooveel mogelijk ter wille moet zijn Een scherpe kijk op de techniek gepaard gaan de met een rustige beoordeeling van het econo misch mogelijke teneinde in het voortdurende ont wikkelingsproces d ^ juiste richting vast te leggen zijn eigenschappen die Ir Damme In hooge mate bezit en tot uiting gekomen zijn ia doelbewuste ^ Ir"Damme studeerde van 1894 tot 1898 aan de Polytechnische School te Delft waar hij het di lloma als werktuigkundig ingenieur verwierf Na fen eervolle loopbaan in Ned Oost-Indie verliet hij In 1925 den Indischen dienst met pensioen en aan vaardde in hetzelfde jaar de betrekking als Direc - teur Generaal der P.T.T Toen hij tien jaar Directeur-Generaal was nam de reeds lang gevoelde behoefte om uiting te ge ven aan de waardeering en bewondermg die ui den dienst leefde voor de voortvarende wijze waar op hij zijn taak vervult den vorm aan van een grootsche huldiging De leidende gedachte van Ir Damme bij de re organisatie van den postdienst is geweest om steeds het snelste vervoermiddel op den voor het zakenleven meest gewenschten tijd m te schake len met toepassing van tarieven die zoo laag mo - ^'^ vifor^den biSlandschen dienst blijkt dit uit de invoering van een geheel net van nachtposttreinen met daarop aansluitend autovervoer zoodat vrij wel het geheele postvervoer ' s nachts plaats vmdt en de groote zaken ' s morgens hun correspondsn - % e"ite3èlwerking die er bestaat tusschen hetinvoeïen van lage tarieven en den groei van hetverkeer heeft het mogelijk gemaakt bij herhahngeen tariefsverlaging toe te pa.ssen „„,„„ Het beleid van Ir Damme mzake het Europee sche postverkeer is gekenmerkt door de bevorde ring van den vliegdienst ¦^ ¦ Hii is er in geslaagd een goede aansluiting teverkriigen met Keulen het centrum van denacht vliegdiensten in Europa zoodat de post m de mees te hoofdplaatsen ' s morgens aankomt De Nederlandsche dienst gaat vóór om de ge dachte ingang te doen vinden dat h«t vliegtuig het normale vervoermiddel voor post is en heeft door afschaffing van het luchtrecht het exceptioneele karakter aan het luchtverkeer ontnomen Dezelfde gedachte vindt men in de luchtverbm ding met Ned Oost-Indië daarbij steun verleenend aan het algemeene streven van Ir Damme om een goede en snelle verbinding met Indie tot stand te brengen dat gerealiseerd is in de luchtverbmding de luchtpost en het radioverkeer Bij de moderniseering van den postdienst is üetechniek op ruimen schaal toegepast _ Men kan den dienst gelukkig prijzen die juist ¦ bij de groote technische ontwikkeling in 1925 Ir Damme als leider kreeg Ten einde de beteekenis Tan Ir Damjne als technisch leider te doen uit - komen gaat spr In het kort de ontwikkeling der verschillende takken van de electrische verbin dingstechniek onder zijn invloed na Het staatsbedrijf der P.T.T heeft verscheidene malen met goed gevolg een eigen oplossing voor de problemen toegepast welke blijkens de vak literatuur in het buitenland aandacht getrokken en waardeering gevonden heeft Een van de groote problemen waarvoor Ir Dam me zich kort na zijn optreden als directeur-gene raal geplaatst zag was de toekomstige ontwikkeling van het intercommunale verkeer in Nederland waarbij overwogen werd of dit geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd kon worden Toen Ir Damme de overtuiging gekregen had dat de toekomst voor het Nederlandsche telefoon net lag in automatiseering heeft hij zich met volle kracht gegeven aan het invoeren van de daairvoor noodzakelijke tariefsverandering die samen kon gaan met een tariefsverlaging Het nieuwe tariefsysteem dat inging op 1 Ja nuari 1930 was niet alleen noodig voor de auto matiseering maar bleek tevens in hooge mate sti muleerend te werken op het aantal aangeslotenen In 1929 werden 9500 nieuwe telefoonaansluitingen gemaakt en in 1930 dus het eerste jaar onder het nieuwe ta.rief het dubbele aantal Hetzelfde beginsel dat er toe geleid heeft het kabelnet in het district een stervormige gedaante te geven is ook aanvaard voor het verkeer tus schen de districten De oplossing van dit beginsel is gegeven door het invoeren van groepscentrales als middelpunten van de districten met de mogelijkheid direct ver keer tusschen de districten toe te laten in die ge vallen waar de intensiteit van het verkeer zulks rechtvaardigt Op deze wijze kon een belangrijk gedeelte van het intercommunale verkeer circa B5 pCt volautomatisch afgewikkeld worden Het resteerende verkeer moest met behulp van een te lefoniste tot stand gebracht worden waarbij de mogelijkheid open bleef om t.z.t • zonder ingrijpen de wijzigingen over te gaan tot volautomatisch verkeer voor alle verbindingen Om eenig denkbeeld te verkrijgen van den groo ten omvang van het werk dat onder Ir Damme verricht is zij vermeld dat op 1 Januari 1938 reeds 53.2 pCt of 93.244 aansluitingen verdeeld over 217 automatische centrales Ingericht zijn voor automatisch bedrijf Daarbij is gelijken tred gehouden met het leggen van telefoonkabels in de districten Op een bijeenkomst in 1931 heeft Ir Damme uiteengezet hoe de telegrafie een onmisbare scha kel vormt in den keten der electrische verbinding.s middelen en nagegaan hoe door toepassing van nieuwe toestellen de telegraafdienst weer op een gezonde basis gebracht zou kunnen worden Hoe zij hierin geslaagd is blijkt uit het tot stand komen van het z.g telexnet waarbij ban ken persfcureaux dagbladen en groote concerns aangesloten zijn Ir Damme heeft niet alleen stimuleerend ge werkt op het vernieuwingsproces van den tele graafdienst maar tevens gezorgd dat de kapi taalspositie gezond werd Door velschillende maatregelen modemiseering eenerzijds en het afschrijven van het overbodig net anderzijds zal het jaarlijksch nadeelig saldo van den telegraafdienst weldra tot het verleden behooren Dezelfde politiek van extra af schrijvingen heef t ook plaats gevonden voor het bovengrondsche in terlocale telefoonnet dat in 1928 nog een boek waarde vertegenwoordigde van 25 millloen gulden en door afschrijvingen is teruggebracht tot ca 4 millioen gulden Op het gebied van de radlotelegrafle en telefo nie heeft het staatsbedrijf bij herhaling baanbre kend werk verricht In 1925 werd de eerste radio telegrafische verbinding met Ned Oost-Indië op de korte golf in gebruik genomen waarmede de P.T.T dienst den stoot heeft gegeven voor de toe passing van de korte golf voor commercieele ver bindingen De beteekenis van den bloei van een bedrijf als dat der P.T.T voor de technische hoogeschool ligt in de eerste plaats hierin dat een groot aantal jonge ingenieurs aldaar een betrekking kunnen vinden De technische hoogeschool is Ir.Damme erken -' telijk voor het feit dat hij ondanks de moeilijke tijden met voortvarendheid en durf het veel vijdige programma van den dienst in de af geloopen jaren heeft weten door te zetten en op deze wijze heeft mede gewerkt de donker schijnende toekomst voor vele afgestudeerden te verlichten De persoonlijke belangstelling van Ir Damme voor het onderwijs aan de Technische Hoogeschool is in menig geval gebleken overtuigd als hij is dat het contact met de praktijk voor de docenten en studenten van groot belang Is Op grond van zijn veelzijdige en vruchtbare werkzaamheid als ingenieur in het algemeen en in het bijzonder wegens zijn buitengewone ver diensten als bevorderaar van de ontwikkeling toe passing en organisatie van de electrische verbtn dingstechniek verklaarde spr namens den se naat der Technische Hoogeschool ingevolge het besluit van 30 November 1937 Marinus Hendricus „ Ja dat Is een wonderbaarlijke geschie denis bootsman " Doch Gulliver wist dat deze eengroote snoever was „ Maar ik zal je ook eens eengeschiedenis vertellen beste man maar ik kan jewel vooruit zeggen dat je het nooit zal gelooven.En toch heb ik het beleefd En nu begon Gulliver den bootsman te vertellen van zijn eerste grootezeereis als scheepsdokter Hij vertelde dat hunschip te pletter was geslagen op de rotsen en dathij zwemmende en wadende de kust had bereikt Toen vertelde hij van de Lilliputters diehem hadden gevonden en van al zjjn avonturen In Damme tot doctor In de technische wetenschap | met de rechten die doior de wet op gewoonte aan dit doctoraat zijn ver'bonden — honoris causa Onder applaus oveuhandigde Prof Bahler het doctoraal diploma aan Dr Ir Damme Dr Ir M H Damme sprak daarop zijn dank baarheid uit voor de zeier bijzondere eer die hem te beurt is gevallen door het besluit van den senaat hem het doctoraat in dip technische wetenschap ho noris causa te verleencin Het hoog * wetenschappelijk gezag dat algemeen wordt toegekend aan onze wereldvermaarde Technische Hoogeschooa en het spaarzame gebruik dat de senaat maakt iran zijn recht tot toekenning dezer onderscheiding geven daaraan een karak ter dat nauwelijks door eenige andere onderschei ding zou kunnen worden geëvenaard Bijzonder dankbaar was spr ook zijn hoogge achten promotor ProEessor Bahler In de eerste plaats al voor het feit dat hij dien spr op grond van persoonlijke ervaring als wetenschappelijk en practisch technicus zeer hoog stelt deze taak op zich heeft willen nemien maar niet minder voor de wijze waarop hij haar heeft vervuld Spr dankte tenslotte alle medewerkers hartelijk voor het mooie werk dat zij in zoo ruime mate verricht hebben en nog verrichten en hij hoopte dat ook zij zich vereerd gevoelen met de onder scheiding die hem werd verleend Tijdens de receptie die op de eerepromotie volg de kwamen zeer velen den nieuwen doctor ge lukwenschen Kind onder verdachte omstandigheden overleden Stiefvader gearresteerd MILi ' N.B 8 Jan — Onder verdachte om standigheden is alhier overleden een ongeveer twee-jarig meisje dat inwoonde bij haar stief vader den werkloozen grondwerker A K Het lijkje zou wonden hebben vertoond welke duiden op nalatigheid ten opzichte van de verzorging van het kind In verband hiermede heeft de ge meente-polltie in samenwerking met de mare chaussee uit Grave gisteren den ongeveer 54 ja-rigen K gearresteerd en overgebracht naar het arrestantenlokaal te Mül Het lijkje is in beslag genomen en zou vemoedelijk nog denzelfden avond gerechtelijk worden geschouwd K staat als een zonderling bekend terwijl diens vrouw de moeder van het kind niet ten volle over haar geestvermogens beschikt Twee schepen in het ijs bekneld ' Laler welen zij echter zich weer los te werken — Urlc wordt met isole ment bedreigd URK 8 Jan — De motorboot „ Udonea " van de Ürker Stoomboot Maatschappij heeft gistermiddag de haven van Urk verlaten met bestemming Kam pen Het schip had twee passagiers voor Kampen aan boord Ten gevolge van een motordefect e,i het zware ijs is de „ Udonea " in het ijs bekneld ge raakt Het stoomschip „ Jhr von Geusau " is ter assis tentie uitgevaren doch later onverrichter zake in de haven van Urk teruggekeerd Toen de „ Jhr von Geusau " de haven van Urk weer binnenvoer gaf het motorschip „ Udonea " noodseinen De „ Jhr von Geusau " is daarop ten tweede male uitgeva ren Doch ook dit mocht aanvankelijk niet baten De „ Jhr von Geusau " geraakte eveneens in het iJs bekneld Toch wist later de „ Jhr von Geusau " zich weer uit het ijs te werken en de Udonea " te bereiken In langzaam tempo voeren de schepen daarop " naar dB - haven terug waar zij om vijf uur arriveerden De middagdlenst op Kampen is hierdoor dus uit gevallen Men hoopt de vaart vandaag op normale wijze te kunnen uitvoeren Gistermorgen had ook reeds de postboot „ Sirene",welke om elf uur op het eiland moest aankomen,aanzienlijke vertraging Drie uur over tijd liephet vaartuig de baven binnen De Jhr von Geu sau " die van Enkhuizen kwam arriveerde drle en-een half uur te laat ' De beurtschipper Romkes die des morgens met zijn botter van Url * naar Kampen was vertrokken is er niet in geslaagd deze stad te bereiken Men vreest dat het schip in het ijs bij den Ketel be kneld is geraakt Ook de beurtschipper Kamper welke tusschen Urk en Amsterdam vaart zag zich tegenover groote moeilijkheden geplaatst Op ongeveer vier kilometer van het eiland bevond hij zich tusschen ijsmassa's zoodat hy slechts uiterst langzaam in de richting van het eiland vorderde het Lilllputland „ Houd nou maar op met je on zin " schreeuwde de bootsman Maak al die din gen een ander wijs Ik zeg je ik heb dertig jaar op zee gezworven maar ik heb die malllgheden nooit gezien hoor " En kwaad wendde de boots man zich om want hij kon niet goed verdragen dat Gulliver nog beter kon snoeven dan hij Toen ineens gebeurde er iets zonderlings De lange ma gere bootsman boog zich verschrikt voorover en dan ineens rende hij gillend weg XWordt vervolgd Duivendrechts Artis Aanslaand verlrek der leeuwen en beren-familie ' Van onzen correspondent OUDER-AMSTEL 8 Jan — Terwijl het Am sterdamsche Artis alle pogingen in het werk stelt om zijn fraaie dierenverzameling te kunnen behouden heeft men eenige kilometers verder n.l in Duivendrecht zijn uiterste best gedaan van een kostbare leeuwen - en beren-familie ver lost te worden Verschillende omstandigheden werkten samen om het kleine plattelandsche Duivendrecht niet een geschikte verblijfplaats te doen zijn voor een zoo groot aantal wilde dieren De dorpelingen bleken er allerminst iets voor te gevoelen dat op zoo'n korten afstand een groot gezelschap leeuwen en beren In kooien was opge sloten ook al werd van de zijde der bewakers na drukkelijk verzekerd dat er voor uitbreken geen vrees behoefde te bestaan Het was voor burgemeester J ' A A Straman van Ouder Amstel waaronder Duivendrecht res sorteert in dit geval al heel moeilijk om met de wenschen van alle partijen rekening te houden De burgemeester heeft zich met de Departemen ten van Büinenlandsche Zaken Sociale Zaken en Justitie in verbinding gesteld en tenslotte bleek Sociale Zaken in het Duivendrechtsche leeuwen en beren geval te kunnen ingrijpen en wel op grond van de arbeidsvergunningen benoodigd voor het personeel van den heer Schneider eige naar der menagerie Zoolang de heer Schneider en zijn viervoetig gezelschap deel uitmaakten van het circus Sarrasani was het met de arbeidsver gunning in orde maar sinds het verband met ge noemde circus onderneming verbroken werd kwam de zaak er eenigszins anders voor te staan Het resultaat van tal van besprekingen ia ge weest dat er termen aanwezig waren om aan het winterverblijf van de ongenoodigde logé's in ons land een einde te maken en de menagerie van den heer Schneider uit Duivendrecht te doen verdvrijnen Naar ons van bevoegde zijde werd medegedeeld zal begin der volgende week onder toezicht van de marechaussee de leeuwen - en beren-farallie Nederland worden uitgeleid en zal Duitschland voorloopig als verblijfplaats worden gekozen Aanhouding van een Japansch schip Schip had geen enkele vergunning en bevond zich in verboden waler BATAVIA 8 Jan Aneta/A.N.P ' — Aneta ver neemt dat een Japansch schip de „ Fukumaru " op 4 Januari te 7 uur des morgens ten Westen van het eiland Lucipara op korten afstand van het land visschende werd aangetroffen Lucipara ligt nabij de Palembangsche benedenlanden residentie Palerabang Bij de ontdekking van het vaartuig door de „ Valk " liet de „ Fukumaru " haar netten schieten en trachtte over de riffen heen te ont snappen en zich achter het eiland te verschuilen De „ Valk " en een motorsloep achtervolgden het Japansche schip dat de seinen om te stoppen ne geerde De „ Fukumaru " kon tenslotte worden aan gehouden nadat het schip door een karabijnschot tot stoppen was gesommeerd Het Japansche vaartuig voerde geen vlag had geen zeepas en evenmin een vischvergunnlng Wielrij der op onbewaakten overweg gegrepen Slachtoffer overleden APELDOORN 8 Jan — Gisteren is op den on bewaakten overweg aan den Bamewinkel te Apeldoorn de bejaarde wielrijder G Zuidam vee handelaar bij het passeeren van de spoorlijn door den trein die om 9.47 uur uit Apeldoorn naar Zutphen vertrokken was gegrepen De man werd eenige meters meegesleurd en bleef ernstig ge wond langs de lijn liggen Twee dokters van „ Het Apeldoomsehe Bosch " verleenden de eerste hulp waarna het slachtoffer naar het Julianazieken huis te Apeldoorn werd overgebracht Gistermiddag drie uur is de heer Z aan de be komen verwondingen overleden Het ongeluk is ver moedelijk te wijten aan het feit dat het uitzicht op de spoorlijn in de richting Apeldoorn ernstig wordt belemmerd door een aan de rechterzijde ge legen seinhuisje Langs de distributielijnen Wyzi^ngen voorbehouden Zondag 9 Januari Programma S — 8.00—9.50 Keulen 9.60—11.20 Radio P.T.T Nord 11.20—13.20 Keulen 13.20—13.35 Brussel VI 13.35—14.35 Parijs Radio 14.35 — pl.m 15.35 Brus sel Fr pl.m 15.35—17.20 Keulen 17.20—19.20 Parijs Radio 19.20—21.20 Keulen 21.20—21.35 Brussel Fr 21,35 — pl.m 21.50 Toulouse pl.m 21.50—24.00 Berlijn Programma 4 — 8.00 — pl.m 12.50 Brussel Vil pl.m 12.50—14.20 Droitwich 14.20—14.40 Radio P.T.T Nord 14.40—16.20 Droitwich 16.20—16.40 Londen Regional 16.40—17.20 Droitwich 17.20—18.00 Londen Regional 18.00—18.20 Budapest 18.20—18,55 Londen Regional 18.55—21.05 Droitwich 21.05—21.25 Gewijde gramofoon muziek 21.35 — pl.m 23.00 Droitwich pl.m 23.00—23.25 Budapest pl.m 23.25—24.00 Parijs Radio Programma 3 Lün B — 8.00—8.35 Brussel Fr 8.35—18.50 Luxemburg 18.50—19.50 Opera Madame Butterfly Puccini G.R.D 19.50—20.2(5 Brussel VI 20.20—21.05 Luxemburg 21.05—21.25 Droitwich 21.25 — 22.20 Luxemburg 22.20—22.30 Brussel VI 22.30—24.00 Luxemburg Maandag 10 Januari Programma 3 — 8.00—10.40 Luxemburg 10.40—12.05 Parijs Radio 12.05—12.60 Radio P.T.T Nord 12.50 — 13,35 Brussel VI 13,35—14,20 Keulen 14,20-15,20 Dan marks Radio 16,20-17.20 Keulen 17,20-18,20 Parijs Radio 18,20—19,20 Londen Regional 19,20—20,20 MUn chen 20.20—21,25 Bari 21,25—22,20 Budapest 22.20 — 22,30 Brussel VI 22,30—23,20 Keulen 23,20—24,00 Dan marks Radio Programma l — 8.00—9.20 Brussel VI 9,20—10.00 Keulen 10,35—13,35 Droitwich 13,35—14,20 Londen Re gional 14,20 — pl.m 19,60 Droitwich pl.m 19,60—20,50 Londen Regional 20,60 — pl.m 23,00 Droitwich pl.m 23,00 23,20 Londen Regional 23,20—24,00 Droitwich Programma 5 Lün B — 8.00—9.20 Brussel Fr 10.00—11.00 Gramoloonmuziek G.R.D 11.00—13.40 Luxemburg 13.40—15.00 Radio P.T.T Nord 15.00 — 15.30 Chopm halfuurtje G.R.D 15.35—18.50 Lyon 18.50 tot 19.50 Gramofoonmuziek G.R.D 19.50—20.20 Brus sel Vl „ 20.20 — S4.00 Brussel Fr en Luxemburg Aetherwegwijzer Zondag 9 Januari HILVBRSUM I 1875 M en 415.5 M — 8.65 VARA 12.00 AVRO 5.00 VPRO 5.30 VARA 6.30 VPRO 8.00 12.00 AVRO — 8.55 Gramofoonmuziels 9.00 Voetbal nieuws 9.05 Tuinbouwpraatje 9.30 Gramofoonmuziek 9.46 Van Staat en Maatschappij " causerie 10.00 Or gelspel 10.10 Zang en piano 10.40 Declamatie en gra mofoonmuziek 11.00 Fantasia " en solisten 12.00 Cau.i serie Als ilc kan " 12.05 Omroeporlcest en solist 1.00 Gramofoonmuziek 1.30 Causerie Wat Indië ons geleerd heeft " 1.50 Gramofoonmuziek 2.00 Boekbe spreking 2.30 Concertgebouw-orkest en solist 4.10 Dordrectitsche Gemengde Zangvereeniging Apollo " 4.30 AVRO-Dansorkes.t 4.56 Sportnieuws ANP 6.00 De profeet Jeremia " causerie 5.30 Voor de kinde ren 6.00 Sportuitzending 6.15 Sportnieuws ANP Gramofoonmuziek 6.30 Causerie over het werkkamp De Kuil " 6.45 Nederduitsch Hervormde Kerltdienst 8.00 Berichten ANP Mededeelingen 8.15 Gramofoon muziek 8.46 Radiojournaal 9.00 Barbe bleue " operette 10.00 Radiotooneel 10.15 Renova-kwintet 11.00 Berichten ANP Hierna AVRD-Dansorkest 11.40 tot 12.00 Orgelspel HILVERSUM II 301.5 M — 8.30 KRO 9.30 NCRV 12.15 KRO 5.00 NCRV 7.45—11.00 KRO — 8.30 Mor genwijding 9.30 Gewijde muziek DROITWICH 150O M — 12.50 BBC-Harmonie-orkest en solist 1.60 Het Bridgewater Harp kwintet 2.20 Voor tulnliefhebbers 2.40 Gramofoonmuziek 3.20 BBC orkest en soliste 4.20 Misstepraatje 4.40 Het Wil lie Walker Octet 5.20 Signposts to God " cyclus 6.40 Brosa Strijkkwartet en soliste 6.40 Filmpraatje 6.55 BBC-Mannenkoor 7.20 Orchestre Raymonde 8.15 Kerkdienst 9.05 Liefdadiglieidsoproep 9.10 Berichten 9.25 BBC-Zangers 9.50 BBC-Thea«r-orkest BBCn koor Schrammelkwartet en solisten 10.50 Epiloog RADIO-PARIS 1648 M — 8.10 en 11.25 Gramofoonn muziek 11.50 Orgelconcert 12.40 Gramofoonmuziek 12.60 Visciano-orkest en zang 3.20 Zang 3.35 Mando - line orkest 4.06 Duo-concert 4.20 Radiotooneel 5.20 Colonne Orkest 8.36 Zang 8.50 Le i)ardon de Ploën mei " opera 11.20—1.20 J Bouillon's dansorkest KEULEN 456 M — 5.20 Havenconcert 7.35 Orgel cello en harp 8.50 Gramofoonmuziek 10.00 SA-orkest en - koor 11.20 Omroep-Amusementsorkest 12.26 Vliei geniersorkest en W Hass ' orkest 3.20 Omroeporkest - kleinorkest en solisten 5.20 Keulsche Mannenzangvcr eeniging 7.20 Omroeporkest 10.00—11.20 Eugen Wolffs dansorkest zang en orgelspel gr.-opn BRUSSEL 322 en 484 M — 322 M 9.25 Gramofoon-i muziek 10.50 Orgelconcert 11.20 Reportage 12.40 Gra » mofoonmuziek 1.30 Omroepsalonorkest 2.35 Gramo foonmuziek 3.05 Pianovoordracht 3.35 Mannenkoor LassalIe Kring " en Gramofoonplaten 5.35 Omroepen dansorliest 6.50 Cellovoordracht 7.20 Omroepsalon.i orkest 8.20 Bonte Avond 10.30 Omroepdansorkest 11.20—12.20 Gramofoonmuziek 484 M 9.20 Gramofoonmuziek 10.20 Ed Loiseau's orkest 10.50 Piano-voordracht 11.06 Gramofoonmu ziek 11.16 Reportage 12.60 Orgelspel en gramofoonr platen 1.36 Gramofoonmuziek 2.20—2.35 en 2.50 Om-i roep-salonorkest 3.15 Gramofoonmuziek 4.05 Strijk kwartet van Rome en Gramofoonplaten 5.15 Gramo foonmuziek 550 Fud Candrix ' orkest 7.35 Gramofoon - muziek 8.20 Omroepsymphonie-orkcst 9.20 Gramoi foonmuziek 9.35 Cabaret 10.30—12.20 Gramofoonmu < ziek DEUTSCHLANDSBNDER 1571 M — 7.20 Omroep -" oritest Hans Busch ' orkest en solisten 98.20 Berich.i ten 9.45 Sportreportage 10.05 Scheepsweerbericht 10.20—12.15 Eugen Wolff's orkest zang en orgelspel gr.-opn Maandag 10 Januari HILVERSUM I 1875 M en 415.5 M — Algemeen programma verzorgd door de AVRO — 8.00 Gramo foonmuziek 10.00 Morgenwijding 10.15 Gramofoonmu-i ziek 10.30 Ensemble Jetty Cantor 11.10 Declamatie 11.30 Ensemble Jetty Cantor 12.30 Gramofoonmuziek 1.30 Kovacs Lajos ' orkest opn 2.00 Het Omroep ^ orkest en solist 3.00 Declamatie met pianobegeleiding 3.30 Het Omroeporkest 4.30 Causerie Music Hall " met HILVERSUM II 301.5 M — NCRV-uitzending — 8.00 Schriftlezing meditatie gewijde muziek gr,pi 8.30 Gramofoonmuziek 9.30 Gelukwenschen 9.45 Gra mofoonmuziek 10.30 Morgendienst 11.00 Christ Lec tuur 11.30 Gramofoonmuziek 12.00 Berichten 12.15 Gramofoonmuziek 12.30 Amsterdamsch Salonorkest 2.00 Voor de scholen 2.36 Gramofoonmuziek 3.00 Wat de pot schaft " causerie 3.30 Gramofoonmuziek 3.45 Bijbellezing 4.45 Sopraan en piano 5.15 Voor de kin deren 6.15 Gramofoonmuziek 6.30 Vragenuur 7.00 Berichten 7.15 Vervolg vragenuur 7.45 Reportage 8.00 Berichten ANP Herhaling SOS-berichten 8.15 Evan - gelisatie samenkomst 9.45 Cello en piano 10.00 Be richten ANP 10.05 Dampraatje 10.20 Vervolg van 9.45 10.45 Gymnastiekles 11.00—12.00 Gramofoonmuziek Na afloop Schriftlezing DROITWICH 1500 M — 11.05 Orgelspel 11.35 Sportpraatje 11.50 BBC-Schotsch Orkest en soliste 12.50 Gramofoonmuziek 1.36 Orgelconcert 2.05 Troubles of a Game Warden " causerie 2.20 Gra mofoonmuziek 2.65 Sportreportage 3.05 Gramofoon muziek 3.20 Het Bath Pump Room Orkest 4.20 Or gelspel 4.50 Gramofoonmuziek 5.20 Zang 5.40 Het Tom Jones Octet 6.20 Berichten 6.40 Zang 7.00 Mu zikale causerie 7.20 Variété-programma 8.05 Komi sche voordracht 8.20 The Cinema " causerieën 8.50 Radiotooneel 9.20 Berichten 9.40 Bultenlandsch over zicht 9.55 Orgelspel m.m.v solisten 10.20 BBC Thea-ter-Orkest 11.00 Declamatie 11.20 Bram Martin's Band 11.50—12.20 Dansmuziek RADIO PARIS 1648 M — 7.50 8.50 en 10.40 Gra < mofoonmuziek 12.20 R Blareau's orkest en zang 3.05 Zang 3.20 Pianovoordracht 4.20 Zang 4.35 Viool voordracht 5.20 G Bailly's Orkest 8.35 Zang 8.50 Gillette de Narbonne "^ operette 10.50—11.05 Gramo foonmuziek KEULEN 456 M — 5.50 Omroepklelnorkest 7.50 Silezische Orkestvereeniging 11.20 Brandweermu ziekkorps 12.35 Nedersaksisch Symphonie-Orkest 1.35 Omroep schrammelensemble 3.20 Omroep-Amuse mentsorkest 6.30 Stedelijk Orkest M Gladbach 7.30 Gramofoonmuziek 7.55 Omroepkoor en solisten 8.20 Westduitsch weekoverzicht 9.00 Baskwartet 98.50 — 11.20 Omroeporkest en - schrammelensemble BRUSSEL 322 en 484 M — 322 M ' 12.20 Gramoi foonmuziek 12.50 Omroepklelnorkest 1.50—2.20 ïra-i mofoonmuziek 5.20 Omroepsalonorkest 6.50 Omroep orkest 7.20 Philharmonisch Orkest van Boedapest 9.15 en 10.30—11.20 Gramofoonmuziek 484 M 12.20 Gramofoonmuziek 12.50 Omroeporkest 1.60—2.20 Gramofoonmuziek 5.20 Omroeporkest 7.05 en 7.35 Omroepsalonorkest 8.20 La fille de Madame Angot " operette DEUTSCHLANDSENDER 1571 M — 6.35 Omroept orkest - kleinorkest Brandle-kwintet cellokwartet en solisten 8.20 Duitschlandecho 8.40 Philharmonisch concert 9.20 Berichten 9.50 Kwartêtconcert 10.05 Scheepsweerbericht 10.20—11.20 Bremer Stadtmusikan ten en het Horn-kwartet Moeilijkheden van „ Artis " Een comité tot steun uit de burgerij opgericht AMSTERDAM 8 Jan — Naar wij vernemen heeft zich klaarblijkelijk mede als gevolg van da publicaties in den laatsten tijd omtrent de moeii lijkheden van „ Artis " uit de burgerij van Am » sterdam een comité gevormd dat zich ten doel stelt om indien dcor steun van overheidswege da druk der groote geidleeningen kan worden weg " genomen „ Artis " ' af te helpen - van zijn overige exploitatietekorten Dit comité is met zijn voorbereidingen bezig en zal in den loop der volgende week zijn plannen kenbaar maken REDEVOERING VAN MINISTER BECK WARSCHAU 8 Jan P.A.T — Op 10 Januari a.s zal de Poolsche radio-omroep om twaalf uur M.E.T een uiteenzetting van minister Beek ult « zenden Des avonds zal de uitzending ia vreemds talen srorden herhaalde 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 214 Zaterdag 8 Januari 1938 TWEEDE BLAD Belangrijke wedstrijd returnmatch D.OS.-Velox Stichtsche Boys kunnen revanche nemen op IJ.F^C In de derde klasse D strijden Baarn en Zeist om de bezetting van de eerste plaats er niets meer op het spel doch er ^ wordt natuurlgTc flink partij gegeven En dan moet Soesterberg op volle kracht spelen om beslag op de beide punten te leggen Van belang is het treffen tn Harderwijk tusschen V.V.O.G en de Zebra's beide clubs heb ben nog een kansje op de eereplaats Wie er z ^ winnen is moeilijk te voorspellen onze meening ia dat de gastheeren een klein kansje op de punten hebben In Hilversum ontvangen de Gooische Boys bezoek van Sperwer Op eigen terrein zijn de ' Boys meestal goed op dreef en daarom lijkt het ons niet uitgesloten dat de Vreelanders met een nederlaag huiswaarts keeren Met Esvac te Soest wil het dit seizoen niet lukken zeer stevig bezet deze club de laatste plaats Tegen de Raven durven we den Soesternaren ook weinig kans op één puntje voor spellen al mogen dan de kampioenskansen voor do Utrechtsche ploeg vrijwel vervlogen zijn Tweede klasse A In Driebergen ' zal N.I.O zich wel op duidelflko wijze de sterkere toonen van Eist en dus de goede kansen houden Stichtenaren hebben tot nu toa fraaie successen geboekt verwacht mag worden dat Amerongen een nederlaag wordt toegebracht Woudenberg tegen Austerlitz is van weinig be lang de gastheeren houden de punten in eigen huis Scher]öenzeel de bekende oud-eerste Wasser doet dit seizoen een goede poging het verloren ter rein te herwinnen ditmaal kunnen de beide puntert aan de Meern ontnomen worden Posta ook al een leidende ploeg gaat te gast bij Putten en kan een volledig succes boeken Tweede klasse B Zeer belangrijk is hier het plaatselijk tretfea tusschen Utrechtsche Boys en A.T.O om de eerste plaats het resultaat wachten we met belangstel ling af Barneveld heeft een kansje tegen Naarden en Sticht boekt misschien een gelijk spel In Mij drecht Minerva zal op volle kracht moeten spelen om D.O.S.V in Hilversum te kloppen het gaat om de kansen te behouden Maarssen en G.M.H strij den om de laatste plaats dus is alles mogelijk Overigens verwijzen we naar het reeds gepubli * ceerde wedstrijdprogramraa Een aparte hoek voor schaakproblemen Heden een tweezet waarvan de diagramstand als volgt luidt PROBLEEM No 21 J Kolitz en C Kockelkom abcdefgh Wit Kb6 De8 Rb4 Pe3 pi e2 g3 g5 zeven stukken Zwart Kd4 Pa7 Pb7 pi a6 b3 d2 zes stuk - ken Wit geeft in twee zetten mat ' * ^ * OPLOSSING No 20 Syversen en Huse Wit KaS Dc2 Tc3 Rf6 Zwart Kal Dh6 Pel Pd2 pi a2 b4 eS f7 h7 1 Dg6 dreigt 2 Tcltt mat 1 Kb2 2 Te3 mat 1 bc3 2 Rc3 mat 1 Df8 + 2 Tc8 mat 1 Dhlt 2 Tc6 mat In No 18 Gold zagen wij reeds dat een in leidingszet tot dubbelschaak en mat zich leent tot een fantastisch Dame-offer Hier wordt het afvuren der batterij met nog grooter knaleffect mogelijk gemaakt door een ruimingszet met vluchtveldgeving en zelfvernietiging der Dame op een verwijderd punt Het slaan op c3 en de vlucht veldbetreding leveren nog een paar fijne varian ten op Het element van verleiding is vrij germg daar het direct duidelijk wordt dat Rf6 moet die nen voor den genadeslag Toch is het opmerkelijky dat geweldzetten als 1 Dcl:t TbSf Ta3t alle op een kleinigheid falen Na 1 Dd2 redt zwart zich met Dhl f8)f welke in den volgenden zet door wit verkeerd be oordeeld wordt 35—30 16—21 26X28 36—41 46X37 20—24 30X19 14X41 42—37 Mogelijk was hier 34—29 de beste daar zwart nog geen dam kan halen 41—47 brengt dan 38 — 33 47X38 33X42 Op 41—46 volgt 38—33 eni 38 41X43 48X39 27—32 39—33 32—37 33—28 9—13 Ook weer fraai gespeeld Speelt wit 28—22 dan vervolgt zwart met 13—18 22X13 15—20 25X 14 10X8 en zwart wint 25—20 15X24 28—22 37—41 22—17 41—46 22—11 46—32 11—7 32—43 Dwingt wit wederom een schijf cadeau te geven < 34—29 Wit geeft nog niet op en probeert het nog tot een remise te brengen 47 24X33 7—2 13—18 2—24 43—38 24—15 Loopt nog in den val en de partg is meteen voor zwart gewonnen Er was voor wit nog 2—7 te vervolgen en daar na 18—22 voor zwart Toch was de stand verloren De stand was 4 te « gen 2 geworden Zwart heeft zeer goed gespeeld en van de fou » ten goed gebruik gemaakt Wit heeft getracht zijn stand zoo goed mogelijk te behouden doch zwart gaf geen krimp en was zich bewust tot winst zijner parti Een door zwart fraai gespeelde partij DE DAMREDACTIB van het Utrechtsch Nieuwsblad Kleine fout groote gevolgen OP EEN GEGEVEN MOMENT VERZUIMT WIT EEN SCHIJF OP HET CENTRUM TE PLAATSEN WA ARVAN ZWART ZEER GOED GEBRUIK MAAKT Wit loopt argeloos in den val door Zwart uitgezet De P.V*C kan haar positie wederom versterken E R staat voor morgen een zeer belangrijke voetbalwedstrijd op het programma n.l de revanche match tusschen D.O.S en Velox De eerste wedstrijd die eenlge maanden geleden aan den Koningsweg werd gespeeld leverde een punten-verdeeling op een resul taat dat voor de geeltjes eigenlijk ietwat teleurstellend was Als leidende ploeg had men van D.O.S mogen verwachten dat zij over Velox gezegevierd zou hebben De geel zwarten hebben zich toen taai verdedigd en het resultaat bleef niet uit Thans staat de retummatch op het programma en zij die des tijds een gemakkelijke zege van de geelheraden voorspelden zullen thans wel wat.voorzichtiger zijn geworden temeer omdat men in een plaat selijken wedstrijd voor de grootste verrassin gen kan komen te staan Op papier heeft D.O.S wederom de beste kansen doch of het den kanaries thans zal gelukken de beide punten in de wacht te sleepen staat nog te bezien Het zal waarschijnlijk een spannende ontmoeting worden Moge de overwinning be vochten worden door de best spelende en sterk ste ploeg H.V.C gaat op bezoek bij B.F.C en het is voor Velox te hopen dat de Amerstoorters hier aan het langste einde trekken want hierdoor wordt de positie van de Utrechtsche geel-zwarten weer iets gunstiger In Culemborg wordt de ontmoetin Vrien schaar—Unitas gespeeia De Lekstad men-schen blijken dit jaar niet al te sterk te zijn zoodat ze aan de club van Wels de handen vol zullen krijgen Niettemin is Vriendensohaar wel in staatom den Gorcumschen roodbroeken één punt afhandig te maken In de derde klasse D staat eveneens een belang rijke wedstrijd op het programma en wel de ont moeting tusschen Baarn en Zeist Het gaat hier om de bezetting van de eerste plaats Wint Baarn deze ontmoeting of speelt ze gelijk dan blijven de blauw-gelen de leiding behouden verliezen de Baarnaars dan neemt Zeist de leidende positie over Het kan dus In Baarn een spannende wed strijd worden Amersfoortsche Boys geven we een goede kans op de beide punten in den strijd tegen A.W ter wijl Holland waarschijnlijk met leege handen uit Laren terug zal keeren De Oranjehemden bren gen er dit seizoen maar heel weinig van terecht Elinkwijk dat voor de eerste plaats wel met meer in aanmerking zal komen kan zich wat vas ter op de derde plaats nestelen door een overwin ning op Z.N.C terwijl B.V.C door over Donar te zegevieren de Elinkwijkers op den voet blijven vol In de 4e klasse G zal het tusschen de plaatse lijke rivalen Sopla en A.P.W.C duchtig spannen Sopla zal haar fraaie positie wel trachten te ver beteren hoewel men natuurlijk ook in dit plaat selijke treffen voor verrassingen zal kunnen ko men te staan Quick krijgt vermoedelijk van H.E.D.W de kous op den kop terwijl Victoria zich wel met twee pun ten zal verrijken ten koste van den hekkensluiter Amsvorde We zijn verder zeer benieuwd naar de prestaties van Kampong tegen B.P.C Veel hoop op een Utrechtsch succes hebben we hier niet In de 4e klasse H kan P.V.C de leiding behou den door van J.S.V te winnen terwijl Utrecht de tweede plaats kan blijven bezetten door Brede rodes een'nederlaag toe te brengen De derde run ner-up E.A.C gaat bij Woerden op bezoek Ook hier verwachten wij een Utrechtsche zege Voorwaarts krijgt Soest op bezoek De groen zwarten moeten nog steeds hun eerste overwinning behalen Zou de ontmoeting tegen Soest eenig succes opleveren We hebben er weinig vertrou wen in Voor de verdere wedstrijden wordt naar het reeds gepubliceerde programma verwezen Daniels wordt door Haberer geslagen Om het Nederlandsche kampioenschap derde klasse klein biljart AMSTERDAM 8 Jan — Onder groote belang TStelling zijn gisteren in „ de Unie " te Amsterdam de wedstrijden om het kampioenschap van Neder land derde klasse klein biljart voortgezet De uitslagen luiden pnt brt h.s gem Daniels 150 20 24 7.50 Vos 89 20 14 4.95 Ha,berer Houtkooper 150 103 18 18 38 17 8.33 5,72 Blog Haberer 150 116 24 24 33 21 6.25 6.08 Vos Blog 150 142 20 20 26 31 7.50 7.10 Groeneveld Kats 150 61 23 23 23 9 6.52 2.65 Haberer Daniels 150 122 24 24 34 23 6.25 5.08 Wamink Houtkooper 150 99 26 26 22 22 5.76 3.80 Vos gaoeneveld 150 105 14 14 49 55 10.71 7.50 Opstelling elftallen D.O.S.-Velox Voor dezen belangrijken wedstrijd morgen te 2 uur in het Stadion te spelen verschijnt het D.O.S team als volgt in het veld ' Van Velzen.n » t V Sandwijk de Lang V Leur Sr Weber v d Brink V Leur Jr v Luin Dumortier Veltmeijer Meeuwsen P.V.C.-J.S.V P.V.C komt als volgt uit Peeters De Mey v Basten Steenhuflsen Gennisse Slugs Rietcelt Meesterburrie v d Veer Hoevers de Wit Utrecht — Brederodes De roodzwarten brengen de volgende opstelling in het veld Uiterwaal Dekker Roelofs W Broker Pompies Mastwijk Zom Bontrop J Broker W Cirkel Elbertse Ingezonden mededeeling D.O.S.-VELOX KAARTEN VERKRIJGBAAR OM tl UUR AAN DE LOKETTEN STADION WINTERSPORT Rudi en Christl Cranz winnen te Megeve MEGEVE 8 Jan A.N.P — Gisteren is te Megeve een aanvang gemaakt met de ski-wed strijden om den grooten prijs van Parijs Onder de talrijke toeschouwers bevonden zich ook de Fransche ministers Lagrange en Bonnet De Duitscher Rudi Cranz won de afdaling het eerste onderdeel van deze wedstrijden De win naar van het vorige jaar de Italiaan Chierroni bezette thans de zevende plaats De uitslag luidde Rudi Cranz Duitschland 2 min 36,6 sec Willi Walch Oostenrijk 2 min 37 sec Pfeiffer Oostenrijk 2 min 38,6 sec Ru,di Matt Oostenrijk 2 min 40,4 sec Heinz von AUmen Zwitserland 2 min 43 sec Couttet Frankrijk 2 min 47,2 sec Chierroni Italië 2 min 48 sec Dames Christl Cranz legde bij de dames beslag op de eerste plaats De uitslag luidde 1 Christl Cranz Duitschland 3 min 8 sec 2 Dina Kunslf Zwitserland 3 min 17.4 sec 3 Erna Steuri Zwitserland 3 min 27.4 sec 4 Jacqueline Brisson Frankrijk 3 min 43 sec EEN zeer interessant partijfragment behan delen wij hier uit een partij gespeld in de hoofdklasse van den Utr Prov Dambond Op een bepaald moment verzuimt wit een schijf op het centrum te plaatsen waarvan zwart zéér goed gebruik maakt door een schijf te spelen op veld 29 Het gevolg hiervan is dat wit aan één kant slechts kan spelen ' Wij plaatsen hier den diagramstand bij den 16en zet van zwart na het spelen van 23—29 Zwart 1 2 3 4 5 ^^ M \ '^ iü ^ iü '^ iü w ^ \ '// '¦ msff v//y // ""' w X ^' l^'^B lü Pi mf ' ^ S P f » i '' m p ^ s J '^^' ^^ ¦ 1 /^% m ' » 1 f » ¦ J ' É i i ' tm ¦ 46 ^ 7 48 49 SO Wit Rudi en Christl Cranz de winnaars van den afdalingswedstrijd te Megeve ESPERANTO Betrekkingswoorden Korelativoj Betrekkingswoorden Zo noemt men in Esperanto een systeem van 20 voornaamwoorden en 25 bijwoorden die alle met elkaar in betrekking staan en vandaar hun naam korelativoj Volgens hun uitgang zijn de korela tivoj verdeeld in negen rijtjes van vijf woorden De onbepaalde beginnen met i - De aanwijzende beginnen met t - De vragende en betrekkelijke met k - De allesomvattende beginnen met ö - De ontkennende beginnen met nen - Hieronder volgen de eerste 5 korelativoj op - o io iets lo okazis Er is iets gebeurd Deze vijf woorden kunnen ook voorkomen als lijd voorwerp en krijgen dan de „ n " Mi acetis por vi ion belan Ik heb iets moois voor je gekocht tio dat Tio estas vera Dat is waar Tion mi ne komprenas Dat begrijp ik niet Ci tio of tio ei = dit Ci tio duidt aan wat dicht bij tio wat verder af is Ci tio estas al mi klara sed tion mi ne kom prenas Dit is mij duidelijk maar dat begrijp ik niet Cu vi volas ei tion aü tion Wil je dit of dat kio wat Kio estas tio Wat is dat Kion vi deziras Wat wenst U Tio kio = dat wat datgene wat Tio kio okazis estis io tute ordinara Dat wat gebeurde was iets heel gewoons Tio kion 11 diras ne estas grava Dat wat hij zegt is niet van belang Li postulas i:uste tion kion mi ne havas Hij verlangt juist datgene wat ik niet heb In ' t Nederlands wordt „ dat " meestal weggela ten in Esperanto mag tio alleen weggelaten wor den als het dezelfde naamval heeft als kio Tio kio okazis estis io tute ordinara Mi ne scias tion kion li diris Ik weet niet wat h\j gezegd heeft Kio ajn = wat dan ook Kion ajn mi pro mesis al li li ne volis kuniri Wat ik hem ook beloofde hij wUde niet meegaan Ëio alles Cio estis vana Alles was vergeefs Cio kio vivas devas morti Alles wat leeft moet sterven Mi vidis cion kio estis en la cambro Ik zag alles wat in de kamer was Mi komprenas êion kion vi diras Ik bsgrijp alles wat u zegt nenio niets Nenio nova sub Ia suno Er is niets nieuws on der de zon Mi diros al li nenion Cion kion li scias li tuj distrumpetas Ik zeg hem niets Alles wat hij weet bazuint hij dadelijk rond „ Wat " wordt wel eens als onbepaald voornaam woord gebruikt Ik heb wat voor hem Heb je wat gehoord gezien In Esp mag dat niet men Stand der schijven Zwart 2 3 5 6 8 9 10 13 tot 16 18 tot 21 24 26 en 29 Wit 25 27 30 32 33 35 tot 40 42 tot 48 Elke partij 18 schijven met wit aan zet.Wit Zwart 17 47—41 Mogelijk was hier 46—41 sterker 17 2—7 36—31 7—11 41—36 8—12 27—22 Tracht zich aan de omknelling te ontworstelen en is voor wit de eenige zet 20 18X27 21 31X22 11—17 Door zwart wordt hier de juiste speelwvjze toe - Op 12—18 volgt 32—28 18X27 37—31 26X 37 42X22 en zwart moet zich direct verklaren 22X11 6X17 32—28 1 Een zeer fraaie zet Zwart kan niet met 8—12 vervolgen daar hij dan vastloopt B.v 8—12;36—31 3—8 46—41 12—18 en wit wint eenschijf door 28—23 19X28 33X11 16X7 30X19;7—11 31—27 11—16 37—31 26X28 39—34;21X32 34X3 en wint Zwart had zijn spel door gerekend en speelde > 23 36—31 Een fraai offer Wit wordt gedwongen de schijf winst te nemen « daar zwart op 36X27 21X23 een stuk wint 24 37X26 21—27 Wederom een fijne zet Wit moet de gewonnen schijf terug geven daar 39—34 niet gespeeld kan worden wegens 17—22 34X23 27—31 36X18 13X22 28X17 19X50 30X19 14X23 25X14 50X6 en zwart what Wit moet direct de schijf terug geven daar ook door zwart met b.v na 46—41 17—22 28X17 27—32 38X27 en dam op velden 47 of 49 door de schijf op 29 Wij zullen den diagramstand nog eens plaatsen daar het een studie overwaard blijft of wit de schijf kon behouden of direct moest terug geven IN DEN UTRECHTSCHEN PROVINCIALEN VOETBAL BOND IS VOOR AANSTAANDEN ZONDAG EEN BUITENGEWOON INTERES - SANT VOETBALPROGRAMMA SAMENGESTELD D.W.S.V ^ zal wel van Soesterberg verliezen H ET voelbalprogramma voor morgen bevat in de hoogere afdeelingen verschillende interessante wedstrijden aan spanning zal hier en daar zeker geen gebrek zijn Voor een vlotte afwerking van de competitie is het te hopen dat er ditmaal niet teveel velden onbespeelbaar zullen zijn Eerste klasse A Aan den Koningsweg een strijd tusschen den hekkesluiter Volharding en den leider Driebergen Dat moet den bezoekers dus een gemakkelijke overwinning opleveren maar bij voetbal is alles mogelijk De Utrechtenaren doen zeker al het mo gelijke om eenig succes te behalen of ' t lukken zal betwijfelen we zeer De Stichtsche Boys krijgen aan de van der Mondestraat bezoek van IJ.F.C waarvan destijds in IJsselstein werd verloren De Boys hebben dus nog iets te verrekenen en moe ten trouwens winnen om de kampioenskansen te behouden Het kan een uitstekende wedstrijd wor den met volop spanning U.S.C.L heeft ook nog goede kampioenskansen en nu bij het Houtensche pad Vreeswijk te gast komt kan een vlotte wed strijd gespeeld worden met als resultaat een over winning Er moet echter flink aangepakt en de te genpartij niet onderschat worden In Doorn moet D.E.V tegen het bezoekende Oranje-Wit uit Eist zich geheel geven dan alleen kan een volledig suc ces worden behaald De nederige positie van D.E V zou dan tevens wat beter worden Wijk bij Duurstede tegen het Biltsche F.A.K zal weinig krachtsverschil te zien geven Een puntenverdee ling is hier niet uitgesloten groote belangen staan er niet op het spel Eerste klasse B De leidende clubs ' sGraveland en Soesterberg spelen op eigen grond ' s Graveland ontvangt de Nijenrodes uit Breukelen destijds werd een punt verspeeld Het is ook nu oppassen voor de leiders die we intusschen wel in staat achten om een vol ledig succes te behalen Aan den Kampweg krijgt Soesterberg bezoek van D.W.S.V en natuurlijk wordt er thans alles op gezet om revanche te ne men voor de indertijd aan de Inundatiekade gele den nederlaag Voor de Utrechtsche club staat moet zeggen Mi havas ion iets por 11 Cu vi aüdis vidis ion Per kio mi povas vin helpi Waarmee met wat kan ik u helpen Vi povas min per nenio helpi U kunt mij ner gens mee helpen Pri kio vi pensas Waarover over wat denk je Sur kio li staris Waarop op wat stond hij Pri ci tio mi ne volas paroli Hierover over dit wil ik niet spreken Kontraü ei tio mi protestos Hier tegen dit kom Uc tegenop Vertaal Wat zei hij Zij weet niet wat zij wil Zie je dat niet Wie heeft dat gedaan Ik weet niet wat je bedoelt aludi Dit is alles wat hij gezegd heeft Ik kon alles zien wat in de kamer was Waarmee heb je dit gedaan Heb je wat gekocht Wat beteekent dat Dat is waar maar dit is een verhaal voor kleine kinderen Hoe meer men weet des te meer ondervindt sperti)'men dat men niets weet Hij vroeg mij al mi iets maar ik kon hem niet verstaan Ik zeg alleen dat wat waar is Wat hij beloofd heeft moet hij vervullen ple numi Zij vertelde alles wat zij gezien had Ik kon niets zien Dat was iets moois Waar stond hij achter De diagramstand bij den 24en zet van wit isals volgt » Zwart 12 3 4 5 9 M M M ' M ^^^ '^^ 0 ^ ^ 1 ^ ^ ü ^ ^^^' to ^^ WÉ i ^^ ' wÊ ^ ^^ B B B B B to H B B B B B B B B B B j ^^ ^ iP ^ P ^ iP ^^ P N ^^ ^^^ ^^^ w ^ ^^^ B B B B B eo ^^ ^ p ^^ ^^ ^^ P3 ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ B B B H B M ¦ BH B 46 ÖU 47 48 49 Wit Stand der schijven Zwart 3 5 8 9 10 13 tot 17 19 20 24 27 en 29 Wit 25 26 30 33 35 36 38 tot 40 42 tot 46 en 48 Elke partij 15 schaven en wit aan zet 25 36—31 Wit besluit tot het teruggeven en plaatst een zwarte schijf aan den rand * 25 27X36 28—22 17X28 33X22 12—18 39—34 Dit wordt een besliste fout welke in het verdereafspel zal blijken Hier was 22—17 geboden Welkan zwart door 18—22 17X28 29—34 29—33;38X29 24X22 loskomen doch met den tekstzetvan wit wordt zwart in zijn stand flink geholpen 28 18X27 34X23 19X28 30X8 3X12 44—39 12—17 Gaat zeer terecht ten aanval op den linkervleu gel van wit welke m de zwarte schijf op veld 36 een sterk front heeft ~ 32 39—33 Wederom een fout 40—34 was hier geboden Hier drijft wit zijn schijven op een verkeerden vleugel 40—34 en daarna 34—30 of 35—30 is in dezen stand geboden 32 28X39 33 43X34 17—22 Zwart gaat nog een combinatie op touw zettaav - 
PAGINA VOOR DE LEZERESSEN VAN HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD • Als uw zoon gaat trouwen osima Wagner AfffA Vijf origineele blouses De tijd vliegt snel Moeilijke overgang voor een liefhebbende moeder J A ik weet ' t wel vele van mgn lezeressen glimlachen stil ' voor zich heen bij het lezen van dit opschrift en misschien knuffelen ze even het lieve kereltje dat in z'n kruippakje op haar gchoot zit ¦' Maar de tijd vliegt snel en als eenmaal het oogenblik gekomen is dat ditzelfde kereltje zegt „ Moeder ik ga trouwen " dan lijkt het u ongetwij feld pog onmogelijk kort geleden dat u hem in zijn kruippakje op schoot had Br komt voor ons allemaal moeders van op groeiende jongens een moeilijke tijd als het hu welijk van een van hen of misschien van den ce.nigsten een feit wordt als hij ' t ouderlijk huis verlaat en —¦ dit is vooral een belangrijk punt — als een andere vrouw dan zijn moeder de eerste plaats in zijn leven gaat innemen Moeilijk Och kom zóó sentimenteel zijn we niet We weten immers al van hun geboorte af dat we onze kinderen niet altijd kunnen vasthou den we gunnen hun zoo heel graag het geluk van een eigen gezinsleven en wij houden in de meeste gevallen zelf nog zooveel over Dit is schoon en verstandig gezegd en ' t is de volle — theoretische ^ waarheid roaar meestal gaat het in de praktijk een klein beetje anders meestal moet er in dat dwaze ' onlieredeneerde moederhart van ons heel wat worden overwonnen vóór die overgang glansrijk is doorstaan en we niet alleen erin berusten maar zelfs naar waar heid kunnen verklaren dat we allemaal erbij ge wonnen hebben Dit komt omdat er misschien wel geen idealer verhouding denkbaar is dan die van een moeder tot haar opgroeienden of volwassen zoon Ik heb psychologen hooren uitleggen waarom dit zoo is en ' t leek me alles zeer logisch en vol komen aansluitend bij de praktijk van het leven Immers tusschen moeder en zoon bestaat niet die onbewuste — of wilt u liever „ onderbewuste " — rivaliteit die de verhoudingen moeder-dochter en vader-zoon kunnen aankleven Als het huwelijk harmonisch is dan ziet moe der graag in haar volwassen jongen het evenbeeld van den vader is zij in haar huwelijk teleurge steld dan kan hij die misschien karaktereigen schappen openbaart die zij in haar man mist haar tot een grooten troost zijn -^ temeer omdat een vrouw van nature voor het kind toegeeflijker Js dan voor den echtgenoot En van het standpunt van den jongen uit ge redeneerd wat is er heerlijker dan een moeder te bezitten voor wie men zoo'n beetje zorgen kan en die zelf zoo uitstekend zorgt en al onze wenschen — klei ie stoffelijke wenschen die feitelijk kin derachtig maar daarom niet minder werkelijk zijn — vervult Innige hand En dus er heeft zich in den loop der jaren tusschen moeder én zoon een innige band ge vormd of beter gezegd de band die er reeds bij de geboorte was is verdiept en verstevigd gewor den Moeder vüidt haar zoon ondanks al z'n ge breken die zij beter dent dan iemand ter'wereld „ een fijne boy " de zoon is bereid zijn moeder te verdedigen tegen ieder die ook maar een kleinig heid op haar te zeggen heeft En nu komt daar opeens in het leven van den jongen die andere vrouw of liever ze komt niet maar ze i s er zoodra hij maar één keer haar naam genoemd heeft en ze is meteen op de eerste plaats in zijn leven Dan breekt er even iets geen moeder die echt moeder is kan dat voorkomen En dan ko men de logische verstandige redeneeringen die ik boven aanhaalde en die tóch die kleine breuk niet zoo opeens kunnen heelen Misschien valt de keuze van onzen zoon ons heel erg tegen misschien zijn we ervan overtuigd dat het meisje hem niet gelukkig zal maken mis schien kunnen we honderd en één onaangename trekjes in haar karakter opnoemen misschien — en dat is haast nog erger — vinden we ' t een lief meisje maar niet voor hem " En toch wordt er nu van ons gevraagd dat we al deze gedachten bezwaren overwegingen opzij zetten en ons be scheiden terugtrekken op onze nieuwe plaats Zoodra de keuze van onzen zoon vaststaat moet ook onzen keus vaststaan we zeuren niet en fron sen niet maar we kiezen een houding van wel willendheid en liefdevol afwachten Onze zoon die we natuurlijk in ons hart nog zoo'n beetje als een kind beschouwen en hu vindt dit eigenlijk wel aardig mogen we van n'i af aan niet meer als een kind behandelen Hij is een man geworden en heeft er recht op dat we hem als een volkomen gelyke beschouwen ' r De haat die blind is W E hebben het heel vaak over „ de liefde die blind is " maar als we dit zeggen geven we ons geen re kenschap van de beteekenis onzer woorden Liefde is allerminst blind Wie waarlijk lief heeft ziet heel goed en heel scherp de fouten van het geliefde wezen maar hij ver geeft ze en soms gaat hij zich zelfs verbeel den dat hij den ander o m zijn fouten lief heeft De haat daarentegen is werkelijk blind Zóó blind zelfs dat ze niet alleen onrecht vaardig maar zelfs onhandig en dom wordt Hoe weet u b.v dat „ dat vreeselijke mensch " aan wie u een hekel hebt zonder andere re den dan een vage jaloezie een klein mee ningsverschil niet juist een uitstekende vriendin voor u zou kunnen zijn ' t Zou de eerste keer ' niet zijn dat een blind ongemo tiveerd haatgevoel omsloeg in het tegendeel als u maar eerst eens de gelegenheid aangreep om er ronduit samen over te spreken Waarom ruimen we allemaal van tijd tot tijd onze kasten op gooien we sommige pa pieren weg en ordenen we andere en waaroni maken we er geen gewetenszaak van zoo nu en dan onze vage antipathieën op te ruimen Stel u eens de vraag „ Waarom haat ik hem of haar " en bedenk daarbij dat er geen mensch op de wereld bestaat die heclemaal geen goede eigensqhappen heeft Bedenk verder dat dit haatgevoel u zelf ' t allermeest schade doet een hatelijke ge dachte is even slecht voor de gezondheid a's een ongeluk en erger dan een ziekte — want die dient om verkeerdheden in ' t gestel op te ruimen Liefhebben en vergeven daarentegen ma ken gezond ^ ^ wiens levenskeus we even ernstig opvatten als we het indertijd de onze deden En als we dan deze houding hebben aangeno men wat dan Wel dan komt nog het moeilijkste de omgang met haar " Laten we dezen omgang die zeker zijn moeilijk heden zal meebrengen niet opvatten als een ba gatel maar ook niet al te pijnlijk Alle begin is moeilijk juist omdat we zoo heel graag een goede verhouding willen en eigenlijk niets liever zouden wenschen dan in de vrouw van onzen zoon een dochter te zien doen we misschien een beetje tè enthousiast en tè hartelijk En dan kruipt het jonge meisje voor wie van een goede verhouding met haar schoonmoeder veel afhangt soms in haar schulp Ook kan het zijn dat we uit pure angst om iets te bederven haar te koel tegemoettreden en dan gaat het meisje misschien in deze houding iets zien van de „ kritiek der nooittevreden schoonmoeder " Maar ik ben ervan overtuigd als we den moed niet opgeven en ons ondanks enkele teleurstellin gen toch steeds het ideaal voor oogen houden twee kinderen te hebben inplaats van één dan ZÈ.1 alles op den duur goed worden Misschien hebben wij ouderen er geen flauw be grip van hoe verlangend de jeugd die zelfstan dige geëmancipeerde schijnbaar sterke jeugd is naar toenadering tot ons Maar dan moet die toenadering voor hen ook de moeite waard zijn Dan moet het meisje dat de vrouw van onzen zoon zal zijn ook in ons vinden een levend mensch een vriendin die haar begrijpt en van wie ze — zonder vooropgezette didactiek ¦^— iets leeren kan We moeten met terzijdestelling van onze eigen teleurgestelde gevoelens misschien alles doen wat we kunnen om de natuurlijke kloof tusschen twee geslachten te overbruggen En dit kan alleen wanneer we volledig mensch zijn en dat jonge vrouwtje dat in ons leven komt niet als een riva le evenmin als een klein kind maar als een mensch beschouwen en tegemoet treden Rhémonda Aardig idee voor ons huis V OORAL in een eenigsztns ouderwetsch ge bouwd huis kunnen we soms smakelooshe den tegenkomen die we wel graag zouden wegkijken Dit lukt echter niet wegwerken gaat beter Zoo kunnen we ons voorstellen dat er ergens midden in een gezellige studeerkamer of salon een leelijke muurkast zit die nooit gebruikt wordt Wat doen we Natuurlijk het ding zoo gauw mogelijk verwijderen en zóó dat we er een aardig smaakvol hoekje voor in de plaats krijgen Stel dat onze kast 2 M 10 hoog en 60 c.M breed is en dat de holte waarin de deur draaide 25 m.M breed en 30 m.M diep is We laten dan door een timmerman die weleens meer kleine karweitjes voor ons opknapt twee latten maken van 2 M 10 lengte en een derde van 55 c.M leng te Alle drie moeten ze 25 m.M breed en 30 m.M dik zijn Deze latten spijkeren we in de holten fig 1 en 2 Varder laten we maken 8 latten die een beetje korter moeten zijn dan do diepte van de kast Als de kast b.v 30 c.M diep is worden die latjes 25 c.M lang Spijker ze horizontaal te gen de zijkanten zooals fig 3 laat zien A-Al B-B 1 C-C 1 D-D 1 twee kleine latjes van 8 c.M lang komen rechtop bij de letters g en g 1 twee van 12 c.M bij de letters e en e 1 twee van 27 c.M bij f en f 1 Laat dan nog twee planken ma ken van 25 m.M dikte die precies de lengte en breedte van de kast moeten hebben dus 30 bij 60 c.M Spijker ze stevig op de latjes B-B 1 en C-C 1 Twee andere planken worden op de latjes A-A 1 en D-D 1 bevestigd doch die moeten i m.M smal ler zijn dus 29 c.M 6 breed Daar worden n.l straks twee reepen triplex voorgespijkerd Tenslotte laten we een stuk triplex van 3 m.M afzagen dat 90 c.M bij 95 c.M van afmeting is De 90 c.M loopen in de draad van het hout We loggen dü gedurende vijf minuten in heet water buigen het dan voorzichtig krom en spijkeren het in de bovenste opening zoodat de onderkant komt te rusten op plank D-D 1 Zie ook fig 5 Tenslot te worden drie reepen triplex van 4 m.M gespij kerd voor de openingen g-g 1 e-e 1 en f-f 1 die natuurlijk precies op maat worden gezaagd Het timmerwerk — vrij eenvoudig zooals u aet — is hiermee klaar Nu worden tegen het plafond van de kast twee lampen van 50 watt met reflec tor geplaatst en op het gebogen hout legt u een stuk matglas van 60 bij 30 c.M Daarna worden alle naden onzichtbaar gemaakt door er een reep je zeildoek of stevig gegomd papier over te ' plak ken en tenslotte krijgt alles een nieuw verfje b.v de nis zilver de rest natuurlijk in de kleur van den muur Moet de muur ook een nieuw verfje hebben dan zal matblauw of groen zeker goed staan We zetten nu boeken op de planken en een aar dig beeldje of een vaas bloemen in de nis Èen aardige oplossing vindt U niet Hart uitstorten Drie dollar Onlangs heeft een ondernemende Amerikaan sche te New-York een instituut opgericht datwerkelijk — blijkens den opgang die het maakt in een lang-gevoelde behoefte voorziet Ben in stituut n.l waar iedereen die daai'aan behoeftemocht hebben zijn of haar hart eens heelemaalkan uitstorten Op een goeden dag plaatste dehandige dame een advertentie van den volgendeninhoud in enkele groote bladen „ Vertrouwt u ge rust uw zorgen leed en ergernis toe aan eenvrouw die bereid is met sympathie en begripnaar alle klachten te luisteren Prijs 3 dollar peruur " Ze had inmiddels een gezellige kamer ingericht en wachtte af ' t Resultaat was ovei weldi-gend Weldra bleek dat er te New-York honder den neen wel duizenden eenzame raenschen en vooral vrouwen rondliepen die een dringende be hoefte hadden eens tegenover een wildvreemde haar hart uit te storten Het kwam daarbij ook niet zoozeer aan op goeden raad als wel op een geduldig luisterend oor en een paar woorden van meegevoel Daarvoor betaalden ze graag het ho norarium van 3 dollar per uur dat toch niet voor de poes is Reeds de eerste dagen was de toeloop zóó groot dat de oprichtster van het „ hartuitstortingsinsti tuut " een heele staf helpsters moest engageeren En natuurlijk hebben andere sympathieke en han dige dames het kunstje reeds afgekeken en meer dere instituten geopend Een of twee van deze modellen komen U zeker te pas HET is nog steeds blouses wat de klok slaat Vlugge sportieve modelletjes bij een tweed rokje of wandelpak gekleede blouses van de kostbaarste stoffen voor namiddag - en avond dracht Blouses zijn te allen tijde een prettige aanvul ling van onze garderobe ze geven een verrassend element en brengen gemakkelijk variatie aan zon der dat onze portemonnaie er al te zeer door wordt bezwaard Daarom heeft iedere verstandige vrouw op ' t moment minstens twee of drie blou ses tot haar beschikking Onze teekening laat u een vijftal origineele mo dellen zien Links boven een blouse van glimmend satijn in goudbruin of een andere warme tint Het voorpand eindigt in een slip die langs den rug loopend van voren op den rok wordt bevestigd door een clip of gesp die moet passen bij het sieraad dat aan den hals wordt gedragen Op een VETPUISTJES Verwijdert U onmiddellijk en afdoende door dcie te betten met Radox opgelost in warm water Bij apothekers en erkende drogisten a f 0.90 per pak en f 0.15 per klein pakje RADOX Flitsjes uit Lichtstad Wat draagt de elegante vrouw in 1938 De groote lijnen van onze wintermode kennen we natuurlijk reeds lang van binnen en van buiten Maar misschien interesseeren ons enkele details zooals ze op dit moment te Parijs worden ge dragen Zwarte getailleerde mantels vergezeld van zeer kleine puntige vilthoedjes die eenigszins doen denken aan de kwartiermutsen van onze miliciens maar dan voorzien van een heele bos zwart lint waarvan soms één lintje als keelband fungeert Op een heel eenvoudig donker mantelpakje met nauwsluitend jasje draagt de Parisienne een lange shawl " gemaakt van twee vossen uitloopend in de beide staarten die bijna tot den rokzoom rei ken de eene een tikje korter dan de andere óf een geknoopte shawl bestaande uit één vos waarbij zijn kameraad tot een mof is verwerkt Op een hoog zwart hoedje bij voorkeur vilt)een rechtopstaande „ veer " bestaande uit een vos sestaart * < Hooge tulbanden van zwart fluweel geplaatst op een oor of bijna rechtstandig achterover zoodat het voorhoofd geheel vrijgelaten wordt In ' t eerste geval draagt de hoed vaak als eenige garneering een groote straszversiering Een zeer eenvoudig nauwsluitend namiddagja ponnetje van zwarte wollen stof met hoog boordje en collier van echte of namaakpaarlen en een strik van luipaardbont aan de taUle In de rever van het mantelcostuum prijkt een lange dasspeld in den vorm van een degentje van goud en bloedkoraal zwart zijden rokje dat gerust flink lang mag zijn zal deze blouse een uitstekend effect maken b.v op een concert of diner Daarnaast een zeer elegant model gedacht in jade-groene zijde en eveneens gedragen op een zwarten rok Drie driehoekjes van smockwerk aan schouders en taille geven deze blouse iets heel aparts Eenvoudiger maar bijzonder aardig van coupe is de blouse daarnaast waarvoor wollen crêpe wel het meest geschikte materiaal is De mouwen zet ten zich voort In de schouderstukken en deze loo pen uit in smalle slippen ' die om den hals worden geknoopt In roestroode crêpe zal dit modelletje bij ' n sportlef geruit rokje een uitstekend geheel vormen Daaronder nog twee betrekkelijk simpele mo dellen Links een blouse van wollen stof effen of gestippeld Een breede platte plooi omgeeft het vestje en herhaalt zich aan de schouders dit kleedt bijzonder jeugdig Rechts een ander niet minder aantrekkelijk model in wol Het schouderstuk loopt van voren iets puntig uit en hieronder wordt de ruimte verdeeld Stellig brengt een van deze modellen u wel op een idee om zelf eens iets leuks te maken VOOR HANDIGE VINGERS Origineel rond kussen gemakkelijk zelf te vervaardigen O p speciaal verzoek van een ons^pr lezeres sen geven we deze week als „ extraatje " een idee voor een rond kussen dat zeer gemak kelijk te maken is En het is weer eens heel iets anders dan die meest smakelooze klaargekochte patronen Moeilijk te teekenen O neen heelemaal niet U bepaalt allereerst hoe groot u het kussen wilt ma ¦ ken en dan maakt u van stevig papier het patroon eerst de cirkel die in vieren verdeelen en ieder vierde part netjes in drieën Met behulp van pas ser en graadboog van zoontje of vriendje gaat dit al heel gemakkel.jk Nu wordt — door prikken en doorstuiven of an ders met een radertje — maar in dit geval moet u dunner papier nemeö — het patroon op de stof overgebracht ' t Mooiste is hier een ondergrond van zwart la ken of andere wollen stof doch beige peau de pê che zal ook zeker aardig staan Ook donkergroen is niet kwaad em'in u kiest zelf maar uit Nu gaan we aan ' t werk De driehoeken bestaan uit stukjes rood vilt — in fourniturenwinkels zeker verkrijgbaar — die van boven ' mooi rond worden geknipt en van binnen volgens ' t patroon netjes uitgetakkeld zoodat de zwarte beige of groene ondergrond te zien komt Dan worden de roode driehoeken waarvan u wel verscheiden'e gelijk kunt knippen op de stof gere gen en zorgvuldig omgewerkt met kettingsteken van gele zij of borduurkatoen gestreepte strook jes vervolgens komt in de zwarte opening een slangetje van helgroene ketting - of steelsteken en het geheel wordt omgeven door een slangetje van wit ook ketting - of steelsteken naar verkiezing In het midden komt een zwart rondje te zien dat u desverkiezende voor de ' stevigheid nog met gele kettingsteken kunt afwerken Het wordt ver sierd met groene steekjes en geheel in ' t midden komt een wit zijden bolletje of een combmatietje van „ knoopjes " zooals di in bloemetjes worden gewerkt bywüze van hartje de draad een keer of v^f om dê naald draaien en dan doortrekken Vrouw van groot formaat geboren op den eersten Kerstdag 1837 O p den eersten Kerstdag was het precies honderd jaar geleden dat Cosima Wagner de trouwe levensgezellin van den grooten operacomponist die na zijn dood op hoogst bekwa me wijze zijn werk heeft voortgezet werd geboren Een vrouw van groot formaat aan wie wij zeker hier wel een enkele gedachte mogen wijden Op 25 December 1837 werd Cosima te Bellagio geboren als de dochter van Franz Liszt en van de schoone gravin d'Agoult Reeds als jong meisje toen zij met haar zuster Blandine en een gouvernante te Parijs woonde had zij Richard Wagner vluchtig ontmoet en een on vergetelijken indruk van hem ontvangen Eerst in 1857 echter op haar huwelijksreis met den dirigent Hans von BUlöw leerde zij hem beter kennen De verheven macht van Wagner's genie en de oorza ken van zijn innerlijk lijden — in hoofdzaak onbe grip en vijandschap van zijn omgeving ten opzichte van zijn kunst en zijn buitengewoon ongelukkig huwelijksleven met Minna Plauer overleden in 1866 — werden Cosima langzamerhand zoo duide lijk dat in haar de overtuiging steeds dieper wor tel schoot dat zij geroepen was om hem het geluk te geven waarnaar hij verlangde en dat hij ook voor zijn werk zoozeer noodig had Haar huwelijk met Von Bülow is nooit gelukkig geweest en ook niet uit liefde gesloten van het oog:enblik echter dat zij Wagner leerde kennen bestond er voor haar nog slechts één man en dat was hij nog slechts één taak en dat was hem eu zijn werk te dienen Von Bülow een goed vriend van W'ag-ner gedroeg zich in deze v/el eenigszins tnoeilijke situatie als een volkomen gentleman in 1870 werd zijn huwe lijk met Cosima ontbonden en kort daarna trouwde zij met Wagner nadat beiden de krenkende aan vallen van hun omgeving ' met grooten moed had " den getrotseerd In „ Liszt's wonderbaar evenbeeld " zooals zijn dochter weleens genoemd is vond Wagner na veel voorafgegaan lijden eindelijk niet alleen de lief hebbende vrouw die hem het lang ontbeerde hui selijke geluk zou schenken maar ook de persoon lijkheid die den mensch en den kunstenaar in hem begreep Niet in de laatste plaats echter bezat hij in haar de vrouw die zou zorgen voor de tenuitvoer legging van zijn kunstenaarswil ook als hij lang gestorven was want bijna een kwart eeuw na het verscheiden van den meester zien wij haar aan de spits der Bayreuther „ Festspiele " bezig dit werk in zijn geest te leiden Bovenmenschelijke taak Na Wagner's dood in 1883 begon Cosima's bijna bovenmenschelijke taak die zij tot 1908 heeft " ver vuld Zij kende alle partituren van den meester uit het hoofd zooals ook al zijn aanteekeningen aan gaande de regie van zijn werken Zij beheerschta L alle rollen zij studeerde met de verschillende zan geressen dfe rollen van Eva Elisabeth Elsa Isolde Kundry De grootste waarde hechte zij aan de uit spraak en eiken dag werden dan ook onder haar leiding gedurende twee uur spraakoefeningen ge daan Toen do zangeres Luise Reuss-Belce eens eea partij niet overeenkomstig haar wensch ten gehoo re had gebracht kreeg zij in de garderobe het vol gende briefje van Cosima's hand „ Meisje in welke taal heb je vandaag gezongen " In de omgeving van Cosima heerschte echter steeds de beste stemming Want al had zij buiten gewoon goed „ den wind eronder " toch was ze tevens de hoffelijkheid in persoon Zoo wordt van haar verteld dat zij tijdens de „ Festspiele " bijna lederen dag een bezoek bracht aan de zangeressen en zangers om weer alles goed te maken voor het geval zij een van hen bij de moeilijke repetities had gekrenkt Daar deze bezoeken waarbij ze steeds presentjes meebracht echter veel tijd in beslag namen had Cosima iets kostelijks verzonnen Wolff haar huisknecht moest steeds trachten to weten te komen wanneer de kunstenaars en de „ Festspiel"-gasten niet thuis waren — en op dat uur verscheen mevrouw Cosima gaf haar kaartje en haar cadeautje af en sprak er haar diep leed wezen " over uit niemand thuis te hebben ge troffen De oude Wolff die even oud was als Cosima zelf droeg voortaan den naam Besuchswoiff " Zoo zijn talrijke anecdoten over Cosima Wagner in omloop allen die met haar in aanraking kwa men wedijverden echter in liefde en vereering voor deze hoogstaande vrouw van wie een gewel dige invloed op haar omgeving uitging In de groote discipline die op de repetities van Cosima heerschte rust zeer zeker ten doele het geheim van ' t succes der „ Bayreuther Festspiele " Een keurige kinderwagen De wagen van baby eischt een voortdurend en zorgvuldig onderhoud Alle dagen na de wande ling moet moeder een vluchtigen blik op het voertuigje werpen en zich ervan overtuigen of de boutjes die de kap vasthouden nog wel stevig zitten en ze als ' t noodig blijkt wat aandraaien Bij nat of vochtig weer worden alle vernikkekle of verchroomde deelen met een doek a'fgeveegd en het leer of zeildoek zelfs zeer zorgvuldig ledere maand moeten verder de wielen worden gesmeerd Maak ook-het zeildoek schoon met lijn olie of vloeibare vaseline Ben flanellen lap wordt hiermee zeer licht bevochtigd en daarna worden alle zeildoeken deelen maar vooral de kap goed gewreven Door de vemikkelde of verchroomde deelen ge regeld met vaaèline te behandelen voorkomt u roeaten 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 2Ül Zaterdag ' 8 Januari 193 $ EEN ORANJE OP BRITSCHEN TROON Willem lil de Koning ^ Stadhouder KLOEKE GEEST IN BROOS OMHULSEL HOE WEINIGEN HEBBEN HEM WAARLIJK VERSTAAN IJ schrgven ' t jaar 1672 De een en twintig jarige Prins maalc te zich gereed voorden zooveelsten in spectietoclit langsde polders tusschenMuiden en Gor kuia toen de Rot terdamsehe heeren aankwamen om hem te vra gen wanneer hij toch eens naar de Maasstadkwam De nieuwe stadhouder moest toch behoor lijk op het stadhuis ontvangen worden Bentmck,'s Prinsen vriend en vertrouwde bracht de bood schap over toen de Prins met zijn officieren alte paard zat ¦ „„ „ Maar Bentinck hoe kun je dat vragen nep Oranje met een gebaar van wanhoop en onge duld „ zeg den menschen dat ik niet komen kan Als hèt niet kan dan kan het toch met ' Dat laatste riep hij terwijl hij wegreed over zijn schouder heen Ja daar was niet veel tegenin te brengen al klonk het allesbehalve vriendelijk Het was een verschrikkelijke teleurstelling voor de magistra ten van Rotterdam Ze stonden daar met hun hoeden in de handen in hun lange zwarte man tels den wegrijdenden prins na te kijken maar voelden zich of ze minder aan hadden Daar kwam je hèèl uit Rotterdam naar het kamp om een goeie beurt bij Zijne Hoogheid te maken en hem uit te noodigen een bezoek aan de stad te brengen en daar kreeg je te hooren roei maar öoor - ^ ik heb geen tijd Of de vijand en de heele waterlinie niet wachten konden op het illustre Rotterdam Dordrecht had toch ook al een beurt gehad Het volk in Rotterdam was niet meer te houden van jalouzie De heeren magistraten werden er op aangekeken en hadden nog net zoo lief de Franschen vóór Rotterdam dan de Prins er buiten Intusschen trok de Prins er zich weinig van aaft Het hoofd liep hem om van zorgen of de waterlinie het wel zou houden De veel geroemde waterlinie waarvan Mauri ts eena gezegd had „ Met 10.000 man houd ik daar de heele wereld tegen " Het mocht wat De Prins bekende het zich eerlijk de waterlinie was ronduit gezegd — water maar geen linie Hij moest er nog een linie van maken Toen de krijg uitbrak was er nog geen plan ontworpen geen enkele post voor de defensie ingericht er was gebrek aan man iiSphappen laat staan geoefende aan kruit aan lood aan voorraden en medicamenten het ge schut moest van alle kanten bij elkaar gebedeld worden en de aftandsche kanonnen sprongen soms met het eerste schot uit elkaar Daf was het leger van de illustre republiek Holland Geen wonder dat de Zonnekoning die in Zeist zoo'n beetje va cantie nam geen haast maakte en dacht „ Hol land is mijn We kunnen de voorwaarden stel len die we willen " En hij dicteerde afstand van alle bezittingen buiten Europa van het land ten zuiden van Lek en Schelde bevoorrechting van den Franschen handel een oorlogsscliatting van 20 milüoen een jaarlijksch gezantschap naar Parijs om den Koning voor zijn grootmoedigheid te danken dat Hij Holland nog liet bestaan En bij dat waschlijstje voegde Engeland het zijne er kenning van Engelands oppermacht ter zee 1.2 millioen voor de vissche rij in „ Bngelsche " wateren 12 mil lioen oorlogskosten als onderpan den Walcheren Sluis Goeree en Voorne en — de Staten moesten den Prins tot Souverein Vorst ver - heffen Ja de Engelsche koning dacht wel groot * moedig aan de belangen van'zijn neefje Hoe vergiste Hij zich in het kind van Zijn zus ter den bleeken ziekelijken jongeling Het was waar de Prins was lichamelijk een wrak Hij was aamborstig teringachtig de kwellende hoofdpij nen verlieten hem maar zelden de hoestbuien mat ten hem of geen geneesheer wist er baat voor Maar over dat brooze lichaam heerschte een enorm-krachtige wil achter dat breede voorhoofd arbeidde een ontembare geest — wie eenmaal ge raakt was door den doordringenden blik van zijn donkere oogen begreep daar iets van Hij keek door een plank waar geen gat in was Die vredes voorstellen " Daar wordt niet over gesproken Men laat zich toch liever in stukken hakken vóór men daarover gaat spreken Ik hoop met Gods hulp de posten Muiden Nieuwerbrug Goeverwelle Schoonhoven en Gorcum met wat meer voetvolk en krijgstuig in staat van verdediging te brengen " Neen vanaf het oogenblik dat hij op de cam pagne stond versaagde hij geen seconde Hache lijk was de toestand hij wist het beter dan iemand anders De vereenigde Fransche en Engelsche vlo ten met geweldige landingsdivisies bedreigden de kust de Franschen bezetten reeds Naarden Loos drecht Woerden Lopik vier gewesten buiten de waterlinie waren in ' s vijands handen En toch ging hij reeds in de herfstmaanden van het ramp jaar tot een offensief over En vèr buiten de waterlinie Want de republiek had sedert het op treden van den Prins reeds bondgenooten tegen Frankrijk gekregen Brandenburg en Spanje Dit laatste land werd immers door Frankrijk bedreigd in de Zuidelijke toen Spaansche Nederlanden In alle stilte bereidde de Prins den tocht voor De regimentscommandanten begrepen niets van de opdrachten Naar Rozendaal Het was niet naast de deur „ Wat heeft Uwe Hoogheid toch met dien tocht voor " waagde een regiments commandant te vragen Nu glimlachte de Prins wat hij zeer zelden deed en vroeg geheimzinnig en de nieuwsgierigheid prikkelend „ Kimt U zwij gen mijnheer " „ O zeker Uw Hoogheid " „ Ik ook " zei de Prins koud en liet niets los De jonge opperbevelhebber ging vanuit Rozen daal dwars door Brabant naar Maastricht met zeer snelle marschen Twintig uur aan één stuk te paard zitten was voor hem geen uitzondering Zijn leger werd versterkt met 3000 man Spaan sche troepen en hij had verwacht dat zijn Duit sche bondgenooten zich net zoo actief als hij zouden betoonen en zich met hem zouden ver eenigen Helaas hij was op zichzelf aangewezen nam het kasteel Valkenburg en rukte plotseling op naar Charleroi het strategisch belangrijke punt van den aanvoerweg voor de Fransche legers Hij begon een kort beleg door het invallen van den winter met scherp vriezend weer en door het uitblijven van de beloofde hulp der bondgenoo ten moest hij hèt weer opbreken ging terug en was op oudejaarsdag weer achter de waterlinie Met dezen koenen uitval had hij wel geen tastbaar voordeel bereikt maar toch de Franschen veront rust en aan de bondgenooten zijn bereidheid tot hulp en strijdvaardigheid getoond Intusschen was de waterlinie een ijslinie ge w'orden en Luxembourg het gebochelde du veltje zooals de Fransche veldheer al gauw in Utrecht genoemd werd maakte er snel gebruik van om in de richting van Leiden op te rukken Hij kwam niet verder dan Zwammerdam want toen kwam een machtige bondgenoot ons te hulp de hemel zond een plotselingen dooi en de Fran schen raakten in groot gevaar En als de com mandant van de schans bij Nieuwerbrug zijn plicht had gedaan had hij den Franschen den terugtocht zelfs kunnen afsnijden Schandelijk verliet hij zijn schans het leek veel op verraad Die commandant was een Franschman in Staat schen dienst een zekere Pain et Vin de Prins vond het hard noodig eens een afschrikwekkend voorbeeld te stellen en deed hem onthoofden Moest Oranje dag en nacht ploeteren om van de tuchtelooze Staatsche troepen een behoorlijk leger te maken met de vloot was het Goddank beter gesteld Dat was het werk van den grooten De Witt geweest Hij was vermoord door het redelooze volk welks Oranjeliefde hij niet had begrepen Maar wie droeg er geen leed om dat zulk een groot vaderlander zoo smadelijk moest omkomen Nog lag ' s lands vloot daar strijd bereid als bewijs van zijn geweldigen arbeid voor Hollands veiligheid En het was De R u y t e r ge weest die de vloot voor de verwoestende partij schappen had weten te bewaren Alleen — één ding zat het prinsgezinde bootsvolk dwars Waar om was „ Kees " Tromp nog altijd aan wal Nu al zeven jaar was de groote zoon van M a a r tenTromp van de vloot gebannen Hij was wel partijman volbloed Oranjeklant en maakte daar geen geheim van Maar waarom werd hij dan nu niet in zijn rang op de vloot hersteld nu Oranje weer aan het roer was Hij had indertijd behoor lyk herrie met D e Ruyter gehad ja zeven jaar waren ze onverzoenbaar geweest Kan dat ÊNMI vAw V.A ^»»» nu niet anders zoo vroeg Janmaat die wel met „ B e s t e V a a r " maar toch niet zonder „ K e e s " naar boord wilde Ja dat het wèl anders kon dat wist de Prins weer te bewerken Hij ontbood De Ruyter in zijn kamp Hij praatte met hem man tegen man open en eenvoudig De twee en twintigjarige Oranje met den grijzen vlootvoogd die toen reeds zes en zestig was Hij vroeg hem of het niet mo gelijk was ter wille van ' s lands belang alle veten en wrok ter zij te stellen nu de oogen en harten van alle ingezetenen ja van de geheele Christen wereld naar ¦ ' s lands vloot waren gewend — en Tromp weer onder zijn bevel te nemen En toen hij van „ Bestevaars " goeden wil overtuigd was praatte hij met Tromp die alles voor Oranje over had en brandde van verlangen naar eer herstel ' Toen bracht hij die twee bij elkander ze drukten elkaar de hand en beloofden elkaar „ getrouwigheid " „ K e e s " op de vloot terug naast „ Beste vaar " Nu was er geen houden meer aan De toeloop van krijgsvolk en matrozen die op de schepen wilden dienen was zoo overvloedig dat geen werftrom geroerd hoefde te worden Nooit zag Hollands kust zulk een heerlijke vloot als in de zomermaanden van 1673 Kleiner in getal dan de vereenigde Fransche en Engelsche vloten — de Hollandsche vloot telde wel 50 schepen minder — maar machtiger van geschut en bezield met den wil om het vaderland te toonen dat het op haar rekenen en vertrouwen mocht Onvergetelijk was de 12e Augustus van dat jaar de jonge Oranje had de kustverdediging van Hoek van Holland tot Den Helder geïnspecteerd de burger vendels waren met het geschut uit de magazijnen der steden overal op hun post en aan het eind als het ware om deze inspectie te bekronen bezocht Oranje de vloot zelf die in drie liniën voor Sche veningen lag Daar werd hij door den grijzen vloot voogd op het vlaggeschip de Z e v e n Provin ciën ontvangen terwijl de saluutschoten daverden en het scheepsvolk van pure geestdrift nie ^ wist wat het doen zou het buitelde aan de raas maakte de dolste en gevaarlijkste capriolen aan touwen en takels toen het die beiden den jongsten en den ' oudsten admiraal van den Staat naast elkander op de campagne zag staan hand in hand Toen riep de jongste Oranje de vlagofficieren de eskadercommandanten voor een laatsten krijgs raad op de Z e v e n " bijeen O hij wist wel dat de groote vlootvoogd dit beste instrument van ' s lands verdediging niet roekeloos zou werpen in een ge waagde onderneming maar toch — in dien krijgs raad machtigde hij hem ' s vijands macht aan te val len om de lading te beletten en de zeegaten voor de komende handelsvloten open te houden En enkele dagen daarna had die weergalooze ont moeting bij Kijkduin plaats de derde zeeslag op ' s lands kusten in dien zomer waardoor niet alleen een landing werd belet maar de Fransch-Engelsche vloten beslissend werden geslagen en tot wijken gedwongen Toen na Kijkduin na een victorie die den oorlog ter zee voorgoed in ons voordeel had be slist en Engeland tot den vrede zou bewegen rap porteerde De Ruyter kort en eenvoudig zonder ophef „ Het gevecht heeft geduurd tot na zonson dergang de vijanden hebben zich van onze kust gewend en ons zeer ontredderd verlaten Wij ver loren geen schip Wij danken den almachtigen God dat Hij ons gelegenheid heeft gelieven te geven zee te kunnen houden en onze zeegaten voor de ver wachte Indiëschepen vrij en open te stellen " En het ontroert ons als De Ruyter dan zelf onder de gesneuvelden moet opgeven „ Mijn schoonzoon de kapitein Van Gelde r " Deed De Ruyter Hollands kansen op zee kee ren Oranje deed het te land Het gevaar voor een doorbraak der waterlinie was geweken maar daar was de Prins niet tevreden mee Hij verontrustte den vijand vanuit Raamsdonk bestookte met pri mitieve kanonneerbooten de Fransche posten langs Maas en Waal Hij liet hem in het onzekere Luxembourg verwachtte een aanval op Grave of Tiel plotseling wist de Prins hem te verrassen door de vesting Naarden aan de Freinschen te ont rukken En twee maanden later trok hij met een leger de Maas over bracht de vereeniging met de Duitsche bondgenooten tot stand en veroverde de Rtjnvesting Bonn waardoor de verbindingsweg tus schen de Fransche legers verbroken was en Luxembourg in Holland feitelijk geïsoleerd stond Ja hoe jammer het was van de eerepoort die de Zonnekoning al had laten bouwen in Parijs om aan het hoofd van zijn zegepralende le gers de verovering van Holland te vieren de Fran schen moesten terug om niet geheel van hun basis afgesneden te worden Woerden werd verlaten toen Utrecht Ach dat Utrecht het had wel moeten boeten voor zijn zuinigheid op de defensie In anderhalf jaar Franschen bezettingstijd had het anderhalf millioen gulden aan den vijand moeten betalen de stad was op alle mogelijke manieren uitgezogen De Fransche commandant De Stoupa was heel oprecht toen hij de stadssleutels aan de vroedschap teruggaf met de woorden „ Het is nu anderhalf jaar geleden dat ik op last van den Koning van Frankrijk u de sleu tels afvorderde Gaat in uw kerk dankt God voor uw verlossing en bidt Hem dat w ^ nooit terug komen " Dit laatste werd ook grif gedaan ook zonder Fransche commando's De Domkerk kreeg eerst een groote schoonmaakbeurt want de Franschen hadden er een roomsche kathedraal van gemaakt en toen kon de oude V o e t i u s er pas een behoor - lijke gereformeerde preek in houden waarbü de Psalmen der bevrgding door de gewelven galmden En hoe dankbaar ook de Staten van Utrecht wa ren jegens Oranje die wederom het middel in Gods hand was geweest tot bevrijding van het land bleek wel uit het geschenk waarmee zij hem huldigden Baarn en Soest als hooge heerlijkheid Daar in die buurten verrees het jachtslot Soestdijk een lust oord en wildbaan een sieraad van Bemland tot op dezen dag Maar al was de vijand reeds in 1673 buiten de groote rivieren en al sloten in het volgende jaar Engeland Munster en Keulen vrede met de Repu bliek het duurde nog tot 1678 voor Frankrijk tot vrede met ons bereid was en al die jaren droeg de Prins als opperbevelhebber alle gevaren en lasten van het leven te velde Dat hij in één der vele veldslagen en gevaarlijke belegeringen niet het le ven heeft gelaten mag een wonder des Hemels heeten want hij was bij voorkeur in het heetst van den kamp Telkens gingen er geruchten van zijn dood En al mocht hijzelf zeggen „ Daar was geen kwaad bij " — het was maar al te waar dat het kwaad hem wèl zeer nabij was En toen hij vier en twintig was en ziek naar Den Haag keerde — ach wanneer kon deze tobber zeg gen gezond te zijn — dacht ieder dat het J-f zou loopen Hij kreeg de pokken de ziekte waaraan ' zijn vader en zijn moeder ja duizenden in den lande heengegaan waren Weken lag hij in levens gevaar zijn vriend en dienaar Bentinck met wien hij van jongsaf had verkeerd week ook nfl niet van zijn sponde „ Wanneer slaapt ge toch Bentinck " vroeg de Prins meermalen bezorgd als ik roep ben je direct bij me " Zoo was het ook bij dag of nacht Bentinck verzorgde hem als een moeder Ja hij deed meer De doktoren wisten geen middel om „ de pokken naar buiten te krij gen " zonder een ander daaraan te wagen Maar Bentinck stelde zich beschikbaar kreeg een zweetmiddel en legde zich bij den Prins te bed om zoo door zijn lichaamswarmte het uitbreken ' der pokken te bevorderen en zijn vriend te red den Werkelijk nam de ziekte toen een gunstige wending maar de gevolgen bleven voor den jon ker niet uit hij kreeg de ziekte van zijn vriend en meester Goddank genazen ze beiden Was het won der dat die twee verbonden bleven als David en Jonathan „ Ik ben zoo zeer uw vriend " schreef de Prins hem eens " dat alles wat u overkomt mij is als gold het mijzelf Het is onmogelijk meer van u te houden dan ik doe " Aan hoe weinigen heeft deze Prins — stellig de eenzaamste want meest geslotene van alle Oran je's — kunnen toonen wie hij was Wie begreep zijn levenstaak waarvan hij zichzelf bewust was Hij werd door den gang van het gebeuren in den loop der jaren één der grootste Europeesche vor sten — maar als voorbestemd om op zijn hoogen post eenzaam te blijven Wie begreep hem wie ver stond waarlijk de beteekenis zijner handelingen toen hij in 1688 met een vloot van 600 oorlogs en transportschepen naar Engeland voer om zijn eigen schoonvader van den troon te verdrijven O zeker het Engelsche volk had hem geroepen om het protestantisme en de rechten des volks aldaar te redden maar hoe weinigen geloofden in ¦"- zui verheid van zijn bedoelingen Men betichtte hem van staats eer en heersclizucht toen hij zich en zijn vrouw Mary Stuart liet kronen tot ko ning en koningin van Engeland Maar aan den Kenner der harten was wel het bekend — en de geschiedenis heeft er over geoordeeld — dat hij dit niet deed uit zucht naar glorie of eigen voor deel maar tot behoud van het bedreigde protestan tisme voor geheel Europa En ook aan één die hem het naast was aan zijn vrouw Mary was dit be kend Hoe lief had zij hem juist in die allerzwaar ste dagen toen het besluit viel den oorlog tegen hun eigen vader te beginnen Ze namen afscheid van elkander in Den Briel aan den vooravond van dien riskanten tocht naar Engeland — God alleen wist of ze elkander weer zouden zien — verstard van droefheid bleef ze alleen achter in een kamer van de Brielsche Doelen Des morgens was ze nog in Den Briel woonde den openbaren bidstond bij in de ' Catharinakerk — en na afloop ervan beklom ze de driehonderd treden van den kerktoren en tuurde ' tuurde uren naar de langzaam verdwijnen de masten In de nevelen van den einder Eenige maanden later waren ze weer vereend nu als Wil 1 i a m en Mary Koning en Koningin van Engeland Samen droegen ze de lasten van dit koningschap welbewust aanvaard en gewild — maar niet begeerd Mary had Hollarrd liefgekregen en was er ook gaarne gebleven En Willem Neen hij werd geen William al was en bleef hij nu En gelsen koning Reeds na enkele weken bekende hij zichzelf „ Dit volk is niet voor mij — en ik ben niet voor dit volk geschapen " Ah — aan een an der volk en aan een anderen grond was immers zijn ziel verbonden In Whitehall het paleis der Stuarts was hij als een visch op het droge Het was zijn palcis neen het was het zijne niet In Londen die stad met 200.00a stürkende schoor steenen hield hij het niet uit O hoe snakte hij naar Soestdijk zijn „ lustplaetse ende wildbane " en naar Den Haag Dan zei hij in een enkel moment van menschelijkheid tegen Huygens zijn secretaris „ Het is me hier een lucht Voel jij ook geen heim wee En in de Mei-dagen als het weer warm was dacht hij aan die gezellige Haagsche kermis en verlangde ernaar om in een kraam Hollandsche wafelen en Zeeuwsche mosselen met dik Rotter darasch bier te besproeien „ O Huygens o Bentinck dat men nu gelijk een vogel door de lucht eens konde overvliegen Ik gaf er wèl hon - ENKtl VAM UASa Hel gevecht heelt geduurd lol na zons ondergang de vijanden hebben rich van onze kust gewend en ons zeer ontredderd verlaten Wij verloren geen schip Michlel Adriaaliz de Ruytor derd duizend gulden om ja — ik gaf er wel twee honderd duizend gulden om " Dat onstuimige verlangen om in Holland te zijn kostte hem eens bijna het leven Na een tocht door storm en mist door drijvende ijsschotsen kwam hij bij de Hollandsche kust aan Nu te landen met schepen was uitgesloten hovelingen én zeelieden rieden te wachten op beter weer of terug te keeren „ Ik denk er niet aan — ik wil Den Haag zien " zei de Koning — „ we gaan in oen open boot naar de wal " Maar inplaats van op den wal raakte de boot op een zandbank vast de gojven spoelden over de verkleumde gasten heen •— de boot raakte weer vlot maar achttien uren zwier ven ze in die open boot voor de kust een gan schen avond en nacht En toen hij de ontstelte ' nis en vrees bij zijn gevolg zag zei hij kwaad „ Schaam,je in mijn gezelschap'bang voor den dood te zijn " Des morgens kregen ze eindelijk kans om te landen — waar kon het anders zijn dan in den Oram jepolder En Koning William was weer Prin.'5 Willem ' kroop de eerste de beste boerenwoning in om zich te drogen en te verkwikken bij een blokvuur en was weer thuis Al te wemig zag hij Holland Hoe zwaar vie len hem vooral de jaren nadat Mary heengegaan was zijn geliefde vrouw van wie hij getuigde Geen enkel gebrek had zo geen enkel — ils weet alleen dat ze een engel van goedheid is geweest " En juist haar die hij het allerminst missen kön móést hij missen Hij was een gebroken man hij de nimmer gebrokene de immer beheerschte werd toen bewusteloos uit de sterfkamer weggedragen Na weken richtte hij zich weer op en bleef nog acht jaar op zijn eenzamen post immer werkend immer gekweld door Engelands en Hollands zor gen immer torsend ook het kruis van zijn krank lichaam verziekte loi.gen waterzucht en scheur buik — hij was Immer koud Alleen zijn geest bleef brandend Op een dag in Maart 1702 zei hij „ Het einde rradert " Hij wist En het laatste wat hij sprak was Bentinck En weer was deze bij zijn sponde drukte zijn vriendvoor het laatst de handen — tot het hoofd van denstervende in zijn armen zuchtend verzonk JOH VAN HULZEN Oranje en Engeland E EN Hollander op den Britschen troon was er schoonLT en roemrijker ontknooping denkbaar na tientallen jaren vervuld van oorlog en rivaliteit tusschen de beide zeemogend heden Engeland en de Republiek der Vereenigde Nederlanden Toen enkele jaren na den West minsterschen vrede van 1674 ' de stadhouder Wil lem III in het huwelijk trad roet Mary dochter van den lateren Britschen koning Jacobus H was dit van de zijde van den jongen Oranjeprins slechts een politieke echtverbintenis waarvan de tendens hoofdzakelijk gericht was tegen de staatkunde Vin Lodewijk XIV van Frankrijk Mary zelf zij hiixd den „ Hollandschen neef " reeds vroeger ont moet had reeds als kind van tien jaar een vu rige liefde voor haar toekomstigen echtgenoot op gevat een liefde die tenslotte het koele hart van Willem overwinnen zou In 1685 stierf Karel II zonder mannelijke nakomelingschap Volgens de bestaande successieregeling zou hij worden opge volgd door ziJn broeder Jacobus II In de drie jaren van zijn koningschap 1685—'88 wist deze zooveel misnoegen te verwekken onder het volk dat den R.K vorst wantrouwde dat een groot aantal dezer ontevredenen tenslotte het verzoek tot Willem richtten Engeland te „ bevrij den " Na korte aarzeling besluit Willem hieraan ge hoor te geven zóó voltrekt zich Engeland's „ Glorious Revolution " die eindigt op 11 April 1689 met Willem en Mary's kroning tot Koning en Koningin van Engeland ' De jaren van Willem's koningscliap hebben bij vele Engelscheneen schoone herinnering nagelaten „ Zelden",heeft Dickens eens gezegd „ droeg waardigerhoofd Brittanje's Kroo.i " Toen Willem IV laterin 1734 met Anna doi'hter van George II huwde,was „ Mynheer " zooals de Engelschen homnoemde meer populair dan de koning zelf die lie ver Duitsch dan Engelsch sprak sommigen ad viseerden Willem zelfs het voorbeeld van wijlenzijn achterneef Willem III te volgen In hetProtestantsche Noord Ierland is Willem III totop dezen dag populair gebleven dermate zelfs datdaar nog heden ten dage een sterk loyalist.schestrooming bestaat die fel gekant is tegen het se paratisme der RK Zuid-leren deze loyalistendragen als herkenningsteeken nog heden hetOranje en noemen zich „ Orangisten " Zoo leeftin de streken van Belfast het „ Oranje boven " nogheden in Britsche harten meer dan twee eeuwenna den dood van Willem III 1702 
O UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 214 Zaterdag 8 Januari 1938 ' DERDE BLAD Gisteren had te dezer stede de internatio nale squash wedstrijd plaats tusschen een Utrechtsche ploeg bestaande uit de heeren Prof Dr G E Uhlenbeck D Croll J M Fentener van Vlissingen Mr W H Verloop en Ir J W Bartelds en een Engelsche ploeg uit Salisbury bestaande uit de heeren capt G W Blake A W Franklin St J Carpen dale H E Hayman en T G R Holland Voor deze interessante ontmoeting bestond voor zoover de plaatsruimte dit toelist veel belangstelling Zooals iedereen kan verwachten waren de Engelschen veel sterker De Utrechtenaren kon den jammer genoeg niet hun sterkste ploeg op de baan brengen daar de twee beste spelers op dezen avond verhinderd waren op te komen De Engelschen demonstreerden een bijzonder goed afgewerkte techniek waardoor zij als het ware met hun tegenstanders konden doen wat zij wilden Toch speelden de Utrechtenaren geen on volwaardige partij Over het algemeen werd hun Loopen tegen wil en dank Apeldoorn zonder bus De eenige exploitant Ier plaatse heeft wegens geschil met de gemeente zijn dienst per 1 Januari stopgezet APELDOORN 8 Jan — Een-twee en-twee links rechts links rechts In Apeldoorn Neerland's uitgestrekste gemeen te loopt men Men loopt er ' s morgens men loopt Cr ' s middags en men loopt er ' s avonds Of men oud of jong i ^ mager of corpulent het is volko men onversohiUig want men moet meeloopen of men wil of niet Ben-twee een-twee klinkt het in Apeldoom's straten Men hoort er de zware stappen van den arbeider de gehaaste schreden van den handels reiziger de dribbelpasjes van het bakvischje en het moeizame geslenter van de winkelende huis vrouw Geheel Apeldoorn loopt van den vroegen morgen tot den laten avond Is Apeldoorn in massale trai ning voor de Vierdaagsche Wordt het Veluwsche Haagje de sportiefste gemeente ter wereld Neen de feiten zijn heel wat nuchterder Wat toch is het geval Dat loopen te Apeldoorn geschiedt allerminst vrijwillig De Apeldoorners zijn wel gedwongen te loopen want Neerland's grootste gemeente bezit op het oogenblik geen en kel lokaal communicatiemiddel De busdiensten welke de passagiers sinds April 1935 in een korte spanne tijds voor het luttele bedrag van 6 centen naar de verstverwijderde punten van de gemeente bracht heeft sinds 1 Januari j.I opgehouden te bestaan Reeds vanaf het eerste oogenblik dat de firma Robart deze diensten exploiteerde boterde het al lerminst tusschen exploitanten en gemeente Er ontstonden herhaaldelijk kleine kibbelpartijtjes zooals over een kwestie van het al of niet laten rijden van een schoolbus het verleenen van een eventueele subsidie enz In de laatste jaren ging er geen raadsvergadering voorbij of de firma Ro bart kwam ter sprake En thans loopt Apeldoorn omdat het te goedkoop rijden wilde Vooral het af en aan rij ee nder taxi's was de firma Robart een doom inhet oog In haar contract met de gemeente wasuitdrukkelijk bepaald dat er in de gemeente Apel doorn een snordersverbod gehandhaafd zou blijven.De firma Robart was van meening dat de ge meente met dit snordersverbod de hand lichtte ende verhouding tusschen de beide contractantenwerd met den dag slechter Binnenskamers maak te men elkaar hevige verwijten maar de bus sen vervoerden een millioen passagiers in een halfjaar tijds De kruik gaat net zoo lang te water tot zij breekt en die breuk ontstond toen er op 15 Fe bruari een nieuwe wettelijke regeling in het leven werd geroepen inzake het personen vervoer Het Reglement Autovervoer RAP Voor Apeldoorn zou dit leiden tot „ voetvervoer " Want het is in de eerste plaats deze regeling die oorzaak la dat Apeldoom's straten thans zoo druk bevolkt zijn wet voetgangers Daar gaan ze de tien honderd ja vele duizen den voetgangers tenzij hun beurzen dermate ge vuld zijn dat zij een taxi kunnen bekostigen Dan kunnen zij gebruik maken van dezelfde taxi die oorzaak is geworden van alle ellende De nieuwe regeling toch schreef voor het taxibedrijf gemeen telijke vergunningen voor en naar het oordeel van de firma Robart te kwistig geweest De taxibedrij doorn hiermede tg kwistig geweest De taxibedrij ven met vergunning konden naar hartelust snor ren zeer ten ongerieve van de busexploitante die zulks in strijd achtte met het contract De zaak werd aanhangig gemaakt bij de Rechtbank te Zut fen en deze heeft na ingewonnen advies bij een arbitragecommissie bestaande uit Mr C S Stolk Mr J H Wagener en de heer Kraak Stheeman het contract nietig verklaard Hiermede werd geheel Apeldoorn tot drie maan den loopen veroordeeld Drie maanden lang zal Apeldoorn geheel zonder communicatiemiddel zijn want de onderhandelingen welke het gemeentebe stuur thans voert zullen vermoedelijk niet vóór April tot practische resultaten leiden en de firma Robart is niet van zins haar houding te wijzigen Een twee een twee links rechts links rechts Daar gaan ze de arme Apeldoorners Wan delingen van eenige uren wachten hen Men loopt naar den kapper naar kantoor naar het station Kun je nog loopen loop dan mee zoo luidt het parool voorloopig te Apeldoorn Prinses ontvangt een kleuterboek Deze luxe uitgave is voorzien van uit echte bonte boerenstofjes ' vervaardigde illustraties Vrijdagmiddag werd aan H K H Pr in ses Juliana te Soestdijk aangeboden een luxe uitgave van het kleuterboek „ Ben prinsje of ' n prinsesje " in zeer bijzondere uit voering De Illustraties van deze uitgave — ' n verhaal waarin taoerenkindertjes hun ge schenken aan het paleis komen aanbieden — zijn uit echte bonte boerenstofjes als hand ¦ weik geknipt en geplakt terwijl de afbeel » ding van het vriegje op de band geheel uit zijde werd vervaardigd Veler herinnering gaat in deze dagen uit naar ifle spannende weken in April 1909 Opnieifw ia er de spanning van weleer Straks zullen de saluut schoten het Nederlandsche volk mededeelen dat er een Oranjetelg geboren is Zullen het er 51 of 101 zijn Het geheele Nederlandsche volk leeft in een spannende afwachting welke spreekt uit ge schriften en illustraties In 1909 was dat even zoo Zoo is thans bij de Uitgeverij „ De Torentrans " te Zeist verschenen het kleuterboek „ Een prinsje of een prinsesje " een vertelling voor kinderen van 4 tot 8 jaar waarvan de tekst zoowel als de acht teekenirrgen in vierkleurendruk verzorgd zijn door Jehanne van Effen Deze alleraardigste kinderge schiedenis van boerenkleutera met haar felge kleurde illustraties zal voor de jeugd van thans later een herinnering zijn aan de spannende we iten van Januari 1938 Zoodra in ons land een Prinsje of een Prinsesje geboren wordt zal als vervolgdeeltje verschijrren een tweede kleuter"ertellmg „ Kleuters en kleuren bg bet vorstenwiegje " Doodelijk ongeval Bediende van meubelmagazijn uit Utrecht door Zeistertram gegrepen ZEIST 8 Jan — Gisteravohd omstreeks half acht Is op den Utrechtschen Straatweg ter hoogte van den Kroostweg een bediende van een ITtrechtsch meubelnriagazyn met zyn hoog opgeladen baldiets met de Zeistertram in botsing gekomen Het slachtoffer is ^ tydens het vervoer naar het ziekenhuis te Zeist aan de bekomen verwondingen overleden Vermoed wordt dat de hooge last van de fiets den man het noodige uitzicht op den weg heeft belemmerd ten gevolge waarvan de aan rijding geschiedde Bijzonder Voïksconcert van het Ü.S.O Egon Petri aan de piano na de pauze Ravel program Het program van het bijzonder volksconcert van het U.S.O op Dinsdag 11 Januari a.s des avonds te 8.15 uur in Tivoli onder leiding van Willem van Otterloo met medewerlïing van Egon Petri piano luidt als volgt 1 Ouverture Leonore No 3 L van Beethoven Concert voor piano en orkest No 4 in G opus 58 L van Beethoven a Allegro moderato b.Andante corr moto c Rondo Vivace Pauze Suite uit „ Moeder de Gans " Maurice Ravel a Dans van de Schoone Slaapster in het bosch b.Klein Duimpje c Daideronnette keizerin der pa goden d Gesprek tusschen de Schoone en hetBeest e De Toovertuin 4 Daptois et Chloé Mau rice Ravel a Dageraad b Pantomime c Alge meene Dana Garnizoensberichten Een gedeelte van de dienstplichtige schoenma kers van de lichtingen 1927 en 1928 van de com pagnie intendancetroepen komen van 17—26 Jan a.s voor oefening onder de wapenen Een gedeelte van de dienstplichtige korporaals en soldaten van de lichtingen 1927 en 1928 van het korps luchtdoelartillerie komen van 16—25 Juni a.s voor oefening onder de wapenen A*B.C--cabaret oogst veel succes Voorlrefteiijke voorstelling van uil - muntend Klein-kunst - ensemble Het A.B.C.-cabaret was ditmaal als een compleethospitaal naar Utrecht gekomen met aan hethoofd prof Gimberg voorts met een staf van dok toren en dan met een uitgelezen corps verpleeg s'ters Een aardige vondst waarvan de toepassingden geheelen avond werd volgehouden want bijalle conferenties werden plechtig de witte dokters jassen gedragen terwijl toen het publiek par don de patiënten zich in de pauze naar de foyers pardon naar de apotheek konden begeven de sup poosten pardon de verplegers ook al in witte jas rondliepen Maar al was dit alles heel aardig het was toch niet het interessantste Het belangrijkste was het uitstekende programma dat men ten beste gaf en dat langzamerhand kan concurreeren met het voor treffelijkste van wat hier uit het buitenland werd geïmporteerd Men bereikt weliswaar niet de praal van kleur en klank die „ der Blaue Vogel " inder tijd bood maar qua menschen-materiaal staat dit cabaret zeker op even hoog peil Oolc wat repertoire aangaat Wim Kan vooral heeft heel veel voor dit Cabaret geschreven en het ia ia het algemeen voortreffelijk Hij houdt van het caricaturiale maar tenslotte ligt bij hem daar onder altijd het menschelijke verborgen Trouwens in heel veel van wat door het cabaret gepresteerd wordt schuilt de grauwe ellende waaronder zooveel menschenlevens gebukt gaan al is er oppervlak kig wat koddigs in En zoo wordt een voortreffe lijken vorm van humor geboren die het publiek soms bijzonder sterk aangrijpt Het menschenmaterieel is dus zeer goed Niet waar menschen als Gimberg Ezerman Tilly Bouw meester Kan en Corrie Vonk vooral niet te verge ten Die brengen kleine Kunst van de hoogste voortreffelijkheid Daarneven Han Beuker en Wou ter Denijs met hun voortreffelijk klavierspel Waarlijk in het A.B.C.-cabaret bezit Nederland een Klein-kunst ensemble dat men op hoogen prijs moet stellen en dat ' klaarblijkelijk ook wel ge waardeerd wordt getuige het feit dat er giste ren een vrij aanzienlijke belangstelling in den Schouwburg bleek te bestaan In detailbeoordeeling treedt ik ditmaal niet om dat ik dan zoo goed als ieder nummer zou moeten releveeren wijl ze gemiddeld alle even goed wa ren Laat ik daarom tenslotte volstaan met het constateeren van het feit dat elk nummer meer dan hartelijk applaus kreeg Een plaatje van 6e beide squasH-pIoegen Geheel rechts de leider van het Utrechl - sche team de heer J M Fenter vari yiissingen JUTPHAASHEEFTTWEE nieuwe autospuiteri EEN SPUIT WORDT IN HET DORP GESTATIONEERD DE ANDERE ZAL IN HOOG-RAVEN WORDEN GEPLAATST Demonstratie is uitstekend geslaagd BURGEMEESTER Mr J M M HAMERS HEEFT VOOR DE GEMEENTE DE BEIDE SPUITEN AANVAARD JUTPHAAS 8 Jan — Gistermiddag had onder groote belangstelling uit Brandweer kringen nabij de Persilfabrieken een demon stratie plaats met de twee nieuwe autospuiten dezer gemeente Jylachtige v/aterstra!en worden hoog in de lucht gev\^orpen was aangekomen gaf zij in 75 seconden water Alle aanwezigen waren vol lof over het vlugge watergeven van deze tweewielige autospuit Hier na had nabij de Sluis de demonstratie plaats met de nieuwe autospuiten De beide spuiten voldeden aan de verwachtingen en machtige waterstralen werden met kracht de lucht ingeslingerd In totaal kan met acht stralen worden gewerkt waarbij nog een behoorlijke flinke straal wordt verkregen Voor deze proefnemingen bestond zooals begrijpelijk is in brandweerkringen groote Interesse De alge meene opinie was dat de gemeente Jutphaas een tweetal uitstekende autospuiten had verkregen die aan de verwachtingen voldeden Wij hadden nog een kort onderhoud met den commandant van het Brandwezen den heer Vleming uit Utrecht die van meening was dat de gemeen te Jutphaas met deze spuiten zeer goed voor den dag kwam Na afloop der demonstratie heeft de burgemees ter dezer gemeente mr J M M ^ Hamers het woord gevoerd die woorden van dank sprak Hierna voerde het woord de voorzitter van den Utr Prov Brandweerbond de burgemeester van Driebergen Jhr de Beaufort die de gemeente Jutphaas gelukwenschte met het bezit van deze twee prachtige autospuiten Toen de sirene van de Persilfabriek in deze ge meente loeide waren een groot aantal ingezete nen in de verbeelding dat de „ Blijde Gebeurtenis " had " plaats gehad Later kwamen zij tot de ontdek king dat de sirene geloeid had voor de brand weerdemonstratie Reeds lang was de behoefte gevoeld dat de bestaande autospuit welke aan de eenvoudig ste eischen niet meer voldeed vervangen moest worden De oude spuit dateerde van 1922 was toendertijd meer dan voldoende voor een plattelandsgemeente als Jutphaas In de jaren die toen volgden was de gemeente Jut phaas van een plattelandsdorp uitgegroeid tot een gemeente van flinken omvang en wel door het gedeelte Hoog-Raven waar in den loop der jaren een groote woonwijk was ontstaan die zich ook nu nog gestadig uitbreidt De oude spuit begon gebreken te vertoonen zoo dat het materiaal onvoldoende geacht moest wor den om een zoo'n uitgestrekte gemeente als Jut phaas te bedienen Het advies van den Utrecht schen Provincialen Brandweerbond werd ingewon nen Deze adviseerde twee autospuiten aan te schaffen waarvan één gestationneerd kon worden in de bebouwde kom „ Dorp " en één in de reeds groote en nog steeds uitbreidende woonwijk „ Hoog Raven " aangezien de afstand tusschen deze twee gedeelten der gemeente ongeveer 4 K.M bedraagt en vlugge verplaatsing van een autospuit van het eene gedeelte i^ar het andere door de aanwezig heid van een tweetal bruggen sterk wordt belem merd Door Burgemeester en Wethouders werden aan verschillende daarvoor In aanmerking komende leveranciers prijsopgave gevraagd waarna de keus viel op de firma H T en A H van Bergen te Bilt hoven-Heiligerlee Donderdag waren de twee autospuiten gearri veerd en werden dienzelfden dag nog gekeurd door den Utrechtschen Provincialen Brandweerbond Deze keuring verliep geheel naar wensch zoodat de autospuiten door de gemeente werden overge nomen Gistermiddag had dan nabij de Persilfabriek een demonstratie plaats met deze autospuiten Alvo rens de demonstratie aanving heeft eerst nog de fabrieksbrandweer van de Persil een demonstra tie gegeven Omstreeks half drie loeide de sirene van deze fabriek waarna de fabrieksbrandweer uitrukte en nadat zij op de plaats van bestemming Gemakkelijke overwinning voor de Salisburyoploeg DE ENGELSCHE SPELERS WAREN VEEL STERKER DAN HUN UTRECHTSCHE TEGENSTANDERS EN DEMONSTREERDEN EEN BIJZONDER GOED AFGEWERKTE TECHNIEK Ir * Bartelds was sterkste Utrechtsche tegenstander spel door hun tegenstanders zoodanig beïnvloed dat zij boven hun kracht speelden Ir Bartelds was de sterkste Utrechtenaar ter wijl Prof Dr G E Uhlenbeck de sterkste Engel sche speler capt G W Blake tegenover zich zag geplaatst De gasten behaalden een gemakkelijke overwinning De Utrechtsche ploeg weerde zich kranig doch moest zich met een poover resultaat tevreden stellen De resultaten waren als volgt Capt G W Blake—Prof Dr G E Uhlenbeck 9—3 9—1 9—2 3—0 A W Frankhn—D Croll 9—3 9—1 9—3 3—0 St J Carpendale — J M Fentener van Vlis singen 9 —^ 9—1 10—9 3—0 H E Hayman—Mr W H Verloop 5—9 9—6 9—6 9—6 3—1 T G R Holland—Ir J W Bartelds 9—7 9_2 3—9 9—6 3—1 Namens de Vereeniging voor Vreemdelingen Verkeer overhandigde de heer Fentener van VUssingen met een korte toespraak aan capt Blake de zilveren medaille van de stad Utrecht Gevonden Ben dubbeltje een pakje Inh zijden japon een rozenkrans in étui een bel.merk aan veter een pakje van Rijks Instituut voor Volksgezondlieid een gouden oorhanger een rood kinderbroekje een gouden ring gem H C v Z een rubber laars een portemonnaie inh 2 % cent een pr brume glacé kinderhandschoenen een safe-sleutel een wollen handschoen twee heerenrijwielen 2e Afd een „ Gazelle " damesrijwiel 2e Afd een „ Excel cior " heerenrijwiel Hoofdbureau aan ' t Asyl een zwart hondje met bruin-grijze pooten een bruine ceintuur een zak cokes een damesparaplule een motorhandschoen een klnderportem inh rozen krans en 27 % cent een rijwielhandbeschermer een-bril met hoorn-montuur een pet een rijwiel bel.merk een pr beenpijpen een ledige bruine heerenportemonnaie een portem met inh o.m Unie-bonnen een gummi-bandje en een paars kin derschoentje een étui met rozenkrans een rap - port boekje V d Jan van Nassau-school een roode muts een autoband met velg een agenda-boekje een transportrijwiel Hoofdbureau een heerenrij wiel 2e Afd een bruinachtige langharigen hond lange ooren teef soort jachthond aan ' t Asyl een klein geel hondje teef aangeloopen een wit krul harig hondje Tram en bus Een actetasch een trommeltje oliebollen een pakje goed een legitimatiebewijs t.n V d Broek een gouden manchetknoop een tabaksdoos een ' portemonnaie een damespa raplule een pr handschoenen Barnevelders voor politie ^ rechter Voor één soort overtreding op de hon gezet Niet minder dan 48 hondeneigenaars '^ adden verzuimd aangifte ie doen van het bezit van een hond Gisteren zijn dan de Barnevelders bij den politierechter Mr Visser op bezoek ge weest Acht en veertig Inwoners van dit plaatsje beroemd door zijn pluimvee waren gedagvaard en hoewel sommigen zoo verstan dig waren geweest verstek te laten gaan toch waren er nog een twintigtal gekomen Waarom zij waren ultgenoodlgd een bezoek te komen brengen aan onze schoone stad Wel dat Is een heele geschiedenis Zooals In elke gemeente bestaat ook In Barna * veld een verordening dat de houders van honden een speciale belasting de hondenbelasting moe -< ten betalen Tot het vorige jaar was het altljdl gewoonte geweest dat de gemeente-veldwachter wanneer hij op zijn ronde langs de menschen kwam even van zijn flets stapte en de belasting inde Soms gebeurde dit pas in September hoe wel formeel de belasting In Januari moet wordeni betaald Niemand dacht er dan ook aan om wan neer hij een hond kocht dezen aan te geven bij den ontvanger De veldwachter kwam imraera wel Het vorige jaar nu is de Gemeenteverordening veranderd en bepaald dat leder die een hond ia zïjn bezit krijgt hiervan binnen veertien dagen aangifte moet doen bij den ontvanger van de be lastingen De nieuwe verordening werd in het plaat selijk blad de „ Bamevelder " gepubliceerd en aan geplakt op de officleele borden Een groot deel der Barnevelders leest echter een andere krant omdat sommige gedeelten van de gemeente zeer dicht b^f Amersfoort liggen Vele inwoners van Garderen dat tot de gemeente Barneveld behoort komen bijvoor beeld zelden in Barneveld zelf Zoo kon het ge beuren dat vele Barnevelders niets wisten van dei nieuwe verordening en hun honden daarom niet aangaven Groot was dan ook veler verbsizing dat toen de veldwachter bij hen kwam en zij hem da belasing wilden betalen deze zeide „ Dat moet jei bij den ontvanger doen maar ik zet je op de boa omdat je den hond niet hebt aangegeven " Zondec pardon werd tegen ieder die in gebrelie was ge bleven proces verbaal opgemaakt en men vertelde ons gisteren dat niet acht en veertig maar wel tweehonderd menschen gedagvaard hadden moe ten worden Gelukkig voor de arme menschen die de verre reis van Barneveld naar Utrecht hadden ""^ gemaakt was de politierechter van oordeel dat '^'^' het Barneveldsche gemeentebestuur — waar het hier een nieuwe regeling betrof — wel wat soepeler had kunnen optreden door bijvoor beeld de menschen eerst een waarschuwing te sturen Nu had het de geverbaliseerden on Boodlg op kosten gejaagd en bovendien moest nu voor een zoo onbelangrijke overtreding het geheele rechtsapparaat in werking worden gesteld Hij behandelde de zaak dan ook nogal gemoedelijk zoodat het er soms op leek of de Barnevelders bij hem op de thee waren De Of ficier van Justitie was het geheel eens met den politierechter en eischte daarom tegen elke verdachte — een overtreding moet nu een maal gestrafd worden — de minimumstraf zijnde een boete van vijftig cent subsidiair een dag hechtenis De politierechter veroordeelde conform den elsch Aardige tafereeltjes deden zich nog voor Zoa betoogde elke verdachte opnieuw dat het tool » eigenlijk niet billiijk was dat hij veroordeeld werd De veldwachter had de centen immers altijd ge haald Elke keer moest Mr Visser hen er dan op wijzen dat zig in overtreding waren en dus vol gens de wet gestraft moesten worden Dit deiï menschen bij te brengen was vaak een heele toer Een verdachte verstond den politierechter ver keerd en bedankte hem hartelijk dat hij er met vijf cent af kwam Ben ander vroeg of hij den dag hechtenis niet meteen kon gaan uitzitten Onder de verdachten die waren verschenen be vond zich ook de directeur van de Rudolf Stlchtingj die tevens lid van den gemeenteraad Is Deze was speciaal gekomen om uiteen te zetten dat het gemeentebestuur hier zeer ontactisch waa opgetreden Hij dankte den politierechter voor diens inzicht ^ waardoor de menschen met de lichtste boete werden gestraft Deze zaak heeft In Barneveld en omgeving veel opschudding verwekt en overal heerscht hierover ontevredenheid Het eenlgste voordeel is dat da menschen nu wel zullen weten dat zij hun honden moeten aangeven Gelukkig dat de honden niet als bewijsstuk be hoefden te dienen Zij zouden zeker in de rechti zaal een klaag-gehuil hebben aangeheven Nog steeds de ontbrekende saluutschoten Nu bij de a.s Blijde Gebeurtenis in Utrecht kanonnen ontbreken om het groote nieuws met saluutschoten aan te kondigen kan misschien een andere oplossing worden gevonden Zou het dan niet mogelijk zijn om op den eer sten of tweeden omgang van den Domtoren met behulp van zeer sterke luidsprekers met geweer of donderbus of iets dergelijks de saluutschoten van een kanon weer te geven J J V KOETSVELD RADIO-AVOND N.C.R.V Met betrekking tot den radio-avond welke op nader bekend te maken datum staat te worden gehouden in verband met de „ Blijde Gebeurtenis " kan het volgende worden medegedeeld Mr H Bijleveld uit Amsterdam hoopt een woord te spreken in verband met de aanleiding tot den avond Muzikale medewerking zal worden ver leend door de Chr Muziekvereeniging „ De Ba zuin " De samenzang zal een geheel apart karak ter dragea 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 214 Zaterdag 8 Januarf 1938 = ér = DERDE BLAD W Financieele toekomst lacht weer aanzienlijk hoopvoller ^^$ taan in Amerika wel gevaarlijke monopolies Rentabaliieit van bankwezen is vraag stuk dat langzamerhand dringend karakter heelt verkregen Financieel overzicht IN een Ietwat betei-e stemming zijn wij het jaar begonnen dan wij liet vorige waren geëindigd Een directe aanleiding was eigenlijlc nauwelijlts aanwezig zoodat men den optimistisciier toon dan ook grootendeels zal moeten toeschrijven aan psychologische invloeden die tenslotte ook zulk een groot aandeel hebben gehad in de reactie van dezen herfst Men heeft het onbewust gevoel dat een bodem is bereikt en dit gevoel schept een zekere mate van vertrouwen in de naaste toe komst Men ziet bijv dat de goederenmarkten sta bieler zijn geworden en men komt tot het besef dat met uitzondering wellicht van katoen de voorraden stapelgoederen m de wereld zeker niet overmatig hoog zijn Bovendien zijn de voorraden bij vele groote verbruikers tot een minimum ge daald en zullen zeer binnenkort aanvulling noodig hebben Indien ook deze groote verbruikers tot de overtuiging mochten komen dat de goederen prijzen zoo ongeveer hun laagsten stand hebben be reikt zullen hun aankoopen van vrij groote afme tingen moeten worden Aangezien ook de voorra den in handen van de speculatie danig zijn ge slonken zullen die aankoopen ongetwijfeld onmid dellijk invloed moeten uitoefenen op het prijs peil Naast deze meer algemeene overwegingen heeft vooral de politieke en economische ontwikkeling in de Ver Staten het hare bijgedragen tot het scheppen van een wat gunstiger atmosfeer Nadat de Kerst en Nieuwjaarsstemming er min of meer was vertroebeld door de heftige uitvallen van eenige vooraanstaande autoriteiten tegen het „ kapitaal " met name tegen de trust-misbruiken en het vermoeden gerechtvaardigd was dat dit de voorboden waren van een felle aictie van Roosevelt is de Boodschap die de President Maandag j.l persoonlijk tot het Congres heeft gericht in dit opzicht aanzienlijk meegevallen Wel kon men uit deze Boodschap die in zeer vage bewoordingen was gesteld lezen dat Roosevelt de in de New Deal-politiek neergelegde beginselen met onver flauwden ijver wenscht te blijven nastreven wie had anders verwacht doch Roosevelt onthield zich geheel van de verwachte verwoede uitvallen tegen de big business " en desavoueerde aldus min of meer de aanvallen van de voorheen door hem vooruitgeschoven pionnen Men kan ongetwij feld in Roosevelt's Boodschap een neiging tot ver zoening tusschen administratie en zakenleven be speuren Of die neiging zoo geheel oprecht ge meend is valt natuurlijk te betwijfelen maar Roosevelt die nu eenmaal zijn zinnen heeft gezet op een verdere verhooging der Amerikaansche koopkracht en daarnevens op een sluitend maken der begrooting schijnt thans wel degelijk in te zien dat hij h'ervoor de iiieUewerhliig vau nol grootkapitaal noodig heeft Anti'tfust actie Toch zal een anti-trust-actie niet achterwege blijven Trustvorming is steeds een zwart schaap in Amerika's economie geweest Men zal zich her inneren dat reeds in 1890 de beroemde Sherman Act poogde de uitwassen van het trust-stelsel te gen te gaan De fameuze geschiedenis met Rocke feller's Standard Oil-ondememingen bewees ech ter dat de ondernemersgeest nog steeds iets spits vondiger is dan de wetgevende macht en zoo heb ben ook herhaalde aanvullmgen en verbeteringen in de anti-trustwetgeving van Amerika niet kun nen voorkomen dat door groote gemeenschappe lyke belangen prijs - markt - en conditie-afspraken werden gemaakt Ook de jongste tijd is hieraan niet vreemd Er is geen twijfel of in de staal - en bouwmaterialennijverheid heerscheh karteltoestan - den die niet geheel door deii beugel kunnen en die het prijspeil onnoodig hoog houden Ook in an dere nijverheidstakken zijn aanduidingen van kar telformatie Zoo kochten in 1937 bijv 13 fabri kanten 64 % van den tabaksoogst 13 ondernemin gen 65 % van den tarweoogst 10 „ packers " 51 % van het aan de markt gebrachte rundvee en 37 % van de varkens Of hier evenwel van „ gevaarlijke monopolies " kan worden gesproken is natuurlijk nog een vraag In elk geval zal de Administratie ongetwijfeld trachten de „ trusts " en „ monopolies " in haar zwakke plekken te treffen Wij gelooven echtgr niet dat ook indien zij hierin mocht sla gen zulks van waarlijk doorslaggevende beteeke nis zal zijn voor Amerika's economische ontwik keling Op het oogenblik is de situatie in de Ver Sta ten dusdanig dat de gunstige en ongunstige be drijfsberichten elkaar zoo ongeveer in evenwicht houden Wij zien een aanzienlijke toeneming der werkloosheid mede veroorzaakt door het ontslag van 30.000 arbeiders door de General Motors Daartegenover kondigt bijv een onafhankelijke automobielmaatschappij als de Hudson Motor Cy een verdubbeling van het aantal arbeiders tot 12.000 aan in verband met de voorgenomen pro ductie van een goedkoopen wagen Tegelijkertijd is de bedrijvigheid in de staalnijverheid weer ge stegen van 20 tot 25Vi % terwijl er ook aanwij zingen zijn van een wat grooter activiteit in de textielindustrie Roosevelt heeft deze week natuurlijk ook weer eens voor een verrassing gezorgd en wel ten aanzien van zijn tilverpolitiek Hij heeft namelijk deti aankoopprijs var nieuw - gemijnd Amcrikaansch zilver verlaagd van $ 0,77.57 tot S 0,64.64 per ounce daarmede den zilverproduceerenden sta ten der Amerikaansche Unie toonende dat hij niet aan hun leiband wenscht te loopen De bedoeling dezer verlaging is waarschijnlijk een steen bij te dragen tot het In evenwicht brengen der begroo ting Men vreesde aanvankelijk dat de Ver Staten thans ook den aankoopprijs van buiténlandsch zil ver die met $ 0.4475 nog aanzieiijk onder den ver laagden binnenlandschen prijs ligt zou reduceeren doch voorloopig is deze prijs gehandhaafd Een zucht van verlichting is ongetwijfeld geslaakt in de zilver produceerende landen als Mexico Cana da Peru en de groote zilver-bezittende landen als Britsch-Indië ' De „ zilver-scare " is alweer verdwe nen voor hoelang Tegenvaller Nederland is het jaar 1938 met eer tegenvaller begonnen de „ KoninkUjke " heeft een interim-di vidend van 6 pet aangekondigd Weliswaar ligt dit dividend 1 pet boven dat van het vorig jaar doch het is lager dan de verwachtingen die het hadden getaxeerd op ca 7 % pet terw -;" bovendien de in sommige kringen geuite hoop op een bonus uitgifte niet in vervulling is gegaan Laat ons op de eerste plaats constateeren dat een Interim-di vidend in het geheel geen maatstaf is voor het slot dividend bekijken wij de interim - en slot divi-denden der „ Koninklijke " gedurende de laatste de cennia dan blijkt dat er hoegenaamd geen vast vast verband tusschen beide bestaat Voorts staat het wel vast dat de financieele resultaten over 1937 uitermate gunstig zijn geweest zoodat de g:oi>o(70£.-^'o«vae houding die het bestuur bij zijn di videndbepaling heert aangenomen verüiaarü zaï moeten worden uit de behoefte aan liquiditeit in verband met de onzekere situatie in de Ver Sta ten en wellicht mede in verband met de vreemde gebeurtenissen die zich op petroleumgebied in Mexico afspelen waar de regeering blijft flirten met de nationalisatie-gedachte en de arbeiders eischen stellen die zoo ongeveer neerkomen op le venslange vacantie en verzorging Dit zijn echter naar onze meening slechts incidenteele handicaps De petroleumindustrie heeft een record productie jaar achter den rug waarbij men de productie heeft weten op te voeren tot het ontzagUjke cijfer van over de twee milliard barrels deze vloed van olie vindt gereeden afzet tegen vrij redelijke prij zen en de Koninklijke Shell-groep heeft haar aan deel in de wereldproductie wederom zien vergroo ten De vraag naar petroleum en petroleumderiva ten is nog steeds toenemende en er is derhalve al le reden om de toekomst van ons grootste Indus trieel concern met vertrouwen tegemoet te zien Een totaal dividend van 18 a 20 pet over 1937 te - genover 16 '^ pet over 1936 zou onze verwachtin gen niet beschamen Ook van andere zijde zijn ondanks de inmiddels ingetreden sterke kentering behoorlijke dividen den te verwachten Zoo heeft bijv de „ Amsterdam Rubber " haar productie - en verkoopcijfers van haar belangrijkste producten gepubliceerd Wij berekenen hieruit dat de bruto-opbrengst van den rubberoogst der onderneming over 1937 niet min der dan f 4.380.000 — die van den palmolie-oogst ruim f 2.000.000 — grooter is geweest dan het voorafgaande jaar Bovendien zijn aanzienivjke voorverkoopen voor 1938 verricht tegen vrij hoo gen prijs Ook al neemt men in aanmerking dat de kostprijs ongetwijfeld is gestegen uit hoofde van een verhooging van salarissen en loonen en van het duurder worden van geïmporteerde mate rialen en dat het conservatief beleid der onder neming bij de huidige onzekerheid en bü de in krimping der rubberproductie vrij groote reser veeringen vereischt dan kunnen wij niettemin re kenen op een vrij sterke verhooging der dividend uitkeering die over 1936 8 % heeft bedragen T in in ie Indië Om nog eens een anderen greep te doen het Ned.-Indisoh tinbedrijf is er ondanks de groote tegenvallers van twee voor Banka verloren ge gane baggermolens In geslaagd den tinuitvoer in 1937 op te voeren tot 39.779 ton tegen een uit voer van 31.684 tot ui 1936 een laagterecord van 14.406 ton in 1933 en een vorig hoogterecord van 36.330 ton in 1929 Met l^'^ilakka is Ned.-Indië het eenige land geweest dat zijn quota volledig heeft kunnen produceeren Ja Ned.-Indië sluit het jaar zelfs af met een carry-over van 851 ton Hiermede heeft het bewezen dat ' t potentieel krachtigste tin-produceerende land ter wereld is Volgens onze overigens zeer oppervlakkige berekening komt de doorsneeprijs voor tin in 1937 uit op ca f 2100 — per ton die voor 1936 op ca f 1570 — Zelfs reke ning houdend met de jongste daling van den tin prijs en de speciaal voor Ned.-Indië en Malakka drastische productieverlaging voor 1938 kan'men rekening houden met een verhooging van het di vidend der Billlton Maatschappij en een belang rijke stijging van de inkomsten die de Ned Indi-sche Schatkist uit het tinbedrijf trekt Doen wij echter nog één greep in ons bedrijfs leven en wel ditmaal bij het bankwezen dan ont waren wij de keerzijde der medaille De Nederland sche grootbanken zullen waarschijnlijk weer de eerste groote lichamen zijn die met hun balansen voor den dag komen En zooals de situatie zich laat aanzien zullen de resultaten over 1937 nu niet zoo heel bemoedigend zijn In den aanvang van het jaar is weliswaar de effectenomzet vrij groot geweest doch deze is sindsdien aanmerkelijk afgezakt en de zeer lage rentestand die nagenoeg het geheele jaar van kracht is geweest heeft de Inkomsten ongetwijfeld sterk gedrukt De renta biliteit van ons bankwezen is een vraagstuk dat langzamerhand een di-ingend karakter heeft ver kregen Nadruk verboden Winst en dividend De navolgende winsten of dividenden zijn reeds vastgesteld of werden aangekondigd Dordtsche Petroleum Maatschappij vastgesteld interim-dividend pref aand 7 pet onv gewone aand 3 % pet v.j 4 pet Petroleum Maatschappij „ Moeara Emm " vastge steld interün div 91/5 pet v.j 8 pot Uitloting van obliga'tiën AMSTERDAM 7 Jan — B en W van Amster dam brengen ter kennis van belanghebbenden dat op Zaterdag 15 Jan des voormiddags negen uur ten raadhuize zal worden overgegaan tot de uitlo ting van 4 Seriën vertegenwoordigende ' 40 obligatiënad ƒ 100 — der 3 procent premieleening 1874 no minaal groot ƒ 21.000.000 — aangegaan krachtensraadsbesluit van 16 September 1874 286 obligatiën der 31/2 procent leening 1861 nominaal groot ƒ 18.000.000 — aangegaan kt^ach tens raadsbesluit van 18 April DAGELIJKSCH INDEXCIJFER Medegedeeld door ' t Centr Sur v d Statistiek ' a-GKAVENHAGB 7 Jan — Aandeelenkoersen 93.5 Goederen groothandelsprijzen 78.1 Brandstoffen voor de werkloozen Minlslerieele circulaire betreffende den bijslag ' s-GRAVENHAGE 8 Jan — De Minister van Sociale Zaken heeft een circulaire gezonden aan de gemeentebesturen betreffende den brandstof fenbijslag waarin hij herinnert aan zijn vorige circulaire inzake dit onderwerp en waarin de Minister bepaald heeft dat degenen die geen volle week bij de werkverschsiffing zijn geplaatst dan wel periodiek zijn tewerkgesteld den bandstof fenbijslag slechts kunnen ontvangen voor de da gen of weken gedurende welke zij bij de werk verschaffing arbeiden Dit voorschrift blijkt — aldus schrijft de Mi nister thans — in sommge gevallen onbevredigen de consequenties te hebben ten aanzien van de te werkgestelden doordat de gesteunden ook al ont vangen zij tengevolge van gezinsinkomsten een lage stcunuitkeerlng wel wekelijks brandstoffen bijslag ontvangen De Minister is bereid aan dit bezwaar tegemoet te komen doch zou het niet juist achten wanneer aan de tewerkgestelden ook over de dagen c.q weken dat zij niet arbeiden de volle brandstof fenbijslag werd toe|:ekend Immers het gemiddelde Inkomen is ook bij de periodieke tewerkstelling hooger dan het bedrag dat aan steun zou worden ontvangen Hierin ligt reeds een zekere compensatie Daarenboven ont vangen de gesteunden niet steeds den vollen brandstoffenbijslag tengevolge van het Voor schrift dat bij geheele werkloosheid de som van steunbedrag en brandstoffenbijslag en bij gedeelte lijke werkloosheid de som van het loon van den ondersteunde het steunbedrag en brandstoffenbij slag ten hoogste mag bedragen 95 pCt van het loon dat de betrokken arbeider ten tijde van de ondersteuning in het vrije bedrijf zou kunnen ver dienen indien hij niet werkloos was Met deze factoren rekening houdend keurt de Minister goed dat aan de arbeiders die geen volle week bij de werkverschaffing zijn geplaatst dan wel periodiek zijn tewerkgesteld te rekenen van 10 Januari 1938 over de dagen c.q weken dat zij niet zijn tewerkgesteld de z.g wandelda gen of - weken wordt uitgekeerd 50 pCt van het bedrag dat zij met inachtneming van de Ministe rieele circulaire van 29 November j.l als brand stoffenbijslag zouden ontvangen indien zij over bedoelde dagen c.q weken wel tewerkgesteld waren geweest N.V NAT ADMINISTRATIE EN TRUSTMIJ UTRECHT 7 Jan — Aan de a.s vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend over 1937 te bepalen op 4 pet v.j 3 pet 3.5 pCt Emissie Blaauwlioedenveem groot f 1.500.000 - De Amsterdamsche Bank N.V bericht dat zij de inschrijving op ƒ 1.500.000 nominaal 3'/4 pet obligatiën elk groot ƒ 1000 nominaal ten laste van de N.V Blaauwhoedenveem-Vrlesseveem heeft tërdaïn ' en "' sGr'avenhagë'op " Vrijdag"li'Xanuari 1938 De koers van uitgifte bedraagt 100 % pet Houders van de per 15 Februari 1938 aflosbaar gestelde niet uitgelote obligatiën van de 4 pet lee ningen van 1890 en 1900 en van de 4 % pet leening van 1914 ten laste van de N.V Blaauwhoedenveem Vriesseveem hebben voor iedere obligatie voor zien van de niet-verschenen coupons recht op toe wijzing van een zooveel mogelijk gelijk nominaal bedrag aan 3 % pet obligatiën van bovengenoem de uitgifte voorzien van coupons per 1 Juli 1938 en volgende OTMCiiTSCH NIEUWSBUD Lage advertentïe-larieven Beursoverzicht Goede pr\jshoudende stemming KleinA Omzetten Weinig veranderde koerseiUi Amerikaansche waarde ^ veerkrachtige Bele^gingsmarkt stil De koersst\iging in Wallstreet heeft geen verderen voortgang gehad integendeel heeft zich een kleine reactie voltrokken Dit behoefde nu geen verwondering te wekken want sedert den korten tijd die verstreken is sedert het nieuwe jaar zijn intrede heeft gedaan zijn de koersen van tal van aandeelen op de Ameri kaansche beurzen vry sterk gestegen zoodat winst nemingen niet konden uitblijven Overigens maken de berichten uit de Vereenigde Staten een gunstiger mdruk clan weken achtereen het geval is geweest In verschillende taklcen van industrie valt een verbete ring waar te nemen Werd in het begin van deze week gemeld dat de staalfabrieken gemiddeld op een hooger percentage van hun capaciteit werkten zoo is thans medegedeeld dat ook de productie van automobielen weer aan het toenemen is Het wordt een gunstig ver schijnsel geacht dat de omzetten in den kleinhandel goed opj)eil blijven hetgeen als een aanwijzing wordt beschouwd dat zich van de bevolking geen sentiment van bezorgdheid heeft meester gemaakt zoodat zij on verminderd voort gaat met het op gelijkmatige schaal doen van de uitgaven voor artikelen van dagelijksch gebruik Bovendien is men optimistischer gestemd ten aanzien van de houding der regeering tegenover het particuliere bedrijfsleven Naar gemeld is President Roosevelt van plan maatregelen te nemen waardoor moeilijkheden voor de spoorwegen kunnen worden voorkomen De voorzitter van de Reconstruction Fi nance Corporation heeft dezer dagen trouwens reeds verklaard dat in de eerste helft van het nieuwe jaax voor deze instelling ongeveer 100 millioen dollar aan de spoorwegen zullen worden verstrekt teneinde fail lissementen te voorkomen Alles bijeen genomen ia de toon waarin de berichten uit de Vereenigde Sta ten zijn gesteld van een aangenamer toon dan in dq laatste maanden van het afgeloopen jaar Op den eersten Zaterdag in het nieuwe iaar droeg de handel op de Amsterdamsche effectenbeurs een kalm karakter De stemming was echter goed prijs houdend Niet alleen konden de meeste fondsensoorten zich goed hadhaven maar bovendien legden d © koersen onder beurstijd hier en daar een duidelijke neiging tot oploopen aan den dag Het feit dat na de stijging der laatste dagen in Wallstreet slechts een kleine daling was ingetreden die trouwens uitslui -^ tend moest worden toegeschreven aan winstnemingen werd beschouwd als een teeken dat de beurs te New-i York over een flink weerstandsvermogen beschikt ^ De Amerikaansche waarden waren dan ook goed ge disponeerd en konden zich ondanks de kleine reactie in Wallstreet ruimschoots op peil houden en onder beurstijd legden zij daarbij een vaste houding aan den dag en werd een opwaartsche richting gevolgd In do staalaandeelen en Anaconda's ging het daarbij tame -^ lijk levendig toe Voor locale fondsen was de belangstelling over het algemeen niet groot Koninklijken waren bij de opening goed prijshoudend maar lagen vervolgens vrywel on-i bewogen in den markt De Philips aandeelen maakten eveneens slechts kleine schommelingen mee doch kon den zich ruimschoots boven 300 pet handhaven De berichten omtrent den goeden gang van zaken bij den Britschen tak van het Philipsconcern heeft in het bijoznder een goeden indruk gewekt In Fokker aani deelen ontwikkelde zich wederom een geanimeerde af -^ faire Nadat de koers vrij vlug was opgeloopen tot 280 pet viel tegen het slot een kleine inzinking waar te nemen AKU's en Unilevers waren zoo goed als onveranderd De tabaksafdeeling was stil de koerasty gingi die zich gisteren voltrok had klaarblijkeUilC eenige verkooporders uitgelokt en het uit dien hoofde aan de markt komende materiaal had tot gevolg dat de koersen bij de opening vooral voor aandeelen Deli My en Deli Batavia Mij niet onbelangrijk lager wa-i ren Toen het aageboden fonds was geabsorbeerd viel onmiddellijk een verbetering te constateeren voor-«i al voor aandeelen Deli Mij Voor rubberfondsen \ te -< stond een vaste stemming Amsterdam rubbers be-i wogen zich voornamelijk omstreeks het peil van d0 vorige slotkoersen de meeste incourante soorten wer ^ den echter hooger afgedaan De scheepvaartafdeeling was stil en nauwelijks veranderd hetzelfde kon worden gezegd van de suikerrubriek Op de beleggingsmarkt ging niet veel om de sterns ming was prijshoudend en zelfs vast voor de Oudej schuld Fransche fondsen en Brazilianen trokken naui welijks eenige attentie Prolongatie Vs procent - WidOcIKucidcii Kol 2.15 ¦ uur Inkoop Verkoapi 72.30 72.42 6.0814 e.ioij 30.46 % 30.5014 8.97 =/» 8.98 '^ 41.57 41.62 9.40 9.55 1.78 "^ 1.797S 6.071/3 6.14'/j | 6.09 6.14 8.97 ¦ 9.00 41 SS 41.75 1.78 % l.SOljJ 99.50 100.50 33.50 33.80 15.11 15.17 3.091/4 3.13141 12.24 12.32 52.00 10 % 121/2 10 % 121/3 Opgave van de Firma Vlaer g Jan 1938 CHEQUE BERLIJN „ PARIJS „ BRUSSEIl „ LONDEN ' ZWITSERLAND MILAANCAELB NEW SORKDUITSCH BANKPAPIERFKANSOH „ BELGISCH „ BNGKLSCH „ ZWITSBRSCH „ AMERIKAANSCH „ INDIbUH „ ITALIAANSCH „ OOSTENRIJKSCH „ GOUDEN PONDEN GOUDEN DOLLARS GOUDEN TIENTJES TOERISTENMARKEN CREDIET SPERR-MARKBN EFFECTEN SPERR MARKEN Koersen van de Amsterdamsche Beurs 548 — 470 4691 ^ 167/3 16 — 1891/4 137 141 3746/8 418 45U/f 8 90 230V1 124 163 33 1(91/8 340 168 6 % 511/s 963/4 811/8 100 40 1401 /» 18 1811/8 133 281/4 26V8 3 % STAATSLEENINGEN NEDERLAND Vorig Heden NecJerl t 100 ' 31 lOOS/l 101,3/4 ' 31 t BOO ƒ 100 aa BOO ' 33 Selg ssjioo 2e Ig ' 33 ƒ 500 ld ld. td. ld, ld. ld. td. ld. ld. ld. ld. ld. ld 1Ü03 100S,4 nmia mmia 1003/4 1009 / 1013/4 1003/4 1001 * 1003/4 100 600 100 BOO 100 SOO 100 1013/4 1003/4 10O3/4 10 3/4 lÜlVl 102 102 101 103 1021/4 101 % 1021;9 • 37 101 lUffilR ¦ 37 f 500 10 L 1U0 % ÜOST-INDIB O.-lndlë t 100 ' 3S f 500 ' 35 f 100 - 37 ƒ 600 - 87 f 100 ' 37 A ƒ BOO - 87 A 3 % — — td ld. ld. ld ld 99t/s 995lg 98 % 091/3 99 % BUITENLAND BELGIB België £ Obllg ' 38 t 731/1 73V4 BULGARIJE rabaksleeniog 1902 fi — —- Zegelleening 1904 S — S % Eoud Obl 1907 i % 7 % 77/8 OENEMARKEN Buitenl 1925 S 1000 6 % 758 ^ 721/j ld Obl 1926 6 1016/8 — i.SCHl.AND Dultsohl £ 100 O 7 20 20 ld m ket.vkl O 7 21s ^ 22 PORTUGAL - Is Serie Afgest 8 S9its ^ 9 % XS JBCHO-SLOWAKIJE ObUs 8 76 % 76S|8 iWITSBRLANDl Rubr O 1927 i % 933|3 JAPANJ 8 Lg $ BOO-IOOO ' 24 SM SS Imf tioso Sea i « o-ioou e -• MEXICO t Algest $ 100-1000 6 — — ld Buitenl 1899 Afgest £ 20-100 B 31fe — id Binnl schuld Afgest 100-1000 3 — — BRAZILIË Brazilië 1895 6 10 lOlfe ld Funding Ing 1898 £ 20-100 6 — — ld Funding Ine ' 1914 £ 20-100 5 — — ia 1888 4 % SBfg 9 ld 1889 4 86/8 831 id 1910 £ 500-1000 4 — 83/4 Kio de Janeiro 1905 5 — — sao Paulo 1921 8 153i I6S/4 Dom Republ 1926 5 % — — PKOV EN GEM UBENINGEN Amsterdam 1930 ld 1934 3 % — 101 3 % — 101 31/2 — imii 3 » — — 3 % — — 3 % _ — 3^4 — — 3 % — — 3 % — — 3 % — ^ 4 1017/8 102iii 3»A lUOI/iR 3 % 1011/4 lOlu 3 % - - 5 — 1024 — 1023/4 i 3913 / 997/8 ld 1936 ld Ie ing 1937 Apeldoorn Ie 1 1937 Baarn 1931 Deventer 1920 aindhoven 1935 Jeidorl Ie ing 1935 td 1936 Joes 1930 ' s Gravenhago 1921 ld 193B id 1936 <»% ld 193 1 Gem Groningen ' 36 Helmond 1937 Hilversum 1937 Leeuwarden 1921 ld 1937 rtotterdam l»36-'37 ld Ie en 3e lg ' 37 l'ilburg 1937 Ütrectit Pr ' 37 Kopenhagen 1926 ld £ 100 1901 id £ 20-100 ' lO-'Xl DUITSCHLAND BerlUn R.U 1925 6 ^ — NOORWEGEN Jhrlstianla 14 4H —• Oeenscb Rijkswbn fonds 1927 O S — BANK - EN CRED INST Bank V Ned Gem Id lelng'W 8 % — — Id 2«lng'37 3 % — _ Deut Renten b ' 2S 7 — — Ver Duit St.Ig O I 133 ^ m HYPOTHEEKBANKEN « 1011/8 101 314 lOOljs lOUlè 4 löo * iooj/4 3 % — — 4 — 100i)8 « IOO114 101 4 looia iüOi/4 4 100 101 ^ 4 % _ — Amst Hyp B P ld Fr.-Gr Hyp B P ld Ser P ld P ld 1/1-1/7 P Jron Hyp B P Holl Hyp B P Hyp.B V Ned a.K Insul Hyp B P Mij.v H Cfr in N P Nat Hyp B P 3 % lOOl/i lOOiju Ned Hyp BanK ' veendam P 4 _ ^ ld Serie C 3 % 101 lOL Moordw Hyp B P 4 ^- — 6 — m — 4 % — 5 — Oost Hyp B td üverijs Hyp B P Rott Hyp B P 101 MV4 10LV4 lOOl/S 1001/4 24S/8 td P id P 4 10U6/8 4 101 3 % lOOl / 10ÜV4 3 % 1001/4 a2ia Utr Hyp Bank « Vestl Hyp B P Id üeeu w Hyp B P id P H.0II Canada Hy.gl Ned Oostfriesche 3 % — — Hyp Bank P Nwe Ned Am 3414 82 6 — Hyp Bank P N West and Pao P le Ned Scheeps - verband Uij P 4 % 100 INDUSTBIEELiE ONDEBN Fr.-Gron Beetw.s.f S 31 —» K Ned Papierf O 5 — ^ ever's ZeepMH ' 34 4 % 105 1043 / Rh Elbe Un O 7 — — Ver Stahl.w O 7 — ^ GAS EN ELEÜTB Utr Waterl O 5 _ — Berl St El W ' 26 6 % _ it Sv Cy p ' 68 O 5 _ _ Clt Sv Cy p ' 58 O 5 42 % 421/8 Jons Beige O 6 — — N-w Xork Teleph $ Rubr 2 O 4 % 77i/4 771/4 RH Westf El ' 27 O 6 19S|J 20 L Steenk MiJ Bat Petr My O i 10-7/iB 1033|8 O iM 1076/8 10i%fi SCHEEPVAART AUJEN Int Msro Mar.I S,F.O O S 3414 — DIVERSEN 100 Amst Grondbr.b 5 — Gooisch Nat res 4 % — Nat Grondbezit ' 15 5 100 — Ned Grondbr.bank 4 % lOOlk VXIBI4 SPOORWEGEN Chem Fer du Mid o.v.O 6 — — At Top A H O 4 — 78 % C Pac \ le Re H 4 — - Kan C South le H 3 — B33|8 Miss Kans Tex R Adj B 5 146(8 _ Norf en West Geoons leHyp 4 861/s — South Pao g.O 4 — 46 South Pac R C le Ref Hyp 4 — — Can Pac id Ï perp Cons 4 63 % 641/8 Gooische Tr.'W O 5 — ^ PREMIELEENINGEN A'dam 1874 t 100 3 144 — id £ 1000 3 — — Id Oip Ig t 100 3 _ 1221 / Witte Kruis 1888 83 86 België Ant-w 1887 2 % _ 1U3 id 1903 2 — — VOORLOOPIG GENOTEERDE FONDSEN Frankrijk 1924 7 — — Nw In.H Bank P 5 — — AANDEELEN ENZ BANKEN A 53 % 158 A 1U3V4 1091/2 A 1321 / A 1U7 lOS A IMS/s 11.41/4 Amst Bank Holl B Unie Incasso Bank N.-Ind Esc MiJ Mcderl Bank NTed.Hand Mij f250 A 159 R'dara B.-ver A 145 146 rwent B S A A 1-5 135 Fransche B 3 C.v.A — — Reiohsb Deut A 63t/4 621/4 INDDSTRIEELE ONDERN Alg Norlt MQ g.A 320 340 Batavia Marg F A Sergh's Fabr C.V.A 258 259 Id pref winstd Aand A f 1000 — «- Id B f 1000 _ — jart enPap.tabr W A Scholten A * — -" Gouda St fabr A.E •> •— pr.A pr.A A A A A A A A Gruyter en Z.A 51 257 llll/S 6S 134 ^ 50 2l0 226 1U3 681/2 22 131 134 134 322 Id B.W Heemaf Hon Melkfabr Holl Beton My Hon Dr en Kabelf Holl Kunstz Ind Intern Viscose Cy Jurgens fabr pr.A Jurgens fabr ÏP ' 7001-31220 P W Jurgens pr G w K Ned Zoutind K Broo en St Lyempf Leeuw A — — IJs - en Melkf 5l9ig 8">/4 2a >^ B7l/t N Gist - en Spirit.f A 497>ANed Kabelfabr A Bi9N Scheepsb MiJ A 78VsRott Dr.dok My A 224K Mij Schelde A id Nat Bez A 545/4 Scholten Aard.m.t A 21 St.spinn Spanjaard A.Storli & Co A 80 Twijnstra Olief pr A — Utr Asphaltfabr g A 73 200 86I/6 120V « ltOi/4 120 122 42 li 134y * 134uj 13 /% 1421/4 27/8 215/1 lSl/8 371/16 38V4 397/8 39V4 73 S6V1 id pr w A Ver Bllkfabr A Ver Chem fabr A / er Paplertabr v Gelder g A Ver N Rub Fabr A Ver Tou'wfabr A Werkspoor Serie A A West Suik Raf A Wilton-Feyenoord g A Am Can Cy c.v.g A Am Hide and Leath c.v A $ Id c.vj)r A $ R II A Sm & Ref o.v.lOA $ Chrysler Corp 49 /,„ M3/te 9110 9Ï cv.lOA $ R II Con Linoleum Un A Farb.ind I G c.v A Fisk Rub C O.V.A $ Gen Cig Cy c.v.A $ Ougrée Marihaye 27 67 S A d ' A ƒ Sep Aktlebolaget A — St Brands c.v.lOA » 6ü /„ Un St Steel cv.Pr $ 83 Wintershall A Zweedsche Luclf A 67 ELECXR GAS ENZ Al N Ind EI MiJ A 322 32J 251 251 Id Nat Bezit A 322 Ned Ind Gas Mil A 36'ii8/4 Id Nat Bezit A 2238/4 i'wentsch Centr St V El Str A 228 — Ass Gas en El Mij c.v.A A $ IV16 ^ HANDELSONDERNEMINGEN Banda Cred & Hand ver g A — Borneo Sum H Mn A ISII/4 Deli Atjeh H My A 132 la.id Mij Guntzel & Schumacher A 1471 / In.Cr & H.Ver Rott A 1761/s LiDde & Teves en 160 Stokvis & Z A 157Ned Wol MiJ ^ lOl'S ¦ MIJNBOUW A A A g.A. pr A A Biliton MiJ le rubr id 2e rubr Boeton O.-Borneo MJj O.-Borneo Mij Singk Tin MU PETROLEUM K Ned Petr Mij £ 100 Ond A Moeara En Ptr MÜ A 419 Tarak Petr Mij A 462i/s Z.-Perl Petr A pr.A f 8 SO Ph Oil & Tr Cy c.v.A 181/1 SCHEEPVAART NIevelt Goudriaan A 231 Stv MH „ de Maas " c.v.A 123St MiJ Oostzee A l'i9 Int Merc Mar c.v 10 A $ — SXTIKER $ 72 A 162 A 175 A — A — A 119 % Krian Suikerfabr A Pag Cult My SuiTcer Cult MiJ irendsb Tab MiJ 3esoeki Tabak Mij ¦ ioekow Landb Mij THEE 65 % A A A 18 L A 340 A 16514 Amst Thee C MM Banj Thee en Ruob Rongga Landb Mvj Sedep Cult Mij Siud Cult MÜ DIVERSEN A A A. A. A. A 40 A 14U A 17 A — A — A »/ 3 A 41/8 i 46 50 961 / St 54 Blauwh.-Vrlessev Houthandel Alberts Houth Jongeneel Houth Will Pont g Id pr Maxw Land Gr Muller & Co W.H N MiJ V Havenw Zeehaven Sabang ƒ 1000 c.v Kreuger & Toll Peruv Corp c.v id cv.pr Sears Roeb c.v.g A SPOORWEGEN Deli Spoorw Mil A 121 N.-I Spoorw My A 991/4 Nat Mij d Belg • Spoe:-w pr A 143i Atcli ' top cv.g A 29 Ches en Ohio c.v A 26i/j Chic B.-IS1 en Pac c.v.g A 1 Eri « Sp.'w » My g A i INDUSTREBELE ONDERN Kans.C South c.v.g A -- 6 id c.v.pr A 15 / 47(8 Miss.Pao.R.Cy c.v.g A W/ib - „ id c.v.pr A 21 / 2i/5 Un Pac Rr c.v.g A 63i / 64 TRAMWEGEN 31 * — A A A. A A 51/4 24V « 6V4 24V4 4Ü Mad Stoomtram Mai Stoomtram Oost Java St.-tram Sem.-Joana St.-tr Sem.-Cherib VOORLOOPIG GENOTBERD Int Nickel Cy „ c.v A $ R II — 256/8 Studebaker Corp c.v A $ R II 47/18 46/if ACTIEVE FONDSEN STAATSLEEOTNGEN lOOB.W lOjia/ip ItjOB ' 10.7/8 102119 1C41/4 997 /» 91)7/8 1033/8 98H/ir 8M/4 97 10C3/4 J003/4 100.3/4 1GU3/4 10 % I 104 996/s 9S % 1C23/4 i)89/iB SJ1/9 10331 » 96 % S5 „ 1023 ',„ 979 /,„ 3014 841 ^ - 77/8 4214 28 ^ Nederl ƒ 1000 ' 31 id f 1000 le L ' 33 id id Id f 10002e L.'33 f 1000'34 ƒ 1000'36 1911 Obl Cert v Obl Id Id ƒ 1000 ' 36 f 1000 ' 37 Cert Grootboek Oblig Id Id ' ncüë ld ld 97»/lt 9613/11 i4 301ji T71 » ' 2 % f 1000'35 f 1000 ' 37 f 1000 ' 37 A Duitschl.O fl000'30ld met verkl ' 30 Engeland £ 50—200 ld £ 80—200 Frankrijk 1832 Chic Milw Adj B BANK - EN CRED INST Kolon Bank A 1361 / N.-L Hand.b ƒ 1000 A 13Si/ï ISSu Ned Hand MU ' ^' WiOOO c.v.A 159 157 ld Resc A 1591/4 INDUSTRIEELS ONDERN Alg Kunstz Unie A 453i8 457/s V Berkel's Pat A 667/8 ets/g Caivé Delft cv A 89.1/4 87ifl Centr Suiker My A 1371 / N Ford Aut My A 27UI/8 2721/j Phil Gloeil.f G.B v A 3011 / 3041 /» ld Pr W A 180 8ii/8 Unilever A 146i / 148 Am Car & F cv A ï IDSig 197/3 Am Enka cv A i 2t)5(8 37 Anac Copp c.v A 243i8 ü6i/8 Bethl Steel cv.lO A $ 453/4 463/ib General Motor c.v.A 25 251/4 Kennec C cv 5-10 A 291 / Sui/s North Am Aviat cv A R n 76/8 71 / North Am Rayon A cv A $ 163 ^ 168S Rep Steel c.v A $ 13 % 141/8 Un St Leath c.v A 41 / 47/13 Un States Steel c.v A 433;ib 43i/i ELECTR EN GAS MIJEN City S Cy cv lOA — IWia Comm en South c.v 10 A R II $ 114 17/iB rnt Tel & Tel cv A R n $ 5Sfe 57/is N Am Cy c.v A $ 1B6/8 15U4 Rad Corp cv A $ 5&/ib SS/ij MIJNBOUW Alg Expl MIJ A 831 /< — Red Leb Mnb My A 169 169 PETROLEUM Oord Petr Ind MH A 3571/j 3';9V « Kon Petr My A 372 3741 Perlak Petroleum A 86 863/4 ' Jont Oil Cy c.v 10 A $ 226/3 22n /„ Philips Petr c.v lOA $ 3ui/is 3hen Union c.v 10A $ liii/19 128/4 ride Water Ass Oil c.v A $ rnit 11 % SCHEEPVAART 111 1301 / 170 li91«l 108 112 H.A.L A 1101/4 J.C.J.L A 941/4 K.N.S.M A 129 K.P.M A 1761S Ned Sch Unie A 1203/4 Rott Lloyd A 109.1/4 „ Nederland " A 1143 ^ SUIKER Cult MU d Vorst g.A — -- ld winst A 19 20 19 rtd Ver A'dam A 44i 447 Jav Cult MU A 174 147 N.-I Suiker Unie A 1433 ^ 1431 | TABAK Dell Bat M « A 248 243 Deli MU ƒ 1000 CV.A SOQlli glMl Senembah My A 292ifl 29Ua SPOORWEGEN 48 ^ 47/18 76/s 7'/lB 7/8 - ' 1/3 1 >* ' 7i»/l6 "'/ U 21/4 21/1 131 137/13 Wilson & Co c.v A SBalt & Ohio c.v A $ Chic Milw cv 10 A $ ld cv pr A Illinois Centr c.v A $ Miss Kanss & Tex cv 10 A $ N ïork Centr cv.A $ N ïork Ontario % % 1614 1 % 161/4 & West A.i Pensylvanlon Railr 10è,$50cv.A South Pac Comp 15 91/4 36/8 61 / c.v.g A ld Railway orig.g A Wil Wab Railw cv.g A Can Pac cv A $ RUBBER 213t/4 215 178 180 13S 1401,1 140 I421 / 154-3/4 161 174 165 A'dam Rub C f 1000 A Band Rubb Mh A Dell-Bat Rub MH A Hes Rubb MU A Ind Rub Comp A Keod LemboeRub A 74 liS 149 63 7 138 ' 148 70 797/8 Majangt Ver A O.-Java Rubb M « A Oostkust 1 1000 cv A R'dam Tapanoell A Sal Plant Cult A Serbadjadi " loa — 93 92 JM 157 iSSSI 1241h 93 94 SV16 ^% Sum.-Rub A SilauSum Rub.My A Ver Ind Cult Ond A Wal Sum Rub MU A Zuid-Preanger A cv A | Int Rubber 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 214 Zaterdag 8 Januari f938 UTRECHT P C KOPPERT KANAALSTRAAT 135 WiJZniNG SPREEKUREN Ziekenfondsleden Uitsluitend van 1 tot 2 uur Particulieren volgens afspraak 5938 Dr Verhoef hervat MAANDAG de praktijk maakt bekend dat door haar alsnog tegen onderstaande UITERST CONCURREERENDE PRIJZEN worden verkocht ENGELSCHE ANTHRACIET 20/30 en 30/50 „ 2 - per HL BELGISCHE ANTHRACIET 20/30 en 30/50 f 1.85 „ „ RECLAME ANTHRACIET 20/30 en 30/50 _ f 1.55 „„ BELGISCHE PARELANTHRACIET _ M.45 „ „ PRIMA GROVE ANTHRACIET 50/80 i 1.35 „ „ GROVE PAREL - oi GEKLOPTE COKES ™ H - „ „ PRIMA GLASHARDE EIERKOLEN fl.lS Papierverpakking f 0.30 per H.L hooger Alles geleverd Gruis - en SteenvriJ franco bergplaats Utrecht en aanbouw Maat en Kwaliteit wordt door ons ten volle gegarandeerd Contröiemaat op elke wagen aanwezig VAN ff ^ ERKEL'S BRANDSTOFFEN RANDEN ETER Rijnlaan 47a Tel 15680 Utrecht AUi NED VKOüWENVREDEBOND — AfdeeUng UTRECHT Dinsdag 11 Januari ' s avonds te 8 uur gebouw Kruisstraat 7 Spreker De Heer D VAN AREND.Onderwerp Het ontstaan en de beteckenls van onze Neder landsche vrijheidsrechten " Kntrée vry Vragen kunnen naar verkiezing worden gesteld 5860 STADSSCHOUWBURG Amsterd Tooneelvereeniging A v Dalsum en A Defresne VRIJDAU 14 JANUARI — 8 UUR VONDEL-HERDENKING BUITENGEWONE VOORSTELLING Gijsbreght van Aemstel Regie ALBERT van DALSUM Muziek HENK BADINGS uit te voeren door het UTR STEDEL ORKEST o.l.v MAURICE VAN IJZER 3a > Door de groote kosten aan deze uitvoering verbonden kan slechts een enkele voorstelling te Utrecht worden gegeven Een tweede voorstelling is uitgesloten Prijzen van f 4 — tot f 0.80 r inb Plaatsbespr vanaf » r * TVTT - A /- tf \ T A - M - ln ^^-\ t^n-n 10 ± mtr TClCf 10242 Ter voorkoming van misver stand wordt medegedeeld dat het kantoor van Mr R VAN HEYST ADVOCAAT EN PROCUREUR gevestigd biyft te Utrecht Kromme Nieuwe Gracht 86 Telefoon 18862 JONGSTE BEDIENDE HANDELSKANTOOR zoekt voor directe indienst treding een JONGSTE BEDIENDE leeftijd circa 15—16 jaar Eigenhandig geschreven brieven met alle noodige inlichtingen onder no 5940 bur dezer U 1 20 % KORTING OP AURICHEEREN '' i^A^ikh ^ ZEEBURGERPAD 18 A:-19 UTRECHT VLEUTENSCHEWEG 163-165 Tel 12639 „ De Concurrent " Sweder v Zuylenweg 56 Tel 17055 j V Eyndthoven Anth Matthaeuslaan 14 DEPOTS Breukelen F Stam Nieuwstraat 5-7 Tel 40 Bilthoven C J Geleyns Vinkenlaan 4 Tel 26267 Driebergen J v d Smissen Hoofdstr 190 Tel 483 Zeist G J P Scheffer Slotlaan Ic-ld Tel 2285 Baarn Au Bon Marché Laanstraat 91 Tel 2951 Doorn H Dekker Amersfoortscheweg Voor de vele blijken van deelneming ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader den Heer JOHANNES JACOBUS HERBER betuigen wy onzen oprechten dank Fam HERBER Utrecht Januari 1938 Adr Beijerkade i DANKBHUIGING VERKOOPLOKAAL „ LICHTE GAARD " UTRECHT - TEL 12107 Voor de zeer vele biyken van belangstelling tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijnen geliefden Echtge noot ondervonden betuigen wij Dnzen oprechten dank Mevr de Wed W F SMITS en Kinderen Utrecht 5 Jan 1938 J V d Heijdenstróiat 21 Woensdag 12 Januari 1933 des morgens ten 10 uur publieke verkooping tegen contante betaling van Ie WEGENS FAILLIS SEMENT fraai salon ameublement Boeken kast divan enz 2 e diverse MEUBILAIRE GOEDEREN als pia nino inzinkende trap naaimachine clubfau teuils buffetten Lips Brandkast haarden kasten tafels stoelen ameublementen fraai Louis XVI mahonie ka binet 2 bijzonder fraaie empire salonameuble menten waarvan 1 an tiek spiegelkasten fraai bad en geyser slaapkamer meubelen spiegels schilderstuk ken pendules bureaux en bureaux-ministres consol klok stijl Bou le 2 groote Satsoema vazen glas porselein - aardewerk kleine goe deren kleeden 2 schrijf machines rekenmachi ne en hetgeen verder ten verkoop zal wor den aangeboden Alles te zien Dinsdag 11 Januari 1938 van 10-4 uur en des morgens vóór den verkoop De Vendumeester J BEIJERS N.B Goederen voor ver koopingen worden lederendag in ontvangst genomenof desverlangd afgehaald.Uitbetaling Zaterdags 9—12 uur 5884 5949 Allen die gelden verschul digd zijn aan of te vorderen - hebben van wijlen den Heer r Nebbeling laatst gewoond heb bond te Bunnik en aldaar over leden den 22sten November 1937 wordt verzocht daarvan opgave te doen vóór of op den 15en Januari 1938 ten kantore van ondergeteekende F A MINKEMA Notaris te Woerden VIER HUIZEN en BOOMGAARD teDEMEERN Notai-is J W VAN HAR DERWIJK te Harmeien zal op Donderdag 20 Januari 1938 v.m 11 uur in café Huigen te Veldhuizen wegens sterfgeval publiek verkoopen 1 DRIE HUIZEN met erf en grond gelegen te de Meem gem Vleuten aan den Zandweg no B 205 206 en 207 met groote en kleine schuur groot pl.m 22 aren Huren resp f 4 — f 3 — en t 1 — per week 2 Een WOONHUIS met erf grond en schuurtje gelegen achter - en met over weg over perc 1 geteekend B 208 groot pl.m 5.36 aren 3 W E I L A N D en BOOMGAARD gelegen achter gemelde perc • met uit - en overweg daarover f^groot 99.70 aren Verhuurd tot 1 Nov ' 38 voor f 100 — Aanvaarding onder gestand - Bezichtiging Dinsdag en Don derdag van 2—4 uur De perc worden gecombi neerd Nadere inhchtingen ten kantore van genoemden notaris Breeder bij biljetten Op drukke stand ter overn aangeb een ruim 15 jr best KANTOORBOEKHANDEL-LEESBIBLIOTHEEK Voor serieuze refl boekonder zoek toegest Br orrder No boj'i bureau dezer NED CHRIST RADIO-VEREENIGING ORANJEFEEST in TIVOLI op een datum kort na de „ Blijde Gebeurtenis " Datum wordt op velerlei wijze bekend gemaakt SPREKERS — ZANG — MUZIEK — VERRASSINGEN Toegang 25 cent belasting inbegrepen Kaarten in voorverkoop Koningslaan 58 Potgieterstraat 43 Steenweg 14 Oudwyker laan labis Ramstraat 39 Stationsplein 1 G van Walenborgh straat 47 Obrechtstraat 11 Moreelsepark 1 Hyacinthstraat 4 Bessemerlaan 121 Lingestraat 4 De Bilt " Veldzichtstraat 1 Het Kantoor van Mr H P VAN HEYST ADVOCAAT en PROCUREUR te ALPHEN aan den RIJN is ingegaan heden VERPLAATST naar UTRECHT Korte Nieuwstraat 12 TELEFOON 10395 Het kantoor van Mevrouw Mr C B VAN HEYST VAN ROMUNDE advocate en procureur blijft voor loopig nog gevestigd te Alphen aan den Rijn tel 350 Meer dan 12.000 KodiJhO'koopJes Ca 12.000 stuks Kodijko-lmnen goederen brengen wij in deze opruiming Geweldiger opruiming dan ooit tevor&n een gelegenheid die U beslist moet benutten O.a prachtige restanten in Tafel - Bed en Huishoudlinnen tegen spotprijzen Elk stuk van de bekende oerdegelijke Kodijko-kwaliteit en afwerking Schitterende dessins Vul Uw linnenkast In Januari U bespaart thans tientallen guldens I Sterke graslinnen sloopen NU 0.65 Bijpassende lakens NU 1.65 Damast halflinnen tafellakens • • NU 2>60 Bijpassende servetten NU 0>50 Halflinnen Roodruitdoeken NU 29 cent etc etc ALLES ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT BEKENDMAKING Van Berkel's Kolenhandel Rïjnlaan 47a Tel 15680 Utrecht DE TWENTSCHE BANK « Kantoor UtrechtJANSKERKHOF 13 TeL 15811 4 lijnen voor de wintersport vreemd geld — alle valuta's reischÈques in GOEDKOOPE MARKEN en LIRES ^ J BENEDEN-enBOVENHUIZEN TE HUUR AANGEBODEN Degeiyke bouw ruime kamers.Croesestraat v.a f 25 — Vossegatselaan „ „ 31.—V Ostadelaan „ „ 32 — W V Noortstraat „ „ 35 — per maand alles inbegrepen Voor hen die spoedig kunnen inhuren speciale condities Te bevr N.V „ Futura " Adr V Ostadelaan 54 en bij de Wo ningbureaux UW INBOEDEL door DE JONG bewaard is geld gespaard Te 15009 - LAAN VAN NIEUW GUINEA 100 BOUWBEDRIJF GEBR GODIJN TE UTRECHT heeft thans gereed aan de Dr J P Thijsselaan en Prof Magnuslaan de laatste complexen van het honderdwoningenplan in Tuindorp-Oost Centrale verwarming compleet geïnstalleerde badkamer vaste wastafels en veel modern comfort HUURPRIJZEN F 42.50 PER MAAND Profiteert in de winterniaanden nog van deze centraal verwarmde huizen < Vo«»i üïict^Lc aanvaarding of later Danies en Héeren die in,corres pondentie willen treden kunnen lïd worden Gratis inlichtingen met bij voeging V porto Bureau Succour " Postbus 285 - Den Haag Inlichtingen WITTEVROUWENSINGEL 56 Utrecht telefoon 12116 ü lllllllllllll ZWAAR BELADEN EN TOCH VERGENOEGD °^^»" sToowe » zoo zien de menschen er uit die bij onze inventaris opruiming gelor het Huwelijk " het hoofdnum mer van Rembrandt van deze week is tevens een vlucht nkè.r het huwelijk Het is een „ news paper-story " waarin Clark Gable en Franchot Tone de rivalen zijn n.l verslaggevers van twee Amerikaansche sensatiebladen terwijl Joan Craw ford het verwende meisje is dat geen sensatie wil geen kranten leest er derhalve reporters veraf schuwt Maar weldra gaat zij deze ridders van de pen beklagen daarna vergeeft zij ze en natuurlijk kan het ook anders trouwt zij er een van De geschiedenis vangt aan een minuut voor dat het huwelijk voltrokken wordt op het oogenblik dus dat men zou kunnen aannemen dat het „ ge vaar " niet meer te vermijden zou zijn Maar gelukkig is het geen huwelijks tragedie het is een oorspronkelijke pittige comedie die onder regie van deti bekwamen W S van Dijke tot stand kwam en die men met belangstelling zal volgen Op het tooneel treedt op Claire Feldem de internationale parodiste die met haar imitaties menig kostelijk en lachwekkend moment veroor zaakt City „ Het geheim van Dr Felgentreu " ¦ Een film die wij zouden willen kenschetsen in de woorden boeiend natuurlijk stijlvol en ver tolkt op een wijze die haar maakt tot een film van groot formaat De intrige is goed niet ge forceerd de oplossing niet gezocht doch opge bouwd uit den logischen ontwikkelingsgang der feiten en het geheel een boeiende geschiedenis welke tot grondslag heeft een „ misdaad " van Dr Felgentreu die echter door zijn leven als geleerde en medicus volkomen wordt te niet gedaan Eerst echter wordt hij beschuldigd van moord het noodlot heeft het echter anders met hem voor en zoo eindigt deze film toch anders dan men mis schien aan den aanvang had verwacht of neen toch ook weer niet Waarom Dat zegt U de film wanneer U haar ziet In het voorprogramma draait een b^zonder aardige klucht welke gevolgd wordt door een modern schimmenspel Palace CharIy Chan op de Olympische Spelen " en De blanke jager " Charly Chan achter de dieven van een nieuw mechanisme een soort robot waardoor men vliegtuigen draadloos kan besturen Reeds bij zijn eerste verschijnen op het witte doek pakt Warner Oland die ook in deze film weer op on overtref f elflke wijze Charlie Chan uitbeeldt de toeschouwers om ze pas aan het slot van deze spannende detectivefilm weer uit zijn greep los te maken In een sensationeele jacht gaat Wj de vluchtende « even achterna Deze komen terecht op de boot waarmee Lee Chang de oudste zoon naar Beriyn gaat om deel te nemen aan de Olym piBcUe Spelen Hjj helpt z^n vader een Jiandje Over 31ond " gesproken Ben je niet hlond wordt dan hlond S INDS de leuze „ blondjes genieten de voor keur " is doorgedrongen tot de vrouwen aller landen hebben de brunettes zv/arf cn roodharigen in de studio's geen leven meer Perc Westmore chef van het „ make-up depart ment " in de Wai-ner Bros Burbanks studio's weet hierover mee te praten Tegenwoordig aldus Westmore geldt het ben je niet blond wordt dan blond Duizenden vrou wen hebben zich reeds laten blondeeren Maar aldus deze expert tusschen blond en blond is hemelsch-breed verschil Westmore die al heel wat vrouwen-hoofden met zijn Figaro-virtuositeit bewerkte en van zijn slachtoffers niet alleen de namen maar ook do kleur en bijzonderheden van beur haar te boek stelde is de meening toegedaan dat er niet een vrouw van nature ¦— let wel op dit laatste woord waarde lezers(essen — dezelfde kleur haar heeft En als wij Westmore's boeken raadplegen zien wij daarin de namen van duizenden girls bene vens alle bijzonderheden betreffende haar haren de schrijver was wei genoodzaakt speciale tabel len aan te leggen voor kleur blond " Platina blond heeft volgens hem afgedaan hij vond het dan ook niet noodig deze nog in nuan ces onder te verdeelen — „ Maar hoe weet U dat platina blond afge daan heeft " vroegen wij hem „ Verleden jaar " aldus Perc Westmore „ had den 70 van de 150 girls werkzaam bij Busby Ber keley nog platina haar Dit jaar waren er slechts 12 platina-blondjes dit is toch zeker een maat staf Voor mij staat dan ook vast dat deze kleur heeft afgedaan Hier volgt een greep in Westmore's nauwkeu rig bijgehouden register Bette Davis blauw metaalachtig blond Josephine Hutchinson titiaanblónd Joan Blonden okerblond Anita Louise zilverblond Jean Muir goudblond Gloria Dickson hoog blond „ Maar hoe komt U aan de benamingen van aJ deze kleuren vroegen wij „ Wel zoolang er verschil in kleur bestaat kan men er ook een juist adjectief voor vinden " „ Wanneer ik heelemaal geen naam meer weet is er altijd nog een woordenboek om het er op na te slaan " De moderne Figaro had gesproken Bn thans dient een ieder in de eigen omgeving naar blond jes-in-al-kleur schakeeringen te speuren Een scène uit de 20th Century-Fox Film „ Charlie Chan " op de Olympische Spelen " maar wordt ontvoerd om ingeruild te worden tegen het mechanisme dat Chan Sr intusschen weer in zijn bezit heeft gekregen Alles komt ten slotte tot een goed einde Hoe Het ' zou jammer zijn als wij dat verklapten De jongste editie Chan zorgt In deze spannende en opwindende film voor de komische scènes Als tweede hoofdnummer draait de film „ De blanke jager " eveneens een film vol spanning en actie Het is de geschiedenis van een man die onschuldig aan een misdrijf waarvan men hem verdenkt moet vluchten uit zijn land en in Afrika verzeilt om daar een beroemd jager te worden Scala „ De model Echtgenoot " Heinz Rühman de kleine groote man speelt deze week de hoofdrol van de film „ De Model Echtgenoot " Bn daarom is deze film dan ook zoo goed van spel en inhoud geworden Rüh man is een speler van formaat die vooral in de kleine trekjes bewonderenswaardige filmische prestaties levert De film zelve is een dolle klucht een zotte historie van twee jaloersohe echtparen de geschiedenis van een man die tegoed voor zijn vrouw was waarop nu nooit eens iets viel aan te merken Naast de hoofdfilm draait het binnen en buiten landsch journaal Olympia „ Martha " Het hoofdnummer „ Martha " is wel zeer ge slaagd Zij behoort tot de hofhouding van de ko ning van Engeland en geniet ten volle de bescherming van haar gebiedster In jeugdige overmoed bezoakt zij met een vriendin de dienst bodenmarkt etfwordt voor een jaar verhuurd En daar zii handgeld aanneemt is zij verplicht ook een jaar in dienst te blijven Tot allerlei vroolijke ver wikkelingen geeft dit aanleiding te meer nog daar ook de liefde een woordje mee gaat spreken Hoe dat alles afloopt moet men maar eens gaan zien De beroemde tenor Helge Roswaenge vervult een der hoofdrollen en laat u genieten van zijn prach tig geluid Maar ook de overige zang is geslaagd en de muzikale illustratie boeit van begin tot eind Daarbij prachtige natuuropnamen en uitstekend spel Een film die men niet mag missen Vooraf gaat „ De wraak van Pecos " Als kleme jongen ziet hij zijn vader vallen als slachtoffer van een aantal schurken die het gemunt hebben op de eigendomspapieren van de goudmijn Een aan tal jaren later als Pecos een stevige knaap is ge worden verschijnt hij weer ten tooneele en neemt geducht wraak Deze film is zeer spannend en ge heel vrij van de overdrijving die dergelijke geschie denissen nog al eens kenmerken Een bezoek is ditmaal wel bjjzonder aajj te bevelen De 2O0 jong gestorven film-actrice Jean Harlow die — mede door haar platina blond haar — groote bekendheid genoot Vrouwen van 1938 Een der groote Amerikaansche succesfilms met ongelooflijk mooie kleuren T OEN eenigen tijd geleden de bekende film » ster William Powell ons land bezocht hebben verschillende journalisten hem gevraagd wat hij dacht van de toekomst van de kleurenfilm en Powell heeft on-omwonden te kennen gegeven dat op den duur de wereld-filmproductie het zwart-wit vaarwel zou moeten zeggen omdat met kleur re < sultaten zijn te verkrijgen zijn die de illusie der werkelijkheid volkomen benaderen Powell gaf toe dat men op dit gebied nog niet in het eindstadium is maar wees erop dat er in Amerika twee films geproduceerd zijn die niet alleen kwaUtatief maar ook om de kleuren tot de baanbreeksters gerekend moeten worden De eerste daarvan is de onlangs in ons land uitgebrachte rolprent „ Ben ster wordt geboren " met Janet Gaynor en Frederic March ^ de tweede „ Walter Wanger's Vogues of 1938 "^ welke film binnenkort eveneens door Loet C Barn stijn's Filmdistributie in ons land zal worden uiti gebracht onder den titel „ Vrouwen van 1938 " War » ner Baxter Joan Bennett en Helen Vinson spelen de voornaamste rollen in deze zeer vlotte en ge raffineerd knap gemaakte historie van een groot New-Yorksch - modehuis Het is niet gemakkelijk om deze film in te deelen bij een der gestandaardiseerde rubrieken Het ia noch een showfilm noch een comedie noch een drama noch een musical maar een nieuw soort combinatie van dit alles Want „ Vrouwen van 1938 " bevat enkele modeshows zooals men die in on9 land nog nooit aanschouwde en die door de onge « looflijk mooie kleuren een lust voor ieder's oog zijn ^ De vrouwen zullen haar bewondering over al deze japonnen complets bontmantels en sportieve costuumpjes nauwelijks baas kunnen blijven de heeren zullen met welgevallen deze schoonheid engratie lijn en kleur aanschouwen en wellicht bl'jzijn dat het geen echte modeshow is Maar het zou verkeerd zijn om den indruk te wekken dat het in de eerste plaats een modefilm is Inderdaad speelt de mode er een rol in maar be langrijker nog is de interessante geschiedenis van het Modehuis Curson en zijn directeur Warner Baxter een verhaal waarbij een weggeloopeu bruid een naar het tooneel verlangende echtgei noote ' n vreemdsoortige concurrent en een onbarm^i hartigen millionair de voornaamste rollen spelen Het gedoe in en om zoo'n wereld-zaak de zor gen om steeds nieuwe modellen te bekomen de interne organisatie en de bestrijding der concur renten vormen op zich zelf al belangwekkende thema's maar de alleraardigste liefdesstory die er op een virtuoze wijze doorheen geweven is neemt ook een groot deel van de aandacht in beslag en do geroutineerde makers van deze United Artists filhi uit de bekende productie van Walter Wanger heb ben er wel voor gezorgd dat deze liefdesgeschiede nis de allerfijnste staaltjes van de moderne Ame » rikaansch comedie en dialoogkunst bevat „ Vrouwen van 1938 " is een film die èn om haar kleuren ên om haar achtergrond èn om haar aller aardigste intrige is voorbestemd om een der suc cessen van 1938 te worden en terecht zijn de Ame rikaansche filnlvakbladen trotsch op deze bijzon dere prestatie der moderne HoUywoodsche film kunst „ CAPRICCIO " is de titel van de nieuwe Ufa-film met Lilian Har vey die binnenkort onder regie van Karl Ritter vervaardigd zal worden Bitter heeft tot nu toa steeds film van een geheel ander genre gemaakt Meestel opwindende en sensationeele films met een sterke hardvochtige handeUng als „ De Spion " Verlamde Vleugels " e.d „ Daar ik persoonlijk niet van dit genre houd " zei Lilian Harvey onlangs in een interview „ ik kan er niet tegen heb ik nog nooit een film van Karl Ritter gezien hoe voor treffelijk ze in elk opzicht ook filmisch waren " Karl Ritter wil met „ Capriccio " bewijzen ook het andere lichte genre te beheerschen Filmac Reprise-theater „ De Jantjes De eerste film die het Palace Reprise Theater in Utrecht terugbrengt is de beroemde Nederland sche geluidsfilm „ De Jantjes " De keuze is zeker niet slecht te noemen want nog steeds bestaat er voor deze echt Hollandsche film een groote be langstelling Bn dat ligt voor de hand hier is sprake van een werk dat men gerust meermalen kan zien Wij behoeven op deze plaats niet uit te weiden over den inhoud en de spelers van „ De Jantjes " daarvoor is de film te bekend Wij zijn er van overtuigd dat deze veelbelovende eersteling van het nieuwe Reprise Theater zeker succes zal hebben Ter aanvulling worden verschillende jour naals gedraaid èèn en ander tot een voorstellings-i duur yan anderhalf uur 
KINDER * NIEUWSBLAD ONDER REDACTIE VAN MEVROUW r!dE RUyTER-V.D FEER Mrsi V DE BILT matige tot lijke tot Wc Westelijke wolkt tot b opklarend, later i MAANDAG Piet en Truus kregen een harde les Van mannen m doodsgevaar op het nippertje gered O NZE jongens lezen natuurlijk allemaal dol graag een spannend Indianenverhaal waarbij de helden wel een dozijn keeren in doodsgevaar verkeeren en dan telkens weer zich zelf of elkander met de grootste koelbloedigheid uit den nood weten te redden Maar eigenlijk den ken we er nooit aan dat zulke reddingen op ' t nip p-itje in het werkelijke leven ook wel eeus kunnen voorkomen Toch is ' t wel interessant hierover eens na te denken en uit te zoeken hoe een menseh zich onder zulke omstandigheden gewoonlijk ge draagt Sommigen beweren dat de meeste men schen in het oogenblik van ' t gevaar „ niet veel waard zijn " als kleine kinderen staan te beven enz enz Anderen zeggen dat een echte man zooals je er allemaal natuurlijk graag een wilt worden juist op zoo'n oogenblik volkomen kalm d!h toe stand onder ' t oog ziet en tot het uiterste toe i jn krachten inspant om het le"en er zoo mogelijk nog af te brengen Een bewijs voor het laatste zijn een paar ware geschiedenissen die ik je hier wil vertellen De bekende Duitsche jager John George Hagen beck «/ ertelt in zijn herinneringen hoe hij eens i.i een expeditie in Achter-Indië een avontuur beleef de dat hem bijna het leven kostte Hij werd n.l plotseling aangevallen door een wilden olifant die hem niet al te zacht op zijn slagtanden nam en hem met een grooten boog in ' t struikgewas slin gerde Hagenbeck bleef een tijdlang versuft liggen doch toen hij de oogen opsloeg bemerkte hij tot zijn ontzetting dat de beek die onder hem stroom de van minuut tot minuut hooger steeg Nog een half uurtje en hij zou als hij niet maakte dat hij weg kwam door het woeste water eenvoudig wor den weggespoeld Doch dat was gemakkelijker ge zegd dan gedaan de tanden van den olifant had den hem zoo toegetakeld dat hij zich met geen mogelijkheid bewegen kon Hij begon verwoed te schreeuwen maar zag op ' t zelfde moment hoe een koningscobra — de gevaarlijkste giftslang van Azië — op hem toekroop Ze gleed over zijn hand en ging op nauwelilks een handbreed af stands van zijn gezicht rustig zitten Ieder oogen blik verwachtte Hagenbeck den doodelijken beet Maar juist nu werd hij volkomen kalm hij ' oe - greep dat alleen een volkomen onbeweeglijkheid hem kon redderr En dus bleef hij met inspanning van zijn laatste krachten als dood liggen terwijl dozijnen muskieten hem staken en er geerr plekje aan zijn lichaam was dat geen pijn deed Zoo hield hij het wel tien minuten uit ' t leken hem jaren tot de cobra die be paald dacht dat hij dood was wegkroop en zijn kameraden hem vonden Een doldriest idee Een soortgelijk avontuur beleefde een bekend Zwit sersch bei'gbeklimmer Col not geheeten toen hij eens een struikje Edelweisz wilde plukken dat op een bizonder gevaarlijke - berghelling groeide Hij gleed op een randje van twee vingers breedte uit en zou in den afgrond gestort zijn als hij zich niet in zijn val met de vingers in een spleet Hersengymnastfek Deze week weer eens een kruiswoordpuzzlc Als jullie deze puzzle onder de oogen krijgen zijn de feestdagen voorbij en heb je allen tijd om eens fijn te gaan puzzelen De opgave van deze week is lang niet gemakke lijk Des te meer eer voor dengene die » bet er goed afbrengt / 4 3 V r 6 Y < f fO tl / t ¦ n ¦^ IH ^ HB '^' m /* // 18 '^ F H H ^"- 13 ^ 19 z >- ^ i H ^/ a 1 ' f ^^ H30 SO ^ il Jï ii 3 * ^ H "~ 1 ¦¦ 3 £ 37 3f ¦ 3 10 KT '< t ii H «<».1>.<.'>.'W.<.'«.W-'*i '' 3 kk 5 ^ 3 i > ^ Links boven buffet onder kanapé Rechts boven schrijfbureau onder piano maar weten Je moet natuurlijk eerst goed be denken hoe je ' t het beste beplakken kunt Voor de schrijftafel b.v begin je met een groote reep te knippen die over bovenblad en achterkant heen valt knipt dan de opening uit en laat de randjes netjes naar binnen vallen Als je rafelige stof hebt moet je voor ' t plakken de randjes inslaan Tot slot beplak je de zijkanten van de schrijftafel en de voorkantjes van de laden ieder apart Probeer ' t maar eens en veel sutces hoor Voor onze wiskundebollen Het volgende verhaal wordt verteld van een prins en zijn leeraar in de wiskunde De leeraar trachtte aan Zijne Koninklijke Hoog heid het bekende theorema van Pythagoras duide lijk te maken n.l dat hij lederen rechthoekigen driehoek het vierkant op de hypotenusa gelijk is aan de som der vierkanten op de beide rechthoek zijden Op meer dan een wijze had hij zijn leerling reeds de waarheid van deze stelling bewezen De prins die geen hoofd voor wiskunde had bleef hem maar aldoor ongeloovig aanstaren schudde het hoofd en zei telkens „ Ja maar " Ten einde raad riep de leeraar wanhopig uit Maar Ko ninklijke Hoogheid ik geef U mijn eerewoord dat het zóó is en niet anders " „ Mijn waarde heer " antwoordde de prins ter wijl hij hem vol overtuiging de hand reikte „ waarom hebt u d a t niet direct gezegd Natuur lijk als u het op uw eerewoord verzekert dan is er geen twijfel meer mogelijk " Wij zullen jullie nog een aanschouwelijk bewijs geven waarbij we geen potlood papier lineaal of passer noodig hebben maar alleen een stel do minosteenen Wij merken op dat iedere dominosteen den vorm heeft van een rechthoek uit twee vierkan ten bestaande Allereerst maken wfl het vierkant op de schuine zijde de hypotemusa De breedte of halve lengte van den dominosteen zij onze eenheidsmaat De lengte der hypotenusa bepalen we op 5 het vier kant op deze zijde bevat dus 5 X 5 = 25 vier kantjes van de eenheidsmaat Voor dit groota vierkant gebruiken wij 12 dominosteenen bevat tende 24 kleine vierkantjes die wij leggen zooals op de teekening aangegeven is In het midden blijft een vierkantje open Daarna doen we hetzelfde ten opzichte van de vierkanten op de beide rechthoekzijden Het ee.ne construeeren we uit vier dominosteenen d.z acht vierkantjes terwijl ook hier in ' t midden een vak # • • « open blijft voor het andere gebruiken we acht steenen d.z zestien vakjes Nu rangschikken wij de drie vierkanten op de wijze zooals de teekening aangeeft de vierhoekzij den vormen dan den recht hoekigen driehoek B A C waarvan de rechthoek zijden resp 3 en 4 maat-eenheden lang zijn terwijl de hypotenusa 5 maat-eenheden heeft Het linker vierkant heeft negen vakjes het rechter zestien en het groote vierkant beneden bevat er 25 En 9 -|- 16 = 25 Daarmee hebben we het theorema van Pythagoras bewezen woon vreeselijk Ze zweeg bedremmeld en zag niet,hoe Piet langs haar heen schoot om den spoorweg overgang nog te halen Zonder denken spurtte zeachter henl aan Piet kwam net op ' t nippertje nog erdoor toenvielen de boomen dicht Anders pakte hij Truus al tijd snel bij haar schouders en haalden ze ' t sa men Maar nu „ Waar is Truus " vroeg Bram die alweer spijt had van z'n kortheid van straks en aan den over kant op Piet stond te wachten „ Weet ik niet " zei Piet En op ' t zelfde oogen blik dat ze gedachteloos keken naar de trein die voorbijbolderde hoorden ze een scherpe door dringende gil „ Truus O Truus " schreeuwde Bram Piet deed z'n mond open maar er kwam geengeluid Hij werd krijtwit en had een gevoel ofz'n beenen onder hem bezweken In één kortoogenblik vloog alles door zijn hoofd Vanmorgen,op school en daarstraks op den weg hij aldoorboos en brommig aldoor snauwend tegen Truus.O en nu was ze natuurlijk verdrietig gewordenomdat hij dat zei van dien nul en ze was domwegonder de boomen doorgekregen en lag onder dentrein dood verpletterd En ' t was zijn schuld „ O Truus Truus " meende hij te roepen maarhij stond maar naar adem te snakken ' t Duurdeuren voor die trein voorbij was Nóg een wagon^nog één Piet durfde niet kijken ' t Angstzweet brak hemuit Hij sloot de oogen en greep naar Bram'aschouder om steun En toen „ Ha daar heb je Truus " riep Bram Ze ze zagen hun zusje die snikkend kwam aanstrompe len haar fiets aan de hand „ Truus wat is er gebeurd " „ Ik ik kroop er onderdoor en toen kwam opeens de trein en toen toen gaf de baan - waohter me een tik met z'n stok O ik schrok zoo vreeselijk " stotterde Truus „ Sufferd dat je bent " zei Bram „ Je had er wel onder kunnen liggen We hebben wét een angst om je uitgestaan hè Piet " Maar Piet zei nog altijd niets Hij staarde naar Truus of hij een spook zag En toen opeens be greep hij dat ze niet onder de trein lag Een zenuwachtige lach trok over z'n gezicht en hij gilde „ O ben je daar Ben je daar heusch Echt waar O gelukkig gelukkig " „' t Was allemaal mijn schuld " zei Piet „ O nee mijn schuld " stotterde Truus „ Dat is net andersom als vanmorgen " vond Bram droogjes Maar hij wist het fijne van de zaak niet en kon dus niet begrijpen w&t een harde lessen Truus en Piet vandaag hadden moe ten slikken Maar die twee hebben dien vreeselijken dag van ruzie en verzoening nooit vergeten Of ze plotselin:g braaf werden Nee dat niet maar heel vaak als ze op ' t punt waren elkaar in ' t haar te vliegen zagen ze in gedachten dien trein voorbijrazen en dan deden ze ' t tóch maar liever niet R de Ruyter — v d Feer 11 NL ir ALE SAU Hoofi Bela conc op Het rec \ tier ge va SARAGOSSA speciale correspor de regeeringstroc Diarsch van de r aan het front vai Zaterdag den geh op de stellingen < La Muela bezet lukten echter Sedert drie dag fe concentreeren delingen stelling csentnim van den bevel der regeer gericht bad op d middelen den op troepen van Fr van bun basis di Alles schünt erop Teruel een nienwi lilt een bewegi staven zicb zullen De val van lermiddag va toegegeven aan hel fronl deeld dat hei lingen die h andelijke over een moorden heefl heeft pr ' Dit is zoo gaal zijds te wijten as gingsvuur van dei feit dat de comn laatste moment d vesrloren heeft R baar niet voldoen trouwde taak Ee naar het schijnt v den commandant ren is het gelukt breken en zich troepen te voegen Heel wat scherj zich gisteravond over het gedrag „ Het kan niet „ dat de rooden hebben dank zij commandant der kwaara en laf is De generaal ze zich heeft overge superieuren te pi thans de klokken kind met nieuwe gen over het geb gen dat 2000 ma dere dat het er 2 niet wordt gezegi weigerd onze gele Radio Barcelon dat het verzet zeg dat het v Teruel dan is geen wijziging " Voortdurend De United Pri t e r s die zoo teruggekeerd, blik onder een uit de nationalist van Teruel De 

Kranten

Ga naar