Utrechts Nieuwsblad donderdag 12 augustus 1937

UTRECHTS GROOTSTE DAGBLAD 30.000 OPLAGE Directeur J v STRATEM Hoofdredacteur Mr Dr G J GOEDHART DE BILT VERWACHT Meest zwakke wind uit Oos telijke riclitingen half tot ïwaar bewolkt of betrokken toenmende kans op onweer warm weer mm\M Telef Administratie 10026 en 17353 Posl giro no 154949 NIEUWSBLAD Telefoon Bureaux der Redactie 14507 en 17352 DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1937 UITG v.h JOH DE LIEFDE N.V BUR DRIFT 23 UTRECHT TELEGRAM-ADRES „ NIEUWSBLAD " ZWARE STRIJD bij Naïikau ontbrand VOLKENBOND VOOR een alternatief door Dr * M » van Blankenstein Terugkeer tot het recht van den sterkste Stad in brand geschoten — Japansch offensief met verovering van Nanlet dat ook doen Een schrappen van Abessinië uit de rij der staten moet de erkenning van de Italiaansche rechten op het land van zelf ten gevolge hebben Iemand moet daar toch de rechtmatige baas zijn Door die daad zou men de verovering naar den negatieven kant als oorzaak van het verdwijnen van een souvereiniteit erkennen De rest moet dan vanzelf komen Als Italië heele of — schijnbaar — halve erken ning van zijn verovering verkregen heeft is met den Volkenbond iets nieuws en heel ernstigs ge beurd Wat hij eens beloofde voor de veiligheid der zwakkeren te zullen zijn is dan volmaakt verdwe nen Daarmede houdt zijn reden van bestaan niet op Hij blijft groote waarde behouden als politieke en diplomatieke jaarbeurs als ontmoetingsplaats der staatslieden als altijd gereedstaand en voor treffelijk geoutilleerd orgaan voor mternationale samenwerking op tallooze gebieden als eerste hulp bij ongelukken ingeval van oeconomische hygiëni sche of natuurlijke rampen waar ook ter wereld als permanent gereed liggend werktuig wanneer de groote mogendheden zich werkelijk in staat of gedrongen voelen een zwakke te beschermen ot een strijd tusschen zwakkeren onderling te onder drukken Het centrum van Geneve de Raad en de Assemblee blijven steeds machtig in het vormen van een wereldopinie gelijk wij zelfs gezien heb ben in de kwesties waarin zij verder hebben ge faald Reeds alleen als mobilisatiemiddel van ac tieve gevoelens van billijkheid in het in zijn kern pacifistische Engelsche volk is de Volkenbond en is de Volkenbondskeuze nog altijd van zeer groote be teekenis Dit alles neemt niet weg dat na de er kenning van de positie van Italië in Abessinië de Volkenbond een heviger stoot gekregen zou heb ben als organisator van de collectieve veiligheid dan ooit te voren De eerste groote stoot kreeg hij in de Mandsjoe rijsche aangelegenheid Zooals in de Abesstjnsche kwestie Laval aan te wijzen was als hoofdschul dige zoo was het toen Sir John Simon de Eritsche minister van buitenlandsohe zaken De omstandigheden waren toen gunstig voor het slagen van een actie Tokio wilde eerst niets liever dan tegenover zijn militairen onder sterken druk te worden geplaatst Want zijn staatslieden beseften op welk gevaarlijk hellend vlak het land bezig was gebracht te worden Amerika beraadslaagde mede te Geneve en zou aan een cordate actie allicht zijn machtigen steun nebben verleend S11 m s o n de toenmalige secretaris van staat ontbrak het niet aan ijver Op de eigenwijze kortzichtigheid van Sir ' John Simon is alles gestrand Washington en Tokio voelden zich elk op zijn manier teleurge steld Tokio kon niet anders meer dan zich achter zijn militairen plaatsen en Geneve verlaten Washington ging „ disgusted " naar huis van mee ning dat de Engelschen den moed tot ' initiatief hadden moeten toonen die den Amerikanen zelf ontbrak Japan deed wat het wilde in Mandsjoerije breidde zijn macht uit tot in het onmetelijke Maar het kon zijn listige schepping het „ zelfstandige " Mandsjoekwo niet erkend krijgen Tot beden ten Üage niet En daaronder gaat Japan voortdurend gsbukt Het kan het probleem alleen niet aan Zijn schepping die aardig leven heeft gekregen heeft zeer te lijden onder de kwaal van alle landen die nog niet internationaal gelegaliseerde positie en grenzen bezitten „ Een land zonder vastgestelde grenzen is als een mensch zonder huid waar hij anderen aanraakt en hoe hij zich roert doet het pijn " Zoó zei mij eens een Poolsch staatsman in de dagen toen Polen vóór de verdeeling van Opper Silezië nog in „ huidlo'ozen " toestand verkeerde Oeconomisch stellen de resultaten het Japansche volk diep teleur Mandsjoerije kost goed en bloed en levert niet wat het kon leveren Jap^n alleen kan de ontginning niet aan Daarvoor.ontbreken de middelen Angelsaksisch kapitaal zou ondanks Japansch oeconomisch chauvinisme meer dan wel kom zijn Maar de niet-erkenning belet dit in noe menswaardige mate te verkrijgen Tegen Japan zijn nooit sancties toegepast De zwaarsjte sanctie echter voor het zoo kapitaal arme land was de weigering der erkenning ach teraf Die duurt nu reeds vele jaren en dreigt te blijven voortduren sedert vele staten ook Enge land de „ leer van Stimson " heeft aanvaard dat met geweld veroverd gebied nooit als bezit kan erkend worden Het Abèssflnsch probleem v^n Italië lijkt op het Mandsjóerijsch probleem van Japan De verovering kost goed en bloed en brengt het Italiaansche volk niet de beloofde opluchting Candidaat-kolonisten zien zich teleurgesteld in hun verwachtingen Uit geput als Italië is en verder nog verarmend door zijn maritiemen wedijver met Engeland zoowel als door zijn Spaansch avontuur kan het de ontgin ning van het land niet aan De behoefte aan erken ning en aan de daardoor eerst mogelijk wordenden steun met kapitaal wordt dringend gevoeld Men ziet de niet-erkenning is een nijpende sanc tie op zich zelf voor arme veroveraars Dit is efn rest van beveiliging en geen onbelangrijke rest die het stelsel van Geneve overlaat Want dit stel sel alleen is in staat de niet-erkenning te organi seeren en het uiteenvallen ervan te voorkomen Men zou het zoo kunnen formuleeren De rechts g e meenschap heeft het tegen Japan en Italië af gelegd Maar het rechts besef bleef gehandhaafd door de toepassing van de leer van Stimson Blgkt nu te Geneve dat de groote mogendheden in den Volkenbond meenen deze leerstelling ten opzichte van Abessinië niet meer te kunnen hand haven dan heeft ook het rêchtsbesef moeten ca pituleeren Men zou dan kunnen vragen of het niet onbillijk geworden was tegenover Japan de niet erkenning van zijn heerschappij over Mandsjoerije vol te houden Immers China zelf en Rusland de beide in hun recht getroffenen hebben reeds her haaldelijk blijk gegeven daarin de facto te be rusten Het Abessljnsche geval is in ieder opzicht erger Men zou na de erkenning dit kunnen constateeren Sterke en vastberaden mogendheden konden totnog Sjanghai wacht in vreezen en beven WelÜclit wordt deze slad hoofdtooneel van den strijd - Nanking-regeering zou verbreking van alle econo mische betrekkingen mei Japan overv/egen SJANGHAI 12 Aug Hav?is — De spanning te Sjanghai neemt van uur tot uur toe als gevolg van de ontscheping van Japansche ver sterkingen welke aangevoerd zijn met de gisteren aangekomen oor logsschepen Vandaag worden nog meer schepen verwacht De te Sjanghai beschikbare Japansche ef fectieven zouden van 3.000 op 9.000 man gebracht worden Op bet oogenblik wordt de 88ste Chineesche divisie uit Soetsjoe naar Sjanghai gedirigeerd Men verwacht dat de Japanneezen dezen maatregel niet zullen dulden daar hij in strijd is met bet accoord van 1932 Acht honderd man zijn reeds op het Noor delijke station aangekomen Zij heb ben dit station bezet en gebarrica Maarschalk Tsjang Kai Sjek de ziel van het Nieuwe China de man op wien in deze voor het reusachtige Chineesche Rijk zoo kritieke uren de oogen van alle nationaal voelende Chineezen zijn gericht toe met geweld alles doorzetten als zij de anderen maar voor het dilemma oorlog of vrede plaatsten Dan hielden die anderen voorzichtiglijk zich koest Maar de legalisatie van hun verovering konden zij niet afdwingen en die bleef als een zware last op veroveraars en het veroverde drukken Hierin schuilde altijd nog een zekere beveihging voor den zwakkere een afschrikking voor den aspirant roover Na de erkenning van Abessinië als Ita liaansch bezit echter zou het ook hiermede voor bij zijn Dan ware bewezen dat eén mogendheid als hij — wat Japan totnogtoe had verzuimd — maar doorging met het scheppen van verwarring en ge vaar in de wereld ook de legalisatie kan worden afgeperst De wereld zou dan weer teruggevallen zijn op den naakten bodem van het recht van den sterkste Kan dit nog vermeden worden Wij zou den geen oordeel daarover uitspreken Slechts de feiten wilden wij constateeren Politiek zou het be teekenen dat Amerika gekwetst door de verza king van zijn Stimson leer zich nog weer verder van Europa en den Volkenbond zou afwenden ja dat daardoor zelfs banden tusschen Geneve en Zuid-Amerika werden afgesneden De „ collectieve veiligheid " in de wereld zou nog weer vee zwak ker staan dan te voreh voorzoover men van staan " nog spreken mocht • • • Als Londen overgaat tot de erkenning die Rome verlangt zal men moeten begrijpen dat het zeer ernstige redenen daarvoor heeft Want totnogtoe heeft het bovenal zorg besteed aan de goede be trekkingen tot Amerika Het zou dan de verwach ting moeten koesteren tegen dezen prijs de spil Rome-Berlijn uiteen te trekken en dien prijs ervoor over hebben Wel zal niemand meer twijfelen aan het kunstmatige van deze spil maar dit kunstma tige zou slechts kunnen worden aangetoond als de spil aan de proef van werkelijk oorlogsgevaar werd onderworpen Engeland zou dan de gevolgen van de vervulling van Italië's eisch verkozen heb ben boven deze proef Men ziet Londen zou zich in een uiterste nood zakelijkheid van toegeven moeten gevoelen Doet het dat Dat zal te Geneve ter Assemblee eerst duidelijk blijken Vast staat het nog lang niet deerd Het geheele spoorwegverkeer is geschorst Volgens welingelichte Chineesche kringen zou de Nanking-regeering overwegen alle economische betrek kingen met Japan te verbreken Morgen zou een verklaring in dien zin worden gepubliceerd De eerste burgemeester van Sjanghai heeft den Japanneezen medegedeeld dat hij hun eisch tot te rugtrekken der Chineesche gendarmerie niet kan Inwilligen Intusschen rukken de strijdkrachten van beide kanten verder op De Japanneezen leggen vliegvelden aan de Chineezen versperren de uit gangen van de stad Sjanghai gelijkt een j^aiische oorlogshaven ' De haven van Sjanghai gelijkt op het oogenblik een Japansche vlootbasis In de haven liggen vier Japansche kruisers en acht torpedojagers terwgl buitengaats nog twaalf Japansche oorlogsbodems voor anker Jggen De oorlogsschepen welke kort geleden zijn aangekomen hebben een geweldige hoeveelheid munitie en levensmiddelen gelost Het schijnt dat de Japansche troepen geweld zullen ge bruiken wanneer de Chineezen blijven weigeren hun troepen uit Sjanghai terug te trekken en de versterkingen te slechten De Japansche strijdmacht te Sjanghai bestaat uit ongeveer 4000 mariniers Vijfhonderd soldaten en mariniers • zijn aan wal gegaan Val der stad heden verwacht Station reeds door Japanners hezet TOKIO 12 Aug D,N.B — Het agent schap Doniei meldt dat de sinds lang verwachte gevechten tusschen de Japan sche troepen en strijdkrachten van liet centrale Chineesche leger in het Zuiden van den Nankau-pas in het gebied van Nankau een stad 75 K.M ten Noorden van Peiping gelegen begonnen zijn De Japansche artillerie heeft de st^d gebombar deerd en in brand geschoten De Nankaupas ligt in zeer moeilijk bergterrein Hij vormt militair-strategisch het belangrijkste steunpunt voor de verdediging van Peiping en het geschikte uitgangspunt " van operaties tegen Kalgan De Chineesche troepen die hier momenteel in gevecht zijn met de Japanneezen maken deel uit van de 89ste divisie van Wang Tsjoeng Lien Zg beschikken over een artilleriemacht van aanzien lijke sterkte waaronder ook loopgraafgeschut De Chineezen verwachtten dezen aanval reeds eenigen tijd en hadden zich ter plaatse verschanst door het aanbrengen van loopgraven en beveiligingen tegen tankaanvallen Reuter meldt uit Tokio d?.t de Japansche troe pen hedenmorgen het spoorwegstation van Nankau hebben bezet en dat het Japansche garnizoen te Tientsin heeft medegedeeld dat Nankau vandaag tegen den ' middag zal worden ingenomen De minister van Oorlog heeft Prins Konoye laten weten dat nabij deze stad de vijandelijkheden met het centrale leger geopend zijn De minister-presi - Een nieuw incident Volgens Havas gaat het gerucht dat zich te Paoantoei opnieuw een incident heeft voorgedaan toen de Japansche troepen halverwege Sjanghai en Woosoeng werden ontscheept ¦ Een Japansch vliegtuigmoederschip is op onge veer 50 K.M van Woesoeng voor anker gegaan en men verwacht dat bij een eventueelen Japanschen aajival vooral gebruik zal worden gemaakt van de luchtmacht Volgens mededeelingen van Japansche zijde be vinden zich in Sjanghai lO.OOO man Chineesche mi litairen en liggen 100.000 man Chineesche troepen binnen 80 K.M van de stad De aankomst van de Japansche oorlogsschepen te Sjanghai veroorzaakt hier een gevoel van groote onbehaaglijkheid Men vreest dat de onder handelingen tot regeling van het incident op het vliegveld Hoen Jau zullen worden afgebroken Yoei de burgemeester van Sjanghai die met de Japanneezen onderhandelt verklaart dat alles af hangt van de Komende onderhandelingen De Japansche autoriteiten eischen de bestraffing der Chineesche wacht welke volgens hen op den Japanschen officier ^ en den Japanschen marinier hebben geschoten de aanbieding van verontschul diging en waarborg dat zich geen herhaling zal voordoen schadeloosstelling aan de families der slachtoffers en tenslotte de terugtrekking uit het gebied van Sjanghai van de politietroepen Hoewel officieel commentaar ontbreekt wordt vernomen dat de burgemeester de drie eerste eischen misschien zal aanvaarden doch de vierde zeer zeker van de hand zal wijzen daar dit de terug trekking van alle Chineesche troepen uit het gebied van Sjanghai zou beteekenen Het Chineesche mi nisterie van Buitenlandsohe ' Zaken en de Chinee sche militairen wachten dus vol ongeduld op den uitslag der onderhandelingen De Chineesche auto riteiten hebben de Chineesche pers verzocht zich van commentaat ' te willen onthouden uit vrees dat dit den voortgang der onderhandelingen op nadee lige wijze zou kunnen beïnvloeden In aansluiting op deze alarmeerende berich ten meldt Havas dat in de Chineesche wijk van Sjanghai de staat van beleg is afgekon digd Z.e verder Laatste Nieuws dent en zijn minister hebben hierèver een uur lang in hét grootste geheim geconfereerd Volgens nadere berichten uit Tokio bestonden de Chineesche strijdkrachten uit drie regimenten van de 89e divisie die zich in versterkte stellingen "- nesteld hadden Hun bewapening was goed Zij v.'aren zelfs uitgerust met artillerie en ander zwaar geschut De totale sterkte der Chineesche troepen in het gebied Kalgan en Tsjahar wo»dt aangege ven met vier divisies Een overzichtelijk relaas van de gevechten om den pas van Nankau is nog niet binnengekomen Ben sterke Japansche troepenmacht ' voorzien van tanks is uit Peiping vertrokken in de richting van Hankau Dagelijks verlaten honderden rijke Chineezen en zelfs eenige vreemdelingen de stad om zich naar Nanking te begeven Daarentegen trachten vele vluchtelingen van het platteland Pei ping binnen te komen zoodat zich voor de poorten een enorme menigte verzamelt Men koestert be zorgdheid voor de voedselvoorziening Officieuze Japansche kringen gelooven dat een Japansch offensief op handen zal ziJn wanneer de troepen der Centrale Regeering welker strijd krachten in Noord-China bet cijfer 300.000 berei ken voortgaan zich uit Zuid-Hopei naar het Noor den tê begeven Volgens welingelichte personea blijven Japansche versterkingen toestroomen in Noord-China waar hun strijdkrachten reeds geste gen zijn tot 60.000 man Volgens berichten uit Japansche bron zouden 200 Russische officieren in Tsjahar zijn aangekomen om het roode Chineesche leger te leiden tegen de Japanneezen Generaal Soeng Tsje Joean is uit Pautingfoe vertrokken in de richting van Hotsjien op 50 K.M ten Zuiden van Tientsin De Japansche troepen hebben gisteravond een aanval der Chineezen nabij Toehlioesjen gelegen op ongeveer 40 K.M ten Zuid-Westen van Tientsin aan den spoorweg van Poekau naar Tientsin afge slagen De Chineesche troepen trokken zich naar het Zuiden terug met achterlating van 80 dooden De zuiveringsactie van het Japansche garnizoen in Noord China t.w in het gebied van Peiping en Tientsin in vollen gang is Alle hoofdverkeerswe gen zijn gezuiverd van de overblijfselen van het 29e leger ITALIË RUILT LEVENSMIDDELEN VOOR DUITSCHE KOLEN BERN 12 Aug Stefani — De St Gothard spoorlijn heeft een tot dusverre nog niet geëve naard verkeer te verwerken bijna uitsluitend ten gevolge van de zendingen levensmiddelen uit Italië naar Duitschland en de Noordelijke landen in ruil waarvoor het hoofdzakelijk steenkool ontvangt Alleen op 26 Juli zijn 232 wagens levensmiddelen uit Italië langs deze lijn verzonden lees in deze editie Dr M van Blankenstein „ Abessinië als criterium " Pag 1 Zware strijd bij Nankau-pas ont brand Pag 1 Opvallend veel Duitsche „ journa listen " in Londen Pag 2 De vleeschvergiftiging in Noord Holland Pag 5 Legerdag te Doetinchem Pag 5 Indische luchtpostbrief Pag 6 Twaalf-jarige jonflen redt het levenvan twee kinderen Pag 9 Koolhoven - jager te Soesterbergneergestort Beide inzittenden oiA gekomen Pag 9 Utrecht heeft een goede accomoda tie voor plezierschippers noodig Pag 10 G H A a I d e r s Nederlanders watdeedt gij tot steun van Ds N i e«möller Pag 10 Ladislas Farago „ Ruslandten prooi aan sabotage " Pag 13 B.B.T.B.B.A verleent voor de 5000stemaal bemiddeling aan vreemde lingen Pag 13 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD N0-S8 ' DonJerdag 12 Augustus 1937 * EERSTE BLAD UTRECHTS Opvallend veel Duitsche journalisten in Londen f ^ ^ Goedgelukte sprong van twee parachu iisten van den springtoren in het Amuse mentspark op de Parijsche Wereldten toonstelling HetChineesch ' Japansche conflict Vervolg van pag 1 De consul van Noorwegen heeft in zvjn hoedanig heid van deken van het consulaire korps den Chi neeschen burgemeester van Sjanghai een nota over handigd waarin wordt verlangd dat de veiligheid der buitenlandsche concessies in geval van vöem delvjkheden ift de stad gegarandeerd zal worden De burgemeester verzekerde dat de Chineesche troepen de neutraliteit der concessies zou eerbie digen mits de Japanners niet opnieuw de interna tionale concessie zouden gebruiken als operatie basis zooals dat in 1932 is geschied De burge meester ried verder aan een soortgeiyken stap bij de Japansche autoriteiten te ondernemen Het aantal personen dat uit Noordoost Sjanghai de wijk heeft genomen naar de havens aan de Zuid Chineesche kust wordt geschat op 150.000 Uit Nanking wordt gemeld dat de Chineesche regeering besloten heeft de Chineesche consuls te Yokohama Kobe en Nagasaki te verzoeken de Chi neesche bewoners van Japan in deze havensteden te concentreeren en vandaar naar China In te schepen De toestand in Tientsin De Japansche consulaire ambtenaren hebben een niet-onderteekend memorahdum verzonden waaric zij het corps consulaire in kennis stellen van hun voornemen controle uit te oefenen over de kanto ren der P.T.T in de Britsche concessie en over het Chineesche telegraafkantoor in de Fransche con cessie Volgens een telegram dat de Britsche Journa listen te Peiping gemeenschappelijk hebben ver zonden is de stad geheel geïsoleerd De telegraaf en telefoonverbindingen zijn verbroken en tengevol ge van de wanorde op het postkantoor te Tientsin komen brieven zeer ongeregeld op hun plaats van bestemming Slechts een trein rvjdt per dag van Peking naar Tientsin vol Chineezen die de stad verlaten Het schijnt dat de Japansche troepen b ^ hun aanval onmiddeliyk feilen tegenstand ontmoetten Zi gingen over tot een bombardement met grana ten van groote ontploffingskracht en brandgrana ten waardoor te Nankau brand ontstond De Ja panneezen melden dat zij gevorderd zvJn en stel lingen hebben bezet in de onmiddeliyke naböheid der stad De bemanning van een Japansch vlieg tuig deelde mede dat de Chineezen den spoorweg Peiping — Soefloean op drie plaatsen bij Nankau in de lucht hebben doen vliegen Aan deze strijd wordt niet door troepen van het 29ste leger deelgenomen Het incident te Sjanghai TOKIO 12 Aug Havas — Het ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft een memorandum ge publiceerd betreffende den moord op de twee Ja pansche zeelieden te Sjanghai waarin nog eens beweerd wordt dat de slachtoffers getroffen ztjn door mitrailleurkogels toen zij vreedzaam patrouil leerden in de omgeving van de door de Japanners bezette stellingen waarna zy door de Chineesche troepen op wreede wijze zijn afgemaakt Met stel ligheid wordt ontkend dat de Japansche zeelieden het eerst geschoten hebben Buiten haar kringen door Herman Antonsen 10 IV De jas waarin Ten-y Hem ontving zat vol verf Sooala ze hem verteld had en ze had nieuwe verf op het scherm gesmeerd om haar tooneelspel waarschyniyk te maken Bloemen die ze op een straathoek gekocht had gaven een vrooiyk aan zien aan het vertrek en het meubilair was niet al te smakeloos „ Zoo woon je dus hier " vroeg hfl Die onbenulhge bemerking kwam voort uit op winding niet uit sufheid dat bemerkte ze heel goed „ En hier werk ik ook " vulde ze aan Hy knikte „ Ik sou zoc zegger d'.t het er nogal goed uitziet " zei hy op het scherm wflzend „ Vind je het mooi " vroeg ze Ik vind het om te lachen " „ Eerder om van te schrikken " zei hö Over de drie paneelen strekte zich een groote inktvisch met zyn grijparmen uit en al was de teekenlng niet al te zuiver de kleuren trokken fel de aandacht „ Het is niet voor een kinderkamer " lachte ze _ De menschen houden nu eenmaai van bizarre Echte en ** valsche Velen zijn niets meer dan ' Nazi-propa gandisten — De uitgewezen Duit sche correspondenten \ yerd,€n vermoedelijk echter al ie brutaal Vïin onzen correspondent LONDEN 12 Aug — Van de vier Duitsche dag bladcorrespondenten wien de Britsche regeering heeft verzocht Engeland te verlaten kennen wü alleen Werner Crome persoonlek Hü is hier drie jaar werkzaam geweest en is lid van de Foreign Press Association De andere drie z(jn nog maar pas hier — of liever gezegd waren want zij zijn reeds naar Duitschland teruggekeerd Er zgn ongewoon veel Duitsche journalisten In Londen meer dan tachtig Het grootste deel er van bestaat alleen in naam uit journalisten In vak kringen onderscheidt men gemakkelijk de echte van de valsche Crome is altyd voor een bonafide correspondent aangezien Dat biykt ook uit zyn lidmaatschap van de F.P.A dat alleen open is voor hen die als buitenlanders in Engeland althans hun hoofdbe staan vinden in de journalistiek Het is U reeds ter oore gekomen dat de ipaatregelen der Engelsche re geering niets uitstaande hebben met het journalis tieke werk der betrokkenen Officieel Engeland is by traditie breed van opvatting op dit punt In de wyze waarop correspondenten in hun telegram men en brieven Engelsche gebeurtenissen politiek en Britsch leven behandelen heeft ' de re'gêetlng nooit aanleiding kunnen vinden tot vertoog of op treden van welken aard ook Daarom voelt men het hier als onjuist by wyze van tegenzet den Ber Ujnschen correspondent van de „ Timis " het ver biyf in Duitschland te ontzeggen Ebbutt moet uit Beriyn weg omdat hy in zqn berichtgeving naar officieel Duitsch oordeel veelal „ beuzelachtig " is geweest Bedoeld wordt dat hy zyn werk niet naar den zin van de DuUSche regeering heeft gedaan Men wil in Beriyn een meer meegaanden Times correspondent De Duitsche journalisten in Londen nu moe ten niet weg omdat zü journalistiek niet mee gaande genoeg zyn geweest maar omdat zt zich bulten de journalistl ak hebben bezlggehonden met dingen die schadeiyk ztjn voor de Duitsch-Engelsche betrekkingen De laatste aanduiding is de officieele Men had hier graag gezien dat Whitehall wat minder vaag was geweest dat er een ophelderende ver klaring was gegeven Dat komt misschien nog Inmiddels is zulk een verklaring voor de in gewijden nauweiyks noodlg Zy weten wel het een en ander van de werkzaamheid hier van eenlge Duitsche „ journalisten " Velen zyn wei nig meer dan Nazl-propagandlsten Maar zelfs die activiteit is de Britsche regeering geneigd door de vingers te zien hoe driegt ze ook vaak is zy verspreiden zoogenaamde inlichtingen in den vorm van blaadjes en bulletins en men ont moet hen vaak in clubs en op avondfeesten waar zy op subtiele wyze andere gasten be proeven te dioordringen van de zegeningen van het Natlonaal Sodalisme Er moet worden by gezegd dat zy aanmoediging ontvangen van Britten in sociaal en economisch belangryke Ijs - en steenmassa omlaag gestort Twintig huizen in Noorsch dal weggespoeld OSLO 12 Aug A.N.B — Gisteren is het Si modalen een klein diep dal aan de Hardanger Joe kul in de nabyheid van de Eidf jord door een vloed golf geteisterd Van een grooten gletscher is een ys en steenmkssa van ongeveer een millioen ton in een smal bergmeer gestort met het gevolg dat een vloedgolf ontstond Twintig huizen werden weg gespoeld en het welvarende dal werd in een woes teny herschapen Menschenlevens zyn niet te betreuren doch de ongeveer 130 bewoners van het dal zullen een an dere woonplaats moeten zoeken ' De materleele schade wordt op 300,000 kronen geschat dingen Tenminste dat hoop ik Heelemaal zeker ben ik er nog niet van " „ Laat me nog eens wat anders van je zien " Tegen den muur stonden nog drie half age werkte stukken Ze liet ze hem zien en hg be keek ze aandachtig „ Heusch ik denk dat je echt talent hebt " zei hy Ze kreeg een kleur van genoegen „ Meen je dat " „ Dat weet je zelf ook wel Ik denk dat het beste bewys ligt in het al of niet yerkoopen En je verkoopt ze immers nietwaar " Nu bloosde ze echt van verlegenheid Ze dacht aan dat scherm van Lucille het eenige dat ze verkocht had „ Tegenwoordig verkoopeh de meeste artisten zoo goed als niets " ontweek ze „ Maar je hebt toch al verkocht Als de tyden beter worden zul je wel meer van de hand kun nen doen Wat ' n aardig atelier heb je hier " „ Ja ik ben er dol op " Hy liep naar het venster en keek naar buiten Dan kwam hy naar haar toe „ Vraag me nu eens hoe ik die zaak van Wood wring aam het behandelen ben " zei hq vrooiyk „ Ik wil er graag alles van weten " antwoordde Ze glimlachend „ Terry Converse je staat tegenover een kapitalist " „ Hm " trachtte ze gewichtig te doen „ Hoorde je dan geen gouden ketting op je vest te dragen en moes je dan geen rood gezicht hebben en een dikken buik zooals dat by een echten kapitalist past " Ze schetste vluchtig een portret van oom Peter „ Echt ' n klein meisje uit een plattelands stadje " zuchtte hy „ Dat type is uit de mode De moderne kapitalist is jong knap heeft gryze oogen en bruin haar draagt een fonkelnieuw flanellen pak de ultverkoopen In Augustus zyn ^ rrukkeiyk Terry Werkeiyk hy ^ lykt w?l wat op mö " kringen die In vry grooten getale ontvankeiyk zyn gebleken voor de Nazi-leer Er is reden te veronderstellen dat de Duitsche corresponden ten die aanzegging kregen het land te verla ten in dit bedryf over de schreef zyn gegaan door Britten van wie bekend is dat zy het Nazi-I>estuur in Duitschland vyandig gezind zyn het leven lastig te maken en door Duit Bchers die aan het Nazi-bestuur ontvlucht in Engeland zyn gaan wonen en werken te Inti mideeren Men is hier van oordeel dat de Duitsche regee ring een vergissing heeft begaan door den Times correspondent in Beriyn op één lyn te stellen met de „ correspondenten " die Londen moeten ver laten Indien er in Duitschland geiykaoortige Engel schen waren geweest en de Duitsche regeering had deze personen op haar beurt verbannen dan zou men dat hier hebben Ijeschouwd als een gepasten vergeldingsmaatregel Wat Beriyn thans heeft ge daan komt neer op een ultimatum aan de „ Times " Men kan haast niet gelooven aan een eenvoudig gebrek aan inzicht in de Engelsche geestesgesteld heid in het algemeen en die van de „ Times " in het byzonder dat zulk een represaille zou moeten ver klaren Het is volstrekt uitgesloten dat het groote Engelsche blad voor Ebbutt een man zal sturen die zyn eigen oordeel ondergeschikt zal maken aan dat van de Duitsche regeering Men moet denken aan de mogeiykheid dat men in Beriyn dezen vorm van represaille heeft geko zen oijndat hier een goede gelegenheid was ver lost te.worden van een correspondent van een zeer gezaghiebbend blad die in zyn waarheidsliefde wat te nauwkeurig Vwas Met zyn berichtgeving over Duitsche toestanden én dat men deze verlossing zwaarder liet wegen dan het mogeiyk effect Zelfs dan zou men zeggen heeft men slecht ge wogen tenzy de Wilhelmstrasse volstrekt onver schillig is voor Engelsche vriendschap Het gezag van de „ Times " is zoo groot dat de status van zyn correspondenten byna een diplomatiek karakter draagt Buitenlandsche correspondenten zoeken met al hun onafhankeiykheid vanzelf een zekere samenwerking met hun diplomatieke vertegen woordigers in hetzelfde land Deze wordt trouwens door de gezantschappen zelf aangemoedigd In het geval van de „ Times " wordt een correspondent ten naastenby beschouwd als een Ud va^i den diploma fjnTrgn staf Het geval Ebbutth wordt dan zooiets als een di plomatieke incident Zulk een incident is natuuriyk niet goed voor de Duitsch-Britsche verstandhouding Daarenboven heeft de „ Times " sinds lang gestadig hoe zeer zonder zich veel illusies te maken voor Britsch-Duitsche toenadering gewerkt En in zyn lezerskring in het byzonder vindt men de aanzien lykè en verantwoordeUjke personen die voor En gelsch-Duitsche vriendschap yveren Door deze re presaille die men hier niet als een gewettige re presaille kan erkennen heeft Duitschland de taak van het blad en zyn lezers veel moeiiyker gemaakt Felle Argentijnsche reactie op de verhuurplannén van de V.S » BUENOS AIRES 12 Aug — De hier verscho nende vooraanstaande Argentynsche bladen leveren scherp commentaar op het aan de regeering der Vereenigde Staten toegeschreven plan om - zes tor pedojagers aan Brazilië te verpachten Dit voor stel zoo luidt het algemeen commentaar dezer bla den beteekent een slag voor den vrede en dreigt het evenwicht te verstoren van de marinesterkte onder de republieken in Latgnsch Amerika De laatste edities van de avondbladen van gis teren hadden een bericht gepubliceerd volgens hetwelk besloten zou zyn onmiddeliyk acht nieuwe torpedojagers te laten bouwen Het Ministerie van Marine heeft dit bericht evenwel thans tegenge sproken Volgens een niet-officieel doch uit goede bron afkomstig bericht zal de regeering morgenavond een nota tot de regeering der Vereenigde Staten richten waarin de aandacht gevestigd wordt op de ongewenschte gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het verhuren van oorlogsschepen aan vreemde mogendheden Litwinof in Weenen WEENEN 12 Aug — Het D.N.B verneemt dat volgens betrouwbare berichten de Russische volks commissaris van Buitenlandsche Zaken Litwinof in Weenen zou zyn aangekomen Hy h,eeft zyn in trek genomen in de Russische legatie De persaf deeling der legatie deelde op een desbetreffende vraag mede dat het bericht noch tegengesproken noch bevestigd kan worden „ Dat wist ik niet " zei ze en haar stem klonk eerbiedig maar haar oogen fonkelden van pret „ Kyk eens toen u me voor het eerst leerde ken nen miss Converse " zei lüjp lechtig ' en hoog dravend > „ toen was ik een onbeteekende klerk die vyf en dertig dollar per week verdiende Maar vandaag ziet u voor u een jongmensch die negentig doUar per week toucheert en die als hy het proces Woordwrlng wint compagnon zal worden op een inkomen van twaalfduizend per jaar " „ OngeloofUjk " zei ze Ze veinsde haar opge togenheid schitterend Niemand zou gezegd heb ben da,t zy per week meer inkomen had dan hy nu per jaar „ Ik wist wel dat je verwonderd zou staan " zei hy ' „ Zie je Terry " zei hy zich in een gemak keiyken stoel zettend „ Ik was zoo ongeveer tot de overtuiging gekomen dat alles in het leven louter geluk was Ik bedoel doordat ik verliefd ben op Theresse Tarpeton ben ik over heel wat dingen aan het nadenken geslagen " „ Liefde zegt men veroorzaakt verhoogde ver standsinspanning " zei ze „ Houd me nu niet voor den gek Terry " zei hy smeekend „ Ik dacht och je begrypt me wei " „ Toch niet Je had het daareven over geluk " Niemand zou gezegd hebben dat ze de groot ste moeite had Haar verontwaardiging te betoo men Hy was immers weer bezig in haar tegen woordigheid over zyn hopelooze liefde in verband met zyn carrière een langdradig betoog te hou den „ Ik vond dat de mannen die haar leerden ken nen ' juist daardoor al gelukkig waren Omdat ze ryke puders hadden kwamen ze met haar in re latie Ik begon tè gelooven dat werken er niet veel aan toe deed Geld was het eenige dat mee telde De C3onaways hadden hun praktyk ook ge ërfd Byna ledereen die nog geen dertig was en toch Iets bezat had het geërfd En nu ben ik gaan inzien dat een man die ieta weet aan te pakken en vol te houden zelf zyn geluk bewerkt Professor Jean Piccard de twee iingbroeder van den beroemden stratosfeer-onderzoeker Auguste Piccard heeft na zijn mislukte po ging om met een ballon bestaande uit een groot aantal kleinere bal lons naar de stratosfeer op te stij gen den moed niet verloren Hij is thans n.l voornemens een stra tosfeertocht te maken met een bal ion die uit niet minder dan 2000 kleine ballons is samengesteld Arbeiders eischen loonsverlaging WARSCHAU 12 Aug P.A.T — In de stecnbakkery van Jordanow naby Krakau is een eigenaardige stakingsbeweging begonnen In April j.l hadden de arbeiders n.l een loonsverhooging van 40 pet geëischt die hun was toegestaan Intusachen is echter de prijs der steenen ver hoogd terwyi de verkoop daalde Besloten werd de onderneming te sluiten De arbeiders hebben nu de werkplaatsen bezet en eischen een loonsver muidering van 40 pet met aan den gang houden van het bedryf Het olieconflict in Mexico Buitenlandsche maatschappijen dreigen bedrijf te zullen staken MEXICO 12 Aug Reuter — In verband met de staking op de olievelden van Pozarica die reeds twee weken duurt dreigt een tekort aan petroleum Er worden nog steeds onderhandelin gen gevoerd om tot een minneiyke schikking te komen ¦ ¦ ^ Zooals men weet heeft de commissie die heeft moeten onderzoeken in hoeverre de buitenland sche oliemaatschappen in staat waren aan de eischen der arbeiders te voldoen kortelings in een rapport medegedeeld dat de financieele po sitie dezer maatsohappyen uitstekend is De maatschappyen waarvan de Mexican Eagle de voornaamste is hebben thans een antwoord ge publiceerd waarin de cyfers der commissie wor den weerlegd en beweerd wordt dat de balansen der maatschappyen onjuist zyn weergegeven De Engelsch-Amerikaansche oliemaatschappyen heb ben thans gewaarschuwd dat zy gedwongen zul len zyn haar bedryf te staken indien president Cardenas de bevindingen van de commissie van onderzoek onderschröft Van Zeeland werkt aan belangrijke verslagen BRUSSEL 12 Aug Havas — Minister-presi dent Van Zeeland bereidt twee belangryke versla gen voor Het eerste heeft betrekking op de eco nomische studie die Van Zeeland hi Europa en de Vereenigde Staten volbracht heeft De premier be spreekt hierin de maatregelen die tot een econo mische ontwapening zouden kunnen lelden Het zal waarschyniyk tegen het einde van September aan de belanghebbende regeeringen worden voor gelegd Het tweede verslag bevat een opsomming van den arbeid die de Belgische regeering m het eerste jaar van haar bestaan volbracht heeft en van het werk dat nog verricht moet worden opdat het geheele regeeringsprogramma ten uitvoer worde gelegd Ik heb me op dat proces geworpen Terry Dat is geen geluk dat is werken " ¦ „ Ik hoop dat je geUjk hebt " zei ze „ Natuuriyk heb ik geiyk Ik wil er om verwed den wat je maar wilt dat jy biimen enkele we ken zeg maanden je schermen zult kuimen verkoopen " „ Ik hoor de klanten de trap al op komen " lachte ze spottend „ Je zult ze hooren komen " zei hy vol vertrou wen „ Waar zullen we dineeren " „ Je bent nog ' nooit in een nachtclub geweest wel " Ze hield zich nog net op tyd in Ben ploeteren de artisten zonder kennissen in New-York kon zich een dergeUjke weelde immers niet veroor looven „ Neen zei ze „ Heb je zin om er eens naar toe te gaan " „ Je moet niet zoo verkwistend worden " strib belde ze tegen „ Kapitalisten vergooien hun geld niet " „ Geld dat in jouw gezelschap besteed wordt is nooit vergooid " zei hy „ Zullen we naar Clay wood gaan Ik heb zin om te dansen " „ Ja dat zou wel leuk zyn " Ze vrilde niet dat hy een taxi nam en ze gin gen met een bus stapten by de Twee en veertig ste straat uit en wandelden verder Claywood was een der nieuwste snufjes van Broadway Een orkest speelde den laatsten Schlager by hun bin nenkomst Een ober nam Redding met een en kelen blik op keek dan naar Terry en bracht hen dan met zachten drang naar een tafeltje Het was er stikvol ondanks het zomerseizoen De dansvloer was dicht bezet en het publiek was zoo gevarieerd dat Terry haar oogen uitkeek Gelukkig was er geen enkele bekende by De kellner bracht een menu Terry was inge nomen met zyn manier van bestellen toen ze hem gezegd had dat zy het aan hem overliet Ze had een hekel aan mannen die niet wisten wat ze nemen moesten en den kellner om raad vroe - Persconflict Duitschland Engeland Britsche regeering schijnt geen herziening van haar beslissing te overwegen LONDEN 12 Aug — Havas verneemt hier dat er geen sprake van kan zyn dat voldaan zou worden aan het verzoek tot vervanging van den Timescorrespondent door een ander wiens rol dan beperkt zou worden tot lofspraak op de na - tionaal socialistische instellingen Overigens houdt men het voor onmogeiyk dat de beslissing der Britsche regeering ten aanzien van de drie Duit sche journalisten herzien zou worden De vraag is dus of de tegen Ebbutt gerichte maatregel zal worden uitgestrekt tot andere Britsche corres pondenten en of een zoodanige maatregel den Engelschen autoriteiten aanleiding zou geven aan andere Duitsche journalisten te verzoeken Enge land te verlaten Deze vraag zal eerst beantwoord worden wanneer Duitschland zyn bedreiging ten uitvoer legt Het Is echter teekenend dat reeds thans sommige diplomatieke correspondenten meenen te moeten aankondigen dat de regeering in een dusdanige eventualiteit de positie van de tachtig Duitsche journalisten die in Engeland verbUjf houden opnieuw in overweging zou ne men Tegenover de tachtig Duitsche journalisten in Engeland staan slechts vyftien Engelsche in Duitschland De bijeenkomst der buitenlandsche persvereeniging BERLIJN 12 Aug D.N.B — In politieke kringen wordt naar aanleiding van de resolutie der buitenlandsche persvertegenwoordigers opge merkt dai de opvatting dat geen dagbladcorres pondent op grond van zyn journalistieke werk zaamheid over de grens zou mogen worden gezet In deze algemeenheid nauweiyks in één land zal worden gebiuykt Voor de journalistieke werk zaamheid van persvertegenwoordigers kan geen vrybrief worden verstrekt welke hun principieel zou veroorlooven in plaats van een objectief een eenzydig verwrongen beeld ten ongunste van hun rayon te geven Tegenover dergeiyke journalis ten die er uitsluitend naar streven in stryd met de waarheid en daarmede op een wyze welke de betrekkingen der volken - schaden werkzaam te zyn de noodige consequenties te trekken is vol gens de Duitsche opvatting plicjit van iedere regeering welke zich haar verantwoordeiykheld bewust is en bezorgd is voor de internationale atmosfeer Tenslotte wordt er in Beriynsche politieke krin gen op gewezen dat te Beriyn zekere buitenland sche persvertegenwoordigers zyn die biykbaarook buiten hun beroepsplichten tegen dê Duitschebelangen werken en dat men zich natuuriyk te genover een dergeUjke werkzaamheid maatrege len moet voorbehouden „ i ^ Theosofische loges " ontbonden BERLIJN 12 Aug Havas — De leider van de Gestapo Himmler heeft 27 organisaties „ dieanaloog zyn aan < le vrymetselaarsloges " ontbon den Het gaat hier o.m om den „ Masonnleken Ar beidersbond " te Dresden de „ Internationale Logevan Arbeiders " te Hamburg en verscheidene theo sofische genootschappen Hun goederen zyn in be slag genomen „ als gediend hebbende tot het be gunstigen vam aan volk en staat vöandige tenden ties " Uitwijzing van Joden uit Turkije CONSTANZA 12 Aug Havas — Uit Istan boel wordt gemeld dat een tiental uit Duitschland uitgeweken Joden die sedert een paar jaar leiden de functies bekleedden by vooraanstaande firma's het land hebben moeten verlaten teneinde plaats te maken voor Turksche onderdanen Voor eenigen hunner die zich bereid hadden verklaard zich tot Turk te laten naturaliseeren en den Mohamme daanschen godsdienst aan te nemen is het ult wyzlngsbevel ingetrokken DE REIS VAN DEN HERTOG VAN KENT WEENEN 12 Aug Havas — De hertog en de hertogin van Kent zyn naar Bied in Zuid-Slavië vertrokken Zy hebben den hertog en de hertogin van Windsor niet ontmoet gen En wat hy bestelde was volkomen naaï haar smaak „ Zullen we dansen " vroeg hy toen hy klaar was met bestellen Dansen was in drukte bijna onmogeUjk maar Redding wist haar zoo te leiden als ze nog nooit ondervonden had en al kwamen ze dan ook lang zaam vooruit geen enkelen keer ondervonden ze eenigen hinder van de anderen Hy bracht haar aan hun tafeltje terug vlak voordat het voorgerecht werd opgediend „ Ik vind het gewoonweg heeriyk " zei hg „ Is dit nu kapitalistenontspanning " vroeg ze „ Dit is de manier van dezen kapitalist " grin nikte hy „ Wat vind je van het New-Yorksche nachtleven Terry " „ Geweldig " antwoordde ze Ze bleven tot het begm van de tweede voorstel ling „ Ik heb er nu wel genoeg van " zei hy „ Hoe denk jy er over Terry " Ze hadden verscheidene malen gedanst en Ter ry die van Long Island was komen ryden v/aa echt moe „ Kapitalisten moeten vroeg opstaan om in de vroegte de eerste wormen te kuimen vangen " zei ze „ Ik heb er ook genoeg van " Ditmaal was ze er niet tegen dat hy een taxi nam omdat ze ook nog naar haar eigen huls terug moest nadat hy haar aan het atelier ge bracht had Tydens den rit bleef ze zoo ver mo geiyk van hem af zitten om hem geen aanleiding te geven tot te groote harteUjkheid Maar hg deed er zelfs geen poging toe Voor haar ateUei stuurde hy de taxi weg „ Mag ik nog even mee " vroeg hy „ Liever niet Het is al zoo laat " „ Ik zou nog zoo graag even praten " „ Dat hebben we den heelen avond ai gedaan " „ Maar het voornaamste onderwerp is nog niet besproken " „ ai - wat is dan daa wel " vroeg ze IWordt vervolgd Buitenla verk DEFILE VOOR HET PRIN BIEDEN P Loeveste Qorinchi bezocht EEN DAG VOL VREUGI PRACHTIGE GO BAABN 12 Aug — Het Go niet het voorrecht hebben geh jamboree in zyn midden te I1 deze belangryke gebeurtenis I derswereld niet geheel onopget streek voorbygegaan Dinsdag waren het 500 EngeU sche padvinders die een bezoi sum brachten gisteren kwam gasten van de gemeenten B Blaricum Huizen Laren en Na Gooi waarby het voornaamste wel was het défilé voor het Tt Precies op tgd om 11.47 uur trein het station Baarn binnen gent padvinders het allereerst m te bracht in verband met bover Hoewel zulks eerst niet het gevi ten aan dit station tevens de 50C welke deze dag in de gemeen doorbrengen doch waarvoor ter bepaald dat ook zg aan het dé nemen Overigens bleek het oorspronl de gasten van de bovengenoeni meenten aanzieniyk te zgn ovc Op het perron waren ter beg de burgemeesters van Baarn B Soest By het uitstappen uit den tre jamboreelied onder het spelen brachte muziek Langs de Gene ' laan door dichte rgen toeschouw de padvinders waaronder Tsjecl Noren Polen Engelschen en Gr bosch naar het paleis Soestdgk 12,45 ai-riveerden Bg het paleis was het reeds v tend een drukte en duizenden n daar eenige uren te wachten o zouden komen Nadat de deelnemers aan hel minuten gewacht hadden kwar dat het Prinselgk Paar direct O ] verschynen De lange ry padvi onder de tonen van de muziek c ging en marcheerden het paleis De eerste groep de Tsjechen bordes waarop het prinselijk 1 had plaatsgenomen een zwyg « zoodra de Engelschen het bordei er luide geroepen en dit gejuic der van de lucht dan toen de la padvinder uit den paleistuin ver Het contingent Polen heeft bi leider aan de Prinses een tweet handigd bestaande uit een boel deelen getiteld „ Die handarbeit Sehlesien " in leer gebonden bt fellakena en twaalf servetten vai waren zeer getroffen toen de I spraak van den leider welke in gehouden met eenige woorden taal beantwoordde Toen de laatste padvinder la was gemarcheerd werd de bui - Baarn nog even op het bordes g Prinses en Prins hem de hand d woorden met hem wisselden Inmiddels waren de 500 padvi tot bestemming hadden naar c marcheerd terwyi de anderen m gemeeste van Baarn werden to hun een prettige reis door het Per autobus werd toen de ril De jongens keerden met den t uit Baarn naar Vogelenzang ter Het was nog stil in het natuurl er reeds enkele groepjes padviU ' hot mooie Soester bad te bewond padvinders die verwacht werden gelschen en velen hadden van d bruik gemaakt om de Soester or veelbesproken bosschen en heide Het was oorspronkeiyk het plai vliegveld Soesterberg te bezoeken ons mededeelde is dit vliegfestg gevallen die gistermorgen gebeui gegaan Verscheidene nieuwsgie ook naar het Soester natuurbad iiog de Engelsche Scouts te kunn Wy zagen verschillende groepje en leidsters binnenkomen en mer vinder nam een verfrlsschend ba Soester Inwoners hadden enke teerd en zoo zag men Swage een viertal padvinders die by haai naai hadden gevonden druk stappen Om pl.m kwart voor vgf warer 500 Engelschen aanwezig in het Veel succes vooral van de kar een vroolgke Schot die dit keer mets „ gul " handteekenlngen uit Juist toen de gullen Schot zyn men enkele vliegtuigen die ter e sche padvinders stunts verrichtt de eerste verrichtingen gade to < der vliegtuigen naar beneden vloc de in de verte staande hooge boe derlmgste buitelingen maakte Mc te worden daar ook het tweede vl werd gezien Later bleek het dat bg de n jager een Koolhoven F.K 52 l stuk van het richtingsroer was door het toestel neerstortte Met ontsteltenis hoorde men he tot de Engelsche gelederen wa aan Een droef einde van een n even mooie omgeving Om kwart extra treinen het contmgent Eng naar Vogelenzang em Een contingent jamboree-pa staande uit Pranschen Norei bracht gisteren een bezoek Per extra trein arriveerden d 11 40 uur waarna men naa Markt marcheerde De stoet gaan door het tamboers - en In Gofinchi 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 88 Donderijag 12 Augustus 1937 EERSTE BLAD 3 Buitenlandsche padvinders verkennen ons land Laatste Nieuws SPANNING DEFILE VOOR HET PRINSELIJK PAAR IN SOESTDIJK POOLSCHE PADVINDERS BIEDEN PRINSES JULIANA GESCHENKEN AAN # / Loevestein in Qorinchem bezocht EEN DAG VOL VREUGDE IN HET PRACHTIGE GOOI BAABlSr 12 Augr — Het Gooi moge dan al niet het voorrecht hebben gehad de Wereld jamboree in zyn midden te hebben toch is deze belangrüke gebeurtenis In de padvin derswereld niet geheel onopgemerkt aan deze streek voorbijgegaan Dinsdag waren het 500 Engelsche en Deen sche padvinders die een bezoek aan Hilver sum brachten gisteren kwamen er 850 als gasten van de gemeenten Baarn Bnssum Biaricimi Huizen Laren en Naarden naar het Gooi waarbö het voornaamste doel voor hen nel was het défilé voor het Krinselijk Paar Precies op tijd om 11.47 uur reed de extra trein liet station Baarn binnen die dit contin gent padvinders het allereerst naar deze gemeen te bracht in verband met bovengenoemd défilé Hoewel zulks eerst niet het geval zou zijn stap ten aan dit station tevens de 500 padvinders uit welke deze dag in de gemeente Soest zouden doorbrengen doch waarvoor ter elfder ure was bepaald dat ook zij aan het défilé zouden deel nemen Overigens bleek het oorspronkelijk aantal van de gasten van de bovengenoemde Gooische ge meenten aanzienlijk te zijn overschreden Op het perron waren ter begroeting aanwezig de burgemeesters van Haam Bussum Laren en Soest Bij het uitstappen uit den trein weerklonk het jamboreelied onder het spelen van de meege brachte muziek Langs de Generaal van Heutsz laan door dichte ryen toeschouwers marcheerden de padvinders waaronder Tsjechen Yougoslaven Noren Polen Engelschen en Grieken door het bosch naar het paleis Soestdijk waar zij om 12.45 arriveerden Hg het paleis was het reeds vroeg in den och tend een drukte en duizenden menschen stonden daar eenige uren te wachten op de dingen die zouden komen Nadat de deelnemers aan het défilé circa 10 minuten gewacht hadden kwam de boodschap dat het Prinselijk Paar direct op het bordes zou verschijnen De lange rij padvinders zette zich onder de tonen van de muziek opnieuw in bewe ging en marcheerden het paleishek binnen De eerste groep de Tsjechen brachten bij het bordes waarop het prinselijlc paar met ¦ gevolg had ^ plaatsgenomen een zwögende groet doch zoodra de Engelschen het bordes naderden werd er luide geroepen en dit gejuich was niet eer der van de lucht dan toen de laatste Engelsche padvinder uit den paleistuin verdwenen was Het contingent Polen heeft bij monde van zijn leider aan de Prinses een tweetal cadeaux over handigd bestaande uit een boekwerk in twee deelen getiteld „ Die handarbeit der Weiber von Schlesien " in leer gebonden benevens twee ta iellakens en twaalf servetten van kant De Polen waren zeer getroffen toen de Prinses de toe spraak van den leiden welke in het Duitsch was gehouden met eenige woorden in de Poolsche taal beantwoordde Toen de laatste padvinder langs het bordes was gemarcheerd werd de burgemeester van Baarn nog even op het bordes geroepen waar de Prinses en Prins hem de hand drukten en eenige woorden met hem wisselden Inmiddels waren de 500 padvinders die Soest tot bestemming hadden naar die gemeente ge marcheerd terwijl de anderen nog door den bur gemeeste van Baarn werden toegesproken die hun een prettige reis door het Gooi toewenschte Per autobus werd toen de rit aangevangen De jongens keerden met den trein van 6.11 uur uit Baarn naar Vogelenzang terug Het was nog stil in het natuurbad te Soest toen er reeds enkele groepjes padvinders kwamen om het mooie Soester bad te bewonderen De pl.m 500 padvinders die verwacht werden waren alle En gelschen en velen hadden van de gelegenheid ge bruik gemaakt om de Soester omgeving met haar veelbesproken bosschen en heidevelden te bezien Het was oorspronkelijk het plan geweest om het vliegveld Soesterberg te bezoeken maar naar men ons mededeelde is dit vliegfestijn wegens de on gevallen die gistermorgen gebeurd zijn niet door gegaan Verscheidene nieuwsgierigen waren dan ook naar het Soester natuurbad getogen om toch nog de Engelsche Scouts te kunnen zien Wij zagen verschillende groepjes met hun leiders en leidsters binnenkomen en menig Engelsch pad vinder nam een verfrisschend bad Soester inwoners hadden enkele scouts geinvi teerd en zoo zag men Swage r-B akker met een viertal padvinders die bij haar een gastvrg ont haal hadden gevonden druk redeneerend rond stappen Om pl.m kwart voor vflf waren 242 van de pl.m 500 Engelschen aanwezig in het natuurbad Veel succes vooral van de kant der dames had een vroolijke Schot die dit keer want het koste niets „ gul " handteekeningen uitdeelde Juist toen de gullen Schot zijn naam schreef zag men enkele vliegtuigen die ter eere van de Engel sche padvinders stunts verrichtten Velen sloegen de eerste verrichtingen gade toen plotseling één der vliegtuigen naar beneden vloog en vlak achter de in de verte staande hooge boomen de allerzon derlingste buitelingen maakte Men begon ongerust te worden daar ook het tweede vliegtuig niet meer werd gezien Later bleek het dat bij de nieuwe verkenner jager een Koolhoven F.K 52 bij een piqué een stuk van het richtingsroer was geslagen waar door het toestel neerstortte Met ontsteltenis hoorde men het bericht dat snel tot de Engelsche gelederen was doorgedrongen aan Een droef einde van een mooie dag in een even mooie omgeving Om kwart na zes brachten extra treinen het contmgent Engelsche padvinders naar Vogelenzang In Gorinchem Een contingent jamboree-padvinders be staande uit Franschen Noren en Syriërs bracht gisteren een bezoek aan Gorcum Per extra trein arriveerden de jongelui te 11.40 uur waarna men naar de Groote Markt marcheerde De stoet werd voorafge gaan door het tamboers - en pijperscorpa Madjoe en de Gorcumsohe verkenners mels « jespadvindsters en welpen Op de Groote Markt sprak de loco-burgemeester de heer S Bi e g e 1 de vreemdelingen in het Fransch Duitsch en Engelsch toe Hij heette hen har telijk welkom in de stad Gorcum aan wier historie de naam verbonden is van Hugo de Groot de strijder voor internationaal recht en internationale verbroedering waarvan de ze jamboree een sprekend bewijs ia geworden VeiTolgens ging het naar den tuin van de Doe len waar een lunch werd aangeboden die de pad vinders zich goed lieten smaken Tegen half ' vier aanvaardde men de terugweg de gemeenteveerdienst naar het slot Loevestein Met behulp van twee booten van het corps torpe disten kwamen de bezoekers aan land en bezich tigden in verschillende groepen het oude kasteel Tegen half vier sianvaardde men de terugweg naar Gorcum waar nog een korte rondwandeling door de stad werd gemaakt Om 4 uur 25 vertrok de extra-trein weer in de richting van Dordrecht waar men een ander con tingent padvinders opwachtte terwijl ook te Lei den nog een groep die vandaag op excursie is ge weest zou instappen De belangstelling van de zijde van het Gorcum sohe publiek was begrijpelijkerwijs zeer groot Verschillende buitenlanders gaven uiting van hun voldoening over dit uitstapje dat een zeer afwisselend programma bood en zeer vlot jverd afgewerkt Zij moeten meer leeren Beperkende bepaling afgekondigd voor vrijsieiling van deelneming ' aan hel onderwijs in ver schillende vakken ' Van onzen correspondent ' ' s GRAVENHAGE 12 Aug — Blgkens het in Stsbl 368 afgekondigd Kon Besl van 2 Augustus j,l is wijziging gebracht in art 1 van het Kon Besl van 24 December 1920 waardoor de vrijheid inzake het niet-deelnemen aan het onderwijs in verschillende vakken belangrijk beperkt is In art 1 van het besluit van 24 December 1920 werd het volgende gezegd „ Aan leerlingen van scholen voor uitgebreid lager onderwijs kan op daartoe strekkend verzoek van ouders voogden of verzorgers na ingewonnen advies van het hoofd der school als het een openbare school betreft door B en W « en als het een bijzondere school betreft door het bestuur hiervan vrflstelling Wor den verleend van de verplichting».tot het volgen van het onderwijs In een of meer der vakken on der 1 tot en met u vermeld In art 2 der Lager Onderwijswet 1920 " De hierbedoelde vakken zijn de volgende Fran sche taal Duitsche taal Engelsche taal wiskun de handelskennis algemeene geschiedenis han denarbeid landbouwkunde tuinbouwkunde en ftaaie handwerken voor meisjes Aan de vorenvermelde bepaling is In het thans afgekondigd Kon Besl toegevoegd dat de leer lingen aan wie de bovenbedoelde vrijstelling wordt verleend in het eerste leerjaar onderwijs moeten ontvangen In tenminste 2 en in de hoogere leerja ren in tenminste 3 der vakken vermeld onder 1 tot en met p Hieronder ziJn begrepen Fransche taal Duitsche taal Engelsche taal wiskunde en han delsketmis GOEDKOOPE TREINEN OP DEN LUCHTVERDEDIGINGSDAG ' s-GRAVENHAGE 12 Aug — In verband met den luchtverdedlgingsdag welke 21 Augustus te Scheveningen wordt gehouden hebben de Ned Spoorwegen goedkoope retourbiljetten voor het reizigersvervoer beschikbaar gesteld en wel uit Utrecht Gouda Rotterdam Schiedam Delft Haarlem en Leiden Weeroverzicht De Noordelijke kern van het gebied van hooge luchtdruk over Scandinavië en Centraal-Europa nam in beteekenis toe en ligt thans over Lapland en de Botnische Golf De Zuidelijke kern trok naar het Oosten De depressie bij IJsland werd weer dieper en geeft storm aan de Zuidkust van dit eiland De secundaire In het Zuid-Westen werd van meer beteekenis en beheerscht het weer in Zuid-Europa In Noord-FrankriJk hield het wind stille weer aan en evenzoo In Zwitserland en Oos tenrijk In Zuid-West-Frankrijk betrok de lucht en wordt regen gemeld In Scandinavië en in Cen - traal Europa heerscht mooi zomerweer In het Westen dóet de IJsland-depressie haar invloed ge voelen en Is het weer zwaar bewolkt tot betrok ken met op enkele plaatsen motregen en mist In het Oostzeegebied ligt nog een restant van een depressie die aldaar in het afgeloopen etmaal nog regen bracht In Beieren vielen nog onweersre gens te München 5 m,m Het Is te verwachten dat de depressie in het Zuid-Westen het weer m Zuid Europa tijdelijk onweersachtig zal doen worden en de kans dat ook ons land onder haar invloed zal komen neemt toe Hoogste barometerstand 764.1 te Haparanda Laagste barometerstand 745.2 te Vestmanoer Zonsopg v.m 5,38 Maansopg n.m 12.55 Zonsonderg n.m 8.30 Maansonderg n.m 10.15 Eerste Kwartier 14 Augustus v.m 3.48 Vrijdag licht opsteken n.m 9.00 AABDAPPELZIEKTEBEBICHT In het etmaal van ' s avonds 10 tot ' s avonds 11 Augustus is In het midden van het land de weers gesteldheid critiek geweest voor het optreden van aardappelziekte op de Zuid-HoUandsche eilanden critiek behoudens te geringe bewolking en tus schen Hoorn en Enkhuizen behoudens te weinig regen Watertemperatuur De temperatuur van het water in de Zwem Inrichting aan den Krommen Rijn bedroeg heden morgen 21 * Natuurbad „ Mooi ^ eist " 18J - stijgt van uur tot uur De Japanners houden hun plannen streng ge heim doch volgens Reuter doea hardnekkige ge ruchten de ronde die erop wijzen dat transport schepen met troepen naar Sjanghai onderweg zijn Dit zou kunnen doen vermoeden dat de strijd zich voornamelijk te Sjanghai zal afspelen in plaats van in Noord China Op het oogenblik liggen in de haven van Sjang hai 21 Japansche oorlogsschepen namelijk vijf kruisers negen torpedojagers en zeven kanonneer booten Voorts bevinden zich op het oogenblik te Sjanghai twee Britsche drie Fransche en twee Amerikaansche oorlogsschepen In de stad zfln 950 Britsche soldaten gestationneerd terwijl die welke te Hongkong gestationneerd zijn gereed zouden worden gehouden om zich zoo noodig eveneens naar Sjanghai te begeven Alle verloven der politie In de internationale en de Fransche concessie zijn ingetrokken en verschil lende andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen Moordpartij te Glasgow Amokmakende Egyptenaar dood vier personen LONDEN 12 Aug D.N.B — Te Glasgow heeft gisteravond een amokmakende Egyptenaar vier personen doodgeschoten een ander zwaar ge wond en ten slotte zelfmoord gepleegd Eerst reed hij In een taxi naar het huis van zijn schoonouders bracht zijn van hem gescheiden levende vrouw ern stige verwondingen toe en schoot den te hulp snel lenden taxichauffeur dood Vervolgens drong hij de woning verder binnen bracht zijn schoonvader schoonmoeder en eigen kind om en schoot daarna zichzelf door het hoofd 11 FoxKound ^^ bijna getroffen ST JEAN DE LUZ 12 Aug Reuter — Twee bommen uitgeworpen door een vliegtuig der rechtschen zijn neergekomen nabij den Britschen torpedojager „ Foxhound " Het schijnt dat ook granaten afgevuurd door oorlogsbodems bij het Britsche oorlogsschip ontploften De „ Foxhound " voer nabij de Spaansche kust in een gebied waar een zeegevecht werd geleverd tusschen den torpedojager van de Spaansche re geering „ Cisar " en den mijnenlegger „ Jupiter " van de rechtschen bijgestaan door het gewapende koopvaardijschip „ Cludad de Palma " De mogelijk heid is niet uitgesloten dat de rechtsche schepen het Britsche schip voor een tegenstander hielden Italïaansch protest tegen bom ^ bardement der Mongioia " LONDEN 12 Aug Stefanl — De Italiaansche zaakgelastigde te Londen heeft zich naar het Mi nisterie van Buitenlandsche Zaken begeven en Sir Mouney die tijdelijk lord Plymouth den voorzit ter der non-Interventie-coromissie vervangt een protest der Italiaansche regcering overhandigd wegens het bombardement van de „ Monglola " door Spaansche regeerlngsvlleg t u I g e n Het protest brengt In herinnering dat zich een Hollandsche waarnemer aan boord bevond van het schip dat niet alleen de Italiaansche vlag doch ook die der non-interventie-commlssle voer de Dientengevolge is de aanval die den kapitein van het schip het leven heeft gekost niet alleen tegen Italië gericht geweest doch ook tegen de non-interventlecommissie Blokkade gebroken VALENCIA 12 Aug Havas — Het Ministerie van Landsverdediging deelt het volgende mede „ De zoogenaamde blokkade die de opstandelingen aan de Noordkust tot stand hoopten te brengen is gis teren op afdoende wijze verbroken daar verschei dene koopvaardijschepen die door onze torpedoja gers begeleid werden met ladingen levensmiddelen in onze havens zijn aangekomen " Van juweelensmokkel beschuldigd VALENCIA 12 Aug Havas ^- De regeering heeft een bekendmaking gepubliceerd volgens welke Joachim Ascaso de voorzitter van den zoo juist ontbonden Raad van Aragon in hechtenis ge nomen is onder beschuldiging van het smokkelen van juweelen BRAZILIË OVERSTELPT DOOR KOFFIE LONDEN 12 Aug A.N.P — Een correspon dent van de „ Daily Telegraph " meldt dat dertig procent van den Braziliaanschen koffleoogst van 1937/38 vernietigd zal worden teneinde den prijs op peil te houden De koffie zal verbrand in zee geworden of tot briketten worden geperst worden Oorzaak hiervan is de geweldige opbrengst van dit jaar Reeds zijn 48.550,000 zakken van een goed koope variëteit vernietigd De regeering koopt de overtollige koffie op met geld dat verkregen wordt uit een heffing op de uitgevc^rde koffie De kwee kers weigeren hoornen te rooign Een warme winter verwacht Voorspelling van een Zweedsch geleerde STOCKHOLM 12 Aug A.N.P — De Zweedsche meteorologische deskundige J W Sandstroem die de laatste tien jaar zijn zo mers besteed aan de bestudeering van de va riaties van den Golfstroopi buiten de kust van Noorwegen voorspelt dat de reeks zachte winters nog voortgezet zal worden In een in terview dat hij toestond na zijn verblijf in de Noordelijke wateren verklaarde de heer Sandstroem dat op één plaats een tempera tuur van 12.5 ' graden Celslus was opgenomen ofschoon verder in zee temperaturen waren geconstateerd in wateren buiten den Golf stroom van 5 graden Aangezien derhalve de Golfstroom nogal wat warmer is dan verleden jaar kunnen wij aldus deze deskundige een winter verwachten die op zijn minst even zacht zal zijn als de vorige DE STRIJD OM HET HOOG GERECHTSHOF Thans beëindigd door de aanneming van het wetsontv^erp tot hervorming der lagere gerechtshoven WASHINGTON 12 Aug Reuter — Het Huis van afgevaardigden heeft het wetsontwerp Inzake de hervorming van de lagere gerechtshoven aan genomen Hiermede is een einde gekomen aan de groote tegenstelling inzake de hervorming van het Hoog Gerechtshof TWEE HUIZEN INGESTORT Reeds 13 dooilen NEW YORK 12 Aug D.N.B — In New Brighton in den staat New York zijn twee woon huizen ingestort Tot dusverre zijn dertien lijken uit de puinen geborgen Het totale aantal slacht offers staat nog niet vast Men veronderstelt dat de zware regenval en binnendringend water de fundamenten der hulzen hebben ondermijnd Vermist schip terecht ORAN 12 Aug Havas — Het Joego Slavi-ache vrachtschip „ Planik " waaromtrent men zich zooals wij gisteren meldden — Red ongerust maakte is in den loop van den avond aangekomen De kapitein vertelde dat Zondagmiddag ter hoogte van Kaap Ivi een vliegtuig der rechtsche Spaan sche strijdkrachten over het schip vloog waarna dit door den kruiser Canarias " werd gepraald De „ Planik " werd opgebracht naar Melilla waar de lading doorzocht werd De kapitein ontving daarop toestemming de reis naar Oran voort te zetten Brand iri Italiaansch hospitaalschip NAPELS 12 Aug Stefanl — In de vroege ochtenduren is brand uitgebroken aan boord van het hier voor anker liggende Italiaansche hospi taalschip „ Helouan " vermoedelijk tengevolge van kortsluiting De vlammen verspreidden zich wel dra door het geheele vaartuig De brandweer trachtte tevergeefs het vuur meester te worden Men is daarom begonnen de „ Helouan " tot zinken te brengen Onder de autoriteiten die het blus schingswerk gadesloegen bevond zich de Prins van Piemont De uit 150 koppen bestaande beman ning heeft het schip tijdig verlaten Persoonlijke ongelukken deden zich tot dusver niet voor Een nader bericht meldt dat het in vlammen gehulde vaartuig buiten de haven is gesleept en daar tot zinken is gebracht Protest van de buitenlandsche persvereeniging te Berlijn BERLIJN 12 Aug Reuter — De buitenland sche persvereeniging is bijeengekomen in een spoedvergadering welke door de correspondenten uit 23 landen werd bijgewoond Er werd een reso lutie aangenomen waarin gezegd wordt dat de ver eenlgmg met leedwezen kennis heeft genomen van het voorstel tot uitwijzing van den Times^corres pondent en in beginsel protesteert tegen ledere uitwijzing die door een regeering welke ook zou kunnen worden gelast alleen op grond van zuiver journaUstieke werkzaamheid De resolutie zal overhandigd worden aan de mi nisters Von Neurath en Goebbels en aan het In ternationaal Verbond van Journalisten Joodsche bevolking in Palestina opgelucht Volgens een Reuterberlcht uit Jeruzalem voelt de Joodsche bevolking van Palestina zich opge lucht dat het Zionistische Congres de Joden niet aan de verdeeling van Palestina heeft gebonden doch de executieve heeft gemachtigd onderhande lingen met Engeland aan te gaan over het schep pen van een breedere basis Trotskisten terechtgesteld MOSKOU 12 Aug D.N.B — De Oost-Siberi sche „ Prawda " meldt uit Irkoetsk dat 72 func tionnarissen van de Oost-Siberische spoorwegen beschuldigd van Trotskisme sabotage spionnage ten gunste van vreemde mogendheden en kwaad willig organlseeren van spoorwegongelukkeh waarbij talrijke menschenlevens verloren zijn ge gaan ter dood zijn veroordeeld Zy zijn reeds te rechtgesteld CHOLERA-EPIDEMIE TE HONGKONG LONDEN 12 Aug Havas — Uit Hongkongwordt aan de „ Times " gemeld dat aldaar een cho lera-epidemie is uitgebroken Op 10 Augustus teldemet 59 gevallen waaronder dat van'een Europeesch kind » •»- -¦" ¦ - J ¦ ¦ '^ f^^^^S ^ ' Zee-Arend wint race PLYMOUTH 12 Aug A.N.P — Een buiten gewoon mooi suecces heeft het Nedearlandscha jacht „ De Zeearend " behaald in de Fastnetrace Dit jacht toebehoorende aan den heer C Bruyn zeel Jr is na berekenden tijd eerste geworden voor de 38 andere jachten waaronder verschei dene Amerikaansche Engelsche Fransche en Duit sche jachten Waar zal volgende Jamboree worden gehouden ' s-GRAVENHAGB 12 Aug — Op de agendavan den derden en laatsten dag van de negendeinternationale padvindersconferentie stond aller eerst de vaststelling van de plaats van de vol gende voortrekkers conferentie welke zal plaiatshebben In 1939 Voordat dit pimt werd besproken deelde ' de voorzitter Z H Prins Gustaaf Adolph mede dat de populaire directeur van het internationale bu reau Hubert Martin heden zijn verjaardag viert Als kleine hulde zongen de aanwezigen staande het bekende lied „ For he is a jolly good fellow " Vervolgens werd over de plaats van de voor trekkersconferentie 1939 gestemd Candidatea waren Noorwegen Polen en Schotland Aanvankelijk had ook Frankrijk zich candidaat gesteld doch zich later teruggetrokken omdat dit land in aanmerking wilde komen voor de vol gende wereldjamboree Tenslotte werd Schotland aangewezjen waar In 1939 zal worden bepaald In welk land de volgen de Wereldjamboree zal worden gehouden Hierna voerden nog het woord de Engelsche afgevaardigde Lord Hampton die het onderwerp „ Deelneming van padvindersleiders aan de Jambo - ree " behandelde In zijn rede legde LordHampton er den nadruk op hoe belengrijk ' t is dat leiders die niet als af » gevaardigde aan de Jamboree deelnemen een spe ciaal kamp in de nabijheid betrekken om op deze wjjze In de jamboreesfeer mee te leven en Inspi ratie voor hun werk te krijgen Wat de meisjes-padvinders betreft is de kwes tie moeilijker als is het onderwerp zeker de moeU te waard om ruim overdacht te worden De Tsjechische afgevaardigde Dr J Charvat behandelde tenslotte het onderwerp „ Intematio ^ nale medische samenwerking In de padvindersbe ^ weging " Ned schakers ziek STOCKHOLM 12 Aug A,N,P — Gisteravond werden te Stockholm dq hangpartijen van verschll end «| ronden uitgespeeld Nederland had gèfen af gebroken ontmoetingen zoodat de Hollandsche spelers vrij hadden ifletgeen maar goed was ook want De Groot van Scheltinga en Prins hebben allen drie met koorts te bed gelegen griep had hen te pakken Gelukkig was hun toestand niet van dien aard dat zij heden voor hun partijen In de 16e ronde tegen Tsjecho-Slovakije niet hebben kunnen aantreden doch fit gevoelden deze drie schakers zich toch niet heelemaal Euwe speelde niet mee doch zal wel tegen Polen uitkomen „ Brandenburg ** verliest van Triton Brandenburg heeft de degradatiecompetitie al zeer slecht ingezet door te Weesp met niet minder dan 6 — 2 te verliezen Voor deze groote nederlaag is evenwel een excuus n.l het feit dat men met een 7 tal met 3 invallers den strijd moest aanbin den tegen een volledig Triton De kans om het 2e klasseschap dat vorig jaar zoo moeizaam Is ver overd te behouden is nu klein geworden al kan er natuvrlijk nog van alles gebeuren De Brandenburgers hadden invallers voor Benny Kok P V Zanten en Bodegraven Zij gingen nu als volgt te water v Zanten Greve v d Waals Ekdom v Manen Dr Bos v d Wilt Het begin was gelijk opgaand doch de eerste goede kans was voor Brandenburg n,l een straf - worp Dr Bos nam deze te zacht en Jan Leenheer had er geen moeite mee Met 6 tegen 7 v Dam was uit het water gezonden ontketende Triton meer actie dan Brandenburg en niet geheel regel matig bracht Scholten de stand op 1—0 De nog altijd gevaarlijke Jan Scholten had er weer goed het oog in en bracht de voorsprong op 3—0 Brandenburg werkte hard speelde ook niet slecht en vlak voor de rust verkleinde Dr Bos den ach terstand 3—1 Het was wederom Scholten die er direct na de hervatting 4—1 van maakte Na goed aangeven van V d Waals bracht Ekdom de stand op 4^-2 Brandenburg bleef voor de volle 100 pet partij geven doch was daarbij niet steeds fortuinlijk Te gen het einde kwam Triton weer meer aan ' t woord en bracht Scholten met twee goede doel punten de eindstand op 6—2 een overwinning die de gastheeren ook wel toekwam Mr HM Planten directeur van A,RV.V ' s-GRAVENHAGE 12 Aug — Naar wij thans nog vernemen is de nieuw benoemde directeur van de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer Mr H M Planten na 18 jaar als advocaat practijk te hebben uitger oefend te Soerabaja pas in het moederland terug gekeerd Hij zal dan ook pas tegen 1 September ziJn nieuwe functie aanvaarden Mr Planten heeft e^n goede naam op organi satorisch gebied welk ' talent hij in zijn Indische jaren vooral op tooneelgebied tot ontplooiing bracht DE AARDBEVING VAN GISTEREN BATAVIA 12 Aug Aneta -— In zake deaardbeving welke Is gemeld wordt uit de regi stratie aan het meteorologisch observatorium teBatavia geconcludeerd dat deze op groote diepteheeft plaats gehad met h#t epicentrum In de om geving van het eiland Ball Een definitieve be slissing hieromtrent kan echter eerst worden ge geven indien bulletins van andere selsmografischestations blnaenkomen > 
De eerste controls op de nieuwe rij wiel belastingmer ken in de hoofd stad vond Woens dag plaats waarbij reeds verscheidens slachtoffers'vielen De reis-aanhangwagen " komt bij het modern auto-toerisme meer en meer in gebruik daar deze den kampeerder in staat stelt om op gerieflijke wijze voor langeren tijd op de door hem gekozen plaatsen te vertoeven — Een aardig kijkje op zulk een heden - daaasch auto-kamo De fraaie boeg van het Prinselijk jacht „ Piet Hein " dat thans op de werf te Amsterdam dei voltooiing nadert Te Doetinchem is Woensdag een groote „ Legerdag " gehouden waarbij door de verschillende troepenafdeelingen voor de autoriteiten ward gedefileerd en op het terrein van het vliegveld Groenendaal demonstraties veerden gegeven — Een tv/eetal snapshots De Poolsche padvinders die Woensdag deelnamen aan het défilé der buiten landsche scouts voor het Prinselijk Echtpaar te Soestdijk boden bij deze gelegenheid aan H K H Prinses Juliana en Z K H Prins Bernhard een ge schenk aan De overhandiging De Tsjechische gezant Z Exc dr Ivan Krno heeh Woensdag een bezoek gebracht aan een der diamantslijperijen te Amsterdam De gezant tv/eede van rechts In volle aandacht voor de werkzaamheden Mr H M Planten is benoemd tot directeur van de Alg Ned Ver voor Vreemdelingenverkeer Eenige honderden buiienlandsche padvinders hebben Woensdag te Soestdijk gedefileerd voor het Prinselijk Echtpaar H K H Prinses Juliana en Z K H < Prins Bernhard slaan het voorbiitrekken der scouts gads hê Op de binnenplaats van de Prins Hendrikkazerne te Nijmegen zijn Woens dag zeven nieuwe officieren van het Kon Ned Indische Leger beêedigd Een moment tijdens de plechtigheid De Engelsche luchtmacht heeft te Ongar Essex uitgebreide oefeningen gehouden Een luisterpost ' met bijbehoorende uitrusting voor het constateeren van naderende vliegtuigen zijn De spelers van de beltends Engelsche voetbalclub Arsenal ' weer ijverig met hun training aangevangen voor het komend seizoen Een der krachtige zoeklichten in ge bruik tijdens de groote ° e««"'"g«"//C Engelsche luchtmacht te Ongar Esse » 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 88 Donderdag 12 Augustus 1937 ^ TWEEDE BLAD VERGIFTIGING IS ZEER omvangrijk ^ maar niet erg / t Lijkt wel een besmettelijke ziekte '' vergiftiging slechts tot een kleinen kring in Harenkarspel beperkt zou blyven thans zyn de gevallen uitgebreid tot de geheele buurt van vier dorpen en met het uur stijgt het aantal patiënten terwijl de toestand van de nieuwe patiënten in den regel ook ernstiger is " De dokter hoopte echter dat de vergiftiging van voorbygaanden aard zou zijn en deelde ten slotte nog mede dat over het algemeen de ver schynselen van niet te emstigen aard z\jn By den slager Wij zijn vervolgens op bezoek geweest bij slager Van D die in de Kerkebuurt woont De slager bleek zeer verontwaardigd te zijn over alles wat men de laatste dagen van hem verteld had en hij zoowel als zijn vrouw waren zeer terneergeslagen over de kwade geruchten die overal de ronde deden Het vleesch is toch direct nadat ik de koe geslacht had goedgekeurd door den keur meester Wat kan ik er nu verder toch aan doen " riep de heer Van D tn vertwijfeling uit En even later vervolgde hij Zooals altijd had hij voor de kermis een best koebeest geslacht en dit op de gebruikelijke wijze laten keuren door den keurmeester uit Schagen den heer Wester die na de keuring al het vleesch van den bekenden blauwen stempel voorzag Zijn gezin en hy zelf hadden eveneens van het vleesch gebruikt en niemand was ziek geworden „ En waarom my de schuld er van te geven " al dus de slager „ Er zijn genoeg menschen in het dorp die nooit vleesch van mij koopen en die ook ziek zijn ' t I4jkt wel een besmettelijke ziekte " zoo besloot de heer Van D zyn relaas Intusschen is de geheele vleeschvoorraad by hem in beslag genomen en zoowel de slagery als de noodslachtplaats zyn gesloten Het onderzoek wordt nog steeds uitgebreid en algemeen verwacht men dat er nog meer ver giftlgingsgevallen in deze streek aan het licht zullen komen bij in elk der vierkanten van vak 1 ten minste 2 lux bedragen Tevens moet de sterkte der verlichting in elk van de viei'kanten van de buitenste vakken naar het midden toe gelijkmatig grootêr worden zonder dat zich daarbij groote sprongen in de sterkte der verlichting ' voordoen Onder de as van een optisch systeem wordt ver staan de hoofdrichting waarin het licht wordt uit gestraald in de verblindende schakeling van de lantaarn De Minister van Waterstaat heeft eveneens keu ringseischen vastgesteld voor gloeilampen aan te brengen in koplantaarns van motorrijtuigen Op de gloeilampen moeten zijn aangebracht eenin Nederland ingeschreven fabrieks - of handels merk de nominale spanning in volt en een aan duiding van het type indien meer dan één typevan hetzelfde fabrieks - of handels merk wordt voorzien ¦ ¦ ¦ ¦ Door den Minister van Waterstaat zullen tot we deropzegging worden goedgekeurd die soorten van koplantaarns en gloeilampen ten aanzien waar van wordt overgelegd een verklaring van de N.V tot keuring van Eleetrotechnische Materialen te Arnhem inhoudende dat de soort aan de eischen voldoet De gloeilampen behoorende tot een door den Minister goedgekeurde soort moeten voorzien zijn van een merk bestaande uit hét woord „ Rijks keur " alsmede een door den Minister van Water staat op te geven volgnummer Verlichting van auto's en motoren Keuring van koplantaarns en gloei lampen voor motorrijtuigen ' s-GRAVENHAGE 12 Aug — De Minister van Waterstaat heeft voor koplantaarns van motorrij tuigen keuringseischen vastgesteld Op een hoofdonderdeel van de lantaarns moeten zijn aangebracht Een in Nederland ingeschreven fabrieks - of handelsmerk en een aanduiding van het type indien meer dan een type van hetzelfde fabrieks - of handelsmerk wordt voorzien De lantaarns moeten zoodanig zijn ingericht dat in éèn ¦ schakeling van de op de nominale spanning brandende bijbehoorende gloeilamp een niet vér blindende doch voldoende wegverlichting wordt verkregen Het meten van de sterkte der verlichting welke geen verblinding mag veroorzaken geschiedt op een vlak van 450 c.M breedte en 90 c.M hoogte verticaal geplaatst op den grond Het vlak moet door twee horizontale lijnen zijn verdeeld in drie vakken welke van boven naar be neden zijn gemerkt met III II en I De hoogte van vak 3 moet 22.5 c.M die van vak 2 45 c.M en die van vak 1 22.5 c.M bedragen Vak 1 moet door verticale lijnen met een onder lingen afstand van 22.5 c.M zijn verdeeld in vier kanten De te meten lantaarn wordt geplaatst op eén afstand van 25 meter recht vóór het vlak De hoogte van het midden van de lantaarn moet 90 c.M boven den grond bedragen waarbij de as van het optisch systeem horizontaal moet liggen Indien de sterkte der veriichttng op elke wille keurige plaats in vak 3 ten hoogste 0.7 lux be draagt wordt geacht dat de lantaarn geen verblin ding zal veroorzaken De gemiddelde sterkte der verlichting moet hier - Slachtoffer van een voorrangsweg Wielrijder door auto aangereden BEEK L 12 Augustus — De 55-jarige wiel rijder W G Sch is gistermiddag op weg naar zijn woning te Beek op den rijksweg welke een voorrangsweg "^ is bij het kruispunt Geverik — GeuUe door een personenauto aangereden en tegen den grond gesmakt Met een hersenschudding en een schedelbasisfractuur is het slachtoffer naar het ziekenhuis te Sittard vervoerd De toestand van den ongelukkige is zorgwek kend Een deputatie van Tsjechische padvinders die de Wereldjamboree bijwoonden heeft Woensdag een bezoek gebracht aan het Comeniusmausoieum te Naarden waar een kranslegging plaats vond en de kapel bezichtigd werd Kalverdijk telt de meeste zieken Van een specialen verslaggever ALKMAAR 12 Aug - Hel alarmeerende bericht dat in ongeveer veertig gezinnen in Harenkarspe vergiftlgingsgevallen zich had den voorgedaan was oorzaak dat wij gister middag nog een bezoek hebben gebracht aan deze gemeente Het bleek ons echter al spoedig dat niet in Harenkarspel en in de buurtschap Kalverdijk de meeste vergifti gingsgevailen voorkwamen maar in de dor pen Warmenhuizen Dirkshorn en Kerkebuurt Hoe talrijk deze gevallen zijn is nog steeds riet bekend want wei is de vergiftiging in ongeveer veertig gezinnen geconstateerd maar daarnaast zijn er gezinnen waarvan de bewoners het bed moeten houden maar die het nog niet de moeite waard hebben gevon den om den dokter te waarschuwen Zoo zijn wij — we zouden een paar willekeurige patiënten opzoeken — bij de familie Molenaar te Kalverdijk geweest waar de man en de vrouw vrij ernstig ziek liggen - Vooral de vrouw leed aan hevige pijnen en had hooge koortsen De heer Molenaar vertelde ons dat hij zichDinsdagmiddag plotseling niet lekker voelde.Rillingen over het geheele lichaam en pijn in deledematen deden hem besluiten onder den wol tekruipen en rustig af te wachten tot het beterzou worden En hij dacht er niet aan om medi sche hulp in te roepen „ Zoo erg is het nog niet " meende hij Hoevelen zullen er net zoo over denken als de heer Molenaar Onderhoud met dr Qroenhart Toen wij naar Harenkarspel reden wees niets er op dat bier zoovele patiënten zouden zijn Overal heerschte rust en nergens zagen wij groep jes die „ het geval " bespraken Een landarbeider dien wij tegenkwamen vroegen we waar en in welke gezinnen zich de vergiftigingsverschijnselen voordeden „ We konden maar ergens willekeurig aanbellen zooveel lagen er te bed " was zijn antwoord Gelukkig was het niet zóó erg hetgeen ook al spoedig bleek uit een onderhoud dat we hadden lïiet dr Groenhart uit Dirkshorn Dr Groenbart durfde zich niet positief uitlaten over een vleesch vergiftiging omdat het vergiftigingsverschijnsel in het vleesch nog niet geconstateerd was Wel was hêt vleesch van de geslachte koe van slager Van D in beslag genomen en opgezonden naar het Centraal Laboratorium in Utrecht maar of het vleesch vergiftigd is en zoo ja in welken graad is nog onbekend „ Inmiddels is voor mig — aldus Dr Groenhart — de oorzaak niet zoo iKilangr^k als de gevolgen waarmede ik nu al eenige dagen bezig l>en Want telkens weer word ik opgeijeld deor nieuwe pa tiënten en leek bet er in den aanvang op dat de Rijwielachterlicht moet gekeurd zijn op de reflecteren z^l het woord „ Rijkskeur " met een volg nummer worden aangebracht ' a GBAVBNH^GE 13 Aug — De BBnlster van Waterstaat heeft vóór rvjwielacbterllchtén met re flector thans de keuringseischen vastgesteld Aan deze eischen is het volgende ontleend Op het huis van achterlichten moeten zün aangebracht Een in Nederland ingeschreven fabrieks of han delsmerk en een aanduiding van het type indien meer van een type van het zelfde fabrieks - of han delsmerk wordt voorzien Opschriften en aanduidingen moeten duurzaam en jy geheel gemonteerd achterlicht goed leesj>aar zUn Achterlichten moeten zoo zijn samengesteld dat eén goede werking verzekerd is ên blijft en mogen ten aanzien van de constructie of de uitvoerilng geen ernstige aanwijsbare gebreken vertoonen Het glas of ander lichtdoórlaténd gedeelte moest vast zijn verbonden met den spiegel indien een dergelijk onderdeel aan wezig is het huis van achterlicljt indien geen spie gel aanwezig is Achterlichten moeten zoodanig zijn ingericht dat zij op het witte gedeelte van het aehterspatbord en niét hooger dan 0.60 M boven het wegdek ge makkelijk dusdanig kunnen worden bevestigd dat de optische as van het achterlicht horizontaal en evenwijdig aan het vlak van het achterwiel is Zij moeten druipwaterdicht zijn De kleur van het lichtdoórlaténd gedeelte van de achterlichten moet rood zijn Alle onderdeelen van het optische systeem moe ten van niet roestend materiaal zijn vervaardigd Verdere onderdeelen moeten indien zij uit roes tend materiaal bestaan deugdelflk tégen roesten gevrijwaard zijn Door den Minister van Waterstaat zullen tot we deropzegging worden g:óedgekeurd die soorten van achterlichten ten aanzien waarvan wordt overge legd een verklaring van de N.V tot keuring van Eleetrotechnische materialen te Arnhem inhouden de dat de soort aan de genoemde eischen voldoet De achterlichten behoorende tot een door den Minister goedgekeurde soort zullen voorzien moe ten zyn van een merk bestaande uit het woord „ Rijkskeur " alsmede een door den Minister van Waterstaat op te geven volgnummer een en ander aan te brengen op de door of vanwege dien Minis ter aan te geven wijze 1 De Poolsche padvinders gaven Woensdag op het vliegveld Ypenburg demonstraties in het parachute springen van groote hoogte Twee para chutisten dalen Legerdag te Doetinchem Achthonderd man en tweehonderd paarden defileeren Spiegel - gevechi boeit ieders aandacht DOETINCHEM 12 Aug — Te Doethichem is gisteren onder groote belangstelling een legerdag gehouden waartoe een plaatselijk comité het ini tiatief had genomen De dag werd ingezet met een défilé van alle troepen welke aan den legerdag deelnamen en die beêtonden uit infanterie der IVe Infanterie Briga de Arnhem wielrijders uit den Bosch met het vrijwillig muziekcorps van het reg Wielrijders een rijdende batterij van het korps rijdende artil lerie uit Arnhem een peloton pantserwagens een escadron huzaren en het muziekcorps van het 4e half regiment huzaren uit Deventer Op hét bordes van het gemeentehuis waarlangs werd gedefileerd hadden o.m plaats genomen de burgemeester van Doetinchem de heer W P J Duval Slothouwer de commandant der lie divisie generaal-majoor W F Sillevis de commandant van het Kol MU Invalidenhuis Bronbeek ene raal-majoor C A Rijnders mr E H J Barc.i van Voorst tot Voorst lid van Ged Staten van Gelderland de commandanten van het reg wiel rijders van de Luchtvaartafdeeling van het 4e halfregiment huzaren en talrijke burgemeesters uit den Gelderschen achterhoek In totaal namen 800 man trofepen en 200 paar den aan het défilé en de demonstraties deel De demonstraties vingen des middags twee uur op het vliegveld Groen^daal aan Zij werden be halve door bovengenoemde autoriteiten ook bijge woond door den commandant van het veldléger luitenant-generaal J J G Baron van Voorst tot Voorst De burgemeester van Doetinchem en de com mandant van het veldléger spraken aan het begin van den middag een korte rede r.it waarin zij we zen op de preventieve waarde van een stérke weêr macht en waarbij zij allen opriepen de Nedeiland sche weérmacht met sympathie tegemoet te tre den De verschillende Icgeronderdeelen voerden hierop eén aantal demonstraties uit Begonnen werd met een aanval van pantserwagens en infan terie op een stelling welke door een sectie tirail leurs en een sectie zware mitrailleurs bezet was Vooral de werkzaamheid der moderne pantserwa gens liet niet na indruk op de toeschouwers te maken Het detachement wielrijders toonde hierop zijn vaardigheid op het rijwiel Verschillende bewegin gen werden uitgevoerd zooals voltes én „ de Mo len " Tenslotte voerden de wielrijders te voet een spiegelgévecht uit waarbij de mitrailleurs een rol speelden Een imposant schouwspel bood vervolgens de rijdende batterij van het korps rijdende artillerie waarbij de pittoreske uniformen van dit oude korps veel bekijks trokken Behalve een aantal bewegin gen in draf en galop werd het in stelling komen uitgevoerd terwijl eenige malen vuur werd - fge-geven Ook het escadron huzaren demonstreerde enkele gevechts en executie-oefeningen in draf en galop waarna de demonstraties besloten werden met het optreden van een escadrille der lucht vaartafdeeling die boven het terrein verscheen en in escadrille verband enkele oefeningen uitvoerde De escadrille bestond uit 5 fokkers C 10 afkom stig van Schiphol en staande onder leiding van den eersten luitenant P J Janssens De legerdag werd besloten met het spelen van het Wilüelmus De verschillende legeronderdeelen maakten op dezen legerdag een uitstekenden in druk LORD EN LADY BADEN POWELL IN DE BIOSCOOP ' s-GRAVENHAGE 12 Aug — Lord en Lady Baden Powell woonden gisteravond in gezelschap van twee jeugdige padvinders de bioscoopvoor stelling bij in Metropole-palace In het program ma draaide o.m een uitgebreide reportagefilm van de Jamboree in Vogelenzang welke het ge zelschap jmet groote belangstelling heeft gevolgd Demonstraties boven Ypenburg Poolsche padvinders springen parachute Poolsche gezant en zijn gezin vliegen vandaag naar Eindhoven RIJSWIJK 12 Aug — Het was gistermiddag een heele drukte op het sportvliegveld Ypenburg De belangstelling was te danken aan de aangekon digde springdemonstraties van Poolsche luchtver kenners welke volkomen geslaagd zijn Voor het springen vloog de heer D L Asjes in structeur van de Nationale Luchtvaartschool de Scheldemusch en de Tiger Moth van de N.L.S voor Dat was zeer interessant Een uit drie motor - en drie ' zweeftoestelleu be staand escadrille maakte hierna enkele sierlijke figuren boven het veld Hierbij waren twee motor en twee zweeftoestellen van de Poolsche padvin ders Met een van deze Poolsche ¦ motortoestellen maakte de Poolsche gezant en mevrouw Babinska een rondvlucht boven Ypenburg Vandaag zullen de gezant en mevrouw en hun beide kinderen met de Poolsche verkenners naar Eindhoven vliegen voor een bezoek aan de Philips fabrieken Tegen halt vijf werden de motoren van de P.H A.F.I aangezet Deze oude Fokker bracht drie Poolsche springers en den leider van de Pool sche luchtverkenners den heer Derenkowski naar boven Onder groote spanning van de duizenden toe schouwers sprong na eenigen tijd nummer één uit het toestel voor het maken van een proef of doel sprong in den midden op het veld getroken cirkel van 50 meter diameter Het valscherm ging vll\g open en de padvinder kwam precies op de be stemde plaats neer Spoedig daarop sprongen de beide anderen uit het toestel Dat gebeurde ongeveer gelijktijdig De laatste talmde met het openen van zijn parachute en viel eerst een heel eind Dat was echter geheel volgens afspraak Dit was trouwens van te voren aan het publiek bekend gemaakt Toch waren er nog toeschouwers die even schrokken blijkbaar in de meening dat de parachute weigerde De drie luchtverkenners maakten met auto's een eererondje voor de toeschouwers Zij werden luide toegejuicht en toegewuifd voor hun belangwek kende demonstratie De Poolsche gezant die op het terras van de Aeroclub had plaats genomen drukte zijn jonge landgenoten hartelijk de hand Ook een Duitscher de heer Kohnke wien ds Minister van Waterstaat had toegestaan een pa - rachute sprong te maken ging met de Tiger Moth bestuurd door den heer Asjes de lucht in Hij maakte een sprong van 400 Meter geheel vol gens de regels van de parachutekunst De heer Van Nijcnhoff de bekende Nederlandsche rweef vlieger verraste het publiek hierna met een keuri ge vlucht de Duitsche kapitein Stein stuntte met een Focke Wulf en ook een Poolsche padvinder zweefde in zijn gele toestel boven de hoofden der talloos velen die dezen interessanten middag bij woonden Het programma werd vlot afgewerkt en viel blijkens den bijval van alle kanten zeer in den smaak Tot de aanwezigen behoorden o.m nog de de ken van het corps diplomatique de heer A de Pu ry gezant van Zwitserland de heer H Ch E van Ede V d Pais directeur van den luchtvaartdienst van het Departement van Waterstaat generaal majoor Behrens plaatsvervangend hoofdverken ner en verschillende andere officials uit de pad vinderswereld o.a Baron Krayenhoff en ook de leider van het Poolsche contingent de heer Bo rowiecki Jhr van den Berch van Heemstede en gcp kolonel Walaardt Sacré resp vice voorzit-ter en algemeen secretaris van de Kon Ned Ver eeniging voor Luchtvaart vice-admiraal b d Quant en mr den Doorn de Jong namens het Ned Instituut voor Zweefvliegen en de heeren C Kolff en Montauban van Swijndregt van de N.L.S Ontwerpen voor het Amsterdamsche raadhuis De prijsvraag voor het Amsterdamsche Raadhuis Reeds 97 ontwerpen ontvangen AMSTERDAM 12 Aug — Op 10 Augustus vóór 12 uur waren er bij de jury voor de pi'ijs vraag inzake den bouw van het nieuwe stadhuis te Amsterdam 197 ontwei-pen ontvangen Echter staat de termijn van inzending nog open tot 24 Augustus voor buiten de hoofdstad ver toevende architecten mits zij hun ontwerpen vóór 10 Augustus 12 uur hebben verzonden De jury verwacht in deze veertien dagen nog eenige tientallen ontwerpen zoodat het aantal ds tweehonderd dan belangrijk zal overschrijden Eerst na den 24sten Augustus zal de jury met haar uitgebreid werk beginnen het beste ontwerp uit te zoeken Met het oog op de talrijke inzen dingen valt het nog niet te voorspellen wanneer de jury met haar taak klaar zal zijn Oorspronke lijk heeft men gedacht na vier maanden het ge meentebestuur van haar oordeel in keimis te stellen Nu het aantal echter zoo overweldigend groot is is het geenszins uitgesloten dat er nog langere tijd over heen zal gaan voor de jury uit eindelijk haar beslissing heeft genomen De ontploffing op de „ Manvantara " Twee vermisten een levensgevaarlijk gewond SOERABAJA 12 Aug Aneta — Het onder Nederlandsche vlag varende tankschip „ Manvan tara " aan boord waarvan Dinsdag een ontplof fing plaats had is door drie sleepbooten getrok ken gisternacht om 1 uur op de reede van Soera baja aangekomen De ravage aan het dek is ontzettend De achter mast is afgeslagen het dek in het midden van het schip is over een oppervlakte van 12 bij 18 meter weggeslagen terwijl het overige gedeelte van het dek geheel is opgebold De „ Manvantara " was van Balikpapan op weg naar Soerabaja om een beurt tn het dok te onder gaan Twee Chineesehe leden der bemanning wor den nog vermist terwijl drie andere eveneens Chi neesehe bemanningsleden gewond zijn van wie één levensgevaarlijk 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 88 ¦ MM Don3er'd[ag 12 Augustus ] 93 ^ TWEEDE BLAD UTRECf Meer werk in korter tijd Kortzichtige directies in Nederland vooruitziende in Indië en Amerilta — Een verlies dat winst kan worden — Gelukkig is hij die ' s avonds om zes uur volkomen „ óp " in de voorgalerij van de ondergaande zon kan genieten — Er wordt gefluisterd Langs Muidervaart ' rijdt men de tropen binnen Historisch uitstapje Uit het verleden wordt de toekomst geho ren Het drama van Boskoop AB'S AVONTUREN Zal V d Wijckramp nog nasleep hebben De heer Hart laat zijn politiek testament als een kostbaar do cument achter — Indië ziet zijn eminenten strijder slechts noode vertrekken Onze Indische G.P.D.-correspondent schrijft ons iS^d 4 Augustus uit Batavia ' In de afgeloopen week hebben twee echt Hol-Ifindsche sportfestijnen in Batavia plaats gevon den waarvan er althans één nog heel nieuw is voor Indië De roeiwedstrijden van HoUandia werden gehouden bij gelegenheid van het eerste lustrum van deze jonge vereeniging en tegelijk hadden de groote zeilwedstrijden plaats tusschen de Bata yiasche en Singaporeesche Yacht Clubs Ook En gelsche roeiers waren van de partij alsmede eeni ge Soerabaiasche gasten tegenover wie Batavia zich zelfs zoo'n goed gastheer betoonde dat zij nagenoeg elk nummer verloor Doch dit deed aan het genoegen van te kgken naar een prettige « port niets af De gelegenheid voor de roeisport Is in Batavia uniek voor Indië De Indische rivieren immers zijn door de vele bochten de ondiepten en de stroom jsversnellingen meestal niet geschikt om met een ' Europeesche wedstrijdboot bevaren te worden De Brantas die door Soerabaia stroomt is grooten deels gekanaliseerd hier in ' Batavia hebben wij het lange Antjol-kanaal dat van Priok naar de be nedenstad van Batavia loopt Dit geeft aan de eerstaankomenden in Indië den indruk alsof men langs de Muidervaart de tropen binnenrijdt Bij de roeiwedstrijden stonden enkele kilometers achter elkaar de auto's van belangstellende kijkers en gedurende de nummers was het een toeteren en langzaam voortschuivende file van auto's en fiet sen als langs een Hollandsche wedstrvjdbaan ' s Middags gaven de jachten op zee elkaar party by een heerlijke frissche bries die witte kopjes op de golven vormde Laag over het water scheerden de blankbeschenen zeilen achter elkaar en de be langstellenden by de Yachtclub volgden met kü kers gewapend den spannenden stryd Die by het feestdiner later nog eena vreedzaam overgestre den werd Roeien Tijd ' Terecht mocht er bij een plaatje van deze wed Btrgden als onderschrift stacin „ Roeien Ik zou het dolgraag doen maar wanneer heb ik daar nu tyd voor " Er is nameiyk naar aanleiding van de veranderde wérktyden by het Departement van Economische Zaken — van acht tot vyf instede van zeven tot twee uur zooals de andere gouver nementskantoren — door de beide dagbladen „ De Locomotief " en „ Het Nieuws van den Dag " een enquête ingesteld over een betere dagindeeling in de tropen mede in verband met het feit dat by de Engelsche kantoren In Engelsche koloniën iedere employé om vier uur ' s middags op het sportveld kan zyn In ons goede Indië wordt by den handel daarentegen geregeld laat gewerkt zóó laat dat alle gelegenheid tot gezonde verpoozing ontbreekt en het gezinsleven er onder moet lyden Het is immers de vraag of het bedryf daar zelf wel uiteindeiyk mee gebaat is en of niet de maat schappij en de employé van de grootere physieke geschiktheid zouden profiteeren door het verzet ten van méér werk in korter tgd als gelegenheid werd gegeven tot gezonde sportbeoefening De stafemployé van het handelskantoor Is echter thans van acht uur af In touw in de afmattende warmte der benedenstad en mag biy zfln als hy om zes uur ' s avonds volkomen „ óp " In de voor galery van de ondergaande zon kan genieten Dik wyis zelfs te moe om zyn krant op te nemen Ja deze Indische werker uit den handel mag nog biy zyn want zgn niet vele kantoren in de beneden stad tot zeven acht uur ' s avonds verlicht De pre sident van De Javasche Bank kon ten aanzien daarvan terecht zeggen dat het handelskantoor Prins Tsjitsjiboe bezoekt Leidsche Universiteit LEIDEN 12 Aug — De Ryksunlversdteit te Lelden heeft onverwacht bezoek van den Japan achen Prins Tsjitsjiboe met een gevolg van twee heeren ontvangen Z.H die ontvangen werd door den administrateur den heer A van Hoogstraten drukte den wensch uit den Hortus en het daar aan wezige gedenkteeken voor Von Siebold te bezichti gen Nadat de Hortulanus de heer H Veendorp aan den Prins was voorgesteld werd een rondgang door den tuin ondernomen Prins Tsjitsjiboe toonde zeer veel belangstelUng Hg nam verscheidene fo tografische opnamen en scheen in het bgzonder ge troffen door de talryke Japansche planten in den Hortus die als oorspronkeiyke importen van Von Siebold met een Japansch vlaggetje gekenmerkt zgn Ook de Victoria-Regia de groote treurbeuk en de meer dan drie eeuwen oude gouden regen boeiden de aandacht van Z.H dat zoo laat werkt maar weinig verder kgkt dan zyn gevel lang is Een van de vertegenwoordigers van een han delshuis gaf toe dat de meesten mèt hem van meening waren dat de gouvernementswerkuren de beste waren doch dat de vertegenwoordigers hièr gebonden zyn aan hun directies in Holland „ Die bestaan gemeenhjk uit de oude heeren die van een dergelyk voorstel zouden schrikken " „ Zy zyn het die over het algemeen de eigen flinkheid afmeten naar het aantal op kantoor afgelegde uren " DuideUjk kwam ook naar voren dat de kanto ren door de crisis hier vrywel allemaal eer te ge ringe bezetting hebben en dus van het bestaande personeel het overmatige wordt gevergd Uitbrei ding meer specia(>J om aan de employe's hun phy sieke geschiktheid voor de tropen te doen behou den zou geld kosten en dus het "' instcyfer door de gestegen onkostenrekening doen dalen Het voorloopig resultaat is alleszins bemoedi gend Een firma heeft vanaf 1 Augustus de gou vernementswerktyden aanvaard een ander die reeds om half vier de poorten sloot geeft er nog een vryen Zaterdag by Van de één zit de directie echter hier van de ander in Amerika Toch hoopt men dat dit goede voorbeeld allerwegen zal wor den gevolgd Een juhUeum Dezer dagen vierde een van de grootste — al thans in aaneengesloten oppervlakte — en be kendste Indische cultuurmaatschappyen haar vyftigjarig bestaan n.l de Michiels Arnold-landen Het bezit dezer vennootschap beslaat by na oen oppervlakte als de provincie Utrecht met een bevolking van ongeveer % millioen zielen en vindt zyn oorsprong al in 1776 toen Jonathan Michielsz het land Tjeleungsie kocht voor 29.500 ryksdaalders Langzamerhand werd dit bezit ver groot en de kleindochter van dezen Jonathan huwde met den chef van het handelshuis Arnold en Zonen te Batavia aan wien het met noeste vlijt mocht gelukken den enormen schuldenlast die op het gezameniyk bezit was komen te rusten af te wentelen en als landheer van deze landen aan zienhjke baten te trekken Lang en vermoeiend waren de tochten van den landheer als hy zyn landeryen bezocht terwyi de Inlandsche hoofden te paard by eerepoorten hem stonden op te wach ten en slamatans werden gegeven tot diep in den nacht Toen Arnold stierf werd op diens ultdnikkeiy ken wensch het bezit onverdeeld gelaten en om gezet in een naamlooze vennootschap die thans nog krachtig bloeit Prof Godée Molsbergen die eén overzicht van het ontstaan der maatschappy samenstelde eindigt zijn beschouwing met de woorden dat Nederland dankbaar mag zyn dat het voorgeslacht zulke goederen heeft bijeenge bracht dat de nakomelingen het onderhielden en lieten vrucht dragen waardoor zeer groote be dragen ten goede kwamen aan werkers In Indië en in het vaderland sterkend het weerstandsver mogen van het Nederlandsch Imperium in Euro pa en over de zeeën Natuurlijk niet eensï Van dit historisch uitstapje terugtredend naar den tegenwoordigen tyd verdient de zeer positieve uitspraak van den Raad van Scheepvaart inzake de Van der Wyck-ramp alle aandacht Voor het verlies van 55 menschenlevens en schip met la ding werd de eerste stuurman Hermse aanspra kelyk gesteld en gestraft met drie maanden schorsing omdat het aan zyn nalatigheid was te wyten dat door de openstaande patryspoorten water naar binnen stroomde De vraag of de eerste stuurman nog voor den strafrechter zal worden geroepen Is er eene 193 Toen Ab van zyn verbazing weer wat was bekomen begon hy het vertrek wat meer op te nemen En toen hy bemerkte dat de man by het vuur rustig bleef doorsnurken begon hy de kamer wat meer van naby te bekyken Plotseling bleef hy stilstaan voor een kleerenstandaard Aan de haken hiervan hing een mooie lange geruiten jas en zoowaar een prachtige glimmende hooge zwarte hoed Verbaasd keek Ab naar de beide kleedingstukken en dacht „ Van wien zou dit nu wel zyn " Maar dan Ineens kreeg hy een pracht plan in zyn hoofd Met houtskool van het hout vuur begon hy nu zyn gezicht ën handen nog zwarter in te wryven dan ze al reeds waren welke de gemoederen thans bezig houdt n^ast die of de K P M thans tot uitkeering van de geleden schade aan de benadeelden zal worden gedwongen Men fluistert dat dit zou neerkomen op een bedrag van ettelyke mUIioenen Anderzyds wordt de houding van de K P M.-directie hier allerwegen afgekeurd dat zy onmiddellyk met een uitvoerig verweer is gekomen omdat zy het „ niet eens was met de uitspraak " alsof een veroordeelde ' dat wel ooit is Opmerking verdient dat in het vonnis de ver wondering erover werd uitgesproken dat getracht is het intern en zelfstandig door de K P M in gesteld onderzoek terzake ook op het officieele onderzoek van invloed te doen zyn Dit behoorde volgens den Raad volmaakt intern te blyven en is dan ook by de conclusie en uitspraak niet in beschouwing genomen Afscheid In de afgeloopen Volksraad-week Is de rede van den Directeur van Economische Zaken als een bloeiende oase geweest in de woestyn van honderden kleine klachten en opmerkingen Zy was een samenvatting van de in de crisisjaren door de Regeering gevolgde politiek en gaf een overzicht van de in die jaren aangewezen over heidsbemoeienis De crisiswinst voor Indië ligt in de grootere ontplooiing van eigen activiteit zoo wel op industrieel - als landbouwgebied Natuurhjk bestaan daarby nog zwakke plekken en daarom zal het de taak der Regeering bUjven om in de komende jaren die zwakke plekken op te zoeken en te versterken Zy hééft het gedaan door bin nenlandsche voorlichting Internationale overeen komsten beschermende maatregelen en door de verschillende producenten tot elkaar te brengen De zwakke plekken in de economische structuur van Indië schuilen in de overbevolking het tekort aan organisatie onder de kleine producenten de nog geringe kapitaalvorming en het gebrek aan leiders Daarby zal de economische politiek van de Regeering in begmsel slechts aanvullend en corrigeerend bUjven gebaseerd op het ontsluiten van nieuwe mogelijkheden Het initiatief echter moet by de belanghebbenden zelf liggen en de Regeering is tegen elke gedachte die gaat in een richting als zou de Overheid-zelf het economisch leven opnieuw moeten opbouwen en leiden De heer Hart heeft met deze rede zyn politiek testament als een kostbaar document aan Indië achtergelaten Iedereen zal het betreuren dat een zoo eminent strijder voor de belangen van Indië dit land tegen het einde dezer maand gaat ver laten Nadruk verboden De KJSIA.C schrijft over onbewaakte overwegen Een lichtsignaal voor kosten der ge meente Boskoop wordt door de Spoorwegen geweigerd d E behandeling voor den rechter van enkele ongevallen welke op den onbewaakten spoorwegovergang m de kom van de ge meente Boskoop plaats hadden schrijft ons d ^ K.N.A.C heeft weer eens de volle aandacht ge vestigd op den strijd voor verkeersveiligheid Het zal dienstig zyn de geschiedenis van den Boskoop schen overweg van het begin af na te gaan om een indruk te krijgen van het „ drama " dat zich hier heeft afgespeeld In het begin van 1934 was de aanleg van het zeer kostbare spoorhjntje Gouda — Boskoop — Alphen dat van zyn geboorte af belangrijk heeft 194 Toen dat werkje naar zyn voldoening ge heel gereed was nam hy de jas van de haak en gooide die over zyn hoofd Daarna nam hy een stok die in den hoek van de kamer stond en hing daarop den prachtigen zwarten zyden hoogen hoed De jas die voor Ab veel te groot was hing met groote plooien over zyn voeten Toen alles gereed was keek hy nog eens naar den schoorsteen en zag dat de man nog steeds sliep Ben geheimzin nig en guitig lachje kwam nu op Ab's gezicht Wordt vervolgd Congres voor vergelijkend recht ' s-GRAVBNHAGE 12 Aug — In de groote rechtszaal ' van het Vredespaleis is gisterochtend de plechtige slotzitting gehouden van het 2de in ternationale congres voor gelykend recht welke zitting door den Minister van Onderwys Kunsten en Wetenschappen prof dr J R Slotemaker de Bruine geopend is Minister Slotemaker de Bruine hield een rede waarin hy zeide dat de reputatie welke vele der congressisteu met zooveel recht verworven hebben op het gebied der rechtskundige wetenschappen een waarborg is voor de * elangrykheid van de re sultaten van dit congres Sprekende over de oprichting van een Internatio nale faculteit voor vergeiykend recht welk plan op dit congres geopperd is zeide de Minister dat de Nederlandsche Regeering dit plan met vreugde heeft begroet De Minister was er van overtuigd dat vele moei lykheden overwonnen zullen moeten worden om te komen tot de stichting van een dergeiyk insti tuut „ Doch moeilykheden zyn er slechts om over wonnen te worden Dat dit ook hier zoo moge zyn is de wensch van de Nederlandsche regeering " De minister eindigde met de volgende woorden „ Op U als mannen van het recht rust de even moeilijke als voldoening gevende taak om steeds weder en overal te betuigen dat er voor men schen en volken geen dageraad zal zijn dan op den grondslag van recht en gerechtigheid " Na de rede van den minister verkreeg de Secre - taris Generaal der Academie prof Balogh het woord om enkele raededeellngen te doen Prof dr Ernst Heymann secretaris voor het leven van de Pruisische academie gaf een over zicht van hetgeen in Duitschland in den loop der geschiedenis in het belang van vergelykende rechts wetenschap is verricht Prof V V Pella de Roemeensche gezant te ' s-Gravenhage meende dat één internationaal strafrecht eens verwezenUjkt zal worden ter be scherming van de volkeren De gezant sprak den wensch uit dat het plan om te komen tot de in stelling van een faculteit voor vergeUjkend recht in den Haag tot uitvoering zal komen Mgr S Rommani prelaat by den Heiligen Stoel sprak in het Latyn en dankte de Nederlandsche re geering voor de wyze waarop zy dit congres heeft ontvangen Prof Megallos A Caloyoannl oud-adviseur van het Hof van Appel te Cairo geloofde dat dit congres beantwoord heeft aan de verwachtingen welke ten aanzien van zyn werkwyze en resul taat gesteld werden en sprak verder in denzelf den geest als de vorige spreker Nog voerden het woord Prof Edonard Fabre Surveyer rechter in het hooggerechtshof van de provincie Quebec de heer Justice Hanna rechter in het hooggerechtshof te Dublin en Prof Albert Kocourek van de Northwestern University School of Law te Chicago Prof R W Lee uit Oxford vice-president van de academie voor vergeUjkend recht heeft het congres gesloten met woorden van dank tot allen die aan het welslagen van deze conferentie heb ben medegewerkt en met een beroep op aller steun voor den bloei van de Academie voor Inter nationaal recht Minister Slotemaker de Bruine ^ loot hierop het congres bygedragen tot den verliespost der Nederlandsche Spoorwegen welke post middels het Verkeers fonds en de benzinebelasting door het motor wegverkeer moet worden gedekt zoover gevor derd dat een spoedige openstellhig tegemoet kon worden gezien Het spoorlijntje kruist temidden van de bebou wing den belangrijken Oost-West loopenden weg door Boskoop waar bhjkens de in de week van 13 — 20 Juni 1934 gehouden verkeerstellingen oanderolleêrde sigaren te verkoo pen De val was opgezet door een der agenten van bfeau Raampoort die zich als koopman had voorgedaan Een groote partij van de smokkel waar is in beslag genomen Overval op dokter in den Haag gepleegd Twee mannen vallen dokter in zijn woning aan en nemen met medeneming van klein geldsbedrag de vlucht ' s-GRAVENHAGE 12 Aug — Dinsdagavond omstreeks 8 uur werd er bij Dr de R op het Oranjeplein alhier zoo meldden wij reeds in een groot deel van onze vorige editie gebeld en daar hij alleen thuis was deed de dokter zelf open Er stonden twee mannen voor de deur die nadat zij binnen waren gelaten Dr de R aanyielen mishan delden en hem van f30 — beroofden De daders wisten daarna de vlucht te nemen Dr de R bekwam eenige niet ernstige verwon dingen in het gelaat Omtrent den overval vernemen wij echter nog het volgende Zaterdagavond hebben zich ten huize van den dokter reeds dezelfde personen vervoegd die Dins dagavond den overval hebben gepleegd Zij hebben den dokter toen een brief overhan digd waarin de naam van een patiënt stond die dringend geneeskundige hulp noodig had Blijkbaar was het te doen om den geneesheer uit zijn huis te lokken om dan een inbraak te plegen want aan het opgegeven adres woonde niemand van dien naam en niemand die geneeskundige hulp noodig had Dinsdagav zyn de beide mannen — naar de dok ter opgaf een groote en een kleine naar schatting 23 a 24 jaar oud — teruggekomen en hadden op nieuw een brief meegebracht Toen de dokter had opengedaan kwamen zij de trap op wilden hem den brief overreiken doch grepen liem op hetzelfde moment aan Volgens verklaring van Dr de R was de een gewapend met een gummistok en een boks-ijzer of een revolver Dit laatste staat nog niet vast De ander had geen wapen bij zich Er ontstond een worstelpartij waarbij plotseling één van de mannen den aangevallene Iets toe schreeuwde van „ Wij willen een schadeloosstelling hebben " Dr de R heeft hen daarop zijn portemonnaie ge geven welke ongeveer 30 gulden bevatte en daar op zvjn de mannen onmiddellijk verdwenen Het onderzoek in deze zaak is in vollen gang Er hebben echter nog geen aanhoudingen plaats gehad Waterhoogte UTRECHT 12 Aug — Waterstand Weerdsluis Bovenkant sluis 40 c.M + N.A.P val 2 c.M Benedenkant sluis 11 c.M — N.A.P was 9 c.M AMSTERDAM 12 Aug — De waterstanden van den Rijn waren hedenmorgen Mannheim 3.25 M — 4 C.M Mainz 0.85 M — 8 c.M Bingen 1.88 M — 2 C.M Coblenz 1.96 M — 5 c.M Keulen 1.69 M — 4 C.M Emmerik 1.24 M — 6 c.M WIJK BIJ DUURSTEDE 11 Aug — Heden morgen was de waterstand in Rgn en Lek 2.62 H + N.A.P val 3 C.M XWCW^WflG^WSE^Ï'WrtE ' Geruchten om Bakhuijs • doch dal men er hier tenslotte erg rouwig over zou zijn betwijfel ik zeer " Onder het kopje „ Geruchten rond Bak h u ij s " publiceert de sportjournalist C J G r o o t hoff het volgende in „ Sportleven " Hoewel de voetbal rust is er deze week hier weer eens wat rumoer over Bakhuijs geweest Vrij dag brachten n.l enkele bladen het bericht dat Bakhuijs een contract als beroepsspeler voor de Fransche club F.C Reims had geteekend en dat hij het komend seizoen voor die club zou spelen waar mede hij dus voor het Nederlandsche voetbal ver loren zou zijn De bladen brachten uitvoerige be schouwingen over zijn voetballoopbaan waarmede ze meenden hem een eervolle begrafenis als ama teur te verschaffen Maar reeds enkele avondbla den kwamen met een tegenspraak Bakhuijs zelf zou verklaard hebben dat hij wel is waar met zijn echtgenoote te Reims was geweest en dat men daar over een contract had gesproken doch hij had er ten slotte van afgezien daar hij in ons land wilde blijven spelen Hij vertrouwde dat de K.N.V.B hem binnenkort toestemming zou verlee nen om voor V.V.V te Venlo te gaan spelen De Parijsohe correspondent van een der bladen toog op onderzoek uit Het resultaat was dat hij uit Reims aan zijn blad kon telefoneeren dat Bak -« huijs wel een contract had geteekend en dat hij alleen het voorbehoud had gemaakt dat de K.N.V B toestemming zou moeten geven Daar de K.N V.B moeilijk een speler zal kunenn beletten om in het buitenland als beroepsvoetballer z'n brood te gaan verdienen zou de toestemming zeker wel te krijgen zijn Tegenover de pertinente tegenspraak van Bakhuijs staat dus de bevestiging van de club uit Reims Wie gelijk heeft kan ik moeilijk uitma ken doch het komt mij voor dat er wel eens kans is dat Bakhuijs inderdaad naar het buitenland zal gaan Hoewel Bakhuijs in het vorig seizoen niet zoo bijzonder heeft uitgeblonken zou zijn vertrek toch een verlies voor onze nationale ploeg beteekenen doch dat men er ten slotte hier erg rQuwig over zou zijn betwijfel ik zeer Hercules-'D.O.S * in het Stadion Blauw-Wilten nemen deel aan Quick - iournooi en komen op 12 Sept tegen Velox uit De zomersporten mogen momenteel nog alle aandacht opeischen met de voorbereidingen van het voetbalseizoen is men allerwege druk doende Hercules opent de oefencampagne meteen licht wedstrijd in het Stadion tegen D.O.S op Woens dag 18 Augustus aanvang 8.15 Uur Zoowel de blauw-vvitten als de geeltjes zullen de ontmoeting als een zuivere oefenwedstrijd opvatten Verder neemt Hercules deel aan het Zilveren Vos-toumooi van Quick N te houden op 29 Augustus en 5 September a.s De verdere deelne mende vereenigingen zijn Quick N Tubantia Vitesse A.G.O.V.V M.V.V Xerxes en S.C.H Op 29 Augustus speelt Hercules tegen de organisee rende vereeniging Quick N dat in het afgeloo pen seizoen de drempel der Ie klasse bijna had overschreden geen gemakkelijke opgaaf dus voor de blauw witten Wordt er eventueel gewonnen dan moet op 5 September den strijd tegen Tuban tia aangebonden worden Verder speelt Hercules op 12 September aan den Koningsweg tegen Velox waarvoor wel weer de noodige belangstelling zal bestaian Goed voorbereid gaat het Hercules-elftal dus de competitie in De samenstelling daarvan zal wei nig verschillen veui die van het vorig seizoen Achtertrio en middenlinie blijven ongewijzigd Wellicht dat in de voorhoede de verjongingskuur nog iets wordt uitgebreid doch zeker is dit niet Voorwaartstournooi gesloten D.O.S — Vriendenschaar speelden den laatslen wedstrijd gelijk 1 - 1 Tot sluiting van het Voorwaartstournooi werd gisteravond de wedstrijd tusschen D.O.S en het Culemborgsche Vriendenschaar gespeeld de nieuwe competitietegenstander van Hercules en U.V.V Vriendenschaar kwam met een tweetal invallers uit tegen een eveneens vrijwel volledig D.O.S waar ngg steeds met de keepersplaats proeven worden genomen en waar als rechtsbuiten Boog mans geprobeerd werd Het is een bijzonder geani meerde partij voetbal geworden waarin de partijen zich vooral in de tweede helft geheel hebben ge geven Geruimen tijd was Vriendenschaar sterker De gasten waren niet alleen vlugger doch ook reso luter De spil vooral viel op door goed afnemen en met verre trappen het spel openen Op den duur kon D.O.S het overwicht breken Over het algemeen deed deze ontmoeting niet on der voor een competitiewedstrijd Na de rust werd er dadelijk weer met volle ani mo aangepakt Aan beide zijden bleven de verdedigingen de baas totdat vrij onverwacht een der Vrienden schaaraanvallen succes opleverde ' Van Zetten de ex-Culemborgmidvoor loste een harde schuiver die den D.O.S keeper te machtig bleek D.O.S zette er alles op om gelijk te maken waarin de geeltjes na tien minuten slaagden Een corner van rechts werd scherp voor doel geplaatst Door een misverstand in de verdediging der gasten was het weer gelijk Nog wel werd er hard gewerkt om het alshog tot een overwinning te brengen maar noch D.O.S noch Vriendenschaar zagen hun hardnekkige po gingen beloond Het einde kwam met een 1—1 ge lijk spel wat wellicht ook wel de beste uitslag was Utr » Nieuwsblad-USB 6-0 Het is het voetbalelftal van het U.N gelukt de laatste wedstrijd van de Zomeravondcompetitie te winnen met liefst 6—0 Zooals de uitslag reeds aanduidt was het U.N gedurende den geheelen wedstrijd sterk in ' de meerderheid Met rust had U.N een voorsprong van 2 — O verkregen terwijl na de thee de druk op het U.S.B.-doel steeds sterker werd De U.N.^voorhoede wist het net nog viermaal te vinden Hiermede kwam het ein de van een sportleven prettigen wedstrijd No 88 ' Uit hiet Velox'kamp De Geel-Zwarten zuilen gewijzigd uitkomen in hel Tolsteeg - monumenltournooi De geel-zwarten hebben eenig spelersverlies en het is dan ook nogal een gewijzigd elftal dat in het sterk bezette tournooi om het Tolsteeg-monu ment tegen De Kennemers zal uitkomen Het ach tertrio is hetzelfde gebleven In de middenlinie is Swanink naar recht verhuisd staat G v Asten spil en Schouten linkshalf De rechts-balf Vermeulen is op de rechtsbuiten-plaats terecht gekomen Naast zich heeft hij Brouwer Hol staat midvoor en Metzke en Montague vormen de linkervleugel Wordt er yan De Kennemers gewonnen dan moet op 22 Augustus tegen de winnaar der ont moeting Wageningen — Overmaas gespeeld worden Op 29 Augustus de derde vriendschappelij'ke plaatselijke ontmoeting n.l U.V.V — Velox Het tot standkomen dezer ontmoetingen wijst op een verbe terde onderlinge verstandhouding een zeer toe te juichen feit Moge het zoo blijven Voor 5 September had men WUlem n als tegen stander gedacht doch waar de Tilburgers aan het Zilveren Bal tournooi te Rotterdam deelnemen zal naar een andere ploeg moeten worden uitgezien Tot slot der öefencampagne volgt dan de ont moeting Velox — Hercules die ongetwijfeld weer in het centrum der belangstelling zal staan Al met al een serie oefenwedstrijden ' die er " mo gen zijn en die ook Velox goed voorbereid de com petitie doen aanvangen ATHLETIEK Finsche kampioenen bestrijden elkaar Moordende strijd op de 10.000 meier — i Verrassende resultaten prachtig speerwerpen VIBORG 12 Aug A.N.P — Ruim 25.000 toe schouwers waren op den voornaamsten dag van de Finsche athletiekkampioenschappen te Viborg aan wezig om de beroemde athleten van hun land aan het werk te zien De mooiste prestatie van den Jag leverde wel Vrjoe Nikkanen de winnaar van de zilveren medaille op de Olympische Spelen in 1936 die bij het speerwerpen met een schitterenden worp van 74.78 M den nationalen titel won We reldrecordhouder Matti Jaervinen eindigde op de tweede plaats met de niet minder imponeerende prestatie van 73.01 M terwijl de winnaar van de bronzen Olympische medaille Kaarlo Toivonen met een afstand van 67.74 M derde werd Kotkas de bekende hoogspringer won het kampioenschap dis cuswerpen met een worp van 48.86 M Een goede prestatie leverde ook Rajassaari die het hinkstap springen won met een sprong van 15.29 M Tamisto werd kampioen op de 400 M in 49.3 sec Een ver rassing was de overwinning van Sartaka op de 1500 M in 3 min 55.7 sec waarbij hij Hartikka na een feilen eindspurt 0.6 sec achter zich liet De Olympische kampioen Hoeckert gaf na 1000 M op Salminen leverde op de 10.000 M een buitenge woon spannenden strijd om den titel met Tamila Hij won slechts met 0.1 sec verschil in den tijd van 30 min 49.3 sec Zoo hoog was het tempo en zoo moordend de voortdurende strijd om de leiding dat de bekende Iso Hollo halverwege volkomen murw moest opgeven Daar Tamila op de Mara thonloop niet uitkwam was de titel voot den reeds 39-jarigen Muinonen die op de Olympische Spelen 1936 als vijfde was aangekomen Hij maakte den goeden tijd van 2 uur 35 min 44.4 sec Het kam pioenschap 110 M horden werd gewonnen door den titelverdediger Bengt Sjoestedt in den overigens niet bijzonderen tijd van 15.3 sec Ook de 3.85 M waarmede de veelzijdige Reinikka het polsstok hoogspringen won is van middelmatig gehalte Hi pea en Vesanen bereikten dezelfde hoogte doch zij hadden meer sprongen noodig Jan Zeegers Jr vestigt nieuw record AMSTERDAM 12 Aug — Gisteravond organi seerde het distict Noord-Holland van de K.N.A.U op de sintelbaan op het Olympiaplein te Amster dam avondwedstrijden welke zich in een vrij groo te belangstelling mochten verheugen Het voor naamste feit van deze wedstrijden was een nieuw Nederlandsch record dat de A.A.C.-athleet Jan Zeegers Jr op de 2 Engelsche mijlen vestigde Zee gers die bulten mededinging meeliep in de B klasse ging al dadelijk in een vlot tempo aan den kop en rustig in soepelen stijl legde hfl de 2 mij len af in den tijd van 9 minuten 41.4 sec Het oude nationale record stond met een tijd van 9 min 52.4 sec op naam van S Petit gevestigd op 26 Augustus 1934 Dit record dat niet bijzonder scherp stond is door den A.A.C.-er dus met niet minder dan elf seconden verbeterd Aetherwegwijzer Vrijdag 13 Augustus HILVERSUM I 1875 M — 8.00 VARA 10.00 VPRO 10.20 VARA 12.00 AVRO 4.00 VARA 7.30 VPRO 9.00 VARA 10.40 VPRO 11.00 VARA — 8.00 Gramofoon platen 1000 Morgenwflaing 10.20 Gramofoonplaten 11 UO Declamatie 11.20 Orgelspel 12.00 Gramofoonpla ten 12.30 Solistenconcert 2.00 Fianovoordracht 2.30 Gramofoonplaten 3.15 Sportreportage en Gramofoon platen 4.00 Gramofoonplaten 5.00 voor de kinderen 5.30 Fantasia " 6.00 Orgelspel 6.30 Politiek Radio journaal 6.50 Gramofoonplaten 7.05 Journalistieke causerie 7.25 Gramofoonplaten 7.30 Berichten V.G.P 7.35 Dood en Onsterfelijkheid " causerie 8.00 Piano en cello 8.30 Vrijzinnig Protestantisme in Oxford " cÈLuserie 9.00 Vrooiyke voordracht 9.30 VARA-orkest 10.30 Berichten ANP 10.40 Avondwijding 11.00 Jazz muziek Gramofoonplaten 11.30—12.00 Gramofoon platen HILVERSUM II 301 M — Algemeen progratama verzorgd door de NCRV — 8.00 Schriftlezing medi tatie gewijde muziek DROITWICH 1600 M — 11.20 Gramofoonplaten 12.05 Zang en orgel 12.50 Henry Hall en zijn dans orkest 1.35 The Round Table Singers 2.20 Gramo foonplaten 3.05 Pianovoordracht 3.35 Radiotooneel met muziek 4.25 The English Entertainers " 5.05 Gramofoonplaten 5.20 Zangvoordracht 5.40 Reg King en zijn orkest 6.20 Berichten 6.45 Orgelconcert 7.10 Pianovoordraont 7.35 Tuinbouwpraatje 7.50 Five hours back " relais uit Amerika 8.20 BBC Symphonie-orkest met ' solisten 9.60 Pianovoordracht 10.00 Be richten 10.20 People on the move " causerie 10.40 Het BBC-Theater - orkest met solist 11.35 Het Gros venor House dansorkest 11.50—12.20 Dansmuziek RADIO PARIS 1648 M — 7.10 8.20 en 10.35 Gra mofoonplaten 12.20 Andolfl-orkest en zang 4.20 Revanche de Ruijter-Petit AMSTERDAM 12 Aug — Het district Noord Holland van de Kon Nederlandsche Athletiek Unie zal op verzoek van het K.N.A.U.-bestuur tijdens de eerstvolgende athletiekwedstrijden van het < listrict op 18 Aug een nationalen wedstrijd over 1500 meter hardloopen inlasschen Deze wedstrijd zal ' s avonds op de gemeentelijke sintelbaan op het Olympiaplein te Amsterdam worden gehouden Waarschijnlijk zal het nummer 1500 meter een voorgiftwedstrijd zijn Het ligt in de bedoeling o.a de athleten Petit en de Ru ij ter voor deelneming uit te noodigen In dit geval bestaat de kans op een sportieve re vanche van den Zondag j.l in het Olympisch Sta dion minder gelukkig verloopen 1500 M.-race en op een nieuw Nederlandsch record WATERSPORT Full speed vooruit De Unie van Watertoerislen organi seert een 24-uurs prestatietocht voor motorjachten AMSTERDAM 12 Aug — Voor de eerste maal zal dit jaar op 21 en 22 Augustus een 24 uurs-tocht voor motorjachten op de binnenwateren van ons land worden gehouden Het is dan juist volle maan zoodat het varen bij nacht geen te groote moeilijkheden zal opleveren Indien althans de he mel niet te zeer bewolkt is De af te leggen route leidt van Amsterdam langs Utrecht naar Vreeswijk dan langs Lek en Hollandsche IJssel naar Gouda en over Uithoorn naar de hoofdstad terug Deze afstand is onge veer 170 K.M Op elk punt der route kan de tocht worden begonnen datzelfde punt is dan ook yreer plaats van aankomst De vaarsnelheid is vrij naar keuze van den deel nemer doch moet tevoren worden opgegeven Men moet zich hieraan dan gedurende den tocht hou den Op elke boot mogen slechts twee personen zich met de navigatie bemoeien Overige opvarenden mogen slechts huishoudelijk werk verrichten en dus verder in geen enkel opzicht behulpzaam zijn Op den tocht zal een journaal moeten worden bijgehouden waarvan de inhoud later zal moeten aangeven die in aanmerking komt voor de uit geloofde prijzen voor de grootste regelmaat waarmede de reis volbracht is of voor de grootste nauwkeurigheid waarmede verschillende gegevens zijn genoteerd en uitgewerkt Deze 24-uurs-prestatietocht wordt uitgeschre ven door de Unie van Watertoeristen ledere jachteigenaar kan er aan deelnemen De inschrij ving sluit op 14 Augustus a.s VAN DEN EEMMOND NAAR SPAKENBURG GEZWOMMEN AMERSFOORT 12 Aug — Reeds lang hebben plannen bestaan eens van de monding van de Eem naar de haven van Spakenburg te zwemmen Een poging daartoe ondernomen door de heeren Goor huis en Zoethout uit Amersfoort is thans met suc ces bekroond Zij begaven zich bij den Eemmond te water en na een vrij zwaren tocht — met den golfslag schuin tegen — mocht ' t hun gelukken na ruim twee uur zwemmen de haven van Spaken burg te bereiken De zwemmers werden per roei boot vergezeld door twee Spakenburgers CRICKET Utrecht — Flamingoes In ons cricket-overzicht hebben wij melding gemaakt van den wfedstrijd Utrechtsch elftal — Flamingo's Thans kmrnen we mededeelen dat deze interessante ontmoeting een week is uitge steld en thans Zaterdag 21 Augustus a.s op het Kampong-veld zal plaats vinden Het Utrechtsch elftal is als volgt samengesteld Jhr Van Sasse van Ysselt captain P Dix en Ab van Spanje allen Hercules H C v d Bijl J P C van Raalten Kampong J Ufkes La ren F A Bouvy Th Mundt S.C.H.C en C Gravendaal J van Beest en J van Woersem U.V.V Reserve Das S.C.H.C Het moge dan wel niet het sterkste Utrechtsch elftal zijn zoo mankeert bijv Mr P Labouchère men kan wel zeggen dat het vrijwel het beste is wat de Domstad op de been kan brengen Vooral de bowlerij lijkt ons zeer sterk De left hander Van der Bijl kan zijn hart ophalen en Bouvy en Gravendaal zullen een belangrijke steun zijn Het is een elftal dat voor een uitstekend resultaat kan zorgen NACHTMARSCH VAN Z.U.T AMERSFOORT 12 Aug — De eerste nacht marsch te Amersfoort die georganiseerd wordt door de wandelsportvereeniging „ Zonder Uitvallers Terug " wordt gehouden op 4 en 5 Septsmber De start heeft plaats Zaterdagavond 4 September om 11 uur van het gebouw „ De Valk " Het af te leg gen parcours is 70 K.M Aan deze marsch kunnen alleen heeren boven 18 jaar deelnemen Tzipine-Trio 5.50 Gramofoonplaten 7.20 Pianovoor dracht 7.35 Zang 8.05 dito 8.60 Piano en zang 9.20 Radiotooneel 10.50 Gramofoonplaten 11.20—12.50 Or kestconcert KEULEN 456 M — 6.50 Politiemuziekoorps 8.50 Omroep Amusements-orkest 9.50 Gramofoonplaten 12.20 Hermann Hagestedt's orkest 2.35 Gevarieerd concert 4.20 Omroeporkest b.40 dito 8.30 Omroep kleinorkest en E Börschel's orkest 9.20 Gramofoon platen 11.20—12.20 Leo Prümper's orkest BRUSSEL 322 en 484 M — 322 M 12.20 L Lang lois ' orkest 1.30—2.20 Gramofoonplaten 5.20 6.50 en 7.20 dito 8.20 Gramofoonplaten en zang Hierna Ra diotooneel 9.20 Eerste en derde cate van „ Die Wal ktlre " opera 11.00—11.20 Cabaret 484 M 12.20 Gramofoonplaten 1.30—2.20 L Lang lois ' orkeht 5.40 Accordeonmuziek 6.20 Gramofoon platen 6.50 Pianovoordracht 7.10 Gramofoonplaten 7.35 Concert 10.30—11.20 Gramofoonplaten DEUTSCHLANDSENDER 1671 M — 8.20 Radio tooneel 9.20 Berichten 9.60 Gramofoonplaten 10.20 Berichten 10.40—12.20 Bgon Kaiser en E Schneide wind met hun orkesten met aoUsten Van 11.05—11.20 Weerbericht Langs de distributielijnen Wijzigingen voorbehouden Vrijdag 13 Augustus Frogramnta 3 — 8.00—10,05 Keulen 10.05—10.36 Ra dio Normandië 10.36 — pl.m 11.20 Parijs Radio pl.m 11.20—13.20 Droitwich 13.20—14.20 Brussel VI if 20 — 14.35 Droitwich 14.35—16.20 Keulen 15.20—17.20 Droitwich 17,20—18 05 Brussel VI 18.05—19.20 Keulen 19.60—20.20 Brussel VI 20.20—21.00 Londen Regional 21.00—21.20 Keulen 21.20—22.10 Londen Regional 22.10—22.50 Boedapest 22.50—24 00 Beriijn Programma 4 — 8.00—9.20 Brussel VI 9.20—10.35 Luxemburg 10.35—18.20 Londen Regional 18.20—22.20 Droitwich 22.20—22.50 Luxemburg 22.60—24 Londen Regional Programma 5 I-ün B — 8.00—9.20 Brussel Fr 10.15 — 11.00 Gramofoonmuziek G.R.D 12.00—13.20 Luxem burg i:j.20 — 16.05 Deutschlandsender 15.05—15.35 Ope ra Aria's " G.R.D 16.35—17.20 Deutschlandsender 17 20—19.00 Brussel VI 19.00—20.00 „' n Marsch ' n Wais ' n Lied " G.R.D 20.00—20.20 Parijs Radio 20.20 — 23.20 Brussel VI 23.20—24.00 Milaan TWEEDE BLAD WIELRENNEN Om de hoogste titel Voor de wereldl.'l won Hoving R.Z.C ' in 1 min 2.5 sec tweede werd Ramack R.Z.C met 1 min 6 sec en derde Gade Aarhuus met 1 min 7 sec Antwoorden op rechtsvragen 712 — Wed D v M schrijft Ik ben weduwemet een zoon en ben gehuwd met een weduwnaarmet nog in leven zijnde kinderen twee dochters,de een is gehuwd en overleden waarvan nog kin deren in leven zijn De man van mijn tweede hu welijk is nu ook gestorven Nu wilde ik graag ietsnader vernemen over de verdeeling van den boe del na mijn overlijden De kinderen wilden er nuniets van hebben doch na mijn mans dood heeftmijn zoon wel eens meubelen ter opknapping vanmijn woning ingebracht Het schrijven van wed van M is eenigszins be kort doch haar vragen worden in de door haar gestelde volgorde beantwoord Wanneer wed van M overlijdt kunnen de kin deren van haar tweeden man nog hun deel eischen van hetgeen er was bij overlijden van hun vader Van hetgeen er later door den zoon van wed van M in het huishouden is gebracht erven ziJ niets deze voorwerpen zijn óf eigendom van dien zoon gebleven óf worden door hem van zijn moeder ge ërfd indien hij ze aan zijn moeder gegeven had De verklaring van de kinderen uit het eerste hu welijk dat zij van de nalatenschap van hun vader niets vrtllen hebben heeft slechts dan bindende kracht als zij een verklaring voor de griffie van de arrondissements rechtbank hadden afgelegd Het is wel goed vast te leggen wat er aanwezig was bij het overlijden van den tweeden man Later staat dan vast wat tot die nalatenschap behoorde en wat er later bijgekomen is De zoon van wed van M had bij overlijden van zijn tweeden vader nergens recht op slechts de eigen kinderen had den toen recht op hun deel Wed van M is niet verplicht alles thans terug te geven aan de kinderen van haar man daar dezen geenerlei rechten willen doen gelden 713 — H K te Z schrijft Ik heb eenige schuldbij iemand Nu gaat mijn schuldeischer failliet.Maar hij geeft mijn schuld niet op aan den cura tor Mag hij mij nu manen of vervolgen om datgeld te krijgen De schuldeischer kan thans niet zelf manen of vervolgen dit moet door den curator geschieden 714 — J J te H schrijft Mijn patroon wil vanmij een bedrag leenen waarvoor ik een machineals pand op mijn naam gezet krijg Die machineblijft in werking op de fabriek Moet dat beschre ven op papier met zegel en welken prijs moet datzegel hebben Moet het bij den notaris beschrevenworden Als de fabriek failliet gaat kan ik dandirect de machine tot mij nemen Gaat er nogtijd overheen voor het stuk van kracht is De bedoelde overeenkomst moet omschreven op gezegeld papier van 50 cent Het behoeft niet door een notaris te geschieden doch het is wel aan te raden zich even tot een notaris te wenden Bij faillissement behoort de machine aan J J doch in de overeenkomst moet duidelijk omschreven worden dat J J eigenaar is totdat de geheele schuld is afbetaald Pandgeving is dit niet daar J J dan de machine onder zich moest hebben De overeenkomst kan direct werken KERKNIEUWS Ned Herv Kerk Beroepen te Wijk biJ Heusden ds T H Oos tenbrug te Gouderak te Boven-Hardinxveld va cature-ds K Ed Pol ds H Kraaij te St Anna land te St Pancras vacature-ds H O Mole naar ds P J Krop te Ferwerd Bedankt vóór Holwerda ds W de Jong te Id segahuizen Qëref Kerken Beroepen te Munnikenzijl H Ed Weij cand te Gouda Bedankt voor Schiebroek ds B Holwerda te Kantens terwijl thans bij deze kerk werd beroe pen ds E T van den Bom te Groningen Bedankt voor Ommen vacature ds W de Graaf ds L Kuiper te Oud-Loosdrecht Qeref Qemeente Bedankt voor Middelhamis ds A de Blois te Gouda I I 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 88 Donderdag 12 Augustus 1937 Miniii Benige kennisgeving De Heer en Mevrouw DUTJFF geboren CARLIER geven met blijdschap kennis van de geboorte van liun Dochter Harriet Wilhelmina utrecht 11 Augustus 1937 Rembrandtltade 44 Tijd Diaconessenhuis AFWEZIG D S Koopmans Dierenarts TOLSTEEGSINGEL 12bis Practijk wordt waargenomen door Dierenarts D BAKKER Oorsprongpark 8 Telef 16652 ons Onze Rumboonen ' zijn gevuld mei de ' fijnste Jamaica iRunt en danken ^ daaraan hare i bekendheid j ' Düékcxnat&ai 14 | 1927-1937|Sept I Reeds 10 jaar leveren wij U f jLUXE-POSTPAPIERf ^ zonder priisverhooging bedrukt ^ • met naam en adres cl monogram f Keuze uit 5 series monogrammen fRUDDERSTEMPELSf l Solide - Spoedig — Billijk % VISITE-KAARTEN waarvan wij de uitvoering over-bekend acliten KENNISGEVINGEN | voor alle gelegenheden • NA AMPLAT EN f DE VRIES & Co f Oudegracht 122 | recht tegenover ] ansbrug ^ X..^iö *'' Geur Il FAILLISSEMENT P WILSCHUT Om verder misverstand te voorkomen wordt 1 uitdrukkelijk erop gewezen dat failliet ver klaard is P WILSCHUT niet te verwarrenmet WILDSCHUT van beroep loopknecht wonende voorheen Baanstraat 9bis thans BOLSTRAAT 3bis s^s ter leen aangeboden f 50 — tot f 500 — j Ambtenaren en vast personeel particuliere ' grootbedrüven ook zonder borg Rente wettelijk tarief voor f 100 — in 10 mnd f 7.60 andere bedragen en termijnen even redig N.V Nationale Volksbank Sarphatistraat 36 A'dam C Inlichtingen-adres Utrecht Wittevrouwensingel 106 voorh Kievitstraat kantooruren dagelijks van 9 tot 12 en van 2—5 uur bovendien Dinsdag en Vrijdagavond van 6Vz tot 8 uur T /^ THEATER vT ^ T ' teLEF.12^61 UTRECHT ^**' WAT ZOUDT U DOEN als buiten een temperatuur heerschts van 86 gr F en U wist dat ergens een dolver makelijke film werd vertoond in een zaal waar de temperatuur constant werd gehouden op 68 gr Zoudt U dan gaan fietsen of wandelen NATUURLIJK NIET U zoudt gaan genieten van de film ZOÖIOGICA ¦ II evenals in de afgeJoopen week reeds duizenden van dit filmwerk genoten zooals zelden van een film ge noten is HEINZ RüHMANN HANS MOSER THEO LINGEN GUSTI HUBER ontketenen inderdaad zulke bulderende lachorkanen als in dit theater nog niet werden gehoord Voor één week van 13 t.m 19 Augustus iiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiMiiiii RATAX TOCHTEN Zondag 15 Aug Brussel f 4.50 Zaterdag 21 en Zondag 32 Aug Zuid-Limburg en Valkenburg f 12.50 Vertrek 2 uur n.m Zondag 29 Aug Düsseldorf f 4.75 RATAX MARIAPLAATS 11-12 Telef 16 5 16 I Hebt gij reeds voor Uv kinderen onzen fmaleik I KINDERBIJBEL door W ANDRINGA Gzn Zoo niet dan bestaat er thans een goede gelegen heid dit werk hetwelk 1519 bladzijden beslaat en gebonden is In een prachtband met gouden titel compleet aan te schaffen De Bgbel is op de meest bevattelijke wgze geschreven en bovendien geïllus treerd met meer dan 200 prachtige platen FORMAAT IS 20 BIJ 29 C.M DTKIE IS 6 cJ » Do prijs van dit prachtwerk is SLECHTS F 7.50 FRANCO HUIS Db betaling kan geschieden n maandelijksche ter mijnen van tenminste f 2 — Lievering na betaling van den len termijn De KINDERBIJBEL is ook verkrtlgbaar in 60 w« kelijksche afleveringen a f 0.10 per afl per week Vult dus nog heden onderstaand bestelbUjet in of vraagt gratis proefaflevering BESTELBILJET s ^ Ondergeteekende wenscht van de N.V v.h JOH DE LIEFDE Drift 23 Utrecht te ontvajigen den KIN DERBIJBIX4 door W Andringa Gzn gebonden in linnen stempelband i f 7.50 franco huls Ineena ^ in maandel termijnen van f 2 — of in wekel afleveringen 4 f 0.10 doorslaan wat niet verlangd wordt Straat p••.•.^•••«a••••»•••••¦•¦«••«•*«••••«.M¦«•••¦•••••a ••¦••••••« woonpiaatfl ••••«.•••••••••¦••••••'•«•'..«••••••••«•••#* a;i.pt.»«»»«a | Frankeeren met lü cents postz^eL TE KOOP DRUKKE RWWIELSXAl LING te A'dam goede brood winning 1500 gulden ' s Zon dags gesloten Inl GRONLOK Ariistelstraat 55 Utrecht E e n goed e i e t i e t 2 ij I s t r a-t h e e I rilZlZ met spaarzegels Extra Goedkoop 1 ons China thee van 24 voor 19 Java thee van 27 voor 20 Assam thee van 52 voor 24 Ceylon thee van 37 voor 27 Darjeeling thee van 42 voor 32 bij aankoop van f1 — waren Uitgezonderd suiker roomboter slaolie margarine Koffie Vt pond 18-23-30-40-50 Limonade-siroop ^/ i fles 48-60 bü elke fles 10 rietjes ' gratis Vruchtenkoekjes Vi pond 20 Cfiocolade repen < « 3 voor 10 Zomerdrups '/ z pond 20-23-30 Allerhande „ Selecta " ¦ Vi pond 25 Theesprits Theeroos > '/ 2 pond 24 Gesorteerd schuim ¦ a a » ons 15 Figuur taai pond 25 Tarwebloem ¦ > > pond 9-11-13 Gort „ pond 8-10-13-15 Rozijnen zonder pit pond 20-30-38 Krenten 18-26 Grove lafelrijst ¦ < ¦ ¦ 7'=-9 Grove Javarijst pond 10-14-18-20 Pruimen pond 14-18-24-30 < en bovendien spaarzegeis voor serviezen viekvrij tafelzilver linnengoed of geld ZÜLSTRA 75 KRUIDENtERSWINKELS UTRECHT - Voorstraat 39 Tel 10944 Biltstraat 66 ' Kanaaletr 90 Marnixlaan 148 Rynlaan 10 3e Daalschedyk 72 b.d Watertoren PRIJSOPGAVE De Directeur d§r Gemeente werlten te Utrecht vraagt vóör 21 Augustus 1937 prijsopgave voor het leveren van een elec trisch g61a«cht Ulieren hek werk Omschrijving enz 3 f 0.50 ver krijgbaar aan het bureau Ach ter Clarenburg 12 f - I Frischheid we dit heerlijke amusementsstuk zoodat er nog gele - genlieid is hiervan met Uw kinderen te genieten TOEGANG 14 JAAR a ^ Trouwplannen ^ w voor alle pleclitigheden GALA-KL.EBDING TE HUUR Engelsche Kleermakerij Jfobelstraat 11 WAAB HUURT U een mo derne geriefelijke woning van af f 26 — per maand In het mooie en gezonde Soest — Soestdijk Vraagt onze Wo ninggids Auto beschikbaar Woningbur Eemland en Gooi van Weedestraat 6 Soestdijk Tel 2003 Verkwikking O'SULLIVAN ^^ « 1 ^^ " rfll%-failf Ifl IIABRV COSTUUMS Betaling in overleg met kooper DE VEE GOEDEREN - H.4JNDEL Lange Nieuwstr 107 Utrecht Tel 19433 TE KOOP KLEIN HEERENHDIS omtrek WUhelminapark kwai-tier f 6250 — di rect van eigenaar geen tusschenpersoon Br onder no 568 bur v d blad Te koop gevr Electr BOORMACHINE liefst merk „ Renner " SLIJPKOP VENTILATOR voor smids vuur met onderblazer en eenig SNIJGEREEDSCHAP KNIP SGHAAR V plat en profielijzer ALLES IN BESLIST GOE DEN STAAT VERKEERENDB Br met prijsopg onder no 569 bureau van dit blad Wonderlijk hoe deloom heid vervliegt na zoo'n paar vetlc wikkende druppels Eau de cologne BOLDOOT Heerlijk die geur die U 200 vliegensvlug weer fit maakt die U zoo ver frischt dat U alle warmte alle stof alle vermoeidheid snel vergeet Let op dat er op Uw flacon BOLÜOOTstdiat - als waar borg voor echtheid IMPÉRIALE 25 ct.enhooger VIRITABLE 20 et en hoogex Eau de Cologne N E DE RL FAB R I K A AT LYMPIA T M EAT E R AMST STRAATWEG 350 TELEFOON 14963 Vanaf Vrijdag 13 Aug Holland's meest geprezen film „ MERIJNTJE GUZEN'S JEUGD " laar het bekende boek van A M DE JONG de film die U móét zien omdat zij in elk opzicht een toppres tatie is — Tweede hoofdfilm JOHN WAYNE in „ DE GOUDZOEKERS VAN TEXAS " sport sensatie spanning en avonturen — Toegang 14 jaar TARZAN's VLUCHT 5 MATINéE 2 uur 30 - AV0ND:6 uur 45 en 9 uur - ZONDAG 4 doorloopende voorstellingen 2 — — 4.30 — 6.45 en 9 uur TOEGANG VEERTIEN JAAR Denk daar eens over Van elke honderd artikelen zijn er in dezen lijd van lage prijzen 99 bestemd voor de massa Daarom hoe meer abonné's een dagblad heeft te grooter is zijn waarde voor den adverteerder Het Utrechtsch Nieuwsblad heeft minstens 13000 beta lende abonné's méér dan eenig blad in stad en provincie Daarom moet een campagne in Utrecht voor den adver teerder die succes wtl hebben beteekenen een cam pagne in het Utrechtsch Nieuwsblad OpIPge 30.000 - '^"'^^ 23 Utrecht 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ^ No 8S Donclerdag 12 Augustus 193 / DERDE BLAD Ontzettend vlieg-ongeluk op kamp Soesterberg Duizenden toeschouwers zagen op korten afstand hoe een F.K 52 jager van de Kool hovenfabrieken tijdens een stuntvlucht omiaag stortte in brand vloog en ge heel vernield werd zonder dat de toegesnelde manschappen hulp kon den bieden BEIDE INZITTENDEN OP SLAQ DOOD r y Oorzaak breuk richtingsroer Verslagenheid op het vliegkamp zeer groot SOESTERBERG 12 Aug — Op hef vliegveld van de Luchtvaait afdeellng Soesterberg heeft zich gistermiddag omstreeks half vijf een ernstig ongeluk voorgedaan dat twee personen het leven heeft ge kost Het militaire Koolhoven-vlieg tuig F.K 52 dat boven Soesterberg werd gedemonstreerd voor een aan tal militaire autoriteiten stortte na eenlge stunts brandend neer In het De bestuurder van hel Koolhoven-toestel de Zwitser Bouman toestel bevonden zich een invlieger en een mecanicien van de Koolho venfabrieken t.w de Zwitser Bou man en de ongeveer 30 • jarige Maan Vermoedelijk waren zij reeds verbrand toen het toestel op het vliegveld terecht kwam Van het toestel bleef weinig gespaard Omtrent de toedracht van het ongeluk met de Koolhoven F K 52 vernemen we nog het volgende Bouman had met goed gevolg eenige stunts uitgevoerd Plotseling maakte hü een piqué waarby tot groote ontsteltenis der vele toe schouwers enkele deelen van het klelvlak en richtingsroer v ^ het vliegveld losscheurden Nog even kwam het toestel recht maakte een vlaJkke bocht doch geraakte daarna op ongeveer honderd meter hoogte in een grille en sloeg te pletter tegen den grond Onmiddeliyk sloegen de vlammen hoog uit het wrak van het vlieg tuig IMet behulp van schuimspuiten mocht tet d«n leden van den hulpdienst van het vlieg kamp diedadeliuk toesnelden gelukken het vuur te blusschen Naast het toestel vond men het geheel verkoolde lyk van den vlieger die ver moedelijk bü den schok uit het vliegtuig was geslingerd De mecanicien zat nog in zijn waarnemersplaats Beide l^ken werden voor loopig opgebaard ta het hospitaal van het vlieg veld Bondom het vliegkamp hadden duizenden toeschouwers de verrichtingen van den vlieger gevolgd Men was zeer onder den indruk van het ongeluk Het Koolhoven-vliegtuig F.K 53 had een Fegasus-motor van 800 p.k en een driebladlge luchtschroef Vreesélijk schouivspél Het was gistermiddag geweldig druk op Soester berg In den vacantie-tijd is het vliegveld altjjd een gezocht oord waar men vele uren kan zoekbrcngen met het gadeslaan van de oefeningen der vliegers Het gunstige weer na de regenachtige morgen uren had dan ook duizenden vacantie-gangers naar het militaire vliegkamp gelokt Ook het contingent Engelsche padvinders dat deelgenomen had aan de Jamboree te Vogelen zang vertoefde op Soesterberg Het was wel een bizondere middag voor de liefhebbers van de luchtvaart want behalve de gewone mili taire oefeningen werd het nieuwe Koolhoven gevechtsvliegtuig de F.K 53 voor militaire autoriteiten voorgevlogen Met groote belangstelling volgde de duizend koppige menigte de demonstraties van het snelle Koolhoven toestel dat in sierlyke bogen het luchtruim doorkliefde totdat het vreese Igke moment aanbrak De toeschouwers zagen tot hun ontzetting plot seling een stuk van het hoogteroer breken Dat zou de oorzaak zijn van de ontzettende catastrophe De bestuurder van het vliegtuig bemerkte op dat oogenblik nog niets doch toen hij zgn machine weer steil de lucht in liet trekken brak een ge deelte van het richtingroer af Hierdoor werd het toestel totaal onbestuurbaar De machine dook met den neus naar beneden en sloeg op het vliegveld te pletter tot groote ontsteltenis van het publiek Kort na het ongeluk arriveerden wij op Soester berg waar enkele ooggetuigen ons een relaas ga ven van de toedracht van het ongeluk „ Het mag een wonder worden genoemd dat het toestel niet ttfisschen het publiek ia gestort Dit had heel goed het geval kunnen zijn want het was maar een kwestie van en kele honderden meters dus van enkele secon den Ik zag zoo vertelde ons een dezer getui gen dat het toestel uit een zoogenaamde piqué • op omstreeks 1500 Meter hoogte vrijwel lood recht naar beneden kwam Toen het toestel vrij dicht bij den grond was gekomen heeft de be stuurder de machine weer steil de hoogte inge trokken Bij een dergelijke manoeuvre wordt er zeer veel van het toestel maar vooral van den staart gevergd Toen de machine omhoog trok zagen wij dat er een stuk van het hoogte roer afbrak Wanneer de bestuurder dit tijdig gemerkt had zou het nog mogelijk zijn ge weest dat het toestel behouden geland zou zijn De piloot moet evenwel niets bespeurd hebben Hij trok de machine recht omhoog en toen gebeur de het vreeselijke door den geweldigen druk die er op het richtingsroer werk uitgeoefend knapte ook dit af en toen stortte de Koolhoven onbestuur baar naar beneden Het Was een sensationeel doch een ontzettend schouwspel De machine dook naar den grond waarop hij met een dreunenden slag terecht kwam Wij zagen een steekvlam uit de ma chine schieten en een zware rookkolom dreef af in Zuidelijke richting terwijl de vlammen uit de wrakstukken sloegen Zoo eindigde wel bizonder tragisch een demonstratiemiddag op Soesterberg en de vele toeschouwers meest vacantie-gangers keerden in diepe verslagenheid naar huis terug Een andere ooggetuige die gistermiddag in het natuurbad Soestduinen vertoefde waar ooi eenige honderden Engelsche padvinders den middag door brachten vertelde ons ook nog enkele bizonderhe den „ Wij zagen dat vanaf het vliegterrein Soester berg twee toestellen opstegen voor het verrichten van stunts Nauwelijks waren de machines hoog in de lucht of wij zagen dat een der machines het bleek later de F.K 52 te zijn juist boven de deone - Een afbeelding van hetzelfde type als de verongelukte machine een F.K 52 boomen de allerzonderlingste buitelingen maakte Na een piqué stortte het toestel pijlsnel naar be neden Onmiddellijk ben Ik toen naar het vliegveld ge ijld Ik meldde mij bij den commandant doch deze en ook zijn vervanger waren niet meer op het bu reau Maar ik slaagde er toch in op het vliegveld te komen Toen ik vlak bij de wrakstukken van de F.K 52 was zag ik dat het toestel finaal in den grond was gedrongen Slechts een gedeelte van den staart stak boven het zand Maar lang kon ik er niet bijblijven ik was in burger en een officier be val mij onmiddellijk te vertrekken en ik moest daaraan wel gevolg geven Bijzonderheden over de F.K 52 Hoewel de FK 52 in principe wat de uitvoering betreft niet zoo heel veel met de FK 51 verschilt zijn vormen en uitvoering van den nieuwen Jager toch wel van dien aard dat men hier van een ge heel nieuw type kan spreken Het type is een proefkonijn De nieuwe Jager met zijn 830 P.K Bristol Mer - cury motor kan een snelheid ontwikkelen van 370 K.M per uur wanneer hij op een hoogte vliegt van 4400 Meter De kruissnelheid bij een hoogte van 3800 Meter bedraagt 335 K.M per uur Door gebruik te maken van de nieuwste vindingen op het gebied der aero-dynamica heeft men een der gelijke snelheid op diensthoogte weten te bereiken De jager heeft ook dit voor in vergelijking met vele andere militaire vliegtuigen dat hij ook bij geringe snelheid goed te besturen is Het toestel maakt een forschen indruk en zon der iets ten kwade van de FK 51 te zeggen valt direct de soepele lijn van dit toestel op Tot in de kleinste onderdeelen van het toestel is er rekening mee gehouden dat niets de snelheid mag belem meren zelfs de wielen zijn streamlined d.w.z de ballonbanden puilen niet uit doch vormen met het wiel zelve één vlak Proeven in Amerika geno men hebben bewezen dat deze constructie de snelheid ten goede komt Wat ook onmiddellijk opvalt is dat de FK 52 een propeller heeft die zeer verschilt met die van de andere Koolhoven-types het is n.l een drie bladlge schroef De bladen zijn van hout gemaakt en kunnen uit het nletalen middenstuk verwijderd worden Het is een nieuw type van de Schwarz Propellerwerke te Berlijn De vleugel op zichzelf is lichter en verstelbaar Het gedeelte dat in het metalen middenstuk wordt aangeebracht heeft een bijzondere bewerking ondergaan Het hout is zooals men dat noemt „ veredeld " Zitten de bestuurders van de traineratoestellen in de open lucht die van den nieuwen jager zul len worden beschut door een doorzichtige over kapping van onbreekbaar glas Doordat de inzit tenden worden beschut heeft men de zittingen in de cockpit hooger kunnen maken zoodat het uit zicht aanmerkelijk wordt verbeterd In oorlogs tijd kan het mogelijk zijn dat het vliegtuig door andere toestellen in de lucht wordt aangevallen Dan zal de mitrailleur die aan het achtergedeelte van het vliegtuig bevestigd is In werking moeten worden gesteld In dat geval kan de overkapping met een enkele handbeweging worden neergehaald zoodat de inzittenden zich vrijer kunnen bewegen Twee andere mitrailleurs kunnen in den boven vleugel worden aangebracht De beide inzittenden hebben voorts de beschikking over een installatie voor het werpen van bommen Een groot voordeel van de glazen overkapping is dat de inzittenden zich behoorlijk verstaanbaar kunnen maken Het intrekbare landingsgestel verschilt ook aan merkelijk met dat van de oudere types De intrek bare pooten staan geheel vrij De dwarsverbindin gen ontbreken en ook dit komt de snelheid ten goede Bij geringe snelheid kunnen ook landingen wor den uitgevoerd op terreinen van beperkte afmetin gen Een bijzonderheid is nog dat de onderste vleugels van dezen tweedekker ten opzichte van de bovenste iets naar achteren liggen De romp De mecanicien Maan van de F.K 52 die eveneens bij het vliegongeluk het leven verloor ¦^ • F»K.'52 «» T_)e wijde hooge hemel Die over zee en land En eindelooze verten Zijn tjl azuurblauw spant Was steeds alleen den vogels Tot een domein Toen stond Een mensch op die als eerste Zichzelven wieken lx)nd Aan ' t ' lichaam en die opsteeg In nagebootste vlucht Al stortte hij in zee neer En stierf zoo wil ' t gerucht Icarus ' voorbeeld lokte Meer dan drieduizend jaar Den menschen aan en eind'hjk Werd een legende waar Op stalen vleugels cirkelt De vlieger door de lucht Schrijft letters op het « Iblauw En maakt ha tuimelvlucht Zgn „ vrilles " „ feuilles-mortes " En „ loopings " ronkend-snel En tallooz ' oogen volgen ' t Hoog acrobatenspel Totdat — totdat het eensklaps Door ' t noodlot wordt verstoord Dat ruw den mensch terugwerpt Op d ' aarde „ waar hQ hoort " En Icarus stort neder.En sterft er wreed verplet.Voor duizenden aanschouwersVerslagen en ontzet HIPPO KREEN '^ bestaat uit autogeen gelaschte staalbuizen met af neembare triplexplaten op de zvjkanten Het ach terste gedeelte is van hout en afneembaar Er zijn openingen in den bodem aangebracht voor lucht fotografieën Het landingslicht is intrekljltar Het toestel is uitgerust met de meest moderne instrumenten zooals snelheidsmeters hoogte meters bochtaanwijzers kunstmatige horizon etc De stijgsnelheid op 4100 meter is SVi meter per seconde Een ongéluksdag De avond valt en een lichte nevel strekt zich haast onmerkbaar uit over de vliegheide waar boven een grauwe lucht hangt De restaurants zijn verlaten en op de terrassen zijn de kell ners bezig de tafeltjes en stoeltjes af te stof fen Langs de hooge prikkeldraadversperring staan hier en daar een paar groepjes men schen met elkaar te praten Zij wijzen naar het midden van de grauwe vlakte Daar ligt een vormlooze massa verwrongen staal zwartgeblakerd en kromgetrokken door de verzengende liitte Een dun sliertje rook stijgt er uit naar boven naar den droef grauwen hemel Het is vandaag een ongeluksdag geweest voor Soesterberg drie ongevallen zegt ons een soldaat van de luchtvaartafdeeUng die ons het relaas deed van het verschrikkelijke gebeuren dien middag Een ongeluksdag voor Soesterberg Het is alsof een rouwfloers over de anders zoo vroolijke en levendige vliegheide ligt In de verte ligt het wrak Kleine figuren loopen er om heen enkelen in witte jassen gekleed Af en toe rijdt er een auto vanaf de groote hangars dwars het veld over naar de rockende res ten van het vhegtuig Een eindje daarvan verwijderd ligt een wit lakenuitgespreid De avond valt de duisternis hult alles in een som bere stilte Hoog boven het vliegveld zoemt eentoestel dat nog laat binnenkomt het strijkt neeren glijdt laag over het wrak ' Een ongeluksdag voor Soesterberg Adviescommissie autoverhuur geïnstalleerd Behalve de voorzitter Mr Dr G A W ter Pelkwijk beval de commissie twee werkgevers en twee werk nemers De Burgemeester heeft gisteren ten Stad huize geïnstalleerd de leden en plaatsvervan gende leden van een commissie welke Bur gemeester en Wethouders onlangs in het leven hebben geroepen en welke het college van advies zal dienen bij de uitvoering van het Reglement Autovervoer Personen De commissie welke den naam draagt van „ Adviescommissie Autoverhuur bed r ij f " heeft de Burgemeester of een door hem aangewezen plaatsvervanger tot voorzitter de overige leden worden door Burgemeester en Wethouders benoemd en wel twee uit de kringen der werkgevers en twee uit de kringen der werk nemers In overweging is aan de Commissie nog eenige uitbreiding te geven Van de commissie maken deel uit voor den Bond van Automobielhandelaren en Garagehou ders B.O.V.A.G de heer G P H Wortman voor den Bond van Luxe Verhuur - en Taxiauto Ondernemers N.B.L.T.O de heer W E M Nij huis voor de afd Utrecht van den Centr Bond van Transport Arbeiders de heer J A van der Vlugt voor de afd Utrecht van den Ned R.K Bond van Transportarbeiders „ St Bonifacius " de heer J H van Rossum Als plaatsvervangende leden zijn aangewezen door de genoemde vereeni gingen onderscheidenlijk de heeren A Schoonho ven J B A M van Gooi J Tieman en J van den Noort Als plaatsvervangend voorzitter is door den Burgemeester aangewezen de heer Dr J H C van den Berg chef van de afdeeling Algemeene Zaken der gemeentesecretarie Concert KUDO 20 Aug Dezer dagen meldden wij dat het Kon Utrechtsch Dilettanten Orchest voornemens is in samenwerking met het Volkszangkoor „ Ons Lied " ter gelegenheid van het jubileum van V.V.V op 16 Augustus een concert te geven op het Lucas Bol werk Thans vernemen wij dat de Kon Harmonie U.D.O door bijzondere omstandigheden genoodzaakt is het concert te doen plaats hebben op Vrijdag 20 Augustus Theo redt twee kinderen Jeugdige Utrechtsche Watergeus die nu reeds drie kinderlevens aan liet water ontrukt heeft Held van den dag D E twaalf-jarige Theo Heesakkers is de held van den dag Hy heeft gister middag twee kinderen een meisje en een jongen uit het water gehaald Theo Heesakkers zag vanaf de Molenburg hoe twee kinderen zich gevaariyk dicht bü het water bevonden Zij waren aan het vis echen doch het meisje de 9-jarige v G uit de Kroonstraat boog zich te ver voorover Zij viel en haar iets ouder neefje wilde haar vastgrüpen Hy kreeg haar te pakken doch kon haar niet houden Samen tuimelden de kinderen in het Singelwater Theo Heesakkers bedacht zich geen moment liet zyn hengel vallen en dook vanaf de brug leuning de kinderen na Hü greep hen beiden tegelijk op drie meter van den wal Het meisje wist hy zoo hoog mogelgk op den wal te gooien Een andere jongen een vriend van Theo wist het neefje aan te pakken en naa.r boven te treklien Daarna krabbelde Theo uit het water Toen hij rond keek waar de drenkelingetjes ge bleven waren bleken die hard weggeloopen te zijn De verschrikte kinderen hadden de beenen naar huis genomen Daaron ^ ging Theo ook maar gauw naar huis om droge kleeren aan te trekken Is het te be grijpen dat zijn moeder heelemaal niet boos op hem was toen zij hoorde wat de oorzaak van het natte pak was De kleine redder is een stevige jongen met steil blond haar en een open blozend geziclit Een echte gezellige Hollandsche jongen Hij geeft er niet om of zijn handen vuil zijn en of zijn pantalon op half elf zit Als het maar zit In de vacantietijd zwerft hij den geheelen dag Theo Heesakkers de twaalfjarige Water geus met zijn hengel Gisteren heeft hij twee kinderen gered Vandaag zwierf hij alsof er niets gebeurd is weer langs den waterkant langs den waterkant met zijn hengel en zijn zwempak Als het hem te warm wordt duikt hij lekker het water in Het verwonderde ons dan ook in geeneu deele dat hij vanmorgen met het prachtige weer in geen velden of wegen te vinden was Zijn vader ging er op de fiets op uit om hem te zoeken en bracht hem na een kwartiertje met hengel en al achterop mee Theo's moeder mag met recht trotsch zijn op haar stevigen boy die nu reeds drie kinderen van den dood gered heeft Het vorige jaar sloeg een kano waarin twee kleine jongens zaten onder de Catharijnebrug om Theo en nog een ander doken van de brug naar beneden en vischten de jongentjes op Gis teren haalde Theo er weer twee uit Theo vertelde ons dat hij niets liever doet dan zwemmen Dat is zijn sport Hij vindt het echt fijn om met zijn hengel langs het water te zwer ven en hier en daar eens te voelen hoe of het water is Een echte waterrot is deze knaap Hij zwemt tegen volwassenen gemakkelijk op en wordt nooit moe Of hij met de redding moeite had?.Niet zoo bar veel de drenkelingen waren te erg geschrokken om tegen te werken Voor het huis aan de Otterstraat no 75 waar Theo woont verzamelden zich terwijl wij met hem een praatje in de zonneschijn maakten weer vele buurkinderen en ook ouderen die het verhaal van Tlieo wellicht voor de zooveelste maal weer met spanning beluisterden Het is dan toch ook wel de moeite waard om een jongen van twaalf jaar doodnuchter te hooren vertellen „ En toen heb ik ze eruit gehaald " alsof hij zeggen v/il „ Wat moest ik anders doen " Vader Heesakkers is maar wat trotsch op zijn „ Watergeus " zooals hij hem betitelt En die naam is voor Theo nog zoo gek niet Een echte onverschrokken waterrot is hij die door zijn moedige optreden reeds drie keer een kinder leven redde en de ouders veel leed bespaarde Hulde aan onze Utrechtschen Watergeus Lang zal hij leven 
ro UTREC^TSCH NIEUWSBLAD No 88 ' Donaer3a | 12 Augustus 1937 DERDE BtAD Havenaccomodatie is voor lachten onvoldoende Nederlanders ^ wat deedt gij tot steun van ds Niemóller De plezierschippers mijden daarom onze stad Men kan walersporlers trekken door havenbouw mei winterberging en verleenen van faciliteiten Het moge eenige verwondering wekken — zoo schryft de heer A W L ons — dat ondanks het feit dat Utrecht zoo schitterend geiegen is voor den watertoerist hier ter stede geen havengelegenheid voor jachten bestaat Welke gemeente in KTederland kan er zich op beroemen dat het in een krans van acht waterwegen ligt En toch een jachthaven is Utrecht niet rfjk zelfs de meest noodige ac comodatie ontbreekt De Catharünesingel waar men een zoo fraai uitzicht heeft en dat zeker een zeer geliefkoosde ligplaats zou kun nen zyn voor menig jacht bezit zelfs geen meerpalen In het prospectus uitgegeven door V.V.V wordt den toerist dan ook ver zocht meer ijzers mee te brengen aangezien er geen althans niet voldoende ^ meerpalen zyn Wfl zwügen nu nog maar over een drinkwater voorziening en de andere gemakken welke ont breken en door welker afwezigheid het vrijwel uitgesloten Is dat men den watertoerist voor eenige dagen bindt om Utrecht en haar omstre ken te bezichtigen en om hier zijn geld te ver teeren Jammer Want het is juist de watertoe rist die het geld direct onder de neringdoenden brengt Bakker slager kruidenier melkslijter allen proviteeren van den plezierschipper De secretaris van de Waterstertochtcommissie ontving dit jaar van verschillende leveranciers de vraag om hen te waarschuwen indien weder om een stertooht gehouden werd aangezien zQ goede zaken maakten in die week Deze leveran ciers zouden den geheelen zomer die zelfde goede zaken kunnen maken indien er maar ge regeld jachten kwamen Dit is echter niet het geval wö weten het de meesten möden Utrecht omdat er zooveel onaangenaams is en omdat eigenlyk alles mankeert * Het gebeurt bg herhaling dat men den plezier schipper op de meest onpleizierige wijze geheel onnoodig bfl de Weerdsluis laat wachten Ben jaar geleden kwam daarover dan ook nog een zeer ernstige klacht binnen by V.V.V en dit was niet de eerste keer In watersportkringen vaart men dan ook bij voérkeur van Maarssen af door het Merwedekanaal naar Utrecht Maar men vaart er dan ook zoo gemakkeiyk voorbij Omgekeerd vertrekt men ook via de sluizen bg het kanaal om dan by Maarssen op de Vecht te komen Bruggenlast De bruggen welke men echter in den regel wel in gesloten stand kan passeeren met uitzondering van de bruggen over het vaarwater langs den Leidscheweg gaan niet meer open na 7 uur des avonds en op Zaterdagen — juist dus wanneer men toeristen kan verwachten — niet meer na 5 uur Gaat U eens kgken in de sluizen aan het Merwede kanaal hoeveel plezierjachten daar na 6 uur des Zaterdagsavonds schutten Geen dezer kan,.indien het schip hooger is dan 2.10 M in Utrecht komen ' s Zondags draait geen enkele brug ieder die een week end te Utrecht zou willen doorbrengen en een boot bezit maar even hooger dan 2 M kan niet komen omdat hij ' s Zondags niet meer naar huis terug kan Men gaat dus niet week-enden te Utrecht men verteert zyn geld elders Indien er nochtans een enkel schip in onze slngelgraohten komt en dit gebeurt — dank zy de driejarige propaganda van V.V.V herhaal deiyk — dan vertrekt men weer gauw W£mt drinkwater is niet te krygen men moet dus weg Men werpe my niet tegen dat er een pompje is aan het Merwedekanaal en evenmin dat er een pompje is aan de Veemarkt zelfs een bö den brugwachter van de BartholomeUs brug Plezierschippers plegen nu eenmaal geen gebruik te maken van de beide eerste — en de derde waterbron is juist wanneer men daar het meest behoefte aan heeft niet te gebrui ken Een andere vraag Is of gezien het feit dat wa - Verkoop zomerzegels bevredigend Opbrengst van toeslag echter minder dan vorig jaar Door het Post - en Telegraafkantoor te Utrecht en de daaronder ressorteerende by - en hulpkan horen poststations en agentschappen bygestaan door verschillende plaatselijke comité's werden in totaal verkocht aan zomerpostzegels 1937 36042 è 3 cent 38784 27392 è 8 cent 31723 55008 è 10 cent 52368 29085 k 16 cent 29027 De toeslag hierop bestemd voor cultureeie en liefdadigheidsdoeleinden bedroeg resp 540.63 581,76 321.76 951.69 2200.32 2094.72 1017.97 Vz 1015.94 y » In totaal bedroeg deze toeslag dus 4580.68 % 4644.11 % De tusschen haakjes geplaatste aantallen en bedragen hebben betrekking op het vorige jaar Hoewel het totaal bedrag eenigszlns terugge loopen is kan de opbrengst van 1937 toch bevre digend geacht worden UTRECHTSCHE POSTFANFARE VOOR RADIO De Utrechtsche Postfanfare „ Onder Ons " is door de Algemeene Vereeniging Radio Omroep A.V.R.O aangezocht voor het uitvoeren van een openlucht-concert te Hilversum op Dinsdag 17 Augustus a.s waarvan het eerste gedeelte aan vangende om 8.15 uur n.m wordt uitgezonden tersportminnend Utrecht zonder uitzondering naar Loosdrecht gaat het wel loonend is hier ter stede een jachthaven in te richten Het antwoord op deze vraag is desondanks onvoorwaardeUjk ja mits men maar commercieel te werk gaat Wie zich aan een ander spiegelt spiegelt zichzacht Laten wy eens zien hoe in andere ge meenten dit vraagstuk ten gerieve van de water sportsmen is opgelost In Amsterdam waren het sedert tientallen van jaren de roei - en zeilvereenigingen die voor hun leden in den regel met st eun van de over heid haar havens aanlegden De leden huurden ligplaats voor hun schepen en daaruitbestreed men de onkosten In andere plaatsen ontstonden op ge lijke wyze havens en in den loop van de jaren verleende men dan gastvryheid aan leden van zus tervereenigingen voor een kort verbhjf Aangezien er m Utrecht geen roei - en zeil vereenigingen zyn waarvan de leden zélf be schikken over grootere schepen en men dus ook nooit is overgegaan tot het bouwen van een haven zal ook in de toekomst havenaanleg van die zyde niet te verwachten zgn Maar er zyn vele gemeenten in den lande welke wèl watertoeristen ontvangen alhoewel er toch geen plaatseUjke watersportvereeniging is met een eigen haven In deze gemeenten heeft men havens aangelegd ook weer metsteunvan de overheid speciaal ten gerieve van den toerist en ziet byna ontstaan nu de watersportvereenigingen welke de lasten gaan verlichten Toch is dit elgeniyk niet de goede opzet De stichting^Jachthaven Muiden bflv rendeert naar wy vernemen niet De extra gebouwde haven in Harderwyk is ook vrywel steeds leeg Belde havens worden gemeden uit vrees voor de muggen alhoe wel eerstgenoemde op een vry geregelde en zelfs vaste bezetting van de ligplaatsen kan rekenen Maar dit dekt de kosten niet De gemeente Hilversum kan op den duur van haar jachthaven proflteeren mits zy maar kykt naar het kleine dorpje Akersloot Akersloot de meeste lezers weten het misschien niet - eens te liggen Akersloot dan ligt aan de Alkmaardermeer eenheel kleine gemeente met een schitterende jacht haven niet te groot maar van alle accomoda - tie voorzien Drinkwater benzine gasolie alles aanwezig U behoeft met uw schip maar voor de daarvoor bestemde steiger te varen en u kunt alles aan boord nemen 7 K.M verder ligt Alkmaar waar evenmin als ia Utrecht iets voor den water toerist werd gedaan En wat ziet men nu Velen die Alkmaar's beroemde kaasmarkt willen zien gaan naar Akersloot en van daar per bus naar Alkmaar Niet in Alkmaar worden dus de Inkoo pen gedaan maar in Akersloot Akersloot rendeert dus en zal op den duur nog beter gaan rendeeren het geheim wilt u weten De steeds toenemende bloei van de water sport In Nederland heeft behoefte doen ont staan aan 1 i gplaatsen maar ook aan w 1 n t er berging In Amsterdam is de vraag z6ö groot dat men büna geen winterberging meer kan krygen en men dus naar Muiden gaat In liOosdrecht precies hetzelfde z o m e r-llg - Op herders-expositie zal veel te zien zijn Dezer dagen kondigden wy reeds aan de lande lyke clubmatch welke de Vereeniging van Fokkers en Liefhebbers van den Duitschen Herdershond Zondag a.s op de terreinen van de N.V Veestallen aan de Croeselaan zal houden wy vernemen thans dat deze show inderdaad zeer belangryk belooft te worden daar ongeveer 70 van de beste honden in den kring zullen ver schynen waaronder zelfs 6 uit België De open klasse reuen telt ongeveer 20 inschryvingen die der teven zelfs 26 de overige honden zyn verdeeld over de beide jeugdklassen waarin ook veelbelovend materiaal aanwezig zal zyn Een alarmkreet van Q H Aalders „ Zij die in Duitschland terecht gestaan hebben weten wat het ook practisch beieekent in de wereld vrienden te hebben De heer G H Aalders reserve-officier by de Luchtvaart-Afdeeling die onlangs zelf in Duitsch land in een proces terecht stond richt tot ons — nu ds Niemöller binnenkort voor zal komen — het volgende schryven De Protestantsche predikant ds Niemöller te Dahlem by EerUjn oud-officier der Keizeriyke Duitsche Marine tydens den wereldoorlog een der succesrykste onderzee commandanten ridder in de orde Pour ie Mérite na de revolutie van 1918 Pro testantsch predikant na de revolutie van 1933 de apostolische figuur van de Beiydeniskerk in haar stryd voor Gods rechten tegenover de totaliteits eischen van den Nationaal Socialistischen staat op 2 Juli j.l aan den vooravond van de synodale verkiezingen in Duitschland door de Gestapo ge arresteerd op 13 Juli door den rechter van instruc tie vrijgelaten op hetzelfde oogenblik weer door de Gestapo gearresteerd — staat binnenkort voor een speciale rechtbank achter gesloten deuren te recht Toen ik deze berichten las zag ik plotseling weer de groote zaal van het „ Landgericht " te Es sen tydens het proces tegen de Jung Nationale Eund en ik hoorde weer de stem van den officier van justitie die zyn pleidooi begon met de woor den „ Ho#d af voor deze beklaagden die in een tyd toen het nationale bewustzyn in Duitschland plaatsen genoeg w 1 n t e r berging te weinig Alle grootere schepen moeten het elders zoeken Indien aan de Stichting Jachthaven Muiden een winterberging was verbonden zy zou winst heb ben afgeworpen Akersloot voorbeeld Akersloot nu heeft een jachthaven met groote winterberging Deze combinatie is verpacht aan een jachtbouwer en ziet Akersloot wordt thans in één jaf.r in de watersportbladen vaker vermeld dan vroeger in tien jaar tyds door de geheele Ne derlandsche pers Dit nu is het geheim de grondslag waar op men kan overwegen iets voor de watersport in Utrecht te ondernemen Indien men te Zui len of in Oudenrgn energiek is lost men daar het vraagstuk op Per tram of bus is men te Utrecht binnen enkele minuten Kan men in Utrecht zelve al niet overgaan om velerlei reden tot den aanleg van een haven laat men dan toch ten minste beginnen met meer drinkwaterbronnen te scheppen aan het Willems plantsoen Laat men behoorhjk meerpalen slaan en een kleine styger bouwen laat men toch éMes doen wat geen althans nagenoeg geen geld kost en Utrecht zal vermaard worden als pleisterplaats De ligging in de singelgrachten is zóó mooi dat het meer dan jammer is deze gunstige omstandig heid niet te benutten Indien later behoefte biykt aan openen van de drie bruggen aan den Leidschcli weg laat men dan bg toerbeurt een brug\«ochter aanwUzen om hiervoor te zorgen De bediening ge schiedt in Schiedam lederen dag op deze wyze en is voldoende Vele watertoeristen zullen gaarne naar Utrechtgaan indien Utrecht hen ten minste van het al lernoodigste kan voorzien Utrecht zal dan nietmeer zooals thans de plaats zyn „ waar men lie ver langs vaart " Zwemsport is populair In de zweminrichtingen worden talrijke diploma's uitgereikt Gisterenavond vond In de Zwemschool „ de Lies bosch " het jaariyksche examen voor geoefend zwemmer(sters plaats Van de 47 candidaten be haalden er 46 het diploma Eén candidaat kon de 50 Meter gekleed zwem men niet halen waardoor beide zwemmeesters ge noodzaakt waren hulp te verleenen Na afloop heeft de heer L Sparenburg namens de Utrechtsche SUchting voor LlchameUjke Oefe ning de diploma ' uitgereikt na eerst zyn vreugde er over te hebben uitgesproken dat wederom tal van jongere maar ook oudere candidaten het goede voorbeeld hebben gegeven om propaganda te ma ken voor de zoo nuttige tak van sport „ het zwem men " De geslaagden zyn Dames A C v d Berg J dea Planque C C Collard P Kousbroek M Haasbroek M Kous broek V Meerhoff A Timmer-Schipper A Wit mans J v d Brink W Kömer H Kömer J Dropsie H v d Scheer R de Roos D de Krieger W van Hees C van Hees W van Resteren J Heil C M van Leeuwen M P Scholten J A Scholten B E Penning G Kaminah en E Dlx Heeren C Burgstede H Kerkkamp N Wil mink C B Hooff M Hykoop J W v d Hoek W V d Hoek P Tiggelaar J Schotanus J H Hessels G in ' t Veld G Vermeulen A van Oos trum M de Klaver A Lammerts van Eueren J Stekelenburg F Jansen A de Jong K van Zut phen en W Steenbergen In de „ Kromme Rijn " Voor het examen Diploma A 100 M schoolslag 100 M rugslag 100 M gekleed zwemmen slaag den in de Zweminrichting „ Kromme Rön " nog de volgende candidaten de heeren M J van Byieveld A J van der Grient T van Heyst J H A de Mmk G ter Pelkwyk B M Ponsen H J Verloop G v d Wiele de dames H E van Dieren A van Drumpt A A W Duyff F J T Duytshoff M C den Hertog M M Huis in ' t Veld M M Huis in ' t Veld M Neeter E Neeter J Neeter L G M Oskam T Schok C J Snyders P de Vries voor goed gestorven leek den moed vonden tot een dapper — dennooh und trotzdem " — En ik hoor dezelfde officier van justitie tegen dezelfde beklaagden aan het eind van zyn plei dooi eischen doodstraf — levenslang tuchthuis — vyf jaar tuchthuis — enz Mynheer de redacteur het grootste oogenblik voor de beklaagden in dit proces was toen plot seling de zware bronzen deur openging en een jongeman binnen kwam die met rustige stem den president vertelde dat hg als afgevaardigde der Engelsche Jeugd Federatie voor den Vrede naar Essen was gekomen om te protesteeren tegen het feit dat leden van een bevriende Duitsche Jeugd Organisatie zouden worden veroordeeld in een proces waarvan de wereld niets weten of be grypen mocht De beklaagden in dit proces hadden stuk voor stuk niets meer of minder gedaan dan wat men Ds Niemöller ten laste legt Zy zagen doodstraf en levenslang tuchthuis in het verschiet maar toen de vriend uit Engeland sprak toen werd het licht op de beklaagdenbank want toen wisten zy dat zy op de wereld nog vrienden hadden die bereid waren hun zaak te verdedigen — dennoch und trotzdem — En toen ik na 22 maanden voorarrest weer In Nederland terug was en zag en hoorde van de ac tie die de Engelsche Fransche Belgische en Ne derlandsche pers vóór en tödens het proces had gevoerd toen begreep ik waarom de senaat niet met de eischen van den officier mee durfde te gaan Toen begreep ik wat het ook practisch be teekenen kan op de heele wereld vrienden te heb ben En daarom mynheer de redacteur vraag Ik thans aan de voorgangers en leden van alle Pro testantsche kerkgenootschappen In Nederland Wat deedt Gü en wat zyt Gy van plan te doen voor een van Uw broeders die gevangen zit die straks achter gesloten deuren veroordeeld zal wor den omdat hy pal stond voor het Woord dat zegt Ik ben de Heer uw God lllEf^I zeer aparte avondjapon uitsIuHend ontworpen voor slanke - figuurtjes Een zwart zijden onderkleed waarover eea tullen bovenkleed wordt gedragen waar op in ruitvorm breede strooken zwarte zijde genaaid zijn Een „ doorzichtige " ea luchtige combinatiel Duitschland koopt HoUandsche paarden MIDDELSOORT TREKPAARDEN WELKE GESCHIKT ZIJN VOOR DE LANDBOUW BEDRIJVEN Stappen draven stappen < Zwaar dreunen de paardenhoeven op het met zand bestrooide pleintje achter de stallen op het veemarktterrein Groote glanzende paardeniyven bruine en zwarte loopen er ^ heen en weer voor de keurende blikken van een aantal handelaars In de stallen klinkt het gestommel en gehinnik van de viervoe ters die hun beurt afwachten om ook op het pleintje te mogen stappen en draven Het is vandaag wel een byzonderen marktdag want de ruim 150 paarden welke zyn aange voerd uit alle deelen van het land worden ge keurd en uitgezocht door de Duitsche afname commissie voor landbouwpaarden Duitschland heeft paarden noodig trekpaarden en daartoe heeft de Duitsche regeering een com missie benoemd welke in ons land op verschil lende plaatsen deze dieren keurt en opkoopt Men moet een groot aantal 4 - 5 - en 6-jarige paarden hebben van het type trekpaarden gezond mas sief en middelzwaar met een stokinaat van 1,56 tot 1,64 meter In het byzonder wordt gelet door de commissie op de voeten met goed beslag op zuiver beenwerk en eeriyke trouwe dieren die op de landbouwbedrijven van onze Oostehjke naburen gebruikt kunnen worden Wat betreft de aankoop van de paarden is deze voor het derde kwartaal 1937 sterk opge voerd Het aantal dat hier te lande door be middeling van de commissie voor den uitvoer van koudbloedpaarden naar Duitschland en onder di recte leiding van den heer Bom secretaris van de „ Vereeniging Het Nederlandsche Trekpaard Stamboek " bedraagt thans 600 In vorige kwar talen was dit aantal slechts 250 Dinsdag heeft de commissie in Gorlnchem van de 50 gepresenteerde paarden er 39 aangekocht In Eist kocht zy van de 79 stuks er 50 Gemiddeld waren de pryzen iets boven de f 1.500 - Vandaag was de commissie op het Veemarkt terrein aan de Croeselaan aan het keuren Prachtige dieren werden er gepresenteerd en vanzelfsprekend bestond er voor deze byzondere markt van de züde der paardenhandelaars een groote belangstelling Er werd in een vlug tempo grewerkt Telkens kwamen weer andere dieren uit de stallen en werden door de stalknechts by den teugel voor geleid Soms waren de keurmeesters al heel spoedig klaar Een minder goeden gang van het dier was reeds voldoende om het verder uit te schakelen Was het dier goedgekeurd dan kreeg het een rood merkteeken op het lyf Er werden totaal 115 dieren aangevoerd MEER INLEGGERS BIJ SPAARBANK Uit de opgave van het kantoor der posterijen al hier biykt dat in den loop der maand Juli aan de Rykspostspaarbank op spaarbankboekjes werd in gelegd f 721.594 83 en terugbetaald f 594.297,15 Derhalve meer ingelegd dan terugbetaald f 127.297,68 Het aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 510 DIENSTPLICHTIGEN GENEESK TROEPEN ONDER DE WAPENEN De dienstplichtigen van de lichting 1937 be stemd voor de Ie en 2e compagnie geneeskundige troepen komen op 4 Oct a.s voor eerste oefening onder de wapenen Busdienst op Oog in Al onvoldoende Directie van het Trambedrijf deelt mede dat uitbreiding zal worden overwogen wanneer daartoe behoefte bestaat ïs de autobusverbinding met de Woningwqk „ Oog in Al " voldoende Beantwoordt de autobus lyn aan de verwachtingen die de bewoners van „ Oog in Al " en „ de Halve Maan " daaraan hebbea gesteld Ziet daar eenige vragen die ons door een abonnS werden gesteld in een ingezonden artikeltje dat wy hieronder laten volgen Af en toe vestigt U de aandacht op de uitbrei ding die Utrecht onaergaat door de bebouwing van het park „ Halve Maan " in aansluiting aan het zoo goed als volgebouwde „ Oog in Al " De waari deerende woorden van Uw artikelen zeggen nieta te veel daar in het Westen voltooit zich een der mooiste woonwyken van onze stad Het bezwaar ^ dat een ongestoord verkeer met de overige stadse deelen gehandicapt wordt door het scheepvaartver » keer langs het Merwedekanaal zal binnen afzien '^ baren tyd voor een groot deel verdwynen door da omlegging van dien drukken waterweg In dat op » zicht moet en kan Utrecht zyn tyd afwachten Een andere vraag is of ons gemeentebestuur dat na de uitgifte van de bouwterreinen tot op zekere hoogte verplicht kan worden gerekend de kansen van slagen van de bouwondernemers te steunen dit doel niet mede kan bevorderen door de thana bestaande autobusdienstregeling eenigszlns uit ts breiden door in het byzonder des avonds enkele bussen later dan thans te laten ryden Van de Neude vertrekt de laatste bus van den dag te 20.000 van het Beethovenplein te 20.30 Wanneeir aan deze regeling in beide richtingen b.v 2 bussen werden toegevoegd vertrekkende om maar eens tyden te noemen heen te 21.00 en 22.00 en terug 21.30 en 22.30 dan won de bewoonbaarheid van Oog in Al en van Halve Maan ongetwyfeld Veel kosten kunnen aan deze uitbreiding niet verbonden zyn als men let op het personeelka der en het wagenpark van de tram Zelfs al zou men overgaan tot het Inleggen van enkele bussen naast de thang loopende op Zon - en Feestdagen dan nog zou het de vraag zyn of deze tegemoetkoming aan de wenschen van velen in Oog en Al en zeer waarschynUjk ook van menigen bewoner van Oostehjk Utrecht een merkbaar slechten invloed op de uitkomsten van het trambedryf in zyn geheel zoude hebben Op Zon - en Feestdagen bestaat thans feiteiyk geen busverbinding Utrecht kan Eudyard Kipling nazeggen „ East is East and West is West " maar in af wyking van de meentog van den groeten schrijver er aan toevoegen „ but here the twQJ must meet " My is bekend dat bus 4 ons in de nabyheid van ' Oog in Al brengt en omgekeerd kan worden ge bruikt om stadwaarts te gaan Ook weet ik dat na concerten of schouwburgen late bussen kunnen rijden wat zelfs voor de uitvoerbaarheid van mijn voorstel kan pleiten Ik ken geen der eigenbou wers die er thans werken en heb voor zoover my bekend nimmer met een hunner gesproken en ben tenslotte zelfs geen bewoner van Oog in Al of Hal ve Maan Maar wel ken ik de woonwyk en vertoef er gaarne „ De busiyn naar Tuindorp was vroeger óök geem speciale lijn Toen het Tuindorp te Maartensdyk In aanbouw was werden per dag slechts enkele ritten gereden die destyds in de behoefte van de bewoners voorzagen We beluisteren deze woorden uit den mond van den heer W S 1 a g t e r onder-directeur van het gemeenteiyk Trambedryf wien wy het bovenaan » gehaalde artikeltje ter lezing gaven en die ons dan uitvoerig vertelt hoe met den groei van Tuindorp ook telkens de autobusdiensten werden uitgebreid naarmate er meerdere behoefte toe bestond Later werd de bus naar Tuindorp een speciale lyn Het trambedryf is voornemens ditzelfde systeem ten aanzien van de busverbinding met „ Oog in Al " toe te passen Men heeft — vóór dat de bussen den dienst aanvingen — een enquête by de bewoners van Oog in Al uitgesteld waarby ongeveer 500 vrageniysten werden gedistribueerd Toen men de vrageniyst had ontvangen bleek het dat de vraag naar bussen in de avonduren zéér ge ring is Op 30 November 1936 ving de busexploitatie aan met negen ritten vice versa per dag Deze dienstregeling was gemaakt aan de hand van de enquête Toen reeds heeft de tramdlreotie gesproken met verschillende belanghebbenden waarby de toezegging werd gedaan dat — zoodra dit wenscheUjk bleek — ije diensten zouden worden uitgebreid Op 18 Maart van dit jaar werden nog verschil lende diensten ingelegd zoodat de ritten byna ver dubbeld werden De busiyn naar Oog in Al heeft nog steeds de aandacht van de tramdirectie Naarmate de wyk groeit en de behoefte aan een intenser busdienst zich zal doen gevoelen zullen de ritten naar en van „ Oog in Al " eveneens worden uitgebreid in denzelfden geest zooals dat met de lyn naar Tuin dorp ook het geval is geweest Ook deze Ujn ia steeds uitgegroeid Examens EXAMEN ENGELSCH M.O A Geslaagd voor het examen Engelsch M.O A de heer G A van Zweeden Amersfoort AKTE EXAMEN ENGELSCH L.O Geslaagd voor het examen Engelsch L O de dames G van Yken Bunnik E M M Leffers Weesp C A Tiggelaar Hilversum Geslaagd voor het examen Fransch L O de heer J R van ' t Hof Soest EXAMEN FRANSCH L.O Geslaagd voor het examen hoofdacte de heeren B S Fokkens te Soest H Lagemaat te Leersum C de Jong te Utrecht C J P van Byieveld teBusaum en raej Ms S H Beltjens te Jutphaas 
UTRECHTSCH NIEUWSBCAD T ^ m DóhtëvStg n T^ustiis ï ^' DERDE BLAD n IiUstelooze markt Kalme handel Onregel matige koersbeweging Amerika ongeani meer Beleggingsmarkt stil ' OEWEL de locale afdeeling van de effecten - Passagierslijst Op de passagierslijst van het S.S J P Coen " dat zich vanuit Batavia op weg naar Amsterdam bevindt staan vermeld Te Genua zijn gedebarkeerd • Berw Broeder Antonius Meevr W J van Baaien en zoon fam H J A v Blomraestein Mevr C R Carpenter Eerw Broeder Celsus fam S M de Ceunlnck van Capelle fam Mr P CoHjn P A Crommelin J A van Duyn Berw Br Eligius Murijn G L van Btte Koven Mej Helen Evans L Földes en echtgen fam M Fraay MeJ R Francis J Gaasterland fam W L A van Galen Mevr J T van Ham P H P Hamer en echtgen Mevr J F M L v d Harst-Dorreboom en kdr jongej M A en iongeh J Th Hees N M Heilygers H E Heringa Mei G F M Herment Mei G C en Mej S L Hille J Huson Mevr W B L Hymans van Anrooy en zoon fam C Jansen D C Jansen fam G de Jong J A de Jong en echtg - L C de Jong van Beek en Donk Mevr C E Kloppen - burg Vos en dochter Mevr J Koopmans van der Meu len mevr A W Koster-v.Grasstek V E van Krege len Th H B Krone en echtg G J Krllger A Krürer Mej E B E KUckel Zeer Berw Pastoor A A C M de Kuyper fam L Ch de Kuyper Mevr A J C Lagerwey-Hohn en kdr A van der Lee en drt W F van Leeuwen en echtg Eerw Frater M Leo Kilb Mevr de Wed J M de Liefde-Rijntjes fam J C Lucas Eerw Broeder Lucas Kouters Eerw Broeder Ludwinus de Vreede fam H B C M Maal fam J J Maatman Mej P A Mac Gillavry J Meerman Mej L S D Merkus Mej M G Mreijen fam W Nijland Ir A Perk en echtg fam J P B Picauly Eerw Broeder Regulus H J C van Biet schoten en echtg fam F J Robert R G Roelfsema fam R Roomer fam Dr A M L BUmke Mevr H M Rutgers-v Riemsdyk en kdr R van >^ Uk fam H J RUks fam J A Soheffelaar J T Soholte fam W A Schuddeboom Mevr R Schijveschuurder C M Selter fam J S Sinninghe Damste Mevr B L Baronesse van Oterleek-Willinck en kdr tam P H Smith fam J M Snyaers G M de Soet Mevr G V Trienen-Ruter en kd A P Traast en echtg Mej J H Verwey mevr M Ch Viets en dtr fam W Visse ' fam T A Voorkamp fam H de Vries Mevr M de Vries Eerw Br wiliibrordus fam L Wrede E - Zeehandelaar Mevr L C de Zeeuw-Tim merman en ku G S M A Bassereau fam L Ca bri Mevr M de Montpezat Mevr F Gregorie J Huygens Mevr M R Bhead Te Amsterdam zullen debarkeeren Mevr A J M Beerendonk en dtr fam C A L Blok fam J G Bokhorst fam J A M Buasink W van Be fam F Th Fisser Mevr J Hahn > Butter Mevr L van Hes teren-Rhens fam A N L Kleyn K W C Kobelt Mr J W Koelewiin H van Leeuwen fam K Maag W A Maaskant fam D L H Monterie W de Nijs Mevr J M Peeters-Teeuwissen en kdr Mevr A W A v d Put en kdr Mevr C C Reiman Mej C vanBün A J M Scheffers J J H van der Schelde fam.J N Schoeman Mej D S Scholten fam C F Snij der fam H Suurd fam W Suurmond fam V J.Verdonck K Verlaat fam J J de Vink fam J J.y d Waarde J A Werson J H L v Wijk en echtg ¦ p J van Zon M N Hoogerduyn De passagierslöst van het m.s Johan van Olden barnevelt " dat vandaag van Amsterdam naar Ne derl Oost Indië vertrekt meldt de volgende namen ^ Toesoef Aleydroes H J van Aller Aman J Anwyl en echtg Mevr C van Ark Fam M J Averes Ir C Baars en echtg H J G Beets N Beets Fam L Bekkers Fam Dr J H van den Berg ^ Fam C W van Berkel Fam A Bik Mevr J B Bisdom en 2 kndern A Bleyé Drs L Boomgaart Mevr M L Boon J>r C H Éoon van Ostade Mevr V Boon stra en kind Mevr M A Borgman Brouwer H C Boa Alfred v d Bosch Jhr Mr K E O von Bose en echtg M J Eosma F G Bottheuser P M J Bromberg Fam A M H C van Brunschot J 3 R Burg Mej A M Burg Mej G Bijleveld Mej F G Byieveld Mej J B Bijleveld M H Caldwell E H C Cleuver D J Conyn en echtg Mevr E ' J Coolhaas Mej G E Curtis Fam B van Dalen,Mevr A Dammers R M Darmoro Mej E B Da vies Fam H U van Delden Mej A P Dersjant,Mevr S M Deschamps Ds H J Diekerhof enechtg Djoa J Dorst en echtg L J W Dorsten echtg P J Driessen Mevr E Dubbelman Mevr B J J Dulop en kind A S Dunstan Mej B Du puis Mevr H Dutry van Haaften en 3 kndren fam.M M Dijkman Drs D van Eek H Eichelsheim,A Engelhard Mevr H R van der Esch C vanEtten Fam Ch Eysink Mevr M A Fabius en 2 kndrn G Falkner K Fielmioh Mej R de la Fos se Mr D B C van Galen Last en echtg WitoGandas Soebrata Mevr H C Geesink G Qielis G A Goedhart en echtg Ir F H van Goor enechtg Mevr Ch C Th Gorter en 2 kndrn KlaasGouka C de Graaf en echtg Ir D J G de Graafenechtg I de Groot Jaap de Groot Fam N deGroot Mevr E H de Haas en kind C W Haddon Cave H C Hanewinckel Mevr J E Hansens Dr.Ir N H van Harepen en echtg Mevr M H Harri son en kind Mr AM J Hartevelt en echtg Mevr F.J Hartevelt Dick Hartsteen A van der Have enechtg Mej A P van der Have T C Hay C A.Haynes F G - Hecklau en echtg Fam H Hemmes ' J C Hendrix en echtg A J van der ïïenst enechtg H F var Heusden W Heyboer en ' echtg.,Mevr J M Heyman en 2 kndrn Ir G A Hey liirig en echtg H A Heyg èn echtg J C Hoek stra en echtg J R W Hoekkstra E C HoUowayen echtg Mevr C A Hordijk en 2 kndrn G J.ter Horst Mevr M A van der Horst en kind Mevr C Houbolt en kind G van der Hoven van Genderen,Fam J J Hubeek Dr C J van Hulssen Mevr deWed Ch M Hummelgens Lex Idenburg Fam J H.Janssen Fa.n Mr S F Jap Jas Dt Padoehoe S.,M Jirma Fam C A Joekes Joesoep E de Jongen echtg Fam E G A Jordan Ir E H P Juta,Mej Mr A Kailolo Progas van Geuricke Mevr G.P H Kampfraath en 3 kndrn Fam B A M Karhof,Mevr G Karhof Mevr M A A Karhof Mevr J.Katsma en kind J Kemp R D Kenyon Mevr W.Kerkhof en kind J A M Kerkhof f en echtg Mevr.J Kerkkamp Me G O Kerkkamp Mevr H G.Klooster en kind Mi - W L Klnn en ecntg Mej.G D Koenes Fam Mr A Koert Koesno Mevr T W.Koldijk Elias Koli Mej P H Könst J F Koop man Bert Koorenhof Mevr J C G van der KooijP var der Kooy G Kris Fam F P J Kuhuwael,J P Kuyper en echtg Kwee Hway Siam Mej G J.LafuIIarde Dan Bk Chang A Langeraar en echtg.,Mej \ F Langlois van den Berg K de Lannée deBetrancourt en echtg Jimmy Lawson A Leman enechtg Mevr A M Lemei en kind G A Lens Mevr.M C Lenshoek Fam H van Lent He Djien Lian Marktberichten Bunnik 11 ' A.\ig — Heerepeer Ie art 6—8 extra 6 — 10 2e srt 3—5 kruidenierspeer Ie srt 8—12 extra 13 — 15 2e srt 5—7 N.H suilierpeer Ie srt 3—4 2e srt VA — 3 dirkjespeer Ie srt 5—7 2e srt 3—4 clapp favorite 12—15 extra 16—19 2e srt 6—9 zwaanhalzen Ie srt 2—4 zigeunerinnen Ie srt 15—20 perzikroode zomer appel Ie srt 14—18 2e srt 9—11 Yellow transparant extra 18—22 Ie srt 14—17 2e srt 8—10 charlemowsky Ie srt 11—14 2e srt 8—10 alles per kilo Eldensche blauwe pruimen 4—6 belle de louvaine 6—8 washing tons 8—9 ontariopruim 7—9 rein claude 8—10 dubb witte pruim 9—14 wynpruim 8—10 moerbeien 18—22 frambozen Ie srt 24—30 2e srt 15—20 Tomaten 4—5 ' witte druiven 28—32 blauwe druiven Alicante 20—21 per pond Netmeloenen S — 13 Ananasmeloenen 12—17 Suikermeloenen 13—18 per stuk Vinkeveen 11 Aug — Spercieboonen f 7—10 snij boonenf 4—8 pronkboonen r 2—3 spekboonen f 8 stamspercieboonen f 6—9 per 100 kilo Tomaten A 3.30 tot 4.00 B f 3.70—4.60 C f 2.70—2.90 CC f 2 per 100 pond komkommers groene 1.50—1.80 gele 1.50—2.00 bloemkool 1.50—8 augurken f 1—14 kropsla 0.60—2.20 rabarber f 1—4 spinazie f 2—6 postelein f 2—3 peter selie f 3 peen f S — 9 meloenen f 10—14 andijvie f 1 — 1.50 per 100 stuks Utrecht 11 Aug — Rhabarber 1.90—4.30 wortels 2.50—11.00 per 100 bos Andiivie 0.60—1.20 bloemkool 1.50—14 komkommers geel 1,50—3.10 groen 1 50—2.80 kropsla 0.60—2.60 per 100 stuks aardappelen 0.60—3.60 groene kool 1.00—3.50 augurken 1—24 bieten 2.20—5.40 roode kool 1.00—3.80 savoye kool 1.00—2.20 breekpeen f 4—10 capucijners f 6—12 doperwten f 4—14 peulen f 6—15 postelein f 2—8 princesse boonen f 4—15 pronkboonen f 2—3.60 snyboonen f 4—13 zomerspi nazie f 2—10 uien f 3—4.50 per 100 kilo peterselie f 5 — 8 selderie f 5—^13 tomaten f 2—5.10 champignons f 26—38 bramen f 6—27 druiven blauw f 11—22 wit f 14—25 frambozen f 15—34 moerbeien f 25—42 prui men f 1—24 roode bessen f 17 per 100 pond Auber gines 2.60—5.00 meloenen f 4—27 perziken f 1—15 pruimen 0.35—3.10 pepers 0.30—5.40 per 100 stuks Exportveiling — Wortels f 7—8 per 100 bos An dijvie f 0.60—1.30 per 100 stuks bloemkool 1.50—10,00 per 100 stuks groene kool 1.60—3.00 per 100 kilo kom kommers geel 1.50—2,90 kropsla 0.60—2,60 per 100 st.roode kool 3.20—3.50 savoye kool 2.30—2.60 augurkenf 2—13 postelein f 4—7 princesse boonen f 4—12 pronkboonen f 2.90—4 snijboonen f 4—11 zomerspina zie f 2—7 per 100 kilo peterselie f 5—8 selderie f 5—7 pruimen f 6—7 per 100 pond meloenen f 4—15 per 100 stuks Tomaten exportveiling Tomaten A 2.10—4.30 B 2.20—4.50 C f 2.00—2,70 CC f 2 per 100 pond Aange voerd 7250 pond I^ange Ruige Weide 11 Aug — Aangevoerd 3205 st PrUzen kipeleren 3.20—3.50 per 100 Wyic by Duurstede 11 Aug — Ter veiling besteed de men voor clapp'a favorite f 8—^13 N.H suiker peren 2—6 kruideniersperen 3—12 heereperen 5—8 yellow transparant 14—16 kesswick 5—8 keulsche pa radijs 5—7 per kilo eld blauwen 4—7 dubb witte Lim Blauw Tik Llem Keh Loen Lim TJoei Seng Fam G Loer J Th Lommen Mevr E S Longworth Co de Looff W D van Loon Mevr H G Loppé Humphrey Macare H CC Maliphant Mevr W C Marinus Mevr E Markovits Fam W Markus Fam J Baartscheer Mej A Bakhuizen L S Bak ker A Bolzer en echtg S Assen Eerw Br Plechel mus Libert Mevr J R van Ravestein v Dalen en kdr Mevr R A M Marmelstein Louia Masjoer Rachman Masjoer Fam J J Mastenbroek Anton Matulessy Bram Matulessy David Matulessy Huib Maul Mej H A Merkel Fam Ch A Meyer Dougie Moojen Mr J O C H Moolenburgh E A C Moorrees Fam P W J Neugebauer Ng Po Kioen F Nieuwenboom en echtg Jozef Nikijuluw Njoo Tiang Bo Ch M van Nooyen en echtg Mej C Ch van Nooyen Mej E van Nooyen Ir W F A von Nordheim en echtg..Dr A Nortier W L F Nijhof en echtg Mej W.Nijhof Mej H E Ockerse G P B van Onselen Me vr F L M Oorschot Mevr M J Otten G A Ottili na Mevrouw M j Paardekooper en kind R PandjiSoejanto C W Pape M Partojo Jopie Pelt Jhr R.W F von Pestel Note Picauly R RIping Satrow,Fam J Plazier J G Post Mevr M Potjes * en doch ter Ir J J Prins Dr Z B Przybylklewicz en echtg,Fam P F van der Put M Ranadi G J Ranneft,M Rebel P van Reen J H Ressing Jhr H C vanRossum en 5 kndrn Fam A D Rovers Fam J A F Rugebregt Mevr R F Rutgers Fam S G deRijke C N J van Rijnberk en echtg Salih Otong,Mej A M Sanders R Mr.Sarsadi M Sastrosoe kotjo Mevr J Schalkwijk Job Schalkwijk Mej M J.SchaperkÖtter J N Schipper F Ph Schnitger en 3 kndrn Fam R P Schönherr O W H Schultz enechtg F W Schulze J Schutten Dr M F de Sil va en echtg Achmad Sjab Ah R Slamet Soemari,Fam Dr H Slettenaar Mej J A van der Sluis H.W Smits Soediani Soekandar « Soekondo Soerawan,Sóermardjo R iu Soernarso M Soéroto Soerwarma.Ama Fam W E Sonneveldt B S Sormani Mevr.B Spil Ir J R Sporry en echtg CD Stapleton,'Mevr J A Steegers en 2 kndrni Mej C I Steger hoek Jhr Mr J D Stern en echtg Dr F Stibbe enechtg Mej Cl Stibbe Mej H D Stibbt Mevr C.Stramrood Fam L Th Struick J Stuart en echtg.,Tan Khing Hian Taupattinaja H Teerink H Teeuwen echg Mevr K J Teixefra en kind Fam Ir W.A Terwogt Jr Mevr S O Tesseiisohn en kind HadiThajeta Willy Theys Mevr P E Thieme Cruger en 3 kndren Mevr J L Thies A L Timman A B.Ch Tinga Tio Oen Giok A E Tiaaot van Patot TjiaTjhoen Hwat Ttjia Tjhoen Liem Tjoa Siok Gwan,Mevr P Toonen A W Turk Fam G C can Tussen broek J R Udema Mevr B F B van de Velde,Mevr M V Veltman Fam W Verbeek Fam W.Verkerk Fried Verlinden D C C Verschoor en echtg,Fam J P W F Vinkoert Fam A Voogt Fam J.E ten Voorden Fam C J de Vos Ir L M H.Vreugde J J de Vries Mevr M E de Vries en kindMevr K Walrave Fam J A Th van Walsum J.van der Werf en echtg G Widmer Fam Dr Wien tjes J de Wit Mevr G H H van Wijk M J J.van den Wijngaard Mevr R J Wynia en 3 kndrn.,Mevr M C Zwart H M de Zwart en echtg Voorts nog een aantal toeristen naar Southampton Algiers Villefranche Genua en Port Said i pruimen 8—12 belle louvain 6—9 witte pruimen 7—10 saarpruimen 7—11 reine victoria ft — 9 relncjclaude 7—13 ctjper pond ¦ Eierenf 3.30—3.50 aangevoerd 2250 stuks Big - gen f 10—16 per stuk Aangevoerd 40 biggien Ererveiling Eieren 3.40—3.80 per IQÖ ' stuks Aan gevoerd 41.670 eieren kaa.s 19—26 boter 70—80 centper pond Geldermalsen 11 Aug — Ter veiling besteedde men voor bloemé 7 ^ goudbollen Ie srt 4 2e srt 2—3 koningsjutte Ie srt 8 2e srt 2 ^ beurré peren Ie srt GVz~~1 2e srt 3 rietperen Ie srt 3 ^^ 2e srt ly ^ precoce de trevoux 8 \^ — 16 kruideniersperen Ie srt 10—11 2e srt 5—7 candijzuur Ie srt 4i/j 2e srt 2Vj fijne hempjes Ie srt 5 ^ 2e srt 3 ^ keizerinnen Ie srt 2 ^ — 4 2e srt 2 — 2Vè moerbeien 32 abirikoospruimen 11 perzikperen 5 yellow transp Ie srt 11—15 perzik roode zomerappelen Ie srt l4 — 18 2e srt 4%—10 parel appelen Ie srt 6 ^^ 2e srt 3 dirkjes perenlle srt 2—3 2e srt 1 wilhelminazuur Ie srt 4ï ^ 2e srt'2 *^ early vic toria appelen Ie srt 9 2e srt 6 ^^ et per kilo Woerden 11 Aug — Eierveiling kipederen wit f 3.00 tot f 3.80 gemengd 3.30—3.50 bruin 3.50—3.60 eend eieren 3.20—3.30 kalkoeneieren 4.30—4.40 per 100 Aan gevoerd 30622 stuks Boter 67—69 per pond kaas 25 et per pond — Veemarkt Aangevoerd 20 bigg€sn prijs f 15—19 per stuk Amersfoort 11 Aug — Druiven 20—23 pruimen 7 — 14 tomaten 26—60 roode bessen 17—^18 meloenen 6 — 20 perziken 4—12 early victoria 8—9 keswick 7—9 tulpappelen 11—14 charlemowsky 9—13 suikerperen 5—6 perzikroode zomerappel 14—15 augurken 4—35 uitjes 9—14 spercieboonen 6—12 snijboonen 8—12 dop pers 8—12 spinazie 3—5 postelein 2—3 pronkers 5—6 spitskool 16—23 bloemkool 6—9 roode kool 14—39 groene kool 15—30 gele kool 21—53 andijvie 6—15 sla 6—18 peterselie 5—9 selderie 6—13 wortelen 6—10 rabarber 1—3 uien 15—21 bieten 10—27 komkom mers 15—28 — Automarkt Aangevoerd 254 wagens Putten 11 Aug — Aangevoerd 810.000 kipeieren 3.35—3.55 bruine eieren 3.60—3.80 65.000 eendeieren 2.60—2.80 kalveren f 8—20 biggen f 18—23 schram men 60—64 per kilo tamme konynen 1.00—1.25 420 jonge hanen 20—60 510 oude kippen 40—80 10 oude hanen 40—70 eenden 30—40 duiven per paar 25 wilde konijnen 35—50 Zaltbommel 11 Aug — Pruimen belle de louvain 8—10 reine victoria 6—3 dubb witte 6—10 witte pruimen 5—9 eldensche blauwe 4—6 krozen 5—7 bl pruimen 5—8 pound seedling 4—10 amerikaansche bramen 8—12 washingtons 5—9 clapp's favorite 7 — 13 kruidperen 4—8 Looyersperen 3—6 meneelen 3—5 precose de revoux 8—13 suikerperen 3—6 zwaan halzen 2—5 calville 5—7 gamerscne zuur 4—9 kes wick 2—8 kruiling 2—6 wijnappelen wit 3—6 zigeu nerinnen 8—12 augurken A 13—15 B 5—7 C 2—4 staaksnijboonen 7—9 '^ staniónijboonen 4—7 staak princessen 10—13 stamprincessen 4—6 boterboontjes 3—6 spekboonen 3—6 roode kool 2—3 andijvie perstuk 1—2 zilveruitjes 9—11 pootuien 4—7 per kilo.Aardappelen Blauwpitten 3.30—3.90 Eigenheimers 3.20—3.60 per 100 kilo liunteren 11 Aug —• Aangevoerd 40.000 eieren prijs 3.45—3.95 per honderd Scherpenzeel 11 Aug — Eieren aangevoerd 370.000 prijs wit 3.45—3 90 bruin 3.70—3,90 biggen aange voerd 14 stukse prijs f 20—24 Wageningen 11 Aug — Tomaten 4—12 princesse boonen 8—12 snijboonen 10—11 pronkers 5 doperw ten 7—9 rentegevers - 10 et per kilo bietenkroten 3.40 postelein 3.40 per 100 kilo selderie 80 peterselie 80 wortels f 6—7 uer 100 bos komkommers f 1.50—3.10 andyvie 70 et kropsla 0.80—1.20 per 100 witte prui men 10—13 dubbele pruimen 11—^14 pound seedling 9—14 washingtons 9—13 reine victoria 12 belle de louvain 9—14 reine claudes 31 reine claudes d'ouille 14 wijnpruimen 8—13 suikerperen 4—8 clapp's favo rite 8—10 dzrkjesperen 5 rietperen 5 precose de tre voux 12—20 earlv victoria 8—21 et per kilo perzikenf 3.70—6.90 per 100 meloenen 6—12 per stuk Weekmarkt Eieren 3.40—4.00 per 100 biggenf 18—23 schrammen f 29—35 guste varkens f 60—80 dr varkens f 95—135 Veiling kipeieren 3.70—3.80 jonge heneieren 3.20 eendeieren 2.50—2.60 Jtal koen ei eren 4.50 per 100 Aan gevoerd 50.000 eieren Kesteren 11 Aug — Appels ï yellow transparant 12—22 early victoria 7—15 perzikroode zomerappels 10—21 mr gladstone 4—11 gamerens zuur 6—13 glasappels 4—8 zigeunerinnen 12—22 zwedenappels 9—16 charlemowsky 6—12 codlin keswick 5—10 trans parant de croncel 9—18 bloemé 4—7 ^ uien 5—9 tulp appela 5—9 manx codlin 7—11 bilu di bordoca 9—15 Peren kruideniers 10—19 N.H suikerperen 4—8 clapp's favome 8—18 precose de trevoux 7—16 zwaanhalzen 2—4 amadotte 3—5 keizerinnen 3—6 dirkjesjutten 4—7 drielsche peren 2—4 stoofperen 2 — 5 beuré de merode 4—10 sijsjesperen 4—6 fransche wijnperen 6—12 jutteperen 7—13 pruimen dubb wit ten 9—17 enkel id 8 — 16 „ washingtons 7—13 reine claudes 8—17 saarpruimen 8—16 belle de louvain 10 — 20 pound seedling 8—15 reine victoria 7—14 rogkro zen 4—8 engelsche krozen 5—^12 zure abrikoos prui men 8 — Vi prinsenpruimen 6—9 moerbeien 14—24 et per kilo perziken 4—,9 per stuk Barneveld 12 Aug — Pluim veemarkt Oude kippen 35—75 per kilo 36—42 oude hanen 40—70 jonge hanen 25—75 per kilo 46—54 N.H Blauwen per kilo 70—80 jonge hennen 70—140 duiven per paar 30-^33 tamme eenden 15—60 ganzen 1.00—1.90 kalkoenen per kilo 55—65 tamme konijnen 0.70—1.25 wilde konijnen 20 — 30 piepkuikens 15—25 Aangevoerd 34.000 handel vlug Eiermarks witte eieren 3.35—3.45 gemengd 3.40—3.50 bruine 3.50—3.8 ' heneieren 1.7'—2.00 eendeieren 2.70 tot 3.00 ganseieien f 5—6 Aangevoerd 1.280.000 han del kalm Zeugen f 70—95 dr zeugen f 80—110 schrammen f 26—32 biggen f 18—26 zware varkens 26—29 per pond zouters 25—28 per pond handel var kens vlug nuchtere kalveren 6—10 vette kalveren 20 tot 30 per pond mestkalveren f 10—20 handel kalm Gouda 12,Aug — Veemarkt Aangevoerd 1217 stuks waarvan 84 slachtvarkens vette 28%—29 levend 2 pet korting 474 magere varkens f 30—40 565 big gen f 16—24 5 runderen f 150—290 43 nuchtere kal veren f 8—12 46 bokken en geiten f 2—7 Handel ma tig — Algemeene markt 422 kart kaas prijzen Ie kwaliteit met R.M f 29—30 2e kw f 26—28 391 pon den boter Goeboter 70—75 weiboter 65—70 handel vlug 142—500 eieren kipeieren 3.25—3.70 eendeieren 2.90—3.20 handel traag — Eierveiling aangevoerd 80.500 kipeieren 56-58 kilo 3.35—3.40 58-60 kilo 3.40 — 3.45 60 62 kilo 3.45—3.55 62-66 kilo 3.55—3.85 bruine 58 68 kilo 3.45—4.00 klein eieren 3.25—3.35 per 100 st Stoomvaartlijnen ALMKERK H.Austr.L uitreis 6 Aug van Cochin — AMSTELKERK H.W.Afr.L 10 Aug v Dakar n Trutown — BARENTSZ Paket 10 Aug v Hongkong te Beira — BARNEVELD KNSM 9 Aug van Callao n A'dam — BENGALEN Silv J.P.D Calcutta Vancouver 10 Aug te San Francis co — BLOEMFONTEIN H.Afr.L 11 Aug van Amsterdam te Rotterdam — BODEGRAVEN KN SM Curagao Liverpool 10 Aug 12 uur 355 mijlen N.W Azoren — BUITBNZORG R.Lloyd uitreis p 11 Aug 4 uur Point de Galle — DEMPO R.Lloyd uitreis p 11 Aug 1 uur Suez — HEBE KNSM 10 Aug van Danzig te Stettin — HERCULES KNSM 10 Aug van Izmir n Istanboul — HOUTMAN Pa ket 10 Aug van Sjanghai te Manilla — INDRA POERA R.Lloyd thuisreis p 10 Aug 14 uur Perim KOTA AGOBNG R.Llovd uitreis p 10 Aug 23 u.Sagres — LOCHGOIL HAL 9 Aug van Bermudan Vancouver — MARKEN Silv.JPL 10 Aug vanRotterdam te Tampa — MARS KNSM 10 Aug vanTunis n Alexandrië — MEERKERK HOAL uitr.9 Aug te Hongkong — NEBRASKA HAL 7 Aug ¦ van San Fracisca n Portland — NIEUW ZEELAND Paket 9 Aug v Adelaide te Singapore — PER SEUS KNSM 10 Aug V Valencia n Gibraltar f.o RANDFONTEIN H.Afr.L 9 Aug v Port Soedannaar Aden — POELAU ROEBIAH S.M.N 11 Aug thuisreis te Amsterdam — RHEA KNSM 10 Aug.van Thessaloniki n Yerakini — RHEXBNOR JNYL)New York Jiva 10 Aug van Belawan — ROTTER DAM HAL 11 Aug van R'dam n New York — SALAWATI Silv.J.P.L Vancouver-Calcutta 9 Aug.van New Orleans — SINGKEP Nederl uitreis 10Aug V Belawan — SITOEBONDO R.Lloyd thuis reis p 10 Aug 18 uur Ouessant — SPAARNDAM(HAL R'dam New York T^ass 7 Aug Cape Race —• TANIMBAR JNYL 9 Aug van Savannah n New York — TASMAN Paket 9 Aug van Zanzibar teHongkong — TAWALI S.M.N 11 Aug thuisr vanGenua — TIRADENTES HAL 9 Aug van Bos ton naar R'dam — TOSARI Silv.J.P.L 10 Aug v.Bombay te Manilla — VAN RBES Paket 9 Aug.V Singapore te Auckland — WATERLAND KHL 11 Aug V Amsterdam n Hamburg — COLOMBIA(KNSM toeristenreis 11 Aug v.m te Stockholm — FAUNA KNSM Genua-Lissabon p 11 Aug Gibral tar — LEERDAM HAL R'dam-New Orleans pass.9 Aug Prowle Point — SIMALOBR Nederl uitr.p 8 Aug Dungeness — STELLA KNSM Emden Tunis p 11 Aug Gibraltar — STRABO KNSM 11Aug van Stettin te Kopenhagen — AJAX KNSM 11Aug van Olhao te Genua — FLORA KNSM 11 Aug.van Amsterdam n Hamburg — JAARSTROOM H.W.Afr.L 11 Aug van A'dam n Hamburg — JOHANVAN OLDENBARNBVELT Nederl 11 Aug vanAmsterdam n Batavia — LOCHMONAR HAL Rot terdam-Paeifickust 10 Al-g 13.22 130 m ZO van Va lentia — MARNIX VAN ST ALDEGONDE Nederl.)11 Aug van Batavia n A'dam — OBERON KN SM 11 Aug van Lissabon te A'dam — J STUYVE SANT KNSM 10 Aug 17 uur van Paramaribo naar Madeira — TRAJANUS KNSM 11 Aug van Cata nia n Messina De K.N.S.M meldt nogt _ ARIADNE 11 Aug van Triest n Flume — BAAR Aug van Amsterdam naar Curasao — EUTERPE Aug van Hamburg naar Amsterdam ^~ OR PHEUS 11 Aug van Amsterdam naar Kopenhagen POSEIDON 11 Aug van Savannah naar Glasgow THBSEUS 11 Aug te Gdynia — TIBERIUS 11Aug van Algiers ilh naar Leith — TRITON 11Aug Kaap Pinlsterre gepasseerd — BERENICE 11Aug van Oporto naar Amsterdam Lrevonden Een lederen motorjas achtergelaten 29 Juli een gouden dameshorloge een bos sleutels een bruine kano met peddels merk „ Kippie " een siga renknipper een fluit een kinder-cape een ceintuur een rozenkrans een bel.merk ten name H K v Es Amsterdam een glassnijder een lapje bruine stof een doktersschildje een slangenlederen por temonnaie 2 staafjes tin een komkommerschaaf een gladde verm gouden damesring een groene vulpen ten name Dora Peiffer een ongemerkt hee renrijwiel Politie Roodebrug een damesrijwiel merk „ Albion " Politie Roodebrug een damesrijwiel 2e afd Aan ' t Asyl voor dieren 2 Duitsche herders 1 foxterrier 1 roode en 1 grgze poes Een gouden damesring met groene steen een beige regenjas een pr witte handschoenen een bruüie portemonnaietje een emmer een tasoh met brood en fruit een tasch ' inh zwempak handdoek enz een gouden medaillon een padvindershoed een actetasch met brood een rose rozenkrans vier afrekeningsstaten voor lijkverbranding een hon denpenning no 4554 een grqs damestaschje een lederen zadeldek een armband een grtjze pet een groen omslagdoekje een autonummerplaat L-22616 aangeloopen twee konijnen een damesrijwiel lie Afd een ongemerkt heerenrijwiel Hoofdbureau Aan ' t Asyl een bruin-zwart hondje en zwart poesje In de Schutstal een hit In de tram Eeji penseel een boord een padvin dershoed een lap bruine stof een beertje en een bootje speelgoed een roode muts een pr jon genskousen 2 damesparapluies een paar dames handschoenen een pakje inh notitieboekje en 2 pr kindersokjes een rolletje met tijdschriften DAGELIJKSCHE INDEXCIJFERS ^ Medegedeeld donr ' t Centr Bur v d StaristieW » s GRAVE NH AGE 11 Aug — Aandeelenkoersen 115.6 goederen groothandelsprijzen 99,3 beurs den laatsten tiid haar eigen gang gaat ¦ "" alls ' H ' 1 _ _ _._ „ „ ^ „ zoo kan niet ontkend worden dat Wallstreetten opzichte van de Am sterdam se he markt,nog steeds een voorname rol speelt Want op welkewijze men de Nederlandsche aandeelen op zichzelf ookmoge beoordeelen is het toch een typisch verschijn sel dat indien de beurs te New York niet den ge w^nschten kant uit wil de affaire aan het Damrakna korter of langer tyd gaat stagneeren In dit op zicht is Wallstreet dus in zekeren zin de motor diehet wiel van den beurshandel ook ten onzent harderof langzamer laat draaien Dit is dan ook de reden,dat op de koersbeweging in de Vereenigde Staten,steeds zoo nauwkeurig wordt gelet Op het oogenblikis het overigens niet gemakkelijk zich een goed toe komstbeeld van de Amerikaansche markten te vor men omdat de politiek ginder klaarblijkelijk we^r eengroote rol gaat £.> slen De oogsten van de meestelandbouwproducten vallen zeer goed uit doch ditbrengt natuurlek met betrekking tot de prijzen dezervoortbrengselen consequenties mee en men is be vreesd dat de regeeririg zich wederom op vergaandewijze met het landbouwbedrijf zal gaan bezig » hou den Het ligt in de bedoeling van de wetgevendelichamen om leeningen of subsidies aan de boeren teverstrekken doch president Roosevelt schijnt hier voor niets te gevoelen tenzij de opbrengst van deverschillende bodemproducten onder controle wordtgesteld Bovendien schynt oneenigheid te bestaanover het vraagstuk van de loonen en de arbeidstyden,der arbeiders in het boerenbedrÜf Het is overbekend,,dat de politieke tegenstellingen in de Vereenigde Sta ten op de effectenbeurzen aldaar een ongunstigen in vloed kunnen hebben en dit is de oorzaak dat doorhet Amerikaansche beleggende publiek een afwach tende houding word » aangenomen tengevolge waar ^ van de handel zeer klein is en het koersverloop onbe jrekenbaar blijft ^ Het lustelooze verloop van Wallstreet rieo hedert ' te Amsterdam een overeenkomstige stemming voor de Amerikaansche waarden te voorschijn In de beken de toonaangevende staalaandeelen vonden slechts be scheiden omzetten plaats en ook Anaconda die mees tentijds de noodige beweging veroorzaakten werden slechts op kleine schaal verhandeld De koersen kwa men meerehdeels fractioneel iets lager te liggen Uit alles bleek dat men met betrekking tot Amerika een afwachtende houding wenscht aan te nemen Op de locale afdeeling van de markt was het nietveel beter gesteld Er was een groot gebrek aan or iders en de affaire was mitsdien van kleine afwJUkin - ^ gen Over het geheel genomen kwamen de koersenop een lichtelijk verlaagd peil hetgeen echter meermoest worden toegeschreven aan gebrek aan koop - ^ lust dan aan overstelpend aanbod Een uitzonderingwerd gevormd door de Philijps aandeelen die drukverhandeld werden en daarby flinke vraag ontmoet - ten zoodat de rijzing verder kon worden voortgezef^^door een koer ^ van 380 kon worden bereikt Ook thans ' waren het wederom gunstige dividendsverwachtingen ^ die hierbij een rol speelden AKU's die minder druk^werden verhandeld gaven ook nog eenige beweging > te zien en hoewel die iets lager werd ingezet kon ^ iden zij zich gedeeltelijk eenigszins herstellen Uniilevers waren weinig veranderd - Op de petroleumafdeeling waren Koninklijken diezich vry goed bestand vonden tegen de ongeanimeer de stemming by den inzet werd op ongeveer het slot - ^ peil van gist'iren afgedaan doch daarna had een' verbetering plaats Tegen het slot echter viel weereen kleine inzinking waar te nemen De Amerikaan ^ ^ sche petroïeumfondsen waren verwaarloosd Een ge^i,drukt voorkomen hadden de rubberaandeelen en inde eerste plaats werd dit gedemonstreerd door Am-i - ^ sterdam Rubbers die beneden 300 procent kwamen^*Diverse minder courante soorten verloren eenige pro ^ centen Toch vielen enkele uitzonderingen op te tee ^ kenen De tabakken hadden een beperkte markt Delln*Batavia's werden wat lager afgedaan doch oudaDeli's konden zich handhaven Voor suikerfondsenbestond slechts geringe belangstelling over het ge iiieel genomen ondergingen de koersen niet veel ver^^andering Op de Scheepvaartafdeeling ontwikkelde zich nogalwat affaire waarbij het aanbod de overhand had..Desniettemin kwamen noteeringen te stand die maarweinig verschilden by de vorige slotpr^jzen De Stoom vaartmH Oostzee werden verhandeld te^en f 101 a f 103 Onder diversen waren het de Claims Borneo ^ Sumatra Handelmij die vrü veel belangstelling trok *"' ken en die verhandeld werden tegen prijzen variee - ' rende tusschen f 182 f 132 en f 138 De beleggings imarkt was stil prijshoudend doch nagenoeg onversanderd __ ^ -..-^..*« ' " prolongatie % procent ^ „ t - '"*?:' 3T ^ 13 Aug lösr r-r opgave van de Utr Ver voor ' dett Geld - en Effectenhandel 2,15 uur Inkoop Verkoop 72.95 73.15 6.78 6.83 30.51 30.58 9.03 9.0B 41.63 41.69 9.60 9.65 1.80 - U i.8i-)a 6.78 6.90 6.10 6.18 8.02 V4 9.07 VS ' 41.65 41.90 1.80 l.S2 >^ loo.go 33.80 34.25 ' 14.79 14.84 3.02 3.07 12.18 12.28 54 % 15 17 liVs im CHEQUE ] BERLIJN ^ PARIJS t „ BRUSSEZi m - Il LONDEN > ZWITSERLAND MILAAN CABLE NEW YORK DUITSCH BANKPAPIBR FRANSGH „ BELGISCH ^ t ^ „ ZWITSERSCH ^^ „ ¦ AMERIKAANSCH INDISCH „ ITALIAAN SCH „ OOSTENRWKSCH „ GOUDEN PONDEN GOUDEN DOLLARS GOUDEN TIENTJES TOERISTBNMARKEN CREDIET SPBRR-MARKEN EFFECTEN SPERR MARKEN Koersen van de Amsterdamsclie Beurs HYPOTHEEKBANKEN OBLIBATIES S1AATSI'EENT-NG£N KEDEEIANDS t 100 ' 31 4 t SOO " 31 i f 100 ' 33 4 f 50O ' 33 4 • S3 f 100 4 ¦ 33 f 500 4 • 34 f 100 4 • 34 £ 5Ü0 4 1938 t 100 4 • 36 £ 500 3 • 36 £ 500 3 • 37 £ 100 3 f lOUO 3 Nederl id id ld ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld 2e Ig 2e Ig Vorig Heden 1C06|8 ICOS/in lOÜB/16 1006/8 1005/8 10O7/ir loon/IB 1006/8 1006/8 1009/11 1009/16 1*6/8 1006/8 lOUS/lc lOOS/iB 10C6/8 102Vlfl IMVl 1011/2 lOUS 102 lOm'i 971/4 871/8 966/8 smii ICOl ^ 1008/8 1006/8 1006/8 lOOl/s 1U06/8 1009/16 10011(8 lOJKs — 1009/18 — OOST-INDIB O.-Indië 1 100 " 34 4 " ia £ 500 ' 34 4 ld £ 100 ' 34 A 4 ld f 600 34 A 4 ld £ 100 - 34 III 4 ld £ 600 ' 34 III 4 ld t 100 ' 35 3 % - ld f 600 ' 35 3 % - o ld t 100 ' 37 3 97S/16 975/ie BUITENLAND PBLGIE Lu Oblig 1936 3 763/8 766/8 93/4 88/4 BULGARIJE Tabaksleenlng 1902 5 Zeeelleening 1904 6 Goud Obl 1907 414 DENEMARKEN Buitenl 1925 $ 1000 5 % — ~ Jd Obl 19265 1037/8 103 / DUIT.SCHLAND Dultsohl £ 100 O T — -- ia m tet.vkl O 7 29i/l6 291/8 PORTUGAL ie Serie Afgest 3 — — TS JECHO-SLOW AKIJE i Oblig 8 761/16 789/if 955/lB ZWITSERLAND Rubr n 1927 m — JAPAN B Lg $ 500-1000 ' 24 6 % — Imp Loan yen % 500-1000 B — MEXICO Afgest $ 100-10005 ld Buitenl 1899 Affrest £ 20-100 5 ld Binnl schuld Afgest $ 100-1000 3 '^' W ^'^' BRAZILIË 211/3 6 — 76V8 Brazilia 1895 ld Funding Ig 1898 £ 20-100 5 ld Funding Ig 1914 £ 20-100 e ld 1888 m ld 1889 4 ld 1910 £ 600-1000 4 26 421/1 Rlo de Janeiro ' 05 5 Sao Paulo 1921 8 Dom Republ 1926 6M lOOl/i lOOVt iöï PKOV EN GEM LEENINGEN 100V4 1001/4 " 991 * Amsterdam 1930 4 ld Ie leening 1931 4 id 2e leening 1931 4 4 41936 3 % 1937 SVa 1931 4 1925 5 1920 6 1931 4 4 3M ld ld id Apeldoorn Baarn Batavia Deventer ld ld eindhoven Gelderl %-% ' 30 1id 2e leening ' 36 4 ld Ie leening 1935 31 ^ ld Ie leening 19,S6 3%Goes 1930 4 s-Gravenhage 1921 6 ld 1/3-179 1933 4id 1935 3 '^ 102V4 id 1936 3 % Prov Groningen ' 32 i % ld 1936 4 ld 1936 3 % Helmond 1937 3 ^ 1001/4 1001/4 1003/8 1031/8 ii3/4 85 % W3 % 951ft Hilversum 1937 3>,4Leeuwarden 1921 V/2 Noord Brabant 1934 4 Rotterdam ' 27-'30 i % ld 1931 4 ld 1036 - 37 4 Tilburg 1937 3V Utrecht Prov ' 34 3 % Kopenhagen 1926 5 ld £ 100 1901 4 id £ 20-100 ' lO-'ll 4 DUITSCHLANDT Beriyn R II 1925 654 — — NOORWEGENj Chrlstlanla 14 tVi — — Deensch Rykswon £ onds 1927 O 5 102 % 1027 / BANK - EN OBED mSX B.v.n Gem ' 30-'31 4 — r — ¦ Deut Renten.b ' 25 7 -- — Ver Duit St.lg O 7 I8I/4 ISSj » Amst Hyp B Pbr 4'/4 Bat ' Hyp B Pbr 41/2 Fr Gr Kyp.b Pbr 4 1017/8 1011/j id Ser P ld Pbr 4 ld 1/1-1/7 Pbr.3ya Gron Hyp B Pbr 414 id id 4 1011/4 % 4 HoU Hyp B Pbr 5 Hyp.b v Ned Pbr 4 Insul Hyp.b Pbr 4 Mij V H Cred in Ned Pbr 4^4 — — Nat Hyp B Pbr 5 — — Ned Hyp Bank Veendam Pbr 4 '^ — —• ld ld 4 — 101 id S'/a lOOVl IOO1/4 Noorlw H Bank Pbr 4 —¦ — Oost Hyp Bank b — — ld 41A — — üverijs Hyp B ld 4 % — -- Rott Hyp B ld 6 101 % JOl id id 4 « _ 3/8 Utr Hyp Bank 4 101 lOli / Westl Hyp B id 4ya -- — ld ld 4 — — id ld Vh lOOl/i lO ]/ Zeeuwsche Hyp b AA BB CC t>br 4i/4 ~ — Zeeuw Hyp.B ld 4 — 101 Holl Canada Hy.gl 5 ^ — Ned Oostfriescne Hyp Bank Pbr ZVi — — Nwe ISied.-Am Hyp Bank Pbr B 36 36 North west and Pac Pbr iVa — 75 % Ie Ned Soheeps - verband MU Pbr 414 101 % 101 % INDVSTBIEELE ONDEBN Fr-Gron Beetw.s.f 5 -- — K Ned Papierf O 5 106 106Lever's ZeepMö ' 34 iV ^ 106 1061/.Ned Lin fabr 5 _ - Rh Elbe Un O 7 221/i 221/4 Ver Stahl.w O 7 — — GAS EN ELEOIB Utr Waterl Obl 8 lOOefe lOOe/s Berl Stddt Elect W 1926 654 — — Clt Serv Cy p 1966 O 5 SSSfe 538fe Git Serv Cy p 1958 O 5 628 ^ 52%o Cons Beige O 6 — Nw York Teleph $ Rubr S O 454 77 % 77 % Rheln Westf Eleotr 1927 O 8 19 % 193/8 Bat Petr Mt O 414 — — Kon Petr Mö O 4 — — SCHEEPVAABl MIJEN Int Mere Mar S.F.G.O 6 — — ^ DIVERSEN Amst Grondbr.b 6 98 % _ Gooi.sch Nat.-res 414 — — Nat Grondbezit ' IS 5 —• — Ned Grondbr..bank 4V2 — — spoorwegen H.IJ.S.M Obl 1926 4Ï4ld 1934 4 ld 190B-1908 354 ld 1888-1892 3 My t Expl V S.S 1926 454 ld 2o lg 1931 4 ld 1909 314 K % ' 62V4 70V4 id 2e lg 1895 3 Chem per du Mld SOl « 78 % 63 62Vi 678i G.V.O 5 At Top A H O 4 C Pac Ie Ret H 4 iCan.C.South Ie H 3 Miss Kans Tex R AdJ B 5 Norf en West Gecons Ie Hyp 4 South Pac G.-O 4 South Pac R C Ie Re £ Hyp 4 Can Pao ld $ perp Cons 4 Goolsche Tr.w O S PBEMIEUEENINGEN A'dam 1874 £ 100 3 — 1306/8 ld £ 1000 3 ~ — ld Olp lg f 100 3 — 118 % Witte öuis 1888 — — België Antw 1887 214 — — VOORLOOPIO GENOTEEBDE FONDSEN Ced A 1935 S R Il ~ BSSjs FrankrUk 1924 7 — Limb Steenk M 0.4 1031/4 1031/1 Nw Int H Bank Pbr e 67 70 AANDEELEN ENZ BANKEN 167 % 1371/4 138 % 1213/4 1723(8 356 143 % Amst Bank A 1691/4 Holl B Unio A 1373/4 Incasso Bank A 140 N.-Ind Esc MU A 1213 / Nederl Bank A 1726/8 Ned Han My £ 250 A - R'dam E.-ver A 156 % Twent B S A A 14a%Fransche B 3 C.v.A — Reiohsb Deut A 74 75 INDTISXBIEELE ONNDERN Alg Norit My G A 301 % 300 Batavia Marg F A — Bergh's Fabr C.v.A 621 % — ld pref winstd Aand A £ lOOO 1398/4 1391/4 ld B £ 1000139 139V4 Cart - en Pap.£abr W A Scholten A 126 126 Gouda St famr A.F 4781/4 — Gruyter & Z R pr A 1423 62 6IV1 2141 /* 214V4 £ 65 267 IBl 120 1091/4 108 % 61 % 134 134 S/s miii 218 % 220 190 1941/4 - II 50U _ 685 88 83 238 239B/4 5II/4 53 % '«% 117 % 118 747/8 74 % 14H8 142 id B W pr A Heemaf A Koll Melkfabr A Holl Beton My A Holl Dr enKabelf A Holl Kunstz Ind A Intern Viscose Cy A Jurgens fabr pr A Jurgens fabr A — 7001-31220 P.W.Jurgens pr C w A.K Ned Zoutind " A.K Broc en St A Lyempf Leeuw ÏJs - en Melkf A.N Gist en Spirit.f A Ned Kabelfabr A.N Soheepsb Mij A.Rott Dr.dok Mfl A.K Mij Schelde A ld Nat Bez A Scholten Aard.m.f A.St.spinn Spanjaard A Stork & Co A Twijnstra Olief Pr A Utr Asphaltfabr G.A id Pr w A 227 228 478/4 60 % Ver Blikfabr A Ver Chem fabr A Ver Papierfabr I48V1 149 135 1341 86 sSVi 466/8 &" — 82 53/4 J^lw 31 % 311/J ' 71 71 tr ^^ i'^t 9 % J^'4 26S/8 128 128 89 % 89 % ^ 9rt/lf 73 733/4 V Gelder G A.Ver N Rub Fabr A.Ver Touwfabr A Werkspoor Serie A A W«st Suik Raf A Am Can Cy C.v.G.A Am Hide and Leath C V A $ ld C.v.pr.A $ R II Am Sm & Re £ C V 10 A Con Linoleum Un A Farb ind I G C.v.A Flsk Rub C C.v.A $ Gen Gig Cy C.v.A $ Ougrée Marihaye S A d ' A ƒ Sep Aktiebolaget A St Brands C.v.lOA $ Un St Steel C.v.Pr Wintershall A Zweedsche Luclf A ELEOTR GAS ENZ 11 My A _ 1 Mij bezit A — Al N Ind El My Al N Ind El ~^' Nat beztt A — 318Ned Ind Gas My A 269 267id Nat bezit A 269 267 Twentsch Centr St V El Str A — — Ass Gas en El My C.V.A A 2 % — HANDELSONDERNEMINGEN Banda Cred & Hand.ver Q A 31 — Borneo Sum H My A 2i6 107 Deli Atleh H MH A 172 172 Hand My Guntzel & Schumacher A 183 I841/4 Int Cred & H Ver Rott A 249 255 Linde & Teves en Stokvis & Z A 187 191Ned Wol My A 1287/8 128 % MIJNBOUW BilitonMy Ie rubr A —• — id 2e rubr A 691 — Boeton A i67/8 25 % O.-Borneo My Gew A 216 % 216 % O.-Borneo M « Pr A 2193/4 2193/4 Singk Tin My A 19Ü 187 PETROLEUM K Ned Petr MU ^ „ „ ƒ 100 Ond A 4291/4 427 Moeara En Ptr M « A 466 Tarak Petr My A 491 % 492 Z - Perl Petr A Pr A ƒ — -.- — Phoen Oil & Tré Cy C.v.A — •-> SCHEEPVAARI Maas St Ml C.v.A I6O1/4 15IV4 Nlevelt Goudriaan A 319 % 318 % St My Oostzee A — — Int Merc Mar Cart V 10 A Ï — 7 % SUIKEB Krlan Sulkerfabr A $ 102 100 Pag Cult My A ¦ — Suiker Cult My A 73 % 728/8 Arendsb Tab My A 439 % 442 Besoeki Tabak Mil A 1913/4 ^ 82 Soekow Landb My A — 192 THEE Amst Thee C My A — Banjoew Thee en Rubber A 61 % Rongga Landb My A 224 Sedep Cult My A 395 Sind Cult My A — DIVERSEN Blauwh.-Vrlessev A 65 % 663/4 Houthandel Alberts A - 113 Houth Jongeneel A 996/8 99 % Houth William Pont gew A 793/4 793/4 Id Pr A 10/8/4 1078/4 Maxw Land Or A — Muller & Co W.H A — 179 N My V HavenW A — ¦— Zeehaven Sa bang 23/16 86/8 70 % 129 ƒ 1000 C.v.A 126 — Kreuger & Toll A - Peruv Corp C.V.A 23/ib Id Cv.Pr.A 8 % Sears Roebuck Cer.v.G.A % 703/8 SPOORWEGEN Dell Spoorw My A 127 % — Holl nz Spw MM A — — My t Expl V S.S A — — N.-l Spoorw My A 113 % 1131/4 Nat My d Belg Spoorw Pr A 165 — Atoh Top G.v.gew.A 68 69 % Ches en Ohio C.v.A 39 % 387/8 Ohio R IbI en Pao C.v.G.A — — Erie Bp.w My G.A U8/1 — INDUSTRIEELB ONDEBN Kans City South C.v.G.A ¦— III/16 id Cv.Pr.A s23/4 — M'lss Pao Rr Cy C.v.G.A 213/ie 223/8 Id C.v.Pr.A — 2 % Un Pao Rr C.v.G.A — — TKAMWEGEN Mad Stoomtram A — 93 Mai Stoomtram A 80 — Oost-Java St tram A 103/4 81 % Sem.-Joana St tr A 39 — Sem.-Cherib Int Nickel Cy C.v.A $ R II 47 % 60 Studebaker Corp ^ C.v.A $ R II lOr/ie 481/4 ACTIEVE FONDSEN STAATSLEENINGEN lOOU/,3 100!l/,8 lüouij lOOii / lOOii/B lOOn'n 100u /„ lljl3/4 104V41951/2 966/8 192 % 961/4 1023(2 1021/4 827/iB 821/2 IO63/4 - Nederl £ 1000 ' 31 4 Id f 1000 le L ' 33 4 Id £ 1000 2e L ' 33 4 Id f 1000'34 4 id f 1000 ' 36 4 1911 314 Oblig 3 Cert V Obi 3 Nederl ê f 1000 3 Cert 2 % Grootboek Oblig 314 ld 3 ld 214 Indlë a f 1000 lOOlS/i 1C07/8 lOOls/iu 100 % 100 % 10 L % 983/16 983/16 _ 271s 2718 / le leening ' 34 4 ld f 1000 2e £ ' 34 4 ld £ 10003eL ^ 34 4 ld £ 1000 ' 35 314 ld f 1000 1937 3 Duitschland 36 % 82u/,e 76 % 627/8 Obl £ 1000'30 B14 ld met verkl ' 30 514 Engeland £ 50—200 4 76 % 62 % id £ 50—200 314 FrankrMk 1932 414 Chic Wilw AdJ B 5 BANK - EN ORED INST Kolon Bank A I701/4 170 N.-I Hand.b.CflOOO A 170 % 1701/4 Ned Hand My f 1000 C.v.A 1943/1 1947/8 ld Resc A — — INDUSTBIEELB ONDERN 77 % 78 6W4 83 93 % 933/4 276 375 382 19ü % 193 % 168 % 1693/8 3/3/4 376/8 4/8/4 477/8 46 % 446/8 7i3l8 717/8 43 % ^ e 8 % 88/16 356/8 36 287/8 283;i Alg Kunstz Unie A V Berkel's Pat A Calvé Delft C.v.A Centr Suiker MU A N Ford Aut Miy A Philips ' Gloell.fabr Gem Bez v A PhlI Gloell £ Pr W.A Unilever A Am.Car & F C.v.A 5 Am Enka C.v.A % Anac Copp C.v.A Bethl Steel C.v.lOA % General Motor C.v.A Kennec C C.v.5-10 A North Am Avlat I C.v.A R n I North Am Rayon A1 C.v.A $ Bep Steel C.v.A 5 Un St Leath C.v.A 7 % 7 % Un States Steel C.v.A 867/8 97 ELECTR EN GAS MWEN 1 9 '!^ S \ 9J ''~ 0.v.k ^ 29/ie 2 % Int Tel & Tel C V A $ R II 8B/18 ""¦- N Am Cy C.v.A $ 20 % 8 % Bad Corp C.v.A $ 8 % MI.TNBOUW 128 173 % Alg Expl MH A 122 Red Leb Mnb My A 174 % PETROLEUM 413 % 424 426 % 34 % 468/8 19 % 16 Dord Petr Ind MM A 4121/4 Kon Petr My A 426 Perlak petroleum A 108 Cont 011 Cy C.v.lOA $ 341/iPhilips Petr C.v.lOA J 46 % Shell Union C.v.lOA % 20%Tide Water Ass Oil * 1898/4 119 % 15l8/t 215 146 132 % 1353/i 468/4 27 E5S1/2 244 % 1748 / C.v.A % 16 % SCaUBEPVAABT KjA.L Aand 142 i ^ ï'i » Aand I17S/4 K.N.S.M Aand 151 % K.P.M X 214 Ned - Sch Unie A 147V4 ^ yh M"'',4 ¦*¦• 1331/1 Nederland " A 136 % SUIKER Cult My d Vorst G.A 47 % v,f \ Winst A 27 * Hd Ver A'dam A — Jav Cult My A — N.-I Suiker Unie A ' 176 % TABAK Dell Bat MH A 275 274 3393/4 340 % m » % 13 % 3 ^^ 1 % ^% 6 " Vie iïi ' ^ i ^ S i9 °° C.v.a 335 Senembah My A 340 % SPOORWB(iEN 36 20 % 18sa Wilson en Co C.v.A il Balt & Ohio C.v.A 3 Chic Milw C.v.lOA 3 n • ^ Cv.Pr.A Illinois Centr C.v.A S Miss Kans & Tex K < y ^ C.v.lOA 3 N STork Centr C.v.A 5 N York Ontario & 1 * 277/lB 355/8 2I9 & 31/18 West A 5 Pensylvanion Railr 10 a BO C.v.A Southern Pac Comp Cert v G A d Railway orig.g.A Wab Railw C.f.G.A Can Pac C.v.A RUBBER iA'dam ^' Rub 300 % 2S6l/a i6l 255 243 234 152 256 253 247 245 236 166 C f 1000 A.Band Rubb My laDeli Bat Rub My id Hes Rubb Mfl jdInd Rub Comp idRend Lemboe Rub ldMajangl Ver ld 207 % i09 122 118 % 114 1137to 127 126l;s 184 187 1631/4 162 296 30O 263 261 2231/2 218 142 138 66/16 5 % O.-Java Rubh MM ld Oostkust ƒ 1000 C.V.A R'dam Tapanoeli Sal Plant Cult A „ Serbadjadf Sum.-Rub A Süau Sum Rub My ASum Rub Cult My A Ver Ind Cult Ond AWai Sum Rub My Aiuid Preanger A Int Kubbsr CVjA 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 88 Donderdag 12 Augustus 1937 " lET-t BYZONDCre / EEN ZEER INTERE55AMT FILMWERK Van Vrüdag IS Aug af _^ - -^^ B 1 % EDWARD ADNOLD "' '''^*%«^ EEN MOORDENDE KAT was zijn Cliënt EEN DOODE MAN zUn Kroongetuige ADEMBENEMEND SPANNEND GRIE ZELIG - GEHEIMZINNIG en HUMO RISTISCH is ons eerste Hoofdnummer dat wy van Vrijdag a.s af ter vertoning brengen fflicaoeiten DIE EEM VROUW ALS OFfER EISCHTEM DIE HET BESTAAN VAH NOHDERDEM BEDREIGDEH DIE HUN BEZITTER Z!IM CEIUKEHIUN LEVEN KOST « ^ TEN 4 v ^ EÉN NIEUWE ONTDEKKING VAN SROOTE BETEEKEMIS ' DE TOL DV » MfLLIOENVN MET GAfL PATRICK-GEORGE BANCROFT nriC EEN PARAMOUNT-FILM EEN tJ.t'^OCHULBER(a-PRODUCTIE~REglE;RICHAPP WALLACE J SPECIALE AANBIEDING Haardkachels 32.50 cap 95 MS gzeren binnenwerk compl m voetplaat Groote maat HAARD KACHELS 41.85 Gap 165 M3 met buiscirculatie Onafbrandb Compl geplaatst BECKING en BONGERS HAARDEN 55.00 DAVO HAARDEN 60.00 met buiscirculatie compl geplaatst 68.50 HEISEN Mr Smid CATHARIJNESINGEL 20A Groote inboedels te i(oop GEVRAAGD & CONTANT van modern tot antiek Br aan Prof Leonard Fuchs laan 19 hoogcteiui SO wooiden f 0.75 S sebtenenvolgende plaat singen t 1.75 Elk woord meer 8 oent per plaatsing Onder mbrleb OebroJhto Aato'a 80 % extra BURGERPENSION aangeboden ƒ 6 èi ƒ 7 p w alles inbegre pen Tevens Slaap gelegenheid Br on der no 585 Bur de zer Te koop Te koop gevraagd een prima MOTORRIJWIEL Brieven met prijs en omschrijving onder no 489 Bur dezer Te koop een gebruik te D.E.-BONS Douwe Egberts pun-ten t k gevr è ƒ 0.20 per 100 Wor den gehaald Br on der no 544 Bur de zer TRAILER lang 6 M geschikt BENEDENHUISJE voorkamer achter kamer keuken en plaats Krommerijn 23 huur in overleg Lauteslager's Huizen beheer L Nieuwstr 56 Tel 15186 590 TE KOOP Markies nog nieuw 2 Toonbanken metladen Te bevragen's morgens tusschen 10 en 12 Hamburgerstraat 14bis 411 voor verhuis - ofwoonwagen Te be vragen Kievitstraat 11 469 POSTZEGELS KAMERS te huur aangeboden,groote en kleine ge meubileerde zit slaapkamer straatzijde),zonder of met primapension prijs billijk.Adres Vleutensche weg 263bis 596 Een D.K.W.-MOTOK 300 CC een heeren rijwiel een racefietsJac V Ruysdaelstr 19 555 TERREIN te koop gevraagd 2 è 3000 M2 Brieven onder no 533 ETur dezer tegen hoogen prfls contant te koop ge vraagd Kinderzegels weldadigheidszegels enz Jamboree 12 % a 8 et verzamelin gen en partijen Br onder no 539 Bur dezer Moderne ' WONING In een der buitenwij ken Bovenhuis tehuur suite 3 si ka mers m vaste waschtafel balcon huur prijs slechts ƒ 6 - p.wk Lauteslager'sHuizenbeheer Lan^feNieuwstraat 56 Tel 15186 501 Te koop een zoo goed als nieuwe KINDERWAGEN AUTOMOBIELEN te koop gevraagd voor den sloop on verschillig welk merk of jaartal Autosloo - perij H J Best Violenstraat 23 Utr 531 biliyken prijs Lek straat 39 559 GELDBELEGGING Van part 4-pers KLEINE AUTO in goeden staat Br met opgaaf merk jaar en prijs onder no 567 Bur dezer BOVENHUIS Blauwkapelscheweg93bis flinke ruimekamers te huur voor ƒ 3.75 p wk Laute slager's Huizenbe heer L Nieuwstr 56 Tel 15186 592 Te koop een nieuwenkel Woonhuis met 400 M2 grond ' ver huurd voor ƒ 4.75 p.W Een winkelhuisraet 830 M2 grond,wil eigenaar zelf hu ren voor ƒ 300 - p.jaar Bevr Waterlo weg 17 Austerlitz[(Zeist 572 JONGENSRUWIEL Te huur Te huur nieuwge bouwde ruime BURGERWONING 5 kamers zolder groote keuken plaats Staande Keukenstr 43 Te bevragen Kor te Nieuwstraat 1 395 gewone maat nog ingoeden staat zijnde,recht stuur torpedo naaf Spotprijs ƒ 5 - Berkelstraat 33 Ri vierenwijk 564 Sterk WERKMANSRIJW met torpedonaaf Spotkoopje Moet weg Dadelstraat 14 bij de Poortstraat 566 Te huur op netten stand BOVENHUIS Ruim BOVENHUIS Boomstr 22bis en Fl Heermalestraat 6bis en heel huis Knop straat 11 huurprijs ƒ 6.25 Bevr Havik straat 55 a en Hob bemastraat 16 254 Te koop mahonie houten 2-PERS KANO met prima motor 1 % p.k Adres Oostka naaldijk 18 A Maars sen 574 VRIJ BOVENHUIS ad ƒ 3.50 te huur a d Amsterd straat weg gem ZuUen Inl G van Eijk Am sterd straatweg - 433 436 met riant uitzicht,bev suite keuken,balcon geïnstall.badkamer 3 slaap kamers Te bezichti gen Merwedekade 22 Sigarenwinkel).Inl G V Eijk Am sterd straatweg 433 Tel 11597 435 Te koop aangeboden nieuw model Te huur flink BOVENHUIS 1 d Koningstraat billijken huurprijs Te bevr Catharijne - singel 66 van 9—12 uur 505 KINDERWAGEN geheel compleet zoo goed als nieuw Te bevragen Jan v Te huur VRIJ BOVENHUIS bev gr huisk keu ken balcon voorka mer en 2 slaapk ƒ 4.50 p w G van Eijk Amsterd str weg 433 Tel 11597 d Doesstraat 40 ¦ ZuUen 582 TE KOOP HUIS TE HUUR 2 kamers en suite,keuken tuintje bo ven 3 slaapkamersmet balcon zolder,huurprijs ƒ 6.50 Tebevr Otterstraat 107 483 ZANDVOORT Kamers met pr pen sion ƒ 2.50 p d di rect aan Zee en Sta tion „ Huize Evert sen " Zeestraat 9 vier overgordijnen i 6 antieke Friesche staartklok ƒ 20 lade kastje ƒ 12 oude kis ten kistdressoir ƒ 20 groote eiken kast ƒ 30 ronde mahonie tafêl antiek bureau ƒ 40 Te zien Voor Clarenburg 3 587 TE HUUR Te huui ^ een pracht BOVENHUIS suite balcon keuken 2 slaapk en zolder,gelegen a d Hoofd weg te Zuilen,slechts ƒ 5.25 p w.Bevr Meerwijk StLudgerusstr 8 Tel 13117 878 Tekoopgevr GOD GOUD BQ Bsmann Steen weg S naast de Buui kerk ontvangt U den hoogsten prgs Gou den tientjes / 12 > in Tuinwijk heelehuizen v.a ƒ 30 - p.ra Beneden en Bo venhuizen v.a ƒ 28 p m In Tuindorphuis met garage ƒ 40 p m Te bevr Wo ningbureau Tuin dorp Anth Mat thaeuslaan 38 Tel 12119 580 TASSCHEN Voor H.B.S — Lyceum Miilo en Lagere School een oud bekend adres Lederhandel J PETERSEN Damstraat 4 Utrecht Personeel gevraagd TE HUUR Flinke MANGELMEISJES niet onder 16 j Was - scherij Oudenrijn Kanaalweg 5 374 groote ruimte ruim 400 M2 aan Munt kade hoek Steyn straat z gesch voor garage magazijn of ander bedrijf Ook in gedeelten huurprijs zeer billijk Bevr Wolf en Dekenplein 2bis A Tel 17737 en Gevraagd flinke SLAGERSLEERL bij Ruijs de Groot,Adriaan van Ostade laan 19 455 Woninghur Hen driks Korte Nieuw straat 16 Tel 15524 524 Te huur BEHANGERS NAAISTER gevraagd voor thuis werk algeheele vak kennis vereischt W V d Hout Woning inrichting Adr Bey erkade 22 Utrecht WINKELHUIS NET DAGMEISJE gevraagd niet bene den 16 jaar van % 8—4 uur Aanmeldenna 6 uur Tolsteeg singel 34 581 met ruime woning hoekpand Wolf * i Dekenplein 2 direct te aanvaarden Bevr Wolf en Dekenplein 2 bis A Tel 17737 en Woningbur Hen driks Korte Nieuw straat 16 Tel 15524 525 Te huur a d Hoen derstraat 21 nabij Cath.brug ruime Terstond gevraagd een ' DIENSTMEISJE v.d.e.n leeftijd bo ven 18 j Br onder no 594 Bur dezer WERKPLAATSgroote kelder v v.water gas eleclira.Eventueel met bo venwoning Bevr V d Brink Croeselaan 303 526 Gevraagd Te huur gevr EEN JONGENop houtwerf loon ƒ 4 - per week Aan melden alleen Vrij dagavond van 6 tot 7 uur Socrateslaan 18 538 Bij Dame net KEUKENMEISJE P.G wegens huw.,zelfst kunn kokenen werken 2e meisje aanw leeft 25 è 30 jaar Mondelingegetuigen Maliesin gel 28 534 Te huur gevraagd te Jutphaas ONGEM KAMER met stookgelegen heid Br onder no 558 Bur dezer Gevraagd door Stu - dent ZIT - EN SLAAPK Gevraagd nette DAGDIENSTBODE niet ben 18 j zelfst kunn werken voor terstond of later Aanm tussen 7 en 8 v Wijckskade 25 527 met of zonder pen sion aan Maliesingel Tolsteegsingel Ca ^ tharijnesingel of Ma riaplaats Br onder no 552 Bur dezer Heer va.«iten werk kring zoekt gezellig tehuis Gevraagd LEERL.-RIJWIEL-HERSTELLER enigszins met vak bekend A W Mar kus Oudegracht 325 528 ZIT-(en SLAAPK alleen-inwonend P G Br onder no 537 Bur dezer Een bejaard weduw naar met eigen bed vraagt een Direct gevraagd flink DAGMEISJE zelfstandig kunnende werken goede getui gen noodzakelijk te vens gevraagd Leér ling-verkoopster ± 15 jaar Amsterd straatweg 68 570 NET KOSTHUIS omtrek Loefberch makersstraat 8 gul den niet te boven gaande Brieven franco onder no 561 Bur dezer NET PERSOON b.b.h.h vast werk DAGMEISJE P.G gevraagd van 8—6 uur v.g.g.v geen winkelwerk Aanmelden Oude gracht 182 575 zoekt kamer en wasch ' s morgens thee Br onder no 565 Bur dezer Heer zoekt NET MEISJE gevraagd boven 18 jaar voor heele da gen Zelfstandig kun nende werken Zon dags vrij Bakker straat 25 60 KOST EN INW en gezellig huiselijk verkeer in klein ge zin Rijwielberging Br met omschrijving en prijsopgave onder no 577 Bur dezer TOEGANG BOVEN 18 JAAR In ons uitgebreid voorprogramma een kostelijke teekenfilm met BETTY BOO P Voorstellingen op werkdagen ora " Zy — %% en 9 uur — Zondag om 2.15 — 4.30 — 6.45 en 9 uur Plaatsbespreken vjui 10.30—3 uur aan de cassa of per tel 1.4.3.8.4 Zelfst DIENSTMEISJE v.d.e.n goed kunn.werken en koken v.g.g.v AanmeldenMevr de Roos OudeGracht 103 562 Wegens aanschaffing centrale verwarming TE KOOP PRIMA JUNKER RUH KACHEL no 312 Gevraagd net DAGMEISJE leeftijd 15 è 16 j.Aanm ' s avonds na 7 uur Merwedekade169bis 563 Zoo goed als nieuwe GASRADIATOR capaciteit 150 M3 — 130 M3 POTTERSTRAAAT 4 Voor jongmensch P ' G is plaats als VOLONTAIR in Boek - en Papier handel Vereischte opl Mulo leeftijd bo ven 17 j Br onder no 576 Bur dezer BROOD - EN BANKETBAKKERIJ ter overname gevraagd Gevraagd een net DAGMEISJE niet beneden 16 jaar van 7.45—3 u Aan melden 7 u — 9 u Stolberglaan 39 579 Geld aanwezig Enige maanden voor inwerken wordt verlangd Uitv inl betr omzet woning enz ond no 549 bur v d blad Moderne MAATKLEEDING voor Dames en Hee ren lage prijzen Betaling in overleg Zeer betrouwbaar bekend adres Brie ven onder no 367 Bur dezer Handel Versche wilde EENDVOGELS BETALING in overleg Heeren - Dames-Confectie vanaf ƒ 19.50 Dames en Heeren Regenjas-sen vanaf ƒ 21.50 Chique modellen Br onder no 377 Bur dezer In klein gezin in dorp Z H gevraagd een DROGISTB volledig bekend met het vak die tevens huishoudster moet zijn ongev 40 jaar P.G Br onder no 553 Bur dezer 21/2 et K.G.puike gele en blau we Eigenheimers.Van Buuren's Wa renhuis Adriaan vanOstadelaan 40 Tele foon 17463 321 RIJWIELEN Magneet - en Bison - rijwielen zonder vooruitbetaling ƒ 1 per week Ook'stof zuigers Rijwielma gazijn Bison Kanaal straat 87—89 448 Versche Reeruggen,Reebouten Gemestebraad soep en pas teikippen Kuikens.Jonge duiven Pou lardes Kapoenen.Kwaliteit onovertroff en Billijke prezen.Telefoon 10361 W Rosenberg Visch markt 6 508 HEEREN - KLEEDING maatwerk en beter genre confectie af ƒ 19.50 Tevens op ruiming regenjassen en confectiecostuums Desgewenscht ge makkelijke betaling Br onder no 504 Bur dezer Diversen HUISHOUDSTER PERMANENT ƒ!.- nieuwste apparaten wassen en watergol ven 0.60 Amsterdam schestraatweg 399 gesloten huis naast Evora Let op 399 372 UTR KOLENPARK Predikheerenstr 32 Tel 19751 Onze Iekwaliteit Belg An thraciet 20/30 en 30/50 ƒ 1.85 perH.L 490 BEHANG — VERF Reclameprijzen.Grondverf ƒ 0.33 Glansverf ƒ 0.43 Lakverf ƒ 0.59 Kilobus.Behangen ƒ 0.15 rol.Ook schilder en wit werk AMSTRA,Amsterdamschestr.weg 135 Nachtegaal straat 49 217 gevraagd in eenvou dig gezin van 4 per sonen Huishoudingzelfst kunn waar nemen Niet beneden 30 jaar P.G Br.met opg verl sala ris enz A 74 Boekh.Havekotte Biltho ven 554 Voor direct of later flink DAGMEISJE gevraagd in gezin met 3 kinderen.Aanm Zaterdag enMaandag ' s avonds.Prins Hendriklaan 2 Bilthoven 551 LAMSVLEESCH 35 cent carbonaden 40 coteletten 40 bouten zonder been 50 gehakt half om 30 2 pond 50 vet 30 reuzel 40 A J Meyers Amst str weg 195 Tel 14548 filiaal 2e Daalsche dijk 70 Tel 13387 532 Mevrouw SCHILTKAMP TE KOOP pracht kolomkast staande klok antiek bureau glazen kast boerenkist Queen An ne-ameublement Chatwood brandkast Vischmarkt 10 584 NETTE MEISJES gevraagd zij die met ' t vak bekend zijn ge nieten de voorkeur Cartonnagefabriek en Drukkerij D Mie dema Kanaalweg 6 Utrecht Oudenrijn 548 Astrologe Nassau kade 347 Amster - dam W Jaarbeschrij ving 1937 met gra tis Zonnehoroscoop.Huwelijk Karakter,Toekomst ontvangtU na toezending ge boortedatum ƒ 0.15 postzegels 388 Blijvende H.H WINKELIERS en Wederverkoopersin manufacturen be zoekt eens onze ma gazijnen Onze sor teering is beter Prij zen zijn lager Ver kerk Engroshandel,Nachtegaalstraat 19 Tel 17629 530 HAAKGOLF RIJWIELEN voor 1 gld p week,keuze uit Fongers Crescendo - Burgers Simplex - en Durabo i'ijwielen lage prij zen O Kwint Steen weg 24 536 Personeel aanbieding ƒ 1.75 compleet 7 maanden garantie oliebehandeling en nieuwe machines Maison Reinert Bin - nen Buitenl diplo ma's L van Nw Guinea 7 Tel 17621 543 Voor een RIJWIEU naar Post Burgers Stokvis - Rivertown rijwielen Haarden Stofzuigers enz ƒ 1 p w zonder vooruit betaling Marnixlaan 126 Tel 17657 529 PERMANENT ƒ 1 - HJI SCHOENMAKERS Het beste adres voor uitsnijden van leer uit prima croupous is H Burgstede Le derhandel Croese laan 37 naast Lucht doelkazerae 535 geheel compleet was B.z.a MEISJE 18 jaar voor kan toor 3 jaar Mulo met dipl Handels avondschool en Ste - no typiste Br onder no 460 Bur dezer sen watergolven gratis volle garan tie Wassen water golven ƒ 0.50 Ondu leren ƒ 0.25 enz Am sterdams Permanent huis Amsterdamsche straatweg 108 « K OOORLOPEHDE VOORSTELLinGEH OP WERKDACtn vAti 44u KH.T07 Sicim ACTUEEL ALS STEEDS ¦ SOESTDIJK Afscheid van 1200 Jamboreegas - ten van H.K.H Prinses Juliana en Z.K.H Prins Bernhard Aan bieding van een geschenk door de Poolsche Padvinders ¦ LOOSDRECHl - Internationale zeilwedstrijden op de Loosdrechtsche plassen ¦ AMSTEBBAM Internationale Athletiekwedstrg - den in het Olympisch stadion 110 M horden 100 M sprint f Polsstokhoogspringen ¦ DOESBURG - De historische optocht gehouden tijdens de viering van het 700 ja-rig bestaan ¦ CHINA Bij den Chineeschen muur begon - nen de gevechten de Japanners veroveren Peiping MONACO Groote autoraces Als slot een aardig teekenfilmpje met MiCKBY MOUSE „ DE KLEINZOON VAN KONG " Wanneer U bedenkt dat iedere courant minstens door 3 a 4 menschen gelezen wordt dan beteekent een Oplage van 30.000 een lezerskring van minstens honderdduizend / Dat is het doorslaande at ' gument voor adverteeren in Het UTRECHTSCH NIEUWSBLAD 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No M Donderdag 12 Augustus lÖS ' VIERDE BLAD rs RUSLAND TEN PROOI AAN SABOTAGE DE GRAANOOGST IN ERNSTIG GEVAAR Vijfduizendste auto door BBTBBA geholpen Een nieuwe detectivefilm De tractors defect en de hoeren ontevreden DE RUSSEN ONTDEKKEN HET WARE QEZICHT yAN HUN DICTATUUR TERREUR M OSKOU is de Sovjet-Unie niet Rusland is immers een Bondsstaat waarbij elf re publieken aangesloten zijn en elke repu bliek is nog weer in ontelbare provincies en auto nome gebieden verdeeld Meer dan 160 verschil lende menschensoorten leven in dit uitgestrekte gebied en er worden over de 80 verschillende talen gesproken De commimistische gedachte is als het ware de uniform die al deze uiteenloopende luenschentypen tot een „ eenheidsvolk " moet fa fericeeren De machthebbers in Moskou moeten daarmee rekening houden willen zij zich hand haven Stalin zeide eens in een van zijn rede voeringen „ Wie in Moskou spreekt moet altijd toedenken dat hij ook in Wladiwostok gehoord wordt " Wladiwostok ligt per vliegtuig 4500 mijl van Moskou af Maar de geografische afstand moge enorm zijn nog veel en veel grooter is de afstand tusschen sommige Sovjetvolken in mo raal In zeden en in gebruiken Elke republiek heeft een eigen regeering een eigen „ parlement " en de nieuwe Sovjetgrondwet erkent zelfs het recht van de republieken om zich van de Unie los te maken Overigens is deze be paling niet meer dan de meeste andere artikelen der constitutie een hol woord Rusland wordt niet door de regeering maar door de communis tische partij bestuurd Z ij is het die de wetten door - Ladislas Farago uitvaardigt zij die de buitenlandsche politiek vaststelt zij die heel het Russische leven in haar macht heeft De grondwet moge nog zoo veel mooie bepalingen bevatten wat er in werke lijkheid gebeurt wordt door de communistische partij uitgemaakt Het had mij gefrappeerd dat ik in Moskouniets bemerkt had van straatgevechten zooalsdie mij door sommige berichten uit Poolsche enDuitsche bron voorgespiegeld waren Daaromwilde ik wel eens verder het land in om te wetente komen of het volk met zijn leiders zoo is in genomen als mij in Moskou bij hoog en bij laagwerd verzekerd Ik nam een kaartje naar Minsk,de hoofdstad van de Wlt-Russische republiek.Dat moest ik op eigen gelegenheid klaarspelen,want er was in Minsk een kleine revolutie aanden gang — de plaatselijke commandant was ge fusilleerd de regeeringspresident had zich vankant gemaakt en de overige leden der regeeringzaten in de gevangenis — en onder die omstan digheden is men in Rusland op vreemdelingen bezoek niet bijster gesteld De trein ging desnachts en ofschoon hij precies volgens den tijdvan het spoorboekje vertrok en ook aankwam zaldeze reis mijn leven lang tot ' mijn onplezierigsteherinneringen behooren Ik zat in een slaapwagen,die ik met twee andere mannen een vrouw en eenongeloofelijke hoeveelheid ongedierte deelen moest.Toegegeven zij dat de vrouw — een knappe blondeRussin — mij meer aantrok dan het ongedierte.De lucht in het compartiment was verstikkenden ook de lange gangen gaven geen gelegenheidtot verademing Russen zijn van nature smerig,maar in dezen trein vierde de onzindelijkheid haargrootste triomfen Spaar mij de beschrijving Ik slaakte een zucht van verlichting toen iköen volgenden morgen in Minsk arriveerde Maardaar • wachtten mij nieuwe moeilijkheden Een zaam en verlaten stond ik op het slechts dooreen standbeeld van Lenin „ versierde " perron te midden v£in een bont menschengewemel zonderte weten tot wien ik mij zou kimnen wenden.Van alle kanten werd ik wantrouwig en vüandlgaangegaapt Ik was de vreemdeling die het be staan had op eigen gelegenheid het Russischeleven te gaan betrappen In de straten waar door ik liep was het verlaten en stil De winkelswaren gesloten Voor alle regeeringsgebouwenstonden manschappen van de Gepeoe met debajonet op het geweer Ik bleef voor het pom peuse gloednieuwe regeeringspaleis staan enwachtte totdat de poorten een oogenblik zoudenopengaan Het eenige wat ik te zien kreeg warenmachinegeweren gereed om te vuren Het hotelwas ook al dicht Bij het Intouristbureau vond ikniets dan een papiertje meldende dat ook ditvoor een week gesloten was Later hoorde ik datook de leider van dit bureau in de gevangeniszat Tenslotte wendde ik mij tot een Rus die ergoedgekleed uitzag en vroeg hem „ Kunt u mijmisschien een hotel aanbevelen waar ik den nachtzou kunnen doorbrengen " Hij kon het niet maarwas zoo vriendelijk mij bij zich uit te noodigen.Zoo kwam het dat ik 48 leerrijke uren ten huizevan een Sovjet-Russische familie heb doorge bracht Revolutie-reprise „ Wat is er dan toch in Minsk aan de hand " vroeg ik mijn gastheer zoodra wij in zijn twee kamerwoning op ons gemak zaten „ Dat zouden wijzelf ook weleens willen weten " was het prompte antwoord „ Men heeft ons willen wijs maken dat de president van onze regeering uit overwegingen van persoonlijken aard zetfmoord heeft gepleegd — hij zou ongelukkig getrouwd zijn en zoo tot zijn daad zijn gekomen — maar wji weten allemaal dat gat in alle geval niét ê ^ waarheid is De regeeringspresident was zeer ge zien meer dan men in Moskou aangenaam zalhebben gevonden Hij voerde een eigen politieken verzachtte den toestand voor ons in menigopzicht op een wijze waarmee men zich inMoskou niet vereenigen kon Bevelen uit Moskoulegde hij weleens naast zich neer Ergo hijmoest opgeruimd worden " Het bewind van dezen regeeringspresident is voor de stad Minsk van veel beteekenis geweest Het uiterlijk van de kleine stad werd verbeterd de inwoners leefden in betrekkelijken welstand de kerken werden weer geopend en eventueele stemmingen werden eerlijk gehouden Daarbij de monstreerde zich een steeds groeiende oppositie tegen de heeren van het Kremlin totdat Stalin het in zijn hoofd kreeg dat hij met deze „ contra revolutionnaire elementen " moest afrekenen Een week lang liet hij de republiek zonder leiders ten prooi aan chaos en paniek Toen verschenen nieuwe heeren uit Moskou op het tooneel die een meedoogenlooze „ zuiveringsactie " op touw zetten In Minsk keerden de bloedige dagen van de revo - ' lutie terug Niemand wist wat de volgende dag zou brengen De menschen hielden zich in hun huizen verscholen en waagden het niet een voet op straat te zetten Ik heb gezien hoe het twintig jaar geleden in Rusland geweest moet zijn Overal sabotage Tegelijk met het oproer in Minsk kwamen erberichten omtrent opstootjes üi tal van anderesteden Dikwijls kwam het daarbij tot formeelemuiterij In de Molotof-automoblelfabrieken be gonnen de arbeiders de eerste staking sinds hetbestaan van de Sovjet-Unie Zij lieten het werkliggen en produceerden in een klein half jaar 9000 auto's minder dan zij volgens het productie plan voor de fabriek hadden moeten doen Nau welijks hoorde men in Moskou van deze muiterijof een af deeling Gepeoe-soldaten werd naar Gorki gedirigeerd Met de bajonetten op ' de gewerendreven zij de arbeiders in de fabriek terug Maarin den daarop volgenden nacht werden door on bekend gebleven daders 130 machines vernield,terwijl aan de transportbanden de auto's zóówerden afgeleverd dat er niets mee te beginnenviel zoodat zij den dag na de levering weer voorreparatie in de fabriek terug kwamen De rad draaiers van de muiterij waren vier Stakhano vlsten S tr juko va Generalova Iwa n o V en L j u c h o w Toen da Gepeoe probeerdedeze vier te " arresteeren namen de arbeiders eendreigende houding aan Zij wilden de geheelefabriek vernielen Intusschen sloegen duistereelementen tijdens de wanorde rijkelijk hun slag.Een groot aantal auto's werd gestolen Van 22 wagens verdwenen in een nacht de accu's delampen en andere onderdeden van waarde Soort gelijke ongeregeldheden kwamen ter zeUder tijdin de asbestfabrleken van Azbest in de staal fabrieken van Magnitogorsk en In de tractor fabriek van Chaliabinsk voor In de mijnen vanhet Donetzbekken — waar ook de uitvinder vanhet Stakhanovlsme vandaan komt — saboteerdenIngenieurs het werk De geheele leiding van deraljnbedrijven werd des nachts gearresteerd maarde arbeiders moesten den volgenden dag gewoonweer aan het werk gaan Het gevolg was dat zichin een week meer ongelukken voordeden dan inheel het voorafgegane jaar Moskou wist daaropte verzekeren dat de mljnbedrijven door „ Duitscheen Japansche spionnen " onveilig gemaakt wer den De gearresteerde leiders kregen de schuld.Zij werden alle doodgeschoten Qeen tractors Veel bedenkelijker zullen intusschen de gevolgen van de stakingen in de tractorfabrieken zjjn want die gaan den oogst immers bedreigen Reeds nu kon aan het bevel om op 24 Juni met den oogst te beginnen geen gevolg gegeven worden omdat op tal van plaatsen de daartoe noodige tractors ten eenenmale ontbraken In de meeste van de rond 250.000 gecollectiviseerde bedrijven wordt met ma chines gewerkt die tegen vergoeding van een deel van den oogst ter beschikking van de boeren ge steld worden Momenteel hebben de machinesta tions ongeveer 50.000 oogstmachines disponibel en Piet Maartens Viktor Staal in zijn land huis £ oJpssejjaii Eete Ufa het grootste deel daarvan werd eerst het vorige jaar afgeleverd De beteekenis van deze machine-sta tions wordt eerst recht duidelijk wanneer men er zich rekenschap van geeft dat circa veertig mil lioen morgen land machinaal bebouwd worden Toen dit jaar de boeren om de machines kwamen kregen zij in groeten getale te hooren dat ze niet in orde waren of in het geheel niet aangekomen In het bijzonder in St a 1 i n ' s geboorteland Georgië en in de Wolgarepubllek ontstond zoodoende een groote achterstand • Het collectlefbedrijf Kirow meldde dat de geheele oogst op het land stond te verrotten Toen de boeren begrepen dat zij tever geefs op machines wachtten probeerden zij met de hand te redden wat er nog te redden viel maar het was grootendeels al te laat De oogst bleef ver beneden dien van het jaar tevoren Het landbouw commissariaat zond een speciale commissie ter on derzoek van de gerapporteerde misstanden maar zij kon de berichten van de boeren slechts beves tigen De machines bleven voor een groot deel defect of verkeerd „ gerepareerd " terwijl vele bovendien tee kenen van moedwillige vernieling vertoonden De directeur van het machinestation Wodorasdjelnaja werd gearresteerd en doodgeschoten omdat de com missie in elk van zijn machines constructiefouten had gevonden zelfs in de machines die in den win ter geheel in revisie geweest waren In de provincie Piatlgorsk kwamen op veer tig machinestations zoowat geen deugdelijke machines voor Ook de directeur van het machinestation Apolonsk werd gevangen gezet Bij zijn verhoor verklaarde hij dat hij zijn machines tijdig voor revisie naar de fabrieken in Chaliabinsk Stalingrad en Charkov had gestuurd maar ze pre cies in deuzelfden gebrekkigen toestand weer had teruggekregen Ook de vrachtauto's bleken in ver waarloosden staat te verkeeren Banden en onder deelen werden gestolen zoodat men de wagens niet meer gebruiken kon De commissie telegrafeerde daarop naar Gorki en Stalingrad om de benoo digde onderdeelen maar kreeg ten antwoord dat er geen onderdeelen voorhanden waren Na een et maal kwamen er monteurs per vliegtuig om de gebrekkige machines weer bruikbaar te maken Maar zij konden de schade niet tijdig herstellen en de boeren rekenen nu maar in het geheel niet meer op de machines zij probeeren zichzelf te redden Nadert de honger Druppelsgewijs bereikten de berichten over den gang van zaken in de machinestations de bevolking van de steden Een paniekstemming was het gevolg Men ' vreest dat van het jaar de broodkaart weer ingevoerd zal worden bij gebrek aan tarwe en rogge Over twee maanden in October zal de Sovjet Unie zijn twintigjarig bestaan gaan vieren Voor diegelegenheid zijn aan buitenlandsche bezoekers eenreeks feestelijkheden in uitzicht gesteld maar vaneen feestelijke stemming heb ik In Rusland hoege naamd niets kunnen bespeuren Zorgen voor detoekomst ploegen diepe vooren in de gezichten vande geplaagde Sovjetburgers Zoo langzamerhandontdekken zij in hun eigen dictatuur datgene wathaar kenmerkt de terreur a Copyright A B C Press Nadruk verboden Colosseum ^^ door Ufa verfilmd Amsterdam onze hoofdstad speelt een belangrijke rol in dit Ufa-product B ERLIJN Augustus — In de kantoren van een der groote Amerikaansche filmmaat schappijen liggen stapels foto's van Neder land in het bijzonder van Amsterdam In de UFA-ateliers te Neubabelsberg staat op ware groote een zeer getrouwe copie van het Cen traal Station Het heeft er veel van dat Nederland's hoofd stad eindelijk voor de film „ ontdekt " is Het werdanders tijd Maar ja wij leven nu eenmaal in een land dat de meeste toeristen zoo en passant even mee „ doen " En het propagandamateriaal dat tot voor korten tijd in het buitenland werd verspreid was ook al niet uitermate geschikt om de aandacht van de „ big shots of Hollywood " te trekken Tulpen klompen en molenwieken doen het niet altijd Gelukkig is daarin den laatsten tijd een hoop verbetering gekomen En ook het bezoek van ver schillende fllmgrootheden zal wel het zijne tot de ontdekking va.n de Amstelstad hebben bijgedra gen Wat de Amerikanen van plan zijn is voor loopig nog beroepsgeheim Alleen is het te hopen dat er niet nogmaals een historische film wordt gemaakt zooals onlangs in Engeland is geschied opgenomen in het buitenland met volkomen ver waarloozlng van lokale sfeer en decors die niet tegenstaande de aanwezigheid van een Nederland schen artistieken adviseur het midden hielden tusschen den achtergrond in een marionettenthea ter en de houten huisjes van een speelgoed-boer derij Het is prachtig als men episoden uit de Neder landsche geschiedenis door de film wil doen herle ven Het is evenzeer toe te juichen wanneer door speelfilms tegelijkertijd reclame gemaakt kan worden voor Nederland — het werkelijke Neder land dan altijd — zooals het thans is Maar een eerste voorwaarde hierbij zij dat men hiertoe if de hulp van daartoe volkomen competente Neder landers inroept — en die zijn er genoeg te vinden — óf dat er langdurige en degelijke voorstudies gemaakt worden Het feit dat de buitenopnamen zooveel mogelijk in Nederland opgenomen dienen te worden dan nog daargelaten Naar het schijnt is de UFA op den goeden weg Een maand geleden hebben enkele van haar knapste koppen gerulmen tijd in ons land vertoefd om verschillende opnamen en voorstudies te ma ken voor de detectivefilm „ Colosseum " waarvan de handeling zich grootendeels te Amsterdam af speelt Het waren Eduard von Borsody die de re gie van deze film zal voeren de cameraman Gün ther Anders en de architect Röhrig genoegzaam bekend uit films als „ Barcarolle " en „ Amphifc ion " Dit drietal heeft gerulmen tjd door de Amstel stad gekruist gewapend met camera schetsboek en de bekende „ Filmische blik " Er zijn heel wat meters film doorgedraaid en heel wat sohetsboekblsiadjes volgekjrabbeld en ge - Bond die vreemde automobilisten terzi ] staat Zuid Afrikaansch echtpaar gehuldigd met bloemen en typisch Utrechtsch gebak Het getal 5000 is gemakkeiyk uit te spreken en omdat dit zoo gemakkelijk gaat is men wel eens geneigd de beteekenis daarvan te onder schatten In werkelijkheid beteekent 5000 ech ter een groote hoeveelheid En daarom is het zeker vandaag een zeer merkwaardige dag ge weest voor den Bond tot Behartiging der Toe ristische Belangen van Buitenlandsche Auto mobilisten omdat vandaag door de leden de SOOOste auto werd geholpen De Bond tot Behartiging van de Toeristische Belangen van Buitenlandsche Automobilisten heeft in den laatsteu tijd een wel zoo groote be kendheid verworven dat het welhaast overbodig zal zijn nèg eens te vertellen dat dit een bond is van studeerende jongelui die zich ten doel stellen om aan buitenlandsche automobilisten toeristische voorlichting te geven Dat deze voorlichting van harte geapprecieerd wordt door de vele buitenlan ders blijkt wel uit het feit dat het vandaag dus na ongeveer 4 jaren bestaan voor den vjjfduizend sten keer was dat een buitenlander in Nederland door een der leden van den Bond werd terzijde gestaan Men denke er niet min over De Bond is niet zoo heel erg groot hij telt ongeveer 60 leden verdeeld over een zes è ze vental afdeelingen Voor een dergelijk ledental dat trouwens aanvankelijk nog kleiner was is het natuurlijk een heele prestatie om in vier jaren tljds 5000 auto's terecht te helpen Vooral wanneer men er nog rekening mee houdt dat lukkig niet uitsluitend met dat gedeelte van Am sterdam dat in zoovele Nederlandsche films de hoofdrol gespeeld heeft Integendeel de Jordaan is er bijna niet aan te pas gekomen Natuurlijk wel de oude binnenstad de'burgTallen het Oude kerksplein enz En ook het Kolkje heeft vele ma len moeten poseeren Maar voor de rest hebben de heeren toch de noodige aandacht besteed aan de moderne Nederlandsche architectuur De Apollo laan en omgeving gaan te oordeelen naar hun be langstelling een groote rol spelen Amsterdam in Berlijn Thans is men in de ateliers te Neubabelsberg met de binnenopnamen bezig Zoodra die gereed zijn komt het drietal met een gansche staf van acteurs en technici terug om in Amsterdam de buitenopnamen te maken Het is een eigenaardige gewaarwording als je aan het Centraalstation te Amsterdam in den trein naar Berlijn bent gestapt daar de noodige uren in geschommeld bent bij aankomst een taxi naar Neubabelsberg hebt genomen en je staat dan plot seling weer tegenover het Centraalstation Het is eerst een tikje verwarrend maar het staat er en je moet er maar aan wennen Dat gaat dan ook wel Bovendien is er nog zooveel te zien dat de verwarring al gauw plaats maakt voor be wondering Een eindje verder is de 2de klas wacht kamer Er hangt een bordje „ Broodje met ham 20 cent " en „ HoUandsche koffietafel " Ook een paar goede reclameplaten van de Heemaf van Amstel bier enfin zoo de gewone dingen Het eenige wat ontbreekt is een ober die met onmisbaar Amsterdamsch dialect komt vragen wat mijnheer gebruiken zal Die ober is er wel maar hij spreekt alleen Duitsch En dan nog niet eens tegen ons want daar heeft hij het veel te druk voor Er wordt namelijk ge fUmd Aribert Waescher die pracht-acteur uit „ Ster ker dan de Wet " en „ Madame Bovary " speelt er samen met Hans Ollen een komische scène Iets verderop staat een huis een doodgewoon huis Voor ons tenminste En dat is juist het com plimentje aangezien het naar de verschillende voorbeelden gebouwd is midden in Neubabelsberg Er is een typisch Hollandsch trappenhuis meteen matje „ Voeten Vegen " en een kaartje voorde deur „ Voor brieven niet bellen " Verder viergroote kamers met het uitzicht op Amster dam Amsterdamsche geveltjes zooals men die alleen in de Amstelstad kan vinden En we kgken er naar uit gen erker zooals die ook alleen maar in Holland te vinden is Op de terreinen loopen Victor Staal en Hansi Knotech die de hoofdrollen in „ Colosseum " - ver vullen Ze verheugen zich er pp naar Amsterdam te gaan „ Als het zoo is als hier moet het vast en zeker mooi zijn " Het is er zooals hier precies zoo alleen in wer kelijkheid nog mooier E nog deze maand wordt die schoonheid door bekwame handen op de film vastgelegd Een film welke in honderden biosco pen in geheel Europa zal worden vertoond Is er een mooiere reclame voor Nederland denk baar Zonder molenwieken Zonder klompen Alleen maar Amsterdam zooals het ia Bi ] de foto De B.B.T.B.B.A heeft voor de 5000ste maal vreemdelingen bijstand verleend ditmaal n.l aan de heer en mevrouw Hochstetter uit Pretoria aan wie daar voor bloemen werden gegeven de bijstand in het algemeen alleen in de vacan tiès verstrekt wordt en kè,n worden en wan neer men in het oog houdt dat het verleenen van bijstand zich soms over meerdere dagen uitstrekt Want in verschillende gevallen treden de jongelui als gids op door het geheele land Geen vergoedingen Zij doen dit echter geheel om niet Dit is trou wens een der grondpljlers van den Bond de ledenmogen geen enkele vergoeding aanvaarden Datalle consequentie tenslotte — naar een bekendsDuitsche wijsheid — naar den duivel voert is hetechter natuurlijk wel toegestaan dat de leden eensigaret aanvaarden wanneer die hun hoffelgk ge»boden wordt vooral omdat het in vele gevallenonhoffelijk zou zijn die te weigeren Ook wanneerde leden eens iemand bijv naar Amsterdam verge zellen is het ook wel toegestaan dat zij de reis kosten naar Utrecht terug ontvangen of dat zgbij verre tochten met hun gastheeren mee eten.Maar voor het overige wordt door de leden nietsaanvaard zij mogen in geen enkel opzicht voor deel trekken uit hun diensten De diensten wordengepresteerd uit belangstelling voor het toerisme enter bevrediging van de behoefte die vele jong?menschen nu eenmaal hebben om met buitenlan ders in aanraking te komen en tevens van hen de taal te leeren Het spreekt vanzelf dat een bond als de B.B T.B.B.A een zekere aantrekkingskracht bezit voor jongelui die misschien wèl zouden willen profitee ren van de goedgeefschheid van de buitenlanders Het is te begrijpen Voor vele menschen zijn da tijden slecht en het kan niet anders dan verleide lijk zijn om gldsdiensten aan te bieden in de hoop een douceurtje te krijgen Maar daartegen waakt de B.B.T.B.B.A ten sterkste Naar de adspiranten wordt niet alleen ter dege geïnformeerd maar er wordt tevoren ook door het hoofdbestuur wel heel nauwlettend persoonlijk contact met de candldaten gezocht Valt dat contact niet bevredigend uit om welke reden ook djin worden de gegadigden niet toegelaten Men wil het peil van de bondsle den beschaafd en ontwikkeld houden terwijl de leden ook natuurlijk iets van vreemde talen moeten kennen Dit zijn enkele van de redenen waarom het aanta 1 leden betrekkelijk be perkt is maar de Bond vaart er wel bij Toen laatst eens een oogenblik het vermoeden ge wekt was dat een der jongelui een geldelijke vergoeding zou hebben aangenomen is er een zeer nauwlettend onderzoek ingesteldj Jubeldag Men begrijpt dat deze jubeldag niet geheel zon der eenig uiterlijk vertoon is voorbijgegaan Men wist dat de SOOOste gast vandaag in Utrecht ge holpen zou worden en in verband daarmede ston den eenige van de hoofdbestuursleden al te wach ten op het Domplein gewapend met een fraaien ruiker rozen en een blikje Utrechtsche theeran den En waarlijk daar verscheen een auto met de Zuid Afrikaansche nationaliteitsplaat en het was die auto die als SOOOste zou geholpen worden De voorzitter van den B.B.T.B.B.A de heer K H Stoel trad naar voren begroette den heer H.Hochstetterult Pretoria die met zün echtgenoote een reis door Europa maakt en bood vervolgens Mevrouw de bloemen en mUnheer het gebak aan De beide gasten toonden zich zeer getroffen door deze attentie waarmede zij hun ingenomen heid te kennen gaven Maar meer nog bleken zij tevreden over ons land zelve dat zij hadden leeren kennen als een land vol mooie gebouwen en prach tige wegen zooals zij er eigenlijk geen aantroffen in Duitschland Oostenrijk Italië en de landen waar zij nog meer waren geweest Zij bedoelden daarmee klaarblijkelijk dat het gemiddelde wegenpeil in ons land zeer hoog is En op deze eenvoudige manier — eenvoud is de stijl van de B.B.T.B.B.A — vierde de bond het feit van zün SOOOsten gast Wij kunnen hierbij nog aanteekenen dat verle den jaar de SOOOste geholpen auto werd geno teerd in den Haag en dat een jaar later in het vierde jaar van het bestaan van den Bond reeds de vijfduizendste auto kon worden geholpen Een mooi succes voor een organisatie die haar oprich ting vond in een oorspronkelijk betrekkelijk kinder Igke zucht naar het noteeren van buitenlandsche autonummers in den tijd van de Olympische Spelen Jongetje uit water gered Vanmiddag even twaalf uur geraakte een vier jarig ventje uit de Eligensteeg bij het spelen aan het einde van de Nieuwe Gracht ter hoogte van „ Onder de Linden ' ' te water De achttienjarige A Kosterman s Krommerljnstraat 84 kwam juist met een kar voorbij Hij sprong onmiddellijk te water en mocht het genoegen smaken het ventje te redden en naar zijn moeder in de Eligensteeg terug te brengen Slechts enkele personen waren getuige van de flinke daad van dezen jongeman 
14 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ¦ HM ' L Jt..;,il l UV I '.'| | „ ¦ i „ i i J i No ' 88 Donderdag 12 Augustus 1937 VIERDE BLAD Omzetbelasting dient thans verminderd te worden DE OPBRENGST VAN DEZE CRISISHEFFING IS DOOR DE TOE GENOMEN BEDRIJVIGHEID BIJ VOORT DURING STIJGENDE Kamer van Koophandel te Utrecht richt zich tot den Minister Middenstand moest belasting vooreigen rekening nemen KOOPKRACHT VERMINDERT EN HET LEVEN WORDT ER NOODELOOS DUUR DOOR De Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Utrecht heeft aan den Minister van Financiën een schrijven gericht waarin verzocht wordt de heffingsper cenlages van de omzetbelasting geleide lijk te verminderen Het verzoek wordt als volgt toegelicht De omzetbelastingwet vond haar oorzaak in de uiterst moeilijke omstandigliedcn waarin destijds de Rijksfinanciën verkeerden en In de noodzaak om te moeten voorzien in de steeds groeiende te korten van ' s Rijks schatkist Een en ander komt dan ook tot uitdrukking in de considerans der wet n.l „ dat het in verband met den toestand van ' s Rijks financiën noodig is een belasting te heffen wegens levering van ver schillende soorten van goederen " De wet draagt derhalve een crisiskarakter wes halve haar werking terecht aan een bepaalden ter mijn is gebonden en het is voorts begrijpelijk dat handel en nijverheid gelet » op den administratieven last en den financieelen druk welke de uitvoering der wet tot gevolg heeft gehad met vreugde het oogenblik zien naderen waarop zij zal komen te veriïallen Het bedrijfsleven vertrouwt erop dat dit op 1 Januari 1939 inderdaad het geval zal zijn en de regeering geen maatregelen zal voor bereiden welke tot voortzetting van de wet in eenigerlei vorm zouden voeren Hiertoe lijkt des te meer reden aanwezig wanneer men rekening houdt met het algemeen gunstiger aspect hetwelk de toestand van de inkomsten van het Rvjk nage noeg over de geheele lijn te zien geeft Onze Kamer meent niet de hoop te kunnen koesteren dat de regeering bereid gevonden zou kunnen worden bovengenoemd tydstip van expiratie der wet te vervroegen doch wel meent zü dat er aanleiding kan bestaan om het heffingspercentage geleidelijk te vermin deren Zij grondt dit oordeeil op de navolgende overwegingen Door de toegenomen bedrijvigheid en de stijging lier marktprijzen is de opbrengst der belasting bij voortduring stijgende Bedroeg deze over 1934 ruim f 54 millioen zoo was deze over 1936 reeds tot ruim f 62 millioen gestegen terwijl uit deze belastingbron over de eerste 6 maanden van 1937 reeds bijna f 36 millioen tegen ruim f 30 millioen over de overeenkomstige periode van 1936 en ruim f 31 millioen voor 6/12 der raming voor het be grootingsjaar 1937 verkregen werd Een vermindering van het heffingspercentage biedt gezien deze aanzienlijke toeneming van de Inkomsten naar de meening der Kamer onge twijfeld feitelijke mogelijkheden terwijl het voorts rationeel geacht moet worden dat nu de ver hooging der marktprijzen reeds op het budget van den consument drukt die niet nog eens extra be zwaard wordt door de daarmee verband houdende hoogere omzetbelasting Het kan toch niet ontkend worden dat de omzetbelasting mede er toe leidt om het leven duur te maken en de koopkracht van den consu ment te verkleinen hetgeen temeer van invloed is nu door de verhooging der prijzen het op het product drukkende percentage der belasting daar mede eveneens stijgt Het wil de Kamer nu voorkomen dat aange zien de Rijksinkomsten een aanzienlyk gunstiger beeld vertoonen en de omzetbelasting ook door de toegenomen bedrijvigheid een aanmerkelijk hoo ger cijfer aanwijst er alle aanleiding voor de re geering aanwezig kan zijn om - ter stimuleering van een verdere economische activiteit nauw ver band houdende met een verhooging van de koop kracht van den consument het totaal der uit de omzetbelasting te verlsrijgen inkomsten in elk ge val terug te brengen tot het oorspronkelijk uit dien Woningbouw in Zuilen „ Woningbouw Zuilen's Belang " opge richt Op het programma staat o.m het inrichten van een speeltuin ZUILEN 12 Aug — Gisteravond is opgericht een fonds voor Maatschappelijk Werk genaamd „ Woningbouw Zuilen's Belemg " Het doel van dit fonds is de belangen der Woningbouw-vereeniging en hare leden-bewoners te behartigen O.a staat op het program het inrichten van speeltuinen het organiseeren van tuinwedstrijden en uitstap jes het verleenen van uitkeeringen aan nabe staanden bij het overlijden van een lid enz enz Het bestuur werd als volgt samengesteld W P H van Hees voorzitter J W Heideman secre taris H F Heijt penningmeester R J Pleterse en A Sterenberg Het huish reglement dat na breede bespreking werd goedgekeurd bepaald o.m dat a3,n de nabe staanden van een lid bij overlijden een bedrag van f 60 zal worden uitgekeerd terwijl by 40 - 45 - of 50-jarige huwelijksfeesten eveneens een uitkee ring zal plaats hebben Ook kimnen voorschotten worden verstrekt De leider der vergadering de heer W F H v Hees deelde mede dat bij het gemeentebestuur van Utrecht reeds strippen zijn gedaan om te ko men tot de inrichting van een speeltuin bij com plex in en dat er gunstige resultaten van worden verwacht hoofde bij lager marktprijzen en minder bedrijvig heid door ' s Rijks schatkist geïncasseerde en om dit te bereiken het heffingspercentage te vermin deren In dit verband moge de Kamer er nog op wyzen dat hoewel de wet uitgaat va.n de be doeling dat de lasten uit de wet voortvloeien de uiteindelijk voor rekening van den consu ment zullen komen de ervaring wel geleerd heeft dat dit begins ^ niet overal toepassing heeft gevonden doch dat de impopulariteit der wet en de vooral in de crisisjaren toege spitste concurrentie er toe geleid heeft dat verschillende bedrijven inzonderheid ook het middenstandsbedrijt de belasting voor eigen rekening hebben moeten nemen en deze mits dien voor de betrokken bedrijven opnieuw een verzwaring van druk beteckende De Kamer is van oordeel dat indien het hef fingspercentage der belasting verlaagd wordt en daarmee wordt bijgedragen tot een verlaging van prijzen hetgeen aan de koopkracht van den consu ment ten goede komt hierin een factor van bij zondere economische beteekenis is gelegen om dat de verhooging van de koopkracht der massa mogelijk gemaakt door vermindering van den druk der lasten tot vergrooting van de bedrijvigheid in handel en industrie zal medewerken en tot ver mindering van de ook thahs nog aanzienlijke werk loosheid De Kamer toch heeft de vaste overtuiging dat een verdere verhooging van de inmiddels gelukkig reeds gestegen economische activiteit in den lande ten nauwste verbonden is met een vermindering van remmende lasten en dat geen middel om deze verbetering te stimuleeren doeltreffender kan zijn dan een zoo spoedig mogelijke — zoo noodig geleidelijke — likwidatie van al die maatregelen welke in crisisjaren genomen en daarin haar recht vaardiging vindende thans ten spoedigste dienen te verdwijnen omdat zij ook onder de ingetreden wijziging der conjunctuur aan een ruimere ont plooiing der economische krachten in den weg staan Zij is voorts van oordeel dat het gewenscbt is ook om psychologische redenen daarmede ten spoedigste een aanvang te maken Het besluit tot invoering van een geleidelijke vermindering van liet heffingspercentage der omzetbelasting zou voor vsrder strekkende maatregelen een gelukkig voorbeeld kunnen ziJn dat een begin zou maken met de ontlasting van het budget van den con sument waardoor de bedrijvigheid verder zou wor den gestimuleerd en handel en nijverheid daarvan ten bate van het algemeen de goede vruchten zouden plukken U.H»V naar Düsseldorf Laatste excursie in dit seizoen Groot gezelschap per iouring-cars naar de tentoonstelling „ Schaffendes Volk " Ten besluite van het excursie-seizoen werd j.l Dinsdag de laatste excursie der U.H.V ge houden en wel naar Düsseldorf voor een be zoek aan de Tentoonstelling „ Schaffendes Volk " De belangstelling voor dezen tocht overtrof de verwachting Het waren 55 deelnemers die te on geveer 7 uur v.m verlangend stonden uit te zien naar de luxe touring-cars van de Garage Hage nouw die het gezelschop naar Duitschland zou den vervoeren In de beide wagens bleef geen plaats onbezet zoodat het nog eenig hoofdbreken kostte de 2 kis ten druiven — een dankbaar aanvaardde offerte van een der leden eigenaar der kweekerij „ Gruno " te Bunnik — een veilig plaatsje te geven Na even te hebben geposeerd voor de pers foto-grafen ging het te ruim 7 uur in een flink tempo de kant van Arnhem uit Spoedig was Nijmegen bereikt waarin „ Keizer Karel " werd afgestapt voor de koffie Voor de tweede maal werd kort daarop halt ge houden aan de grens waar de collectieve pas werd gecontroleerd Een vervelend oponthoud waarmede een half uur was gemoeid doch waar men nu een maal niet van af komt Maar toen ging het ook zonder eenige stoornis full speed verder via Kleef op Düsseldorf aan waar het gezelschap te kwart over twaalf arriveerde en onmiddellijk de schre den richtte naar het tentoonstellings-terrein Hier verdeelde het akntal deelnemers zich in kleine groepjes Men had tot 5 uur tijd dan zouden de wagens desgewenscht weer kunnen worden beste gen voor een rondrit door de schoone stad Düs seldorf Veel te zien Even later was men in een soort van villa-park waar de moderne huizen - en stedebou'w wordt ge demonstreerd evenals de aankleeding en het in terieur Keurige van steen opgetrokken huizen allen wit geschilderd en telkens eenigszins afwijkend van bouw en uitvoering worden langs de breede wegen en straten gepasseerd De meeste dezer kleine villa's zijn bewoond Dan verrijzen de groote wit geschilderde hallen waarvan er meer dan 30 op het tentoonstellings-terrein zijn opgetrokken en waarvan ieder een afmeting heeft gelijk aan onze jaarbeursgebouwen Frissche kolosaal ruime en hooge gebouwen die te midden van het groen en de bloemen een groot sche en prettige indruk maken Met reuzen-letters staat op ieder gebou\y te lezen wat er te zien is Binnen wordt getoond en gedemonstreerd wat het Duitsche Volk in de 4 laatste jaren onder het nieu we regiem heeft gepresteerd op het gebied van industrie tuinbouw en handwerk Wol uit glas De droge cijfers " verwerkt tol japonbe drukselsl Men schijnt niet uitgedacht te raken op het gebied der japonpatroontjes Telkens bedenken de ontwerpers weer andere nieuwigheden En nu hebben ze cijfers verwerkt op een werkelijk alleraar digste manier die de japon tot een zeer gekleed modelletje maken Bloemen die ren letters wapens cijfers wat komt nu in aanmerking om op stof gedrukt te worden rubber uit kolen technisch porcelein en glas aller lei van de meest uiteenloopende kunststoffen wor den hier tentoongespreid terwijl de aanwendings mogelijkheden op duidelijke wijze worden ge demonstreerd Interessant was o.m een tentoongestelde reus achtige spoorwegwagon voor personenvervoer,waarin alle voor de aan - en bekleeding aange brachte onderdeden en stoffen van de meest een voudige tot de meest luxe uit kunststoffen warenbereid welke niet te onderscheiden waren van hetgebruikelijke materiaal En dan die moderne hul zenhooge locomotief Het viel op dat alles er zoo buitengewoon zin delijk en rein uitzag Geen snippertje papier op den grond noch in de talrijke vele hallen noch op de wandelpaden en evenmin in de veelvuldig aange brachte restaurants waarvan het hoofdgebouw aan de kop staat Hier kunnen 6000 peponen rus tle him consumptie gebruiken met een prachtig uitzicht op het voorterrein met zijn vele fonteinen en waterpartijen Ook „ Alt Bayern " mag er wezen wat aankleeding en inrichting betreft Hier amu seerden zich lederen avond duizenden men is blij er een plaats te kunnen veroveren Het miniatuur-treintje om het tentoonstellings terrein heeft 20 minuten noodig om de bezoekers rond te toeren waarbij men dwars door de keu rig en grootsch opgezette tumen-tentoonstelling komt Het is een genoegen hier eenigen tijd rustig plaats te nemen op een der vele aangebrachte ban ken en te genieten van de kleurenschakeering en van de duizenden bloemen en planten keurig ge arrangeerd op deze onafzienbare velden vol pracht en luister Het amusementspark is een stad op zich zelf vol vreugde alleraardigst gelegen langs de Ryn en van de meest moderne vermakelijkheden voorzien Tocht door de stad Te vijf uur maakte het gezelschap — in zooverre aanwezig — een toer door het mooie Düsseldorf met zijn vele monumentale gebouwen en stand beelden — de Duitscher weet zijn groote mannen te eeren — en bracht nog een kort bezoek aan het stationsgebouw Zeker de moeite waard Na den maaltijd te ongeveer acht uur werdwederom ingestegan thans ter bezichtiging derwat'erspelen an keurige verlichting der terreinen.De tientallen fonteinen temidden der bloemom zoomde waterpartijen kolosaal krachtige water stralen elkaar kruisend en een levend oog vor mend van schuin naast en tegenover elkaargeplaatste krachtige waterstralen als bruischende,reusachtige witte veeren elkaar ontmoetend vorm den een nimmer te vergeten schouwspel En ditalles wordt ' s avonds op de meest fantastischewijze verlicht Een massa van kleuren een schit terende nuance telkens wisselend van kleur envorm een sprookjesland Het is niet te verwonderen dat men te laat af reiéde Burgerlijke Stand GEBOREN — 9 Aug Jannigje Hermina Jo hanna d van L Geutskens en G Westerhout — 10 Aug Clasina Cornelia d van M v d Horst en C A L Schoep Dick z van A P Snoek en B A V Luijn Zweer z van J L v Wijk en A H V Meegdenburg GEHUWD — 11 Aug F Tak en W v Zuidam J H Druppers en A Rinkel J v Bentum en H J V Duschoten A v Baaren en J C Kubes S Brandenburg en M Jesberts G H Schuiten en A E Bulk M J E Janssens en G A C Ver reijt M J Tuinman en E de Goede A de Vos en P V Basten J H Sciarone en A J M v Ber kel H J Heinsius en O M Bockmeulen P Oos terom en M A Kuip B G Uythof en A F Stak raer Th A Peters en M C E Timmer J J P V d Berg en M J A Schooleman R Meijering en G P V d Hpeff C L Groeneweg en L v d Brande H Gode'mans en J M Kilian OVERLEDEN — 9 Aug Hendrika Jansje Grada Heij geh met G Serton 75 j Koningslaan 64 — 11 Aug Alberta Petronella den Tieter geh met J H Kemeling 47 j Druif straat 11 Johan nes Jacobus Viveen 79 ] Breedstraat 33 Stroomkosten in het bedrijf te hoog Rijksnijverheidsdienst geeft adviezen Uit jaarverslag van Electrotechnisch Bureau blijktdat velen om inlich tingen vroegen De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het gebied Utrecht brengt ter kennis dat versche nen is het verslag over 1936 van het electrotech nisch adviesbureau van den Rijksnijverheidsdienst Kosteloos verkrijgbaar bij het Bureau Parkstraat 2 den Haag Zooals in belanghebbende kringen als goeddeels bekend mag worden geacht voorziet deze instel ling in de veel gevoelde behoefte naar objectieve en deskundige voorlichting ten aanzien van een economische en technisch zoo gunstig mogelijk ge bruik van electriciteit Onbekendheid met de talrijke mogelijkheden welke de stand der electrotechniek thans biedt is immers tot schande van den industrieel » die voor zijn product een rationeeler en/of goedkoopere en meer voortreffelijke productiewijze zou wenschen toe te passen Zooals de ervaring heeft geleerd zijn voor de meeste grootverbruikers — vooral indien deze in de electrische energie voor langeren tijd op eenzelfde verouderde basis voorzag — de stroomkosten hooger en veel hooger dik wijls dan een goede wijze van energieverbruik betere bedrijfsverhoudingen door regeling der maximale belasting rendabeler verlichting door rationeele opstelling feitelijk zou recht vaardigen Daarnaast bleek veelal dat door onvoldoende oriëntatie of vakbekwaamheid het voor en tegen van eigen energievoorziening tegenover aanslui ting op een distributiebedrijf niet in de juiste ver houdingen tegen elkaar afgewogen waren Voor zoover in dergelijke gevallen nog tijdig van een goede voorlichting gebruik gemaakt werd kon veel teleurstelling worden voorkomen Een vrij belangrijk aantal adviezen 271 d.i ruim 67 pet van het totaal 402 betreffende de stroomprijjzen voor de n ij v e r h e i d en Rijksin stellingen werd over het afgeloopen dienstjaar versterkt Welk tarief Het ging erom een passende keuze te doen uit de stroomtarleven welke de electriciteitsbedrijven in het algemeen ter beschikking stellen Ook wel is — indien de omstandigheden zich daartoe leenden — aangedrongen op afwijking van de bestaande tarieven en meestentijds niet zonder succes Van deze soort bemiddeling werd gebruik ge maakt door industrie en andere grootverbruikers Eveneens door kleinere verbruikers als de mid denstand Bij de laatste was het te behande len onderwerp voornamelijk het doen van een keu ze uit tarieven voor stroom roet bijzondere be stemming als nachtstroom stroom voor warm watervoorziening voor winkelverlichting voor electrowarmte enz Alhoewel daarvan niet uitdrukkelijk melding Is gemaakt is ook de bestudeering van een doeltref fende zgn „ air-conditioning " ter hand genomen Na een Inleiding en de opsomming van de alge meene werkzaamheden van de instelling wordt in het kort besproken de medewerking aan het stre ven naar industrialisatie verleend en hoe hierin van de zgde der electriciteitsbedrijven wordt tege moetgekomen door de stroomprijzen welke ziJ voor de industrie berekenen Interessant is het afgedrukte staatje betreffen de de gemiddelde stroomkosten per verbruikseen heid kWh zooals zij voortvloeien uit de afgege ven tarieven der verschillende provinciale bedrij ven en belangrijkste gemeentelijke electrlclteits fabrieken m Nederland Opgegeven staan de cij fers voor verbruikers van 5.000 tot 120.000 kWh per jaar toe Vervolgens wordt een vergelijk getroffen met de stroomkosten die optreden bij eigen stroom voorziening Bij de calculatie is met een behoorlij ke marge voor de risico's en de overbelasting der Diesel-electrische aggregatie rekening gehouden 20 pet Het Electrotechnisch Bureau besluit het ver slag met een artikel over stroomprijzenpolitlek Politienieuws Dat de onwettige verzamelaars van nieuwe belastingplaatjes niet stil zitten is gisteren wel bewezen Weer kwamen vier aangiften van dief stal der goudblikken rijksdaalders bij de poUtie binnen Bovendien deed een 26-jarige journalist E V R aangifte van diefstal van zijn fiets ter wijl een 23-jarige man die zijn fiets op den Am sterdamschestraatweg had neergezet zijn re genjas die daar opgebonden was vermiste Uit een voetbalhuisje van een veld aan den Loe venhoutschedijk is in den afgeloopen nacht een voorraad koek chocolade en kauwgom gestolen Bovendien verdween eenig verband De politie zoekt nu eenig verband tusschen dieven en snoe pers In elk geval zijn de speurders zeer verlan gend den lekkerbek te pakken te krijgen Vanmorgen om negen uur vsdlde een 15-jarige jongen uit de Komeetstraat een handwagen met papier in een drukkerij in de Pieterstraat binnen rijden De zware handwagen moest daartoe tegen een schuine helling van het trottoir opgeduwd worden Aangezien de wagen weinig vaart had kon de jongen hem niet houden Met een gangetje liep de wagen terug waardoor de jongen tegen den muur van een der huizen aan den overkant der smalle straat geperst werd Met inwendige kneuzingen is hij opgenomen en per auto van den G.G en G.D naar het Stads - en Acadamisch Zie kenhuis vervoerd De spoorboomen op den Amsterdamschen straatweg werden gisteravond omstreeks half elf neergelaten Van den stadskant wist een motor rijder er nog juist onder door te komen Van de andere zijde deed een wielrijder hetzelfde Aange zien beiden naar het midden van den weg weken ontstond een botsing die voor den motorrijder zeer onplezierig afliep Hij kwam te vallen en kreeg een bloedende hoofdwonde Aanvankelijk vreesde men zelfs voor een schedelbasisfractuur Ook de wielrijder doorstond deze botsing niet zon der onaangename gevolgen Hij kreeg een breuk in het linkerbeen Beide slachtoffers zijn per auto van den G.G en G.D naar het Stads - en Acade misch Ziekenhuis vervoerd Haastige spoed is zslden goed De politie stelt een onderzoek naar de schuldvraag In Amersfoort ontvangt 500 Engelschen BEZOEK AAN BUNSCHOTEN EN HET BELGISCHE MONUMENT AMERSFOORT 12 Aug — Het is half elf in den morgen Groote drukte bij het station Vlag gen wapperen Het politiemuziekgezelschap „ De Hai-monie " staat met zijn flonkerende instrumen ten gereed 500 buitenlandsche padvinders zullen dadelijk binnen de grenzen van Amersfoort zijn De jamboree is voorbij maar het is moeilijk van dat kleine fascineerende Holland afscheid te ne men 500 Engelschen Denen en Roemenen komen heden het grijze gamizoensplaatsje aan de Eem eens bekijken Zij zullen zich dezen dag mogen beschouwen als gasten van de plaatselijke V.V.V die mede hier vertegenwoordigd is door den voorzitter den heer J A Spoel De V.V.V is een zeer beminnelijke gastvrouw ^ 500 fraaie in zilverdruk uitgevoerde foto's van den O L Vrouwentoren zijn in gereedheid ge bracht om als souvenir gedistribueerd te worden Een envelop voorzien van postzegel maakt zelfs eventueele directe verzending naar ouders fami lieleden of de „ eenige " mogelijk Eindelijk klinkt een algemeen gejuich en de muziek blaast er flink op los Een lange schier eindelooze stroom golft uit het station padvin dershoeden gaan in de hoogte Natuurlijk was een delegatie van Amersfoort sche broeders ook aanwezig Handen werden ge schud — het was een hartelijke kennismaking Vreerade taaiklanken vulden chaotisch de lucht De groote schare Amersfoortsche ingezetenen luis terde aandachtig trachtte er iets van te vex'staan Op het Stationsplein werd de stoet geformeerd De politie had het druk het publiek op een afstand te houden Als een lange slang de muziek aan den kop kronkelde de optocht dan door Amersfoort's straten De reis ging naar het Belgische monument Hier nam de burgemeester mr J C Graaf van Randwijck het woord en riep de buitenlandsche padvinders een hairtelijk welkom toe Daarna gingen de vlaggen van Engeland Dene marken en Roemenië in de hoogte — nationale lie deren klonken Na deze wijdingsvolle momenten kwam men tot een noodzakelijk proza de lunch Nadat men zich alles goed had laten smaken ging het terug naar de stad en wel naar Den Hof Inmiddels was het reeds half twee geworden Het gezelschap werd m 10 groepen van 50 per sonen verdeeld Een dezer kleine colonnes begaf zich op weg naar Bunschoten om aldaar door den burgemeester den heer De Vries te worden ont vangen Voor de overigen vermeldde het programma be zichtiging van meerdere particuliere en gemeente lijke bedrijven alsmede een excursie naar den bosohvijver Met na afloop gezellig thee drinken in een restaurant of café De trein van half 6 ' hedenavond stoomt de 500 vreemdelingen weer terug naar Vogelenzang '""'" Loosdrecht^s bouwverordening SCHORSING VAN HET RAADS BESLUIT DOOR DE KROON VERLENGD LOOSDRECHT 11 Aug — De Loosdrechtsche bouwverordening heeft al heel wat voeten in de aarde gehad en na de afkondiging van Stsbl 2310 is de verwachting van velen dat de Kroon spoedig een uitspraak zou doen wederom in rook vervlo gen want bij Kon Besl van 26 Juli j.l werd de schorsing van het besluit van den raad van Loos drecht d.d 14 December 1936 waartoe bij Kon Besl van 9 Januari j.l besloten werd weer ver lengd tot 9 Januari 1938 Aanvankelijk liep de schorsing tot 1 Augustus 1937 Voor de heeren J A van den Berg en L Post te Hilversum aan wie de Loosdrechtsche raad op 14 December 1936 ver gunning verleende voor den bouw van 18 woonhui zen met garages enz te Oud-Loosdrecht is deze verlenging van de schorsing een nieuwe handicap B en W van Loosdrecht zijn de meening toege daan dat de gevraagde bouwvergunning gewei gerd behoorde te worden omdat de weg waaraan de perceelen zullen verrijzen naar hunne meening reeds eigendom moet zijn van rijk provincie ge meente of waterschap terwijl h.i een dergelijke weg dan ook reeds moet beantwoorden aan zekere eischen De raad nam een tegenovergesteld stand punt in en toen de bovengenoemde bouwonderne mers bij den raad in beroep gingen werd hun dan ook de gevraagde bouwvergunning verleend Maar reeds eerder bleek dat burgemeester Jhr Q J van Swinderen bij gerezen raeeningsverschil de zaak tot in hoogste instantie wil zien uitgemaakt Hij vroeg dan ook vernetiging van het raadsbe sluit door de Kroon aan Klaarblijkelijk eischt het onderzoek naar de vraag of het betrokken raads besluit strijdig is met de wet of het algemeen be lang ditmaal wel veel tijd en moeite gezien de verlengde schorsing welke nu weer is afgekon * digd Of de belangen van de gemeente Loosdrecht hiermede gediend zijn wordt door velen die met de plaatselijke toestanden volkomen vertrouwd zijn tensterkste betwijfeld VOLKSZANG IN DRIEBERGEN DRIEBERGËN-RIJSENBURG 12 Aug — De zangleider de heer Goossens bracht met zijn Utrechtsch zangkoortje en muziekgezelschap Woensdagavond vele honderden rondom de mu ziektent in het Rijsenburgsche bosch En al spoe dig wist hij allen tot een groot zangkoor te bezie len en een reeks aardige liederen welke eerst wijfelend en later krachtiger met het gangmakend clubje werden meegezongen klonk op De leuke liedjes aardige wijsjes en grappige aansporing van den leider bracht dan ook haast van zelf tot zingen Dat is wat „ Volkszang " beoogt liefde te wekken voor den zang en vooral voor het echt Nederlandsche lied Onder veel vroolijkheid werd ook nu weer dit doel bereikt Verder ging het zelfs een aantal jongelui overwonnen hun schroom en traden in de muziektent als voorzangers De avond was een groot succes waarop de heer Goossens en de V.V die dezen avond organiseer den met voldoening kunnen terug zien terwijl vreemdelingen en ingezetenen een aangename ont spanning hadden T 

Kranten

Ga naar