Utrechts Nieuwsblad zaterdag 17 oktober 1936

ABONNEMENTSPRÜS 6IJ VaORUIIBETALlNG PER ' WEEK 0.20 PER MAANO f).R7'4 PER 3 MAANDEN 2.60 fiw p post p mnd ^ 0.90 in p post p 5 mn d 2.60 fr p n buit p 3 mei 5.50 TeFef Adinmïstratie 10026 en 17353 Posl giro no 154949 DE GROOTSTE OPLAGE IN STAD EN PROViNCIE Directeur J v STIÏATEM Hoofdredacteur t Mr Dr C J GOEDHART Telefoon Bureaux der Redactie 14507 ei * 17352 PRIJS DER ADVERTENTIE » BIJ VOORUITBETALINGVan 1—6 regels t 1.50 Elke regel meer 25 Cent Advertentiên in | iet Zaterdq ^ nummer 5 cent per regel extra Kleine advertentiên Kleintjes huugslens 20 woorden f 0.75 3 achtereenvolgende plaat singen f 2 — Elk woord meer 5 cent per plaatsing ZATERDAG 17 OCTOBER 1936 OPLAGE 30.000 EX UITG v.h JOH DE LfEFDE N.V BUR DRIFT 23 UTRECHT TELEGRAM-ADRES „ NIEUWSBLAD " 44e JRG No 144 Sir Austen Chamberlain over het lot der democratie ^^ Haar zwakheid ligt in haar onbekwaamheid om volksregee ' ring en parlementaire controle te vereenigen met sterk en stabiel uitvoerend gezag ^' De lessen van den Spaanschen hurgerkrijg NI CREDIET - EN DEPOSITOKAS Gevestigd te ÜTEECHT Kantoor Vla/jr & Kol Verstrekt BOUWCREDIETEN voor Utrecht en Omstreken aan soliede bouwondernemers op ILLIJKE VOORWAARDEN ffBcn Regeen'ng valt zoO ' dra zij ophoudt te regeetenl " „ Maak de wereld veilig voor de Democratie " Ik iwaag mil af of ooit de ydelheid van ' smenschen wenschen en de dwaasheid van zijn leuzen op meer ironische manier werd onderstreept dan door de tegenstelling tusschen deze mooie woorden en de wérkelijkheid van de na^oorlogs-jaren Onder de groote mogendheden handhaven alleen Engeland Frankrijk en de Vereenlgde Staten nog hun demo cratische tradities Voeg daarby de Scandinavische landen België Zwitserland en Nederland Sir Austen heeft Tsjechoslowaküe over het hoofd g«zlen — Ked IT N en de lijst van de democrati BChe landen is uitgeput Overal elders is het parle tnentarisme in elkaar gestort Wjj beleven het dic tatoriale t^idperk Het is de moeite waard de vraag te stelle » waar de oorzaak ligt van het vervliegen van Europa's hoop op vrge vredelievende en zichzelf besturende volken Ik twflfel niet aan de toekomst van het parle mentarisme in mijn eigen land Het is te diep in onze tradities en gewoonten geworteld dan dat een dictator van links of van rechts het zou kunnen wegvagen Dat neemt niet weg dat het goed is om gewaarschuwd te zijn want een gewaarschuwd man telt voor twee En het is voor een juist be grip van buitenlandsche politiek noodig om te doorzien wat er in andere landen gebeurd is en nog gebeurt Onlangs heb ik een boekje van den Liverpool Bchen boogleeraar Allison Peers gelezen „ De Spaansche tragedie 1930—1936 " Met een zeldza me onpartijdigheid beschrijft de auteur de inder daad tragische ontwiTskeling Zóó groot is zün on partijdigheid dat de lezer naar zijn eigen politieke sympathieën slechts raden kan al houd ik het er voor dat de auteur zich aangetrokken gevoelt tot die groep van brillante intellectueelen die zooveel hebben bijgedragen tot de republikeinsohe omwen teling en den val van het Koningschap Want of schoon Prof Peers toegeeft dat de dictatuur van Primo de Rivera aanvankelijk door het volk werd toegejuicht en ofschoon hij erkent dat de Koning moedig vaderlandslievend en op het oogenblik van ziJn val grootmoedig was — zijn hart is toch niet bij de monarchie en minder nog bij de dictatuur veeleer bij de denkbeelden in het manifest van de „ Liga in dienst van de Republiek " in Februari 1931 uitgegeven waarin gezegd wordt dat de monarchie In haar laatste stadium was gekomen dat thans een volkomen nationale re geeringsvorm diende ingesteld te worden een Republiek die orde en groeikracht in zich zou ver eenigen en alle Spanjaarden zou oproepen tot den gezamenlflken wederopbouw van Spanje's geschie denis En wat is dan het einde van deze hoogge <^ annen verwachtingen en deze stellige hoop ge worden Uit het laatste hoofdstuk van het boekje dat kenmerkend „ Chaos " heet kunnen wiJ het leeren Prot Peers zegt dat wij de verleiding omde schuldvraag te beantwoorden tot eiken prijsmoeten weerstaan en vervolgt dan „ Met dengroei van enkele muiterij-gevallen tot een revolu tie en van die revolutie tot een van de bloedigstejen hardvochtigste burgeroorlogen uit de Spaanschegeschiedenis komt de historie van de tweede Spaan sche Republiek tot een tragisch einde de Re publiek is dood hoe men de zaak ook bekijkt".En voorts „ Oorlog en contra-oorlog vormen heteeuige vooruitzicht Het tempo van de reactie isopgevoerd tot het is opgegaan in den draaikolk vanden burgerkrrjg Menschen vliegen elkaar naar dekeel Beschaving wijkt voor chaos En boven allean.tere martelaren der Republiek is er één mar tel;jar öpanje zelf " Zjedaar de korist mogeiijke samenvatting van het tragisi'he relaas van P r o t Peers Te doen zooais sommige spreKers op de byeenkomst der Arbeiderspartü die zeggen dat de huidige Spaan sche Regeering de kampioen voor vrijheid en de ïnocratie is — dat is even onwerkelijk als het be schouwen van de Sovjetregeering als zoodanig Het einde y ^ defi « trijd in Spanje Jj^sn gitecbts een dictatuur zijn en een proletarische dlctatnur heeft voor persoonlijke en politieke vrijheid even weinig eerbied als een dictatuur van rechts De leiders van de Engelsche vakorganisaties staan van beide even veraf Zoo één waarheid door de feiten der historie meer en meer wordt bevestigd dan is het deze dat revoluties hun verwekkers verslin den gelijk Saturnns het zijn kinderen deed Wie revolutie maakt heeft de meeste kans om zelf tot baar eerste slachtoffers te behooren Opzettelijk heb ik bij de gebeurtenissen in Spanje lang stilgestaan Spanje laat ons de laatste en bloedigste catastrofe zien die ooit een democrati sche Regeering aan haar einde bracht Maar be langrijker dan het verloop van dien strijd is het onderkennen van zijn oorzaken die ook elders in Italië in Duitschland etc hebben gewerkt Bij een meer algemeene beschouwing komen er enkele waarheden aan het licht die wij oua ter harte mogen nemen Een Kegeering valt zoodra zij ophoudt te regeeren De zwakheid van de democratie op het vasteland ligt in de allereerste plaats in haar onbekwaajnheid om het streven naar volksregeejfing en parlementaire contréle te vereenigen met de noodzakelgkheid van een sterke en stabiele uitvoerende macht Zoo was het In Italië vóór Mussolini in Duitsch land vóór Hitler in Portugal en ook in Spanje De aard van de grondwet is voor dit verschijnsel in menig geval mede-aansprake lijk In hun streven om de constitutie theore tisch volmaakt te doen zjjn maakten haar ontwerpers haar onhanteerbaar Miss H e a d 1 a m-M o r 1 e y heeft bijvoorbeeldin haar studie over de nieuwe democratische grond wetten van Europa de aandacht gevestigd op deheUlooze gevolgen van de invoering der evenredigevertegenwoordiging „ in alle democratische landenis de partijzucht heftig en het aantal der coueur reerende partijen groot De Regeering wordt ge vormd door een coalitie van een aantal onafhanke lijke partijen Is die coalitie breed en omvat zijvijandige groepen dan wordt zij bij voortduringbedreigd door innerlijke verbrokkeling een poli tiek van opbouw is dan schier onmogelijk iedereRegeeringsdaad elke maatregel moet aan degoedkeuring der Regeeringspartijen ondei worpenworden Is de coalitie smal dan wordt het gevaarvan innerlijke splijting natuurlijk kleiner deRegeering kan een meer vaste politieke lijn vol gen maar zoo zrj niet op een meerderheid kan rekenen vermag zij haar politiek niet door te zetten " Tegen dit nieuwe stelsel heeft de Engelsche liberale partij zich in de glansperiode van haar bestaan voortdurend verzet Eerst sinds zij niet meer een groote partij is heeft de romp van het liberahsme er haar heil in gezocht Toch leidt deze partijen-stelregel eerder tot de vernietiging van de Constitutie dan tot versterking van het par lement In de tweede plaats geen enkele vrije regee ringsvorm is duurzaam zoo hij niet wortelt in de gewoonten en het karakter van een volk „ De prijs van de vrijheid is ononderbroken waakzaam heid " Krampachtige inspanning bij algemeene ver kiezingen baat niet voor de handhaving van de bruikbaarheid en de gezondheid van parlementen De hartader van democratisch bewind is de levende actieve voortdurende belangstelling in de nationale zaak belangstelling niet bij een handvol politici alleen maar bjj de breede kiezersmassa Zonder die belangstelling ver welkt en sterft de democratie Geen regee ringsvorm vordert voor zijn welslagen méér van den gemiddelden burger dan het parlement tarisme naar Engelsch model Ten derde gematigdheid en geneigdheid tot compromis br | het uitwerken van een ver kiezingsoverwinning is van vitaal belang voor een regeeringsvorm die tenslotte berust op dê alge meene en vreedzame erkenning door de geheele gemeenschap van de politiek der meerderheid Zoo goed als de onderwerping van de minderheid aan de meerderheid noodig is voor de duurzaamheid en de stabiliteit van de Re3ee;in < zoo goed ia een mate van eerbied vüor üs gevoelens en overtuig gen van de minderheid onontboerlyk Te heftige en te snelle veranderingen — het wordt door de ge beurtenissen in Spanje geïllustreerd — zijn voor den vreedzamen vooruitgang even gevaarlijk als de reactie zelf want zij brengen reactie teweeg zoo zij al niet op revolutie uitloopen Largo Caballero is tot opperbevelhebber benoemd MADRID 17 Oct Benter — De staatscourant publiceert een order van het ministerie van Oor log volgens Welke Largo Ca ba 11 e r o de mi nister van Oorlog voortaan het opperbevel op zich zal nemen over alle gewapende troepen BiJ decreet wordt een aJgémèsn commissariaa.t van oorlog ' in het léven geroepen waarvan de voornaamste taak zal ' zijn • politieke controle uit te oefenen ' op ' de strijdkrachten en de vei-binding te vormen - tusschen ¦ de ' militaire leiding en de strijdende massa Alvarez del Vayp de,minister van Buiten landsche Zaken is tot algemeen commissaris be noemd Radio Sevilla heeft medegedeeld dat de troepen van generaal Mola zich hebljen meester gemaakt van Rosledo aan den weg van Madrid naar Avila De rechtschen hebben Eitiar omsingel ^ en ruk ken verder op naar Bilbao dat zij tot op 30 kilo meter genaderd zijn Bij den strfld om Serinena zouden de regeeringstroepen 750 dooden verloren hebben tegen de rechtschen 50 In den nacht van Donderdag - op Vrijdag hebben vier vaartuigen van de rechtschen 18 mijl buiten Pasajes het regeeringsschip „ Gelema " aan gehouden en buitgemaakt Het schip was op weg van Bayonne naar Bilbao met 80 opvarenden be manning en passagiers en een belangrijke post Van üjd tot tiJd verzekerde het schip de verbin ding tusschen het Spaansche consulaat van Bayon ne en Bilbao Onder de gievangenen bevonden zich Francesco Salazar Pelotari Jurico en de voor zitter van de internationale roode hulp Allen werden naar San Sebastian gevoerd waar zij gevangen gezet werden De strijdmacht van generaal Mola heeft gister middag Navas Del Rey bezet aan het front San Martin de Val de Iglesias De opmarsch wordt voortgezet en op het oogenblik bevinden zjj zica voor Naval Camero Aan het front van Iglesias ziJn twee vliegtuigen van de regeering omlaag ge schoten Een der piloten daalde met zijn para chute temidden der linies vjm de opstandelingen en werd gevangen genowen Vertegenwoordiging te Praag De zaakgelastigde van het Spaansche gezant schap te Praag Gaspar Sanz Tova die zichna het vertrek van deh gezant brj de nationalistenaansloot ' en zich sindsdien als den wettigen Spaan schen vertegenwoordiger beschouwde heeft aande pers medegedeeld dat de Tsjechische regeeringhem gedwongen heeft het gezant,schapsgebouw teverlaten ' Het Tsjeobiech © ministerie van Buitenlandsche Zaken liet hem n.l weten dat « ij uitsluitend den nieuwen door de regeering te Madrid benoemden gezant LouisJimenezdeAsua erkent en dat hU dus het gebouw diende te verlaten Indien hij aan dit bevel geen gehoor had gege ven zon de regeering hem er toe hebben gedwon gen En daartoe ¦ wilde hfl haar uit ' vriendschap voor minister Krof ta niet nopen Ras Nassiboe overleden Beleend legeraanvoerder uH den Abes sijnschen oorlog die zijn land tot hel laatst trouw bleef DAVOS 17 Oct Reuter — In Davos w^aj hij een kuur deed is gisteren overleden Bas Kassiboe voormalig Abessijnscb le geraanvoerder Met Ras Naaslboe ö - een ' van de be kwaamste moedigste en in ieder geval trouw - Wylen Ras bJassiboe ste legeraanvoerders ' Van den Negus heengegaan Hij was het die in hét Zuiden met den Turkschen generaal ' Wahib Pasja het langst standhield tegen de overmacht van de Italiaansche leger macht Zelfs tóén het verzet aan de andere fronten practisch was opgehouden bleef hij op zijn post Zijn bekwaamheid werd ook door de Italianen toe gegeven zulks in tegenstelling tot de andere le geraanvoerders der Abessijnen wier taktiek niet te hoog werd getaxeerd Toen de Negus zijn land verliet heeft Ras Nassiboe niet gedaan zooala zoovele andere autoriteiten in zijn land hy gaf zich niet over en nog veel minder dacht hiJ er aan zijn onderwerping aan te bieden Integendeel hij vblgde H a i 1 e Selassie op zijn droeve reis naar Palestina Ook daarna heeft Ras Nassiboe nog van zich doen spreken Hij heeft n.l in de Juni-zitting van den Volkenbond als Abessijnsch gedelegeerde te Geneve een laatst«i poging gedaan cön va^er Igjgg van de IUliM4SCbe i^v.^liiB^K.^^^i ^-:^^.'^ Éiszoeklog bij Pauselijken nuntius te Munchen Leden van hel personeel en de secretaris gearresteerd LONDEN 17 Oct A.N.P — De correspon dent van de „ Daily Telegraph " meldt aan zijn blad dat de Beiersche politieke politie dezer dagen huiszoekingen heeft gehouden bij den pauselijken nuntius te München mgr Di Torregossa Leden van zijn personeel met inbegrip van zijn secretaris werden gearresteerd Later werden de gearresteerden weer op vrije voeten gesteld met uitzondering van een bediende die nog in arrest zit De huiszoeking werd ten uitvoer gelegd door in burger gekleede politieambtenaren de kort voor middernacht arriveerden en na een zoigvuldige doorzoeking van het gebouw een groot aantal do - cumenten liassen dossiers etc in beslag namen en op gereed staande vrachtwagens laadden Enkele papieren zijn Inmiddels teruggegeven Deze huis zoeking — aldus voegt de correspondent van ge noemd blad hieraan toe — zal waarschijnlijk een conflict met het Vaticaan tengevolge hebben Mgr Di Torregossa heeft de laatste twee jaar als particulier burger in München ' gewoond In Januari 1934 werd hem door de nat.-soc regeering zijn diplomatieken status ontnomen korten tijd na de uitvaardiging van de wet die de Beiersche sou vereiniteit opheft Desondanks heeft het Vaticaan hardnekkig geweigerd mgr DiTorregossauit München terug te roepen Schippersstaking wordt voortgezet Ernstige veclitpartij iussclien slakende arbeiders van suikerfabriek en boeren ' PARIJS IT Oct Reuter — Er is bij conflict in de binnenvaart een accoord tot stand gekomen dat onmiddellijk besprekingen zullen worden ge voerd betreffende een collectieve overeenkomst Indien men daarbij niet tot overeenstemming kan komen zullen de betreffende punten worden voor gelegd aan een arbitraal college samengesteld uit vertegenv/oordigers van werkgevers werknemers en rageering De stakende scluppers in de binnenvaart hebben echter besloten de te Parijs onderteekende con ventie niet te aanvaarden de staking voort te zet ten en de versperringen op de ri'vieren niet te ver wijderen Tusschen 200 stakers van de suikerfabriek Tou ry en een delegatie van de lioeren die suikerbieten verbouwen hebben gevechten plaats gehad waar bij een der boeren doodelijk gewond werd en een dertigtal personen werd gekwetst De delegatie-der boeren begaf zich naar de au toriteiten om het te verzoeken de fabriek te doen ontruimen door de stakers Nader'wordt omtrent deze ongeregeldheden ge meld dat 2000 süikei-bietenkweekers bij het verla ten van het stadhuis van Toury waar de prefect hun had verklaard dat bij de ontruiming van de suikerfabriek had liewerkstelligd werden aange vallen door eenige honderden stakers voor het meèrendeel bestaande uit Algerijnen en buitenlan ders waarvan eenigen knuppels en messen han teerden Er ontstond een verwoed gevecht en de gendarmes konden de vechtenden slechts met moeite scheiden Het aantal gewonden wordt ge schat op vijftig waarvan drie boeren ernstig De zwaarstgewonde is nog niet overleden doch wel is zijn toestand hopeloos Duitschlands koloniale eischen BERLIJN 17 Oct Havas — De Dultsche Koloniale Bond heeft vandaag te Breslau de groote koloniale tentoonstelling geopend ¦ Aan den anderen kant is vandaag te Jena op het congres der Dultsche geographen dat vandaag zijn werkzaamheden heeft beëindigd met klem ge wezen op de noodzakelijkheid voor Duitschland zijn koloniën te herkrijgen Deze manifestaties be wijzen aldus meldt Havas dat de koloniale eischen een eerste plaats blijven innemen in de politieke zorgen van het derde rijk AUTOBUS IN RAVIJN GESTORT CASABLANCA 17 Oct Reuter — Nabö den Tizi Pas tusschen Marakesj en Taroedant is een autobus in een ravfln gestort Van de inzitten den allen inboorlingen zijn er acht om het leven ¦ gekomen drie zwaar gewond en vijftien licht ge wond DRIE VLIEGTUIGEN VERONGELUKT TOKIO 17 Oct Reuter — Te Sahekiyoesjo zijn twee watervliegtuigen neergestort waarbij de beide bestuurders doodelijk gewond werden Voorts is bij de haven van Yokotenja nog een militair Roosevelt en Landon op het verkiezingspad NEW YORK 17 Oct tA.N.P Op zijn propa gandareis binnen het kader van de verkiezings ^ campagne heeft president Roosevelt gister * avond in Detroit verklaard dat en der doeleinden van de regeering ligt in het nastreven van hoogere loonen voor de arbeiders door middel van plauma " tig werken door de producenten R o o s e V e 1 t's tegenstander gouverneur L a ni d o n is er met een specialen trein op uit Hij b & geeft zich thans naar Topeka in Kansas In een gisteravond uitgesproken propagandarede beschul digd hij Roosevelt er van lippendienaar ta zijn het Amerikaansche systeem van vrije on -< dememingen terwijl de woordvoerders zijner re '< geering aan het wek zijn voor een„regimentee * ring " van alle phasen van het leven door een su -< per-regeering van een man Portugal heeft nog niet geantwoord LONDEN 17 Oct Reuter — In welingelich te Britsche kringen verklaart men dat de regee ring te Lissabon aan de non-interventiecommissia nog geen formeel antwoord heeft gezonden op da mededeelingen die dit organisme heeft ontvangene KONING CAROL VERJAART BOEKAREST 17 Oct Reuter — Koning Ca rol ' Vierde gisteren zfln 43sten verjaardag welke ia het geheele land met vreugde werd meegevierdj VAN DER VEEN LIJNMARKT 8 ZWARTE MANTELS riWARTE JAPONNEN leze edit Sir Austen Chamberlain's oordeel over het lot der democratie Fag li Tweede Kamer stemt in met deGrondwetsherziening Pag S Eindelijk is de locomotief bij Wosr»den uit de sloot Pag 5 H Gr Cannegieter over „ Onzebelangen " Pag S Met dr Cross door Nederland'sprovincies Pag 9 Otto van Tussenbroek ovex de inrichting van onze woning Pag XQ Het oordeel van mevr dr W HoniiiiiiiiBiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | DE BTLTVERWACHT | Kraclitige later afnemende Zuid-Wes p teltjke tot WestelUke wind Betrokken H tot zwaar bewolkt later opklarend tij B delijk regen later wellicht Iets kouder H Barometer pagina 3 i 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 14 Zaterdag 17 October 1936 EERSTE BLAD UTRE gische kabinet tegen Degrelle Aha Mr Sportman—U rookt ook Chief Whip Natuurlijk—verstandige sport lui zweren bij Chief Whip want het is de beste sigaret voor ieders gezondheid l " CHIEF WHIP Japans politiek in Oost-Azië Commentaren op de rede van Koning Leopold Minister Spaak verklaart dat men in België over zes maan ' den niet meer van een dictU ' tuur zou spreken ' BEUSSEL 17 Oct Keuter — De minis ter van buitenlandsche zaken Spaak heeft op een politieke vergadering een rede gehou den waarin hij de nieuwe Belgische politiek als volgt omschreef „ De zekerheid dat het Belgische grondgebied niet kan dienen voor een doortocht noch als operatiebasis voor eenige mogendheid is een geruststellend ele ment Wanneer wy om de deugdelykheid van deze politiek te verzekeren van het land een belangrijke militaire krachtinspanning eischen die ons evenwel in staat moet stellen onder vervulling van al onze plichten onze verdedi ging en onze veiligheid te verzekeren voeren vvg niet slechts en uitsluitend en integraal Belgische politiek doch dragen wij op de meest doeltreffende wijze tot den wereldvrede In deze bijeenkomst die vooral gericht was tegen het Rexisme zeide Spaak verder dat de regeering „ den handschoen opnam indien het noodig was de mouwen zou opstroopen en tegenover den golf van het Rexisme een goU zou stellen zoo Itrachtig dat men over 6 maanden niet meer van een dictatuur zou spreken " Spaak wees tenslotte op de Im moraliteit van het bondgenootschap der Kexis ten met de Vlaamsch-nationalisten De leider van de - Rexisten Degrelle ver klaarde aan den correspondent van het Italiaansche agentschap Stefani dat Koning Leopold in zijn rede in den ministerraad de grondstellingen verdedigde welke het Rexisme sedert den eersten dag van zijn politieke actie heeft voorgestaan Deze zijn namelijk de noodzakelijkheid dat Eel2;ië zicli bevrijdt van de voogdii van Frankrijk vooral op het oogenblik want men ziet de regee ring te Parijs steeds meer wijken voor de door Moskou geleide revolutionnaire krachten Deze voogdij zou België wel weer eens mee kun nen trekken in een conflict dat door het bolsje wisme wordt gewenscht en alleen in.het belang van het bolsjewisme ¦ Als het Rexisme aan de macht komt zal al zijn streven gericht zijn op samenwerking met de anti bolsjewistische landen zooals Italië Duitschland pn het toekomstige Spanje De Rex zal met alle materieele en moreele kracht met hen samen strijden om de Europeescfie ¦ beschaving te verdedigen en het bolsjewisme uit Europa te verjagen Misvatting te Parijs De verklaring van de meest bevoegde Belgische persoonlgkheden en de artikelen in de pers komen alle daarop neer dat de rede van den koning en de nieuwe Belgische politiek niet volkomen te Parijs werden begrepen Er wordt op gewezen dat Vlaanderen een uit breiding van het leger niet zou hebben aanvaard indien de koning niet de verzekering had gege ven dat de nieuwe legermacht uitsluitend voor Belgische aangelegenheden zou dienen Een van de redenen voor de publicatie van ' s konings rede zou juist zijn de aanneming van het militaire wets ontwerp te vergemakkelijken De meerderheid der openbare meening in België was bevreesd voor de eventueele gevolgen van het Fransch-Russische accoord dat men in België Bteeds verkeerd heeft begrepen Al zijn de Vlamingen bereid hun grondgebied te verdedigen op vreemd gebied willen zij niet strij den wanneer dat geschiedt in gevolge internatio nale accoorden en speciaal het Locarnoverdrag Sedert verscheidene maanden werd het conflict tusschen Vlamingen en Walen steeds grooter In de campagne van Rex werd voortdurend gewezen op het gevaar van elk bondgenootschap Om nieu we uitbreiding der defensie te verkrijgen moest de eenheid der Belgen hersteld worden en die een heid kon verkregen worden rond den koning die de Het geheim van Moat'House door ' Adeline Sergeant 32 tBi ffxJETiOEUr u dat u den hertog van Cheselden bent ' „ Ik zie er niet naar uit wel " vroeg Claude „ Maar eén van de redenen WEiarom ik deze titel op prijs stel is dat ik In staat zal zijn van mijn vrouw een hertogin te maken Ik hoop dat zij daartegen geen bezwaar zal hebben " Het lag op Nell's lippen om te mompelen „ ik heb mijn antwoord nog niet gegeven " maar toen zij opkeek en hem in de oogen zag wilden de woorden niet komen XXXV Een Bekentenis Toen Claire alleen was lag ze eenigen tijd over hetgeen ze vernomen had te peinzen Nu Nell haar in het holst van den nacht was komen zeggen dat ze het huis moesten verlaten moest er toch wel iets ernstigs gebeurd zijn Na ' n poosje waagde zg het uit het bed te stappen en ze schoof de gor dijnen opzij en begon zich bij het licht der maan aan te kleeden Toen ze gereed was trok ze een langen bontmantel aan en pakte de allermooiste dingen In een handtasch Het kleeden en pakken kostte haar eenigen tijd het was bijna zes uur toen zij het geluid van voet stappen ua de oprijlaan hoorde gevolgd door een langdurig gebel aan de voordeur Het bellen her haalde zich toen hoorde ze vage stemmen Claire had geen rust meer om in haar kamer te blijven Ze liep langzaam de gang in de hoofdtrap af plot seling klonk een revolverschot daarna was het doodstil Zij rende naajr beneden bij de gedachte dat verzekering geeft dat de gevraagde uitbreiding uit ' sluitend voor de verdediging der Belgische belangen zou dienen Volgens geruchten die in het buitenland de ronde deden zou de Belgische ministerraad hebben beslo ten troepen naar de Fransche grens te zenden Niets is minder waar De troepenbewegingen hebben integendeel ten doel de stellingen in het Noordoosten en Oosten te versterken Twee regimenten zijn uit Brussel naar de grens gezonden om het nieuwe Albertkanaal te versterken dat zoowel voor strategische als com mercieele doeleinden werd aangelegd en een zeer goeden hinderpaal vormt tegen een Duitschen inval Men is in België van oordeel vervolgt Havas dat de rede van den koning beoogt het land te bevrij den van die verplichtingen waarvan het zich wenscht te ontdoen nadat daarover later bespre kingen zijn gevoerd en zonder dat de andere lan den voor een voldongen feit worden geplaatst en de belangen van Frankrijk worden geschaad Men laat uitkomen dat Frankrijk er een groot voordeel van heeft indien het Belgische leger in staat is zich te verzetten tegen een overweldiging uit het Noordoosten en Oosten Wat dit betreft verkeert België in een veel sterker positie dan in 1914 Bovendien worden de besprekingen der generale staven van België en Frankrijk in geen enkel opzicht belemmerd en blijven de accoorden in gevolge de briefwisseling tusschen Frankrijk en België van Maart j.l van kracht Uit zijn hesprekingen met Vlaamsche leiders concludeert de correspondent van Havas dat dezen thans niet meer gekant zijn tegen genoemde ac coorden De rede van den koning heeft den toestand op gehelderd en zij meenen dat het slechts om tech nische overeenkomsten gaat zonder eenigen politie ken band Ze wenschen echter dat die accoorden ook geslo ten worden met de generale staven van Enge land en Nederland doch spreken niet over Duitsch land Ten slotte werd herhaald dat België zich ge bonden blijft achten aan de Volkenbondsverplicü tingen Socialistisch oordeel In zijn commentaar op de rede van den Koning schrijft het socialistische orgaan „ De Peuple " dat het ernstige reserves moet maken bij de nieuwe politiek van België en vooral wordt betreurd dat in de rede geen melding werd gemaakt van weder keerigen bijstand en collectieve veiligheid Op de eerste pagina schrijft het blad „ Toen men de procedure van arbitrage uitwerkte stond men voor even groote moeilijkheden als thans We kunnen niet gelooven dat België dat zich over zulk een groot prestige te Geneve verheugt in de versterking van de internationale organisatie in een hinderlaag zou zijn gevallen " In zijn hoofdartikel schrijft het blad dat de Koning voor het bekend maken van zijn meening een zuiver constitutioneele methode volgde de ge kozenen van het volk zullen souverein beslissen over het militair statuut en het internationaal sta tuut van het land De Koninklijke voorstellen wor den beheerscht door het verlangen België buiten alle internationale complicaties te houden en dit beantwoordt aan het verlangen van alle Belgen Het blad is van oordeel dat de Koning terug wil keeren tot de neutraliteit doch dit mag niet uitloopen op het bloedig echec van 1914 en het vraagt of men heeft-'gedachf aan de poging'oöi de * Belgische koloniën te gebruiken als wisselgeld in de pOlit|g,!jg,njashij}.aties.,ysjder._v.raagt Jist blad of indien de vrede in West-Europa is verzekerd deze ook verzekerd is in Oost-Europa en wie kan gelooven dat een conflict in Oost-Europa tot die plaats ' van ' ons ' continent gelocaliseerd blijft Bovendien kan de eventueele hulp van alle staten welke belang hebben bij dezen vrgde een eenzijdige belofte blijken te zijn De jongste gebeurtenissen bewijzen dat de internationale vriendschappen ver anderlijli zijn Mogendheden die op het oogenblik in conflict zijn zouden kunnen pogen hun moeilijkheden op onzen rug uit te vechten De Belgische kabinetsraad heeft een wetsontwerp aangenomen dat beoogt de beide Kamers in bui tengewone zitting bijeen te roepen en als datum voorstelt 27 October a.s „ Droevig en verbijsterend " Uit Londen Winston Churchill heeft in een te Epping Essex uitgesproken redevoe ring verklaard dat de jongste redevoering van Koning Leopold van België aangaande de neu trliteit een nieuwe droevige en verbasterende ge - Hoofdpijn Kiespijn Al wat U noodig heeft om deze pijnen te ver drijven is een Mgnhardt's Poeder stuk 8 et doos 45 et Bij Uw Drogist Per Everard In gevaar was In de hall gekomen zag zij een eigenaardig tafereel In het midden bevond zich Lancaster aan wiens arm juffrouw Plowden zich vastklemde terwijl Geoffrey Langdale met behulp van een paiar veldwachters zich van den zich hevig verzettenden Lancaster trachtte mees ter te maken De kruitdamp hing boven hun hoofden Everard Hume die doodsbleek zag leunde op den schouder van den ouden Jacob en Claire zag met één oogopslag dat er van zijn lin kerarm bloed op den vloer stroomde In een oogen blik was zij bij hem de worstelende mannen voor bij snellend „ Het Is niet erg " zei Everard dadelijk „ het is alleen maar mijn arm " „ U bent er nog goed afgekomen meneer " mom pelde de oude Jacob „ U kunt beter gaan zitten " vervolgde hij „ juffrouw Davenant haalt een schaar en wat verband Zij zal wel dadelijk terug zvjn maar U moet daar niet blijven staan " „ Ik voel me al beter " hernam Everard terwfll hfl Claire's doodelijk verschrikt gezicht zag „ Maar is was al niet heelemaal in mijn gewonen doen Ha ' viel hij zichzelf in de rede „ Ze z\jn hem toch de baas " En Claire zag toen zij opkeek dat de politie mannen Lancaster op den grond hadden en hem hand - en voetboeien aandeden In zijn waanzinni ge woede was Lancaster niet gemakkelijk te over meesteren geweest maar tenslotte was hij genood zaakt zich over te geven terwijl er een stroom van verwenschingen kwam over zijn lippen „ Wat heeft dat allemaal te beteekenen Wat heeft hij gedaan vroeg Claire verbouwereerd „ Dat kan ik niet In een paar woorden vertel len " gaf Everard ten antwoord „ het is aan Nell te danken dat het huis niet in een puinhoop ver anderd is en enkelen van ons de lucht niet Inge vlogen zijn Laten zul je alles wel hooren Claire Nell is hulp gaan halen toen Lancaster de veld wachters zag begreep hij dat hij verloren was en wilde mij neerschieten Vermoedelijk uit woede omdat ik hem ontsnapt was Op dit oogenblik kwam Nell terug met verband materiaal waarna zg Jacob wegstuurde om koud water en een spons Terwfll Nell zijn arm verbond keek Everard vol spanning naar wat er aan de an deren kant van de hall voorviel \ beurtenis is Spr hoopt nochtans dat wfl de rede voering veeleer zullen mogen uitleggen als een uitdrukking van een natuurlijke ernstige onge rustheid van het Belgische volk dan als een poli tieke beslissing Churchill voegde hieraan toe dat dit jaar misschien het laatste is om een waar lijk collectieve veiligheid tot stand te brengen tegen eenige agressie Op het oogenblik zijn Enge land en Frankrijk samen waarschijnlijk nog min stens even sterk als Duitschland Geholpen door alle regeeringen die uit hoofde van het Volken bondspact verbonden zijn zouden wy een bolwerk tegen de agressie kunnen oprichten om een fatale ramp te bezweren Het volgend jaar wanneer de Duitsche bewapening overwegend zal zijn zal het te laat zijn Minister Eden heeft gisteren den Belgischen ambassadeur de Marchienne opheldering ge vraagd over enkele punten van de rede van den Koning Naar Reuter verneemt kan Engeland eerst na de ontvangst van nadere toelichtingen aan België z^jn standpunt kenbaar maken ten aan zien van de nieuwe houding van België ten op zichte van de westeiyke veiligheid Uit Parijs Na reeds met de voornaamste radi - caal socialistische ministers den toestand ontstaan door de verklaring van den Koning van België te hebben besproken heeft minister-president Blum gisteravond de socialistische ministers bijeengeroe pen om hen op de hoogte te stellen Bij deze ge legenheid werd de politieke zijde van de betrekkin gen tusschen de Fransche en de Belgische partij die beide ofschoon onder verschillende omstandig heden aan de regeeringen van hun onderscheiden lijke landen deelnemen onder de oogen gezien Andorra voelt zich geïsoleerd PARIJS 17 Oct A.N.P — De mhiiatuur republiek Andorra die zich er op beroemen kan het kleinste leger ter wereld te hebben — in totaal zijn er 7 man onder de wapenen — schijnt een mis verstand met de Fransche regeering te hebben ge kregen in verband met de recente sluiting der gren zen aan de Spaansche zijde De vorige maand toen het gevaar bestond dat Spaansche anarchisten de republiek zouden binnen trekken richtte de Andorraansche raad een drin gend verzoek tot den prefect der Oostelijke Pyre neeën die officieel den president der Fransche republiek welke tevens medevorst is van Andorra Vertegenwoordigt militairen bijstand te ' zenden Een detachemerft Fransche garde mobile werd daarop tilings over de,.,grens gezonden om het „ leger " van Andorra te versterken De passen die uit Spanje naar Andorra leiden werden gesloten Thans is een Andorraansche delegatie uit naam van een algemeenen raad der valleien in Pnrijs aangekomen De vier gedelegeerden ouder wie zich de burgemeester van Andorra bevindt hebben op dracht den minister van buitenlandsche zaken een verzoek gericht tot den president der republiek te overhandigen waarin gevraagd wordt de Fransche gardetroepen terug te trekken Zij argumenteeren dit verzoek met er op te wijzen dat deze troepen naar Andorra gezonden waren voordat het plebis ciet over de raadzaamheid van het aanvragen van Fransche bescherming gehouden was Tevens protesteeren zij tegen de sluiting van de Andorraansche zuidelijke grenzen aangezien deze maatregel het onmogeiyk maakt het noodige m het land in te voeren doordat de passen aan den Franschen kant des winters niet begaanbaar zijn Het land is gedurende het laatste deel van den herfst en In den winter practisch geheel van Frankrijk afgesneden daar het verkeer allec-n ge schieden kan over de hooge bergpassen Andorra ligt als een kleine wig aan het Zuiden der Pyre neeën in Catalonië Het heeft eèn totale bevolking van 5200 zielen die In zes dorpen leven BRAND VERWOEST DERTIG HUIZEN ISTANBOEL 17 Oct Stefani — In het plaatsje Ciomar dat onlangs reeds geteisterd is door een aardbeving heeft een felle brand gewoed waardoor dertig huizen in de asch werden gelegd Juffrouw Plowden liep handenwrmgend heen en weer en jammerde „ Ik zeg U dat het een ongelukje was U denkt toch niet dat hij meneer Hume wilde vermoorden Hij heeft zich enkel verdedigd en dat gas in de slaapkamer — misschien hebben Jacob of ik het kraantje bü vergissing opengedraaid " „ Houd je mond Janet " beet Lancaster haar toe „ Je doet me meer kwaad dan goed " „ Ga op zij alstublieft " zei één van de politie mannen terwfll hfl de huishoudster bij den schou der greep Wie bent U Ik zou graag Uw naam willen weten " „ En waarom wilt U mijn naam weten als ik vragen mag " vroeg de vrouw verontwaardigd „ Zeker om getuigenis af te leggen nietwaar getuigenis — tegen mijn wettigen echtgenoot Dat doe ik toch nooit " „ Wat bedoelt U met wettigen echtgenoot " vroeg de rijksveldwachter terwijl hij van zijn zak boekje opkeek „ Nu Philip Lancaster Toen zijn moeder nog leefde schaamde hfl zich ' voor mg hg heeft haar nooit laten weten dat ik zijn vrouw was Maar dat doet er niet toe Het is waar " „ Hou je mond mensch " riep Lancaster woedend uit „ Je weet niet wat je zegt Hou je mond " „ Ik weet best was ik zeg " beet juffrouw Plow den hem toe „ En ik zal mijn mond niet langer houden Want ik kan als je vrouw heel wat meer voor je doen dan als je huishoudster Philip " ver volgde ze dichter naar hem toekomend „ ik ben niet gek Snap je dan niet dat ik jou helpen wil " Lancaster haalde korzelig de schouders op „ Ga je gang dan maar " gromde hij terwijl h^j zijn gezicht van haar afwendde „ Als je er plezier In hebt om als mijn vrouw bekend te staan zal ik er geen bezwaar tegenmaken Heeren " — en hierbij dwaalden zijn oogen af naar Claude en Ge offrey — „ sta me toe U hierbij voor te stellen aan mevrouw Lancaster Het is jammer dat U haar niet eerder hebt leeren kennen nietwaar " „ Hoe minder U zegt hoe beter het voor U Is " voegde Geoffrey hem koel toe „ alles was U zegt wordt tegen U gebruikt " „ O ik ken de wet snauwde Lancaster „ In dat opzicht hoeven ze me niets te leeren Wat zal er nu met me gebeuren " Oorlog is nog te riskant Tsjang Kal Sjék lijkt vasthe ' sloten geen gebiedsschending meer toe te laten — Twee fronten in Tokio Z ' OOALS bekend was er tusschen Japan en China een nieuw conflict uitgebroken Op ' 23 September had een groep Chineezen in Sjanghai op Japansche matrozen geschoten waar van er een gedood en twee gewond werden Daar op had Japan aan China opnieuw scherpe eischen gesteld n.l het uitroeien en controleereu van de anti-Japansche beweging in China het herstel van vriendschappelijke betrekkingen tusschen Tokio en Nanking en de oplossing van alle nog hangen de problemen door middel van onderhandelingen Sinds vUf jaren wordt China door Japan voort durend geweld aangedaan Daarover geraken de nationalistische kringen In China natuurlijk in op winding Zoo ontstaan er incidenten die Japan dan tot aanleiding neemt om van Nanking weer nieu we tegemoetkomingen af te persen Nieuwe op winding bü de Chineezen is daarvan het gevolg Het verlangen van Japan de anti-Japansche be weging uit te roeien beteekent dat China wat Japan ook in het Hemelsche Rijk onderneemt geen tegenstand biedt en zonder morren zich alles laat welgevallen Het geheele onderwijs moet pro Japansch worden Japan eischt voor zich de ex ploitatie van alle bodemschatten In Noord-Chüia op om van eenige verdere bijkomstigheden dan nog maar niet eens te spreken Intusschen Is men het weer min of meer met elkaar eens geworden wat ook begrijpelijk is want er viel nauwelijks aan te nemen dat Japan tot een oorlog zou drijven Toen het ook eenige maanden geleden dergelijke eischen stelde kreeg het van maarschalk Tsjang K a l-S j e k ten antwoord dat China vastbesloten was de on schendbaarheid van zijn gebied tot het uiterste te bewaren China wenschte geen oorlog maar in dien Chlneesch gebied geschonden werd zou het zich gedwongen zien den Indringer te bestrijden Verder was''Chliia'niet Van plan,'Verdragen af te sluiten die met zijn souverelne ^ yechten onver eenigbaar zouden zijn '¦¦"' "'* -« i ^'»-»-' f-^a • ¦ Deze taal zou kunnen verrassen indien men de machtsmiddelen van China met die van Japan ver gelijkt Een oorlog tusschen Japan en China zou ongetwijfeld met de overwinning van Tokio ein digen Maar de situatie zou met een slag veran deren indien Sovjet-Rusland zou Ingrijpen Met deze mogelflkheid echter moet Japan reke ning houden Een overwinning van Japan op Chi na zou het evenwicht in het Verre Oosten zooda nig veranderen dat het zeer de vraag zou zijn of Rusland rustig zou blijven toezien Ook heeft de reorganisatie van het Chineesche leger onder Tsjang Kai-Sjek groote vorderingen ge maakt Vooral moet het over een goed luchtwa pen beschikken Een oorlog tegen China en Rus land zou daarom voor Japan een gewaagde onder neming zijn waartoe het niet zoo spoedig zou over gaan Daarom de krachtige taal van de Chineesche regeermg Een andere aanzienlijke steun voor China is Engeland Er bestaat tusschen Engeland en Chi na een tamelijk nauwe samenwerking De dikwijls herhaalde eisch van Japan dat alle Invloed van derden in China uitgeschakeld moet worden Is daarom tegen Engeland gericht De Engelsche fl nanclëele deskundige Lelt h-Ross was maan denlang in China om daar de financiën te ordenen en juist dezer dagen heeft men weer kunnen le - „ Hij moet naar Aldersfleld " zei de veldwachter tegen Geoffrey „ Het is een lange wandeling Mis schien kunnen we ergens een voertuig krflgen " „ Er staat een auto voor de deur " deelde de her tog mee Everard Hume en Geoffrey Langdale bleven achter en er werd een voorloopig rapport van de gebeurtenissen van den vorlgen nacht opgemaakt ofschoon Nell's getuige verelscht werd voordat men een goede voorstelling kon krflgen van de wflze waarop zij er in geslaagd was Everard van een zekeren dood te redden „ Juffrouw Davenant is een meisje met zeld zame moed " verklaarde Hume glimlachend „ en ik vind dat onze vriend Meynell — zooals hij nog graag genoemd wordt — zichzelf kan fellcitee ren " „ Och kom je wilt toch niet zeggen — V ' „ Heb je het niet gemerkt " lachte Hume „ Hij heeft het mij verteld en ik geloof dat zij len heel gelukkig paar zullen worden " „ Mijn familie kan een zuster van een hertogin niet van de hand wijzen " meende hij en Everard was het volkomen met hem eens ofschoon hy de beteekenis van deze opmerking niet ten volle be greep aangezien hij Lady Langdale en haar doch ter niet kende Toen men het huis doorzocht bleek dat alle be dienden weggezonden waren onder voorwendsel dat Lancaster op het punt stond met zijn pupil naar het buitenland te gaan alleen juffrouw Plow den en Jacob waren gebleven Deze waren nu druk In de weer om voor de aanwezigen brood en koffie klaar te maken Lancaster was op eigen verzoek naar zijn kamer overgebracht men had hem van zijn boeien bevrijd daar hij toch onder de hoede van de twee veldwachters bleef „ Kflk eens " begon hij na een poosje „ Ik heb meneer Hume iets belangrijks te vertellen Ik hoop dat de heeren geen bezwaar zullen maken als ik hem een paar minuten spreek " Een van de veldwachters ging het vertrek uit om even daarna met Hume en Geoffrey terug te komen j,Ik wilde U ^ reken"i • vyendUe Mncagtsr zicli tot zen dat er nog steeds onderhandeld wordt over een leening aan China De tegenstelling wordt nog verscherpt door het feit dat Japan in zijn econo mische vlucht op de wereldmarkten hoofdzakelyk door Engeland geremd wordt Dit alles heeft In Tokio het gevoel gewekt dat men min of meer geïsoleerd is De bewapening verslindt meer dan de helft van de staatsinkom sten De breede volksmassa lijdt grooten nood Da boog is tot ^ et uiterste gespannen Tusschen leger en regeering gaapt nog steeds een kloof De ver tegenwoordiger v.an de mUltalren n.l de nieuwe minister van Oorlog T e r a u t s j i wil de Japan sche Invloedssferen op het vasteland consolldeeren en deze tot Bmnen-Mongolië uitbreiden Het leger neemt daarbij de vijandschap van Nanking op dea koop toe Daarentegen zijn minister-president H i r o t a en minister van Buitenlandsche Zaken A r i t a van meening dat het het beste zou zijn het met Tsjang Kai-Sjek eens te worden om hem dusdoende aan den Engelschen invloed te ont trekken In dit geval moet natuurlijk een einde gemaakt worden aan de politiek van dreigementen en eveneens xnoet men dan het streven naar auto nomie voor Noord-China laten varen Onder dlè omstandigheden zou men ook tot een modus Vi vendi met Engeland kunnen komen Met Sovjet-Rusland zou men misschien het niet aanvalspact kunnen afsluiten dat Moskou zoo zeer wenscht maar dat door het Japansche leger tot nog toe steeds van de hand gewezen is Op de ze wijze hoopt een deel van de regeering Japaq uit den toestand van isolatie te kunnen brengen Achter deze politiek staan ook tadustrie han«del en scheepvaart daar men in deze kringen van.meening ia dat de militaire lasten die voor degewelddadige onderwerping van Chma noodzake lijk zijn de draagkracht van Japan zouden te bo ven gaan en het land economisch ruineeren Ofde tegenstelling tusschen de militaire en burger lyke leiders kan worden overbrugd en of dit zon»der binnenlandsche crisis mogelijk is moet de toe'komst leeren Zeker Is dat het in Japan gist — ^ — j Besprekingen in Noord China SJANGHAI 17 Oct Reuter — Generaal Hafl Foe-Tsjoe gouverneur van Sjangtoeng is liier aan gekomen Hij zal zich naar Hangtsjou begeven » waar hij een conferentie met TsjangKalSjek zal hebben In politieke kringen kent men aan dit onderhoud een groote beteekenis toe in verband met het feit dat Japansche mUitalre instanties er op aandringen dat de politieke raad van Hopei ea Tsjahar zal worden uitgebreid tot een orgaan voor alle vijf de Noordelijke provinciën Hopei Tsjahar ^ Sjangtoeng Soei Yoean en Sjansi Maandag eten wijj Ham toast spinazie met eieren aardappelpuree fruit Voor hamtoast hebben we noodig 225 gram ham of bacon 1 dessertlepel chutney 1 eetlepel gehakte peterselie 30 gram marga ^ rlne sneedjes oud brood boter De ham wordt fijn gehakt met de peter selie en met chutney vermengd daarna smel ten we eerst de boter in een pannetje en voe gen het hammengsel er bij eventueele kruiden naar smaak en verwarmen alles tezamen door en door steeds roerende Een aantal sneedjes oud brood worden van de korstjes ontdaan en geroosterd óf aan beide zijden in boter goudbruin gebakken die belegd worden met het mengsel Warm opdienen ge garneerd met takjes peterselie Everard „ en U een paar dingen duidelijk makeiii Mün spel is uit Daarom zal Ik U een paar interea santé feiten vertellen „ Toen ik er in toestemde Claire Valery's voogd te worden deed ik dit natuurlijk terwille van de toelage die mij daarvoor werd aangeboden Toen ik hoorde dat de oude Valery dood was en hij haar tot zijn eenigen erfgenaam benoemd had kwam het plan bij mij op te trachten haar heele vermogen in handen te kragen Ik probeerde eerst een huwe < lyk tusschen haar en Cyril te bewerkstelligen maar toen ik merkte dat dit niet zou lukken be « gon ik andere maatregelen te nemen Ik gaf haM een medicijn dat ik eens van een Indiaan gekre -< gen heb en dat een patiënt langzaam In een toe stand van Idlotlsme brengt Haar ziekte haar be wusteloosheid was alleen het resultaat van het middel dat ik haar toediende Zij zal wanneer zU een normaal leven leidt spoedig weer beter wor den Toen ik een gezelschapsdame voor haaU trachtte te vinden dacht ik mezelf daarmee ceö dienst te bewijzen en een medeplichtige te krijgen ^ Den eersten avond dat juffrouw Davenant hier was probeerde ik haar te bewegen Claire een hoe veelheid van het medicyn te geven die haar waar schijnlijk fataal zou zijn geworden maar door een ongelukje ging de Inhoud van het glas verloren"j „ Wat zou Claire's dood voor U van nut geweest zyn vroeg Geoffrey daar Everard niet tn staat ' vas te soreken „ Ik had h^ai een te.itamont willen laten teeke nen ten gunste van haar aan3taande.a man Cyril Lancaster Als zij gestorven was zou het geld aan hem ¦•^ kcmen zïjn ' „ Niets van dat alles " bracht Hume er uit „ Zg was niet meerderjarig " „ O dat denkt U maar " antwünr,lde Lancaster koel „ Ik heb me de moeite gegeven om haar ge boorteacte door te zien het is een feit dat zij eeii jaar vroeger geboren is dan ieder veronderstelde ^ en dat zij afgeloopen voorjaar meerderjarig is ge worden Toen ik inzag dat er van een huwelijk mei Cyril niets zou komen dacht ik mgn doel dooB haar dood te kunnen bereiken En als juffrouw Daw venant haar de noodlottige dosis had ingegeven ^ zou Ik er heel gemakkelijk in geslaagd zijn da schuld op haar te laten vallen Word * vervolgd.)J LA m Yijft - < ' s-GRAI heeft in overdrach vor rekejiin schilderde en de onthuU den Vertege VA J ba Van Hare Het herst thans volbi voltooid en is bereikt werk en Evenwicht roemde g en een sfeer gekomen waarmede hernieuwd Twee nieu gen ' hulde len voor m^Seleven De 16 gl feanvaard veer met 600 M2 Onder hen ren bevonden ministrateur tenschappe kunsten en van den min dr H A de Koning jhr W Re Nadat de mr W J waa nam kerkvoogdei het woord voogdij van Spreker haagd heeft en zeide he hooge dignit provinciaal - Vervolgens ter van het E e g h e n de gerestaureerde Namens herstel van Van Ee gh uit jegens hernieuwd van het comité sen Spreker 1928 een plaats vond - kerkvoogdij Prins Willem overdracht Moeder en De heer overzicht van restauratiewerk die ramen dragen aan herstel buiten heeft gelegen Nadat de öeerende wo der der restauratie slotte de gla ^ vaste vertrouwen het college in de hoop kerkgebouw dienstbaar zullen God's koninkrijk Toen de heei ' de leider der uit Delft het lichting tot Rede ir De heer S Zijn taak twee Ie Hoe hebbi ters m Gouda zoovele jaren 2e Is het Opofferingen In zijn Spreker op d Goudsche gla hun vroegere en dat alles stukken zijn taureeren van Btuklien worden verbonden met niet minder beroemde Goi overgekomen zien niet alles afkomstig is De tweede tlgend omdat omdat over en een zonnig lich zonnige blijdschap tijd van de Holland wordt De heer Sc Woord van een glazen „ het rende liefde die voelen c volk in waarheid Hierna heeft Mens de voorzitter der glazen aanvaard De heer van als de heer van De laatste burgemeester landt die en V a n K secretaris van la e r t s v a - Woordingen dank bracht vvensch dat nu is voldaan de lijker en bereider stelwerk ook Tenslotte 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No Tï Zaler'cfag 17 October 1936 EERSTE BLAD Gedenkr ^ in St » Janskerk te Gouda Vijftien laatste gerestaureerde glazen gereed gekomen Namens H.M de Koningin verrichtte Mr W J baron Van Lijnden de plechtigheid ' s-GRAVErmAGB 17 Oct — Gistermiddag heeft in de groote of St Janskerk te Gouda de overdracht plaats gehad van de vijftien laatste vor rekening van het fonds tot herstel der gebrand schilderde Goudsche glazen gerestaureerde glazen en de onthulling van het tweede gedenkraam door den Vertegenwoordiger van H M de Koningin mr W J baron van L ij n d e n opperkamerheer van Hare Majesteit Het herstellingswerk van de Goudsche glazen is thans volbracht een arbeid over ruim 35 jaren is voltooid en het verheugend einde van deze taak is bereikt een gebeurtenis in de geschiedenis van werk en glazen Evenwicht en rust zijn in elk van de 62 oude be roemde glazen teruggebracht er is een stemming en een sfeer in alle ruimten van deze machtige kerk gekomen als nooit tevoren mogelijk is geweest en waarmede tegelijk de band met het oude werk is hernieuwd Twee nieuwe glazen twee gedenkglazen bren gen liulde aan alle vrienden van de glazen en zul len voor altijd de herinnermg vertolken aan hun m^3eleven en toewijding De 16 glazen welke heden zijn overgedragen en aanvaard omvatten een arbeid van 8 jaar onge veer met een gezamenlijk oppervlak van ongeveer 600 M2 Ouder hen die in de St Janskerk aanwezig wa ren bevonden zich o.m de heeren P V i s s e r ad ministrateur en chef der atdeeling kunsten en we tenschappen van het departement van onderwijs kunsten en wetenschappen als vertegenwoordiger van den minister de minister van staat jhr mr dr H A van K a r n e b e e k commissaris van de Koningin in Zuid-Holland luitenant-generaal Jhr W R ö e 11 commandant van het veldleger Nadat de vertegenwoordiger van de Koningin mr W J baron van Lijnden aangekomen was nam de vice-president van het college van kerkvoogden de heer J G C Kamp hui sen het woord om de aanwezigen namens de kerk voogdij van de St Janskerk welkom te heeten Spreker dankte de Koningin dat het haar be haagd heeft zich hier te doen vertegenwoordigen en zeide het op hoogen prijs te stellefi zoovele hooge dignitarissen uit alle kringen van staats - provinciaal en gemeentebestuur aanwezig te zien Vervolgens had bij monde van den vice-voorzit ter van het uitvoerend comité mr Chr P v a n E e g h e n de plechtige overdracht van de vijftien gerestaureerde glazen plaats Namens het uitvoerend comité van het fonds tot herstel van de Goudsche glazen sprak de heer Van Eeghen allereerst zijn eerbiedigen dank uit jegens Hare Majesteit de Koningin vbor ' hèt hernieuwd blijk van belangstelling " in den ' arbeid van het comité door zich te doen vertegenwoordi gen Spreker herinnerde eraan dat op 19 September 1928 een soortgelijke plechtigheid als op heden plaats vond toen het uitvoerend comité aan de kerkvoogdij het raam overdroeg dat in 1567 door Prins Willem van Oranje is geschonken welke overdracht in tegenwoordigheid van de Koningin Moeder en Prins Hendrik geschiedde De heer Van Eeghen gaf vervolgens een overzicht van den gang van zaken bij het ggheele restauratiewerk derhalve ook voor zoover betreft die ramen welke het comité reeds heeft overge dragen aan kerkvoogden en zelfs voor die welker herstel buiten de bemoeiingen van de commissie heeft gelegen Nadat de heer van Eeghen enkele uiterst waar Heerende woorden tot den heer Schouten lei der der restauratie had gesproken droeg hij ten slotte de glazen aan de kerkvoogdij over in het vaste vertrouwen dat het onderhoud der glazen bij het college van kerkvoogden in veilige handen is in de hoop dat de glazen in lengte van dagen het kerkgebouw zullen sieren en met de bede dat zij dienstbaar zullen blijven aan de uitbreiding van God's koninkrijk Toen de heer van Eeghen - Was uitgesproken nam iije leider der restauratie ir J L Schouten uit Delft het woord voor het geven van een toe lichting tot de werkzaamheden van de herstelling Rede ir Schouten De heer Schouten wilde aan het einde van Zijn taak twee vragen stellen en beantwoorden Ie Hoe hebben wij gestaan tegenover de mees ters in Gouda en tegenover hun kostbaar werk zoovele jaren aan onze zorgen toevertrouwd 2e Is het herstellingswerk waard geweest al die ppofferingen al de jaren lang In zijn antwoord op de eerste vraag merkte spreker op dat alle oude stukken van de beroemde Goudsche glazen waar en hoe ook gevonden op hun vroegere plaats in de glazen zgn teruggebracht en dat alles op teekening is vastgelegd De oude stukken zijn nooit verder verminkt dat is bij res taureeren van oude glazen niet noodig De nieuwe stukken worden aan de oude stukken eenvoudig verbonden roet lood Wij hebben — aldus spr — niet minder dan ieder ander betreurd dat van de beroemde Goudsche glazen niet alles tot ons is overgekomen en dat hetgeen wij hier om ons heen zien niet alles van de oorspronkelijke kunstenaars afkomstig is De tweede vraag beantwoordde spreker beves tigend omdat nu alles weer leeft in de glazen omdat over en door alles heen straalt een goud een zonnig licht de vreugde van de ziel van de zonnige blijdschap Het is aldus spreker de zonnige tijd van de Hollandsche renaissance zooals die in Holland wordt aangevoeld De heer Schouten droeg tenslotte naar het Woord van een van de vrienden van de Goudsche glazen „ het voltooide werk over aan de bewonde rende liefde van het Nederlandsche volk aan hen die voelen dat kunst en traditie van kunst een volk in waarheid groot maken " Hierna heeft de heer C van Krimpen na mens de kerkvoogdij als kerkvoogd en tevens voorzitter der restauratie-commissie de herstelde glazen aanvaard De heer van Krimpen sprak in denzelfde geest als de heer van Eeghen De laatste spreker bg deze plechtigheid was de burgemeester van Gouda de heer E G Gaar landt die evenals de heeren Van Eeghen en Van Krimpen den ontslapen eersten secretaris van het fonds jhr dr W A B e e laerts van Blokland in treffende be woordingen herdacht en den heer Schouten dank bracht voor diens werk Spreker uitte den wensch dat nu aan haast alle stoffelijke wenschen is voldaan de geschapen schoonheid ons ontvanke lijker en bereider moge maken waardoor het her stelwerk ook geestelijke winst moge hehalen Tenslotte noodigde burgemeester G a a yj-jiji dt HbhN rtRUÜ ^ % Is If ï n ï a z H 14/10 10/10 Schiphol Boedapest Marseille Home ot/qx 14/lC 10/10 11/10 12/10 13/10 Athene ïlium Slersamatr Cairo Jaza Basra Kutbah Bagdad Boesjir Djask AJ ahabad Jodpoer Calcutta 14/10 13/10 12/10 14/lC iangoon Bangkok Medan 15/10 11/10 lS/10 Singapore Pal em bang Batavia Bandoeng 14/10 10/10 den vertegenwoordiger van H M deKoningin uit het gedenkraam te onthullen Mr W J b a r o n v a n L ij n d e n aan ' s bur gemeesters uitnoodiglng gevolg gevend begaf zich vergezeld van de heeren G a a r 1 a n d t en ir Schouten naar het te onthullen gedenkraam Bij het raam aangekomen verwijderde Harer Majesteits vertegenwoordiger door aan een koord te trekken het doek waarachter het raam schuil ging Met groote aandacht bezichtigde baron Van L ij n d e n het gedenkraam waarbü ir Schou ten hem van voorlichting diende Het raam bevat het wapen van wijlen Prins Hendrik die voorzitter was van het eere-comité benevens de familie-wapens van de leden van het uitvoerend comité van het fonds tot herstel van de Goudsche glazen In de linker--en rechterhelft van het raam heb ben de wapens van Zuid-Holland en Rijnland een plaats gekregen terwijl het geheel bekroond is door de wapens van H M de Konüigin en van wijlen H M de Koningin-Moeder In het rond zijn als omlijsting ter weerszijden de wapens van Arasterdam Delft Dordrecht En schedé ' s Gravenhage Haarlem Hengelo Leiden Rotterdam en Utrecht aangebracht Verder zjjn er de symbolen van vereenigingen enz die bijge dragen hebben tot het welslagen der restauratie als Vereen Rembrandt Vereen Crabeth Nederl Pers en de Posterijen Het wapen van Gouda is aangebracht als tee ken van hulde door de Goudsche burgerij aan het fonds Onderaan is een opschrift dat vermeldt ao di 1926—1935 " En vervolgens „ Dit glas is geplaatst in dankbare herinnering en als huldeblijk aan het fonds tot herstel van de Goudsche glazen voor zijn belangrijke medewerking verleend aan de restau ratie van de glazen " VP^R^O^-uitzending naar Indië Regelmatig zullen toespraken naar Nederland en Indië tegelijk v/orden uitgezonden UTRECHT 17 Oct — Sinds kort heeft de V.P R.O in een reeks veertiendaagsche Zondagavond toespraken zijn uitzending over de ultra-kortegolf naar Indië hervat Enkele van deze toespraken zul len gelijktijdig naar Indië en ons land worden uit gezonden Zondagmiddag vindt de eerste zoodanige uitzen ding plaats Spreker is Ds G J Sirks uit Am sterdam die dit jaar de jaarlijksche tournee voor het Vrijzinnig Protestantisme door Indië maakte Voordat de uitzending naar Indië aanvangt zal Ds Sirkfi tot de Nederlandsche luisteraars'na mens vele verwanten en vrienden in Indië een korte groet uitspreken De uitzending vangt aan Zondagmiddag 13,15 u op golflengte 301 meter Drager van NJ«S »- uniform vrijgesproken ' s-GRAVBNHAGE 17 Oct — De kantonrechter te - s-Gravenhage mr A Fontein deed heden uitspraak in de zaak tegen een lid van den Natio nalen Jeugdstorm die de uniform van deze ver eeniging in het - openbaar had gedragen Proces verbaal werd opgemaakt teneinde een principieele beslissing uit te lokken Op 5 October werd de zaak voor het Haagsohe kantongerecht behandeld waarbij de ambtenaar van het O M mr L a n g e m e ij e r tot strafbaar varklaring concludeerde zonder oplegging van straf De kantonrechter sprak heden echter verdachte vrij overwegende dat uit ' t costuum van verdachte niet gebleken is dat de uniform uitdrukking was van eenig staatkundig streven De Nationale Jeugdstorm had n.l zijn statuten zoodanig ge wijzigd dat hij geen politieke vereeni ging kou worden genoemd en hoewel de uniform van verdachte nog die was ven den jeugdstorm voor de Statuten wijziging was hieruit niet af te leiden dat de uniform het staatkundig streven van die oude organisatie uitdrukte Het costuum van verdachte verschilde overigens zoo weinig van dat der nieuwe organisatie dat te recht ttiocht worden aangenomen dat de uniform ^ eeïi staatkundig streven uitdrukte Kind drinkt ohloroformoplossing AMERSFOORT 17 Oct — Een meisje van 22 maanden van de familie V in de Gerrit van Stel lingwerfstraat alhier beeft In een onbewaakt oogenblik gedronken uit een fleschje waarin zich een chloroform oplossing bevond Het kind werd naar het St EHsabeths-ziekenhuis overgebracht waar het aan de gevolgen is overleden De politie heeft het lykje in beslag genomen voor het onder zoek Daarna is het vrijgegeven Distributie zeevisch aan werkloozen Over 2 a 3 weken zal men bij wijze van proel beginnen ' s-GRAVENHAGE 17 Oct — In verband met daaromtrent gestelde vragen wordt van wege het departement van sociale zaken het volgende medegedeeld De plannen betreffende de distributie van versche zeevisch aan ondersteunde en tewerk gestelde werkloozen zijn in een vergevorderd • stadium van voorbereiding Onvoorziene om standigheden voorbehouden hoopt minister Slingenberg binnen twee è drie weken met de eerste verstrekking van zeevisch by wijze van proef te kuimen aanvangen Het ligt in de bedoeling de distributie te doen plaats vinden in die gemeenten waarin zeevisch niet of slechts in geringe mate in den vrijen han del te verkrijgen is dan wel de prijzen van dien aard zijn dat de werkloozen geen visch kunnen bekomen Hierdoor wordt de mogelijkheid aanwezig ge acht dat een nieuw afzetgebied voor de zeevisch voor de toekomst wordt verkregen terwijl aan den middenstand geen schade wordt toegebracht In de distributie zullen in verband daarmede dan ook voorshands alleen worden betrokken gemeen ten in Noord-Brabant Limburg den Achterhoek Twente en Drente De opzet is voorts zoodanig gekozen dat den vrijen handel door het opkoopen van de visch voor de distributie geen enkele belemmering in den weg wordt gelegd De vrfle handel zal op de veiling normaal kunnen functionneeren VALSCHE STUIVERTJES IN OMLOOP GEBRACHT HEERLEN 17 Oct _ De politie heeft by het regelmatig controleeren van de volkslogementen te Heerlen den zwerver P aangehouden die in het bezit was van tin en van tin gemaakte stui vertjes Men vermoedt dat verschillende vstn deze stuivertjes reeds in omloop zijn gebracht De poli tie ^ telt een ondei'Zoek.in GENEESKUNDIGE WILNIS 1 " Oct — Ben dezer dagen werd een zekere mevr L S de G wonende te Bilthoven die ook in deze gemeente regelmatig hare zittin gen houdt voor urine-onderzoek door den kanton rechter te Utrecht veroordeeld tot een geldboete van ƒ 200 — subs 3 maanden hechtenis wegens overtreding van artikel 437 Wetboek van Straf recht n.l het onbevoegd uitoefenen der genees kunde Buitenland Toestand te Bombay is ernstiger geveorden BOMBAY 17 Oct Reuter — De toestand is ernstiger geworden Binnen twee uur moest de po litie gistermorgen in verschillende Wijken van de vuurwapens gebruik maken Twee lijken zvjn ge borgen De Hindoes en Mohammedanen zön in hoofdzaak gewapend met messen stokken fles schen en steenen Nadat de nacht betrekkelijk kalm was geweest zijn de relletjes bij het aanbreken van den dag weer begonnen Eenige winkels werden geplunderd ter wijl pogingen in het werk werden gesteld om brand te stichten in tempels en moskeeën Terwijl de po litie het vuur opende op Hindoes die brand in een moskee wilden stichten slaagden eenige Mohamme danen er in in een tempel een begin van brand te veroorzaken Het is waarschijnlijk dat troepen te hulp zullen worden geroepen De oproep der Hin doesche en Mohammedaansche leiders om rustig te blijven heeft blikbaar geen uitwerking Het aantal dooden en gewonden is inmiddels reeds gestegen tot resp 38 en 360 Labour'partij vraagt maatregelen De door de extremisten veroorzaakte ongeregeldheden vereischen direct ingrijpen LONDEN 17 Oct Reuter — Namens de ar beidersafgevaardigden en de tot de Laboür-partg behoorende burgemeesters van Londen heeft H e r bertMorrison een schrijven gericht tot minis ter sir John Simon In dit schrijven wordt met het oog op de jong ste door de extremisten in Engeland veroorzaakte ongeregeldheden de regeering verzocht direct maatregelen te willen nemen om meester te kunnen blijven van den toestand welke Indien hfl zonder controle zou blijven zou leiden tot maatschappe lijke rampen en politieken chaos " - Herbert Morrison verklaart dat een deputatie welke door den minister hoopt te worden ontvan gen zou willen aandringen oj ^ Een uniform verbod " en een verbod tot hethouden van oefeningen op militairen leest door po litieke groepeeringen Maatregelen tegen alle betoogingen welke deorde zouden kunnen verstoren en rassenconflictenzouden kunnen opwerpen Het houden van aanteekening " van openbareredevoeringen om eventueele gerechtelijke vervol gingen mogelijk te maken De politie heeft dit gedaan tijdens bijeenkomsten van socialisten en communisten en Zou dit ook moeten doen voor bgeea.komstsn van-fascisten < Hoogste barometerstand 770.7 te Lyon en Tou louse Laagste barometerstand 736.0 te Thorsha-vn Zonsopg v.m 6.30 Maansopg v.m 8.54 Zonsonderg n.m 5.01 Maansonderg n.m 5.1-9 Zondag licht opsteken nam 5.29 uur Maandag licht opsteken nam 5.27 uur Storm uit Z W verwaclit Geseind van De Bilt hedenmorgen om 11.30 uur aan alle posten „ Wordt verwacht storm uit het Zuid-Westen " laar uitbreiding der Britsche luciitvioot LONDEN 17 Oct A.N.P — De diplomatieke correspondent van de „ Daily Telegraph " meent te weten dat de Britsche regeering groote aandacht schenkt aan plannen tot nieuwe versnelling van het tempo der luchtvlootuitbreidtng De regeering is volgens dezen correspondent van meening dat tot dusverre de regeéringsmaatrege len ten aanzien van de fabricage van oorlogstuig voldoende zijn geweest om de bewapeningsuitbrei ding gelijken tred te doen houden met die in an dere landen Daarom is zij het niet eens men W i n s t o n Churchill die er op aandringt dat de wapenindustrie onmiddellijk op basis van oorlog moet worden gebracht Onder de factoren die aanleiding zijn geweest tot deze nieuwe gedragslijn moeten de volgende genoemd worden De heftige Duitsche uitingen aan het adres van Rusland en de weigering van Berlijn om mede te werken aan een westelijk veiligheids systeem dat op een of andere wijze aan een der gelijk systeem voor het Oosten verbonden zou zijn voorts de verklaring van Hitler dat geen be perldng der Duitsche luchtmacht mogeiyk is waar bij geen rekening wordt gehouden met de Russi sche luchtvloot en de groeiende overtuiging dat geen nieuw Lccarno-pact tot stand zal komen Verder wordt er de aandacht op gevestigd dat de verzekering der Britsche zee - en luchtverbindln gen in de Middellandsche Zee moeilijker wordt door het onlangs aangekondigde Italiaansche be wapeningsprogramma en dat de gebeurtenissen In het Verre Oosten niet met onverschilligheid door Engeland kunnen worden gadegeslagen Nagekomen Marktberichten utrecht 17 Oct — Op de weekmarkt waren he den 3075 stuks vee aangebracht De prijzen waren voor stieren 0.24—0.28 voor vaarzen " 20—170 voor pinken 90—130 voor melkkoeien 150—220 voor kalfkoeien 160—230 voor vaarskoeien 120—180 voor slachtkoeien 2e soort 0.27—0.31 3e soort 0.24 tot 0.26 totaal 1150 st voor 510 magere kalveren 40—80 voor 500 nuchtere kalveren 7—9 voor 3257 magere varkens 20—32 voor schrammen 13—20 voor 370 biggen 8—13 voor 70 schapen 15—23 150 lammeren 9—13 100 mud aardappelen ƒ 0.02 — 0.04 100 mud ap pelen ƒ 0.08 — 0.30 75 mud peren ƒ 0.06—0.25 bo ter natuur ƒ 0.80 — 0.85 eieren ƒ 4 — 6.50 p 100 St kaas ƒ 0.20 — 0.30 de 5 hectogram Kalkoenen ƒ 1.50—3 kippen ƒ 0.40 — 0.70 een den ƒ 0.30 — 0.50 hazen ƒ 1.50 — 2.25 duiven per paar ƒ 0.15—0.30 ganzen ƒ 1—1.50 konijnen ƒ 0.60 tot 0.80 jonge hennen ƒ 0.90—1.25 Houten — Eierveiling Kipeieren witte f 4.60 — 4.80 idem bruine f 4.80—5 30 zware f 6—5.40 hen eieren f 3.20—4.10 per 100 tsuks Stadsn ieuws Uitbreiding fa Van Berkel De firma de Weduwe Van Berkel heeft haar zaak gevestigd aan de Ganzenmarkt een uitbreiding laten ondergaan De eigenaar van deze zaak die reeds ongeveer een halve eeuw in onze stad op het bekende oude punt is gevestigd heeft gemeend met de veranderde tijdsomstandigheden mee te moeten gaan en zoo heeft hü aan zijn goud en zilversmidszaak een tweede atelier verbonden waarin tal van kunstvoorwerpen vervaardigd uit natuursteen in sterk varieerende prijzen welke binnen het bereik liggen van ieder die op een bij zonder verzorgd sieraad prijs stelt Het nieuwe ge deelte is in voorname rustige stijl gehouden de lichte kleuren domineeren een overvloed van uit stalruimten is beschikbaar gekomen zoodat de in ventaris goed te overzien is en de koopers voor een ruimer keus gesteld worden ZENDINGSWERK IS MOEILIJK Door de Salatiga-Zending alhier wordt een Zen dingsdag op Woensdag 21 October a.s gehouden Op dezen dag zullen er twee samenkom>sten plaats hebben ' s middags om half drie uur in het gebouw Silo der Ned Herv Stadszending in de Heerenstraat waarbij de nieuwe secretaris en de geneesheer directeur van het Zendingsziekenhuis te Poerwodadi begroet en een Zendelinge afge vaardigd zal worden terwijl tevens van een zen dtngsfamUie afscheid genomen wordt En ' s avonds om half acht uur In de Pieterskerk waar Prof Dr J M A de Vrijer een zendingsrede zal houden en tevens de secretaris E Heintze eu Dr C J van Leussen zullen spreken SAMENKOMST LEGER DES HEILS Een der vroegere bevelvoerende officieren van het Korps in de Mgr v d Weteringstraat majoor P d e B o e r die nog in de herinnering van velen groot en klein voortleeft zal de samenkomsten van morgen leiden Hij stond bekend in Utrecht als een joviaal hulpvaardig man die zich naar al le kanten vrienden verwierf Eind van conflict in zicht Bij het ter per,se gaan van ons blad vernamen wij dat er alle Kans bestaat dat het conflict met de aannemers van Hees en Dubbers « Maan -» dag al zonder ranounemaatregelen uit de wereld is Er heeft vanmorgen immers nog een conferen tie plaats gehad tusschen de bij het conflict be -> trekkenen en het resultaat daarvan was dat de aannemers een overeenliomst op grond van het collectief arbeidscontract in overweging hebben genomen De indruk bij de organisaties was we dat er bij de betrokken aannemers geneigdh.eid be stond een dergelijke overeenkomst te teekenen Zijn zij daartoe werkelijk bereid dan is vermoede lijk Maandag het conflict geëindigd Predikbeurten Utrecht Voor volledige Inlichtingen verwijzen wü naar het Utr Predikbeurtenblad Ned Prot Bond en Vereen v Vrijz Herv gebou-w Leeuwenbergh voorm 10 uur Ds J R Immink Remonstrantsche kerk Kromme Mifcuwe Gracht voorm 10 nur D.s J A do Koning Vrye Evang Gemeente gebouw C.S.B Pieters kerkhof voorm 10 uur en liam 6 uur de heor Joh de Heer Chr Geref Gemeente Wittevrcu-wen.singelkerk „ voorm 10 uur en nam 5,30 uur l^s P de Smit Waalsche Herv Gemeente g^liae liètormee Wal lonne 10 h du matin Mr Ie Pasteur Brandligt Holy trinlt.v Church v Limburg Stiruinplem H uur and 7 p.m Morning and Evening Prayer and Sermon Rvd F A Coulson iövang Liuth Gemeente Hamb - straat 9 voorm 10,30 uur Ds J A Rust Atd Vrijz Luthersohen Nleu-«Vé ' Graeht 27 10,30 u Wllhelminakerk 10 uur voorm Ds Obbink Buurkerk nam 6 uur Jeugddienst Ds Martens vanSevenhoven ' / Willem de Zwj.lgerkerk voorm 10 u-ur Ds de Haag nam 6 uur Ds D J Peterse Oran.iekerk voorm 10 uur Ds Goslinga nam 6 uur Ds Grolle Kmderkerk wijk IX wiikgeb Croesestraat hoek Baliieiaan voorm 10 uur de heer G C Oosterbaan Kinderkerk Vredcskerk voorm 10 uur in het - wijk gebouw BiUitonkade 10 uur voorm de heer L C Hoek KinderkerJi Wykgebouw Accaciastraat hoek Bego niastraat voorm 10 uur de heer S P Nüdam i^'robelschooi de ^* av L,onmanstraat ly jonanna schooi Mgr V d Weteiingstraat voorm 10 uur Kinderdienst Prmsea Jullanascbool Amsterd straatweg Zondags school vai half 1 tol half S üud Geref Gemeente ^ anriliotschestraat 82a v.m * 10 uur en nam 6 SO uur leesdiensten Loliaal Joaehin Haei.(ielstraat i Zondagsschool De kerk van Jezus Christtis van de Heiligen der laatste dngen Witte Vrouwensingel 92 bileenkomst 10 uur en 5 uur Baptisten Gemeente Zondag 10 en 5,30 uur prediking Ds Z de Haan Donderdag 1 Oct nam 8 uur Bijljellezing en bid stond Ds Z de Haan Geret Gemeente Boothsti-aat voorm 10 uur ea nam 5,30 uur Ds M Heikoop Geret Kerk te Utrecht Maliebaan 25 Zondag 10 u en 5 uur Kvang Gemeente Nieuwe Craoht 64 voorm 10 uur en nam B uur Ds H Siegers Doopsgez Gemeente 10 uur Ds A Mankes-Zernike Chr Geiet Gemeente ilondagsscnool elKen Zondag ltd Singcllteru 12—1 uur afd Sprinpweg iMarana tha 12 15—1.15 uur afd Anr.sterd str^at-vveg In da CocUschool 12,30—1.30 uur Maandagavond 8 uur EvangeIi. Jed Herv Stadszenritng Centraal Gebouw Siln " Heerenfitraat 36 Van half acht tot acht uur gewijde liederen te zin gen door het zangkoor Nürcis.itraat " Van acht tot negen uur Bvangtlisatle-samenluimst Sprekers Ds G Koning en de heer J Veenjstra Medewerking vanhet zangkoor NarcJSBtraat " Post Borneosti aat Van zes tot zeven uur Evangelisatie-samenkomst onderwerp Kunnen zi.1 die Uiden ook gelooven " Spreker de heer C V Morra Medewerking van lm manuël " Post Narcisstraat - Van zes tot zeven uur * Evangelisatie-samenkomst Onderwerp Levende getuigen van Christus " Liede ren te zingen door mevr jHoytink Post - Hoograven Van half zes tot halt zeven Evangelisatie-samen komst Spreker de heer E M Roebert L-eger des Hells Korps 1 Mgr V d Weteringstraat S7 Zaterdagavond 8 uur openluclitsamenkomst op het Janskerkhof Zondag v.m 7,30 uur Bidstond 10 uur Heiligings dienst 3,.30 uur openluchteamenkomst op het Jans kerkhof 8 uur VerlossingsmeetJng Leider Majoor P de Boer Korps II Oude Gracht 35 Zondag voorm 7,30 uur Bidstond 10 uur Heiliglngs dienst 3,30 uur biizondere samenkomst 8 uur Ver lossingsmeéting Leidster kapiteine Stolregen Barmh Post L Nieuw&traat 48 Zondag voorm 10 uur Heiligingsdienst 3,30 uiir Bidstond 8 uur Verlossingsmeeting Leidsters ver schillende officieren De Bilt — Ned Herv kerk voorm 10 uur Ds H A de Geus nam 6 uur Ds F Don pred te Oost kapelle Bilthoven — Biltsche kapel voorm 10,30 uur Ds J G.Pranck nam 6 uur Ds H A de Geus — Ned Chr Gemeensc-hapsbond Maandagavond bijbellezen in de Biltsche kapel — Woudkapel voorm 10,30 uur Ds T O Hylkema Amersfoort — Jeugdkerk Broe derschapshuis voorm l0,30 uur Ds P Postma Heerlen Zeist — Jeugdkerk Aula Chr Lyceum voorm 10 u Ds G W C Vunderink Zeist Doorn — Ned Herv kerk Dorpsplein voorm 10 uur cand Swijnenburg van Zeist ber pi-ed te Nigte vegt nam 6 uur Ds S Yberaa — Gerei kerk Kamp weg voorm 10 uur en nam 5,30 uur - Ds J W Es selink — Maandag 19 Oct - Ned - Chr Gemeenschaps bond Acacialaan 17 nam 8 uur de hoer H Veldkamp uil Amerongen — Vrijdag 23 Oct Oud Geref Gem KampwegC Chr school nam 6,30 uur de heer A Spijkhoven Blauwkapel — Ned Herv kerk voorm 10 uur en nam 6 uur Ds D Bax Maartensdijk — Ned Herv kerk voorm 9.30 uur en nam 6 uur Ds N C Bakker — Geref kerk v.m 9,30 uur en nam 6,30 uui cand Hoegee van Utrecht Holl Rading — Evangelisatie voorm 10 uur Dr F « W C L Schulte em pred te Hilversum Zuilen — Ned Herv kerk Oranjekerk t.o Julia napark 10 uur Ds Goslinga 6 uur Ds J H Grolle — Geret kerk Daalscheweg 10 uur de heer J G W Terhaak theol cand Utrecht 5.30 uur Ds C L A M van Puyvelde — Gymn lokaal Chr school jO uur Ds van Puyvelde 5,30 uur de heer J G W Terhaak Ned Herv kerk te Ouo-Zuilen 10 uur en 6,30 uiu Ds P C de Gruot Bed H Avondmaal Jutphaas — Ned Herv kerk voorm 10 uur Ds J N de Huijfer te Utrecht nam 6 uur Ds V d Lin den uit Lopik Driebergen KUsenburg ^~ Ned Herv kerk voorm 10 uur Ds P J Mackaay nam 6 uur Ds P de Bru/jn H Doop — Haagje nam 6 uur Ds P T Mackaay — Geref keik voorm 10 uur Ds Ch W J Teeuwen pr te Heorde nam 6 uur Ds H Toren beek — Groene Kruis voorm 10 uur Ds H Toren beek nam 6 uur Ds Ch W J Teouwen — Chr Geref Gemeente voorm 10 uur er nam 6 uur Ds D J V Brummen — Vrijz Chr Ver Driebergen Doorn voorm 10,10 uur Dr R Miedema Rem pr ta Amersfoort 
C & A IS toch voor deeliger Prima Duf felmantel met fraai bewerkte kraag en zak natuurlijk ook met mod Uopmouw Let op de fraaie slu ting Jeugdige Ve lours-LongMantel m opslaande kraag ge ' garn met prima Bibe rette Geheel op zijde 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 144 Zaterdag ]/ October 1936 TWEEDE BLAD Tweede Kamer niet tegen de Grondwetswijziging Beteekenis van de voorstellen wordt niet zeer groot geacht Nachtelijk opruimingswerk op di spoorbaan bij Woerden „ Droit de réponse " bepleit indien bladen misbruik maken van de persvrijheid Vele leden stemmen er mede in dat de Regeering de voorstellen beoogende de instelling van een Kamer voor het bedrijfsleven niet heeft aanvaard s-GRAVENHAGE 17 Oct — Versche nen is thans het voorloopig verslag van de Tweede Kamer inzake het wetsont werp tot het in overweging nemen van voorstellen tot verandering der Grond wet Eenstemmig is het oordeel der Twee de Kamer dat de beteekenis der inge diende voorstellen niet zeer groot is en de Kamer verbergt haar teleurstelling niet Men gaf te kennen dat de beperkte strekking van deze Grondwetsherzie ning niet in overeenstemming is met de verwachtingen die gewekt zijn toen de minister-president dr Colijn de her ziening aankondigde Verscheiden leden meenen dat de Regeering te hooge verwachtingen heeft gewekt en dat de inhoud der voorstellen eigenlijk Kamerontbinding en verkie zingen niet zou wettigen als een en an der niet samenviel met de periodieke verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1937 De leden die van meening zijn dat de Regeering te hooge verwachtingen heeft gewelct zijn het er over eens dat de herziening een beperkt karakter idraagt Hoewel enkele leden de herziening liever breeder opgezet hadden gezien gaven vele als hun gevoe len te kennen dat de regeering goed gedaan heeft aich tot een beperkte herziening te bepalen Zoolang zooveel verschil van meening over „ or dening " bestaat kan moeilijk sprake zijn van een principieele herziening welke hierop is gebaseerd Enkele leden noemden de voorstellen principieel reactionnair wijl zij zouden indruischen tegen de grondbeginselen van het parlementaire stelsel De drukpersvrijheid Dat de regeering op haar voornemen om de grondwettelijke bepaling met betrekking tot de vrijheid van drukpers te wijzigen is terugge jnen werd door sommigen als een bewijs van zwakte aangemerkt doch anderen betreurden het dat de regeering de voorstellen der staatscommis sie niet heeft gevolgd Het verontrustte verscheidene leden dat de regee ring de opvatting dat artikel 7 der Grondwet pre ventieve censuur — in den vorm van een verschij ningsverbod — niet toelaat niet blijkt te deelen Wel baart den laatsten tijd de wijze waarop van sommige zijden het recht van vrije meenings uiting zorg doch een repressief toezicht achtten zij voldoende Om zulk een toezicht in feite te kunnen uit oefenen zouden zg in elk geschrift duidelflk ver meld wille » zien waar het is gedrukt Zij bepleit ten verder een z.g droit de réponse het verplicht opnemen van het antwoord op aantijgingen welk recht hij kan uitoefenen wiens aanspraken door Jjet bevoegde gezag als rechtmatig zijn erkend Inkomen der Kroon Verschillende leden waren van oordeel dat het inkomen van de Kroon niet wordt verminderd hoogstens gesplitst Tegen deze voorstelling kwa men echter andere op Waar het in 1922 verdub belde bedrag den laatsten tijd niet ten volle wordt getoucheerd achtten enkele leden een verlaging thans niet bezwaarlijk doch dit werd van andere zijde met klem bestreden Vele leden juichten het toe dat aan den Prins Oemaal een jaarlijksch inkomen wordt toegekend Het gevolgde i^steem wyzigtngen in het inko men der Kroon mogelijk te maken zonder grond wetsherziening doch bij de wet met een meerder heid welke ook voor herziening van de Grondwet vereischt is gaf tot beschouwingen van verschil lenden Jiard aanleiding Vele leden achtten het juist dat de regee ring niet is ingegaan op het advies om voor stellen te doen welke beoogden de mogelijk heid te scheppen over te gaan tot de insteUing van een Kamer voor het Bedrijfsleven als be standdeel van de Staten-Generaal Zoo al aan een centraal orgaan behoefte zou ontstaan dan zal dat geen deel van de Staten Generaal mogen uitmaken meenden zij Het corporatieve beginsel dat der groepsver tegenwoordiging moge bruikbaar zijn voor de sa menstelling van bedrijfsorganen het is verwerpe lijk als grondslag voor het parlement Bovendien zou de invoering van een drie kamer-stelsel een stap achterwaarts zijn met een nasleep van aller lei moeilijkheden en geschillen Naarmate de staatszaak zich minder beperkte tot de algemeen besturende en zich uitbreidde over het terrein van de sociale en economische wetgeving — men denke aan de crisiswetgeving welke een zeer groeten omvang heeft verkregen — groeide ook het belang dat de ondernemer heeft bij het regeermgsbeleid Hij de ondernemer ondervindt dikwijls in de eerste plaats de gevol gen der sociale en economische overheidsbemoeiing en niet zelden bevindt hij zich als tusschen ha mer en aambeeld Het is hieraan te wijten dat Sn de ondeme nierskringen met name ook in den boeren - en middenstand velen van de democratie zg het dan ten onrechte weinig meer verwachten en bereid zijn fascistische stroomingen te verster ken Wijs beleid der democratische politieke partijen vordert dat het aantal ondernemers in de Volksvertegenwoordigmg wordt uitge breid Gevraagd werd of het geen aanbeveling zou ver dienen dat door een aanvulling van art 27 der Grondwet of andere wijze aan de dochter des Ko nings die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon de titel „ Prinses van Oranje " wordt ver leend Van verschillende zijden werd opgemerkt dat een aanvulling als de bepleite om meer dan één reden onjuist zou zijn Eerste en Tweede Kamer Verschillende leden zouden het als een verbete ring beschouwen indien de thans geldende rege ling in zake de verblijfkosten van de leden der Eerste Kamer zou worden vervangen door een regeling waarbij een vast bedrag als schadeloos stelling werd bepaald Naar zij meenden zou daardoor veel aanstoot worden voorkomen ter wijl ' s Rgks uitgaven niet zouden behoeven te worden verhoogd Om de gedachten te bepalen werd in dit verband een bedrag van ƒ 1000 - per jaar genoemd Andere leden zouden de toekenning van een vaste schadeloosstelling ook aan de leden der Eerste Kamer niet gewenscht oordeelen Zou het geen aanbeveling verdienen vroegen eenige leden bij twijfel over de vraag of een ver kozene tot lid van de Staten-Generaal Nederlan der is de beslissing op te dragen aan een niet politiek lichaam Eenigen dachten hierbij b.v aan den Hoogen Raad anderen echter meenden dat het Centraal Stembureau hiervoor het aan gewezen orgaan zou zijn Nu volgens art 186 der Grondwet dienstplich tigen niet dan met hun toestemming naar de overzeesche gewesten kunnen worden uitgezon den stelden eenige leden de vraag of dit artikel niet dient geschrapt te worden Het lidmaatschap van den Volkenbond en de daaruit voortspruiten de verplichtingen zouden het wenschelijk kunnen maken dat uitzending zonder meer mogelijk zou zijn Sommige leden bepleitten een verdere scheiding van kerk en staat doch andere kwamen hier tegen op Wat de schadeloosstelling voor de leden van de Tweede Kamer aangaat werd er op gewezen dat er weinig aan gedacht schijnt te zijn van hoe uit nemend democratisch belang het is dat zij van dien aard is dat personen uit alle kringen van de bevolking in de Kamer zitting kunnen hebben Verscheidene leden meenden dat ƒ 5000 - geens zins te hoog is desnoods ƒ 4500 - anderen echter wilden wat de voorgestelde verlaging betreft nog veel verder gaan Naar hun meening ia ƒ 2500 - S ƒ 3000 - als redelijk te beschouwen Wat de voorgestelde vermindering van het pensioen betreft gaven verscheidene leden de voorkeur aan het voorstel der staatscommissie die het maximum niet gelijk de regeering op ƒ 2800 - doch op ƒ 2400 - gesteld had willen zien Een aantal leden had bedenkingen tegen het voorstel verkregen pensioenrechten te handhaven daar op het gebied der pensioenen het Rijk hiet geaarzeld heeft in te grijpen Over de wenschelijkheid de mogelijkheid te openen ministers zonder portefeuille te doen op treden bestond groot verschil van meening De voorstanders waren echter van oordeel dat be perking in dezen gewenscht is De tegenstanders achtten in een klein land als het onze de functie overbodig de voorzitter van den ministerraad kan zeer goed een departement beheeren dat niet tot de zwaarste behoort Het Kiesrecht Sommige leden wezen erop dat het voorstel strekkende tot aanvulling van de bepalingen betreffende het kiesrecht kennelijk ten doel heeft den weg te openen de kleine partijen uit de volksvertegenwoordiging te weren Het is duidelijk dat de regeering op deze wflze het doel wil trachten te bereiken dat zij eenigen tijd geleden door de verwerping van een voor stel tot wgziging van de kieswet heeft gemist De kleme partijen zijn reeds veel te veel aan banden gelegd Gelukt deze nieuwe aanslag op die partijen dan wordt wel de naam van de evenredige vertegenwoordiging behouden maar de zaak zelf weggeworpen Een aantal dezer leden stelde voorop dat het parlementaire stelsel het zuiverst werkt als slechts twee groote staatkundige partijen bestaan gelijk vroeger in Engeland en ook in ons land het geval was Die toestand behoort nu tot het verle den Daarbij heeft men zich neer te leggen Doch niet behoeft men lijdelijk aan te zien dat een steeds verder gaande versnippering aan een behoorlijk functionneeren van het parlementaire stelsel in den weg staat en dat op den duur welhaast geheel onmogelijk maakt Door eenige leden werd in dit verband nog be toogd dat naar hun weten in geen land ter we reld het evenredigheidsbeginsel zoo eng wordt op gevat als in Nederland Andere leden meenden dat de oplossing van de in dit opzicht aanwezige moeilijkheden in andere richting behoort te worden gezocht Zij zouden in onze kieswetgeving het partijwezen erkend willen zien Bij de wet zouden dan eischen moeten worden gesteld waaraan zou moeten worden voldaan wil een vereeniging als politieke partij gerechtigd om bij de verkiezingen candidaten te stellen worden beschouwd Die eischen zouden wat het hier in het geding zijnde doel betreft betrekking moeten hebben op den tijd van bestaan en op het aantal leden Wat het voorstel in zake revolutionnaire volks vertegenwoordigers betreft stelden verscheidene leden op den voorgrond dat de democratie het moreele recht bezit zich tegen haar vijanden te beschermen Wettelijke bepalingen zijn echter veelal gebleken weinig efficiënt te zijn In den tekst ont moetten de leden hier aan het woord een uitdruk king waarvoor zij beducht zgn geworden het „ streven tot uitdrukking brengen " Deze formule die bij het uniformverbod tot zoo onvoorziene in terpretaties heeft geleid in de Grondwet op te ne men zou hoogst onvoorzichtig zgn Is er na de wijziging in het Reglement van Orde voor de Tweede Kamer nog behoefte aan een der gelijke bepaling Eenige leden meenden van niet doch andere le den begroetten haar met instemming De overheid heeft het recht en onder bepaalde omstandighe den den plicht om de ondermijning van de staats en rechtsorde allereerst in de staatsorganen zelf tegen te gaan en te verhinderen Intusschen kon de uitwerking welke In het ont werp aan het beginsel is gegeven een aantal dezer leden allerminst bevredigen Met name deelden zij het bezwaar dat de beslissing is gelegd in handen van een politiek lichaam Een deel dezer leden kon zich vereenigen met het denkbeeld die beslissing op te dragen aan den Raad van State anderen gaven de voorkeur aan den Hoogen Raad Vele leden verklaarden voorshands tegen een wettelijke regeling van het partijwezen ernstig be zwaar te hebben Zij duchtten van zulk een rege ling gevaren voor de geestelijke vrijheid Sommige leden hadden ernstig bezwaar om aan openbare lichamen voor beroep en bedrijf verorde nende bevoegdheden toe te kennen andere achtten deze lichamen geheel overbodig Verscheidene le den juichten het toe dat de regeering een poging tot nadere fundeerjng in de Grondwet niet achter wege heeft gelaten Hiertegenover werd op de ver starrende werking van overheidsingrijpen gewezen De regeling der uitsluiting van verkiesbaarheid tot lid der volksvertegenwoordiging ontmoette bij verscheidene leden bedenking van oudsher heeft de Grondwet plegers van politieke delicten welke voortkomen uit ideologisch gefundeerde daden niet willen uitsluiten Over de wenschelijkheid van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van hen die ge heimen schenden liepen de meeningen zeer uiteen Onder de wapenen houden Dat de regeering het advies van de staatscoin missie heeft gevolgd het dubium op te heffen over de rechtmatigheid van het zonder wettelijke toe stemming onder de wapenen houden van dienst plichtigen vond bij verscheidene leden tnstemmtag Wat is echter „ onverwijld " vroegen zij Velen achtten bij een termijn van zes weken het grond wettelijk voorschrift nog opgevolgd Zg verklaarden af te zien van de gedachte dat voor een mobilisatie voorafgaande goed keurmg van de Staten Generaal moet worden geëischt Zij erkenden dat een voorschrift van die strekking bedenkelijk zou zijn In een tijd waarin vhegwapen en gemotoriseerde leger af deelingen een land ovenhoeds kunnen over -" vallen Wel meenden zij dat teruggekeerd kan wor den naar het beginsel dat tegelijkertgd met het uitvaardigen van een mobilisatiebesluit een des betreffend wetsontwerp bg de Staten-Generaal behoort te worden ingediend Van andere zijde werd gewezen op de wensche lijkheid dat ook de Bijzondere Vrijwillige Land storm onder deze bepaling zou vallen artikel 187 der Grondwet heeft niet alleen ten doel het be schermen van dienstplichtigen tegen onnoodige op legging van bijzondere diensten maar ook het binden aan bepaalde grenzen in het belang van de burgerUjke vrijheid van het recht der regeering om over troepen te beschikken Om kwart voor 4 vannacht was men op de spoorbaan te Woerden klaar met het ophijschen van het bemodderde onderstel van de locomotief van den verongelukten goederentrein welk moment onze speciale fotograaf op bovenstaande foto vastlegde Unie-foto Loodscommissaris staat terecht Wegens verduistering één jaar geëischt ROTTERDAM 17 Oct — Voor de rechtbank alhier heeft zich te verantwoorden gehad de 57 jarige A S vroeger loodscommissaris te Maas sluis doch thans gedetineerd in het huis van be waring De dagvaarding legde hem ten laste drie gevallen van verduistering in dienstbetrekking Verdachte legde een volledige bekentenis af Een referendaris van het departement van de fensie afdeeling loodswezen had op 7 Augustus een kastekort van f 1327 ontdekt welk bedrag verdachte als ontvangen van loodsgelden in den loop van het tijdvak van 1 Tuli 1928 tot 7 Augus tus j.l ontvangen heeft Getuige J R F i 1 z pro curatiehouder van de firma Hudig en Pieters had een kwitantie overgelegd geteekend door ver dachte ten bewijze dat op 17 Januari 1931 een be drag van f 500 — was gestort als waarborg voor te betalen loodsgelden De directeur van de han delsinrichting en poortershaven had een bedrag van f 300 voor dit doel gestort Verdachte zeide dat hij door huiselijke omstan digheden zijn toevlucht tot bier had genomen Het O.M waargenomen door mr R e u m e r zeide dat verdachte om de malversaties te ca moufleeren ook valschheid in geschrifte had ge pleegd Daar verdachte aan bier verslaafd is hij ge bruikte minsten 12 fleschjes per dag en hg meent dat bier geen drank is zal het bureau tegen al coholisme voor een hopelooze taak komen te staan Spr vond echter de feiten ook te ernstig voor een voorwaardelijke veroordeeling en eischte een jaar gevangenisstraf met aftrek van de preventie ve hechtenis De verdediger bepleitte oplegging van een voor waardelijke straf Vonnis 29 petober a.s De locomotief is uit de sloot De ketel werd in den afge - loopen nacht om 2 uur het zware onderstel om kwart voor 4 omhoog gehaald Van onzen specialen verslaggever WOERDEN 17 Oct — Eindelijk is men er met veel moeite in geslaagd de locomotief van den personentrein die met een goederentrein ver ongelukt is uit de sloot te halen en naar het wa gendepót in Utrecht te vervoeren Vannacht om twee uur kwam de ketel van de locomotief op een platten wagen terecht en om kwart voor vier mocht men het genoegen smaken ook het onder stel dat wel een meter ver in den modder gezakt was op den beganen grond te brengen Tot hedennacht vier uur hebben wij het oprui mingswerk — dat zoo langzamerhand ten emde loopt — bijgewoond en wij zijn daar getuigen ge weest van de vele en oogenschijnlijk onoverkome lijke moeilijkheden welke op bewonderenswaardi ge wijze werden verwonnen en opgelost Nauwe lijks was de laatste personentrein van Vrijdag het baanvak gepasseerd of de nachtelijke werk zaamheden begonnen Locomotieven en kraan - wagens stonden reeds onder stoom en waren ge reed m op elk bevel onmiddellijk weg te rijden Alhoewel er thans reeds veel wagens zijn wegge haald maken de resten welke er nog liggen haast een nog mistroostiger indruk Alles ligt schots en scheef door elkaar overal vindt men brokken hout stukken ijzer glas en de vernielde over schotten welke zich in de verongelukte treinen bevonden Het was dan ook verre van prettig in deze sombere omgeving welke verlicht werd door eenige acetyleenlampen den nacht door te brengen doch toen de kraanwagens onder luid geratel de kabels lieten zakken en zware sterke banden knellend rond de machine werden gesla gen was de chaos al spoedig vergeten en alle onprettige gevoelens maakten plaats voor span ning Niet minder dan drie en twintig duizend Kilo üzer moest er door één kraanwagen uit de sloot getrokken worden Heftig sissend en stoomend probeerde de kraanwagen of by het vrachtje kon houden en zelden bad men zoo'n meevaller als ditmaal Bijna twee uur lang was men bezig geweest met alle voor beridingen een baan moest gedeeltelijk schoon gemaakt worden hout en ijzer dat langs het spoor lag moest worden verivij derd slechts met de grootste voorzichtigheid konden de zware kraanwagens over de rails voortschniven Herhaaldelijk moest gestapt worden omdat de montagewagens uitsteek sels hadden welke onmogelijk langs eenige wagens heen konden komen Steeds dacht men dat men kon beginnen ' met het opriii mingswerk doch elk oogenblik kwamen er weer nieuwe tegenvallers Toch liet men zich niet ontmoedigen integendeel met de tanden op elkaar werd er weer opnieuw begonnen Eindelijk was men dan op de plaats geko men welke men zqo graag wenschte in tu nemen in de onmiddellijke nabijheid van de machine Van een locomotief kon men niet meer spreken Het geheele voertuig was ont manteld schoorsteen en alles wat buiten den romp van een locomotief uitsteekt was ge demonteerd een monsterachtig groot voor werp stak lüet scheri » af tegen d.en zwarten Bij de foto Eindelijkl Om twee uur vannacht was men op de spoorbaan te Woerden zoo ver dat de ketel van de locomotief van den goederentrein opgetakeld kon wor den Onze speciale fotograaf nam boven staande suggestieve foto toen de ketel langzaam maar zeker omhooggetakeld was Unie foto naeht In een oogenblik van tfld lagen de kabels om het bovenstuk heen en tien minu ten later rees langzaam maar zeker de ketel omhoog ten aanschouwe van tallooze gezich ten waarvan men de voldoening kon lezen Niemand had ook maar even het vermoede ^ gekoesterd dat het zóó gemakkelijk zou gaan Het onderstel omhoog Nu kwam echter nog het zwaarste werk het ophijschen van het onderstel van de locomotief Dit leek oppervlakkig een onbegonnen werk Minstens een meter diep zat het in den grond o beter gezegd in den bodem van de sloot Men be greep dan ook wel dat het onderstel met geen mogelijkheid met één kraan zou zijn uit te halen en onmiddellijk werd dan ook de kraanwagen uit het depot Nijmegen in bedrijf gesteld Het duurde vrij lang voordat men de veiligste en doeltref fendste bevestigingsplaatsen had gevonden om dat met het ophijschen van het onderstel do grootste voorzichtigheid geboden was Want dit onderdeel van de locomotief woog niet mindee dan veertigduizend kilo Het was werkelijk even angstig toen dekranendrijvers de handles in werking steldenwaarmede het onderstel moest worden opge heschen Zouden de kabels het houden Enals zij het niet houden wat dan Men bleef dan ook zooveel mogelijk uit de buurt van de kranen en het onderstel maar toch ook weer niet zoover dat men niets meer kon zien Daarvoor was dit onderdeel van het opruimingswerk te spannend daar voor was men teveel onder den indruk ge komen van den geweldigen kracht welke de hijschkranen ontwikkelden En weer had het personeel van de Spoorwegen geluk Want wat niemand had verwacht gebeurde als een kind in een schommel zoo rustig hing het onderstel tusschen de lange kabels van de kranen Langzaam maar zeker en zonder schokken of stooten gleed het uit den mod der Steeds hooger en hooger ging het onder stel en binnen vijf minuten hing het zeker twee meter boven de sloot Van het onderstel kwakten groote klodders modder en van alle kanten kwam het water er uit en afloopen en kletterend viel het terug in de sloot waar in een week lang vrijwel geen water meer te zien was geweest Toch was men alle moeilijkheden nu nog niet te boven Thans moest er op een ongelooflijk handige en voorzichtige wijze gemanoeuvreerd worden om het onderstel tusschen de vrij smalle ruimte welke de kraanwagens van elkaar scheid * de naar de ander zijde van de wagens te brengen Dan moest de eene kraanwagen trekken en de ander „ meeloopen " en dan weer omgekeerd Dik besmeurd met rottend riet vies lekkend maakte het onderstel hangend in de lucht en spaarzaam verlicht door de kraanlampen en het acetyleen licht een huiveringwekknden indruk Als hulpe loos hingen tien wielen er onder aan maar dit alles vergat men weer spoedig want nu was het zaak deze ijzer - en staalmassa op het treinspoor te krijgen Ook dit lukte vlug en toen kon men direct weer doorgaan om te probeeren de tender te lichten Het werk stond — evenals bij de vorige nach ten — onder leiding van Ir V i n k e van den Dienst van Tractie bij de Nederlandsche Spoor wegen Tot diep in den nacht waren tientallen menschen btj het opruimingswerk gebleven Nu men het zware materiaal naar Utrecht heeft kunnen vervoeren zal het overige opruimings werk nog maar een kwestie van een paar dagen uitmaken De nieuwe maatregelen voor het verkeer ' s-GKAVENHAGE 17 Oct — Het K B waarbij wordt bepaald dat de nieuwe motor - en rijwielwet op 1 Nov a.s in werking zal treden zal naar wij ve Tiemen dezer dagen verschijnen DIES NATALIS R.K UNIVERSITEIT NIJMEGEN 17 Oct — De nieuwe rector mag nificus van de Katholieke universiteit te Nijmegen prof dr Th B a a der sprak op den dertienden ver jaardag der universiteit in het aula-gebouw vooB een gehoor waaronder zich de pauselijke internun tius de commissaris der koningin in Gelderland en de burgemeester van Nijmegen bevonden een rec < torale rede over „ Middeleeuwsche geesterstyw J ^ pen " uit 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 144 Zaterdag 17 October 936 TWEEDE BLAD UTR Wegwijzer door den aether Van krantenjongen tot uitvinder Thomas Alva Edison 297 „ Kijk " zei meester * Krijt „ hieruit blijkt pas goed hoe ingespannen hard Edison kon wer ken Die medaille kon hem.niets schelen,'want zijn werk ging voor Zoo moeten jullie ook probeeren je huiswerk te maken Als ik jullie Iets vertel ov6r een som dan moet je alleen aan die som denken en aan geen andere dingen Dan worden jullie la ter verstandige menschen Maar daarom hield Edison pok wel van een pretje Hoor jnaar pn daarna zullen we over Edison verder zwijgen " 298 Edison rookte graag een lekkere sigaar Op een keer had hij tien kistjes van deze fijne sigaren opgeborgen in een kast in zijn werkka mer Edison wist dat er nog meer menschen wa ren die van goede sigaren hielden Daarom liet hij op deze kast een slot maken en zoo waren dus de sigaren veilig achter slot en grendel Waterstand Lek 1.94 Tweede lustrum der Ven van gemeente accountants Minister de Wilde spreekt zijn waar deering voor het werk der Vereeniging uit AMSTERDAM 17 Oct — Heden organiseerde de vereeniging van gemeente-accountants haar tienden accountantsdag De voorzitter de heer J Meyer opende de bijeenlcomst met leden en ge noodigden welkom te heeten inzonderheid den mi nister van binnenlandsche zaken de vertegenwoor diger van den minister van financiën de heer W Wagenaar referendaris bij het departement en de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Amsterdam wethouder Jac Rustige Met het oog op het bijzonder karakter van den öag bepaalde de voorzitter zich dit jaar tot en kele opmerkingen over den algemeenen toestand De gevolgen van de monetaire maatregelen van de regeering worden van dag tot dag nauwkeurig nagegaan en overwogen Het spreekt van zelf dat ook de cijfers der millioenennota een verandering zullen ondergaan Tegenover stijging van sommige uitgaven staat verhooging van verschillende in komsten Spr vertrouwt dat voor de uitkeeringen uit het werkloosheidssubsidiefonds en de onder stand aan de noodlijdende gemeenten een ook voor de gemeenten bevredigende regeling zal wor rden getroffen Na een overzicht te hebben gegeven van den economischen toestand brengt spr in herinne ring de oprichting van de vereeniging yan gemeente-accountants die thans bijna tien jaren bestaat en haar lOden accountantsdag houdt Zij beoogt het op hooger plan brengen van het peil waarop het vak der gemeentelijke ac countancy en het ambt van gemeente-accountant staat De minister van Binnenlandsche Zaken mr J A de Wilde hield hierna een toespraak waar in hij er op wees dat de vereeniging zich wijdt aan een taak welke de belangen van het staats en gemeenschappelijk leven raakt en wier vol brenging In een gecompliceerde en gemechani seerde samenlevirig met haar steeds in omvang toenemende overheidsbemoeiing van niet genoeg te w'aardeeren nuttigheid is Spr zeide dat het werk der vereeniging zijn volle belangstelling en sympathie bezit Het zou ook met de verant woordelijkheid die een minister van Binnenland sche Zaken draagt ten aanzien van het Binnen landsch bestuur niet ' te rijmen zijn als het an jflers ware Zeker de financiewetenschap is in het staats bestel een hulpwetenschap De financiën zijn nooit doel Zij vormen slechts één der middelen die de overheid voor haar taak gebruikt Maar zij zijn een middel die voor elke overheid vol strekt onontbeerlijk is Het werk van den ac countant ligt nog verder af van de eigenlijke overheidstaak dan dat van den financier Het be doelt slechts een afbrekende en opbouwende con trple op een deel van diens werkzaamheden te zijn Elke politieke strekking ontbreekt er aan mag er zelfs niet voor een grein in aangetroffen worden De richting van het staats - en gemeente lijk beleid wordt door den politiek verantwoorde lijken staatsman en binnen zekere grenzen door het gemeentebestuur bepaald Ook het financieel beleid is staatsmanwerk Maar de vraag of in het raam van dat beleid aan de eischen van doelmatigheid eerlijkheid en soberheid voldaan wordt is de vraag die ia eerste Instantie door den geschoolden accountant moet beoordeeld wor den ' Daaromtrent moet hij toegerust met de wapenen dor moderne wetenschap objectief zon der aanzien des persoons zijn oordeel vormen en zijn advies geven De accountant is de man van het rapport eindigende ia wel geformuleerde conclusies en raadgevingen Dat gajn positie ten aanzien van het beheer der publieke middelen in de laatste twintig jaar van zoo groote beteekenis geworden is kan geen ver wondering wekken Dat beheer is zoo breed ver takt en zoo uitgebreid Het hangt met zooveel ver schillende v/etten besluiten en gemeentelijke ver ordeningen samen Ongecontroleerd stelt het de genen die er in werkzaam zijn aan zoo velerlei verleiding bloot en leidt het zoo zeer tot schade lijke sleur en verkeerde gewoonten dat er man nen noodig zijn die met kennersblik de leemten en fouten naspeuren die knoeierij en valschheid we ten te ontdekken en die in staat zijn met door deskundigheid gedragen gezag te zeggen hoe het niet moet en hoe het wel moet Een gezag van moreelen aard niet alleen tegen over de ambtenaren wier werk gecontroleerd wordt maar ook tegenover hun committenten de overheidspersonen zelf De goede accountant is als de ervaren tuinman die het onkruid wiedl de planten snoeit van licht en warmte gebruik maakt en daardoor het profijt van den tuin verveeivul digt De taak der gemeenten zou in dezen tijd praktisch onuitvoerbaar zijn en in elk geval zou het volbrengen ervan tot noodlottige en demora liseerende toestanden leiden indien de accountant niet dagelijks bezig was zijn niet altijd met even veel waardeering bejegenden arbeid te verrichten Gezond financieel-economisch beheer is meer dan ooit levensvoorwaarde voor de gemeente die de belangrijke rol welke haar in het staatkundig en sociale leven is toebedeeld naar behooren wil vervullen De minister sprak zijn waardeering erover uit dat de vereeniging haar blikken over een ruim veld laat gaan en zich niet opsluit binnen enge Bpecialiteiten-begrippen Ook het onderwerp dat heden in de middagver gadering zal worden ingeleid zal blijkens de gepu bliceerde stellingen aanleiding kunnen geven tot een discussie waarbij belangrijke en actueele vraagstukken aan de orde komen Spr verheugde zich in het Initiatief dat van de vereeniging uitgaat en wenschte er haar geluk mede dat zij heden reeds haar tiende accountants dag mocht houden Daaruit blijkt toch dat haar arbeid waardee ring heeft gevonden en dat zij haar levensvatbaar heid heeft bewezen Spr besloot met den wensch dat het resultaat van dien arbeid moge blijven tot bevrediging van de leden tot welzijn van staat en gemeente tot versterking van de kracht van onze Nederlandsche volksgemeenschap Mr A K o e 1 m a gemeente-secretaris van Alk maar en buitengewoon lector aan de handelshooge BChool te Rotterdam hield vervolgens een cau serie over het onderwerp De ambtenaar in den idemocratlschen staat " In de middagvergadering hield Prof Mr A C Josephus Jitta een lezing over De ordening in het bedrijfsleven door de gemeentebesturen " Geen voorrang verleend Motorrijder gedood MAASBREB 17 Oct — Gistermiddag om twee Tiur is op het kruispunt van den Baaxloscheweg en den nieuwen weg Venlo-Bindhoven ter hoogte van café Linssen de 65-jarige motorrijder P G i e 1 e n slager te Baarlo in botsing gekomen met een vrachtauto van de Bitumenmaatschappij De heer G 1 e 1 e n kreeg een ernstige schedelbasisfractuur en werd onmiddellijk naar het R K ziekenhuis te Venlo overgebracht waar hij een half uur na aankomst is overleden Uit het onderzoek naar de schuldvraag is gebleken dat de chauffeur van de vrachtauto verzuimd had het motorrijwiel dat yan rechts kwam den voorrang te verleenen * De wagen is in beslag genomen /^ "^ ^ ESPERANTO * W IJ beginnen de Esperanto-rubrlek met de vertaling van het onderstaande bericht uit Lis sabon LISSABON 16 Oct Reuter — De Portugee sche regeering heeft in overeenstemming met de Madrileensche regeering aan boord van het mall schip „ Nyassa " 1400 Spaansche uitgewekenen die de Portugeesche grens hadden overschreden voor al na den val van Badajoz gerepatrieerd Tijdens de ontscheping dezer uitgewekenen te Tarragona welke haven door de regeering van Madrid was gekozen hebben zich incidenten voorgedaan Een marine üificier die het koopvaardijschlp m officieele opdracht had begeleid verbood den ge wapenden havenautoriteiten de „ Nyassa " te betre den Ook de gewapende raUitlemannen die het schip wilden doorzoeken bewerende dat drie uit gewekenen aan boord waren gebleven werden niet toegelaten de douane-ambtenaren en mllltleman nen dreigden toen de „ Nyassa " het vertrek te be letten maar toen de commandant van het schip de touwen wilde laten kappen wefden deze losge worpen naar men zegt op bevel van Madrid In Lissabon heeft dit Incident een zeker opzien gebaard Men acht hier het gebaar te meer be treurenswaardig aangezien Portugal een gebaar van menschelijkheid maakte door op zijn kosten talrijke uitgeweken gezinnen te vervoeren en on danks de sympathie van Portugal voor de Spaan sche nationalisten eveneens 20 officieren onder wie kolonel Puig Dendola den militairen C9mman dant van Badajoz uitleverde Verder wordt ' verno men dat als repressaille voor de weigering de Nyassa " te laten doorzoeken de Spaansche au toriteiten niet eenige Portugeezen hebben uitgele verd die aan boord van de „ Nyassa " hadden zul len worden gebracht Men verheelt niet dat de be trekkingen met de regeering van Madrid steeds moeilijker worden Uit Lissabon Het ministerie van buitenland sche zaken heeft de pers in kennis gesteld met de notawisseling tussohen de Portugeesche regeering eenerzijds en Madrid en Burgos anderzijds Lissa bon heeft geprotesteerd te Madrid tegen verschei dene ' schendingen van zijn territoir en aanslagen op de ambassade te Madrid alsmede tegen de ar restatie van 5 Portugeezen te Rosal de la Fronte ra Madrid heeft daarop geantwoord dat de jun ta te Burgos daarvoor verantwoordelijk gesteld moest worden De Portugeesche regeering heeft zich daarop tot Burgos gewend dat verklaarde dat deze arrestatie had plaats gehad op een oogenblik waarop de rechtschen nog geen mees ter in het grensgebied waren Hoewel Lissabon geen schadevergoeding van Burgos had verlangd verklaarde de junta zich bereid die toe te staan daar zij zich beschouwde als de vertegenwoordig ster der souverelniteit uitgeoefend over het ge heele Spaansche gebied De vertaling LISABONO la 16 de okt Reuter — La por tugala registaro Interkonsente kun la madrida registaro repatrujlgis sur la ferdeko de la postsipo „ Nyassa " 1400 hispanajn rifuêm,tojn kiuj transiris la portugalan limon precipe post la falo de Bada joz Ce la elsipigo de 61 tiuj rifufintoj en Tarra gona haveno elektita de la registaro en Madrldo okazis incidentoj Marista oficiro klu laü oficiala komisio estls akompananta la Sipon malpermesls al la armitaj havenaj aütoritatuloj veni al „ Nyassa " Ankaü la armitaj milicanoj kiuj volls traserCi la sipon asertante ke tri rifug:intoj restis sur la ferdeko ne estls allasitaj la doganlstoj kaj mili canoj tiara minacis malhelpl la forveturon de „ Nyassa " sed kiam la sipestro volls Igi la snure gojn trahaki cl tiuj estls liberjetataj onidlre laü ordono el Madrldo En Lisabono cl tiu Incidento vekis ioman sen sacion La okazajon oni 61 tie konsideras tiom pil bedaürinda pro tio Portugalujo montris sian hu manecon transportante je siaj kostoj muite da rifugintaj famllioj kaj raalgraü sia simpatio por la hlspanaj nacilstoj transdonls ankaü 20 oflcl rojn inter ill kolonelon Puig Dendola la militi stan komandinton de Badajoz Plue oni eksclas ke por vengo pro la rlfuzo lasi traserci „ Nyassa " la hlspanaj aütoritatuloj ne transdonls kelke da Bediende aangehouden wegens oplichting ROTTERDAM 17 Oct Een grossier in koloni ale waren G genaamd gevestigd in de Goudsche Wagenstraat te Rotterdam vervoegde zich dezer dagen bij de politie van het bureau Centrum op grond van het feit dat hij achterdocht koesterde jegens zijn 20-jarige bedlende van der G Hij verdacht er den knaap sterk van bulten zijn medeweten bestellingen ' te hebben aangenomen goederen te hebben afgeleverd en het geld ten eigen bate te hebben aangewend De politie die de bediende op het bureau Witte de Withstraat ontbood slaagde er al spoedig in den jongeman tot een bekentenis te dwingen waaruit bleek dat hij in zijn functie van bediende een bedrag varieerende tussohen de drie en vierdui zend gulden ten nadeele van zijn werkgever heeft verduisterd HKANNEG1E.TÊR AUEENAAN PIE SOM OENKEN De verduisteringen loepen reeds over een vier tal jaren en zijn regelmatig gepleegd portugaloj kiuj estls kondukotaj al la ferdeko de „ Nyassa " Oni ne kasas ke la rilatoj kun la registaro en Madrldo 6iam pli malbonlgas El Lisabono La mmisterio de eksteraj aferoj konigis al la gazetaro sendon de notoj inter la portugala registaro imuflanka Madrldo kaj Bur gos allaflanke Lisabono protestis en Madrido pro pluraj malrespektoj kontraü gia terltorlo kaj atencoj al la ambasadorejo en Madrido kaj ankaü kontraü la aresto de kvin portugaloj en Rosal de la Frontera Madrido respondis ke por tio oni devas respondecigl la „ junta-n " en Burgos La portugala registaro sin turnls poste al Burgos kie oni klarigls ke ce tiu aresto okazis je la memento kiam la dekstraj ankoraü ne estls la mastroj de la limregiono Kvankam Lisabono ne dezlris de Bur gos ian kompenson la „ junta " deklarls sin preta doni g:in Car fi konsideras sin la reprezentanto de la suvereneco super la tuta hispana terltorlo repatrujigi = naar zijn vaderland doen terug keeren rifug:into ^ uitgewekene fuê:into = vluchteling estls akompananta niet akompanin ta milicanoj = mllitiemannen trahaki = kappen,onidlre = kiel oni diras naar men zegt of laü dire tiom pil = te meer Ju pil oni posedas despli oni avldas = Hoe meer men bezit heeft hoemeer men begeert por vengo of por vengl lasi,of permesi traserci estls kondukotaj = haddenzullen worden gebracht 6iam pli malbonlgas isbeter dan fari|:as ciam pli malfacilaj responde cigl = verantwoordelijk stellen kompenso = schadevergoeding vergoeding J V Hotel te Bergen afgebrand BERGEN N.-H 17 Oct — In den nacht op ¦ Vrijdag omstreeks kwart over drie brak brand uit in het hotel café-restaurant Onder de Linden " in de Hoflaan te Bergen in het centrum der ge meente gelegen De 48-jarige eigenaar van Foeteren en zijn echtgenoote die alleen thuis waren werden door de rook wakker en wisten zich te redden door uit het raam te springen Zij bekwamen slechts enkele ontvellingen Door buren werd hen onderdak ver leend Inmiddels had één der buren de brandweer gewaarschuwd Deze was spoedig ter plaatse en tastte het gebouw dat ten gevolge van den ster ken Westenwind reeds in lichter laaie stond met twee stralen aan Het geheele gebouw is uitge brand Alleen de muren staan nog De belendende perceelen die slechts op enkele meters afstand gelegen zijn konden door de brandweer worden be houden In verband met het feit dat in het café zuurstof-cylinders aanwezig waren werd het pu bliek dat ondanks het nachtelijk uur in groote getale aanwezig was op een afstand gehouden De politie wist één der cylinders uit het café te halen De andere lag in den kelder en leverde geen gevaar op Omstreeks half vijf was men den brand meester Van den inboedel kon niets gered worden Hotel en inboedel v/aren verzekerd Twee woningen afgebrand NIEUWVEEN 17 Oct — In de buurtschap Blokland Nieuwveen heeft gistermorgen vroeg een felle brand gewoed waardoor twee woningen in de asch zijn gelegd Te ongeveer vijf uur had de arbeider G van der Toren die in de huiskamer van zijn woning bezig was koffie te zetten het ongeluk over het vloer kleed te struikelen waardoor hij tegen een bran dend petroleumstel viel In een oogwenk stond de geheele kamer in lichter laaie Het vuur deelde zich zoo spoedig aan de andere vertrekken mede dat de " vrouw van Van der Toren en zijn drie kinderen die boven sliepen zich met groote moeite in veiligheid konden stellen Door den sterken wind vatte tevens de aangren zende woning van den bejaarden heer H van Har ten vlam Ee,n en ander ging zoo snel in zijn werk dat er vrijwel geen gelegenheid bestond den inboe del naar buiten te brengen Doordat de brandweer van Mijdrecht die gealarmeerd werd niet ver scheen waren binnen korten tijd beide woningen tot den grond toe afgebrand De inboedel van Van der Toren werd geheel mede door het vuur vernield Beide woningen welke in eigendom toebehooren aan den heer C Buys waren tegen brandschade verzekerd Bobbaan in Amersfoort AMERSFOORT 17 Oct — Het vorige jaar heb ben we dankbaar melding gemaakt van den aan leg van een bobsledebaan bij het Belgisch monu ment Reeds in het vorige vsnnterselzoen is daar van door zeer vele jongelui een dankbaar gebruik gemaakt Helaas zijn er ook enkele vrij ernstige ongevallen gebeurd en we stonden niet alleen in de bewering dat de meeste dier ongevallen een gevolg waren van den verkeerden aanleg der baan Men had namelijk verzuimd om in de zeer sterke bocht voldoende helling in het wegdek te maken ÏIE ZOO NU Nu men thans bezig is de baan te „ herzien " d w.z enkele technische verbeteringen aan te bren gen willen we er op wijzen dat de helling nog steeds niet steil genoeg is Een prachtig voorbeeld had de dienst van openbare werken kunnen nemen in den aarden wielerbaan aan den Vlasakkerweg Daar loopt het wegdek in de bochten bijna lood recht en minstens even steil moet de bobsleebaan in de bocht zijn omdat juist in het rechte deel vóór de bocht zulk een groote snelheid wordt verkregen Zondag Bloemendaal 245.9 M — 10.00 Kerkdienst — 5.00 Kerkdienst Uit de Gereformeerde kerk Hilversum S01.5 M — V.A.R.A — 8.55 Gra mofoonmuziek Voetbal Tuinbouwpraatje — 9.20 Causerie door ds J L Faber — 9.35 Gramofoon muziek — 10.15 Causerie door H v Laar — 10.30 Concert — 11.15 A Pleysler Voedt de geest — 11.30 Orkest o.l.v P Tiggers — A.V.R.O — 12.00 Dr Brommer orgel — 12.10 Ensemble Jetty Can tor — V.P.R.O — 1.15 Een groet en een Zondag avondtoespraak door ds G J Sirks — A.V.R.O 1.40 Vervolg ensemble — 2.00 Boekbesprekingdoor dr P H Ritter Jr — 2.30 Omroeporkest o.l.v.A V Raalte — 4.05 K Kleijn 17de eeuwschepoëzie — 4.20 Gramotoonmuziek — 4.30 P Palla,orgel — 4.45 Gramotoonmuziek Sportuitslagen V.A.R.A — 5.00 Dansorkest o.l.v Th U Mas man — 5.30 Voetbal — 5.50 Sportuitslagen — V.P.R.O — 6.00 Causerie door Prof dr N A.Donkersloot — 6.30 Gramofoonmuziek — 6.45 Kerkdienst o.l.v mej da W V^'iardl Beekman — A.V.R.O — 8.00 Nieuws - en sportberichten — 8.15 Herfstaccoorden revue — 9.30 Radiojour naal — 9.45 Omroeporkest o.l.v A v Raalte — 10.30 Het Renovakwlntet — 11.00 Nieuwsberich ten — 11.10 Vervolg kwintet — 11.30 P Palla,orgel Hilversum 1875 M — K.R.O — 8.30 Morgen wijding — N.G.R.V — 9.30 Gewijde muziek — 9.50 Liturgische eeredlenst o.l.v ds C C G Vis ser K.R.O — 12.15 Orkest o.l.v P Relnards 1.00 Boekbespreking door P v Valkenhoff — 1.20 Vervolg concert — 2.00 Vragen — 2.30 Opera concert — 4.10 Zlekenlof — 4.55 Uitsla gen R.K.F — N.C.R.V — 5.00 Gewijde muziek 5.50 Kerkdienst o.l.v ds J H Grolle — K.R.O 7.45 Uitslagen R.K.F — 7.50 Causerie — 8.10 Nieuwsberichten — 8.20 Een vroolijke Zondag avond — 10.30 Nieuwsberichten — 10.35 Gramo foonmuziek — 10.40 Epiloog — 11.00 M deWaard Esperanto Brussel 821.9 M — 6.57 Gramofoonmuziek — 7.20 Gramofoonmuziek — 7.45 Gesproken dag Ijlad — 8.20 Gramofoonmuziek — 8.40 Gramo foonmuziek — 8.45 Gesproken dagblad — 9.00 Gramofoonmuziek — 10.20 Gramofoonmuziek — 11.20 Orkest — 12.20 Orkest — 1.20 Gesproken dagblad — 1.30 Concert — 2.35 Orgelsoll — 3.20 Gramofoonmuziek — 3.50 Hot-jazz — 4.35 Gra mofoonmuziek — 5.35 Omroeporkest — 6.05 Con cert — 6.35 Orkest — 7.20 Zangrecital — 8.20 Omroeporkest — 10.20 Gesproken dagblad — 10.30 Gramofoonmuziek — 11.35 Dansmuziek Deutschlandsender 1571 M — 7.20 Concert — 10.05 Orgelmuziek — 10.50 Gramofoonmuziek — 11.20 Concert — 1.50 Omroep-koor — 2.20 Geva rieerd programma — 5.20 Concert — 7.30 Om roeporkest — 9.50 Orgelmuziek — 10.20 Dans muziek Keulen 455.9 M — 7.35 Concert — 8.05 Om roeporkest — 10.05 Gramofoonmuziek — 11.20 Concert — 1.20 Viool - en piano-concert — 2.35 Hoorspel — 7.20 Concert — 8.20 Gevarieerd pro gramma Droltwich 1500 M — 9.45 Kerkdienst — 12.50 Orkest — 1.50 Volksliederen — 2.40 Harmonie orkest — 3.20 Gramofoonmuziek — 4.20 Orkest — 7.25 Solistenconcert — 8.20 Kerkdienst — 9.25 Van Amerika Negro Spirituals — 10.55 Epiloog Maandag Hilversum 301.5 M — A.V.R.O — 8.00 Gramo foonmuziek — 10.00 Morgenwijdtog — 10.15 Ge wijde muziek — 10.30 P Palla orgel — 11.15 Het Lyra-trlo — 12.00 Gevarieerd programma 2.00 Omroeporkest o.l.v N Treep Daphne Har pur piano — 3.30 Kovacs Lajos en orkest — 4.30 Disco causerie door M Tak — 5.30 Kovacs Lajos 7.00 Dansorkest o.l.v H Mossel — 7.30 Duet ten door Frances Allsom en Philip Warde — 8.00 Nieuwsberichten — 8.10 Kerkconcert — 8.45 B.Lensky viool P Palla orgel — 9.05 Gramofoon muziek — 9.30 Opera „ La vie de Bohème — 10.45 Gramofoonmuziek — 11.00 Nieuwsberichten — 11.10 Dansorkest o.l.v H Mossel Hilversum 1875 M — N.C.R.V — 8.00 Schrift lezing en meditatie — 8.15 Concert — 10.30 Mor gendienst — 11.00 Chr lectuur — 11.30 Gramo foonmuziek — 12.00 Politieberichten — 12.15 Zangplaten — 12.30 Concert — 2.00 F C v Dorp Voordragen — 2.35 Gramofoonmuziek — 2.45 Voor de keuken — 3.15 Gramofoonmuziek 4.00 Bijbellezing — 5.00 Gramofoonmuziek — 5.15 B Verhoeven orgel — 6.30 Vragen — 7.00 Politie en persberichten Sportuitslagen — 7.15 Vragen — 7.45 Reportage — 8.00 Nieuwsberich - 8.15 Orkest o.l.v P v d Hurk — 9.00 G K.Bax Jacoba van Beieren — 9.30 Vervolg concert 10.45 Gramofoonmuziek Brussel 321.9 M — 6.57 Gramofoonmuziek — 7.20 Gramofoonmuziek — 7.45 Gesproken dag blad — 8.20 Gramofoonmuziek — 8.40 Gramo foonmuziek — 8.45 Gesproken dagblad — 9.00 Gramofoonmuziek — 12.20 Gramofoonmuziek — 12.50 Orkest — 1.20 Gesproken dagblad — 1.30 Omroeporkest — 1.50 Gramofoonmuziek — 5.20 Dansmuziek — 6.50 Gramofoonmuziek — 7.20 Gramofoonmuziek — 7.50 Gesproken dagblad — 8.20 Concert — 10.20 Gesproken dagblad — 10.30 Gramofoonmuziek Deutschlandsender 1571 M — 5.20 Klokken spel Gramofoonmuziek — 5.50 Concert — 9.20 Kinderkoor — 11.20 Concert — 2.35 Gramofoon muziek — 3.20 Concert — 5.35 Concert — 6.20 Gramofoonmuziek — 7.30 Concert — 8.20 Hoor spel — 9.50 Concert — 10.20 Vrool^jk pro gramma Keulen 455.9 M — 5.20 Koraal — 5.50 Con cert — 9.20 Hoorspel — 11.20 Concert — 3.20 Let Zondag op Hilversum 301.5 M — 8.15 HerfstaccoordeUj revue van Alex de Haas Hilversum 1875 M — 9.S0 Het K.R.O Orkest o.l.v Pierre Relnards met Henk Speyer Boedapest 550 M — 5.20 Concert op twee plano's door Dohnanyl en Stefiniai Berlijn 356.7 M — 7.20 „ Rigoletto " opera in drie bedrijven van Verdl Droltwich 1500 M — 9.25 Negro Spirituals gedeeltelijke uitzending van een godsdienst oefening in de Negro Church te Washington En Maandag op Hilversum 301.5 M — 9.30 „ La vie de Bo - ¦ hème " opera van Leoncavallo West Regional 373.1 M — 7.50 „ La Bohème " opera van Puccini eerste bedrijf London Regional 342.1 M — 6.20 „ Silly words we used to sing " Droitwich 1500 M — 8.50 Gitaarspel door Andres Segovia Beriyn 356.7 M — 10.20 Concert ' Mozartj Ha^dnj BeethoveB Gramofoonmuziek — 4.35 Pianoconcert — 8.20 Populair concert — 9.40 Gevarieerd programma — 10.30 Populair concert Droitwich 1500 M — 10.35 Godsdienstoefening 11.05 Orgelconcert — 11.35 Gramotoonmuziek 12.05 Gramofoonmuziek — 12.45 Orkest — 1.35 Orgelrecital — 3.20 Gramofoonmuziek — 4.20 Viool en pianoconcert — 4.50 Gramofoon muziek — 5.35 The Alphas — 7.00 Strijkkwartet 7.20 Pianorecital — 7.40 B.B.C Theater-orkest 8.50 Guitaarrecltal — 11.10 Cellini Trio — 11.35 Dansorkest — 11.50 Dansmuziek Langs de distributielijnen Zondag Pr^g,ramma 3 8.00 — 9.05 Keulen 455.9 M 9.05—10.05 Brussel Fr 483.9 M 10.05—11.00 Keulen 455.9 M 11.00—11.20 Parijs Radio 1648 M 11.20—12.20 Keulen 455.9 M 12.20 — 2.20 Brussel VI 321.9 M 2.20 — 3.20 Luxemburg 1304 M 3.20 — 5.20 Keulen 455.9 M 5.20 — 5.50 Brussel Fr 483.9 M 5.50 — 7.25 Parijs Radio 1648 M 7.25 — 9.05 Weenen 506.8 M 9.05 — 9.50 Luxemburg 1304 M 9.50—12.00 Berlijn Prügramma 4 356.7 M 8.00—11.20 Brussel VI 321.9 M 11.20—12.50 Parij s Radio 1648 M 12.50 — 4.00 Droltwich 1500 M 4.00 — 4.20 Brussel ' Vl 321.9 M 4.20 — 4.50 London Regional 342.1 M 4.50 — 5.20 Droitwich 1500 M 5.20 — 7.25 London Regional 342.1 M 7.25 — 9.05 Droltwich 1500 M 9.05 — 9.25 Gewijde gram.muz G.K.D 9.25—11.10 London Regional • 342.1 M 11.10—12.00 Weenen 50Ö.8 M Maandag Programma 3 8.00 — 8.50 Parijs Radio 1648 M 8.50 — 9.05 Luxemburg 1304 M 9.05 — 9.20 Keulen 455.9 M 9.20 — 9.50 Deutschlandsender 1571 M 9.50 — 10.00 Keulen 455.9 M 10.00—11.20 Diverse zenders 11.20 — 12.20 Keulen 455.9 M 12.20 — 2.25 Brussel VI 321.9 M 2.25 — 2.55 Luxemburg 1304 M 2.55 — 3.20 Parijs Radio 1648 M 3.20 — ¦ 4.20 Keulen 455.9 M 4.20 — 5.20 Het muziekale thee - uurtje üra - raofoonmuziek G.K.D 5.20 — 7.05 Keulen 455.9 M 7.05 — 7.20 Beromünster 539.6 M 7.20 — 9.00 Berlijn 356.7 M 9.00 — 9.40 Rome 420.8 M 9.40 — 12.00 Weenen 506.8 M Programma 4 8.00 — 9.20 Brussel V ^ 321.9 M 9.20 — 10.35 Diverse zenders 10.35—11.50 Droitwich 1500 M 11.50 — 5.35 London Regional 342.1 M 5.35 — 6.20 Droitwich 1500 M 6.20 — 7.00 Luxemburg 1304 M 7.00 — 8.00 Melodieën die men gaarne boort Gramofoonmuziek B.K.D 8.00 — 8.10 Droitwich 1500 M 8.10 — 8.50 Microf.-debutanten uit Utrecht afgew met gram.muzlek J.K.D 8.50 — 9.20 Droitwich 1500 M 9.20 — 12.00 London Regional 342.1 M Eigen uitzendingen in de week van 18 t.m 24 October 1936 Zondag Programma 4 21.05—21.25 Gewijde muziek koor en orgel Maandag Programma 3 16.20—17.20 Het muzikale thee uurtje Programma 4 19.00—20.00 Melodieën die mea gaarne hoort Programma 4 20.10—20.50 Microfoon-debutan ten zuigende zaag vogel-imitatle en jodel Dinsdag. Programma 3 1505 — 16.20 Het muzikale thee uurtje Programma 4 18.20—19.50 Klassiek program ma Chopin Salnt-Saëns Debussy Ravel Woensdag Programma 4 9.20—10.35 Geen zorgen in den morgen Programma 4 18.20—19.50 Qa c'est Paris chansons. Programma 4 20.10—21.25 Opera „ Carmen " Donderdag Programma 3 15.20—16.10 Het muzikale thee uurtje Programma 4 20.20—22.20 Muzikale lappen deken bonte avond op gramofoonplaten Vrijdag. Programma 4 20.20—22.45 Volkszangkoor „ Ons Lied " o.l.v den heer Goossens m.m.v de 4 Goos sensens Zaterdag Programma 4 18.20—19.20 Bioscooporgel en Comedian Harmonists Programma 4 19.20—20.00 Dansmuziek Waterhoogte UTRECHT 17 Oct — Waterstand Weerdsluis Bovenkant 46 c.M + N.A.P Was 3 C.M Benedenkant 22 c.M — N.A.P Val 4 c.M ¦ Waterstand Keulen 2.03 M Val 6 C.M AMSTERDAM 17 Oct — De waterstanden van den Rijn waren hedenmorgen als volgt Mainz 1.02 M — 4 c.M Bingen 2.01 M — 5 c.M Coblenz 2.20 M — 9 c.M Dusseldorf 1.47 M — 5 c.M Emmerik 1.73 M —- 7 c.M CULEMBORG 16 Oct M + N.A.P WIJK BIJ DUURSTEDE 16 Oct — Heden morgen was de waterstand In Rön en Lek 3.01 M ± N^AiE Yal 1 sMt I Velox en hekken U.V.V en niet Unitas H ET is weer wanneer het ranglijstjes van afdeelingen we ondergaan Het ten loopen wan zouden deelen Hercules spe Stadion en al zoo belangrijk met belangste de oudste Ut sum zal berei club met oud titie heeft zij kant doen ke heeft zij 6 punte eenige nederlaag 1—0 Haar p stiger dan die leden jaar za werk stellen om ie concurreeren Hercules heeft echter ook van dan vorig jaar wel dat hel een punten wordt in stelling zien wij Velox gaat naar zelfs de grootste nlng twijfelen De oogenblik den kop hand al gewend — V.O die op het de ranglijst bengelt te laten struikelen Vriendenschaar Utrecht als een gevr < — kan dit jaar maa hebben er dan ook Culemborgers morgen F.C kans op succes de kopgroep geschaard zijn dat zij alles in eerste rijen te biy U.V.V speelt mor enthousiasten zullen ten voordat hun clul overwinning strijdt De geblokten moeti len alweer een club bekend heeft gestaan in het veld wist te vele clubs is gegaan gaan tanen en daarmede Morgen zal men dan tegen elkaar zien en winnen U.V.V doet rend en al kan Uultas gezwaaid toch staat beter voor Afwachten D.O.S gaat naar Deze club staat op plaats welke men op doch wij gelooven petitie zal doorbreng een redelijke kans geven zullen de ka ten houden met de voetbalwedstrijd mogeiiji Van de derde klasseri Donar terwijl Holland Ook Elinkwljk waarmede zij in het iedereen verbaasde geen overwinning Elinkvrijkers zoo lang weer hebben teruggevend " niet gemakkelijk ma Bche club een klein spelen In de vierde klasse moeting tusschen De blauwhemden komi geving op Welgelegen Vloed op liun spel spellen Utrecht is Winning te kunnen eenmaal van verrassingen getwijfeld de gelegenheid derlaag van vorige sche Club krijgt bezoek meer dan verwonderen kans zagen met een Ned Hr ' Program De dames van den vrij ter gelegenheid Het programma vc Westelijke Ie kla Hilversum H.O.C — Promotie-klasse A H.D.M II Alkmaar D Stud Promotie-klasse B — B.H.V A'dam II — 2e klasse D H'sum S.C.H.C II Laren II 3e klasse E Plnokkio III — S.C.H.V V Hu -'"' 3e klasse F Gooi Be Fair Hl A'foort 4e klasse H Voon Kampong II S.C.H.C Gooi VII 4e klasse K B.T.V I — Voord II H'sum Schaerw III Veteranen H'sum Oosten Ie klasse P.W Zutpheu—Hengelo Zuiden Ie klasse Concordia Venlo — Noorden Promotie H.B,S,—Rap.x L.H.C 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 144 Zaterdag 17 October 1936 TWEEDE BLAD TweeTweedeKlassersspelenthuis D^W^S^V ^ of Soesterberg Driebergen kan zich handhaven Velox en D.OS naar hekkensluiters U.V.V en Hercules zullen het niet gemalikelijk hebhen tegen Unitas en Hilversum H ET voetbalprogramma voor morgen is weer behoorlijk uitgebreid en wanneer het gespeeld zal zijn zullen de ranglijstjes van de verschillende klassen en afdeelingen wel weer eenige wijzigingen ondergaan Het zou tenminste al gek moe ten ioopen wanneer alle clubs de punten zouden deelen Hercules speelt morgen weer in het Stadion en al is de wedstrijd ditmaal niet zoo belangrijk als tegen Velox toch zal met belangstelling afgewacht worden wal de oudste Utrechlsche club legen Hilver sum zal bereiken Hilversum is ook een club met oude glorie en in deze compe titie heeft zij zich van een uitstekenden kanl doen kennen Uil vier wedstrijden heeft zij 6 punten weten te behalen De eenige nederlaag kreeg zij van Z.V.V met 1 0 Haar positie is in ieder geval gun stiger dan die van Hercules en evenals ver leden jaar zal zij wel weer alles in hel werk stellen om opnieuw met de leiders te concurreeren om de bovenste plaats Hercules heeft zich in deze competitie echter ook van een andere zijde laten zien dan vorig jaar en daarom gelooven wij wel dat het een spannenden strijd om de punten wordt In het Stadion Met belang stelling zien wij de uitslag tegemoet Velox gaat naar O.V.V.O en waarschijnlijk zal zelfs de grootste pessimist niet aan een overwin ning twijfelen De Utreclitsche club heeft op het oogenblik den kop — wij zijn dit zoo langzamer hand al gewend — en wij gelooven niet dat O.V V.O die op het oogenWik met O punten onderaan de ranglijst bengelt kans zal zien de geelzwarten te laten struikelen Vriendenschaar — een club die jaren lang in Utrecht als een gevreesde tegenpartij bekend stond — kan dit jaar maar niet op dreef komen en wij hebben er dan ook weinig vertrouwen in dat de Culemborgers morgen in den uitwedstrijd tegen W F.C kans op succes hebben W.F.C heeft zich in de kopgroep geschaard en men kan er zeker van 2ijn dat zij alles in het werk zal stellen om in de eerste rijen te blijven U.V.V speelt morgen weer thuis en de D.O.S enthousiasten zullen nog een weekje moeten wach ten voordat hun club weer in het Stadion om de overwinning strijdt De geblokten moeten ditmaal tegen Unitas spe len alweer een club die in de voetbalgeschiedenis bekend heeft gestaan voor het sterke elftal dat zij in het veld wist te brengen Maar zooals het met vele clubs is gegaan ook de roem van Unitas is gaan tanen en daarmede de kracht van haar elftal Morgen zal men dan ook twee oud-eerste klassers tegen elkaar zien en de vraag is nu maar wie zal winnen U.V.V doet het dit jaar weer niet schitte rend en al kan Unitas ook niet alle lof worden toe gezwaaid toch staat de Gorcumsche club er iets beter voor Afwachten is dus ook hier de boodschap D.O.S gaat naar The Rising Hope in Rotterdam Deze club staat op het oogenblik op de laagste plaats welke men op het ranglijstje kan innemen doch wij gelooven niet dat zy hier de geheele com petitie zal doorbrengen Alhoewel wij D.O.S wel een redelijke kans op een overwinning durven te geven zullen de kanaries toch wel rekening moe ten houden met de verrassingen welke bij eiken voetbalwedstrijd mogelijk zijn Van de derde klassers D moet Elinkwijk naar Donar terwijl Holland thuis speelt tegen Laren Ook Elinkwijk ontwikkelt niet meer die kracht waarmede zij in het begin van het vorig seizoen iedereen verbaasde Wij kunnen dan ook nu weer geen overwinnmg voorspellen al hopeaiwij dat de Elinkwijkers zoo langzamerhand hun oude vorm weer hebben teruggevonden Holland krijgt het ook niet gemakkelijk maar toch geven wij de Utrecht sche club een klein kansje nu Zij op eigen terrein spelen In de vierde klasse G wordt de plaatselijke ont moeting tusschen Utrecht en Kampong gespeeld De blauwhemden komen dus weer in hun oude om geving op Welgelegen doch of dit een gunstigen In vloed op hun spel zal hebben is moeilijk te voor Bpellen Utrecht is sterk genoeg om voor een over wümlng te kunnen zorgen doch Kampong houdt nu eenmaal van verrassingen B.V.C zal morgen on getwijfeld de gelegenheid aangrijpen om haar ne derlaag van vorige week goed te maken De Bilt sche Club krijgt bezoek van E.A.C en het zou ons meer dan verwonderen wanneer de Utrechtenaren kans zagen met een overwinning thuis te komen Ned * Hockey^Bond Programma voor morgen De dames van den Hockey-bond hebben Zondag yrij ter gelegenheid van het zilveren jubileum Het programma voor de heeren luidt Westelijke Ie klasse H.D.M.—A'dam Gooi — Hilversum H.O.C.—H.H.IJ.C S.C.H.C—T.O.G.O Promotie-klasse A:Kieviten — Strawb Leiden — H.D.M II Alkmaar-H.H.IJ.C II B.M.H.C II — D Stud Promotie-klasse B H'sum II — Gooi II Pinokkio — B.H.V A'dam II — Laren B.M.H.C I — Be Fair 2e klasse D H'sum III — Kameleon Be Fair II — S.C.H.C Il Laren II — A'foort 3e klasse E Pinokkio III — Laren III S.C.H.C m—S.C.H.V V Hurley — I.C.C 3e klasse F Gooi IV — H'sum IV S.C.H.C IV — Ee Fair III A'foort II — B.H.V H 4e klasse H Voordaan — Gooi VI A'foort UI — Kampong H S.C.H.C VI — H'sum V Be Fair IV - Gooi VII 4e klasse K B.T.V Hl-S.C.H.C VH Kampong I — Voord Il H'sum VI — A'foort IV Gooi V — Schaerw III Veteranen H'sum—B.M.H.C Kieviten—H.O.C Oosten Ie klasse Arnhem — Union Nijmegen — P.W Zutphen — Hengelo Wageningen — Deventer Zuiden Ie klasse Cadetten—Tilburg H.T.C.C — Concordia Venlo — Breda M.O.P — ^ E.M.H.C Noorden Promotie-klasse Gron I — Grou II G H.8.S,—Pap.i L.H.C.—H.C.W In de vierde klasse H bestaat er een klein kansje dat P.V.C de leiding kan nemen Zij zal dan moe ten winnen van Quick en dat kan volgens ons wel en vervolgens zal Sopla minstens één punt moeten laten aan Culemborg wat ook kan alleen niet zoo gemakkelijk De eerste klassers In de eerste klasse van afdeeling I is het nu reeds een vrijwel uitgemaakte zaak dat Ajax in ieder geval deze week de leiding blijft behouden en dat Stormvogels voorloopig nog onderaan het ranglijstje zal moeten bengelen Men mag tenmin ste aannemen dat niemand de club uit IJmuiden m staat acht de hoofdstedelijke club te verslaan Xerxes en C.V.V gaan om de tweede en derde plaats vechten C.V.V zal wel op de tweede plaats blijven staan en dus van Xerxes winnen en wan neer dat zoo is dan gaat de Schiedamsche club een behoorlijk aantal plaatsen naar beneden In afdeeling II doet zich precies hetzelfde geval voor als in afdeeling I Ook hier komen de leiders tegen de hekkensluiters dus krijgt Rotterdam o.m den wedstrijd Feijenoord — H.B.S te zien Het is jammer voor de Hagenaars maar dat zal wel de vijfde nederlaag worden Haarlem krijgt de gele genheid te bewijzen dat het feit dat zij aan den kop staat geen geluk is Wanneer de leiders mor gen ook van Hermes D.V.S weten te winnen dan blgven zij Feijenoord nog even de baas doch het is de vraag of deze toestand zal blijven als de kop club naar Rotterdam gaat of de club van Van Heel op visite krijgt In afdeeling III zal wel niets veranderen In afdeeling IV zfln de Eerste Klassers vrij In ver band met den wedstrijd Zuid-Nederlemd — Luxem burg en in afdeeling V zal Be Quick voorloopig nog wel moeten toezien dat haar plaatsgenoote G,V.A.V de leiding blgft behouden Opstelling elftallen U.V.V.-Unitas Voor den te spelen wedstrijd tegen Unitas is het U.V.V.-elftal als volgt samengesteld r Wilbrmk V Voorst Schilla Coerman Slingerland den Hartog Baams Sparenburg dejlidder Schipper G Pino Bij U.V.V kan Kerkhoven dus nog niet uitko men terwijl üi de voorhoede Stegeman als mid voor is vervangen door de Ridder Het elftal van Unitas dat Zondag tegen U.V.V uitkomt ia als volgt samengesteld Verduin Bronkhorst v d Heijden Breur de Vries Slijkoort F Wels O Wels Groeneveld Sterk Prenger Hercules — Hilversum Hercules komt a.s Zondag in het Stadion als volgt uit Balt A de Zeeuw F de Zeeuw Rijnders v Ewijk Bloemen D Buiteuweg Rijnberk Keers Daudey v Loo Utrecht - Kampong Op Welgelegen wordt morgenmiddag aanvanghalf drie de plaatselijke wedstrijd tusschen Utrechten Kampong gespeeld.Utrecht komt als volgt uit:Uiterwaal Lit Roelofs Lasser Pompies Schipper Zorn Bontrop Hester Mastwijk van Dgk Veenendaal - Elistha I Veenendaal I speelt a.s Zondag thuis tegen Elis tha I uit Eist bij Arnhem De opstelling is:J van Eist.T Broers N.N J Kroesbergen J v d Loosdrecht N.N H V d Weerd G v d Weerdhof Fr Hardeman A V d Weerdhof v d Scheur DONELLY VERVANGT DUGGAN DUBLIN 17 Oct A.N.P — lerland's pogin gen om Duggan van zijn vereeniging Newport County voor het lersche elftal vrij te krijgen dat Zaterdag a.s tegen Duitschland zal uitkomen zijn gefaald Als reserve is nu Donelly uit Dundalp aangewezen In de lagere klassen van denU.P V.B.worden vele belangrijke ontmoetingen gespeeld O F de teleurstelling over het niet promo veeren een reramenden invloed heeft ge had op de prestaties van Stichtsche Boys weten wij niet doch een feit is het dat deze Utrechtsche club haar bekende naam in den U.P.V.B op het oogenblik danig in het gedrang ziet komen Niemand had verwacht dat het elftal het nieuwe seizoen zóó slecht zou beginnen want een ploeg die het eene jaar kampioenschapskansen heeft en het volgend jaar van de vier wedstrijden er twee verliest maakt inderdaad geen geweldigen indruk Mis schien is deze Inzinking maar van tgdelijken aard en wij gelooven wel dat Stchtsche Boys morgen in ieder geval zal zorgen twee punten rijker bü Sperwer te vertrekken Driebergen schijnt van plan te zijn den U.P.V.B te verlaten want zij heeft uit 6 wed strijden 12 punten behaald en een totaal aantal doelpunten van 18 gescoord De voorhoede is dus wel productief en wij hebben een sterk vermoeden dat ' s Graveland morgen ook in het zand zal moeten byten Wanneer Driebergen er van overtuigd is dat met een goed begin Jias het fealye werk is fedaaOj Olympische Spelen in Tokio De voorbereidingen voor 1940 een stadion voor 120.000 personen bij het Meiji-heiligdom TOKIO 17 Oct A.N.P — De ervaring heeft geleerd dat de Olympische Spelen op steeds groot scher wijze worden georganiseerd dan in een land dat vier jaar eerder deze spelen mocht voorberei den het geval is geweest Japan schijnt hierop geen uitzondering te willen maken gezien de geweldige plannen welke er bestaan voor de in 1940 in Tokio te houden eerste Olympische Spelen in het Verre Oosten Men heeft geen tijd verloren laten gaan en reeds thans zijn de voorbereidingen in vollen gang Een uitgave van ongeveer 10 millioen yen welke moet gedaan worden voor de werkzaamheden aan stadia en terreincomplexen is reeds door het Ja pansche Olympische Comité dat onder voorzitter schap staat van Prins lyesato Tokogawa goed gekeurd Een aantal plannen ligt reeds in teeke ning gereed en zal spoedig worden uitgevoerd Men hoopt binnen twee jaren met de werkzaamheden klaar te zijn Overeenkomstig de plannen zullen de terreinen worden aangelegd op de buitenste tuinen van het Meiji-heiligdom een der grootste Japansche sport oentra De terreinen voor de Olympische hippische sport e.d zullen ergens anders worden aangelegd maar toch in Tokio Het Olympische dorp dat onderdak zal verschaf fen aan 2000 personen zal in de voorsteden van Tokio worden gebouwd Voor de wedstrijden welke op velden of banen worden gehouden zal het be staande Meijitempel stadion worden vergroot tot een reusachtig bouwwerk plaatsbiedend aan 120.000 toeschouwers het grootste aantal dat ooit in de geschiedenis van de Olympische Spelen in een stadion kon worden ondergebracht Voor de Zwemwedstrijden zal het prachtigeMeiji tempel-zwembal worden uitgebreid tot een capaciteit van 30.000 toeschouwers terwijl een hockey - en voet balterrein benevens een wielerbaan zal worden aangelegd op de schietbanen van Aoyama Tokio waar 50.000 personen de wedströden zullen kunnen bijwonen De zeilwedstrijden zullen worden gehou den in de Tokio-baai nabij Yokohama Rienus de Boer wint PLYMOUTH 17 Oct A.N.P — In de goed bezette Rinkeriehall te Plymouth behaalden de Nederlandsche kampioenen Robert Disch Licht gewicht en Rienus de Boer Halfzwaargewicht twee prachtige overwinningen op hun Engelsche tegenstanders Robert Disch l)okste tegen Len Wickwar Het werd een strijd tusschen twee vrij wel gelijkwaardige boksers waarin echter de Hol lander eenigszins in de meerderheid bleef Hij won de match op punten Ook Rienus de Boer die te gen Charles Bundy uitkwam bokste een uitste kende partij Hij was absoluut sterker dan de En gelschman en werd na de twaalf ronden dan ook verdiend wümaar op punten De Boer die momenteel in een uitstekenden vorm verkeert zal Maandag a.s tegen den Ame rikaan Zeman te Rotterdam uitkomen Max Baer naar Londen LONDEN 17 Oct A.N.P — De ex-wereld kampioen zwaargewicht Max Baer heeft voorloo pig de condities voor een gevecht in Londen aan genomen Indien men tot een volledige overeen stemming mocht komen zal Baer in Mei 1937 ge durende de feestweek ter gelegenheid van de kro ning van koning Edward VIII in Londen boksen tegen den winnaar van - de match Ben Foord Zuid Afrika — Walter Neusel Duitschland welk ge vecht op 18 November a.s zal plaats hebben STEVE HAMAS WEER IN DEN RING NEW-YORK 17 Oct A.N.P — Na een an derhalf-jarige gedwongen rust hem opgelegd door zijn zwaren nederlaag tegen Max Schmeling zal thans weer de Amerikaansche zwaargewicht Steve Hamas in den ring verschijnen Op 21 October a.s zal hij te New-York tegen den sterkeu Finschen kampioen Gunnar Baerlund uit komen MAX SUTER OVERLEDEN ZURICH 17 Oct A.N.P — In het ziekenhuis te Zurich is Max Suter een der meest bekende en succesvolle Zwitsersche wegrenners na een lang lijden overleden in den ouderdom van 41 jaren dan zal het met de overige wedstrijden wel in orde komen D.W.S.V — Soesterberg wordt ongetwijfeld een spannende ontmoeting aan de Inundatiekade Wie zal winnen willen wij niet voorspellen omdat de elftallen van vrijwel geUjke kracht zijn en een ge lijk spel dus niet tot de onmogelijkheden behoort V.V.O.G zal waarschijnlijk niet veel pleizier be - J leven van het bezoek van J.S.V De Raven zal tegen Gooische Boys stevig aan moeten spelen wil zij ten minste een eindje uit de buurt van de gevaar lijke zone komen Esvac — Volharding zal een strijd zijn met eikaars plaats als inzet In de tweede klasse A wordt o.m de spannende ontmoeting Wijk bij Duurstede — Woudenberg ge speeld De thuisclub zal alle zeUen moeten bijzetten om de eereplaats te behouden want het is vrijwel zeker dat D.E.V — die op de tweede plaats staat — van Scherpenzeel wint Ih de tweede klasse B is morgen wat men noemt een „ knal wedstrijd ",' Vreeswijk — U.S.C De thuis club staat op de tweede plaats de gast op de eerste plaats van het ranglijstje Wat zal het worden Er is moeilijk antwoord op te geven doch als U.S.C wint dan maakt zij een vlotte kans op het kam pioenschap IJ.F.C — Minerva is niet van zoo'n groot belang De gasten trekken misschien met de punten huiswaarts W.D.O zal nog wel steviger onderaan de ranglijst komen daar men een over winning van A.T.O mag verwachten Van Maars sen — Posta durven wij niet veel te zeggen omdat beide clubs nogal aan elkaar gewaagd zijn Tenslotte nog de tweede klasse Vrijwel de be langrijkste wedstrijd wordt hier gespeeld tusschen Nijenrode en F.A.K Beide clubs hebben evenveel punten en staan resp op de tweede en derde plaats zoodat wij ook in dit geval den moed niet hebben een eenigszins logische voorspelling te doen Voor loopig zullen beide clubs toch niet op de eerste plaats komen omdat men mag verwachten dat de Zebra's met twee winstpunten uit den wedstrijd te gen'G.M.H zal komen De spanning is hier anders wel groot want ook de Zebra's heeft net als F.A.K en Nijenrodes 8 punten Sticht kan haar positie iets verbeteren door St Voorwaarts dat op het oogenblik steeds neerwaarts gaat te kloppen Austerlitz — D.O.S.V zal wel voor de thuisclub zfln terwijl Avance — N.V.C misschien de thuisclub door terreta yoorde » succes kan brenr.^g De Pedaalridders jubileeren » Bekende Ren - en Toerislenclub uil Amersfoort bestaai op 26 October 10 jaar Op 26 October a.s zal het 10 jaar geleden zijn de Amersfoortsche Ren - en Touristenclub „ De Pe daalridders " werd opgericht De wielersport had in Amersfoort vóór 1926 weinig te beteekenen De bekendste wielrenners waren de Gebrs v d Starre die lid waren van de wielerclub „ De Arend " te Utrecht Op initiatief van den heer A de Wilde had op 26 October 1926 een vergadering van wielrenners plaats Van de 19 aanwezigen tra den er 10 tot de nieuwe vereeniging „ De Pedaal ridders " toe Het eerste bestuur bestond uit de heeren C v d Biezenbos voorzitter D Kerkman secretaris en A de Wilde penningmeester Laatst genoemde bekleedt deze functie nog en jubileert dus met de vereeniging Een maand na de oprich ting trad reeds een nieuwe voorzitter op n.l de heer L Vredeveld Op 1 Januari 1927 volgde aansluiting bij den Nederlandschen Wielerbond In de afgeloopen 10 jaar werden o.a 22 gras baanwedstrijden gehouden en werd 5 maal deelge nomen aan de jaarltjksche Den Haag — Brussel ritten Het provinciale kampioenschap van Utrecht werd behaald door J J v d Starre 3 maal A v d Starre 2 maal en H v Wijk 2 maal In de eerste vijf jaar behoorden tot de popu lairste renners J J C v d Starre A v d Starre H V Wijk F Veldman en C Rijn in de laatste vijf jaar T Goovaerts R Roodbergen H v Hoeljen G Prinsen en A Titskie Afstandmarsch 30 K.M Ter gelegenheid van haar éénjarig bestaan houdt de Utrechtsche Postale Wandelsportvereeniging op Zaterdag 24 en Zondag 25 October a.s een af standsmarsch van 30 K.M Alhoewel het aantal afstandsmarschen in den laatsten tijd geweldig toeneemt is het ditmaal toch wel iets bijzonders Immers de U.P.W wordt na genoeg de eenige Postale vereeniging in den lande Zij hoopt nu door het organiseeren van deze mar schen te komen tot de oprichting van meerdere wandelvereenigingen in het algemeen en van Postale wandelvereenigingen in het bijzonder Al hoewel het voor U.P.W de eerste maal is dat zij een marsch uitschrijft zijn wij gezien het keurig uitgevoerde programmaboekje reeds te voren overtuigd van een goede organisatie indeze In schrijvingen zijn te richten voor 19 October a.s aan H F v Essenberg v d Mondestraat 94 Utrecht alwaar ook alle gewenschte inlichtingen zijn te bekomen Uit Arb » Sportbond De programma's voor a.s Zondag vermelden de volgende wedstrijden Voetbal District ï Ie klasse Hilversum — Soestdijk Vol harding — Baam 2e klasse Zeist 2 — ^ Hilversum 2 Hilversum 2 — Bussura 2 District 5 en 9 Ie klasse Zaandam — ^ Voorwaarts Sport Vereent — O.C.B.Z Centrum — Sperwer A V.C — Achilles Aalsmeer—A.P.W 2e klasse A Big Boys — Tumdorp Eendracht — M.B.B Pionier—S.V.E 2e klasse B N.O.A.D — T.R.B 3 Sport Vereent 2 — T.R.B 2 2e klasse C Hoorn 2 — P.A.K Hoorn — T.R.B District 6 en 8 Ie klasse Fortuna — D.R.Z Voorwaarts — - Volharding Z.V.C — Triomph D.K.S — Branding 2e klasse V.V.C—Vooruit Eendracht—M.S.C A.O.V.—O.S.V 3e klasse H.D.S.—S.N.A Hou Stand—D.V.S D.V.V.—I.C.R Hilversum zal wel van Soestdijk winnen Baam zal zich nog wel hersteilen en een overwinning op Volharding zou ons niets verwonderen Met Voorwaarts vlot het nog niet erg en Zaan dam wint wel Sport Vereent kan wellicht de eer ste winst behalen Centrum — Sperwer gaat om de voorloopige bezetting der eerste plaats Mede door het voordeel van eigen terrein verwachten we een Centrum zege A.V.C wint van Achilles ter wijl Aalsmeer kansloos is tegen A.P.W Handbal District 7 Heeren Amersfoort — Hilversum 2 Zeist—Utrecht 2 Utrecht 1 — Utrecht 3 Dames Amersfoort — Hilversum 2 Utrecht 1 — Utrecht 2 District 5 en 9 Ie klasse heeren Watervrienden — Vooruit A.H.C — Rietvogels Haarlem — Animo 2e klasse Rietvogels 2 — A.H.C 2 A.H.C 4 — Animo 2 Turnen — A.H.C 3 Haarlem 2 — Water vrienden 2 Ie klasse dames Haarlem — Vriendschap Water vrienden — Animo 2e klasse Watervrienden 2 — Vooruit A.H.C 2 — Turnen Bij de heeren kunnen met vrij groote zekerheid overwinningen voorspeld worden voor Amersfoort en Utrecht 1 en 2 Bij de dames is zulks het geval met Amersfoort en Utrecht I Adspiranten-competitie van G.U.K.B In Afd A liet Soesterkwartier Kruiskampkw op eigen terrein in het zand bijten Met flinke cijfers bleven de bezoekers in de meerderheid In Afd C moest Bilthoven zich tevreden stellen met een kleine 2 — O overwinning op Vogel B Uitslagen Kruiskampkwartier — Soesterkw O — 11 Bilthoven — Vogel B 2—0 Programma Afd B Amersfoort — Excelsior Afd C Bilthoven — Vogel A—Samos B In Afd B kan A'foort van Excelsior winnen In Afd C heeft Samos B niet veel kans tegen Vogel A terwijl Bilthoven het in Utrecht tegen S.K.V wel tot een overwinn'ng zal weten te bren gen Voor Afd A zijn geen wedstrijden vastgesteld De eigenaar van dit been vond het „ zonde van ' t geld " om tijdig de remmen van zijn auto te laten nazien »« Euwe en Kmoch remise Van Scheltinga houdt zich uitstekend legen den ex-wereldkampioen Aljechin AMSTERDAM 17 Oct — De vijfde ronde va * den internationalen achtkamp in het A.M.V.J gebouw te Amsterdam gespeeld trok thans zeer groote belangstelling Deze ronde kenmerkte zich door de uniformiteit in de openingszetten aan gezien alle wit-spelers met d2-d4 begonnen Terwijl echter Fine tn zijn partij tegen Landau en V d Bosch tegen Grünfeld er een orthodox daraegambiet van maakten kozen Kmoch en Van Scheltinga in hun partijen tegen Euwe resp Al jechin de West-Indische verdediging Het was reeds na de eerste zetten te zien dat de wereldkampioen van begin af fel op aanval zou spelen Reeds op den zesden zet offerde hij een pion waardoor hij met zijn looper op b5 schaak kon bieden Dit dwong Kmoch door c7-c6 zijn naar b7 ontwikkelde witte looper de diagonaal te versperren Kmoch wist den plus-pion te behouden maar na afruil ontstond een gelijkopgaand eind spel Na 43 zetten werd tot remise besloten Aljechin — Van Scheltinga De ex-wereldkampioen vond het in zijn partij tegen van Scheltinga blijkbaar overbodig lange theoretische wegen te begaan Dit deed hij slechts tot den tienden zet Daarna stelde hij zijn paar den op h4 resp a4 op zonder dat het erg duide lijk was waarom deze manoeuvre uitgevoerd werd Van Scheltinga speelde thans heelemaal onbevangen en het lukte hem ook zijn tegenstan -» der een niet bijzonder goede stelling te bezorgen Een ongemotiveerd paard-offer gaf Aljechin ma terieel voordeel diens stelling was echter slech ter De Amsterdammer speelde lang niet slecht Hij dwong na dameruil zijn tegenstander tot het geven der kwaliteit en 2 pionnen Toen deze par tij afgebroken werd was Van Scheltmga een looper achter maar 3 pionnen voor Ook in de partij Landau — Fine kon men zien ^ dat Landau het van begin af erop aangelegd had elke rémise variant zorgvuldig uit den weg te gaan Door het opschuiven van zijn c-pion naar c5 veroorloofde hij wel zijn tegenstander het centrum vast te leggen maar verkreeg hierdoor een goede kans tot een aanval op den konings vleugel Deze kans liet hij dan ook niet voorbij gaan Hij deed afstand van de rochade ging met zijn h pion voorwaarts en verzwakte de konings stelling van zijn tegenstander Maar Fine achtte toen het tijdstip gekomen om tot een tegenaanval over te gaan Door enkele krachtige zetten wist hij plotselmg het roer om te gooien Landau ver dedigde zich best Na 40 zetten werd deze partij in niet te beoordeelen stand afgebroken V d Bosch koos met zwart spelend tegen Grünfeld den Lasker-variant pf6-e4 van het orthodoxe damegambiet De opening werd van beide kanten streng theoretisch behandeld tot dat onze landgenoot op den vijftienden zet door een onoplettendheid een pion verloor In het vervolg dezer partij speelde v d Bosch echter uiterst nauwkeurig door en liet zijn tegen stander geen kans om den plus-pion in winst om te zetten Hij drong met zijn toren de witte stel ling bmnen forceerde door driemaal schaak te bieden herhaling van zetten zoodat na 33 zetten de partij remise gegeven werd Rustige dag voor leidende ploegen Zal Excelsior zich morgen herstellen In West I N Holland van den Ned Korfbalbon ^ verwachten we dat Swift zich zal herstellen van de tegen W.K geleden nederlaag K.Z is op eigen terrein altijd nog een gevaarlijke tegenstander het * geen Kattenburg wel tot haar nadeel zal onder vinden Blauw Wit krijgt nu eens een gemakken lijke taak tegen D.T.V het wil ons voorkom.en ^ dat de leiders deze kans eens zullen aanpakken ora het doelgemiddelde te verbeteren Luto en D.V.D ontloopen elkaar maar weinig een gelijk spel ligt in de lijn der verwachtingen In Zuid Holland zal de Haagsche derby wel ein ' digen met een overwinning voor de scholieren H.K.V schijnt heel wat zwakker dan vorig jaar ' t Zuiden zal aan O Eibemest wel de handen vol krijgen een pur ten verdeeling zal ons niet verwon deren D.K.C achten we in staat thuis van Rozen burg te winnen terwijl er voor Deetos weer niets anders opzit dan een overwinning te voorspellen tegen Fluks In West II A zaj Sparta nu op eigen terrein wel van K.V.D weten te winnen K.C.N krijgt be- zoek van Avanti dat zeer wisselvallig speelt da leiders zullen vooral nu er op eigen terrein gespeeld wordt wel winnen Excelsior staat'nog altijd punt loos onderaan en zal zich nu dus extra inspannenj We gelooven echter niet dat dit tegen Bilthoven veel zal liaten In West II B geven we Volharding tegen Hercu les niet veel kans Vesta kan van Rohda winnen en daardoor bij de leidende groep blijven BI Wit III is op eigen terrein altijd zeer sterk we geven daarom D.B.D niet veel kans op een overwinning Oosterkwartier zal zich thuis wel de meerdere toonen van Zaandijk II en de punten weten te behouden In West II C is het gedrang aan de kop gewel dig iedere wedstrijd is daarom van veel beteeke nis en daardoor dus extra spannend Van groot be lang is de ontmoeting D.D.V.—Z.K.V omdat al leen D.D.V nog ongeslagen is Vooral nu de wed-i strijd thuis gespeeld wordt geven we de oud eerste klasser de beste kansen Bep zal wel van Westerkw II winnen de Amsterdammers kunnen nu eenmaal niet op gras spelen Kattenburg II zal wel van Oosterpark verliezen terwijl Allen Weer baar zich herstelt van de onverwachte nederlaag van j.l Zondag door Blauw Wit II een nederlaag toe te brengen In de Gooische derde klasse worden slechts twee wedstrijden gespeeld Amersfoort één der kampioens-pretendenten gaat op bezoek bij Zwa luwen De punten zullen ondanks hardnekkigen tegenstand v el mee gaan naar de Keistad Baeme is tot nu toe tegen gevallen We zullen ons oordeel daarom opschorten totdat we Beumer c.s hebbeu zien spelen Het programma luidt West I N HoUand Sportief — Swift K.Z.—Kat tenburg BI Wit—D.T.V Luto—D.V.D West I Z Holland H S.V.—H.K.V ' t Zuiden — O Eibemest D.K.C — Rozenburg Deetos — Fluks West II A Sparta — K.V.D K.C.N.—Avanti ' Excelsior — Bilthoven West II B Volharding — Hercules Vesta—Rohda BI Wit III — D.E.D Oosterkw.—K.Z II West II C D.D.V.—Z.K.V Bep—Westerkw II Kattenb II — Oosterp A Weerbaar—BI Wit IL West III A Zwaluwen — Amersfoort Samos H — < Raerne < 
^ en duurrecord De Noord-Oost-polder in wording De race om de wereld Onze be De heer Koch Is er Vrijdag in geslaagd het duurrecord van de N.LS.-leerlingen dat met 5 uur 20 min ten name van den heer v d Leeuw stond met 1 uur en 6 min te verbeteren De heer Koch wordt na zijn behouden landing op Schiphol gefeliciteerd Prof Bruno Walter is Vrijdag uit Stock holm te Amsterdam aangekonen om tot midden November verschillende orkestuitvoeringen te leiden V.ln.r dr Rudolph Mengelberg prof Bruno Walter en mevr Walter Groote zandspuiten storten dagelijks enorme hoeveelheden zand voor den bouw van de aanleghaven en het opslag terrein voor Lemmer ten behoeve van de Inpoldering van het Noord Oostelijk gedeelte der Zuiderzee Aan de afwerking der nieuwe gebouwen op het vliegveld Le Bourget wordt de laat ste hand gelegd Een kijkje op het vliegveld gezien ui * het nieuwe stationsgebouw ^' N-:«Rf«^s™])w Op het terrein Het Vossènbosch ' te Princenhage vond Vrijdag een keuring plaats van honden tot het behalen van het certificaat van den Ned Bond voor den diensthond Een der deelnemers " in actie Plotseling kan er iets ^ door tevoren zoo aangelegenheder heteekenend W IJ hebben allen onz wg vervuld zijn Wij ergeren onze omgevii Hen wijze waarop - i j ' dit di noch oor voor iets anders H deze belangen gericht Wij sti gaan ermee naar bed Wij i van geen oogenblik laat oi aangelegenheid van ons levei De huisvrouw tobt over de haar weekgeld rond te komer een lastig vraagstuk in zijn de kunstenaar loopt rond me in zijn hoofd de geleerde scl een wetenschappelijk problee zich bezorgd over hun kuide geschil gekregen vrienden zit over de politiek En ieder achi oogenblik bezighoudt de bel de wereld Maar dan komt er plotselir belangrijker blijkt Ziekte doel gezin een der huisgenooti dood Of men heeft zelf een ligt in het ziekenhuis om ee ] gaan Of een algemeene ram jsoonlijk en rechtstreeks betre eensklaps het leven Er breel revolutie Wat zijn dan die tevoren gelegenheden onbeteekenend ] nen ons niet begrijpen dat kl over huishoudgeld ons zoo va bracht Onze zaken liepen nie onmiddellijk onze heele zaak ' we daarmee de koortsthermom punt konden laten dalen We geten tn het aangezicht van niet eens meer waarover het tiek kunst wetenschap — als pijn of waanzinnig worden var Het behoeven waarlijk niet ziekten te zijn welke ons on ^ i.hoogere belangen " De dicl beschrijft iemand die kiespijn wone banale kiespijn Deze p verschUlig geworden de were de kunstberichten de belastinj Bommen boezemen hem belai zijn ziel heeft haar verblijf ger het gaatje van den zieken tanc Zooiets lijkt uitermate besc Zich eenzelfde verschijnsel dat waarnemen ook niet voor bi De Latijnsche geschiedschrijver er reeds vóör het begin onzer dacht op gevestigd da ' zoodr vaar dreigt de binnenlandsche bijgelegd Iets dergelijks hebbi ervaren toen onder den indrul den oorlog de politieke partij strijdpunten vergaten en zich lijke verdediging van het vade Zijn dan inderdaad politieke tenschappelijke theorieën godi scheppingen van de kunst zo bedrijf opvoedkundige bemoeiii inder ideale Engelsche militaire vliegbooten naar Singapore Een prachtig snapshot tijdens den start van twee machines te Plymouth voor de eerste etappe van den 8000 mijl langen tocht Drie dagen na hun concurrent den heer Ekins arriveerden de belde andere Amerikaansche journalisten miss Kilgallen links en den heer Kieran rechts met witte broek met een toestel van de Imperial Airways op het vliegveld te Rangoon ^^^ H ^^^^^^^^^^ H ^ ÊM ^^ m^M m ^^^^^^^^^ H ^^ H ^^^^ ^ H fl ^ s ^^ H ^^^ P ^ m 1 ^^ B ^^ 1 ^ m ^ 9 ^^ ^^^^^ m 1 Bl ^^^^ H^^^^l ^¦ E ¦ ^^ p ^ ^^¦'^^ H HHI 1 L '^ ^^ Een gecompliceerd verkeersongeluk had Vrijdagmiddag op den Overtoom te Amsterdam plaats toen een vrachtauto met een tramwagen en vervolgens met een tweede ^ uto in botsing kwam Beek de Poolsche minister van Buitenlandsche Zaken werd bij zijn bezoek aan Parijs door den Franschen minisier van Buitenlandsche Zaken Delbos op het Qual d'Orsay ontvangen De burgemeester van Si Maartensdijk de heer mr H H * Schuller is Vrijdag ie den Haag in het huwelijk getreden met mej G Harthoorn — Het bruidspaar met de bruids - fneisjes bü bet verlaten v«d het stadhuis het lichaam de eenige werkelykl verzinsel uitnemend geschikt o zig te houden zoolang hij zich i oorloven te denken maar onbri spel ernst wordt Kan men zr ren " beschouwen als het speelgö de kast legt ' zoodra " het schooh Een van de dingen die de m log drijven is de ervaring dat de gruwelen op het slagveld de gen en overleggingen hun betee ingewikkelde vraagstukken van zoo kwellen dat men snakt naa van den dood Het dierlijk lijd lijfsbehoud ontlast van de vera de geest den nadenkenden mei roes van het bloed brengt deze de roes van den drank Doch de vitaliteit van zulke de belangen is tenslotte maar wijkt de zieke herstelt de gaat voorbij en daarmee is dooving voor de dagelij ksche be Zoodra het gestel weer norm keeren zij terug de zorgen en werpen en problemen de tege moeilijkheden welke dan allenj heel in beslag nemen en die de vruchten van ons ware gezon Het Is ontegenzeggelijk waar geschokte gestel zijn eigen belangrijke heeft maar mogen maatstaf opdringen aan het no H G N d leuw van boek Wilhelm II de Duitsche ex-k te Doom wonend heeft zoo ' werk gereed hetwelk handelt cultuur Het boekwerk dat en met talrijke foto's is te Londen verschijnen De ¦ werk weergegeven de ex -" ' over deed de auteur op tüd Korfu Wilhelm II bestudeerde " van bronnen der oude Gr " Gorgonencultuur Het boek van drie zusters in het Oceanos wonend De beide zuste ryale golden als onsterflijk Werd door Perseus gedood ""' spruit het gevleugeld ros Pega steende alles waarheen hij zi keizer is van meening dat hij Korfu sporen heeft gevonden cultuur en ook tijdons zijn hij sporen van dit oude volk studiereizen " zoo vertelt de ex-k Woord dat het boek bevat „ kort dan dat ik mg meer in cultuur kon verdiepen " In kringen ziet men met van Wilhelm's nieuwe 
ZONDAGSBLAD VAN HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD En nu met dr Cross door Nederland's provincies VERTICAAL Bioscoop D Gindsche Putemmertje Deel van een kleedingstuk Als hor 86 Wereldtaal Groenachtige zoetwatervisoh is er veel vanin Zeeland 5 letters Meisjesnaam Tegengestelde van „ laatste " 6 letters In de Noorsche mythologie ie goi^en Voorzetsel Gewichtshoeveelheid Rivier in Pas de Calais ook 2 gelökeklinkers Algemeene benaming voor een Jongetje inIndië ook laatste der drie namen van eenChineesche vrouw De eerste drie letters van het woord „ na bob " Circa afk Oplettende zorg Gevolg menigte Groot meer in Rusland Hiervan heeft Rembrandt er vele gemaakt Profeet in het rijk Israël die den Baftl dienst bestreed 82 Meisjesnaam ook speelkaart Onze belangen ' Plotseling han er iets gebeuren waar - door tevoren zoo gewichtige aangelegenheden totaal on ' heteekenend worden W IJ hebben allen onze belangen waarvan wij vervuld zijn Wij spreken er over en ergeren onze omgeving door de onbeschei aen vrijze waarop ^ j " dit doen Wij hebben oog noch oor voor iets anders Heel ons denken is op öeze belangen gericht Wij staan er mee op en wij gaan ermee naar bed Wij droomen er ' s nachts van geen oogenblik laat ons deze gewichtigste aangelegenheid van ons leven met rust De huisvrouw tobt over de moeilijkheid om met haar weekgeld rond te komen de zakenman heeft een lastig vraagstuk in zijn bedrijf op te lossen « Je kunstenaar loopt rond met een nieuw ontwerp in zijn hoofd de geleerde scherpt zijn vernuft op een wetenschappeUjk probleem Ouders maken zich bezorgd over hun kinderen gelieven hebben geschil gekregen vrienden zitten elkaar in ' t haar over de politiek En ieder acht hetgeen hem op dit oogenblik bezighoudt de belangrgkste zaak van Ie wereld Maar dan komt er plotseling iets dat nog veel belangrijker blijkt Ziekte doet haar intrede in het gezin een der huisgenooten worstelt met den dood Of men heeft zelf een ongeval gekregen of ligt in het ziekenhuis om een operatie te onder gaan Of een algemeene ramp waarbij men per soonlijk en rechtstreeks betrokken is bedreigt eensklaps het leven Er breekt oorlog uit of een revolutie Wat zijn dan die tevoren zoo gewichtige aan gelegenheden onbeteekenend geworden We kun nen ons niet begrijpen dat kleinigheden ' als getob over huishoudgeld ons zoo van streek hebben ge bracht Onze zaken liepen niet goed We zouden onmiddellijk onze heele zaak willen prijsgeven als we daarmee de koortsthermometer tot het normale punt konden laten dalen We zijn ons geschil ver geten in het aangezicht van den dood en weten niet eens meer waarover het liep Wat zijn poli tiek kunst wetenschap — als we vergaan van de pijn of waanzinnig worden van angstl Het behoeven waarlijk niet eens gevaarlijke ziekten te zijn welke ons onvatbaar maken voor i,hoogere belangen " De dichter Wilhelm Busch beschrijft iemand die kiespijn heeft — doodge wone banale kiespijn Deze patient is totaal on verschillig geworden de wereldgeschiedenis noch de kunstberichten de belastingen noch de sohool sommen boezemen hem belangstelling in Want zijn ziel heeft haar verblijf genomen uitsluitend in het gaatje van den zieken tand Zooiets Ujkt uitermate beschamend Maar doet zich eenzelfde verschijnsel dat wij bij den enkeling waarnemen ook niet voor bij de gemeenschap De Lattjnsche geschiedschrtjver Titus Livius heeft er reeds vóór het begin onzer jaartelling de aan dacht op gevestigd da ' zoodra buitenlandsch ge vaar dreigt de binnenlandsche geschillen worden bijgelegd Iets dergelijks hebben wij ook in 1914 ervaren toen onder den indruk van den dreigen den oorloge de politieke partijen haar onderlinge strijdpunten vergaten en zich ter gemeenschappe lijke verdediging van het vaderland aaneensloten Zijn dan inderdaad politieke tegenstellingen we tenschappelijke theorieën godsdienstige dogma's,scheppingen van de kunst zorgen om gezin enbedrijf opvoedkundige bemoeiingen — zijn daninderdaad Ideeën enidealen slechts beuze Q f lüigen waarvan men de ötOT nietigheid inziet zoodra het streven naar lijfsbe houd in het geding komt Zijn de aangelegenhe den waarbij het om het leven in letterlijken zin gaat de vitale belangen bij uitstek Is de stof het lichaam de eenige werkelijkheid en de geest een verzinsel uitnemend geschikt om den mensch be zig te houden zoolang hij zich de weelde kan ver oorloven te denken maar onbruikbaar zoodra het spel ernst wordt Kan men zijn " „ hoogste goede ren " beschouwen als het speelgoed dat het kind in de kast legt,'zoodra Tiet schooluur hem roept ' Een van de dingen die de menschheid ten oor log drijven is de ervaring dat ten overstaan van de gruwelen op het slagveld de alledaagsehe zor gen en overleggingen hun beteekenis verliezen De ingewikkelde vraagstukken van het leven kunnen zoo kwellen dat men snakt naar de simpele smart van den dood Het dierlijk lijden en strijden om lijfsbehoud ontlast van de verantwoording welke de geest den nadenkenden menschen oplegt De roes van het bloed brengt dezelfde verlossing als de roes van den drank Doch de vitaliteit van zulke alles omverwerpen de belangen is tenslotte maar schijn Het gevaar wijkt de zieke herstelt de rouw slijt uit de pijn gaat voorbij en daarmee is ook de tijdelijke ver dooving voor de dagelijksche belangen verdwenen Zoodra het gestel weer normaal functionneert keeren zü terug de zorgen en conflicten de ont werpen en problemen de tegenstrijdigheden en moeilijkheden welke dan allengs weder ons ge heel in beslag nemen en die aldus toch blijken de vruchten van ons ware gezonde leven te zijn Het is ontegenzeggelijk waar dat het zieke of geschokte gestel zijn eigen maatstaf omtrent het belangrijke heeft maar mogen wij deze abnormale jnaatstaf opdringen aan het normale H G CANNEGIETER Nieuw boek van den cx'keizer WUhelm II de Duitsche ex-keizer sedert 1918 te Doom wonend heeft zoo juist een nieuw boek werk gereed hetwelk handelt over den Gorgonen cultuur Het boekwerk dat 140 bladzijden bevat en met talrijke foto's is verlucht zal te Berlijn en te Londen verschijnen De ervaringen in dit boek werl < weergegeven de ex-keizer deed er 12 jaar over deed de auteur op tijdens zijn verblijf in Korfu Wilhelm II bestudeerde in 1924 aan de hand van bronnen der oude Grieksche overlevering den Gorgonencultuur Het boek beschrijft het leven van drie zusters in het uiterste westen van den Oceanos wonend De beide zusters Stheno en Eu ryale golden als onsterflijk de derde Medusa Werd door Perseus gedood Uit haar bloed ont spruit het gevleugeld ros Pegasos Zijn kop ver steende alles waarheen hij zich wendde De ex keizer is van meening dat hij op zijn reis naar Korfu sporen heeft gevonden van oude Gorgonen cultuur en ook tijdons zijn verblijf in Mexico zou bij sporen van dit oude volk hebben ontdekt „ Mijn studiereizen " zoo vertelt de ex-keizer In een voor Woord dat het boek bevat „ waren evenwel te kort dan dat ik mtj meer in dezen interessanten cultuur kon verdiepen " In wetenschappelijke kringen ziet men met belangstelling de uitgave van Wilhelm's nieuwe boekwerk tegemoet De rij ivordt met Zeeland geopend Kruiswoordenaars doet Uw best y ^ W ] FN \ J ^-^ r ¦ 90 ¦ 9 ^ F ^ ba 9 * Qi 95 - K 08 ^ 100 101 n j « / ^ 1 105 106 < ^ U07 108 109 r L -^ L » "-^ JS^J "^ \ Ml ^/ > q d < 13 r Qoede kruistocht gewenscht 94 Bewerkt met lichte steekjes met een fijn puntig voorwerp 7 letters Snelle gang Westerl'engte afk Drie gelijke klinkers Boterachtig deel van de melk Hebben de Zeeuwsche meisjes 3 woorden Pers voornaamwoord Met hor 132 een deel van de Provincie Zeeiand -•-,¦„¦.*„' ¦¦-"^.-•• 107 Meisjesnaam 3 lettera),;;;%^^:'''',''',,,i ^„^ 109 Peulvrucht -¦.?',¦«?&».'• ¦ ' = Si,i,,i-sWfc - De 8e 20e en 15e letter t&n het alphabet ' De helft van „ Zeetónd " Titel afk Zuidvrucht samen met 130 ' Als voren afk Aanhef boven prospectussen afk Vorm van „ brengen " 8 letters Heidepias 3 letters Draaikolk 4 letters Streeling Bevallig genoeglijk 6 letters Vlaktemaat Zie hor 105 Springstof Nest Fr Rustoord verpleglngsinrichting BoekdrukkersfamUie oorspronkelijk uit Leuven daarna Antwerpen sinds 1637 te Amsterdam Mag op geen motorrijtuig ontbreken Aan gevaar onttrokken Als hor 86 Slot Het omgekeerde van vert 108 98 99 100 101 102 104 105 Er wordt gerekend op een groot aantal inzendingen 110 111 112 114 116 118 120 126 127 128 129 131 132 134 136 137 138 oplossingen moeten vóór Woensdagmiddag • uuf vsgv in ons hezit zijn ' 139 140 141 142 143 O p den vijfden September toen we onze puzzle-rubriek heropenden heb ik U ver teld dat er dezen winter een z.g „ Twaalf Provinciëntocht " zou worden geplaatst kruis woordpuzzles op de figuren onzer elf provincies en op het IJsselmeer Wehiu vandaag beginnen we daarmee de rij wordt geopend niet door Utrecht maar met Zeeland Utrecht komt óók aan de beurt maar ik geef deze serie een beetje „ door elkaar " dat „ trekt " m.i wat meer Zoo komt deze maand ook Limburg nog aan de beurt Ik vertrouw dat iedere lezer van ons blad zich aangetrokken zal gevoelen tot deze serie welke nog niet eerder is verschenen Ik reken dus ma w op vele oplossingen Waar het hier en daar een beetje aan den moeilijken kant mocht zijn heb ik de omschrijvingen vermeld En thans allen op reis naar Zeeland en een goede „ kruistocht " gewenscht Omschrijvingen De verschillende ornschrijvingen voor „ ZEE LAND " luiden als volgt HORIZONTAAL 1 Gewichtshoeveelheid afk 4 Oud stadje op dit eiland van deze figuur Jongens - of meisjesnaam Splitsen in stukken of deelen Melkleverancierster Russisch Gouvernement met gelijknamigehoofdstad Titel voor vrouwelijke vorstelijke personenop Java en Madoera de 5e letter vervalt Raadgevingen vermaningen Éénjarig kalf of veulen meervoud ' Voegwoord Dorpje op dit eiland gelegen over alle drievakken achter elkaar 25 Lijn die een of ander lichaam in twee sym metrische helften verdeelt 28 Menigte die dezelfde geloofsbegrippen aan kleeft meervoud 3e letter ook wel „ k " 31 Zoo heet dit eiland Aanlegplaats Spreekt men Chr Godsdienst afk 37 Noodeloos verbruiken 7 letters 42 Zuidelijke toegang tot de Oosterschelde Personen die geleiden Gem Electr Bedrijf afk 48 Oud stadje op dit eiland 50 Badplaats op dit eiland 7 letters Familielid mann 4 letters Letterkeer van „ gesp " Vervoeging van het werkwoord '„ redden > Dichtbij Steltlooper 6 letters Erwtensoep inz in soldatentaal Zomervrucht in bosschen voorkomend 8 letters C ^ 66 Lichtende kring om zon of maan 5 letters ^ 4e letter verdubbelen 68 " Meisjesnaam Hemelsblauwe kleur Wijnsoort üiz morgenwijn 6 letters is Naam van het eiland 76 ' Vloerbedekking Niet jonge Klein beenen metalen of paarlemoerenschijfje Het Engelsche woord voor nagel of spcker i letters Berggeel 4 letters S5 Het kraken een krakend geluid Hierboven de juiste ópfossing van de vorige week door ons gegeven stuurrad - guzzle < Muzieknoot Soil Deo Gloria afk letterkeer)j 89 Iets als prooi zoeken 91 Veel-gebruikte afkorting voor „ tuberculosa " 93 Schram of krauw op de huid 4 letterB Groote stad in Italië Soldatenhoof ddeksel Hevig Rijs twijg Waanzinnig Omgekeerde van „ don " Voorzetsel Bede dringend verzoek meerv 46 Uitbarsting van een vul kaan 7 letters Verheffing van de opper vlakte der aarde Niet tegen maar met 6 Vindt men in de keuken meerv 6 letters Muzieknoot. Spaansch rij paard De helft van sarren " Gemeente-reiniging afk Groote trompet zeer zware klank letters Soldeerkoif fr = sou doir 7 letters -^ / 62 Soort schelp = cor ^»> Ly bula Deugdzame 5 letters Gemeente in Z Vlaande-ren Gezwind De eerste ' twee letter grepen van „ hazelnoot " 5 letters 67 De Zaterdag 69 vóór Pinksteren 6 letters Stroomgebied van Euphraat en Tigris 4 let ters aardsoort Fransche wijn soort laatste letter = k In het jaar ten jare lat 4 letters Ligplaats voor sche pen. IJzerhoudende Voor. Pers voornaamwoord ge meenz voor „ gij " 2 letters Als hor 20 82 Atmosferisch neerslag 5 letters 87 Sneeuwbed omgekeerd Vergrootende trap van „ snel " 7 letters Meervoud Van „ aar "' 90 91 92 93 95 96 97 102 103 105 106 108 113 114 115 116 117 119 120 121 122 123 124 125 126 127 130 133 135 140 Geeft men aan de kanariepiet 8 letters).Gemeente in Limburg omgekeerde volg orde eerste vier letters deel van een trap)Dwarsliggers 5 letters).Kleine inham.Langwerpig ouderkussen.Groote handels crisis 5 letters).Trek zuigwind.Uitroep 2 letters),Landbouwwerktuig.Plantenvoortbrengsel zie vert 90 Zie ook vert 91 Lengtemaat '' provincie laatste letter Zie ook vert 87 Gedeelte dezer vervalt Bevroren water 2 letters _ Spaansch vrouwenkleed = abranide * Zeeuwsche woord voor „ vrijer " Deel van Terneuzen in combinatie met vert 127 3 letters Geroemd geprezen Vel met eelt Appelwijn 5 letters Plaatsje bij Roermond Rivier in Chineesch Turkestan = Tarim Vlinderbloemige plant die in het voorjaar bloeit Verkorting voor vader 2 letters Zie vert 119 ' t laatste gedeelte Zie hor 114 Amerikaansch voor „ in orde " 3 letters Rotterdamsche Lloyd afk Pers voornaamwoord De oplossing dezer opgave zende men vóór a.s Woensdagmiddag 5 uur als brief of wel aan onze Bureaux bezorgd aan Dr Cross van het „ Ulrechlsch Nieuv/sblad " Drifl 23 Utrecfif Een andere adresaanduiding gebrulke men met heJ oog op de vele andere corres pondentie voor ons blad a.u.b niet Aan de puzzle-rubriek van ons blad kunnen alle lezers medewerken dus ook de mede lezers en niet-abonné's Beschikbaar zijn als prijzen Een HOOFDPRIJS van TIEN GULDEN VIJF zeer fraaie TROOSTPRIJZEN De prijzen v/orden bij loling onder de goede Inzendingen toegekend In ons blad van a.s Zaterdag worden uitslag en oplossing geplaatst Over deze rubriek kan alleen briefwisseling worden gevoerd als men postzegel voor antwoord Insluit stuurrad-overpeinzingen zijn het deze week ge weest Een puzzle welke niet Zoo bijzonder lastig was maar die hier en daar toch nog even te den ken gaf Het woord in den eersten ring — Assa gaai — is er nu b.v een dat men niet eiken dag pleegt tegen te komen Maar het aantal inzendin gen wees er toch op dat men er niet al te veel last van gehad had Sommige inzenders schreven dat men gaarne bij gelegenheid nog eens een herhaling zou willen zien Ik heb dit genoteerd De oplossing van dit stuurrad ziet men aange geven in de figuur onder aan deze pagina Prijswinnaars De prijzen voor goede oplossingen van de „ Stuurrad-puzzle " zfln als volgt toegekend O van Hernen C Huygenslaan 32 Zeist Hoofdprijs van f 10 — De troostprijzen gaan naar W de Graaf V d Mondestraat 77 Mej L V d M u n t Gildstraat 126 E Motshagen Heerenstraat 40 A M Gronloh Amstelstraat 55 A P van Hensbergen Van Brakelstraat 17 allen te Utrecht De Administratie zal de prijzen verzenden Dr CROSS KONING EDWARD NEEMT LES IN DOEDELZAKSPELEN Koning Edward die zich momenteel in het Slot Balmoral ophoudt mag ongetwijfeld de eenige vorst worden genoemd die op een doedelzak kan spelen Hij neemt lederen dag een uur les bij Ma joor Forsyth en maakt volgens den leeraar goede vorderingen Doch dat niet alleen hij poogt zelfs op het gebied van doedelzakspelen enkele nieuwig heden in te voeren Hij wil n.l uitvinden in hoever de doedelzak zich eigent als medewerkend instru ment bij jazz-muziek Het schot dat den oorlog inluidde Tragisch einde van den Servischen majoor Mïloykovitch als variété-artist O p de zeereis naar New York werden de passagiers der „ Brittannia " plotseling op geschrilft door een revolverschot De jazz band brak haar spel af in het rooksalon keek men elkaar verschrikt aan de mixer aan den bar liet met een slag zijn zilveren cocktailmenger op de toonbank vallen en was de eerste die sprak Hij wees met den duim naar de bainegang en fluisterde „ Het geluid kwam van daar " Men morrelde aSn de deuren Uit cabine 23 kwam geen antwoord De steward liet het slot forceeren Daar vond men dwars op het bed lig " gend het lijk van een man Majoor Miloykovitch Aan den muur van de cabine hing een goedkoope plaat welke het beeld toonde van een soldaat die met een bajonet zijn vijand te lijf ging Een Tsjechisch passagier die enkele woorden Servisch kende vertaalde het onderschrift De man die het eerste schot in den Wereldoorlog afvuurde " Men schouwde in het verwrongen gezicht van den doode men keek naar het geweer dat in een hoek stond dan naar den revolver waarmede de onge lukkige een einde aan zijn leven had gemaai ^ In de eerste plaats wordt thee nimmer in een zak doch in een goed sluitende bus bewaard Verder moet men er op letten dat de theepot een deksel heeft die er precies op past zoodat de dampen van het aftreksel waarin zich de aro matische stoffen bevinden niet kunnen ontsnap pen doch in de kan blijven Deze eigenschap maakt het ook noodig de duur van het trekken zooveel mogelijk te beperken Aangezien thee olie bij een verwarming van 60 gr C vervUegt is het dan ook geen wonder dat thee die 10 minu ten of langer op een lichtje staat te trekken veel van het aroma verloren heeft Nog minder kan men verwachten dat thee die meermalen opge schonken is of opgewarmd wordt smakelijk kan zijn De smaak van de thee wordt verkregen door het looizuur een min of meer bitteren stof die zich in heet water oplost en in samenwerking met de opgewekte extractstoffen van de thee deze een machtigen smaak verleent De practijk leert echter dat wij de beste thee krijgen indien wij deze noch te lang noch door groote verhitting laten trekken niet laten koken noch opwarmen Melk die het looizuur bindt en de overmaüg wrange smaak vermindert is niet bij machte een overmaat van genoemde stof te neutraliseeren en Inplaats van het bittere brouwsel een smake lijke geurende drank te bieden Bij voorkeur wordt een porseleinen kan ge bruikt om thee te zetten daar sommige metalen potten zich met het looizuur van de thee verbin den en de smaak niet gunstig beïnvloeden Ieder die reeds meermalen thee zette in een metalen theepot zal opgemerkt hebben welke een eigen aardige kleur deze aanneemt nadat ze even ge trokken heeft Het is dan ook zeer begrijpelijk dat het thee zetten in een emaille kan ' waarvan enkele splin ters inwendig zijn afgesprongen niet meer moge lijk is omdat men niet meer een goed aftreksel kan verkrijgen Moet metalen theepot verdwijnen „ Moeten metalen theepotten dan onverbiddelijk verdwijnen " hooren wij onze lezeressen reeds vragen In theorie wel doch de praktijk leert ons dat men b.v in een zilveren pot zeer smakelijke thee kan bereiden omdat het beschermende laag je dat zich van binnen heeft gevormd voorkomt dat de thee onmiddellijk in aanraking komt met het metaal Van niet te onderschatten belang is ' t regelmatig schoonmaken van de binnenkant van de pot Stee nen potten die aanslag vertoonen maakt men schoon door er ' n lepel zout in te doen en met de vochtige kopjeskwast langs de randen te gaan Voor zoover men nog een nikkelen theepot ge bruikt wordt deze op ' n lage pit uitgekookt met water en een weinig soda terwijl verschillende metalen potten met een zacht schuurmiddel en een vochtig lapje van binnen worden gereinigd voor de tuit heeft men verschillende borsteltjes De juiste hoeveelheid precies aan te geven voor het zetten van thee is niet mogelijk omdat de in ons land niet veel toekomst Maar het geldt nog altijd Souvent femme varie Intusschen met onze tasschen zijn we conser vatief Nog altijd kan zelfs de elegantste vrouw zich de groote wat zeg ik de kolossale tasch van varkenshuid veroorloven met zichtbare zware stiksels ritssluitingen stevige hengsels en afsluit riemen Daarnaast het taschje voor den middag In velerlei verscheidenheid want de goedgekleede vrouw is kieskeurig ten aanzien van haar tasch De tasch behoort eenvoudig te zijn de versierüig efficient en niet opdringerig en het leer behoort van eerste kwaliteit te zijn krokodil suède De sluittog is veelal van verguld zilver initia len worden vaak aangebracht op een lipje van ruimgelooid leer waarmee de tasch tevens geslo ten wordt Hier geldt aJs steeds Eenvoud ig het kenmerK van iet ffiaïs ti » Wij zijn thans op den goeden weg Elk meubel moet beantwoorden aan waardigheid eerlijk - heid en evenwicht D E laatste jaren is onder invloed van de zgn „ Nieuwe Zakelijkheid " een vereenvoudiging aan de orde gekomen waarbij ' t zwaartepunt gelegd is op het beginsel der practische bruikbaar heid Licht en lucht hebben duisternis en stof ver jaagd en zonder nu direct dit alles te overdrijven kunnen allen die hart hebben voor hun huis en van hun woning het beste willen maken wat er van te maken is daarmede hun voordeel doen Men zal in dit verband in de naaste toe komst üi steeds groeiende mate en méér dan tot nu toe het geval was allerlei dingen in huis verbeteren men zal vooral probeeren en dit vooral in kleuie huizen en kleine vertrek ken de beschikbare ruimte zoo logisch moge lijk in te deelen en aan te - kleeden en dan liefst zoo vroolijk en fleurig als het maar kan zijn Men is nog steeds bevreesd de verven en behangsels te licht te kiezen maar het nieuwe streven in de woninginrichting haalt als het ware bij donkere dagen het zonnetje in huis Men heeft leeren inzien dat een meubel ook zon der bijkomstige versieringen schoon kan zijn doorgoede en bruikbare vormen dat een kamerinrich ting bevredigen kan ook zonder allerlei bijkom stigheden dat ten slotte slechts dan van een vol komen geslaagde woning - of kamerinrichting kanworden gesproken wanneer elk meubel in zvjnfunctie tot zijn recht komt en aan de primaireeischen van waardigheid eerlijkheid en evenwichtbeantwoordt Ruimtelijke openheid Juist door de meerendeels kleine behuizing is men gedwongen geweest meer aandacht te beste den aan ruimtelijke openheid men ver warre hier overigens ruimte niet met afmeting aangezien een kleine kamer bij juiste meubileering en inrichting ruim kan lyken Men heeft meer en meer leeren inzien dat het huis tot nog toe een te veel aan volkomen onnutte dingen bevat welke allemaal plaats innemen maar met de functie van het wonen in geen enkel werkelijk verband staan Men is dus aan ' t opruimen getrokken met dit ge volg dat de huisvrouw in een opgeruimder stem ming verkeert en ruimte gewonnen werd Eerst bij verhuizing merkt men pas goed welk een romp slomp een huis kan bevatten trouwens geen wel komer gelegenheid het verkooplokaal eens te be denken met de dingen die gerust gemist kunnen worden Zeker het gehecht zijn aan sommige m«u bels waaronder zich vaak familiestukken bevin den is soms een geldig beletsel er zich van te ontdoen maar het is intusschen heel wel mogelijk dit te voorkomen door ze met betrekkelijk weinig moeite en kosten te moderniseeren Uiteraard hebben zich verstokte tegenstanders van vernieuwing gekant tegen de aantasting van de voor hen eenig zaligmakende traditie ze voer den het bezwaar aan van harteloosheid nuchter heid en verarming maar onze waardeerings maatstaf is nu eenmaal anders geworden en de tijd van het Intérieur zooals dat een kwarteeuw ge leden mooi gevonden werd is voorbij Veel van wat aanvankelijk als verlies werd uitgekreten is thans dankbaar als winst aanvaard Overal is men in de laatste jaren doende ge weest tot betere woningtoestanden te komen Deze pogingen hebben zich vooral bewogen op het ge bied van de moderne middenstands - en werkmans woningen Ook al kan men daarover dankbaar zqn voldaan zijn is iets anders want de oplossingen zijn niet altijd gelukkig gebleken Het hardnekkig vasthouden aan een stereotype indeeling van het huis het koppig handhaven van verouderde op lossingen welke toch volgens de nieuwe inzichten heel anders en wat méér zegt veel beter konden zijn werkt remmend ten opzichte van die ver beteringen welke niet anders dan het huis als „ woon-apparaat " ten goede kunnen komen Hoe het ook zij langzaam maar zeker wint het nieuwe veld Overal bemerkt men dat het binnen huis lichter wordt en dat men meer en meer naar vereenvoudiging streeft met behoud van de zoo onmisbare gezelligheid Ook het raeubUair wordt daarbij vanzelf betrokken te meer waar op dit gebied allerlei nieuws zijn intrede heeft gedaan Daar zfln allereerst de zgn stapel-schakel-com binatie meubels Eerstgenoemd meubilair bestaat uit verschillende „ eenheden " welke men al naar behoefte en volgens plaatselijke omstandigheden kan samenvoegen vandaar dat ook wel van „ samen voegbare meubels " wordt gesproken Zoo kan een boekenkast om eens een enkel voor beeld te noemen bij groei van de bibliotheek ver groot worden door er naast of wel bovenop eeit nieuw onderdeel te plaatsen — waardoor men vee meer bergruimte krijgt Bij combinatie meubels zooals een bank met aangebouwde boe « kenkast e.d heeft men te ' doen met een samen gang van diverse functies zooals te zien is op eea der hier nevengaande afbeeldingen waarop een schrijfbureau boekenkast en theemeubel „ onder één en hetzelfde dak wonen " Door de meubels zooveel mogelijk aansluitend tegen de wanden te zetten en de middenruimte vrij te houden voor het kamer-verkeer wordt vaak een zeer bevredigend resultaat bereikt trou wens de nieuwere inzichten betreffende de inrich ting van het binnenhuis worden bovenal be » heerscht dat het verlangen het dienend ele ment van het huis als woning en van de zich daarin bevindende vertrekken en meubileering ta accentueeren Staal concurrent van het hout Was voorheen het hout het aangewezen mate riaal voor den meubelbouw daar is thans staal een groote concurrent gebleken En juist zooala zij die bij houten schepen zwoeren aanvankelijk al wat op ijzer leek met een kwaad gezicht aankeken om later te ervaren dat er winst aan duurzaam heid te boeken viel heeft men zich aanvankelijk tegen het stalen meubel gekant dat zich hoe men er ook over moge denken een blijvende plaats ia kantoor en woning schijnt te hebben verworven Of dat nu komt doordat het licht en sterk is want dit zijn eigenlijk de twee ideale eigenschappen van het meubel dat immers „ mobiel " dient te zijn in den zin van gemakkelijk verplaatsbaar of wel omdat het bijna geen onderhoud vraagt laten wij in het midden maar hoe men er over moge den ken de vraag naar stalen meubels groeit met den dag en wij kunnen dit verschijnsel stellig als een reflex opvatten van een meer en meer veld win nend verlangen onze woning zoo open en ruinj mogelijk te maken Velerlei andere nieuw gevonden materialen staan ons daarbij ten dienste zooals allerlei soor ten platen van geperste vezelstoffen triplex - en multiplex platen in velerlei houtsoorten tot in de fijnste toe matten afgepast of per meter ver krijgbaar van gevlochten touw allerlei onver schiet bare stoffen enz en het gaat er nu maar om de nieuwe kansen te benutten Met ons verlangen naar licht en lucht zijn ztj allemaal zoo'n beetje zon-aanbidders geworden overal zijn hier in Holland en daarbuiten de zoo genaamde „ natuurbaden " verschenen de men schen zwemmen en baden graag en laten zich door de heilzame inwerking der ultra-violette stra len van de zon bruin branden als doorgerookte meerschuimen pijpjes en geen wonder dat we in huis zooveel mogelijk van die dingen willen pro fiteeren evenals van de frissche lucht Ons huis is veel hygiënischer ingericht dan dat van menschen van een halve eeuw terug Wij hebben als het ware den muur tusschen ons en de zou afgebro ken en als het nog eens zoover komt dat het nieuwe vita glas dat de ultra-violette stralen doorlaat en niets tegenhoudt zooals bij gewoon vensterglas het geval is minder duur wordt dan zijn wij alwéér een heel eind verder Wij beseffen dat misschien zoo niet maar er ia op woninggebied een geweldige ommekeer merk baar en het ligt zeker voor een groot deel aan ons zelf als wij daarmede al dan niet ons voor deel zullen doen Soms kan het gebeuren dat mén ^ als men tenminste eigenaar is van het huis dat men bewoont met weinig moeite en kosten groote verbeteringen kan bereiken Door in een ouderwetsch huis van twee kleine vertrekken één te maken door het wegbreken van een tusschen wand welke uit constructief oogpunt gerust gemist kan worden door twee Meine ramen te vervan gen door één enkel venster van flinken omvang ^ door allerlei kleinigheden te herzien welke sto rend werken dient men de prettige bewoonbaar heid en men haalt op die manier als welkoms g£ist een nieuwe geest in huis Er is niets zoo goed als nu en dan eens te veranderen Men ziet de dingen weer eens met andere oogen aan en ver jaagt ook de sleur die eigenlijk altijd op de loec ligt Daartoe aan te sporen was het doel dat bij het schrijven dezer serie bijdragen over moderne wo ninginrichting werd nagestreefd Moge menigeen daaruit de lust putten van eigen kamer of eigen woning het beste te maken wat ervan te maken is De en [ skuti vermagennj H ET menschelijke organisme is een buiten * gewoon fijn bewerkt instrument dat even als gevoelige technische apparaten op alle afwijkingen op de gewone behandeling onmiddel lijk reageert Overdreven vermageringskuren zoo als deze door zoovele vrouwen en meisjes worden toegepast zijn dan ook vaak zeer bedenkelijk uit gezondsheidsoogpunt Het geheel en al verdwij nen met de inwendige vetlaag die de verschillende organen tot steun dient kan dan ook storingen veroorzaken die allerminst van onschuldigen aar zijn Ook uitwendig kan men de gevolgen van over -' dreven kuren waarnemen doordat de huid vet arm en droog wordt schilvert en een leelijke kleur aanneemt terwijl meermalen haaruitval en storingen in de functionneering der inwendige klieren plaats vindt Talrijke lichamelijke doch ook geestelijke storingen doen zich voor overmoe zijn prikkelbaarheid bloeddruk wisselingen en een verkeerde bloedsomloop alles veroorzaakt door overdreven honger kuren De eiwit - en vetarme voeding veroorzaakt bloedarmoede en een alge meene zwaktetoestand ontstaat die het lichaam tenslotte ontvankelijk maakt voor alle mogelijke infectieziekten Indien men meent het normale gewicht aan merkelijk overschreden te hebben dan kan een of andere physieke oorzaak hieraan ten grondslag liggen en is medisch advies gewenscht Meestal is het dikker worden een gevolg van te veel eten en snoepen Wanneer de betrokkenen beginnen met zich zelt te controleeren in hoeverre zij in dit opzicht zondigen dan zullen er wellicht op een voudige wijze heel wat overtollige ponden af gaan < „ ZONNE-LUCIFERS " In Zweden is men op de goede gedachten ge komen om voor bepaalde liefdadige doeleinden z g „ zonne lucifers " te verkoopen Men heeft voor dit doel een overeenkomst aangegaan met Zweed sche lucifersfabrikanten die doosjes of pakken lucifers een bOzondere verpakking geven Deze ztjn een weinig hooger in prfls als de normale pakken en de meerdere opbrengst die de fabrikant ontvangt dient tot steun van een fonds voor on verzorgde weduwen en weezen Men offert in Zweden gaarne kleine bedragen voor dit doel en aangezien de kooper de kleine meerdere uitgave nauwelijks voelt is de afname zeer groot Vele kleintjes maken één groote en de resultaten van den verkoop dezer „ zonne » lucifers " hrens^t fljske bedragen in de kas vaflj 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Nb Ri ZalcrcJag 17 OctoÊer 193 ^ VIERDE BLAD tf Landsverdedigingvraagtaaodacht Vrouwelijke artsen noodi ] pning wordt gesproken 1 eens een enkel voor » an de bibliotheek ver t of wel bovenop een a — waardoor men jgt Bij combinatie met aangebouwde boe « doen met een samen raoals te zien is op eea leidingen waarop een en theeraeubel „ onder i " l mogelijk aansluitend en de middenruimte kamer-verkeer wordt resultaat bereikt trou - betreffende de inrich - worden bovenal be » i het dienend ele ' oning en van de zicU en en meubUeering te het hout het aangewezen mate s ' daar is thans staal leken En juist zooala woeren aanvankelijk al waad gezicht aankeken • winst aan duurzaam men zich aanvankelijlc kant dat zich hoe men een blijvende plaats ia te hebben verworven licht en sterk is want leale eigenschappen van nobiel " dient te zijn ut verplaatsbaar of wel rhoud vraagt laten wij nen er over raoge den meubels groeit met den schijnsel stellig als een leer en meer veld win < ing zoo open en ruim gevonden materialen ite zooals allerlei soor rezelstoffen triplex - en i houtsoorten tot In da ist of per meter ver touw allerlei onver 1 het gaat er nu maac lenutten licht en lucht zijn zq i aanbidders geworden l en daarbuiten de zoo verschenen de men - graag en laten zicli f der ultra-violette stra nden als doorgerookte geen wonder dat we in die dingen willen pro ssche lucht Ons huis is dan dat van menschen Wij hebben als het ons en de zon afgebro zoover komt dat het ultra-violette stralen Dudt zooals bij gewoon minder duur wordt dan nd verder ien zoo niet maar er i * eldige ommekeer merk oor een groot deel aan al dan niet ons voor n het gebeuren dat mén ^ ar is van het huis dat ig moeite en kosten bereiken Door in een e kleine vertrekken één • eken van een tusschen ief oogpunt gerust gemist fleine ramen te vervan er van flinken omvang te herzien welke sto de prettige bewoonbaar manier als welkoma huis Er is niets zoo te veranderen Men ziet indere oogen aan en ver igenlijk altijd op de loeB was het doel dat bij het • agen over moderne wo streetd Moge menigeen m eigen kamer of eigen 1 wat ervan te maken is eringskuren rganisme is een buiten * it instrument dat even lische apparaten op alia e behandeling onmiddel vermageringskuren zoo uwen en meisjes worden aak zeer bedenkelijk uit t geheel en al verdwij » laag die de verschillende kan dan ook storingen 3t van onschuldigen aar4 n de gevolgen van over -' 1 doordat de huid vet lilvert en een leelijke meermalen haaruitval en meering der inwendige jke lichamelijke doch oolc i zich voor overmoe zijny k wisselingen en een alles veroorzaakt door De eiwit en vetarme edarmoede en een alge ntstaat die het lichaam iakt voor alle mogelijke normale gewicht aan e hebben dan kan een ak hieraan ten grondslag Ivies gewenscht Meestal gevolg van te veel eten de betrokkenen beginnen leeren in hoeverre zij in zullen er wellicht op een ' ertoUige ponden af gaan * UCIFERS " de goede gedachten ge 5 liefdadige doeleinden z srkoopen Men heeft voor rt aangegaan met Zweed - die doosjes of pakken verpakking geven Deze 1 prgs als de normale pbrengst die de fabrikant i van een fonds voor on reezen gaarne kleine bedragen ien de kooper de kleine Irjks voelt is de afname 3S maken één groote en verkoop dezer „ zonne » l>edragen in de kas vafll Welke gevaren Nederland bedreigen Het is teleurstellend dat de Regeering de zoo noodzdke ' lijke verbetering der grens ' beveiliging niet energieker ter hand neemt D B voorbereiding der landsverdediging vindt in den laatsten tijd meer dan ooit steun in de vrees voor overvallingen Zoo is het in Indië zoo is het ook hier Onbegrijpelijk is dat laatste zeker niét voor de meening dat een eventueele niéuwe West Europeesche oorlog beginnen kan met een onver wachten aanval over ons land zijn ongetwijfeld al lerlei gronden aan te voeren De leer dat het raadzaam is om een oorlog te beginnen met een overvalling van de tegenpartij is na den oorlog vooral door Duitschland gepro pageerd — vermoedelijk om anderen ontzag in te boezemen voor zijn kleine beroepsleger ^ dat voor zulke ondernemingen bijzonder geschikt was Thans IS het wel tot het massa-militie-leger terugge keerd maar de overvallingsmethode behoeft daar om nog niet opgegeven te zijn zij kan ook nu nog voordeel opleveren En er is aanleiding om haar over ons gebied toe te passen nu Frankrijk en België de grenzen met Duitschland zoo versterkt hebben dat een rechtstreeksche overvalling moeilijk uitvoerbaar is geworden Omgekeerd is bet te verwachten dat Duitschland niet aarzelen zal om ook zijn grenzen tegenover Frankrijk en België te versterken waardoor het even denkbaar is dat voor een aanval van deze landen op Duitsch land een omweg gekozen wordt waardoor ons ge bied een aanval van Frankrijk en België zou on dergaan De omstandigheid dat de omtrekking over ons and tijd kost en daardoor den hoofd-tegenstander meer gelegenheid verkrijgt om zijn verweer voor te bereiden is in beide gevallen een reden te meer om die omtrekking zoo snel en verrassend mogelijk uit te voeren Zij is niet de eenige De poging van den Volkenbond om oorlogen Ie voorkomen door het inschakelen van een verplich ten wachttermijn met strafbepalingen voor den aanvaller heeft — o ironie van het lot — er toegfevoerd dat de aanvaller tegenwoordig zorgvul dig vermijdt den „ oorlog " te beginnen en dus de formeele oorlogsverklaring eenvoudig achter wege laat Zie de conflicten Japan — China Para guay — Bolivia en Italië — ^ Abessinië Bovendien heeft het verklaarbare verlangen van ialle militaire departementen om in de toekomstgen herhaling van den stelling-oorlog te voorko men geleid tot uiterste ontwikkeling in snelheid van de aanvalsmiddeleni luchtmacht mechaniss,tie ' tpantser en vechtwageas en jwotqrisatie van bet leger " Uit het vorenstaande volgt dat er redenen kun nen zgn voor een of meer der West-Europêesche mogendheden om een verrassenden aanval over ons gebied te ondernemen terwijl de mqderne aanvals middelen de uitvoering van een dergelijke onder neming zeer in de hand kunnen werken * Re'éele bedreiging Anderzijds zijn er ook wel gronden die zulk een overvalling van ons gebied weer minder waarschijnlijk maken Men kan b.v wijzen op den invloed van den Volkenbond op de afschrikwek kende werking van den oorlog voor beide par tijen op het in den oorlog betaalde leergeld wegens het schenden van onzijdig gebied op dé moeilijk beid voor Frankrijk om Duitschland in dat opzicht te gaan navolgen en voor Duitschland om zijn ver grijp te herhalen enz Maar desondanks blijft de mogelijkheid bestaan En wie er in gelooft zal ook moeten meewerken tot het verkrijgen van maatregelen van verweer hoe meer vrtj in staat gijn een overvalling te vertragen des te kleiner de kans dat een aanvaller deze over ons gebied zal willen ondernemen Hoe is nu te onzent de stand van zaken De Regeering heeft nadrukkelijk erkend in de mogelijkheid te gelooven In de memorie van toelichting bij het defensiefonds heeft zij in den geest van het bovenstaande daarvoor hare motieven meegedeeld en concludeerde zij dat een dergelijke overvalling „ voor een land met gerihge diepte als het onze een buitenge woon groot gevaar inhoudt omdat bijna zeker de gelegenheid zal ontbreken zich te kimnen herstellen " Het defensiefonds groot ruim f 53 milUoen ^^ i moest haar dan de middelen verschaffen omu ' o.a dit gevaar te bestrijden De vraag is dus nu Wat heeft de Begee ring daarmee in dat opzicht gedaan en wat is in ' 37 te verwachten Voor 1936 is in de begrooting van het fonds een bedrag van f 3.5 miUloen uitgetrokken voor den bouw van kazematten op z.g „ strategische punten " Uit de aanbesteding van den bouw dezer werkjes is bekend geworden dat zij In het al gemeen komen aan de Limburgsche en Gel dersch-Brabantsche Maas zoomede aan den IJssel o.a bij Buggennm Boermond Venlo Oeffelt Katwijk Nijmegen Westervoort Heus den Hedel Grave Kavesteyn Zutfen Deven ter Zwolle Kampen Volgens mondelinge me dedeeling van den minister bij de behandeling van het fonds in de Tweede Kamer moeten zij de mobilisatie centra nabij de grenzen bescher men en een verrassenden opmarsch z66 lang kunnen tegen honden dat de mobilisatie daar achter een geregeld verloop kan hebben Overigens geeft het defensie-fonds in ' 36 geen bijzondere aandacht aan het „ buitenge woon groote gevaar " En voor ' 37 trekt het fonds zeUs in het geheel geen gelden uit voor de bestrijdijig van dat g;evaar het bepaalt zich r ' Ter inleiding Sinds geruimen tijd hebben wij de be hoefte gevoeld aan een medev/erker die in denzelfden trant w/aarin Vice-Admiraal Mr J C Jager voor ons blad over maritieme defensievraagstukken schrijft de problemen - der verdediging te land zou kunnen behandelen.'Hei doet ons genoegen dat wij een bekwaam des kundige die in de weermacht een be langrijke''carrière heeft doorloopen be -* reid'Vónden,'als zoodanig op te treden OHder'den'naam „ Tenax " publiceeren wij van zijn hand hiernevens een eerste bijdrage die reeds dadelijk een hoogst belangrijk vraagstuk ' aan de orde stelt V ^ y in dat opzicht tot een „ memoriepost " voor dien bouw van kazematteni De bouw van deze kazematten is dus het eenige wat met het defensiefonds bereikt wordt recht streeks ten bate van de grensbeveiliging Kans dat het defensiefonds verder nog iets voor dit doel zal opleveren is er practisch gesproken niet meer met de voor 1937 begroete uitgaven zal het defen siefonds op ongeveer 4 millioen na verbruikt zijn en voor 1938 staat tegenover dit restant de nage noeg even groote annuiteit van 3.67 millioen voor de afbetaling op het fonds De 2.5 millioen voor kazematten maken als eenige speciale post tegen het overvallingsgevaar op zich zelf een eenigszins poover figuur tegenover de mate van dat gevaar naar de voorstelling van de Regeering zelve Voorloopig is van bezetting dier werkjes ook niets vernomen behoudens dan een kleme uitbreiding van de politietroepen voor de bewaking Voor het doel dat de Regeering met deze werk jes beoogt beveiliging van de mobilisatie-centra in de grensstreken en bescherming van de mobilisatie zijn de kazematten ook met eenige bezetting zeker niet voldoende Onvoldoende In de eerste plaats door hunne liggiag alle mo - bilisatie centra „ buiten " de rivieren worden in het gehéél niet daardoor beveiligd die kkn de rivieren nagenoeg niet Samen zijn dat er minstens negen Bovendien valt een groot deel van ons grondgebied Mevr Dr.'W.'Rondelink-van Vobrthuysen Ervaringen uit een drukke praktijk Er zijn altijd van die gevallen waarin een man al is hij nog zoo'n bekwaam rnedicus niet dezelfde wijze van aanvoelen heeft als een vrouw „ Ja zeker wil ik U te woord staan " zei een vriendelijke stem in de telefoon op mijn ver zoek om een onderhoud en met groote welwil lendheid werd door Mevrouw dr W H o n d e 1 i n k-v an Voorthuysen een half uur vrijgemaakt tusschen de drukke werkuren van een bezet doktersleven Wat bracht U er toe — zoo luidde mijn eerstevraag — om te gaan studeeren en niet het onbe zorgde en lustige leventje te kiezen dat destijdsgebruikelijk was voor jonge meisjes Was het eenreeds lang gevoelde roeping om U aan de lijdendemenschheid te wijden die U naar de universiteitdreef of was het toen U eindexamen deed al ietsheel gewoons voor een meisje om te gaan stu ' deeren Ik herinner mij nog levendig dat Ik destijdsalleen maar een sterk verlangen had om een taakin de maatschappij op mij te nemen en dat dietaak mij in aanraking moest brengen met kinde ren ' Daarom vrtlde ik oorspronkelijk onderwijzereswordeii maar mijn leeraren overtuigden mij enmijn ouders dat een universitaire studie meer voormij aangewezen was Mijn moeder was er nietzeer mee ingenomen maar verzette er zich tochniet tegen Daar ik uit een geslacht komt dat velemedici heeft voortgebracht lag het voor de hand,dat ook mijn neigingen In dlo richting zouden gaan.Reeds in mijn eerste studiejaar verloofde ik mijmet mijn tegenwoordigen echtgenoot toen ookmedisch student Dit bracht geen wijziging üimijn plannen en mijn werk wij studeerden beidenaf Na,dat we getrouwd w^ren sroondea wa lasge buiten deze bescherming zoodat de mobilisatie er daS.r geen voordeel van geniet Wellicht kunnen echter de kazematten dienen voor een ander zéér belangrijk doel n.l voor het afsluiten van de groote rivierovergangen tegen overvallingen — echter onder beding dat er dan ook voor gezorgd is dat te allen tijde debrug vernield kan worden zoodra een overval ling in aantocht is Indien dit in orde is zal van deze voorbereiding ongetwijfeld een belangrijke preventieve werking uitgaan Maar het vraagstuk van de beveiliging der mo - bilisatie centra en van de bescherming der mobili satie is er niet mee opgelost Natuurlijk weet de Regeering dat daar meer voor noodig is Wanneer echter in de Kamer naar dat meerdere gevraagd werd luidde het antwoord tot dusver steeds dat de verdere maatregelen nog in overweging zijn In den gedachtengang dat deze maatregelen be stemd zijn om een „ buitengewoon groot gevaar " af te wenden zou wat meer voortgang zeker niet misplaatst zijn — vooral omdat er toch altijd ook nog vrij veel tijd noodig zal zijn om de verdere maatregelen ten uitvoer te brengen Zoekt men in de begrooting van defensie voorhet volgend jaar naar verdere plannen dan geefthet resultaat niet veel.uitzicht het eenige dat daarover dit onderwerp wordt Vermeld is de aankondi ging dat de encadreering der infanterie wordt uitgebreid met 2 kolonels en 16 majoors „ in ver band met de grensbeveiliging " en met 27 kapiteinswegens uitbreiding der encadreering Niemand zal voorwaar den officieren de verbe tering der promotie misgunnen die van deze uit breidingen te verwachten is dergelijke verbete ring is trouwens bij alle wapens zeer gewenscht Maar het is teleurstellend dat de Regeering in deze tijden voor dat op zichzelf nuttige doel haar toe vlucht neemt tot het creëeren van officiersbetrek kingen zonder troepen En nog meer teleurstellend is het dat de zoo noodzakelijke verbetering van de grensbeveiliging met haar overwegende betee kenis voor het groote landsbelang in eersten ter mijn uitloopt op een maatregel van zooveel mindere orde Op de mogelijkheid om in het kader der beschik bare middelen verbetering tot stand te brengen hopen wiJ terug te komen Tenax „ Jan van Beers '' zal wedstrijd houden De Koninklijke Rederijkerskamer „ Jan van Beers " gaat jubileeren Vijf en zeventig voorspoedige too neeljaren zijn voorbijgegaan en thans heeft de Ka mer besloten een speciaal programma samen te stellen om het bereiken van deze mijlpaal op waar dige wijze te vieren Georganiseerd wordt een wedstrijd waaraan drie vereenigingen welke in de laatste vijf jaren be langrijke prijzen hebben gewonnen op uitnoodiging van „ Jan van Beers " zullen deelnemen De voorstellingen zullen plaats hebben in de maanden November 1936 en Januari en Februari 1937 De jury zal uiterlijk 1 April 1937 uitspraak doen De prijzen bestaan uit fraaie medailles waaraan worden toegevoegd Eerste prijs 200 gld tweede prijs 150 gl'd en derde prijs 100 gulden Bovendien zullen medailles voor Bere - en personeele prijzen worden uitgeloofd De uitreiking der prijzen zal plaats hebben op de door „ Jan van Beers " te geven sluituigavoorstel ling In de jury hebben zitting genomen Prof dr P M J A Roels de heer W de Haan en de heer H C J Roelvink Tot plaatsvervangend lid is be noemd de heer J H Mignon De mededingende vereenigingen zijn Haarlems tooneel de Vereen Tooneelvereen A.D.O en D.V S uit ' s-Gravenhage en „ Inter Amicos " uit Dordrecht De keuze der stukken is gevallen op „ Mrs O " hetwelk zal gaan op den openingsavond op Don derdag 29 Oct en dat gebracht zal worden door „ Jan van Beers " „ De weg naar het geluk " ve brengen door het Haarlems tooneel op Zaterdag 14 November „ De dienstknecht in het Huis " te brengen door A.D.O en D.V.S op Vrijdag 15 Jan ' 37 en „ Grompie " dat door Inter Amicos op Don derdag 4 Pebr ' 37 gebracht zal worden De keuze voor de sluitingsvoorstelling op Vrij dag 9 April ' 37 is nog niet beslist jaren op een dorp n Zeeland Daar wijdde ik mij vooral aan de hygiënische verzorging van moeder en kind gaf in het heele gebied cursussen en be hartigde intusschen mijn steeds groeiende practijk Toen het voor het onderwijs van onze eigen kinderen wenschelijk werd in een stad te gaan wonen en mijn man het verlangen kreeg zich te gaan specialiseeren kwam deze periode van mijn leven tot afsluiting Er volgde een tus schenstadium van opnieuw zich oriënteeren zoowel voor mijn man als voor mij Wij be zochten klinieken in Weenen en werkten ook een tijdlang onder leiding van speciale autori teiten hier te lande Daarna vestigden wij ons beiden In Utrecht en nu vraagt mijn kinder practijk mijn volledige werkkracht en zijn mijn dagen geheel daarmee gevuld — Hebt U er nooit spijt van gehad dat U niet als een gewone huisvrouw en moeder kimt genie ten van het verzorgen van Uw kinderen en Uw huishouding en van het samenleven met Uw man Qelukkig gezinsleven „ Zoo moet U de vraag niet stellen Ik geniet da gelijks van een heel gelukkig gezinsleven Ik kan daaraan niet zooveel tijd geven als een huisvrouv / zonder beroep maar mijn man en ik zijn met onze kinderen heel gelukkig ala wij van Zaterdagavond tot Maandagmorgen bijna ongestoord samen zijn In den huiselijken kring In den zomer zeilen wij veel op de Loosdrechtsche plassen met onze kin deren die daar ook een eigen boot hebben In den winter kan ik wel tijd vinden om muziek te hoo ren waar ik veel van houd met een van mijn kinderen of thuis met ze lees of praat en ze voort help met hun moeilijkheden Ik kan heel goed mijn gedachten bepalen bij de behoeften van het oogen blik en daardoor zijn er In mijn drukke leven heel wat momenten dat ik mij geheel echtgenoote en moeder voel Maar ik houd heel veel van mijn werk en zou zeker diep ongelukkig zijn als ik het eens klaps moest missen Ik weet ook wel zeker dat het juist mijn werk als dokter is dat mij gemaakt heeft tot wat ik ben en dat ik zonder mijn beroep niet tot volle ontplooiing van mijn gaven en krach ten 7»\i ago gekowei U.S.O.-raadsel Qroot aantal prijzen te win ' nen waaronder een PhilipS'toestel Dezer dagen hebben wij al aangekondigd dat heden in ons blad een prijsvraag gepubli ceerd zou worden uitgeschreven door Radio Schuurman in samenwerking met en ten bate van het U.S.O Hier volgt de opgave het is een letterraadsel • Het geheel vormt een zin van 87 letters waar onder drie cijfers en is een waarheid welke be aamd wordt door ieder die er verstand van heeft 66 8 77 60 4 52 86 is een wereldbedrijf in ons land 74 2 43 49 38 is iets waar niemand in den modernen tijd buiten kan 35 21 71 48 is de grootmeester der orgelkunst 12 44 37 13 30 81 is eveneens een groot com ponist 35 65 18 87 33 79 82 31 84 componeerde zijn Symphonieën 12 9 57 51 22 59 62 1 70 80 is een artistieke en gezellige bezigheid voor den familiekring wel ke echter niet iedereen kan beoefenen evenmin als 37 77 14 40 56 63 Daarom is een goed 11 83 17 4 78 24 15 67 6 41 73 61 zulk een heerlijk bezit 10 49 54 18 39 53 29 selectief Ztjn de 47 23 77 50 4 66 86 toestellen Hieronder volgen de namen der nieuwe serie 35 75 60 50 21 76 18 69 28 19 83 53 5 14 83 34 62 11 45 84 3 55 66 20 18 51 42 64 31 14 45 32 72 16 46 63 18 35 75 68 7 2 74 44 50 61 18 Daarom 58 2 50 12 nu niet maar 85 75 nu 48 78 15 74 36 80 en dan besluit ge tot 35 56 6,24 18 50 60 36 84 Tenslotte 25 26 27 vormen een huisnummer,dat ge zelf makkelijk kunjs-invullen afs^het ge heel hebt opgelost ' V ~ -'^' En dan nog lest best Steunt hét 9 24 11 18 71 23 34 53 22 48 86 81 73 17 67 50 y k 79 30 32 33 59 57 41 Wijze van inzenden Inzendingen moeten worden gezonden aan de Administratie van het Utrechtsch Stedelijk Or chest van Lidth de Jeudestraat 24 Utrecht Bij elke oplossing moet worden Ingesloten een bedrag van twaalf cent aan postzegels welk be drag in zijn geheel ten bate komt van de kas van het U.S.O Inzendingen kunnen geschieden tot en met 31 October a.s De toekenning der prijzen zal geschieden door een commissie welke wordt aangewezen door het bestuur van het Utrechtsch Stedelijk Orchest De uitslag zal worden bekend gemaakt in ons blad van Zaterdag 7 November Doet allen mee Er is een groot aantal prijzen beschikbaar gesteld o.a als hoofdprijs een Philips radiotoestel ter waarde van f 145 — ¦¦^ Mevrouw R e d e k e-H o e k zal In enkele interviews ons een indruk geven van hel leven der werkende vrouw ' Vervult de vrouw haar taak in het maatschappelijk leven anders dan de man Heeft zij hier mede een speciaal doel of is het slechts een bevrediging van eigen verlangens Dat zijn vragen die onwillekeurig bij ons opkomen Op deze vragen zal mevrouw Redeke-Hoek ons in een aantal inter views antwoord geven J Jk heb ook de overtuiging dat de maat schappij ons vrouwelijke doktoren niet missen kan Wij Inuinen juist omdat we vrouwen zjjn zooveel zien en zooveel helpen waar een man al is hij nog zoo'n bekwaam medicus niet aan toe komt omdat hij de intnitie mist om bij het binnenkomen in een gezin meteen te voelen waar de schoen wringt Het ia zoo'n prachtig beroep dat wij uitoefenen ik zou het met geen ander willen ruilen Wanneer men zich met liefde er aan geeft wordt men zelf ook steeds rijker aan ervaring en menschenkennis U weet niet hoeveel ik zelf iedere dag opnieuw leer en hoe dankbaar ik ben zoo te mogen wer ken " — Deze opvatting van Uw taak vergt zeker veel van Uw krachten Kunt U dit Ingespannen wer ken dag na dag * jaar in jaar uit ongestraft vol houden „ Ik heb het voorrecht een sterk gestel te bezit ten daarom zijn de gewone rusturen aan het slot van lederen dag en van iedere week voldoende voor mij om fit te blijven " Wij meenden hierna een eind aan het onderhoud te moeten maken al noodde de opgewekte toon van onze gastvrouw en de zonnige sfeer in haar werkkamer tot voortzetting van het gesprek sn tot verdere uitwisseling van gedachten over het probleem van beroepsarbeid voor de vrouw De koffiemaaltijd stond te wachten en wfl zouden ons ' niet gaarne schuldig gemaakt hebben aan het in de war sturen van de dagindeeling van een zoo druk bezette vrouw J L Redehs^Hoek Gemeenteraadsexcursie De Utrechtsche Gemeenteraad bracht gister middag een bezoek aan de spoorweg - en kanaal werken rondom onze stad De heer Holsboe r,i directeur van Gemeentewerken had de leiding van deze excursie waarbij gebruik werd gemaakt van een gemeentelijke autobus Allereerst bracht men een bezoek aan de spoort weg-werken welke aan de Laan van Soesbergen achter de Oude Begraafplaats ten uitvoer wor * den gebracht Nadat het gezelschap den toestand in oogenschouw had genomen ging men naar de brug welke in aanbouw is tegenover de Bleek straat Ook de Vleutenscheweg waar zich de grond bergplaatsen voor de kanaalwerken bevindeuj werd bezocht Ten slotte begaf het gezelschap zich naar het nieuwe kanaal dat achter den Hommel om naar Jutphaas zal loopen en met de uitvoering waarvan men reeds eenigen tijd bezig Is Op de foto ziet men den burgemeester voorop loopen bij het beklimmen van den groadberg aan den Vleutenscheweg Paarden en motorbaan wordt aangelegd Aan den Meieveldschen weg arbeidt men sinds eenige weken aan de draineeilng van het teriein utrecht krijgt na het Stadion thans ook haar paarden - en motorbaan De plannen hiervoor zijn niet van vandaag of gisteren doch da teeren reeds van eenige jaren terug en men is sedert een maand reeds druk bezig met de eerste werkzaamheden voor den aanleg Zooals men weet komt dit sportpark ook in Zuid-Oost Utrecht te liggen n.l aan den Me reveldscheweg nabij de boerderij „ Mereveld " In de onmiddellijke omgeving van den Konings - weg In deze buurt zal dus een groot sport " ' centrum komen te liggen want het Stadion ligt op ongeveer 1 K.M afstand van Mereveld - Bovendien ligt het Velox-home aan den Konings weg terwijl de bij het Stadion behoorende sport velden waar o.m „ Kampong " haar wedstrijden speelt gelegen zijn aan den nieuw aangelegden weg die van de Adriaan v Ostadelaan naar den Konings weg voert Verder liggen daar in de buurt de ter reinen van den Arbeiders Sportbond de zwemin richting „ Kromme Rijn " met de daarbij behoorende kanohaven Zuid-Oost Utrecht wordt dus een sportcentrum bij uitnemendheid Wat de paarden - en motorbaan betreft verne men wij dat deze in den loop van 1937 gereed zal Zijn Het werk wordt door Gemeentewerken deels in werkverschaffing uitgevoerd Men werkt gestaag Het terrein is — zooals wij reeds hierboven schreven — gelegen aan den Mereveldscheweg dat is ongeveer tegenover het Bosch van Oud Amelis-weerd aan den Koningsweg en wordt verder be grensd door de spoorlijnen Utrecht — Arnhem en Utr«cht — ' s-Hertogenbosch Op dit terrein is men reeds bezig met het aan leggen van rioleeringen ten behoeve van de drai neering Er zullen twee banen worden aangelegd n.l een voor motorraces en één voor hippische wed strijden De motM'baan wordt kleiner dan de paardenbaan Deze krijgt n.l een lengte van 650 Meter de paardenbaan wordt 1000 Meter lang Het ligt in de bedoeling om de eene baan gedeeltelijk over de andere te doen loopen Het geheel krijgt een eclips-vorm waaxin een middenterrein komt te liggen Dit terrein wordt 460 Meter lang en 200 Meter breed Verder zullen op het terrein verschillende gebou wen worden geplaatst alsook een losplaats vooE paarden een parkeerterrein en een houten tribune waarvan men reeds een doorsnede-model op het terrein ' üeeft geplaatst Natuurlijk zal de inrichting niet zoo kostbaar worden als ons Stadion maar dat is ook niet noo dig Trouwens men kan altijd nog verbeteringen aanbrengen wanneer in de toekomst zou blijken dat de belangstelling voor deze beide takken van soprt nog grooter zou zijn dan men verwacht heeft Inmiddels werkt men langzaam doch gestadig door aan den opbouw van deze voor Utrecht ge heel nieuwe sportinrichting waarvoor het bestuur van de Utrechtsche Stichting voor Lichamelijk ^ Oefening destijds het initiatief heeft genomen Deze stichting heeft op dit gebied reeds veel goeda tot stand gebracht we herinneren slechts aan het Stadion dat ook een gevolg is geweest van dg voortvarendheid van de Utrechtsche Stichting KoninkL stoet gepasseerd Gistermiddag zijn de Koninklijke auto's weder om onverwachts onze stad op weg naar het JjOO gepasseerd De politie had bijtijds wederom uitge breide ordemaatregelen getroffen waardoor op versoliillende punten het publiek erop attent ge maald werd dat er iets zou passeeren en men dua geduldig bleef wachten op wat er komen zou In dit geval de Koninklijke stoet die omstreeka kwart voor vijf onze stad passeerde hartelijk toegejuicht do tentoongesteld in haar atelier W IJ hebben een bezoek gebracht aan he8 atelier van N e 1 v a n d e r C h ij s Nobel straat lObis waar dezer dagen een verza meling van door haar vervaardigd edelsmeedwerlS tentoongesteld ligt Het is een kleine doch aan trekkelijke expositie die ia het genre toegepast ^ kunst getuigenis aflegt van smaak en artisticiteit ^ welke zich uiten in ' n spel van kleme sierlijka vormen In gebruiksvoorwerpen weet zij op geluk kige wijze het begrip voor gratie te verbinden met de vereischten der techniek dit blijkt uit de ma nier waarop zij theeschepjes lepeltjes ' n zeefja fabriceert Er is niet te veel opgeofferd aan het bevallig effect De degelijkheid van haar makelij combineert zich vaak gelukkig met een zekere ma te van soepelheid zoodat er altijd „ lijn " in zit Wat het gebezigd materiaal betreft het metaal waarin zij werkt is meest zUver dat zij op aller lei wijze weet te bearbeiden Soms is het geha merd dan weer „ gebruineerd " welk laatste pro cédé aan het metaal een eigenaardigen bekoorlij ken doffen glans verleent Poederdoozen en ci garettenkokers zijn evenzeer van een smaakvolle ornamentiek En daarnaast een overvloed vaü luxe-voorwerpen want begrijpelijkerwijze heeft zij een voorkeur voor den nobelen vorm van het sieraad Gespen en armbanden vindt ge er waar het donkergroen gepolijst malachiet op sobere wijs ln zilver gevat ligt Bewondering kan men gevoe len voor haar oorknoppen waarin de schoonheid van gebleekte topazen een oogenblik aan maan steenen doet denken alleen is hun flonkering nog rijker Bracelets met ingelegde maansteen han gers en kettingen van fraal-geslepen cornalijfl merken wij ' ier op Nel v d C h ij s heeft een voorkeur voor het gebruik van antieke steenen ^ zooals o.a blijkt uit een ketting met ' n in zilver bloem gevat ovaal van rood comalijn Een verlus tiging voor het oog zijn de bewerkte steenen die zij hier ten toon stelt al dan niet ingezet mosa gaat waarbinnen ' t doorstralend licht geheimzin nige silhouetten toovert Dan omyx bloedroodal granaat rozenkwarts sieradiën van Chineesch ge sneden bloedkoraal in zilvervatting Oud-Italiaan « sche witte kornalijn waardoor als ln een maan -' lichten nachthemd goudachtige wolken stralen En dan denk ik nog aan ' n zeldzamen ijsbloem *' agaat waarvan het blank ovaal met z'n fantas tische teekenüig ' n op ivoor geschilderd miniatuur tje gelijkt Resumeerend ' n bescheiden doch niet temin aantrekkelijke collectie van sierlijk schoon » Al hebt ge haast wees wijs volg de verkeersgebüden Z.00 helpt ge méé den Draak van't Straatgevaar te doeden Hippo Kreen -^ Competitie U.P Men is thans aangevange competitie van den Utr Pro tal spannende wedstrijden plaats Het U.D.G I ontvi H.D.G I Hilversum en w met 11—9 te winnen De 9—9 zoodat het afhangt va sing In hotel „ Ponoma " ontvir Damclub Bussum Ook hier heeft het niet e ken Eigenaardig is dat oo een 9—9 stand werd afgehr bitrair beslist moet worden dien aard dat de emduitsla den De wedstrijd U.D.G I—1 leiding van den heer R de terwijl bij den wedstrijd Ons I de heer J B Wind voorzi leiding had De gedetailleerde uitslage U.D.G I — H.D.G L J V Manen — A C v B W den Hartogh—C H Hilbers Jr — M Fli J H Smit—A F Ate P W Chr V Barnev C H Schroder — E v L F V Santen Kolff - C H Ruitenbeek—Jol M Meijer — W Hovius 10 R J Krietemeijer — C Vooril x Wordt arbitrair beslist Ons Gtenoegen I — Bussui H J Hofman-F J ^ V E V Rees—B Kok D de Zwart — D Doori A Kooijmans — A v d H V d Velde—G v d J Holtman — V v Le 7 J W van Arkel—G Bj G V Beek—P Schaap L W Bergveld—G J 10 F J Garms—G Baas Voo-.-lc X Wordt arbitrair beslist yierÜaagsc deK Zestien deelnemers heb reeds bij de Konink Sportvereenigir inschrijve AMERSFOORT 17 Oct - Bche afstandsrit welke door taire Sport Vereenlging van zal worden gehouden hebbe ingeschreven Het zijn luit „ Tommy " kap S Cool met Meyer met „ Reinaart " r.p melen met „ Nenny " luit i,Kertys " luit M van der He heer Herzberger paard nog i Luit Cnopius met „ Aubep met „ Keve " kap M Bisscl Biet „ Ramah " kap Jhr K vi „ Zêrö-Zero " luit J Bn van luit F W Peters met „ J'em Morrees met „ Annemetant " 1 „ Sam " en luit L F Weiss me lederen dag moeten er twee den afgelegd met daartussch De start is biJ de Rijschool eersten dag gaat men tot de 1 < den tweeden tot Deventer va dag naar Ede waarna men weer op het uitgangspunt ter de gemaakte tijden in de cros vermeerderd met straftijden | plaatsing in den wedstrijd aa Koersen 08LIGATIES STAATSLEENINGEN Vorig Hed NEDERLAND lOOUi 100 lOOWfi 100 IOOU4 100 lo.n.'iB oo lOÓU ' lOO 1007'ii5 100 1001/4 10 ' ioo7;is 100 Mederh td to ld ld ze Ig id 2e Ig ld. td t LUO ' 81 a t eiKi Ü14 t lW8:-i4 t 5UU 3:^4 ' 8;it iiioé •:«« 5 oFt Java St - tram Sem.-Joana tsraziiie L89 & ld Funding Lg 189 - £ 20-100 5 — ld Funding Lg 1914 e 20-lUO a — m ISKS 4 % — ld 1889 ld l»10 f ÓUU-IOOO 4 tlo de Janeiro ' 06 6 ISiJg^a.o Paulo 1921 8 267/8 ' > om Republ ' 26 5 % — VOORLOOPIG GENOTEERD Int Nickel Cy C.v.A J R 11 471/4 47S/4 ' Studebaker Corp C.V.A $ B II 117/8 12 4 133/8 135/16 49V4 UOl/4 47 % 70 701/4 69 % 69 ACTIEVE FONDSEN 194V4 2.1/4 89 fc0 % rfKOV KN GEM LEENINGEN 1003/4 1003/4 1001/ifi l(»/i(i STAATSLEENINGEN Amsterdam 1933 D in 19:i4 4Vé ld 193Ü 4 ld ie leening 1931 4 ld 2e leenlng 1931 4 Nederl ƒ 1000 ' 31 4 ƒ 10Ü0 le U ' 33 f lOOII '^ e U ' 33 34 36 1911 Id id. id. Id t 1000 1000 50 1251,8 1934 4 1936 4 1934 4 1»31 4 1926 5 192 6 1931 4 a 3%192(1 4 % OBllg Ibl 4 % Cert V OblCert Grootboeü Oblig.Id id id id Indie i 1000 ' 30Id t 1000 ' 31 id t 1ÜÜÜ le C ' 34Id f 1000 2e 1 ' 34Id f 1000 3e L ' 84Id f 1000 ' 35 Duitschland Obl t 1000 ' 30 Id met verki ' 30 Engeland £ 50—'200 Id i 50—200 b'rankryk 1932 ' Jhic Wilw Adi B THEE Amst Thee C My A — _ Banjoew Thee en Rubber A -— — Kongga i^andb My A - ISO ^° f!jp Cult My A 2293i 293 Slnd Cult My A — _ ld 1/2-1/8 1930 4 ld ie leening IH35 Vi I00V2 — ioeo 1930 4 - — ¦ i-iJravennage 1921 6 ld 1929 4 % ld i;3-l/9 1933 4 ld 1935 3 % erov Groningen 32 4 % em Groningen 32 5 ld 1933 4 ld 19341 4 ld 1934 11 4 rieimond Dec 27 28 i^/i - lilversum 1932 5 eeuwarden 1921 i % Moora Brabant 1934 4 iorterdam 1918-1 4^s ld 192S-'31 4»A ld 1V31 i ¦ ernarang 1925 6 I'll burg laM 4 i-'treiht Prov 34 4 uil R.ll G.v.Ob 6 < ot>enhagen 19'28 5 ld £ lüU 19U1 4 ld £ 20-101 1Ü--U é eruin K.U 1925 614 _ — MUOKWEGBN ' hrlsuanla 14 4 % — — leenseb RiJkswon fonds IU'27 O O 931/4 98l/s KEKH EM LIEFD INSI i.K ZlékSnVèrpl pilversum 1932 6 — — DIVERSEN rflauwh.-Vrlessev A 578ii 58 % Houthandel Alberta A — Houth Wl Pont G.A 44 id Pr A 96 95 % Maxw Liand Gr A 36 % 641/4 Muller & Co IW.H A _ — N My V Havenw A — Zeehaven Sabang t 1000 O.v.A S43/1 Kjeuger & Toll A _ — Peruv Corp O.v.A 2 % 2 % Id C V Pr A S7Aa 91/4 Sears Roebuck Cer V Q A $ 70 703fe BANK - EN CRED BVST Kolon Bank A 75 % 761/4 N.-l Hand b ƒ 1000 A 131 133 Ned Hand My 1 1000 C.V.A 167 163 % dlto Resc A — 164 200 190 2Vl " Ê46/,s f^lg Kunstz Unle A.V Berkel's Pat A aivê Delft Cv.A Centr Sutkei Mtl A N Sord Aut My A ' hiiips ' Tloeli.tabr Gem Bez v A Phil Gloeil.t Pr W.A.Unilever A Am Car tt B O.v.A Ï Am Bnka C.v.A $ Anac Copp C.v.A Bethi Steel O.v.lOA $ Jeneral Motor C.v.A Kennec C O.V.5-10A North Am Avtat Cv.A K 11 Nortb Am Rayon A C.V.A Ï SPOORWEGEN Uell Spoorw My A 97 % 96 Holl IJz Spw My A 100 % My t Expl V S.S A 1011/4 - N.-i Spoorw My A 61 % 60 Nat My d Balg Spoorw Pr A 340 % MO Atch I'op Cv.gew.A 6M/4 61 % Ches en Ohio Cv.A 666/0 6S Chlo R.-1S1 en Pao C V Ö A 11 % W/16 Erie Sp.'w My G A 13 13 % CNUUSTBIEELE ONI>BRN Alg Norlt MU G A 210 209 Batava Marg B A 65 öergh's Pahr Cv A 235 2343/4 ld pret wlnstd I2O1/4 122 Aand /> L 1 1000 ld 8 t 1000 U7 % 119 i;art - en pap tabr W A Suholteo A - 98 % Gouda St abr td 355 — lieren Herfstkleureri t>eginnen sommige boom>i en met de prachtige doch lerfsttinten en het zal niet e natuur zich voor korten t De tinten en de intensi ' liever gelijken oneindig ve < Laar twee hoofdkleuren te nelijk rood en geel alle daarvan en alle nuances 1 men zonder veel moeite 1 is niet zoo eenvoudig ala rermoeden Zij worden ver nde stoffen Om dit goed het allereerst noodzakelijk Ie kleuren in een normaal worden 1 groen onder het micros * rroene kleur veroorzaakt groot aantal zeer kleine lid zijn met een groene roen noemt Dit bladgroen rijke functie te vervullen len kunnen niet leven ea gronde oplosbaar In water maa * r dat bladpreparaten op | en nu het bladgroen in al « a ' n groene vloeistof en bij daarvan biykt dat het et een gele kleurstof het * a normale bladeren in ioo ' n dat het geheel overdekt leurstof bladeren die wat mindeif ^ ze zullen natuurlijk meeri de gele kleurstof zich n\x ' kan aUe Wadgroen ontbre^J ruiver geel Van de meeste | srgelijke geelbladerige va » in parken en tuinen vaaü it mooie effect dat er me *' Ie groene kleurstof gedeel * te bladeren ontstaan oolü itgewassen algemeen rnenl ^ ers Buxus en dergeiyke de groene de gele kleur*i witte of witbonte vormen jf reden hier en daar aant sn aan beschaduwde tak a leven doordat zij gevoe | bladeren kt wel dat de bonte vor -< ard zullen groeien dan dei Igroen geheel of gedeelten aan bijna alle toevallig in ioor stekken afleggen ofi aan er nog een aantal ani n waarvan de bruine of it belangrijke zijn Deza n geheel andere wijze al » stonden deze laatste door <' tbrak bij de eerste is eenj ' aanwezig die de eigen <| jeheel of bijna geheel over <| opgelost in het celsap e »» Is een zeer merkwaardigaf 3ur afhankelijk is van d ^ het kan achtereenvolgengP len worden De stof is op ->^ 3 wordt een blad van eerte meer men dit met wateif ^ hérfstkleuren heeft uit ta | volgende week een en stiM ^ edkunst [ van der Chij ^ ' csteld in atelier bezoek gebracht aan he6 1 van der Chijs Nobel ar dezer dagen een verza -» ervaardigd edelsmeedwerü is een kleine doch aan * in het genre toegepastö v&n smaak en artistioiteit spel van kleine sierlijke ¦ werpen weet zij op geluk * jr gratie te verbinden meli liek dit blijkt uit de ma * lepjes lepeltjes ' n zeefja s veel opgeofferd aan heï ilijkheid van haar makelij lukkig met een zekere ma * iat er altijd „ lijn " In zit < riaal betreft het metaalj st zilver dat zfl op aller * eiden Soms is het geha * tieerd " welk laatste pro * 1 eigenaardigen bekoorlfl * int Poederdoozen en ei * izeer van een smaakvolle last een overvloed vad begrijpelijkerwijze heeft en nobelen vorm van het banden vindt ge er waar t malachiet op sobere wijS ' ondering kan men gevoe * en waarin de schoonheid een oogenblik aan maan * een is hun flonkering nog igelegde maansteen han - fraai-geslepen cornaiyn 1 V d C h ij s heeft eea uik van antieke steenenj ketting met ' n in zilver * ' ood comalijn Een verlus * de bewerkte steenen dlQ 1 dan niet ingezet mosa * rstralend licht geheimzin * Dan omyx bloedroodal eradiën van Chineesch ge * Jvervatting Oud-Italiaau <« lardoor als in een maan*' dachtige wolken stralen » m ' n zeldzamen ijsbloem *' lik ovaal met z'n fantas-t 3or geschilderd miniatuur * ' n bescheiden doch niet * lectie van sierlijk schoon * J [ wees wijs verkeersgeboden: é den Draak tgevaartedooden Hippo Kreen I Sport Competitie van den U.P.D Men is thans aangevangen met de hoofdklasse eompetitie van den Utr Prov Dambond Een twee tal spannende wedstrijden vonden in Utrecht plaats Het U.D.G I ontving in „ Terminus " het H.D.G I Hilversum en weet zeer waarschijnlijk met 11—9 te winnen De afgebroken uitslag is 9—9 zoodat het afhangt van de arbitraire beslis sing In hotel „ Ponoma " ontving Ons Genoegen I de Daraclub Bussum Ook hier heeft het niet aan spanning ontbro ken Eigenaardig is dat ook hier de wedstrijd in een 9—9 stand werd afgebroken en een partij ar bitrair beslist moet worden Hier is de stand van dien aard dat de einduitslag wel 10—10 zal wor den De wedstrijd TJ.D.G I — H.D.B I stond onder leiding van den heer R de Ruijter secr U.D.G terwijl bf den wedstrijd Ons Genoegen I — Bussum I de heer J B Wind voorzitter Ons Genoegen de leiding had De gedetailleerde uitslagen zijn als volgt U.D.G I — H.D.G I 2—0 0—2 1—1 1—1 1—1 0—2 J V Manen — A C v Wageningea B W den Hartogh — G Rump H Hilbers Jr — M Flink i J H Smit—A F Ates 5 P W Chr V Barneveld—B F H Heilman C H Schroder — E v Dijk L P V Santen Kolff — C Bongenaar 2 — O C H Ruitenbeek — Joh v Dijk 1—1 M Mefler — W Hovius x — x 10 R J Krietemeijer — C J Nobels 2 — O Voorloopige uitslag 9—9 X Wordt arbitrair beslist Ons Genoegen I — Bussum I X — ^ x 2-0 1 1 2—0 0—2 1—1 0—2 1—1 1—1 1—1 9—9 H J Hofman — F J Vos E V Rees—B Kok D de Zwart — D Doornhof A Kooijmans — A v d Waaij H V d Velde—G v d Laan J Holtman — V v Leeuwen J W van Arkel — G Brand G v Beek—P Schaap L W Bergveld—G J v d Berg 10 F J Garms—G Baas Voo;-loopige uitslag X Wordt arbitrair beslist Vierdaagsche van de K.M.S.V Zestien deelnemers hebben zich hiervoor reeds bij de Koninklijke Militaire Sportvereeniging laten inschrijven AMERSFOORT 17 Oct — Voor de vierdaag sche afstandsrit welke door de Koninklijke Mili taire Sport Vereenigmg van 20—23 October a.s zal worden gehouden hebben zestien deelnemers ingeschreven Het zijn luit G J Verwey met „ Tommy " kap S Cool met „ Merovee " luit U H Meyer met „ Reinaart " r.p luit C van Dom melen met „ Nenny " luit L Gruppelaar met „ Kertys " luit M van der Hoog met „ Rpsult " De heer Herzberger paard nog niet bekend Luit Cuopius met „ Aubepine " maj T Reeser met „ Keve " kap M Bisschoff van Heemskerk met „ Ramah " kap Jhr K van der Brandeler riiét „ Zerö-Zero " luit J Bu van Lijnden met „ N.N " luit F W Peters met „ J'emmbourse " luit J G Morrees met „ Annemetant " luit M P Feith met „ Sam " en luit L F Weiss met „ Youki " lederen dag moeten er twee wegparcourseu wor den afgelegd met daartusschen een cross-country De start is bij de Rijschool te Amersfoort Den eersten dag gaat men tot de legerplaats üldebroek den tweeden tot Deventer vandaar op den derden dag naar Ede waarna men op den vierder dag weer op het uitgangspunt terugkomt De som van de gemaakte tijden in de cross-countries eventueel vermeerderd met straftijden geeft de volgorde van plaatsing in den wedstrijd aan Koersen van OSÜIiATIES SIAATSLEENINGEN Vorig Heden NEDEKLAND IOOU4 1007fip 1007,',s 1 OW/ld IOOV4 lOm/K lOüT/iii lOOT/ifi IOOU4 '\ 0OT'v lOW/iB lOOJ'in 1001/4 10l)7;1 | lOOT/ie 1007/1 Nederi t UHI ' 31 4 ld t 6W si4 10 t uiu'!i:^4 ld 5UU 3:^4 ld ze tg ' s:si iixi4 ld 2e IR ¦ s;m 84ili 4 » D"/l6 a9Vi td m keLvkl O 1 20i/j 2(fiis POKÏUUAL Ie Serie Afgest 3 — — TS JECHO-SLO W AKIJB Obllg e 75 % 76 aWITSERLAWL Rubr U ' 27 4 % 92 917/8 JAfAJM Imp U)an ïen — ^ 2 % B Lr s eoo-iooo ü 6Vi 500-1000 fi — — Federatie Wedstrijden Zondag 25 October a.s zullen te Rotterdam do wedstrijden van de Federatie van Biltjartbonden plaats vinden waaraan deelnemen Den Haag Rot terdam Leiden en Utrecht De loting heeft het volgende resultaat gehad Cadre A moyenne onbeperkt Den Haag — Rot terdam en Leiden — Utrecht Cadre B t en m 5.93 Den Haag—Rotterdam en Leiden — Utrecht Libre eerste klasse t en m 4.63 Den Haag Rotterdam en Leiden — Utrecht Libre tweede klasse t Si m 3.53 Leiden — Rotterdam en Den Haag—Utrecht Libre derde klasse t.e.m 2.53 Leiden — Rotter dam en Den Haag — Utrecht Libre vierde klasse t.e.m 2.03 Leiden — Rot terdam en Den Haag — Utrecht Libre vijfde klasse t.e.m 1.63 Leiden—Rotter dam en Den Haag — Utrecht Voor Utrecht komen uit Cadre A Ch Lankhof Ons Genoegen cadre B A Veenendaal O.B.K libre Ie klasse A de Groot Ons Genoegen 2e klasse C Moninx Sportclub 3e klasse C L van Zenderen N Amstel 4e klasse B Carree Steeds Beter en 5e klasse W Weber O.O De federatie stedenwedstrijden vinden plaats in hotel Het Gouden Hoofd te Rotterdam terwijl de Utrechtsche supporters collectief de reis naar de Maasstad zullen aanvaarden AQENDA Heden SENAATSZAAL ACADEMIEGE BOUW Expositie adressen van geluk wensch 300 jarig bestaan VOOR DE KUNST Opening ten toonstelling schilderijen Johan Buning TIVOLI 8 uur B.O.G.A.H.A Show-en dansavond JAARBEURS 9 uur Unitas Herfst-feest JAARBEURS 9 uur Soiree zwem club „ Star " N.V HUIS 8 uur Feestavond Ver tot bev der gezondheid in de Grafische vakken Morgen SCHOUWBURG 8 uur Gezelschap Musch met Baron Tip " TIVOLI 8 uur „ Boefje " Maandag TIVOLI 8.30 uur Volksconcert SCHOUWBURG 8 uur Italiaansche Opera „ La Traviata " van Verdi BIOSCOPEN FLORA BIOSCOOP Oude Gracht Eiken dag 2.30 6.45 en 9 uur Zondag doorloopende voorstelling van 2 uur af Onder twee vlaggen — Zondagmorgen 11 uur Op reis door Zuid-Afrika CITY-THEATER Voorstraat Eiken dag 2.30 6.45 en 9 uur Zondag door loopende voorstelling van 2 uur af Merijntje Gijzen's jeugd Geprolon geerd REMBRANDT THEATER Oude Gracht Eiken dag matinee 2.30 Door loopende avondvoorstelling om 6.45 en 9 uur Zon - en feestdagen doorloopend van 2 uur at 2 4.15 6.45 en 9 uur Top Hat PALACE THEATER Vreeburg El ken dag 12.30 6.45 en 9 uur Zondag doorloopende voorstelling van 12.30 af Inferno De hel der dobbelaars — Op werkdagen van 11—5 uur Filmac SCALA Potterstraat Eiken dag 2.30 6.45 en 9 uur Zondag doorloo pende voorstelling van 2 uur af Boccaccio OLYMPIA BIOSCOOP Amsterdam schestraatweg Eiken dag 8.15 uur Woensdag 2.30 uur matinee Zondag doorloopende voorstelling van 2 uur af Een midzomemachtsdroom FIGI ZEIST Allotria Donongoo Tongka Moord in het Casino De moe dige zeerob AfwïMelend programma BANK - EN CKED tNST B.V.JN Gem ' 30-'31 4 lOOla - Deut Renten b ' 25 7 — 291/4 Ver Uult St.lg O 7 — H V FOTHEEKB ANKEN AmBt Hyp B Pbr 4 % _ 986/s ld 4 — — Bat Hyp B Pbr 4 % — — Friesch 3r Hyp B 1/3-1/9 Pbr 4 % 1/1-1/7 4M lamsche Beurs 101 % io % 141/u 14IM lO ld ld Ser P ld Fbr 4 IOOV4 lCOi/4 r<)n Hyp B Pbr 4 % 88 % ~ ld Pbr 1 _ _ tioll Hyp B ld 5 — — Hyp Bank v Ned Ser C ld 4 % — — msul Hyp B ld 5 -— — ¦^ at Hvp B ld e — ->•¦ Ned Hypb ' i^eendam Pbr 4V2 100 100 % — 100 ia ld 4 991 / 9J % 99 % 9i)l,'8 oost H.yp Bank 5 99 U4 98 % 99V4 i'91 / ld éhi 951/4 95 uverDs Hyp B ld 5 ld ld i'ü 97 85 Kott Hyp B ld 5 ld ld 41J1 Utr Hyp B t 100 lOO'/ls 1001 ^ 993/4 100 Westl Hyp B Pbr 6 ld ld 4 % td ld 4 100 88 ' 99 % 24S/4 SJVi 97 9GI * _ 1001/4 breeuw Hvp B ld 5 ld AA B'B CC ld 4 % ieeuw Hyp.B Pbr O ^ - Huil Hyp.B ld 5 Holl Canada Hy gl B Med Oostfrtesche Hvp bank Pbr 3 % ' Nwe Ned - Am imvs IWs 1001,'s 991 * 8 3/8 ICC6/16 IOOV4 1003(8 lOOl/s - 100 % 100 % Hyp banu Pbr 5 Nortb West and Pau ld m Le Wed Bcbeeps - verband MU Pbr 4 % INDUSTKIEELE ONUEKN y'r-Gron Beetw.s.t & ¦- — > Ned Papierf O 5 100 993/4 Lever's KeepMii 34 4 % 103%8 1034oN'ed Un.tabr Ë 9 % 99 9 % 9J Philips Gloellampea 5 IOOV4 1005/ib ' trupp Akt Ges Krledr <> ~— — viltt Staniw U 7 — — — 99V4 Rh Elbe Un ü ï — — Ver Stahl.w O 7 — 21 9714 98 911 GAS EN ELECTR Utr Waten o 4 % — 100 % Seri Stadt Klect W 1929 6Vi — _ it Berv Cy p 1986 O 6 — 671/4 Clt Serv Cy P.195S U 5 663/1 67 i;ons hieige O 6 — — Vw ïork leiepD i Rubr i O i'é — — iibeln Westt Blectr 1927 O 6 — — dat Petr MH ' O 4li 10384 _ Kon Petr MQ O é 88 — Kon NederL Schaakbond Hel programma voor het v/interseizoen Het programma van den Kon Ned Schaakbond is thans vastgesteld en wel als volgt 8 Nov Ver Amsterd Schaakgenootschap — Utrecht 15 Nov Bussum — Nieuwe Rotterd Sch Ver en Discendo Disciraus — Amsterd Schaakclub 6 Dec Amsterd Schaakclub — Bussum enNieuwe Rotterd Sch Ver.—V.A.S 13 Dec Discendo Dlseimus — Utrecht 3 Jan Utrecht — Nieuwe Rott Sch Ver 10 Jan V.A.S — Amsterd Schaakclub en Bus sum — Discendo Discimus 7 Febr Bussum — V.A.S en Amsterd Schaak club — Utrecht 14 Febr Nieuwe Rotterd Sch Ver — DiscendoDiscimus 7 Mrt Nieuwe Rotterd Sch Ver — ^ Amsterd Schaakclub en Utrecht — Bussum 14 Mrt Discendo Discimus — V.A.S Voor onze Utrechtsche club is deze rooster voor deelig in zooverre dat de belangrijkste ontmoe ting nl tegen den concurrent meestal helaas voor de laatste plaats Bussum een thuiswed strijd is De spanning zal er echter wel tot het einde toe in blijven daar deze clubs pas in de laatste ronde tegen elkaar in het strijdperk treden Agenda voor de Raadsvergadering Punten die in de vergadering van Donderdag aan de orde zullen komen De Burgemeester van Utrecht heeft den Gemeen teraad bijeen geroepen op Donderdag a.s te 14 uur stipt ten Stadhuize ter behandeling van Notulen van de vergaderingen van 8 October1936 Mededeelingen Ingekomen stukken Beëedigüig van het nieuwbenoemde lid vanden Gemeenteraad den heer Mr J H Nieuwon huijs Voordracht tot verhuring van het perceelBoorstraat 109 tegen den huurprijs van ten min ste f 450 — per jaar Voordracht tot verhuring van grond naast ' tperceel Vossegatschelaan 82 aan A Koot tegenden huurprijs van f 7,50 per jaar Het in de raadsvergadering van 17 December 1935 door den heer Dr Mr W Schuurmans Stek hoven CS ingediende voorstel betreffende samen werking van alle vereenigingen en lichamen diezich verpleging aan huis van zieken invaliden,kraamvrouwen enz ten doel stellen ten behoevevan on en minvermogenden met bericht en Raadvan B en W Voordracht betreffende de verdeeling der Ge meente in stemdistricten voor de verkiezing vanleden van den Gemeenteraad en de aanwijzing vanstemlokalen Voordracht tot wijziging van de verordeningGemeentelijke Dienst voor Maatschappelijk Hulp betoon Nadere stemming over het in de raadsverga dering van 11 Juni 1936 door mevrouw A J Wol thers-AmoUi ingediende voorstel zooals dat naderis gewijzigd betreffende het verbod van bioscoop bezoek door kinderen Benoeming van twee leden van het collegevan curatoren van het gemeentelijk lyceum voormeisjes Apotheken Van 17 October ' s avonds 8 uur tot 24 October ' s avonds 8 uur wordt de Zondags - en Avond dienst waargenomen door de Apotheken Fa MEKÏJL Nieuwegracht 203 Telef 11246 Fa KOEKT Goedestr h Zandhofschestraat 108 MIJEP.B Adr V üstadelaan 10 VAN SPANJE Steenweg 44 GOUDEN HERT Amsterd Straatweg no 44 JAFFA-APOTHEEK Vleutenscheweg 360 „ ZIEKENZORG " Cathargnesingel doorloopend eeopend U ' j HUBER 2e Dorpsstraat '< 2a Telef ' 2081 Sruytor & Z A pt A ld B W pr id 169 66 Heemat A Holl Melkfabr A Holl Beton Mij A A A 1161/a 117 % Holl Dr en Kabelf A Holl Kunstz Ind A Intern Viscose Cy Jurgens fabr pr Jurgens fabr 116 117 % 191 % 133 470 % 418 60 160 40 70 116 116 % 320 1911/4 133 % 473 419 48V4 160 39S/4 71 71101-31220 P.W A Jurgens or C w A K Ned Zoutind A K Broc en St A Lyempf Leeuw IJs - en Melltf A N Gist - en Spirlt.f A Ned Kabeltabr A N Scheepsb MU • A Rott Dr.dok My A K My Schelde A Id Nat Bez A Scholten Aard.m.t A.St.spinn Spanjaard A Stork & Co A Twijnstra Ollet Pr.A Utr Asphaltfabr Q.A ld Pr w A 126 28 % 87 80 V4 '•¦ r Bliktabr A Ver Chem fabr A er r'apiprfabr V Gelder Q A.Ver N Rub Fabr A Ver Touwfabr A Werkspoor Serie A A.West suik raf A Ajn Can Cy ü.v.G.A Am Hide and Leath C V A S 27 % 67 % ~ S73/4 6 39V4 84V4 138/1(1 ld Cv.pr.A $ R II Ajn Sm & Eet C V 10 A 41 Con Lilnoleum Un A Parb Ind I.G O.v.A Fisk Rub C C.v.A i Gen 3ig Cy C.v.A | Ougrèe Manhaye 841/4 108 S A ' d ' A ƒ Sep Aktiebolaget A St Brands C.v.lOA $ Un St Steel C.v.Pr $ Wintershall A weedsche L.uclf A BLECTK GAS ENZ ' I N Ind El MM A Alg Ned Ind El M « Nat bezit A 199 Ned Ind Gaa Mij A — ld Nat bezit A ^^ enTs^•h Centr St v El Str A — Ass Gas en Et My A 10 / 1067/8 A 10*4 102V4 A 897/8 Si A Cv A.A 2 Centr Public Serv C V 10 A ï — Middle West O.v.A $ ~ N Am Cy Cv.lOA $ 23 % HANDELSONDEBNEIUINGEN Bands Cred & Hand ver G A — — Borneo Sum H MM A 174 1751 * Dell Atjeh H My A 98 951/4 Hand My Gunlzel a Schumacher A 1293 ^ 129 int Cred St H vet Kott A 160 162 L.inde Ik revea en Btokvls & Z A 92 02 % Ned Wol My A 1063 ^ 108 Beursoverzicht D E krachtige haussebeweging die zich de laatste weken op de'effectenbeurs heeft ge openbaard moest vrijwel uitsluitend wor den toegeschreven aan devaluatie-tendenzen Moei lijk valt na te gaan of op werkelijke of veronder stelde voordeelen voortspruitende uit de waarde vermindering van ons nationale ruilmiddel niet tfi veel is vooruit geloopen Wel kan echter worden vastgesteld dat de gulden ook nu de gouden stan daard is losgelaten een groot weerstandsvermogen aan den dag legt De laatste dagen heeft het Ne derlandsche devies ten opzichte van de toonaange vende valuta's een vaste houding aan den dag ge legd en hiermede is wellicht een streep gehaald door de rekening van velen die hopende op - een verdere verzwakking van ons betalingsmiddel zich van het noodige effectenmateriaal hadden voor zien Instede dat de gulden nog wat meer van haar waarde heeft ifageboet heeft hij zich in den loop dezer week integendeel van zijn sterken kant la ten kennen en een dollarnoteering van 1.85 K tot welken prijs hedenmorgen werd gehandeld komt overeen met een devaluatiepercentage van onze munteenheid van 20.8 procent Hierbij dient er de aandacht op te worden gevestigd dat dit percen tage reeds 22.7 procent heeft bedragen n.l op 5 October en dat zij het onder eenige schommelin gen nadien een dalende beweging viel waar ta nemen Het feit dat het HoUandsche devies de laatste dagen een vaste houding aan den dag heeft gelegd moet zooals trouwens reeds is opgemerkt voor een niet gering gedeelte worden toegeschre ven aan de repatrieering van Nederlandsch kapi taal dat ten tijde van de onzekerheid omtrent het lot van den gulden buiten onze landsgrenzen eea onderkomen had gezocht Wanneer acht wordt geslagen op de toestanden in de meest overige staten en die in ons eigen land dan moet men onwillekeurig tot de gevolgtrekking komen dat het bij ons nog niet zoo slecht en zoo onveilig is en in dit verband is het verklaarbaar dat het kapitaal hetwelk op de vlucht was gesla gen naar huis terugkeert Ten aanzien van de de valuatie van den gulden kan natuurlijk onmogelij'<ï een voorspelling worden gedaan doch het staat vast dat het aanpasstngsproces in Nederland voor dat het goud-embargo werd afgekondigd ver ge vorderd was zoodat er geen reden is om voor een aanzienlijke waarde vermindering van ons ruilmid < del bevreesd te zijn Het blijkt wel dat de dalende tendenz die zich de laatste dagen op de effectenmarkt heeft voorge daan geenszins een totale verandering van de marktpositie en hare beoordeeling beteekent doch in hoofdzaak het gevolg is van winstnemingen waartoe men nu de koersen op een zeer hoog peil zijn beland de kans bijzonder gunstig achtte vooral ook onder invloed van de gedrukte stemming van Wallstreet in deze week en de vastere gul denshouding Gisteren was de New-Yorksche markt weer vast gedisponeerd en op onze beurs had dit heden in zooverre eenige uitwerking dat de terugloopende koersbeweging tot stilstand kwam en men weer terugkeerde tot de oude favorieten van de markt n.l Amsterdam Rubber én H.V.A die ' een matige stijging ondergingen Overigens had de markt weer een betrekkelijk Zaterdagsch aspect De handel was van kalmen aard en groote koersfluctuaties deden zich niet voor hoewel na een voor sommige fondsen meerendeels prijshoudende opening een toenemend oploopende tendenz te bespeuren viel Terwijl de in courante rubbersoorten een lichtelijk oploopende houding aan den dag legden waren Amsterdam Rubber aanstonds na opening ca 6 pCt hooger < op 225 en bleven op ca 223 >^ H.V.A verbeterde eveneens enkele punten en de specifieke suiker fondsen alsmede de aandeelen der Indische crediet '< instellingen waren aan den vasten kant De tabaksafdeeling vertoonde aanvsmkelijk een onveranderd koerspeil maar later liepen zoowel Batavia als Oude Deli eenige punten op Van bin nenlandsche industrieelen was de belangstelling voor Philips aanmerkelijk geluwd De betere verwachtingen voor het nieuwe boek jaar welke gisteren tot aankoopen leidden zijn blijkbaar uitgewerkt Na een hoogere opening op 226 ^ werd weldra weer het slotpeil van gisteren 224 bereikt Unilever ontwikkelde in het verdere verloop een vaste houding tot 156 ook A.K.U werd gesteund tot 40 Scheepvaarten wisten zich goed te handhaveru Koninklijke Olie bewoog zich om de 390 biJ kal me affaire Amerikanen algemeen hooger vooral staal - en koperwaarden De beleggingsmarkt legde voornamelijk voor de obligaties met lage rente eea luiere houding aan den dag 2 %% Prolongatie Ur » St L,eath Cv.A — SS/jj Un States Steel C.v.A — 59 % ELECTR EN GAS MIJEN Clt Service Cy G.v.lOA $ 8 % % Int Tel & I'el C.v.A $ K II 9 % 97/9 Rad Corp Cv.A S Si/ib 8ift MIJNBOUW 2814 — E0 % — 16 141/4 27V4 261/4 Alg Expl My A 177 176 Red Leb Mnb My A 268 — PETROLEUM Dord Petr md My A 266 336 Kon Petr My A 387 % 3881 /* Perlak Petroleum A 92 % Cent Oil Cy C.v.lOA $ 25iis 26 Philips Petr C.v.lOA $ S39/ib 34 Shell Union C.v.lOA $ 183(8 18«,54 Tide Water A.ss Oil G.v.^V * 143(8 149/u SCHEEPVAART Kon Ned St.O My A 29/(o 27/3 Kon.N St.b N B.v.A 29/iB 27/8 M Schv Unie N.B v.A 763/4 773/j ] 009/,fi 4 100 »/,„ 4 1C09/II 4 100 »/,„ 4 1009/iB 3 % 1003/4 3 963/4 2 % m 3 963/4 2 % 86I/1R 4V3 1005/iR 4 % 1005,16 4 1005V 4 lomy 4 10(J6;io 3'A - lOOlI/ii 100 '|| 100 »' lOOK/ii loca'ii 100318 SUHiER Cult My d Vorst G.A 34 % 32 Id Winst A 20 60 21 SO Hd ver A'dam A 397 % 403 % ¦ Jav Cult My A 146 147 S66/a - 6i/5 N.-I Suiker time A 22 % 122 % TABAK Dell Bat MM A 235 23S Deli My i 1000 C.v.A 283 iSS 8611 senembali MM A 266 265 1007,(1 1001/4 1001(4 IOOV4 100 % SPOORWEGEN vvtison en Co C.v.A $ 61/4 69/ra Bait & Ohio Cv.A i 18 19i/s nhic Milw O.vlUA $ 1 % W/mId C.v.Pr A 3 LS/is SVa 2)6/,fi 21B,'s SVa 23 % 236/8 Illinois Centr C-v.A $ 2IV4 22vt.viiss Kans & Tex 4 3 % 5 C.v.lO.'V 5 6 % 68 ^ 80^4 69 6 % 691,8 ¦' 8/10 N.-ïork centr O.v.A S 361/2 37l/iN ¥ ork Ontario H West A Ï 4 4 % Pensylvanlon Kallr 10 a 50 C.V.A 333(8 337Js Soutli Pac t;ornp g.A — Id Jert V gew A """' 183/4 27/18 10 % w Jan Cv.A RUBBER A'dam " Rubb C ƒ 1000 A _ Band Rubb My td - Dell-Bat Rub My id - Hes Rubb My Id - Ind Rub Comp id - Kend Lemboe Rub id ^ Majangl Ver Id - O.Java Kub My id - Oostkust f 10(K Cv.A — R'dam Tapanoell A — Sal Plant Cult A — Serbadladl " Sum.-Rub A - - Silau Sum Rub My A — Sum Rub Cult My A Ver Ind Cult Ond A Wal Sum Rub My A — Cut Bubber C.v.A — Pac 39 397/8 225 180 125 16S 58 189 120 141 63 60 21 118 UO 184 17 183 4 76 % 77 129 ¦ 127 2371/4 2388/4 2231,s 226 % 1447/8 149 % 1623;'8 156 3s7/8 40 333'8 35 33 % 34 % 64™,8 6514 6433/4 i63,'8 417/8 — 24 % Id Railway orig g.A / ab Railw C v ii 
UTRE'CHTSCH NIEUWSBLAD Na tU ZaterJag 17 Oceober 1936 UTRECHT VERLOOFD E Vroom en H Vroom De Bilt 18 October 1936 Hessenweg 96 b De Bilt AtjebBtr 41 ' s Gravenhage STADSSCHOUWBURG AUTOSCHADE snel hersteld bij Gebr BUITENWEG EILTSCHB STRAATWEG Telef 28021 Compleet ingericht voor alle Auto - en Carrosserie-reparatie Bij een smakelijk ontbijt behoort Verkade's beschuit Dat is een vaste regel in elk gezin waar goed ontbeten wordt Thans is er een reden te meer om aan Verkade's beschuit de voorkeur te geven Op iedere rol groote beschuit vindt U tijdelijk een reepenzegel Voor 5 van die zegels laat Uw winkelier U gratis een heerlijke Verkade's Chocolade Reep preeven VERKADE'S stel daarom niet uit maar vergroot nog dit ' jaar Uw kennis door Pradische opleiding Tn BOEKHOUDEN TALEN « STENOGRAFIE,SCHOONSCHRUVEN MACHlNESCHRIJVEN,(Voll.curJUj/7.50 STATIONSPLEIN 17 ^» UTRECHT KANTOORUREN VAN 10-13.Ï0 en van 18-21 uur zaterdags van 10-13.30en van 15-1 Buur „ SNIPPERS " DE fijne chocolade - strooisel 17 et per groote zak 10 et per kleine zak met verrassing DE HOOP VERHUIZINGEN v.h NIEUWE GRACHT 62A thans li inrichting voor Voetlieliandeiing Pijnlijke - zwakke - en platv en adviezen v platvoet - e a bijzonder schoeisel Spr.uur v 4—5 Polikliniek 5—6 UTRECHT - TEL 11115 - Westerstraat 4 STRAAT 55bis TELEF 17089 TIELEN'S KOLENHANDEL LEIDSCHEWEG 15a b d Tunnel - Tel 13523 Wij leveren U nog steeds onze prima BELGISCHE ENGELSCHE en DONETZ ANTHRACIET Tegen de vastgestelde winterprijzen Alles in verzegelde halve H.L zakken Bestelkantoren v Humboldtstr 53 Tel 13057 Croeselaan 114 Tel 18475 H Copijnlaan 15 Lijsterstraat 17 Waterstraat 28 In Utrecht's aantrekkelijkste woonwijk achter Wilh.park nog enkele riante Beneden - en Bovenhuizen met grote kamers beschikbaar Gezellig wonen Gezond wonen Goedkoop wonen Huurprijzen vanaf f 30 — p m alles inbegrepen Voor hen die spoedig huren nog speciale condities Te bevragen v Ostadelaan 54 GROOT BEKEND LEVENSMIDDELEN BEDRIJF TE UTRECHT VRAAGT Bekwame Actieve Agenten voor bezoeken van particulieren Leeftijd niet beneden 20 jaar ter plaatse wo nende of onmiddellijke omgeving Brieven met foto opgave vroegeren werkkring verlangd sala ris enz onder no 1613 bureau van dit blad TE KOOP bij het mooiste gedeelte van de Croeselaan een modem nieuw WOONHUIS met tuin - en achteruitgang be vatt 5 kamers keuken en zol der KOOPSOM f 4730 zon der kosten Brieven ond no 1657B bureau van dit blad fS Gezelschap JAN MUSCH Morgen Zondag 18 October 8 uur JAN MUSCH in het SUCCES-BLIJSPEL MILLIOENEIS Levertraan De kinderen lusten ze graag Ze is de allerbeste op de wereld 2'/2maal sterker dan elke andere en aangenaam van smaak Wefenxchappe/ijfc gestandardiseerd COUPONS GELDIG Flasch waar U dubbel 7C ^ zoo lang me * doe » ' ^ v » 1316-F H^i^Bi^HBaBBBiHBB Bespreekt tydig uw plaatsen eiken dag van 10—3 uur aan de N.V SCHOUW BURG Utrecht Oudegracht DINSDAGAVOND 20 OCT 8.15 UUR „ OM DE RONDE TAFEL " FAMILY AFFAIRS LADY MADE - HURST ESTHER DE BOER-van Rijk l Entree-prijzen voor ieder een bereikbaar f 1.30 90 en 60 cent rechten inbegr S H DE KLEYN Chirurg VERHUISD NAAR MALIEBAAN 8 SNELHEID 7.18 Gp den laatst gehouden wed strijd machineschrijven in het instituut HENNINK werd door één der deelneemsters buiten mededinging een snelheid be haald van 7.18 aanslagen per sec op CONTINENTAL schrijfmachine Ulrechtsche Melkcenlrale vanaf Maandag Roomboter 81 eh Meikboter 79 cent per pond E T Ongezoute Boter steeds voorraiiig „ L Utrecht Tel 12107 ' S SPOEDVEILING WEGENS VERTREK Woensdag 21 Oct 1936 des morgens ten 10 uur publieke verkooping van EEN NETTEN INBOEDEL Kasten tafels stoelen ledikanten met toebehoo ren wasch en nachtkas ten spiegels schilderijen gordijnen kleeden loo pers zeil complete keu keninstallatie kleine goe deren enz enz TE ZIEN Dinsdag 20 Oc tober 1936 van 10—4 uur en des morgens vóór den verkoop De Vendumeester J BEIJERS ONDANKS ALLES N.B Goederen voor de verkoopingen worden lede ren dag in ontvangst ge nomen of desverlangd af gehaald Uitbetaling Za terdags van 9—12 uur I^EN RAAKT NIET UITGEPRAAT over onze rjroote sorieerinq en prima modellen in FÜLL 07 BUS en TESIEN SOUVEAÜlE'S SJAALS en HOEDJES Komt D eens kijken mwM NV Oudegracht 159 Tel 10366 Opgericht 1859 GEVRAAGD HALFWAS Stempelmakers roor direct Aanm LEKO N.V Abstederdljk 131 Utrecht tusschen 10 en 12 uur voorm /\ Ueen ' de fabrikant van de aüerbesle waren kan b I ij v e n adverteeren Koopt de goederen die hier regelmatig worden geadverteerd Verzekert U daardoor den waarborg van goede kwaliteit bij billijke prijzen rriii Mtm III II <• 1 iiT - Tr'ir - irmrri • i'mmii - - - rv — HUDSON TERRAPLAME Zoolang de voorraad strekt leveren wij nog Terrapiane en Hudson automobielen in diverse modellen tegen de oude prijzen af Wie hiervan nog wil profiteeren neme thans spoedig ziin beslissing aangezien de voorraad nog maar zeer beperict is Zoodra deze voorraad geruimd is zullen de prijzen der nieuwe zendingen uit Amerika aan merkelijk verhoogd worden Terrapiane in prijzen vanaf f 1720 Hudson in prijzen vanaf f 2045 - Momenteel nog vrijblijvend leverbaar COACHES SEDANS CABRIOLET 2—4 pers en CABRIOLET „ 4 onder de kap " N.V Aufom.handel v/h GRUN D & Co UTRECHT - MALIEBAAN 71 - TEL 13836/13177 iS SS 9 cenf f>»r rol Utrechtsch Nieuwsblad oplage 30.000 VERDRIJFT KOORTS EN KIESPIJN DIRECT met de poeders van Dr J B MEENK 74 ets per poeder étui van 6 stuks 42J ets Verkrijgbaar bij Uw Apotheker of Drogist Let op portret Dr J B MEENK en driehoekzegel B M B HEDEN ONTVINGEN WIJ en geen contanten AI bijna 50 jaar leve i-en wij Mantels en Japonnen Cüstüums en Jassen op termijnbetaling WAAROM NÓG NIET AAN U W.F.deSwartNx Oude Gracht 293 EENE NIEUV/E RIJKE COLLECTIE TE HLIUR Ie ETAGE be'v 3 kamers keuken balcon 5.25 p w BBNEDENHÜIS bevatt suite 2 slaapk keuken tuin schuur f 5.75 p week BOVENHUIS bev suite 3 slaapk keuken balcon f 5.75 p vt HEEL HUIS bev mooie suite met erker voor - en achtertuin schuur achter omgang 3 slaapk 1 met vaste waschtaf el ruime zplder f 6.50 p w > WINKELHUIZEN f lÓ — en f 12.50 per week - Inl Administratiekantoor > 2/„De Vries 8 Bakker AMSTBRD STRAATWEG 437 TELEF 19814 — UTRECHT DAMES MANTELS PRIMA KWALITEITEN NOG STEEDS VOOR DE GALERI MODERNE OUDE PRIJZEN OllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllilllH ^^^ is deze winter zeer gevraagd en hoogst modern WU brengen in dit artikel alle modetin ten in 70 c.M en 90 c.M breedte echter uitsluitend in beproefde soliede en pletvrije kwiditeitea Tot nu werd geen enkele onzer voorradige stoffen ook maar één cent in prüs verhoogd CHIFFON VELVET 70 centimeter breed 98 « 0.65 CHIFFON VELVET 90 centimeter breed 1.15 VELVET PRIMA 90 ceötimeter breed * 7#;>iMi *^^^^ 1.75 HOOG VELOURS 90 centimeter breed 4 « 2.10 1.90 VELOURS CHIFFON Een beslist kreukvrije kwaliteit 90 c.M breed Zondag 18 Oct des morgens elf uur POPüLAIB WETENSCHAPPELIJKE VOORSTELLING van het cultureele fUmwerk OP REIS DOOR ZUID AFRIKA DIE WEKELO SE GROOTSTE DIEKEN PARK TOEGANG ELKEN LEEFTIJD Prijzen der plaatsen 30 — 50 70 f^OORSTRAAT - LIJNMARKT ^ JJ^UL^Ii J.iU Sll llllllllilllllllllll Arbeide patroons 1 samenwe ] Staking bij fort de Bil ontduiking der cc contracter Het dagelijksch bestuur vai Patroonsvereenigingen in de vertegenwoordigers van de sa arbeidersbonden hebben Done ring gehouden waarin de stak yan Hees en Dubbers c ren aan het fort aan de Bilt Js geweest De beide deelnen in deze vergadering overeengi delijke collectieve arbeidsovere geledingen moet worden nag < partijen met alle haar ten d delen zullen trachten deze doo Men deelde ons van de zij menden aan deze vergader concurrentie voor de bonafic zettend is De feiten zooaj laatste stakingen in het % daarvan goede voorbeelden van Hees en Dubbers de staking is uitgebroken \ taald van 40 et per uur vooi en van 45 cent voor de vakl cantiebon terwijl het landeli tract voorschrijft 56 cent ] grondwerkers en 62 cent per lieden plus vacantiebon f 1.10 Ieder begrijpt daaruit — aldv dat het niet alleen ondoenlijk i Ice aannemers te concurreeren onmogelijk is voor de Utreci hier te gaan werken Het ge jnenschen van buiten door hi noodzaakt zijn bij deze aannen lang de vakorganisaties niet in De patroonsbonden en de we hebben daarom zooals wij reet sluit genomen om dezen toest uit te roeien De stand van de staking op 1 het werk geheel stil ligt Of punten zijn is ons nog niet be moeten zijn dat gisteren een de besturen heeft gevraagd of waaronder de arbeiders hier schrift willen stellen en hem t van de achtergrond is weet i Tenslotte kunnen wij nog i beiders - en patroonsorganis toestand zich niet mocht wij sloten om elkaar met de me len te steunen Bij het bovenstaande kan i teekend dat het gevolg van de jfluiking van de collectieve arb dat de Utrechtsche arbeiders houden willen niet kunnen w door een toevoer komt van bu lieden met als gevolg een stijg vermindering van het aantal t zen waardoor de kosten voor c ten aanzien van de werkloozenf blijven S.O.V.-feesl goed gesis Een goed gevulde zaal en e tning bUjde muziekklanken vl een goed verzorgd programma totaal indruk dien iedere bezoe Iden propaganda feestavond de Geheelonthouders onder Neder personeel S.O.V afd Utrecht heeft genomen Het gemengd Dubbelkwartet P C Lagas bracht enkele zan in den smaak vielen Vooral „ iWiegenliedje bij het tweede op De rhythmische dansen van ken — wanneer wij eerlijk on •— aanvankelijk weinig tot oi en Wals van Brahms mochten slaagd heeten als Preludium geunerdans Deze belde laatste dansen vt beleven der muziek Het Zigeunerinnetje was lie gratie en jubelende levensblijh De heer J C Vermeule der I.O.G.T sprak een korte i wees op de noodzaak den stri met man en macht vol te hou reikt maar ook veel moet nog Tenslotte de filmklucht „ Ne Wood " een vlot gebracht toon aanwezigen menigmaal harteli met al een geslaagde avond Acaden^iische I lieiden Bevorderd tot doe Jeerdheid op proefschrift getil men en bestuursstelsels in de I M Brouwer geboren te Amste Candidaatsexamen geschiede van Dijl Utrecht Geslaagd voor het rechten mej J H G ten Dam Candidaatsexamen sociale H Budke Doctoraalexamen Nederlanc ¦" jeer B Evers Kerkelijk voorbereidend exa Baart D B Starrenburg en J Semi-artsexamen de heeren \ Ruiter P M J Schweitzer en Voor het artsexamen de hee en H G Tonsbeek Theoretisch tandheelkundige de heer J Nijs^ng Voor het examen doctoraal | ^ deelte de heeren U A M Jaco lens A M A J Hoedemake Dimselman Universiteit Amsterdam V examen rechtsgeleerdheid sli Boasson en mej E M J Nuc Handelshoogeschool Kotterda Wen handelswetenschap slaaf Homeman en G H L Zeegers Gisteren slaagde voor het todisch recht de heer A van > Dolder 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 144 Zaterdag 17 October 1936 VrjFDE BLAD 15 Sir Philip Sidney 350 jaar geleden nabij Zutphen gesneuveld door mr Maria S Abbink Spaink Ski'-oefening zonder sneeuw Arbeiders en patroons zullen samenwerken Staking bij fori de Bilt gevolg van ontduiking der collectieve contracten Het dag:e)ijksch bestuur van de Federatie van Patroonsvereenigingen in de Bouwvalcken en de vertegenwoordigers van de samenwerkende Bouw arbeidersbonden hebben Donderdag een vergade ring gehouden waarin de staking bij de aannemers van Hees en Dubbers die een werk uitvoe ren aan het fort aan de Biltstraat aan de orde is geweest De belde deelnemende partijen zijn in deze vergadering overeengekomen dat de lan delijke collectieve arbeidsovereenkomst ui al haar geledingen moet worden nageleefd en dat belde partijen met alle haar ten dienste staande mid delen zullen trachten deze door te voeren Men deelde ons van de zijde van de deelne menden aan deze vergadering mede dat de concurrentie voor de bonafide aannemers ont zettend is De feiten zooaJs die bij de twee laatste stakingen in het geding zijn geven daarvan goede voorbeelden Bij de aannemers van Hees en Dubbers bij wie deze week de staking is uitgebroken worden loonen be taald van 40 et per uur voor de grondwerkers • en van 45 cent voor de vaklieden en geen va cantlebon terwijl het landelijk collectieve con tract voorschrijft 56 cent per uur voor de grondwerkers en 62 cent per uur voor de vak lieden plus vacemtiebon ter waarde van f 1.10 Ieder begrijpt daaruit — aldus onze zegslieden — dat het niet alleen ondoenlijk is om tegen dergelij ke aannemers te concurreeren maar dat het ook onmogelijk is voor de Utrechtsche arbeiders om hier te gaan werken Het gevolg is dus dat de menschen van buiten door honger gedreven ge noodzaakt zijn bij deze aannemers te werken zoo lang de vakorganisaties niet ingrijpen De patroonsbonden en de werkliedenorganisaties hebben daarom zooals wij reeds meldden het be sluit genomen om dezen toestand tot den wortel uit te roeien De stand van de staking op het oogenblik is dat het werk geheel stil ligt Of er nieuwe gezichts punten zijn is ons nog niet bekend of het zou dit moeten zijn dat gisteren een der aannemers aan de besturen heeft gevraagd of zij de voorwaarden waaronder de arbeiders hier moeten werken op schrift wUlen stellen en hem toezenden Wat hier van de achtergrond is weet men natuurlijk niet Tenslotte kunnen wij nog melden dat de ar beiders en patroonsorganisaties indien de toestand zich niet mocht wijzigen hebben be sloten om elkaar met de meest actieve midde len te steimen Bij het bovenstaande kan nog worden aange teekend dat het gevolg van de bovenbedoelde ont idulklng van de collectieve arbeidsovereenkomst is dat de Utrechtsche arbeiders die zich daaraan houden willen niet kunnen werken en dat daar door een toevoer komt van buitensteedsche werk lieden met als gevolg een stijging of althans niet vermindering van het aantal Utrechtsche werkloo zen waardoor de kosten voor de gemeente Utrecht ten aanzien van de werkloozensteun onnoodlg hoog blijven S^O^V^'feestavond goed geslaagd Een goed gevulde zaal en een opgewekte stem ming blijde muziekklanken vlotte afwerking van een goed verzorgd programma dat is ongeveer de totaal indruk dien iedere bezoeker gisteravond van den propaganda feestavond der Vereeniging van Geheelonthouders onder Nederl Spoor en Tram personeel S.O.V afd Utrecht mee naar huis heeft genomen Het gemengd Dubbelkwartet Ons Genoegen dir P C Lagas bracht enkele zangnummers die zeer in den smaak vielen Vooral „ Mijn Pleksken " en iWiegenliedje bij het tweede optreden blonken uit De rhythmische dansen van Bep Suurland spra ken — wanneer wij eerlijk onze meenmg zeggen — aanvankelijk weinig tot ons La Clnquautame en Wals van Brahms mochten danook niet zoo ge slaagd heeteu als Preludium van Chopin en Zi geunerdans Deze beide laatste dansen waren een volkomen beleven der muziek Het Zigeunerinnetje was lieftallig schalks vol gratie en jubelende levensblijheid De heer J C Vermeulen groot-secretaris der I.O.G.T sprak een korte rede uit waarin hij wees op de noodzaak den strijd tegen den drank met man en macht vol te houden Veel werd be reikt maar ook veel moet nog gedaan worden Tenslotte de filmklucht „ Neef Hein uit Holly wood " een vlot gebracht tooneelspelletje dat de aanwezigen menigmaal hartelijk deed lachen Al met al een geslaagde avond Acadei^iische Berichten loeiden Bevorderd tot doctor in de rechtsge leerdheid op proefschrift getiteld „ Bestuursvor men en bestuursstelsels in de Minahassa " de heer M Brouwer geboren te Amsterdam Candidaatsexamen geschiedenis de heer W P van Dijl Utrecht Geslaagd voor het examen candidaats rechten mej J H G ten Dam Ham Candidaatsexamen sociale geographic de heer H Budke Doctoraalexamen Nederlandsche letteren de ' seer B Evers Kerkelijk voorbereidend examen de heeren E Baart D B Starrenburg en J J Koning Semi-artsexaraen de heeren B Maseland H J Ruiter P M J Schweitzer en mej G Prop Voor het artsexamen de heeren H Smitskamp en H G Tonsbeek Theoretisch tandheelkundigexamen Ie gedeelte de heer J Nljs^ng Voor het examen doctoraal geneeskunde 2e ge deelte de heeren L A M Jacobs H Ch G Mul lens A M A J Hoedemakers en mej Th M Dunselman Universiteit Amsterdam Voor het doctoraal examen rechtsgeleerdheid slaagde de heer H Boasson en mej E M J Nucolet Handelshoogeschool Rotterdam Doctoraalexa men handelswetenschap slaagden de heeren H Homeman en G H L Zeegers Gisteren slaagde voor het candidaatsexamen Indisch recht de heer A van der Meulen te Den Dolder Een Brit die ook in ons land achting en liefde verwierf op 35'iarigen leeftijd kwam hij tijdens het heleg van Zut phen ' hij was toen gouverneur van Vlissingen - om het leven tijdens een schermutseling met de Spanjaarden I N het plantsoen te Zutphen treft men een fraai beeld aan ter gedachtenis aan Sir Phi lip Sidney die op 19 October 1586 het le ven liet na een schermutseling met de Spanjaar den even bulten de stad Zutphen In een schoone omgeving neergezet is dit kleine beeld één van de meest smaakvolle in ons land Hoewel Sir Philip toen hij den dood vond slechts kort in Nederland had vertoefd had hij zich reeds de achting van een leder die met hem in aanraking kwam verworven Zijn naam bleef in dankbare herinnering en bewondering bij de Nederlanders Zoo groot was de vriendschap en de blijvende vereermg voor Sidney van Fulke Gre v 1 1 1 e dat deze op zijn graftombe liet plaatsen „ Hier rust FulkeGrevllle dienaar van Koningin Elizabeth raadsheer van Koning James vriend van Sir Philip Sidney „ Dit was de uitdruk kelijke wensph van G r e v 111 e die zijn vriend Sidney veertig jaren overleefde De dood van Sir Philip was in overeenstem ming met zijn leven Bij het beleg van Zutphen door de Engelschen zond de Spaansche generaal P a r m a troepen met levensmiddelen om de stad te helpen Leicester besloot om enkele hon derden manschappen te zenden om dit convool op te vangen Sidney ging als vrijwilliger mede Kranslegging bij het standbeeld ZUTPHEN 17 Oct — Het gemeentebestuur heeft vanmorgen een krans doen bevestigen aan het standbeeld van Sir Philip Sidney die op 19 October 1586 aan zijn op het slagveld bij Zut phen bekomen verwondingen overleed Ook heeft de burgemeester door tusschenkomst van zijn ambtgenoot te Shrewsbury bloemen doen neerleggen aan den voet van het monument van Sir Philip Sidney aldaar waarvan hij de ont hulling twaalf jaar geleden heeft bijgewoond Een droge beweging in gymnastieklokaal Goede voor-training is noodig om des winters over de velden ie kunnen glijden De herfst heeft reeds weer zijn intrede gedaan en voor velen In ons natte landje is het gedaan met het beoefenen van buitensport Thans zijn de gymnastieklokalen weer aan de beurt Zij stellen allen die fit wUlen blijven tot oefenen in de gele genheid Door middel van Zweedsche gymnastiek en toestelturuen worden de „ bodies " in conditie gehouden voor het volgende jaar Toch is het voor velen niet slechts de bedoeling in conditie te blijven veel eerder in conditie te ko men Door de Nederlandsche Reisvereenigmg worden ook dit jaar weer een aantal skicursussen op het programma gezet Ook in ons land wordt deze tak van sport reeds bijzonder populair Een goede voortraining is noodzakelijk gebleken In 18 Ne derlandsche steden worden daarom cursussen ge - Het verhaal gaat hoe hij een ouden generaal ont moette die te licht uitgerust was voor den killen Octoberoohtend Terstond gaf Sidney hem zijn geheele wapenrusting behalve de borstplaat Twee paarden werden onder Sir Philip gedood en toen hij het derde besteeg trof hem een schot in ' t dijbeen Uitgeput en dorstig door bloedverlies wil de hij juist den hem toegereikten dronk water aan de lippen brengen toen een stervende soldaat langs hem werd gedragen die zijn blikken op de kruik liet vallen Terstond g£if Sir P h 11 i p het water aan den armen soldaat met de woorden „ Uw nood is nog grooter dan de mijne " In elke beschrijving van het leven van Sidney vindt men deze daad vermeld wel een bewijs hoe daar door het karakter van Sidney getypeerd werd Naar Arnhem Na den slag bij Zutphen werd Sir Philip naar Arnhem gebracht waar hij enkele dagen later stierf Zijn laatste dagen bracht hy door in ge sprekken over de onsterfelijkheid der ziel en met het zenden van boodschappen aan zijn vrienden terwijl hij nog genoot van muziek Zijn stoffelijk overschot werd op last van Ko ningin Elizabeth naar Engeland gebracht waar het in een der kathedralen van London werd bijgezet Sir Philip Sidney werd slechts 32 jaar oud Hij werd in 1554 ge^oren te Penshurst in Kent als zoon van Sir Henry Sidney en Mary D u d 1 e y de zuster van Leicester Zijn op voeding genoot hij te Shrewsbury en later te Ox ford en Cambridge waar hij reeds als geleerde be kend werd Daarna reisde hij drie jaren op het vasteland van Europa waarbij hij bijna een slachtoffer van den Bartholomeusnacht werd In zijn eenentwintigste jaar keerde hij naar Engeland terug waar hij spoedig een geliefd per soon aan het hof en een gunsteling vsm Koningin Elizabeth werd Zijn oom Leicester was daarbij een goede introductie doch ook zonder dat zou de intelligente beschaafde jongeman die bo vendien uitblonk bij sport als paardrijden en scher men zijn weg aan het hof wel gevonden ^ hebben Waardeering van Willem van Oranje Niet alleen in eigen land vond hij toen reeds waardeering Toen Sidney nog een jongeman van 24 jaar was zond Prins Willem van Oranje een boodschap aan Konmgln Eliza beth dat zflinSidney één van de rijpste en grootste staatslieden had dien hij in geheel Europa kende als Hare Majesteit den jongeman slechts wilde beproeven wilde de Prins zelf borg zijn voor wat voor zending ook hetzij met de bondgenooten of vijanden van Engeland Zou de Koningin aan dit vertrouwen van W 11 lemvanOranjeinSldn ey gedacht hebben toen zij na Wülems dood Sir Philip gouverneur van Vlissingen maakte De Staten hadden toen nl in hun moeilijke om standigheden de hulp van Engeland's koningin gezocht zij verleende deze onder bepaalde voor waarden waarvan één was dat De Briel Vlissin gen en Rammekens in haar handen zouden zijn als zekerheid Leicester werd spoedig daarop gezonden met troepen en een prachtig gevolg hij werd te Vlissingen door Sir Philip ontvangen en begon van daaruit zijn intocht die veel van een triomftocht had Wel was het een voldoening voor Sir P h 111 p's levendigen geest toen hem in 1585 het gouverneur schap van Vlissingen werd opgedragen en hij ook in de gelegenheid kwam zijn militaire talenten te ontplooien Vele plannen had hij reeds gekoesterd welke echter steeds door den onverzettelijken wil van Koningin Elizabeth waren tenietgedaan In Polen wUde men hem de kroon aanbieden — zoo groot was zijn bekendheid in geheel Europa — Elizabeth weigerde haar toestemming „ uit vrees dit juweel van haar tijd te verliezen " S i d - Op een laddervoelt men zichwel niet als voort glijdende over de uit gestrekte witte sneeuwvel den maar men kan er zichtoch uitstekend oefenen in devoor het ski-loopen noodige lichaams wendingen Unie foto organlseerd uitgaande van de N.R.V waardoor jong en oud in de gelegenheid is zich te trainen In de lichaamsoefeningen die de spieren los maken den deelnemers en deelneemsters een algeheele le nigheid geven en den „ ausdauer " verhoogen Voor een goed skilooper komt er heel wat kijken want het gaat lang niet op rolletjes Als men de latten ondergebonden heeft neemt men heusch niet da delijk een mooie helling Deze cursussen zijn dan ook prachtig om den deelnemers iets btj te bren gen van de ski-techniek Ook Utrecht doet mee In de rij van Nederland sche steden waar droge-skl-cursussen gehouden worden Voor het eerst dit jaar waren gisteravond elf dames en vier heeren in de gymnastlekzaal van de Mamixstichting aan den Springweg bijeen om het eerste droge onderricht te ontvangen Evenals vorige jaren was de heer J Wolthers leeraar M.O weer Instructeur AU-round sportsman als hij is heeft de heer Wolthers er slag van anderen iets bij te brengen op het gebied van sport Neen gemakkeUjk hadden de jongelui het gis teravond niet en degenen die zoo onfortuinlijk wa ren rond te moeten springen in colbert met stijf boord of speciaal een lekkere warme trui aan had den gedaan waren niet te bentjden Zoo vroolgk en welgemoed als de les begoiit zoo Sir Philip Sidney een foto die Van RuffeI's Antiquariaat Théooville ons welwillend afstond n e y wilde met de expeditie van Sir Francis Drake naar de West-Indische zeeën medegaan cok dit werd hem uitdrukkelijk door de Koningin verboden Van het hof had Sir Philip zich teruggetrok ken na een woordenwisselüig met den Earl van Oxford welke zoo hoog liep dat een duel het gevolg zou zijn geweest Indien niet Elizabeth tusschenbeide was gekomen Zij berispte Sir Phi lip dat hij niet genoeg respect voor zijn meerde ren had dit was teveel voor hem om daarna rus tig aan het hof te willen blijven In zijn afzonde ring wijdde hij zich aan de litteratuur Om zijn tijd te verdrijven schreef hij zijn „ The Countess of Pembroke's Arcadia " welk werk eerst vier jaren na zijn dood werd gepubliceerd en dat een groote populariteit heeft genoten in den tijd van Sha kespeare en daarna In 1581 schreef hij die zelf dichter was „ Defence of Poesie " waarin hij tegen de al te purlteinsche opvattingen van sommige tijdgenooten Inging Hij verdedigde de dichtkunst welke scherpe aanvallen van de Puriteinen te door staan had Een werkje in 1584 ter verdediging van zijn oom Leicester geschreven voldeed niet aan de be doeling Verblijf in Nederland Na deze periode van onvervulde verlangens en van betrekkelijke rust wierp Sir Philip zich met volle energie op de nieuwe taak waartoe hij in Ne derland bestemd was Hij bleek de administratie uitstekend te kunnen inrichten en verstond de kunst zich door persoonlijkheid en levenswijze be mind te maken Hij was gezonden om onder Lei cester de Nederlanders te helpen tegen de Spaansche overheersching Met Prins M a u r 1 1 s besprak Sir Philip het plan van kolonel P 1 r o n om Axel te veroveren 17 Juli 1586 werd Axel in genomen en in October daarop bevond Sir P h 1 11 p zich voor Zutphen waar hij den doodelljken wond ontving HugodeGroot vermeldt in zijn Annales et Historlae de rebus Belgicis hoe de slag welke overigens gelukkig voor de Engelschen was noodlottig was door den dood van Philip Sidney een jongeman die voor de allerhoogste dingen geboren was Wie zich naar Zutphen begeeft zal in de stad telkens weer getroffen worden door herinneringen aan het verleden die daar bewaard zijn Veel schoons is er in het rustige stadje te genieten en bij het oude sluit zich het Sidneymonument in meer modernen vorm waardig aan houterig werden allen later Met inspanning en ambitie werd er evenwel getramd Lang niet altijd ging het goed en dat zag de gymnastiekleeraar ook wel doch hij kneep een oogje dicbt en dacht dat komt nog wel in orde want er komen nog meer van deze avonden Gymnastiek Is altijd gezond en als een tochtje naar Zwitserland of Oostenrijk in het vooruitzicht staat dat door training voorbereid wordt wie zou dan niet zijn best doen In ieder geval zijn de bewijzen geleverd dat de genen die de vooroefeningen volgden hiervan bij het ski loopen groot voordeel hebben Velen zullen op dezen eersten avond een weinig stijf zijn ge weest " de spierpijn zal niet zijn uitgebleven Het verdiende aanbeveling om zooals de heer Wol thers aanraadde na afloop een flink wirm bad te nemen dat ongetwijfeld de spierpijn tot een mi nimum zou reduceeren Niet erg verlegen »^^ Een buitengewoon spraakzaam jong - mensch dat er niet in slaagde de Politierechter van zijn onschuld te over - ' tuigen Een 21 jarig jongmensch uit Rotterdam-af kom stlg stond terecht wegens verduistering van een fototoestel Hfl was dezen zomer volontair-kellner geweest in een café te Doorn en daar was het dat hij van het rechte pad afgedwaald was Op een goeden dag was er een troep jongens ge weest op doortocht en deze hadden een fototoestel letje laten liggen In plaats nu van met zijn vondst naar de politie te gaan hield verdachte het onder zijn berusting Hij begreep eigenlijk niet waarom men hem be schuldigd had en maakte dat duidelijk „ Weet U het " vroeg hg den Politie-rechter als of hij zeggen wilde „ Ik,niet " Van de verduistering was natuurlijk niets waar Het was zoo gegaan „ Ik wil het u wel even zeggen Edelachtbare " Met benijdenswaardige radheid van tong ver telde hij hoe het nu eigenlijk gegaan was In ' de eerste plaats had hij een eigen toestel en wat zou hij er aan hebben een toestelletje van anderhalve gulden te stelen Hij Had het heusch niet noodig Verder was hij een paar dagen naar Rotterdam ge weest „ en " aldus verdachte „ wanneer ik het ge stolen had had ik het wel meegenomen Dan had er geen haan naar gekraaid Maar dat heb ik juist nlèt gedaan Is het dan opzettelijk weggenomen Nee meneer ik heb het gevonden " Ondanks zijn gloedvol betoog kon hg den offi cier niet van zgn onschuld overtuigen De eisch luidde f 30 — of 15 dagen Het vonnis luidde f 15 — of 15 öB^en De levensloop van dr W J A Kernkamp Op 29 Mei 1935 promoveerde hij met lof aan onze Universiteit Omtrent den levensloop van dr W J A K e r n « kamp die tot bijzonder hoogleeraar in de instel ling van den Islam van de Indologische faculteit te Utrecht is benoemd kon het volgende gemeld worden Dr Kernkamp is 18 Juli 1900 te Edam geboren en genoot aan het Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam zijn gymnasiale opleiding Hij studeerde rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en deed zijn doctoraal op 26 Juni 1926 Gedurende 3 jaar was hij werkzaam in diverse maatschappelijke betrekkingen te Amsterdam respectievelijk als juridisch medewerker ten kan tore van notaris mr G Ruijs als geëmployeerde bij de Nederlandsche Handelsmij en bij de Hol landsche Sociëteit van Levensverzekeringen In 1929 hervatte hij zijn studiën en bestudeerde ' als leerling van Prof JuijnboU te Utrecht Ara bisch den Islam en het Nederlandsch Indisch recht Op 18 Januari 1932 legde hij het doctoraal exa men in het Nederlandsch-Indisch recht af met al3 keuzevak de Instellingen van den Islam en al3 extra-vak de Arabische taal Dr Kernkamp maakte van 1932 tot 1933 eea studiereis naar verschillende landen van het na bije Oosten Egypte Saaudi-Arabië Palestina en Syrië Op 29 Mei 1935 promoveerde dr Kernkamp met lof te Utrecht Zijn proefschrift was getiteld „ De Islam en de vrouw bijdrage tot de kennis van het reformisme naar aanleiding van M R Rida'sj Nida ' lil djins allatif Van de hand van den nieuw-benoemden bijzon deren hoogleeraar verschenen artikelen in diverse tijdschriften Gevallen en overreden Bij de Roodebrug hoek Jagerskade is eeH 11-jarige scholier gestruikeld en voor een juist passeerenden vrachtauto gevallen De jongen kreeg het linkerachterwiel over zijn bulk en bleef op de straat liggen De onmiddellijk gewaarschuwde G.G en G.D < zond een ambulance-auto waarmee de jongenj die bij bewustzijn was en over hevige inwendige pijnen klaagde naar het Stads - en Academisch Ziekenhuis werd gebracht waar hij ter verple ging opgenomen is Naar wij vernamen is de toestand van deil jongen naar omstandigheden vrij goed In den Schouwburg gaat Weekoverzicht In de Schouwburg zal a.s Zondagavond het blij ^ spel „ Baron Tip " gaan getracht door het gezel schap Jan Musch Maandag 19 Oct brengt de N.V Italiaanscha Opera La Traviata De N.V Amsterdamsche Too neelvereen — Van Dalsum en Defresne — voeren Dinsdag 20 Oct het spel uit de filnu wereld „ Happy " op Woensdag wordt er geen voorstelling in dei schouwburg gegeven „ Een goede buur is beter dan " is de titel van het stuk dat de Spoorwegambtenaren Don derdagavond zullen opvoeren Vrijdag 23 Oct heeft de R.K.Studentenvereem „ Veritas " de Schouwburg bezet Opgevoerd zal worden „ Ezelsvel " Molière voert ten slotte nog Zaterdag 24 Octj „ Oorlogsmannen " op Héle lene Cals zingt in Geb voor K en W Voortreffelijke voordracht van een fraaie reeks liederen H élène Cals is een onzer meest veelzijdige vocalisten voortreffelijk concertzangeres liggen ook de intiemer schoonheden van het lied haar volkomen En zij voldoet zoowel in het klassiek-romantische lied wanneer wij daaronder het eerste deel van haar programma verstaan als m het moderne dat nè de pauze in een voortreffe lijke origineele keuze vertegenwoordigd was Hé lène Cals kiest met smaak zij vermijdt zooveel mogelijk het al te bekende het „ populaire " Ea zoo was zelfs haar keuze van werken door Mo zart Schubert en Wolf origineel Alleen Das Veilchen van Mo z a r t en Wohln van Schu bert dan ook liederen van sublieme en onvergan kelijke schoonheid behoorden tot de algemeen be kende Van Mozart zong de kunstenares nog het aan grijpende lied Lans un bols solitaire dat op Das Veilchen wel een merkwaardig contrast leverde en Oiseaux si tous les ans van Schubert het in drukwekkende Der Jüngllng und der Tod en Daa Geheinmis van Wolf een drietal zelden uitge voerde werken waaronder het grillige Ich esse nun rneln Brot nicht trocken mehr Na de pauze eerst twee breed melodieuze liede ren van Wol f-F e r r a r 1 twee der sublieme Ariettes onbliées van Debussy en het boelende lied „ Si tu disais " van Guy Ropartz Het ia moeilijk te zeggen waar Hélène Cals ' zang bij zonder excelleerde Het bezit van een buitenge woon gaaf en helder orgaan een natuurlijke mu zikaliteit en vooral een innige overtuigmg voop leder lied dat zij voordraagt — haar keuze is im mers meer naar persoonlijke smaak dan naar een mogelijk publiek succes berekend — dat alles maakt haar voordracht in ieder onderdeel overtui gend De vljfdt en laatste groep liederen omvatte een verrassende keuze van uitsluitend Nederlandsche composities te weten Dlepenbroc k's Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen Witte Wijven van G V Brucken-Fock Twee wiegeliedjes van Henk Badlngs en Wanhoop van Voorberg Venerandi Het prachtige lied van D 1 e penbrock is bekend de compositie vaa V o o r b e r g-V enerandi gaat niet ver uit boven de „ wanhopige " tekst Maar de liederen van Von B r ü c k e n-F o c Is en Badlngs waren buitengewone verrassingen Men kan bezwaar hebben tegen de wonderlijke tekstdeclamatie van Von Brücke n-F o c k's Witte Wijven zijn compositie met een brillante pianopartij is geestig en onderhoudend En de liedjes van Badlngs zijn subliem al is dan het eerste misschien voor een „ wiegeliedje " te pathetisch Hélène C a Is ' succes was welverdiend groot Het vrij talrijke publiek dat dit eerste „ meester concert " in het gebouw voor K - en W bezocht heeft haar hartelijk gehuldigd De zangeres zong nog een lied van Debussy toe Voor de pauze had zij een bouquet anjers ontvangen De begeleidende pianist Jan Wagenaar ver vulde zijn veel-omvattende taak nauwgezet ea muzikaal en deelde rijkelijk in het succes 
re UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No Ï4 Zaterdag 17 October 1936 VIJFDE BLAD UTRECH FILMS VAN DE WEEK „ Boccaccio "» De film „ Boccaccio " een humoristische geschie denis die zich afspeelt in een klein Italiaansch stadje is een waar festijn van fijne geest en over moed Het verhaal draait om den schrijver van „ de liefdesavonturen van Giovanni Boccaccio " een boekje dat dat een enorme opgang maakt onder de bewoners van Ferrara en omstreken De identiteit van den auteur is echter onbekend en wanneer de - voeder had te bevelen en het kind had zonder te genstribbelen en zonder kritiek te gehoorzamen In dat systeem paste de gedachte dat de opvoeder wel eens iets verkeerds zou kunnen bevelen en daarmee aan de zielsontwikkelüig van het kind schade toebrengen in het geheel niet Met het principe van streng gezag hing dus wel degelijk samen blindheid van de ouders vooral van de vaderlijke gezagsdragers voor de mogelijkheid dat zij zich zouden kunnen vergissen Toch is de streng doorgevoerde tucht zeker niet de ergste fout die gemaakt werd Het verkeerde was hierin gelegen dat zij zich al te dikwijls en al te radioaal vergisten omdat zij geen aandacht hadden voor en geen kijk op de eigenaardigheden van kinderen in het algemeen en van ieder kind in het bijzonder en dat zij kinderen al te zeer beoor deelden naar hun eigen gevoelens en gedachten van volwassenen Het is daarom wel gerechtvaardigd te zeggen dat de vroegere tucht - en gehoqrzaamheias eischen te ver gingen dat het mildere " regime van den tegenwoordigen tijd in sommige opzichten beter is maar men mag er niet uit afleiden dat de handhaving van een krachtig gezag geheel te ver werpen zou zijn en de slappe toegeeflijkheid die men tegenwoordig zoo vaak ziet de voorkeur zou verdienen Tegen een dergelijke conclusie moet met groote kracht worden opgekomen Een kind hééft leiding noodig en het móet leeren gehoor zamen en aan tucht gewend worden Voor de ont wikkeling van zelfbeheersching doelbewuste werkzaamheid deugdzaamheid en goede gewoon ten is dat onmisbaar Dit blijft van kracht ook al kan men constatqeren dat er tal van kinderen zijn die in een sfeer van liefde en onderling vertrouwen en hulpvaardigheid zich gunstig ontwikkelen zon der dat feitelijk ooit speciale maatregelen noodig zvjn om het ouderlijk gezag te handhaven Zelfs m deze gevallen echter is het noodig dat het er is en door de kinderen gevoeld en erkend wordt Het ontbreken bij ouders van het vermogen om waar noodig hun wil door te zetten wordt door kinderen maar al te licht gevoeld en mis bruikt In zoover kan gezegd worden dat vroegere ge neraties in beginsel geen ongelijk hadden met hun autoriteitsprincipe al werd het zonder twijfel te streng en te onnadenkend toegepast Oneindig belangrijker is het veldvrinnende in zicht dat liet fegag alléén mag worden aangewend Palace De Hel der dobbelaars " Liefhebbers van sensatiefilms kunnen deze week genieten in Palace waar een film draait die waar lijk niet saai mag worden genoemd de avontuur lijke levensgeschiedenis van een Lunapark exploi tant vormt het hoofdbestanddeel van deze film Het circus en kermisleven pleegt in den regel aan trekkingskracht op het groote publiek uit te oefe nen dat is ook hier het geval Vanuit de schemerachtige duisternis der machi nekamer van een grooten Oceaan-stoomer wordt Kien eensklaps verplaatst naar het hel verlichte Lunapark-terrein waar het publiek joelt en de draaiorgels hun schlager-repertoire sifdreunen Hier begint een weggejaagde stoker zijn loop baan als kermis-exploitant Aanvankelijk als on dergeschikte bij een kijkspel De Hel " Maar deze attractie trekt geen publiek de oude exploitant is niet met zijn tijd meegegaan heeft niet beseft dat het publiek sensatie zoekt en vraagt Dan zet Jim Carter zijn schouders er onder hij bezorgt het publiek de noodige sensatie en tenslotte moet een nieuwe „ hel " worden gebouwd Het zaakje loopt best Carter blijkt een geboren zakenman zoetjes aan is hij eigenaar van de voornaamste attracties maar zijn plannen om een speelhuis te stichten worden door de autoriteiten niet toege staan Eenmaal komt hij met den strafrechter in aanraking als hij ervan beschuldigd wordt een ambtenaar van de bouwpolitie te hebben omge kocht docht de verklaringen van zijn vrouw be hoeden hem voor een kennismaking met de gevan genis Het speelhuis komt toch tot stand echter niet op den vasten wal doch aan boord van een door hem gekocht passagiersschip De film bereikt dan haar climax als er aan boord van het dichtbezette schip brand uitbreekt en het geweldi ge amusements paleis in vlammen opgaat De sen satie is hier niet van de lucht en de scènes aan boord van het brandende schip zijn zeer suggestief ClaireTrevor en Spencer Tracy zorgen tenslotte voor tal van goed gespeelde scè nes waardoor een uitstekend geheel wordt ge vormd In het voorprogramma kon men genieten van de malle fratsen van Buster Keaton die voor een gevaarlijk inbreker wordt aangezien een uit stekende kleuren teekenfilm en het gebBuikelrjke journaal Fl Palace biedt een programma voor „ elck wat Wils"w or Al „ Onder twee vlaggen"a De romantiek die in de literatuur soms al lang voorbij lijkt herleeft in onzen tijd in alle fleur in de bioscoop Zie de film „ Onder twee vlaggen " maar eens die deze week in Flora vertoond wordt Voor honderd procent romantiek grootsche en spannende gevechtsscènes prachtige woestijnop namen En verder drie uitstekende sterren Ro nald Colman Victor MacLaglen en Claudette Col bert Wij schreven al eerder over „ Onder twee vlag gen " en wij zullen hier dus kort zijn Het boeiend gegeven is knap uitgewerkt tot een spannend geheel een tragedie welke sterk aan grijpt doch wars Is van sentimentaliteit De optre denden hebben de hun toegewezen rollen goed aangevoeld en geven vaak buitengewoon spel te zien Ook aan het zuiver photografisch gedeelte werd veel zorg besteed Maar wat ons grijpt dat is in deze fUm de groot sche romantiek Zij leeft in den klank van een weemoedig lied in den diepen gloed van den wijn die parelt in de glazen in een droom in een Fata Morgana het verraderlijke mysterie van do woes tijn Rembrandu „ Top hat " Top hat Hooge hoed In Nederland moge dit hoofddeksel symbool zijn van plechtigheid van deftigheid in Amerika is dat anders klaarblijkelijk anders En vermoedelijk niet alleen in Amerika ook in andere landen Weliswaar wordt het statie hoofddeksel daar ook wel gedragen bij gebeurte nissen van ernstiger aard — net als het merk waardige heerencostuum dat men hier merkwaar diger nog „ rok " noemt — maar toch heet het diger nog „ rok " noemt — maar toch heeft het de wereld een feestelijker beteekenis dan in onze lage landen aan de zee Vandaar dat de vroolljke film die deze week in het Rembrandttheater draait den naam kan dragen van de „ Kachelpijp " zooals hij bij ons spottend wordt genoemd Want de film Top hat is inderdaad een film die slechts een licht en luchtig karakter draagt Het best is zij te vergelijken met een zoogenaamde show-film zooals wij ' die ta Gold-diggers anno dan-en-dan verschillende malen hebben gezien en zooals er nog zooveel andere zijn gemaakt Maar waren de showfUm aanvankelijk niet veel meer dan ver filmde revues men zag wel in dat men het menschdom niet te veel van het goede moet ge yen Het revueachtige verdween er kwam een „ geschiedenis " in de film en de show kwam pas op een volgende plaats En zoo is het in nog sterker mate gegaan met Top hat In deze film is de ge schiedenis bijna geheel hoofdzaak geworden en de show vervult een ondergeschikte rol Een onderge schikte rol dus maar toch een zeer belangrijke En deze film laat zien wat er op dat gebied be i'sikbsELi * is De hoofdrollen in deze fUm worden vervuld door Fred A stair e Ginger Rogers en Edw Everett Horton Een trio dat er wezen mag De eerste vooral om zijn bijna ongeëvenaar de tapdances hij vertolkt er gewoon zijn gevoe lens mee de laatste om zijn zeer humoristisch Wij zullen ditmaal geen overzicht van den m houd van de fUm geven Zij is alleraardigst maarleent zich niet voor vertellen De charme is ookmeer hóe dit verhaal vertolkt wordt en dat is watmen noemen mag „ af " Wij meenen dat deze filmtot de meest succesrijke van dit seizoen zal behoo ren In het vooi-programma de gebruikelijke jour naals met o.m de begrafenis van brigadier Bul ter man en voorts kokjes op ' t ontzet van het Alcazar te Toledo Verder de buitengewoon mooie en geestige cartoonfilm „ Rainbow parade " die het publiek nog weer eens opnieuw verbaasd doet staan over wat er op dit gebied gepresteerd kan worden City „ Merijntje Gijzen " „ Merijntje Ggzen " draait voor de derde week to ¦ ' t City-theater De curiositeit van een „ HoUand sche " fUm kan de oorzaak hiervan niet zijn Hetzijn vermoedehjk de groote verbeteringen die hetgroote publiek weet te waardeeren Mag het danwaar zijn dat deze film tot de „ ruwe bolster blan ke pit" films behoort zij heeft ongetwijfeld dingen,die filmisch lang niet kwaad zijn p i e t B r o n spe-^lt uitstekend De regie is hon derd procent beter dan in vorige HoUandsche ¦ films Het voorprogramma bestaat deze week uit een Fox-journaal een HoUandsch journaal en een tee kenfilmpje waarüi twee glimwormen de meest fantastische avonturen beleven Olympia „ Een Midzonnernachtdroom ' In het wekelijksche nieuws worden enkele inte ressante opnamen gegeven van den strijd in Spanje en van de verwoestmgen door bombardementen aangebracht Als eerste nummer draait dan „ Leve de eerste hulpdienst " een komische geschiedenis waarin Bob Hope een probaat middel toepast om een koppigen burgemeester er toe te brengen zijn aar dige dochter aan hem af te staan Vervolgens Wie niet sterk is moet slim zijn " De slimmerikken zijn hier twee verzamelaars van handteekeningen die zich uitgeven aJs politie mannen en z.g op zoek zijn naar den vervaardi ger van vaJsche dollarbiljetten Bij de grootste sterren uit de filmwereld komen ze terecht laten bun een verklaring teekenen dat de valsche bil jetten niet van hen afkomstig zijn en komen op die manier in het bezit van een kostelijke verza meling Het is een zeer geslaagd filmwerkje vooral omdat men er de beste krachten uit de filmwereld in ziet optreden Het hoofdnummer is de verfilming van William Shaekespeare Een Midzomemachtdroom " De regisseur Max Retnhardt heeft dit werk met zeer veel zorg en smaak uitgevoerd en daarbij ' n groote hoogte bereikt James Cagney Joe E Brown en Dica Powell zijn de meest óp den voorgrond tre dende personen Tal van ' andere eerste krachten hebben er verder hun medewerking aan verleend Reeds eerder werd het filmwerk in onze stad vertoond en werden er uitvoerige besprekingen aan gevnjd De reprise die nu gebracht wordt zal zeker waardeering vinden door een druk bezoek Kerstfeest op zee wordt voorbereid Nu het weer October is moeten wij beginnen met de voorbereidingen voor het „ Kerstfeest op Zee " Dit is het verzamelen van geschenken en lees werk voor de Kerstkisten Seals Velen in den lande helpen overal trouw ieder jaar met cadeautjes geld of lectuur Toch zouden wij zoo graag nog meer een alge meen medeleven zien van het Nederlandsche volk in het verzorgen der kerstkisten voor onze Neder landsche Koopvaardijvloot — zoo schrijft de Ne derlandsche Zeemanscentrale Ieder jaar toch moeten wij nog schepen zonder kist laten vertrekken omdat de voorraad uitgeput is Wat beteekent een Kerstkist aan boord Ik haal U hier een zin aan uit den brief van den Gezagvoerder van het s.s „ Towa " „ Op zoo'n feestdag in den vreemde wanneer de gedachten van iedereen verwijlen bij de be trekkiagen in Holland is het voorzeker een groot voorrecht door de goede zorgen van U en het da mes-Comité nog eenigermate in de kerststemming te geraken bovendien was elkeen recht ingeno men met de geschenken en onderhoudende lec tuur " Ook schrijft de Gezagvoerder van het s.s „ Vecht " „ De Kerstdagen lagen wij op de Gabonrivier in equatoriaal Afrika waar niet alleen de post maar zelfs de radio ons in den steek liet Maar de kerst kist vergoedde veel Vooral de schat lectuur die door onderlinge ruil zeer groot is „ Treffend ook hoe dit tastbaar blijk van medele ven in Holland de gedachte van allen naar familie en vrienden thuisvoerde en de Kerstkist lang het noderwerp van het gesprek uitmaakte " En zoo hebben wij er te veel om aan te halen waaruit blijkt wat onze kisten op de schepen bren gen En mag ik maar weer een lijstje opgeven schrijft Mej Po.st die zich met Mej Nepven belast heeft met de zorg voor de pakjes in Utrecht gereed ge maakt De meesten Uwer kennen het Scheurka lenders bijzonder welkom leesboeken papier spe len muziek instrumenten dassen sokken bivak mutsen versnaperingen en pijpen tabak liefst Shag tabak Kooigordijnen 2 voor iedere kooi 80 C.M lang 90 cm breed met 9 ringetjes slipovers en geld en verder alles wat een kajuit heel gezel lig kan maken Wilt U een Kerstbrief scrijven héél graag die wordt in een pakje gestopt ieder schip neemt een kist mee met zooveel pakjes als er manschappen aan boord zijn Kunt U alles zen den vóór half November Mej POST Maliebaan 131 giro 50030 Mej NEPVEN Paulus Potterstr 3 Willy Fritsch als „ Petruccio "» Stevig gezag bij opvoedin < door dr * H » Q * Hamaker Belang van kind en gezin komen in de eerste plaats De groote moeilijkheid is om de jeugd zoo te hegrijpeup dat men zich met succes aan het principe der opvoeding kan houden I N mijn vorig opstel wees ik erop dat veel van de opvoedingsmoeilijkheden van dezen tijd te danken zijn aan het verlies van het geloof in het oude autoritaire gezag welk geloof voor een groot deel teloor ging zoowel bij de jeugd als bij de op voeders Ik meende daarbij te mogen vaststellen dat deze verandering niet zonder meer betreurd mag worden omdat bij het vroegere regime dik wijls eischen streng gehandhaafd werden die in strijd waren met de natuur van een kind en daar om op mislukkmgen uitliepen Zoo ontstonden z.g.n moeilijke kinderen bij wie de moeilijkheid niet aan eigen gebreken maar uitsluitend aan de verkeerde behandeling te danken was Naar aanleiding van deze opmerktogen mag zeker de vraag worden gesteld of strenge gezags handhaving inderdaad te veroordeelen is m.a.w moet uit die opmerkingen worden afgeleid dat toegevendheid en zachtheid in de plaats der oude strengheid de voorkeur verdienen Wie tot de conclusie komt dat deze vraag zon der meer bevestigend moet worden beantwoord heeft het bezwaar tegen de ouderwetsche opvoe ding heel goed begrepen Wel is het waar dat vroeger strengheid en straf te veel als hoofdbe ginselen der opvoeding werden beschouwd ^ de op - Heli Finkenzeller als Fiammetta \ n de film „ Boccaccio " welke deze week iq Scala vertoond wordi ze tenslotte de oorzaak wordt genoemd van de tientallen echtscheidingsprocessen en echtelijke ru zietjes gaat de toestand er critiek uitzien Willy Fritsch speelt de hoofdrol Zijn stad genooten kennen hem slechts als Petrucio een arm rechtskundige met meer litteraire dan juridische aanleg Petrucio zoekt een middel om zijn Fiamet ta Heli Finkenzell e r wat meer luxe te kunnen bieden Zijn schrijverij brengt hem echter weinig op en hij volgt den raad van zijn vriend den boekdrukker Paul Kemp op om zijn on derwerpen meer uit het volle leven te kiezen zoo als bijvoorbeeld liefdesgeschiedenissen Het blijkt een enorm succes te zijn Heel de stad koopt de af leveringen en de drukker heeft handen vol werk Men vraagt zich af wie toch eigenlijk die Boccac cio is die dit alles op zijn geweten heeft en door een toeval wordt de hertog van Ferrara die lang niet afkeerig is van een avontuurtje in de ZEiak betrokken „ Boccaccio " heeft de moed een verhaal te publiceeren waarin de hertog de hoofdrol speelt de rol van Boccaccio dus die een serenade brengt aan de schoone Bianca maar ontijdig de vlucht moet nemen omdat de wettige echtgenoot ten tooneele verschijnt waarbij eerstgenoemde in het water valt De hertog is zeer verstoord over dit verhaal ofschoon het zuivere waarheid is en laat alle rechters afzetten omdat zij Boccaccio niet kunnen vinden en benoemt Petrucio tot opper rechter Deze krijgt tot taak Boccaccio te vinden terwijl hij het zelf is Zijn rechtskundige knobbel is blijkbaar nog wel zoo goed ontwikkeld dat hij er zich uit weet te draaien De hertog die men eerst voor Boccaccio aanziet wordt van alle schuld vrijgesproken terwijl Pe trucio met een paar handige zinnetjes alles in het reine brengt Vooral de kleurige oude costumes en de gratie waarmede men met elkaar omgaat maken „ Boc caccio " tot een aardige vlotte film vol geestige momenten In het voorprograma draait o.m een buitenge woon goede reportage van het duitsche reddings wezen tot het doorzetten van in het belang der kinderen en der gezmsgemeenschap volstrekt noodzakelijke eischen en dat deze eischen moeten zijn m over eenstemming met de vermogens en den aard der kinderen Wanneer opvoeders hiervan niet zeker zfln moeten zij de uiterste voorzichtigheid be trachten met het toepassen van strengheid De groote moeilijkheid van dezen tijd is de jeugd zóó te begrijpen dat men zich werkelijk met succes aan dit algemeene beginsel houden kan Men moet daarvoor weten wat een kind kan en wat het niet kan en men moet dat niet ongeveer in het algemeen weten maar ook ten opzichte van het bepaalde individu dat men opvoedt Men moet kunnen doorgronden wat er in een kind omgaat of zijn ongewenschte gedragingen te danken zijn aan een bloote neiging tot verzet en onverschillig heid voor de wenschen der ouders dan wel aan gevoelens en eigenschappen die gebillijkt moeten worden en die men niet gewelddadig onderdrukken mag maar moet trachten in de goede richting te leiden Die dingen te weten is voor de groote meer derheid der opvoeders die zonder eenige deskun dige voorbereiding voor deze taak komen te staan buitengewoon moeilijk maar toch moet men er ernstig naar streven en wie zich leiden laat door het inzicht van de noodzakelijkheid daarvan en voorzichtig is met ingrijpen zoolang hij beseft zich niet ten volle rekenschap te kunnen geven van de innerlijke oorzaken van de reacties van een kind en het daarom liever blijft observeeren dan de kans te loopen voorbarig te handelen zal dik wijls ook zonder bepaalde deskundigheid tot een juister Inzicht komen Toch blijven er tal van gevallen over die voor den ongeschoolden opvoeder heel moeilijk te beoor deelen zijn en het is gelukkig dat de opvoedkun dige wetenschap langzamerhand zóó ontwikkeld is dat omtrent zulke gevallen voorlichting mogelijk is geworden Het ligt nu in mijn bedoeling te trachten de lezers van dit blad daarvan iets te geven door verschillende veel voorkomende moei lijkheden en de oorzaken daarvan op eenvoudige wijze te behandelen Dat zal niet voldoende kunnen zijn om hen in staat te stellen alle voorkomende moeilijkheden zelfstandig tot een goede oplossing te brengen maar het kan wel hoop Ik het inzicht verdiepen en vooral maken dat de trouwe lezers menige veel gemaakte en onheilzwangere fouten vermijden En dat ia reeds veel Diergeneeskunde en kwakzalverij Ook op dit gebied moet ingegrepen worden opdat behandeling alleen door deskundige plaats vindt De Maatschappij voor Diergeneeskunde heeft wederom te Utrecht haar algemeene vergadering gehouden die onder leiding stond van Prof dr H Schornagel Een voorstel van het hoofdbestuur tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement waardoor het mo gelijk werd moeil'ukheden ontstaan bij de bestrij ding van de tuberculose in het grensgebied van de afdeelingen weg te nemen werd aangenomen Uitgebreid werd van gedachten gewisseld over de vraag of de Maatschappij bepaalde opmerktogen ter kennis zou brengen van de Regeering met be trekking tot een eventueele wijziging van de Vleeschkeuringswet die naar verluidt op han den is De toepassing van de „ Vrije Dierenartsenkeuze " heeft al vaak tot moeilijkheden aanleiding gege ven dit vooral bij de tuberculosebestrijding onder het rundvee De practiseerende dierenartsen ondervtoden vrij wel de grootste tegenwerking in de uitoefening van hun praktijk door het feit dat sera en entstoffen ter bestrijding van dierziekten zoo gemakkelijk in handen van leeken kunnen komen De wetenschappelijke vergadering werd heden gehouden Hierna volgden wetenschappelijke voordrachten Mr J Slager over „ Beschouwingen over onze tuchtmaatregelen m vergelijktog met arbitrage en tuchtwet " De heer Slager die behalve dierenarts ook mees ter to de rechten is kon m die dubbele hoedanig heid een onderwerp behandelen dat zoowel van ju ridisch als van veterinair oogpunt van belang was n.l Beschouwingen over onze tuchtmaatregelen in vergelijktog met arbitrage en tuchtwet " Hierna deed Dr P Schlemper mededeelingen over het onderzoek naar den filtreerbaren vorm van de tuberkel-bacil uitgevoerd door de Prof Dr D A de Jong-stichting " J H ten Thije sprak over„Ziekten bij varkens " en Dr C Postma over „ Keu ring van varkens " Na afloop van deze voordrachten sloot de voor zitter onder dankzeggtog aan de sprekers deze door ongeveer 200 leden bijgewoonde wetenschap pelijke vergadermg Burgerlijke Standen Geboren Oct Silvie Maria d van P Kögl en L B.Niebel Johannes z van J A Korstanje en A.Bomer Oct Cornelia Hendrika d van W Blieken daal en H Guit Jacoba d van H v d Berg enA A Mantel Oct Hendrik Willem z van D de Nijs enA Erkemey Cornells Everardus Maria z van C E Beringen en J P v Weideren Johannes Hen drikus z van J H Pothuizen en C H v d Berg;Peter z van P Lankester en J J v Oldenbeek On(dertrouw(i 13 Oct J K Messemaeckers v d Graaf f 2e luit bij het Kon Ind Leger alh en P B Broers z b De Bilt J v Rijn kantoorbediende alh en P E den Hild z b Zuilen Overle(den Oct Johannes Jacobus Jagers 5B ] A v.Ostadelaan 95 Jannigje v Woudenberg geh metW Hensbergen 65 j Kievitdwarsstraat 51 Oct Petrus v Dam 79 j Lagenoord 4 Aartje v Blzelmgen wed vein H v d Weerd 72j Agnietenstraat 2 Anthonia Manten geh metC H Schmidt 48 j Makassarstraat 30 Lode wtaa A M Jansen geh met H J Reinhard 75 j Bekkerstraat 112 Zeist — Geboren Anthonia Agnes d van A A Gerritsen en A P van Weel Christina Alberthai d van A Knoppers en E Reuvers Johanna Gerar dina Marttoa Maria d van P van Rooyen en W ^ van Schoonhoven Marttous Anthonius z van M C de Bruijn en A Bontrop Josephine d van A Dijkstra en J K Jansen Hendrik Gerardus z van P G Wagenvoort en G Groenewoud Elizabeth d van A van den Hoeven en C W van Lingen Jacob z van R G van de Sluis en E Nijhuls Maria Elisabeth d van J D Zijlstra en G de Kruif Aart z van A J Vijge en D E Oldenhof Lydia d van S P P de Man en J Doezie Ondertrouwd J B Oostveen en G Th van Em merik Gerrit Boele en G M van der Landen H van Loon en M M Mulder D van Velzen en G de Jager J Potharst en A M van Ham J J van den Berg en A Ziermans H L J Timmermans en A Visee A C de Jong en W J de Zwart M van Boeijen en J M Jansen H B Drachtef en W G van Essen Getrouwd G Th Geutjes en M Verweij Jan van de Haar en W J Doomkamp H van Dene en A C J Wolfswtokel Overleden V ijnanda Susanna Schiermeier geh met I W Beausar 60 jaar I M Rottier geh met H H Pilger 73 jaar Gevonden Een slot van auto-portier een blauw jongens jasje een schooltasch met boeken t n Jannink een rijwielbelastingmerk een gouden ket tinkje in K en W een auto-ped een dames armbandhorloge een zilveren manchetknoop een gummi-snelbindor een actetasch inh 4 boeken een paar regenpijpen een cetotuur een bruine alpinomuts een damesparapluie een vulpotlood een zwart fluweelen dameshoed « een huishoud cassa gevonden 9 dezer 3 pasfoto's een brU in telefooncel een ketttag met slot een kin dermuts een actetasch een bankbiljet een hee renrijwiel Ie Afd een heerenrijwiel merk „ Re cord " He Afd In de tram Damesparapluies heerenparapluie " kinderwagentje handschoenen damestasch De Bilt — Belastmgmerk aan een speld belas tingmerk m étui vermoedelijk zilveren damesarm band bos sleutels een stofbril een gouden rmg een brum jasje met mhoud een oorknop een pad vtodersmes een ceintuur een zadeldekje een beige ceintuur een roode ceintuur een montage tang een manchester vest komen aanvliegen een witte duif Inlichttogen over deze voorwerpen aan het Bu reau van Politie te de Bilt alleen op werkdagen van 2 tot 6 uur nam Niet per telefoon Zeist — Eenige mantel - en japoncetaturen 1 kartonnen doos tohoudende kruidenierswaren eenige vulpenhouders en vulpotlooden tenige handschoenen ook paren eenige honden groote en kletoe 1 auto-sleuteltje 1 handtaschje met in houd 1 fiets(hand)pomp 1 acte-tasch waarin pantoffels en brood een paar poesjes 1 jonge haan witte leghorn eenige rijwielbelasttog plaatjes los en in étui waaronder ook een kos teloos 1 dames-portemonnaie met ritssluiting en tohoud 1 zilveren armbandje 1 heerenrijwiel 1 sigarenkoker 1 lederen z.g schoolétui met tohoud 1 pijp 1 zwarte jongensregenjas 1 brutae acte < tasch tohoudende studieboeken 1 motorrijders -' handschoen Joh Bi expoi Kunstena „ Voor de steld ov < H EDENMIDDAG is i de Kunst " een exposi het werk van d Buning Kort geleden hebben wi Mommen die leiden naar ' lier van dezen schilder ge boomtoppen van een Amsl ervartagen die wij daar op reeds m afwachting van r wingen een voorloopigen werk en de opvattingen va Johan Buning is geen zijn „ theorie " zijn problemi den te vatten Wanneer wij U eigenlijk tot schilderen d ja hè dat komt zoo vanz laten kunt " Wij vragen naar enkele f ten geboren op 17 Juni 18 Arti „ St Lucas " De Brug veel werk to Amsterdamscl Zoo dat is alles B u n i dat deze plichtplegingen a dat hij mij zijn werk-zèU vi met een van zijn doeken vc Ik zie een groot breed een boerderij vrij donker v maar tegelijkertijd van eer held Eigenlijk meer zac somber Buning geeft ongevraai feit dat zijn werk to de br overigens zoo weinig fel en tig is Men vraagt hem wel afmettogen te maken ma dat ligt hem niet Ook zeg lijk niet dat ik erg „ modei me dan ook weinig schelen dat moet En het werk van schilders is wel knap ja t e het gaat daardoor zoo zelde sch % Er is vaak zoo wetoi is zoo weinig spontaan Kijk zoo'n lucht Bij veel zoo weinig transparant je men " Ik tracht steeds zóó rijen te werken tot ik dit schen kunnen dat zoo e er niet in het werk van oi eeuwers " Er volgen meer landschs ijssel steeds naar het eei geneigd En nooit het landsc met een huisje een molen woonds in ieder geval iets vermoedt Buning werkt „ uit het ten een studie hij zet het kool op en dan werkt hij het dan meestal donkerder in hij meer naar het licht toe ' Zijn stillevens Ook in zijn stillevens zoekt het onbeholpene het oude ¦ aarde verbondene en het ve aandacht en zijn liefde Hij s met versleten en gebroken i waarvan men nóg de greep vermoedt hij schildert een ] schoenen onaanzienlijk en g appels schildert zijn het e glanzend uit het zuigpapie komen Ook sinaasappels zij van kleur te gaaf te oranje rtog van een paar visschen d Dat alles gaat aan ons oo sende ta ieder schildersatelit schen de chaos van verwelJ ten versleten doeken pu schoone orde waarin al de maal op het doek verschijne We zien nog wat teekenin en wat ouder werk en dan to teekening van zijn vrouw dl gemaakt Zijn deze bloemen schien ook geteekend niet het wat onze jonge schild weergave van den uiterlijken dingen zoo vaak missen h voor het wezen Hoe de gevoelige colorist wezen der dtogen begrepen niet dezer dagen to Voor de 1 Volksconcei Het 6de Volksconcert van geven op Maandag 19 Octo Tivoli Dirigent is Willem i Piet Lentz violoncel Het programma luidt als G „ Militaire " Jos Hayc violoncel en orkest Bertus écossaise Schotsche marset eert voor violoncel en orkest Saëns „ Les Préludes " Fr Over handel De Kamer van Koophandi het gebied Utrecht brengt ti hebbenden binnen haar gebli van Hoorn buitengewoon g tigd mtoister te Weenen ' s-Gravenhage een zitdag za 20 October 1936 des voorr twaalf uur in het gebouw van Buitenlandsche Zaken Verder zal de heer Mr J Van Rosenthal zaakgelastigc Venhage een zitdag houden her 1936 des voormiddags va eveneens ten departement Zaken Druk teIefo In het telefoondistrict Utj maajid September to totaal terlokale telefoongesprekke 73.755 ta September 1935 door de abonné's zelf zijn to hierto niet begrepen Hel buitenland nam echter toe ' ' sprekken steeg van 1712 tot Met België werd 705 maal maal in September 1935 Vo deze cijfers 786 1935 en Frankrijk steeg van 129 tot land werd meer gesproken kwam de verbindtog met Ir J2 maal to September 1935 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 144 Zaterdag 17 October 1936 VIJFDE BLAD ï^l Is een „ meer^werk-actie ^^ in Utrecht gewenscht Jok Buninj exposeert Kunstenaar wiens werken by „ Voor de Knnst " zijn tentoonge steld over zün arbeid H EDENMIDDAG is in de zalen van „ Voor de Kunst " een expositie geopend gewijd aan liet werk van den kunstenaar Johan B u n i n g Kort geleden hebben wij de vele trappen be klommen die leiden naar bet ruime rustige ate lier van dezen ' schilder gelegen ergens boven de boomtoppen van een Arasterdamsche gracht De ervaringen die wij daar opdeden mogen den lezer reeds in afwachting van meer kritische beschou wingen een voorloopigen indruk geven van het werk en de opvattingen van dezen kunstenaar Johan B u n i n g is geen man van veel woorden,zijn „ theorie " zijn problemen zijn in weinig woor den te vatten Wanneer vrij hem vragen hoe kw4mtl eigenlijk tot schilderen dan luidt het antwoord:„ja hè dat komt zoo vanzelf je doet wat je nietlaten kunt " Wij vragen naar enkele feiten en komen te we ten geboren op 17 Juni 1893 autodidact lid van Arti „ St Lucas " De Brug hier en daar bekroond veel werk In Amsterdamsch gemeentebezit Zoo dat is alles B u n i n g schijnt blij te zijn dat deze plichtplegingen althans voorbij zijn En dat hij mij zijn werk-zèlf voorzetten kan En dan met een van zijn doeken voor ons „ komt hij los " Ik zie een groot breed opgezet schilderij van een boerderij vrij donker van toon groot forsch maar tegelijkertijd van een merkwaardige innig heid Eigenlijk meer zacht-melancholisch dan somber B u n i n g geeft ongevraagd opheldering over het feit dat zijn werk „ in de breedte " zoo forsch maar overigens zoo weinig fel en eerder teer dan krach tig is Men vraagt hem wel eens werk van kleiner afmetingen te maken maar dat lukt hem niet dat ligt hem niet Ook zegt hij „ ik geloof eigen lijk niet dat ik erg „ modem " ben wel Dat kan me dan ook weinig schelen Je schildert zooals Je dat moet En het werk van veel van onze moderne schilders is wel knap ja t e knap misschien maar het gaat daardoor zoo zelden uit boven het school ech % Er is vaak zoo weinig argeloosheid in het is zoo weinig spontaan Kijk zoo'n lucht Bij veel modernen is een lucht zoo weinig transparant je kunt er niet in „ ade men " Ik tracht steeds zoolang aan mijn schilde rijen te werken tot ik dat heb bereikt De Fran - schen kunnen dat zoo en hoeveel atmosfeer is er niet in het werk van onze eigen zeventiende eeuwers " Er volgen meer landschappen Brabant Over ijssel steeds naar het eenigszlns melancholische geneigd En nooit het landschap alléén maar altijd met een huisje een molen een boerderij iets be woonds in ieder geval iets waar men mensohen vermoedt B u n i n g werkt „ uit het hoofd " Hij maakt bui ten een studie hij zet het onderwerp met houts kool op en dan werkt hij het uit Vroeger werd het dan meestal donkerder in zijn later werk werkt hij meer naar het licht toe Tot het „ ademt " Zijn stillevens Ook in zijn stillevens zoekt hg niet de „ zonzijde":het onbeholpene het oude verweerde het met deaarde verbondene en het veel gebruikte heeft zgnaandacht en zijn liefde Hij schildert een oude vioolmet versleten en gebroken snaren en om den halswaarvan men nóg de greep van liefdevolle handenvermoedt hij schildert een paar stoffige gevlekteschoenen onaanzienlijk en grauw En wanneer hijappels schildert zijn het er niet die gaaf englanzend uit het zuigpapiertje en uit Califomiëkomen Ook sinaasappels zijn hem te nadrukkelijkvan kleur te gaaf te oranje De gedempte glinste ring van een paar visschen duldt hij nog Pat alles gaat aan ons oog voorbij Het verras sende in ieder schildersatelier is het contract tus schen de chaos van verwelkte bloemen en vruch ten versleten doeken pullen en vazen en de schoone orde waarin al deze dingen een tweede maal op het doek verschijnen We zien nog wat teekeningen een enkel portret en wat ouder werk en dan toont B u n i n g nog een teekening van zijn vrouw die nooit eerder iets had gemaakt Zijn deze bloemen hoe gebrekkig mis schien ook geteekend niet fijn begrepen Dat is het wat onze jonge schilders met hun knanne weergave van den uiterlijken verschiintnfrsvorm der dingen zoo vaak missen het begrip en de liefde voor het wezen Hoe de gevoelige colorist die Buning is het wezen der dingen begrepen heeft verzuime men niet dezer dagen in Voor de Kunst te gaan zien J R Volksconcert U.S,0 * Het 6de Volksconoert van het U.S.O wordt ge geven op Maandag 19 October om 8.15 uur in Tivoli Dirigent is Willem van Otterloo solist Piet Lentz violonoel Het programma luidt als volgt Symphonic in G „ Militaire " Jos Haydn Concertino voor violoncel en orkest Bertus van Lier Marche écossaise Schotsche marsch Cl Debussy Con Cert voor violoncel en orkest in a op 33 C Saint Saëns „ Les Préludes " Fr Liszt Over handelsbelangen De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het gebied Utrecht brengt ter kennis van belang hebbenden binnen haar gebied dat de heer L G van Hoorn buitengewoon gezant en gevolmach tigd minister te Weenen en te Boedapest te ' s-Gravenhage een zitdag zal houden op Dinsdag 20 October 1936 des voormiddags van tien tot twaalf uur in het gebouw van het departement van Buitenlandsche Zaken Plein no 23 Verder zal de heer Mr J J B Bosch Ridder van Rosenthal zaakgelastigde te Cairo te ' s Gra-Venhage een zitdag houden op Dinsdag 27 Octo ber 1936 des voormiddags van tien tot twaalf uur eveneens ten departemente van Buitenlandsche Zaken Druk telefoonverkeer lu het telefoondistrict Utrecht werden iu de maand September in totaal 69578 uitgaande in terlokale telefoongesprekken gehouden tegen 73.755 in September 1935 De gesprekken welke door de abonné's zelf zijn tot stand gebracht zijn hierin niet begrepen Het verkeer met het buitenland nam echter toe ' Het totaal aantal ge sprekken steeg van 1712 tot 1998 Met België werd 705 maal gesproken tegen 574 maal in September 1935 Voor Duitschland waren deze cijfers 786 1935 en 882 Het verkeer met FrankrQk steeg van 129 tot 180 Ook met Enge land werd meer gesproken 84-99 Elf maal kwam de verbinding met Indië tot stand tegen J2 maal in September 1935 Het zachte duwtje en het konijn Verschillende opvattingen omtrent een klap die tenslotte twee rijksdaal ders waard bleek te zijn Een 45-jarig schilder had zich gisteren voor den Politierechter Mr Veen te verantwoorden wegens mishandeling van zekere L Met zwierlgen pas komt verdachte naar voren knoopt zijn jas toe steekt de handen in de zakken haalt ze er weer uit en blijft dan eindelijk stil staan Met gefronsd voorhoofd ziet hij naar de drie heeren achter de groene tafel waarvan er een opstaat die voor leest wat bij heeft gedaan Of beter gezegd wat hij zou hebben gedaan want er is natuurlijk niets van waar Hij zou L een klap gegeven hebben Zoo'n harde klap dat deze achteruit de gang van zijn huis in tuimelde Onmogelijk een zacht duw tje was het geweest en niet anders Wij kunnen ons een zacht duwtje van verdachte voorstellen de man zag er niet bijzonder zacht handig uit De ruzie scheen begonnen te zijn over een ko nijn hoe de zaak in elkaar zat werd echter niet recht duidelijk In ieder geval was verdachte op zekeren dag voorbij het huis van L geloopen ter wijl deze op zijn stoep zat Volgens de getuige had verdachte hem toen doordringend " aangekeken Een der buren verklaarde dat ze alles had ge zien waardoor het er voor den verdachte niet te best uit ging zien De Officier eischte ƒ 10 — of 5 dagen Pres Wat zegt U daar op Verd Zou het niet wat minder kunnen Ik ben werkloos ziet U Verder zou ik willen opmerken dat die juffrouw het nooit gezien kan hebben om dat ze aan den overkant was De Politierechter veroordeelde den man tenslot te tot vijf gulden of 5 dagen „ Dat scheelt al weer vijf piek " constateerde verdachte tevreden A ¦ Meerland - I JAAR waar nog kortgeleden Rondom'het Wieringsch strand Tot aan den groenen zoom van Noord-Holland's dijkenrand De zee gedurig golfde Met rustloos klotsend zilt Soms kabbelend en vredig Soms storm gezweept en wild Waar eens de watergeus voer En ' n Spaansch galjoen verdronk Waar eeuwenlang de botter Op botvangst dicht bij honk Nog onlangs ' t nat doorkliefde Waar wind en zeil bewoog Daar ligt in onze dagen De watervlakte droog — En ging in deze herfstweek Daarginds te Middenmeer • De eerste veemarkt open O wonderlijk „ verkeer " Dat waar eens ' t brakke zilt sloeg Nu ' t koren golft alom Eu vredig nu de bok graast Waar eens de bok-king zwom J HIPPO KREEN V Er zijn zoowel vóór als tegenstanders De heer Alex Poppers is een voor stander wethouder Bekher toonde zich meer pe reserveerd Myn meening is — zoo zegt de heer P H e y m e r i n k voorzitter van de afdeeling Utrecht van den K.K Bond van Bouwpatroons — dat een goed opgezette propaganda-actie betref fende het laten verrichten van meer werk ze ker ook in Utrecht kans van slagen heeft Ik geloof tenminste wel dat het de moeite waard is en dat er zeker kans van slagen bestaat JViyns inziens zou een en andere dan zeer ge stimuleerd kunnen worden door een bijdrage van 10 % ' uit de gemeentekas Dit zou dan de gemeente een offer kosten maar er zou tegen over staan een overeenkomstige vermindering van de werkloosheid met baten voor de ge meenten grooter dan de kosten Het raadslid de heer Alex Poppers ver klaarde zich van een dergelijke actie voorstander Hij heeft er bij vroegere gelegenheden trouwens al eens op gezinspeeld Er moet naar zqn meening over het algemeen veel meer actie gevoerd worden In Utrecht Waarom zitten hier de caié's schouw burgen theaters en andere inrichtingen die Utrecht aangenaam bewoonbaar kunnen maken leeg Om dat er niet genoeg actie gevoerd wordt en meer nog omdat er naar zijn meening te weinig initiatief wordt genomen Ook daaraan zou in Utrecht nog wel iets te doen zijn De heer H D S 1 a g m o 1 e n voorzitter van de af d Utrecht van den Nederlandschen Patroonsbond voor de bouwbedrijven was een zelfde meening toe gedaan Hij verklaarde stellig te gelooven dat een dergelijke actie vrucht zou dragen In Amsterdam kwam er op die manier voor 6 ton werk aan den winkel en als dat in Utrecht naar rato is dan is het toch zeker nog de moeite waard Voor een dergelijke actie zou zeker belangstel ling bestaan Er zijn op het oogenblik echter he laas nog heel veel menschen die wachten totdat de boel verrot is voordat zij aan onderhoud den ken Dat is in hun eigen nadeel en tot nadeel van de werkers in de bouw - en aanverwante bedrijven De heer Rademakers secretaris van de R K Schilderspatroonsvereenlging St Martlnus ver klaarde dat hij voorstander is van het verruimen van werkgelegenheid Maar dan moet men het toch ook weer niet doen zooals de gemeente nu handelt Daar worden alleen de werkloozen gediend maar niet de patroons Een dergelijke meer-werk-actie als in Zeist wordt gevoerd zou moeten leiden tot verbeterinsr van de bedrijfsposi ties Misschien zou een subsidie van de gemeente een belangrijke sti mulans kunnen vormen Bij een'eoeden opzet zal zeker ieder bereid zijn mede te werken Wethouder B e k k e r dien wij ook zijn oor ' deel vroegen stond wat sceptischer tegenover een dergeigke actie Hö erkendej dat ia Ajb - M rk / eer we Ook in Utrecht ware een actie — als thans te Zeist ingezet — van zeer groot nut Z EIST heeft het voorbeeld van andere ge meenten — het goede voorbeeld meenen wij het te mogen noemen ^ op uitstekende wijze gevolgd door de krachtig op touw gezette ] actie voor meer werk Ben actie waaraan o.m de | burgemeester van Zeist zijn sterken steun ver leent Men schijnt in Zeist dus wel de meening te zijn toegedaan dat een actie die beoogt het publiek te doordringen van het nut meer werk te laten verrichten ten bate van de gemeenschap — het is immers een algemeen belang dat arbeid die uitgevoerd zou kunnen worden maar die om welke reden danook achterwege bhjft — zijn nut kan hebben Inderdaad is de psychologische waarde van een dergelijke actie niet te onderschatten Er zijn nu eenmaal — ook in normale tijden — tallooze lieden die een stootje noodig hebben alvorens zij tot iets besluiten ook al staat aan een dergelijk te nemen besluit niets in den weg Maar kan dat in tijden van hoogconjunctuur als niet ernstig beschouwd worden in moeilijke omstandigheden zooj,ls wij thans beleven is het een gemeen schapsbelang dat alles wordt gedaan dat alle werk wordt uitgevoerd dat in aanmerking kan komen Wij weten dat er heel vaak bij het achterwege laten van noodzakelijke werken onderhouds werken géén onderhoud is duurder dan verwaar loozing onmacht in het spel is Om een voor beeld te noemen Niet ieder die eenig bezit heeft in den vorm van woningen of gebouwen is thans in de financieele gelegenheid om daaraan de noodige gelden te spendeeren Maar het is ook heel vaak een gevolg van laksheid of van een on gemotiveerde vrees — die zich uit in het vasthou den van geld — dat men bepaalde minstens zeer gewenschte werken achterwege laat In derge lijke gevallen zou er zeker stimulans kunnen worden gegeven door een goed opgezette en goed gesteunde propaganda actie om werk te laten uit voeren Wij meenen dan ook stellig dat men deze actie niet achterwege moet laten op de overweging dat zij misschien wel eens geen of geen noemens waardige resultaten zou opleveren Men kan dan evengoed de stelling poneeren dat zij gevoerd moet worden omdat zij misschien wel eens resul taten zou kunnen opleveren En het is nu een maal zoo dat men verschillende dingen moet probeeren om het goede te kunnen toepassen Daarbij loopt men de kans dat de eerste greep misschien niet goed is geweest Maar daarbij weet men dan tevens dat de tweede greep alweer meer kans op slagen heeft Het is nu eenmaal zoo dat wie niets beproeft geen kansen heeft op vergissingen en ontnuchteringen maar evenmin kans op succes Daarom zouden wij zeggen laat men het in Utrecht ook eens probeeren met een dergelijke meer werk actie Baat het niet het schaadt ook niet En de werkloozen — en alle anderen trou wens die zuchten onder de gevolgen van de tijds omstandigheden — weten dan dat er geen middel wordt verzuimd om de maatschappelijke machine weer op gang te brengen Dat is in ieder geval de moreele waarde van een dergelijke actie sterdam 6 ton werk naar voren was gebracht Maar — zoo stelde hij ons de vraag — hoeveel werk was daarbij dat anders toch zou zijn uit gevoerd Naar zijn meening is een dergelijke propaganda wat te kunstmatig opgezet om dat er In heel veel gevallen van het achterwege laten van onderhoud sprake is van onmacht der eigenaren De overheid kan ter bestrijding van de werkloosheid in het algemeen beter gaan in de richting van het doen uitvoeren van groote werken omdat dit meer effect heeft dan het doen verrichten van klein werk waarbij bo vendien in vele gevallen de kosten van mate rialen nog hooger zijn dan de loonen Ofschoon wethouder B e k k e r blijkbaar geen te genstander is van een dergelijks actie verheelde hij ons niet dat hij er niet zoo heel veel inziet Hij geloofde dat de resultaten wel eens niet even redig zouden kunnen zijn aan de moeite die men eraan besteedde Hij wees er ons verder op dat er al jaren wordt geijverd voor het doen verrichten van meer verfwerk in den winter In den zomer kunnen de schilders het bijna niet af en in den win ter loopen zij ledig Dat heeft tot gevolg dat het werk zomers vaak niet zoo goed gedaan wordt als wel zou kunnen In dat opzicht heeft deze actie zeker haar nut Maar naar de meening van den heer Bekker heeft dit niet geleid tot uitbreiding van de werkhoeveelheid maar tot verplaatsing daarvan TDe heer Van Doorn penningmeester van de R.K Schilderspatroonsvereenlging herin nerde ons aan de Mebes-actie Dat was een actie voor meer en beter schilderwerk Maar veel heeft dat niet opgeleverd Onder deze om standigheden zijn de menschen niet bereid kos ten te maken die zij meenen te kunnen ach terwege te laten En daar is nu de devaluatie nog bijgekomen Er zijn menschen die meenden dat dit uitbreiding van werkgelegenheid tot gevolg zou hebben maar de meening van den heer van Doorn is anders Hij heeft werken niet gekregen door den val van d.^n gulden waarop hij al zoo'n beetje gerekend had Hij verwacht van een actie dus niet zooveel Naar zijn meening moeten eerst de omstandigheden ver anderen en dan laten de menschen vanzelf weer werken De heer Diks van de Pa Diks en Grootenboer verwacht in de eerstkomende tijden vermindering van werk omdat de materiaalprijzen stijgen en daardoor de onderhoudskosten hooger worden In stede van vermindering van werkloosheid ziet hj vermeerdering op komst De heer W A B i r k h o f f secretaris van de afd Utrecht van den Bond van loodgieters - en fitterspatroons in Nederland stond twijfelachtig tegenover een dergelijke actie Misschien zou een actie nut kunnen hebben zei hij Maar alleen zeer groote propaganda zou kunnen helpen De heer Jac C J W i e s m a n secretaris van de aannemersvereeniging Unie had zich geen defi nitief oordeel gevormd evenmin als de heer H J van Veen voorzitter van die vereeniging Deze laatste geloofde echter niet dat er veel resultaat ZOH 205 te fifi&alêa Het auto-ongeluk te Voorthuizen De totaal Ingedrukte cabine van de trailer waarin twee menschen gisteren den dood vonden bij een botsing op den Apel - doornschen weg te Voorthuizen Onthulling monument In Soest SOEST 17 Oct — Hare Majesteit de Ko ningin koestert het voornemen op Woensdag 21 October bij de plechtige onthulling van het iu Soest gestichte monument voor Koningin Emma tegenwoordig te zijn Dit bericht werd met vreugde ontvangen om.dat in hèt besluit van Hare Majesteit de waardeering tot uiting komt voor hetgeen de Burgerij van Soest heeft tot stand gebracht ter blijvende nagedachtenis aan wijlen Hare Koninklijke Moeder De plechtigheid moet ech ter mede volgens wensch v£m Hare Majesteit een sober karakter dragen Met dezen wensch is rekening gehouden en het volgende pro gramma samengesteld 11 uur aankomst van Hare Majesteit de Ko ningin Onder het aanraden speelt de stafmuziekvan het 5e Regiment Infanterie te Amersfoort het„Wilhelmus " Hare Majesteit wordt door den Bur gemeester ontvangen Aan Hare Majesteit wor den bloemen aangeboden Als Hare Majesteit gezeten is zingen deschoolkinderen begeleid door de stafmuziek voor noemd het Ie vers van „ O Heer die daer des He mels tente spreydt " De Burgemeester houdt een korte gedachte nisrede De stafmuziek speelt „ Wilt heden nu tre den " De voorzitter van het comité uit de burgerij.Notaris Dammers spreekt een korte rede Tijdens de onthulling speelt de stafmuziek het„Waldeck PyrmontUed " Hare Majesteit begeleid door den Burgemees ter gaat naar het monument om het te bezichti gen Als Hare Majesteit vóór het monument is ge treden speelt de stafmuziek het „ Wilhelmus " mee gezongen door het geheele publiek Na de bezichtiging van het monument doorHare Majesteit draagt de Voorzitter van het Comi té met een zeer korte rede het monument aan hetGemeentebestuur over waarna de Burgemeesterhet aanvaardt De kinderen zingen hierop begeleid door destafmuziek het Ie en 3e couplet van „ GeluckigVaderland " Vertrek van Hare Majesteit De stafmuziekspeelt het „ Wien Neêrlands Bloed " Door het pu bliek mede te zingen Daarna wordt terwijl de stafmuziek plechtige muziek speelt gelegenheid gegeven aan Vereeni gingen en burgerij langs het monument te trekken de Vereenigingen met Vendelgroet Het verkeer zal vanaf ' s morgens 9 uur tot zoo noodig des middags twee uur worden omgelegd als volgt van de richting Amsterdam Vredehofstraat Ko ninginnelaan Beetzlaan Beukenlaan Nieuweweg Parklaan Eikenlaan Verlengde Kolonieweg Gal lenkamp Pelsweg Birkstraat Van de richting Amersfoort Birkstraat Kerk straat Eemstraat Lange Brinkweg Korte Brink weg Burg Grothestraat Vredehofstraat Van de Richting Baam Stadhouderslaan F C Kuyperstraat van Weedestraat Steenhofstraat Molenstraat Nieuweweg enz Parkeergelegenheden Automobilisten die de plechtigheid willen bijwo nen kunnen hun auto's parkeeren Komende van de richting Amersfoort op een ter rein aan de Kerkstraat Komende van de richting Amsterdam op een terrein aan de Middelwijkstraat Omschrijving van het plantsoen met Monu ment De plechtige onthulling welke geschiedt in tegenwoordigheid van Hare Majesteit de Ko ningin moet ordelijk en vlug verloopen Het publiek wordt daartoe opgewekt en verzocht zich stipt te willen houden aan de wenken van de politie en eventueel andere heeren Voor Hare Majesteit wordt een klein paviljoen ge bouwd op den Stationsweg met aan weerszij den gereserveerde plaatsen voor Comité en Eereleden en autoriteiten Aan de overzijde dus op de Torenstraat wordt de Stafmuziek van het 5e Regiment Infanterie opgesteld met daarnaast de 1200 schoolkinderen met huime geleiders Voorts is het Kerkplein om het Kerkgebouw gelegen bestemd voor genoodigden Aan de Vereenigingen kan wegens de zeer be perkte ruimte om het gemeente plantsoen geen plaats in vereenigingsverband worden aangewezen Vereenigingen die na de onthulling in verband willen trekken langs iiet monument moeten zich opstellen voor het station Soest De vaandeldragers ' van de Ver moeten 10.30 uur met hun vaandels voor het monument aanwe zig zgn teneinde aan weerszjjden yan het jmonu ment gen glaata Je krggejii Gevaarlijke tramrails Verbetering aan bestrating iusschen de tramrails in Driebergen en Rijsenburg is dringendnoodzakelijk ' DRIEBERGEN RIJSENBURG 17 Oct — Nu de verkeersstrepen eenige dagen geleden zijn Eiangebracht is het voor de politie een groote voldoening dat deze stille aanwijzing al gemeen wordt opgevolgd Wat die bij hotel De Prins van Oranje betreft de bestrating tegen de tramrails aan is op dit kleine ge deelte van de Hoofdstraat eindelijk zoo ge worden dat voor rijvrielen geen groot gevaar meer bestaat Dat is echter lang niet overal het geval en wielrijders komende van de brug zouden gaarne reeds veel eerder de rails over steken om volkomen rechts te houden indien de bestrating het toeliet Op een ander nauw pimt tusschen hotel Jans ea Buzziburglaan vooral bij het ho.tel en aan de wis « selplaats is het evenzoo gesteld Zoolang de N.B.S voortdurend aan de ijzeren baan laat peuteren zal van verbetering wel geen sprake zijn het is bijna een wekelijksche bezigheid om het baanvak goed te leggen maar zoowel voor als na het werk blij ven die ellendige groeven naast de rails het veri keer dupeeren tenzij het voertuig banden van vol doende dikte heeft moet er dwars overheen gere den worden wat niet altijd mogelijk is Wij willen de tram niet gaarne missen maar dia raUs — zij zijn een voortdurende ergernis Mica groot succes SluHingsavond met prijsuitreiking in hotel Nas DE BILT 17 Oct —- Dat de Mica in onze ge meente een volkomen succes werd bleek gister avond toen een groot aantal winkeliers en han delsmenschen bijeengekomen waren in hotel Nas alwaar de prijsuitreiking plaats vond van de ge houden étalage wedstrijd De vergadering droeg een min of meer feestelijk karakter en werd opge luisterd met muziek De voorzitter van de Han delsvereenigtng de heer Mellink opende de bijeen komst en bracht enkele woorden van lof en dank aan de jury bestaande uit de heeren Seyler Tim mer en Turel die op volkomen onpartijdige wtjza en strikt eerlijk te werk waren gegaan bij de be oordeeling van de verschillende étalages Het woord was daarop aan het jury-lid den heer Seyler die dank bracht aan het bestuur van de Handelsvereeniging voor het vertrouwen in da jury gesteld Na enkele woorden aan de étalages der deelnemers gewijd te hebben werd een aan vang gemaakt met de uitreiking der prijzen die uit medailles bestonden terwijl door wethouder da Geus een medaille beschikbaar was gesteld en het Gemeentebestuur voor den eersten prijs een wts selbeker uitloofde die voor dit jaar in handen kwam van den heer J A van Seyderveld Na de prijsuitreiking werd door den heer Tim mer een uitgebreid overzicht gegeven van da étalages waarbij hij verschillende op - en aanmer kingen gaf die ongetvrijfeld zeer leeivaam waren voor de betrokken winkeliers Spr legde de na druk op het feit dat de kasten beoordeeld waren op hun verkoopkracht hetgeen waarschijnlijk een vorige maal niet het geval is geweest waardoor er eenige misvatting kon zijn ontstaan Door den heer Mellink werd het officieele deel van de bijeenkomst gesloten waarna men nog eenigen tijd tezamen bleef Het Zeister Tooneel Opvoering van „ Ex Koning Peter " op Donderdag 29 October in Figi ZEIST 17 Oct — De eerste abonnementsvoor * stelling van dit seizoen is vastgesteld op Donder dag 29 October a.s in theater Pigi Opgevoerd wordt „ Ex Koning Peter " blijspel in 3 bedrijven door A den Hertog „ Het Zeister Tooneel " presenteert hiermede weder een stuk dat ongetvrijfeld in den smaak zal vallen van het publiek Van denzelfden auteur wer den reeds twee andere stukken door H.Z.T opge voerd n.l „ Santa Lucia " en „ De Brievenbus " wel ke belden een groot succes werden en dit stukr ia wellicht een nog beter product van dezen talent vollen schrijver „ Ex-Koning Peter " is duidelijk een stuk uit en van dezen tijd De schrijver heeft dit geval met een fijn humo ristischen geest behandeld waardoor het een char mant blijspel werd maar met een diepen onder grond een stuk dat zoowel het oog als het oor zal streelen en dat zeker een bijzondere inzet van het seizoen belooft Door auto gegrepen en gedood DOORN 17 Oct — Op de Hoofdstraat by dei Beukenlaan heeft Donderdagmiddag een treurig ongeluk plaats gehad Een 9-jarig ventje stak plotseling van achter een wagen komende de rij weg over en werd door een juist passeerende autQ gegrepen Zwaar gewond werd het knaapje dat een zoon < tje bleek te zijn van den heer van As per zieken auto naar het Diaconessenhuis te Utrecht ver voerd waar hij hedenochtend aan de bekomen ver wondingen overleden is JONGVEEKEURING JUTPHAAS 17 Oct — Op 20 October a.s zal op het terrein van den heer G Beemer aan den Nedereindscheweg alhier een jong-veekeuring worden gehouden welke zal plaats hebben op ini tiatief van de afd Jutphaas van den Jongeboereu bond De leden van dezen bond en van den A.B.T B worden verzocht om half tien aanwezig te zgu < ixamens Cursus diploma Schoolraad van de Christ Kweekschool Rehoboth Van dezen cursus slaag den voor het examen gehouden in deze maand twee mnl cand n.l de Meeren J Bos en L van den Brom en vijf vr i 1 de dames H J Denge rink M A van der Veen W Dogterom Cl van Leeuwen en I P Th Coppoolse Afgewezen werg een yr cand 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 144 Zaterdag l October 1936 FIT-FORM GEEFT AAN HET FIGUUR OE LUN f 49e WELKE D £ MODE BSCfH Pcüs « aai ƒ 1 '*^ bE NIEUWE MODELLEN VAN HET MERK FIT-FORM ZITN UITSLUITEND VERKRUGfrAAB CHOORSTRAAT 24 KLEINTJES hoogitena 80 woorden f 0.15 S achtoreenToIgende plaat Bingon f 1.7S Elk woord meer S cent per plaatslnt Onder rubriek Gebruikte Auto's 80 % « ttrs TE KOOP een best Gasfomuismet gr oven zwart ƒ 4.50 en een Heereafiets met T naaf,ƒ4.50 Jac Cats straat 23 1571 Te koop H.D TE KOOP van part Ford Coach 1930 in prima staat op goede banden Benzüieverbr 1 9 olieverbruik nihil.Prijs ƒ 195 BUtstr.43a 1519 schitt als gloed nieuwe 500 cc 1 cyl ideaalduo spot koopje ƒ 170 350 cc Terrot ƒ 87.50 Bar net tweetact ƒ 45 Keizerstraat 23 2 witgelakte Eng LEDIKANTEN met bekleed staal draadmatras 1 ge ëmailleerd ' bad Br fr onder no 1536 Bur dezer 1585 TE KOOP MANNBOBG ORGEL te koop aangeboden.Moderne stijl Tegenelk aannemelijk bod.Spoed OosterstraatIA ingang portiek)na 19 uur 1472 TE KOOP w orast z.g.a.n Heerenrijwiel luxe transport geheel uitgerust prijs ƒ 17.50 prachtige Vulkachel met plaat en pijpen prijs ƒ 10 - Nieuwlichtstraat 8 1539 wegens vertrek naarIndië nieuwe bruineVos 6 gulden ditoMantel 8 gld maat 42 contant van Os,Lange Jufferstraat22bis B 1586 RUWHARIGE FOXTERRIERS TE KOOP Toonbank ƒ 12.50 opstand met spiegel ƒ 10 inventaris ben heden voor sigaren winkel ƒ 7.50 dag lichtreclame siga ren ƒ 6 v Mus Bchenbroekstraat 87 1603 ZEBRA VINKEN te koop kerngezond teelbaar ƒ 3.50 per paar Balderikstraat 3 Utrecht Zuüen 1548 hagelwitte Poedel tjes Leeuwtjes Las Palmas enz Spot prijzen Goede tehui zen vereischt Ook Zondag te zien A v Leeuwenberghstraat 24 Tuinwijk 1588 HEERENFIETS TE KOOP emaille Fornuizen ƒ 8 p St Calorifère kachels vanaf ƒ 3 Salamanders ƒ 4 Te zien Loevenhoutsche dijk 49bis bij deRoodebrug 1602 Te koop aangeboden SALAMANDER KACHEL prijs ƒ 7 - Noordzee straat 34 1552 met V.T.llamp ƒ 10 Philips Radiotoestel 120 V w.str o h licht met luidspreker ƒ 30.00 Nog onge schonden verzegeld Paarlstraat 38 PinLIPS TOESTEL speelt geweldig ge kost ƒ 275 nu voor ƒ 65 contant Te zien ook Zondags wegens vertrek Hoogelanden 74 W.Z Ondiep 1583 1584 AUTOKOOPJES MOTOBéCANE eind 1935 model met starter voetsteunen vrij van pers belas ting Met wegen kaart voor billijken prijs Hoeudiepstraat 16 Tel 17658 1601 Marmoon 8 cyl ' 30 4 deurs prima ƒ 350 - Bulck 2-deurs ' 28 netjes ƒ 100 - 3 tons Werson Tachel ƒ 15 Vz p.k electro motor HUISK AMEÜBL best buffet 2 faut 4 stoelen spiegel radiokast tegen bill prijs Te bez Anth Matthaeuslaan 21 1570 220 Volt ƒ 10 Cath Singel 127 tebevragen 1653 MOTOREN R.I.W 2 tact zeer mooi ƒ 85 - F.N 350 cc Bosch-verl ƒ 95 - Ook ruilenonder 60 K.G VanVliet Bilderdijkstr 63 1617 TE KOOP TER OVERNAME aangeboden Burger logement en Kost huis BUIijken prijs dadelijk te aanvaar den Br onder no 1569 Bur dezer Te koop een in prima staat zijnde KACHEL prijs ƒ 7.50 Royaards V d Hamkade 78 1616 S flinke Landhuizen met garages groote voor - en achtertuinen aan verkeersweg na bij Utrecht huurop brengst ƒ 1200 p j prijs ƒ 15000 ruime hypotheek aanwezig Br onder no 1598 Bur dezer TE KOOP ZWARTE BOUVIERS te koop geb 21-8-36 off stamboom R v.Beh prima afstam ming prijs billijk.Bessemerlaan 68 Zuilen 1537 ^ PROTOS Stofzuiger grootmodel zoo goed alsnieuw 220 gelijk stroom ƒ 55 Gild straat 144 1620 een zoo goed alsnieuw Steenkolen fornuis voor ƒ 20.00 heeft ƒ 44.00 gekost.Te zien eiken dag na 5 uur Agnus vanLeeuwenberghstraat14bis 1553 ACCORDEON te koop aangeboden 5 rger 80 bassen prijs ƒ 25 - Adres Amsterdamsche-straatweg no 171 1621 Te koop jonge FOX-nBKKDEBS moeten weg Kwar telstraat 21 Telefoon 19238 1638 Tekoopgevr AUTOMOBIELEN te koop gevraagd voor den sloop on verschillig welk merk of jaartal Autoslooperij H J Best Violenstraat 23 Utrecht Telef 12301 1273 TE KOOP GEVR looprek box Wan delwagentje Br on der no 1597 Bur de - Te huur TE HUUR IN RIVIERENWIJK pand geschikt voor Kapperszaak bevatt sajon winkel keu ken kamer 3 slaap kamers Prijs billijk Te bevr Lijnmarkt 9bis of Zijpestr 24 1626 HEEL HUIS 2e Atjehstr 5 bev 5 kamers keuken gr tuin ƒ 6 - p w idem Huisje a d Draai weg ƒ 5 - p w Bevr A H W Leeman Breedstr 8bis 1490 Te huur mooi BENEDENHUIS 3 kamers ƒ 23 - p.mnd Te zien en tebevr van Alphenstr 43 1478 Te huur aangeboden een nette ZIT-SLAAPKAMER met volledig pension Adres Amsterdam - schestraatweg133bis 1075 Bij burgerfamilie w aan net Heer ZIT-SLAAPKAMER aangeb met of z huis verkeer Br on der no 1408 Bur de zer Te huur b d Laan van Nieuw Guinea RUIME WONINGEN f 6 — p week Sleu tel Makassarstr 1 Inl Lijnmarkt 9bis 1625 DE BILT 3 keurig onderh middenst woningen bev 5 kam keuken V en a.-tuin schuur met 2 vaste wasch tafels resp ƒ 29 ƒ 28 en ƒ 27 - p m vrij water Bevragen Dahliastr 3 de BUt 1267 TE HUUR ruim huis voor tweegezinnen ƒ 9.50 Be nedenhuis ƒ 4.00 Bo venhuis ƒ 5.50 Berg straat vrye huisjesƒ3.00 benedenhuisƒ3.75 Catharijne singel 7 1368 BOVENWONING jte huur a d Merwe dekade b d Waal straat met pr uit zicht 5 kamers,suite keuken bal con enz Huur ƒ 6.50p w Inl Amstelstr 81 1313 BOVENHUIS Leeuwerikstraat 9bis bevatt suite zijkamer keuken 3 slaapkamers berg kamer balcon ver ande huur ƒ 6 - per week Bevragen Rit - zemaboslaan 16 Tuindorp 1356 Te huur een ruim BOVENHUIS 4 kamers keuken zolder met 1 kamer mooi uitzicht huur ƒ 5.50 per week Te bevragen Ie Daal schedijk 176 1538 Te huur in omgeving DoUardstraat BENEDEN EN BOVENHUIZEN è f 6 — per week Ind suite 3 slaap kamers keuken Sleutel Zijpestraat 24 Inl Lynmarkt 9bis 1624 In omgeving van Hoomekade-Mamix-laan nog enkele HEELE HUIZENTE HUURin diverse prijzen,vanaf f 5.25 totf 5.75 Sleutel Kop pestokstraat Ibis Tebevr Lijnmarkt no 9bis 1623 Te huur BENEDENHUIS voor dame of echt paar bev suite keu ken W.C Omgeving Maliebaan Biltstr ƒ 5 - p w Bevr Ma liestraat 17 1434 HEERENHUIS suite met erker keu ken tuin achteruit gang boven 2 slaap kamers ƒ 6.50 p w Minahassastraat 14 en 24 Vrij Bovenhuis 5 kamers keuken ƒ 5.50 p w Spinoza ¦ vie % 80bis Alle in prima onderhouden toestand en alle met groot achterbalcon Te bevragen Han delstraat 62 1321 Aangeb groote on - gemeub ZIT-SLAAPKAMER met stookgel en twee kasten straat zijde aan Amst straatweg nabij cen trum Br onder no 1545 Bur dezer TE HUUR mooie groote Etage met zijkamer en vrije keuken omtrek Biltstraat of Malie baan Br onder no 1546 Bur dezer Te huur BOVENHUIS Obrechtstraat ƒ 40 - vaste waschtafels W.C.'s badkamer balcons geschikt voor pension of twee kleine gezinnen Be vragen Catharijne - singel 7 1292 BUITEN WONEN Ruime modernemiddeiistandswonin gen met flinke tuin(nieuwbouw gun stig gelegen te DenDolder nabij grensEUthoven Huurprijsvanaf f 24 p m Inl.Pleijneslaan 57 DenDolder 1609 SLAAPK-AMER Nette Slaapk aan geboden met of zon der kost Prijs billijk Palmstraat 6 1607 NETTE WONINGEN te huur 2e Daal schedijk 43 en 45 f 4.60 per week Te bevragen Wijde Be gijnestraat 27bis 1606 PAKHUIS te Huur zeer droog,inrij voor auto's Om trek Ledig Erf Tebevragen Catharijne singel 86 1592 Aangeboden een net PENSION voor heer of dame op een nette stand De prijs nader over een te komen Leid schekade 99bis 1615 MOOI BOVENHUIS TE HUUR aan het begin van de Rijnlaan Bevatt suite 3 slaapkamers keuken balcon f 28 per maand Te bevr Lijnmarkt 9bis of Zijpestraat 24 1622 TE HUUR Haast U Nog eenkleine voorraad mooie woningen 4 kamers keuken enz 4.75 p w Te bevr bij Woning Bureau „ Nieuw-Zuilen", Daalscheweg 20 Telefoon 18825 1573 De Exploitatie af-deeling van B.B.B heeft van de zoo juist gereed geko men zonnige WOONHUIZENaan de Bijleveldstr.(Markthaven metvrij uitzicht nog en kele te huur Huur prijs f 31 per mnd.Lijnmarkt 9bis Tel 16887 899 Te huur 1 Nov BOVENHUIS Mariastraat 43bis,f 45 p m a.i.b.g.,te bevr Waltmarm,Oude Gracht 92 Os nabrugge en Rijksen,Mariastraat 49 v d.Neut — Blauwkapel scheweg 47 834 WINKELHUIS met bovenwoning Kanaalstraat hoek Sumatrastraat bil lijk te huur aange boden Te bevragen bij de fabriek aan de Sumatrastraat 1636 TE HUUR aangeboden gemeub of gestoff ' Etage liefst voor 1 of 2 dames of heeren m/z pension Centrum stad Telefoon aan wezig Brieven ond no 1640 bur dezer TE HUUR bovenhuis 7 kamers geheel nieuw gestof feerd op goeden stand geschikt voor Medicus of kantoor Huur ƒ 9 per week Br onder no 1619 bur dezer Te huur gevr Heer zoekt groote ongemeubileerde KAMER met of zonder slaap kamertje verwar ming licht met en zonder vegetarisch pension Br onder no 1367 Bur dezer Nette Juffr vraagt 1 of 2 ongem KAMERS kookgelegenheid en berging in kl gezin ƒ 10 - a ƒ 15 - per maand binnenstad Br fr onder no 1590 Bur dezer Heer vraagt ZIT-SLAAPKAMER Br met opgave van prijs onder no 1575 Bur dezer Bej Dame eigen meub bez vr in de omg v Malies Dia-con Z EN SL.-KAMER bij P.G fam m voll pension en verzorg wasch inbegr Br m opg pr onder no 1547 Bur dezer Nette Juffr vraagt 2 ONGEM KAMERS rn net gezin aan straatzijde met schoorsteen en kas ten omgeving Am sterdamschestraat-weg of Zuilen Tegen half November Br onder no 1549 Bur dezer Voor direct gevraagd door nette Juffrouw 2 ongemeubileerde KAMERS vrij met kookgele genheid ƒ 2.50 S ƒ 3 - met licht Om trek Tolsteeg Br onder no 1634 Bur dezer Net Meisje vraagt voor direct SLAAPKAMDB liefst omtrek BUt straat Brieven met prijsopg onder no 1629 Bur dezer Personeel gevraagd Gevraagd MEISJE voor den mangel Stoomwasscherij Rijnoord Odijk 1436 Voor direct gevraagd flinke DIENSTBODE voor dag en nacht zelfstandig kunnende werken van g.g.v Br onder no 1309 Bur dezer Nette MANGELSTER kan geplaatst wordenop de Hyg Wassche rij N.V Bunniksche weg 20 de Bilt voorvast werk 1596 Gevraagd NET MEISJE voor hulp van het andere Meisje leef tijd 16 jaar meer ge diend hebbende tot 2 uur ' s middags Aanbieding na 8 uur Oude Gracht 148 1554 Gevraagd in kl gezin zelfst MEID-HÜISHOUDSTER ¦• i.^.^.y Daghulp v grof werk aanw Brieven m uitv inl onder no 1551 Bur dezer Leeraar Electrotechniek heeft nog enkele avond uren beschikbaar voor het geven van LESSEN Br ond na 1532 bur dezer BROODWINNING AJourmach en Tamboureer mach over te nemen Billük Kooper wordt ingewerkt Br l lett Z.A.U aan NYGH & v DITMAR A'dam C ' Gevr begin Nov te Bilthoven in kl gezin MEISJE-ALLEEN ook kunnende naaien Br lett.Z.A.Z NIJGH & V DITMAR,Amsterdam C 1611 Gevraagd een net BUITENMEISJE P.G netjes kunnen de werken voor dag en nacht Br onder no 1628 Bur dezer ONZE Ie KWALI TEIT BELGISCHE ANTHBACIET ƒ 1.70 gruis en steenvrij gegaran deerde kwaliteit V B.C Korte Vlestr 16 Teleph 18471 Het juiste adres KINDER JUFFROUW Gevraagd een NET MEISJE 16 a 17 j van half 9 tot 3 uur ƒ 2.50 p w Br onder no 1649 Bur dezer Wordt gevraagd een beschaafd Meisje niet beneden 18 jaar bij 2 kinderen resp 3 en 4 jaar dagelijks van 9 tot 5 uur vrije Zondag Mevr Bit ter Choorstraat 16 Verzekeringskantoor te Utrecht vraagt bekwame ACQUISITEURS Brieven met uitvoe rige Inlichtingen en verlangd salaris on der no 1594 Bur de zer WINKELIERS EN WEDER - VERKOOPERS Personeel aanbieding ZUSTER biedt zich aan voor verpl of hulsh ook waken 5 gld p w Br onder no 1589 Bur dezer Gevraagd nette jon ge WERKSTER voor Vrijdags v.g.g V Aanmelden van 10—12 uur voormid dag Wittevrouwen singel 90 1605 Wie den allerlaag sten prijs wü beta len bezoekt onzemagazijnen verge lijkt de prijzen J H.Verkerk's Manufac turen Engros Nach tegaalstraat 19 Tel 17629 1290 RADIO Eenvoudige Dame 32 jaar m - zoontje van 2 jaiar P.G zoekt plaatsing als HUISHOUDSTER hulselijk en g k naaien Br onder no 1572 Bur dezer NET DAGMEISJE gevraagd boven 20 jaar In klein gezin geen wasch zelfstan dig kunnende wer ken en koken van 8%—5 loon ƒ 4 p week Rivlerenvrtjk Br onder no 1566 Bur dezer Haarden Waschma chlnes Rijwielen al les op gemakkelijke betalingsvoorwaar den verkrfgbaar vanaf ƒ 1 per week zonder voorultbeta Img Post Mamix laan 126 Tel 17657 Nette Juffrouw 37 jaar zag zich gaar ne geplaatst als HUISHOUDSTER te Utrecht bij Heer met goede positie 2 kinderen geen be zwaar tegen kleine vergoeding vooral goede behandeling geen straatafspraak Br onder no 1544 Bur dezer ZANGKANARIES MOOIE BIJVERDIENSTE Grootere vertrouwde speciaalfirma vraagt zeer vertrouwde par ticuliere Agenten es sen uit aUe standen met verkoopslust voor depótverkoop verp Thee en Koffie Geen minderwaardi ge of zwakke kwali teiten Goede winst en latere afrekening Volledige brieven onder no 1565 Bur dezer Jongemannen ƒ 0.90 Zangseyferts ƒ 1.75 volle garantie Ka nariepopjes ƒ 0.35 Kleurparkleten ƒ 0.20 Sijsjes Vinken ƒ 0.25 Volièrevogels ƒ 0.10 Senegalvogel tjes Borneman Me relstraat 31bis AMEUBLE - MENTEN Biedt zich aan net 1 * pracht eiken sa WERKMEISJE lonclubs ƒ 35.00 mo - of Meisje-alleen 17 jaar direct of later V g get v Br So phie van Tuijl Dijk 15 Gameren Handel deme slaapkamers 3 deurs kast gepoli.toerde middendeur ƒ 77.50 3 deellge ka pokmatrassen ƒ 22.50 Nieuwe Koekoekstr 47 1358 AGENTEN gevraagd voor Utrecht en omgeving ] voor chemische ar tikelen op ruime provisiebasis Br onder no 1559 Bur dezer SJOELBAKKEN SJOELBAKKEN SJOELBAKKEN vanaf ƒ 4.50 eiken hout vanaf ƒ 6.50 Houthandel Waage naar Hardebollenstr 8 Tel 17156 1397 SJOELBAKKEN SJOELBAKKEN SJOELBAKKEN in 7 verschillende modellen vanaf 4.50 compleet met 30 schijven Houthandel „ Utrecht " Amsterd straatweg 241 Tele foon 12808 NETTE JONGEN WINTER AARDAPPELEN PER MUD Eigenheimers 1.70 late blauwe Drielln gen 1.90 gele Drle lingen 1.90 Gelder sche Bevelanders 2.50 Zeeuwsche blauwen 2.80 Viaansche geel tjes 3.20 Geldersche blauwen 3.50 Klem geel Iets fijns 3.50 Wouterse Amster damschestraatweg 198 Tel 11680 Dam straat 9 Tel 19019 FABRIEK VAN LEDEREN MOTORKLEEDING Leeren jekkers jas sen waterdichte beenpijpen rijbroeken,renvesten motor handschóenen motor caps motorlaarzen,enz Oude Gracht 216 Hamburgerbrug Tel 13077 1369 gevraagd cenige uren per week mor gen of avond niet boven 14 jr Ultv inl onder no 1535 Bur dezer WERKKRING ZONDER DIEET normaal gewichtstralende gezondheid,alleen door Mestersvermagerlngskruldenzenuwkrulden zeerversterkend kalmee rend KruidenhuisJansveld 53 hoekVoorstraat 1580 KLEEDING Rokcostuums Smo klngcost Jacquet costuums Colbert costuums ƒ 8.50 De mi's Winterjassen ƒ 5.50 Leeren-jassen Jassen met vesten ƒ 4.50 zwarte Pan talons ƒ 2.00 Winter mantels wollen Jum pers Japonnen Re genjassen ƒ 1.50 Bek kerstraat 59 1310 TRANSPORTEUR-CARRIERS van fabriek aan ver bruiker Extra zwaar uitgevoerd vanaf ƒ 95 - met bak Te vens zware Motor carrier te koop K Lauwerstraat 11 DIENSTBODE voor dag en nacht gevr alleen zij die goed kunnen koken en werken komen In aanmerking v.g.g.v P.G Zich aan te melden ' s avonds na 8 uur Mr Sickesz laan 9 Tuindorp voor Utrecht en om streken aangeboden m den buitendienst door groote Verz Mij voor haar afd L.V en V.V Lage tarieven en gunstige polisvoorwaarden vergemakkelijken de acquisitie Voor se rieuze werkers vak kundige opleiding Bij gebleken ge schiktheid vast Inko men Brieven met volledige Inlichtingen onder no 1635 Bur dezer GEKOCHT STAATS SPOORWEGEN AMERIKAANSCHE LEGERGOEDEREN Wollen ' truien 3.50 Slipovers 1.80 Rek baar ondergoed 1.75 Wollen Borstrokken 3.00 Motorkleedlng Beenpijpen enz Oudegracht 348 b d Twijnstraat 1287 Gevraagd NET MEISJE Chr beginselen v d en n zelfstandig kunnende werken en koken liefst van buiten v.g.g.v Br onder no 1631 Bur dezer WINKELIERS WEDERVER KOOPERS Uw eenige adres hier te stede kousen Sokken Tricotages is Textielgroothandel Gebr de Beer Breed straat 34 Tel 12979 Brillen Lorp,netten ƒ 0.75 Wandelstok ken Paraplu's ƒ 0.75 BrlUendoozen Vul pennen VÜlpotlooden Slgarenkokers Ta bakzakken Porte feuilles Broches Halskettingen Knip messen Scharen wollen Sjaals Hand schoenen ƒ 0.50 Hee - Gevraagd MEISJE beneden 18 jaar In tem voor verzorgingjongetje ZV j lich te hulsh bezigheden.Aanmelden Maan dagavond 7—9 Aza leastr 2bis 1630 renhoeden ƒ 0.50 Bekkerstraat 59 OUD GOUD EN ZILVER Esmann betaalt U den hoogsten prijs Steenweg 8 naast de Buurkerk Utrecht Auto disponibel Voor wol sajet kou-j sen en sokken naar W BAATEN Oude Gracht 276 Utrecht b d Smee brug Aanbreien vanvoeten en maatwerkin eigen machinalebrelerij 226 PERMANENT WAVE f 1.75 compleet 1 maanden garantie met nieuwe machl - ner oUebehandeling DE BESTE HAAR DEN EN KACHELS onafbrandbaar prachtmodellen van af ƒ 1 - per week bij Wierlnga Naohte gaalstr 64 b d v d Weterlngstr 1543 geen bijkomendekosten Maison Rei nert Binnen en Bul tenlandscb gediplo meerd Laan vanNieuw Guinea 7 Te lef 17621 1268 SABIO EET ZONDAGS versch Brood en Ge bak van S Cohen Oudwljkerdwarsstr 102 Ook thuis be zorgd Helderziende Astro loog Ziet alles Toe komst llefdesaangl.,zaken enz Ook opPhoto Dertigjarigepractijk waarborgtsucces Altijd dispo nibel Acaciastraat35bis 1347 PERMANENT WAVE ƒ 2.50 met 8 maanden schriftelijke garan tie inbegrepen knip pen wasschen wa tergolven en olie behandeling Huize Mohr Leldscheweg 29A Tel 16801 UNIPLEX De techniek is er BAKFIETSEN en alle soorten wa gens verhuur en ver koop Lange Koestr 41 Zlekenwagentjesinvaliderijwielen Rol stoelen Closetstoe len Handlift Zuider vaart K Elisabeth sraat 5 1600 thans in geslaagd een plaat te fabricee ren welke tegen al le weersinvloeden bestand is geen lijm naden of kwasten heeft maar hard en glad is Speciaal ge schikt voor buiten werk Afmetingen 122 X 122 122 X 244 en 122 x 366 dik 41/2 m.M monsters en prijs op aanvraag N V Stlchtsche Hout -^ handel Visschers plem IA Oudegracht 15 Telefoon 14455 Mr APOLLO Planeetk spreekuur 3—10 Consult vanaf ƒ 0.50 ook Zondag Zendt geboorte datum ƒ 0.60 postz Oude Kerkstraat 47 b d Biltstraat EET ROEREN ROGGEBROOD van bakker Heinen door talrijke dokto ren aanbevolen 15 cent per heel brood Bem Weerd O.Z 71 Tel 1-3-3-3-1 1599 PAS-RIJBEWIJS FOTO'S ETC 25 cent 3 stuks.Artistiek werk zeergoedkoop Kinderfo to's vanaf ƒ 0.25 Fo - to Service Biltstraat 88 tramhalte Kruis straat 1564 EIKEN SJOELBAKKEN Alle soorten triplex op maat gezaagd Reclameletters Fa kirlijm beitsen Di verse ijzerwaren Houthandel Hopak ker 10 Tel 18518 WANDGEDIERTE ParticuUere Ont smettmgsdlenst O.S T.O zuivert Uw panden met 6 jaar garantie ' Amsterd straatweg 529bls Utrecht Tel 17461 H.H SCHOEN MAKERS Te koop 166 zooileer coupons iets be schadigd 40 cent p pond bij Keizer lederhandel Amst Straatweg 209 Utrecht 1346 HUWELIJK Diversen Bejaard Heer niet onbemiddeld zoekt ECHTPAAR zoekt Echtpaar om Zaterdagsavonds en Zondags gezellig door te brengen leeftijd ± 30 jaar liefst kennis van mu ziek piano-viool Ruime levensopvat ting Br onder no 1312 Bur dezer kennismakingmet beschaafde Da me of Wed zonderkinderen Vrljz Prot.Godsd 50 è 60 jaar,bemiddeld Geheim houding verz Brie ven ond no V 5245 Adv Bur v.h Alta,Pausdam 1627 VRIENDIN Mr JAQUES Planeetkundige.Spreekuren 10—12,2—5 7—10 uur Za terdags 10—12 en 7—10 uur Consultƒ1 Wagenstraat20bis 1489 Net meisje 18 jaar P.G zoekt dito vriendin Brieven on der no 1587 bureau dezer VERHUIZINGEN H DEKKER Korenbloemstraat no 5 Tel 16838 Verhuizingen billijken solide onder ga rantie Vraagt prijs opgave 1439 Billijk en solide on der garantie Prijs opgave vrijblijvend De Jong Laan van Nieuw Guinea 100 Concordia straat 12 Telef 15009 C LAMBECK Lange Nieuwstr 61 Utrecht Telef 16755 ALLERNIEUWSTE Olie-Permanent,electrlsch eenige terlande schakelt auto matisch uit ver branden uitgesloten.Reclame van ƒ 4.00voor ƒ 3.00 Maison Quick Kapelstraat 11 1293 Algemeen Advies en Rechtskundig Bureau voor alle za ken Adviezen f 0.50 Kantoor dagelijks geopend ALGEMEEN RECHTSKUNDIG ADVIESBUREAU VERHUIZINGEN Vraagt prijsopgave aan van ouds bekend adres Wed G v d Bt-lnk & Zonen al léén Goedestraat 114 116 Telef 12303 Tolsteegsingel 40 Telef 16680 Recht zaken Belastingza ken Dagv Incasso's Echtscheidingsproce dures Volledig ad vies f 0.50 Zitting Woensdags - en Don derdagsavonds 7—9 VERHUIZINGEN en Transporten on « der garantie door ge < heel Europa Veri huizingen vanaf ƒ 3 -« Expeditie bUlrjk Païc kisten gratis A PoiM ton & Co Vleuten » scheweg 202 WIJ BEKLEEDEN 6 stoelen vlakst ] voor f6 met prima mouquet vraagt sta -» len ook voor era * paudstellen dlvana enz Gratis leggen van tapijten motvr ^ maken van meube » len kleeden enz Stoffeerderij en Woi nlngmr P Wan * sink Draalweg 59 OPLEIDING VOOB KAPPER(STER dertig lessen a f 1.50 p 1 Opleiding schoonheldsspecia-list(e 20 lessen « f2 — Erkend diplQ '< ma Brieven onder No 1645 Bur deze RUILEN Aangeboden Jamea,tweetact 150 cc.»accu enz te rullentegen licht motorrij»wiel liefst D.K.W.)jen een fiets Steen»weg 42bl3 1641 MET 100 goede verkoopsbrie » ven wint U 50 nJeu » we klanten 100 vel kwarto f 1 — Ca » pleermr „ Facto tum " Steenweg 42bis Tel 16994 HUWELIJK Net meisje 33 jaas zoekt kennismaking met net persoon 30—40 jaar vaste positie wedn 1 at 2 kinderen geen ba * zwaar Br onder NOj 1534 Bur dezer 1 ERVAREN ONDERWIJZERESIf wenscht les te ga » ven bij voorkeur aaM zwakke gebrekkig ^ of achterlijke kinde » ren of ouderen Gou » dities naar draag » kracht Br ondee No 1574 Bur dezeuj BELOONING f200 » die een jongmensch 22 jaar aan een vas»te betrekking helpt,liefst vertegenwoor»diglng Br No Wl 5246 Adv Bur Alta,Pausdam 1655 Bent U boekenlief»hebber Kom dafl]deze week eens snuf*felen m de 1 „ BOEKENHAL",BUURKERKHOF.Vrij zoeken Romans ^ Studleboeken Tijd»schriften Muziek,Theologie 1643 HUWELIJK Weduwnaar m k.j vaste positie wenscht in kennis ta komen met Juf » frouw of Weduwe leeftijd 35 tot 50 jaar P.G Br onder No 1533 Bur dezerj PRIJS - EN PLAK » KAATSCHIL - DEREN Lessen aangeboden door erv leeraar ƒ 1.50 per mnd Bf onder no 1550 Bur HUIS EIGENAREN „ Amstra " is UMS » aangewezen adres voor taehangwerk Vraagt condities en stalen Lage prijzen Amsterd straatweg 135 Telef 15335 — Nachtegaalstraat 43 KENNISMAKING Wendt U in vertrou»wen tot het Huwe»lijks Bemiddellngs»Bureau Marler In»lichtingen kosteloos.Brieven Postbus 97 Utrecht 1594 erichten Leeuwarden 16 Oct — Veemarkt 70 enter stiem f 110-165 105 twenterstieren f 165-260 527 vette koelen f 110-218 36-54 et per K.G 1225 melk - en kalf koelen f 105-220 90 pinken f 65 130 10 vette kalveren f 20-60 1164 gras kalvem f 18-85 367 nuchtere kalveren f 4-8 588 vette schapen f 13-24 206 weldeschapeu f 10-20 401 lammeren f 8-15 495 vette varkens f 28-116 35-42 et per K.G 38 magere varkens 17-46 et per K.G 12 kleine biggen f 6-11 33 bokken en geiten 40 paarden Totaal aanvoer 5460 stuks Zuivel Sleutelkaas 13-20 et nagelkaas 19 et Edammerkaas 15 30 et Aanvoer 3074 K.G Mijn boter f 1.38 veilingboter f 1.34-1.31 per K.G Aanvoer O / 3 6 / 6 O / 12 vaten Commissie 61 Eierhandel Kipeieren aangevoerd 7500 K.G prijs 31/2 5 % et per stuk handelsprijs f 0.72% f 0.80 per K.G eendeneleren aangevoerd 100 K.G Prijs 3%-3 % et per stuk handelsprijs f 0.45-0.55 per K.G Pluimvee 10 slachthanen f 0.30—0.60 250 slachtkippen 0.25—0.70 200 jonge hanen 0.30 20 piepkulkens 0.15—0.25 10 jonge duiven 0.12J ^ 20 konijnen 0.30—0.32 Vereeniging van Zuivelmaatschappijen Edam merkaas 20 plus lOJ ^ — 11 idem 40 plus 16—17 Goudschekaas 20 plus 10 J ^ — 11 Idem 40 plus 16 — 17 Broodka^s 40 plus 15—17 aUea per 100 K.G Stemming kalm Utrecht 16 Oct — Radijs 0.50—1.60 Wortels 2—4 p 100 bos Andijvie 0.50—0.15 Bleekselderle 2—7 Bloemkool 1.50—15.00 Boerenkool 0.80 — 2.10,Groene kool 0.60—2.80 Knolselderle 2—5 Komkommers geel 2.80—9 Kropsla 0.50—4.40 Roode kool 1—5.20 Savoye kool 1—4.30 Witte kool 0.80—4.60 p 100 st Aardappelen 1.60—^2.30 Breekpeen 2—4 Doperwten 19 Postelein 2—12 Princesse boonen 6—45 Pronkboonen 1.50—18 Rapen • 1.60—2.40 Sngboonen 14—36 Spinazie zomer 2—6 Spruiten 5—19 Uien 0.80—2.80 Wln terwortels 1.20—2.50 WlUof 11—25 p 100 K.G Tomaten 1—11 Druiven blauw 8—28 Framboo zen 75 Champignon 6—41 p 100 p Meloenen 8 ~ 16 Augurken 4—8 p 100 St Bodegraven — Aanvoer 5465 stuks kipeieren Prijs wit f 4.80 tot f 5.10 bruin 5.10—5.40 kuiken eleren f3.60 tot f5.40 eendeneleren f 3.10 tot f 3.60 Vinkeveen 16 Oct — Coöp Groenten - en Pruld veUing „ Vinkeveen " Snijboonen f 10 tot f27 Pronkboonen f9 tot f 10 Stamspercieboonen f31 Tomaten A f 11 tot 17 id B f 11 tot 17 id C f8.20 tot f 11,80 ld.CC f 4.40 tot f 6.80 p 100 KG Komkommers Ge le f 3.50 tot 4.50 p 100 St Bloemkool 1.50 tot 10.00 p 100 St Kropsla 0.50—2.20 p 100 st Spinazie 7.00 tot 13.00 p 100 st Postelein f 4 tot f 8 p 100 K.G Bleekselderle f2 tot f 4 p 100 struik Peenf 2 tot f 5 p 100 bos Witlof f 11 tot 22 p 100 Kg - Andijvie f 0.50 tot f 1.00 p 100 struik Meloenen f 9 tot f 15 p 100 stuks Goudrelnetten extra 24—27 Idem Ie srt 18—22 Idem 2e srt 8—15 sterappel extra 21—27 Idem Ie srt 18—21 Idem 2e srt 8—14 zoete reinet ten Ie srt 13—15 idem 2e srt 8—10 bellefleur Ie srt 13—18 idem 2e srt 8—11 campagnezoet Ie srt 11—14 idem 2e srt 7—10 grauwe hooilaara Ie soort 13—16 idem 2e srt 9—11 zure bloemé Ie srt 12—15 Idem 2e srt 8—11 present of England extra 22—25 idem Ie srt 16—20 idem 2e srt 8—14 zoete veenen Ie srt 10—12 boumans reinet ten Ie srt 14—16 2e srt 10—12 jasappel Ie srt 11—13 Idem 2e srt 8—10 Jaap en Dirk Ie srt 17—18 Idem 2e srt 10—14 Zoete bloemé Ie srt 17—18 lemoenappel extra 21—^24 Idem Ie srt 16—20 Idem 2e srt 10—14 Groninger kroon extra 17—^20 idem Ie srt 14—16 idem 2e srt 10—13 notarisappelen extra 24—^26 idem Ie srt 17—20 idem 2e srt 11^-14 vi^jnzuur 15—16 idem Ie srt 12—14 Cox Qrapje pippin extra 30/35 idem Ie srt 24—28 idem 2e srt 14—18 seedling Ie srt 12—14 leghlpont extra 26—28 idem Ie srt 20—24 idem 2e srt 10—15 conference Ie srt 20—22 idem 2e srt 10—14 maagdepeer Ie srt 13—16 naveau Poteau Ie srt 10—13 idem extra 14—15 idem 2e srt 6—9 germain Ie srt 11—13 idem 2e srt 6—8 herfstsuikerpeer Ie srt 9—14 idem 2e srt 6—8 gieser vrildeman Ie srt 121—15 winter jannen 11—14 idem 2e srt 7—9 ijsbonten Ie srt 9 — 12 idem 2e srt 6—9 pondspeer Ie srt 10 — llj idem 2e srt 6—8 louwtjespeer Ie srt 10—13 idem 2e srt 7—9 alles per K.G Blauwe druiven 12—13 per pond Breuhelen 16 Oct — ' Aan de Kaasmarkt waren heden aangevoerd 66 wagens met te zamen 2529 stuks kazen ' Gewicht pl.m 17703 K.G Prijs Ie s R.M 23—25 Idem 2e s 19—32 alles per 50 Kilo's ' s-Hertogenbosch 17 Oct — N.V Botermtjn Aanvoer 17.150 K.G Hoogste prijs f 1.42 laagste prgs 1.35 jniddelprga 1.38 alles per K.G 
12 ^ DE KINDERCOURANT VAN HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 17 OCTOBER 1936 No 1 & ï DE ^ KlhDERCOURAMT n VAM HET UTRKHTSCH^MIEUV/6BLAD |^ j De „ Zonnelioek ^^ Door Truus Eygenhuysen Vervolg S POEDIG hadden Luuk en Daan zicH bij de jongens Miek bij de meisjes aangesloten ' t Was te warm om te spelen zodat ze rustig tij elkaar zaten en onder ' t behaaglijk slurpen van de koele karnemelk elkander vertelden waar ze vandaan kwamen hoe lang ze bleven en op welke school ze gingen Ook kregen ze nog te horen dat er de volgende dag weer een nieuwe gast zou komen en in de loop van de andere ¦ week nog een Kitty vertelde dat ze al voor het vierde jaar op „ De Zonnehoek " was eïi Sjoerd ' dat hij er het vorig jaar al was geweest „' k Mocht wel ergens anders heen " zei hij „ maar ik wou niet ' t Is hier reuze-enig Zeg weet je al dat je bij mij op de kamer slaapt " „ Ik " vroeg Luuk „ Neen jij Daan De nieuweling van morgen komt óók bij ons Zijn bed is al opgemaakt Ik hoop maar dat het geen saaie Piet is En jij " „ Ja ik ook " knikte Daan maar bezorgd vroeg hij zich af of Sjoerd hem op de duur geen „ saaie Piet " zou gaan vinden Hij kon wel meedoen o best hoor Maar van zich zelf was hij toch een beetje een dromer „ Zeg Sjoerd herinner jij je nog die mop die we verleden jaar hebben uitgehaald toen Bert yan der Mollen zou komen " vroeg Kitty Sjoerd gierde het uit „ Wat hebben we ge lachen hè Allemensen als ik er nog aan denk " „ Vertel eens op Vertel eens op " werd er van alle kanten geroepen „ Nou Bert van der Mollen was dan een nieuweling " begon Sjoerd „ En ' s middags tij dens het rustuur toen hij er nog niet was heb ben we zijn bed volgestopt met schelpen We hebben ze onder z'n laken gelegd netjes rij aan rij ' t Was een compleet schelpenpad niet Kit ' s Avonds stapt Bert er in maar hij geeft geen kik Hij gaat liggen en hij geeft nog geen kik Maar Kees Noordman en Onno Bontke en ik die bij hem op de kamer sliepen zagen wel aan zijn gezicht dat hij ' t liggen allesbehalve plezierig vond En Kees — hij kon altijd zo droogjes uit ' de hoek komen weet je nog Kit — en Kees vraagt opeens heel belangstellend „ Lig je goed zeg Bert Moet je er soms nog een deken of een kussen bij hebben " En wat zegt me die Bert „ Neen dat niet maar ik vind het bed hier zo hard " We konden ons lachen haast niet meer inhouden maar Kees zegt ' weer doodleuk „ Ja daar moet je aan wennen Hier hebben ze de matrassen niet met kapok gevuld maar met schelpen vanwege de gezondheid weet je " Ze proestten het allemaal uit „ En toen ' „ Nou ' t enige wat Bert hierop zei was alleen maar een heel verwonderd „ O " Maar wij had den een schik van belang " „ En heeft hij zo de hele nacht moeten liggen '' vroeg Miek „ Neen want hij was een reuze-slimme jongen en op een gegeven ogenblik horen we hem schar relen en zien we hem boven op z'n dekens liggen „ Ziezo dat ligt een beetje zachter " zei hij Maar toen de volgende morgen We moeten zelf onze bedden afhalen weet je en dus deed Bert het ook Je had zijn gezicht moeten zien toen hij al die schelpen op z'n matras zag liggen En met die zelfde schelpen Averden we lelijk gebombar deerd dat kan ik jullie wel vertellen Maar Bert heeft er nooit iets van aan tante Annie verteld Hij is een reuze-fidele vent hè Kit " „ Ja " stemde Kitty in „ En we hebben na die tijd ook nog heel wat plezier met hem gehad Ik heb nog eens O daar gaat de gong " „ Boem-boem-boemboemboem " klonk het gal mend vanuit het huis „ Dat ' s het teken dat w^e handen moeten was sen en ons haar opkammen " vertelde Loekie „ Als dan over tien minuten wéér de gong gaat moeten we aan tafel " „ Nemen jullie onze nieuwe huisgenoten mee " vroeg tante Annie de serre uitkomend „ Jullie weten waar ze slapen hè " Loek en Kitty namen Miek in hun midden en " gingen naar de gezellige meisjes-slaapkamer die met een balcon over de duinen heen op de zee uitzag.^e kamers waar Luuk en Daan sliepen lagen weer aan een heel andere kant maar beide hadden ze een balconnetje waar je als je er stond nog een stuk van de zee kon zien „' s Nachts en ' s avonds als het heel stil is kun je haar horen ruisen " vertelde Loek onder het handen wassen „ Dat vind ik zo leuk Dan denk ik altijd dat ik op een grote boot ben en naar Indië vaar " „ Ik zou veel liever naar Amerika willen " zei Miek „ Waarom wil je juist naar Indië Bah ' t is er zo warm " „ Omdat vader er is " antwoordde Loekie zacht „ Ik heb mijn vader in geen vier jaar gezien " Miek liet van schrik de zeep uit haar handen glippen Vier jaar Hoeveel dagen waren dat wel Vier jaar Stel je voor dat zij vader in geen vier jaar zag Ze zou ziek worden Ze zou dood gaan van verdriet Of zou dat niet kunnen Loekie stond daar zo kalm alsof ze niet van vier jaar maar van vier weken had verteld „ Hoe houd je ' t uit " kwam Miek ten laatste „ Ik zou naar hem toevliegen " Loekie glimlachte „ Och kind dat kan tocK niet " zei ze rustig Miek kreeg een kleur De toon waarop Loek sprak hinderde haar een beetje „ Och kind " had ze gezegd En ze scheen toch heus niet zo veel ouder te zijn Wordt vervolgd De Pinkertonnet j es DOOR CHR VAN ABKOUDE Vervolg van bladz 115 N ATUURLIJK zei Maus en met die heerlijke toekomstbeloften ging het drietal de kamer in waar freule Hoogenbrock haar best deed om het niet van lachen uit te proesten Een half uurtje later was Boet met de vrien den Gerrit Bonman Toon van Zijl en Frits van Laren aan het spelen En na het spel gingen ze een eindje lopen Meestal wandelden ze even naar de stad waar ze allicht meer afwisseling vonden dan in Duinwijk Op de markt te Steenvoorde zat elke dag een vrouw in een zuurkraampje Behalve augurken gekookte eieren oliebollen enz verkocht zij ook zogenaamde stroopkoeken die zij in het kraampje op een petroleumstel bakte Die koe ken waren plat en rond en na het bakken be smeerde de koopvrouw die algemeen onder de naam van Vrouw van Zetten bij oud en jong bekend was de bovenkant met zwarte stroop Aldus toebereid kostte zo'n koek de somma van een cent Dat was niet duur en je kon voor die cent heel wat plezier hebben Een jongen als Boet kon er tenminste wel voor een kwartje van beleven De vrienden ¦ kwamen rustig langs h'eï kraampje gewandeld en besloten zichzelven opi het genot van een stroopkoek te onthalen Vrouw van Zetten vier stroopkoeken Goed jongens Zij maakte ze gereed waarbij de jongena ijverig toekeken ofgchoon ze ' t wel honderd " maal gezien hadden Opeens riep Frits — Kijk daar heb je Jan Prikkel Jan Prikkel was het zoontje van rentenieïi Prikkel een ouderwets mannetje die zijn jonge ]] nooit aan enig spel of vermaak liet deelneme!n « En daardoor was Jan misschien wel een beetje stille in zichzelf gekeerde jongen geworden Hé daar Jan riep Boet Kom eens hier!Jan kwam nieuwsgierig naderbij Lust jij óók een stroopkoek vroeg Boet.Jan keek hoe gretig de jongens in de snoeperi | hapten en lustte er ook wel een Ja ik wil er ook graag één zei hij Nóg een stroopkoek Vrouw van Zetten be stelde Boet en legde nog een cent neer Ma ai;een beetje goed stróóp erop Vrouw van Zetten die de grap wel kende ^ lachte eens en schudde het hoofd die jongené toch Daarop reikte zij Boet een dik bestroopte koeK over Hij pakte hem aan legde de koek op de vlakke hand en met de woorden Pak aan Jan | ¦ -¦¦ v>ii '- ii-«B ' IfCfSWiXI -- ' j""sw » ¦ i-i»mfifi-X ¦¦ - kfeJ '¦ -,;' 8[st9ui ' uapnoti ^ qoai pjooq of ' anPNI ' tiawiz ms " =«^ 9 ^^ ajifiiepuauA ^ aui qo^q - UI8ÏS AinoiAexii epuBBUuaA ursv « 3 - ueJiJiaj gu'z ua^qoizaS azBA\.p aiJBq asAOuaSai i939ids 8P UI ' U91-BZ S3f:(ieo:iS 9ilfH05IÏI'BUI9S Ut 519JV9A ^ aq UT J91H0B 9ip''u9japuB ap 9z ^ Bpuio ' in ¦ 9n 9Z eijsoojd puajnm.iooA " PJ'Bnano 9P • iooa ' i9:(ubui - di3ï [ anTAi U99 UI pinqaS ' epïaN ^ z ' BapiaM • oidB:(su9uuiq uoi^s JBBq ofpaoS i3p " stB fnq pfniu SBAV 9Z U9 ' 9;:sinjp5in sp99is 9q 9Z S[i30z ' j9lp90S aSuoC gjifiioJA " ^^ p u-ba i99A piaiq 9Z - 90 Jifineppirauo apuiajs qoBqupig muojabh ¦' t MnOJAOHI ' U9ra - 031 ueuuiq 3{oo az u9Sop \[ • dBqos[9Z9S ef^iaeq U99 aB-era U99nB ara u9pnoq az ' Sun9Ji - jiz jB-eq unn " ' UI ainsN 9ÏW3ÏI JuauuipuauA ufiui ufiz ï " - Snja ^ aaA \ j[Bq rao raoï [ laauosjaj \ - uadiaq ïaiu in ubjj n ' ara ifidg %" 9z laz safsrara aaapuB ap o ^ XBvm ' si.fipP'BP eppk apuaji'jaq az - uado jiaz paap MnojAan _,- ra01I 311 ^ Bp pjaauojaia^aS ïjaaq varen l^ra flt « jooa " - apigqos ^ UT3-B 9Z iCiAU9 ' pjooq i9q appnqos apjaM jbbm „• ua}oiS9S eoMi JlBq U9 ann jibbavi ugssnx " u9A9jqosaS puojs do.iBBAV ua Suiq jinjjnap ap jooa aip ' ïjb-b5i uaa do puazfiAi ' aCj'aajó dau „ iJOoq ' ua;oisaS si ¦»." • UOlBSdBÏ [ naa uba sajBuaSia ap ' ao qoBquia^s AvnojA9ra liBBu uao'j aq SuiS pra,iBao - uapraa^sao ^ ^ ifiiapBp ajp ' afjaajf ua ¦ éuais '¦ bjoq ' snng iBpS ui aaiA ' üauui'puauA ajsaq ap a^BArao ^ fiM " jbq „ iaaui Ï9M ^ ara CiM ubbS ubq " oo[saq ua uajnaz Subj UBA > 9iu pi9iq iix u^A snng jbbjm " ugop SuiS aijiaf ^ 3BM uapjoóq ' uaJBM do uauiraBqaajoq ap jBpBU ' 9z uao uauuipuauA ap ijoo uapuoA Ba • jB UBA s^aiu SuiS JB-Bp f^gq sba \ pugpAjgA J13BI \[ - ug^iJjiqDS 9 ^ jBBUJBBp qotz U9ra 9pu9ip Bnp ' sjaisdBii U9 uajBq apuaiaoxSuBB iBBrauaa nu U9puo:)saq jg - uaop a ^ ubb s:)aiu sbm aa ' uijua • U9IZ noz sjgSuiA ap joop iqoii i-iaAv uapaqSipuB'israo ajapuB aapuo ^ aq az ifiAV Jai ' U9Z9AV sooq paq noz Bp \[ ' igiu 9Z apjjnp n{v [ Hifiz sa[:iau uba a.uaA iifiiJun^iBU jBp noz ye ' uaj q.iBAV lia^Bi srao>i aBBq do sjaaSa9A9 | qoBqui9;g itónoaAara piBBdaq az noz ' SuiS giuuy ^ we ^ uba atlS99J | Bp JBBU piU PUOABUBA 9Z SIV jJO^SdBil ap JBBU fiz ^ saora nu ug - ua^iBra ubbS a ^ lajd XSiA ' uaqqaq uapnoz do uararaBq^a^oq ap az ^ BpBU ' U9]0|saq jiBq ua HBq oz jb JifjiuaSia az uapp-eq ' ubbS uoji sinq jbbu puB^sjB a.uaA ap joop SBi^j s,9iip{y [ jm puBragiu Bufiq U9 ' u9Subaub-b U9pnoz J9pj99 jnn j[Bq uaa uassaj ap ' uapaqgipuBjsrao ajapuozfiq joop ' poqos do SuppirauBA n ]^ - uaSe ^ 8t)99q U99 ' pS9Z9S ^ ifijjaa ' jBBq [ aiA ï " PJ^A ^ ITjoBAuiaA SBppira aip az jBp ' i9a \ az daajSaq tUBui UBA uapjooAvjuB ap jm jBBra ' laz azap jbm ua.ioq jaiu iiftijnn^BU uoï [ 9p}9{v [ - jajsdBii ap jbbu iapaoui apaaauoj9i9 ' ua3[fu;s a xnBqjajoq uaa do opB[arajBra j|ip uaAajpjaAO joop a^iiBBra >[ in.iqag ' xe-z 19JBÏ UB ^ uaaiiB az ^- ep ' ptaquaSaiaS ap wsü ua Ciq;uo jBBq ^ ara Sul § aapaaA ai;;a ]<[ ifiAVjax _- uaapui > aq af jaa.M uBp ' iianaqdo pajip iBBq IBZ 511 - uaop uaiijM ^ saq | aq ibz qoBquia^g MnoJAaj \[" uapaora mrei ^^ _ juizuo uaa ba \ ' ij " „ iuaSBJA looqas uba fi.iA SBpptuiUBA UBp ïfi aora ' uaop jiay ^ aiu j[nn-aijïo3 [ UI nu 9q A^nojAara sjb aBBj \[ -" ua^qoBM pfi aSmnaa u,oz pfi^iB ja < aora ajf " • i[oo ïiiuBzaS ^ Boi " • ai;}a ^ apraojq ' sjaioz jo uapuBBiii aaMx " iSBM ïS^BBi JOOA ja af Bp ' uapaiaS [ g.w 3aq SI BuBi 90H ' ubbS ug^gora japjaa laaA [ b pBq af 7991^1 oz ¦ i'BBq af s|b uaiz^in uiz u,ra jb-bu ¦\ 9\\i puoABUBA J9 noz af ' 3ifiia>[jaA \ " uadiaq uanpu [ aAi af AinojAain ibz ' jaauojaia ^ uaAa 3fi siy " „ iua^oisaS qoBquiaig fiq az ufiz UBp ug ijnn-aijjoii %^ uj " r / saf^au uaaiara puoabuba ^ uaq af ua Sipou snaq si /' - jooa japaora apia;s '_ uaddiuj [' - fiq uaiBi JBBq af uaAa SBppiiuuBA''ua>iuijp - aijjOï [ raó3i sinqj giu qooj ' af nu ' jsaoui g U3do]38jB ST paoS aip Suinidujspuo apgBBMag uag j[9;sd^5 [ 9p Ciq jnn;uoAy „• m safduiBBs sua^na a ^ uBBf '%\ n.3 auiai5 [ ' si jbbm jBp siv iUB>i uadot ajsaq ap sjy UBP 9f bp ' Saz saojM jubav iJ-BBf ïip UBA epuia ^ aq do ' jBBUi 5{i dooq ' afsnz ' mojBBd ' uiaijf 9 Sou 9f uaq jooajbbq ufiz 91 uipuaiJAiaads ufiui uiq jSbot ua>[fij [ af jbbu uaAg Sbp ajapai ubb^jooa 5[t jq vrsfi UBB iifiiapBp IB SaojA \ ' vxBfAii fif uaoi ' gaz ' fjiq oz sba \ \ iuBp u9Aa jBBin snp bp aoQ ' jUBij uaiBBJij JBBIH uaanB J ^ BQ gou uagjouiuBA jiaz > aq gBZ ^ I ' qoo:i ï[i iBBjd iBAV ' uaau qoB ' jbbjï iUBB:is JBBUI saf:>uaA9 laaq jo u'BBg uadoi ^ aiu Sou af ung ' jail oz ' o ua iqoBZ oz ' o ' j9ip9:>JBq aui9iï [ ' afsnz " afsaz Niai:>ï • u9rao3faSrao uajBAV uararaBiA ep ut U9J9ip U99S 3100 Si3[3[niaS ja ifiMjaj ' pajaS ajiaapaS a^s^oojS aq jooa Sou jaoq uap uba izaq aiujB laq pja^w suaSuof ap uba uapaj^do aSiu - BJ3 gq fiz 3IUBP ug uauuoggq uassnjq aq lara ftz iBp ' pfn do sinf SBAi pq ' n>i • nn a^jfuj jaaAi - puBjq ap ' pia^sag 3[jaM | aq ut uaguiS - od aiiB uapjaAV 3ifn - apBQ ' SBAV puBjq stia^iH - löoq fiq ja > Bp ' uapia^jaA suaS - uof ap ua do jaaAV SniA Suojds fiH • SjaiU JBg IBp JBBra ' raBAV3ijagu puojg ep do jqoBzuo ua jajisoi Mnoj pq fiq jBp ' oz iais ugdo ugjoj ap uba jnap g'p suaa - do Sbz ' SBAi lauTBqiaq uaa qoo aip ' iain9 ISBBU ez ug^Bz Sbbjx • ug^oiA ^ gtu opiiA\i I9ds ^ gq xoo jbbi /\[ iqoni ap ut jaaA\uo ja jo uaJBA \ fiz ' ua[ads ai ujo - piragBpsuaoAV uaip uappBq uapuauA aup g ¦ uapnotf 5[BraaS unq uap - U031 ug uanoq ^% oz ^ aiu ftz uapjaoq - gq UBp ' uaja3i3[iu3i ubbS q -\ ^ bm uiaidi - 3[je3 [ > gq do fiz ua ^ - oisaq raoJBBQ iBa SBAi laq ' gi^snjuo UIZ laaA aiu gBp a paaaS aaoq ap uba jTzaq jatj pjaM uapajjdo unij jooq suagiioC agiuBj^^j ëa aviasMnaiN HOsiHoaain ibh nva iNvanoDèiaaNDi aa flviasMnaiN HosiHDaain laH nva iNvanooaaaNDi aa ifZi 
122 DE WNDERCOURANT VAN HET UTRECHTSCH NIEÜWSBLAÖ DE KINDERCOURANT VAN HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD plakte hij het stroperige ding plotseling op Jan's gezicht — Eet smakelijk Jan riepen de jongens ea schaterden het uit terwijl Vrouw van Zetten een verschrikt gezicht zette alsof ze nog nooit yan haar leven zo'n vertoning had meegemaakt Jan trok de stroopkoek van zijn gezicht en maakte gauw dat hij wegkwam Maar hij at hem toch met smaak op de zaak in orde en keerde Karel met zijn vadei voldaan huiswaarts HOOFDSTUK XI De feestavond van de club Het succes van Boet en Maus Boet plakte het stroperige ding plotseling op Jan's gezicht civiasA\n3iN HosiHoaajjQ l3h nva iNvanoDüiaNix aa öYnasMimi ëSS^^^aiQ xau uva j^y^opaaaNDi aa Diezelfde avond toen Boet in de huiskamer aat te lezen wei'd er gebeld en een ogenblik later trad ' de heer Drup met zijn zoon Karel de kfinier binnen Mevrouw Pinker ton kende den heer Drup wel en be greep ook wat het doel van zijn komst iK'as Maar Boet snapte niet wat die jon gen die zijn lieve Fik gestolen en verkocht had bij hem kwam doen Boet keek hem dan ook allesbehalve Vriendelijk aan — Mevrouw zei'de heer Drup mijn Mag zoon Karel had aan Boet iets te zeggen hij dat even doen — Welzeker mijnheer met het grootste ge Boegen Toen trad Karel aarzelend naar de tafel waar iSe jongen zat te lezen — Boet zei hij met trillende lippen ik hf>b erSpijt van dat ik zo lelijk gedaan heb met jehond Ik wou dat het niet gebeurd was en en dat je niet meer boos op me wilde xijn ^ n hier heb ik een cadeautje voor je hond Met grote verbazing hoorde Boet hem aan en ïiam het pakje aan dat Karel hem overhandig de Hij maakte het open en haalde er een prach tige nikkelen'halsband uit waarin gegraveerd Stond Fik — Villa Bloemfontein — Duinwijk Boet was er heel blij mee dat was zeker ïnaar niet meer boos zijn op Karel die zijn lieve hond zoveel kwaad had gedaan Hij keek Karel eens aan en Toen gaf hij hem een hand en zei — Ik dank je wel Karel Het is een mooiehalsband En ik zal niet meer boos op je zijn.Maar als je weer zo iets doet sla ik je door midden Nou ben ik niet rpper nijdis op je Na deze vriendschappelijke verzoening was • P^IOAJSA ïpjOA\j • Sl^Bld - sS uafij aSuBi m uaiao^suspp'sq uapei[>ia9A \ • uaSBise^do [ sauoj unit uappen suajéuot q(j • iJauqMnoqoy udd ui HödBiiosaeti iBBz^iaijSBuraiS ap sb.v \ ss'Bpp}i;\i s _ • uapeaiiJSj ossbj 33UI puoABjsaa ^ ap uba S^p ap ap.japBU oz ug • uaqqaq a ] uaSaj>[9S SuijfjauiuBB ua aapuoz '[ oa aoj apuia uaj ^ aq piaiq tiq jbbui ' uaop aj >[ aeAV uUü üLao.iU jubuui cqaq ap uio guiuuTjdsui auijoua uiaq kH [ ajjsoii la ^ • ua>iBui uaddBxS uBp uo>i saapuB jb^ü [ aAv > ioo l'iq Bp ' uauoj suaa jjoo nu noAV yeoQ ua ' piaqdBuji ui iaA \ StiBp aaAfi UI pfta:)spaM uaa jaaui > ioo SBAi jajj • uaSuaaq a ^ jb ' ua[Bq a siud eiooni uaa ^ babS m ^ ui mo ' uauiauaooA apaoiS ul'iz UBA uiaq % vv%s ui sba \ ' apaooqaq aaaui jaiu gi>t>in[a3 dnaa laaBX aoj-iBB-iv ' saajilpis'jBMa Jap uaSupiodsaq ap qaou ' peB/Vijfa^jBsi uba uaieqjui axf ^ 0 % sn [ uftz qoou ua ' uapnoqa8[OA puBBUi iaiaq ap uajiaaM SiaeAfi taq pBq aoa sj[az nqOBjqagjoop uoodg jajsaaui yam IB B^toy-JtaiiSBUujA'S jaq ui balpuoAB a5[na [ a>[[riz Sbp apa:)saqiaM ap vu jaüuuiiu Sou ':(>[ jaA\ag Dz uaAa [ unq uba iioou Sou uappBq suaSuot sq ' uio Soo[A ' uaau ' dajiJaA aaqraaAOM puBBui ag • Tva na vaoawoi ' Oi • napaiqnp aoop 3[5in}si3aaox ¦ JiSVAVXS NVA SNaONOr ' 6 • S3C}9uuo}j35(atiuo ap[BBuiag jap SujiBjaq vu ' puoAB ap uba ^ sguaaqdo ap ifiAua ^ ' iiadoJtjaA uassiuua^i ua uajouaSsinq ufiz aap - uo az tsaoui aapaj • p[aapaaA suaSuof ap lapuo ua piBBUiaS paaaaS uapja.ü ua},iBB5i ap ^ lOQ • pSjozaS ' BrauiBjS - ojd ajaq jaq jooa japaaA ua piaapjaA uanoj ap ' ppozaS^in safiinjs[aauoi paq aoodg jaaqu[tp\i • puoABjsaaj ap jooa ua.ia^adaj aj uio uaa - fiq iB B:5to[siai)SBuuiAS jaij ui i^aaM jad uapuoAB aijp fiz uauiBM5j ' SBAV sn [ aAai [ uaa pq ^ Bp ' ua -> l,iaM do japuBiifS uaSa ua uapap jsaq a^sja^m uuq looqas do SBpjaAO suaSuof ap ifiAvjax uanv " qn|o ap uba jaaijm.iaqosaq siB ua>iaads;in apaajsaaj ap fiq apiiM ^ oo ug • uaSjoz uaiaojs aSipou ap JOOA ua uaAaS T^B:s[0i-y[aitSBUuiX8 aq 3100 puoABjsaaj ap jooa noz fiu " JOodg jajsaaui uvL aiqo-BpaS ajsSipjBBJadB uaa JaaMiB aq puoA ' uBUidiis Jaaqutim '[ ooqos aap plooit jan * « jSuiiagaj a:(s-s{ftjaaa ap SI iTSQ naop saq af ïtuiij aBBUi af sib ' jSfraJi sfrad ajsaaa ap af Bp ' ufiz saq qoo ub^i jaq ' SBpi af UBA uajspaaa^aS aap uaa jaiu snp af uaq IV isaaANaS ufiz ^ sSuöaCi aq ua uaqqaq UBBpaS saq unq isaaui aq aip ' fiz aBBUi ' uaSfiaii sint aip ainnf uba uaisdBu>j ap ^ Bp ' aiu ï[aa]S[OA aaULiBBp taopaq 5(1 iua[Bqaq a uazfiad ' jooa aa uagjoz oiiinf ua ' uBAaBBp Sui[aSaa ap ua puoAB - saaj ap aooA Saoz > it ' sAoq ' ua^jaadsjB nu [ T/ü uajB'i juapaoM puoAB a}sSi[l9zaSaai[B uaa jaoui aq ' pjooM uaa ui '' zua SUBpaS ' iJjBBUiaS jjaiz - nui ' uapjOAV paaa[aS safjjnjsiaauoj ua uajqaBap - aooA uajaoiu aa ' BuiuiBaSoad SipaBB uaa aooA uaS - aoz laoui jiaz qnja aq ' uassiuua aapuo uapaoAV ïq,)05iaaA uaiaBB >[ ua^aoui puoABisaa^j ap aooA • ai[inf UBA sjapuB ^ bm Sou >[ oo SBBaA ^ i ' pSaz - aS aoodg aajsaaui pBq ' suaSuof ' suaa aooq ug • ufiz noz aooA ^ uiuoiaq ap dd aip ' puoABjsaaji ap uio aBBUi ' u a a a [ aq uio jaiu aaazoz snaq Bp uapap fiz ' qoQ iiaoaSaq qomf - aS aui sudSuüf ap aoop paaAi 9f;auuB[d jbq • uapaiqii[j aap iBapas dq ua uaSuiaapaoA ap UBA uapuoq SuiUd>ia4UBB a[Bijaü.s usp fiq noz uapuBBUi aip apuaaiipay - uaiap^in noz uazfud ap >| oo UBp fiq JBB-IA ' uaAaS puoABjsaa a^oaS uao qnio ap ^ aui aaquiaAON puBBUi ap uba aputa laq UBB noz aoodg aa^saaui ua uaiiaaM jaq ui uap - noq pfiaispaM Ba^xa uaa uajaaoui suaSuof afl jqoBpaq uapuaiaA aSuol uuz aooA SMnaiu S]ai U3 siüoiu s^ai Sou aoodg lajsaaui pBq uassujai • uaSfiajj no<4 jaAfi ua SsapaS paoS looA doou5 [ uajaA|iz ap ^ loou [ Q/a fiq '^ Bp ' uad ¦ fijSaq ai jsaq jaq sba \ snp ua jjbba a jb jbbui sBiqaq uapanaqaS uaSuip a>|inz ua ' qoo ' qoQ [ BBq ap UBB IB JiffiannjBu ^ aog sbav ubp ug De muzikant W IM was in zijn sas Hij had een nieuw muziekje geruild voor alle mogelijke din gen Een stuk groen vlakgom een stompje rood potlood een verknoeide zeldzame post zegel een spijker met een rare grote kop enfin Jan moest nog verschillende van zijn schatten opofferen eer de jongen op school te bewegen ¦ was hem zijn mondharmonica in ruil te geven Hij was de koning te rijk Hij voelde zich al een groot muzikant en zag zichzelf al in een concertgebouw staan om een mondharmonica solo te geven waar een aandachtig luisterend publiek hem gadesloeg en na afloop vreselijk hard klapte Dadelijk werd er druk ge oefend op weg naar huis had hij nergens anders aan dacht voor en het scheelde maar een haar of hij was on der een auto gekomen Maar thuis kon Wimpie zijn hart op halen Hij ging er speciaal ge - makkelijk voor op de grond liggen en Flip die dacht dat Wim met hem wilde gaan spelen sloot zich dadelijk bij hem aan Maar het was kosielijk dat verwon derde snuit van Flip te zien toen Wim zich be gon te oefenen en hoewel hij er in het begin iedere keer naast was zag hij tenslotte toch kans een paar eenvoudige schoolliedjes te spe len Tenslotte scheen Fiip zijn baas te bewon deren om de mooie melodieën die hij te voor schijn toverde want hij ging er op zijn gemak bij zitten en keek zijn baas met een schuine kop aandachtig aan Wim oefende flink en na een paar dagen kon hij werkelijk allerlei liedjes van school spelen De onderwijzer die hen op de speelplaats hoor de liet hem toen bij hec zingen het liedje mee spelen O wat voelde Wim zich geweldig GRAPJE Tanter „ Lilty er waren drie koekjes in het trommeltje Nu zijn er maar twee in hoe komt dat " Lilly „ Het was zo donker tante dat ik de iwee andere niet zien kon " giddBag - si Sizaq aam UBf aBBAV puaip^aS opjiazpq qaq af ua 92 1 UBA saajfp ap sai - au jpuiqaaA'nuia^i isi uaua^iai laq UBB aBBp uBf ba \ ua - aM uai[iA \ SBBaS /~ 7 nu aiiinf NaaüO ^ • uado [ uaiaora a ^ ods aooA pjooq jBBa uaa jara " isaoui ua>iuap ubb jaiu uooA\aS aa az Bp ' daujin ¦] d}i PBq laiapaaA laaA af uBAaBB.vi aBBUi ' uadoiaSjB SI paoS Siil'3Aao nu aip ' Suiuiauaapuo apSBBA\a8 laaq uaa aq sbm " ' uaAaSaoj uauuipuauA aBBq ua atiiajsi uajsaoui jBp ua ' az laz '„ qoo aBBpM " ¦ ufjz a iSBaaaA uauua^iaq ^ Ifnaaa saoui az jbbot ' Saaa^t Snaa BaapuB taaq oz af^aajqoop aBBq az uao psBBqaaA paq isaaa uibj/\i > aa5i JifijannjBM - piadsjooA [ aaA S aiu PBq qoBquia;g AinoaAaai ' sjfjiaBBAi ug n3N ' Suisso[do epaoS uaa ia « isinf aq aapaora af puiA " ' pua[az - aBB aajsdBJj ap laz ' aaM oi ^" - jioo >[ fiianniBu jiaz PM ua ' aidosisüaSuof pq aaAO [ naaaA uaa - BM uauuipuaiaA ap s[b [ aA\oz qjBquiaig AvnoaA - aui ' b £ - aaui Saa [ aaq sj[az [ aiA \ " aaui [ ajA l ¦ puaiqonz aaa.w az jaz '„ Suaaq qoaaa uba aa n bm aBBUi n lajz " • do saapuB spiu qoo bz jq jbbim - JifiiajiiiopiBB oz atu aBBq >[ aa [ uaui - 0 a sitiq [ asdBJi piuaaaA [ aaq uaa aui qjiz - uuooA - pAVUBuaq ai;;a|y [ a;;qonz „ b ];" ' ^ iuaSSaz uba laAV aa aapaora jBBq noz bai ug '- uba aa aip 5iuap BAi ' j[az ei;;a>i aBBi \[" • Mnaiudo A\noaAaui 8;;qonz ' ub2i uaiiBiu UBA Sou aa > ii ba \ ufiz aSjua jaq jbz " ja;diU5 ] efdojjsuaSuof uaa suaa aj >^ n siv " aooA azng » qosi;aBad ap apia;s Suiias;oi(i jnu BA'i ' Bf „ itiu ba \" • ï[fiiapuia AvnoaAaui a;;qonz i^ifnasaaA sj /' • apiaoA „ safpBBd aSiiado;s ap " az aBBA \ ' daaaS pjooqaa;qoB aBBq jbbu Si;sBB,q ' sbav apao ui 127 WIE WIL RUILEN L E B i t z Goedestraat 113 Utrecht heeft orn te ruilen 36 Hille's bons „ Zwerftochten door het land " Limburg 7 Tiktak bons 3 Douwe Egberts punten Hiervoor had hij gaarne bons of plaatjes van „ de Boerderij " Verkade De gehele dag gelegenheid om te ruilen * * Li e s j è V A m e r o n g e n Vleutenscheweg 154 heeft om te ruilen 75 Verkade's bons „ de Boerderij " 50 Hilles bons 20 Schura 5 Kwatta soldaatjes 30 Wapentjes 3 Lux bons 42 bons van Felix Kattenbrood 10 Stark's punten en nog verschillende andere bons Hiervoor had zij gaarne Douwe Egberts punten en klokjes van de Klokzeep Altijd thuis Zondag niet * * * G J K o e m a n Paramaribostraat 62 Utrecht heeft om te ruilen 102 plaatjes van „ de Boer derij " en 16 bons van „ de Boerderij " 17 Fox chocolade bons 8 Stark's Tandpast bons 6 boe ken bons van Sipkens koffie en thee 6 Roodband zeep bons 4 Umi plaatjes 4 Dobbelman zeep plaatjes 3 Kwatta-soldaatjes 2 bons ter waarde van 5 Sickesz reep-etiketten 2 Weegschaaltjes 2 P Sluis ' kanarie-voer bons 2 Patria beschuit bons 1 Paula beschuit bon I Meco chocolade bon Hij is ' s avonds kwart voor vijf thuis Jo Schagen Schutstraat 49bis Utrecht heeft om te ruilen 29 Stereo bons 5 punten Edelweiss zeeppoeder 10 Amstel punten 21 punten Era 12 Kwatta-soldaatjes 16 Dik Trom bons Hiervoor had zij graag van Hille's bons of plaatjes en Schura bons * * * Sjaantje Heemskerk Catharijnesingel 110 Utrecht heeft om te ruilen 100 Weegschaal tjes 13 Klokzeep bons 23 Schura bons 31 Kwat - ta soldaatjes 8 Edelweiss zeeppoeder 1 Paulal bon 14 plaatjes de Duif Zeeppoeder 15 Sneeuw wit bons 11 Ira bons 7 Bussink plaatjes 3 plaatjes Wouda's meel 2 Era bons 2 Pelikaan punten 4 Sickesz bons 2 Pax 1 Amstel bon 1 bon van Stark's tandpasta 2 punten van Don selman en Co 1 de Gruyter bon waarde f 1.50 ' 1 Umi bon Hiervoor had zij gaarne Beschuit bons van Ark of Sunlight Radion Rinso Lux en Vim Zij ruilt iedere dag na schooltijd DIERENVRIENDEN Goed tehuis gezocht voor een jong hondjei Mr Sickeszlaan 4 Tuindorp Utrecht 8ra JBBq ' 8tH e;3t aa Bp puadfiaSaq ' arp ' ain ^^ suaauaAa aa;Bi uaAa ua uappjsjuo uaaapuB ap ua snng 5^00 ' uadaji uadaajs a)üiu>iaS pBiS pjooq - aa;qoB s.;ajsi ¦'^^ o saBA\p aa jBp ' uaSuoadsaSrao aBBJ oz asnapuo ap ara sba \ snng ubm ' aapuo.w uaaS ug - uadiaq apiiM aaaAS ai;;ajs [ az uao sba bp ua '> ioo qoo az " paap ua>i>iuqos aBBjAl isop - aS)in puo;s 5ifi[aapuoA \ oz aBBp aip ' snng ai[Bui ap liio uaqOBiaaui 5ifiia;aBq saoui az - uadfiaSaq ] a ïioo laq jbbot ' uapnoq a „ afpaoS aSuof ajifq - oaA bp " uba uaanB aiu AvnoaAara iiaaiq Si>i5ini - aS JBBIAI - iBBraaiiB uaj^sioaqos az - uauuiq aaaAi qaBquia;g AvnoaAaui uiba >[ uauiora bp do • puauiad - jB lajB aaapuB uaa uba sajj uaa ' Biia;g Saoa4 i uaqqaq ran^aBd b.ü j[oo AvnoaAaui uaV " • paaiS ao | aBBU asnapuo ap aBBM suaa aiu 9z Sbz uaqoBi aq aooa ' ilB'Ba aBBra a;d}u >[ az ' SubS ap ubb asnapuo ap laui snng SuiS BipaouiaaAO ua ' iaaA - aq aq AinoaAaiu siboz uaanaqaS UBp ibz " • iduiJiaSdo at;aaq uaa uaaajqoB uba ua uaao ap ^ d'o ji'bh " ' amaM siqa^t '„ snng ' piiqafSB ' Bf " ^ jsnng ' uaddiu^i jBf ' b £" • Siijsp 9fsnng appaooAv;uB ^^ jAinoaAam ' uaqqaq JaAo s;ai li aoiu piaquooqos ap jooa " „ juaSiufid ua;Bi aï ara uio aiu ua uaddtu^i ua;Bi a aui rao uarao>ioa qoo uaq J[l " • aajjo;qoBis aq apaaiS „ jnv inv " • ua3tiioa;93 UIB51 ap ua>i:5ina aSiAa;s ara paaM uaaBq apuoiqj 3^>IIP s.ai;;a>i aoop ua aaaA \ ib ua;;saoad az • afpuoraauiinad uaa ara snng S&oja _ i uapnoq a ' fizdo SiuiaAV uaa pjooq JBBq ufiz j[f'iiapuaiaA oz MnoaAaui iïaV " • uapnoqaSdo paoq aBBq pBq snng uba ' 5lfTiaais;od oz > ioo puoig • in [ BBUiauB aq uap - aaiS az • poqosuBB SipuBq az aip ' sbC a;;iM uaa aniira ap ubb jjBBq uaa uba a)dm ua do az puojs ' SBM az S[B SijinS ua [ BBinaq ua ' aooA afsnng ap - ia;s juaddiuH aaAaji UBp aN q/a ua;Bi ' uaa ^" lilöN ' uaddBT [ suaa aC jji jBZ • Sa.A \ pfi apq uaa jb si az jiifipSoui saa " • aaaf a;;saoad „ jsuaa qoo af ppaqaaA ' Bf " • snng a;qoB [ _ jua;iazuBB uaiuo sj looqos do ann aaM rao sa3a aM bp ' fiiqSaAv Subi oz az bp jo aaSaaA aJ qoBquia;g A\noaAara aip bp ' aooA af [ a;s ' Saz " • qoBi ap UBA uapaaiS;tn aq ' uapuoA Siuuiznö oz iBBraaiiB aq az Bprao ' az BuaBB-w ' Snaa > iaop}jBZ aBBq jara uap;uLw azap ua ' ao [ aSaidS ap ui uauuipuaiaA aBBq api^N öPJiim „ iSbq " • uo[BS ap aiia8A AinoJAain ua '^ Snaa aaaM JifippBp uaq i[i " „ uajqoBM jsaq ub5 [ Til " ' apPN I^z '„ MnojAara ' jsiuaS n jbbS ' o " '_ üfiz ua;oiBaS aM au jsuif ' idfuSaq af " aa;sdB'5i ap " SaoaA „ iaf>iiiq"aSo ua > ii Sbim " • ua>|aads ep|i.w MnojAaiQ aip ' sbav puBraai aa bp ' uaSSaz afsiaraisuaip laq uiB/WJi — Sizaq ub|5ï a^ifiiSaaMaq aBBq ara Subi I^IU ° ou sbm AvnoaAara — suaadQ ABONNEMEIsn fcU VOORUITB fl>ER WEEK f>ER MAAND PER 3 MAANDEh fr p post p mnd fr p pos p 3 m fr p p buit p MAANDAG 19 Oostenr souven Schu Ulisluiiend een v echter voor d « niel te verwa den siaaisv WEENEN 19 Oct anselier S c h u s c h voor de districtleiden Front een rede geho opzichten van groot Na een overzicht d < van Oostenryk behar in de eerste plaats waarby hy luetnadn den devaluatie van d overgegaan Een derg teeltenen dat de prU der overige goederen een ong^instigen invlo venspeil van het gehe < Vervolgens besprak binding der militaire oi deel zijner rede met de hef ik vice-kanselier B eigen verlangen van het van het Vaderlandsche ber heb ik den vice-veld „ Landeshauptman " van ze heeft de benoeming i Van belauig was Schuschnigg met 1 van Oostenrijk Voortaa derlandsche Front het gesteld worden met de s hymne zal na het door volkslied het karakter ¦ Daarna behandelde E coord van 11 Juli met op dat dit accoord niet litieken aard moet wor hankelijkheld van Oost « net Vaderlandsche Fror verheven De beteekei spreker moet veeleer g bied der natioi'ale politi hiermede een der treur Duitsche geschiedenis d Wij willen een souve l)ondskanselier een Oos duidelijk verklaart een geen Uc ook in de toeko fleren Ongeacht alle op het logische tegen.=!tellingen ' zich bewust van zijn ci geheele Duitsche volk '' sche regeering eens da den Europeesehen vrede Met betrekking tot h chie verklaarde de bondi het kader van het vade da en politieke aetivite laatbaar zyn Het vadei Schuschnigg biedt aan hen die den monan nen die den niet-mon als hun ideaal zien Geei geldt ook voor den mon spraak op maken altyd \ is hoofdzaak niet de kan echter nooit van 1 Niet het buitenland zei regeering heeft in dezen tend het Oostenrijksche Een volksstemming h de naaste toekomst tnoet ook hier worden ^ beperking van Oostenr ^ geval voorbij is De bondskanselier spr richten tegen volgens i hebben beloofd geen re te zullen toestaan Ten slotte verklaarde regeering zich thans als het ten uitvoer leggen c Omtrent vice-ve>dmaa kan nog worden medeg van de Heimatschutz en stond van de regeering i pagne van 1919 was liij tenrijksche vrijwilligers Servischen generaal M a gen Legitimisten zijn t De leider der Oostenr weging baron von Wies landsche pers o.a het i „ Het legitimisme hee verklaard met den kanse de kwestie der restaurat • ivordt onderworpen D steeds tegen een staatsg isiiiiiuiiiuiiiiiiiwiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiii DE BILT VI Matige tot krac achtige Zuid-Westi telijke wind Betre wolkt met reger opklarend Aanvan Barometei limiiiiMiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuii É 

Kranten

Ga naar