Utrechts Nieuwsblad maandag 17 augustus 1936

Telef Admini'slratie 10026 en 17353 Posl giro no 154949 ABONNEMENTSPRIJS iteU VOORUITBETALING f ER WEEK 0.20 PER MAAND 0.87 ^ PER 3 MAANDEN 2.60 fr p post p mnd 0.90 fr p post p 3 mci < f 2.60 fr p p buit p 3 md 3.50 MAANDAG 17 AUGUSTUS rRIJS DER ADVERTENTIEMBIJ VOORUITBETALING > Van 1-6 regels t I.SO Elke regel meer 2S Cent i Advërtentiën in het Zaterdag nummer 5 cent per regel extra Kleine adverlentién Kleinlies|i liuugslent 20 woorden f 0.73 3 achtereenvolgende plaat singen f 2 — Elk woord meer 5 cent per plaatsing Telefoon Bureau » der Redactie 14507 en 17352 DE GROOTSTE OPLAGE llsf STAD EN PROVINCIE Directeur J v STRATEN Hoofdredacteur Mr Dr G J GOEDHART « 936 OPLAGE 30.000 EX UITG v.h JOH DE LIEFDE N.V BUR DRIFT 23 UTRECHT TELEGRAM-ADRES „ NIEUWSBLAD " 44e JRG No 91 Madrid wordt nu ook uit Oostelijke riciiting liedreigd Cahanellas doet een heroep op huitenlandsche opinie Volledige overeenstemming tusschen Londen en Parijs Bloedbad in Badajoz Irun en San Sebastian zijn door de troepen der opstandc ' lingen geheel ingesloten Qe neraal Franco heeft hezoék gebracht aan Burgos BURGOS 17 Aug — De troepen van gene raal Mo la zyn uit Guadalajara 1.5 K.M ver der naar Madrid opgerukt en beA'inden zich thans ook in het Oosten nog slechts 40 K.M van de hoofdstad verwijderd Saragossa meldt de volkomen nederlaag van een regeeringscolonne welke tegen de stad optrok en tot den strijd werd gedwongen De colonne moet 300 dooden en een groote hoe veelheid wapenen en munitie achtergelaten hebben Anderzijds wordt gemeld dat de regcerings troepen in drie colonnes op Saragossa aan rukken en de stad tot op 30 K.M genaderd zijn Een daarvan moet in de laatste 24 uur drie dorpen hebben bezet De strijd om Oviedo blijkt nog niet beslist te zijn Wel wordt gemeld dat de toestand van de opstan delingen te Oviedo critiek zou zijn De comman dant van de opstandelingen kolonel A r a n d a zou zijn officieren bijeen hebben geroepen en hun hebben voorgesteld onderhandelingen te openen met de mijnwerkers die de stad omsingelen De officieren zouden geweigerd hebben en A r a n d a hebben gearresteerd In zijn plaats zou C a b a 11 e r o tot commandant benoemd zijn De opstandelingen hebben uit vliegtuigen mani festen op San Sebastian geworpen waarin zij eischen dat de stad binnen 24 uur worde overge geven aangezien anders meedoogenloos zal worden opgetreden Het Volksfront moet hierop nog 500 personen uit de stad als gijzelaars gevangen ge nomen hebben zoodat het thans over 1200 gijze laars beschikt Het zou'dreigen allen neer te schie ten als de stad wordt aangevallen Onder alle toegangswegen en bruggen tot de stad zijn sterke ladingen aangebracht om de op scandelingen den opmarsch te beletten Nabij Irim heeft de laatste dagen een hevigen strijd gewoed De opstandelingen vielen aan ge steund door vliegtuigen over een front van 10 K M Nadat zij iets waren opgerukt werden zij door de troepen van het Volksfront tot staan gebracht Deze troepen hadden eergisteren versterking ont vangen van 100 man uit Bilbao Dezen hadden zich goed ingegraven De regeeringstroepen openden een moorddadig geschutvuur uit de forten San Marcos San Martial en Guadelupe gesteund door geweer en mitrailleurvuur Het vuur duurde zes uur De aanval was afgeslagen en de opstandelingen moesten zich weer verzamelen Vliegtuigen van de opstandelingen wierpen vijf bommen op de regee ringstroepen zonder veel schade aan te richten Een bom viel nabij het station van Irun waardoor een burger licht werd gewond Aan beide zijden zijn vele dooden en gewonden gevallen Oproep van Cahanellas Generaal Cahanellas de leider van de te Bur gos gevormde nationalistische regeering heeft naar het D N B van goed ingelichte Por tugeesche zijde verneemt een oproep gepubli ceerd waarin hij zich speciaal tot het buiten land wendt en er op wyst dat de nationalisti sche regeering een goed georganiseerd gezag in een groot deel van Spanje uitoefent De nationalistische règeering aldus de op roep beschouwd het als haar plicht een be roep te doen op het geweten der beschaafde landen ten einde de werkelgke beteekenis van den stryd die op het oogenblik in Spanje wordt gevoerd duidelijk te maken In den oproep wordt er speciaal op gewezen dat het niet gaat om een bandeloozen partijopstand tegen een regime of om een burgeroorlog doch om een ^ nationale beweging Aan het hoofd daar van staat het leger waarbij zich met geestdrift alle gezonde elementen van het Spaansche volk ge - Een foto van de terechtzitting aan boord van de „ Uruguay " waarin de beide op standige generaals Goded - rechts op de foto tusschen de beide leden der guardia civil en Burriel ter dood veroordeeld werden schaard hebben ten einde Spanje te redden en te bevrijden van het schrikbewind der Sovjets In de gebieden welke onder het gezag der na tionale regeering staan heerschen groote orde en veiligheid terwijl in het andere deel van Spanje dat zich in bezit der tegenstanders bevindt een volkomen anarchie van het communisme heerscht welke gepaard gaat met massamoorden vermin king van menschen beestachtige wreedheden plun deringen en vernieling van waardevolle kunst schatten Generaal Cahanellas verklaart ten slotte dat het ware karakter van het regime dat te Madrid heerscht duidelijk blijkt uit den roof veui goud uit de kelders van de nationale bank De linksche regeering heeft daartoe zelf opdracht gegeven en het geld met vliegtuigen naar het buitenland laten overbrengen Valencia gebombardeerd Uit Gibraltar meldt Reuter dat een detachement opstandige troepen uit Algeciras vertrokken is naar Castellar waar regeeringsgezlnde elementen in opstand zijn gekomen en de macht over de stad hadden veroverd Na de orde hersteld te hebben begaf het detachement zich naar Rondar waar zich analoge gebeurtenissen hadden afgespeeld Verder wordt gemeld dat Valencia door nationa listische vliegers is gebombardeerd en dat aan zienlijke schade is aangericht Br is sprake van dat de opstandelingen het spoorwegstation Bodadilla ten Noorden van Mala ga bezet hebben Het Fransche sportblad l'Auto meldt dat de be kende Spaansche keeper Z a m o r a tijdens den burgeroorlog door de regeeringstroepen zou zijn Thans is het « wachten of > Berlijn en Rome In bevoegde Fransche kringen heerscht groole voldoening Ook enkele kleinere staten heb ben zich nog accoord verklaard met hel non-inlervenlie-voorslel LONDEN 17 Aug — Het Engelsche ministerie van huitenlandsche zaken heeft het volgende conmnmiqué gepubliceerd „ Te londen wordt officieel meegedeeld dat tusschen de Engelsche en Fransche regeering volledige overeenstemming bereikt is over den tekst van de Fransche voorstellen voor de ver hindering van den uitvoer van wapenen en ammunitie naar Spanje De nota's zyn Zater dagmiddag te Farys geteekend en tusschen de beide regeeringen uitgewisseld De overeenkomst zal van kracht worden zoodra zy de instemming van de regeeringen van Duitschland italië Portugal en de Sovjet unie zal hebben verkregen Men meent te weten dat de houding van de Sovjet-regeering gunstig is en de Portugee sche regeering heeft in beginsel de niet inter ventie aanvaard Van Duitschland en Italië is geen enkel definitief antwoord ontvangen en de Engelsche regeering ondersteunt te Bome op dringende vvyze de verteogen van de Fran sche regeering " Bovendien heeft het ministerie van buitenland schfe za,ken nog be.t yplgende communiqué uitge - [ doodgeschoten Zamora was in zijn tijd een der beste keepers ter wereld en ook in het afgeloo pen seizoen heeft hij het Spaansche doel nog ver dedigd Hij had echter besloten zich uit het ac tieve voetbal terug te trekken Zamora zou doodgeschoten zijn omdat hij met nationalistische kringen in betrekking zou hebben gestaan Naar uit Santander wordt bevestigd hebben de opstandelingen de stad gebombardeerd Vliegtuigen wierpen bommen tei-wijl een oorlogsschip van de opstandelingen de stad onder vuur nam Het volksfront meldt dat Guardia civil guardia de Asalto en militietroepen in de burt van San tander de verbinding tot stand hebben gebracht met de geregelde troepen in Asturië en den opstan delingen nabij Luarca een nederlaag hebben toege bracht De rebellen zouden 16 dooden alsmede een hoeveelheid krijgstuig op het terrein van den strijd hebben achtergelaten De Spaansche minister van Marine heeft den kruiser Espana en den torpedojager Velasco die zich bij de opstandelingen hebben aangesloten tot piraten verklaard Beide schepen liggen in de ha ven van El Ferrol Moratorium niet verlengd De Spaansche minister van financiën heeft bepaald dat het op 19 dezer afloopende bank moratorium niet verlengd zal worden Er zul len commissies gevormd worden welke de ver schillende gevallen van uitstel van betalingen afzonderlijk zullen regelen Te Saragossa hebben de fascisten een nieuwe arbeiderspartij gesticht welke in plaats van marxistische en anarchistische vakverbonden voortaan de belangen der arbeiders behartigen moet Het programma van deze nationale arbeiders partij " beoogt de vorming van een corporatiet syndicalen staat de vaststelling van een minimum loon voor alle Spaansche arbeiders en het beëindi gen van den klassenstrijd welke zal moeten plaat » maken voor de solidai-iteit van alle aan den arbeid deelnemende Spanjaarden De luchtvaartmaatschappij British Airways ont kent dat de bestuurders der Fokkervliegtuigen die in Frankrijk zijn aangehouden een nieuwe po ging om Spanje te bereiken zouden voorbereiden Deze toestellen aldus een communiqué der aiaat schappij zijn verkocht aan eeu Poolsche fihma die ze voo:r handels doeleinden zal gebruiken De vertegeuwüoi diger te Croydon van de maat schappij die te voren eigenares was der Havilland toestellen welke van Croydon naar Spanje zijn vertrokken verklaarde „ Alles wat ik u zeggen kan is dat deze toestellen op weg zijn naar Bar celona Ge kunt er echter van op aan dat zij niet bestuurd worden door piloten in onzen dienst Tooneel van ontzetting Ik ben zoo juist teruggekeerd van een vlucht over Badajoz seint Renter's corres pondent te Lissabon en ik heb daar een too neel van ontzetting aanschouwd zooals ik nooit meer hoop te zien Toen wy de grens naderden zagen wy een driemotorig vliegtuig dat bommen op de stad liet regenen In de straten ontstond een verwoed gevecht van man tegen man en de terechtstelling van de gevangen genomen verdedigers konden wy duidelijk zien terwyl op den achtergrond rook en vlammen omhoog sloegen De opstandelingen zyn nu in Badajoz vol - geven waaraan wordt toegevoegd dat het volle instemming heeft van Lord Halifax die weliswaar eerst Maandag te Londen terugkeert maar nauw keurig op de hoogte gebleven is van de ontwikke ling van de gebeurtenissen gedurende de laatste 48 uur „ Z.M regeering gaat voort de meest volledige ondersteiming te geven aan de pogingen van de Fransche regeering om een overeenkomst tot stand te brengen tusschen de mogendheden welke het meest geïnteresseerd zijn bij een algeheele ont houding van tusschenkomst in den huldigen strijd in Spanje Z.M regeerüig heeft wat haar betreft verklaard dat zij bereid is wanneer een alge meene overeenkomst bereikt is den uitvoer van wapenen voor beide partijen te verhinderen en zij zal ook iederen maatregel nemen waartoe zij in staat is om de levering van burgerlijke vliegtui gen te beletten Men hoopt dat de instemming van andere re geeririgen in de zeer nabije toekomst zal worden bereikt Intusschen zijn sedert het begin van de huidige troebelen in Spanje geen licenties verleend voor den uitvoer naar dat land van wapenen of munitie overeenkomstig de desbetreffende wet van 1931 Een men moet er zich rekenschap van geven dat de handhaving van een strikte en onpartijdige houding van niet-lnmenging van wezenlijk belang is indien men wil voorkomen dat de ongelukkige gebeurtenissen in Spanje emstigen weerslag el ders hebben De Engelsche onderdanen die aan een van beide partijen in Spanje te land ter zee of in de lucht hulp verleenen loopen niet alleen ernstig risico voor zichzelf maar maken het moeilijker om tot de voorgestelde regeling te komen Zij moeten niet verwachten eenigen bijstand of ondersteuning te krijgen in de moeilijkheden welke zij gedurende dergelijke ondernemingen die ingaan tegen de doeleinden welke de regeering tracht te bereiken zullen vinden " Het Fr^LDsche - ministerie yaa buitea^jandaclie ^- Chineesche kust geteisterd door een wervelstorm HONGKONG 17 Aug Reuter — De Chineesche kust is geteisterd door een ty phoon tengevolge waarvan tal van personen om het leven gekomen zijn In de arme Chi neesche mjken te Hongkong en Kanton is groote schade aangericht Vele huizen zijn ingestort en ontwortelde boomen liggen in de straten Tengevolge van een aardverschui ving zouden honderd Chineezen levend be graven zyn Het Britsche s.s „ Sunning " heeft noodseinen uitgezonden het zou buiten de haven van Hongkong aan den grond zyn ge loopen en zich in een gevaarlyke positie be vinden Volgens latere berichten blykt de ramp ech ter niet zulle een grooten omvang te hebben aangenomen Er zouden n.I slechts 3 dooden en 3 zwaar gewonden zyn te betreuren komen heer en meester en men hoort slechts het vuren der executie-peletons Een Portugeesch journalist meldt aan zijn blad dat in alle straten der stad barricades waren op gericht en dat bij al deze barricades de lijken van verdedigers en aanvallers waren opgehoopt Een door kogels doorzeefde muur en een groote plas bloed duiden de plaats aan waar de opstan delingen die de ovei-winning hebben behaald in den hevigen strijd om het bezit der stad bijna 2000 personen die der regeering waren trouw ge bleven hebben terechtgesteld Badajoz werd aan een zijde aangevallen door een colonne Marokkanen en aan de andere zijde door afdeelingen van het vreemdelingenlegioen Een kolonel der opstandelingen zegt dat 3000 geweren eenige mitrailleurs en een batterij in fan teriegeschut in handen van zijn troepen is ge vallen Voorts wordt vernomen ' dat de opstande lingen in de verschillende riviermondingen mijnen hebben gelegd om het onmogelijk te maken dat regeeringstroepen aan land zouden worden gezet De vreemde oorlogsbodems zijn door de insur - Generaal Franco de aanvoerder der opstandelingen in het Zui den heeft een bezoek gebracht aan Burgos ken deelt mede „ De Engelsche ambassadeur heeft aan D e 1 b o s een brief overhandigd welke de of ficieele instemming van de Engelsche regeering behelst met het Fransche voorstel van niet inmen ging in de zaken van Spanje De toepassing van dit besluit is afhankelijk van de instemming van de regeeringen van Frankrijk Duitschland Italië de Sovjet-Unie en Portugal De Fransche regeering zal de Engelsche mededeeling ter kennis brengen van de andere betrokken regeeringen Het bezoek van den Engelschen ambassadeur aan Delbos waarin bovenbedoelde brief overhan digd werd was voorafgaan door een onderhoud tusschen Delbos en LloydThomas gezant schapsraad op de Engelsche ambassade Van den beginne af aldus Havas heeft het Engelsche kabi net sympathie betoond voor de Fransche voorstel len Zijn eenige weifelingen vloeiden voort uit het feit dat het moeilijk leek bij den huldigen staat van de Engelsche wetgeving om den verkoop van vliegtuigen en het vervoer van verboden waar met bestemming naar Spanje ter verbieden Onder de omstandigheden lijkt het dat de thans gegeven officieele instemming beteekent dat deze bezwaren al thans in groote mate zijn opgeheven Maar in het algemeene kader van de diplomatieke onder handelingen kx ijgt dit besluit van Engeland een bijzondere politieke waarde welke de voldoening motiveert welke in bevoegde Fransche kringen werd uitgesproken Daar de Sovjet-regeering en de regeering te Lissabon reeds ' lebben laten weten ' dat zij bereid waren om tot de overeenkomst toe te treden is het geen forceeren van den tekst als men meent dat de melding welke in het officieele communiqué gemaakt is van het onderhoud tus schen Delbos en Clerck een discreet maar rechtstreeksch beroep van het Engelsche kabinet is op de leiders te Berlijn en Rome die onder aan voering van verschillende redenen de eenigen zijn die zich nog niet bij het Fransche voorstel van niet inmenging hebben aangesloten De Fransche regeering heeft van de regeeringen van Portugal Bulgarije Ierland en Griekenland bericht ontvangen dat zij in beginsel accoord gaan met de niet-inmenging in Spanje De Britsche regeertng heeft nog geen antwoord ontvangen op den laatsten stap welke zij heeft ge daan bij de Italiaansche regeering in verband met het Fransche voorstel teneinde spoedig een neu traliteitsconventie tot stand te brengen In offici eele kringen wordt verklaard dat een overeenkom stige stap gisteren-te Berlijn werd gedaanj Uitgesteld De Ministei-Fresident heeft he denmorgen medegedeeld dat de wijziging van den weikloozen steun voorshands 14 dagen uitge steld woidt Vooi bijzonderheden pag 13 V J Pag 2 Hevige brand in den Oeral Frankryk en de herziening van het VolkenbondS ' pact Pag 5 Verkeer eischte weer slachtoffers De verkochte K.L.M vliegtuigen De heer en mevrouw Goseling b\i autobus^iongeluk in Oostenryk gewond Pag 6 Gewesteiyke N.S.B Landdag te Kyssen Tal van personen verdronken Voor de Olympische Spelen zie men paginal 9,10 en 11 ' 1(1 1 - jl Pag 11 Het schaaktournooi te Nottingham Olympische deelnemers in ons land Pag 13 Inwerkingtreding van afschaffing huurbyslkg ert verlagen van standaardloon waarnaar steun wordt berekend is 14 dagen opgeschort St Augnstinus-parochie bestaat thans 300 jaarV Vereeniging van Indische oud-onderoftïclereit „ Madjoe " klaagt over slechte pensioenregeling Verbetering van den weg naar Hilversum Burgerlyke Stand Pag 14 Gonden priesterfeest te Jutphaas Vereeniging van Sowjet-vrienden houdt landdag in Amersfoort genten in kennis gesteld van de aanwezighei ^ van mijnen Volgens een bericht uit Madrid aan de „ Ne\v York Times " dat de censuur is ontgaan zyn 753 leden van partijen der rechterzyde met inbegrip van priesters door manschappen der regeerings » militie te Madrid terechtgesteld Deze executies werden verricht gedurende de eerste drie weken van den burgeroorlog Van officieele zyde wordt medegedeeld dat 70001 personen zyn gearresteerd De strijd om Malaga De i-adiozender van Santiago de Compostellaj die in handen der opstandelingen is deelt mede < dat de regeeringstroepen zich op Malaga terug * trekken na in een fel gevecht 170 man verloren ' te hebben De vlieghaven van Ceuta ligt vol vliegtuigen en het troepentransport naar Spanje vindt regelmatig plaats Gisteren hebben weec 2000 man de zee-engte gepasseerd Aan de grens ontvangen berichten melden daï de vijandelijkheden aan het noordelijk front van Navarra op felle wijze hervat zijn De strijd gaat om het bezit van San Sebastian Generaal Franco is in gezelschap van vier officieren per vliegtuig uit Sevilla te Burgos aangekomen Hy werd op het vliegveld door de generaals Cahanellas en Mola en alle leden der Junta ontvangen In het paleis der Junta hebben de drie generaals een bespreking van anderhalf uur gevoerd waarover echter het stilzwijgen wordt bewaard In de kathedraal van Burgos werd vervolgens een mis bijge woond Vervolgens is generaal Franco met zijn gevolg weer per vliegtuig naar Sevilla ver trokken De opstandelingen verliezen geen tijd te Bada « joz Zij hebben dezen dag gebïuikt voor het aan < leggen van versterkingen rond de stad en het her < stellen der forten Naar verluidt wordt een sterka colonne opstandelingen binnenkort te Badajoz ver wacht die vijftien luchtafweer-kanonnen met zich zal voeren Kolonel Juanyague de aanvoerder der opstanden lingen te Badajor heeft de Portugeesche pera ver zocht een oproep voor vrijwilligers te plaatsen dia dienst moeten nemen in de rijen der opstandelia « gen Hij vei'klaarde „ Na zijn groote verliezen heeft het legioen ge oefende en dappere strijders noodig om den strijd voort te zetten " Zie verder jsag 2 piiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^^ I DE BILT VERWACHT M Meest zwakke wind uit Westelijke tot B Zuidelyke richtingen Licht tot half be - m wolkt Weinig of geen regen Warm ¦ weer I Barometer pagina 3 lllllililllillllMIlllllMMIIIMlIl ^ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ^ Maandag 17 Augustus 1939 ' De burgeroorlog in «* Spanje ' S - Vervolg van pag 1 De kolonels Fanjul en Quintana die het com mando hadden in de Montanl^azerne te Madrid zijn voor de krijgsraad verschenen De procureur generaal eischte tegen beiden den doodstraf De verdediger verklaarde dat generaal Miaja de be zetting van de kazerne niet had gewaarschuwd dat hij een roode militie zou organiseeren en de manschappen in de kazerne meenden dus dat op standelingen tegen hen oprukten toen de roode mi litie de kazerne aanviel FranjuJ zelf gaf een dergelijke verklaring en verklaarde dat zijn eenige wenseh is dat recht vaardigheid wordt gedaan en dat de bloedige strijd in Spanje wordt beëindigd Qeen beschieting van Madrid In een interview dat generaal Franco met een vertegenwoordiger van de „ Petit Parisien " heeft gehad heeft h(j verklaard dat hij in geen geval Madrid zal bombardeeren aangezien hy niet wil dat onschuldigen en aanhangers der nationale beweging zullen lyden Een particulier verklaart een radiogram te heb ben opgevangen van de Catalaansche regeering te Barcelona aan het hoofdkwartier der opstandelin gen te Burgos Daarin zou de Catalaansche regee ring vragen of de generaals Franco en Mola be reid zouden Generaal De L 1 a n o heeft voor den zender van Sevilla verklaard dat de troepen van generaal Barela er in geslaagd zijn Acedona te veroveren Ook de plaatsen Hoiguera en Hoiguera de la Sier ra zijn in handen der opstandelingen gevallen Hierdoor is de omsingeling van de belangrijke mij nen van Rio Tinto de mogelijk geworden Generaal De L 1 a n o riep de mijnwerkers op zich over te geven Wanneer zij tegeristand mochten bieden zou hij de 71 mijnwerkers die zich in zijn handen be vinden als gijzelaars gebruiken Verder deelde de generaal mede dat de plaats Baena op 60 K.M ten Z O van Cordova door volksfronttroepen is aangevallen Dezen werden echter afgeslagen waarbij zij drie vrachtauto's verscheidene machine geweren en munitie achterlieten Tenslotte deelde De L 1 a no mede dat de oorlog met de onvoor waardelijke onderwerping van de regeeringstroe pen zou eindigen Een compromis is onmogelijk Fransch dorp beschoten Gisteravond tegen halt acht heeft oen driemoto rig Spaansch vliegtuig dat zich boven Fransch frondgqibied bevond zich in de richtmg der Spaan sche grens begeven Het vliegtuig heeft drie bom men laten vallen boven het dorp Biriatou dat aan de Bibassoa is gelegen welke ter plaatse de grens lijn vormt Een der bommen is terecht gekomen op een huisi waar ' vier mannen - kaart speelden.i Het huis werd geheel verwoest doch wonder boven ' wonder werd geen der mannen getroffen De an dere bommen zvjn honderd meter verder terechtge komen doch hebben geen schade aangericht Het schijnt een vergissing van den vlieger te ] Zijn daar het plaatsje juist op de grens ligt Gisteravond hebben eenige autoriteiten een on derzoek ter plaatse ingesteld De bewoners waren nog zeer onder den indruk van het gebeurde Het huis waarop de bom was neergekomen lag op vijftig meter van de kerk De bom kwam precies op het dak terecht dat geheel werd doorboord Toeristen hebben met hun kykers kunnen waar nemen dat het vliegtuig inderdaad een driemotorig toestel was dat op den linkervleugel de letters A.A.Y en op den rechtervleugel de letters E.C.H droeg met een rooden band terzijde Zij verklaren dat militairen van het volksfront bij het zien van het vliegtui.g dekking zochten en het vuur openden op het toestel dat dus wel tot de vliegergroep der opstandelingen zal behooren Niettemin verdiept men zich nog in gissingen of men hier te doen heeft met een toestel der opstan delingen of niet Het is mogelijk dat de bestuurder meende boven Enderlaza of Behobia te zgn Het zicht was n.l zeer slecht Het onderzoek is nog niet ten einde Van andere zijde wordt gemeld dat hier sprake zou zijn van een twee motorig Douglas-vliegtuig dat boven Irun en het Fransche gebied ten oosten van Hen daye zou hebben gevlogen Irun en San Sebastian zijn thans diior de troe pen der opstandelingen geheel ingesloten De bur gerbevolking verlaat Irun De Almirante Cervera het oorlogsschip dat de THEE zyde der opstandelingen heeft gekozen verscheen Zondagavond voor Bilbao en beschoot de kust plaats Santurce nelke 20 K.M van Bilbao ig ge legen evenals Pcrtugalete waar alle benzinetanks tot ontploffing werden gebracht Estepona bezet De zender Sevilla deelt mede dat de troepen van generaal Franco de stad Estepona tusschen Malaga en Algcciras hebben bezet De socialistische afgevaardigde Galarga en Ruiz Le Cina hebben vanuit Mahon president Companys geteelgrafeerd dat volgens inlichtingen afkomstig van het oorlogsschip „ Almirante Miranda " de eer ste regeerings colonne zoo juist op Majorca önt scheept is De leider der expeditie de kapitein der luchtvaart Bayo heeft als eerste voet aan wal gezet om negen uur des morgens De colonne bestaat uit leden van de Guardia Civil stoottroepen gewone troepen en militie Het troepenvervoer der opstandelingen van Te toean per vliegtuig naar Spanje is gisteren en eer gisteren versneld Men schat dat dagelijks 500 man op deze wijze worden vervoerd Per schip vindt geen troepentransport meer plaats Het gebied van Ifni dat een enclave vormde in het Zuiden van Marokko was tot dusverre trouw gebleven aan de regeering van Madrid Op 6 Augustus was de laatste gouverneur comman-d'kht Pedemopte naar Fransoh ' gebied gevlucht waarna zijn opvolger Montero het commando in handen nami Aan Madrid werd toen een raillioen pesetas ge vraagd ter verzekering van de ravitailleering der streek Dit bedrag werd door Madrid verzonden en kwam in goede orde te IJni aan In den afgeloo pen nacht echter zijn de troepen in opstand geko men Commandant Montero werd gevangen gezet men heeft verder geen enkel bericht ontvangen over zyn lot De troepen sloten zich aan bij de be weging van Franco Te Ifni en omgeving is de toestand rustig Een speciale verslaggever van de „ Daily Tele graph " meldt dat in een week tijds 19 Fransche militaire vliegtuigen te Barcelona zijn aangeko men Op de Fransche machines is het roode her kenningsteeken aangebracht waarvan alle Spaan sche regeeringsvliegtuigen zijn voorzien Ieder der Fransche piloten heeft voor zijn vertrek uit Frank rijk 15.000 francs per maand ontvangen De executie der rooden door Moorsche troe pen duurt voort aldus meldt de correspondent van Reuter die Badajoz twee dagen na den intocht der opstandelingen heeft bezocht De lykeu worden op enorme brandstapels verbrand De beschuldigden worden voor den krijgsraad ge bracht waarna hun bovenlijf wordt ontbloot In dien hun rechterschouder een wond vertoont die door een geweer veroorzaakt zou kunnen zijn wor den zvj ter dood veroordeeld omdat zij tegen het leger hebben gestreden In groepen van 20 worden zy dan zonder onderscheid van klasse terechtge steld No 9 f Fokker-vliegtuig bij Biarritz verongelukt Inzittenden zijn allen om hel leven gekomen HENDAY 17 Aug Reuter — Zaterdag avond om half zeven is een Fokker-vliegtuig dat op het vliegveld van Biarritz wilde dalen van een hoogte van 200 meter tegen den grond te pletter geslagen en in brand geraakt De inzittenden zijn allen verkoold Van dit ongeluk geeft het Duitsche Nieuws bureau de volgende lezing Zaterdag trachtten twee Engelsche drie motorige Fokker vliegtuigen die van Engeland kwamen een noodlanding te verrichten op het vliegveld Biarritz Parme Een der toestellen had een motordefect en wist het vliegveld niet meer te bereiken Het viel omlaag en verbrandde vol komen Het aantal inzittenden kon niet worden vastgesteld Het schijnt echter dat zich drie per sonen in het toestel bevonden Toen het tweede toestel het ongeluk bemerkte vloog het terstond in Noordelijke richting terug De Fransche politie gelooft dat het hier twee machines betreft die voor de nationalistische troepen in Spanje bestemd waren Arabieren stellen hun eischen Voorwaarden voor de beëindiging der terreur AMMAN IT Aug D.N.B — Naar uit goede bron verluidt heeft Emir Abdullah na een langen briefwisseling met den hoogon commissaris dezen thans de volgende voorstel len per schrgven doen toekomen lo Dé regeering van het mandaatgebied moet alle gevangenen in de concentratiekam pen in vrijheid stellen 2o Zij moet alle politieke gevangenen be halve die welke wegens ernstige misdrijven veroordeeld werden in vrijheid stellen 3o Zij moet de immigratie der Joden geheel onderbreken waarbij niet gezegd wordt of dit voor altijd of slechts voor tijdeiyk zal zijn Hiervoor zal Abdullah dan de garantie ge ven van een onmiddellijke beëindiging der terreur zoodat in aansluiting daarop de Koninklijke com missie van onderzoek inzake de troebelen in Pa lestina naar dat land zal kunnen komen Deze voorstellen zouden na vooafgaande besprekingen met de toonaangevende Arabische partijen gedaan zijn Het antwoord van den hoogen commissaris wordt deze week verwacht Bom uit trein geworpen JERUZALEM 17 Aug D.N.B — Uit den tVein Jaffa — Tel-Aviv-^Lydda welke midden in Tel-Aviv de hoofdstraat passeert werd gister ochtend een bom op straat gewoïpen waardoor een kind werd gedood en 20 personen gewond van wie 11 ernstig De dader kon niet worden opgespoord In de laatste paar dagen zijn bij ver scheidene aanslagen 20 personen gedood Hevige brand in den Oeral SVEKDLOFSK 17 Aug Stefan — Een ontzettende brand welke nog voortwoedt heeft 8000 H.A bosch in den Oeral in de asch gelegd Duizenden dieren in het natio nale park van Ilmensk zyn in de vlammen omgekomen Tal van personen zijn bij het blusschingswerk den verstikkingsdood ge storven Verdrijf die Kiespijn Neem die zenuwprikkeling weg en na ' n kwartier weg is ook de pijnlDaIwondervollrekkenlof2 AKKERTJES l/b/gens recept van Apotheker Dumont ^-^ AKKER.CACHETS Trotski toont zich verontwaardigd „ De opvallendste vervalsching welke de geschiedenis der Sovjel bureaucratie kent " MOSKOU 17 Aug Reuter — Het proces tegen de groep T r o t s k i-Z i n o w j e f die van terreurdaden in de Sovjet-Unie beschuldigd wordt zal gelijk wij reeds meldden waarschijnlijk op 19 Augustus a.s beginnen en zes i zeven dagen in beslag nemen Trotski die paar men weet in Noor wegen vertoeft heeft in het Nocrsche blad „ Kristiansand " de beschuldigingen veront waardigd van de hand gewezen — Het is heel waarschijnl\jk schrijft Trotski dat op het oogenblik • een groot aantal personen in de Sovjet-Unie tegen de re geering gekant is maar ik onderhoud geen betrekkingen met het land en houd mij met Russische vraagstukken niet anders bezig dan dcor het schreven van artikelen over de Sov - jet Unie in buitenlandsche bladen " Verder stelt hij voor dat de Noorsche regee ring een commissie zal benoemen waarvoor hij zou moeten verschijnen Trotski is er van over tuigd dat deze de beschuldigingen valsch bevin den zou Bovendien zou hij willen dat de arbeiders organisaties van de geheele wereld een commissie zouden aanwijzen om op grond van een onderzoek ter plaatse een rapport over de beschuldigingen op te stellen Het rapport van Moskou is volgens Trotski de opvallendste vervalsching welke de geschiedenis der Sovjet bureaucraUe in Rusland kerit — Deze bureaucratie zoo besluit hij heeft tot gewoonte lederen vorm van critiek als een samenzwering te bechouwen Het is zeer waarschijnlijk dat ver scheidene elementen zich van mijn naam en mijn ideeën bedienen doch ik ben zeker niet de leider van een terroristisch complot Ik heb ten slotte steeds met al men kracht de methoden van het in dividueele terrorisme bestreden " — Na de overeenkomst met Egypte Wordt de hooge commissaris thans ambassadeur LONDEN 17 Aug — Naar Reuter uit Londen meldt zal als gevolg van de Britsch-Egyptische overeenkomst aangaande de bepalingen van het bondgenootsehapsverdrag tusschen beide landen waarschijnlijk de Britsche hooge commissaris te Kairo voortaan den rang van ambassadeur krijgen Terwijl het militaire vraagstuk en dat van den Soedan door een bilaterale overeenkomst geregeld worden zal de opheffing van de capitulaties waar bij niet uitsluitend Engeland betrokken is op een internationale conferentie behandeld worden Vol gens de bij het nieuwe verdrag gegeven belofte zal ' Elhg'elaiid óp ' een - dergelijke conferentie " Egypte steunen Men gelooft hier niet dat Frankrijk be langrijke bezwaren zal opperen Wel acht men het mogelijk dat van den kant van Italië en Grieken land moeilijkheden zouden kunnen ontstaan Het Britsch-Egyptisch contact zal in den loop van deze maand onderteekend worden Oorlog in Abessinië nog niet geëindigd Verklaring van den leider der Zweedsche ambulance STOCKHOLM 17 Aug Reuter — Dr Hy lander de leider van de Zweedsche ambulance in Abessinië heeft uit Nairobi ' een telefonisch onderhoud gehad met de „ Dagens Nyheter " waarin hij verklaarde dat het leven van de leden van de ambulance bij den tocht door Abessinië meermalen gevaar heeft geloopen aangezien de inboorlingen hen voor Italianen hielden Dr H y lander gelooft dat verscheidene zendelingen in het gebied zijn gedood Ook verklaarde hij dat de oorlog nog geenszins is geëindigd Ras D e s t a en andere Abessijnsche hoofden hebben gezworen de guerilla tegen de Italianen zonder oponthoud voort te zetten EERST E BLAD Frankrijk en de herziening van het Pact Minister Delbos deelt aan Geneve mede dat de Fransche voor stellen nog voor wijziging vatbaar zijn GENEVE 17 Aug — Het Volkenbondsseoreta * riaat heeft Zaterdagavond — aldus meldt de N < R Ct — een brief bekend gemaakt van den Fran sohen minister van buitenlandsche zaken D e l -< bos met betrekking tot de voorgestelde herzie ning van het Volkenbondsverdrag U e 1 b o s her innert er aan dat gedurende de laatste Volken bondsvergadering in Juli eerst Leon Blum en vervolgens hijzelf verklaringen over dit probleem hebben afgelegd Blum heeft speciaal gesproken over de nood zakelijkheid van een nieuwe overeenkomst te maken met betrekking tot het Volkenbondsver drag door het risico dat iedere militaire bijstand aan den aanvallenden staat meebrengt te beper ken tot die mogendheden die geografisch en poli tiek het meest nabij den aanvallenden staat gele gen zijn Delbos zelf had op 3 Juli in de Vol kenbondsvergadering uiteen gezet dat het nood zakelijk was de autoriteit van den Volkenbond te versterken zonder hiervoor eenige van de essen tieele begrippen van verantwoordelijkheid en col lectieve actie die in het Volkenbondsverdrag zijn opgenomen prijs te geven door de toepassing van het Volkenbondsverdrag te verbeteren en daar door de doeltreffendheid van den Volkenbond te verhoogen Delbos herinnert er aan dat hij op 3 Juli verklaard ueeft dat het niet noodig is het Volkenbondsverdrag te amendeeren en dat de op te nemen actie zich zou moeten bepalen tot ver betering van de toepassing van art 10 en 16 in het eerste geval door het voorkomen van misbruik maken van de uitstelregeling unanimiteitsrege ling in het tweede geval door nauwere betrek kingen te scheppen tusschen de economische ea tinancieele drukmaatregelen en de toepassmg van militaire sancties Daarbij vooral rekening hou dend met het systeem van regionale overeenkom sten die gegrond zijn op de geographische en ge meenschappelijke belangen De Fransche regeering handhaaft nog steeds deze begrippen Onder deze omstandig heden en aangezien vele van de regeeringen lid van den Volkenbond nog geen definitieve houding hebben aangenomen over het pro bleem van herziening van het Volkenbonds verdrag dat de fundamenteele begrippen van den Volkenbond raakt wenscht de Fransche regeering haar eigen standpunt niet in ver dere details uiteen te zetten maar aangezien haar voorstellen reeds meer dan een maand geleden aan de leden van den Volkenbond zijn voorgelegd en de leden van den Volkenbond mogelijk in hun voorstellen toespelingen zullen maken op de Fransche voorstellen behoudt de Fransche regeering zich het recht voor om vóór de aanstaande Volkenbondsvergadéring I bijeenkomt deze voorstellen te wijzigen of te - ' completeeren wanneer zg dit noodig acht In Volkenbondskringen gaat het gerucht dat de Volkenbondsvergadering die 21 September zal moeten byeenkomen nog tot October of Novem ber uitgesteld zou kunnen worden Generaal Rydz Smigly naar Frankrijk WARSCHAU 17 Aug Reuter — Voor zijn vertrek naar Krakau waar hij hulde zal brengen aan de nagedachtenis van maarschalk P i 1 s o e d s k i heeft generaal C a m e 1 i n verklaard ' dat hij vervolgens naar Parijs zal terugkeeren waar hij generaal Rydz Smigly vei-wacht dien Frankrijk gaarae zeer binnenkort zal ontvangen ter gelegenheid van de manoeuvres van het Fran sche leger De president der Poolsche republiek heeft generaal C a m e 1 i n en eenige officieren van diens gevo}g hooge Poolsche onderscheidingen uitgereikt Menigeen denkt volmaakt te zijn terwijl hU slechts onverbeterlijk is Het late geluk door Amelia Barr Jr lotseling ging de deur open en een knappe jon gen man kwam binnen Goedenmiddag Sara klonk het vroolijk Allemenschen wat ben ik moe En honger en dorst,dat heb ik Maar het was heerl\jk hoor — ' Waar heb je toch den heelen dag uitgehan gen Steve Burley was er niets over te spreken dat je van daag weer niet bent komen opdagen Hij liep lachend op zijn zuster toe en zoende haar op de beide wangen dat het klapte — ' Waar ik ben geweest De bosschen door totaan het strand En kijk eens hier Met een verge noegd gezicht keerde hij zijn zakken om op hethaardekleedje naast haar — schelpen insecten,planten een bonte verzameling die hij dien daghad opgedaan ' Ze kon het niet van zich verkrijgen hem een standje te geven ofschoon ze zich dat vast voor genomen had Hij was zoo kinderlijk gelukkig en verheugd met zgn vondsten Haar opmerking over zijn wegblijven van de fabriek negeerde hij kalm ¦ weg alsof hij het niet de moeite waard vond om daarover te spreken en h\j gaf haar een geest driftig relaas van wat hfl op zijn zwerftocht gezien en beleefd had Daarop ging hij even de kamer uit om zich te wasschen en toen hij terugkwam zette hij zich aan tafel en at en dronk alsof hij in geen dagen iets had gehad Onderwijl praate zij steeds over den heerlijken dag dien hij achter den rug had en zijn zuster deed alsof zij vol belangstelling luisterde maar in werkelijkheid waren haar gedachten heel ergens anders dan bij de bosschen en het strand Joen baar broer etndelyk klaar was met eten en zij de tafel had afgeruimd ging Sara naar haar kamer zich met beklemd gemoed afvragend wat zij moest aanvangen met dien aardigen knappen jongen die zijn leven bij voorkeur doorbracht met schelpen en planten verzamelen en er geen idee van had dat hij verkeerd deed Tot dusver had zij zich er eigenlijk niet met veel kracht tegen verzet maar zij zag in dat het op deze wijze op den duur toch spaak zou loopen met Steve Ze voelde be hoefte aan den raad van een verstandig man ze had zich allang voorgenomen met Ben Holden over haar moeilijkheden te spreken en ze nam thans het besluit dit onderhoud niet langer uit te stellen Zij trok haar Zondagsche kleeren aan en ging weer naar beneden Steve zat voor het vuur een pijp te rooken op tafel lag zijn viool en zijn plan ten en schelpen Zijn gezicht stond vergenoegd bij de herinnering aan zijn zwerftochten Toen hij zag dat zijn zuster van plan was uit te gaan stond hij op ' Wacht even Sara zei hij Ik ben wel moe,maar ik ga toch wel even met je mee Nee Steve antwoordde ze vriendelijk ik gavanavond liever alleen Gemoedelijk van aard als hij was schikte hij zich direct in het besluit van zijn zuster legde zijn pijp neer en nam zijn viool van de tafel en toen Sara naar buiten ging hoorde zij hem een vroolijk w;isje spelen Een korte wandeling bracht het meisje naar een gedeelte van de stad waartusschen hoog ge boomte vriendelijke landhuisje s stonden Zij open de het hek van een aardige kleine villa en liep den tuin in Langs het pad dat naar den ingang voer de waren stokrozen geplant en toen zij stil stond om er naar te kijken werd onverwacht de voordeur geopend en een oude dame kwam haar tegemoet Zoo Sara Ik zag je al aankomen kom jeeven bij me binnen Het spijt me erg maar vanavond heb ik geentijd mevrouw Alisson Ik wilde meneer Holdengraag even spreken Is hij thuis Ja Er is toch niets gebeurd hoop ik Neen gelukkig niet Ik wilde i hem alleen ietsvragen Hvl is in de studeerkamer Toen Sara tegenover Ben Holden zat viel het haar moilijker om voor de dag te komen met wat haar - drukte dan zij gedacht had en Ben Holden merkte haar verlegenheid dadelijk op — Vertel maar alles wat je op het hart hebt,hoor spoorde hij haar vriendelijk aan ik kan jeonmogelijk raad geven als ik niet precies weet hoe de vork in de steel zit Het is over Steve zeg je ' Wat is er met hem — Ik kan hem er met den besten wil van de we reld niet toekrijgen naar zijn werk te gaan begonzij aarzelend Den heelen dag zwerft hij door debosschen en langs het strand en ik ben erg bang,dat het meneer Burley een of anderen dag begintte vervelen en hij hem ontslag geeft En dan is er nog iets wéér aarzelde ze en het duurde een poosje vóór ze woorden vond me neer Burley houdt van mij en hij heeft mij iets gevraagd dat ik heel graag zou doen als ik maar wist wat met Steve aan te vangen — ' Wil je zeggen dat Jonathan Burley je ten hu welijk gevraagd heeft vroeg Ben die wel wistwelk ideaal zijn vertouwde vriend koesterde Sara knikte Dan zou je een gelukkige vrouw worden Sa ra klonk het ernstig Je zou zon brengen in hetleven van een goed eenzaam mensch en veel goedskunnen doen Maar Steve dan Steve en Burley kunnen el kander niet uitstaan grooter tegenstellingen kunje je eenvoudig niet bedenken dat weet U ook wel.Ik ben overtuigd dat Steve zou weggaan als ikmet Jonathan zou trouwen En de hemel mag weten wat er dan van hem wordt Denk je dat Steve niet zonder je kan Sara — Absoluut niet Ik ben de eenige die om hem geeft Ik zorg voor hem als hU ' s avonds doodop thuis komt En als ik niet zou luistei'en naar zijn vioolspel of naar ztjn verhalen over alles wat hij gezien heeft dan zou hij spoedig een vaste klant van de herberg worden waar hij met zijn viool hartelijk welkom zou zijn Dat verzeker ik u — Misschien heb je gelijk Sara Maar houd je van Burley Het meisje haalde de schouders op — Ik weet het niet zei ze onzeker Natuurlijk vind ik hem sympathiek maar om nu te zeggen dat ik van hem houd Ik geloof dat ik nog nooit voor iemand werkelijk liefde gevoeld heb behalve voor Steve — In dat geval Sara antwoordde Ben bedacht zaam mag je zijn aanzoek niet aannemen Je moetniet met iema.nd trouwen als je niet zeker weet,of je van hem houdt Help je broer tot hij in staatis op eigen beenen te staan en houdt hem van hetverkeerde pad Steve is zeker niet slecht Sara Dedingen waar hij plezier in heeft zijn ook niet slecht integendeel Alleen hij verwaarloost zijn werk er voor daarin zit het verkeerde Je moet zijn nei gingen niet bestrijden maar trachten ze in goedebanen te leiden ^ Toen ze met haar broer aan dé avond-boterham zat praatte ze uit zichzelf zoo geestdriftig over zijn zwerftochten en zijn vondsten dat hij opgeto gen was over het meeleven van zijn zuster Toen bracht ze het gesprek voorzichtig op een ander on derwerp ze vertelde hem hoe Burley zijn werk bewonderd had en tactvol probeerde zij hem over te halen om den volgenden morgen mee te gaan naar de fabriek — En nog iets andera Steve opperde ze alswe nu eens lid worden van de woningbouwvereeni ging zoodat we over niet al te langen tijd eeneigen huisje konden hebben Dan zou jij in den tuinal je lievelingsplanten kunnen kweeken Als je ' ge regeld op de fabriek werkt is dat financieel heelgoed mogelijk Dit denkbeeld lokte hem aan en hij beloofde haar voortaan trouw naar de weverij te zullen gaan Ja zelfs na fabriekstijd zou hij nog blijven doorwerken om patronen te teekenen Met de bes te voornemens bezield ging hij naar bed en toen Sara de kamer nog even opruimde nadat haar broer naar boven was gegaan hoorde zij hem vroo lijk zingen Maar toen het meisje eenmaal in bed lag be kroop haar een gevoel van teleurstelling Ze was zich bewust dat ze zich niet volkomen bevredigd voelde door B's raad dat zij zich geheel moest wij -" den aan haar broer voordat zij aan haar eigen be langen en haar levensgeluk mocht denken Het is waar zij had hem gezegd dat zij van niemand ter wereld echt hield dan van Stevex..ïij maar toch was ze wel heelemaal eerlgk tegenover zichzelf geweest toen ze dat zei Voelde ze wer kelijk niet meer dan gewone sympathie voor Jo;;nathan Burley HOOFDSTUK IIL Vader en Dochter Wat ben je toch onrustig en zenuwachtig tegen woordig Jonathan merkte Ben op aan het eind ' van een gesprek over allerlei zakelvjke aangele genheden — Ik heb je immers al verteld Ben dat het tusschen mijn dochter en haar man niet is zooal'3 het wezen moet Aske schijnt heelemaal niet aar dig voor haar te zijn den laatsten tijd en ik moet toch eigenlijk eens weten of hij daar reden toe heeft — Wees vrijs man klonk Ben's gemoedelijke raad en meng je niet in zaken tusschen man en vrouw Als ze je er bij noodig hebben zullen ze het je wel uit zichzelf komen vertellen Jonathan stond tijdens dit gesprek naast het kleine rijtuig waarmee hij altijd tusschen de fa briek en zijn woningheen en weer reed Met een korten knik nam hij afscheid van zijn vertrouwden vriend stapte in en reed huiswaarts naar het prachtige statige Burley Court een der schitte rendste buitens van den omtrek Het lag heelemaal verscholen tusschen hoof geboomte er voor strek te zich een wel onderhouden en in ouderwetschen stijl aangelegde tuin uit waarin allerlei zeldzame boomen en heesters in vollen bloei stonden Gudurende den rit naar huls zette hfl de onaan gename gedachten aan de verhouding tusschen zfln dochter en schoonzoon van zich af voor zyn geestesoog verscheen ' t beeld van ' t mooie meisje dat de droom zijner rijpe jaren was geworden en hij bedacht met vurig verlangen — hoe het zou zfln als zij meesteres was in zijn waarlijk vortelijke woning [ Wordt vervolgd ' 
UïRtCHÏSCH NItUWSBLAD No 90 Augustus 1936 ÊERSIÊ SLAÜ LAATSTE NIEUWS Margarine-knoeier veroordeeld Positie van Madrid zou ongunstig zijn Regeering heeft reeds maatregeier genomen om naar Valencia de wijk te nemen.MADKID 17 Aug Reuter Het ministe rie van binnenlandsche zaken heeft medege deeld dat het Zondag te Madrid kalva is ge weest De regeeringstroepen rukken op naarTeru'el en Huesca Op Majorca is zooals reedseerder werd gemeld een colonne ontscheept.In de omgeving van Granada en Cordova duurtde strijd voort en heeft deze een voor de regee ringstroepen gunstig verloop Tenslotte heefthet ministerie gemeld dat de strijd in de pro vincie Badajoz wordt voortgezet De minister van oorlog heeft per radio het vol gende medegedeeld KapiteJn Bayo is met de onder zijn bevelen staande strijdkrachten op Majorca geland on danks het verzet der opstandelingen Bayo vormde drie colonnes die talrijke dorpen bezetten en het gezag der wettige autoriteiten herstelden De vij and die door de landing verrast was trok zich terug zonder tegenstand te bieden Talrijke be woners meldden zich bij den kapitein wien zij om wapens verzochten om tegen de rebellen te strij den De regeeringstroepen hebben talrijke krijgsge vangenen gemaakt en een groote hoeveelheid krijgstuig buitgemaakt Enkele sloepen waarin regeerings-gezinde troe pen hadden plaatsgenomen hebben zich meester gemaakt van twee zeilschepen waarin eenige re bellen trachtten te vluchten Spoedig hoopt men te bereiken dat Palma de Majorca zich overgeeft ondanks de versterkingen die de rebellen hebben opgericht De commandant der regeeringstroepen die in üe provincie Huesca opereeren meldt de inneming van talrijke dorpen Een uit Valencia vertrokken colonne regeeringstroepen heeft zich meester ge maakt van Rubierlos-Mora een belangrijk strate gisch punt Madrid zal niet lang meer kunnen stand houden Zoo is tenminste de indruk van een journalist die uit de hoofdstad is aangekomen De regeering zeide hy heeft reeds maat regelen genomen om naar Valencia uit te vvü ken Ofschoon nog geen distributiestelsel is ingesteld werd het toen ik Madrid verliet vrijwel onmogelijk de meest gewone etenswa ren te koopen Groenten visch en fruit zijn bijna niet meer verkrijgbaar en de voorraad tabak is uitgeput In de Guadarrama schijnen d insurgenten zich goed verschanst te hebben en wachten zij hun tgd af Te Madrid leeft men in voortdurende afwach ting van luchtaanvallen Wat er ook zal gebeuren aldus be^Jpcjl ^ deze journalist het staat vast dat welke partij ook de overwinning zal behalen de nieuwe militie zich moeilijk tot overgave zal laten dwingen want zij is goed gewapend en is geenszins voornemens den strijd op te geven De zich in handen der nationalisten bevindende kruiser „ Espana " die den geheelen nacht voor de Spaansche kust heeft gekruist is om 9 uur begon nen met het bombardeeren van het fort Guadelupe dat ter hoogte van Fontarabië is gelegen De ka nonnen van het fort hebben het vuur niet beant woord Het gerucht gaat dat „ Espana " eveneens met de beschieting van San Sebastian is begonnen doch dit is nog niet bevestigd Aangezien aan het aan Irun en San Sebastian gestelde ultimatum om zich voor 17 Augustus over te geven niet was voldaan is het bombar dement van deze steden begonnen Van hun kant hebben de autoriteiten van het Volksfront ver klaard dat by de eerste granaat die mocht vallen talrijke gijselaars gefusilleerd zullen worden In het fort Guadelupe dat op het oogenblik door den opstandigen kruiser „ Espana " beschoten wordt bevinden zich ongeveer 1200 gevangenen Volgen » verschillende geruchten die aan de grens de ronde doen zou een aantal hunner reeds gefusilleerd zün Troepenbewegingen in Mongolië PEKING 17 Aug Reuter/A.N.P — De be richten uit Chineeschen bron blijven melding ma ken van samentrekkingen en bewegingen van Mon goolsche troepen in Tsjahar en Jehol in de rich ting van de grens van Soei Youan Vorst Teh de voornaamste leider van Binnen-Mongolië zou vol gens deze bericbten krachtig werken aan de wer ving en opleiding van soldaten terwijl hfl voorts te Tsjapser de nieuwe hoofdstad van Binnen Mongolië een militaire conferentie zou hebben bij een geroepen welke tot taak heeft maatregelen te bestudeeren betreffende een inval in de provincie Soei Youan Welingelichte Chineesche kringen ech ter achten een aanval op Soei Youan onwaarschijn lijk voor het bezoek aan Noord-China van Kawa goe den Japanschen ambassadeur in China waar hij met de militaire Japansche leider een plan za bestudeeren betreffende de economische samenwer king tusschen China en Japan in Noord-China Van ' andere zijde wordt nog gemeld dat de troe belen onder de Mongolen in het Oosten van de pro vincie Soei Youan verontrustende afmetingen heb ben aangenomen De gouverneur van Soei Youan Foe Tsoi Ji heeft twee bataillons politie derwaarts gezonden Bezittingen van den Negus verbeurd verklaard ADDIS ABEBA 17 Aug Reuter — Men deelt mede dat de particuliere bezittingen van den Negus in Abessinië verbeurd zijn verklaard In October zullen de eerste landbouwcolonies worden gevestigd op zijn landgoederen zulks met het oog op het einde van de regénperiode De eerste groep kolonisten zal bestaan uit zwart hemden die in Abessinië blijven OHTA TREEDT AF ALS GEZANT TE MOSKOU TOKIO 17 Aug — De Japansche gezant te Mos kou ü h t a die momenteel met vaeantie te Tokio vertoeft is afgetreden In welingelichte kringen verluidt dat hij zal worden opgevolgd door den vroegeren minister van buitenlandsche zaken S j i g e m lts o e Kwangsi^s verzet zou mislukt zijn Verwacht wordt dat de opstandige generaals spoedig zullen altreden KANTON 17 Aug — Volgens berichten uit Kanton wordt de poging tot opstand van de Kwangsie generaals algemeen als mislukt be schouwd Onder de troepen hebben zich verschijn selen van insubordinatie voorgedaan en drie mili taire vliegtuigen door officieren bestuurd zijn gedeserteerd en Zaterdag in Kanton gedaald Tsjang Kai-Tsjek heeft den regeeringstroepen nog niet het bevel tot den aanval gegeven De on derhandelmgen duren voort Men verwacht binnen kort het aftreden van de opstandige generaals Li Tsjoeng-Jen en Fal Tsjoeng-Si Op last van de regeering te Nanking is de eco nomische blokkade op Kwangsi toegepast ver scherpt om het tot volgzaamheid te dwingen Intusschen trekken de buitenlanders in Kwangsi naar de kust om in veiligheid te zijn als de bur geroorlog losbarst De regeering te Nanking had den buitenland schen gezanten iji China meegedeeld dat zij geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor de bui tenlanders in Kwangsi temeer daar er bombarde ment en uit vliegtuigen zouden kunnen plaats vinden In officieele kringen te Tokio hecht men veel belang aan de arrestatie en gevangenhouding van zes Japansche reizigers door de Chineesche auto riteiten te Lansjou in de provincie Kansoem Het Japansche consulaat te Nanking heeft de Chinee sche autoriteiten verzocht deze Japanners vrij te laten Ook de Philippijnen door cycloon geteisterd MANILLA 17 Aug Stefahi — Een hevige cycloon heeft de kusten der Philippijnen geteis terd Talrijke schepen verkeeren in nood Joden vallen trein aan JERUZALEM 17 Aug Reuter — Vanmorgen zijn schoten gelost en steenen geworpen naar den uit Jaffa komenden trein toen deze Tel Aviv pas seerde Een der passagiers naar men meent een Armenier werd gedood Vijf anderen werden ge wond Men denkt dat dit een wraakneming der Joden is voor het incident van gisteren toen vanuit den trein een bom werd geworpen temidden der Joodsche menigte die zich bij den overweg te Tel Aviv bevond als gevolg waarvan een 8-jarlg Joodsch jongetje werd gedood en 24 Joden wer den gewond waarvan 8 zwaar Te Tel Aviv was de toestand gisteren zeer ge spannen en te Jaffa hadden verschillende geruch ten die later valsch bleken te zijn kleine betoo gingen ten gevolge De politie verspreidde de me nigte evenwel ERNSTIG AUTO-ONGELUK IN DE ARDENNEN PARIJS 17 Aug A.N.P — Nabij Signy 1 ' Ab baye in de Ardennen is een automobiel waarin zich 10 personen bevonden tegen een boom te plet ter gereden Vier der inzittenden waren op slag dood de 6 anderen hepen zware verwondingen op DE VACANTIEREIS VAN KONING EDV^ARD BELGRADO 17 Aug Stefani — De kruis tocht van den koning van Engeland in de Dalma tische wateren za nog drie weken duren Het jacht zoekt vooral de stille havens op De koning is niet te Spalato Split van boord gegaan om ' n betooging te voorkomen Het jacht „ Anne Mary " aan boord waarvan de Britsche ministers van ko loniën en oorlog met leden van den generalen staf vertoeven blijft in voortdurend contact met het jacht van lady Y u 1 e Men gelooft dat de hertog en de hertogin van Kent den koning te Ragusa zullen ontmoeten Binnenland „ Jonge Harten " te Venetië VENETIË 17 Aug — Voor een publiek van enkele duizenden is Vrijdag in het kader van de Biënnale te Venetië — Lido in de reusachtige openluchtbioscoop de Nederlandsche film „ Jonge Harten " vertoond Het is verheugend voor de Nederlandsche film industrie dat dit frissche Nederlandsche product door de directie der Biënnale waardig geacht werd om in de serie belangrijke buitenlandsche films in een avondvoorstelling vertoond te worden een voorrecht dat niet aan alle door de leiding ge accepteerde inzendingen te beurt valt Het wat overladen programma waarin tevens een gedeelte van „ The Beloved Vagabond " de nieuwe C h e v a 1 i e r-film was opgenomen verg de wel wat veel van de aandacht van het inter nationale Lldo publiek in hoofdzaak bestaande uit gasten van het hotel „ Excelsior " Het is moeilijk zich in deze omgeving een zuiver beeld te vormen van den indruk die „ Jonge Harten " op dit pu bliek gemaakt heeft Verscheidene malen klonk applaus doch ook werd gefloten wanneer men den Nederlandschen tekst niet begreep een verschijn sel dat zich tot nu toe bij vrijwel alle vertoonin gen van buitenlandsche films heeft voorgedaan Eerst uit de uitvoerige recensies welke de ItaUaan sche bladen lederen dag brengen zal men kunnen nagaan welken indruk dit Hollandsche werk op de deskundige critici gemaakt heeft HONDERDSTE FOKKER-DOUGLASTOESTEL IN REVISIE ' s-GRAVENHAGE 17 Aug — In de centrale werkplaatsen te Schiphol is het honderdste Pok lier-Douglas toestel der K.L.M in revisie geno men Het is de Nachtegaal welke de neer Te Rol ler zoo juist van de Indië-reis heeft terugge bracht Na elke Indië-vlucht worden de motoren in de werkplaatsen grondig nageziep In den eer sten tijd van het verblijf der groote metalen vo gels in ons land nam de revisie wel een week tijd in beslag maar de technische dienst der K.L.M is zoo vertrouwd geraakt met de Fokker Douglas-toestellen en hun motoren dat de vliegtuigen tegenwoordig na drie dagen reeds weer start klaar gemaakt kunnen worden De Nachtegaal was vandaag weer kant en klaar voor zijn groote reis BIJ HET BADEN VERDRONKEN NIJVERDAL 17 Aug — De 19-jarige D Schooien uit Nijverdal die als militair te Assen in garnizoen lag is gisteren aldaar bij het baden verdronken S was de zwemkunst niet machtig Steekpartij in Amsterdam Dader kon door de politie worden gearresteerd AMSTERDAM 17 Aug — Op de derde ver dieping van een perceel aan de Prinsegracht tusschen Utreohtschestraat eïi Amstel heeft gisteravond een 47-jarlge machine-techniker een bewoner van het huis een 30-jarigen va rensgezel met een slagersmes een aantal ste ken toegebracht tengevolge waarvan het slachtoffer ernstige verwondingen opliep aan het dijbeen en bij de knie De verwondingen waren van dien aard dat de man naar het Binnengasthuis moest worden - vervoerd waar hij ter verpleging is opgenomen De dader die na de steekpartij ijlings de vlucht had genomen is op aanwijzing van een jongmensch door een agent aangehouden Hij zal ter beschik king van de justitie worden gesteld Omtrent de aanleiding tot het gebeurde vernemen wij dat de machine-techniker eenigen tijd Wegens zijn gedrag uit de ouderlijke macht was ontzet Desondanks trachtte hij herhaaldelijk zijn vrouw en kinderen op te zoeken en zoo was hetook gisteravond weer het geval De man wist binnen te komen en of schoon de vrouw hem tot drie keer toe verzocht heen te gaan daarin ter zijde gestaan door den 20-jarigen zoon bleef de man weigeren De in het benedenhuis wonende varensgezel die het reeds meermalen voor de vrouw en de kinderen had op genomen kwam ook thans te hulp en gelastte den man zich te verwijderen De machine-techniker ontstak hierover in zulk een hevige woede dat hij het mes te voorschijn haalde en den ander aanviel met het reeds vermelde gevolg Het feit dat de dader een mes van dergelijke afmetingen in ge openden toestand bij zich droeg kan als bezwaren de omstandigheid gelden aangezien hieruit zou kunnen blijken dat hij met wraakgevoelens is be zield geweest Reisvereeniging contra Staat Pleidooien in de zaak betreKende het beletten van autobustochten door „ de Samenwerking " ' s-GRAVENHAGE 17 Aug — In kort geding zijn heden voor den president der Haagsche recht bank de pleidooien gehouden in de zaak betreffen de het beletten door ambtenaren van het Rijkstoe zicht op de Spoorwegen van tochten van de Friesch-HoUandsche reisvereeniging „ De Samen werking " gevestigd te Leeuwarden Eischers in dit kort geding tegen den Staat waren de be stuursleden van genoemde vereeniging voor wie optrad mr N J Polak uit Groningen Deze-betoogde dat het doel-der vereeniging is massa-vervoer over groote afstanden billijk te doen plaats hebben en dat met de bussen uitslui tend leden worden vervoerd Van dit voorschrift is nog nimmer eenige over treding geconstateerd Voorts wordt niet steeds naar dezelfde plaats gereden en ook niet altijd langs denzelfden weg doch de tochten wordeö ingericht in overeenstem ming met de wenschen der leden Het is dan ook geenszins de bedoeling om een geregelde commu nicatie tusschen twee bepaalde plaatsen te on derhouden terwijl X)vendien de begin - en eind punten niet altvjd dezelfde zijn Volgens pleiter is er in het onderhavige geval dan ook geen sprake van eenige ontduiking van de wet op de openbare middelen van vervoer en is in het organiseeren niets onrechtmatigs gelegen zoodat de staat door deze tochten te beletten in breuk doet op de rechten der eischers Voor den staat werd gepleit door Jhr mr G W van der Does die opmerkte dat we in werke lijkheid hier te doen hebben met een onderneming waarachter als economische belanghebbenden de eigenaars der autobussen staaru Br bestaat tus schen de deelnemers aan de tochten geen enkele reëele band zooals dat bijv wel het geval ïs bij de vereeniging van studenten die uitsluitend te hun nen behoeve een autobusdienst exploiteeren tus schen den Haag en Leiden In het onderhavige geval bestaat slechts de be doeling om zonder vergunning een autobusdienst in strijd met de v/et te organiseeren Dit blijkt vol gens pleiter ook uit de in het programma genoem de vaste verzamelplaatsen en de vaste tijdstippen van vertrek uit de aan de routes gelegen plaat sen waar men kan in - en uitstappen Verder voldoen deze diensten aan alle drie ele menten welke volgens de wet aan een autobus dienst ten grondslag liggen Ten eerste vervoeren zij personen die zich daar toe aanmelden waarbij het onverschillig is of dat vervoer van eenige voorwaarde of van inachtne ming van eenigen vorm afhankelijk is gesteld verder is hier sprake van geregelde diensten en ten slotte wordt langs een bepaalde weg gereden hetgeen pléitei aan de hand der dienstregeling aantoonde Deze diensten vallen naar pleiters oordeel der halve wel degelijk onder de wet zoodat het optre den van de ambtenaren van het rijkstoezicht in ¦ het algemeen belang zeer zeker gerechtvaardigd is Na re - en dupliek bepaalde de president Mr Rueb de uitspraak op Donderdag a.s MAHARADJA CHARTERT K.LM.-VLIEGTUIG ' s-GRAVENHAGE 17 Aug — De Maharadja van Mysore die voor een reisje ' naar Schotland een extra trein bestelde heeft nu ook nog de Fokker F 22 gecharterd voor een vlucht Londen — Berlijn op Woensdag 19 Augustus De Maha radja wenschte alleen met zijn gezelschap te.rei zen zijn gevolg maakt een gezelschap van 16 per sonen uit en daar de F 22 18 passagiers kan ver voeren heeft de Maharadja ook de 2 overblijven de plaatsen voor zijn rekening genomen ARBEIDSCONFLICT TE ENSCHEDE ENSCHEDE 17 Aug — De actie bij de N.V N ter Kuile en Zoon tot verlenging van de overeen komsten in loonen en arbeidsvoorwaarden van de carreer-wevers is in een zoodanig stadium geko men dat de drie arbeidersorganisaties het nood zakelijk geacht hebben een ultimatum te stellen Het ultimatum loopt 31 Augustus a.s af SLAMAT SEINT ALLES WEL ROTTERDAM 17 Aug — De „ Slamat " is Zon dagmorgen om 11 uur het eiland Wight gepas seerd Het was mooi weer en de zee was kalm Aan boord is alles wel Er heerseht een prettige stemming Verdachte stond voor drie verschil lende overtredingen terecht HAARLEM 17 Aug — De Haarlemsche kanton rechter mr Bijl de Vroe behandelde hedenmorgen een drietal zaken tegen den 39-jarigen V uit Vel sen die als margarinemenger was aangesloten bij de Nederlandsche Zuivel Centrale en die verschil lende malen de wettelijke bepalingen inzake het mengen en fabriceeren van margarine had overtre den De eerste overtreding werd geconstateerd op 30 Mei toen verdachte margarine a vervoerde welke geen boter bevatte zooals voorgeschreven is Con form den eisch werd verdachte hiervoor veroor deeld tot 40 gulden boete subs 20 dagen Op 25 Juni vervoerde verdachte weer margarine welke niet aan de voorschriften voldeed Hiervoor kreeg hij 40 gulden boete subs 20 dagen en een voorwaardelijke hechtenisstraf van 10 dagen met twee jaar proeftijd In verband met de overtredingen hadden de controleurs verdachtes menginstallatie verzegeld Hij mocht alleen mengen in tegenwoordigheid van den controleur die het zegel tijdelijk verbrak Op 4 Juli constateerde een controleur dat het zegel inderdaad nog m - tact was doch bij een verder on derzoek in de woning van verdachte vond hij een mengmachine welke onder afval in de vuilnis bak verborgen was Bovendien bleek verdachte in het bezit te zfln van een derde mengmachine wel ke hij op de veranda van de buren had geplaatst Er werden ook eenige partijen margarine gevon den welke uit spijsvet en kleusel bestonden het geen ¦ wettelijk niet geoorloofd is Bij een knecht van verdachte die enkele huizen verder woor-de werd eveneens een groot-vat met deze ondeugde lijke margarine gevonden Conform den eisch van het o.m werd verdachte voor deze verschillende feiten tot 7 dagen hechtenis veroordeeld ^ e in beslag genomen toestellen en hoeveelheden mar garine zullen vernietigd worden DE WIJZIGING IN DE STEUNREGELING UTRECHT 17 Aug — De Landelijke Federatie ter behartiging van het Ziekenfondswezen heeft aan den minister van sociale zaken een telegram gezonden waarin de vrees wordt geuit dat de voorgenomen maatregelen met betrekking tot de inkomsten der werkloozen de positie van de zie kenfondsen nog moeilijker zal maken Het bestuur verzoekt den minister om de voorgenomen maat regelen waardoor de inkomsten der werkloozen verminderen niet in te voeren ONRECHTMATIG STEUNTREKKER • s-GRAVENHAGE 17 Aug — Door de directie van Maatschappelijk Hulpbetoon en van het ge meentelijk bureau voor werkloozensteun werd na mens de gemeente ' s-Gravenhage aangifte gedaan van onrechtmatig steuntrekken in 9 gevallen tot een totaal bedrag van bijna 600 gulden Stadsnieuws Stand der werkloosheid Betreffende de stand der werkloosheid kunnen wij volgens opgave van de Gemeentelijke Arbeids beurs het volgende mededeelen In de bouwvakken daalde in de week van 8—15 ' Augustus'hef aantal-werkzoekenden van 2650 tot 2533 dus met 117 In de overige beroepen bleef het aantal vrijwel constant of steeg een weinig ZDodat in totaal 12265 werkzoekenden in onze stad zijn tegen 12.331 op 8 Augustus Het getal voor werkzoekende vrouwen liep van 944 tot 919 terug terwijl in de gemeentelijke werkverschaffing 463 personen tegen 423 in de vorige week te werk ge steld werden Gevonden Een dekzeil een actetasch een grijze jas eenige sleutels een nummerplaat L-29075 een alpino een pet een blauw hoedje een dreg een kettingslot een knipmes een portefeuille een motorhandschoen een portemonnaie een ceintuur een actetasch inh teekeningen een actetasch gev buiten deze ge meente een montagetang een badpak met doek een muts een R.K gebedenboekje een badpak met doek een hondenpenning no 1036 een hondentuig je met penning no 3062 een zakkam in étui een koralen halsketting een radiateurdop een dames parapluie een rijw bel merk een reservewiel v e auto een sigarettendoos inh tube crème een regenjas een heerenrijwiel en een damesrij'/iel Pol bureau 8e afd Tolsteegbrug een heerenrijw pol bureau Ie afd Cath kade 12 In de tram Een actetasch een vloermat een paar schoenen portemonnaie commissieboekje da mesparapluie handschoen oorbel boodschappen tasch Sport Veenendaalsche boys winnen VEENENDAAL 17 Aug — De voetbalclub Vee nendaal speelde een vriendschappelijke wedstrijd tegen Culemborg Veenendaal wint den toss en speelt van den wind af en met zon tegen Culemborg trapt af en is meteen in den aanval Deze wordt echter door de Veenendaalsche achterhoede afgeslagen Nog eenige aanvallen van Culemborg welke niets opleveren doch dan trekt Veenendaal ten aanval en forceert een corner De corner wordt goed geno men en via het been van den rechtsbinnen van Veenendaal verdwijnt de bal in het net Enkele oogenblikken later is het de ' midvoor van Veenendaal die den stand op 2 — O brengt Veenendaal blijft in den aanval waaruit nog twee fraaie doelpunten ontstaan Vijf minuten voor rust weet Culemborg uit een mooien aanval te doelpunten 4—1 met welken stand de rust in gaat Na de hervatting zien we Veenendaal In een ge wijzigde opstelling uitkomen welke echter geen verbetering is Culemborg is weer sterk aanvallend en maakt dan ook spoedig 4—2 Het spel blijft dan een beetje verdeeld en er worden aan beide zijden corners genomen die ech ter niets opleveren Tie minuten voor het einde maakt de rechts buiten van Veenendaal een mooi doelpunt Veenendaal blijft in den aanval en weet den stand nog op 6—2 te brengen waarmede het einde komt van dezen zeer vriendschappelijk gespeelden wedstrijd Scheidsrechter H J Kool had dan ook een ge makkelijke taak HOCKEY NEDERLAND-JAPAN AMSTERDAM 17 Aug — De wedstrijd tus schen de Olympische hockeyteams van Nederland en Japan welke op 20 Augustus a.s in het Olym pisch Stadion te Amsterdam zal worden gespeeld vangt des avonds om half zeven aan Hoogste barometerstand 771.0 te Sortavala in Finland. Laagste barometerstand 750.1 te Vestmanör Zonsopg v.m 5 47 Maansopg n.m 6.15 ' Zonsonderg n.m 8.20 Maansonderg n.m 7.57 Dinsdag licht opsteken nam 8.48 uur Weeroverzicht Buitenlanci De toestand van mooi weer handhaaft nich Op het vasteland nam de luchtdruk nóg iets toe en zijn de barometers nog langzaam stijgende De depressies die Zaterdag nog In de Baltlsche £ inden en in Frankrijk gevonden ' werden en nog regens gaven in Oost-Duitschland en Berlijn zijn verdwe nen De IJsland-depressie strekt haar invloed niet verder uit dan tot Schotland en Ierland en de Noorsche Zee De telkens opnieuw verschijnende secundairen op den üceain blijven ondiep en rei ken niet verder dan tot deh vijftigsten breedte graad Overal op het vasteland is het thans mooi zomerweer De hooge Alpentoppen melden onbe wolkten hemel met hooge temperaturen en droge buitengewoon doorzichtige lucht In de Middelge bergten is het zeer nevelig Voorloopig is nog wei nig verandering in den toestand te zien Watertemperatuur De temperatuur van het water in de Zwera « inrichting aan den Kromme Rfla bedroeg heden » morgen 21 ° Hockey-elftal heeft voldaan aan de verwachtingen Het spel van de Japanners is veel belovend en aanvankelijk te laag aangeslagen Na de Britsch-Indische overwinning met 8—1 op het Duitsche hockey-team waarmee - het Olympische hockey-tourhooi ten einde was hebben wij een onderhoud gehad met den - secretaris van den Nederlandschen Hockeyt bond Jhr L J Quarles van Ufford die * juist met onze elf hockeyspelers terugkwam ¦ van het middenterrein waar ij de bronzen medaille in ontvangst hadden genomen Zooals de meeste Nederlandsche officials die wij in deze dagen ontmoeten was ook de heec Quarles van Ufford ten zeerste voldaan over de behaalde resultaten doch vooral ook ovef het sportieve verloop der hockey-wedstrijden Een zeer sportief karakter droegen de wedstrij den in de halve finale en in den eindstrijd dus om de eerste vier plaatsen die geheel in waarlijlï Olympischen geest gespeeld werden Wat het resultaat betreft zijn onze verwachtin gen geheel uitgekomen ook ten aanzien van dé derde plaats voor Nederland Frankrijk heeft meer bereikt dan verwacht werd door zich vierde te plaatsen achter Nederland - De Franschen hebben zeer goed gespeeld en het Nederland niet gemak kelijk gemaakt om in de halve beslissing tegenovèf hen de derde plaats te veroveren Vol lof was Jhr Quarles van Ufford ook over het spel der Japanners dat men eigenlijk te laag had aangeslagen door het in te deelen in de poule waarin Denemarken was opgenomen terwijl men het achteraf zeer wel in dezelfde poule als Duitsch land had kunnen plaatsen Donderdag a.s zullen ook in Nederland de hockey-bolangstellenden zich daarvan kunnen over tuigen als in Amsterdeim het Japansche Olyippi sche hockey team tegen het Nederlandsche elftal komt spelen De Japanners blijken het hockeyspel zeer goed te beheerschen en beschikken evenals de Britsch Indiërs over een zeer goede sticktech niek In korten tijd hebben zij zeer veel weten te bereiken zoodat men in de toekomst veel van de Japansche hockeyspelers kan verwachten en zij over vier jaar bij de Olympische spelen in Tokio wel eens tot de sterksten zouden kunnen behooren De Britsch-Indiërs hebben ook thans weer hua bijzondere klasse getoond Hoewel vooral de Duit sche bladen hadden beweerd dat de Indiërs zwak ker zouden zijn dan in 1932 hadden zij in dit tour nooi op overtuigende wijze bewezen op volle kracht te zijn Om te kunnen winnen met 8—1 tegenover een verdediging als die van de Duitschers moet men wel over bijzondere kwaliteiten beschikken Wat de derde plaats van ons Nederlandsch Hockeyteam betreft hebben onze hockeyspeler voldaan aan de verwachtingen die wij gekoesterd hebben en mogen wij tevreden zijn Het is gebleken dat de toegepaste v/ijze van training de juiste is nl niet te veel letten op de gewone InternatSona le wedstrijden maar alleen de Olympische spelen in het oog houden zoodat men precies op het goei de moment als het meeste geëischt wordt in topr vorm is Had men zich hieraan niet gehouden al dus Jhr Quarles van Ufford dan had men waar schijnlijk zelfs bij een sterkere bezetting dit resub taat onmogelijk kunnen bereiken ¦ Aanbesteding Hedenmiddag werd in het gebouw van het Provs Bestuur aan de Achter St Pieter door Gedepu teerde Staten aanbesteed het aanbrengen vaa woelkommen steenbezettingen en loopbruggen aam vier damsluizen en het bouwen van vier wacht huisjes met bijkomende werken deel uitmakende van de werken tot aanleg van het Valleikanaal Ingeschreven hadden B Boerma Bussunl f 22400 Gebrs de Jager Sliedrecht f 24776 H Verheul Woerden f 17843 Fa Pouw — Veenendaal Utrecht f 19500 W Lulmesz en M P Bal Gouds - waard Ridderkerk f 18820 N.V Verschuur Zeist f 18900 W de Jong Amersfoort f 22870 J C Kragten Utrecht f 19455 Idem afwijking van be stek f 14000 J de Boer Bussum f 18400 E de Bruin Hoogland f 20840 Schmiemans Aann Mij Utrecht f 17900 B Buil Jr Doetinchem f 20850 G A Vjveen Schoonhoven f 29260 
UTRECHTS CH NIEUWSBLAD No 91 Maandag 17 Augustus 1936 UTRECH OPENBARE VERKOQPING Notaris F M LA CHAPELLE te De Bilt zal op Woensd 19 en 26 Augustus 1936 te 2 uur n.m in Hotel v.h Brands te Bilthovei IN HET OPENBAAR VERKOOPEN I De op fraaien stand gele gen dubbele VILLA met gara ges erven en tuinen aan deNassaulaan nos 18-20 te Bilt hoven tezamen groot 13.72 are No 18 verhuura tot 1 Febr 1937 voor f 750 — p j No 20 onverhuurd Grondbel f 87.90 p j II De middelste eener driev.VILtA met schuur erf en tuinaan den Paltzerweg no 54 teBilthoven groot 2.56 are Verhuurd van maand tot maand mondeling voor f 480 p j Grondbel f 32.90 p j Eu met Notaris F W SWANE te Utrecht UI De middelste eerier vierv VILLA met schuur erf en tuin aan de Parklaan no 49 te Bilt hoven groot 2.48 are Verhuurd tot 15 December 1937 voor f 450 — p j ' Grondbel f 32.90 p j "'' Alle perceelen voorzien vaH gas electr licht en waterlei ding Aanv Nassaulaan 20 in eigen gebruik op 15 Sept 1936 De overige perceelen dade lijk na de toewijzing onder ge standd der huurovereenk en in genot der huren onder bijbeta ling van 5 % rente tot den dag der betaling Betaling uiterlijk op 1 Octo ber 1936 Voor solide koopers is ruime eerste hypotheek beschikbaar Bezicht Dinsd en Donderd van 2—4 uur Breeder bij biljetten Nadere inl worden verstrekt ten kantore van gen Notaris Doei U dat óólc eens tracieer tliuls onverwacliis op die verrassend-lelclcere DROSTE Pastilles U l(uni ze per doos èn per ons l NIJHOFF OPENBARE VERKOQPING Notaris F M LA CHAPELLE te De Bilt zal op Woensdagen 9 en 16 September 1936 te 2 uur nam in Hotel „ Brands " te Bilthoven in het openbaar verkoopen I met Notaris J C Th GRONEMAN te ' s Graven hage De op mooien stand ge legen alleenstaande villa „ LE CHAiaiT " met erf en tuin aan de Nachtegaallaan no 12 te Bilthoven groot 11 are Onverhuurd Grondbelasting f 87.78 p jaar IL met Notaris G K NIEU WBNHUIJS te Amsterdam Het op gunstigen stand gele gen WINKELHUIS met wo ning werkplaats schuur en erf aan de Vinkenlaan no 6 te Bilthoven groot 2.40 are Verhuarü voor f 600 — p j tot 1 Mei 1940 betaalbaar p m Grondbelasting f 49.33 p j Iir met Notaris J LOU RENS te Rotterdam De vrij staande villa „ BMILIE " met BChuur werkplaats erf en grooten tuin aan dei Juliana laan no 188 te Bilthoven groot 19.20 are Onverhuurd Grondbelasting f 65.90 p j Alle perceelen voorzien van gas electr licht en waterlei ding Te aanvaarden Perceelen l en III in eigen gebruik en per ceel II onder gestandd der loo pende huur en in genot der huurpenn dadelijk na den toe slag onder bijbet van 5 % ren te van de koopsommen tot den ¦ dag der betaling Betaling uiterlijk 14 Octo ber 1936 Perceel I is inmiddels uit de hand te koop Ruime hypo theek voor solide koopers be schikbaar Bezicht Dinsd en Donderd van 2—4 uur Breeder bij biljetten Nadere inlichtingen worden Verstrekt ten kantore van cerstgenoemden Notaris Tel puthpyen 2460 KeöCJif e K 702 ¦^ HET DAGHET IN HET OOSTEN VANDAAG trad in Oostelijk Gelderland de eerste „ streekdienst " van de Nederlandsche Spoorwegen in werking Deze streekdienst uitgevoerd door de Geldersche Tramwegen bezorgt alle zendingen - ook wagenladingen - thuis Ook haalt deze het goed van huis af en brengt het naar het spoorwegstation Streekdienst en Spoorwegen vormen één geheel dus één bevrachting over één afstand tegen één vervoersprijs Binnen de grenzen van de streek is er geen gehucht zoo afgelegen geen woning zoo eenzaam of de streekdienst komt er Zoodra de keten van streekdiensten is gesloten is er GEEN HUrS IN HEEL NEDERLAND OF WIJ KOMEN ER INSCHRIJVING Schooljaar 1936-1937 KON ERKENDE ETAGES TE HUUR gelegen Singelstraat tram halte lijn I BIJZONDERE HANDELSDAG - EN AVONDSCHOOL Burgemeester Reigerstraat 76 — Utrecht — Tel 128-56 STENO - TYPEN - TALEN - BOEKHOUDEN enz Speciale opleidingen Algemeenrparticulier Secretaris esse Steno-typist(e aansluitend op Gymnasium H.B.S Mulo enz Prospectus gratis op aanvr Plaatsingbur v leerlingen Ie étage voorkamer keuken W.C groote achterkamer met serrebalcon gebruik van zolder met kolenkist 2e étage voorkamer keuken W.C groote achterkamer zol derkamertje kolenkist Huurprijs f 20 — per maand alles inbegr Inlichtingen Singelstraat 11a ingang poort na 6 uur no 21 Voor direct gevraagd LINGERIE-NAAISTERS uitsluitend geroutineerden Fa MAY en Co Slotlaaii 59 Zeist HAi^S & BOOGwAZ IJ N ' t Tractatiemannetje toont zijn goede hart ZAKEN ZONDER RECLAME ZIJN HUIZEN ZONDER RAMEN TIVOLI 3*^WOENSDAG 19 AUGUSTUS 8.15 uur Concert te geven door de solisten der STADION UTRECHT WIELERBAAN Licentiehouder Cor Blekemolen DINSDAGAVONd24 AUG 8 UUR Intern Koppelwedstrijd 60 K.M om de grote prijs van de stad Utrecht De BESTE KOPPELS ter WERELD waaronder Italiaansciie Opera \ » r TINA PAGGI CESARINA VALOBRA ADA ORSO LUIGI FORT GASPARE RUBINO FRAN CESCO VALENTINO ERALDO CODA Toegangskaarten 75 ets Sted Bel Bespreekgeld Auteurs rechten en Garderobe inbegrepen GRATIS verkrijgbaar bij de bij VERO aangesloten Winkeliers herkenbaar aan het Raam biljet — Plaatsbespreking Woensdag van 10—3 uur aan Tivoli en ' s avonds aan de cassa 5896 ATELIER MAATWERK CORSETTEN Wendt U tot een vertrouwde specialiste die Uw lichaam verzorgt Tevens de nieuwste Corsetten en Bustenhouders in confectie elke gewenschte pasvorm en prijs voorradig — Alleenvert „ Kalasiris"-cor8etten Gebr V KEMPEN Nederland PiJNENBURG-SLAATS WALS-PELLENAARS KIUAN-VOPEL Duitsland CHARLIER-DENEEF België Mevrouw E H Vermeer-Jahn JAN v SCORELSTRAAT 1 TELEF 13192 spaart plaatjes uoot het album „ Javal " PRIJS DER COMINGMEN wedstrijd aciiter grote IVIotoren en Handicap-wedstrijden Huldiging van den Olympischen Kampioen ARIE VAN VLIET STERK VERLAAGDE PRIJZEN alles nbegrepen Zitplaatsen 0.65 0.75 0.90 Overdekte tribune 1.10 Staanplaatsen 0.40 Stadion te bereilten met tramlijn 3 eindpunt ATTENTIE Bij niet afwerlcen van liet programma zal over event geldigheid der plaatsbewijzen worden beslist Terugbetaling der entree-gelden zal niet plaats hebben Boi-DOOTa Gebruik voor het weizijn en het „ schoon-zijn " van Uw tanden Nederlands veiligste tand middel PASTOL en ga na enkele dagen eens voor den spiegel staan i Zie hoe blank Pastol Uw tanden maakt Zónder krassen zonder beschadiging aan het glazuur I Pastol lost n.l het leelijke tandsteen op de éénige veilige manier I niaakt Uw tanden blonK ^^ Ê ^ '^ sm ^\ ' tËSjs ' op hevel en huls van de VRIJWIELREMNAAF dit zoo belangrijk onderdeel o Al zijn er natuurlijk ook nog andere gewichtige factoren,die de duurzame waarde bepalen en de noodige aan dacht verdienen wat aandrijving vrijloop en rem betreft eische men Verkrijgbaar in Apotheken en Drogisterijen In Utrecht beslist bij T P V d BERGH & Zn Steenweg 65 P VT BEYER Biltstraat 51 L VAN EKDOM J P Koenstraat 67a G HOOGVELD Nobelstraat 10 VAN RINKHUYSEN & HBR MINGHUYSEN Twijnstraat 4 „ DE SPUYER " Nachtegaal straat 81 „ HET V^flTTE KRUIS " Oude Gracht 42 Zeist A TBERNSTRA Voorheuvel 2 J H SPAARKOGEL Slotlaan 28A ¦ '> h#»SÏ i NEDER LANDSCH FABRIKAAT Dagbladreclame Is nlel te vervangen Verkeer slachto Hel mooie v/eer lok buiten doch ongev heiaas niet AMSTERDAM 17 Aug BChe weer in de afgeloopen een zeer druk verkeer waarc gelukken werden veroorzaak gevallen persoonlijke ongeval lijken afloop geëischt hebben Te Wassenaar wilde schen 3 en halt vier de on vrouw Colenbrander wonend 37 op den hoek van den Zijd bergerlaan weg in Wassen steken toen een drietal auto aankwam Twee dezer bussen liet mf na vergeefsche pogingen te over te steken passeeren de derde keer probeerde werd bus gegrepen en vrijwel op Meisje ioor auto aan Te Duivendrecht is Z rijksstraatweg het 4-jarig do ker Wolfenbuttel doordat zij weg overstak door een auto ting Amsterdam gegrepen Dr Hartman uit Diemen lijk na het ongeluk ter plaat lang voor de politie die uit men verscheen Daarom waa de marechaussee uit Diei slachtoffertje had zwaar her een hersenbloeding bekomen gevaar voor het leven van 6 Nader vernemen wij nog di tertje van den bakker Wolfi morgen op den rijksstraatwe aangereden en naar het Onz huis te Amsterdam werd bekomen verwondingen is Auto in kanaal gered Nabij Zwolle heeft zich lichtmis in de nabijheid van geluk voorgedaan dat gelul goed is afgeloopen Een uit auto bestuurd door den heer in voorts nog twee dames ge de n.l met veel te groote Lichtmisbrug waar zich re ken hebben voorgedaan en duiker terecht De wagen verdween in het water Toev eenige personen te hengelen lijk te hulp en slaagden er u marechaussee de drie inzitt halen en op het droge te bre man had een ernstige bloec iomen de dames waren er lijke neuswonden afgekomen zeer overstuur In de maré < den de slachtoffers verbonde voorzien Een kraanwagen auto uit de vaart gehaald j Motorongeluk hij Vo Te Voorschoten heel den Leidschenweg ter hoo park omstreeks half vijf een gehad tusschen een auto b J R N S uit Schiebroek ei stuurd door den heer v d V heer P v d H uit den Haa | val geschiedde toen de auto passeeren De motor die u kwam botste in volle vaart wijkende auto met het geve ernstig aan het hoofd werd gier was er minder ernstig De slachtoffers zijn ter pla volgens door dr F r u ij t i e ziekenhuis te Leiden overge behandeld te zijn naar zijn vervoerd V d V is in het de bestuurder van den auto De motor werd geheel venernstig beschadigd ¦ Ongéluliken in Amste Te Amsterdam is op dagavond om ongeveer kwa jarige motorrijder ter hoogt in botsing gekomen met een dat een hersenschudding ei liep is op zijn verzoek per z waar hij woonachtig is ven Zaterdagavond om half vrouw die op den Overtoor zonder behoorlijk uit te ki oversteken door een auto aa hoofdwonden is zij per ziel nengasthuis vervoerd De aanrijding hij Ni De heer G Krom uit Nij avond op den Graafschenwe kanaal op zijn motorfiets d werd aangereden en ernstig is Zaterdag zonder tot bew keerd overleden De heer Ki het Landelijk Paardensport dag te Nijmegen werd gehc Auto in de Muidervi Bij Diemen heeft Zati straatweg tusschen de Vink zeer ernstig auiio-ongeluk de automobilist te water rai zeer ernstige verwondingen Van de richting Muiden r ^ wonende Soestdijk met zijr punt van rijweg en wielerp dat tot dat punt van den vaart loopt waarna de f moeten oversteken om he stelde zijde liggend rijwielf den van de richting Amster zijn verloofde Het jong oversteken van den weg eei zijn en zij wist klaarblijke dan niet verder zou rijden heer v O dichterbij kwan De automobilist zag de i de fietsrijdster en hield di doch terwijl de heer v O voerde om de fietsrijdster laatstgenoemde een onver haar fiets welke haar noo meisje kreeg een slag van i fiets geslingerd Zij liep em het achterhoofd en den lin in den mond later verwond teerd Toen dr Balfoort bleek het dat het meisje hersenschudding had bekon net den schrik vrüj maaXi ^ 
UTRECHTSCHNIEUWSBLAD ' No9Ó Augustus 193 * TWEEDE BLAD De drie Musketiers stemd Ik liet het echter uit voorzorg apart maken En kijk nu eens hier hoe of deze vrouw met een mes weet om te gaan " De vuist van My lady opende zich en het mes viel op den grond Toen de wacht den volgenden morgen de kamer van Mylady betxad lag ze nog op bed F e 1 1 o n was buiten op de gang gebleven Hij had een vrouw uit de buurt meegebracht opdat deze Mylady eventueel be hulpzaam zou kunnen zijn Mylady deed alsof ze zeer veel leed „ Ik heb koorts " zei ze „ en den geheelen nacht geen oog dicht gedaan Alles wat ik verlang is met rust gelaten te worden " „ Wenscht U misschien een dokter " vroeg de vrouw Mylady dacht na Een dokter zou haar kunnen ontmaskeren „ Neen " zei ze daarom Dat zal toch niets helpen Deze heeren ver klaarden gisteren nog dat mijn ziekte enkel voorgewend was Vandaag zullen ze wel niets anders zeggen " Dasjof trols de vrouw 4cJti terug AAT U " riep Lord Winter terwijl hij zich nogmaals in de deur omwendde „ door deze kleine mislukking den eetlust niet be j.^j__/derven My lady Probeert U het gebraden kippetje en de visch maar eens Ik geef er U mijn woord op dat deze spijzen niet vergiftigd zijn Ik kan buitengewoon goed met mijn kok overweg en daar hij niet van mij zal erven geniet hij mijn algeheele vertrouwen Doe zooals ik en leef gelukkig beste schoonzuster We zien elkaar wel weer als U weer het bewustzijn zult wUlen verliezen " Dat was toch te veel voor de zenuwen van Alylady Toen ze weer al leen was kreeg ze opnieuw een aanval van verlwijfeling Op tafel lag een mes Ze sprong op en greep er naar Maar het lemmet was rond en zoo buigzaam als zilver Buiten klonk een heldere lach en de deur werd andermaal geopend ^ „ Zie je beste F e 1 1 o iij " zei de hoi % „ dit was voor jou be - Verkeer eischt slaclitoffers Hel mooie weer lokte velen naar buiten doch ongevallen bleven helaas niet uit AMSTERDAM 17 Aug — Het mooie zomer BChe weer in de afgeloopen week bracht vanzelf een zeer druk verkeer waardoor weer tal van on gelukken werden veroorzaakt die in de meeste gevallen persoonlijke ongevallen zelfs met doode lijken afloop geëischt hebben Te Wassenaar wilde Zaterdagmiddag tus sohen 3 en half vier de ongeveer 60-jarige me vrouw Colenbrander wonende Groot Hoef ijzerlaan 37 op den hoek van den Zijdeweg en den Witten bei-gerlaan weg in Wassenaar den rijweg over steken toen een drietal autobussen met kinderen aankwam Twee dezer bussen liet mevrouw Colenbrander na vergeefsche pogingen te hebben aangewend om over te steken passeeren doch toen zij het voor de derde keer probeerde werd zij door den laatsten bus gegrepen en vrijwel op slag gedood Meisje door auto aangereden Te Duivendrecht is Zondagmorgen op dea rijksstraatweg het 4-jarig dochtertje van den bak ker Wolfenbuttel doordat zij plotseling den straat weg overstak door een auto komende uit de rich ting Amsterdam gegrepen Dr Hartman uit Diemen was vrijwel onmiddel lijk na het ongeluk ter plaatse Het duurde echter lang voor de politie die uit Ouderkerk moest ko jnen verscheen Daarom waarschuwde men tevens de marechaussee uit Diemen Het vierjarige slachtoffertje had zwaar hersenletsel vermoedelijk een hersenbloeding bekomen Er bestaat ernstig gevaar voor het leven van de kleine Nader vernemen wij nog dat het vier-jarig doch tertje van den bakker Wolfenbuttel dat Zondag morgen op den rijksstraatweg door een auto wex-d aangereden en naar het Onze Lieve Vrouwe-gast huis te Amsterdam werd vervoerd daar aan de bekomen verwondingen is bezweken Auto in kanaal gereden Nabij Zwolle heeft zich Zondagmorgen bij de lichtmis in de nabijheid van Zwolle een auto-on geluk voorgedaan dat gelukkig nog betrekkelijk goed is afgeloopen Een uit Haarlem afkomstige auto bestuurd door den heer Akkerman een waar in voorts nog twee dames gezeten waren passeer de n.l met veel te groote snelheid de beruchte Liichtmisbrug waar zich reeds zoo veel ongeluk ken hebben voorgedaan en kwam in een stroom duiker terecht De wagen sloeg over den kop en verdween in het water Toevallig zaten ter plaatse eenige personen te hengelen Zij schoten onmiddel lijk te hulp en slaagden er in bijgestaan door een marechaussee de drie inzittenden uit de auto te halen en op het droge te brengen De heer Akker man had een ernstige bloedende hoofdwonde be komen de dames waren er met eenige ongevaar lijke neuswonden afgekomen doch waren uiteraard zeer overstuur In de marechaussee-kazerne wer den de slachtoffers verbonden en van het noodige voorzien Een kraanwagen heeft later de vernielde auto uit de vaart gehaald Motorongeluk hij Voorschoten Te Voorschoten heeft Zaterdagmiddag op tJen Leidschenweg ter hoogte van het Vroomen park omstreeks half vijf een ernstige botsing plaats gehad tusschen een auto bestuurd door den heer J R N S uit Schlebroek en een motorrijwiel be stuurd door den heer v d V uit Leiden en met den lieer P v d H uit den Haag op de duo Het onge val geschiedde toen de auto een vrachtauto wilde passeeren De motor die uit de richting Leiden kwam botste in volle vaart tegen de naar links uit wijkende auto met het gevolg dat de motorrijder ernstig aan het hoofd werd gewond De duo-passa gier was er minder ernstig aan toe De slachtoffers zijn ter plaatse verbonden en ver volgens door dr Fruijtier naar het academisch ziekenhuis te Leiden overgebracht V d H is na behandeld te zijn naar zijn woning te den Haag vervoerd V d V is in het ziekenhuis opgenomen de bestuurder van den auto bleef ongedeerd De motor werd geheel vernield de auto werd vrij ernstig beschadigd Ongelukken in Amsterdam Te Amsterdam is op den Amsteldijk Zater dagavond om ongeveer kwart voor zeven een 22 jarige motorrijder ter hoogte van de Berlagebrug in botsing gekomen met een auto Het slachtoffer dat een hersenschudding en een hoofdwonde op liep is op zijn verzoek per ziekenauto naar Weesp waar hij woonachtig is vervoerd Zaterdagavond om half tien is een 65-jarige vrouw die op den Overtoom bij de Staringstraat zonder behoorlijk uit te kijken den rijweg wilde oversteken door een auto aangereden Met ernstige hoofdwonden is zij per ziekenauto naar het Bin nengasthuis vervoerd De aanrijding hij Nijmegen De heer G Krom uit Nijmegen die Donderdag avond op den Graafschenweg bij het Maas — Waal kanaal op zijn motorfiets door een Engelsche auto werd aangereden en ernstige verwondingen opliep is Zaterdag zonder tot bewustzijn te zijn terugge keerd overleden De heer Krom was secretaris van het Landelijk Paardensportfeest dat Zondagmid dag te Nijmegen werd gehouden Auto in de Muidervaart Bij Diemen heeft Zaterdag op den Muider straatweg tusschen de Vinkenbrug en Diemen een zeer ernstig auto-ongeluk plaats gehad waarbij de automobilist te water raakte en een wielrydster zeer ernstige verwondingen bekwam Van de richting Muiden reed de heer P D v O wonende Soestdijk met zijn auto nabij het kruis punt van rijweg en wielerpad Van het wielerpad dat tot dat punt van den weg langs de Muider vaart loopt waarna de fietsers dwars den weg moeten oversteken om het aan de tegenoverge stelde zijde liggend rijwielpad te bereiken nader den van de richting Amsterdam een fietsrijder met zijn verloofde Het jonge meisje bleek bij het oversteken van den weg eenigszins zenuwachtig te zijn en zij wist klaarblijkelijk niet goed of zij al dan niet verder zou rijden toen de auto van den heer v O dichterbij kwam De automobilist zag de aarzelende houding van de fietsrijdster en hield daarmede ook rekening doch terwijl de heer v O een stuurbeweging uit voerde om de fietsrijdster te ontwijken maakte laatstgenoemde een onverwachte beweging met haar fiets welke haar noodlottig werd Het jonge meisje kreeg een slag van de auto en werd van ds flets geslingerd Zij liep ernstige verwondingen aan het achterhoofd en den linkerarm op terwijl ook in den mond later verwondingen werden geconsta teerd Toen dr Balfoort een onderzoek instelde bleek het dat het meisje bovendien een zware hersenschudding had bekomen De fietsrijder kwam jnet den schrik vrüi maar was door het gebeurde De heer en mevrouw Goseiing gewond Ernstig auto-ongelulc op den Gross Glocknerweg bij Heiligenblut WEENEN 17 Aug A.N.P — Ben met 25 personen bezette postautobus is op den Gross-GIocknerweg nabij Heiligenblut een 50 meter diepe begroeide helling afgestort en verscheidene malen over den kop geslagen De chauffeur en een reiziger werden gedood de overige inzittenden werden gewond Hier onder bevonden zich drie Arasterdammers n.l de echtgenoote van Dr M Marres die een verwonding aan den rug opliep en ver moedelijk ook een hersenschudding mevrouw Goseiing die snijwonden kreeg boven het rechteroog en mr C Goseiing die er met lichte ontvellingen afkwam zoo overstuur dat de politie van hem geen bijzon derheden te weten kou komen Door den schok van de botsing raakte de heer V O het stuur over zijn wagen kwijt welke naar links schoot het hek van het rijwielpad langs de vaart gedeeltelijk vernielde en daarop pardoes in de Muidervaart terecht kwam De automobilist slaagde er met veel moeite in behouden op het droge te komen Een patrouille van de Amsterdam sche politie motorbrigade passeerde juist en nam de eerste maatregelen waarna ook de Diemer po litie ter plaatse kwam Het jonge meisje werd met een ziekenauto naar een der Amsterdamsche ziekenhuizen overgebracht Jongen onder meïkwagen Te Kampen is het 9-jarig zoontje van den heer Modders uit IJselmuiden Zaterdagavond toen hij ter hoogte van de gasfabriek op den Noordweg te Kampen voor zijn vader wilde gaan rijden om een meïkwagen te laten passeeren met het ach terwiel van zijn fiets met het voorwiel van de fiets van zijn vader in aanraking gekomen met het ge volg dat de jongen kwam te vallen en onder den wagen terecht kwam Een der wielen ging het knaapje over de borstkas welke werd ingedrukt In deerniswekkenden toestand werd de jongen bij een der omwonenden bmnengedragen Gisteren is het ventje overleden Man door auto gedood Nabij ' s-H ertogenbosoh stapte Zondag middag te omstreeks half drie een groepje wielrij ders uit Loon op Zand die een bedevaarttocht had den gemaakt naar Kevelaer op den weg gelegen tusschen sluis 3 en de Heeswijksche brug over de Zuid Willemsvaart even af om wat uit te rusten Een van hen de ongeveer 40-jarige M Leermakers uit Loon op Zand die met de fiets aan de hand in het gras langs den weg stond is door een uit de richting Veghel komende auto bestuurd door den heer W P uit Nuland gegrepen De man die tegen den grond werd gesmakt kreeg een ernstige hoofdwonde Omwonenden verleenden hulp Na van de H Sacramenten te zijn voorzien is het slacht offer naar het ziekenhuis te Veghel vervoerd waar hij na aankomst is overleden Leermakers was ge huwd en vader van een kind De gemeentepolitie stelt een onderzoek in Gebleken is dat de weg ter plaatse toen het ongeval geschiedde geheel vrij was Met een mes gestoken ' s-GRAVENHAGE 17 Aug — Zaterdagavond ongeveer 11 uur trof de politie in het Haagsche Bosch nabij de sociëteit de 29-jarige J P V aan die verklaarde even te voren na een woordenwis seling door een man met een mes onder den lin kerschouder gestoken te zijn Het bleek dat de man daarbij ernstig werd getroffen Als dader wees hij aan den 28-jarigen N H met wiens vrouw hij omgang had en in wier tegenwoordig heid hij door H was aangevallen De man werd ter verpleging naar het ziekenhuis aan den Zuid wal vervoerd Onmiddellijk trok de politie er op uit om den dader op te spoien Zij trof dezen in zijn woning aan waarna hij gearresteerd werd en overge bracht naar het hoofdbureau van politie Bij informatie is gebleken dat V niet levens gevaarlijk is getroffen TROUWE DIENSTBODE ' s-GRAVENHAGE 17 Aug — De Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen heeft heden een me daille en oorkonde uitgereikt aan mejuffrouw Eli sabeth Johanna Spijlel wegens 50-jarigen dienst als huishoudster bij de familie Rutgers te Amsterdam U fj—/c De truc met het mes Bevordering van het toerisme De Nederlandsch-Belgisch-Luxem - burgsche commissie voert propaganda ' s-GRAVENHAGE 17 Aug — Kort geleden is naa,r reeds bericht werd cp verzoek van de Belgi sche regeering op initiatief van de Touring Club de Belgique een Belgisch-Nederlandsche commis sie opgericht ter bevordering van het tourisrae tusschen beide landen welke commissie bestaat uit een Belgische afdeelLig onder voorzitterschap van den heer Paul Duchaine president van de T.C de Belgique en een door den A.N.W.B in het leven geroepen Nederlandsche afdeeling waar van de heer Edo J Bergsma voorzitter van den A.N.W.B het presidium bekleedt In de eerste vergadering van deze Nederlandsch Belgische commissie waarbij ook de Luxemburg sche Toeristenclub vertegenwoordigd was zijn verschillende besluiten genomen welke de bevor dering van het tourisme tusschen de drie landen beoogen Zoo werd overeengekomen dat in den loop van den aanstaanden winter te Brussel en te Luxem burg onder leiding van den heer van Deventer directeur vam de A.N.V.V voordi-achtsavonden over Nederland zullen worden gehouden aan wel ke avonden een tentoonstelling van Nederlaudsch toerisme zal verbonden worden Van Belgische zij - Edo J Bergsma de voorzitter van den A N W B de zal worden gezorgd voor de noodige propagan da Verder werd besloten dat de Belgen en Luxem burgers zullen deelnemen aan den stertocbt van den A.N.W.B ter gelegenheid van de openstel ling van de nieuwe Moerdijkbrug voor welke ver binding ook bij onze Zuiderburen veel belangstel ling blijkt te bestaan getuige het feit dat het or gaan van de Touring Club de Belgique daaraan een extra nummer zal wijden Gedurende ds wintermaanden zullen de hoofden van de reisinlichtingsdiensten der toeristenorgani saties samen komen om elkaar op de hoogte te brengen van de wederzijdsche gegevens en te ko men tot een geregelde uitwisseling daarvan Onder leidmg van den heer Van Deventer zal in October een propaganda-reis worden voor bereid van Belgen en Luxemburgers naar Neder land waarvoor ook leden van de regeering autori teiten en vertegenwoordigers van de pers zullen woi-den uitgenoodigd Een besluit tenslotte dat onze wandeltoeristen genoegen zal doen is dat de wandelwegen in den loop van dezen winter aan elkaar zullen wor den gevoegd zoodat het in het voorjaar van 1937 mogelijk zal zijn van ' s-Hertogenbosch naar Luxemburg te wandelen geheel langs bondswan delwegen Men mag hopen dat door deze maatregelen het toeristisch verkeer tusschen de drie landen zal worden aangemoedigd en bevorderd Doodelijk arbeidsongeval - WILLEMSDORP 17 Aug — Op het terrein van den aanleg van den nieuwen weg naar de brug over het HoUandsch Diep is bij het verplaatsen van een betonmolen een doodeiyk ongeluk voorgevallen De molen kwam bij het wegrollen te kantelen en viel juist op den arbeider Seters uit Willemsdorp De man was op slag dood Het slachtoffer laat een vrouw met drie kinderen achter Drama te Rotterdam Jonge vrouw door varensgezel met een mes gestoken doch niet levens gevaarlijk gewond ROTTERDAM 17 Aug — Zaterdagmiddag is op de Admiralenkade ter hoogte van pand 76 waarin is gevestigd de garage van F F Engels een aanslag gepleegd op de 26-jarige weduwe H Mulder-van Tol wonende in de Vondelstraat Door den 28-jarigen werkloozen varensgezel M J de Willem die eenigen tijd met de vrouw had samengeleefd is verscheide ne malen met een mes naar haar gestoken waarbij de vrouw ernstig gewond werd Ongeveer 3 weken geleden heeft het meisje den omgang met De Willem afgebroken hetgeen den man niet beviel Hij wist dat het meisje werkte in de confectiefabriek van de firma Andriessen aan de Admiralenkade en dat zij Zaterdags omstreeks een uur klaar was Op de hoogte van de Admira lenkade en de Admiralenstraat heeft hij haar op gewacht en daarop is het tweetal een eindje op geloopen Doch al spoedig kregen zij ruzie Naar getuigen verklaarden heeft de vrouw den man tel kens ontweken omdat hij haar stompen toedien de echter nog zonder eenig voorwerp in de hand te hebben Aangezien het meisje echter pertinent weigerde den omgang te hervatten is zij om de zaak kort te maken van hem weggeloopen Daar over ontstak de man dusdanig in woede dat hij een mes uit den zak haalde en het meisje nazette Toen hij haar ingehaald had zag zijdat hij van plan was te steken waarop zij trachtte door buk ken de steken te ontwijken Daarop heeft de man haar in den rug vlak onder het rechter schouder blad gestoken zoodat het mes tot het lemmet in haar lichaam drong De vrouw viel en terwijl ZV op den grond lag heeft de man haar nog twee ste ken in de rechterborst en de rechterarm toege diend onder het roepen „ daar dan " Dader werd gearresteerd „ iEen melkboer van „ Aurore " een broodbakker die zich juist ter plaatse bevond de garagehouder Engels eni een caféhouder die * eze feiten con stateerden hebben zich zoo snel zij konden naar de plaats gehaast waar het drama zich afgespeeld had Het meisje had toen nog de kracht om op te staan doch toen zij wilde wegloopen zakte zij he vig bloedend in elkaar De heer Engels heeft toen de eerste de beste auto die hij krijgen kon — de wagen behoorde toe aan den patroon van het meis je den heer Andriessen — genomen en het meisje naar het ziekenhuis aan den Coolsingel gebracht waar zij ter verpleging is opgenomen Hoewel zij veel bloed verloren heeft zijn haar wonden niet le vensgevaarlijk zoodat de politie haar Zaterdag middag reeds een kort verhoor kon afnemen Om standers hebben den man vastgehouden tot de po litie kwam en de caféhouder heeft hem het mes afgenomen dat hij later aan de politie heeft over handigd De Willem is meegenomen naar het poli tiebureau waar hij heeft bekend het meisje gesto ken te hebben Hij verklaarde alleen dat hij zee » veel van de jonge vrouw hield en dat hij daar zijl niet meer bij hem terug wilde komen in v>oed6 was ontstoken en een mes had gegrepen Inbreker aangehouden ' s-GRAVENHAGE 17 Aug — In den vroegen ¦ ochtend van Zaterdag ontmoetten twee agenten ' van politie op de Turfmarkt zekeren L H die als berucht inbreker gesignaleerd staat De man die een koffer droeg werd door hen staande gehou den en naar het bureau aan de Prinsestraat over gebracht Bij onderzoek bleek de koffer te bevat ten een partij tafelzilver eenige kistjes sigaren en 2 revolvers met scherpe patronen Het onder zoek wees uit dat er dien nacht ingebroken was in een perceel aan den Bezuidenhoutscheweg waarvan de bewoners tijdelijk afwezig waren De politie onderzoekt in hoeverre de aangehou dene bij deze inbraak is betrokken H is in verzekerde bewaring gesteld VERDRINKINGSGEVAL MOERDIJKBRUG MOERDIJK 17 Aug — In verband met het verdrinkingsgeval jl Vrijdag van den schUder P H uit Made welke van een stelling van de Moer dijkbrug viel en verdronk heeft jl Zaterdag het hoofd der arbeidsinspectie uit Breda een grondig onderzoek ingesteld Verschillende foto's werden geiiometf terwijl bleek dat verschillende stellage's niet aan de voorschriften der veiligheidswet vol deden Tegen den aannemer zijn dan ook reeds eenige processen verbaal wegens overtreding der arbeids - en hmderwet opgemaakt Zaterdag heeft de marechaussee nog den geheelen dag gedregd naar den verdronken schilder evenwel zonder re sultaat tr Door benzoldampen bedwelmd Tragisch ongeval aan boord van een aak eischt ' een doode DRUTEN 17 Aug — Zaterdagmorgen om streeks half zeven heeft op de Waal tegenover de steenfabrieken van Gebr Mijnlieff te Druten een tragisch ongeval plaats gehad Wegens den mist lagen daar eenige schepen gemeerd waaronder ook de benzine-aak De Brug " schipper Joren afkomstig uit Rotterdam De benzine aak welke gewoonlijk door een motor voortgedreven wordt was leeg en de beide schip pers waren bezig het schip te reinigen Bij dit werk is de knecht van schipper J bewusteloos geworden tengevolge van de benzol-dampen Toen schipper J dit bemerkte is hij onmiddellijk in het ruim afgedaald om zijn knecht te helpen Hij bracht hem boven en begaf zich dadelijk daarop weer naar beneden Dit is hem noodlottig gewor den aangezien hij door de benzol-dampen bevan gen is geraakt Met zijn hoofd viel hij tegen de ijzeren binten en bleef bloedend liggen De knecht die inmiddels was bijgekomen schoot zijn baas direct te hulp doch ook hij werd onmiddel lijk weer door de dampen bevemgen De schipper van een naburige kleine boot die iets van het onheil bemerkt had begaf zich aan boord van de aak en vond in het ruim de beide bewustelooze mannen De knecht was spoedig bijgebracht doch schip per Joren bleek te zijn overleden Het onderzoek werd geleid door den rijksveld wachter Ter Haar en den gemeente-veldwachter Van der Loo uit Druten terwijl ook de rivier politie uit Tiel een onderzoek instelde Het stoffelijk overschot van schipper Joreü werd Zaterdag naar Rotterdam overgebracht Het slachtoffer was van middelbaren leeftijd ea gehuwd De verkochte K.L.M.-machines Vragen van den heer Polak aan den voorzitter van den Raad van Ministers ' s-GRAVENHAGE 17 Aug — De heer Polak heeft de volgende ' schriftelijke vragen gesteld aan den Minister van Staat minister van Koloniën en van Defensie ad interim voorzitter van den raad van Ministers 1 Wil de minister mededeelen of het onder staande bericht van het Algemeen NederlandschPersbureau betreffende den verkoop van twee Ne derlandsche vliegtuigen naar Engeland voorko mende in de ochtendbladen van 14 Augustus 193Qjuist is Naar aanleiding van een bericht uit Londen,i dat 2 Nederlandsche en 4 Engelsche transport vliegtuigen Vrijdag van Croydon opgestegen zijn met besteraming naar Portugal en Spanje deelt men het A.N.P van bevoegde zijde mede dat deze twee vliegtuigen geen Nederlandsche vliegtui gen meer zijn De beide machines zijn zooals wij in een vorige editie meldden door de K.L.M aan een Engelsche Jlaatschappij verkocht en deze verkoop is slechts tot stand gekomen nadat aannemelijk was ge maakt dat deze machines niet aan Spanje of aan Spanjaarden geleverd zouden worden De Neder landsche papieren zijn uit de vliegtuigen gehaald terwijl het contract door den directeur der Engel sche maatschappij is cnderteekend zonder tus schenkomst van andere personen Ook moet niet uit het oog worden verloren al dus het A.N.P.-bericht dat bedoelde Engelsche maatschappij reeds verscheidene malen v^n de K L M vliegtuigen had overgenomen welke door eerstgenoemde maatschappij op haar lijnen geëx ploiteerd werden Men achtte het in het geheel niet onwaarschijn lijk dat deze machines inderdaad gebi-uikt zullen worden voor een vaste lijn met Spanje en Portu gal Zoo ja wil Z E dan mededeelen op welkewijze aannemelijk was gemaakt dat deze machi nes niet aan Spanje of aan Spanjaai-deu geleverdzouden worden " WU Z.E verder mededeelen op welke gron den „ men " „ het in het geheel niet onwaarschijn lijk achtte dat deze machines Inderdaad gebruiktzullen worden voor een vaste lijn met Spanje enPortugal " Wil Z.E mededeelen wie deze „ men " is ge weest Zou het naar het oordeel des ministers nietjuister zijn geweest den verkoop althans den uit voer van deze vliegtuigen te verbieden totdat de ze „ niet onwaarschijnlijkheid " veranderd was involslagen zekerheid of beter nog in de tegen woordige omstandigheden den uitvoer van vlieg tuigen geheel te Verbieden Wil Z.E de verzekering geven dat zoo langde opstand tegen het wettig gezag m Spanjevoortduurt met de grootste zorg zal worden ge waakt tegen alle tralnsacties en handelingen diade positie der opstandelingen ten goede zoudenkunnen komen en dat o.a nauwlettend acht zalworden geslagen op de bewegingen van het stoom schip Lodewijk thans liggende in de haven vanTemeuzen Brand te Alkmaar ALKMAAR 17 Aug — Hedenmorgen omstreeka zeven uur werd de Alkmaarsche brandweer gealar meerd voor een uitslaanden brand in een perceel in de Druivenlaan te Alkmaar bewoond door de familie Jonker Toen de brandweer arriveerde stond het huis in - lichter laaie zoodat aan behoud niot te denken viel Het geheele pand alsmede de in boedel en eenige gouden en zilveren sieraden wer den een prooi der vlammen Verzekering dekt de schade De brand is vermoedelijk ontstaan door een lek in een petroleumstel waarop een ketel met wasclï goed stond te koken De bewoner had het stel aangestoken voordat hij naar de kerk ging en zijn vrouw die boven sliep werd eerst wakker toen het achtergedeelte van het huia in volle vlam stond De versch brood-actie AMSTERDAM 17 Aug — Het comité van actie voor versch brood aan het ontbijt is dezer dagen te Amsterdam bgeen geweest Onder andere werden besproken de tot dusver ontvangen inhchtingen omtrent de werking van de vergunningen verleend krachtens het besluit van den Minister van Sociale Zaken tot aflevering van versch brood des morgens acht uur aan hotels met twintig of meer bedden Met voldoening werd geconstateerd dat naar tot heden is gebleken deze maatregelen tot genoegen der betrokken bedrijven zijn geweest en dat deze niet tot desorganisatie aanleiding zouden hebben gegeven Besloten werd dan ook de actie te blijven voort zetten in het vertrouwen dat door de geleidelijke toepassing alle moeilijkheden van omzettingen en dergeijjliiê SUUen Uunnea worden voorkomen 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 91 Maandag 17 Augustus 1936 TWEEDE BLAD UTREC Gewestelijke N^S^B * landdag In Mussert spreekt te Rijssen Van krantenjongen tot uitvinder Thomas Aha Bdison BULGABIJB TabaKsleenlng 19Ua 5 4 Zegelleenlng ^ 04 S 4i/i Goud Obl ' 07 m 46/8 DENBMARKJSN « ultenl ' 25 « 1000 6 % _ dito Obl ' 2a 6 ¦ 191 In dat kamertje had George een kast In die kast zat hij soms tot diep in de nacht te wer ken Hij nam allerlei proeven in de donkere kamer Een rood lichtje was de eenige verlichting In ge bogen houding zat hij over een bakje waarin een glasplaat lag Soms nam hij het ruitje in zijn han den en bekeek het tegen Let licht en knikte dan goedkeurend Zoo vond hij de gevoelige plaat uit die later door iedereen zou worden gebruikt die aan fotografeeren deed 192 Doch andere mensehen begonnen ook pla ten te vervaardigen George Eastman zocht weer verder in zijn eenzame en spaarzaam ' erlichte kast en na veel onnoemelijk veel moeilijkheden vond hij de film uit Van de film naar de camera was nog maar één stap En zoo ontstond het Ko dak filmfoto toestel Ook Edison hield zich met de film later bezig en % oo kwam het dat George Eastman en Edison dikke vrienden werden iWprdt yervolgd.i S9;20O _ JOJ.800 De Jeugd wil de N.S.B naar licliaam en geest opvoeden zij zal beter moeten worden dan wij RIJSSEN 17 Aug — Zaterdagmiddag hield de N.B.B op het praelitig gelegen landgoed „ Den Oosterhoff " van Jhr C o e n e n te Rijs sen de eerste van een serie gewestelijlce land dagen welke in de komende maanden zal wor den voortgezet Deze landdag was speciaal belegd voor de leden en aanhangers in het Oosten des lands maar toch bevonden zich on der de ruim 6000 deelnemers ook tal van per sonen uit Friesland Drente en Noord - en Zuid HoUand De deelnemers aan dezen landdag trokken feerst in optocht vooraf gegaan door het Utrecht sche muziekcorps der NS.B door Rijssen naar het terrein een groot -- weide-veld omzoomd door hoog geboomte Tijdens dezen rondgang zorgde een Uitgebreide macht rijks veld wacht en marechaussee voor het handhaven der orde Alles verliep rustig het eenige incidentje dat zich voordeed was het in beslag nemen van een Friesche vlag De politie - scheen te meenen dat dit een „ vei'boden vlag " was doch de vergissing werd spoedig opgehelderd en het doek weer vrijgegeven Op het terrein was een groot podium opgericht met in het midden een portret van H.M de Konin gin op een rood-wit-blauwe vlag en er onder het embleem der N.S.B Verder was dit podium kwis tig versierd met de kleuren der beweging De hoeien verbroken Om vier uur werd de landdag die begunstigd werd door prachtig zomerweer door den heer G Lippinkhof uit Enschedé met een welkomst woord geopend Als eerste spreker voerde hier na het woord de heer D A K o n ij n e n b u r g landbouwer te Zutphen over het onderwerp „ De boeien verbroken " Spr besprak uitvoerig het ver leden heden en de toekomst van den boerenstand in Nederland In het verleden vormden de boeren een eenheid jnet het Nederlandsche volk en toen kon de boer zijnroeping vervullen maar dit alles is zeer lang geleden De boerenstand aldus spr is op de meest noodlottige wijze de dupe geworden van het parle mentaire stelsel dat Nederland thans bezit Op felle wijze critiseerde spr de crisis-maatregelen die hö erger noemde dan de crisis zelf Men mag van geluk spreken zoo vervolgde de heer Ko n tj n e n b u r g dat het nationaal-socialisme kwam want hieraan is het te danken dat de boeren thans blij ven wachten tot de dag van Mussert komt Het nationaal-socialisme wil den boer opheffen uit de verguizing en verachting stad en land weer ver eenigen en allen doen optrekken onder één vaan aldus spr die tenslotte opwekte Mussert te steu nen Vervolgens sprak de heer C S t e t uit IJmui den over „ Eerbied voor den arbeid " Het woord Arbeid heeft de laatste jaren voor velen een vreem den klank gekregen duizenden loopen immers sinds lang werkloos rond Er is een voortdurende onderlinge strijd er zyn sociale voorzieningen ge troffen die dikwflls verkeerd worden toegepast en dit alles prikkelt het volk en maakt het rijp voor het communisme Men heeft van den arbeider een dood element gemaakt een automaat en hem eiken zin voor diepere levenswaarde ontnomen Wij na - tionaal socialisten hebben een geweldige taak te vervullen vervolgde spr want wij moeten de ar beiders de oogen openen Tenslotte werd nog be toogd dat de N.S.B samenwerking wil brengen tus schen kapitaal en arbeid en strijden zal voor een samenleving waarin de arbeid weer geëerd wordt Het dilemma De derde spreker was de heer G F V1 e k k e uit Haarlem met als onderwerp „ Het dilemma " Deze betoogde dat er voor de toekomst geen an dere keuze is dan nationaal-socialisme of commu nisme Tusschen dit dilemma heeft men te kiezen Uitvoerig werd de brochure „ Is Uw kerk een paardenstal " en de critiek welke deze in de pers ondervond besproken Hierna wees de heer Vlekko op het volksfront dat men ook in Nederland bezig is te vormen onder de leuze „ Tegen het fascisme " Dit volks front is in den maak en heeft reeds eerste teeke nen van beslag getoond Spr wees in dit verband op de werkzaamheden van het volksfront in an dere landen en vroeg „ Wilt gij ook zulke toe standen als in Spanje " Een daverend „ Nooit " was het antwoord Tenslotte stond de heer Vlekke nog stil bij de berichten in de Nederlandsche pers over „ De ketkstrijd in Duitschland " Spr had tijdens een bezoek aan Berlijn met een pater gesproken en deze had hem verzekerd dat er geen strijd is de kerken stampvol zijn en d?n geestelijken geen baar wordt gekrenkt Vervolgens werd een uur gepauzeerd daarna was het woord aan dea leider der N.S.B den heer ir A A Mussert Rede van den leider Toen de heer Mussert het spreekgestoelte be klom werd hij met een langdurig „ Hou zee"-ge-roep ontvangen Spr hekelde de partij-politiek welke schotten oprichtte tusschen ons volk Die schotten moeten worden afgebroken en het Nederlandsche volk moet zich weer één voelen De politieke partijen hebben het volk jaar in jaar uit met beloften ge paaid en wantrouwen gezaaid Hieraan wil de N.S.B die de Goddelijke ordening zal herstellen een einde maken aldus spr Als het eenmaal zoo ver is als het Nederlandsche volk weer één is dan wordt dit volk ook weer een macht Spr wees in dit verband op Duitschland Wanneer men een volk wil indeelen dan moet het niet zijn in politieke partijen maar in jeugd xverkers en ouderen De jeugd wil de N.S.B naar lichaam en geest opvoeden en zij zal beter moeten worden dan wij anders gaat ons volk steeds meer naar beneden De jonge generatie moet weer eerbied voor den arbeid krijgen en daarom willen wij een arbeids dienstplicht invoeren voor jongens en meisjes zoo vervolgde de heer Mussert Zijn deze jongens en meisjes opgevoed tot goede leden van Nederland's stam dan hebben zij ook recht op een plaats in de maatschappg De werkers worden door de nationaal-socialisten als volwaardige volksgenooten aangezien en zij zullen elkaar van hoog tot laag moeten respectee ren In dit verband besprak spr het kiesstelsel en da ordening In corporaties zooals de N.S.B zich die Voorstelt Behoorlijk pensioen De ouderen zij die voor hun volk gewerkt heb ben moeten een behoorlijk pensioen hebben Spr r.oeixide het tegenwoordige pensioen eet schande De drie elementen van ons volk de jongeren de werkers en de ouderen moeten een eenheid vor men Wij willen een eenheid vormen maar is dat slecht vroeg spr De werkers zeggen van niet maar de „ slampampers " vinden van wel maar zij zullen het dan ook slecht hebben bij de N.S.B evenals de internationale speculanten Spr be streed dat fascisme een gevaar zou beteekenen voor de vriendschap tusschen de volken en betoog de dat men juist het onderlinge respect tusschen de verschillende naties wil aankweeken Wij hebben een geheel nieuw Europa noodig een Europa dat een blok vormt om het „ Roode Aziati sche beest " buiten onze grenzen te houden Spr besprak vervolgens de terreur waaraan de N.S.B is blootgesteld en betoogde tenslotte dat het voor ons volk zal gaan „ er op of er onder " De N.S.B wil zorgen dat ons volk er weer boven op zal komen De landdag werd besloten met het gezamenlök zingen van het eerste couplet van het Wilhelmus Tenslotte vermelden we nog dat de burgemees ter van Ryssen de heer J K n o 11 e n b e 1 1 op het landdagterrein aanwezig was Slachtoffers van het water Rentmeester van het kasteel „ Oyen " bij Maasbommel jammerlijk verdronken OIJEN 17 Aug — De 28-jarige B Baggermans uit Oljen rentmeester van het kasteel Oijen had werkzaamheden te Maasbommel verricht en keer de met een bootje over de Maas naar huis terug Door de golven — er stond vrij veel wind — moet het bootje zijn omgeslagen en B is jammerlijk verdronken Daar hij thuis had gezegd dat hij mogelijk te Maasbommel bleef overnachten dacnt men tot Zaterdagmiddag niet aan een ongeluk Toen men een onderzoek instelde bleek dat B des avonds reeds verdronken moest zijn In dertig ge meenten langs de Maas werd geïnformeerd doch B was nergens aangekomen Met twee motorbooten en een zestal andere vaartuigjes is men begonnen te dreggen tot dus verre echter zonder resultaat B stond als zeer oppassend bekend In de Maas verdronken MAASHEES 17 Aug — Zaterdagmiddag om half zes was de zestienjarige M D uit Grave die te Venray als schilder in betrekking is met zijn familie in een bootje op de Maas aan het varen De jongeman wilde wat zwemmen en sprong daar toe midden op de rivier in het w&ter Aangezien hij geen geoefend zwemmer was bevond hij zich spoe dig in moeilijkheden Op zijn hulpgeroep wierp men hem een roeispaan toe doch de jongeman greep mis en verdween in de diepte Aanstonds is men begonnen te dreggen en tegen acht uur heeft men het lijk gevonden Jongeman omgekomen DRACHTEN 17 Aug — Te Nijega is de 26 jarige groen ten ven ter P de Boer wonende te Op einde toen hij met zijn driewielige bakfiets langs de Nijegasche vaart huiswaarts keerde plotseling in de diepe vaart gereden De man kwam in de vaart die ter plaatse twee en een halven meter diep is onder zijn fiets terecht Onmiddellijk trachtten eenige - personen den man boven te brengen Zij slaagden hierin evenwel eerst na een kwartier De levensgeesten waren toen reeds geweken De Boer was in Mei j.l gehuwd Vermoedelijk moet het ongeval worden toegeschre ven aan het feit dat het fietspad langs de vaart zeer smal is Te Rotterdam is de achttienjarige J Len ningh wonende in de Banierstraat te Rotterdam die zich Zondagmiddag in het Zuiddiepje tegenover Brienenoord te water had begeven verdronken De jongeman kon niet zwemmen en al spoedig zonk hij naar de diepte Tien minuten later werd hij opgehaald Kunstmatige ademhaling en zuur stofapparaten konden niet meer baten Het lijk is naar het ziekenhuis op den Coolsingel overge bracht HET S.S „ VEENDAM " TERUG ' s GRAVENHAGE 17 Aug — De toeristenreis van de Veendam die met bijna 700 leden van de Ned Reisvereeniging naar Scandinavië is geweest is ten einde De laatste plaats waar voet aan wal werd gezet voor de terugreis werd aanvaard was Odda gelegen aan de Zuidelijke punt van het Har dangerfjordcomplex Alle deelnemers waren diep onder den indruk van de grootsche maar sombere natuur De veertiendaagsche toeristenreis is uitstekend geslaagd Vrijdagmiddag om ongeveer 6 uur meer de de Veendam an de kade te Rotterdam De deel nemers die veertien prettige dagen te zamen had den doorgebracht gingen hier naar alle deelen des lands uiteen met een mooie herinnering rijker Vliegf eesten op Waalhaven Geslaagde demonstraties die door dui zenden belangstellenden werden bijgewoond ROTTERDAM 17 Aug — Stampvolle trams en even volle spido-lwoten bussen auto's motoren al deze voertuigen vervoerden Zondag de Rotterdamsche bevolking naar Waalhaven om daar de vliegfeesten te aan schouwen Op de Rotterdamsche vlieghaven zelf was het een drukte van belang duizenden en nog eens duizenden bev.'onderden daar het spel der zil verglanzende vogels die daar hoog boven het veld hun evolutie's ten uitvoer brachten luis terden er naar het donderen der startende vliegende en landende machines Waalhaven was op dezen mooien zomerdag het Waalhaven zooals iedere Rotterdammer het graag ziet vol leven en bedrijf levenslust en vermaak Om drie uur werden de vliegdemonstratie's ge opend met een escadrille-vlucht uitgevoerd door instructeurs van de nationale luchtvaart school Keurig en interessant voerden de drie machines hun vlucht uit zwenkten keerden doken met een prachtige gelijkheid en besloten met een mooie landing Het volgende nummer had in zooverre eenige verandering ondergaan dat Ing Emil Kropf die zooals het op het progranmia was vermeld met de snelle Focke Wulf „ Stoesser " eenige stimts zou uit voeren door ziekte verhmderd was en werd ver vangen door den testpiloot der Focke Wulf fabrie kene Flugkapitün Stein Deze gaf in het speciaal voor stuntvliegen gebouwde toestel een goed idee van wat eigenlijk stuntvliegen is looping immel manns vrilles en rolls volgden elkaar op en werden prachtig uitgevoerd evenals door den Engelschen instructeur Mo ir die met een Miles Hawk een vliegtuig dat zich uitstekend leent voor kunst vluchten maar dat een enorme piloots-ervaring vereischt o.a door de booge landingssnelheid ook een staaltje van zijn kunnen gaf De sensatie van den dag was wel het feit dat voor de eerste maal boven Waalhaven door een motorloos vliegtuig te weten de Grunau Baby „ Koosje " bestuurd door den heer Hendriks Jansen een looping werd gemaakt Door het Tiger Moth vliegtuig gevlogen door den ciief instructeur der N.L.S den heer H M Schmidt-Crans op de goede hoogte gesleept draai de het glijvliegtuig tweemaal op perfecte wijze een looping de vlieger had bij de landüig een ware ovatie van het talrijke publiek in ontvangst te nemen Een benauwd oogenblik Tegelijkertijd heeft de-i heer H v d Velde direc teur van het Auto-Giro Import eens even ge demonstreerd waartoe een autogiro al niet in staat is en het bleek vrij veel te zijn korte starts stil staan in de lucht landing zonder uitloop te veel om op te noemen De heer Schmidt-Crans behaalde veel succes met een demonstratie hoe een leerling die voor het eerst met een machine vliegt verschillende fouten maakt en hoe deze eerst op het laatste moment door den Instructeur worden hersteld De heer Asjes lichtte dit voor de microfoon op vlotte wijze toe Bij het volgende nummer heersch te er een nerveuze spanning cp het veld Mr Sablesac zou een demonstratie parachute springen geven Tweemaal vloog de Koolhoven over het veld voordat mr Sablesac den moed vond den sprong te wagen en een zucht van verlichting ging door de gespannen toeziende menigte toen de parachute zich eindelijk opende en de koene springer benou den en wel misschien wel wat hard op het terrein landde Hoe groot was echter de hilariteit toen men ver nam dat men al zijn angst voor niets had uitge staan daar mr Sablesac zooals zijn naam ook eigenlijk al aanduidde slechts een aangekleede zandzak was De zandzak kreeg een hartelijk ap plaus Ook het volgende nummer nam een humoristisch einde All Ben Raki de fameuse Arabische scherp schutter schoot vanuit een sportvliegtuig met on feilbare zekerheid ballonnetjes stuk en ging zelfs zoover dat hij het draadje waaraan het ballonnetje bevestigd was doorschoot Maar bij de poging om don draad van het laat ste ballonnetje af te schieten gebeurde dit reeds voordat het schot was afgevuurd welk -- geheim op gelost werd na de landing toen mr All Ben Raki met eenige tooverformules van onder het onder standje een medeplichtige te voorschijn haalde Met een escadrillevlucht van de N.L.S instruo-teurs werd het interessante programma besloten PORTEFEUILLEDIEF GEGREPEN NIJMEGEN 17 Aug — Toen Zaterdagmiddag een heer die aan een der loketten van het hoofd postkantoor werd bediend even zijn portefeuille naast zich neerlegde werd deze plotseling voor zijn oogen weggegrist De dader wilde zich ijlings uit de voeten maken doch enkele personen die ge zien hadden wat er geschiedde grepen hem beet en hielden hem vast tot de terstond gewaar schuwde politie den man arresteerde De porte feuille die een paar honderd gulden bevatte is in beslag genomen Nationaal Congres „ de Jonge Werkman " Waardeerend schrijven van Kardinaal Pacelli namens Paus Pius de Elfde NIJMEGEN 17 Aug — Zondag 16 Augustus was de groote dag voor het nationaal verbond van „ De Jonge Werkman " in Nederland Op de prach tig gelegen terreinen der H Landstichting op het voorplein van den in aanbouw zijnden Internatio nalen basiliek hadden zich met hun leiders meer dan 10_.000 J W.-ers in den zonnigen morgen ver eenigd ' om hun groot congres te beginnen naar Christelijke traditie Om elf uur werd door Z.H Exc mgr dr De Jong aartsbisschop van Utrecht met assistentie van de vooraanstaande geestelijken uit den lande aan het verheven altaar dat stond onder de bogen van het atrium van den basiliek een pontificale hoogmis opgedragen Tijdens de pontificale hoogmis sprak rector v d Berg de algemeene geestelijke leider van de J.W een hartelijk woord en deed tegelijkertijd voorlezing van een schrijven van kardinaal Pa celli namens den Paus Plus de Elfde waarin deze zijn zegen schonk aan de J.W.-ers van Nederland en hun organisatie ten voorbeeld stelde aan an dere landen Uit dit schrijven sprak een goedkeuring en aan sporing om het J.W.-werk voort te zetten tot heil van kerk en maatschappij Na de plechtige mis trokken de duizenden naar het rijk bevlagde pic nic-terrein dat gelegen is aan den voet van den Zionsberg waar de plechtig heden van den dag gevierd werden Er werd een indrukwekkend défilé gehouden voor het Neder landsche Episcopaat waarbij zich mgr Eras voeg de en tal van voormannen uit de Katholieke standsorganisaties en leden van Prov Staten uit Gelderland Brabant en Limburg zich hadden aan gesloten Alle bisschoppen van Nederland namen aan dit défilé deel Daarna werd het openluchtspel opge voerd Arbeidsvoorwaarden van gemeentepersoneel ' s-GRAVENHAGE 17 Aug — In de 7de afleve ring van het maandschrift van het Centraal Bu reau voor Statistiek is opgenomen de jaarlijksche statistiek van de arbeidsvoorwaarden van gemeen tewerklieden ditmaal volgens den toestand op 1 Mei 1936 Deze statistiek heeft betrekking op on geveer 27000 gemeentearbeiders in 67 gemeenten Vermeld zijn de minimum - en maximumweekloo nen in de verschillende loonklaissen het aantal ar beiders in elke klasse en het aantal daarvan dat het maximum weekloon verdiende Verder vindt men o!a gegevens over de periodieke verhoogingen den kindertoeslag enz Vergeleken met den toestand op 1 Juli 1935 da tum van het vorige onderzoek zijn in vele ge meenten de loonen gedaald In verschillende geval len heeft bij de herziening der loonen tevens een hergroepeering der beroepen hetzij in een lagere hetzij in een hoogere klasse plaats gehad Het aantal in de statistiek begrepen arbeiders was voor alle 67 gemeenten tezamen verminderd met 500 è 600 Medegedeeld wordt nog dat in bijna alle ge meenten waarvoor de verschillende klassen mini mum en maximumloonen waren vastgesteld ver reweg het grootste deel der arbeiders do,oreenge nomen ongeveer 90 pet het maximumloon hun ner loonklasse verdiende Cent of kwart cent UTRECHT 17 Aug — In een bericht afkomstig uit Soerabaja van 14 Augustus van Aneta wordt medegedeeld dat de - tiieuwe Indische cent aan de eene zijde een waarde aangeeft van een cent en aan de andere zijde van een vierde cent en tevens dat de geheele partij nieuwe centen een misdruk bevat Naar ' s r'uksmuntmeester mededeelt is de eerste partij 1-centstukken bestaande uit f 40.000 verscheept met de „ Sibajak " die eerst 3 Septem ber in Indië wordt verwacht Het stuk dat aan leiding gegeven heeft tot bovenstaand bericht be hoort tot verschillende monsters in Juli 1935 naar Indië gezonden uitsluitend bestemd voor beoor deeling door de betreffende autoriteiten en zeker niet geschikt om buiten het departement aan an deren ter beschikking te stellen H H Bloemker begraven ' s-GRAVENHAGE 17 Aug — In tegenwoordig heid van vele vrienden en belangstellenden is Za terdagmiddag op Oud Eik-en-Duinen het stoffelijk overschot van den heer H H Bloemker oud adml-nistrateur van de Cultuurmaatschappij de Vorsten landen en sous-chef van de afdeeling inwendige dienst van het Haagsch Crisis Comité naar zijn laatste rustplaats gedragen Op de begraafplaats deden van hun belangstel ling biyken mr H Reijners agent en J M Gül cher oud administrateur van „ De Vorstenlanden " terwijl het Haagsch Crisis Comité vertegenwoor digd was door de heeren G H J Berkenkamp Mr E Heringa Mr W C C van Romondt Vis en vele ambtenaren Verder waren o.m aanwezig de rijkscontroleur J B W Ambrosius en Dr Van Twaalfhoven Terwijl het orgel de litanei van Schubert speelde werd de kist de rouwkapel binnengedragen Nadat een tweetal familieleden een kort af scheidswoord had gesproken heeft de heer Ber kenkamp namens het dagelijksch bestuur van het H C C het karakter van den overledene geschetst als dat van een rechtschapen mensch die een pleit bezorger voor anderen wilde zijn en voor zijn mede arbeiders een goed vriend Ook Mr Reijners her dacht den heer Bloemker met enkele gevoelvolle woorden waarop het orgel een koraal van Bach inzette Onder het spelen van het largo uit de 2e sonate van Beethoven werd de kist grafwaarts gedra gen Een groot aantal bloemstukken werd na de plechtigheid op het graf gelegd Hoeveel georganiseerde werknemers zijn erZ ' s-GRAVENHAGE 17 Aug — In het laatst ver schenen maandschrift van het centraal bureau voor de statistiek komt een voorloopige opgave voor van het aantal georganiseerde werknemers bij net begin van dit jaar Dit aantal bedroeg 728100 tegen 751900 begin 1935 Er was dus een achteruit gang van 23800 dat is 3 % in 1934 bedroeg de daling 51/2 % in 1933 4 % De ledentallen der verschillende vakcentralen waren als volgt adspirant-leden niet medegere kend 1935 1936 12.950 12.000 298.550 285.6!50 112.600 108.500 180.100 173.Ó00 46.500 44.600 2.000 2.000 Nat Arb Secretariaat Ned Verbond van Vakvereen.Chr Nat VakverbondR.K Werkliedenverbond Ned Vakcentrale Ned Synd VakverbondNiet bfl een centrale -^ ^ aacgeslotea Aetherwegwijzer Dinsdag 18 Aug * Hilversum 1875 M — A.V.R.O — 8.0Ü Gramo foonmuziek Pierre Palla orgel — 10.00 Morgen vrijding — 10.15 Gramofoonmuziek — 10.30 Jetty Cantor en ensemble — 11.00 Voordracht door Bets van Lonkhuyzen — 11.30 Vervolg concert — 12.30 Het Omroeporkest o.l.v Nico ïreep en gra mofoonmuziek — 2.00 Gevarieerd programma — 4.00 Dansmuziek o.l.v Hans Mossel — 4.30 Kin derkoor o.l.v Jacob Hamel — 5.00 Voor kinderen door mevr Ant v Dijk — 5.30 Het Omroepor kest o.l.v Nico Treep — 6.35 Causerie door J de Gorter — 7.00 Dansmuziek o.l.v Hans Mossel -~ 8.00 Nieuwsberichten — 8.10 De bonte Dlnsdag avondtrein — 10.45 Reportage schaaktoumool te Nottingham — 11.00 Nieuwsberichten — ll.lU Zigeunerorkest Hilversum S01.5 M gin — 8.15 Concert - — K.R.O — 8.00 Dagbe 10.00 Muziek v fabrieken 10.30 Gramofoonmuziek — 11.30 Godsdienst door pastoor D H Perquin — 12.00 Politieberich ten — 12.15 Gramofoonmuziek — 12.30 De Me lodisten o.l.v Piet Lustenhouwer — 1.00 Gramo foonmuziek — 1.20 Vervolg concert — 2.00 Voor de vrouw — 3.00 Gramofoonmuziek — H.I.R.O 4.00 Gramofoonmuziek — 4.10 Causerie doorF K Bussemaker — 4.35 De H.I.R.O.-post — 4.40 Gramofoonmuziek — 4.45 Causerie door H.W Methorst Jr — K.R.O — 5.10 Orkest o.l.v,Marinus v ' t Woud — 5.45 Felicitatiebezoek — 6.00 Gramofoonmuziek — 6.15 Vervolg concert 7.00 Politieberichten — 7.15 Causerie door dr,H J A M Stein — 7.35 Gramofoonmuziek — 8.00 Nieuwsberichten Mededeelingen — 8.10 Con cert door de Kon Mil Kapel o.l.v kapt WaltheEBoer — 9.00 Olympiade-indrukken door H Koe mans — 9.20 Vervolg concert — 9.40 Gramoifoonmuziek — 9.50 Orkest o.l.v Marinus v ' BWoud — 10.30 Nieuwsberichten — 10.35 DeTroubadours o.l.v John Kristel — 11.30 Gramo ifoonmuziek Brussel 321.9 M — 6.57 Gramofoonmuziek Weerbericht — 7.20 Gramofoonmuziek — 7.45 Gesproken dagblad — 8.20 Gramofoonmuziek — 8.30 Kroniek — 8.40 Gramofoonmuziek Gespro ken dagblad — 9.00 Gramofoonmuziek — 9.20 Weerbericht — 12.17 Weerbericht Gramofoon muziek — 1.20 Gesproken dagblad — 1.30 Or kest — 2.20 Berichten — 5.15 Mededeelingen Gramofoonmuziek — 6.05 Voor kinderen — 6.50 Gramofoonmuziek — 7.05 Causerie — 7.20 Gra mofoonmuziek — 7.50 Gesproken dagblad — 8.20 Concert — 8.50 Luisterspel Gelukkig de tafel la gedekt — 9.35 Reportage 5ü-jarig jubileum har monie „ Vooruit " — 10.20 Gesproken dagblad — 10.30 Gramofoonmuziek Deutschlandsender 1571 M — 6.10 Weerbe richt Concert Nieuwsberichten — 8.20 Solisten concert — 10.20 Duitsche volksliederen — 11.20 Concert Weerbericht — 12.20 Concert — 1.20 Blaasmuziek — 2.20 Allerlei van zwei bis drei — 3.20 Concert — 3.50 Zum Dach der Welt schets — 4.20 Gramofoonmuziek — 5.20 Concert — 6.20 Kamermuziek — 8.20 Nieuwsberichten — 8.30 Concert ^- 10.20 Vv'eer - nieuws - en sportberich ten — 10.35 Deutschlandecho — 10.50 Dansmu ziek — 11.05 Weerbericht Droitwich 1500 M — 10.35 Godsdienstoefening 10.50 Weerbericht — 11.05 Orgelconcert — 11.35 Gramofoonmuziek — 12.20 Sportverslag — 12.35 Concert — 1.45 Sportverslag — 1.55 CedricSharpe Sextet — 2.35 Gramofoonmuziek — 3.20 Sportverslag — 3.35 Kwintet — 4.20 Gramofoon muziek — 4.45 Sportverslag — 4.55 Gramofoon muziek — 5.35 Sextet — 6.20 Weer - en nieuws berichten Koersen — 6.50 Gevarieerd program ma — 7.50 Gevarieerd concert — 8.20 Love andfreindship — 9.00 Piano-recital — 9.20 Uitzen ding uit Amerika — 9.50 Gramofoonmuziek -~ 10.00 Weei -- en nieuwsberichten — 10.20 Concert 11.35 Dansmuziek Langs de distributielijnen op Let Programma 3 8.00—11.20 Keulen 455.9 M 11.20—12.20 Parijs Radio 1648 M 12.20 — 2.20 Brussel VI 321.9 M 2.20 — 3.20 Keulen 455.9 M 3.20 — 3.50 Parijs Radio 1648 M 3.50 — 5.20 Keulen 455.9 M 5.20 — 6.50 Brussel VI 321.9 M 6.50 — 7.50 Parijs Radio 1648 M 7.50—10.20 Keulen 455.9 M 10.20—10.30 Brussel VI 321.9 M 10.30—10.50 Brussel Fr 483.9 M 10.50—12.00 Berlijn Programma 4 356.7 M 8.00 — 9.20 Brussel VI 321.9 M 9.20 — 9.50 Luxemburg 1304 M 10.35—12.05 Droitwich 1500 M 12.05 — 1.55 London Regional 342.1 M 1.55 — 3.20 Droitwich 1500 M 3.20 — 4.55 London Regional 342.1 M 4.55 — 6.20 Droitwich 1500 M 6.20 — 6.50 Luxemburg 1304 M 6.50 — 8.20 Droitwich 1500 M 8.20 — 9.55 London Regional 342.1 M 9.55—12.00 Droitwich 1500 M vooral London Regional 342.1 M — 9.00 Bngelsch programma Promenade concert — 9.20 Wo men's radio review Paris P.T.T 4S1.7 M — 8.50 Barbe-bleue ballet van A C Comes Morgen eten wij Koud vleesch snijboonen aard appelen mokka pudding Voor mokka-pudding hebben wij noodig 6 d.L melk 2 d.L zéér sterke koffie-extract 10 blaadjes witte gelatine 3 eierdooiers 2 d.L room 125 gram suiker vanille-stokje De melk en room heel zachtjes aan dé kook brengen met het vanillestokje dat er na ge bruik weer uitgenomen afgewasschen en ge droogd wordt Eierdooiers met de suiker klop pen tot ze dik zijn en hierbij een deel van de kokende melk voegen alles terugdoen in de pan en deze op een asbestplaatje plaatsen en roerende zoolang verwarmen totdat de massa gebonden is zonder dat ze aan de kook komt Gelatine weken en in een weinig kokend water oplossen daarna evenals het extract door de pudding roeren Af en toe roeren om te voor komen dat de gelatine zakt en als de pudding koud is overgieten in een met koud water om gespoelde pudding vorm Presenteeren met koude vanillesaus doch aeze k&B fflen pok achterwege Jateuj FINANCIEELE Handelsre [ Wijzigingen Leeuwin's Bedden en Mei ^ Jansstraat 22 24 Uitgetr ei Bet de zaak voort onder dezel zaak van zijn te Den Haag V naam Van Gelderen's goedk ' denmagazijn gevestigde hoofd S de Beer Dzn Breedstra ren Filiaal Kanaalstraat 53 o Goedkoop D en G is opgel N.V Nationale Fmancierinj Gracht 38 Bijkantoor Nijmeg Wed en Gebr Staffhorst Straat 32—34 Handel in wijn drijf is toegevoegd een afd V vruchtenwijn en vruchtensapp ling mede wordt gedreven end BChe Fruit Industrie afgekori N.V Handelmaatschappij R [ F Wittevroüwensingel 95 a gracht 84-86 o.d naam N.V R S Stokvis en Zonen Afd plaatst naar Utrecht Wittei aldaar ïfevestigd als nevenfilii Magazijn Amstra Amsterd koop van behangselpapieren jnet schildersbedrijf in perceel N.V Maison de Luxe aimex Hiarkt 6 Ben tot dir J van Btecher beiden te Utrecht Café de Vriendschap Stati naam luidt thans J G Ver thans Verkoop van sterke d Volmacht verleend aan M 1 ar H Verdonck 1 N.V Stoom-timmerfabrie N.V Utrechtsche Bank voor nistratie 1 en 2 Drift 11 Ov A de Groot A P Schat Hendrik de K ploitant van patenten op sche < ratie ingetrokken van T P c Utrechtsche Tennisbanen ii Ben tot dir D Kruseman Naamlooze Vennootschap vera Maatschappij Domstraa A Oosthoek ben als zoodanii B J Krieteraeijer beiden teprocuratie van A D Oosthcjneijer N.V Verzekeringsbank Holl plein 10 Uitgetr comm J Pijk Drogisterij Het Anker Bilt Numankade 39 opgeheven Meubel - en Beddenmagazijn Woninginrichting De Kroon getr E J P van Hal Sr IS zet de zaak voort onder dezel rekening èn risico J H Schabbink Zonstraat getr E J H Schabbink ] Schie zet de zaak ' voort on eigen rekening en risico A Dunselman Vreeswijk H ¦ facturier Zaak adres than Leidschendam Roma Expresse Waterstrj drijf Uitgetr venn J van A Stations Koffiehuis Leidsc Baam luidt thans Van Ouds N.V The Utrecht Export C thers N.V De Utrechtsche ¦ Gebroeders Griendt F He Helling 5 opgeheven A Rossewey Oranjestraat Boter kaas eieren en kruic omvat thans Melkhandel in handel m boter kaas eieren A Dogterom Goedestraat del in rijwielen en herstelplaa drijf uitgebreid met de fa tuinmeubelen buistransportw derrijwielen stampwerk en r Utrechtsche Algemeene Brs schappij N.V Kromme Ni Stat gewijzigd Bijv No 625 van 7 Mei 1936 no 89 Weduwe L Schrier-Schot Utrecht Schildersbedrijf Schot wed van L Schrier geb 1914 zet de zaak vooi dersbedrijf Wed L Schrier -£ kening J T Swartsenburg N.V Uitoefening van het uitgevers Koersen van OBLIGATIES STAATSLEENINGEN Vorig Hed NEDERLAND I 100'31 4 991"i6 99S / Nederl ld f 5UU'314 9911 ggs 997/8 99lt 9911/16 988 / 997/8 99 » 991W,8 993 / 997/8 991S ld t IIW'334 W f 600'33 4 ld Ze Ig ' 331 UK 4 id 2s Ig ' 331 mui ld ' 34 t 1(IU4 ld ' 34 £ 600 4 OOST-INDIB 997/16 997/16 997'i6 99716 997,16 941/a 94Vl ld ld. ld. ld O.-Indlë ld. ld. ld 1 100 ' 34 4 973 / 977/ 973 / 9771 t eOU ' 34 4 t lUU!i4A4 t 6Ü0 34A4 £ 1UU';141114 t 500'34111 4 £ 100 S5 H % t 500 ' 35 Shi BUITENLAND BELG ia StabiL leen 641 / 1 I 181 211 DUITSOHLAJMO Dultacni t luu o 1 18 ld m ket.vkl O 7 2014 PORTUGAL Ie Serie Afgest S •>- • TSJECHO-SLOWAKUB ^ Obllg 8 868(8 661 / ZVv'ITSERLAND Bubr II ' 27 i % 951/2 JAPAW Imp Loan Sen _ 58 i Lg i 500-lüUÜ ' 24 61/4 26 7 643/4 ¦ Tkwi 3siïi£-jJltiW.^.:.'',ii - gi>iia^\iilmÊÊ 
3 E BLAD UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 91 Maandag 17 Augustus 1936 TWEEDE BLAD Amst Hyp B Pbr Vh 941/1 931h ld 4 Bat Hyp B Pbr V/z Friesch Gr Hyp B 1/3-1/9 Pbr 4 % 90 — _ 1007/8 ld 1/1-1/7 4 % 101 1007/8 ld 4 983/4 ld Ser P ld Pbr 4 __ 9S7ffl iron Hyp B Pbr 4 % ^ 94Vj ld Pbr 4 _ 90 % loll Hyp B ld S 931 ^ 94 lyp.-Bank v Ned Ser O ld 414 947/8 _ nsul Hyp B id 6 _ » Jat Hyp B ld 6 98 % Amsterdam 1933 6 ia 1934 4^4 9'/Tifi ld 1930 4 973/8 ld le leening 1931 4 977,6 ld 2e leening 1931 4 9V3's ld 19:14 4 l"7l6 ld 1»:15 4 Apeldoorn 19:m 4 Baarn 1931 4 -_ Batavia 1925 5 neventer 1920 6 ld 1931 4 ld 1934 i Eindhoven 1935 3 % Gelderland 1926 iVi 811 » 89V4 89 S2'//8 83 8S -_ 997/s Wl / 941.8 92 913/4 93110 9i % liUS/4 91 % Sï % FINANCJEELE EN ECONOMISCHE BERICHTEN Handelsregister missaris Mr M de Mol Ben als zoodanig N.V Grafische Kunstinrichting S Bakker Jz te Zaan dijk Opheffingen Wed C S V Westerkade 36 Dijk-van Eijk „ Café de Kroon " V G van Eijk wed van G S van Dijk Utrecht B Elbertse Leidscheweg 12 koffiehuisbedrflf J C Roosendaal Voorstraat 84 rund - kalfs - varkensslagerij.V J C Roosendaal Maarssen L Koeken Biltstraat 90 bakkerij V L A Koeken Utrecht Mij Primus tot het verkrijgen exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland lig gende onroerende goederen Bilthoven Vinkenlaan 17 B F C J Brandt Bilthoven N.V ontbon den Handels Drukkerij J van de Stok Lange Nieuw straat 97 V J van der Stok Utrecht N.V Bouw - en Handelsmaatschappij „ Variis Mo dis Placet " F C Dondersstraat 31 V H L Boerrlgter Utrecht N.V ontbonden Garage Tolsteeg Catharijnesingel 127 V C A Weerdenburg Utrecht H Meerwijk Kapelstraat 108b heetwaterstokerij etc V H Meerwijk Utrecht Nieuw ingeschrevenen E.A.C Electrische Apparaten Centrale Geen bep bep Oulegracht 260 handel in electrische huishoudelijke apparaten en aanverwante artike len Venn J Schuurman en W J F F Temme Heto levensmiddelenbedrijf Geen bep bep Zeist Slotlaan 72 winkels boter kaas vleesch waren eieren enz Hoofdzaak Amsterdam Stad houderskade 73 Filiaal staat onder eigen en recht streeks beheer der hoofdzaak N.V Nederlandsche T laatschappij van Brandver zekering opgericht te Tiel anno 1833 Kromme Nieuwe Gracht 78—80 Verzekeringsbedrijf zie art 2 der statuten Afkomstig uit Tiel Metico Schalkwijk Pothoek A 23 winkel en ventersbedrijf in galanteriëe luxe en huish art Hoofdzaak te Tiel Waterstraat 92 Filiaalbeheer der J G Verwey H J van Nie Zeist Nooitgedacht 1 beëedigd ma kelaar in onroerende goederen B H J van Nie Stoomvaartlijnen ARIADNE K.N.S.M 15 Aug van Kopenha gen te Amsterdam AURORA K.N.S.M 15 Aug van Amsterdam naar Middell Zee BODEGRAVEN K.N.S.M 15 Aug van Am sterdam naar Hamburg COLOMBIA K.N.S.M West-Indië—Amsterdam 15 Aug van Havre 16 Aug 8.30 te Amsterdam verwacht DAMSTERDIJK H.A.L 13 Aug van Rotter dam te San Francisco EUTERPE K.N.S.M vertrok 15 Aug van Am sterdam naar Bordeaux INDRAPOERA R Lloyd thuisreis 18 Aug bij Perim verwacht IRENE K.N.S.M 15 Aug van Amsterdam naar Kopenhagen JAGERSFONTEIN H.Afr.L 15 Aug van Ham burg te IJmuiden vertrok 15 Aug pl.m 22 uur naar Afrika REGGESTROOM H.W.Afr.L vertrekt 16 Aug van Amsterdam naar Le Verdon SPRINGFONTEIN H.Afr.L uitreis 16 Aug te Mombassa verwacht TARAKAN Nederl 15 Aug van IJmuiden naar Eydefjord JAGERSFONTEIN H.Afr.L 15 Aug van Ham burg te IJmuiden vertrekt 15 Aug pl.m 22 uur naar Afrika LOCHGOIL H.A.L 14 Aug van Kingston naar Vancouver MONTFERLAND H.Lloyd 14 Aug van Amster dam te Hamburg ORION K.N.S.M 15 Aug van Rotterdam naar Tanger REGGESTROOM ' H.W.Afr.L vertrekt 16 Aug V A'dam n Le Verdon SIMALOER Nederl uitreis pass 15 Aug Vlis singen van Antwerpen SLAMAT R.Lloyd 15 Aug v R'dam op toeris tenvaart STREEFKERK H.Br.Ind.L 15 Aug v Bremen te Rotterdam TABIAN Nederl thuisreis 15 Aug v Port Sou dan TARAKAN Nederl 6e jeugdreis 15 Aug v IJ muiden n Erdefjord VESTA K.N.S.M R'dam-MiddeUandsche Zee pass 14 Aug Gibraltar Koersen van de Amsterd amsche Beurs ACTIEVE FONDSEN 124 3231/2 1283/4 — 1.-.5 — S81/4 381/4 104 % 1041/16 103 302S/4 1031/16 1031/4 182 18a/4 118 % - 3*7 398 341 % 341 % 28 291/4 - 1.03/4 221/4 24 69 - 386/b 37 % 1063/4 107 4 % 4 % 266/8 28 % 97 1:63/4 17 % 16 % 668/8 56 561/2 66 % 8 8 65 % 651/4 STAATSLEENINGEN Nederl J 1000 ' 31 4la ƒ 1000 le L ' 33 4id ƒ 1000 2e L ' 33 4la t 1000 ' 34 4 Id jF 1000 ' 36 4 1911 314Oblig 3Cert v Obl 3Cert 214 Grootboek Oblig 314Id Id 3 la la 214 Indlë ƒ lOUO ' 30 414 Id ƒ 1000 ' 31 414 Id ƒ 1000 le L ' 34 4Id ƒ 1000 2e L ' 34 4Id f lOOÜ 3e L ' 34 4Id f 1000 ' 35 314 Duitschtand Obl f 1000 ' 30 514 ld met verkl ' SO 514 Engeland £ 50—200 4 Id £ 50—200 314 FrankriJK 1932 414 3hlo Wllw Ad ] B 5 MEXICO Afgest $ 100-1000 5 ld Bultenl 1899 Afgest £ 20-1(10 5 ld Binnenl schuld Afgest $ 100-1000 3 BRAZIUE Brazilië 1899 6 ld Fundmg Lg 1898 £ 20-100 5 ld Funding Lg 1914 £ 20-100 6 id 1888 414 ld 1889 4 ld 1910 E 500-lOÜO 4 rtio de Janeiro ' 05 5 — — ifto Paulo 1921 g 231/s 226/8 Oom Republ ' 26 614 saijj 38 % PBOV EN GEM LEENINGEN BANK - EN CKED INSI B.V.N Gem • 30-'31 4 ~ — Deut Renten b ' 25 7 — — Ver Duit St.lg O 7 — — HYPOTHEEKBANKEN 1C % 109/16 53V4 — 421/16 lOus 106/16 lOVé NEDERLAND Ned Hypb Veendam Pbr 4 % 997/3 99 % ld ld 4 — — uost Hyp Bank 5 — — ld 4IA - — uveriJs Hyp B ld 5 83l/i — ld ld 414 Rott Hyp B ld 5 ld ld 414 Utr Hyp B 4 Westl Hyp B Fbr 6 ld ld 414 ld ld 4 ^ eeuw Hyp B ld 5 ld AA BB CC ld 414 > eeiiw Hyp.B Pbr 6 Z Holl Hyp.B ld 5 Holl Canada Hy.gl 5 — 341/4 Ned Jostfrlesche Hyp bank Pbr 314 — — Nwe Ned - Am Hyp bank Pbr 6 17 % 17 % North West and Pau ld 414 — — te Ned Scheeps - verband My Pbr 414 — 78 INDÜSTKIEELE ONDERN Fr-Gron Beetw.a.t 5 101 V's 101 i Ned Papierf O 5 86i;s 86115 Lever's ZeepMli 34 414 1U27/8 1026/i6 - led Lin.fabr 6 — Philips Gloeilampen 5 IOI3/4 1019/i Krupp Akt Ges Frisdr.l 6 27Si 273/8 Mltt Stahlw O 7 - — Rh Elbe Un O 7 — 221/4 Ver Stahl.w O 7 27 27 OOST-INDIE lOOl/s 913(8 943/8 — 948f8 943/8 BANK - EN CRED INST Kolon Bank A 48S/4 473/4 N.-l Hand.b flOOO A 112 % 112 Ned Hand Mij t 1000 C.v.A 137 137 dito Resc A 1361/2 - INDUSTRIEELE OND.ERN ld ld. ld id 0 Indl8 id ld ld 941/4 94V4 981 / lOOl/S 35/8 ^ 5%6 521/16 5 % Alg Kunstz Unie A.V Berkel's Pat A alvé-Dellt C.V.A Centr Suiker MM A N Bord Aut MU A -' hilips ' Gloeii.fabr Gem Bez v A.Phil Gloeil.f Pr W.A.Unilever A Am Car & P C.v.A $ Am Enka C.v.A % Anac Copp C.v.A Bethl Steel C.v.lOA $ General Motor C.v.A Kennec C C.V.5-10A North Am Avlat C.v.A R H North Am Rayon A C.v.A » Kans City South C V G A.id C.v.Pref.A Miss Pao Rr Cy C V G A id C V Pr A Uu Pao Rr C.v.G.A 973 / 973/4 331/4 33 36 25 36 60 691/2 6)9 % 89 / 81 817 / 0/2 — ld 11/2-1/8 1930 4 ld le leening 19:15 314 — ' ioes 1930 4 — s-Gravennage 1921 6 ^ — ld 1929 Wi — — ld 1/3-1/9 1933 4 — — ld 1935 3>.4 — — erov Groningen ' 32 Vh — — em Groningen ' 32 5 — —• ld 1933 4 — — ld 1934 1 4 — — ld 1934 li 4 — — delmond Deo 27 28 414 — — Hilversum 19:42 6 — — oeeuwarden 1921 1V4 lOOt 1003/8 Voord Brabant I9;i4 4 9BS/4 - Rotterdam 1916 - 17 4Vii 931/4 S3ii|,ld 1826 ':« 41A öii,2 93u,|(ld 1931 4 8915/18 Sai5 / semarang ia'25 5 — 100 Tilburg 19:i4 4 963/4 967/8 L'trecht Prov ' 34 4 — lOOgs Luik K.1I Cv.Ob 6 — « openbagen 1928 5 — 863/4 ld £ 100 1901 4—88 ld t 20-100 ' lO-'U 4 743/4 747/8 DUITSCHLAND dentin B.H 1925 614 — _ ELECTB GAS ENZ M N Ind El Mil A 194 % Alg Ned Ind Bl Mi Nat bezit A 194 % 1931 ' Ned Ind Gas Mi A — 177 ' Id Nat bezit A i'wentsch Centr St V El Str A I861/4 I861/4 Ass Gas en El My C.v.A.A if li/iB _ Centr Public Serv 0 v 10 A $ — — Middle West C.v.A $ — _ N Am Cy Cv.lOA $ 196/16 ^ 93 ^ HANDELSONDERNEMINGEN Banda Cred & Hand ver G A — — Borneo Sum H Mi A ] 631jt 153Dell Atjeh H Mil A ~ 74 Hand MiJ Guntzbl & Schumacher A — - Int Cred & H ver Rott A 119 % 119 % Llnde & Teves en Stokvis & Z A 82 8I1/9 Wed Wol MtU -* « « 7 % 27 GAS EN ELECTB Utr Waterl O 414 — Berl Staat Bleet W 1926 614 — Cit Serv Cy p 1966 O 6 — 477/16 Cit Serv Cy p.l95S O 6 4ó6/if 45Cons Beige O 6 — lüli/j Nw ïork l'elepn % Ruhr 2 O 414 66 % 66 % Rbeln Westt Eleetr 1927 O 6 - — Bat Petr Mi O 414 1026/8 1026/16 Kon Petr Mö O 4 « 7/41 93V4 TRAMWEGEN TSJECHO-SLOWAKIJB Oblig 8 56 % 56 % Mad Stoomtram Mal Stoomtram Oo < t-Java St.-tram Sem.-Joana ZV/ITSBRLAND Bubr IX ' 27 4H 95i;s J14 _ — ^ hrlstlania 14 Oeenscb Rttitswon tonds 1927 ü 5 — S6 KERK EN LIEFD INST K Ziekenverpl » ilver«um lOS » % wm •> VOORLOOPIG GENOTEERD Int Nickel Cy C.v.A $ R II 326/16 32 % Studebaker Corp ' C.v.A J R M 7 % 71/16 JAPAN Inip X^oan ïen B Lg % 600-1UO0 ' 24 6'4 r " % 600-1000 fi egwijzer 18 Aug A.V.R.O — 8.0Ü Gramo * orgel — lU.OÜ Morgen lonmuziek — 10.30 Jetty 00 Voordracht door Bets 1.30 Vervolg concert — o.l.v Nico Treep en gra evarieerd programma — ans Mossel — 4.30 Kin el — 5.00 Voor kinderen — 5.30 Het Omroepor 6.35 Causerie door J de lek o.l.v Hans Mossel —• 8.10 De bonte Dinsdag ortage schaaktoumooi te ieuwsberictiten — 11.10 K.R.O — 8.00 Dagbe 0.00 Muziek v fabrieken,iek — 11.30 Godsdienstin — 12.00 Politlebericb rauziek — 12.30 Ue Me ' Qhouwer — 1.00 Gramo ' Olg concert — 2.00 Voorofoonmuziek — H.I.R.O.k — 4.10 Causerie door 4.35 De H.I.R.O.-post — 4.45 Causerie door H<.O — 5.10 Orkest o.l.v < 5.45 Felicitatiebezoek —• 6.15 Vervolg concert » 7.15 Causerie door dr 35 Gramofoonmuziek —• ïdedeelingen — 8.10 Con iapel o.l.v kapt Walthec indrukken door H Koe concert — y.4ü Gramo kest o.l.v Marinus v ' üiwsbericbten — 10.35 DeKristel — 11.30 Gramo - 6.57 Gramofoonmuziek ramofoonmuziek — 7.45 i.20 Gramofoonmuziek — ramofoonmuziek Gespro rramofoonmuziek — 9.20 Weerbericht Gramofoon ien dagblad — 1.30 Or n — 5.15 Mededeelingen 05 Voor kinderen — 6.50 05 Causerie — 7.20 Gra esproken dagblad — 8.2Ü pel Gelukkig de tafel 13 ge 50-Jarig jubileum har 20 Gesproken dagblad — 71 M — 6.10 Weerbe ïrichten — 8.20 oolisten he volksliederen — 11.2U — 12.20 Concert — 1.20 erlel van zwei bis drei —• m Dach der Welt schets.k — 5.20 Concert — 6.20 Nieuwsberichten — 8.30 ¦ nieuws en sportberich idecüo — 10.50 Dansmu ht 10.35 Godsdienstoefening 11.05 Orgelconcert — 12.20 Sportverslag — jortverslag — 1.55 Cedricjramofoonmuziek — 3.20 ifintet — 4,20 Gramofoon rslag — 4.55 Gramofoon - Ö.20 Weer - en nieuws 6.50 Gevarieerd program concert — 8.20 Love andlo recital — 9.20 Uitzeu 1.50 Gramofoonmuziek —¦ jrichten — 10.20 Concert tributielijnen imma 3 455.9 M adio 1648 M VI 321.9 M 455.9 M ladio 1648 M 455.9 M VI 321.9 M ^ adio 1648 M 455.9 M VI 321.9 M Fr 483.9 M 356.7 M mma 4 Vl 321.9 M urg h 1304 M 1500 M Regional h 342.1 M 1500 M Regional h 342.1 M 1500 M urg h 1304 M 1500 M Regional h 342.1 M 1500 M » o ral op 1 M — 9.00 Engelsch de-concert — 9.20 Wo - [ ÏS 8.50 Barbe-bleue eten wij snijboonen aard - okka pudding g hebben wij noodig 6 sterke koffie-extract 10 ie 3 eierdooiers 2 d.L ir vanille-stokje ael zachtjes aan dé kook illestokje dat er na ge 3n afgewasschen en ge liers met de suiker klop i hierbij een deel van de in alles terugdoen in de sbestplaatje plaatsen en armen totdat de massa at ze aan de kook komt 3en weinig kokend water lals het extract door de 1 toe roeren om te voor i zakt en als de pudding een met koud water om • m koude vanillesaus doch ¦ titerwege iateii ] IWijzigingen Leeuwin's Bedden en Meubelfabrieken Lange Jansstraat 22 24 Uitgetr eigen B v Gelderen zet de zaak voort onder dezelfde naam als filiaal zaak van zijn te Den Haag Vlamingstraat 40 o d naam Van Gelderen's goedkoop Meubel - en Bed denmagazijn gevestigde hoofdzaak S de Beer Dzn Breedstraat 34 Confectie hee ren Filiaal Kanaalstraat 53 o.d naam Degelijk en Goedkoop D en G is opgeheven N.V Nationale Financierings Maatschappij Nw Gracht 38 Bijkantoor Nijmegen opgelieven Wed en Gebr Staffhorst N.V Wittevrouwen Btraat 32—34 Handel in wijnen etc Aan het be drijf is toegevoegd een atd voor de fabricatie van vruchtenwijn en vruchtensappen enz welke afdee ling mede wordt gedreven onder de naam Utrecht sche Fruit Industrie afgekort U.F.I N.V Handelmaatschappij R.S Stokvis en Zonen f(F Wittevrouwensingel 95 a Fil Utrecht Oude gracht 84 86 o.d naam N.V Handelsmaatschappij R S Stokvis en Zonen Afd Osti en Co is ver plaatst naar Utrecht Wittevrouwensingel 95 en aldaar gevestigd als nevenfiliaal Magazijn Amstra Amsterd straatweg 135 ver koop van behangselpapieren Bedrijf uitgebreid jnet schUdersbedrijf in perceel Nachtegaalstraat 43 N.V Maison de Luxe annex kappersbedrijf Lijn jnarkt 6 Ben tot dir J van Capelleveen en H E Stecher beiden te Utrecht Café de Vriendschap Stationsplein 9 Handels naam luidt thans J G Vermaak Bedrijf omvat thans Verkoop van sterke dranken in het klein Volmacht verleend aan M T H Joris wed van J H Verdonck 1 N.V Stoom.timmerfabriek Zweden in liq 2 ÏT.V Utrechtsche Bank voor Belegging en admi nistratie 1 en 2 Drift 11 Overleden comm H J IA de ' Groot A P Schat Hendrik de Keyserstraat 66-68 ex ploitant van patenten op scheepvaartgebied Procu ratie ingetrokken van T F den Haak Utrechtsche Tennisbanen Mij N.V Rijnkade 1 Ben tot dir D Kruseman Utrecht Naamlooze Vennootschap A Oosthoek's Uitge vers Maatschappij Domstraat 1—3 Uitgetr dir A Oosthoek ben als zoodanig A D Oosthoek en R J Krietemeijer beiden te Utrecht Ingetrokken procuratie van A D Oosthoek en R J Kriete piefler N.V Verzekeringsbank Hollandsche Lloyd Dom plein 10 Uitgetr comm J Mulder en W van pijk Drogisterij Het Anker Biltstraat 117 Fil Alex Numankade 39 opgeheven Meubel - en Beddenmagazijn De Kroon Complete Woninginrichting De Kroon Mariastraat 34 Uit getr E J P van Hal Sr Nwe E M van Hal zet de zaak voort onder dezelfde naam voor eigen rekening èn risico J H Schabbink Zonstraat 4 broodbakkerij Uit getr E J H Schabbink Nwe E J M van Schie zet de zaak ' voort onder eigen naam voor eigen rekening en risico A Dunselman Vreeswijk Handelskade 52 manu ïacturier Zaak adres thans Veur Damlaan 1 Leidschendam Roma Expresse Waterstraat 101 expeditiebe örijf Uitgetr venn J van Amstel Stations Koffiehuis Leidscheweg 12 Handels naam hiidt thans Van Ouds Café van Schalk N.V The Utrecht Export Company Griendt Bro thers N.V De Utrechtsche Export Maatschappij ¦ Gebroeders Griendt F Helling 5 FU Utrecht Helling 5 opgeheven A Rossewey Oranjestraat 8 en 12 te Utrecht Boter kaas eieren en kruidenierswaren Bedrijf omvat thans Melkhandel in de ruimste zin en tiandei in boter kaas eieren en kruidenierswaren A Dogterom Goedestraat 67 te Utrecht Han öel in rijwielen en herstelplaats van rijwielen Be drijf uitgebreid met de fabricage van metalen tuinmeubelen buistransportwagens autopeds kin iderrijwielen stampwerk en metaalbewerking Utrechtsche Algemeene Brandverzekering Maat Schappij N.V Kromme Nieuwe Gracht 78—SO Stat gewijzigd Bijv No 625 tot de Ned Stcrt van 7 Mei 1936 no 89 Weduwe L Schrier-Schot Goedestraat 104 te Utrecht Schildersbedrijf Uitgetr E Z C Schot wed van L Schrier Nwe E L Schrier ' geb 1914 zet de zaak voort o d naam Schil dersbedrijf Wed L Schrier-Schot voor eigen re kening OBIICATIES STAATSLEENINGEN Vorig Heden 9911 / 993/4 99%,e I 100'311 f 5UU'314 t IUO'334 5UU'83é • 33 1 X0Ü4 ¦ 33 f S(JU4 ' 34 t 1004 ' 34 600 4 Nederk ld. ld. ld ld 2e Ig td 2e Ig ld id 89ll|8 S93/4 99151 9E3;4 99 % 993/4 99 % 9911 / 991l'i6 99?;8 t 100 ' 34 4 f eOO ' 34 4 t lUU ' 34A 4 t 50ü'34A4 f 1UU':^4U14 1 S00'341114 £ 100-35 31.4 t 500 ' 35 3 ^ 99T'16 99716 997,16 897/16 997/16 997/16 941/2 94V4 • BUITENLAND BELGIË StabiL leen ' 2S % 6^3/4 BULGARIJE TabaKsleening 1802 5 4 Zegelleenlng ^ 04 S 41/1 Goud Obl ' 07 Vh 45/s DENBMAKKJSN..tsuitenl ' 25 i 1000 Vh -~ dito ObU ' 26 S — DUlTSOHLAND l.>uttsuni t iou o 7 13 id m ket.vkl O 7 201^2 PORTUGAL Ie Serie Afgest S »- ¦ 4 % S91/J 186/8 211 / MOORWEGBN 96 % J T Swartsenburg N.V Lageweg 5 te Zeist Uitoefening van het uitgeversbedrijf Uitgetr com 17 Augustus 1936 Opgave van de Utr Ver voor den Geld - en Effectenhandel 2.15 uur Inkoop Verkoop Cheque Berlijn 59.20 59.35 Parijs 9.69 9.71 „ Brussel 24.87 2495 „ Londen 7.39 7.41 „ Zwitserland 47.95 48.05 „ Milaan — Cable New-York 1.46 % 1.47 % Duitsch bankpapier — Pransch „ 9.69 9.74 Belgisch „ 4.96 5.01 Engelsch „ 7.38 7.43 Zwitsersch „ 47.95 48.20 Amerik „ 1.46H \ A%Y Indisch „ 99.50 100.50 Italiaansch „ _ Oostenr „ 27.40 27.90 Gouden ponden 12.23 12.33 Gouden dollars 2.47 2.52 Toeristenmarken 42 — Effecten Sperr-marken 14—16 Kredit Sperr-marken 14—16 Marktberichten Rotterdam 17 Aug — Veemarkt Totaal aan voer 2402 stuks 487 vette runderen 236 vette kal veren 1 nuchter kalf 920 scliapen en lammeren 755 varkens 3 biggen Prijzen per K.G Vette koeien le kw 61 2e kw 55 3e kw 40—46 et vette ossen le kw 55 2e kw 51 3e kw 43—47 ct vette kalveren le kw 85 2e kw 75 3e kw 50—55 ct varkens levend ge wicht le kW 39 2e kw 38 3e kw 37 ct schapen le kw 39 2e kw 35 3e kw 27 ct lammeren le kW 38 2e kw 33 3e kw 27 ct Prijzen per stuk Schapen le kw f 19 2e kw f 15 3e kw f 11 lammeren le kw f 13 2e kw f 10 3e kw f8 Aanvoer vette koeien en ossen als vorige week handel stug prijzen onveranderd Vette kalveren aanvoer korter handel tamelijk prijzen le en 2e kW hooger 3e kw als vorige week Schapen en ' lammeren aanvoer aanmerkelijk ruimer handel stroef prijzen van vorige week mooilvjk te hand haven Varkens aanvoer groot handel redeiyk prijzen hooger Geldermansen 17 Aug — Marktbericht Eieren f 3 per 100 stuks Boter f 1.65 per K.G Varkensmarkt biggen f9 — 17 overloopers f 16 tot 26 per stuk Wild en Gevogelte kippen 45—50 c jonge hen nen f 1.30—1.70 oude hanen 50—60 c jonge ha nen 30—40 c per stuk — Ter veiling besteedde men voor dirkjesperen 1ste srt 5—6 c 2de srt 2 c parelappelen 1ste srt 7K — 11 c 2de srt 4 c tarwe-appelen Iste srt Zy c glasappelen Isle srt 7K — 9 c 2de srt 3 c fransche madame 6 c bloemzoet 1ste srt 9 ct 2de srt 5K c - woudhuizers 1ste srt 9K c 2de srt 6 c haagsche jutten 3 c permagneperen 1ste srt 414 c 2de srt 3 c zomerappelen 1ste srt 13—18 c 2de srt 9 — 9K c dr Julius duqot 1ste srt 11—12 c 2de srt 5 c jutteperen 1ste srt 7—12 c charlemowsky 1ste srt 5 ^ c precose de trevouy 1ste srt 11—17 c 2de srt 6 c haver peren 4 ^ c per K.G Groentenveiling snijboonen 7—13 c stokprin cesse 13 ct augurken 5—18 c zilveruitjes 3K — 8 c per K.G Harderwijk 15 Aug — 80000 eieren 100 st f3.20 — 3.50 15000 eendeneieren 2.25 200 K.G kaas per K.G 0.30—0.60 22 biggen per stuk f9 tot f 13 Ederveen 15 Aug — Eieren f 3.10—3.60 per 100 stuks Aanvoer 145.000 stuks liunteren 15 Aug — Eieren 3.00—3.75 per 100 stuks aAnvoer 45.000 stuks Amsterdam 17 Aug — Ter veemarkt waren heden aangevoerd 349 vette koeien waarvan de prijzen waren le kw 58—64 2e kw 48—57 3e kw 42—47 ct per kilo slachtgewicht 102 melk - en kalfkoeien 170—210 per stuk 81 vette kalveren 2e kW 44—50 3a kw 34—42 per kilo slachtgew 48 nuchtere kalveren f 6—9 1 31 schapen f 17—20 lammeren f 12—15 499 varkens vleeschvarkers wegende 90—110 wilo 46—47 ct zware varkens 45—46 cent vette varkens 43—47 ct per kilo slacht gewicht 6 paarden f 70 — lOo per stuk Gruytor & Z A pr A.la B W pr la Heemaf A Holl Meikfabr A Hon Beton Mij A Holl Dr en Kahelf A Holl Kunstz Ind A Intern Viscose Cy A Jurgens fabr pr A Juigens fabr TOOl-31220 P.W A.Jurgens pr C w A.K Ned Zoutind A.K Broc en St A Lyempf Leeuw IJs - en MelUf A N Gist en Spirit.f A SCHEEPVAART BH JEN Int Mere Mar 436/8 431/4 S.F.G.O 6 DIVERSEN Amst Grond br.b 5 — — Gooisch Nat.-res 414 — — Nat Grondbezit ' 15 5 — — ^ Jed Giündor.janlE 4 ^ -.— — SPOORWEGEN ia ld 1934 4 1905-1908 314 — — dito 1888-1892 3 — — Mij t Expl V S.S Ned Kabelfabr A N Scheepsb M \ A.Rott Dr.dok Ml A.K MÜ Schelde A id Nat Bez A Schollen Aard m f A.St.spinn Spanjaard A.Stork & Co A Tw^nstra Oliet Pr.A utr Asphaltfabr G.A la Pr w A ¦ pr Blikfabr A Ver Chem fabr A er Papierfabr V Gelder G A Ver N Rub Pabr A Ver Touwfabr A Werkspoor Serie A A.West suik raf A Am Can Cy C.v.G.A Am Hiae ana Leath G V A $ la C.v.pr.A $ R II Am Sm & Ref C v 10 A $ Con Linoleum \^ n A Farb Ina I.G C.v.A Fisk Rub C C.v.A % Gen Oig Cy C.v.A % Ougrée Manhaye S A d ' A ƒ Sep Aktiebolaget A.St Brands C.v.lOA $ Un St Steel C.v.Pr $ Wlntershall A 4weeasche Luclf A 1926 414 — — ia 2e lg 1931 4 — _ ld 1909 314 — — ld 2e lg 1896 3 — — Chem Per au üld O V O 5 743/4 743/4 At Top A H O 4 — 601/4 C Pac le Ret H 4 — 643/4 Kan C South leH 3 — — Miss Kans -^ — ïex R AdJ B 5 — — Non en West — Gecons le Hyp 4 —• South Pac G.-O 4 — — South Pac R C le Rel Hyp 1 678/8 617/8 ijan Pac ld $ perp Cons 4 — 573/8 Goolsuhe Tr.w O 5 — — PREMIELEENINGEN / V'dam 1874 t 100 3 — — ld £ lOÜÜ 3 — — ld Olymp lg f 100 3 — — Rotterdam 1368 3 — — Kruis 1888 — — België Antw 1387 214 79I/i — VOOKLOOPIG GENOTEERDE FONDSEN Ced A 1933 5 R 11 376 ^ 376/8 Jr Com de Belg B fr 1000 5 — — Trankriik 1924 7 — 102 Nw Int H.B Pbr 5 — — AANDEELEN ENZ BANKEN Amst Bank A 1217 / 121 % Bank Ass t 150-300 A ld f 600 — lOOÜA 313/4 31 % Geld Crea Ver A 76 76 Holl B Unie A 67 % 665/8 Incasso Bank A - 89 N.-lnd Esc Mi A 733/4 743/8 Nederl Bank A — 157 Ned Han Mi t 250 A • R'aam B.-ver A 119 % 119 % Twent B S A A 84 84 % Fransche B 3 C.v.A — Relchsb Deut A — — INDÜSTKIEELE ONDEBN Alg Norlt Ml G A 186 187 Batava Marg P A — 631/4 BerRh's Pabr C.v.A li;6 % I9411/4 Id pref winstd iOSs/k 1098/8 Aand A IXÜÜO Id B t 1000 IO61/4 1046/8 Cart en Pap fabr W A Scholten A 767 / 76 % • ouda St fabr id 28S m Kantongerecht Utrecht e.i Uitsprak Het Kantongerecht heeft deze week veroordeeld wegens het een arbeidster üi verboden tijd arbeid doen verrichten J A K te Utrecht tot f 5 boete subs 2 dagen hechtenis het te Utrecht als werkgever niet zorgen dat zijn chauffeur een door hem ingevuld arbeids boekje bq zich heeft J M H te Maartensdijk f 5 boete subs 2 d h het autorijden op gevaarlijke wijze G H B te Utrecht f 15 subs 10 d h het als werkgever de loonlijst niet invullen G W C B te Utrecht f 8 subs 4 d h het als werkgever de loonlijst niet biimen den ge stelden tijd inleveren G W C B te Utrecht f 8 subs 4 d h het wielrijden zonder bel J v E te Utrecht f 5 subs 2 d h openbare dronkenschap G V te Culemborg A V te Culemborg A R te Utrecht B V te Utr allen f 12 boete subs 6 d h het autorijden op een voor dat motorrijtuig ge sloten verklaarden weg A H W te Utrecht f 8 subs 4 dagen hechtenis het wielrijden over een voetpad A J te Jut phaas f 5 subs 2 d h het autorijden met te groote wielbelasting J B te Vreeswijk f 8 subs 4 d h het te Utrecht de orde verstoren A den H te Utrecht f 5 — subs 2 d h het autorijden zonder goedwerkende remmen G S te Utrecht f 30 subs 10 dagen hechtenis het als schipper steenen vervoeren zonder tus schenkomst van een bevrachtingscommissie G F C S tot ƒ 10 — subs 5 d h het als schipper grindzand vervoeren zonder tus schenkomst van een bevrachtingscommissie R A O te Vreeswijk tot ƒ 30 — subs 15 d h het als best v e motorr daarmede met te groote snelheid een spoorwegoverweg naderen C de H te Maartensdijk tot ƒ 15 — subs 10 d h het als best v e motorr op een kruispunt een motorfiets van rechts niet voor laten gaan J W A V W te Utrecht tot ƒ 12 — subs 2 d h het in voorraad hebben van vleesch hetwelk niet is voorzien van het vereischte goodkeurlngsmerk D V S te Geldermalsen tot ƒ 40 — subs 10 d h.;het wielrijden zonder licht T V te Vuren A v H te Utrecht tot ƒ 5 — subs 2 d h het te Utrecht de'orde verstoren H C H te Westbroek J v O te Maartensdijk tot ƒ 8 — subs 4 d h het in de nabijheid v e binnenwater een verbo den vischtuig en een peur vervoeren J D R te Lopik tot ƒ 12 — subs 6 d h het rijden m e motorr hetwelk niet is voor zien V e geluiddempende inrichting H G C S te Zeist tot ƒ 10 — subs 5 d h het onder den invloed van alcoholh drank een motorr besturen G P V te Leerdam tot 3 da gen hechtenis het autorijden zonder goedwerkende remmen J K te Wilnis tot f 50 subs 30 d h het autorijden over een voetpad W P B te Woerden tot f 5 subs 2 d h het wielrijden zonder rem C M te Tiel en P D te Utrecht tot f 6 subs 3 d h het wielrijden op gevaarlijke wijze G H te Riet veld tot f 6 subs 3 d h openbare dronkenschap F S te Utrecht A K te Utrecht tot f 25 subs 15 d h het zich met een geladen schietgeweer in het veld bevinden zonder jachtacte J A te Loos drecht tot f 30 subs 15 d h het autorijden zonder goedwerkende remmen J W S te Bennekom tot f 30 subs 15 d h het autorijden zonder goedwerkende remmen J Th V B te Utrecht H v R te Tricht tot f 25 subs 10 d h liet Zich mét een motorrijtuig op een spoorover weg begeven terwijl de boomen dalende zijn M N te Maarsseveen tot f 10 subs 5 d h het wielrijden links van den weg M v H te Zeist tot f 15 subs 6 d h het autorijden op gevaarlijke wijze B J N te Utrecht tot f 15 subs 6 d h het zich met een motorrijtuig op een spoorweg overweg begeven terwijl de afsluitboomen in da lende beweging zijn A de G te de Bilt tot f 10 subs 4 d h Gorinchera 17 Aug — Veemarkt Aangevoerd 110 runderen 6 varkens 321 biggen 90 overloo pers zware kalfkoeien f 150—190 melkkoeien f 120—140 kalfvaarzen f 110—150 gulste vaarzen f 70—120 pinken f 60—80 vaarkoeien f 70—125 grasgalveren f 18—30 nuchtere fokkalveren 8—12 dito export f 2—5 drachtige varkens f 45—75 natte zeugen f 2.5—45 overloopers f 10—20 biggen f 8—13 per stuk MIJNBOUW Biliton Ma le rubr A 387 386 Id 2e rubr A 313 312 Boeton A 211/4 20 % O.-Borneo Mil Gew A 185 — O.-Borneo Mij Pr A 190 — Singk Tin Mt A 82 81 % PETROLEUM K Nea Petr Mv ƒ 100 Ona A 2837/8 2827/8 Moeara En Ptr MU A 329 328 Tarak Petr Mt id — — Z.-Perl Petr A.Pr.A ƒ — Phoen Oil & Tré Cy C V A 27 _ Shell Union Oil Corp C V 50 G.A $ _ Steaua Romana — ^- SCHBEPVAABT Java-Ch.-Japan-L A 3915/1 40 % Kon Paket Mij Id lOSSfe 107 Maas St Mij C.v.A 307/8 30 Nievelt Goudriaan A 34 % - Rott Lloyd A - 416/8 St Mij Nederl A 38 393/8 St Mij Oostzee A 23 % 25 Int Merc Mar Cert V 10 A $ — — SUIKEB Krian Sulkertabr A $ 42 42 Pag Cult Mv A llOi/j 109 Suiker Cult Mfl A Arendsb Tab Mt A 327 325 Besoeki Tabak Mij A 1241/4 123 % Holl Sum Tab Mij A — Soekow Landb Mtj A Ill 111 THEE Amst Thee C My A 42 % 42 % Banjoew Thee en Rubber A 28 28 Rongga Landb My A 148 % 148 ' ftriep Cult Mt A 23/4 235 Sind Cult Mtj A 123 — DIVERSEN Blauwh.-Vrlessev A 37 37 % Houthandel Alberts A — Houth Wl Pont G.A 34 — Id Pr A 78 76 % Maxw Land Gr A — 55 Muller & Co IW.H A — — N Mij V Havenw A — — Zeehaven Sabang ƒ 1000 C.v.A 683/4 59 Kreuger & Toll A - Peruv Corp C.v.A 2 li »/ id C v Pr A 73/8 71/4 Seara Roebuck Cer v G A Ï 49 % 487/i6 SPOORWEGEN DeU Spoorw Mtt A 83 % 837/»Holl Uz Spw Mt A - - Mt t Expl v S.S A — — 35 % 49.3/4 409/11 N.-l Spoorw Mi A 35I/ii Nat Mt | d Belg Spoorw Pr A 1161/4 Atch J'op C.v.gew.A 521/2 Ches en Ohio C.v.A 41 % Chic R Isl en Pao C v G A 1st Brie Sp.w W^y G A 9 % Beursoverzicht D E kalme stemming waardoor de Amster damsche fondsenmarkt de vorige week ge kenmerkt werd mede onder invloed van dè huidige vaoantieperiode zal indien geen nieuwe stimuleerende factoren optreden waarschijnlijk ook deze week gehandhaafd blijven Dat het ge brek aan ondernemingslust bij het publiek geen locaal verschijnsel is bUjkt duidelijk uit de omzet ten der andere buitenlandsche beurzen met name van Wallstreet waar het aantal omgezette aan deden en obligaties Zaterdag jl slechts de helft bedroeg vem dat van een week tevoren Op de New Yorksche markt zijn het in hoofd zaak de koperfondsen die op den voorgrond tre den De verkoopen van koper in Amerika bedroe gen Donderdag 6.550.000 Ib hetgeen het grootste totaal is op eenigen dag van de maand Augustus Bovendien vertoonen de kopervoorraden in Ame rika een gestadige afname en waren zij op het einde van de maand Juli de laagste sedert twee jaar Als men verder in aanmerking neemt dat een verhooging van den koperprijs wordt ver wacht valt de speciale belangstelling van het Amerikaansche publiek voor coppershares gemak kelijk te verklaren en het is te begrijpen dat Ara sterdam Wallstreet's voorbeeld volgt Onder deze omstandigheden is het dan ook to verwachten dat de Yankee-afdeeling der Amster damsche beurs in de komende dagen het meest de belangstelling van het publiek zal opeischen en de ondernemingslust in de overige afdeelingen nog benerkt zal blijven De houding van Wallstreet in de laatste dagen is weer minder opgewekt dan tot voor korten tijd De conjunctuurberichten en de declaraties van win sten en dividenden Sille markt opnieuw belangstelling voor Duit sche obligaties Scheepvaartpapieren vast Ko ninklijke Olie nauwelijks prijshoudend Amerikanen onregelmatig belegeingen prijshoudend De houding van Wallstreet is de laatste dagen weer minder opgewekt dan toen voor kort De conjunctuurberichten en de declaraties van win sten en dividenden blijven weliswaar rustig luiden maar hebben op de markt niet meer die uitwer king welke men kon verwachten Wallstreet is eenigszins pessimistisch gestemd ende verkoopsneigmg heeft zoodoende de over hand gekregen Vrijdag kwam dit in de bepaald flauwe stem ming al sterk tot uiting en boetten vele leidende fondsen door winstnemingeu en baisse verkoopen aanzienlijke koersverschillen Zaterdag had de markt een onregelmatig voor komen en waren do mzetten zeer beperkt Ook hier verkeerde de beurs meer in een echte vacantiestemming De koersfluctuaties waren van weinig beteekenis en afgezien van enkele speciali teiten had de affaire een zeer stil verloop De mees te aandacht trokken aanstonds bij opening de Duitsche leningen die een open hoek vormden en op hooger niveau verhandeld werden De 5J ^ pCt Youngleening met kettingverklaring liep op tot 24 % lag dus bijna \ y « pCt boven den slotkoers van Vrijdag terwijl de leening zonder verklaring monteerde tot 20 % De vorige week wa ren deze obligaties reeds aan de vaste kant ge weest hetgeen terecht gezien den huldigen toestand der Europeesche politiek eenige verwondering kan wekken De koersen wisten zich op dit hoogere peil goed te handhaven Verder was de scheepvaartmarkt weer meer vriendelijk gestemd Hoe sterk de verbetering is welke op de vrach tenraarkt is ingetreden blijkt uit het indexcijfer van de economist " dat voor Juli is gestegen van 90.6 tot 92.4 tegen een jaar geleden tot 83.0 Scheepvaartpapieren lagen dientengevolge over de geheele linie hooger Scheepvaart Unie kwam op 50 ys Nivas op 35 ^ en ook de papieren en regel matige lijnen waren hooger Overigens was de af faire stil en waren de koersen vrijwel op vorig peil Amsterdam rubber was een fractie luier en de andere soorten trokken geen belangstelling Ta bakken waren prijshoudend en ondergingen geen verandering De suikermarkt lag verlaten en H.V.A bleef ge noteerd op 285 Koloniale bank moest 1 pet prija geven en kwam op 47 ^ Van Industriewaarden was Unilever aanvankelijk iets beter maar liep na derhand tot het niveau van Vrijdag terug Philips bleef goed gehandhaafd op 159 % A.K.U zonder affaire Koninklijke Olie leed onder gebrek aan vraag en liep eerder een fractie terug Ameri kaansche oliesoorten waren prijshoudend speciaal Continental OU Van de overige Amerikaansche Shares waren Spoorwegen vaster op de verwachte overige hoogere ontvangen Staalwaarden waren onregelmatig gestemd Anaconda was weinig ver anderd De beleggingsmarkt was voor de Oude Schuld onveranderd voor de 4 pet leenrngen een kleine fractie luier Prolongatie 1 % %' Ulx St Leath C.v.A 3 % 31 ^ Un States Steel C.v.A 41 407,i5 ELECTR EN GAS MIJEN Cit Service Cy 997'16 993 997,6 9iJ8fR 997,6 9t3!s 997,6 9/3;r 997,6 t93|8 941/2 9j 843/16 «% 84 84 741/4 74V4 84 % 740/16 74 % 991 / 996/8 991 996(8 98 97B /„ 98 1713 / 98 27 % 20 21 231/4 2E6(8 '/ 31/4 73 b69/,6 669/,6 b '/% 66I1 43/8 4V/16 cf.v.lOA $ 2 % 27/a Int Tel & Tel C.v.A $ R II 8^8 S Rad Corp C.v.A $ 6 % tSjij MIJNBOIJW Alg Expl Mi A 163 % 164Vl Red Leb Mnb Mt A 202 200 % PETROLEUM Dord Petr Ind Mt A 268 266 % Kon Petr Mt A 283 2S2 Perlak Petroleum A 8OI/16 81 % Cont Oil Cy C.v.lOA % 187 /» 39 % Philips Petr C.V.10.A % 26 % S63/4 Shell Union C.v.lOA $ 119/i6 11 % Tide Water Ass Oil C.v.A $ 10 % 109/13 SCHEEPVAART m;i8 Kon Ned St.b My A l3/i6 Kon.N St.b N.B.V.A 13/16 IM Schv Unie N.B.v.A 50 % 51 ST7IKEB Cult Mt a Vor.'St G.A 20 20 id Winst A 11 10 U 20 Ha ver A'dam A 186 % 28S Jav Cult Mij A IIH — N.-l Suiker Unie A 993/4 — TABAK I 25 % 26 36 36 % 114 1I5 205 % 206 169 160 132 lh03/4 117 % 117 % 253(8 25 % 187/8 19 245/,6 247/16 36 % 41 28 % 288/4 Dell Bat Mij A 88 189 Deli Mr f 1000 C.V.A 245 % 245%Senembah Mt A 2263 227 SPOOBWBGEN Wlleon en Co C.v.A % Bait & Ohio C.v.A $ Chic Milw C.v.lOA % Id C.v.Pr A Illinois Centr C.v.A $ Miss Kans & Tex C.v.lO.A $ N ïork Centr C.v.A $ N.-York Ontario & West A $ Pensylvanion Ballr 10 a 50 C.v.A 22 % 23 South Pac Cuinp g.A id Cert v gew A 63/16 133/4 11/ie £ 3/16 1515/19 61/8 266/16 5 % 137/16 11/16 23/16 14 % 2 % 2/7(8 143/4 14 % 14 % - 2718/19 27 % 18 / 3318 31/2 87 % 84 245/16 126/8 13/1 76/8 24 % 121/4 113 ',„ 7 % 69/16 24 % la Railway orig.g.A Wab Railw C.V.5.A Jan Pac C.v.A $ RCBBEB A'dam " Rubb C ƒ 1000 A 143 % 142 % Band Bubb Mij Id 1I63/4 1157 / Deli-Bat Rub Mt id 763/4 74 % Hes Rubb Mt Id IOI1/4 10i % Ind Rub Comp id 101 300 A — — a — ~ A - — A 39 % 19 % Kend Lemboe Rub id 13'i 138 % Majangl Ver id 72 71 % O.Java Rub MH id IO68/4 105 Oostkust f 1000 C.v.A - - R'dam Tapanoell A 42 43 Sal Plant Cult A I23/4 12%..Serbadjadi " Sum.-Kub A 67 % 661/2 Sllau Sum Rub Mt A 713/4 711/2 Sum Rub Cult Mij A 144 1411/4 Ver Ind Cult Ond A 325 % 125 Wat Sum Rub Mi ] A 135 % 134 % Cnt / Rubber C.v.A - 2 % - 2 ^ i - - - sff-U wJi.*iit - ¦'¦ lï'^^^^^:.i£^Ï4(,r-J^i&K,'&.->Mt:^-^A ' t^i i(.-.v.i/.;i.=.';,A.**s '---/^'.^ / X---i,j - 
Rie Mastenbroek wederom Olympisch kampioene Daan KagcheTland gehuldigd UTRECHT De huldiging van de Nederlandsche zwemsters die het Olypisch kampioen schap behaalden in de 4x100 meter estafette had in het bijzijn van talrijke landgenooten in het Olympisch stadion te Berlijn plaats — In het midden de kampioenen links de ploeg van Duitsch land tweede en rechts die van Amerika derde De burgemeester van Zandvoorf de heer Van Alphen slaat de demonstra ties gade met het nieuwe zoeklicht dat Zaterdagavond te Zandvoort in ge bruik werd genomen Op liet Sneekermeer Is Zaterdag de Sneeker zeilweek aangevangen — Een snapshot tijdens het moment van den start der Regenbogen * Te Leiden werden de athle tiekwedstrijden van HoU land gehouden waaraan ook Van Beveren en Osen darpdeelnamen — De start van de 100 meter welke door Osendarp werd ge wonnen Daan Kagchelland de Olympische jollen-r^'kampioen is bij zijn terugkeer te Rotterdam op enthousiaste wijze door zijn stadsgenooten gehuldigd Eea aardig moment na de aankomst van den trein aan het Maasstation Osendarp die deelnam aan de athletiek wed-strijden van Holland ' welke te Leiden werden gehouden deelt tijdens de pauze autogrammen uit Op4Ó Olyml kampii Zes gouden yoor Nederlan winnen zilvere in zwaar sprin Italië wint he tournooi Hoi omfeert op s waterp BERLIJN 17 Aug - slen dag van de Olymp onze Nederlandsche zw tenbroek haar land medaille bezorgd door overwinning in de 400 won niet alleen de gou werd tevens Olympisct niet te evenaren wijze h sle rivalen verslagen oi zij in de vorige dagen r zich had gevergd Me prestatie heeft het jei sche meisje bewezen < ter wereld te zijn In \ uitgekomen en vier ma nen In de 100 M en legde zij beslag op de zij zorgde met behulp Ouden TinI Wa S e 1 b a c h voor den 4 X 100 Meter estafette veren medaille te verov ter rugslag terwijl N i nummer voor de gout Nog nimmer hebbe zoo'n succes bij de C gehad als ditmaal Zi van Holland op ieders alle optimistische vervi overtroffen De elfde Olympiade tot het verleden doch zullen de Nederlands vergelelijk zijn Nederl op de 400 Meter nog daille gewonnen zou v lenbroek zorgde d werd Was de vreugd landsche overwinning enthousiasme dat Zate eenige minuten van spanning — in het zw laatste zege heerschte schrijven Ook de Nederland voor een aangenan zorgd door in het zw tweede te worden en veren medaille te winr een groote verrassing gen — aanvankelijk zi na twee dagen van i Het Wilhel in den vre De kranige Rie Mastenbroek heeft bij de Olympische zwemwedstrijden ook de 400 meter vrije slag gewonnen De meervoudige Olympische kampioene tijdens de huldiging na haar laatste over winning Moderne beeldenstormers in Spanje — De bekende beeldengroep Cerro de Los Angeles ' even buiten Madrid moest het ontgelden tijdens den burger oorlog in Spanje Achttien aspirant-verkeerspiloten hebben Zaterdag hun intrek genomen in hetwoonschip gelegen in de Ringvaart bij Schiphol in verband met hun opleiding.Een der eerste werkjes was het passen der vlieghelmen en jessen wawaï een ~ -• - imassll » pleats vond Een aardig snapshot tijdens de gildefeesten te Luyksgeste ] N.-Br ter gelegenheid van den eersten kring-gildedag Rie Mastenhr sluitingsavo voetstuk I H ET wijde Keichsspctastischen aanblikbroek op het voetsmedaille in ontvangst nschouwe van meer dan hDe edele strijd om denvoorbij De avond was re 400 M Olympisch kampioene Zes gouden medailles voor Nederland Ruiters winnen zilveren medaille in zwaar springconcours Italië wint het voetbal - tournooi Hongarije tri ' ómfeert op sabel en in waterpolo BERLIJN 17 Aug - Op den voorlaal slen dag van de Olympische Spelen heeft onze Nederlandsche zwemster R i e M a s ienbroek haar land de zesde gouden medaille bezorgd door een gedecideerde overwinning in de 400 M vrije slag Zij won niet alleen de gouden medaille doch werd tevens Olympisch kampioene Op niet te evenaren wijze heeft zij haar groot ste rivalen verslagen ondanks het feit dal zij In de vorige dagen reeds zeer veel van zich had gevergd Met deze prachtige prestatie heeft het jeugdige Rolterdam sche meisje bewezen de beste zwemster ter wereld te zijn In vier nummers is zij uitgekomen en vier maal heeft zij gewon nen In de 100 M en 400 M vrije slag legde zij beslag op de gouden medailles zij zorgde met behulp van Willy den Ouden Tini Wagner en Jopie S e I b a c h voor den eersten prijs in de 4 X 100 Meter estafette en zij wist den zil veren medaille te veroveren in de 100 Me ter rugslag terwijl N i d a S e n f f in dit nummer voor de gouden zorgde Nog nimmer hebben onze zwemsterszoo'n succes bij de Olympische Spelengehad als ditmaal Zij hebben de naamvan Holland op ieders lippen gebracht en alle optimistische verwachtingen stukkjenovertroffen * De elfde Olympiade te Berlijn behoort lol het verleden doch in de sportwereld zullen de Nederlandsche zwemsters on vergetelijk zijn Nederland hoopte dal er op de 400 Meter nog een zilveren me daille gewonnen zou worden R I e M a s lenbroek zorgde dat het een gouden werd Was de vreugde over een Neder landsche overwinning steeds groot hel enthousiasme dat Zaterdagmiddag — na eenige minuten van adembenemende spanning — in het zwemstadion over de laatste zege heerschte laat zich niet be schrijven Ook de Nederlandsche ruiters hebben voor een aangename verrassing ge zorgd door in het zware springconcours tweede te worden en hiermede de zil veren medaille te winnen Dit is inderdaad een groote verrassing daar de verwachtin gen — aanvankelijk zeer hoog gesteld — na twee dagen van ruitersport niet erg Het Wilhelmus klinkt in den vreemde * Rie Mastenbroek ojj den sluitingsavond op het voetstuk der eere H ET wijde Reichssportfeld leverde een fan tastischen aanblik op toen Rie Masten broek op het voetstuk der eere de gouden medaille in ontvangst mocht nemen ten aan schouwe van meer dan honderdduizend menschen De edele strijd om den prijs der volkeren was voorbij De avond was reeds gevallen Het stadion lag in een waas van grijs licht waar de stralen bundels van de schijnwerpers doorheen boorden ¦ Rie Mastenbroek schreed naar het voetstuk te raidden harer prijszusteren en gevolgd door de heeren Baillet Latour en Baron Schimmelpen ntnck van der Oye Toen de winnaressen op het voetstuk stonden opgesteld werd een schijnwer per op het groepje gericht Het was voor de Ne derlanders die nog aanwezig waren in deze ont zagwekkende volte en de wonderlijke sfeer be leefden een ontroerend oogenblik toen het Wil helmus werd ingezet De honderdduizend ston den als één man recht Bijna honderdduizend menschen hieven den arm ten groet in eerbied luisterende naar ons Volkslied dat hier schoo ner klonk dan ooit ergens elders De Nederlan ders zongen het mee uit volle borst Voor Rie Mastenbroek die zooveel gepresteerdheeft om den Nederlandschen naam hier hoog tehouden moet dit een aangrijpend oogenblik zijngeweest N ADAT voor ' de Taaiste maal ' de laatste Olympische overwinnaars het eerepo dium hadden betreden en de schijnwerpers waren ontstoken die het zoo goed als geheel verduisterde stadion opnieuw fel verlichtten klonk tegen half negen luid - fanfaregeschal dat het begin aankondigde van de sluiting der elfde Olympische Spelen te Berlijn Onder de Marathonpoort werden de kleuren zichtbaar van de vlaggen der deelnemers die voor de laatste maal werden binnengedragen in de volgorde die zij ook hadden ingenomen bij de openingsplechtigheid namelijk de vlag van het land dat de bakerraat der Olympische Spelen is Griekenland voorop en daarachter in alphabeti sche volgorde naar de Duitsche benamingen de deelnemende landen met hun Olympische over winnaars en hun uitgezonden deelnemers Het aantal der laatsten was aanzienlijk geslonken want van bijna elk land zijn vele groepen deel nemers reeds uit Berlijn vertrokken en van enkele landen nagenoeg de geheele equipe Nadat de vaandeldragers en de achter hen vol gende groepen hun plaatsen op het middenterreiu hadden ingenomen betrad de voorzitter van het I.O.C Graaf Baillet Latour het tegenover de eeretribune opgestelde spreekgestoelte „ Nadat wij namens het I.O.C den Fuehrer en Rijkskansel'ier Adolf Hitler en het Duitsche volk de autoriteiten van de stad Berlijn en de organisatoren der spelen onzen hartelijken dank hebben betuigd verklaren wij hiermede de wedstrijden der elfde Olympiade beëin digd en noodigen volgens oude zeden de jeugd van alle landen uit zich over vier jaar In Tokio te vereenigen om met ons het leest der twaalfde Olympiade te vieren Moge het in vreugde en eendracht verloopen zoodat de Olympische vlam zijn tocht door de geslach - hoopvol waren Bij de dressuurproef wer den geen bijzondere prestaties verricht en in de Military werden onze ruiters zelfs geheel uitgeschakeld De zilveren me daille in het zware springconcours heeft echter weer veel goed gemaakt Het is jammer dal vlak voor het einde van de Olympische Spelen de Olympische geesl een leelijke knauw heeft gekregen door het onbehoorlijke gedrag van'de Italiaan sche en Oostenrijksche voetballers tijdens de finale van het voetbaltournooi Twee - en twinlig geblesseerde spelers verlieten het veld toen de wedstrijd — die het aan zien niet waard was — afgeloopen was Italië werd winnaar van hel volkomen mis lukte iournooi doch het zal niemand interesseeren omdat speciaal in dit tour nooi de Olympische gedachte met de voeten vertreden is De Hongaren hebben in de twee laat ste dagen de gouden medailles gewonnen voor sabelschermen en waterpolo De Spelen zijn geëindigd doch Japan Ireft reeds voorbereidingen voor de Olym pische Spelen in 1940 in Tokio Hieronder volgen de uitvoerige versla gen van de wedstrijden welke Zaterdag en Zondag nog zijn gehouden Zwemmen De 400 meter „ Nu nog de 400 meter vrije slag zei mevr Braun na de prachtige zege in den i maal 100 meter estafettewedstrijd en dan gaan we naar huis " Ze durfde niet te zeggen „ Nu nog een gouden medaille " want de kans Een spelmoment uit den hockey-wedstrijd Britsch-lndië—Duitschland welke door de Britsch-lndiërs met 8—1 werd gewonnen Zij legden hierdoor beslag op de gouden medaille iiügÉ ^ ' j ten zal voortzetten in hel welzijn van een steeds hooger strevende moediger en zuiver der menschheid " Terwijl Graaf de Baillet Latour deze laatste woorden sprak verschenen zij in den Duitschen tekst met groote letters op het scoringbord Het Olympisch Symphonie-orkest in samen - Terwijl een orkest „ Die Fi'amme lodert"van Ludwig van Beethoven speelde doof de langzaam de Olympische vlam „ i ^ Meer dan een millioen ^^ vreemdelingen in en om oerlijn JL/E Olympische Spelen hebben on geveer 1.2 millioen vreemdelingen naar Berlijn doen trekken Van dit aantal bezoekers waren'o'nge'veer 150.000 bui tenlanders Jn ' totaal zijn er 4.500.000 toegangskaarten verkocht De kaarten verkoop heeft rond zeven en een half millioen mark opgebracht De organi satie van de Spelen heeft ongeveer 6.5 millioen gekost J daarop leek niet bgzonder groot Bie Masten broek toch was door de vele wedstrijden van de laatst « dagen wel eenigszins vermoeid en de Deeiische kampioene Hveger had in de series sneller gezwommen dan Kie Met een tijd van 5 min 38 sec had ze het oude Olym pisch record van Helen Madison reeds met 0.5 sec verbeterd Weliswaar wist men dat Kie Mastenbroek veel sneller kon maar op een zege rekende men in het Nederlandsche kamp toch allerminst Rie heelt de verwachtingen echter verre overtroffen Ze won in den eindspurt van de Deensche op alleszins overtuigende wijze Het zwemstadion was tot de laatste plaats be zet In tegenstelling met den vorigen dag waren de weersomstandigheden bijzonder gunstig De 8 zwemsters die zich in de finale hadden geplaatst startten als volgt 1 Azvedo Coutilo Brazilië 2 Hveger Dene marken 3 Rie Mastenbroek Nederland 4 Tini Wagner Nederland 5 Frederiksen Dene marken 6 Kojima Japan 7 Petty Ameri ka 8 Wingard Ver Staten Onze deelneemsters hadden dus niet ongunstig geloot Het was uitermate fortuinlijk voor Rie Mastenbroek dat ze in de baan naast Hveger kwam te liggen waardoor ze haar gevaarlijkste concurrente goed in het oog kon houden Welis waar moest ze ook met Wingard terdege reke ning houden maar de Ameriliaansche was toch een tikje minder sterk Zoowel ' Rie Mastenbroek als Tini Wagner wa ren goed weg Bij het eerste keerpunt lagen Hveger en Wingard eenigszins voor Rie was hier derde en Tini vierde In de daarop volgende 50 werking met een groot gemengd koor bracht vervolgens een bewerking van het Offerlied van Ludwig von Beethoven „ Die Flarame lodert " ten gehoore terwijl tegelijkertijd de in het wit ge kleede meisjes van den hulpdienst de vaand3la der deelnemende landen bekroonden met lauwer kransen en de voorzitter van het I.O.C geassis teerd door Dr Lewald het hertnneringslint aan deze Olympische Spelen aan de vaandels hechtte Het koor zette een nieuw lied een vaandel afscheid in en terwijl uit de verte de saluutscho ten van een artillerie-batterij weerklonken ging langzaam de Olympische vlag aan de groota mast op het middenveld omlaag Het Olympische vuur dat zestien dagen onafgebroken in den grooten offerschaal boven den Marathonpoort heeft gebrand zonk lager en lager tot onder doodsche stilte de vlam tenslotte geheel uitdoof de De stilte duurde ongeveer een minuut In middels speelde zich op het middenveld voor de eereloge nog een andere plechtigheid af De burgemeester van Los Angeles mr Garland overhandigde Graaf de Baillet Latour de Olym pische vlag die op zijn beurt het dundoek in handen stelde van den Staats-commissaris der | stad Berlijn dr Lippert die het in bewaring zal houden tot de volgende Olympische Spelen als hij de vlag op even officieele wijze aan den ver tegenwoordiger van het plaatselijk gezag te Tokio zal moeten overhandigen Opnieuw klonk muziek en terwijl boven het scoringbord de vlaggen van Griekenland Duitsch land en Japan als symbool van verleden heden en toekomst der Olympische Spelen werden ge heschen klonk uit de hoogte een klare heldere stem en klonken de woorden die de Duitschers tot het devies hunner Olympiade hebben gemaakt „ Ich rufe die Jugend der Welt nach Tokio " Opnieuw zette het koor een lied in en terwijl de aanwezigen zich van hun zetels verhieven en elkaar de hand reikten en rhytmisch het gezang begeleidden klonk het afscheidslied van Berlijn aan deze elfde Olympiade die hiermede op waar dige wijze werd gesloten meter viel Tini echter eenigszins terug en ze raakte daarna verder achterop Hveger en Win gard behielden haar kleinen voorsprong terwijl Rie en de Braziliaansche Coutilo gelijk op zwommen Na 100 meter was Hveger eerste met 1 min 14.5 sec Rie lag op de derde plaats met 0.2 sec achterstand In de daarop volgende 100 meter kwam ook de tweede Amerikaansche Petty naar voren Rie bleef haar groote rivale goed volgen Op 200 meter lagen Hveger Petty en Wingard met 2 min 40,2 sec vooraan maar de achterstand van onze landgenoote was van geen beteekenis De strijd was uitermate span nend Na 250 meter raakte de Braziliaansche die tot hü toe ' - h<^'tëfei|Jo ' gl-Effihli^l had volgehouden achterop Ook Petty viel wat terug Een felle strijd Het werd een zeer felle strijd tusschen Hveger Mastenbroek en Wingard Bü 300 meter was reeds duidelijk te constateeren dat de strijd om de eerste plaats alleen zou gaan tusschen de Deensche en de Hollandsche Wingard bleef uitstekend zwemmen maar ze raakte toch eenigszins achter Bü 300 meter keerde Rie slechts een fractie van een seconde achter Hveger De hoop b\j de Nederlanders steeg voortdurend men kende de zwemwyze van onze kampioene en men wist dat wanneer zy over voldoende reservekrachten zou beschikken ons land de derde gouden medaille in de zwemwedstrijden zou behalen Rie bleef uitermate tactisch zwemmen Het zeer kleine verschil bleef ook bij het laatste keerpunt bestaan Zou zij het halen Hveger spurtte voor wat zij kon In adem looze spanning zagen de honderden toe Nog 30 meter en nog steeds was de Deensche voor Maar toen toonde Kie opnieuw haar groote kracht Met onweerstaanbaar élan kwam ze opzetten Daar was de kleine Hveger niet tegen bestand Bie zwom haar royaal voorbij en met flinken voorsprong tikte zy als eerste aan De vreugde in het Nederlandsche kamp laat zich niet beschrijven vooral toen bekend werd ge maakt dat Rie Mastenbroek met 5 min 26,4 sec een nieuw Olympisch record had gevestigd het wereldrecord staat met 5 min 16 sec op naam van Willy den Ouden Hveger werd tweede in 5 min 27.5 sec Derde was Wingard voor wie geen tijd kon worden opgenomen Tini Wagner eindig de op de achtste d.i de laatste plEiats Rie's groote rivale Rie Mastenbroek's groote rivale was de Deen sche Ragnhüd Hveger die als favoriete werd be schouwd voor de 400 meter vrije slag Wij hebben de Dee.sche na afloop even gespro ken In gebroken Duitsch vertelde zij ons dat ze ervan overtuigd is dat ze op het oogenblik tegen Rie nog niet op kan De Hollandsche was haar in de laatste 50 meter te snel Ze had daar ze wel gerekend had op den geweldigen eindspurt van de Nederlandsche zwemster getracht een flinken voorsprong te krijgen maar dat was haar niet ge lukt Toch was ze zeer tevreden over haar pres tatie want ze had sneller gezwommen dan Don derdag toen ze het Olympisch record van Helen Madison verbeterde „ Maar ik kan sneller " voeg de ze er aan toe „ Ik heb dit jaar in Kopenhagen bij de Deensche kampioenschappen een tijd van 5 min 21 sec gemaakt " Ragnhild die een minder fraaien stijl heeft maar uiterst snel is belooft een ernstige rivale voor onze zwemsters te worden Ze is nog geen zestien jaar en in Denemarken rekent men er stel lig op dat ze nog eens in staat zal zijn nieuwe wereldrecords te vestigen Prachtig slot voor Japan Behalve de 400 meter vrije slag dames ston den nog twee finales op het programma n.l de ZOO meter schoolslag en de 1500 meter vrüe slag heeren Japan benutte de kans om op de zen laatsten dag veel goed te aaa^ea B^de Na de wedstrijden Mevr Ponnton-Hill uit JAmerika die kampioene werd bij het to - 7 renspringen heeft het druk voor een "- nauwgezette „ make up " * Hoe de medailles zijn ver deeld Nederland staat met 17 ow derscheidingen op de negende plaats J_>E slotbalans van de gewonnen Olympischalmedailles luidt als volgt ¦ j Goud Zilver Brons Duitschland 33 26 30 Ver Staten 24 20 12 Hongarije 10 1 5 Italië 8 9 5 - Finland 7 6 6 Frankrijk 7 6 6 Zweden 6 5 9 Japan 6 4 8 Nederland 6 4 7 Engeland 4 7 3 Oostenrijk 4 6 3 Tsjecho-Slowakije 3 5 0 Argentinië 2 2 3 Estland 2 2 3 Egypte 2 1 2 Zwitserland 9 5 Canada 3 5 Noorwegen 3 2 Turkije 0 1 Britsch-lndië 0 0 Nieuw-Zeeland 0 0 Polen 0 3 3 Denemarken 0 2 3 Letland 0 1 1 Zuid-Slavië 0 1 0 Roemenië 0 1 0 Zuid-Afrika 0 1 0 Mexico 0 0 3 België 0 0 2 Australië 0 0 1 Philippijnen 0 0 1 Portugal 0 0 1 nummers leverden een overwinning voor de ¦ Japanners op die zoowel de gouden als de ' bronzen medaille veroverden In de 200 meter schoolslag won Hamuro met 0,4i sec voorsprong op den Duitschen Sietas in 2 min ^ 42,5 sec Derde was de Japanner Koike In den 1500 meter vrije slag stelde de beroemde Amerikaan Medica zeer teleur De Japanner Ne rada veroverde reeds in de eerste 400 meter een grooten voorsprong op Medica welke hij tot het einde behield Met 19 min 13,7 sec bleef hij ver voor Medica die 19 min 34 sec noteerde Medica had zelfs de grootste moeite in de laatste metera voor den Japanner Uto te blijven T orenspringen Nadat Zaterdag ook de vrije sprongen waren af -" gewerkt luidde het eindresultaat van het toren springen voor heeren als volgt 1 en Olympisch kampioen Wayne Ver Staten ' 113,57 p 2 Root Ver Staten 110.60 pit 3 Storck Duitschland 110,31 pnt 4 Weiss Duitsch land 110,15 pnt 5 Kurtz Ver Staten 108,61 pnt 6 Shibahara Japan 107,40 pnt 7 Viebahn Duitschland 105,00 pnt 8 Koyanagi Japan 94,54 pnt 9 Tomalm Engeland 94,14 pnt 10 Di Biasi Italië 90.66 pnt Hitler ontvangt Rijkskanselier Hitler heeft Zaterdagavond de ge « heele Duitsche Olympische ploeg en het Duitsche Olympische Comité op de Rijkskanselarij ontvan « gen Op bijzonder hartelijke wijze sprak hij zijn dank uit voor de uitstekende prestaties van do Duitsche deelnemers waarbij hij wees op de toe komstige taak van de Duitsche sport en op de Olympische spelen te Tokio Hitler verklaarde dat hij de sport zoo zeer waardeert omdat deze een element is in het volksleven dat in de eerste plaats een tegenwicht vormt tegen het op de spits drijven van het intellectualisme en voorts omdat de sport ertoe bijdraagt het zelfbewustzijn van menschen ea volken te versterken XZie verder pag 10 » 
10 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 9f Maandag 17 Augustus 1936 DERDE BLAD | ¦ ¦.¦ ir.1 i 7TT^s;Tf*'.-fttiMgW NederL Ruiters winnen zilveren medaille Succes in zu^ciar spring^concours Italië wint voetbal-tournooi r Ruwe wedstrijd tegen Oostenrijk op Hongarije won den eet ' sten prijs van het water polo'tournooi en in het nummer schermen sabel Vervolg van pag 9 In de morpfenuren werd in het Olympisch sta dion het derde en laatste onderdeel van den samen gestelden ruiterwedstrijd verwerkt een spring concours over een parcours met 12 hindernissen ter hoogte van 1.10 meter è 1.15 meter Deze laat ste proef mocht misschien niet zoo bijzonder zwaar worden genoemd aan den anderen kant dient men niet te vergeten dat na de uitputtende uithou dingsproef van Zaterdag ook een licht springcon cours nog hoogen eischen aan paarden en ruiters etelt Onze landgenoot de heer E Kahn maakte met Espoir " fouten bij 3 hindernissen en zag zich daardoor 30 fouten toegewezen Zijn tijd bedroeg 1 minuut 7 215 sec Slechts enkele ruiters slaag den er in het parcours foutloos af te leggen n.l luit Grandjean Denemarken met „ Groy Priar " kapitein Qulesza Polen met „ Ben Hur " en rit meester Neumeister Oostenrijk met „ Karolus " De leider in het klassement Hauptmann Stub tiendorff met „ Nurmi " maakte 10 fouten maar zijn voorsprong op zijn overige concurrenten was zoo groot dat hij onbetwist de eerste plaats be hield Een bijzonder fraaie prestatie verrichtte Freiherr van Wangenheim die Zaterdag tijdens de uithoudingsproef een sleutelbeen had gebroken ïnaar niettemin Zondag uitkwam Immers alle drie ruiters werden geklasseerd Voor het landenklassement bij uitvallen van een hunner kan het land niet voor het klassement in aanraking komen Van Wangenheim reed dus toch en kwam — ten val bij hindernis 7 Zijn paard bleef eenigen tijd liggen de ruiter was spoedig weer op de been Een knap staaltje van dezen ruiter volgde Hij slaagde er in het dier weer op de been te krijgen steeg in het zadel en reed het verdere parcours zonder fouten verder uit Daar mede veroverde hij voor Duitschland ook den lan denprijs Onze landgenooten luitenant Pahud de Mortanges en luitenant Tonnet reden niet mee omdat zij Zaterdag tijdens de uithoudingsproef reeds waren uitgeschakeld Winnaar der military was Hauptmann Stub tendorff Duitschland met „ Nurmi " 37.7 pun ten Tweede de ' Amerikaan Thompson met „ Jenny Camp " 99.9 punten Duitschland won het landen klassement met Polen als tweede en Engeland ala derde Zware springconcours Het stadion was op den laatsten middag natuur lijk volkomen uitverkocht toen om half drie be gonnen werd met de ceremonie protocolaire " der acht winnaars van de boks-we"dstrijden Omstreeks S uur kwam Rijkskanselier Hitler onder donderen de ovaties binnen en direct daai-na werd met het zware springconcours een aanvang gemaakt het welk der traditie getrouw het slot der sportieve ge beurtenissen der Olympische spelen vormt Het zware springconcours is zoowel een indivi dueel nummer als een landenwedstrijd Het par cours had een lengte van ongeveer 500 meter waarop twintig hindernissen waren opgesteld wel ker hoogte varieerden tu.sschen 1.30 meter en 1.60 meter Als vierde deelnemer » startte onze landge noot res luit Van Schalk met „ Santa Bell " De eerste drie hindernissen werden feilloos ge nomen doch bü de vierde wierp hij een boom af terwijl vooral bij de hindernissen 8 een muur 9 eveneens een muur 10 een hek en 11 eveneens een hek onderdeelen werden afgeworpen Zijn totaal aantal fouten beliep tenslotte 24 waarbü hy nog een halve fout er bü kreeg wegens twee seconden tüdsoverschrüding Alleen de Italiaansche kapitein Bonivento had met „ Osoppo " een iets betere prestatie voor hem verricht met 18 % fout Dat het parcours buitengewoon zwaar was bleek o.a uit het feit dat drie deelnemers achter elkaar de Oostenrijker It Trenkwitz kapt Brun ker Engeland en luit Gutowski Polen wegens drie maal weigering moesten worden uitgebeld Een zelfde lot ondergingen talrijke ruiters in de tweede en derde ronde Als negende reed ritmees ter Kula Turkije met „ Sapkin " die met 12 fou ten de leiding van den Italiaan Boniventi overnam Een merkwaardig incident deed zicli voor bij het rijden van den Roemeen It Tudoran Hij wilde over een der hindernissen springen op een moment dat deze nog niet geheel was opgebouwd De ruiter had hier kunnen wachten hij had zijn tijd vergoed gekregen Nu moest hij volgens de F.I.E.-reglement wor den uitgebeld De Belg kapt Ganshof van der Meersch verrichtte met „ Ibrahim " een 15-jarigen schimmel een fraaie prestatie door slechts 8 fou ten te maken met een tijd van 157 2/5 sec 18 lan den namen aan het zware springconcours deel en geen der op den Belg volgende ruiters slaagde er in minder dan 8 fouten te noteeren Nadat de eer ste ruiter van elk land geweest was had België dus de leiding gevolgd door den Turk Kula en den Italiaan Bonivento Res It Van Schalk stond toen op de zesde plaats Lt de Bruine heeft succes De tweede Japaiische ruiter lt Iwahashl met ^ Falaise " die op het laatste concours hippique te Amsterdam reeds blijk gaf de ruiterkunst uitne mend te verstaan noteerde 15 % fout Toen kwam lt De Bruine met „ Trixie " Onze landgenoot had niet over pech te klagen toen hij bij de tweede hindernis deze wel aan raakte doch geen onderdee Ier af stootte Bij de derde hindernis weigerde „ Trixie " doch met een langen aanloop ging het paard er voor den tweeden maal goed over met werkelijk prachtige sprongen soepel en snel beëindigden ruiter en paard het parcourSj waarby nog twee y ¦ Olympiade'slot - Y OORBIJ is nu de spanning Waarmee van oord tot oord Door tallooze miljoenen ' t Toernooi is aangehoord Het wereldfeest der spelen Een eed'le volkenslag — Twee gouden zomerweken Victorie dag aan dag Ai schaduwden soms wolken ' t Olympiade licht Daar is in Duitschland's hoofdstad Veel luisterrijks verricht Dankbaar mag Neêrland wezen Dat * nog den laatsten dag Zich in den kamp der ruiters Het zilver winnen zag Dankbaar bij het terugzien Op d ' eer van zesmaal ' t goud Op ' t rood-wit-blauw van Holland Aan d ' hoogste mast aanschouwd Mijn huid ' aan U athleten Uw roem zoo schoon en groot Blijv ' naglans van ' t verzonken Olympisch avondrood HIPPO KREEN ^ fouten werden gemaakt In totaal liet De bruine 15 fouten noteeren waardoor hij de der de plaats in het persoonlijk klassement op dat moment innam Het publiek juichte onzen landgenoot om zijn fraaie verrichting hartelijk toe De Zwitser Mettier maakte eveneens 15 fouten doch in verband met het feit dat hij een korteren tijd maakte dan lt De Bruine viel de laatste naar de vierde plaats terug De tweede Duitsche ruiter lt Kurt Hasse ging niet alleen met „ Tora " snel over het parcours doch slaagde er bovendien in slechts eenmaal een balk van een hek af te werpen en daarmede met vier fouten voor den Belg Ganshof van der Meersch de eerste plaats in de individueele rangschikking te bezetten Kapt de Menten de Ilorne de ook in ons land zoo beleende Belgische officier reed met Musaphi ki " eveneens een uitstekend parcours 15 fouten waren het resultaat Prins Gustaaf Adolf van Zweden kwam met „ Aida " uit en had een ongelukkig parcours Hij moest na driemaal weigering worden afgebeld 1 De Fransehnm-B-¦kapïr-.Biaaïd—Biet—nBa«ateUe^' ging zeer tnel over dp hindernissen en maakte den kortsten tijcj vap ' 133 ' 2;5 sec - '¦' ' Enorme spanning In de derde ronde steeg de spanning met eiken ruiter die het veld in kwam Voor Italië een zeer ongelukkig doch voor Nederland een zeer gunstig moment was het uitbellen van kapt Filipponi die met het bekende paard Nasello reed Wegens driemaal weigeren kon de derde ruiter van Italië niet geplaatst wor den waardoor Nederland dus indien luitenant Greter maar met weinig fouten zijn parcours zou beëindigen de derde plaats zou innemen in het landenklassement Inder^ad ging onze landgenoot met „ Ernica " op magnifieke wüze over het parcours aanvankelijk zelfs zoo goed dat de Duitschers hun hart vasthielden en velen dachten dat hü een nog betere presta tie zou gaan leveren als hun landgenoot Hasse Doch „ Ernica " maakte by drie hindernissen een fout De tyd bedroeg 135 3/5 sec Buiten gewoon snel dus In totaal verkreeg Neder land dus 511/2 fout Bleef slechts af te wach ten wat de derde ruiter der andere landen ver der zou presteeren Kapitein Baguse van de Vereenigde Staten plaatste zich onder de eer sten door slechts 8 fouten te noteeren met zU " ¦ paard „ Dakota " Doordat de Zwitser Luitenant Fehr talrijke fou ten maakte dus Zwitserland niet beneden het Ne derlandsche puntenaantal bleef bleef voor de be slissing nog slechts over België Duitschland en Portugal En op dat moment verraste de Roemeen Lui tenant Rang de tienduizenden door een prachtig parcours te rijden en eerst de voorlaatste hindernis te missen Met 4 fouten plaatste deze ruiter zich dus gelijk met Kurt Hasse Na hem kwam Ritmeester Brandt met „ Almi chist " Tot groote teleurstelling van het Duitsche publiek wierp deze derde Duitsche ruiter talrijke hindernissen om 20 fouten daardoor steeg het totaal aantal van Duitschland op 44 dus slechts 7 % punt minder dan Nederland Onmiddellijk na Brandt kwam Luitenant van Strydonck met „ Ra mona " binnen En weer moeten wij melding maken van een ongelukkig moment voor België hetgeen een gunstig oogenblik voor Nederland beteekende Immers „ Romano " weigerde driemaal België ver dween dus uit het landenklassement waarin het zoo fraai geleid had Daardoor kreeg Nederland een fraaie kans op de zilveren medaille immers al leen Portugal kon nog beneden ons aantal blijven terwijl Duitschland practisch de gouden medaille gewonnen had De Franschman Gudin de Vallerin reed met „ St Ecuyere " een prachtig parcours Zeventien hinder nissen nam hij feilloos de drie plaatsten misten paard en ruiter Daar de derde Portugeesche officier Kapi tein Beltrao 12 fouten maakte kwam Neder land dus in het bezit van de zilveren medaille In dit veld van 18 sterke landen het puikje uit de geheele wereld een tweede plaats in bet landenklassement te bezitten toont toch wel overduidelijk aan op welke groote hoogte onze ruiters met hun springkunst staan Het was een succesvolle dag voor Nederland omdat weer eens en nu op den laatsten dag der spe len aan 100.000 toeschouwers aan de hoogste autoriteiten op sportgebied uit de geheele we reld door de Nederlandsche vertegenwoordi - gers werd gedemonstreerd dat Holland mee telt in elke tak van sport De naam Holland zweefde op ieders lippen men moest rekening houden met dat kleine landje aan de zee Het was een waardig slot onze vertegen woordiging te Berlijn een slot dat nimmer verge ten zal worden door hen die het bijwoonden Individueele beslissing Voor den eersten tweeden en derden prijs moest worden overgesprongen Het parcours bestond nu uit 6 hindernissen waarvan twee een hoogte had den van 1.70 meter De sloot werd van 5 op 5.50 meter gebracht eu thans besliste de tijd bü gelijk aantal fouten Als eerste sprong Kurt Hasse met „ Tora " over de verhoogde hindernissen Over vijf daarvan kwam de Duitscher zonder fouten zijn tijd bedroeg 59 1/5 sec De floemeen Rang maakte eveneens 4 fou ten doch zijn tijd was belangrijk hooger n.l 1.72 seconden Zoo won Luitenant Hasse voor zijn land de gou den medaille Voor den derden prijs de Belg Kapi tein Ganshof van der Meersch op „ Ibrahim " Ka pitein Raguse V.S met „ Dakota " en Ritmeester Von Plathen Hongarije met „ Selloe " De Belgische ruiter reed een foutloos parcours in 69 seconden de Amerikaan maakte 4 fouten de Hongaar echter ging zonder fouten over de hin dernissen en noteerde den snelsten tijd van de drie n.l 62 3/5 sec Het eindklassement va nden indiviüueelen wed strijd was dus 1 Luitenant Kurt Hasse Duitscn land 2 Luitenant Rang Roemenië 3 Ritmees ter Von Plathen Hongarije Voetbal Onsportieve wedstrijd De finale van het Olympisch voetbaltournooi tusschen de teams van Italië en Oostenrijk die Zaterdagmiddag in het groote stadion werd gespeeld is niet alleen in geen enkel op zicht een reclame geweest voor de voetbal sport maar was tevens een aansluiting van de begrippen sportiviteit en tucht Hier stonden twee elftallen in het veld die ten koste van alles de overwinning wilden behalen zelfs ten koste van hun goeden naam op sportgebied Dien hebben zij dan ook o.i radicaal verloren en tegelijkertijd is het hun schuld dat dit Olympisch voetbaltournooi dat toch al niet uit blonk door kameraadsehappelijk „ spelen " bij allen in onaangename herinnering zal blijven De man dien wij het meest beklaagd hebbeu is scheidsrechter Bauwens Deze heeft werke lijk verreweg de moeilijkste taak gehad met het in bedwang houden van 22 voetballers die zichzelf geen moment meester waren ~' Dr":~Baüwens moest in alle opzichten de beheer ^ schmg vormen welke de spelers totaal misten En daarvoor had hij alleen de beschikking over zijn persoonlijke leiders eigenschappen en over de re gels en strafbepalingen voor het voetbaispel sa mengesteld Geen dezer middelen mochten ' echter baten Wat dr Bauwens ook probeerde hoevele waarschuwingen hij uitdeelde en hoevele vrije schoppen hij ook toekende het effect was nihil omdat de spelers zich nergens aan wenschten té storen Het lijkt onnooüig na te gaan bij welk elftal de schuld gelegen was want dit valt van de tribu ne af uiterst moeilijk te constateeren Zeker is dat de Italianen zich openlijk schuldig Het eere-lijstje van Nederland De medailles welke Nederland op de Olympische Spelen te Berlijn heeft verzameld zijn als volgt gewonnen Qouden medaille Zwemmen Rie Mastenbroek 100 meter vrije slag Rie Mastenbroek 400 meter vrije slag Nida Senff 100 meter rugslag Jopie Sclbach Tini Wagner Willy den Ouden Rie Mastenbroek 4 x 100 meter estafette Zeilen D Kagchelland Olympiajollen Wielrennen Arie van Vliet 1 K.M Igdrace Zilveren médaille Zwemmen Rie Mastenbroek 100 meter rugêlag Wielrennen Arie van Vliet sprint Ooms en B Leene tandem Paardensport Lt Greter met „ Ernica " lt de Brume met Trixie " res It Van Schalk met „ Santa Bell " in zwaar springconcours landenwedstrijd Bronzen medaille Zeilen Bob Maas starklasse Athletiek Osendarp 100 meter Osendarp 200 meter Hockey Nederland Kano Kraayer Kajak 1 perspons 1000 meter Siderius en Starreveld vouwboot 2 persoons 10.000 meter Tates en Van der Krofit ITajal ' 3 peusoon * 1000 mater De Japansche zwemster Maehata die in het nummer 200 M vrije slag de gouden medaille won moedigt hare landgenoot aan in de series voor de 400 M maakten aan alle geniepigheden welke het voet baispel helaas nu eenmaal kent Eveneens zeker is dat de Oostenrijkers niet of weinig voor hen onderdeden en zoo mogeiyk gemeene trapjes in het geheim of openlijk uitdeelden Mislukt tournooi Het was een zielig gezicht toen na de verlen ging van 2 maal drie kwartier 22 spelers vrijwel strompelend het veid afgingen na een finale ge speeld in den „ Oiympischen geest " Nog onbevre digender was het toen vlak na den strijd de over winnaars nast de overwonnenen op het podium plaats namen voor'de Olympische huldiging Sportief is het Olympische Voetbaltournooi mislukt omdat sterke elftallen niet hadden ingeschreven De mislukking op het gebied van eenig goe de sportieve mentaliteit is zoo mogelijk nog grootcr geweest omdat er vrijwel geen wed strijd zonder incidenten ' is voorbijgegaan Italië heeft tenslotte het tournooi gewonnen en niettegenstaande alles kunnen wij niet zeggen dat het onverdiend is geweest want in deze finale hebben de Zuiderlingen over het geheel genomen het beste spel gespeeld De Oostenrijksche ama teurs hebben hetzelfde spel gespeeld dat steeds door hun beroepscollega's wordt tentoongespreid Vaak keurig positiespel maar veel te kort óm succes te hebben De aanvallen van de Oostenrijk sche stormlinie werden dikwijls uitstekend opge zet maar de combinatie werd zoo dicht tot in het doelgebied doorgezet dat er eenvoudig g'een mo gelijkiieid meer bestond een behoorlijk schot te lossen omdat er op zoo'n moment teveel spelers in het doelgebied stonden opgesteld zoodat er steeds een Italiaansch been redding kon brengen terwijl in laatste instantie keeper Venturini uit nemend de kunst verstond van zijn doel schoon te houden De Italianen stelden hiertegenover de juiste tactiek van afwisselend Itort en lang spelen De Oostenrijksche verdedigers waren hierop niet in gesteld en steeds weer bleken zij te staan voor problemen die vrijwel onoplosbaar bleken Toch konden de Italianen hun kennelijk overwicht ook niet in doelpunten u.'tdrukken tenminste niet üi de eerste helft maar in het gedeelte na de pauze scoorden de Zuiderlingen voor den eersten keer door hun uitstekenden rechtsbuiten Frossi die een voorzet van den linksbuiten onberispelijk be nutte 1—0 Vrijwel iedereen zal gedacht hebben dat de stand zoo zou blijven want de tijd verstreek met voortdurende aanvallen chronische vrije schop pen constant bijwerken van spelers terwijl de verdedigingen bijna steeds de baas bleven over de stormlinies Tenslotte wist Oostenrijk toch te sco ren vlak voor net einde zoodat verlenging van tweemaal drie kwartier noodig v/as In het eerste gedeelte van de verlenging precies hetzelfde spel De Italianen kwamen iets in de meerderheid en scoorden inderdaad door den rechtsbinnen Marchini die met een prachtig schot doelpuntte 2^—1 Er gebeurie verder niets bijzonders tenmin ste wanneer men het breken van spelers het gooien en smijten met voetballers niets bijzon ders wij ' noemen Deze finale werd door Ita lië gewonnen Wij hebben er vrede mee even als wij Oostenrijk de zege gegund hadden Het Olympisch voetbaltournooi was in zijn geheel oninteressant en de finale was een beproeving voor den toeschouwer die gaarne goede sport | n uitstekende verstandhouding gespeeld bij woont Waterpolo Eere'titel voor Hongarije Hongarije dat favoriet was in het waterpo lotournooi is er wederom in geslaagd beslag te leggen op het Olympisch kampioenschap doch het was dit keer een dubbeltje op zijn kant De Hongaren wonnen in den eindstrijd van Frankrijk met 5 — O terwijl Duitschland een 4—1 overwinning behaalde op de Belgi sche ploeg Hierdoor hadden Hongarije en Duitschland elk vijf punten verzameld zoodat het doelgemiddelde den doorslag moest geven Dit viel in het voordeel uit van Hongarije dat hiermede de gouden medaille veroverde Onder groote spanning werd de match Duitsch land — België gespeeld waarbij het zeer vinnig toeging Voor de rust beschikte de Duitsche ploeg reeds dadelijk over de meerderheid enn het was Schneider die zijn land een 3 — O voorsprong be zorgde Viermaal moesten in dit spelgedeelte spe lers uit het water worden gestuurd In de tweede helft brachten de Duitschers den stand op 4 — 0 Hierna werd een Duitsche speler naar den kant verwezen Bij een doorbraak slaagden de Belgen er in een tegenpunt tn aesten Varder bleef de stsuid ongewijzlg4 i.-j <- Over het algemeen hadden de Hongaren een klein overwicht op hun tegenstanders In de eerste helft gelukte het hun het Fransche doel tot vier maal toe te doorboren Een goal van Brandy en de drie andere doelpunten werden door Nemeth ingeschoten Hongarije speelde slechts met zes spe lers en vooral na de rust verwachtte men alge meen een tegenpunt van de Franschen doch Brandy had opnieuw succes en voerde den stand op tot 5—0 De verdere stand van het waterpolotournool luidt. Groep 2 vijfde tot achtste plaats gesp gew gel verl doelp pnt < 3 2 10 13—11 5 3 110 9—9 3 3 10 2 8—8 2 3 10 2 9—11 2 f gespeelde wedstrijden Nederland Oostenrijk Zweden EngelandDe in de tusschenronde worden niet meegerekend Schermen Gouden medaille voor Kabos Gistermiddag zijn in de kuppelsaal de laatste partijen getrokken van het persoonlijk schermtour nooi op sabel De belangstelling was buitengewoon groot en nagenoeg alle plaatsen waren bezet Van de 76 deelnemers hadden 2uch de negen bes ten voor de finale gediskwalificeerd Van te voren wist men dat de strijd slechts zou gaan tusschen Hongarije en Italië van welke beide landen het drie man tot den eindstrijd hadden gebracht De Olympische kampioen van 1932 de Italiaan Marzi leverde een schitterend gevecht doch hij had pech aangezien de strijd met den Hongaar Kabos gelijk opging Het tweede gedeelte van de ontmoeting toonde een ander beeld Beiden leg " den de uiterste voorzichtigheid aan den dag Ka > bos slaagde er niet meer in een treffer te plaatsen en zoo won de Italiaan overtuigend met 5—2 Dit was de eenige nederlaag van Kabos Tot veler verrassing verloor Marzi zija tweede partij tegen den Pool Sobik Hoewel da laatste zeer sterk was en door zijn wijze van scher men het den Italiaan zeer lastig maakte was zijn 5—1 overwinning toch geflatteerd Voorts verloor Marzi van den Hongaar Gere.y Door deze twee ne » derlagen heeft Kabos op de gouden medaille be slag gelegd Een fraaie partij ontwikkelde zich tusschen Gerey en den Italiaan Pinton Dapper verweerden zich ook de Belg van den Neuclcer en de Oostenrijker Losert doch van Sobik had men meer verwacht Wel duidelijk is gebleken dat de methodische schermers de naturalistische steeda de baas zijn De mooiste partij was die tusschen Marzi en den hongaar Rajsczanyi Met schitteren » de uitvallen bracht hij het tot een 3 — O voorsprong maar na het wisselen gelukte het den Italiaan vier treffers na elkaar te plaatsen waarmede hij da fraaiste overwinning van den dag behaalde Officials bijeen De organisator van de elfde Olympische spelen ^ dr Karl Diem heeft in het restaurant van het Stadionterras een afscheidslunch aangeboden aan de secretarissen van de diverse sportlichamen n.l de organisatoren der vroegere Olympische spelen ^ den secretaris van het I.O.C Berdes alsmede da secretarissen van de Internationale sportorganisa ties en van de verschillende nationale Olympiaoho comité's Er werden vele hartelijke woorden ge sproken Dr Diem zeide in zijn toespraak o.a dat men bij de organisatie van deze Olympische spelen heeft voortgebouwd op de ervaringen van de voor afgaande spelen In dit verband bracht hij hulde aan de mannen die deze vroegere spelen hebben tot stand gebracht met levendige toejuichingen werden Christiaan Hellstroem de orgsinisator van de Stockholmsche spelen van 1912 en van R o s sem de organisator van de spelen in 1928 te Amsterdam verwel komd Men verhief zich van zijn zetels ter her denking van de nagedachtenis van Reichel de or ganisator van de Olympische spelen te Parijs in 1924 Dr Diem huldigde voorts BUI Henry de or ganisator van de spelen van Los Angeles In het bijzonder richtte dr Diem zich nog tot dr Me.s serly die gedurende 25 jaar secretaris is van het Nationaal Olympisch Comité van Zwitserland Hij overhandigde hem een verkleinde metalen repro ductie van de Olympische klok De rede van dr Diem werd door dr Messerly beantwoord die deza Olympische spelen kenschetste als de grootst op gezette en indrukwekkendste van alle andere mo derne Olympische spelen Op zijn beurt overhan digde hij dr Diem en plaquette waarop de Olympi sche fakkellooper staat afgebeeld Tot slot sprak nog de president van de internationale sportpers de Belg Victor Boin die de organisatie van de spe len een meesterwerk noemde dat onovertref baar is Hitler dankt Rijkskanselier Hitler heeft ter gelegenheid vaii de sluiting der Olympische spelen een brief ge zonden aan den voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité graaf de Baillet Latour waar in hij zijn dankbaarheid uitspreekt voor den ver richten arbeid en de groote toewijding waaraan het welslagen van de spelen toe te schrijven is en waarin hij hoopt dat de Olympische spelen van Berlijn zullen bijdragen tot de versterking van de Olympische gedachte en daardoor zullen hebben meegeholpen bruggen tusschen de volkeren te slaan Hitler heeft eveneens een schriftelijke dank betuiging gezonden aan den voorzitter van het Duitsche Organisatie Comité dr Lewald Werelddeelen-estafette Na afloop van de sluitingsplechtigheid züp ifl het Olympisch zwenistadion nog een tweetal esta - fette wedstrijd gehouden georganiseerd door den Internationalen Zwembond Het hoofdnummer was de z.g werelddeelen estafette voor heeren 4 x 200 meter vrije slag tus schen Amerika met Flanagan Macionis Lind green en Medica Azië met Yusa Suguiura Ta gachi en Arai en Europa met Grof Csik Leivera en Taris De wedstrijd werd gewonnen door Azië in den tijd van 8 min 56.3 sec dus 5 sec beneden den te Los Angelos gemaakten tijd Op de tweede plaats eindigde Amerika in 9 min 12.5 sec terwijl de Europeesche ploeg als derde een tijd noteerde van 9 min 14.6 sec De wedstrijd ging om den Heam-beker Voort werd gezwommen een 4 x 100 meter esta fette voor dames tusschen Europa Amerika en Azië De Europeesche ploeg bestaande uit Jonie Selbach Nederland Lohmar Duitschland Willy den Ouden Nederland en Gisela Arendt Duitsch land won de race in den tiid van 4 min 42 4 sec voor Amerika met Petty Lapp Rawls en Mac Keen in 4 min 47.8 sec en Azië Kojima ^ Murioka Furuta en Takeraura in 4 min 55.7 sec Hierdoor kwam de Europeesche ploeg in het bezit van den door dr Lewald beschikbaar gestel den wisselnriis In aansluiting on deze wedstrijden hebben da Olymnische kamnioenen no egere Olympische spelen ^ O.C Berdes alsmede de irnationale sportorganisa ide nationale Olympische e hartelijke woorden ge in zijn toespraak ca dat n deze Olympische spelen 2 ervaringen van de voor verband bracht hij hulde 5 vroegere spelen hebben t levendige toejuichingen roem de organisator vaa van 1912 en van R o s 3r van de spelen terdam verweU 1 van zijn zetels ter her itenis van Reichel de or < ische spelen te Parijs in voorts Bill Henry de or van Los Angeles In het m zich nog tot dr Mes aar secretaris is van het nité van Zwitserland Hij erkleinde metalen repro e klok De rede van dr erly beantwoord die dezo lietste als de grootst op dste van alle andere mo Op zijn beurt overhan luette waarop de Olympi iXgebeeld Tot slot sprak internationale sportpers e organisatie van de spe noemde dat onovertref » eeft ter gelegenheid vaiï he spelen een brief ge r van het Internationaal de Baillet Latour waar uitspreekt voor den ver lote toewijding waaraan lelen toe te schrijven is e Olympische spelen van 3t de versterking van de daardoor zullen hebben usschen de volkeren te ns een schriftelijke dank den voorzitter van het lité dr Lewald a fette tingsplechtigheid zijn iö 3n nog een tweetal esta georganiseerd door dea 3 de z.g werelddeelen 200 meter vrije slag tus magan Macionis Lind met Yusa Suguiura Ta met Grof Csik Leivera onnen door Azië In den dus 5 sec beneden dea tijd digde Amerika in 9 min peesche ploeg als derde n 14.6 sec De wedstrijd een 4 x 100 meter esta n Europa Amerika en eg bestaande uit Jonie mar fDuitschland Willy 1 Gisela Arendt Duitsch tiid van 4 min 42.4 sec Lapp Rawls en Mac c en Azië Kojlma < nura in 4 min 55.7 sec ropeesche ploeg in het wald beschikbaar gestel wedstrijden hebben de o 13 Narcissen < 13 » 20 Darwintulpen in diverse kiemen Drukkerij ^ t:ï l ^;' HOONTE ALLE VOORKOMENDE DRUKWERKEN ELKE QOEDE ' ADVERTEN TIE BETAALT ZICHZELF voor de tuin 20 20 vroege tulpen in diverse kleuren voor tuin en kamei • • 20 » 20 Crocussen < i.<44«10 5 Leliebollen > é<<>««<10 » 20 Irissen i *' 10 » BESdHÜIT i muni uii I N.V ARK'S BESCHUIT EN KOEKFABRIEK HEERDE GLD Depot Utrecht Monsgr v d Weteringstr 73 RATAX TOCHTEN DUsseldorf fS — Kasteelentocht Utrecht f 1-25 Texel f 5.25 met overtocht en rondrit Bentheim • f5 — ' t Gooi met boottocht Marken Volendara f3.75 EXTRA BEIS Schiphol en Ford - fabrieken f 1.95 „ Hooge Veluwe " Natuurreser vaat f2.80 Ouwehand's Dierenpark f 1.55 Meer van Haltern Duitschland f5 — NEDERLANDSCH CONSERVATORIUM Dinsdag 18 Aug Woensdag 19 Aug Donderdag 20 Aug AFD UTRECHT Aanvang nieuwe Cursus voor onderricht in VIOOL MANDOLINE GÜITAAR BANJO HAWAIIAN a f 3 — per maand waarbij U één van bovengenoemde instrumenten geheel yrijdag 21 Aug gratis ontvangt.Inschr Dinsdag 18 Augustus ' s avonds van 7 — 9 uur inGebouw „ TKIANON " Oude Gracht 252 5875 EYSINK ' 34 als gloednieuw 350 cc zeldzaam spot koopje ƒ 145 onder garantie Rudge 250 dubbelpoort kopklep ƒ 120 Barnett ƒ 55 Keizerstraat 23 5916 WOLZAAK Handwerkartikelen enz wegens ziekte ter overname aange boden te Haarlem Drukke verkeersweg Lage huur Br on der no 5663 Bur de zer Tekoopgevr Zaterdag 22 Aug Zondag 23 Aug Mariaplaats 11-12 RATAX Tel 16 516 Te koop of te huur GEVRAAGD TE UTRECHT winkelpand geschikt voor brood en/of ban ketbakkerij i.en tueel mot zaak Br onder no 5675 Bur dezer KONINKLIJK NEDERLANDSCH-INDISCH LEGER Dienstneming is opengesteld bij de wapens DAMESRIJWIEL ter overname met prima torpedonaaf en Jasbeschermer Nog mooi in moffel voor ƒ 15 - Egelantier straat 29 5861 WEGENS OVERCOMPLEET Ter overname electri ' sche kroon nieuw model 4 lamps 8.50 winkel-hanglampen Philips compleet per stuk ƒ 2.00 HeiseU Catharijne Singel 20a 5911 INFANTERIE ARTILLERIE GENIE en HOSPITAALDIENST Ter overname ge vraagd ASSURANTIE-PORTEFEUILLE onverschillig welke Uitvoerige brieven worden ingewacht onder no 5859 Bur dezer Te koop zeer goed onderhouden MOTORRIJWIEL Simplex wegens aanschaffing lichten mo tor Voor Clarenburg 1 5840 Leeftijd 18 t.ra 29 jaar ongehuwd Gepasporteerden en gepensionneerden van het Kon Ned Ind Leger komen niet in aanmerking Inlichtingen bü den COMMANDANT DER KOU - PIANO - BUREAU Pracht DuitschePiano ƒ 75 - eiken cylinder Bureau,Ameublementen an tiek Bureau FriescheStaartklok Stoeltjesklok Kussenkast,Pendules staandeKlok worteln La détafel Vischmarkt 10 5912 hoogstens 20 woorden t 0.75 8 achtereenvolgende plaat singen t 1.75 Kik woord meer 6 cent per pKutslog NIALE RESERVE te NIJMEGEN ^ MELKZAAK ter overname ge vraagd niet te groe ten omzet lage huur Br onder no 5895 Bur dezer Te koop voor ƒ 2400 te de Bilt EEN HUISmet groote schuuren zijgang Aanvaar ding spoedig Inlvan der Heyde's Wo ningbureau te deBilt Hessenweg 19 Tel 28403 P881 KLEINTJES Onder rubriek Oebmibte Auto's 60 % extra Te huur Te koop MEUBELEN wegens verhuizing 6 stoelen en tafel ƒ 8 - mooi bureauƒ20 divan ƒ 6 eiken huiskamer ameublement aJsnieuw ƒ 22 Apartclubje Spoors traatISbis 5901 HEERBNRIJWIEL KLOEK MET KUI KENS POST DUIVEN Prima Heerenrijwiel torpedonaaf ƒ 8 - Kloek 14 kuikens 4 weken f 5 - Postdui ven met ovei-wennen Staalstraat 56 5878 ADLER PIANO Te koop aangeboden zeer mooie Piano wegens plaatsgebrek voor zeer billijken prijs Stichtsche IJzerhandel Lange Eiisabethstraat 24 5914 Te koop EMAILLE FORNUIS te koop prima in or de en een Kinderwa gen zoo goed alsnieuw op luchtban den Spotprijs Kerk wet 109 5893 Te huur aangeboden gemeubileerd SOUTERRAIN bevattende 3 kamers en keuken tuin Te bevr J Straus Alex Numankade 23bis 5825 AUTO te koop licht type 1—12 sedan Re nauld in prima staat van ' 30 Te bevr..Voorheuvel 16 Café,Zeist 5839 Uitsi ] M ET blijdschap hebb ' men van het in dez Communiqué der confen in de Residentie tusscher en de wethouders van groote steden gehouden wijzigingen in de steunri loozen voorshands veertie schort zoodat het onmidd < dreigde is afgewend Wij hebben met name betreft tegen de voornemi een aantal de vorige wf schouwingen stelling geni wij ook de ernstige moei waarvoor zij zich gesteld kan naar ons voorkomt ringen in de steunregelinc niet de beteekenis hebber achteruitgang van de pos loozen gaandeweg zijn k Is het haar niet mogelijk ider werkloozen te verlagt ook van aantasting hunne ie onthouden omdat het anders dan als een minin aangemerkt Terzake van Regeeringsplannen gold betreft dat de verlaging ' inkomen geenerlei comps ¦ Utrecht heeft niet de bes voorraad goedkoope wor wegvallen van den huurb ïoozen betrokken zouder Van een „ druk op het ht laging van den steun kan genaamd niets worden vei stad zou de uitvoering v plan ook bitter onrecht een groep die dat onrec wijl zij de grens van haar lelijk heeft bereikt De uit het werkloozenbestaar week publiceerden mog bewijs dienen Het is op dit oogenbl zeker of het uitstel waar besloten afstel zal worde uitstel en het onderzoek ' heid zal geven is winst tuigd dat de Utrechtsche Sociaïe Zaken de heer E sultaat krachtig het zijne Moge hij wiens oprechte aan hem toevertrouwde t bekendheid heeft en groc dient ook in de komende bijdragen dat de ontwor nen ten aanzien van de de baan gaan in den hu verwerpelijk Politieni Engros In den loop van Za.terdag rijwielbelastingmerken on werd nog een belastingplaa weer veertien extra rijksda zullen vloeien Het mooie zomerweer m > Eonen hadden blijkbaar zoo vocht dat zij teveel dronke kennelijken staat werden oj Cano'Vreugde Gisteren voeren een 18-ja zeventienjarige jongeman i Oudegracht Zoo'n klein b < het water glijden indien de houden De beweging in dez zoo harmonisch als noodzj volg dat de jongedame en ter terecht kwamen Zij s ] natte element daar zij ni Door eenige personen is hu zij toch veilig op het droge Burgerlijk Geboren Aug Johan Bernarduren en Ch E H v d Bo:d van A Sandbrmk en Wtharina d van J A Verk(werk Dorothea d van C.Lange Aug Alijda Elisabeth en M G v Eist Johannes gerweij en J K J WellingMaria d van W L L v.ning Petronella d van P V Elk Aug Gerda Cathariilaar en G v Osnabrugg*van J Geertman en A v.d van T v Kooien en M.ria d van B H Wesseldz van W de Wit en H v Gehuwd 15 Aug A J Kuü's en Overleden Aug Gerrit Jan EtIstraat 4 Aug Boukje CatharB V d Burg 84 j J Ftruida v Ginkel 13 m.,Martinus Vellinga 39 j Aug Geertje Jongk 71 j Pasteurstraat 5 Aug Albertus Schipj Jl^i^^^-fiif^^ir - 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 9f Maandag 17 Augustus 1936 VIERDE BLAD 13 Opheffing huurbijslag opgeschort - In werking treding wijziging van steunregeling in conferentie tus ' schen min * Colijn en weihouders voor 14 dagen uitgesteld jL/E minister-presïdenl Dr H Colijn heeft bij afwezigheid van den minister van Sociale Zaken hedenochtend met een aantal wethouders van groote ge meenten een bespreking gevoerd over „ Een samenstel van maatregelen in zake steunverleening en werkverschaffing " bij rondschrijven van 31 Juli j.l door den minister van Sociale Zaken ter kennis van alle gemeentebesturen gebracht Naar men weet betreft deze circulaire de afschaffing van den huurbijslag en het verlagen van het standaardioon waarnaar de steun wordt berekend De bespreking met den minister-president welke om half twaalf aanving en tot half twee duurde werd bijgewoond door de wethouders van Sociale Zaken van de gemeenten Amsterdam Rotterdam Utrecht Groningen en Eindhoven De wethouder van sociale zaken van ' s Gravenhage de heer Buurman was verhinderd aanwezig te zijn doch namens hem woonde de wet houder van openbare werken en gemeentebedrijven ir Feber de bespre king bij Omtrent het resultaat van deze conferentie werd ons medegedeeld dat de minister-president de inwerkingtreding van bovengenoemde wijzigingen in de steunregeling 14 dagen heeft opge schort ten einde de kwestie nog eens met den minister van Sociale Za ken te bespreken Van het departement van sociale zaken werd de bespreking bijgewoond door den secretaris-generaal van dat departement rnr dr Scholtens en den referendaris van genoemd departement den heer Van Hoeven Voorts was ter conferentie ook aanwezig de wethouder van sociale zaken der gemeente Haarlem Het onderhoud van de wethouders van sociale zaken van de grootste 7 gemeenten met den minister-president heeft als resultaat gehad dat de in werkingtreding van het ministerieel besluit tot wijziging van een samenstel van maatregelen inzake steunverleening en werkverschaffing welke aan vankelijk bepaald was op de week van 30 Augustus — 5 September 1936 is uitgesteld tot de week van 13 — 19 September a.s ten einde bedoelden wethouders de gelegenheid te schenken hunne bezwaren tegen de nieuwe regeling bij den minister van sociale zaken na diens terugkeer van verlof persoonlijk voor te dragen Uitdrukkelijk werd echter van regeeringszijde erop gewezen dat het noodzakelijk was met de voorbereiding van de invoering der nieuwe regeling door te gaan Uitstel Een goede tijding M ET blijdschap hebben wij kennis geno men van het in deze editie opgenomen Communiqué der conferentie hedenmorgen in de Residentie tusschen Minister C o 1 ij n en de wethouders van Sociale Zaken der groote steden gehouden Daaruit blijkt dat de wijzigingen in de steunregeling voor werk loozen voorshands veertien dagen zijn opge schort zoodat het onmiddellijke gevaar dat hen dreigde is afgewend Wij hebben met name voorzooveel utrecht betreft tegen de voornemens der Regeering in een aantal de vorige week verschenen be schouwingen stelling genomen Hoe gaarne wij ook de ernstige moeilijkheden erkennen waarvoor zij zich gesteld ziet — de Regeering kan naar ons voorkomt ali'één die verande ringen in de steunregeling verantwoorden die niet de beteekenis hebben van een reëelen achteruitgang van de positie waarin de werk loozen gaandeweg zijn komen te verkeeren Is het haar niet mogelijk de bestaanskosten ider werkloozen te verlagen dan zal zij zich ook van aantasting hunner inkomsten hebben te onthouden omdat het peil van heden niet anders dan als een minimumpeii ' kan worden aangemerkt Terzake van de thans uitgestelde Regeeringsplannen gold zeker wat onze stad betreft dat de verlaging van het werkloozen inkomen geenerlei compensatie zou hebben Utrecht heeft niet de beschikking over een voorraad goedkoope woningen die na het wegvallen van den huurbijslag door de werk loozen betrokken zouden kunnen worden Van een „ druk op het huurpeil " via een ver laging van den steun kan ergo in Utrecht hoe genaamd niets worden verwacht en voor onze stad zou de uitvoering van het Regeerings plan ook bitter onrecht beteekenen jegens een groep die dat onrecht niet dragen kan wijl zij de grens van haar draagvermogen fei telijk heeft bereikt De willekeurige grepen uit het werkloozenbestaan die wij verleden week publiceerden mogen die stelling tot bewijs dienen Het is op dit oogenblik nog geheel on zeker of het uitstel waartoe hedenmorgen is besloten afstel zal worden Maar reeds het uitstel en het onderzoek waartoe het gelegen heid zal geven is winst Wij zijn ervan over tuigd dat de Utrechtsche wethouder voor de Sociaïe Zaken de heer B e k k e r tot dit re sultaat krachtig het zijne heeft bijgedragen Moge hij wiens oprechte bezorgdheid voor de aan hem toevertrouwde belangen algemeene bekendheid heeft en groote waardeering ver dient ook in de komende weken ertoe kunnen bijdragen dat de ontworpen Regeeringsplan nen ten aanzien van de werkloozensteun van de baan gaan in den huldigen vorm zijn zij verwerpelijk Politienieuws TOS Eng In den loop van Zaterdag en Zondag zijn dertien rijwielbelastlngmerken ontvreemd Bovendien werd nog een belaftüigplaatje verloren zoodat er weer veertien extra rijksdaalders in ' s lands kas zullen vloeien Het mooie zomerweer maakt dorstig Vier per sonen hadden blijkbaar zoo'n groote behoefte aan vocht dat zij teveel dronken en door de politie in kennelijken staat werden opgebracht CanO'vreugde Gisteren voeren een 18-jarige jongedame en een zeventienjarige jongeman met een cano door de Oudegracht Zoo'n klein bootje kan rustig door het water glijden indien de inzittenden zich kalm houden De beweging in deze cano was echter niet zoo harmonisch als noodzakelijk is met het ge volg dat de jongedame en de jongeman in het wa ter terecht kwamen Zij spartelden hevig in het natte element daar zij niet konden zwemmen Door eenige personen is hun hulp geboden zoodat zij toch veilig op het droge kwamen Burgerlijke Stand Geboren Aug Johan Bemardus z van G J v Buu ren en Ch E H v d Borg Kverarda Johanna d van A Sandbrink en W C de Jong Anna Ca tharina d van J A Verkerk en A Th M Stol werk Dorothea d van C v Kempen en G M detange Aug Alijda Elisabeth d van J L Vontenieen M G v Eist Johannes Werner z van H La gerweij en J K J Welling Margaretha Elisabeth Maria d van W L L v Kooij en H M de Ko ning Petronella d van P de Kruijff en A M V Elk Aug Gerda Catharina d van A W Ade laar en G v Osnabrugge Petrus Johannes z.van J Geertman en A v Zijl Maria Petronella,d van T v Kooten en M P Neerings Anna Ma ria d van B H Wesseldijk en G Assink Jan,z van W de Wit en H v Luijk Gehuwd 15 Aug A J Ruijs en H Cramwinckel Ovetleden Aug Gerrit Jan Ettekoven 27 j Heeren straat 4 Aug Boukje Catharina Kacké wed van J.B V d Burg 84 j J V Koenstraat 91 Geer truida v Ginkel 13 m Waalstraat ¦' 07 Jacob Martinus Velllnga 39 j Aurorastraat 14 Aug Geertje Jongkind wed van H Verdel 71 j Pasteurstraat 5 J7 Aug Albertus Schipperj 73 j Hoogstraat 50 Hilversumtner weg wordt beter Verbreeding bij Groenekan — De vernielde ligusterhagen Het is inderdaad een heele verbetering die thans in den weg naar Hilversum tot stand wordt ge bracht bij het café de Groenekan Het brugje dat daar ligt heeft immers door zijn geringe breedte altijd een zeker gevaar opgeleverd dat misschien niet steeds even manifest werd omdat men van te voren kon zien dat hier waarlijk gevaar dreigde waardoor men cp zijn hoede kon zijn en dit ook meestal wel was Maar desondanks vormde dit smalle brugje een niet te onderschatten verkeers belemmering die het doorgaande verkeer noopte tot sterk snelheid minderen Dit alles wordt nu verbeterd Weliswaar geldt het hier geen afdoende verbetering omdat ofschoon de weg zeker aan redelijke eischen voldoet het toch niet wel moge lijk is er een inderdas^d voortreffelijke verkeers baan van te maken omdat hier de lintbebouwing in zeer sterke mate is toegepast Maar het zal waarschijnlijk nog wel even duren eer de nieuwe weg naar het Gooi gelegd wordt en zoolang zal de bestaande baan dienst moeten doen om ook het snelverkeer op te nemen En op ^ et oogenblik dat de weg zijn functie als groote verkeersader ver liest zal hij toch nog van genoeg locaal en ook in tenlocaal belang blijven om te wettigen dat men hem zoo goed mogelijk doet zijn Met het oog daar op mag men het aanbrengen van de bedoelde ver betering dus zeker toejuichen Verdwenen Jammer is het Intusschen dat een van de ande re verbeteringen die men op dezen weg heeft wil len toepassen ioo weinig resultaat heeft gehad Toen men begon om langs dezen weg een aan re delijke eischen voldoend fietspad te leggen heeft men tegelijkertijd den zoo voortreffelijken maatre gel genomen om dit fietspad van de rijbaan af te scheiden door een ligusterheg De voordeelen daar van zijn vele In de eerste plaats is een liguster afscheiding voor niet geheele zekere fietsers een goede psychologische bescherming Er zijn heel wat wielrijders die schrikken wanneer een auto hen rakelings passeert Zij verliezen dan het hoofd met het gevolg een groote kans op een ongeluk De kans op dergelijke ongevallen wordt zeer sterk verminderd door de aanwezigheid van een heg Maar belangrijker nog is de functie van een heg als beschermer tegen verblindende belichting Deze verblindende verlichting wordt niet alleen veroor zaakt door auto's maar ook en wel de.geliik door fietslantaarns De bescherming door een liguster haag is dus wederzijds Daarom is het altijd zeer toe te juichen wanneer dergelijke hagen worden geplaatst tusschen fietspaden en rijbanen Dit heeft men gedaan op den weg naar Maar tensdijk Meiar het planten van de heg ofschoon uit een oogpunt van tuinierskuust ongetwijfeld goed verricht is niet zoodanig geschiedt dat zij bestand bleek tegen het verkeer Men heeft n.l verzuimd de aanplant te beschermen tegen hen die gebruik maken van den weg en dit heeft tot gevolg gehad dat er van de geheele ^ usteraan plant zoo goed als niets meer over is Zij die zich op den rijweg bevonden en met de fiets op het rij wielpad terecht wenschten te komen kozen den koristen weg n.l dóór den aanplant heen En daar dit maar al'te vaak geschiedde duurde het slechts een minimum van tijd of de heg was weer zoo goed als geheel verdwenen In het algemeen knapt de Rijkswaterstaat dergelijke dingen solider op L8,ngs verschillende rijkswe,iion — Hiep hiep hoera FIGl ZEIST Afwisselend program ma Escape me never — Katharina de Kleine — Bommen op Shanghai Burojerlijke Standen De Bilt — Gehuwd D van der Laan en A van Manson — H M C Herbers en E H Klemra Ondertrouwd B Krill en C W Cortie — J M W Gielen en J H Sprengers Overleden W de Bruin oud 28 jaar — C S J Stam oud 37 jaar — G J Hemken oud 91 jaar Geboren Wilhelraina Maria d van J Goes en H Swart Maartensdyk — Geboren Gijsbertus z van W V Ettikoven en G J Dorrestein Jan " ITeunis z v W V Ettikoven en G J Dorrestein Ondertrouwd J v Voort en W Westland bei den alhier E Terwiel te Princenhage en J I Schouten alhier Gehuwd P Frederiks alhier en C C de Jager te Rotterdam Overleden Albertus van Dijk 74 j Zuilen — Ondertrouwd G Stuij en J Z van der Ende L Hijman en G C Peeterse Getrouwd J Blansjaar en M E Wassink B Lutteke en H van Os A W Veenendaal en J C Doorn Geboren Gerrit Adrianus z van G A van Eek en J van Donkelaar Hendrik z van A de Kruuf en A C Koppe Johan Jan z van J van der Vegt en G van Eek Alida d van A J Wichgers en C M Schriever Franciscus z van H J Nengerman en M Schroër Anne Marieke d van J C Kreugel en M Dekker Jaap z van J Mansfeld en J VV M de Visser Petrus z van C J Koor en M M Gi'im Willem Hendrik z van J Schouwburg en W Griffioen Overleden Jan de Vries oud 47 jaren gehuwd met C van de Scheur Dirk Blankemeijer oud 83 jaren weduwn van P W van Vliet Te Utrecht H M Fichet oud 70 jaren gehuwd met D Daai derop Te de Bilt Chr S J Stam oud 37 jaren gehuwd met F M de Galan Viering zilveren priesterjubileum Pastoor Albach door parochianen op grooische wijze gehuldigd ZUILEN 17 Aug — Het zilveren priesterfeest van den zeer Eerw heer W G H van Albach pastoor der St Ludgerius-parochie alhier is op grootsche wijze gevierd Van tal van huizen wap perde Zaterdag en Zondag de nationale driekleur of de wit-gele vlag terwijl bij het begin van de gemeente aan de St Josephlaan een eerepoort was opgericht met het opschrift „ Hulde aan den Jubilaris " Pastoor van Albach die eenige dagen afwezig was geweest werd Zaterdagavond bij zijn terug keer officieel begroet en geleid naar de St Joseph laan waar het fanfare-corps van de J W en di verse organisaties gereed stonden om den jubi larist naar de pastorie te begeleiden Van de pas torie ging het met een stoet van bruidjes en in witte matrozen pakjes gekleede jongens naar het kerkgebouw dat buitengewoon fraai versierd was Hier sprak de Wel Eerw heer D v Wijk ka pelaan der parochie een hartelijk welkomstwoord waarna een plechtig Lof werd gecelebreerd waar bij den jubileerenden priester werd geassisteerd door de Wel Eerw Heeren D van Wijk en T Lefebure Een feestlied door de talrijken in het kerkgebouw gezamenlijk gezongen besloot de avond-plechtigheid Zondagmorgen naderden onder de diverse H Missen vrijwel alle parochianen en vele anderen tot de H Tafel Bijna iedereen had zich getooid met een wit-geel strikje dat werd verkocht ten bate van het Wit-Gele Kruis De Hoogmis werd opgedragen door den jubilaris Onder de H Mis hield de Zeer Eerw heer S de Bruin oud kapelaan der parochie thans pastoor te Ommen de festpredicatie terijl na de H Mis een kinder hulde plaats had Te half vier formeerde zich op den Sweder van Zuylenweg een lange stoet van parochiale vereenigingen meevoerend vaandels en banieren en vergezeld van de muziekgezelschappen J W boys en nieuwe Harmonie Opgewekt en vroolijk defileerde men voor Pas toor Albach ' Tot slot van de feestelijkheden was er des avonds een plechtig Lof waaronder de Jubilaris etn dank woord sprak Met een jubelend „ Te Deum Laudamus " en een feestlied werd de feestelijkheid besloten Meeting van S,D,A.P ZUILEN 17 Aug — Op Donderdag 20 Augus tus organiseert de S.D.A.P afdeeling Zuilen in samenwerking met de plaatselijke plancommissie een groote openluchtmeeting welke aanvangt om acht uur en gehouden wordt op een terrein aan het einde van de Sweder van Zuylenweg Als spreker treedt op den heer H J v d Bom uit Amsterdam voorzitter van de Algemeene Nederlandsche Me taalbewerkersbond Deze meeting zal worden voorafgegaan door een optocht met muziek ont plooide banieren en planleuzen / elke om zeven uur van de Muijskenweg vertrekt SPREEKUUR BURGEMEESTER ZUILEN 17 Aug — In plaats van de burge meester zal op 18 Augustus de loco burgemeester,de heer J J J Buijs spreekuur houden op de daar voor vastgestelde uren Gedachtenisrede Ds E Groeneveld spreekt rede uit na zijn huldiging in de Emmakerk SOEST 17 Aug — Zondagavond heeft Ds E Groeneveld Ned Herv Predikant alhier die j.l Donderdag op feestelijke wijze zijn 25-jarig ambts jubileum herdacht in de Emmakerk op Soestdijk een gedachtenisrede uitgesproken Nadat was voorgelezen Lucas 8 de geschiedenis van de Zaaier richtte Ds Groeneveld zich aller eerst tot den Intendant van het Koninklijk Pa leis den heer Jhr De Jonge van Zwijnsbergen die hem de eer aandeed pok bij dezen dienst tegenwoor dig te willen zijn en steeds belangstelling toont voor het werk van den predikant Daarna werden nog toegesproken de Burgemees ter Ds J I van Schalk die zijn vacantie onder brak om thans hier te zijn Ds Van der Waal Ds Visser twee bevriende emeritus-predikanten Ds Torenbeek een zwager van den jubilaris die hem in zijn ambt bevestigde zijn huwelijk inzegende en zijn kinderen doopte Ds Roëll dir.-gen van Zonne gloren en de zuster die aanwezig waren de moeder van Ds Groeneveld en zijn vrouw en gezin een 24 vrienden met een autobus overgekomen uit zijn vroegere gemeente Herveld en tenslotte de gemeen te die in zoo groote getale was opgekomen Als tekst nam Ds Groeneveld Ps 126:6 „ Die het zaad draagt dat men zaaien zal gaat al gaande en weenende " om naar aanleiding van deze woor den de gemeente te bepalen bij het werk van den herder die zaait maar dat het God is die den wasdom geeft Vandaar in alles de dank en de eer aan God Met de woorden „ En gtj mijn ziel looft gij Hera bovenal " besloot Ds Groeneveld zijn met groote aandacht beluisterde gedachtenisrede Ten slotte heeft Ds Van Schaick zijn collega in de bediening des woords nog het woord gevoerd om te herinneren dat niettegenstaande er somtijds verschil van inzicht bestaat toch de eenheid altijd weer werd gevonden in de arbeid tot uitbreiding van Gods Koninkrijk en het brengen van het Evan gelie van Christus Pastoor Wöstenzijn gehuldigd Gouden priesterfeest op luisterrijke wijze door Juiphaassche pa rochianen gevierd Zaterdag 1.1 vierde de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor B M M Wöstenzijn zijn gouden priester jubileum Zeer vele parochianen hadden gevolg ge geven aan het verzoek van het feestcomité om op dezen dag te vlaggen hetgeen het dorp een fees telijk aanzien gaf In zijn ¦ predicatie bracht de jubilaris dank aan God voor de hooge eer die hem was ten deel ge -» vallen Hij verzocht ten slotte zijn ' met hem feestvie rende parochianen deze H Mis met hem te willen opdragen tot dank aan en tot eerherstel voor de tekortkomingen die er in zijn priesterleven waren voorgekomen Na de H Mis volgde het Te Deum " en werd door alle geloovigen het voor deze gelegenheid door den WelEerwaarde Heer E Jagers samen gestelde feestlied gezongen Om half een werd door de feestcommissie bij monde van den Voorzitlei " den Edelachtbaren Heer Mr J M M Hamers burgemeester dezer ge meente de feestgave der parochianen aangebo den bestaande uit een som gelds De burgemees ter hield hierbij een korte toespraak waarin hU deed uitkomen dat de katholieken van Jutphaas meenden op deze wijze het best hun dankbaarheid aan den parochieherder te kunnen toonen Vervolgens vond de kinderhulde plaats voor de pastorie waarbij den jubileerend-i priester bloe men werden aangeboden en eenige feestliederen werden gezongen Hierna volgde de receptie Des avonds te kwart over acht had het défilé plaats Reeds lang van te voren had zich in de tuin bij de pastorie en op den weg een groote me nigte opgesteld De turn was schitterend verlicht ^ met lampions en electrische slingers Aan het hoofd van den stoet marcheerde de muziekvereeniging Cornells Galesloot voorafge gaan door twee vaandeldragers die de Pauselijke vlag en de Nederlandsche driekleur droegen In den stoet liepen mee de Mannenzangvereeniging St Caecilia de Jonge Wacht de Jonge Werk man de Jonge Boerenbond de sportvereeniging Jutphania terwijl de stoet gesloten werd door de R.K Gymnastiekver V.I.O.S In vlot tempo trok de stoet onder het spelen van eenige pittige mar schen langs den jubilaris die met welgevallen een en ander gade sloeg Na afloop van het défilé ving de muzikale hul diging aan doo - de R.K Mannenzangvereeniging St Caecilia en de R.K Muziekvereeniging Corne lls Galesloot Na afloop dankte de ZeerEerwaarde Heer Pas toor uiterst voldaan over de wijze waarop hij zijn Gouden Priesterjubileum had mogen vieren Mr G A Hoogstraten overleden AMERSFOORT 17 Aug — Zaterdag is te Leeuwarden op 47-jarigeu leeftijd plotseling over leden Mr G A Hoogstraten die sedert vier v/eken benoemd was tot griffier aan het Kantongerecht alhier De heer H begon zijn loopbaan als advo caat in den Haag Daania was hij waarnemend griffier bij het kantongerecht te Harlingen Daar bleef hij tot 1933 toen dat kantongerecht werd op geheven Nadat hij nog tijdelijk griffier te Leeuwar den was geweest werd hij m Juli j.l benoemd tot griffier bij het Kantongerecht te Amersfoort De begrafenis zal plaats hebben te Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats aldaar a.s Dinsdag om twee uur RIJWIELDIEFSTAL EN DE GEVOLGEN AMERSFOORT 17 Aug — Zaterdagmorgen vroeg hield de politie hier twee gebroeders aan uit Apeldoorn die zich daar schuldig hadden gemaakt aan diefstal van een rijwiel ieder één welke voor een café stonden Achteraf blijkt nu dat één der broers het rijwiel meenam in opdracht van een barbier te Apeldoorn die daarvoor een premie van tien gulden had beloofd omdat hij meenr "- dat de vezekering hem wel direct de geleden schade vaa de gestolen fiets zou terugbetalen LYSOL GEDRONKEN AMERSFOORT 17 Aug — In de Pieter Pijper straat heeft de ongehuwde J die bij een familie aldaar kostganger is gedronken uit een flebxhje met lysol Hij dacht dat hij een Eleschje met medl cijnen genomen had dat de dokter hem had voor gescheven tegen hoest Met zeer enstige inwendi ge brandwonden werd de man op last van Dr v N naar het St Elisabeth's ziekenhuis vervoerd Zgn toestand is levensgevaarlijk De„Zon Door Truus Ver O P „ De Zonnehoe meisjes zowel var van zeven en zes jaar Ik geloof niet Luul om te denken dat je d zijn " „ Bovendien " voegde i je „ De Zonnehoek " nii school maar als een hu zin woont En wat doet je bent " „ O U moet niet den Üraaide Luuk bij „ Nu dan zijn we kla fcult zien kerel dat je 1 iVindt even prettig als I „ Ik vind het dol zal ëomde Miek op „ Moes 1 „ En staat het vlak aa „ En is er ook een spe fen wipplanken en zo " „' t Staat boven op een „ en vandaar uit kun je minuten ben je aan ' t s leuk houten huisje wa mers en ballen en al hel Vveggeborgen " „ En zijn er schommel ' „ Neen voor zover ik aan zee bent heb je da Daar heb je zand en mi en tante Annie vertelde worden gehouden in 1 rodelbaantjes en gra,ch1 ' de groten worden er w het beeldhouwen Niet luuiiijk maar het is zand " „ Mag je dan zelf ma tiuuk 1 „ Ik denk het wel " f „ En moeder mogen " v ^ ' „ Als ' t goed weer is z kiekjes gezien van lacl pak tussen de golven " Luuk begon op „ De kijk te krijgen ' t Sche kinderachtige beweging bad gemeend „ En moet iedereen a ' die tante Annie mee " ieen tikje spottend „ De kleintjes natuui „ Als die thuis gaan wi ' door vader of moeder c • pSlOAJSA 1PJ0A \ uiïl ' f-pnd-ap^ioooiio Sou qc - fuit 9A \ ¦ ul'iz d laiu > e saf^und op ui sapaad jjao.8 | i3A \." ' na pz \ M ' apiBBuis Si^moBdaos Si \ j^p ' U9uua:>ia3 sz U3;sac F-jeojd sua9 ^ daos " ap UB Bp \[ " im Si:moBad uib snp ' unp SBAV s[ij unq SB/W daog jaapt uaa sb / ' aooA daiAV apia:)S isi c jaq t3P ' uaSSaz a/vv u ¦ IBpuauiaiu 'uapap fiq sia.uo ^[ a am ' jLd az jo - uap-io-vv ïjip % a gpiiM % shi ap ' sBBiaq • Uc jsuioï[Snja unq fiq « na5iuTzS9A \ raaii lapuo i epiaoA dB:(s ajapaaA a>ii ufxz fiq >[ oa | Si^sbbh "^ 91 oiijBz Suips^oid • ua>t902 guB>i ap JBBU SmS suud u9guo 9p aBBpM - Ciq 9pL 5l!:t[a;iaapaS > loo aa ^ aq q SBM pBd ^ IQ P.fïW391 UBbS uauun >[ a uaui-B ejjaoqaq u,oz pBq fiH ' Sa « aaapuB ^ aq jbbu suud juai tao3 iuadoi uarao-si jam pBdsoui uaa si aajH " uaa UBA uia^s uaa ' uia • - jaaiq 3aAV apao:S e fUiq ^ aiu laq > Bp ' puoA f e%óiS liaSBi ja ubav ' ua uap UBA ua;aoA aa \ i jBBp ua jaiq sjiaz ua q ja^Bi uaAg - ua^iqoBM x ' sinq - stfiiJapno Siq^ajd ¦ ' piaouijaAuo ua iifipjA jatu af m IBZ UiSi " i iraaq atp ' soi uaSuof u ^ " ïqoii üapnoS aq fiq fiz - piai pnoA \ qaq Joop lua ' uap nu aip ' ubui uap aj9:iqDBZ uaa aa uibavji Bp ai^Itus ' iaq ü U ^ »- 1ioou % 3m af IBZ XI ' uaa]s [ TOA 5ti laaAV ^ baV i^Il " " „ iuaSuajqS ' fl un3 ' SaAv jm ja Sut jqoïi i9q UI - Sii bp ' r soq 9q JOop 3i\x3K 9ra flH - SUIUOJI U9P UBA UOC £ s av 
DE BLAD 66 ' DE KINDERCOURANT VAN HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Augustus 1936 No 7 | i DE KIMDEKCOURAriT n I ^.* aft VAN HET o - I ' ^ UTRECHTSCH.rHEUUÓBLAp ^^ ¦ UBBS U9JBM SUIPPUBAV U99 aip ' u9:>SBg 9p uapijAV 9Z - uastBui 9 > TBBpi U9:>qo9a9;ö 9p az u9uuog9q Sbppjui 9p UI ggojA uooA\a3uo ua u9iois9q a9 p.i9A \ snpiv uooA a9:)9(j epig^s ' 90 ^ Suippnd-9pB^oooqo U99 UBA snaj U99 U9 U9:)a u9j - 919 9ui ^ sftj uBp 9AV ua^B ^;" - pnd-apBjoooqo aufij af S.fux ' t9qp fiq | 99ra 9fiaaq U99 aa 9C siB U9 a9p9od9pBioooqo U9ssnq - 9zn9j jBBp UBB^s jg jsi u9S[u;5t ' a Sou jBBp bav uap ua^aoui daqos uaa sai[B uba %\\\ z h £" J19TII a99ui U9 u9Sruïi J9 9 [ uuit s^f ^ - 9n'eq suo uag " ' daiy ^ apiBBuis jjSoU UBp aBBp SI iBAV UJl " az ' fuA uajBA \ az • ino • ida>iT[is uaaS ja uaABS az jBBra ' U9u - oq gpjBqpj [ U9 sfiJ ggua^BAv ' SB.VV U9pSj9A inOZ pq UUBB.VV ' ugpddBpjBB ug^B ftz ' ugp pq pra u9ppou>t ftz ' PP^sgS - JOOA ugppBq qotz ftz UBp Ja^iftl - jggq Sou ugjgdraBJi pq 9Z ugp - uoA iBBragiiv ' pggAvgS St>j:5ini - gS oz 9z ugjBAY > ioo itoou Sou JBBra ' ugdpqgq ugpora oz qotz sugSuof gp ugppBq toou Sojs [ • U9:iBZ dggz gf^in^s ugg ug ^ goppuBq ugg ugssn ^ - JBBAY ' Snj unq do U9ii9p gppj - gSdo ugg gz ugppBq iBBragnB U9 ugpddBpjBB puBra ugg gpsgz gp ' uguoq U9 jsftj ug5i:siBZ gpjftA ap ' ug:siJOA ua sja^jaq ' sgfpjoq gpjaiA gp ' ppgtp uga apjap ap aviasMnaiN HOSiHoaain laH nva iNvanooaaaNOi aa aviasMnaiN HDsiHoaain i3H nva iNvanooaaaNi>i aa itenisrede eveld spreekt rede uit huldiging in de nmakerk - Zondagavond heeft Ds E rv Predikant alhier die j.l jke wijze zijn 25-jarig ambts de Emmakerk op Soestdljk litgesproken ïzen Lucas 8 de geschiedenis e Ds Groeneveld zich aller ant van het Koninklijk Pa Jonge van Zwijnsbergen die k bij dezen dienst tegenwoor eeds belangstelling toont voor edikant. toegesproken de Burgemees laik die zijn vacantie onder e zijn Ds Van der Waal Ds e emeritus predikemten Ds ir van den jubilaris die hem Ie zijn huwelijk inzegende en Ds Roëll dir.-gen van Zonne Le aanwezig waren de moeder n zijn vrouw en gezin een 24 itobus overgekomen uit zijn irveld en tenslotte de gemeen getale was opgekomen Groeneveld Ps 126:6 „ Die aen zaaien zal gaat al gaande ar aanleiding vaji deze woor sepalen bij het werk van den lar dat het God is die den ar in alles de dank en de eer Sn gij mijn ziel looft gij Hem Groeneveld zijn met groote gedachtenisrede Van Schaick zijn collega in rds nog het woord gevoerd niettegenstaande er somtijds lestaat toch de eenheid altijd in de arbeid tot uitbreiding sn het brengen van het Evan - Wöstenzijn uldigd erfeest op luisterrijke Julphaassche pa men gevierd " de de Zeer Eerwaarde Heer istenzijn zijn gouden priester arochianen hadden gevolg ge k van het feestcomité om op 1 hetgeen het dorp een fees - oracht de jubilaris dank aan er die hem was ten deel ge « lotte zijn ' met hem feestvie ze H Mis met hera te willen an en tot eerherstel voor de 2r in zijn priesterleven waren de het „ Te Deum " en werd het voor deze gelegenheid irde Heer E Jagers samen ongen door de feestcommissie bij itter den Edelachtbaren Heer rs burgemeester dezer ge der parochianen aangebo n som gelds De burgemees korte toespraak waarin hij 3e katholieken van Jutphaas e het best hun dankbaarheid Ier te kunnen toonen kinderhulde plaats voor de jubileerend - priester bloe den en eenige feestliederen rna volgde de receptie irt over acht had het défilé an te voren had zich in de op den weg een groote me was schitterend verlicht trische slingers den stoet marcheerde de ornelis Galesloot voorafge ers die de Pauselijke driekleur droegen In de Mannenzangvereeniging Wacht de Jonge Werk enbond de sportvereeniging stoet gesloten werd door de V.I.O.S In vlot tempo trok van eenige pittige mar die met welgevallen een défilé ving de muzikale hul K Mannenzangvereeniging Muziekvereeniging Corne - ZeerEerwaarde Heer Pas over de wijze waarop hij had mogen vieren Hoogstraten rieden Aug — Zaterdag is ta 1 leeftijd plotseling over traten die sedert vier vjeken aan het Kantongerecht zijn loopbaan als advo was hij waarnemend • echt te Harlingen Daar dat kantongerecht werd op » tijdelijk griffier te Leeuwar hij In Juli j.l benoemd tot te Amersfoort De te Leeuwarden op de aldaar a.s Dinsdag om twee EN DE GEVOLGEN Aug — Zaterdagmorgen twee gebroeders aan uit '- schuldig hadden gemaakt ' ieder één welke voor blijkt nu dat één der in opdracht van een die daarvoor een premie van omdat hij meenr'3 dat de de geleden schade vaa en Aug — In de Pieter Pijper - J die bij een familie gedronken uit een fleschje hij een fleschje met medl - de dokter hem had voor - Met zeer enstige inwendl man op last van Dr v N ' s ziekenhuis vervoerd Zijn De „ Zonnehoek ^^ Door Truus Eygenhuysen Vervolg d J P „ De Zonnehoek " komen jongens en meisjes zowel van veertien en dertien als van zeven en zes ik meen zelfs van vijf jaar Ik geloof niet Luuk dat je enige reden hebt om te denken dat je daar niet op je plaats zal Zijn " „ Bovendien " voegde moeder er aan toe „ moet je „ De Zonnehoek " niet beschouwen als een school maar als een huis waarin één groot ge zin woont En wat doet het er dan toe hoe oud je bent " „ O U moet niet denken dat ik niet wil " ' draaide Luuk bij „ Nu dan zijn we klaar " vond vader „ En je feiult zien kerel dat je het er maar wat prettig iVindt even prettig als Miek en Daantje " „ Ik vind het dol zalig enig verrukkelijk " gomde Miek op „ Moes hoe ziet het huis er uit " „ En staat het vlak aan zee " ' „ En is er ook een speeltuin bij met schommels ien wipplanken en zo " informeerde Daan „' t Staat boven op een duin " vertelde moeder „ en vandaar uit kun je de zee zien Binnen vijf minuten ben je aan ' t strand en daar staat een leuk houten huisje waar de scheppen en em mers en ballen en al het andere speelgoed wordt IVveggeborgen " „ En zijn er schommels moeder " ¦ „ Neen voor zover ik weet niet Maar als je aan zee bent heb je daaraan ook geen behoefte Daar heb je zand en maak je kuilen en bergen en tante Annie vertelde dat er zelfs wedstrijden worden gehouden in het bergen maken met rodolbaantjes en gra,chten er omheen En voor ' de groten worden er wedstrijden gehouden in het beeldhouwen Niet echt beeldhouwen na tuurlijk maar het is eigenlijk bouwen van ^ and " „ Mag je dan zelf maken wat je wilt " vroeg Ivuuk s „ Ik denk het wel " i „ En moeder mogen we ook de zee in " ^ „ Als ' t goed weer is zeker Vader en ik hebben ikiekjes gezien van lachende kinderen in bad pak tussen de golven " Luuk begon op „ De Zonnehoek " een andere kijk te krijgen ' t Scheen daar toch niet zo'n kindei-achtige beweging te zijn als hij eerst wel had gemeend „ En moet iedereen altijd aan de hand van Öie tante Annie mee " informeerde hij toch nog een tikje spottend „ De kleintjes natuurlijk wel " zei moeder > Als die thuis gaan wandelen worden ze óók ' door vader of moeder aan de hand gehouden • pSpAjaA ^ pJOA ^ JÏ[00 SuTp rpnd-apBioooqo Sou iioo ^ uaS s'af;und ap ut sapajd oz il'ep jjaaS - eAv " ' ny laz \^ v no ^" ' epiBBuis Si;^3^d3os Siuia.w ftz ifBp ' U9UU8J1J9 9Z U9:IS30UI ' U9p F-jaojd SU99 ^^ deos " 9p az U90i ' aB-Bps [ - ^ m Spuo-ead ujbm^i bp snp ' unp SBAv ^ sfu unq ua unp SB.w deos i39PT uaa sb;W ^ bq • jooA daiM 9PI9:(S ^ jsj daosjsfijc jaq ' i'ep ' uaS.o9z bas n9%v ^" •[ Bpuaraaiu jbS 9ii ' uapgp ftq sl9J.to ^^ 9Am9iu ib U9 3z jo ¦ U9pjOA \ > iip 9iu aaa.ü ppiLVi % SlU 9p ' SBBl9q JBBJAI • UgSSBJJBA | srao5iSnj9 ^ unq fiq ' u9>[Bra ' u9ï[uizS9A \ uigq jgpuo puoaS ap jaaui spaa;s ftq epjaoA dB^s aaapjaA 9Jn9 fiq jbbiu ' Sna9 uapoA uftz ftq iioj Si^sBBH uappotu ap ut SaAV Buftq ftq ei>lBZ Sui[9Sioi(i " uaïiaoz q % tuaq tno SaA \ ap uba lUB>i ap aBBU SutS suiad azuo ua u9U9Mpj9A sbm u9guot gp JBBH - ftq 9pU99UI ' iqoiiJ9A pj9A \ joop 5lft[9ll99p9S >[ 00 J9 | 9q ^ Bp ' iqoil J9q ftq iqotp oz SBA \ pBd ia pfi^jaai uftz uba uaSuof uaa jara ubbS U9uun5 [ 91 u9raBS UBP ua dBqos[azaS ubb eijaoqaq u.oz pBq Cih ' SaAV qot [ pq ^ m jaaAV ' pBd gjapuB laq jbbu suud ap SutS a^joisug ^ ug jJU9UIBS 9A \ UBBS UBp ' 9tU ftq tno3 iu9doi uauio-sj ptu jatq af ijav jSaAV af ^ sbbu pBdsotu uaa st aaiH " d9uaoi tuaq aip ' uaSuof ïiaa UBA IU91S U99 ' tua^s U99 ftq 9pjooq a99A \ • j99iq SaA \ apaoS ap do jbbui ftq siB ' apjap - uiq aiu laq iBp ' puoA ftq jBBpij - SaM ap do uaiaï [ eió.iS uaSBi ja iuba \ ' uaop ufid Sj9 uaSutS suijd uap UBA U9;90A 9(1 - jBBquBBSgquo sib p9oS oz JBBP U9 J9tq SJI9Z U9 iq09IS J99AV S9AV 9p pjaM J91BI uaAg • u9iiqoBA \ uiöq do sj9pno uftz jbbm ' sinq ^ iftpapno St^jajd uftz ubb pu9>[uap joopiB ' piaomiaAuo U9 ^ ifnojA ' supd gp SuiS j9pjaA „•¦ tlon ufitu ' ua^BiJaA jaara ja-fu af ïiT IBZ n ^" i9z U9 a^jfUBpaq puaqomf luaq aip ' soi uaSuof uap uba puBq ap pn fiH " motl tiapnoS pq ftq ftz ugppuBiaq Stpaods ua ap - pigi pnoA \ PU joop uiaq ' raBU puBq ap ftq suud uap nu 9ip ' UBtu uap uba iqoizgS jaq do subiS eja^qoBZ uaa ja uiba^,ji uaji5it[quaSo aSiua bj ^ • suud i3p 9;>itus ' i9q n J99qojd ' j9iiq9fsiB ' aox " „•^ toou ua ^ aiu nu ' uaSuajqSnjg ^ % Bm 9t IBZ - s[x ' uaaN • uaSutuo>i ua u9iBj;siqoii UBA Tii % sdM BAV i^ii " • puauoq a^qoBi ubiu gg iuaSuajqSnja ^ iqjti pq ut latu atu fl lung ' SaAv im j9 SuiS U9 ' ugdoj ugAfnq isgora iqotl jgq ut ¦ 5[i Bp ' iBSjgA jfi jbbim " uaptai a soq laq JOop Si|iaA ara tno iBBJisiqopi uag puoz flH ' SutuoJi uap UBA uooz ap uaq > ii ' laaugiu o " / SI UgpUIA 9 SJBBq s Misschien lopen ze ook wel los maar in elk ge val gaan ze niet alleen uit Met de groten is dat natuurlijk iets anders die zullen gerust zonder geleide een wandeling of fietstochtje mogen maken Tante Annie wil dat de kinderen zich prettig en thuis zullen voelen dat moet je niet vergeten " Moeder zweeg „ Nu Luuk " vroeg vader ver wachtend „' t Lijkt me wel " bekende Luuk „ Ik geloof dat het een goede vacantie kan worden " „ Bravo " riep vader in de handen klappend „ dan is ' t zaakje gezond Moeder daar moeten we maar eens een lekker kopje thee op drinken " „ En een knappend koekje op eten " vond moeder „ Miek haal jij het trommeltje eens uit het buffet " Terwijl ze thee dronken en koekjes knabbel den werd er nog druk gebabbeld Natuurlijk ging het alleen over de aanstaande vacantie op „ De Zonnehoek " Voor iets anders hadden ze nu geen gedachten ' t Was af en toe een door el kaar gepraat van je welste Luuk zei dat het al iets had van „ de snaterende bende " op „ De Zonnehoek " „ Droeg tante Annie geen watjes in haar oren " vroeg hij „ Neen waarom " „ Nou veertien kinderen ' die bovendien va cantie hebben maken natuurlijk een lawaai van belang " Wonderlijk snel ging dit keer de avond voor bij Voor Miek en Daan was het zelfs al over bedtijd Toen moeder het merkte hief ze meteen de zitting op „ Uitkleden en naar je mandje jongens Jij ook Luuk " „ Och ' t is pas kwart over negen " „ Ja maar de vorige avonden is het aldoor veel later geworden Morgen heb je misschien weer veel repetitiewerk Profiteer nu maar van deze avond " ¦ Maar het duurde nog een heel tijdje eer het drietal goed en wel in bed verzeild raakte Daan had een paar scheppen en een emmer ' opge scharreld — het was een raadsel waar hij die zo gauw vandaan had gehaald — en was boven in de gang met overdreven bewegingen bezig denkbeeldig zand te scheppen en kuilen te graven „ Kijk eens hoe diep hij wordt " riep hij „ Maar we zijn er nog lang niet jongens " Het werkte op Miek zeer aanstekelijk Ze schopte haar schoenen uit rukte haar kousen af en ging op haar manier voetjes baden „ Is ' t water lekker " vroeg Luuk „ Zalig " riep Miek en ze klapte met haar tong Nu en dan maakte ze een luchtsprongetje om een denkbeeldige zeegolf onder haar voeten voorbij te laten rollen „ Is ' t om te zwemmen " informeerde Luuk en vanuit zijn kamer nam hij een „ duik " de gang in Hij zorgde er wel voor zich geen pijn te doen Wordt vervolgd • do upH 9111.I9III ^ ai95iULVi uaa sjauirai si q9q UBBpUBA J9tq J9IiaBAVJ [ U99 ' 9f • U9i:iiz U['nS90AV ua9 UI uappiut 9Ai josiB aop 9 £" j/U919ddB - PJBB U9 uaUOq ' jSftJ uba U9 >[ - BUI iun5i af W[oaaaS > ifiiaiS99 | 5i|9A \ U919AV tianiM su9a la^tó noz jjt JBBjvi " " d9tA \ I9Z „ iU9:j - Bjd > ifTi9>[ï[Bra9S W9q 9j " „• s,Bj;:>x9 8^91 pfniB JIOO J9p90in PIBBIU ' U9S[UJl 5[90Zaq sinqj fjAV siv " ' Uiox puoA ' ufiz > l.ti[9isaaj afiaaq ua9 pop \[ •%" ¦ u9ssipdo u9pnoz ftz %' eM U9pSBBispBBa9q suaSuof 9a 19q > lUOpi „ iJl9Z UBA 15ï99ads ïbq " u9 j>ifiij;nn;Bi <[" ¦ ftz U9S90JA „ 6:>Bp - pg JOOA jgpjaA ja % T3iA ua ua^qonjA ua si9>[i9 | gui ugop ugpom ^ inz iBBra gf ug ugjajfSnjgi linz jaatu ^ loou jbbp af Bp ' ui jbbiu snp jg af Jliq^S ' PiajgAY gp ubb sfud ptu siBBidimqos azuo uaAaS ua soq ^ gq ui ugpptui jgjq U9uoa \ ft / V \ ¦ ugpjOM ugpotu ugzuo jgp ttgg gf jnz '^ ugq J9iq IBBraugg gf nu ug sugSuof auftj jooa s^BBid uggS jgiq SI 19h " - fiq SgojA ^^ iJattï ftf potu bm ' oz " • uftqosjooA g ^ tnBA\>f ' pinqgS ugpmqugjgtp ui UBtu gMUJ ugg ' jBBijjg m U9jj>[bi 9p ugSutS jbbq ¦ SIBBUISOU U9 S[BBtuS0U dgtj fjH ' pJOOAVlttB U99S tuBAvjt J9 jBBtu ' d9u fïH • ugJi^jB ^ 9pu9SuBqjggu jBBAVz U9 u9tuoq gjgqmos UBp spiu u9jba \ uggq uigq rao jgtji ' ugpuiASnjg jggtu ptu tugq uoji fiH iJgg w j[oo nu SgAV gp sbm jbbm jubav ' ug^^jfoi g ^ SgM iqotl ^\^^ im uiaq tuo ^ sggAvgS jiu^sjba ugg SBAV gq ' pq ftq dggjSgq nu iqy " ïiuot^i jggui > ftt9pinp Sj9 igiu uig^s gp iBp ' ftq puoA Jtfiigputg • gpjgpftAVjgA qoiz uigjs gp jgpjgA 9oq ' dgijjoop ftq jgpjgA goq jbbh ' iqoBjqiJooA mg^s gzap gm ' ugiz gpiiA \ fiH " UiBMit pinjgS pq Bp '^ qoBp ftq JBBMUBA ' Jig]d gp JBBU SuiS ug ugpSjgA ' ugAfiiq g ^ iqoil gq ut rao ugragujooA uftz ftq pBq jjiiq - ugSo U99 UI • pjooqgS pinigS ^ Bp ftq pBq ugjoA g ^ iioou pgj5 [ gpugSuupjoop ' gpmi ugg ' raBA\Ji SaM gp UBA uBii gp uba iBp ' pmigS Avngiu uga ftq apjooq ja^Bi U9Aa jbbjvi - ftq qoBp '„ uaq stnqi > n JOOA ugjnp jaara Subi piu pAi nu ibz > aH " • poraaSa tuaq raB.4\j [ uaraaoiq 9pu9[iiqosj9A uba jngS gp ug uggq uigq rao U9.9o[a sjgSoA gpugSuiz • jgtoora ug jgpgjq ib pjgA \ SgAv gp ug jgpjgA ftq SutS JlfnoJA ' SBAV smqi pAV ug SjipA ftq joi uadoi uaAfiiq g iqoii pq ui gpjoopq ug StipA jgaAV nu qotz apiaoA fiH • uarao ^ uftqosjooA g j99m iqoil 9;:)m-i99S g|qoBZ pq suud gp Sbz bujbbp u9Aa ' „• ugSugjq g " Snjgj jggM jg g [ ' ugjgqojd ibz ijt jbbiu ' iq9q u9}B[jgA iqoji pq gf Bp ' uiop pgq si pq " ' UBra gpno gp pz ' ugSuof bj " - spj uftz uba " S9[ib raaq api9;jaA suud gQ ^^ ijgiq gf rao5 [ goq ' sii99 ara ig;j9A " > lfti9pu9tJA pz fju - ugraoJi go qotz De Pinkertonnet j es DOOR CHR VAN ABKOUDE Vervolg van bladz 43 W ILLEN jullie wel eens van die balken af gaan riep de grootste van de vreemde jongens die misschien een jaar of twaalf was Er af gaan riep Jan Tims ze zijn toch nietvan jullie Ze zijn van mijn vader riep eèn ander engooide Jan met een kluitje aarde Toen ontstond er een geweldige jongensruzie er gingen heel wat scheldwoorden heen en weer tot opeens een der vreemde jongens een schoen van Boet opnam en die ver in de Vliet slingerde De schoen liep vol water en zonk — Dat is geméén riep Boet en sprong driftignaar de kant Maar dat lukte niet zo best als hijwel gedacht had want dichtbij de graskantdraaide een der ronde balken onder zijn voetenweg zodat hij het evenwicht verloor en voor over tuimelde met de benen in het water en hetbovenlijf op de kant De vreemde jongens lachten hem spottend uit doch gingen meteen aan de haal Ze waren UB-Ji f uap uggpra fiAV uaAftiq ' uapuiA paoS aiiU^f S[v '' " uajpoz - do sjauoAvaq^ua ^ aStpSnaf gp ' U91JIBBIU gfiqoo^spij ugg gtp ' sjgpno s^^jgg ugraB.vv>i ' u9jba \ draBï [ UI u9Sbp gup gz ugox • ugppgp U9ra - BS ugpSngjA a^B ua U9p9q:5ifti - pora giiB gz Bpmo raBA\}i ^^ bq • ugjBM stnqi gz ugo UBp jg | qogq ' ugjBAv ugpuoqjgA puBq - ugpugtjA g^qogq ugg joop gz ^ Bp ' pgoS pgq qoo ' pq uappoA gz JBBtu ' pBA jpz qotz ftq oz piU pA \ 9Z U9pp:iS Ba iJBBJIp uappBq 9Z ' B £ - jBBJtp ugppBq az ug pq gpuojngS gp ua spSoA gpugSuiz gp ftq praaq gp - ugiBjp gp jgpuo ug^mq ugjBAv JBBU ' puBq ap ut jadoipUBZ uaa pra ' pjnqaS ftd ugg ut UBra gpno uaa ' ja>ifippmp bujbbp ' Sbba sjaa ' ftq Sbz jbbq ' uaSuupjoop 9 stujapmp ap apjaaqojd ug uggq qotz rao jpg^i suud gQ „¦ 9f fiq ^ ï ™ o ^ UBp ' ugAg iqoBAV • ugdpq af > it ubji ugiqossiH " ragp ugg ï[Bjds Sui[9Sioid ^ itïaoP 5ii pora > BA \ ' soq g^ojS pq ut piBBA\pjgA ug % hA.\y [ SgM gp > ii ueq un • ugSugjqstnqi SiipA ftra noz iBBjpiqoti gzgQ ' ugAgjqosgS ftq ipgq ' ugS - lOA iqoii pq sgora ïïi " ' ftq g^Jitus '„ puo^s puq s.jgpBA ut jg ^ BM ' uBBpgS sgpgjd jbbto > it pbh " • SgAV SBAi 9ip JBBra ' lBBj:(Siqoti gp jbbu jpg^i ftH " pjgAV uggq ragq rao j9pjg>[uop pq jo ' pu pq sbav gfsood ugg bu JBBra ' jjfnjggq utSgq pq ut sbas ph " ugdoi S9a \ gip do SutS ftq ug '.^ uauBA ug^Bi dojBBp iqoji pq itftiJnn^Bu ftq pBq sjgpuB ' puopgq SgAv ' gioora azgp bp ' ptu jg>[9z stA \ japBA uftra " ' ug.8opSdo ftq dgu ',^ o " ¦ S9A\;qoBjd ugg ' jqoti pq sbbu u9A9 ' S9AV 9upiJ [ ' ugjp ugg Sbz ug joop jgpuo jg dooji [ flH " ugraoq gpuBBisftqp^qoipjgp ug>t5iBi gp uba i'sBi ftq pBq JiBBA U9 JBBquBBSgq jg5[ftipout S9a \ gp pjaA \ pfi aSiua b ^ ' ftq daii jgpjgA ug jgpjgA IV - qotz raopuoj japBA uftz uba Sjoz ap gppoA ftq ug Sg^w gSt;qoBjd U99 ' jggAV toora sbm ph • u9doi ugAfiiq g itpii ^ ip ui [ joopgq fiH • ragq jgAo ug jooa sbav iBBjpguBra ugg ^ tfti - gS suBiS gpS-^qoBZ gjappq ug ' 9:nqotiJgA pnoAV oiqoip pq UBA siujgpttip gp gtp ' u9u[tqosj9A [ BBJ^s^qoii gSpqoB.td ugg ftq Sbz qoiz jooa iqogj ua pnoAV pq uba SubSui ap jbbu dati suud gQ / jgpBA af • ua:>qoBAV af do > ii ibz pnoAV pq uba SuBS'jm ap UB'V ' ugpuaz ubï [ af 5ti atp spiS a^SAvnoj ap SI PH ¦ Ï91U ip ^ BBIJ9A • ugdoi ïjftiq iqoii pq ui of SIB ' ugraoïijgAo j9;qog gf ibz spiu ijBBquBBS - gquo Bufiq ugsiBB[d gpA do ug Subi si SgM gQ • SgM g,igpuB uggS si jg — ugraoii pnoA \ gjg^iuop ^ aq joop U99I1B pora gf - sinq jbbu rao >[ ' uooz uftpM " - SBi ug puq gp gpuado ftn ¦ itioizgS pq in Siniftj pq sbav ' ' ugrao>i é ' jpzqotz ^ o pBq pfn bang dat Boet en zijn vrienden misschien hulp van den een of ander zouden krijgen en dan zat er voor hen natuurlijk een pak slaag op Maar voor Boet was de pret van het spel nu ook af Bovendien begon het al aardig laat te worden en moesten ze weer naar huis Och och wat zag Boet er uit Vol modder zaten broek en benen en door die scheur was het slijk zelfs tot zijn ondergoed doorgedrongen En zijn ene nieuwe schoen was weg Treurig spoelde Boet zijn bemodderde beneiï in het koude water af trok daarover zijn kousen aan en ging op één schoen en één kous met de anden naar huis * — Jongen wat zie jij er uit riep Moeder ont*steld In de voorkamer waar de kachel lekker snor de leek Boet wel één en al modder En waar is je andere schoen O Moeder die heeft een schooier in de Vliet'gegooid en toen was ' k hem natuurlijk kwijt,.Toen ben ik op die éne schoen naar huis gehinkt * Schandelijk vond Moeder Zo'n paar dure,nieuwe bruine schoenen Eén dag aan gehad eönu al weg De Vriend kwam binnen — Wel wel wat is er nu weer aan ' de hand?vroeg hij Moeder vertelde wat er gebeurd was a ' uauuBd p;s uaa Sgojp ap99A \:^ gp ' uaSajJiaS ugppBq uaai 9 ^ gz gtp ' ugi ugg Sgojp uaa 90 ' Pq sP JB13U ugSo gpugiBJ^s pra ' U9 pug:(mij ug pugSuiz sugSuof sgz Sbp gtootu ugg do ja u9jfsioji oz U9 ' ao ftz ugpraa^s ' ugAgjpgq pBBA\Ji9ni3 ^ t91J9II ^ SuipAj9A m ug ugpjngzpuoj 3lfti9^:51uqosjgA oz sugSuof ap ua SB.vv uauuoSaq apuBOBA ap u9o JBBI \[ ' jgAO ptu SipnoAugg jg ug:iqoBp gz ' jooq ugaN iuaj - gdraB>t ua^Bi suaSuof qq • pggAvgS ugSa iBBraanB 1SJ99 jg U9.IBA4 sjapaora a dmTzy [ j ^ UI ïjaozog sutJd ap JOOA U9 ptjq gp gpSipuBqjgAo fifi „¦ jgpBA AVfl UBA ptJq U99 SI jgjH ' U9S - sira aj qaq ^ nnuira uaaS iji iBp ' suud ' ftra jggS - jgA ' Uftz ugzugjS gp jgAO jgA ^ Il pora uoz jgp UBBSdo igq jooa " pgods g^o.iS isp ' ugSBjpgSdo ijggq ftra Sutuo^i gp 9ip ' dBqospooq gQ " sutjd ugp ¦ o pz fïH '^ SBBq g^ojS pBq ftq ug Suiuo^j ugp UBA jgddBqospooq U99 uggnB sbm pq jbbjaj ' ugS - uajq noz sinq jbbu raaq atp ' sbav jgpBA uftz pij bp ' iqoBp ftq lUBAV ' uaaq SniA ja dati suud azuQ • IIP Sutps^oid Sin:iftj pq ppiq uarao5[aS soq pq ' Uil IJOOA pnoAv pq uba Jiaoq gp rao ugSoiA ugp - jBBd g^Av gpjS ggAvx • ugpfuuBB raBAVjj doiBSi gnoA UI Siniftj ugg jg ugo ' ug^iugpBU pq ubb jgAOjgtq ftq sbav ptnf - ugïCJigjïJaA g:i jgg.vv rao uftz pit pAV qoo liu noz pq ipaiq qoo jgpBA uftz JBBAV ' jB pjgpuoAuaA qotz SaojA suud aQ / af IBBAVpjaA UBp ÏUBAVl ' ut soq ^ aq uggnB pra bS ' uooz ufira ' Stipjd jgiq pgds " pBq pSgzgS ' Sutuoji ap ' japBA uftz IBp ua ' pnoAV pq uba ubï [ gjgpuB gp ubb ' sbav SgAV J9A pgq spiBd pq '| Bp ' qotz apjguuijgq fiu ¦ ugSuBijgA 9 ^ smq jbbu uoSgq U9 gora pgq suud gzuo pj9Av gfpfiï ugg bjs [ " ugjgpBiq gugois unq pra uaraoq gjifuAvnpBqos gp iBU9Aoq ug sjgpuqA ug spSoA gpjngi^gS loora ' ugragoiq gSuqoBjdi ugjBM J9 ' ugpds g rao > i9id gijftijggq ugg _ _ SBAV PH " soq lOOjS ugg uba SubSui gp fiq T T suud gSuof ugg gppgds ugpgpS Subi 133 Li U3p3tl5[f;}pota ajojS ui afsuudj uiBM5 | ' uaSjoA aj do 3TU aapBA UflZ UBA pBBJ 3p308 ap JOOQ pp^Mpjay ^ Z9 
DE KINDERCOURANT VAN HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DE KINDERCOURANT VAN HEF UTRECHTSCH NIEUWSBLAD flviasMnaiN HOSiHoaain im nva iNvanoDüaaNDi aa aviasMnaiN HosiHoaain lan nva iNvanooüaaNDi aa 50 c^---5 UJl — Dat is gejuéén riep Boet Een pak slaag moet hij hebben beslootMoeder Neen neen kom geen slaag zo'n lievejongen zei de Vriend Mooie lieve jongen zei Moeder boos Daar,ondeugd dat is voor je straf En Boet kreeg een tik om zijneren — Da's verdraaid kras da's verdraaid kras,mopperde de Vriend die de kamer op en neerliep Moet je nou dien lieven jongen slaan Da's.verdraaid kras Diezelfde avond ging Boet met de Vriend de stad in Daar kocht mijnheer Borio voor zijn lieven jongen een paar nieuwe bruine schoenen die Boet vast niet van Moeder had gekregen En een paar dagen later werd aan Villa Bloemfontein een pakje thuisbezorgd waarin - Boet's verdronken schoen zat Mijnheer Borio bekeek dat belangrijke voorwei-p ernstig en zei toen binnensmonds — Da's verdraaid kras HOOFDSTUK IV Hoe het met Boet's geweer afliep en welke rare dingen je met sneeuw beleven kunt Des Zondagsmorgens hielden Maus en Boet zich enige uren bezig met viool - en pianospel Beiden waren leerling van de muziekschool en de leraren hadden van die twee altijd gezegd ' dat ze zeer muzikaal waren Maus speelde vioo en in wondei'lijk korte tijd had ze dat zóó goed geleerd dat menigeen verbaasd was de acht jarige violiste zó mooi en zó zuiver te horen spelen Mausje was een kleine droomster Zij hield dolveel van sprookjes verhalen van ka jDOuters en toverkoninginnen Als zuster Emma vertelde dan moest het gaslicht uit en zette Maus een klein lampje met gekleurde kap op een kleine tafel Zo was de kamer dan in een zacht-rode schemer getint en vond Maus het zo veel prettiger luistereji naar de vertelUngeo • pS[0AJ9A ÏPJ0A \ • ' • pBq pxaojaSuBB jeiu ioou ja^qoa az jBp ' uijbz ¦ jsui al'poo.iq udd iieuiuiBii.ia^oq a.i8puB ap U3ssu > ijoo peq sn^j ^ i^tfuaeaq fiq puoA ui[i3z ji3bj \[ ' uadoi le.ï'Bï uba ladAV U9i9 aapuoz spoousap fiq noz ' a}}a [ do aiu ia lapaoui uliz s[B ua ' ta^a & iqoais uaa sbav ^ aog - uiibz ïöui afpoo.iq uftz ïj'BBuis ara ^ b ua uaAa suaa aBBut a}qoB [ ' iaoQ iqooï yaSuoC aA9i | u^oz • • • • SB.ni piB-Bjp.iaA s^bq — " spuouisuauuiq aip-iaz ' sbav p.iBBpaq jBM piaiip/wni3uaq u.z uaox - apnisJaA sgaiA % om efpoo.iq ufiz ui XÏWl qjiz ' puauA ap ' ouog laaq riiürn iBpöz ' apjnaqa.S ai uba jBBqjaA ïs>ia.§j9 [ rli U99 jaaM smq l'rq paap jajB^aijjoJi ap uvy • ai}i>lo>i nqSu [ IV — jiazqDiz ui jppiadraora ua smq jbbu nis jaog SuiS uaox iuuapds liuauun^i a ^ aaiu ^ aiu ia JOop ' ijb.hs9 § Saoua.S uuaSBp aup nu luaq af iui3a \ ' uuaraauaaui jaaA \ XaM laaAvaS af nu im >[ af - ap.to ui si pq ' oz ^ siaSajjB.ns af ibbp u.Cjz • uuo)j9>iui(i ' oz ny — • jazfiAuapuopjooq uap jbbu s|ai^a.ijT3.qs HjZ % dui Stpaoiuaap ymq Sutó pfpiooqos vu uy " idlBÉ uiaq do pBq puBuiajM • s^BBid apno op do jaaAvgS ufiz an^z ua uauuiq 9fiaarai3 >[ aq ' pua>ifpiui'0 laus u9A9 gou ' 9oa [ 9idii.S uaox • ua:|T3jd ai puBuiai laui anapiooqos 9p ua;mq puo:)s uBiudps jgaqufipvi • puadoaS isinf u9,ïbav ua.inap Hd qooiios ap fiq ^ aog sb/w aa^Bi a9paBA\Jt uag • afi.taiuBJi jan UT laiu uouB^i ufira ^ n Sfi.iïf sjapuB ' ua ^ - 9|qosdo la.u ^ i Sbui UBp '^ aBB^SAvniBAvzap.iaddBS " do ^ aog 9:(Jiuq9S ns jbbi oz ' uaSau ji^H — • uaSau jiBq oz sj ^ ^ jooa h3A \ nu 3[BBUI ' xao ^ ' lapaoui ajqoBi ' uaSuot auBi-v — ' - uauiauaaiu nu ^ aq Soova fif ' ua,guof ufira la^az ' ïlfnann;BU laauaui ^ gaz UBp ua ' no ^ • U9:)inq ibbu e9Üi 9tu ^¦^ o ¦^ iij ia U05 [ uao ua puaga.iag gBp eiaq ap ' ua.iaiscg ^ jaaq %^ '\ im \\ ' jbba \ qooj si Bp ' japeoui nou — ua[ads uauun>t aaui 9iu gBpuo ^ 9[aq ap Jioo ia qaq ^ ii - ua^aiqas^Bid aaiu looqos siaq ap g'BB.ig oz j.a noA \ m ua uagBp aup ib nou luaq qaq q - giLiai jaaAV iazBiquaiA\ja ufiui ^ janqnisiB 5ti gfi.i >[ ' jaaqufiui ipo - uBp gaz ua 9oi uiaq aBBii ann jibbm ^ uio it vS UBp ug — iUBp ua ' n|s [ — • ïtaoq ap ut laaM tnds ap laz ua Xli afi.i9ra'B:!i i9t [ jij daid ' si i.innq ap nn diAvdps i9aqufip \[ - B.ipoz - ubbjs guBg ap ui uaAa jfjiq ua BBf ufïui japuo ips aq pnoq 5ii ' Jtfia " gnja ^ u^z j ' jaag Jiï ' aapaoui ' jb laiu ¦^^^ luiaau fjH — iluiaaujB jcaaA^u laq tiBradps 199^0.^1 ^ siB ug ia99M nu ':^ BAV — ' lOoqos JBBU ugoiauaaiu J99iwag ufiui aop\i jj ^ — nu9A ' Bf — •^ gog uogaq ' a9p90i \[ — •}[ iq:)uo 9q ubb igp • soul lara 99m ap ua^BZ uag.ioui apuagioA bq van zuster Emma Soms nam ze in ' t schemer - uurtje haar viool ter hand en speelde eerst een paar kleine stukjes Maar dan speelde ze zo maar wat ze wist zelf eigenlijk niet wat het was Maar mooi klonk het'altijd terwijl ze dan al spelende maar voor zich uit tuurde of in het zachte gegloei van de haard staarde Een kleine droomster met een zieltje van —"^^ muziek Boet was zeer zeker ook muzikaal Maar bij hem was het toch weer heel anders Hij hield niet van dromen Hij speelde vrolijke stukken en was daar verbazend handig en vlug mee Als een moeilijke oefening hem verveelde maakte hij er gauw een trararetje van en speel de tot slot „ Piet Hein z'n naam is klein " of „' k Heb zo lang met de rommelpot gelopen " Hoorde hij een draaiorgel op straat een leuk nieuw wijsje draaien dan liep Boet een paar straten met het orgel mee en luisterde het deuntje goed af tot het den orgeldraaier verve len ging en hem van zijn instrument weg schopte Dan liep Boet naar huis klapte de piano open en na even zoeken en proberen speelde hij het wijsje zonder er ooit één noot van gezien te hebben — Die muzikaliteit hadden zij van hun moeder want die was het in hoge mate Dikwijls werden Boet en Maus bij kennissen gevraagd en daar speelden zij dan hun mooiste stukjes En als er niet gespeeld werd vertelde Boet allerlei gekke dingen zodat de mensen de Pinkertonnetjes graag als gast hadden • snau JBBii UBA ^ und ap do uaoz uaa afsnz uftz jBg fiq ug USBA laq >[ i aop ' ipBB.iuBB 5ioo fiui aq ftf n ^ ipg'BBA^ag v^w ^ aq puoA jBBUi ' ji[OBpag idAo oz p.vv > ioo jpz \ d pBq ^ n JSUB iBBUiaiaq ia ^[ t ua [ nou ' snBj \[ — | in guiïjJiuj.iaA [ oa ftq dai.i uaox " UB ^ afsnz ufiz uago a^oag jaui Jiaa^j jaog ¦ 5iaoq ap UI laaAS safiau jaaA\9g ^ aq ' oiz taq iaaquft ]/\[ IBp lapuoz ' pfniooqjs aooA uagaoui ^ az af — ólBAV — ¦ u9o snBp \[ I9Z ' goouaS ^ iftiaJt^lBui si ' noj <[ — • uaqqaq uapuoAag do sj9i 19 9Z ^ o ^ ' guBi oz 59u u9>iaoz ua ua>iuap az ' ubbis p[9A 9q in AvuBg ^ atu qoiz ua:iBi safsiai /\[ ' suaguof uBp aaaui jaaA ' puBqap - fiq ua uii[s uftz safsiaj \[ - bu üaAa ¦ jqoBp snBj \[ Matq aq si nou ug;•9f;a9raBJ[iJt9a.ids ^ aq uba > f9oq ap iii ' Bf —- iaq ' uauiou9.§g9A \ ^ aq tqgq 9f — ' • af)oq > ii uaq igBB.iA ibbu ja aaaqu.fitu siv ¦ J9aA\ag ^ Bp + aui pBB.i uaag 599M ' He — i^ijn.ipaq '^ aog laz uaox ¦ ao qotz ibbu ' iqotzag uftz apiBB.ip ua japnoqfos ufiz do lu.iB jBBq 9pg9i snBj \[ • suaa ati gaz ' aox — • aau qoo — iiiaiz af uag • JlfflJapaom ftz gao.iA ijao.iq ' qoo ^ ja si baV — • apia^aaA Burnia jsjsnz siv • appatu MUBg aq snBj ^ | BP ' ipS 92 " UBA IJlS 9):|01S U91 ia p.l9AV fJH • pBBj uaag ¦\%\ Ns laog i'uBp ua • noz uagBJA JBBU laM TifijjnnïBU uBui>diis Jaaquft ]/\[ uagjoiu JBBM ' j99jVi9.g>in.ip;qon [ aAinaiu uftz ubb a;qoBpag ap sbm ^ Bp ua ' p[9tq gizgq gBpuoz 9p laaq ua;qoBp9g s.^aog ' Bp ' s^at ia sbm qoox • SBA \ 9>iBjds uaaS UBBgiin UBA ja Bp ' uauagaj UBBg oz aq sba ^ sgBppuu sap ua 5taizntu fiz uai^iBBUt suagjoui sap ' stnq 9fsnz uftz U9 i9og u9Aaiq nu gBpuoz ^\^^ ^ Q mand minder dan Peter van Rusland voor hem stond „ Sire " sprak hij met bevende stem „ hoe kan ik U om vergiffenis smeken " „ Niet nodig " sprak Peter „ ik heb je niets te vergeven bij ons in Rusland maken wij niet zo veel omslag Wijs mij maar even de eetzaal waar de oorlogsinvaliden eten Ik heb ook hon ger " De Maarschalk liep minzaam voor den Tsaar uit en wees hem de weg „ Geef mij ook een beker wijn " riep Peter toen hij de invaliden zo vrolijk zag eten en drinken „ Mannen op de gezondheid van de Franse oorlogsinvaliden " schreeuwde hij waarop de anderen invielen „ En op de gezondheid van Peter van Rusland " Het werd een gezellige maaltijd en de invaliden lachten herhaaldelijk om de grappige verhalen van den Tsaar over zijn soldaten zijn hofhou ding enz En toen Peter Aveer in Rusland terug was stuurde hij vanuit het Hof te St Petersburg 12 grote kisten met de kostelijkste wijn bestemd voor de invaliden van Frankrijk De mannen dronken met schuimende bekers op de gezond heid van hun Russischen vriend Tsaar Peter de Grote Schilderijtje voor je kamer B ESTE kinderen jullie hebben toch zeker allemaal wel eens van „ Mijnheer Prikke been " gehoord nietwaar Velen van jullie hebben misschien het boek wel gelezen Kijk hier is hij met zijn vlindcrnet op jacht naar de vlinders Maar hij ziet daar een plantje lelietjes van dalen staan en neemt vlug zijn ver - grootglas om ' t plant je goed te bekijken maar laat zijn botani seer-ti'om-mel open staan — De vlinders maken dat ze wegkomen en de vogel in de top van de boom lacht mijnheer Prikkebeen uit Knip het prentje uit of teken het na om er een schilderijtje voor je kamertje van te maken Dat doe je door het plaatje op een stevig stuk carton te plakken en langs de randen een smal zwart strookje papier Nu nog een paar gaatjes van boven er in om er een draadje doorheen te halen zodat het schildei'ijtje kan hangen en zie daar alweer een wandversiering voor je kamer - ara 5Bp ' 9PJ00TI ftq uao ' snau uftz do TfiBqos - JBBi \[ ap j(aa>i XQSs uai;ao >[ aj sia[Bd ^ aq UI ¦ jtpaj a^sioA ^ aq ijaaq ajoj ^ ap dd]è(i jbbsx ' l[BqosjBBjAl ap joaqufjj ^" 5ao.igag pBq Sipaiqjaa * B}OdQ uap ja^aj fiq jBpBu ' 5iBJds ua uajiuq jbbu ui}UdJO [^ ap jBB.ig lUBAVJi niJiuag ¦\ en do • ajojï ap jajad apAvnaajqos ' siaiBd | aq ui ' sjt ijav uio.ibbp ' laAV >[ i ^ aaAV ^ bq " / u9aaj9juoa laq ubb ua^piaj^.iaA ap ut uftz ua^Biu - oidtp asuBJjj aQ ijaop q ^ a \ iaA \ n ïaaAv " ' jm i^uqosaaA jjfBqasjBBUi ap dau '„ Jaaquftp \[" • uinHiazoj agi^qoB.id ap ui uauiBA \:> - in 9tp ' uaanapfiz jap uaa do jsinA oAo.ig uftz aui ftq apiiiaq uaa^aui ua '„ uaiz suaa [ tA \ uanitz Bp " ' uapjOA\ag sooq nu ' ja^gd ^ iBjds '^^ oz " / lUBBg gaiu gBBpuBA [ BZ i^n " • p.iooq 9q 9ppnqos > lBqosjBBiA [ 9p jBBiu ' ufiqosjooA 9 JiBzpiag uftz apiBBq CiH Jua|B:iaq jooa paog 19 af ibz jji o i;atu uio.iBBAv ug " ' pgioAagdo pjaAt pajip pAaq uftz | Bp ' puaA\ag sba \ ftq 4ubav ' js^nqjuo sutz - sgiua JBBSX 9P appjooAvjuB ' oz " ¦> nBqosaBBui uap UBA pjooAijuB a[ao >[ taq mojBBp sbav '^ uaop - lOA ^ aiu jjaozjaA A\n ubb ubï [ > ii " ua>[ajds - UBB oz luaq jaja^i apuiBBqosaguo u,oz apjjup aoH ' do uago a^o.ig ai;az >[[ Bqos.iBBï ^[ aQ „ juag - tiqjtzaq sfuBd taaqag uagBp aup ui jiav j[i ¦ uba \ ' AvnBg jBBtu ' U9pia [ UB^i puoj fiiu aip ' apuaipaq uaa fttu guajg • ugiz uani/w suaa SbbjS siaiBd A\.n noz 511 " ' jbbsx 9P uogaq oz '„ anaisuojAl " ' uaji - BAV a ^ apuaip siaiBd aq uba piaqgiiiaA ap jooa aip ' itiBqosjBBiu uap fiq apaouijuo ui9id.iooA Ï9q do ' ugqqaq pnoqjapuo U99 jnaujaAnog uap ^ aiu ua uagpqoizaq siatBji aiootu aq — ia>iaq uaa a;oj £ ap japi ^ sn.i - ag^in snpiv iU9>l -¦ Jlojqos9.9 ufiz noz afduttua Uia[5 [ UBA - IBBA \ ' UaZ.IBBl - dB [ JBBd U90 ua pjooq asjoj jati do spiiu agiuj uaa '^ tus 9}S)BBI ap UBA jaaui igiu ' uaï[Bi uaojS jojg UBA SBfjaAO uaa iin p'uo:>saq aip ' ubb afun[d 8;saq uftz jjoj ja^aj - uaiBiuoidip asuBj ^ ap laur ua^iajdsaq 9 japuB U9 uaa jaq uaajatu jBBp ua UBBg a:i sftjBd pBjspjooq asuBjg 9p jbbu ^ oo^saq fiH • uaiz ubbS &¦ p[ajaA \ ap uba afi^nis uaa uiz su99do ' ja ja}9j jbbsx gaajj [ uagjom uaa do apuag - lOA ^ aq SI ' si pu9>i9q giuiaA \ Sou ¦ jBp ' ibajooa 55 GRAPJE Een jongetje liep op straat erg te huilen Daï zag een politie-agent en hij sprak het ventje aan „ Wat is er jongen Waarom huil je zo Kan ils je helpen Kom loop niet weg ik zal je geen kwaad doen Vertel het me maar " m'n bo snikte hefi „ Een een j jongen heeft gegooid '* boterham in ' t water kereltje „ Zo " zei de agent „ Dat is lelijk Met opzet " „ N neen " snikte het ventje „ Niet melj opzet maar m met koek " WIE WIE RUILEN Frits B e u m e r 2e Spechtstraat 3 UtrechT heeft om te ruilen 7 Radion bons 1-3 1 Vim bon 1 2 1 Sunlight bon 1-2 1 Duifmerk 1-1 Meco bons 1-1 11 Paula bons 1-1 1 Hille's bon van Limburg 1-2 3 Sneeuwwitgloor bons 1 1 1 Pax bon 1-1 3 Amstelpenningen 1-1 1 Erdal Pelikaaa 1-1 5 Schura bons 1-1 1 \ Ijsbeer schoensmeer bon van 3 punten 1-1 1 Gooische koekfabriek bon 1-1 15 Ploegmaker's sterretjes 1 1 3 bons van de koekfabriek „ Vic toria " 1 1 2 bons van de beschuitfabriek „ V.I.O.S " 1 1 1 Edelweiss bon 1-1 20 In < diaantjes 2 1 43 plaatjes van Verkade's albuiH „ Hans de Torenkraai " de nos 11 43 43 49 51 67 69 70 van 56 tot 71 en van 73 tot 90 1-2 II grote plaat van „ Hans de Torenkraai " no AJ 1 5 1 plaatje van Verkade's album „ De blo&n men en haar vrienden " no 119 1-1 6 plaatjca van „ Met de Ufa in de wildernis " de nos 103 116 132 146 267 en 305 1-1 1 van IJsendijk bon ' 1 1 44 bons voor plaatjes van „ de Boerderij "- 1 2 10 plaatjes van Verkade's album Vetplan-t ten " de nos 10 29 39 59,-74 79 89 89 103 1041 1-1 6 Sickesz wapentjes 2-1 1 v Houten's tijdschriften bon 1-1 5 Karnemelk's plaatjes van het album „ De Bloemenvelden " de nos 7 45 46 47 79 1-1 72 Meco bons 1-1 67 Kwatta ^ soldaatjes 1 1 Hiervoor had hij gaarne Weeg ^ schaaltjes Hij is thuis van ' s middags half 5 toU 6 uur Hij ruilt ook over de post als antwoord zegel wordt ingesloten Het achterste cijfer wilde hij er voor hebben POESENHOEKJE Goed tehuis gezocht voor drie lieve zindelijke poesjes 10 weken oud Af te halen bij G er rit de R ijk L Lauwerstraat 66 boven Goed tehuis gezocht voor drie zindelijke poe ^ jes acht wekep oud Adres Goedestraat 31 ip ua jasjaaq uazap uba uaAai laq m iranaï - jaA IBAJOOA uaa suaa jaAat [ ainnf ^ i \\\\ mojBB(j ¦ puo)s siaiBd gi:>qDB.id ufiz uba s^BBiduauuiqj ap do 9ip '[ BBd uaa ubb uaguBqdo ua:)Bi waaq uanB}U9li fiq U91BPI0S uflZ U9 SBAV SUaUI S.IBBCO - jBq uaa " qobi japjaa.g9J paog uaa sbbu aip ' sng uazap jaAo pjooqag aiu nu looqjs ap do ïjaaq 8iA \ ' uaiia^jaA aj laaA ^ aiu ^ ifiiJnnjBU ajiinf ^ I '^ jaoqaq '> ifiH aqosissng aiiftiaiauiuo laq ^-^ UBA jaddaqos ' puBisng uba jbbsx '¦ sio-iof | ap ja:(9ci UBA ua^jaiü u ^ uaAai aq UE[AV >' 3}Oj3 javj UBA a3dd3X][DS 3Q • uauoAM siaiBd laq ut ftz uaAaiq uaAaj untj uba ^ saj op JOOA uïi - anaaq lUo^naAV >| fiia:)jBq uaq suudi ap JBBA \ ' siaiBd ufiz jbbu a{.ip 9[ib uaq rtqDB.icf fïH ¦ uarao>ia.8iuo u.fiz noz JifnJatutUBf sjapuB azap u!;jBBAV ' uad[oqag pBq SBJaora ^ aq in uooz ufiz aip ' uaSuof uap jbbu a:)}oisuaj ua apuoo.w soq pq UI uappiui aip ' ubiu uap jbbu Bu.iBBp ' guBgui ap ftq ^ qaip uapuoAaS pBq ubiu uapno uap ftq ¦\ o'i ' pnoA \ 945iaj:|sag')in ' 9J9>iuop ai joop paaj ua Sba \ do spaaj ftq sba \ ja:(Bi uaAg „• uaqqaij uadioqaSi pupi ufiui atp ' uaï[9oz 9 % uaq luo pnoA \ ^ 9q jbbu pajip Bg m fuapjBBd a^siootu ufiui ^ aui jooa ' s}ao>i apB'4S ap ^ ift|apBp guajg " taz ua uajBuatp ^ jaufiz uaa guiuo^i ap dau ' gaaA\z ftq uaox •^ qoBjqeggiua uappBq pBd apaoS aq do jaaA \ spaans uiaq atp ' uasuaui a5i^.fiiap - uatJA ap UBA U9 gaA\japuo uba uajmuoAB ufiz B japBA ufiz ftq apia^jaA ' sba \ sinq i9a \ ua gii - lOA ftq uaox ' uaui.iB ap ui uooz u.ftz 00[S ua do spaaj uiaq 9nq3BA \ japBA uftz ' staiBd ^ aq puo^s fiq ja qoip laAitaq ap do ua soq aq uba guB.3 - in ap fiq Sbz af^jnn jiBq uiai^i uaa bu ua pjBi ua Jify[aj[>iBraag nu sba \ pBd aH • gaM uftz jaa^w opgloAjaA suud aQ • uaaAvpjaA U9 uaguof ap laz '^^ suud ufitu ' qati laq ^ loou ' ioou iBB[jaA " • qoTl ¦^ aq " joj luaq ap - piai U9 gnjg 99tu raaq uibu fiq u9pp9j 9 suud uap dBBU>i uop laq 9ptni9S 9^i90tu jgaA b |^ ' Sbav [ ft[apuaijA ua gipaoui[apa atp uaa jbbiu '^ qoB.iqi - ag PBq jBBAaS ui luaq aip ' auagap jaiu üa.§uof ajapuB U99 puo^s pBd 9q ftq ub>i gp u^v „• U9J9qojd 9q - stj ^ bz ubï [ U9di9ti af 511 ïBp ' pjuap af siB JBBtu " ' iu9js U99 laz ' 5[j9:fg gja ïatu uaq jq " - puBqsuaSuof uaa \ om J{aai aq ' uftqosjooA a puBq auiopf uaa iubavjj jbbqi • grjsguB ftq apijg jdiajj idiau " ' gaAV japjaA spaans ftq a}>iBz uaguig9A\aq azap ib jooq • taiu ai>in [ ^ aq qoop ' uadjaq a ^ j[azqoiz apjaaqoJd fijj • apiBzgaAV tappiiu uftz ubb oi Suiias^oid ftq ^ o ' ABONNEMENTSP BU YOORUITBET t>ER WEEK S>BR MAAND PER 3 MAANDEN ir p post p mnd fr p post p 3 mnd fr p p buit p 3 n DINSDAG 18 AU Ring om De verl met Va loopt gi Verscheidene h liühinet zouden reeds hébhen ve ringstroepen m van tra HENDAYE 18 Auj hier vernomen wordt dene leden van het la verlaten en naar VaU verbindingen tusschen kunnen elk oogenblik v Naar vernomen wordt h van de regeering in de Gui het volgend verloop ze zich begonnen te vervelen len terug De Volksfronte zijn doch geen ervaring alleen om gedecimeerd te gen welke de opstandelii voorbereid Bij een geleger fronters hierbij 600 man bi Uit voorzorg tegen lu tegenwoordig eiken nacht 11 uur De trams rijden di ringen van de regeering gebrek aan munitie kr noemd aangezien de opsta zijn van de voornaamst Spanje Verder wordt verkla beweging thans meester Leon Oud-Castilië en A centra van weerstand in dalusië behalve rond M Jaen De ring rond Ma geheel gesloten is tre nauwer samen Tenslotte wordt nog Volksfront van Barcelona een troep wilde heeft doen hen met bebloede koppen den gedood en 600 gevang Uittocht duurt voort De uittocht van de Spai duurde heden nog voort beladen met koffers en pa vrouwen en kinderen Gis men reeds 300 vluchteling De oorlogsbodems van de voor de kust tusschen kaai de Fransche territoriale wa Twee vliegtuigen van de ri de oorlogsschepen Aan de landzijde hebbei voorgedaan Aan de zijde vi vol vertrouwen Het onderzoek naar het Fransche plaatsje Biriatou In verband met den toes Ifni zgn de gouverneur W dant van de troepen Fransch gebied gevlucht aangekomen Tusschen de puinhoopen v neraal F r a n c o's troeper opmarsch voor Hun comr heeft volgens D.N.B verk zal beginnen Reeds worder ten geleverd om de dorpe de baas zijn Olivenza B Montijo wilden het lot va bij de nadering der soldate geheschen terwijl de aanl front zich vechtende terug De strijd om Malaga v ning De stellingen van b < eenigen tijd ongewijzigd schünt men zich op lang te bereiden De regeer wordt gereorganiseerd e Er is een comité voor o ] gesteld dat aan de mil heeft op eigen houtje go Doodvonnis voltrokk De krijgsraad in de raal Fanjul en kolonel ' gers van de Montana-ki oordeeld wegens deelne Gisterochtend om balfze f [ ieleton het vonnis van k nu I HEBILTVEI I Zwakke - tot matige B richtingen Gedeeltelj s schijnlijk droog behot B op onweer Aanvank * I Barometer liiiiHHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilin 

Kranten

Ga naar