Utrechts Nieuwsblad zaterdag 11 juli 1936

as r ' DE GROOTSTE OPLAGE IN STAD EN PROVINCIE Directeur J v STRATEN Hoofdredacteur Mr Dr C J GOEDHART ABONNEMENTSPT^IJS eij VOORUITBETAUNG peR WEEK O.20 PER MAAND 0.87 5 ^ PER 3 MAANDEN 2.60 it p post P - « nnd 0.90 it p pos ' P - 3 mnd 2.60 fr p p buil p 3 md 3.30 mmmm Telef Administratie 10026 en 17553 Post-giro no 154949 NIEUWSBLAD Telefoon Bureaux der Redactie 14507 en 17352 " PRIJS DER ADVERTENTIEM BIJ VOORUITBETALINGVan 1 6 regels f IJSO Elke regel meer 23 Cent Adverlenlién in het Zaterdag * nummer 3 cent per regel extra Kleine advertentién Kleintjes hoogstens 20 woorden f 0.75 3 achtereenvolgende plaat singen f 2 — Elk woord meer 3 cent per plaatsing ZATERDAG II JULI 1936 OPLAGE 30.000 EX UITG v.h JOH DE LIEFDE N.V BUR DRIFT 23 UTRECHT TELEGRAM-ADRES „ NIEUWSBLAD " 44e JRG No 60 Dardanellen-debat is op het doode punt Italië^s deelneming staat nog niet vast Zal Van Zeeland slagen Zal Engeland het Mid - dellandsche Zee-accoord met de Balkan'Staten hand > haven MONTREUX 11 Juli — De Dardanellen conferentie is tlians op het doode punt ge liomen Men moet afwachten hoe de belang hebbende regeeringen zich zullen uitspreken over de vastgestelde meeningsverschillen Het lid der Britsche delegatie Bandell chef van het departement voor OostelfjI^e kwes ties is naar Londen vertrokken om instnic ties te halen en zal Maandag terugkeeren De Fransche gedelegeerde Paul-Boncour is na overleg te hebben gepleegd met lord Stanley en Litwinof gistermiddag naar Parijs vertrokkei en zal eveneens Maandag terugkomen Ondertusschen zullen de juridische deskundigen trachten de ge deelten der ontwerpconventie te redigeeren waarover een accoord is bereikt De Britsche gedelegeerden lord Stanley en Cadoggen hebben — naar verder gemeld wordt — een bezoek gebracht aan den Franschen afgevaardigde Paul Boneour Men heeft tij dens dit onderhoud de overeenstemming der op vattingen van Engeland en Frankrijk met name ten ' aanzien van het passeeren van de luchtsche pen onderstreept Het voornaamste punt van de besprekingen tusschen Fransche en Britsclie gedelegeerden werd echter gevormd door de formeele verzeke ring van lord Stanley aan Paul-Boncour dat Frankrijk zich niet moet vergissen ten aanzien van de strekking der bezwaren die Engeland tegen het Russische amendement ten aanzien van de uitvoering der regionale accoorden te berde heeft gebracht Het heeft nimmer in de bedoeling van Engeland gelegen belemmeringen in den weg te leggen aan de vrijheid van de verbindingen der onderteekenaars van regionale accoorden Deze verzekering geeft voedsel aan de hoop dat de Britsche regeering een compromis zal ac cepteeren ten aanzien van artikel 23 dat betrek king heeft op de regionale accoorden doch ander zijds heeft algemeen de meening postgevat dat het Britsche verzet zich zal concentreeren op een weigering volkomen vrijheid van doorvaart door de zee engten toe te kennen ten behoeve van de Vloten Eian Rusland's noordelijke kusten "^^ at zal Rome doen In verband met de gistermiddag verspreide berichten omtrent de eventueele deelneming van Italië aan de zeeëngten-conferentie meldt Reuter thans dat de regeering te Rome nog geen besluit in dezen zin heeft genomen en dat zij dit ook niet zal nemen vóór een definitieve liquidatie van de kwestie der Middellandsche Zee accoorden Ten aanzien van de vraag of een liquidatie van dit laatste restant van het sanctie-systeem ipso facto zou leiden tot den terugkeer van Italië op internationale bijeenkomsten volstaat men in Italiaansche kringen met het ajitwoord dat de geheele of gedeeltelijke handhaving van het sanctiesysteem voor Rome de voornaamste reden vormde voor zijn houding van algeheele afzijdig heid Het staat aan den Duce en alleen aan hem om te beoordeelen of een afzien van de sancties en de accoorden die er mede samenhangen voor Italië een voldoende reden zal vormen om zijn plaats te hernemen in Europeesche of internatio nale bijeenkomsten De kwestie van den bijstand Men meent te weten zoo meldt Havas dat de maatregelen van we^erzfjdschen bijstand getroffen tusschen Engeland en de Balkan staten die aan de Middellandsche Zee gele gen zyn voor het oogenblik gehandhaafd zul len blqven onafhankeiyk van de besluiten die door Parys en Londen zullen worden ~ e nomen Er wordt aan herinnerd dat het accoord met Frankrijk was gesloten alvorens de wederzijd Bche toezeggingen tusschen Engeland Turkije Joegoslavië en Griekenland waren gedaan Men wijst er voorts op dat niet verwacht werd dat dit accoord met Frankrijk voor onbepaalden tijd van kracht zou blijven Wat de schikkingen tot Wederzljdsftien bijstand met de Balkanlanden be - pllliilllllilllllllllllillllllllllllllllillllllllllllllllllllH ^ DE BILT VERWACHT | Zwakke tot matige Zuid-Westelijke tot J Westelijke wind aanvankelgk zwaar ^ bewolkt met regenbuien later opkla B rend weinig verandering in temperatuur | Barometer pagina 3 | niBHlMIIll ^ treft heeft men echter liet gevoel dat deze mo gendheden zich voorstanders zullen blijven toonen van de handhaving De regeering te Londen zal dan ook op het oogenblik geen wijziging in den status quo brengen Het blijkt thans dat de Fransche ministers hun standpunt in zake de situatie in de Middel landsche Zee reeds ter kennis van hun Britsche collega's hebben gebracht direct na de verlclaring welke door Eden op 18 Juni in het Lagerhuis werd afgelegd De Britsche minister van Buiten landsche Zaken was toen de meening toegedaan dat na de opheffing van de sancties de bewuste afspraken voor de Middellandsche Zee gedurende een overgangsperiode gehandhaafd dienden te blijven In bevoegde kringen te Parijs zegt men over het verloop van de gebeurtenissen in verband met de Fransche mededeeling aan Londen dat na de opheffing van de sancties de overeenkom sten van bijstand in de Middellandsche Zee door de Fransche met de Britsche regeering gesloten in overeenstemming met paragraaf 3 van art 16 van het Covenant volgens haar niet meer van kracht waren het volgende De Fransche regee ring heeft dit te Londen bekend gemaakt onmid dellijk na Eden's rede van 18 Juni in het Lager huis waarin hij zeide dat na de opheffing van de sancties de overeenkomsten van bijstand in de Middellandsche Zee nog eenigen tijd gehand haafd moesten worden Toen heeft de Fransche regeering de Britsche regeering laten weten dat het buiten werking stellen van artikel 16 mat zich medebracht dat de overeenkomsten van bij stand als geëindigd werden beschouwd omdat deze overeenkomsten gesloten waren om de uit voering van de in art 16 geëischte maatregelen kracht bij te zetten De Italiaansche regeering heeft de Fransche regeering in het begin van de week in kennis ge steld van haar beduchtheid dat de overeenkom sten van bijstand in de Middellandsche Zee zou den voortduren wat zij in tegenspraak achtte met de politiek van opheffing van de sancties De Fransche regeering heeft toen de Italiaansche regeering bekend gemaakt met het standpunt dat zij gedurende èenige weken innam en de Engelsche regeering mededeeling gedaan van de démarche van de Italiaansche regeering en het antwoord dat zij deze regeering gegeven heeft Duitsche commentaar De Deutsche diplomatische-politische Körrès pondenz schrijft naar aanleiding van de berich ten uit Parijs dat de Fransche regeering te Lon den en te Rome heeft laten weten dat zij de accoorden van bijstand voor de Middellandsche Zee thans als vervallen beschouwt o.a het is leerrijk te zien hoe Frankrijk thans de eerste is die nu het om Italië gaat streeft naar het uit den weg ruimen van hinderpalen zooals men ze in nog ' veel sterkere mate juist onder de leidende medewerking van Frankrijk steeds weer tegen over de Duitsche bereidheid tot toenadering heeft opgericht Ook in Frankrijk zal men ten slotte niet blind kunnen blijven voor de reacties die moeten ontstaan wanneer men in het eene geval juist datgene als ongevaarlijk of zonder nut zou voorstellen wat men zoo juist in een ander geval als een ondragelijke eisch erkend en verworpen heeft Belgische arbeiders hoeken succes Ondanks den snellen groei der ReX'partij beschikken de drie groote partijen nog altijd over een groote meerderheid Brusselsche correspondentie S EDERT ik een maand geleden voor de laat ste maal over de Belgische toestanden schreef is ontzaglijk veel gebeurd Er zijn van die tijd perken in het leven van den enkelen mensch zoo wel als van een geheelen staat dat met koortsach tige hEiast geschiedenis gemaakt wordt Zulk een tijdperk doorleven thans ook onze Zuidelijke buren Het scheen alles in het afgeloopen jaar na de deva luatie van den Belgischen franc zoo goed te gaan Handel en industrie bloeiden België was goedkoo per dan ooit en in staat op ongekende wijze te concurreeren Zslaar wie achter de coulissen kon kijken wist dat ook ditmaal de devaluatie slechts een tijdelijk verdoovingsmiddel geweest was De toestand van de arbeidende bevolking was daardoor nog ongunstiger nog ondragelijker geworden Wie de Borinage het industrieele centrum tus schen Charleroi en de Fransche grens bezoekt treft daar een arbeidersproletariaat waarvan het levensniveau ongeloofelijk laag is zoo laag als ner gens anders in Europa Het succes van de Fran sche werkstakers die al hun eischen in korten tijd ingewilligd zagen heeft ook op België aansteke lijk gewerkt het was de lont die in het kruitvat geworpen werd Orde werd gehandhaafd Aan alle zijden braken werkstakingen uit in Antwerpen in het Luiksche gebied in de Borinage zoodat het gevaar van een algémeene werkstaking lang niet denkbeeldig was Dat betrekkelijk zoo weinig ongeregeldheden zijn voorgekomen en zeer weinig slachtoffers gevallen zijn strekt de zelfbe heersching van de arbeiders tot eer en evenzeer het nieuwe kabinet Van Zeeland dat in tegen stelling mét de Fransche regeeruig oVeral des noods met behulp der troepen de orde wist te De hittegolf houdt nog aan Ambienaren en employe's krijgen zoo veel rnogelijk vacaniie Brug gen buiten gebruik gesteld NEW YORK 11 JuU D.N.B — De hitte golf in de Vereenigde Staten houdt onver minderd aan Het aantal dooden is intusschen in de staten van het middenwesten gestegen tot 370 In de Oostelijke staten tot 75 waar van 30 In de stad New York Verscheidene stalen bruggen zijn door de hitte zoodanig uitgezet dat men vreest voor de veilig heid en het verkeer heeft verboden Alleen rjeds tusschen New York en Manhattan en Harlem zijn vier bruggen buiten gebruik gesteld In de gebieden welke door de hitte het meest zijn ge troffen hebben de autoriteiten en zaken de ambte naren en employe's zooveel mogelijk „ hitte vacantie " gegeven en naar huis gezonden Teneinde den veestapel te helpen zullen 50i000 stuks vee uit het droge middenwesten naar den staat New York worden gebracht om te weiden Tengevolge van de ontzettende hitte welke Ontario Canada reeds drie dagen lang teistert zijn 15 personen bezweken terwijl tal van ande ren verdronken zijn Br zijn temperaturen ge meten van Bij de veertig graden Celsius in de schaduw De hitte is enorm Tengevolge van branden zijn groote verwoestingen aangericht Uit Boedapest De buitengewone hitte die op het oogenblik te Boedapest heerscht heeft reeds vijf dooden geëischt Nader wordt gemeld De hittegolf waardoor een groot deel der Vereenigde Staten thans reeds langer dan een maand gekweld wordt heeft tot dusverre 375 dooden geëischt Te New York zijn in drie dagen 25 menschen overleden ten gevolge van de hitte terwijl 120 gevallen van zonnesteek zijn voorgekomen De droogte blijft belangrijke schade toebrengen aan den oogst in de staten van het midden westen terwijl ook de gewassen in het Oosten bedreigd ' worden Zie verder pag 3 Stakingsincidenten te Avignon Communisten keuren de actie af AVIGNON 11 Juli Reuter — Uit solidari teit met de bouwvakarbeiders die reeds 23 dagen in staking zijn hebben de arbeiders besloten tot een algémeene 24-uursstaking Gisterochtend hebben zich verschillende incidenten voorgedaan voor de winkelzaken en de groote magazijnen welker personeel geen gevolg had gegeven aan de stakingsorder Bij botsingen heeft de politie van de vuur wapenen gebruik gemaakt doch niemand werd ernstig gewond Des avonds scheen de kalmte weder te zijn teruggekeerd Des middags trok een optocht van stakers door de stad met driekleurige roode en zwarte vlaggen Daarbij deden zich geen inciden ten voor De communistische partij heeft een verklaring gepubliceerd waarin zij de incidenten te Avignon afkeurt Deze zouden volgens de genoemde ver klaring een tegenstelling doen ontstaan tusschen den middenstand en de arbeidersklasse handhaven en niet toeliet dat de werkstakers zich meester maakten van de fabrieken De Belg is over het algemeen een „ bon enfant " een goedmoedig mensch die geduld heeft en zich gemakkelijk laat leiden Toch heeft de laatste verkiezing voor de Kamer en voor de „ pères conscrits " _= de sena toren verwezen dat het ten slotte ook met zijn ge duld gedaan kan raken Vooral de vermenging van de politiek met financieele transacties en baantjes waaraan vele Belgische volksvertegenwoordigers zich hebben schuldig gemaakt heeft het aanzien van het parlementarisme in België zeer veel na deel gedaan Vooral de Roomsche Staatspartij heeft bij deze verkiezingen ernstig de gevolgen van deze laakbare handelingen aan den lijve ondervon den De weleer zoo machtige partij die tientallen van jaren beslissenden invloed op de politiek van het land had heeft een zware nederlaag geleden waarvan zij zich naar alle waarschijnlijkheid niet meer zal herstellen Men weet het de overwinnaars in den afgeloopen verkiezingsveldslag waren voor namelijk de Rexpartij van Léon Degrelle en de Vlaamsche Nationalisten die zich op merk waardige wijze van vele vorige tegenslagen wisten te herstellen Men zal zeggen dat de leden dezer Léon Degrelle twee partijen toch ook uit Katholieken bestaan Wat den godsdienst betreft moge dit waar zijn overigens toonen de leden dezer twee jonge par tijen slechts den grootsten afkeer van de groote Katholieke Staatspartjj te gea jf/gadering vaa De Madariaga heeft ontslag genomen Sedert 1924 was hij permanent verte genwoordiger van Spanje te Geneve MADRID 11 Juli Reuter — Salvador de Madariaga is afgetreden als gedelegeerde van Spanje bij den Volkenbond De Madariaga die gisteren te Madrid is aange komen heeft in den namiddag een onderhoud ge had met Barcia den Spaanschen minister van bui tenlandsche zaken Na afloop van deze bespreking verklaarde hij De Madariaga Ik heb zoo juist mijn aftreden meegedeeld als ge delegeerde van Spanje bij den Volkenbond De Madariaga heeft aan de pers een nota doen tóekomen waarin hfl uiteenzet dat hoewel hij in feite permanent vertegenv/oordiger van Spanje te Geneve is sedert 1924 hij niet officieel is benoemd en dat hij ook geen salaris toucheerde noch over een secretariaat beschikte Hij kon dus geen ont slag nemen doch gaat eenvoudig heen van een eer vollen post die hij weer zou wUlen waarnemen in dien alle Spanjaarden zulks wenschen De Madariaga is den laatsten tgd voortdurend aangevallen door de linksche en socialistische pers terzake van het memorandum dat hij over de her vorming van den Volkenbond heeft gepubliceerd Hij wijst er op dat hij dit memorandum gepu bliceerd heeft krachtens opdracht van de ministers van buitenlandsche zaken van de z.g neutrale sta ten die hem verzocht hadden de suggesties die een van zijn redevoeringen te Genèvè bevatte schrif telijk uit te werken De Madariaga zet vervolgens uiteen waarom hij na zijn memorandum met machtiging van den mi - nister president en van den minister van buiten landsche zaken te hebben opgesteld de verant woordelijkheid overdraagt „ om de regeering vrij heid van beweging te laten " Hij eindigt zijn verklaring met een betuiging van trouw aan den Volkenbond BELGRADO 11 Juli Stefani — De slagers te Belgrado zijn in staking gegaan De stad zal vandaag van vleesch het voornaamste voedsel der bewoners verstoken zijn nieuwgekozen Provüiciale Staten kwam dit al heal duidelijk en ook eenigszins komisch tot uiting daar de Rexleden weigerden zitting te nemen op de zelfde banken met leden der Staatspartij ¦ Zeker het is thans achteraf zeer gemakke lijk den drie voomaamsten politieken partijen van België Katholieken Socialisten en Libe ralen van alles de schuld te geven Dat is zeker overdreven want veel toeds is op politiek gebied in België in den loop der jaren tot stand gekomen Maar toch werd met de dringend noodige hervormingen vaak veel te lang ge wacht terwijl allerlei onnoodig partijgekrakeel de zoo noodige afdoening vertraagde De tra ditioneele drie partijen hebben nog 1.700.000 stemmen dat is drievierden verworven maar de snelle bloei van de Rexpartij is een dreigend „ mene tekel " België mag zich zeker gelukwenschen dat de jonge Koning Leopold III bij de vorming van het nieuwe kabinet zich een zeer bekwaam ener giek en zelfstandig staatsman getoond heeft die den drie groeten partijen geen tijd gegund heeft nog verder door allerlei partijtegenstellingen de vor ming van een ministerie te vertragen en op deze wijze nog verderen politieken zelfmoord te plegen Een bekwaam man De Minister-President Paul van Zeeland die thans voor de tweede maal het Belgische kabi net vormde is zeker een der bekwaamste staats lieden die België bezit zoo niet de allerbekwaam ste Hij staat boven de partijen en heeft een open oog voor de vele en groote nooden van zijn land Ook helt hij niet over tot uitersten Het is bekend dat minister Van Zeeland - een voorstander is van de 40-urenweek die door de industrieelen voor onaannemelijk verklaard wordt zoolang de andere landen van Europa niet daartoe overgaan Zeer belangrijke resultaten heeft Beigië's arbeidende be volking echter door de stakingen die thans ten einde spoeden verkregen De werkelijk veelal veel te lage loonen zullen belangrijk verhoogd worden vacantietoeslag en vrijheid zelf zijn bondlidmaat schap uit te kiezen zijn verkregen Het is dan ook te hopen dat communistische ophitsing en beïn vloeding die de afgeloopen weken een rol gespeeld hebben langzamerhand haar kracht op de massa zullen gaan verliezen De Belgische arbeidende bevolking is van huis uit te goed democratisch om zich voor uitersten te leenen noch naar den rechtschen noch naar den linkschen kant Men mag slechts hopen dat het nijvere land onder leiding van zijn Koning een lang durig tijdperk,van maatschappelijke rust en voor - sgQed sal ^ gssjsüimn ^ Nederland^chteraan fWij hebben eigenlijk geen leger ^^ H ET moet den dagbladlezer opvallen ' dat er geen editie van zijn courant in de brievenbus valt die geen melding maakt van de versterking der landsverdediging — door anderen Den eenen dag is het een bericht uit Londen meldende dat nieuwe millioenen ponden ter beschikking van leger en vloot zijn gesteld dan weer wordt gemeld dat Duitschland milliarden guldens in zijn verde diging investeert terwijl Frankrijk volgt Italië heeft zijn krachten zoo juist getoond Rusland is tot de tanden gewapend Onder de kleine landen zijn het Zwitserland en Denemarken die hun weermacht versterken België doet al sinds jaren hetzelfde En wij Over elke ton voor de defensie wordt uren gedelibereerd en in de Eerste Kamer moest de minister-president onlangs verklaren dat wij eigenlijk geen leger hebben Waarom hebben wij geen sterk leger Waar om geen goede luchtmacht geen capabele vloot Zijn wij met onze ¦ 60.000.000-bevol king niet bij machte om te doen wat anderen doen De frontpagina van de Nederlandsche dag bladen drukt dag in dag uit telegrammen af uit de Europeesche hoofdsteden de maatre gelen behelzende daar ter verdediging des vaderlands genomen Komt hier ooit een groote daad Zijn wij ontwaakt uit onzen slaap en onze rustige rust Of blijven wij een willige prooi voor wie ons te lijf willen Een „ wedloop " in bewapening tegen de groote mogendheden kan niemand begeeren die eenig gezond verstand bezit Maar nog minder kan een Nederlander die het hart op de rechte plaats draagt lijdelijk toezien dat hier weinig meer dan niets wordt gedaan aan de verhooging van ' s lands weerkracht een noodzakelijkheid waaraan wij elders in deze editie mede naar aanleiding van een recent boek meer uitvoerig aandacht hebben gewijd [ Vandaag ] Pag 1 Besprekingen te Montreux op het doode punt Pag 2 storm aan de Spaansche kust Pag 5 Gebouw voor K en W te Rotterdam door nacbte ' lijken brand verwoest Tallooze ongelukken " Felle brand by de Amsterdamsche Bytuig-M^at » schappij Pag 9 Postzegelautomaten worden in onze stad geplaatst Voorstel betreffende bouw van 71 woningen Pag 10 Prijsuitdeeling Stedelijk Gymnasium » Pag 13 Burgerlijke Stand Blinden-geleidehonden vóór 300 jaar en thans Pag 15 De Int kampioenschappen te Noordwijk Archambaud heeft de leiding in de ronde van Frankrijk Zondagslectuuf Dr B K Boom Tuinieren Pag 4 Esperanto-rubriek Fag i H G Cannegieter „ Lof der Zotheid " Fag 7 Waarover de pers deze week schreef Pag 11 Dr G de Geus zegt Tot 15 September Pag U De mémoiree van Keizer Haile Selassie Pag 13 Wat de bioscopen draaien Pag 14 J L e g ê n e Erasmus ' oordeel over kerkmuziek Fag 16 Mr B Hou wink Kroniek der Letteren Fag 16 Dr Nico van Suchtelen Erasmus als pa cifist ^ j.ag 16 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 60 Zaterdag II Juli 1936 EERSTE BLAD Wegwijzer door den aether Storm aan de Spaansche kust ^< 4:i^;ï # — — Tal Vah opvarenden der vïsschers vloot van Cantabrië omgekomen MADRID 11 Juli D.N.B — Aan de kust yan Canta,brië heeft een Noordoosterstorm ge - woed die aan een groot aantal visschers het leven heeft gekost Een uit 11 stoomtrawlers bestaande vissohers Vloot werd door den storm overvallen Drie der scliepen de „ Joven Republica " de „ Santa Tere sa " en de „ Santa Marta " zijn ter hoogte van San tander vergaan Van de uit twaalf koppen be staande bemanning der „ Joven Repubiica " is slechts de kapitein gered Gevreesd wordt dat van de twee andere schepen alle opvarenden verdron ken zyn Omtrent het lot der overige acht trawlers is nog niets bekend In de visschersdor;pen van dit deel der kust heerscht dan ook groote opwinding Van een niet tot de visschersvloot behoorencl schip zijn tijdens den storm vier man over boord geslagen en verdronken Nader wordt gemeld Het aantal dooden van de stormramp aan de kust van Cantabrië is — volgens de jong ste berichten — tot twintig gestegen Men vreest evenwel dat dit cijfer nog hooger wor den zal daar omtrent verschillende schepen nog ieder bericht ontbreekt De visschers die den storm konden ontloopen en tjehouden de havens langs dit gedeelte van de Spaansche kust weer hebben bereikt hebben tref fende büzonderheden medegedeeld over den wan hopigen strijd dien de bemanning van vele sche pen vaak tevergeefs tegen de woedende elementen heeft gevoerd De meeste terugkeerende schepen hebben bovendien ernstige averij opgeloopen Vele vaartuigen ook zijn lp de haven aangekomen met fslechts een gedeelte van de bemanning aan boord daar een of meer leden tijdens het noodweer door de woedende golven overboord geworpen zijn Te Candas zijn toen het nieuws van de ramp be kend werd als zaken en winkels ten teeken van rouw gesloten op het raadhuis is de vlag halfstok geheschen Tot de inwoners van deze plaats die het zwaarst door de ramp getroffen is behooren elf van de slachtoffers In andere kustplaatsen vertoeft vrijwel de geheele bevolking dag en nacht aan het strand en wacht daar in angstige span ning op de schepen die de zee behouden zal te ruggeven Rome spreekt van gewone incidenten in loiaal zijn IwaaH man der Itaiiaan sche iuclilmaclil gedood.ROME 11 Juli D.N.B — Bij den overval op tie Italiaansche luchtvaartmissie in Lekemti zijn,naar het agentschap Stefani meldt in totaal twaalfman van de Italiaansche luchtmacht om het levengekomen Bovendien zyn twee inheemsche tolkengedood - • ' - Bij'dezea overval gaat het naar het „ Glornaje d'Italia " in een kort commentaar op het officieele Stefani-bericht nogmaals onderstreept om een van die incidenten die zich zoo dikwijls bij koloniale veroveringen na beëindiging van een campagne voordoen In eenige buitenlandsche bladen heeft men dit op zich zelf staande geval voor de gebrui keiyke speculaties benut In werkelykheld ging het om een actie van Abessijnsche rooverbenden De Amerikaansche regeering is verbaasd over het bericht dat de Italiaansche regeering het ge bruik van de Amerikaansche Duitsche Britsche en Fransche radiozenders m Addis Abeba voor den tijd van 14 dagen heeft verboden De Amerikaansche gezant E n g e r t heeft me öegedeeld dat h\j er tenslotte In Is geslaagd te verkrijgen dat hij wel berichten uit Washington over zijn toestel mag ontvangen Het ministerie van buitenlandsche zaken van de Vereenigde Staten zal deze kwestie zorgvuldig onderzoeken OOK VON PAPEN NAAR BERCHTES GADEN WEENEN 11 Juli Reuter — De Duitsche gezant Von Papen is naar Duitschland ver trokken Naar men veronderstelt begeeft hij dc ^ naar Berchtesgaden Deze reis zou verband hou den met een accoord dat naar men hier ver wacht spoedig zal worden bereikt waardoor de Duitsch-Oostenrijksche betrekkingen in normale banen zouden worden geleid Voor de organisatie van den vrede Jouiiaux spreeltt op liel iniernaiiqnaal _ vai^:' ï *''^-;' den gestort Ik heb hem eenvoudig de deur gewe zen en gezegd dat hij maar moest doen waar hi ] plezier in had Hü had geen erg gunstig oogenblik voor zyn bezoek gekozen want twee minuten voor hü kwam telefoneerde Budge me dat de „ Mo hawk " in zicht is en dat hü morgenvroeg de lading gelost kan hebben Dus ik kan me de luxe veroor loven dat reptiel met de vereischte minachting te behandelen U schünt Bessie en mijnheer Yeldham verge ten te zün zei Madge op verwütenden toon — Maar hoe nam die man uw weigering op Niet Wjster vriendelük Hij zag er boosaar dig uit toen hü werd binnengelaten maar het leekwel ' een monstet toen ik Pickford belde om hemuit te laten Toen hg wegging mompelde hü zoo lets dat ik wel spüt zou krijgen van mün besluit.Dit bezoek van daarnet bewgst dat onze jongftvriend het mis had ten opzichte van Mapleton endat tante Drusilla's theoi-ie over de biscuits ookonjuist was Yeldham is naar alle waarschünUjk.heid zoo veilig als een pasgeboren kind en bezigden onschuldigen Mapleton achter de vodden tezitten Ten slotte is die melk nog niet scheikundigonderzocht Misschien is de kat een natuurUjkendood gestorven U maakt deze conclusie alleen maar omdatze op het oogenblik past bü uw zonnige stemmingin het vooruitzicht van uw succes vadertje ant woordde Madge En ze ging erntsig voort — eris,,een nieuwe complicatie vader De man dien ik • daarliet in ' de laan ontmoette is niemand anders dan de beruchte vervalscher van waardepapieren wiens portret münheer Yeldham mü eens heeft la ten zien en-dien hü moest opsporen De dynamietpatroon Het was een zeker bewüs van Hector's ' sterke zenuwen dat hü de auto veilig het zwak verlichte statioii uitreed na den schok dien het gezicht van den vreemdeling hem gegeven had Maar toen hü eenmaal buiten op den weg was kon hü zün aandacht op het geval concentreeren en spoedig Was veel van hêt mysterie voor hem verklaard Hü herinnerde ach die eigenaardige gewaar wording van „ dien-heb-ik-meer-gezien „ maar-ik - kan-hem-nlet-thuls-brengen " telkens - wanneer hg de foto van Demster Legrand had bekeken Nu wist hü dat Smyle Mapleton en de beruchte ver valscher een en dezelfde persoon waren Demster Legrand was Mapleton zonder den geweldigen hangsnor die zün vreeseUjke mond en kin bedek te en hierdoor iets van het luivelachtige wegnam Of de snor valsch was of pas weggeschoren was nAtuurUjk van müider belang De poging van vergiftiging dien morgen werd ook beter verklaarbaar in het licht van deze ont dekking Hector dacht er aan hoe hü den vorigen avond de foto had laten vallen hoe Mapleton deze had opgeraapt en teruggegeven met een boosaar digen glimlach Hector begreep nu ook waarom Mapleton was teruggekomen als Legrand Hü had werk te doen in de Duivelskloof doch Wj durfde zich niet ver toonen vóór Mj wist of de vergiftigde melk haat werk had gedaan en of er ook verdenking op hem was gevallen Ofschoon Hector voor zichzelf overtuigd was dat de man die achter hem zat In de aftandsche auto de zoogenaamde fosslelenzoeker was de man die Bessie had ontvoerd en die trachtte Lord Pur beek geld af te persen kon Wj met deze overtui ging niets beginnen vóór hü onomstooteUjke be wüzen had Alsi maar zün passagier hem zou la ten stoppen bü het postkantoor en om het blik bis cuits vragen zou dit een sterke ' bevestiging zün van de theorie De lichten van het dorp kwamen in zicht en eeri stem uit de auto riep Stop even bü het postkantoor chauffeur In orde münheer antwoordde Hector Hoewel uiterUjk kalm trilde hü Inwendig Die stem die hü nu gehoord had was die van Maple ton Hü had Hector dus niet herkend Ga even naar binnen om het blik biscuits dat vanmorgen besteld is klonk het Het was half negen en de winkel was gesloten maar nog vóór Hector aan He denr had geklopt kwam de - wuiKener al met een bni ^-» idragen Ze had de auto al hooren aankomen zei ze — Zal ik het bü me houden of moet u het hei>ben münheer vroeg Hector met zün chauffeurs stem " — Zet het maar binnen als u bü het huisje van juffrouw Calloway komt ga haar dan vragen of ze kamers vrü heeft een zlt-slaapkamer Hector reed verder de Abbey voorMj en toen den hóbbeligen weg langs door de vallei Bü Mar tha's huisje stapte hü af Hü zag dat het blik biscuits nog In de auto stond Toen slofte hü het tuinpad langs en klopte aan de deur Martha ver scheen onmlddelUjk en toen zonder een glimp van herkennen antwoordde ze hem op zyn vraag dat ze geen kamers vrij had Haar kamers waren ver huurd aan twee heeren die ze leder oogenblik thuis verwachtte zei ze en terzelfdertüd vroeg ze of de chauffeur mün,heer Mapleton ook aan ' het station had gezien Weinig vermoedde de goede ziel dat haar beide huurders zich op een paar me ter afstand bevonden Hector wenschte haar goe den avond Toen hü het resultaat van zün bood schap den man in den auto mee ging deelen | zag hü dat het blik biscuits was verdwenen Hü vroeg zich verwonderd af wat er nu verder zou gebeuren — Er Is zeker wel een herberg hier in de buurt niet vroeg de „ passagier " Rüd me daar dan heen dan zal ik daar onderdak zien te krijgen voor vannacht Hector's zekerheid groeide Mapleton's oogen schünHjk wonderbaarUjke handelingen bleken in een goed overdacht systeem te passen Het bezoek aan Martha's huisje had een tweeledig doel ge had om te hooren of Hector aan de vergiftiging was gestorven en ten tweede om het iftik biscuits te verbergen op een plek waar Wj dit gemakkelyk zou kunnen terugvinden Het was juist slultingstyd toen ze de herberg be reikten en de weinige bezoekers slenterden juist naar buiteri en wenschten elkaar schor goeden avond Mapleton drong zich tusschen hen door was binnen een minuut terug vertelde Hector dat hü geslaagd was met een nachtverbUjf gaf hem een halve souvereign met de medeeling da,t h\j niets terug hoefde tegeven Hector stak het goud stukje in zün vestjeszak en nam zichzelf met een grimmig lachje voor dat hü het aan zün horloge ketting zou laten bevestigen als reliquie als alles s»->d afliep Hü reed den auto in den stal en zei dat m ^ '' rebble van het Stations-Hotel hem ' Maan dag zou lalci rjihalen Wordt vervolgd ^ 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD ^ No 6Ö -«^ Zaterdlag II Juli 1956 EERSTE BLAD "'% LAATSTE NIEUWSI lag op 3.00 Kurhausconcert n.m.v Cor de Groot snet Variations sym • anck Casse Nolsette-Ouv Kienzi van Wag 30uw-orkest o.l.v Kd r Ney Ouv de Vogels 3de pianoconcert van 4.05 Reportage van de liamps - 12.20 Noorsche mu in van Grieg Liederen 40 Concert m.m.v Ria 30 van Handel Motet sopraan strijkorkest rgel van Mozart Der concert-aria voor so trinet en orkest con m Beethoven 8.20 Dreimaderlhaus 7.20 Twee koren van ïins brauns Maidelein n Buhlen haben I — 8.50 Radiotoone«l Romain Rolland 9.00 Die blume von Vbraliam Cededeelingen zonder zon ¦ uinende werking van • ême welke ook zon door den invloed van ld mooi egaal bruint et Doos 50 en 25 et rsky — 8.00 Nieuwsbe » — 8.15 GramofoonmuzieK.uwe meteoor — 9.40 Het!rt van Raalte Ria Gin ieuwsbericbten — 11.10 N.C.R.V — 8.00 Schrift 15 Concert — 10.30 Mor Hoekzema — 11.00 Lezen 30 Gramofoonmuziek —¦ • 12.15 Gramofoonmuziek orgel — 1.30 Leger dea piano-recital — 2.45 Voor lofoonmuziek — 4.00 BiJ a Zaal — 5.00 ViolonceN 55 Gramofoonmuziek — litieberlchten Pèrsberich » 15 Vragen — 7.45 Repor — 8.00 Weer - en nieuws kend Chr Padvinders — ama — 10.00 Nieuwsbe ifoonmuziek 57 Gramofoonmuziek — 20 Gramofoonmuziek —¦ 8.20 Gramofoonmuziek.Gramofoonmuziek — 8.451.00 Weerbericht — 12.17 muziek — 12.50 Weerbe esproken dagblad — 1.30 • ramofoonmuziek -^' ' 2.2Üleellngen — 5.20 Concert 6.50 Gramofoonmuziek.straat — 7.20 Gramofoon Len dagblad — 8.20 Ope - 10.20 Gesproken dag«lek 05 Koraal Nieuwsbericht luwsberlchten — 8.20 Ka » iterstandberichten — 8.30 Nieuwsberichten — 1Ö.20 Iportpraatje — 12.00 Cau - — 1.20 Mededeelüigen -— 2.35 Orgelconcert — 3.15 Boekbespreking — 4.05 smuziek — 5.10 Causerie gramma — 7.20 Gramo Waldbrand schets — 8.20 10 Weekoverzicht — 9.20 — 10.20 Weer - en nieuws arieerd concert ¦ 10.35 Godsdienstoefening — 11.05 Causerie — 11.2012.05 Apachen orkest —¦ Drgel-recital — 2.20 Gra ' iano-recital — 3.20 Kwin — 4.20 Orkest — 5.05 — 5.35 Gevarieerd con nieuwsberichten Koersen t — 7.35 Orkest — 8.20 nuziek — 8.50 Weer - en iO Causerie — 10.35 Con - — 11.35 Orkest — 11.50 it ga haar dan vragen of n zit-slaapkamer de Abbey voorbij en toen gs door de vallei Bij Mar af Hij zag dat het blik stond Toen slofte hij het aan de deur Martha ver toen zonder een glimp van ze hem op zijn vraag dat 1 Haar kamers waren ver 1 die ze ieder oogenblik en terzelfdertijd vroeg za leer Mapleton ook aan ' het iinig vermoedde de goede rders zich op een paar me Hector wenschte haar goe t resultaat van zijn bood 1 auto mee ging deelen,i icuits was verdwenen nderd af wat er nu verdeï m herberg hier in de buurt gier " Rijd me daar dan iderdak zien te krijgen voor roeide Mapleton's oogen ke handelingen bleken in teem te passen Het bezoek ad een tweeledig doel ge Hector aan de vergiftiging weede om het iftik biscuits k waar hij dit gemakkelijk 1 3tijd toen ze de herberg be bezoekers slenterden juist hten elkaar schor goeden zich tusschen hen door terug vertelde Hector dat sen nachtverblijf gaf hem met de medeeling dat h^J iven Hector stak het goud k en nam zichzelf met een at hij het aan zijn horloge stigen als reliquie als alles en auto in den stal en zei t Stations Hotel hem Maan - fWordt vervoIgd.)j Doodencijfer blijft stijgen Alleen in Kansas moeten reeds 95.000 gezinnen v/orden gesteund Vervolg van pag 1 NEW YORK 11 Juli Reuter — Het aan tal dooden tengevolge van de hitte is thans gestegen tot 421 Naar schatting zal een be drag van meer dan 20 millioen dollar noodig zijn voor de voedselvoorziening in Noord - en Zuid-Dakota en in een deel van Nebraska Alleen in Kansas zullen reeds 95.000 gezinnen gesteimd moeten worden ' Volgens een Vrijdag gepubliceerd regeerlngs eogstrapport zal de oogst van voorjaarstarwe slechts 15 percent bedragen van de uitzaai De droogte heeft zich uitgebreid van het Midden Westen naar het Oosten De regeering voorspelt dat ¦ de opbrengst van voorjaarstarwe slechts 12 millioen bushels en die van de zomertarwe slechts 126 millioen bushels zal bedragen hetgeen een aanzienlijke vermindering beteekent in vergelij king met de oorspronkelijk geraamde opbrengst van 241 millioen bushels Voor de 75.000 boeren wier oogst geheel ver nietigd is zullen speciale hulpmaatregelen worden genomen Verder maakt het rapport melding van hevige boschbranden in Winconsin Michigan en Black Hills In Geneva in den staat New York werd een temperatuur gemeten van 106 in Bismarck in Noord-Dakota 104 üi Springfield-Illinois 102 In dianapolis 101 Columbus-Ohio Desmoines-Iowa Milwaukee S^isconsin en Washington 100 graden Uit Ottawa wordt gemeld dat In de Canadee sche provincie Ontario vijftig menschep tenge volge van de hitte om het leven zijn gekomen Moet kanon No » 23 Fransch blijven De Kerillis doel in de Kamer eén ' scherpen aanval op de regeering PABUS 11 Juli Reuter — In de Kamer heeft De Kerillis een scherpen aanval gericht op de regeering daar naar zijn nieening Enge land Tsjecho Slovvakije en Rusland op de hoogte zün van wat zich in de Fransche laboratoria af Bpeelt Rusland spionneert naar de meening van den spreker in de Fransche fabrieken De Kerillis vroeg aan het einde van zijn rede instelling van een enquête door een Luchtyaartcommissie van de Kamer welke zou moeten uitmalces^.-'Of kanon 23 een Fransch kanon moet biyven In zijn antwoord zette minister Cot uiteen flat naar zijn meening de technische samenwer king tusschen de landen die het beginsel van de collectieve veiligheid aanhangen moet worden g^ehandhaafd Het bewuste vliegtuigkanon is geen geheim van enkele ingewijden maar een uitvinding van een In Frankrijk werkend Zwitsersch ingenieur ten behoeve van een firma die de uitvinding mor gen naar het buitenland zou kunnen brengen • De minister heeft De Kerillis niet van hoog verraad beschuldigd maar wil wel zeggen dat men in Duitschland uit zijn z.g onthullingen ar gumenten zal trekken ten bewijze van een mili taire alliantie tusschen Frankrijk en Rusland welke niet bestaat ' Tenslotte heeft de Kamer met 403 tegen 162 stemmen haar vertrouwen in de regeering uitge sproken en het verzoek van De Kerillis tot het instellen van een onderzoek verworpen De Italiaansch-Duitsche toenadering EERLIJN 11 Juli D.N.B — Graaf Volpi de leider van de industrieele bedrijfsorganisaties is te Berlijn aangekomen om besprekingen te voe ren met de leiders van de Duitsche economische organisatie Graaf Volpi en zijn echtgenoote waren gister avond de gast van den r.yksminister van Economi sche Zaken en rijksbankpresident dr Schacht en diens vrouw De Italiaansche ambassadeur en een aantal leidende persoonlijkheden in het Duitsche bedrijfsleven waren ' met hun dames eveneens aan wezig Graaf Volpi zal Jn de komende dagen een aantal besprekingen voeren en inspectiebezoeken afleggen Na de uitwijzing van de journalisten BERN 11 Juli Stefani - Met betrekkmg tot de uitwijzing der acht Italiaansche journalisten preciseert men dat de Zwit-^ersche Bondsraad na geconstateerd te hebben dat de Itali£.ansche jour nalisten Zwitserland hebben verlaten het incident in hoofdzaak gesloten acht Den betreffenden journaiLsien is het verboden naar Zv/itserland terug te keeren voordat de Vpl kenbond zich over hernieuwde toelating tot de Vol kenbondsgebouwen heeft uitgesproken Hoe men in het Derde Rijk controleert BELIJN 11 Juli Havas — De nationaal so jalistische organisaties zullen voortaan toezicht houden op alle bewoners'van ieder huis ep zelfs op hen die geen lid zijn der NSDAP De nationaal-so cialistische Partei Korrespondenz meldt dat de z.g „ blokcellen " zullen worden belast worden met het toezicht op verscheidehei - gezinnen van „ mede burgers " ledei e - „ medeburger " zal in contact moeten zijn met een partijfunctionaris wiens taak zal zijn raad tegeven en indien noodig raport uit te brengen betreffende wenschen en bezorgdheden welke aan den dag zullen treden ROLIN JACQUEMIJNS OVERLEDEN BRUSSEL 11 Juli Reuter — Het lid van het Permanente Hof voor Internationale Justitie te Den Haag Rolin Jacquen»jns is heden overleden Binnenland Wijziging van de prijzen voor boter en vet Heffingen op spijsvetten en oliën worden op 40 cenl per K.G gebracht en - de prijzen van boter en mar * garine rnet ongeveer ' 4 " i.fJ'-Ö cent verminderd ' s-GBAVENHAGE 11 Juli — Van be voegde zflde vernemen wij het volgende Reeds gedurende vrij geruimen tya is een be langrQke verschuiving in de verhouding der door het Nederlandsche volk geconsumeerde spijsvetten te constateeren Deze verschuiving is een gevolg van den relatief zeer lageu prjis van die spijsvetten die in het algemeen niet direct voor smeerdoeleinden worden gebruikt en spijsoliën tegenover boter en margarine De consumptie van spijsoliën en spijsvetten breidt zich uit terwijl die van boter en spe ciaal van margarine inkrimpt De klande stiene margarinebereiding vindt in deze prijs verhouding ook haar voornaamste oorzaak Deze verschuiving brengt allerlei minder ge wenschte gevolgen met zich mede De minister van landbouw en visscherij heeft dan ook ge meend maatregelen te moeten treffen om weer meer normale verhoudingen te scheppen Te dien einde zullen de beffingen op _ spijs vetten en - oliën op 40 cent per K.G wordengebracht en de prijzen van boter en margarinemet ongeveer 4 cent per K.G worden ver laagd Om te zórgen dat de minst draagkrach tigen over voldoende vet zullen kimnen be schikken zal per jaar circa 6000 ton volksvêttegen den prijs van volksmargarine beschik - ¦ baar komen -' ¦' ^ ï^ii »-' '.¦¦ ' " Gevolgen van hel cflsisfónds Vermoedelijk zal het financieele resultaat voor het Landbouw Crisisfonds dus uiteindelijk voor den melkprijs niet zooveel verschillen van het vo rige jaar De minister - is van meening dat deze ex - tra aantasting die te vreezen is door de hoo gere Leeuwarder noteering en In den eersten tyd van de misschien geringere inkomsten door de verlaging van den boter - en margari neprijs moet w(}rdeij voorkomen en dat de toe slag.pp de'njelk ya4 ƒ 3.40 tot ƒ 2.34 Taaio^^fs ^ den verminderd De mededeeling gedaan in het perscommuni qué betreffende ' de verlaging van den toeslag van Mei j.l ten aanzien van den melkprijs in den win ter wordt door ' deze verlaging niet aangetast A^V^R^O » vei-gadei^t In 1935 v/as het bedrijfsoverschot ' * f611.000 dat is f 25.000 minder dan in 1934 ' s-HERTOGBNBOSCH 11 Juli — Heden is hier ter stede de algemeene vergadering van dB A.V R.O onder leiding van den heer de Clercq ge houden In diens openingsrede werd geconstateerd dat de A.V.R.O kerngezond is Het afgeloopen jaar is er een geweest van - versteviging en conso lidatie Het prestige van de A.V.R.O als cultureele instelling is op duidelijke waarneembare wijze versterkt Zij heeft de plaats bezet die haar In het maatschappelijk leven toekomt al zijn wij nog altijd van meening dat in een radio-omroep volgens onze denkbeelden opgebouwd een andere taak voor de A.V.R.O is weggelegd dan die zij thans in den omroep van vandaag vervult Verder constateerde spr dat mede als gevolg van de aanraking die de vier groote pmroepveree nigingen in de N.O.Z.E.M.A ambtshalve.hebben de verstandhouding tusschen die groepen goed is De golflengte-situatie heeft in het afgejoopei ijaar tot ernsti;ge klachten aanleiding gegeven Hetgereedkomen van de nieuwe zender in het plaatsjeBod in Roemenië heeft de ontvangst hier in Neder land van 1875 M golf ernstig gestoord De golflengten worden echter internationaal ver deeld en de beoordeeling van de vraag of Neder land zich met een bepaalde golflengteverdeeling kan vereenigen ligt niet bij de omroepvereenigin gen maar uitsluitend bij de regeering ¦' Juist de laatste weken hebben ons berichten be reikt dat er in deze golflengtekwestie eenig licht aan de kim schemert Met de Radio Omroep Controle Commissie en de Algemeen Programma Commissie hebben wij in het afgeloopen jaar niet de minste moeite gehad Bij de behandeling van het jaarverslag lat thans volgde na enkele mededeelingen zeide de directeur de heer W Vogt ter toelichting dat de luister vinkrbijdragen een dalende tendenz vertoonen ïn de jaren 1930—1934 was het totaal bedrag iat onze leden bijeenbrachten steeds boven de zeven ton Voor het jaar 1935 was het echter f 660.547.65 Nemen wij de tijdsomstandigheden In aanmerking dan - mogen wij met een daling van ' nog geen lO procent ten opzichte van hét totaal van aet jaar 1934 niet ontevreden zijn Voelen wij de A.V.R.O financieel de pols zeide spr dan zouden wij ge neigd zijn te constateeren dat er een kleine ver langzaming is die verklaard wordt door de tijden die moeilijk zijn eenerzijds ^ n anderszijds door dat gevoel bij de leden dat ik - reeds meer dan eens geteekend heb Wlj kunnen wel tersluiks aven op de plaats rust gaan staan want de A.V.R.O.'komt geen geld te kort " Vervolgens gaf spr éenige ' cijfers over de uit komsten van het bedrijf in het jaar 1935 Het be drtjfsoverschot gaf ook dit jaar een indrukwekkend bedrag te zien n.l t 611.000 ' Dit is f 25000 min der dan in het topjaar 1934 doch nog f 84.000 méér dan dé resultaten behaal » in 1933 Het saldo-middelen dat öj 1 Januari 1935 f 2.517.000 bedroeg steeg niettegenstaande deze af schrijvingen nog met f 103.000 zoodat de oeschik bare middelen op 31 December 1935 klommen tot f 2.620.000 De financiering van den bouw van de nieuwe studio is bewerkstelligd zonder kapitaal bezit aan te spreken Zijn Communisten in Breda geweest Onthullingen in het Fransche blad „ Le Jour " BREDA 11 Juli — Volgens het „ dagblad van Noord-Brabant " zou het bericht in het Parijsche blad „ Le Jour " over een communistische samen zwering welke op 30 Juni jl in het grootste ge heim te Breda heeft plaats gehad geen fantasie geweest zijn zooals gemeld werd maar inderdaad met de werkelijkheid overeenkomen België en vijftigtal communisten uit Nederland België en Frankrijk zou volgens het blad Dinsdag 30 Juni in een particuliere ruimte beschikbaar gesteld door een ingezetene ' van Breda beraadslaagd heb ben over de mogelijkheid eener revolutionnaire ac tie in West-Europa Het zou hier geen communisten van de derde internationale die van Moskou betreffen maar die van de vierde internationale de aanhangers van T r o t z k 1 De politie-autóriteiten zijn — aldus het „ dag blad van Noord-Brabant " — volkomen op de hoogte van de samenzwering Salarisverlaging bij Philips Personeel krijgt met 1 September en mei 1 Januari a.s 5 pCt minder EINDHOVEN 11 Juli — Naar aanleiding van geruchten welke de laatste dagen de ronde doen inzake bezuinigingsmaatregelen bij de Philips be drijven deelt de directie het volgende mede In verband met de nog steeds grooter wordende moeilijkheden in het internationale goederen - en geldverkeer waardoor de betalingsmogelijkheid door het buitenland van goederen-leveringen en diensten afkomstig van de centrale van het Plii lipsconcern te Eindhoven belemmerd wordt en mede door de blijvend lagere opbrengst der landen mét gedepriceerde valuta is een sterke vermin dering van alle concernkosten in guldens dringend noodzakelijk Geheel onafhankelijk van de renta biliteit is het een feit dat de dekkingsmogelijkheid van deze concernkosten in guldens door de moei lijkheden in transfer afneemt en dientengevolge bijzondere maatregelen moeten worden getroffen Deze noodzakelijkheid wordt versterkt door het feit dat reeds genoemde belemmeringen m het internationale goederen en geldverkeer tengevolge hebben dat de goederenleveringen van Eindhoven naar - het buitenland kleiner worden en daardoor nog ^ bij voortduring fabricage-verplaatsing ^ naar hel Ijultenland,noodzakelijk ïs ' ifi verband''hiermede heeft'de directiLe wnqten besluiten onder meer tot een salarisvermmdering van 10 procent waarvan 5 procent zal ingaan op 1 September a.s en 5 procent op 1 Jan a.s Deze bezuinigingsmaatregelen zijn onvermijdelijk wil hét concern aan de nog steeds zich wijzigende omstandigheden het hoofd kunnen blijven Dieden zoowel in het belang van de onderneming zelf als van alle daarbij betrokkenen Drie gewonden bij ongeluk MUIDEN 11 Juli —- In den afgeloopen nacht ongeveer half 4 heeft op den rijksweg nabij café Wegman te Muiden een ' ernstig verkeersongeval plaats gehad dat uitsluitend het - gevolg was van grove onvoorzichtigheid en waardoor drie perso nen ernstig gewond werden en één lichte verwon dingen bekwam Het gecompliceerde ongeval had als volgt plaats Een gezelschap bestaande uit 2 heeren en 3 dames had in bovengenoemd café iets gebruikt en zou weer den terugtocht naar Amsterdam aan vaarden Toen allen in den auto hadden plaatsge nomen en deze zou wegrijden zag één der dariies de 26»jarige mej Th H wonende Spuistraat te Arasterdam aan de overzflde van den rijweg een heer - staan dien zij gced kende Zij verzocht den gene die den wagen bestuurde even te stoppen sprong uit het voertuig en zonder naar rechts of links te kijken stak zij dwars den rijweg overen liep zelfs nog een klein gedeelte over het middenvan den weg om den haar bekenden heer te be reiken - Op dat oogenblik naderde van de richting Am sterdam een m.otorrijwiel bestuurd door den heer J V d V met den heer H L als duorijder bei den wonende te Amsterdam De motorrijder zag het gevaar waarin mej H verkeerde en trachtte door krachtig remmen een aanrijding te voorko men Dit was echter niet meer mogelijk en een seconde later kwam de dame boven op het stuur van den motor terecht waarna zij door den schok daarvan weer werd afgeslingerd en op het wegdek liggen bleef Het bleek dat zij een rechter schou-derfractuur had opgeloopen benevens een hersen schudding De motorrijder was er in geslaagd niettegen staande de emotie van het oogenblik den motor nog recht te houden en Inderdaad reed de machi ne ook nog een eindje verder maar toen kwam men in botsing met den heer die op den rijweg stond en naar wien mej H zich had willen be geven Ook nu bleek een aanrijding onvermijdelijk de heer een advocaat wonende te Hilversum liep een beenbreuk en een ernstige hoofdwonde op Hij werd per ziekenauto van de Majellastich tirig te Bussum naar die inrichting overgebracht Bij de laatstgemelde botsing werd ook de mo torrijder de heer J v d V over den weg geslinr gerd met het gevolg dat hij een ernstige hoofd wónde even boven de oogen opliep en ook bij hem werd hersenschudding geconstateerd -^ Per particu lieïen auto werd de heer v d V naar Amsterdam vea'voerd • Al heel eigenaardig liep het af met den duorij der Deze vloog door den schok over den motorrü der heen en zou met het hoofd op het wegdek te repht gekomen moeten zijn Hij bezat echter de tegenwoordigheid van geest terwijl hij de salto mortale maakte zich als een bal ineen te rollen hij wist het'hoofd tusschen de beide beenen te werken waardoor toen hij op het wegdek terecht kwam en nog verder doorrolde tot dat hij onder een trailer kwam te liggen - jn hoofd geheel on gedeerd was en hij slechts eenige kleine verwon dingen aan een der armen had bekomen Dr.-Niekerk van Muiden was spoedig ter plaatseen verleende allen patiën'-n de noodige hulp Ookde rijksveldwaehter van genoemde gemeentekwam ter plaatse en maakte van het gebeurdeproces verbaal op ¦ --^ a Uitslagen T.T.-races ASSEN 11 Juli — Winnaar 250 com-Wasse is Gei SS Duitschland op D.K.W met 2 uur 23 min 4 3/5 sec gemiddelde uursnelheid 124,8 K.M nieuw record 2 Hans W i n k 1 e r Duitschland met D.K.W 2 uur 29 min 59 2/5 sec gemiddelde uursnelheid 119 K.M 3 Tyreli Smith Engeland met Excel sior 2 uur 30 min 38 1;5 sec gemiddelde üur sneiheid 118,7 K.M 4 G G W Timmer Nederland met New-Imperial tevens Neder landsch kampioen in deze klasse 2 uur 36 min 30 1/5 sec gemiddelde uursnelheid 114 K.M 350 ccm-klasse 1 White Engeland op Nor ton 2 uur 29 minuten 18 1,'5 sec gemiddelde uur snelheid 132,9 K.M nieuw record 2 F L Frith Engeland op Norton 2 uur 29 min 18 4/5 sec gemiddelde uursnelheid 132,8 K.M 3 Newman Engeland op Velocette 2 uur 31 min 17 sec ge middelde uursnelheid 131,1 K.M Peroival wint Kings Cup LONDEN 11 Juli Reuter — De wedstrijd om den Kings Cup is heden gewonnen door captain Peroival met het toestel van den hertog van Kent De gemiddelde snelheid van den winnaar was 171 mijl per uur De eenige vrouwelijke deelneemster Amy MoUison heeft pech gehad zij moest opge ven Vandaag zal de laatste ronde worden gevlo gen met handicap Gisteren namen 26 personen aan den wedstrijd deel waarvan 15 geplaatst zijn voor de laatste ronde Officieel bezoek aan de „ R-D.M 200 " ROTTERDAM 11 Juli — Vanmorgen heb ben de minister-president Dr H C o 1 ij n en de ministers Mr P O u d en Prof Dr Ir H C J H G e 1 i s s e n een bezoek gebracht aan de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij te " oe zichtiging van den bouw van Nederlands grootste passagiersschip thans nog geheeten R D M 200 De ministers waren vergezeld van Dr M Hlrschfeld directeur-generaal van handel en növerheid Het was de eerste keer dat Dr C o 1 ij n den bouw van het schip bezichtigde Ook voor minister Oud was het de eerste maal Minister G e 1 i s s e n is kort geleden bij de R D M op be zoek geweest Het gezelschap kwam orn half elf per auto uit ' s-Gravenhage en werd in de groote hall van het directie-gebouw ontvangen door de directeuren van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij de hee ren Ir A K n a p e en D C E n d e r t Jr Ter begroeting waren tevens aanwezig burge meester Mr P Droogleever Fortuyn en de heer W van der Vorm voorzitter van de commissie van toezicht uit commissarissen Na de begroeting werd een rondwandeling ge maakt over het terrein waarbij ook de werkplaats bezocht werd Vervolgens werd rond de R.D.M 200 gewandeld en ook door het in aanbouw zijnde schip De bouw is thans zoover gevorderd dat de voorsteven reeds staat en dat ook de achterste ven vrijwel klaar is Tot aan dek C is men thans gekomen De grootte van het schip komt in dit stadium zeer goed tot zijn recht Bezichtigd werd daarna de loods waarin tien modelhutten zijn ge bouwd zoodat de bezoekers ook een indruk kre gen van de inrichting welke het schip zal krijgen Nadat koffie Vvfas geserveerd in de directie-ka mer bracht het gezelschap ten slotte:nog een be zoek aan het Tuindorp Heyplaat Uniformtentoonstelling in kasteel „ Doorwerth " ARNHEM 11 Juli — In het legermuseum in Kasteel Doorwerth is gistermiddag m tegenwoor digheid van tal van autoriteiten een tentoonstel ling van uniformen officieel opengesteld De plechtigheid werd o.m bijgewoond door mi nister mr dr L N Deckers Na een welkomstwoord van den generaal ma-joor „ H o e f e r sprak generaal J C S n ij d e r s de openingsrede uit Spr wees op de beteekenis van de uniform niet alleen voor de practische oor logsvoering maar ook met het oog op de tradi tie Men bezichtigde hierna de expositie Van de duizenden uniformen welke in het bezit van het legermuseum zijn is een keurcollectie in een der zalen van het kasteel bijeengebracht Het oödste uniform dateert van 1760 ' Na een koffiemaartijd hield dr J W Wijnn kapitein der artillerie en privaat docent voor de geschiedenis van het krijgswezen aan de universi teit te Utrecht een voordracht over unlformkun de De commissaris der Koningin in de provincie Gelderland mr S baron Heemstra sprak een slot'vvoord Hierna werd overgegaan tot de onthulling van een borstbeeld van generaal S n ij d e r s dat in een der zalen der Johanniterorde stond opgesteld De onthulling geschiedde door een stiefdochter van generaal S n y d e r s waarna laatstgenoemde een woord van dank sprak SCHAGEN UIT ZIJN ISOLEMENT VERLOST SCHAGEN 11 Juli — Gisteren heeft de Com missaris der Koningin In de provincie Noord-Hol land jhr mr dr A R ö e 11 de nieuwe haven en het eerste ' deel der West-Friesche kanalen ge opend hetgeen voor de inwoners van den Noord kop van Noord-Holland een reden was om uitbun dig feest te vieren Deze officieele opening is het begin van de ka nalisatiefeesten want Schagen zal nog drie dagen blijven feestvieren om op gepaste wijze het heuge lijk feit te vieren dat het uit zijn isolement is verlost DOOR DEN BLIKSEM GETROFFEN EN GEDOOD ALKMAAR 11 Juli — De vijftigjarige vis scher G B o e r d ij k uit Kalverdijk is toen hij op weg was naar zijn vischkaar door den bliksem ge troffen en gedood Hij lag half op zijn schuitje en half op den wal De bliksem is hem in den hals geslagen heeft zijn kleeren verschroeid en een wonde aan het been veroorzaakt Pe ajan laat eea vrouw en zes kinderea achter Hoogste barometerstand 769.1 te La Coruna Laagste barometerstand 753.3 te Aberdeen Zonsopg v.m 4.53 Maa;!Sopg n.m 11.48 Zonsonderg li.m 9.17 Maansonderg n.m 1.34 Zondag licht opsteken nam 9.46 uur Maandag licht opsteken nam 9.45 uur Ingezonden Mededeelingen Uw beste tochtgenoot is Purol Deze verzacht en geneest zonnebrand door zitten schrijnen en stukioopen van huid en voeten Tube 45 et Doos 60-30 et Bij Apoth en Drogisten Weeroverzicht Buitenlan(i In het Zuid-Westen van ons waamemingsgebied blijft de barometer stijgen zoodat de Azoren hoogedruk zich thans over de Golf van Biscaye en Frankrijk uitbreidt In de Poolzee en Noord Scandinavië houdt de hooge drukking stand Op de Noordzee is de depressie echter statlotmalr zoodat over de Britsche eilanden en onze omge ving het weer nog buiig blijft De aanvoer van koelere lucht uit het Westen bij ons daalde de temperatuur op 5000 meter van min 10 graden naar min 17 graden Celsius heeft ook in Zwit serland en Duitschland nog regenachtig weer ten gevolge In Zwitserland kwamen onweersachtige regens voor ïn ZÜid-Duitschland en Zweden daal de de temperatuur Zij blijft in Scandihavië nog boven en in Frankrijk onder normaal Ten onzent is aanvankelijk nog buiig latei ^ opklarend weer te wachten I*'4'>r*j ' ¦ Stadsnieuws rof Rinser wordt sctor-MagnifIcus Bij Kon..'JBesluit'van 9 Juli 1936 is voor hel studiejaar 1936 — 1937 benoemd tot Rector Magnilicus der Rijks-Universiteit Prol Dr W E Ringer hoogleeraar in de Physiologische Chemie Prof Ringer is derhalve de opvolger van Prof Dr C W Vollgralf NAGEKOMEN MARKTBERICHTEN Bunnik 10 Juli — Meikersen rijp 8 — 11e idem rood 4 — 6 volgers rijp 9 — 13 idem rböd 4—6 zwarte kersen rijp 10 — 14 IJem rood 5 — 7 Napo leons 8 — 13 Frambozen le srt 20 — 30 idem 2e srt 15—20 aardbeien le srt 10—14 ideni 2e srt 5—8 roode bessen 5 — 7 kruisbessen 4 — 7 zwarte bessen 12 — 15 per pond ' ¦ Houten 10 Juli — Kersenveiling Meikersenrijp 1.9 13 et ld II 7-9 et id rood 4.-7 et id extra 12-16 et volgers rijp 9-15 - et ld rood 3-6 et zwarte kersen rijp 6-12 et zwarte krieken 7 12 et Napoleons 8-10 et Juliaantjes 9-12 et.,aardbeien madame matot I 6-12 et id II 4-7 et,roode bessen 2-8 et id prolefri 9-15 et zwartsbessen 9 14 et doornbessen 2-6 et Lentscheblonde 4 6 et frambozen I 14-25 et id II 6-12 et per pond Utrecht 10 Juli — Vereen Groent ^- ett Vruch tenveiling „ Utrecht en Omstreken " Veilingberieht Radijs 0.50—1.30 Rhabartaer 0.50—4.10 Wortels 3—10 alles per 100 bos Andijvie 0.50 — 1.30 Bloemkool 1.50 — 15 Groene kool i — 3.20 Kom kommers geel 1 — 4.40 idem groen 1—2.60 Kropsla 0.50 — 2 Roode kool 5 — 8 Spitskool 1 — 3 alles per 100 stuks Aardappelen 1.10 — 4.30 Augurken 8 — 11 Breekpeen 4 — 7 Capucijners 6 — 20 Dop erwten 3 — 19 Peulen 5 — 13 Postelein 2 — 5 Prin cesseboonen 11 — 34 Pronkboonen 18 Snijboonen 6 — 41 Spinazie zomer 2 — 10 Tuinboonen 1.50 — 5.20 alles per 100 K.G Tomaten 4J9 Aardbeien 3 — 24 Boschbessen 9 — 15 Bramen 13 Druiven blaiiw 19 — 38 idem wit 17 — 36 Frambozen 8—23 Kersen 2 — 18 Kruisbessen 4 — 9 - Pruimen 12—48 Roode bessen 5 — 16 Champignons 23 — 52 Zwarte bessen 8 — 15 ajles per 100 pond Artisjokken 4—8 Meloenen 12 — 46 Perziken 1—18 Clapp's favorite 12 Récose de Trévoux 3 — 16 alles per 100 ' stuks Tomaten-Exportveiling van 10 Juli Tomaten A f 4.7Ö — 5.30 idem B f 4.10—5.60 idem C f 4.10—4.30 idem CC f 2.20—2.80 alles per 100 pond Aan voer 13825 pond Groenten - en Vruchtenveiling „ Utrecht enOmstreken " Exportveiling van Vrijdag 10 Juli.Wortels f6 — 8 per 100 bos Andijvie 0.50—0.90 Groene kool 1 — 4 Komkommers geel 1—2.60 Kropsla 0.50-1*50 Roode kool 5 — 7 Spitskool 2 — 4 alles per 100 stuks Doperwten 6—12 Pos telein 2 — 4 Princesseboonen 19—^26 ' Snijboonen 22—24 Tuinboonen 2.50—3.80 alles per 100 K.G Aardbeien 6—12 Kersen 3—15 alles per 100 pond 11 Juli Op de weekmarkt - tvarèn heden 2655 stuks vee aangebracht De prijzen waren voor stie ren £ 0.20 — 0.25 voor vaarzen f 90 — 150 voor pin ken f 50—85 voor melkkoeien f 100-^200 voorkalf koeien f120 — 220 voor vaarskoeien f 80—140 voor slachtkoeien 2e soort f 0.25—0.28 3e soortf 0.22—0.24 totaal 590 st voor 50 magere kalve ren f 16—25 voor 675 nuchtere kalveren f 5—7 voor 440 magere varkens f 18 — 29 voor schram men f 12—18 voor 580 biggen f 8—12 voor 70 schapeii f 14—21 250 lammeren zuiglammerenf 8—11 Texelaars f 6—8 80 mud aardappelenf 0.02—0.07 Boter natuur f 0.80—0.85 eierenf2.70 — 3.30 p 100 St kaas f 0.20—0.30 de 5 hec togram Kalkoenen f 1.35—250 kippen f 0.60—0.90 eenden f 0-40-0.80 duiven per paar f 0.15—0.30 ganzen f 0.90—1.30 konijnen f 0.60—1 piep kuikens f 0.15—0.25 jonge hennen f 0.80—1.20 ^ jon^e hanen f 0.30—0.60 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 60 Zaterdag II Juli 1936 ' EERSTE BLAD 1 Predikbeurten Utrecht Voor volledige inlichtingen verwijïen wy naar het Utr Predikbeurtenblad Ned Prot Bond en Vereen v Vrijz Herv gebouw JLeeuwenbeigh voorm 10 uur Ds J R Immink Remonstrantsehe kerk Kromme Nieuwe Gracht Voorm 10 uur Dr J A de Koning Vrije Evajig Gemeente gebouw C.S.B Pieters kerkhof voorm 10 uur en nam 6 uur Ds A W F ^ Vaardenburg Chr Geref Gemeente Wittevrouwensingelkerk Voorm 10 uur en nam 5,30 uur Ds P de Smit " Waalsche Herv Gemeente Eglise Réformee Wal lonne Pieterskerk Pas de Culte Holy trinity Church v Limburg Stirumplein 10,30 Holy Communion and Sermon 11 u Morning Prayer and Sermon Evang Luth Gemeente Hamb - straat 10 voorm 10,30 uur Ds G J Duyvendak Wilhelminakerk 10 uur Da Martens van Sevenho Ven Buurkerk 10,30 uur Ds GroUe jeugddienst Kinderkerk wijk IX wijkgeb Croesestraat hoek Balijelaan voorm 10 uur D C Hack Kinderkerk Vredeskerk voorm 10 uur in het wijk gebouw Billitonkade L M Kalmijn Kinderkerk Wijkgebouw Acaciastl-aat hoek Bego niastraat voorm 10 uur L C Post Willem de Zwijgerkerk voorm 10 uur C C P Postma Oranjekerk voorm 10 uur Ds Briët nam 6 uur Ds Goslinga Frobelschool de Sav Lohmanstraat 19 Johanna school Mgr V d Weteringstraat 10 uur Kindergods dienstoefening Prinses Julianaschool Amsterd straatweg Zondags school vai half 1 tot half 3 Oud Geref Gemeente Zandhotschestraat 82a v.m 3.0 uur en nam 5,30 uur leesdienst Dinsdagavond 7 uur P Kolijn Lokaal Joachin Daendelstraat 1 Zondagsschool De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen Witte Vrouwensingel 92 bijeenkomst 10 uur en 5 uur Baptisten Gemeente Zondag v.m 10 uur prediking nam 5,30 uur Ds de Haan Donderdag 8 uur Ds de Haan Geref Gemeente Boothstraat voorm 10 uur en n.m 5,30 uur Ds Heikoop Geref kerk te Utrecht Maliebaan 25 Zondag 10 u D.s G Ubbink nam 5 uur Bvang Gem Nw Gracht 64 voorm 10 uur Ds H Siegers nam 6 uur installatie G B de Jong Dinsdagavond 8 uur G B de Jong Harmonia Spiritisten Vereen voorm 10,30 uurrelig lezing ^ Nederl Chr Gem Bond nam 3,30 uur openlucht samenkomst „ _ TT Doopsgez Gemeente 10 uur Drs T D M Hylkema Chr Geref Gemeente Zondagsschool eiken Zondag atd Singelkerk 12—1 uur afd Springweg Marana - tha 12,15—1,15 uur afd Amsterd straatweg Is de Cockschool 12,30—1,30 uur 14 Juli straatprediking Geertekerkhot Oud Kath Gemeente van St Marie Achter Claren burg 6 8 uur vroegdienst 10 uur laatdienst 3 uur vesper Woensdag 9 uur kerkdienst Oud Kath Gem St Gertrudis Willemsplantsoen 8 uur vroegdienst 10 uur hoogdienst 6,30 uur vesper Oud Kath Gemeente St Jacobus Bern Weerd 7,30 uur vroegdienst 10 uur hoogdienst 3 uur vesper 15 Juli 9 uur kerkdienst Ned Herv Stadszending / Zondag 12 Juli 1036 ' s avonds half acht uur open luchtprediking op het Janskerkhof Verschillende sprekers Medewerking van het Muziekkorps ¦ Halle luja " en Zangkoren der Ned Herv Stadszending Geen samenkomsten in Silo " en ia de Posten " De Bilt Ned Herv kerk voorm 10 uur Ds J G Pranck nam 6 uur Dr De Lind van Wijngaarden Bilthoven Biltsche Kapel voorm 10,30 uur Ds H A de Geus nam 6 uur Ds J G Franck Woudkapel voorm 10,30 uur Ds J Jac Thomson Jeugdkerk Broederschapshuis voorm 10,30 uur Ds A Th Stegenga Zeist Jeugdkerk gebouw Irene Slotlaan voorm 10 uur Dr J C Wissing secr Wereldbond van Kerken Blauwkapel Ned Herv kerk voorm 10 uur en nam 6 uur Ds D Bax Bunnik Ned Herv kerk voorm 10 uur en nam 6 uur Ds H F Pasma Doorn Ned Herv kerk voorm 10 uur Ds IJbema bed H Avondmaal nam 6 uur Ds IJbema dankzegging Driebergen-Rijsenburg Ned Herv kerk voorm 10 uur Ds P de Bruün H Avondm nam 6 uur Ds P J Mackaay Dankz Haagje nam 6 uur Ds P de Bruün Geref kerk voorm 10 uur Ds H Torenbeek nam 6 uur Ds Jac v Nes van Den Ha.g Groene Kruis voorm 10 uur Ds Jac v Nes nam 6 uur Ds H Torenbeek Chr Geref Gem voorm 10 uur en nam 6 uur Ds D J v Brummen Vrijz Chr Ver Driebergen-Doorn geen dienst Jutphaas Ned Herv Gemeente voorm 10 uur Ds F G H Nicolai H Avondmaal nam 6,30 uur Ds F G H Nicolai Dankzegging Maartensdijk Ned Herv kerk voorm 9,30 uur en nam 6 uur Ds N C Bakker Geref kerk voorm 9.30 uur en nam 6,30 uur cand Attema van Hilversum HoU Bading Evangelisatie voorm 10 uur cand J de Groot van Hilversum. Zuilen Oranjekerk t.o Julianapark 10 uur Ds H C Brièt 6 uur Ds J Goslinga Geref kerk Daalscheweg 10 uur Ds C L A M v Puyvelde 5,30 uur de heer J G W Terhaak theol cand Utret'ht Gymn lokaal Chr school 10 uur de heer Terhaak 5,30 uur Ds v Puyvelde Kerk te oud-Zuilen voorm 10 uur oud-zendeling leeraar v d Roest Utrecht Apotheken Van 11 Juli ' s avonds 8 uur tot 18 Juli ' a avonds 8 uur wordt de Zondags - en Avond dienst waargenomen door de Apotheken Fa VIEL en VAN DIJK Korte Jansstraat 15 Fa SLEESWIJK Catharijnesingel 26 Fa BOOGAERDT Biltstraat 152 BBRENTS Bem Weerd O.Z 9 BERGEMA Oudegracht Geertebnig 350 „ ZIEKBNZOKG " Catharyneslngel doorloopend geopend Zeist VAN LENNEP APOTHEEK Nicolaas Beets laan 53 Telef 2019 en G OLDEMAN Ie Dorpstraat 13 v.h Gulden steeden Egeling en Zoon Telef 2577 T uimeren VoXygonwm K LIMPLANTEN zijn tegenwoordig nogal populair vooral die welke hard groeien men kan er immers in korten tijd prieelon mede laten begroeien leelijke muren bedekken pergola's beslingeren en al dergelijke dingen meer Vooral omdat het zoo gauw gaat dat is wel een van de meest belangrijke punten Wil men zeer snel iets laten begroeien dan kan ik de houtige Polygonum aanraden want het is ongeloofelijk hoe die plant in één jaar tijd kan groeien Wanneer hij een beetje gunstig staat dan zijn scheuten van 6 meter geen zeldzaamheid De planten loopen zeer vroeg in het voorjaar uit en beëindigen hun groei in den herfst zonder dat zij gerust hebben Bloeien doen zfl ook nog en vaak zeer rijk en meestal in een groot gedeelte van den zomer Dan hebben zij nog een enorm voordeel vooral voor de HoUandsche liefhebbers die op netheid zijn gesteld de heester laat zich in alle richtingen mishandelen men kan hem zoo raar niet in snoeien of hij loopt weer uit groote dikke stara men kunnen zonder schade worden ingehakt als het maar vóór Augustus gebeurt want daarna maken zij hoegenaamd geen nieuw schot meer Maar men moet met het insnoeien wel voor zichtig zijn want indien men dit leder jaar her haalt krijgt men nooit bloemen of hoogstens enkele armbloemige pluimen hoe minder men snoeit des te meer bloemen en ten slotte kunnen de struiken één bouquet zijn De planten slingeren zich om voorwerpen heen zij klimmen dus uit zichzelf en men behoeft hen niet op te binden maar er moeten draden zijn waarom zij kunnen slingeren deze kan men heel gemakkelijk spannen en eenmaal op het dak of een prieel gekomen vindt hij zelf zijn weg wel De planten zijn zeer gemakkelijk te herkennen de bladeren zijn eenigszins pijlvormig terwijl rondom den stengel vlak boven de plaats waar een blad is ingeplant zich een kokertje bevindt De bloemen zijn wit of zwak rose en zitten in zeer rijkbloemige pluimen meestal bloeien zij zeer lang en daarom zijn deze klimplanten ook zoo dankbaar Er bestaan nog twee soorten welke beide af komstig zijn uit Midden-Azië deze soorten hee ten Polygonum baldschuanicum en P Aubertii de laatste is het meest in cultuur de eerste ireft men tegenwoordig betrekkelijk weinig meer aan P Baldschuanicum heeft het voordeel dat de bloempluimen voller •' s^n maar de bloei begint pas einde Juli deze pluimen staan rechtop en bestaan uit zwak rose gekleurde bloemetjes P Aubertii daarentegen bloeit veel langer de eerste bloemen verschijnen reeds in Mei en de bloei gaat door tot diep in den herfst De pluimen zijn echter veel losser en meer hangend terwijl de bloemetjes wit blijven Aanvankelijk was P baldschuanicum alleen in cultuur gekomen Doordat nu deze soort iets beter winterhard is en veel langer bloeit heeft de laatste de eerste voor een groot gedeelte ver drongen zoo zelfs dat er verschillende kweeke rijen zijn waar P baldschuanicum niet meer voor komt ofschoon de naam behouden bleef Wat de decoratieve waarde betreft is aan P baldschuani cum de voorkeur te geven Ten slotte moet ik er op wijzen dat de plantendes te rflker bloeien naarmate er minder gesnoeidwordt vooral oude aan hun lot overgelaten exem plaren bloeien buitengewoon rijk en zijn een waarsieraad voor iederen tuin gedurende bijna den ge heelen zomer Dr B SCHIETLOKAAL VERPLAATST DB BILT 11 Juli — Het lokaal van de schiet vereeniging De Bilt " dat stond op een terrein aan den Looydijk hetwelk destijds daarvoor wel willend was afgestaan door dr C W Th baron van Boetzelaer van Dubbeldam is thans overge bractht naar een perceel grond aan den Looydvjk tegenover den Akker Ook deze grond werd door baron van Boetzelaer beschikbaar gesteld burgerlijke Standen Zeist — Geboren Jansje d van G H Poulich en W Hendriks Hcndri:a Stefana Jacoba d van M van Stroe en S J Dijkstra iliane Imé d van M P L'Hoir en A Jansen Jannigje en Hendrikje dtrs van J A Chaigneau en K W Molenaar Al le Hubert z van S R Schaafsma en M E Ver ster Thomas Marinus z van D Cator en T Sau ter Wilhelmina Cornelia d van A J A van Beurden en J Marx Hubertus Caspar Marie z van H P J Jansen en E M P van l'elt Teunis z van A van Deventer en G van de Kamp Jan Adriaan Cornells z van W A Visser en A Leces sie Rikka Antonia d van C J van Ooik en J Hijwegen Ondertrouwd P Verheij en R T J P Piersma K M J ten Hoor en J O Stapel G Hoeksel en J Treur T J Harmsen en P van Haarlem W van Tellingen en A Treur Dirk Jan Bakkenes en M de Jong J Kleuver en J A van " en Hoek T A J Miltenburg en M A van Niekerk E Lan cee en T W Verdonk C J Bosboom en W Bos boom M H Northolt en C A Harmsen G Olde man en E A Witholt Getrouwd L Nab en J van den Berg P Jaco bi en A de Jong Overleden Aartje ' agerweij geh met M Meer beek 58 j Johanna Rikse geh met R van Eg dom 60 j Anna Egberta Dijkstra 3 j Rengertje van Russen geh met W Rosendaal 72 j Catha rina Antolnetta Hoes wed van B W Deutz 82 j Doorn — Geboren Cornells Antonie z van Martin Cornells Johannes Jansen en Jacoba Hen drika van Dijk Getrouwd Lambartus Arnoldus Langras en Ma ria Berdina Johanna Duivenvoorde Jan van Beek en Philippina Veenendaal Overleden Johan van Zoelen oud 3 jaar „ De werkplaats " wordt uitgebreid BILTHOVEN 11 Juli — Naar medegedeeld wordt zal de kleuterschool van de Werkplaats Kindergemeenschap " welke onder leiding staat van Kees Boeke na de groote vacantie worden uitgebreid De kleuterschool wordt ondergebracht in het perceel Rembrandtlaan 88 en het werk zal in handen zfln van drie bevoegde leerkrachten Het gevolgd van deze uitbreiding zal zijn dat er weer een aantal nieuwe leerlingen aangenomen kou wor den KNAAPJE TE WATER GERAAKT JUTfPHAAS - 11 Juli - — Gisteravond omstreeks 5 uur waren eenige kinderen aan het spelen op Het Sluisje alhier Plotseling verloor een der knaap jes het evenwicht en duikelde in het water De beer G die in de nabijheid was zag het ongeluk gebeuren en slaagde er in de kleine behouden - up den kant te brengen NIEUW RAADSLID TE JUTPHAAS JUTPHAAS 11 Juli — Als lid van den Raad dezer gemeente in de va/ature van den heer E Uiterdijk A.-R die wegens vertrek naar elders als lid van den Raad heeft bedankt is be noemd de heer H Hildebrand A.-R die zijn benoeming als zoodanig heeft aangenomen Schooldeuren sluiten Examen-uitslagen van de Gem H.B.S te Hilversum Promotie aan Sorbonne HILVERSUM 11 Juli — Aan de Gemeentelijke H.B.S zijn geslaagd voor B J L v d As G A Andrée Willens L A J de Boek J J Broeder E W G van Broekhuyzen P J de Doelder H Evenbiy M Falkena G C v d Heide A E Hol man E A A A V Iddekinge C H de Jager K H C V d Laan J Langenberg H Meijnen C Rees C G Siksma H C Walch W Weitzen boek B M Wijnberg G J B Wijnkoop D K Zant H Groen G W Groenhart S P ten Holt S Koopmans J Kronenberg J H Lever A J A Wichera Promotie aan Siorhonne WAGENINGEN 11 Juli — Vrijdag is te Parija aan de Sorbonne gepromoveerd tot docteur èa sciences physiques de heer dr ir A Ph Weber 1 1 van de Landbouwhoogeschool alhier op een proefschrift getiteld De Invloed van gecristalll seerde hormonen op den grooi van zekere gist soorten VERTEGENWOORDIGER Wij vragen voor den Buitendienst een inge voerd Vertegenwoordiger voor den verkoopvan Amerik Waschmachines aan particulie ren Salaris en provisie Goede bestaansmoge lijkheden Aanmelden Dinsdag 14 Juli,'s avonds 7—8 uur bij SCHUURMAN,OUDEGRACHT 260 2855 hoogstens 20 woorden t 0.75 8 achtereenvolgende plaat singen t 1.75 ESIk woord meer 5 cent per plaatsing KLEINTJES '""*''" Onder rubriek Gebruikte Auto's 50 % extra Door omst te koop van part LICHTE MOTOR merk Sparta 100 cc prima onderh vrij van pers bel zeer zuinig Br onder no 2925 Bur dezer Te koop SPOED TE KOOP een Motorcarrier 3 % P.K J.L.O voor melkbedrijf kant en klaar voor den weg geheel electrisch 8 maanden gebruikt W V Biljouw Croe selaan 43 2736 Tekoopgevr Te koop twee pri ma vloerkleeden 3 % X 41/2 dressoir tafel spiegel stoe len oud Holl bu reau twee groote schilderstukken. Schimmelpenninck-laan 18 Tuindorp 2916 SLAGSCHAAR EN HANDPERS te koop gevraagdA Dogterom Goede straat 57 2675 SIGARENZAAK te koop wegens dub bele zaken mooien TE KOOP OF XE HUUR direct van eigenaar,Landhuisje grootetuin drukke ver keersweg de Büt.Brieven L.D Leesbi bliotheek Madjoe DeBilt 2639 stand lage huur prijs zeer billijk Br onder no 2923 Bur dezer AMEUBLEMENT Ter overname van eigenaar goed be klante SIGARENZAAK centrum der stad Br onder no 2905 Bur dezer ESSEX 1929 SEDAM uitgeslepen motor prima bekleeding slechts ƒ 45 loopt start remt goed Blauwkapelscheweg 17 Spoed gewenscht ter overname ge vraagd 2 crapeaux en 4 stoelen in goeden staat Brieven met prijs onder no 2643 Bur dezer Gevraagd SNELLE KUDGE 500 cc kopklep ƒ 9 "= Raleigh 350 cc dubbelpoort kop klep ƒ 135 Simplex ' 34 200 cc twee tact ƒ 65 Keizerstr 23 2911 WOONSCHIP OF VAARTUIG VOOBDEEUG voor 6 gld met ga rantie een Jongens fiets tot ± 13 jaar,te bevr H J Schim melplein 17 2848 eschikt als onder stel hiervoor Afme ting ongeveer 10 x 3 meter Brieven met omschrijving en prijs onder no 2849 Bur dezer RADIO Te koop gevr toestel wisselstr met of zonder lampen Opg prijs onder no 2868 Bur dezer CAFE - VERLOF HOTEL TE KOOP een ongebruikt hoog-frequentie-apparaat met 24 electroden adres Jan van Sco relstraat 74 Utrecht 2852 SCHRIJFMACHINE te koop gevraagd defect geen bezwaar Br met beschrijving en laagsten prijs on der no 2891 Bur de - HEERENBMWIEL Ter overname nog zoo goed als nieuw half Transportrijwiel met prima lamp en zware torpedonaaf voor ƒ 16 - Egelan tierstraat 29 ' 2884 besten stand Zeist ƒ 3000 - beste brood winning Dagrijwiel stalling ƒ 850 goed bestaan Zondags ge sloten Goede Rij wielzaak hoekhuis ƒ 650 broodwinning Kosteloos inlichtin gen Kantoor Jansen Vredenburg 67 Utrecht Telef 17662 2913 Te hjur BILTHOVEN Te koop vrijstaand Landhuisje met ± TE HUUB Bergplaats of Werk plaats met veel licht bij het Paardenveld ƒ 1.75 p week Be vragen Bouwstraat 69 na 5 uur 2802 Nieuw modern 4 - lamps wisselstroom RADIOTOESTEL 220 V salonkast,ook ruilen voor 3 a 4 spel orgel modern)Brieven L.K Lees bibliotheek Madjoe.De Bilt 2924 Gerieflijk BOVENHUIS a d Mgr v d We teringstr 59bis We randa met ruim uit zicht Huurprijs bil lijk Te bevragenMgr V d Wetertng str 45bis 2725 Wegens overplaat sing te koop fraai tropisch SALON-AQUARIUM op eikenhouten kastje met groote verscheidenheid planten en visschen Formaat 90 x 45 x 35 Spotprijs ƒ 25 Br onder no 2930 Bur dezer 400 M2 tuin gr.schuur 6 kamers,vestibule gang keu ken W.C vastewaschtafel LiggingParklaan 43 b h.station sleutel op 41 keurig onder houden Koopprijs ƒ 4100 - vrij op naam.Te bevr Fa v Osna brugge & Rijksen,Mariapl 49 Tel 10829 2936 Wegens opheffing liefhebberij mijn col - TE HUUB Bovenhuis te huur gelegen Billitonkade 92bis bev 2 kamers 2 slaapk keuken zolder enz Huur ƒ 5.25 p w Bevr Lijumarkt 6 2889 POSTDUIVBN van de beste Belgi sche rassen tegenelk aannemelijk bod,van Swindenstraat 7 Utrecht na zesuujj 2914 GROOT PAKHUIS met zolder te huur,billijke huurprijs be vragen Oudegracht8bis 2793 Te huur aangeboden frisch SLAAPKAMEBTJE voor Juffrouw h.b.b.h.h prijs 1.50 perweek Adres Spring weg 97 2845 AANGEBODEN tegen 1 Sept pracht suite met volledig pension stroomend water 2 d 2 h of echtpaar zeer bil lijke conditiën Bilt straat 34bis 2847 Te huur nab\j Wilh Park en Pr Hen driklaan keurig on derh HEERENHUIS met tuin schr 7 kamers serre keuk keld badk zold v w huurpr ƒ 540 - Br onder no 2851 Bur dezer Alleenw Dame vraagt HUÜBSTEE(S voor half landh ƒ 25 p m omg Utr Desgew gez huish Brieven onder no 2835 Bur dezer TE HUUB modern heel huis kamers en suite 4 slaapkamers 1 vas te waschtafel bete gelde gangen keu ken zolder tuin Groeneweg ƒ 35 - aanvaarden 1 Augus tus bevr M Moonen Schutstr 44bis 2873 Te huur ruim BOVENHUIS zeven kamers keu ken twee balcons,nabij centrum stad,verlaagde huur be vr Merelstraat no 29B 2866 Wilt U zich gaan VESTIGEN IN DE BILT Vraagt dan inlichtin gen over onze ruime comfortabele wo ningen Bijkantoor Bredero's Bouwbe drijf Groenekansche - weg 88 Telefoon 28268 De Bilt of Lijnmarkt 9bis Te lefoon 16887 Utrecht 2838 GEVRAAGD 1 a 2 eenvoudige Burgerdames voor bewonen van geheel huis of groot boven huis Br onder no 289C Bur dezer BOVENHUIS te huur voork rui me achterk alcoof keuken slaapk zol der slaapk veel licht en zon ƒ 4 - p w Groenestr 5 b d Nieuwstr Bevr Oude Kamp 18 Te huur RUIME VOORKAMER met stookgelegen heid zeer geschikt voor heer of dame achter Oudwljk Brieven onder No 2910 Sur dezer Te huur gevr Te huur voor klein gezin HEEL HUIS Tulpstraat 64 bevra gen Zandhofschestr 141 2885 Te huur gevraagd gas ONGEM Te huur HEEL HUIS Narcisstraat 47 ƒ 6.25 per week klein gezin Bevragen F C Dondersstraat 28 KAMERS met keuken of kook gelegenheid liefst HET WINKELHUIS Jan v Scorelstraat 12 is te huur Centr verw en str water Huurprüs ƒ 12.50 per week 2654 omtrek Nieuwe gracht Brieven met prijsopgaaf onder no 2846.Bur dezer TE HUUR GEVB VASTE BETREKKING Te huur Bovenhuis Dljkstr 5bis kl ge zin ƒ 5.10 p w mooi uitzicht Amst d.str.weg Br onder no 2634 Bur dezer klein vrij Bovenhuis voor kl gezin of vrij Benedenhuisje Br met prijsopgaaf on der no 2850 Bur dezer GEVBAAGD per 1 Sept heel huis of bovenhuis aan drukken weg in Utrecht gez 4 pers vast inkomen Br onder no 2896 Bur dezer MOOI BENEDENHUIS Gevraagd 2 gem ZIT SLAAPKAMERS zonder pension Br onder no 2895 Bur dezer te huur gang met bergplaats 3 kamers keuken en tuin ƒ 4.50 Joh Camp huysstr 43 Bevra gen Valkstraat 28 TE HUUB nabij Burg Reiger straat Weekwonlng suite keuken kelder tuintje slaapk zol der ƒ 6.25 ook te koop Br fr onder no 2675 Eur dezer Ongemeubileerde ZIT-SLAAPKAMEB gevraagd door be jaarde weduwe liefst omtrek Amsterd straatweg of Noor derbrug Br onder no 2887 Bur dezer NET BOVENHUIS Personeel gevtaagd bevattende 2 kamers keuken zolder en 2 slaapkamers Huur prijs f 4 — per week Alleen voor zeer net klein gezin Te be vragen Helling 124 BANKET BAKKERIJ Gevraagd voor spoe dige Indiensttreding 1 Leerling of aank.3de Bediende AdresC Wagner Nachte gaalstraat 57 Utrecht • 2763 Omtrek Biltstr voor Dame-alleen GEMEUBILEERDE AOOEKAMER met balcon slaapka mer voorzien licht ras waterleiding f 15 — p m Brieven onder No 2920 Bur lezer KOSTHUIS aangeb in net bur gtrgezm vrije slaap ka.mer met voll kost en bewassching f 7 p w Br onder No 2S06 Bur dezer Wordt gevraagd per 1 Aug een zelfstan dig HoUandsch DIENSTIVIEISJE v.g.g.v Aanmelden 7—9 uur Mevr.Gast Stadhouders laan 8 2696 Te huur gem ZIT - EN SLAAPK • of zit-sl kamers net te frissche slaapk t f2 — p w Oude Gracht 28bi3 Baronesse Taets van Amerongen te Oudenrijn bij Utrecht Galecopperdijk 17 zoekt per 15 Aug een Aangeboden ZIT - EN SLAAPKAMER geheel met pension vaste waschtafel f 8 p w Garage en te lefoon aanwezig Br onder No 2909 Bur dezer KEUKENMEISJE v.g.g.v goed kun nende koken en wer ken Aanm na 8 uur of schriftelijk Gevraagd een DAGMEISJE zich te melden ' s av vanaf 15 Juli bij Mevr Zijp Prof Suringarlaan 3 Tuindorp 2900 TE HUUB BANKET BAKKERIJ The American Lunchroom Vlestraat 14 Utrecht vraagt eenaankomende derdeBediende 2904 TB HUUB goed vischwater mooi gelegen niet op Zondag te bevra gen bij D Pijper Kamerik klein Bovenhuis voor 1 a 2 personen f 3.50 p w Heel Huis f5p w Ruim Boven huis f 5 p w Te be vragen Obrecht siraat 72 2933 Sept ge - Tegen 1 vraagd DAGDIENSTBODE 74 Adr v Ostade 29031aan 2892 ACTIEVE AGENTENgevraagd voorUtrecht en omstre ken ruime verdien ste mogelijk bij in tensief werken Br.onder no 2918 Bur dezer 2918 AANK BEDIENDE gevr in Bedrijfs kleedtngmag Brie ven m verl salaris onder no 2888 Bur dezer LEERLING-STRIJKSTER kan geplaatst worden op de Hygiënische Wasscherij N.V.Bunnikscheweg 20 De Bilt 2882 Gevr kl gez NET MEISJE 8—3 Zondags vrij zelfst k w en v.g g.v 3.50 p w Baam scheweg 56 DenDolder 2935 Personeel aanbieding Net Meisje 21 jaar zoekt BETREKKING bij Dame-alleen voor de huishouding of andere werkzaamhe den Br onder no 2795 Bur dezer HUISHOUDSTER Burgerwed op leeft m e ink z.z.g gepl als zood bij heer m ink P.G Br onder no 2842 Bur dezer HUISHOUDSTER Besch Juffr mid delb leeftijd goed kunn koken en huish b.z.a voor kl gezin of heer of dame ook v ver zorg Br onder no 2843 Bur dezer J V d WEL Accordeonist biedt zich beleefd aan voor Bruiloften enz Spe ciale accordeonlessen ƒ 4 - per mnd Wilg straat 12 Utrecht Flink Meisje 21 jaar uit keurig gezin goed kunnende wer ken zoekt voor mid dagen WERKHUIZEN Inlichtingen geeft gaarne J van Andel Alb Neuhuysstraat 25 Tel 12112 2867 NETTE NAAISTER b.z.a flink verstel len kindergoed en maatveranderen ƒ 1.25 p d Br fr onder no 2912 Bur dezer Handel TUINMEUBELEN vanaf ƒ 9.95 rieten Tuinstoelen ƒ 2.20 Ligstoelen ƒ 0.95 rieten Reismanden ƒ 0.49 gegalv Teilen ƒ 0.58 Emmers ƒ 0.38 Wasketela ƒ 0.90 Amsterd.str weg 175 2611 PHILIPS RADIO voor ƒ 1.25 per week,met volle garantie,bij Wieringa's Radio handel Nachtegaal straat 64 2624 VOLIèREVOGELS Groote collectie Na poleons Oranjekaak jes Bandvinken Blauwfazantjes, Rystvogels ƒ 1 - paar 5 paar in soorten ƒ 3.50 Volière duifjesZangkanaries Vogel park Koppelweg 151 Zeist 2655 Fabriek van lederer MOTORKLEEDING leeren jassen vesten rijbroeken zomer - caps tenten shorts kampeerbenoodigd - heden tenten te huur Oude Gracht 216 Hamburgerbrug Tel 13077 2703 KAMPEEREN Sheltertenten 3.50 Goedkoopste adresvoor alle mogelijkekampeer sportarti kelen motorkleedinglaarzen enz Amerikaansch Legerbuis,Oudegracht 348 Twijnstraat Tel 13256 2630 WINKELIEBS EN WEDEK VEKROOPEl'S Wie den allerlaag sten prijs wil beta len bezoekt onzemagazijnen verge lijkt de prijzen J HVerkerk's Manufac turen Engros Nach legaalstraat 19 Tel 17629 2631 HOUTWABEN ook voor wederver koop Strijktafels ƒ 0.75 Wrlngerbok ken ƒ 1.25 Keukenta fels ƒ 0.70 Trappen per tree ƒ 0.15 Wasschraag ƒ 0.58 enz A V Kuyk Am sterd.str.weg 175 TOB NIET LANGER met uw oude Rijwiel ' Stokvis Rijwielen ƒ 1 - per week zonder vooruit betaling Tel 17657 Beleefd aanbevelend Post Marnixlaan 126 EMWIELEN Simplex Adek Fon gers Raleigh Cres cendo Durabo met torpedonaaf vanaf ƒ 33.50 Betaling 1 gulden per week.O Kwint Steenweg 31 g704 Voor wol sajet kou sen en sokken naar W BAATEN Oude Gracht 276 Utrecht b d Smee brug Aanbreien van voeten en maatwerk in eigen machmale brelerij 1237 OVERALLS div kleuren ƒ 1.97 met patentsluiting ƒ 3.65 grijze colberts ƒ 1.45 magazijnjas sen ƒ 2.95 Indan thren sportcolbertsJoh Emmelot Pre dikheerenstr 24 Tel 18462 2746 WINKELIEBS WBUEB ^ VEBKOPEBS Wij zijn voordeliger dan ledere andere grossier Textiel groothandel Gebr deB<'er Kousen jok ken tricotages enz.Breedstraat 34 Tel 12979 2747 HOUTHANDEL „ UTRECHT " het goedkoopste adres voor Triplex Vurenhout Fijnhout Asbest Golfplaten Fineer Bel op 12808 Amsterdamsche-straatweg 241 Bor neostraat 37 2753 ZANGKANARIES Gele mannen ƒ 1.25 gele Seyferts ƒ 2.50 kanarlepopjes ƒ 0.40 Senegalvogeltjes ƒ 0.25 kleurparkie ten ƒ 0.20 volièrevo gels Groote glas kooien ƒ 0.90 Borne man Merelstraat31bis 2752 NIEUWE DBIE WIELEBS ƒ 90 - Extra zware uitvoe ring betaling ƒ 2 per week Stokvis rijwielen ƒ 1 - perweek F Trapman,Lagenoord 51 51bis,Tel 15226 2623 GESCHUURD TRIPLEX Extra aanbieding 122 X 92 ƒ 0.28 perplaat — HouthandelBiltstraat 21 Telef 17379 2509 FIETSMANDEN vanaf ƒ 1.95 ronde Wasmanden ƒ 0.70 vierkante Wasman den ƒ 2.25 Schepel mand ƒ 0.55 Honden Boodschapmanden Eigen Reparatie-in richting Amsterd str.weg 175 2612 JULI CADEAU PRIMA KWAST bij 3 Kilo verf Grond verf ƒ 0.35 per Kilo Glansverf ƒ 0:45 per Kilo Japanlak ƒ 0.60 per Kilo Waterverf ƒ 0.18 per pak sterke Ammoniak ƒ 0.15 per liter Terpentina ƒ 0.20 per liter Car boleum ƒ 0.10 per li ter groene Carbo leum ƒ 0.45 per li ter Creolin ƒ 0.20 per flesch Amstra Amsterdamsche straatweg 135 Nach tegaalstraat 43 2872 Zonder dieet nor maal gewicht stra lende gezondheid door MESTER'S VER MAGEEINGS - KBUIDEN in vloeibaren vorm 80 et Kruiden huis Jansveld 53 hoek Voorstraat 2926 EET ZONDAGS versch Brood en Ge bak van S Cohen Oudwijkerdwarsstr 102 Ook thuisbe zorgd 2840 Diversen Net Meisje zoekt een leuke VBIENDIN P.G leeftijd 21—23 jaar Br onder no 2668 Bur dezer SABIO Beroemd helderzien de Raadpleeg hem induistere zaken lief desaang enz Weetalles Consult 3 tot 10 Ook ' s Zondags.ƒ0.50 v d Marck straat 7 2799 AUTOBIJLESSEN Grondig onderricht.J Hoek Jutph weg 228 2411 VERHUIZINGEN Vraagt prijsopgave aan van ouds bekend adres Wed G v d Brink & Zonen al léén Goedestraat 114 116 Telefoon 12303 2875 Mevrouw Barentz PSYCHOMETBISTE Helderziende is dagelijks te con sulteeren van 2 tot 9 alleen dames Moreelselaan 15bis 2869 O LAMBECK lange Nieuwstr 61 Ptrecht Telef 167.55 Algemeen Advies en Rechtskundig Bureau voor alle za ken Adviezen i 0.50 Kantoor dageUjks geopend 2837 ALGEMEEN RECHTSKUNDIG ADVIESBUREAU Tolsteegsingel 40 Telef 16680 Recht zaken Belastingza ken Dagv Incasso'sEchtscheidingsproce dures Volledig ad vies f 0.50 Zitting:Woensdags en Don derdagsavonds 7—9 uur 2836 „ VEBHUIZINGEN " vakkundig billijk in stad en binnenland W H Tetenburg Lange Nieuwstraat 6 Utrecht Tel 11410 Specialiteit verb buitenland en Meu belbewaring 2S39 VEBHUIZINGEN Billijk en solide on der garantie Prijs opgave vrijblijvend De Jong Laan van Nieuw Guinea 100 Concordiastraat 12 Telef 15009 2874 VERHUr/INGEN VANAF f3.00 inder garantie Van Soest Tromstraat EO llbis Tel 17674 Poor geheel Neder Hnd Voor expeditie Beer billijk Pakkis ten gratis HUWELIJK Nette Weduwe 45 jaar flinke verschij ning zoekt kennis making met heer goede positie Br on der no 2883 Bur de zer 2934 LOOSDRECHT v SCHE PLASSEK Pension f 15 per week Zeilen roeien KENNISMAKING gez door Wedn G G met beschaafde Juffrouw dito gods dienst 35—43 jaar Br onder no 2886 Bur dezer WIE HELPT net persoon 1 M 80 slank reeds 5 jaar zonder werk aan een goed gedragen cos tuum noodig om een betrekking te kun nen aanvaarden Brieven onder No ^ 2907 Bur dezer visschen Eigen zwembad aanlegstei Ker ook kampeeren Jac Jonas Bij ' t Wije Breukelerveen 2919 PEBMANENT WAVE f 1.75 compleet 7 maanden garantie met nieuwe machi ner oliebehandeling PREMIE-LOTEN Gerarandeerd door de Belgische Staat Verkoop in Neder ' md wettelijk geoor loofd Geen nieten Loterij-clubs speciale loten Vertegenwoor dit^^er W Lek Kerk weg 86 Utrecht 2915 geen bijkomendekosten Maison Rei nert Binnen en Bui tenlandsch gediplo meerd Laan vanNieuw Guinea 7 Te lef 17621 2705 VACANTIE — BEGEN Alvorens U met va cantie gaat kijken of Uw parapluie in or de is zoo niet dan naar Sinke Elisa bethstraat 9 2626 KENNISMAKING gezocht door Wdn goed 60 j P.G met We of juffrouw met eenig inkomen Br onder No 2917 Bur dezer ABBEIDÜBS CONTRACTEN LIEDJES, BRIEVEN circulaires bestek ken enz Copieerinri „ Factotum " Steen * weg 42bi3 Tel 1^994 100 kwartof 1.00 elke volgende 100 f 0.50 2853 Wordt Lid van de Neutraio Vrbwillige Werk looshoidsverze kering Gesubsidi eerd door Rijk en Gemoeziten Nadere inlichtingen ver - st ' ekt de Correspon dent Joh Versen daal P Nieuwland straat 77 Tel 18178 FOPPEN-ZIEKENHUIS INKOOP VAN ROMANS De Boekenbal " Buurkerkhof bij Steenweg Heeft ook voor U een boek Kinderboeken Ro mans Theologie Mu ziek Vrij zoeken 2854 Het Groene Kruis Vakkundig reparee ren van poppen leve ring onderdeelen haarprulken page half lang en lange vlechten D Rolf Ja cobijnestraat 2798 LEERT NU AUTO RIJDEN ƒ 15 - per cursus tm het rijbewijs metonderricht Two-sea ters en gesloten wa gens ƒ 10 per dag 8 cent per KilometerA'damschestr.weg328bis 2692 Ie UTR KATTBN BAK-CENTRALB SCHILDER prima vakman vraagt werk Even tueel bereid andere voorkomende werk zaamheden te ver richten Br onder no 2672 Bur dezer Korte Lauwerstr 6 6bis Tel 16734 Handel in zand,grint turfmolm Vi mud thuisbezorgd a25 cent Kattenpen sion 2871 Mr APOLLO Planeetk Spreekuur 3—10 Consult van af f 0.50 ook Zond Zendt foto m geb datum f 0.60 postz STAATSLOTERIJ nog loten verkrijg baar classicaal en doorgef bij de col lectrice Mevr So bels F C Donder " U-inde Kerkstraat 47 straat 2 giro 54034 | b li BUtstraat 2754 28^1 
UTRECHT SCH NIEUWSBLAD No 60 Zaterdag II Juli I93é TWEEDE BLAD In ieder heroep prefereert iedereen de heste sigaret I voor ieders gezondheid — I CHIEF WHIP OOK MET KURK MONDSTUK Gebouw voor K » & W - te Rotterdam uitgebrand Nachtelijke vuurzee Een overzicht van dq ruïne van het Gebouw voor K en W te Rotterdanrij dat in den sfgeloopen naeht doOL gea f.ell.e.Q brand verwoest is • \ x ¦ - jj^X Ongelukken personenauto door trein gegrepen één ernstig gewond Vrachtauto te Wolvega tegen hoorn NOOTDORP — VEENWEG 11 Juli — Gisteren l3 een personenauto met drie inzittenden op den onbewaakten overweg onder Nootdorp-Veenweg door een sneltrein komende uit de richting Rotter dam gegrepen De auto werd een eind meegesleurd en bleef daarna in een sloot liggen Toen men de drie inzittenden bevrijd had bleken er twee vrijwel ongedeerd te zijn de derde de heer Ö J Jutte uit den Haag was er zeer ernstig aan toe Hij Is naar het ziekenhuis aan het West-Einde te den Haag overgebracht Daar het uitzicht ter plaatse zeer goed is moet het ongeval te wijten zijn geweest aan onoplettendheid van den chauffeur De auto werd geheel vernield De auto werd bestuurd door deurwaarder C E van N uit ' s-Gravenhage bij wien de gewonde inzittende in dienst was Uit Wolvega Gisteren is op den Heerenveen scheweg te Wolvega een ernstig auto-ongeluk ge beurd Een groote truck met aanhangwagen van een Zaandamsche onderneming was uit Zaandam vertrokken met bestemming Laren N.H waar de galanteriekraam van den heer P i e z e r die op de Larensche kermis stond ingeladen werd Gisteren half tien vertrok men uit Laren met bestemming naar Leeuwarden waar do heer P i e z e r op de kermis aldaar zijn tent wilde opslaan Door slaap overmand raakte de chauffeur het stuur kwijt en botste de zware wagen tegen een ¦ boom De cabine van de truck werd geheel ingedrukt Er waren drie inzittenden n.l behalve de chauf feur nog de heer Piezer en diens zuster De heer Piezer was er het ergst aan toe Hij had verwondingen aan hoofd en hals gekregen Hij is naar het ziekenhuis te Heerenveen overge bracht De chauffeur kwam er beter af Aanvan kelijk bracht men hem naar het kleine ziekenhuis te Wolvega doch na verbonden te zijn kon hij weer zgns weegs gaan De zuster van den heer P kwam er met eenige lichte verwondingen af Doodélijke ongelukken Uit S mil de Gisteravond is de ongeveer twin tigjarige D E m m e r 1 i n g uit Heiloo bij Alk maar student in de rechten te Leiden die op den rijksstraatweg met zijn motorfiets in de richting van Assen reed even eoorbij de Norgervaart te BovensmUde met een door een paard bespannen melkkar in botsing gekomen en op slag gedood Het lijk is naar het ziekenhuis ie Assen vervoerd De motorrijder is van achter tegen den kar opge reden De politie heeft een onderzoek ingesteld Uit Zaandam Gisteren is aan de Oostzijde ter hoogte van de Bloemstraat de 22-jarige wiel rijdster A M van der Kloet door een vracht auto aangereden Zij kwam te vallen waardoor het achterwiel over het hoofd ging Het meisje was op slag dood De bestuurder van de vrachtauto is aangehou jjen De wagen is in beslag genomen Uit ' s-Gravenhage In de Herderslaan hoek Zuid-Buitensingel alhier is gisteravond omstreeks half 6 de 68-jarige J A uit de Valeriusstraat door een auto aangereden A werd in zorgwekkenden toestand naar het ziekenhuis aan den Zuidwal ver voerd waar hij in den loop van den avond ia over leden Uit Hoogezand Gisteravond is op den Gro ningerweg de achtjarige 3 T e u k e n die plotse ling achter een auto uit kwam door een andere auto overreden De jongen werd In deemiswekkenden toestand in een nabijzijnde woning binnengebracht De toestand was hopeloos Den chauffeur treft geen Bchuld Uit Oosthuizen Gisteren is de ongeveer 65 Jarige B uit Amsterdam gepensioneerd spoorweg ambtenaar op de spoorbrug tusschen Oosthuizen en Schardam door een sneltrein gegrepen en op slag gedood De oude man die vrijen toegang tot de spoorbaan had heeft door den sterken wind het naderen van flen trein vermoedelijk niet bemerkt Uit Heerlen De 19-jarige G die Donderdag op de grens Heerlen — Schaesberg door den trein werd gegrepen is thans in het ziekenhuis te Heer len aan de bekomen verwondingen cverleden Uit Mep pel Hedenmorgen had op den weg Zwolle — Meppel bij de Lichtmis gemeente Nieuw Leusen een ernstige motorbotsing plaats Twee motorrijders beiden op weg naar Assen Ier bijwoning van de T.T.-races zijn in volle vaart met de sturen in elkaar verward geraakt Eén der motorrijders de heer Huis uit Amersfoort werd op slag gedood Zijn duo-passagier de heer Lam merink eveneens uit Amersfoort bekwam een ernstigen schedelbreuk Hij is naar het Sophia Ziekenhuis te Zwolle overgebracht Het stoffelijk overschot van den heer Huis werd eveneens naar genoemd ziekenhuis vervoerd De bestuurster van het andere motorrijwiel mej B r e c h t eveneens uit Amersfoort kwam in een sloot terecht doch werd slechts licht gewond Uit Philippine Hedenmorgen kwart over zeven is de ruim 60-jarige M a r s i 11 e die zich per fiets naar zijn werk begaf in de Clarapolder te Philippine onder een wagen van de Zeeuwsch Vlaamsche Tramwegmaatschapptj terecht gekomen en op slag gedood Moordaanslag te Haarlem HAARLEM 11 Juli — Gisteravond omstreeks negen uur heeft de dertigjarige V een aanslag ge pleegd op de 28-jarige vrouw eveneens V gehee ten mét wie hg eenigen tijd omgang heeft gehad De vrouw had echter de relatie verbroken maar V probeerde voortdurend haar weer te ontmoeten Gisteravond viel hij haar In de Spaarnwouder straat weer lastig De vrouw zeide hem dat zij niets meer met hem wilde te maken hebben waar op V kwaad werd en haar met een zakmes vijf steken in den hals toebracht Hevig bloedend zak te de vrouw ineen Zij werd bij omwonenden bin nengedragen waar de inmiddels gewaarschuwde ongevallendienst de eerste hulp verleende Daarna is de vrouw per ziekenauto naar de Mariastichtui.g overgebracht Een der wonden was van ernstigen aard doch de toestand van de vrouw is niet levensgevaarlijk De dader was direct na het gebeurde gevlucht maar meldde zich een kwartier later bij de politie aan Bij zijn verhoor verklaarde hij in een plotselinge opwelling van woede gehandeld te hebben Het was niet zijn bedoeling geweest de vrouw te doo den Hij ia in het politiebureau opgesloten Felle brand in Willemstad Reuter seint uit Willemstad West-Indlë In de raffinaderij der Koninklijke Petroleum Maat schappij is een zware brand uitgebroken Drie benzinetanks staan in vlammen Tot nu toe hebben echter geen persoonlijke ongelukken plaats gehad De oorzaak van den bvsM is QnbeKead Na de arrestatie van Nijmegen's politiechef Schuldbekentenissen mei vermoedelijk valsche handteekeningen gevonden ' s-GRAVENHAGE 11 Juli — Naar ons ter oore komt zijn er bij het onderzoek dat de jus titie ingesteld heeft met betrekking tot de mal versaties van den Nijmeegschen politle cojnmis-saris enkele merkwaardige feiten aan den dag gekomen Bij een huiszoeking in de woning van dea com missaris vond de justitie eenige schuldbekente nissen van vroegere Ha.agsche superieuren waar bij deze verklaarden aan den toenmallgen In specteur Van der M aanzienlijke sommen gelds schuldig te zijn Toen de justitie bij de betrokke nen onder wie een commissaris en een oud com-missaris van politie zijn navraag deed of zij in derdaad zulke bedragen van den heer Van der M geleend hadden ontkenden deze dit op de meest stellige wijze Het onderzoek wees al spoedig uit dat de thans aangehouden commissaris deze schuld bekentenissen vervalscht moet hebben en zelf van de handteekeningen zijner vroe gere superieuren heeft voorzien Wat de reden van deze handelwijze is ge weest en welk voordeel Van der M ermede meende te kunnen behalen is nog niet op gehelderd Ook niet of er nog meer valsche schuldbekentenissen zijn Zooals te begrijpen is heerscht in den kring van de vroegere medewerkers van Van der M groote verwondering Afgewacht moet worden of nog niet meer valsche schuldbekentenissen ge vonden worden en welke namen daaronder ge plaatst zijn Personeel HA^-Lijn Pensioenfonds voor het personeel gesticht vrij van het bedrijls - risico AMSTERDAM 11 Juli — Op 22 Mei jl Is bg akte verleden voor notaris Mr G Nauta te Rotterdam een stichting in het leven geroepen genaamd pensioenfonds 1936 der HoUand-Amerlka Lijn Dit fonds Is thans In werking getreden Het bestuur bestaat uit Mr P Hofstede de Groot voorzitter Mr K P van Mandele pennmginees ter J Rypperda Wlerdsma secretaris W Krol lid en M J v Vugt lid De bedoeling met de oprichting van dit fonds is de pensioenaanspraken van het vroegere perso neel der H.A.L die ten tijde der reorganisatie bBstonden en die na die reorganisatie door de nieuwe belanghebbenden bij de maatschappij er kend zijn thans geleidelijk vry te maken van de risico's van het bedrgf De H.A.L draagt daartoe een belangrijk bedrag aan contanten en effecten over aan de stichting en deze aanvaardt de pen sioenverplichtingen tegenover de gepensionneer den Voor het resteerend bedrag van de contante waarde dier verplichtingen gaat de H.A.L een schuldbekentenis aan rentende 4 pCt met de be doeling ook deze geleidelijk In contanten en effec ten aan het fondsbestuur uit te betalen „ De wereldoorlog *' ' s-GRAVENHAGE 11 Juli — Naar wij verne men zal begin September bij de Zuid-Hollandsche ultgevers-niaatschapplj den Haag een boek ver schijnen getiteld „ De wereldoorlog " 1914—1918 Dit boek vormt het eerste geschiedkundige ver haal bestemd voor den algemeen ontwikkelden Ne derlander over deze geweldige menschenworsteling en is geschreven door den Noorschen kolonel Gudmund Schnitler voormaligen leider van de militaire academie te Oslo gedurende den oorlog militaire attaché bij de centrale mogend heden Het boek is in het Nederlandsch ' vertaald door generaal-majoor b.d W H O B o e 11 a a r d die tevens de zorg van de talrijke schetskaartjes op zich heeft genomen terwijl de oud opperbevelheb-ber van land - en zeemacht gedurende den wereld oorlog generaal b.d C J S n ij d e r s de inleiding heeft geschreven Brandv/eer slaagde er in de omlig gende gebouwen te behouden K en W geheel verwoest ROTTERDAM 11 Juli — Om ruim twee uur in den afgeloopen nacht is in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Rotter dam een felle brand uitgebroken die weldra zulk een omvang aannam dat er aan blus schen niet meer vlei te denken Het gebouw is dan ook geheel uitgebrand Het Is aan het kordate optreden van de brand weer te danken dat het vuur zich niet aan de omliggende gebouwen welke groot gevaar lie pen heeft medegedeeld Weliswaar heeft de M T S één van de gebouwen van het complex scho len dat het over het geheel geïsoleerde temidden van hulzen staande gebouw voor Kunsten en We tenschappen ter linker zijde begrenst aanvanke lijk even gebrand doch van ernstigen aard Is het niet geweest Het eigenlijke Gebouw voor K en W ligt niet direct aan den Schledamschenslngel doch enkele tientallen meters verder naar binnen zoodat men eerst een soort poort door moest voor het eigen lijke zalen complex dat behalve een groote zaal welke plaats bood aan 1800 personen nog een kleinere zaal alsmede buffetten décor opslagplaat-sen en kleedkamer bevatte bereikt kon worden Het was een gebouw van ongeveer 60 bij 35 meter opgetrokken uit vastwerk een dubbel houten ge raamte opgevuld met steen dat aan alle zijden vrij staat In de buurt van de Keerweerlaan ligt een wacht gebouwtje waarin de nachtwakers verblijf houden Om twee uur hoorde de waker in de groote zaal van het gebouw gerommel en gebrom dat hem aanvankelijk deed denken dat er katten in de buurt waren Even later echter zag de man op de galervj een licht Htj vond dit verdacht en meenende dat er inbrekers aan het werk waren is hij den Bin nenweg opgegaan om iemand te waarschuwen Te rugkeerend bemerkte de nachtwalter toen dat het geheele gebouw in lichter laaie stond Het vuur vond in de bekleeding het houtwerk en het meu bilair alsmede in de tooneel-requisleten gretig voedsel en binnen enkele minuten stond het ge heele gebouw over de volle lengte in brand Hoog laaiden de vlammen op en al spoedig werd de roode gloed ver in den omtrek opgemerkt en trok mjn van heinde en ver naar het centrum van de stad De brand werd ook bemerkt door de dochter van den heer Van Monnikendam die m de hoofdstraat woont Daar zij juist dezen avond haar verlovingsfeest vierde was het wat later geworden dan gewoonlijk en uit het raam van haar kamer zag zij den feilen gloed In de veronderstelling ver keerende dat de Bijenkorf die schuin tegenover het gebouw voor K en W op den Schledamschen Singel ligt in brand stond waarschuwde zfl haar broers die ten slotte op het dak klommen en be merkten dat het gebouw voor K en W dat zij on geveer 7 jaar in exploitatie hadden stond te branden Inmiddels was slangenwagen 21 met onder brandmeester J M V P u 11 e n aan de Keerweer laan gearriveerd Met twee stralen op de waterlei ding werd het vuur van die zijde aangetast waarbij weldra nog twee stralen van slangenwagen 27 als mede een straal op de motorspuit 11 welke motor spuit op den Binnenweg stond het vuur bestreden Ook motorspuit 6 die in de Chrispijnlaan werd aan gesloten kwam het aantal stralen met twee ver sterken In dien tusschentijd was onder-brandmeester Van Putten omgeloopen naar den Schledam schen Singel waar ook hoofdman J B a k k e r weldra aankwam Daar het toegangshek op den Schledamschen Singel nog gesloten was wilde de brandweer tot forceeren overgaan doch een zoon van den heer Van Monnikendam die juist ter plaatse arriveerde had den sleutel bg zich zoo - dat nu ook van deze zijde het vuur kon worden aangetast Nabq de Witte de Withstraat werd de motorspuit 7 die op het open water van den Singel werkte opgesteld terwijl vlak voor het gebouw mo torspuit 4 In actie kwam De eerste motorspuit wierp met twee de tweede met drie stralen enorme watermassa's in het vuur en met één straal wer den via den machlnalen ladder de daken van de hulzen op den Schledamschen Singel nat gehouden Zes huizen ontruimd Er was toen nog geen kans dat het vuur ook daar Iets in omvang afnam en toen ook via het hofje „ Lammetje Groen " twee stralen van slangen wagen 23 naar het vuur werden geleid achtte men het raadzaam een zestal huizen in het noïje te ontruimen De bewoners onder wie zich vele jonge kinderen bevonden zoodat een en ander nog al consternatie wekte werden In de omgeving veilig ondergebracht Overigens is dit een voorzorgs maatregel geweeët en gebleven want naar geen van deze huizen is de brand overgeslagen Dit is echter wel gebeurd naar de Middelbaar Technische School waar aan de achterzijde plotseling een vier tal ramen drie ' zolderramen en de daklijst oegon nen te branden Door een gang van het naastgele gen pand heeft personeel van slangenwagen 17 met twee stralen dit vuur gebluscht met assistentie van drie stralen welke waren aangesloten op den speclalen brandleldlng van de M.T.S zelf Via de poort naast het gebouw werd nog water gegeven met twee stralen van slangenwagen 22 en een straal van slangenwagen 28 alsmede met een straal van de motorspuit die aanvankelijk de ma chinale ladder had bediend Het vuur werd als het ware ingesloten en verdere uitbreiding werd voorkomen Precies om kwart over drie kwam de top van den ach tergevel met een hevigeo slag naar beneden en geen v\jf minuten later begaf zich de geheele linkerzymuur die met aonderend geweld in de vlammenzee terecht kwam Dit was echter ook het sein dat de brandweer het vuur onder de knie had of althans dat er geen gevaar meer voor uitbreiding bestond De brand die hee lenmal voorin in de omgeving van de ongeveer een half jaar geleden nieuw bygebouwde kleine zaal ontstaan is had zich door het geheele complex letterlek en figuurlijk als een loopend vuurtje voortgeplant en aan de achterzgde vlamde het vuur nog even met vernieuwde he vigheid op toen de vlammen het kantoortje bereikten waar de bescheiden en andere pa pieren waren opgeborgen Alles is verloren ge gaan Om ruim 4 uur kon men zeggen dat het vuur zoo goed als gebluscht was Van het gebouw echter dat zich in Rotterdam bij vereeniglngen van den meest ulteenloopenden aard In zulk een groote be langstelling mocht verheugen was niets meer over dan een rockende puinhoop die met de links en rechts verspreid liggende half verkoolde balken plinten en dwarsleggers een troosteloozen aanblik opleverde Alles is radicaal uitgebrand en het eenige wat men uit het brandende complex heeft kunnen redden Is een aantal stoelen en tafels Ver zekering dekt de schade DIRECTIE FILMFABRIEK „ POLYGOON " I IOilPliiaËMtiwuiitii HAARLEM 11 Juli — De raad van commissa rissen der N.V Nederlandsche Mij voor cinemato grafie filmfabriek „ Polygoon " deelt mede dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeel houders der vennootschap naast den heer B D O c h s e met Ingang van gister benoemd is tot di recteur de heer C vanderWiiden thans adj directeur Felle brand in Amsterdam Auio-lakspuiterij en bekleederi ] benevens kantoor der Rijtuig Mij verwoest AMSTERDAM 11 Juli — Een felle brand waaraan de brandweer een zwaar karwei heeft gehad heeft gisteravond de autolak spuiterlj de auto-bekleederij en het kantoor van de autowerkplaata van het automobielbe drijf der Amsterdamsche rijtuig-maatschappg aan den Overtoom geheel verwoest Het bedrijf is gevestigd in een aantal gebouwen met glazen bekapplngen welke zich evenwijdig met den Overtoom over een groote langte uit strekken aan de overzijde ongeveer begrensd door de Staringstraat en de Pleter Langendijkstraat Op den normalen tijd te zes uur waren de werkplaatsen gesloten ongeveer twee uur later deed de waker zijn gewone ronde welke hem het laatst bij de lakspulterlj bracht Tot zijn groote ontsteltenis ontdekte hij dat zich hier vuurver schljnselen voordeden en wel van zoo ernstigen aard dat reeds van een vrrj zwaren brand gespro ken kon worden Onmiddellijk werd de brandweer gewaarschuwd en toen het eerste materiaal ter plaatse en de si tuatie opgenomen was deed de bevelvoerder on middellijk het alarm „ groote brand " geven aan gezien het vuur in de groote voorraden lak en cellulose fel om zich heen had gegrepen terwijl ook de aangrenzende bekleederij reeds door de vlammen was aangetast Kort daarop deelden deze zich mede aan het kantoortje der groote re - paratie Inrichting welke in een groote hall waar In tal van auto's staan is ondergebracht Met den Inventaris Is mede dit kantoortje door het vuur verwoest Onmiddellijk na het alarm „ groote brand " ruk te de brandweer van de kazernes en posten aan de Honthorststraat den Arastelveenscheweg de Prin sen en de Rozengracht uit Met een groot cantal motorspuiten met ladderwagens zoomede met den gereedschaps en stafwagen Met negen stralen waarvan de slangen geleid waren door de belde stegen welke tot het complex gebouwen toegang geven werd de geweldige vuur massa waaruit een dichte rook opsteeg die zich over een deel der stad verspreidde ingesloten Hoewel de blussching allesbehalve gemakkelijk was en do brandwachts in letterlijken zin voor heete vuren kwamen te staan nam de vlammen zee al vrij spoedig in omvang af en was daarmede het gevaar voor uitbreiding geweken De opperste leiding van het blusschingswerk be rustte bij den commandant den heer C G o r d Ij n jr die later op den avond zijn aandacht ook nog aan een verduisteringsproef zou hebben te besteden Van den beginne af stond vrijwel vast dat de lakspulterlj en de bekleederij met de daar in be handeling zijnde auto's een prooi der vlammen zouden worden Reeds een kwartier na het uitbreken van den ' brand stortte het glazen door ijzeren binten ge steunde dak van de lakspulterlj met veel geraaa in en spatte een geweldige vonkenregen op Omtrent de oorzaak was in den loop van den avond nog niets bekend Wel staat vast dat de brand in de lakspuiter ^ begonnen Is Een zeer groote menschenmassa had zich zoo wel op den Overtoom als aan de achterzijde in het Vondelpark achter de afzettingen — ' n groote poli tiemacht was op de been — verzameld om het blusschingswerk gade te slaan Veel Interessants was er voor hen vooral aan den kant van den Overtoom niet te zien aange zien het complex door een aantal panden die er voor zijn gebouwd aan het oog Is onttrokken Een van de duizenden belangstellenden een jongeman van 20 jaar wonende in de Nlco laas Beetsstraat heeft de uitvoering van zijn voornemen om zich van een goede kljkplaats te verzekeren met den dood moeten bekoo pen Hij Is kort nadat hij in een boom was ge » klominen daaruit gevallen en met zijn buik terecht gekomen op een der scherpe punten van het hek dat het Vondelpark omzoomt Toen het slachtoffer uit zijn benarde positie bevrijd was was hij reeds tengevolge van een verbloeding bezweken Het stoffelijk overschot Is naar het WUhel minagasthuis vervoerd Naar hetzelfde gast»huls zijn ook twee brandwachts gebracht.Een van hen had bij het blusschingswerk eenenkel gebroken de andere was door de gassen,welke uit het brandende lak opstegen oe dwelmd geraakt ^ Dat het verkeer langs den Overtoom een grcS gedeelte van den avond gestoord Is geweest ligt voor de hand De tramdienst van de Ujnen 1 6 en 23 waseeni gen tijd ernstig in de verdrukking het overige as verkeer moest geruimen tijd worden omgelegd Een groot aantal autoriteiten bevond zich op het terrein van den brand In den aanvang heeft nog eenige ongerustheid geheerscht over de onmiddellijke nabijheid van het ziekenhuis voor lijders aan vallende ziekte Dit la echter gelukkig geen oogenbllk In gevaar geweest Wel was dit het geval met de paarden van de ma nege en het expeditiebedrijf der Amst rijtulg-mlj die door het personeel voorlooplg naar het Von delpark werden gedirigeerd De stallen zijn echter door het vuur onaangetast gebleven en uitgezon derd het kantoortje van de werkplaats hebben ook de kantoren van de directie en administratie niet van het vuur geleden De schade welke uiteraard door yerzekeriUK ' ^^£ 41 £« deM ia a«er grosit 1 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 60 Zaterdag tl Juli 1933 TWEEDE BLAD Erasmus ' herdenking in de Maasstad Erasmus V De drie Musketiers At hos keek op zijn horloge en zeide „ Heeren nu ziJn we juist een uur hier geweest en hebben onze weddenschap gewonnen Maar we zullen nog een klein toegiftje geven want d'Artagnan moet ons nog over zijn idee vertellen daar heeft hij nog geen gelegenheid voor gehad " Koelbloedig gingen de musketiers weer zitten om hun ontbijt te be ëindigen — „ Mijn idee " zei d'Artagnan „ Ja nu weet ik het weer Ik reis naar Engeland en spreek met Buckingham " „ Dat zul je wel laten " zei A t h o 3 „ Waarom niet Heb ik het niet al eens eerder gedaan " • „ Ja maar toen waren we niet in oorlog toen was Buckingham een bondgenoot en geen vijand Wat jij van plan bent is thans verraad " 1 ^ « Ö'4rtafiip begreeg wel » d^t Atfepa geljlH ha,d en zweeg dus lAMEN met Grimaud drukten de vier mannen nu met hun inus kketten tegen den muur De steenklomp begon als een boom in den ' storm te zwaaien raakte los en stortte met een luid geraas in de gracht Een stofwolk dwarrelde omhoog „ Zouden ze allen dood zijn " vroeg A t h o s „ Het schijnt zoo " antwoordde d'Artagnan „ Neen " zei Forth os „ daar hinken er nog een paar " inderdaad vluchtten drie vier man geheel met modder en bloed be dekt in de richting van de stad Alle anderen wa,ren buiten gevecht gesteld Congres heden gesloten Redevoeringen van Prof Koehler Prof Renaudet Prof Slotemaker de Bruine mevrouw Allen en Prof Huizinga ROTTERDAM 11 Juli — In de aula van de Ne derlandsche Handelshoogeschool Is vanmorgen de Erasmus-herdenklng voortgezet Als voorzitter fun geerde thans prof dr J Huizinga Deze leidde als eersten spreker in dr Walter Koehler professor in de kerkgeschiedenis te Heidelberg Hst onderwerp van dezen spreker luidde „ Erasmus van Rotterdam als religioesche persoenlichkeit " Spreker schetste hoe het oordeel over Erasmus ' ' godsdienstige gevoelens eigenlijk altijd in hoofdzaak ongunstig is geweest Men kon van den kant van katholieken en van protestanten geen eenheid en zuiverheid in zijn godsdienst vinden omdat hij tel kens weer een eigen positie tusschen die beiden bleek te willen innemen Reeds onder zyn tijdge nooten en nog in onzen tijd wekt deze houding meestal slechts wantrouwen en ergernis Zoo echter ziet men Erasmus alleen negatief Erasmus ' ideaal is een Christendom dat door we tenschap gelouterd is om tot den zuiveren oor sprong van volmaakte menschelijkheid terug te keeren Rede prof Renaudet De volgende spreker was prof Adr A R e n a u d e t van de universiteit van Bordeaux wiens on derwerp was „ La critique Erasmienne et l'huma Disme Francais " Er heeft aldus spreker in de ja ren 1508 tot 1520 een Europeesch Erasmianisme bestaan en er was een Fransch Erasmianisme De ' geest van Erasmus heeft in verschillende opzichten den Franschen geest van de 16e eeuw helpen vormen Zoomin Luther als Calvvjn hadden hun werk kunnen doen als Erasmus niet den grondslag had gelegd tot de moderne tekstverklaring Zon der Erasmus ' voorlichting over zielkunde en mo raal van de klassieken zou Calvijn als een scholas tiek hebben geschreven Budaens zou wellicnt even goed Grieksch hebben gekend maar minder be grip hebben gehad van den Griekschen Hellenisti schen geest Rabelais had aan zijn vroolijke histo ries heel wat minder diepe gedachten kunnen toe voegen En het werk van Montaigne vindt men reeds in kiem asmwezig bij Erasmus Erasmus is als humanist leerling van Italië Hij is de leermees ter van Frankrijk geworden De mystieke richting onder de Italiaansche humanisten trok Erasmus niet aan Ficino en Pico della Mirandola zijn niet door hem in Frankryk bekend geworden Erasmus beeft aan de Fransche humanisten een anderen geest medegedeeld dien van Petrarca en een kri tische methode die van Valla Toen Erasmus stierf was voor zijn persoon de tijd voorbij Maar noch zijn humanisme noch zijn kritiek noch zelfs zijn evangelisch en rationeel Christendom konden vergaan Zijn geest bezielde de klassieke cultuur der volgende eeuwen Zijn kritiek leidt over mannen als Grotius en Dayle naar het moderne liberalisme Zijn tekstverklaring vertoonde zich in al haar draagkracht in het werk van Bmest Renan en Alfred Loisy Min Slotemaker spreekt Daarna werd in de handelshoogeschool de lunch jgebruikt De middagzitting werd gehouden in het museum Boymans en werd gepresideerd door den Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen prof dr J R Slotemaker de Bruine Aan de openingsrede van den minister ontlee nen wij het volgende „ Ik open met veel voldoening de laatste zitting van dit Erasmus-congres Het is een grootsche zaak wanneer een volk zijn allergrootsten in eere houdt en onder hen vindt zonder twijfel Erasmus zijn plaats Ik zal wel niet de eenjge Nederlander wezen die meer dan eens met ontroering heeft stil gestaan voor de gedenkplaat in het huis te Bazel waar Erasmus zoo lang gewoond heeft en nadenkend vertoefd heeft bij zijn graf in den Mimster aldaar Het groote in Erasmus zoo hebben wij reeds ge hoord en gaan wij nog hooren ligt onder meer in gijn waarlijk cosmopolitische kennis in zijn pae [ dagogische strevingen in zijn jagen om terugkee rend tot de stralende klassieke oudheid vooruit te gaan naar een lichtgevende toekomst En dat alles gedragen door een humor en een satire die ons althans voor den tijd van nu vier eeuwen her vol bewondering doet staan Daarneven is er aan leiding juist opdat wij de grootheid van Erasmus klaar zien om ons te herinneren dat wij iemand niet grooter moeten willen maken doordat wij hem anders maken Zulk een poging kan iemand alleen maar verkleinen Men kan een genie zijn zonder een reUgieus genie te zijn en een hervormer te zijn zonder een reformator te zijn Ik denk aan het woord van Luther dat bij Erasmus het mensche lijke zwaarder accent heeft dan ' t goddeltjke en aan het woord van een geleerde uit onzen tijd die op merkt dat hij bij wijlen meer aan Cicero dan aan Paulus herinnerd wordt bij zijn studie van Eras mus Hier raak ik de ingrijpende vraag aan hoe wij met onze zeer groote waardeering voor de cultureele goederen staan moeten tegenover den godsdienst die volgens vele geleerden een vloed golf van religieuze passie kan doen opkomen die uiterst hinderlijke splitsingen te voorschijn roept en daardoor als een onverteerbaar brok wordt er varen door wie vóór alles uit de eenheid van den ken en willen en gevoelen begeert te leven Inderdaad moet op het terrein des geestes ten Blotte worden gekozen uit hetgeen ik scherp aldus mag formuleeren zullen wij aesthetisch of ethisch leven moreel of religieus Zoeken wy beschaving pf vernieuwing kennis of wedergeboorte leidt ons Ide fijne gekuischte smaak dan wel het soms zeer onfijne geweten In één greep gezegd denken wij Grieksch-Romeinsch of Israëlitisch-Chistelijk Ook zij intusschen die gelijk ik van oordeel jajn dat het geheel van het menschelijke leven niet ge grepen woi'dt dan door hen die de noodzaek van deze tegenstelling erkennen en die in deze tegen stelling telkens kiezen voor het tweede deel ook zij zullen met een ruim hart open wezen voor wat aan de menschheid geschonken werd door fijnheid en eruditie door kennis en wetenschap door open heid voor zeer antiek en tegelijk zeer modem be seffen dat het tegendeel vormt van traditioneel voortgaan door zooveel meer als in Erasmus Vleesch en bloed geweest is Aan den groei der waardeering voor dezen groote moge ook de laat Ete zitting van ons congres dienstbaar zijn " Kft de rede van gen jninister werd het woord Prof Dr Slotemaker de Bruïne minister van Onderw/ijs onder wiens voorzitterschap fieden het congres in Rotter dam ter herdenking van Erasmus stond gevoerd door een der beide vertegenwoordigers van de stad Bazel Dan sprak mevrouw Allen de weduwe van Prof P S Allen den Oxfordschen geleerde die de groote uitgave van Erasmus ' brieven verzorgde welke door mevrouw Allen wordt voortgezet Het onderwerp van deze rede was | Erasmus on Peace " Spreekster wUde Erasmus zelf aan het woord laten om op dezen dag zijn bekende vurige plei dooien voor den vrede te herhalen Eerst werden dan aangehaald het Adagium over den oorlog waarvan spreekster in mooie Engelsche verta ling de treffendste gedeelten aanhaalde Zoo werden ook enkele andere geschriften besproken De panogyricus bij de ontvangst van Philips de Schoone eenige brieven en dan vooral de querela pacis „ Maatstaf der dwaasheid " Als laatste spreker trad op prof dr J Hui zinga met het onderwerp „ Eramus ' maatstaf der dwaasheid " Spreker stelt de vraag waarom het herdenken van Erasmus voor zoovelen allerwegen een drin gende behoefte werd dan men voor een twaalftal jaren had kunnen vermoeden De ernst waarmede zoovelen thans hun gedachten richten op Erasmus en zijn ideaal komt voort uit een werking van reactie Onze tijd heeft de herinnering aan zijn figuur noodig omdat een groot deel van de wereld thans zoo allerhevigst anti-Brasmiaansch is ge worden Erasmus zag in de wereld rondom hem een be droevend tekort aan datgene wat de verwezenlij king van zijn ideaal eener christelijke samenleving kon bevorderen Hij zag de verkeerdheden der sa menleving als gebreken die geheeld konden wor den door kennis vroomheid en deugd Altijd weer heeft hij die gebreken aangeklaagd met ernstige vermaningen en met bijtenden spot Hij zag een wereld mogelijk waarin zuiverheid en eenvoud zouden heerschen orde eendracht en harmonie Spreker haalt de strekking aan van het „ hand boekje van den Christenstrijder " waar de ernstige Erasmus zijn gevoelens uiteenzet om daarna te komen tot de „ Lof der zotheid " De Erasmus van de Moria was over dien van het enchiridion in alle opzichten uitgegroeid Hij zag verder en dieper Erasmus heeft zijn leven lang geklaagd dat de wereld den schijn voor het wezen neemt Hier heeft hij de dwaasheid zelfs als middelpunt en uit gangspunt genomen en laat nu van dat standpunt alle zaken eens bezien Hij begint met de strakke ernstige wijsheid te verwerpen en allen die ernaar streven die te bereiken Erasmus leidt de dwaasheid tot een volstrekt anti-intellectualistische philosophic die meer dan een lachend applaus verdient Stultitia geeft een levensphilosophie Men mag niet zeggen dat dit immers slechts een grap is Erasmus telt hier een anti-intellectualisme dat een stap verder gaat dan aJle modernen Het Erasmiaansche vitalisme er kent ook zichzelf als dwaas en heft met een schou derophalen zich zelve op Op dit punt rest nog slechts de sprong uit de wereld Paulus heeft geleerd dat de menschen dwaas moeten zijn „ Wij zijn dwazen om Christus wil maar het dwaze der wereld heeft god uitverko ren " In de hemelsche zaligheid zal de mensch ge heel buiten zich zelven zijn Den voorsmaak van die zalige zinneloosheid geniet de vrome in ijn vervoering „ Dit is van dwaasheid het deel dat bij den om keer des levens naar het eeuwige niet weggeno men doch volmaakt wordt " Zoo is de dwaasheid zelf tot hoogsten Christelij ken zin gewend Erasmus is in de figuur van dwaasheid een wijle buiten zijn gewone denken ge treden in een sfeer waar het heldere logische oor deel geen gelding meer had Het woord is hier overgegaan van den geestigen humanist met zijn rijke eruditie en zijn edelen maatschappelijken zin aan den inwendigen mensch en deze wees naar een sfeer waarin het Intellectualisme en zijn tegendeel zullen zijn opgelost De burgemeester heeft na deze voordracht het congres gesloten Daarna begaven de deelnemers zich voor een eerste bezoek naar de bovenzaal waar de Erasmus tentoonstelling werd geopend / Het uur is voorhij £ y 1536 Zijn 12 Juli ' 1936 tijd ging zwaar van stormen Van ruw en dom geweld Van opgesmukte dwaasheid Vol ' praal tentoongesteld Van plechtig klokkenluiden Bij aangevangen moord Van machtige beroering In bloed en asch versmoord Doch altoos nieuw oplaaiend Een tijd van oorlogsrood Van galg en bijl en vlammen Van Ridder Duivel Dood Tijd van bedrog en waarheid Van volkerenkrakeel Elen tijd van gruw'lijk donker En ' t lichtend tegendeel Van foltergrage rechters ' Door duist're vrees behekst Van arendsstrijd der geesten Om zuiverheid van tekst In lichtende studeercel Zocht eens de wijsheid God Ontwaakt in zwarten kerker Ontwaart zij een schavot Zoo was Uw tijd Erasmus Gij die voor Vrede streedt In uw oog werd de Zotheid Het masker voor het Leed Erasmus stille wijze Vier eeuwen na Uw dood Ziet deze dwaze wereld Nog altoos bloedig rood O bitt're Lof der Zotheid Die steeds de Waarheid staalt Uw arbeid licht onsterflijk Een lamp die eeuwig straalt HIPPO KREEN r Opheffing verzuimdienst voor mijnwerkers HEERLEN 11 JuU — De protestantsch Chris telijke Mijnwerkersbond heeft aan de contactcom missie voor het mijnbedrijf een schrijven gericht waarin hij er op wijst dat de mijnwerkers door het inleggen van yerzuimdiensten erger getroffen zijn en worden dan door een „ gewone" loonsverla-ging daar zij imers door de verzuimdlensten een gedeelte van hun weekloon moeten missen daar slechts bij het voorkomen van meer dan drie ver zuimdlensten in één maand aan de georganiseer den 70 procent vergoed wordt uit de werkloos heidskassen der vakbonden Daar verschillende bedrijven op het oogenblik minder verzuimdlensten inleggen dan voorheen zal het — naar het oordeel van den bond — bij de huidige verbetering in de positie der mflnbedrijven geen al te groot offer vragen als thans besloten werd tot doorbetaling van het loon voor de ver zuimdlensten Voor het geheele bedryf zou invoering van deze maatregel beteekenis hebben omdat daardoor een geleidelijke overgang verkregen wordt naar de 40 urlge werkweek De Protestantsch Christelijke Mijnwerkersbond wijst er op dat een 40-urig6 werkweek in het mijn bedrijf dat zooveel van zijn werkers met name de ondergrondsche mijnarbeiders vraagt alleszins ge wettigd zou zijn Anderzijds gevoelt de bond de moeilijkheid van een directe invoering Door een besluit tot doorbetaling van de verzuim dlensten zou een overgangstoestand geschapen kunnen worden NIEUW TWEEDE KAMERLID ' s-GRAVENHAGE 11 Juli — In verband met het bedanken van Mr P J Oud voor het lid maatschap der Tweede Kamer vacature-Kete laar heeft de voorzitter van bet Centraal Stem bureau thans benoemd verklaard de heer M M Cohen te Amsterdam Uit de Staatscourant ' s GRAVENHAGE 11 Juli — Bij K.B van 26 Juni 1936 is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau J R Berghuis hoofdcommies wnd chef van de 3e afdeeling bij de provinciale griffie van Dren the te Assen Bij K.B van 8 Juli 1936 is benoemd tot raads heer in den Hoogen raad der Nederlanden mr P van Regteren Altena thans raadsheer in het ge rechtshof te Amsterdam Bij K.B van 8 Juli 1936 is benoemd tot raads heer in het gerechtshof te Arnhem mr C van Nievelt thans rechter ia de arrondissements rechtbank te Arnhem Marktberichten Wageningen 10 Juli — Veiling Doperwten 5—10 c stamprincesseboonen 13—20 c tomaten 10—13 c stokprincesseboonen 24—^29 c per KG kropsla 60—70 c uien f 1—1.10 komkommers f 1.50—2.80 spitskool f 2 per 100 selderie f 1.40—1.60 wortels f 6 peterselie f 1.40—1.50 per 100 bos tuinboonen f 4—4.40 bietenkroten f 3.40—3.50 postelem f 3.40 — 3.60 per 100 KG meikersen 16—17 c idem rood 5—6 e volges 22—25 c zwarte bessen 14 c ropde bessen 12—15 c kruisbessen 7—13 c per KG per ziken f 1.70—11.50 per 100 Zaltbommel 10 Juli — Veiling Aardbeien Ma damme Matót 7%—14 c per pond Frambozen 8%—14 e Meikersen 7—12 c Volgers Ie srt 7 — 10 c Zwarte bessen 11—13 c Napoleons 10 c Roo de bessen 5—8 ^ c Zwarte bessen 13—15 c Roode kruisbessen 3 %— eVn c Perziken A 5—6 % c per stuk Idem B 2—4 c Augurken Ie srt 8%—13 c per KG 2e srt 4—4 % c Witte komkommers l>/2 c Stamsnijboonen 8Vè — Sy ^ c Staakprincessen 14 — 16 c Wagenaars 7Vi — 10 c Doperwten 6—9 o Roode kool SVz 6 % c Savoije kool 1 — l'A c Bloemkool 1 %— SVa c Andijvie per 100 stuks 50 c Kropsla f 0.50—1 Kroten SVz — 41/2 c Zilveruitjes 5—6 c per KG Aardappelen Blauwpltten f 3.50 Schoolmeesters f 3.50 Alles per 100 KG Vinkenveen 10 Juli — Peulen 7—8 doperwten 6—10 tuinboonen 2—4 spercieboonen 33 snijboo nen 11—39 stamspercieboonen 21—25 et per K.G Tomaten A 6—7 B 6—7 C 4—5 CC 1 — 2 per pond komkommers Groene 1 — 2 gele 1—3 bloemkool 2—10 et per stuk kropsla 5—30 et per 10 krop aardbeien 20—25 framboze 22 zwar te bessen 13 et per pond rhabarber 1 — i et per bos spinazie 2—6 et p K.G postelein 2—4 et per K.G peen 4—9 et per bos Geldermalsen 10 Juli — Ter veiling besteedde men voor meikersen rijp 10—32 idem rood 5—10 volgers rijp 10—27 rood 5—12 napoleons rijp 8 — 18 blanchers rijp 23—31 idem rood 12 zwarte kersen rijp 10—28 dime rood 5—16 beierlanders rijp 15 idem rood 5 platters rijp 21 idem rood 5 — 5i roode bessen 81—17 witte bessen 8 — 8i zwarte bessen 26 kruisbessen 4—9 per K.G aardbeien 3J — 9i frambozen 4J — 18 moerbeien 22 et per pond GroentenveUing princesseboontjes 6 ct.j zilver uitjes 9J per K.G Wgk by Duurstede 10 Juli — Ter veiling be steedde men voor meikersen 13—23 idem rood 5 — 12 et zwarte kersen 12—20 et roode bessen 3 -^ 12 et volgers 12—23 et frambozen 7—30 et Spaansche kersen 8—^20 aardbeien 9—^20 c per K.G Breukelen 10 Juli — Aan de Kaasmarkt waren heden aangevoerd 110 wagens met te zamen 4658 stuks kazen Gewicht pl.m 32606 K.G Prijs Ie s R.M f 20 a f 22 p 50 KUo's 2e s R.M f 17 a 19 p 50 Kilo's Ederveen 10 Juli Op de heden alhier gehouden eiermarkt werden aangevoerd 215.000 eieren Prij zen van f 2.50 tot f 2.90 per 100 st Handel vlug Brakel 19 Juli Aangevoerd 60900 K.G aardapp Prijzen schoolm in kisten f 3.60 tot f 3.70 in zak ken niet verkocht Blauwp f3.60 Blauwp jSoters f2.60 Poters f2.60 p 100 K.G Vinkeveen 9 Juli — Eierveiling Prijzen wit f 2.30—2.90 Bruin f 2.60—3.10 per 100 stuks Aan tal 10.693 stuks Vianen 10 Juli — Eieren f 2.50 — f 3 p 100 st Kaas f 0.40 per K.G Weiboter f 1.30 — f 1.40 p K.G Goebotêr f 1.50 tot f 1.60 p K.G Amersfoort 10 Juli — Hoendereieren f2.60 — f3.40 eendeneieren f2 — f2.50 per 100 st boter f 1.70 per K.G kippen f 0.40 — ^ f 0.90 haven f 0.40 f 0.90 jonge hanen f 0.20 — ^ f 0.60 tamme konijnen f 0.25 — f 0.90 oude tamme eenden f 0.25 — f 0.35 drachtige zeugen f55 — f75 guste zeugen f40 — f55 biggen f9 — f 14 per stuk Aanvoer 180.000 st hoendereieren 1700 st eendeneieren 15 K.G boter 5 drachtige en 3 gus te zeugen 185 biggen — Eierveiling Aanvoerd 75000 stuks Prijs wit te eieren f2.60—f3.10 bruine f 3 — f 3.40 per 100 st Handel vlug MIN VAN LIDTH DE JEUDE IN DRENTE EMMEN 11 Juli — De minister van waterstaat jhr ir O C A van Lidth de Jeude heef een be zoek gebracht aan Drente Gisteren heeft de minister een tocht gemaakt langs de voornaamste Drentsche wegen ' en de bfc langrljkste bruggen die zooals men weet voor een groot gedeelte voor zwaar vervoer zijn afgeslo ten en ter verbetering waarvan reeds geruimen tijd met medewerking van de groote verkeersbon den een actie wordt gevoerd De minister heeft zich nu van den toestand ter plaatse op de hoogte willen stellen Naar wij vernemen heeft het bezoek van den minister er zeer toe bijgedragen om de samenwer king tusschen de provinciale en de rijksinstanties met betrekking tot het wegen - en bruggenvraag stuk te bevorderen tr - y^ESPERANTO -^ ^ D E Esperanto-rubriek vangen wij ditmaal aan met de vertaling van onderstaand stuk WASHINGTON 10 Juli A.N.P — Omtrent de droogte zijn de volgende cijfers thans beschik baar in de getroffen streken hebben tezamen niet minder dan 200.000 gezinnen behoefte aan onmid dellijken steun in contanten Een kwart gedeelte zal dezen steun kunnen verkrijgen door werkver schafflng waarvoor hoofdzakelijk bevloeiïngswer ken wegenaanleg e.d m aanmerking komen Aan een twe^ede kwarf gedeelte dezer gezinnen zullen leeningen of toelagen worden verstrekt op dezelfde wyze als dit reeds thans met ongeveer 70.000 geznmen het geval is Ten aanzien van de resteerende noodlijdende gezinnen is nog geen beslissing genomen Wel ia de regeering doende hierin zoo spoedig mogelijk te voorzien Men is er van overtuigd dat de droogte en de maatregelen die de regeering denkt te ne men van invloed zullen zijn op de a.s verkie zingscampagne Aan den eenen kant wijst men er op dat ongetwijfeld de groote belang stelling die Roosevelt voor de noodlij dende gebieden toont en de haast die hij met de hulpmaatregelen blijkt te maken zijn kan sen ten goede zullen komen aan den ande ren kant overweegt men dat door de droog te de nadeelen van zijn politiek van oogstbe perking duidelijk in het oog springen het geen hem zeker een aantal stemmen kosten zal Reeds is er van republikeinsche zijde op gewe « zen dat de droogte het gevaar van voedsel schaarschte dit jaar dreigend maakt hetgeen zon der oogstbeperklng nooit het geval had kunnen worden Roosevelt heeft daartegenover in een persconferentie die Dinsdag in het Witte Huis ia gehouden medegedeeld dat in 1936 10 pet meer land met tarwe en mals beplant was dan in de pe riode van 1928-1932 Men zal echter zoo zette de president bij die gelegenheid verder uiteen moe ten overgaan tot een veel redelijker manier vaa bebouwing waarbij bebossching wel in de eerste plaats noodig zal zijn Hierdoor zal tegelijkertijd werk voor vele handen ontstaan Ook zal het nuttig zijn wanneer men zich meer op tumbouw gaat toeleggen In ieder geval zullen maatregelen moeten worden genomen om zoo veel en zoo snel mogelijk een herhalmg van deze droogte-rampen te voorkomen Wanneer men daarin niet slaagt is de mogelijkheid verre van uitgesloten dat een groot gebied in de Vereenigda Staten geleidelijk tot een woestijnstreek zou af zakken De vertaling WASHINGTON Ia 10 de julio A.N.P — Kon cerne la sekon oni disponas nun pri la sekvantaj ciferoj en la trafitaj regionoj entute pli ol 200.000 familioj bezonas tujan monhelpon Kvarono da tiuj ei familioj povos ricevi tiun ei heipon per laborhavigo por kio konsiderigas precipe iriga cio vojkonstruado k-S Al alia kvarono de tiuj famUioj estos havlgataj pruntoj aü alpagoj same tiel kiel jam nun okazas al proksimume 70.00Q familioj Konoerne la ceterajn suferantajn familiojnj estas farita ankoraü neniu decide sed la regista ro klopodas por kiel eble plej baldaü trovl solvon Oni estas konvlnklta ke la seko kaj la aranfoj ^ farotaj de la registaro influos la proksiman elekto-kapanjon Unuflanke oni atentigas pri tio ke la granda intereso kiun Roosevelt montras por la trafitaj reginoj kaj la evidenta urgo kun kiu 11 faras la helperangojn sendube bonüifluos lian êancon sed aliaflanke oni pensas ke pro la seko la malavantagoj de lia politiko de rikolt-limigo klare falas en la okulojn kio al 11 certe kostoa muite da voSoj De la respublikana flanko oni jam montris al tio ke pro la seko minacas en tiu 61 jaro la dangero de nutrajmanko kio sen la rikolt-limigo neniam povus okazi Roosevelt scligis kontraü tio en gazetarkonf erenco kiu okazis mardon en la Blanka Domo ke en 1936 estus prisemite per malzo kaj trltiko 10 elcentojn pli da tero ol en la perlodo de 1928—'32 Tarnen oni devas tiel plue klarigis tiuokaze la prezidanto alpaSi al muite pli racia maniere de kulturo ce kio unua loke estos necesa arbarigo el kio rezultos laboro por multaj manoj Ankaü estos utile ke oni pli dedifiu sin al gar denkulturo ciukaze oni devas fari pasojn por kiel eble plej baldaü malhelpi ripetiton de 61 tiuj seko-katastrofoj Klam oni en ei tio ne sukcesos tiam tute ne estas ekskluzivita la ebleoo ke gran da regiono en Usono iom post farigos dezertejo mono = geld helpo = hulp konsiderigas = 2 komt in aanmerking kaj similaj = e.d havlgi = verschaffen verstrekken same tiel kiel z = opdezelfde wijze als let op de uitspraak ti-el cete raj = overige resteerende la registaro klopodas..»trovi solvon = de regeeruig doet zijn best streefter naar om zoo spoedig mogelijk een oplossingte vinden la aran|oj farotaj de la registaro = la arangoj kiujn intencas fari la registaro aten tigas pri tio ook montras al tio nutrajmanko,ook manko de nutrajoj of malabundo danutrajoj arbarigo = bebossching J V DE INBRAAK IN HET POSTKANTOOR TE NIEUWENHAGEN KBRKRADE 11 Juli — Door de arrestatie van een 22-jarigen Duitscher in de grensplaats Herzogenrath is het drietal personen dat onlangs in het postkantoor te Nieuwenhagen ongeveer f 4000 stal onschadelijk gemaakt Reeds eerder werd een der dieven gehouden en naar de gevan genis te Aken overgebracht terwijl een andere medeplichtige kon worden gearresteerd en in het huis van bewaring te Maastricht ingesloten Van het ontvreemde geld is niets meer overgebleven Waterhoogte UTRECHT 11 Juli — Waterstand WeerdsluisS ' Bovenkant 45 c.M -)- N.A.P Val 4 C.M Benedenkant 37 c.M — N.A.P Val 2 C.M Waterstand Keulen 3.05 M Was O C.M Val O C.M AMSTERDAM 11 Juli — De waterstanden van den Rijn waren hedenmorgen als volgt Mannheim 4.95 M - f - 3 c.M Mamz 2.07 M - f 9 c.M Bingen 2.95 M -|- 9 c.M Coblenz 3.10 -|- 5 c.M Dusseldorf 2.45 M -}- 2 c.M Emmerik 2.71 M onv CULEMBORG 10 JuU — Waterstand Lek 1.98 M - 1 - N.A.P WIJK BIJ DUURSTEDE 10 JuH — Heden morgen was de waterstand in Rijn en Lek 3.5J M ±_ N.A.P JVas 2 C.M 
ZONDAGSBLAD VAN HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Kleurenfilm van Paramount Mikado blijft onaantastbaar gen wij ditmaal aau taand stuk i..N.P - — Omtrent ijfers thans bescMk - nebben tezamen niet behoefte aan onmid - Een kwart gedeelte rijgen door werkver elijk bevloeiïngswer lanmerking komen lte dezer gezinnen worden verstrekt op tlians met ongeveer erende noodlijdende ng genomen Wel ia 3 spoedig mogelijk te dat de droogte en ering denkt te ne » i op de a.s verkie eenen kant wijst de groote belang t voor de noodlij haast die hij met 3 maken zijn kan n aan den ande iat door de droog litlek van oogstbe og springen het il stemmen kosten tische zijde op gewe « gevaar van voedsel - maakt hetgeen zon - geval had kunnen daartegenover in een in het Witte Huis la n 1936 10 pet meer mt was dan in depe - echter zoo zette de verder uiteen moe - delijker manier vaa ng wel in de eerste 3or zal tegelijkertijd aan nneer men zich meer In ieder geval zullen ¦ n genomen om zoo 1 herhaling van deze men Wanneer men gelijkheid verre van oied in de Vereenlgde jestljnstreek zou af - iiO A.N.P — Kon nun pri la sekvantaj i entute pil ol 200.000 heipon Kvarono de l tiun ei heipon per erigas precipe iriga lia kvarono de tiuj itoj aü alpagoj same proksimume 70.000 ferantajn familiojn ^ lecido sed la regista » j baldaü trovi solvon < seko kaj la aranfojj uos la proksiman oni atentigas pri tio a Roosevelt montras a evidenta urgo kun endube boninf luos lian msas ke pro la seko Ltiko de rikolt-lünigo io al li certe kostos I oni jam montris al IS en tiu ei jaro la 3 sen la rikolt-iimigo velt sciigis kontratt i okazis mardon en la estus prisemite per ijn pli da tero ol en imen oni devas tie prezidanto alpaêi al kulturo ce kio unua el kio rezultos laboro pli dedicu sin al far s fari pasojn por kiel • ipetigon de ei tiuj n ei tio ne sukcesos ta la ebleoo ke gran - ost farigos dezertejo hulp konsiderigas = imilaj = e.d havigi same tiel kiel = op uitspraak ti el cete - registaro klopodas < doet zijn best streeft ogelijk een oplossing ij de la registaro = iri la registaro aten ^ al tio nutrajmanko,of malabundo da;hing J Y ' OSTKANTCX>R TE ^ GEN Door de arrestatie er in de grensplaata personen dat onlangs uwenhage(n ongeveer ïiaakt Reeds eerder en en naar de gevan terwijl een andere earresteerd en in het tricht ingesloten Van meer overgebleven ogte aterstand WeerdsIuisS LP I.A.P H — De waterstanden jrgen als volgt M M Waterstand Lek 1.98 10 Juli — Heden - in Rijn en Lek S.SJ Kunst gratie en eenvoud De Spaansche danseres „ La Argentina " in het da * gelijksch leven I N onderstaand artikel willen wfl U vertellen van de beroemde danseres La Argentina hoe zij leeft een leven van kunst gratie eu eenvoud Het is geen geschiedenis van voorbijgegane glo rievolle dagen waarin enthousiaste jonge lieden hun kunstenaars na een succesvolle voorstelling op de schouders droegen of z voorttrokken in de wagens waarvan men de paarden uitspande Het is ook geen geschiedenis van een door het succes verwende kunstenares zooals men die wel leert kennen uit sensationeele tijdschriften Ondanks La Argentina's succes haar roem over de geheele wereld verbreid is deze danseres de meest een voudige beroemde vrouw die ooit in de kunst wereld leefde La Argentina's kunstenaarsleven hangt niet van sensationeele gebeurtenissen aan elkaar De pers heeft aan haar geen interessant ondei'werp want La Argentina laat zoo ' goed als niets van Zich hooren of spreken wanneer zij niet danst Haar laatste tournee door Nederland was een ware triomphtocht Doch niet alleen ons land deed zij de eer aan zij vertoonde zich in alle Europeesch steden en overal was haar succes groot en trok zij overvolle zalen „ La Argentina " „ De ZUvere " zilver klinkt haar lachen onder het dansen begeleid door de vroolijke castignetten Haar kleed met de vele sierlijke zilveren strooken welke rusteloos deinen tijdens het dansen doet onwillekeurig denken aan een zilvervisch De schoonheid van haar rank lichaam komt het best tot uiting in haar elegante Spaansche kleedij waarin zij zoo graag danst La Argentina is een kunstenares die haar be roep ernstig opneemt Zij is een jong mensch die danst omdat haar liefde voor de kunst zich móet uiten in het dansen E3en dansavond van La Ar gentina is een welbesteden en genotvoUen avond Een vergeten van alle dagelijksche beslomme ringen en men voelt zich opheffen tot de wereld van de kunst met welke wereld wij moderne haastige menschen zoo zelden kennis mogen maken La Argentina's dansavonden te Den Haag waar zij op veler verzoek nog enkele afsoheidsvoor Btellingen gaf overtroffen de verwachtingen Duizenden hebben genoten van La Argentina's kunst Duizenden zijn haar dankbaar voor dat gene wat de danseres hen op dien avond gaf en duizenden ook hebben haar dankbaarheid engroote sympathie voor de Spaansche geuit in bloemen geschenken brieven en telegrammen En La Ar gentina was overgelukkig met haar succes Zij is blij als een kind wanneer haar publiek tevreden is Roem lokt haar niet maar de talrijke blijken van genegenheid van het publiek laten haar zien dat zij geliefd is en dat maakt haar gelukkig Op zulk een succesvollen avond zooals wij dien te Den Haag meemaakten schijnt er aan de bloemenhulde voor La Argentina geen einde te komen Het tooneel gelijkt een sprookjesachtig bloemenveld en als een orkaan breekt het applaus los zoodra het doek voor de eerste maal valt Doch aanstonds wordt er „ gehaald " en de danse res treedt naar voren zich een weg banend doorhet labyrinth van bloemenmanden Aan het ap plaus komt geen einde - totdat men er achter de coulissen een einde aan maakt en het doek raee doogenloos gesloten houdt • Den volgenden morgen staan de couranten in de Residentie vol van schitterende critieken over het optreden van „ De Zilvere " Haar foto staat in alle bladen Wij herkennen de foto welke haar secretaris aan een groep enthousiaste jongens en meisjes gaf die na de voorstelling kans gezien hadden den vermoeiden man bij de jas te pakken en hem om een portret met handteekenuig van gijn meesteres te vragen Hoe leeft La Argentina wanneer zij niet voor het voetlicht treedt Zoo eenvoudig mogelijk en vandaar dat het zoo moeilijk is hierover iets te vertellen Haar vacanties brengt La Argentina het hefst door in Zuid-Amerika waar zij een bui tenhuis heeft aan de Westkust Lang kan zij er nooit vertoeven want haar beroep eischt van haar het onvermijdelijk reizen en trekken bespre kingen houden met impressario's voor de radio optreden lezingen houden enz Dat La Argentina in het dagelijksch leven zeer eenvoudig is hebben wij Hagenaars trouwens wel kunnen constateeren tijdens La Argentina's kort verblijf in de Residentie Treffend b.v was het volgend voorval Op een morgen werd er aan de Pastorie van de katholieke kerk der paters Franciscanen kortweg de kerk van den Bosch kant genoemd gebeld De koster die opende zag een kleinen hoteljongen staan die bijna schuil ging achter twee reusachtige bloemenmanden Op des kosters vraag „ Van wie zijn die bloemen " antwoordde de jongen eenvoudig „ Van La Ar - rrrmr gentlna " Maar wat weet een eenvoudig koster van een La Argentina Wat weet hg van een beroemd Spaansch danseres Hij zal den pastoor gaan waarschuwen en juist als deze geholpen door zijn koster de bloemen aan een der zijaltaren in de kerk brengt gaat de kerkdeur aan den zij ingang open en treedt er een eenvoudig gekleede dame en een slanke man naar voren Zij " loopen zacht tot aan het altaar waar men zoo juist de kosibare bloemen zette En nu eerst herkent men de twee eenvoudige menschen Het zijn de Argen tina en haar pianist Luiz Calvé La Argentina's muzikale partner De kunstenares is in haar bescheiden Kleedij nauwelijks te herkennen zy wisselt enkele woor den met den pastoor Zij poogt zich in het Hol landsch verstaanbaar te maken reikt den geeste lÖke en den verbluften koster de hand en knielt dan even heel devoot in een der smalle banken La Argentina en haar pianist zijn even in gebed Verzonken staan dan op en gaan dan weer zacht Se kerk uit even stil als zij binnenkwamen Oud en Nieuw Japan raken elkaar ^ Harakiri is geen zelf ' moord " Oude bijgeloof speelt in het land van de Rijzende Zon nog altijd een groote rol D E talrijke zelfmoorden welke ' volgens de laatste statistieken in het afgeloopen jaar 1936 in Japan zijn gepleegd geven reden tot nadenken Zelfs onder de hoogere politici en militairen komt de zelfmoord nog veelvuldig voor Voor ons Westerlingen is het iets onbegrijpelijks De oorzaken der zelfmoorden in het Oosten moe ten echter vaak dieper worden gezocht Ondanks het feit dat Japan aan alle kanten moderniseert heeft het oude bijgeloof nog een groeten invloed bij het plegen van zelfmoorden en moorden De laatste opzienbarende zelfmoord in hoogere Japansche kringen was die van Aoshima Overste van de Keizerlijke Garde en diens echtgenoote Wat de aanleiding kan zijn geweest van Aos;ii ma's zelfmoord is niet bekend Temeer daar 3eze voorbeeldige dienaar van zijn vaderland in geen enkel opzicht had deelgenomen aan de revolte der Japansche militairen Op hetzelfde moment dat Overste Aoshima harakiri pleegde sneedtzijn jonge vrouw zichzelf een slagader door Aan een Japanner die zichzelf om een of andere reden van het leven benam wordt door familie en vrien denkring altijd met groote eerbied terug gedacht Sommigen stellen er als het ware een eer in over dien persoon te spreken en het meest trotsch is hij die den zelfmoordenaar bij al zijn ceremo niën vóór de executie mocht assisteeren ' b.v door het huisaltaar te sieren kaarsen te ontsteken enz enz Dat zijn de geheiligde tradities dor Samurai de dragers van Japan's roem De Samurai zou men kunnen vergelijken met onze middeleeuwsche riddertypen den held met de schoone gedachten die de taal der hoflijkheid spreekt Een ware Sa murai die overigens iedere Japanner arm of rijk kan zijn spreekt nimmer luid en laat zich looit gaan in toom drift hartstocht enz Drift en boosheid zegt de rechtgeaarde Japanner is een teeken van zwakheid Zelfbeheersching dient een goed Samurai het eerst te beoefenen Het eergevoel van een Samurai is voor ons Westerlingen heel onbegrijpelijk Wanneer een Samurai zwaar wordt beleedigd of wanneer hem onrecht wordt aangedaan of zelfs wanneer een zijner kennissen niet of slecht de gebruikelijke hoffelijkheid in acht neemt dan zal een waar Sa murai zijn beleediger niet op beleedigenden toon antwoorden noch zijn dolk voor den dag halen en hem evenmin tot een duel uitnoodigen Zijn houding blijft onbewegelijk zijn stem verliest niets van de kalmte slechts zijn oogleden knippe ren zenuwachtig Hij vraagt dbor middel van een brief aan zijn intiemsten vriend om „ getui ge " te willen zijn trekt een rouwkimono die altijd wit moet zijn aan Hij knielt voor zijn familie-altaar neer en een laatste gèt)"ed stijgt op van zijn lippen een gebed voor den god zijns vaders De vriend staat achter hem een krom zwaard in de handen En nauwelijks heeft de ' „ diep beleedigde " het wraakgebed geëindigd of getuige zwaait het zwaard omhoog en slaat er mee het hoofd van zijn „ vriend " af Een goed vriend is in Japan diegene die zijn makker bijstaat in de laatste uren van zijn leven ook al maakt deze makker zelf een eind aan het leven Een vrijiviUig offer Haraku-i zegt de Japanner is geen zelfmoord het is een vrijwillig offer van den mensch aan zijn God het is een heilige handeling waarmee men niet mag spotten eu waarover men niet spreekt in het bijzijn van blanken Dergelijke vrijwillige offers zullen wij nuchtere Westerlingen nooit kunnen begrijpen • zooals wij zooveel handelingen der Japanners niet kunnen begrijpen Religie dood ziekte dat alles heeft voor den Oosterling zoo'n heel andere waarde dan voor ons De Japanner blijft vasthouden aan zijn duizendjaren oude tradities ondanks de voort schrijdende civilisatie en industrialisatie in het thans zoo moderne Japan De godsdienst in Japan zal niet veranderen wél die van hen die het vaderland den rug toekeerden om in den vreemde te gaan leven doch Japan zal zgn godsdienst en zeden blijven houden De diplomaat de minister die juist van een galadiner waar gerokte heeren en Europeesch ge kleede dames aanzaten terugkeert zal onmiddel lijk wanneer hij den voet in zijn eigen huis heeft gezet alle Europeesche kleeren van zich afgooien en gehuld in de kleurige kimono met ' t wierooks vat naar het huisaltaar gaan en er voor bidden In Japan is de Mikado onaantastbaar De titel van Keizer " laat zien hoe hoog deze heerscher in Japan staat aangeschreven ook al heerscht hij in den praktischen zin des woords heelemaal niet De Mikado is feitelijk meer een god dan een heer scher Voor den Japanner is de Mikado een af gezant van de godheid Zijn dynastie gaat terug tot aan Amaterasu den Zoon van de Zon en bij zijn dood zoo zegt de Japanner wordt de Mikado in de rü der goden opgenomen De Mikado staat volkomen buiten alle toeval ligheden des levens de politieke stroomingen doen hem niets en geldzorgen kent hij nooit Zfln vermogen is ontzettend groot Hg is hoofdaan deelhouder van alle groote Japansche industrieën en hem behooren de vruchtbaarste landerijen Zijn goederen zijn kapitaal zijn personeel alles wat hem toebehoort wordt door een speciaal admini strateur bestuurd Deze administrateur wordt op - genomen in het Kabinet doch zoodra dit vervalt trekt de administrateur zich terug en wordt weer opgenomen in het volgend Kabinet zoodat hij altijd beschermd is tegen elke Kabinetscrisis On danks zijn rijkdommen leeft de Mikado in allen eenvoud Een god staat boven ' alle menschelijke genoegens In iedere Japansche woning hangt een afbeel ding van den Mikado Wanneer brand uitbreekt grijpt men het eerst naar die beeltenis Het ver lies van de afbeelding brengt ongeluk in het huis ledere Japansche familie bezit ook een stoel een merkwaardige zetel waarop niemand mag zitten Hij is voor den Mikado Het kon gebeuren dat de Mikado plotseling in de deuropening verscheen en dan dient men hem toch een reinen zetel te kunnen aanbieden Niemand mag den Mikado van boven af zien Rijdt de Mikado uit dan moéten alle vensters worden gesloten en de straatjeugd wordt van de lantaarnpalen afgehaald Hij die vanaf een hoog te op den Mikado neerziet pleegt Majesteits schennis ' De straten waar door heen de Mikado komt worden bestrooit met fijn zand Wanneer de Mikado uitrijdt is l\et feest En iedereen on verschillig tot welke politieke partij hij behoort doet aan de feestelijkheden mee Trouwens de Mikado staat buiten en boven alle politieke stroo mingen vandaar dat geen enkele partij in Japan er over zou durven denken hem in hun politieke geschillen te halen Dat de moderne jeugd in Japan niet meer zoo veel eerbied heeft voor het oude geloof en de ze den van hun vaderland is niet de schuld der Ja panners zelf maar van de buitenlanders die de kinderen vooral de studenten vreemde ideeën hebben bijgebracht Doch het geloof en de zeden van den doorsnee Japanner zit té diep dan dat de vreemde omgang dit hem geheel zou kunnen ontnemen Bij de foto In Tokio ' de stad waar oud en nieuw Japan elkaar ontmoeten werd niet lang geleden een „ gedenkteeken voor afge storven dieren " bnthuld LOF DER ZOTHEID Een overdenking ruiar aanleiding van het feit dat het morgen 400 jaar geleden is dat Erasmus gestorven IS • X 7 ORGEN zal het vier eeuwen geleden zijn l\/j dat Erasmus de schrijver van De Lof der J - V J Zotheid gestorven is Er zijn weinig be roemdheden die het nageslacht op een zoo na drukkelijke en zakelijke wijze vereerd heeft als nlj Meestal immers getuigt men zijn bewondering voor helden in woorden Erasmus heeft men metterdaad vereerd en bij het vierde eeuwgetij van zijn over lijden staat heel de wereld als een massaal monu ment boven zijn graf Al de vijf werelddeelen zijn bekeerü tot de door hem zoo geestig bezongen zot heid en de tweeduizend millioen menschen die ze bevolken huldigen haar stilzwijgend als het eenig denkBare gezag De maatschappij belichaamt de zotheid de moraal heeft het kleed der beschaving naar haar snit gevormd en de conventie ontleent aan haar kleur en model haar versierselen Er is geen wet die haar niet tot grondslag genomen heeft geen gebruik dat op haar niet berust geen instelling waarvan zg niet het leidend beginsel uitmaakt De menschheid zoo vernuftig met haar tech nische uitvindingen zoo gezond van verstand als het op zaken doen aankomt zoo scherp in haar waarnemingen van het heelal is op één punt stompzinnig gebleven Alles begrijpt zij maar zij verstaat geen ironie De fijne scherts van Erasmus heeft zij voor ernst opgenomen Het was met een bitter gemoed dat hij de zotheid geeselde door haar te parodieeren Maar het nageslacht heeft zich door zijn lofredenen laten aansporen om de zotheid nog meer dan in zijn tijd reeds het geval was,ftot leids vrouw te kiezen Was zij in Erasmus ' dagen nog slechts een vastenavondskoningin nu staat zij in allen ernst gekroond in het geestelijk paleis van de menschheid en met een plechtig gelaat knielen de groeten der aarde voor haar De wereld is in de laatste vier eeuwen geweldig vooruitgegaan De wetenschap heeft zich ontwik keld de techniek verricht wonderen en voor de wijsbegeerte bestaan geen geheimen meer Vier eeuwen beschavingsgeschiedenis O Erasmus van Rotterdam als ge heden uit uw graf kondet her rijzen om den vooruitgang in aanschouwing te ne men Hoe zou uw fijnbesneden gelaat glimlachen om hetgeen de menschen in deze vier eeuwen met de hun geschonken gaven hebben gedaan Bescha ving — zij is de huldiging van de zotheid gewor den cultuur — het is het door u ontworpen spot beeld in griezelig groteske vergrooting De wetenschap heeft het middel ontdekt om de menschen gezond te doen zijn en hun een lang leven te verzekeren Weldoeners der menschheid hebben de hygiëne gepropageerd De zotheid aan vaardt de moderne geneeskunde erkentelijk maar past ze eerst toe op oorlogsgewonden en slacht offers eener gewetenlooze industrie De wetenschap heeft het middel ontdekt om de vruchtbaarheid der aarde duizendvoudig te vergroo ten De zotheid werpt de overproductie in zee of verbrandt haar De wetenschap heeft de Industrie in staat ge steld gansch de bevolking der aarde met gerief Film en story bleven hoofdzaak „ The trail of the Lonesome Pine '* wordt door 4 kleurenfilms gevolgd W ANNEER het publiek een goede film ziet is het daarvoor meestal dankbaar aan de sterren die in de film optreden De namen van de sterren worden in het geheugen ge prent en men zal geneigd zijn te verwachten dat de volgende film van die artisten óók weer goed zal zijn Menschen die iets beter met de filmkunst op de hoogte zijn komen er nog wel eens toe ook de namen van zekere regisseurs in hun oor te knoo pen Zij hebben begrepen dat hoe belangrijk ook het werk der sterren is een film in het algemeen toch staat of valt met het talent van zijn regisseur Slechts weinigen komen er toe aandacht te schenken aan de naam van den „ producer " En tóch ia deze man zoo belangrijk Hij heeft niet al leen de zorg voor het financieele gedeelte doch hij kiest het scenario kiest den regisseur kiest de acteurs en actrices kortom van hem hangt af of de staf die een zekere film maakt daartoe do noodige capaciteiten zal blijken te bezitten of niet Het zijn nu wel niet de productieleiders die de meesterwerken maken het practische werk is en blijft voor regisseur en spelers de goddelijkevonk die iets geniaals tot stand brengt moet al tijd komen van deze kunstenaars maar het zijn wèl de producers van wier inzicht en kunde het af hangt of aan de voorwaarden voor het totstand komen van een meesterwerk wordt voldaan En wie dan eens de verschuldigde aandacht schenkt aan deze gewichtige categorie van film menschen zal al spoedig ontdekken dat er daar onder goede en slechte vaklui zijn en dat er ook heel groeten onder schuilen Attentie voor Wanger Deze bespiegeling werd ons ingegeven door het constateeren van het feit dat op het oogenblik een ware vloed van films Nederland binnenstroomt die onder één productieleider werden gemaakt en dat daaronder zulk een hoog percentage van wer kelijk zeer belangwekkende productie's is Walter Wanger ia de naam van dezen productie leider bij uitnemendheid Het ligt geheel in de lijn van de hierboven be sproken verschijnselen dat zijn naam slechts bij insiders bekend ia Maar zij die de gang van za ken in de filmindustrie van wat meer nabij ge volgd hebben zullen zonder uitzondering de naam van Winger met eere noemen Walter Wanger is een oude rot in het vak Oor spronkelijk is hij directeur geweest van een aantal Engelsche theaters doch nu is hij al jaren en jaren als min of meer onafhankelijk producer bij de fei telijke productie in Amerika werkzaam Sinds kort worden zijn films weer door Paramount uit gebracht „ released " en heeft het Nederlandsche publiek volop gelegenheid zich met zijn stijl ver trouwd te maken Al zijn het natuurlijk niet allemaal meester werken die hij maakt é,l zijn films hebben toch Iets eigens hetzij in thema in opvatting of in uit werking.,Zoo bijvoorbeeld „ The president Vanis hes " in Nederland niet uitgebracht „ Shanghai " en „ Eiken avond acht uur " die al weer eenige maanden oud zijn Daarop is thans gevolgd „ Vlucht voor het Noodlot " een sensationeele film waarin het Amerikaansohe bendewezen een groots rol speelt Voor alles gaat het echter om de ervaringenvan een jong meisje dat onverwaohts bij een mis daad betrokken wordt In enkele vreeselijke se conden stort haar rustig bedrijvig bestaan in een ze wordt meegesleurd in een maalstroom van geweld uitgekreten als het „ liefje van Staatsvijand No 1 " veroordeeld opgeslo ten enz In pakkende beelden trekt de bewo gen geschiedenis van Mary Burns over het doek Èen geschiedenis die rechtstreeks spreekt tot het hart van iedereen en een film waarin Sylvia Sidney een creatie geeft die haar grootate werk van vroeger evenaart en die levendig herinnert aan „ Vrouwen achter Tralies " en „ Ben Ameri kaansohe Tragedie " Mary Burns zal reeds na de eerste honderd me - en gemak te verwennen De zotheid sluit de fa brieken welke voeding kleeding woning en brand stof vervaardigen om al haar energie vrij te krijgen voor oorlogsindustrieën die middelen fabriceeren tot het radicaal verdelgen van al wat deze aarde bewoont De techniek heeft het verkeer tot volmaking ge bracht Alle uiteinden der aarde zijn tezamen ver bonden maar de zotheid bestookt haar naburen met het vliegtuig als een dood en verderf zaaiend instrument De economie maakt een internationale samen werking mogelijk waarbij de productie der aarde doeltreffend gedistribueerd wordt zoodat armoede door overvloed en gebrek door geluk kan worden vervangen De zotheid schept malaise en crisis Het ideaal heeft zich ontwikkeld tot eenheids - en broederschapsgedachten De zotheid vermoordt makkers omdat zij een anders gevormden neus hebben of een andere huiskleur De zielkunde heeft de wereld van spoken en nachtmerries bevrijd de godsdienst heeft haar onttrokken aan de wraak zucht van nationale goden de ethiek heeft de onder benepen angsten en dwanggedachten gebukte slachtoffers doen herademen door het geluk ver oorloofd te vei-klaren en de menschelijkheid tot plicht te stellen Maar de zotheid graaft oeroude fetischen op waarmee menschen hun makkers kwellen Zoo staat onze moderne wereld daar als een levend gedenkteeken ter eere der zotheid Terwijl zij alles kan krijgen wat haar hart maar begeert terwijl zij rijk goed en gelukkig kan worden wei gert zij de schoonste geschenken om zich te ver minken als martelaar V£m deze wreede godin Meer dan vier eeuwen geleden vroeg zich Eras mus af of er wel iets zetters te bedenken zou zijn dan een oorlog waarbij immers elk van beide par tijen altijd meer schade dan voordeel heeft Eras mus ' tijdgenooten lieten het krijgsbedrijf als iets verachtelijks aan huurlegers over Maar wij die ztjn opvatting omtrent de zotheid overtroeven ma ken van heel d ^ menschheid een grotesk heldendom en van heel de maatschappij een gruwelijke oorlogs machine „ Men heeft " merkt Erasmus op „ voor den oorlog dikke en vette kerels noodig die zooveel mogeiyk stoutmoedigheid doch zoo weinig mogelijk verstand bezitten " Heil dit soort stoutmoedigheid dat in onze dagen met een strak gezicht tot eerewacht van de zot heid zich opstelt om haar in allen ernst te die nen die de Rotterdamsche wijze uit de bitterheid zijns gemoeds ironischen lof toegezwaaid heeft H G CANNEGIETER ter de sympathie hebben van ledere vrouw en van lederen man met een ridderlijk gevoel en zij zal deze tot aan de sensationeele ontknooping behou den Bijna tegelijkertijd met „ Vlucht voor het Nood lot " beleeft Nederland den intocht van een tweede Wanger-productie van groote allure „ Uit de We reld van het Onbewuste " De titel van deze film voorspelt reeds dat men hier niet te maken beeft met een luchtig film-nie - mendalletje mtegendeel de titel suggereert iets diepzinnigs iets anders dan anders En in dit ge val mogen wè nu eens erkennen dat de titel uiét misleidend is want het gaat hier werkelijk om een zeer uitzonderlijke fUm Het is toch zeker niet de gewoonte dat een film speelt in een inrichting voor zenuwzieken dat een film menschen durft vertoonen door waanzin be vangen En het is niet de gewoonte dat een film poogt door te dringen in de diepste geheimen van de menschelijke geest En dit alles vinden wij in „ Uit de Wereld van het Onbewuste " Hetgeen inhoudt dat dit een ernstige bijwijlen sinistere film is die de volle aandacht waard is van iedereen die gewend is een beetia dieper op de dingen in te gaan De film houdt zich overigens verre van een wetenschappelijke behan deling der opgeworpen problemen en zal door span ning de vele adembeklemmende scènes en zijn ver haal van een ontluikende liefde lederen bioscoop bezoeker een genotvolle avond bezorgen Voor ve len zullen ook de groote namen in de rolverdeelirg als Claudette Colbert Charles Boyer en Joan Ben nett hun beteekenis hebben Technisch is de film & f hier en daar groeit hij uit tot een meesterwerk één scène die waar Sally aan hallucinaties begint te lijden ia zóii schitterend en daarbij is zóó prachtig met de mo gelijkheden van èn beeld én geduld gewerkt dat wij deze zonder aarzelen een der geniaalste stuk jes geluidsfilm duz'ven noemen die ooit werden vertoond Kleurenfilm Het grootste dat Wanger ooit ondernomen heeft kunnen wij intusschen paa over een maand of zco in ons land verwachten Dat is „ The Trail of the Lonesome Pine " Oftewel de eerste groote speel film in natuurlijke kleuren welke vrijwel geheel in de buitenlucht werd opgenomen Kleurenfilms hebben wij al eerder gehad Br is al jaren met kleur geëxperimenteerd Maar pas sinds kort heeft de Technicolor-maatschappij haar systeem zoo verbeterd dat alle kleuren van de re genboog binnen het bereik van haar camera's val len Nog bleven er kinderziekten te overwinnen Te gemakkelijk lieten de regisseurs zich verleiden de eigenlijke handeling van hun films op te offeren aan het kleurbelang In de ateliers kon men haast Biet sterk genoeg belichten en men liet zich ver leiden tot al te bonte opnamen Tot Walter Wanger de zaak in handen nam en met zijn staf de bergen introk De schitterendste natuurtafereelen gingen de achtergrond vormen van zijn kleurenfilm de zon van Califomië gaf het beeld zijn niet te imiteeren gloed Eenvoudige berg bewoners uitgebeeld door een keurkorps van film artisten speelden de hoofdrollen in het verhaal en verschijnen op het witte doek in hun grauwe ruige kleeding De regie werd toevertrouwd aan een man als Henry Hathaway die met „ De Bengaal sche Lansiers " bewezen heeft een verhaal van actie te kunnen vertellen zonder zich in details te ver liezen En „ The Trail of the Lonesome Pine " werd opgezet als een film vsm spanning en actie met hu - Sylvia Sidney en Henrij Fonda temidden van Californië's bergen in de kleuren film „ De ongeschreven wet "„ mor en tragiek dat een en ander in dit geval met technicolor-camera's werd opgenomen bleef den makers bijzaak De kleur mocht zijn schoon heid mocht realisme toevoegen aan hun film niaar de film en zijn story bleef voor hen hoofdzaak ^ „ The Trail of the Lonesome Pine " in Nederland„De ongeschreven wet " werd in Amerika de ge beurtenis van het seizoen Eensklaps werd hetiedereen duidelijk dat de gekleurde film er nu is enblijft Het feit dat Paramount kort na de premièreaankondigde het volgend jaar vier van zulke kleur films te gaan maken spreekt boekdeelen over hetsucces van „ The Trail " Binnenkort zullen wij dus ook in Holland deze onvergetelijke beelden uit het primitieve leven der door veeten verscheurde bergbewoners van de on dernemingsgeest der pioniers van het voortschrij den der techniek kunnen aanschouwen En dan moge U behalve de namen van Sylvia Sidney Fred MacMurray Henry Fonda Fred Stone Nigel Bruce Beulah Bondi Robert Barrat Fuzzy Knight en die van het leuke jog met ziJn aandoenlijke rol Spanky McFarland en van regisseur Henry Hatha way en van maatschappij Paramount ook die van dien man achter de schermen productieleider Wal ter Wanger onthouden Examen-psychologie N IETS Is algeraeener dan wanbegrip Dit ver schijnsel laat zich verklaren door ' n soort van kansrekening De waarheid is één en ' t ' getal der onwaarheden is oneindig Wie dus een voudig raden zou naar de juistheid van ' n mee ning heeft zooveel kansen tegen zich als de on eindigheid meer is dan één Zoo „ in ' s Blaue hinein " raden doen wij echter zelden Multatuli 
Het Erasmus-herdenkingscongres te Rotterdam De nharingweek " wordt ingeluid Het nieuwe Feyenoord » stadion te Rotterdam nadert zijn voltooiTng — Aan da afwerking der tribunes moet nog de laatste hand gelegd worden De deelnemers aan het congres ter ge legenheid van de Erasmus-herdenking werden Vrijdag door het Rotterdamsch gemeentebestuur ten stadhuize ontvangen Tijdens de rede van den burgemeester mr Droogleever Fortuyn Stanley Woods de bekende Engelsche deelnemer aan de T.T.-races kreeg op weg naar de weegschaal pech aan zijn motor zoodat hij door een auto op sleeptouw moest worden genomen Clemens de winnaar van de derde etappe in den Tour de France wordt bij zijn aankomst te Metz door Mersch gelukgewenscht De commissaris der Koningin in Noord Holland jhr mr ^ dr A Röell heeft Vrijdag het nieuwe kanaal Kolhorn — Schagen - Stolpen officieel geopend Jhr Röell knipt aan boord van de Stierop " het vlaggeschip van de Alkmaar Packet het lint door Zelfs de historie ontbrak deze week niet op de Engelsche nationale landbouw - en veeteelt tentoonstelling te Hattield Volgens oud gebruik is deze week te Gulpen de Kermisman ' in optocht be geleid door harmonie en schutterij naar den brandstapel gebracht als zinne beeldige voorstelling van het einde der vierdaagsche kermispret Eet meer haring III Van 13 tot 18 Juli a.s wordt de Haringweek ' die van 20 tot 25 juli in ons land gehouden wordt ingeluid — Scheveningen geeft het voorbeeld De gemeente Wonseradeel heeft in het iJsselmeer bij Kornwerderzand een drijvenden vischafslag geopend in verband met de controlemaatregelen voor de Zuiderzeesteunwet — De eerste partijen paling worden gewogen en vtrhandaid Op het grafmonument van generaal van hleutsz op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam is Vrijdag een krans gelegd door luitenant-generaal N H Swart namerts d « stichting Fonds Ridderdaoen 
tr^ifcs UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No ' 6Ö Zaterdag fl JuIJ I93é DERDE BLAD Op voor een betere Nederlandsche Weermacht Trek de lessen uÉ de feiten Wie zichzelf niet sterk wil maken wordt in den steek gelaten Welke politieke partij zegt hij de verkiezingen ronduit waar ' aan wij toe zijn en stelt den eisch dat het geld noodig om ons land in behoorlijk verdedig haren staat te brengen op tafel komt W IJ gelooven met Prof Goudri ' a a 11 die onlangs aan de financie ring van onze landsverdediging in een weekblad een beschouwing heeft gewijd dat het de hoogste tijd is voor een duidelijk antwoord op de vraag wat hebben wij voor de verdediging van de onafhankelijkheid van ons Rijksgebied eigenlijk over Zijn wij be reid de consequenties te aanvaarden opge sloten in de volkomen gewijzigde politieke situatie of willen wij voortgaan met oplap pen prutsen en financieren-met-mondjesmaat waaruit geen verdedigiiigsapparaat kan voortvloeien in staat om den eersten stoot op te vangen Accepteeren wij de conse quenties van wat er om ons heen gebeurt dan dient de Nederlandsche Begeering met bekwamen spoed een groote leening — des noods met een stok achter de deur — aan te gaan teneinde de gelden te verkrijgen waar mee ' s lands weerkracht goed en snel kan worden vergroot Doen wij het niet dan kunnen wij óók beter ophouden met theoreti sche bespiegelingen van vaderlandslievenden ^ aard Want wie zijn vaderland waarachtig liet heeft is bereid het met daden te be wezen Alleen groot goed en snel werk kan helpen Lapwerk staat gelijk met geldver spilling Een noodeloos alarmeerende aanloop Wie hat zegt moge zich vergewissen van de realiteit zoo als zij zich in luttele jaren gedeeltelijk nog slechts in maanden om ons heen ontwikkeld heeft Een diagram van het heden hoe pnvermijdeUjk onvolledig ook geeft meer dan genoeg argumen ten voor het beschouwen van het Nederlandsch defensievraagstuk als het primaire meest urgente levensprobleem van de geheele natie Wij stellen daarbij één overweging voorop:nimmer was het oogenhlik voor een daad ingrooten stijl zóó gunstig als thans De politiekegroepen die ' s lands verdedighaarheid altijd doortegenstemmen of erger hebben bemoeilijkt staandaartegenover heden ten dage gansch anders Nude verdediging van ons grondgebied de beteeke nis heeft verkregen van een verdediging dsrdemocratie tegen de dictatuur zijn zij tot veelmeer bereid dan ooit tevoren Luider dan welkeandere groep ook roepen zij om afweer van hetfascisme en tot medewerking aan den opbouw vaneen apparaat tot dien afweer zijn zij hoezeer noginnerlijk verdeeld en schoorvoetend in hun tac tiek bereid Voor een Regeering die smeden wil.is het ijzer heet Zoo ooit dan nu Zoo niet nu,dan vermoedelijk telaat De nationale veilig heid vraagt handelen zoo in Indië als in hetmoederland Wie zich aan het opdringen van dievraag onttrekt de realiteit verbloemt of bang isvoor de verantwoordelijkheid neemt een zwarsnlast op zich jegens de toekomst van het Neder landsche volk Men kan bij een beschouwing van het politieke heden de factoren waarmede Nederland meer in het bijzonder rekening heeft te houden niet iso leeren Daarvoor zijn de banden tusschen de staten te vele en heeft de politieke toestand te zeer het karakter van een moeilijk deelbare een heid Wie zegt dat Duitschland nimmer Neder land zal aanvallen behoeft maar aan België te denken om de beperkte waarde van zijn opmer king in te zien Von Moltke heeft het voor zijn operatieplan noodig geacht een gat In de vesting Luik te slaan en met die noodzakelijk heidserkenning viel heel het respect voor België's neutraliteit weg In zijn hoogst Interessant bock „ De Duit sche herbewapening " citeert in dit verband de Nederlandsche generaal-majoor J J G Baron van Voorst tot Voorst een uitspraak van den Duitschen kolonel Von R a b e n a u die in het licht van zidk een Moltke'sche noodzakelijkheid het betitelen van neutraliteitsschending als onrecht „ Wi dersinn " noemt 1935 Met andere woorden „ Not kennt kein Gebot " Leidt de meest ge schikte weg van een Duitsch leger naar Frankrijk via Nederland dan zal er geen oogenhlik aarzeling zijn dan zal elk verdrag Bcheurpapicr alle recht waardeloos elke klacht over onrecht „ Widersinn " zyn Wij kunnen het ons vobr aangezegd houden Nederland heeft derhalve veel meer te doen öan acht te slaan op zijn eigen verhouding tot de nabuurstaten Als deel van het Europeesche ge heel behoort het zich van heel het verhoudingen complex rekenschap te geven en naar vermogen tot de beveiliging van den vrede bij te dragen Het kan zich niet zelf in een betere positie bren gen door de in den laatsten tijd aanbevolen „ neu traliteitspolitiek " Wie zijn vingers in zijn ooren stopt kan het lawaai niet hooren maar niet be weren dat het er niet is Nederland heeft dan ook terecht deel genomen aan de poging om het Europa van na 1918 in een Volkenbond te orde - nen Het is een der getrouwste leden van den Bond geweest heeft zich nimmer op den voor grond gedrongen doch voor de relatieve beteeke nis van zijn rol in Europa altijd een juist besef getoond en verdient geenerlel verwijt voor het fiasco van de politiek door den Volkenbond in 1935—1936 gevoerd Dit fiasco vormt het derde van drie elementen die ons land dwingen tot een stellen en spoedig beantwoorden van de vraag wat wij voor het behoud van de mtegriteit van ons Rijksgebied over hebben Het eerste was de uittreding van Japan en Duitschland uit den Volkenbond gevolgd door de inauguratie van een agressieve nationa listische politiek door deze landen het tweede de herbewapening van Duitschland op een wijze die zekere ongerustheid hier te lande helaas al te zeer rechtvaardigt Nu per 15 Juli de sancties tegen Italië wegens zijn onrechtvaardigen aanval op Abessynië stop gezet worden staat de volstrekte mislukking van de Volkenbondsactie boven allen twijfel Abes synië heeft vergeefs op Geneve vertrouwd Mis schien was het anders geloopen Indien het ook eigenerzijds zwaar had bewapend en daardoor langer tegenstand had kunnen bieden Ook wie zoo verstandig is om de Itallaansch Abbessijn-sche verhouding niet klakkeloos op die tusschen twee West Europeesche staten te transponeeren zal toch moeten erkennen dat voor kleine mo gendheden de Volkenbondsbescherming een te onzekere factor is gebleken om er op te bouwen Komt er al hulp dan komt zij niet onmiddellijk en waar snelheid en verrassing essentiëele elemen ten van den modernen oorlog zijn volgt uit een en ander dat eigen paraatheid een onafwijsbare voorwaarde is voor een kleinen staat die zijn onafhankelijkheid wil handhaven Deze overweging geldt uiteraard In beginsel voor elk der Scandinavische staten evenzeer als voor Tsjechoslovakije de Baltische landen België Zwitserland of Nederland Maar de liggingsfactor maakt die overweging voor den een veel dwingen der en dringender dan voor den ander Nederland heeft er in byzondere mate mede t « rekenen Sinds de Fransche en Belgische generale staven de Maginotlinie langs de Oostgrenzen hunner landen tot een zeer ern stig misschien onoverkomelijk impediment voor èen Duitschen inval hebben gemaakt zal zulk een inval vermoedelijk een doorbraak over Nederlandsch gebied zoeken Wil men al meenen dat de onthullingen van den Ameri kaanschen journalist Edgar Mowrer omtrent Duitschlands militaire maatregelen aan de Nederlandsche Oostgrens niet vrij zijn van overdrijving wil men al voor juist hou den dat het beruchte plan - Von E p p dat in een doormarsch via midden-Limburg zou voorzien een particuliere fantasie is of zelfs dat niet dan moge in dit verband nogeens verwezen worden naar de zakelijke uit offi ciëele bronnen geputte gegevens van gene raal Van Voorst tot Voorst die o.ra de aandacht vestigt op den bouw van zware betonwegen Osnabrück-Bheine-Gronau en Essen - Wesel - Ned.grens welke wegen mede door den enorm snellen aanbouw van motormateriaal voor het Duitsche leger hand over hand aan strategische beteekenis win nen Het is na al wat er over werd gepubliceerd niet noodig uitvoerig te zijn over de Duitsche herbewapening Ieder weet dat deze in een angstwekkend tempo wordt voltrokken en dat alles er aan ondergeschikt wordt gemaakt dat Duitschland „ verrassingen " op oorlogstechnisch gebied in de maak heeft waarvan niemand het rechte weet omdat het zoowel door expansie drang als door revanchezucht naar een oorlog wordt gedreven De remmen die de internationale verhoudingen op dit afglijden naar den oorlog kunnen laten werken zijn den laatsten tijd in ' oij zondere mate verzwakt De wereld zal het altijd moeten betreuren dat Frankrijk Duitschland den weg van de militaire dictatuur heeft opgedreven door zijn onzalige politiek van er onder houden " Nog meer moet zij het bejammeren dat Italië Jong gewend oud gekend De postzegel automaat wordt ingewjid ^ zi.e êê kojpmi Links de lichte vechtwagen " van het nieuwe Duitsche leger met een snelheid van 30 K.M per uur bewapend met 2 Dreyse-mifrailieurs Rechts de nieuwe 15 c.M Duitsche veldhouwitser dracht pl.m 18 K.M vgl Ned houwitser met een dracht van 8.5 K.M vuursnelheid 50 schoten per uur Ned 35 Illustraties uit „ De Duitsche herbewapening " van Generaal-Majoor J J G Baron van Voorst tot Voorst uitgave Moorman's Periodieke Pers N.V alle overeenkomsten heeft kunnen schenden en er alleen maar voordeel van heeft geoogst Dit voordeel bestaande in de overmeestering van Abessynië heeft als tegenkant de stimulans die andere tot agressief optreden geneigde staten in Italië's succes vinden Nu Japan in Azië en Italië in Afrika een imperialistische veroverings politiek met groot succes blijken te kunnen voeren zonder dat de statengemeenschap tot tegenweer in staat bereid is moet een zich tekort gedaan gevoelend Duitschland daarin een sterken prikkel tot navolging vinden Berlijn laat dan ook de Londensche vragen onbeantwoord nadat het de Locamoverdragen heeft geschonden door het Rijnland te versterken Het laat G r e i s e r den Volkenbond hoonen en „ liebaugelt " naar Dantzig En tevens zoekt het contact met Japan en Italië de beide hyper-nationalistische landen van wier voorbeelden het aan het leeren is Japan heeft het op Rusland voorzien al thans op gebied Mongolië dat Rusland militair verdedigen zal zoo het mocht wor den aangevallen Maar niet minder interes seert Tokio zich voor Nederlandsch-Indië dat het vooral voor zijn olievoorziening van het grootste belang acht Een reden temeer voor Nederland om zijn landsverdediging ra dicaal ter hand te nemen Maar hoezeer zul len die redenen nog toenemen indien gebeurt wat schijnt te gaan geschieden indien Duitschland en Italië tot „ zaken " komen In het huidig bestel is Oostenrijk het struikel blok Natuurlijk za,l Italië altijd aan een On afhankelijk Oostenrijk de voorkeur blijven geven boven een bij Duitschland „ aangeslo ten " Oostenrijk Maar de nnilitaire beteeke nis van Oostenrijk als tusschenstaat daalt naarmate de actieradius van oorlogsvliegtui gen grooter wordt Ook al is Oostenrijk thans nauw met Italië gelieerd het zou zijn Duitsch karakter in het kritieke oogenblik tóch niet verloochenen Veeleer zal Italië dus Oostenrijk „ duur verkoopen " d.w.z het als prachtig ruilobject voor politieke concessies van Berlijn aan Rome behandelen Een Duitsch-Oostenrijksch accoord te danken aan den vernuftigen Franz von Papen is in de maak Volgt daarop een Duitsch Italiaansche entente Zoo ja dan zal de Duitsche politiek een belangrijk succes ge boekt hebben ten koste van Frankrijk waar voor Mussolini zich sinds het opt.redeii van Blum c.s stellig minder interesseert dan in de dagen van Laval Maar dan zal ook een fascistisch-imperialistisch blok Euro pa van de Oostzee tot de Middellandsche scheiden De snelle en onverwachte ontwikkeling der po litieke feiten in de richting van een herstel van het systeem der licht ontplof'oare allianties maakt voorspellingen onmogelijk doch verdubbelde waakzaamheid geboden Nederland doet er goed aan dat het naar vermogen het streven naar een stelsel van collectieve veiligheid blijft steunen Het zou zich echter tot een gereede prooi voor een inval maken indien het niet tevens eindelijk zijn landsverdediging met de huidige feiten in overeenstemming bracht dat wil zeggen deze ten koste van zware offers op een veel hooger peil brengt In een land waar jaren achtereen een voor beeldig pacifisme is gepredikt en waar alle poli tieke partijen uit vrees voor haar kiezers op de landsverdediging hebben geknibbeld of althans hebben nagelaten de volstrekte onvoldoendheid daarvan voortdurend na te wijzen en verbetering te verlangen eischt het moed om boven in hst politieke program te schrijven een onmiddellijke ter hand neming van de verbetering van ' s lands verdediging door het aangaan eener zoo noodig gedwongen leentng van eenige honderden mil lioenen guldens Toch zal de politieke partij die dézen eisch po neert bij het ingaan van de komende verkiezings campagne blijk geven van waarachtige vader landsliefde en grooten werkelijkheidszin Het Is helaas geen punt dat „ trekt " Beloften van al lerlei aard aan allerlei bevolkingsgroepen baten bij de stembus veel meer Maar zij zijn niet te verantwoorden zoolang mj — gelijk Minister C o 1 iJ n zeide — „ eigenlijk geen leger " hebben terwijl naast ons een weermacht opgroeit die het grootste verdelgingsapparaat wordt ooit door menschen gemaakt Wat wil Nederland Wij gelooven dat een volksstemniing na behoorlijke voorlichting van de soort als door de generaals Van Voorst tot Voorst en Van Ermel Scherer verstrekt zou uitwijzen dat het overgroote meerendeel van ons volk verlangt dat onze lands verdediging bij machte zij om den eersten stoot behoorlijk op te vangen en dat dat meerendeel bereid is daarvoor te offeren Welke politieke partij zal voor 1937 deze dingen eens vierkant zeggen zooals zij zijn en den trom roeren voor een betere verdediging van ojtui « Uei ^ cadgrland Academische Berichten Geslaagd voor Candidaats klassieke letteren P Stoffels Doctoraal klassieke letteren mej D H van Mechelen Candidaats wis - en natuurkunde F de heeren H W Thierens C P Weenig J Boldingh B M de Laat R R Abma met lof J P Baumgardt en I S van Leer Candidaats wis - en natuurkunde G de heeren J L Leefers en C D van Noppen Doctoraal wis - en natuurkunde hoofdvak schei kunde de heeren H van Olphen en J J A Blek kingh Theoretische tandheelkunde Ie gedeelte de heer J de Vries Reilingh Theoretische tandheelkunde 2e gedeelte de hee ren P A M Verhagen en H Lettinga Tandarts-examen de heeren Th J Adam J N Tekenbroek A E Tondu J S Vroege Th J Bak M D G Bergsma en P J Loots Doctoraal geneeskunde He gedeelte de heeren A J M Bruna B Wanrooy M R de Wever L P Boone J C H G Janssen K Vaandrager J H Lamberts W Hekman J C Wolterbeek L P M J C Raymakers E M Jansen J van Ettin gen J C Kooyman J M Maijer J ten Doesscha te F J M Tonlno J C Burg J Spanjaard en mej E M H van Geijtenbeek Ev Jansen Semi-arts-examen de heeren Jhr O G Bloys van Treslong A H J Koppens H.M Speekman J W Wagenaar Ch A van Dijk en mej J Kepp ler Arts-examen mej E M van der Poel en de heeren J R Goslinga en H W Plink Bouw van 71 woningen Voltooiïng van complex der vereeni - ging Utrecht op grond van Woningwet B en W stellen den Raad voor hen te mach tigen tegen een rente van 4 % per jaar uit ' s Rijks kas te aanvaarden twee voorschotten groot f 86.200 en f 156.700 af te lossen in 75 onderscheideiyk 50 geiyke annuïteiten zulks ten behoeve van de T-'trechtsche Woningbouw vereeniging „ Utrecht " voor de oprichting van 71 woningen en voorts een terrein van 8610 M2 en gelegen aan de van Egmontkade de van Hoornekade de Kenaustraat en de Bar thold Eiitesstraat in de gemeente Zuilen voor den tjjd van 50 jaren in erfpacht te geven aan die woningbouwvereeniging zulks tegen ' n ca non berekend naar een annuïteit van 4.223 van 86.200 gulden rentevoet van 4 % leenings duur 75 jaar Ter toelichting van dit voorstel diene het vol gende Reeds geruimen tijd geleden heeft het bestuur van de Utrechtsehe woningbouwvereeniging „ Utrecht " zich tot het college gewend met het ver zoek te willen bevorderen dat de vereeniging in de gelegenheid zou worden gesteld tot de oprich ting van eeii vierde complex van goedkoope arbei derswoningen ter afronding van haar bestaande met medewerking van de gemeente Utrecht ge stichte drie complexen aan de Marnixlaan de Van Egmontkade en de Van Hoornekade Het bestuur stelde zich voor dat de bouw - van dit vierde com plex van ruim 70 woningen zou kunnen worden totstandgebracht met door bemiddeling van onze Gemeente op den voet van de Woningwet te ver krijgen Rijksvoorschotten Naar de meening van B en W verdient de ver dere afronding van de aanwezige woningcomplexen der vereeniging op het in Zuilen gelegen driehoe kige terrein ingesloten door de bovengenoemde straten aanbeveling omdat daardoor ter plaatse een goed geheel kan worden verkregen Niettemin waren B en W aanvankelijk van oor deel dat deze reden alleen den bouw van een nieuw woningcomplex en het aanvaarden door de Ge meente van de daarmede samenhangende garantie voor de eventueel te verstrekken Rijksgelden niet kon rechtvaardigen Zij meenden derhalve voors hands ten aanzien van de plannen der vereeniging een afwachtende houding te moeten aannemen Sinsdien zijn evenwel door de uitvoering van de uitbreidingsplannen „ Pijlsweert " en „ Krommerijn " en het saneeringsplan voor een gedeelte van de voormalige wijk C verschillende woningen waar onder vele weliswaar oude en in minder goeden staat verkeerende doch tevens ook goedkoope wo ningen gesloopt Bovendien zullen in de naaste toe komst nog meer dergelijke woningen moeten wor den opgeruimd In totaal zullen alleen reeds ten gevolge van de drie genoemde plannen ongeveer 500 woningen van lagen huurprijs aan den voor raad worden onttrokken Aangezien daartegenover door aanbouw van de zijde van particulieren zoo goed als geen aanvulling staat is naar het oordeel van B en W de stand van zaken thans wel zoo danig geworden dat het noodzakelijk moet worden geacht overeenkomstig de Woningwet in de plaats van de oude vervallen woningen een aantal nieuwe woningen van lage huurwaarde te doen oprichten Diensvolgens hebben B en W zich tot het Rijk ge wend met verzoek voor den bouw van het complex voorschotten op den voet van de Woningwet be schikbaar te willen stellen Zij zijn daartoe niet overgegaan dan nadat de gemeente Zuilen op welker grondgebied het te bebouwen terrein is ge legen had medegedeeld in geen geval medewerking te kunnen verleenen voor de oprichting van deze woningen Het bouwplan waarvoor de genoemde voorschot ten zijn verleend en waarvan de teekeningen even eens in de leeskamer ter inzage zijn gelegd omvat de oprichting van 34 eengezinswoningen en 37 be neden en bovenwoningen De grond omvat mede twee binnenterreinen welke gedeeltelijk zijn gelegen tusschen de wonin gen van het derde complex en voor het andere ge deelte zullen worden begrensd door de woningen van het vierde complex De vereeniging stelt zich voor die aan te leggen en te exploiteeren als speel terreinen voor de kmderen van de bewoners der omringende huizen Hierdoor zullen twee behoor lijke speelgelegenheden ontstaan waar de kinderen veilig en onder toezicht kunnen verblijven zooals bij de toeneming van het gevaar dat het tegen woordige verkeer voor het spelen op de straat oplevert meer en meer een nocdzakelijk bestand deel van de nieuwe woningvoorziening begint te worden Blijkens de bouw - en exploitatieraming zullen bij een in baten en lasten sluitende raming de huur prijzen der woningen gemiddeld op f 4.35 per week kunnen worden gesteld Deze huur achten B en W voor de hierbedoelde woningen gelet op de tegenwoordige tijdsomstandigheden en den aard der toekomstige bewoners redelijk De Fabricage-commissie heeft zich in meerder heid met dit voorstel vereenigd De bezwaren van de minderheid waren behalve door de architectuur van de woningen ingegeven door de overweging dat de Gemeente de voorziening in den woning bouw dient over te laten aan particulieren en zich zeker niet dient in te laten met de volkshuisves ting in een andere gemeente Hiertegenover mer ken B en W het volgende op De architectuur van het nieuwe complex is uiteraard gebonden aan die van de reeds bestaande Hoe men ook op zich zelf over de daarbij gevolgde bouworde moge oor deelen — B en W komt zij uit welstandsoogpunt wel ge|l||igd - ïog.r ^^ j iöj |^ ëev|JJg u ftgt apyg^an tot Postautomaat stad in onze Vernuftige machines mei Ingenieuze inrichting Knoeien absoluut onmogelijk Utrecht heeft eindelijk ook zijn postzegel automaten Gistermiddag om vier uur zijn de eerste drie in de wachtkamer van het Hoofd postkantoor in werking gesteld Na lange proefnemingen in Den Haag waar men het novum reeds lang kende is P.T.T er toe overgegaan over het geheele land driedui zend automaten te plaatsen Gelukkig zijn het niet de leelijke groene „ duiventillen " die men reeds in Den Haag in de Prinsenstraat kon zien maar smaakvolle blauwe kasten met chroomstalen montuur Wij genoten gisteren het voorrecht het „ binnen ste " van de automaten te mogen bekijken onder deskundige leiding Zij zijn teclmisch volmaakt te noemen het zijn mechanische postambtenaren Het ' aardige is dat zilvergeld niet alleen op diameter en dikte maar ook op legeering beproefd wordt Bevat een dubbeltje — natuurlijk is het dan valsch — bijvoorbeeld een zeker kwantum ijzer dan wordt het door een permanente magneet uit de valbaan getrokken komt op een veertje terecht en wordt zoo uit de automaat geworpen Een tech nisch snufje dat hoe eenvoudig ook van groote practische waarde is Knoeien is dus vrijwel uitge sloten De automaten zijn in drie soorten vervaardigd namelijk voor 2 X •/ et 2 X 5 et en 2 X 6 et postzegels Als men het geld in de daartoe bestem de gleuven heeft geworpen draait men aan een handle tot een bel gaat Dan liggen twee netjes afgesneden zegels in het bakje dat niet een gewo nen gladden maar een uit een groot aantal rolle tjes bestaanden bodem heeft zoodat men de zegels zonder beschadiging kan opnemen Een aan de buitenkant zichtbare teller geeft aan hoeveel zegels van de postzegelrol zijn afge sneden terwijl automatisch wordt aangegeven wanneer de automaat leeg is Dan verschijnt een bordje „ ledig " en de geldgleuven worden tegelij kertijd afgesloten Binnenkort zal men ook buiten aan het post kantoor automaten plaatsen Verder zullen zij bij de bij en andere kantoren van het ressort Utrecht bestaande uit Utrecht de Bilt Bilthoven en Soes - De Shirley Templc '' zegel die bij de pos terijen voor experi menten gebruikt wordt en die als afbeelding het gezichtje van de kleine filmactrice ver - toont terberg benevens bij enkele brievenbussen komen te staan en wel zoo spoedig mogelijk In het geheel worden in het ressort Utrecht 65 automaten ge - plaatst Ongetwijfeld zal er druk van de automa - ten gebruik gemaakt worden Zij zijn practiseh werken goed en besparen veel tijd Het wachten ' op drukke uren voor het loket als men een paar zegels noodig « heef t komt nu te vervallen Boven dien kan men nu tot ' s avonds elf uur in het hoofd postkantoor postzegels krijgen Bij het beproeven van de automaten heeft men natuurlijk ook zegelroUen noodig Het is te begrij pen dat men hiervoor niet rollen gewone postze gels gebruikt dit ter voorkoming van lastige en omslachtige administratie Nu had men natuurlijk gewone witte rollen met perforatie kunnen nemen Toen één der automaten echter „ proefstoomde " zagen wij twee keurige bruine zegels verschijnen Natuurlijk waren wij brandend nieuwsgierig van welke vreemde mogendheid deze zegels zouden zijn en vroegen tot groot vermaak der technische ambtenaren of wij een paar konden koopen „ Van daag geven wij ze cadeau " was het antwoord en wij kregen zegels met de beeltenis van Shirly Temple het prinsesje van filmland Romantiek in een wereld van staal en vernuft Men paart bij P.T.T het nuttige aan het aangename Landdag V-DJ,0 * Uitgebreid program met redevoeringen van Minister Oud en Mr A M Joekes De V.D.J.O dat is de Vrijzinnig-Democratische Jongeren Organisatie houdt haar Landdag 1935 morgen in Arnhem De deelnemers aan dezen Landdag reizen in het algemeen per autobus naar Gelderland zoo ook de Utrechtsehe Het vertrek uur voor onze stad is bepaald op half acht van het Janskerkhof De Landdag belooft bij goed weer wèl te zullen slagen Nadat in Arnhem immers de deelnemers zijn aangekomen wordt van het Velperplein in optocht met vlaggen vaandels en leuzen naar het openluchttheater gereden waar dan de ope ning plaats vindt Als symbool van de opening wordt daarna met eenige ceremonie de V.D.J.O vlag geheschen en het V.D.J.O.-lied gezongen Vervolgens wordt begonnen met het afwerken van het prograihma dat bestaat uit voordrachten muziek e.d.f een vlaggenuitreiking door den voor zitter een lunch een excursie naar het Openlucht museum gemeenschapszang te leiden door Boy W o 1 s e y uit Bussum een '' olksdansuitvoering te geven door het Nederlandsch Centraal Bureau voor Volksdansen onder leiding van Dr Elise van der Ven ten Bensel enz Biedt dus dit program ma zeker een groote attractie het belangrijkste is zeker dat op dezen landdag ook het woord zal ge voerd worden door Mr A M Joekes lid van da Tweede Kamer der Staten-Generaal over „ On overwinnelijke kracht " terwijl verder de minister van Financiën Mr P J O u d een rede zal hou den over „ Oude beginselen en nieuwe tijden " Men ziet dat den Vrijzinnig-Democratischen Jon geren een opmerkelijke dag wacht een andere bouwstijl bij het sluitstuk van de com plexen in aesthetisch opzicht moeilijk bevredi gend zijn op te lossen Tegenover den aanbouwdoor particulieren staan B en W zooals ook inhet verleden wel gebleken is in beginsel zekerniet afwijzend Het schijnt B en W echter aan gewezen de bescheiden afronding van het hierreeds goeddeels tot stand gebrachte Woningwet complex eveneens op den voet der Woningwet tadoen geschieden Aan de te stichten woningen be staat inderdaad behoefte en aangezien de bouwthans kan geschieden In een periode van zeer lagebouwkosten behoeft voor het risico tengevolgevan de aanvaarding van het Rijksvoorschot niet teworden gevreesd Wat tenslotte de ligging van hetcomplex betreft merken B en W op dat ook zijzich onder de huidige omstandigheden in het al gemeen van verdere bemoeiingen met den aan bouw van winingen buiten de grens zouden wU « len outliQude ' 
10 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 60 - Zaterdag II Juli 1936 DERDE BLAD Het leven en de philosophie nu en in de oudheid T^rijsiutreikmg ^ Sted * Qymnasium Circus Strassburger komt in Utrecht stelling geven en reeds 24 Juli wordt opgebroken daar ook de aijdere steden reeds met ongeduld ip de komst..zitten te wachten Dr H Kan spreekt in de Pieters ' kerk een afscheidsrede uit tot leerlingen en schei ' dende leeraren In de Pieterskerk vond Zaterdagmiddag de of ïicleele prijsuitreiking plaats aan leerlingen en dit jaar eindexamen gedaan ' - ebbende leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Deze traditloneele plechtigheid van een der oudste gymnasia in den lande wordt telkenjare weer door zeer veel be langstellenden en officieele vertegenwoordigers J)ijgewoond De rector van het gymnasium Dr A H K a n öie het vorig jaar om gezondheidsredenen de af scheidsrede niet kon uitspreken heeft dit jaar j3e plechtigheid weer kunnen presldeeren Met angst en beven zien wij teg3moet wat de toekomst ons zal brengen Bezuiniging Is al wat de klok slaat ook al wordt daardoor veel dat wij als onmisbaar beschouwden met afbraak of ondergang bedreigd Wy kunnen dit betreuren trachten te redden wat te redden valt — maar het onderwas hangt nu eenmaal ten nauwste samen met Staat en MaatschappU — en het ware dwaasheid te eischen dat de school alleen voor de gevolgen der ontredde ring van het geheele economische leven zou gespaard blyven Als goede staatsburgers past het ons te berusten Voor de vrienden van het gymnasium bestaat er gelukkig dit lichtpunt dat de klassieke oplei ding ondanks de moeilijke tijden sterker staat dan ooit Alom bloeien de gymnasia en de gymnasiale ftfdeelingen der lycea Het schijnt dat de nood van het heden de ouders wellicht onbewust er toe brengt hun kinderen toe te vertrouwen aan een ¦ ' Bcbool waar zij in aanraking komen met de nobel - ¦ - Bte figuren uit het verleden die hen uit den be • Iclemmenden druk van het alledaagsche proza op - '¦ voeren in de wereld van het zuivere weten van ¦ Wie ze levensmoed en levenskracht kunnen leeren ¦^ Daarom lezen wij op het gymnasium Plato en brengen onze leerlingen in kennis met Sokrates Wiens zedelijke grootheid op den jongen Plato zulk een overweldigenden indruk heeft gemaakt dat hij hem in het middelpunt van nagenoeg al zijn geschriften heeft geplaatst Men kan mij voorhou den dat Plato veel te dichterlijk diepzinnig is om door 20 eeuwsche adolescenten te worden begre pen Toch zijn er verschillende gedeelten uit zijn werken die er zich uitstekend toe leenen om in ide klasse behandeld te worden Sokrates was een Atheensch burgerman Zijn - vader was steenhouwer zijn moeder vroedvrouw ' Hij leefde in'de 5de eeuw voor Christus in het tijdperk van den hoogsten bloei der Grieksche cul tuur de eeuw van Perikles en in het centrum van die cultuur Athene Het zal altijd een onoplosbaar raadsel blijven hoe het kleine dun bevolkte en arme Griekenland in korten tijd zooveel geniale persoonlijkheden heeft kunnen voortbrengen die ongeëvenaarde kunstwerken op allerlei gebied heb ben geschapen Sokrates zelf echter heeft nooit iets geschreven geen systeem van wijsbegeerte op gebouwd Zijn werk was eerst en vooral op de praktijk van het leven gericht In de oogen van zijn Atheensche medeburgers was hij een zonderling Een klein corpulent kaalhoofdig manneke met uitpuilende oogen en breeden stompneus dat zich bij voorkeur op straat op de markt en in de gym nasia ophield — dat waren gymnastiekscholen die de zeer uithuizige Atheners ook voor conver satie plachten te frequenteeren — en daar met Jan en alleman eindelooze gesprekken voerde Zij versleten hem voor een sophist Sophisten waren rondtrekkende „ leeraren der wijsheid " lie den die over een respectabele kennis beschikkend de jongelui tegen flinke betaling leerden door welsprekendheid en de kunst van handig redenee ren in het particuliere en openbare leven vooruit te komen Zij hadden zich losgemaakt van elke tra ditie op godsdienstig zedelijk staatkundig gebied succes was hun afgod waarvoor zij bereid waren alles ten offer te brengen Sokrates al werd hij met hen over een kam geschoren was inderdaad hun onverzoenlijke tegenstander Socrates en zelfkennis In hem leefde een ongelooflijk sterke wils kracht slechts zóo te handelen als het hem ingeschapen inzicht omtrent het zedelijk goede hem voorschreef Hierin vond hij zijn geluk Dit geluk ook aan zijn medemenschen te schenken voelde hij als zijn roeping een men schenliefde die bij de oude Grieken onge hooi'd was Daarom trachtte hij hen in de eer ste plaats tot zelfkennis te brengen Hij hield zich dan alsof hij graag door hèn wilde wor den ingelicht over iets — een karaktereigen schap of een bepaald soort van kennis — dat zij meenden te bezitten maar door zijn vra gen dreef hij hen zoo in het nauw dat zij per slot van rekening erkende dat zij zich nooit van hun eigen innerlijk wezen behoorlijk re kenschap hadden gegeven Daarna helpt hij hen zoeken hoe zy tot zelfin zicht en zelfkennis kunnen komen wat hun ont breekt kunnen aanvullen en eindelijk de Areté — een onvertaalbaar woord misschien nog het best door „ Füchtigkeit " te benaderen — deelachtig worden die alleen het ware geluk verleent Het spreekt vanzelf dat ijdele en oppervlakkige na turen Sokrates als een lastigen bemoeial en praat jesmaker niet konden uitstaan Die van meer ede le aanleg hechtten zich aan hem in een aandoen lijke vriendschap en hadden alles voor hem over Zijn woorden troffen hen als met een electrischo schok — in de Menou van Plato wordt Sokrates dan ook met de sidderrog vergeleken Voor ieder met wien hij in aanraking kwam was hij het on verbiddelijke geweten Plato geeft bij monde van Sokrates zijn diepzin nige en verheven beschouwingen over de „ Eros " — die alles is behalve de zg „ Platonische Lief de " De Eros is het verlangen naar het schoone een verlangen in onafgebroken zelfopvoeding ge zuiverd van alle zinnelijke en lagere bijkomstig heden Tot het werkelijk schoone goed rechtvaardige kan men opklimmen door onverdroten zoeken dat eindelijk voert tot een soort van goddelijk aan schouwen Ik heb hier de beroemde ideeënleer van Plato ' aangeroerd een uiterst moeilijk onderwerp dat ik op deze plaats natuurlvjk niet met eenige grondig heid kan behandelen Toch wil ik er iets van zeg gen Volgens Plato misschien ook Socrates bestaat het goede schoone rechtvaardige üdele als abso lute werkelijkheid — natuurlijk alleen in de we reld der gedachten — maar waarom zou deze we reld minder wezenlijk zijn dan die welke wij met onze — toch zoo uiterst gebrekkige zintuigen waarnemen Een mathematisch punt of een lijn is toch meer in waarheid een punt of een lijn dan de witte stip of de krijtstreep op het zwarte bord In deze aardsche wereld der zintuigen zien wij slechts de schaduwen der werkelijkheid een werkelijkheid waartoe alleen de ware wijsgeer vermag door te dringen Plato heeft dit trachten duidelijk te maken door een gelijkenis waarvan ik U hier een sterk verkort uittreksel zal geven So crates doet het verhaal aan Glaukon een broer van Plato " Stel je voor menschen in een onder aardsche grotwoning die een wijden ingang heeft aan den kant van het licht ter breedte van de ge heele grot Daar leven zij van kinds af aan met boeien aan beenen en hals zoodat zij op denzelf den plaats moeten blijven en alleen voor zich uit kunnen zien d.w.z naar de achterwand van het hol Ver achter hen in de hoogte brandt een vuur en tusschen dat vuur en de geboeiden loopt een weg naar boven waarlangs een afschutting is ge bouwd zooals die waarboven de poppenkast wordt vertoond Achter die afschutting bewegen zich menschen met allerlei voorwerpen op het hoofd die er bovenuit steken beelden van menschen en allerlei verschillende dieren van steen en hout terwijl zij nu eens roepen dan weer zwijgen In dien Plato de sprekende film had gehad zou hij deze omslachtige en ingewikkelde voorstelling niet hebben noodig gehad " Glaukon Uat is al een heel v/onderlijke ver gelijking en wonderlijke gevangenen " Socrates „ Zoo zijn wij — Denk je dat zulke lul van zichzelf of van elkaar iets anders zouden ge zien hebben dan de schaduwen die door ' t vuur op de achterwand van de grot worden geworpen En evenzoo van hetgeen voorbij gedragen wordt En als ze met elkaar konden praten dat ze dan niet dat wat zij voor hun oogen zouden zien voorbij trekken als iets werkelijks telkens een naam zou den geven En als er een echo was en een van de dragers zou iets roepen zouden zij dan niet mee nen dat het de voorbijtrekkende schaduw was die het geluid gaf " Als Glaukon dit alles toegeeft concludeert So crates „ Degelijke lieden zouden dus de schaduwen der voorwerpen met absolute zekerheid voor de de waarheid houden " Hen van hun dwaling te genezen is buitenge woon moeilijk „ Want " zoo vervolgt Socrates even verder „ Indien iemand een van hen vandaar met geweld wegsleurde over den hobbeligen weg naar boven en niet ophield voordat hij hem naar buiten had getrokken in het zonlicht zou hij dan niet verdrietig en boos worden over die behande Inig en wanneer hij in het licht was gekomen met zijn oogen verblind door de glans ook maar-een en kel ding zou kimnen onderscheiden van wat hem nu gezegd wordt dat werkelijkheid was " Idee van het goede De gewone mensch '' verzet zich instinctief tegen elke poging zich door denken aan de wereld der zinnen te onttrekken Voor den wijsgeer is als hoogste kennis die van de idee van het goede bereikbaar ' „ Déze ' idee is de oorsprong van alle bestaan in de onzichtbare wereld der gedachte evenals de zon aan haar ontsproten de oorzaak is van al het bestaande in de zichtbare wereld " Warren Of deze ideeënleer met haar profetische ekstase in hsiar geheel van den historischen Socrates afkomstig is kunnen wg in het mid den laten V Maar zeker is het dat hij van de idee der ge rechtigheid zoo rotsvast overtuigd was dat hij voor haar in den dood ging Over het proces dat eindigde met zijn ter dood veroordeeling slechts dit Zijn vijanden die hem beschouwden als een gevaarlijk sophist hadden o.a de beschuldiging tegen hem ingebracht dat hij de jeugd bedierf Socrates verdedigt zich wel tegen dien aan klacht maar op een dergelijke manier dat het hem blijkbaar volkomen onverschillig laat of hij zal worden veroordeeld of niet „ Een braaf man kan in leven of dood niets slechts overkomen " voegt hij zijn rechters toe als het vonnis is geveld en hij ein digt „ Maar thans - is het tijd om heen te gaan voor mij om te sterven voor U om te leven Wie van ons beiden ' n beter toekomst tegemoet gaat is voor ieder verborgen behalve voor God " Sokrates weigert te ontvluchten Hij heeft zich altijd süpt gehouden aan de voorschriften van de wettige overheid trouw zijn burger - en ook mili taire plichten vervuld Immers de Staat die zijn burgers een menschwaardig bestaan waarborgt heeft als contraprestatie recht op algeheele ge hoorzaamheid „ Het vaderland moet men eeren zijn toorn trach ten te bedaren meer nog dan die van zijn vader men moet zien het tot andere gedachten te bren gen of zijn gebod gehoorzamen en geduldig verdra gen wat het oplegt pijniging en gevangenis en als het ons in den oorlog zendt waar wonden en dood dreigen moet men gehoorzamen Dat is recht niet uitwijken zich niet uit de voeten ma ken niet zijn post verlaten maar in oorlog en in de rechtzaal en overal doen wat Staat en Vader land gebieden als men ze niet kan bijbrengen wat Het circus Strassburger komt in Utrecht Straks zullen de tenten weer op het Veemarkt terrein verrezen zijn zal ar weer de ongewone vrpolijke drukte bij de Croese laan heerschen welke voor het circusleven zoo kenmerkend is De directie van het sWircus Strassburger heeft naar zy ons verzekerde alles in het werk gesteld om naar Utrecht te ko men met een programma dat af was De prij zen zijn zooveel mogelijk aan de tijdsomstandig heden aangepast en stellen ieder in staat een bezoek aan het circus te brengen Het circus zal Zaterdag 18 Juli de eerste voor - rechtvaardig is Geweld tegen vader of moeder te gebruiken is zonde nog veel meer tegenover den Staat " Den volgenden morgen den morgen van den dag waarop hij sterven moet treffen wij Socrates we der in zijn kerker aan blijmoedig opgewekt en vriendelijk als altijd Zijn discipelen zijn om hem verzameld — vrouw en kinderen heeft hij wegge stuurd opdat zij niet door hun gejammer de ge wijde rust van het afscheid van het leven zouden verstoren De laatste uren worden geheel in beslag genomen door gesprekken over de onsterfelijkheid van de ziel Maar hier is waarschijnlijk Plato zelf aan het woord niet Socrates Tegen den avond drinkt Socrates de gifbeker Als de gerechtsdienaar den beker wil reiken vraagt hij hem „ Zeg eens goede vriend jij hebt immers daar verstand van v/at moet ik doen " Niets anders " was het antwoord dan na het drinken rond te wandelen totdat Uw beenen be ginnen zwaar te worden en vervolgens U neer te leggen En zoo zal het vanzelf werken " En tege lijk gaf hij Socrates den beker Deze nam hem volkomen rustig aan zonder te beven of van kleur te verschieten of een spier van zijn gelaat te ver trekken maar zooals hij gewoon was den man strak aankijkend zei hij „ Zeg eens hoe staat het met deze drank kan men er iets van plengen of niet " „ Wij maken slechts zooveel als ' wij denken dat voor het drinken voldoende is " „ Dat begrijp ik " zei hij „ Maar ik mag en moet toch wel bidden tot de goden dat de verhuizing van hier daarheen gelukkig zal verloopen Dat bid ik dan en moge het zoo gebeuren " En met deze woorden zette hij den beker aan de l ippen en dronk hem heel gemakkelijk en opge - KIZ ^-- ¦¦"- De vrienden kunnen zioh dan niet langer goed houden en laten hun tranen de vrije loop Alleen Socrates blijft volmaakt kalm en voegt hun toe „ Wat doen jullie toch wonderlijk Ik heb toch zeker vooral daarom de vrouwen weggestuurd opdat zij niet zulk een wanklank zouden laten hooren Want ik heb altijd gehoord dat men in een heilige stilte mo'èt sterven Komt weest rustig en beheerscht Uzelf " Het gif werkt snel en pijnloos Met zijn laatste woord herinnert Socrates Kriton nog aan een klein offer dat hij nog vergeten had aan Aesculapis te brengen De wijsgeereconoom John Stuart Mill heeft eens gezegd „ Wij moeten ons eiken dag herinneren dat ' n mensch Socrates heeft geleefd " Daarmee bedoelt hij dit Bijna eiken dag worden wij ge steld voor de keuze „ Zullen wij doon datgene waarmede ons eigenbelang het meest is gebaat of dat wat plicht en geweten ons voorschrijftt " En wanneer wvj Socrates ons tot voorbeeld nemen weten wij wat ons te doen staat Hij was geen dweepziek droomer maar bewoog zich in de volle practijk van het leven Al zyn Phi losopheeren en disputeeren met zichzelf en met andereu diende slechts alleen om verstandelijk te rechtvaardigen wat zijn feilloos zedelijk-Teligieus gevoel als juist had erkend Dank Daarnaar handelde hy de gevolgen voor hem zelf lieten hem koud Het vereischt soms haast bovenmeiischeiyke kracht steeds de stem van het geweten te gehoorzamen maar mogelijk is het Een mensch Socratea heeft dat bewezen Joor zijn leven maar nog meer door zyn dood aan leeraren Ik mag deze inleiding tot de plechtigheid van heden niet besluiten voordat ik den beiden jongen leeraren Mej DaamenenDrs van der W o u d e die het gymnasium weer gaan verla ten dank heb gezegd voor de wijze waarop zij hun beste krachten aan onze school hebben gege - V:en I,aat ik hmx v^rz6keren „ dat zij een goede herinnering nalaten d^t ij oflze acjiting en vriendschap hebten gewonnen en ' dat wij allen leeraren en leerlingen ons oprecht zullen verheu gen wanneer het hun in hun verdere leven m aUe mogelijke opzichten zal welgaan Het was mijn bedoeling geweest nier af scheid te nemen van mej K u i k e n g a He laas belet haar gezondheidstoestand haar hier tegenwoordig te zijn Dat van dit afscheid absoluut geen ophef zou worden gemaakt was haar uitdrukkelijke wensch Maar toch kan ik deze plechtigheid niet besluiten zonder en enkel woord van rechte dankbaarheid aan haar te wijden De goede naam die ons gymnasium geniet als leerschool voor de moderne talen dankt het voor een groot deel aan haar Dat zij een toonbeeld was van nauwgezette plichtsbetraohtmg in vaak voor haar moeilijke omstandigheden — het is haast be lachelijk daarover te spreken in een bijeenkomst als deze waar allen haar gekend hebben het feu sacré dat alleen den waren leeraar maakt Drand de in haar met felle maar ook verwarmende gloed En haar gevoel voor humor „ het aesthe tisch equivalent der wijsheid " maakte haar lessen tot een harmonisch geheel Van ernst en schets dat zelfs op den botsten leerling een onweerstaan bare bekoring oefende Namens de leerlingen wil ik uiting geven aan hun innige dankbaarheid voor datgene wat voor hen tot in lengte van dagen een kostbaar bezit zal blijven Maar persoonlijk wil ik — willen wij allen leer aren van het Stedelijk gymnasium haar dankzeg gen voor hetgeen zij voor ieder van ons als col lega van ons als lieve hartelijke vriendin is ge weest Zij wist een spheer van genegen vertrou welijkheid te scheppen waarin ook de leerlingen werden opgenomen en ons wanneer wij bedroefd of neerslachtig waren weer op te beuren en te troos ten met een echt vrouwelijk spontaneiteit haar be minnelijk optimisme haar onverstoorbare ' olijmoe digheid Ik weet dat wanneer zij hier aanwezig was ik uit Uw aller naam haar de verzekering had kunnen geven dat het werk door haar gedurende ¦^ /-" Kindercourant Wt EGENS tekort aan plaatsruimte stellen wij de publicatie van de Kinder courant uit tot het begin der volgendev/eek V J meer dan twintig jaar aan het Utrechtsch Stede lijk Gymnasium verricht een zegenrijk werk is ge vreest Zelt heeft zij het nog kort voor haar heen gaan „ een heerlijk werk " genoemd Met trots en voldoening kan zij erop terugzien gedurende vele jaren die haar naar ik vurig hoop nog zullen worden geschonken Vervolgens hield de leerling der zesde klasse C Th Chr Heyning de gebruikelijke oratie waar voor hij tot onderwerp had gekozen „ Het Noor derlicht " De prijzen vielen ditmaal ten deel aan D Bloem bergen G Braak S E Rijpma A J P van der Scheur M L van Goudoever O J ten Thije J Verstegen M Engelhard F Goud S Rijpma N Bloembergen J W D Berkelbach van der Sprenkel H van der Linde A - P Kremer C Th Chr Heyning R Nicolaï A P M Boland Herstellingsoorden spoorwegpersoneel Het jaarverslag der vereeniging is nog zeer in mineur opgesteld Verschenen is het jaarverslag van de Herstel lingsoord-vereeniging 1835—1905 voor Spoorweg personeel Hieraan is het volgende ontleend In het afgeloopen jaar moest men wederom door vele verleende ontslagen en opwachtgeld stellingen vrij veel leden afschrijven waardoor het bedrag der contributiën ruim f 2J00 verminderde Het aantal leden liep n.l terug van 7558 tot 7111 Ook de donaties verminderden met ruim f 1160 terwijl ook de Nederlandsche Spoorwegen tenge volge van de tijdsomstandigheden hun subsidie met f 250 moesten verlagen Gelukkig staat hier tegenover dat in 1935 een gift van f 500 werd ont vangen Een nieuwe instelling is het ontspanningsfonds dat ten doel heeft gelden te verzamelen voor aan schaffing en onderhoud van ' verschillende zaken welke tot ontspanning der patiënten dienen Hier voor zijn busjes aangemaakt die aan verpleeg den worden medegegeven en ook op aanvraag worden verstrekt Daar de instelling nog nieuw is kan uit den aard der zaak nog niet worden overzien hoe de resultaten van dit fonds zullen zijn De hypotheek op de gebouwen bedroeg op 1 Januari 1935 nog f 49.000 de verschuldigde af lossing ad f 2000 benevens een extra aflossing van f 2000 brachten het bedrag terug tot f 45.000 In de beide inrichtingen te Vorden de „ Deca nye " en het kinderherstellingsoord „ Het Van Has selt Paviljoen " werden totaal 311 patiënten op genomen waarvan 150 kinderen Het aantal ver pleegdagen bedroeg in totaal 13278 Bovendien werden 22 kinderen en 8 volwassenen uitgezon den naar herstellingsoorden aan zee of speciale in richtingen Niettegenstaande het steeds terugloopen van het ledental en het aantal - donateurs is ' de uit komst aver 1935 bevredigend Het saldo der ver lies en vraistrekening ad f 2515 92 laat toe om wederom een extra aflossing op de hypotheek van f 2000 aan de algemeene vergadering voor te stel len terwijl tevens wordt voorgesteld om van de reserve die tot f 19.216.09 is geklommen een be drag ad f 6000 te bestemmen eveneens voor ex tra aflossing op de hypotheek In totaal wordt dan in 1936 f 10.000 afgelost waardoor de hypotheek wordt teruggebracht tot f 35.000 De algemeene vergadering wordt g:ehouden op 18 Juli a.s te 14,30 uur in Café Krasnapolski te Amsterdam er ruzies Wat de politierechter te hooren krijgt en hoe hij daarop reageert Voor den politierechter was het gisteren de fa brieksdirecteur D die als getuige optrad in een zaak welke hij zelf had aangebracht De dochter van den directeur had een 29-jarige student tot vriend welk heerschap de heer D liever zag gaan dan komen Reeds meerdere malen waren woorden gevallen tusschen de beide mannen en op een dag had de student den fabrieksdirecteur de woorden toegevoegd „ Door jouw gemeene chantage lijd ' ik nu al 10 maanden " Dit werd den heer D wel wat al te bar zoodat hij zich genoopt zag wegens be leedigüig en huisvredebreuk een aanklacht bij den rechter in te dienen Den volgenden dag toen de heer D niet thuis was en zijn dochter den student weigerde te ontvangen heeft deze zich ook nog schuldig gemaakt aan vernieling door in het huis van den heer D een paneel kapot te slaan De officier van justitie achtte een boete van f 25 — op haar plaats De rechter legde zich bij den eisch neer Oud en onbeheerscht Een op het eerste gezicht allerliefst oud vrouw tje komt vervolgens in de verdachtenbank Ze heeft volgens het ten laste gelegde onbeschrijfelijk leelijke woorden tot een fatsoenlijke juffrouw ge richt maar dan ook wel zulke erge woorden dat wij ons de woede van de fatsoenlijke juffrouw vol komen kunnen voorstellen „ Het is een onaangenaam mensch om mee om te gaan " zegt de fatsoenlijke juffrouw van het nog steeds vriendelijke oudje Maar dan ineens komt de storm los „ Meheer de rechter " begint het vrouwtje Ik heb dat heelemaal niet gezegd wel wat anders ze probeert altijd alles veul erger te make dan het is etc etc Nou zegt de officier van justitie dan die erkennelijk genoeg van begint te krijgen deze juf frouw ziet er niet zoo heel erg rijk uit en daaromvolsta ik met f 5 — boete tegen haar te vragen De juffrouw heeft dan geen woorden genoegom den edelen rechter voldoende dank te zeggenen geheel verheugd wil zij het bankje al verlaten;daar houdt echter een stevige veldwachter haartegen Wacht even meent de politierechter te mogenopmerken ik ben er ook nog het vonnis moet nogworden uitgesproken Oh ja dank U wel meneer de rechter jazeker meneer de rechter ik zal nooit meer schel den meneer de rechter nee heelemaal nooit meerwat zeggen meneer de rechter En dan eindelijk kan de politierechter heel even aan het woord komen om te zeggen dat hg f 5 — ook wel genoeg vindt Geroerd door de milde woorden van de „ edele heeren rechters " gaat dan het 63-jarige oudje huis toe Ze ig'de.felle oogenblikken van zooeven al weer geheel vergeten Politiek en Sport Gemeentelijke sportinrichting niet beschikbaar voor politieke doeleinden Ten opzichte van de beschikbaarstelling van het Stadion voor andere doeleinden dan ver band houdende met lichameiyke oefening — het lag in de bedoeling het eventueel ook te verhuren voor openluchtspelen als byv met de lustrumfeesten werden gegeven — is de vraag gerezen of deze beschikbaarstelling ook zou moeten geschieden ten behoeve van politieke doeleinden Het college meent dat de beslissing daarover niet overgelaten moet worden aan de Stichting voor lichamel^ke oefening weshalve wordt voorgesteld aan den Stichtingsbrief toe te voegen aan de geval len waarin het Stichtingsbestuur machtiging noodig heeft van het college van B en W „ het in gebruik geven van de speel - en oefeii gelegenheden voor andere dan sportdoel einden " B en W lichten dit voorstel aan den raad ala volgt toe Bij besluit van 16 AprU 1936 zijn ' aan de Utrechtsche Stichting voor lichamelijke oefening het beheer en de exploitatie opgedragen van het stadion Galgenwaard en het complex sportvelden op Maarschalkerweerd Zoowel in deze voordracht als in die betreffen de de stichting van het stadion ca is de gedachte tot uiting gekomen dat het stadion behalve voor voetbal - en wielersport eveneens dienstbaar zou kunnen zijn voor andere niet onmiddellijk met de lichamelijke oefening verband houdende doelem den als hoedanig in die stukken zün genoemd openlucht spelen e.d De vraag doet zich nu voor of het stadion ook beschikbaar behoort te zijn voor uitvoeringen met politieke doeleinden Wij zijn hiervoor gesteld doordien het Stichtingsbestuur dezer dagen toe stemming heeft gevraagd voor verhuring van het stadion ten behoeve van de opvoering van een Plan-openluchtspel door de Plaatselijke Plancom missie op 6 September 1936 Een minderheid in het College is van oordeel dat het in de voordracht vermelde begrip „ open luchtspelen " niet beperkt mag worden uitgelegd De meerderheid meent daarentegen dat met deze aanduiding alleen gedacht is aan een spel zooals in den laatsten tijd bij de lustrumfeesten is gege ven aan een opvoering gelijk verleden jaar in het Wilhelminapark heeft plaats gehad e.d Nu iutusschen deze vraag is gerezen is het College in zijn geheel van raeening dat het in elk geval de Raad zal moeten zijn die in beginsel heeft ' te beslissen of de gemeentelijke sportinrichtingen ook voor openluchtspelen en andere uitvoeringen met politieke strekking kunnen worden in ge bruik gegeven Te dezen aanzien staat de minderheid op het standpunt dat de verhuring der sportinrichtingen uitsluitend afhankelijk gesteld moet worden van het antwoord op de vraag of er vrees bestaat dat de grasmat en de verdere inrichting al of niet beschadigd zullen worden De meerderheid ziet echter bezwaar in het toelaten van uitvoe ringen of demonstraties waarvan een politieko strekking uitgaat Om overeenkomstige redenen als er toe hebben geleid de schoqllokalen niet - voor politieke doeleinden beschikbaar te stellen zou zij.óók de sportinrichtingen daarvoor".niet willen doen gebruiken Zij zou dat reeds in het algemeen in strijd ach ten met het karakter van deze inrichtingen in tegenstelling b.v tot gebouwen voor vergaderin gen e.d waarbij het gebruik voor politieke bij eenkomsten in de lijn van hun bestemming ligt Daarenboven zou zij in het bijzonder in den tegen woordigen tijd nu de tegenstellingen zich toespit sen de gemeentelijke sportinrichtingen buiten de sfeer van den politieken strijd willen houden Hoewel de aanleiding om deze zaak aan de orde te stellen zich heeft voorgedaan bij het sta dion kan hetzelfde te eeniger tijd het geval zijn bij een der andere door de stichting beheerde sportterreinen of - inrichtingen Het is daarom wenschelijk de door de meerderheid ioodig ge oordeelde voorziening bij wijze van een algemeen voorschrift op te nemen in den stichtingsbrief Indien de Raad zich met dit voorstel vereenigt ^ zijn B en W voornemens deze machtiging niet te verleenen voor gebruik van de inrichtingen voor doeleinden waarvan een politieke strekking uitgaat Voor zoover thans meer of minder regel matig ingebruikgevingen voorkomen voor andere dan sportdoeleinden waartegen op grond van deze richtlijn geen bezwaar bestaat zullen B en W daarin door een algemeene machtiging aan het stichtingsbestuur voorzien Mailverzendingen Naar Nieuw-Zeeland Laatste buslichting Expeditiebureel Utrecht Station 16 Juli 1 — via Southarapton St Francisco Aanteekenen hoofdpostkantoor tot 15 Juli 1.30 16 Juli 18.30 via Cherbourg St Francisco Aan teekenen hoofdpostkantoor tot 18 — aar Amen ika N Laatste buslichting Expeditiebureel Utrecht Station 14 Juli 1 — via Southampton aanteekenen hoofdpostkantoor tot 18 — géén Canada 14 Juli 18.30 via Cherbourg _ aanteekenen hoofd postkantoor 10 — geen Canada 14 Juli 16.15 via Cherbourg aanteekenen hoofd postkantoor tot 14.55 uitsluitend Canada 16 Juli 1 — via Southampton aanteekenen hoofdpostkantoor tot 15 Juli 19.30 geen Canada 16 Juli 16.15 via Cherbourg aanteekenen hoofd postkantoor tot 18 — geen Canada Juli 16.15 via Cherbourg aanteekenen hoofd postkantoor tot 14.55 uitsluitend Canada Juli 7 — via Glasgow aanteekenen hoofd postkantoor tot 16 Juli 19.30 Naar Oosl-lndië Laatste buslichting Expeditiebureel Utrecht » Station 16 Juli 15 — via Genua per Holl Mail aantee kenen hoofdpostkantoor tot 13.35 Zeepost 15 Juli via Rotterdam aanteekenen en postpakketten hoofdpostkantoor tot 14 Juli 19.30 Luchtpost Amsterdam — Bandoeng Woensdag 15 Juli 1 — Zaterdag 18 Juli 1 — Naar West-lndië Laatste buslichting Expcdltisbureel Utrecht * Station Suriname behalve Nieuw Nickerie 15 Juli E — via Antwerpen aanteekenen hoofd postkantoor tot 14 Juli 19.30 Luchtdienst New York — Paramaribo als gewone briefpost voor New York w A.R Landdag D E rede die de C o 1 ij n op de houden heeft o „ Handelsblad " de „ De Telegraaf " de het volgende „ Het politieke leven heel en al in de ¦ gen Het is zoo goed gehouden zullen het volgende jaar de Feitelijk - is de een manoeuvre van mislukt en heeft die er voordeel uit redevoering die de den anti-revolutionnair beeft gehouden deed de debatten te met het oog op den ' leven thuis behooren De regeering die had ziet den toestand binet-Colijn " n het duurte-eiland te gedevalueerd hadden ductiekosten die - door hun munteenheid proeven te verkrijgen aanpassing Juist op bij ons begonnen den conclusie kwamen dat aanpassing nooit zouden schijnsel voor dat den hun kostenniveau Volkomen terecht van zaken de conclusie passing bij ons te Een tweede zaken is dat de weg economisch verkeer de boeien " riep de ontelbaren in het land vinden Wij stikken in ringsbemoeiing en al dat de crisismaatregel geruimd kunnen \ aan hun tijdelijk Het liberale „ tel „ Bezinning op „ Wanneer dr Colijn dagen eigenlijk midden verkeeren dan heeft tige omwentelingsst Het constitutioneele gen tijd de staatkundige zijn van verantwoordelijk schap van zelfstandige dreigd door welke aan den mensch dere positie — een d w kennen en den invloed het bestuursstelsel volkomen willen tingen hard tegen groot Het zal in ons worden wanneer de met volle kracht zal dat een ervaren met bezorgdheid de verwarring constateert meester gemaakt En genover rustig kalm om in kracht te vinden om denpast voor alle.bun staatkundige•stige levensbeschouwingwisselende kansen vantuur in de ' " Vreemdelingenv O VER het rapport inzake de bevordering verkeer schrijft het „ De minister vanreizen van Nederlandersten Het geschiedt metde schatkist te krijgen,volg zou zijn dat ernaar den vreeradehet onontkoombaargekeerd minder vrden reizen Ook hier geldtinvoer en uitvoer inmoeten zijn Zijbetalen dat kan niettegen in stelde de ministerlissen een commissieomtrent de " ' ' verkeer Het is weer dezelfde held van kris-kras ene minister doet stelde van wat de naamd sterke kabinet blijkt in een wirwar spartelen De door den minister rapport zoeven g achttal heren kere mate bij het en aangevuld met den ger mr Molenaar De dersvertegenwoordiger ten Het rapport is dingen bij hun naam windt Het gaat met kr Nederlandse dwang „ dorpse afkeer van machthebbers het op Zondag sluizen voor niet-inwoners café mee Nederland „ kuns bezienswaardigheid dus de vreemdelingen Intussen verwachten rapport De hele zaak ouds gerenommeerde Maar de vreemdelingen ven beklagen over eigen behoudzucht Het Handelsblad " merkt op „ In den hoff zijn voor org buitenland en voor ganda respectievelijk f220.000 uitgetrokken oogen'olik de A.N.V.V Een dasspeld een jet een damesmantel inh gas en lichtpenn ' arbandhorloge een een manchester jas paar handschoenen een sierspeld een zilveren portemonnaie een pr heei'enrrjwielen merk een ongemerkt gen een postduif een zwart bruln hondje Rechthebbenden gen tusschen 13 en 16 missariaat van Politie telefoon 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 60 Zaterdag II Juli 1936 < Q DERDE BLAD Zian wint » Voor schakers en dammers Waarover de pers deze week schreef A.R Landdag D E rede die de minister-president dr H Colijn op der A.-R Landdag heeft ge houden heeft o.m in „ de Telegraaf " en het Handelsblad " de aandacht setrokken „ De Telegraaf " neutraal schrijft over deze re de'het volgende „ Het politieke leven in ons land Ugt reeds ge heel en al in de schaduw der komende verkiezin gen Het is zoo goed als zeker dat zij vervroegd gehouden zullen worden en dat in het begin van het volgende jaar de slag zal worden geleverd Feitelijk - is de verkiezingscampagne ingezet met een manoeuvre van het allerlaagste allooi Die is mislukt en heeft slechts schade gebracht aan hen die er voordeel uit beproefden te trekken In een redevoering die de minister-president Zaterdag op den anti revolutionnalren landdag te Amsterdam heeft gehouden deed hij een geslaagde poging om de debatten te brengen op het peU waarop zij met het oog op den ernst van den tijd waarin wij ' leven thuis behooren De regeering die zoo lang het getij tegen zich had ziet den toestand zich wijzigen Toen het ka binet-Colijn i,n het bewind kwam waren wij een duurte-eiland te midden van de vele staten die gedevalueerd hadden De groote verlaging der pro ductiekosten die andere volken hadden bereikt door hun munteenheid te wijzigen moesten wij be proeven te verkrijgen door het pijnlijke proces der aanpassing Juist op het oogenblik dat duizenden hij ons begonnen den moed te verliezen en tot de conclusie kwamen dat wij er langs den weg der aanpassing nooit zouden komen deed zich het ver schijnsel voor dat landen die gedevalueerd had den hun kostenniveau snel zagen stijgen Volkomen terecht heeft dr Colijn uit dezen gang van zaken de conclusie getrokken dat aan de aan passing bij ons te lande een einde moet komen Een tweede gevolgtrekking uit dezen stand van zaken is dat de weg naar meer vrijheid in ons economisch verkeer zich opent „ Wij moeten uit de boeien " i-iep de minister-president uit en bij ontelbaren in het land zal deze kreet weerklank vinden Wij stikken in de vele soorten van regee ringsbemoeiing en al koesteren wij niet de illusie dat de crisismaatregelen met één slag uit den weg geruimd kunnen \/ orden het is verheugend dat aan hun tijdeUjk karakter wordt herinnerd " Het liberale „ Handelsblad " schrijft onder den ti tel „ Bezinning op beginsel " o.m • „ Wanneer dr Colijn verklaart dat wij in deze dagen eigenlijk midden in een revolutietijdperk verkeeren dan heeft hij in wezen gelijk Krach tige omwentellngsstroomingen doen zich gelden Het constitutioneele parlementaire stelsel dat lan gen tijd de staatkundige uitdrukking heeft willen zijn van verantwoordelijke vrijheid in een gemeen schap van zelfstandige staatsburgers wordt be dreigd door extremistische levensbeschouwingen welke aan den mensch in den staat een geheel an dere positie •— een d w a n g-positie — willen toe kennen en den invloed van den staatsburger op het bestuursstelsel voor een groot deel zoo niet volkomen willen uitschakelen Zoo botsen de rich tingen hard tegen elkander en het rumoer is groot Het zal in ons land straks nog grooter worden wanneer de verkiezingsstrijd van 1937 met volle kracht zal worden ingezet Geen wonder dat een ervaren staatsman als dr Colijn daarbij met bezorgdheid de intellectueele en geestelijke verwarring constateert die zich van velen heeft meester gemaakt En zijn aansporing om daarte genover rustig kalm en onbewogen te blijven en om in vastgewortelde beginselovertuiging de kracht te vinden om den storm het hoofü te bieden past voor alle Nederlandsche staatsburgers die hun staatkundige inzishten op beginselen en ern stige levensbeschouwingen gronden en niet op de wisselende kansen van een hoog - of laag conjunc-tuur in de maatschappij politiek of economisch " " Vreemdelingenverkeer O VER het rapport der ministerieele commissie inzake de bevoi'dering van het vreemdelingen verkeer schrijft „ het Volk '' S.D.A.P „ De minister van financiën de heer Oud wil het reizen van Nederlanders naar het buitenland belas ten Het geschiedt met de bedoeling meer geld in de schatkist te krijgen Doch het noodwendig ge volg zou zijn dat er belangrijk minder van hier naar den vreemde gereisd werd Daarvan zou weer het onontkoombaar resultaat zijn dat er ook om gekeerd minder vreemdelingen naar ons land « ou den reizen Ook hier geldt de economische wet dat invoer en uitvoer in het groot aan elkaar gelijk moeten zijn Zij moeten als bij elke ruil elkaar betalen dat kan niet anders Maar lijnrecht daar tegen in stelde de minister van handel de heer Ge lissen een commissie in om hem voor te lichten omtrent de bevordering van het vreemdelingen verkeer Het is weer dezelfde politiek van dubbelslachtig heid van kris-kras tegen elkaar in handelen De ene minister doet rechtstreeks het tegenoverge stelde van wat de andere minister doet Het zoge naamd sterke kabinet met de sterke en vaste lijn blijkt in een wirwar van tegenstellingen rond te spartelen De door den minister benoemde commissie wier rapport zoeven gepubliceerd is bestond uit een achttal heren ambtenaren en particulieren in ze kere mate bij het vreemdelingenverkeer betrokken en aangevuld met den werkgeversvertegenwoordi ger mr Molenaar De benoeming van een arbei dersvertegenwoordiger kon er niet op over schie ten Plet rapport is overigens een fris stuk dat de dingen bij hun naam noemt en er geen doekjesom windt Het gaat met kracht in tegen het hatelijke Nederlandse dwangsysteem voortkomende uit dorpse afkeer van vrolijk vertier dat plattelands machthebbers het strandbezoek doet tegenwerken op Zondag sluizen voor zeilers laat sluiten en aan niet-inwoners café oponthoud ontzegt enz daar mee Nederland „ kunstmatig vervelend " en „ een bezienswaardigheid van preutsheden " maakt al dus de vreemdelingen verjagend Intussen verwachten wij niet veel effect van het rapport De hele zaak zal wel afstuiten op het van ouds gerenommeerde Nederlandse conservatisme Maar de vreemde]ingen-industrie zal zich dan ' olij ven beklagen over anderen inplaats van over eigen behoudzucht Het „ Handelsblad " over dit rapport schrijvende merkt op „ In den opzet der commissie Krayen-hoff zijn voor organisatie-binnenland organisatie buitenland en voor kosten van algemeene propa ganda respectievelijk f135.000 f145.000 en f220.000 uitgetrokken Bedenkt men dat op - et oogenblik de A.N.V.V voor de propaganda welke Gevonden Een dasspeld een beige regenjas een bankbil jet een damesmantel een damesportemonnaie inh gas en lichtpennlngen een jas een dames arbandhorloge een actetasch een radiateur-dop een manchester jas een grijze regenjas inh een paar handschoenen een vulpenhouder zonder dop een heerenarmbandhorloge een alpino-muts een sierspeld een zilveren armbandje een dames portemonnaie een pr heerenhandschoenen twee heerenrtjwielen merk Royal eh Eysink 2e Afd een ongemerkt heerenrijwiel Ie Afd aangevlo gen een postduif 6146583 Belg 1936 aangeloopen een zwart bruin hondje Asyl Rechthebbenden vervoegen zich op de werkda gen tusschen 13 en 16 uur aan het Hoofd-Com missariaat van Politie Catharynekade Niet per telefoon de geheele wereld bestrijken moet slechts kan be schikken over een netto bedrag van ruim 33.000 gulden dan zal niemand zich verwonderen over het feit dat Nederland in toeristisch opzicht ach terop is gekomen Alles tezamen heeft zoowel de commissie als haar uitnemende rapporteur de uooden der Neder landsche „ vreemdelingen industrie " in een pcherp en duidelijk licht gesteld Het is de eerste maal dat het vraagstuk van het vreemdelingenverkeer over de geheele linie zoowel in groote lijnen als onderdeden grondig is bezien Eén der vele - oor-treffelijke eigenschappen van het rapport vormt ook het juiste inzicht dat men niet alleen met de geijkte aspecten maar vooral ook met de karakte ristieke eigenschappen — groepsreizen tegen vas ten prijs kampeertochten automobUisme — van het allermodernste verkeer heeft rekening gehou den De commissie kan verder de eer voor zich op eischen de Regeering een constructief en uitvoe rig plan te hebben aangeboden dat stellig voor verwezenlijking vatbaar is " Qenève N u het Italiaansch-Abessijnsch conflict te Ge neve geliquideerd is beantwoordt prof mr B M T e 1 d e r s hoogleeraar te Leiden in het Juli-nummer van „ De Gids " de vraag welke ies uit deze geheele historie getrokken moet worden Na constateering van het feit dat de taak op den Volkenbond gelegd door de verdragtelcsten niet naar behooren vervuld is zegt prof T e 1 de rs „ Hetgeen geschied is blijkt het noodzakelijk gevolg geweest te zijn van vroeger begane lloht vaardigheid van een te voren in goedbedoeld maar schuldig optimisme gemaakte politieke out Die fout was het goedgeloovig aanvaarden van het Volkenbondsverdrag zoo als het thans luidt Afgezien van détails berust het geheele Geneef sche systeem op een dubbele contradictie Zij is reeds in 1923 m Geneve zelf op magistrale wijze geformuleerd door onzen landgenoot Struyoken ledere organisatie van tusschenstaatsch verKcer ziet zich aldus Struycken geplaatst voor de vraag vrede of re^ht Het antwoord op die vrtiag heeft Wilson ontweken hebben de oprichters van den Bond niet gegeven en heeft de Bond zelf evenmin gebracht Ten slotte de vraag wot nu Eén ding staat vast Dit Volkenbondshandvest zal moeten worden herzien Dat is de Bond dat zijn de leden aan zichzelf verplicht Een lichaam dat het fundament wil zijn eener wereldorganisa tie kan niet eigen innerlijke tegenstrijdigheid die tot machteloosheid leidt en den Bond tot paljas degradeert gedachtenloos blijven dulden Het eenige dat kan en behoort te geschieden is uitwerking der beginselen in het Pact op zoodanige wijze dat zij te zamen een noodzakelijkerwijze slechts labiel evenwicht vormen Elk overwicht van één der elementen is misleiding van gqedge loovigen en zelfbedrog Ik precizeer Ie Het „ dynamisch " element van het recht komt in het tegenwoordige handvest schromelijk te kort Artikel 19 dat verdragsherziening mogelijk maakt kan dwingender worden geredigeerd zonder den Bond tot superstaat te maken en de leden van hun souvereinlteit te berooven 2e Het element van den status quo overweegt ook na deze verbetering nog te zeer Schrap dus in art 10 niet de respectverplichting maar den plicht der toeschouwers om tot handhaving van hec bestaande mede te werken Verklaar de leden ech ter tot bijstand van het mede-lid wiens integriteit of onafhankelijkheid wordt aangetast zonder meer gerechtigd 3e Handhaaf de sancties in art 16 op het voe ren van een oorlog zonder vóorafgaafidé'vérzo ningsprocedure gesteld doch schaf de verplichting daartoe af Afbraak van het Bondsapparaat zal men zeg gen zoo besluit prof Telders zijn artikel Mij goed Het is de eerste keer niet dat door den een afbraak genoemd wordt wat de ander saneering deflatie of aanpassing heet En daaraan is in Ge neve vóór alles behoefte Ter wille van den Bond zelf ter vermijding van het dupeeren van argelooze Bondsleden en bovenal ter wille van den plicht tot waarachtigheid zelfs of juist bij het aangaan van internationale verplichtingen " HUISHOUD-DIPLOMA acte Na Te ' s-Gravenhage slaagden voor de leerares lingerie en costuumnaaien Voor het eerste gedeelte de dames J H v d Marel E WijsmuUer en H Zeevaarder Voor het eerste en tweede gedeelte de dames W E V d Brink J Amesz en J W A Ravens horst De aanteekening of het getuigschrift volgens art 38 der N.O paedagogiek behaalden de da mes J Amesz W E v d Brink H Over J W A Ravenshorst en M C Seisener allen leerlingen van de Utrechtsche Industrie - en Huishoudschool AQENDA Heden GEBOUW VOOR K EN W 19.30 uur Uitvoering Nieuwe Muziekschool Morgen OOG IN AL 14.30 uur Utr Dilettanten Orchest Concert Kon BIOSCOPElM FLORA-BIOSCOOP Oude Gracht Eiken dag 2.30 6.45 en 9 uur Zondag doorloopende voorstelling van 2 uur af Onze kleine meid CITY-THEATER Voorstraat Eiken dag 2,30 6.45 en 9 uur Zondag door loopende voorstelling van 2 uur af Donkere oogen REMBRANDT THEATER Oude Gracht Eiken dag matinee 2.30 Door loopende avondvoorstelling om 6.45 en 9 uur Zon - en feestdagen doorloopend van 2 uur af 2 4.15 6.45 en 9 uur De wereld in wording PALA.CE THEATER Vreeburg Eiken dag 12.30 6.45 en 9 uur Zondag doorloopende voorstelling van 12.30 af Vliegende duivels — Hun tweede hu welijk SCALA Potterstraat Eiken dag 2.30 6.45 en 9 uur Zondag doorloo pende voorstelling van 2 uur at Een zonderlinge gast BIOSCOOP VREEBURG Eiken dag 2.30 6.45 en 9 uur Zondag doorloo pende voorstelling van 2 uur af De wildernis roept OLYMPIA BIOSCOOP Amsterdam schestraatweg Eiken dag 8.15 uur Woensdag 2.30 uur matinee Zondag doorloopende voorstelling van 2 uur af Ein Stern fallt vom Himmel — De strijd om de oliebron en vrouw schrijft V Bakerpraatjes -^ S OMMIGE vrouwen zfln geboren moeders Het zijn van die gelukkige stervelingen die met een rustige onfeilbare zekerheid de aan haar zorgen toevertrouwde kinderen door alle kwaaltjes en moeilijkheden der eerste jaren heen helpen In de vrouw in het algemeen is óf de vrouw óf de moeder overheerschend doch het soort vrouwen die wij hier bedoelen is geheel moeder in aanleg zoowel als in wezen Gelukkig diegenen onder haar die gelegenheid vinden haar gaven tot volle ontplooiing te brengen in een eigen gezin Er zijn moeders en Moeders Er zijn moeders die de zorg voor haar kinderen aan betaalde hulp overlaten er zijn moeders die het maar zoowat " klaar spelen zoo goed en zoo kwaad als het gaat er zijn moeders die het met hart en ziel verkeerd aanleggen en er zijn moeders die zonder eenige inspanning door de zuivere intuïtie van haar moeder instinct altijd datgene doen en laten wat later blijkt de eenige goede oplossing te zijn geweest „ Opvoeden is toeval " zeggen sommigen als het goed uitkomt ben je een kraan en versta je de kunst van opvoeden en als er niets van terecht komt dan ligt het aan het kind In de allereerste maanden och dan valt er nog niet zooveel te moederen d.w.z nog niet zooveel moreel op te voeden want de moreelse lessen worden langs physieken weg toegediend honger dorst schreeuwen enz Het wiegen in slaap sus sen dodeinen enz is uit den tijd gelukkig Want — wat wfl een zacht schommelende beweging noe men is voor de teere hersentjes van een zuigeling heelemaal niet zoo onschadelijk als velen denken Och het is zoo verleidelijk de peuter is frisch gebaad en klaar voor het slaapje met zijn rose beentjes ligt hij te trappelen op moeders schoot de kleine garnalen vingertjes grijpen naar alles kraaiend van gezondheid schijnt het kindje te bedelen om eventjes nog heel eventjes Och kom denkt ge wat zal dat nu hinderen één liedje niet in slaap wiegen natuurlijk o neen ge weet wel beter dat is niet goed maar zoo heel eventjes het is toch ook zoo leuk En — de misère is aan den gang Kinderen zijn als jonge honden Zij moeten de ' tucht voelen anders krijgen zij zoo heel onge merkt aanleg tot dwingen-om-meer een aanleg die den grondslag vormt voor een karakter dat nimmer zal weten te gehoorzamen Dus — als uw kleine schat klaar is een twee drie in bed of wieg en het licht uit En dan vooral niet achter kamerdeur of scherm blijven staan luisteren of hij wel slapen gaat " Want o het zijn zulke slimme rakkers Denk niet dat uw gezonde boy of uw mollig meiske „ er toch niets van hoort "- dat gij daar even staat mis hoor Als zij praten kunnen zullen zij u na een poosje een doodgewoon vraagje doen alsof gij op een stoel voor het bedje ' zat en daarmee het bewijs leveren dat ze zoo best weten dat gij daar staat De natuur zorgt steeds voor compensatie en wat de peuters aan ontwikkeling missen zal hun zeker dubbel toe.gemeten worden in de fijnere werking hunner gehoorzenuwen Ook bil de heele kleinties werkt toefrevendheid ver keerd daar het in de meeste gevallen de vastge stelde orde van zaken omverwerpt Hebt gij vastgestelde uren voor de voeding houdt u daar dan ook aan en denkt niet als de ben gel zicb te vroeg meldt dat is gezond hij heeft honger - Want.^an zal morgen het « etsignaal nog wat ' eerder-JclmkeK'en gij zijt red'deloos verlóreni De verkeerde angst dat uw kind een oogen blikje schreeuwt vindt een oorzaak in een ver keerde liefde Sommige moeders staan bij iedere schreemvpartlj klaar met voedsel en berokkenen haar baby daarmee veel kwaad Immers is het verdriet er een oogenblik mee gestild de oorzaak neemt men er niet mee weg terwijl men de gan.sche sniiavertering van het kleintje in de war dreigt te sturen Het is een veel voorkomende dwaling te den ken dat een kind op zijn vijfde of vierde jaar aan de opvoeding moet gaan gelooven Tegen dien tijd moet een kind reeds opgevoed zijn De opvoeding begint niet met de schooljaren maar eerder veel eerder de opvoeding begint den eersten dag na de geboorte Amy Qroskamp-T en Have GIDS VOOR SCHOOLREIZEN _ Verschenen is een gids voor schoolreizen die al le gegevens bevat welke men noodig heeft voor een uitstapje binnen onze landsgrenzen Hij is voor leiders van school - club - en vereenigingsrei zen gratis verkrijgbaar Ook ouders die hun kinderen wat van ons mooie land willen laten zien kunnen het boekje gratis toegezonden krfl gen Zendt naamkaartje of briefkaart aan de ad ministratie van den Gids voor Schoolreizen Thom sonlaan 109a ' s-Gravenhage en per omgaande volgt toezending gratis en franco Postvluchten HEEN a S > a 5S £ S JS ¦> 5 4/7 4/7 5/7 ¦ 6/7 8/7 9/7 9/7 8/7 11/7 8/7 8/7 7/7 6/7 5/7 4/7 4/7 9/7 10/7 TERUG i c hj h ' ÏC SU z Schiphol Boedapest Marseille Rome Athene Sllum Mersamatr Caïro Gaza Basra Rutbah Bagdad Boesjir Djask Alahabad Jodpoet Calcutta 10/7 Rangoon Bangkok Medan 9/7 8/7 Smgapore Palembang Batavia 8/7 Bandoeng 11/7 1 KERKNIEUWS Zondag 12 Juli e.k hoopt Ds G D Goedhuis Ned Herv predikant te Epe zijn veertig-jarig ambtsjubileum te herdenken De jubilaris aanvaardde zijn ambt te Lopper sum en diende achtereenvolgens de gemeenten van Marssum Hoogkarspel en arbeidt sedert 1917 in zijn tegenwoordige gemeente Met ingang van 12 Juli zal Ds GoeOhuis zvjn gemeente met eme ritaat verlaten De Hagenaars gingen echter strijken met een overwinning welke U.Z.C ten volle toekwam Gisteravond heeft U.Z.C in eigen huis met 3—2 van Zian verloren doch de verhouding was het niet Een overv/inntng was het Utrechtsche ze vental toegekomen We willen den scheidsrechter Ir van S e n u s zeker niet ondeskundig verklaren doch merken wel op dat het onjuist is iemand die bij Maas bijzonder geïnteresseerd is een ontmoeting als de ze te laten leiden We begrijpen niet waarom de competitieleider van den K.N.Z.B Ir van Senus niet de matches in de andere eerste klasse af dee ling laat fluiten dan kan er een wisseling plaats vinden en is het mogelijk dat de heer Braam wiens belangen naar de H.P.C uitgaan ook in een afdee ling wordt ondergebracht met clubs die geheel buiten zijn vereeniging omgaan Eerst heeft Zwemlust in Den Haag tegeii Zian het nadeel van dezen arbiter ondervonden en gis teravond U.Z.C Het sterkste staalt^'e dat we gisteren mee maakten was het uit het water zenden van Joppe voor het opstellen binnen de 2 M Toevalliger wijze zaten we juist op de twee meterlijn en stond de scheidsrechter er schuin voor Joppe lag positief buiten de 2 M en nu is vergissen wel menschelijk doch het kostte U.Z.C toch de overwinning Het Utrechtsche team was gisteravond volledig en speelde vooral in de eerste helft een vlotte partij Onmiddeliyk na het uitzwemmen trok U.Z.C ten aanval en speelde daarbij zeer gevaarlijk want Daatselaar liet in de achterhoede zijn man los De ze speler herstelt zich wel snel doch Bergers trok ook naar voren en dat was minder goed gezien Doch het leverde succes op Na een rush van Van Daatselaar ging de bal naar De Man die handig doorspeelde naar Joppe die onmiddellijk inkogel de Nauwelijks was er uitgezwommen of weer ondernam Van Daatselaar een rush en schoot num mer twee langs den Haagschen keeper Hierna ging het spel vrij gelijk op Van Leeu wen hield er enkele kogels uit en toen kwam een moment dat tenminste voor rust nog voor zeer komisch beschouwd werd maar het begin van de U.Z.C.-ellende bleek Kort na elkaar - werden Joppe en Bergers het water uitgestuurd zoodat U.Z.C met vijf man speelde doch toen zwom ook een Hagenaar te vroeg weg en ook hij moest eruit Er kwam een strafworp gevolgd door een hevige scrimmage een schot tegen de lat en eindelijk een boogballetje waardoor de ttand op 2—1 kwam Hiermede werd gedraaid In de tweede helft was het verre van komisch U.Z.C hield uitstekend stand en een overwinning was in het zicht Kort voor het einde vond boven staand geval met Joppe plaats en kwam U.Z.C nu meriek in de mindetheid waarvan Zian gebruik wist te maken en het was 2—2 De Utrechters wa ren volkomen uit het lood geslagen en Zian pro fiteerde er na het uitzwemmen van om de winnen de goal te scoren Zoo kwam het einde met een volkomen onverdiende 3—2 nederlaag ZWEMDIPLOMA BEHAALD In de Zweminrichting Kromme Rijn slaagden gisteren voor ' t zwem-diploma A de jongens W J Bcot L Daniëlson F H Eskens W Hagoort E Hoejenbos R Kamerbeek A E M Maas W L Marlet A M Schütz C Stuldreker M F de Vos De meisjes C D van der Dussen Ph Roth schild Ons Genoegen wint den beker In hotel Schuurman had heden de bekerwed strijd Ons Genoegen 1 — Crescendo 1 plaats welke ork nu weer een spannend verloop had Lange tijd ging de strijd gelijk op totdat Ons Genoegen de leiding nam en deze ook niet meer af stond Ons Genoegen heeft de beker tweemaal achter een gewonnen Mocht het haar gelukken volgende wedstrijden wederom te winnen dan is de beker haar eigendom De leiding van den wedstrgd was in handen van den heer J B Wind voorzitter „ Ons Genoegen " De uitslag van heden is als volgt Ons Genoegen 1 Crescendo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H J Hofman — C J Lichtenberg 1—1 J E van Rees — F B v d Tak O — 2 D de Zwart — M Mul 1—1 A Kooijman — T H v Eggelen 2 — O H V d Velde — J Reijne 2 — O J Holtman — T C v ' t Schipp O — 2 L W V Arkel—W J Kok 2—0 G Looij — S Zurel 1—1 J Harderwijk — S Visser 5 — O F J Garms — A Vreeland 1—1 Uitslag 12—8 De afgebroken partij W J Kok — G Looij werd remise gegeven waardoor de uitslag van den eer sten wedstrijd 10—10 werd De uitslagen van de wedstrijden om het persoon lijk kampioenschap van den Utr Prov Dambond zijn Hoofdklasse F V o s — W Sijbranda 0—2 Door deze overwinning is de heer Sijbranda kampioen van den Utr Prov Dambond Ie klasse:C Bongenaar — B Grossoo 2 — O Joh van Dijk — F Smit 1—1 De stand in deze groep is gel O 2 1 1 verl 4 O 1 1 ptn 4 2 1 1 0—2 1-1 3 2 2 1 gesp gew C Bongenaar F Smit Joh van Dijk B Grossoo % c klasse N Vlieg — J Lagerweij J Wolf—W Lensink De stand is hier J Wolf J Lagerweij W Lensink N Vlieg 11 Juli 1936 Opgave van de Utr Ver voor den Geld - en Effectenhandel 12.15 uur Inkoop Verkoop Cheque Berlijn 59.20 59 40 „ Parijs 9.70 K 9.72 K „ Brussel 24.81 24.90 „ Londen 7.38 7.40 „ Zwitserland 48 — 48.08 „ Milaan — Cable New'York 1.46 ^ 1.47K Duitsch bankpapier — Fransch „ 9.70 9.75 Belgisch „ 4.96 5.01 Engelsch „ 7.37 7.41 Zwitsersch „ 48 — 48.25 Amerik „ 1.46 1.48 Indisch „ 99.50 100.50 Italiaanseh „ — — Oostenr „ 27.80 28.20 Gouden ponden 12.27 12.37 Gouden dollars 2.48 2.53 Toeristenmarken 41 — Credlet Sperr-marken 15 H — 1754 Effecten Sperr-marken 12 i4 — liy Dr de Qeus zegt tot 15 September I N verband met de vacanties zal ditmaal ds schaak - en damrubriek tot en met 12 Septem ber stopgezet worden Wij komen Zaterdag 19 September terug Rest nog de oplossingen van de rubriek van vorige keer De oplossing van het Schaakprobleem no 168 van P H Williams C B Schachminiaturen De diagramstand in cijfers was Wit Ke6 Dg4 Leo Lf3 pion b4 Zwart Kb5 Wit speelt hier sleutelzet Dg4 — h3 waarna steeds op den tweeden zet mat volgt Oplossing Eindspelstudie van Nenri Rinck De diagramstand was Wit Kei Tdl Lf6 pionnen e2 g2 g4 Zwart Ke4 DaS pionnen a7 d6 e6 en g5 Wit forceert hier op de volgende fraaie en leer zame wijze de winst Lc3 - - e4 Wit Tdl—d4t Td4—a4 Lf6—c3 Lc3—a5 g2 — g3 en wint Zwart Ke4—e3 Da8—d5 e6—e5 e5 - De damrubriek besluiten wij met het volgende In onze vorige rubriek gaven wij de stelling zw 3 schijven op 26 36 en 45 met de opgaaf daarbjj vier witte dammen zoodanig te plaatsen dat on verschillig op welk veld ook nog een zwarte dam zou komen te staan met de ingenomen witte stel ling steeds gewonnen kon worden Goede oplossin gen van dit vraagstuk kwamen niet in De stand der vier witte dammen de Bulgaar sche stelling vormend vinden onze lezers thansin onderstaande vier diagrammen die slechts indit opzicht van elkaar verschillen dat de zwartedam afwisselend op de velden 4 15 31 of 47 isgeplaatst Onverschillig op welk ander veld dan devier aangegevene de zwarte dam gaat staan is dewinst nimmer moeilijk Ziehier dus de vier lastig ste positie's van de zwarte dam in de Bulgaarschestelling i,.ii Zwart 3 - ' 1 2 3 4 S ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ P 60 17 46 48 49 Wit 4 Logisch gesproken ligt het voor de Hand dat wit vier dammen op vier verschillende lijnen plaatst Daardoor toch worden de vluchtvelden dc # zwarte dam beperkt tot die gelegen op de lijneftj welke niet door de witte dammen bestreken wo * den Wanneer we dus de witte dammen plaatsen op de velden 19 23f 49 en 50 beletten we aan zwart het plaatsen van een dam op de velden tusschen de lijnen 2 16 49 en 35 benevens de lange lijn De lijn 3—25^48 is vanzelf uitgesloten omdat zwart alsdan zeer eenvoudig verliest nl op veld 48 door wit 23—40 49—43 en 50x33 op veld 25 door 23—12,25—48 gedw op 25—3 wit 12—17 en 49x16 12—40 enz en op veld 3 door 23—12 zwart 3x17 wit 50x6 zwart 45—50 wit 19—28 en 6x28 wint eveneens Derhalve in de aangegeven stelling blijven de eenige velden voor zwart 4 15j 31 en 47 1ste Stelling 1 2 3 4 8 *^*^*»* P*P ¦ ¦ ¦ H ^ 46 47 48 49 5U Stand Zwart 3 schijven op 26 36 45 en 1 dam op 4 Wit 4 dammen op 19 23 49 en 50 Het blijft in al deze stellingen zaak de zwarte dam op 4—31 of 15—47 aan te vallen Wit Zwart 1 23—29 4—15 Gedwongen want op 4—31 speelt wit 19—32 zwart kan nu niet naar 4 spelen wegens 29—18 en 49x32 evenmin naar 48 wegens 29—40 49—43 én 50x33 Los staan is onmiddellijk verloren we gens 29—40 en 50—39 Het spreekt vanzelf dat het offeren van een der zwarte schijven of het spelen van 26—31 zwart op definitieve wijze doet verliezen Op 26—31 neemt wit eerst schgf 31 aj en bouwt dan de be kende stelling op 29—47 15—4 Gedwongen want op 26—31 wit 49—38 19—23 Noodig om los staan van de zwarte dam te ver hinderen met 23—40 en 50—39 4—31 23—29 31—4 31—48 kan niet wegens 29—40 49—43 50x28 47—33 en wint 5 47—38 4—31 Wederom gedwongen op 4—15 wit 38—47 en 47x29 zwart 26—31 wit 29—40 50—39 en 49x32 wint 6 38—32 Nu is zwart verloren Op 31—48 wit 29—40 en 49—43 op 31—4 wit 29—18 en 49x32 Natuurlijk kan zwart nu schijf 36 offeren maar zooals reeds bij den eersten zet is opgemerkt gaat zwart dan op de bekende wijze den ondergang tegemoet Watertemperatuur De temperatuur van het water in de Zwem inrichting aan den Kromme RiJn bedroeg heden ' morgen 19 ° 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No ' 60 ¦ rM'^ë ^^^'^,- Zaterdag II Juli 1936 •^^ UTRE Ras Hoe c »*• Trouwplannen ^^ voor alle plechtigheden GALA-KLEEDING TE HUUR Engelsche Kleermakerij Nobelstraat 11 NOODHULP Meisje gevraagd in klein gezin te DOORN voor direct Liefst bekend met koken voor dag of dag en nacht Br no 866 Bockh RUITENBEEK Doorn NEDEBLANDSCHE STAAL FABRIEKEN V.h J M DE MUINCK KEIZER N.V Gevraagd voor spoedige in diensttreding EEN MANNELIJKE JONGSTE BEDIENDE Sollicitaties met uitvoerige in lichtingen uitsluitend schrifte lijk aan onze afdeeling Perso neel 2898 Voor spoedige indiensttreding gevraagd flinke Incasseerder-Verkooper in een sinds jaren be staande zaak géén stof zuigers of consumptie artikelen Brieven met opgaaf van leef tijd waar en hoelang werk zaam geweest onder no 2928 bur dezer 3 GOED ONDERHOUDEN BURGERWONINGEN te koop aangeb centr stad Huuropbr f 546 — Koopsom f 4000 — totaal Hyp aanw Brieven onder no 2932 èian bureau dezer Goedkoope trein Heden behaagde het den Heere door een noodlot tig ' ong eval plotseling tot zich te nemen onze lieve Dochter Zuster Behuwdzuster en Tante WILHELMINA NIEUWENDIJK op den leeftijd van 33 jaar van Haarlem Zaandam Amsterdam N.-Bussum Hilversum en Utrecht naar ARNHEM EN N IJ M E G E N 3p de Zondagen t.m 13 Sept Van Zaandam op de Zon dagen t.m 30 Aug Uit aller naam D NIEUWENDIJK Utrecht 9 Juli 1936 Hoendlepstraat 46 De teraardebestelling zal plaats hebben op Dins dag 14 Juli a.s vertrek van het sterfhuis 10.45 v.m naar de 2e Alg Begraafplaats „ Kovels wade " BUURKERK ZIE AANPLAK-EN STROOIBILJETTEN ZONDAG 12 JULI 1936 te 6 uur JEUGDDIENST Voorganger Ds GltOLLE Avondliturgie Goedkoope trein ' AFWEZIG van 12 Juli tot en met 9 Augustus Dr A J CRUCQ Waarnemende doktoren BREMAN DE GELDER na 15 Juli HOITINK tot 18 Juli SIMONIS na 15 Juli WESLY VAN CENTK ADMINISTRATIE ZIEKENHUISVEBPLEGINGS - FONDS Catharijnesingel 65 Tel 12181 UTRECHT NAAR Van 12 Juli tot 10 Augustus zal door afwezigheid van den controleerend geneesheer van het Ziekenhuisverplegingsfonds Dr A J CRUCQ als contro leerend geneeskundige waar nemen W t Y LUyn Arts Burg Keigerstraat 3 Spreekuur van 1—2 uur Telcf 15266 HAARLEM EN ZANDVOORT op Zondag 19 Juli ZIE AANPLAK-EN STROOIBILJETTEN GEVRAAGD AFWEZIG I W HOL Huidarts iWaarnemers ' Dr KEMPERS en Dr.TELLIER 2929 bekwaam STEMPEL MAKER bekend met Snij en Trekstempels Uitvoe rige sollicitaties ond no 2362 bur van dit blad vragen voor de afdeeling A M Assink Arts AFWEZIG TOT 4 AUGUSTUS Waarnemers Dr CORNBLIS Dr WESLY Dr DE VRIES Dr HEIJMANS tot 1 Aug JAPONNEN Een eerste Verkoopster Aanbesteding Op Woensdag 22 Juli 1936 zal ondergetekende namens zijn principaal AANBESTEDEN In Hotel „ RICHE " Utrecht Het slopen van 5 Arbei derswoningen en het bou wen van 4 Herenhuizen met bijk werken aan de Blauwkapelseweg te Utrecht Bestek en tekeningen è f 2.50 bij Architectenbureau B OOSTEROM Leidscheweg 40B Utrecht Alléén zij die reeds als zoodanig werkzaam geweest zijn grondige vakkennis bezitten en over prima ver koopkracht beschikken gelieven haar schriftelijke solli citaties in te dienen onder opgave van tegenwoordige en vorige betrekking leeftijd godsdienst en verlangd salaris bij N.V VROOM & DREESMANN Stadhuisbrug Utrecht REMBRANDT WANNEER U DE MACHTIGE FILM 6 dg Harzf30 - 20—25 JULI Hotellog en diners inbegr Geen paspoort Enkele plaatsen Inl Kantoor AUTOBUSDIENSTEN Vredeniburg 57 — Telef 15453 DE WERELD IN WORDING WELKE TOT EN MET A.S DONDERDAG WOBDT VERTOOND HEBT GEZIEN KOOPT DAN HET BOEK VAN DEN ENG SCHRIJVER H G WELLS ALS BLIJVENDE HERINNERING AAN DE KENNISGEVING Bij deze deelt ondergeteekende A F C BALZARELLI — voor dien als bedrijfsleider werk zaam in het Brandstoffenbe drijf van zijn moeder Wed A A Balzarelli — mede dat hij voortaan als zelfstandig Brand - stoffen handelaar zal optreden Mij beleefd in den gunst van mijn moeder's oude clientèle aanbevelend Hoogachtend A F C BALZARELLI utrecht 9 Juli 1936 Kant OUDWIJKEKDWABS - STBAAT 63 — TELEF 14316 INDRUKWEKKENDE FILM VERVAARDIGD ONDER REGIE VAN ALEXANDER KORDA Verkrijgbaar bij BOEKHANDEL BROESE — TELEF 10540 NACHTEGAALSTR 20 bij TIVOLL BOEKHANDEL BIJLEVELD JANSKERKHOF 7 BURG REIGERSTR 56 COHEN'S BOEKHANDEL NOBELSTRAAT 29 FIRMA I J SCHAAFSMA BOEKHANDEL LEESBIBLIOTHEEK VOORSTRAAT 5 VAN ViaJK's BOEKHANDEL OUDEGRACHT 124 t.o JANSBRUG Meer dan een menschenleeftijd hebt U pleizier van onze meubelen zij zijn fraai degelijk en goedkoop Wij noodigen U beleefd uit tot bezichtiging van onze 120 MODELKAHERS Schrift garantie ool < bij centr verw • Vraagt onze fraai geillustreerde brochure N.V WONINGINRICHTING HUIS & HAARD Heerengracht 500 ingang Vijzelstraat 77 Amsterdam GEEN FILIALEN Uw plaais is nog vrSi naar BUDAPEST — WEENEN — PRAAG Vierde reis vertrekt 18 Juli Vervolgens 1 8 en 22 Aug n 5 Sept Reisduur 15 dagen Heen via München Salzburg Semmering Terug via Karlsbad Eisenach Kasseli Vele attracties Prijs f 125 — met eerste rangs verzorging REISBUREAUX..GENTROPA " N.V Amcterdam Vyzelsbaal 28 hoek HeerengracM VirmtiM Vredenbur Den Bosch -^ ymegen Geweldige groepen wilde dieren Na zijn groot succes in België Impresario Frans IVIikkeiiie geeft het WERELDCIRCUS Artlsten van inter nationale wereld roem Strassburger op Zaterdag 18 Juli zijn Openingsvoorstelling te UTRECHT Prachtdieren uit alle deelen der wereld Strassburger's be roemde koningen van den lach Strassburger's edele raspaarden In elke voorstelling 30 opzienbarende nummers Raadpleeg de affiches op het Veemarktplein a d Croeselaan Tram halte lijnen 5 en 4 Van het eerste tot het laatste nummer is het programma een nieuw en boeiend schouwspel van onvervalschte klassieke circus kunst zooals onze ouders dit ken den en zooals wij dit zoo gaarne zien Circus Strassburger over tuigt een ieder dat het de best georganiseerde onderaeming is en dat het de gunstige reputatie toekomt die het zich heeft ver worven tijdens zijn feestvoorstel lingen te Brussel Parijs Londen Stockholm Amsterdam Berlijn en Weenen Het is het circus met traditie dat geen revues ballet ten en sketches vertoont die niet in de circus-menege thuis behoo ren Het klassieke circus leeft nog het is niet dood ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN L „ J G E C Winkeliers uit 10 verschillende branches stemmen in groote meer derheid voor Courantenreclame 427 winkeliers uit tien verschil lende branches verdeeld over de voornaamste steden van het land hebben antwoord gegeven onder hen waren er 32 die om princi pieele of andere redenei de vragen niet volgens verzoek beantwoord den Waar het alleen de bedoeling is de waarde van courantenrecla me in het juiste licht te stellen en niet andere reclamemiddelen neer te halen zijn deze laatste hier niet met name genoemd De op de enquête-formulieren opge somde reclamemiddelen zijn daar om in de bovenstaande grafiek en de onderstaande tabel aangeduid met de letters B tot en met N H ierboven is In beeld gebracht de hoofduitkomst van ' n enquête dit voorjaar onder tal van winke liers in de voornaamste steden van ons land gehouden De vraag aan hen gesteld kwam op het volgende neer „ Ziehier een opsomming van alle mogelijke reclamemiddelen die door de fabrikanten enz van de merkartikelen welke U verkoopt kunnen worden aangewend Welk van deze reclamemiddelen moeten die fabrikanten Uws inziens nu op de eerste plaats gebruiken om te maken dat het publiek die merk artikelen in Uw winkel komt koopen Nummert U de verschil lende reclamemiddelen s.v.p naar volgorde van hun verdienste " Hieronder volgt de uitkomat Aantal malen dat het reclame * Zonder middel « erd genoemd verschil Niet 1 Redanumlddd van rangorde noemd 1 als als no 2 alsno,6 no 1 3 4 of 5 7 8 of 9 11.12 of 13 genoemd Couranten A 181X 93 X 11 X 3x 58 X 49 X Reclamemiddel B 42 133 48 19 39 114 C 26 121 45 27 36 140 » D 19 144 54 19 40 119 » E 15 101 54 49 32 144 » F 12 95 73 33 24 158 » G 7 95 71 38 35 149 » H 5 78 80 32 15 185 > Ic 5 48 47 79 17 199 4 70 60 53 28 180 ¦ » L 1 59 73 57 30 175 » M 1 40 84 61 12 197 » N 1 27 53 90 14 210 Voor 181 winkeliers kwam cou rantenreclame dus op de eerste plaats 93 anderen wier voorkeur stemmen over de twaalf overige reclamemiddelen verdeeld waren stelden courantenreclame op de tweede derde vierde of vijfde plaats enz Slechts 3 winkeliers zetten courantenreclame achter aan terwijl er 58 waren die cou rantenreclame tegelijk met enkele andere reclamemiddelen hadden aangekruist of aangestreept zon der dus één hiervan den eersten prijs toe te kennen De tien branches omvatten kruidenierswaren en comestibles manufacturen sigaren schoenen rijwielen parfumerieën en kappers drogisten bakkers wijn en ge distilleerd Ook de winkeliers oordeelen Courantenreclame is niet te vervangen Een uitêebreide publicatie waarin verschillende interessante detailuitkomsten dezer enquête worden gepubliceerd en ge commentarieerd is voor adverteerders op aanvraag gratis verkrijgbaar bij het Centr Bur voor Courantenpubliciteit Tan De Nederlandache Dagbladpers " Cebuco " Dam 2a A'damC HM Het Bestuur der AVONDTEEKENSCHOOL van de Vereeniging tot bevordering van het TeekeiH en Vakonderwijs te IJsselstein roept Sollicitanten op voor de vacante betrekkngen van LEEKAAK voor Rekenen en Meetkunde Vormteekenen Hout - en Marmerschilderen » Meubelteekenen Smids - en Werktuigkundig Teekenen Aantal lesuren per week nader vast te stellen Wette lijke bevoegdheid vereischt Salaris volgens Rijksregeling Cursus 1 Oct 1936 t.m 31 Maart 1937 Solllcitatiestukken in te dienen bïj den Voorzitter vóór 20 Juli 1936 Het Bestuur Dr J M DE MORRéE Voorzitter * G DE JONG Secretaris PROPAGANDISTE W^Ü zoeken een propagandiste voor het be zoeken van particulieren ter kennismaking met onze nieuwste huishoudmachine „ DE KLOP-VIBRATOB " Salaris en provisie Aanmelden Dinsdag 14 Juli ' s avonds 7—8 uur bü SCHUURMAN OUDEGRACHT 260 N L I „ NEDERLANDSCH LUCHTVAART INSTITUUT " Gevestigd te Utrecht Directeur E VISCH Ie Luit.-Vlieger Rembr.laan 9 Huis ter Heide Opleiding voor Alle LUCHTVAART-DIPLOMA'S en aanver wante vakken zoowel voor Militaire - als Civiele Diensten Uitvoerig prospectus op aanvrage PLAATSINGSBUBEAU Aanvang Cursussen 1 September a.s POSITIE Accountant zoekt ' voor uitbreiding van kleine doch goed rendeerende fabriek van zeer gewild consump - tie artikel voor veel uitbreiding vatbaar serieus deelgenoot met ten minste f 5000 — Hooge winst gegar Voor refl met flinke admin of verkoops eapaciteiten tevens aangen werkkring aanwezig Brieven met voU inl onder no 2937 bur v d blad SCHEVENINGEN Hotel - Pension „ PAVILJOENZICHT " Gevers Dey - nootweg 37 Kamers met pension vanaf f 2.75 p dagper persoon — Stroomend water prima keuken 1 minuut van het strand 1390 U WEET WAT DAT ZEGT WOENSDAG 15 JULI 10 UUR BEGINT ONZE GROOT E Kleermakers - en Naaisters Fournituren Handel DE GROOT HILVERSUM Kerkstraat 78 UTRECHT Lange Jansstraat 2 STALTuwAUTO in de ruime en moderne UTAM-GARAGE RIDDERSCHAPSTR 6-8-10 TEL 11202-14730 DAG en NACHT GEOPEND V.AF f 7 SO P MAAND incL I X per week WASSCHEN en POETSEN Nog geen cent per regel kost een advertentie in dit blad berekend naar de oplage per 1000 exemplaren Laat U den vergelijkbaren prijs van andere bladen maar eens voorrekenen en U zult in zien dal ook voor U de aangewezen weg leidt naar het Utrechtsch Nieuws blad Drift 23 — Oplage 30.000 m ¦-:^ ï '\ ÓuÜe had De groote ivapening van man schoots ver gewone H ET gebied oorlog even zelf Wü kanten aangevallen landkaart de ui waarover ik in de dit jaar de zware berekent dan zal veel minder dan liep Het lag dus voor het land op verschillende wen aan hoogwaardigh een groote vrijheid gen en die ook uit len Zooals reeds breide Noordelijk perbevel van Ras menwerking met S 6 y o e m Ras I Hoewel ik mij van houden van de krijgs lijkt het mij beter om aanschouwing gezien ben gelezen zelf te De eerste aanval gen door Ras S e y o pen aan wien Z.M gezegd Gij moet U eerst van de grens ter lianen deze hebben Terugtrekken Daarna wanneer stand gekomen moet noodzakelijk blijkt het land in te lokken deren Zoo heeft Ras maanden van den het einde van November den Keizer met 30 begaf Sedert begin o e m aan den linker A j j a 1 é o den gouvi 5000 man beschikte Ras I m r o e de door mijn provincies die van Semien was man bij ons waarna Sjiré begon De positie van allen eenvoudig Deze besto Italianen in den r weging die zich rechterflank van h threesche grens I moment voor een men de beschikking De memoif Keizer van de 70.000 man die zich ten Zuiden Gedurende verscheiden * kans bij dit voorbereiden Italianen schenen zijn sedert het eerste veldslag had plaats zeggen van de Italianen zijn deugden en gebrek verschillende deugd menschheid in haar ven naar een bestaan acht Het is dus niet van zijn vijanden op van boosaardigheid ik ze na ze ontdekt onze Ik wil niets ^ endsel van de It den mijn land te manier van vechten gadegeslagen heb ik uitmuntend zijn Ik Erythreesche troepen daten die tot de fascistische militie ligt deze militairen zij plotseling de m steek lieten omdat naast hen oprees tegenstanders elkander wekeai de Italianen ten vooruitdrongen bezorgd over hun terugtocht eventueel De zaak ontwikk nen hadden tegenover sedei't den oorlog van van taktiek veranderd het zien van de strijdmiddelen altijd kant zal dat kunnen De tanks Zoo b.v de tanks schappen zagen deze Sommigen van hen Abeba opgemerkt de gevechtswijze wisi gezegd Maak groote | akkeu en aarde De 
1 |\ UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 60 Zaterdag II Juli 1936 VIERDE BLAD IS Ras Kassa over zijn Hoe de Ahessijnen de tanks X V onschadelijk maakten Oude strijdmethode had aanvankelijk resultaat De groote achterstand in be wapening werd in de gevechten van man tegen man ruim schoots vergoed door de buiten gewone handigheid der zivarte krijgers • \ H ET gebied der operaties was in dezen oorlog even uitgestrelit als het land zelf Wij werden tegelijkertyd van alle kanten aangevallen en wanneer men op de landkaart de uitgestrektlieid van het front waarover ik in de eerste drie maanden van dit jaar de zware verantwoordelijkheid droeg berekent dan zal men bemerken dat zij niet veel minder dan tweeduizend kilometer be liep Het lag dus voor de hand om de bewaking van het land op verschillende punten toe te vertrou wen aan hoogwaardigheidsbskleeders die zich in een groote vrijheid van beweging konden verheu gen en die ook uit eigen initiatief konden hande len Zooals reeds eerder vermeld werd het uitge breide Noordelijk front gei^laatst onder het op perbevel van Ras Kassa die opereerde in sa menwerking met drie andere generaals n.l Ras S e y o e m Ras I m r o e en dedjaz A j j a 1 é o Hoewel ik mij van dag tot dag op de hoogte liet houden van de krijgsverrichtingen in dezen sector lijkt het mij beter om Ras Kassa die uit eigen aanschouwing gezien heeft wat wij slechts heb ben gelezen zelf te laten spreken De eerste aanval der Italianen werd opgevan gen door Ras S e y o e m en zijn 30.000 manscnap pen aan wien Z.M de Keizer het volgende had gezegd Gij moet TJ eerst op een dag-marsch afstand van de grens terugtrekken zelfs voordat de Ita lianen deze hebben overschreden Terugtrekken Daarna wanneer het contact eenmaal is tot stand geliomen moet U zich zoo vaak zulks noodzakelijk blijkt terugtrekken om den vijand het land in te lokken en van zijn bases te verwij deren Zoo heeft Ras S e y o e m in de,*wee eerste maanden van den oorlog gehandeld Het was aan het einde van November dat ik mij op bevel van den Keizer met 30.000 man naar de gevechtszóne begaf Sedert begin November werd Ras S e y o e m aan den linkerkant gesteund door dedjaz A j j a 1 é o den gouverneur van Semien die over 5000 man beschikte Tegen half December voegde Ras I m r o e de gouverneur van Godjam die door mijn provincies van Baguemdeur en door die van Semien was getrokken zich met 25.000 man bij ons waarna weldra de herovering van Sjiré begon De positie van allen was goed en de taktiek eenvoudig Deze bestond in de poging om de Italianen in den rug aan te vallen door een be weging die zich uitstrekte langs hun geheele rechterflank van het verre Zuiden tot de Ery threesche grens Ik wist dat ik wanneer het moment voor een krachtig offensief was geko men de beschikking zou krijgen over een deel De memoires van Keizer Haile Selassie van de 70.000 man van Ras Moeloeguetta die zich ten Zuiden van Makalle gelegerd had Gedurende verscheidene maanden was onze kans bij dit voorbereidende werk gunstig De Italianen schenen niet van taktiek veranderd te zijn sedert het eerste treffen te Adoea waar een veldslag had plaats gehad Ik wil niets kwaads zeggen van de Italianen maar ieder volk heeft zijn deugden en gebreken Het zijn stellig deze verschillende deugden en gebreken die de menschheid in haar geheel beschouwd veroorlo ven naar een bestaan te streven dat men beter acht Het is dus niet nutteloos om de gebreken van zijn vijanden op te sporen en ik hoop niet van boosaardigheid beticht te worden wanneer ik ze na ze ontdekt te hebben vergelijk met de onze Ik wil niets kwaads zeggen over het voor wendsel van de Italianen waaronder zij probeer den mijn land te verwoesten Maar nu ik hun manier van vechten met het blanke wapen heb gadegeslagen heb ik geconstateerd dat zij niet uitmuntend zijn Ik Spreek hierbij niet over de Erythreesche troepen maar over de blanke sol daten die tot de geregelde troepen of tot de fascistische militie behoorden Het blanke wapen ligt deze militairen niet en ik heb zelf gezien hoe zij plotseling de machtige mitrailleurs in den steek lieten omdat zij meenden dat een sabel naast hen oprees In de gevechten waarin de tegenstanders elkander meer en meer naderden weken de Italianen terug naarmate mijn solda ten vooruitdrongen en zij waren voortdurend bezorgd over hun achterhoede teneinde hun terugtocht eventueel te kunnen dekken De zaak ontwikkelde zich aldus De Italia nen hadden tegenover zich manschappen die sedert den oorlog van de laatste eeuw niet van taktiek veranderd waren en die zich bij het zien van de verbazing-wekkende moderne strijdmiddelen altijd afvroegen Naar welken kant zal dat kunnen vechten De tanks * Zoo b.v de tanks De meesten van mijn m.aa schappen zagen deze voor het eerst in hun leven Sommigen van hen hadden de tanks in Addis Abeba opgemerkt maar slechts van verre en van de gevechtswijze wisten zij niets Men had hen gezegd Maak groote kuilen en overdek deze met takken en aarde De tanks vallen er ^ an in ala wilde beesten Maar de Bthioplërs zijn geen grondwerkers Deze bezigheid heeft hen altijd slecht gelegen en zy lieten dit daarom liever aan anderen over Ziedaar een van hun gebreken Wij zijn geen graafdieren zeiden zij Daarom vielen zij de tanks aan als waren hetgewone dieren en toen kon men dit verbazing wekkende schouwspel zien een onkwetsbaar fortvan gepantserd staal dat met de hand genomenwerd door lieden die in een simpel katoentje ge kleed waren De zaak was heel eenvoudig en wanneer man aan den fitaorari Schifarra van het leger van dedjaz Ajjaléo vroeg hoe hij vijf tanks op één dag tot overgave dwong antwoordde hij Het is voldoende zich op den grond te werpen en ze behoedzaam te naderen totdat men ze kan aanraken Inderdaad hadden Se Ethiopiërs bemerkt dat ' de mitrailleurs van deze kolossen naar voren slechts onder een zekeren hoek konden werken en overigens vele plaatsen boden waar de aan valler zich volkomen beschut kon voelen afge zien dan van de andere tanks natuurlijk Die plaatsen waren b.v de ruimte tusschen de beide rupswielen voor den motor en ook die boven op de machine Men zal misschien denken dat deze manoeuvre gevaarlijk was en dat zij die zich op den grond wierpen voor den aanval vernietigd moesten worden Zeker het is geen taak voor lafaards maar de mannen wisten dat zij terwijl ze zich tegen de aarde drukten niet meer dan hoofd en schouders bloot stelden aan de stormloopen Men omringde hetzjj een geïsoleerde tank hetzij alle tegelijk die zich in het veld bevonden Dat was de voorbereidende handeling Het slot volgde wanneer drie of vier man zeer snel — als een luipaard op den rug van een buffel — bovenop de machine sprongen en staande in het platform schoten Sommigen die door het formidabele oud ijzer niet geïmponeerd werden werkten hun sabels door de vensters Men poogde soms ook van verre op deze vensters te schieten Het is voorgekomen dat op deze wijze tanks onschadelijk werden ge maakt Misschien is het ook wel eens gebeurd dat de Italianen die in deze machines buitengewoon met de warmte te kampen hadden er uit kwamen om een luchtje te scheppen Maar daar weten wij niets van Vast staat echter dat wij er alleen in het gebied van Tembien al een tiental hebben buitgemaakt Ik heb ze niet zorgvuldig geteld De tank heeft weinig waarde Maar wanneer het al moeilijk was voor de man nen die op doeltreffende wijze door pantserplaten zijn beschermd om weerstand te bieden aan het vuur van de Ethiopiërs nog moeilijker was het voor de Italiaansche infanteristen om zich met succes te meten in een gevecht van man tegen man De snelvoetigheid en de vlugge armbewegin gen der Ethiopiërs zullen altijd moeilijkheden op leveren aan menschen die niet zonder schoenen kunnen loopen Te Ghoum Aarié in Tembien dicht bij Abbi Ab-bi heeft de vijand het van het begin van den slagaf ondervonden De honderd mitrailleurs die daarwerden buitgemaakt vielen in onze handen zonderde hulp van het geweer doch uitsluitend door mid del van de sabel Geen ardsche macht zou instaat zijn geweest mijn manschappen die als dooreen stormwind leken voortgedreven tegen te hou den Zij kwamen zoo snel op de Italianen af datzij dezen het nog geladen geweer uit de hand wis ten te rukken Zij waren zoo handig zoo snel enzoo vliegensvlug dat men dit niet kan beschrijven,omdat men ze niet zag Voor zulke duivels vlucht ten de Italianen die alles van zich afwierpen Men had ons voor den aanvang van dezen oor log wel gezegd dat de kansen in den strijd veran derd waren door de moderne bewapening Men had ons ook gezegd dat men het naderbijkomen van de Italianen moest vermijden en hen van verre moest bestoken omdat zij de middelen hadden om ons te decimeeren nog voor wij contact zouden hebben gekregen Dat is waar Maar er is nog wat anders Primitieve wapens Om een vijand van verre te bestrgden heeft men wapens noodig die even ver dragen als ' die van zijn tegenstanders en ook voldoende Sterke muildieren dragen de weinige mitrailleurs waar over de Abessijnen beschikken naar het bedreigde gren:.je bied Zooals uit de verklaringen van Ras Kassa blijkt vormden deze mi trailleurs het eenige moderne oorlogs materiaal der Ethio _ EiërSj successen munitie En eveneens moet men dan over een groot aantal goede geweren beschikken Ik verwonder mij er zelf nog over wainneer ik zeg dat van de troepen waarover ik het bevel voerde slechts twee bataljons van 950 man voor zien waren van Mauser-geweren de overigen had den Schneider en Graz-geweren of zelfs zeer ver ouderde modellen van een vijftig jaar terug Voor zoover men met deze geweren al goed kon schie ten bereikte men er toch nog niet den halven af stand mee welke de Italiaansche kogels konden halen Het Graz-geweer heeft nog een ander bezwaar en dat heeft ons in de internationale opinie ten onrechte een slechten naam bezorgd de groote looden kogels zijn zeer smeedbaar en stompen af zoodra zij iets ontmoeten Daarom is het gat waardoor zij de wonde ver laten zeer groot en dit nu werd dikwijls toege schreven aan het gebruik van dum-dum kogels Wat onze bewapening met mitrailleurs betreft zij bestond uit honderdtwintig stuks En wij had den slechts de artillerie die wij op den vijand hadden veroverd Men begrijpt dat onder deze om standigheden de actie niet altijd volgens de regels die door de voorzichtigheid werden voorgeschre ven kon voortgaan De voorzichtigheid had te vaak tot werkloos-toezien gemaand Aan den an deren kant was het ook moeilijk om lieden die toen zij nog ver-af waren reeds slagen ontvingen terug te houden Het was uit hun oogpunt beschouwd niet altijd verkeerd dat deze mannen naar voren gingen om zich van hun gebrekkige wapens te kunnen be dienen Wanneer dit naar-voren-dringeu tot een contact met den vijand leidde hadden onze man schappen ook dit voordeel dat de strgd met het blanke wapen de patronen spaarde Dit was zoo bij de gevechten bij Abbi Abbi en Erba Ouayani waar mijn soldaten vijf en twintig mitrailleurs vijf kanonnen en een aanzienlijke hoeveelheid ander materiaal buit maakten Dit was ook zoo bij Selarie in Tembien waar de bandjuronde Lett dertig mitrailleurs veroverde waarvan de bedie ners sneuvelden En dit geschiedde tenslotte ook in Sjire waar den manschappen van Ras I m r o e 50 mitrailleurs en een aanzienlijke hoeveelheid pro viand en munitie in handen vielen Bij de tactische overwegingen die ik voor deze gevechten reeds heb gegeven kan men er nog een voegen die voortspruit uit het temperament van den Abessijn zelf Van het moment af dat het geweer in ons land werd ingevoerd hebben wij altijd gedacht dat het lafhartig was om een vijand op een afstand te dooden zonder hem de kans te ge ven zich op eerlijke wijze te kunnen meten De kling is rechtvaardig de kogel is laf Dit wordt zoo sterk gevoeld dat een soldaat slechts de vijanden die hij met de hand heeft gedood kan aanrekenen De zilveren deco raties die op de scheede worden gedragen kun nen slechts voor dezen prijs worden verworven Ik heb reeds gezegd dat vrfj sedert Adoea niet van houding veranderd waren In dezen slag wierpen de Ethiopiërs hun geweren weg en wier pen zij zich met den blanken sabel op den vijand In tegenstelling met wat men misschien zou willen gelooven is deze taktiek ook m den mo dernen oorlog nog goed Elke keer dat wij haar aan het NoordeUjk front hebben gevolgd hebben vnj er resultaat mee bereikt en het was ten ge volge van deze successen dat de Italianen van Januari af besloten gebruik te maken van mos terdgas Nadruk verboden Worldcopyright Cooperation Paris Voor Nederland Utrechtsch Nieuwsblad Politienieuws Vernieling Door een steenhouwer wonende aan den Amster damschestraatweg is aangifte gedaan van vernie ling van een hardsteenen kruis dat voor zijn zaak stond opgesteld Diefstallen Verdacht van diefstal van een japon zijn gis termiddag twee minderjarige meisjes aangehouden in een confectiemagazijn aan het Vreeburg De meisjes zijn naar het poUtiebureau gebracht van waar zij later door hun ouders zün afgehaald Een automobilist heeft gisteren aangifte gedaan van diefstal van een regenjas uit zijn auto die op de Oudegracht geparkeerd stond In de perikelen Een 15-jarige jongen is gisteren brj het spelen op de Nieuwegracht dusdanig in prikkeldraad ge vallen dat overbrenging naar het Stads - en Acade misch Ziekenhuis noodzakelijk werd geacht In de Markthavenstraat heeft een 14-jarige jon gen een twaalfjarig kam'eraadje een mes in het oor gegooid GOEDKOOPE TREINEN Op de Zondagen tot en met 13 September zul len o.a vanuit Bussum Hilversum en Utrecht goedkoope treinen loopen naar Arnhem en Nij megen Bovendien zal op Zondag 19 Juli van Utrecht uit een goedkoope trein loopen naar Zandvoort en Haarlem VACANTIE BOUWVAKARBEIDERS Naar wij vernemen loopt de vacantie van de bouwvak-arbeiders dit jaar van 3 t.m 7 Augustus Geleide-hond voor blinden Dr J A Putto schrijft over „ De geleide hond voor blinden vóór 300 jaar en thans " In het Mei/Juni nummer van „ Tegen de Tuber culose " orgaan van de Ned Centr Ver tot Bestr der T.B.C schrijft de redacteur arts J A Putto over „ De geleidehond voor blinden vóór 300 jaar en thans " Hij deelt mede dat Dr van Gils hem een ets van een geleidehond van 300 jaar geleden ver schafte met een bijbehoorenden tekst uit J H Krul's „ Minne Spiegel ter Deugden " 1639 lek sie een blinden Mensch ick sie een sienloos Man Gebonden aen een hont die volght bij achter an Hier staet een nutte les te leeren door dees blinde Een hond een dienstigh dier doet hem de wegen vinde Een hondt een trouwen hondt die leydt hem aen de bandt En dit getrouwe beest geeft leringh aen ' t verstandt De plaat stelt voor een man met een korf op den rug vermoedelijk een marskramer In de linker hand heeft hij een stok en aan de rechterhand een lijn waaraan een geleidehond trekt In hetzelfde artikel is ook een foto geplaatst van een tweetal geleidehonden van thans Ofschoon Detwijfeld kan worden of de plaat van vóór 300 jaar geheel technisch juist geleider en hond weergeeft loont het de moeite de aandacht op enkele punten van verschil en overeenkomst te vnjzen Allereerst valt het verschU in type hond op Om verschillende redenen vooral om die van karakter en eigenschappen geeft men ten onzent verreweg de voorkeur aan de typen herdershond Volgens de plaat werd vroeger ook een type Keide wachtel gebezigd Dan valt op dat de tegenwoordige geleidehon den op een enkele uitzondering ten gerieve van den geleider na aan de linkerhand trekken ter wijl de geleidehond van vóór 300 jaar aan de rech terhand geleidt Daarentegen vallen ook de punten van overeen komst terstond op Allereerst het doel waarvoor de geleidehond gebruikt wordt den blinde zelf standig te maken in het volbrengen van zijn ar beid Evenzeer is het merkwaardig dat de teekenaar van vooriieen in beeld heeft gebracht dat een ge leidehond trekt Ook thans is dit nog het eerste wat een geleidehond moet leeren Immers blijkt een hond geschikt om met den blinde wien hij zal worden toegewezen om te gaan en is hij verder voor het verkeer in het al gemeen geschikt en niet zenuwachtig dan wordt hem op bet commando „ vooraan " geleerd gelijk matig te trekken aan den geleidebeugel Op de Blindengeleidehondenschool aan de Middenweg te Amsterdam is daartoe een cirkelvormige baan aangelegd Zij verstaan elkaar Zoolang een geleidehond trekt kan de blinde veilig gaan zoodra de hond stopt is dit een tee ken voor den geleider dat er een belemmering op zijn weg is die de hond niet kan ontgaan zonder zijn geleider in gevaar te brengen Zoodra de hond uit zichzelf stilhoudt moet de geleider eerst door tasten met zijn stok doorgaans wit met twee roode banden zich van den aard der hindernis op de hoogte stellen hetzij wanneer de situatie dat vergt oversteken van een straat wachten tot de hond het voortgaan veilig acht en dus zelf het ini tiatief neemt Wanneer men zich rekenschap geeft van de verantwoordelijke taak die aan een geleidehond wordt gegeven is het duidelijk dat daarvoor een langdurige opleiding vereischt wordt doorgaans drie a vijf maanden In het verkeer en zeker in het moderne stadsverkeer moet een geleidehond tal van hindernissen onderkennen die voor een gewo nen hond geen belemmering vormen verkeers kettingen geblokkeerde weggedeelten enz Om den geleidehond daaraan nu te gewen nen zijn op het terrein der Blindengeleide hondenschool tal van hindernissen aangebracht en zö'n er door eenvoudige hulpmiddelen nog meerdere te maken die den instructeur in staat stellen tal van situaties die zich in het verkeer kunnen voordoen na te bootsen en Burgerlijke Stand Geboren Juli Christiaan z van J W de Wilde en E.J Krouweel Juli Gerard Wouter z van W v Baggem enM " Th Janetzky Tom z van B H Albers en A.M Hauer Adrianus Jacobus z van W v d.Berg en G Ram Juli Hans z van E Gezang en B v Praag;Wendelina Theodora Maria d van L A Smit en A Jongerius Adrianus Petrus Marinus z van J.J A Vezuu en E J Dekkers Aleida d van Th.Schinkel en H Lodewegen Johanna Christina d van H G Slooten en H Tukker Juli Wilhelmina d van J Brummer en J.J Huygens Rudolf Bernard Gerard Johan z vanB J Schooleman en A M A Wakelkamp Onclertrouw(i 7 Juli M V d Klis groentehandelaar Oudewa ter en M Hamoen z b alh G Bloten bureau bediende Zuilen en M Baars steno-typiste alh II G M Versteeg bureelbediende en C A v Zeyl Den Haag P P W Daniels z b en C H Bruym z b Tilburg J C W v Bremen techni cus en J P Heinssen Maarssen W H Zweye chauffeur en W Klok z b De Bilt J Lonet Feisser volontair ter Parkette van een Kanton gerecht en E Laan z b Culemborg A J G v Isselt kantoorbediende en A A Pomraer z b den hond in het oplossen dier moeilijkheden te trainen Toch sluit dit niet in dat een geleidehond overal geschikt voor is waarvoor de geleider hem zou willen gebruiken Technische bezwaren noopten het bestuur der Stichting wel eens een aanvrage af te wijzen om dat de Technisch Leider der Blindengeleidehonden school het geven van een geleidehond voor een bepaald doel niet verantwoord achtte tenzij de hond daar speciaal voor getraind kon worden Zoo meest o.a een aanvrage afgewezen worden van iemand die een geleidehond wUde gebruiken naast een hondekar met koopwaar Na een speciale training kon wel aan een asin vrager een geleidehond gegeven worden die hem op het platteland noodig had waar langs open wegen geloopen moest worden en de huizen via een smalle plank over een sloot te bereiken waren De speciale training was noodig omdat het tech nisch veel moeilijker is een hond af te richten voor het geleiden op wegen die „ open " zijn met het oog op het rechts houden dan voor het geleiden op wegen waar trottoirs zijn Uit de vele dagelijksche ervaringen op de Blin * dengeleidehondenschool blijkt wel dat het africh ten van geleidehonden thans onvergelijkelijk veel meer dan vóór 300 jaar vereischt een diepgaande kennis van de problemen van het moderne verkeer Over die verkeersproblemen die vooral né het africhten den geleider wanneer hij met zijn » hond alleen is kimnen benauwen wellicht een volgend maal nader „ Euterpe ** 40 jaar Jubileumviering op Maandag 27 Juli ier gelegenheid waarvan een tuinfeesi georganiseerd wordt Den 27en JuK a.s bestaat het Utrechtsch Man nenkoor „ Euterpe " 40 jaar Voor de viering van dit jubileum is het navolgende programma vast « gesteld Maandag 27 Juli a.s oprichtingsdatum zal een Tuinfeest voor de leden en hunne famiheleden gegeven worden in den tuin van het Hotel Restaurant „ Oog in Al " In November van dit jaar zal een Groot Feestconcert gegeven worden Op dit con cert zullen uitsluitend werken van Nederlandsche en Vlaamsche componisten uitgevoerd worden Het programma bestaat voor zoover het de koorwer ken betreft uit „ Drama Christi " van Peter Benoit voor soUsten mannenkoor met begeleiding „ Hym nus de Spirito Sancto " van Alph Diepenbrock voor mannenkoor met begeleiding „ Sanctus " van Lieven Duvosel voor solisten gemengd - en jongens koor met begeleiding en een drietal „ Ernstige Lie deren " voor vrouwenkoor van Julius Röntgen In het laatst van het jaar zal nog een Groo te Feestavond voor leden en genoodigden iworden gegeven Niettegenstaande de tijdsomstandigheden is het ' „ Euterpe " mogelflk daartoe door de bijdragen der leden in staat gesteld het 40-Jarig jubileum op waardige wijze te herdenken Volkszang op onze ^ stadspleinen Woensdag 15 Juli zal in Utrecht i wederom het hoogste lied gezongen worden Woensdag 15 Juli a.s zal de gewone jaar lijksche Volkszangdag plaats hebben De vroo lijke liederen onzer schooljeugd zullen weer op vijf pleinen onzer gemeente jubelend opschal len en de harten der luisteraars verwarmen en verkwikken Het streven der Permanente Commissie voor den Volkszangdag het gezamenlijke eenstemmig zingen onzer Nederlandsche liederen met koper - begeleiding wordt wel beloond De leerkrachten der lagere scholen werken ijverig mede zoodat elk jaar het aantal zangertjes groeit Dit jaar doen alle openbare scholen op één na mee van de bijzondere scholen doen er elk jaar meer mee een zéér verblijdend verschijnsel De uitvoeringen vinden plaats op de bekende pleinen en onder de bekende leiders Op het Jacobikerkhof ' s morgens 9K um " " P het Nicolaaskerkhof ' s morgens 9 % uur op het Hoogeland ' s morgens 10 % uur op het Plein aan de N Daalstraat ' s morgens 10 % uur op het van Beuningenpleln ' s morgens 9 % uur De begeleiding is in handen van de Politiemu ziek de Postfanfare en K.U.D.O Er zal achtereenvolgens gezongen worden Wil helmus van Mam v St Aldegonde Een scheepje van J J Viotta Wij zijn jong van J D v Rams horst Klein Zangerke van L S Eggermont Mei van Louis de More Te voet Marschlied van M Overban-Zöilner Vogelnestje van L Adr v Tet terode Bede voor het vaderland uit Valerius ' Gedenck Clanck MULO-eindexamen Geslaagd voor M.U.L.O.-eindexamen diploma B M J A Touber Maartensdijk D Roelof sen Jut phaas J Kleyn Utrecht C H Schut Barneveld J Ph Beyers Harderwijk J F Vijf huizen Woer den A V d Weg Utrecht A Kip Jutphaas H Friedhoff en E Jurriaans Baam Voor diploma A G M Verheul Barwoutswaar der B v Delden D van Gelder en P F Boon ^ Hilversum A J G van Vreeswijk Kamerik N < Tromp Ermelo Ch Bedijn G v Boeyen en J Grift Putten H M Oudenaarden Doorn J Ot « tow Soest E G v d Berg en E Augustijn ^ Utrecht RIJKSPOSTSPAARBANK Bij de Rijkspostspaarbank te Utrecht werd in de maand Juni Ingelegd een bedrag van f 476344.95 en terugbetaald f 516.065.36 zoodat dus f 39.720.41 minder is ingelegd en daarna terugbetaald Het aantal nieuw uitgegeven boekjes begroeg 35 ^ 
u UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 60 Zaterdag II Juli 1936 VIERDE BLAD FILMS VAN DE WEEK Toen Zeist ging zwemmen Z.V.V ^ viert spoedig 30 jcLrig bestaan Rembrandt „ De wereld in wording " „ De wereld in wording " de film die deze week n Rembrandt vertoond wordt heeft ditmaal in Utrecht niet de première In de lustrum-welcen is zooals men weet in het Rembrandt-theater een gala-avond gehouden waarop deze film die ver vaardigd is naar het boeli van H G Wells i,Tliings to come " draaide Het is op zichzelf na tuurlijlt al een aanbeveling voor De wereld in wording " dat de directie van Rembrandt ze waar ' dig achtte voor het op dien avond speciaal ge ïnviteerde publielc De keuze is inderdaad heel goed geweest In deze tijden van beroering over geheel de wereld is ' t interessant te zien hoe één jnensch zich de ontwikekling van de maatschappij Alexander i^orda regisseur van „ De wereld in wording " öenkt De fantasie van den auteur H G Wells verdient bewondering al kan men zijn gedachten dan ook min of meer onaanzienlijk achten Over „ De wereld in wording " als film hoeven wg hier geen diepgaande beschouwing meer te ge ven wij deden dat reeds in het verslag van de tij dens de lustrum-weken georganiseerde gala-voor stelling Wij zouden hoogstens nog even willen op merken dat de aan den dag gelegde techniek in deze film ongekend suggestief is dat alleen al houdt den toeschouwer in voortdurende spanning Pal In het voorprogramma ziet men o.a een buiten gewoon aardige silly symphonie van Walter Dis ney Het journaal laat naast vele andere feiten zien hoe de Hertog van Kent te Amsterdam de Engelsche tentoonstelling opende en voorts het verloop van de eerste tocht per K.L.M naar Stock holm ace f „ Hun tweede Huwelijk " en „ Vliegende duivels " Palace presenteert deze week twee hoofdfilms een komische en een heroïsche Beide zijn in hun genre goed Men kan zich kostelijk vermaken over Adolphe Menjou en Doris Menjou in „ Hun Tweede Huwelijk " Het is een zotte film waarin een artistenhuwelijk geteekend wordt hetgeen nog niet wil zeggen dat een artistsn-huwelijk altijd zoo is Gelukkig niet want anders zou het er toch wel heel vreemd uitzien Menjou als Gregory heeft als regisseur niet veel succes op financieel ge bied nog minder terwijl zijn huwelijk reeds op een fiasco is uitgeloopen Hij is namelijk gescheiden van zijn vrouw die haar vier kinderen van het geld dat hij zoo nu en dam weet te sturen moet opvoeden Zlethier het thema waarop deze klucht is gebouwd Gregory die dol is op zijn kinderen en ook op zijn vroegere vrouw komt steeds thuis als er iets „ los " is met soms oogenschijnlijk cathastro fale gevolgen Maar eind goed al goed Dat zien we ook hier Gregory en zijn vroegere vrouw be sluiten het nog maar eens te probeeren en een tweede huwelijk aan te gaan Bijzonder goed is in deze film het spel der vier kinderen Zij zijn de eigenlijke stars van deze comedie De tweede film de titel zegt het reeds is een vaji een volkomen ander genre „ Vliegende duivels " heeft eigenlijk niets duivelachtigs of het moest zijn dat de piloten die in deze film spelen elkaar met een zeker duivelsch genoegen neerschieten De rolprent plaatst ons midden in den voorbijen Boliviaansch-Paraguayaanschen oorlog en wel spe ciaal in den strijd der luchtstrijdkrachten De schitterende sta.altjes vliegkunst die men te Zien krijgt zijn werkelijk ontzagwekkend Jack Holt speelt de hoofdrol en hij doet dit phenome maal dat moet gezegd worden Hij bedrijft vele dappere daden als captain Kent die in Boliviaan schen dienst is getreden en redt het leven van zijn vriend en superieur Zij sluiten natuurlijk vriend schap maar het komt tot een breuk die later na tuurlijk hersteld wordt Toch is de intrige in deze rolprent eigenlijk ondergeschikt aan het eigenlgke vliegen Zelden zagen wij een zoo grootsch opge zette vliegfilm Fotografisch is deze film over het algemeen ook goed terwijl de ensceneering uitstekend is De aanvang ervan bijvoorbeeld met een scène op een Zuid-Amerikaansche markt is goed gevonden a Flor „ Shirley Temple in „ Om hun kind " De meest fameuze vrouwelijke filmster van het oogenblik is zonder twijfel Shirley Temple Er mogen Marienes Dietrich en Greta's G a r b o rondloopen zij zijn in de laatste maanden in de schaduw gesteld door dat kleine meisje uit Holly wood dat Shirley Temple wordt geheeten en ' dat de grootsten onder do grooten van het witte doek heeft weggevaagd Zóó is de onberekenbare gunst van het publiek Het reageert volmaakt on cbjectief het laat zich eerder leiden door het hart dan den geest en wanneer dat hart getroffen wordt door een lachje van Shirley door een danspasje en door een liedje uit een zoo jeugdig mondje dan 1 s het al veroverd Men behoeft niet de vraag te stel len of Shirley ook maar iets biedt dat met kunst te maken heeft of überhaupt de fUms waarin ze optreden in artistiek opzicht aanvaardbaar zijn Shirley is Shirley en daarmede is het pleit beslist Ditmaal is Shirley het dochtertje van een platte landsdokter die zijn vrouw wel eens moet verwaar loozen voor jijn patiënten met het gevolg dat ze onder den invloed raakt van een paardrijdenden vriend En de assistente van den dokter is in stilte j Bê liem verliefd Er moet öus een catastrofe komen |^ en die komt ook De dokter en zijn vrouw zullen gaan scheiden Maar er is een Shirley een wereld wijze Shirley En zou het die niet gelukken om dank zij een sentimenteelen herdenkingsdatum van „ de eerste kennismaking tusschen pa en moe " deze beiden weer gloeiend aaneen te smeden En zoo zien wij het gezin waarin Shirley een zoo ge wichtige rol speelt weldra weer in volle harmonie bijeen Shirley gereed om een kiekje te maken van een gelukkig echtpaar Wie Shirley lief heeft zal ook deze film weer van harte bewonderen Want hoe vriendelijk lacht zij hoe ernstig kan zij ' kijken en hoe levenswijs is dit kind Bijzonder aardig is de figuur van den zwer ver die ook in deze film een rol speelt die een bij zondere sympatljie voor Shirley opvat — geen won der hij raakte aan hst zwerven omdat hij zijn dochtertje verloor — en die aan Papa Shirley bit tere waarheden vertelt In het voorprogramma de gebruikelijke journaal ^ waarin men den Negus o.a in Geneve ziet en het affront heb aangedaan meemaakt Verder twee grappige films waarin eenerzijds landverhuizenda Russen een dwaze rol spelen en waarin men aan den anderen kant kennismaakt met een serie artis ten waarvan vooral opvalt een der dames die ovec een uitgesproken humoristisch talent beschikt analoog met dat van Corrie Vonk en die aantoont dat — zij het dan misschien bij uitzondering — ook een vrouw „ komiek " kan zün Vreeburg t „ De Wildernis roept " Het voorprogramma in de Vreeburg-bioscoop biedt deze week wederom een zeer aantrekkelijke afwisseling Allereerst vraagt een kort filmpje „ Zij leeren het nooit " de aandacht een bijzonder aar dige rolprent waarin bijna al de rollen door kin deren worden vervuld op zulk een vlotte wijze en met zulk een komisch talent dat men van het begin tot het einde door het vroolijk filmverhaal geboeid wordt Dan volgt een film waarin Stan en Laurel de beide wereldberoemde komieken als cir cusgasten wederom de noodige avonturen oeleven De beide vrienden zijn ook thans onafscheidelijk doch hebbeu in deze rolprent nog hulp gekregen van een aap die zich volkomen bij het edele twee tal in de dol-grappige situaties thuis voelt en geen oogenblik voor hen onderdoet Een film die van het begin tot het einde een schaterlach vraagt en ook oogst een film zooals wö die alleen van Stan en Laurel kennen Tenslotte de hoofdfilm „ De Wildernis roept " waarin Harry Piel als jungle-man de aoofdrol vervult Deze Lumina-film verplaatst ons naar een dertropische eilanden waar in volledige afzonderingeen drietal Europeanen leven te midden van eenongerepte uitbundige natuur Maar niet lang zalz\j ongerept blijven In snelle vaart nadert hetmotorjacht van een millionnaire dat de vreedzamerust zal verstoren Zondagsjagers doorkruisen hetoerwoud brengen onheil en verwarring radio engramofoons gillen en krijsen drinkgelagen wor den aangericht de mondaine wereld is op een trip naar de wildernis geniet van de schoon heid van de zich in volle pracht ontplooiende na tuur maar op haar manier Adembenemende staaltjes van dierendressuurzijn in deze film te bewonderen prachtig van op zet schitterend van visie steeds van beeld wis selend in ongezochte verscheidenheid natuurlijken echt is deze film geworden tot een roep naarde natuur eerlijk en ongedwongen waar de dierenniet door den mensch zijn verdreven waar nogruimte waar zon lucht en water is een roep vanden tegenwoordigen mensch naar vrijheid Dan is de idylle voorbij het jacht keert terug anar de beschaafde wereld de jungle zij is te rauw voor de Zondagsjagers maar op den breeden rug van den olifant bloeit een nieuwe idylle op de rust op het eiland is weergekeert de jungle overwon c ity „ Yeux Noirs " Uit alle films welke wij tot nu toe van Harry B a u r hebben mogen zien blijkt zijn soms door het scenario wel wat al te „ dik opliggende " hu maniteit " Zoo is ook „ Yeux noirs " een film waar hg weer eindigt als de man met het schitterende karakter Sommige menschen noemen deze Baur-traditie op den duur vervelend Wij meenen echter dat juist een van de wonderlijke capaci teiten van Baur is dat hij nooit verveelt evenmin als de scnario's welke voor zijn films werden ver vaardigd Yeux noirs " is van een buitengewoon groote schoonheid zoowel om de „ argelooze " ken nersblikken waarmede de cameraman de meest intieme gevoelens van de uitstekende artisten heeft weten vast te leggen als om het werk van den regisseur en de kostelijke muziek welke een Rus sische sfeer in de film brengt die uit spel en de cors niet altijd blijkt Simone Simon speelt de rol van het kleine meisje dat in de gevoeligste periode van haar le ven is gekomen op een wijze welke zoo volkomen natuurlijk is dat men geen oogenblik aan ge manierdheid of iets van dien aard behoeft te den ken Haar extase zoowel als haar droefenis zijn echt zonder meer en het is zeker weer een be wijs voor het groote talent van Baur zooals hij hier met de kleine Tonia weet om te gaan De momenten waarop zij samen op het doek Figi'Zeist o „ Begeerte " en „ Liebeslied " De combinatie Mariene Dietri c,h en 3ary Cooper in de nieuwe „ Dietrich-film " „ Begeerte " is zonder overdrijving verrassend ta noemen Eenerzijds een rondborstige levenslustige jongeman en anderzijds de geheimzinnige en betoove rende vrouw Evenwel de liefde bewandelt moei lijk te ontwarren kronkelpaden en zoo gebeurt hetdan in deze film dat twee zulke oogenschijnlijkonmogelijk harmonieerbare karakters elkaar toch vinden • Het leid motiev " in deze film is een snoer kost bare parels dat een beeldschoone jonge vrouw op listige wijze aan een beroemden juwelier weet te ontvreemden Wanneer de dievegge met het snoer per auto het land uitvlucht maakt zij kennis met een jong in genieur die eveneens per auto een vacantia trip maakt Dit is het begin van een reeks van avonturen welke eindigt in een „ happy end " Na hetgeen vrij bij de vertoonlng van „ Begeerte " in Utrecht reeds schreven over dit filmwerk en de bespreking op onze filmpagina kunnen wij thans kort zijn en zouden onze indruk willen sa menvatten in drie namen Mariene Cooper L u b i t s o h Deze drie namen zeggen thans voldoende Vei-volgens draait deze week in het Figi Theater „ Liebeslied " Dit Is de geschiedenis van een nog jeugdig doch niettemin beroemd zanger die anst valllg door zijn zuster wordt bewaakt tegen „ aan vallen " van aanbidsters Evenwel door een toeval lige omstandigheid ontsnapt de jonge man aan haar spiedend oog en waar zijn zuster immer zoo bevreesd voor was vindt plaats De zanger v/ordt verliefd en het slot laat zich gemakkelijk raden Ben goede film met prachtige zang en muziek Jackie Cooper kan men deze week zien in verschijnen geven den toeschouwer een blik in het werkelijke leven Tot onze vreugde hebben wij ook op mogen merken dat aan overdreven sentimentaliteit in deze film geen plaats is gelaten en wij menen dat in de meeste gevallen het laten spelen van kin derrollen door kleine kinderen in films niet anders beoogde dan het zoete sentimenteele gevoel van sommige onder het publiek op te wekken Harry Baur vervult de rol van den vader die zijn kleine dochtertje op welke manier dan ook een goed leven wil verschaffen daarbij denkende aan den laatsten wensch van zgn vrouw die hij door zijn weinig maatschappelijk gevoel een vroegen dood heeft bezorgd Het kleine mooie meisje groeit vlot op maar wordt door haar onschuld bijna slachtoffer van een ellendig rijk man Een happy-end besluit deze uitstekende origi neele film die wordt voorafgegaan door de ge bruikelijke journaals en een Poopey the Sailor man Vermelding verdient nog de goede muziek welke het City-theater gaf gedurende de lantaam plaatsjespauze Olympia „ De strijd om de Oliebron " en „ Ein Stern fallt vom Himmel " Buster Crabbe bekend vooral bit de Tarzan films en als zwemkampioen vervult in „ De strijd om de Oliebron " de hoofdrol Hy is op zoek naar olie en heeft een groote boor-installatie ingericht Het mankeert hem echter aan de noodige finan ciën om zijn arbeid voort te zetten Hij vindt hylp by een bankier en maakt daardoor tevens kennis met de „ telefoniste " die later biykt de nicht van zijn geldschieter te zijn De bankier ge raakt evenwel zelf in moeilijkheden en neemt tot minder faire middelen zijn toevlucht Buster en de „ telefoniste " Gloria Shea ontdekken dit en de wraak van den oliezoeker driegt als het uitkomt dat het meisje in familie-betrekking tot den fi nancier staat Daardoor wordt alles vergeten en vergeven en als plotseling de bron begint te spui ten en het zoeken en boren dus beloond wordt vindt hij ook zijn liefde beantwoord Ben spannen de film waarin de gebruikelijke revolver-gevech ten nu eens niet voorkomen doch waarin de strijd met verfijnde middelen gevoerd wordt „ Ein Stem fallt vom Himmel " brengt ons den bekenden zanger Jozeph Schmidt in de hoofdrol Wie hem eens wil zien zij het dan op het witte doek maar bovenal wie hem wil hooren in zijn beste nummers ga eens zien en luisteren naar deze film Men zal dan tevens kunnen constatee ren dat hij naast een beroemd zanger ook een uit stekend acteur is Als een eenvoudige maar zeer verlegen jongeman leeren we hem kennen die op zijn weg naar eer en roem tal van moeilijkheden ontmoet Met de hulp van „ het meisje uit den speel goedwinkel " weet hij deze te overwinnen vaak onbewust van de hulp die hem daarbij door haar geboden wordt Even heeft het zelfs den schijn of zij hem tegenwerkt en haar liefde aan een ander zal schenken Doch het einde brengt de ophelde ring en de bevrediging van zijn verlangen Vele bekende en ook minder bekende liederen worden ten gehoore gebracht waarvan het meerendeel tot mee-neuriën bijna dwingt Naast Joseph Schmidt treden ook verschillende anderen op den voorgrond die verdienstelijk spel leveren tenvijl de entourage er eveneens veel toe medewerkt om deze Lumina film volkomen te doen slagen Scala „ Een zonderlinge gast " Wordt vervolgd Niemand die naar de Scala is geweest zal kun nen ontkennen dat het hoofdnummer dat daar deze week draait subliem is Zelden heeft men een de - tective film gezien welke zoo interessant is als het hoofdnummer van de > Scala Men heeft er niet van gemaakt een sensationeel verhaald waarin men griezelt van vermoorde menschen men krijgt geen angstaanjagende revolverschoten te hooren of vree selijke vechtpartijen maar een rustige logische film welke desondanks den bezoeker in een aanvankelijk verwonderde doch langzamerhand ademlooze span ning brengt De U.F.A maakte een film welke van het begin tot het einde boeit en reeds vanaf den eersten meter iedereen stimuleert om mede te ra felen aan de verwarrende knoop van deze geschie denis Het zal echter moeilijk zijn omdat het aan tal personen zeer groot is en dan de één en dan de ander weer een verdachten indruk maakt De kwa liteit van het spel is meermalen verrassend goed Ook de opnamen zijn prachtig kortom „ Een zon derlinge gast " is een detective-film van een aparte klasse Wij laten opzettelijk het noemen van slechts één enkele gebeurtenis achterwege omdat de In houd een aaneenschakeling is van verrassingen en spanning Ook het voorprogramma is hoogst interessant In het bijzonder willen wij de aandacht vestigen op de uitstekende vogelfilm welke men er kan aan schouwen Deze film heeft ongetwijfeld de grootste moeite gekost en een zeldzaam geduld Zij geeft een hoogst Interessant beeld van de schoonheid welke er In het vogelleven te zien valt en zij is te vens een uitstekende propaganda-film ter bescher ming van deze gevederde dieren Het is te hopen dat velen een voorbeeld zullen nemen aan de ver schillende goede voorbeelden welke men in dit aar dige filmpje krijgt te zien Het journaal is rijk aan afwisseling en geeft de meest actueele gebeurtenis sen van de laatste weken te zien Mariene Dietrich en Gary Cooper in „ Begeerte " de film „ Voor moeders Eer " Dinky welke film als derde hoofdfilm draait Zoowel aan voorspoed als aan teger - slag heeft het de vereeniging niet ontbroken U W vraag om iets te vertellen over de prille jeugd van onze thans bvjna 30-jarige zwem vereeniging was voor mij niet zoo gemakke lijk te beantwoorden daar ik pas een tiental jaren in Zeist woon aldus den heer C D e 1 s i n g voor zitter der Zeister Zwem Vereeniging die wtj eens opzochten om iets te vernemen betreffende Je ge schiedenis van zijn vereeniging — Het was maar goed dat U Uw bezoek van tevoren aankondigde zoodat ik mijn Mcht eens opkon steken bö een der oprichters van Z.Z.V Na lang speuren ben ik er echter in geslaagd den heer August Marre e een der oprichters te spreken te krijgen over de oprichting en de eerste levensjaren van de vereeniging Zaterdagmiddag ben Ik deze zwemveteraan eens op gaan zoeken waar ik gezeten in z'ón gezelligs serre een prettig babbeltje met hem maakte Bij het ophalen der oude heriimeringen geraakte de vitale en nog jeugdige 66 jarige oude heer al spoedig in zwem-enthouslasme Hy toonde mg oude foto's speldjes met de initialen Z.Z.V en door hem gewonnen medailles o.a een prys uit 1907 voor verspringen met duiksprong dit is een sprong vanaf de springplank over een touw dat telkens verder gespannen werd een medaille uit 1908 beschikbaar gesteld door het Kampongblad het cluborgaan der Utrechtsche Voetbalvereenlglng als prys voor „ borsf'-zwemmen de tegenwoordige schoolslag en meerdere herinneringen Hoe de Z.Z.V tot stand kwam Wel vertelde de heer M a r ré e voor 1906 bevond zich de „ zwemgelegenheid " voor jong Zeistin de Blltsche Grift op een plaats genaamd „ delange ¦ Vondel " Toen door het yveren van ver schillende Ingezetenen de Gemeenteiyke zwemln richtlng tot stand kwam werden door de regel matige bezoekers al spoedig onderlinge wedstrüdengehouden Dit bracht Jhr Ram op het denkbeeldom in het kader der Konlnglnnefeesten zwemwed stryden te organlseeren Al spoedig aanschouwde hierna de Zeister Zwem Vereeniging het levenslicht met als voorzitter Jhr Ram en als secretaris ondergeteekende A W M a r ré e Het eerste zwemfeest leverde al dadelijk moei hjkheden op Het was n.l gebrulkeUjk In die dagen om het zwemmen In zwembroekjes te beoetenen Voor het te verwachten publiek was dit echter geen fatsoeniyke vertooning zoodat men vlug bij Obelt in Amsterdam een collectie zwempakken bestelde Van deze wyze maatregel werd echter niet voldoen de bekend gemaakt met het gevolg dat geen en kele dame op het zwemfeest aanwezig was By het volgende feest was dit echter anders De faam van Z.Z.V als „ nette " club was in breede kringen doorgedrongen zoodat talrö'ke da mes regelmatige gasten by onze zwemfeesten wer den hoewel zy vooralsnog geen gelegenheid kre gen zelf het zwemmen in „ Blikkenburg " zooals de inrichting gedopt was te beoefenen Wanneer de dames dit privilege werd toegestaan wist de heer M a r r é e zich niet meer te herinneren — Na eenlge jaren werd de zwemschool uitge breid er kwam een diep bassin met een sprmg toren bq terwgl wïjlen badmeester Schenk deQlubleden yverlg trainde De zwemfeesten werdentot een jaarhjksch terugkeerend evenement welke steeds met de tradltioneele pantomime eindigde met als slotapothesede duik der medespelenden in het koele water De prysuitrelking geschiedde altyd op feestehjke WQze by Schneider thans Hermita ge of by Figi Jhr Ram is niet lang voorzitter gebleven Ik den heer M a r r é e volgde hem spoe dig op totdat ik in 1911 naar Utrecht verhuisde en lid werd der Utrechtsche Kikkers Meer vrist de heer M a r r é e niet te vertellen wegens zgn vestiging te Utrecht Na hem hartehjk bedankt te hebben nam ik afscheid van hem nd eenlge foto's meegekregen te hebben waarop hy zeer zuinig is aldus de heer D e 1 s i n g Natuuriyk heb ik nog meer gegevens verzameld van de veree niging van dingen die vóór mgn tyd gebeurd zyn welke ik U thans zal vertellen Na den heer Marrée is vermoedeiyk de heer George Flgl voorzitter geworden terwyi andere op den voorgrond tredende figuren waren de hee ren Bach Verdam Meêrdlnk de Lange tnans commissaris van politie Coulier e.a Ik neb zoo den indruk dat Z.Z.V nog al een bewogen verleden heeft De geschiedenis vertoont nogal hiaten terwyi een vereeniglngsarchlef uit dien tyd niet meer aan wezig is Dit moet na een vrooUjke avond in Flgl op het Rond terecht zgn gekomen De jaren na den oorlog schynen een nieuw bloeitydperk Inge luid te hebben In ons bezit zyn tenminste nog tal ryke medailles uit dien tyd o.a van het oehaaldo kringkampioenschap waterpolo van 1923 Toen men zich by den Bond aansloot en in de polocompotitie uitkwam werd van het Bondsbestuur aangedron gen de naam van het bassin waarin men zwom aan de vereenlgingsnaam toe te voegen Dit werd by ons toen de Zeister Zwemvereenigmg „ Blikken burg " In het kleine bassin dat 17 x 12 mat werd by het poloën weinig gezwommen De Zeistenaren waren specialisten in het opstellen en het elkaar toespelen van den bal waarna bliksemsnel gescho ten werd By een thuiswedstryd regende het altyd doelpunten De vereeniging had toen tevens '^ eer bekende zwemmers zooals de Gebroeders Kees <' n Piet Scherpenzeel Ab Wennekes R Fakkeldy Wienecke en niet te vergeten Corry Leybrandt die één der bekendste Nederlandsche zwemsters was Door vertrek en het uitscheiden met het wed strydzwemmen ging de vereeniging hard achteruit zoodat toen ik een tiental jaren geleden lid werd zy sportlef niet veel beteekende Zy teerde op haar oude roem In 1928 kwam Ik als commissaris in het bestuur Men had toen 35 è 40 leden meest heel jongen doch oudere leden had de vereemging niet Deze jongeren vormen thans echter de kern onzer vereeniging ' In 1931 werd het 25-jarig bestaan gevierd Vêr boven onzen stand met receptie's een feestavond in BeIlevue " en een groot zwemfeest Velen zul'en ongetwyfeld zich dit zwemfestyn herinneren met zyn dure en zeer ondoelmatig gebouwde tribune's boven de „ pierebak " wy hadden een uitgebreid eere-comité met als eere-voorzltter Z.E Munster Kan die tevens het eerste startschot loste Hoe zegt U Minister Kan Ja ja Minister Kan zegt de heer Delsinglachende Dat zit echter zoo Minister Kan logeerde mdien tyd veel in Doom en kwam dan vaak vn Blik kenburg " zwemmen Dat mocht Z.E graag omdathy het heerUjk water vond Daar de Minister meest al ' s morgens vroeg kwam zal zyn oordeel daarwel op gebaseerd zyn aangezien de ongerechtig heden ' s nachts gezonken waren zoodat het water's morgens helder was Het Lustrum slaagde verder buitengewoon de heeren A Wennekes voorzitter van „ Blikken burg " en H Boekhout voorzitter der Lustrumcom mlssle hadden eer van hun onvermoeid werken Financieel was het echter een groote strop wy hadden een tekort in kas van rond f 400 Dit werd byna een catastrophe voor de vereeniging Er ontstonden heftige meeningsversohlUen met het ge volg dat reeds 2 maanden na de Lustrumvlering een geheel nieuw bestuur gekozen moest worden Dit werd tenslotte samengesteld uit de heeren d e Leur Verburg t Boekhout BroeKhof en ondergeteekende als voorzitter wy gaven ons de eerenaam van „ het leekenbestuur " omdat niemand van ons kon bogen op wedstrydsuccessen by het zwemmen Welgemoed pakten wy de zaken aan en propageerden vooral het winterzwemmen Drie maanden later was het ledental van 35 tot 90 ge stegen De meest opdringere crediteuren werden met vrywillige bydragen der bestuursleden zoet gehou den en zoo werd langzamerhand het tekort aan -< gezuiverd In den winter van 1931 gebouwd werd in 1932 het natuurbad „ Mooi-Zeist " opengesteld waarna met algemeene stemmen besloten werd „ Blikken burg " te verlaten en in het natuurbad ons domicilie te vestigen wy hadden geen klagen over gebrek aan me dewerking van de zyde der directie de leden onzec vereeniging genoten een flinke reductie op de abon nementspryzen zoodat het nieuwe leden toestroom de Binnen korten tyd noteerden wy het 250ste lid Vanzelfsprekend moesten wy nu den naam „ Blik kenburg " laten vallen zoodat het thans kortweg „ Zeister Zwem Vereeniging " Z.Z.V werd Doordat de vereeniging zoo uitgroeide konden wy onze oude schulden betalen en ons tevens flinlc in de bulletjes zetten Een groot aantal zitbanken een poloveld ballen polomutsen etc konden aan geschaft worden Enkele leden voelden zich echter in de nieuwe omgeving niet thuis en verlangden terug naar Ja oude knusse zweminrichtlng Dit verlangen werd zoo sterk dat zy ook werkeiyk teruggingen en eea nieuwe vereeniging oprichten die de oude naam „ Blikkenburg " aannam Dit gebeurde In Augustus 1932 Ik stel er prys op dit te memoreeren omdat hier omtrent wel eens misverstanden bhjken te bestaan ' s Winters hadden wy naast de speciale weke lyksche zwemavonden drukbezochte revue - en too neeluitvoeringen Het wedstrydzwemmen werd meeu en meer verwaarloosd daar we ons speciaal op het polospel gingen toeleggen In 1934 behaalde ons 1ste zevental het ongeslagen kampioenschap van de 2e klasse van den Kring Utrecht der KN.Z.B waardoor promotie naar de Ie klasse volgde het geen In „ Hermitage " op uitbundige wyze gevierd werd De heer C Del - sing voorzitter van Z.V.V heeft door zijn energie ke leiding de zwemvereeniging te Zeist steeds in de goede banen weten te houden De vereeniging was thans echter zoo uitgegroeid en begon zooveel van myn tyd te vragen dat ik meende niet meer aan de eischen te kunnen voldoen Na eenige briefwisseling met den heer D F Brandwyk vond ik deze bereid het voorzitter schap over te nemen Met een frisch Initiatief en groote werklust werd door hem de leiding der vereeniging ter hand genomen wy koesterden de grootste en beste ver wachtingen van den nieuwen voorzitter Een nieuwe afdeeling de Waterrotjes werd op gericht en bleek spoedig een groot succes te zijn Tachtig jeugdige zwemmers en zwemsters leerden het zwemmen Jammer zeer jammer was het dat mèt deza werklust van den nieuwen praeses gepaard gmg een verbysterend gebrek aan tact en Inzicht zoo als maar al te spoedig zou bUjken Er werd nogal bout ingegrepen in datgene wat in de vereeni ging als traditie gold of gegroeid was Het sub tiele vereenigingsleven bleek niet bestand tegen dit dictatoriale bewind en de moeihjkheden hoopten zich op De verhoudingen met de directie van „ Mooi Zeist " waren dusdanig verstoord dat wy bulten da deur gezet werden Op wedstrgden en vergade ringen heérschte een geprikkelde sfeer ons winter zwemmen dreigde teloor te gaan en het pleit voon het moreel onzer polospelers dat zy in deze om standigheden toch nog het kampioenschap der eer ste klasse en de promotie naar den K.N.Z.B haalden „ Deze korte periode van acht maanden " aldus de heer Delsing „ zou ik het beste kunnen karak terlseeren las een periode van dvringelandy en van grootspraak zonder innerUjke kracht Dit bleek zoo treffend toen de voorzitter de moeiiykhcden ontweek door op het critieke moment te bedanken en in zyn val alle overige bestuursleden meenam waarby toen zelfs nog een poging gedaan werd een splitsing onder de vooraanstaande polospclers In te lelden Gelukkig heeft het tydehjk gekozen bestuur onder leiding van den heer R M o 11 e e deze poging weten te verijdelen Ook de sportieve prestaties zullen zich wee » in stygende lyn gaan bewegen nu wy den baken den zwemmer den heer J Daatselaar bereid vonden de training onzer polospelers op zich ie nemen Elke Dinsdagavond zal in „ Mooi Zeist " onder deze deskundige leiding voortaan geoefend worden Welke vooruitzichten vraagt U Ik verwacht niet dat onze zeventallen in debovenste helft der rangiyst zullen eindigen Op zichzelf maakt de overgang naar de K.N.Z.B de taakonze spelers reeds moeiUjker voeg daarbg het feit,dat wy niet beschikken over voldoende jeugdige reserve's dan kunnen wy de kansen onzer.zeven tallen niet al te hoog aanslaan De Icwestle vanjonge reservespelers baart het bestuur de meestezorg De practyk heeft geleerd dat natuurbaden in't algemeen geen Ideale gelegenheden zgn voor dasportieve bloei van zwemvereenigingen De strub belingen van verleden jaar met de directie van „ Mooi Zeist " hebben voorts tot gevolg gehad datonze leden daar thans zoo goed als geen facili teiten meer genieten Kinderen boven 10 jaar moe ten b.v dezelfde entréepryzen betalen als volwas senen hetgeen voor ons het kweeken van reserve'3zoo moeiUjk maakt Om dezelfde reden moesten wijook onze afdeeling Waterrotjes liquideeren Wij;hopen ten zeerste dat de Directie haar stroevehouding tegenover ons zal herzien daar de meestvitale belangen onzer vereeniging er mee gemoeidzgn Indien noodig zullen wy zelfs niet aarzelen onshome weer naar de nieuwe Gemeenteiyke zwemin richtlng te verplaatsen Wy hopen echter dat ditniet noodig zal zgn Wat zgn de plannen van Uw vereeniging voorde viering van het 30 jarig bestaan mynheer Del smg wy zullen dit jubileum tn groote trekken zeersober en aan de tyden aangepast vieren Verledenweek werd ik door den heer Figi voorzitter vanV.V.V Zeist en één der eerste leden van Z.Z.V.,uitgenoodigd om met hem een beker te gaan uit zoeken die „ Vreemdelingen Verkeer " als Jubileum prijs beschikbaar wU stellen Dit kleinood zal alswisselbeker verspeeld worden tusschen een viertaluit te noodigen polotearas De heer Figi sprak daarbg den wensch uit dat de?6 beker een lang leven beschoren zou zyn Verder hebben wy een yverige feestcommissie onder leiding van den heer J K 1 a u i die hard aan het werk is Omtrent de plannen dezer commissie is mg nog weinig bekend de commissie doet nogal geheimzinnig Het feest zelf wordt na de Olympi sche Spelen gehouden Wg zullen wederom een eere-comité vormen verder receptie houden en dan als clou de Jubileum Polodag om de V.V.V.-bekea 
U TR E CHTSCH NIEUWSBLAD No 60 Zaterdag II Julr 1936 VIERDE BLAD 15 Van krantenjongen tot uitvinder Thomas Aha Edison 129 Toen de Kalif dit hoorde werd Uö opmerk zaam en zei tot zyn vizier „ Laten Wfl ons stil houden en dit spel eens beluisteren Morgen moet ik in deze zaak rechtspreken " De jongen die voor Kadi speelde zat deftig op den grond terwgi twee andere jongens die er boos en bedrukt uitzagen voor hem werden gebracht „ Abdalla " zoo begon de Kadi „ wat hebt ge tegen dezen koopman in te brengen " De jongen die nu Abdalla voorstel de begon nu te vertellen van de pot met olijven tTimmer slaat Stalios Knollenbell door Kho-Sin-Kie gesla gen na een — voor den Hol lander — zeer vermoeienden strijd NOORDWWK 11 Juli — Gistermiddag was het weer praclitig misschien iets te veel wind Er was dan ook veel publiek naar de oanen « BH het Noordwijksche Casino gekomen Kho Sin-Kie de Stepbani en van Bijn hebben alle drie door het winnen van hun enkelspel een plaats in den halven eindstrijd gekregen Tim mer won vandaag van Stalios Griekenland Hij is echter by de drie andere vergeleken een ronde achter en zal eerst nog tegen Jamain moeten spelen Als Timmer dezen wedstrijd wint zal hij in den halven eindstrijd tegen Kho Sin-Kie uitkomen De Italiaan de Stephani zal tegen van Bijn in den halven eindstrijd spelen De Amerikaan won gistermiddag van Journu De dames ^ jn in het enkelspel verder dan de heeren gekomen Mevrouw Mathieu was door liaar overwinning van gisteren op mevrouw van Rijn al in de kwart eindstrijd geplaatst Gisteren won de Fransche speelster van mevrouw Schneider — Peitz en plaatste zich hierdoor in den halven eindstrijd Mejuffrouw Couquerque en me juffrouw Hom zullen nog in den kwart eindstrijd moeten spelen mej Horn won gistermiddag van mevr Gornonitcheno en de winnares van deze partij komt dan tegen mevrouw Mathieu Hel heeren-enkelspel De Chineesche Davisbeker-speler tevens kam pioen van Nederlandsch-Indië won gemakkelijk van Knottenbelt Deze partij moest gisteren door den regen gestaakt worden toen het i — 3 voor Knotten belt stond De Nederlander heeft in de eer ste set nog een game gescoord maar daarna heeft Kho Sin-Kie kans gezien elf games achter eenvolgens te scoren De tweede set was zelfs een loveset De Hollander met den Chineeschen naam heeft prachtig gespeeld en Knottenbelt van de eeue hoek naar de andere gejaagd Timmer heeft een zeer goede partij tegen Stalios gespeeld dien hij met 6—2 6—2 6—1 geslagen heeft en evenals Kho-Sin-Kie eli games achtereen volgens gewonnen Het is jammer dat Timmer's gezondheid nog altijd niet heelemaal in orde is Hij verklaarde na afloop zeer vermoeid en niet in staat te zijn nog tegen Jamain te spelen Stephani heeft Hughan in straight sets geslagen 6—4 6—4 6—4 De Italiaan en de Hollander hebben beiden een goeden wedstrijd achter den rug en de uitslag zoo als deze in cflfers is uitgedrukt geeft ook een juiste ky'k op het verloop van dezen match Als het 4—3 in den eersten set staat brengt Hughan den stand op 4—4 Stephani wint den de volgende game op zijn service en benut in de volgende game zijn twee winning-strokes waardoor hij den set wint In de volgende set heeft Hughan met 4—2 voor gestaan en in de derde zelfs met 4—1 Maar op dergelijke kritieke momenten toonde Stephani zich steeds de meerdere Het dames-enkelspel Mevr Mathieu heeft lang moeten vechten om het van mevr Schneider Peitz te winnen Beide speelsters stonden bijna voortdurend achter m het veld en gaven elkaar weinig toe in scherpte en lengte van slagen Na de tweede set is aet speJ even onderbroken omdat de Duitsche speelster over vermoeidheid klaagde Mevr Mathieu daarentegen ging toen een balletje slaan met mevrouw Goro nitchenko Een tweede langdurig base-line duel was de partij tusschen mej Horn en mevr Goronitchenko De Duitsche speelster won de eerste en ae derde beslissende set Wat de overige partijen betreft mogen wö volstaan met naar de uitslagen te ver wijzen Heeren enkelspel kwart eindstrfld Kho-Sin-Kie Blaat Knottenbelt 7-5 6-0 6-4 D Stephani Italië Slaat Hughan 6-4 6-4 6-4 van Rijn Amerika Slaat Joumu Frankrijk 6-4 6-1 6-4 Heeren enkelspel tweede ronde Timmer slaat Stalios Griekenland 6-2 6-2 6-1 Dames enkelspel eindstrijd Madame Mathieu slaat mevr Schneider-Peitz Duitschland 4-6 6-2 6 4 Dames enkelspel tweede ronde Mej Hom Duitschland slaat mevr Goronitchenko 6-3 4-6 6-3 Heeren dubbelspel kwart eindstrijd van Rijn en Allison Ver Staten slaan Karsten en Tesehma cher 6 2 6-3 6-l,MarlnkelIe en Jamain Frank rijk slaan Kho-Sin-Kie en Knottenbelt 6-1 6-3 5-7 2 6 6-2 Stratford en Timmer w.o Stephani en Gabrovitch teruggetrokken Lesueur en Jour nu Frankrijk slaan van Swol en Hughan 3-6 7-5 6-1 4 6 6-4 Gemengd dubbelspel tweede ronde Mej RoUin Couquerque en Stratford Ver Staten slaan mevr Vleugels Schate en de Brauw 6-1 6-4 mej Bancock en Allison Ver Staten slaan mevr Jonquiere en van Zuylen 6-1 6-2 mej Terwindt en Kho Sin-Kie slaan mej Meckel en van der Graaff 6 3 6-2 mevr Mathieu en Lesueur slaan mej Kerekhoff en Hughan 6-2,8-6 Mevr Goro nitchenko en Journu slaan miss Shaw en Pasteur 6 0 6-1 mevr Schneider-Peitz en Jamain slaan mevr van Alphen en van Swol 7-5 9-7 de heer en mevr van Rijn slaeui mej Belzer en Knottenbelt 6 1 6-4 NA,S,B«-zwemfeest in de „ Liesbosch " Zondag 2 Augustus a.s organiseert de Utrscht Eche zwemgroep van den N.A S.B haar interna tionaal zwemfeest in de zweminrichting „ De Lies ' bosch " Dit zoo langzamerhand traditioneel geworden zwemfeest behoort ongetwijfeld tot één der be langrijkste sportevenementen in onze stad Niet alleen wat betreft de massale deelname doch ook om den inhoud van het programma dat om zijn veelzijdigheid zich reeds een goeden u^am onder de vele zwemfeesten heeft verworven Het bestuur is er in geslaagd ook dit jaar een niet minder belangwekkend programma samen te stellen waarbij een " linke tijd is ingeruimd voor he* schoonspringen van den 10 M.-toren een on derdeel dat op slechi-s weinig zwemwedstrijden voorkomt Evenals vorig jaar za men aan dit onderdeel weer de uiterste zorg besteden en wat dit beteekent zullen zij zich herinneren die het vor ^ jaar het internationale zwemfeest bijwoon den Daarnaast zal ook het figuurzwemmen een on derdeel dat in den N.A.S.B druk beoefend wordt weer op het programma voorkomen Buiten de estafette - n gewone baannummers za ' nog een pantomime worden opgevoerd terwijl het zwemfeest met enkele polowedstrijden zal worden besloten NedAthleten in Londen Goede prestaties bereikt bij de A.A.A kampioenschappen LONDEN 11 Juli — Onder druilerige en gure weersomstandigheden werd gisteravond een begin gemaakt niet de afwerking van het programma van de Engelsche kampioenschappen Van de Ne derlandsche deelnemers had zich zooals bekend Osendarp teruggetrokken van de 220 yards in ver band met een knieblessure Van Beveren werd nu van de 110 yards genomen en zal uitsluitend op de 220 yards de kansen van Nederiand verdedigen Van Beveren wist zich in de finale te werken door zijn =' erie te wmnen in den tijd van 22.6 sec en zich in de demi-fioale achter Pennington te plaatsen Hij heeft zich hard voor zijn plaats moeten weren Eerst op de eindstreep klopte hij ' Vi.ard terwijl Pennington met 21.9 sec buiten zijn bereik bleef In de eerste serie werd Eikema van A.A.C door Sweeney en Scarr geëlimineerd Bij de tv/ee Engelsche mijlen snelwandelen werd de Rotter dammer Engelman wegens onzuiver wandelen helaas gedisqualificeerd Op dit monment na drie ronden had Engelman de leiding en wist hij de herhaalde aanvallen van Cooper met succes af te slaan Nu won Cooper voor de vijfde achtereenvol gende maal en in den uitstelcenden tijd van 13 min 50 sec Bauragarten werd in zijn serie over de 440 yards uitgeschakeld doordat hij jnkele meters voor de finish geklopt werd door Oades en Whittingham Brasser en Carlier sprongen beiden de voorgeschreven 1.75 meter waardoor zij zich voor den eindstrijd klassificeerden De estafette ploeg bestaande uit Boersma van Beveren Ber ger en Osendarp v/on gemakkelijk in de tweede serie van de 4 x 110 yards in den goeden tijd van 42.6 sec en heeft hierdoor uitstekende kansen den titel te winnen Het kampioenschap 6 Engel sche mijlen werd gewonnen door den Pool Noji na een fraaien en uiterst spannenden strijd met den Engelschman Bums in den tijd van 29 min 43.4 sec Deze tijd is de beste welke tot nu toe over dien afstand bij de A.A.A kampioenschappen is gemaakt Ook bij het hinkstapspringen viel reeds de beslissing Bij ontstentenis van Klazema en on zen titelhouder Peters hadden de twee Australiërs het al zeer gemakkelijk Metcalfe won het kampioenschap met een sprong van 14.84 meter terwijl zijn landgenoot Dickinson met 14.39 ^ M tweede werd De voor naamste uitslagen luidden 220 yards eerste serie 1 Sweeney 22.6 sec 2 Scarr 3 Eikema Vierde serie 1 van Beveren 22.6 sec 2 Hors fall Demi-finale 1 Pennington 21.9 sec 2 van Beveren 3 Wiard 440 yards vijfde serie 1 Oades 51 sec 2 Whit tingham 3 Baumgarten Zes Engelsche mijlen beslissing 1 Noji 29 min 43.4 sec nieuw Engelsch native record 2 Burns 29 min 45 sec 3 Potts Hinkstapsprong 1 Metcalfe 14.84 M nieuw Engelsch native record 2 Dickinson 14.39 Cricket Hercules—U.V.V De gasten hebben in deze crickel malch de beste kansen Zondag a.s komt de S.C.H.C wederom in eigen huis in het veld en wel tegen Quick uit Nijmegen De Oostelijken beschikken dit seizoen weer over een goed team en waren over de gespeelde ont moetingen iets sterker Indien het de Stichtsche wat mee zit zal het wel op een overwinning voor de gastheeren uitloopen In de tweede klasse vindt de derby Hercules — U.V.V plaats met de beste kansen voor de gasten Zoowel het batten als bowlen van de U.V.V.-ers is beter en ze zullen het wel tot een zege weten te brengen Kampong wacht Zondag de big match tegen A.C.C 2 het eenige ongeslagen team in deze af deeling We geven de Utrechters op W,elgelegen een goede kans op de overwinning al zal deze niet groot zijn Het jeugdtoumooi van den S.C.B wordt Zater dag voortgezet met de wedstrijden S.C.H.C — Kampong en U.V.V — Laren Het programma luidt Eerste klasse H.D.V.S.—V.O.C H.C.C 1 — V.V.V V.R.A,—R en W Haariem — H.C.C 2 Overgangs klasse Excelsior — H.C.C 3 A.C.C — P.W R.C.H.—H.B.S S.C.H.C — Quick Tweede Klasse A Hercules—U.V.V R en W 2 — V.R.A 2 V.V.V 2 — Haarlem 2 Kampong — A.C.C 2 Derde klasse A K.N.S.M.—Kampong 2 Ajax — V.V.V 3 Araphibion—S.C.H.C 2 Stichtsche Cricket Bond Laren — Hercules 2 Jeugdtoumooi S.C.H.C jun — Kampong jun U.V.V jun — ^ Laren jun België wel naar de 0,S Deviezenmoeilijkheden uil den weg geruimd ANTWERPEN 11 Juli A.N.P — Het Belgi sche Olympische Comité heeft medegedeeld dat de moeilijkheden betreffende de registermarken die de deelnemmg van België aan de Olympische Spelen een oogenblik in gevaar hebben gebracht uit den weg zijn geruimd zoodat België nu defi nitief op de Olympische Spelen zal zijn vertegen woordigd Duitschland zegeviert in Agram Finale Europeesche zone Davis beker-tournooi Von Cramm en Henkei behalen een 2 — 0 voor sprong AGRAM 11 Juli — De finale van de Europee sche zone van ' t Davis-bekertoumooi welke tus schen Joegoslavië en Duitsciiland is aangevangen heeft het geheele land en Agram in het bijzonder in een tennis-roes gebracht Het aantal men-ïchen dat naar de hoofdstad was gereisd om de match bij te wonen wordt op 30.000 geschat en daar het aantal plaatsen slechts 8000 bedraagt kan men begrijpen dat er nogal ontstemming was Doch bij de 8000 gelukkigen die de tribunes van de Academische sportclub op den Salata-berg bevolk ten steeg de stemming met de minuut en toen Pallada en von Cramm zij het ook een kwartier te laat op de baan verschenen hadden zij donde rende ovaties en langdurige toejuichingen in ont vangst te nemen Na even inspelen opende Pallada met een zeer harden service den wedstrijd Von Cramm was er niet dadelijk in en speelde zicht baar nerveus Daardoor wist Pallada in den eer sten set met 3 — O voor te komen Doch von Cramm herstelde zich en een paar harde services maak ten Pallada minder zeker Langzaam maar zeker haalde von Cramm op en ondanks stormachtige protesten van het publiek dat eenige ballen van den Duitscher out meende te zien gaan won hij den eersten set na zijn achterstand met 6—4 In den tweeden set was het weer de oude von Cramm die hier een schitterende partij tennis speelde en van zgn blessure kon men niets meer bemerken Wel stond Pallada ook in dezen tweeden set met 1 — O voor doch daarna had hij niets meer in te brengen en door zijn onophoudelijk agressief spe bij het net was deze - set eveneens voor Duitsch land met 6—2 Ook in den derden set zag het er aanvankelijk naar uit dat von Cramm het niet op meerdere sets zou laten aankomen Immers met 4 — O had hij reeds de leiding toen Pallada kort voor het einde van de vijfde game uit den hoek kwam — opgezweept door de razende aau moedigingskreten van zijn landgenooten — zette het alles op alles en hoewel von Cramm toch 5—0 maakte won de Joegoslaaf de volgende game Met een enorme vituositeit wisselde zijn spel van ecJi feilen aanval aan het net tot een prachtig baseii nespel met vurig enthousiasme knalde hij de hardste ballen van von Cramm nog harder terug Vier garues achtereen maakte hij en bracht den stand op 5—5 De toeschouwers waren buiten zich zelve van geestdrift en steeds heftiger vuurden zij hun landgenoot aan die in grootsche stijl den der den set tenslotte met 8—6 won Tien minuten werd er na dezen opwindenden set gerust en toen de spelers v^^eer in het veld traden bleek von Cramm zijn rustig spel te hebben hervonden 2vlet keiharde cauonballs en prachtige passes naar de zijlgnen verhinderde hij Pallada zijn spel uit den derden set te herhalen Bovendien had deze zijn laatste kruit verschoten en op volkomen regelma tige vrijze won de Duitsche kampioen den laatsten set met 6—2 en gal Duitschland daarmede de lei ding Intusschen waren de gemoederen op de tribunes wat bedaard en hoewel Punces luide aangemoe digd v/erd liet Henkei zich niet van zijn stuk brengen Hij had het relatief zeker niet gemakke lyker dan von Cramm want tenslotte is Puncec kampioen van Joegoslavië Henkei lokte hem voortdurend aan het net met keurig baselinespel en de eerste twee sets won de Duitscher dan ook gemakkelijk met 6—1 en 6—2 En evenals Pallada bood Puncec in den derden set uiteraard weerstand Met 4—1 leidde Henkei reeds toen de Yougoslavische kampioen een aan tal onhoudbare ballen afvuurde en zijn slagenarse naal zoodanig gebruikte dat hij drie games won en tot 4—4 ophaalde Het enthousiasme op de tri bunes steeg weer doch op bijna onverstoorbare wijze speelde Henkei verder en won tenslotte met 6—4 130 Nu wendde de jonge Kadi zich tot den jongen die Ibrahim moest verbeelden „ Wat is uw verdediging " Met een langen omhaal van woor den betuigde deze dat hij van geen goud af wist Toen zei de rechter „ Abdalla ga mü den pot met olijven eens halen De jongen ging even weg kwam terug met een steen die den pot moet ver beelden en zette dien voor den Kadi neer De Kadi deed nu net of hij een pot open maakte en er in keek Wordt vervolgd De stand na dezen eersten dag is dus 2 — O VDor Duitschland Vandaag wordt het dubbelspel ge speeld waarin voor Duitschland von Cramm en Henkei zullen uitkomen Mochten zij ook dit wm nen dan heeft Duitschland met een 3 — O voor sprong dg finale reeds gewonnen Eerewedstrijd U.RV.B Ulrechtsch Prov K N V B.-elflal en Haagsch K N V B.-eHlal zullen elkaar bekampen Zooals bekend zal Zondag a.s als sluiting van de feestelijkheden van den U.P.V.B welke hebben plaats gehad in verband met het 35-jarig bestaan van den U.P.V.B een eere-wedstrijd plaats vinden tusschen het Utr Prov K.N.V.B.-eUtal en dat van den Haagschen Voetbalbond Deze wedstrijd wordt vooraf gegaan door een défilé van de jeugd van de bij den U.P.V.B aan gesloten vereenigingen uit het district Utrecht Ongetwijfeld zal het verschijnen op het terrein van U.V.V van minstens een 1000-tal jeugdige voetballers in de kleuren van hunne vereeniglng en vlaggen een imposant gezicht geven Muziek zal den stoet vooraf gaan welke om kwart over één vertrekt vanaf het Paardenveld vervolgens een route maakt ia Waterstraat Oude Gracht Zandbrug Bem Weerd Steenenbrug Weerdsingel W.Z Doomboomstraat Amsterdam schestraatweg uiterste rechtsche zijde Gouds bloemstraat 2e Daalschedijk Lage Weide U.V.V terrein De opstelling is als volgt V Zoghei Sopla ' V Asten v d Hooff Velox HUversum Coerman Weber Troost U.V.V D.O.S Velox Dam V Leur Jr Dumortier Veltmeyer Pino Velox D.O.S D.O.S D.O.S U.V.V Reserve's zijn Uiterwaal Utrecht Slingerland U.V.V Toes Hilversum en Boerhout B.F.C De Hagenaars verschijnen met een zeer sterke combinatie waarin zeer bekende spelers uitkomen Het Haagsche elftal komt als volgt uit Mul H.B.S Choufour Pierhagen A.D.O H.B.S v d Wildt V Maren Bool V.U.C A.D.O H.V.V V Gelder Loof Backhuys v d Berg Tap V.U.C A.D.O H.B.S A.D.O A.D.O Landau daagt uit Hij wil match van 6 partijen tegen van Doesburgh spelen met den kampioenstitel als inzet AMSTERDAM 11 Juli ~ De heer Landau schaakkampioen van Nederland heeft aan het hoofdbestuur van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond een schrijven gericht waarta hij zijn meening geeft over het verloop van de laatste ron de van den wedstrijd om het kampioenschap van Nederland te Rotterdam De heer Landau deelt m dit schrijven mee dat het voor hem nog lang niet vaststaat dat hij de partij tegen den heer Geyser niet remise had kun nen houden Er bestaat voorts — zoo schrijft de heer Landau verder — geen zekerheid dat van Doesburgh in zijn partij tegen Prins de winst in handen had Indien van Doesburgh recht van spreken had willen heblaen had hij ë'A winstpunten moeten heb ben Hij verloor alle rechten door zijn partij niet ten einde te spelen en te winnen Echter is de heer Landau gaarne bereid zich be schikbaar te stellen voor een match van 6 partijen met van Doesburgh en indien het bestuur van den K.N.S.B daartoe de toestemming geeft den kam pioenstitel op hét spel te zetten Laatste selectierit der wegrenners Fraaie en sportieve krachtmeting in de Haarlemmermeer HOOFDDORP 11 Juli — Onder leiding van den heer Swaab de Beer van de N.W.U bijge staan door den soigneur Guus Schilling is in de Haarlemmermeer dé laatste selectierit gehouden voor de keuze van de wegrenners uie zullen wor den afgevaardigd naar de Olympische Spelen te Berlijn Het weer dat aich aanvankelijk zeer somber liet aanzien klaarde tegen den middag op doch er bleef een stflve bries waaien die recht in de rich ting van het parcours stond Van de 14 amateurs die aan dezen selectierit zouden deelnemen waren Schulte en Duyvenbode niet aan den start verschenen zoodat 12 renners van de Lijnden tegen den straffen wind in ver trokken Op de eerste 10 KM deden enkelen hunner ver geefsehe uitlooppogingen doch deze hadden geen resultaat en bovendien gaven de meesten er den voorkeur aan met dezen tegenwind in het peloton te blijven Na ongeveer 10 KM dus kort voordat men den wind achter kreeg zagen 5 renners de kans zich van de hoofdgroep af te scheiden en gingen Vethaak Reuter van Gageldonk Demme nie en van Hove er van door De achterblijvers - hebben in het verdere verloop van den wedstrijd geen kans meer gezien het leidende peloton in te halen hoewel men den achterstand die op som mige oogenblikken zeer groot was tegen het eiade wel iets wist te verminderen Werd in de eerste ronde tegen wind in soms niet harder dan 20 KM gereden met den wind mee bleef het tempo tus schen de 40 en 45 KM In den laatsten rit ging de eindstrijd tusschen van Gageldonk Vethaak Reuter en van Hove Mede dank zij den krachtigen wind legden zg de de laatste tien KM in snel tempo af waarbij elke poging door een hunner ondernomen om uit te loopen door de anderen steeds vruchteloos werd gemaakt Zoo moest de beslissing dan ook vallen in de eindsprint die met slechts enkele meters voorsprong werd gewonnen door Vethaak in den tijd van 2 uur 54 min 57 sec Hij werd gevolgd door 2 van Hove 3 van Gageldonk 4 Reuter Ongeveer vier minuten later kv/amen vrijwel gelijk als no 5 en 6 Saarloos en Strobbe binnen en een kleine tien minuten daarna als nummer 8 Groene wegen en eenige tientallen meters daarachter Gom mans die ondanks zijn achterstand een fraaie pres tatie heeft geleverd door bijna 90 van de 100 KM geheel alleen te rijden met op de helft van dezen afstand een krachtigen tegenwind en die tegen het einde nog een gedeelte van zijn achterstand heeft weten in te loopen Een voorselectie Door de heeren Bontekoe Schilling en Didier als trainers van de Nederlandsche Wielren Unie i en den heer Swaab de Beer als algemeen leider is een achttal renners geselecteerd uit de veertien welke waren aangezocht den 100 KM selectierit in den Haarlemmermeer te rijden Het zijn G Archambaud heeft de leiding in Tour de France De Franschman wist voor de tweede maal beslag te leggen op de veel begeerde gele trui BELFORT 11 Juli — Archambaud her overt de gele trui Schitterend heeft de Franschman gereden en dat de leiderstrui hem wel beviel heeft hij gisteren bewezen want nadat hij die reeds na de tweede etappe had veroverd wist hij haar gisteren weer afhan dig te maken aan den Luxemburger Mersch die een dag tevoren het veel begeerde klee dingstuk mocht aantrekken Deze vierde etappe ging van Metz naar Belfort een af stand van 220 K.M en op dit traject deden zich reeds moeilijkheden voor die in de " orige drie etappes niet aanwezig waren Veertig K.M voor de finish bijvoorbeeld moesten de renners den 1200 meter hoogen ballon d ' Al sace beklimmen waarbij zich als de beste klimmer de Spanjaard Ezquerra deed kennen Hij was het eerste aan de afdaling doch hierin was de Franschman Archambaud hem de baas Op het traject waren vier controleposten uitge zet n.l te Nancy 56 K.M Epinal 123 K.M Reoiremont 150 K.M en de finish in Belfort Er werd een straf tempo gereden en de tijd die over deze etappe gemaakt werd door Archambaud n.l uur 50 min 36 sec was aanmerkelijk beter dandie van het vorig Jaar Immers Jean Aerts dietoen dezelfde vierde etappe won deed er toen uur 14 sec over zoodat de twee eerstaanko mende renners er ongeveer 10 mmuten korterover deden Archambaud kon slechts in den emd spurt Ezquerra van zich afschudden die als twee de in denzelfden tijd en met gering verschil deneindstreep passeerde Acht seconden later kwaraeen peleton van zes renners bestaande uit de ren ners Magne Amberg M Clemens Kint en SylvereMaes onder aanvoering van den Belg Neuville,binnen die de twee vluchtelmgen langen tijd had den achtervolgd zonder hen nochtans te kunneninhalen Onder de tien eerst aankomenden wareatwee Franschen en vier Belgen Van onze land genooten leverde vooral Middelkamp een uitste kende prestatie door als veertiende te eindigenm den tijd van 6 uur 51 minuten 52 sec dusslechts op ruim een minuut achterstand op Ar chambaud Zijn tijd was dus ook a8,nmerkelijk be ter dan die van Aerts van het vorige jaar Vanonze overige landgenooten was het alleen G(jsendie slechts met zijn tijd 7 sec beter was dan denwinnaar van het vorige jaar terwijl van de gebrs.van Schendel Albert het beste reed en de 35steplaats bezette Anton nam de 54ste plaats in ter wijl Gïjsen op de 63ste plaats staat genoteerd Inhet algemeen klassement heeft Archambaud dusde leiding met in totaal 23 uur 53 min 29 sec,terwijl de Luxemburger Mersch zijn leiderspositiemet de tweede plaats op ruim 1 minuut moestruilen De Fransche routier Yvan Marie is van detweede plaats verdwenen terwijl Sylvere Maes,een der favorieten van de achtste naar de derdeplaats is opgerukt Onder de eerste tien van hetalgemeen klassement bevinden zich vijf Belgen,terwijl de Franschen er met den routier Bettinldrie hebben waarvan een de leiding heeft Middelkamp is door zijn prachtige prestatie vait de 41ste naar de 38ste plaats verschoven Albert van Schendel is slechts één plaats naar voren ge schoven n.l van de 33ste naar de 31ste Ook An ton is drie plaatsen naar voren opgerukt en bezet nu de 56ste plaats terwijl Gijsen op de 58ste plaats bleef De uitslagen luiden Vierde etappe Metz—Belfort 220 K.M 1 Ar chambaud Frankrijk 6 uur 50 min 36 sec 2 Ezquerra Spanje zelfde tijd 3 Neuville Bel gië 6 uur 50 min 44 sec 4 Magne Frankrijk 5 Amberg Zwitserland 6 M Clemens Luxem burg 7 Kint België 8 Sylvere Maes België allen zelfde tijd 9 Danneels België 6 uur 51 min 13 sec 10 P Clemens Luxemburg 6 uur 51 min 23 sec 14 Middelkamp 6 uur 51 min 52 sec 35 Albert van Schendel 6 uur 54 min 22 sec 54 Anton van Schendel 6 uur 58 min 39 sec 63 Gijsen 7 uur 7 sec Algemeen klassement Archambaud Frankrijk 23 uur 53 min 29 sec 2 Mersch Luxemburg 23 uur 55 min 18 sec 3 Sylvere Maes België 23 uur 57 min 6 sec 4 Danneels België 23 uur min 18 sec 5 Bettini routier Frankrijk 23 uur 57 mm 26 sec 6 Kint België ' 23 uur 57 min 37 sec 7 Wierinckx België 23 uur 57 min sec 8 Remain Maes België 23 uur 58 min 14 sec 9 M Clemens Luxemburg 23 uur 58 min 16 sec 10 Magne Frankrijk 23 uur 59 min 26 sec 32 Albert van Schendel 24 uur 15 min 38 Middelkamp 24 uur 18 min 42 - ec 56.Anton van Schendel 24 uur 36 min 34 sec 58 GiJsen 24 uur 37 min 33 sec Schulte Amsterdam J Saarloos Rotterdam A van Hove Koewacht P Schipper Nieuwer Am stel N v Gageldonk Breda P Gomraans Reu ver P Vethaak Vlaardingen en W Reuter Am sterdam Deze renners zullen morgen naar den Haag ver trekken Zij zullen daar onder leiding van de heeren Di dier en Bontekoe een laatste training doorm.aken en eerst daarna zal de ploeg voor de Olympische Spelen definitief worden gekozen Zwemlust—W,Z.C 1-0 De dames van Zwemlust hebben gisteravond met 1—0 van W.Z.C gewonnen en mogen met deze kleine zege meer dan tevreden zijn Het volledige zevental speelde lang niet zoo goed en enthou siast als tegen D.K.R en dit verklaart ook de klei ne overwinning In de eerste helft gingen de partijen gelijk tegea elkaar op De aanvallen van beide zijden waren niet bepaald gevaarlijk en de juiste combinatie bij de Utrechtsche dames was zoek Zwemlust kreeg een corner inplaats van een doelpunt toegewezen waar na eenig dispuut ontstond over de juistheid ervan doch men wachtte het resultaat van den wedstrijd af alvoren3 te protesteeren Dit is achteraf niet gedaan omdat Zwemlust toch wist te winnen In de tweede helft nam de thuisclub eenigszins gelukkig de leiding toen door een misverstand de Woerdensche achterhoede bleef liggen en mej Van Zetten den bal overplaatste naar mej Buys die gemakkelijk kon doelpunten Hierbij bleef aet en is Zwemlust weer een stap dichter bij het kampioen schap Een gelijk spel was gisteravond een betere verhouding geweest UÏRECHTSCIJ NIEUWSBLAD Onbevooroordeeld onpartijdig 
KUNSTPACINA VAN HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Erasmus als groot Pacifist Kroniek der Letteren door Mr » R » Houwinli „ Zoo laat ons dan eindelijk verzadigd van voortdurenden krijg vervuld blijven van het verlangen naar vrede De ellen ' de zelf drijft er ons toe Christus eischt het " E RASMUS stelt zien op het standpunt dat de mensch goed is van nature Hij betoogt dat alle dieren door den hemel voorzien zijn van bepaalde wapenen maar alleen de mensch niet De mensch is blijkens zijn lichaams bouw en geestelijke ver mogens geschapen voor liefde en vriendschap En hij toegevend aan zijn en niet minder onder in doodende gewoonte J ondanks dat heeft booze hartstochten vloed der alle zelfkritiek Erasmus wijst hier op de jacht en het slachten van vee zich zelf van wapenen voorzien vreese lijker dan alle dierlijke verdedigingsmiddelen bij elkaar en voert hij ondanks zijn vermogen om alle kwesties redelijk " op te lossen onophoudelijk oorlogen terwille van de onzinnigste doeleinden Erasmus somt de rampen op waaraan het mensch dom buiten zijn schuld onderhevig is en vraagt waarom het dan zelf aan dit alles willens en we tens en met volle bewustheid de allerergste ramp nog toevoegt Hij behandelt vervolgens al de huichelachtige argumenten der verdedigers van den oorlog In de eerste plaats natuurlijk dat men alleen door de snoodheid van den vijand er toe ge dwongen wordt Dat men het recht en de vrijheid moet verdedigen Dat men beleedigde eer moet wreken Dat men het ohristejidom moet brengen aan de Abessyniërs pardon Erasmus schreef de Turken Van ai deze beweringen al die leuzen en leugens die ook tegenwoordig hoog opgeld doen toont Erasmus op christelijk moreele gronden de onjuistheid aan en dan brengt hij het ook voor dézen tijd onweer legbare argument te berde dat iedere oorlog scha delijk is voor alle betrokkenen ook den overwin naar „ Men wil " zegt hij „ den vijand schade be rokkenen hoe onmenschelijk dit ook zij Men be hoorde echter eerst te overwegen of men wel ooit een vijand schaden kan zonder ook zijn eigen volk te schaden " Ik zeide u reeds dat Erasmus den oorlog bo venal bestrijdt als christen en ik meen daarom deze korte uiteenzetting van Erasmus ' pacifisme niet te kunnen besluiten dan met zijn waarlijk aangrijpende slotrede waarin niet de rationalist de redelijke denker maar alleen de christen een beroep doet op Ie toenmalige heerschers der aarde „ Als Christus een sprookje is waarom werpen wij hem dan niet heel en al over boord Inplaats van ons op zijn naam te beroemen Maar als Hij bestaat als Hij de weg en de waarheid en het le ven is waarom dan wijken al onze handelingen zoozeer van dat voorbeeld af Zoo wij Christus,er kennen als onzen Heer Christus die de Liefde en niets anders leerde en niets anders ons naliet dan liefde en vrede laat or.s Hem dan niet met woorden en symbolen maar door onze daden en ons leven dienen Laten wij ons dan toeleggen op den vrede opda.t Christus ons weder herkenne als de Zijnen Laten pausen vorsten en steden laat de Volkenbond zouden wij thans zeggen daar over beraadslagen Genoeg christenbloed is er tot nu vergoten Maar al te zeer hebben wij den vijanden van Christus ' naam laten zien hoe inhalig wij zijn Zoo laat ons dan eindelijk ' erzadigd van voortdu renden krijg vervuld blijven van het verlangen naar vrede De ellende zelf drijft er ons toe Christus eischt het " Nico van Suchtelen Erasmus naar een teekening van Albrecht Dürer onder het orgel een brulaap „ Roraffe " gezet Wanneer dan het landvolk in processie met krui sen reliquieën en lofgezang ter kerke kwam begon iemand — soms wél eens een priester — die ach ter den „ roraffe " verborgen was daartusschen door te schreeuwen te lachen en ontuchtige lied jes te zingen ook onder den dienst zette hij dat voort Deze losse opmerkingen over het „ zotte " kwa men bij ons op naar aanleiding van Erasmus ' meesterwerk bewijzende dat hij hiermee in zijn tijd stond maar ook dat hij deze levensvorm aJs vele andere verfijnde M Th Uit den Bogaard Erasmus ' oordeel over kerkmuziek „ Een groep van menschen die heter deed haar zonden te be weenen meent Qod te he ' hagen met uit hun kelen te brullen " ET is weinigen bekend dat in de jeugd en de opvoeding van E r a s m u s van Rotter dam ook de muziek een voorname plaats heeft ingenomen Nadat de negenjarige de Latijn sche school te Gouda verwisseld had met de school van het kapittel der Lebulnus-kerk te De venter kwam hij naar Utrecht waar hij in het Domkoor werd opgenomen Als koorknaap stond Erasnius hier onder leiding van een componist die zich reeds in een internationale bekendheid mocht verheugen en die heden als een der aller grootste componisten van kerkmuziek beschouwd wordt van Jacob O b r e c h t Deze werd in 1456 tot lei der der Bisschoppelijke kapel benoemd welke be trekking hij in 1474 opgaf om zich te verbinden aan het hof van den hertog Hercules van Ferrara Om het jaar 1480 had hij echter weer de leiding der Domkapel in handen en in die jaren was het dat hij onder zijn koorknapen ook onzen Eras mus telde Welk standpunt Eras mus in zijn verdere le ven tegenover de muziek heeft ingenomen is ons niet geheel bekend Een enkel fragment uit zijn talrijke geschriften is misschien in staat ons daar van een denkbeeld te doen vormen Zoo trefien wij bijvoorbeeld in zijn Latijnsche commentaren op het Nieuwe Testament in de oorspronkelijke Griek sche taal volgende aanteekening naar aanleiding van 1 Corinthiërs 14 vers 18 tot 19 aan welke aldus luidt Ik dank mijnen God dat ik meer vreemde talen spreek dan gij allen maar ik wil liever in de gemeente vijf woorden spreken met mijn verstand opdat ik ook anderen moge onder wijzen dan tienduizend woorden in eene vreemde taal " Erasmus dan zegt „ Men zingt tegenwoordig in onze kerken In niets anders dan een vreemde taal terwijl ge in geen zes maanden een preek hoort welke de men schen leert hun leven te beteren De huidige kerk muziek is zoo gebouwd dnt de gemeente geen woord duidelijk kan vernemen De koorknapen zelf begrijpen niet wat zij zingen en toch bepaalt zij volgens priesters en monniken de geheele gods dienst Waarom willen zij niet luisteren naar den heiligen Paulus In het semirarie of het klooster is het precies hetzelfde muziek en niets dan mu ziek In Paulus ' dagen was er geen muziek De woorden werden toen duidelijk uitgesproken Woorden heden beteekenen niets Zij zijn louter klanken om het oor te streelen en de menschen moeten hun werk verlaten en naar de kerk gaan om naar leelijker klanken te luisteren dan ooit op een Grieksch of Romeinsch tooneol werden ge hoord Geld moet er verzameld worden om orgels te koopen en om jongens te drillen in het krij schen en om hen niets anders te leeren wat goed voor hen is H Zotheid Lof der Erasmus ' schepping gezien in zijn tijd Het meest levende geschrift van dezen grooten Humanist IE dezer dE,gen de bekende biographic van Erasmus door prof H u i z i n g a zoo juist weer herdrukt leest of herleest zal zeker het negende hoofdstuk met aandacht in zich opnemen waar een duidelijke analyse wordt ge geven van de Lof der Zotheid Dit is het eenige nog levende geschrift van dezen grooten Humanist en zeker moet men het ook als kunstwerk Eras mus ' volmaakste schepping noemen Eenheid in de veelheid van levensverschijnselen die we tegen komen kunnen we zien als we bedenken dat twee thema's telkens door het geschrift naar voren ko men dat van de Heilzame dwaasheid die de ware wijsheid is en dat van de gewaande wijsheid die louter dwaasheid is We wenschen hier echter den inhoud van dit werk niet verder na te gaan maar willen de aan dacht vestigen op het feit dat de zotheid in den tijd van Erasmus een zeer aantrekkelijk onder werp was meer dan men bij oppervlakkige lezing van bovengenoemde levensbeschrijving misschien vermoeden zou Erasmus heeft bij deze gelegenheid eigenlijk een echt volksch motief slechts veredeld De geheele middeleeuwen door beschouwde men het „ zotte " als het komische en als alle uitingen van den natuurlijken levenslust Tegenover dat zirmelijk leven stond dan het geestelijk leven In de menschelijke verbeelding waarde op het einde der middeleeuwen — dus in Erasmus ' tijd — juist de dood als angstwekkende gedachte rond maar als tegenwicht trad toen ook de zotte kluft naar voren Men ging zelfs zoo ver dat in een Fransch gedicht uit de tweede helft van de vijftiende eeuw de val van Adam en Eva tot de dwaasheid werd gerekend wat toch zeker niets meer te maken heeft met het Christelijk geloof Betaalde grappenmakers waren ook in de zes tiende eeuw nog zeer in trek zoo voor den lateren Karel V ' t jonghe gecxken van hertoghe Kaerle " Jacbbus IV van Schotland onderhield zelfs ver scheidene zotten onder toezicht geplaatst van een opper-zot En onze bisschop van Utrecht Rudolf van Diepholt had twee „ geeken " in zijn dienst Bekende figuren B EKENDE figuren in de zotten-litteratuur zijn de weer in dezen tijd zeer algemeen bekend wordende Marcolf Pfaff von Kalenberg en Uilen spiegel Al die zotten zijn dikwijls op echt middel eeuwsche wijze vereenigd als bemaiming van een vaartuig of voertuig dat „ de blauwe Schuit " heet Daaraan is het bekende dichtwerk „ Das Narren schiff " van Sebastiaan Brandt 1458—1521 te danken dat in 1494 werd gedrukt Brandt was secretaris van Straatsburg heeft als zoodanig ook Erasmus ontvangen Maar met al zijn zotheden ging Brandt toch niet zoc ver als Erasmus Leer zaam vond men Brandt's geschrift wel in 1498 Zonder veel fijnheid of diepte zijn de meeste leugenliederen in de trant van „ Een aambeeld en een molensteen Die zwommen samen over den Rijn " De geestigheid van een proza-verhaal „ Van ' t Luye-lecker-landt " moet reeds aanvangen bij het titelblad de redactie van 1546 wordt n.l als volgt aangewezen „ int Jaer doemen schreef duysendt auycker koecken vijfhondert Eier-vladen ende ses en veertich gebraeden Hoenderen " Een sterk staaltje van profanatie in de practijk achten we wat te Straatsburg meermalen ge schiedde met Pinksteren werd daar In de kerk Wi In Engeland I N Engeland doet men zooveel aan muziek dat de monniken nergens anders meer aandacht voo ' hebben Een groep van mensehen die beter deed haar zonden te beweenen meent God te behagen met ¦ uit hun kelen te brullen In de Engelsche Benedictijner seminaries houdt men jongens ge heel en alleen voor het zingen / an morgen-gezan gen tot de Heilige Maagd Wanneer zij behoefte hebben aan muziek laat hen dan als redelijke wezens psalmen zingen en niet te veel daarvan De muziekstijl waarop E r a s m u s hier doelt is die waarmee hij in zijn jonge jaren zeer nauw in aanraking moet zijn gekomen het is de stijl waarin ook O b r e c h t zijn werken schiep Zeer dikwijls combineerde men namelijk verschillende teksten rnet elkaar die elk hun oorspronkeliike melodie behielden Een prachtig voorbeeld daar van is een der hoogtepunten in O b r e c h t's scheppen zijn Mi.ssa De Eeata Virtrine " waarin de sopraanmelodie — de cantus firmus — zich achtereenvolgens met ^ ijf verschillende Marialie deren verbindt die elk hun eigen tekst en melodie blijven houden waardoor het stemmental van vier tot vijf zes en zeven aangroeit E r a s m u s ' bezwaren tegen deze stijl mogen uit een kerkelijk en liturgisch standpunt be = chouwd zeer juist zijn de kunstzinnige waarde van deze muziek aan te randen vermag hij niet Waarp''^*""' *^"^^ * 7 "-" ^ n o-'^i^orp-n rif een z*^ker onver mogen zich in de muziek in te leven Hoe geheel anders klinkt Dr Maarten Luthers uiting over de zelfde muziek J Lj m ^ I EN kan Erasmus ' „ Lof der Zotheid"niet lezen zonderZi2h ¦' elkens weer te ver bazen over den weerga loozen moed die er toenoodig was om in dientijd de machtigen dersarde pausen vorsten,bisschoppen zoo onge zouten de les te lezen En onbegrijpelijk is het dat zich aangaande Erasmus de legende heeft Kunnen vormen van den wereldvreemden kamer geleerde altijd bang zijn vingers te branden laat staan zijn hachje te wagen ^ e waarheid is dat mj als zachtzinnig humanist en " ooral als waar achtig Christen - vars was van allen strijd en ge welddadigheid omdat hij de ontoereikendheid en zinneloosheid ervan volkomen doorzag Het spreekt vanzelf dat de Zotheid den oorlog en de toestanden die er toe leiden in haar langen toespraak niet stilzwijgend " Oorbij kon gaan Maar toch vergeleken bij den feUen bijlenden spot dien zij uitstort over pausen bisschoppen bedelmon niken aflaathandel en alle andere misbruiken der kerk is het maar weinig hoewel niet geheel wei nig zeggend wat zij over en omtrent den oorlog in het midden brengt „ Is niet de oorlog het zaad en de bron van alle hooggeprezen daden " Wat nu vraagt ge Ci teert Erasmus ' profetisch gevoel vier eeuwen te voren den onbeschaamden onzin van een of an deren bloed en-eer filosoof of aan machtswaan zin lijdenden diktator Neen het is Vrouwe Zot heid die deze wijsheid verkondigt en zij laat er dan ook dadelijk op volgen „ Maar is er nu wel iets zotters te bedenken San om de een of andere oorzaak zulk een strijd te ondernemen waarbij elk van beide partijen al tijd meer schade dan voordeel heeft " Meer scha de dan voordeel Ziehier het argument door alle pacifisten sinds Erasmus tot In den treure her haald tegen een verdwaasde wereld die niets dan schade en schande schijnt te begeeren zonder er nochthans wijs bij te worden De Zotheid heeft het dan nog even over de üeden die den oorlog feitelijk voeren wat wij tegenwoordig met cyni sche openhartigheid het „ menschenmateriaal " noe men Volgens haar wordt het voortreffelijke be roep van oorlogvoeren uitgeoefend door „ tafel schuimers koppelaars roovers sluipmoordenaars boeren stommerikken bankroetiers en dergelijk schuim van ' t menschdom " Men ziet het voor den modernen mensch zijn alleen de eerste zinsne den van beteekenis de laatste d " uitval tegen de middeleeuwsche huurl.eger.s kan ons hoogstens doen betreuren dat de oorlog thans vierhonderd jaar later op nog veel verschrikkelijker manier wordt gevoerd door legers die niet uit een sa menraapsel van geboefte v.estaan maar uit de grootendeels beschaafde welwillende en zachtzin nige menschen van onze dagejijksche omgeving Toch had Erasmus zich reeds vóór het schrijven van den Lof der Zotheid met het probleem van den oorlog bezig gehouden Tijdens zijn reis naar Italië in 1506 had hij den triomfantelijken intocht van den krijgshaftigen paus Julius II in Bologna bijgewoond De uitwerking ^- an dit overweldigende pracht - en krachtvertoon op den eenvoudigen zachtraoedigen geleerde f.'as dat Erasmus toen Julius hem door een zijner kardinalen liet verzoe ken iets te schrijven tengimste van zijn voorge nomen veldtocht tegen Venetië twee geschriften samenstelde de Antipolemos Tegen den oorlog ¦ waarin hij den paus dit plan ontraadde en een an der werkje waarin hij uiteenzette in welke uiter ste gevallen volgens de traditioneele katholieke opvatting een paus naar de wapenen zou mogen grijpen Waarschijnlijk heeft Erasmus in beide ge schriften op zijn gewone rondborstige wijze zijn meening geuit over de oorlogszuchtigheid van pausen en vorsten dier dagen wij weten het niet want beide geschriften zijn verloren geraakt of zooals sommigen meenen verduisterd Tegen den oorlog J AREN later in Maart 1514 schrijft Erasmus een brief aan een zijner beschermers Antonie van Bergen waarin hij uitvoerig en min of meer systematisch zijn argumenten tegen den oor log opstelt Dezen brief heeft Erasmus omgewerkt tot een vertoog „ Dulce bellum inexpertis " zoet is de oorlog voor wie hem niet kennen Deze verhande ling werd op haar beurt omgewerkt en uitgebreid tot de „ Querela pacis " Klacht van den Vrede in ' t najaar van 1517 verschenen Deze Klacht van den Vrede zal ik niet met u behandelen ik wil er al leen op wijzen dat er kort geleden een Duitscha vertaling van verscheen van R-.Tdolf Lichtenhan onder den titel „ Klage des Friedens " Gotthelf verlag Bern Het vertoog „ Dulce bellum inex pertis " heb ikzelf in het Nec^erla^dsch vertaald en doen verscliijnen bij de Wereldbibliotheek onder den titel „ Oorlog feestgelag ter eere van Eras mus " Alle argumenten waarmede Erasmus den oorlog in zijn „ Klacht van den Vrede " bestrijdt vindt men in bondiger vorm terug in dit oorspron keUjker vertoog waarvan ik u enkele gedeelten zal overschrijven Het zal u daarbij opvallen hoe modern en aktueel ondanks de veranderde om standigheden Erasmus ' opmerkingen in het alge meen nog zijn „ Zoo er nu iets ter wereld is " zegi Erasmus,„dat men moest schromen ' e beginnen ja datmen heel en al behoorde te • ermijden te verfoeienen uit te bannen is het stellig df oorlog vermitser niets goddeloozers rampzaligtrs verderfelfl kers hardnekkigers schandelijkers kortom denmensch om niet te zeggen e'en christen onwaar digers bestaat En toch is het verwonderlijk hoegemakkelijk hoe onberaden en om hoe geringeredenen heden ten dage een lorlug wordt onderno men en hoe vreed en barbaarscl hij wordt ge voerd niet alleen door heidenen maar zelfs doorchristenen " Ik merk hier op dat Erasmus telkensen telkens weer in zijn betoog den sterksten na druk legt op de absolute onvereenigbaarheid vanchristendom en oor'og „ Niet alleen door het ge meene volk " gaat hij verder „ maar bovenal doorde vorsten wier taak het toch juist ware de over ijlde roerigheid der verdwaasde massa door wijs heid en rede tot rust te ' orengen Zelfs ontbreekthet niet aan rechts - en godgeleerden die deze mis dadige gezindheid aanwakkeren Zoodat dan thans de oorlog iets zoo alledaags is geworden dat men zich er bijna over verbaast wanneer hier ot daar iemand er géén behagen in schept Zoozeer in aanzien zelfs dat het een goddeloosheid ik zou bijna zeggen een ketterij lijkt hem als iets vol strekt misdadigs en tevens bovenmate rarapza ligs te veroordeelen " Ook deze passage is mutatis mutandis op het heden toepasselijk Dat de hfdendaagsche absolute dc-ïpoten evenals hun middeleeuwsche voorgan gers den oorlogsgeest zooveel mogelijk aanstoken om zooals Erasmus elders zegt steeds „ de eerst beste gelegenheid tot oorlogvoeren te kunnen aan grijpen " is dunkt mij overduidelijk Dat men al gemeen „ behagen schept " in den oorlog lijkt min der juist Maar toch moet zich de hedendaagsche psycholoog wel bezorgd afvragen of hij niet een gevaarlijke epidemische terugval tot oerbarbaar schen wreedheidswellust constateert wanneer hij ziet hoe allerwegen de vaderlijke regeeringen de volken voor wier welzijn zij behoorden te waken eenerziids half krankzinnig maken van angst an derzijds met redeloozen bombast opzweepen tot zoogénaamden heldenmoed met het gevolg dat het begrip „ oorlog " ook heden zeer zeker „ alle daags " en in zeer breede kringen ook wel degelijk i,in aanzien " ia Een bloemlezing uit Erasmus ' brieven Dr O Noordenhos en Truus van Leeuwen Erasmus in den spiegel van zijn brieven Rot ' terdam W L en J Brusse's U.M 1936 2 f ONDER meer zou het voor de hand liggen uit de brieven van een groot schrijver als / Erasmus allerhande conclusies te trekken ten aanzien van de wezenlijke structuur zijner per soonlijkheid Immers het spreekt voor ons mo derne menschen vanzelf dat wij ons in onze brie ven op een meer ongedwongen en intieme wijze uiten dan in de litteraire producten van onze ver beelding De brief heeft bij ons als vorm van let terkunde nauwelijks eenige beteekenis Ten tijde van Erasmus evenwel droeg de brief nog niet het „ individueel " karakter dat hem tegenwoordig meestal eigen is en zoo dient men ook Erasmus ' brieven gelijk de samenstellers van deze bloemlezing in hun mleiding blz 2 terecht opmerken niet onmiddellijk te beoordeelen als de spontane uitingen van een bepaalde persoonlijkheid Er is een objectief algemeen-litterair element in deze brieven dat men niet over het hoofd mag zien Trouwens het feit dat Erasmus zelf ze voor het grootste deel heeft uitgegeven en ze dus waar hij dat wenschelijk achtte kan hebben veranderd dient ons voorzichtig te maken bij het trekken van conclusies uit dit materiaal in zooverre het ons om de realiteit van des schrijvers innerlijk leven te doen is Toch mogen wij aan den anderen kant op grond van de lectuur van talrijke in dezen bundel opge nomen brieven v;el aannemen dat van eenige be wuste huichelarij — om zich mooier en beter voor te doen dan men is — bij een figuur als Erasmus geen sprake is En zoo bevat deze bloemlezing stellig voldoende stof om ons een inzicht te geven in het leven van deze groote persoonlijkheid en den titel der verzameling waar te maken die ons.4>e looft Erasmus in den spiegel van zijn brieven te doen aanschouwen Zoowel als samenstellers en als vertalers hebben Dr Noordenbos en Truus van Leeuwen — het on belangrijke „ woord vooraf " van Prof Huizinga had zeer goed kunnen worden gemist — met deze uitgave een voortreffelijk en vruchtbaar werk ver richt wij betreuren het slechts dat zij geen diep gaander aandacht geschonken hebben aan de ver houding van Luther en Erasmus Wat zij ons hier over bieden doet ons vermoeden dat zij ten eenen male vreemd staan tegenover deze kwestie Wat toch schrijven zij in hun overzicht van het leven van Erasmus dat aan de keuze zijner brieven voor afgaat blz 10/11 „ Hier was een onoverbrug bare kloof tusschen den christelijken humanist Erasmus en den geloofsfanaticus Luther ook tusschen den Nederlander en den D u i 1 3 c h e r " Het is wel eenigszins verbijsterend deze laatste „ nationalistische " opmerking aan te treffen in een verhandeling over Erasmus en zij duidt zeker niet op een al te groot besef van de beteekenis van religieuze vraagstellingen in het algemeen om van de Hervorming maar te zwijgen bij deze schrijvers Trouwens uit allerlei kleinigheden blflkt dat de auteurs een betere vizie hebben op den „ humanist " dan op den „ christen " Erasm.us Wat „ renaissan cistisch in Erasmus is weten zij over liet algemeen zeer wel te waardeeren en te verstaan doch zoo dra er iets „ mlddeleeuwsch " van Erasmus te zien komt worden zij naar het ons voorkomt eenigs zins schichtig Zoo lezen wij b.v op blz 20 „ In tijden van ziekte en zorg verliest hij dien luchtigen loon die gewoonlijk zijn brieven kenmerkt en ver valt hij in een zwaarmoedigheid en een afkeer van de wereld wat toch niet e-rg geloof waardig klink t " Afgezien van de weinig fraaie constructie van het door ons gespa.tieerde zinnetje lijkt ons dit toch wel een wat al te ge makkelijke afrekening met het feit dat Erasnius een tijdgenoot van Dürer en diens „ Melancholia " was ^ Erasmus'herdenking -^ \ ierhonderdsten sterfdag van den grooten Nederlandschen hw manist met wereldnaam Morgen 12 Juü 1936 zaï het 400 jaar geleden zijn dat de groote Neder landsche humanist Desiderius Erasmus te Basel overleed In 1466 te Rotterdam geboren werd hij opgevoed te Gouda Deventer en ' s-Herlogenbosch Voor de wereldverzaking van hel kloosterleven gevoelde hij op den duur slechts zeer weinig en zoo kan men het jaar 1493 toen hij als secretaris in dienst trad van den bisschop van Kamerijk en waarna hij nog slechts zelden in zijn vaderland werd gezien als een keerpunt in zijn leven beschouwen De eerste stap op den weg langs alle belangrijke cultuur centra van Europa was gezet en lang zamerhand groeide Erasmus tot een figuur van internationale beteekenis Zijn persoon is uit de geschiedenis van het geestelijk leven der menschheid niet weg te denken Daarom wordt morgen in alle be schaafde landen Erasmus ' sterfdag her dacht en daarom hebben wij deze pa gina aan den persoon en het werk van ' Erasmus gewijd Men beschouwe de inhoud van deze pagina echter slechts als een korte inleiding en verzuime niet het werk van Erasmus zelf dat voor een belangrijk deel in voortreffelijke Neder landsche vertalingen bestaat in deze dagen Ier hand te nemen Van de auteurs der ve'-Jchillende bijdra gen zijn wij vooral Dr Nico van Suchtelen dankbaar die ons op zeer welwillende wijze de tekst van een door hem op 1 Juli jl voor de Vlaamsch Brusselsche zender gehouden radio lezing afstond IHelaas waren wij in ver band mei den grooten omvang van het artikel genoodzaakt er eenige coupures in aan te brengen de kern ervan bleef echter onaangetast ^ J f UIST de omstandigheid dat Erasmus evenals ons geslacht „ op de kentering der tijden gebo » ren is " maakt hem tot zulk een waardevolle fi guur voor ons De tragiek van hem die gedoemd is tusschen de t ij den te leven en die zeer velen onzer aan den lijve keimen vinden wij in Erasmus ' leven terug en niet " het minst in da „ tragedie " tusschen hem en Luther Wij zijn Erasmus lang5iamerh£ind al te zeer gaart beschouwen als het prototype van den vrijzinnig religieuzen humanist maar wij hebben daarbg smstig te kort gedaan aan de historische juistheid Wij hebben een wereldbeschouwing die ons ver trouwd was geschoven voor den werkelijken Eras mus die weliswaar „ humanist " was en een groot vereerder van de goede letteren " maar die daar naast een open oog had vooral in de jaren van zijn ouderdom voor de groote gevaren die het Chris tendom bedreigden vanwege het z.g humanisme zoodat hij er zelfs toekomt in een brief van 1527 Aan zekeren monnik blz 170 e.v het te betreu ren dat hij eenmaal in zijn boeken de vrijheid dea • jee.stes heeft gepredikt Men kan zeggen dat Erasmus dergelijke din gen neergeschreven heeft onder den indruk van de ontaarding die de Hervorming na zich sleepte maar dit verandert aan de zaak zelf niets Men beziet Erasmus eenzijdig wanneer men hem be schouwt als den geestelijken vader van het vrij zinnig Protestantisme dat naar zijn wezen veel inniger verwant is aan de romantiek van Schleier macher en het rationalisme van Renan dan aan dezen „ christelijken humanist " voor wien zijn „ humanisme " niets anders beteekende dan den weg terug tot een zuiver van Christus ' geest door trokken christendom Wanneer wij den prachtigen brief lezen van Erasmus over den oorlog dien hij gericht heeft aan Antonius van Bergen dan komt daarin voor zoover het zijn mede-christenen betreft geen enkel „ humanistisch " argument voor Kan voor ons " — schrijft hij — „ die roemen in den naam van Christus die ons niets dan zachtmoedigheid heeft geleerd en getoond ons die leden zijn van één lichaam één vleesch door denzelfden geest wor den gesterkt door dezelfde sacïamenten worden gevoed aan hetzelfde hoofd toebehooren tot de zelfde onsterfelijkheid geroepen zijn hopen op deze hoogste éénwording dat wij zooals Christus en de Vader één zijn zoo ook met Hem één zullen zijn — kan er voor ons iets op de wereld zoo be langrijk zijn dat het tot oorlog uitlokt Een oor log is iets zoo verderfelijk % zoo monsterachtigs dat geen deugdzaam mensch hem moge hij nog zoo rechtvaardig zijn kan billijken blz 93 En zoo is het ook met Erasmus ' kritiek op het christendom van zijn dagen gesteld Ook hier geen humanistische " argumenten — evenmin als Luther die ooit gebruikt heeft al is er in het laters Lutherdom veel „ humanisme " ingeslopen — doch een streven dat slechts door één ding bepaald wordt de zuiverheid van het christendom Qevaren E RASMUS was van een ander karakter dart Luther en daarom hebben deze groote mannen elkander niet verstaan Niettegenstaande zij in hun kritiek op den toestand van de kerk en de christenheid van hun tijd — men zie b.v den brief aan Servatius Rogerus blz 101 e.v — zeer dicht bij elkander stonden lagen " zij elkander niet Het is of Erasmus achter Luther het tot religieus individualisme verworden neo-protestantisme ziet verschijnen en alsof op zijn beurt Luther achter Erasmus ' humanisme het religieus rationalisme ziet opdoemen dat zulkeen verwoestenden invloed zou hebben op het christelijk geloofsleven Beiden zien zij hetzelfde beiden zijn zij om het zelfde bezorgd en toch ho'iaen zij elkander voor de grootste tegenstanders Dat is de tragiek der geschiedenis die ons tot bezinning noopt ook > n den heeten strijd der meeningen in onze dagen Wanneer twee zulke groote liguren als Luther en Erasmus elkander door den troebelen mist van het oogenblik niet hebben kunnen zien hoe moet het dan ons gaan met onze zwakke oogen en heftige gebaren Wie in deze verzameling zoekt naar een reëel portret van Erasmus zal daartoe het best dea reeds eerder genoemden brief aan Servatius Roge rus kunnen opslaan waarin de schrijver tegen over den toenmaligen prior " an het klooster waar toe Erasmus oorspronkelijk behoorde rekenschap aflegt van zijn levenswijze Wij vinden op deze bladzijden zoowel de sterke als '' e zwakke zijden van Erasmus terug Sterk - s Erasmus in zijn on verbiddelijk streven naar geestelijke zuiverheid en rechtschapenheid zwak is hij in zijn intellectueelen hoogmoed en egoïsme Hoe duidelijk Erasmus de gevaren zag van zijneigen werk moge blijken uit de volgende passage,die ontleend is aan een brief gericht tot WolfgangFabritius Capito blz 120 e.v Hij zegt daar o.a Alleen één ding bezwaart mijn geest de vrees^dat onder den dekmantel van de wedergeboorteder oude letterkunde het paganisme het hoofd zaltrachten op te steken daar er onder de christenenzijn die in naam wel Chri.Kranten

Ga naar