Utrechts Nieuwsblad donderdag 9 juli 1936

B * O.20 0.87 Ji 2.60 0.90 2.60 Telefoon Bureaux der Redactie 14507 en 17352 DE GROOTSTE OPLAGE IN STAD EN PROVINCIE Directeur J v STRATEN ABONNEMENTSPR IJS fclJ VOORIJITBETA.LING PER WEEK PER MAAND •> ER 3 MAANDEN Ir p post p mnd r p posi p 3 mnd fr p p buil p 3 md 3.30 mimm Telef Administratie 10026 en 17353 Post-giro no 154949 NIEIWSBLAD Hoofdredacteur Mr Dr G J GOEDHART PRIJS DER ADVERTENTIES BIJ VOORUITBETALINGVan 1 6 regels f I.SO Elke regel meer 25 Cent Adverteniiên in hel Zaterdag nummer 3 cent per regel extra Kleine adverlentiën Kleinlies hoogstens 20 woorden f 0.73 5 achtereenvolgende plaat singen f 2 — Elk woord meer 3 cent per plaatsing DONDERDAG 9 JULI 1936 OPLAGE 30.000 EX UITG v.h JOH DE LIEFDE N.V BUR DRIFT 23 UTRECHT TELEGRAH-ADRES „ NIEUWSBLAD " 44e JRC No 58 Moeilijkheden op de conferentie te Montreux Een Duitsch - Oostenrijksch accoordZ Hel Derde Rijk zou een formeele ver klaring geven van de lerri ioriaie onaantastbaarheid van Oostenrijk ROME 9 Juli Havas — Politieke kringen hier hechten groot belang aan uit Weenen komende berichten volgens welke een Duitsch-Oostennjksch accoord binnenkort verwacht zou kunnen worden en waarvan de basis zou worden gevormd door een formeele Duitsche verklaring betreffende de eerbiedi ging van de territoriale onaantastbaarheid van Oostenrüli Het was te Rome bekend dat Von Papen de Oos tenrijksclie regeering reeds verscheidene malen ont werpen ten aanzien van een accoord had voorge legd Geen enkel was echter aanvaard niets was nog bereikt toen Schuschnigg te Rocca della Caminate een maand gfleden een ontmoeting met Mussolini had De beide staatslieden hebben toen de Duitsch Oostenrijksche betrekkingen besproken Het is zeker dat een Duitsche verklaring in bovenaangeduiden zin den laatsten hinderpaal uit den weg zou ruimen voor een eventueele Duitsch Italiaansche toenadering en tegelijkertijd de her vatting zou vergemakkelijken van een politiek welke die van Locarno zou opvolgen en waarbij Italië zijn positie tusschen de waarborgende mo gendheden zou kunnen hernemen In Italiaansche diplomatieke kringen meent men te weten dat de besprekingen te Weenen om te komen tot een modus vivendi tusschen Duitschland en Oostenrijk nog geen resultaat hebben bereikt De berichten in de pers welke melding maken van een aanstaande briefwisseling tusschen Schusch nigg en Hitler worden dus als prematuur beschouwd Hitte-record in de Ver Staten In Noord-Dakola is de temperatuur tot 45 graden Celcius opge - loopen Doodencijfer stijgt snel CHICAGO 9 Juli Kenter — Het aantal slachtoffers van de hittegolf in de Middle West is thans gestegen tot 73 De thermometer bereikte een hoogte van 49 graden Celcius Te Oakpark in Illinois was de hitte zoo groot dat het asphalt van de straten smolt en in de riolen liep In Wyoming zijn een aantal bosch - branden ontstaan door blikseminslag In het door de droogte getroffen gebied sterft het vee van honger en dorst "" President Roosevelt heeft heden aangekon digd dat hij in Augustus een reis zal maken naar de door de droogte geteisterde gebieden van Da kota en Minnesota om persoonlijk de vorderingen van de zoo juist ingeleide hulpactie te inspectee ren Dfze actie die verscheidene honderden mu loenen dollars zal kosten bestaat hierin dat de boeren in de door de droogte en de zandstormen getroffen staten in de gelegenheid gesteld worden in plaats van tarwe en mals te verbouwen de veeteelt te beoefenen terwijl voorts de aanplant van jong hout zal worden bevorderd Roosevelt sprak de geruchten tegen volgens welke gebrek aan graan zou ontstaan Nader wordt gemeld Het aantal slacht offers van de reusachtige hitte is thans ge stegen tot 143 In Noord-Dakota is de temperatuur opgeloopen tot 45 graden Celsius Terwijl Kansas door een sprink hanenplaag wordt bezocht woeden in Wyoming boschbranden zooals ze de laatste vijf jaar niet zijn voorgekomen Naar schatting heeft een derde van het bouw land der Vereenigde Staten onder de verschillende plagen te lijden In Noord-Dakota moet 90 pCt der landbouwers geruïneerd zijn Gisteren was het totaal aantal dooden tengevolge van de hitte-gestegen tot bijna 200 terwijl de aan de eigendommen door de droogte die onverminderd voortduurt toegebrachte schade geraamd wordt op 200 mlUioen dollar Officieel zijn thans 71 districten aangewezen in 7 staten welke beschouwd moeten worden als door de droogte geteisterde gebieden die voor steun maatregelen üi aanmerking komen 55.000 gezins hoofden werden tevens op een lij.st geplaatst voor het ontvangen van steun in contanten uit federale crisisfondsen Het ergst getroffen zijn Noord - en Zuid-Dakota Minnesota en Montana hoewel de ¦ oogsten over een nog veel uitgestrekter gebied verschroeid zijn De hoogste temperatuur die waargenomen is kwam voor in Forestpark in Il linois waar het kwik steeg tegen 107 graden Wel verwacht men thans dat spoedig eenige re gen zal gaan vallen maar het ziet er niet naar uit dat dit voldoende zal zijn om nog iets van be lang goed te maken VIJF DOODEN BIJ GRANAATONTPLOFFING WARSCHAU 9 Juli Reuter — Te Cecowa nabij L,wow Lemberg is een granaat afkom stig uit den wereldoorlog ontploft Vijf personen sperden daarbij gedood en twee ernstig gewond Dertigtal Italianen in hinderlaag gedood ROME 9 Juli Reuter — In totaal zijn thans een dertigtal Italiaansche soldaten in door de Abessijnen gelegde hinderlagen ge dood nabij Lechemti in de provincie Jimma Zij maakten deel uit van de militaire missie onder leiding van generaal Amgliocco Gisterochtend werd de aanval officieel toege geven doch het aantal slachtoffers werd vier genoemd Verder werd meegedeeld dat de luchtmacht was ingezet en dat een autocolonne van on geveer honderd wagens naar de plaats was gezonden Eden treedt niet af Volgens de Daily Mail zou de minister echter aan hartzwakte lijden LONDBN 9 Juli — Van Britsche ofticieele zyde wordt ontkend dat de afwezigheid vin Eden uit Londen wijst op een spoedig aftre den als minister van Buitenlandsche Zaken zooals door sonmiige Engelsche en buiten landsche bladen werd beweerd Men wflst er op dat Eden zeer zeker de Locarno confe-rentie te Brussel zal bijwonen Volgens de „ Daily Mail " zou de Engelsche mi nister van buitenlandsche zaken Eden lijden aan hartzwakte waarvan hg ook reeds het arige jaar last heeft gehad na zijn bezoeken aan Mos kou Warschau en Berlijn Om dezen reden aldus het blad heeft hij zich voor acht dagen aan zijn bezigheden onttrokken ZEVEN ARBEIDERS OMGEKOMEN MOSKOU 9 Juli D.N.B — Naar uit Odessa wordt gemeld heeft in de linolcumfabriek „ Bol chewick " aldaar een ontploffing plaats gehad v/aardoor zeven arbeiders om het leven zijn geko men en tien ernstig werden gekwetst De ontplof fing veroorzaakte verder een brand waardoor de fabriek voor een deel werd vernield Uit het onder zoek is gebleken dat de veiligheidsmaatregelen in de fabriek niet werden nageleefd NAPELS 8 Juli Reuter — Aan boord van de „ Lombardia " zgn 3500 soldaten uit Oost-Afrika teruggekeerd Dé troepen ' werden door den Prins ' van Piemont geïnspecteerd iliiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I DE BILT VERWACHT | B Zwakke tot matige veranderlijke wind B later uit - Westelijke richtingen betrok B I ken met regen later opklarend weinig J I verandering in temperatuur B = m I Barometer pagina 3 | iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB ^^ Rusland ontevreden óver Turkije*s houding Litwinof dementeert de geruch ten dat hij de conferentie 20U willen verlaten MONTREUX 9 Juli D.N.B — De be sprekingen ter conferentie over het Engelsche en Russische amendement op art 16 hebben niet tot een resultaat geleid daar de meeste delegaties verklaarden dat zü eerst de opvat ting barer regeeringen wilden vragen De beide amendementen werden gisteren hoofd zakelijk besproken van het standpunt van hun ef fect ten aanzien Vin de niet-onderteekenaars der zee-engtenconventie en de niet-leden vsin den Vol kenbond Aan Engelsche zijde gelooft men dat het Rus sische voorstel van een automatisch sluiten der zee-engten onverschillig waar en onder welke om standigheden een oorlog uitbreekt te algemeen en tegelijkertijd te nauw is gehouden en dat het doel matiger is zooals het Engelsche ontwerp dat wil de beslissing in dat geval aan Turkije zelf over te laten Naast de kwestie van het geldigheidsterrein in ruimtelijk op^cht van het Volkenbondshandvest js bij deze besprekingen ook de kwestie van de vereenigbaarheid van neutraliteit en Volkenbonds actie van beteekenis Terwijl de Russische gedelegeerden trachten de formeele Geneefsche bepalingen zooveel mogelijk te benaderen heeft men den indruk dat aan de Engelsche voorstellen de praktlijk op zijn mjist ' n verzwakkende interpretatie der sanctiebepalingen van het handvest ten grondslag ligt Op grond van de moeilijkheden die zich hebben voorgedaan ten aanzien van de tegenstelling In de opvattingen betreffende de zee-engten tusschen de Russische en Engelsche delegaties zou Rusland hebben gedreigd de conferentie te verlaten wan neer het geen voldoening - krijgt op - zekere punten ^ Wordt Dantzig Polen in een moeilijke positie De onhehhélijkheid van Qreiser — Wat steekt er achter — Poolsch'Duitsche „ vriend ' schap " — Berlijn Rome en de Volkenbond H ET vlegelachtig optreden van den Dantziger Senaatspresident G reis er die tegen de vergadering van den Volkenbond zijn tong uitstak en wegens dit staal van gebrek aan be schaving in Duitschland als held wordt gevierd is geen nabeschouwing waard de zaak waarvoor hij naar Geneve was geïnviteerd des te meer Want dat aan de Oost-Duitsche grenzen de springstof hoog ligt opgetast en slechts èèn vonk behoeft om een allergevaarlijkste ontploffing te veroorzaken maakt geen pimt van tvrijfel uit bij hen die weleens een paar uur aan het bestudeeren van de kaart en de verhoudingen hj dit deel van Europa hebben besteed Laten wü derhalve den heer Gr eis er voor wat hij is een ongemanierde en zichzelf be denkelijk overschattende schreeuwer en wenden wij ons over zjn hoofd heen tot het vraagstuk dat in hem een armzaligen dienaar heeft Dantzig is een Duitsche stad niet staatsrechte lijk wel naar haar karakter Het is door de Polen wel eens tegengesproken maar die tegenspraak lijdt op de feiten schipbreuk Naar aard en oevol king is Dantzig Duitsch gelijk het van 1772—1918 ook formeel Duitsch was Waarom werd dan deze stad na den wereldoorlog a.an Duitschland ontno men Het antwoord is eenvoudig de geallieerde en geassocieerde mogendheden herstelden de Poolsche onafhankelijkheid en wilden Polen een „ uitweg naar zee " geven Op het program van Wilson — de 14 punten — stond dat al dank zij de acti viteit van Roman Dmowskyen van P a de r e w s k i die den Amerikaanschen president krach tig hadden beïnvloed „ A free and secure acces to the sea " zou Polen krijgen dat anders even geïso leerd geweest ware als bijvoorbeeld Abessymë Ais haven kwam voor Polen alleen Dantzig in aanmer king Maar Dantzig was Dritsch Zou men het Poólsch maken Dat ging den „ big four " in Parijs te ver Ook Wilson wilde daar niet aan Vandaar de tusschenoplossing waaraan Europa een deel van haar huidige onrust dankt Dantzig bleef niet Duitsch en werd niet Poolsch maar kwam ais „ Vrije Stad " alleen te staan onder een door den Volkenbond gewaarborgd statuut Polen bestuurt Dantzigs buitenlandsche betrekkingen de Volken bond heeft er een Hoogen Commissaris Economie en politiek Het zou misschien goed gegaan zijn ware de economie sterker dan „ de politiek " Economisch heeft Dantzig Immers de grootst mogelijke belan gen by een goede verhouding tot Polen Via Dant zig gaat per jaar circa 12 millioen ton Poolsche in en uitvoer Polen is economisch Dantzig's achter - Litwinof ontkent dat hü Instructies zou hebben ontvangen de conferentie te verlaten indien hij geen voldoening zou ontvangen op zekere punten De Britsche gedelegeerde Stanley heeft gister middag een onderhoud gehad met Litwinof waar van het resultaat een wezenlijke vooruitgang tot het bereiken eener oplossing was Intusschen bleek men in politieke kringen een weinig verbaasd over dreigementen van Rusland de conferentie te zullen verlaten Men wijst erop dat nog geen enkele eisch der Russische delegatie is afgewezen en dat de meeningsverschillen niet onoverkomelijk zijn terwijl de loopende besprekin gen er naar streven ze uit den weg te ruimen De rechtsgelijkheid Het Russisch agentschap Tass merkt ten aan zien van de Engelsche ontwerp-conventie inzake de zee engten op dat in de kringen der Engelsche delegatie het begrip voor het onderscheid tusschen formeele en feitelijke lechtsgelijkheid ontbreekt Engeland kan zijn vloot van haven tot haven en naar iedere plaats ter wereld zenden terwijl ' t de Sovjet Unie van een dergelijke vrijheid wil be rooven wanneer dit land b.v zijn Zwarte Zee-vloot door de zee-engten naar de Oostzee wil zenden of omgekeerd Engeland wil ten aanzien van de door vaart der zee-engten de oeverstaten van de Zwar te Zee op gelijke basis behandeld zien als de niet oeverstaten ofschoon deze laatste in de Zwarte Zee noch vlootsteunpunten noch grondbezit heb ben De eerstvolgende zitting der ' conferentie vindt Donderdagmorgen plaats De bespreking van de gister te berde gebrachte problemen zal echter eerst voortgezet worden wanneer de instructies der verschillende regeeringen L,ullen zijn ontvan gen Te Moskou maakt men zich intusschen bezorgd over den gang van zaken te Montreux en men acht zich zeer teleurgesteld door de onvriend schappelijk geachte houding van Turkije tegenover de Sovjet Unie Men is van meening dat het komjt door het wei nige begrip dat Ankara voor de vitale belangen van Sovjet Rusland heeft dat het Engelsche te genvoorstel d.'>t minder gunstig voor Rusland is dan het oorspronkelijk Turksche ontwerp is inge diend Nadat eenige dagon geleden de „ Pravda " gewe - U 0 s - r Z r E A ^ y^-^T ^ c ' yKonJR^jberM / \ -' Ap ''/"^ ^ ^ ' 1 r v ^^' > niaM W y 1 0 <'"'"' Poahcke ^ ' D \ tOosi-P'-uUen 1 -^ J^f ~~\ '' V ' 1 Lj ^ p a ^ \' £ A /' land Maar de stad is Duitsch oriënteert zich dus op Berlijn en heeft tot 1933 met Polen op even slechten voet gestaan als de Duitsche hoofdstad zelf Het gevolg daarvan was d « bouw van Gdynia Polen stichtte aan de paar kilometer Oostzeestrook die het bezit een hypermoderne havenstad die nu Dantzig zware conciu'rentie aandoet en al gruo ter is dan Dantzig zelf Deze uit den grond ge stampte stad tevens Polens marinebasis ligt in den z.g „ Corridor " de strook Poolsch gebied die Oost Pruisen en Duitschland sinds 1918 van elkander scheidt Het is sedert 1933 tusschen Duitschland en Polen bij verrassing beter gegaan In zijn laatste levens jaren was Pil"oedski sterk tot het overbrug gen der Poolsch — Duitsche tegenstellingen geneigd en deze gezindheid vond weerklank bij Hitler die zich liever met den Oostenrijkschen „ Anschlusz " bezig hield Een tienjarig verdrag werd gesloten gedurende welks looptijd Duitschland en Polen „ vrienden " zouden zijn Onmiddellijk — op een wenk van Berlijn ongetwijfeld — werden ook in Dantzig de bordjes verhangen Het ging beter tus schen Berlijn en Warschau het kon nu ook tus schen Dantzig en Warschau beter gaan Toen Pilsoedski stierf en zijn protégé Beek de leiding der Poolsche buitenlandsche zaken kreeg zag het er naar uit alsof de Poolsch — Duitsche verhouding werkelijk een goed stuk verbeterd en het gevaar dat Polen van Duitsche zijde gedreigd had een even groot stuk verminderd was lAussolinVs voorbeeld De pro-Duitsche otficiëele Poolsche politiek heeft altijd veel stil en uitgesproken verzet ontmoet Het is geen wonder Heel de politieke litteratuur van Duitschland is van 1918—1936 doorzeeft ge weest van anti-Poolsche propaganda van een op eischen van het Corridorgebied en een terugvorde ren van de Duitsche stad Dantzig Kon men m gemoede gelooven dat deze ptmten van het verlang lijstje geschrapt waren Beek en de zijnen zei den en zeggen dat zü het aannemen maar in de allerlaatste weken moet het hun benauwd om het hart zijn geworden Want nu de politieke omstan digheden er geschikt voor lijken trekt Berlijn — en als gedwee volgeling ook Dantzig — een ge zicht dat weleens veel op de grimas van G r e ï s e i kon gaan lijken Wat is er dan inmiddels gebeurd dat de politieke leiders in de Wilhelmstrasze anders doet optreden dan sedert de aanknooping van de „ vriendschap " zen heeft op het onvriendschappelijke in de hou ding van Ankara jegens de Sovjet-Unie schrijft thans het dagblad van Moskou o.a De jongste gebeurtenissen hebberi de noodzaak aangetoond de veüigheid van Turkije te versterken De Sovjet Unie kan deze ten volle verzekeren en alle Turk sche eischen tot versterking van de Turksche vei ligheid steunen Waarom toont Turkije zoo weinig begrip wanneer de Sovjet-Unie haar eigen veüig heid in de Zwarte Zee wil waarborgen Het blad spreekt den wensch uit dat de Turksche delegatie de positie van de Sovjet-Unie in aanmerking zal nemen en hoopt op versterking van de Russisch Turksche betrekkingen Nader meldt Reuter dat Litwinof aan Paul Bon cour zou hebben toegegeven dat hij instructies had ontvangen om te weigeren een overeenkomst te teekenen waarin geen voldoening voor Sovjet Rusland zou bei'eikt zijn betreffende den vrijen doortocht door de zee-engten voor Russische oor logsbodems Toch nog een oplossing Nader wordt gemeld Zooals reeds ^ medege deeld heeft Litwinof gistermiddag een bespreking gevoerd met lord Stanley In den avond heb ben daarop ook PaulBoncour en Rustu A r 3 s aan de besprekingen deelgenomen In Britsche kringen heeft men op het oogenbllk den indruk dat Litwinof niet meer een zoo hardnekkige houding aanneemt Naar vernomen wordt is in deze besprekingen niet alleen de regeling van de doorvaart door de de zeeëngten in tyd -' an oorlog behandeld doch ook de verhouding van de Russische vloot en vreemde strijdkrachten in de Zwarte Zee In diplomatieke kringen acht men de meenings verschillen tusschen de Engelschen en de Russen te Montreux niet van emstigen aard Men merkt op dat de delegaties van belde landen tot overeen stemming zijn gekomen ten aanzien van belangrijke beginselen Hoe belangrijk men ook de kwestie der getallenverhouding acht men oordeelt haar niet onoplosbaar en blijft hopen op een algemeene re geling Anderzijds blijkt het juist dat de Duitsche regee ring acht dagen geleden heeft laten weten dat een inwilliging der Russische eischen een verstoring van het evenwicht tengevolge zou hebben zoodat Duitschland herziening van het vlootverdrag met Engeland zou moeten eischen Te Londen beschouwt men dat als een fantastische gedachte In de eerste plaats wordt opgemerkt dat het inwilligen der Russische eischen slechts den bestaanden toestand zou doen voortduren Bovendien acht men het niet mogelijk dat door de uitbreiding der Russische vloot het evenwicht binnen afzienbaren tijd verstoord wordt zoodat men het Duitsche argUBieiit ongegroudachL _^,,- weer Duitsch met Polen verwacht mocht worden Toen Duitsch ^ land in 1933 wegliep uit den Volkenbond ging er al een rilling over vele Poolsche ruggen Maar het bleef erbij De Volkenbond wankelde niet Italië ba geerde bondgenoot geworden door zijn ver doorge voerde militaire ' oerusting was naar alle kanten op zijn qui vive Toen Duitschlfind in 1934 een Putsch in Oostenrijk beproefde en Dollfuss werd ver moord marcheerden de troepen van Mussolini op den Brennerpas aan Rome dat liever een zwak Oostenrijk dan een sterk Duitschland tot buurman heeft kondigde aan dat het een Anschlusz " van Oostenrijk bij Duitschlsmd niet zou dulden Berlijn retireerde en wachtte opnieuw Weenen en Boedapest vonden Rome Hitler had v.T keerd gespeeld De Volkenbond werd ver sterkt door het Stresafront Berlijn was ge ïsoleerd Volgde het Abessynische avontuur Mussolini braveerde met succes den Volken bond zonder zijn vrienden definitief te verspelen Dat had Duitschland allerminst verwacht Depar tement en generale staf hadden Hitler — zelf tot avontuur geneigd — van M u s s o 1 i n i's veld tocht een slechten afloop voorspeld De profeten kregen ongelijk Het prestige van den Bond en heel de gedachte der collectieve veiligheid kregen een geduchten deuk De „ politiek van het voldongen feit " oogstte nieuwe lauweren Een nieuiv „ fait accompli " Duitschland heeft die tactiek zelf al tweemaal toegepast Eerst bij het van de tafel schuiven van hoofdstuk V van het Verdrag van Versailtes de Duitsche bewapening en daarna by het eenzrjdig verbreken van het Locarno-verdrag de bezetting van het Rijnland Staat thans als derde „ daad " de herneming van Dantzig op het program Van den „ Corridor " hoe fel ook door Berlijn begeerd zal Hit Ier nog wel afzien Een greep daarnaar beteekent zonder meer oorlog Maar Dantzig is een „ Duitsche " en een vrije stad onder een régime van een zwaar gehavenden ' Volkenbond De grimas van G r e i s e r geeft uiting aan Duitscblands ver achting voor Geneve en in die verachting aanger wakkerd door het mislukken der sanctiepolitiek ligt tevens de gegrondheid voor de vrees - dat — na de Olympische Spelen — een „ coup de the atre " ons niet bespaard zal blijven Polen komt dan in een uiterst moeilijk parket en met Polen de Volkenbond die het Statuut van Dantzig onder zijn hoede heeft Toch ware op zich zelf beschouwd Dantzig óók voor Polen geen oor log waard Polen heeft Gdynia — al komt dat dan wel gevaarlijker te liggen — en Dantzig's huidige positie heeft voor Polen vrijwel dezelfde nadeeien opgeleverd als het van een ook staatkundig-Duitsch Dantzig zou hebben ondervonden Berlijn zal deze overweging in zijn berekeningen hebben betrok ken Te lichter zal het concludeeren dat een vol gen van Mussolini's voorbeeld geen ernstige geva ren impUceert Men kan niet zeggen dat het daagt in het Oosten Ingezonden Mededeelingen U.M.I.Vruchten Joghurt Ongelooflijk lekker Tel 116 7 5 Oppositie te Dantzig in de verdrukking Verschillende socialisten - en commu - nistenleiders hebben de Vrije Siad verlaten WARSCHAU 9 Juli Kenter — Het laat zich aanzien dat de Dantziger Senaat met de oppositie wenscht at te rekenen De vergun ning tot het dragen van wapens werd aan de leiders en de vooraanstaande leden der oppo sitie ontnomen Uit vrees voor repressailles hebben verschillende socialisten - en commu nistenleiders het grondirebied der Vrije Stad Dantzig verlaten Er zijn slechts nationaal so cialistische bladen te krijgen daar alle oppo - sitie bladen zelfs die in de Duitsche taal in het buitenland verschijnen in beslag werden - genomen De Poolsche commissaris-generaal voor Dantzig P a p e e is te Warschau aangekomen Na een onderhoud met minister Beek is Papee naar Dantzig teruggekeerd In de kringen va;i het Poolsche ministerie van Buitenlandsche Zaken is men van meening dat het voor den Senaat van Dantzig veel voordeeliger zou zijn indien men geen enkele essentieele wijzi ging zou brengen in het Statuut van Dantzig Indien de Senaat eén der essentieele clausules welke hem hinderlijk voorkomt zou wülen wijzi gen zou Polen er toe kunnen komen verschillen de wijzigingen te vragen in clausules welke geen voldoening geven asn de belangen van den Pool schen Staat Slechts onder die omstandigheden zouden de partijen tot overeenstemming kunnen komen In ieder geval zou de Poolsche regeering zich dan genoodzaakt zien voor zichzelf regelingen te ' eischen welke haar zouden veroorloven zich niet te vaak zooals tot nu toe bezig " te houden met de aangelegenheden van Dantzig welke veelal on beteekenend zijn en den handel van Polen het voor deel zouden geven gebruik te maken van Danzig onder rustige en veilige omstandigheden zonder dat zich voortdurend politieke complicaties voor doen Zie verder pag 3 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 58 Donderdag 9 Juli I93 & EERSTE BLAD Het Oostenrijksche probleem Wat zal Londen doen Een aanval van huiten-af op de Oostenrijksche onafhanke ' lijkheid zal zoo goed als zeker een nieuwen Europeeschen oov log tengevolge hebhen N ' IMMER zal Engeland zich meer mengen in een conflict om Oostenrijk " verklaar de Lloyd George in een van de laat ste Lagerhuis debatten En hoezeer de Britten zich ook voor het lot van Oostenrijk interesseeren toch gaf de Engelsche staatsman met deze woorden on getwyfeld de in üja land heersohende opvatting weer Engeland ziet zich op het oogenblik gesteld te genover twee „ gevaren " het eene is Italië dat plotseling tot wereldrijk Is geworden Dit l3 ver reweg het grootste gevaar dat evenwel deson danks op het oogenblik minder dreigend is Het andere gevaar is de mogelgkheid van Europeesche complicaties om Oostenrijk Dit is het kleinste rdoch op het oogenblik meest dreigende gevaar De leiders van de Engelsche buitenlandsche po litiek plegen zich zooals bekend nooit voor lan gen tijd te verbinden Zij handelen steeds van ge val tot geval Met de nieuwe Italiaansche wereld rük-ambities zullen zy — naar zy meenen — vele tientallen jaren lang heel wat te stellen hebben en zy hopen daarby wyi Engeland steeds over de meeste „ ausdauer " beschikte in den tyd een mach tig bondgenoot te vinden Dit cluit echter niet uit dat men zich voorloopig van Italië bedient om met Italiaansche hulp het „ kleinere probleem " Oosten rijk op te lossen Zoo ongeveer oordeelt een groot deel van de Engelsche bevolking Hoort men op het oogenblik de meening van vooraanstaande politici over het Ooatenryksche probleem dan kan men steeds twee meeningen hooren verkondigen De eene meening komt hier op neer dat de Engelsche regeering en de open bare meening een verschil maken tusschen Oos tenrijk en het Rynland Het Rynland zeggen zö was Dultsch gebied en hoewel de bezetting daar van plaats had onder omstandigheden die Enge land niet goedkeurt zoo zag men toch de moreele rechtvaardigheid van den Duitschen stap in en aanvaardde de gebeurtenis als een fait accompli Anders liggen de dingen echter in de Oostenryk sche kwestie Oostenrgk is een onafhankeiyke staat en lid van den Volkenbond Engeland en een groot aantal andere Europeesche staten hebben er dus belang by dat Oostenrijk's onafhankehjkheid niet aangetast wordt „ door een van buiten af ko mende daad van geweld " Geheel afgezien daar van houdt men het in Engeland voor zoo goed als zeker dat een poging het Oostenr'jksche probleem van buiten af „ op te lossen " een nieuwen Euro peeschen oorlog ten gevolge zou hebben Daarom zou Engeland een bedreiging van de Oostenrijk sche onafhankeiykheld zeker als „ een ernstige aangelegenheid " beschouwen en daarnaar hande len Een andere meening die men in Engeland eve » dikwyis kan hooren verkondigen als de vorige zegt dat Engeland een scherp onderscheid zal maken tusschen een bedreiging van de Oosten ryksohe onafhankeiykheld door een van buiten af komende actie en de mogeUjkheid van een veran dering der binnenlandsche politieke toestanden in Oostenrijk langs den „ normalen weg " Aan het principe van niet-inmenging in de binnenlandsche aangelegenheden van andere staten houdt Enge land zoo hoort men alom ver-ekeren ook in de Oostenryksche kwestie vast Het is dus niet een verandering in den binnen landsohen toestand van Ooatenryk die Engeland vreest Wat het vreest is de poging die dingen in en om Oostenrijk van buiten af op drastische wyze te regelen Volgens Engelsche opvatting hangt al les er van af hoe deze nieuwe regeling indien het hiertoe eenmaal t.ooht komen zal plaats hebben Tenslotte bestaat in Engeland ook een sterke Strooming die in het geheim den wensch koestert dat in geval van een verandering van regime in Oostenrijk Italië het werk van de inmenging in de binnenlandsche aangelegenheden " wat Enge land onwillens is te doen op zich zal nemen Dit stemt zoo ongeveer overeen met den raad die sir Austen Chamberlain na zyn Donaureis aan de regeering moet hebben gegeven Wy gelooven intusschen niet dat een dergeiyke opvatting ingang zou vinden by het Engelsche pu bliek en daardoor tot officlëele politiek van de Engelsche regeering zou kunnen worden gemaakt Engeland heeft voorloopig van Italiaansche in mengingsmethoden in de binnenlandsche aangele genheden van andere landen genoeg Zou men het toestaan dat de Italiaansche troepen Oostenrijk binnenrukten dan zou het niet gemakkeiyk zijn hen weer uit het land te krygen Oostenrijk moet dat is de laatste wisheid van de Engelsche politiek zyn binnenlandsche aangele genheden zelf en niet met Duitsche of Italiaansche hulp regelen En Engeland zal dan een dergeUjke regeling onverschillig hoe zü er uitziet in ieder geval goedkeuren Wrijving tusschen Polen en Littauen „ Er moet een einde komen aan de opruiende actie te Kowno " Vi^ARSCHAU 9 Juli — „ Ilustrowany kur jer Cozlenny " te Krakau publiceert een arti kel onder den titel „ Laat ons de opruiende activiteit van de Littausche regeering in Polen ontmaskeren " Het blad stelt vast dat de geheele antl Pool-sche actie in Polen te Kowno in handen ligt van de vereeniging „ Bevryding van Wilna " Aan het hoofd van deze vereeniging is In ao coord met den president der Littausche republiek de directeur geplaatst van het departement voor eeredienst van het ministerie van Onderwys dr Juszka bijgestaan door dr Zaunius den oud minis-ter van Buitenlandsche Zaken Genoemde vereeni ging moreel en financieel aangemoedigd door of ficlëele Littausche instellingen heeft in de laat ste 10 jaar een ontzagiyke bedryvigheid ontplooit en 550 afdeellngen gesticht Te Wilna wordt de vereeniging vertegenwoordigd door het „ Nationaal Littausche Comité " dat alle draden van de clan destiene anti Poolsche activiteit In handen houdt Het Nationaal Littausch Comité wordt geleid door Staszys den eef van minister-president Toebialis De Littausche regeering steunt op groote schaal genoemd comité dat dank zy deze ondersteuning aan de Littausche WLldadigheidsvereeniglng te Wilna meer dan 3 millioen zlotys heeft kunnen geven in de paar laatste jaren Het blad wyst er voorts nog op dat het Natio naal Littausch Comité o.a overgaat tot aankoop van onroerende goederen te Wlhia die op strate gische punten zyn gelegen Er moet aldus besluit het blad een einde ge maakt worden aan de opruiende actie van de Lit tausche regeering in Polen De japariscK-Rüssische tegenstellingen TOKIO 9 Juli — De minister van buitenland sche zaken Arita heeft den Japansehen ambassa deur te Moskou O h t a opgedragen verdere stap pen by den volkscommissaris van buitenlandsche zaken te ondernemen en om vryiating te verzoeken van een aantal Japansche vissohers die op het oogenblik te Kamsjatka in arrest worden gehou den onder beschuldiging op onwettige wflze de Sovjet-Russische territoriale wateren te zijn bin nengedrongen Het Japansche ministerie van buitenlandsche za ken wyst erop dat dit het eerste seizoen is dat Sovjet-Rusland torpedojagers naar de visscherijge bleden van Kamsjatka heeft gezonden en dat de Japansche ambassadeur opdracht heeft gekregen de Sovjet Unie te verzoeken aan de torpedoja gers instructie te geven hun „ provoceerend optre den " te staken Zal Italië naar Brussel gaan ROME 9 Juli Reuter — Graaf de C ha te I de Belgische zaakgelastigde heeft een bezoek gebracht aan den minister van buiten landsche zaken C i a n o en hem de uitnoodi ging aan de Italiaansche regeering overge bracht om deel te nemen aan den arbeid der conferentie van de Locamo-mogendheden Tevens werd hierby Italië verzocht te doen weten of de 22ste Juli dan wel een andere datum aan het einde der maand geschikt is Het Italiaansche antwoord zal vandaag wor den gegeven Labour-inotie verworpen Rumoerig debat in het Lagerhuis Protest tegen de vluchten van den „ Hindenburg " LONDEN 9 Juli B«uter — De gisteren door het Labourlid Johnston ingediende mo tie van wantrouwen werd door het Lagerhuis met 339 tegen 189 stemmen verworpen Tegen het eind van het debat ging het vrjj rumoerig toe bi het huls daar er een levendige woordenvdssellng ontstond tusschen de Labour afgevaardigden en de conservatieve leden Het conservatieve lid Adams heeft in het La gerhuis geprotesteerd tegen het passeeren van het Duitsche luchtschip „ Hindenburg " boven Leeds op opmerkeiyk geringe hoogte Sir Philip Sassoon herinnerde eraan dat was overeengekomen dat de „ Hindenburg " slechts In noodgevallen boven het land zou vliegen De onderstaatssecretaris voegde daaraan toe dat de kwestie der recente overlandvlucht een on derwerp van bespreking met de Duitsche regee ring is geweest Adams wees er vervolgens op dat de In dustriegebieden van het Noorden buiten de route liggen en dat de „ Hindenburg " er in het geheel niet boven behoefde te vliegen De Labour-af gevaardigde T h o r n e merkte Iro nisch op dat Dultschland voldoende is Ingelicht over de Britsohe tuighuizen en dokken zonder met vhegbooten boven Engeland te kruisen Toen de arbeidersafgevaardigde Isach herin nerde aan de verklaring van sir John Simon dat hy niet bereid was een Britschen bodem in de MIddellandsche Zee op te offeren voor Abesslnië antwoordde Baldwin tot algemeene verrassing dat hy niet van deze verklaring op de hoogte was In antwoord op een vraag In het Lagerhuis In zake de Britsch-Bgsrptische besprekingen welke op het oogenblik werden gevoerd verklaarde lord Cranborne de onderstaatssecretaris van bui tenlandsche zaken dat de besprekingen waren her vat na de terugkeer van den hooge-commissaris te Caïro Een definitieve overeenkomst Ia npg nl«it tot stand gekomen de kwestie van den Soedan^en de civiele clausules van het verdrag werden nog besproken MILITAIRE BALLON OMLAAG GESTORT PROTSNITZ 9 Juli D.N.P — Boven het mili taire vliegveld te Prossnitz geraakte hedenmiddag een militaire luchtballon op 5800 meter hoogte in eer hevig onweer gepaard aan een hagelbui Door de hagel bevroren de handen van de vier leden van de bemanning zoodat zy het ventiel niet meer konden bedienen De ballon stortte omlaag Een lid van de bemanning werd ernstig de drie overi gen licht gewond Wie geheel radeloos wil zijn moet zich door „ allen " laten raden Aethefwegwijzer Vrijdag 10 Juli Hilversum 1875 M — V.A.R.A — 8.00 Gramo foonmuziek — V.P.R.O — 10.00 Morgenwflding o.l.v ds J J Thomson — V.A.R.A — 10.15 Voordracht door Jan Lemalre — 10.35 Gramo foonmuziek — 11.00 Voordracht door Jan Lemal re — 11.20 Gramofoonmuziek — A.V.K.Ü — 12.00 Kovacs Lajos en orkest en gramofoonmu ziek — 1.45 Causerie door Leo Riemens met gra mofoonplaten — 2.30 Het Omroeporkest o.l.v Nico Treep — V.A.R.A — 4.00 Orvitropia o.l.v Jan V d Horst — 5.00 Na schooltyd — 5.30 Gra mofoonmuziek — 6.15 De Flierefluiters o.l.v Ed dy Walls — 7.00 Lezing door dr P Klinkenberg 7.20 Joh Jong orgel — 7.50 Nieuwsberichten 7.57 S.O.S.-berichten — V.P.R.O — 8.00 Nieuwsberichten — 8.05 Causerie door mej da.F W Rappold — 8.30 Gevarieerd concert — 9.00 Causerie door prof R Casimir — 9.30 Vioolcon cert — 10.00 Causerie door mej A Geyl — 10.30 Gramofoonmuziek — 10.40 Avondwydlng doords E D Spelberg — V.A.R.A — 11.00 Nieuws berichten — 11.05 Jazz-muziek — 11.30 Gramo foonmuziek Hilversum 301.5 M — K.R.O — 8.00 Dagbe gin — 8.15 Concert — 10.00 Muziek voor fabrie ken — 10.30 Gevarieerd concert — 11.30 Voor zieken en ouden van dagen — 12.00 Politiebe richten — 12.16 Het K.R.O.-orkest o.l.v Joh Ger ritsen — 1.00 Gramofoonmuziek — 1.15 Vervolg concert — 1.45 Orgelconcert — 3.00 Gramofoon muziek — 3.20 Zangrecital door Rie Ochel — 3.30 Gramofoonmuziek — 3.50 Vervolg zangrecl tal — 4.00 De K.R.O.-Melodisten o.l.v Piet Lus tenhouwer — 4.30 Gramofoonmuziek — 5.00 Ver volg concert ' — 5.30 Causerie door Tt Arts — 6.00 Gramofoonmuziek — 6.10 Het K.R.O.-orkest o.l.v Joh Gerritsen — 7.00 Politieberichten — 7.15 H M V d Hart Van lompen en hout tot papier — 7.35 Musioa Catholica — 7.50 Gramo foonmuziek — 8.00 Nieuwsberichten — 8.10 Het K.R.O.-orkest o.l.v Joh Gerritsen —- 8.45 De Kon Militaire Kapel o.l.v C L Walther Boer — 9.30 W P F V Deventer Mooi Nederland —- 9.45 Vervolg Mil Kapel — 10.30 Nieuwsberichten — 10.35 De K.R.O.-Boys o.l.v Piet Luatenhouwer — 11.00 Gramofoonmuziek — 11.10 Vervolg concert — 11.30 Gramofoonmuziek Brussel 321.9 M — 6.57 Gramofoonmuziek — 7.00 Weerbericht — 7.20 Gramofoonmuziek — 7.45 Gesproken dagblad — 8.20 Gramofoonmu ziek — 8.30 Kroniek — 8.40 Gramofoonmuziek 8.45 Gesproken dagblad — 9.00 Gramofoon muziek — 9.20 Weerbericht — 12.17 Weerbe richt — 12.20 Gramofoonmuziek — 12.35 Gra mofoonmuziek — 12.50 Weerbericht Dansmuziek 1.20 Gesproken dagblad — 1.30 Concert — 1.50 Gramofoonmuziek — 2.20 Berichten School uitzendtng — 5.15 Mededeelingen — 5.20 Concert 6.05 Voor kinderen — 6.50 Gramofoonmuziek 7.05 Causerie — 7.20 Gramofoonmuziek — 7.50 Gesproken dagblad — 8.20 Gevarieerd pro gramma — 10.15 Mededeelingen — 10.20 Gespro ken dagblad — 10.30 Dansmuziek — 11.20 Gra mofoonmuziek Keulen 465.9 M — 6.05 Koraal Nieuwsberich ten — 6.50 Concert Nieuwsberichten — 8.20 Pro Langs de distributielijnen g ' tamma Keulen Luxembiirg Keulen Parijs Radio Brussel VI Keulen Droitwich Brussel Fr Keulen London Regional Parijs Radio 456.9 M 1304 M 455.9 M 1648 M 321.9 M 455.9 M 1500 M 483.9 M 455.9 M 342.1 M 1648 M 8.00 — 8.45 ' ' 8:48—10.05 10.06—10.50 11.20 — 1.05 1.05 — 1.35 1.35 — 3.20 3.20 — 5.20 5.20 — é.20 6.20 — 8.20 8.20 — 9.15 Proc ramma 9.15—12.00 Brussel VI London Regional Droitwich London Regional Droitwich Luxemburg Droitwich Gramofoonmuziek Populair Brussel VI Weenen London Regional 321.9 M 342.1 M 1500 M 342.1 M 1500 M 1304 M 1500 H a.K.u 321.9 M 506.8 M 342.1 M 8.00 — 9.20 10.35—11.20 11.20 - 1.20 1.20 — B.35 5.35 — 6.20 6.20 — 6.50 6.50 — 8.20 8.20—10.20 10.20—10.30 10.30—11.10 11.10—12.00 UP U BENT WEL HIET ZlEHi.MAARTOCII 00 ^ NIET ^ EHEEL FIT U HEBT C-|EEN ZIN IN UW DAQELUKSCn WERK ^^ BEqiN DAN A.S-VRUDAqtHZATERDAQ EENS nET'TINNEnCN VANIoF2ri.5.5.CACnET ' EN Gjt KNAPT HEELEMAALORWANT DE n.S,S CACHETS WaAen Sc/iüon Gü kunt niet gezond blijven ais van AAg tot dag zich in Uw ingewanden vergiftige afval-stoffen ophoopen want die hebben * n büzonder schadelijke werking op Uw gestel Tenslotte begint Ge V „ zoo moe „ zoo mat " en „ zoo lusteloos " te gevoelen en last t « krijgen van allerlei onprettige verschijnselen zonder dat 6e beseft waar het U hapert I Neem eiken VrUdag en Zaterdag een M.S.S.-cachet ter inwendige zuivering DeM.S.S.-cachetszuUenUwnaperendespijs-vertering tJw vertraagde stoelgang herstel len Uw met vergiftigde afvalstoffen gevulde darmen zacht ledigen Uw gestel opfrisschen Ge gaat U ' n ander mensch voelen Ge bemerkt vol welbehagen dat ge U op Zondag-ochtend voor het eerst eens lekker frisch en opgewekt gevoelt vol van levenslust en energie want M.S.S.-cachetB Maken „ Schoon Schip " Per 12 stuks In koker slechts 60 cent Weer - en waterstandberlchten Kalenderblatt — 8.30 Voor de vrouw — 10.05 Nieuws en water standberlchten — 10.20 Reportage — 12.20 Con cert — 1.20 Mededeelingen — 1.35 Gevarieerd concert — 2.20 Mededeelingen — 2.36 Vervolg concert — 4.05 Berichten — 4.20 Causerie en muziek — 6-20 Gevarieerd concert — 8.05 Mo mentopname — 8.20 Nieuwsberichten — 8.30 Ge varieerd programma — 10.20 Weer - en nieuwsbe richten Droitwich 1500 M — 10.35 Godsdienstoefening 10.50 Weerbericht — 11.06 Medische causerie 11.20 Orgelconcert — 11.50 Orkest — 12.50 Dansmuziek — 1.35 Slrukorkest — 2.20 Orkesten sopraan — 3.20 Orkest van Noord-Ierland — 4.20 Orkest — 5.05 Gramofoonmuziek — 5,35 Concert — 6.20 Weer - en nieuwsberichten Koer sen — 6.45 Mededeelingen — 6.50 Harmonie orkest — 7.35 Dansmuziek — 8.10 Hildegardezingt — 8.20 Sedgmoor — 9.10 Solistenconcert 9.50 Weer - en nieuwsberichten — 10.20 Cau serie — 10.40 Schotsch orkest — 11.35 Joe Lo^ss 11.50 Dansmuziek Let vooral op Hilversum lang — 21 uur Prof R Casi mir Kinderen op school Hilversum kort — 20.45 uur Konlnkiyke Militaire Kat)el o.l.v kapt dir C L Walther Boer Brussel S21.9 M — 20.23 uur Plechtige herdenking van den Sporendag Droitwich 1500 M — 21.10 uur Solisten concert Madeleine Grey sopraan en Francis Poulenc piano De Br defensi uitgel In totaal wordt een van bijna 20 r ^- slerlii LONDEN 9 JuU Beu de reeds aangekondigdi tingen voor uitbreiding i strUdkrachten en het Ie de vloot wordt een bedi 1.059.000 pond sterling drag van 6.600.000 pom luchtstrydkrachten een pond sterling Men stelt voor aan ' iet itoe te voegen twee kruiserstorpedojagers een vllegtul)onderzeeërs Het luchtvaartworden van 50.000 op 55.000 zeesche luchtescadrHIes i5 Jverhoogd worden met 12 eerste Imle-toestellen van degebracht op 1760 nachhieastellen niet zyn begrepen 1 voor bestellingen by de wa 293.700 pond sterlhig zoodgevraagde credieten dus Ü bedraagt j De aanvullingen van hel geraamd op 11.015.000 onl tot aanvulling van de lacunl schatting kosten meebrengei sterling terwyi de speciale trekking tot het Italiaanse uitgaven met zich hebben i schatting 1.252.000 pond ste In gezaghebbende kringe 2eer binnenkort een begin met het terugbrengen der M tot normale sterkte Men Ie eenheden van de „ homefleet tar liggen naar Engeland geerd en dat de schepen var Oosten die in de Middella treerd zyn naar hun basis i tusschen wordt er aan her het Lagerhuis verklaard ha MIddellandsche Zee sterkei het Oost Afrikaansche cos 3a | Grei^er betoogt no | actie binnen hs \ wetgeving Vervolg vana De Poolsch < te Da 1 mna WARSCHAU 9 Juli A.ï wordt de Poolsche commissi zig heeft gisteren stappen gi van den senaat In den 1 ' heeft de Poolsche com klaard dat de Poolsche reg herziening van het Statuut staan en heeft hg den sens schuwd dat ledere actie die de van kracht zynde overeen de normale functionneerina gen van de Poolschen hanj Dantzig noodzakeiykerwys kant van Polen zou uitlokl G r e i s e r heeft daarop ges naat niet het voornemen ha ten af te kondigen en datj beperkt binnen het door de gestelde kader Vermoeid Uitgeput Alcoholvrij J ^ Contrabande door Headon HUI 27 U bedoelt dat Lord Purbeok me zou willen laten vermoorden riep Bessie hartstochteiyk — Ik geloof er geen woord van — Dat dacht ik wel ging de lyzige stem voort — Maar daarom is het niet minder waar Ik heb ook niet gezegd dat iemand je zou vermoorden Maar over een paar dagen zgn myn zaken met Lord Purbeck afgeloopen en ga ik hier vandaan om nooit meer terug te komen De mond van de tun nel zal worden dichtgemetseld en je zult van de buitenwereld zyn Etfgesloten Zelfs als het waar was wat u zei zou Lord Purbeck toch later spyt krygen en mynheer Bud ge sturen om me hier vandaan te halen Daar zou ik maar niet al te veel op rekenenen wel om de reden Lord Purbeck denkt datik je vannacht uit den weg zal ruimen Er is nogéén uitweg voor je en ik ben bereid je daarby tehelpen — op één voorwaarde En die is riep het meisje gretig Zooals ik je vertelde antwoordde Mapletonkalm — zal ik Engeland spoedig verlaten Als jemet me mee wilt gaan dan zal ik je helpen hierweg te komen Natuurhjk moet je hier biyven totIk klaar ben en moeten we in het geheim ver - ' trekken We gaan naar Amerika of AustraUë Ik heb geld in overvloed We zullen in een groot huis wonen met bedienden en paarden en auto's en je zult vergeten dat je eens je jeugd doorbracht te midden van steenhoopen aan een eenzame kust Het vooruitzicht is zeker prettiger dan maar neen ik wil Je niet plagen door nog eens te spre ken over dat andere Wat zeg je van mfln plan kleintje Met een gloeiende blos van verontwaardiging pp haar gezicht riep beasle Ik zou liever sterven hier in het donker ennooit het daglicht terugzien Misschien ben je by een volgend bezoek ver standiger grauwde Mapleton — Biscuits zyn nietzoo heel voedzaam en je zult er bovendien heelzuinig op moeten zyn Ga nu maar weer terug inje kamer En toen hy het voedsel en het water in de don re kamer had gezet sloot en grendelde hy de deur achter Bessie en liet haar weer achter In de duis ternis ¦ De reiziger van Londen Nadat hy afscheid had genomen van Juffrouw Campion reed Hector vlug naar het station Maar hoe snel hy ook voorthotste over den hobbellgen weg zijn gedachten waren geheel geabsorbeerd door wat de sluwe oude dame hem had verteld en hy was het geheel met haar eens Wat hem het meest verbaasde was Mapleton's voornemen om dienzelfden avond nog terug te keeren naar het tooneel van zyn nieuwe misdaad Als zyn aanslag niet verydeld was geworden door het sterven van de poes dan zou Hector nu dood liggen in Martha's huisje en er zou alle kans ayn dat Mapleton verdacht zou worden De gevolgtrekking waartoe Hector kwam was dat Mapleton om de een of andere reden terug moest komen Wat kon de reden andere zyn dan dat hy Bessie ergens in de buurt verborgen hield Het was absoluut noodzakeiyk dat deze ellende ling ontmaskerd werd Ook in het belang van Lord Purbeck De tyd schoot op Het was nu Zaterdag en Maandagmorgen zou de gestelde termyn zyn afgeloopen Toen hy by het station gekomen was informeer de Hector of ook iemand die aan zyn beschryvlng van Mapleton beantwoordde dien morgen naar Londen was vertrokken De stationsambtenaar voegde aan zyn bevestigend antwoord op die vraag nog de mededeeling toe dat die persoon een re tour had genomen In het bezit van deze Inlichtin gen schoof Hector zyn motor over den weg laai een tameiyk armoedig uitziend café dat zich met den weidschen naam „ Statlonshotel " tooide De herbergier slenterde naar binnen slordig en met waterige oogen zyn ulteriyk getuigde evenmin van welvaart als zyn établissement Goeden morgen mijnheer Prebble zei Hector — ik zou graag uw auto willen hebben voor denlaatsten trein uit Londen vanavond die van 8.10 ' t Spyt me mynheer was het antwoord — deauto is een half uur geleden besproken door eenheer die vanmorgen met den trein is vertrokken Een heer met een lange hangsnor Precies mijnheer Ik weet niet hoe hy heet,maar hy is ergens in huis dicht by de Duivelskloof,Een soort geleerde geloof ik Hector deed een volgende poging — Kyk eens hier mynheer Prebble zei hij eigen lyk gezegd heb ik zelf geen auto noodig maar Ikzou dien heer graag vanavond chauffeeren Wehebben een kleinen weddenschap of hy me herkentziet u Als u my vanavond de auto laat besturen,dan zult u er geen schade van hebben Ik zou ookgraag het gebruik van een slaapkamertje hierhebben ongeveer een uur voordat de trein aan komt Dan kan ik me hier vermommen misschienkunt u me wel een passend stel kleeren geven?Wat zou u zeggen van vyf pond belooning Prebble die'het geld goed gebruiken kon was spoedig voor het plan gewonnen Afgesproken mynheer zei hy gretig Kleeren kunt u wel van mg krijgen Ik zou anders dien mynheer zelf hebben gereden omdat ik vanwege de slechte tyden myn chauffeur heb moeten weg doen Brengt u de auto ook zelf weer terug Daaraan had Hector niet gedacht Maar toch vond hy het niet meer dan natuuriyk dat de herbergier bezorgd was voor zyn wrak voertuig Toch begreep Hector dat het moeiiyk zou zyn om de auto terug te brengen daar hy ver moedeiyk wel iets anders te doen zou hebben Hy mocht Mapleton geen oogenblik uit het gezicht verliezen — Neen zei hy want dan zou Ik den heelen wegweer terug moeten loopen Maar Ik biyf verant.woordelijk voor de auto en zal u elke schade ver goeden Lord Purbeek is een vriend van me en diezal me waarschynUjk wel toestaan de auto in deAbby te stallen waar.schynhjk zal zyn chauffeurhem morgen terugbrengen Drinkt r Dan heb ik verder niets te zeggen mijnheer antwoordde de geïmponeerde herbergier — Er is nog iets zei Hector — U mag hier over met niemand spreken voor ik u verlof geef Mr Prebble gaf de verzekering dat hy zou zwij gen en na hem nogmaals verzocht te hebben de kleeren en de kamer tegen zeven uur gereed te hebben stapte Hector op zyn motor en reed weg In de gegeven omstandigheden vond hy dat hy zonder onbescheiden te zyn voor de lunch wel op de Abby mocht aanloopen en hij had zich niet ver gist Lord Purbeck én Lady Madge verwelkomden hem harteiyk Ze hepen in de schaduwryke laan op en neer en Madge wierp een zydelingsche Blik op Hector — Onze menschen hebben geen spoor van haarkunnen ontdekken vertelde hy — Ik ben sterk ge neigd te gelooven aan juffrouw Campion's theorie.In ieder geval volg ik Mapleton vanavond van hetstation af nog afgezien van al het andere hebik persooniyk een appeltje te schillen met SmyleMapleton En hy vertelde daarop van de vergiftigingspo ging Toen hy halverwege met zyn verhaal was speet het hem dat hy ermee begonnen was Maar hy voelde zich tegelgk buitengewoon gelukkig toen hy den indruk zag dien zyn verhaal op Lady Madge maakte Hy zag dat ze huiverde ter wyi haar mooie oogen hem groot van schrik aan staarden Van zyn plannen voor dien avond vertel de hy echter niets en hy vroeg ook niet of hy de auto zou mogen stallen Hy zou het er maar op aan laten komen Hy vond het onnoodig de vrouw die hy liefhad te verontrusten met details van eeo onderneming die niet vry van gevaar was Lord Purbeck's verontwaardiging uitte zich luidruchtiger dan die van Madge — Maar Yeldham we kunnen dit toch niet lyde lyk biyven aanzien voer hy uit — U zegt dat demenschen van de Lynx hem in Londen zullen vol gen Waarom telegrafeert u ze niet om hem te ar resteeren wegens poging tot moord Madge en ikmoeten dan maar riskeeren voor smokkelaars ge houden te worden ofschoon de menschen die onskennen toch zullen begrypen dat wy niet uitbaatzuchtige motieven hebben gehandeld — En zy zullen jullie beschouwen als een soort Donquichotterlge idioten snauwde tante Drusüla Lord Purbeck negeerde deze vriendeUjke opmer king en zei — We zouden de ontijdige onthulling kunnen voorkomen door het geld te betalen Maar Yeldham moet dien man laten arrestoeren Hector schudde het hoofd U vergeet Bessie Calloway zei hy — Als wy Mapleton verhinderen haar voedsel te brengen zal ze van honger omko men in haar schuilplaats Hy is er niet den man naar om nog meer straf te riskeeren door te be kennen dat hy haar gevangen houdt We moeten hem vrij laten rondloopen tot wy het meisje heb ben gevonden U hebt geiyk was het antwoord — De ventheeft ons in zyn macht door dat meisje Maar zoodra we haar gevonden hebben is dsbeurt aan ons zei Hector Ze probeeren Iets gewaar te worden over zyn plannen maar hy het niets los alleen beloofde hO om als het mogeiyk was vóór middernacht nog te rug te komen met nieuws Het was al laat m den middag toen hy af scheid nam en op zyn motor stapte Hy had met opzet Madge's voornemen om hem naar het heh te vergezellen verijdeld Hy wilde niet met haar al leen zijn lüj wist tatuïtief dat het meisje zich be » zorgd over hem maakte en zou trachten hem te overreden haar te laten deelen in zyn nieuw avon tuur of het op te geven Onderweg stopte hy by het postkantoor Er was een telegram voor hem van de „ Daily Lynx or » vyf uur uit Londen verzonden „ Volgden uw man Van Waterloo Station regel recht naar Britsch museum Bestudeerde den hee len dag fossielen volgden hem terug naar station Verloren hem op perron Vermoeden dat hy ver trok met trein 8.10 " De onschuldige bezigheid van Mapleton m hetBritsch Museum was alleen te verklaren uit denwensch om zyn rol van wetenschappeUjk onder zoeker vol te houden voor ' t geval men ' n onder zoek naar zi|n doen en laten In zou stellen diendag In leder geval stond het nu vast dat zyn be zoek niets te maken had met Bessie en dit feit ver hoogde de waarschynUjkheid van juffrouw Campi on's theorie Wordt vervolgd Hagelsteenen dan een TARBES 9 Juli Reuter ^ en omgeving zyn gisteren ge cloon vdn ongekende hevlgt met hagel en regenbuien E met een gewicht van meer ds 1.500 huizen in de stad zyn hagel vernield Verscheidene wond waarvan drie naar h worden vervoerd De matei aanzienUjk De heftige onv/eders cJie land gewoed hebben hebbei Clermontferrand groote s fceele dorpen kwamen blanli den vernield straten en spo < idigd De oogst is voor een gro By Aunecy in Savoye hebl gebreide overstroomingen ve zen moesten worden ontruimc bruggen door het water ver Boerenwoning bij Mai Vijl bewoners In d omgekom i MILAAN 9 Juli D.N.B Inacht is in een boerenhuis byheid van Mantua brand ult | gezin is daarby in de vlamm brand was ontstaan in den k tal houten voorwerpen door i oorzaak vlam vatten Het bo twee kinderen van 5 en 3 ja brandden levend Watertemp De temperatuur van het Inrichting aan den Kromme Siorgen 22 ° J 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ' No 58 Donderdag 9 Juli \ Q3è ' EERSTE BLAD LAATSTE NIEUWS De Britsche defensie wordt uitgebreid In totaal wordt een crediet gevraagd van bijna 20 miilioen pond ¦' sterling LONDEN 9 Juli Reuter — Vandaag zU " de reeds aangekondigde aanvullende begroo tingen voor uitbreiding van de vlo-t de lucht strijdkrachten en het leger gepubliceerd Voor de vloot vfordt een bedrag gevraagd groot 1.059.000 pond sterling voor het leger een be drag van 6.600.000 pond sterling en voor de luchtstrtjdkrachten een bedrag van 11.700.000 pond sterling Men stelt voor aan " iet vlootprogram van 1936 toe te voegen twee kruisers een „ leader " en acht torpedo jagers een vliegtuigmoederc hip en vier onderzeeërs Het luchtvaartpersoneel zal gebracht worden van 50.000 op 55.000 man Het aantal over zeesche luchtescadrMles 25 in totaal zal voor 19S9 verhoogd worden met 12 escadrilles Het aantal eerste linie toestellen van de thuisvloot zal worden gebracht op 1750 - nachines waartay de vloottoe stellen niet zün begrepen Het aanvullend crediet voor bestellingen bij de wapenfabrieken bedraagt 293.700 pond sterling zoodat het totaal der vier gevraagde credieten dus 19.652.700 pond sterling bedraagt De aanvullingen van het vlootprogram worden geraamd op 11.015.000 ond sterling Het program tot aanvulling van de lacunes in het leger zal naar « chatting kosten meebrengen groot '> 614.000 pond « terltng terwyi de speciale maatregelen met be trekking tot het Italiaansch-Abess^nsche conflict uitgaven met zich hebben meegebracht van naar Bchatting 1.252.000 pond sterling In gezaghebbende kringen verklaart men dat Zeer binnenkort een begin zal worden gemaakt met het terugbrengen der Middellandsche Zeevloot tot normale sterkte Men legt dit zoo uit dat de eenheden van de „ homefleet " die thans te Gibral tar liggen naar Engeland zullen worden gediri geerd en dat de schepen van de vloot in het Verre Oosten die in de Middellandsche Zee geconcen treerd zijn naar hun basis zullen terugkeeren In tusschen wordt er aan herinnerd dat Eden in het Lagerhuis verklaard heeft dat de vloot in de Middellandsche Zee sterker zal blijven dan voor het Oost Afrikaansohe conflict het geval was De Poolsche stappen te Dantzig ii^^'preis,er betoogt nognriaaiSida z.üiv ^ '" actie binnen het kader der wetgeving blijft Vervolg van pag 1 WARSCHAU 9 Juli A.N.P — Medegedeeld wordt de Poolsche commissaris-generaal te Dant zig heeft gisteren stappen gedaan bij den president van den senaat In den loop van het onderhoud heeft de Poolsche commissaris-generaal ver klaard dat de Poolsche regeering geen eenzijdige herziening van het Statuut van Dantzig zal toe staan en heeft hij den senaatspresident gewaar schuwd dat iedere actie die buiten het kader van de van kracht zijnde overeenkomsten zou vallen en de normale functionneering in gevaar zou bren gen van de Poolschen handel door de haven van Dantzig npodzakelflkerwijs een reactie van den kant van Polen zou uitlokken Senaatspresident G r e i s e r heeft daarop geantwoord dat de se naat niet het voornemen had buitengewone wet ten af te kondigen en dat zijn actie zal worden beperkt binnen het door de Dantzigsche wetgeving gestelde kader Hagelsteenen van meer dan een kilo TARBES 9 Juli Reuter — De stad Tarbes en omgeving zijn gisteren geteisterd door een cy cloon van ongekende hevigheid gepaard gaande met hagel en regenbuien Er vielen hagelsteenen met een gewicht van meer dan één kilo Van ruim 1.500 huizen in de stad zflu de daken door den hagel vernield Verscheidene personen werden ge wond waarvan drie naar het ziekenhuis moesten worden vervoerd De materieele schade is zeer aanzienlijk De heftige onv^^eders die Woensdag boven bet land gewoed hebben hebben in de omgeving van ClermOntferrand groote schade aangericht Ge teelé dorpen kwamen black te staan rijken wer den vernield straten en spoorbanen zwaar bescha digd De oogst is voor een groot deel verloren Bö Annecy in Savoye hebben wolkbreuken uit gebreide overstroomingen veroorzaakt Vele hui zen moesten worden ontruimd terwiji verscheidene bruggen door het water vernield werden Boerenwoning afgebrand bij Mantua Vijf bewoners in de vlammen omgekomen MILAAN 9 Juli D.N.B — In den afgeloopen Jïacht is in een boerenhuis in _ Montanara in de na bijheid van Mantua brand uitgebroken Het geheele gezin is daarbij in de vlammen omgekomen De brand was pntstaan in den kelder waar een aan tal houten voorwerpen door nog niet opgehelderde oorzaak vlam vatten Het boven slapende echtpaar twee kinderen van 5 en 3 jaar en een knecht ver brandden levend Watertemperatuur De temperatuur van het water in de Zwem nrichtlng aan den Kromme Rijn bedroeg beden iroorgen 22 ° Postvluchten HEEN TERUG 1 ^ f 1 „ > s IS ts s V V qs Ë Si 1 i § td £ z 4/7 1/7 8/7 SohlpboJ Boedapest MarselUe Kome 6/7 4/7 1/7 Athene ilJum Mersamatr Caïro Qaza Basra Kutbab 8/7 5/7 2/7 Bagdad Boesjlr Djas{c Alababad 4/7 6/7 4/7 Jodpoer Calcutta 3/7 6/7 6/7 Rangoon Bangkok 2/7 5/7 Medao 8/7 1/7 4/7 8/7 Singapore Palembang Batavia Bandoeng 8/7 1/7 4/7 De droogte en de politiek Men gelooft stellig dat de jongste gebeurtenissen Roosevelt stemmen zullen kosten WASHINGTON 9 Juli A.N.P — Omtrent de droogte zijn de volgende cijfers thans beschik baar In de getroffen streken nebben tezamen niet minder dan 200.000 gezinnen behoefte aan onmld dellljken steun in contanten ' Een kwart gedeelte zal dezen steun kunnen verkregen door werkver schaffing waarvoor hoofdzakelijk bevioeiingsver ken wegenaanleg e.d in aanmerking komen Aan een tw^eede kwart gedeelte dezer gezinnen zullen leenlngan of toelagen worden verstrekt op dezelfde wijze als dit reeds thans met ongeveer 70.000 gezinnen het geval Is Ten aanzien van de resteerende noodlijdende gezinnen ia nog geen beslissing genomen Wel is de regeering doende hierin zoo spoedig mogelijk te voorzien De gevolgen van de droogte doen zich ernstig gelden in het Zuid-Oosten en Zilidep met name in Kentucky het Noorden van Tennessee Georgia en Noord - en Zuid Carolina Het ergste geteisterd ziJn evenwel de noordelijke centrale staten Mis souri Wyoming Montana Minesota en Noord en Zuid Dakota Men is er van overtuigd dat de droogte en de maatregelen die de regeering denkt te ne men van Invloed zullen zijn op de a.s verkie zingscampagne Aan den eenen kant wijst men men er op dat ongetwijfeld de groote belang stelling " die Roosevelt voor de noodlij dende gebieden toont en de haast die hiJ met de hulpmaatregelen blijkt te maken ziJn kan sen ten goede zullen komen aan den ande ren kant overweegt men dat door de droog te de nadeelen van ziJn politiek van oogstbe perking duidelijk in het oog springen het geen hem zeker een aantal stemmen kosCen zal Reeds is er van republikeinsche.zijde op gewe zen dat de droogte het gevaar van voedsel schaarschte dit jaar dreigend maakt hetgeen zon der oogstbeperking nooit het geval had kunnen worden Roosevelt heeft daartegenover in een persconferentie die Dinsdag in het Witte Huis is gehouden medegedeeld dat in 1936 10 pet meer land met tarwe en mais beplant was dan in de pe riode van 1928-1932 Men zal echter zoo zette de president bij die gelegenheid verder uiteen moe ten overgaan tot een veel redelijker manier van bebouwing waarbij bebosschhig wel m de eerste plaats noodig zal ziJn Hierdoor zal tegelijkertijd v/erk voor vele handen ontstaan Ook zal het nuttig zijn wanneer men zich meer op tuinbouw gaat toeleggen In ieder geval zullen maatregelen moeten worden genomen om zoo veel en zoo snel mogelijk een herhaling van deze droogte-rampen te voorkomen Wanneer men daarin niet slaagt is de mogelijkheid verre van uitgesloten dat een groot gebied in de Vereenlgde Staten geleidelijk tot een woestijnstreek zou af zakken Russisch dementi Japansche ambassadeur zou geen protest hebben ingediend MOSKOU 9 Juli A.N.P — In verband met berichten.in de Japansche bladen volgenswelke de Japansche ambassadeur te Moskou O h t a in een onderhoud met den platttsvervangenden commissa ris van buitenlandsche zaken Stomonjakof op 3 Juli een krachtig protest zou hebben ingediend tegen het in beslag nemen van Japansche vis schersvaartuigen publiceeren de Russische bladen een dementi van het Tass-agentachap waarin erop wordt gewezen dat deze berichten niet met de fei ten in overeenstemming zijn De Japansche ambassadeur heeft tijdens dit ' on derhoud gen protest ingediend tegen het in beslag nemen der genoemde achepen die roofvischvangst uitoefenden in Russische territoriale wateren In bevoegde Russische kringen wijst men in het bij zonder de aan O h t a toegeschreven verklaring volgens welke de Russische grensautoriteiten z.g kleipe JapanSche visschersschepen gevangen zou den houden welke In nood een toevlucht zouden hebben gezocht in de territoriale Russische wate ren Deze kringen spreken er hun verwondering over uit dat dergelijke kwaadwillige verzinsels worden gepubliceerd welke niet anders dan op winding tengevolge kunnen hebben tegen de Rus sische bevolkmg die zich met vlschvangst bezig houdt In het bijzonder wekt het feit verwonde ring dat deze berichten gepubliceerd worden als mededeelingen van den Japanschen minister van • buitenlandsche zaken Binnenland Verdwijnt luchtlijn Frankfort-Amsterdam Overeenkomst tusschen Duitschland en Italië tot stand gekomen Uit Londen seint het A.N P De Romeinsche correspondent van de „ Times " meldt dat eenige bijzonderheden gepubliceerd worden in het lucht vaartblad „ Le Vie deir Aria " over de Italiaansch — Duttsche overeenkomst die 26 Juni tijdens het bezoek te Berlijn van generaal Va 11e is onder teekend ¦ ¦ • ¦ De nieuwe ' ovéree'nkomst zoo wordt ver klaard verzekert voor den tijd van 10 jaar den luchtdienst tusschen Rome en Berlijn via Ve netië en München met tevens een dienst die JRome via Frankfort verbindt met Amsterdam De overeenkomst ziet de mogelijkheid onder opgen voor Italië om den ^ dienst B'rankfort — Amsterdam te vervangen door een dienst Frankfurt — Berlijn of Frankfurt — Hamburg Dit laatste alternatief wordt als van bijzon der belang beschouwd voor de verbindmgen met Noord Amerika Op het belang van deze drie lijnen wordt de na druk gelegd daar zij verbmdlngen geven van de Middellandsche Zee en de landen aan de andere zijde met de transcontinentale diensten tusschen Frankrijk en Rusland Bovendien breidt de nieuwe regeling de Italiaansoh-Duitsohe samenwerking in het Oosten van de Middellandsche Zee uit en re gelt die Italië verleent Duitschland landingsfaci liteiten op een niet nader aangeduid eiland in de Aegaeische Zee en behoudt zich hèt uitsluitend ge bruik voor van deze landingsplaats wanneer luchtverbindingen met Palestina worden ingesteld „ Op deze wijze " aldus commenteert het blad „ wordt de peripherie van dên Italiaanschen in vloed in de Middellandsche Zee geleidelijk vergroot en kunnen alle landen van de Middellandsche Zee verbonden worden met het oude Latijnsche zus terland " Uit Anïsterdam Naar aanleiding van het bericht in de „ Times " over de publicatie in het luchtvaarttalad „ Le Vie dell ' Aria " inzake het Duitsch-Italiaansche luchtvaart contract wordt van bevoegde Nêderlandsohe zijde verklaard dat dergelijke contracten regelmatig gesloten worden tusschen alle landen welker luchtvaartmaatschap pijen gezarhenlijk bepaalde lijnen bevliegen zoo dat het totstandkomen van het Dultsch Itaiiaan-sche contract in geen enkel opzicht een bijzonder heid is Br wordt op gewezen dat de luchtlijn Rome — Frankfurt — Amsterdam reeds thans via Frank furt zoowel aansluiting op Hamburg als op Ber lijn geeft zoodat ook in dit opzicht het contract niets nieuws bevat Dat een der beiüe laatstgenoemde aansluitingenzou Worden ingesteld ter vervanging van de doorK.L.M en Lufthansa bevlogen lijn Frankfurt — Amsterdam moet dan ook volkpuagn onjuist ge noemd worden ^ ffijl-ijsi i ' Arbeiderswoningbouw ' a-GRAVENHAGE 9 Juli - r - Met betrekking tot de conferentie gisteren op het departement van Sociale Zaken door de ministers van Binnenlandscbe Zaken Financiën en Sociale Zaken met vertegen woordigers der groote gemeenten over het vraag stuk van den bouw van goedkoope arbeiderswonin gen gehouden vernemen wij dat de regeering in lichtingen over den toestand in de onderscheidene gemeenten heeft ingewonnen en dat de conferen tie een informatorisch karakter droeg De regee ring zal de materie nader overwegen Onbewaakte overwegen » HEERLEN 9 Juli — Hedenmorgen is op den onbewaakten ovei weg op de grens tusschen Heer len en Schacsberg de l9-jartge landbouwers knecht J A C G u 11 k e s uit Heerlen door een trein gegrepen en een twintigtal meters meege sleurd Met ernstige hoofdverwondingen en In bewuste loozen toestand werd G opgenomen Nadat de eerste geneeskundige en geestelijke hulp was ver leend is het slachtoffer naar " Heerlen vervoerd CAPBLLE a/d IJSEL 9 JuU — aisteravond acht uur is de 48-jarlge A Westbroek uit Krimpen a/d IJsel die per rijwiel den onbewaak ten overweg aan de Oudelaan te Capêlle a/d IJsel passeerde door een sneltrein gegrépen en vermorzeld De vrouw van het slachtoffer was de spoorbaan reeds gepasseerd en bevond zich op een afstand van 50 meter toen het ongeluk ge schiedde In verband met bovenstaand en andere ongeluk ken op onbewaakte overwegen heeft de K.N.A.C aan den minister van Waterstaat verzocht een be slissing te willen nemen op haar verzoek van 30 October waarin gemotiveerde voorstellen werden gedaan tot het treffen van veiligheidsmaatregelen op onbewaakte ovéi-wegen Zooals bekend is propa geert de K.N.A.C de toepassing van automati sche lichtsignalen Verlenging crisispachtwet ' s-GRAVENHAGE 9 Juli — Naar wij vernemen wordt door de regeering een Wetsontwerp voor bereid tot verlenging van den " Werkingsduur der orisispachtwet VECHTPARTIJ IN EEN LOGEMENT ENSCHEDE 9 Juli — In een logement aan den Kuipersdijk alhier heeft gistermiddag een der gasten de werklooze bakker B D den logement houder De Voer aangevallen toen deze hem de huur opzegde Ben hevige vechtpartij volgde waar bij D van een mes gebruik maakte Hij trof daar mee den logementhouder zoo hevig in het gelaat dat deze naar het ziekenhuis moest worden overge bracht Het slachtoffer zal een oog moeten mlisen De dader is ter beschikking vm de ivinm $ M steld — J *^ Politiecongres in Lunteren beëindigd LUNTEREN 9 Juli — Op het voortgezette congres van den Bond van Chr Politie ambtena-ren in Nederland kwam allereerst ter sprake een voorstel van de afdeeling Noordwijk over te gaan tot contributie verlaging Het hoofdbestuur toon de zich gezien de financieele moeilijkheden waar voor de Bond zich bij aanname van dit voorstel geplaatst ziet beslist afwijzend waarna dit voor stel door de bewuste afdeeling werd ingetrokken De behandeling van het voorstel van het hoofd bestuur in verband met den financieelen toestand één der vaste krachten op het Bondsbureau te ontslaan ontlokte breedvoerige discussies Het voorstel vond in de vergadering aanvankelijk krachtig verzet maar werd na een uitvoerige toe lichting door het congres aangenomen Vervolgens werd de ontwerp-begrootlng 1937 puntsgewijs besproken Het versoberihgsvooratel van het hoofdbestuur en van de afdeeling Groningen om het congres voortaan om de twee jaar te doen plaats vinden vond veel tegenkanting Br werd uit de vergade ring gewezen op andere posten der begrooting die een wijziging zouden kunnen ondergaan waaraoor het jaarlijksch congres behouden kan blijven De vergadering werd hierop geschorst om het Bonds bestüur'gelegenheid te geven zich te beraden en eene wijziging aan te brengen Na de heropening bleken de mid'delen gevonden te zijn Het hoofdbestuur vroeg en verkreeg machtiging zich omtrent de plaats waar het volgende congres zal worden gehouden nader te beraden Gekozen zal v/orden tusschen Lunteren Putten en Wiud schoten In verband met de mededeelingen van ' t hoofdbestuur trok de afdeeling Haarlem haar voorstel om de volgende vergadering daar te hou den in De begrooting werd daarop met de daarin aan gebrachte wijzigingen aangenomen Een breede discussie ontspon zich naar aanleiding van een vooïstel van de afdeeling Groningen ProviriOle tot verbetering van de positie van de gemeente veldwacht Na uiteenzettingen van den Bond9se cretaris Mr van de Veen en een stellige bestrij ding uit de vergadering wordt dit voorstel mede in verband met de vele consequenties die het met zich mee kan brengen teruggenomen onder toe zegging van hel Hoofdbestuur dat dit punt de voortdurende aandacht van hem zal hebben De afdeeling Rotterdam wenschte vervolgens dat er oogingen In het werk gesteld zullen worden verlaging te verkrijgen van de contributie voor het Chr Nat Vakverbond gezien den financieelen toestand van den Bond en de algemeene aanpas sing van een ieder waaraan oök het C.N.V moet mededoen De afdeeling Amsterdam heeft eveneens bezwa ren en dringt aan op ernstige stappen tot verla ging Het voorstel wordt dan teruggenomen na de toezegging van het hoofdbestuur dat er ern stig onderzocht zal worden wat in dezen gedaan kan worden Tenslotte dringt de afd Rotterdam er op aan dat den Minister verzocht zal worden het verbod dat marechaussee en militaire politie geen lid van den Bond mogen zijn op te heffen Voort < wordt gewezen op de houding van enke le burgemeesters üi de provincie Z.-HoUand die de kindertoeslag geen goed hart toedragen Omtrent de Zondagsrust wordt toegezegd datgetracht zal worden door overleg hierin verbete ring te brengen Voorts verzoekt het congres nogaan ' t Hoofdbestuur er by den Minister op aan tedringen dat er uitsluitend voor politiedienst be kwame menschen op de lijst van oapitulanten ge plaatst worden ^ Lijk van inbreker gevonden Bij achtervolging in den Rijn ge sprongen en verdronken RENKUM 9 Juli — Gisteravond is door den schipper Th Drie as en In den Rijn onder Doorwerth bij Renkum het lijk van een der belde Inbrekers die in den nacht van Zaterdag op Zondag te Drlel hebben ingebroken en na achtervolging door de politie in de rivier zijn gesprongen opgevlsoht Op het lijk werden geen papieren of andere iden titeitsteekens gevonden Het polshorloge van den man was op pl.m i uur blijven stilstaan hetgeen geheel overeenstemt met den tijd waarop de man nen in de rivier moeten zijn gesprongen Ook werd een revolver in de jaszak gevonden Het lijk is overgebracht naar het lijkenhuisje te Ooaterbeck waar getracht zal worden de iden titeit vast te stellen Het lijk van den tweeden inbreker is nog nietgevonden Opening Moerdijkbrug ' s GRAVENHAaa 9 Juli — De A.N.W.B meldt De werkzaamheden aan de nieuwe Moerdijkbrug vorderen gestaag Wanneer de volgende - week de tiende en laatste overspanning zal zijn geplaatst is een der belangrijkste mijlpalen In den bouw van de verkeereibrug waar de belangstelling van heel Nederland naar uitgaat bereikt Het afwerken zal nog eenige maanden vorde ren en naar het zich laat aanzien zal de brug om streek » half November geheel gereed zijn Dit is mtuaachen niet de datum waarop de openstelling kan plaats hebben Immers de Zuidelijke toegangs weg die ter hoogte van den Bredaschen Dijk op den bestaanden weg Moerdijk—Breda aansluit zal eerst ook gereed moeten komen en daarmede zal langeren tyd gemoeid ztjn Uit den aard der zaak zal bij het aan den toegangsweg nog te verrichten grondwerk het weersverloop in het najaar een be langryke rol « pelen maar ook in het gunstigste geval zal tocht de openstelling zeker niet voor het einde van dit jaar kunnen geschieden NAGEKOMEN MARKTBERICHTEN Oouda 9 Juli — Veemarkt Aangevoerd in to taal 1147 stuks waarvan 64 « lachtvarkens vette 16}^—l7l ^ et per pond levend met 2 pCt Kor ting Londênsche van 15—16 et per pond levend met 2 pCt korting 430 magere varkens prijzen van f 18—20 per stuk 564 biggen f 10—12 per stuk Geldersehe biggen f 12-=-15 per stuk 4 run deren f 120—170 per stuk 71 nuchtere kalveren f 6—9 per stuk 16 lammeren f 6—8 per stuk 9 bokken en gelten f 1—4 per stuk Handel matig Algemeene markt 462 partijeM kaas prijzen le kW met rijksmerk 20—22 2e kw met rijksmerk 18—19 zware tot 24 Handel matig 289 ponden boter Goeboter van 75—80 et per pond weltaoter 70—75 et per pond Handel vlug 94.500 partijen-eieren Kipeieren f 2.40—2.80 per 100 stukSi eendeleren f 2,25—2.50 per 100 stuks Handel matig Coöperatieve Zuid-Hollandschê Eierveiling g.a G.Z.H.E te Gouda Aanvoer 102.800 kipeieren prijzen 56/68 K.G f 2.50--2.60 per 100 stuks 58/60 K.G f 2.60—2.70 per 100 Stuks 60/62 K.G f 2.70—2.83 per 100 stuks 62/68 i 2.85—3.20 per 100 stuks bruine 58/68 K.G f 2.70—3.25 per 100 » tuk § kleine eieren f 2.40—2.60 per 100 « tuks Hoogste barometerstand 769.3 te La Coruna Laagste barometerstand 748.4 te Thorshavn Zonsopg v.m 4.51 Mgansopg n.m 11.09 Zonsbnderg n.m 9.19 Maansonderg v.m 10.48 Laatste kwartier 11 Juli nam 6.48 Vrijdag licht opsteken 9.48 uur Weefoverzicht Buitenland Terwijl de depressie bij IJsland verdween Is die op de Noordzee dieper wordend Noordwaarts ge trokken De nieuwe depressie verplaatste zich snel naar Frankrijk en trekt verder Oost - en Noord waarts gevolgd door een vrij belangrijk hooge druk-gebied over Spanje Op de Britsche eilanden is de lucht zwaar bewolkt mét vrij koel Weer en plaatselijk regen ta Ierland en Zuid-Engeland Frankrijk heeft op veel plaatsen lichte aanhouden de regen In de Golf van Biscaye waait een storm achtige Westelijke wind Ook West-Duitschland ett Zwitserland hebben reeds regen onder invloed van de nieuwe depressie in het Oosten is het nog warm en klaart de lucht tiideiyk op In Scandinavië daalde de temperatuur in het Zuiden Noorwegen heeft regen in het Zuiden en opklarend weer met stijging van temperatuur in het Noorden Hier te Itmde is regen te wachten bij Oostelijke wind waarna bij naar West omloopende wind opkla ring zal volgen De apotheker en de gemeenschap Ned Mij ter bevordering van de pharmacie bijeen ' s-GRAVENHAGE 9 Juli — De 86ste algemeenB vergadering van de Nêderlandsohe Maatsobappö ter bevordering der pharmacie werd hedenochtend " T'df plaats van den heer M F L Enne mauit Apeldoorn wiens lidmaatschap van het aoofd bestuur bii het einde van dit jaar statutair einUigt,werd tot voorzitter der maatschappij gekozen mr.dr K Holm te ' s-Gravenhage • In besloten zitting werden de nchtmnen oenan deld welke waren voorgesteld door een commiasie onder leiding van prof • v an d er Wiel en in zake de verplichtingen van den apotheker tegen over de gemeenschap Als resultaat van deze besprekingen werden devolgende richtiynen aanvaard ^„,,„~ t 1 Voor het uitoefenen der artsenflbereidkUnStin haar vollen oiftvang is het bezit van hét appthe kersdiploma noodzakelijk ¦ ' 2 Het uitoefenen der krt^en^ibereldkunst ge schiede in voor dit deel goed Ingerichte apotneken Het uitoefenen der artsenijbereidkunst ge schiede door of onder toêZieht van apothekers BH het uitoefenen der artsenijbereidkunstmoet de apotheker de VöUe beschikking hebben overalles dat noodig is voor de juiste uitoefening vanzyn beroep Hij moet zeggenschap hebben over hetaan de apotheek verbonden personeel ' Voor het onder 4 genoemde IS hêt in net al gemeen hoogst gewenscbt dat de beheerende apu theker daarvan eigenaar iS " ' De beheerende apotheker behoort als regelhet huls te bewonen waarin de apotheek i«-ge vestigd 7 De apotheker moet wanneer « ijn apotheekgeopend is zijn beheer daadwerkelijk uitvoeren.Bij afwezigheid van den beheerenden apothekerzorge deze er voor dat een ter plaatse gevestigdcollega bereid is het toezicht op de apotheek uitte oefenen • i Aan de orde was vervolgens het rapport va » decommissie van advies Inzake het luchtbeseher ralngsvraagstuk •¦ In dit rapport wordt als plicht van den apothe ker vooropgesteld om ivaar alom In den lande de belangstelling voor de luohtbeschermhig gro ^ ea een ieder hieraan wil meedoen hierin niet acnter te-blijven De voorzitter deelde mede dat van den minister van blnnenlandsche zaken een aahriJven wa » ont vangen waarin wordt gezegd dat de hulp van deft apotheker bij de organisatie der luchtbescherming gaarne wordt aanvaard Mr dr Hol m de nieuwbenoemde voorzittet * richtte aan het einde dezer 86ste vergadering woorden van groote waardeering en hartelfikea dank namens de Mij tot den scheidenden voorzitter den heer M F L E n n e m a voor diens eminon ten arbeid en volle toewijding tijdens de driejarige vervulling van het presidiaat Langdurig applaus De voorzitter dankte In welgekozen bewoordin gen en zeide overtuigd te zijn dat de heer H o i m de juiste man op de juiste plaats voor'het pre sidium dezer maatschappij zal blijken Nog bracht de heer Van Boxted namens de pharmaeeutl.?ehe studentenvereeniging dank aan den aftredenden voorzitter voor diens medewerking in bet " belang * an deZe Studeerehden JEROEN-BOSCH-TENTOONSTELLING GEOPEND EOTTERDAM 9 JuU — Gisteravond iS in het Boymans-Museum te Rotterdam de Jeroeü BöSch-Tentoonstelling door den burgemeester Mr P Dl-oogleever Fortuyn geopend De heer Droo gleever zeide met heel veelgenoegen de ^ tentoonstelling van de Noord Neder-landsche primitieven die zich schaarden om Je roen Bosch te openen Er is veel zorg en heelwat moeite besteed aan de voorbereiding Van detentoonstelling en spr hoopt dat het gucoes hier aan evenredig zal zijn In het Fransch heette deburgemeester vervolgens de aanwezige buitenlan ders welke-' UIT HET RAAM GEVALLEN AMSTERDAM 9 Juli — By het schoonmaken van een venster op de derde verdieping van een perceel in de Balbao-straat no 50 Is gisteravond te ongeveer kwart over tien een 22-jarige man op straat gevallen Het slachtoffer is met een hermen schudding en hoofd - en een kniefractuur en een groote hoofdwonde naar het WUhelmlna-gasthuli vervoerd 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 581 » Donderdag 9 Juli 1936 ü^H Afwezig tot 5 Augustus K MARANG a^s Waarnemers de H.H doktoren Bate Boerop Frijda Heijmans Hoitink tot 18 Juli Martens Perel na 50 Juli Plum We fers Bettink RATAX TOCHTEN Maandag 13 Juli Nijmegen en Kleef t 8.50 p p Woensdag 15 Juli IJmuiden Ruïne v Brederode Zandvoort f 3 — per persoon Donderdag 16 Juli Anholt Montferland f 3.75 p pers Vrydag 17 Juli Natuurreservaat „ Hooge Veluwe " t 2.80 incl entree Zondag 19 Juli Valkenburg f 5 — Vraagt ons gratis reisprogramma 1936 RATAX Tei 16 516 Mariaplaats 11-12 Het NEDERLANDSCH CONSERVATORIUM Afd Utrecht vraagt gedipl MUZIEKLEERABEN(ESSEN Geheve schrift,te reflect aan de Dir van het NEDERLANDSCH CONSER VATORIUM Haagweg 129 RIJSWIJK Z.H 2649 •^ Trouwplannen -» voor alle plechtigheden GALA-KLEEDIN » TE HUUR Engelsche Kleermaker ^ Nobelstraat 11 Riant gelegen BOVEN - en BENEDENHUIS te koop Pracht belegging Huuropbr samen f 624 — per jaar Koop - pnjs f 6000 v.o.n Br ond no 2659 bur van dit blad BALTEX ZONGORDIJNEN houdt Uw kamer koel en zonvrij VRAAGT GRATIS MONSTER SCHUMACHER'S IJzerhandel N.V Oudecracht 192 b d Gaardbr Bij vonnis der Arrondisse ments-Rechtbank te Utrecht d.d 8 Juli 1936 is in staat van faillissement verklaard Chr F SIEVERS koopman wonende te Nieuw Loosd-'-echt gemeente Loosdrecht met benoeming van den E.A Heer A D VAN REGTEREN ALTENA lid de zer Rechtbank tot Rechter commissaris en van onderge teekende tot Curator Utrecht 9 Juli 1936 De Curator Mr F M J A LUBLINK WEDDIK Parkstraat 6 Van Nelle's gebroken thee Daf ze geuriger en befer is dan elke andere thee weef U reeds bij het eerste kopje Dat ze voordeeliger Is omdat U minder thee in den trekpot behoeft te doen weet U na een week Koopt nog heden een pakje PER ONSPAKJE K U B Ü S ^ -> r - • 24 GTS D I S G U S > f r ^ 23 GTS K E G E l ' «_,_ 22GTS < GOEDE EN GOEDKOOPE SOORT 20 GTS „ PER ONSPAKJE Bij vonnis der Arrondisse inents-Rechtbank te Utrecht < i,d 8 Juli 1936 is in staat van faillissement verklaard Th LINDEMAN handelende onder den firmanaam Eureka wo nende te Loosdrecht met be noeming van den E.A Heer A D van REGTEREN ALTENA li'd dezer Rechtbank tot Rech ter-Commissaris en van onder geteekende tot Curator Utrecht 9 Juli 1936 De Curator Mr F M J A ' LUBLINK WEDDIK Parkstraat 6 AFTERNOON-TEA 35 GTS GOLDEN CUPJEA 32 GTS PANTER 30 GTS GIRAFFE 28 GTS PRISMA CHINA MEUNGE 26 GTS \ V RAAG J ' U W E Nl ^ W I N K E L 1 ER HANS POTTENKIJKER Officieele crisispublicaties BIJ EEN PICNIC De Nederlandsche Akkerbouw Centrale maakt bekend dat de restitutieregeling voor brouw granen en brouwmout binnen kort in dier voege zal worden gewijzigd dat geen restitutie aan brouwers en mouters meer wordt verleend over den tijd waarin zij niet als brouwer of mouter bij de Nederlandsche Akkerbouw-Centrale dan wel de Nederlandsche Meel Cen-trale erkend zijn geweest Brouwers en mouters die op restitutie van 1 Augustus 1934 af aanspraak wenschen te ma ken moeten vóór 1 September 1936 een aanvrage tot erken ning door bemiddeling van de Brouwgerst Import Commissie bij de Nederlandsche Akker - bouw Centrale dan wel de Ne derlandsche Meel Centrale heb ben ingediend Oaf hadden jullie niet gedocht dat ik hier midden op de hei met een kleine sorteering Zwanenberg's con serven voor den dag zou komen ' t Is ook zoo'n gemak I Met een paar blikjes en wat brood toover je In een ommezien een compleet maal onder den blooten hemel En nu ' gaan we maar direct beginnen I ZWANENBERG'S VLEESCH - en GROENTECONSERVEN VAN DER GRAAF & Co HANDELS-INFORMATIES Toestel 43 DUBBELE OOGSTVERGUN NING voor GROEN TE PLUK | tEN LANDBOUWBRWTEN Verbetering In de publicatie d.d 4 Juli 1936 is een fout geslopen Voor het daarin voorkomende jaar tal 1934 moet gelezen worden 193S Niet dus de oppervlakte welke in 1934 maar die welke in 1935 werd geoogst wordt jiiet 100 % uitgebreid INCASSO'S van achterstallige Koopman s-vorderingen Toestel 35 Uw Nieuwsblad Utrechtsch Nieuwsblad ÜRIÜS CURSUSSEN ij^HANDELSONDERWIJS STATIONSPIEIK 17 » ONTWERPEN EN DEPONEEREN LEERT BIJ ONS w.ij'««.«ii.ir37i De Nederlandsche Akkerbouw Centrale maakt bekend dat de steunvergoeding voor groene erwten en schokkererwten ge denatureerd in het tijdvak van 21 Juni tot en met 27 Juni 1936 voor de kwaliteitsklassen B C en D respectievelijk f 4.20 f 3.70 en f 3.20 per 100 kg zal bedragen van Handelsmerken Toestel 20 VAN DER GRAAF & Cos BUREAUX VOOR DEN HANDEL N.V AMSTELSTRAAT 14—18 AMSTERDAM O Telefoon 32000 — 6 lijnen MACHINES.CHRIJVEN / 7.50PER VOLLEDIGE CUR5U5 TE KOOP voor BELEGGING direct van eigenaar nieuw solied gebouwd WINKEIiHÜIS met ruime bakkerij en heete lucht oven Verh aan soliden huurder op contr 6 jaar Huuropbr f 598 — plus water Tot lasten f 30.20 p j Kooppr f 7100 v.o.n Event f 4000 — hypotheek beschikb è 4 %% ' s jaars Brieven ond no 2687 aan het bureau van dit blad ' ¦ U zult dubbel genieten van Uw tocht als U af en toe gezicht en handen verfrlscht met de heerhjk verkoelende Eou de Cologne BOLDOOT Adem daarbij diep den zuivei^en geur in Dot werkt verrukkelijk opwekkend en geeft weer nieuwe energie BOLDOOT Uw tochtge noot Laat dat Uw leuze zijn Maar let op den naam BOLDOOT Alleen dan hoeft U Eau de Cologne van de beste kwaliteit met de heerlijk opwekkende kracht ea irisschen zuiveren geur Koffiebranderij en Theehandel „ DE KOMEET " Feinantzen-Schinitz N.V.Lange Elizabetlistr I Telefoon 10818 Ons Bekend Merk Oranje-Pecco DE GEBROKEN THEE voor 25 cent per ons Geurig en waterhoudend Ééns gedronken nooit meer andere Thee Winst eischt afzet Afzet eischt bekendheid IMPERIALE 25 et en hooger VERITABLE 20 et en hooger Bekendheid eischt verspreiding Verspreiding eischt oplage ^ En die vindt U in Utrecht nergens zoo groot als in het Eau de Cologne Utrechtsch Nieuwsblad Oplage 30.000 Drift 23 Qe familkwaicori met vacofdie Na lang plannen maken en veel voorbereidend werk is het moment aangebroken Dat wordt een heer lijke onbezorgde vacantle Ook het weer kan ons geen parten spelen Waar werd ooit oprechter trouw bewezen dan door de onvolprezen Falcon Eén goede raad Neem ' n echte Falcon Die her kent U aan het zijden Falcon-kraagetlket en het certificaat Zonder dit Hands off 75 _ 2450 _ 2/50 _ 3250 3750 _ 45 1000000000000000000000003 | SPECIALE AANBIEDING ^ Bij de N.V v.h JOH DE LIEFDE Drift 23 Utrecht is verkrijgbaar KINDER-BIJBEL door W ANDRINGA Gzn EN NU ' n snijlioonniolen Alléén PéDé reeds vanaf 95 et.Vliegenkasten ' 98 et Ligstoelen vanaf 98 et Raamhorren vanaf 39 et Inmaakketel compleet 1.39 Gegarandeerde Premier Inmaakglazen Vi y „ % \ IVa 2Ltr De bijbel welke op zeer bevattelijke wijze is ge schreven en verlucht met een groot aantal prachtige platen is verki-ijgbaar in wekelijksche afleveringen groot 32 bladzijden tegen den geringen prijs van 10 cent per aflevering De bijbel is in 50 afl compleet Zendt nog heden onder staande bon in en U ontvangt een aflevering waardoor deze bijbel binnen eên jaar Uw eigendom is 12 12 IS 14 16 net Aanbevelend Gebr BLOKKER Nachtegaalstraat 52 TELEF 16189 INTEEKENBILJET Ondergeteekende wenscht te ontvangen van de N.V v.h JOH DE LIEFDE Drift 23 Utrecht 1 ex KINDERBIJBEL in wekeiyksche afleveringen van 10 cent Naami „.-.- •.....•......-.-.« Adre3S ••¦¦•••• ova-fn *...-.***.,*.*....*»....* ••••••••..••••• Woonplaats • < Vereenden in open oouVèrt gefrankeerd m 1 ^ et postz MicJ Reide c Minister-presid gehouden Kon \ sic DELFT 9 Juli — tionale congi'es van BChen Middenstandsbc door den bondsvoorzit m a n n heropend wi Koopmeiners ee bracht over de vraag den markt en straatl Bg de gedachtenwii wer uit Amsterdam straathandel kunstma schade wordt berokk kante zich scherp te Amsterdam zijn geno ters en ten nadeele ¦ rechtvaardig is het mogen werken dan v werktijden uniform m Spr adviseerde den prae - advies in dien zi De heer de G r o o gende resolutie voor „ Het congres van regeling van den ma wenscht is noodigt h werp bij den ministeri overigens die maatreg reiking van het doel De resolutie werd a Sociale verzékerir Vervolgens kwam i vies van dr G F F o de reorganisatie der ving De heer P e 1 e den Koninklijken Ned bond bepleitte de inst verdere bespreking va Dr Bakker uit den raad van arbeid i ciale verzekeringswet dachte Hij verwachtt zal komen wanneer ir optreedt rumoer Sp hij zich de sociale de toekomst voorstelt De heer Polak uil Invaliditeitswet op da plakken een onhoudba ¦• moderne bedrijfsleven De heer Wievo uit J gen de groote centralis èociale verzekeringswe De prae-adviseur dr verschillenden spreker hij voor de corporatie Bakker werd bepleii Tenslotte zeide spr op den huldigen weg n én een ander stelsel sociale verzekerings w be volgende resolutie aangenomen Het congres gehoon idiging door den prae-i clusies met dien versts ' slïs'sing over de punte bestudeering door een aan het hoofdbestuur v De middagzttting In de middagzitting advies van dr W F gersberg over den invlc op het bedrijfsleven in middenstandsbedrijf in De heer ten Her ciale aandacht aan < meende dat het mi yan het comité tot b < door de contingenteei op voorwaarde dat c genschap krijgt ovei gen Spr raadde aan pen te doen teneinde commissie van advie I>e heer Vos uit d dacht op het feit dat ties hun bevoegdheden fing en constateerde wen van den middensta len wordt ondermijnd De heer van G i n k van de comité tot bet stelsel een beschouwing de tabaksbranche Dr Lichten a u e antwoord en zeide dat 1 len vervallen ora de cris de crisispolitiek als zoi crisispolitiek is er een het is toch werkelijk i j.wedloop naar de over ] In al zijn gelederen v naar den Haag Tenslot weging verdient dat d hoord bij de voorbereid maatregelen. Het congres nam de \ „ Het congres spreek ' de crisismaatregelen 1 middenstandsbedrijf in positie hebben gebracht held hebben ondermijnd dat de invloed van h standsbedrijf op de lan doende is en zijn insch veel te wenschen overla dat de coöperatieve in een bevoorrechte pos dat de werking van \ niet voldoende waarbor kerheid der z.g georg bijzonder de rechtsbede dat de contingenteei rend werken en inzondi zeer nadeelige positie b handelaar zijn primaire trageant niet behoorlijk dat verlaging van v van overheidsbedrijfstar stand een levensbelang dat naast de bestaan steunmaatregelen voor op andere wijze niet t moeten worden geacht roept den Nederlands ' dooi * krachtige organise ting van alle stands - en bestuur van den K.N.M pogingen tot verbeterinj bevredigenden toestand slagen te ondernemen " De aanwezigen verhie Omstreeks half vier Sent dr H C o 1 Ij n verg t&r van Delft mr G y 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 58i ' Donderdag 9 Juli 1936 TWEEDE BLAD Middenstand bijeen Waar twee miUioen menschen een gruwelijken dood vonden Reide dr Colijn Minisler-presidenl sluit het te Delft gehouden congres van den Kon Ned Midden standsbond DELFT 9 Juli — Gisteren werd het SSste na tionale congres van den Koninklijken Nederland Bchen Middenstandsbond in de stadsdoelen te Delft door den bondsvoorzitter den heer Ed G S c h u r m a n n heropend waarna door den heer R J Koopmeiners een prae-advies werd uitge bracht over de vraag „ Is wettelijke regeling van den markt en straathandel gewenscht " Bg de gedachtenwisseling wees de heer Sijlhou wer uit Amsterdam er op dat de markt - en straathandel kiuistmatig wordt bevorderd en aldus schade wordt berokkend aan de winkeliers Spr kante zich scherp tegen de maatregelen die in Amsterdam zijn genomen ten gunste van de ven ters en ten nadeele van den middenstand Niet rechtvaardig is het dat straathandelaren langer mogen werken dan winkeliers Daarom zullen de werktijden uniform moeten worden Spr adviseerde den heer Koopmeiners zijn prae - advies in dien zin aan te vullen De heer de Groot stelde vervolgens de vol gende resolutie voor „ Het congres van oordeel dat een wettelijke regeling van den mai-kt - en straathandel ge wenscht is noodigt het hoofdbestuur uit dit ont werp bij den ministerraad aanhangig te maken en overigens die maatregelen te nemen welke ter be reiking van het doel noodzakelijk zullen blijken " De resolutie werd aangenomen Sociale verzékeringswetgeving Vervolgens kwam in behandeling het prae-ad vies van dr G F F o r t a n i e r te den Haag over de reorganisatie der sociale verzekeringswetge ving De heer Peletier onder-voorzitter van den Koninklijken Nederlandschen Middenstands bond bepleitte de instelling van een commissie ter verdere bespreking van de conclusies Dr Bakker uit Nijmegen voorzitter van den raad van arbeid aldaar bepleitte t.a.v de so ciale verzekeringswetgeving der corporatieve ge dachte Hij verwachtte dat die gedachte er door zal komen wanneer in 1937 een andere regeering optreedt rumoer Spr zette tenslotte uiteen hoe hij zich de sociale verzekeringswetgeving in de toekomst voorstelt De heer Polak uit den Haag merkte t.a.v de Invaliditeitswet op dat de kwestie van het zegel plakken een onhoudbaren toestand is welke in liet " moderne bedrijfsleven niet meer past De heer Wievo uit Amsterdam waarschuwde te gen de groote centralisatie bij de uitvoering van de èociale verzekeringswetten De prae-adviseur dr Fortanier antwoordde den Verschillenden sprekers en zeide daarbij o.a dat hij voor de corporatieve gedachte welke door dr Bakker werd bepleit absoluut niets voelt Tenslotte zeide spr overtuigd te zijn dat er Dp den huldigen weg niet kan worden voortgegaan en een ander stelsel t.a.v de uitvoering van de sociale verzekerings wetgeving noodzakelijk is De volgende resolutie werd door de vergadering aangenomen Het congres gehoord de discussies en de verde diging door den prae-adviseur aanvaardt de con clusies met dien verstande dat een-definitieve be rfissing over de punten 3d 4a en 4'b na nadere bestudeering door een commissie van deskundigen aan het hoofdbestuur wordt overgelaten " De middagzitting In de middagzitting werd behandeld het prae advies van dr W F L i c h t e n a u e r te Hille gersberg over den invloed van de crisismaatregelen op het bedrijfsleven in het algemeen en op het middenstandsbedrijf in het bijzonder De heer ten Berg uit Utrecht wijdde spe ciale aandacht aan de contingenteering en meende dat het mogelijk moet zijn om de Van het comité tot beteugeling van het cadeau door de contingenteering geringer te doen zijn op voorwaarde dat de middenstand meer zeg genschap krijgt over de te nemen beslissin gen Spr raadde aan om bij de regeering stap pen te doen teneinde zitting te krijgen in de commissie van advies De heer Vos uit den Haag vestigde de aan ' dacht op het feit dat verschillende crisisinstan ties hun bevoegdheden overschrijden de koffiehef fing en constateerde tenslotte dat het vertrou wen van den middenstand door de crisismaatrege len wordt ondermijnd De heer van Gin k uit Voorburg wijdde als lid van de comité tot beteugeling van het cadeau stelsel een beschouwing aan het cadeaustelsel in de tabaksbranche Dr Lichtenauer diende de debaters van antwoord en zeide dat hij niet in de fout heeft wiU len vervallen om de crisis zelf te beschouwen noch de crisispolitiek als zoodanig te behandelen De crisispolitiek is er een van noodsprongen maar het is toch werkelijk de overheid niet die een / wedloop naar de overheid " heeft georganiseerd In al zijn gelederen werkt het bedrijfsleven zich naar den Haag Tenslotte zeide spr dat het over weging verdient dat de middenstand wordt ge hoord bij de voorbereiding van contingenteerings maatregelen Het congres nam de volgende samenvatting aan „ Het congres spreekt als zijn oordeel uit dat de crisismaatregelen hoewel onvermijdelijk het middenstandsbedrijf in een steeds afhankelijker positie hebbefi gebracht en veler bestaansmogelijk heid hebben ondermijnd dat de invloed van het georganiseerde midden standsbedrijf op de landbouwcrisispolitiek onvol doende is en zijn inschakeling bij de uitvoering veel te wenschen overlaat dat de coöperatieve bedrijfsvorm ten onrechte 3n een bevoorrechte positie is gekomen dat de werking van verschillende crisisorganen niet voldoende waarborg biedt voor de rechtsze kerheid der z.g georganiseerden terwijl in het bijzonder de rechtsbedeeling onbevredigend is dat de contingenteeringsmaatregelen verstar rend werken en inzonderheid de speciaalzaak in zeer nadeelige positie brengen of terwijl de klein handelaar zijn primaire fimctie van prijzen arbl trageant niet behoorlijk meer kan vervullen dat verlaging van vaste lasten inzonderheid van overheidsbedrijfstarieven voor den midden stand een levensbelang is dat naast de bestaande voorzieningen speciale steunmaatregelen voor kleine middenstanders die op andere wijze niet te helpen zyn noodzakelijk moeten worden geacht roept den Nederlandschen middenstand op om door krachtige organisatie en hechte aaneenslui ting van alle stands - en vakorganisaties het hoofd bestuur van den K.N.M.B in staat te stellen zijn pogingen tot verbetering van den bestaanden on bevredigenden toestand met meer kans op wel slagen te ondernemen " De aanwezigen verhieven zich van hun zetels Omstreeks half vier betrad de minister presi-Pent dr H C o 1 ij n vergezeld door den burgemees ÏÊT van Delft mr G vanBarende congreszaal De aanwezigen verhieven zich van hun zetels en zongen het „ Wien Neerlands bloed " waarna de heer Schurmann den minister van harte welkom heette Slotrede dr Colijn Minister C o 1 ij n sprak om ruim vier uur de slotrede uit waarin hij allereerst eenige hartelijke woorden van gelukwensch sprak tot de jubileerende Delftsche handelsvereeniging de gastvrouwe van het congres Voorts feliciteerde dr C o 1 fl n den middenstand met den moed om in dezen tijd een congres te houden en met het feit dat het karakter van dit congres is geweest zooals het zijn moest In dezen tijd wordt al heel spoedig gevrsiagd wat doet de overheid Doch de middenstand riet in de eerste plaats uit naar wat hij zelf kan doen om de moeilijkheden het hoofd te bieden Al te veel vertrouwen op de overheid komt altijd verkeerd uit De overheid beschikt niet over magl sche krachten Daarmede viril spr niet zeggen dat de overheid onmachtig is evenmin dat zg geen verplichtingen zou hebben De staat heeft meer het algemeen belang te behartigen De vraag is echter met welke midde len en dan leert de ervaring dat de staat niet zoo heel veel kan doen zonder er later schadelijke tegenwerking van te ondervinden Is het nu noodig dat de overheid voor den mid denstand directe maatregelen neemt Er zijn er reeds verschillende getroffen doch er zijn raadge vers die nog andere maatregelen wenschen b.v verhooging der koopkracht door uitspuiting van geld in de maatschappij Daar zitten zekere voor deelen in doch spr vraagt zich af wat de uitein delijke werking zal zgn van zulk een credietinfla tie Er wordt tegenwoordig ook wel over munt oorrectie gesproken doch voorbeelden uit an dere landen toonen ons aan dat dit middel slechts tijdelijke verlichting brengt Men noemt Nederland wel het duurte-eiland zoo vervolgde de minister doch dat is ons land niet meer Meer dan men denken zou is de aanpassing der kostprijzen gevorderd en de jaarverslagen over 1935 spreken reeds van verbetering ten opzichte van die van 1934 Reeds verscheidene Nederlandsche indu strieën kunnen concurreeren met gedevalueer de landen Wij naderen elkander door hetgeen wij zelf deden en wat in andere landen ge schiedde Wij zijn er echter niet met de aanpassing van de kosten alleen Daar zijn nog de munt instabiliteit en de autarkische stroomingen die uit den weg moeten worden geruimd Doch de dageraad is nabij De minister besloot zijn rede met de beste wen schen voor den middenstand waarna het 33ste con gres om ongeveer half vijf werd gesloten Richtingaanwijzer Op rijwielen AMSTERDAM 9 Juli — Het ligt wel zeer voor de hand dat degenen die zich bezig houden met het moeilijke vraagstuk de verkeersveiligheid in stad en provincie dermate te bevorderen dat een dam wordt opgeworpen tegen het den laatsten tijd schrikbarend stijgend aantal verkeersongevallen mede aandacht hebben voor een zeer belangrijke categorie van weggebruikers de wielrijders Ofschoon ten dezen de opvoedende taak wel pri mair mag heeten en ook de overheid dit standpunt is toegedaan mogen uiteraard de voordeden wel ke de techniek kan bieden niet uit het oog worden verloren Dat dit ook niet gebeurt is wel geblleken Verdun Hebben wij niets geleerd en alles vergeten Bijzondere correspondentie „ Geef mfl eens een courant " zegt de reiziger die een dag of vyf door Ardennen en Vogezen zwerft zoodra hig ' s avonds in een dorpshotelletje is neergestreken en het stof van den dag van zijn jasje heeft geveegd De moderne mensch is een krantmensch Hy kan op reis gaan zonder achter lating van een adres zonder verzoek aan de ad ministratie van zvi'n blad om de nummers van dan tot dan daar en daar heen te sturen en met het vaste voornemen om niets te lezen behalve weg - w^zers en reisgidsen maar als hq even tot rust komt vraagt koopt of neemt hq een cou rant „ je wilt toch weleens weten wat er aan de hand is " Ik zit in St Quirrn een gehucht in de Vogezen waar het mooi is en gemoedelijk M'n auto staat naast de koeien in een stal m'n waard heeft een jasje aan dat ooit wit moet zijn geweest en hij heeft in Cannes — „ avant la guerre " zegt hij erbij — beste culinaire lessen opgedaan Gek wij rekenen nog altijd maar „ vóór den oorlog " en „ na den oorlog " en dat doet iedereen „ Vorkriegs zeit " en „ Nachkriegszeit " „ prewar " en „ after war " „ avant la guerre " „ après la guerre " „ vóór den oorlog " „ na den oorlog " De jaren 1914—1918 zitten ons nog in het bloed en de aanduiding is een steevast onderdeel van onze tijdrekenkunde geworden „ Geef mij eens een courant " vraag ik m'n waard en hij komt met „ La France de l'Est " aan dragen Ach nee ik heb er toch eigenlijk maar weinig interesse voor Ik vlieg langs de koppen „ Spanning in Geneve " „ Engeland wil snel bewa penen " „ Wat beoogt Duitschland " „ Mussolini blijft paraat " „ Chamberlain over het oorlogsge vaar " „ De toestand zeer ernstig zegt Lloyd George " Ik leg de krant opzij Een dag lang heeft een brandende zon mij over de Vogezen be geleid en boven op den „ Grand Ballon " 1100 meter hoog heb ik hem dat prachtige vergezicht zien opfleuren dat deels Zwitsersch deels Fransch deels Duitsch is De zon en de schoonheid kennen geen grenzen mijn krant wel Die heeft het voortdurend over de haat van het eene tegen het andere volk over wantrouwen bewapening oor logsgevaar Dat zijn vandaag mijn twee realitei ten een wereld van zou en vrede en een van duisternis en dreiging St Quirin is vol vroolijkheid De menschen houden Zondag en komen hun hart ophalen bij De minister-president Dr H Colijn door het feit dat de laatste jaren tot den huldigen dag toe vele technici — en niet-technici — ge poogd hebben voor ' t rijwiel een richtingaanwij zer te construeeren die dan zou moeten voldoen aan de vele en velerlei eischen van de praktijk welke o.a uit een oogpunt van gemakkelijke be handeling en doeltreffendheid gesteld worden Vele vindingen op dit terrein waaronder verscheidene uit het buitenland bleken ofschoon zij op papier geen slechten indruk maakten voor practische toepassing geheel ongeschikt en zoo werd wel dui delijk aangetoond dat aan dit oogenschijnlijk een voudige probleem zoo vele moeilijke kanten zaten dat de oplossing verre scheen Dezer dagen hebben wij echter kennis genomen van een nieuwe Neder landsche vinding welke toen zij ons werd gede monstreerd den indruk gaf dat zij even eenvoudig als vernuftig is In korte woorden komt zij daarop neer dat de wielrijder of wielrijdster zonder de hand nok maar een oogenblik van het stuur los te la ten naar rechts of links een richtingaanwijzer kan uitsteken welke des avonds op niet verlichte wegen zoowel voor als achter duidelijk zichtbaaT is Men heeft dit — op hoogst eenvoudige wijze — bereikt door twee seinarmen zoodanig op het stuur te bevestigen dat zij op geenerlei wijze hinderlijk of storend werken Slechts een kleine bewe ging met den eenigen vinger die niet onmiddellijk werkzaam is bij het besturen van een rijwiel den duim is voldoende om het gewenschte signaal ta geven Een kleine beweging in omgekeerde richtig brengt de seinarmen weer in den ruststand op het stuur terug Voor gebruik na zonsondergang is het apparaat zoo ingericht dat het met slechts een enkele draad op de koplamp aangesloten wordt zonder daarbij het gebruik van een batterij uit te sluiten Een Nederlandsche fabriek heeft bereids de fabricage van dit product voor welks wettelijke bescherming maatregelen zijn genomen ter hand genomen Ook buitenlandsche fabrieken zgn met de fabricage begonnen JONGETJE VERDRONKEN MBDEMBLIK 9 Juli — Gisteren ongeveer vier uur werd het vijfjarig zoontje van de familie Hansen dat op straat aan het spelen was ver mist Men ging onmiddellijk ran het dreggen Des avonds om acht uur werd het lijkje van het kind uit het water van de Oosterhaven opgehaald mijn waard die lacht om z'n goeden dag en die naar z'n fornuis draaft met het enthousiasme van den man die zijn schaapjes £ ian het binnenhalen is „ Ah monsieur " zegt hij proeft U dèt eens dat is een recept van mijn chef in Cannes „ avant la guerre " Tegen middernacht luwt het Nog loopen een paar opgewonden dorpsjongens luid keels te zingen maar een volle maan klimt naar den hemel en jaagt ze naar bed ' De nacht ligt over de Vogezen Het is een diepe vredige nacht waarin niemand aan oorlog denken wil Den volgenden morgen laat ik de Vogezen ach ter mij om door te steken naar de Ardennen en vandaar terug te gaan naar eigen land Langs den weg hier en daar een bordje dat een militair kerkhof aanwijst In de verte zie ik de lange rijen witte kruisen staan waarboven de Fransche tricolore wappert „ Mort pour la France " zal er op elk kruisje staan Gister ben ik op den Hart mannswillerkopf geweest waar aan de beide zij den van den berg de Franschen en Duitschers hebben gelegen vier jaar lang Een ontzagwek kend monument en een kerkhof voor duizenden en duizenden herinnert er aan de hel die hier gelaaid heeft Waartoe zou ik vandaag nog een „ cimetière militaire " bezoeken Zijn ze niet alle maal hetzelfde allemaal troosteloos allemaal ver manend allemaal aanklachten tegen een mensch dom dat zijn zaken niet zonder gifgas en grana ten schijnt te kunnen regelen Maar dan wijzen borden naar Verdun naar het Fort de Vaux en het Fort de Douaumont En met één slag herleven weer de couranten van „ pen dant la guerre " Ik denk terug aan de spanning rondom Verdun Breken de Duitschers door Houden de Franschen het Ik kan niet voorbij gaan De telegrammen van toen moeten één keer léven ik wil zien wat ik alleen maar gelezen heb Ik hèb het gezien Door een terrein waar nü twintig jaar „ après la guerre " nog borden „ doods gevaar " aankondigen omdat er nog altijd een gra naat kan ontploffen door een terrein waar doode afgeschoten boomen als vleeschlooze vingers naar den hemel staan opgestoken door een terrein dat vol kuilen en gaten vol prikkeldraad en loop graven is ben ik gegaan naar het fort van Dou aumont en een „ poUu " heeft mij er rondgeleid Ik heb de helmen en de schoenen de etensblikken en de geweren zien liggen precies zooals ze lagen na de ontploffing van een munitiebergplaats in het fort die zeshonderd Duitschers op slag het leven heeft gekost Ik heb de natte onderaard sche gangen doorkruist waar jaren lang onder de hachelijkste omstandigheden Franschen en Duitschers in „ leefden " en een simpel bordje Opheffing der sancties door ons land Noodige voorbereidingen zijn door onze regeering getroffen Ingang 15 Juli ' s-GRAVENHAGE 9 Juli —- Naar wü verne men worden de noodige voorbereidingen getrof fen opdat overeenkomstig de aanbevelingen van de vergadering van den Volkenbond en het coördinatie comlté de sanctiemaatregelen tegen Italië met ingang van 15 Juli a.s zullen worden opgeheven Gelijk bekend betreft het hier een uitvoerver bod van wapenen munitie en oorlogsmateriaal naar Italië een uitvoerverbod van bepaalde trans portdieren en grondstoffen naar Italië een invoer verbod van Italiaansche goederen en een verbod van credieten aan Italië De beide eerstgenoemde uitvoerverboden zijn overeenkomstig de wet van 9 October 1935 Stbl no 599 uitgevaardigd in den vorm van Koninklijke Besluiten De Konink lijke Besluiten waarbij de intrekking plaats heeft kunnen nog voor 15 Juli a.s worden ver wacht Het invoerverbod van Italiaansche goede ren en het verbod van credieten zrjn krachtens de sanctiewet 1935 St.bl no 621 uitgevaardigd in den vorm van algemeene maatregelen van be stuur De opheffing daarvan zal in denzelfden vorm moeten geschieden Gezien den korten ter mijn welke daartoe beschikbaar is zal in afwach ting van de Intrekking dezer algemeene maatre gelen van bestuur door den minister van Buiten landsche Zaken krachtens de hem toekomende be voegdheid met ingang van 15 Juli a.s een alge meene dispensatie van deze verbodsbepalingen worden verleend Clubhuis Rotterdamsche Zeilver afgebrand ROTTERDAM 9 Juli — Om vier uur vannacht is brand uitgebroken in het houten clubhuis van de Rotterdamsche Zeil Vereeniging aan de Kra lingsche Piaslaan te Rotterdam Het vuur ontstond achter het buffet en vond ' n de in het clubhuis opgeborgen zeiltuigen voedsel Toen de brandweer arriveerde ontwikkelde zich reeds een zoodanige hitte dat er voor de booten die aan den steiger voor het clubhuis vastgemeerd lagen groote gevaar bestond Aangezien het clubgebouw reeds brandde als een fakkel heeft de brandweer dan ook allereerst haar meeste aandacht aan deze booten besteed Zf kon echter niet verhinderen dat een drietal 12-voets jollen en een B.M jacht die dicht onder den wal lagen vrijwel geheel verbrandden Met vijf stralen heeft de brandweer tenslotte het vuur aangetast doch aan het clubhuis was geen redden meer Het houten gebouw alsmede de ge heele inventaris werd een prooi der vlammen Vele leden van de R.Z.V zijn ernstig gedupeerd door de zen brand daarzij tfiaris zónder tuig of zonder boot zitten juist nu vele wedstrijden op komst zijn De oorzaak van den brand is onbekend alles was verzekerd MEISJE DOOR TREIN GEGREPEN EN GEDOOD VENRAAY 9 Juli — Gistermiddag is op den onbewaakten overweg te Oirlo gem Venraay het twee jarig dochtertje van de familie van R ij s w ij k te Venraay bij het spelen op een onbe waakten overweg door den trein die om 15.20 uur uit Venraay naar Venlo vertrekt gegrepen en op slag gedood heeft mij verteld dat op de paar hectaren die ik van het fort af overzie twee millioen menschen doodgeschoten uit elkaar gerukt of vergast zijn Twee millioen Het zegt mg pas iets wanneer ik hoor dat op het reusachtige schier onoverzienlijlie militaire kerkhof naast het fort „ maar " 10.000 soldaten begraven liggen Tweehonderd van zulke kerkhoven vol vol vol Een bordje wijst mij naar de „ tranchée des baionettes " de bajonettenloopgraaf die ik nog heb willen zien Bij een van de Duitsche aanvallen stortte eén Fransche loopgraaf in De officieren en manschappen w rden levend begraven Hun bajonetten steken nog boven de aarde uit De ontvleeschde-handen houden nog het geweer vast De Amerikaan Randers heeft deze tranchée met een eenvoudig en daardoor indrukwekkend monument laten overbouwen en wie hier staat ziet in al zijn afschuwelijke afmetingen het drie regelige telegram „ Door het instorten van een loopgraaf tijdens een Duitschen aanval zijn alle zich daarin bevindende officieren en manschap pen bedolven en omgekomen " Roestige bajonet ten steken uit den grond Kleine houten kruisen vermelden „ Een onbekende luitenant voor het vaderland gestorven " „ twee onbekende soldaten voor het vaderland gestorven " hier en daar een naam een regimentsnummer een paar verdorde bloemen Zij zijn als Clémenceau in zfln geliefde Vendee overeind gebleven deze paar van de millioenen die tusschen ' 14 en ' 18 vielen voor nun vaderlanden Hun bajonetten zijn omhoog blijven pieken en geen menschenhand heeft ze neerge bogen Zij staan daar als aanklagers tegen een wereld die in 1936 nog altijd leeft in de termino logie van den oorlog Wie iets beseffen wil van de hel die oorlog heet moet niet naar een charmant vredespaleis of een zoetsappige vergadering gaan maar naar het fort van Douaumont of de Tranchée des baionettes Daar is een klein restantje van dien hel bewaard gebleven en het aanschouwen ervan maakt den bezoeker stil bij de gedachte aan wat zich er heeft afgespeeld „ Hebt U een courant voor mij " vraag ik ' s avonds in Bouillon sur Semois in een boek winkel Ik krijg er een „ Soir " en een Pays reel " van de Belgische Rexisten Terwijl de dorps bevolking kermis viert op den Kop van Jut slaat en in den draaimolen tolt kijk ik langs de kolom men „ Marcheert Hitler Dantzig binnen " „ Frank rijk's bewapening " „ Ook België moet gereed zijn " „ Na het échec van den Volkenbond " „ De pest van Geneve " Bij Verdun steken de bajonetten uit de door woelde aarde twintig jaar „ après la guerre " De menschheid heeft niet veel geleerd of misschien wel alles verge ten..._.j » Naarden^s politiechef geschorst Medewerking verleend tot op ' sluiting van ingezetene in zenuwlijdersgesticht NAARDEN 9 Juli — Zpoals onlangs werd gemeld was aan den politiechef te Naarden den heer H V ziekteverlof verleend - Inmid dels kwam ons echter ter core dal hier niet sprake is van een verlof wegens gezondheids redenen doch dat de burgemeester van Naar den de heer J E Boddeng Hosang zich ge noodzaakt heeft gezien genoemden politiechef te schorsen in verband met zeer ernstige klachten welke den burgemeester bereikt had den inzake de gedragingen van den heer V Hoewel de klachten ingekomen over den politiechef niet den politiedienst als zoodanig betroffen waren zij toch van een dusdanigen aard dat de burgemeester gemeend heeft den Officier van Justitie te Amsterdam met het voorgevallene in kennis te moeten stellen die daarop een nader onderzoek gelastte Het gaat om een zeer gecompliceerde aan klacht ingediend door een der ingezetenen van Naarden den heer J T S Deze een oud Indisch ga.st woonde reeds vele jaren met zijn echtgenoote in Naarden en was in kennis ge komen met den politiechef o.a ook in ver band met bezoeken welke laatstgenoemde aait de woning van het gezin van den heer J T S moest brengen omdat de huiselgke vrede wel eens in het gedrang kwam Naar het schynt moet de heer J T S soms in overspannen toe stand verkeerd hebben In hoeverre deze eventueele storing der zenuwen een verblijf in een Inrichting noodzakelijk gemaakt zou hebben valt niet met zekerheid te zeggen maar vast staat dat ongev 15 maajiden geleden de heer J T S o.a op advies van een zenuwarts te Utrecht overgebracht werd naar de bekende in richting voor zenuwpatiënten te Den Dolder Hier in zou de chef van politie die op zeer vriend schappelijken voet stond met de echtgenoote vaa dengene die naar de inrichting werd overgebracht / volgens diens verklaringen een niet onbelangrijke rol gespeeld hebben Zoodra de heer J T S in da inrichting was aangekomen protesteerde hij reeda tegen zijn verblijf aldaar maar aangezien het de hebbelijkheid is van verschillende zenuwpatiënten om in dergelijke gevallen op overtuigenden toon te verzekeren dat zij volstrekt niet zenuwziek zijn werd aan de verklaringen van den nieuwen ver pleegde in den aanvang niet al te veel waarde ge hecht Na een verblijf van een half jaar in de voren bedoelde inrichting werd een langere verpleging niet noodig geoordeeld en de heer J T S keerde weer naar zijn ' woning te Naarden terug Inmid dels had de politiechef de heer H V zijn bezoe ken aan de echtgenoote van den heer J T S regel matig voortgezet en ook had hij de gelden van laatstgenoemde beheerd De wijze waarop zulks geschied is schijnt niet de volle tevredenheid van den heer J T S te hebben kunnen verwerven Vanzelfsprekend zijn er nog verschillende détails in deze zaak welke zich echter in dit stadium van het justitieel onderzoek minder goed voor pu bliciteit leenen Wel kan nog worden medegedeeld ^ dat de heer J T S thans van zijn echtgenoote wet tig gescheiden is en dat deze te Amsterdam woont De vraag ajn wie(n het eenig kind zal worden toegewezen is thans bij den Voogdijraad aan hangig Klacht ingediend Nadat de heer J T S uit de inrichting te Den Duider was thuis gekomen heeft hfj meer dere malen zich schriftelijk tot den burge meester van Naarden en ook tot leden van het politiecorps aldaar gewend in welke brieven hy er met klem op aandrong dat toch een on derzoek zou worden ingesteld naar de w\jze waarop men hem naar Den Dolder had over gebracht Het gevraagde onderzoek is ten slotte ingesteld Nog vernamen wtj dat alvorens tot schor sing van den politiechef werd overgegaan dezen de gelegenheid geboden is zyn bezoe ken aan de echtgenoote van den heer J T S te staken in welk geval hy voorloopig gehand haafd zou zijn Toen echter bleek dat de heer H V zich niet wilde gedragen naar de aan wijzingen hem door den burgemeester ge geven werd de schorsing uitgesproken Naar ons voorts werd medegedeeld heeft dê heer J T S — die op litterair gebied geen vreem de is en o.a voor het radiotooneel reeds bijdragen leverde — in een uitvoerige memorie het geheele beloop dezer droevige historie uiteengezet welke bijzonderheden hij voornemens is te publiceeren wanneer hem niet voldoende recht zou geschieden De geschorste politiechef de heer H V heeft last gekregen zich niet uit Naarden te verwijde ren Hij was reeds een lange reeks van jaren hoofd der politie te Naarden en stond als zoodanig goed aangeschreven totdat de verhouding waarin hij tot de familie J T S kwam te staan aanleiding gaf tot minder goede geruchten Onbekend schip gestrand Op eigen kracht weer vlot Sloepen gevonden DEN HELDER 9 Juli — Gisteren kreeg de bergingsfirma W ij s m u 11 e r alhier bericht dat in het Westgat ter hoogte waar het vorige jaar de Mina " gestrand is wederom een schip aan den grond geloopen was Om 6.15 uur v.m vertrok de sleepboot „ Utrecht " uit Nieuwediep en eveneens de „ Stentor " uit IJmuiden Het bleek evenwel dat het schip waarvan de naam en herkomst onbe kend bleven reeds van het opkomend water ge profiteerd had en op eigen kracht zijn reis had kunnen vervolgen Des middags werd evenwel door vletterlieden een reddingboot aan wal gebracht die men op de Texelsche kust gevonden had en welke de naam droeg van „ Hilde " uit Kopenhagen Vijftien hon derd meter van deze plaats ontdekte men nog een sloep doch deze kon mèn daar zfl vol water lag niet op sleeptouw nemen Het is waarschijnlijk dat beide booten aan het hierboven genoemd schip toebehoord hebben daar het weer stormachtig geweest is en de bemanning van een dien nacht passeerende botter gezien zou hebben dat het schip een sloep langszij had latea zakken 
ë UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 58 Donderdag 9 Juli 1936 TWEEDE BLAP Passagierslijst Tweede Kamer keurt rijtijdenwet goed Alleen de heer Vos stemde tegen „ De drie Musketiers " „ De kardinaal zal zich dan herinneren dat het steeds wij drieën zijn geest die hem den laatsten tyd zoo dikwijls dwars hebben gezeten Hij zal dan op zekeren dag jou d'Artagnan gevangen laten nemen en opdat jij je in de Bastille niet al te erg zult vervelen zullen wij je gezelscliap moeten houden " „ Hoor eens ik vind dat je onaangename grapjes verkoopt mijn waarde " zeide Porthos „ Grapjes zeg je Ik maak heelemaal geen grapjes " „ Zie je " zei Porthos „ het was beter deze Mylady den hals om te draalen en die arme drommels van Hugenoten die geen ander kwaad hebben misdreven dan in het Fransch de psalhieh te zingen die wij in het Latljn zingen " Allen gaven Porthos gelijk en waren het er over eens dat ze Mylady op de een of andere wijze moesten zien kwijt te raken maar geen van hen wist hoe „ Ik heb een Idee " zei d'Artagnan Op hetzelfde moment riep örlmaudj die weer op waojit had gestaan „ Te wapen te wapen '' D B handen van d'Artagnan beefden toen hfl het belangrijke docu men van Athos overnam om het door te lezen — „ Ja " zei A r a m i s „ dat Is Inderdaad een absolutie van alle zonden volgens alle regels der theologie " — „ We moeten dat papier verscheuren " zei d ' A r t a g n a n die een gevoel had alsof hij juist zijn eigen doodvonnis had gelezen „ Volstrekt niet " riep Athos „ Ik zou dit papier niet uit handengeven al zou men het ook met goud vrillen bedekken."„Maar wat ben je dan van plan er mee te doen?"„Wel " zei ¦ A t h o s kalmpjes „ zij zal vermoedelijk aan den kardinaalschrijven dat een ellendeling van een musketier Athos genaamd haarmet geweld de volmacht afhandig heeft gemaakt Tevens zal ze hemdan verzoeken dien musketier en zijn twee vrienden Porthos en Arajiii^te zijner tijd onschadelijk te maken " J ''^ ^' ¦ * Si ^ Inlerpellalie-de Visser inzake het visscherijconilict ie iJmuiden behandeld ¦ ' s-GRAVENHAGE 9 Juli — Zooals wij reeds in een deel van onze vorige editie meld den is in de vergadering der Tweede Kamer gisteren aan de orde gesteld liet wetsontwerp beoogende het tegengaaji van oververmoeid heid van bestuurders van motorrijtuigen De heer van Braambeek S.D ver heugt zich over dit ontwerp Het verwondert hem evenwel dat deze wét zal ressorteerea onder den minister van sociale zaken of schoon alle andere transportmiddelen spoor en tramwegen en autobussen tot het departe ment van waterstaat behooren De heer Vos Lib zegt dat niet aoodeloos in het economisch leven en de persoonlijke vrijheid mag worden ingegrepen Men veroorzake geen ge volgen die erger zijn dan het euvel dat men wil bestrijden én streve geen andere doeleinden na dan in de considerans worden genoemd De regeling vpor de heerrijders kan spr in geen enkel opzicht bekoren Er moeten komen regelingen nopens gebruik van Sterken drank bij chauffeurs en dë maximumsnel heid op de buitenwegen Mevrouw Bakker Nort V.D acht de amb tenaren der verkeersinspectie niet bevoegd overver _ jnoeidhéid bij chauffeurs te constateeren De heer rijders zullen niet langer dan vier uren achtereen jnogen rijden en dan een half uur rust moeten nemen Is dit in de practijk wel na te gaan Men houde hen liever buiten de wet Op de regeling van den Zondagsarbeld worde een uitzondering voor het havenbedrijf gemaakt Zoo ook wat den nachtarbeid betreft Hoé zal men de rijtijden van handelsreizigers juist kunnen vast stellen ï![oodzakelijk ontwerp De heer A mei ink A.R wigst op de nood zakelijkheid van dit ontwerp Aan een regeling per algemeene maatregel van bestuur dient de voorkeur te worden gegeven boven een regeling bij de wet die minutieus zou jnoeten voorschrijven wat wel en wat niet mag Hij is van meening dat het aantal diensturen JO uur per dag en 55 uur per week niet te boven mag gaan Dienst - en wei'ktijden moeten hetzelf jde zijn Met uitzonderingsbepalingen zij men zoo spaarzaam mogelijk Spreker vraagt wie den toe stand moet constateeren waarin een bestuurder verkeert De heer Bakker C.H klaagt over de vaag heid van de memorie van toelichting van het qa iderhavige wetsontwerp In de'controle betrekke men vooral de plaatselij ke politie De aandrang van den heer van Braam beek tot instelling van een commissie van adres is gerechtvaardigd en hg juicht die toe De heer Bongaerts R.K zegt dat het ont werp groote bevoegdheden aan de regeering geeft Waarborgen zijn noodig dat voldoende overleg met ' werkgevers en werknemers gepleegd zal wor den Er moeten plaatselijke Instanties komen die bijzondere verguimingen en ontheffingen vlot af handelen • De heer Westerman Nat Herstel vreest üat dit wetsontwerp tegen oververmoeidheid van chauffeurs bij ons volk een nieuwe vermoeidheid zal veroorzaken ten gevolge van een teveel aan rege lingen Ben rijtijdenbesluit voor chauffeur in loon dienst zou aan hot vraagstuJc der oververmoeid heid grootendeels een einde kunnen maken Controle niet mogelijk Controle op de heerrijders is practisch niet mo gelijk Deze bepaling schaadt naar spr.'s meening het respect voor de overheid Het betreft een vol strekt nuttelooze en onduldbare plagerij De heer Sneevliet R.S juicht de indiening van dit ontwerp toe De hoofdgedachte ' ervan is dat men een frame maakt waaromheen men later een algemeenen maatregel van bestuur samen stelt en dit is de eenig bruikbare gedachte voor een materie als deze Den heer de Visser C.P gaat de voorge stelde regeling betreffende de arbeidstijden niet ver genoeg omd.at op alle bepalingen uitzonderin gen mogelijk zijn Het aantal arbeidsuren kan per week tot 72 uren worden opgevoerd Hij wenscht een betere sociale regeling al zal hij dit kleine bapje niet versmaden De heer van Dis S.G vraagt waarom het noodig is dat heerrijders niet langer dan vier uur mogen rijden Dat bevordert de vei ligheid toch niet Ook spreker heeft bezwaar tegen de bepa ling dat de regeering maatregelen kan nemen omtrent den toestand waarin autobestuurders verkeeren Men verlage liever de belastingen die op het autobedrijf drukken en een vrije ontwik keling ervan in den weg staan De minister van sociale zaken de heer S 1 i n g e n b e r g betoogt dat de bescherming van ar beiders tn loondienst bij zijn departement thuis be hoort Van eenige tegenstelling tusschen water staat en zijn departement is geen sprake De voor gestelde regeling is het gevolg van hetgeen om trent de dienst - en rusttvjden bij de spoorwegen reeds bestond Men zegt dat dit slechts een machtigingswet is Iloe zou het wetsontwerp anders hebben moeten luiden Spr is van meening dat van de voorgestelde regeling een gunstige preventieve werking zal uit gaan Een korps van ambtenaren zal de controle voorts ter hand nemen De minister zegt toe dat bfl de vaststelling van de algemeene maatrege len van bestuur overleg zal worden gepleegd met de werkgevers en werknemersorganisaties en de verkeersbonden De regeering zal gaarne gebruik maken van adviezen die zy van deskundige zijde mocht ontvangen Voorts zal bij de vaststelling van algemeene maatregelen van bestuur rekening worden gehouden met de opmerkingen door ver schillende kamerleden gemaakt De minister van waterstaat de heer v a n L i d t h d e J e u d e zegt dat zijn departement bij dit ont werp betrokken is voor wat de veiligheid betreft Het aantal ongevallen welke van oververmoeid heid het gevolg zijn Is statistisch moeilijk vast te stellen Men zij voorzichtig bij de beoordeeling van in de statistieken voorkomende percentages Tusschen oververmoeidheid en veiligheid bestaat een onverbrekeltjk verband Daarom kan men geen onderscheid maken tusschen beroepschauffeur » en heerrüderSa Oververmoeidheid is te constateeren al zal het dikwijls zeer moeilijk zijn De algemeene beschouwingen worden gesloten De heer Rutgers van Rozenburg C.H verdedigt een amendement om uit artikel 1 te schrappen de bepaling dat ook regelen kun nen worden gesteld omtrent den toestand waarin alle of bepaalde groepen van personen of leden dlei - groepen gesn motorrijtuigen mogen besturen De heer van Braambeek S.D zegt dat de heer Rutgers van Rozenburg de heerrijders niet In de wet wil hebben maar dit zal hij door dit amendement niet bereiken Spreker beveelt het amendement niet aan Minister van Lidth de Jeude sluit zich aan bij de woorden van den heer Van Braambeek De heer Rutgers van Rozenburg trekt zijn amendement in De heer Vos Lib verdedigt een amen dement om de in artikel 1 bedoelde alge meene maatregel van bestuur te laten gelden tot 1 Januari 1939 Voor dien datum zullen de aangelegenheden nader bij de wet moeten worden geregeld De heer van Braambeek S.D ont raadt dit amendement Minister Slingenberg is er tegen Het amendement wordt bij zitten en opstaan verworpen Het wetsontwerp wordt aangenomen bij zit ten en opstaan Alleen de heer Vos is er tegen Aan de orde is het wetsontwerp regeling van het onderzoek van ongevallen met burgerlijke lucht vaartuigen Het ontwerp wordt zonder debat en zonder hoof delijke stemmen goedgekeurd Evenzoo het wetsontwerp betireffende voorzie ningen Inzake het luchtvervoer Aan de orde is het wetsontwerp wijziging van de ambtenarenwet 1929 Nadat de heer Drop een door hem Ingediend amendement ingetrokken heeft keurt de Kamer het ontwerp goed Aan de orde is het wetsontwerp wettelijke be palingen omtrent handelsagenten en handelsreizi gers Ook dit ontwerp keurt de Kamer z.h.st goed evenals het wetsontwerp tot wijziging en verhoo ging van oud-hoofdstuk X der Rijksbegrootlng Aan de orde Is de conclusie van het verslag der commissie omtrent de inlichtingen op het adres van J A W V r ij m a n oud rgksbouw-meester te ' s-Gravenhage houdende verzoek te willen bevorderen dat het aan adressant gegeven ontslag uit ' s rijksdienst alsnog eer vol worde verklaard hem een billijke genoeg doening ter vergoeding van geleden schade worde toegekend subsidiair een enquête over deze zaak worde ingesteld De minister van financiën de heer Oud deelt mede dat hij binnenkort aan den heer Vrijman een rijksbouwwerk hoopt op te dragen De conclusie wordt z.h.st goedgekeurd Interpellatie ' de Visser is^^i <*- -^^ -¦^'-^ Aan de orde Is de interpellatie van den heer d e Visser met betrekking tot het optreden der regeering naar aanleiding van de vlsschersstaklng te IJmuiden en het stt^zetten van steunuitkeering aan werklooze visschers De-heer de Visser C.P stelt de volgende vragen „ 1 Acht de regeering het geoorloofd harerzijds bij een arbeidsconflict tusschen werkgevers en ar beiders als bij de staking In het vlsschcrsbedrijf te IJmuiden door bepaalde maatregelen de zijde van de werkgevers te kiezen Is het uitsluiten van de vlsscherlj - en anderearbeiders uit den werkloozensteun Indien ze nietbereid zijn den arbeid van hun stakende vakge hooten over te nemen geen ongeoorloofde Inmen ging van de regeering ten bate van de werkge vers Is het juist dat behalve de stakende visscherij arbeiders te IJmuiden ook de werklooze vakge nooten daar ter plaatse van werkloozensteun zvjnof worden uitgesloten Is het juist dat In verband met de viascherij staking te IJmuiden de vlsscherijarbeiders in an dere plaatsen — zelfs Indien daar een andere loon regeling geldt — van werkloozensteun zijn of wor den uitgesloten Indien ze weigeren den arbeid vanhun stakende vakgenooten te verrichten Te wapen Een bruine zomerteint staat sportief en charmant en beschut tevens tegen de brsmdende ultra-violette stralen der zon AMILDA zonnebruincrême bevordert een snelle mooie natuurlijke huidbrulnlng Flacon 90 et Tube 60 et Doos 50 en 25 et Is het juist dat werkloozen die reeds gerul men tyd het visscherijbsdrijt hebben verlaten enandere werkzaamheden verrichtten thans met In houding van steun worden bedreigd Indien ze denarbeid van hun vroeger vakgenooten die in sta kmg zijn niet wenschen over te nemen Is de regeering bereid de maatregelen waar door werkloozen tot onderkruiperrj worden geprest,oogenblikkelijk in te trekken en in het landsbelanghaar invloed aan te wenden op de reeders om hetconflict ten spoedigste te doen beëindigen Is het der rcgeering bekend dat het conflictüi het vlsscherij-bedrijf te IJmuiden goeddeels iste wijten aan den desolaten toestand waarin hetbedrijf verkeert en grondige saneering hiervandringend noodzakelijk ia Is de regeering bereid met bekwamen spoedden noodzakelijken bijstand aan het visschersbe drijf te verleenen opdat aan de wanverhoudingeneen einde komt en de nadeelen niet op de arbeiderswier levensbestaan reeds ver beneden een redelijkminimum is gedaald worden afgewenteld Is de regeering bereid nu het conflict door devakorganisaties is erkend oogenblikkelijk maat regelen te treffen waardoor de inhouding van steunaan de werklooze visschers en gewezen visschers,die niet staakten maar bfl het uitbreken van hetconflict werkloos waren niet meer plaats heeft,en geleden schade aan hen eventueel te vergoeden,dan wel direct steun in natura te doen verstrek ken Is de regeering bereid maatregelen te tref fen zoodat direct na het beëindigen van het con flict de werkloozen geen nadeelen van de plaatsgevonden hebbende staking zullen ondervinden " Als de heer de Visser in den loop van zjjn rede den heer Van Beuningen geldschie ter van de N.S.B noemt Interrumpeert de heer Wendelaar Lib dat hg er borg voor is dat dit niet waar Is De minister vaa sociale zaken de heer S 1 i n g e n b e r g betwist dat de regeering niet het recht zou hebben den steun der stakende visschers in te trekken en doet dit aan de hand van de reg lementen op de werkloosheidsverzekering de voor schriften betreffende de steunverlecning en de wet op de arbeidsbemiddeling Blijkens laatstgenoemde wet zijn de arbeidsbeurzen verplicht werkloozen op te roepen zoolang de vakbonden de staking niet erkennen Van eea dergelijke erkenning is spreker niets bekend De regeering kan ijiet erkennen dat zij bij dit conflict de zijde der werkgevers heeft gekozen Loggervisschers noch arbeiders uit andere be roepen zijn bij de uitsluiting van steun betrokken Slechts de trawlervlsschers uit andere plaatsen die geregeld te IJmuiden werken zijn opgeroepen De andere vragen beantwoordt de minister on verstaanbaar De heer Sneevliet R.S betoogt dat deze v/ilde staking noodzakelijk is omdat de vakorgani saties in den crisistijd haar plichten hebben ver zuimd Men denke aan het gevaar als d » werklooze visschers In banden van de N.S.B vallen De heer Kuiper R.K zegt dat men hier met een wilde staking te doen heeft welke hij niet kan erkennen De heer Drop S.D zegt dat de vakorganisa tie slechts kan strijden voor de materieele en ideëele belangen van haar leden Indien er in die organisatie straffe discipline heerscht De aanraonsterlng voor de visscherlj Is altijd via de reedersbemiddelingskantoren geschied geheel tulten de arbeidsbeurzen om Hier had de regee ring rekening mede moeten houden Vele visschers zijn opgeroepen voor de trawler visscherlj die in twee jaren of langer niet hadden gevaren Deze menschen hebben geen uitrusting meer en kunnen die tengevolge van de werkloos heid niet aanschaffen De interpellatie wordt gesloten Zitting gesloten De voorzitter houdt tenslotte de volgende toe spraak „ Onze agenda is thans uitgeput Ik sluit behoudende nadere bijeenroeping deze laatste openbare bijeenkomst In dit zittingsjaar Ik weet dat verschillende commissies in de ko mende maanden nog een omvangrijken en moei lijken arbeid hebben te verrichten Toch zullen zeker wij allen en ook zij die ons bg de vervulling van onze taak bijstaan en zij die in hoogheid ge zeten ons in ons werk volgen gelegenheid vinden voor een periode van rust Die rust sterke een leder voor den zwaren ar ' beid die ons In het najaar wacht " Applaus TempO'Tempo »*** — ^ VJETOET ge-claxon ge-stofzuig Gegil ge-radio Wie zet dat alles even stil En roept tot d ' echo ho De straten raken meer en meer Vervuld van wild geraas ' t Verkeer verkeert — ' t Voorheen voer heen Wie zucht er nog helaas Temidden van het luidst gewoel Van jachtig ronkgedruisch Voelt zich een kind van dezen tijd Naar ' t schgnt volkomen thuis Het leven wordt een duizeling — Het draait en draaft als dol De wereldbol Iflkt meer dan ooit Een opgezweepte tol Zoo raast en rent het alles voort In tempo — nooit te snel Al jaag je nog zoo hard — de dood Die achterhaalt je wel — Geeft op den weg uw medemensch Geen noodelooze angst Denkt aan den grondslag van ' t verkeer Wie ' t veiligst rijdt rijdt ' t langst HIPPO KREEN V Belangen van den boekhandel AMSTERDAM 9 Juli — Gisteren is Üi Artis de 119de algemeene vergadering gehouden van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen di'S Boekhandels De voorzitter de heer A B van H o 1 k e m a sprak daeirb'u een rede uit waaraan het volgende is ontleend Na een hartelijk welkomstwoord wees spr er op dat vele reglementsherzieningen op de goedkeuring der leden staan te wachten hetgeen naar besluit der leden om de tien jaar moet geoau ren Spr damkt reeds nu allen die het voorberei dend werk hebbeu verricht Verder stond spr stil bij de nieuwe spelling die ons aldus spr en vele aanverwante vakgenooten dwars zit Meenden wij verleden jaar dat er maar niets gedaan moest worden en dat de tijd wel zou leeren wat er van de nieuwe spelling terecht zou komen nu wiJ een jaar verder zjjn heeft de over tuiging meer en meer post gevat dat er nu ten spoedigste een definitieve beslissing genomen dient te worden Wsmt vele uitgevers weten niet wat zij moeten doen vele drukkers wachten op het fiat voor afdrukken van boeken die reeds geheel in proef ZQn en vele schrijvers zitten met copieën die niet uitgegeven kunnen worden voordat er eon beslissing over de juiste spelling genomen is Een idefile oplossing die iedereen bevredigen zal zal wel niet genomen kunnen worden maar ik zou bij den minister In ieder geval op een zeer spoedige beslissing willen aandringen Een andere zaak die in deze tijden weer duchtig opbloeit is de vraag naar gratis boeken Spr be doelt niet de vele z.g recensie-exemplaren die aan gevraagd worden maar al die liefdadigheidsinstel lingen en bazars die in alle mogel'üke plaatsen ge houden worden en waarvan de commissies of be sturen maar denken dat boeken in ieder geval en in iedere hoeveelheid gratis geleverd dienen te worden Het zou belangrijk zvjn eenS na te gaan wat er ieder jaar gevraagd en helaas ook nog ge geven wordt « lies ten nadeele van ons vak De actie die opeens begon om op tijdschriften korting te elschen onder bedreiging dat einders de abonnementen gestaakt zouden worden werd ge lulikig dank zij onze bindende bepalingen direct verijdeld Waar zou het heen gaan als de oiblio thekeu de korting kregen die den boekhandel toe komt Een huis zonder boekeu is erger dan een huis zonder meubelen werd onlangs gezegd maar worden er ooit meubelen gratis gevraagd Deze gratls-campagne is zei spr natuurlijk ook een gevolg van de crisis Maar moeten wij nog lan ger van een economische crisis spreken Hierop Ingaande meende spr dat men nuchter ernstig en werkzaam voorwaarts moet gaan Wij moeten in het oog houden dat het boek een blijvend iets is en dat de wereld zonder boeken niet zal kunnen be staan Wij moeten daarbij bedenken dat ons vak een b^zonder mooi maar ook een bijzonder ge voelig en teer vak is Aan de deelnemers van het onlangs te Londen gehouden uitgeverscongres is het gebleken hoe hoog men daar ons vak be schouwt Niet alleen de eerste ministers maar de koning zelf onder wiens patronaat het congres gehouden werd waren vol belangstelling voor h^X werk van hen die in het boekbedrijf werkzaam zijn Dit lichtend voorbeeld is ook voor ons een vingerwijzing zei spr Spr opende hiermede de algemeene vergadering M ' ET het m.s „ Mamix van St Alfegonde " zijn de navolgende passagiers naar Oost diS vertrokken Mevr L Aalders C Abbenhuls B Th Aljela en gezin J Achterberg en gezui Mevr A M Al " breghs en 2 zoons Douahière Jhr Dr C Alewiji* van Cleef H van Ammers G A Andrée Wiltensf Mej E J Arentz Mej A E Baars J K Bak ker Mej Ch P Balinge L L J Bannink en ge zin Zeereerw Pater G H J M Baptist Mevr A G H Barkey cd 2 kinderen mevr P K Bar telds en 2 kinderen Zeereerw Pater A Bastiaen sen Mevr H Ch van Beek en 5 kinderen T J van Beek Ir H R Beukelman Mevr B L M Bevjer C B van Bllderbeek Jongeh R E BIn nerts P W F Blsschoff P Bisschop J Blok W J Sobbink fara P Th Bodemeyer fara A Boelhouwer H Boissevain J Borgerhoff Mulder H van den Bom B B ten Bos Mevr J H Boa Otten en 3 kinderen M Bosch Mej P M Bosch P J Bosdijk G Bosma Mevr E A Bos man en 3 kinderen fam A Botbyi M M Bou ma P L Brsuidts Buys fam J Branta J E Breet Dr J E M Bretillon fam A Brink Mej H A Brinkman B P Broadhurst A Broca en echt fam R van den Broek A H Broer Mevr X Bronsted en kind G J T Brouwer J P M Brugmans Drs W C Bruin J Ch Bryan en ge zin C Burger fam Dr J W Bijleveld H E van Bljnen Mej L S Chlmay A L Coester fam M G Cornet Mevr B C Ie Coultre en 2 kinderen C Croes H Dankelraan Mevr A U V Davelaar en 3 kind J Dekker A Derks H Derks J Derksen Mevr 3 Deutz Mevr Ph Doeve en 5 kinderen Mevr H van Donselaar ea zoon fam Ir A J J Dorrenboom Mej M Dragt fam D Dral Ch L Drievoet C O Du - buso fam J F v Duuren fam X H van Dijk J H W Dijkman fara J Eekhof A Eenkhoorn fam F W H G Elbracht L A Emanuel en eehtg J J E Emmerling E W Engelbregt en echtg F L M Evers Mevr B B J Eyken Me vrouw J W Falmg C A E Fauchey en echtg J fam B W B Fermin Mevr M Th B A F van der Flier B < C Fok ker mej M Th Gadala Prof M Olrmounsky J G van der Glas en echtg mej E Goessens ^ Jongeh K P C A Gramberg W J Ie Granse mevr P Groenevelt en 2 kinderen mej M J J Gronewold Jongeh J A D van Gruting imej M J van Gumster D von der Hake C Halkema en echtg Mr J H Halkema en echtg P M J d'Hannoncelles en echtg mej E ' t Hart W Hartman en echtg H O Heinemann W G Henning mevr E F Heppener en 3 kinderen ^ Jongejuffr H L Herbschleb mej L Herdtle W van Heusden Eerw broeder Severinus v d Heu vel Zeereerw pater Th H Heuvelmans J D Hoen en echtg fam G H Hogenraad F J B Hogewind Jongeh H van Hogezand Jongeh W F van Hogezand fam dr F C Hollander mevr L D Hölscher en 3 kinderen mevr A P E M van der Hooft en 2 kinderen mej A Hoolboom J V Hubeek en gezin adjudant L d H G J Jansen en gezin mej M J M Jansen mevr Ph Jarman en 3 kinderen mevr E P M Jepsen mej < J Jeremy mevr W Jezeer J Johann mej G J de Jong mej G Jonker mr L J J van der Kaaden Mr C A F Kalhom en echtg mevr M Z Kan en 3 kmderen S N F R Kaper mevr E C L Keers en 2 kinderen mevr J M Kem ner mevr M A Kerkvliet mevr E M G Keu lemans en 3 kinderen G H W Kingma mevr Va Aa y ^ é - Hout DjiguiteivKozakkeix in Bilthoven Verbijsterende demonslraties van Rus sische ruiters in het natuurbad „ De Biltsche Duinen " BILTHOVEN 9 Juli — Bilthoven heeft gis termiddag en - avond genoten van zulke ver bluffende staaltjes van paardrijkunst en ruiter acrobatlek zooals dit maar hoogst zelden geboden wordt Het waren de Djiguiten Ruiter kozakken die op tournee zijnde op het terrein van het Natuurbad „ De Biltsche Duinen " lie ten zien wat zij vermochten te doen En dat was geen kleinigheid In vollen galop namen zij ledere houding te paard in maakten da meest fantastische sprongen om steeds weer in het zadel te komen Eenmaal zelfs kroop een der koene ruiter al galoppeerende hangend onder zijn paard door om onder luide toejuichingen zit * tend te arriveeren Men moet zooals deze Kozakken al paardrijden de zijn opgegroeid om dergelijke toeren met succes uit te voeren Luid applaus beloonde ieder nummer zooals het zakdoekrapen balsteken en de Groote Pyramided waarbij de ruiters op eikaars schouders s£aande irt pyramide-vorm rondreden hun banier in het mid < den vastgehouden Zooals medegedeeld werd zouden zij officieren van de vroegere Wit-Russische ruiterregimenten ge « weest zijnde zich vereenigd hebben onder „ Hetmann " Remeleff om al rijdende hun brood te verdienen Hoe het ook zij wat zij presteeren grenst meer < malen aan het ongelooflijke en voor hen die paard rijden moet de sensatie nog grooter zijn dergelijke kunststukken te aanschouwen Het grootste succes vooral des avonds was hefj slotnummer toen alle ruiters tegelijkertijd ondeï het slaken van wilde kreten door een hoogop laaiend hooivuur sprongen Besmette ratten in de Vecht Ziekte van Weil geconstateerd Zwemmers opgepast NIGTEVECHT 9 Juli — Naar dr J A van Herwaarden alhier ons mededeelt heeft zich aldaar een geval van de ziekte van Weil in lichten graad voorgedaan De 18-jarige V R die in de Vecht had gezwommen werd onwel en een onderzoek van het afgetapte bloed deed in eerste instantie reeds veronder stellen dat zich hier een geval van de genoem de ziekte voordeed Een hernieuwd onderzoek van het bloed door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid te Utrecht bevestigde het aanvankelijk vermoeden De patiënt maakt het naar omstandigheden goed Dr van Herwaar den merkte nog op dat uit dit ziektegeval weer ten duidelijkste gebleken Is dat zich in de Vecht besmette ratten ophouden Ook het vorig jaar werd iemand door de ziekte van Weil aan getast die in de Vecht bij Nigtevecht gezwom men had Inmiddels blijkt hieruit weer hoe verkeerd hei is de verbodsbepaling voorkomende in de Nlgte vechtsche politieverordening Inzake het zwemmen in de Vecht en het Merwedekanaal onder die ge meente in den wind te slaan Zoowél de rijks - al3 de gemeentepolitie treden nu in het belang van da volksgezondheid nog krachtiger op dan eertijds en ieder die zwemmende in de vorengenoemde wate ren wordt aangetroffen wordt onherroepelijk ge < verbaliseerd v),J Keers R F Kenswil v H Knol Aa Pa V Lankeren Ge Mühring Ma Slepman v d < Berg P Timmermans G P F v Vloten D L M Volker F E J Adam A C Beekman v A J Blusse V Oud-Alblas F Brmk J Govaers v A C de Graaf W C de Graaff A P de Kleyn H Leydesdorff A Meyer F Pino v F A H Reidt V J Slis v H Steunenberg A A Stuuc man A H Thorbecke v M.U.L.O.-eindexamen Geslaagd voor het In het Gebouw voor Kunsteit en Wetenschappen gehouden Muloleindexamen Voor het diploma B J Postma J Strietman en G Hildebrand Zeist J Hartwigsen L Mekking en C ten Raa Soest H J Wouters enJ E vanj Zwieten Amersfoort Th A v d Peut Wouden berg L Fransen Baarn A van Heyningen J < Oosterwrjk Veldhuis J B A v Loo en R L van Eeden Hilversum G van Balkum uit Utrecht Voor het diploma A L J C Berentsen Hilver sum C J V Velzen Loosdrecht C F Klomp Zeist S Middeldorp Scherpenzeel T Krol Amersfoort G ' H J Kuypers Scherpenzeel N Hamel en R W v d KlÉishorst Doom A Pen ten ga Bilthoven M Kramer Leersum C N Bon net Neer Langbroek M J v Vulpen Doom M Ruytenaar N Weidema S Turksma M Westers en M A van Geelen Utrecht M C Peelen IJs selstein De examens ïjjn nog niet beëindigd ^ ^^^ fJüJè^^^^ëJÉ^ÊÈÏ^^^düZ - 
O UTRECHTSCH NIEUWSBLACf No 58 - Donderdag 9 Juli 1936 DERDE BLAD UTREC Utrechts Machinistenschool Afscheid concierge lyceum Cursus met een zeer goeden naam Men kan zich hier voor de • hoogste rangen als koopvaardij'machinist be-i kwamen Wie het niet weet droomt er waarschijnlijk zelfs niet van dat de gemeente Utrecht kan bogen op het bezit van een gemeentelijke ma chinistenschool met daaraan verbonden een cursus voor machine-constructeur die in den lande een voortreffelijken naam geniet En wie wèl met dit feit op do hoogte is heeft er toch meestal geen idee van dat deze school ondergebracht is in het gebouw van de Ge meentelijke Hoogere Burgerschool met 5 jari-gen cui'sus aan het Sterrebosch En toch is deze school van zoovéél belang te Jlhten Want zij geeft aan haar leerlingen de vol ledige opleiding voor scheepswerktuigkundige zoo dat zij die hier het complete onderwgs genoten hebben in de gelegenheid zijn den hoogsten rang als machinist bij de koopvaardij te behalen Dat is dus de positie van hoofdmachinist op een van de groote mailbooten Het is geen vergissing dat wij spreken van hoofdwerktuigkundige en niet van hoofdroachinist Want de machinist draagt tegen woordig den titel van werktuigkundige Het gaat hier weliswaar slechts om een verschil in woorden maar langzamerhand is het besef gegroeid dat de man in the street „ een " msichinist als iets niet vol waardigs ging beschouwen waardoor de machi nist by de koopvaardy soms als van minder betee kenis werd beschouwd dan hy in werkelgkheid toch is Want al mag men zeker de waarde van de nautische koopvaardijofficieren niet onder schatten men mag toch óók den werktuig kundigen staf niet te laag aanslaan vooral omdat deze naar veler meeningi eigenlyk de ziel van de bemanning vormt De machinistenschool is een dagavondschool dat wil zeggen dat het onderwijs er deels overdag deels des avonds wordt gegeven De opleiding voor het voorloopig diploma geschiedt des avonds in 3 jaarcursussen van elk ongeveer 8 maanden welke loopen van September tot Mei Na drie jaar zijn de leerlingen in staat om het examen voor het voorloopig diploma af te leggen dat in den Haag door een staatscommissie wordt afge nomen Dat de geslaagden er dan nog niet „ zyn " bUjkt uit het feit dat zy om verder te komen nu min stens een jaar moeten gaan varen Het gelukt in het algemeen den leerlingen heel goed om de kans daarvoor te krygen dank zy de hulp van den heer G Rynders den directeur die door zyn vroe geren werkkring oud-officier by den marinestoom vaartdienst en hoofdwerktuigkundige op een sui kerfabriek in Indië talrgke goede relaties heeft bg de Stoomvaartmaatschappyen Diploma A Nu is het voor de leerlingen zaak te trachten het diploma A te halen Hiertoe bestaat de mo goiykheid na een nieuwe studie van 8 maanden die in hoofdzaak kan - vorden volbracht op een dag cursus Deze regeling is aldus getroffen omdat het hier alweer wat oudere jongelieden betreft die lie ver de beschikking hebben over den avond De toekomstige hoofdwerktuigkundige is er nu echter nóg niet Hy heeft weliswaar het diploma A maar de volgende etappe voert naar het beha len van het diploma B dat in twee deelen is ge splitst Hy kan beginnen met te studeeren en het theoretisch gedeelte van het diploma B te verove ren waarna hg dan weer twee jaar moet „ varen " om daarna het practykdiploma B te behalen Ook kan hy eerst twee jaar gaan varen en zich dan verder tegehjk bekwamen voor het theoretisch en het practisch gedeelte van het diploma B De stu die hiervoor duurt ruim een jaar Drie jaar varen Nu komt er weer een nieuwe periode van varen n.l van 3 jaar En déln moet de slotspurt worden gedaan het behalen van het diploma C waarvoor Kennisgevingen Onttrekking aan den openbaren dienst van een strook van de Vaartschestraat • Burgemeester en Wethouders van Utrecht br.?n gen ter algemeene kennis dat zy voornemens zyn den Gemeenteraad het voorstel te doen een strook van de Vaartschestraat Zuidwestzyde by de uit monding van die straat op de Westerkade aan den openbaren dienst onttrokken te verklaren Een teekening waarop bedoelde strook is aange duid ligt tot en met 14 JuU 1935 voor een ieder ter inzage by het bureau Openbare Werken der gemeentesecretarie stadhuis kamer 48 Mogeiyke bezwaren tegen deze onttrekkmg moe ten uiteriyk op den voormelden datum schrifteiyk bn hun College worden ingediend Utrecht 9 Juli 1936 -^ eS De Gedeputeerde Staten van de provincie Utrechtmaken bekend dat op Dinsdag 14 Juli 1936 desnamiddags te 11/2 uur ten provinciehuize Achter St Pieter nr 20 te Utrecht een openbare verga dering van hun College zal worden gehouden,waarin zal worden voorgelezen hun beslissing ophet beroep ingesteld door het bestuur der Utrecht sche Sohoolvereenlging te Utrecht van het besluitvan 19 Maart 1936 van den raad dier gemeente,waarby afwyzend is beschikt op de aanvrage om,ten behoeve van de door dat bestuur beheerdeschool voor gewoon lager onderwys aan de FransHalsstraat aldaar gelden te ontvangen ïioodig vooraangeschafte leermiddelen 2677 Utrecht 8 Juli 1936 De Gedeputeerde Staten voornoemd BOSCH VAN ROSENTHAL Voorzitter F KROON wnd Griffier De Gedeputeerde Staten van de provincie Utrechtmaken bekend dat op Dinsdag 14 Juli 1936 desnamiddags te l'/è uur ten provinciehuize Achter St Pieter nr 20 te Utrecht een openbare verga dering van hun College zal worden gehouden,waarin zal worden voorgelezen hun beslissing ophet beroep ingesteld door M J Kolsteren en T.Speld te Houten van het besluit d.d 16 Maart 1936 van den raad der gemeente Houten tot ver leening van medewerking aan den Kerkeraad der Ned Herv gemeente aldaar voor de stichting vaneen byzondere school voor gewoon lager onder wys 2676 Utrecht 8 Juli 1936 De Gedeputeerde Staten voornoemd BOSCH VAN ROSENTHAL Voorzitter E KROON wnd Griffier een nieuwe studie van één jaar noodig is zoowel op theoretisch als op practisch gebied Maar ü&n is de toekomstige hoofdwerktuig kundige er Hy bezit nu de geschiktheid om benoemd te ' worden tot de hoogste functies aan boord op werktuigkundig gebied Hy kan nu inderdaad „ alle s " worden Dit alles kan bereikt worden via de machinisten school Deze heeft aanvankeUjk deel uitgemaakt van de Burger-Avondschool maar verschillende oorzaken hebben ertoe geleid om er een zelfstan dige school van te maken die een zeer goeden roep bezit De Utrechtsche school is nu een van de vier machinistenscholen die ons land telt Want er is er nog één in Vlissingen één in Amsterdam en één in Rotterdam Jammer is het misschien dat de school niet kan opleiden voor het nieuwe assistenten diploma de diploma's BM en AM Dit kan men behalen wanneer men een einddiploma van een H.B.S met 3-jarige cursus heeft Men kan dan een cursus volgen van 2 jaar met een daaraan verbonden 2-jarige practische oplei ding > Daarna doet men eindexamen en krygt dan een diploma wanneer men één jaar op een machinefabriek heeft gewerkt Daarna gaan de bezitters varen Het spreekt echter vanzelf dat voor een dergeUjke opleiding een speciaal gebouw noo dig is benevens een aantal bevoegde leerkrach ten voor de practische opeiding Aan de machinistenschool is ook verbonden een cursus voor machineconstructeur De toelating daarvoor geschiedt op eischen die geUjkwaardlg zijn aan die van de machinistenschool Voor ad missie moeten de jongelui eindexamen hebben ge daan aan een Ambachtsschool of aan een Nyver heidsavondschool met „ voldoende " voor de vak ken Rekenkunde Algebra Meetkunde en Neder landsch Ook kan men worden toegelaten uit de eerste klasse van de H.B.S of Gymnasium dan wel van een U.L.O school Men moet dan echter ook voldoende cyfers hebben Het streven is thans aanwezig om het daar heen te leiden zoodra de mogeiykheid er toe aanwezig wordt geacht dezen constructeurs cursus op te werken in de richting eeuer Mid delbaar Technische School voor de Werktuig kunde Op het oogenblik bestaat er voor Utrechtsche jongelui geen gelegenheid zich in die richting in de eigen stad te bekwamen ter wyi de stad groot genoeg te achten is om een dergehjke school levensvatbaarheid te geven De tegenwoordige constructeurscursus duurt 3 jaar in cursussen V8.n 8 maanden Daarna wordt er onder toezicht van een commissie van twee leden aangewezen door het Gemeentebestuur een examen afgenomen Ook voor de plaatsing van de geslaagden verleent de directeur zgn bemiddeling Uit het bovenstaande valt op te maken dat de machinistenschool inderdaad een inrichting is die men vobr Utrecht van veel belang moet achten Daarom is het zoo verwonderhjk dat betrekkeUjk zoo weinig menschen van het bestaan der school afweten ondanks het feit dat de school een zoo goeden naam heeft Diploma's van slagersvakschool De Eerste Nederlandsche Slagersvakschool te Utrecht heeft deze week haar 38e dagcursus be ëindigd Gisteren was de laat.ste examendag ' s avonds werden de diploma's uitgereikt In de bestuurskamer In het vakschoolgebouw heette de voorzitter der vereeniging tot Bevorde ring van Slagersvakonderwys welke vereeniging de Slagersvakschool beheert de heer A L J d e Haas te Den Haag de ouders en bekenden der leerlingen alsmede de leerlingen zelf welkom Hg sprak er zyn vreugde over uit namens het bestuur der school den leeraren A Vink en J Th Hiem Etra te kunnen mededeelen dat het bestuur beslo ten had hen na den proeftyd aan te stellen als vaste kracht der school Het werk dat op de ex positie was gebracht had duideUjk aangetoond dat zy als bevoegde krachten de school konden en wilden dienen De heer de Haas stelde daarna den secretaris der vereeniging den heer Th Cuiper oprichter der school in de gelegenheid den leerlingen den uitslag van het afgelegd examen mede te deelen Het resultaat van het examen was dan ook zeer bevredigend Slechts aan één der leerlingen moest het diploma voorloopig nog worden onthouden aan gezien deze wegens tekort aan vooropleiding in het vak in de practische vakken nog onvoldoende was bevonden Na eenigen tgd ambitieus in de sla gery te hebben gewerkt zal ook hy evenwel na her-examen spoedig tot de gediplomeerden kun nen worden gerekend Aan drie van de leerlingen kon bet diploma „ met lof " worden uitgereikt n.l aan de heeren Van Amerongen te Loenen aan de Vecht Backbier te Brunssum L en Vromans te Tilburg Van Ame omgen werd met byzonder goede examenresulta ten winnaar van de zilveren slagersvakschool plaquette welke de heer Cuiper hem overhandig de met de wensch dat dit eeremetaal hem een bUj vende aansporing mocht zyn het op de vakschool geleerde in de practyk te brengen Spr wekte vervolgens de cursisten op de band met de slagersvakschool niet te verbreken Door lid te worden van de Vereeniging tot Bevordering van Slagersvakonderwys bUjft men met de school in contact De school zorgt dat de oud leerlin-gen steeds nieuv/e ontwerpen voor etalages ont vangen zy helpt moeiUjkheden welke zich moch ten voordoen overwinnen de leerlingen daartegen over steunen de inrichting waaraan zy hun oplei ding genoten financieel zeker ook moreel Door samenwerking zal kunnen worden bereikt dat een nieuwe slagersstand zal worden geboren bestaan de uit vakbekwame en zakelyke collega's die in samenwerking kunnen bereiken dat moordende concurrentie en andere misstanden uit het slagers bedryf verdwynen De leider der school de heer P A M T i s s e n richtte zich daarna tot de leerlingen met een af scheidswoord Hg voelde het aan als iets pynhjks om de band welke tusschen leider en leerlingen was ontstaan te verbreken VerheugeJid is het evenwel dat een band is ontstaan wat bewyst dat de verhouding tusschen leiding en leerlingen pret tig is Ook de heer Tisseh wekte op om op de ge legde fundeering te bouwen aan het huis van het gezonde stevige slagersbedryf De leerling Backbier dankte namens alle cur sisten bestuur leider en leeraren voor wat de vak school voor hen had beteekend Het diploma werd uitgereikt aan de volgende leerlingen C van Amerongen Loenen aan de Vecht G J Backbier Brunssum L Joh van Buren Bolsward Fr Th Dankers Loon tip Zand N.Br K S Dantuma Driesum Fr Job Dykstra Bozum Fr G P W Galetzka Boxtel K Gerritzen Ternaard Fr L J Hoogerwaard Raamsdonkveer J B van Itallie Amsterdam W A M van Kinderen Moerdyk H N Vromans Til burgj W J Walterj Eindhoven Hartelijke woorden gesproken Ook de oud-reclrix mej " van Dulle - men voor het afschaid overgekomen In het Meisjes-Lyceum werd vandaag dubbel afscheid genomen Eenerzyds waren het de voor hun eindexamen geslaagde leerlingen die door vriendinnen curatoren en ouders uitge leide werden gedaan met muziek speeches bloemen en cadeaux Anderzyds was het de concierge van de school de heer Renes die om gezondheidsredenen van zyn vrouw zyn werk aan de school ging verlaten Groot was het gejuich van allen toen Renes vergezeld van zyn ega de aula van het Lyceum betrad Aan het handgeklap kwam schier geen einde Eindelyk zag de waarnemend rector Dr V e g a kans de elgenlyke plechtiglieid te openen met eenige harteiyke woorden tot den scheidenden conciei-ge Hy wees in de eerste plaats op de bui tengewoon prettige hoedanigheden van den heer Renes Voor iedereen stond hy onmiddellyk klaar Steeds was zyn hulpvaardigheid bescheiden en voor de leerlingen was Renes van onschatbare waarde Hy beschermde en vertroetelde ze en waar mogeiyk had hy voor de ongelukkigen onder hen een troostend woord over Nu is Renes echter - tot werkloosheid verplicht Academische Berichten Alhier slaagden voor Cand Indisch recht de hee ren W H G Reintjes W B Jongsma J M de la Rambeljé en P de Leeuw Doctoraal Indisch recht de heer E J Froeling Taalkundig candldaats indologie de heer A A v d Hout Doctoraal klassieke letteren mej A Beth VOLKSUNIVERSITEIT Tot leden van den Raad van Toezicht der Utrechtsche Volksuniversiteit werden benoemd Mevr H W Hondelink — van Voorthuysen Mej Mr Titia Felkema en de heer P van Dyk Politienieuv^s Een dochtertje van schipper S is gistermiddag omstreeks half zes by het spelen over de scheeps railing gevallen en In het natte element terecht gekomen De vader die haar zag vallen heeft het driejarig kindje uit het waters gehaald met een scheepshaak Qeen voorrang Op het kruispunt van de Gildstraat Blauwkapsl scheweg en Kapelstraat heeft gisteravond om elf uur een botsing plaats gehad tusschen een luxe auto bestuurd door W J V en een zeswieligen vrachtauto een zoogenaamden oplegger bestuurd door J V O De luxe-auto kwam uit de richting Poortstraat — Gildstraat en reed naar den Witte vrouwensingel De oplegger kwam van de Lorentz laan en wilde de Kapelstraat inryden Doordat de luxe-auto geen voorrang verleende reed hy te gen den vrachtauto op met het gevolg dat de eerste zwaar beschadigd werd aan voorspatborden voorbumper en radlateur De vrachtwagen werd be schadigd aan het llnkervoorspatbord Persoonlyke ongevallen kwamen niet voor De politie heeft de zaak in onderzoek Zes menschen te water Gisteravond omstreeks half tien speelden een aantal jongens het opwindende spel „ polltie agentje " meer populair uitgedrukt „ tuutje " op de Nieuwekade In het vuur van het spel viel een der knapen in het water Stoutmoedig doken zyn drie broertjes hem na en zy wisten hem te pak ken te krygen Een critiek oogenblik kwam toen de jongens de kant nog niet bereikt hadden en uit geput raakten Twee mannen J K en M B spron gen te water en wisten de jongens weer op het droge te brengen Gevonden t Een rozenkrans in étui 2 contactsleuteltjes een ¦ gedichtenboek een beurtvaartadres een dames taschje met Inhoud een toilettaschje Inh tandpasta enz een vlag een bril een tabakszak 2 kinder manteltjes 2 paar heerenschoenen en 3 paar kin derschoenen een actetasch een vischnet een bad pak met baddoek een ceintuur een zakje inh schllders-krabber een halsketting een grys tasch je met badgoed een pakje inh kinderjurkje een borduurwerk enz een zilveren horlogeketting een padvinders-cahier een rywlelbel.merk een klnder taschje een agenda-boekje een heerenhorloge een portemonnaie met inhoud een jonge poes wit met grys dek adres Jac v Ruysdaalstraat fbis Ach tergelaten tennisbanen „ Rynauwen " een heeren en damesrywiel merk Ned Kroon en W J R rüwiel een damesrywiej vermoedelyk merk „ Opel " Ie afd In de tram Een paar handschoenen een lip penstift odeurfleschje een poederdoos een notitie boekje autotje en een wagentje speelgoed een werpring een broche een pakje potlooden eenige damesparapluies een odeurspuitje Rechthebbenden vervoegen zich op de werkda gen tusschen 13 en 16 uur aan het Hoofd-Commis sariaat van Politie Cathariinekade Niet per tele fooa De school welke hy dertien jaar trouw heeft ge diend gaat hy verlaten om zich terug te trekken by den huiseUjken haard en „ omdat wy niet zeker zyn of u een haard bezit stellen wy u hierby een brief ter hand waarmede u die haard kunt aan schaffen " aldus besloot dr Vega zijn rede Vervolgens was het mej van Dullemen oud-rectrix der school die Renes toesprak Zy was speciaal uit Rotterdam voor dit afscheid overge komen Ook de~oud-leeraren Bannier en de Raad en de oud-leerares mej Middelveld V i e r s e n waren aanwezig Mej van Dullemen dankte Renes in het byzonder voor de vele zorgen welke hy gedurende het 10 jarig verblyf in zyn woning naast die van de rectrix voor haar heeft gehad Altyd stond Renes voor haar klaar ook by tahijke ^ angele genheden die niets met de school te maken had den en wanneer het in de school eens erg druk voor hem was dan had mej van Dullemen Renes slechts te herinneren aan de kinderen en alles ge schiedde weer even vlot Mej van Dullemen bood den conciërge een enveloppe met inhoud aan De heer Meyer bood namens curatoifen een vaas met bloemen aan Renes aldus de heer Meyer was een opvoedkundige zonder ooit de theorie er van geleerd te hebben De leerlingen gaven op byzonder aardige wyze biyk van hun liefde voor den concierge en zyn vrouw In een verhaal In versvorm waarin Renes de hoofdrol vervulde droegen zy voor welke dien sten Renes hun in den loop der jaren heeft be wezen Ten laatste boden ook zy nog eenige prach tige geschenken aan n.l een klok een schemer lamp en bloemen In gevoelvolle woorden dankte het echtpaar voor dit grootsche afscheid Tenslotte spraken nog de heer P o n d m a n namens de oudercommlssie aie een enveloppe met inhoud aanbood en de heer Lui ken chef V£m het middelbaar onderwys namens de gemeente Het volledige college van curatoren was aanwezig Zang in Tuindorp Kinder - en Dameskoor van Piet Hespe zingen in het Willem de Zwijgerplantsoen In de byzonder mooie landelyk rustige omgeving van Tuindorp heeft gisteravond Piet Hespes kin der - en dameskoor een uitvoering gegeven welke zeker door de bewoners van dit nieuwe woonwyk ten zeerste op prys zal zyn gesteld Slechts te be treuren viel dat in deze naar alle zyden zoo open omgeving waaraan Tuindorp juist zyn groo te bekoring als villadorp ontleent de zang van een koor zeer yl klinkt in tegenstelling met wat wy op dat gebied gewend zyn van een zanguitvoering op een van onze pleinen in de binnenstad Dit ech ter als een losse opmerking terzyde daar de plaatseiyke omstandigheden natuurUjk al kan dit dikwyls van groot belang zyn voor het succes van een uitvoering niets afdoen aan de kwaliteiten die het kinder - en dameskoor van den heer Hespe ongetwyfeld bezitten En wanneer wy dan den avond van gisteren in onze herinnering terugroe pen dan moet het ons can het hart dat het da meskoor ons het meest met zyn zang heeft ge boeid Het leek ons toe dat het kinderkoor In deze omgeving waar het geluid van de fijne teere kin derstemmen zoozeer verwaait sterk werd gede primeerd De sfeer van bezonken aandachtige rust was ook al spoedig door de jeugd die de ongewone drukte een welkome gelegenheid vond om zich te vermaken verstoord en al deze factoren byeen genomen kan men hiervan het kinderkoor gee » verwyt maken Het dameskoor beschikte over een grooter concentratievermogen en dit koor heeft ons dan ook menig oogenblik door zyn schoonen zang geboeid Echter het was een prachtige zoveravond bui ten een avond vol afwisseling en afleiding een avond die wy te danken hadden aan het kinder en dameskoor van den heer Hespe Concert „ Oog in Al " Het programma van het concert te geven door het Koninkiyk Utrechtsch Dilettanten Orchest op Zondagmiddag 12 Juli te 14.30 uur In Oog in Al luidt 1 Florentiner marsch J Fuclk 2 Ouverture symphonique J Deneufburg 3 Les Roses du Mi di wals J Strauss 4 La Traviata Grande Fan taisie de l'opéra Trombo ' i-solo door G Groenman G Verdi 5 Rèves de Prin temps wals J Strauss 6 Riënzi Ouverture R Wagner 7 Die Wal küre R Wagner 8 The Gladiators Marsch H L Blankenburg Met de no 6 en 7 is op het groot Nationaal Con cours te Amsterdam j.l In de superieure afdee ling met 375 punten een eerste prys behaald OUDSTE INWONER VERJAART Op 16 Juli e.k hoopt de heer Schuls die by zyn schoonzoon den heer Burgemeester Mar Brandtstraat 9 inwoont zyn 98sten verjaardag te vieren Nog zeer kras gaat de oude heer eenige malen daags de straat op zonder bril en recht van gang Voor ieder heeft hy dan een praatje EXCURSIE LUCHTVAART-JEUGD De Utrechtsche Jeugd Luchtvaart Club organi seert op Zondag 12 JuU a.s een excursie naar het vielgveld Schiphol Ieder die den leeftyd van 16 Jaar heeft kan hieraan deelnemen Vertrek per iets Zondagmorgen 7 uur v.m vanaf ' ast secreta riaat C A Koetsier Abel Tasmanstraat 20 Twaalfuurtje meenemen De Nationale Jeugd-Luohtvaartdag wordt dit Jaar op Soesterberg gehouden op 11 Augustus De heer en mevrouw Renes luisterend naar de woorden welke Dr A Vega tot hen • sprak Ned » product in den vreemde Nederl Landbouw-Handelskamer heeft alles gedaan om den afzet onzer artikelen ie bevorderen Onder voorzitterschap van Mr A G A Ridder van R a p p a r d heeft de Neder - > landsche Landbouw-Handelskamer te Utrecht haar algemeene vergadering gehouden In zyn openingswoord constateerde de voorzitter dat de werkzaamheden van de N.L H.K in 1935 zeer uitgebreid zyn geweest On vermoeid is gepoogd om onze veeteelt - en bodemproducten in het buitenland bekendheid te geven en met bultenlandsche afnemers ver bindingen te verkrygen voor afzet dier pro ducten Spr uitte den wensch dat spoedig de economische omstandigheden internationaal mogen verbeteren In het jaarverslag van den secretaris Dr H Molhuysen wordt o.a uiteengezet dat men tot de overtuiging is gekomen dat een crisis niet gpisoleerd optreedt als een onverwachte storing in het economische leven maar dat zy een schakel vormt in het steeds op - en afgaan van de economische conjunctuur Dat wil dus zeggen dat het crisisvraagstuk meer is dan een conjunctuur-vraiagstuk dat dei elementen bevat voor het op en neergaan van do op de markten georiënteerde volkshulsrouding De conjunctuurschommeling wordt echter in groote mate beïnvloed door de economische poli tiek die de verschillende naties hebben gevoerd En daaraan is het dan ook toe te schryven dat de wereldhuishoudmg ook in 1935 ryk was aan wissel valligheden omdat de politieke hartstochten da volken scheidden terwyi de oplossing der econo » mische vraagstuken hen moest verbinden Op het oogenblik is het ruilverkeer ver stoord en heeft Europa zijn industrieel mono polie meer en meqr moeten prijsgeven Men is nu bezig zich op agrarisch gebied te heroriën teeren en schenkt aan de agrarische producten nieuwe aandacht Hierin ligt voor een groot deel het kernpunt van het huidige crisisvraag stuk Het ligt voor de hand dat Nederland vandien toestand welke zich rondom haar gren zen heeft ontwikkeld vooral wat betreft zynexport de nadeelige gevolgen heeft ondervon den ^ Ofschoon de uit de situatie voortspruitende omstandigheden het werk van de Nederland sche landbouw Handelskamer bemoeiiykten heeft zy toch alles gedaan wat in haar ver mogen lag om den afzet onzer bodemproduc ten te bevorderen Bn het mag worden gezegd niet zonder resultaat Voorts geeft het jaarverslag een overzicht van den tóestand in 1935 van onzen landbouw en eea summier beeld van het werk van de N.L.H.K omdat het in verband met het karakter hiervan niet gewenscht is daaraan tot in onderdeelen be kendheid te geven De N.L.H.K organiseerde op verschillende ten toonstellingen en jaarbeurzen inzendingen met da bedoeling de aandacht op onze Nederlandsche producten te vestigen Tal van onderzoekingen in verschillende landen zyn Ingesteld naar de mogelykheid van afzet onzer producten Als bestuurslid-ondervoorzitter werd met alge meene stemmen herbenoemd de heer A Aemoudts te Sluis terwyl met algemeene stemmen tot be stuurslid werden gekozen de heeren F van Maa nen te Arnhem en P J van Haaren te Tilburg resp in de vacatures van de heeren J J van Lonk huyzeu en F J M Smits van Oyen Besloten werd aan het verzoek van de Japansche legatie te voldoen om foto's enz betreffende ver schillende takken van het Nederlandsch landbouw bedrijf voor een door het gemeenteUjke handels museum te Osaka van 1-21 October a.s te organi seeren tentoonstelling beschikbaar te stellen Verkeerstekens Men lichte niet te veel de hand met de verplichting aan te geven wanneer men van richting verandert O FSCHOON in de motor - en rywlelwet niets veranderd is ten aanzien van de verplich ting van weggebruikers om tydig verande ring van richting aan te geven valt het ons de laatste tyd voortdurend op dat hiermede zeer de hand wordt gelicht En dit geschiedt waarlyk niet utislultend op verlaten straathoeken maar ook daar waar h';t aangeven van de in te slane richting zeer nood zakelyk is Hieruit kunnen te gemakkeiyk onge lukken ontstaan dan dat dit maar zo getolereerd kan worden Wy leven in een geheel andere tyd dan toen het aangeven van de richting nog niot voorgeschreven was Wanneer men dto in de buurt van een voertuig kwam hield men er relie ning mee dat dit wel eens plotseling van richting veranderen kon Nu is het echter anders Daar het aangeven van richting verandering dwingend voorschrift is neemt leder weggebruiker vanzelf sprekend aan dat het betreffende voertuig recht door zal ryden wanneer géén wyzlging van rich ting wordt aangegeven En daarin schuilt het gevaar wy zouden dus allen weggebruikers nog eens met nadruk in overweging willen geven het betreffende voorschrift toch vooral goed na te le ven En misschien kan de politie ook nog eens een extra oogje in het zeil houden Wy willen volstrekt niet te kennen geven dat de politie in deze te kort schiet Er is zóveel om op te letten dat het heel goed mogelyk is dat het niet geven van verkeers tekens de politie ontgaat Vooral omdat een auto mobilist of welke andere weggebruiker ook meestal wèl een teken zal geven wanneer hy ziet dat er een agent in de buurt is Maar zover het in de macht van de politie ligt is het wel gewenst dat het publiek zich zoveel mogeiyk houdt aan het voorschrift van het geven van verkeerstekens Het achterwege laten daarvan is werkelyk te gevaariyk te achten Mr A L SICKENS Watere Werktijden salariss Met algemeene st uitvoerige resoli op den besta slecfiter wor stand ie In de gistermiddag voo ring van de Vereeniginj personeel „ Eendracht rr sloten den heer H Gro de samenstelling van he ging De aftredende be kozen Door den heer d e J o deeling Noordzeekanaal om een gehonoreerd besl werkzaamheden kan ver zitter Het hoofdbestuur niet aan te nemen Daar het voorstel — ni niet gesteund werd wei gebracht De heer Groenevel een Jaar benoemd tot be Tweede dag Hedenmorgen werd d en o.m bygewoond dooi van den minister van W Soest De vergadering werd king van het salarieerin Het bestuur was van staatspersoneel mede me lykgerechtigde bshandeli tenaren in ' s Ryks dienst zyn afkeuring en veron invoering der vierde sta nancieele gevolgen hiervi personeel Daarom stelt de standplaatskorting in vierde klasse In het byz < Over deze kwe.?tie wer cussie gevoerd Algemee deel te kennen dat het schreden en de orastandl steeds slechter worden ' groote verantwoordelykh belang van den Staat zyi welke het vertrouwen di sprekers waren van 001 maatregelen krachtig mi M M De Voorzitter zei van de sprekers dat er n en dat het hoofdbestuur stil zitten Met de Centi broken verzetten tegen klasse ini < otie aan Met algemeene sten samenwerking met de gingen van personeel i zette actie tot opheffi standplaatsen c.q de a de 5 % salarisverlagi op maand en weeklooi met de meeste kracht dien loyale wyze voort de motie ter kennis te van Zyne Excellentie d staat'en voorts van de De vereeniging van I Waterstaat „ Eendracht m Ten aanzien van de ra terstaatspersoneel onder c dat deze niet alleen eer het ambt inhoudt maar n de uitoefening van ¦ den < terstaatspersoneel een \ positie bekleedt daar het ving en uitvoering van v ten en voorschriften zoo Ten aanzien van de he ten dat niet het verschil in • 4e klasse Ingedeelde gen dier klasse stempelt doch selyk loonpeil aanleiding flcatie dier gemeenten dat echter de bezoldig staatsbeambten in de 4e loon omgerekend tengev tyden beneden de plaat dat voorts personen omstandigheden aan he een verschillende bezoldij lang de indeeling var woonachtig zyn dat ten slotte de Indeel ten in de 4e klasse voor gering bedrag oplevert tieven aan het terugneri in den weg kunnen stai Ten aanzien van de 5 " dat de ± 200 water klasse gemeenten tenge \ tie dier gemeenten per 1 salarisverlaging van ± De vereeniging is van van de rangschikking v neel onder de maand - en band met de publiekrech soneel zoowel voor den neel nadeelig is te acht worden opgeheven met o heen van dit personeel Ten aanzien vsm de he ten dat in het algemeen de personeel niet behoort af seiyk loonpeil dat in het byzonder d € van toepassing behooi staatspersoneel hetwelk zoldigd in overeenstemm delyke positie en lange c dat voorts in elk geval voering zal dienen gegei de opdracht aan de Sub dere Comm v G O v neergelegde gedachte „ di doend gemotiveerde looi aan eenzelfde object te gelyk voor dat personeel te wyzen ongeaclit in w Baar woont " dat ten slotte de her worden ingetrokken dat by handhaving v per 1 Juli 1936 ingegan voor het personeel op m 4e klasse standplaatsen tum behoort te worden i door de Regeering v/en rust allereerst van toep dit personeel De kwestie van arbei werd eveneens aan een derworpen Het hoofdbestuur was 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 9 Juli 1936 No 58 Waterstaatspersoneel klaagt ' Saneering in Van krantenjongen tot uitvinder Thomas Alva Edison 126 Met deze gedachten ging Abdalla naar Ibrahim „ Kom " zei hfl „ je moet een oud mensen niet zoo beetnemen Geef me maar gauw mijn dui zend goudstukken terug " „ Wat " zei Ibrahim „ goudstukken Waar heb je het over " Ibrahim werd zoo heftig dat Abdalla aan ztjn eerlijkheid begon te twijfelen Hg zou er den Kadi van in kennis stellen ' iwordt vervolgd BLAD enes luisterend naar r A Vega tot hen •< roduct reemde andelskamer heeft m den afzei celen ie sren van Mr A G A ' d heeft de Neder-1 lelskamer te UtreoUt ring gehouden • d constateerde de lamheden van de N.L reid zyn geweest On 1 onze veeteelt - en buitenland bekendheid mdsche afnemers ver voor afzet dier pro ensch dat spoedig ds heden internationaal den secretaris Dr H uiteengezet dat men omen dat een crisis als een onvex-wachte ie leven maar dat zij teeds op en afgaan van ir het crisisvraagstuk uur-vraagstuk dat d * op en neergaan van da " de volkshuisrouding ling wordt echter in Dr de economische poll naties hebben gevoerd toe te schrijven dat de 935 rijk was aan wissel Iitieke hartstochten de de oplossing der econo » loest verbinden het ruilverkeer ver zijn industrieel mono ten prijsgeven Men is ich gebied te heroriën ï agrarische producten 1 ligt voor een groot et huidige crlslsvraag - I dat Nederland van h rondom haar gren ooral wat betreft zyn ' olgen heeft ondervon - tuatie voortspruitende rk van de Nederland lamer bemoeilgkten aan wat in haar ver t onzer bodemproduc it mag worden gezegd rslag een overzicht van onzen landbouw en een erk van de N.L.H.K t het karakter hiervan Q tot in onderdeden be de op verschillende ten ¦ zen inzendingen met da < p onze Nederlandscha in verschillende landen elijkheid van afzet onzer Drzitter werd met alge nd de heer A Aemoudts meene stemmen tot be de heeren F van Maa van Haaren te Tilburg Ie heeren J J van Lonk van Oyen erzoek van de Japansche o's enz betreffende ver Nederlandsch landbouw t gemeentelijke handels 1 October a.s te organi chikbaar te stellen ' S ns teke e niet te veel de ie verplichting aan wanneer men van irandert lotor - en rflwielwet niets Lanzien van'de verplioia ikers om tfldig verande geven valt het ons de ip dat hiermede zeer de ¦ lijk niet utisluitend op aar ook daar waar h<:t lane richting zeer nood ïn te gemakkelijk onge - dit maar zo getolereerd 1 een geheel andere tijd an de richting nog niot / anneer men dèm in de wam hield men er reke s plotseling van richting iet echter anders Daar igverandering dwingend ir weggebruiker vanzelf treffende voertuig recht '' géén wijziging van ricli En daarin schuilt het allen weggebruikers nog weging willen geven het ch vooral goed na te ie - politle ook nog eena een iden Wij willen volstrekt de politie in deze te kort p te letten dat het heel niet geven van verkeers - Vooral omdat een auto ere weggebruiker ook geven wanneer h ^ ziet rt is nacht van de politie ligt het publiek zich zoveel oorschrift van het geven chterwege laten daarvan te achten Mr A L SICKENS Werktijden zijn lang salarissen laag Mei algemeene stemmen besloten in uitvoerige resolutie den minister op den bestaanden steeds slechter wordenden toe stand ie wijzen In de gistermiddag voortgezette algem vergade ring van de Vereeniglng van Rijks Waterstaats-personeel „ Eendracht maakt Macht " werd be sloten den heer H Groeneveld te belasten met de samenstelling van het jaarboekje der vereeni glng De aftredende bestuursleden werden her kozen Door den heer de Jong werd namens de af deeling Noordzeekanaal een voorstel verdedigd om een gehonoreerd bestuurslid te benoemen die werkzaamheden kan verrichten naast den voor zitter Het hoofdbestuur adviseerde dit voorstel niet aan te nemen Daar het voorstel — na langdurige discussies — niet gesteund werd werd het niet in stemming gebracht De heer Groeneveld werd voor den tijd van een jaar benoemd tot btzoldigd voorzitter nr jTweede dag Hedenmorgen werd de vergadering voortgezet en o.m bijgewoond door den vertegenwoordiger van den minister van Waterstaat den heer Van Soest De vergadering werd begonnen met de bespre king van het salarieeringsvraagstuk Het bestuur was van oordeel dat het Water staatspersoneel mede moet streven naar een ge lijkgerechtigde behandeling met de overige amb tenaren in ' s Rijks dienst op jEuirloon Het spreekt zijn afkeuring en verontwaardiging uit over de invoering der vierde standplaats-klasse en de fi nancieele gevolgen hiervan voor bet Waterstaats personeel Daarom stelt het zich te weer tegen de standplaatskorting in het algemeen en die der Vierde klasse in het bijzonder Over deze kwestie werd een zeer langdurige dis cussie gevoerd Algemeen gaf men als zijn oor deel te kennen dat het minimum verre is over schreden en de omstandigheden van het personeel steeds slechter worden Terwijl het personeel een groote verantwoordelijkheid moet dragen in het belang van den Staat zijn er maatregelen genomen welke het vertrouwen diep hebben geschokt Alle sprekers waren van oordeel dat tegen al deze maatregelen krachtig moet worden opgetreden De Voorzitter zeide in zijn beantwoording van de sprekers dat er nog veel te redden zal zijn en dat het hoofdbestuur in dat opzicht niet zal stil zitten Met de Centrale zal het zich onafge broken verzetten tegen de standplaatsen vierde klasse Motie aan Minister Met algemeene stemmen werd besloten In samenwerking met de Centrale van Vereeni gingen van personeel in ' s Rijks dienst inge zette actie tot opheffing van de 4e klasse standplaatsen c.q de actie tot intrekking van de 5 % salarisverlaging voor het personeel op maand en weekloon op die standplaatsen met de meeste kracht doch op waardige mits dien loyale wijze voort te zetten en de volgen de motie ter kennis te brengen in ' t bijzonder van Zijne Excellentie den Minister van Water staat en voorts van de Regeering De vereeniglng van Personeel bij den Rijks waterstaat „ Eendracht maakt Macht " constateert Ten aanzien van de rangschikking van het wa terstaatspersoneel onder de maand - en weeklooners dat deze niet alleen een te lage waardeering van het ambt inhoudt maar mede schade toebrengt aan de uitoefening van ¦ den dienst aangezien het wa terstaatspersoneel een verantwoordelijke gezags positie bekleedt daar het be'ast i ' met de handha ving en uitvoering van wetten Koninklijke beslui ten en voorschriften zoowel te water als te land Ten aanzien van de herclassificatie der gemeen ten dat niet het verschil in duurte de in de nieuwe ' 4e klasse ingedeelde gemeenten tot standplaatsen dier klasse stempelt doch dat het verschil in plaat selijk loonpeil aanleiding is geweest tot herclassi ficatie dier gemeenten dat echter de bezoldiging van de ± 200 water staatsbeambten in de 4e klar,.se gemeenten in uur loon omgerekend tengevolge van de lange dienst tijden beneden de plaatselijke loonstandaard ligt dat voorts personen onder overigens dezelfde omstandigheden aan hetzelfde object werkzaam een verschillende bezoldiging genieten al naar ge lang de indeeling v£Ln de gemeente waarin zij woonachtig zijn dat ten slotte de indeeling van bepaalde gemeen ten in de 4e klasse voor de schatkist een zoodanig gering bedrag oplevert dat geen financieele mo tieven aan het terugnemen van dezen maatregel in den weg kunnen staan Ten aanzien van de 5 % salariskorting ' dat de ± 200 waterstaatsbeambten in de 4e klasse gemeenten tengevolge van de herclassifica tie dier gemeenten per 1 Juli 1935 reeds een extra salarisverlaging van ± 6 % hebben ondergaan De vereeniglng is van oordeel dat ten aanzien van de rangschikking van het waterstaatsperso neel onder de maand - en weeklooners deze tn ver band met de publiekrechtelijke functie van dit per soneel zoowel voor den dienst als voor het perso neel nadeelig is te achten en mitsdien behoort te worden opgeheven met onderbrenging gelijk voor heen van dit personeel onder de jaarloonera Ten aanzien van de herclassifioatie der gemeen ten dat in het algemeen de bezoldiging van het Rijks personeel niet behoort af te hangen van eenig plaat selök loonpeU dat in het bijzonder de herclassificatie 1935 niet van toepassing behoorde te zijn op het water staatspersoneel hetwelk toch reeds niet wordt ge zoldigd in overeenstemming met zgn verantwoor delijke positie en lange diensttijden dat voorts in elk geval en op korten termijn uit voering zal dienen gegeven te worden aan de in de opdracht aan de Sub-Commissie uit de Bijzon dere Comm V G O voor den Rijkswaterstaat neergelegde gedachte „ dat het gewenscht is onvol doend gemotiveerde loonverschillen bij personeel aan eenzelfde object te vcorkomen door zoo mo gelijk voor dat personeel eenzelfde standplaats aan te wijzen ongeacht in welke gemeente de ambte naar woont " dat ten slotte de herclassificatie 1935 dient te worden ingetrokken dat bij handhaving van de herclassificatie de per 1 Juli 1936 ingegane 5 pCt salarisverlaging voor het personeel op maand - en weekloon op de 4e klasse standplaatsen met ingang van dien da tum behoort te worden ingetrokken aangezien de door de Regeering v/ensoheiyk geachte salaris rust allereerst van toepassing behoort te zijn op dit personeel De kwestie van arbeids - rust - en diensttijden werd eveneens aan een langdurige bespreking on derworpen Het hoofdbestuur was van meening dat bet met het oog op de werkverruiming wenschelijk is dat meer normale diensttijden worden vastgelegd De verlenging en de verzwaring van de diensten zijn hoofdzakelijk esa gevolg van de zeer zuinige personeelsbezetting Het hoofdbestuur adviseerde dan ook te besluiten te trachten verkorting der overmatig lange diensttijden te verkrijgen aan de hand van het rapport der Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg Verder werd besloten de Zondagsrust en die der Chr Feestdagen te be vorderen Vanuit de vergadering werden door vele leden cij fers genoemd Vvfaaruit duidelijk bleek dat het wa terstaatspersoneel abnormaal lange werktijden maakt en slechts bij hooge uitzondering over een vrijen dag beschikt In de middagvergadering werd het bestuurs voorstel inzake de rechtspositie van het personeel besproken Volgens den voorzitter werd het tijd dat nu eens eindelijk duidelijk zou worden om schreven hoe de personeelsformatie bij een be paald object moet zijn Het komt meerdere malen voor dat een opengevallen plaats niet meer wordt ingenomen door vast personeel maar door een los arbeider Soms wordt de plaats heelemaal niet meer ingenomen Met algemeene stemmen werd daarom besloten het in die richting te leiden dat vaste aanstelling regel en een ander dienstverband uitzondering wordt Bij opheffing of reorganisatie van diensten zal het vrijkomende personeel zoo veel mogelijk in gelijkwaardige functies herplaatst moeten worden De vergadering sloot zich volkomen aan bij den wensch van het hoofdbestuur dat er een verplich te rondvraag moet komen voor aanvulling van va catures Deze rondvraag zal door de Centrale direotie moeten worden uitgezonden De titulatuur van het waterstaatspersoneel moet men verder in overeenstemming brengen met de prestaties Bij het onderwerp Verbetering der Pensioenwet geving werd besloten te trachten verzachting te krijgen van de maatiegelen van de regeering waardoor de bestaansmogelijkheden van de gepen sionneerden in gedrang zouden kunnen komen Verder werd besloten om den bouw van meer dere dienstwoningen te bevorderen Ook zal men van den dienst gedaan moeten zien te krijgen dat een toeslag wordt gegeven wanneer iemand een huis moet bewonen waarvan de huurprijs hooger is dan 12 procent van het loon Beteekenis van thee in samenleving Causerie van mej C M van der Schalk voor Vrouwen Electriciteits - Vereeniging Dezer dagen hield mej C M van der Schalk voor de Vrouwen Electriciteits Vereeniglng een causerie met tableaux over het thee zetten zooals grootmoeder het deed zooals moeder het deed zooals wij het nu doen en zooals het zomers buiten gebeurt Na een korte inleiding over het theezetten in het algemeen werden eenige schermen weggescho ven en vertoonde zich een alleraardigst tableau Daar zat grootmoeder bij haar antieke theeblad ¦ met antieke kopjes en zilveren theestel met haar theestoom olielamp en trommeltje babbelaars de voeten op een stoof rustig haar kous te breien Daarnaast zat moeder bij haar Uieekast met gla zen ruitjes het waxinelichtje de spiritus water koker het gebloemde theeservies en een trommel tje biscuits een sprei te haken Voorwaar een groot verschil met den modernen tijd een serveerboy op vielen een theeservies met verschillend gekleurde schoteltjes een geëlectrifi ceerde theestoof een electrisch theelichtje hartige versnaperingen waardoor de theesmaak beter uitkomt en erbij op een poef het moderne huis vrouwtje Tenslotte nog een bakvisch met tuinparasol en gramophoon geïnstalleerd bij een eenvoudige ser veertaoy waarop verschillend gekleurde bakelieten kopjes thermos theepot tuinkoekjesmandje en ver stelbare theetafel leeslamp Mej van der Schalk vertelde nu hoe het thee zetten op de juiste wijze moet geschieden opdat thee-aroma en theesmaak op ^ jn best tot uiting komen Tenslotte behandelde spreekster nog de hulpmid delen die ons tegenwoordig ten dienste staan de electrische fluitketel de snelkoker de meer luxueuse waterkcteltjes de dompelaar de electri sche theestoof de verschillende electrische thee lichtjes de electrische ' theemuts enz Steenfabriek sluit AMERONGEN 9 Juli — Werd voor eenige jaren de steenfabriek van Gebr van Has selt geheel stilgelegd en later geliquideerd thans zal ook de steenfabriek N.V v Klin kenberg te Eist gemeente Amerongeu worden stopgezet Ongeveer 30 personen zullen hierdoor werk loos worden KANNEGIËTER WEI OLUVEN MAAR GEEN fynt GOUDSTUKKEN 025 125 Het eerste wat Abdalla deed was de pot met olvjven van alle kanten bekijken en toen hij merkte dat alles aan de buitenkant er goed uit zag maakte hy haar open en keerde deze onderste boven En jawel er rolden wel olijven uit maar geen enkel goudstukje Hij was ontroerd van schrik Minder nog om het verlies van het geld dan om het gedrag van Ibrahim „ Zou " dacht.hg „ Ibrahim een schurk zijn Duizend stukken goud Ik moet het dadeiyk onderzoeken " bakkersbedrij f Rede van Prof Gerbrandy voor den Ned Bakkersbond F C Staehie tot voorzitter benoemd In de middagvergadering van den Ned Bakker.' bond in het jaarbeursgebouw werd de heer F C Staehie herkozen als bondsvoorzitter tcrv/ijl de heeren J J de Jonge M ten Kate en H C Kloet met algemeene stemmen werden herbe noemd als leden van het centraal-bestuur Vervolgens was het Prof mr P S Ge r brandy die een rede hield over de saneering In het bakkersbedrijf Wanneer gesproken wordt van „ de nieuwe sa neering " aldus Prof dr Gerbrandy dan is daar mee een tegenstelling tot uitdrukking gebracht n.l nieuwe tot oude saneering Deze tegenstelling is inderdaad juist Zjj bestaat in de werkelijkheid De bakkers en het bakkersbe drijf hebben gekend vroegere dus de oudere sa neeringspogingen spreker denkt met name aan die welke rust in een convenant met meelfabrikan ten gesanctioneerd door een lijstenstelael en zou ook kunnen noemen plannen projecten die vóór en omstreeks dienzelfden tijd werden verdedigd of toegepast we hebben nu echter een andere de laatste de nieuwe saneeringspoging Maar ook in ander opzicht is de tegenstelling juist De nieuwe saneering is niet alleen nieuw in den zin van later in tijd zij is ook nieuw wat de rechtsgrondslag betreft De oude saneeringen werkten in opzet en toepassing met het recht zoo als dat als een min of meer sluitend geheel in den loop der 19e en de aanvang der 20e eeuw waa toegepast met de middelen die het bekende pri vaatrecht ter beschikking stelde en dientengevolge met al de bezwaren en leemten aan een toepassing op dezen grondslag verbonden denk b.v aan de sancties De nieuwe saneering rust in een wetge ving die tegenover dat geheel van het vroegere recht nieuwe beginselen heeft aanvaard de nieuwe saneering is derhalve van de oude ook principieel onderscheiden en in princlpieele zin nieuw Het nieuwe van de saneering is wel uitgedrukt in het woord „ ordening " Niet ten onrechte al moet dadelijk worden toegegeven dat over dit woord en dit begrip een babylonische spraakverwarring heerscht In de oude saneeringspogingen nu ligt opgeslo ten wij willen meer zijn dan een optelsom van in dividueele ondernemingen want dat geheel heeft het recht eischen te stellen aan de afzonderlijke ondernemer want die afzonderlijke onderneming is in staat doordat hij illoyale bedrijfsmethoden toe past het geheel te schaden en te ondermijnen Maar dat kan men niet blijvend voorkomen want het oude recht kende in wezen niet de binding die het geheel aan de onderdeden op legt Het oude recht ging uit van de indivi dueele onderneming en van vrijwillige contrac tueele samenwerking der afzonderlijke bakkers Het oude recht kende alleen die contractueele samenwerking Hoe vernuftig men ook dezen vorm van samenwerking organiseert zij moet en zal tenzij 100 pCt meewerkt steeds een lek vertoonen vanuit het standpunt van het geheel gezien Zulks is inhaerent aan elke sa menwerking op den ouden privaatrechtelüken grondslag Ondernemersovereenkomsten De wet op het algemeen verbindend en onver bindendverklaren van Ondernemersovereenkomsten biedt de mogelijkheid om uit deze vicieuze cirkel to springen Zij is geen ordeningswet zij schept geen bedrijfstotaliteiten zij vormt geen kleine sta ten binnen de staat maar zij doet één ding zfl opent de gelegenheid ook voor een bedrijfstak die overwegend het middenstandskarakter vertoont een zeer bescheiden stap te doen in deze richting dat een bedrijfstak als één geheel zich manifesteert doordat bedrijfsregelen die ook van hooger hand geacht worden gezonde en onmisbare bedrijfsre gelen te zijn voor alle bedrijfsgenooten gelden ge lijk voor alle Nederlanders de Nederlandsche wet De betrokken bedrijfstak moet overwegend uit eigen initiatief eerst op contractueelen grondslag de regelen stellen en de bedrijfsgenooten er aan binden De overheid ziet met argusoogen toe aldus spreker dat de gestelde regel werkelijk het alge meen belang en het algemeen bedrijfsbelang dient Een zeer strenge procedure is ingesteld opdat geen overijlde stappen worden gedaan Maar in be ginsel kan datgene wat in origine was contract verkrügen het karakter van wet doordat de over heid de uiet-contractajiten bindt de regel na te le ven op straffe van vergoeding der schade Van veel grooter belang is echter de zake lijke kant die in deze materie zit Wat kan en wat mag tenslotte in de overeenkomiat staan wil zij werkelijk kans hebben om een gunstige beslissing van den Minister te krijgen En hoe komt men daarheen nu de wet daaromtrent niets zegt Om dit goed te verstaan behoort men zoo vervolgt prof Gerbrandy zich heel scherp te realiseeren dat de overheid in begin - zijn de kersen GOEDKOOP Geniet ook ' s winters van dit gezonde fruit Maalt nu kersenjam met Opektal In 10 minuten de fijnste jams Niets verkooktl Alle kleur geur en voedingskracht behouden Met Opekta krijgt U de lekkerste jam die U ooit hebt geproefd En zeer goedkoop bovendien I Recepten bij elke verpakking Fleschjes 60 et pakjes 15 en 28 et MAAK ZELF JAM MET IN 10 MINUTEN Werf Opskla Mij Singat 400 TsJbI 37059 Amsfenlam'C sel haar machtsapparaat ten dienste stelt aan de belanghebbende bedrijfsgroep tot doorvoe ring van bedrijfsregelen De zaak heeft een zuiver economische zijde De economische nood moet van dien aard zijn dat bin ding van overheidswege gewettigd is zulks wil niet zeggen dat ' t hier een crisisverschijnsel betreft in tegendeel maar de economische situatie is wel de voorwaarde tot het nem.en van den maatregel Het is van het grootste belang daarom deze situatie te verstaan Wil de ontmoeting van overheidsmacht en par ticulier bedrijf tot samenwerking leiden dan is vereischt a volstrekte opening van zaken b aan vaarding van op wetenschappelijk en/of op zakelijke grondslag gebouwde leiding c een accepteeren van een daartoegeëigende procedure Deze eischen die gemakkelijk zijn toe te lichten zijn streng Laat men echter bedenken dat in het heden geen andere mogelijkheid geboden is om tot gezondere bedrijfstoestanden te komen De gang van zaken wijst er op dat indien tot het einde toe wordt volgehouden een uiteindelijk resultaat verwacht mag worden Stichting en be langhebbenden doen alles zoo besluit spreker op dat dit resultaat met spoed worde - verkregen Zij stellen daarbij vol vertrouwen in den Minister Trou moet blycken In zUn rede getiteld „ Trou moet blycken " gaf de heer J van der Blom een korte uiteenzet - ¦ ting over de belangrijkheid van de trouw welke een ieder voor zijn zaak " hebben moet In onzen kring is er ook sprake van trouw aan het organisatieleven dat v/Ii samen doorleven en dat op merkwaardige wijze weergeeft hoe men daarover denkt en daarnaar handelt Ons bestaan dat wordt bedreigd door aanvallen van bulten moet door midtiel van de organisatie worden gered en beveiligd en velen zien dat dan ook als het eenige middel dat daarvoor dienst kan doen Er zijn er onder ons heden gelukkig ook nog ve len van wien de trouw inderdaad gebleken is Een jubileum van zestig jaar met een bestuur welks voorzitter reeds 18 jaren leiding gaf en het prin cipe van organisatie telkens weer uitdroeg — een Bond van meer dan een halve eeuw wiens voor zitter voor de 20ste maal herkozen werd en die steeds weer vasthield aan het ideaal zijn toch zeker wel lichtende voorbeelden van trouw die Inderdaad is gebleken Trouw moeten we aan onze organisatie blvjven en die trouw moge blijken uit de vergadering van heden Met aanhankelijkheid zullen wij haar ver dedigen en steunen Na afloop van de middagvergadering werd een gemeenschappelijk diner genuttigd waarbvj de stemming niets te wenschen overliet neergeschoten Winkelier te Veenendaal werd geprik keld door hoogst bruiaal en vernielzuchtig optreden van hel slachtolfer VEENENDAAL 9 Juli — Gistermiddag te ongeveer half drie heelt de heer T de Wilde die een horlogezaak drijft in de Hoogstraat te Veenendaal een landlooper die hem te Hjl wil de neergeschoten De echtgenoote van den heer de Wilde stond rustig achter de toonbank eenig werk te verrichten toen z\j een mans pei-soon voor de etalageruit opmerkte die een ongunstigen Indruk maakte Zij liep naar ach ter en zeide tegen haar man „ Daar komt 200 een rare kerel aan help jij maar even " Even daarna kwam de man de winkel binnen en probeerde iets te verkoopen waarop de Wilde ech ter niet inging Hierop begon de man te schelden en riep Ik zal je wel krijgen " De Wilde kwam achter de toonbank vandaan en verzocht hem tevens den winkel te verlaten De man ging echter door met razen en tieren en ' t liep zoo ver dat hij de Wilde te lijf ging doch deze week eenige passen terug in den aangrenzen den gang De man werd tenslotte zoo woedend dat hü eenige klokken greep die daar by tientallen stonden en hingen Hij slingerde deze naar het hoofd va den heer de Wilde zonder hem echter te raken De klokken sloegen aan stukken tegen de vloer De heer de Wilde ten einde raad riep naar zijn vrouw „ Haal de browning eens " Hierna ging de heer de Wilde naar den woesteling die maar niet tot bedaren wilde komen en ten lange leste tot het uiterste geprikkeld schoot hij den indrin ger a bout portant neer De man zakte onmid dellijk ineen en bleef liggen Het bleek dat de ko gel door het bovenbeen was gegaan De politie was onmiddellijk ter plaatse en ar resteerde den lastigen koopman Nadat hij eerst naar het Politiebureau was overgebracht en hem heelkundige behandeling was verleend werd de man — die de 34-jarige J H uit Nijmegen bleek te zijn — naar het Ziekenhuis te Nijmegen overge bracht De toestand van den koopman schflnt nog al mee te vallen Deze zwei'ver stond eveneens wegens diefstal van een rywiel gepleegd te Rhenen in het politie blad gesignaleerd DERDE BLAD Examentiid * Men maakt pakhuizen inplaats van fabrieken In het „ Algemeen Weekblad " schrijft „ Oog en Oor " Prof Vermeylen heeft volgens de krant een rede gehouden waarin hy het onderwijs verweet van de kinderen pakliuizen te maken en geen fa brieken Deze uitdrukking is niet nieuw ik heb haar jaren geleden al eens ergens gelezen Maar zij blijft waar Ons onderwijs stapelt de dingen maar op er komt steeds meer bij iedere leeraar die voor vol wil worden aangezien dicteert nieuwe en moderne dingen Bij de examens gebeurt eigen " lijk niets anders dan dat er gerapporteerd wordt hoe meer de leerling aansleept des te beter Bij het jongste eindexamen H.B.S stond op één van de opgaven Uitbreiding van het antwoord is noo dig en gewenscht Hoe meer hoe beter Nooit weet een mensch zooveel als aan het einde van zijn middelbaren schooltyd Wanneer men een stel leeraren aan de H.B.S het eindexamen mee liet doen zouden ze allen zakken Ik zwyg over de professoren de zakenmenschen de ministers de letterkundigen en de kamerleden De gecommit teerden en deskundigen zouden over zooveel ge brek aan kennis weemoedig het hoofd schudden Zelfs de rectoren en inspecteurs zouden stralen Desondanks gaan wij jaar in jaar uit door met kleine pakhuisjes af te leveren waarvoor de we reld byna geen plaats meer heeft in plaats van de fabrieken waar ze op wacht Openlucht-concert te de Bilt Vele vereenigingen en vele luisteraars rond Jagtlust DE BILT 9 Juli — Gisteravond werd op de buitenplaats Jagtlust een groot concert gegeven waarvan de opbrengst bestemd was voor het Ge nootschap tot uitzending van zwakke kinderen Vele vereenigingen werkten hieraan mede en het was een verheugend verschynsel dat er een behoorhjk aantal luisteraars aanwezig was Het is dan ook een ideaal plekje waar men ongestoord van een buitenconcert genieten kan Achtereenvolgens traden op de Harmonie van den Vrij willigen Brandweer dlr H A van Dgk de Accordeon - en Mandolineclub „ Nooit Gedacht " dlr D A Stor de Mondaccordeon-vereeniging „ Klein maar Dapper " dir Jac Verheul de Man nenzang-vereeniging „ Excelsior " dir J van Is selt het Gemengd Zangkoor „ De Biltsche Stem " en het Kinderkoor „ De Kleine Stem " dir Joh F Keja Er werd een uitgebreid en gevarieerd program ma ten gehoore gebracht en we mogen veronder stellen dat de avond zeer tot tevredenheid van allen verloopen is Muziek in \ park Openluchluilvoering door het Kon Zeisier Harmonie-Muziek gezelschap ZEIST 9 Juli — In het Walkartpark werd gis teravond door het Kon Zeister Harmonie-Muziek gezelschap een concert gegeven onder leiding van den directeur Hendrik Altink De DTOgramma-keuze was ook ditmaal weer zeer gelukmg Na de marsch van J F Wagner „ Unter dem Doppeladler " werd de inleiding tot de opera Die Loreley " van Max Bruch ten gehoore gebracht en vervolgens speelde het gezel schap voor de eerstemaal het Allegro Moderato en Andante con moto uit de onvoltooide Syraphonie van Fr Schubert in het arrangement van H F e r n a n d De voqrtreffeUjke uitvoering van dit werk gaf biyk van de uitstekende kwaliteit van de „ Zeister Harmonie " Het peil waarop het spel van dit mu ziekgezelschap staat is ver boven het middelma tige iets wat bereikt kan worden door intensieve studie onder leiding van een bekwaam directeur Het publiek genoot dan ook zeer van deze prachtige muziek en dankte orkest en dirigent met een harteiyk applaus Na de pauze werd achtereenvolgen gespeeld de Ouverture „ Lugdunum " van Gabriel Allier Czardas uit de opera „ Der Geist des Woiwoden " van L Grossmann arr N A Bouwman en een fantasie over de opera „ Tannhauser " van R Wagner Met de FIorentiner-Marsch van J F u Q 1 k be sloot de „ Zeister Harmonie " dit concert dat als zeer geslaagd kan worden aangemerkt en door talryke muziekliefhebbers werd ' bggewoond PROPAGANDA VOOR MISSIE DRIEBERGEN—RIJSENBURG 9 Juli — Even als andere jaren had Woensdag de plechtige her denking van de H Kindsheid plaats tevens bedoeld als propaganda voor de missie Vele kinderen verkleed als R.K geestelgken van alle rangen of voorstellende deugden engelen hei Ugen roodhuiden en Chineezen maakten na de Mis een rondwandeling door den tuin van pastorie en klooster waar talrgke belangstellenden de bonte stoet gadesloegen GESLAAGD TUINCONCERT DRIEBERGEN—RIJSENBURG 9 Juli — Het tuinconcert Woensdagavond door het harmoniege zelschap in den tuin tan hotel Jans gegeven was by den aanvang slecht en later slechts matig be zocht ¦ Een mooi programma werd uitstekend uitge-i voerd en tegenover enkele vreemdelingen die er opgetogen over waren moesten wy ons schamen over de geringe opkomst onzer ingezetenen Wat hebben de hefhebbers veel genoten van de Lugdunum ouverture de fantasie op „ B'aust " en na de pauze van de ouverture Rienzi en de fantasie „ Don Pasqual " met de mooie solopartyen Waar lijk de afwezigen hebben veel gemist want de mu ziek was niet te zwaar om door iedereen te wor den verstaan de Schatz Walzer zoowel als de K L M marsch behooren zelfs tot het luchtige genre De aanwezigen gaven krachtig bhjk van hun ingenomenheid en werden nog op een extra num mertje vergast Ernstige aanrijding AMERSFOORT 9 Juli — Op het gevaarlijke kruispunt ' Laan 1914-Utrechtsche weg-Daam Foc kemalaan is Woensdagavond een motorrijder aan gereden door een auto De motorrijder kwam van Laan 1914 terwyi de auto op den Utrechtschen weg reed en van Amersfoort kwam De motor botste tegen den auto op en werd eenige meters meegesleurd Wonder boven won der kreeg de motorrijder slechts enkele ontvelliu gen aan de handen De motor was vry ernstig be schadigds 
I UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 5S - Donderdag 9 Juli 1930 UTRECH Q^m^fSc LyMPiA DE WILDERNIS ROEPT De groote star HARRY PIEL in een geheel nieuwsensationeel filmwerk spelend in hPt mysterieuseoerwoud SENSATIE ACTIE en TEMPO Vooraf e en uitgebreid BIJPROGRAMMA ^¦^¦¦¦¦ i I0E6ANG \ i JAAR ^ HBIH^HB ld Jd Jd. ld. O.-indlë ld, ld. ld U [ 1 lUtATtR MET DQtBEGTC tlLM &/ urn r tTEEiDÊ icre RYZONDCfc / De grootmeester der Franse filmkunst HARRY BAUR zal U weten te faEineren door zijn gewel dig spel in DONKERE OOGEN LES YEUX NOIRS ons Hoofdnummer van Vrydag 10 Juli a.8 BOEIEND VAN INHOUD GEWELDIG VAN SPEL MACHTIG VAN OPZET Een triomf der Franse Cinematografie is DONKERE OOGEN waarvan V TOURJANSKY de regie voerde en naast HARRY BAUR SEWONE SBVION de hoofdrol vertolkt Een film waarvan men nOg lang zal gewagen TOEGANG BOVEN 18 JAAR Scala Bioscoop-Theater Poflerstraat 20 — Tel 12461 Van 10 t.m 16 Juli vertoonen we een film van een genre dat we zelden brengen maar a 1 s we een detec - tive film vertoonen dan is liet er een „ van de bovenste plank " daar kunt U verzekerd van zijn EEN ZONDERLINGE GAST werd vervaardigd onder regie van den vermaarden GEBHABD LAMPBECHT en de hoofdrollen werden vertolkt door HERMANN SPEELMANS ALFRED ABEL RUDOLF KLEIN-ROGGE ILSE PETRI en FRITZ ODEMAR Verder behoeven we eigenlijk niets van deze zeldzaam spannende film te zeggen Natuurlijk heeft U een der schitterende persbeoordeelingen gelezen die alle groote bladen gegeven hebben U ZULT GENTETEN VAN DEZE BIJZONDEBE ATTRACTIE en dat nog wel in dubbele mate waar het geschiedt in deze heerlijk koele zaal waar de temperatuur dank zij onze moderne klimatiseer-inriohting aanmerkelijk lager is dan buiten TOEGANG 18 JAAB jnLi bUeen wcaineer iels bijzonder goed is zal het publiek het bliïven koopen Alleen wanneer velen het herhaaldelijk koopen kan de lobiikant of de winke * lier voortgaan met adverteeren in een goede courant Maar dan is het ook duidelijk dat U door bi ] regelmatige adverteerders te koopen de beste waarborg hebt voor de aller » iMste kwaUteiL voor de.bUlijkste prilzeru | NET TUEATCR met DE BEQTC PILM &./ NET TNEATCK MET DC BCGTE EILM &/ NET TUEATCR MET DCBECTE PILM &/ LEY TEMPLE ' s Werelds Troetelkind xal weer iedereen in verrukking brengen door haar ongekunsteld spel en schattige liedjes in haar nieuwste Filmwerk dat wij van VBIJDAG 10 JULI af ter vertoning zullen brengen CORSETTEN ïê Onze ' hem ¦ e*v ^./ S » kleine Meid OUB LITTLE GIRL tX - FOX AMST STRAATWEG 350 t#V Mm ^ lELEFHOON 1196S Vanaf Vrijdag 10 Juli JOSEPH SCHMIDT in „ Ein Stern fallt vom Himmel " v een heerlylie zangfilm met de stralende stem van JOSEPH SCHMIDT - Tweede hoofdfilm „ DE STBÜD OM DE OLIEBRON " met BUSTER CRABBE de 1 bellende Tarzan en zwemkampioen in een spaJinende film — TOEGANG 14 JAAB Speciale aanbieding MODEL 176 Corselette met kanten bustefiou ' der solide gebrocheerde batist elastzijpahden. Met onzichtba re ' maagver sterking ¦ AARDIGE TRICOT JAPON biO/CPOpl teief 10552 zW^rt'wtt nwrwit bluirzw bniCnrwa maïs bruin f 3.90 Q gs — ^# an rle **^ Choorstvaat 24 I Vertoont vanaf VRIJDAG 10 JULIJ HARRY PJEL In eALBRKS ^ Prachtige WONING in Centnun stad keurig onderhouden en prima in gericht te huur aangeboden voor f 4.50 p week Te bevragen by Fa V Osnabrugge & Rijksen Mariaplaats 49 te Utrecht WEGENS VERTREK te koop 3 nieuwe HEERENHUIZEÏÏ met garages Huuropbr samen f 1350 — Lasten f 90.41 Koop prijs f 16000 — V o n f 12.000 hypotheek è 4 %% rente be schikbaar Eigenaar is genegen te ruilen Br end no 2667 b d DE LAATSTE SUCCESFILM VAN DITWON DERKIND HET EVENEMENT VAN ALLE WERELDSTEDEN ZEER'SOLIDE BELEGGING Te koop een soUed WINKBL HUIS met afz bovenhuis Huuropbr samen f 702 - p j Lasten f 56.93 Kooppr f 7000 V o.n Event hypoth beschikb Br ond no 2679 bur dezer DE GROOTSTE ATTRACTIE DIE U ZICH DENKEN KUNT Toegang boven 14 jaar WAAR UlllAfFI I llf f ^^ ii<}t U voor een serieus huwe nWVCiklwVXB lijk tot een bona-fide internatio naal georiënteerd huwelijksbureau met jarenlange ervaring Behandeling en afwikkeling streng discreet Onze bemiddeling is niet alleen plaatselijk maar wij hebben onze relaties ook over het geheele land Nederl.-Indië West-Indië en Zuid Afrika Alle gewenschte inlichtingen vrijbiyvend Bureau „ SüCCOUB " De Carpentierstraat 3 DEN HAAG Tel 770754 Kantooruren 9—9 ' DAN HELPEN WIJ ELKAAR VREDEMBUDQ Q9 — TELEFOOH WANNEER U WEET DAT JACK HOLT en GRANT WITHERS de Hoofdvertolkers zvjn in ons Programma dat vrij van VRIJDAG 10 JULI af ter vertoning brengen VAN VRIJDAG 10 JULI AF ZAL HET UTBECHTSCHE PUBLIEK IN DE GELEGENHEID GESTELD WORDEN HET VEEL BESPBOKEN MEESTEBWEBK VAN ALEXANDER K O B D A TE BEWONDEBEN STAAT HET VAST DAT V DIT PRO GRAMMA NIET ZULT VERZUIMEN TE KOMEN ZIEN VLIEGENDE DUIVELS STORM OVER DE ANDES is de titel van deze Universal Super ge baseerd op de meedogenloze strijd tussen de Luchtstrijdkrachten van BOLIVIA en PARAGUAY United Artists Als tweede Hoofdnummer EEN COMEDIE WAARBIJ U TRANEN ZULT LACHEN DE WERELD IN WORDING NAAR HET BEROEMDE BOEK VAN H G WELLS „ THINGS TO COME " EEN FANTASTISCH TOEKOMST-VISIOEN De FILM die onlangs in de NACHT VOORSTELLING in ons Theater tot een GEWELDIG SUCCES werd HUN TWEEDE HUWELIJK waarin ADOLPHE MENJOÜ en DORIS In ons voorprogramma ca „ SYMPHONDB CONTRA JAZZ " Een SiUy Symphonie van WALT DISNEY welke overal applaus uitlokt TOEGANG BOVEN 18 JAAR KEN YON Zich kenmerken als twee ras - artisten TOEGANG BOVEN 18 JAAB Economist tlnancleele bi i Handelsroj De Kamjer van Koophand <^ Utrecht doet mededeeling va zingen der inschrijvingen in nl Parfumeriefabriek „ Xerxcs " hof 16 Procuratie verleend as voort eohtgenoote van C J Ci 1 Nederlandsche Natuurstei Sleepboot „ Wacht am Rhein " sche Handel Maatschappij „ Te 2 en 3 uitgetreden dlr B - Ti * Dr H SchUtz en benoemd t treden comm B Tldeman ¦' Woningbureau van Osnabr riaplaats 49 Bijkantoor Utr opgeheven Gebr van Straaten Vrees Aannemers van bouwwerken thans Fa H van Straaten en getreden venn J Hoogendoor Woningbureau H A He?p Zaak voortgezet in de rechts \ schap onder firma o.d naam Heep geen bep bep Venn P K E F Drewea Fil Zuil 449 en Utrecht v Humboldti naam Woningljureau H A ] onder eigen en rechtstreeksch H R E Schmidt Zeist Huii straatweg 52 grossie in zilver tikelen - en hoogfrequent appat van de voornamen van den hei R De handelsnaam luidt H 1 Schmidt H E R Schmidt no H Schmidt Bedrijf is thans u zilver en verzilverde art Electro-technlsche Mechanise kade 25 Ben tot comm J S ren A van Groen Vreeland K laar Overl eigen A van C G J van Groen zet de zaak kening en eigen naam Naamlooze Vennootschap geverij „ LUMAX " Ondiep 6 bu'v No 714 tot de Ned St no 103 Ben tot comm N Utrecht en J Heijnis ' s-Grf Naamlooze Vennootschap Bvan ' Wetenschappelijke InstiJ C Th Marius Ganzenma:comm P N M Lafeber Be]J Ch Th Marius MaaitensdH R Marius Utrecht 1 H Froonhof Jr Sweelincl ^ kantoor Zaakadres thans Ms weg 14 N.V Bouw en Haiidelsmaa Laan van Minsweerd 62 Per art 8 lid i der statuten A £ Utreohtsohe Theerai.djes Ki ketbakkerij voorheen Wed J ' tenstraat 13 Procuratie verl Amerongen Jan Ipenburg Jutphaasschi handel en smederij Uitgetr Nwe E H Jager zet de za rekening en onder den naam Rectificatie Maatschap C Barreveld e;Watejweg 97 architecten bureel Zaak voortgezet in divennootschap opder firma o i¦en Bouwonderneming Bureau Rijksen geen faep bep yA L ' Ryksen ¦' L J V d Bosch Abcoude-i 45 veehandel Zaak voortgeze eener vennootschap onder firn van den Bosch en W Elkelenbc Venn L J van den Bosch en Naamlooze Vennootschap I ming Van Gend & Loos Mor Doetinchem en Velp zijn opgeh H C van Scherpenzeel Bur aannemer Uitgetr mede E van Scherpenzeel thans acnig omvat de aanneming van kabi sten zin des woords N.V Nederlandsche Gumm lentabriek Oudegracht 111 Uï OBLIGATIES STAATSLEENINGEN Vorig Hedei NHDKHLAND t 100'814 1008/8 99 % Naderl 008/4 a »% öts/j 9a ^ OaV/iij 9i / 983/4 iSIi 1 SUU ' SI 4 ld f lUU-33 4 > ei 1 ÖW33 4 ia ie Ig ' 331 1UU4 W 2e Ig " i'it SUU 4 ld ' 84 t 10U4 ld ' 34 t SUU 4 OOST-INDIK t 100 ' 34 1 f 6UÜ ' 34 4 f lUU 34 A 4 ' f 5UU 34A4 t 1UU'341H4 t sou';-j4uu t lUU 35 Wi t 500 ' 35 31 ^ 97 9615/m a 97 ^ 86 % S41I1 MIJ 967J - Hl mi 861/1 983;lfi • 9a BUITENLAND EBLGIB Sta bil leen ' 26 l »> _ EULaARlJB Tabaksleenmg 1902 B ^ _ Z«geUflnnlqg w 5 4«v g Goud Obl ' 07 4y 315 / 4iii DENEMAKKÏÏN -^ Öultent ' 86 ï 1000 B'4 -^ ¦ ' 60S dito Obl ' 26 S 86 w'y DUITSCHUA.ND DuUsch l XW O r 37.1/4 1711 ld m ket.vkl O ï I8)a y ^ i>ORTUGAL Ie Serie Afgest 3 '— — tSJ EHHCJ-SLOWAKIJB Oblig « S7 •• feWlTöBBLAND Rubr II ' 27 4Vi 92V4 — JAPAN Imp U3 fe Lg $ 6U0.1UÜ - 24 6 ',^ l '-^* *-¦«.- ¦»-'- 
U T R E.C H T S C H NIEUWSBLAD ^ Donderdag 9 Juli 1936 l^l ik ' Economische en financieele berichten ^« ¦ ¦ ¦¦'— ¦ L — I II J P — -.-¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ 1 ^ Handelsregister De Kamjer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht doet mededeeUng van de volgende wijzi zingen der inschrijvingen In het Handelsregister Parfumeriefabriek „ Xerxes " Predikheerenkerk hof 16 Procuratie verleend aan N W v Stemp voort eohtgenoote van C J Cremer 1 Nederlandsche Natuursteen Maatschappij ' 2 Sleepboot „ Waoht am Rhein " 3 N.V Nederland sche Handel Maatschappij „ Teebor " Maliebaan 67 2 en 3 uitgetreden dir B - Tideman Ultgetr comrn Dr H Schütz en benoemd tbt directeur 1 Uitge treden comm B Tldeman Woningbureau van Osnabrugge en RvJHsen Ma riaplaats 49 Bijkantoor Utrecht Balplaan 9 is opgeheven Gebr van Straaten Vreeswijk Wlersdijk 22 Aannemers van bouwwerken Handelshaam luidt thans Fa H van Straaten en J HoogenSoorn In getreden venn J Hoogendoorn Woningbureau H A Heep Voorstraat 5bis Zaak voortgezet in de rechtsvorm eenér vennoot schap onder firma o.d naam Woningbureau H A Heep geen bep bep Venn H A Heep H.V en P K E F Drewea Fil Zuilen A'damschestr.weg 449 en Utrecht v Humboldtstraat 91 onder de naam Woningbureau H A Heep Filialen staan onder eigen en rechtstreeksch beh der hoofdzaak H R E Schmidt Zeist Huis ter Heide Araefst straatweg 52 grossie in zilveren en verzilverde ar tikelen en hoogfrequent apparaten De volgorde van de voornamen van den heer Schmidt is H E R De handelsnaam luidt H E R Schmidt of H Schmidt H E R Schmidt noemt en schrijft zlöh H Scliraidt Bedrijf is thans uitsluitend grossier in aHver en verzilverde art Electro-technische Mechanische Industrie Munt kade 25 Ben tot comm J S Wurfbain Spanke ren A van Groen Vreeland Klapstraat 104 metse laar Overl eigen A van Groen Overbl eigen G J van Groen zet de zaak voort voor eigen re kening en eigen naam Naaralooze Vennootschap Drukkerij en Uit geverij „ LUMAX " Ondiep 6 Statuten gewijzigd bijv No 714 tot de Ned St.crt van 28 Mei 1936 no 103 Ben tot comm N M van Dommelen Utrecht en J Heijnis ' s-Gravenhage Naaralooze Vennootschap Fabriek en Magazijn vaiï Wetenschappelijke Instrumenten voorheen J C Th Marius Ganzenmarkt 4—10 Uitgetr comm P N M Ijifeber Ben als adj directeur J Ch Th Marius Maartenidijk Ben tot comm H R Marius Utrecht ' H Froonhof Jr Sweelinckstraat 33 assurantie kantoor Zaakadres thans Maartensdijk Biltsche weg 14 N.V Bouw - en Handelsmaatschappij „ Schewal " Laan van Minsweerd 62 Persoon aangewezen biJ art 8 lid 4 der statuten A Seheffer Utrechtsohe Theerandjes Koek - en Banketbak ketbakkerlj voorheen Wed J W Blankert Schou tenstraat 13 Procuratie verleend aan J van Amerongen Jan Ipenburg Jutphaasaoheweg 137a Rijwiel handel en smederij Uitgetr E J Ipenburg Nwe E H Jager zet de zaak voort voor eigen rekening en onder den naam H Jager Rectificatie Maatschap C Barreveld en V Rijksen De Bilt Watejweg 97 architecten en bouwopdememing ¦ fauresfti Zaak voortgezet in den rechtsvorm eener vennootschap opder firma o d naam Architecten « n Bouwonderneming Bureau C Barreveld & L Rijksen geen bep bep Venn - C Barreveld en L - Rijksen L J V d Bosch Abcoude-Baambrugge Wijk B ' iS veehandel Zaak voortgezet in den rechtsvorm eener vennootschap onder firma o d naam L J van den Bosch en W Eikelenboom geen bep bep Venn L J van den Bosch en W Eikelenboqm Naamlooze Vennootschap Expeditie Onderne ming Van Gend & Loos Moreelselaan 2 Filialen Doetinchem en Velp zijn opgeheven H C van Scherpenzeel Bunnik Dorpsstraat 34 aannemer Uitgetr mede E J M Ververs H C van Scherpenzeel thans eenig eigenaar Het bedrijf omvat de aanneming van kabelwerken in dên ruim sten zin des woordB N.V Nederlandsche Gummi Verpakkings Midde lenfabriek Oudegracht 111 Uitgetr dir J Reich - Vaste stemming Kalme handel Phi lipsaandeelcn In herstel Rubbers traag Belóggingsmarkt stil Ameri kaanscho Shares prljghoudend D R H COLIJN onze minister-president heeft op het congres van.den Middenstandsbond een toon laten hooren die velen aangenaam in de ooren zal klinken De verklaringen dat Ne derland niet meer als een duurte-eiland kan wor den beschouvvd en dat de aanpassing der kostprij zen aan ae productie veel verder is gevorderd dan meenigeen ' wel 4enkt wek4cen vertrouwen in de toekomst Tevens heeft dr C o 1 ij n van de ge legenheid gebruik gemaakt om te waarschuwen tegen middelen volgens - welke op kunstmatige wijze rneer geld in omloop zou mpeten wojfde » gebracht en welke in de practtjk neerkomen op In flatie Tevens wees bij op de gevaren ' verbonden aan munteorrectte welke uitdrukking tegenwoordig gebezigd wordt wanneer men het woord devalua tie wil vermijden Hierbij werd de aandacht geves tigd op landen waar die muntcorrectie " snej een tijdeliJKe vérlichting heelt gebracht maar het emdresultaat geenszins als bevredigend voorbeeld kan worden genoemd De ervaringen In verschillen de landen met monetaire experimenten opgedaan zijn niet van dien aard dat zij vertrouwen kunnen wekken Hoe snel de meeningen omtrent het al of niet aanbevelenswaardige van muntmanipulaties uiteen zullen Wijven loopen heeft dr Colijn zich in ieder geval weer eens als een heftige tegenstan der doen kennen van methodes welke neerkomen op een waardeverramdering van onze munteen heid Hoewel de omssetten op de ArasterdamscJje ef fectenbeurs heden niet groot waren ' ontwikkelde zich op enkele afdeelingen toch nog wel wat af faire Daarbij bestond over het geheel genomen een Op de Rubberafdeeling ging vooral bij de ope ning veel om in Amsterdam Rubber Ook in di verse doorgaans mmder couranten ontwikkelde zich een geanimeerde affaire Daarbij konden al gemeen koersverbeteringen vyorde » opgeteekend in tareeden kring worden de vooruitzichten voor de rubbercultuur vrij optimistisch beoordeeld vooral in verband met de zich verbeterende statistiaoiie positie van het artikel rubber Van de Industrieelen verkeerden de Philipsaan deelen vry krachtig in herstel Dekkingsaankoopan speelden hierbij een voorname rol De berichten omtrent den uitvoer van radioartikelen hadden een goeden indruk gemaakt en riepen de boven geme moreerde dekkingsaankoopen In hoofdzaak te voor schijn Unilevers werden wat hooger genoteerd De omzetten in Suikerfondsen waren van kleine afmetingen doch desniettemin konden H.V.A.'s op nieuw enkele procenten naar boven loopen Tabaksfondsen hadden een kalm voorkomen doch waren goed prijshoudend vooral oude Deli's lieten zich van hun goeden kant kennen Op de Scheepvaartmarkt ging een kleinigheid om in de Ned scheepvaart-unie die overigens maar weinig veranderd waren Van de Petroleumfondsen waren Koninklijkenbijna geheel verwaarloosd Daarentegen ontwikkel de zich een opgewekte handel in Shell Unions diegevraagd waren in verband met " de mooie winsi beramingen De beleggingsmarkt was stil De Ned schuldbrieven konden zich over het al gemeen genomen goed handhaven Amerikaansche waarden waren goetj prjlshoi^ dend in overeenstemming met ' Wallstreet " ¦' De omzetten in deze fondsen bleven overigens echter kleini Prolongatie i j^«Jföls»to 1 % % mann Ben als zoodanig I Klafter Utrecht In getrokken procuratie van I Klafter Ben tot on - der direct J Reichmann Utrecht Maatschap Gezusters van der Vooren Amsterd str weg 220 manufacturen en stoffen alsmede aanverwante art Zaak vinaf 1 Januari 1936 voort gezet in de rechtsvorm eenèr vennootschap onder firma Vennootschap ontbonden Zaak der onb ven nootschap overgedragen aan J J Klugt die haar heeft voortgezet voor eigen rekening en onder eigen naam Procuratie verleend aan J A Koster echtgenoote van P J Klugt No 58 ^ FRANSCH " DISCONTO VERLAAGD PARIJg 9 Juli A.N.p i - X)e Bank van Frankrijk heeft haar'dlseon to verlaagd van 4 op 3 procent Het disconto voor béieepingen op effecten is verlaagd van 5 op 4 procent dat yoor 30-daagsch papier van 4 op S procent Wisselkoersen 9 Juli 1936 Opgave van de Utr Ver voor den Geld - en Effectenhandel 2.15 uur Inkoop VerkpQp Cheque Berlijn 59.20 59.40 „ Parijs 9.73 9.75 „ Brussel „ 24.79 84.87 1 Loiiden 7,36 7.38 „ Zwitserland 48.05 48,15 „ Milaan — — Cabhs New-York 1.46^4 1.471/4 ¦ Duitsch bankpapier — _ Fransch „ 9.72 J ^ s.ny - Belgisch „ 4,98 S.Ol Engelsch „ 7.85 7.40 Zwitsersch „ 48.03 48.25 Amerik „ 1.46 • 1.48 Indisch „ 99.50 100.50 Italiaansch '„ ¦ — — Oostenr „ 27.80 28.25 Gouden ponden 12.27 • 12.37 Gouden dollars 2.48 2.53 Toeristenmarken 41 — Crediet Sperr-marken 15 I - ¦ ¦ ' ï - • tZN II - DE KROMMERIJN III 2-1 Z.Z.V is het eerst in den aanval en door ten H a a f t al dadelijk gevaarlijk Door een straf worp krijgt deze speler den bal in ziJn bezit en geeft Z.Z.V met een hard schot de leiding De Kromme Rijn komt verwoed opzetten doch de aanvallen stranden op het goede keepwerk van doelman Mulder Door een mis-verstand in de achterhoede der gasten komt de ' bal bij v d Hoef die in goede positie ligt en daarom dank baar gebruik maakt Met 2—0 breekt de rust aan In de tweede helft wegen de partijen beter tegen elkaar op De midvoor van dé Kromme RiJn onder neemt een snelle rush hetwelk met een onhoud baar schot van dichtbij besloten wordt 2—1 Z.Z V trekt in de verdediging terug zoodat er voor de gasten geen doorkomen meer aan is Met 2—1 komt dan ook het einde van deze ontmoeting ' Knottenbelt in kwart-finale Bij de Int kampioenschappen te Noord ¦ wijk heeft hij Allison verslagen en uitgeschakeld NÓÓRDWIJK 9 Juli — Vermoedelijk dank zij bet mooie weer wag er gisteren meer pu bliek dan Dinsdag Isngs de banün van het Noordwijksche Casino Knottenbelt heeft tegen AUlson een uitste kende partij gespeeld Voorop dient echter te worden gesteld dat de Amerikaan zich al bit ter weinig beeft Ingesponnen en zelfs af en toe een zeer onsportieve houding aannam wan neer de uitspraak vaa de » umpire hem » iet aanstond De eerste en zevende game van de eerste set wint Knottenbelt die serveerde op love AUlson maakte alleen de tweede game en als de Hollander op 4—1 staat laat Allison de set loopen In de tweede s'et komt Allisbn " nadat het ver scheidene malen deuce is geweest op 3^0 De vol gende game is voor Knottenbelt die dezen set met 6^—1 verloor ' ' In den derden set komt Knottenbelt op 3—0 en düT > laat Allison waarom is niet duidelijk de set loopen Er ziJn tot nu toe eigenlijk „ geen belang wekkende rallies geweest Allison doet alles op zijn sloffen af In de vierde sët wordt het 4—4 en dan heeft Allison de set Dé laatste moet dus de be slissing brengen Allison gaat zich nu inspannen blijft niet meer achter maar verricht keurig werk aan het net Zoodoende komt hij op 4—0 Een Ame rikaansche overwinning iijkt verzekerd Knotten belt is nu verre de mindere van den Amerikaan Onbegrijpelijk is het dat Ailison niet heeft doorge zet Hoe het ook zii Knottenbelt die volstrekt niet beter is gaan spelen ' na Allison's voorsprong wint vier games achter elkaar Als de Hollander in de negende game vail dé fmal set op zijn service 30—40 staat forceert Allison Hij loopt op en slaat een half volley ver out deuce Nog eenmaal wordt het deuce en dan wint Knot tenbelt de game 5—4 A'.lison komt in de vol gende op SO — O mist dfcn tweemaal onnoodig en het wordt thirty all en dan 30—40 match point Een harde drive langs den lijn en buiten Allison's bereik brengt Knottenbelt de overwinning Niemand zal wel verwacht hebben dat ICnotten belt vla Allison in de kwartfinale zal komen Fraulein Horn had weinig moeite met mej Ter windt die in dit tournooi in het dubbelspel beter werk verricht heeft dan In de single En boven dien hoe „ promething " het spel van de jeugdige HoUandsche ook is ziJ heeft nog niet het interna tionale niveau van een fri Horn bereikt De Duit sche speelster won met 6—2 6—1 Hughan heeft een gave partij tegen den Ame rikaan Stratford gespeeld en deze met 6—2 6—3 geslagen Waarom,de wedstrijdleiding deze partij op een zijbaan liet spelen en die van Breeze En geland tegen de Braauw op het centre-court is niet duidelijk Breeze die geen erg sterken indruk maakte sloeg de Braauw met 6—3 8—6 Timmer concentreerde zich al weinig tegen ' Ca bot den 2en secretaris van de Amerikaansche le gatie die hij met 6—2 B — 8 6—2 sloeg De partij had in twee sets beslist behooren te Madame Mathieu won met 6—0 6—0 van Frau lein Baumgarten De Fransche speelster verzeker de na afloop van deze eenzijdige partij de cijfers JÖfflSen het wel aan tres nerveu3e,-te.,zijn geweest ' feW-ia plus manverse parti de son exlstetHe - te heb * ben gespeeld sic Hier volgen nog enkele uitslagen damesenkel spel Mej Rollin Couquerque slaat mevrouw van Haa gen 6—1 8—0 mrs van Rtjn slaat mevrouw de Jonquierc 7—5 6—2 frau Sohneider-Peitz slaat M.elle Horman 6—1 6—1 madame Garoetchen ke slaat mej Kerckhoff 6—1 6—4 miss Babcock slaflt mej Mechel 6—2 ' 3 — 3 - De kwartfinales damcsenkelspel zullen er alsvolgt uitzien _ Madame Mathieu tegen mrs van Rijn Frau Sohneider-Peltz tegen miss Babcock fraulein Hom tegen madame Gorontchenko mej Rollin Couquer que tegen winnares mad.elle Jedrzjowskl—mej Heyink En uu het heerenenkelspel Knottenbelt komt dus in de laatste acht en daar zal hij Kho-Sin-Kie als tegenstander aantreffen V I E RDE PItAP t '^ Morgen eten wij Gestoofde paling gemengde sla öardappelèn,-bèschui,t met bessensap Voor gestoofde paling hefebip wé " toëdlg I K.G paling cltröeh ' 100 gran » Isoïw ' ' ' tl ' t \ '.':'' V ' We laten de paling atbQonmaken wasschen ze goed uit en snijden ze aan mooten terwfll wij de laatste ziso noodig '- met eeri breinaald doorsteken wasschen ze daarna koken ze In '' dien ze te dik is 4 & 5 minuten In kokaind wa ter ¦ en - zout - aelieppên ze daarna ' inet wti ' schuimspaan uit het water en brengen ze over in een vuurvast schoteltje met do boter in klontjes verdeeld tusschen de stukken visch We voegen zoDveel van het vlsohwater bü dat de bodem een paar o.M bedektis en druppe len tevens de « ap van t citroen gezeefd oveo de visch We bestrooien d bovenkant met pa neermeel en plaatsen de schotel ongeveer 20 a 25 minuten in de oven,'éérst 10 minuten dlefit -^ gedekt om de visgh gaar ' te krijgen daarw zonder deksel We bedruipen de visoh van ti^'d tot tiJd met het vocht en voegen naar verkiezing vóór bet opdienen wat aangemaakte sago biJ indien wij de vischsaus graag gebonden hebben De Chineesche Davis Cupspeler behaalde giste ren een gemakkelijke overwinning op Tesohmaohcr e — 3 6—2 6—0 Wel had Kho Sin KIe meer moelta gisteren dan Dinsdag mat Leyenaar en toonde hü meer concentratie Hierbij komt nog van Rijn dia den Belg van Zuyien sloeg met 6—2 6—1 6 — O De Belg speelde zeer regelmatig maar was niet bestand tegen den krachtigen aanval van den Ame ' rikaan die voortdurend de meerdere was Ook Hughan die zooala gezegd Stratford sloeg komt in de laatste acht De vier partijen heereilr eiikelspel die nog gespeeld moeten worden ziJn Timmer — Stalioa Jamain — Lesueur Stefani — Breeze en Gabrovits — Journu Uitslagen heeren dubbelspel Kho-Sin-Kie en Knottenbelt slaan Wetseïaar en Hoeke 6—2 12~ 10 Allison en van RiJn slaan v d Graaff en Hey nen 6 — O 6^-2 6—4 Marinkelle en Jamain slaan Brouwers en de Braauw 6—4 1—6 6—3 6—4 Stratford en " timmer slaan van Olst en Wamste ker 6^0 6—2 6—'1 Karsten en Teschmacher slaan Poll en Peters 6—4 6—1 De Stefani en Gabro viteh slaan vap Zuyien en Leembruggen 6—4 6—3 6—3 Lesueur en Journu slaan Wiener en Fabiu.A — 86 Friesch Gr Hyp B NffiDBRLAND W3-1/8 F.br 4 % — 983/a ld 1/1-1/ï iti — 993,8 Nederti t 100'31 * 1005/8 988f8 id 4 — 961,8 ia ' t 6UU ' 31 i ia t lUU-33 4 id f SIK ' 33 4 lü 2e Ig ' 331 1UU4 ld 2e Ig ' 331 mui ld ' 84 t 1UÜ4 ld ' Si sou 4 ld Ser P ld Pbr 4 — UBi » Uron Hyp B Pbr iV ^ 96 — 9sa/4 9"''/l(i 99 % - - „ 99 % 99 iv 998/4 Ü9 % ld Pbr 4 87 % — 91,4 Holl Hyp B id 5 — 89 tJyp Bank v Ned Ser C id V & — — Insul Hyp B ld 5 — 83 Nat Hyp B ld B — — Ned Hypb ¦ ¦ OOST-INDIÏJ Veendam Pbr 414 93 % 98i5;i | Amsterdam 1«33 5 ld 1934 él/f td 1930 4 id ie leening I9;n 4 ld 2e leening 193i i td ld 4 98ta ~ 97V4 921/4 92U | 92V4 971/4 9Bl«i 121/3 921/8 9'il,2 621 / Oost Hyp Bank 6 96 — ld ld id ld O.-lndië ld, ld t 100 ' 34 4 t 6UU ' 34 4 f 1UU34A4 ' t 8UU 34A4 t IWüHli t Sm MLUi t uw 35 % SOO ' 3S 3V ^ 97 96 % 969l6 97 ^ SBti/i i illf 981)8 967a 961,8 S.e7/8 961,8 96,|8 id 4 % ~ — Overija Hyp B ld 5 —¦ ¦ SOi/s td ¦'^ ld 41/2 — — ' 1934 4 1936 4 1U31 4 ' i9 « 4 1025 5 1920 6 1931 4 1934 i 1986 aA 82 ¦ 787/8 Utc Hyp 8 4 78Va Sij Westl Hyp S.-.Pbr 5 S3 97 ld ¦ ¦ ld iK 86 91 ld > id 4 8W,'j ¦ Sd3;8 üeeuw Hyp B id 5 - 3ÜITENIé Prov Groningen ' 32 4V^iSem Groningen ' 32 5id 1933 4 ld 19341 4 ld 1934114 Helmond Dec 27 ' 28 4 % Hilversum 19;^2 5 - Leeuwarden 1921 41,4 Noord.Braljant 1934 4 Rotterdam 1916-'17 41/2 ld 1926-'30 4>A ld 1931 4 riemarang 1925 5 Tilburg 1934 4 l.'trei-nt Prov 34 4 Luik H,U C.v.Ob 6 Kopenhagen 1928 5 ld « 100 19U1 4 ld £ 20-100 ' lO-'ll 4 DUITSCHLAND Berltln B.II 1925 6 % NOORWEGEN 1005/ie " 973/4 ^ WT/ir S73/4 121/S ^ leeu-w Hyp.B Pbr 5 i -' ¦ — Z..HÜ1I Hyp.B ld 5 ¦ Wi''f ^ Hoil Ciiiiadff Hy.gl 5 - y^t -':»- Ned Ooattriesulie ~ '•'' BULGARXJB TabaRaleenmg 1902 5 »- Zegelleening " at g 43 *- r.n,,>i /-\ ui m-ï 1 / ',- Hyp banl Pbr 3>,i ü '--.- Nwe Ned - Am T '/ JyBi,banlf Pbr B ' — — North West and Goud " Obl ' 07 iVa isjj 4V4 " Pau id 4 % 4S 46 Ie Ned Seheeps - verband MU Pbr iV — 76 DENEMARKEN öultenl ' ÏS t IIXIO BH — dlte Obl ' 26 S S6 DUITSCHLAND Dmtacm i 100 O 7 mu ld m ket.vkl O 1 Idig PORTUGAL Ie Serie Afgest 3 •»> ïNDÜS'TRIÈElt * ÓNDEBN mi Pr-Gron Beetw.s.t ö ».- ^ IV Ned.-papierl O.-e — 85 991 ¦ ill's 997/8 mil 951/4 1003/4 99 82V « SB Lever's ZeepMM ' 34 ¦ tVn 102818 102i/j Ned Lin.fabr - 5 -— mi4 WB/g Philips Gloeilampen Bi 1011/4 - lOliJi - Krupp AUt Ges Friedr.1 8 — — Mitt Stahiw O 7 -^ —- Rh Elba Un O 7 18I/j ~- ver Stahl.w o 7 — — GAS EN ELECTB tSJ BOHO-SLOWAKIJS Oblig » 87 •— fcWl''l'8ERLAND aubr IL ' 27 4V4 nVi — Utr Watert ü 4>/i — _ Bert Stadt Elect W 1926 61/2 _ — Ctt Berv Oy Ml p 1966 O 6 48 % 48 % 476(8 477/16 Cit Serv Cy 4 % 90 ' Oiirlatlania 14 neensuh Rykswon fbnda 1927 O B p.ig68 o 6Cons Beige O 6 923/5 83 Nw yorli Teleph JAPAN Imp hottn 7en ii5 -_ e Lg $ BOO.IOO » ' 24 S'A tü >« VVinno n ' — a am KEKK EN UBFD ÏNST Ï.K i^iolvonverpl - w.nvp,,^,„n 3-i>ifg.S',,.,i «= / -,-- $ Rubr 2 O iVt 657/8 6W;ir Hliein Westf - Bleetr 1JS7 O 6 -_ 14 Bat Pctr Mft > 0 4Vè,i lu i&art..1 fT^iV4.:..»j;jt:.,^.,r^„,^\fi ^ SCHEEPVAABI ütHJEN Int Mere Mar 42 S.F.G.O 6 423/4 DrVEBSEN Amst Grondbr.b S — - Gooisoh Nat.-res 4 % — — Nat Grondbezit ' 15 5 — — Ned Gmnclor,.'ianlï «=«- 58 _ SPOOBWBGEN H.IJ.S.M Obl - 26 4J,a 8913 id 1900 4 853/4 86 Mij t Expl v S.S - 19l3-'26 V/i 881/s 85 73 677/w 657/19 511/4 ld 1001--13 4 _ Chem Fer du - Mid C v O 5 — At Top A H O 4 6711/18 C Pao Ie Rel H 4 - Kan C South leH 3 51 % Miss Kfins Tex R AdJ B 5 — Norf en West 70 % 55 % Qeeona Ie Hyp 4 707/8 South Pac ' G.-O 4 66i%e South Pau B C Ie Ref Hyp i 62 % Can Pau id $ perp Cona 4 67i/i Gooisohe Tr.w O 5 — FBEIMIEtEENINGEN '- ï*lT3 A'dam J1874 f 100 3 ld - t 1000 3 ld Olymp tg t 100 3 Rotterdiiin 1S68 3 Witte Kruis 1888 431/j België Antw 1887 2',4 42 % fc31/2 VOOKl,OOPIG GENOTEERDE FONDSEN Ced'.A 19S3 5 R II ~ - ^ Cr Coiji öe Belg a fr 1000 5 — — " ï'ranliriSk 1924 7 98Ite N-«r Int « B Pbr 6 — — MNDEELEN ENZ --- j i - BANKEN AraW Èanlt A 120 122 % Banli Ass £ 150-300 A - id ' ¦' f 500 — iOOOA 35 34'i;4 Geld Ored Ver A " 16174 Holt B unie A 661/s 67 tnuassp BanlS A sg 85 N.-lnd Esc Mij A — 741/4 Nederl Banlj A - I6S1 » Ned Han Mij t 250 A 18 » 13I8/4 R'dam B.-ver A ÜJ llu Twent B S A A 81 " SO3/4 Fransche B 3 C.v.A — Reiohsb Deut A — —• INDTJSTBIEEI ^ ONDEBN Alg Norlt Mij ¦ Q A 186 — Batava Marg F A 63 BSlIjBergh'a Fabc 0,v,A 193«/4 id pret wiristd ' B)7S(i lO.W.'g Aand A 1 lüüo 1057/8 107 ld s r looo Qart - en Papr abr »- -.—' Wi A SuhoUw A *-- P — ¦(}'>^« s ML-f^i!ri „ tSiL.iS » ¦ '." l?»<7*i '?«'^ '¦ Gruytot & Z A pr.A ~ —^ ld B W pr ld — — Heemat A — -;- HoU Mellitabr A - IS65/4 Holl Beton My A 194S/4 194 Hon Dr en Kabelt A SSift 38S3/4 Holl Kunstz Ind A - — Intern Viscose Cy ' A —- Jurgena I'abr pr A 1055/4 106 Jurgena fabr ] Q«/8 1048/4 1041/8 - 319 — 1801a — - IIÜ1-31320 P.W A Jurgena pr C w A U Mfl..l V.f K Ned aoutind A tv Broo en St A Lycmpf Leeuw 40ai/s 403 343 M4 k51/2 25 % _ 123V4 Us - eo Melltt ' A N Gist - en Splrlt.f A.Ned Kabeltabr A N Scheepsb MiJ A.Rott Dr.doti Mij A K MiJ Sehelde A 31 47 % 39 26l/a 106 41/2 id Nat Bez A Seholten Aard.m.f A.St.spinn Spanjaard A,Stork & Co A Twijnstra Oltet Pr.A Utr Asphaltfabr G.A id ¦ PC v / A 87 % 15 Vev Bllklabr A 15 666/8 67V4 815 / 8 % 2O113 £ 07/8 641/8 79V4 SI 33,.'t 35,'i | J9l/a 193/4 44% 46 % Ver Chem fabr A ^ er Papierfabr V Gelder G A Ver N Rub Fabr A.Vec Touwfabr A Werkepoor Serie A A,W!e8t suik rat A,Am Can Cy C.v.G.A,Am Hide and Leath • - c V A $ ' Id C,v,pr,A Ï R - II Am Sm & Ret — B3;|C 357/8 861/1,1 C v 10 A If Con Linoleum Un A Parb ind l.Q C.v,A Fisk Rub C C.v.A $ g en Cig Cy C.v.A ügrée Marihaye ^ 671/4 96/8 % ii 73 % 73 % S A d ' A ƒ Sep Aktiebolaget A,St Brands C/v.lOA Ï Un St Steel C.v.Pr $ Wintersball ¦ A iiWeedaclie LuoK A BLECTE GAS ENZ 4.1 N Ind El Mi - A « Alg Ned Ind Et MiJ Nat bezit A 1831/4 1888/4 Ned Ind Oas MiJ A 180 Id Nat bezit A _ 178r>vent.scl Centr St v El Str A ISO ¦ - » Asa Gas en El - Mlj - C.v.A.A » 1 % 11,-8 Cantr Public Serv C v 10 A Ï — — illddle West C.v.A $ -^ — N Am Cy.-G.v.lOA $ 17S/8 173/4 HANDELSONDEBNBJMINGEN Banda Cfed & Hand ver G A — 91/4 Borneo Sum H MH A — 15*1/4 Deli Atjeh H Ml A 728/4 723/4 Hand MiJ Guntxol & Scliumaclier A - i 94 % Int Cred - & H ver Rott A 113 % 113 % Linde & Toves en - '•' ¦¦'¦ Stokvis ft-a A..,•793/4 80 % Ned - Wol M « *| 8I | 9 MIJNBOUW BUiton MM le rubr A — — id 2e rubr A 315 315 % Boeton A 23 O.-Borneo Mt Ge-w A 166 1/0 0,-Borneo Mil Pr A lV06/s 176V4 ~' ' ~ Mi ' ¦ ¦ A b5 87 V4 Singk Tin My PETROLEUM K Ned Petr MiJ t 100 Ond A 26W/4 2607/8 Moeara En Ptr MiJ A 313 311 Tarak Petp Mi id 435 — Z.-Per Petr A.Pr.A ƒ — —• Phoen Oil & Tré Cy C V A — 26 Shell Union Oil Corp C V 50 G.A 8 — — Steaua Romana — — SOHEEPVAABT Java-Ch.-Japan-L A 40 % 401/4 Kon Paket MiJ id 101 IO1.3/4 Maaa St Mlj C.v.A 29.'/4 298,4 Nievelt Qoudriaan A 24 IJuitschland 18 % 663 ',„ J9.3n «/ IB 183/4 205/K 73IS Wifi 4l/4 Obl ƒ 1000 ' 30 5 % id met verki ' 30 hVz Engeland £ 50—200 4 ld i 50—200 3','2 Frankrijk 1932 ^ y ¦:> Chic ' Wtlw Ad B 5 B-ANK - EN ORED INST 4S1/4 113V4 134 Kolon Bank A 47 N,-I Hand.b ƒ 1000 A 1131,2 Ned Hand Mij f 1000 C.V.A 134 dito Resc A - INDUSTBIEELB ONDERN Alg ^ Kunstz ^ Uhie A 223/8 V Eerkel's Pat A 39 ' 39 alvé-Dell't C.v.A t,7 % 573/4 Centr Suiker Mil A | s 11 / N Ford Aut Mij A 200 % 200 % Philips ' Qioeii.fabr Gem Bez v A 1683/4 164Phil Gloetl.t Pr W-.A 133 i-S Unilever A 114s's il4S/B '¦ Am Car & F C.v.A % 197/8 ios'aAm Enlva - C.v.A -$ 161 » I7i,sAnac Copp C.v.A iOS',f 207,6 Bethl Steel C.v.lOA % 2M/i „ 2i8 ]| General Motor C.v.A 401 /] 4U»/4 Kennec C C.V.5-10A "' 27;ia a26/s North Am Aviat C.v.A R H 48/8 4 % North Am Bayon A e.v.A ' i 18S/J 34 Un St Leath C.v.A 3i5,',a ' SW Un States Steel C.v.A 34 % 367/i « ELÉCTB EN GAS MIJEN Clt Service Cy C.v.lOA 2B/i8 21i /« Int Tel & Tel C.v.A $ R II 83!3 86/u Rad Corp C.v.A $ 6%j 65/it MIJNBOUW k \% Expl Mi A 1595 / Rod Leb Mnb Mij A 201 162 % 206 PETROLEUM Dord Pctr Ind Mi A 2443 / 2433/4 Kon Petr Mij A 2fc23/4 25 3/4 Periak Petroleum A 79 79 Cont Oil Cy C.v.lOA $ 18 % 183/4 Philips Petr C.v.lOA Ï — 25%Shell Union C.v.lO/V % Iö9/i8 IOë/k Tide Water Ass Oil C.v.A $ 9 % $ 3/4 SCHEEPVAART Ned St.b^_J«y A is/u _ 1V4 47 Kon Kon.N St.b N.B.v.A 1 N Schv Unie N.B.v.A 48 SUIKEB Cult MiJ d Vorst G.A 21 % — id Winst A 11 — Hd ver A'dam A 25 '* 260 % Jav..CuIt Mij A 125 % r<7.3/4 - N,-I Suiker Unie - A lOSVi 1067/8 TABAK Dell Bat MIJ A 185 lR7lh Deli MiJ ƒ lOOQ C.V.A 260 % 254 Sehembah My ' A " 2i6 ' iS5 % gPOOBWEGEN Wilsoft en-Co,iC.v.A -$- -¦«» 4 % 108 /« 191,-2 83 77/8 Bait & Ohio C-v.A $ IO8/1 1C % Chits Milw C.v.lOA Ï 1 U/K id C.v.Pr A — - 2i /« Illinois Centr C.v.A $ V»k l3'/)(Miss Kans & Tex 5 % 19 % 195/16 9S/K l"'l 7 % Cv.lQ.'V S N.-¥ork Centr O-v-A $ ¦ N.-YDrk Ontario & - Went A -» Pensylvanion Railr 10 a 50 C.v.A South Pac Comp g.A id Cert v ge.w A id -- ttailway öTig.g.A Wab Railw C.v.G.A 3an Pac C.v.A $ RUBBER A-'d4m " Rubb 133 % 119 % ' i6Vt 100% 100% 136 771/4 ¦ JOClis 44 46 13 % - 71 % - 73 147 182 135 % C ƒ 1000 A IIS1/4 ¦ 5 % 083/4 99 133 - „ 74 % O-Jav-a Rub My - id lOOuJ Band Rubb My id Dell-Bat Rub My id Hes Rubb My Id Ind Rub Comp id Kend Lemboa Rub id Majangl V.er td 421/4 327/8 OoatUust f 1000 O.v.A R'dam ' fapanoeli A tj.',l Plnnt - f - Sal Plant ' - Cult Serbadiadi " ' ¦ ¦ Sum.-Rub,.,A - ' ii - - Siiao ' sum Rub Mi A " 72 Sum Rub Cult Mij A 1481/2 Vér Ind.'Cult - Oncl A Vi%Mc Wai Sum Rub Mo A 136tet - Rubber ' S-.v.-A - ' ai/ij 
14 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 58 Donderdag 9 Juli 1936 VIERDE BLAD Zwemkampioenen bij U*Z*C ^ iNed » Ruiters ' naar Berlijn yoor de Olympische Spelen worden negen deelnemers uitgezonden onder leiding van Jhr Quarles van UHord AMSTERDAM 9 Juli — Naar w\j verne men is de Nederlandsche ruiter-équipe welige deel zal nemen aan de Olympische ruiterwed stryden te Berlijn als volgt samengesteld Samengestelde Ruiterwedslrijd Luitenant Fahud de Mortanges met „ Ica ïus " K.P reservepaard „ Madel wie du " Luitenant Tonnet met „ Danseuse liose " C.F reservepaard „ Harlekün " B.F E Kahn met „ Kspoir " De inschrijvingen voor de ruiterwedstrgden slui ten definitief op 25 Juli as IVtocIit de mogelflljlieid zicli voordoen dat een der aangewezen ruiters moet worden vervangen dan kan een Iteuze wor den gedaan uit de ruiters lultenant-ltolonel baron van Voorst tot Voorst met „ Donizetti " luitenant van der Hoog met „ Marquis " en ritmeester de Kruyff met „ Taiiitl " Na 25 Juli echter mag geen der drie ingeschre ven ruiters meer vervangen worden Zware dressuurproef Majoor Camerling Helmolt met „ Wodau " R.P majoor Le Heux met „ Zonnetje " R.P reserve paard „ Nancy " kapitein Versteegli met „ Ad Astra " Zware springconcours Luitenant Greter met „ Ernica " C.F en „ Trixie " als reserve luitenant van Schaiclt met „ Santa Bell " Eerst na de concourses te Wassenaar 11 en 12 Juli en Eindhoven 19 Juli zal de équipe nog met een derden ruiter worden aangevuld Voor ieder der drie bovenvermelde nummers Is dus ingeschreven met drie ruiters ieder met één paard terwijl een vierde paard als algemeene re serve voor dat nummer meegaat De équipe van Nederland bestaat dus totaal uit 9 ruiters 12 paarden en terwijl 9 oppassers de reis zullen mee maken Bovendien zïjn daarhij ingedeeld een wachtmeester voor toezicht op de oppassers en op de fourage en een hoefsmid De paarden zullen worden ondergebracht in stal 11 op de draversbaan Ruhieben evenals de paar den van de andere Icmden De onderofficier en de manschappen zullen aldaar logeeren Als official gaat mee jht K F Quarles van Ufford voorzitter van den Nederlandschen Hip pischen Sportbond ais chef d'équipe Hij zal tevens worden aangewezen als voorzitter van de uit vijf leden bestaande jury voor den dressuurwedatrljü De secretaris van den Nederlandschen Hippischen Sportbond de heer D J Couvee is benoemd als derde lid van de technische commissie voor de ruiterwedstrijden welke belast is met de controle der organisatie de parcoursen en de hindernissen De beide andere leden zijn commandant G Hector secretaris der F.E.I en Aug Andreae major A.D Duitschland Deze commissie moet 15 da gen voor den aanvang 12 Augustus der ruiter wedstrijden haar werkzaamheden aanvangen De heer Couvee zal tevens als secretaris tüngeeren van het jurylid jhr Quarles van Ufford Naar wij voorts nog vernemen heeft de Dult sclie organisatie gezorgd dat paardenartsen en hoefsmeden ter plaatse aanwezig zijn ten behoeve van de deelnemers doch de N.H.S.B hecht er de voorkeur aan een eigen paardenarts en hoefsmid mee te nemen die de paarden door en door ken nen en te allen tijde beschikbaar zijn De heer J G H Holsheimer paardenarts eerste klasse zal voor de verzorging der paarden de reis naar Berlün meemaken Het congres der F.E.I zal waarschijnlijk op 17 Augustus te Berlijn worden gehouden De Neder landsche Hipnische Sportbond zal daar vertegen woordigd worden door zijn voorzitter jhr Quar les van Ufford thans vice-voorzitter der F.E.I Bij afwezigheid van den Amerikaanschen voor zitter generaal Henry heeft onze landgenoot ge durende de peviode 1931—1935 de bijeenkomsten der Internationale Federatie geleid De geheele ruiter-éqUipe met de officials zullen logeeren in Haus Gatow am See te Gatow aan de Havel Alleen kapitein Versteegh woont elders De ruiters zullen 5 Augustus te Berlijn aanko men De paarden op 6 Augustus Kolonel jhr Quarles van Ufford op 31 Juli en de heer Couvee op 28 Juli Snelvoetersploeg gewijzigd Morgen beginnen de A A A kam-pioenschappen te Londen ' s-GRAVBNHAGE 9 Juli — Naar men ons mededeelt zijn er eenige wijzigingen gekomen in de Nederlandsche ploeg welke onder de kleuren van de A.T.C „ de Snelvoeters " zal deelnemen aan de open Engelsche athletiekkamploenschap pen welke Vrijdag 10 en Zaterdag 11 Juli te Lon den zullen worden gehouden in het White City Stadium De definitieve samenstelling luidt nu 100 en 220 yards M B Osendarp alleen 100 yards Chr Berger en H Eikema alleen 220 yards 100 yards W van Beveren Tj Boersma en B Mesman-Schultz 440 yards K Baumgarten 120 yards horden W Kaan Speei-werpen J F van der Poll Hoogspringen R J Brasser en Carlier Kogelstooten en discuswerpen A G J de Bruyn 2 Engelsche mgl snelwandelen P J Engelman 4 X 100 yards relay-race a.t.c „ de Snelvoeters " met Osendarp van Beveren Berger en Boersma met Misma.n Sehultz als recerve Polostokhoogspringen R J Brasser Amerika komt volledig naar de O.S NEW YORK 9 Juli A.N.P - De oproep van Aveiy Brundage om het ontbrekende geld voor de uitzending van een volledige ploeg naar de Olym pische spelen te Berlijn mogelijk te maken schijnt succes te hebben Het Amerikaansch Olympisch co mité krijgt van verschillende zijden toezegging voor steun Als voorbeeld mag genoemd worden de steun die de stad van inwoning van de bekende hoogspringster Kathlyn Kelley voor haar uitzen ding naar Berlijn zal verstrekken Men neemt thans aan dat het benoodigde be drag van 227.000 dollar nos terrechtertijd biieen zal zijn Nederlandsche T»T » Tijdens de training is het ronde record aanzienlijk verbeterd ASSEN 9 Juli — Gisteren vond des morgens tusschen 9 en 12 en des middags tusschen 14 en 16 uur de eerste officieele training plaats op het voor het publiek afgesloten parcours De belangstelling van het publiek was groot vooral in de middaguren toen de scholen vrijaf hadden en de tribunes vol zaten met de jeugd Thans eerst blijkt hoe geweldig snel het circuit geworden is Het ronderecord dat op 144 K.M per uur staat werd door tal van rijders bereikt of overschreden De snelsten waren Guthrie op Norton en Mil house op F N die ' zonder dat zij het zelf wisten elkander een duel leverden dat door het publiek in ademlooze spanning gevolgd werd Eerst reed Milhouse een geweldig snelle ronde in 7 min 4/5 sec Vlak daarop gooide Guthrie er een 6 minuten 58 sec uit die onmiddellijk gevolgd werd door een ronde van Milhouse in 6 min 56 sec en ' n paar ronden later haalde hij er nog maals een seconde af 6 min 55 sec dat is 149 K.M 734 op den eersten trainingsdag Watersport Zal Star kampioen worden Door overwinning op hel Amster - damsche A.Z slaan de kansen zeer gunstig Star heeft in twee dagen twee zeer moei lijke wedstrijden gespeeld n.l tegen de can didaten voor het kampioenschap en er drie punten uit weten te behalen waardoor de Utrechtsche tweede klasser het kampioen schap maar voor het grijpen heeft Nadat Star Dinsdagavond tegen De Otter had gelijkgespeeld waardoor de Hilversum mers praotisch uitgeschakeld waren heeft gisteravond A.Z in Amsterdam een nederlaag geleden waardoor de hoofdstedelingen thans ook twee punten achter zijn Met nog twee wedstrijden voor den boeg n.l uit tegen A.Z en P.C en thuis tegen Triton zal het kam pioenschap Star wel niet meer ontgaan De wedstrijd van gisteravond gaf twee zeer ver schillende helften te zien Voor de pauze was het een hoogstaande prettige ontmoeting Door beide zeventallen werd er aantrekkelijk gespeeld en in het bijzonder snel De teams waren volledig en Star kwam dus als volgt te water M Arendsen Kuperus Kitzer A Arendsen Dorresteyn A Minnes Boereboom De leiding was in handen van den heer Bwane veld Na een gelijk opgaand begin maakte Star na een schitterenden aanval het eerste doelpunt Dorresteijn en Boereboom speelden goed samen en kwamen zoo tot vlak voor de goal Toen kreeg Dorresteijn den bal juist op den hand toegespeeld en van dichtbij scoorde hij onhoudbaar Het eenige wat de tweede helft met de eerste gemeen had was de spanning Deze heerschte er volop doch het spel werd al harder en harder De voorsprong werd vergroot toen Ritzer opzwom met een hevige schermutseling voor het A.Z.-doel als gevolg De Utrechter kreeg den bal weer te pakken toen de Amsterdamsche keeper uitzwom en op hetzelfde moment schoot Ritzer over zijn hoofd in het doel A.Z zette toen alles op alles en Star bleef niet achter Herhaaldelijk moesten aan beide zijden vrije worpen worden uitgedeeld A Minnes moest het water uit en de vrije worp werd hard op den midvoor geplaatst die onverwacht en onhoudbaar den bal doortikte De stand was toen 1 — ' 2 Daarna was er weinig of geen fraai's meer te genieten Eenig overwicht was er niet en beide teams speelden zeer zwaar spel In het doel kreeg Arendsen veel werk docii hij keepte uitmuntend en behoedde zijn zevental voor een gelijk spel dat de kansen geducht zou doen dalen Het bleef bij een 2—1 zege voor Star Cadeau krijgt men het kampioenschap in geene deele Eerst de ontmoetingen tegen De Otter gis teravond die in Amsterdam en nu wacht nog de match in Amersfoort tegen de A.Z en P.C maar daar kan tenminste één punt gemist worden De stand luidt thans Star 6 4 2 O 10 21—10 A.Z 5 3 0 2 6 8—8 De Otter 4 12 14 9—5 A.Z en P.C 4 10 3 2 11—16 Triton 3 0 0 2 0 7—17 Wedstrijden hadden veel succes Rie Mastenbroek en Mooi zwommen goed en snel en wonnen onbedreigd In de zweminrichting „ Krommerijn " organiseer de U.Z.C gisteravond haar jaariyksche nationale wedstrijden Was de deelname aan deze wedstrijden andere jaren wel eens grooter door d Inarae van zwem mers(sters als Mooi Molenaar Schef f e r K r e f f e r de springer Haasman Bep Martin en Bie Mastenbroek mag terecht van een aantrekkelijk en select programma worden gesproken dat door een groot aantal be langstellenden met aandacht werd gevolgd Begonnen werd met 3e 30 M vrije slag dames De 2e sei-ie waarin Rie Mastenbroek en de U.Z.C ster H Hogeweg zwommen was verreweg de snelste Het behoeft nauwelijks betoog dat Rie Mastenbroek er voor zorgde dat de wisselbeker In het bezit blijft van O.D.Z de club van Mevr 1 R Mastenbroek O.D.Z 1 m 0.8 sec 2 H Hogeweg U.Z.C 1 m 1.2 sec 3 M Winkelaar D.K.R 1 m 5.6 sec Op hetzelfde nummer voor de heeren was de 3e serie met o.m Mooi en Molenaar verreweg de snelste Op de eers 50 M gaven de beide selec tiezweramers voor de Olympiade elkaar niet veel toe Het keeren geschie^-de bijna gelijk Daarna liej de H.P.C.-er iets uit om tenslotte met zeer ge ring verschil '¦ e winnen Voor de 3e plaats badden de U.Z.C.-er v Leer - Ned»Zeilploeg gekozen Definitieve inschrijving van Nederland voor de Olympische Zeilwed strijden te Kiel AMSTERDAM 9 Juli — Naar wij verne men zü »> na overleg tusschen het Neder landschr Olympisch Comité en de Konink lijke verbonden Nederlandsche watersport vereenigingen de vertegenwoordigers die voor Nederland aan de Olympische zeilwed sti-yden te Kiel zullen uitkomen thans defini tief aangewezen Voor de klasse der Olympiajollen komt uit D Kagchelland Rotterdam mét als reserve E G van der Stadt Zaandam In de internationale starklasse zeilt Bob Maas Hilversum waarschijnlijk met de „ Bem " tei-wfll de tweede man nog niet bekend is Ook de reserve in deze klasse moet nog nader worden aangewezen Tenslotte zal de „ de Ruyter 1 " starten in de inter nationale zesmeterklasse met Mr J R Carp Am sterdam aan het stuur Leden der bemanning zijn de heeren E Moltzer Amsterdam Dr A J H Dokkum Amsterdam H Looman Overveen C W Jonker Haarlem De heeren Mr F Pont Hillegom Th van Mar le Bussum en H Reinders Polmer Haarlem fungeeren als reserveleden der bemanning Naar wij nog vernemen ligt het in de bedoeling van Mr Cai-p om verscheidene dagen van te voren naar Kiel te gaan ten einde daar nog te oefenen De „ de Ruyter " zal van nieuwe zeilen worden voor zien Vertegenwoordigers van de Koninklijke verbon den Nederlandsche watersport vereenigingen te Kiel zijn de heeren E Crone en Ir Loeff De laat ste fungeert tevens als chef d'équipe Concoursen van Fokker De Utrechtsche Postdulvenvereeniglng „ B'ok ker " hield Zondag 5 Juli j.l een dubbelvlucht t.w vanaf Limoges 751 K.M en vanaf Quievrain 210 K.M waarvoor onderscheidenlijk werden ingekorfd 52 en 117 stuks vogels De vogels van Limoges werden gelost te 5.45 met een Z.W wind De eerste prijswinnende duif werd hiervan geconstateerd te 17.50.06 de laatste prijswinnende duif te 21.35.06 Prijzen konden als volgt worden toegekend A Polfliet 1 3 8 I Ga ray 2 W Hoefakker 4 J Ph v Schalk 5 J Lis senberg 6 A M Schouten 7 J Verkerk 9 M Gerekink 10 De vogels van Quievrain werden gelost te 8.30 met een Z.W wind De eerste prijswinnende duit van dit station werd geklokt te 11.34.33 de laat ste prijswinnende duif te 12.09.19 Prijzen konden worden toegekend C Heraink 1 15 M Veuger 2 13 L Daalderop 3 H Kasteele 4 J ' Ph v Schalk 5 17 J Lissenberg 6 A Polfliet 7 F Schipper 8 J v Oosterom 9 H Lebur 10 C Wenting 11 A M Schouten 12 16 W Hoefak ker 14 I Garay 18 H v d Haar 19 M Fiche roux 20 M Gerekink 21 22 G Korevaar 23 De in verband met de Olympische Spelen uit Indië naar Nederland overgekomen zwemmer Haasman laat zien dat hij ook springen kan sum en v d Berg Delftsche Z.V denzelfden tijd genoteerd Na overzwemmen won de Delftenaar 1 S L Mooi H.P.C 1 m 2.8 sec 2 S Moole naar Hét IJ 1 m 3.6 sec 3 -^ v d Berg D.Z V lm 10.4 sec De 3 X 50 M estafette wisselslag voor dames werd natuurlijk een overwinning voor de Rotter damsche O.D.Z ploeg met de zwemsters B Mar tiu C Eijkenbroek en R Mastenbroek Niet Rie Mastenbroek zwom de ^ 0 M rugslag doch B Mar tin Deze wist haar ploeg reeds een kleinen voor sprong te bezorgen ' p de 50 M schoolslag deed de U.Z.C ster G v Norden goed werk doch kon niet verhinderen dat mej Eijkenbroek den O.D.Z voorsprong iets vergrootte Rie Mastenbroek nam de 50 M vrije slag voor haar rekening en zorgde er voor dat de O.D.Z.-ploeg met groot verschil won 1 O.D.Z 1 m 45 sec 2 U.Z.C 1 m 59.6 sec 3 D.K.R 2 m 13.6 - ec Hetzelfde numme voor de heeren werd gewon nen door D.J.K met de zwem ers J C Scheffer A V Kalken en C A Kreffer U.Z.C met D Wol ters de nieuwere - racht B J Faddegon en J v Daatselaar gaf uitstekend partij Na den rug - en schoolslag was het verschil uiterst gering doch Kreffer stelde op de 50 M vr-J - slag de Amster damsche zege veilig Haarlem was gehandicapt door het niet uitko men van één harer sne ' zwemmers C Zeeman 1 D.J.K 1 m 37,8 sec 2 U.Z.C 1 m 40,2 sec 3 Haarlem 1 m 45 sec Daarna was alle aandacht geconcentreerd op het schoonspringen voor heeren n.l 5 verplichte en 5 vrije spi-ongen De groote attractie bij dit nummer was de deelname van den Indischen sprin ger Haasman die naar men weet speciaal uit Indië naar hier is gekomen om zich voor te be reiden voor de Berlijnsche Olympiade Het publiek heeft inderdaad fraaie sprongen van hem kunnen bewonderen en zijn springen stak huizenhoog uit boven dat van T Knevel Zwem lust en R Jonker U.Z.C Op onze vraag aan Nederland — ^ Britsch-Indië AMSTERDAM 9 Juli — Naar wg vernemen zal op Zondag 6 September a.s in het Olympisch Stadion te Arasterdam een hockey wedstiijd ge speeld worden tusschen Nederland en Britsch In dië Britsch Indië zal na het Olympisch hockey tour nooi te Berlijn een tournee door enkele landen van Europa maken en daarbij op bovenvermelden da tum een wedstrijd in Holland spelen Wij zijn er van overtuigd dat menigeen de phenomenale ploeg winnaars van het Olympisch toumooi te Amsterdam 1928 aan het werk zal willen zien Valpartijen op Volhardingbaan Loskamp — Poppes winnen de 80 K.M koppelrace na vele en Interes sante jachten Gisteravond heeft De Volharding-baan gedebu teerd met een avondwedstrijd welke bestond uit een afvalwedstrijd en als hoofd-nummer een kop pelrace over 80 K.M Over het geheel genomen hopen we dat De Vol harding meerdere van dergelijke races zal orga niseeren want de wedstrijd van gisteravond slaag de grootendeels Dat we niet schrijven geheel vindt zijn oorzaak in het feit dat door de talrijke valpar tijen de koers niet het verloop had als men zou wenschen Het begon al tijdens de training toen Fitskie dermate viel dat hij uitgeschakeld was en het kop pel Fitskie — Kleirmagelvoort niet kon starten Het Limburgsche koppel reed zonder Vinders die een mijnongeluk heeft gehad en thans werd vervan gen door Kersten Tijdens de races kwamen her haaldelijk valpartijen voor De Am,sterdammer Brizee heeft meer zonder dan met een maat gere den Eerst viel Westbroek tweemaal en liep daar mede een bloeduitstorting op en ging met zijn arm in een doek naar huis Veger viel eenmaal met Westbroek samen voorover boog een bocht uit en bleef een kwartier in het hokje van de E.H.B.O doch stapte desondanks weer op Poppes en Los kamp tuimelde tijdens het aflossen Westermeyer werd onderstboven gereden en moest ook wegge dragen worden Zoo ging het maar door doch het is gelukkig dat aan het emde der wedstrijd ten slotte alleen Westbroek de gevolgen er nog van merkte De anderen waren doorgefietst De wedstrijd zelve was het aanzien volkomen waard Er werd regelmatig geducht gejaagd Nau welijks was er gesta.rt of Poppes trok er tusschen uit maar Veger had hem spoedig te pakken Elk koppel deed een uitlooppoging doch zonder suc ces Eindelijk hadden Veger-Verhoef een schitte rende kans en hadden een halve ronde genomen Verhoef kreeg toen een lekke band en weg was de kans Toen een nieuw wiel was ingezet probeerden ze het weer en wederom hadden ze tientallen me ters genomen maar nu viel even na het aflossen Veger met Westbroek boven uit een bocht Veger verdween in het E.H.B.O hokje en kwam er na ruim 20 minuten weer uit probeerde te fietsen en bleef tegen aller vei-wachting m de koers Inmid dels hadden de Arnhemmers Mynhard-Pieper van de consternatie gebruik gemaakt een ronde te ne men waarna geweldige jachten ontstonden Loskamp-Poppes waren in geweldigen vorm en toen er 160 ronden van de 400 gereden waren wis ten ze ook een ronde voorsprong te verkrijgen en hadden dus met Mynhard-Piepers de leiding Ver volgens kwam de valpartij van Westbroek waar door hU opgaf Poppes en Loskamp kwamen bij het aflossen te vallen doch ze zaten weer spoedig in den strijd Voor de vierde maal demareerden Veger-Verhoef en hadden een kans toen Wester Meyer viel Er werd hard gereden doch het blau we koppel kon het niet houden Loskamp-Poppes gingen er overheen en namen hun tweede ronde Kersten gaf daarna op en Pisters reed met Brizee door De laatste honderd ronden is een onver moeibare sti'ijd geweest van het peleton op de leidende koppels doch de talrijke demarages lie pen op niets uit en wat Westermeyer Veger en Brizee in het bijzonder ook probeerden hun flit sende uitlooppogingen waren nog niet snel genoeg en in den stand kwam geen verandering meer Het koppel Vegei " — Verhoef had een zeer onge lukkigen avond en had anders de beste kans op de ovewinning gehad Ze behaalden de meeste pun ten Poppes steunde Loskamp uitstekend en het was een zeer snel koppel De resultaten van de klassementen waren le 1 Westermeyer 2 Veger 2e 1 Pisters 2 Veger 3e 1 Brizee 2 Veger 4e en laatste 1 Veger 2 Westermeyer De totale uitslag was 1 Loskamp-Poppes Hil versum/Utrecht 4 pnt 2 Mynhard-Pieper Arn hem/Dieren op een ronde 2 pnt 3 Veger-Verhoef Amersfoort/Utrecht op twee ronden 17 pnt 4 Westermeyer Pistorius Soest/Utrecht op twee ronden 10 pnt 5 Brizee-Pisters Amsterdam / Haarlem op twee ronden 10 pnt 6 Govaerts Roodbergen op drie ronden 2 pnt Afvalrace 1 P van Zutphen 2 Hoogendoorn 3 J Heus 4 H Riet allen Utrecht een „ insider " of hij in dezen vorm kans zou heb ben te Berlijn kregen we echter een ontkennend antwoord Het viel ons op dat de waardeering der spring jury-leden meermalen sterk uiteen liep 1 Haarman Triton N.O.I 122,10 punt 2 R Jonker U.Z.C 87.49 punt De 5 X 50 M estafette vrije slag dames werd een niet gemakkelijke overwinning van U.Z.C De Otter-dames Hilversum gaven uitstekend partij en practisch wist de laatste U.Z.C.-zwemster Dini V Es de Utrechtsche zege eerst veilig te stellen 1 Ü.Z.C 2 m 58,6 sec 2 De Otter 3 m 1.4 s Met uitzondering van D.J.K en min of meer ook U.Z.C ontliepen de heeren-ploegen op de 5 x 50 M estafette elkaar niet veel D.J.K had reeds gauw een kleine voorsprong en wist deze gestadig te vergrooten Daatselaar die als laatste man voor U.Z.C inging zwom hard doch Kreffer bleef den bereikten voorsprong ge houden 1 D.J.K 2 m 22,4 sec 2 U.Z.C 2 m 30 sec 3 Haarlem 2 m 35.4 sec D.K.R noteerde denzelfden tijd als Haarlem doch wenschte zooals althans werd medegedeeld niet over te zwemmen Achteraf bleek dit echter min of meer op een misverstand te berusten Tot slot de finale van de nationale waterpolo dag le afd heeren tusschen H.Z en P.C en Haar lem De Hagenaars hadden een invaller voor Sirks Haarlem miste C Zeeman Evenals tegen Zwemlust speelde H.Z en P.C ' weer een uitstekenden wedstrijd doch ook Haarlem gaf kranig partij De rust kwam met 2 — O voor H.Z en P.C Toen het door Stam 3 — O was geworden wist Haarlem althans de eer te redden doch kort daar op voegde H.Z en P.C nog een punt aan de score toe 4—1 cijfers waarmede H.Z en P.C winnaar werd van deze afdeeling Tevens had elke - speler van H.Z en P.C een bronzen medaille In ontvangst te nemen aangeboden door Dr P Smit Onnoodlg te zeggen dat het programma onder het voorzitter kamprechterschap van den heer A S Sirks bijgestaan door een staf van bekwame hel pers e«n vlot verloop had tenvijl de polowedstrijd op correcte wijze geleid werd door arbiter C Min nes Jr A V » Schendel rijdt goed in de Tour de France Nederlander werd derde in de tweedeetappe Wierinckx winnaar,Archambaud drager vande gele trui ¦]' CHARLEVILLE 9 Juli A.N.P ' — De tweede etappe van de ronde van Frankrijk leidde gisteren van Rijssel naar Charleville een afstand van 192 K.M De weersomstandig heden waren minder slecht dan gisteren Deze etappe ging via Valenciennes en Maubeuge en leidde voor een belangrijk deel over de be ruchte kinderhoofdjes Het waren voorname lijk de Belgen die telkens weer pogingen on dernamen er tusschen uit te trekken Tenslot te bleef een veld van 34 renners bijeen en hieronder was onze landgenoot Albert van Schendel Tenslotte ging de Belg Wierinckx er van door de Franschman Tarmeveau voeg de zich bij hem terwijl tenslotte ook Albert van Schendel zich uit het leidend peleton wist los te maken In de eindsprint te Charleville won Wie rinckx in den tijd van 5 uur 32 min 21 sec voor Taimeveau Dertien seconden voor het peleton ging Albert van Schendel door de finish een buitengewoon fraaie prestatie van onzen landgenoot Maye Frankrijk werd eerste van de achtei"vol gers in den tijd van 5 uur 32 min 57 sec gevolgd door Danneels België Le Greves Frankrijk en nog enkele andere renners met een zelfden tijd De drie andere Nederlanders brachten het er niet zoo goed af Middelkamp die gisteren was opge vallen kwam nu als 73e binnen in den tijd van 5 uur 52 min 5 sec Anton van Schendel werd 45ste en Gijzen 61ste In het algemeene klassement werd Archambaud drager van de gele truln omdat Egli de winnaar der eerste etappe door pech werd achtervolgd en daardoor een achtei'stand van 10 minuten had ge « kregen Het resultaat der tweede etappe was 1 Vfie * rinckx België 5 uur 32 min 21 sec 2 Tanne veau Frankrijk zelfden lijd 3 Albert van Schen del Nederland 5 uur 32 min 44 sec 4 Maye Frankrijk 5 uur 32 min 57 sec 5 Danneela België zelfden tijd 6 Le Creves Frankrijk zelfden tijd 7 FouiTiier Frankrijk tourist zelf den tijd 8 Remain Maes België zelfden tijd 9 Hendrickx België zelfden tijd Op de tiende plaats werd een groot aantal renners geklasseerd waaronder Archambaud 45 Anton van Schendel Nederland 5 uur 42 min 31 sec 31 Gijzen Ne derland 5 uur 45 min 1 sec 73 Middelkamp Nederland 5 uur 52 min 5 sec Algemeen klassement 1 Archambaud Frank rijk totaaltijd 12 uur 38 min 25 sec 2 Bettinl Frankrijk toerist totaaltijd 12 uur 39 min 15 sec 3 Danneels België 4 le Greves Frankrijk ^ 5 Romaln Maes België 6 Sylver Maes België 7 Mersch Luxemburg 8 Cioarec Frankrijk toerist 9 Marcaillou Frankrijk toerist 10 Wie » rinckx België 34 Albert van Schendel Ned 12.54.45 45 Middelkamp Nederland 13 uur 8 sec 49 Anton van Schendel 13 uur 8 min 13 s.4 62 Gijzen Ned 13 uur 10 min 44 sec Landenklassement 1 Frankrijk 38 uur 21 sec ^ 2 België 38 uur 1 min 10 sec 3 Spanje en Luxemburg 38 uur 8 min 53 sec 4 DuitschlaniJ 38 uur 33 rnm 4 sec Het tennistournooi te Bilthoven Uitslagen van den eersten dag De uitslagen van den eersten wedstrijddag vatt het zeer sterk bezette B-toumooi te Bilthoven luiden Heeren-enkelspel le ronde Crena Uiterwijk —¦ van Ameyde 6—3 6—3 Kloots — Bakhuizen van den Brink 6—1 6—2 Tijmensen — Eberwijn 6—2 ^ 6—1 Vmkesteyn — Pare 6 — O 6—3 Schamhardt — Powell 6—3 6—2 F Vriesendorp — H van Manett 6—3 1—6 6—4 2e ronde Obbink—Tiel 6—2 6—3 Prof Zeven bergen — van Spankeren 6—3 6—1 van der Smit — Böseken 5—7 6—2 6—2 de Ruwe — W Akkers dijk 7—5 6—4 A Stradtmeyer — Balt 6—2 6—1 3e ronde Prof Zevenbergen — van der Smit 6—2 6—1 Dames-enkelspel le ronde Mevr Bösekeoj — mej Huigen 6—4 6—0 mevr Kurtz — mej Moena 6—2 7—5 2e ronde Mej Roelants — mej Faber 6—3 6—3 ' mevr Kurtz — mej de Greef 6 — ü 6—0 mej Vlietstra — mevr Vunderink 6-^0 6—4 mej van Esveld—mej Fox 6 — 2 6 — 2 mevr Kievit — mevr < Nagtegaal 4—6 6—1 6—3 3e ronde Mevr Kievit — mej van Esveld 6—3 ^ 6—3 Heeren-dubbelspel le ronde Reyning Sr en Reynmg Jr — gebr Tiel 6 — O 6—1 Schuring en Landweer — B Wolsak en van Spankeren 6 — 2 < 6—1 Dames-dubbelspel le ronde Mevr Nagtegaal en mej Vlietstra — mevr Tiel en mej Kakebeeka 6—1 6—1 Gemengd-dubbelspel le ronde Mej de Greef en Vinkesteyn — mej Huigen en van Ameyde 1—6 8—6 6—2 mevr Balt en Bos — mej Fox en Schamhardt 6—4 & r-7 7—5 mevr Kloots en Kloots — bej Moens^n Moens 9—7 5—7 6—3 mej Roelants en Stradtmeyer — mej Spoon en vaa Manen 6—4 4—6 6—3 mej van der Meiden en van der Weert — mevr Pare en W Vriesendorp 6 — O 6—0 mevr Böseken en Böseken — mevr Powell en Powell 6—2 6—1 nlevr Kurtz en B ' Vriesendorp — mej Sevenhuysen en Boegheim 7—5 6—8 6—4 2e ronde Mej de Greef en Vinkesteyn — ^ mevft Balt en Bos 3—6 6—3 6—1 DE NEDERLANDER MARSCH VAN E.D.O TE UTRECHT Zoowel voor de 35 K.M als 45 K.M afstand » marsch is een flinke belangstelling Uit alle dee -» len van het land komen weer de deelnemers en verwacht mag worden dat in de komende dagen er nog een groot aantal zal bijkomen Er is een kern van deelnemers ontstaan dat ieder jaar weer opnieuw deelnemers zfln en komen genieten van het fraaie parcours door het mooiste deel van Utrechtsch Lustwaranda Vooral voor de 35 K.M is de inschrijving be « langrijk Br zijn deelnemers en deelnemende groe » pen uit Hilversum Amsterdam Haarlem Den Haag Rotterdam Oegstgeest Leiden Nijmegen Den Helder enz De verwachting van deze marsch als laatste training voor de 4-daagsche is dan ook zoo dat het een der grootste zal zijn dit jaar in Utrecht gehouden