Utrechts Nieuwsblad dinsdag 5 mei 1936

ITRECmCH DE GROOTSTE OPLAGE IN STAD EN PROVINCIE Directeur J v STRATES Hoofdredacteur Mr Dr G J GOEDHART ABONNEMENTSPRIJS BIJ VOORUITBETALING VER WEEK 0.20 Liixr PER MAAND 0.87 > i VII XL PER 3 MAANDEN 2.60 it p post p mnd 0.90 Telef Administratie fr p post p 3 mnd 2.60 10026 en 17353 fr p p buit p 3 md 5.50 Post-giro no 154949 NIEIWSBLAD Telefoon Bureaux der Redactie 14507 en 17352 PRIJS DER ADVERTENTIEM BIJ VOORUITBETALINGVan 1 6 regels f UO Elke regel meer 23 Cent ^ Adverlentién in het Zaterdag y nummer 3 cent per regel extra i Kleine adverlentién Kleinlies Iiuugslens 20 woorden f 0.73 ' 3 achtereenvolgende plaat - l singen f 2 — Elk woord meer > 3 cent per plaatsing DINSDAG 5 MEI 1936 OPLAGE 30.000 EX UITG v.h JOH DE LIEFDE N.V BUR DRIFT 23 UTRECHT TEI EGRAM-ADRES „ NIEUWSBI AD " 43e JRG No 4 Het gist in Addis Abeba Muiters zijin de baas Addis 4beba is ten prooi gevallen aan plunderingen en brandstichtingen van de muitende soldaten De Europeanen verkeeren in een uiterst netelige positie fHierboven een foto-van het ministerie yan-Binnenlandsche-Zaken Britsche vragenlijst nu gereed Toon van liet document zal buitenge woon voorzichtig zijn Geen pas sage over de Rijnland versterking liONDEN 5 Mei — In de gistermorgen ge houden zitting van het Engelsche kabinet is naar men gelooft besloten eenige punten in de voor de Duitsche regeering besterade vra geniyst opnieuw te herzien in verband waar mee dit document gistermiddag op het mi nisterie van buitenlandsche zaken nogmaals is bestudeerd Gisteravond zou in het Lagerhuis de kabinetsraad nogmaals bijeenkomen om de vragenlyst definitief goed te keuren Uet is vrywel zeker dat het document Woensdag door den Britschen ambassadeur zal worden over handigd Het was aanvankelijk nog niet bekend of het document den vorm van een nota dan wel van een memorandum zal aannemen Er is thans geen sprake meer van dat lord Halifax naar Berlijn zal gaan Nader wordt vernomen dat het stuk dat Sir Eric Phipps te Berlijn zal overhandigen den vorm zal dragen van een memorandum waaraan de ge zant een mondeling commentaar zal verbinden Het zal het heele programma omvatten van de voorstellen die Hitler op 7 Maart geformuleerd heeft en in den vorm van vragen opmerkingen en voorstellen zal de Britsche regeering de Duitsche ondervragen over haar bedoelingen De toon van het document zal zeer voorzichtig zijn en het zal geen enkele passage bevatten over de versterking van het Rijnland Dit punt zal dan ter sprake ko men bij de mondelinge toelichting van den gezant Het „ thee-lek " De kanselier van de schatkist Neville Chamber lain heeft hedenmiddag in het Lagerhuis medege deeld dat een rechtbank zal worden gevormd on der voorzitterschap van een rechter van den Hoo gen Raad en met twee andere vooraanstaande leden van de balie als bijzittende rechters ten einde de omstandigheden vast te stellen waaron der onlangs bijzonderheden over de begröoting kunnen zijn uitgelekt Naar de diplomatieke correspondent van dé Dally Telegraph " verneemt kan men er zeker Lord Halifax pp rekenen dat de Britsche vragenlijst Woensdag naar Berlijn worden verzonden Het document zal 2500 woorden omvatten De ministerraad was gisteren niet in staat de definitieve tekst goed te keuren aangezien de jongste ontwikkeling in Abessinië te veel van zijn trid eischte Aangezien enkele plaatsen van het stuk een nieuwe redactie hebben gekregen is het stuk voorgelegd aan de commissie voor Buiten landsche Zaken van het Kabinet welke nog gis teravond bijeen is gekomen Van andere zijde wordt echter bericht dat de Commissie gisteravond niet is bijeengekomen Zitting der Balkan-entente geopend BELGRADO 5 Mei Reuter — Gisterochtend 11 uur is de zitting van den Raad van de Balkan entente geopend Deze zitting zal bestaan uit een viertal besprekingen tu-sschen de ministers van buitenlandsphe zaken van Griekenland Roemenië Turkije en Joego-Slaviè \ De voornaamste kwesties in deze zitting zijn zooals wij reeds eerder meldden de positie van Griekenland in de Balkan-enteftte en de remUitari satie van de zee-eugten terwijl ook de betrekkin gen tot Bulgarije en Albanië tot de Entente zullen worden besproken DE OPSTAND IN HONDURAS QÜATEMALA 6 Mei A.N.P — Naar alhier omtrent het verloop der opstandige beweging in Honduras vernomen wordt is een ongeveer 50 man sterke troep rebellen onder leiding van den generaal Aquiluz die uit San Fernando in Salva dor is gekomen in Honduras binnengevallen De regeering heeft een vliegtuigeskader derwaarts ge houden iPi'iWl De Negus is op weg naar Jeruzalem Te Rome wordt verwacht dat de Italiaansche troepen morgen de hoofdstad zul ' len binnentrekken Appel van den Duce aangekon ' digd ADDIS ABEBA 5 Mei - B o d a r d de Fransche gezant ie Addis Abeba heeft naar Parijs getelegrafeerd dat te Addis Abeba nog geen berichten binnen geko nfien v/aren omtrent den opmarsch der Ita lianen Het schieten op de legatie duurde des nachts voort In verschillende legaties o.a die van Engeland zijn enkele pro tege's door de kogels der aanvallers ge wond Te Rome verwacht men dat het alge meen appel waar Mussolini in de Kamer een toespeling op heeft gemaakt Woens dag zal plaatsvinden Het appel zal vermoedelijk op gelijke wijze gehouden worden als op 2 October van het vorige jaar het geval was De rede van Mussolini zal worden uitge zonden en daarna in vier talen herhaald worden Het is te verwachten dat Musso lini in zijn rede dan melding zaj maken van den val van Addis Abeba Eden heeft in het Lagerhuis gezegd dalde Negus en zijn gevolg gisteren Djiboetiverlaten hebben aan boord van het oor logsschip „ Enterprise " met bestemming naar Haifa -^ 0i'ii - De Negus zal vervolgens doorreizen naar Jeruzalem Om de veiligheid der legaties te waarborgen had de Negus eenige maanden geleden elk hun ner de beschikking over een aantal geregelde sol daten gegeven Onder deze soldaten zijn er echter die verraad hebben gepleegd en in den afgeloopen nacht op de Fransche legatie hebben geschoten De daders van dergelijke overvallen zullen worden gefusilleerd Bodard zegt verder dat het weer standsvermogen van de Fransche legatie geens zins is verzwakt en dat het moreel uitstekend is Verder wordt nog medegedeeld dat het aantal menschen dat op het terrein van de Fransche le gatie toevlucht heeft gezocht ongeveer 2000 be draagt Er rijden voortdurend vrachtauto's met gewa pende lieden door de stad om vreemdelingen die zich daar eventueel nog zouden bevinden en ge wonden op te pikken In den loop van Zondagmid dag kwam een van deze auto's op de legatie aan met de lijken van twee Buropeesche vrouwen een gewonden Engelschen mis.sionaris en een Griek schen bioscoop eigenaar die door de roevers was neergeschoten Later op den middag werd er ook nog een ge wonde Armeen naar de legatie gebracht Des mid dags werd de stad opgeschrikt doordat er een Ita liaansch vliegtuig zeer laag overvloog Men hoopte dat de Italiane'n Maandag de stad zouden berei ken Zondag was de stad echter nog in bezeit van muitende soldaten die over machinegeweren be schikken en men vreest dat deze soldaten nu de stad vrijwel leeg geplunderd is zich op de buiten landsche legaties zullen werpen Dergelijke aanvallen zijn reeds geschied op de Amerikaansohe legatie Tot dusverre heeft men deze aanvallen af kunnen slaan doch naar hét schgnt zgn hierbij twee bedienden van de legatie ernstig gewond De Amerikaansche gezant heeft een telegram Ras Nassiboe is met den Türks.chen generaal Wahib Pasja thans ook te D}iboeti aangeko men Hiermede is het - Zuidelijke legercorps der Abessijnen dus ook wel definitief ineen-gestort naar Washington gezonden waarin hij het minis terie van buitenlandsche zaken dringend verzoekt om de hulp van de Britsche regeering in te roepen voor de bescherming van zijn legatie Het Amerikaansche ministerie van buitenland sche zaken heeft daarna telegrafisch aan het Fo reign Office het verzoek van den gezaoit doorge geven De hulp die de Britsche regeering zou kun nen verstrekken zou hierin bestaan dat de Brit sche gezant versterkingen van de Britsche legatie naar de Amerikaansche legatie zond om de Ame rikanen te helpen tegen de roovers Het telegram van den Amerikaajischen gezant naar Washing ton werd Zondagmiddag om zes uur Abessijnschen tijd verzonden De gezant zegt er ook nog in dat de toestand steeds ernstiger wordt en dat geen di recte verbinding met de Britsche legatie was te verkrijgen Te Addis Abeba staan nog verscheide ne huizen in brand De Amerikaansche gezant vertrouwde dat het handjevol verdedigers van het legatiege bouw in staat zal zijn de verdediging op zijn minst tot Dinsdag vol te houden Ofschoon naar de gezant mededeelde de hulp van de Britsche legatie nog niet was aangekomen gedroeg zijn personeel zich schitterend en de dingen hadden Maandagavond dan ook nog geen slechten keer genomen Dank zfl den re gen was zelfs een kleine verbetering in den toestand ingetreden De gezant verklaarde verder dat het oude Keizerlijke gebouw blijk baar in brand stond Bijna geen verbindingen De berichten over den toestand.in Addis Abeba komen alle via de verschillende legaties In de Amerikaanscjie legatif / zijn 4 marcoiiisten van de marine ingekwartierd die met de buitenwereld in contact trachten te komen en die telegrammen over den toestand trachten door te seinen naar Washington Aangezien er verder bijna geen ver bindingen meer bestaan hebben de journalisten te Washinton beait genomen van het ministerie van buitenlandsche zaken aldaar Zij verbleven.er dag en nacht en ieder bericht veroorzaakt er de groot ste opschudding De Rijkstelegraaf te ' sGravenhage deelt mede dat de verbinding met Addis Abeba geheel is ver broken Een ander bericht van den Amerikaanschen ge zant zegt dat twee Amerikaansche journalisten met een witte en een Amerikaansche vlag van daag de Amerikaansche legatie zullen verlaten Zij zullen trachten in contact te komen met de voor hoede van de Italianen In tegenstelling tot de Fransche regeering die zich tot Italië heeft gewend met het verzoek de Fransche legatie te Addis Abeba te beschermen is de Britsche regeering niet voornemens een der gelijke stap te doen Het Foreign Office heeft zich meermalen met de Italiaansche ambassade te Lon den in verbinding gesteld doch over de situatie der buitenlandsche legaties te Addis Abeba is daarbij niet gesproken Het geheele personeel der Turksche legatie is naar de Britsche legatie overgebracht De Italiaansche onderstaatssecretaris van buiten landsche zaken Suvich heeft een onderhoud ge had met den Franschen ambassadeur de Cham brun Het gesprek had betrekking op de positie van de vreemdelingen te Addis Abeba en de maatregelen waardoor hun veiligheid verzekerd kan worden Verklaring van Eden Gistermiddag heeft Eden in het Lagerhuls een uitvoerige verklaring afgelegd nopens het vertrek van den negus Deze had door zfln secretaris den Engelschen gezant Sir Syd ney Barton doen weten dat hy van plan was heen te faan en het bewind in handen van zijn ministers over te geven Het was zfln - TBT-i V _ wensch nu voorloopig naar Jeruzalem te gaan waarheen hfl de overbrenging door middel van een Engélsch oorlogsschip liet verzoeken Na overleg met de Fransche regeering had de En gelsche dit verzoek toegestaan en den torpedo boot jager „ Enterprise " voor het vervoer be schikbaar gesteld naar Haifa Hierbij is als eenige voorwaarde gesteld die eigenlijk vanzelf spreekt dat de negus zich ' gedurende ztjn verblflf in Palestina zal ont houden van welk soort van militaire actie dan ook De minister deelde vervolgens mee dat de wacht van de Engelsche legatie sinds het vertrek van den Negus uit de hoofdstad prachtig werk had ver richt om de orde te helpen herstellen en de blanke bevolking te redden Het personeel van de Ameri kaansche en Turksche legaties — deze laatste lag midden in de stad — was op het gebied van de En gelsche legatie in veiligheid gebracht en de Engel sche soldaten hadden alleen Zondag nog 300 vluch telingen uit alle oorden der stad en haar onmid dellijke omgeving in veiligheid gebracht De Fran schen hadden een eersten aanval van de menigte op hun terrein weten af te slaan maar Sir Sydney wiens gedrag en persoonlijke moed boven lederen lof verheven waren had ook verbinding met de Fransche legatie om in geval van nood ook daar bijstand te verleenen Zeer waarschijnlijk eindigde de minister zullen de plunderingen spoedig tot het verleden behoo ren want een colonne Askari's was Maandagmid dag reeds tot ongeveer 20 K.M de hoofdstad ge naderd en andere Italiaansche afdeelingen waren niet verder weg dan 25 mijl Italiaansche vliegtui gen zijn reeds boven Addis Abeba verschenen en zij zijn niet beschoten zoodat het de losgelaten menigte klaarblijkelijk alleen om plundering te doen is geweest Drummond hij Suvich De Britsche ambassadeur te Rome Sir Eric Drummond heeft gisteren een langdurig onder houd met onderstaatssecretaris Suvich gehad Uit betrouwbare bron verluidt dat daarbij de geheele situatie in Abessinië ter sprake is gekomen Suvich heeft Drummond meegedeeld dat de inneming van Addis Abeba nog niet heeft plaats gehad maar van oogenbllk tot oogenblik verwacht kan worden Het resultaat van het onderhoud schijnt nog voor het begin der Lagerhuisdebatten naar Londen te zijn overgebracht Aan de besprekingen van giste ren wordt te Rome groote waarde toegekend Baldwin heeft gisteren een deputatie uit de Vol kenbondsunie in het Lagerhuis ontvangen die hem er op wees dat het twijfelachtig was of het En gelsche volk in de toekomst een ander lid van den Bond zou steunen indien de regeering toe zou laten dat Italië de vruchten van zijn onwettige en tegen aller verdragen indruischende overwinning onge straft zou kunnen plukken Baldwin antwoordde vrij kort dat de positie van het lidmaatschap en het verdrag van den Volkenbond ongetwijfeld zorg vuldig moesten worden herzien en dat het verdrag waarschijnlijk beroemd zou moeten worden De mi nister verzocht de deputatie echter eerst het debat van Woensdag in het Huis te willen afwachten Het bestuur van het Zweedsche Roode Kruis heeft de beide Zweedsche Roode Kruis-eenheden die zich nog in Abessinië bevinden getelegrapheerd dat zij onmiddellijk scheep moeten gaan voor Zweden De Zweedsche minister van buitenlandsche zaken heeft de hulp ingeroepen van de Britsche regeering welke regeering den Britschen gezant te Addis Abeba opdracht zou moeten geven zich in verbin ding te stellen met de leiders van de Roode Kruis eenheden Gistermiddag te vier uur is de zitting der Italiaansche Kamer geopend Alle leden der regeering en alle afgevaardigden voor zoover zy zich niet in Oost-Afrika bevinden waren aanwezig De publieke tribunes en die van het corps diplomatique de pers en de militaire autoriteiten waren stampvol De Duce werd by zyn binnentreden verwelkomd met een ap plaus en toejuichingen die minutenlang aan hielden Daarna nam de president der Kamer Ciano het woord Hij zeide o.m „ Het Abessijnsche keizerrijk dat gedurende vele jaren de door Italië aangeboden vriendschap heeft afgewezen dat de rust in onze koloniën bedreigde is thans overgeleverd aan de genade van het Ita liaansche leger terwijl de Negus op de vlucht is In den loop van eenige maanden zijn de legers der sla venhouders ondanks den moreelen en materieelen r > Wij publiceeren hedenavond interes sante bijzonderheden over de electrifi catieplannen van de Ned Spoorwegen Zie Pag 9 ^ ^^ Pag 1 Toestand in Addis Abeba Is nog steeds critiek De Negus op weg naar Jeruzalem Britsche vragenlyst zou morgen overhandigd worden Pag 2 Nieuwe onlusten in Spanje De definitieve uitslag der Fransche verkiezingen ' Pag 5 Ir D a m m e over Nederlandsch Fabrikaat Slachtoffers van het verkeer Na 15 Mei geldt de omzetbelasting ook voor luxe * broodjes Minister de Graaft gaat naar Geneve Pag 6 Fadvlnderleiders te Lunteren byeen Pag 7 Utrechtsche tennis-resultaten Kampioenswedstryden Utr Prov Dambond Nabeschouwing hockeywedstryden Landau derde Pag 9 Eerste repetities voor „ De Groote Geus " Centrale Werkplaats der Spoorwegen verdw^nt niet uit Utrecht Interview met jhr dr J N van der Does in Genua Pag 10 Catrina van Leemputte en de slooping van Kasteel Vredenburg Burgeriyke Stand Utrechts Brandweer houdt receptie aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiMiB ^^^^ I DE BILT VERWACHT | = Zwakke tot matige Oostelflke wind S H helder tot half bewolkt droog weer ¦ H iets warmer overdaf s Barom'^ter pagina 3 lllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllllllllllllllllillllllllilllllllllllllDii steun van het Geneefsche anti-fascisme het een na het ander vernietigd door de militaire macht Italië " Ciano bracht dank aan het leger de arbeiders en vooral aan Mussolini De rede van den president werd luide toegejuicht De zitting werd daarna voor korten tijd gesloten Na de hervatting sprak Ciano woorden van her innering bij het overlijden van koning Foead van Egypte Mussolini sloot zich bij deze woorden aan en bracht na<»r voren dat er een historische affini teit bestaat tusschen Egypte en Italië die beide da erfgenamen van een duizenden jaren oude bescha ving zijn De herdenkingstoespraken van Ciano en Mussolini werden staande door de aanwe zigen aangehoord De Duce nam opnieuw het woord en zeide „ Ik heb bevel gegeven voor een algemeen opkomen van het Italiaansche volk Ik zal het Italiaansche volk datgene me dedeelen waarop het wacht Ik zal tot het volk spreken zooals op 2 October " Opnieuw barstten de toejuichingen los De zitting werd daarna op voorstel van den pre sident tot morgen verdaagd uit rouwbetoon in ver band met het overlijden van koning Foead De Romeinsche pers geeft in meer of minder dui delijken vorm te kennen dat alleen Italië bevoegd is voor de reorganisatie van Abessinië De Negus aldus de bladen heeft door zgn vlucht de traditie van zijn huis verraden Onder die omstandigheden kan ook niemand tot het voeren van vredesonder handelingen gemachtigd zijn Volgens de „ Giornale d ' Italia " heeft de Negus het geheele Abessijnsche gebied met al zijn stam men aan de Italianen overgelaten Het moreele ge zag van den Negus is voor goed verdwenen De be zetting van Addis Abeba door de Italianen wordt thans zelfs gewenscht door de inboorlingen de ver schillende legaties en door meer dan een minister van Buitenlandsche Zaken der sanctielanden Zoo vindt de sanotiepolitiek haar deflniti / e weerleg ging - De „ Tribuna " schrijft dat de reorganisatie van Abessinië uitsluitend van de souvereine autoriteit van Italië afhankelijk is Zie verder pag 2 en 3 BRITSCHE VLOOTVERPLAATSINGEN GIBRALTAR 5 Mei Reuter — Officieel wordt medegedeeld dat da 20ste flotille torpedo jagers naar de Middellandsche Zee is vertrokken om zich bij de Middellandsche Zee-vloot te voegen De flotille maakte deel uit van de thuis-vloot AMY MOLLISON TE NIAMEY NIAMET 5 Mei Reuter — Amy MoUison is " hier hedenochtend 6.30 uur geland 
2 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ' ^^ M't'Uo * Dinsdag 5 Mef 1936 EERSTE BLAD UTRl Nederlanders op de Duitsche legatie Zullen de sancties thans worden opgeheven Vervolg van pag 1 De meeste Britsche diplomatieke correspon denten zijn van oordeel dat nu Ataessinië ineen is gestort middelen zullen worden gevonden om een einde te maken aan de sancties en het front van Stresa te herstellen De Aperikaansche minister van buitenlandsche saken heeft den Amerikaanschen gezant te Addis Abeba aangeraden de legatie te verlaten doch de gezant heeft hierop geantwoord dat hij op het oogenblik zien nog kan handhaven Hij zal even wel overleg plegen met den commandant van de Britsche patrouille welke zooals men weet op dracht heeft ontvangen naar de Amerikaansche legatie te gaan De Britsche gezant heeft medegedeeld dat hij geen manschappen kan missen om de bezetting van de Amerikaansche legatie te versterken wel kan hfl een patrouille zenden om ' de verdedigers af te halen Verder deelde htj mede dat de Ame rikaansche legatie niet voOr verdediging geschikt is De commandant van het ZuidelQke Abessijn sche leger en z\jn raadsman 4e Xurksche ge neraal Wahib Pasja zijn eveneens te Djiboeti aangekomen vanuit Diredawa Dit beteekent vermoedelijk de ineenstorting van den laatsten tegenstand der Abessynen De Britsche oorlogsbodem „ Enterprise " is gis teravond 19.30 vertrokken met den Negus en zvjn gezin en gevolg aan boord Het schip wordt ge ëscorteerd door een torpedojager De Negus wordt Vrgdag te Haifa verwacht De Enterprise wordt als een van de snelste schepen van de Britsche marine beschouwd Verder gaat het gerucht dat met de torpedoja gers „ Decoy " en „ Dainty " die gisteren uit Aden naar Djiboeti ziin vertrokken een detachement mariniers is vertrojcken bestemd als versterking van de legatiewacht te Addis Abeba Een bevesti ging is hiervan evenwel niet ontvangen de groot ste geheimhouding wordt hieromtrent in acht ge nomen Fransche legatie omsingeld Volgens berichten uit Addis Abeba is de Fran sche legatie waar 2000 personen een toevlucht hebben gezocht door benden plunderaars omsin geld De levensmiddelenvoorraad begint op te ge raken en de gezant heeft opnieuw te Djiboeti om hulp verzocht In den nacht van Ztondag op Maandag is een compagnie Fransche koloniale troepen met muni tie en levensmiddelen vertrokken en gisteren is thans een tweede compagnie gevolgd De compagnie welke sedert enkele maanden teDiredawa was gestationneerd heeft thans op dracht ontvangen onmiddellijk naar Addis Abebate vertrekken waar zij thans elk oogenblik kanaankomen De compagnie welke gisteren uit Dji boeti is vertrokken zal deze compagnie te Dlreda wa vervangen - ¦ ¦ • • Naar verder vernemen wordt is de spoorweg verbroken nabg Modjo op ongeveer 50 K.M van Addis Abeba Daar de bevolking van Palestina zeer sympa thiek staat tegenover de Abessijnsche zaak kan de Negus en diens familie verzekerd zijn van een hartelijke ontvangst van de zijde van alle lagen der bevolkmg Naar Reuter meent te weten zal iicut CS « Kijk ^ oed u!l Vw oogen er zijn handelaren die meer op winsbejag dan op fatsoen gesteld zün en die U als Ge naar " AKKKRTJER " vraagt een nabootsing gevea Velen begrijpen dan niet dat ze hun pijn niet kwijt raken Toch la dat heel begrU pelük want men gaf U ieta dat met " AKKERTJES " niet anderiS gemeen heeft dan den ulterlüken vorm '' AKKERTJEa " zUA Toorzlen van nevenataand merk Soörtg«lükft artikelen z&nder het neven staand merk zQu geen " AKKKHTJES " AKRERlJES CACHETS NedertamJsch Product - Recept van Apotheker Dumont Koker met U stuks 62 et Zakdoosje 3 stuks 20 et de Negus waarschijnlijk zijn intrek nemen in het Abessijnsche consulaat te Jeruzalem of in een Abessijnsch klooster aan den oever van de Jordaan gesticht op de plaats waar Jezus gedoopt werd Het Amerikaansche staatsdepartement heeft Maandagavond bekend gemaakt dat Staatssecre taris Huil den Amerikaanschen gezant te Addis A.beba van Engert had opgedragen de Ameri kaansche legatie te ontruimen Dit bevel werd ge geven nadat bericht was ontvangen dat het ge peupel het gebouw had aangevallen en van Brit sche zijde was te kennen gegeven dat het onmo gelijk was de verdediging langer vol te houden Naar de Duitsche legatie Dag en nacht rijden Duitsche patrouilles met mitrailleur-pistolen gewapend door de stad op zoek naar Duitsche onderSanen en onderdanen van staten die zich onder de bescherming van de Duitsche legatie te Addis Abeba hebben ge steld zooals Oostenrijkers Zwitsers Hongaren en Bulgaren Eén van deze patrouilles heeft den vertegen woordiger van het internationale Roode Kruis dr H u n o t die men reeds dood waande gered alsmede den Franschen journalist Sommeres van de „ Journal des Debats " die zich drie dagen lang met een aantal Abessijncn in den kelder v£m eer ingestort huis heeft verdedigd tegen de plunderaars Beiden werden naar de Fransche legatie gebracht Verscheidene vreemdelingen waaronder Neder landers en Tsjechen heblien verzocht om opname in de Duitsche legatie omdat zij zich hier veiliger geborgen meenden dan elders Nu het Volksfront heeft gezegevierd Men verwacht een zekere verkoeling iusschen Parijs en Berlijn LONDEN 5 Mei Havas — In City kringen houdt men zich thans bezig met den koers welken de financieele politiek van Frankrtjk zal volgen na de verkiezingen Men wacht met belangstelling op de maatregelen welke genomen zullen worden ter bescherming van de financiën van het land De groote vraag is of Frankrijk nu zich zal oriënteeren op devaluatie en het voorbeeld van Bel gië zal volgen dan wel de huidige politiek hand haven Van het antwoord op deze vraag kan de houding van het Britsche ministerie van Finan ciën afhangen inzake stabilisatie van het pond sterling De algemeene stemming te Londen is dat de aanzienlijke winst welke de communisten in Frankrijk bij de verkiezingen hebben behaald moei lijkheden zal meebrengen in de betrekkingen tus sohen Fremkrijk en Duitschland Men verwacht een zekere verkoeling in de Fransche diplomatie ten opzichte van Berlijn In een speciale editie van de „ Populaire " schrigft Léon Blum o.a „ zonder een uur te verliezen ver klaren wij thans bereid to zyn onze rol te vervullen d.w.z een regeering van het Volksfront te vormen en te leiden " Hedenmiddag om drie uur zal de kabinetsraadbijeenkomen ' x ' De einduitslag ^-^.' i • Het ministerie van Btonenlandsche Zaken heeft gisteravond laat de volledige verkiezingsuitslagen voor de nieuwe Kamer bekend gemaakt De 618 zetels zijn als volgt verdeeld Zetels Communisten 72 + 62 Dissidente Comm 10 — 1 Socialisten 146 + 48 Gem Soc 26 — 19 Onafh Soc 11 C — 11 Rad Soc 116 — 43 Onafh Rad 31 — 35 Links Rep 84 — 15 Volksdemocraten 23 onv Rechts Rep 88 + 11 Conservatieven en Onafh 11 + 5 244 618 Totaal Er zijn in totaal drie zetels meer gewonnen dan verloren aangezien drie nieuwe kieskringen ge vormd waren ONGEVAL BIJ OPRUIMINGSWERK OPORTO 5 Mei Reuter — Bij het lichten van het wrak van de twee jaar geleden in de haven van Leixoea gezonken „ Orania " heeft een ontplof fing plaats gehad Een Engelsch ingenieur en een Portugeesch arbeider werden daarbij gedood ter wijl drie werklieden werden gewond Van een hunner is de toestand ernstig Na de ontvoering van Berthold Jacob Proces tegen Wesemann begonnen BAZEL 5 Mei Reuter — De eerste zitting van het proces tegen den Duitscher Wesemann die terecht staat wegens ontvoering van den uit Duitschland gevluchten journalist Berthold Tacob was gewijd aan de voorlezing van de acte van be schuldiging het verhoor van den verdachte en het verhoor van verschillende getuigen Uit de getuigenverklaringen is gebleken dat Wesemann een leven heeft geleid dat niet in over eenstemming was met de hem toegedachte inkom sten Wesemann was zeer bekend op de Duitsche ambassade te Londen Na de - v-olksstemming in het Saargebied hield zijn activiteit op Het bericht van de ontvoering van Jacob zou met groote voldoening zijn ontvangen door bet ministerie van Oorlog door Generaal G o e r i n g en rijkskanselier Hitler Recordvlucht van Amy Mollison ORAN 5 Mei Reuter — Amy MoMison die wil trachten het record Engeland-Kaapstad te verbeteren is hier gisteren om 16.00 uur plaats tijd geland Om 19,36 uur is zij wederom opge stegen om haar recordvlucht voort te zetten STAATSVIJAND No 1 BEKENT NEW YORK 5 Mei A.N.P — Staatsvijand no 1 de gangster Karpis die overgebracht is naar San Paolain Minnesota heeft bekend den bankier Bremer te hebben ontvoerd waarbij hij 300.000 dollar losgeld inde Hij ontkende echter verschil lende andere misdaden die op zijn rekening ge schreven waren te hebben gepleegd en weigerde ook de namen van zijn medeplichtigen te noemen Spanje weer door onlusten bezocht In Malaga is een groote revolutionnaire staking uitgebroken MADRID 5 Mei Reuter — Te Madrid en - omgeving zijn ernstige ongeregeldheden uit gebroken Eenige kerken on kloosters staan In brand Gistermiddag hebben communisten de Ave Maria kapel in brand gestoken Een kerk - die het gepeupel reeds gistermorgen had wil len verbranden werd des middags opnieuw.in brand gestoken ¦ De politie tracht de orde te herstellen Er heb ben botsmgen met de politie plaats gehad waarbij een 40 tal personen meerendeels lichte verwon dingen heeft opgeloopen De opgewonden stemming schflnt zich thans ook uit te breiden tot de wijken die meer nabij het centrum.der stad zijn gelegen ' Volgens uit Spanje te Gibraltar ontvangen be richten is een revolutioimaire staking uitgebro ken te Malaga waar alle winkels gesloten en de autobusdiensten stilgelegd zijn terwijl geen enkel schip uit de haven kan vertrekken De veerdienst tusschen Malaga en Algeciras wordt sinds vier da gen niet meer onderhouden Men heeft zeven personen gearresteerd waar onder drie politiebeambten die beschuldigd worden een jaar geleden een complot te hebben beraamd om verscheidene linksche politici naar het leven te staan o.a had Azana tijdens een vergadering die te elfder ure werd afgezegd vermoord moeten worden Over de Incidenten te Cuenca worden eenige bij zonderheden bekend Toen groepen betoogers het klooster der broeders van den H Vlncentius voor bijkwamen weerklonken plotseling schoten De menigte trachtte het klooster te bestormen en de guardia civil moest optreden De betoogers deden toen een aanval óp een zusterklooster en dwongen de zusters het gebouw te verlaten De politie her stelde de orde In de geheele provincie is de al gemeene staking afgekondigd In de stad patrouil leeren 200 garden uit Madrid De algemeene staking bg de koopvaardij-vloot heeft zichi uitgebreid tot de Spaansche kustvaart waardoor gisteren alle schepen in de haven bleven De autoriteiten trachten het conflict zoo snel moge lijk op te lossen Te Brenes hebben extremisten een kerk overval len en daarin de beelden en alle sieraden vernield Volgens geruchten in politieke krüigen zou na de verkiezing van Azana tot president der republiek of Casares Quiroga of Ruiz Funes worden belast met het voorzitterschap van den ministerraad De Andalusische spoorwegmaatschappij is failliet verklaard Het passief bedraagt twintig millloen peseta's Gisteravond hebben fascisten steenen geworpen naar een auto met demonstreerende socialisten Een vechtpartij volgde waarbij een fascist werd gedood en vijf personen ernstig werden gewond Verder werden twee rechtsche politici aange vallen die redevoeringen tegen de socialisten hiel den Een werd met negen messteken gewond de ander kon vluchten na twee tegenstanders met revolverschoten te hebben gewond Aangezien de stokers van de spoorwegmaat sehappti in'gt^*ing aijB"-gegaan staken-ook de machinisten Geen enkele trein rijdt ¦ Nader wöïdt g'emeld De ongeregeldheden in Spanje - duren onverminderd voort Stakingen brandstichtmgen en overvallen op kerken zijn aan de orde van den dag Te San Sebastian staken de bouvirvakarbeiders te Malaga de landbouwarbeiders dé drukkers en het geheele verkeer staat stil Te Sevilla staken de spoorwegarbeiders en te Cartagena de havenwer kers de bemanningen van de schepen verklaarden zich ' solidair en staken eveneens Te Madrid zijn gisteren 7 kerken en een aantal kloosterscholen in brand gestoken Waterhoogte UTRECHT 5 Mei — Waterstand Weerdsluis Bovenkant 45 c.M - f - N.A.P Val 3 C.M Benedenkant 5 c.M — N.A.P Val 12 c.M Waterstand Keulen 3.30 M Was 2 c.M CULEMBORG 4 Mei — Waterstand Lek 2.72 M - I - N.A.P WIJK BIJ DUURSTEDE 4 Mei — Hedenmor gen was de waterstand in Kljn en Lek 4.26 M - |- N.A.P Val 38 c.M De natuurlijk * straf voor luiheid is verveling Montparnasse Een „ model " vertelt over hei artistenleven van Parijs E EN van de beroemdste schildersmodellen van Parijs genaamd Kiki verhaalt In de „ Publieke Opinie " een en ander uit het artistenleven van Parijs in casu uit de be roemde wijk Montparnasse Enkele harer mémoi res zijn te aardig om hier niet te worden over verteld Montparnasse — zoo babbelt zij — is het oord van het goede humeur Hier naar toe ondernemen Engelsen Amerikanen Hindoes Chinezen Japan ners Russen en Zweden pelgrimstochten Ieder een die voor een poosje al de narigheid van het leven wil vergeten en vrolijk zijn Op Montparnas se is men welkom of men nu champagne of wel een kop koffie bestelt Niemand kan de bankre kening van den ander iets schelen noch van welke nationaliteit of afstamming hij is Het is vol doende als men kunstenaar is talent heeft Men is welkom en vindt er al spoedig zijn vrienden Ik kwam op Montparnasse toen de wereldoor log woedde De munitiefabriek waar ik werkte ontsloeg mij daar men daar slechts oorlogswedu wen en moeders uit groote families aan het werk wilde houden In het begin bezat ik niet eens een hoed Daarom werd ik dan ook niet in de beroem de achterkamer in de Rotonde de eigenlijke plaats van samenkomst der stamgasten toegelaten maar moest met de bar genoegen nemen - Destijds bestonden er op Montparnasse nog maar heel weinig bars Niemand die er toen in de verste verte aan dacht de koene bewering te uiten dat Montparnasse nog eens een tweede Montmartre zou worden Het geld was er In dien tijd iets zeld zaams en de man die zich in het bezit van een biljet van honderd francs mocht verheugen kou zich een rijk man noemen Zo werd ik model De eerste dien ik leerde kennen was Modigllanieen uiterst begaafd kunstenaar voor wlen Ik inhet eerst wel een beetje bang was want af entoe wanneer hij zijn koffie dronk brak hij zonderaanleiding in een woest gebrul uit dat veel vaneen leeuw weg had Een andere gast was Utrillo.Reeds toen leed hij aan de eerste verschijnselenvan de ziekte - lie hem later ten grave zou sle pen In zijn ogen kon men steeds een eigenaardigeuitdrukking opmerken Hij tekende onophoude lijk op zijn servet op leder stuk papier dat hijin zijn handen kreeg De schetsen v/erden meestal door de een of " an dere kunsthyena verzameld dit zijn mensen die steeds op jacht naar goedkope buit zijn zg listen hem onzinnige massa's drinken en a,ls hij dron ken genoeg was legden zij hem zijn schetsen voor opdat hij ze zou tekenen Op een keer poseerde Ik voor Utrillo Hijwerkte rustig en ingespannen twee volle uren.Toen hij klaar was wilde ik toch wel eens zien hoe het geworden was Tot mijn verrassing wasop het doek niet het geringste spoor van eenschilderij van mij te zien Utrillo had een land huis geschilderd f Soutine was voor mij een vriend in de nood In een bitter koude winternacht werd Ik door een vriend meegenomen naar Soutine's woning Ik bezat geen sou en was zonder dak Soutine'a atelier was niet verwarmd het water in zijn was kom was bevroren Toen htJ zag hoe koud ik het had maakte hij onmiddellijk een vuur aan sloeg zijn meubels kapot om het vuur tirandend ' te houden Ja hij bleef zelfs de hele nacht wakker om er op te letten dat het niet uitging Ook voor Van Dongen heb ik model gestaan lang nog voordat hij een eigen palels bezat ea zijn schilderijen voor tienduizenden francs ver » " kocht werden - "- Tsspjairf^jastJi&iiqaisiniSeMr De Jockey Bar •;'^^-'*««"^-^ v - ir,..r,.^..p ^ De dancings en bars op Montparnasse ^- te talrijk om ze-op te noemen Het was een gebeur tenis toen de „ Jockey " geopend werd Deze be naming stamt van de jockey Miller die deelgenoot in de bar was Hiler de Amerikaan die behalve schilder ook een uitstekend pianist was speelde hier dikwijls om de gasten bezig te houden Hij had de wanddecoratie van dé „ Jockey " geschil derd „ Jockey " was een kleine bar bezat echter een eigen atmosfeer en al spoedig stroomde heel Parijs er naar toe Een van de trouwste bezoekers een jonge man met veel geld voelde zich er zo op zijn gemak temidden van de kunstenaars dat hij de „ Jockey " kocht Het leven in Montparnasse is heerlijk vrij en gelukkig Alle schilders zijn zonder uitzondering vriendelijke mensen Allen hebben ziJ gevoel voor humor Een atelierfeest op Montparnasse is vol van zulk een uitgelaten vrolijkheid dat de meest verwende mlUionair die blasé van alles Is van jalouzie zou kunnen springen Wij dansen daar en drinken we amuseren ons en vermijden gesprekken over kunst daar kunstenaars daar bij zo'n gelegenheid niet van houden Ik geloof dat er op de wereld niets mooiers be staat dan Montparnasse Ik ben in Amerika ge weest maar het beviel me daar niet New-York was veel kleiner dan ik volgens de film die Ik gezien heb verwachtte Op Montparnasse ben je vrij en ongedwongen en iedereen voelt zich er thuis Als ik een ' dochter had zou ik haar naar Montparnasse laten komen en willen dat zij er eveneens poseerde Maar liever wilde ik nog dat ik een zoon had die zou schilder worden L De Add Het ROME leelen thans welke de Beide gen op Vern heden de stad paald De div aan het eerst de Niette welke teren i in de eerst de gisteren pen bij Fransche Volg Abeba veilig Gisteravond Godjam neerde peanen dwingen het oprukke De zonden waarin Uit die een gisteren ¦ ïionden de fusillade een bende legatie doogenloos gende tion zond de richting Stand dat vele ttid zijn - Gnder Slachtoffers In dei geringe Het volgt: avond, van Adais het Choa de ontvan ping aan vliegen Aan niette Lybische de Soeloel de vi Het sche Zi tie te soneel In Abessinië procent 500.000 Naar len wor ' tingen China Mystenes rond ^^ Vredelust ^' door Hugo van Ewoud 6 Hc lOEWEL in deze redeneering ' n goede gedach tengang niet te ontkennen viel had Sanders toch het onbestemde gevoel dat de politiedeskundige deze hypothese slechts naar voren bracht om hem den niet wetenschappelijk geschoolden speurder dwars te zitten Het irriteerde hem eenigszins maar hij was te verstandig om dit te laten blijken „ Nee dokter dat vertel ik u niet al moet ik utoegeven dat de veronderstelling nog zoo dwaasniet Is Natuurlijk heeft hij zich vermomd om on bekend te blïjven maar wanneer hfl een ander indit huis had gelokt zou hij zich ook vrij zeker alsde bewoner hebben gedragen " „ En waaruit leidt je af dat dat niet het geval is geweest " vroeg Wils die al aan het gelaat van dr Jurrians zag dat deze zijn vriend begreep terwijl het hem zelf daarentegen nog volkomen duister was waar Sanders op doelde „ Wel Miei " antwoordde de inspecteur met een ietwat ironisch glimlachje „ als deze man zich hiet als gastheer had voorgedaan zou htj zeker in de eerste plaats zijn jas hebben uitgetrokken — de bezoeker kan die tenslotte aanhouden wanneer het In zijn bedoeling ligt slechts even te blijven — en voorts zou hij In dat geval zelf hebben plaats ge nomen op den stoel bij het schrljfbureau en niet op den divan " Geen mensch zal u kwalijk nemen dal u dat over het hoofd zag meneer Wils " zeide Jurrians „ maar dat ik het niet direct opmerkte is een vrij ernstige blunder Wanneer het geen zelfmoordge y4J is kunnen we dus aannemen dat deze man door een ander hier in huis is gebracht Hoe is dat gebeurd Sanders " „ Waarschijnlijk is hij in het bezit geweest vaneen sleutel " antwoordde de inspecteur „ tenzijjuffrouw Keizer Zaterdag bij haar ' vertrek de deurniet goed heeft afgesloten " Op dat oogenbUk werd de schuifdeur naar de salon plotseling open geschoven en verscheen het hoofd van de huishoudster op den hoek Ik heb de buitendeur wel degelijk goed geslo ten " beet ze Sanders vinnig toe „ eh als u het niet gelooven wilt dan vraagt u het maar aan Hendrik Lampe " „ Ik wist niet dat u zoo dicht in de buurt was juffrouw Keizer " zei Sanders droog „ U komt wer kelijk als geroepen maar overigens zou ik u toch vriendelijk willen verzoeken niet aan de deur te luisteren Wat hier besproken wordt is niet voor Jan en alleman bestemd " „ Ik luisterde niet aan de deur verdedigde de hui.ihoudster zich hevig verontwaardigd „ Ik ben hiernaast aan ' t stof afnemen en zoo hoorde Ik toevallig dat u het over mij had Ik heb dertig jaar lang bij de beste families de huishouding ge daan — ik kan u al m'n getuigschriften laten zien ' t een is nog mooier dan het ander maar u zult er niet zooveel in vinden over aan de deur luisteren Bij baron von Twist tot Zevenbergen - ben ik ne gen jaar lang kind in huis geweest meneer de commissaris ik heb er « an tafel gegeten en toen hij op z'n tachtigste stijf was van de rheumatiek heb Ik hem verzorgd als z'n vrouw Alles liet-ie aan me over maar ik wist precies waar m'n plaatswas en ik had het waarachtiir niet noodig om doorhet sleutelgat te kijken Dat liet ik aan de booienover " Sanders achtte het ttjd om in te grijpen „ Ik hoor het al juffrouw Keizer ik heb u mis kend Zeven jaar kind In huls bij baron van Kist tot Negenbergen — dan moet u zich in dit beschel de milieu wel volkomen op uw plaats voelen Wij mogen dus aannemen dat de deur Zaterdag goed gefloten is " „ Zoo vast als een huis " antwoordde juffrouwKeizer resoluut „ Ik heb zooeven immers al ver teld dat het slot zoo moeilük ging en dat Lampemij moest helpen om den sleutel te kunnen om draaien " „ Goed ik neem dat graag aan maar hoe ver klaart u dan dat deze man zoo gemakkelijk is binnen gekomen " Hoeveel sleutels zijn er van het huls " „ Twee Meneer van Opweeghen heeft er een en ik " „ Acht u het dus niet mogelijk dat een derde zich in het bezit van een sleutel heeft weten te stellen " Juffrouw Keizer scheen deze vraag zeer zonder,llng te vinden Zy trok althans Haar wenkbrau wen op en zei snibbig Ik zou niet weten hoe datmogelijk zou zijn Meneer van Opweeghen heeftzijn sleutel altijd aan zijn sleutelring en ik draagde mijne in m'n taschje U denkt toch zeker niet,dat iemand bij m'n zuster hem et uit heeft ge haald Daar ztjn geen dieven " Sanders slaakte onwillekeurig « en zucht „ Er is geen moeilijker taak dan primitieve menschen een verhoor af te nemen " had hij bij een vorige gelegenheid eens tegenover Wils opgemerkt „ Zij staan onmiddellijk wantrouwend tegenover alles en ledereen voelen zich direct verongelijkt en zien in de eenvoudigste vraag een perkoonlijke belee diging " Aan die woorden moest Wils op het oogenblik denken want juffrouw Keizer wa « ongetwijfeld een van die primitieve menschjes Zij was niet intelligent genoeg om in te zien dat haar verweer geen'hout sneed en dat er dus niet ae minste reden was om een dergelijke toon aan tfe slaan zü be greep de strekking van de vraag riet en voelde de beleediging die er niet was Sandtrs had echter geleerd met dergelijke lastige menSchen geduld te hebben HtJ behandelde hen als kinderen maar het beleedigende daarvan ontging Jan den betrok kenen „' t Is geen oogenblik bij me opgekomen zelfs maar te veronderstellen dat iemand ten huize van uw zuster den sleutel uit uw tasdije zou hebben ontvreemd juffrouw Keizer Eventnln twijfel ik aan uw zin voor orde en netheid Uzult den sleutel zeker nergens hebben laten slingeten maar waar u natuurlijk even goed als Ik bsgrijpt dat we hier met ' n sluwen misdadiger te dden hebben die nen we rekening te houden met aie eventualitei ten Zoo zou bet toch beel goed kwnen ag^i ' 4 ^^'* waar dat meneer van Opweeghen zijn sleutelbos bijvoorbeeld buitenshuis eenlgen tt|d onbeheerd heeft laten Uggen zoodat een ander gelegenheid heeft gehad den sleutel er af te halen De vraag waar wij ons op het oogenblik mee bezig moeten houden is deze Hoe is het mogelijk geweest dat een vreemde het huis binnendrong zonder eenig spoor van braak achte ^ te laten " „ Tja ik ben niet bij de politie " antwoordde juffrouw Keizer daarmee op ondubbelzinnige wij ze te kennen gevend dat het vruchteloos was van haar ook maar eenig aandeel in het opsporings werk te verwachten Doch Sanders gaf den moed nog niet op „ Heeft meneer van Opweeghen met iemand ge sproken over zijn reis naar Frankrijk " „ Dat kan ik u niet zeggen Meneer heeft ver schillende kennissen waar hij geregeld mee om gaat Ik denk dat hij aan enkelen daarvan Wel zal hebben verteld dat hij op reis ging Waarom zou hij daar een geheim van maken De heele we reld weet immers dat meneer veel reist " „ En u Hebt u er met niemand over gesproken?De melkboer de bakker de kruidenier " D&t vond juffrouw Keizer nu toch wel wat heel ver gaan Ben oogenblik klemde ze haar dunne lip pen stijf opeen en toen ze zich eindelijk verwè ar-digde te antwoorden lag er In haar toon slechts Ijzig sarcasme „ De eenige die ik er van in kennis heb ge steld dat het huls tijdelijk gesloten was is de po litie Dat heb ik tot dusver altfld gedaan — als voorzorgsmaatregel Het schijnt echter dat ik der gelijke maatregelen voortaan gerust achterwege kan laten " Sanders had te veel gevoel voor humor om deze opmerking niet op haar juiste waarde te schatten Hij glimlachte even toen hij antwoordde „ U hebt gelijk juffrouw Keizer ik moet toegeven dat de politie ditmaal niet bijzonder waakzaam Is ge weest Maar er is één excuus u kunt bezwaar lijk van ons verlangen dat wij een politie-agent plaatsen voor elk huis waarvan de bewoner ons meedeelt dat hij tijdelijk afwezig is Van dergelijke mededeelingen wordt steeds kennis gegeven aan de agenten wanneer zij op surveillance gaan en het gevolg daarvan Is dan dat aan die leeg staan i9 woaiPgea wat te $«£ e^dactit wordt gescttoq - ken Meer kunnen we Ook niet doen Intusschen ben ik big dat u mij er van op de hoogte stelt ik kan nu tenminste nagaan wie Zaterdag - en Zon dagavond in deze omtrek heeft gesurveilleerd Mis schien is den betrokken agent daarbij wel iets ver dachts opgevallen " Hoewel dit antwoord Wel eenigen afbreuk deed aan de triomf welke juffrouw Keizer gevoeld had toen zij haar scherpe opmerking plaatste bleef er toch iets van voldaanheid in haar achter nu bleek dat de inspecteur de juistheid daarvan niet geheel kon ontkennen Ze was er zich volkomen van bewust een goede beurt te hebben gemaakt en dat verzoende haar eenigszins met de aanwezig heid van al die eigenwijze politiemenschen met hun brutale nieuwsgierigheid en onbescheiden vragen Graag had ze dan ook nu het gesprek nog wat voortgezet maar de electrlsche bel van de huisdeur belette haar aan dit voornemen gevolg te geven „ De mogelijkheid is niet uitgesloten dat van eenvalschen sleutel gebruik is gemaakt " zei Sanderstot de anderen toen zij de kamer had verlaten.,,Er zit nog een ouderwetsch slot in de deur enhet dunkt me vrij gemakkelijk daarvoor ' n passen den sleutel te vinden Ik zal het straks nog evenonderzoeken Kijk jtj intusschen in de omgeving eens of jiJ nog Iets van den verdwenen hoed en denvalschen baard kunt vinden Bartelink Ik neemde telefoon en het l)oek mee " De huishoudster stak na een bescheiden klopje haar hoofd om de deur „ De'geneeskundige dienst ''^ kondigde zij aan „ Laat maar binnen komen " verzocht dr Jurrl -» ans en zich daarna tot Sanders wendend infor meerde hij nieuwsgierig „ Wat is er met de tele foon " „ Waarschijnlijk belangrijk voor vingerafdruk ken " antwoordde de inspecteur kort „ Er Is ver moedelijk óf door den doode óf door diens moorde naar getelefoneerd voor zoover Ik heb kunnen constateeren " Hij maakte den zin echter niet af want op dit oogenblik traden twee leden van den geneeskun digen dienst het vertrek binnen om het lijk van den vermoorden onbekende op een brancard te leggen en naar bet ziekenhuis over te brengen tWordt yervolga | houding Chineesch nert aan waarvan het Volge omvat tureele pei Verder Chinees worden Het vormt het recht punten van Poekou en Chineesohe strijd tegen De van Japai brengen de kwesl anti van het voor WAT Het draagt paleis den den f 5000 ten van de unlforn en pages pen Palace moet eigen Sdward zwembad A ^ ^ » j f » ^ « pg ja ' ' g « i - jfti » 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Ko 3 Dinsdag 5 Mei 1936 EERSTE BLAD LAATSTE NIEUW „ H^^velkerk " wordt in eere hersteld De intocht te Addis Abeba is nog niet geschied Hel wachten is op de Italiaansche sol daten die de eer krijgen de stad het eerst binnen te mogen rukken ROME 5 Mei Reuter — De eerste onder Jeelen v»n de gemotoriseerde colonne heeft thans de Erythreaansche colonne bereikt ^ welke reeds eenige dagen in de nab\jbeid van de hoofdstad vertoeft Beide groepen die langs verschillende we gen vanaf Dessie oprukten begroetten elkaar op uitbundige wijze Vermoedelijk zullen eerst de andere een heden worden afgewacht alvorens de troepen de stad zullen binnenrukkffli op de vooraf be paalde wijre De divisie Saubadia waarvan de naam herinnert aan het Koninkiyk huis zai de eer hebben het eerst de stad binneh te trekken Niettegenstaande de hardnekkige geruchten welke gisteren te Rome de ronde deden is gis teren geen enkel ItaUaansch of Inlandsch soia&at in de stad geweest Het opperbevel verlangt dat eerst de Italiaöefl de stad binnenrukken en tot gisteren bevonden zich slechts inlandsche troe pen bij de hoqfd stad Franschen in veiligheid Volgens de laatste telegrammen uit Addis Abeba zijn thans alle Fransche onderdanen veilig ondergebracht in de Fransche legatie tïisteravond is Ras Hailoe de gouverneur van Godjam met 150 man welgewapende en gediscipli neerde troepen de stad tainaeagerukt De Euro peanen hopen dat zij de plunderaars kunnen be dwingen In Addis Abeha weet men nog niets van het oprukkende ïtaliaansche leger De Fransche ¦ regeering heeft een telegram ge zonden aan den Franschen gezant te Addis Abeba waarin zij hem gelukvvenscht en bemoedigt Uit Djiboeti wordt vernomen dat de Europeanen die een toevlucht hebben gezocht in het station gisteren twee berichten naar Djiboeti hebben ge • ïsonden Hierin werd medegedeeld dat in den nacht de fusillade was verminderd Zonder moeite werd een bende plunderaars afgeslagen De Fransche legatie zond een auto met gewapenden öie mee doogenloos het vuur openden op ieder die een dt el-gende houding aannam De bezetting van het sta tion zond van tijd tot tijd oen mitrailleursaivo in de richtmg van de plunderaars om hen op een af stand te houden Men heeft kunnen constateeren dat vele plunderaars met een aanzienlijke buit de ¦ tad zfln uitgetrokken Onder - de bezetting van het Station zijn geeft slachtoffers gevallen en hun moreel is uitstekend In den ochtend ia een ItaUaansch vliegtuig op geringe hoogte over het sta ' on gevlogen Het Italiaansche legerhericbt no 203 luidt als Volgt Maarschalk Badoglio telegrafeert Gister avond 4 Mei zgn onze voorhoeden tot SO K.M van Addis Abeba genaderd Zelfs in het hart van het Choa gebied worden onze troepen met vreug de ontvangen de bevolking biedt haar onderwer ping aan en geeft geschenken Onze escadrilles vliegen geregeld over Addis Abeba Aan het Zuidelijk front wordt de opmarsch niettegenstaande de hevige regens voortgezet De Lybische kolonne bezette Farso in de Vallei van de Soeloel Een afdeeling Erythreanen verstrooi de vijandelijke afdeellngen langs deze rivier Het Amerikaansche Departement van Buitenland sche Zaken deelt mede dat de Amerikaansche lega tie te Addis Abeba is ontruimd Het geheele per soneel is ongedeerd In verband met de jongste gebeurtenissen in Abessinië is geen sprake meer van de Britsche 6 procent leening aan Abe;:slnië ter hoogte van 600.000 pond sterling Naar men meent zullen reeds morgen maatrege len worden genomen om de reeds ontvangen stor tingen terug te betalen China en Japan aan het onderhandelen PEKING 6 Mei Reuter — De geheim houding welke m acht wordt genomen bij de Chineesch-Japansohe onderhandelingen herin nert aan de wapenstilstand van Tangkoe waarvan de punten eerst bekend werden op het oogenbllk dat zti werdten uitgevoerd Volgens inlichtingen uit Chineesohe bron omvat het nieuwe verdrag economische cul tureele en militaire clausules Tsjahar en Ho pel zullen economische autonomie genieten Verder zal de anti-Japansche activiteit op de Chineesche universiteiten onderdrukt noeten worden Het voornaamste onderwerp van de besprekingen vormt de militaire samenwerking Japan verlangt het recht troepen te stationneeren op verscheidene punten van de spoorlijnen Peking-Hankou Pekhig Poekou en Peklng-Pao Teoe Verder wil Jipan de Chineesche troepen wapenen en raadgeven in den strijd tegen de communisten in Hopel en Tsjahar of tegen een eventueelen anderen v^and De besprekingen raineeren door het verlangen van Japan eerst een militaire alliantie tot stand te brengen terwtjl de Chtneezen verlangen dat eerste de kwestie van Oost-Hopei wordt geregeld Ook de anti-Japansche gezindheid van een aantal leiders van het 29ste Chineesche leger maakt den toestand voor Soeng Tsje Joean mogelijk WAT BUCKINGHAM-PALACE UITGEEFT Het budget van het Bucklngham-Palace be draagt jaarlöks rond 80.000 pond sterling In het paleis werken 250 personen wier tractement door den koning « loet worden betaald f 2000 — wor den jaarlijks voor den wijnkelder uitgegeven f 5000 — voor aattschaffings - en onderhoudskos ten van automobielen on equipages alsmede voor de uniformen en livrelen der chauffeurs koetsiers en pages Alleen reeds de waschrekeningen beloo pen i 6000 — Wanneer in het Buckingham Palace een verandering « rjjziglng of ultBreimng moet plaats vinden dan moet de koning uit zijn eigen beurs betalen Zoo b.v heeft Koning Bdward VIIl op eigen kosten in het palels een i zwêmbad laten aanleggen Postvluchten HEEN TERUG II 2 N 3 II s 11 > 261 * 29j * 2/5 Schiphol Soedapest ¦ darseille 4/5 30/4 25/4 2/5 Home 29/4 Athene illum Xlersamatr Oaïro v'iaza Basra Rutbah 8/5 2SJi 26/4 30/4 Bagdad Soesjir Djask Alahabad 2,'5 2S/4 27/4 1/5 Jodpoer Calcutta 1/5 4/5 27/4 28/4 2/5 tangwoa Bangkok SOM 3/5 26/4 Medan 29/4 2/5 25/4 29/4 3/5 Singapore -' a.lembang Jatavia 30J4 4/S Sandoeug 29;4 2/5 25/4 Bmnenlanó Tweede Kamer weer een bij ' s-GRAVENHAGE 5 Mei — In de heden ge houden vergadering der Tweede Kamer welke door den heer A J tiovlnk G.H voor het eerst na zijn ziekte weer werd bijgewoond zijn de wets ontwerpen wijziging en aanvulling van de nyvsr heids-onderwijswet wijziging van de wet openbare vervoermiddelen en herziening der voorschriften nopens de toelating om kosteloos te procedeeren londer debat en z.h.st aangenomen Aan de orde is het wetsontwerp tot wijziging en verhooging van hoofdstuk 13 der rijksbegrooting 1936 Vaairtuigendienst in Suriname De heer IJ ze r m a n S.-D ontwikkelt een aan tal bezwaren tegen den gekozen vorm van een ge mengd bedrijf vaartuigendienst in Suriname een Naaml Vennootschap Voorts hadden de Koloniale Staten gehoord moeten zijn De heer Van Boetzelaer vanDu ta bel d a m C-H kon juist zijn instemming met het voorgestelde betuigen De Ministervan Koloniën de heer C o 1 fl n zegt dat bij den gekozen vorin de Staten ' niet moesten worden gehoord het gaat hier om een wijziging van een Nederlandsch begrootings hoofdstuk MiS VAN REQUIEM VOOR WIJLEN JHR RUYS DE BEERENBROUCK ' s-GRAVENHAGE 5 Mei — In de St Jacobuskerk aan de Parkstraat is hedenochtend door de be sturen van de fractie der R.K Staatspartij in de Tweede Kamer en van de R.K Staatsparty een plechtige Mis van Requiem opgedragen voor de zlelerust van wijlen Jhr Mr Ch J M Ruys de Beerenbrouck oud voorzitter van het bestuur der R.K Staatspartij Op het presbyterium dat gedeeltelijk _ met rouw bedekt en met palmen versierd was stond een katafalk opgesteld terzijde waarvan plaats namen de Pauselijke internuntius Mgr Paolo Giobbe met den secretaris der internuntiatuur Mgr L Punzolo en Mgr Todini uit Rome alsmede de familie Ruys de Beerenbrouck Voorts waren tallooze ministers en oud mlnlstersaanwezig t Stadsnieuws Treinenloop Hemelvaart dag Op Hemelvaartsdag als het althans mooi weer is blijft niemand thuis De spoorwegen kunnen echter met het weer geen rekening houden en moeten klaar zijn voor een toaximum ver/oer Zoo ook dit jaar Op de Iflnen Amsterdam — Utrecht — Arna^m en den Haag en Rotterdam — Utrecht — Eindhoven zul len een twintigtal voortreinen worden ingelegd terwijl tusschen Amsterdam — Den Haag en Rotter dam ook tal van extra treinen zullen rijden en reserve treinen gereed zullen staan om zoo noodig te kunnen bijspringen Voorts zullen goedkoope treinen loopen naar Rotterdam den Haag Haarlem en Amsterdam en terug van Vllssingen Middelburg Goes Krulnin gen-I Rilland B Bergen op Z en Roosendaal Naar den Haag en Rotterdam en terug van Gro ningen Assen Bellen Hoogeveen Leeuwarden Heerenveen Steenwijk Meppel Zwolle en Kan\pen en van Winterswijk Zutphen Dieren Nijmegeu Arnhem ïGde en Wageningen PAS OP DBE JAS Een prima reflector en een wit achter spatbord op uw fiets baten niet als er zoo iets gebeurt I U weet toch dat die witte achterspatborden ook overdag VrpHcbi zijn — I Bezoek Spoorwegmuseum Naar wij vernemen heeft de verplaatsing en reorganisatie van het spoorwegmuseum een gun stigen invloed gehad op het bezoek In d5 twee maanden na de heropening Is het bessoek n.l met 50 pet gestegen Ook zijn weder verschillende aanwinsten als „ dompijpen " van gesloopte locomotieven nieuw » en oude loketten en wat zeer merkwaardli is een dubbel compartiment van een nieuw stalen rQ tuig op ware grootte dat den bezoekers tot „ In stappen " noodt benevens tal van kleinew beziens waardigheden die de moeite van een eventueel hernieuwd bezoek loonen BIJZONDERE DIENST IN DOMKERK Wij herinneren er hier nog even aan dal he denavond om 8 uur in de Domkerk een bijzon dere oeucumenische dienst gehouden zal worden voor hulp verleening aan niet-Arische Christenen in Duitschland VETERANEN VOETBALWEDSTRIJD Naar vrtj vernemen Ea er a.s Woensdagavond 6 uur op het terrein der V.V „ Het Sticht " gele gen aan den Kanaalwêg even voorbij Park Oog in Al een voetbalwedstrijd gespeeld worden tus schen veteranen der U.M.I en Utr Melk Centr BURGEMEESTER GEEN SPREEKUUR Ons wordt medegedeeld dat de burgemeester mr Dr G A W Ter Pelkwijk morgen Woensdag 6 Mei geen spreekuur zal houden Spon WERELDKAMPIOENSCHAPPEN LIBRiT " AMSTERDAM 5 Mei — Naar wij vernemen zullen de volgende spelers deelnemen aan het teurnooi om het wereldkampioenschap llbre dat Donderdag 7 Mei a.s te Mulhouse aanvangt Fer raz Portugal Toachim Duitschland Zaman en Baltus beiden België Deckner Oostenrijk t,oeh Zwitserland Albert ea Cote beiden Frankrijk en van Vliet Nederland ^ ZWSfilSLIPS SPÖRT-fflaflaziJn „ RECOBD " ^ Lange Elisabethstraat 5 - Telefoon 14951 - vf ^:'* „ DE HALTER " WORSTELDE Zondag hield de Utrechtsche krachtsport ver eenlgtng De Halter haar clubkampioenschappen waarbij uitstekende sport te zien is gegeven Alvorens de wedstrijden een aanvang namen had de huldiging plaats van H van der Linden en H W de Nys die kort geleden te Dordrecht het Nederlandsch kampioenschap tweede klasse in hun gewichtsafdfeellüg wisten te behalen Het bestuur van „ De Halter " feleclteerde hen van harte met het succes De wedstrijden hadden een vlot verloop en voor de onbekenden met deze sport was het een uitmun tende propaganda want er werd fair gerold Als hoofdkamprechter fungeerde de heer A Hooft en als matrechters W Verhoef en A de Koning De jury werd verder gevormd door de heeren H v de Hurk en H v d Linden ¦ De eindresultaten luiden Vedergewioht 1 J ' de Nys Jr 2 Zi^eye Lichtgewicht 1 Ahemaat 2 W Borgstein 3 J Midden lichtgewicht 1 H Hooft 2 Helwich 3 Gillen Midden gewicht 1 M IWetveld 2 H V d Hurk 3 Van Oostrum Provincie Wielrijder door motorfiets aangereden JUTPHAAS 5 Mei — Op den Utrechtsche straatweg alhier had ter hoogte van het voorma lig Huls de Geer een aanrijding plaats tusschen een wielrijder en een motorrijder De wielrijder de heer S uit deze gemeente die zich naar zijn werl < begaf en rechts van den weg reed werd van ach teren door genoemden motorrijder aangereden en tegen den grond geslagen en in bewusteloozen toe stand met ernstige verwondingen aan het hoofd in een naastlaij gelegen woning binnengedragen al waar de ijlings ontboden geneesheer Slooff de eer ste geneeskundige hulp verleende Ook de motor rijder was zoodanig vervrond dat hjj per auto naai de Rijksklinieken werd overgebracht De heer S werd nadat hij verbonden was naar zijn Vïuning overgebracht De politie stelt een on derzoek naar de schuldvraag in VERKEERSONGEVAL JUTPHAAS 5 Mei — Gistermorgen reed op den Vreeswijkschen straatweg alhier een motorrij der die op zijn motorfiets gezeten werd voortge trokken door een ander motorrijder daar het voer tuig van eerstfenoende defect was geraakt en het hem niet meer mogelijk was op eigen kracht zön weg te vervolgen Tusschen belde motorr^wiêlen was een touw be vestigd Op een gegeven oogenbllk kwam er een slag in het touw en kronkelde dit zich om het voorwiel van de defecte motorfiets met het ge volg dat de berijder tegen den grond werd ge smakt Aangezien zijn partner het ongeval niet aanstonds bemerkte werd het slachtoffer nog eenlge meters verder over den straatweg gesleurd met het gevolg dat hij vrtj ernstige schaafwonden aan zijn gelaat opliep Dokter van der Lugt alhier verleende ge neeskundige hulp waarna de onfortuinlijke mo torrijder zjjn weg kon vervolgen Hedenavond &.^ é Vrije'EvaVugefisclie Gemeente haar eerste dienst in het gebouw houden ZEK'T 5 ¦ Mei --- Reeds eerder schreven wij uitvoerig over de restauratiewerkzaamheden wel ke in de „ Heuvelkerk " werden uitgevoerd Vroeger gebruikt zijnde door de Chr Oereèor meerde Gemeente te Zeist heeft dit gebouw nadat deze gemeente door plaatstêkort genoodsaakt wa3 een grooter gebouw voor haar diensten te doen bouwen jaren lang esn andere bestemming gehad Thans zal de Vrije Evangelische gemeente te Zeist welke tot dusver haar bijeenkomsten hield In het lokaal van den heer Boekhout aan de Stein laan de Heuvelkerk weder tn eere herstdlen Vanavond om «> eht uur zal de eerst * dienst wor den aangevangen Als sprekers zullen optreden Ds J J vanPetegem Ds Hoeken&ÖI ^ Ds van Vliet en Ds A W F Waarde n biTg Tenslotte de eigen voorganger de heer J F " trleh têr\*fl ' mfedewerklng wordt verleend door de Eanglcoren der gemeenten van Utrecht en Zeist ¦ i - t vtf Ö'JS:*i,,ïi>fcvi - Eindfeest Utrechtsche Jacht-Ver BH.THOVKN 5 Mei — Op Woensdag 6 Mei a.s eal de Utrechtsche Jachtvereeniglng liet seizoen be sluiten met een groot ruiterfeest dat te BUthoven Zal plaats vinden De dag wordt aangevangen met een wandelrit der deelnemers welke onder leiding aal staan van den voorzitter der U.J.V kapt Jhr Michiels van Kessenick en welke bij de Veldkazeme te Utrecht een aanvang neemt Ib hotel Brands te BUthoven woi-dt dan de kof fiemaaltijd gebruikt waarna een cross-country ge houden wordt om den wisselheker ui^eloofd door den Senatus Veteranorum van het Utr Stud Corps Onmiddellijk na afloop van de cross-country volgt een spring-concours om den wisselbeker uit geloofd door den heer J M Bots ' Na afloop der wedstrijden - vindt jirljsultrelktog plaats in hotel-v.h Brands Wielrijder door auto aangereden ' - LUNTEREN,,-B MeJ — Zaterdagwilddag om streeks 5 uur vond op den Edeschenweg een ern stige aanrijding plaats waarvan de ongeveer 60 jarige H Derksen uit Ederveen het slachtoffer wefd en naar het Ziekenhuis te Utrecht moest wor den vervoerd De man kv/am o!p zijn rijwiel uit dien Goorstee,g en Wilde de ^ Edèstiheweg oprijden toen een perso - nen auto uit de richttttg Liinteren naderde De be stuurder daarvan de agent van politie S uit Ede trachtte door naar links uit te halen een aanrij ding te voorkomen maar slaagde daaïln èiet en de auto greep den ouden man van teraijde Deze werd tegen den voorruit gesmakt die geheel werd verbrijzeld en daarna aan den ka-nt van den Weg geslingerd waar hij he'v'ig aan het hoofd blfiedend en met een gebroken arm hleef liggen Dr R G e r ritzen van hier verleende de eeï-ste geneeskun dige hulp waarna hij het Slachtoffer naar het zie kenhuis liet vervoeren De heei ' S die begrijpelijkerwijïe geheel over stuur was door dit onge-val kwam julst ' met een gezelschap gemeen te-amhtenaren terug van een in Luhteren gespeelden voetbalwedstrijd Door dé politie uit Lunleï-en weid een nauwge zet onderz(?ek Ingesteld waaiciiit > öflrloopif slechts kwam vast te staan dat de remmen van de » autobijzonder goed werkten Omtrent de - scb ildvraagkan dan ook niets met zekerheid Vorden vastge steld maar vermoed wordt dat de wielrijder,waarschijnlijk nog hardhoor«nd wat «« ekeloos denweg is overgestoken ¦"'¦ i'?£MKi '' '" >" Bezoek Van Priti^s aan Amersfoort AMERSFOORT 5 Mei ~ ReedB in den afge • loopen winter * era de viering van het Roode Krülsjubileum alhier ingezet met een filmavond en een gezellig samenKfln voor de leden ïn Juni zal een Roode Kruisoefentng op grööte schaal wor den gehouden Een der programmanummers bij die oefening_zal hoogst waarschQnljjk zvjn hezoek van H.K.H Prinses Juliana als presidents van het Ned Roode Kruis MILITAIRE VIJFKAMPEN AMERSFOORT 5 Mei — De mUitaire vijfkam pen worden dit jaar in verband met dê OlympisdieSpelen zeer vroeg gehouden Reeds op 15 Juni van gen ze aan en duren dan tot en met 19 Juni Be halve het zwemmen dat in Soesterhefg plaatsheeft vinden alle onderdeelen plaats In Amers foort SCHEEPVAART TE VREESWIJK VREESWIJK 5 Mei — Scheepvaartbeweging aan de Koningimiesluls alhier gedurende de maand April j.l Opvaart 3422 schepen inhoud 704048 ton In afvaart 3230 schepen inhoud 694S28 ton Het aantal schuttingen bedroeg 626 GOUDEN HUWELIJKSFEEST MAARSBEN 5 Mei — Onder Eeef vele bl'ijkeh van belangstellmg mocht jU ' Zaterdag het echt paar Mepke QuiVènbach Zandpad iO alhier den dag herdenken dat « e voor 50 jaar door den band des huwejijks werden verbonden 1 De oudjes genieten béiden nog een goede ge zondheid / > • Onde "* de talrijke ontvangen gêlukwenschen be voiid zich dok die Van onaen Burgemeester Maars Sêtfs Fanfarecorps bracht des avbnds het gouden paar een serenade ' EXAMENS LANDBOUWHOOGESCHOOL WAGENINGEN 5 Mei — Aan de Landbouw hoogeschool yljn geslaagd voor het candidaatsexa men Nederlandsche landbouw de heer ^ L G V Beneden Q J ter Brugge J A W van Heusden en K J M Mohrmann WAGENINGEN 5 Mei — Aan de Landbouw* hoogeschool slaagden voor het candidaatsexamen Koloniale landbouw dê heeren J M H J HoubPö en H de Wiljes en voor het candidaatsexamen Tuinbouw de hesren J J Astrego en J M Ver hoog Zonsopg v,m 4.24 Maansopg n.m « 5Si Zonsonderg n.m 7.S0 Maansonderg v.m 8.21 » Vollo maan e Mei nam 3.21 uur Woensdag licht opsteken nam 8.02 uur Hoogste barometerstand 780.9 te Haparanda Laagste barometerstaad 75S.2 te VestmanBr Watertemperatuur './ ^ De temperatuur van bet - water in de Bwem inrichting aan.den Kromme Rijn bedroeg heden morgen 16 ~' Weeroverzicht Buitenland De hooge drukking is in het Noord-Oosten nog toeg-enomen en herstelt zich bij de Aaoren De de pressie in het Westen die zich gisteren vrij sterk over Frankrijk en dê Britsche eilanden uilbreidde schijnt zich nu Noord-Westwaai-ts terug te trek ken al is vorming van nieuwe uitloopers in de Golf van Bisêaye waarschijnlijk Tot op groote hoogte waaien tn de bovenlucht In Duitschland Zuid-Oosten winden die weinig vocht bevatten Zuid-Duitschland en Oost-Frankrijk hebben onhe walkte lucht In Noord-Dultschland en Ssuid zwè-den is de bevroiking vrij Bwaar onder invloed Van de Oostzee In Nootd-Scandinavië is de lucht ook onbewolkt ên de temperatuur ver bóvén normaal evenals In Polen tn West-Frankrijk en op de Brit sche eilanden Is de lucht zw.aar be-wolkt of beti ok-ken én Valt hier ' en daar een weinig regen Hie,i ' te lande kan voorloopig nog zonnig weer met iets hoogere temperatuur oVerdag - ver-wacht - worden ___^^ _* sajsaii /-*' Kunstexpositie in de „ Olde Deel " geopend Plechtigheid werd verricht door den burgemeester van Putten PUTTEN 5 Mei — Onder gröote belangstelling is Zaterdagmiddag de eerste tentoonstelling vah het nieuwe'Veluwfecfte kunst-centrum „ d'Olde I3eel " te Putten geopend De burgemeester van Putten Jhr M L vatt Geen sprak eenigé woorden tot hét verzamelde ge zelschap waarbij hjj Op hét belang van deze voor dit deel van de VelUWe niêuwe onderneming WeetS en zijn beste wenschen vöor het slagen van de ten toonstelling uitsprak Vervolgens hield de Haagsche kunstcriticus Ple ter Kooman een korte lezing óver moderne en klassieke kunst De exposeercnde kunstenaars zgn Jo Bazaan Hendrik van Bloem L Cardinaals K Koster ^ Johan Hendriks Êorus Roovcrs mevrouw B Kos ter thoe SchwartSenberg Theo Lohmann Huibert van Lith Jelle Troelstra Kees van Urk Frans Wildenhaln en Chris Lanooy Burgerlijke Standen Hilversum — Geboren Carl Willem Alfï^d z V A A Schmale en W & WeijB Milja d v G W van den Brink en S B'rankfort Walter Richard z V H BoerSma en 1 W L Hoitmann JohannK Cla ziha d V A E A Hl Kêêt éh W R\jn Antonie Johannes 2 v A J den Oudett en M Sljberde Al bert Johannes Cornells z v A Broekhuis-en F Eijberts Christiaan Jente ' z V W Nagel en A.M Hulsman Johannjes Lambertus Jozef 8 V L T Andriessen en 1 J - Fokker Aüriana Catharlna ' d V H van Garderén e » J W van Hunnik Marlnns Antonius z v B G Aret en L M Hoêré Geertje Anna d v K Houtsma en A Hoekstra Judith Gerritje d v h van der Straten en E J van Wjjk Margaretha WilhÊlMina Jannetje d v S de Jong en G van Maarssen Overleden S F Poly 85 j wed V S Meyer P G Janse 5 m C J Mussert 36 j echtgen v A M Wagenaar C Van den Ende 62 j echtgen y P Kuyper Getrouwd P SehöêhmakêrS êh C CleÖhdêrt HaaKuilens — Geboren Maria Wilhêlmlna d van J van der Linden en van M d Gêelen Vleuten Geboren Antohia Heftdrika Maria a van B Huijden en van C Kampers Frans A van J F Oskam eh Van A Kwakernaak Ondertrouwd 3 van den Akker 21 jaar en W « Pellegrom 20 jaar te Linschotèn Vlanen — Geboren Willem Jacobüs z van E Boon en A H Clements Ondertrouwd H C Boerhoom en T A Ver * hoeven Vreeswtlk — Geboren Gerardus Arie z van J Th wennekes én E B van Oyen Gehuwd H Touwslagei - en K M Nouwen Wageningen — Ondertrouwd J Klarsftbêèk teEde en Chr Broekhuizen — J P M Ebbers te Eöeen'H J Moller — G H BroekliUizeri ' en E J.Tyzack te Amsterdam — H A Van Haren - ênE G Zuiderveld •,' Getrou-ft ^ H G van der Hul en H van Ewtjk —< P Uitentuis en T Zander Geboren Hendrik z Van J Slotboom en C van de Sluis — Pêtêr Qhrlstoffel a van Ch.vaii de Peppel ên J M Gerrist — Cornells Jacobus zoon van J van der Meulen - en N van Zessen — Lena ör van J vah Amersfoort en A Ëngbers ¦ Brmelo — Geboren Jan 2 Van M Hendrlk sen en A Foppert Ondertrouwd Barend Smit ên Johanna Hendri ka Motz Hendrikus Marinus Volkers en Arietta Cornelia van Nieuwenhuizen Jan Jansen en Ger brlg Volkers Gijsbertus Leene en Jacoba Wilhêl mlna Veerman Wouter Doppehberg en Maasje Timmer Getrouwd O J Koopsen ea G Van der Kwast L A van Dflk en G Smits W van Duinen en W van den Broek Overleden Hendrlkje Vissêr 18 j Carel Come < lis Callenbach 50 jaar 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Mo 3 Dinsdag 5 Me 1936 Een glas Meiwijn van ROK is lekker opwek kend en verfrisschend Uitstekend tegen da dorst Vraagt Uw winke lier de kruidige MEIWIJN VAN ROK m - Wat kiest U m$m VOO »" 10 c *' r/ïOnsZOMERTJES of VRUCHTENBABBELS IV ons dan naar Heden overleed tot onze diepe droefheid na een korte ongesteldheid onze geliefde Echtgenoot Va der Behuwd Groot - en Overgrootvader de Heer CERRIT BALJET in den ouderdom van 78 jaar De laatste wensch van den overledene was alle vrien den en bekenden een har telijk vaarwel te wenschen E BALJET-Ziegeler Kinderen Behuwd Klein - en Achter kleinkinderen Utrecht i Mei 1936 Heerenstraat 14bis Tgd adres Lucas Bolwerk 20 De teraardebestelling zal plaats hebben a.3 Vrijdag Vertrek van het Patholo gisch Instituut ten 11 uur naar de Eerste Algemeene Begraafplaats Faillissement N.V DE GOU DEN HOED gevestigd Utrecht Ondergeteekende deel mede dat is bepaald lo dat de schuldvorderingen bij den Curator uiterlijk 30 Mei 1936 moeten zijn inge - diend 2o dat de verificatievergade ring zal worden gehouden Maandag 8 Juni 1936 des namiddags te 2.25 uur in het Gerechtsgebouw jian de Hamburgerstraat te Utrecht De Curator Mr W J G VERMEULEN ÏVittevrouwensingel 6 Utrecht UITBREIDINGSPLAN Het Hoofd van het Gemeen tebestuur van LOENEN Gelet op het bepaalde in de artt 37 en 39 der Woningwet Brengt ter algenieene ken Bis dat van heden af tot en met 2 Juni 1936 ter gemeente secretarie voor een ieder ter inzage zullen zijn nedergelegd Ie Een ontwerp-plan van Uitbreiding in een uitvoerige kaart uitgewerkt voor wat be treft het gedeelte der gemeen te gelegen in de kadastrale Sectie B en begrensd ten Noorden door hét Cronenbur gherlaantje en deszelfs ver lengde in Oostelijke richting tot aan de rivier de Vecht ten Oosten door deze rivier ten Zuiden door den Provincialen weg vanaf den Rijksstraatweg Amsterdam — Utrecht tot aan ' de rivier de Vecht en ten Wes ten door dien rijksstraatweg 2e De in ontwerp opge maakte bebouwingsvoorschrif ten voor de in het sub 1 be doelde uitbreidingsplan begre pen gronden Voorts dat gedurende den termijn van nederlegging be langhebbenden bezwaren bij den Gemeenteraad van Loenen tegen een en ander kunnen in idienen Loenen 5 Mei 1936 Het Hoofd van het Ge meentebestuur voornoemd W I DOUDE VAN TROOSTWIJK De Garnizoenscommandant te Utrecht zal op Woensdag 13 Mei 1936 des middags te twaalf uur Mineurslaan Nr 8 Kkamer 14 onder nadere goedkeuring van den Minister van Defensie in het openbaar aanbesteden jde levering van ± 19985 - kilogram uit sluitend versch inlandsch rundvleesch ± 610 - K.G gerookt spek ten behoeve van de soldaten menages de Scholen voor Re serve Officieren het Militair Hospitaal en het Huis van Be waring te Utrecht gedurende het tijdvak van 1 Juli 1936 tot en met 31 December 1936 De aandacht van gegadig den wordt in het byzonder ge vestigd op het n.v Indien gedurende het tijd vak loopende van den datum der aanbesteding tot den da tum der beëindiging van deze levering verandering wordt gebracht in den accijns op het geslacht de crisisheffing enz zal de prijs van het rund vleesch met een overeenkom stig bedrag worden verhoogd of verlaagd welke voorwaarde door gegadigden in het in scli'ryvingsbiljet moet worden vermeld en voorts op de om standigheid dat uitsluitend voor versch inlandsch rund vleesch inclusief omzetI)elas ting moet worden ingeschre ven waarvan uit het inschrij vingsbiljet mede moet blijken Inlichtingen bö den aanbe steder Zie ook de StaatscourantVan 29 April 1936 6208 TE KOOP Winkelwoonhuis benevens Burgerwoonhuis én aangrenzend BOUWTERREIN pl.m ISOIV ^ Alles aaneengeleg^en aan twee straten ^ w.o hoofdverkeersweiT KOOPSOM f16.000 - Inl verstrekt de Fa van Osnabrugge & Rijl(sen lariaplaats é9 — tem 19829 UTB STED OBCHEST I ' - Maandag 11 Mei 8.15 uur Tivoli UDOEVER ¦ SCHl 5 boven ^ n Concert onder HENRI VAN GOUDOEVER Solist de tenor MARCEL WITTRISCH Populair programma Kaarten è f 1 — beneden en f 0.75 Vrij Zater em Maandag 10—4 uur Tivoli Utrechtsche Volksuniversiteit Lezing van PROF Dr G W KERNKAMP „ DE GESCHIEDENIS DEE UTRECHTSCHE ÜNIVEBSITEIT " in verband met het driehonderd-jarig bestaan op VRIJDAG 8 MEI a.s 8 uur Hotel NOORD-BRABANT Leden 50 ets niet-leden 75 ets — Kaarten bureau U.V.U Nieuwegracht 41 en pl.bespr 10 ets Tel 13395 dag 9.30-1 uur Veilinglokaal Hamburgerstr 23 Deurwaarders BRINK en VLIETSTRA zullen op Donder dag 7 Mei a.s nam 3 uur in hun VeUinglokaal publiek k con tant verkoopen Nieuwe en gebruikte MEUBILAIRE GOE DEREN groote partij BOEKEN w o ge vraagde partijtje Emaille Huishoudgoed enz Te zien Woensdag 6 Mei a,s van 2—8 nam en op den dag van verkoop van 10—12 uur voorm Deurwaarders BRINK en VLIETSTRA ONTVANGEN groote sorteering moderne KINDERWAGENS f 17.95 — f 20.95 — f 22.95 — 1 24.95 — f 28.50 tot 52.95 WAGENKUSSENS 2.95 — 3.50 — 4.25 — 4.50 — 4.95 — 5.50 enz WANDELWAGENTJES ALLE PRIJZEN Wed van Reijsen Oude Gracht 38 TELEF 13019 Jacobibrug Vroeger aten maar weinig mensen buitenshuis Th doet iedereen hef met veel smaak en voor weinig geld in „ CAFETARIA e met room 7 '/ e hee 7'/i c Belegde broodjes 10 en 12Vj et Spiegelei met gesm sneetje brood 12'/2 et Div pannekoekjes kutten 7 '/ - 12 '/ Cf Kippesoep p kop en p portie Z'/z en 15 et '/ Uitsmijter ham IZ'/j et Div warme maal tijden iedere dag wisselend 177 - 4272 et CflFETflRlfl LEIDSCHEWEG 8 - UTRECHT „ Cafetaria's " zijn gevestigd toi Rotterdam(2 | Den Haag Utreeht Arnhem Leiden „ Bufetaria's " zijn gevestigd tes Amsterdam Nijmegen Hilver sum Breda Haarlem Utrechtsch Nieuwsblad oplage 30.000 In geen enkele Speciaal Model poetsdoos mag ontbreken grootste maat f 30.90 KERSBERGENk 0udeGracht185-Tel.10842 Nachtegaalstr.24 12891 Zeist Siotlaan 48 „ 2027 GLIM VLOEIBAAR POETSCREAM CjLIM m FABRIEK-OVERSpHIE e Neem nog n Zoodra U de verpakking van Verkade's koek openmaakt ruikt U de geur aL Pure honing en fijne kruiden Daar om smaakt ze ook zoo lekker Neem ze eiken dag aan Uw ontbijt en koffietafel - uit fiet vuistje of op de boterham — dat is een goede gev/oonte PRfMA KOEK In earlen 30-27'/2 ««• SNIJKOEK 25 et RUYTERKOEK 10 et lMacüi*s HONINGKOEK ' iïWj2/m Inoa ' ft plakfei I Na het succesvol optreden in het CARLTON-HOTEL te Amsterdam komt JOHNNY HOFFMAN | met zijn Band vanaf 9 Mei Zaterdags en Zondags in RESTAURANT OOG IN AL | HUWELIJK Voor een serieuze succesvolleHuwelijksbemiddellng is BU REAU SEARCH Uw adres.Deest daarover het dagboekvan een journalist hetwelk Ugratis toegezonden wordt inblanco couvert Diergaardesin gel 79 Rotterdam 5466 een leuke foto __^ GEGOLFDE <_^ d A8BESTCEMENT - PLATEN voor Loodsen Schuren Pluimveehokken enz Diverse maten PRIJZEN BILLIJK John MICHON i Rreedstr 20 Tel 12284 VAN UW KIND op deze 6a,g is een dierbaar en Wevend geschenk FotoF.v.d.Werf i Kr N Gracht 15 Tel 15457 RATAX-TOCHTEN naar de BLOEIENDE BETUWE met bezoek aan de Jamfabriek De Betuwe f 1.30 p p Woensdag 2 n.m Zondag 10 v.m 6221 GEVRAAGD In een Ie klasse Vishandel wordt gevraagd een nette JONGEN voor opleiding in vishandel ongev 16 jaar Eigenhandig geschreven brie ven onder no 6222 bur dezer JhsopUu / TUINSLANG per.Meter Ó.17 Sproeiers •' ' Ö.80 Gieters gegalv - 0.65 Grasscharen •• 0.40 Grasmachines op kogels 6.25 Blauw Vliegengaas p M 0.15 SCHUMACHER'S IJZER - HANDEL Oude Gracht 192 b.d Gaardbr Een keur van spijzen wordt U voorgezel Jammer dat juist de smakelijkste gerechten dikwijls het moeilijkst verteerbaar zijn U moet dus oppassen - want iels te veel of ie*s te zwaar en de spijsvertering is in de war oprisping indigestie en andere maagklachten zij kunnen Uw heele avond bederven Toc ^ kunt U gerust link toetasten als U na den maaf tijd maar één theelepeltje Bisma-Rex neemt het neu traliseert overtollige zuren beschermt de maag wand en bevordert de spijsvertering Bïsma-Rex geeft onmiddellijk opluchting en heeft een zoo gunsttgen invloed op de maag dat velen bij regelmatig gebruik van Bisma-Rex weer voed sel kunnen verdragen dat zij zich jarenlang moesten ontzeggen ismaRex exall MAAGPOEDER Grooie flacon / 1 ^ 2 ^/^?_-==- VERKRIJGBAAR BIJ 1 | ftUE APOTHEKERS EN DROGISTEN 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 3 Dinsdag 5 Mei 1936 TWEEDE BLAD Minister de Graef f naar Geneve Belangrijke besprekingen tusschen Ne derland Finland en de Scandi naafsche staten ' s-GRAVENHAGE 5 Mei De vertegenwoor digers van Nederland de Skandinaafsche Sta ten en Finland zijnde de viji staten die tot dusver den zetel in den Raad van den Volken bond hebben bezet welke thans door Denemar ken wordt ingenomen zullen Zaterdag 9 dezer te Geneve bijeenkomen ter be.spreking van verschillende aangelegenheden verband hou dende met den Volkenbond welke voor hun respectievelijke landen van bijzondere betee kenis zijn Tegen dienzelfden dag is een bijeen komst belegd waarop de vertegenwoordigers van Spanje en Zwitserland aanwezig zullen zgn In verband met het bovenstaande zal minis ter De Graeff zich in de tweede heUt van deze week naar Geneve begeven Rijnvaartkwesties Nederland heeft de modus vivendi waaruit een nieuwe regeling moet ontstaan niet onder teekend ' s-GRAVENHAGE 5 Mei — Naar wij verne men heeft de Centrale Rijnvaart-commissie het volgende communiqué uitgegeven De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft van 21 April tot i Mei 1936 te Straatsburg ver gaderd Afgezien van de bespreking van administra tieve en juridische aangelegenheden is zij na lange jaren van moeilijke onderhandelingen erin geslaagd een belangrijken stap te doen tot volbrenging van haar taak om de acte van Mannheim van 17 October 1868 te herzien en deze in overeenstemming te brengen met de huidige vereischten van de Rijnvaart Met het oog op bepaalde verschillen waar omtrent nog geen overeenstemming kon wor den bereikt en die aan een dadelijke ondertee kening van een nieuwe conventie in den weg stonden werd een modus vivendi voorgesteld door de Duitsche en Fransche delegaties Deze heeft tot doel binnen een kort tijds bestek de toepassing te verzekeren van de be palingen der bedoelde conventie met uitzonde ring van enkele aangelegenheden welke gere geld blijven volgens de thans geldende bepa lingen Deze modus vivendi is voor gezien getee kend en * geparafeerd door de commissarissen die Duitschland België Frankrijk Groot Britannië en Italië in de Rijnvaartcommissie vertegenwoordigen Uit de opsomming van de landen die de mo dus vivendi onderteekend hebben blijkt dat Neder land daartoe niet behoort De Nederlandsche de legatie is zich naar men mag aannemen blijven verzetten tegen een nieuw Rijnvaart-statuut waarbij de surtaxes d ' entrepot gehandhaafd zou den blijven gelflk tot dusver Dit is het belangrijk ste geschilpimt De toestand is thans zoo dat ons land zal wachten op de nieuwe regeling die uit de modus vivendi zal voortvloeien — Red U.N Ir M H Damme dragen van b.v enkele groote bedrijven maar dat deze zullen komen staat voor mij vast " „ Hoelang zal deze reclamecampagne duren " „ Dat is niet precies te zeggen Het hangt na tuurlijk af van het budget In ieder geval moet men er rekening mede houden dat dit geen cam pagne mag worden van een maand of drie Een jaar is nog veel te kort M.i zal zij een drietal jaren moeten worden volgehouden wil het beoog de doel het kweeken van de geneigdheid tot het koopen van Nederlandsche waren met al de gun stige economische gevolgen daarvan worden be reikt Laat mij er tenslotte nog eens de aandacht op vestigen dat het doel van onze commissie is door een krachtige propaganda voor Nederlandsche waar het bedrijfsleven hier te lande te stimulee ren de werkloosheid daardoor te verminderen en de koopkracht van het Nederlandsche volk te ver hoogen Dat is aller belang Ons economische de vies zij van vandaag af „ Koopt Nederlandsche waar dan helpen wij el kaar " %« l^s BOERDERIJ AFGEBRAND BLERICK 5 Mei — Gistermiddag is de boerde rij van den landbouwer Janssen te Bakhei Ble-rick tot den grond toe afgebrand De brand brak uit toen er niemand thuis was Alle akkergereed schap alsmede de geheele inboedel ging verloren Het vee bevond zich gelukkig in de weide De brandweer die spoedig ter plaatse was kon wegens gebrek aan water niets uitrichten Verzekering dekt de schade NED GELEIDEHONDENFONDS Samenstelling van het bestuur ' s-GRAVENHAGE 5 Mei — Men verzoekt ons mede te deelen dat het bestuur van het Neder landsche Geleidehondenfonds gevestigd te ' s Gra-venhage welke stichting beoogt het verschaffen van geleidehonden voor blinden is samengesteld als volgt W C J J baron van Voorst tot Voorst voorzitter W F Detiger secretaris H Munnlk penningmeester dr A H J Belzer W a Jacobs mr C Abraham adjunct-secretaris Het secreta riaat is gevestigd Overtoom 187 Amsterdam-West Mevrouw Stern overleden MEPPEL 5 Mei — In het Sophia-ziekenhuis te Zwolle is in den afgeloopen nacht overleden me vrouw B Stem die Zondag door haar dienstbode ernstig met een hamer werd gewond Gebleken is dat de dienstbode een stil meisje komende uit een keurig arbeidersgezin vermoe delijk in een vlaag van verstandsverbijstering heeft gehandeld De deelneming met het ge zin waaruit het meisje komt is algemeen 6221 „ De drie Musketiers " „ Zoo nu zijn we in Engeland mijn waarde Planchet Nu komthet er alleen nog op aan Londen te bereiken " Maar het Engel sche postwezen was voortreffelijk in orde Beide kregen dadelijkfrissche paarden Een postillon reed vooruit en ' na vier uren rijdenkwamen de torens van Londen uit den nevel te voorschijn d'Artagnan zwaaide met zijn hoed en de postillon blies vroolijk op zijn hoorn d ' A r tagnan was weliswaar nog nooit in Engeland geweest hij verstond ookgeen woord Engelsch maar hij schreef eenvoudig den naam Buckingham op een stukje papier en ieder die het woord laSj kon hem den weg naar bet e ^^ vp i ^ ësf tPil S^zea _ I D E havenmeester ontving nu een zeer nauwkeurig signalement van den Graaf de Ward es en zijn bediende „ Dat is mooi " zeide deze en wreef zich van louter plezier in de handen „ Dat jong mensch moet hier maar eens in de buurt komen Hij zal onder goed ge leide naar Parijs worden gebracht " Met de beste wenschen voor de reis nam hij afscheid van d ' A r t a g n a n die zich zoo snel mogelijk naar het schip begaf Reeds Van verre zwaaide hij met zijn papieren en riep den schipper toe „ Alles in orde De andere reiziger heeft voor vandaag van zijn reis afgezien Htjsch de zeUen " Gedurende de overvaart profiteerde onze beide vrienden met volle teugen van ^ en slaap en de g:ezonde zeelucjbt I HOFFMAN G IN AL VELIJK ' een serieuze succesvolle lijksbemiddeling is BTJ - SEARCH Uw adres iaarover het dagboek journalist hetwelk U toegezonden wordt in couvert Diergaardesin - Botterdam 5466 ^ GEGOLFDE <__ i ASBESTCEMENT-PLATEN mr Loodsen Schuren Pluimveehokken enz maten. N BILLIJK i MICHON 20 Tel 12284 - TOCHTEN naar de GEIENDE BETUWE aan de Jamfabriek f 1.50 p p n.m m MAAG gezet Jammer dat wijis het moeilijkst — assen - want iets te verlering is in de " dere maagklachten derven n als U na den maaf - Rex neemt het neu - eschermt de maag - pijsverlering Bisma-Rex en heeft een zoo maag dat velen bij sma-Rex weer voed - 3t zij zich iarenlang 25 aRex AGPOEDER Koopt Nederlandsche waar zegt in M H Damme Doel en streven van de propaganda * commissie Directeur'generaal van P.T.T is tevreden over den reeds ondervonden steun • s-GRAVENHAGB 5 Mei — De plannen van Se Propaganda commissie voor Nederlandsch Fa brikaat hebben in de kringen van handel en in dustrie groote belangstelling ondervonden Het streven dezer commissie zal echter ook op de waardeering van het groote publiek aanspraak kunnen maken en wij hebben dan ook gemeend den voorzitter dezer commissie ir M H D am ine directeur generaal van P.T.T te moeten vra gen ons het een en ander van het doel en de werkzaamheden dezer commissie te vertellen Besta.at er verband tusschen de commissie voor de propaganda van Nederlandsch Fabrikaat en de vereeniging „ Nederlandsch Fabrikaat " was onze vraag „ De propaganda commissie " — antwoordde ir Damme — werkt geheel onafhankelijk van de vereeniging „ Nederlandsch Fabrikaat " Daar ik echter sinds kort de leiding heb in beide organi saties kan ik er zorg voor dragen dat zij elkan der op doelmatige wijze aanvullen en steunen Het betreft hier een groot wij mogen wel zeggen een grootsch plan waarmede de belangen van de Ne derlandsche handel en nijverheid en vanzelfspre kend dus ook het algemeen belang ten zeerste zijn gediend Om allerlei redenen was het ge wenscht om voor de voorbereiding en uitvoering hiervan een speciale commissie té vormen " „ Wij hebben het prachtig verzorgde album ge zien dat uw commissie aan belangstellenden en belanghebbenden heeft gestuurd en waarin om me dewerking werd verzocht Heeft U daarmede sue ces gehad " „ Het album heeft zijn werk uitstekend gedaan het heeft allerwegen belangstelling gewekt en het resultaat is geweest dat velen reeds hun bijdragen hebben gezonden Er is zeker reden om over de tot dusverre ondervonden steim en medewerking te vreden te zijn " „ Ondervindt u ook medewerking van het rijk gemeentebesturen e.d " „ Inderdaad Het streven van onze commissie om door een nationale propagandacampagne het koopen van Nederlandsche waren te bevorderen en daardoor de Nederlandsche industrie aan werk te helpen heeft de volle sympathie van de regee ring U weet dat de minister van handel nijver heid en scheepvaart eere-voorzitter van onze commissie is Deze actie voor Nederlandsche waar moet worden beschouwd als een groot object voor werkverschaffing Immers het koopen van Ne derlandsche waren beteekent werk geven aan ' Ne derlandsche fabrieken en Nederlandsche arbei ders " „ Maar is de invoer van artikelen welke ook in Nederland kunnen worden gemaakt of reeds wor den gemaakt dan zoo belangrijk " ' MUlioeneninvoer Na den moordaanslag te Meppel „ U moet de invoerstatistiek maar eena be studeeren dan zult u het met mij eens zijn dat er millioenen mee zijn gemoeid Hier ligt een staatje voor mij dat ook u ongetwijfeld zal interesseeren De cijfers hebben betrek king op den invoer uitgedrukt in guldens ge durende de eerste 11 maanden van 1935 In die elf maanden kwam er b.v voor ruim 8 millioen aan radio-artikelen over de gren zen En wist u dat wij toen aan zeep tand pasta oreme parfumerieën haarwaters e.d voor ongeveer 2J4 millioen in het buitenland hebben gekocht Dit is ook een belangwek kend cijfer ruim f5.880.000 aan kousen en sokken Aan papier carton en diverse papierwaren werd er in die elf maanden van 1935 liefst voor 19.36 millioen ingevoerd ongetwijfeld zou een belangrijk gedeelte van dezen import ook door onze eigen industrie gemaakt hebben kunnen worden Merkwaardig vind ik ook dat er in ons land nog voor 1.070.000 gulden aan leeren schoenen laarzen en pantoffels ingevoerd moest worden Nota bene — de Invoer van klompen bedraagt nog 376.000 gulden Ik meende dat wij een klompenmonopolie had den Hier nog eenlge leerzame cijfers aan zak doeken werd ingevoerd voor 510.000 gulden aan dassen voor 827.000 Tabakspijpen is ook nog een artikel dat de moeite waard is om te importeeren — er werd in het buitenland ge kocht voor ruim 3H ton Een merkwaardige post is ook deze complete rijwieUampen en dynamo's voor rgwiellampen in totaal voor ruim 1 millioen gulden Laten wij nog eens verder kijken Hier heb ben wij den post hoeden heerenhoeden voor 1.500.000 gulden en dameshoeden dat is natuurlijk veel meer ja hier is het 3.813.000 Aan handschoenen met inbegrip van leeren handschoenen voor 2.543.000 gulden Let u nog even op In het mekka van fruiten groenten Nederland werd in die elf maan den van 1935 ingevoerd voor 2 ^ millioen aanversche vruchten enz enz In Engeland En vergeet U hierbij dan niet dat deze bedragen ontleend zijn aan de z.g douanefacturen waarop de waarde van deze artikelen zoo laag mogelijk wordt aangegeven als toelaatbaar is " „ Om het belang van de propaganda-campagne voor Nederlandsche waar volkomen te begrijpen moet men wel vooruit kunnen zien Dat is niet ledereen gegeven Vreest u niet dat kortzichtig heid velen ervan zal terughouden bij te dragen in de kosten van de nationale campagne " „ Wij hebben er tenslotte rekening mee te hou den dat er nog talrijke zakenlieden zijn die niet verder kijken dan hun neus lang is Kortzichtigen zijn er altijd geweest en zullen er altijd wel blij ven ook Ik geloof echter dat de meesten betrok ken bfl de leiding van ons bedrijfsleven mfln in èchten ten volle deelen * Wti wacWen ftog pp bg - Luxe-broodjes ook belast Gebruikelijke vrijstelling van de omzet belasting met ingang van 15 Mei Ingetrokken ' s-GRAVENHAGE 5 Mei — Naar men ons mededeelt is vanwege het departement van financiën aan de werkgeversorganisaties in het bakkersbedrijf medegedeeld dat de tot dusverre gebruikelijke vrijstelling van omzet belasting op alle brood met ingang van 15 Mei wordt ingetrokken voor zoover het betreft an der brood dan zooals dat in eenvoudigen ter plaatse gebruikelijken vorm en zonder toevoe ging van bijzondere nut - of genotverhoogende grondstoffen tot de gebruikelijke dagelijksche volksvoeding behoort en deswege gerekend kan worden deel uit te maken van de eerste levensbehoefte De gevolgen van een en ander zijn dat krentenbroodjes koftiebroodjes vlinders ka detten gewoon krentenbrood luxe broodjes Duitsch brood kortom alles wat afwijkt in vorm en smaak van het eerste volksvoedsel voortaan belast zullen zijn De gewijzigde opvatting ten aanzien van de vrij steUing van omzetbelasting is het gevolg van een uitspraak der tariefcommissie waarbij de tot dus ver geldende ruime interpretatie van het begrip brood in den zin der omzetbelastingwet verlaten werd De Nederlandsche vereeniging van werkgevers in het bakkersbedrijf schrijft ons naar aanleiding van deze kwestie dat er in de huidige tijdsom standigheden niet aan te denken valt deze lasten op den consument af te wentelen Zij komen dus wederom geheel voor rekening der bedrij ven mede door de drukkende landbouwcrisismaat regelen — op het brood rust een belasting vao ruim 4 cents — en de hooge sociale lasten welke door de arbeidswet 1919 en de regeeringsmaatre gelen nadien op het grootbedrijf zijn gelegd moet deze nieuwe belasting als onduldbaar worden ge kwalificeerd Ook het kleinbedrijf zal de zwaarte dezer nieuwe last voelen Koningin en Prinses danken Amsterdam AMSTERDAM 5 Mei — De burgemeester brengt ter kennis telegrammen te hebben ont vangen van de Koningin en van Prinses Juliana waarbij de Koningin dank betuigt voor de Harer Majesteit door en namens de Amsterdamsche burgerij aangeboden gelukwenschen ter gelegen heid van den verjaardag der Prinses en waarbij Prinses Juliana ten zeerste onder den indruk van de grootsche hulde Haar in den avond van 29 April j.l in het Stadion gebracht daarvoor Haar diepe erkentelijkheid te kennen geeft 0.&;.;^S »£ Vleescn van besmet vee verkocht ALPHÉN AAN DEN RIJN 5 Mei — De politie heeft bij den veehouder C van V aan het Riet veldschepad onder deze gemeente pl.m 55 • K.G vleesch en spek in beslag genomen dat afkomstig bleek te zijn van frauduleus geslachte varkens Een onderzoek heeft aan het licht gebracht dat ongeveer 70 varkens van van V aan de pest en vlekziekte zijn gestorven Een groot deel hiervan zou op de boerderij zijn begraven doch 13 stuks zieke dieren had de veehouder geslacht en in het zout gelegd Toen de politie zich ten huize yan V vervoegde vond zg nog slechts het vleesch van pl.m drie varkens dat voor een deel in bedorven toestand verkeerde Van V deelde mede reeds 10 varkens met zijn gezin te hebben geconsumeerd doch het vermoeden bestaat dat het vleesch van deze zieke dieren aan anderen is verkocht ACTIE TEGEN MONUMENTEN VERORDENING AMSTERDAM 5 Mei — In een bijeenkomst van belanghebbenden is gisteren besloten tot oprichting van een comité tot het voeren van een actie tegen de plaatsing van perceelen op de gemeentelijke monumentenlijst Verkeer eischt slachtoffers Personenauto bij Oldebroek tegen een vrachtauto gebotst Eén doode drie gewonden OLDEBROEK 5 Mei — Gisteravond heeft in de buurtschap Winkeldorp onder Oldebroek een ern stig auto ongeluk plaats gehad Op het oogenblik dat een vrachtauto van S uit Kampen komende uit de richting Zwolle van den Zuiderzeestraat weg den Looweg wilde inslaan passeerde een per sonenauto bestuurd door deti arts W Schuur man specialist te Zwolle Een hevige botsing volgde Na tegen de vrachtauto te zijn opgere den vloog de personenauto tegen de langs den weg staande woningen rukte twee luiken af en vernielde enkele ruiten De inzittenden de heer en mevrouw Schuurman en de arts J L van V e g t e n en diens echtgenoote werden zeer ern stig gewond Beide heeren wier toestand het ergst was waren bewusteloos De eerste hulp werd verleend door dokter W B Haanschoten uit Oldebroek die weldra assistentie kreeg van de geneesheeren H a r t i n g uit Oldebroek en Mesdag uit Zwolle Per zie kenauto werden de gewonden daarna overge bracht naar het R K Ziekenhuis te Zwolle Hier is dr van Vegten in den afgeloopen nacht overleden De marechaussee te Wezep stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeluk De vernielde personenauto is in beslag genomen De vrachtauto liep lichte schade op De auto waarmede het ongeval gebeurde werd bestuurd door dr W Schuurman uit Zwolle ter wijl voorts dr J L Vegten en twee dames in den wagen hadden plaats genomen Op een gegeven oogenblik moest de bestuurder uitwijken voor den tegemoetkomenden vrachtauto van S uit Kampen De bestuurder dr Schuurman schijnt echter te laat te hebben bemerkt dat de chauffeur van den wagen een richtingsaanwijzer had uitgestoken Op het laatste moment trachtte hij nog een aanrijding te voorkomen doch hij kon den auto niet ontwij ken Andere ongevallen ^ Uit Rotterdam Gisteravond heeft op de brug over de spoorweghaven een ernstig ongeval plaats gehad In de richting Stieltjesstraat reed een vrachtauto van de Fruit Transport Maatschap pij der firma K te Haarlem bestuurd door dea 25-jarigen chauffeur L T de B Naast dezen was gezeten de 21-jarige Plet K r ij g e r evenals de bestuurder wonende ta Haarlem Terwijl de auto langzaam reed is K op den bumper geklommen met de bedoeling om de hoes van de motorkap open te maken Bij deze poging is hij gevallen Hij werd door een der wielen mee gesleurd tengevolge waarvan hij zware inwendige kneuzingen opliep De geneeskimdige dienst heeft de jongeman naar het ziekenhuis ' aan den Cool singel overgebracht waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden Uit Delft Gisteren is op den nieuwen rijks weg tusschen Delft en Overschie onder de gemeen te Pijnacker de motorrijder V van M uit Rot terdam bij het passeeren van twee auto's in bot sing gekomen met een uit de richting Rotterdam komenden auto welke werd bestuurd door den heer T uit Voorburg De motorrijder en zijn vrouw die op de duo gezeten was werden tegen den grond gesmakt en ernstig gewond Zij zijn naar het ziekenhuis te Delft overgebracht Eenige uren later is van M overleden De toestand van da vrouw die een been had gebroken is redelijk wel De auto werd licht beschadigd doch debestuur-s der kreeg geen letsel Het ontslag van in Feber als Kamerlid Uiteenzetting van de Haagsche R.K Raadsfractie over den gang van zaken ' s-GRAVENHAGE 5 Mei — Naar aanleiding van beschouwingen in verschillende dagbladen over de ontslagneming door ir Feber als lid van de Tweede Kamer heeft de Haagsche R.-K Raadsfractie in een verklaring het juiste verloop dezer zaak uiteengezet Bij de wethoudersbenoeming in September 1933 heeft de heer Feber de verklaring afgelegd dat hij de beide functies wethouder en Kamerlid slechts zou blijven vervullen tot aan de gemeente raadsverkiezingen in 1935 en dan zou beslissen aan welke functie hij de voorkeur gaf Toen heeft de heer Feber het wethouderschap gekozen doch verzocht aan de fractie Kamerlid te mogen blijven tot na de behandeling in de Ka mer van de Indische begrooting 1936 De fractie vereenigde zich hiermede en de zaak zou verder als afgehandeld te beschouwen zijn geweest in dien niet van andere zijde zoowel op den heer F e b e r als op de fractie aandrang zou zijn uitge oefend om den heer Feber van zijn belofte te ont slaan De heer Feber heeft daarop verzocht hem van de overeenkomst te ontstaan subsidiair om Ka merlid te mogen blijven tot den aanvang van het zomerreces Na uitvoerige besprekingen heeft de fractie vervolgens met één stem voor verworpen een voorstel om den heer Feber te machtigen aan te blijven tot aan de Kamerverkiezingen Over een voorstel hem te doen aanblijven tot het zomeire ces staakten de stemmen tweemaal zoodat het als verworpen werd beschouwd Ten slotte werd aangenomen een voorstel om aan den heer Feber opnieuw de keus tusschen beide functies te laten waarna de heer Feber na rijp beraad mededeelde wethouder te willen blij ven en zijn ontslag als Kamerlid indiende De fractie werd bij het nemen van haar beslis singen onder meer geleid door de overwegingen dat het wethouderschap eener groote gemeente den geheelen persoon vraagt dat zonder de ver klaring in 1935 van den heer Feber hy toen niet tot wethouder zou zijn benoemd en dat de fractie zich verplicht acht verlenging te voorko men van een ongewenschten toestand welke haac • xee ^ yeel t.e lang voorkomt 
ë UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Jag Ofnscfap 5 Mei 1936 KINDERHERSTELUNGS - EN VACANTIE KOLONIES AMSTERDAM 5 Mei — Het Centraal Genoot schap voor Kinderherstellings - en Vacantiekolo nies heeft te Zwolle zijn jaarlijksche aigemeene vergadering gehouden Tot nieuw lid van de commissie van toezicht werd in de plaats van dr A K D ij k h u i z e n die niet herkiesbaar was gekozen de heer J d e Vos gemeente ontvanger te Weesp terwijl in de plaats van de heeren dr C L D e y 11 mr T J T N o y o n en W M M e t m a n die even eens niet herkiesbaar waren in het hoofdbestuur gekozen werden prof dr J van Lookeren C a m p a gn e hoogleeraar in de kinderhygiëne te Groningen de heer J J T e r i n g a inspec teur bij het lager onderwijs te Den Helder en mej W J C H e 1 m e r s secretaresse van de afdeeling Beverwijk Door den voorzitter werd den aftredenden bestuursleden dank gebracht POGING TOT DOODSLAG OP EEN PINDA-CHINEES BLBRICK 5 Mei — Zondagavond kochten de gebroeders H uit Velden L een tweetal be ruchte smokkelaars in het café van den heer G te Blerick van een Chinees een stuk pinda-gebak Toen de man daarop betaling vroeg hebben zij hem op ergerlijke wijze mishandeld Zoo hebben zij getracht hem te wurgen waarna zg op den loop zijn gegaan Door den officier van Justitie te Roermond is bevel tot aanhouding en voorgeleiding van de daders gedaan 5.50 Concert — 6.10 London scenes — 6.50 Con cert door trio — 7.20 Treasure Island Luisterspel — 8.50 Weer - en nieuwsberichten -^ 9.20 Geva rieerd programma — 10.35 Concert — 10.50 Van krantenjongen tot uitvinder Thomas Alva Edison 20 Weldra groeide uit het zevenjarige knaapje een leergierige leerling Van lezen hield hij dolveel Hij las van alles Toen hij tien jaar was had hij al boeken gelezen als Geschiedenisboeken en na tuurkundeboeken Hö onthield alles goed had hem iets bUzonders geboeid dan wist hij zelfs de blad zijde van het boek direct te vinden X'^'^^oi'^t vervolga.J > Leiders der padvinders bijeen Koempoelan Ie Lunteren gewijd aan de Wereldjamboree 1937 die ' in ons land gehouden zal worden LUNTEREN 5 Mei — Op Zaterdag en Zton aag J.I werd de jaarlflksche nationale padvinders leidersbijeenkomst der vereen „ De Nederlandsche Padvinder " koempoelan gelieeten gehouden op het prachtige terrein van het conferentie-oord der Z.S.R te Lunteren Alles werkte mee om deze koempoelan te ma ken tot een vlotte enthousiaste en zonnige bijeen komst De organisatie was voortreffeiyk Zaterdagmiddag om v^jf uur waren ruim 300 deelneemsters en deelnemers ter opening verza meld De hoofdverkenner staatsraad J J Ram bonnet heette alle aanwezigen met eenige har telijke woorden welkom Na den karapopbouw en maalttjd verzamelden allen zich in het hoofdgebouw waar jamboree secretaris J M Koremans direct met de deur in huis viel en een praatje verduidelijkt met licht beelden hield over het brandpunt van de belang stelling de jamboree Op vlotte wjijze gaf de oud-Indisch rimboe-offi cier zooals hö zichzelf noemde een uiteenzetting over den tot nu toe gevolgden gang van zaken in verband met de wereld-jamboree organisatie Hij vertelde van de bedragen welke gemoeid zijn met een dergeiyke onderneming en welke aan de hand der vorige jamborees ongeveer 7 k 800.000 gul den bedragen Hij g£Lf als voornaamste taak aan de verzamelde leid(st)er3 mede zorg dat Neder land In 1937 een voorbeeld is voor de andere lan den Spr gaf een indruk van de groote taak der diver se commissies o'.m doelende op het onttrekken van wegen voor verkeer waarmede gemeenteraad gedeputeerden en zelfs de Kroon gemoeid was en van de taak van de commissie der voeding en kwartier die de minstens 30.000 hongerige magen heeft te voeden waarby ze rekening moet houden met smaak en gewoonten van de diverse buitenlanders Men kan zoo merkte spr op een voor-Indië geen zuurkool met spek geven De watervoorziening voor wasschen drinken en ko ken voor minstens 30.000 kampeerders vereischt een groote zorg Winkelstraten moeten worden ge bouwd tribunes voor 10.000 menschen Men wil voor den dag komen met zweefvliegers enz Hierna hield de hoofdkwartiers commissaris ir P T e I d e r een praatje oM het groote corps oud padvinders in Nederlanders in te schakelen voor de jamboree Zeer velen zullen aan z^n oproep gehoor geven gezien de geest van het spel waar uit het motto geboren werd „ eens padvinders bltjft padvinder " Mevr G A KI ey n-Kray en hof f assistent commissaresse voor byzondere eischen uit den Haag sprak hierna over dit onderwerp waarvoor meer en meer belangstelling gewekt wordt door degenen die dit mooie en dankbare werk aanpak ken met als resultaat dat nu reeds in zeven plaatsen hier te lande wordt gewerkt met troepen en hordes van blinden doofstommen achtelijke en gebrekkige jongens De gesprekken werden afgewisseld door geza menlijk zingen onder leiding van commissaris dr P ol 1 mann Het kampvuur stond onder leiding van den as sistent hoofdkwartiers commissaris A E van Voorthuisen Jr die ook de leiding heeft van het commissariaat kampvuren van de jamboree Tweede dag Na de reveille om zeven uur werd Zondag te acht uur — de tweede dag der koempoelan — ge opend met het breken van den vlag en het lezen der padvinderswet Na het ontbot waarvoor nijve re voortrekkershanden zich weer verdienstelijk hadden gemaakt werd de gebruikelijke padvinders aandacht ditmaal onder leiding van mr F J Bre vet uit Rotterdam gehouden terwijl tot kerk gang werd geboden Om half elf vingen de besprekingen aan waarbij hoofdzakelijk werden behandeld de practische en technische eischen van de padvinders training Na deze besprekingen in groepsverband vond nog ' n gezameniyke bijeenkomst onder leiding van de hoofdkwartierscommissarissen plaats waarin het besprokene in het kort werd geresumeerd Na afloop van de practische oefeningen von den nog eenige korte nabetrachtingen plaats ter wijl voor de voortrekkersleiders nog een aparte bespreking plaats had over het onderwerp voor trekkersactiviteiten Te vier uur verzamelden zich de deelnemers Voor de sluiting waarbij de hoofdverkenner " zgn groote voldoening uitsprak over de uitstekende organisatie de prettige geest en de vlotheid waar door deze koempoelan als buitengewoon geslaagd mag worden beschouwd Dit was het einde van de nationale koempoelan 1936 die uiteraard geheel in het teeken stond van de wereld jamboree 1937 welk padvindersevene ment aller hoofden en harten bezig houdt en voor welks slagen niet alléén de N.P.V doch ook heel niet-padvinderend Nederland verantwoordelijk is omdat het betreft een landsbelang En als we zoo eens een voorloopige conclusie mogen trekken uit de „ ondernemingslust " vsm het leiderscorps van de N.P.V — de menschen ten slotte waar het op zal aankomen — dan durven we met volle gerustheid te voorspellen dat „ alles sal reg kom " want werklust was er Lust om aan te pakken en wanneer het bij Hollanders eenmaal zoover is dan geef ze de ruimte Langs de distributielijnen Programma 3 321.9 M 455.9 M 1648 M 455.9 M 321.9 M 455.9 M 1648 M 455.9 M 1648 M 455.9 M 321.9 M 455.9 M 321.9 M 506.8 M 8.00 — 8.20 9.05—10.20 10.20—11.20 11.20—12.20 12.20 — 1.20 1.20 — 1.50 1.50 — 3.50 3.50 — 4.50 4.50 — 5.20 5.20 — 7.20 7.20 — 8.05 8.05 — 9.20 9.20 — 9.30 9.30—12.00 Brussel VI Keulen Parys Radio Keulen Brussel VI Keulen Parijs Radio Keulen Parijs Radio Keulen Brussel VI Keulen Brussel VI Weenen Programma 4 1304 M 342.1 M 1500 M 342.1 M 1500 M 342.1 M 1500 M 539.6 M 342.1 M G.R.D 342.1 M G.R.D 342.1 M 1500 M 261 M 8.00 — 8.50 9.35—11.05 11.05—11.35 11.35—12.35 12.35 — 1.20 1.20 — 2.20 2.20 — 5.20 5.20 — 5.50 5.50 — 6.20 6.20 — 7.50 7.50 — 8.10 8.10 — 9.50 9.50—10.50 10.50—11.00 11.00—12.00 Luxemburg London Regfional Droitwlch London Regional Droitwioh London Regional Droitwlch BeromUnster London Regional Granikotoonmuztek Populair London Regional Gramofoonmuziek Populair London Regional Droitwioh Kalimdbory - w Nó 3 lilS SHAG Felle brand te Groningen VOOR De PUP Twee perceelen uitgebrand GRONINGEN 5 Mei — Gistermorgen te half elf is in de werkplaats van het schoenenmagazijn van de firma van der Woud e gelegen aan den Verlengden Heerenweg nr 46 te Groningen een benzine-praeparaat dat gebruikt wordt voor het schoonmaken van schoenen uit elkaar gespron gen doordat een der bedienden by het praeparaat een sigaar rookte In korten tijd stond het geheele perceel in lichtelaaie De brandweer die kort na het uitbreken van den brand gealarmeerd werd was spoedig ter plaatse en bestreed het vuur met alle kracht De brand had echter zulk een omvang aangenomen dat het schoenenmagazijn en de bo venwoningen welke echter onbewoond waren spoedig waren uitgebrand Het vuur tastte ook het aangrenzende perceel een sigarenmagazijn en de bovenwoningen bewoond door de familie Glas aan De bovenwoningen gingen geheel in de vlammen op terwyi het sigarenmagazUn veel waterschade kreeg De brandweer was spoedig den brand meester Dobbeltnann lekker IBQPKT IBIS EN GEEN ANDERE SHAG Ossche strafzaken Uitspraken van hel gerechtshof te ' s Hertogenbosch ' s-HERTOGENBOSCH 5 Mei — Het Hof te ' s-Hertogenbosch deed gister uitspraak in de Os sche zaken welke het op 22 April behandelde Het Hof veroordeelde gister Vein Baardwyk tot eenjaar Van Lieshout tot negenmaanden en Ulijn tot een jaar en zes maanden ge vangenisstraf alle drie met aftrek van voorarresj Het hof veroordeelde M van O tegen wien in hooger beroep bevestiging van het vonnis was ge eischt vier jaar gevangenisstraf M J R tot viji jaar met aftrek eisch zes jaar J J van B tot vflf jaar en zes maajiden met aftrek eisch zes jaar L L de R tot twee jaar met aftrek eisch drie jaar G J V tot twee jaar met aftrek eisch drie jaar en zes maanden en L van O een jaar eveneens met aftrek van voorarrest eisch bevestiging allen Inzake den roofoverval te Ma rin De 23-jarige J Ceelen in eerste instantie we gens den moord op den caféhouder J van der Pas tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld werd door het Gerechtshof tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld met aftrek van voorarrest De eisch was elf jaar en zes maanden VERLAAGÖ ÏK PRIJf TUSSENBR0EK_PIETERSTRAAT_lö^12 or den aether Let vooral op Hilversum kort — 7.40 De „ Nozema " lezing door Mr A A M Enserinck — 8.15 Residen - tie orkest Sinfonia in Bes gr t van Joh Chr Bach Celloconoert van Haydn met Max Orobio de Castro Frankfort 251 M — 11.20 Uit de Messe in C kl t voor zesstemmig koor Droste Largo en allegro van Veracini Rondo in G gr t van Mozart Pest und Gedenksprüche van Brahms Zes stukken voor viool van Reger Hongaar sche dans van Dvorak Droitwlch 1500 M — 2.10 Prelude en Fuga in D kl t van Bach Rondo in D gr t van Mozart Intermezzo in Bes kl t van Brahms — 7.20 Treasure Island van Robert Louis Stevenson Radio Paris 1648 M — 10.20 v.m Ouver ture Les noces de Jeannette van Masse Vier de symphonie van Beethoven Le desert van David Suite breve van Aubert BeromUnster 5S9.6 M — 7.40 Wilhelm Furtwangler Achtste symphonie in P gr t van Beethoven Ouverture Leonore van Beet hoven do W wijzer Woensdag 6 Mei Hilversum 301.5 M — V.A.R.A — 8.00 Gra mofoonmuziek — 9.30 Voor de keuken door P J Kers Jr — V.P.R.O — 10.00 Morgenwüding V.A.R.A — 10.15 Voor arbeiders in de contmu bedry'ven — 12.00 Orkest o.I.v Eddy Walls EllenSchwarz zang — 12.45 Grace Moore zang — 1.00 Vervolg concert — 2.00 Voor de vrouw — 2.15 Fr V d Heide klarinet R Schoute piano 2.25 Gramofoonmuziek — 2.30 Giel Smit alt viool en Joh Jong piano — 2.40 Gramofoonmu ziek — 2.45 Jo Huy saxofoon Jan Vogel piano 2.55 Gramofoonmuziek — 3.00 Voor kinderen 5.30 Orvitropia o.I.v Jan v d Horst — R.V.U 6.30 Vraaggesprek met dr A van Schelven — V.A.R.A — 7.05 Zwemmen een interview ^^ 7.20 De Roodliorstjes o.I.v Leida Hulscher — 7.40 De„Nozema " door mr dr A A M Enserinck — 8.0(1 S.O.S en nieuwsberichten Varia — 8.15 Het Re - sidentie orkest o.I.v Martin Spanjaard Max Oro bio de Castro cello — 9.00 Muzikaal hoorspel — 9.45 Carillonspel — 10.00 Nieuwsberichten — 10.10 De Mei-maand is in ' t land " — 10.50 Gra mofoonmuziek — 11.00 FUmrevue — 11.45 Gra mofoonmuziek Hilversum 1875 M — N.C.R.V — 8.00 Schrift lezing en meditatie — 8.15 Concert — 10.30 Mor gendienst o.I.v ds B Slingenberg — 11.00 Ronald Parker orgel — 12.00 Politieberichten — 12.15 Kwintet o.I.v Piet v d Hurk — 2.00 Gramofoon muziek — 2.30 Postzegelpraatje door J Schouten —- 3.00 Gevarieerd concert — 4.00 Vervolg con cert — 5.00 Voor kinderen — 6.00 Landbouw praatje door H Kippersluys — 6.30 Onderwijs fonds binnenvaart — 7.00 Politieberichten — 7.15 Reportage of gramofoonmuziek — 7.30 Nat Re classeeringsdag Rede van Z Exc mr J A de WUde — 7.45 Rich Crooks zang — 8.00 Weer en nieuwsberichten — Gevarieerd concert — 9.30 Causerie door A T v Beek — 9.50 Nieuwsberich ten — 9.55 Gramofoonmuziek y ^ ffl p iwl iS WE k 1RIJFLES HK Brussel 831.9 M — 5.57 Gramofoonmuziek -^ 6.00 Weerbericht — 6.20 Gramofoonmuziek — 6.45 Gesproken dagblad — 7.20 Gramofoonmu ziek — 7.30 Kroniek — 7.40 Gramofoonmuziek 7.45 Gesproken dagblad — 8.00 Gramofoon muziek — 11.17 Weerbericht — 11.20 Zigeuner ziek Weerbericht — 12.20 Gesproken dagblad — 12.30 Concert — 1.20 Berichten — 4.15 Mededee lingen — 4.20 Gramofoonmuziek — 4.50 Voorkinderen — 5.20 Gramofoonmuziek — r 5.35 Zi geunermuziek — 6.05 Voordracht door Carra v.Wersch — 6.20 Gramofoonmuziek — 6.50 Gespro ken dagblad — 7.20 Concert — 8.05 Causerie — 8.20 Vervolg concert — 9.20 Gesproken dagblad 10.00 Gramofoonmuziek Keulen 455.9 M — 5.15 Weerbericht Koraal 19 Toen „ AS " zeven jaar was gebeurde er Iets De zaken van zijn vader gingen hoe langer hoe slechter De aanleg van een spooriyn en geldge brek noodzaakte hem zijn zaken te sluiten Doch hij gaf den moed niet op en verhuisde met vrouw en kind naar Port Huron in Michigan Omdat zfl geen geld hadden om Al de school te laten bezoe ken gaf zön moeder hem les Aap-mies-noot zoo * befoni fiett -^ 5.50 Concert Nieuwsberichten Koraal Mor gengroet — 7.20 Berichten — 9.05 Berichten — 9.20 Noordsche sprookjes en liederen — 11.20 Concert — 12.20 Mededeelingen — 12.35 Con cert — 1.2Ö Mededeelingen — 2.20 Voor kinde ren — 3.05 Mededeelingen — 3.20 Causerie — 3.50 Gramofoonmuziek — 4.50 Boekbespreking 7.05 Momentopname — 7.20 Nieuwsberichten 8.05 Gevarieerd programma — 9.20 Weer - ennieuwsberichten — 9.50 Populaire - en dansmuziek Droitwioh 1500 M — 9.35 Godsdienstoefening — 9.50 Weerbericht — 10.05 Causerie — 10.50 Causerie — 11.05 Orgelconcert — 11.35 Geva rieerd concert — 12.35 Gramofoonmuziek — 1.20 Causerieën — 2 10 Plano-recital — 2.35 Geva rieerd concert — 4.05 Kwintet — 4.35 Concert ' — 5.20 Weer - en ijiauwsherichten Koeraen s - Stoomvaartlijnen ALCHIBA R.Z.Am.L 3 Mei V R'dam te Ham burg ALDABI R.Z.Am.L thuisr 2 Mei v Santos ALWAKI R.Z.Am.L uitr pass 2 Mei Dunge ness AMSTERDAM K.N.S.M 4 Mei v Liverpool te R'dam AURORA K.N.S.M 4 Mei V Bari te Catania BACCHUS K.N.S.M 3 Mel V Malta n Rotter dam BLITAR R.Lloyd 2 MeJ v Batavia n Rotter dam BODEGRAVEN K.N.S.M 3 Mei v Antwerpen te A'dam BREEDIJK H.A.L 2 Mel nam te New York CERES K.N.S.M 2 Mei v Istanbul n Yeraktni CRIJNSSEN K.N.S.M 3 Mei 15 u V Cristobal n Cartagena DEUCALION K.N.S.M 4 Mel V Gibraltar n A'dam EEMLAND H.Lloyd 3 Mel V Buenos Aires te A'dam EUTERPE K.N.S.M 3 Mei V La Pallice n Am dam GROOTEKERK H.O.A.L thuisr 3 Mei van Aden HEBE K.N.S.M 4 Mel 09 u V A'dam te Ham burg HEEMSKERK H.Afr.L thuisr pass 1 Mel Pe rim HOUTMAN Paket 1 Mei v Port Natal te Lo renzo Marques IRENE K.N.S.M Puerto Barrios-Izmir 4 Mel 5 uur 240 m N v Terceira JAGBRSFONTEIN H.Afr.L 3 Mel 16 uur van Rotterdam te Hamburg KEDOE R.Lloyd 3 Mel 19 uur van Rotterdam te Hamburg KOTA BAROE SUv.J.P.L 1 Mei van Lorenzo Marques naar Calcutta KOTA TJANDI R.Lloyd uitr p 2 Mel 24 uur Point de Galle LOCHMONAR H.A.L Southampton-Ijonden p 3 Mei Dover MAASKERK H.W.Afr.L uitr 4 Mei te Bor deaux MARNIX VAN ST ALDEGONDE Nederl uitr pass 1 Mel Perim MELAMPLfS Oceaan 2 Mei van Liverpool naar Macassar MELISKERK H.Austr.L thuisr 3 Mel te Ant werpen NEBRASKA H.A.L 3 Mei v d Tyne te Londen NIEUW ZEELAND Paket Singapore-Adeaide p 2 Mel Thursday Isl ORESTES K.N.S.M 3 Mel van Algiers n Malta naar Malta PLUTO K.N.S.M 4 Mel v Aarhus te A'dam POLYDORUS Oceaan 2 Mei v Batavia n Am sterdam POSEIDON Oceaan R'dam-Vigo pass 8 Mel Wight RANDPONTEIN H.Afr.L uitreis 3 Mel 14 u te Antwerpen RHEA K.N.S.M 3 Mel van Kopenhagen te Amsterdam SALEIER Nederl 3 Mel van Batavia te Am - S t P I'd fl TYl SATURNUS K.N.S.M 3 Mel van Hamburg te Amsterdam SOEKABOEMI R.Lloyd i Mel van Port Natal te Batavia SPRINGPONTEIN H.Afr.L 4 Mel van Belra naar Lorenzo Marques STENTOR Oceaan Rotterdam—Japan pas seerde 3 Mei Wight TABIAN Silv J.P.L 4 Mei van New Orleans te Kaapstad TAJANDOIN Nederl thuisreis 3 Mei van Sa bang TALISSE J.N.Y.L New-York-Batavla 1 Mei van Halifax THESEUS K.N.S,M 4 Mel 10 uur van Odense naar Stettin TIBERIUS K.N.S.M 3 Mel van Alicante te Tarragona TRAJANUS 2 Mei van Gibraltar naar Barcelona ULYSSES K.N.S.M 3 Mel v Izmir te Istanbul V RENSSELAER K.N.S.M 2 Mel van Am sterdam te Paramaribo VENEZUELA K.N.S.M 2 Mel 14 u V Dover n Barbados VENUS K.N.S.M 2 Mel V XJvorno n Napels VESTA K.N.S.M 3 Mel v Huelva te Setubal VOLENDAM H.A.L 4 Mel v m v Plymouth AGAMEMNON K.N.S.M Valencia-A'dam p 2 Mie 14.45 Lydd ALKMAAR K.N.S.M 2 Mei v Callao te Val paraiso DEMPO R Lloyd thuisreis p 4 Mei 14 uur Pe rim KOTA GEDE J.N.Y.L 2 Mei Philadelphia n New York KOTA RADJA J.N.Y.L Batavia-New York 2 Mel V Singapore KOTA NOP AN R.Lloyd uitreis p 4 Mel 9 uur Finisterre MEROPE K.N.S.M 4 Mei V Kopenhagen n Gdynia NEREUS K.N.S.M 4 Mei v Stettin te A'dam SALABANGKA Nedéri uitr 4 Mei v Havre TAPANOELI R Lloyd thuisreis 4 Mei 14 uur V Oran WATERLAND H ' Lloyd uitr 4 Mei 4 U te Montevideo „ EYSINK " BESTAAT 50 JAAR AMERSFOORT 5 Mei — Op Woensdag a.s zal de firma Eysink op bescheiden wijze het gouden jubileum van haar zaak herdenken Na een intiem bijeenzijn van directie en personeel in de morgen uren wordt des middags van 3—5 uur een recep tie gehouden TWEEDE BLAD Ëèn overla den filter Zoo kunneii wlf de nieren bes -' chOUWen die iederei * dag de enorme hoeveel | heid van 130 liter bloedlmoeten flltreeren Urodonal is bijzonder ges»]chiict om beliulpzoam ta>j ziin bij het verwijderen vai »' olie afvalstoffen uit het or « ganisme ^ Het verjaagt het urinezuufl en voorli-:o4i.ct CHATF.l.AIN - •¦¦ Het merk'rtSftwtórBóirj bledC ' ',' Mor gen eten wij Koud vleesch andijvie aardappelen broodschoteltje Voor een smakelijke broodsohotel hebben we noodig 8 è 10 sneedjes oud brood z k 50 gram rozynen 1 appel 50 gr suiker 3 eieren ± 4 d.L melk kaneel boter De sneedjes brood worden dun besmeerd metboter margarine en aan reepjes of puntjesgesneden zoodat de bovenkant geheel gevuld¦is We leggen hierop de gewasschen en uitge lekte rozynen die vermengd zün met de inkleine blokjes verdeelde appel en wat kaneel,terwyi de andere helft van het brood de bo venlaag vormt en eveneens één geheel moetvormen De eieren worden met de suiker ge klopt melk ¦ toevoegen en deze vloeistof overde broodlaag gieten Is het brood in een mi nuut of vijf niet genoeg doorgetrokken dannog wat melk bijvoegen en het schoteltje nogeen uurtje laten staan alvorens het de ovenm gaat Bovenkant desverklezende met watsuiker en kaneel bestrooien ¦'«"« to *- 471«te STAATSLOTERIJ ¦ Niet officieel 4de klasse Zde Hlst Trekking van Dinsdag 5 Mei 1936 Hooge PrHieni ƒ 25.000 — 6939 ƒ S.000 — 1987 ƒ 1.500 — 20528 ƒ 1.000 — 4368 4494 8055 ƒ 400 — 8708 t 200 - £ 848 8507 375S S 100 — 5532 6931 11663 12904 17836 Prijzen van ƒ 65 — 3 22 31 37 38 50 56 6 * 73 95 102 184 206 288 312 362 381 382 386 397 427 463 471 539 631 672 673 704 706 713 740 778 845 869 876 883 984 985 993 1033 \ 1072 1099 1184 1407 1409 1437 1446 1457 1539 1540 1553 1616 1619 1622 1615 1719 1729 1795 1806 1807 1856 1996 2104 2117 2147 2153 2234 2250 2255 2310 2346 2374 2377 2448 2459 2465 2467 2507 2553 2588 2629 2649 2658 2708 2734 2750 2752 2763 2773 2816 2865 2904 2907 2932 2941 303a ' 3141 3168 3219 3249 3274 3283 3295 3305 3334 3397 3444 3446 3489 3556 3575 3600 ' 3650 3679 3688 3694 3707 3708 3722 3728 3745 3757 3802 3812 3823 3829 3868 3883 3913 3920 3928 3997 4019 4029 4039 4077 4094 4097 4166 4182 4231 4236 4259 4269 4311 4340 4375 4409 4410 4413 4422 4431 4461 4505 4590 4596 4610 4669 4736 4746 4768 4795 4815 4824 4833 4885 4896 4901 4931 4945 4975 6006 5070 5103 5115 6191 '' S265 5290 6327 6329 6331 ' 5334 6347 6354 5369 5373 5392 5413 6424 6447 5463 6485 5564 5575 5610 5627 5629 6637 5641 5649 5680 5686 5687 5749 5753 5757 5773 5777 6787 6823 6840 5859 5864 5883 5909 6920 5926 6969 6009 6022 6039 6045 6122 6124 6125 6138 6159 6183 6228 6262 6286 6287 6304 6307 6360 6367 6399 6401 6472 6518 6588 6622 6660 6670 6673 6778 6780 679S 6799 6819 6882 6906 6913 6927 6984 6999 7005 7008 7046 7090 7122 7123 7133 7156 7173 7193 7195 7202 7203 7217 7220 7236 7319 7338 7428 7438 7448 7465 7480 7515 7521 7528 7572 7619 7759 7761 7772 7789 7807 7818 7870 7883 7889 7937 7953 797 ' 7994 8030 8051 8063 8073 8081 8097 811T 6208 8221 8249 8275 8302 8313 8317 8331 ' 8376 8391 8412 84r9 8446 8480 8482 8538 8578 8665 8679 8692 8733 8754 8775 8818 8824 8834 8852 8864 8867 8923 8932 8935 8955 8964 9024 9069 9066 9138 9144 9152 9168 9175 9177 9218 9241 9248 « 285 9300 9345 9376 9404 9.526 9582 9602 9650 9651 9658 9687 9729 9771 9791 9792 9844 984T 9852 9953 9957 10015 10018 10087 10136 10192 10211 10213 10221 10238 10265 10285 10315 10342 10390 10463 10537 10552 10581 105P5 10615 10638 10637 10665 10717 10732 10766 10780 10786 1079T 10831 10853 10856 10858 10876 10968 10982 11069 11086 11139 11162 11169 11175 11189 11217 11278 11400 11430 11443 11463 11472 11495 11541 11658 11651 11687 11693 11695 11704 11713 11738 11778 H788 11876 11878 11958 12020 12071 12106 12113 12120 12199 12221 12228 12258 12269 12284 12332 12377 12397 12415 12430 12432 12570 12572 12618 12672 12721 12726 12736 12748 12752 12769 12832 12837 12862 12998 13007 13040 13047 13155 13168 13174 13230 13317 13351 13401 13470 13472 13508 13561 13571 13576 13599 13615 13627 13646 13674 13675 13693 13696 13697 13753 13773 13826 13849 13851 13858 13874 13878 13912 13313 13963 14051 14076 14095 14160 14187 14189 14194 14196 14227 14260 14318 14329 14342 14371 14385 14446 14473 14555 14623 14624 14625 14642 14668 14704 14735 14764 14775 14776 14781 14866 14878 14914 14918 14963 14981 14984 15006 15013 16038 15039 15055 15078 15095 15101 16139 16224 15231 16265 16287 15404 15442 15443 15461 15498 15507 15561 155V5 15S79 15588 15601 15627 ] 5fi56 15673 15716 15749 15766 15782 15785 15789 15839 15895 15905 15936 15945 16952 15962 15886 16998 160U 16023 16102 16140 16146 16149 16172 16178 16212 16215 16269 16274 16286 16323 16355 16409 16459 16483 16491 16535 16,590 16595 16654 16660 16738 16753 167f.fl 16855 16869 16875 16902 16962 16980 16994 18997 17058 17083 17123 17140 17166 17202 1T2W 17285 17281 17289 17341 17354 17355 17365 17374 17419 17417 17704 17721 17763 17775 17790 17806 17937 17976 18044 18071 18091 18107 18116 18134 18151 18175 I8t87 18T91 18194 18216 18281 18425 18448 18451 18496 18525 18581 18663 18715 18786 18788 18802 18814 18850 18880 18889 18944 18971 19023 19032 19062 19066 19076 19123 19131 19188 19193 19247 19282 19332 19333 19340 19347 19358 19434 19444 19482 19531 19537 19593 19642 19698 19715 19797 \ 19825 19832 19857 19879 19885 19958 19976 19992 20020 20088 20119 20153 20185 20332 20439 20450 20493 20501 20556 20558 20609 20689 20693 20729 20767 20782 20827 20836 20843 20873 2087Ï n || 20882 20888 2093S 20950 20967 20963 20938 Verbetering Ma ld » Ute Ust vmi 13048 -.' i UTRECH » Rood4 bovens Utrechtsche team algemeen go hoven was dr Na de verregende oom er Zondag j.l volop i vonden doorgang en het Over het algemeen Vtrecht Bilthoven en maakte de verre reis r een 8 — 2 overwinning tei Inzet die veel doet bel gens dat de twee ve sterkste spelers werd Brauw in enkelspel en pioenen De Brauw — Bör ' Bosch won Wobumpark monie uit Eindhoven Hi schenaren de kwaadste t wen zijn i Het gaat met Bilthovminder goed In eigenHaarlem verloren wiwordt bezet De anderehet aanmerkelijk beter,met 8 — O geslagen.De stand luidt nu:Rood Wit 2 Haarlem 2 Game 2 Bilthoven 2 Shot heeft in de nieu buteerd Breda kreeg eei hetgeen van de verzwal prestatie is In dezelfde gen in eigen hu.s met £ Alta zette eveneens g loor in Amersfoort met Hilversum ging naar Er twee punten terug door Rhflnauwen 2 heeft ooi werd rtiet 7—1 geklopt afdeeling in Amsterdam vei'loor In de derde klasse aio de eerste teams aan en ning op Shell Sharp 2 s Bilthoven 2 deed het won op eigen banen alle wfll Soest en V.V.G.A In de derde klasse B u teams in actie Bilthove en begon de competitie ning Rhijnauwen 4 viel minder dan 8 — O van I Voor de Biltsche ploeg ook Me(jenhagen 2 met Ready 2 won Bilthoven 4 de hoofdstad en won dat we Meer 6 De inzet van Utrecht e het algemeen goed Allee er donker uit en de volge tegen Rood Wit ook gee S.K.V I < De Gooische < Korfba Zat Afdeeling S.K.V III — Thor uitgei 1—3 Tovers II — Stormer ' Zond Afdeeling „ le klasse A S.K.V.—Al • le klasse B H.D.S — Tc foort O — 2 2e klasse A Sportlusl Avance — S.K.V ^^ 5 — O re | 2e klasse B Baeme In de Zat afdeeling v Verwachting van Altius ] De ontmoeting tussohei H eindigde in een draw De wedstrijd S.K.V — i een verslag publiceerden jyeel beleng omdat Altius icleine kans op den titel Onze stadgenooten sla spannenden strfld te vrinr Vlag geheschen kon wor j Voor de tweede maal i ¦ fen mag nu meedingen in in de derde klasse van d We verwachten spann Bchen S.K.V en de Tovers zal winnen Inmiddels felioiteeren ¦ haalde succes In de le klasse B kwan Tovers een vei'geefsche ri Leersummers op verliesp genoeg schijnt het met sum niet best te gaan H E verloor volgens A'foort II In de tweede klasse A van S.K.V II dat voor kwam Avance is hiermede ka jonge vereeniging van ha Baeme II won met gr kwartier Jubileum ] Exce Een zilver medaille door den Msnisi a.i Dr h De Jubileummarschen i Mei over 35 K.M beloven delsport een groot succes uit het geheele land insc en heeren die nog aan d deel te nemen kunnen z aan het secretariaat D C straat 17 Utrecht Ieder die de(n marscl brengt ontvangt een keuri Exoelsior-Kruis met lint Bchen deelnemen en deze v Excelsior-Kruis met Krooi tachementen en groepen s vens komen zij In aanme llng door een neutrale ju Rieenen Indruk Als byzon Minister van Staat MiniE zilveren medaille beschik der zijn er nog prachtig ' schikbaar gesteld door d « Arntsz Huis de U.M.I de wandelsport sportmai de Bilt firma Brandwijk Vreemdelingen Verkeer 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 3 Dinsdag 5 S\m [ 936 TWEEDE BLAD will bes ' iederet » hoeveel-l sr bloedl ider ges«1 zoom tm deren voi »' it het or di"ctC!MTEi:AlN tVWaVrbtïifg ' biedt ' we 50 eieren met puntjes gevuld ultge-de In kaneel, to-moet ge-over mi-dan nog oven wat « 3 362 539 778 1033 1457 1719 2117 2374 2538 2763 3038 ' 3305 3600 372a > 3888 ' 4077 < 4269 4431 1 4746 4901 B191I ' ' 5354 I 6485 5649 I 5777 I 5920 6124 i 6287 6518 6796 l 6999 7133 7158 7220 7236 7480 7515 7772 7789 7953 7977 8097 81 IT 8317 8331 ' 8482 8533 8775 8818 8932 8935 9144 9152 9285 930O 9650 9651 9844 9847 10136 10192 10315 10342 10615 10638 10786 1079T 10982 11069 11217 11276 11541 11558 11738 1177S 12106 12113 12284 12332 12672 12618 12759 12832 13155 13168 13472 13508 13646 13674 13826 13849 13963 14051 14196 14227 14445 14473 14704 14735 14914 14918 15039 15055 15255 15287 15561 155Y5 5716 15749 15905 15936 16023 16102 16215 16259 16483 16491 16753 167f.fl 16994 16997 V:?M 17265 17374 17419 17806 17937 18134 18151 18425 18448 18786 18788 18971 19023 19188 19193 19358 1943 * 19698 19715 19958 19976 20332 20439 20689 20693 20873 2087Ï 20938 ma n | Rood-Wit op bovenste plaats Utrechtsche teams beginnen over hel algemeen goed alleen Bilt - hoven was nog niet op dreef Na de verregende competitledag vorige week Is er Zondag j.l volop getennist Alle wedstrijden vonden doorgang en het begin is er dus weer Over het algemeen begonnen de teams uit Utrecht Bilthoven en Zeist goed Rhijnauwen maakte de verre reis naar Venlo en kwam met een 8 — 2 overwinning terug Dit is een uitstekende Inzet die veel doet beloven Merkwaardig overi gens dat de twee verliespunten door Utrechts Sterkste spelers werden geboekt n.l door De Brauw in enkelspel en door de provinciale kam pioenen De Brauw — Borren in het dubbel In Den Bosch won Wobumpark met 6 — 4 van de Philhar monie uit Eindhoven Het schflnt dus dat de Bos schenaren de kwaadste tegenstanders van Rhönau wen zijn Het gaat met Bilthoven in de overgangsklasse minder goed In eigen huis werd met S — 3 van Haarlem verloren waardoor de laatste plaats wordt bezet De andere debutant Rood-Wit doet het aanmerkelgk beter want Zondag werd Game met 8 — O geslagen De stand luidt nu Rood-Wit 2 2 0 0 4 14—2 Haarlem 2 10 12 7—9 Game 2 10 12 6—10 Bilthoven 2 0 0 2 0 5—11 Shot heeft in de nieuwe omgeving beter gede buteerd Breda kreeg een 5—3 nederlaag in Zeist hetgeen van de verzwakte Shot-ploeg een goede prestatie is In dezelfde afdeeling verloor Nijme gen in eigen hu ^ met - 5 — 3 van de Amh L.T.B Alta zette eveneens goed in De A.T.V 2 ver loor in Amersfoort met 6—2 Het gedegradeerde Hilversum ging naar Enschede en kwam met de twee punten terug door een 5—3 zege Rhflnauwen 2 heeft ook groote plannen Deuce 2 werd met 7—1 geklopt terwijl Shot 2 in dezelfde afdeeling in Amsterdam met 5—3 van D.D.V 4 verloor In de derde klasse sloot Rhijnauwen 3 zich bij de eerste teams aan en zorgde voor 7 — 1 overwin ning op Shell Sharp 2 sloeg Baarn 2 met 6—2 Bilthoven 2 deed het beter dan het eerste en won op eigen banen alle partyen van Kek 2 ter wijl Soest en V.V.G.A gelijk speelden In de derde klasse B waren verscheidene lagere teams in actie Bilthoven 3 ging naar Woerden en begon de competitie met een 6—2 overwin ning Rhynauwen 4 viel uit de Ifln door met niet minder dan 8 — O van Meijenhagen te verliezen Voor de Biltsche ploeg een succes temeer daar ook Megenhagen 2 met 8—0 in Amsterdam van Beady 2 won Bilthoven 4 maakte ook de reis naar " de hoofdstad en won daar met 7—1 van de Nieu we Meer 6 De inzet van Utrecht en omgeving was dus over het algemeen goed Alleen voor Bilthoven ziet het er donker uit en de volgende week geven we ze uit tegen Roöd Wit ook geen kans S»K»V * Kampioen De Gooische en UtrecMsche Korfbalbond Zat Afdeeling S.K.V III — Thor uitgest Altius IH—Vogel Hl J — 3 Tovers II — Stormers III 0—0 ¦ Zond Afdeeling Ie klasse A S.K.V.—Althius 6—4 Ie klasse B H.D.S — Tovers n d H E — Amers foort 0—2 2e klasse A Sportlust II — Vogel III uitgest jAvance—S.K.V>s 5 0 regl ¦ 2e klasse B Eaeme II — Leusderkw 8—2 In de Zat afdeeling won Vogel IV volgens de Verwachting van Altius III De ontmoeting tusschen Stormers III en Tovers H eindigde in een draw De wedstrijd S.K.V.—Altius waarvan wij reeds een verslag publiceerden was van buitengewoon yeel beleng omdat Altius bij een overwinning een kleine kans op den titel behield Onze stadgenooten slaagden er echter in na spanncnden stryd te winnen zoodat de kampioens Vlag geheschen kon worden Voor de tweede maal is S.K.V thans kampioen ¦ fen mag nu meedingen in den stryd om een plaatsje in de derde klasse van den N.K.B We verwachten spannende ontmoetingen tus schen S.K.V en de Tovers en hopen dat de sterkste zal winnen Inmiddels fellciteeren we S.K.V met het be haalde succes In de Ie klasse B kwam H.D.S niet op waardoor Tovers een vergeefsche reis maakte Dit komt den Leersummers op verliespunten te staan Jammer genoeg schynt het met de korfbalsport in Leer sum niet best te gaan H E verloor volgens de verwachting van A'foort II In de tweede klasse A won Avance reglementair van S.K.V II dat voor de tweede maal niet op kwam Avance is hiermede kampioen waarmede wij de jonge vereeniging van harte gelukwenschen Baeme II won met groote cyfers van Leusder kwartier Jubileummarschen Excelsior Een zilver medaille beschikbaar gesteld door den Minister van Defensie a.i Dr H Colijn De Jubileummarschen van Excelsior op 9 en 10 Mei over 35 K.M beloven voor Utrecht en de Wan delsport een groot succes te worden Thans komen uit het geheele land inschryvingen binnen Dames en heeren die nog aan deze marschen wensehen deel te nemen kunnen zich nog laten Insehryven aan het secretariaat D C van der Horst Amstel straat 17 Utrecht Ieder die de(n marsch(en binnen 7 % uur vol brengt ontvangt een keurig uitgevoerd geëmailleerd Excelslor-Kruis met lint Zy die aan belde mar schen deelnemen en deze volbrengen ontvangen het Excelslor-Kruis met Kroon Voor vereenigingen de tachementen en groepen speciale groepspryzen Te vens komen zy In aanmerking voor een beoordee ling door een neutrale jury voor den besten alge meenen indruk Als byzonderheid zy vermeld dat 4e Minister van Staat Minister van Defensie a,l een zilveren medaille beschikbaar heeft gesteld Ver der zijn er nog prachtige bekers en kransen be • schikbaar gesteld door de directie van het Willem Arntsz Huis de U,M,I Nederlandsohe Unie voor de wandelsport sportmag Record " Hotel „ Poll " dé - Bilt firma Brandwgk Trannasan Rotterdam yjreejndelingeu Verkeer Utreclit " SÉ ""' " ïW Wandeltocht U.P.S Zaterdag 23 en Zondag 24 Meï Nog eenige weken scheiden ons van de 30 K.M Wandeltochten georganiseerd door de Utrechtsche Politie Sportclub in opdracht van de Ned Unie voor Wandelsport N.U.W en wel op Zaterdag 23 en Zon dag 24 Mei 1936 Op die dagen zal Nederland in het teeken van de wandelsport staan want niet minder dan op 15 plaatsen van ons land zullen 30 K.M wandeltochten worden gehouden Het in schryfgeld kan ditmt.al geen bezwaar zijn en be draagt slechts ƒ 0.50 per deelnemer terwyl elke deelnemer(ster die een dezer wandeltochten vol brengt een keurig uitgevoerde medaille waarop het Nederlandsche wapen met lint ontvangt en ver eenigingen een fraaie groepsmedaille ontvangen Het secretariaat is gevestigd bg den heer F Vlanen Boerhaavelaan 19 alhier Het bestuur van de U.P.S beeft op 23 en 24 Mei verschillende routes gekozen en ditmaal is afgewe ken van het veelvuldig wandelen in de omgeving van Bilthoven Zeist en Bunnik Zoo zal op Zaterdag 23 Mei de route worden genomen over Jutphaas en de omgeving van Ysselstein waar ook no ^ talryke vruohtboomen in vollen bloei staan terwyi op Zon dag 24 Mei de route zal worden genomen naar Hou ten Tuil naar de nieuwe slulsWerken langs den Lekdyk by Vreeswflk en vervolgens naar Jutphaas Vóór 13 Mei moet de Inschryvlng bekend zyn Landau eindigt op de derde plaats Lundin wint hei schaaktournooi OSTENDE 5 Mei A.N.P speciaal — De re sultaten van de gisteren in de negende en laatste ronde gespeelde partyen luidden Soultabeieff wint van Dyner Rey wint van Grob Stahlberg remise met sir Thomas Domeneck ver liest van ReiUy Lundin wint van Landau De totaal-uitslag luidt 1 Lundin T % pnt 2 Grob 6 pnt 3 en 4 Lan dau en Stahlberg 5 pnt 5 en 6 Rey en Dyner 4 % punt 7 en 8 Thomas en Soultabeieff 4 pnt 9 Rellly 3Vi pnt 10 Domeneck 1 pnt Hilversutnsch Schaak genootschap De winterwedstryd van het Hilversumsch Schaak genootschap heeft dit jaar In de hoofdgroep wel een byzonder spannend verloop gehad Eerst in de laatste ronden vlei de beslissing omtrent de be zetting van de eerste vier plaatsen In de voor laatste ronde wist Denee door een overwinning op Smit die voordien ook nog kans had op de eerste plaats op fraaie wyze no één te worden Deze jonge speler eindigde het vorig jaar in de tweede groep en heeft zich dus in één seizoen opgewerkt tot de bovenste plaats van de ranghjst Hy verloor alleen tegen Van Dyck die verleden jaar eveneens nog In de tweede groep speelde Na zyn party tegen Denee had Smit nog kans op de tweede plaats Hiervoor moest hy zyn laat ste party tegen Van Dyck wtanen Hy kon ech ter niet meer dan remise bereiken en moest zich toen met een gedeelde derde prys tevreden stellen De tweede moest hy aan Hazevoet laten die niet minder dan vier van de acht partyen remise schoof De eindstand luidt als volgt 1 J H Denée 7 uit 8 2 A M Hazevoet met 5 p 3 en 4 P Smit en C van Mdurik - élk*mëf4}^{).,'!5r*C:'de Bofe#igrst 4 p 6 P ' J Versluia met 3J p „ 7 8 en 9 W."ii Elnmahl A v Dyck en H Keiler elk met 2i p Varsity in zicht Groningsche oude vier De dag waarop de studentenploegen elkander weder zullen bekampen — 21 Mei a.s Hemel vaartsdag — komt langzamerhand In zicht De verschillende ploegen en de oude vieren welke laatsten het hoofdnummer roeien zyn dan ook reeds geruimen tyd In training De Groningsche studentenvereenlging „ Aeglr " heeft dit jaar veel te kampen gehad met ziekten en andere tegenslagen doch is er niettemin In ge slaagd een oude vier op het water te brengen van welker prestaties goede verwachtingen gekoesterd worden Deze vier roeiers zyn afkomstig uit de succesvolle Aeglr aoht van 1033 zoodat deze oude vier dit jaar in het hoofdnummer een ernstige mededinger zal zyn De Aeglr-ploeg Is samenge steld uit de heeren N N boeg P B Rauwerda G M Doornbos A J H van Eunen slag met J A R van Bruggen stuurman Evenals vei'leden jaar zullen de wedstryden weder gehouden worden op het Noordzeekanaal en ligt de finish tegenover het feestterrein op den westeiyken hoek van het NoordzeeUanaal en de Nauema'sche vaart Juniorestournooi Haarlem Begunstigd door fraai weer vond Zondag op het terrein der V en A.V „ Haarlem " een gedeelte van de Corinthian-Juniores-touruooien 1936 plaats Als steeds heerschte er op dit toumooi weer een prettige en sportieve geest en werd er door diver se ploegen aardig voetbal te zien gegeven Kampong moest verstek laten gaan en werd ver vangen door Haarlem B Hercules en U.V.V heb ben het niet tot de winnaars-finale kunnen bren gen Hercules bracht het tot de verliezers-finaie U.V.V tot de 2e ronde waarin het tegen H.V.V met 2—2 gelijk speelde doch met het nemen van strafschoppen verloor De uitslagen zgn Ie ronde a A.S.C.—H.F.C 0—0 gew door H.F.C straf schop b V.V.A,—U,V.V 0—0 gew door U.V.V strafsch c H.B.S.—Z.V.V 1—0 d H.V.V Haarlem 1—0 e Hercules—Alc Vlctrix 0—5 Tusschcnronde i A.S.C,—Haarlem B 6—0 g V.V,A,~Z.V.V 3—1 h Haarlem A—Hercules 0—0 gew door Hercules strafsch 9e ronde 1 H.F.C—H,B.S 1 — S;j U.V.V.—H.V.V 2—2 gew door H,V.V strafsch Alc Vlctrlx—A.S,C 1—0 1 V.V.A.~Hercules 0—1 Se ronde ra H,B,S.~H,V,V 0-0 gew door H.V.V straf schop n Alc Vlctrlx—Hercules 4—0 Finales H.B.S.—Hercules 4—1 H.V.V.—Alc Vlctrlx 1-2 Aio Vlctrlx won het toumooi dus en kwam in het bezit van de „ Corinthian-Beker " wlsselprys en 11 zilveren draagmedailles H.V.V bekwam de „ Louwertak " eveneens wlsselprys en de 11 bron zen draagmedailles Ook H.B.S en Hercules hadden pryzen In ont vangst te nemen en verder ontving elke deelne mer een surprise Met een driewerf hoera voor de „ Corinthians " na de prysultreiküig werd deze gezelUg;e en spor tieve dag besloten LUSTRUM D.W.S.V D.W.S.V hoopt Zaterdag 9 Mei a.s haar eerste lustrum te vieren Zy houdt voor deze gelegenheid receptie op bovengenoemd en v.»n 5.30 tot 7 uur n « a ^ den hest Vao Hintumi Oudegracbt 4 Competitie van den K,N.V.B Velox treedt Zondag tegen Hermes D.V.S aan Het voetbalprogramma voor den K.N.V.B voor Zondag 10 Mei ziet er als volgt uit Kampioenschap van Nederland Ajax — Be Quick N,A.C — Enschede Afdeeling I Promotiecompetitie Ze klasse Velox — Hermes D.V.S Promotiecompetitie Se klasse Kinhelm — D.W.V terrein V.S.V Baarn — Hercules Proraotiecompetltle 4e klasse Alkmaar — K.V V Jan Hanzenkwartier — Utrecht Reserve 2e klasse C U.V.V 2 — Raplditas 2 Promotiecompetitie reserve Se klasse West Frisia 2 — De Kennemers 2 Hercules 2 — Baarn 2 Afdeeling II Promotiecompetitie Ze klasse C.V.V.—H.V.V terrein Feyenoord Afdeeling IV Froraotlecompetitie He klasse N.O.A.D — Wil lem II Afdeeling V Fromotiecompetltie 2e klasse Achilles — B.R.C Om den beker Vyfde ronde O.D.S — Feyenoord Zesde ronde V.U.C — Helmond Blauw-Wit — winnaar V.I.O.S — Haarlem Zwolsche Boys — Z.A.C Verberk gevallen KOPENHAGEN 5 Mei A.N.P — Tydens de wedstryden te Kopenhagen kwam onze landge noot Verberk zoo ongelukkig te vallen dat hij naar het ziekenhuis moest worden overgebracht Hy heeft een hersenschudding opgeloopen en gis ter Maandag was het bewustzyn nog niet terug gekeerd okeamomixkê ¦?'"'¦¦''" TJWïI|SwJ)Ji''A '."' Een « nkete foto kan U geen goadsn indruk geven van ds prachtige Mjnen de schitterende afwerking h»t groote laadvermo gen en da gerlefalijke cabine dsr O D Germaan Bestelwaaens Vraag aens een demonstratie en proefrit aan en U zult begrij pen waarom wij van de N.V A T O een belangrijke order ontvingen De O.D Germaan is reeds verkrijgbaar vanaf f 750 en geeft alle voordeelen van een be stelauto doch is veel goedkooper Vraagt geTlluitreerdt prijscour \ QD QiPMAAN N.V Rijwielind F & J van Werven Meppal Slaats en de Pijn winnen In den koppelwedstrijd over 80 K.M waren zij nummer vier BRUGGE 5 Mei A.N.P — Gistermiddag zijn te Brugge wielerwedstrqden gehouden waaraan o a werd deelgenomen door Pynenburg en Slaats Slaats werd in een afvalrace eerste terwyl Pynen burg in een achtervolglngswedstryd tegen Verhae gen uitkwam In een 80 K.M koppelwedstryd be zetten zy de vierde plaats De uitslagen waren Sprintwedstryd België — Denemarken 1 België Dekuysscher en Jean Aerts 2 Denemarken Chrlstensen en Falck Hansen Afvalrace 1 Slaats Nederland 2 Debruycker(België 3 van Slcmbrouck België 4 Alexander België > Achtervolglngswedstryd Pynenburg haalt Ver haegen na dertien ronden In In den tyd van 3 min 14 sec Koppelwedstryd over 80 K.M 1 Hansen — Chrls tensen 9 punten Op twee ronden 2 Aerts — Dekuysscher 18 pun ten 3 Dyzers — van Slembrouck 15 pnt Op drie ronden 4 pynenburg — Slaats Gooische wielerbaan Na de succesvolle openlngswedstryden op Twee den Paaschdag heeft de Gooische Wielerbaan ook voor Zondag 10 Mei a.s wederom een groot inter nationaal programma samengesteld waarvoor de allerbeste renners geëngageerd zyn Het hoofdnummer zal bestaan uit een koppelwed stryd over 50 K.M 200 ronden waarby de com binatie pynenburg — Slaats twee nieuw gevormde koppels Charller — Veger en Deneef — Pellenaars te genover zich zal krygen Een omnlumwedstryd voor profs tusschen Pynen burg Zlm » Charller en Chrlstensen een Idem tus schen Veger Pellenaars Slaats en Schotman als mede afval en sprlntwedstryden voor amateurs een brassardwedstryd en een nleuwelingenwed»tryd voltooien dit aantrekkeiyke programma R.K RUWIELCLUB „ DE TREKVOGEL " De Trekvogel hield Zondag haar eerste trainings i'It naar Tiel en omgeving De afstand been en terug was 97 K.M Hier was aan verbonden een bezoek.aan de fabrieken van My De Betuwe JHe.tt.vvM sea mooie en geslaagde tocjitj m-Mêm Courses Duindigt De verschillende uitslagen DEN HAAG 5 Mei — De resultaten van de op Duindigt gehouden courses luiden als volgt Eerste aanmoedigingsprys pryzendravery 4e klasse over 2040 meter 1 Zlta 6 eig A Vrln ger 2 Xerxes eig Mevr K van Wleringen Reselman Bamblnoprys ren op de vlakke baan over 2000 meter 1 Vin Pur eig P Marseille 2 Mal kater eig p Modderman Tweede heerrydersprys ryzendravery Ie klasse over 2020 meter 1 WlUy Belwln eig E G in ' t Veen 2 Ulpia H eig M France Bassarioprys ren op de vlakke baan over 1300 meter 1 Rosevine eig luit G L Kepper 2 TelvlUe eig M P van Son BarcaroUeprys heat-pryzendravery 3e en 4e klasse over 1740 meter 1 Young Henriot eig J de Vlieger 2 Xenle eig Stal Gruno Butterflyprys pryzendravery eerste klasse over 2020 meter 1 Xuthus eig W H Geersen 2 Smiling eig J Haan Jzn Competitie NA^S.B Voorwedstrijden om het lands kampioenschap In de voorwedstryden om het landskampioen schap heeft A.Y.C opnieuw de meerderheid van Centrum moeten ondervinden Thans won Cen trum met 1 — O een doelpunt dat voor de rust uit een doelworsteling werd gescoord Ware de A.V.C.-voorhoede wat productlever ge weest de uitslag bad er vermoedeiyk anders uit gezien De steeds terugkeerende Centrum-aanval kreeg by de A.V.C.-defensle weinig of geen kans A.V.C 2 is er door een 3—1 zege op Sport Ver eent 2 weer beter komen voor te staan en het kampioenschap kan de ploeg practlsch niet meer ontgaan Bedoeld als selectle-wedstryd voor de samenstel ling van het Bonds-elftal vond gisteren alhier een wedstryd plaats tusschen een gewesteiyke com binatie en een dlstriots-elftal Utrecht De Utrechtsche combinatie weerde zich voor de rust uitstekend en toen de Ie helft verstreken was stond ze zelfs met 3—2 voor Daarna kwam de meerderheid van West tot uiting dat een 2—3 achterstand in een 9—3 voor sprong wist om te zetten Te Baarn vindt nu a.s Zondag de ontmoeting West-Oost plaats Het West-elftal werd daarvoor als volgt sa mengesteld Doel Kwakkestyn A'dam Achter Walvlsch A'dam Breeker Zaandam Midden Brouwer A'dam Cats A'dam Vossen Utrecht Voor Husman Hilversum Mackaay Utrecht T Korver Utrecht Beunder Zaandam Wolfs dorff Utrecht Met wellicht een kleine wyziging In de midden Unie zien we deze combinatie ook het Neder landsoh elftal worden We hebben althans niet het vermoeden dat Oost nieuwe gezichtspunten zal op leveren Om met Hemelvaartsdag goed beslagen ten ys te komen ter gelegenheid van de opening ' van het nieuwe stadion speelt Utrecht dan tegen het eli tal van de Stichtsche Turnkring Utrecht 1 speelde vrlendschappeiyk tegen Utrecht 2 Voor de rust weerde Utrecht 2 zich uitstekend en wist toen zelfs een 4—3 voorsprong te veroveren Daarna was de voorhoede van Utrecht 1 weer'^^i p;^^^tlef en ' déze ploeg ' wóS tenslotte met 15^8 /' ' ¦' Voor de competitie moest Utrecht 2 tegen Zeist spelen Laatst genoemd elftal liet echter verstek gaan en Utrecht 2 won dus reglementair met 5—0 Utrecht 3 ont-vlng Amersfoort 2 Na een span nende ontmoeting wist laatstgenoemd elftal met 6—6 te winnen Voor het met Pinksteren te Amsterdam te hou den handbaltoumool staan momenteel reeds 21 elf tallen ingeschreven en wel uit de groepen Zsian dam Oostzaan Enschede Utrecht Amsterdam Rotterdam den Haag en Amersfoort Dat dit aantal in de komei^gp weken nog zal stygen staat wel vast Tennistournooi te Wiesbaden beëindigd Duitschland staat bovenaan WIESBADEN 5 Mei A.N.P — Het tennis tournooi te Wiesbaden werd gisteren beëindigd In het gemengd dubbelspel wonnen de Belgen Adam son en de Borman met 6—1 6^-4 van de Dult schers Hom en Denker In het Damesdubtielspel zege-vierde het Duitsch Italiaansche dubbel Zehden-Manzutto In de finale met 6—2 3—6 6—3 over de Belgische ' dames Adamson en Isaac De winnaars van het toumooi zyn Heerenenkelspel Henkei Duitschland Damesenkelspel Hoib Duitschland Heerendubbelspel Henkei-Denker Duitschland DaiViesdubbelspel Zehden-Manzutto Duitschland Italië Gemengd dubbelspel Adarason-de Borman Bel gië Kampioenswedstrijden Utr » Prov * Dambond De wedstryden om het persooniyk kampioen schap hoofd Ie en 2e klasse van den Utr Prov Dambond groep Hilversum werden voortgezet en badden de volgende resultaten Hoofdklasse groep 1 F Vos—W.olfrat 0—2 H G Rump — K Klein 1—1 W Hovlus—M Flink afgebroken K Klein—W Hovlus 2—0 W Wolf rat—H.G Rump 0—2 M Heincke—F Vos 0—2 Groep 2 B F M Heilman — E Hennipman 0—2 J V Amstel — F Aalberts 1—1 G Rump — A F Ates afgebr A F Ates—B F M Heli man afgebr F Aalberts — G Rump 2—0 Uitslagen Ie klasse groep 1 G Boudt — K Spaan 2—0 C Daams — A Veefklnd 2—0 J V Dyk — C Bongpnaar 1—1 K Spaan — ^ A Veef klnd 0—2 J Blom—G Èoudt 0—2 Groep 2 Joh v Dyk—J v d Hulst 2—0 A Prinsen — B Wasslnk 2—0 V v Leeuwen — H v Ekeren 2—0 B Wasslnk — V v Leeuwen O — 2 J V d Hulst — A Prinsen 1—1 A Bcherpenzeel — Joh V Dyk 0—2 Uitslagen 2e klasse groep 1 G v d Bergh — A N Vopm 2—0 C Zeldenryk—K Thoma 1—1 C V Haselen — H Aalberts O — 2 R Thoma — C v Haselen 2—0 A M Voorn—C Zeldenryk 0—2 W Lensing—Q v d Bergh 2—0 Groep 2 A Heincke — N Vlieg 1—1 J v Bem melen — N Ockhuyzen 2—0 J G Loenen — D IJselsteIn 0—2 N Ockhuyzen—J G Loenen 2—0 N Vlieg — J V Bemmelen 1—1 M v Reenen — A Heincke 2—0 Voor de volgende ronde luidt het programma Hoofdklasse Utrecht en Hilversum A P Beg — C B V d Bent D de Zwart — M J de Lange J $ HpltsiaB—B - W flgB Hsrtoghj J W v Arkel — Schaerweyde uitgeschakeld Kameleon wint na de tweede verlen ging met 1 - O in den strijd om de Tresling-beker Het Is Schaerweyde die zich in de halve finals voor de Tresllngbeker geplaatst heeft niet mogen gelukken In de elndstryd te komen Met 1 — O moest de eer aan het bezoekende Kameleon gelaten wor den dat hierdoor gezien het spelverloop meer kreeg dan haar toekwam Schaerweyde stelt zich met een Invaller-keeper als volgt op J V d Bosch Schweers Salomons ten Haaft Mooy Haaewlnkel C V d Weert W v d Bosch W v d Weert Bouvy Slgmond Direct ontwikkelt zlöh een geiykopgaande stryd waarby belde doelen beurtelings in gevaar ver keeren Kameleon forceert spoedig een drietal strafcor ners welke echter hoewel goed Ingeschoten geen succes opleveren Schaerweyde bepaalt zich tot snelle uitvallen welke door de verrassende wyzo zeer gevaariyk zyn W v d Weert mist dan een gemakkeiyke kans om te scoren Gedurende de geheele wedstrijd biykt verder dat de bekende schotvaardigheid der Zeister voorhoede ver te zoe ken is De aanvalslinie der bezoekers Is zeer actief doch keeper v d Bosch is in schitterende vorm eu retourneert alles De rust komt dan met blanken stand Na de pauze is Schaerweyde iets sterker men krygt verschillende kansen doch een schutter ont breekt De Kameleon backs weten verder van geen wy ken terwyi in laatste Instantie de keeper door ty dlg ultloopen vele aanvallen onderbreekt Zonder dat één der partyen het doel weet te vin den wordt voor het einde gefloten zoodat er 2 x 7J min verlengd moet worden Schaerweyde dringt ver op en is meest sterk in den aanval doch de goede kansen worden niet be nut Niettegenstaande dit overwicht komt het suc ces van den anderen kant als in de tweede ver lenging de linksbinnen een oogenbllk - vrygelaten wordt en hier dankbaar van profiteert O —^ 1 Een heftig offensief van Schaerweyde volgt doch de tyd ontbreekt om dtze achterstand In te halen zoodat als het einde aangekondigd wordt Kame leon een zwaar bevochten overwinning behaald heeft en in de finale voor den Tresllngbeker mag uitkomen Gezien het vertoonde spel was een ver deeling der punten op zyn minst de verhouding ge « weest Duitsche hockeyteam BERLIJN 5 Mei A.N.P — Het Dultacho hockey-elftal dat Zondag 10 Mei a.s te Hannovei ' tegen Nederland uitkomt Is als volgt samenge steld Doel Wamholz Harvestehude Hamburg ach ter Kemmer Berliner Hockey Club en Zander Berliner Sport Verein ' 92 Midden Peter 1 Hei delberg H.C Keller Berliner Hockey Club enSchmaUx Berliner Hockey Club Voor Hoff mann Etuf Essen Mehlltz Berliner Sport Ver ein ' 92 Weiss Berliner Sport Club Hamel Ber liner Hoökiëf Clii | K'il^iffi i^^CBérlil^^^Verein ' 92 '" ' ' H^D,M » kampioen van Nederland Nederlandsche dames slaan Frankrijk Het hockeyprogramma was Zondag klein maar zeer belangryk Op Houtrust vond de ontmoeting Nederland — Frankryk plaats en onze dames heb ben hun goeden vorm van het Beriynsche tour nool bevestigd In een uitstekende match won Ne derland met 3—1 en heeft daarmede een succesvol seizoen afgesloten Van de vyf Internationale ont moetingen werden er liefst vier op - vreemdca grond gespeeld In Brussel werd met 2 — O van België gewonnen vervolgens werd Hongarye met 6 — O en Oostenryit met 8 — O geklopt waarna met 3—1 van Duitsch land werd verloren De 3—1 zege op Frankrijk ia een uitstekend besluit Dit seizoen leverde Neder land dua vier overwinningen op en een nederlaag met een doelgemiddelde van 20 voor en 4 tegen Het was de vierde match tegen Frankryk en ook ten opzichte van dit land is onze balans gunstig n.l drie gewonnen één geiyk en nul verloren met een doelgemiddelde van 9—5 Eveneens op Houtrust speelden H.D.M en P.W om het kampioenschap van Nederland heeren Zooals te verwachten was wonnen de Hagenaars doch het heeft veel moeite gekost het tot de 4—3 zege te brengen P W gaf uitstekend party en van een walk-over was geen sprake.-H.D.M ver dient het Nederlandsch kampioenschap dat zy vorig jaar eveneens behaalde ten volle De tech nische kwaliteiten staan op hooger peil dan die der Enschedeeërs Togo dat de promotie naar de eerste klasse practlsch gesproken al binnen had heeft op het laatste moment een nederlaag te pakken gekregen en zal nu een beslissingswedstryd moeten spelen Het was Bloemendaal dat voor die verrassing zorg de en dezelfde ploeg zal nu In die beslissende match de tegenstander van de Hagenaars zyn De stand der promotie competitie luidt Bloemendaal 4 3 0 16 9—5 Togo 4 3 0 16 6-^5 M.H.C 4 0 0 4 0 3—8 Over het Zeister Schaerweyde niets dan lof Als derde klassers hebben ze zich ware cup-fighters ge toond en het voor den Tresllng beker tot de halve finale weten te brengen Zondag ging het tegen de tweede klasser Kameleon om een plaats In de finale tegen Bloemendaal én met slechts 1 — O Vei > loren de Zeistenaren die hiermede een wel zeer succesvol seizoen afsluiten Nog enkele promotie en degradatiewedstrijden In de lagere klassen en het hockey is gedaan J Horsmeier H v Doorn—Joh Fakkeldy H J Hofman—J H Smit H G Rump — M Helneke W Hovlus—W Wolf rat M '^ Unk—K Klein B F M Heilman—J V Amstel G Rump — E Hen nipman A F Ates—F Aalberts ie klasse H v d Brandhof—W de Vries J B Wind B Grossoo D Wegen — Joh Donker H Wegen — H v Beusekom A Becker — C Rom bout A v d Voort—F Smit A Veefklnd—J Blom C Bongenaar — ^ K Spaan C Daams — J v Dyk A Prinsen — C Scherpenzeel V v Leeuwen — J V d Hulst H v Ekeren-B Wasslnk 2e klasse H Ruys — J Lagerwey A V Hemert — Dik V Dam B Vermeulen—W Langelaar P V d Heuvel—P J Slljee J Nagtegaal—J Wolf P Bisschop — D - v ' Dam C Zeldenryk-r-W Len sink C v Haselen — A M Voorn H Aalberts — R Thoma J v geoimeleu—M v Reenen 
j ^ De kerkinstorting te Rhenen Het opruiiTiingswerlc in de Cunera-kerk te Rhenen waarvan Vrijdag j.l een gedeelte instortte Het puin dat in de kerk lag is naar buiten gebracht Vier Arabische hengsten bestemd voor de koninklijke stallen zijn Maandag met bet s.s Saleier " der Stoomvaart Mij Nederland " te Amsterdam aangekomen Een der prachtige viervoeters Te Lierop is een grooi concours hip ^ pique gehouden • De Cowboys " uii Deurne in aciie Fred Perry in actie bij de tennis-kampioenschappen te Bournemouth Eng Een aantal kinderen van Amsterdam » sche scholen vertrok Maandag uit da hoofdstad naar de vacantle kinder-tehulzen te Nunspeet Renkum en Valkeveen — Een vroolijk iafreeltj9 In hel museum Booymans te Rotlet ^ dam zijn Maandag de twee schilde rijen welke door Sir Henry Deterding aan deze inrichting zijn geschonken aangekomen en onmiddellijk geplaatst De directeur de heer Hannema tweede van rechts bezichtigt de waardevolle aanwinst r - traditioneelen roelwedsirijd die Zondag in de Duitsche hoofdstad gehouden is Het Mei-koninginnetje van Londen is gekroond De tienjarige Olive Bone ontvangt de teekenen van haar waar digheid " Waterski's heeft de Duitscher Fritz Neumann zich vervaardigd waarmede hij een tocht van Fehmarn naar Laa iend 30 K.M wil ondernemen en later van Calais naar Dover boopt over te steken De commissaris der Koningin in Groningen dr J P Fockema Andreae heeft Maandag de waterleiding te Oldehove en te Ezinge officieel in gebruik gesteld - Na de plechtigheid te Ezinge spuit een fontein haar stralen omhoog tot vreugde der bewoners In tegenwoordigheid van minister Slingenberg is Maandag het jeugdwerkkamp „ De Baast ' to Oostelbeers officieel geopend - Een kijkje tijdens de plechtigheid 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No '^ Dinsdag 5 Mef 1936 DERDE BLAD S « Electrificatie bij N » S » Nu de ministerieele goedkeuring aan de electrificatieplannen van de Nederlandscfie Spoorwegen is gehecht zijn aan de verschillende daarvoor in aanmerking komende bedrijven de noodige opdrachten verstrekt welke opdrachten alleen voor wat betreft het rollend ma lerieei totaal ruim 12 millioen gulden omvat en welk bedrag bijna zoo goed als geheel aan ' de Nederlandsche industrie ten goede komt De orders zijn geplaatst bij Werkspoor Bey jies Allan Heemaf en de E.T.T Het eerste materieel zal reeds in December voor aflevering gereed moeten zijn daar de Hederlandsche Spoorwegen nog tal van voorbereidingen moet treffen zoodat het mogelijk ytordi dat met ingang van den 15en Mei 1938 de geëlectrificeerde diensten met één slag in werking worden gesteld De snelheid der treinen zal niet minder dan 120 K.M bedragen Ook de aanleg van het electrisch net zal zoo spoedig mogelijk en met kracht ter hand wor den genomen zoodat alles op den gestelden datum gereed en beproefd zal kunnen zijn Opvoering snelheid tot 120 km Lustrum voor de radio Op deze wijze zullen dus geheel Nederland en onze iandgenooten buiten de grenzen in staat gesteld worden de plechtige herdenking van het 300-jarig bestaan der Utrecht sche Universiteit in den geest mede te leven Ongetwijfeld zullen velen dien dag met bij zondere aandacht naar hetgeen de radio hen brengt luisteren Ruim twaalf millioen gulden voor Ned » industrieën Utrecht hlijft ook na den om ' houw het groote centrum voor de Diesel electrische tractie al zullen ook kleine oliestations aan de eindpunten gebouwd worden Naar wij vernemen zijn thans de orders be treffende de levering van electrisch materieel ten behoeve van de electrificatie van de spoor lijnen Amsterdam — Utrecht Utrecht — Arn hem Rotterdam — den Haig — ^ Utrecht en Utrecht — Eindhoven aan de verschillende daarvoor in aanmerking komende fabrieken door de Spoorwegen verstrekt Werkspoor die ' de treinstellen bestaande uit twee rijtuigen zal leveren heeft reeds de order tot een be drag van meer dan 5 mUlioen gulden gekre gen Hieronder is echter ook begrepen de le verantie van een twaalftal doorgangsrijtuigen voor stoomtreinen Voor Beynes die de buiten rijtuigen van de drierijtuigstellen levert be loopt de order de som van drie millioen gulden en 6 ton daarbij is dan ook begrepen de le vering van een aantal reserve draaistellen ter wijl de order voor Allan te Rotterdam de le verancier van de binnen-rijtuigen der drie rij tuigstellen een bedrag van 1.7 millioen be draagt Voorts kan nog worden medegedeeld dat Heemaf te Hengelo een order ten beloope van 2.6 millioen kreeg Men ziet dus dat er door de electrificatie © en enorme gelegenheid tot werkverruiming in Neder land geschapen is Door deze belangrijke opdrach ten krijgen verschillende belangrijke industrieën in ons land weer voor zeer gerulmen t^d een over vloed van werk want ook de E.T.T kreeg een zeer aanzienlijke order waarvan wy het bedrag op het oogenblik echter niet kunnen mededeelen Wij ver namen dat bijv het personeel van Beynes zoo ver heugd was over het bericht van dezen aanzienle ken order idat het de directie een bloemenhulde aanbood De uitvoering Het spreekt vanzelf dat de leverende fabrieken oogenblikkelijk begonnen zijn met de voorberei dende maatregelen voor de uitvoering van deze hoogst belangrijke orders Want het is de bedoeling van de Spoorwegen dat het eerste materieel reeds in December gereed komt Het is best mogelijk dat dit iets later zai worden maar de opdracht luidt aldus Dit houdt verband met het feit dat het ondoenlijk zou zijn voor de Nederlandsche Spoorwegen de omvangrijke hoeveelheid materieel te snel achtereen te ontvangen Want het zal voor leder ti einstel noodzakelijk zijn daarmede proef ritten te maken tot een aantal van minstens 3 S 4 Men begrüpt dus 6a,t dit een enorm aantal proefritten beteekent die alle gedaan moeten nSjn voor den 15den Mei 19S8 Want het is de bedoeling dat de geëlectrificeerde diensten alle op dien datum tegelijk aanvangen Dat wil dus zeggen dat men op den laat Bten dag van de oude dienstregeling alle dien sten nog met stoomtreinen rijdt om den vol genden ochtend in de vroegte het electrisohe materieel in dienst te stellen Men zal begrij pen dat hieraan een enorme organisatie vast zit Er zal trouwens nog heel wat meer werk in dit opzicht te verrichten zijn want als wij ons niet vergissen is de opzet van de electrificatie zoodanig dat er op de nieuw geëlectrificeerde baanvakken ook een starre dienstregeling wordt ingevoerd Dat beteekent derhalve dat het publiek steeds weet dat op een vastgesteld aantal minuten na elk ge heel uur een trein vertrekt of aankomt Hooger aanzetsnelheden Dit beteekent dus weer de vaststelling van een geheel nieuwe dienstregeling omdat er rekening moet worden gehouden met het feit dat de snelheid der treinen niet minder dan 120 kilometer per uur zal bedragen Boven dien zal er gestreefd worden naar groote aan zetsnelheden waardoor de rijtijden op de be doelde baanvakken nog veel geringer zullen zijn dan op de baanvakken waerop de Diesel electrische treinstellen thans rijden Maar bovendien bestaat het plan om de treinen niet om het uur te laten vertrekken maar om het half uur Dit dus als een aanzienlijke verbetering verge leken met de diensten met de D.E treinen die zoo als men weet een starre dienstregeling hebben op den grondslag van den uurdienst Maar niet alleen wordt de grootste haast be tracht ten aanzien van de leverantie van het rij dend materieel ook de aanleg van de geëlectrifi ceerde banen zal met spoed ter hand worden ge nomen In het werkschema is aangenomen dat op 1 Mei het traject Arnhem — ^ Maarn geheel gereed moet z\jn Dit met het oog op het houden van de proef ritten met het gereed zijnde materieel Op dit baanvak zal men dus van dien datum at heel wat electriscbe treinen zien rijden maar dit zullen dan uitsluitend proefritten zijn Men mag de vraag stellen of op de geëlectrifi ceerde lijnen ook nog stoomtreinen zullen rijden Dit zal inderdaad het geval zijn Men denke maar eens aan de buitenlandsche verbindingen Er zal dan echter naar gestreefd worden om ook de snel heid dier treinen nog aanzienlijk op te voeren tot boven de 100 K.M p u D E trein uitstekend Wij vernamen verder nog dat Utrecht toch het centrum van de D E treinen zal blijven Men heeft hier groote installaties gemaakt ten behoeve van de olievoorziening en deze zullen hun dienst dus blijven doen Dit sluit echter niet uit dat er kleine oliestations zullen wor den gebouwd Voor zoover noodig aan de eind punten van de nieuwe trajecten voor de Diesel electrische tractie Dit moet echter nog nader geregeld worden Majoor b.d W G de Bas Intusschen wenschen wij nog eens met nadruk Ie onderstrepen dat de D.E treinen thans uitstekend Repetitie voor „ De Groote Geus " De spelers dienden een overzicht te hebben van de indeeling Voor Corps U.V.S.V.-leden en anonymi werd gisteravond in het gebouw voor K en W de eerste repetitie gehouden voor het open luchtspel „ De Groote Geus " dat tijdens de lus trumweek in Juni vertoond zal worden De groote bovenzaal was geheel gevuld met medespelenden toen de deputaties van het Utrechtsch Studenten Corps en van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeni ging naar hun plaatsen geleid werden Naast de voltallige maskerade-commissie 1936 waren aanwezig de heeren v Dalsem Sjolle m a en Dr Endhoven benevens de leidster van de balletten mevr Maria P e t r e 11 i De vice-voorzitter van de Maskerade commissie de heer Schmidt heette de vertegenwoordigers van de Senatus Veteranorum welkom en sprak er zijn blijdschap over uit dat de Senaat ook op dezen avond blijk gaf van haar belangstelling Ook de aanwezigheid van de U.V.S.V aldus de heer Schmidt stemt tot vreugd Het is toch bekend dat als het Corps iets wil ondernemen waartoe mannelijke krachten niet toereiltend zijn de vrou welijke studenten vereeniging steeds gaarne de be hulpzame hand biedt Spr sprak de hoop uit dat er een prettige sa menwerküig zou mogen zijn tusschen de U.V.S.V en het Corps De heer Schmidt zou deze eerste repetitie haast vrfllen vergelijken met den groentijd want ook nu zijn allen bijeengekomen om alles te leeren voor een goede opvoering van het openluchtspel „ De Groote Geus " Zeker zuilen de repetities ook aan de vriend schap jegTis elkaar ten goede komen en de heer Schmidt hoopte dat de spelendeu voor dit spel spelenderwijs ook vriendschap voor elkaar zullen winnen Spreker besloot met den wensch dat al len die gisteravond aanwezig waren zullen kun en teruggezien op een goed en mooi lustrum Het doel van deze eerste repetitie was er een indruk van te geven hoe de indeeling van het stuk is voor overgegaan wordt tot detaU repetities Hierna kreeg dr H E Endhoven uit Baam gelegenheid het een en ander te zeggen over het muzikale gedeelte van de opvoering van het spel Dr Endhoven heeft n.l de muziek gecomponeerd voor „ De Groote Geus " evenals hij dit voor acht jaar van „ Ichnaton " gedaan heeft Ook nu aldus de heer Bndhoven is er naar ge streefd de sfeer te vinden die de 80-jarige oorlog waarin het stuk zich afspeelt kenmerkt Bij de muziek zijn verschillende fragmenten en thema's opgediept uit Valerius Gedenckklanck De muziek is zuiver orchestraal de blaasinstrumen ten nemen een voorname rol in Hierna volgde voorlezing van het stuk door den heer Schmidt waarna dr Endhoven de bijkomen de muziek ten gehoore bracht Aan het openlucht spel gaat een korte orkestouverture vooraf die den druk weergeeft waaronder het volk leeft De heer Endhoven maakte er nog opmerkzaam op dat er naar gestreefd is in de muziek contrast te brengen tusschen de Geus eenerzijds en de hoog moedige onderdrukker anderzflds Ten slotte wer den de verschillende scènes voorgelezen afgewis seld door de muziekbegeïeiding Academische Berichten Alhier is bevorderd tot doctor in de wis - en na tuurkunde de heer M van Vlaardingen voldoen De treinstellen zijn thans of tenminste binnen zeer korten tijd voor driekwart in dienst en men heeft nu reeds ervaringen met treinstel len die 100.000 K.M achter den rug hebben Dat beteekent dat zij dan aan de groote revisie toe zijn De gebruikelijke controle heeft nog geen enkel be zwaar van beteekenis aan het licht gebracht Er is wel eens een zuigerring vernieuwd of iets dergelijks maar dergelijke kleine reparaties komen natuurlijk bij elk materieel regelmatig voor Mot verwacht dan ook dat men geen ernstige slijtage of iets dergelijks aan de motoren zal vinden Ja men koestert zelfs de hoop dat de revisietermijn die men thans heeft gesteld op een afgelegden af stand van 100.000 K.M nog aanmerkelijk kan wor den opgevoerd Alsdan zal het onderhoud aan de D.E treinen veel geringer zijn dan aan de stoom locomotieven IN AAR wij vernemen zullen de plechtig heden ter gelegenheid van hel 300-jarig bestaan der Rijksuniversiteit ook per radio worden uitgezonden Daar deze plech tigheden plaats vinden op Dinsdag 23 Mei a.s zal deze uitzending worden verzorgd door de A.V.R.O Deze omroepvereeni ging heeft den majoor der Artillerie b.d W G d e B a s aangezocht de reportage te verzorgen welk aanzoek door den ma joor is ingewilligd Zooals bekend heeft majoor d e B a s reeds verschillende be langrijke reportages verzorgd o.a van de begrafenissen van wijlen H.M de Ko - ningin Moeder en Z.K.H Prins Hendrik der Nederlanden Ook heeft hij herhaal delijk belangrijke medewerking verleend bij he uitzenden van de plechtigheid der opening van de Staten-Generaal J Tijdens de eerste repetitie voor het Open luchtspel De Groote Geus " waren wij in de gelegenheid bovenstaande foto te ma ken op het moment dat Dr E Enthoven de begeleidende muziek van Het open luchtspel ten gehoore brengt V.l.n.r de heer W van Dalsum regisseur van het spel mevr Maria Petrelli leidster van de balletten benevens de heeren J H Schmidt vice-voorzitter van de Maskerade Commissie Mr S J Sjollema ontwerper van De Groote Geus " A D W Tilanus Th Wariand en E G Pionten Unie-foto Utrecht en Spoorwegen Geen reden tot ongerustheid be treffende het opheffen van de Centrale werkplaats op korten termijn In de laatste dagen is onze stad eenige on gerustheid gewekt door een persbericht vol gens hetwelk er plannen zouden bestaan om de centrale werkplaats te Utrecht te doen verdwij nen Wij meenen echter te weten dat er tot die ongerustheid nog niet zooveel reden be staat Weliswaar is de situatie thans zo ^ dat het herstellen van de locomotieven bij de Ne derlandsche spoorwegen zoo economisch ge beurt dat men aanzienlijk daarop heeft kun nen bezuinigen Vlak na de fusie der spoorwe gen is de situatie zoodanig geweest dat er lo comotieven hersteld werden te Tilburg te Utrecht te Haarlem en te Zwolle Voorts in versohillende tractiedepdts terwgl daarenbo ven nog eenige particuliere fabrieken daarby moesten assisteeren Dit leidde er zelfs toe dat een voorstel werd gedaan om er nog een mo derne locomotievenwerkplaats bij te bouwen Men heeft oen echter ingezien dat het herstel gerationaliseerd moest worden Men ging hiertoe dan ook over en langzamerhand kreeg men het zoover dat men kon volstaan met de herstelplaat sen te Tilburg en te Zwolle En dat ondanks de omstandigheid dat het aantal gereden kilometers belangrijk werd opgevoerd Men moet daarmede rekening houden omdat het aantal revisies niet afhankelijk is van het aantal locomotieven maar van het aantal verreden kilometers Er worden dan ook eigenlijk kilometers hersteld en geen lo comotieven zooals men dat bij de spoorwegen noemt Door de invoering van de D.E tractie en door de nu a.s belangrijke electrificatie zal het aantal locomotiefkilometers verminderen en daardoor oolj het aantal herstellingen Dit zal op zijn beurt weer tot gevolg hebben dat men door nog verder gaan de rationalisatie wellicht een der locomotiefwerk plaatsen zal kunnen missen Dat zal dan — indien inderdaad alles verloopt als men verwacht — de locomotiefwerkplaats te Zwolle zijn Nu is deze lo comotiefwerkplaats beter geoutilleerd dan de Utrechtsche werkplaats Daar deze bovendien nooit bijzonder gemoderniseerd werd is het mogelijk dat men in dien tijd gaat overwegen de Utrechtsche werkplaats over te brengen naar Zwolle Wij hebben steeds den indruk gehad dat despoorwegleiding ten zeerste Ingenomen is ge weest met het werk dat in Utrecht werd ge daan en dat zeer goed en zeer snel verricht te ¦* noemen is ondanks het feit dat de outillagedan niet geheel modern was Men verwachtechter dat indien werkelijk de ontwikkelingmocht zijn als bovengeschetst het Utrechtschpersoneel nog beter werk kan afleveren wan neer hét komt te arbeiden in een geheel mo derne werkplaats ' ii'T - '«« jS ' Men ziet dat het inderdaad ' nog allerminst vaststaat dat Utrecht zijn werkplaats zal moeten missen Mocht het echter al daartoe komen dan zal dit zeker nog een 4 a 5 jaar duren Want eerst in 1938 zal het aantal locomotieven weer aanzien lijk kleiner worden Alsdan — verondersteld dat de loc werkplaats werkelijk kan opgeheven wor den — zal er een niet onaanzienlijke verbouwing plaats hebben die zeker een jaar zal ophouden en eerst daarna kan geleidelijk worden overgegaan tot het overbrengen van de Utrechtsche werk plaats Wij gelooven dat men in spoorwegkringen dit denkbeeld ook niet veel meer dan als een denk beeld beschouwt Maar een goede bedrijfspolitiek brengt nu eenmaal mee dat men de onkosten zoo laag mogelijk moet houden en dat heeft weer tot gevolg dat men elke kans aangrijpt om de kosten ook werkelijk te verlagen Dat Utrecht dan eventueel het slachtoffer moet worden houdt hiermede verband dat de Utrecht sche werkplaatsen betrekkelijk ongunstig zijn ge legen dat er weinig gelegenheid bestaat tot uit breiding en dat ^ by verdere uitvoering van plan nen betreffende de spoorwegtoestand in Utrecht toch niet op hun plaats van thans kunnen blgven Reeds levert voor de thans aangevangen ophoo gingswerkzaamheden de aanwezigheid van de werkplaats een bezwaar op Want die ophoogings werkzaamheden zgn nog gecompliceerder gewor den door het feit dat men rekening moest houden Dget den toegang t«t b^t weirkpl^atgenigl.aceiBest Dr V d Does vertelt Nederlandsche Roode Kruis heeft in Abessinië veel nuttig werk verricht De speciale correspondent van het A.N.P tfl Genua telefoneerde hedenmiddag Vanochtend om zes uur een schitterenden och '' tend vol beloften voor een schoenen zomerdag na zooveel weken van troostélooze regens die wij hier te Genua hebben gehad voeren we daartoe wel -" willend in de gelegenheid gesteld door het agent schap van de Stoomvaart Maatschappij „ Neder land " met een sleepboot de haven van Genua in ^ de „ Johan van Oldenbarnevelt " tegemoet In de voorhaven van Genua stapten we van de sleepboot op de „ Johan van Oldenbarnevelt " over Aan boord van het mailschip werden we onmid - dellijk naar de brug verwezen waar we door kapi tein Moerzer Bruyns werden begroet Daar ontmoetten we ook Jhr dr J N van d e r D o e s die naast dr W i n e k e 1 de leiding heeft gehad van de Nederlandsche ambulance in Abessinië Dr van derDoes stond toen wij op de brugi kwamen te filmen daarbij genietend van het schoone gezicht op de haven van Genua Na de kennismaking was Dr v d Does on middellijk bereid ons het een en ander te vertellen van hetgeen hij tijdens zijn verblfjf in Abessinië had meegemaakt en gezien In de eerste plaats informeerden wij naar zijn eigen gezondheid en het deed ons genoegen te vernemen dat hij zich persoonlijk zeer goed gevoelde Alleen was Dr Van der Does tijdens zijn verblijf in het onherbergzame land een weinig in gewicht afgenomen Ongeveer tien dagen had Dr V a n d e r D o e s te Cairo met griep gelegen Zoodra had hij echter te Port Said voet aan boord van de „ Johan van Oldenbarnevelt " gezet of hij begon op te knappen Ook geen wonder voegde hij hieraan toe op zoo'n schip Dr Van der Does heeft zooals ook oor spronkelijk de bedoeling was vroeger dan de andere leden der ambulance Abessinië verlaten behalve Dr Van Schelven die door de opgeloopen verwondingen genoodzaakt was nog vroeger te vertrekken „ Ongeveer een maand geleden vertrok ik reeds uit Dessie Er was toen nog geen sprake van de komst der Italianen " Dr Van der Does vertelde verder geen contact met het Italiaansche leger te hebben gehad Hoewel hij de leiding had van het meest vooruitgeschoven gedeelte van de Ne derlandsche Ambulance kon men steeds tijdig terugtrekken voor dat de Italianen zoover wa ren doorgedrongen dat zij de Nederlandsche Ambulance zouden hebben bereikt De Arnhemsche chirurg die morgen in Ne derland hoopt terug te zijn gaf vervolgens een relaas van de omstandigheden welke de Nederlandsche Ambulance noodzaakten terug te trekken Vooral na den overval op Dr Van Schelven en de leden der Ambulance die bij hem waren waarbij groote voorraden le vensmiddelen en verbandstoffen verloren gin gen was het niet mogelijk het Roode Kruis werk behoorlijk voort te zetten „ Van dr S c h u p 1 e r een Oostenrijksch arts la het leger van Ras Kassa vernamen wij destijds het nieuws van dei nederlaag van Ras Kassa en Ras Seyoem in Tembien Wij kregen toen ook de waarschuwing op te passen niet tusschen da terugtrekkende Abessijnen te geraken „ Toch heeft het Nederlandsche Roode Kruis in Abessinië veel nuttig werk verricht Toen ik het basis-hospitaal te Dessie verliet waren er nog honderdveertig patiënten " Dr Van der Does vertelde verder op prettiga wijze te hebben samengewerkt met dr M e 11 y van de Britsche Ambulance Met hem werd veel overleg gepleegd De Nederlandsche voorpost troK tegelijk en gezamenlijk met de Bngelsehen terug Er werden tijdens het verblijf in Abessinië niet alleen oorlogsgewonden behandeld doch er werden heel wat injecties aan zielce soldaten en fitaorari's generaals gegeven die voor de behandeling zeer dankbaar waren De plaatselijke bevelvoer ders kwamen ook naar de ambulance om zich in jecties te laten geven Tenslotte vertelde dr VanderDoes van ver schillende gevallen van verminking welke hij bij de Abessijnsche soldaten heeft geconstateerd welke waarschijnlijk door wilde bergstammen wa ren veroorzaakt „ Wij hebben geen Italiaansche krijgsgevangenen ontmoet behalve een paar gevangen genomen vliegers die bij den Negus waren De Negus maakte op mij — aldus dr V a n d e r Does — den indruk een zeer merkwaardig man te zijn " Over poUtiek wilde dr Van der Does zich niet uitlaten Hij was alleen als medicus naar Abes sinië gegaan Dr Van der Does heeft uit Abessinië heel wat filmmateriaal medegebracht waaronder van medisch standpunt bezien ongetwijfeld veel belang wekkends zal zijn Wij dankten dr Van der Does voor het aan gename onderhoud dat hij ons op zijn doorreis naar Nederland heeft willen toestaan en wenschten hem een voorspoedige reis naar zijn woonstad Arnhem Met den boottrein van 10.20 uur is dr V a n d e r D 9 e 5 hedennjorgen naar Nederland doorgereisd » 
10 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 4 Dinsdag 5 Mer 1936 PtKüÉ BLAD Strijd om slot Vredenburg Brandweer houdt receptie Uit de dagen waarin yyUe Qroote Qeus ^^ zal spelen Het was een vrouw Catrina van Leemputte die het eerst het houweel tegen de muren van kasteel Vredenburg ophiej Z OOALS men weet zal in het spel dat in Juni ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van onze Universiteit zal wor den opgevoerd het oude kasteel Vredenburg een groote rol spelen Want het spel zal symbo lisch in beeld brengen hoe de kracht van het tJtrechtsche volk de vrijheldscharters wist te rug te rooven uit de handen van de Spanjaar den Als symbool van de heersc'iappij van de Spanjaarden zal het kasteel Vredenburg de « ehtergrond voor het spel vormen Het spel zal êus niet de historische werkelijkheid uit beelden Maar desondanks verdient bet mis schien toch wel aanbeveling om eens iets van die historie te verhalen aan de hand van het smakelijke werkje van den heer H J van Lummel „ De Hopmansvrouw van Utrecht " dat bij de N.V v.h Joh de Liefde werd uitgegeven en daar ook nog steeds verkrijgbaar is evenals de beide daarbij behoorende werkjes „ De Bijlhouwer vau Utrecht " en „ De Smids gezel van Utrecht " In „ de Hopmansvrouw " speelt echter Catrina van Leemputte de hoofdrol Zij was n.l de vrouw van den Hopman vanLeemputte die reeds vroeg tot de partg van de Hervormden be hoorde Zij stamde van de aanzienlgkste burgers der stad en was afkomstig uit het oude geslacht van devanBerghesvan Essendelle Zij was meermalen in Madrid geweest maar voelde zich daar niet thuis Haar zoon had echter nog een betrekking in Spanje maar ook hij voelde zich daar toch niet op zijn gemak Zij woonde met hop man van Leemputte op Sterreburch bij de Waardpoort en leidde een stil en rustig leven zoo als zij dat met haar middelen kon doen Omstreeks 1675 was d ' A villa de Spaansche ¦ bevelhebber van het keiteel Vredenburg Het was hem niet onbekend dat er in de stad iets smeulde tegen het kasteel want dé,é.rvan bleef hjj op de hoogte door zijn spionnen En ook ontging het hem niet dat er van de stadsregeering gewerkt werd aaa de versterking van de stad door verhooging en verbetering van de wallen Maar men trachtte hem steeds voor te houden dat dit geschiedde met het oog op zwervende benden die tot onder de wallen van de stad stroopten Hij vertrouwde echter deze verontschuldigingen niet al te erg want ook van zijn kant liet hij het kasteel vooral aan de stads zijde voortdurend v>.rsterken Het gevolg was natuurlijk dat de spanning tus schen de bezetting van het kasteel en de burgerij voortdurend toenam Maar men deed zijn best daarvan niets te laten blijken Men bracht büv " nog lede^pn avond trouw het wachtwoord van de ¦ i ' schutterij op het kasteel waardoor men als het ware te kennen gaf dat men d'A villa nog steeds bleef erkennen als bevelhebber over de stad De schutterij was weder opgericht nadat R e q u e s e n s die A1 v a als landvoogd was op gevolgd aan de stad eenige rechten en keuren die ontnomen waren had teruggegeven waardoor het mogelijk was geworden weer een verdedigings corps te stichten Juist die schutterij die o.m on der bevel van Hopman van Leemputte stond zou te zijner tijd de burgerü het middel in han den geven zich van de Spaansche overheersohing te bevrijden De schutterij D e weder instelling van de schutterij had na tuurlijk ook de macht van de gilden weder doen toenemen want de vorming van de schutterij was voor een aanzienlek deel gebaseerd op de gil den Daardoor zagen de gilden dan ook kans de regeering eenigermate ts dwingen zich naar haar te schikken En daarop nu werd het plan ge baseerd om de regeeriug tot wat meer doortas tendheid tegen het Kasteel over te halen Welis waar wist men dat de regeering zich zou beroe pen op een gebrek aan middelen er is niets nieuws onder de zon maar dan wUde men de stadsover heid duidelijk maken dat de bisschop rijk was en dat die het geld zou kunnen leenen Men zette echter op het stadhuis toen men met dit denkbeeld op het tapgt kwam een bedenkelijk gezicht maar precies als men dat ook nu zou doeij werden de verzoekers voorloopig afgescheept met de mededeeling dat de Raad het denkbeeld in ernstige overweging zou nemen Deze ernstige overweging leidde er inderdaad toe dat besloten werd te trachten bij den aartsbisschop die als zeer Burgerlijke Stand Geboren ' 30 April Johannes Anthonius z van H J v Halteren en G L Hof Marja Herdine d van J J v Selm en W v Eijk Louise d van N v Bg dom en M Sudmevjer Mei Theodora Danlella d van B Bomer enT Flenter Geertruida Cornelia d van J v Lieren M J W Stulen Hendricus Cornells Elbertus,Z van C H Klnneging en E v Dusschoten Mei Gerardus Johannes z van G J Zvjder veld en G v d Griend Paulus Johannes z vanS Teuken en G M Huppen Gerda d van J H.Baas en A v d Grift Mei Maria Elisabeth Bemadette d van S.P J W Smeur en M E Bulle Janna d van T V Nifterik en J den Hartog Jacob Gerard Theo door z van J G T v Willigenburg en H Wel mers Hendrika Johanna Maria d van D H v,Heeckeren en C C Bakkers Mei Christina Jacoba Maria d van J A deZeeuw en M J J Klinkhamer Evert Bemardus,z van E B Mur en A Capiteijns Overleden Mei Anthonius Marlnus Clazinus Godee 10 la Tromstraat 35 Johanna Alberta Dgns wed.van H Leeman 74 j Oude Daalstraat 5 Marcus Sirag 54 j Fred Hendrikstraat 92 GijsbertusDissel 35 j J V d Doemstraat 28 Cornelia v.Doorn wed v A v Muilekom 73 j W v Noort straat 15bis Mei Hermijntje Ansink geh met H Wen tink 40 j 2e Atjehstraat 35 Jacobus BouwerusSchoonhoven 58 j Oudw\)k 41 Wilhelmina v.Hattem geh met W K de Kogel 70 j Doelen straat 12 Gerrit Baljet 78 j Heerenstraat 14bis;Gerardus Wilhelmus Evers 64 j HoogelandenO.Z 5 ^ rijk bekend stond een leening aan te gaan van 50.000 gulden tegen de penning 16 Toen men echter bij den aartsbisschop kwam met dit verzoek antwoordde hij „ Ik kan niet " wat hy later veranderde in „ Ik kan niet en ik wil niet " Het gevolg hiervaji was dat het geld ten slotte feitelijk met eenigen dwang genomen werd Een en ander bleef natuurlek voor den com mandant van het kasteel niet verborgen en net gevolg was dat hg in nóg sneller tempo liet voort werken aan de versterking van het kasteel en aan de voorziening van mondbehoeften en ammunitie Intusschen zorgde men er van de z|]de van de burgerfl toch wel voor dat hö geen eigenlflke aan leiding had tot ongerustheid Intusschen voelde d'A villa drommels goed dat wanneer de burgery zich zou keeren tegen het slot hij daartegen wei nig zou kunnen doen omdat de bezetting zoo klein was en hg niet behoefde te rekenen op eenige hulp Catrina van Leemputte O NDER de burgers bfl videi ' een zeer sterke neiging bestond om het kasteel Vredenburg van den aardbodem te doen verdwijnen behoorde ook Catrina van Leem putte Met haar helder verstand begreep zfl volkomen dat een en ander offers zou kosten Want een belegering van het kasteel zou na tuurlijk te staan komen op de vernieling van menig kostbaar eigendom Maar zij meende dat dit offer zeker gebracht moest worden En zö oefende zooveel drang op haar man uit dat hij langzamerhand dezelfde overtuiging kreeg En hg van zgn kant streefde er toen weer naar de gilden te overtuigen van de wenschelgkheid van een onschadelijk maken van het kasteel Tenslotte kwam het zoover dat het gemeente bestuur in de kapittelkamer dat is dus bij de staten de nood der stad ging duidelgk maken Men ving aan met een voorstel te doen den Span jaarden een som gelds te bieden teneinde de stad te verlaten Dit werd echter afgewimpeld op grond van de financiën Met het oog op de gebeurtenis sen in Antwerpen waarbfl de Spanjaarden een 2500 burgers hadden omgebracht besloot men eLidelijk mede onder den druk van de burger vendels dat men met geweld iets zou probeeren Het eerste wat nu gedaan werd was het brengen van geschut op de torens van enkele kerken De Spanjaarden die daarvoor weinig voelden deden toen een inval m de stad en niet zonder resultaat De Spanjaarden hadden zelfs dep hoop hiermede hét verzet in de stad te hebben ge smoord Er was trouwens krachtdadig opgetreden want men was erin geslaagd een aantal huizen én hooibergen nabij het Paardenveld in brand te steken Toen men trachtte het vuur te dooven liet d'Avilla op de naar den brand snellende burgerij schieten met het gevolg dat een aantal huizen beschafflgd en een groot getal burgers doodge schoten werd Dit heeft in niet geringe mate meegewerkt om de woede tegen de Spanjolen tot kookhitte op te voeren en het gevolg was dat men begon met het aanleggen van loopgraven tegen het kasteel Ofschoon de Spanjaarden hiertegen wel het een en ander trachtten te doen gelukte hun dit niet en in Februari van 1577 was men zooverre gekomen dat de burgerg de grachten begon te dempen Maar tot bestormen kwam het niet ook al weer omdat de burgerij gebrek had aan mu nitie en geschut Toen men eindelijk aanstalten maakte om toch daartoe over te gaan verzocht de bezetting echter den aftocht te mogen blazen Daartoe werd later onderhandeld en het resultaat was dat dit kon geschieden mits de Spanjolen hun schulden betaalden En den Uden Februari 1577 te half drie in den middag vertrokken zij Het Spaansche legertje bestond toen uit 153 man Vlak daarna werd het kasteel bezet door een vendel burgers onder leiding van Hopman van Kessel ter grootte van 100 man En dien avond schreef de stadssecretaris in zijn aanteeken boek „ Laus Deo qui nos eïiquit de manu leonis " d.w.z „ Looft God die ons uit de klauwen van den leeuw verlost heeft " Geslecht I n de maanden die nu volgden trachtten de Span jaarden toch weer bezit van het kasteel te ne men Er was zelfs een plan gemaakt het te over rompelen maar het plan werd vergdeld en het eenige gevolg was dat ook nog de Duitschers uit de stad verwijderd werden En toen was weldra het einde van het kasteel In het zicht Er rees n.l een kwestie over het verstrekken van turf aan het kasteel Daar het kasteel des konings was vond het gemeentebestuur dat de koning ook voor de brandstof moest zorgen Daarover ontstond eenige strubbeling en meer en meer werd de kreet ge hoord onder den voet met het kasteel Daar de mannen toen aarzelden was het een vrouw de reeds hiervoren genoemde Catrina van Leemputte dié een houweel nam en vergezeld van haar doch ter en de dienstmaagd zich naar het kasteel be gaf Er waren op dat oogenblik heel wat burgers bij het kasteel maar geen die een vinger uitstak om een begin te maken met den sloopersarbeid Daarom nam Catrina het houweel en gaf een slag tegen een der pilasters van de hoofdpoort zoodat de steenscherven in het rond vlogen En toen dit eenmaal geschied was volgden de veleh die zich In de buurt bevonden om het vemlelingswerk voort te zetten Het zou echter nog tot diep In de twintigste eeuw duren voordat alle resten verdwenen want eerst ter gelegenheid van den bouw der vaste jaarbeursgebouwen werden de resteerende — mis schien moeten vrij nu wel zeggen — helaas uit den weg geruimd Want de oude meterdikke steen klompen vormden een buitengewoon Interessante herinnering aan een zeer belangwekkend tijdsge wricht Qroote helangsteïling uit vele kringen Bestuur mochl talrijke bloemstukken en geschenken ontvangen Het bestuur van het Gezelschap Utrechts Brandweer recipieerde gistermiddag in het Jaarbeursrestaurant ter gelegenheid van zijn 85-jarig bestaan Velen hebben van deze ge legenheid gebruik gemaakt het bestuur te complimenteeren Niet slechts uit brandweer kringen kwamen talrijke gelukwenschen bin nen ook uit tal van burgerlijke organisatie's mochten tallooze blgken van medeleven met het Brandweercorps worden ontvangen Gedurende de receptie kwamen en gingen er velen bloemstukken werden aangedragen ook verschillende cadeaux werden overhandigd On mogelijk is het de namen van allen te noemen en wij zijn genoodzaakt slechts een greep hieruit te doen In de eerste plaats vermelden wg dan de komst van den burgemeester Mr dr G A W ter P e 1 k w ij k wethouder Botterweg en den secretaris Dr J de Lange die het gemeen tebestuur vertegenwoordigden De burgemeester bood als beschermheer van het Gezelschap ter herinnering aan dit jubileum een schildery van H.M de Koningin aan geschilderd door Therèse van Duyl-Schwarze in het jaar 1915 Namens de Brandweermuziek en de Manschap penvereeniging „ Bén voor allen allen voor één " werd het gezelschap een tweetal foto's aangebo den en wel van den brandmeesters de Goey en de Vink Het vaste personeel bood een groote pla quette aan voorstellende de brand die eenige jaren geleden In het gebouw van het Utr Nieuws blad aan de Drift woedde Als eersten verschenen ter receptie de eereleden en leden van verdienste van het Gezelschap zoo mede de brandweerarts dr Carstens Namens hen overhandigde de heer D J J A de Leur den heer Vleralng een enveloppe met Inhoud Vervolgens kwamen de voorzitter en secretaris van den Utr Prov Brandweer Bond de heeren Mr P P de Beaufort en O Baron van Wassenaar benevens den heer C Gordijn comniandant van de AmStar damsche Brandweer als vice-voorzitter der Kon Ned Brandweer Een lange reeks Na hen kwamen nog den chef van het Militair Hospitaal dr D J A van Beekum een deputatie der buitengewone leden van het Gezelschap voor zitter en commandant der Vrijwillige Burgerwacht mr D J Labouchère en de heer Jansen afgevaar digden van de brandweren te Zuilen en Soest van de vereenigmg „ Oud-Utrecht " van het Departe ment Utrecht der Maatschappij voor Nijverheid en Handel van den Noord-Hollandschen Brandweer bond van de Rotterdamsche Brandweer van Oudenrgn van Zeist van de Provinciale Brand weer en last not least een deputatie van den Ko ninklijken Belgischen Brandweer bond die eveneens haar gelukwenschen vergezeld deed gaan met een prachtig bloemstuk Voorts merkten wij op den burgemeester van Doorn Baron van Nagell den heer N R Luiken chef der afdeeling onderwijs ter gemeentesecreta rie den hoofdcommissaris van politie den heer D Schuitemaker met de heeren A W Brandt com missaris en J P Weyburg '•• oofdinspect'^ur en J P Gielens districts commandant der Rijksveld wacht te Den Bosch Senaat van Unltas bestuurs leden van E.H.B.O den heer C Hartje namens Horecaf dr J P van Slooten directeur van de Ge meenteslachtplaats den garnizoenscommandant overste Bartels den directeur van den Genees kundigen Dienst dr A Schuckink Kool den bur gemeester van Oudenrijn W H Baron Taets van Araerongen het hoofd van het Telefoondistrict Utrecht den heer L Meyer den commandant van het Regiment Genietroepen kolonel Becking den hoofdinspecteur van den arbeid den heer ir H M van Vessem den president van de arr rechtbank mr M E Havelaar en den Officier van Justitie mr A N Fabius Afgevaardigden van de brandweren te de Bilt en Bilthoven van de Utrechtsche Middenstandsver eenlging de heeren dr J Milius en ¦''¦ C Blankert namens de Kamer van Koophandel de directeur van den Bouw - en Woningdlenst de heer G de Zwart de chef der afdeeling Openbare Werken ten stadhulze mr J Vink Jhr Mr J W M Bosch van Oud Amellsweerd oud-presldent der arr recht De Brandweermuziek en de Manschap penvereeniging bieden een tweetal por tretten aan van de brandmeesters de Goey en de Vink Geheel links de comnnandant van het jubileerende gezelschap de heer yieming die tevens voorzitter is Unie-foto iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiii Bij monde van den heer v Driel offreeren het vaste personeel en de brandwachten een plaquette Naast de commandant de on - der commandant de heer de Rijk Unie-foto miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bank mr H W de Vink lid van Gedeputeerde Staten dr J W Th Llchtenbelt en dr G A Prins namens het Roode Kruis mr dr Th s'Jacob oud Commlssarls der Koningin in de prov Utrecht ing J C DiJk directeur der Utr Waterlelding-Mlj C bestuursleden der U.R.K „ Molière ir H F de heeren Graadt van Roggen en Terpstra na mens de Kon Ned Jaarbeurs Senaat van het U.S C bestuursleden der U.R.K „ Molière Ir M F Mertens voorzitter van den Ned Bond van Archi tecten bestuursleden der Winkelier.wereenlging Twijnstraat v d R.K Bouwpatroonsvereeniglng mr J H van Maarsseveen en mr G A E B Mey er namens de Echouwburgcommissle de heeren Co hen Bamstljn Sr en Jr directeuren van Flora - en City-theater een afvaardiging van S.S.R van de vereeniging van Taxateurs en Makelaars van de U.V.S.V van Omltophllla mr B J L Baron de Geer van Jutphaas secretaris van het college van curatoren der Rijksuniversiteit dr J W van He teren Rijksmuntmeester ^ n de wethouders H A Bekker en G L de Haas De Utrechtsche Mlddenstandsvereenlging bood het bestuur tenslotte een zilveren lauwerkrans aan Het was een bijzonder druk bezochte receptie die veler belangstelling had en een bewijs leverde welk een vooi name plaats de Utrechtsche Brandweer In onze stad Inneemt Mutaties bij Genietroepen Majoor Thierens majoor C Mallern en de kapiteins J J Marlet J L Doornbos en M W C Huysse gaan Utrecht verlaten Bij aanschrijving van den Inspecteur der Genie zgn de navolgende overplaatstagen ge last De Majoor A L Thierens Hoofdinstructeur bij het Ie Bataljon van het G.G Tr met In gang van 1 Augustus 1936 onder eervolle ont - Links Majoor A L Thierens rechts Kapi tein J J Marlet heffing uit zijn tegenwoordige functie over geplaatst naar den Staf der Genie te Gronin gen en wordt benoemd tot Eerstaanwezend Ingenieur aldaar De Majoor C M&ttern van den Staf der Genie Eersttianwezend-lngenleur te Amsterdam mot In gang van 1 Augustus 1936 onder eervolle onthef fing uit zgn tegenwoordige functie wordt overge plaatst naar het R.G Tr en wordt benoemd tot Hoofdinspecteur bij het Bataljon van Uai Regi ment en is de Kapitein J J Marlet adjudant van het R G Tr met Ingang van 20 Juli 1936 eervol ontheven uit zgn tegenwoordige functie en met in gang van dien datum overgeplaatst naar den Staf der Genie te Bergen op Zoom en met Ingang van 23 Juli 1936 benoemd tot Eerstaanwezend inge-nleur aldaar De Kapiteins J L Doornbos en M W C Huijsse belden van het R.G.Tr met ingang van 1 Augustus 1936 overgeplaatst naar den Staf dei Genie te ' s-Gravenhage eerstgenoemde onder eer volle opheffing uit zg'n tegenwoordige speciale functie De Kapitein W F I Otten en de eer.ste-Iuitenant H K Duhoux belden van den eersten Staf der Ge nie onderscheidenlijk te Breda en te Bergen op Zoom respectievelijk met Ingang van 1 Augustus en 10 Augustus 1936 overgeplaatst naar het Re giment Genietroepen De Eerste-lultenants W F K Engelbert en J Rothuizen beiden van het R.G.Tr respectievelijk met ingang van 1 Augustus 1936 en 1 November 1936 naar den Staf der Genie te Bergen op Zoom en te Breda Voorts worden met • 1 Augustus a.s overge plaatst Van den Staf der Genie te Utrecht naar het Re giment Genietroepen de Ie,Luitenant J van Milll Van het Regiment Genietroepen naar den Staf der Genie te Utrecht en te werk gesteld onder de bevelen van den Eerstaanwezend-ing aldaar de Ie Luitenant L Kugper dit onder eervolle ont heffing uit zgn tegenwoordige speciale functie Alle overplaatsingen worden geacht te zijn in het belang van den dienst Mr J Albarda vertrekt BiJ K.B van 2 Mei 1936 Is benoemd tot Ambte naar van het Openbaar Ministerie bij de Kantonge rechten te Maastricht en Heerlen ter standplaats Maastricht mr J Albarda waarnemend Amb tenaar van het Openbaar Ministerie bij de Kan tongerechjten iiS bét Arrondissement Utrecht Kampeeren Hoe vaak had niet het gezonde bui tenleven een beslissenden in vloed op hel verdere leven Van de zijde van de N.C.S.V schrijft men ons Er was eens lang geleden een tijd ' waarin kampeeren onbekend was Dat kunnen wg onsniet meer voorstellen want er zijn nog maar wei nig pleiatsen in ons vaderland waar we m denzomer kunnen rondturen zonder dichtbij of verafeen sheltertje te ontdekken Het allereerste kampin Nederland voor leerlingen van H.B.S Gymna sium of Lyceum werd in 1899 door een groepjestudenten leden van de N.C.S.V NederlandscheChristeu Studenten Vereenigmg georganiseerdop de hel bij Hattem En die wgze van vacantiedoorbrengen was zoo'n nieuwtje dat het jaren ge duurd heeft voor twee kampen per zomer georga niseerd konden worden Want men vond dat kampeeren een voor de gezondheid uiterst schade lijk bedrijf was Dat kleine kampje bij Hattem groeide uit tot tallooze kampen door de N.C.S.V georganiseerd In allerlei soorten en op allerlei plaatsen En zoo Is er m Nederland en Indlë een groote groep vau menschen die zich uit den tijd dat ze op de school banken zaten een stuk zomervacantie herinneren dat tot de meest heerlijke dagen van hun leven behoort en veelal van beslissende beteekenis voor hun verderen levensgang is geworden In de verschillende kampen is het leven omdat de kampen naar leeftijd en kampstijl verschillend zijn niet overal hetzelfde maar in een paar vluchtige lijnen Is er toch wel iets van te zeggen Het spreekt vanzelf dat de belangstelling en het ple zier van een jongen of meisjes van 13 jaar anders is dan van een vein 18 jaar afgezien nog van het feit dat de eerste om niet afgemat van het leven In de buitenlucht thuis te komen een behoorlijke portie meer nachtrust noodig heeft dan de laatste Daarnaast heeft men dan nog de splitsing van de kampen naar de wijze waarop men kampeeren wil In de Waschkolkkampen bij Nunspeet wordt Intensiever dan in alle overige kampen gesport onder aanvoering van een speciale sportleider in de Zlgeunerkampen bij Aalten bij Haamstede op ' Schouwen bij Rochefort in de Ardennen gaat het primitiever toe dan op de terreinen met vaste kamphuizen als het Mosterdveenterreln bil Nunspeet en het Ruige Veld bg Zeist Zoo wordt in het eene kamp het accent gelegd op het spor tieve element In het andere meer op de primitivi teit enz Enkele kampen daarentegen zijn nogr sterker gespecialiseerd allereerst de Waterkam pen aan de Frlesche meren Als men niet van zei len houdt moet men daar niet heen gaan want men leeft er den ganschen dag op ' t water en trekt er onder leiding der officieren — die uitslui tend tot de beste of betere vertegenwoordigers van het Nederlandsche zellerscorps behooren — ledere morgen met de booten op uit mede geëscorteerd door den schipper die het water en de winden der plassen even goed kent als een rivier zijn bedding Deze kampen zijn betrekkelijk klein 25 man hetgeen ook voor de veiligheid bevorderlijk Is dat zwemmen als een waterrat als vereischte voor deze kampen is gesteld spreekt wel haast van zelf Een tweede soort van sterk gespecialiseerde kampen zijn de Woudlooperskampen welke te Riethoven bij Valkenswaard voor jongens worden gehouden De primitiviteit is hier sterk opgevoerd Men heeft een stuk hei met een paar tenten tot zijn beschikking maar daarmede is de luxe afge loopen Het grootste gedeelte van den dag is men bezig met hout sprokkelen zijn eten gereedmaken etc De tijd die over is wordt gevuld met spoor zoeken compas en kaart-lezen bruggen en torens bouwen en verkenners-spelen De Woudloopers kampen zijn kleine gemeenschappen van ongeveer 25 man die zich ook in zooverre van de oveige kampen onderschelden hun aard brengt dat me de dat de Jongens grootend^els zelf de gang van zaken In ' t kamp In handen hebben en ' t geheel naar eigen Inzicht Inrichten De leiders zijn vooral vraagbaak voor de practische moeilijkheden tenvijl tevens door hen de avondtoespraken enz gehou den worden Tenslotte zijn er de fietsgroepen en trekkampeny die de jongens en meisjes ook over de grenzen van ons eigen land brengen Zoowel in Nederland als in het buitenland wordt de nacht doorgebracht in Jeugdherbergen of boerderijen ' s Morgens na het ontbijt start en na een prachtlgen tocht strijkt men ' s middags weer In de volgende plaats neer De bagage wordt weggebracht en het kamp trekt er den verdere dag op uit om de omstreken te ver kennen de plaats te bezichtigen en te zwemmen In het bosch of op - een weitje wordt gerust waarbij een van de leiders wat vertelt Hoewel de opzet in de Jongens - en In de meis - jes kampen in groote trekken gelijk Is Is er na tuurlijk groot verschil in de uitwerking daarvan In de meisjeskampen is alles meer ingesteld op de speciale behoeften en verlangens van meisjes Een paar woorden over het kampleven En toch te beschrijven is ' t niet Stijl sfeer gemeenschap zij zijn slechts te beleven Wilt ge er meer van weten wilt ge daarin deelen het Bureau Jeugd werk N.C.S.V „ Woudschoten " Zeist staat klaar om op uw vragen en opgaven antwoord te geven Kampboekjes met beschrijving van de verschillende kampen leeftijden prijzen vanaf f 10 — voor 9 dagen namen van stafleden leidsters en officie ren worden op aanvrage toegezonden Eveneens mededeellngen over een fonds dat gelden beschik baar stelt om een aantal Jongens en meisjes tegen verminderden prijs te laten kampeeren en een brochure over doel en vorm van onze kampen welke speciaal voor ouders en leeraren bestemd is Nieuwe Dieseltreinen Zooals bekend is heeft deze week wederom uit '* brelding plaats gehad van het aantal treinsteUtl * lometers der Diesel-electrlsche tractie Thans zullen behoudens eventueele wijzigingen ^ die de dienst mocht noodzakelijk maken ook da nagenoemde treinen werkelijk Dieseltreinen zijn Tr 614 Eindhoven — Den Haag en Rotterdam Eindhoven V 8.39 Tr 617 Den Haag en Rotter dam — Eindhoven den Haag V 12.10 Rotterdam M.V 12.13 Tr 628 Eindhoven — Den Haag en Rot terdam Eindhoven V 14.39 Tr 637 Den Haag en Rotterdam — Eindhoven Den Haag V 20.10 Rot terdam V 20.13 Behalve tusschen Den Haag en Rotterdam en Gouda zijn dit dubbele treinstellen Concert Pieterskerk Morgen Woensdag avond geeft de heer Mees van Huis in de Pieterskerk een orgelbespeling met medewerking van mejuffrouw Roos Boelsma en den heer Jan Keessen Onze stadgenoote mej Boelsma Is een leerlinge van Willem RaveUi ZIJ trad reeds eenige malen als soliste In Oratorio op en gaf on langs met veel succes een liederenavond in Ant werpen Zij zingt liederen van Max Reger Hugo Wolf en Hendrik Andrlessen Jan Keessen tweede concertmeester van het U.S.O speelt een concert In g van Vlvaldl benevens stukken van den on langs overleden Itallaanschen componist Ottorino Resplghl en van Reger Mees van Huls draagt orgelwerken voor van Bach Fantasie en Fuga in g Reger Toricata en Fuga in a en Hendrik An driessen Sonata da Chiesa - Dit werk van An drlessen wordt voor het eerst op een openbare orgelbespeling In onze stad uitgevoerd Alles bijeen * dus een belangrgk en aantrekkelijk programmaj 
F ui BLAD UTRECHliCH NIEUWSBLAD No 4 Dinsdag 5 Mei 1936 r Olympische Spelen naderen peeren iet het gezonde bui beslissenden in verdere leven N.C.S.V schrijft men ons ng geleden een tijd ' waarin was Dat kunnen wij ons want er zijn nog maar wei vaderland waar we in den ren zonder dichtbij of veraf ekken Het allereerste kamp rlingen van H.B.S Gymna d in 1899 door een groepje de N.C.S.V Nederlandsche / ereeniging georganiseerd En die wgze van vacantie nieuwtje dat het jaren ge kampen per zomer georga - Want men vond dat gezondheid uiterst schade bij Hattem groeide uit tot de N.C.S.V georganiseerd op allerlei plaatsen En zoo Indië een groote groep van den tijd dat ze op de sohool zomervacantie herinneren lijke dagen van hun leven beslissende beteekenis voor ang is geworden campen is het leven omdat de sn kampstijl verschillend zijn maar in een paar vluchtige wel iets van te zeggen Het belangstelling en het ple meisje ' van 13 jaar andera jaar afgezien nog van het niet afgemat van het leven te komen een behoorlijke noodig heeft dan de laatste n dan nog de splitsing van ijze waarop men kampeereu lampen bij Nimspeet wordt 1e overige kampen gesport een speciale sportleider in Drj Aalten bij Haamstede op rt in de Ardennen gaat het Dp de terreinen met vaste et Mosterdveenterrein btj ' e Veld bij Zeist Zoo wordt accent gelegd op het spor andere meer op de primitivi mpen daarentegen zijn nog d allereerst de Waterkam neren Als men niet van zel daar niet heen gaan want nschen dag op ' t water en der officieren — die uitslui tere vertegenwoordigers van lerscorps behooren — iedere n op uit mede geëscorteerd ie het water en de winden d kent als een rivier zijn zijn betrekkelijk klein 25 or de veiligheid bevorderlfk een waterrat als vereischta gesteld spreekt wel haast van sterk gespecialiseerde Dudlooperskampen welke te waard voor jongens worden iteit is hier sterk opgevoerd tiei met een paar tenten tot r daarmede is de luxe afge - edeelte van den dag is men Helen zijn eten gereedmaken is wordt gevuld met spoor lart-lezen bruggen en torens rs-spelen De Woudloopers - meenschappen van ongeveer in zooverre van de oveige hun aard brengt dat me rootendeels zelf de gang vafl handen hebben en ' t geheel ichten De leiders zijn vooral ictische moeilijkheden terwijl ivondtoespraken enz gehou - fietsgroepen en trekkampen ^ sjes ook over de grenzen van en Zoowel in Nederland als dt de nacht doorgebracht in erderijen ' s Morgens na het i een prachtigen tocht strijkt in de volgende plaats neer gebracht en het kamp trekt uit om de omstreken te ver bezichtigen en te zwemmen weitje wordt gerust waarbij t vertelt de jongens - en in de meis - trekken gelijk is is er na I in de uitwerking daarvan ^ is alles meer ingesteld op en verlangens van meisjes ver het kampleven En toch iet Stijl sfeer gemeenschap leven Wilt ge er meer van [ deelen het Bureau Jeugd asohoten " Zeist staat klaar opgaven antwoord te geven hrijving van de verschillende • ijzen vanaf f 10 — voor 9 tafleden leidsters en officie rage toegezonden Eveneens m fonds dat gelden beschik tal jongens en meisjes tegen te laten kampeeren en een n vorm van onze kampen aders en leeraren bestemd is Dieseltreinen left deze week wederom uit * l van het aantal treinstelkli ectrisohe tractie 3ens eventueele wijzigingen ^ oodzakelijk maken ook da ferkelijk Dieseltreinen zijn - Den Haag en Rotterdam rr 617 Den Haag en Rotter - Haag V 12.10 Rotterdam indhoven — Den Haag en Rot - 14.39 Tr 637 Den Haag en 1 Den Haag V 20.10 Rot - len Haag en Rotterdam en ï treinstellen Pieterskerk ivond geeft de heer Mees 3kerk een orgelbespeling met jffrouw Roos Boelsma en dea ze stadgenoote mej Boelsma / illem Ravelli Zij trad reeda te in Oratorio op en gaf on 3 een liederenavond in Ant eren van Max Reger Hugo riessen Jan Keessen tweede 2t U.S.O speelt een concert levens stukken van den on anschen componist Ottorino fer Mees van Huis draagt Bach Fantasie en Fuga in 1 Fuga in a en Hendrik An ChiPsa Dit werk van An het eerst op een openbare stad uitgevoerd Alles b^ieeA aantrekkelijk programmal Eerevoorzitter van V.V.V » te Maartensdijk De burgemeester de heer A Tjalma geïnstalleerd tijdens een bijzon dere plechtige vergadering In het Wilhelmina gebouw MAARTENSDIJK 5 Mei — Gisteravond kwam de vereeniging V.V.V in vergadering bijeen in het Wilhelminagebouw Voor deze gelegenheid was de zaal feestelijk versierd en verleende het muziekkorps Kunst en Genoegen haar medewerking De voorzitter dei heer D Udo heette de aan wezigen welkom In bet bözonder den burge meester De voorzitter memoreerde hoe in de vergadering van 18 Februari 1.1 eenparig werd besloten den burgemeester het eere-voorzitterschap aan te bieden Tevens werd medegedeeld de werkzaamheden welke het bestuur zich voorstelde dit jaar te zul len uitvoeren n.l het organiseeren van feesten op Koninginnedag op de verschillende punten der ge meenten dit in samenwerking met de plaatselijke vereenigingen Tevens het geven van uitvoeringen van een volkszang op verschillende plaatsen en wel op 19 Juni aan de HoU Rading en 15 Juli op Voordaan te Groenekan waar tevens medewerking zal wor den verleend door de mondaccordeonclub „ Crescen do " Ook staat voor dit jaar weer op het program de rit voor ouden van dagen Gezien het groote succes van het vorig jaar zal deze zaak nog rui mer worden opgezet door de leeftijdsgrens wat rui mer te nemen De voorzitter roept aller steun en medewerking in bij de uitvoering der voorgestelde plannen Thans is men gekomen tot het hoofddoel dezer vergadering n.l Installatie van den eere-voorzitter Het verheugt spreker om als voorzitter der jeug dige vereeniging te kunnen zeggen dat hij altijd voor de vereeniging een willig oor vond bfl het hoofd der gemeente Bij de aanbieding van het eere-voorzitterschap werd dit dan ook spontaan door den burgemeester aangenomen Hierop wordt door den voorzitter een groote medaille aan geel blauw lint den eere-voorzitter omgehangen met den wensch dat deze nog vele jaren zal worden gedragen De burgemeester antwoordde hierop Het doet mij genoegen het eere-voorzitterschap van V.V.V te aanvaarden Het doel der vereeniging is niet alleen het vreemdelingenverkeer te bevorderen doch ook alle werkzaamheden in het belang der gemeente te doen en daar onze gemeente uitge strekt en verdeeld is vooral te werken op saam hoorigheid en onderlinge hulp aan de zelfstandige onderdeelen V.V.V heeft mijn volle sympathie en ik wensch de vereeniging groei en bloei tot in lengte van dagen toe Hierop werd door Kunst en Genoegen het Wil helmus ten gehoore gebracht dat staande werd aangehoord Uit de vergadering kwam een voorstel te komen tot oprichting van een afdeeling van het Roode Kruis en wel een Transportcolonne welk voorstel by het bestuur in overweging zal worden genomen Het Walkartpark in reesttooi De Japansche Sterkers of Prunis Cerasus staat thans in volle hloei en maakt een onvergetélijken indruk H ET zachte en zonnige weer van de laatste dagen en de regen welke daaraan vooraf ging hebben het jonge groen en de bloesem te voorschijn getooverd Overal barsten de knoppen open en de grond ligt bezaaid met de kleverige knopblaadjes welke in den winter een bescher mend kleedje waren voor het nieuwe leven dat daaronder veilig en warm verborgen zat zoodat de koude wind regen hagel en sneeuw het niet kon vernielen In de parken tuinen en bosschen groent het weer en de vroegbloeiende planten en heesters prijken in een feestgewaad om den nade renden zomer te verwelkomen Zeist kan zich gelukkig achten in het bezit te zijn van een aantal prachtige parken waarvan het Walkartpark wel een van de mooisten is In de vgver zwemmen de goudkarpers weer en nu de plantsoendienst de paden en gazons weer hebben verzorgd is het een lust voor de oogen om hier te zön Vooral nu in het groote grasperk tegenover het paviljoentje de Japansche Sierkers de Prunis Cerasus weer in volle bloei staat Duizenden zacht rose bloempjes zitten aan de nog bladerlooze tak ken en het is alsof een wolk van rose donsjes over het frisch groene grastapijt hangt Wonderlijk mooi is deze boom als een sprookje Doch niet alleen in het Walkartpark kan men de kersentak bewonderen In tal van particuliere tuinen bloeit deze boom eveneens zg het dan dat de tourage in het Walkartpark de bloemen ge heel tot haar recht doet komen Wg kunnen een bezoek aan dit park dan ook zeer aanbevelen De heer R » Visser ontslapen Op 50-jarigeu leeftijd is plotseling overleden de heer R Visser in leven werkzaam bij de Vreemdelingendienst der politie in onze stad In 1909 is de heer Visser bü de Utreohtsche poli tie aangesteld na eerst in het Duitsche mgn district woonachtig te zyn geweest Vooral in de oorlogsjaren trad de heer Visser als vlot Duitsch sprekend ambtenaar sterk op den voorgrond en zoo trad hij ook meerdere malen als tolk bg de Rechtbank op In 1935 viel de heer Visser de on derscheiding te beurt zijn verdiensten erkend te zien in de toekenning van de eere-medaille der Oranje Nassau Orde De heer Visser was verder een bemind en geacht collega en ook bij het pu bliek waarmede hij uit hoofde van zijn ambt veel in aanraking kwam zeer gezien Twee der Olympische postzegels welke door de Duitsche posterijen worden yiigegev.enj Voor het herstel der Cunera^kerk Nieuwe pilaar zal hedennacht geplaatst worden RHENEN 5 Mei — Hedenmorgen vertoon de de hoofdpilaar in de Cunera-kerk teekenen van werking Op het pleister kwamen bulten te zien terwijl de kalk steeds meer ging af schilveren In verband hiermede hielden zich ook heden geen werklieden in de kerk op Werklieden zijn thans bezig met het in de nabijheid van de kerk brengen van het 2100 K.G wegende ijzeren geraamte dat volge goten met beton bestemd is als nieuwe pilaar zoo spoedig mogelijk te worden opgesteld op de plaats waar in de vorige week een pilaar is bezweken Men hoopt met de werkzaam beden zoodanig te vorderen dat de pilaar reeds hedennacht op de in de kerk vastge stelde plaats kan worden geplaatst Vrijwilligers gevraagd In vérband met het feit dat ook de hoofd pilaar in de Cunera-kerk hedenmorgen teekenen van werking vertoonde vernemen wij nader dat het gevaar voor de arbeiders hierdoor zeer is vergroot Men heeft thans vrijwilligers opgedra gen om dezen pilaar ijzeren banden te slaan ter wijl — zooals reeds in het eerste bericht mede gedeeld is — de pilaar die de vorige week is in gestort door een ijzerconstructie zal worden ver vangen In de pilaar welke werking vertoont is een microfoon opgehangen waardoor het moge lijk is het ontstaan van scheuren dadelijk te signaleeren De arbeiders worden hierdoor ge waarschuwd zoodra een nieuwe instorting op handen is BENOEMD ZEIST 5 Mei — Mej N Valstar vroeger on derwijzeres aan de o.l school aan den Hoogeweg is benoemd tot onderwijzeres aan de o.l school te Zevenhuizen bij Gouda welke functie tijdelijk reeds vanaf het einde der Paajschvacantie door haar werd vervuld Mei IvIeI is de bruiloftspraal Van veld en wei en wegen Mei lacht mij waar ik dwaal Met kinderoogen tegen Feesttij van blank en bloei Van zingen en van springen Hoe waait uw wtndgestoei Door geurige seringen En toovert bij gefluit Van liedjes vol geperel Bij ' t tjuiken honderd-uit Van leeuwerik en merel Den boomgaard tot een hof Waar stille bruiden pralen Meihagon staan vol lof En sneeuw-gekroond te Stralen Meidoorn rose roem Of witberijpte ranken Meiklokjes — louter bloem Van speelsche klepelklanken Mei klinkt uw carillon — Mei zingen alle zangen Mei ach zoo schaarsch aan zon En ' t hart zoo vol verlangen HIPPO KRËEN V J speciale postzegels verschijnen Zaterdag a*s * De driehoekige Ne(£er ' landsche luchtpostzegel is niet geldig voor de vlucht van de „ Hindenburg " naar Amerika T ER gelegenheid van de Olympische Spelen welke dezen zomer te Berlijn zullen worden gehouden geven de Duitsche posterijen een uit acht waarden bestaande speciale serie post zegels uit De zegels zullen reeds van Zaterdag 9 Mei af verkrijgbaar zijn ziJ blijven geldig tot Muart 1937 In uitvoering stemmen de zegels Vol komen overeen met de drie postzegels welke eeni ge maanden geleden voor de Olympische Winter spelen te Garmisch-Partenkirchen werden uitge geven Het spreekt natuurlijk vanzelf dat ditmaal voor de ontwerpen der zegelbeelden die takken van sport zijn gekozen die thans aan bod komen De waarden en afbeeldingen zijn als volgt 3-1-2 pf gymnast 4 - 1 - 3 pf zwemmer 6 -|- 4 pf voetballer 8 + pf speerwerper 12 - f 6 pf estafettelooper 15 - f - 10 pf schermer 24 + 15 pf roeiers en 40 -|- 35 pf ruiter De zegels die door den Münehener kunstenaar Max E s c h 1 e vervaardigd ziJn maken vooral door hun natuurlijke uitvoering een aardigen indruk en wanneer de kleuren ook wat medewerken aarzelen wij niet deze zegels te kwalificeeren als de beste Olympische postzegels die ooit verschenen Wel licht dienen wij dan een uitzondering te maken voor de zegels welke in 1896 ter gelegenheid van de eerste „ moderne " Olympische Spelen in Grie kenland werden uitgegeven doch overigens heb ben de Olympische postzegels nooit uitgemunt door bijzondere schoonheid en vooral niet de producten welke de Amerikanen ons vier jaar geleden voor zetten Men kan niet anders zeggen dan dat de Duit schers de organisatie van alles wat op de a.s Olympische Spelen betrekking heeft uiterst ener giek ter hand nemen In dit licht bezien behoeft het dan ook geen ver wonderling te wekken dat de postzegels zoo'n be trekkelijk langen tiJd voor den aanvang der Spe Igu ibegin Augustus reeds yerkrijgbaar zijn De eerste / Het eerste torentje is op het Vreden - burg verrezen en staat daar als voorbode van de aanstaande Lustrumfeesten Unie-foto Zomer in aantocht Voorboden in den vorm van pla nten ^ dieren en zonneschijn Nachtegalen zingen op de stille reeds zoraer achtige avonden leei erikken sttjgen fluitend en juichend ten hemel boven groene met bloemen be zaaide weilanden het water in de slooten leeft van jong gedierte jonge geitjes en lammeren springen en huppelen om hun rustige tevreden moeders in door bebloemde perelaars beschaduwde boomgaar den In Loosdrecht bedekken ranke snelle bootjes opnieuw de plassen in de stad zijn het de oude grachten en wallen de parken en de plekken blau we lucht die de aandacht van den voorbijganger opeischen Drukke werkzaamheden worden soms even vergeten In de bosschen is het de vrielewaal die zijn wonderlijke fluittonen onder het jonge bladerdak laat rondgaan En wij kunnen niet an ders doen dan te luisteren te genieten van al dit schoons dat ons zóó maar wordt geboden We zijn zeKs verplicht te luisteren iets dat velen tegen woordig niet meer kunnen Langs het Houtensche pad en ook bij Rhijnau wen zingen de nachtegalen gij Utrechters gaat er naar luisteren geniet er van maar in stilte noo digt uw kinderen uit tot bewonderen van al het jon ge leven zij kunnen daar veel van leeren Ook wanneer men langs groente - fruit - en bloe menwinkels komt kan men zich van de komst van den zomer overtuigen perziken frambozen roode bessen tomaten asperges peulen snijboonen en princesseboonen zijn de lekkernijen welke men weer voor het eerst op de veilingen ziet aange voerd De zomer is in aantocht CABARET SPOORWEGAMBTENAREN Men zal zich herinneren dat wij gisteren in onze kolommen een verslag opnamen van een cabaret avond van de Ver van Spoorwegambtenaren Wij vergaten hierin geheel het optreden te vermelden van den heer Joh v Deelen die den avond inzette Dit is daarom zoo jammer omdat aan hem de eer is de stemming er reeds terstond ingebracht te hebben De heer van Deelen trad bij de uitvoering eenige malen op en steeds oogstte hfl groot suc ces vooral met zijn karaktersolo „' t Kosterken " Overigens kan echter onmogelijk ontkend worden dat men niet over een meer dan gewone hoeveel heid optimisme moet beschikken om in de huidige politieke verhoudingen geen beletsel te zien voor het welslagen der spelen In dezen tijd dat in tal van landen het nationaal superioriteitsgevoel als alleen-zaligmakende deugd wordt aangekweekt kan men onmogelijk respect voor de sportieve pres taties van niet-landgenooten verwachten De strijd om het wereldkampioenschap voetbal in 1934 in Italië gehouden ter gelegenheid waarvan ook een prachtige serie postzegels verscheen ontaardde destijds reeds in een vertooning welke met sport hoegenaamd niets te maken had en ook bfl de Olympische Winterspelen te Garmisch-Partenkir chen kwam het met name bij de ijshockey wed-strijden voornamelijk door de chauvinistische hou ding van het publiek tot excessen die vergeleken met de Italiaansche uitingen van 1934 slechts sen gradueel verschil vertoonden In de oudheid zijn de Grieksche Spelen tenslotte ten onder gegaan door gebrek aan sportiviteit en ridderlijkheid de twee eenige pijlers waarop de Olympische gedachte rust zou ook in dit geval de geschiedenis zich herhalen Véle nieuwe uitgiften Evenals vorig jaar wordt ook dit jaar In Oosten rijk in verband met de viering van den Moederdag een speciale postzegel uitgegeven Het zegelbeeld vertoont thans een reproductie van de beroemde schilderij „ Madonna met kind " van D ü r e r Ook moeten wij nog melding maken van de uit gifte van een herdenkingszegel voor den beroemden ¦ natuurkundige OttovonGuericke de man van de proef met de Maagdenburger halve bollen door de Duitsche posterijen ter gelegen heid van het feit dat het op 11 Mei a.s 250 jaar geleden zal ziJn dat von Guericke stierf In Spanje verscheen een serie van niet minderdan 15 luchtpostzegels in aansluiting op een uit 16 gewone frsuikeerzegels bestaande serie zulks naaraanleiding van het veertig-jarig bestaan van depersvereeniging te Madrid Van overbodige uitgif ten gesproken Tenslotte — onze lezers weten dat wiJ steeds een greep doen uit de vele nieuwtjes die verschij nen — noemen wij nog een serie van dertien waar den in verband met de vierhonderdjarige herden king van de ontdekking van Chili » De waarden van deze serie varieeren van 5 centavos tot 10 pesos De zegelbeelden geven deels voorstelUngen van het Chileensche landsohaps - of stadsschoon en voor het overige afbeeldingen van de verschillende middelen van bestaan als visscherij mijnbouw veet.eelt enz Consultatiebureau voor Zuigelingen Deken Th J M Knuvelder opent het nieuwe bureau van het Wit-Gele Kruis De R.K Vereeniging voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging „ Het Wit-Gele Kruis " heeft in het gebouw der vereeniging Oudwijk 19 een consultatie-bureau voor zuigelingen ge opend De officieele opening hiervan geschiedde door den deken van Utrecht Th J M Knuvel der Vele autoriteiten uit de medische wereld ple - baan kanunnik J B A Batenburg wethouder H A Becker dr A S c h u c k i n k Kooi di recteur van den G.G en G.D afgevaardigden van het Groene Kruis de Vereeniging tot bescherming van Zuigelmgen mevrouw Swan e-S w e e n s en mej W i e s m a n namens de vereeniging St Elisa beth en talrijke anderen gaven van hun belang stelling voor de opening van dit bureau waar van dr Verhaegh directeur is blijk De voorzitter van het bestuur der R.K vereeni ging voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging dr A t h m e r was de eerste die het woord voerde In het kort memoreerde hij de historische groei van de vereeniging in de laatste 15 jaren Thans heeft het werk van het Wit-Gele Kruis een zoo groeten omvang aangenomen dat met de oprich ting van dit bureau in een groote behoefte wordt voorzien In verband met het streven naar sterili teit dat volgens dr Athmer te wijten is aan een groeiend persoonlijk en nationaal egoïsme vroeg hij zich af of in de toekomst de hulp welke door dit bureau wordt verstrekt nog wel zoo noodig zal zijn Ben kenmerk van de huidige strooming is wel de uitdrukking „ een onnatuurlijk groot gezin " Ook een zeker gebrek aan verantwoordelijkheids gevoel kan aan dezen toestand ten grondslag lig gen Spreker besloot zijn woorden met het uit spreken van de hoop dat het Wit-Gele Kruis en ook de andere vereenigingen op dit terrein zich in de toekomst aan hun taak zullen mogen blijven wijden Deken Th J M Knuvelder sloot zich bij de woorden van dr Athmer aan en wees op de be teekenis van dit bureau voor onze stad Utrecht Vervolgens verklaarde hij het bureau geopend Namens de Provinciale Utrechtsche Vereeniging tot Bevordering van de Hygiëne van Moeder en Kind en namens „ Het Groene Kruis * sprak de heerAd ter Cock Hij wees op de nauwe sameur werking tusschen deze beide vereenigingen en het Wit-Gele Kruis Namens het bestuur van het Wit-Gele Kruis sprak dr Pierrot eenige woorden tot hen die aan de totstandkoming van dit bureau hebben ge werkt Tenslotte werd het woord gevoerd door wethou der H A B e k k e r die het gemeentebestuur bij de plechtigheid vertegenwoordigde HiJ zeide dat het bureau dat thans is opgericht zeer zeker in een behoefte voorziet wat natuurlijk niet betee kent dat men het werk dat reeds op dit gebied geschiedt moet onderschatten Het is gebleken dat de kindersterften in de provincie Utrecht niet zoo hoog zijn Wat betreft onze stad zijn ze minder gunstig Uit de cijfers blijkt voorts dat het sterfte cijfer onder het Katholieke deel der bevolking het minst is zoodat men mag verwachten dat het bureau voorloopig haar arbeid nog wel zal kunnen voortzetten GevonHcn i Een bril dameshoed een portemonnale defect dameshorloge een rijwielbel merk een gouden armband een ceintuur foto in etui een lederen tabakszak een damestasch achtergelaten in een vrinkel aan de Pooi'tstraat een muts een broche een rozenkrans in etui een rose jumpertje een da meshandschoen een zakje bloemenzaad een lede ren koker 5 H.G gewicht een vulpenhouder een zilveren rozenkrans in etui een heerenrijwiel merk „ Parkerchroom " politie J P Koenstr een zwart gelakt heerenrijwiel lie Afd Duitsche herders hond reu adres Asyl een mwharige foxterrier zwart in Oostenrijk verschijnt elk jaar een Moederdag zegel Bi den dood van Foead I Bij het vernemen van den dood van Koning P o e a d van Egypte zal menige philatelist wel licht een oogenblik gedacht hebben aan die eigen aardige Egyptische postzegels met die voor ons Westerlingen zoo mystieke teekens waar op sedert 1923 het portret van den thans overleden Koning prijkte Aanvankelijk was het zelfs zoo dat dit portret te samen met de waarde aanduiding het eenig-begrijpelijke op deze postze gels was Later hebben de Egyptische posterijen echter een concessie gedaan in dezen zin dat op de nieuwere / egels de tekst ook in de Engelsche taal werd opgenomen Ongetwijfeld zal het voorts niet algemeen bekend zijn dat ook het portret van den zestienjarigen nieuwen Koning F a r o e k reeds eenmaal op de Egyptische postzegels is ver schenen Dit geschiedde n.l in 1929 toen ter gele genheid van den tienden verjaardag van den kroonprins een serie zegels van vier waarden ver soheen waarop de jonge vorst staat afgebeeld De „ Hindenburg"'vlucht Van de zijde van het hoofdbestuur der P.T.T vestigt men de aandacht der belanghebbenden op het volgende Gebleken is dat een gedeelte van de tot dusver ter post bezorgde correspondentie welke bestemd is om met de eerste vlucht van het lucht schip „ Hindenburg " te worden vervoerd voorzien is van de driehoekige luchtpostzegel voor bijzon dere vluchten Deze zegel is voor de onderhavige vluchten echter niet geldig aangezien de zegel uitsluitend bestemd is voor de correspondentie die met bijzondere vluchten van Nederlandsche vlieg tuigen vervoei ^ wordt Wanneer deze zegel ge bruikt kan worden zooals b.v biJ de Uiver - en Snip-vlucht wordt dit trouwens altijd tijdig van Js Voreu bËkértd gemaakt Bloemencorso in Lustfumw^eek De bloemen zullen als een bonte m.anifestatie van het palet door de straten van de feestvierende stad voorbij trekken V RIJDAG 26 Juni 1936 is voorbestemd een groote dag te worden voor alles wat ae kleur en geur der natuur bemint binnen de muren van de oude bisschopstad Voor bet eerst sinds dertig jaren zullen dien dag wederom de bloemen hun glansrijke triomftocht — iji de taal der bloemen bloemencorso — binnen de stad Utrecht houden Wanneer de nacht te voren de maskerade der studenten door de straten is ge trokken en de mensch heeft laten zien hoe hij kleur en praal weet te combineeren tot een zmrijk geheel zul de dag daarop de Natuur zelve deze taak uit de menschenhanden overnemen en haar stilste en meest pretentielooze maar tevens meest hartenveroverende afgevaardigden de bloemen als een bonte manifestatie van het palet waarvan zij zich bedient door de straten van de feestvieren de stad doen trekken Door het U.S.C en de U.V.S.V hierbij gesteund door een groot aantal ter zake deskundigen werd het mitiatief tot dit bloemencorso genomen Reeds een vijf en twintigtal particulieren hebben hun voornemen tot deelname aan het corso bij het comité kenbaar gemaakt De weg tot succes staat dus open slechts een on gekende deelname van een ieder die hier de mid delen toe bezit groot en klein particulier en in dustrieel winkel en grootbedrijf is nog een ver eischte om doïen lustrumdag op een dergelijke wijze „ in de bloemetjes te zetten " dat zelfs het kleine blauw oogige zusje uit de ' bloeraen catalo-gus er voor één dag — met de andere bloemen — van ' ontslagen zal zijn haar schuchtere „ vergeet mij niet " uit te spreken Het Comité is thans als volgt samengesteld Mej E de Looze voorzitster J M Schout Velt huys Wilhelmina Park 31 tel 13271 secretaris F J J L van Lanschot Jhr Mr J - C Schorer C D van Weelderen W Serton G Lodder A F Oostveen T Th van Dillen H Nijland B Dirkse J F Eekhoutte G Dirkse Oneerlijke postbode Tegen beambte uit Baarn werd wegens diefstal zes maanden gevan genisstraf geëischt De Officier van Justitie jhr mr Twiss Quarles van UffOrd eischte van morgen tegen den 44-jarigen brievenbesteller te Baarn D v V die zich schuldig gemaakt had aan diefstal van vier bankbiljetten van f 10 ten nadeele van den Staat der Nederlan den een gevangenisstraf van zes maanden met aftrek van de preventieve hechtenis De verdediger drong op clementie aan en verzocht aan voorwaardelijke straf Verdachte bekende het hem ten laste gelegda volmondig Hij was op den 8sten April belast met het veranderen van het uurstempel Gewoonlijk vroeg hij aan den adjunct-commies vergunning het stempeltje te mogen veranderen Thans deed hij het niet en greep uit eigen beweging het voor werp dat voor een ander loket stond doch door een kwade ingeving van het oogenblik greep hg uit het loket tevens vier briefjes van tien weg De adjunct-commies zag dat verdachte iets m zijn zak moffelde en later het tekort bemerkende dacht hij onmiddellijk aan diefstal Een onderhoud met verdachte had tot resultaat dat deze het geld teruggaf Reeds vroeger waren er te Baarn ook poststuk ken gestolen waarvan verdachte beticht werd doch bewijzen kon men het niet Verdachte ontltende voor de Rechtbank daaraan schuldig te zijn We Ihad hij zich vroeger sigaretten toegeëigend Het over verdachte uitgebrachte rapport luidde nie geheel en al ongunstig De rapporteur drong dan ook op een voorwaardelijke veroordeeling aan Deze straf zou dan preventief op verdachte werken De Officier achtte het feit zeer ernstig en eischte een gevsmgenisstraf van zes maanden temeer waar verdachtes levenswandel niet altijd bepaald gun stig was geweest De verdediger drong op etn voorwaardelijke straf aan dan kon verdachte waarschijnlijk in dienst blijven waarop de Officier repliceerde Spr wees er op dat er altijd maar voorwaardelijke straffen wor den gevraagd om de verdachten aan het werk te kunnen houden Legt de Rechtbank een zware straf op dan meenen de werkgevers daarboven ook nog een zware straf te moeten stellen Is de straf van de Rechtbank licht dan is deze van den werk gever daarmede in overeenstemming Daarom zoi het goed zijn dat wanneer de Recht bank zwaar straft de werkgevers daarmede geen rekening zouden houden Spr gaf pleiter in overweging zijn pleidooi voor de directie der Posterijen te houden om gedaan te krijgen dat verdachte — indien hij niet voor waardelijk veroordeeld zou worden toch aan het werk te houden De uitspraak werd bepaald op Dinsdag 19 Mei Uitspraken De Meervoudige Kamer van de Arrondissements Rechtbank deed heden uitspraak in de zaak tegen een 34 jarigen tuinder en een 33-jarigen los arbei der tegen welke verdachten door den Officier van Justitie terzake meineed een gevangenisstraf van acht maanden was geëischt en veroordeelde bei den tot een gevangenisstraf van drie maan den Overtreding landbouwcrisiswetlen Terzake overtreding van de landbouwcrisiswet ten was tegen den landbouwer H G te Bameveld een geldboete van f 250 geëischt en bovendien verbeurd verklaring van-het inbeslag genomen vee De Rechtbank heden uitspraak doende veroor deelde verdachte conform den eischt tot f 2.'50 boete subsidiair een maand gevangenisstraf zon der verbeurd verklaring van het inbeslag geno men vee Valsche opgave in Authentieke acte De 33-jarige E V uit Maartensdijk die de ge boortedatum van zijn kind opzettelijk foutief in da registers van den burgerlijken stand had doen ao teeren werd door de rechtbank veroordeeld tot 14 dagen hechtenis De eisch luidde 14 dagen gevan genisstraf KWART EEUW GEMEENTEDIENST Vrijdag 8 Mei a.s hoopt de heer W van Bossum den dag te vieren waarop hij 25 jaar in dienst der « epieente ia 
MELKZAAK 630 liter bijproduc ten Bussum ƒ 2000 Huur ƒ 8 Boter Kaas Vleeschwaren zaak drukke stand stampvol ƒ 1900 Verdienste ƒ 40 In lichtingen Makelaar Jansen Vredenburg 67 Utrecht 6209 XE KOOP 12 jonge hennen methaan volop leg Red Islanders Aquariummet visch en tafel 70 X 45 X 40 ge lascht Elsstraat 42 Ondiep 6216 Te koop electr WASCHMACHINE voor gelijkstr 220 Volt ' s avonds 7 uur Justus V Effen straat 21 6180 Te koop bijna nieuwe COKONA SCHRIJF MACHINE ' in koffer Leesbibl,Koster Lange Smee straat 32 6181 DAMES-RIJWIELEN met torpedonaaf we gens inruiling voor spotprijzen moeten weg Eigen merk rijwielen voor ƒ 24.50 met terugtrapnaaf V d Mondestraat 96 6172 JONGENSRIJWIEL te koop Vaartsche straat 75 6168 6 pracht eiken stoe len ƒ 12 ameuble ment ƒ 10 6 rood pluche stoelen ƒ 10 theekast ƒ 2.50 mo deme uitschuiftafel ƒ 5 groote koffer ƒ 2.50 kinderwagens ƒ 5 ƒ 3 ^ VROUWJUTTEN-STRAAT 2 6224 WINKEL-INVENTARIS te koop door ophef fing eiken kasten met laden en spie gels toonbank met lade en vitrine bus tes bronzen hoeden - staanders grootespiegel Catharijne singel 3 6229 PSVCHOMETRISTE Plelderziende houdt van 10 tot 8 uur n.m consultWillem van Noort straat 57bi3 Zorjd^gs niet 6153 Dinsdag 5 Mei 1936 No 4 > UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ' APARTE MODELLEN KINDERKLEEDING i:.GEIHI.fllllKHMflN SPORTPAKJES m Plus four • e - re leeftijd 8 jaar v.a f Oa / 5 VESTPAKJES _^ leeftijd 4 jaar v.a 1 Oi9v MARINEPAKJES * 1 qc WQÊH « ELlSfletTHSTfififlTlWOEU Olfi;4J^>/IflRlflSTflflflT leeftijd 3 jaar m lange broek of culotte v.a T la9d hoogstenB 20 woorden l 0.75 S achtereenvolgende plaat singen I 1.76 Elk woord meer 6 cent per plaatsing Onder rubriek Gebrnikte Auto's 60 % extra Biedt zich aan JONGSTE BEDIENDE Op handelskantoor hier ter stede wordt gevraagd JONGSTE BEDIENDE leeftijd 14 è 15 jaar Br ond no 6129 bur v d bl KLEINTJES NET KOSTHUIS gevraagd met huise lijk verk liefst om trek Lange Nieuw straat 7 of 8 gul den per week Br onder no 6152 Bur dezer Direct een NET MEISJE gevraagd v d of d.en n netjes kuun.werk en ' ekend metkoken P.G nietben 20 j v.g.g.v.,aanmelden na 8 uur,A C Schep Lauwe recht 67 6060 HEEL HUIS Wittevr bij Biltstr.suite keuken plaatstuintje 2 slaapka mers en zolder Be vragen Oude Kamp4bis geschilderd enbehangen 5904 SLUIT DE KRAAN - Leerling-Kok liefst in Utrecht of omstreken Br fr lett A aan WIE LENGA's Boekh Harderwijk Waar geen water is kan het niet lekken I Te koop gevraagd een MOTORRIJWIEL Brieven met prijs en omschrgving onder no 6171 3ur dezer COLLXEB 1 Aangeboden diamant 1.7 karaats als col lier waarde ƒ 700 voor ƒ ¦ 00 Aanbie ding schriftelijk ci der no 6186 Bur de zer Te koop BUITEN WONEN Lief burger woon huis voor klein ge zin met voor - ach tertuin en vrucht boomen f 4 — p w.Te zien en bevr bij:O van Vulpen Kerk dijk 57 Achttienho hoven 5959 Personeel gevraagd Gevraagd SLAGERSJONGEN 15 è 16 jaar i v.Proosdij Absteder dijk 140 6030 Te koop gevraagd TOONBANK en Aardappelenbak ken adres Heeren weg 62 Utrecht 6212 NETTE MANGELSTER kan geplaatst wor den op de Hygiëni sche Wasscherij N.V.Bunnikscheweg 20 De Bilt 5964 EKKENNINGS-KAART voor groenten en fruit ter overname Bekkerstraat 132 Utrecht 6210 UTRECHT In gezin met kleine kinderen wordt ge vraagd beschaafd Dienstmeisje intern voorzien van zéér goede getuigen s avonds veel vrij Uitvoerige brieven onder no 6125 Bur dezer BILTHOVEN Moderne Villa metgarage Parklaan 65 Huurprijs ƒ 40 - p m.te bevragen bij demakelaars 6056 Te koop aangeboden 4 ARBEIDERS WONINGEN met tuin Uitsteken de geldbelegging en goed verhuurd Koop prijs billijk Br on der no 6132 Bur de zer Te huur HUISHOUDSTER gevraagd 1 Juni uit arb stand 45—55 jaar bij alleenwonend wedr tegen kost in woning en kleine vergoeding Br on der no 5882 Bur de zer Te huur WINKELHUIS met ruime woning en mooie werkplaats afzonderlijke uit gang in drukke volkswijk centrum stad huurprijs ƒ 10 p w Pa van Osna brugge & Rijksen Mariaplaats 49 6190 Te huur BUITENHtllSJE Houtenscheweg C58 met grooten tuin 5 kamers enz water leiding huurprijs ƒ 4.60 per week Bevr Hessel Grietstraat 6 SCHILDERS-KNECHT gevraagd leeftijd 20 j bekwaam en genegen ook andere werkzaamheden te verrichten Goede ge tuigen vereischt Br onder no 6085 Bur dezer TE KOOP Motoruitrusting lee ren jas broek laar zen handschoenenenz ƒ 30 Alb.Thaerlaan 62 Tuin dorp ' 6135 LEERLEVG-KAPSTER en gevorderd Leer ling gevraagd voor direct Br onder no 6183 Bur dezer Moderne WANDElwagen Vrij BOVENHUIS te huur twee ka mers en keuken Utrecht zeer ge schikt voor oude menschen voor ƒ 3.60 p w te bevra - NET MEISJE gevraagd v.d.e.n Aanmelden v Lyn - den V Sandenburg - laan 60 Tuindorp 6167 Vrij BOVENHtnSJE te huur voor klein gezin b d Witte vrouwenstraat be hangen en geschil derd 2.25 per week Kijk eens Mevrouw róón kras voorbeeld hebben wij noodig om U duidelijk te maken hoé onver standig het is door kamferbalietjes oude kranten petroleum e d de mot te verjagen Want wddrom al die moeite terwijl zonder eenige Inspanning Uwerzijds de mot niet komt althans geen schade aan k&n richten Met EULAN behandelde artikelen zijn voor de mot ongeniet baar want de mot het larfje is de schuldige niet het vliegende mannetje vindt er geen voedseL EULAN beteekentMCfrECHT.Koopt voortaan EULAN-BEHANDELD EISCHT HET ETIKETI Gevraagd bekwaam CHEF-KAPPER of Kapster intern 12 gulden per week en verval voor direct Salon „ Albert " Arn - hemscheweg 9 Amersfoort 6185 Te koop wegens ver trek een gedeeltelij ke INBOEDEL tegen elk aanneme lijken prijs Te zien ' s avonds na 6 uur Johan Uitenbogaard - half Mei v Gevr V d en n FLINK MEISJE goed kunnende wer Gevraagdken en eenigszins 1 IJSVENTERkoken v.g.g.v zichmelden Buys Ballot straat 47 6162 gen Hermannus El-1 bevragen Zandhof coniusstraat 87 Zul - sohestraat 138 tilu ^ 6184 6182 6123 len str 36 Door Eulan motechte wol is in elke goed geoutilleerde zaak verkr1jgt>aar in het b^zonder bevelen zich aan TE UTRECHT Fa J v d Bosch Lynmarkt 40 en Steenweg 8 voor standplaats Lombokstraat 33 6175 BANIER RIJWIELFABRIEK Gevraagd een NET MEISJE van half 8 tot 7 uur ' s Zondags van half 8 tot 11 uur Aanm Vleutenscheweg 9 6178 ^ LET OP HUISHOUDSTER gevraagd Inlichtin gen kantoor Terna testraat lObis 6164 LAAT ONS UW WASCH VERZORGEN vanaf 18 et p K ge mangeld min 5 k.g Wasscherij „ Excel sior " Achter St Pieter 12 Tel 16605 5895 TUINSPADEN 0.40 1 Harken 0.15 Heg - gescharen 0.45 Tuinslang 0.15 per meter — Koperen Sproeiers 0.35 Ver plantschopjes 0.20 Stichtsche IJzerhan del ' — Lange Elisa bethstraat 24 6211 HOUT ROOPEN IS EEN ZAAK VAN VERTROUWEN Bestelt daarom Uw Triplex Vuren Gre - nen Beuken -- Eiken - Mahoniehout enz bij Houthandei „ Succes " Vinkeh burgstraat 28 hoek Neude Tel 14217 Gelijmde rollen voor Zonschermeu 6226 GROOTE WAGEN METREGEN2EIL DIT VENDEL RIJWIEL met TORPEDO en 6 VOLTS LAMP JASBESCHERMER en SLOT ZEGT HET VOORT — ZEGT HET VOORT Op aanvraag wordt U een geheele beschryvlng van dit Rüwiel franco toegezonden VERZENDINGEN DOOR GEHEEL NEDERLAND Mr Sickeszlaan 10 Tel 15261 Utrecht KAPPEKSBEDIEN-DE en KAPSTER gevraagd voor direct Grondig met het vak bekend D Vogelaar Dames - en Heren kapper Oud-Arnhem scheweg 157 Zeist IJSVENTERS Gelria kan nog eenpaar flinke IJsven ters plaatsen stand plaatsen 6179 f29.90 In klein gezin ge vraagd als huishou delijke hulp MEISJE TT JUFr:iouw van 8.15 tot 5 uur Aanmelden ' s avonds tusschen 7 en 8 Mevr van der Bilt Biltstraat 192bis 6193 Gevr voor direct een net DIENSTMEISJE boven 18 jaar liefst bekend met koken Adres Biltstraat 131 6147 VERHUIZINGEN VANAF f3.00 „ EDISON " WRINGERS Coijipleet met standaard 8.50 „ Al bury " Wringers 6.75 Godin Waschfomuis jes 3.40 Emaille Fornuizen Koopjes Stichtsche IJzerhan del — Lange Elisa bethstraat 24 6212 Aan den Leidsche weg 2e ged gezel lige gem of ongem Ie of 2e ETAGE te huur aangeboden Br onder no 6124 Bur dezer Te huur Damstraat mooi BOVENHUIS 5 kamers keuken groote zolder te be vragen Kanaalstr 55 ' Te koop wegens om standigheden een nieuw DONKERGRIJS PAK flinke maat Br on der no 6117 Bur de - HEERENKLEE DING TER OVERNAME Degelijke donkere en grijze colbert cos tuums ook voor lange heeren f 15 en hooger maat werk Mooie zwarte Jacquetjassen met vesten alle maten f 3.50 Prins Bread straat 27bisA Onder garantie Van Soest Tromstraat no llbis Tel 17674 Door geheel Neder land Voor expeditie zeer billijk Pakkis ten gratis Nette eerlijke JONGEN gevraagd ca 14—15 jr voor fiets - en winkelwerk P Meijer Kruyff - Kruidenier Lange Jansstraat 17 6149 BBEUKELEN Burgerwoonhuisv.e.a.-tuiQ bevatten de keuken bijkeu ken kamer suite,gang en vestibule 4 slaapkamers m.v.e.a balcon ƒ 6 p w.,inlichtingen Koren pad 12 5973 HUIS TE HUUR ¦ Narcisstraat 45 ƒ 6.25 per week voor menschen met vaste betrekking te be vragen F C Don dersstraat 28 6176 AUTORIJLESSEN grondig onderricht J Hoek Jutphaas scheweg 228 5966 5958 TE KOOP DAMES EN HEBREN gevraagd voor ver koop boekwerken der „ Natuurgenees wijze " Voor be spraakten na oplei ding ruime verdien sten Uitv br onder no 6197 Bur dezer SCHITTERENDE STROOMLIJN WAGEN OP KOGELLAQERS GRASMAAI MACHINES Diverse modellen.Geldkisten 1.75 Thermosflesschen 0.50 Handzagen 0.35I Haller " Petroleum I stellen 1.70 „ D.R.U " Vleesch braadpannen 1.25 Stichtsche IJzerhan del — Lange Elisa bethstraat 24 6213 étalagekast toon bank m vitrine enwinkelopstand G Hde Jong K Vie straat 6 6118 NET DAGMEISJE gevraagd voor halve dagen niet beneden de 16 j P.G Zich aan te melden 7—9 Zuilenstr 17 6133 BENEDENHUIS te huur suite 2 slaapkamers keuken tuin ƒ 26 p 1 nieuwbouw Uit sluitend te bevragen Balyelaau Ibis 6213 Te koop of te huur 2 nieuwgebouwde HEERENHUIZEN met garage voor - en grooten achtertuin Te koop aangeboden OPEN WAGEN zeer goeden staat v part Br onder no 6170 Bur dezer ALGEMEEN RECHTSKUNDIG ADVIESBUREAU TOB NIET LANGER met uw oude R^wiel Stokvis Rtjwielen I ƒ 1 per week zonder vooruit betPling Tel 17657 Beleefd aanbevelend Post Mamixlaan 126 6000 Te huur geheel op nieuw gerestaureerd BOVENHUIS Op den besten stand " Krugerstraat 41bis van Driebergen bij de Rijksmunt Gevraagd per 15 Mei nette DIENSTBODE v.d.e.n Aanmelden's avonds na 7 uur.Mevr Versteeg Lin naeuslaan 60 Tuin dorp 6206 Te koop OPELTJE 2-zit Cabriolet in prima staat gega randeerd 26000 K.M geloopen ƒ 350 Autorijles van vak man ƒ 15 Harp straat 17 6173 Mevrouw van Leeu wen Albr Thaerlaan 39 Tuindorp-Utrecht vraagt DIENSTMEISJE 15—25 j voor dagen nacht gewendmet kinderen Alleenzij die goede getui gen hebben gelievenaan te melden opWoensdag en Don derdagavond van 8—9 uur 6126 Tolsteegsingel 40 Telef 16680 voor heen van Wijcks kade 6b Rechtza ken Belastingzaken bevatt kamer-suite zijkamertje keuken closet balcon boven 3 slaapkamers ƒ 26 per maand Sleutel Krugerstraat r ^ 9198 Dicht bij station postkantoor enz enz Br onder no 6119 Bur dezer TB HUUR Heel huis Kolfstr ƒ 5 - p w Kromme Rijnstr ƒ 4.50 p w Kromme Rijn ƒ 4 p w Nicolaaswegƒ2.75 p w Bovenhuis Koppestokstr.ƒ5.25 p w Te be vragen B v d Huis eigenaren Tusschenelf en - vier uur Noor derstraat 6 Na vieruur Tesselschadestr.24B 6225 FORD-COUPE 30—31 als nieuw prijs ƒ 225 ook gene gen te ruilen met motor te zien Kooij Turfstraat 2 6155 ' T ZEEMEN - HUIS Lange Jansstraat 26 is het aangewezen adres voor uw schoonmaakartikelen Reuze zeem circa 1 meter lang prima kwaliteit 98 cent 6083 Dagv Incasso's Echtscheidingsproce dures VoUedig ad vies f 0.50 Zitting Woensdag - en Don derdagsavonds 7—9 uur BILTSTRAAT TE HUUR groot Sousterrain ± 150 M2 geschikt voor opslagruimte kantoren enz ƒ 250 per jaar licht enverwarming inbegre pen Bevr Nachte gaalstraat 1 Tel 13501 6192 5865 Wegens omstandig heden te koop aan geboden licht model MOTORFIETS in goede conditie bel-sting ƒ 10 ' sjaars prijs ƒ 35 Br onder no 6207 Bur dezer Personeel aanbieding VERHUIZINGEN U BELT WIJ BE HANGEN goedkooper beter envlugger Pracht col lectie behangselpa pieren Amstra Am sterd straatweg 135 Tel 15335 Nachte ¦ raalstraat 43 Telef 17762 5920 ƒ 10 NAAI MACHINE m KAnT Voor dien lagen prijseen zeer beste engoed werkende naai machine onder ga rantie Ambachtstr 14 6165 Wij zoeken een ac tieven VERKOOPBR ga'rantieloon ƒ 15 per week Aanmel den Woensdagmor gen van 10 tot 11 uur Oude Gracht 248 6127 H.H SLAGERS Er biedt zich aan eengevorderde Slagers zoon Adres Minstr 27 6166 MODERNE WAGEN Vraagt prijsopgave aan van ouds bekend adres Wed G v d Brink & Zonen al léén Goedestraat 114 116 Telefoon 12303 ü LAJMBECK H.H BEHANGERS STOFFEERDERS dubb vertinde Vz ponds spijkers 5 kgpak 1.2Q — Gebr.Volp's IJzerhandel,Burgem Reigerstr 17 Utrecht Telef 17830 6231 Flinke MELKZAAK te koop omzet plm 1100 L met veel bij artikelen vaste prijs ƒ 6.000 Br onder no 6102 Bur dezer TUINMEUBELEN KEURIG GELAKT BANK - TAFEL - 2 FAUTEUILS 32S0 24.-19 " lange Nieuwstr 61 Utrecht Telef 16755 Pracht BOVENHUIS te huur 7 groote ka mers 2 W.C.'s groot balkon groote keu ken ook met werk plaats lage huur v d Mondestr 66 6199 Te huur gevr B.z.a CHAUFFEUR oud 23 jaar genegen alle werkzaamheden te verrichten Br on der no 6134 Bur de zer 3 KANO'S te koop ƒ 7 - per stuk met peddels Lagenoord 51bis,Utrecht 6165 WANDGEDIERTE Part Ontsmettings dienst O.S.T.O zui vert uw panden met 6 jaar garantie Am sterdamsche straat weg 529bis Telefoon 17461 6048 Terstond gevraagd een gevorderd BAKKERS. LEERLING bij C Kooyman Jut phaas 6157 Algemeen Advies en Rechtskundig I'ureau voor alle za ken Adviezen ƒ 0.50 Gkiede ZIT - EN SLAAPKAMER gezocht door Jonge man net gezin om geving Munt Prijs met en zonder pen sion onder no 6049 Bur dezer Ford Sport Roadster ƒ 350 open 4-pers Fiat ƒ 200 open 2 persoons Fiat ƒ 110 - Essex open 2-pers ƒ 275 - Austin geslo ten 4 deurs ƒ 175 - Citroen gesl 4-deur. Vorig NEDERLAND Nederl t IW814 10 £ MM SJ4 td t lUU 83 4 ld t 60U 39 4 ld üe Ig ' 83 1 lOU » ld 2e Is ' 831 6U0 4 ld ' 84 t 1UU4 ld 1934 6Ü0 4 99 % 991 ^ 991 / 99l « 991/s 991 991 ^ 99 % OOST-INDIBJ 10 t lUU ' 84 i ld t 6(MI ' 84 « ld t iouaiA4 ld t 5UU 34A 4 O lBdlS t lUU ' 341114 ld t 5UU 34111 4 ld I lUU 35 3 % ld t 6Ü0 35 3 % 98 V » 98 % 96 % BUITENLAND BBLGtB Ubi p ' B5 argest < ld U p ' 58 olg J ld Stabll leen ' 267 65 BULUAKlJfli Taoaksieenlns 1902 o — ZegellenlDg ' 04 & 4 % Üoud Ubl m 4V4 46/8 DBNElMAKKKNidito übl " 26 6 87 » dui'1'si;hi.awu ] 63;i 16 % Dultsubl t lUU U 1 ld m ket-vki O I POKTULjAL Ie Serie Afgest I — TSJBCHO-SLOWAKIJB Obllg 8 62 ZWITBBKLANU Kubr IL 27 4 % — JAÜ'.AN B Lg t 6U0-1UU0 ' 24 6V4 $ 500-1000 Q — Imp teaa Xe » — 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 3 ' Dinsdag 5 Mei 1936 VIERDE BLAD 13 FINANCIEELE EN ECONOMISCHE BERICHTEN Toestand in de Ven Staten verbetert Maandbericht der National City Bank laat'optimistische gelulden hooren NES ^ YORK 5 Mei A.N.P — De toestandin heT Amerikaansche bedrgfsleven was in de af ' geloopen maand in enkele opEichten minder be stendig als gevolg van de flauwe stemming op deeffectenbeurs de financieele crisis in Frankrijken de aanhoudende spanning in de Europeeschepolitieke situatie schrijft de ëational City Bankin haar jongste maandbericht Er bestond ook on zekerheid met betrekking tot de beiastingwet inde Vereenigde Staten Behoudens deze onzekerefactoren bestaat er geen reden om de hoopvolleverwachtingen t.a.v de ontwikkeling van het be drijfsleven in het voorjaar en den zomer te her zien De berichten uit het zakenleven zijn bepaaldgunstig De seizoensverbetering is gedurende ditvoorjaar tot dit oogenblik grooter geweest danverwacht w>>rd * De totale omvang van de productie bereikte in April het hoogste niveau sinds het voorjaar van 1930 De autcmoblelindustrie heeft op zoo hooge graad van bedrijvigheid gewerkt als zelden zelfs in de jaren aan de depressie voorafgaande werd bereikt en de fabrieken die zich toeleggen op de fabricage van onderdeelen en accessoires de ban denfabrieken en de benzine-maatschappijen héb -' ben een overeenkomstige activiteit ten toon ge spreid De bedrijvigheid tn de staalindustrie is voor het eerst sinds Juni 1930 tot boven 70 pro cent van de capaciteit gestegen Een opstelling van de winsten van 245 indus trieele - en handelsondernemingen voor het eerste kwartaal geeft een totaal aan nettowinst na af trek van de geleden verliezen dat 42,3 procent grooter was dan in_de overeenkomstige periode van verleden jaar Een belangrijke factor in de verbetering van de rentabUiteit speelde de toeneming van de koop kracht der boerenbevolking t.o.v verleden jaar De cijfers aangaande de inkomsten der boerenbe volking worden bemoedigend geacht omdat zij een aanwijzing vormen dat de verbetering niet in aan zienlijke mate afhankelijk is van de subsidies De toeneming t.o.v het eerste kwartaal van verleden jaar met 20 procent in het geld-inkomen uit den verkoop van landbouwproducten alleen is reeds opvallend in verband met de gemiddelde prijzen van landbouwproducten die iets lager waren dan verleden jaar De beteekenis van deze ' cijfers is daarom zoo groot omdat zij aantopnen dat - een groote productie een grootere'opbrengst'kan'ge ^ ¦ ven dan schaarschte een les aan alle producen ten De levensstandaarc is gestegen door de groote re consumptie en de goederenomzetten waarvan de arbeidsmarkt afhankelijk is zijn toegenomen Een bemoedigende factor is mede dat de kosten van levensonderhoud sinds den - vorigén zomer zoo weinig zijn gestegen dus gedurende een tijdvak van een belangrijke uitbreiding van de productie van dé uitbetaalde loonen en van de omzetten De bedrijvigheid die de kapitaalgoederen-indus trieën te zien geven volgt nog steeds een opgaan de Iflu ofschoon de huidige graad der activiteit bij deze ondernemingen niet zoo bijzonder groot is in verhonding tot de normale bedrpvigheid '•' ' P NAT BANK BELASTE WAARDEN ' AMSTERDAM 5 Mei — Op 19 Mei a.s zal de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeel Jioudera in de Nationale Bank voor Belaste Waar den N.V te Amsterdam plaats vinden Uit het jaarverslag der directie en uit de balans en de verlies en winstrekening blijkt dat na gedane af Bchrijvingen geen winst ter uitkeering van divi ¦ dend beschikbaar is Aanbestedingen Hedenmorgen werd door de directie van den Wieringermeerpolder te Alkmaar aanbesteed de herbouw van vijftien boerderijen tn'den Wieringer meer Laagste inschrflver J Apeldoorn te Egmond Binnen voor de som in massa van f 32.988 De gunning is aangehouden Nederlanden 1845 Dividend evenals verleden jaar>f Ifji — ' en f100 — per aandeel l t ' f ' s-GRAVENHAGE 5 Mei — Gisteren Hield „ De Nederlanden " van 1845 en de met haar samenwer kende maatschappijen Fatum Labor es haar al gemeene vergadermg van aandeelhouders On danks de onguBStige conjunctuur welke een in krimping van het promie-ülkomen in enkele be drijfsonderdeéleu veroorzaakte werden over het afgeloopen boekjaar 1935 gunstige bedrijfsuit komsten verkregen De afdeelingen „ Brandverze kering en diversen " en „ Ongevallenverzekering " gaven bevredigende winsten Het overschot van de transport-verzekeringszaken werd in verband met de minder gunstige vooruitzichten nagenoeg ' gere serveerd De bfdrijfsverzekering verliep gunstig Door koersdaling verminderde de waarde der effecten met f 524.564 Besloten werd het dividend evenals vorig jaar op f 70 per aandeel te bepalen en aan diverse re serve's totaal f 862.715 toe te voegen De extra reserve's bedragen thans ruim'f 10.850.000 Eveneens had gisteren de algemeene vergade ring - van aandeelhouders plaats in de N.'V Levens - verzekering maatschappij van „ De Nederlanden",van 1845 ' Dank zij een alleszins bevredigenden toevoer van nieuwe zaken ontwikkelde het bedrijf zich tn 1935 gunstig een nog steeds aanzienlijk verval ten spijt De bedrijfswinst liet toe alle wenschelijk geach te afschrijvingen te verrichten en de extra-reser ve's te versterken Nieuwe verzekeringen werden afgesloten tot een bedrag van f33.801.400 waardoor het verze kerd kapitaal de f 300 millioen is overschreden ' Het premie inkomen zonder koopsommen beliep f7.431.863,77 Dé gemiddeld gekweekte rente be droeg 4,64 p.Ct De prèniie-reserve bedraagt thans f81.204.449 De vergadering be.9loot het dividend te bepalen op f 100 per aandeel en een totaal Bedrag van f 994.809 aan de reserve's toe te voegen De totale extra-reserve bedraagt thans f4.601.946 Cultuur Mij „ Sambawa " De productie over de maand Maart 1936 heeft 167.606 halve K.G thee bedragen Makend met de productie over de maanden Januari en Februari 1936 een totaal van 599.540 halve K.G Hollandsche Beton Mij » ' s-GRAVENHAGE 5 Mei — Gisteren had de algemeene vergadering van aandeelhouders ' in de N.'V ' Hollandsche Beton Maatschappij plaats,.Het jaarverslag ovei 1935 werd goedgekeurd en de ba lans en winst - en verliesrekening werden vastge steld Overeenkomstig het voorstel van het bestuur werd besloten op de gewone aandeelen een divi dend van 10 % uit te keeren en op de cum.pref aandeelen 6 % waarvan per 2 Januari jl reeds 3 % werd betaald een en ander betaalbaar per 7 Mei 1936 De JavascHe Bank Weekstaal per 2 Mei 1936 AMSTERDAM 5 Mei — Bltjkens gisteren ont vangen telegrafische mededeeling bedroegen vol ¦ gens den weekstaat van de Javasche Bank per 2 Mei 1936 op de gebruikelijke Wijze afgerond:De metaalvoonaad f 109.490.000 Het totasU der uitzettingen 1 72.420.000 waarvan ¦ Wissels bulten Ned Indië betaalbaar - 1.180.000 Disconto's en voorschotten Incl gouvernement - 62.0.50.000 Het totaal der obligo's - 179.710.000 De bankbiljetten in omloop - 156.830.000 Diverse rekeningen debet - 10.420.000 Beschikbaar metaalsaldo - 37.606.000 Marktberichten Pumierend 5 Mei — Kaas ' Verhandeld 17 par tijen wegende 39.000 K.G handel goed hoogste prfls f 19 — Kleine - boerenkaas f 10—19 per 100 kilo Goudsche kaas f 2—17.50 per 100 kilo vol vette f 21.00 per lÓOkUo Boter 1552 K.G f 1.35 | — 1.39 per kilo Runderen totaal 546 stuks 230 vette koeien f 30—51 " per stuk 237 gelde koeien f 80—140 per stuk 60 melkkoeien f 110—190 per stuk 29 stieren 32 — 38 et per kilo 2 paarden f 60—130 per stuk 43 vette kalveren 30—35 et per kilo 876 nuchtere kalveren voor de slacht f 3—10 per stuk voor de fok f 8—13 per stuk 186 vette varkens 32 — 34 et per kilo 62 magere var kens f 15 — 25 per stuk 404 biggen f 7—15 per stuk 497 schapen f 10 — 22 per stuk 81 bokken f 3 — 12 per stuk 437 lammeren f 5—9 per stuk Kipeieren f 2.25—2.75 per 100 st - eendeieren f 2.25 per 100 St piepkuikens 60 — 65 et oude kippen en hanen 37 % — 45 et konijnen 40—140 et eenden 30 — 65 et alles per stuk duiven 40 et per paar 3390 eendeneieren A f 2.30 1903 kippeneieren A f 2.50—2.90 Coöp Centrale Eierveiling Purmerend G.A Aanvoer 180.000 eendeneieren f 2.35—2.50 100.000 broedeieren f 2.90—4.40 70/80 K.G f 2.65—2,70 65/66 K.G f 2.60—2.65 63/64 K.G f 2.45—2.60 60/62 K..é f 2.40—2.55 58/59 K.G f 2.35—2.45 56/57 K.G f 2.25—2.40 53/55 K.G f 2.10—2.25 Voorjaarsruridermarkt Aangevoerd 1700 stuks vorig jaar 1817 Melkkoeien f 110 — 190 gelde koeieri f 80—145 pinken f 50 — 85 handel stug Rotterdam 4 Mei — Aanvoer totaal 4249 Paar den 231 '\' eulens 5 Magere en vette runderen 1110 m en 802 vette ' Vette en graskalveren 201 vette en 66 grask Nuchtere kalveren 1458 Scha pen en lammeren 327 Varkens 3 Bokken of gei ten 46 ' Vette koeien Ie kw 54 2e kw 46 ' 3e kw 34 tot 38 Vette ossen 48 44 34 tot 38 Stieren 44 41 33 tot 38 ' Vette kalveren 85 70 40 — 46 Scha pen 40 37 30 Lammeren 39 34 29 Graskalve ren 42 32 Nuchtere slachtkalveren 28 23 18 Slachtpaarden 41 34 28 Schapen Ie kw 30 2e kw 16 3e kw 12 lamme ren Ie kw 18 2e kw 14 3e kw 10 nuchtere fok kalveren Ie kw 12 2e kw 9 3e kw 7 slacht paarden Ie kw 160 2e kw 105 3e kw 110 werk paarden Ie kw 270 2e kw 170 3e kw 60 stie ren Ie kW 225 2e kw 175 3e kw 60 kalfkoeien Ie kw 195 2e kw 160 3e kw 100 melkkoeien Ie kw 200 2e kw 165 3e kw 115 vaarzen Ie kw 120 2e kW 95 3e kw 75 pinken Ie kw 95 2e kw 80 3e kw 65 graskalveren Ie kw 55 2e kw 35 3e kw 20 ' Vette koeien en ossen aanvoer korter handel redelijk prijzen hooger stieren aan voer ruim han del kalm prijzen iets hooger vette kalveren aan voer aanmerkeiyk ruimer handel vlot prijzen als vorige week schapen en lammeren aanvoer iets minder handel kalm prijzen als gisteren nuchtere slacht - en fokkalveren aanvoer iets korter han del vasthoudend paarden aanvoer als vorige week handel stroef prijzen iets minder Kalf - en melk koeien aanvoer korter handel tamelijk prijzen van vorige week te handhaven vaarzen en pin ken aanvoer iets minder handel matig prijzen Wisselkoersen 5 Mei 1936 Opgave van de Utr Ver voor den Geld - en Effectenhandel 2.15 uur 59.35 59.55 9.70 9.72 25.02 25.12 i9.3lK 7.33 >^ 47.92 48.02 1.47 1.48 9.69 9.74 5 — 5.05 7.30 7.35 47.90 48.10 1.46K 1.48H 99.75 100.75 26.80 27.30 12.45 12.55 2.50 2.54 41 — 16M — 18 13^/4-15 % bij het Ned Inkoop Verkoop Cheque Berlijn „ Parijs i Brussel /;• „ - Londen ¦ •••^ „ ' Zwitserland „ Milaan Cable New YorkDuitsch bankpaplerFransch „ Belgisch „ Engelsch „ Zwits'ersch „ Amerik „ Indisch „ Italiaansch „ Oostenr „ jOuden pondenGouden dollarsToeristenmarkenCrediet sperr markenEffecten sperr markenKoers voor stortingClearingsinstituut voor banken enz.voor door haar verkochte reischèquesenz 59.29 AGENDA Heden OLD D'UTCH Nachtfeest ten bate van de straatversiering ter gelegenheid van de Lustrumfeesten STADSSCHOtJWBURG 8 uur Degeheime deur CLUBHUIS JONG UTRECHT 7.30 uur Tentoonstelling Ver Chr Nijver heidsonderwijs ZEIST HEU"VELKERK 8 uuf Inge bruikname door de Vrije Bv Gem Morgen ZEIST HOTEL BRUGGEMAN Jaar vergadering Chr Friesche ' Vereeniging ZEIST FIGI 8 uur Filmavond Zeis ter Reddingsbrigade BIOSCOPEN FLORA-BIOSCOOP Oude Gracht Eiken dag 2.30 6.45 en 9 uur Modem Times CITY-THEATER Voorstraat Eiken dag 2.30 6.45 en 9 uur Modem Times REMBRANDT THEATER Oude Gracht Eiken dag matinee 2.30 Door loopende avondvoorstelling om 6.45 en 9 uur De koerier van den Czaar PALACE THEATER Vredenburg Eiken dag 2.30 6.45 en 9 uur Roberta SCALA Potterstraat Eiken dag 2.30 6.45 en 9 uur Savoy Hotel 217 BIOSCOOP VREEBURG Eiken dag 2.30 6.45 en 9 uur De fluisterende schaduw OL'YMPIA-BIOSCOOP Amsterdam schestraatweg Eiken dag 8.15 uur ¦ Woensdag 2.30 uur matinee De kleine kolonel Vergaderingen en lezingen Morgen NOORD-BRABANT 10.30 vergadering van den Kon HOTEL uur Alg Ned Middenstandsbond ACHTER ST PIBTER 21 4.30 uur Jaarlijksche alg verg Utr Ver tot Be scherming van Zuigelingen onveranderd graskalveren aanvoer minder handel slap prijzen als vorige week Utrecht 4 Mei — Asperges wit f 18—40 blauw f 10—19 Rhabarber f 1—6 Radijs 0.50—3.00 per 100 bos Komkommers geel f 2—11 groen f 3—9 Bloemkool f 1.50^16 per 100 stuks Zonierspinazie f 2—5 winterspinazieif 2—3 ' Witlof f 3—20,20 Postelein f 7—15 Snijboonen f 34—62 And f 3—11 Breekp f 8—13 Peulen f 80—87 Aardappelen f 3.10—3.30 Uien f 0.60—4.00 per 100 kilo Aard beien f 5—90 Tomaten f 21—37 Frambozen f 150 Roode bessen f 150^155 - CJiainpJenons f • 16—54 per 100 pond Perziken f 3—19 Aardb 50 — 3.60 per 100 stuks Bodegraven 4 Mei — Aangevoerd 231 partijen ïoudsche kaas waaronder alle met rijksmerk totaal 10395 stuks wegende 93.555 kilo Prfls met R.M Ie srt f 19—21 2e srt f 17—18 Handel matig ¦ Wageningen 4 Mei — Veiling Kropsla Ie srt f 2.10—2.60 2e srt f 1.10—1.60 bloemkool f 5—11 2e srt f 2.40—4.40 per 100 radijs f 0.60—1.40 sel derie f 1.10—2.40 peterselie f 2.50 raapstelen f 1.10—1.20 per 100 bos spinazie f 2—6 et per kilo aardbeien f 1.50 per 100 stuks Ede 4 Mei — Aangevoerd 580.000 eieren Kip eieren f 2.40—2.80 id extra f 2.90—3.25 ganzen eieren f 4—5 eendeneieren ' f 1.75 — 2.50 kalkoen eieren f 5—6.20 kievitseieren f 4—5 krieleleren f 1.00 per 100 stuks Beursoverzicht Vaste stemming Tamelijk opgewekte affaire Goede vraag voor KoninklQ ken Fhilipsaandeelen hooger Staat« papieren iets gedrukt Amerikaansche waarden goed van toon D E zwakke houding van de Fransche franc op de internationale wisselmarkt heeft ve le commentaren uitgelokt vooral in deBrlt sche financieele pers Zooals bekend is er in Engeland een partij die gaarne zou zien dat de landen van het goudbloc fan den gouden standaard zouden worden afgedre ven Enkele Britsche persorganen hebben onmiddel lijk de gelegenheid waargenomen om ten aanzien van Frankrijk weer toespelingen in die richting te maken maar dergelijke uitlatingen behoeven geenszins au serleux te worden genomen Desniet temin staat het vast dat de bank van Frankrijk wederom een aanzienlijke hoeveelheid goud heeft moeten afstaan en ter voorkoming van verdere goudafglften acht men het niet uitgesloten dat de Fransche circulatiebank haar disconto zal verhoo gen Hoewel het volksfront in Frankrijk thans over een meerderheid beschikt lijkt het op het oogenblik toch niet geraden reeds dadelijk voorba rige gevolgtrekkingen te maken en de vraag of een linksche regeering een verandering in de mo netaire politiek zou brengen behoeft nog geens zins in bevestigenden zin te worden beantwoord Het Fransche ruilmiddel heeft reeds verschillen de critieke perioden doorstaan en de Fransche bank verkeert nog steeds in een zoodanige positie dat zij het milmiddel gemakkelijk kan verdedigen Op de Amsterdamsche effectenbeurs had zich heden een veel betere stemming baan gebroken en daarbij droeg ook de handel een levendiger karak ter Van de locale waarden waren het in de eerste plaats Koninklijken die de aandacht trokken Bij tamelijk groote omzetten openbaarde zich een goede kooplust zoodat een koerswinst van meer dere procenten kon worden geboekt Vraag voor Fransche rekening speelde hierbij een niet onbe langrijke rol en men meende hierin teekenen van kapitaalvlucht uit Frankrijk te kunnen bespeuren Een vaste stemming brak zich voorts baan voor de scheepvaartaandeelen hetgeen voornamelijk tot uitdrukking kwam in het koersverloop van Neder landsche scheepvaartunies De verwachting dat da sancties tegen Italië wel spoedig zullen worden op geheven riep ten aanzien van het scheepvaartbe -> drijf gunstiger verwachtingen te voorschgn Rub -< berfondsen waren eveneens beter gedisponeerd zoodat Amsterdam rubbers zich eenige procenten boven het vorige slot konden verheffen Naar ge meld verwacht men dat ondanks de moeilijkheden de registratie van de bevolkingsrubber aanplan tingen zal zijn voleindigd binnen den tijd die meix zich aanvankelijk had gedacht Op de suikerafdee Img ging niet veel om H.V.A.'s werden hooger ge noteerd De Nivas heeft een kleine afdoening kun nen bewerkstelligen Hoewel de handel in in dustrieelen niet veel te betéekenen had veroor zaakten de Philipsaandeelen toch eenige beweging en daarbij waren die in de gelegenheid een voor deelig verschil van enkele punten te registreeren Ook Unilevers werden op verhoogden koers afge daan In tabakken ging weinig om Het koersver loop was min of meer onregelmatig Amerikaan sche sha.res spreidden eveneens een vaste houding ten toon en meerdere specialiteiten werden boven pariteit New York verhandeld In Betlehem Steels en United States Steels ging het inrlj druk toe terwijl ook Anaconda's de gebruikeltjke omzetten te aanschouwen gaven Diverse spoorwegshares alsmede industrieelen gaven duidelvjke teekenen van aanwezigheid Voor siandeelen General Motors bestond vraag zoodat die een koerswinst konden behalen hetgeen verband hield met de uitkeering van extra dividenden door de General Motors Cor poraition De beleggingsmarkt had een kalm voor komen De Nederlandsche staatspapieren werden meerendeels wat lager genoteerd hetgeen in ver band werd gebracht met de situatie op de wissel markt De gemeentelijke en provinciale obligatiën waren dooreengenomen weinig veranderd Prolongatie IM % K ennisgeving Burgemeester en ¦ Wethouders van Utrecht bren gen ter algemeene kennis dat de Kantonrechter alhier heeft veroordeeld Jan Stam melkhandelaar Binnenweg 12 te Maarssen tot f 50 — boete subs 20 dagen hech tenis wegens overtreding van art 2 2b van bet Melkbesluit t w het afleveren van taptemelk waaraan op 100 liters omstreeks 20 liters water waren toegevoegd 6191 Utrecht 4 üei 1936 H Koersen van de Amsterdamsche Beurs OBUBATIES STAATSLEENINGEN Vorig Heden NEDERLAND Kederl t IW314 98 % 991)8 991/5 99la 991/8 991 « 991/8 891/8 10 t 6UU 814 ld t lUU 43 4 ld 6iXI 33 4 ld 2e ig ' 3:4 1 LUUé ld 2e Ir ' 83 1 « 10 4 id ' 34 t 1 ld I 5UU - 34 « 981/4 98l « 961/8 9öU /,„ 96 % ld t 1UU»4A4 96 % Ü6 % ld t SOU MA 4 O lDdlS t 1U0'34U1 « ld t SUO 34111 4 ld t lUO 35 3Mi — ld t 600 35 3 % — — BUITENLAND BELGtfil übi p ' ö5 argest < — — ld O p ' 66 afg J _ — ld Stabil leen ^ 28 7 65 65V4 BULUAKlJBi Tabaksieenlns 1902 B — — ' Zegellenlng ¦ 04 6 4Vs 43fe Goud Obl ' Uï 4H 46/8 4 % DENBIMAKKBN Bultanl - a » lUOO 6 ^ — 685)6 dito Obl ' 26 6 8715/18 87 % DU l'l'aCHLAM U üulUutll t lUÜ ü 163/ie 163)8 ld m ket-vkl O I 16i)s 166/8 PUK'l'UqAL 1 * Serie Afgest J —• — TS JECHO-SLO W AKIJB Obllg 8 62 605)8 ZWlTöERtAND Kubr 11 « 4 % — 94 JAP AM B ijE I 600-lUOO - 4 6M t SOO-IOOO S — — Imp ijosa Zen — -^ MEXIUU — IVi ATgest i 100-1000 5 ld Buitenl 1899 Algest £ 20-100 8 ld Binnenl schuld A(gesU % 100-1000 3 BRAZIL Ei 11V4 UV4 54 % — 413/4 _ 11 % UVl lOa/ifi - 133/4 131/1 221/16 22 % 39 % 39V4 brazllis llj»5 S ld Fundmg L.g 1K98 E 20-100 5 ld Funding L.g 1914 f ' 20-100 B ld 1888 4 ^ ld 1889 4 ld 1910 e 600-1000 4 Klo de Janeiro ' 05 6 ¦ iao Paulo 1921 g lom Republ ' 26 ' VA PKOV EHS GEM LEENDJGEN 4msterdam 1933 D — 996)8 ld 19:i4 4 % 976|8 971)8 ld 1 »:* 4 - - ld ie leening 1931 4 92 — ld 2e leening 19:ii 4 I9:i4 t IVXb 4 ViM 4 19:11 4 6 19'20 6 1931 4 1934 4 19:tó 3 % 4 % ld ld ' Kpeldoom tJaarn Batavia Deventer ld — 97V8 ld lülndhoven ireldërland ld 1/2-1/8 19 « 4 ld ie leenlng Id & S'a 93"/i9 — iroes 19:-Ili 4 _ 103 % _ 100 % — 1923 ^ s-iTr-aventiage 192 ] 6 ld 1929 4 % ld iffl-i/s 19 « 4 ld I9:i6 314 Hrpv Uronlngen 32 41 ^ > em Groningen 32 6 ld 19:u 4 97"8 971/4 97'i8 - ¦ ld 1934 1 4 ld 1934 11 4 il el mond Dec ' 27 ' i ^ IMiHilversum ia:i2 6 99 % gtf/lfi 903/4 90l/l « 05/lfi 86 % 861/i(i Leeuwarden 1921 4 ^ Nnoril Brabant 19 « 4 iotterdan 1916 - l'i 4 % ld ld ^ emarang niburg 192B ' 30 414 1931 4 ¦ 19'25 6 19:14 4 9BVs - 84 % 849/ifi 83V4 84 % 72V4 723 / Utrecht tFrov ' 34 Luik R.II Cv.oB 6 Kopenhagen 1826 6 ld £ lUO lUOl 4 ld C ' iü-KX ' lO-'U 4 UUirStiULAJMU ierlUn R.ll 1928 6 % ^ JOÜR WEGEN nrtstlanla 14 VA - eensch Kukswon fonds 1927 O o 847)16 846/16 EJB31K CM LIEFD DMSl H.K lileKenverpl llUveraum U82 s — r - BANK - EN CKED tNSI B.V.N Uem ' SO-'Sl 4 — — Deut Renten b ' 26 ï — — Ver Duit St.lg O r — — H Y POTHEERB ANKEN Amau Hyp B Pbr i'A 88 % - ld » ¦ 843/4 - 833 Bat Hyp B Pbr i'A -- Frleacb Gr Hyp B 1/3-1/9 Hbr 4'A — 98 10 1/1-1/7 4V4 98 98 ld 4-96 957)8 86 84 ld Ser P ld fbi 4 957)s % iron Hyp B Pbr 4 % ld Pbr 4 dLoll Hyp B ld 6 Hyp - Bank v Ned Ser O ld 4 % _ 88 % insul Hyp B ld 5 — - Nat Hyp B ld B — 905)8 Ned Hypb Veendam Pbr « 4 95 % 95 % ld ld 4 — uost Hyj Bank Er — — ld VA V 76 % Ü33)4 82 % overya Hyp B ld 5 75 % ld ld VA Kott Hyp B ld j 82 % 82 ld ld 4Mi utr Hyp B 4 Wesll Hyp B Pbr 5 ld ¦ - d 4.V4 863 ^ 84 ld ld 4 Hyp B ld 6 i BHr cc ld Ui Aeeuw ld AA 87 % 3Q % / Seeuw Hy B Pbn 4 < i - Holl Hvp B ld 6 Hou Canada Uv gl B Ned Jostfrleicbe Hyp bank Pbr 3 % Nwe Ned - Am Hyp bank Pbr ö North west and - Pac ld iVi Ie Ned öcheeps - — 72 tNUlJSTKIEELE ONDEBN DT-uron Beetw.a.l O 101 % IOIV4 ' K Ned - Papiert ü.,6^,_^846Ja s:S/4 verband Mi1 Pbr 4 ^ 1011/4 100 % 1001)/i — la ever's '/ ieepMil ' 34 ' 4W lOIiJ Sea Un.tabr 6 r-'hillps gloeilampen B Krupp Akt Ges • Frledr » 6 ïlltt Stahlw O 1 Eh Elbe Un O J Ver Stahl.w O 2 GAS EN ELECTS 1028 / Utr Waterl O 4 % — Berl Stadt Elect W 1926 6M1 _ i:it Serv Oy p 1966 U D — ' It Serv l.'y - 427)8 p 19.'ic u b - uns cseige O 6 Mw York leleun i liubr 2 J 4*4 667/s 6t)1/l6 rtnein Westt Blectr Wï'l O B - Bat Petr MM O 4V4 Itttu/ia lOl'/i lio ^ Petr im o t SUk eiS I^CHEEFVAAUI AUJEN 421/4 421/4 Int Mere Mar S.F.G.O 6 OrVEBSEN Amst Grondbr.b - 6 — — Goolsch Nat - res 4 % — — Nat Grondbezit ' 15 5 51 — Ned Grond br bank 414 — — SPOORWEGEN H.IJ.S.M Obl 28 4>6 8S15/ie 88 ld 1900 4 863/4 bS Mii t Expl V S.S 1913-"26 H4 883/1 885)ifi ld 19U1-'13 4 • - - Cbem Fer du Mld C V O 6 77 77 At l'op A H O 4 67 67 C Pac Ie Het H 4 629/i6 626)8 Kan C South leH 3 48 — Miss Kans l'ex R AC.3 B B — — Nort en We>-jt Gecons Ie Hyp 4 -*- — south Pac G.-O 4 — 627/8 South Pac R C Ie Ret Hyp 4 61 6O3/4 can Pac ld t perp Cons 4 536)8 54 % Gooisuhe Tr.w O 5 — — PBEMIELEENINGEN A-dam 1874 t 100 S _ 1187/8 ld 1000 3 — ld - Olymp ig t 100 3 — — Rotterdam 1868 3 — — Witte truis 1B88 393/4 België Antï » 1887 214 -^ -^ VOOBLOOPIÜ GJONOIEEBDE FONDSEN Ced..A - 193Ï 0 ^ K 11 363/4 S58/4 Cr Com dè Belg B tr lüOü 5 943/4 4 _ HTanKrlJK 1924 7 102 — Nw Int H.E Pbr 5 25 — AANDEELEN £ N | ¦ BANKENr5^p |:| ¦ Bank A 1167)8 119 % ' ' tmk Ass f 16(1-300 A - ld t 500—1000.4 _ 23 % leld Cred Ver A 78 Holl B Unie A 663/4 661/2 Incasso Bank A - 87 N.-ind Esc Mq A - Nederl Bank A 143 144 Ned Han M ^ t 250 A R'dam B.-ver A 1047)8 105 rwent B S A A 81 81 Fransche B 3 Cv.A — — Reichsb Deut A — 48 INDDSTKIEELE ONDEBN Alg Norlt Mfl U A 195 1951/4 piatava Marg 1 ^ A 63 % 5l lerKh'p Kabr U.ï.A 193 1861/4 ld pret winstd Aand A l 1000 1077)8 108 10 8 t 1000 104 104 % t art en Pap fabr W A Scbolten A — — « uda ' St fabr ld 200 ^ 1143/4 U4 26 126 186 37V4 Gruytei & Zt A pr A - ld B W pr ld 114 Heemat A 26 Holl Melklabr A 122 Holl Beton Mij A 184 Holl Dr en Kabelt A 37i/i Holl Kunslz Ind A — ^ Intern Viscose Cy A - — Jurgens fabr pr A 1033(i 1035)8 Jurgens tabr lOlsfe IO11/4 7001-31220 P.W A Jurgens pr C w A 102 % 1007)8 d Zoutlnd A 293 K Broc en St A — 172 % Lyempf Lieeuw ' IJs - en Melkf A — — N Gist - en Splrit.t A 3891)3 390 Ned Kabelfabr A - 335 % N Scheepsb My A 22 % 23 Rott Dr.dok MU A 107 % 108 M(J Schelde A — 28 ld Nat Baz A 27 281/4 Scholten Aard.m.t A 467)8 — St.spinn Spanjaard A 38 38 % Stork & Co A 26 27 TwUnstra Ollef Pr.A 102 % 102 % Utr Asphaltfabr G.A 47/8 - ld Pr w A 23 % — Ver BUktabr A 9 % Ver Chem fabr A 133)8 13 % / er Papierfabr v Gelder G A 60 % 60 % Ver N Rub Fabr A — 48 Ver Touwtabr A — Werkspoor Serie A A 25 241/4 West suik ra £ A 69 % Am Can Cy C.v.G.A — ' 6 Am Hide and Leath C V A « 33|8 — Am Sm & Ret G V lU A ï 415/8 435)8 Con L41 tlJ VOORUITBI PER WEEK PER MAAND PER 3 MAANDE ^ fr p post p mnd ir p posi p 3 ^ fr p p buil p WOENSDAG e Ad Wij kunnen eenige heeren in de gelegen heid stellen zich in den verkoop een ge heel nieuw bestaan te verwerven Wij lee ren hen dat en geven gedurende den leertijd nog vast salaris terwijl daarna een buitengewoon hooge provisie wordt uitgekeerd Sollicitanten tusschen 25 en 45 jaar die weten van aanpakken geheven te soUicl teeren morgen Woensdag tusschen 4 en 6 uur Oudkerkhof 33 ONTVANGEN VOOR HET A.S SEI RUIME KEUZE EINDER-MANTELTJES JONGENS JASJES HOEDEN EN MUTSEN KATOENEN PAKJES JURKJES EN KINDERBLAZERS SPORT KOUSJES HALVE KOUSJES Firma Schalken en v d Veer KINDER - ONDERGOEDEREN BABY - ARTIKELEN ZADELSTR 37 Utrecht Tel 14662 lioEN Omlaag die kostenl Wanneer U een paar schoenen koopt bètaalt U mee aan de kostbare machines die ze hielpen maken Zulke machines vervaardigen echter iallooze schoenen U vf deel in die kosten wordt daardoor al kleiner en kleiner Zooals nu machines de productie kosten van den fabrikant verlagen zoo maakt doeltreffende reclame niets anders dan een moderne „ verkoopsmachine " het hem mogelijk zijn verkoopkosten te verkleinen Het gevolg dezelfde artikelen voor lageren prijs Maar zooals machines gekozen wor cJen met het oog op productiviteit - nut tig effect - zoo moet ook die „ verkoops machine " met overleg bepaald worden Kiesl ^ productieve reclame kiest de hiotor met het hoogste rendement in elk verkoopssysteem Courantenreclame COÜRANTENRECLAME IS NIET TE VERVANQEN llHlilllflllTII H fde artikelen zijn in elite goed geouti Indantliren geverfde artikelen zijn in elke goed geoutil leerde zaak verkrüg^'^^i'-1 " ^^ i bijzonder bevelen zich aan TE UTRECHT utrechts Binnenhuis Museumlaan 7 Woninginrichting „ Serree " Oude Gracht 34—86 Nachtegaalstraat 2—6—8 Maliesingel 20 TE BIL,THOVEN Fa A Veldhoven van Dyklaan 7 TE DRIEBERGEN Fa C B Ninabe'r van Eyben Traajj 28 TE SOEST—SOESTDIJK Fa C W Veenendaal van Weedestraat 40A TE ZEIST Fa J Jacdbl Knigerlaan 7 Fa H Methorst Toonkamers „ De Klop " Slotlaan Ib Fa W 3 Reesink Donkere laan 8 CORSELET rose broche 2 elasf zij panden tricotzijden iaustehouder A jarreteiles,onberispelijkpasvorm CORSELET met binnenband B95 rose broche tricot-zijden ^^ jCA bustehouder Jp *^ 4 jarreteiles • i Koopt corsei-ariikelen bustehouders etc in een Speciaalzaak U vindt daar de preWge omgeving de uiigebreide sorteering da vakkundige bediening en de geriefelijke pasgelegenheid welke il een keuze ver gemakkelijken imLk ^ UTRECHT Lange JANSSTR bö de Neude Telefoon 10269 1-3 AMSTERDAM 10 Fil HAARLEM lEIOEN DEN HAAG ó Filialen ROTTERDAM 4 Fil ARNHEM ' APELDOORN DEN BOSCH EIND HOVEN UTRECHT HILVERSUM DE BETUWE DP Z'N MODISI Per touringcar MIDDAGTOCHTEN op Donderdag 7 Mei Zaterdag 9 Mei Dinsdag 12 Mei Woensdag 18 Mei en Donderdag 14 Mei Prijs incl ponten fl 1.50 per pers.Vertrek 2 uur nam Terug 6.30 nam GARAGE M HAGENOUW Moreelselaan 37 — Telef 13860 OSKAMP'S REISBUREAU Vreeburg 24bis boven van Haren — Telef 15672 FIUAAi TE ZEIST Kersbergenplein 2 — lelef 2621 • Er is misschien wel een band te maken met een nóg groter antislipvermogen maar dan zou door de veel te talrijke en veel te diepe insnijdingen zo ' n band al heel gauw versleten zijn En dat is de bedoeling niet ' t Ideaal is een band met een lange levens duur gepaard aan een zo groot mogelijk antislipvermogen Dat ideaal heeft Goodyear met de G.3 verwe zenlijkt G.3 geeft U 43 % meer veilige K.M Neem geen risico maar VAN ROSSUM & Ca Dan Haag Amslerdam Rottardam FABRIEKEN TE BUITENZORG NED INDIË Depot te Utrecht Voorstraat 24 - Telef 15743 VLEESCHVERKOOP „ VRIJBANK " Woensdagmorgen negen nur VERSCH VLEESCH 10 uur gekookt VAKKENS - VLEESCH doorregen en RUNDVLEESCH met jus 3 pond voor f 0.50 6202 ANDERSON EDSITIE PERZISCHE TAPIJTEN UTRECHT KORTE JANSSTR.-ll - ACHTER DEN DOM 6 EEN „ ECHT " PERZISCH TAPIJT GEEFT CHARME AAN DE GEHEELE OMGEVING Als er één imitatie In huis komt valt het huis Perez Kegelmatig geadverteerde goe deren « betrouwbare goederen N.V DE LANDBDUWBANK TE UTRECHT OUDEGRACHT 113 ¦ OPGERICHT 1897 BAAD VAN COMMISSARISSEN Mr J K H DE BEAUFORT VAN LEUSDEN Leusden Mr A M A BARON VAN BOETZELAER VAN LOENEN EN WOLFEREN Ged Coram De Bilt Mr W I DOUDE VAN TROOSTWIJK Loenen a/d Vecht Jhr Mr J M VAN ASCH VAN WIJCK Amsterdam A TEN NOEVER DE BRAUW VS^ijk bij Duurstede NEEMT GELDEN A DEPOSITO « 00«0«0000000000000000000«00<>000«^«<^ Voor 6 maanden vast 3K%Voor 1 jaar vast 4 % OPENT BEKENING-COURANT Vergoeding 8 % Verstrekt credieten op korten termijn De Directie J B DE BEAUFORT N C DE RUIJTER Met 3 dagen opzeggens 3 % Voor 3 maanden vast 3V4 % SPECIALE AANBIEDING Bij de N.V V.L JOH DE LIEFDE Drift 23 Utrecht is verkrijgbaar DER-BIJBEL ^ U/ONING INDICMTË P door W ANDRINGA Gzn JEUI0©©7 ^ De bijbd welke op zeer bevattelijke wijze is ge schreven en verlucht met een groot aantal prachtige platen is verkrijgbaar in wekelijksche afleverbgen groot 32 bladzijden tegen den geringen prijs van Bouclé-karpetten Haarvelours-karp 190 X 290 f 12.75 200 X 300 - 24 - 230x315 32.50 Wol moquette ta'elkleden in moderne en Perzische dessins 140 X 170 - 9.75 Moquette lopers 50 cm breed per Meter ¦^.^- *.„.«..„ - 1.75 Moquette lopers 69 cm breed per Meter „...„ ^„„^«„««« i » 2.50 Glasgordijnen vanaf »« « 0.25 Pracht sortering Weefstoffen w.o alle sloffen van „ De Ploeg "/ Alle goederen worden des gewenst hiïlijk door vakkundig personeel verwerkt 10 cent per aflevering De bijbel is in 50 afl compleet Zendt nog heden onder staande bon in en U ontvangt een aflevering waardoor deze bijbel binnen eén jaar Uw eigendom is INTEEKENBILJET Ondereeteekende wenscht te ontvangen van de N.V v.h JOH DE UEFDE Drift 23 Utrecht 1 ex KINDERBIJBEL in wekeiyksche afleveringen van 10 cent UDECRACHT 131 vvO0nplEL8.t3S y *!*»»**** •••••••«••¦••••••••••¦« f ¦«•¦••• •«•••** a«f*invi Jg-IS^^Smr yensden in opep couvert gefrankeerd m IM et pcwtz 1 9 ¦ ï-'»"v;i >"%•,- -..,.'- i^J!*.«f » Vre yy C "» ISTERMIDDA T groote Italiaa strijdmacht Addis De eerste die de h stad binnentrok Bottai de gouvei van Rome die al williger naar Afrika vertrokken Als hoofd van de d „ Sabauda " trok h stad binnen Tien minuten voc loeiden overal in de sirenen om hei ie geven voor de meene mobilisatie burgerij Vanaf het baico het Palazzo Venez Rome heeft Mus een rede gehouc klaarde „ Ik maak volk en aan de ge dat de oorlog is g Qroot „ Abessini Italia De Italianen geen verdere raties meer ning wordt gi ADDIS ABEBA 6 deelte van den opmi werd nog bemoeilijkt Italianen wisten de r nen en in een snel t naar Addis Abeba v doglio had de noodigi fen om onmiddellijk d nen herstellen Het bericht van Abeba werd later vai o.a door den Britsch ba bevestigd De Koning van Itah glio het volgende telegi Ik wenseh mijn erke nationale en de inlandse tige overwinning die o ten moed en volhardüij vochten werd Ik breng over Te Rome veranderde richt over de inneming oogwenk Een opgewoi langs de straten uit al gestoken en de meeste De mannen verlieten hi te spoeden om daar he sche groepen waartoe ken Langzamerhand t jnenschenstroom te kor Er waren acht pleiner de verschillende fascist concentreeren Van elk lange stoeten naar hel waar Mussolini van het overwinning van de Ita kondigen Te Rome was het str steeds opnieuw opklinkc boven welk geluid de zv tooi nog weer klonken Ook op het plattelai hun werk ora zich naai daar de rede van Musso uitgezonden te hooren Nog voor zeven uur \ zia een enorme menigte niet te blusschen was T van het Palazzo Venezii juichingen met ' ulk een dat toch reeds vele mar karakter gekend heeft Rede van Mussoli Zwarthemden van vrouwen van geheel | i maarschalk Badoglio feerd Vandaag den 5 zegevierende Italiaans binnengerukt In d < eeuwen van Italië's i gedenkwaardige uren dat w\j thans beleven kendste Ik kondig he 

Kranten

Ga naar