Utrechts Nieuwsblad donderdag 23 mei 1935

/ ABONNEMENTSPRIJS 6IJ VOORUITBETALUMC PER WEEK 0.20 PER MAAND O.Slii PER 3 MAANDEN 2.60 r p post p mnd 0.90 fr p pojl p 3 mnd 2.60 fr p p buit p 3 md 5.50 Telef Administratie 10026 en 17353 Post-giro no 154949 DE GROOTSTE OPLAGE IN STAD EN PROVINCIE Directeur J v STRATEN Hoofdredacteur Mr Dr G J GOEDHART Telefoon Bureaux der Redactie 14507 en 17352 PRIJS DER ADVERTENTIE "* BIJ VOORUITBETALINGVan lr 6 regels f 1.30 Elke regel meer 25 Cent Adverlenliën in het Zaterdag * nummer 5 cent per regel extra Kleine advertentién Kleintjes hoogstens 20 woorden f 0.75 3 achtereenvolgende plaat > singen f 2 — Elk woord meer 5 cent per plaatsing DONDERDAG 23 MEI 1935 OPLAGE 2HUU0 EX UITG v.h JOH DE LIEFDE N.V BUR DRIFT 23 LITRECHT TELEGRAM-ADRES „ NIEUWSBLAD " 43e JRG No 20 Dertien punten van Baldwin Engélands defensie Luclilmacht moet binnen Iwee jaar uitgebreid zijn tot een bezit van 1500 vliegtuigen LONDEN 23 Mei V.D - De rede van Hitler stond op den voorgrond in de verklaring die de plaatsvervangende pre mier Baldvi'in gisternniddag in het Lager huis over de Engelsche defensie-politiek en het verband daarvan met den inter nationalen toestand heeft afgelegd Toen Baldwin zijn rede aanving kon men in de zaal een speld hooren vallen Onmiddellijk in het begin van zijn uit eenzettingen ging Baldwin in op de door Hitler afgelegde verklaringen hetgeen hij eveneens deed in dertien punten De verklaring van Hitler dat Duitschlandin de lucht gelijkheid eischt met de andere af zonderlijke staten is een bevestiging van detiasis waarop het Engelsche plan gegrondvest is Het Duitache standpunt dat Duitschlandniet alleen bereid is tot een verhooging maarook tot een verlaging van zijn bewapenings niveau is een zeer belangrijke gedachtengang De Duitsche uitlatingen over een luchtpactop de basis van het verdrag van Locamo zijn deste waardevoller daar Hitler zeide dat een zoo danig luchtpact begeleid moet gaan door eenlimiteering der luchtbewapeningen Passages in de rede van Hitler toonen dathij de Engelsche meening over de beschermingvan de civiele bevolking tegen aanvallen uit delucht deelt Engeland begroet de bijdrage van Hitler alshulp voor een algemeene regeling in den zin vande protocollen van Londen Baldwin verklaart dat hij niet zou referee ren aan de uitlatingen van Hitler over de Oost Europeesche pact plannen daar dit niet in directverband stond tot de debatten over de defensievan heden De Engelsche regeering overweegt het planvan een coördineering der Engelsche defensie ministeries Wat de Engelsche plannen inzake uitbrei ding der bewapening betreft deed Baldwin onderluiden bijval van het huis een beroep op hetLagerhuis en het volk Iedere paniekstemmingte vermijden „ Wij willen de fouten van het ver leden niet herhalen Te veel kostbaar bloed isvergoten " De sluier die ligt over de handelingen vande drie autoritaire staten in Europa is inDuitschland voor een deel opgelicht Laat onahopen aldus spr dat hij geheel zal worden ver wijderd opdat wij opgeruimd zullen kunnen zijn Engélands maatregelen tot bewapening inde lucht worden gebaseerd op de verklaring van Hitler dat zijn doel de pariteit in dé lucht metFrankrijk is Engeland is derhalve voornemens zijnluchtvloot uit te breiden binnen den tijd van 2 jaar tot 1500 frontvliegtuigen Het luchtpact en de limiteering van deluchtbewapeningen zijn veel gemakkelijker tebereiken wanneer de drie landen Duitschland,Frankrijk en Engeland uitgaan van hetzelfdeuitgangspunt d.w.z wanneer de pariteit in delucht in alle drie staten voorhanden is Met de Engelsche industrie zijn onderhan delingen gaande om de expansie der Industrievoor militaire productie-doeleinden te verkrijgen.Op dit punt wil Engeland bij geen enkel anderland achterstaan Grondige besiudeering Toen de dag van heden vastgesteld werd voor deze debatten — zoo ging Baldwin voort — gingen wij uit van de veronderstelling dat de redevoering van Hitler zoo tijdig zou worden uitgesproken dat wij die nog voor de debatten grondig zouden kunaen bestudeeren Na den betreurenswaardigen dood van Maarschalk Pilsoedski werd echter mede gedeeld dat de bijzettingsplechtigheden een uit stel van de rede van Hitler noodig maakten Des alniettemin is het mij volkomen onmogelijk niet gebruik te maken van deze eerste gelegenheid om iets te zeggen over deze buitengewone verklaring De rede zal door de Britsche regeering echter nog aan een grondige doch faire bestudeering worden onderworpen Het Lagerhuis zal zich herinneren dat de ver klaringen die de premier en de minister van bui tenlandsche zaken bij de debatten op 2 Mei heb ben afgelegd een beroep op Duitschland behelsden om in een concreten vorm een bijdrage te leveren ter oplossing van de moeilijkheden en gevaren voor de veiligheid en het vertrouwen die de wereld overstroomden en die slechts door collectieve over eenkomsten uit den weg konden worden geruimd Het is klaarblijkelijk dat de rede van den rijkskanselier onder anderen een antwoord vormt op dit beroep Wij erkennen dit als zoodanig Hitler heeft het Duitsche stand punt in verscheidene richtingen van het grootste belang krachtiger gepreciseerd en heeft in een reeks problemen aangeduid wat Duitschland bereid is te doen Wij beschouwen die verklaringen als zeer be langrijk Zij verdienen het door ons allen zoo ern stig en zoo snel mogelijk bestudeerd te worden De Britsche regeering zal daaraan onmiddellijk haar grootste aandacht w^deu in een geest van sympathie en oprechtheid De tegenwoordige toe stand hangt niet alleen af van datgene wat Groot Brittannië zegt of doet Maar wij hebben in samen werking met anderen een belangrijken rol te spe len en wij zullen niet verzuimen onze uiterste best te doen om in iedere mogelijke richting een inter riatjonale overeenkomst tot stand te brengen In de rede vsn Hitler is een punt dat onmiddel lijk betrekking heeft op het thema van de debatten van heden Hitler heeft verklaard de Duitsche luchtstrijdkrachten te beperken tot den stand der andere West Europeesche mogendheden Dat is een bevestiging van de basis waarvan de Britsche luchtplannen uitgingen " Hitler wees er op dat bij de invoering van een pariteitsverhouding in onder scheid van de methode van het in getallen vast stellen van een totale sterkte zonder rekening te houden met wat anderen doen het door overeen komsten tusschen de betrokken mogendheden mo gelijk was niet alleen de hoogste limiet vast te stellen maar ook te verlagen Dat is een zeer be langrijke overweging die ook wij altijd naar voren hebben gebracht Ik moet verder den bijzonderen aandacht der af gevaardigden richten op de verwijzing van Hitler naar het voorgestelde luchtpact tusschen de Locar no-mogendheden Wat Hitler thans gezegd heeft is des te waardevoller aangezien hij zijn hoop liet doorschemeren dat het afstuiten van een zoodanig pact verwerkel'jkt zou kunnen worden tezamen met een overeenkomst inzake beperking Geen verloren moeite Het antwoord dat w\j op het beroep van den minister president van 2 Mei hebben gekregen toont ons dat de hoop thans eenigermate gemotiveerd is dat door de ge meenschappelijke pogingen van de betrokken landen een resultaat zal kunnen worden be reikt Bovendien is er nog een verder punt ' waaraan de Britsche regeering het grootste belang hecht Het schijnt ons dat het afsluiten van een luchtpact zou kunnen worden verbonden met een streven naar bescherming van de burgerlijke bevolking tegen de gevaren van een aanval uit de lucht En in de rede van Hitler bevinden zich passages die schijnen aan te duiden dat Hitler deze meening deelt Dat zijn zeer belangrijke overwegingen die bij luchtvaartdebatten niet kunnen worden weggela ten Wij begroeten Hitlers bijdrage in deze aange legenheid als een hulp voor een algemeene rege ling die het doel was van de Londensche protocol len Wanneer ik thans geen andere pasjsages van zijn redevoering bespreek waarin hij bijv de bij drage definieert die Duitschland bereid is te le veren dan geschiedt dat slechts omdat deze niet onmiddellijk in verband staan met de onderwerpen die hedenmiddag hier op het programma staan Voortgaande behandelde Baldwin het eigenlijke Britsche defensieprobleem Hij gaf daarbij een overzicht over de internationale gebeurtenissen se dert 1933 en constateerde dat de uitbreiding der wapensoorten geen gelijken tred had gehouden met de ontwikkeling van de buitenlandsche politiek De in de hoop op een algemeene bewapeningsbeper king zoo lang vertraagde bewapeningsuitbreiding is thans vastgelegd als een daad der landverdedi ging welke geen enkele verantwoordelijke Engel sche regeermg ongedaan had mogen laten Men kan zich niet voorstellen dat de democra tische regeering van Engeland ooit de militaire krachten zou gebruiken voor een aanvalsoorlog zelfs al zouden deze krachten tienmaal grooter zijn dan thans Een der ernstigste oorzaken van on rust en vrees is de onzekerheid ter wereld over datgene wat ^ verborgen ligt achter de plannen der autoritaire staten waarvan er in Europa drie zijn Het autoritaire systeem kan een sluier leggen over alle gebeurtenissen m het land In Duitschland is de sluier gedeeltelijk opgelicht Spr hoopt en gelooft dat hij spoedig vol ledig opgelicht zal zijn en dat men zich geheel vrijmoedig over alles zal uitlaten wat gezegd moet worden In het bewapeningsvraagstuk Zoo lang dit niet geschiedt zal er geen echt geen waar vertrouwen zijn Wat in November 1934 door spr gezegd is ovei de Duitsche vliegtuigen was toen volstrekt juist Volkomen onjuist waren ech ter zijn beramingen voor de toekomst Noch spr noch zijn raadgevers hadden eenig idee van het ni • veau der vliegtuigproductie in Duitschland gedu rende de laatste zes maanden gehad In den loop der besprekingen met Hitler is duidelijk gemaakt dat Hitler's doel pariteit was met Frankrijk Op deze opgave steunden de toenmalige Engelsche voorstellen Voor de pariteit der drie volken is het getal 1.^00 frontlinie-vliegtuigen ten grond - Vrouwen Wat is de vrouw in de tegenwoordige maatschap pij — Meer en meer wordt zij de gelijke van den man of althans streeft zij - daarnaar en stelt zij er prijs op in de gele genheid ge steld te wor den aan te kunnen too nen dat zij in vele op - zichten naast in plaats van beneden hem staat Zoo werkt de vrouw zich in talrijke beroepen naar boven en Zij toont daar op haar plaats te zijn Als chauffeur, als vlieger als militair en als zee man treedt zij op zelfs hoort men van vrouwe lijke stieren vechters en andere excentrieke functie-vervullin gen Zoo heeft in Hongarije onlangs een jongedame het vegen van schoorsteenen tot vak gekozen Men ziet haar hier bij het uitvoeren van haar werk zaamheden Baldwin slag gelegd Dat is in overeenstemming met het in het jaarrapport van den Volkenbond gepubliceerde getal over de luchtstrijd krachten Engeland streeft naar een getal van 1500 vliegtuigen die met de grootst mogelijke snelheid vervaardigd moeten worden De Engelsche luchtstrijdkrachten in het verre Oosten zijn niet inbegrepen in dit getal Men moet bedenken dat bij de beoordeeling der sterkte bij de luchtstrijdkrachten behalve getallen ook nog andere overwegingen zijn zooals bijvoorbeeld de kwestie der reserves der opleiding enz Oe En gelsche luchtmaatregelen worden thans overwogen en zullen snel verwerkelijkt worden De pariteit in getal is bijna onvermijdelijk om twee hoogst wenschelijke doeleinden te kunnen verwerkelijken n.l een zekere vorm van collectieve veiligheid ge lijk b.v het voorgestelde luchtpact der Locamo mogendheden en een methode der limiteering Deze doeleinden kunnen veel gemakkelijker bereikt wor den wanneer alle partijen van ongeveer hetzelfde punt uit starten Spr gelooft dat Hitler dat be doelde toen hij gisteren zeide dat Duitschland zijn best had gedaan om zijn wensch te toonen een onbeperkte bewapeningswedloop te vermijden en zijn bewapeningen in de lucht te beperken tot de pa riteit met de andere West-Europeesche mogend heden hetgeen te allen tijde de vaststellmg van een'maximum ' mogelijk maakt dat ' Duitschland zich dan zal verplichten in acht te nemen Debatten in Lagerhuis Baldwin kondigde daarop een aanvullende be grooting aan en verdedigde het ministerie van luchtvaart tegen de bewering • ka.t het verantwoor delijk gesteld moet worden voor een program dat niet in overeenstemming is met de behoeften Nadat Baldwin zijn rede beëindigd had deelde de plaatsvervangende voorzitter van de Labour oppositie majoor Attlee mede dat zijn partij niet tevreden was over de regeeringsvoorstellen Zij zou derhalve stemmen tegen de aanvullende begrooting De defensie-voorstellen van Baldwin staan in zooverre niet in verhouding tot de door hem geschilderde gevaren dat zij niet in het minst in staat zijn aan deze gevaren het hoofd te bieden Wat de rede van Hitler betreft de oppositie heeft nooit de DuitSche herbewapening ondersteund Zij heeft steeds het gevaar van verdragbreuk inge zien doch de rede van Hitler behelst zekere ver klaringen en voorstellen die de hoop laten op een weer ter hand nemen van het geheele ontwape ningsprobleem De Labour-oppositie wenscht een spoedig bijeenkomen van de ontwapeningsconferen tie teneinde de voorstellen van Hitler te overwe gen want daarin ziet men een mogelijldieid om de bewapeningswedloop tot staan-te brengen De rede van Hitler is echter niet volledig bevredigend Zij bevat zeer groote gevaren Attlee moest derhalve reserves maken Zoo wees hij op de uitlatingen van Hitler betreffende Sovjet-Rusland en verklaarde dat Duitschland en Rusland in dezelfde wereld moe ten leven De door Hitler vermelde afgrond tus schen de beide landen moet derhalve worden over brugd In het verder verloop van zijn rede zeide Actlee dat ook Groot-Brittannië bereid moest zijn volledig bij te dragen tot de collectieve veiligheid Deze veiligheid moet bereikt worden door ontwa pening en niet door bewapening De vrede zal ver loren zijn wanneer de kracht der vredelievende sta ten niet zoo toeneemt dat deze de kracht van een enkelen staat overtreft In dit verband herhaalde Attlee de oude voorstellen inzake een internatio nale strijdmacht onder den Volkenbond en de inter nationaliseering der verkeersluchtvaart Churchill noemde de houding van Hitler nopens de kwestie der veiligheid alles behalve bemoedi gend terwijl hij ook zijn houding nopens de kwes tie der niet-inmenging in de politiek der Donau landen teleurstellend noemt Spr herinnerde er aan dat Duitschland een groot aantal bommenwer pers met groote actieradius heeft Indien de Duitschers 35 % der Britsche tonnage op stapel zetten is het duidelijk dat ook Engeland in alle scheepsklassen nieuwe bodems moet bouwen De onderstaatssecretaris van Luchtvaart Sir Philipp Sassoon besloot met als zijn overtuiging uit te spreken dat.een sterke Engelsche luchtvloot de beste garantie is voor den Europeeschen vrede Het Lagerhuis verwierp ten slotte met 340 tegen 52 stemmen het door de Labour-partij tu gediende voorstel de suppletoire begrooting te verlagen en bekrachtigde daarmede de regee ringsvoorstellen Baldwin heeft tijdens zijn verklaringen in het Lagerhuis nog de benoeming bekend gemaakt van een officieelen raadsman die de regeering zal bij staan in het werk van uitbreiding van de lucht vloot Lord Weir oud-minister van Oorlog in 1918 zal deze functie vervullen Geen Poolsche vliegtuigen boven Tsjecho Slowakye WARSCHAU 23 Mei Reuter — De Poolsche luchtlijn Krakau Wesnen welke sedert 1925 be staat wordt met ingang van 1 Juni gestaakt aan gezien de Tsjechoslowaaksche aijtoriteiten niet lan ger willen toestaan dat Poolsche vliegtuigen over Tsjechoslowaaksoh gebied vliegen - Frankrijks herstel Flandin wil het voorbeeld van Poincaré volgen PARIJS 28 Mei Havas — In officieele kringen wordt thans bevestigd dat de regee ring voornemens zou zUn aan Kamer en Se naat even uitgebreide financieele volmachten te vragen als die welke in 1926 aan Poincaré zijn verleend voor het economisch en finan cieel herstel van het land Duitsche dienstplichtwet uiteengezet Men moet Ariër zijn om te mogen dienen Niet-Ariërs moeten zich wel aanmelden EER TERUGGEGEVEN BERLIJN 23 Mei D N B — De chef van het kabinet van den minister van oorlog generaal Von Reichenau heeft heden in de Duitsche pers een uiteenzetting gegeven over de nieuwe dienstplicht wet Von Reichenau begon met er op te wijzen dat Hitler met deze wet aan het Duitsche volk zijn eer heeft teruggegeven De nieuwe wet wortelt in het beste en sterkste van den Duit ' schen geest Zij kent geen standsverschillen en geen ontwikkelingsprivileges slechts karakter en prestaties zullen gewicht in de schaal leggen Vervolgens ging Von Reichenau de voornaamste bepalingen der wet na en verklaarde dat de vast gestelde leeftijdsgrenzen van 18 tot 45 jaar niet wijzen op een te hooge opvoering van den dienst plicht In alle Europeesche staten met dienstplicht be staan ongeveer diezelfde grenzen in sommige zoo als in Frankrijk en Rusland zijn zij nog ruimer Na het veivullen van zijn actieven dienstplicht gaat de man tot de reserve over daarin blijft hij tot zijn 35ste jaar Tusschen zijn 35ste en 45ste jaar behoort hij to »- de landweer ' Arische afstamming is een voorwaarde om te kunnen dienen Echter kunnen uitzonderingen toe gelaten worden waarover door een commissie van onderzoek wordt beslist Alle niet-Ariërs moeten zich echter wel voor den dienst opgeven De tot den actieven dienst toegelaten niet Ariërs kunnen niet in leidende po sities worden geplaatst In geval van oorlog zal voor deze moeilijke quaestie een bijzondere rege ling moeten worden getroffen welke de rijkskan selier zich nog heeft voorbehouden Dienstplichtigen die zich In het buitenland be vmden of zich voor langen tijd naar het buitenland willen begeven moeten eerst hun dienstplicht ver vullen Echter is uitstel mogelijk In 1935 zullen in het buitenland wonende dienst plichtigen nie ' behoeven te dienen omdat de tijd voor administratieve voorbereiding daartoe te kort is In het buitenland wonende dienstplichtigen moe ten zich opgeven bij het commando West Berlijn W 35 In het jaar 1935 worden de lichtingen 1914 en 1915 gekeurd en zal de lichting 1914 voor actieven dienst opkomen De keuring begmt in Juni en de opkomst zal in den herfst plaats vinden Victor Hugo-herdenking Voor het graf van den dichter in hel Pantheon zijn bloemen neergelegd "' Mjii.,i PARIJS 23 Mei Reuter — De officieele ' her denking vaji het feit dat Victor Hugo vijftig jaar geleden is overleden is gistermorgen begonnen met een symbolische plechtigheid in het Pantheon Voor het graf van den dichter in de crypt van het monument dat gewijd is aan de groote man nen heeft de president der republiek namens het land bloemen neergelegd De minister van Onderwijs Mallarmé legde bloe men neer namens de regeering en de geschiedkun dige Hanotaux namens de Fransche Academie De herdenkingsplechtigheid vond plaats ^ in het schip van genoemd monument en bestond uit voordracht van gedichten van Victor Hugo door leden van de Comédie Frangaise zij werd besloten door kin der koorzang Duizenden schoolkinderen defileerden langs het beeld van den dichter dat voor het Pantheon is geplaatst zij legden kleine bouquetten aan den voet van het standbeeld neer De posterijen hebben ter gelegenheid van den vijftigsten herdenkingsdag van den dood van Vic tor Hugo een nieuwen zegel uitgegeven met de beeltenis van den dichter „ Belgica ^' verongelukt De drie inzittenden konden allen worden gered ST NAZAIRE 23 Mei Reuter — De Belgische ballon „ Belgica " bestuurd door den beroemden ballonvaarder Demuyter is in de nabijheid van Briers in Bretagne in een moeras terecht gekomen en geheel vernield De drie inzittenden konden echter allen worden gered Demuyter heeft destijds met de thans ver nietigde „ Belgica " den Gordon Bennett beker gewonnen In totaal won de ballonvaarder reeds vijfmaal dezen pr\js WIJ PUBLICEEREN Buitenland Weer twee kloosterlingen voor het ge recht Pag 2 Binnenland Inbrekersbende berecht Zware straffengeëischl Pag 5 Mr Marchant zal een brochure uitgeven „ Tot Verweer " getiteld Pag 5 School voor Reserve-officieren te Kam pen bestaat 10 jaar Pag 5 Eerste Douglas heden naar Indië ver trokken Pag 5 Trekkerstocht langs de jeugdherbergen Pag 5 Ondernemers-overeenkomsten en Eerste Kamer Pag 6 Wetsontwerp tot steun aan de zeescheep vaart ingediend Pag 6 Wijziging der luchtvaartwet Pag 6 Ernstige massa-vergiftiging in de hoofd stad Pag 3 Eéndaagsche retours bij de Spoorwegen Pag 3 Stadsnieuws De militaire oefeningen in Hotel del'Europe Pag 9 De dure radio-distributie een onderzoek is gewenscht Pag 9 Diës-viering van het U.S.C Pag 9 Zal de vacature Dr v d Hoeve bij de in specties van het L.O niet vervuldworden Pag 9 Voortzetting van de vergadering van denChr Boeren en Tuindersbond Pag 10 Provincie De nieuwe burgemeester van Zuilen Pag 9 Feestdag voor oudste tweeling van Ne derland te Mijdrecht • Pag 11 Kind in tobbe water verdronken te Hil versum Pag 11 Kunst Eerste avond van den Beethoven-Bruck - ner-cyclus Pag 10 Expositie „ Het Krijtje " in „ Voor deKunst " Pag 10 DE BILT VERWACHT Matige aanvankelijk nog krachtige Ooste lijke tot Noordelijke wind betrokken tot zwaar of half bewolkt kans op regeh of on weer vooral in het Oosten iets zachter ' s nachts overdag iets kouder Barometer pagina 3 Naar herstel der valuta Huil zinspeelde op de wenschelijkheid van samenwerking onder groote naties WASHINGTON 23 Mei Reuter — De minis ter van Buitenlandsche Zaken Cordell Huil ver klaarde voor de radio dat op initiatief van Roose velt weldra een nationaal Scheepvaart Congres wordt gehouden Bij deze gelegenheid zal de noodzakelijkheid voor de Amerikaansche scheepsbouwers worden onder streept om zorg er voor te dragen dat de Veree nigde Staten over voldoende koopvaardijschepen beschikken Huil maakte voorts vah deze gelegenheid gebruik om te verklaren dat de hinderpalen die de internationale welvaart ongunstig be ïnvloeden uit den weg moeten worden ge ruimd Hierbij gewaagde minister Huil niet direct van een internationale monetaire en economische conferentie doch hij liet duide lijk de wenschelijkheid doorschemeren van verbetering van den tegenwoordigen inter nationalen toestand door samenwerking der groote naties Gelijktijdige pogingen zijn vooral noodzakelijk ter verkrijging van stabiele wisselkoersen verlaging van de tolmuren en evenwicht van de wereldprijzen Het is aldus besloot de minister van eminent belang dat het sluiten van handelsverdragen wordt bespoedigd daar hierdoor de internationale afzet markten moeten worden vergroot Tv/eede rang in de lucht zal Engeland nooit dulden LONDEN 23 Mei V.D — Ook in het Hoo gerhuis is gisteren beraadslaagd over de landsver dediging De conservatieve Lord Lloyd verklaarde zinspelende op Duitschland dat op slechts drie uren afstands van Londen een sterk leger bestaat dat Engeland eens onheil zou kunnen toebrengen Namens de regeering deed de minister van Luchtvaart Lord Londonderry verschillende nade re mededeelmgen over het Engelsche luchtvaart program Spr constateerde dat Engeland gedwon gen is geweest de politiek der eenzijdige ontwape ning prijs te geven Lord Londonderry deelde mede dat bij de Engel sche luchtmacht 2700 geoefende vliegers actief dienst doen 400 vliegers zijn In opleiding terwijl een reserve van 1200 geoefende militaire vliegers aanwezig is Goede militaire vliegers hebben een opleiding van 12 maanden noodig oórlogsvlie'jers moeten bover,c!'cn ai">r'^''-!'^i ^ '" ar es'ir.d^rc'.i ' ' t doen „ Wij ki;;;:-ea nog slcct'.s staande houden d^t wij een luehtwapen bezitten dat sterker dekking in den rug bezit dan eenige andere luchtvloot in Europa Er zullen nog 2500 vliegers moeten worden opgeleid er zullen 71 nieuwe eskaders worden ge vormd De minister besloot met te verklaren dat de Engelsche regeering onder geen omstandigheden '„ in de lucht " een tweede ranga positie zal accep teeren 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 20 Donderdag 23 Mef 1935 EERSTE BLAD UTRECHT Weer twee kloosterlingen voor het gerecht Respectievelijk veroordeeld lol vijf jaar tuchlhuisslraf en lien maanden gevangenisstraf BERLIJN 23 Mei Reuter — Voor de recht bank alhier ia gisteren het tweede proces tegen do van devlezensmokkelarlj beschuldigde klooster lingen begonnen Thans stonden onder beschuldi ging van voortgezette deviuzensmokkelarij in vijf gevallen twee leden van de orde der Augüstinessen terecht en wel de B6-Jarige generaal-overste Maria Menke zuster Neophystia en de 57-jarige generaal overste Gertrud Dohm zuster Englatia Eerst genoemde is sinds 1931 eenig bestuurslid van het Genootschap der Cellitinnen volgens den regel van den H Augustinus in Keulen " zuster Englatia is sedert 1929 procuratiehoudster van deze orde Tot de financiering van den bouw van een zie kenhuis in Keulen heeft het „ Genootschap " in 1921 bu de Incasso-Bank te Amsterdam twee leeningen leder ten bedrage van 1.2 millioen gulden dus to taal ongeveer vier millioen R.M tegen resp 8 en 7 pet gesloten De Incasso-Bank gaf voor dit kapitaal obligaties uit In 1932 heeft de orde ech ter op raad van dr Hofius gebruik gemaakt van den lagen koersstand om de leeningsobligatiea te rug te koopen Dit terugkoopen der obligaties vormde het hoofd doel van het proces er z^n in totaal obligaties tot eeu nominale waarde van f 210.000 en aandeden van de Universumbank tot een nominale waarde van f 5000 gekocht Verscheidene zusters zouden deze som nu bij gedeelten van 5000 tot 10.000 R.M over de Belgische grens hebben gesmokkeld De belde zusters werden er van beschuldigd zich hieraan schuldig te hebben gemaakt De voor bovengenoemde bedragen gekochte effecten wer den in het Belgische klooster St Vlth onderge bracht Beide beschuldigden hebben in het verloop van het vooronderzoek een volledige bekentenis afgelegd en ook verklaard dat zij »\ ch de draag Wödte van haar handelingen bewust waren Een zwaar vonnis Het BerUJnsche snelschepengerecht heeft gister middag zuster Neophytla Maria Menke wegens herhaalde overtreding der deviezen-verordening overeenkomstig den elach veroordeeld tot 5 jaar tuchthuiastraf 5 jaar eerverlies en 121.000 R.M boete In plaats van-de boete treedt bü niet be-taling een verdere tuchthuisstraf van 12 maanden en 2 dagen Zuster Englatia Gertrud Dohm werd eveneens overeenkomstig den eisch wegens medeplichtigheid veroordeeld tot 10 maanden gevangenis en 1000 R.M boete Voor beide veroordeelden wordt 2 maanden voor arrest in mindering gebracht Voorts werd bevel gegeven tot confiscatie van 190.000 R.M Hiervoor staat borg de „ Genossen schaft der Cellitinnen nach der Regel des heiligen Augustinus in Köln e.V " Zuster Englatia zal vrijgesteld worden van ver der arrest wanneer een cautie van 5000 R.M wordt gestort De mijnstakfng rond Charleroi In 26 van de 59 mijnen is de arbeidneergelegd 10 a 12 duizend ar beiders staan buiten werlc CHARLEROI 23 Mei V.D — In de ' streek van Charleroi wordt thans gestaakt in 26 van de 59 mvjnen d.i door 10 & 12.000 van de 36.000 mijn werkers die hier geëmployeerd worden By het ontruimen van schacht 3 van de „ cara biniers-mijn " te ChAtclet zijn 15 mijnwerkers toen de myn door manschappen van de rijkswacht werd omsingeld er In geslaagd langs een anderen kant te ontsnappen d.w.z door een luchttoevoerkoker zijn ziJ in de mijn afgedaald Zij hebben besloten niet te zullen eten of de mijn te verlaten aleer hun kameraden volledige voldoening zal zijn geschon ken De Dultsche ex-kroonprlns zegt „ Als Duitschland en Frankrijk niet tot elkaar komen valt Europa in het Bolsjewisme PARIJS 23 Mei Reuter — De speciale correspondent van de „ Petit Jouraal " heeft een interview gehad met den ex-kroonprins van Duitschland die verklaarde „ Indien Frankrijk en Duitschland niet tot elkaar komen zal Europa in het Bolsjewisme vallen " Ten aanzien van Laval zeide hfl „ Ik weet dat in ziJn handen het lot van Europa in goede handen is " FEUILLETON TITANENSTRIJD door WYNDHAM MARTYN 16 Toen Bennett belangstellend had gevraagd of hü door bemiddeling van haar neef den tuinman geen jong kon koopen werd hem medegedeeld dat het ras was uitgestorven Hij scheen erg te leurgesteld Juffrouw Penfold vertelde dat haar eigen hond Prins nooit vriendschap met hem had willen sluiten Zijn beschouwde dit absoluut niet als een aanwijzing van zijn karakter daar de hond al tweemaal den geestelijken die daar wel eens op bezoek kwam gebeten had „ Hij is ook dik " zei ze Zelden had Anthony Trent een zaak gelezen waarvan het bewijsmateriaal zoo volledig was ge weest Van de bijzonderheden die hij reeds bezat zou hij een boeiend verhaal kunnen fantaseeren Op zekeren dag was Garland over de heide naar Camelford gereden Daar had hij ' n paar dikke sokken gekocht aangezien hij ' s'nachts veel last van koude voeten had Van den waard van de „ Drie Veeren " had hö een paar flesschen oude Bourgogne gekocht die zeer belegen was Hij vertelde de Penfolds dat hij deze flesschen ter eere van zijn verjaardag had gekocht En daar de nacht guur was en de storm over de vlak te gierde stelde hg voor dat zijn vrienden op ziJn gezondheid zouden klinken Het was koppig goed je en de heele familie de gast uit Londen incluis werd slaperig Meestal weïd de voordeur niet gegrendeld wan neer de familie ter ruste ging Meneer Bennett ging vaak om een uur of tien nog een wande ling maken en sloot daarna zelf de deur Op den avond van den moord vroeg hij Pichard Penfold om de deur te sluiten „ Doe de deur op de grendel en sluit het gespuis buiten " beval hij „ Die stormwind zal Me van avond wel in slaap wiegen " FOTOGRAFEERT U alle merken Camera's OPRUIMING VAN PAPIER EN FILMS \^ Z\e onze Etalage N EU D E 10 UTRECHT Uitbreiding Amerikaansche vloot Verhooging van marine-begrooting door Senaat goedgekeurd WASkiNGTON 23 Mei Reuter — De Senaat heeft zonder stemming goedgekeurd dat de begrooting van marine met 11.690.000 dollar wordt vei'hoogd hetgeen reeds door het Huia van Afgevaardigden was goedgekeurd Deze vermeerdering dient voor het financieren van het op stapel zotten van 24 nieuwe oorlogs schepen Britsch koninklijk paar beleeft een onprettig incident Communisten demonstreerden met roode doeken loen zij door Londen's straten reden LONDEN 23 Mei V.D —¦ Gisteravond is ter gelegenheid van het zilveren regeerlngsjubileum van Koning George in Guildenhall een galabal ge geven dat werd bijgewoond door den Koning en de Koningin Toen de koninklijke stoet Guildenhall na derde verschenen plotseling uit de menigte roode doeken met opschriften Communistische demon stranten en werkloozen hieven spreekkoi'en aan waarin ziJ vroegen wie de kosten voor deze feesten moesten betalen en waarom er geen geld voor de werkloozen was Bereden politie was spoedig ter plaatse om de betoogers te verspreiden Duitsche ex-kroonprins te Stockholm Hij zal het huwelijk van prinses Ingrid bijwonen STOCKHOLM 23 Mei Reuter — Gisteren zijn wederom eenige vorstelijke personen uit het buiten land te Stockholm aangekomen ter bijwoning van het huwelijk van prinses Ingrid met kroonprins ï'rederik van Denemarken Tot hen behoorden de Duitsche ex-kroonprins vergezeld van ziJn echtgenoote en van zijn kinde ren de prinsen Hubertus en Friedrich en de prin sessen Alexandrine en Cecilie Te 1 uur bood koning Gustaaf den gasten een noenmaal „ en familie " aan in het koninklijk paleis Omzetbelasting brengt hulp aan behoeftigen SPRINGFIELD Illinois 23 Mei Reuter ' -^ Het wetsvoorstel tot heffing van een omzetbelas ting van S % op alle verkoopen waarvan de op brengst ten goede zou komen aan dê 1,2 millioen behoeftigen in deze staat is heden met een meer derheid van 77 "« temmen door de wetgevende ver gadering van Illinois aangenomen Het wetsvoor stel was voordien niet minder dan vijfmaal verwor pen Ingezonden Mededeeling in hel waschgoed een schrikbeeld voor iedere huisvrouw Ctts^icJtTie verwijderd xe e A btjl nooil gaatjes in Uw jMcl voor VIJF wasschen 16 et Handalsond EmI »»" Apeldoorn De draad van het verhaal moest hier door een zekeren Sarah Olver de huishoudster van den do minee van de naburige parochie worden opgeno men Hü was een bekend antiquair ofschoon hij het grootste deel van zijn leven als scheepsdomi nee had doorgebracht Toen hij hier beroepen was had hiJ gemerkt dat de pastorie vochtig en onge zond was Het huis lag zooals de meeste huizen in Cornwall in de laagte om het tegen de zeewind die dwars over het smalle land woei te beschut ten Hij liet het aan zijn lot over en kocht een oude steenen boerderij waar hij een gezellige woning van maakte De dominee hoorde den wind om het huis gieren Dan dacht hij weer aan de jaren op zee terug Op deze gedenkwaardigen avond sliep hy vast ondanks de orkaan De oude Sarah Olver betreurde het dat zij den bediende Tamsln Callaway voor den nacht naar huis had laten gaan Zg was zenuwachtig en kroop heel diep onder de dekens Alle furiën schenen los gelaten Zelfs onder de dekens kon zg den grooten waakhond nog hooren blaffen Hij was een half broer van juffrouw Penfold's Prins De oude vrouw die wist dat er ' s nachts bijna niemand langs den weg kwam hoopte dat het de voetstap pen waren van Tamsin waartegen hij blafte Toen het geblaf plotseling ophield was ze er bijna zeker van Ze ging voorzichtig naar het raam en keek naarbuiten Haar gegil bracht den dominee naar den deur hg hoorde haar duidelijk schreeuwen De zwarte ruiter de zwarte ruiter " Toen viel ze in zwijm Toen ze weer bij bewustzijn was vertelde ze hem wat ze gezien had Op den weg langs het huis had iets vreeselgks gereden Zwart als de nacht was hij en het paard dat hü bereed spuw de vuur De ruiter had omhoog gekeken en de oude vrouw aangestaard en het is algemeen be kend dat men dan binnen een jaar sterft „ Is dit de twintigste eeuw of zijn we weer in de Middeleeuwen " vroeg de dominee geërgerd „ Dat is heidensche onzin " „ Die dingen blijven voor u verborgen " jammer de Sarah Olver „ U bent maar een vreemdeling uit Kent " De hemel zg gedankt " riep de dominee - „ Zelfs de stomme dieren zijn nog slimmer dan U " hield ze vol De hond hield op met blaffen Panlsjen Lama wil naar Tibet terugkeeren De geloovigen wachten evenwel op dekomst van een gereïncarneer - ^ den Dalai Lama NANKING 23 Mei United Press — Elf jaar geleden kwam het in de geheimzinnige Tibetaan sche kloosterstad Lhasa tot ernstige moeilijkheden tusschen den Dalai Lama den aanvoerder der in Tibet heerschende oligarchie en den Tibetaanschen „ Paus " het geestelijke opperhoofd aller Boeddhis ten in Centraal - en Noord-Azië De laatste die den titel „ Pantsjen Lama " draagt moest Lhasa verlaten en buitenslands gaan Nu zwerft de Pantsjen Lama een soort wande lende Jood der Boeddhisten sinds elf jaar door China en Mongolië rond hoogvereerd in alle tem pels en kloosters maar zonder vaderland En eerst nu nadat de Dalai Lama is gestor ven — of zooals de Boeddhi.sten het uitdrukken het Nirwana bereikt heeft — denkt hij er over naar zijn vaderland op het dak der wereld terug te keeren Maar ook nu heeft dat nog zijn moei lijkheden en de Pantsjen Lama zal nog wel eenig geduld moeten hebben voor hij eindelijk zijn blik weer kan laten rusten op de eeuwige ijstoppen van den Himalaya Wel zou hij in Lhasa ongetwijfeld welkom wor den geheeten zoolang hij zich bepaalde tot zijn ambt als Lam.aïstische Paus en zich niet met de politiek bemoeide en de Chlneesche regeering die den Dalai Lama al te Engelsch gezind vond zou haar vroegeren vijand die ook t'vjdens zijn balling schap ziJn geweldigen invloed op de Lamaïstische volken behield en haar daarom van groot nut is zeer gaarne weer in zijn ambt en waardigheid her steld zien Maar de Tibetaansche kloosters hebben In de verloopen elf jaar geleerd het zonder hun opper hoofd te stellen en de meest invloedrijke abten te Lhasa zouden het niet bepaald prettig vinden wan neer hun opperhoofd de teugels van het bewind weer in handen nam Bovendien geven zijn aanhan gers in Tibet den Pantsjen Lama den raad pas na het vinden van den in de gestalte van een pas geboren kind teruggekeerden Dalai Lama naar zijn land terug te gaan om - aan alle verdenking van politieke motieven den pas af te snyden Het is echter zeer goed mogelijk dat de ont dekking van den gereïncameerden Dalai " Lama pas over één of twee jaren plaats heeft tot dat moment oefent een 23-jarige Lama de religieuse plichten van den gestorvene uit terwijl het pri mitieve bestuur over het dun bevolkte land in de handen van een Staatsraad berust Zoo zal dus de zwervensmoede Pantsjen Lama nog geduld moeten hebben tot de wedergeboren Dalai Lama is ontdekt en dan is het nog zeer de vraag of deze niet zijn vijandschap tegen hem uit ztjn vorige leven in het huidige heeft meege bracht Ramp in Russische rubberfabriek Bij een explosie zijn acht arbeiders om het leven gekomen f§^,'flj - laöëKOU 23 Mi Reuter).—in è'ên"M|êKa briëR'alhier heeft een ièvigé ontploffing plaats ge had die de fabriek voor het grootste deel heeft ver woest Naar ' men tot dusver heeft kunnen vast stellen zijn acht arbeiders om het leven gekomen Talrijke arbeiders worden vermist In dezelfde fabriek hebben eenigen tijd geleden bij een brand twintig ' personen het leven verloren WAT ZULLEN WE ETEN ^ Vrijdag 24 Mei Gestoofde tarbot Gemengde sla aardappelen Beschuit met bessensap Gestoofde tarbot 4 mooten tarbot 100 gr boter K L water 1 citroen zout paneermeel peterselie bloem D " visch wordt onder stroomend water goed ge wasschen en ingewreven met zout daarna in een vuurvasten schotel gelegd bedekt met het water de aan stukjes verdeelde boter de citroensap en een laagje paneermeel waarna wü de schotel af gedekt in den oven plaatsen óf op een asbest plaatje op een kleine gaspit gaar laten worden ongeveer drie kwartier We dienen de visch op in de schotel doch gieten het vocht voorzichtig af binden dit en voegen het weer bij de visch dienen de schotel op be strooid met peterselie toen hg hem zag en hoogstwciarschijnlijk ligt hij op het oogenblik dood zooveel macht heeft de zwarte ruiter " „ Ga slapen " beval de dominee " en denk er aan dat je geen heidln bent maar een Christin " Toen men den dominee over het gebeurde onder vroeg gaf hij toe dat Sarah Olver zoo ontzettend bang was geweest dat hij voor haar verstand ge vreesd had Maar Sarah Olver kreeg den volgenden morgen gelijk De groote waakhond werd dood gevonden En de oude vrouw las in zijn oogen een _ angst die volgens haar door geen sterfelijk wezen kon zijn teweeggebracht De dominee arme man die er niets van wilde gelooven zond het lichaam naar een analyst in Ti-uro Hier verklaarden ze voor vijfentwintig pop dat de hond aan strychine gestorven was „ Tante " Sarah Olver snoof alleen maar toen men het haar vertelde Zij wist dat ze binnen het jaar moest sterven Onder het verder lezen merkt Anthony Trent dat er wel eenige reden voor angst van de oude vrouw bestond Er was werkelijk een zwarte rui ter langs gekomen in dien vreeselijken nacht en hij had naar boven gekeken in de verschrikte oogen van de huishoudster van den dominee Dat bleek aldus Bij John Qarkeek boer en veehandelaar werd dien nacht het beste rijpaard uit de stal gehaald Carkeek was een forsche zware man Alleen een hoog dier met goede schouders kon zijn gewicht van de veemarkt naar zijn ver afgelegen huis dra gen Dit paard dat Sarah Olver gezien had was heel hoog van bouw Het was donkerbruin en kon bij avond best voor zwart worden aangezien Carkeek was in den schemer van Davidstowe naar huis gereden en had de staldeur zelf geslo ten Den volgenden morgen — dezelfden waarop het lijk van den hond werd gevonden — vond hij zijn paard buiten de staldeur gezadeld en wel en half dood van vermoeienis Carkeek verklaarde luid dat dit het werk van den duivel zelf was Hij zei dat de duivel het paard in slaap getooverd had — een geliefkoosde list zooals alle verstandige lieden weten — en het paard had meegenomen terwijl het sliep „ Onzin " zei de dominee verontwaardigd „ Car - RADIORUBRIEK VRIJDAG 24 MEt HILVERStTM 301.5 M — V.A.R.A — 8.00 Orgel spel door Cor Steyn — 8.30 Gramofoonmu ziek — V.P.R.O — 10.00 Morgenwijding — V.A.R.A — 10.15 Janny van Oogen draagt voor De brief — 10.35 Gramofoonmuziek — 11.00 Janny van Oogen Iemand van ons — 31.20 Gramofoonmuziek — A.V.R.O — 12.00 Gramofoonmuziek — 12.30 Kovacs Lajos en zijn orkest en gramofoonmuziek — 2.00 Voor dracht door Rob Geraerds en gramofoonmu ziek — 2.45 Vioolvoordracht door Jan Fel derhof — 3.10 De Decibels o.l.v Bddy Meenk V.A.R.A — 4.00 Gramofoonmuziek — 4.30 De Zonnekloppers o.l.v Cor Steyn — 5.00 Naschooltijd — 5.30 De Zonnekloppers o.l.v CorStc^yn — 6.00 Orvitropia o.l.v Jan v d Horst 7.00 Jan Oudegeest De Volkenbond — 7.20 Orgelspel door Joh Jong — 7.50 Vaz Dias,varia en S.O.S.-berichten — V.P.R.O — 8.00 Ds F Dijkema De Profeten — 8.30 Concert 9.00 Prof dr L J v Holk Vier steunpun ten van moderne vroomheid — 9.30 Vervolgconcert — 10.00 Vrijz Godsd Persbureau enVaz Dias — 10.15 Declamatie door D Hoog land — V.A.R.A — 11.00 Jazz-muziek — 11.30 Gramofoonmuziek HUIZEN 1875 M — N.C.R.V — 8.00 Schriftle zing en meditatie — 8.15 Concert — 10.30 Morgendienst door ds S v Dijken — 11.00 Gramofoonmuziek — 11.15 Piano-recital door mevr To Brugmann-Stellemaker — 12.00 Po litieberichten — 12.15 Gramofoonmuziek — 12.30 Het ensemble van der Horst — 1.15 Gramofoonmuziek — 1.45 Vervolg ensemble 2.30 Lezen van Chr lectuur — 3.00 HetConcertgebouw orkest o.l.v W Mengelberg 4.00 Concert door trio — 5.00 A Hofland:Das Lied von der Glocke — 5.30 Orgelbespe ling door L Blaauw — 6.30 A J Herwig:Kamerplanten — 7.00 Politieberichten en Ned Chr Persbureau — 7.15 Reportage of gramo foonmuziek — 7.30 Literair halfuurtje doorG Kamphuis — 8.00 Vaz Dias — 8.05 Gra mofoonmuziek — 8.15 Bach Handelherden-king — 10.15 Vaz Dias — 10.20 Gramofoon muziek BRUSSEL 321.9 M Vlaamsch programma — 12.20 Orkestconoert — 1.20 Gesproken dag blad — 1.30 Vervolg concert — 5.20 Con cert — 6.20 Gramofoonmuziek — 6.35 Om roeporkest — 7.35 Gramofoonmuziek — 8.20 Orkestconcert — 9,25 Vervolg concert — 10.20 Gesproken dagblad — 10.30 Concert DEUTSCHLANDSENDER 1571 M — 6.20 Ko raal Orkest — 8.20 Orkest — 12.20 Omroep orkest — 2.20 Gevarieerd programma — 3.30 Kinderkoor — 4.20 Orkest — 6.20 Concert — Dansprogramma — 11.20 Dansorkest KEULEN 455.9 M — 6.20 Concert — 7.10 Con cert — 11.05 Concert — 12.20 Omroeporkest • — 2.20 Kwintet — 4.20 Kamermuziek — 9.20 Orkest DROITWICH 1500 M — 11.27 Orgelconcert — 12.10 Orkest — 12.50 Dansorkest — 1.35 So listenconcert — 3.20 Orkest — 4.05 Dans muziek — 4.35 Orkest — 5.35 Tango-orkest — 7.25 Bach-herdenking — 8.20 Gramofoon muziek — 8.55 Concert — 9.57 Vervolg con cert — 10.50 Kwintet — 11.35 Orkest OO ' h ^^".» cW - ^^^ 5 ® t * n ^^ oO ' Spreek niet over uw geluk met iemand die minder gelukkig is dan gij keek drinkt meer jenever dan iemand anders in Cornwall Zijn „ in sla ^ tooveren " kwam van een duivel in de flesch Het was duidelijk dat John Bennett Richard Penfold expres had gevraagd de deur te grende len opdat Richard dan zou kuimen getuigen Toen hij dat den jongen boer verzocht was hij reeds van plan de boerderij een paar uur te verlaten John Bennett was uit zijn venster op het lager gelegen dak van de melkerij gegleden Er waren nergens voetsporen gevonden Eigenlijk was er één enkel spoor dat naar John Bennett voerde Een draad wol uit een paar dikke sokken die in de winkel van Nelan in Camelford gekocht waren was aan de vensterbank blijven hangen De sok waar de draad aan ontbrak was achtergelaten en de scheur sprak voor zichzelf Bennett had de zware sokken over zijn laarzen getrokken zoodat zijn voetstappen op het dak en later in de stille gangen van het kasteel gedempt werden Hij had het zware makke paard van Carkeek genomen en den hond van den dominee een ver giftigd stuk vleesch toegegooid Het onderzoek bracht dit aan het licht Waarom had hij die moei te geöaan In de loop van het proces bleek dat een man die de heide niet heel goed kende al leen langs dien weg het kasteel kon bereiken wanneer men geen omweg van ' een twintig kilo meter wou maken Zelfs boeren uit de streek zou den bij zulk weer ' s-nachts niet graag het eenzame pad over de heide nemen Bennett wist dus dat hg ' den waakhond moest passeeren waarvan hij al genoeg gehoord had Hij besloot zoo min moge lijk te riskeeren Hij was het kasteel gemakkelijk genoeg binnen gedrongen door een openslaand raam dat op het terras uitkwam Het paard had hij in een schuur tje verderop vastgebonden Zijn voetsporen die vreemd onmenschelijk leken waren gemakkehjk genoeg te volgen maar ze gaven op het oogenblik van ontdekking geen aanknoopingspunt Het was interessant om na te gaan dat hij geen enkele onnoodige stap had gedaan Hij had van de drie trappen die naar boven voerden direct diegene genomen die hem naar de toren en de slaapka mer van den markies bracht Buiten de deur van deze kamer had hij stilgestaan Dat bleek uit de voetafdrukken Toen alles stilbleef was hij verder Wordt vervolgd Man Het is oo taai zoo sappigi ' t Duurt zoo lang en ' t smaakt zoo fijn Toe probeer óók eens zoo'n pruimpje Maar bedenk ' t moet BLACK-BOY zijn BLACKBOy GESAUSDE ZWARE PRUIMTABAK RADÏO-DISTRIBUTIE VRIJDAG 24 MEI Programma 3 Tïjd Station Golflengte 8.20 — 8.50 Keulen 455.9 M 8.50 — 9.20 Deutschlandsender 1571 M 10.20—11.50 Keulen 455.9 M 11.50 — 1.05 Kalundborg 1261 M 1.05 — 2.20 Keulen 455.9 M 2.20 — 3.20 Deutschlandsender 1571 M 3.20 — 5.20 Kalundborg 1261 M 5.20 — 6.50 Keulen 455.9 M 6.50 — 7.35 Brussel VI 321.9 M 7.35 — 8.20 Leipzig 382.2 M 8.20—11.20 Aansluiting met Heck's Lunchroom 11.20—12.00 Parijs Radio 1648 U 1648 M 1500 M 342.1 M 1500 M 342.1 M 1500 M 321.9 M 342.1 M 1500 M Programma 4 8.05 — 8.50 Parijs Radio 10.35—11.05 Droitwich 11.05—12.10 London Regional 12.13 — 1.35 Droitwich 1.35 ^ 3.20 London Regional 3.20 — 6.20 Droitwich 6.20 — 6.50 Brussel VI 6.50 — 7.25 London Regional 7.25—12.00 Droitwich KERKNIEUWS NED HERV KERK Drietal te Harderwijk vacature I)s J W vati Ingen Ds H Bout te Genemuiden Ds J Enklaac tè Leerdam en Dr J D Kleyne te Ooltgensptsat Beroepen te Borne Ds G Boss te Dedemsvaart Aangenomen naar Amsterdam vacature Prof Dr Berkelbach van der Sprenkel Dr A H EMel " koort te Rotterdam naar Reeuwijk W Vroeginde < wey candidaat te Waddinxveen naar Mijnsheeren -< land J J H van de Ree hulpprediker te Rotteri dam Bedankt voor Tjerkgaast Dr W Oost te Aal » sum bij Dokkum GER KERKENf NIEUWE PREDIKANTSPLAATS Door den kerkeraad der Gereformeerde kerk vaa Voorburg is in beginsel besloten over te gaan tot het stichten van een tweede predikantsplaats Het ligt in de bedoeling in de komende winter de voor bereidende werkzaamheden hiertoe te verrichten en per 1 Sept e.k een nieuwe hulpprediker aan te stellen in de plaats van den heer Hoekstra die het beroep naar Zwartebroek heeft aangenomen CER GEMEENTE Drietal te lerseke vacature Ds Kersten Ds J Fraanje te Bameveld Ds G H Kersten te Rot terdam en Ds R Kok te Veenendaal Beroepen te Paterson N A Ds M Heijkoop t ^ Utrecht CHR GER KERK Beroepen te Nieuwpoort vacature Ds Snutt Ds P de Groot te Gorcum gegaan tot de torenkamer aan het eind v£m de gang Deze torenkamer was het eenig overblijfsel uit de veertiende eeuw Het vertrek was achthoekig rondom liep een galerij aan den Oostkant leid de een zwart eikenhouten trap naar de tuinen Juffrouw Penfold herinnerde zich met tranen in de oogen hoe v£iak ze John Bennett van deze ka mer en de schatten die er bewaard werden verteld had Hij had vol nieuwsgierigheid gevraagd waar om de Markies er zooveel tijd doorbracht Zij hadden den ouden Markies op een Bokhara tapijt gevonden Zijn schedel was met een zwaar wapen waar geen spoor van gevonden werd in geslagen Hij was al verscheidene uren dood Eerst meende men dat er niets van de schatten om hem heen gestolen was De bediende van den Lord ont dekte dat de achthonderd pond die hg den Mar kies gegeven had ontbraken Na een week werd er pas ontdekt dat de moordenaar ook het kost bare „ Meisje met de waterkruik " had gestolen Op den morgen waarop men den moord op den Markies ontdekte vertelde John Bennett — ze ker om de pijnlijke spieren te verklaren die de on gewone rit hem bezorgd had — aan juffrouw Pen fold dat hij door het koude winderige weer last van zijn lever had gekregen Zij bracht hem ziJn ontbijt op bed Zg vond het een afgrijselijke ge dachte dat zij iemand had bediend wiens handen bezoedeld waren met het bloed van een ouden man dien hij kort te voren op zoo'n wreede wijze had omgebracht Zij vertelde dat hg ' bijzonder vriendelijk was geweest en gezegd had tot de herfst in die vreedzame omgeving te b'ijven En toch moest hij op datzelfde oogenblik al het plan hebben gehad naar Londen terug te keeren Een week later verklaarde hij tot zijn ergernis naar Londen terug te moeten keeren wegens ziek te van een vriend Het bleek dat dienzelfden dag de „ Western Morning News " de diefstal van de bewerkte scarabaeus bevatte Op weg naar het sation veranderde hij van plan en verzocht Richard Penfold hem naar Bodmin Road te brengen wjiar hij de Wester-Expres naar Paddington pakte Wordt vervolgd Nieuwe werke Egyptisch kabinet h < het Tsanameer e te legg f CAïRO 23 Mei Reut heeft besloten een dam te ¦ - Tsanameer in Abessinië van de wateren van den Het besluit maakt deel plan voor Egypte waarme jnillioen Egyptische pond waartoe het kabinet heden leend Ben plan is ingediend do van Financiën tot het uitti van 11 niillioen pd st vc met Inbegrip van den dam een dam te Gebelawlla ovei Het werk voor den dam begonnen en zal naar verwa voltooid zijn Uitbreiding vï Vliegers ' Nu de beslissing van L vallen Is zal met d L terstond begonn LONDEN 23 Mei Reute luchtvaart deelt mede dat slissing van de regeering jnaoht uit te breiden het no jnaatregelen te nemen om piloten en werktuigkundige De recruteerings-campagr ginnen opdat voor April 200.000 werktuigkundigen z ' daat-püoten zullen worden actieven dienst van 4 jaar pervedienst van zes jaar STAKING BIJ PACAR DETROIT 23 Mei V.D Motor Company is overeenschen werkgevers en arbeidzoodat de staking bij dezegegeven _^ ORKAAN WOEDT WARSCHAU 23 Mei f " pombrowa in Galicië is dooï geteisterd 14 woonhuizen ' len werden vernield aan d < wassen weM ernstige schad Stof Stormen lil " Vanuit Afrika worde \_ over de zee ROME 23 Mei V.D t - éenigde Staten maar ook It ruchte stofstormen Gisteren zandstorm in de omgeving schade aangericht en boven personen veroorzaakt Teg stofwolk zoo dicht dat men Pieter niet meer kon onder Is afkomstig uit de Afrika waar het door den wind hoc sche Zee naar Italië is geve Schev enmgen Verlaging der prij Apart kinderslrar ' S-GRAVENHAGE 23 Me N.V Exploitatie Maatschap in een persconferentie mede het aanstaande badseizoen Verklaard werd dat de pr zonder de consumptieprijzen wordt Men heeft voorts getrach strand - en badbezoekers p <" sterk verminderde koopkrac dert 1934 heeft in dit opzich verlaging plaats gevonden bad niet meer dan vijftig een uur lang in de zon mo tachtig cents dan zal men twee maar drie Uren van de bruik mogen maken Gasten tijd gebonden kunnen als zij mantel naar het badstrand kleedingsgelegenheid behoei Verblijf op het strand zoo « angenaam is Iets nieuws in het komen flerstrand zgn een rustig g waar de kinderen ongestoor • en opschuiving in de verkc Étrand ter breedte van ong reet naast het afgesloten gekomen en deze strook zal den ingericht LANDBOUWERSWO GELEG OSS 23 Mei — Door tot zaak ontstond brand in bewoond door het gezin V Osserheide Het vuur werd den feilen wind en in een on In lichter laaie Het perceel toe af De geheele inboedel taris is in de vlammen op laag verzekerd De inboedel Poslvlu De „ IJ s V o g e r ' is Vertrokken en te Bangk De „ Havik " op uitr vertrokken en kwam te 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 2Ö Don3erdag 23 Mei 1935 ^ EERSTE B.LAP LAATSTE NIEOWSI XGedeeltèlgk gecorrigeerd ¦ 1 Buitenland Nieuwe werken in de Nijl Egyptisch kabinet heeft besloten bij het Tsanameer een dam aan te feggen CAÏRO 23 Mei Reuter — Het kabinet heeft besloten een dam te doen bouwen bij bet Tsanameer in Abessinië tot het beheerschen van de wateren van den Blauwen Nijl Het besluit maakt deel uit van een vijfjaren plan voor Egypte waarmede een bedrag van 35 jnillioen Egyptische pond sterling gemoeid is waartoe het kabinet heden machtiging heeft ver leend Een plan is ingediend door Kakes den minister van Financiën tot het uittrekken van een bedrag yan H niillioen pd st voor irrigatiedoeleinden roet inbegrip van den dam bij het Tsanameer en een dam te Gebelawlia over den Witten Nijl Het werk voor den dam te Gebelawlia is reeds begonnen en zal naar verwacht wordt in Juli 1937 voltooid zijn Uitbreiding van Engelsch Vliegerscorps Nu de beslissing van de regeering ge vallen is zal met de recruteeringï terstond begonnen worden LONDEN 23 Mei Reuter — De minister van luchtvaart deelt mede dat in verband met de be slissing van de regeering snel de Britsche lucht macht uit te breiden het noodzakelijk is energieke jnaatregelen te nemen om een sterk corps goede piloten en werktuigkundigen op de leiden De recruteerings-campagne zal onmiddellijk be ginnen opdat voor April 1937 2500 piloten en 200.000 werktuigkundigen zijn opgeleid De candi daat-pUoten zullen worden aangenomen voor een actieven dienst van 4 jaar gevolgd door een re iservedienst van zes jaar STAKING BIJ PACARD OPGEHEVEN DETROIT 23 ' Mei V.D — Bij de Pacard Motor Company is overeenstemming bereikt tU!3 schen werkgevers en arbeidersvertegenwoordigers zoodat de staking bij deze fabriek zal worden op gegeven ORKAAN WOEDT IN GALICIE WARSCHAU 23 Mei Reuter — Het gebied Dombrowa in Galicië is door een orkaan met hagel geteisterd 14 woonhuizen 75 schuren en 10 stal len werden vernield aan de te velde staande ge wassen werd ernstige schade aangericht •¦ j;^trfj | Stof Stormen téisferéri Ttairê'S ^ Vanuit Afrika worden wolken zand over de zee gevoerd ROME 23 Mei V.D — Niet alleen de Ver eenigde Staten maar ook Italië kent thans de be ruchte stofstormen Gisteren heeft een hevige stof zandstorm in de omgeving van Rome groote schade aangericht en bovendien de dood van twee personen veroorzaakt Tegen den middag was de stofwolk zoo dicht dat men den koepel van de St Pieter niet meer kon onderscheiden Het stofzand is afkomstig uit de Afrikaansohe woestijn van waar het door den wind hoog over de Middelland sche Zee naar Italië is gevoerd Binnenland Scheveningen past aan Verlaging der prijzen doorgezet Apart kinderstrand ingericht ' s-GRAVENHAGE 23 Mei — De directie van de N.V Exploitatie Maatschappij Scheveningen heeft in een persconferentie mededeelingen gedaan over het aanstaande badseizoen Verklaard werd dat de prijsverlaging in het bij zonder de consumptieprijzen in de cafe's voortgezet wordt Men heeft voorts getracht de tarieven voor de strand - en badbezoekers pjssende te ma.ken bij de sterk verminderde koopkracht van het publiek Se dert 1934 heeft in dit opzicht een belangrijke prijs verlaging plaats gevonden Ook als men voor het bad niet meer dan vijftig cents betaalt zal men een uur lang in de zon mogen liggen Betaalt men tachtig cents dan zal men voortaan niet slechts twee maar drie Uren van de zee - en luchtbaden ge bruik mogen maken Gasten in het geheel niet aan tijd gebonden kunnen als zij in badcostuum en bad mantel naar het badstrand gaan en dus geen ont kleedingsgelegenheid behoeven te gebruiken hun Verblijf op het strand zoo lang rekken als hun « angenaam is Iets nieuws in het komende seizoen zal een kin ^ derstrand zgn een rustig gedeelte van het strand W£iar de kinderen ongestoord kunnen spelen Door • en opschuiving in de verkooptentèn is een strook Strand ter breedte ' van ongeveer vijftig meter di rect naast het afgesloten badterrein gelegen vrij gekomen en deze strook zal als kinderstrand wor den Ingericht LANDBOUWERSWOHING IN DE ASCH GELEGD OSS 23 Mei — Door tot nog toe onbekende oor zaak ontstond brand in de landbouwerswoning bewoond door het gezin Van D ij k gelegen op de Osserheide Het vuur werd aangewakkerd door den feilen wind en in een ommezien stond het pand In lichter.laaie Het perceel brandde tot den grond toe af De geheele inboedel en de landbouwinven taris is in de vlammen opgegaan Het huis was laag verzekerd De inboedel was niet geassureerd Poslvluchlen De „ IJ s v o g e 1 " is heden uit Singapore vertrokken en te Bangkok geland De „ H a V i k " op uitreis is uit Bangkok ve'ftrokken en kwam té MfedMi aan Twintfg personen vergiftigd Boonenkruid bij een kruidentuin in Amsterdam besteld doch stra monium gekregen ERNSTIG GEVOLG VAN GROF VERZUIM AMSTERDAM 23 Mei — Er zijn In de laatste tien dagen te Amsterdam in een negental gezin nen vrij ernstige vergiftigingsgevallen voorgeko men welke men in den eersten tijd bij den genees kundigen dienst niet precies wist te smalyseeren De verschijnselen uitten zich in eigenaardige vor men zooals dubbelzien duizeligheid een roes ver snelde pols droge mond en dikke keel terwijl ook de oogpupillen niet geheel en al juist werken kortom verschijnselen die min of meer op dron kenschap geleken en die weZen in de richting van het zoogenaamde botulisme hetgeen veroor zaakt wordt door de Anoerobebacterie die imen wel aantreft in producten als conserven die van de lucht zijn afgesloten Deze bacterie kan uiterst gevaarhjk zijn Het bleek den G.G.D ten slotte dat alle slachtoffers tuinboonen hadden gegeten en men vermoedde dat de vergiftiging zou zijn ontstaan doordat de tuin boonen in blik de bovengenoemde bacteriën zou den bevatten Doch ook hier kwam een kink in den kabel daar één der familie's weliswaar tuin boonen had gegeten doch verscbe Boonenkruid de oorzaak Het bleek toen dat bij elke,aankoop van tuin boonen een klein zakje gedroogd boonenkruid cadeau werd gedaan Men onderzocht pok dit en kwam tot de ontdekking dat dit boonenkruid in bouw eenigszins afweek van normaal boonenkruid Prof van der Wielen ontdekte in dit boo nenkruid zgn Atropine en Scopeloïne beide ern stige vergiften Kruidentuin de leverancier De geneeskundige dienst begaf zich dus naar den leverancier van het boonenkruid dat door een kruidentuin ergens buiten Amsterdam gevestigd werd geleverd De kruidentuin was zeer ouderwetsch ingericht en de verschillende producten stonden op een zolder door elkaar opgestapeld Zoo kon het gebeuren dat men voor een bestelling van een pond of twaalf boonenkruid hetwelk in een bus zonder etiket op den zolder had gestaan in plaats van dit boo nenkruid Stramonium stuurde een kruid dat wordt gebruikt voor den aanmaak van asthroasigaren en - sigaretten en de bovengenoemde ernstige vergif fen bevat Inmiddels was deze hoeveelheid in twee-en-vijftig winkels te Amsterdam afgeleverd Men heeft thans alles in beslag genomen zoodat verdere mogelijk heden van vergiftiging uitgesloten zijn In het geheel zijn ongeveer twintig menschen uit negen gezinnen jhet.-slaehtoff^^vgeworden«* 7984 moet zijn 7924 
ZIEKENZORG worden herinnerd De Leden aan de LEDENVERGADERING van hedenavond in het gebouw V Kunsten en Wetenschappen '\|.:'' AANVANG 8 UUR J ft WERSON Tandarts ^ 24 en 25 Mei '^ 1 afwezig ' k — ÜXECUTORIALE VERKOOP Op Zaterdag 25 Mei a.s desvoormiddags 10 uur zullendoor mij deurwaarder aan deRIDDERSCHAPSTR no 17 te Utrecht executoriaal wor den verkocht diverse MEÜBI I.AIRE GOEDEREN als Cra pauds stoelen tafels kasten,gordijnen vloerbedekking keu kengerei radiotoestel enz enz.De goederen zijn te bezichti gen een half uur voor den ver koop 3913 • VLIETSTRA Deurwaarder ONTBIJTSERVIES 10-delig ffln porcelein Ivory decor en _ _ goudlïjn 2.79 Z.49 U T R E C H T S C H NIEUWSBLAD COMMUNISTISCHE PARTIJ HOLLAND OPENBARE VERGADERING op ZONDAG 26 MEI a.s ' s morgens 10.30 uur in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Mariaplaats groote zsial Sprekers BASTIAANSE candidaat Gemeenteraad WIJNKOOP lid der Tweede Kamer ^ Onderwerp De communisten en de Gemeente raadsverkiezingen DE S.D.A.P IS UITGENOODIGD VOOR DEBAT.Debat gewenscht Xoegang 15 cent VLEESCHVERKOOP „ VRIJBANK " Vrfldagmorgen half tien VERSCH RUNDVLEESCH en BIEFSTUK 4 pd Rundvleesch voor f 1 — ANDERSON I Iets Geweldigs H He » Il long niet voldoende fn da tceuken zoo moot „ gewoon " zouï I * gebruiken JOZO moei hef zijn he » gezond » keukenzout dof U tegen Krop beschermt 8 ets per pondspok VOOR DE FEESTDAGEN Wandelwagens 5 ^^ Omstelb duwer 6.85 7.85 Geheel bekleed geblindeerde wielen dikke rubberband f 10.95 BAKWAGENS 14 »» Nieuwste model lage kap en met spatzeil 0 ^ I De nieuwe mode B STROOMLIJN A A OC WAGEN Noï-2Ö ' 7.98 ZATERDAG 25 EN MAANDAG 27 MEI IMi%llll||LnEl AARDEWERK TAFELSERVIES 24 dig f^n porcelein Ivory modern decor KOFFIEKANNEN porc goud ^ q en decor 0.49 BLOEMPOTTEN 18 en 21 C.M ^ ^^ nieuwe decors 0.39 0.19 Donderdag 23 Met 1935 ]« h]!7Ai:ia THEATERS Van Vrijdag 24 Mei af HET VEELBESPROKEN fRANSCHE MEESTERWERK van den beroemden regisseur JULIEN DUVIVIER Aon toW Door heeft hê » buitenlondsch zou ' ofgedoon nu erbetei en zelfi goedkooper zout van eigen bodem Is » Boekelo's Tofelzoul 20 cl per bus van 340 gr 12 et ' n gevulde strooier.1 ' j GEBAKSTELLEN 13-delig _ __ div decors porcelein Oa / 9 KINDERDEJEUNERS porc « - div kleuren en decors 0.24 TAFELSERVIES 24-delig - - q Faience handbesch 4.9 O DEJEUNERS porc div decors 0.29 HELKKANNENjporc.goudiyn 0.08 DESSERXBORDEN porcelein,goudlijn O.Oo ^ Deze ondenscheidt zich in alle onzichl en en is de meest gangtape sfofzuiqep óOdperweek na 2 jaap Uw eigendom GALERIES MODERMES Icehelc's LUXUEUZE STROOMLIJN '-^• JüilUl'.t ' geheel leerdoek bekleed spat zeil met groote mica ruit 4 cM dikke rubberband fJVKO ^* NED 7OUTlN0uSTRie • BOEKEIO i 21.85 23.85 26.85 0UDEGRACHT260 TEL.I0Q01 HEISEN Catharijnesingel 20A over het Paardenveld Waarschuwing Verzoeke geen geld of goede ren af te geven aan mijn vrouw M KRAK Benschop,daar door my niets wordt be taald 3867 J H KRAK Hoogelanden W.Z 33 f 75 — tot f 500 — Wettelijk tarief Ambte naren tot maandinkomen zonder borg f 100 — kost f 7.60 aflossing in 10 maanden hoogere bedragen en langere termijnen evenredig N.V Nationale Volksbank Sarphatistraat 36 A'dam C Inlichtingen-adres Utrecht Wittevrouwensingel 106 v.h Kievitstr kantooruren dageiyks van 9 tot 12 en van 2—5 uur bovendien Dinsdag en Vrijdagavond van 6J ^ tot 8 uur WAT ZIJN IDEAAL STEMPELS 8 iVIERKEN STOFZUIGERS vanaf 60 et p week Géén vooruitbetaling DE Sl'OFZUIGER CEN-TRA1.E v.h A v d Broek Steenweg 13 Telef 15567 Né 1 Juni Nobelstraat 23 Reparatie en verkoop van alle merken Voor een klein bedrag kunt U oude stempels laten veranderen in IDEAAL STEMPELS Alleen bij EREUQEL - Riinkade 3 Cacao voor AGENTESSEN hojve prijs 1 / 2 pond orenjemerk van 50 voor 25 of 1/2 pond geel-mertc van 35 voor 17 GASCOMFOREN en GASFORNUIZEN Ook in Huurkoop H.G.HENDRIKSEN Voorstraat 102—85 gevraagd voor den verkoopvan eerste klasse Deenscheschoonheidspreparaten Pret tige werkkring Hooge provi sie Postbox C 625 Amster dam C 3877 Een grote verkoopsorganisatie heeft enige plaatsen beschikbaar voor bij aankoop von 50 et waren vanaf heden tot en met ^ volqende week Donderdag Boombotar an tulkar uitg.iond.'d Energieke jonge Mensen Koffie V2 pond 50 40 30 25 20 15 met spaarzegels Thee ons 40 35 30 25 20 met spaarzegels Vruchtenkoekjes ' A pond 20 Limonade-siroop '/ i f '®* 70 50 40 Mirabella rode vruchtenwijn '/ i fles 45 Advocaat '/ i ^' es - 1 zegel - 140 100 Perziken groot blik 38 Bessensap V2 fles 14 10 Grove tafelrijst * 14 10 8 6 Tqrwegriesmeel * • • 17 12 10 om na opleiding op te treden als zelfstandig ver koper Persoonlijk aanmelden Vrijdagmorgen van 10.15 — 12 uur Hotel Kagenaar Stationsplein,Utrecht waar onze personeelchef aanwezig zal zijnvoor het geven van inlichtingen ^^^^ der beroemde Frieschornelk op speciale vvijze bereid Dat is het geheim der kwaliteit van FRIESCHE VLAG IJJtMaUli ^ FABRIEK GECONCENTREERDE KOFFIEMELK FRIESLAND "-- LEEUWARDEN ZULSTRA UTRECHT Voorstraat 39 Tel 10944 Biltstraot 66 Kanaalstraat 90 Marnixlaan 148 Rijnlaan 10 2e Doalschediik 72 b/d Watertoren en spqcirzegels yoor geschenken INCASSO BANK N.V UTRECHT — Jobelstraat 4 VEILIG is Uw geld des nachts geborgen in een NACHTSAFE Inlichtingen worden gaarne verstrekt BOLDOOT-J Pöstol Tnaal *.* 97 dito t 500 1934 A 4 9B»4 dito f 1000 1934 A 97 % Oost-Indië d t 100 97 1934 in 4 dito a t 500 1934 4 99'4 dito è f 1000 1934 4 97M8 dito è f 1000 3i Buitenland BELGIë übl p 1955 afgest 7 Obl p 1956 afgest 7 — Stabillsatieleen 1926 7 — BULGARIJE 3h Tabakleenlng 1802 S zü Zegelleening 1904 6 s % Bel.vr Goud obl 1907 4i — DENEMARKEN Buitenland 1925 $ 1000 S ' nfii.Obllgatiën 1826 6 / 79 DUITSCHLANÜ i 100 oblig n % 21 met kettingverklaring Obligatle's l 20H — ENGELAND i 50-200 1860-90 4 — 73Ji ld L 50—200 1932 Rz 3è 65K 6bH PORTUGAL Ie Serie Afgest S — 43K 64 % TSI E ' HOSLOW AKIJE üblig 8 ZwribiüKLAND üblig ' 24 6 94H —¦ 1827 4i 89K Sm JAPAN Buit Lg S 500-1000 24 6 — 57 % Imp Loan ïen $ 500 1000 6 — — MEXICO Atgest $ lüOlüüU ö — — Buitenl 1899 Afgest i 20-100 6 — — Binnenl schuld Afgest $ 100-1000 3 — — BRAZlLlè lOH 10 % 1895 6 Funding Lg blH — 1898 i aO-100 6 Fimding Lg 39 40 8=4 9 % — 14'4 — 1914 t ao-iüo 6 ' l «^> 4 1889 4 1910 t 500 1000 4 Rio Ie lanelro 1905 6 sa Hhuio 1921 f * Dom Repu hl wzfi 5 » 34M — Piov en jjtin It't'niny«n Amsterdam 1938 O 100 mii dito 1934 4i 984 97»4 9BK — 95W — 9hH 95 9&H 98K 97H — lOf^s - 7 zij het feit dat de verkooper der laatste dagen zich geheel terugge trokken had Ook de Amerikaansche fondsen waren vast weiarbij Shell Union zich verbeterden Van de In dustrieele fondsen kwam Unilever een fractie boven pari Philips ver beterden ongeveer 1 pCt Aku's wa ren zoo goed als onveranderd Calvé Delft noteerden enkele procenten hooger Voor Rubbers bestond eenige belangstelling in verband met de op gewekter beschouwing omtrent de vooruitzichten op de rubbermarkt Amsterdam-rubbers waren 2 pCt hooger • Suikers werden gesteund door berichten dkt men in deskun dige kringen de toekomst minder somber inziet H.V.A konden hier door 7 pCt aantrekken Tabakkcsi liepen een kleinigheid op Scheep vaartaandeelen waren meerendeels vaster op de verleeriing van een sub sidie Ned Scheepvaart Unie golden IK pCt hooger Van de Minwaarden liepen Alg Exploratie 11 pCt op in verband met de aanboring van een spuitende bron Later trad een daling in Duitsche obligatle's verkeerden in herstel Youngleening steeg met 1 oCt Yankee's gaven meerendeels hoci^er koersen te zien De Neder landsche obligatiemarkt was onbe langryk de handel was kalm doch de koersen vertoonden bijna algemeen eenige neiging tot reactie Apeldoorn 1934 Baarn Batavia Deventer dito dito Eindhoven 1935 « Iderland lito l/6-V4 lito lito 1930 ioes s Gravenhage dito 1/3 1/9 4 1931 4 192.'i 6 1920 6 1931 4 1934 4 3J — 995f 100 — 103 — 94 — — 101 % 98 % 99 99 97H 4j 4i ii %- % i 4 1921 6 1929 4i dito 1935 Provincie 1933 4 3J Groningen 1932 i \ Gemeente Groningen 1932 5Gem Groningen 1933 4 1934 I 41834 II 4 Helmond Dec 27 192t < 4 ^ Hilversum 1932 6 44 4 Leeuwarden 1921 95 - - 95 94J < 9-ia — Noord - Bra bant 1934 Rotterdam 1916-1911 4jlito 1926 1930 4 $ lito 1931 4 68 764 714 63H ISk 81 76 70 « ¦^ ra&raflgl ''-» • 1925 6 ¦ IlilbU)ig» ïsiiw„-j,« 1934 4 Prov Utrecht 1934 Luik R il C V üKopenhagen 1926 lito i 100 1901 1B54 80 % Kerk en Liefd Inst R.K ZIekenverpl Hilversum 1932 6 — — Bank - en Cred Inst B V N Gem 1830-'31 4 gs % — Deutsche Rentebank 1925 — — Vereenigde Duitsche Stedenl obl 7 14 % 15 ^ m lito £ 20-100 191U ' llBerltjD K U 1925 rtjCbristianla 14 i \ 90H 87 95 ^ 90 Ml 87 Amst Hyp bank Pbr 4 ^ dito 4 Bataafsche Hypoth - bank pbr 4j Fr.-Gr Hyp bank 99H 994 95H pandbr 1(3-1/9 4 E'nesch Gr Hyp bankPandbi 1/1 1/7 4J 95 H ld ld ld 4 id dl id pandbr 4 Groningsohe Hypoth 97 bank pbr 4Jdito dito 4 liollandsche Hypoth - pbr 5 Hypotheekbank van 99 97 ^ 965 - 94 Ned pbr 5 Inaul Hyp banh dito 6 Nationale Hypoth 90 bank dito 5 Ned Hyp.b Veendam Pandbr 4J ld ld ld ld 4 Oostelijke Hypoth bank 5 Idem Idem 4 ^ Overijs Hypotheek bank dito 6 dito dito dito 4jRotterdamsene Hy potheekbank dito 6 dito dito dito 4 Utr Hyp bank 4 Westlandsche Hypo theekbank pbr 6 idem idem idem 4jidem idem idem 4 Zeeuwsche Hypoth - 924 16 % bank pbr 5 dito dito AA BB CC Zeeuwsohe Hypb 924 9fi I6 « pandbr 4 2 - Holl Hyp o dito 6 Holl Can Hyp guld 5 Ned Oosttr Hyp bank pbr 6 Nwe Ned - Am 14 ~ 14 Hyp bank pbr 6 North West and Pao dito 4 ^ — Eerste Ned Sch verb Mpij pbr 4i — Induütrieele ondern ' lOiy lOlH Fr.-Gr Beetw s.tabr 6 Kon Ned Pap.tabr obl 6 75K iSK Lever's Zeep M \| 1834 4g joi ^ jooïi Ned Llnoleumfabr 6 Philips Gloeilampen S Krupp Akt Ges Friedr 6 Mltt Staniw obl 1 Rh Elbe Un obl » Ver Stahlwerke obl 7 100 103 iooH m % 20K — 28>4 — Gas en blectr utr Waterleld obl 4j Berl Stadt Elect W 1926 8i Cities Serv Cy p 1966 obl S 28 % 28 < Cities Serv Cy p 1958 obl e 27 274 Rheln Westf Bleet 1927 obl 6 23 225f Petroleum ondern Bat Petr Mpfl obl 4 ^ - looK Kon Petr MU $ lOOO obl 4 68K 69 Scheepvaart mijen Int Mere Mar S.F.G.O 6 34M ¦ imiiiini Diversen 654 Amst Grondbr.bank S — Gooisch Natuurres 4j — Nat Grondbezit 1915 5 — Med Grondbrietbank 4 — Spoorwegen H.IJ.S.M obl 1926 4J 9.5J < 94«4dito dito 1900 4 92 — Mij tot Expl v SS 1913-'26 4j — u % dito 1901—'13 4 92 — Chemln de Fer du Midi C van Obl 5 — 86 Atchison Topeka Afg Hyp obl 4 65 65 entraie Pacific Ie Ref Hypotheek 4 60 60 Chic Milw Conv Ad ] 5 R n z % 2 % Kansas City Southern 41 — m ¦ Ie Hyp 3 Miss Kans Tex Ralhr AdJ B 5 Nort & Westa Gecons Ie Hyp 4 69 >< — South Pac Goudobl 4 — 40 % South Pac Rallr Comp Ie liet Hyp 4 55K 55H Can Pac dito $ perp Cons ' — — ¦ iische Tramw obl 5 — — Pre- ' ' leeninjicn Bank V Ned Gem 1936 Celdulas A 1935 5 Ril Cr Com de Belg B tr 1000 5 Frankrijk 1924 7 Nwe Int Hyp pbr B 31K — 66K 61 H AANDEEL EN enz Banken Amsterd Bank Aand ii6K ilèH Bank Ass ƒ 150-300 dito — — dito £ 500-1000 dito — — 83 ^ 69H 83X 69''4 954 29 150 Geld Gred Ver ditoHoll Bank Unie ditoIncasso Bank dito Nederl.-Indische Esc Mfj Aand.Nederl Bank A Ned Handel-Mfl dito Nederl Handel My 29K 39 106 89Ji cert Rotterdamsohe Bank - 105 ^ ma att "— vereeniging Aand Twentsche Bank serie A A Fransjshe -:,;..- a ™ „ Banken & C,!<§)i^,,0if Reiohsbank ¦^'"'¦¦ ii V Deutsche Aand ¦— 51 Industrreele ondern Algemeene Norit Mij gew aand 202 1974 Bat Marg Fabr A 42j < 424 V d Bergh's Fabr Cert V A 170 170 dito pref winstd aand A f 1000 103 1024 dito dito dito B f 1000 lOOK loW Cart en Pap.fabr v.h W A Schollen Aand — — rjouda Stear k fabr dito 260 262 Gruyter & Zoon A pref Aand ] 27K 127 ^ lito B,winstd pref dito 1334 133 Heemaf Aand — HoUandia Melkfabr dito 48 ilh Holl Beton Mij A — 2O6 Holl Draad en Kabeitabr A 29K 29M Jurgens fabr pref A Aand 99 % 99 « Jurgens fabr 7001-31220 P.W A 95 954 Jurgens preï C winstd.-aand — 99 Koninklijke Nederl Zoutindustrie Aand 338 Kon Broc cl St dito 179J < 181 Kuchenm Int Ac — — ütraph — — Lyempf Leeuwarden IJs - en Melkfabr dito 127 1294 Ned Gist en Spiritua - tabriek Aand 417 il6H Nederlandsche Kabel fabriek Aand 3714 370 Nederlandsche Scheeps bouw Maatschappij A 20 29H lotterdamsche Droog dok Maatschappij A — 105M Schelde Kon Mij de A — — idem Nat Bez A 20 % 20 icholten Aard meel - tabr Aand 64 Stoomsp Spanjaard dito 38 385^Stork & Co dito — 354 Twijnstra's Ollefabr pref aand — lOOK Jtrechtsche Asphalt - tabriek gew Aand — — dito pref Winstd A — — Ver Blikfabrieken dito 133 135 Vereen Chemische fa briek Aand 18K — Ver Papierfabr V Gelder gew A 45H 444 Ver N Rubb fab Aand 61 524 Ver Touwfabr dito — — Werkspoor serie A — — Aand Westersuikerraft Aand 54K 54'4 Am Can Cy C V gew Aand 774 775 ^ Am Car & Foundrj C V 10 A 9 % 94 Am Enka C v W Aand 9 % 9 % \ ra Hide and Leather C V A 3 >% 4 dito Cert v pref Aand I6H 164 Am Sm & Ret C V 10 Aand 2i % 27Jfe Contln Linoleum Un A — Farbeninriustrie 1 G C » Aand — 404 Fisk rtubbei Corp C V Aand 5 5 General Clgar Cy Cert van Aand 34.Jir6 ZiH North Am - R - C o A «^ ïo n A — — Ougrée Mai'lhaye S A.d ' A 46 50 ' 45 Separ Aktlebolag Aand 40 41 Stand Brands G V 10 A 9K 9 ' Studebakei Corp Cert V G A — — Un States Steel Co C V G — — Winterhail Aand — Zweedsche Lucifer — 38 Iflectr Gas enz Algemeene Ned.-Ind eièct Mij " • * A ' ¦ - 1 ^ rW ' Öent St V El Str A 185 Centr Public Serv C V 10 A — Middle West C v A ' North Am Cy C V 10 A 1844 — iVu 9K Handelsondernemingen Bands Cred & Hand - vereen gew A 6 6 Borneo Sumatra Hand Maatschappij Aand • 146 148 Deli Atjeh Handels maatschappij A 69Ü — Hand Mij Guntzel & Schumacher A — 79?4 Int Cred & Hand - 894 68>i 81 ver Rott A 88 Linde & Teves en Stokvis & Zn A 68!i I Inee Amsterd Thee Cultuur Maatschappij dito 4154 i \% Banjoewangi Thee en Rubber A — — Rongga Landbouw Maatschappij < Jlto — — Sedep Cultuur Mfl dito 2214 232 Siadaagsarl Cult Mg A 119 120 Diversen Blauwh v.-Vrlessey A — 39 Houthandel Albers A 21K 2lK Houth vyi.lli^m Pont - trt.r - ' gew Aand — -- j^S — ¦ £ dito pret Aand — '—- Maxwell Land Grand Aand 64?i Muller & Co W H 37 62 424 1 % 24 Ji Aand 31H N Mij V Havenw.AEmd 62 Zeehaven Sabang f 1000 C V A — Kreuger & Toll — Peruvian Corp Cert V Aand 1 % Peruvian Certificaat v preverente dito SSears Roebuck Cert V gew A $ 23»<8 Spoorwegen Ueli Spoorweg Mg A 47 47^4 Holl IJz Sp.w Mg A 92 Mg tot Expl v S.S A — Ned.-lnd Sp.w Mg A 28Ji 28K Nat Mg d Belg Spoorw Pr A 79 80 Atoh Topeka C V gew Aand 25'-Ï6 25K Baltimore & Ohio C V A ia 7 Ches en Ohio C V Aand 26 % 26?i Chic R Isl en Pac C V gew A — — Ene Sp.w Mg gew A b % bü Kans City South C V gew A — — dito Cert v pret A i % — Miss Pao Rr Cy dito N.-Y O V gew A — — Cert V pref A — — Ontario & Western Aand — SJie Southern Pao Comp gew A — — dito Cert s gew A 10 — Southern Railway Ürig gew A 6^6 6Xc Union Pac Rr Cer V Gew A 58X 584 Tramwegen Madoera St tram Aand v ^^ 22 bh 84 17 % Malang Stoomtram dito jijjNederlandsch Indische Tram dito — Uost-Java St.tram — Semarang Joana Stoomtram dito — Semarang tlherlbon Stoomtram dito %% 2H Voork»opig genoteerd Intern Nickel Cy C v A ï R n 11 % - ivi A « tieve Fondsen Duitschl obl a f 100(1 1930 5 * 1754 19 met verklaring 19.30 5 ' 22 ' 23''4 J-'.,l!l '¦"'^^^- koloi.iaie Bank Aand ' sih 39 % Ned Ind Handeisb t lOüO dito — 74K Ned Hand.-MlJ f 1000 C V A — 30*4 Wisselkoersen pgave van de Ver voor den Geld en Effectenhandel te 2.15 uur nam 28 Mei 1835 Inkoop Verkoop Cheque Berlijn 59.40 69.55 „ Parijs 9.73 % 9.75 „ Brussel 25 — 25.05 „ Londen 7.29 % 7.31 „ Zwitserl 47.77 ^ 47.85 Milaan 12.12 K 12.25 Cable New-York 1.47 % 1.48 % Duitsch bankpapier 49.80 laten Fransch „ 9.7Zy 9.78 Belgisch „ 5.00 5.04 Engelsch „ 7.29 ^ 7.34 Zwitsersch „ 47.75 47.95 Amerik „ 1.47 ^ \ tö'4 Indisch „ 99.00 100.25 Italiaansch „ 11.40 11.75 Oostenr „ 27.50 28.05 Gouden ponden 12.49 12.55 jOuden dollars 2.63 2.67 Toeristenmarken 32 Indu%tneele ondern Algemeene Kunstzgde 26X 2(,'!ïa 514 53 & I.H 64 3m 38H 63 62 38 % 38 V 255 ' 255}i 252 255 1614 16n < 9954 lOlü lOH 10 % 16»4 17 20 20 12 % \ 3Ht bH VA 21H 21 % Unie Aand ' Berkel's Patent dito Calvé-Delft Cert van Aand Centrale Suiker Maat schappij Aand lollandsche Kunstzijde Industrie Aand Intern Viscose dito i\'ederlandsche Ford „¦' t M '- tac^h Aand Philips ' GloelLfabr Gem Bez v A Philips Gloell.fabr Pret W A Unilever Aand Anaconda Copper Ciert V Aand Bethlehem Steel C V 10 Aand J Gen Aviation C v A General Motor Kenn Copp C v 6-10 A Unie States Leather Cert van Aand Un States Steel Electr en Gas Mijen Alg N,-l El Mg N..lnd.GasMg.'';and '^ '^'^ N.-l Gas Mg N B v A _ ^ Ass Gas & El Cy C V ' O A ï ij ^ s ' Cities Service Uy ' 1 ** « C V 10 A » 1831 ^ 1 ^* Mii'nbouw Algemeene Exploratie MaatEchappg Aand „ u - Boeton Mgnbouw dito Zl Redjang Lebong Petroleum ordreohtsche Petrol Ind Mg Aand 1664 178 186 - 1944 90 90?i Kon Petr Mg dito Perlak Petroleum dltó Contln Oil Cy 12 % 64 13(i 7 C V 10 A $ Shell Union C v 10 A J Tide Wat Ass Oil C V A $ 7H IH Scheepvaart K Ned St.b Mg Aand s ^ Kon Ned St.b N B y A 4 Ned Sch.v Unie dito 32 344 Suiker Cult Mg Vorstenl 18 % i %% — 11 10 172 180 G Aand Jlto dito Winstaand januc.ui'er Amsterd Aand Javasche Cultuur Mg Aand M.-l Suiker Unie dito 93 90 90 labak L)eli Batavia Mg dito 135 ^ 137 Deli Mg a t 1000 Cert V Aaod 1253 ^ 128Jf Senembah Mg Aand — 139 Spoorwegen Chicago Milw C V 10 Aand $ dito C v prei Aand Miss Kansas & fex Cv 10 A S Wabash Railway Cert v G Aand % % % 2H 24 % Rubber Amsterdam " Rubb i;ult Aand 106'i 108»-i - 3andar Rubb Mg dito 1104 - eli-Batavia rtutibei My dm • 2^i 664 wessa Ruhb Mii dltc 934 95 Ind Kubhei t:()mp aiK 88 ^ 91 Kend Lemb Kunb dltc 142?i 144 If Maianglanden vet dito 90 93 1 ¦'• tril M ' ut ' 1164 1214 JUü.i.Uftl H ' IKWU i.eri van Aana dito 29 SH ^ Rott Tapanoelt dito 44K 4 Salatra Plant " uit dito 134 HerhaillHdf - Aum ftiei c:ult Mg Auiid 147 154 Ver ind Cult ond dito 106 110 tnt Rubber C v Aand l-'-li 1 -^ 
De Koning en de Kotim^i Mn Denemarken te Stockholm U De DuUsehs Rijksleldcr Adotf Hitler tijdens zijn rede in den Rijkidag te Berlijn Koning Chrisiiaan en Koningin Alexandrine van Denemarken btj hun aankomst te Stockholm voor de bijwoning der huwelijksvoltrekking van Prinses Ingrid van Zweden en Kroonprins Frederik van Denemarken De groote staking aan de zinlcfabrieken te Bude - De 600 arbeiders die het werk neerlegden vei ^ laten het patronaatsgebouw te Budel na besprekingen te hebben gevoerd met hun leiders Gister ring de talis van van deze middags Ie faculte woordigd Vele lukwenschen zen Wijd receptiezE ger Boek Utrecht A F Banmer comniandant wij de schap; Sportver O John burgemeester Pelkwijk Th s ' Geer ' der gemeenl magnificus Baart sutto pen kolonel Utrechtsche Postfanfare den heer eeniging Vanzel denking studenten in ' t kort als een dag van Studentencorps De oefeningen van de karabijn-brigade der Annsterdamsche politie zijn Woensdag in de Oranje Nassau kazerne door den burgemeester dr W de Vtugt bijgewoond — Naast den burgemeester de hoofd commissaris Versteegh Begeleid van Senaat reiking firma dit wapen plaatsen De spraak waarin het corps reiking wijs van de uitre digd wo persoon de firma verklaarde erkentelijkh Ook de groeten groote firma den - Sê zal al te blijven een med Senaat schoone plechtigheid Het groote radiostation te Addis Abeba de hoofdstad van Abessynië wordt thans in tegenstelling met voor heen uitsluitend door Abessyniêrs bediend Hierboven het oogenbtik waarop een gesprek met de in Geneve vertoevende Ethiopische delegatie wordt genoteerd Tijdens de bijzondere zitting van den Ouitschen Rijksdag — Een overzicht in d * caal van de Kroll Opera te Berlijn die tot in de uiterste hoeken gevuld was Gelaatsstudie bij de officiersgarde der lijfwacfit van den Keizer van Abessynië Het was plechtige van het gon te gehoord zich daE de Kroi stoet ziek voorop het geheel de verschillei Dergelijke tijd de de Utr menigt dén schaa naar den M Bosch brug voor mus en den lukwenschen Namens Commissaris ve onze > Jhr ' den rect den die van de tradities corps Vervolg nade het'zingen krachtig werd minder Werd Op 1 Abstederdijk voor d Huis Redding van een slachtoffer ' uit een brandend huts ' tijdens de demonstraties welke deze week door het Engelsche Roode Kruis voor 750 vrouwen uit verschil -^ lende deelen van Engeland in het trainingskamp ta Northwood park nabij Winchester werden gehouden Straat ontruimen Er doalwn In gabruik bij d iche politla tijdens da " dan burg«m«ut«r dr De Koning en de Koningin van Engeland brachten Dins dag een bezoek aan da groote bloamententoonstelling wetka ta Chelsea wordt gehouden — Da vorstalijka oarionen bawondaran da •;^ OfUia Do Zweedsche ministers worden aan Koning Christiaan van Denemarken en Koningin Alexandrine bij hun aankomst ïn Stockholm door Koning Guitaal van Zwadan rachts voorgesteld Niet minder dan duizend krokoditlan ztjn Woensdag In Ouwahand * dierenpark < a Rhanan aangavoard waar zij In sp.elaal daartoe ingarichta vijvers varblijf - « ullan hbudan gewa d wordan a«brulltt Ean de » Ie karabijn-brigade der Am.terdaiiS oefaningen welke Woan.d«B * ÖM De 
1 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 20 DonderHag 23 Mef IQZS - DERDE BLAD In en om fort de KEurope '' De nieuwe burgemeester van Zuilen US.C viert Dies Uitreiking van het Senaatswapen aan de firma Begeer van Kempen en Vos Gistermiddag had in een plechtige corpsvergade ring de herdenking plaats van den 87sten Dies Na talis van het Utrechtsch Studentencorps Na afloop van deze plechtigheid hielden rector en Senaat des middags een receptie waar zooals gewoonte is al le faculteiten en studentenorganisaties vertegen woordigd waren Vele bekende persoonlijkheden kwamen hun ge lukwenschen aan den Senaat overbrengen met de zen blijden geboortedag Wij zagen als eersten de receptiezaal betreden de professoren Koningsber ger Boeke en Vollgraff het bestuur van Oud Utrecht vertegenwoordigd door de heeren dr W A F Bannier en den heer Evers den garnizoens commandant overste Doorman Vervolgens zagen wij de secretaresse van het geografische genoot schap;de besturen van Triton U.V.S.V U.V.S.V Sportvereeniging Concordia Crescamus C.A.H.R O John Tomes en de Gymnastiekver D.O.O den burgemeester van Utrecht mr dr G A W ter Pelkwgk het college van curatoren waarvan dr H Th s'Jacob en de secretaris mr B J L baron de Geer van Jutphaas aanwezig waren den secretaris der gemeente Utrecht dr J de Lange den rector magnificus prof dr H Bolkestein voorts prof Baart de la Faille prof van Brakel en prof Cas sutto den commandant van het regiment genietroe pen kolonel Becking en verder besturen van Utrechtsche vereenigingen o.w het bestuur van de Postfanfare „ Onder Ons " vertegenwoordigd door den heer B J Peeterse en het bestuur van de - ver eeniglng van spoorwegambtenaren Vanzelfsprekend waren er voor de feestelijke her denking van den Dies ook vele studenten en oud studenten aanwezig alsmede honorair-senatoren in ' t kort allen die zich de viering van den Dies als een waren verjaardag voorstellen den verjaar dag van het alombekende en - beminde Utrechtsch Studentencorps Senaatswapen uitgereikt Begeleid door een eerewacht bestaande uit leden van „ Bellerophon " schreden na afloop rector en Senaat naar het Oudkerkhof waar de plechtige uit reiking plaats had van bet Senaatswapen aan de firma Begeer van Kempen en Vos die vanaf heden dit wapen boven haar aanbevelingen zal kunnen plaatsen De rector baron van Lynden hield een korte toe spraak tot den chef van de firma in de stad Utrecht waarin hij op de vele diensten wees die de firma het corps bewezen heeft Spr hoopte dat de uit reiking van het Senaatswapen als een bijzonder be wijs van erkentelijkheid zal worden beschouwd Bij de uitreiking moet het wapen persoonlijk overhan digd worden het spreekt echter vanzelf dat in den persoon van den heer de Ruijter ook het werk van de firma wordt gewaardeerd De heer de Ruijter verklaarde zich hoogst vereerd met dit bewijs van erkentelijkheid geleverd jegens hem en de firma Ook de heer de Vos een der firmanten betuigde zijn grooten dank Hij zeide begrepen te hebben welke groote eischen van stiptheid en kwaliteit aan de firma worden gesteld wanneer zU het wapen van den Senaat met voldoening wil dragen De firma zal al het mogelijke doen de betoonde eer waardig te blijven Hierna bood de heer Vos den Senaat een medaille aan ter herinnering aan dezen dag De Senaat betoonde zich aangenaam verraSt met dit schoone geschenk Na afloop van deze bijzondere plechtigheid bood de firma eerewijn aan Hèt was half tien toen de Dies de feestelijke en plechtige herdenking van den 87sten geboortedag van het Utrechtsch Studentencorps ten einde be gon te loopen Een optocht heeft er echter altijd bij gehoord hetzij overdag hetzij ' s avonds Men begaf zich daarom gisteravond der traditie getrouw over de Kromme Nieuwe Gracht naar Paushuize De stoet stelde zich op bij de Studentensociëteit mu ziek voorop dan de rector en senaat gevolgd door het geheele corps onderverdeeld en gegroepeerd in de verschillende corpsorganisaties Dergelijke openbare gebeurtenissen versterken al tijd de banden tusschen het Utrechtsche publiek en de Utrechtsche studenten Een flinke menschen menigte omringde dan ook den stoet Belangstellen den schaarden zich langs de wegen Zoo ging het naar den Commissaris der Koningin mr dr L H M Bosch Ridder van Rosenthal Hij wachtte op de brug voor Paushuize De muziek speelde het Wilhel mus en plechtig schreden Rector en Senaat langs den Commissaris om hem te begroeten en zijn ge lukwenschen in ontvangst te nemen Namens het corps sprak baron van Lynden den Commissaris toe waarop een donderend „ Lang le ve onze rector " volgde Jhr Bosch Kidder van Rosenthal dankte daarop den rector den senaat en de enthousiaste corpsle den die zich in een dichte groep langs de bruggen van de Kromme Nieuwe Gracht bevonden De corps tradities behooren tot de schoonste dingen die het corps bezit Vervolgens dankte de Commissaris voor de sere nade waarop een „ Lang leve de Commissaris " en het zingen van het Wilhelmus de plechtigheid krachtig en waardig besloten Langs een omweg werd dan weer de Sociëteit opgezocht waar op minder plechtige en meer huiselijke wijze de Dies werd uitgeluid DERTIG JAAR TROUWE DIENST Op 1 Juni a.s hoopt de heer D E L a n c é e Abstederdijk 85 den dag te herdenken waarop hij voor dertig jaar in dienst trad bij den heer W A Huis De heer O Nórbruis de nieuwe burgemeester van Zuilen Vacature-van der Hoeve Zal vervulling achterwege blijven Het raadslid de heer G S e r t o n stelt den raad vöbr Burgemeester e'n Wethouders uit ' te noodigen na te gaan of de vacature bij de Onderwijs-inspectie ontstaan door het vertrek van den heer van der Hoeve zonder overwegend bezwaar onvervuld zou kunnen blijven en het resultaat van hun onderzoek aan den Raad mede te deelen * * * Dat wij van dit voorstel van den heer S e r t o n met onverdeeld genoegen kennis nemen behoeft geen betoog Reeds eenige dagen na het afscheid van den heer van der Hoeve stelden wij de vraag of het wel noodig was om een nieuwen in specteur te benoemen nu het aantal scholen kleiner wordt en het motief waarop de heer van der Hoeve * destijds verdubbeling der bezetting heeft nagestreefd — zijn drukke werk zaamheden met de z.g aansluitingskwestie — inmiddels is vervallen Het komt ons dan ook voor dat een onderzoek zal moeten uitwijzen dat vervulling der vacant geworden functie thans niet noodig is Moge de Raad besluiten B en W tot dit onderzoek uit te noodigen en moge het College kunnen concludeeren dat in dezen tijd althans een dubbel inspecteurschap niet noodzakelijk is — Red U N ACADEMISCHE BERICHTEN Veeartsenijk Examen K F Joling J de Jong J Winsser Aanbesteding voor de genie Heden werden aanbesteed voor de genie in het bureel der Genie te Utrecht Het maken van 2 kazematten van gewapendbeton onderscheidenlijk in de Lunet op de Hou tensche vlakte en in het fort Vossegat De raminghiervoor bedroeg f30510 of f34100 Hoogste in schrijver was de N.V Rijswijksche betonbouw inRijswijk en de laagste N.V v/h van de Velde en deJong in Oegstgeest Het maken van 3 kazematten van gewapendbeton in en nabij het fort Kijkuit raming f 126.000 Hoogste inschrijver in dezen was J Prins te Zeistvoor 131.500 gulden en de laagste inschrijf ster wasde firma v Krij te Rosmalen voor 82.770 gulden De wachter van den Dom Gezfene figuur verlaat Schoonebeek In zijn 12'/2-jarige ambtsperiode bracht het scheidende gemeentehoofd be langrijke werken lot stand ZUILEN 23 Mei — Zooals wij gisteren reeds mededeelden vernamen wij van den nieuwbenoem den burgemeester van Zuilen den heer Nor bruis dat hij op 1 Mei 11 zijn 12 J jarig ambts jubileum als burgemeester van Oud - en Nieuw Schoonebeek heeft herdacht De huldiging welke de bevolking burgemeester Nórbruis bereid had is overweldigend ge weest en de getoonde belangstelling overtrof verre de verwachtingen van het huldigingscomlté Bij déze gelegenheid werden den heer Nórbruis eenige fraaie cadeaux aangeboden o.a een boe kenkast en een bureau cylindre Burgemeester Nórbruis is de man die als voorzitter der tuinbouwvereeniging te Nieuw-Am sterdam de stoot gegeven heeft tot den tuin bouw in Zuid-Oost Drente Langen tijd is hij bestuurslid geweest van de Vakschool voor meisjes te Coevorden Zijn loopbaan De heer Nor bruis Fries van geboorte die aanvankelijk zich tot het onderwijs voelde aan getrokken en als ondervrijzer op verschillende plaatsen in Friesland werkzaam was kwam in de laatste oorlogsjaren met secretarie werkzaamhe-den in aanraking Gevolg was dat na voleindigden diensttijd de onderwijzers-loopbaan vaarwel gezegd werd hetgeen met het oog op de nieuwe functie als secretarie ambtenaar een goede ruil geble ken is Immers ' In korte jaren doorliep de heer Nor bruis alle secretarie-rangen zoowel in groote als in kleine gemeenten en werd hij op nog pas 27-jeu'igen leeftijd ingaande 1 November 1922 be - Publiek als vijand Soldaten volstaan echter met het in den aanslag en in stelling bren gen van geweren en mitrailleurs De „ vijand " is niet gekomen Achter de verschansingen van de l'Europe en het voor - malig magazijn „ Voorwaarts " hebben onze soldaten met het geweer in den aanslag staan wachten op het signaal dat de vijand den aanval zou openen doch de dag ver streek zonder dat een tegenstander zich liet zien Het bleef in de stad en in het centrum rustig De bevolking die voor het bombarde ment de wijk had genomen is weer naar de stad teruggekomen zoodat er weer leven en bedrijvigheid was Zelfs reed de tram vrij regelmatig auto's snorden over het Vree burg en de verkeersagent bij de Vlestraat had zijn post vanmorgen weer ingenomen Een deel der bevolking was op het Vreeburg samengestroomd met belangstelling volgde men het opwerpen van de verschansingen en verster kingen Op het dak stond de uitkijk in zijn post beschermd door zandzakken Hfl tuurde naar links en rechts teneinde een glimp van den vijand te kunnen opvangen doch de aanvallers vertoonden zich niet zoodat de Genie-pioniers rustig konden voortgaan met het versterken van het strategische punt Wederom klonk het geknars va;n de zaag in het droge hout en het doffe gebons van den hamer In de verte cirkelde een militair vliegtuig rond Of het een vijandelijk toestel was konden wij niet onderscheiden Achter de zandzakken staan de soldaten De ge weren met opgeplante bajonet rusten door de openingen van de schietgaten Blauwachtig glan zen de bajonetten in het,schuchtere zonlicht Jat af-Jen.toe door het langhaam voorbij trekkend wol kendek dringt De geweerloopen zijn dreigend naar buiten gericht Boven op het dak heeft men een vrij uitzicht over de stad Talloos zijn de kerktorens die boven het stadsbeeld uitrijzen Slanke spitse en stompe torens zij verheffen zich hoog en teekenen zich scherp af tegen den betrokken hemel Zal de vijand nog komen Wij wachten in „ ang stige " spanning af Militairen in volle uitrusting dalen langs waggelende trapjes af in obscure ruim ten waar een schemerachtig schijnsel hangt Dit militaire schouwspel werkt suggereerend leder oogenblik verwacht men dat een granaat komt aangieren en dan met donderend geweld zal inslaan of dat de mitrailleur - of geweeskogels ons rond de ooren zullen fluiten Wanneer we In de open ruimte komen krijgen we het gevoel alsof het „ tocht " het onveilige gevoel dat men krijgt wan neer men geen dekking heeft Maar het blijft rustig er is geen vijand te zien en het gebrom van het front is ook niet hoorbaar Vóór een der schiet gaten wordt een lichte mitrailleur in stelling ge bracht Een ' der soldaten heeft het schiettuig op de schouders geladen en is van beneden naar boven geklauterd langs trappen waarvan de balustraden niet meer bestaan en wier treden bezaaid zijn met brokstukken kalk noemd tot burgemeester der gemeente Schoone beek - Veel was niet te beleven in zijn nieuwe ge meente en wat meer zegt veel was niet te ver beteren in deze „ rimboe " zooals de gemeente Schoonebeek wel eens smalend werd genoemd van deze chaos een kosmos te maken was on begonnen werk Zoo oordeelde „ men " althans Inderdaad veel bijzonders in cultureelen zin was niet aanwijsbaar Een aan senilitas lijdende verkeersweg een op de predicaten duur en slecht aanspraak makende kunstverlichting voor het overgroote deel nog door petroleum een met het „ Verdronken land van Zuid Beveland " wedijverend tot zelfs in de zomermaanden bij eenigen regenval overstroomd gebied welke omstandigheid voor een hoog ge plaatst regeeringspersoon aanleiding was de stel ling te poneeren dat volgens Darwins leer het rundvee op den duur van zwemvliezen zou zijn voorzien uiterst primitieve en slechte woningtoe standen enz enz ziedaar een omschrijving op welke wijze de heer Nórbruis de gemeente Schoonebeek bij z'n komst aantrof Terstond zag de heer Nórbruis de waarde in welke gelegen zoude zijn in drooglegging der groenlanden Weinig hoopvol waren de perspec tieven ter bereiking van het beoogde doel omdat overeenstemming met de Duitsche autoriteiten ontwatering door middel van normalisatie van het grenswater Het Schoonebeekerdiep hierbij nood zakelijk was Typeerend is wat de Nieuwe Drent sche Volksalmanak jaargang 1935 vermeldt „ Bedenkt men dat naar een lid van het college van gedeputeerde staten op den nog versch in het geheugen liggenden lOden Augustus 1929 in zijn tafelrede verklaarde toen indertijd een ontwate ringsplan voor geheel de provincie Drente door ge deputeerde staten werd opgezet Schoonebeek bui ten beschouwing werd gelaten omdat zelfs het provinciaal bestuur geen kans van slagen zag ge zien de vele moeilijkheden die moesten worden overwonnen inzake het grenswater „ Het Schoone beekerdiep " dan beseft men dat hier een stuk werk verricht is dat volle aanspraak op ieders waardeering mag maken " Commentaar overbodig De regeering erkende de groote verdiensten van dezen stoeren werker toen de Minister van Staat Minister van Binnenlandsche Zaken Jhr R u y s c h de Bëerenbrouck bij of f icieele opening van één der stuwsluizen in het genormaliseerde Schoonebeekerdiep mededeelde dat het Hare Maje steit de Koningin had behaagd burgemeester;N^p.r - Met het geweer in den aanslag staan de soldaten achter de borstwering gereed het vuur te openen Het wachten is slechts Op het commando Geeft vuuri " De café-zaal biedt een troosteloozen aanblik Het lijkt er werkelijk op alsof het belegeringsge schut hier danig heeft huisgehouden Op de plaats waar eens het strijkje zetelde liggen stukken steen opgestapeld tot een meters hoogen berg Verschillende hoofd-officieren van de Genie ne men de verdedigingswerken in oogenschouw Lui - tenant kolonel D van den Berg en Majoor A L Thierens maken een rondgang door de ver sterking Zij stappen over stapels balken en muur brokken en stellen zeer veel belang in de werk zaamheden van de Genie-soldaten die aan deze oefeningen met animo deelnemen Er wordt onder wijl menige „ mop " getapt zoodat het moreel de troepen niet in het minst geschokt blijken Het is een groot geluk dat het „ fort " niet onder vuur wordt genomen Nu kunnen de mannen rustig en ongestoord doorwerken Zij worden thans niet verontrust door het gedaver van explosies „ Wanneer wij werkelijk onder vuur werden ge nomen zouden wij allen ' s nachts kunnen werken vertelt ons luitenant de Jonge Melly Nu kan alles rustig ga.an De Genie heeft ook voor een vlüchtkelder voor de bevolking gezorgd De biljartzaal is als gas kamer ingericht d.w.z zij is gasvrij gemaakt Bij een gasaanval kan hier de bevolking althans een deel haar toevlucht zoeken Het is hier aardedon ker Alle ramen zijn dichtgemaakt door middel van planken Geen kiertje is er overgebleven en ner gens dringt het daglicht door de reten Een ideale donkere kamer voor fotografen is hier ontstaan Militairen verlichten de ruimten door middel van stormlantaams In de iverte gelijken deze lichten punten opdwaallichten Om toegang tot de gaskamer te verkrijgen moet men de z.g gascJuizen passeeren Deze gassluizen zijn smalle hooge houten gangen die afgesloten zijn met gasgordijnen gordijnen die het binnen dringen van schadelijke gassen moeten voorkomen Van buitenaf lijkt het alsof men in een loopgraaf staat?'De""Ü6nkèrè'poorten gelijken op toegangen voor'ltazematteri of „ uuterstands " zooals de Duit schers dat plegen te noemen Buiten wacht het pu bliek het wacht maar af of er nu eindelijk eens iets gaat gebeuren maar er gebeurt niets Af en toe worden de geweren op het publiek gericht ten gerieve van den persfotograaf die volop in de ge legenheid wordt gesteld zijn werk te verrichten Vandaag zijn de mUitaire-autorlteiten al bizonder gemakkelijk De toeschouwers bemerken niet dat zij als mikpunt worden gebruikt Dreigend zijn de karabijnloopen op de onschuldige Utrechtenaren gericht De militairen pcseeren maar er wordt geen „ vuur " gecommandeerd Het wordt dus geen oefening in het verdedigen van de sterkte het geldt slechts het opwerpen van ver schansingen Wanneer „ de l'Europe " goed versterkt zal zijn wordt tevens v/eer aan de afbraak gewerkt Onze militairen hebben hier een prachtige oefen gelegenheid gehad Nog enkele weken en van het gerenommeerde hotel zal niets meer zfln overge bleven want tijdens de mUitau-e oefening gingen de sloopers voort met hun werkzaamheden Morgen zullen de soldaten het hotel niet meer bezet houden omdat het „ onhoudbaar " is gewor den De sterke stelling zal dus moeten worden prijs gegeven en ontruimd bruis voorzitter van het waterschap „ Het Schoonebeekerdiep " te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau Een goede verkeersweg naar Emmen vanuit Nieuw-Schoonebeek dat daardoor een rechtstreek sche verbinding met het Noorden verkreeg werd aangelegd de in desolaten toestand verkeerende klinkerweg van Coevorden naar Oud-Schoonebeek werd in samenwerking met de gemeente Coevor den geheel omgebouwd en aanmerkelijk verbreed Ook Oud Schoonebeek kreeg een rechte verbinding met Emmen via Erica door aanleg van den z.g.n Beekweg met afzonderlijk rijwielpad Eveneens kre gen de buurtschappen Oostelnde Westeinde Mid dendorp en Koelveen welke in den winter bijna niet te bereiken waren hun verharde wegen met be hoorlijke straatverlichting Voorts werd een vaar water gegraven vanuit het hoofdkanaal van het Oud-Schoonebeeker veenschap kortom de vierde factor voor een goede ontwikkeling van het econo misch leven werd ook aan de gemeente Schoone beek geschonken Een gemeentelijk electriciteitsbedrijf werd in het leven geroepen waardoor beide dorpen Oud - en Nieuw-Schoonebeek alsook een gedeelte van het Oud-Schoonebeekerveld van electrischen stroom voor licht en kracht werden voorzien De bevorde ring der krotopruiming werd met energie ter hajid genomen Een aanvang werd gemaakt met den bouw van arbeiderswoningen Toepassing der Land arbeiderswet vond op ruime schaal plaats Door de vereeniging „ Het Groene Kruis " werd op initiatief van haren voorzitter burgemeester Nórbruis een wijkverplegingsdienst georganiseerd een wijk verpleegster werd aangesteld een wijkgebouw ver rees in het dorp Oud-Schoonebeek waarin op ge regelde tijden het consultatie-bureau voor zuigelin gen gevestigd is Zoo zouden we kunnen doorgaan en telkens zouden we tot de ontdekking komen nog iets te hebben vergeten Hoe de voor het meerendeel oer-conservatieve be volking over de plaats gehad hebbende veranderin gen denkt Laat ons het woord geven aan den oud sten wethouder toen deze bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der gemeente Schoonebeek op 1 Juli 1934 deze woorden sprak „ Duidelijk is geble ken dat tijdens de bijna 12-jarige ambtsperiode van den tegenwoordigen burgemeester wel tien maal meer tot stand werd gebracht dan in de 38 jaren welke hieraan vooraf gingen Hiervoor komt aan burgemeester Nórbruis hulde toe die ik namens den geheelen raad dan ook gaarne breng " De nieuwbenoemde burgemeester van Zuilen de heer O Nórbruis zal Vrijdagmiddag ongeveer twee uur een eerste bezoek aan deze gemeente brengen Daarbij zal hij tevens kennis maken met de wethouder ' ambtenaren en verder gemeente 1 personeel - i *!^< Dure distributie in tal van andere gemeenten is de radio-distributie veel goed - kooper dan in Utrecht EEN ONDERZOEK WARE WENSCHELIJK De gemeentelijke radiodistributie waarover wij in den laatsten tijd eenige keeren schreven geniet een groote mate van belangstelling die ons thans weer blijkt uit het liier volgende ingezonden stuk Met de meeste belangstelling heb ik als abonné op de radiodistributie uw artikel over de radiodis < tributie in uw blad van Dinsdag gelezen Natuurlijk ben ik het met u eens Maar waï sprak u o.a van „ een prachtige gelegenheid is verzuimd om „ meer contact te leggen tusschen de Prinses en „ de Utrechtsche bevolking èn om de p o p u 1 a * „ r i t e i t van het distributiebedrijf te veri ' grooten " Vooral dat laatste gedeelte daar wilde ik nog gaarne even op wijzen Hoe kèn men spreken van „ populariteit vergroote n " als er nog geeq schijn van populariteit aanwezig is ' k Meen dèt gevoegelijk nul komma nul te kun -< nen noemen Hoe kan het ook anders Moet daas soms nog steeds het tarief van ƒ 2.50 per maan | voor zorgdragen Over aanpassen gesproken Wat zijn we hier in de vierde stad des lands tocli weer hopeloos „ achter " Even Uw aandacht voor een verslag van dg Raadsvergadering uit Hilversum Couranten * bericht van Maart ' 35 „ tegen verlaging behoeft dan ook moment „ teel géén bezwaar meer te worden gemaakt „ Overigens achten B en W een verlaging „ n o o d z a k e 1 ij k zal het bedrijf de concur „ rentie • met de radiotoestellen met succes kimnerf „ b 1 ij V e n voeren " En dan volgt nog dus nog steeds is hier B en W aan ' t woord „ rekening te houden met „ de stijging van de bedrijfsinkomsten door da „ toeneming van het aantal aansluitingen welke „ van de tariefsverlaging het gevolg zijn " Tot zoover het bedoelde bericht ' Maar intussehen werd in het dorp Hilversum het tarief gebracht op f 1.50 p m En hebben we zoo nog niet onze kleine buur de Gem Jutphaas met een tarief van f2 - en Groningen zelfs met " 6 stations f2 - en A'dam vrijwel algemeen f2 - enz enz enfin noem liever nog een plaats buiten Utrecht waar nóg steeds een tarief van f2.50 gangbaar is Over „ populariteit vergrooten " gesproken En toch hebben we één duig kortgeleden bereikt We hebben een uitspraak Een mededeeling aan een van de redacteuren van het Utrechtsch Nieuwsblad van Ir Dominicus Hij sprak ongeveer als volgt Helaas is de juiste redactie mij ontsnapt Mijn abonné's behalve ondergeteekende dan be < talen evengraag ƒ 2.50 als ƒ 2 — Wat maakt een verschil van 50 cent uit Toch was ik nog zoo dom verheugd te zijn toen mijn „ huisbaas " mg voor kort de mededeeling deed dat de huurprijs voor mijn woning boven ƒ 30 met zegge en schrijve ƒ 1 — per maand verminderd kon worden Heusch wordt het nu eens niet zoo zoetjes-aatt tijd dat dat „ malle "- tarief van ƒ 2.50 per maand wordt herzien Maak er een algemeen belang van dus spoedig reclame populariteit door tariefsverlaging daar moet het heen Tusschen twee haakjes lezer de kwaliteit ia prima J Z Naschrift Wie vierduizend vrienden heeft — zooals de gemeentelijke radiodistributie — is zeker niet zonder populariteit Maar wanneer inderdaad het abonnementstarief lager werd gesteld dan zou men een toeneming van het aantal distributie luisteraars mogen verwachten Dat de gemeenta Hilversum dit begrijpt pleit voor haar Dat hier in Utrecht een verlaging onmogelijk zou zijn nemen wij niet voetstoots aan Misschien zou het zin hebben dat een der Raadsleden voorstelde om het College van B en W tot het instellen van een onderzoek uit te noodigen Blijkt dat een verlaging mogelijk is — waarbij een toe neming van het aantal abonné's in de berekening verdisconteerd zou moeten worden — dan pleiten alle tijdsomstandigheden voor een spoedige in voering daarvan Het doet ons intussehen ge noegen dat ook de schrijver van het hierboven afgedrukte ingezonden stuk de uitnemende tech nische kwaliteiten van het distributiebedrijf on voorwaardelijk erkent Deze kwaliteiten gecom bineerd met een lager tarief zouden een gezonde basis voor verdere uitbreidmg van het distribiitie bedrijf kunnen vormen — Red U N BURGERLIJKE STAND Geboren 20 Mei Petrus Rudolf z van J K Onel en M,J W.,v d Meg — 21 Mei Hendrikus Gijsbei tus,z van M Zwaan en D de Ruijter — 22 Mei Ja coba Johanna Hendrika d van H Dirkzwager enG J E Bijl de Vroe Helena Johanna d van W.Swaak en M v Vliet Hendrik z van H Wijn holt en A A v Kasteel Willem Gerrit en Johan nes Jacobus zs van W v Dijk en J A Huizer Gehuwd 22 Mei J Gennissen en W Pahlke J J Heiijmeriks en Ch M Godschalk P C v Meche len en J M Versluis J Tieland en M P Berg akker G v Kuilenburg en J J W de Bruijn B W Speekman en B M J Rosenberg A v Ros sum en M Jungermann H J M Wermenbol en J M Baggerman P A L A Waalkens èn M C Havens A Th v Londen en C M v Egdom J H V Maarschalkerweerd en P W v Kerkhof f H de Wijk en M E Halsema B Tennissen en P H de Vree H de Graaf en G v d Steen M Brink en E de Graaf A Rijkse en W den Har tog H Kruk en A J de Pijper W v Schalk en F V Doom C Flink en C J v Geelen H C v d Meijden en N Nekkers F Brosi en J Ch Mer kus J A Bosboom en C M de Goeij Th H Brouwer en A J v Aggelen A G H Otte en C Spindler J Benschop en K v Rooijen N J v Gelder en J N Viergever Overleden 21 Mei Elisabeth Johanna Oudshoorn wed C.J G Repeiius 73 j Zadelstraat 29bis ChristinaElizabeth Ipenburg 65 j Agnietenstraat 2 Ma ria Cornelia Mensink wed B H Cöhrs 67 j Rip perdaplein 11 EUsabeth Passemier wed P v.Keulen 76 j Leeuwenhoekstraat 4bis Maria Wal.laart wed J Middendorp 63 j Amsterd.str.weg 166 — 22 Mei Geertruida Hulzebosch 26 j Mau ritsstraat 79 Antonia Meeuwsen 3 j Lauwe recht 23 \ -¦ 3Bs*fea:sïSi-*K *-^ " Ht*-u,w,j*-4a«*.n#5 -???***^^?.-^-- ¦' 
I UTR ECHTS C DERDE BLAD ' 10 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ' Donderdag 23 Mei 1935 No 2Ö Interessante expositie /^ Het Krijtje '' PIantsoen-rrjweg '' opengesteld Het Geertebolwerk is ihans weer uit zijn isolement verlost Hierboven een foto van den weg die zoowei voor voetgangers - als rijverkeer dient Raadsagenda met veel klein goed Het voorstel van den heer Serton inzake de vacature-v d Hoeve voor prae-advies naar B en W Hedenmiddag kwam de gemeenteraad in verga dering btjeen Voorzitter is de Burgemeester ¦ Aan de orde komen allereerst de ingekomen stuk ken Ontslag als leeraar Verzoekschrift van Dr P A van der Laan om ontslag als leeraar in de oude talen aan het Stedelijk Gymnasium Voorgesteld wordt dit verzoekschrift te stellen ' In handen van B en W om bericht en raad Z.h.st aldus besloten ] Aanslagen vergunningsrecht Eenige bezwaarschriften van J A v a n S o e s t A T van B e d ij k R u tte n's B ie r b r o u wery „ de Zwarte Ruite r " Wed A L van Schaik van Rijn tegen hun aanslagen Voorgesteld wordt deze bezwaarschriften te stel len in handen van B en W om bericht en raad Z.h.st goedgekeurd Deelneming garantiefonds Verzoekschrift van de Vereenlging voor Vreem aelingenverkeer Utrecht om de Gemeente te doen deelnemen in het door de genoemde vereeniging te stichten garantiefonds ten behoeve van de open luohtvoorstelling tijdens de in Juli a.s te houden propagandaweek Voorgesteld wordt dit verzoekschrift te stellen in handen van B en W om bericht en raad De heer Reijnders S.D.A.P vraagt om dit verzoekschrift onmiddellijk aan de orde te stellen aangezien er haast bij de zaak is De heer W o u d a A.R sluit zich hierbij aan De Voorzitter gelooft niet dat het de juiste gang van zaken is om deze zaak „ rauwelijks " aan de orde te stellen Het college moet zich toch even beraden Z.h.st aldus besloten Eervol ontslag Voordracht van B en W om aan G A de Monyé eervol ontslag te verleenen als directeur van den reinigings - en ontsmettingsdienst en hem een jaar Iflksche uitkeering van ƒ 3.000 — toe te kennen Voorgesteld wordt deze voordracht in de volgende Vergadering te behandelen Z.h.st goedgekeurd.j De vacature-v d Hoeve De heer Serton Lib stelt voor Burgemeester en Wethouders uit te noodig na te gaan of de vacature bij de Onderwijs-inspectie ontstaan door het vertrek van den heer Van der Hoeve zonder overwegend bezwaar onvervuld zou kunnen blijven en het resultaat van hun onderzoek aan den Raad mede te deelen Het voorstel wordt ondersteund De heer Serton Lib licht zijn voorstel ter vergadering nader toe waarbij hij aandringt op een ' prae-advies van B en W In afwachting daarvan Wil spreker niet nader op de materie in te gaan Het voorstel wordt in handen van B en W ge Bteld voor prae-advies Vervolgens komen in behandeling de agendapun tett AGENDA t Verhuringen * Voordracht tot verhuring van grond achter de perceelen Amsterdamschestraatweg 265 267 en 269 aan H D Slagmolen tegen den huurprijs van f 5.72 per jaar Z.h.st goedgekeurd 5 Voordracht tot verhuring van grond aan de veilinghaven aan de Gebroeders de Bruyn tegen den huurprijs berekend naar f 150 — per jaar Z.h.st goedgekeurd I 6 Voordracht tot verhuring van moesland aan den Blauwkapelscheweg aan verschillende per-Bonen Z.h.st goedgekeurd Verkoop van grond 7 Voordracht tot verkoop van grond aan de Joh.Brahmsstraat aan P van der Meijden tegen denprys van f 16 — per vlerk meter Z h st aldus besloten Verhuring van weiland 8 Voordracht tot verhuring van weiland vooröen tijd van een jaar aan J J Jongerius tegen denprijs van f 40 — Z h St aldus besloten ' Verkoop van grond 9 Voordracht tot wijziging van het raadsbesluitvan 5 October 1933 inzake den verkoop van grond aan de Joseph Haydnlaan en de Joh Brahmsstraat en tot verkoop van grond aan de genoemde stra ten aan W Snijders q.q tegen den prijs van f 18 per vlerk meter Z h St goedgekeurd Uitbreiding speelplaats 10 Voordracht tot het beschikbaar stellen vaneen krediet voor uitbreiding van de speelplaats aande school aan de Noordzeestraat Z h St goedgekeurd De heer Paap C.H merkt op dat hier een terrein onttrokken wordt aan den openbaren weg dat tot dusverre diende voor speelplaats van de kinderen Misschien kunnen B en W de zatik nog eens bezien Wethouder d e B o e r Lib wflst er op dat het voorstel beoogt de bestaande speelplaats uit te breiden Z h St goedgekeurd Bestrating Lange Viestraat 11 Voordracht tot het beschikbaar stellen vaneen krediet voor bestratingswerken in ds LangeViestraat B en W vragen een orediet van f 17.000 zijnde de kosten der met de verbreeding gepaard gaande bestratingswerken Z h st goedgekeurd Voeren van rechtsgeding 12 Voordracht tot het voeren van een rechtsge ding tegen A M Vermeulen te Maasbommel Z h st goedgekeurd Verzoek van Vreemdelingenverkeer De voorzitter deelt mede dat er bg het college geen bezwaar tegen bestaat het verzoek van de V.V.V.U tot deelneming tn het garantiefonds voor het openluchtspel aan het • einde van de vergadering aan de orde te stel len Benoemingen 13 Benoeming van een lid van dé plaatselijkecommissie van toezicht op het lager onderwijs Benoemd wordt mevrouw B A Blom Krijgs-man 14 Benoeming van een lid van het College vanRegenten der Vereenigde Gods - en Gasthuizen Benoemd wordt Prof Dr H Bolkestein 15 Benoeming van een lid van de Commissie vantoezicht op iKt voorbereidend onderwflB Benoemd wordt * heer W SohuUeman Wethouderspensioenen 16 Voordracht van de Raadscommissie tot her ziening der Wethouderspensloenverordenlng strek kende tot wijziging van de Wethouderspensloenver ordenlng 1925 De commissie stelt voor de verordening zooda nig te wijzigen dat het pensioen het bedrag van f 4000 niet kan overschrijden Voorts zal de bijdra ge van de wethouders in de kosten zijnde 3 pCt van hun jaarwedde voor het eigen pensioen en S'A pCt van een bedrag van f 3000 voor het we duwen en weezenpensioen De voorzitter deelt mede dat binnen is gekomen een voorstel van de heeren de Haan A.R Pondman Lib van Maarseveen R.K en P a a p C.H luidende Onder II van het ontwerp-besluit behoorend bij de voordracht Gedrukte Verzameling 1935 no 90 te lezen „ Artikel 17 vervalt " en onder III van hetzelfde ontwerp „ te bepalen dat het besluit vermeld sub I ge acht wordt te zijn in werking getreden 1 Mei 1935 en het besluit sub II op 1 Januari 1935 " De heer de Haan A.R licht het voorstel nader toe waarbij hij er op wijst dat de voor stellers beoogen dat een netto-salaris van f 5000 gerekend met ingang van 1 Januari 1935 worat ontvangen De voorzitter sluit zich aan bij het betoog van den heer d e H a a n Spreker wijst er in het bijzonder op dat z t het voorstel van de heeren de Haan c.s eerder strookt met het raadsbesluit van December jl dan het voorstel van de commissie De voorzitter acht het werkelijk van belang dat de wethouderswedden niet lager te maken dan ze momenteel zijn De vergadering duurt voort DOOR AUTO AANGEREDEN Gistermiddag om half drie werd een gemeente werkman die bezig was met het schoonmaken van een tramwissel op het Vreeburg tegenover C & A aangereden door een auto uit de richting Lange Viestraat De bestuurder verklaart den man niet te hebben gezien De man bekwam een lichte hoofdwonde en werd pijnlijk getroffen aan de hals Per auto van de G.G.D is liij naar het Stads - en Acad Ziekenhuis vervoerd Zonnestraar'-colIecte De collectanten zullen ook loten met mooie prijzen verkoopen Men schrijft ons Aan de „ Zonnestraar'-collecte welke hier ter stede op Zaterdag 8 Juni a.s zal worden gehou den zullen verschillende attracties zijn verbonden Een daan'an is het houden van een loterij ge durende den collectedag Een groot aantal collec tanten zullen in het bezit zijn van loten die het publiek tegen betaling van f 0.25 per stuk zullen worden aangeboden Deze loten worden in gesloten enveloppen verkocht Bij het openscheuren der en veloppen kan men onmiddellijk constateeren wel ken prijs men heeft gewonnen Deze prijs kan dan Dinsdags 11 Juni a.s worden afgehaald op het Bureau der „ Zonnestraar'-collecte Korte Jans straat 4bis Als hoofdprijs wordt beschikbaar ge steld een eikenhouten boekenkast geheel door pa tiënten In het Sanatorium „ Zonnestraal " te Hil versum vervaardigd of een cano Voorts zullen een groot aantal fraaie en nuttige prijzen worden ver loot De loten kunnen ook nu reeds worden besteld aan bovenstaand adres onder bijvoeging van het verschuldigd bedrag Vrijdag 7 Juni worden de bestellingen per post verzonden zoodat de bestelde loten Zaterdagmor gen in het bezit der koopers zijn Men doet ver standig niet te wachten met bestellen er zijn slechts een beperkt aantal loten gemaakt Het Comité zou gaarne ook nog opgaven ont vangen van personen boven de 16 jaar die bereid zijn voor „ Zonnestraal " te collecteeren en verzoekt hun zich te willen.melden Korte Jansstraat 4bis lederen dag van 10—5 bur en des avonds van 8 — 10 uur tel 11550 VERKEERSLIED OP HET DOMCARILLON Het verkeerslled dat door den Utrechtschen politieagent B B Stulen werd gecomponeerd en wij reeds eerder bespraken zal aanstaande Za terdag om half twaalf door den heer J a n W a g e n a a r op den beiaard vtin den Domtoren worden ten gehoore gebracht zoodat Utrecht ook via het Domoallon met dit mooie verkeerslled kan ken nismaken GEVONDEN VOORWERPEN Een damesparapluie achtergelaten m een win kel a d Lijsterstraat een boord een damespara pluie een zadeltaschje inh rijwielsleutels een blauw jasje een sleutel van een melkbus een rij wlelbel.merk een borstel van een stofzuiger een gleufhoed een koperen as-dop een heerenpanta lon bretels beenkappen zwempak en een unl formjas spoorwegbeambte een kindermuts een portemonnaie een zwarte dameshoed een koste loos rijwielmerk een hakbijl een pr glacé hand schoenen een damesarmbandhorloge een kap laars een groote gele bal eenige sleutels w.o een Llpssleutel no 21742 een heerenrijwiel merk Olympie 2e Afd een Simplex heet enrijwlel Ie Afd öi de tram Een ceintuur een heerenparapluie een koffertje een damestasoh een klndertasch l een schaartje een oude emmer ^ eenige dames paraplules Inbrekers gearresteerd Door kordaat optreden van twee agenten zijn drie verdachte personen aangehouden ZIJ ONTKENNEN HARDNEKKIG HUN SCHULD Nu sinds eenigen tijd de inbraken niet van de lucht ziJn geweest dan hier en dan daar heeft de politie natuurlijk met verscherpte aandacht en kele verdachte individuen hier in de stad in het oog gehouden Omdat de heeren steeds brutaler werden men denke slechts aan de inbraak in het reisbureau op het Vredenburg waar zij getracht hebben een brandkast te forceeren waren er on getwijfeld velen die ' s avonds bijzondere voorzor gen namen bij het sluiten van hun winkels en huizen De politie had reeds verdenking opgevat tegen enkele personen woonachtig in de omgeving van de Lange Nieuwstraat zoodat men hun bewegm gen voortdurend liet nagaan Zoo ook in den nacht van Dinsdag op Woensdag Twee agenten surveil leerden om ruim 3 uur In de buurt van de Dor stige Hartsteeg waar een oude bekende vaji de politie woont die reeds meer dan een inbraak op zijn geweten heeft Nu is het verkeer In die omge ving op dat ' uur van den nacht bijzonder gering zoodat iedere voorbijganger nauwkeurig geobser veerd kan worden Het was dan ook geen wonder dat twee mannen die door de beide agenten her kend werden als zijnde verdachte personen toen zij de Dorstige Hartsteeg inliepen gesignaleerd werden Op eenigen afstand van hen volgde een derde die door de agenten ingerekend werd Na dat deze In verzekering gesteld was moest de po litie dus afwachten totdat zijn collega's nieuws gierig zouden worden over zijn wegblijven en op onderzoek uitgaan En inderdaad na eenigen tijd kwam een van hen naar bulten om zonder eenige moeite op dezelfde wijze als zijn voorganger Inge rekend te worden Nu was het wachten dus op de derde die zich eveneens verwonderde over het wegblijven van zijn confraters en zoodoende dus ook In de armen van de dienaren der wet liep Het bleek dat de 3 mannen niet vreemd waren aan een even te voren gepleegde inbraak op Voor Clarenburg bij de firma Zuidam omdat op hen verschillende voorwerpen gevonden werden uit dat bedrijf afkomstig Zooals dat bij lieden van hun beroep gewoonte Is ontkenden zij alles wat hun ten laste werd gelegd natuurlijk wisten zij totaal niets van al die „ kraakjes " die in de laatste dagen „ geplaatst " zijn Desalniettemin achtte men het bij de politie toch maar veiliger deze „ handige jongens " het zijn een 26-jarige los-arbeider een 43-jarige koopman en een 50-jarige schipper ter beschikking van de Justitie te stellen Het optreden der beide agenten die de arresta ties verrichtten is alleszins een woord van waar deering waard Men moet de taak die zij te ver richten hebben niet onderschatten deze zorgvul dige surveillance is niet ieders werk De hoofdlei ding van het onderzoek berust bij Mr Hamoen den Commissaris der eerste afdeellng in welk de partement de twee laatste Inbraken zijn gepleegd Chr « Boeren en tuinders De groote waarde van landbouw crisiswetgeving en landbouw onderwijs in het licht gesteld Woensdag heeft prof dr P A Diepenhorst van Amsterdam de voortgezette vergadering van den Chr Boeren - en Tuindersbond geopend met een groote rede over de landbouwcrisiswetgeving Spr ving aan er op te wijzen dat men ook bijeen was ter herdenking van het eerste lustrum van de landbouwcrisiswetgeving De crisisweg is nu vijf jaar bewandeld en straks moeten we weer terug De steun aan de landbouw bedraagt thans pl.m 200 millloen Dat de regeering - besloot het land bouwbedrijf te steunen heeft het verzet daartegen niet gebroken Landbouwsteun — vervolgde spr — Is niet louter en alleen boerensteun Een der voor naamste bronnen van onze volkswelvaart en volks kracht wordt geschraagd en dat is land.sbelang De weg terug zal moeilijker blijken dan de heenreis De ontwikkeling der crisismaatregelen hebben toestanden geschapen die niet te handha ven zijn en daarom dient teruggekeerd te worden Geleidelijk zal men zich moeten aanpassen De zulvelexport kan nooit in zijn oude glorie weer keeren Een ordening van de productie die zich aanpast aan de werkelijkheid hebben we noodig Bü dezen opbouw moet de regeering haar mede werking verleenen Bij al den arbeid besloot spr moeten wiJ het vertrouwen op God stellen Door den heer W P C n o s s e n uit Woerden werd hierna gesproken over „ Het landbouwonder wijs en de Jongeren " Het landbouwonderwijs zeide spr werd vroeger door de practische boeren niet met vreugde begroet veelal met tegenzin ontvan gen Daarin Is veel verandering gekomen die wel tot uiting kwam toen de commissle-Welter voor stellen deed om h^t landbouwonderwijs te beknot ten Spr schetste uitvoerig wat er op dit gebied tot stand Is gebracht In de middagvergadering sprak prof dr A v a n Veldhuizen een principieel woord getiteld „ Rondgang op den akker " Spr besloot zijn woord met den wensch dat door zijn betoog het zware werk van den landman wat meer poëzie mocht krilgen en dat wat in aller ziel sluimert helder wakker mocht blijken geworden te zijn ter eere eiods Uiteenloopende talenten Bont-gevarieerde tentoonstelling in „ Voor de Kunst " Reeds in een vroeger nummer vermeldden wij het feit dat het Utrechtsch Teekengezelschap „ Het Krijtje " voor de eerste maal in de geschiedenis van ziJn bestaan een expositie uit werk van leden heeft georganiseerd In de tentoonstellingszalen van „ Voor de Kunst " Nobelstraat 12 Er zijn hier bij een totaal van honderdvier in zendingen een kleine twintig deelnemers vertegen woordigd geen gering getal zal men zeggen En inderdaad aan onderlinge verscheidenheid ont breekt het dan ook niet ejj naast rijp en zuiver werk vindt men hier ander dat uitermate zwak en leeg is zoodat het wel haast niet anders kan of de eind-indruk van het geheel is er een van gemeng den aard — ook al moge hierin het waardeerend oordeel overwegen Zeer zeker is het begrijpelijk dat een tentoonstel - llngsbestuur er naar streeft in een expositie een zoo groot mogelijk aantal schakeeringen te geven niettemin wil het ons voorkomen dat een minder veelomvattende verzameling wellicht beter en in ieder geval kernachtiger beteekenis en doel van het „ Krijtje " zoü hebben weergegeven Want juist het eigendommelijk karakter van deze jeugdige vereeniging dreigt in een veelheid van „ half " en onrijp werk teloor te gaan Beter één heele vaas dan duizend fraaie scherven * « * Laat mij bij een nadere beschouwing beginnen met een blik op het werk dat ik zoo ongeveer als het gemiddelde op deze tentoonstelling beschouw daar is bijvoorbeeld een B e 11 a a r d die eenvoudig en pretentieloos aandoet in zijn landschapjes iet of wat è la Haagsche School maar toch wel frisch en fleurig Met name van zijn IJsselsteinsche Huis jes nos 11 en 12 kan dit gezegd zijn zonnig en licht bij wijlen zeer sensitief wat uit sommige be hagelijk opgezette schetsboek-krabbeltjes blijken mag Een wel vlot geteekend hooischuurtje 29 van A Frederlks schiet als eenlg representeereud stuk tekort In het geven van een indruk van deze persoonlijkheid Ongeveer hetzelfde kan ik zeggen van een triptiek „ Vader Moeder en Zoon " door A Cocural een „ religieus getint " werk waarvan echter de gezichten strak gestyleerd en meer de coratief dan „ levend " veeleer aan een ontwerp voor tooneelmaskers doen denken Ook de „ Noordwijksche Vrouw " van A J van W ij n e n 89 kan miJ nog geen duidelijken Indruk van dit kunstenaarschap geven Insgelijks het werk van N van Zalingen al omvat dit een zestal num mers waaronder vijf linoleumsneden Het Is tame lijk nuchter soms zelfs wat naïef en kan mij per soonlijk maar matig boeien „ Oude woning " 90 is qua teekenlng niet onknap en m.l althans be langrijker dan zijn ander ingezonden oeuvre Dan is daar J L van Rheenen wiens In disch werk men thans bij de fa Gerbrands geëx poseerd vindt „ Sawah " 67 en „ Ardjoeno " 68 herinneren evenzoo aan zijn verbluf in de tropen zij zijn met vakkennis geschilderd ongetwijfeld maar ook nogal academisch en missen de trillende bezieling van het Indische licht Zijn ander Hol landsch werk vindt ik over ' t algemeen nog al vlak z'n boerderij 74 zelfs cliché-aohtlg en banaal Véél beter vooral lumlnistlsch lijkt miJ zijn „ Heuvel " toe 70 dit is bovendien van krachti ger structuur dan zijn andere composities B v a n Kesteren geeft ifi het étemiet bijzonder fraaie decoratieven ZiJn lijnenspel van ranke arabesken dat soms In asymmetrische griUigheid verbroken Ophaaldienst van huisvuil De directie van den Reinigingsdienst verzoekt ons bekend te maken dat üi verband met den He melvaartsdag de Donderdagsche ophaialdienst van huisvuil In de Bulten de Singels gelegen stads gedeelten zal worden verricht op Woensdag 29 Mei a.s De ophaaldienst in de Binnen de Singels gelegen stadsgedeelten zal op 30 Mei a.s uitvallen EXAMEN MACHINISTEN-DIPLOMA Geslaagd voor het theoretisch gedeelte van di ploma B A Koek en G A van Diepen belden al hier R.K KERKMUZIEKSCHOOL „ ST CAECIUA " Herdenking Tweede Lustrum De Ned R.K Kerkmuzlekschool Plompetoren gracht 3 te Utrecht zal de volgende maand haar tienjarig bestaan herdenken Dit tweede lustrum zal evenals het eerste fees telijk worden gevierd doch tn verband met de ernstige tijdsomstandigheden op bescheidener wij ze dan de herdenking van het vijfjarig bestaan In den zomer van 1930 Als data voor de lustrum-herdenklng zijn vast gesteld Zondag 16 en Maandag 17 Juni a.s EXAMEN APOTHEKERS-ASSISTENT Voor het op Woensdag 22 Mei te Utrecht ge houden examen van apothekers-assistent waren 6 candidaten opgeroepen geslaagd Is raej N W Wildschut te Apeldoorn Vergaderingen en lezingen Donderdag 23 Mei VRIENDENKRING Brigittenstraat 8 uur Ver v Chr Handeldrijvende en Ind Middenstand in Nederland Spre ker Mr P Borst TIVOLI 8 uur Vergadering van aandeelhouders van Tivoli GEBOUW VOOR K EN W 8 uur Vergadering Ziekenzorg SCHOOL PIETERSKERKHOF 7.30 uur Bazar ten bate van de op te rich ten fröbelschool Vrijdag 34 Mei GEBOUW VOOR K EN W 11 uur Vergadering der Vereen voor Krankz Gest GEBOUW VOOR K EN W 8 uur Vergadering Onderofflcler^-vereeniging Ons Belang GEBOUW VOOR K EN W 8 uur Centr Genootschap voor Vacantie kolonles GEBOUW SILO 8 uur Blauwe week moblllsatle avond GEBOUW VOOR C.S.B 8 uur A.R kiesvereeniging Nederland en Oranje Spreker de heer H Botterweg JAARBEURSRESTAURANT 8 UUr Alg yerg Yeilig yerkeer wordt Is niettemin vaak bekoorlijk en vol gratie met name in „ Duikende Visch " 32 Maronlei " brengt behalve een niet erg belangrijk olieverf werk dat „ Groet " heet en waarop het hardblauw van een zeegezicht overheerschend van toon is nog een sierlijke houtsnede „ Orchidee " 43 een reeks portretten uit de jarea 1910—'20 met f\in potlood geteekend en van ta lentvolle vaardigheid getuigend Koppen als wijlen Hector Treub als wijlen pastoor Arriëns als Mi nister destijds nog dommee Slotemaker de Bruine — allemaal werk van lang voordat „ Het Krijtje " bestond Van J P Minderhoud vindt men hier een tweetal olieverf-stillevens met een zekereiprecieuze ik zou haast zeggen terughoudende be dachtzaamheid op het doek gebracht nos 56 en 57 — Men krijgt den indruk van aarzeling vaneen artisticiteit die zich nog niet geheel frank envrij durft te geven In tegenstelling tot de vrij moedigheid van sommige minder begaafden diam.i beter hier niet hadden kunnen vertegenwoor digd zijn Dat zijn de „ mindere goden " op dezaexpositie zooals HermanWalstra wiens hiertentoongestelde werk niet alleen cliché-matlg Is,maar bovendien ieder spoor van charme mist werkdat mijns inziens met kunst weinig te maken heeft.En toch zie ik dit waarlijk nog liever dan het ge raffineerde werk van Ir H F Mertens Ongetwij feld beschikt deze over een groote technische vaar digheid hij hanteert zijn materiaal met vlottezwier en toont bovendien niet blind te ziJn voor dentrant van andere kunstenaars Maar daarmee ismen zelf nog geen kunstenaar Zijn „ ochtend in dabergen " lijkt zóó getrouw naar de oude Japanschameesters gecopleerd dat men bijna in twijfel zougeraken alleen ontbreken hier de typische karak ters van het Japsmsche letterschrift Waar iets vanpersoonlijkheid m dit werk blijkt zooals bijvoor beeld in het zwoel-erotisch „ naakt " en in andeu„knap " werk daar maakt deze een wemlg sympa thieken Indruk Van A P Baarspul bevindt zich hier een ne gental werkjes olieverven etsen teekenlngen diet niet steeds even expressief ziJn somtijds zelfs ta melijk vlak maar bij dit alles van zorgvuldigheid en geduldige vlijt getuigend Met name zijn etsen van Zaltbommel nos 6 en 7 kan ik apprecieeren Prettig en frisch werk In tegenstelling tot Mertens geeft Auke vaiïder Zweep ons werk dat vriJ is van zwoeledrukking treft mij vooral het fraaie „ Rhododen stillevens treft mij vooral het fraaie „ Rhododen drons " 98 fijngevoelig van toon en dan „ witterozen " 103 een allerbekoorlijkste lithografie OokTïjgerschedel 99 en Cactus 104 getuigen vantalent Dan noem ik A v d P o 1 wiens coloriei;van een zeer eigen charme aan zijn doek een bij zondere fleurigheid geeft Zijn landschappen zijn,helder zonnig gestemd ook het „ bloemstuk " 60 zwierig en bevallig boeit door zijn smaakvollecompositie dit is werk dat men met genoegen ziet.Wat O van Luijn lu het crayon bereikt en ikidenk hierbij allereerst aan ziJn duinlandschappen.Is kunst van nobel gehalte edel door den vlieten den zilvertoon die vooral in een stemmingsstulials Novemberdag 39 tot muzikale schoonheid,wordt Ook Balletdanseres en het etsje 41 ver meld ik met waardeering Een begaafd talent isvoorts J W D a a 1 d e r o p van wien wiJ reedavroeger " f fijnzinnig werk zagen Zijn stillevena(vruchten ollefleschje eieren zijn van een stlUelgratie die diepte aan ziJn kunst geeft Zeer zeker,zou ik ook H de B r u ij n onder de talentvollenwillen rekenen zijn drie portretstudies 21 — 23)|getuigen van meer dan alleen knapheid en vak kennis zij hebben een fijnen psychologlschen trek,en zijn daardoor van een geheel eigen levendgrealiteit Annie Borst Pauwels wellicht de jong ste der deelnemers aan deze tentoonstelling be hoort lang niet tot de minsten onder dezen Haari werk uitsluitend olieverf-portretten heeft dezelfde bekoring die van een goed soort salonmuziek uit gaat maar bij een zoo jeugdig artiste kan mert nog van alles verwachten Zoover als ziJ thans is geeft ziJ in haar kunst ons een schoone toekomst belofte en toont in zich alle kracht en begaafdheid te bezitten om deze belofte op stralende wijs te ver vullen Goed en talentvol en ongetwijfeld doon velen met sympathie hier begroet Tot slot vermeld Ik nog het voortreffelijk smeed werk van Adr Roosmalen wiens gesmeed koperen kruis 75 en geslagen kandelaar 77 een kunste naarshand verraden Alles bijeengenomen een expositie die zeer zekea belangstelling verdient j j Beethoven en Bruckner cyclus Hendrik Rijnbergen speelt Beethoven's viool concert DE EERSTE AVOND Beethoven - Bruckner Is een gelukkige combi natie twee rijke persoonlijkheden met vele aan knoopingspunten en nog meer contrasten twee groote symphonicl met een omvangrijk grootsch oeuvre En waar Beethoven bij het grootste deel van het publiek nog altijd favoriet Is kan hfl de toegang vormen tot den langzamerhand veld winnenden Bruckner De eerste avond van den cyclus werd geopend met Beethoven's vioolconcert waarin ala solist de voortreffelijke Beethoven-speler Hendrik Rijnbergen optrad Zijn spel bezat ook deze maal weer die boeiende contrastwerking van extatische kracht en plotselinge teederheden van wisselende klank-kleuren ook die zijn Beet h o V e n-spel tot iets zeer bijzonders maken Dub bel jammer was het daarom dat ' Zijn spel soma inzinkingen vertoonde en — In het eerste deel vooral — zijn toon herhaaldelijk tot een lichte on zuiverheid neigde Zooiets hindert dadelijk vooral wanneer zooals Henri van Goudoever deedj het werk Iets hchter Iets fijner afgestemd gediri geerd wordt dan we het gewoon zijn De begelei ding was prachtig en van het Larghetto waariw de vlolist wel het beste gaf wat hij te geven had ging een buitengewone ontroering uit Als tweede en laatste deel van het programma volgde een der zeer bevattelijke symphonleën van Bruckner de Vierde of Romantische Meer dan In leder ander zijner werken ontmoet men hier den geest van Schubert in de heerlijke melodische rijkdom in de onwil van het honderdmaal weer keerend thema afscheid te nemen in het „ Volk stümllche " van het prachtige scherzo In heel dal meesleepende musiceervreugde van dit werk Ea dan de nobelheid het vertrouwen de zielskracht van den mensch die het schreef en die eruit op kluikt Het is te betreuren dat zoo weinigen dit con cert bijwoonden en dat zoo velen op het volgend concert dadelijk met B r u c k n e r's Negende Sym phonic zullen moeten beginnen Want deze Vierde dirigeerde van Goudoever reeds bewonderens waardig verzorgd tot in alle onderdeelen alleen die hoorn die nog al eens te laat was om behoor lijk in te zetten en zeer „ flüssig " als geheel Men was met alles zeer Ingenomen hét applaus duurde lang ook voor den solist Van Rijnbergen eU Van Goudoever ontvingen beiden bloemen J ROMIJI ^ Soest's natu Onjuiste publicatie in worden door den Raad afgekeurd WIE VERSTREKTE DE GE SOEST 23 Mei — In aansluit Blag van den Raad dezer gemeen Maandag j.l voorkomende in het gistereh volgt hieronder nog een n.l een interpellatie van den hee Soesterberg en de behandeling heer Nooder S.D.A.P gestelde Natuurbad De heer Grootewal wijst ei i,Soester " een reeks artikelen zijn het natuurbad In het nummer vi genoemd blad zijn cijfers genoemc put uit een rapport een officieel meente Spreker stelt de vraag wi inzage heeft verstrekt Wanneer niet de hand hebben dan moet dit den onder de ambtenaren In dli spreker zoo mogelijk een strafve stellen De voorzitter antwoordt d geen gegevens zijn verstrekt De heer Grootewal voortga het algemeen bekend is dat de It bare werken de laatste jaren niet is geweest Spreker zal de laatstf verdoezelen of de gevolgen hlervai den De verschijning van artikelen bad in de „ Soester " zou op zich - erg zijn als zij niet van schromel getuigden In een der artikelen w noemd uit een stuk dat aan de onderzoek werd aangeboden als ting Spreker zegt dat nimmer heeft bestaan als gevolg waarvt niet dü ect met haar onderzoek 1 AanmerkeUjk lager werden versti rlsch kasboek en een schrijven we missie onconti'oleerbaar waren 1 de vaste meenlng toegedaan dat gegevens op fantasie berusten en gif te waren • samengesteld Zij hee dan ook ter zijde gelegd en is ze gegaan O.m werden twee desku die ter plaatse nagingen welk w en welk bedrag hieraan kon zijn cijfers zijn geen gemeen goed De t,Soester " zegt wel dat ' t er niet ¦ zij aan de gegevens komt maar zeer groot belang Z ij z ij n g spreker Waar de gepubliceerde juiste cijfers zijn verdenkt sprei G a s i 11 e Deza toch zou In dit gegevens hebben verstrekt De juiste cijfers In tegenstelling met de pu „ Soester " kan worden medegedee kosten van het bad hebben bedra met een overschrijding van f 46 blijkt de onwelwillende houding te hetgeen een groot nadeel voor d < worden geacht terwijl hierbij een weg staat wordt al-gemaakt " Sp ten sterkste tegen deze handeling tend op afbraak der gemeente groote onrust te weeg brengen or ren onderling Spreker vei zoekt E soneel er op te wijzen dat bij ver gevens onmiddellijk ontslag zal zoekt hij spoedig tot publicatie vai commissie over te gaan De voorzitter zegt dat het a ment den ambtenaren verbiedt In strekken Ook spreker Is de me dat dit blad wei'kt tot groote scht en begrijpt niet dat de gemeenten aandacht schenken Het is sma smaad van het begin tot het eüi den schrijver der artikelen geen gesteldheid toeschrijven De eene n.l op den ander Als een zeer ei noemt spreker de aangelegenheic Spreker wijst er met nadruk op ' d loopzijn de stoelen zijn t men vroeger geheel anders dach van het natuurbad zal spreker b notulen der vergadering van 10 Daarin brengt de heer G a s 111 aan de commissie voor het vele w geheel dat verkregen werd Toen commissie geen paskwil en schbl leden Het wateronderzo Met betrekking tot de vragen Nooder zegt spreker dat de zoi vervulling van het badwater om Soester werden drie monsters v waarvoor ook drie rapporten wen deze rapporten kwam geen concl de schrijver de conclusie zelf moe ken Wanneer werkelijk het wat was zou het plicht geweest zijn „ kennis te stellen hetgeen echter plaats gehad Dit kon ook niet w welke wekelijks door het bure Mooy te Bussum werden veistreli gedaan wateronderzoek waren s Het eigenaardige is bovendien d termonsters voor de Soester nam gast van het bad v/as Bovendle of de Soester wel het blad Is dat gel moet voorhouden Al het gej gens spreker van a tot z overdr De heer Nooder adviseert eei genoemd blad m te stellen De heer Endend ij k zegt vei boven de laster in dit blad Sprek taliteit van genoemd blad wijs feil dat liij een geloofsgenoot eei hebben laten doen Bedoelde pers is evenmin een geloofsgenoot als G a s i 11 e en H a V er De hee nog mede dat door hem met den 1 e k o m te Utrecht een onderzo naar de overschrijdingen Uit dit gens spreker komen vast te sta caliën door de rioleering in het gekomen De heer van Duren verkh den bekenden persoon een onderh had over wateronderzoek Spr verder nog dat de heer Verre meente met betrekking tot de voordeel heeft bezorgd ook in genoemd AANVAL OP TOL TE B BREUKELBN 23 Mei — In terdag op Zondag is de tolboom i aan het einde van den buurtwej Noordeinde door kwaadwilligen v licht en In de naastbijzijnde sloc moedelijk hebben kwajongens gei ten meedoen ui de anti-tol can daarom deze tol waardoor wein maar op deze manier open gezet GOED AFGELOC WOUDENBERG 23 Mei — den Stationsweg alhier het paar op hol Het dier werd een eind v De wagen was onderwijl geheel i gen De heer B die van het vc len bekwam geen letsel terwijl ongelukken werden veroorzaakt J 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Ro ' 2Ö DonderHag ' 23 Mei Ï935 DERDE BLAD BLAD Soest's natuurbad I Tragisch ongeval DE NIEUWE LUX LOST ONMIDDELLIJK OP IN CTTl m \ vVas moderne iere sh/ren in de nieuwe vei^ge £ oudwaler£ux DE NIEUWE LUX A aroterpai Voor ^ eizetme aetd n Krijtj toorlijk en vol gratie h " 32 Maroniei " ¦ belangrijk olieverf iraarop het hardblauw rschend van toon is portretten uit de jarea jeteekend en van ta nd Koppen als wülen itoor Arriëns als Mi Slotemaker de Bruine voordat „ Het Krgtje " d e r II o u d vindt men evens met een zekere en terughoudende be gebracht nos 56 en Ik van aarzeling van niet geheel frank en instelling tot de vrij minder begaafden die kunnen vertegenwoor idere goden " op deza W a 1 s t r a wiens hier dleen cliché matig is an charme mist werk weinig te maken heeft 30g liever dan het ge F Mertens Ongetwy roote technische vaar materiaal met vlotte blind te zijn voor den irs Maar daarmee is ir Zvjn „ ochtend in de lar de oude Japansohe n bijna in twijfel zou ier de typische karak rschrift Waar iets van blijkt zooals brjvoor „ naakt " en in andefl sze een weinig sympa - vindt zich hier een ne tsen teekeningen die * zijn somtijds zelfs ta es van zorgvuldigheid Met name zijn etsen ¦ kan ik apprecieeren h werk ns geeft Auke van at vry is van zwoele st fraaie „ Rhododen et fraaie „ Rhododen 1 toon en dan „ witte lükste hthografie Ook IS 104 getuigen van 3 Pol wiens colorief aan z\in doek een bij zijn landschappen zijn het „ bloemstuk " 60 door zijn smaakvolle len met genoegen ziet crayon bereikt en ilc zvjn duinlandschappen edel door den vlieten In een stemmingsstuls t muzikale schoonheid » n het etsje 41 ver Een begaafd talent is van wien wij reeds lagen Zijn stillevens sn zïjn van een stille unst geeft Zeer zeker onder de talentvollen ortretstudies 21—23 een knapheid en vak i psychologischen trek geheel eigen levendel 31 s wellicht de jong ze tentoonstelling be ten onder dezen Haai " rtretten heeft dezelfde soort salonmuziek uit igdig artiste kan men 2oover als zij thans is een schoone toekomst kracht en begaafdheid p stralende wijs te ver en ongetwijfeld dooC agroet it voortreffelijk emeed viens gesmeed koperen elaar 77 een kunste - jxpositie die zeer zeken j j Bruckner - JS 3eelt Beethoven's cert AVOND een gelukkige combi kheden met vele aan meer contrasten twee i omvangrijk grootscix ' ven bij het grootste tijd favoriet is kan hg n langzamerhand vel4 1 cyclus werd geopend Dolconcert waarin als Beethove n-speler trad Zijn spel bezat eiende contrastwerking ilotselinge teederheden sn ook die zijn B e e t iijzonders maken Dub im dat ' Zijn spel soms — in het eerste deel ielijk tot een lichte on lindert dadelijk vooral n Goudoever deed ^ ijner afgestemd gediri Bwoon zijn De begelei het Larghetto waarin wat hij te geven had lering uit eel van het programma sl'ijke symphonieën van Romantische Meer dan i ontmoet men hier den ie heerlijke melodische iet honderdmaal weer nemen in het „ Volk ige scherzo in heel da gde van dit werk En rouwen de zielskracht Jhreef en die eruit op-i zoo weinigen dit con velen op het volgend k n e r's Negende Sym nen Want deze Vierde e r reeds bewonderens Ue onderdeelen alleen te laat was om behoor lUssig " als geheel Men len het applaus duurde Van Rynbergen en ren beiden bloemen J.R0MUI6 Onjuiste publicatie in de Soester worden door den Raad scherp afgekeurd WIE VERSTREKTE DE GEGEVENS SOEST 23 Mei — In aansluiting op ons ver Slag van den Raad dezer gemeente gehouden op Maandag j.l voorkomende in het nummer van gisteren volgt hieronder nog een belangrijk punt n.l een interpellatie van den heer Grootewal Soesterberg en de behandeling van de door den heer Nooder S.D.A.P gestelde vragen i.z het Natuurbad De heer Grootewal wijst er op dat in de Soester " een reeks artikelen zijn verschenen over het natuurbad In het nummer van 20 April van genoemd blad zijn cijfers genoemd welke zijn ge put uit een rapport een officieel stuk van de ge meente Spreker Etelt de vraag wie dit rapport ter inzage heeft verstrekt Wanneer B en W hierin niet de hand hebben dan moet dit lek gezocht wor den onder de ambtenaren In dit geval verzoekt spreker zoo mogelijk een strafvervolging in te stellen De voorzitter antwoordt dat door B en W geen gegevens zijn verstrekt De heer Grootewal voortgaande zegt dat het algemeen bekend is dat de leiding van Open bare werken de laatste jaren niet in goede handen is geweest Spreker zal de laatste zijn om dit te verdoezelen of de gevolgen hiervan geheim te hou den De verschijning van artikelen over het natuur bad in de „ Soester " zou op zich zelf dan ook niet erg zijn als zij niet van schromelijke overdryvmg getuigden In een der artikelen worden cijfers ge noemd uit een stuk dat aan de commissie van onderzoek werd aangeboden als zijnde de begroo ting Spreker zegt dat nimmer een begrooting heeft bestaan als gevolg waarvan de commissie niet direct met haar onderzoek kon aanvangen Aanmerkelijk lager werden verstrekt een tabella risch kasboek en een schrijven welke voor de com missie onconti'oleerbaar waren De commissie is de vaste meentng toegedaan dat de hiergenoemde gegevens op fantasie berusten en kort voor de af gifte waren • samengesteld Zij heeft deze gegevens dan ook ter zijde gelegd en is zelf aan het werk gegaan O.m werden twee deskundigen benoemd die ter plaatse nagingen welk werk was verricht en welk bedrag hieraan kon zijn besteed Bedoelde cijfers zijn geen gemeen goed De redactie van de > Soester " zegt wel dat ' t er niet op aan komt hoe • zij aan de gegevens komt maar juist dit is van zeer groot belang Zij zijn gestolen aldus spreker Waé,r de gepubliceerde cijfers niet de juiste cijfers zijn verdenkt spreker niet de heer G a s i 11 e Deze toch zou in dit geval de juiste gegevens hebben verstrekt De juiste cijfers In tegenstelling met de publicaties in de Soester " kan worden medegedeeld dat de totale kosten van het bad hebben bedragen f 103.781.21 met een overschrijding van f 46881.21 Uit alles blijkt de onwelwillende houding tegenover het bad hetgeen een groot nadeel voor de gemeente moet worden geacht terwijl hierbij een ieder die in den weg staat wordt „ atgernaakt " Spreker protesteert ten sterkste tegen deze handelingen welke uitslui tend op afbraak der gemeente zijn gericht en groote onrust te weeg brengen onder de ambtena ren onderling Spreker verzoekt B en W het per soneel er op te wijzen dat bij verstrekking van ge gevens onmiddellijk ontslag zal volgen Ook ver zoekt hij spoedig tot publicatie van het rapport der commissie over te gaan De voorzitter zegt dat het ambtenaren regle ment den ambtenaren verbiedt inlichtingen te ver strekken Ook spreker is de meening toegedaan dat dit blad weikt tot groote schade der gemeente en begrijpt niet dat de gemeentenaren hieraan nog aandacht schenken Het is smaad en nogcens smaad van het begin tot het eind Ook kan men den schrijver der artikelen geen hooge geestes gesteldheid toeschrijven De eene insinuatie volgt n.l op den ander Als een zeer ernstige insinuatie noemt spreker de aangelegenheid der badstoelen Spreker wijst er met nadruk op d a t a 11 e 1 n o m loopz ij nd'e stoelen zijn betaald Dat men vroeger geheel anders dacht over de zaken van het natuurbad zal spreker bewijzen met de notulen der vergadering van 10 November 1932 Daarin brengt de heer G a s i 11 e huljie en dank aan de commissie voor bet vele werk en het mooie geheel dat verkregen werd Toen noemde men de commissie geen paskwil en schold men niet op de leden Het wateronderzoek Met betrekking tot de vragen van den heer Nooder zegt spreker dat de zoo hoog opgegeven vervuiling van het badwater onwaar is Voor de Soester werden drie monsters water onderzocht waarvoor ook drie rapporten werden verstrekt Op deze rapporten kwam geen conclusie voor zoodat de schrijver de conclusie zelf moet hebben getrok ken Wanneer werkelijk het water verontreinigd ¦ was zou het plicht geweest zijl » ""« iker hiervan in kennis te stellen hetgeen echter nimmer heeft plaats gehad Dit kon ook niet want de rapporten welke wekelijks door het bureau Koning en de Mooy te Bussum werden vel strekt als gevolg van gedaan wateronderzoek waren steeds schitterend Het eigenaardige is bovendien dat hij die de wa termonsters voor de Soester nam een dagelijksche gast van het bad was Bovendien vraagt spreker of de Soester wel het blad is dat iemand een spie gel moet voorhouden Al het gepubliceerde is vol gens spreker van a tot z overdreven De heer Nooder adviseert een aanklacht tegen genoemd blad in te stellen De heer Endendijk zegt ver verheven te zgn boven de laster in dit blad Sprekende over de men taliteit van genoemd blad w^jst spreker op het feil dat hij een geloofsgenoot een leverantie zoude hebben laten doen Bedoelde persoon aldus spreker is evenmin een geloofsgenoot als de heer I b u r g G a s i 11 e en H a V er De heer Mulder deelt nog mede dat door hem met den heer van G e 1 1 e k o m te Utrecht een onderzoek is ingesteld naar de overschrijdingen Uit dit onderzoek is vol gens spreker komen vast te staan dat geen fae caliën door de rioleering in het bad kunnen zijn gekomen De heer van Duren verklaart nimmer met den bekenden persoon een onderhoud te hebben ge had over wateronderzoek Spreker betreurt het verder nog dat de heer V e r m a a s die de ge meente met betrekking tot de stoelen een groot voordeel heeft bezorgd ook in de publicaties is genoemd AANVAL OP TOL TE BREUKELEN BREUKELEN 23 Mei — In den nacht van Za ' terdag op Zondag is de tolboom welke zich bevindt aan het einde van den buurtweg van Portengen Noordeinde door kwaadwUligen uit de hengsels ge licht en in de naastbtjzijnde sloot geworpen Ver moedelijk hebben kwajongens gemeend ook te moe ten meedoen in de anti-tol campagne en hebben daarom deze tol waardoor weinig verkeer gaat maar op deze manier open gezet GOED AFGELOÓPEN WOUDENBERG 23 Mei — Gisteren sloeg op den Stationsweg alhier het paard van den heer B op hol Het dier werd een eind verder opgevangen De wagen was onderwijl geheel uit elkander gesla gen De heer B die van het voertuig was geval len bekwam geen letsel terwijl verder ook geene ongelukken werden veroorzaakt Kind in een teil met water gevallen en verdronken HILVERSUM 23 Mei — Gistermiddag is het 11 ^ - jarig dochtertje van een bewoonster van den Camerling Onnesweg op tragische wijze om het leven gekomen De moeder die achter de woning de wasch deed had het kind in een sportkarretje gezet Tijdens een korte afwezigheid van de moeder is het karretje door de afloopende straat en door den wind aan het rollen gegaan en tegen een met water gevulde teil aangebotst Het kind is over den rand van de teil gevallen en jammerlijk verdronken Eenige artsen hebben nog getracht de levensgeesten op te wekken doch het is hen helaas niet mogen gelukken Tuinbouw en Plantkunde Zeist In Juli wordt een bloementenloonstei ling gehouden ZEIST 23 Mei — Dinsdagavond hield de afd Zeist en Omstreken van de Kon Ned Mij voor Tuinbouw en Plantkunde onder leiding van den heer C S m i t s k a m p een ledenvergadering in Hotel „ Figi " In.zijn openingswoord merkte de voorzitter op dat in verband met een vroeger genomen besluit de heer A v Silfhout voor de afd Zeist van de Ned Vereen van Huisvrouwen een lezing heeft gehouden over het onderwerp „ Klein fruit " waar voor groote belangstelling bestond Onder de ingekomen stukken was een schrijven van de Chrysanthemum-Club die de afdeeling Zeist uitnoodigde tot een bezoek aan haar tentoonstel ling te Aalsmeer die gelijktijdig op 31 October zal worden gehouden met de algemeene vergadering van de Kon Ned Mij voor Tuinb en Plantk Bij monde van den heer R P u 1 werd een en ander medegedeeld over het Azalea-motje zulks naar aanleiding van een in de vorige vergadering gestelde vraag Na de pauze Werd besloten om in de maanden Juni en Augustus niet te vergaderen en in de maand Juli in verband met de prijsvraag over Coleus een tentoonstelling te organiseeren van bloemen en planten waarvoor inzendingen worden verwacht van leden-kweekers welke expositie dan twee dagen voor het publiek tegen laag entree zal zijn te bezichtigen terwijl op een dezer dagen ver moedelijk 30 Juli de afdeeling ' s avonds zal verga deren waaraan een causerie over het ingezondene zal worden verbonden Na uitvoerige bespreking werd besloten de re geling enz aan het bestuur over te laten De vragenbus bevatte o.a vragen over het be teekenend nadeel van het bevriezen van het jonge loof van de eiken over den besten tyd van gras zaaien en het zaaien van witlof over den cultuur van Gardenia's en het verschil in bloeiwijze van Alemandi Hendersoni en Aleraajidi Scotti waarvan sommige vragen aanleiding gaven tot een uitvoe rige bespreking Na rondvraag volgde sluiting IN DE MODDER GEVALLEN '* JUTPHAAS 23 Mei — Gistermiddag was de arbeider G werkzaam bij het monteeren van de brug over het nieuwe kanaal in het Overeind in deze gemeente Bfl dit werk verloor hij zijn even wicht en viel van een hoogte van 14 meter naar beneden Dit ongeval is wonderlijk goed afgeloo pen Hij kwam in een modderige poel terecht waardoor zfln val werd gebroken Toegeschoten hulp redde hem uit zijn netelige positie Behalve een lichte verwonding aan zijn hand kwam hij met een nat pak en de schrik vrij zoodat de ijlings ontboden Dr v d Lugt geen geneeskundige hulp behoefde te verleenen DUIZEND KROKODILLEN TE RHENEN RHBNEN 22 Mei — In Ouwehand's Dieren park is in den loop van den morgen aan niet min der dan duizend krokodillen die hier in den afge loopen nacht zijn aangekomen in het tropisch milieu dat voor deze vraatzuchtige dieren is inge richt hun — zij het ook beperkte — vrijheid terug gegeven Het uitladen van de dieren geschiedde on der groote belangstelling van een groot gezelschap genoodigden waarvan ook Rhenen's burgemeester deel uitmaakte Na Berlijn en Parijs bezit thans Rhenen de grootste krokodillen collectie ter wereld Begrafenis Ds den Hollander Rouwdienst in St Joriskerk te Amersfoort AMERSFOORT 23 Mei — In verband met het overlijden van Ds K den Hollander wordt a.s Za terdag om 1 uur een rouwdienst gehouden in de St Joriskerk waarna de begrafenis zal plaats vinden om ongeveer kwart voor drie op de nieuwste alge meene begraafplaats Rusthof Omtrent den overledene vernemen wfl nog de vol gende bijzonderheden Hij werd in Juni 1875 te Westkapelle geboren bezocht ' ierst het gymnasium te Middelburg en daarna dat te Doetinchem om vervolgens zijn studies te Leiden te voltooien In zijn studententijd was hij o.m praeses der Leidsche Studentenvereeniging Door het provinciaal kerk bestuur van utrecht werd hij toegelaten tot de evangeliebediening waarna hij op 26 Juli 1904 werd bevestigd als predikant te Nljehaske door Ds F Ch Geerling In 1909 werd Ds den Hollander op 21 Maart als predikant bevestigd te Amersfoort door ds G W O Vunderink Voor de N.C.R.V leidde Hij tal van ziekenuurtjes en bijbellezingen voor de radio CANDIDATEN GEMEENTE ZUILICHEM BRAKEL 23 Mei — Voor de a.s raadsverkie zing zijn de volgende lijsten ingediend A.R partfl lijstaanvoerder E v Dalen aftr S.D.A.P lijstaanvoerder O Hooijkaas aftr S.G.P lijstaanvoerder P Ruymschoot aftr Lijst Meidijk lijstaanvoerder C A v Veen aftr Tenslotte een lijst waar als lijstaanvoerder op staat J v Waardhuizen Weggeloopen AMERSFOORT 23 Mei — Qit het R^ksopvoe dingsgesticht zfln Woensdagavond om 8 uur twee 17-jarige jongens weggeloopen De een is afkom stig uit Enschede en de ander uit den Haag Ver moedelijk zijn ze naar het ouderlijke huis ge trokken O Een afgestreken eetlepel Lux toevoegen aan elke liter water j die U bij het wassen nodig heeft © In dit sop het te wassen goed voorzichtig heen en weer be wegen zonder wrijven of boenen © Dan spoelen in water van de zelfde temperatuur als het sop j totdat het spoelwater helder blijft ' jiïï3»;.S:a--.tyiiüv * Feestdag voor Neerlands oudste tweeling Geheel Mijdrecht vierde den negen - ligslen vet^aardag mede van de gebroeders Harten MIJDRECHT 23 Mei — Onder zeer groote be langstelling vierden gisteren de gebroeders C en H V a n H a r t e n de oudste tweeling in ons land hun negentigsten verjaardag Van alle huizen in de buurtschap Blokland waar de oudjes wonen wapperde de vlag en niemand verzuimde hen te komen feliciteeren Veel cadeaux en enveloppen met inhoud werden aangeboden Boven den weg voor de woning was een doek aangebracht met het opschrift „ Aan het oudste Nederlandsche tweeling broederpaar 1845—1935 " Burgemeester P a d m o s en eohtgenoote kwa men de oudjes persoonlijk gelukwenschen Van den oud-burgemeester dezer gemeente den heer Fem hout thans burgemeester van Middelburg werd een telegrafische gelukwensen ontvangen Een aardige attentie was een gelukstelegram van een tweeling van drie jaar te Arnhem die eveneens verjaarde Gisteravond bracht de plaatselijke muziekver eeniging een serenade TELEFOONDIENST IN BILTHOVEN BILTHOVEN 23 Mei — Het bijkantoor der P.T.T te Bilthoven en het hulpkantoor der P.T.T te Vreeswijk zullen met ingang van 2 Juni a.s op Zon - en Feestdagen niet meer van 14—14 Uur worden opengesteld De aandacht wordt gevestigd op de ter plaatse bestaande spreekcellen respec tievelijk aan het Eramaplein te Bilthoven en aan de Sluis te Vreeswijk welke cellen ook kunnen wor den benut voor het opgeven van telegrammen aan een verder gelegen kantoor dat voor den telegraaf dienst geopend ia zonder dat hiervoor extra tele - foon kosten in rekening worden gebracht DADERS AANGEHOUDEN ZUILEN 23 Mei — Het kwam den laatsten tijd herhaaldelijk voor dat de schooltuintjes wer den geplunderd of vernield Het is de politie thans gelukt de daders een groepje vernielzuchtige jon gens aan te houden SPORT-RUBRIEK Suriname slaat Curasao De Surinamers speelden technisch beter en wonnen met 4 - 1 PARAMARIBO 22 Mei Aneta — Heden had al hier een voetbalwedstrijd plaats tusschen de elf tallen van Suriname en Curacao Suriname won dezen wedstrijd met 4—1 Alle plaatsen waren uitverkocht De dochter van den gouverneur van Suriname Mej K i e 1 s t r a reikte de prijs de „ van Slobbe beker " aan „ Suriname " uit De belangstelling was enorm Het elftal van Suriname speelde een technisch beter spel De uitslag gaf de juiste verhouding weer De Gou verneur hield een redevoermg bij het uitreiken van de Trophee > f%^|^»^^|/i * r^^A ^?»*;;^' De Zwaluwen in actie Vier wedstrijden tegen Reading De Zwaluwen zullen tusschen 28 Mei en 9 Juni een viertal wedstrijden spelen tegen de Bngelsche proef-club Reading en wel Dinsdag 28 Mei ' s avonds 7 uur op het Sparta veld te Rotterdam 30 Mei Hemelvaartsdag te Arnhem om 2.30 uur op het Vitesse-terrein Zon dag 2 Juni om 2.30 uur op het N.A.C.-veld te Breda en Zondag 9 Juni Ie Pinksterdag op Houtrust te ' s Gravenhage Voor den wedstrijd op 28 Mei is het navolgende elftal gekozen Cohen Sparta de Bruin H.D.V.S en Slot Blauw-Wit Vrauwdeunt B Paauwe en Van Heel Feyenoord Wels Unitas Lagendaal Xerxes Bakhuijs Z.A.C Smit Haarlem en van Gelder V.U.C Op 31 Mei komt de navolgende ploeg in het veld Mul H.B.S Derboven Z.A.C en Fleury S.C.H Delamar en Kanmeyer Haarlem en Breitner H.D.V.S van Gelder V.U.C Drok R.F.C Looyschilder S.C.H van Spaandonck Neptunus en Wessels S.C.H De andere elftallen worden later samengesteld Tennia Mej.RoIlin Couquerque in kwartfinale De Internationale kampioenschappen van Frankrijk OVERV/INNING IN HET DUBBELSPEL PARIJS 22 Mei — In de heden voortge zette internationale kampioenschappen van Frankrijk heeft onze landgenoote mej RoUin Couquerque in het dubbelspel met mej Hom Duitschland de overwinning behaald op het Engelsch-Zwitsersche duo Thomas en Payot met de cijfers 7—5 3—6 6—3 Het beste spel gaven evenwel de overwonnenen te zien doch het winnende tweetal speelde vooral in den tweeden set met bijzondere toewijding en in den laatsten set hadden zij het betrek kelijk gemakkelijk Door deze zege hebben mej Rollin Couquerque en mej Hom zich in de kwart finale geplaatst De verdere resultaten luidden Heerendubbelspel Leguay en Lesueur si Hop man en Maier 9—7 6—1 6—4 Boussus en Ber nard si Hines en Culley 6—2 6 — 2 6—8 6—3 Perry en Tuckey si Yamagishi en Nishimura 6—3 6—2 7—5 Borotra en Brugnon si Caska en Ma lecek 3—6 6 — O 6 — 2 6—2 Crawford en Quist si Henkei en Denker 5—7 6—4 6—0 6—2 Gemengd dubbelspel Hilde Sperling en von Cramm si Barbier en Brugnon 6—1 6 — " Z In de kwart-finale zijn thans geplaatst Heerendubbelspel Crawford — Quist Menzel — Hecht Farquarson — Kirby Leguey — Lesueur Boussus — Bernard MacGrath — Turnbull Perry — Tuckey en Borotra — Brugnon Damesdubbelspel Scriven — Stammers Hopman — Adamson Henrotin — Andruss Rosambert — Neu feld Hora — Rollin Couquerque Hardwick — Yorke Mathieu—Jacobs Adamoff — Sperling In de kwart-finale van het gemengd dubbelspel zijn als beide eersten païen geplaatst Sperlüig — von Cramm en Henrotin — Leguay dio in deze ron de tegen elkaar zullen uitkomen Het Varsity-programma '' Tal van belangwekkende races zullen op Hemelvaartsdag worden verroeid AMSTERDAM 22 Mei — Het programma van de Universiteitsroeiwedstrijden welke Donderdag 30 Mei Hemelvaartsdag op het Noordzeekanaal bij de Nauernasche Vaart worden gehouden luidt als volgt 2 uur Jonge Vier 1 Nereus 2 Aegir 3 Njord 4 Triton 5 Laga 2.20 uur Stuurmanlooze vier 1 Njord ' 2 Laga 3 Nereus 4 Triton 2.40 uur Jonge Twee 1 Triton 2 Nereus 3 Laga 4 Njord 3 uur Overnaadsche Twee 1 Njord 2 Nereus 3 Triton 3.30 uur Oude Vier hoofdnuramer 1 Nereus 2 Njord 3 Triton 4 Aegir 5 Laga 4 uur Ovemaadsche Vier 1 Triton 2 Njord 3 Aegir 4 Nereus 4.20 uur Skiff 1 Laga 2 Njord 4.40 uur Jonge Acht 1 Nereus 2 Laga ^ 3 Njord 4 Triton Boei 1 ligt aan den Noordelijken oever De ploegen welke aan het hoofdnummer deel nemen zijn als volgt samengesteld Nereus H S D Bartlema boeg C Giesbers W C de Boer J B M van Ogtrop slag C N van der Ham stuurman Njord H Flu boeg J Kolkman M W C de Jonge H J du Pon slag L D J Reeser stuurman Triton W S Schmoutziguer boeg C A Schilt man J I van der Leeuw F Moltzer slag A H van Ravesteijn stuurman Aegir J Ekh Bos boeg B L ten Have P E Rauwerda D Neuteboom slag J A R van Bruggen stuurman Laga H R S Tijssens boeg M E Verschuur J Jansen D M W Staring slag C L Begemann stuurman Tollien Schuurman start niet Zij gevoelt zich niet fit om aan athle tiekwedstrijden deel te nemen Het zit de K.N.A.U dit seizoen niet mee Eerst zei Chris Berger de athletiek vaarwel vervolgens Osendarp die gelukkig op z'n voornemen terug kwam daarna Bets ter Horst onze hordenkam pioene en nu komt het onprettige bericht dat Tol lien Schuurman zich niet fit voelt en dciarom niet op wedstrijden zal uitkomen vóór 1936 Deze beslissing zal de kracht van onze natio nale ploeg geweldig doen afnemen en helaas niet slechts dit seizoen doch ook voor de Olympische Spelen daar het gewenscht is dat de candidateu voor Berlijn het komend wedstrijd-seizoen mee maken De Wandeltocht Rotterdam-Brussel Morgenavond start de heer Barmen ' t Loo Hebben wij de vorige week melding gemaakt van het feit dat een onzer Utrechtsche wande laars aan bovengenoemde marsch zal mededoen thans kunnen wfl mededeelen dat de heer Aart Barmen ' X Loo a.s Vrijdag om 6 uur vanaf de van Lennepstraat 24 zal vertrekken om eveneens wandelende naar Rotterdam te gaan en alzoo in aansluiting op de marsch Rotterdam-Brussel er een marsch Utrecht-Brussel ruim 215 K.M van te maken Wel dus een onderneming welke respect verdient en bewijst hoe de Wandelsport ondernemingsgeest kweekt Turnkringdag te Laren Gymnastiekwedstrijden van den Sticht schen Turnkring op Hemel vaartsdag Aan bovengenoemden Kringdag waaraan ver bonden een groote openlucht uitvoering op het sportterrein in de gemeente Laren en diverse gym nastiekwedstrijden zullen een 20 Kringvereenigin gen medewerken Hieronder zijn alle bij den Kring aangesloten Utrechtsche Vereenigingen t.w Achil les Attila Bato D.O.O en Kracht en Vlugheid begrepen Het totaal aantal turnsters en turners dat aan den Kringdag deelneemt gaat de 1000 ver te boven De deelname van de Utrechtsche vereenigingen is zoo groot dat de spoorwegen op Hemelvaarts dag a.s een extra-trein van Utrecht naar Hilver sum hebben ingelast no 11914 welke vertrekt van het Buurtstation om 7.45 uur Aan de gymnastiekwedstrijden wordt deelgeno men met 20 groepen turnsters 23 id meisjes 12 id turners 20 idem jongens verder is er voor de estafette voor turners door 7 ploegen en turnsters door 6 ploegen ingeschreven Indien nu het weder maar gunstig is dan be looft Hemelvaartsdag 1935 een prachtige dag te zijn voor de propaganda voor de lichamelijke ont wikkeling Bij ongunstig weder gaan de wedstrij den gymnastiek door Hiervoor zijn dan overdekte ruimten aangewezen Bij de middaguitvoering zullen behalve de mas sale nummers ook diverse keusnummers worden gegeven Dat hierbij de Utrechtsche vereenigingen niet achterblijven behoeft zeker geen nader betoog " Widersport Selectiewedstrijden te Rijswijk Zaterdag 25 Mei 3 uur zullen voor de Ned Wielren Unie op de wielerbaan te Rijswijk weder selectiewedstrijden gehouden worden tot vorming van de nationale N.W.U.-ploeg waaruit later ge kozen worden de amateurrenners die uitgezonden worden naar de wedstrijden om de wereldkampi oenschappen 1935 en de Olympische Spelen van 1936 Voor deze wedstrijden zijn alleen de baanrenners uit de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland uitgenoodigd Dwivensfiort WEDVLUCHT „ DE STORMVOGEL " De U.P.V de Stormvogel hield Zondag j.l een vlucht vanaf Compiegne Frankrijk De uitslag was als volgt A van Vliet 1 13 19 20 27 33 37 J van Beest 2 15 23 29 31 G Veen 3 4 16 J van Doorn 5 J V d Neut 6 7 8 30 Th C van Straalen 9 28 35 M Vink 10 A Roverts 11 J de Bont 12 G Rombaut 14 36 W Vink 17 22 25 32 J H Outhuijse 18 26 D Nagtegaal 21 C M W de Vos Jr 24 A Both 34 Eereprijzen werden gewonnen door A v Vliet met no 1 M Vink met no 10 A v Vliet met no 20 en J v d Neut met no 30 De duiven werden in vrijheid gesteld om 7 uur met Z W wind De eerste duif werd geconsta » teerd om 11.39.36 
10 Don'deraag 23 Meï 1935 No 2Ö Vriendschap is kampioen Indische dames zevental samengesteld Zondag zwemwedstrijd Nederland — Indië » in Sportfondsenbad te Amsterdam AMSTERDAM 22 Mei — Het Indische dames zevental dat Zondag a.s in het Sportfondsenbad te Amsterdam de Nederlandsche dames ontmoet is door de commissie „ Holland-Indië te water"-als volgt samengesteld Doel J F d'Amoud Gerkens Achter S Sieberg T Boxman en T van Out gaerden Voor B Muns J Boxman en D Reckers Reserves W Jongerius F de Boer en T BoU Verder kan nog worden medegedeeld dat in de jury behalve de bekende Nederlandsche officials zullen zitting nemen de heeren A F Ruimschotel voorzitter van den Bataviaschen Zwembond en D Rühl voorzitter van den Bandoengschen Zwem bond Als scheidsrechters zullen fungeeren de heeren J de Vries voorzitter van den Koninklijken Ne derlandschen Zwembond bij den polowedstrijd voor de heeren en J H van Teeseling secretaris van den kring Amsterdam van den K.N.Z.B bij de ontmoeting van de dames-zeventallen Ontmoeting legen Maarssen werd met 4 — 2 gewonnen Gisteravond werd op het terrein van U.S.C de belangrijke wedstrijd gespeeld tusschen Vriend schap en Maarssen waarbij het kampioenschap Zaterdagmiddagvoetbal voor de Utrechtenaren op het spel stond Maarssen verscheen met een zeer sterk ^ ploeg en heeft op kranige wijze partij ge geven De Vriendschapspelers moesten zich geheel geven om succes te behalen Na den aftrap zijn de gastheeren eenigen tijd aanvallend de voorhoede speelt veel te doorzichtig om het tot doelpunten te kunnen brengen Pas na een kwartier spelens weet J van Stokkum een door den Maarssen kee-per teruggeslagen bal in het net te plaatsen 1—0 Maar spoedig maakt de Maarssen centervoor via den Vriendschap keeper gelijk 1—1 Dezelfde spe ler weet even later de Vriendschap achterhoede te verschalken en op fraaie wijze de tweede goal te maken 1—2 Met dezen stand breekt ook de rust aan Na de rust w^er een goed spelletje doch als de Maarssen-spil geheel onnoodlg hands maakt doel punt J V Stokkum uit de penalty 2—2 Dan speelt Maarssen met 10 en later met 9 spelers J v Stokkum doelpunt met een mooi schot 3—2 en de linksbuiten brengt de eindstand op 4—2 Aanvoerder van Dijk had na afloop vele geluk wenschen in ontvangst te nemen Later werd dit kampioenschap in het clublokaal gevierd Vriendschap werd 23 April 1932 opgericht en nam seizoen 1933/1934 voor het eerst deel aan de Zaterdagmlddagcompetltie U.P.V.B In den eind stand werd de tweede plaats bezet achter den kampioen Blauw Zwart Het thans afgeloopen seizoen is de strijd zwaar geweest Ook nu ging het om de eerste plaats steeds met Blauw-Zwart doch telkens werd gewonnen De laatste wedstrijd was het moeilijkst doel Ondanks flinke tegenstand is Vriendschap kampioen Een mooie prestatie een gelukwensch waard een maandenlange intensieve voorbereiding van het comité is men er in geslaagd nu reeds het besluit te nemen tot den wedstrijd Dank SBÜ mede de levendige interesse van het Ne derlandsch publiek staat op het oogenblik vast dat in ons land binnen ettelijke maanden de strijd om de hoogste meestertitel kan wor den gestreden Naar aanleiding van dit feit heeft men ons nog eenige voorloopige mededeelingen kunnen doen Dr Aljechin bevindt zich op weg naar Ne derland en dadelijk na diens aankomst wordt overgegaan tot definitieve onderteekening der vereischte contracten De verschillende plaatsen in ons land waar de diverse ontmoetingen tusschen Dr Aljechin en Dr Euwe plaats zullen hebben kunnen eerst nader door het comité worden bekend gemaakt Als vaststaand kan echter nu reeds worden ge meld dat de eerste partijen worden gespeeld in de periode van 28 September tot 6 October a.s in de zalen van het Carlton Hotel té Amsterdam De wedstrgden zull6n worden gespeeld onder auspi ciën van de Federation Internationale des Echècs en Nederlandsche Schaakbond Al.s secondant voor dr Euwe zal de heer G Marocy optreden als secondant van dr Aljechin de heer S Landau De wedstrijdleiding berust bij het comité Aangezien aan iedere partij voor het uitvoerend comité belangrijke kosten verbonden zijn zal vanwege dit comité gaarne aan iedere onderneming of vereeniging welke het initiatief meent te willen nemen tot het doen houden van een der partijen uitvoerige inlichtingen worden verstrekt betreffende de kosten aan het houden eener partij verbonden Men kan zich te dien einde in verbinding stellen met den secretaris-penning meester de heer G van Dam Sarphatistraat 35 Amsterdam Centrum Het garantiefonds een succes EEN BELANGRIJKE SCHAAKMATCH TE SOEST Kmoch en Spielman nemen deel Het Bestuur der Soester Schaakclub deelt ons mede dat de deelname van de beide Oostenrijk sche schaakmeesters Rudolf Spie.lmann en Hans Kmoch aan de tweedaagsche Natio nale wedstrijd ter eere van het 12J-jarig bestaan der Vereeniging thans definitief is De belde eere groepen zien er thans als volgt uit Groep A H Kmoch G R D van Doesburgh Ir H J van Steenis Groep B R Spielmann Jhr Mr Dr J H O van den Bosch W A T Schelfhout Th de Jong BERLIJN-BOEDAPEST 1—7 BERLIJN 23 Mei — In tegenwoordigheid van 10.000 toeschouwers vond gisteren In het Berlijn sche Poststadion de tiende stedenwedstrijd Berlijn — Boedapest plaats tevens de honderdste wed strijd van het Berlrinsche elftal De Hongaren wonnen de match met 7—1 ruststand 4—1 LANGENUS LEIDT DUITSCHLAND-i TSJECHO SLOWAKIJE BERLIJN 23 Mei — De Belgische scheids rechter John Langenus die kortgeleden den wed strijd Duitschland — Spanje te Keulen leidde zal ook als scheidsrechter optreden bij den wedstrijd Duitschland — Tsjecho Slowakije die a.s Zondag te Dresden wordt gespeeld tournooi om het wereldkampioenschap schakea zal een origineel wedstrijdboek worden gepubli ceerd hetgeen zal worden samengesteld door dr Aljechin en dr Euwe Het boek zal worden ver krijgbaar gesteld tegen een nader bekend te ma ken prijs Houders van tonatieboekjes waarin voor min stens ƒ 10 — is geplakt krijgen het boek door het comité aangeboden Te Utrecht zullen op zijn minst twee partijen gespeeld worden De toegangsbewijzen zijn ver krijgbaar bij den heer P Jungman secretaris sub-comité van den Stichtsch-Gooischen Schaak bond De loterij die georganiseerd werd teneinde de noodige gelden voor dit wereldtournooi bijeen te brengen — zoo laat het zich thans aanzien — is een groot succes geworden Van de 20.000 loten zijn er reeds bijna 14.000 verkocht De bekende tonatieboekjes zullen van heden af niet meer ter beschikking worden gesteld Volgeplakte tonatieboekjes moeten uiterlijk 1 Augustus a.s ingeleverd zijn Aanvragen voor doorloopende bewijzen van toe gang tot de wedstrijden kunnen worden gericht tot de bekende sub-comité's en den secretarig penningmeester Aanvrage moeten vergezeld gaan van een storting van ƒ 20 — Aan het eind van het KLEEDING Jacquetcostuuma Smokingcostuums Rokcostuums Colbertcostuums,f9.50 Jacquet Rok,Smoking en Colbert jassen met vestenf 5.00 Pantalons Ja ponnen f 2 Regen jassen f 1.50 Wittepantalons Bekker.straat 59 3905 Handel Te huur gevraagd KAPPER Gevr een gevorderd Dameskapper mann of vr Aanmelden C Wintershoven Kerk weg 44A Utrecht 3860 Voor terstond ge vraagd NETTE LEERLINGEN en eenige aankomen,de naaisters Bekend heid met electrlschemachines strekt totaanbeveling Aan melden van 8 tot 12 en van half twee tot 6 uur V Humboldt straat 68 3869 VOOR 29 CENTS PER ONS levert FOCKE S / KLEIN Oudkerkhof 48 - Tel 10551 EEN HEERLIJKE THEE N.B Ook bij ' vele kruideniers verkrijgbaar VERF Grondverf f 0.35 Glansverf f 0.45 Ja panlak f 0.65 alles per kilo Bij 5 kilo kwast cadeau Am stra Amsterdam sche str weg 135 tel 15335 Nachte gaalstr 43 tel 17762 3641 Te huur gevraagd ongem ZIT - EN SLAAPKAMER of alcoof met kook gelegenheid voor een eenige juffrouw om geving Amsterd straatweg ¦ Brieven met prfls onder No 3884 Bur dezer Zoo mogelijk tegen 1 Juni o 15 Juni ge vraagd een inwo nende DIENSTBODE(niet beneden 18 jaar P.G in gezinmet 3 kinderen — schoolgaande meis jes Brieven of be zoek aan Mevr denOuden Mauritsstr R9 Utrecht 3858 Drogisterij vraagt LOOPJONGEN van 14 è 15 jaar Koekoekstraat 48 3871 GEKOCHT STAATS-SFOORWEGEN Brillen Lorgnetten f 0.75 Parapluies f 0.75 Portefeuilles Sigarenkokers Ta bakzakken Porte monnaies Messen Sigarettenkokers,Zakkammen Poeder doozen Vulpennen,Vulpotlooden Hand schoenen Actetas schen 0.50 Fototoe stellen Bekkerstraat 59 3906 FIRMA VAN DAM LEIDSCHEWEG 6 Reclame voor eengulden 3 pond Run derlappen 2 pond ge hakt f 0.50 2'A pondmooie Rosbief 2 ^ pond Rlbstuk 5 pondlamslappen 2'A pondKalfslappen 3 pondSaucljsen 4 pondRundvet 3819 GEVRAAGD Slaapkamertje ge vraagd voor 1 of 2 avonden per week Br met prijs onder No 3889 Bur dezer Met 1 Juni gevraagd HUISHOUDSTER KEUKENMEID Pension Montrose Doorn 3940 FLINK DAGMEISJE gevraagd Aanm na 8 uur Parkstraat 27 3846 Te huur gevraagd in Utrecht GEM KAMERS Br onder No 3857 Bur dezer Gevraagd tegen 1 Juni 2e MEISJE goed kunnende koken en sflle huishoudelijke bezigheden kunnende verrichten Pension Montrose Doorn 3937 KAPSTER Meisje gevraagd goed kunnende inkruUen en wasschen en een flinke Inzeeper K H Bltz Poortstraat 64 3848 FIRMA VAN DAM LEIDSCHEWEG G Kalfsfricandeau f 0.65 Kalfslappen prachtig uitgesneden f 0.45 Poulet en Kalfsgehakt f 0.45 Lamsbout f 0.30 Lamscotelet f 0.25 Lamslappen f 0.25 3820 FLESfKE SLAAPKAMER te huur gevraagd met kast omtrek Biltstr voor 2 jon gelui pl.m f 2.50 per week Br onder No TE HUUR mooie bel-étage sui te zijkamer keuken en balcon enz f20 p mnd Te bevr Haagstr 12 38473814 Bur dezer SJOELBAKKEN compleet met 30 schijven vanaf f 4.50 Houthandel Utrecht Amsterdamsche straatweg 241 tele foon 12808 Korte Viestraat 12 Ant Matthaeuslaan Te lefoon 15727 3864 Wegens familieom standigheden der te genwoordige directgevraagd een flinkeDAGDIENSTBODEAanmelden na 7 uurJoh de Bekastraat 14 3900 NETTE SLAGERS HALFWAS gevraagd niet bene den 18 jaar en moet met het vak bekend zijn Aanmelden na 8 uur Rodenburg Oude Daalstr 6 3938 Uw Nieuwsblad Utrechtsch Nieuwsblad FIRMA VAN DAM LEIDSCHEWEG 6 bij de Catharijnebrug Tel 12798 Runder - De Kleine Vleeschhal vraagt een LEERLING Amst straatweg 238 3902 AMEUBLEMENTEN moderne Eiken slaap kamers f 60.00 Huis kamerameublemen ten f27.50 theemeu bels eiken dressoir f 14.50 sorteering sa lonclubs Engelsche eetkamers f 87.50 Nieuwe Koekoek straat 47 3866 biefstuk per 0.60 Rosbief Ribstuk f 0.45 pond 0.45 3821 GRATIS NIET TE KOOP Werkteeke-ning voor betere ca no ' icht snel sterk en gemakkelijk door leek te bouwen ont vangt U gratis bij aankoop van het be Qoodigde hout Hout handel „ Succes",Vinkenburgstraat 28 Tel 14217 Geopendvan 8—8 3829 Gevraagd een nette flmke BANKETBAKKERS-LEERLING niet ouder dan 15 jaar Verbree Schou tenstr 10 3929 COSTUUM naar maat f 35 - met Z Fantalons ONBERISPELIJKE COUPE FIRMA VAN DAM LEIDSCHEWEG 6 Klapstuk f 0.40 Rol lades f 0.35 Runder poulet f 0.30 Gehakt half om half f 0.30 Saucljsen 0.40 Prachtig rauw Rund vet f 0.25 3822 Terstond gevraagd eenvoudig HELDER MEISJE of vrouw boven de 25 jaar genegen alle bezigheden te ver richten voor dag en nacht goede behan deling geen hoog loon Brieven onder No 3903 Bur dezer Personeel gevraagd Gevraagd een HALFWAS GLAS IN LOODZETTER Br met opgaaf van leeftijd en verlangd salaris in te zenden onder No 3930 Bur dezer STOELEN FAUTEUILS STOELEN reclameverkoop van een partij massief eiken stoelen en fau teuils met uitneem bare zitting 6 eiken stoelen nu 17.90 2 fauteuils en 4 stoe len eiken 21.40 Nieuwe Daalstraat 34 3928 MOTORKOOPJES Nieuwe en gebruikte motorrijwielen moe ten weg om plaats te maken voor een nieu we zending Ook rij wielen met hulpmo - tors spotprijzen Nortonhuls Predik heerenstr 26 3833 Wij vragen nog eenige BEKWAME COLPORTEURS Salaris en provisie Uitsluitend bekwame krachten kunnen worden aangesteld Aanbiedingen liefst voormiddag N.V Amsterdamsche naaimachinehandel v/h A Lewenstein Steenweg 11 3803 Gevraagd een SLAGERS HALFWAS de Witte Balyelaan 21 3918 PLANEET-KUNDIGE Mejuffr M S.,Breedstraat 12 Con sult vanaf 0.50 et.,van 12 tot 9 Dage lijks 3757 Personeel aanbieding FLINKE HULP IN DE HUISH gevr v.d.e.n P.G liefst boven 23 j in gezin met 2 kinde ren met alle hulsh bezlgh en koken be kend v.g.g.v Aanm s av na 8 uur Tol steegsingel 15 3921 GRONINGERS Wordt lid van de Noord-Ned Reisver eeniging welke voor har leden tochten organiseert naar het Noorden Geeft U spoedig op als lid Lidmaatschapskaai't en bewijs van deel name Sigarenmaga zijn De Valk Vre denburg 35 Utrecht 3806 VAN DAM LEIDSCHEWEG gebraden rosbief 20 mooie ham 12 verscb Pekelvleesch 18 Ber liner leverworst 12 Kalfsleverworst 8 metworst 8 per ons ZANGKANARIES Saksische f 1.50 Gele mannen f 1.75 Vollezang Seyferts 2.50 Kanariepopjes f 0.60 Parkie -' ten 0.35 Senegalvo gels 25 Volièrevogels 0.25 Putters Borne - man Merelstraat31bls 3275 B.z.a aankomend CHAUFFEUR-MONTEUR diploma electrlclen Bekend rijwielvak nader overeen te ko men condities Brie ven letter B Boekh Kleyn Vreeswijk 3812 Kog nieuwe „ MmiiE STOFZUIGER " potmodel aangeb f45 — 125 Volt P • Nieuwlandstr 39 3859 GEVRAAGD bij groot Harmonie orchest stad Utrecht beschaafde muzikan ten o.a clarlnettis ten schuiftromb IS contrabassist enz Leerzame en prettige repetities Voor leerlingen ope ning cursus 3 Juni a.s Br onder No 3699 Bur dezer SPATBOKDEN 38 sturen 79 remmen 49 ^ im terry-zadel 85 spaken 15 v 10 et wielen 98 ketting wiel 98 zadeldekkeTi 19 trillerbellen 19 gewone bellen 7J pompen 18 dra sfers 20 Het Rijwiel huis L Elisabethstr no 8 Broer en Zonen NETTE IJ^-KNTER GEVR » GD Aanmelding na 8 uur Lombokstraat 33 3922 AMBKIKAANSCHE LEGERGOEDEREN Kampeershelters 5.7 ^ Grondzeilen Rug zakken dubbele fietstasschen 2.25 Primusstellen Kam-peerbenoodigdheden Leeren jassen Ren vesten Kletterves ten Oudegracht 348 Geertebrug Leid scheweg 17B 3863 Nette Handwerkster vraagt THUISWERK Ook voor winkel goed bekend met het haken van babyartl kelen Brieven van de Ven'a Boekhandel Haam MEUBELEN en aanverwanten tot elk bedrag worden geleverd volgens cond naar overeen komst Discretie ver zi.kerd Brieven on der No 3640 Bur dezer Mevr Jansen Blauw kapelscheweg 3 De Bilt vraagt voor di rect een NET MEISJE voor de morgenuren 3909 Gevraagd een nette SLAGERSKNECHT pl.m 17 jaar bij T.H van Diepen Bllt straat 60 3648 Diversen Gevraagd flink DAGMEISJE gewend netjes te werken voor den ge heelen dag Brieven onder No 3895 Bur dezer RAADPLEEG den wereldber Ziener üwèr toekomst Maestro Giovanni Dagelijks te consul teeren van 10 tot 9 uur tot a.s Zon dagavond Deze zie ner werkt absoluut niet met kaarten Maliesingel 42bis Heden uitvoerig con 3885 Mevr v d Berkhof v/h WUlem Barentz straat zoekt voor haar dagmelsje het welk door verhuizing buiten betrekking komt een haq.r pas sende WERKKRING Uitstekende referen ties gaarne op aan vraag onder No 3894 Bur dezer WERELD TENTOONSTEL LING TE BRUSSEL Dagelijks per Luxe speciale Touringcars f5.00 Retour geldig heidsduur op aan vraag Kaarten en inlichtingen Sigaren magazijn De Valk Vredenburg 35 3692 suit f 1 HUISHOUDSTER Terstond gevraagd een huishoudster ge negen de huishouding bij twee eenvoudige bejaarde menschen op zich te nemen in de omtrek van Utrecht Br onder No 3722 Bur dezer Het adres voor H.H WINKELIERS EN WEDER VERKOOFERS is Verkerk's Gros sierderg tn Mdnufac turen Nachtegaal straat 19 Utrecht Tel 17629 uitslui tend Engros 3862 ' Utrecht Gevraagd NET MEISJE van SA tot 2 uur loon f 3 Aanmelden na 7 uur Mevr Wind Zuiderzeestr 27 Utrecht 3870 12 UTRECHT SCHNIEUWSBLAD AIjechm-Euwe is definitsef vastgesteld Dinsdag teekening der contracten Plaatsen in ons land waar een partij gespeeld wordt zullen nader hand bekend gemaakt worden ASS£*i^!KDAnl 23 Mei — In een gistermid dag in het Carlton Hotel te Amsterdam gehou den bijeenkomst van het N.C.W.S — het Euwe—Aljechin-comité ter voorbereiding van het schaaktournooi om het wereldkampioen schap tusschen Dr Aljechln en Dr Euwe — is definitief besloten deze hoogste van alle schaakontmcetingen tusschen de beide groot meesters in de maand October van dit jaar in ons land te doen plaats hebben Direct na aankomst van den wereldkam pioen Dr AI j e c h i n die voor dit doel naar Amsterdam is verzocht zullen de con tracten voor dezen wedstrijd bindend worden geteekend een feit dat naar alle waarsch^jn lykheid a.8 Dinsdag plaats vindt Gelijk men weet is de huidige wereldkampioen reeds in Februari van het vorig jaar tot een strijd om den wereldtitel uitgedaagd Dr Aljechin " am deze ontmoeting aan waarbij echter het voorbe houd moest worden gemaakt dat de titelhoudor verplicht was reeds in April 1934 zgn titel te ver dedigen tegen Bocholjubow Dr Aljechin die zooals men weet wereldkam pioen Is sedert 1927 zal na zijn overwinning in April van het vorig jaar tegen Bocholjubow nu zijn kansen moeten gaan verdedigen tegen onzen nationalen grootmeester Dr Max Euwe De wedstrijden zullen worden gespeeld in verschil lende plaatsen van ons land en nemen een aanvang in het eind van September of begin October van dit jaar Er zullen minstens 30 partijen worden gespeeld met als winnaar en rechthebbende op den titel diegene die in deze 30 partijen de meeste winst punten behaald met een minimum van 6 punten Is na 30 partijen dit puntenaantal niet door een der partijen behaald dan wordt zoolang doorge speeld tot een der rivalen zijn zesde winstpunt maakt Zoo is dan tenslotte ook werkelijkheid ge worden wat door insiders in de internationale schaakwereld reeds lang werd voorzien Na DEGELIJK KOSTHUIS aangeboden omtrek Wittevrouwenbrug, prijs f 9 — per week Br onder No 3845 Bur dezer boagBtenB 20 woorden 1 0.1S S ochtereenvolgentte plaat Blngan I 1.7S Enk woord meer B cnnt per plaatsing Onder mbrteb Gebruikte Auto's 60 % extra oop TE KOOP Heerenrijwiel Gazelle prima in orde loopt schitterend f 10.00 gloednieuw onge bruikt Heerenrijwiel terugtrapnaaf com pleet f24.50 Spoed Vleutenscheweg 90 3939 NIEUWGEBOUWDE HUIZEN te huur st Verlengde Hoogr weg bev 6 kamers keuken tuin enz huur f 6 per Week Bevragen Ab stederdijk 58 3886 EEN JAAR GRATIS WONEN BOUWGROND DRIEBERGEN — RWSENBÜRG 3400 M2 è f 1.50 per M2 6000 M2 è f 1.75 per M2 1300 M2 a f 2 per M2 te zamen è f 1.50 per M2 telef 12200 " Utrecht 3809 DODGE-AUTO mooie zuinige 2 zitterte koop aangebodenvan particulier pri ma in orde lage prijs V Veen Pelikaanstr29bis 3927 TE HUUR van Woningstichting voor nette kleine ge zinnen een boven-en benedenhuis a/dGroen van Prinste rerstraat nr lObis en 16 Huurprijs f21 — en f 22 — per maand.Bevr R v d Ham kade 56 3890 WAARSCHUWING PHILIPS RADIO tegen opruimingsprij zen oj termijn zon der vooruitbetaling Inruilen Thans het nieuwste drlekrings - toestel Vijflamps met groote verlichte statlonsschaal slechts f 77 — compleet De monstratie en anten ne gratis Morel straat 71 Ondiep 381 ' TE KOOP Trekbak met tuig en 4 w wagentje a f 22 in goeden staat Te bevragen Hesseweg 167 de Bilt 3926 kunnen wij U niet la ten wel voor f27 — p m of f6.25 p w in een ruim vrij bo venhuis bevatt 7 ka mers keukeu en [ linke waranda of voor f 29 — p m of f6.75 p w in een ruim benedenhuis be vatt 5 kamers keu ken en flinke tuin met schuur in de huurprijzen zijn las ten inbegrepen Te bevr Huygensstr 1 3831 KAMER TE HUUR aan de drukke straat Wegens sterfgeval HEEREN-COSTUUMS aangeboden zoo goed als nieuw Br onder No 3934 Bur dezer beneden geschikt voor bewoning kan toor étalage of win kel tel aanwezig Br onder No 3784 Bur dezer Ter overname of te koop goed rendee rende FRÜITZAAK op drukke stand Br onder No 3776 Bur dezer RUIME SLAAPKAMER 0ï^nmm DAMES - EN HEERENRIJWIEL Gazelle met torpedo naaf,kettingkast enz.spotprijs f 12.50 perstuk Ferdinand Bol straat 34 b/dAdriaan v Ostade laan 3941 aangeboden met flin ke hangkast Ber ging voor fiets ' s Morgens thee f 2.50 p w Frederikastraat 22 bij de Blltstraat 3756 KOFFER-GRAMOFOON [ Polydor f 16 — 5 1 superhet radio ' nieuw f67.50 zil veren herenhorloge ' Union f 14 — Door omst van part Br onder No 3649 Bur dezer BUITEN WONEN VLOERKLEED TE KOOF voor f7.50 Adres Van Alfenstr 36 3941 Te huur vrij huis 4 kamers tuia enz Klein gezin tegen stad Woerden f3.50 per week Blonk Singel Woerden TUINDORP Te huur prima ge bouwd heerenhuis 5 kam compl badk v en a tuin en schuur f 37.50 per maand Bevr Mr Trlpkade O.Z 4 Tumd 3850 3664 Te koop wegens ver trek 2 PERS KANO voor billijke prijs Te zien en bevragen Wittevrouwenslngel 83 3887 BOVENHUIS TE HUUR CHROMATISCHE HARMONICA te koop aangeboden witte Soandollie 4 rijer 120 bassen Te zien Otterstraat 9 tevens bakflets te koop gevraagd 3861 gelegen Hagelstraat S7bls kamer aan sui te keuken zijkamer 3 slaapkamers zol der closet en plat f 6.75 per week Te bevragen Mgr v d TE HUUR Benedenhuis f 6 Bo venhuis f6.50 Win kelhuis f 12 — Ga rage of Werkplaatsf25 p m Te bevra gen V d Mondestr 52bis 3919 Weteringstr 6 Utrecht 3657 I e koop igevraaüri Te koop een prima SINGER NAAJM.ACHINE f 7.50 Egelantierstr,llbls 3873 Te huur HEEL HUIS Te koop gevraagd te Utrecht a contant soliede MELKZAAK Brieven met uitvoe rige inlichtingen on der No 3763 Bur dezer a/d Lombokstraat f6 p w 4 kamers keu ken enz Br onder No 3654 Bur dezer Dame heel huis be wonende in de Bilt wenscht gedeelte hiervan te VERHUREN AAN KLEIN GEZIN Condities billijk In lichtingen Kors ' Wo ningbureau Ie Bran denburgerweg 121 De Bilt telef 28029 3914 MOOÏ WINKELHÜIS TE HUUR GOEDE ZAAK onverschillig welke branche te koop ge vraagd contanten aanwezig Brieven onder No 3904 Bur dezer ARIëL TE KOOP 500 cc 1931 5 p.k „ prima in orde proef rit toegestaan spot prijs Jansveld 53 3897 omtrek Wittevrou wen f 10.00 drie jaar bakkerszaak geves tigd winkel 4 ka mers keuken tuin tje groote kelder zolder geschikt voor GEBRUIKTE H EN D RIJWIELEN vanaf f 5 — nieuwe f 26 — 1 k verhuur en rep inrichting van Rijwielen en Motoren A N v Steenis Ie Daalschedflk 15 3892 TE HUUR Nicolaasweg 99 f 3 p.w Oude Kerkstraat42bis 5.50 p w Tebevr F C Donders str 60 3901 Bloemenzaak Schoenmakerij Krui denierszaak groen tenzaak Br onder No 3731 Bur dezer Te huur KOSTHUIS AANGEBODEN BENEDENHUIS 2 kamers keuken,tuin Klaverstraat 23 huur f 4.50 p w.Bevr Paling Voor straat 3678 in klein net gezin slaapkamer met kast Te huur mooi BOVENHUIS J P Coenstraat 5 kamers keuken bal con zolder enz keu rig onderhouden Huurprijs f 28 — p m Fa Van Osna brugge en Rijksen Mariaplaats 49 3893 fletsberging conditie nader be spreken G C Venus MELKZAAK XE KOOP omzet 1000 L p week veel Boter Kaas Eieren Alles op prijs Lage huur Pracht stand Koopsom f 6500 contant Br onder No 3888 Bur dezer Heringastraat 18 vooraan Ondiep 3876 PRACHTIG GROOT BOVENHUIS te huur centr stad Geheel opnieuw ge schilderd en behan gen Bevr Water straat 42 Gevraagd een nette KOSTGANGER m net Burgergezin met hulselijk verkeer Brieven onder No 3718 3907 Bur dezer DERDE BLAD Belgische elftal gekozen Wedstrijd tegen Zwitserland op Hemelvaartsdag te Brussel BRUSSEL 22 Mei — De Belgen zullen op He < melvaartsdag in het Heysel Stadion niet de vol gende ploeg in het veld verschijnen voor den wed » strijd tegen Zwitserland Doel Christiaens Liersche Sport Kring Achter Paverick Antwerp F.C Smellinckx Union St Giiloise Midden Dalem Standaard Luik Stijnen Berghem Sport Claessens Union St G Voor De Vries Antwerp F.C Voorhoof Lier sche Sp Kr Mondelé Daring Raymond Braine Sparta Praag Van Beeck Antwerp F.C Reserves v d Wijer Union St G Joacim Berghem Sp Meuldermans Beerschot Dewin ter Beerschot Ulens Antwerp F.C en Bastin Union St G GROOTE JAPANSCHE UITZENDING TOKIO 23 Mei — Volgens een mededeeling van de Japansche Amateurs Athletiekbond zullen 373 athleten worden uitgezonden naar de Olympische spelen te Berlijn Vei-wacht wordt dat de reiskos ten welke H millioen yen zullen toedragen zullen worden gedekt door een regeerings-subsidie vart 800.000 yen terwijl een bedrag van 350.000 yen door middel van een aJgemeeue inschrijving zal worden bijeengebracht Cricketprogramma voor Zondag Het competitie-programma voor de Nedertand * sche Cricket Bond voor Zondag 26 Mei a.s luidt als volgt Eerste klasse Haariem—V.R.A V.O.C—H.C.C 1 V.V.V — Hermes D.V.S Overgangsklasse H.B.S.—Ajax L R en W 2 — A.C.C Quick N.)—S.C.H.C R.C.H.—C.V.H Kampong — Sparta Tweede klasse A Hercules—Olympia B.S.C.C — Haarlem 2 Vleer muizen—R.I.O V.R.A 2 — U.V.V Derde klasse A S.C.H.C 2—Albion A.C.C 2 — V.V.V 3 Miele Stofzuigers Utrechtsch Leekètt Tooneel vraagt nog enkele DAMES ENHEERENAanmelden alleenschriftelijk aan denleider Karel Pekel haring Maliebaan 80 A bis 3849 KAFFER KAPELSTRAAT 11 Dames laat U knip pen wasschen on duleeren compleetf 0.90 Heeren knip oen f 0.15 Scherenf 0.15 Aparte salons.Vakkundige bedie ning 3865 BEKENDMA KING Kinderwagenfabriek Nimrod — voorheen Oude Gracht 258 thans Ambachtstr 5 Stroomlljnwagens " Vouwwagens in alle kleuren en prijzen Reparatie billijk Telef 15310 3935 HAK NU DE KNOOP MAAB DOOR t Is geen bezwaarmeer een prachtigePelikaan stofzuigerte koopen Slechts 10 cent per dag 60 centper week en na tweejaar geheel uw eigen dom Schuurman,Oudegracht 260 Tel 10901 3891 VALKENBURG Eifel-Brussel 4 da gen alles Inbegrepenf 29.50 Zondagmor gen vertrek Inlich tingen SplendidCar Korte Jansstr.Ibis Sigarenmag deValk Vreeburg 3920 PERMANENT f 1.50 COMPLEET Knippen en Ondule ^ ren f 0.50 Wassen en Watergolven f 0.60 A msterdams Perma-nenthuis Let vooral op Haverstraat 47 hoek Springweg 3932 AUTO RUILEN Auto met achter deur te koop ge vraagd of ruilen voor Chevrolet prima wa gen Adres Jagerlaan no la Zeist 3868 SPORT DAME v.st gez als reisgez.voor autotocht btld.Br no 225 Boekh.Schaafsma Voorstr no 5 3910 HANDKOFFER CADEAU Wie bij ons voor f 3.50 koopt krijgt een mooie handkof - f er cadeau „ Het Lederhuls " Lange Viestraat 17 Utrecht WIE WIL Plano inruilen liefst Dultsche tegen het nieuwste radio-toe stel 125 V pr kast El.d luldspr 2 jaar garantie na 6 uur Anjelierstraat 29 Utrecht 3874 Nette juffrouw 37 j zoekt VRIENDIN of aansluiting bij zangvereeniging Br onder no 3856 bur dezer Net meisje zoekt leuke VRIENDIN P.G leeftijd 16-18 j In ' t bezit van flets Br onder No 3872 bur dezer Verlaagde Prijzen feBOWIEMtNTSPRIJS BIJ VOORUITBET/VLINC PER WEEK 1 0.20 J>ER MAAND 0.87 ' PER 3 MAANDEN 2.60 fr p posi p mnd 0.90 fr p post p 3 mn < ï ' 2.60 fr p p buil p 3 md 5.50 VRIJDAG 24 MEI 193 Destrijdmidc van Amen ' De gegevens wijzen uil dal wapenings v/edloop de Stalen vooraan staan BIJZONDERHEDEN GEV NEW-YORK 24 Mei V.P.B — vraagstuk heeft op het oogenblik in ètaten een ongekende beteekenis g vele maanden zijn deskundigen op schillende militaire gebieden druk slechts om de landsverdediging mal Sterken maar ook om de mansohaj Vloot en luohtvloot een betere opleli jOp het oogenblik vinden in den stral lioek Hawaii Midway-eilanden grootste vloot manoeuvres uit de kaansche geschiedenis plaats aan Vres bovendien een zeer groote luc Werkt Op alle werven is men ijver cm de Amerikaansche vloot bmnen geiyken tijd te brengen tot aan de ' de Vereenlgde Staten bij de Londen eenkomst van 1930 is toegestaan Bovendien wordt nu bekend dat Staten in alle stilte een groot aantal strijdmiddelen hebben weten te vers istrijdmiddelen zijn het resultaat van kostbare experimenten waarmede m reldoorlog begonnen is Ambtelijke ' deze moderne strijdmiddelen bestaar niet aangezien men daarover het gr gen bewaart Desondanks weet men blik zooals een Amerikaansch pi ^ Vashington meldt dat het Amerlh jnet de navolgende constructies is v Het landleger met 7 - en 15-toi versterkte bepantsering grootere ¦ een snelheid van 115 K.M op straat meer dan 64 K.M op het veld verc ¦ lichte strljdwageng met een nieuw en aanhangwagens waarin buiten weren ook kanonnen zijn gemontee eenpondsgranaten geschoten worde krijgt het landleger de beschikkin tiaangeschut dat hoewel het slee weegt en door zes lastdieren kan gen dezelfde draagwijdte heeft Fransche 75 mllllmeterkanonnen ui ioorlog alsmede over een halfautom < 3at driemaal zoo snel vuurt al Springfleldgeweer De marine Bij de marine zijn de navolgende Ingevoerd 5 en 6-dulms snelvuurk S?eer groote draagwijdte nieuwe m idoor de actieradius van de eenhe wordt chemische strijdmiddelen v Bamenstellmg duikerklokken om d van gezonken duikbooten te redden jnet gyroscoplsche controle-lnrlchti Vorstenhu Majoc Prinses Ingrid van Koningin A Toekomstig regeerend stenhuisvan Denemark meerdere bloedver schapsbanden verbond ons toekomstig rege Vorstenhuis D B verbintenis welke heden Scandinavische koningskindei sloten verdient van Neder jnéér dan gewone belangstelling Prinses Ingrid Victoria Sophia jgaretha van Zweden geboren in 191 öochter 3e kind van kroonpri Adolf van Zweden en kleindochte P u s t a a f V Zij is niet een zuster IA s t r i d van België maar eei ^ strids neef cousin dus een ni Er bestaan bijzondere famlliebetr echen I de regeerende vorstenhuizen v Nederland van Nassausche zijd n de regeerende vorstenhuizen ken en Nederland van N e d e r 1 a n ni het regeerend vorstenhuis vai jen het Huis Mecklemburg ad I De moeder van Koning G Zweden prinses Sophie van Ni ren in 1836 en de moeder van wi Bingln-Moeder prinses Helena v geboren in 1831 waren zusters Hle door de aderen van de bruid en doo KrOonprlnses Juliana — belden ^ moeders zijde — Nassausch denzelfden graad vloeit ad II De bruidegom F r e d e r i 1 Chiel Karel Valdemar George ge is de oudste zoon van Koning C h van Denemarken Diens vader Ko r 1 k XVIII van Denemarken was prinses Louise van Zweden en dez ter van prinses Louiseder Ne Hieruit volgt dat de overgrootmi bruigom een rasechte Nede prinses was n.l prinses Loui 

Kranten

Ga naar