Utrechts Nieuwsblad woensdag 10 oktober 1934

1ERDE BL'AD ABONNEMENTSPRIJS BIJ VOORUITBETAtING NIEUWSBLAD ITRE(HTS(H PRIJS DER ADVERTENTIEMBIJ VOORUITBETALING Van 1-6 regels f I.30 Elke regel meer 25 Cent Advertentiên in het Zaterdag nummer 5 cent per regel extra Kleine advertentiên Kleinljes liougstens 20 woorden f 0.75 5 achtereenvolgende plaat singen f 2 — Eik woord meer 5 cent per plaatsing PER WEEK PER MAAND PER 3 MAANDEN fr p posl p mnd fr p post p 3 mnd 0.20 0.87K 2.60 0.90 2.60 Telefoon Bureaux der Redactie 14507 en 17352 Telef Administratie f0026 en r7353 Post giro no 154949 DE GROOTSTE OPLAGE IN STAD EN PROVINCIE Directeur J v STRATEN Hoofdredacteur Mr Dr G J GOEDHART fr p p buit p 5 md 5.50 WOENSDAG 10 OCTOBER 1934 OPLAGE 28000 EX UITG v.h JOH DE LIEFDE N^V BUR DRIFT 23 UTRECHT TELEGRAMADRES „ NIEUWSBLAD ' 4 2e JRG No 138 Koning van Joegoslavië en Barthou vermoord Aanslasf te Narseille De Kroaat Calemen heeft gistermiddag zijn Vorst den Franschen Ministér Barthou-den Franschen generaal Georgesr den Franschen admiraal Berthelot en den Joegosiavischen generaal Dimitriwitsj neergeschoten Dader onmiddellijk afgemaakt Reeks schoten gelost Alexander I Karageorgewitsj de borst binnengedrongen Deze kogel had een inwendige bloeding ten gevolge welke den dood heeft veroorzaakt De koning is voorloopig in uniform waarop het Grootkruis van het Legioen van Eer was ge speld opgebaard in de ontvangsalon der prefec tuur De baar is met een vlag bedekt Mevrouw Jouhanneau de echtgenoote van den prefect van het departement Monding van de Rhone heeft den Koning in tegenwoordigheid van enkele diep ontroerde personen de oogen ge sloten Piétri de minister van marine die onder de aanwezigen behoorde kon zijn tranen niet verbergen Het stoffelijk overschot van den Koning rust op een groote sofa De trekken van den Koning zijn rustig Hij schrjnt te slapen Aan weerszijden houden twee mannen de wacht Het tapijt is met bloemen bestrooid In een hoek van het vertrek bevindt zich weenend de kamerdienaar van den Koning die zijn vorst sinds zijn jeugd gediend heeft Bü dit ontzettehde ongeluk is het nog een ge luk dat de Koningin op het laatste " oogenblik van haar voornemen afzag om den Koning aanboord van het oorlogsschip te vergezellen Zijhad hem hedenochtend vroeg te Dljon aan hetstation moeten vinden na de reis over land tehebben gemaakt ¦ - _ - Naar verluidt zal het stoffelijk overschot van Koning Alexander naar Joegoslavië worden ' ver voerd met hetzelfde oorlogsschip waarmede de Koning naar Frankrijk is'gekomen De „ Dubrow nik " zal op de thuisreis worden vergezeld door een Fransch eskader als eere-geleide De andere slachtoffers Minister Barthou is terstond nadat hij getrof fen was naar een ziekenhuis gebracht De won den werden in den beginne niet ernstig geacht De doktoren besloten den linker-onderarm die verbrijzeld was te amputeeren Het leek of er geen gevaar voor het leven bestond Toen de chirurgen met de operatie bezig wa ren ontstond een bloeding Bloedtransfusie was geboden Er werd onmiddellijk mede begonnen doch Barthou was reeds zoozeer verzwakt dat het hart spoedig den dienst opgaf Om 17 uur 4.5 verwisselde Barthou het tijdige met het eeuwige Barthou's laatste woorden waren „ Ik heb pijn ik heb dorst " Gedurende de operatie die Barthou onderging heeft minis ter Piétri zich nog naar hem toe begeven In het ziekenhuis vertoeven nog eenige lieden die bij den aanslag door kogels getroffen zijn De Joego-Slavische hofmaarschalk Alexan der Dimitriwitsj Generaal G e o r ges •- eii • Admiraal Berthelot wiens naam aanvankelijk geheim gehouden werd bevinden zich nog levensgevaarlijk gewond in het zieken huis Ofschoon aanvankelijk gemeld werd dat zij overleden waren zegt een recent telegram uit Marseille " Het aantal slachtoffers van " den aanslag be draagt tot dusver drie n.l Koning Alexander minister Barthou en de politiebeambte Gaïy In het ziekenhuis bevinden zich als gevolg van dezen aanslag nog negen personen waaronder de Fransche ' generaal Georges ' die vannacht ge opereerd is en wiens toestand nog steeds zeer ernstig is verder drie Franschen waaronder een film-operatéur ¦ vier Frangaises en eén 14-jarige knaap Twee andere gewonden worden • in hun woning verpleegd n.l een inspecteur van politie die een schot in het been opliep en een weduwe Er waren bijzondere maatregelen genomen voor de veiligheid van den Koning De afzetting te Marseille was toevertrouwd aan 1200 politie-beambten 191 rechercheurs 120 gen darmen 48 leden van de mobiele garde zoomede aan een aantal soldaten Meer dan 200 tabellen met de foto's van de ver dachte personen waren aan de autoriteiten die met de handhaving der orde belast waren meegedeeld Bovendien waren in alle hotels van Marseille en Parijs naspeuringen ' gedaan naar verdachte ele - menten Volgens mededeehngen van de politie te Marseille moeten bij den aanslag ten minste tien personen betrokken zijn geweest Op het Fransche ministerie van Binnenlandsche Zaken is taen van meening dat de schoten alleen Princenhage rd vijftien jaar traf geëischt Gistermiddag heeft onder tereclitgestaaii voor de 28-jarige ongeiiuwde J luren-ruzie zijn buurman n i n g in de buurtschap enhage op gruwelijke wij iroofd te gelegd na kalm beraad 5lijk zijn buurman gedood ening der zitting eischte met het oog op de open » lelüig met gesloten deu - zich daartegen verzette idkaraer sluiting der deu » eischte de officier van sgens moord vijftien jaar n dagen 1 vereeniging van aardap I werkman bleek een zeer ben en stelde het thans dden gezegd dat de aard jet land stonden van den ns De twee jongens zei 1 gezegd had dat er land toen had de man gezegd ie laakte de houding van e z.i de jongelui voor den annen Spr eischte tegen lardelijke gevangenisstraf jid en tegen den oudsten jstraf voor den tijd van i an dit trio stond vervol lephchtigheid aan diefstal ontkende de tenlasteleg hrj wel op de hoogte waa jongens doch dat hö zich laten als getuige gehoord en rd met hun over gemak proken en hen had gede lakkelijk deuren kon for ^ igens legde dezelfde ver -» ie eischte thans een ge * van 1 jaar seïkoersen 1 de Ver voor den Geld » ihandel te 2.15 uur n.m October 1934 Inkoop Verkoop rlijn 59.35 59.45 ijs 9.72 4 9.73 %' issel 34.43 a4.47 iden 7.181 7.19i itserl 48.11 48.15 aan 12.63 12.66 York 1.465/8 1.471/s ikpapiei • 52.60 52.90 9.721 9.76 6.88 6.92 7.18 7.22 II 48.121 48.27i 1.45i 1.471 89.50 100.50 12.65 12.80 27.45 27.75 den 12.07 12.15 ars 2.471 2.49 irken 39 Hj N.B V.A 1745 ^ El Cy H a O v 10 A $ ce Cy V 10 A $ IJÏ üï Ut C y O gew A $ Mijnbouw Mij Aand 189if 129 ^ ibouw dito Bi bong nb Mij dito ism 151 Petroleum 129 IVIH 9 % 4K ^ Ind Mij dito 128 Mli dito 146 oleum dito 82 ^ Cy 9 % 6J strie De Jqn Jaarjifio haard is eenig en nog clHid de beste en zui inigste haard die dè I meeste warmte geeft Vanaf f 86 - ' ' compleet geplaotdL Vraagt catalogus aan JAH JAARSMA HET EENIGSTE THEATER MET EEN INSTALLATIE VOOR ZWAKHOORENDEN I I LANGER PROLONGEEREN IS NIET MOGELIJK Haarden - Haardicachefs Kachels en Fornuizen OOK IN HUURKOOP Centraal MagazUn van Huish Artikelen C E M A OUDE GRACHT 144 brj de Bakkerbrug ONZE SPECIALITEIT Ronde Stokken van 7 tot 45 m.m Houthandel „ SUSSES " Vinkenburgstr 28 Tel 14217 naast Postkantoor REIZIGERS gévr tegen vaste vergoeding en hbo - ge provisie Aanm Donderdagmorgen tus - FAHRENKEITSTP.335DENHAAG HEDEN en MORGEN laatste vertooningen V£in de tweede Nederlandsohe amusementsfilm P ANDBIESSEN Jr Oude Gracht 184 Tel 11380 H G HEIVDBIKSEN Voor straat 102 Tel 11021 N.V Licht - en Warmte Inrich-ting J KERSBERGEN & Zn Oudegr T.Z 185 Tel 10842 G V REYSEK & Zn Oude gracht W.Z 5 Tel 11077 H v REYSEN Nobelstraat 22 A V LICHTENBERG Amst Straatweg 353 Tel 1374S BLEEKEBET met SILVAIN POONS AAF BOUBER JOH ELSENSÓHN FIBNTJE DE LA MAR JOEIE KOOPMANS J0HA:N - HEESTERS en ' anderen Verwacht Vrijdag 12 Oct a.s HET BIJZONDERE FILMWERK STIEFKIND Bedrijfsverzekeringl 1 ACTIEVE AGENTEN gevraagd op provisie basis voor groote Be I drijfsverzekeringMaat I schappij Brieven ond I no 531 bur dezer met filmlands knapste en meest begaafde jeugdige acteur BUSTER PHELPS schen 9—10 uur VOpBSTBAAI fiO 534 Deze film werd begin September in het Alhambra Theater te Amsterdam weken ach tereen geprolongeerd PRUSVERLAQING \\\\ lVil \\\\\ - uiuimii.iiiii»m\ii\u4vi Auiuinimiiiiu hi ' II /" Il "" ic'i " i""fJ ' IIUIII UUHI "'" "/ '^' " iiitnuHJii "''"^ van VIM 15 ets voor de standaard bus en slechts 271 ets voor de reuzenbus Wat ' n be sparing voor de huis vrouw Want VIM is een enorme hulp in elk huis en zuiver Neder landseh Fabrikaat van erkende kwaliteit En zoo goedkoop Waar devolle gesehenken bon op elke bus op de reuzenbus twee V^10163H z middag Joegoslavischen scben Bart den Franse slavischen legrammen wereld menig denaar te heeft zijn motieven dat hij Koning dien een was De we dende De is niet stelde venen Koninkrgk slag tegenw schap venen was Se Obre het Huis Slavische het gebied hoord voering kenden woordig dween waarop O b r e n Het vleesch staat den staat bestuur deelen van den waarbij soneele heeft daardoor regeerbare leerden tevergeefs strakke laten een kon ztjn In nings de Krc ven en steeds verachting de Serven Kroaten g e o een m zich ding Januari anderen mentarisme nam eisch gedeeld eigen Januari der VOO morgen werking den „ Koning volk en bestaan boeken veel lutisme en een ven den ooren worden wil leen - 
> v UTRECHTS C Hf NIEUWSBLAD No ' 138 Woensaag 1Ö öctoHer ' 19^4 TWEEDE BVAÜ Koningsmoord Uit vervlogen dagen Uit Alexander's levensloop Alexander I Karageorgewitsj Koning van Joegoslavië f /• RELDEN verricïitte een moordenaarshand haar werk zóó radicaal als die van P e t r u c C a 1 e m e n wiens domme revolver gister middag een einde maakte aan het leven van den Joegoslavischen Koning Alexander den Fran schen Minister van Buitenlandsche Zaken Louis B a r t h o u den Franschen generaal Georges den Franschen admiraal Berthelot een Joego slavischen generaal en nog enkele anderen De te legrammen van gisteravond deden een schok door de wereld trillen vandaag overziet zij een nieuwe in menig opzicht nog onduidelijke situatie De moor denaar zelf is niet meer Een woedende volksmenig te heeft over hem gerecht en hem onttrokken aan zijn aardsche rechters Het is zeker dat politieke motieven zijn verdwaasd brein bestuurden zeker dat hij gemeend heeft zijn land te dienen door zijn Koning te dooden Dat zijn revolverschoten boven dien een van Prankrijks beste staatslieden velden was onbedoeld maar daarom slechts te tragischer De wereld van vandaag bezit minstens twee lei dende fifuren minder dan die van gister De Joegoslavische grondwet van 28 Januari 1921 Is niet zonder feilen strijd tot stand gekomen Zijstelde den eenheidsstaat der Serven Kroaten en Slo venen in en gaf dien den vorm van een erfelijkKoninkrijk op constitutioneel-parlementairen grond slag geregeerd door den Koning met de volksver tegenwoordiging Voor de Serven was het Koning schap evenmin nieuw als voor de Kroaten en SIo venen Vóór de vorming van den nieuwen staat tochwas Servië een monarchie geregeerd door het Huis Obrenowitsj Montenegro geregeerd doorhet Huis Pétrowitsj eveneens terwijl de Zuid Slavische gedeelten van de Donau-monarchie tothet gebied der Habsburgsche dynastie hadden be hoord Gedeeltelijk nieuw daarentegen was de in voering van het één-kamer-stelsel — de Servenkenden van 1901—1903 naast de volksvertegen woordiging Skoepsjtina nog een Senaat Hij ver dween na den Uden Juni 1903 den triesten dag,waarop Koning Al e x a n d e r uit het Huis Obrenowitsj werd vermoord Het is den Kroaten sinds 1921 een doom in hetvleesch geweest dat de canstitutie den eenheids staat stelde in de plaats van den door hen begeer den federalen staat De Serven waren den eenheids staat toegedaan de Sluvenen wilden een centraalbestuur met vérstrekkende autonomie van de Rijks deelen de Kroaten het meest radicaal verlangdenvan den aanvang af een federale staatsinrichting,waarbij het gezamenlijk Koningschap dan een per soneels unie zou vormen De grondwet van 1921 heeft deze wenschen geheel terzijde geschoven endaardoor het land gemaakt tot een der moeilijkstregeerbare van Europa Vooraanstaande rechtsge leerden zooals de hoogleeraar P é r i t s j hebbentevergeefs hun waarschuwende stemmen tegenstrakke doorvoering van het centralisatie principelaten hooren De Serven hielden voet bij stuk Vaneen normaal loopende constitutioneele machinekon onder deze omstandigheden nauwelijks sprakezvjn In feite werd het land met goedvinden des Ko nings maar tot woede van de zich verdrukt voelen de Kroaten dictatoriaal bestuurd Tusschen Ser ven en Kroaten hoopte zich in den loop der jarensteeds meer spanning op De Kroaten spreken metverachting van de Serven als van een Balkanvolk,de Serven zien op de „ Oostenrijkers " gelijk zij deKroaten betitelen neer Alexander Kara g e o r g e w i t s j de Koning van Joegoslavië,een man van hooge en fijne geestesbesohaving diezich uitsluitend door hefde tot zijn volk en toewij ding aan zijn taak heeft laten leiden ging sedertJanuari 1929 geleidelijk en alleen omdat hij geenanderen uitweg zag de helling af van het parle mentarisme naar de dictatuur Zijn zwaar besluitnam hij toen in December 1928 de Kroaten deneisoh stelden dat het P.ijk in tweeën zou wordengedeeld elke helft met een eigen bestuur en eeneigen leger zij het met denzelfden Koning Op 4 Januari 1929 werden deze verlangens aan Alexan der voorgelegd twee dagen later op een Zondag morgen werd bij proclamatie de grondwet buitenwerking gesteld en het parlement naar huis gezon den „ Het uur heeft geslagen " — zoo verkondigdeKoning Alexander — „ waarin tusschen mijn geliefdvolk en mij geen enkele scheidsmuur mag blijvenbestaan " Het is schrijft S f o r z a in een van zijnboeken nauwelijks aan te nemen dat Alexander veel sympathie voor de dictatuur gevoelde „ Abso lutisme kostte drie van zijn voorgangers den troon,en een hunner ook een Alexander zelfs het le ven " En vandaag klinkt het woord uit 1930 van den Italiaanschen staatsman ons luguber in deooren „ Alexander zal in de geschiedenis geboektworden als typisch voorbeeld van eerlijken goedenwil gederailleerd door een naiëf geloof in de al - leen zaligmakende middelen van het geweld " Gistermiddag is de Koning gevallen door de hand Het Joegoslavisch Koningspaar met den toen nog zeer kleinen Prins Peter die heden op elfjarigen leeftijd Koning is geworden van een Kroaat een die zich verdrukt en verne derd heeft gevoeld met de zijnen Terecht Ten on rechte Oordeele wie het meent te kunnen en temogen doen Maar vergete ook de criticus niet dathet motief voor de Joegoslavische dictatuur geenheerschzucht was doch vaderlandsliefde dat zijgedragen werd niet door machtsbelustheid dochdoor den goeden trouw van een welmeenend vorst Alexander Karageorgewitsj is niet meer In de ge schiedenisboeken zal de beschrgving van zijn nogjonge leven plotseling afbreken met een kort - zin netje over een paar revolverschoten in Marseille Dat Alexander niet de dictator-van-den - bloedewas waarvoor een deel van zijn volk hem hield isgebleken uit het grondwetsontwerp dat hij tweejaar geleden opzette als stap naar den terugkeervan constitutioneele toestanden De verwezenlijkingdaarvan heeft hij niet meer mogen beleven Eenelfjarig jongetje dat gister nog op een Engelschekostschool onbezorgd met zijn kameraadjes speel de is vandaag Koning - van Joegoslavië Een Re gentschapsraad zal hem aanvankelijk terzijde staanin de vervulling van de ontzaggelijk zware taak,die op zijn jonge schouders gevallen is Le Roi estmort vive le Roi Een schitterende carrière Koning Carol ontroerd Het bericht van den aanslag op koning Alexan der is te Boekarest met extra-edities bekend ge maakt en heeft groot opzien gebaard De algemee ne deelneming is te grooter daar de koningin van Zuid-Slavië de zuster is van koning Carol van Roe menië Koning Carol is te Sinaja onmiddellijk van het gebeurde in kennis gesteld Vandaag zal bekend worden gemaakt dat het land den nationalen rouw zal aannemen Van alle openbare gebouwen zal de vlag halfstok rouw omfloerst worden uitgehangen De Minister-President heeft telegrafisch bewijzen van deelneming gezonden Te Boekarest was het zeer druk op straat Men is algemeen van meening dat de ernstige gebeurte nissen groote internationale gevolgen zullen kun nen hebben Minister-president Tatarescoe heeft tegen Woens dagochtend een Ministerraad bijeengeroepen In den nacht op Woensdag heeft Tatarescoe zich naar Boekarest begeven Het verluidt dat den Minister raad eenige belangrijke maatregelen ter goedkeu ring zullen worden voorgelegd Naar V.D verneemt ligt het in het voornemen van Koning Carol persoonlijk de begrafenis bfl te wonen van Koning Alexander van Joegoslavië Naar nog gemeld wordt was koning Carol zoo als men weet de zwager van Koning Alexander zeer ontdaan over den dood van den koning van Joego-Slavië Koning Carol kon zijn emotie niet bedwingen en brak in snikken uit Het Hof van Roemenië heeft voor den duur van zes maanden den rouw aangenomen De eerste drie maanden zal er zware rouw zijn Barthou's stoffelijk overschot Zaken Het stoffelijk hulsel van den Franschen Minister van Éuitenlandsche opgebaard in het hospitaal te Marseille [ n ial van functies heeft Barthou zijn land groote diensten bewezen J ' EAN LOUIS BARTHOU werd op 25 Augustus 1862 te Oloran-Sainte-Marie geboren Zijn ge boorteplaats was een stadje in de Fransche Pyreneeën gelegen aan de samenvloeiing van de bergstroomen Aspe en Ossau waar zijn vader een winkel dreef in ijzerwaren Hij was een zuivere Bearnais echter met eenige druppels bloed uit Champagne in zijh aderen afkomstig van zijn grootvader van moeders zijde een stevige kerel uit Epernay die zijn 7 jaren militairen dienst in de Pyreneeën verrichtte een ruwe zwoegende smid die geen letter lezen noch schrijven kon De oorlog van 1870 liet een diepen indruk na op den jeugdigen scholier Tegen den muur in de klas hing een opschrift met de woorden „ Kinderen ver geet nooit 1870-71 " en dit zag hij dagelijks Hij was toen 8 jaar oud Het „ Communiqué " van den generalen staf was toen nog iets onbekends Slechts de offlcieele telegrammen gaven het land inlich tingen en eiken dag zond de vader den knaap naar het gebouw der onder-prefectuur om het daar tegen den gevel geprikte bulletin te gaan lezen en hem het nieuws mede te deelen Op een ochtend las hij geheel ontsteld het bericht van de catastrofe van Sedan Toen hij thuis kwam hoorde hij zijn vader een Republikein in hart en nieren uit het venster debatteeren met den stoffenhandelaar van den overkant een even hartstochtelijk Bonapartist Het feit dat de twee tegenstanders van gisteren op dit ontzettende uur van gezamenlijke smart ver zoend schenen frappeerde hem voor immer Hij besefte toen diep dat het nationale uitging boven de politiek Hij genoot zijn opleiding aan het lyceum te Pau Reeds toen was Victor Hugo een van zijn goden Vervolgens studeerde hij rechten te Bordeaux waar hrj een record vestigde in den vorm van ' zes eerste prijzen en waar hij blijk gaf van een vloeiende en warme welsprekendheid Van woonplaats verwisse len beteekende voor den jeugdigen Louis Barthou het eene terrein van overwinning verlaten om het andere te betreden Zijn redevoeringen op het ad vocatencongres te Parijs gehouden nadat hij zijn docterstitel had behaald zijn tot op den huldigen dag beroemd gebleven Met een buitengewone snel heid ontwikkelt zich dan zijn politieke carrière In 1889 na een verkiezingscampagne te Oloron welke legendarisch is geworden verschijnt hij in de Kamer als jongste lid van de Republikeinsche afgevaardigden om vijf jaar later als jeugdigste minister van de Derde Republiek de portefeuille van Openbare Werken te aanvaarden Vanaf 1889 is er wel haast geen Minister-president die zijn kennis op het gebied der staatszaken niet raad pleegt of een beroep doet op zijn vruchtbare werk kracht zijn vermogen om van de meest ingewik kelde vraagstukken snel den kern te vatten zijn taai doorzettingsvermogen hetwelk hem alle moei lijkheden deed overwinnen Barthou was Minister van Binnenlandsche Zaken onder Méline in 1896 van Openbare Werken onder Farrien in 1906 en vervolgens onder Clemenceau tijdens diens lang durige regeeringsperiode van voor den oorlog Hij is vier maal Minister van Justitie geweest in 1 Ministerie Poincaré en in 3 ministeries Briand twee maal Minister van Oorlog onder Briand en nog maals tijdens diens derde presidentschap in het mi nisterie Steeg twee maal betrok hij het Departe ment aan den Quai d'Orsay in 1917 in het kabinet Painlevé Barthou behoorde niet tot de menschen die in gemakkelijke tijden beschikbaar zijn voor regee ringsfuncties om zich in moeilijke uren terug te trekken Als mmister tot veertien maal toe als lid van het Comité de Guerre hoofd van de afdeeling Elzas Lotharingen chef van de Fransche delegatie te Geneve m 1922 voorzitter van de Commissie van Herstelbetalingen Op al deze posten heeft hij getoond de noodige talenten te bezitten In de dagen dat er onweer naderde aangekon digd door de reis van den Duitschen Keizer naar Tanger en Algeslras de annexatie van Bosnië en Herzegowina door Oostenrijk in 1908 de Inval van den Panther in de wateren Agadir in 1911 toen de oorlog voor de deur stond bleek dat hij niet alleen talenten bezat als redenaar en schrij ver maar dat hij een der grootste en meest zeld zame eigenschappen had van een staatsman ka rakter Als een van zijn meest verdienstelijke daden beschouwt men in Frankrijk de militaire wet die hfl onder zijn minister-presidentschap in 1913 er wist door te krijgen welke het wapen heeft ge smeed dat zijn land heeft gered Wg geven hieronder nog een chronologische op somming van de verschillende openbare functies welke Barthou heeft bekleed Afgevaardigde van 1889—1922 senator vanaf 1922 president van den Raad van het Arrondisse ment Basses Pyrenees sinds 1924 lid en vroeger voorzitter van de Union Democratique et Radicale Minister van Openbare Werken van 1894—95 en van 1906—07 Minister van Binnenlandsche Zaken van 1896—98 Minister van Justitie in het Kabinet van Briand van 1909—1913 Minister-president en Minister van Onderwijs van Mei — December 1913 Minister van Buitenlandsche Zaken in het kabinet van Poincaré in 1917 Minister van Oorlog in het kabinet van Briand in 1921 Minister van Justitie in het kabinet van Poincaré van 1922—24 en 1926—28 en in het kabinet van Briand in 1929 in ji Februari van dit jaar werd Barthou opgenomen in Een moedig vorst Generaal in den wereldoorlog dictator toen hei moest constitutioneel zoolang hel kon Rfjkseenheid zijn ideaal I N de overwinning zal ons Joego-Slavisch volk vereenigd in één enkelen staat zgn aandeel heb ben " Met deze woorden verbond kroonprins Alexandei - van Servië op 5 April 1916 tijdens een bezoek aan Londen de zaak van de dynastie met die van de Joego-Slavische eenheid Het was deze eenheid door de geallieerden na het uiteenvallen van de Oostenrijksch-Hongaarsche dubbelmonar chie —¦ waarop een geallieerde overwinning zou neerkomen — noodzakelijk geacht die de Kroon prins op krachtige wijze bepleitte brj de groote bondgenooten één Koninkrtjk van Serven Kroaten en Slowenen Het is wel bijzonder tragisch dat Ko ning Alexander thans ten offer is gevallen aan een der gevolgen van de verwezenlijkte eenheidsgedach te het Kroatisch separatistiscSi streven Alexander I Koning van de Serven Kroaten en Slowenen aanschouwde het levenslicht op 4 De cember 1888 te Cetinje de kleine hoofdstad van Montenegro het land der zwarte bergen Hrj was de tweede zoon van prins Peter Karaggeorgewitsj den lateren koning van Servië en van Prinses Zorka de derde dochter van Koning Nikita van Montenegro Zijn moeder stierf in 1890 en zijn jeugdjaren bracht hij met zijn vader in verban ning ¦ te Geneve door Prins Peter had In den Fransch-Duitschen oorlog als vrijwilliger aan Fr£in sche zijde gestreden hij had onder een aangenomen naam deelgenomen aan den strijd van de Bosnische opstandelingen tegen het Turksche bewind — dat alles kon ook op den jeugdigen Alexander niet zonder invloed blijven Daarbij was zijn vader een mensch wars van de praalzucht van andere Balkan vorsten zijn politieke opvattingen waren gevormd ohder invloed van de Fransche democratie Prins Alexander zoowel als zijn broer George kwamen zoodoende mede in aanraking met de Fransche cultuur waartoe him verblijf te Geneve niet weinig bijdroeg In 1899 werd Alexander naar St Petersburg ge zonden en vijf jaar later in 1904 werd hij opgeno men in het „ Corps des Pages " aan het/Hof van den Tsaar Kroonprins van Servië In 1903 was Prins Peter tot Koning van Servië benoemd nadat Koning Alexander van het Huis Obré nowitsj en Koningin Draga in den afschuwelijken moordnacht in het Paleis te Belgrado op 10 Juni van dat jaar door militairen die verontwaardigd waren over het gedrag van den Koning waren vermoord In 1909 keerde Prins Alexander uit Rusland terug Spoedig na zijn terugkomst in Servië werd hij in de plaats van zijn ouderen broer George aangewezen als troonopvolger In den vervolge voerde hg dan ook den titel van Kroonprins George werd deze waardigheid ontnomen wegens Zijn steun aan de oorlogspartij tijdens de Bosnische crisis welke cri sis slechts doordat zij op het laatste oogènblik werd opgelost geen oorlog tengevolge had Offi cieel werd de maatregel tegen den Kroonprins ge motiveerd door diens onevenwichtig temperament als gevolg waarvan hij in een bui van woede een kamerdienaar doodelgk had gewond Bg het uitbreken van den Balkanoorlog in 1912 werd Kroonprins Alexander benoemd tot opperbe velhebber van het Servische leger Bij den veldslag van Koemanovo waarbij over het lot van den Turk schen veldtocht tegen Servië werd beslist verwierf de jonge kroonprins zijn sporen Hij onderscheidde zich verder in den strijd tegen de Bulgaren In 1913 bezocht Alexander die nu in de politiek van Servië reeds een werkzaam aandeel had St Petersburg in gezelschap van den eersten minister Pasjic De gezondheidstoestand van Koning Peter ging steeds meer achteruit en het volgende jaai - op 24 Juni 1914 droeg hij aan zgn zoon Alexander het regentschap op Slechts vier dagen later klon ken te Serajewo de noodlottige schoten van den moordenaar Princip de Oostenrijksche troonopvol ger aartshertog Frans Ferdinand en zgn gemalin vonden den dood door sluipmoordenaarshanden Het is niet met zekerheid komen vast te staan in hoe verre Servië hierbij de hand in het spel heeft gehad Prins Alexander was juist met de waarneming van de regeering belast toen de oorlog uitbrak deze positie hield in dat het opperbevel aan hem werd opgedragen Met groote ambitie heeft Prins Alexan der zich van deze taak gekweten Tegenover de overmacht van het leger van Oostenrijk-Hongarge waren de Serven echter niet opgewassen Belgrado moest ontruimd worden ondanks de aanvankelijke militaire successen De prins-regent verbleef voort durend in het hoofdkwartier van het leger Met zijn soldaten deelde hij alle ontberingen waaraan het Servische leger blootstond Het leger moest nadat het met heldenmoed den vaderlandschen bodem had de door Doumergue gevormde nationale regeering waarin hij een der belangrijkste posten als minister van Buitenlandsche Zaken bekleedde Voorts was hij voorzitter van de Commissie voor de Herstel betalingen in 1924 sinds 1918 was hij lid van de Academie Frangaise hij was voorzitter van de So ciété d'Histoire de la Revolution Frangaise Revolverschot Een conferentie wacht Sinds maanden voorbereid Een jubelend ' ontvangst Een hulde-feest'lgkheid Het lot van volk en staat Hoe vele malen is ' t Door staatsmansoverleg Bij samenkomst beslist De groene tafel wacht De stoelenrij staat leeg Door doodsche stilte breekt Geen leven geen beweeg Dan ' t tikkend uurwerk dat — Bij elke halve stonde Klinkklankt en nader tikt En tikt tot één seconde « Het sluipend noodlot wacht Dat eensklaps wreed verstoort En ' t leven en den dag Neerrukt in nacht en moord ' n Weduwvrouwe ' n wees Doodssmart nabij en ver En d ' aarde wordt opnieuw Een jyoestej dulst're ster » - lÉiJïsillSü ^ pö ns&m ^^ / verdedigd zich naar de Adriatische Zee terugtrek ken dwars door het onherbergzame Albanië Deze terugtocht door het besneeuwde bergland in den winter van 1915—'16 die tot de meest dramatische episoden van den wereldoorlog behoort werd zoo wel door prins Alexander als door den zieken ko ning meegemaakt Na vreeselijk lijden werden de vluchtelingen door schepen van de geallieerden naar Corfoe overgebracht waar de Servische re » geering zich voor den verderen duur van den oor log vestigde Getrouw tot het einde Koning Alexander was toen hij de kust van da Adriatische Zee niet zijn uitgeput leger bereikte ziek geworden Hij moest een operatie ondergaan doch zgn energie werd door deze ernstige ziekte niet gebroken Een Italiaansch aanbod om den Prins-regent met een torpedoboot over den Adria tische Zee te voeren voor een volledig herstel in het milde klimaat van Zuid-Italië wees hij resoluut af Hg bleef op de Albaansche kust totdat alle vluchtelingen in veiligheid waren gebracht en be gaf Zich tenslotte naar Durazzo Toen de Servische regeering in balUngschap fo Corfoe haar zetel had gevestigd begaven Alexander en Pasjitsj zich in den zomer van 1916 naar Parijs en Londen waar de Prins op hartelijke wijze begroet werd Zijn heldhaftig gedrag tijdens den terug tocht van het leger de populariteit die zijn vader Koning Peter had verworven door zich te wagen in de voorste linies ondanks zijn ziekte hadden in ruime ir^te bijgedragen tot de sympathie voor het zwaar getroffen land Het was gedurende dat be zoek aan Londen en Parijs dat Prins Alexander krachtig de belangen bepleitte van een vereenigd koninkrijk van Serven Kroaten en Slowenen Gedurende het verdere deel van den oorlog ver bleef Prins Alexander in het Servische hoofdkwar tier op Corfoe Bij den terugtocht van de Oosten rijksche troepen kon hij deelnemen aan den zege vierenden opmarsch van de Serviërs die in October 1918 na een bezetting van bijna drie jaar den Ser vischen bodem weer betraden Afgevaardigden van den Nationalen Raad van Joego-Slavië erkenden den kroonprins op 1 December 1918 als prins-regent De nieuwe Koning van Joegoslavië de thans 11-jarige Peter II der Serven Kroaten en Slowenen De Yoego Slavi-sche eenheid was verwerkelijkt Op 29 Juni 1921 werd een aanslag op het leven van den prins-regent gepleegd nadat hij den dag te voren den eed had afgelegd op de nieuwe grond wet van het Joego-Slavische Koninkrijk Deze aan slag beraamd door communisten die door de afwe zigheid van een directen troonopvolger verwarring in den jongen staat teweeg hoopten te brengen Mis lukte echter Koning Peter stierf op 16 Augustus van datzelf de jaar Alexandet volgde hem na een regentschap van zeven jaar op als Koning der Serven Kroaten en Slowenen zooals de offlcieele titel luidt Op 8 Juni 1922 trad Koning Alexander in het huwelijk met Marie de tweede dochter van Koning Ferdinand van Roemenië een zuster van den te genwoordigen Koning Carol H Een troonopvolger die naar zijn grootvader Peter gedoopt werd werd op 6 September 1923 geboren Kroonprins Peter is thans elf jaar oud en geniet zijn opvoeding op een kostschool in Engeland Een tweede zoon uit het huwelijk van Koning Alexander en Prinses Marie werd Tomislav gedoopt naar den eersten Koning van Croatië Andreï de jongste zoon werd in 1929 te Bied Konings zomerverblijf in Slowenië Koning Alexander regeerde aanvankelijk als con stitutioneel vorst daarmee geheel in de voetsporen van zijn vader Koning Peter tredend Het lot van do dynastie der Obrenowitsj die met verachting van alle parlementaire tradities hadden geregeerd stond hem als een waarschuwing duidelijk voor den geest De Koning poogde de innerlijke verwezenlij king van zijn ideaal de vei-wezenlijking van de een heid van Serven Kroaten en Slowenen te volbren gen Uiterlijk waren de drie volken in één konink rijk vereenigd doch in wezen bestonden er nog groote verschillen Die verschillen te overbruggen was ' s Konings streven Pasjitsj de oude Servische staatsman en Raditsj de Kroatische boerenleider verzoenden zich met elkaar Doch toen de indruk ken van den samen doorleden oorlog begonnen te vervagen de Kroaten hun vrees voor overheer sching door de Serven verwerkelijkt meenden te zien ontstond er spanning tusschen de verschillen de deelen van het Koninkrijk De Kroaten begonnen een actie voor een federatieven staat in het parle - ment de Skoeptsjiha vonden de heftigste tooneeleu plaats waarbij zelfs met revolvers geschoten werd Tenslotte greep de Koning zelf in zette de grond wet buiten werking en stelde de dictatuur in Koninklijke dictatuur Op 6 Januari 1929 werd Joego-Slavië van con stitutioneel geregeerd Koninkrijk een land onder koninklijke dictatuur De Skoeptsjina werd ont bonden Op 2 September 1931 werd dit constitu tioneele regime in naam hersteld Ongeveer een maand geleden bracht Koning Alexander een bezoek vergezeld van Koningin Marie aan de Bulgaarsche hoofdstad Aan de tra - ditioneele tegenstelling Joego-Slavië-Bulgarije waa Imet dit Kgpinkljjk bezoek een einde gekomen j 
U T R E C H T S C H MIE U W S B C f D Hïo Ï3S Woensdag 10 ÖdoBer 1933 TWEEDE BrAD Postvervoer in de Aüslraliê-race Commissaris van politie staat terecht Vijfbrandhaarden Echtpaar in de hooWsSrd ver dacht van brandstichting gearresteerd Petroleum bewees goede diensten AMSTERDAM 10 Oct — Gisteren Tarak ' brand uit in een perceel in de Vrolik&traat De brand weer was zeer - spoedig ter plaatse het taleek dat in de woning waarin een winkeltje ' is gevestigd vijf brandhaarden waren Enkele plaatsen waren met petroleum gedrenkt Onmiddellijk werd de politie gewaarschuwd en hedenmiddag hebben rechter-commissaris mr J Melhnizen en de officier van justitie een onderzoek ter plaatse ingesteld Ook de politie deskundige dr van Ledden Huls ebosch was hierbij a.anwezig De justitie vond aanleiding zoowel de man een winkelier als zijn vrouw aan te houden Beide per sonen zijn in politlebewaring gesteld Gistermorgen te ruim zeven uur werd de brand weer gealarmeerd voor een brand welke was uit gebroken iü perceel 141 Vrolikstraat Toen de mo torspuit en de ladderwagen van de Achtergracht en de motorspuit van de Dapperstraat korten tijd later voor het bewuste perceel waar een groen tenwinkel wordt gedreven door O de W versche nen behoefden zij al geen dienst meer te doen De winkelier en zijn vrouw waren al druk aan het blusschen en met een paar emmers water kon het gevaar bezworen worden Het viel onmiddel lijk op dat de brandweer hier met ' n ongewoon ge val te doen had In het sousterrain waren een houtbetimmering van den schoorsteen vloerplan ken en een divan door het vuur aangetast doch ook op de beletage was een bed in brand geraakt en er werden in totaal vijf brandhaarden aange troffen terwijl de woning naar petroleum rook Het bleek dat de brandhaarden rijkelijk vooraf met petroleum waren begoten De winkelier De W en zijn vrouw werden ver dacht van brandstichting gearresteerd Zij ont kennen echter alle schuld de man voerde aan dat hij bezig was geweest het vuur te blusschen Hoe het ontstaan was konden noch de man noch de vrouw zeggen Voorté was een 15-jarige zoon in de woning die echter sliep toen de brand uit - De inboedel was op beurspolis verzekerd tot een bedrag van f2000 Beide verdachten iijn ingeslo ten in het politiebureau arn de Linnaeusstraat ij > ONDER EEN AUTO GERAAKL ' AMSTERDAM 10 Oct — Gistermiddag om streeks 2 uur is op de Nassaukade bij de Fagel straat een 35-jarige vrouw met haar fiets komen te slippen en onder een auto terecht gekomen welke in de richting van de Rotterdammer brug reed Het slachtoffer is in bewusteloozen toestand ver;noedelijk met een wervelfractuur naar het Tesselschadeziekenhuis overgebracht „ De Pijn " vertelt Eenvoudige maar sympathieke leiing ten bate van de nabestaanden van Reynders en Hoevens ^ Kijk naar de Jongeren " AMSTERDAM 10 Oct — Gisteravond werd in de groote zaal van Krasnapolsky een bijeenkomst gehouden georganiseerd door de Amsterdamsche Sport Pers ten bate van de nabestaanden van B e ij n d e r s en Hoevens de wielrenners die eenigen tijd geleden met hun jeugdigen collega KI van Nek op zoo tragische wijze om hét leven kwamen De,bijeenkomst werd geopend door den heer C H G é a d e k e r voorzitter van de A.S.P.'Spr wees met blijdschap op het groote aantal belangstellen den Meer dan 3000 aanvragen zgn voor dezen avond binnengekomen Jan Pijnenburg is bereid gevonden om volgende week'Dinsdag zijn lezing opnieuw te houden terwijl de filmfabriek Poly goon eveneens bereid is het filmprogramma op nieuw te ¦ yertoonen Ouder gejuich verschijnt Jan P ij n e n b u r g op het tooneel De heer Strengholt heet hem namens ¦ het bestuur van de Sportpers welkom Je bent aldus Streng h o 1 1 een goed renner je hebt goede spieren - een sterk hart en een goed ' hart Een lezing houden is voor jou misschien moei lijker dan het winnen van een Zesdaagsche Maar je doet het voor de weduwen van je beide sportmak kers Jan Pynenburg Pijnenburg zegt met een gullen lach dat hem bij het verzoek om een le zing te houden de schrik om het hart sloeg Hij is wel fietser maar geen voordrachtskunstenaar Zijn eerste kennismaking met de wielerbaan maak te Pijnenburg als chocoladejongen op de T'WEM-baau te Tilburg Hij leerde daar groote ren ners kennen en L i n a r t was hem tot voorbeeld Hij is de schuld van alles In 1923 kocht P tj u e n b u r g de eerste fiets Hij was veel op den weg rookte niet ging vroeg naar bed en kwam toen reeds met vele prijzen naar huis Als nieuweling won hij in 1 jaar tgds 32 prijzen In 1925 werd eigenlijk het koppel Braspenninx-Pgnenburg ge vormd In 1928 werd Pijnenburg internationaal beroemd terwfll hij als magazgnbediende zgh brood verdienen moest Er kwam een conflict met zijn patroon Pijnenburg vond met B r a s p e n ninx een baantje in Breda dat hem veel vrijen tfld liet In hetzelfde jaar werd hij kampioen van Nederland zijn naam werd meer en meer in de buitenlandsche sportbladen genoemd en in Duitsch land reed hij in 1929 te Stuttgart zgn eersten Zes ' daagsche Met een beklemd hart nam hij het aan maar eenmaal op de baan was het met den angst gedaan De nieuweling Pijnenburg werd na v Kempen tweede De zegetocht begon ondanks vele moeilijkheden en Pijnenburg reed " 32 Zes daagschen won er veertien en werd in 7 tweede Straks zal hij weer in een Zesdaagsche uitkomen Kijk zoo zeide hij met stemverheffing niet al te veel naar de groote sterren maar ziet vooral nstar de jongeren die er toch ook moeten komen De Pijn had plezier in zijn loopbaan en soms verdriet Dan ging hij naar zijn oude moeder en vond bij haar een troost " Wat hij werd verklaarde Pijnenburg dankt hij voor een groot deel aan Zfl'n moeder Met een daverend applaus werd Pijnenburg voor ztjn eenvoudige maar sympathieke lezing be dankt Na de pauze werden nog enkele films gedraaid Geen geld in onbekende zaken I Waarschuwing van den politie commissaris te Amsterdam AMSTERDAM 10 Oct — De Hoofdcommissa ris vn Politie te Amsterdam vestigt de aandacht op het navolgende Het komt in - den laatsten tijd Veelvuldig voor dat eigenaren van jonge onbeduidende onderne mingen zonder eenige innerlijke waarde anderen trachten te héwegen geld in hun bedrflf Ie stor ten - ¦ Zij plaatsen dan advertenties waarin deelgenoo ten met eenlg kapitaal worden gevraagd of betrek kingen tegen storting van waarborgsommen wor den aangeboden De ervaring heeft geleerd dat dikwflls werk loozen in het bezit van mogelijk in betere tijden overgespaard geld reflecteeren en — tengevolge van hun verl-mgen om een werkkring te hebben — zich gemakkelijk laten overhalen om hun spaar duiten te storten tn een onderneming waarom trent geen afdoend geruststellende inlichtingen kunnrai ^ Borden gegeven doch naar welke zij te voren Jiiet grondig hebben geïnformeerd Het ge storte geld is dan in vele gevallen verloren Het verdient daarom aanbeveling dat zij wien aangeboden wordt financieel deelgenoot te wor den in een zaak welke hun totaal onbekend is of wien éen betrekking onder verplichting tot stor ting v§tn een waarborgsom wordt aangeboden alvorens een besluit te nemen inlichtingen inwin nen aan het Hoofdbureau van Politie te Amster dam O.Z Achterburgwal 185 kamer 80 of bü de politie - hunner woonplaiats CRISISCOLLECTE IN ROTTERDAM Kuim f 80.000 bQeen gebracht ROTTERDAM 10 Oct — Alhier is gisteren de najaars Crisis Collecte gehouden welke een be drag van f 30.750.19 heeft opgebracht Ter vergelijking diene dat de voorjaarscolleotein Mei van dit jaar f 19.000 en de najaarscollectein October van het vorig jaar f 38.P00 heeft op gebracht • Electrische kachel omgevallen Een plafond doorgebrand ' s-GRAVENHAGE 10 Oct — Gistermiddag isbrand uitgebroken op de eerste verdieping vanhet perceel Hasseltschestraat 87 bewoond door defamile E De bewoners die tödeUjk afwezig waren,hadden blijkbaar een electrische kachel laten bran den welke door onbekende oorzaak moet zijn om gevallen Althans de benedenbewoners ontwaardeneen brandlucht en toen zij zich naar de voorkamerhadden begeven bemerkten zij op het plafond eengroote bruine vlek die zich uitbreidde Zij alar meerden de brandweer die spoedig verscheen metde spuiten van de posten Gevers Deynootweg enDuhistraat Toen deze arriveerden was inmid dels het plafond doorgebrand en bengelde hetkacheltje aan het snoer door het plafond heen.Onmiddellijk werd met twee stralen water ge geven Men slaagde erin spoedig den brand te blus schen evenwel niet zonder veel schade aan het mejabilair •¦'*• "¦.^-"* -¦-• - j -..-- EXPOSITIE IN KONINKLIJK PALEIS Verzoek van „ De Kunst In Nood " door de Koning ^ ingewilligd ' s-GRAVENHAGE 10 Oct — H.M de Koningin heeft toegestemd in het verzoek van het comité „ De Kunst in Nood " om de Troonzaal in het Paleis op den Dam beschikbaar te stellen voor de expo sitie welke deze nationale steunactie te Amster dam zal houden De tentoonstelling wordt op 20 October a.s officieel geopend „ Panderjager " maakt recordvlucht In 3 uur naar Kopenhagen AMSTERDAM 10 Oct — De „ Panderjager " is gisteren met de heeren Geysendorffer luit A s j e s en den marconist Pronk van Schiphol gestart voor het maken van een driehoeksvlucht naar Berlijn Kopenhagen en Schiphol zonder tus achenlanding Het toestel heeft den afstand naar Kopenhagen in 3 uur afgelegd Valschheid in geschrifte Inkomsten aan hef bestuur van den R.K politiebond Si Michael te laag opgegeven ALMELO 10 Oct — Onder groote publieke be langstelling stond gisteren voor de Almelosche rechtbank terecht de heer J C D commissaris van politie te Hengelo O wegens valschheid üa geschrifte De commissaris heeft op 1 Mei van dit jaar wegens gezondheidsredenen ontslag gevraagd welk ontslag intusschen hangende deze zaak nog niet verleend is Sinds dien datum doet D echter geen dienst meer Volgens de dagvaarding heeft D als leider van een politiecursus te Hengelo valsche begrootingen ingeleverd aan het bestuur van de R.K Politiebond St Michael te Den Bosch in dezen zin dat de in komsten te laag werden opgegeven en de uitgaven te hoog waardoor éen tekort ontstond dat door genoemden Bond gedekt werd in den vorm van een subsidie President van de rechtbank Is mr Leendertz Br zijn verscheidene getuigen gedagvaard De verdachte die verdedigd wordt door de ad vocaten mr N o y o n en B a a k uit Enschede heeft zeven getuigen è décharge doen oproepen Bij het verhoor van verdachte erkent deze de be grootingen ingezonden te hebben Hy verklaarde in derdaad de daarin genoemde uitgaven gedaan te hebben en het bedrag der tekorten ontvangen te hebben Te laag aantal cursisten De president toont uit de begrootingen aan dat het aantal cursisten lager is opgegeven dan het in werkelijkheid was Het doel daarvan was voor de subsidie in aanmerking te komen De president betwijfelt of D werkelijk vier uur per week les heeft gegeven waarop verdachte antwoordt dat htj daaronder ook rekende het nakijken van het schrif telijk werk en het corrigeeren Alles wat hij deed voor den cursus wilde hQ betaald hebben Voor achttien October verzenden Parmenlier voor de K.R.O - microfoon over Neder * land's kansen AMSTERDAM 10 Oct — Zij die brieven wen scheu te verzenden per K.L.M.-vliegtuig dat deel neemt aan de Mac Robertson Race naar Australië dienen dit op de volgende wijze te doen Voor brieven uil Nederland I Post voor Nederlandsch-Indië a Zij die brieven wenschen te verzenden naar familie of bekenden in Ned.-Indië hebben deze te frankeeren met f 1.06 b Zij die hun brieven door bemiddeling van depesterijen wenschen terug te ontvangen dienendeze te adresseeren aan het hoofd van den dienstder P.T en T te Bandoeng Frankeering f 1.06 Bovendien moeten zij een enveloppe bijsluiten ge adresseerd aan dengene die den brief terug moethebben welke enveloppe volledig gefrankeerd moetworden met Indische postzegels voor de gewoneluchtmail De Indische zegels zijn aan de voor naamste postkantoren in Nederland verkrijgbaar II Post voor Australië c Zij die brieven wenschen te verzenden naarfamilie of bekenden in Australië hebben deze tefrankeeren met f 1.12 % d Zij die hun brieven door bemiddeling van deK.L.M wenschen terug te ontvangen de Austra lische posterijen kunnen geen medewerking verlee nen zoodat terugzending dus per boot plaatsheeft dienen deze te adresseeren aan Represen tative of K.L.M Royal Dutch Air Lines 255 St.George Street Sydney Frankeertog f 1.1214 Bo vendien moeten zij een enveloppe insluiten ge adresseerd aan dengene die den brief terug moethebben ' Voorts dienen zij bü te sluiten een inter nationale antwoordcoupon ter waarde van goud francs 0.25 Voor bri even uit het buitenland ni Post voor Australië e Afzenders van brieven uit het buitenland die nen gebruik te maken van de onder lid genoemdeenveloppen welke zij beide tezamen met ant woordcoupons ter gezamenlijke waarde van f 1.25 in een derde enveloppe geadresseerd aan deK.L.M Hofweg 9 ' s Gravenhage verzenden moe ten De K.L.M zorgt dan voor de verzending resp.terugzending Algemeen © mef'»'^'»<»'ingen Het voor de verzending met deze vlucht bo ven de gewone porten en rechten verschuldigdeextra recht luchtrecht bedraagt f 1 —¦ per 10 gram Dit moet voldaan worden door gebruikma king van minstens één driehoekszegel voor bijzon dere vluchten Van f 0.30 Op de enveloppe voor de vlucht te vermelden;Mac Robertson Race De K.L.M stelt gratis speciaal voor dezevlucht gedrukte enveloppen ter beschikking Deenveloppeh bestemd voor de terugzending zijngrooter van formaat dan die voor de vlucht De laatste kunnen dus in ongevouwen toestand terug gezonden worden Deze enveloppen zvjn op allé kan toren der K.L.M verkrijgbaar Tevens zijn ver krijgbaar strookjes voorzien van het adres vanden vertegenwoordiger der K.L.M in Sydney enstrookjes met het adres van het hoofd van dendienst der P T en T te Bandoeng welke strook jes slechts in het daarvoor bestemde vak op deenveloppe behoeven te worden geplakt Alle brieven moeten vóór bf uiterlijk op 17October a.s gepost zijn Men wordt uitgenoodigd bovenstaande voor schriften nauwkeurig op te volgen teneinde moei lijkheden en eventueel zoekraken van brieven te voorkomen Parmentier geïnterviewd • Gisteravond is voor den K.R.O een vraaggesprek gehouden tusschen de heeren Melhado en Par mentier den bestuurder van de Douglas die voor de K.L.M aan den handicap-wedstrijd deel neemt De heer Parmentier vertelde dat hy eenige maanden in Amerika had doorgebracht om daar in opdracht van de K L M een speciale studie te maken van het nachtvUegen dat in de Unie reeds zeer veel meer werd beoefend dan in Europa Spr zelf had de Douglas machine welk type den gere gelden dienst Los Angeles—^New-York reeds 2l ^ jaar onderhoudt van Californië naar New-York ge - Pr e s i d e n t tot verdachte „ U voelt toch wel de strafbaarheid der handeling als U een tekort dat niet bestaat nochtans declareert " Verd „ Ik kan bewijzen dat ik het ook niet eens was met de vaststelling van het subsidie " Op een ¦ vraag van den officier mr W o 1 f s o n erkent D dat de beide cursussen over de jaren ' 32 en ' 33 hem een vrg aanzienltjl ' voordeel ople verden Als getuige werd vervolgens gehoord A P P e terse hoofdagent van politie te Hengelo die mede leider van de cursus was en die verklaart dat hij de commissaris vaak genoeg gewezen heeft op het incorrecte van zgn handelingen Steeds wees getuige op het gevaar als de zaak uit zou komen waarop verdachte dan onverschillig ant woordde en op een keer zeide „ Ezel ben je niet wözer " Getuige vertelt verder dat de uitgaven geflat teerd moesten worden en de inkomsten gedrukt om hettekort te krögen Het geld dat hij als deel van het subsidie eenmaal voor ztJn medewerking aan den cursus ontvangen heeft zflnde 48 gulden heeft hij niet willen accepteeren Hg heeft dit geld langs een omweg naar den bond teruggezonden President „ Waarom langs een omweg " Getuige „ Omdat ik den commissaris niet aan de kaak ¦ wilde stellen " Volgens deze getuige heeft de commissaris hem bewogen om een lager aantal cursisten dan er in werkel'ïjkheid waren in te vullen op de begrooting omdat er anders geen subsidie gegeven zou worden door den R.K Politiebond Getuige heeft voor het opmaken der begrqoting opgegeven twee lesuren per week doch de commissaris heeft evenwel twee maal 2 % uur President „ ZtJn er leerboeken aangeschaft " G e t u 1 g e P „ Wel enkele maar dat ging steeda op rekening van de gemeente De boeken die op de begrooting voor den Bond staan zijn niet uit de cursusgelden betaald Het verhoor van de véle getuigen S décharge heeft den geheelen middag en avond voortgeduurd Gisteravond om half elf was de rechtbank nog steeds bezig met de behandeling van dei zaak Ten slotte elachte de officier van justitie mr H W W o 1 f s o n een gevangenisstraf van drie maanden bracht zoodat hij met nachtvliegen vertrouwd was Het heele traject was spr bekend behalve het betrekkelijk kleine gedeelte tusschen Athene en Bagdad dat de K L M over Ka'iro en de wed strijdcommissie over Aleppo laat vliegen en spre kers collega Moll had het gedeelte van Java naar Australië gevlogen zoodat in dit opzicht de Neder landsche bemanning in een gunstige positie ver keerde Maar zoo zeide spr ten slotte de K.L.M vliegt in de eerste plaats voor een commercieel doel n.l om asin te toonen dat een vlugge en vrij comfortabele verbinding tusschen Londen en Mel bourne mogelijk is en de snelheidswedstrijd kwam daarbij eerst op de tweede plaats in aanmerking Spr had vluchten gemaakt met de beide andere leden zijner bemanning met wier ondersteuning hg Klaas Vaak den eenigen gevaarlijken concur rent opnieuw hoopte te overwinnen zooals hij reeds 7 maal had moeten doen - Fitzmaurice op Schiphol Met zijn Balanca-race - machine op weg naar Londen De beroemde Oceaan-vlieger Fitzmaurice is gisteren met zgn speciale één-motorige Ba lanca-race-machine dat gehe.^1 voor de Mel boume-race is ingericht op Schiphol geland en daar ongeveer twee uur gebleven Er moest éen reparatie aan den motorkap ge schieden Tevens heeft hij van deze gelegenheid gebruik gemaakt om te tanken Fitzmaurice had in Kolonel Fitzmaurice de beschermingskap van den motor een scheurtje gekregen hetgeen door den technischen dienst van de K L M zeer spoedig gerepareerd was De ^ Baianca.:'ië een vrfl - ' ifroote racé machinei-De twee plaatsen _ der inzittenden bevinden zich achter elkaar accomodatie is er niet Men heeft uitsluitend ter bescherming tegen den wind een cellonkap die desgewenscht nog neergeslagen kan worden Het toestel heeft een geweldige benzine tank achter den motor en is verder speciaal voor de Melboume race voorzien van radiocompas een richtingzoeker met twee zeer kleine ontvang ïaampjes welke zich in den staart bevinden al dus de „ Tel " De vliegenier die zooals men zich herinnert met Köln de eerste was die een vlucht maakte van Europa naar Amerika was zeer spaarzaam in zijn mededeelingen Hij kon niet mededeelen wat de inhoud van zijn tank was en evenmin wenschte hij te vermelden hoeveel het benzineverbruik van den motor bedroeg Dit zijn blijkbaar geheimen die hij ter wille van de speed-race niet bekend wenscht te maken Te half drie precies is Fitzmaurice vertrok ken naar Southampton van waar hij zich den der tienden October naar Mildenhall voor den start van de Melboume-race zal begeven HELING VAN REUKSTOFFEN Bevestiging van het vonnis geëischt AMSTERDAM 10 Oct — Gisteren is in hooger beroep de zaak behandeld tegen een koopman die in dienst der firma M fleschjes met parfum aan een chemicus zou hebben bezorgd Verdachte was door de rechtbank tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld Thans werd door den procureur-generaal beves tiging van het vonnis der rechtbank geëischt De procureur-generaal verzette zich tegen het verzoek van den verdediger tot onmiddelüjke invrijheidstel ling Na raadkamer werd door het Hof dit verzoek ingewilligd Uitspraak 23 October HEFFING VAN BELASTING OP GOEDEREN IN DE DOODE HAND Wet afgekondigd ' s GRAVENHAGE 10 Oct — Gister is afge kondigd het Staatsblad No 528 Wet van 5 Octo ber 1934 tot heffing van een belasting naar het vermogen van instellingen van de doode hand Geldschieters voor de rechtbank Een verdachte vrijgesproken Anderen van rechtsvervolging ontslagen • s-GRAVENHAGE 10 Oct — De rechtbank heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak tegen de echtelieden C K en C J K van den A tegen wie door het O.M een geldboete van ieder f 300 — subs 30 dagen is geëischt wegens overtreding van de geldschieterswet De vrouwelijke verdachte had aan verschillende personen zonder daartoe krach tens de bepalingen van bovengenoemde wet be voegd te zijn geldsbedragen als voorschot verleend waarbij de rente vooraf werd verrekend De rechtbank heeft C K vrijgesproken en de hoofdverdachte ontslagen van rechtsvervolging In de zaak tegen de drie verdachten A J de L directeur eener coöperatie genaamd „ Aller Be lang " de zich noemende rechtskundige A H R hvfisvrouw van B en M W K huisvrouw R die eveneens hebben terecht gestaan Wegens overtre ding van dé geldschieterswet en ter zake waarvan door het OM tegen ieder der verdachten vier maanden gevangenisstraf heeft gerequireerd wer den'de drie verdachten door de rechtbank van rechtsvervolging ontslagen conform het pleidooi van den verdediger Mr J H C Kok te Schiedam Een drieling geboren Jong echtpaar te Amsterdam met geboorte van drie meisjes verblijd AMSTERDAM 10 Oct — In het St Anna-pa viljoen alhier is een drieling meisjes geboren Het zijn de zusjes Barbara Martha en Hendrlka Daals Moeder en dochters maken het uitstekend Maandagavond respectievelijk om zes uur half zeven en ' rijf minuten voor zeven aanschouwde de drieling ' t levenslicht De oudste weegt ¦ vier pond de middelste 3i pond en de jong,ste twee pond De eerste levensdagen zullen in de couveuse doorgebracht moeten worden Het echtpaar Daal s-T immer is in Januari a.s di^ie jaar getrouwd en had reeds een dochter tje De vader der drieling die aan den Admiraal de Ruijterweg 163huis woont is zeer gelukkig al is er dan géén jongen bij De moeder is eveneens zeer gelukkig met haar drie dochtertjes alhoewel deze gezinsvermeerdering voor het nog jonge echtpaar een groote zorg beteekent Van verscheidene kanten heeft de gelukkige moeder bloemen ontvangen terwijl de patiënten van het Maria-pa'viljoen de drie zusjes Daals een spaarpot met inhoud gaven Moeder en kinderen maken het uitstekend Brandstoffentoeslag voor v/erk loozen Nog geen beslissing ' s-GRAVENHAGE 10 Oct — Naar aanleidingr van een bericht volgens hetwelk aan het depar tement van Sociale Zaken een regeling in voorbe reiding is voor de verstrekking van een brand stoftoeslag aan werkloozen in den komenden win ter welke regeling hoogstwaarschijnlijk 1 Novem ber zou ingaan en een toeslag van ten hoogste f 1 per week zou bedragen is ter bevoegder plaatse verklaard dat deze regeling op dit oogenblik nog in voorbereiding is en dat het onderzoek van eenige punten nog niet is geëindigd De minister heeft nog geen beslissing genomen en mededeelingen om trent den inhoud der regeling moeten als voorbarig worden beschouwd TJALKSCHIP GEZONKEN tJRK 10 Oct — Tengevolge van een hevigen stormvlaag is op 10 K.M ten Z.O van Urk het tjalksehip „ Rehoboth " groot 69 ton afkomstig uit Deventer en op weg van Amsterdam naar Kam pen geladen met anthraciet gezonken De opvarenden de schipper E Klein uit Deven ter zijn vrouw en een kind van 9 weken konden met groote moeite gered worden door de sleep boot „ Tlna " van kapitein Wagenmaker uit Gro ningen die door middel van een sloep verbinding met het scheepje wist te verkrijgen Eieren - en pluimvee - ¦¦^ feï;,centrale Thans door Dr A A van Rhijn geïnstalleerd DEN HAAG 10 Oct — De reorganisatie der Landbouw-Crisisdiensten heeft ertoe geleid dat de verschillende stichtingen die zich met eieren en pluimvee bezig hielden in één organisatie de Nederlandsche Centrale voor Eieren en Pluimvee zijn samengebracht Het Bestuur der nieuwe Centrale werd dezer dagen op het Departement van Economische Zaken door den secretaris-gene raal van dat Departement Mr Dr A A van R h ij n geïnstalleerd Spreker herinnerde er aan dat tot 1907 meer eieren werden ingevoerd dan uitgevoerd In 1907 bedroeg het uitvoeroverschot 800 ton in 1931 daarentegen 85.909 ton In de achter ons liggende periode werd het bedrijf gekenmerkt door de groote uitbreiding van het aantal kippen de ver betering der bedrijfsmethoden en het in gebruik komen der broedmachines Door de crisis is de af zetmogelijkheid aanzienlijk ingekrompen Bedroeg de export in 1931 nog 1094 millioen stuks in 1933 was dit getal reeds tot 720 millioen stuks terugge loopen Spreker meende dat maatregelen ter ver betering van den toestand moeten uitgaan eener zijds van de noodzakelijkheid het aantal stuks pluimvee te verminderen anderzijds van de wen schelijkheid de pluimveestapel te verbeteren ten einde de productiekosten te drukken en de hoeda nigheid van het product te verhoogen De toespraak werd namens de nieuwe centrale beantwoord door den voorzitter den heer S t r o i n k Uitbreiding van de Luto '' Apart filmgebouw in de hoofdstad AMSTERDAM 10 Oct — De LUTO op het IJs clubterrein te Amsterdam heeft bij de LUTÖ in Den Haag vergeleken • een groote uitbreiding on dergaan en wel speciaal wat de filmruimteh betreft De filmvoorstellingen ua het LUTO klankfilm-theater trokken in Den Haag groote belangstelling Tegen deze voorstellingen bestond te Amsterdam van de zijde van den Commandant van de Brand weer echter bezwaar tenzij deze films vertoond zouden worden in een aparte gelegenheid buiten de hoofdhal gelegen Het bestuur van de LUTO heeft daartoe besloten en thans vrordt er met man en macht gewerkt aan het oprichten van een apart filmgebouw ter grootte van 1000 M2 Door een breede doorgang wordt dit gebouw met de expositiehal verbonden Het filmge bouw biedt ruimte voor 1000 toeschouwers Er worden doorloopend films vertoond betreffende de Pelikaan de historie van de luchtvaart van Wright tot F.36 en Verkeerswegen der Lucht van de Deut sche Luft Hansa Ondanks den tegenslag bij den opbouw door de slechte weersgesteldheid staat het vast dat de ope ning Vrijdag a.s zal kunnen geschieden Door een vrachtauto overreden Vijftien-jarige jongen in Den Haag gedood ' s-GRAVENHAGE 10 Oct — Op de Paul Kru - gerlaan hoek Chr de Wettstraat is de 15-jarige S wonende in de Beijersstraat die op een rijwiel reed door tot nu toe onbekende oorzaak overre den door een vrachtauto De knaap die een sche delbasisfractuur bekwam bleek bij aankomst van den Geneeskundigen Dienst reeds te zjjn overleden Het stoffelijk overschot is naar het R.K Zieken huis aan het Westeiade vervoerd 
UTRECHTS CH NIEUWSBLAD No 138 Woensdag 10 October 1934 TWEEDE BLAD Het Wonder^i De oplossing van het figuurtje van gister avond was Hier volgt een nieuw figuurtje te leggen met behulp van alle stukken van het Wonder-ei Copyiight F Ad Eichter & Cie BUthoven Schaak - en Damclub „ Zeist " n ' HONIG's BOUILLONBLOKJES - 6 voor 10 cent - voor Ragout Nood onder vee boeren In den Achterhoek heeft een over groot gedeelte nadeel van den roggesteun Varkenseenheidsprijs gewenscht AMSTERDAM 10 Oct — In < Je dezer dagen ge houden bestuursvergadering der Gelderaoh Over-tjselsehe Maatschappij van Landbouw ia de datum voor de Najaars-Algenaeene Vergadering vastge steld op 8 December te Arnhem Daarna werd geconfereerd met vertegenwoordi gers uit de afdeelingen Lochem — Laren Ruurlo Laren en Borculo over den hoogst ernstigen toe stand van de Weine bedrijven in den Achterhoek Een bedrijf toch is aangewezen op het resultaat van het eindproduct voor deze bedreven de varken Nu de Nederlandsche Varkenscentrale geen zware varkens meer afneemt is men hiervoor aangewe zen op den handel die slechts lage prijzen betaalt Men wenscht een eenheidsprijs voor varkens en boeren die veel profiteeren van den tarwesteun zou men geen varkens willen toewijzen Met cijfers ¦ werd aangetoond dat voor de kleinere bedrijven in den Achterhoek het voorstel van den roggestevm niet opweegt tegen het nadeel van de heffing op het graan Men wenschte niet aan te dringen op wijziging in de steunregeling voor de gewassen maar op verbetering in den toestand der varkens houderij OM te voorkomen dat een groot aantal kleinere bedreven in den Achterhoek ter gronde gaan In de omgeving van Borculo profiteert 1/12 deel der boeren van den roggesteun 1/4 deel heb ben er noch voor - noch nadeel van en de overigen hebben er beslist nadeel van Ook wordt het als een onrecht gevoeld dat aan boeren die hun rogge vóór een bepaalden datum hadden afgedorsoht 50 cent meer toeslag is uitbetaald Van bestuurszijde werden de grieven tegen de ' gebrekkige afname der zware varkens volkomen onderschreven en het bestuur zal blijven aandrin gen op het nemen van zware varkens uit de markt Voorts werd erop gewezen dat de boeren die rogge - of tarwesteun genieten reeds minder var kens toegewezen krijgen De varkensstapel moet nog 10 % terug maar het streven is deze vermin dering te zoeken bij de boeren die van den graan steun profiteeren en niet bij de kleinere boeren Gewezen werd op het feit dat men in een over gangsperiode verkeert Het toegepaste systeem is wel goed De gedachte dat de opbrengst van den bodem weer loonend gemaakt moet worden mag niet losgelaten worden maar er moet iets op ge vonden worden om de kleine boeren door die over gangsperiode heen te helpen Op de vraag waarom men dan in den Achter hoek geen deel van het weiland scheurt om ook van den roggesteun te kunnen profiteeren werd geantwoord dat juist in die streek de veeteelt de laatste jaren zeer in opkomst is De boeren daar kunnen niet ineens besluiten hun bedrijyen te re organiseeren Mogelijk zouden ze hiertoe geleide lijk overgaan als de regeering de toeslag op het graan voor een zeker aantal jaren garandeerde Ingediende wetsontwerpen ' s-GRAVENHAGB 10 Oct — Ingediend ïs een Wetsontwerp tot toelating van bezitters van het diploma bedoeld in het Kon Besluit van 21 De cember 1923 tot de examens in de Vereenigde facul teiten der rechtsgeleerdheid en der letteren en Wijsbegeerte De toelichting zegt Bij de totstandkoming der wet van 24 December 1932 betreffende het recht tot het afleggen van de examens voor indoloog verbonden aan het be zit van het getuigschrift wegens met gunstig ge volg afgelegd eindexamen aan de litterair-econo mische afdeeling der hoogere burgerschool A is aangenomen dat vóór 1935 de wettelijke regeling van de hoogere burgerscholen A haar beslag zou hebben gekregen Deze verwachting zal niet kunnen worden ver wezenlijkt In verband daarmede komt het den mi nister wenschelijk voor dat de termijn in voren bedoelde wet genoemd worde verlengd tot 1 Sep tember 1936 wanneer naar hij hoopt vorenbedoel de regeling tot stand zal zijn gekomen Ook de inwerkingtreding van de wijziging van het K.B van 21 Dec 1923 dat in het nood wetje genoemd wordt is tot dien datum uitgesteld Daartoe strekt dit wetsontwerp Een wetsontwerp is ingediend tot overbrenging van een gedeelte van den Z.O dijk van het zijka naal C van het Noordzeekanaal gedeelte van den op het prov wegenplan voorkomende weg Haar lem-Purmerend in beheer en onderhoud bij de pro vincie Noord Holland Ingediend is een wetsontwerp waarbij ook voor het jaar 1935 de kosten van de door de Posterijen aan de Rijksverzekeringsbank voor de uitvoering van de Ouderdomswet te bewijzen diensten bene vens de administratiekosten voor de uitvoering dier wet voor zoover die kosten krachtens de bepalin gen der Ouderdomswet voor Rijksrekening behoor den te komen in rekening te brengen van het Ouderdomsfonds A Steun aan den tuinbouw Uit hel Landbouw-crisisfonds mag ten hoogste één millioen gulden gegeven worden ' s GRAVENHAGE 10 Oct — De Minister van Economische Zaken heeft erkend als producenten van crisis producten alle in Nederland gevestig de beoefenaars van tuinbouwproducten voor zoo ver deze zijn aangesloten bij de Stichting Neder landsche Groenten en Frultcentrale die hun pro ducten over erkende veüingen veilen of als markt tuinders zijn erkëhd Voorts heeft de minister bepaald dat uit het Landbouw-Crlïisfonds aan die producenten steun zal worden verleend tot een totaal bedrag van ten hoogste f 1 millioen en wel voor de volgende producten a kaskomkommers over ' t tijdvak van 2 Januari 1934 tot 1 Juni 1934 f 1.50 per 100 stuks b tomaten over het tijdvak van 2 Januari 1934 tot 30 Juni 1934 f3 per 100 K.G en c blauwe druiven over het tijdvak van 1 April 1934 tot 15 Augustus 1934 f 1.50 per 100 K.G TEWERKGESTELDEN UITGESLOTEN GRONINGEN 10 Oct — Op het vliegveld Eelde zijn 64 daar werkzame tewerkgestelden uitgesloten voor onbepaalden tijd omdat zij de bevelen van hun werkbaas niet hadden opgevolgd WIELRIJDER GESLIPT ' s-GRAVENHAGE 10 Oct — In de Harderwijk straat slipte hedenmiddag de 31-jarige wielrgder L wonende op den de la Reyweg Hij kwam zoo ongelukkig te vallen dat hij een hersenschudding bekwam In bewusteloozen toestand werd de man door den G.G.D overgebracht naar het ziekenhuis aan den Zuidwal SPORT-RUBRIEK Uit Arbeiderssportbond De handbalcompetiiie Met de voorbereidende maatregelen der in dit district Utrecht en ' t Gooi te spelen handbal competitie is men thans gereed gekomen In de heeren-afdeeling zien we ingedeeld Storm vogels Meeuwen en Rood-Wit allen Utrecht Zeist Amersfoort A en B en Hilversum in de da mes-afdeeling Kwiek en Snelvoeters beiden Utrecht Hilversum en Amersfoort Van de 11 elftallen zijn er dus niet minder dan 5 uit Utrecht wel een bewijs dat deze sport in Utrechtsche N.A.S.B kringen zeer populair is Het programma voor Zondag luidt Heeren Stormvogels — Zeist Amersfoort B — Hilversum;Rood Wit — Amersfoort A Dames Amersfoort — ^ Hilversum Kwiek — Snel voeters,;^g^g|S^;^.^2^:.v ^_ ^^^^ Utrecht heeft alsnog met een 3e elftal voor de 2e klasse van de competitie Ingeschreven zoodat het reeds door ons voor deze klasse gepubliceer de programma voor de maand October moet aan gevuld worden met de volgende wedstrijden 14 October Soestdijk 2 — Utrecht 3 21 October Volharding 2 — Utrecht 3 g^^ctpJj^A i;i)^hf^;3^tr^^.^^^^,,jj y ' '¦;"* ' iiC '-'' Wi elersport EEN ZWAAR BEVOCHTEN ZEGE VAN „ DE PEDAALRIDDERS " Twee ploegen van de Amersfoortsche Ren - en Toeristenclub „ De Pedaalridders " hebben te Nij megen deelgenomen aan een peleton wegwedstrgd Het parcours ter plaatse dat veel heuvels bevatte was 18 K.M lang en moest vijf maal gereden wor den De slechte weersgesteldheid maakte het den renners zeer moeilijk De ploegen waarmede „ de Pedaalridders " uitkwamen waren als volgt samen gesteld Ploeg I Leider H v Hoeyen F Go vaerts J Roodbergen G Prinsen en S Veger ploeg II C V Hoeijen A Fitskie J Roodbergen H Verhoef en G Vonno De start had onder een stevig regenbuitje plaats Na de eerste ronde hadden de Amersfoortsche rij ders reeds de leiding doch daarna kregen zij met pech te kampen Eenlge renners moesten wegens rijwieldefect uitvallen Maar ondanks dezen tegen slag slaagden „ De Pedaalridders " er in om na Apeldoorn als no 2 te eindigen en kregen daar voor den tweeden prijs Onze afgunst duurt altijd langer dan het geluk van hen die we benijden Jhr ten Noever de Brauw speelt simultaan Maandagavond vond in Hotel Munzert te Zeist een simultaan séance plaats ter opening van het komende winterseizoen De bekende schaker uit Wijk bij Duurstede Jhr Notaris A ten Noever de Brauw bond ha een openingswoord van den secretaris D L van 3uur6n den strgd aan tegen een achttiental spelers Doordat de sterkste Zeister spelers deel namen en de heer de Brauw nog over weinig rou tine beschikt op dit gebied moest hij menige veer laten Hij won slechts vier partijen maakte er zes remise en verloor er acht n.l tegen de heeren Mr Fockens Oomen Reesink Hofman Bgkerk F Arboes van Hulzen en van Buuren Blikserhwedstrijd „ Oog in Al " ir van Steenis wint in de eerste groep In het clubgebouw van de Schaakclub „ Oog In AI " vond Maandagavond een bliksemwedstrgd plaats ter inleiding van de komende winterwed strijden Ongeveer half negen opende de secretaris de heer te Winkel'dezen avond ' ïlij s^rik " een woord van welkom tot de nieuwe leden èn zette vervolgens uiteen hoe de wedstrijd gehouden zou worden Er werd gespeeld in groepen van vier Elke partij zou een half uur duren en dan beslist worden door den heer Ir van Steenis De eelrste tien zet ten werden gespeeld na 15 en de overige na 30 se conden Bijna alle leden waren aanwezig Nadat de eerste twee partijen gespeeld waren werd er een oogen blik gepauseerd Behalve voor de twee eerst uitgekomenen uit elke groep waren er nog talrijke andere prijzen zoodat niemand teleurgesteld naar huis ging De heer te Winkel deelde vervolgens deze prijzen uit en sloot den avond Op zijn beurt werd de heer te Winkel gehuldigd door de leden die hem een cadeau aanboden als blijk van dank voor zijn warme toewijding aan de vereeniging De uitslagen der verschillende groepen waren als volgt Groep I Ir H J v Steenis 3 uit 3 Th van Kleef 2 W Dominik O N M H van Dijk 1 Groep II L de Jonge 2 „ F Faase 2 P Mali 1 D J van Beek 1 Groep III J V d Lugt 2i M J Bank IJ W Noort 2 W Führing 0 Groep IV J Zeevaarder 1 P Klumpenaar 2 A Franso 3 G Middelkoop 0 Groep V G van Ekdom 2 A Scholten IJ Haver kamp J Groep VI J Kloosterman 3 H A te Winkel 1 J de Leers 0 Groep vrr L van Huizen 1 F Olie 1 N van Zwaanenburgh 2 J Wafelbakker 2 Groep VIII Priem Sr O G Henkei 3 J Mey baum 1 J M Bank 2 Voetbalprogramma voor Zondag Wedstrijden van den Utrechlschen Provincialen Voetbalbond Ie klasse De Raven — B.V.C Gooische Boys — E.S.V.A.C ' s-Graveland — J.S.V Veenendaal — Soesterberg St Boys — Scherpenzeel ae klasse A U.S.C.—N.I.O V.V.O.P.—D.E.V V.O.G — Amerongen Driebergen — Woudenberg 2e klasse B Minerva — U.J.S W.D.O.—Volharding A.T.O — Ngenrodes De Zebra's — Vreeswijk 3e klasse A Stand R.C — Spoorvogels Putt Boys — ^ Hoogl Vooruit Kievisten — Langbr Boys Schaffelaars — Sparta H.D.S.—Wgk bij Duurstede 3e Klasse B Austerliz — ^ IJ.F.C De Meern — Zwaluwen F.A K — Veenend Boys Kroostwgk — Ameide Bunnik — Sücht 3e klasse G Vinkeveen — D.O.S.V Maarssen — ^ Avance G.M H.—Stichtenaren D.U.C.—N.V.C Poste—M.V.V Reserve Ie klasse A ' t Gooi 4 — P.V.C 3 Amsvorde 2 — Hilversum 4 Holland 3 — B.V.C 2 Sopla 2 — Amerst Boys 2 Reserve Ie klasse B E.A.C 2 — Hilversum 5 Kampong 3 — P.V.C 2 U.V.V 4 — Brederodes 2 Reserve Ze klasse A Scherpenzeel 2 — Soesterberg 2 Quick 2 — H.V.C 4 E.S.V.A.C 2 — Rhenus 2 Reserve Ze klasse B Zeist 3 — J.S.V 2 Vreeswijk 2 — N.I.O 2 D.O.S 3 — Z.N.C 3 Reserve Ze klasse O ' t Gooi 5 — Velox 5 U.S.C 2 — ' s-Graveland 2 Hilversum 6 — Sperwer 2 Reserve Ze klasse D Velox 6 — U.V.V 5 H.V.C 3 — Hercules 4 Utrecht 3 — Elinkwijk 3 Reserve 3e klasse A Baam 4 — Rhenus 3 A.P.W.C 3—Quick 3 Reserve 3e klasse B Victoria 2 — U.V.V 6 ' t Gooi 6 — B.F.C 5 Reserve Se klasse C Nijenrodes 2 — U.S.C 3 Gooische Boys 2 — La ren 3 N.V.C 2~B.F.C 4 Reserve 3e klasse D N.I.O 3 — Sticht 2 D.E.V 2 — Veenendaal 3 Wgk bij Duurstede 2 — Zeist 4 Reserve Se klasse E Stichtenaren 2 — E.A.C 3 Brederodes 3 — P.V.C 4 D.W.S 2 — IJ.F.C 2 Reserve 4e klasse A Amersf Boys 3—Quick 4 A.P.W.C 4 — Ams vorde 4 Hoogl Vooruit 2 — Sopla 4 Reserve 4e klasse B Kroostwgk 2 — Z.N.C 4 Scherpenzeel 3 — H.D.S 2 Woudenberg 2 — Wgk bij Duurstede Drieber gen 3 — ^ Amerongen 2 Reserve 4e klasse C D.O.S.V 2 — Gooische Boys 3 Avance 2 — N.V.C 3 G.M.H 2 — Donar 4 1 ^^ It^seTve 4e klasse D B.F.Q.ê^N.V.C ' 4 A.W 4 — Victoria 3 > Reserve 4e klasse E M.V.V 2 — iSt Boys 3 Maarssen 2—^Minerva 3 Ngenrodes 3 — Sticht 3 W.D.O 3 — Stichtenaren 3 Reserve 4e klasse F Demos 2 — U.V.V 7 Ameide 2 — A.T.O 2 Pos ta 2 — De Meern 2 Reserve 4e klasSe G Sticht 5 — D.O.S 6 P.V.C 6 — Velox 7 Elink wijk 6 — Kampong 6 Reserve 4e klasse H Voorwaarts 4 — Utrecht 5 Raven 4 — Sticht 4 Holland 5 — Zeist 5 D.O.S 5 — P.V.C 5 Reserve 4e klasse I F.A.K 2 — D.W.S 3 Volharding 3 — Bunnik 2 IJ.F.C 3 — Voorwaarts 3 Autorennen HANS HERKULEYNS Naar wy vernemen zal de Nederlandsche coureur Hans Herkuleyns Zondag 14 October a.s deelne men aan de z.g Cours du Kilometre die op de Autodrome te Monthlery nabij Parijs zal worden gehouden Hans Herkuleyns start in de 750 ccm klasse met een M.G Aan dezen wedstrijd nemen o.m deel de Duit schers Henne en Winkler de Engelschman John Cobb de Franschman Ruesch en anderen De kilo meter moet met een staanden start gereden wor den waarbij de tgden met een electrischen chrono meter worden opgenomen RADIQRUBRtEK DONDERDAG 11 OCTOBER HILVERSUM 301.5 M — A.V.R.O — 8.00 Gra mofoonmuziek — 10.00 Morgenwijding — 10.15 Muziek ter nabetrachting — 10.30 Het ensemble Rentmeester — 11.00 Voordracht door Willem Hunsche — 11.15 Het ensemble Rentmeester — 11.45 Voordracht door Wil lem Hunsche — 12.00 Lunchconcert door de Minstreels Intermezzo gramofoonmuziek — 2.00 Gramofoonmuziek — 2.30 Viool-recital door Boris Lensky A d vleugel Egbert Veen — 3.00 Naaicursus door mevr Ida de Leeuw van Rees — 4.00 Mevr Ant van Dgk spreekt voor zieken en ouden van dagen — 4.30 Gra mofoonmuziek — 4.45 De scheepsjongens van Bontekoe Hoorspel — 5.30 Het Omroeporkest o.l.v Nico Treep — 6.30 Sportpraatje door H Hollander — 7.00 Het Omroeporkest — 7.30 Engelsche les voor gevorderden door Fred Fry — 8.00 Vaz Dias — 8.05 Vocale muziek — 8.15 Het Concertgebouw-orkest te Amsterdam o.l.v Bruno Walter Serge Pro kofieff piano — 10.30 Gramofoonmuziek — 11.00 Vaz Dias — 11.10 Carlton Hotel Am sterdam Het orkest van Dinteren HUIZEN 1875 M — K.R.O — 8.00 Morgencon cert — N.C.R.V — 10.00 Uitzending van de morgenvergadering tot herdenking van de af scheiding van 1834 in Tivoli te Utrecht — 12.00 Politieberichten — 12.15 Het Harmonie orkest o.l.v Piet v d Hurk — 1.30 Uitzen ding van de middagvergadering — 5.00 Cur sus handenarbeid door H J Steinvoort — 5.30 Russisch piano-recital door Hugo van Daleö — 6.30 B J Amesz 25 jaar jeugdar beid in het Leger des Heils — 7.00 Politie berichten — 7.15 Gramofoonmuziek — 7.30 Weekoverzicht door Com A Crayé — 8.00 Het klein-orkest o.l.v Piet v d Hurk — 9.00 Ouderuurtje door L W J v Hasselt — 9.30 Vaz Dias — 9.40 De Chr Zangvereeniging Jehaieël te Amsterdam m.m.v het kleta orkest o.l.v Piet v d Hurk — 10.40 Gramo foonmuziek BRUSSEL 321.9 M Vlaamsch programma — 11.50 Carillon concert — 12.20 Het Omroep orkest — 1.20 Gesproken dagblad — 1.30 Gramofoonmuziek — 5.20 Kamermuziek — 6.05 Kinderuurtje — 6.50 Voor de jeugd ^ 7.35 Causerie door prof A Verbist — 7.50 Gesproken dagblad — 8.15 Berichten voor toeristen — 8.20 Gala-concert — 10.20 Ge sproken dagblad — 10.30 Gramofoonmuziek DEUTSCHLANDSENDER 1571 M — 5.35 Be kannte germanische Frauen der Frühge schichte — 5.50 Der grüne Hut — 6.15 Ge dicht van den dag — 7.50 Gevarieerd pro gramma — 10.20 Gedichten en muziek — 11.02 Gramofoonmuziek KEULEN 455.9 M — 4.20 Volk erzShlt — 4.35 Concert — 6.20 Concert — 7.30 Rund ums Mittelmeer Hoorspel met gramofoonmuziek — 8.30 Het Omroep-kamerorkest DBOITWICH 1500 M — 11.25 Gramofoonmu ziek — 12.10 Orkest — 1.20 Gramofoonmu ziek — 4.10 Gramofoonmuziek — 5.05 Or - gel recital — 5.35 Het Victor Olof Sextet — 6.50 De grondslagen der Engelsche muziek •— 7.40 Gramofoonmuziek — 8.20 Het revue koor en het B.B.C.-theater-orkest — 9.20 Piano recitel — 10.35 Het B.B.C.-orkest — 11.35 Het Kit-Cat-orkest RADÏO-DISTRIBUTIE DONDERDAG 11 OCXOBER - ifii * te - ' Programma 3 Tfld Stadion Golflengte 10.S5 — 10.50 Droitwich 1500 M 11.05 — 2.20 Droitwich 1500 M 2.20 — 3.20 London Regional 342.1 M 3.20 — 6.20 Droitwich 1500 M 6.20 — 6.50 Luxemburg ' 6.50 — 7.50 London Regional 342.1 M 7.50 — 9.50 Droitwich 1500 M 9.50—10.20 London Regional 342.1 M Tijd 5.20 — 7.50 9.50—11.50 11.50 — 2.20 2.20 — 4.05 4.05 — 5.20 5.20 — 6.50 6,50 — 7.50 7.50 — 8.50 8.50—10.20 10.20—11.20 11.20—12:20 10.20—12.20 Droitwich 1500 M Programma 4 Stadion Golflengte Keulen ¦ 455.9 M Keulen 455.9 M Brussel VI 321.9 M Kalundborg 1261 M Deutschlandsender 1571 M Brussel VI 321.9 M Weenen 506.8 M Stuttgart 522.6 M Draadomroep Leipzig 382.2 M Hamburg 331.9 M WATERHOOGTE UTRECHT Woensdag 10 Oct — Bovenkant 36 C.M pi N.A.P Was O c.M Val O c.M Benedenkant 6 c.M — N.A.P Was 4 c.M Waterstand Keulen l.OO M Was 1 c.M CULEMBORG 9 Oct — Waterstand Lek 1.03 M pi N.A.P Val 0.00 M WIJK BIJ DUURSTEDE 9 Oct — Hedenmor gen was de waterstand in RiJn en Lek 2.06 M pi N.A.P Val 2 cM FEUILLfclON HELGA S BAANTJE door SICRID BOO 22 Daarop ging ik over tot den aanval — Wil je me niet meer In genade aannemen?vroeg ik Hg werd somber maar antwoordde niet recht streeks op mfln vraag — Ik wil niet bij jou thuis komen als iemand die gebruik heeft eemaakt van je jeugd en je onervarenheid zei hg — Zeg wat je wilt over democratie en gelijkheid en broeder schap en al dat moois — je vader zal een chauf feur hoogstwaarschijnlijk geen geschikte partij vinden voor z'n dochter Ik stond op — Wil je of wil je niet Hg zei — Je martelt me — Wel zei ik — ik meen het in ernst het ismeer dan spel — adieu En ik sprong naar beneden in het diepe en zwom zoo lang onder water als ik nog nooit ge daan heb Ik hoorde verre kreten en dan een plons Zoodra hg naast me was liet ik me naar boven drijven hij greep me bracht me aan land trok me op de rots schold me gaf me standjes raasde en tierde noemde me overspannen hysterisch gek idioot ik weet niet wat nog meer gaf me de teederste naampjes zei de heerlijkste dingen Toen kwam ik bij begrijp je en werd het alles zoo heer lijk maar wat we de eerstvolgende uren zeiden is niet iets om hier weer te geven want dat zijn dingen welke de beide belanghebbenden heerlijk en verrukkelijk vinden maar die op een buiten Btaander den indruk maWen van volslagen idio tisme Ik zie aankomen dat je me hiervoor vreeselrjk op m'n kop zult geven Je vindt dit natuurlijk een foefje dat thuis hoort in den tijd van Cleopatra en dat niet mocht voorkomen onder de eerlijke machtsmiddelen van een modem jongmeisje Maar het was de eenlge manier weet je en ik wil mijn handelwijze liever aldus beschouwen dat ik hem door een geniaal optreden bevrijdde van een idee fixe een dwangvoorstelling En als we eenmaal getrouwd zijn zal ik het hem als daar een geschikte aanleiding toe is wel vertellen want dan weet hij imers hoe goed en lief ik ben en behoeft hij er zich verder niet druk over te maken Ik heb naar huis geschreven en ze gezegd dat ik nu gauw kom en den allerbesten schoonzoon van de heele wereld meebreng Ze zullen wel even opgekeken hebben denk ik Tegenover vader heb ik den nadruk gelegd op zijn degelijkheid en emst en goed verstand tante weet dat zijn moeder be hoort tot het beroemde Palmgeslacht Ik heb moeder ook geschreven Vanavond gaan Lotten Hans en ik naar het 2 Septemberfeest van de studenten Het is jammer dat je niet thuis bent als vifg komen ik wou zoo graag dat jullie mekaar leer den kermen Maar misschien met Kerstmis Ik heb het maar voortdurend over mezelf Doch een jong verloofde moet men in dit opzicht veel vergeven Tot m'n groote verdriet ontdek ik dat ik hierin heelemaal niet verschil van alle andere jong-verloofden Ik heb een heel velletje volge kalkt over „ mevrouw Helga Frigaard " ik heb m'n ring met den saffier aan m'n rechter ring vinger gedaan en omgedraaid zoodat de gladde kant boven is om te zien hoe dat staat en ik heb er een heelen nacht over liggen denken wat voor slaapkamerameublement ik wil hebben Daarom ook schreef ik in Laurense's poëzie al bum de volgende onechte diepgevoelde ontboe zeming Eerst walmeer een vrouw bemint begrijpt zij hoe gelijk ze is aan alle andere vrouwen Lau rense was naaac matig In haar schik met < leze nieuwe bijdrage maar troostte zichzelf en mij er mee dat het „ apart " was Nu is het genoeg voor vandaag Het ga je goed Je Helga „ Bkebakken " 1 Oct Negentiende rapport Lieve Grete Weer thuis En weer alleen Gisteren vertrok Hans en de overgang tot het gewone enkelvou dige bestaan is ondraaglgk Ik moet werkelijk al m'n verstand mobiliseeren — gelukkig dat ik over nogal veel verstand be schik — om er den moed in te houden Je zult al licht lachen wanneer je bedenkt dat een van mijn meest onwrikbare principes indertijd was dat een verloving hoogstens een maand moest duren Maar ja — toen was ik nog jong en groen Wat mij betreft wordt het zeker een kwestie van vier jaar Het leven heeft de neiging precies aiiders te verloopen dan je gedacht hebt Dat heb ik ook tegen Hans gezegd En ik piekerde er over of je er niet wat op zou kunnen vinden door er je op te trainen net anderom te denken het tegen overgestelde te Wenschen van wat logisch was dat je verlangen zou enz Maar Hans zei dat hg niet geloofde dat het iets zou helpen het leven te behandelen als een ouwen brombeer dien men & tout prix moet tegenspreken en hö ried me aan m'n vrouwenlist niet verder toe te passen dan strikt noodzakelijk Is Apropos van vrouwenlist Je weet dat ik nog niet zoo lang geleden tot iets dergelijks m'n toe vlucht nam — ik meen me te herinneren dat ik je den groeten coup beschreven heb dien keer dat ik me met doodsverachting in de blauwe gol ven stortte Moet je hooren hoe ik daar ingevlo gen ben ' a Middags van den eersten dag dat Hans en ik thuisgekomen waren ging hij met tante en m^j naar m'n kamertje opdat we hem tezamen dat interessante vertrek konden toonen mèt al m'n tropeeën Tante die opgegroeid is In een tijd dat diploma's en dergelijke paperassen een zeldzaam heid waren In handen eener vrouw haalde met aandoenlijken ijver uit de kast m'n eind-examen diploma en m'n academlschen bul oude rapporten en schrijfcahlers oude teekeningen enfin alles behalve het pokkebriefje wat ze vreemd genoeg van geen belang achtte voor Hans Groote vreug de verwekte een aajiteekening in een rapport van de vijfde klas dat „ Helga onder de les zit te kaar ten " TriorafEmtelijk toonde ze hem de Uilenorde van de school den zilveren beker dien ik bij een skiwedstrijd won en ten slotte — m'n zwemdi ploma — Och wat dat is niet iets om te laten zien,zei ik en probeerde het tante af te nemen — Waarempel Hans moet weten hoe goed je zwem men kunt zei tante en zag er een soort beschei denheid van mijn kant in — asjeblieft springen,zwemmen redden van drenkelingen — Hans namhet gewichtige document en bestudeerde het metgepaste aandacht Pas toen bij het teruggaf dachthij ineens aan iets •— hij verschoot ervan — Maarje kon niet zwemmen viel hij uit en keerde zichmet een ruk naar mij om Gelukkig was tante bezig nieuwe bewflzen van knapheid uit de kast op te schommelen Ik greep zgn hand en dmkte die uit alle macht — Natuur lijk kon ik zwemmen anders zou ik toch zeker niet zoo hysterisch geweest zijn naar beneden te springen in zee Hans staarde me zoo lang en strak aan dat ik er verlegen onder werd maar gelukkig kon hij ten laatste z'n lachen niet hou den en gaf toe dat het misschien een halven graad beter was slim te zijn dan hysterisch Waar hebben jullie het over vroeg tanteAleksandra O we halen enkel nog eens op hoe het was,toeo Ik Hans vrgdOj zei ik W&t zeg je Doodelijk verschrikt trok tante haar hoofd terug uit de kast — Vrijde jij Heb je dan geen gevoel van eigenwaarde Helga — Nou kun je het zelf hooren zei ik en gafHans een por in z'n rug — hier in huis nemenze me ernstig Tante schudde haar hoofd terwtjl ze met be wondering keek naar een teekenlng van twee blokken op mekaar — Dat zeg ik je Hans ge makkelijk zul te het niet hebben Maar onder vier oogen heeft ze tegen hem het zelfde gezegd wat ze anderen onder vier oogen vertelt — dat de grond goed is Wel — dat Is in ieder geval een troost We werden allerplezierigst ontvangen toen wa met ons beidjes kwamen aanzetten Ik geloof dat vader het fijn vindt weer een man in huls ta hebben om mee te praten na al die jaren tus » schen enkel vrouwspersonen te hebben gezeten En zooals ik had voorzien begon tante Aleksan dra al gauw te praten over de verschillende Fri > gaarda en Palms die ze heeft ontmoet en hoorde ze tot haar voldoening dat haar jeugdvriendin Teodora Galm een achtemicht was van Hans ' moeder Van moeder kreeg Ik een langen felicitatiebrief en een beeldig kanten kleed Het eerste stuk in ons huishouden Ik was nog maar enkele dagen thuis toen de lust me bekroop ze te laten zien dat ik toch wel iets geleerd had in dat jaar Ik bood aan soezen te bakken voor dessert en voegde eraan toe dat Ik ze gewoonliik m^okte zoo tjroot nis kin''i'r hoofdjes Had ik nu maar niet zoo opgesneden ze vielen allermiserabelst uit klein en vast als baksteenen Zoo'n pech Maar tante was aller liefst — Zoo iets kan de beste overkomen zei ze endaarmee was het afgeloopen Slot volgt 
Voetbalwedstrijd Dcr.émarken.Duaschland Het Albert-KanaoL Nederlandsche ruiters te Weenen OTR Politie d va Kolon » Rescoe Turner arriveerde Maandag met zrjn vliegtuig op het vliegveld te Heston «• r voorbereiding van de Melbourne race welke 20 October a s aanvangt Onmiddellijk na hei bekend worden der algemeene werkstaking in Spanje werd queu gemaakt voor de levensmiddelen winkels De voetbalv/edstrijd Denemarken — Duitschland welke Zondag te Kopenhagen door het Duitsche elftal gewon nen werd had de belangstelling van tienduizenden De jaarlijksche collecte voor het Crisis Comité te Rotterdam werd Maandag gehouden Op velerlei wijze wisten de collectanten de vrijgevigheid van hun stadgenooten op te wekken De Nederlandsche deelnemers aan het internationaal concours hippique te Wecnen die zulke fraaie prestaties leverden Het saluut op den sluitingsdag van het ruiterfeest be automobielententoonstelling in Olympia Hall te Lon den in wording Een der geëxposeerde modellen wordt aan een laatste onderzoek onderworpen Voor den « Zesdaagsche ' in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam zijn de voorbereidingen reeds begonnen — De baan wordt opgebouwd Iets nieuws op jachtgebied In de nabijheid van Basing stoke Eng werd dezer dagen een groote jachtpartij gehouden De meute werd naar de plaats van bestem ming overgebracht in een open wagen welke met netten was afgedekt Tijdens de staking van de Spaansehe trans portarbeiders werden de tramwagens be stuurd door leden van de partij van Gil Robles Hel nieuwste snufje op de schoenen - en ledertentoonstelling in Agricultural Hall te Londen Geen schoen voor een vierdaag - schen alstandsmarsch De opstand in Spanje - De centrale garage der autobusdiensten te Barcelona wordt door soldaten bewaakt Komt^Ueopold lU Een kijjsie i«-de hoofdstraten van Madrid tijderw de jongste'ooUisten [> e ad **» Een overzicht van het Albert^Kanaal in België ter hoogte van Lanau(g.-ci«i.b^Bnef^«ei>t-«ber-i geopend zal worden * De vermoedelijk braak in lie aan de l aangt In verband met de October j.l gepleegd kajitoor aan de Lichf jongemannen door de als de vermoedelijke zijn te beschouwen Omtrent deze arreste gende bijzonderheden i De jongste der verdac selaar genaamd B A achtig — werd te Ams Utrechtsche recherche i viel in Amsterdam o.m feur van een taxi met wilde betalen terwijl h te overhandigen Bg on gehoudene wiens oud woonden niet meer in d hield De politie ontving dachte waarschijnlijk wc een nauwkeurig onderz bedrag van 100.000 ma werd aangetroffen Hoei zelf als waardeloos is t litie hierin echter een b de verdachte omdat de bleken te zijn van de in aan de Lichte Gaard Ii ging de Utrechtsche ree arrestatie n.l van een ' dam aangehouden jong merman die met zijn v Beide lieden zijn ter b commissaris In de eerst bekenden van de politie i " ——— Nachtstro weinig Slechte tijde ruimer 1 IN AMSTERDAN „ Neen " zei ir J J van de gemeentelijke y/ij vanmorgen daarna „ overmatig gebruik w jgemaakt van de elecl raten " Bn hij voegde er aan ¦ tn huur en ook in koop baar zijn apparaten me 150 of 250 L inhoud ' * uur verstrekt een « lectrisch warmwa - terdoorstroomappa-^aat Maar aangezien • dan de verwarming v£in het water ge ischiedt over den ge ' wonen meter moet jnen voor vastrecht Waarvoor een bedrag van 5 et per K.W.U betalen wat uiteraard weel duurder is Van '< daar dat er wéinig animo voor is Deze toestellen zijn zeer ge makkelijk wanneer omen een kleine hoe veelheid warm water jnoodig heeft voor Scheren of voor thee jueer btjv om de vaten ónderdaad het gebruik | vrouw neiging vertoonen " water op het gascomfoo ïiiermede wil de gemeent ten meer in huur verstre ' één hebben dan kan hij 1 Veel voordeeliger is h Btroomapparaten Ten b ivert de gemeente n.l st t)er K.W.U van des av tends 7 uur In die uren apparaten verwarmd tot zoodanig geïsoleerd dat afkoelt waardoor men • beschikking over dit w £ stallatie is desnoods zoo buiten de normale 8 nach warming van het water bedragen de kosten ni K.W.U Ofschoon het nachtstro mak biedt is de belangsti piet groot voor Wij informeerden eens van wel de oorzaak moei „ Natuurlijk " zoo antw voor een deel in de kos veel meer belangstelling daar is het nachtstroomt ger n.l 1 % et per K.W stroom geleverd tegen 1 ' Zaterdagmiddag en den i van 12 tot 2 uur het z lijkheid is in Amsterdan wfl een dergelijk tarief in ook meer aanvraag kr maar wij meenen om vers dam niet op haar weg te Dan komt er nog bij d Amsterdammer anders naar Hij is misschien w om dit woord eens te j van aard en veel gauwei nemen met iets nieuws eerder mee begonnen da goede tijd om de menscl iets goeds dat echter geli tijd komt het publiek er ten behoeve van een ze stroomapparaat is Dat I er slechts weinig aanvrag wij er toch wel propagan in Amsterdam is ook niet de nachtstroomapparater geweest dat het aantal len is gaan terugloopen niets aan te doen in deze niet meer betalen kan m vlucht nemen tot den v tram is immers iets de schoon toegegeven moet meer getramd wordt al vangsten Maar de ethis dat er meer mensohen tram meer diensten bewi Vérvoerden reiziger dus 
ÜTRECHTSCH NIEÜWSBCAD No 138 WoensSag 10 OdoBer 1934 DERDE BLAD Huize Oudaen '^ bestaat 175 jaar Huize „ Oudaen " in feesttooi ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan In den inzet De 84 jarige 8 a r a B e k k i n g biedt den regenten een aandenken aan Unie-foto Politie doet goede vangst De vermoedelijke daders van de in < braak in het loterijkantoor aan de Lichte Gaard aangehouden In verband met de in den nacht van 4 op 5 October j.l gepleegde inbraak in het loterij kantoor aan de Lichte Gaard alhier zijn twee jongemannen door de politie gearresteerd die als de vermoedelijke daders van deze inbraak ztjn te beschouwen Omtrent deze arrestatie kunnen wij nog de vol gende bijzonderheden mededeelen De jongste der verdachten — een 22-jarige met selaar genaamd B A S te dezer stede woon achtig — werd te Amsterdam op verzoek van de Utrechtsche recherche aangehouden De jongeman viel in Amsterdam o.m op doordat hij den chauf feur van een taxi met een Belgisch 5 franc-stuk wilde betalen terwijl hij voorgaf een rijksdaalder te overhandigen Bij onderzoek bleek dat de aan gehoudene wiens ouders eveneens te Utrecht woonden niet meer in de ouderlijke woning verblijf hield De politie ontving toen een adres waar ver dachte waarschijnlijk woonde In deze woning werd een nauwkeurig onderzoek ingesteld waarbij een bedrag van 100.000 mark aan oude markbiljetten werd aangetroffen Hoewel dit bankpapler op zich zelf als waardeloos is te beschouwen vond de po litie hierin echter een belangrijke aanwgzing tegen de verdachte omdat deze bankbiljetten afkomstig bleken te zijn van de inbraak in het loterijkantoor aan de Lichte Gaard In verband met deze vondst ging de Utrechtsche recherche over tot een tweede arrestatie n.l van een vriend van den te Amster dam aangehouden jongeman een 28-jarigen tim merman die met zijn vriend samen woonde Belde lieden zijn ter beschikking gesteld van den commissaris In de eerste afdeeling Zij zijn goede bekenden van de politie i ' Nachtstroomapparaat weinig in trek Slechte tijden verhinderen ruimer toepassing IN AMSTERDAM GOEDKOOPER „ Neen " zei Ir J J L Smits de directeur van de gemeentelijke lichtbedrljven ons toen wij vanmorgen daarnaar bg hem Informeerden „ overmatig gebruik wordt er in Utrecht niet jgemaakt van de electrische warmwaterappa raten " En hg voegde er aan toe dat op het óogenblik ¦ In huur en ook in koop bij de gemeente verkrijg baar zijn apparaten met een inhoud van 40 80 150 of 250 L inhoud Vroeger werd ook nog in ^ uur verstrekt een ielectrisch warmwa - terdoorstroomappa-Jraat Maar aangezien•dan de verwarmingvan het water ge ischiedt over den ge Vonen meter moet^en voor vastrechtWaarvoor een bedragvan 5 et per K.W.U.betalen wat uiteraard « reel duurder is Van daar dat er weiniganimo voor is Dezetoestellen zijn zeer ge Makkelgk wanneerinen een kleine hoe veelheid warm water jr j j i gmits.jioodig heeft voor ' scheren of voor thee maar gebruikt men wat jneer bgv om de vaten te wasschen dan wordt [ inderdaad het gebruik te duur en zal de huis Wrouw neiging vertoonen om maar liever een ketel frater op het gascomfoor te plaatsen In verband iiermede wil de gemeente dus nu geen dagappara ten meer in huur verstrekken Wil iemand er toch iêén hebben dan kan hij het koopen Veel voordeeliger is het gebruik van de nacht Btroomapparaten Ten behoeve dier toestellen le ivert de gemeente n.l stroom tegen slechts 2 ets jper K.W.U van des avonds 11 uur tot des och tends 7 uur In die uren wordt het water in deze apparaten verwarmd tot pl.m 85 ° Het reservoir is zoodanig geïsoleerd dat het water nagenoeg niet afkoelt waardoor men dus den geheelen dag de beschikking over dit warme water heeft De in stallatie is desnoods zoo in te richten dat men ook buiten de normale 8 nachturen stroom voor de ver warming van het water kan betrekken maar dan bedragen de kosten natuurlijk weer 5 cent per K.W.U Ofschoon het nachtstroomapparaat dus groot ge mak biedt is de belangstelling in onze stad er toch piet groot voor Wij informeerden eens bfl ir Smits wat hier van wel de oorzaak mocht zijn „ Natuurlijk " zoo antwoordde deze ons „ ligt die voor een deel in de kosten In Amsterdam is er veel meer belangstelling voor deze toestellen Maar daar is het nachtstroomtarief nog weer 25 pet la ger n.l 1 % et per K.W.U Bovendien wordt daar stroom geleverd tegen 1 % cent per K.W.U op den Zaterdagmiddag en den geheelen Zondag en voorts van 12 tot 2 uur het z.g lunchtarief De moge Iflkheid is in Amsterdam dus grooter en wanneer wg een dergelijk tarief invoerden zouden wij zeker ook meer aanvraag krijgen naar de apparaten maar wg meenen om verschillende redenen Amster dam niet op haar weg te moeten volgen Dan komt er nog bg dat de mentaliteit va nden Amsterdammer anders is dan van den Utrechte naar Hij is misschien wat minder conservatief — om dit woord eens te gebruiken — wat vlotter van aard en veel gauwer bereid eens een proef te nemen met iets nieuws En dan Amsterdam is er eerder mee begonnen dan wg hier in Utrecht De gbede tijd om de menschen warm te maken voor iets goeds dat echter geld kost is voorbij lu dezen tijd komt het publiek er niet toe uitgaven te doen ten behoeve van een zekere luxe als het nacht stroomapparaat is Dat blijkt wel uit het feit dat er slechts weinig aanvragen binnenkomen ofschoon wti er toch wel propaganda voor maken Trouwens in Amsterdam is ook niet alles couleur de rose met de nachtstroomapparaten daar is ook een periode geweest dat het aantal In gebruik zijnde toestel len is gaan terugloopen En daar is nu eenmaal niets aan te doen in deze ttjden Tenslotte als men niet meer betalen kan moet men wel weer zijn toe vlucht nemen tot den warmwaterketel Met de tram is immers iets dergelijks het geval Of schoon toegegeven moet worden dat er thans weer meer getramd wordt al geeft dit niet meer ont vangsten Maar de ethische winst is er dan toch dat er meer menschen vervoerd worden dat de tram meer diensten bewijst en dat het verlies per vervoerden reiziger dus daalt Huldeblijk der oudjes -* a|is - Ds H C Briët gaat voor in een dankstond onder de huisgenooten Op dezen dag wordt in „ Huize Oudaen " een feest gevierd het feest ter herdenking van het feit dat de N H Diaconie gedurende 175 jaren een eigen tehuis bezit voor haar ouden van dagen Al om kwart over negen hedenochtend hadden verpleegden personeel regenten en vele genoo digden zich in de groote zaal van het oude man nen en vrouwenhuis verzameld om de plechtigheid bij te wonen waarbij namens de disohgenooten aan de regenten een blijvende herinnering aan dezen dag werd aangeboden Het was de 84-jarige S a r a B e k k i n g die het woord tot den voorzitter der regenten den heer J Sikkel richtte In dichtvorm schetste zg de gevoelens die in de harten der verpleegden leven waardoor de gedachte ontstaan was wekelijks gezamelijk een kleine bijdrage te storten om zoo doende op dezen dag een geschenk aan te kunnen bieden „ En thans staan wg voor U verheugd en voldaan Eh bieden U dit kunstwerk als huldeblijk aan Wij hopen dat U het wel wilt accepteeren Als zijnde een hulde aan U Eerwaarde heerea Ten slotte wenschen wij allen te saam Dat U en wij nog lang mogen verkeeren In „ HUIZE OUDAEN " Bij deze woorden werd het doek weggenomen dat het geschenk dekte Het bleek te zijn een pastel-schilderij van den Utrechtschen schilder A H o e 1 e n voorstellende een groep van vijf ouden van dagen met „ Huize Oudaen " op den achter grond waarvoor de rgzende figuur van Jezus Christus De heer Sikkel dankte daarop voor het ge schenk waarna ook het personeel een aandenken in den vorm van een barometer aanbood Om tien uur vanmorgen had een dankstond ' plaats met de huisgenooten waarin Ds H C Briët voorging De heer Sikkel leidde deze bijeenkomst in Hoe wel allen weten waartoe en waarom zij gekomen zijn aldus de heer Sikkel wU ik toch hier herden ken dat de Diaconie gedurende 175 ja^r een eigen tehuis bezit Daarvóór werden de oudjes uitbe steed er werd echter veel geklaagd over voeding eai kleeding zoodat stemmen opgingen om moei te te doen een eigen huis te krijgen Geld werd bijeen gebracht en „ Huise Oudaen " werd ge sticht Velen zijn sindsdien in dit huis verpleegd vele hebben bun krachten eraan besteed De heer Sik kel herdacht hierbij broeder Pilaar die dit feest niet meer mocht meemaken broeder Felix broe der Diks van Egmond van den Brink en vele an deren Ook bracht de heer Sikkel dank aan de te genwoordige directrice voor al hetgeen zij voor de Inrichting deed _ ' >-^»,^./ jj^r » ¦•»,•.»,,;«- ¦ Ds Briët sprak aaarna van dank Vooi ' het feest dat hier gevierd kon worden waarvoor hij lof aan God zou willen brengen Op 10 April 1759 werd „ Huize Oudaen " gesticht Daarvoor heeft men de diaconen te danken die toen inzagen dat ook voor de oudjes gezorgd moest worden Thans bestaat de stichting 175 jaar Dat alleen is al iets belangrijks In branding en In storm hebben de hechte muren de stichting gestut Na poleontische tijd crisis andere moeilijkheden zijn weerstaan Veel is er in die 175 jaar veranderd Vroeger zag men er tegenop om zich onder de zorg der diaconie te stellen dat is veranderd het huis is goed en volgens nieuwe eischen ingericht men heeft gevoeld dat ook de oudjes beter behandeld moeten worden Het is te hopen dat in de toe komst nog vele veranderingen komen dat men ook nog eens beschikt over een rusthuis voor oud jes buiten de stad in de mooie natuur Ds Briët wilde op dezen dag ook spreken over een ander huis waarvan Christus gezegd heeft „ In het huis Mgns Vaders zijn Vele kamers " „ Huize Oudaen " is de Diaconie gegeven door God maar hier zal Hij zijn menschen liiet voor eeuwig verzamelen wel ginds in dat groote huis gezin om Hem heen Veler gelukwenscheii Na dezen dankstond recepieerde het college van regenten in de ontvangkamer van Huize Oudaen Velen maakten hier van de gelegenheid gebruik het bestuur hun gelukwenschen aan te bieden Onder anderen gaven de volgende personen bKJk van hun belangstelling burgemeester Mr Dr G A W ter Pelkwijk en wethouder Dr M H de Boer namens het gemeentebestuur de heeren A J Jörg en W J Hemmes die namens de Ned Herv Diaconie een klok aanboden de heer P Kamp namens de Federatie van Diaconiën Mr D Kaars Sypesteyn namens den Armenraad een vertegenwoordiger van het R.K Parochiebestuur Mr J W Flieringa en de heer C H Cordes na mens de Vereen v Gods - en Gasthuizen de heer J L M Bast namens het Gem Tehuis voor Ouden van Daggn de oud-regent de heer v Egmond De oudjes hadden tffdens de dankstond na tuurlijk de beste plaatsen vooraan Unie-foto mej A V d Eist voor het Rusthuis aan de Bilt straat de heeren W B Verkerk en H v Oort na mens de Oud-R.K Aalmoezenierskamer de heefen J Huisman en E v Ameyden namens den Gem dienst voor Maatsch Hulpbetoon Ds E v Meer en Ds H W Obbink voor den Ned Herv Kerke raad vele predikanten en ook de 86-jarige heer P Mëijers godsdienstonderwijzer die jaren lang de geestelijke verzorging der verpleegden van Huize Oudaen op zich genomen heeft ACADEMISCHE BERICHTEN Geslaagd voor het cand ex geneeskunde E M Jansen J N H Spoorenberg P J Ramakers A M A Hoedemakers F J M Tonino P C A Otjens M C Vogel L Homstra mej M E Kqrtenoever EEN 45-JARIG HUWELIJKa:ÉEST Den 16den October hoopt het echtpaar G Mor ren Nathaniëlspoort 51 Springweg zijn 45-jarig huwelijksfeest te herdenken Lang niet altijd is het leven voor dit echtpaar waarvan de man 70 de vrouw 63 jaar oud is op rolletjes gegaan Ook nu niet nu door de moeilijke tijdsomstandigheden een aantal van zijn kinderen zonder werk is gekomen De heer Morren die ztjn geheele leven los werkman is geweest is ongeveer 25 jaar geleden ook nog een aantal jaren verbonden geweest aan het Utreohtsch Nieuwsblad waar hij verschillende werkzaamheden verrichtte terwijl hfl en zijn vrouw later kranten bezorgden Van hun 18 kinderen zijn er nog tien in leven terwijl zij in totaal 35 kleinkinderen tellen Zeker zal het op den trouwdag van het echtpaar dus niet aan belangstelling van familie ontbreken EXAMEN APOTHEKERS-ASSISTENT Opgeroepen 6 candidateii Geslaagd de heeren G J de Boer Gorinchem B B Smit den Bosch A M J A v Aerssen Wouw N.B JAARVERGADERING CHR NAT GEHEEL ONTH VEREENIGING Men schrijft ons Op Vrijdag a.s houdt de afd Utrecht Oranjekerk der Nationale Christen Ge heelonthouders Vreeeniging haar jaarvergadering in het Wijkgebouw Oranjekerk De wijk-predikant ds B C Koolhaas hoopt daarin het onderwerp „ De volgende afsluitdijk " te bespreken Het strijkje heeft haar medewerking toegezegd terwijl de heer J v d Oest eenige voordrachten zal declameeren Belangstellenden zgn hartelgk welkom BURGERLIJKE STAND Geboren Oct Erias Gerardus z van W Verkade en A.Bruining Oct Wilhelmus Rudolphus Carolus z van W.H C V Ooijen en M A v Schaijk Oct Nicolaas Andreas z van B F C Grulen F Nieuwenhuis — Alexander Wilhelmus Ge rardus Paulus z van G P Mgnders en W A Q V Veenendaal Oct Gerrie d van G v Rhee en W J v.Schaik — Henricus Petrus Comelis ï » vaü C A.J V Heusden en G F Hegman êiiim '':)-- Overleden "' Oct Helena Johanna Besselink geh met M.C J E Heymans 67 j Nieuwegraeht 17 — Adriana Bliekendaal geh met G Rebergen 73 j.,C Dirkszstr 132 — Adriaan Constant de Meyer,64 j Maliebaan 121 Oct Hendrikus Johannes Randsdorp 39 j.,J S de Rijkstr 89 — Comelis de Jong 51 j.,Zandh str 79 ' Ws -^" Voor het Groene Kruis Vrijdag v/eer collecte voor werk ten bate van Volksge zondheid LEUZE DOOR ALLEN VOOR ALLEN ' Op 11 October zal weer de jaarlijksche collecte gehouden worden van de A.N.V „ Het Groene Kruis " In de afgeloopen jaren heeft deze collecte steeds sympathie gehad bij de bevolking van Utrecht Het Groene Kruiswerk in ons vaderland heeft langzamerhand een groote populariteit ver worven Het particulier initiatief met de leuze „ Door allen voor allen " heeft met zijn geweldi gen arbeid de regeering krachtig gesteund bij haar taak om de volksgezondheid te bevorderen Hoeveel leed is er door het Groene Kruiswerk verzacht hoeveel opbouwend werk heeft het Groe ne Kruis verricht Maar om dit alles naar behooren te kunnen volbrengen is er geld noodig juist in een tijd waarin de overheidssubsidies niet meer den steun kunnen geven van vroeger Eén ding is zeker het werk moet voortgang kunnen hebben Als alle inwoners van onze stad een kruisje koopen zijn wij er Moge dan dit beroep op de bevolking vanUtrecht niet tevergeefsch zgn De Directeur van het Centraal Bureau J BEIJERMAN ' XüC Geen lid wel lid Veehouder zeide eerst niet aangeslo ten te zijn bij crisis-organisatie doch bev^ees daarna dat hij het wei was Hedenmorgen stond een landbouwer terecht wegens het in voorraad hebben van 13 gemeste kalveren terwijl hij geen lid was van een bij ' be schikking van den minster ingestelde crisisorgani satie Verdachte ontkende de tenlastelegging Hij was in Juni geverbaliseerd doch in Mei reeds lid ge worden van een crisisorganisatie De controleur op de uitvoering van de door de crisisorganisatie ingestelde maatregelen deelde mede dat hij ver dachte had geverbaliseerd omdat hij zeide geen lid te zijn van een crisisorganisatie Vervolgens werd een veeteller — eveneens aan gesteld door de crisisorganisatie — gehoord en deze deelde mede dat hij verdachte had opgegeven als lid van de crisisorganisatie Dit was in Mei ge beurd en getuige had zijn aansluiting doorgegeven aan de betreffende administratie De ambtenaar van het O.M was van oordeel dat verdachte de organisatie veel last had bezorgd doch dat hem geen overtreding kon worden ten laste gelegd Conform den eisch sprdk de Kan tonrechter verdachte vrij '¦ JSHA "^ ANDERE LIGPLAATS INGENOMEN De Kantonrechter te Utrecht heeft hedenmorgen bij schriftelijk vonnis veroordeeld J T V d B alhier ter zake van het te Loos drecht met een woonschip ligplaats innemen op een andere plaats dan hem is aangewezen tot één gul den boete subs één dag hechtenis VEILIGHEID VAN VERKEER IN GEVAAR GEBRACHT C C V D huisvr Dr J F v O te Amsterdam ter zake van het met een motorrijtuig de vrgheid en de veiligheid van hèt verkeer te L o e n e n in gevaar brengen tot vijftig gulden boete subs twin tig dagen hechtenis LEGER DES HEILS Morgen Donderdagavond om 8 uur leidt Kolonel J W g k h u i z e n in > de zaal Mgr v d Wetering straat 87 voor de gezamelijke Utrechtsche korpsen een bijzondere soldatensamenkomst BOOTTREIN M.S „ SIBAJAK " De heer C J v Wa e s b e r.g e agent van de Stoomvaart Mij Rott • Lloyd alhier Biltstraat 198 B tel 14696 meldt ons dat de boottrein van ' t m.s „ Sibajak " a.s Donderdag 11 October uit Holland zal vertrekken om 16.00 uur van ' s-Gravenhage ' H.S 16.28 uur van Rotterdata D.P 17.22 uur van Roosendaal Aankomst te Marseille 12 October om 13.04 uur FAILLISSEMENTEN Arrondissements-Bechtbank te Utrecht Heden is failliet verklaard M A J C van Rooyen caféhouder Slachtstraat 3bis R.-C Mr A D v Regteren Altena Cur Mr H J P Hem sing — O H Begemann Bilthoven Parklaan 35 R C Mr A D v Regteren Altena Cur Mr P.Kaag Utrecht Opgeheven H G Hoonakker stucadoor Spuistraat 45 Cur Mr P C G Labouchère we gens gebrek aan actief — P Storm schilder en koopman Houten Sta tionsweg 101 Cur Mr E W Hoenders Utrecht Geëindigd H D de Vries manufacturier Linschoten Cur Mr A F v d Bosch Woerden wegens het verbindend worde nder eenige uitdee lingslijst met eene uitkeering van 14.487 pet D G J Littooy gehandeld hebbende onderden naam firma Littooy en Heller alhier Cur.:Mr T Olthof wegens het verbindend worden dereenige uitdeelingslijst met eene uitkeering van 6.012 pet Mej I van Arkens gehandeld hebbende on der den naam firma Littooy en Heller alhier Cur.:Mr T Olthof wegens het verbindend worden dereenige uitdeelingslgst met eene uitkeering van 1.8 pet —¦ De Naamlooze Vennootschap „ Baconia " Maatschappij tot vervaardiging en exploitatie van melkproducten en opfokvoeders gevestigd en kan toor houdende te Boskoop Cur Mr A F van den Bosch te Woerden wegens het verbindend worden der eenige uitdeelingslgst met eene uitkee ring van 11.575 pet H W VerfUrden vroeger te Bilthoven thanste Winterswijk Cur Mr M J de Geus té Utrechtwegens het verbindend worden der eenige uitdee lingslijst met eene uitkeering van nihil % De Vennootschap onder firma Littooy en Hel ler alhier Cur Mr F Olthoff wegens het ver bindend worden der eenige Uitdeelingslijst met eeneuitkeering van 26.234 % P Roos alhier Cur Mr W J G Vermeulenwegens het verbindend worden der eenige uitdee lingslgst met eene uitkeering van 20.26 % Hirsch had veel succes Een voortreffelijke wèl-vborberèide voorstelling van Wir walzen in den Himmel hineln SCHOUWBURG NIET UITVERKOCHT Ofschoon de Fritz Hirsch Operette eenige ader latingen heeft ondergaan — Friedl Dotza WeisbachenMay zijn heengegaan — heeft dit ensemble gisteravond in den Schouwburg weer een voorstelling gegeven die klonk als een klok Een voorstelling die gekenmerkt is geworden door fleu righeid door vlotheid door humor en door aller plezierigst spel Daarnevens een operette die on danks den wel zeer conventioneelen aanvang die meer gebaseerd was op een schilderachtig tooneel dan op een aantrekkelijken inhoud later buitenge woon vermakelijk bleek en zeker gerangschikt mag worden onder de betere nummers van het operette repertoire Er zijn immers de laatste ja;ren enorm veel operettes geschreven en gecomponeerd maar recht uit voortreffelijk was er geen „ Wir walzen in den Himmel hinein " kan echter in het algemeen ge sproken onder de zeer goede gerangschikt worden ook al heeft zij het gebrek van zoovele andere ope rettes dat zij aan een zekere uitvoerigheid lijdt Fritz Hirsch is in deze operette allereerst een kellner later een Braziliaansche nabob Hij heeft n.l geërfd van een broer die in Zuid-Amerika schatrijk ' werd Hij is voortreffelijk als altijd ge vat geestig en uitmuntend de grappen uit zijn rol lanceerend Dat zelfs KovacsLajos de ope rette speelt deels in Hongarge en de nieuwe spel ling van minister Marchant niet zoo maar zo er wordt bijgehaald spreekt wel vanzelf Martha Wagner had groot succes als de jonge dame die tenslotte toch trouwt met den man dien zij zoo graag heeft Maar grooter succes had Claire Clairy die tintelender en pittiger speelde dan ooit en die met Arpad Latabar een deverend opendoekje in ontvangst te nemen had voor een wel zeer excen trieke dans Paul Harden die de laatste jaren wat meer op den achtergrond geraakte had nu veel succes als een literaturprofessor die aan Goethe verslaafd blijkt En dan was er Lata bar die behalve als buitengewoon lenig dan seur ook zeer op den voorgrond trad als vlot en prettig acteur Hij vertegenwoordigt een geheel ander genre dan de even lange Weissbach maar naar mijn meening is hij veel humoristischer en minder eenzijdig Als men het ensemble in ztjn geheel beziet ge loof ik dat men zich over de mutaties niet be hoeft te beklagen want noch qua actie noch stimmlich is het gezelschap erop achteruit gegaan Wanneer de voorstellingen het peil behouden dat gisteren bereikt werd blijft het gezelschap in de gratie Want ook gisteren was de schouwburg goed bezet ofschoon niet uitverkocht Misschien vra gen deze tijden echter een herziening der prijzen politiek In het algemeen geloof Ik dat het publiek gis teren zeer genoten heeft Ik kan dit tenminste met zekerheid van mijzelf zeggen al hoewel mgn voorkeur zeker in het algemeen niet naar de operette uitgaat Maar deze voorstelling was zoo tintelend zoo charmant zoo & t dat men er door ontwapend moet worden De senaat strooide aan het slot bloemen van hetbalcon en het publiek werd niet moede te applau disseeren zoodat er een ontelbaar aantal malen ge haald moest worden W A P Na de installatie Mevrouw Ter Pelkwijk tijdens het uitspre ken van haar rede na haar installatie tot eere presldente van de aid Utrecht der Ned Vér j van Huisvrouwen Rechts ziet men mevrouw A ^ C v „ d L a a n-S ö h n 1 e i n ' ÓI'BRÉNGST COLLECTE „ PRO JUVENTUTE " De gisteren alhier gehouden collecte ten bate van het werk van „ Pro Juventute " heeft / 1^45 opge bracht > iY - HET NIEUWE PROGRAMMA VAN HET LACH CABARET Men schrijft ons Het gezelschap „ Het Lach Ca-baret " dat den vorigèn winter zoovele feestavon den in onze stad opluisterde is thans nagenoeg ge reed met het nieuwe repertoire voor het komende seizoen In plaats van de losse decors die tot nu toe benut werden is het Lach-Cabaret thans in het bezit van een klein verplaatsbaar tooneel dat op het groote tooneel of podium wordt opgesteld en eigen licht en decors heeft Dit „ tooneel op het tooneel " is iets nieuws op ca baretgebied een vinding van Siem Rutte die ook de fleurige moderne decors voor iedere scène schil derde Bob Bleijenberg de leider zorgde voor origineele vroolgke scènes een parodie op het kinderkoor van Jacob Hamel een vertraagde film een nabootsing van Hof man's poppenkast een komisch drama Da Koopman van Venetië een Russisch kozakkenkoor met een moordlustigen dirigent een scherts over Placards stratosfeertocht en als sensatienummer een Indische fakir die iedereen verbaasd doet staan over zijn wondergaven Behalve deze ensemblenummcrs bevat het nieuwe programma nog het solo-optreden van diverse le den van het gezelschap Reeds hebben vereenigingen in en buiten de stad zich van dé medewerking van „ Het Lach-Cabaret " verzekerd en het gezelschap gaat vol goeden moed zijn tweede jaar in De première van het nieuwe programma heeft plaats op den feestavond van de voetbalvereeniging „ Minerva " op 20 October a.s in „ de Plompetoren " ter gelegenheid van het lO-jarig bestaan itÜtÉii 
10 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 138 Woens'dag 10 OctoBer 1934 DERDE BLAD UT Bridge slaat de klok tegenwoordig Culbertson de profeet Karel de Waanzinnige vond ruim 500 jaar geleden het kaartspel uit Werkloozen weer in schoolbanken Cursussen in vakkennis wy doen den arbeider in het algemeen niet te kort wanneer wy hier als onze meening uitspreken dat daaraan by sommigen nog wel eens wat ont breekt Men is niet altyd in de gelegenheid geweest zyn kennis te brengen op het peil dat men zelf wenschte en ook hebben de telkens terugkeerende perioden van werkloosheid vaak tot gevolg gehad dat men eigenUjk maar halverwege tot de grootst mogeiyke bekwaamheid kwam Dit alles is nu te herstellen Op de voor de werk loozen georganiseerde cursussen bestaat de gele genheid om de reeds verkregen kennis uit te brei den Een mooie gelegenheid die geen enkel ernstig wilier — en dat is toch wel de overgroote meerder heid van de thans werkloozen — zich moest laten ontgaan Er zyn er v^len die deze mogeiykheid reeds aangrepen maar er zyn er toch eigeniyk niet genoeg Niet dat de cursussen niet zouden kunnen doorgaan wegens gebrek aan belangstelling dat niet Maar gezien het groote aantal van hen die getroffen zyn door de werkloosheid zou men eigen iyk mogen verwachten dat het aantal cursisten grooter ware Vooral in het meubelmaken en het schilderen zou men mger leerlingen mogen ver wachten ook al omdat er in die vakken nog zoo veel nieuws en moderns te leeren is Maar ja ver moedeiyk zal de belangstelling nog wel toenemen wanneer vernomen wordt van kameraden die er wel aan deelnemen hoe prettig en gezellig de les sen zyn en hoe voortreffehjk de leeraren erin sla gen hun leerlingen allerlei nuttige dingen by te brengen Want er is voor gezorgd dat de leerkrach ten in de eerste plaats het vak theoretisch en practisch tot in de puntjes kennen Voorts dat zy de tact bezitten om met een heterogeen samengestelde klasse te arbeiden Want het spreekt vanzelf dat het peil van vakontwikkeling nogal uiteenloopend is Er zyn er die nu Ja wel het meest voorkomende werk kennen die byv zeer behoorUjk kunnen za gen en spykers slaan maar die op het gebied van houtverbindingen nog wel iets kunnen opsteken Anderen weer kennen het vak door en door maar willen nog wel eens zien of er nog niet wat nieuws op te steken Is Dat doet zich byv in de schllders klasse voor Dat maakt het werk voor de leeraren niet gemakkeiyker want die moeten strikt geno men individueel lesgeven Byzondere waarde heeft intusschen het samenwerken van de werkloozen met elkaar De handiger leerling helpt den minder handige de verdergevorderde den minder bekwame Op die manier leert niet alleen de leeraar de leer lingen maar zy onderrichten ook elkaar Dat moet tot gevolg hebben dat tenslotte het vak tot in de puntjes geleerd wordt Vandaar dat de leerllngeq met animo studeeren de jongeren die er zyn en ook de ouderen die zich volstrekt niet geneeren om nog in „ de schoolbanken " — om het zoo eens te zeggen — plaats te nemen Men is immers nimmer te oud om te leeren 7 Ziedaar iets van de indrukken die wy opdeden toen wy eens even een kykje namen in de school en er ons van konden overtuigen dat er een aller prettlgste stemming heerschte — heelemaal niet die van een echte school maar die van een werk plaats — dat er gezongen werd en af en toe een grap gedebiteerd Waariyk het comité tot ontwik keling en ontspanning van werkloozen deed door de stichting van deze practykcursussen prachtig werk dat dan ook door de overheid zeer gewaardeerd ^ ai wordt getuige byv de Ryksbydrage Moge dit werk % n een cursus in paardenkennis naar de moge ryke vruchten dragen en moge het spoedig verdwg - I lykheid waarvan het bestuur een onderzoek zalnen wegen overbodigheid instellen De afscheiding van 1834 '' Belangwekkende tentoonstelling in he Geographisch Instituut Veertien October a.s is liet honderd jaar gele den dat te Ulrum een groep menschen zich af scheidde van het Ned Hervormde Kerkgenoot schap Het protest tegen de in dien t(jd heerschen de trationalistische theologie werd toen in daden omgezet In deze herdenking heeft het tentoon Btellingscomité waarvan prof dr A G o a 1 i n g a voorzitter is de aanleiding gevonden tot het or ganiseeren van deze expositie Ook al was er geen herdenking geweest dan nog zou een tentoonstel ling over de afscheiding haar nut en noodzake lijkheid hebben gehad Want de Afscheidingsdaad te Ulrum is het begin geworden van een herleving der Gereformeerde or thodoxie Heel de Christelijke beweging op politiek en sociaal gebied is niet te denken zonder deze Af scheiding Zoo heeft dan dit feit niet slechts een kerkeiyke doch ook een algemeen cultureele be teekenis De beteekenis dezer tentoonstelling ligt in de Ijelangryicheid van haar object Een gewichtig stuk kerkelUk geestelflk ^ cultureel leven wordt hier ac tueel gemaakt De expositie is zeer overzichtelijk Ingericht Allereerst zvjn verzameld de geschriften 1834 tot ' 54 verschenen welke handelen over den kerkel'vjken strijd meer in ' t bvjzonder over de kwes ties die met de Afscheiding samenhangen Dit zijn ongeveer 250 geschriften waarvan ' t raeerendeel in de eerste tien jaren na de Afscheiding verscheen Dan komen de geschriften uit later t\jd waarin het nageslacht zó'n meening over de Afscheidings beweging heeft uitgesproken ' t zg dit dogmatisch ' t zö historisch geschied is Deze categorie omvat bflna 150 boekwerken Veel te weinig bekend is dat de Afscheiding niet slechts een zuiver nationaal verschönsel gebleven is maar ook in het buitenland doorgewerkt heeft Ge volg der Afscheiding is geweest het stichten der Chr Geref Kerk in Amerika der Geref Kerken in Zuid Afrika en daarb'g zyn ook in Bentheim en Oostfriesland omstreeks 1834 kerken der Afschei ding Oud Geref Kerken ontstaan Op dit alles wordt gewezen in de rubriek De Af scheiding en het buitenland Bö de rubriek aanleidingen begin der Afscheiding wordt als eerste persoon ge noemd H de Cock die op 14 October 1834 zich met zQn gemeente afscheidde De Institutie van Calvyn heeft op z^n geesteiyken omkeer waardoor hy aanhanger der Geref overtuiging werd grooten invloed geoefend Aanwezig is de origineele acte van afscheiding door de Cock opgesteld en op 13 October 1934 on derteekend door den Kerkeraad en den volgenden dag door de gemeenteleden Voorts is aanwezig de familie-bybel van de Cock en de bybel die de Cock heeft gebruikt tydens de vryheidsstraf die hy in de Groningsche gevangenis onderging B\j de wer ken van het opkomend verzet treft men brochures aan van Bilderdyk en de Cock voor een van deze geschriften werd de Cock geschorst n.l „ de Ver dediging van de ware Gereformeerde School " Merkwaardig is het koperen ooryzer dat geëx poseerd is en dat toebehoord heeft aan een Friesche dame die haar gouden yzer voor de goede zaak verkocht en een koperen ooryzer liet maken Voorts treffen we aan de portretten van den toenmaligen Minister van Justitie van Maanen van Z.M Ko ning Willem II die de vrgheid van godsdienstsa menkomsten toestond een request van de leden der Utrechtsche gemeente met het verzoek vryheid van byeenkomsten en tal van andere belangwekkende geschriften en afbeeldingen o.a de corresponden tie van H de Cock met zyn vroegeren vriend Prof P Hofstede de Groot van Groningen over hun theo logisch standpunt Daarnaast de correspondentie die de Cock ontving uit den Reveilkring van man nen als Capadose van Hogendorp van Zuyien van Nyeveld Van H de Cock zelf bestaat helaas geen ge lykend portret De aandacht wordt gevestigd op de geschilderde portretten vein Brumraelkamp van Velzen de Haan en Hel de Cock zoo » van H de Cock de eerste vier hoogleeraren aan de Theo logische School te Kampen Daarby ziet men een schildery voorstellende de echtgenoote van H de Cock Frouwe Venema Ook de schildery voor stellende G F Gezelle Meerburg en ' t portret van A C van Kaalte zyn zeer de moeite waard om te bezien Resumeerend een interessante tentoonstelling De expositie is geopend vanaf heden tot en met Zaterdag 20 October Opening der tentoonstelling '" ' In aanwezigheid van tal van genoodigden heeft vanmiddag de offlcieele opening plaats gehad van de historische tentoonstelling met betrekking tot De afscheiding van 1834 " Onder de aanwezigen merkten we op den oud minister van Justitie Mr J H D o n n e r Ds J C R u 11 m a n Geref predikant te Wassenaar vroe ger te Utrecht prof S S Gr ei dan us hoog leeraar aan de Vrye Universiteit te Amsterdam Dr W C Schuylenburg gemeente-archivaris te Utrecht de heer P W i e 1 i n g a lid van de Tweede JCamer der Staten-Generaal den burge meester mr Dr G A W t e r P e 1 k w y k den ge - meente secretaris Dr J de Lange te Utrecht prof dr G e r r e t s o n hoogleeraar den secreta ris van het College van Curatoren der Ryks Uni versiteit B J L baron deGeervanJutfaas den Praeses en ab-actis van S.S.R resp de hee ren P PlatteelenP J van Leeuwen en vertegenwoordigers van het Theologisch studen tengezelschap te Kampen D » openingsrede werd uitgesproken door den voorzitter van hèt tentoonstellings-comité prof dr A G o s 1 i n g a hoogleeraar aan de Vrye Uni versiteit te Amsterdam Kijkje op de werkloozen-cursussen Hoe een reclame letter geschetst wordt — Het electrlciens-vak is nog zoo g;emakkeiyk niet — Dat heb ik eens keurig netjes recht geschaafd ^ M^if^^^im^^^^^^ii ^^^ Steunt het US*0 Opivekking om sluitzegels te koopen De Vereeniging van abonné's van het U.S.O heeft besloten een sluitzegel uit te geven waarvan wy hierby een afdruk geven De opbrengst van deze zegels dient voor de versterking van het studie fonds voor het bekende jeugdplan welke dringend geboden is wy wekken onze lezers gaarne op deze Sluitze gels te koopen Een drie-ledig doel wordt daarmede bereikt Ie de opbrengst der zegels komt minstens verdubbeld aan het U.S.O ten goede voor ƒ 5 — aan zegels kan een persooniyk musicus abonnement d ƒ 16 wor den gesubsidieerd voor ƒ 10 — £ ian zegels een persooniyk studie-abonne ment k f 10 — 2e U stelt jonge menschen in de gelegenheid de concerten by te wonen 3e door het gebruiken der zegels maakt U pro paganda voor het studiefonds U.S.O De zegels tot de uitgave waarvan de firma Hoon te haar zeer gewaardeerde medewerking verleende zyn verkrygbaar by de administratie van het U.S O V Lidth de Jeudestraat 24 è ƒ 1 — pet 40 stuks of door storting op gironummer 53039 door bemid deling van den penningmeester Xaar de zestienhonderd Aan het bovenstaande kan nog worden toege voegd dat het aantal nieuwe leden thans 700 be draagt Het totaal aantal leden is daarmede op 1500 ge komen maar moet nog tot 1600 worden opgevoerd om de gestelde doeleinden te bereiken Zou het mo geiyk zyn dit prachtige aantal nog voor het volgen de concert te behalen GARNIZOENSBERICHTEIM De dienstplichtigen van de lichting 1935 Ie ploeg — beredenen — bestemd voor het 2e 3e 6e en 7 R.V.A met bestemming voor treinsoldaat zuUenop 4 December a.s voor eerste oefening wordeningeiyfd De dienstplichtige ond.-off.-adm van de lich ting 1934 Ie ploeg die zyn ingeiyfd by de onbere -' den korpsen vertrekken 31 October a.s met groot verlof huiswaarts De dienstplichtigen van de lichting 1934 2e ploeg — onberedenen — bestemd voor opleiding totond off met bestemming voor het 4e R.V.A zul len op 5 November a.s voor eerste oefening wor den ingeiyfd De dienstplichtige ziekendragers van de lichting 1934 2e ploeg van de Ie compagnie hospitaalsol daten alhier vertrekken 17 November a.s met groot verlof huiswaarts EVANGELISATIEKOOR „ IMMANUEL " Het Bvangelisatiekoor „ Immanuel " der Ned Herv Stadszending Post Narcisstreiat zong gisteravond onder leiding van den directeur Arle Peters geesteiyke liederen in het Homoeopathisch Ziekenhuis In gebouw Leidschedwarsstraal kun nen v/erkzoekenden bekwaam heid vergrooten EEN HOOGST NUHIG WERK Het is inderdaad een voortreffeiyk werk dat in onze stad gedaan wordt ten aanzien van het practisch onderricht in vakbekwaamheid aan werkloozen welk onderwys gegeven wordt in het tot dit doel beschikbaar gestelde schoolge bouw aan de Leidschedwarsstraat Is er op het oogenblik voor werkloo'zen wel een schooner gelegenheid om leemten in hun practische vaardigheid aan te vullen dan met behulp van deze cursussen Men is toch gedoemd zyn tyd te ver vullen met slenteren op straat met wat rondhan gen met lezen of praten wat op zichzelf natuurUjk heel prettig is maar waarmede men niet verder komt en die de verkregen bekwaamheid niet alleen niet vergroot maar ook niet op peil houdt En toch is de kans om aan het werk te bUJven of weer aan den slag te komen grooter naarmate de arbeider bekwamer is Dat spreekt wel vanzelf Een patroon neemt — uitzonderingen daargelaten — liever een arbeider weer in dienst van wien hy weet wat hy kan dan een van wien hem niets of het tegendeel bekend is terwyi uiteraard een baas ook zyn aller best personeel het allerlaatst ontslaat Daarom is het zoo nuttig dat een arbeider zoo goed mogeiyk met vakbekwaamheid toegerust zy V tJF en een halve eeuw geleden zoo wordt be weerd vond Karel de Waanzinnige koningvan Frankryk in een van zyn geniale bevlie gingen de speelkaarten uit Welk een prachtmotlefvoor een jublleum-bridge-drive Schoon volgenssommigen niet deze majesteit de uitvinder was,doch een ander hoog personage zy die dit ge bokspoot heerschap ervoor aanzien houden hemvoor schuldig aan al wat uit het spelen met dezeplaatjes is voortgekomen — zynde de kaarten nietanders dan Hoogstdeszelfs prentenboek Ondanksdeze populaire meening houden wy het tot naderorde met Karel koning van Frankrijk Z.M.'s toe naam „ De Waanzinnige " wyst op een geestestoe stand waaraan na vyfhonderdvyftig jaar geen brid geclub al bestond deze uit de meest vernuftige ge schiedvervalschers meer iets veranderen kan — maar waarvoor zy niet behoeft te worden aanspra keUjk gesteld en evenmin zich voor heeft te scha men Het kan haar zelfs geheel onverschillig laten,want — en nu citeer ik den grootsten bridgeoloogter wereld wiens naam hierboven vermeld staat:„Voor het bridgen moet men ze allemaal goed by elkaar hebben " Is dat letterUjk of figuuriyk be doeld Slaat het op de troeven op eventueele azenof honneurs op hand op alle kaarten samen vol gens kleur gerangschikt of op de vyf klassieke zin tuigen plus het halve dat men voor bridge noodigheeft Of op dat alles by elkaar Beschouwen wydeze uitspraak als een kleine dubbelzinnigheid vanden professor in de bridgeologie — Er is een tydgeweest dat de menschheid kaartte doch niet brid gete — dat men op ' n Zater - of Zondagavondje metfamilie en kennissen een gemoedehjk klaverjasje,pandoertje hartenjagen zwartemieën loteryen,miesemaus bank of trammetje deed en de gast heer willende lastig zyn het gezelschap polste hoe ¦ men spelen zou eeriyk of gewoon Waarop het ritueel vereischte dat natuuriyk alle aanwezigen als in spreekkoor antwoordden Gewoon gewoon maar Men babbelde onder ' t kaarten gemoede - lyk allerlei nieuwtjes of — nieuwe baljaponnen ver broken engagementen en afgeknipte snorren enverzaakte onderdehand vroeg glimlachend wat ookalweer troef was vergiste zich en iedereen nam ' twelwillend op De gastheer sprak alsdan „ Het lyktwel misère met een praatje " Het was hoogst gezel lig inderdaad ' Hoe geheel anders is bridge Het kent geen gemoedeiykheid en geen erbarmen Het is de kunst van bieden als men slechte kaarten heeft van de tegenparty „ opjagen " als men ze nog slechter heeft De bridger ziet zyn tegenstanders met evenveel vreugde „ hangen " als de gemaskerde beul dit deed onder Karel den Waanzinnige Men moet deze tegenstanders van den „ robber " zoo mo geUJk van de „ manche " zien af te houden na het Geen „ seintjes " geven onder tafel doubleeren een „ redoublemenf van de tegenparty loskrygen waardoor deze zichzelf al by voorbaat vrywillig laat vierendeelen Voor een vyfden man en voor alle verdere niet-meespelenden is bridge evenzoo genadeloos Als de lieve gastvrouw haren gemaal vraagt of het hem behaagt nog een weinig thee te drinken loopt zy kans een verwy t op te vangen als „ Stomme ezel waarom kom je niet met troef op " Welke vriendeiykheid overigens niet voor haar be stemd is maar voor de visite die zynde des huis heeren partner of maat biykbaar juist een blunder begaan heeft Verder kan mevrouwtje op haar be minnciyke rondvraag of iemand nog thee belieft antwoorden verwachten als „ twee schoppen " die wordé^i in een beschaafd gezin niet geserveerd „ drie klaveren " of „ ik pas " alhoewel het aange vraagde nummer zich graag nog een keer van be doeld Chineesch vocht zag bediend Een goede gastvrouw dient echter zoo er ten harent gebridget wordt van de gebruiken dezer koninkiyke sport op de hoogte te zyn Koninkiyk ja — als het tenminste waar is van Karel den Waanzinnige in ieder geval kan men wyzen op de stygende Hjn van vernuft die haar hoogtepunt in den grooten Cul B bereikt heeft Wat nu zyn de eigenschappen van den waren bridger Ten eerste in zyn dageiyksch leven geen gewag te maken van het feit dat hy deze sport beoefent Ergo — bescheidenheid tegenover de bui tenwereld In het algemeen Ten tweede hy weet altoos wat troef Is deze verbastering van het woord „ triomf " hy weet waar „ de dyk " zit en verheugt zich dus in een groote „ tegenwoordig heid " van geest Ten derde hy weet van geven en nemen dit behoeft geen nadere verklaring Ten vierde hy is ervan doordrongen dat het waar is wat eens een Fransch diplomaat gezegd heeft dat de taal dient om zyn gedachten te verbergen Immers dat bhjkt wel uit het bieden op z'n Cul bertsonsch als degene die het eerste bod heeft van klaveren de topkaarten plus kleintjes heeft en van ruiten alleen een vier en een zeven dan zegt hy „ twee harten " opdat de partner goed begrypt dat hy daarmee bedoelt dat zyn maat „ vier schop pen " biedt of in „ saus " overga Aan een leek zal dit alles op het éérste gezicht wat vreemd voorkomen maar als hy naar het tweede het derde en het vierde gezicht kykt die allen met dezelfde stalen onverschilligheid een kaartbod aankondigen dan zal hy eindigen met den auteur van het gezegde over taal gehjk te geven Meent men dus zyn partner goed te verstaan dan ver staat men hem verkeerd maar als men hem ver keerd denkt te verstaan dan is het juist goed Het vyfde punt is dat een waar bridger van een gepast gevoel van eigenwaarde doordrongen is en steeds kan bewyzen dat wat hy zelf gedaan heeft goed was ook al is ' t verkeerd uitgekomen maar dat de fout by den partner school De ware bridger heeft dus ook altyd het ware inzicht Ten zesde dit"vloeit voort uit het vierde de ware bridger spreekt nimmer kleineerend over speelkaarten ook al heeft hy alleen maar In harten-drie hy zal resoluut bieden „ Eén harten " en niet „' n hartje — en — of wachtes — een rui tertje — dat lykt me nog een Ietsje beter " — enz enz Neen hy behoort niet tot dat soort dat op het kantje af „ twee klavertjes " speelt of „ één schopje " zes overslagen haalt Ten zevende hy zwygt onder het spelen Dit moest feitelijk als punt één vermeld staan Uitdrukkingen als deze van een maat „ Wie opkomt met een negen is met z'n spel verlegen " — zyn felteiyk strafbaar omdat ze ten eersteden zwyg regel die begint zoodra het spel aan vangt overtreden ten tweede omdat daardoorhet spel „ verraden wordt " Dan is daar punt acht de onzekerheid De ware bridger kent deze niet Hy weet te invi teeren zie voor de beteekenis en de toepassing hiervan de werken van den reeds eerder geci teerden geleerde — hy „ snydt " zie denzelfde — en logenstraft de uitkomst zyn verwachtingen,dan ligt de fout niet aan hem den speler maaraan het feit dat het „ tegen zat " Hier heeftechter wy verwyzen naar art 5 „ de fout ligtniet aan den speler zelf maar aan den partner")deze de gelegenheid revanche op zyn maat tenemen met een beroep op hetzelfde artikel Aan gezien nergens staat dat het verboden is by hetverwyten gebruik te maken van woordekens alsezel stommeling idioot e.d moeten wy dus uithet zwygen constateeren dat deze termen toe gestaan zyn Om op de onzekerheid terug te komen men mag deze alleen uiten in de navolgende klassieke vormen „ Wat nu wat nu sprak Pichegru " — en verder „' t Kan vriezen en ' t kan dooien " „ Pik in ' t is winter " kan men ook by tempera turen van 100 gr Fahrenheit beluisteren en niet één bridger die dit een leugen zal noemen of er tegen protesteeren N.B Toegestaan is het onder het spelen te vragen of men op de radio niet een beter programma heeft dan dat Bran denburgsch concert van Bach of die vioolsonate van Mozart waar tóch niemand naar luistert of wat aan heeft Resumeerend zien wy dus in den bridger de navolgende eigenschappen behendigheid helder inzicht gepast gevoel van eigenwaarde vastbe radenheid zooals byv om met niet meer dan twee vaste slagen op hand „ vier harten " te durven zeggen als men ' t gevoel heeft „ ik haal ze " — voorts zwygzaamheid behalve wan neer het aankomt op het maken van gerecht vaardigde verwyten aan den maat Bridge kent geen standsonderscheld Schryver dezes heeft het ten huize van vurige bridgers beleefd daf men by ontstentenis van den vierden man zich tot de keukenmaagd wendde wyi het van de zelve bekend Was dat ze toevallig „ britse kon " Jonge boerenbond Mijdrecht MIJDRECHT 10 Oot — De Jonge Boerenbond afdeellng Mydrecht Wilnis kwam In vergadering byeen in het Bankgebouw Besloten werd wekeiyksch te vergaderen en zul len om beurten godsdienstige of technische onder werpen worden behandeld Verder werd besloten het eerste lustrum dat binnenkort plaats heeft eenigszins feesteiyk te vieren waartoe bereids gelden werden gevoteerd Voor het deelnemen aan den ploegwedstryd te Vleuten te houden gaven zich 7 personen op Besloten werd weder een proefveld aan te leg gen in verband waarmede een commissie werd benoemd Een twaalftal leden voelde veel voor het volgen — en hoe gezegde maagd na de dweil opzy ende vettige haarslierten over haar voorhoofdachterover te hebben gelegd de kaarten greep,en mee ging bieden Dit zyn natuuriyke uitzon deringen evenals het geval van den bridgendensergeant mogeiyk haar „ beminde " die by denummering van recruten „ acht negen tien boer,vrouw heer aas " telde en telkens opnieuwmoest beginnen De onverschrokkenheid en koel bloedigheid den bridger eigen bewees zich nogonlangs toen by een der September-stormen hetBritsche plezierjacht „ No Trurap " in zinkendcntoestand werd aangetroffen Een HoUandschevrachtboot pikte de opvarenden op Toen menden geredden kapitein van het jacht vroeg of hyden koers was kwyt geraakt bleek hy het niette weten „ Maar man weet je dan niet waar jebent " vroeg de Hollander „ Yes op zee " „ Ja,maar welke zee — en waar Hadden jullie geenkaarten aan boord " „ Kaarten Oh yes — maar wy misten ' t schoppen-aas en zoo kondenwe niets beginnen " Een der kaarten waarmede of waarover men „ snydt " De winkelbeurs te Maarn Plannen om tot oprichting van een Middenstandsvereeniging te komen MAARN 9 Oct — Gisteravond werd In café Plattenberg een samenkomst gehouden van de Standhouders op de hier gehouden Winkelbeurs De penningmeester deelt mede dat de ontvangsten f384.23 de uitgaven f358,65 bedragen en er dus een voordeellg saldo groot f25.58 is Met algemeene steramen wordt op voorstel van den voorzitter besloten te trachten een vereeniging van middenstanders op te richten Er wordt een voorloopig bestuur gekozen dat zich zal belasten met de voorbereidende werkzaam heden Met meerderheid van stemmen worden hiertoe aangewezen de navolgende heeren J Kamphuis J V Nimwegen M v d Brink Ph Blom en B v d Brink Om van advies te dienen by het samenstellen van een concept-reglement worden eveneens met meerderheid van stemmen benoemd Joh Heeme riks en W Scheen Zoodra de vereeniging definitief is opgericht en het reglement is vastgesteld zullen ook andere za kenmenschen uit deze gemeente kunnen toetreden Na rondvraag sluit de voorzitter deze byeen komst Fanfarecorps te Loenen jubileert Veertig-jarig beslaan wordt gevierd met muziekconcours LOENEN 10 Oct —- Het was 5 October j.l 40 jaren geleden dat alhier het Loenensche Fanfare corps werd opgericht Gedurende 40 jaren is dit corps eene vereeniging geweest die in ons dorpsleven een belangryke plaats heeft ingenomen By zeer veel gelegenheden deed het corps zich hooren Talryk waren de uitvoeringen en openbare concerten welke gegeven werden aan zeer veel muziek-wedstryden werd met meer of minder suc ces deelgenomen En natuurUjk heeft bet corps ty den van voor - en tegenspoed gekend doch verbiy « dend is het te kunnen constateeren dat op ' t oogen blik van een „ gezonde " vereeniging gesproken kan worden Men durfde het aan plannen te maken voor een op 2en Pinksterdag a.s te houden muzlek-concours ter herdenking van het 40-jarig bestaan Gezien de reeds vroeger georganiseerde concoursen zal ook nu weer op de medewerking der geheele bevolking gerekend kunnen worden Misschien dat nu ter eere van het jubileum de medewerking nog groo » ter zal zyn dan voorheen Van de oprichters der vereeniging is de heer H Roeien alleen overgebleven als „ werkend lid " Als oprichters werden ons genoemd de heeren J H Ledeboer E Fluyt W C Pos G Vor der Hake J Bredenberg A C Kruseman J Kater ^ H Roeien G Swaan T van Dam D Kooy C Brinkman A de Haan en A Dalhuysen Het Bestuur zal op Maandag 15 October a.s receptie houden In het Raadhuis van Cronenburgh alhier des avonds van 7J tot 9J uur 3 Maiïverzendingen Mailverzending Ned Oost-Indië Laatste buslichting expeditiebureel Utrecht » Station Oct 10.30 via Marseille per HoU mail Aan teekenen hoofdpostkantoor tot 9 ^ Oct 18 — via Brindisi per Engelache mail(geen Sabang Aanteekeneu hoofdpostkantoortot 17.30 Zeepost 11 Oct 21 — vla Amsterdam Aantèé < kenen en postpakketten hoofdpostkantoor 19.30 Luchtpost Amsterdam — Bandoeng Woensdag 10 Oct 23.55 Briefpostverzendtng Ned West-Indië Laatste buslichting expeditiebureel Utrecht Station Suriname behalve Nieuw Nickerie 9 Oct 8 — vla Bordeaux Aanteekenen hoofdpostkantoor tot 7.45 Luchtdienst New-York — Paramaribo als gewone briefpost voor NeW-York Curasao 9 Oct 8 — via Bordeaux Aanteeke nen hoofdpostkantoor tot 7.45 12 Oct 8 — via Liverpool Aanteekenen hoofd postkantoor tot 7.46 Luchtdienst New-York—Curasao als gewone briefpost voor New-York Briefpostverzendlng Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Canada Laatste buslichting expeditiebureel Utrecht Station 11 Oct 8 — via Southampton Aanteekenen hoofdpostkantoor tot 7.40 geen Canada 11 Oct 18 — via Cherbourg Aanteekenen hoofd postkantoor tot 17.30 geen Canada 11 Oct 16.15 via Glasgow Aanteekenen hoofd postkantoor tot 14.55 uitsluitend Canada Briefpostverzending naar Nieuw-Zeeland Laatste buslichtlng expeditiebureel Utrecht Station 11 Oct 8 — via Southampton Aanteekenen hoofdpostkantoor 7.45 Oct 18 — via Cherbourg Aanteekenen hoofd postkantoor 17.30 Oct 18 — via Brindisi Aanteekenen hoofd»postkantoor 17.30 Nieuv/e \ Bil ¦ BILTHOVEN 9 C Stelling werden de n cordia " Hotel „ Held Nadat de heer Jan cordia " een enkel w * waarby spr o.a zyn de aanwezigheid ¦ van den Utr Kegelbt by wien de leiding v woord Deze gaf een gramma dat vervolj gebracht De heer J G van I schen Kegelbond hie " over den Kegelsport de aandacht vestige bekend professor te als één der meest g Nadat de heer Van cordia " veel succes heer J J Pelt de eei Daarna kwamen d Kegelclub „ K U N aan worp die daar van hun kunnen liete dat zoowel de eerst < een extra applausje Hoewel er 4 volle aanwezigen gelegenh te gooien liet de ste kegelzaal zelf is ook een gezelligheid die zaal hier te lande zu De uitslagen der v Ie prys Kegelaars jnet 72 hout 2e prijs Kegelaara kout Ie prijs Propagand B2 hout 2e prijs Propagand broek 40 hout Ie prijs Dames K ' 47 hout Ie prijs Dames Pre 46 hout Negenprys de heer Velen maakten gel naam op te geven clubs Voor hen die d de dat de directie \ ne alle mogeiyke inll der verstrekt dit ka fonisch geschieden BEUl O verzich NauweUjks markt Indu f oed pryshoi ondsen fra Petroleumwa meerd Yan Duitsche obli Nederlandscli disch staatsf dend. AMSTERDAM 10 Jn de ochtenduren de Amsterdamsche beur lager waren geweest vein de moordaansli Alexander en een ong denz in Wallstreet t daguren een verbe moest worden toeg vaste adviezen van beurzen By uiterst weken de koersen slf van die van gisteren trieele fondsen schonr rondom 214 terwyi handhaafden op de OBLIQA Siadtsleeni NEDERLAND Pi t 1000 - 1001917 - 600 - 10003916 - 1001916 - 500 „ 1000 è t 100 1931 k - 500 1931 k - 1000 1931 k - 100 1933 èl - 600 1933 k - 1000 1933 2e Ig 1933 k f 100 2e Ig 1933 k - 600 2e Ig 1938 k - 1000 1934 - 100 1934 - 600 1934 - 1000 1911 Cerüf V Insohr dito Ned Werk Sch Grootboek Obligation dito dito dito Ned Werk Sch DOST-INDIë - Indië 1930-1000 H Nov 1930-lC - 500 ' 1922 BC 1922 BC - 1000 1921 D $ 1000 1923 0 - 1000 1915 t 100 1915 - 500 1915 - 1000 1916 - 1000 1917 - 1000 1923 A - 1000 1932 - 1000 1926 AB - 1000 1931 1000 Buitenlc BELGIë Obl p 1955 afgest Obl p 1956 afgest Btabilisatieleen 1926 BUIX3ARIJE Tabakleening 1902 Zegelleening 1904 Bel.vr Goud obl 1907 DENEMARKEN Buitenland 1925 $ 1000 Dbllgatlë'n 1926 DUITSCHLAND £ 100 obllg ENGELAND £ 60-200 1960-90 PORTUGAL Xe Serie Afgest XSJBCHOSLOWAKIJ Oblie M 
UTRECHTS CH NIEUWSBLAD No 138 WoensHag 10 OcloHer 1934 DERDE BLAD 11 267 Baas Cobalt was in een groote stad gekomen Had spoedig wfls een besluit genomen Piet breng dezen brief naar mijnheer Verduin Den directeur van den Dierentuin Huisvrouwen te Zeist Ï.EIST 10 Oct — Als gewoonlijk kwam de afd Zeist van de Ned Vereeniging van Huisvrouwen Dinsdagmiddag ter opening van het vergadersel zoen weer bijeen in het gezellige zaaltje van Her mitage " welks intimiteit dit keer wat inboette door de buitengewoon groote belangstelling waardoor schier niet genoeg stoelen waren by te plaatsen Dat ook mevrouw van Holthe tot Echten de bur gemeestersvrouw van haar belangstelling blflk gaf werd natuurlijk door aUe aanwezige dames op hoo gen prijs gesteld Nieuwe Kegelbanen te Bilthoven BILTHOVEN 9 Oct — Onder groote ¦ belang stelling wenden de nieuwe kegelbanen van „ Con cordia " Hotel „ Heidepark " in gebruik genomen Nadat de heer Jan Braun directeur van „ Con cordia " een enkel welkomstwoord had gesproken waarbrj spr o.a zijn groote voldoening uitte over de aanwezigheid van het voltallige bestuur van den Utr Kegelbond kreeg de hr J Koelman \> g wien de leiding van dezen avond berustte het woord Deze gaf een kleine inleiding over het pro gramma dat vervolgens ten uitvoer zou worden gebracht De heer J G van Laere voorzitter v d Utrecht schen Kegelbond hield daarna een korte causerie over den Kegelsport in het algemeen waarin spr de aandacht vestigde op den uitspraak van een bekend professor te Utrecht die de kegelsport als één der meest gezonde sporten kwalificeerde Nadat de heer Van Laere de directie van „ Con cordia " veel succes had toegewenscht wierp de heer J J Pelt de eerste bal Daarna kwamen de leden van de Bilthovensche Kegelcluh „ K U N D A."aan ' t woord of liever aan worp die daarmee het overige publiek iets van hun kunnen lieten zien Hij hoeft geen betoog dat zoowel de eerste negen als de eerste poedel een extra applausje kregen Hoewel er 4 volle uren noodig waren om alle aanwezigen gelegenheid te geven hun 10 halletjes te gooien liet de stemming niets te wenschen De kegelzaal zelf is ook van ' n dusdanige inrichting en een gezelligheid die men niet licht in een andere zaal hier te lande zult vinden De uitslagen der wedstrijden z^n als volgt Ie prijs Kegelaars Heeren de heer Van Kalken Biet 72 hout 2e prijs Kegelaars Heeren de heer Moll met 65 kout Ie prijs Propaganda Heeren de heer Braun met B2 hout 2e prijs Propaganda Heeren de heer Jean Hey broek 40 hout Ie prijs Dames Kegelaars mevr Schreurs met 47 hout Ie prijs Dames Propaganda merr Gerritsen met 36 hout Negenprijs de heer Van Kalken Velen maakten gebruik van de gelegenheid hun naam op te geven voor de vorming van diverse clubs Voor hen die dit Verzuimden deelen wfl me de dat de directie van „ Concordia " alsnog gaar ne alle mogelijke inlichtingen omtrent een en an der verstrekt dit kan zoowel mondeling als tele fonisch geschieden Demonstratie nieuwe zwem-i techniek ó^^fiè Op Zaterdag 20 October a.s zal in het géboow Concordia te Bilthoven de bovengenoemde zwem club het zv/emseizoen officieel sluiten Evenals voor de in Maart 1.1 gehouden Olympische avond is het aan het bestuur gelukt een zeer afwisselend en leer rijk programma voor dezen sportavond te stellen De heer Duvergé lid van de examen-commissie van den Ned Zwembond zal aan de hand van zeer interressante filmopnamen een nieuwe zwemtech niek demonstreeren De propaganda-commissie van den N.Z.B kwam onlangs klaar met de samenstel ling van ¦ een propagandafilm voor de zwemsport Ook deze film zal men in BUthoven kunnen bewon deren Ten slotte heeft het bestuur gemeend bij het afscheid van de zomersport een en ander van de wintersport te laten zien Het kreeg bereids de beschikking over een drie tal buitengewoon fraaie wintersportfilmen welke achtereenvolgens de skisport het skispringen en het kunstrijden op de schaats op het witte doek brengen Alles bij elkander belooft dezen avond voor srpor tief Bilthoven een praehtavond te worden Protestantenbond te Zeist ZEIST 10 Oct — Mej L Gerlach voorgang ster van de afd Zeist van den Ned Protestanten bond is er in geslaagd het door haar bijgewoonde Passiespel te Oberammergan voor een talrijk op gekomen belangstellenden te laten leven Na het ontstaan van de Mysteriespelen te heb ben geschetst vertelde spr hoe de bewoners van het kleine bergdorp in Beleren er toe kwamen het Passiespel te Oberammergau voor een talrijk op gekomen publiek te laten leven Spr beschreef verder heel de opvoering terwijl de 16 tafereelen door lichtbeelden werden verdui delijkt In groote stilte werd met volle aandacht geke ken en geluisterd waarbij stellig velen onder den indruk kwamen van de plechtige weergave van de Christus tragedie INBRAAK TE ZEIST ZEIST 10 Oct — Van uit een pand staande achter een perceel gelegen aan de Verlengde Slot laan werd in een der nachten dezer week een jongensrijwiel en eenige gedragen kleedingstuk ken gestolen De politie heeft de zaak in onder zoek MET DE POPPENKAST OP REIS 268 Hij kwam in een kamer vol beesten - portretten En hy durfde van angst geen voet te verzetten Alstublieft mijnheer zei Plet gewichtig En gaf den brief toen heel voorzichtig Wordt vervolgd De heer Kommer Kle(jn die dezen eersten Huis vrouwenmiddag zou declameeren gaf na een inlei dend woord van de presidente allereerst een duide lijke toelichting op Shaw's „ St Joanne " waarvan vervolgens de z.g gerechtsscène in het 6e bedrijf op sublieme wijze werd voorgedragen waarbg de tekst als ' t ware levende werkelijkheid werd Met gespannen aandacht werd geluisterd en genoten van de voortreffelijke vertolking die met kletterend ap plaus werd gewaardeerd Ook het gemengd programma dat door Kommer Kleijn na de pauze nog te genieten werd gegeven kreeg veel btjval zoodat op een wel bijzonder ge slaagden inzet van het nieuwe seizoen kan worden teruggezien WAT ZULLEN WE ETEN9 Donderdag II October Gehakt and ij vie aardappelen Custard met cocosnoot Pustard metoocosnoot 150 gr bloem 100 gr boter tikje zout 1 theelepel lichte basterdsuiker 1 theelepel bakpoeder 3J - d.L melk of 3 theekopjes 2 eieren 3 volle eetl basterdsuiker 1 volle theelepel ge raspte cocosnoot We vetten een vuurvast schoteltje in met Ixiter en maken een z.g piedeeg door de bloem te zeeven met zout bakpoeder en basterdsuiker daarna in een kom alles overbrengen èn boter èn bloem met de vingertoppen tot eëh kruimelige massa verdee len Vervolgens gieten we er één è 2 eetlepels water bij en kneden het deeg tot een samenhangende bal die echter niet té vochtig mag zijn Deeg met de bloem rollen we uit en doen hét in de pan De cocosnoot die we geraspt in elke kruideniers zaak kunnen koopen wordt een uurtje in de thee kopjes geweekt daarna worden de eieren en sui ker flink geklopt en bij de melk gevoegd waarna de vloeistof op het deeg wordt gegoten en de scho tel in een goed warmen oven wordt weggezet die na een minuut of 10 getemperd wordt Het schoteltje blijft zoolang in den oven totdat het vulsel tot een dikke gebonden massa is die echter niet tot het kookpunt mag komen en tenslotte nadat de pudding gereed is geheel moet afkoelen en koud wordt gepresenteerd GEVONDEN VOORWERP NIET AAN GEGEVEN ZEIST 10 Oct — Vorig Jaar werd door een groenteboer op den openbaren weg een kist met andijvie gevonden die blijkbaar door een collega was verloren Hij verzuimde daarvan aangifte te doen bö de politie Thans — nu het geval bekend werd — werd alsnog tegen den man proces-ver baal ter zake verduistering en het niet opgeven van een gevonden voorwerp opgemaakt MOTORRIJDER GESLIPT ZEIST 10 Oct — Tengevolge van het slippen op de tramrails kwam in de Donkerelaan een mo torrijder te vallen De duo-rijdster bekwam daar bg een zoodanige verwondmg aan de knie dat z ^ per auto van den geneeskundigen dienst naar het ziekenhuis moest worden vervoerd voor genees kundige behandeling Na aldaar te zQn geholpen keerde het echtpaar per trein naar de woonplaats Amsterdam terug BEURS VAN AMSTERDAM Staatssp JAPAN lOOH 100i « 100 % lOOH 99H Amst Grondbr.bank 9bH 95 % Goolsch Natuurres Nat Grondbezit 1915 70K 70?i Ned Grondbriefbank Overzicht Nauwelijks prijshoudende markt Industrieele fondsen f roed prijshoudend Cultuur ondsen fractioneel lager Petroleumwaarden ongeani meerd Yankee's gedrukt Duitsche obligaties zwakker Nederlandsche en Ned - In disch staatsfondsen prijshou - dend AMSTERDAM 10 Oct — Nadat in de ochtenduren de koersen op de Amsterdamsche beurs eenige punten lager waren geweest onder invloed van de moordaanslag op Koning Alexander en een ongeanimeerde ten denz in Wallstreet trad in de mid daguren een verbetering in die moest worden toegeschreven aan vaste adviezen van buitenlandsche beurzen Bij uiterst kalmen handel weken de koersen slechts weinig af van die van gisteren Van de indus trieele fondsen schommelden PhiUps rondom 214 terwyl Unilevers zich handhaafden op de slotkoersen van OBLIQATIES Siadtsleeningen NEDERLAND t)Ot V.K Heden 1916 1 1000 4 1917 100 1917 « 500 1917 - 1000 1916 - 100 1916 - 500 1916 „ 1000 a f 100 1931 k • 500 1931 k • 1000 1931 èt - 100 1933 4 & - 500 1933 4 a - 1000 1933 4 1933 af 100 4 1933 a - 500 4 1000 4 100 4 i 500 4 1000 4 4i 4 102 102X 101 ï « 102 102H wm 102 102 > 4 wm 102 102H 101 '* 102K 102^0 101 « 102 « 102 % xom i02H 102 % lom 102 % wm 100 Ji 92 91H 78 4i 4 4 4 4 4 4 1938 a 1934 1934 1934 ¦ 1911 3 100 % 8 92K6 3 gi'Ke 2 * 784 Si 3 92Kii 2i l&H 26 Ig 78^i Certif V Inschr öito Ned Werk Soh Grootboek Obligatiën gito dito dito Ned Werk Sch DOST-INDIë 4J jpr 1930 l(f00 4i pr - SOO 6 ¦ 1000 6 - Indië 1930-1000 Nov 101 % 1922 BC $ 1000 - 1000 1 100 500 - 1000 -1000 -1000 -1000 -1000 BC 1921 D O 191519151915191619171923 A19321926 AB - 10001931 1000 101 % 101 % Buitenland BELGIë Obl p 1955 afgest Obl p 1956 afgest Stabilisatieleen 1926 995 < 98 mi 97H 6iH BUI/3ARIJE & 6H 6K 7 % en 1902 1904 1907 4i 6 % Tabakleening Zegelleening Bel.vr Goud obl DENEMARKEN Buitenland 1925 53V 97 % $ 1000 Si 53H Obligatiën 1926 S 98 DUITSCHLAND £ 100 oblig 7 19 ^ 20 ENGELAND i 60-200 1960-90 4 69 % PORTUGAL.Ie Serie Afgest 3 XSJECHOSLOWAKIJB Oblie a 63 ' gisteren Aku's trokken een fractie aan Voor Koninklijken bestond eenige vraag op het hedenmorgen verlaagde peil er trad dientengevol ge een volledig herstel in de Ameri kaansche soorten daarentegen kwa men hier en daar een kleinigheid la ger Rubbers liepen meerendeels iets terug onder invloed van de zwakkere houding van de Londensche rubber markt Een uitzondering vormden Amsterdam-rubbers die zich " konden handhaven Tabakken ongeanimeerd zoowel oude Dehli's als Dehli Bata-via's zagen zich 1 procent ontgaan Suikerwaarden hadden een beperkte markt stemming ongeanimeerd H V.A kwamen op een lichtelijk ver laagd peil Scheepvaartaandeelen verlaten Yankee's in navolging van Wallstreet beneden de koersen van gisteren Duitsche obligaties iets zwakker Youngleening verkeerde in reactie Bij kalmen handel was de stemming voor Nederlandsche en Ned.-Indische leeningen prlishoudend De 4 procents leening Indië kon zich handhaven op lOli/ie De obligaties Amsterdam bleven op peil de be langstelling was echter geheel ver - dwenen Prolongatie 1 procent ZWITSERLAND ObUg ' 24 5 Bult L | 1-1 1927 4è TOlJf ^ SH 53H Imp 500-1000 ' 24 6 Loan Yen 31 $ 500-1000 S MEXICO 1 % Afgest $ 100-1000 6 Buitenl 1899 Afgest f 20-100 5 Binnenl schuld Afgest $ 100-1000 3 BBAZILIS B 14 ^ 1895 Funding Lg 1898 £ 20-100 5 6 500-1000 4 5 8 Bi lo'fi i 20-100 1888 nH 12H 25 29 >^ mi 1889 1910 £ RIo de Janeiro 1905 sa Paulo 1921 Dom Republ 1926 Prov en gem leeningen A.msterdam 1933 5 3it0 1913-1914 4 * lOO ^ 100»-i 100 « iito 1916-1917 4 | 100 ^ dito 1930 41 100»4 dito 1934 il lOOM dito 1930 4 dito Ie leening 1931 4 99H dito 2é teening 1931 4 4i 4i 1931 4 6 1920 6 4i 4 41 1981 4 1917 4i 1926 4i Apeldoorn dito Baam 101 « Batavia Deventer dito dito dito dlto ^ Eindhoven Gelderland dito 116-U 1927 U dito 1929 4i dito 1930 %- H 4 tSoes 1930 4 s Gravenhage 1921 6 aito 1/6-1/12 1926 4i IQOV dito 1/6-1/12 1929 4J 1983 4 Prov Groningen 1917 H Oem Groningen 1932 S Qem Groningen 1917 4 Gem Groningen 1928 4 * 3em Groningen 1983 4 Helmond Dec 27 1928 4J innji Hilversum 1932 6 Leeuwarden 1921 4X N - Rotterdam 3ito iito = emarang Tilburg Brabant 1914-1925 4 * 1916-1917 4J 10 ' X > 100 % 1926 lSSO 4 » I00«i Luik B n C V O 6 Kopenhagen 1926 5 dito £ 100 1901 4 Iito £ 20-100 1910-'U 4 1931 4 98H 98H 1925 5 1926-1930 4 » 1005 ^ 100 % 13 13 88?i Berlijn R II 1925 6è Christiania 14 4i R.K Ziekenverpl Hilversum 1932 5 Kerk en Liefd Inst 995i Bank ' en Cred Inst 164 Deutsche Rent.b 1925 7 Ver Duit Stedenl obl 7 Hypotheekbanken Amst ' Hyp.bank pbr 5 aito 4è Bat Hyp.bank pbr 4è lOO^i lOOK Fr.-Gr Hyp.bank dito 5 101 Fr.-Gr Hyp.bank pandbr 1/3-1/9 41 lOlH ld ld ld 4 100 Gron Hyp.bank pbr éi lOOH 3ito dito 4 1 HoU Hyp.bank dito 5 Hyp.bank v Ned dito 5 1004 Insul Hyp.bank dito 5 Nat Hyp.bank dito 5 lOlJi Ned Hyp.b Veendam pbr 5 lOOW id Id ld Id 4J lOOH 100id id id id 4Oostel Hyp.bank 5 idem idem 4 Overijs Hyp.b dito 5 dito ¦¦ dito Rott Hyp.bank dito dito Qtr Hyp.bank dito dito Westl Hyp.bank pbr 5 1004 dito 4i dito 6 600 100 % dito 41 lOOli 100 6 lOOH 4 100 109 Idem 4J 1005 ^ ¦ 100 % Idem ' idemidem idem idem 4 Zeeuwsohe Hyp.b dito 6 dito dito dito 4J lom dito dito dito 4 Z Holl Hyp.b dito 5 Holl Can Hyp guld 5 Ned Oostfr Hyp.bank pbr 6 Nwe Ned.-Am Hyp.bank pbr 5 North West and Pao dito 4i Eerste Ned Sch.verb Mpii pbr 4J Arget N H.-B _ _ Ced L dito 6 dito K dito 5 Industrieele Ondern 102 lOi'4 Cent Suiker MÖ obl 7 dito dito dito 5J 102 Fr Gr Beetw s.fabr 5 104H Gouda Stear K.fabr 1034 1034 obl S Kon Ned Pap.fabr obl 5 103 % 101 Lever's Zeep Mfl 1934 4i 1034 Ned Linoleumfabr 5 lOOH Philips Gloeilampen B Krupp Akt Ges Friedr 6 Mitt Stahlw obl 7 Rh Elbe Un obl 7 ilH Ver Stahlwerke obl 7 30 iSH 32 Qas en Elecfr * utr Berl Waterleid obl 4i Stadt Elect nH W 1926 6 Cities Serv Cy p 1966 obl 6 24 % 28 % Cities Serv Cy p 1958 obl 5 24Vi 24 Rheln Westf Bleet 1927 obl 6 22 Petroleum on^.ern Bat Petr Mpfl obl 4 103 XOZH Kon Petr Mtj $ 1000 obl 4 81 81 Scheepvaart mijen Ent Mere Mar S.P.G.O 6 Diversen 88 ^ 884 Spoorwegen 1004 1004 1004 100 904 59 % 634 4H 40X H.IJ.S.M obl 1926 4J 1004 dito dito 1900 4 100 Mg tot Expl v S.S 1913—'26 4è 100 % dito 1901—'13 4 100 CJhemin de Fer du Midi 904 A.tchison Topeka 69 % 63 % 4 % Alg Hyp obl 4 Cent Pao le Ref Hyp 4 Chic Milw Conv Adj 5 R n Kansas City Southern le Hyp 3 Miss Kans Tex Railr Adj B 5 Norf & Westa Gecons 61H 61 % 4 le Hyp 4 South Pao Goudobl South Pao Railr Comp le Ref Hyp Can Pao dito $ perp Cons Gooische Tramw obl 46 Premiéleeningen 114 f 100 8 - 1000 3 - 100 3 1868 3 het 1888 1887 2J Amsterd 1874 dito dito 0.1 leen Rotterdam Witte Kruis N.-H V België Antw Voorloopig genoteerde fondsen Amsterdam 1934 4 pr WH 99 % Cedulas A 1933 5 pr 30 31>i Cr Com de Belg B fr 1000 5 Frankrijk 1924 7 N Indië a f 100 1934 4 101 % 101 % idem a - 500 1934 4 101J « 101 % idem a - 1000 1934 4 101 % 101 % Ned.Indië f 100 ' 34 2e 1.4 lOlM 101 % Idem f 500 lOlH 10 1 % [ dem f 1000 101 % 101 % Nwe Int Hyp.b pbr 5 Utrecht Prov 1934 4 AANDEELEN enz Banken Amsterd Bank Aand 1064 Bank Ass f 150-300 ditodito - 600-1000 dito 1054 Geld Cred Ver ditoHoll Bank Unie ditoIncasso Bank dito Ned.-Ind Esc Mij ditoNederl Bank A Ned Handel-MiJ dito Ned Handel-Mij eert Rott Bankvere'en Aand Twentsche Bk ser A A 64 60 83 87J < 59 40 85»4 864 38K 40 855i 854 Industrieele ondern 192Ji 29 1074 110 ^ 144 Alg NoritMij gew aand 191 Bat Marg Fabr A 29 V d Bergh'a Fabr Cert V A WH Iito pref winstd aand A f 1000 dito dito dito E f 1000 1004 Cart en Pap.fabr v.h W A Solten Aand UI Gouda Stear.k.fabr dito 148 " ruyter & Zoon A pref Aand 1264 126Mdito E winstd pref ditoHeemaf Aand Hollandia Melkfabr dito 39 40 Holl Beton Mg A 310 310 Holl Draad en Kabelfabr A Jurgens fabr pret A Aand 995 ^ 99H Jurgens fabr 7001-31220 P.W A 9fM U % Jurgens 800 169 298 169 iOiH 125 404 »^ 194 120 17 1 na 1204 nü nH 73 41 12'4 194 166 20Ü 115 pref C winstd.-aand 94 *^ » m Kon Ned Zoutind Aand Kon Eroo en St dito Lyempf Leeuwarden IJs - en Melkfabr ditoN Gist en Spirit.fab A Ned Kabelfabr Aand Ned Sch.bouw Mfl ditoRott Droogdok Mij A.Schelde Kon Mij de A,Idem Nat Bez A Scholten Aard.meel - fabr Aand.Stoomsp Spanjaard dito Stork & Co dito Utr Asph.fabr gew A dito pref Winstd A Ver Blikfabrleken dito Ver Chem fabr Aand Ver Papierfabr v Gelder gew A 454 45 Ver N Rubb fab Aand.Ver Touwfabr dito IWerkap serie A Aand 17 Westersuikerraft Aand 34 SS Am Can Cy C v gew Aand.Am Car & Foundry loi ^ C V 10 A $ Am Bnka ioj | C v 10 Aand $ 10 % Am Hide and Leather •» r ^ '^¦.'^• A-3 3 % 3 % iito Cert v pref Aand 11 12 Ajn Sm & Ref C V 10 Aand $ 20 % Contin Linoleum Un A Farbenindustrie I.G C V Aand 45 Fisk Rubber Corp C V Aand $ 4 % m Gen Mot Corp C v A 17 % North Am R C llH CA 5-10 Q.A $ 6H Ougrée Marihaye S A.d ' A t 42 041 50 Separ Aktiebolag Aand Stand Brands e V 10 A $ 12 xm Studebaker Corp Cert v G A $ CTn States Steel Co C v G 20 % im dito dito C v Pr dito Electr Qas enz * AJg N.-Ind Elect Mö A rw Cent St V El Str A 1594 160 Centr Public Serv C V 10 A $ 8H North Am Cy O V 10 A $ 8M Handelsondernemingen Banda Cred & Hand - Borneo Sum H.Mtj Aand 128 >^ 127HDell Atjeh Hand Ui ] A 67 68 Hand Mg Guntzel i9 & Schumacher A 80 tat Cred & Hand - ver Rott A 86?i 87 Linde & Teves en Stokvis & Zn A 59>i Nederl Wol Mö A 72 Mijnhoww Billiton MQ le rubr A 3lto 2e rubr A 292 2944 Oost - Borneo M;j Gew Aand 60W 604 3ito pref dito 103 102H Salida MHnboUw Mfl Singkop Tin Mfl Aand 79 78 Petroleum Kon Ned Petr Mtj f 100 Ond A 147K 146 % Moeara Enim Petr Mij Aand Tarakan Petr Mij dito Zuid-Perlak Petr Afg Pr A f 8 7 90 Phoenix Oil & Tr Cy C V A Shell Union 011 Corp C V 50 G.A $ Steaua Romana Scheepvaart 24H 20 25 • S2H 314 Java-China-Jap.-L Aand.Kon Paketv Mil dito 73 Maas St.v My C v A 19 Nievelt Goudriaan Aand.Rotterd Lloyd dito 325i Stoomv MH Nederl dito 314 Stoomv Mij Oostzee dito Int Mere Mar Cert V 10 Aaüd $ Suiker 9H 72 217 Bodjong Suikerfabr A Kaliredjo Suik.fab Aand Krian Suikerfabriek dito 25t < Pagottan Cult Mtj A Suiker Cultuur Mfl A BI Tabak Arendsb Tab Mij Aand 219 ^ Besoekl Tabak Mij dito Holl Sum Tab Mij dito Soekowono Landbouw MQ dito Thee Amst Thee Cult Mtj dito Banjoewangi Thee liiH 117 en Rubber A Rongga Landb MIJ dito 1454 3edep Cultuur MiJ dito 219 Slndangsari Cult Ut A 116 ^ Diversen Blauwh.v.-Vriessev A 37 374 Houthandel Albers A 21 Houth William Pont gew Aand 234 22li dito pref Aand 63 ylaxwell Land Grand Aand 21 20 Muller & Co W H / pref Winstd.-Aand N Mij v Havenw Aand 45 ^ 465 ^ Zeehaven Sabang f 1000 C V A 36 36 Peruvian Corp Cert v Aand 1 % 1 % dito Cert v prev dito e % 6 % Sears Roebuck Cert v gew A $ 23a 23'A Spoorwegen 45 « Dell Spoorweg Mij A „„ Holl IJz Sp.w Mij ' A 99 Mij tot'Expl V S:S A I>Ied.-Ind Sp.w Mij A 2iH 244 Nat MiJ d Belg 31 301 ^ 94 9H 2öH 2m 1H sa Bi Spoorw Pr A 94 933 ^ Ateh Topeka C V gew Aand Baltimore & Ohio C V A Ches en Ohio C V Aand Chic R Isl en Pac C V gew A Brie Sp.w Mö gew A Kans City South C V gew A dito Cert v ptet A Miss Pac Rr Cy C v gew A Iito < 3ert v pref A N.-Y Ontario & 3 % 8Xa 11 9 % * 9 % Western Aand Southern Pao Comp 11 gew A dito Cert v gew A Southern Railway Orig gew A Union Pac Rr 61 Cert v Gew A Tramwegen Madoera St.tram Aand Malang Stoomtram dito - Ned Ind Tram dito m m Oost-Java St.tram ditoSemarang Joana Stoomtram ditoSemarang Gheribon Stoomtram dito Intern Nickel Cy C V A $ R n Voorloopig genoteerd im ACTIEVE FONDSEN Staatsleeningen Dultschland obl a f 1000 1930 5è 22»4 21 % Bank - en Cred Inst Koloniale Bank Aand 404 39 ^ Ned Ind Handelsb f 1000 dito 65W 65 Ned Hand Mij f 1000 C V A 39W 39 Fransche Banken 3 C V A Relohsb Duitsche A i9H Industrieele onde.n Z2H 184 444 33W 44ii 344 214 214 216 2144 166 70 '^ 1544 704 üH 6»4 xo %« 34 1 « 2 « lOift m Ala Kunstz Un Aand V Berkei's Patent ditoCalvé Delft C v Aand.Cent Suiker Mij Aand.Holl Kunstz Ind ditointern Viscose dito KUchenm Int Ace dito Küchenm Int Ultr dito Ned Ford Aut Mij dito Philips ' Gloèil.fabr Gem Bez v A Philips ' Gloeil.tabr Pref W A Unilever Cert v Aand Anaconda Copper Cert v Aand Bethlehem Steel C V 10 Aand $ Gen Aviation C V A.Kenn Copp C v 5-10 A Un Stat Leather C.v.A.Wintershall A Zw Lucifer Mij Aand Electr en Qas Mijen Alg N.-L El Mij N B V A 197 1964 N Ind Qas Mij Aand 172H 173 Wisselkoersen Opgave van de Ver voor den Geld en Effectenhandel te 2.15 uur n.m 10 October 1934 Inkoop Verkoop 59.30 59.40 9.72 ^ 9.73 H ' 34.43 34.47 7.20 7.21 48.10 48.14 12.62 12.65 1.46 % 1.47 % 63.50 63.70 9.72 9.75 6.88 6.92 7.19 7.28 48.10 48.25 1.451 1.47 99.50 100.50 12.65 12.80 27.45 27.75 12.07 12.15 2.47 2.49 Cheque Berlijn „ Parijs „ Brussel „ Londen „ Zwitserl „ Milaan Cable New YorkDuitscli bankpapier 63.50 Pransch „ Belgisch „ Engelseh „ Zwitsersch „ Amerik „ ndisch „ ttaliaansch i Dostenr „ rouden ponden ouden dollars Toeristenmarken N.-I Gas Mij N.B V.A 174 ^ 175 Ass Gas & E Cy 4 U V 10 A $ Cities Service Cy C V 10 A $ IK Middle W Ut C y 1-10 gew A $ 1 % MijnboMW Alg Explor Mij Aand 129V 128 Boeton Mijnbouw dito Bi ' Redjang Lebong Mijnb Mfl dito 151 154 ^^ Petroleum Dordt Pet Ind Mij dito 129 129 Kon Petr Mg dito 1474 Xi&i Perlak Petroleum dito 814 86 ontin Oil Cy C V 10 A $ 9 '% 9 % Shell Union Cv 10 A $ 4 % ZH Tide Wat Ass Oil C V A $ 6K 5 Scheepvaart K Ned St.b Mij Aand iH va Xon Ned St.b N B V A Ned Sch.v Unie dito 324 32H Suiker uit Mfl Vorstenl G Aand 14 1604 774 dito dito Winstaand 8 Hand.ver A'dam Aand 161 Javasche Cult Mfl dito 78 N.-I Suiker Unie dito 663 < Poerworedjo " Sulker-Ond dito IH Tabak Deli Batavia Mil dito lilH 161 Deli MÖ a f 1000 Cert V Aand 127 1974 Oostkust f 1000 Cert V Aand Senembah M « Aand 13i'4 lS4Si Diversen Krëuger & ' Toll dito / Orwegen Chicago Mllw C V 10 Aand $ 1 % 2 Iito C V pref Aand 2 % Miss Kansas & Tex C V 10 A $ 8 % Wabash Railway Cert V G Aand IH 1 % Rubber Amsterdam " Rubb Cult Aand 91H 914 Bandar Rubb Mü dito ll8 1174 Dell Batavia Rubber MH dito 7S 714 Hessa Rubb Mil dito 414 i^H tod Rubber Comp dito 604 894 Kê»d Lemb Rubb öito I3fl 138 Majanglanden Ver dito 100 97H Oost-Java Rubb Mii dito 119 118 Rott Tapanoel dito isH 48 Salatra Plant Cult dito.Serbadjadi " Sum.-Rubber dito 60 57 Silau Sum Rubber MJl dito 694 70K Sumatra Rubber Cult MH Aand 134 Ver Ind Cult ond dito 1\H nH Cnt Rubber C v Aand SH 2 % 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 138 Woensdag 10 October 1934 Handel Personeel gevraagd KRUISJES-COLLECTE Gedenkt op Donderdag 11 October a.s De Groene Kruis-Colledtö DOOR ALLEN - VOOR ALLEN N.V STICHTSCHE HOUTHANDEL Visschersplein la Telef 14455 Tri plex in alle soorten maten en dikten Eiken Beuken Iepen Mahonie Teak en Lindenhout Eiken lijstwerk Tafel - en Divan pooten Tafelranden Fineer Esha was-beits enz enz Ver laagde prijzen 311 Br wordt gevraagd tegen 1 Nov a.s eèn flink degelijk KEUKENMEISJE goed kunn koken en helder werken niet boven de 25 jaar Br onder no 512 bur dezer NICOLA DROGISTERIJEN iO % OPCASSABONS DEZE WEEK BIJ AANKOOP VAN 1 GULDEN BRILLANTINB CADEAU Gevraagd een DAGMEISJE zelfst kunn werkenen koken Hulp in dehuish aanwez Mevr.Cuperus Dillenburg straat 17 440 » NiCOLA HELPT U ROND TE KOMEN " LÜNMARKT 3S - NACHTEGAALSTRAAT 9 WINTER AARD APPELEN per half mud Drent sche eigenheimers 1.75 Reuze drielin gen 1.80 Zeeuwsche eigenheimers 2.00 Geldersche bevelan ders 2.10 Viaansche bravo's 2.25 Zeeuw sche blauwen 2.25 Wouterse Twflnstr no 73 Telef 12863 415 Gevraagd fl R.K DAGDIENSTBODE boven 18 jaar zelf standig kunn werk.eenigszins kunn ko ken tot ' s av halfacht Loon f 6 p w.volle kost J M V d.Heuvel Oudegracht no 342 314 t>E l_IE.FD £ JONGSTE KELLNER gevr Hotel Rlche ingang L Koestraat 342 TIMMERMAN's KOLENHANDEL noteert prima An thraciet vanaf f 1.40 tot f 1.80 Eierkolenf 1 — Cokes f 0.80 Alles per H.L Vol tastraat 6 Telefoon 12750 393 Voor direct gevr flinke DAGDIENSTBODE v.g.g.v Aanmelden:Donderdagm van 2 tot 4 uur Fr Hals straat 31 535 KINDER LEDIKANTEN voor halven prijs in de Matrassenfabriek van A V Alphen Kievitdwarsstraat 38 Opmaken over trekken van Ma trassen Tel 12692 348 Voor direct gevr een flink DAGMEISJE niet beneden 18 jaar.Zich aan te melden ' 3 av na 8 uur Fr.Schubertstr 17 Oogin Al 516 HET ADRES om Parapluie NET DAGMEISJEgevraagd voor dehuishouding bekendmet koken Aanmel den Nieuwe Koekoekstraat 54 519 of Wandelstok te koo pen is M Sinke Elisabethstraat 9 Tompouse kunstzijde f 1.70 zijden Tom pouse f 3.90 Heeren parapluies f 1.75 Gloriazijde f 4.50 524 Gevraagd een NAAISTER aan huis Brieven m prijsopgaaf onder no 508 bur dezer OUDE VLEESCH - HAL VOORSTRAAT 19 Lamsvleesch 25 30 40 cent per pond 5 pond voor één gulden Uitsluitend van jon ge lammeren 521 AANK KLEERMA KERSJONGBN gevraagd voor hetbetere maatwerk.Adres Ritzema Bes laan 66 501 AGENT ESSE gevraagd door oude,bekende wtinhandelvoor verkoop aanparticulieren Hoogeprovisie Bij geble ken verkoopkrachtvast inkomen gega randeerd f 25 — totf 60 — per week ofmeer Br lett S.T.M.Nrjgh en van Dit mar's Adv Bur Rotterdam 505 OUDE VLEESCH - HAL VOORSTRAAT 19 Runderlappen 35 40 Stukjes Rundvleesch 40 50 Runderrolla de 40 50 Ribstuk Rosbief 50 Kwali teit de beste 522 ONZE RECLAME HAARDKACHEL met kookgelegenh en opklapbaar deksel verchroomde vuur deur capaciteit 150 kub M f 45.00 Licht en Warmte Damstr no 29 Tel 12660 523 Gevraagd een net MEISJE voor alle werkzaam heden 16 jaar Brie ven onder no 553 bur dezer Gevraagd direct flink net MEISJE niet beneden 18 jaarvoor dag en nacht,zelfstandig werkenAanmelden hedenav 7—8 Joh de Wit straat 6bis 576 AMEUBLE MENTENComplete huiskamersAmeublement schuiftafel dressoir sa men f 52.50 Moder ne salon-ameuble menten f 45.00 vierpracht salonfauteuilstafel samen f 67.50 Nieuwe Koekoekstr no 47 525 Personeel aanbieding „ HET LEDEE ADRES " Predikheerenstr 14 Telef 14556 Ruime keuze Leder Rubber Wliiterinlegzolen,-Steunzolen Veters Creams Onderhouds middel voor Motor jassen en Sportarti kelen enz 578 Biedt zich aan NET MEISJE 24 j P.G voor d of d en n v.g.g.v Br onder no 538 bur dezer Ben nette burger Juffrouw m.l z z g geplaatst als HUISHOUDSTER volkomen met alle huiselijke bezigheden bekend bij H of D of kl gezin waar vrouw ontbreekt in of buiten Utrecht liefst in Christelijk gezin P.G of G.G Br onder no 526 bur dezer VOOR FIGUUR ZAAGWï]RK glad geschuurd Ber ken Triplex 3 m.M 122 X 76 48 cent perplaat 4 m.M 122 x 76 55 cent per plaat.Glad geschuurd El zen Triplex 4 m.M 120 X 102 45 cent p.plaat 118 X 88 40 etper plaat 122 x 9237 cent per plaat.Houthandel „ Succes"Vinkenburgstraat 28 naast het Postkan toor 573 Net Geldersch meisje 32 jaar P.G b.z.a als HUISHOUDSTER in net gezin v.g.g.v Brieven Lijsterweg no 60 Hilversum TER KENNISMA KING Nog Zomerprijzen Anthraciet 15/25 f 1.30 Anthraciet alle afmetingen vanaf 1.50 Eierko len f 1 — en f 1.15j alles per H.L fran co bergplaats Kor poraal Huijgensstr no 24 Jutphaassche weg 12 Telef 16174 CHAUFFEUR Automobiel-Monteur met alle wagens be kend zoekt werk op vracht - of luxe wa gen v.g.g.v Brieven onder no 510 bur dezer JONGE WERKSTER biedt zich aan voor Dinsdag Woensdag en Zaterdag Brie ven onder no 513 bur dezer Diversen Bouwvak Fabrieks Metaal Land en Tuinbouwarbeiders Verzekert U tegen werkloosheid bij een neutrale vereeniging Aanmelden Van Swindenstraat 48 Joh Versendaal 455 Een nette SLAGER biedt zijn dienstenaan op Vleeschwarenfabriek Gtoed kunn.uitbeenen Br Boek handel L Faber enZn P Nieuwland straat 25 549 KENNISMAKING Heer 5 jaar met vaste werkkring zoekt kennismaking met beschaafde mo derne jonge vrouw ook weduwe Brieven bij voorkeur met portret ond no 439 ^ bur de^^r UW BOEKHOU DING in orde vanaf f 3.00 Vraagt inlichtingen per telefoon 12577 of brieven onder no gS.Q \)» l vm dit blad Biedt zich aan net MEISJE voor dag en nacht voor de geheele huis houding Br onder no 551 bur « lezer KLEINTJES TE HUUR Benedenhuizen driegroote kamers keu ken tuin modem in.gericht f 5 — p wk.Bovenhuizen 2 ka mers en suite tweegroote slaapk keuken hall Mooi uit zicht f 5.25 per wkBovenhuizen 2 ka mers en suite tweeslaapkamers en zolderkamer f 4.50 perweek Gemeente Utr.Inl WoningbureauH A Heep Amster damsche straatweg no 449 474 hoogstens 20 woorden f 0.75 3 achtereenvolgende plaat singen f 1.75 Elk woord meer 5 cent per plaatsing Onder rubriek Gebruikt » Auto's 50 % extra Te koop Te koop gevraagd H.H HOVENIERS TE KOOP 2 kozijnen met ra men van boven glasen lood breed 220 hoog 275 C.M voorwoonhuis Te bevra gen V d Vliet Laanvan Nieuw Guineano 65 444 SCHRIJF MACHINE Portable te koop ge vraagd Briev met merk en prijs onder No 555 bureau dez HAARDKACHEL Ter overname prachtemaille Gloria haardkachel prijs f 13.50 Te zien Ridderschapstraat 17 577 TE HUUR aangeboden klein huisje bevatt suite zolder keukentje tuin schuur n.b Maliebaan en plantsoenen voor al leenwonende meest geschikt Br onder no 389 bur dezer een Hovenierderij te huur met woning schuur en grond aan harde weg en vaar water Te aanvaar den 1 Januari 1935 met of zonder teelt vergunning groot 1 H.A 30 Are Brie ven onder no 548 bur dezer TE HUUR TE KOOP GE VRAAGD een tweede-handsch Foto-toestel 13 x 18 Lens minstens 4,5 Br onder no 514 bur dezer WONINGBUKEAU ter overname in bui tenwijk wegens dub bele zaken Brieven onder no 566 bureau dezer Heel Huisje voor net gezin huurprijs 5.25 per w St Jansho venstraat 13 b d Biltstraat Te bevr N de Jong Bunnik 428 „ FLORA " LUCAS BOLWERKT INZINKBARE splinternieuwe Salon Trapnaaimachinegeheel eiken hout,ringspoel met nogvol garantiebewijs,wegens ziekte voorspotprijs over te ne men Moerbeistr 2 Ondiep 562 i-IiAMPS RADIO TOESTEL te koop prima wer kend met gelijkrich ter 120 volt Ook te ruilen tegen toestel 220 volt Amsterd straatweg 416bis BEZOEKT Café Restaurant MOOISTE ZITJE VAN UTRECHT TE HUUR Winkelhuis Groene straat no 51 f 4.50 per week Te bevra gen Sprlngweg 46bis 545 HUIS TE HUUR Te huur TE HUUR gemeente Utrecht moderne Bovenh be vatt suite keuken 3 siaapk f 4.50 p wk Benedenh bev sui te keuken tuin schuur f 5 - p wk Inlicht H A Heep Amsterd straatweg no 449 heel huis gelegenWagendwarsstraatsuite keuk plaats,kelder 2 slaapkam.,te bevrag Cremer straat 18 ^ 355 TE HUUR Winkelhuis op bes te stand nabfl Diac huis voor vele za ken geschikt huur prijs billijk Bevra gen Adr v Ostade laan 61 Utrecht 528 PAKHUIS SALONKLEED f 13.50 Ter overname aange boden pracht zwaarpluche salonkleedje mod patroon heeftgekost f 32.50 nuspotprijs f 13.50 Lijs terstraat 41 Voge lenbuurt 544 Droog pakhuis tehuur geschikt vooropslagplaats of tim merwerkplaats aangroot vaarwater Tebevragen Leidsche 478 ' weg 41 343 TE KOOP Heel Huis omtrekDraai weg beneden:drie kamers gang,keuken kelder tuin Boven slaapkamer,zolder Alles in pri ma staat Koopsombillijk Inlichtingen:Jagers G v.'Walen borchstr 62 Tuin wijk 539 Voor warmte wordt gezorgd zonder zorgen VULCANA Voor spotprijs te koop pracht D HERDER Zw dek 9 maanden zeer waakzaam en zindelijk en Groenen daler prachtdier Predikh.kerkhof 2 ' n prachthaard voor weinig geld Compl geplaatst slechts F 82.50 per weel < F 2 - DEKENS GASKACHEL TE KOOP nieuwste constructie in prima staat 8 branderstaven In venta prijs f 20 Br ond no 546 bur van dit blad wollen en gestikte prima kwaliteit nieuwste dessins voor slechts F 1 per week vanaf F 6,76 TE KOOP een goed onderhou den Kinderwagen,bakmodel Te bevra gen v d Marckstr no 5 518 GRATIS bIJ aankoop van minstens f 75 - "~ een zeer moderne verchroomde LOEB schemerlamp of geheel metalen Box camera prachtlens PRACHT PROJEC TIETOESTEL Seopend fat 8 uur üaterdags tot 9 uur Ganzenmarkt 16-18 - Utrecht TE HUUR Slaapkamer m str.water m of z pen sion Amsterd str weg 65bis 502 Aangeboden ' n frisch SLAAPKAMEBTJE straatzijde aan een nette Juffrouw f 2 per week Adres Lijs terstraat 45bis 554 TE HUUR Heel Huis Schelp straat 2 f 4 — p w Te bevragen Rem brandtkade 22 565 te koop merk Ica „ Favoriet " Kools pitslamp weerstand V 110 en 220 volt koffer scherm en ruim 100 zeldz plaatjes Alles in pri ma staat Uiterste prijs f 60 — Te zien Leidscheweg 5 Utrecht Sigarenm.„Evora " 511 TE HUUR RADIO Modern toestel zoo op het lichtnet 120 en 220 volt wissel stroom speelt schit terend prijs 37 gul den te hooren Ra diumstraat no 1 TE HUUR in Centrum stad flink huis 10 kamers 2 keukens zolder plat kelder enz f 70 p maand Voor twee gezinnen f 35 Inlichtingen Woning beurs „ Alza " Singel straat 7bis Utrecht 563 Kent gij het succes onzer Kleintjes al TE KOOP FORNUIS zwart email met dec S gaats afm 78 x52 Goed onderhouden bevr Goedestraat 61 Vrij bovenhuis bev.voor en achterkam.,keuken balcon 2 slaapkamers f 4.50 p w Benedenhuis,bev voor en achter kamer keuken 1 slaapkamer tuin enschuur f 4.50 p weekG van Eijk Amster damsche straatweg no 433 351 TE KOOP wegens verhuizingeen Fransche studiepiano prijs f 15 eenig meubilair enz.Te zien Begijnekade no 9 537 Heeft U bij „ IvlC'riE VREEBURG CHARL FREDANO met zijn Attractie-Orkest al gehoord Enorm Succes TE HUUR een Winkelhuis Ab stederdijk 170 f 7.00 p w Een Pakhuis Eligensteeg 21 f 3.50 per w Bevr Burg Reigerstr 14 307 TB HUUR TE HUUR een huis Grutters steeg 15 f 3 p w Te bevragen Grietstr 6 560 INLEGGEBIJEN Recept te koop v Fabrikant tegen schimmel z.g kaan in zuur ing haring enz gegar afdoende Compl f 5 — Brie ven onder no 452 bur dezer Pakhuis met beton vloer W.C Breedstraat no 27 A Tebevr Rijksstraatweg 46 Oudenrijn,Telef 10738 556 BOVENWONING TE HUUB aan de Merwede kade met prachtig vrij uitzicht 5 kam met suite enz Huur f 7.00 p w Inlicht Amstelstr 79 267 Te huur gevraagd TB HUUR TE KOOP Haardkachel Calorifèrekachel Potka chel 2 pits gastoe stel moderne spiegelmeisjesfiets naaima chine Schutstraat 36 Nieuwbouw hoekViolenstraat over weg Amst str.weg.na 5 uur 356 Weduwe vraagt KAMER en Slaapkamertje met kookgelegenheid ongemeubil op net ten stand f 10 è f 12 p maand Br onder no 536 bur dezer TE HUUB op goeden stand Be nedenhuis 4 groote kamers keuken gr tuin f 6.75 per week Benedenhuis aanStraatweg f 7 — Bo venhuis groote suite 2 slaapkamers f 28 p mnd direct aanverkeersweg Inlicht.H A Heep Amster damsche straatweg no 449 472 ruime Beneden - en Bovenhuizen vrij uit zicht en keurig in orde 7 kamers keu ken enz Huur alles inbegrepen f 6.50 en f 7 — per week geen kosten Bevragen Huijgensstr no 24 568 MODERNE WONINGEN MEUBELEN Nog ter overnameverschillende gestof feerde ameublementen 2 fauteuils 4 stoelen vanaf f 50 Alles massief eikenen geheel overbe kleed Spoed Rozen straat 3bis — nabfl't Vreeburg 517 te huur — Rijnlaan 173bis f 31.50 p m 175bis f 32.50 p m KAMER gevraagd z p in eenvoudige nette rustige omgeving door jongem met werkzaamh buitens huis Brieven met prijsopgave onder no 527 bur dezer GROOT BOVENHUIS te huur 5 gr 2 kl kamers keuken en zolder geschikt voor kamer-verhuur huur f 40 — per maand Oudegracht centr Br fr ond no 557 bur dezer Zijldiepstraat 4 f 32.50 p m Spino zaweg 47bis f 6.40 p w in Tuindorp f 45 p m Te bevr M G de Bruinlaan 2 Tel 15524 Spinozaweg 49 en Rgnlaan 195 572 PHILIPS — EBBES TELEFUNKEN 1935 Gratis demonstreeren wij aan huis — In huurkoop en contant uiterst voordeelig Br onder no 451 bur dezer TE HUUR Net heer zoekt SLAAPKAMER omtrek Hamburger str prijs pl.m f 2 — Br onder no 520 bur dezer Heel Huis Knopstr.,suite keuken tuin 2 slaapk zolderf 6.50 per w Won.Bureau Weerdsingel 67 O.Z ' 574 BELASTING OP DE DOODE HAND • BANK ASSOCIATIE Bestuursleden van Vereenigingen Kerkgenootschappen Stichting enz enz Brochure No 7 „ FINANCIEELE VOORLICHTING " gratis verkrijgbaar Janskerkhof No 1 Tel Ififo WIJ GAAN ALLEN VOOR HAARDEN en KACHELS ook voor de NIEUWE OLIESTELLEN met asbestrlng naar W PIJPER OUDEGRACHT 130 HAARDEN in voorraad f 40 — groen emaille UW VEI^UOVIMO ^ • EN HUWÊLUK ^ AAHKOMDIOIHü A IN HET UTRECHT->CH NIEUW^BL'^D HAARDEN en HAARDKACHELS Bezoekt onze toonkamer met de nieuwste modellen Haarden onafbrandbaar met 5 j garantie waaronder een prachtsortee ring Germaine Haarden met frontcirculatie Alle warmte con centreert zich nu op den voorkant Geen warmte achter de mantelplaat maar voor den haard Enorm voordeel met stoken Vraagt gratis prijscourant met beschrijving.HAARDKACHELS eveneens het nieuwste verchroomd metdubbele deuren Plaatsing gratis ook buiten de stad Schoon maken en repareeren van alle merken Haarden en Kachels.Tevens alle onderdeden kachelpijpen mica roosters enz SCHUMACHER'S IJZERHANDEL OUDEGRACHT 175 t.o de Gaardbrug Telef 14763 Eigen smederQ ZAKDOOS-STEMPEt met naam en adres f 0.80 DE VRIES & Co OUDEGRACHT 122 ^ recht teoenover JANSBRUO SCHEELT DAT ZOOVEEL Inderdaad en daarbij komtnog dat de waar van zoo beste kwaliteit is Ter kennismaking het bekende SIMON DE WIT'S RECLAME SPECULAAS p pond 24 et Gekruid Speculaas met 10 % amandelen per J ^ pond 17 et 3303 Blank speculaas '" "¦"""" "" per % pond 17 et Bovenstaande aanbieding is geldig t.m 20 Oct — STTBCHTSCHE „ EftinHWIEIREEIIIIBIFIC De echte Zaansche Taai-Taai »»».<..- per pond 20 et Zeeuwsche Bruine Boonen 1 per pond 8—10 et Noord-Holl Groene Erwten \ "' uëSfinstf kook P ^"" P ""^ '" '>*'*' Noord-Holl CapucUners J ^"«"' Jns ^ « oo » per pond 8—10—12 et.Niéuwe Augurken per literspot 13 et Dadeirjk ingaande rente a 4 pCt DE REUS ONDER DE POTTEN AUGURKEN Een kwart meter hooge pot met de allerfijnste nieuwe tafel - augurkjes Inhoud ca 40 stuks VOOR 19 CT Goudbron zelfrijzend Bakmeel per pondspak 10 et Allersmakelijkste Koffie per % pond 121/2-18-23-30 et Thee uitgewogen gebroken per ons 18 et Grofblad per ons 19 et AD VERTEEREN DOET VERKOOPEN PIANO-LES TO GROOT Gedipl Pianoleerares KRUISSTRAAT 9 Verpakte Thee ».» per pakje 19-22-25 et Prima Cacao >..« per ons 5-lOct I Goudbron Cacao het allerbeste ».»........>.< per 1/2 pondsbus 25-ct NIEUWE DEMI-FLEURVIJGEN per pond 12 et Lunch-Ham per ons 10 et per ^ pond 24 et Gestoomde Schouderham per ons 12 et »..¦ per i/i pond 29 et Gestoomde zware Achterham p ons 15 et per 1/2 pond 35 et WEET U WAT LEKKEB ISÏ SIMON DE WIT'S Gedroogde Tuinboontjes met uitgebakken spek Tuinboontjes per pond 10 et Dik vet Spek per pond 29 et Een prettige afwisseling in ons dagelijksch menu SIMON DE WIT specialiteit in het groote HoUandsche product KAAS Smakelijke Bdammerkaas reeds vanaf 17 et p pond Hoogst fijne Noord-Holl Edam merkaas vetgehalte 40 plus reeds vanaf 24 et p p Verrast Uw vrouw eens mef SIMON DE WIT DE GOUDBRON VOOR DE HUISVROUW »•- BONBONS Een ware delicatesse VERHUIZINGEN aan oud bekendadres Wed G v d.Brink en Zonen ' al léén Goedestraat 114 116 Telefoon 12303 Utrecht 414 uw NAAM EN ADEES in 18 krt goud ge perst in Uw porte feuille of rijbewijs,prüs f 1.00 Ruder K.Lauwerstr 11 Tel 14918 S20 Vraagt prijsopgave MAISON QUICK Kapelstraat 11 Da mes knippen was schen onduleeren,compleet 90 cent.Heeren knippen 15 Scheren 15 Apartesalons Vakkundigebediening 473 Utrechtsch Nieuwsblad oplage 28000 WILIEMSTRAAT B.;i.VREEBURG BEKENDE MAATZAAK biedt costuums en overjassen n maat vanaf f 8 — p mnd onberispelijke coupe Br onder no 329 bur dezer DRUKKERIJ ™ 1HOONTE RECLAMEBILJETTEN KAPCUESUS Het geheele Dames kappersvak in 3 maanden te leeren „ Ecole de Coiffure " Utrecht Br M 3910 Alta Pausdam 275 THEELEPELS SUIKER * en THEE5CMEPJE5 KENNISMAKING GEZOCHT Nette jongeman 37 jaar zoekt kennis making met jonge vrouw of weduwe 1 kind geen bezwaar huwelijk niet uitge sloten Brieven ond no 543 bur dezerj AGENTSCHAP LEVENS - EN VOLKS VERZEKERING te Utrecht ter overname aan geboden Brieven oud no 569 bur van dit blad HUWELIJK Net persoon niet on bem zoekt ernstige kennismaking met beschaafd meisje of jonge weduwe 20-26 jEiar Br m foto on der BOj 571 bur gez EN 2 Zeer uit^ebrei'de sorèeenng i'a divers uitvoering 

Kranten

Ga naar