Utrechts Nieuwsblad donderdag 12 januari 1933

4*^e JAARGANG 1933 — OPIAGE 27000 EXEWfPLflRFN — UITGAVE v.h JOH OE LIEFDE N.V — BUREAU DRIFT 23 UTRECHT 217 VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE OP ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSPRIJS BU VOORCITBETALING PER WEEK 0.20 „ MAAND 0.87è i S MAANl X 2.50 fr p post p mnd 0.90 fr p post p 3 mnd 2.60 fr p p bult p 3 mnd 5.50 mmm Tel Adm voor Abonn en Advertentiën 10026 Post-Giro No 154949 NIEUWSBLAD — Teietoon Redactie — Cvoor nieuwsberichten intercommunaal 14507 Piljs dei Adveitentiën bi ] voornltbetaling Van 1—6 regels f 1.50 Elke reKel meer 25 Cent Advertentiën in tiet Zater dasnummer 5 Ct p resel extra Kleine advertentiën Kleintjes hooKstens 20 woorden f 0.60 3 actitereenvolgende olaatsintren 1 1.50 Ellj woord meer t/m 30 woorden i cent oer plaatsing Ells woord boven 30 woorden 5 cent oer olaatsins Dit nummer bestaat uit drie bladen DONDERDAG 12 JANUARI Zonsopg 8.07 Zonsonderg 4.10 Maansopg 4.42 Maansonderg 854 1 Een B loeder hoort honderd mijlen ver t — I ¦•>*- ¦< BuiTE NLAND OVERZICHT De ontwapening en de oorlogsschnl den — De constellatie in de Italiaan sche Kamer — De a.s Oail verkiezin-gen In Ierland — De revolutie in Spanje — Het Perzisclie olie-conflict — De onrust in Argentinië — Het BoUviaanscIi.Peruaansch conflict Db onderstaatssecretaris In het Engelsche mi nisterie van Bultenlandsctie Zalien Eden die Engeland versctiillcnde malen te Geneve lieeft vertegenwoordigd heeft te Stratford on Avon een rede geliouden over de ontwapening en do kwestie der oorlogssciiulden Hij zei o.a dat het dóeJtoos was te ontltennen dat de ontwapenings conferentie tot nos toe de hoop van de Engel sche regeering iiad teleurgesteld Zoolang de ontwapeningsconferentie de beide voornaamste kwesties da Duitsche rechtsgelijltheidseiach en de Fransche veiligiieidseisch niet tiad opgelost zou zij niet in staat zijn eenigen worltelijlsen vooruitgang te boel I 1 ^ Ontbinding in de Hitlerpartij De S.A.-leider Franken van zijn functie ontheven De leider van de S.A groep Franken het Rijks daglid Stegmann is door den chef van den staf der S.A van zijn functie ontheven Stegmann had zich verzet tegen bevelen van de opperste S.A leiding De S.A.-groep Franken niet ont bonden Hel Rijksdaglid Stegmann heeft evenals eenige andere uit hun functie gezette lelaers der S.A groep Franken verklaard nog trouw te zijn aan Hitler De S.A.-groep Franken zelve is niet ontbonden zooals eerst was gemeld Vanwege het Bruine Huis wordt no » semeld dat de gebeurtenissen van seen beteekenis zijn en dat de kwestie na dr ' v\ordf onderzocht Een verklaring der N.S.D.A.P Het persbureau der N.S.D.A.P deelt meder „ De rijksleiding der N.S.D.A.P heeft spderl ge rui'nen tijd berichten ontvangen volgens dewel ke van de meest verschillende kanten pogingen in het werk gesteld worden ontbinding teweeg te brengen in do gelederen der beweging Vooral door min of meer handige uitoefening van in vloed op politieke leiders en S.A.-leiders Een der weinige gevallen waarin deze pogingen vuilniswagen zich nu eenmaal langzaam voortbeweegt zich op zijn elf-en-dertigst door de Lange Jans straat beweegt om telkens weer stop gezet te worden teneinde den vuilnismannen gelegenheid te geven den inhoud van de vuilnisbakken van diverse pluimage in den wagen te deponeeren Men begrijpt welk een stagnatie dat geeft Over het al gemeen neemt de vlotheid van het verkeer in onze stad den laatsten tijd toch al af door den groei van het verkeer maar daaraan valt nu een maal niet te ontkomen Maar dat men dit weinig vlotte verkeer nu nog laat belemmeren door den tra gen telkens onderbroken vaart van een vuilniswagen dit gaat toch wel in tegen de meest elementaire be grippen van verkeersbevordering Vandaar dat ik goed meen te doen door eens den vinger te leggen op deze wonde plek in de vage hoop dat men te zijner tijd aan het gesig naleerde eenigen aandacht zal gaan schenken Een stad die er op alle mogelijke manieren en ernstig naar streeft een groote stad te worden heeft in het huidige tijdsgewricht in de eerste plaats te zorgen voor het scheppen van mogelijkheden tot een vlot afwerken van het verkeer Te veel schijnt men nog in de meening te verkeeren dat het moderne ver keer een luxe verkeer is Dat is in het geheel niet het geval Verkeer is tegenwoordig een economische noodzakelijkheid Wie dus de ont wikkeling van de economische mo gelijkheden van een stad wil bevor deren heeft ook acht te slaan op schijnbaar kleine nietige omstan digheden die het verkeer betreffen Als ik eens Maar ik heb nu eenmaal niets te zeggen DtIs CLXXV Mr A L SICKENS eenig succes hadden is een geval van weerspan nigheid van een S.A.-leider in Franken en van eenige S.A mannen van zijn groep die overigens onaangetast bleef Een groot aantal dergelijke pogingen onvrede te stichten in de nat.-soc organisatie zijn ge strand aan de dikwijls gebleken innerlijke geslo tenheid en discipline van de beweging die reeds naar aanleiding van den Stennes-Putsch bewees dat zij zelf groot opgezette pogingen tot ontbin ding in enkele dagen kan overwinnen De N.S.D.A.P staat op het oogenblik tegen over een nieuwen golf van strijdacties van haar tegenstanders die aan den linkerkant er zelfs niet voor terugsciirikken een Duitsch na tionaal kringvoorzitter door klaarblijkelijke pro vocateurs te laten afmaken om de lage daad met de nat-soc beweging in verband te brengen Verspreide Berichten Ter herinnering van het door paus Plus XI af gekondigde Heilige Jaar wordt door den Vati caan-staat een serie speciale postzegels uitge geven Het radiostation te Marseille heeft S.O.S sii;-nalen opgevangen van het Grieksche stoom schip Eunoussios dat op een afstand van 10 mijlen ten Noorden van Kaap Bon in grooten nood verkeert en dringend om hulp seint Naar aanleiding van het bericht dat Trotz ki's dochter die te Berlijn de hand aan zich zelf heeft geslagen dit zou gedaan hebben uit angst om als politieke bannelinge uit het land te worden gezet wordt van bevoegde zijde me degedeeld dat mevrouw Sinaide Wolkow gebo ren Bronstein m October 1931 in overleg met het Rijksministerie van Binoenlandsche en van Buitenlandsche Zaken toestemming kreeg voor een tijdelijk verblijf in Duitschland teneinde een specialistische geneeskundige behandeling te ondergaan nadat de TurUsche minister van Binnenlandsche Zaken een verklaring had ge geven dat de terugreis naar Turkije zou worden toegestaan De gestelde termijn voor het verblijf in üuitschland is tweemaal op verzoek van mevrouw Wolkow verlengd omdat de medische behandeling nog niet was afgeloopen Op 3 De cember j.l verklaarden de behandelende genees heeren dat de kuur als beëindigd kon worden beschouwd Niettemin verkreeg mevrouw Wol kow op 12 December j.l een verlenging van haar verblijfsvergunning tot 31 December en op een verzoek haar toe te staan in de helft van Fe bruari 1933 uit Duitschland te vertrekken was nog niet afwijzend beschikt en zou waarschijn lijk gunstig zijn geworden De Grieksche restaurateurs hebben van de re geering de intrekking der beschermende rechten op bier geëischt ten einde te bereiken dat Duitsch bier zal kunnen worden ingeruild tegen Grieksche landbouwproducten Hij — Die Henriette lijkt me het type van het moderne meisje Zij Onzin Ze kan niet eens Jo Jo...ën Tegen onaangenamen renk Bit den mond f^:si ^ te^Xx ¦^'¦¦¦^¦¦^¦^¦¦" ik sinds bet gebruik van Uw tandpasta „ Chlorodont " helder-witte tanden bezit terwijl bovendien de onaan gename reuk uit den mond waarvan ik vroei;er last heb gehad is verdwenen Ik kan Üw Cblorodoni dan ook sterk aanbe velen " w g E G Mainz — Verlangt alleen de echte Chlorodont-tandpasta tube 35 cent en 60 centl Overal verkrijgbaar Terwijl een vrachtrijder uit Bromberg met zijn vrouw bij buren op bezoek was geschiedde in zijn woning een ernstig ongeluk Toen hij bij te rugkomst de slaapkamer waarin zijn 5-jarig zoontje en zijn 3-jarig dochtertje sliepen wilde binnen gaan was deze geheel met rook gevuld Een stroomatras was door een lucifer die achte loos nog brandend was weggeworpen gaan smeulen en de beide kinderen waren gestikt De vader poogde zelfmoord te plegen doch werd daarin verhinderd Laat in den avond zijn de beide ouders door de politie onder verdenking van moord gearresteerd Oj een sterk hellenden weg te Suhl gebeurde een rodleongelulf dat twee jongen menschen het leven kostte dndanks herhaaldelijke poli tiewaarschuwingen reed een slede met vier per sonen in razende vaart naar beneden en sloeg op het midden van den weg met groote kracht tegen een boom De 18-jarige Rudi Kindleb en de 20 jarige Paul Gebertshauser werden gedood terwijl één der andere inzittenden met een her senschudding naar het ziekenhuis moest wor den overgebracht en de vierde inzittende er heelhuids afkwam Gisteren ontstond in de groote loods van de oliefabriek te Ihoerl aan de Eerste Seehafen strasse te Harburg-WilheUnsburg een brand die bijna de geheele voorraad opgeslagen copra ver nietigde De brandweer was met zeer veel mate riaal uitgerukt en tegen kwart over negen was het gevaar voor uitbreiding van den brand be zworen De nablussching bleek echter zeer moei lijk omdat men de smeulende copra-voorr.aden bijna niet kon bereiken De copra lag in zakken tot aan den zolder opgestapeld en stuk voor stuk moesten deze zakken uit de loods worden gehaald Tegen twaalf uur werkte de brandweer nog met twaalf stralen en er ontwikkelde zich nog zeer veel rook Men verwacht dat het blus schingswerk nog wel eenige dagen zal duren Het vuur is veroorzaakt door broeiing in de co pra-voorraden Het Bureau van het Hoofdbelastingdistrict teKeulen het centrum van het belangrijkste smok kelgebied publiceert een statistiek van de be reikte resultaten bij de bestrijding van de smok kelarij in het jaar 1932 waaruit de omvang vanden smokkelhandel op ontstellende wijze blijkt.In 1932 werden 34 500 processen-verbaal wegenssmokkelarij opgemaakt Den douanebeambtenviolen o.a 9.271.O0O stuks sigaretten 193.400 boekjes sigarettenpapier en 29 200 KG tabak inhanden Voorts werd in 1932 in beslag genomen 92700 K.G koffie 161.800 KG suiker 32.300 K.G.brood 105.500 K.G graan 100.100 K.G grutters waren ' Bij de verscherping van den strijd tegeh den smokkelhandel werd een bepaling van kracht dat de bij het smokkelen gebruikte voertuigen eveneens in beslag genomen moesten worden Dientengevolge werden in 1932 in beslag geno men 1648 fietsen 57 motorrijwielen en 168 auto mobielen Door bemiddeling van den minister van open bare werken is een overeenkomst tot stand ge komen tusschen de Argentijnsche vakvereeni ging van spoorwegarbeiders en de spoorwegdi rectie waarbij loonsverlagingen worden geac cepteerd In den spijswagen van den „ Flying Scotsh man " is even voor New - Castle ten gevolge van kortsluiting brand uitgebroken De vlammen grepen niet groote snelheid om zich heen De trein welke een vaart van 105 K.M per uur had werd direct tot staan gebracht De passa giers verlieten ijlings de wagons De brand kon evenwel spoedig door het personeel worden ge bluscht De spijswagen welke met de meest mo derne electrische kockapparaten was uitgerust is onbruikbaar geworden en moest door een an deren worden vervangen De vrees van het Engelsche Departement van Financiën dat de opbrengst der inkomstenbelas ting aanzienlijk zou dalen is reeds in de eerste week van Januari bevestigd geworden Van I tot 7 Januari ontving de schatkist 9,5 millioen pond inkomstenbelasting tegenover 21,3 millioen pond in de eerste negen dagen van Januari 1932 Ook aan supertax werd in dezelfde periode iets meer dan de helft dan in de overeenkomsti ge periode van het vorige jaar ontvangen n totaal heeft men van 1 tot 7 Januari 30 millioen pond minder ontvangen dan verleden jaar In het dorp Tricase in Apulië is door kort sluiting brand ontstaan in de cabine van een bioscoop theater De brand kon spoedig worden geblusi'ht In de zaal ontstond echter een paniek De menigt.e drong met groot geweld naar de uit gangen Vijf personen werden zwaar en 13 licht gewond In de strafgevangenis van Ocana nabij Toledo ontstond Woensdag een oproer dat volgens de leiding van de gevangenis zou zijn ontstaan doordat vijftien anarchistische gevangenen de overige gevangenen tot deelneming er aan zou den hebben opgezet De gevangenen trachtten de cipiers te overweldigen en te ontvluchten Zij slaagden er in vijf cipiers te ontwapenen waar bij twee cipiers vrij harde klappen opliepen De gevangenen zagen echter geen kans te ontvluch ten en de opstand kon weldra worden onder drukt De burgemeester van Massillon in den staat Ohio Jacob S Coxey heeft den nieuw gekozen president Roosevelt een voorstel doen toekomen om gedurende één jaar een moratorium af te kon'igen voor alle fedeiale belastingen Particu lieren zoowel als zakeninstellingen zou den zich in dit jaar eenigszins kunnen herstellen terwijl de - schatkist in het tekort aan inkomsten zou kunnen voorzien door het uitgeven van vijfhon derdmillioen dollar aan nieuwe muntstukken of bankbiljetten Des middags tegen 5 uur drongen twee roo vers het filiaal van de districtsspaarbank te Fuerstenfelde in den Neumark binnen Met een revolver hielden zij de twee bedienden in be dwang en roofden uit een ka?t eeii bedrag van ongeveer 4700 Mark in baargeld De roovers wis ten op fietsen te ontkomen B INNENLAND UIT DE STAATSCOURANT 12 Jannatl Bü Kon besluit is met ingang van 1 Januari wegens opheffing van de betrekking eervol ont slag verleend aan den lector aan de Landbouw hoogeschool te Wageningen dr K A Hoekstra aldaar is met ingang van 1 Januari wegens veran dering in de inrichting in den dienst der Rijks verzekeringsbank waardoor haar werkzaam heden overbodig zijn geworden eervol ontslag verleend aan mejuffrouw C G Blom als ad - junct commies bij die instelling MINISTER BUTS TERUG VAN VERLOF De minister van Staat minister van Binnen - landsche Zaken jhr mr Ruys de Beeren - brouck is van een kort verlof te " s Gravenhage teruggekeerd en heeft zijn ambtsbezighedenhervat ^«< GRISISUITVOERWET 1931 De minister van economische zaken en ar beid heeft het bedrag ter bestrijding van de kos ten aan het afgeven van de certificaten voor den uitvoer van huishoudelijke emaillewaren naar Frankrijk vastgesteld op 25 cent per 100 K.G Het tijdvak bedoeld in art 3 eerste lid van het Kon besluit van 4 Januari 1932 tot rege ling van den uitvoer naar Frankrijk is voor huishoudelijke emaillewaren vastgesteld van 1 Januari 1931 tot en met 31 December 1931 Met het uitgeven van de certificaten is belast de leider van het crisis in - en uitvoerbureau te ' s Gravenhage ^'^¦» DE STEUN AAN DE GRIENDCULTUUR Indienen van aanvragen Belanghebbenden die meenen op grond vande wet tot steun aan de griendcultuur voorsteun in aanmerking te komen kunnen daar toe schriftelijk een aanvrage indienen bij denRegeeringscommissaris Nieuwe weg 10 te Wer kendam - Aan de aanvragers zal een formulier ter in vulling worden toegezonden zoodat kan wor den volstaan met het eenvoudig schriftelijk ver zoek om toezending van dit formulier De gelegenheid om steunaanvragen in te die nen is opengesteld tot 20 Januari a.s Alleen inbijzondere gevallen zullen aanvragen na dezendattttn " ingekomen nog in behandeling wordengenomen ¦• ' • - ¦ ¦ - r ^..' NOODLIJDENDE ARBEIDERS Het Tweede Kamerlid Braat heeft aan den Minister van Economische Zaken en.Arbeid de volgende vragen gesteld Is het den Minister bekend dat zeer veel met hypotheek bezwaarde boe ren tuinders en landverpachters die zwaar ge troffen zijn door niet tijdige en onvoldoende be scherming van hun bedrijven door de Regeering aangezien aanvoer van ook door hen geprcdu ceerde producten uit het buitenland wordt toe gelaten waardoor pacht - en grondwaarden enorm gedaald zijn dientengevolge thans in groote moeilijkheden geraakt zijn omdat zij hun rente en aflossing niet kunnen betalen en daar door financieel ten onder zullen gaan dat deze menschen ver achterstaan bij hen die nu recht op pachtverlaging hebben verkre gen Is de Minister bereid deze menschen in hun noodtoestand tegemoet te komen en verjaging van huis en erf te voorkomen door a voor hen rente en aflossing te betalen en b bij opzegging van hun hypotheek deze overte nemen omdat zij nu bij niemand opnieuwdaarvoor geld kunnen leeren Is Z.Exc bereid mee te deelen hoe de Regee ring indien zij dozen weg niet op wil deze men schen denkt te hulp te komen ONGEVALLENVERZEKERING EN WERKVERSCHAFFING In de Provinciën Groningen en Friesland ¦ ver ken zooals bekend vele werklooze arbeiders om de andere week in de werkverschaffingen In dien nu een arbeider in de werkverschaffing oen ongeval kreeg werd door de Rijksverzi ke-ringsbank uitgekeerd naar een dagloon dat ge vonden werd door het weekloon te deelen door 12 inplaals van door 6 De directeur der R.V.B stond namelijk op het standpunt dat steun in de rouleerwijk geen loon voor arbeid was Het Hoofdbestuur van den Ned Landarbeidersbond kon zich met die opvatting niet vereenigen en wendde zich met een be zwaarschrift tot het bestuur der Rijksverzeke ririgsbank Dat bestuur heeft nu na gepleegd overleg met de Commissie van Overleg uit de werkgevers - en werknemerscentrales bepaald dat in dergelijke gevallen voor de uitkeering het dagloon moet worden bepaald op loon in de ^ ene week plus steun m de andere week gedeeld door 12 DE CRISIS-ZUIVELVTET De eed belofte van de controleurs De ministor van Economische Zaken en Ar beid heeft het formulier van den eed of de be'of te af te leggen door de controleurs crisis zuivsl-wet 1932 St.bl.-no 290 als volgt vastgesteld „ Ik zweer verklaar dat ik om tot controli-ur trisis-zuivelwet 1932 St bl no 290 te worden benoemd aan geen personen onder weikan naam of onder welk voorwendsel ook middellijk of onmiddellijk iets beloofd of gegeven heb Ik Bweer beloof dat ik de wetten en verorde ningen van den Staat nakomen mijn ambt met getrouwheid waarnemen en mij in den dienst op de ' vervuiling mijner verplichtingen overeenkom stig de mij gegeven instructies toeleggen zal " DE STOPZETTING VAN DE TRAMLIJN MEPFEL—HUKEBSMILDE In verband met de beëindiging van de e^xploi tatie van den tramweg Meppel—Hijkersmilde was bij verscheidene leden van het personeel dienstdoende op deze lijn de vrees opgekomen dat zij zouden worden ontslagen Naar aanleiding hiervan hebben wij een on derhoud gehad met den directeur dezer Maat schappij den heer H N Biezeveld die ons de volgende geruststellende verklaring kon geven Op de overige lijnen der Maatschappij zijn in de laatste tijden een aantal vacatures ont staan waarin met het oog op de opheffing van de lijn Meppel—Hijkersmilde niet direct is voorzien gevvorden Bovendien kan nog plaats gemaakt worden door aan een aantal van de oudere leden van het personeel vervroegd ouderdomspensioen toe te kennen Tengevolge daarvan zal aan de overgroote meerderheid van het personeel van de lijn Meppel — Hijkersmilde gelegenheid kunnen worden gegeven in dienst der Maatschappij te blijven zij het dan ook op een andere stand plaats Deze ovei'plaatsing zal echter slechts kunnen plaats hebben op verzoek van de be trokkenen zoodat daaruit geen bijzondere kos ten voor de Maatschappij voortvloeien Verder deelde de directeur ons nog mede dat bij vervulling van de vacatures zooveel moge lijk mèt bijzondere wenschen rekening zal wor den gehouden ^¦•»» DE ARRESTATIE VAN DE TWEE INDISCHE ONDERWIJZERS Door het hoofdbestuur van het Nederlandsch Onderwijzei's Genootschap is een telegram ge zonden aan '*^ den Minister van Koloniën te ' s Gravenhage van den volgenden inhoud Het hoofdbestuur van het Nederlandsch On derwijzers Genootschap hoewel zich niet kun nende uitspreken over de omstandigheid of een tweetal Indische onderwijzers een delict in den zin van de Indische Strafwet hebben begaan omdat de gehouden redevoeringen hier te lan de niet in extenso bekend zijn keurt de arres tatie van deze onderwijzers af ziet in deze daad een aantasting van het recht van vrijheid van spreken en verzoekt Uw Excellentie met aan drang Uw invloed te willen aanwenden tot on middellijke invrijheidstelling Het Internationaal Beroepssecretariaat van Onderwijzers heeft zich telegrafisch gewend tot den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië met het verzoek tot invrijheidstelling van de twee gevangen genomen onderwijzers Te vens werd een telegram gezonden aan den mi nister van Koloniën waarin met aandrang ver zocht wordt de invrijheidstelling der gearres teerde Indische onderwijzers te bevorderen LAGERE TRIM-TARIEVEN VOOR KOLENVERVOER Nieawe maatregelen te Rotterdam Naar de Tel verneemt zijn op de trinatarieven betrekking hebbende op de kolen cokes en bri ketten met ingang van 1 Januari verlagingen toegepast van 5 tot 20 cent per ton Thans zijn dus ook de kringen betrokken bij de overlading en den uitvoer van Duitsche kolen cokes en bri ketten gevolgd met een belangrijke verlaging van de tarieven in navolging van belangheb benden bij den invoer en de overlading van ert sen en andere massa-goederen Belanghebbenden hebben bovendien de noodzakelijkheid er van in gezien dat iets moet worden gedaan om te tra':h ten Rotterdam een gedeelte van het verkeer ie doen heroveren Rotterdam totb heeft grooten riaa-m gekregen door de goede despatch die bij kolenverladingen wordt gegeven Daarom is be sloten de daghoeveelheden belangrijk te verhoo gen WILLEM VAN ORANJE-HERDENKING In het Gooit In opdracht van de nationale commissie zal de afdeellng Het Gooi van het Nationaal Jongeren Verbond de eere - en uitvoerende comité's simen stellen in alle Gooische plaatsen benevens Baarn Weosp en Soest De bedoeling is dat de plaatselijke Willem de Zwijger-Kïommissies voor 24 April pilaatselijke herdenkingsavonden hou den Op 24 April 1933 zal een reeds geivormde Gooi sche commissie een groote nationale massa bij-eenkomst organiseeren op de heide tusschen Bussum Laren en Hilversum ÜIT DE VARKENSHOUDERIJ Vragen van het Tweede Ka merlid Kersten Het Tweede Kamerlid Kersten heeft den mi nister van Oeconomische zaken en Arbeid ge vraagd Is den minister bekend dat voortdurend ver oordeelingen plaats hebben omdat velfe varkens houders " weigeren lid te worden van de Geweste lijke Organisatie - Is de minister niet van oordeel dat toetreding tot genoemde organisatie meer verplichting op legt dan de wet Kan de minister mededeelen welke O'Verwe gende bezwaren er aan verbonden zijn oormer ken te doen aanbrengen zonder het verplicht stellen van het lidmaatschap der Gewestelijke Organisatie Kan de minister mededeelen welke vergoeding gegeven wordt voor boventallige biggen Acht de minister het niet billijk dat deze big gen door de regeermgsmaatregelen ontvrctn d van de wettige eigenaren tegen marktwaarde worden vergoed Zoo ja is dan de minister Be reid dit te bevorderen Is het den minibler bekend dat tegen een ver nietigings systeem van biggen ernstige gewetens zwaren bestaan waardoor velen zich aan toe passing van zulk een systeem niet kunnen on derwerpen Is hel ter kennis van den minister gebracht dat met name te Nijm-egen zaakvoerders der Gewestelijke Organisatie oneerlijke concurrentie aan den vrijen handel aandoen doordat zij de varkens verkoopen ver beneden den inkoops prijs Wil de minister maatregelen nemen om dan vrijen handel te behouden en om in het alge meen gesproken aan de billijke klachten en be zwaren der varkenshouders tegemoet te komen en in het bijzonder uok de huisslachtingen vrij te laten 
UTRECHTS'^H 1 ^ I E U W S O L A No 217 Donderdag 12 Januari 1933 EERSTE BLAD BABI tMlilKKSI AND VAN HEDENMIDDAG 2 UUa VVERRBPRICHT Hoogste barometerstand 774.3 Memel Laagste barometerstand 719.2 Isafxord VERVVACHIING Zwakke tot matige uiteenloopende wind later waarschijnlijk uit Zuidelijke richtingen afwis selendft bewolking aanvankelijk kans op eenige regen en zelfde temperatuur later iets zachter Morgen licht opsteken 4 uur 43 Züoals bekend heeft de Minister van Binnen landsche Zaken dezer dagen aan de Gemeente besturen medegedeeld dat gemeenten in be paalde omstandigheden bijslagen mogen ver strekken op de Werkloozenkasuitkeeringen Die bijslagen komen echter geheel voor rekening der Gemeenten De besturen der Moderne Chr en H K landarheidersbonden hebben daarin aanleiding gevonden den Minister te verzoeken een evenredig deel van de kosten dier bijsfa gen voor rekening van het Rijk te nemen zóó noodig naet de bepaling dat het Rt|k slechta bij draagt tot een bepaald maximum ^ • ^» € » • BURGEMEESTER WASZINK OP STSAAT & EVAIili.SN Dijlieeii gebroJkea De burgemeester van Roermond mr Waszink oud-mini'Sler van Kunsten en We-tenschappeu kwam bij het verlaten lijner woning aan de Swalpaerstraat te Roermond zoo ongelukkig te vallen dat hij zijn linkerboven dijbeen nabij tiei heupgewncht brak Mr Waszink is in het St Laurentius ziekenhuis ter verpleging opgenomen Zijn toestand is redelijk wel DE MOEILIJKHEBEN BER VAKKSIiS HANBSI.ABEN Op vragen van het Tweede Kamerlid van der Sluis Kan de minister mededselen hoeveel var kenahandfelaren broodelo *> iijn geworden do'irde werking van de varkeii ntrale Kan de minister raedrdeelea of en 20o jaop welke wijze deze menschen zijn geholpen ¦' heeft de miöister vaauecOnomiSche-aak-en'^ejp Arbeid geantwoord t Er is een lijst samengesteld van namen van personen die te hennen hebben gegeven dat zij door de werking van de Crisis Varkenswet ern stig in hun bestaan zijn bedreigd Het anntal namen op deze lijst vermeld bedraagt 727 Thans wordt onderzncht in hoeverre bij deze persenen van ernstige benadeel ing sprake is Begrijpelijkerwijze neemt het verkrijgen van öe trouwbare geg'evens daaromtrent eenisen tijd in beslag Ook zal deze aangelegenheid ten spoe digste in een vergadering van de commissie v:m advies in zake uitvoering der Crisis-Varkenswet worden behandeld 2 Aan enkele personen ten aanzien van w-,e op goede gronden kan w(.i'den aangenomen lat zij door de werking van de onderhavige wet ernstig zijn getroffen werd reeds tweemaal een bedrag als voorloopige tegemoetkoming ver strekt Bij het thans aanhangige onderzoek wordt tevens nagetraan of aan werkelijk getrof fenen op andere wi.iz&dan door geldelijken steun hulp kan worden geboden binnen het ranm van de organisatie voor de uitvoering der Crisis Varkenswet UITVOER EMAÏlCLiE-WAREN NAAR FRANKRIJK De minister vkn Economische Zaken en Ar beid heeft het ' bedrag ter bestrijding van de kos ten verbonden aan het afgeven der certificaten voor den uitvoer van huishoudelijke emaillewa ren naar Frankrijk vastgesteld op 2,5 et per 100 KG Het tijdvak bedoeld in art 3 Ie lid van het K.B van 4 Januari 1932 tot regeling van den uitvoer naar Erankrijk is voor tiuishoudelij ke emaillewaren vastgesteld op 1 fanuari 1931 tot en met 31 December 19,31 Met het uitgeven der certificaten is belast de leider van het Cri - sis In - en Uitvoerbureau te Den Haag HET DREIGEND CONFLICT TE ALBIEIiQ In verband met de door de Almelosche Fabri kanten vereeniging aangekondigde loonsverla ging van 12 tot 15 procent en de afwijzende hou ding daartegenover van de lextielarbeidersorga nisaties heeft d ^ Rijksbemiddelaar voor dit dis trict prof mr Josephus Jitta zich tot de fabri kanten ei de vakorganisaties gewend met ver zoek om inlichtingen DE STAKING IN HET ABÏSTERDAMSCHE CONFECTIEBEDRIJF Gistermiddag is een bespreking gehouden tus schen partijen betrokken bij de staking in hei confectiebedrijf Door den bond in de Kleeding industrie was aan de Vereeniging van ' onfectie fabrikanten een brief gericht welke het voor stel bovalte om hangende het conflict met alle bij deze staking betrokken werk,a;epfsters bij annwezigheid van een of meer vertegenwoordi gera van de beide besluretl en van afgevaardis den uit de personoel^n eon bespreking te hou den Het ia de bedoeling d.Tarbif de evenfuepte loonsverlaging onder oogen te zien welke de stukloonwerkers en werksters in 1932 door se rieverschuiving of door het stellen van hooge re werkeischen hebben gekregen In de gistermiddag gehouden besprekingen waarbij ook de werkgevers nog afzonderlijk ver gaderd hebben is tusschen de partijen voorloo pig geen resultaat bereikt Kaar wij voorts nog vernemen is een eventueele volgende bijeen komst nog niet vastgesteld DREIGEND CONFLICT BIJ Vl.V VAN VUSSÏWGSN'S KATOENFABRIEKEN Bij de N.V Van Vlissingen's Katoenfabrieken is onlangs een tien procent loonsverlaging aan gekondigd Thans hebben de arbeiders besloten deze niet te aanvaarden Van arbeidarszijde vernemen wij omtrent het dreigend conflict het volgende Door de directie werd een algemeene loonsverlaging van t;en procent aangekondigd Daarop hebben de artiei dersnrganisaties een conferentie belegd met het bestuur der Algemeene Werkgeversvereeniaing Op deze conferentie motiveerde een der aan vvezige firmanten de loonsverlaging conciirien tie van Japan).,De besturen der arbeiderso'-ga nisaties spraken zich echter tegen iedere loms verlaging uit daar zij van meening waren dut de toch al zeer lage uurloonen absoluut geen ver mindering konden lijden ten eer daar de werk tijdi'n drie en-een-half h vier dazen per week zeer kort waren De arbeidersorganisaties waren eveneens van meening dal door loonsverla'Jing het bedrijf toch niet te saneeren zou zijn Zii wezen in een andere richting Aandringen op meer re.geeringssteun bijvoorbeeld door export premies en wilden ten deze gaarne met de di rectie samenwerken De aanwezige firmant hield een beslissing in beraad en wilde eerst nog met de direciie over leggen Daarop is Vrijdag een tweede conferei.tie belegd waarop de firmant mededeelde dat de di rectie op haar standpunt bl^ef staan De hoofdbesturen hebben toen Maandag een algemeene vergadering der werknemers belegd waarop zij den uitslag der conferentie mede deelden Er waren circa 300 arbeiders aanwezig Met bijna algemeene stemmen hebben zij besloten On der geen enkele voorwaarde een loonsverlaging e aanvaarden Dit besluit is v \ aarschijnlijk aan de directie medegedeeld Blijft de directie op haar standpunt staan wat zeer waarschijnlijk is dan komt het conflict al lereerst in handen van den Rijksbemiddelaar CrerEatie Prcf Bi B J Koiiwer In het Crematorittm t » Westerveld had heden de verassching plaats van het stoffelijk over schot van professor dr B J Kouwer oud hoog-leeraar aan de Ri,iiks-üniversiteit Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw Comman deur in de orde van Oranjo-Nassau Daar grootebelangstelling werd verwacht had de directie der Nederlandsche Spoorwegen den maatregel getroffen om van Amsterdam CS een extra-trein te doen loopen terwijl ook na de plechtigheid een extra-trein was ingelegd Onder de belangsiellerwien die zich in het ontvang aehotiw vereenigden werden opgemerkt de bur geTrièeaïér ar ' M ' P Fó^^emS'Andïéae ^ nffide als voorz van ' t coll van curatoren de rectör magni-fiCLs dr C G N de Vooys de professoren dr J A Cramer en dr Th M van Leeuwen leden van den academiscben senaat L van Vuuren dr M H Kroon dr W E ' Rihger dr J ^'' Baart d » la Faillei dr A A Hijmans van den Bergh dr A P J van den Broek dr 1 Boeke dr F H Quix dr L Bonman dr H R Kruyt dr C A Verrijn Siuart K de Snoo dr M G Bijlsma dr A K M Noyons dr II J M Weve dr A A Hymans van den Bpr,«h o.w er waren die zich in den stoet der familieleden bevonden vertegenwoordigers van de Ned Maatscll tot Be vordering der Geneeskunst en der Ned Gy naecologische Vereeniging zoom.ede van tal van genootschappen waarvan de ontslapene lid of ' lestuurslid was De maatschappij was vertegenwoordigd door de doktoren van Lier Ronge en Muller Ook werden onder de Utrechtsche doktoren op gemerkt de heeren Wagenaar Hefiing en Steins Namens de Utr Ver tot Bescherming van Zuigelingen waarvan de overledene voorzitter was vu as aanwezig dr J H G Carstens Nog waren aanwezig de profes.=!oren B Jol lema Ernst Cohen Engelhart te Groningen en prof Winkler de doktoren van Batenberg en F V Gangelcn vertcgenv\oordigden het hoofdbe stuur der Maatschappij voor Geneeskunde De plechtigheid werd voorts bijgewoond door vertegenwoordigers van het U S C en Unitas door de doktoren Smit en de Ilaas die prof Kouwer medischen bijstand hadden verleend door jhr F Teding van Berkhout als regent van het St Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem door al van medici patiënten oud patiënten en andere belangstellenden o.w ook velen uit Haarlem Toen de stoet ' t crematorium naderde speelde de organist de heer George Robert het „ Nun kommt der Fielden Heiland " van Pach De baar was gesierd met een tui witte lelies en een grooten krans witte seringen een hulde van het Vorstelijk Huis Slechts prof Cramer voerde het woord den laatsten wensch van don overledene te kennen gevend die niet gewild had dat de stilte welke de majesteit van den Dood omringt door men schenw-oorden zou worden gestoord waarvan dan de overledene het middelpunt zou zijn Prof Kouwer had goed gevonden dat prof Cramer woorden van troost richtte tot degenen die treurden om zijn heengaan tot zijn vrouw zijn kinderen kleinkinderen en vrienden Spr merk te op dat prof Kouwer zijn ziekte gedragen had als weinig anderen Hij had haar aanvaard met benijdenswaardige rust Op zi.jn leerlingen aldus spr heeft prof Kouwer een stempel ge drukt Nog jaren na " zijn verscheiden zal men elkander in moeilijke gevallen nog vragen - Hoe zou prof Kouwer dit gedaan hebben De overledene heeft zij'n leerlingen eerbied bijge bracht voor lijdenden en zieken Kouwer was een man van kracht doch een man met schier vrouwelijke teerheid tevens Streng kon hij zijn niet in ' t minst voor zichzelf doch steeds streng ter wille van degenen die aan zijn medt sclie zorg waren toevertrouwd Velen in den lande zullen met groote diinkhaar'neid Kouwer blijven gedenken aldus besloot spr Onder de tonen van Bach's „ Wenn ich einmal soil scheiden " zonk dan de kist w-aarop de " Ué ste zoon van den ontslapene ir J Kouwer te Bussum voor de betoonde belangstelling dank zegde In dien dank betrok spr ook de leden van het Vorstelijk Huis Zeer onder den indruk verliet men hgt cre matorium terwijl de heer Robert Bach's Prelu dium in C moll speelde Op verzoek der familie was het dat alleen mu ziek van Bach werd ten gehoore gebracht Nieuwe poging tot inbraak — Na de inbraaJi bij den brandstof f enhande laar W te Bodegraven waarbij ongeveer f 1500 werd buitgemaakt heeft men thans pogen ïn te breken bij den heer B kaashandelaar aldaar Tegen middernacht bespeurde een der buren in de steeg naast het woonhuis van den heer B unraad Toen nij naderbij kwam maakten twee personen die zich daar op verdachte wijze ophielden zich ijlings uit de voeten Ter hulp geroepen politie kon niets ontdekken Des morgens bleek dat men via een plat dak den toegan2 tol een der slaapkamers had willen forceeren Behalve de voetstappen die door de politie fotografisch werden vastgelegd ontbreekt van de daders elk spoor Het begint er zoo zoetjes aan op te lijken dat Bodegraven de minder aangename eer geniet tot terrein der werkzaamheden van inbrekers te zijn uitgekozen Het politie-onderzoek Is in vol len gang NIEUWÏ LAATST BlIITENLAND DE STRIJD IN CHINA De Japansche admiraliteit deelt mede dat vier Japansche torpedojagers te Kanton zijn aange komen een Japanscb hiijnonleggor is naar An moy vertrokken om daar de Japansche belangen te beschermen De Chineesche pers meldt dat de concentratie en de opmarsch van sterke Japansche strijd krachten en wel cavalei-ie zoo goed als artillerie en infanterie langs den Chineeschen Muur wordt voortgezet De Japanners bewegen zich in Noordwestelijke richting van Shanghaikwan De Japansche troepen hebben bevel gekregen alle belangrijke punten en grootere plaatsen aan de grens van de provincie f&hol te bezetten STRENGE ' WINTER IN ROEMENÏë De winter heeft zich plotseling streng in Roe menië ingezet Alleen in de provincie Arsad be vroren al 14 menschen Ket spoorwegverkeer is geheel ontwricht en vooral onder de arme be volking heerschen noodtoestanden ^ ¦ g > ¦ » DE ONRUST IN SPANJE Nog steeds dsden van terieoi Op talrijke plaatsen in Spanje en voorname Ujik in Zuid-Spanje wopden floor de syndicaji§ ten.nog,steeds daden van terreur gepleegd In tal van dorpen verbrandden de bewoners de gemeente-archieven en sneden zij telegraaf - en telefoonlijn door Te Murcia kon men een aan val op een kruitmagazijn nog juist afstapn Te Valencia ontplofte op verschillende plaats(;n in de stad bommen waarbij een vrouw werd ge dood Te Malaga werd gepoogd een theater in brand te steken In een dorp nabij Cadiz kwam het tot een botsing met de politie waarbij twee politie agenten en een arbeider werden gedood Bij Salamanca kwamen twee groepen arbeiders met elkaar in botsing waarbij 15 personen wer den gewond Te Cadiz ontplofte een bom in een tabaks fabriek en cén in het bisschoppelijk paleis Ook te Madrid ontploften wederom twee bommen zonder echter schade aan te richten De alge meene staking te Sevilla duurt voort f «» ¦ < i ^ BINNENLAND ERNSTIGE BRAND TE ALPHEN Twee woningen afgebrand In den afgeloopen nacht bemerkte een lid van de brandweer juist thuiskomend dat een ern stige brand woedde in perceel Stationsweg 7 te Alphen waarvan ' t bovenhuis wordt bewoond door de familie Bogaart Hij alarmeerde onmid dellijk de brandweer die spoedig ter plaatsu was Het bleek dat niettegenstaande de boven woning zoowel voor en achter in volle vlam stond de bewoners waaronder een kind van één jaar rustig doorsliepen Zij konden met moeite gered worden Ook de benedenbewoners hadden niets van den brand bemerkt en werden eerst gewekt toen de brandweer met stralen water het vuur trachtte tegen te gaan Het naast zijnde heeren huis werd eveneens door de brand in de asch gelegd De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting Alles was verzekerd » '•'» DE MOORDZAAK TE BLIJDORP De Rotterdamsche rechtbank heeft heden bij vervroeging uitspraak gedaan in de beruchte moordzaak Blijdorp waarvan op 9 October 1920 de negenjarige Marietje van Os het slacbtoffer werd De 23-jarige koperslager H J H werd con form den eisch wegens feitelijke aanranding der eerbaarheid den dood tengevolge hebbend veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf door te brengen in de gevangenis te Leeuwarden en daarna ter beschikkingstelling der regeering PENSIOFNISN IN DE SIGAHENINDUSTRIE Gisteren is in de vergadering van de Neder landsche R.K Vereeniging van Sigarenfabrikan ten en de vertegenwoordigers der drie W'erklie denorganisaiies in de sigarenindustrie te Den BjscIi een overeenkomst bereikt over een te stichten bedrijfspensioenfonds Er is overeengekomen dat op de eerste betaaldag in Februari 1933 door de werklieden werkzaam bij de fabrikanten die hebben bijgedragen aan het standkaprt aaf voor het pensioenfonds van de R.K Vereeniging van Sigarenfabrikanten voor het eerst premie zal worden betaald 1 pet van I het loon en dat op de eerste betaaldag op Maar * 1933 aan de rechthebbenden voor het eerst pen sioen zal worden uitbetaald Rechthebbendien zijn de 25-jarige en oudere werklieden die in het tijdperk van 20 Ji;li 1932 tot en met 15 Augustus in het bedrijf werkzaam zijn en minstens 5 jaar in de sigarenindustrie in dienstbetrekking z^n geweest Het aanvangspensioen bedraagt f 3.25 per week De Ned Federatie van Sigarenmakers en Ta balsabewer!i«rs heeft op de gisteren gehouden vergadering een afwijzend standpunt ingenomen doch zal zich nog nader beramen Door ge noemde werkliedenorganisaties zullen zoo spoe dig mogelijk stappen worden gedaan m-en Ver eenigingen van Sig'arenfabrikanten een zelfd-e overeenkomst aan te gaan ^¦•»» HET CONFLICT TE IJMUIDEN Nederlandsche trawler te We seimuende — D » haveaattiel ders weigeren te lossen De Nederlandsche trawler Gerard YM 123 welke in verband met de staking niet te TJmui den kon worden gelost is komende van IJsland de visschershaven van ' Wesei'm'U'emde ' Mnnenge loopen om daar zijn vangst te lossen De haven arbeiders weigerden evenwel te lossen ^ ¦* ¦ » DE BRAND OP DE „ P C HOOFT " De behandeling door den Raad vooi de Scheepvaart Naar wij - vernemen zal de Raad voor de Scheepvaart op Vrijdag 20 Januari a.s des voor middags te half elf een onderzoek instellen naar de oorzaak van den brand op het motorschip „ Pieter Comeliszoon Hooft " van de Stoomvaart Maatschappij „ Nederland " in den macht van 13 op 14 Noivember jl Als vermoedelijke oorzaak van den brand dïe zooals men weet het schip totaal tot eert wrak maakte wordt kortsluiting aangenomen VLIEGTUIG BESCHADIGD Bij het vliegkamp de Kooy is hedenmorgen t vliegtuig 2 5 tijdens landingsoefeningen ' r den kop geslagen Set vliegtuig werd ern stig beschadigd De - vlieger bleef zelf ongedeerd PROF BR SLOTEmAKEB DE BHtnNE MOST EEN OPERATIE ONDERGAAN Naar wij vernemen is Prol Dr Slotemaker de Bruine hedenmorgen opgenomen in het Dia conessenhuis te ' s Gra-venhage ten einde een nieroperatie te ondergaan ¦ K.t HET CONFLÏGT IN DE HELMONDSCHE KATOENINDUSTRIE Maandag staking Naar wij - - vernemen heeft de directeur der N.V V Vlissingen's Katoenfabrieken Woenadag aan de betrokken organisatiebesturen en werk nemers medegedeeld dat de aangekondigde loonsverlaging Maandag zal worden doorge voerd zoodat dan wanneer geen verandering in den toestand is ingetreden de stai&ing zal ' uit breken Men verwacht evenwei dat de rijiksbe middelaar vandaag den partijen zal verzoeken bijeen te kornen HET CONFLICT IN DE AMSTEROAMSCHE GONFECTIE-INDUSTHIB ' De stand dei onderhandelingen Naar wij met betrekking tot het conflict in de confectie industrie vemem.-em heeft de - bond van confectiefabrikanten het laatste voorstel van de rijksbemiddelaar in zijn geheel aan vaard Dit voorstel luidde Ie Een loonsverlaging van 5 procent met in gang van 8 Februari 2e Verlagingen reeds - ingevoerd in het jaar 1932 worden hierbij verrekend 3e Meen-ingsverschillen hierover zullen uit eindelijk door arbitrage worden verleend 4e Over de loonen betreffende arbeid over z.g loopende band en gummi-afdeeling zal nader overleg worden gepleegd SPOIJT WIELERSPORT DE ZESDAAGSCHE TE DORTMUND GObel — Pijnenburg aan den kop De laatste nacht van den Zesdaagsche te Dortmund was niet zoo spannend als andere nachten terwijl de leidende koppels zich wisten te handhaven De klassementsprints van twee uur werden gewonnen door Pijnenburg Vroomen Pijnen burg Kilian Pijnenburg Schön Buschenhagen Rausch Buschenhagen Schön Tijdens * e sprints begonnen Rausch—Hürtgen te jagen welke facbt een half uur duurde De leidende koppels wisten allen een ronde te win nen Daarna ontstond een nieuwe [ acht waarbiji Göbeli—Pijnenburg Schön — Buschenhagen en Broccardo - Guimbretière een ronde uitliepen Door een ' gering puntenverschil lag het koppel Göbel - Pijnenburg Donderdagmorgen bij de neutralisatie om > zea uur aan den kop voor Schön—Buschenhagen De stand was toen I Göbel—Pijiienbtirg 609 pot Z Schön Bu schenJhagen 59 # pnt 3 " Broeeardo—Guimbretière 316 put Op 1 ronde ' 4 Rausch—Horigen 380 pnt 5 Braspenninx—Wals 215 pnt 6 Vopel—Kors meier 180 pnt Op 3 ronden 7 Peden—Stübeke 103 pnt Op 4 ponden 8 Kilian—Pützfeld 163 pnt 9 Rieger—Vroomen 162 pnt Op 5 ronden 10 Tietz—Schenk 107 pnt Op 11 ronden 11 Senge—Cieszinski 35 pnt HET BELANGRIJKSTE m NIEUWE I m BUITENLAND De strijd in China Pag 1 " Ee conferentie voor de 4&-urige werkweek Pag 1 BTNWEWLAND Öntstemvmng Pag n Dr dader van den moord Ie BUjdorp ' tol 10 jaargevangenisstraf veroordeeld Pag 3 Te Alphen brandden twee huizen af Pag 3 STADSNIEUWS Openbare vergadering van de afd Vtmeht derChr üem Unie P'ag..6 Be ' crematie van Prof Dr B J KsitweT ^ S - ffvj LIK^HTVAAKT RjËCOidviueht ' van Kingsford Smith.i Na een vlucht over ds Tasmanzee die 14 uur en 15 minuten duurde landde Kingsford Smith veilig te New Plymoytn op Nieuw Zeelandi Air Commodore - Sir Charlei - Kingsford Smith heeft den afstand Sydney - New Plymouth over den jpen Oceaan een afstand van 1200 mijl of 1920 K.M in 14 uur en een kwartier gevlojJea met drie passagiers aan boerd flij maakte de vlucht met zijn oude Fokker.^machine „ Southern Cross " w-aarmeehij zooveJeflange afstandsvluchleaheeft gemaakt o.a in 1SK9 in minder dan 12 dagen van Australië naair Engeland en in ruinj tien dagen van Engelamd naar Australië MARKTBERICHTEN UTRECHT 11 Jan Groenten - en VruohtenveilmgUtrecht eu Omstrek-en Raapstglen f l.UO — 2,40 Radijsf 7 per lOU bos Kiopsla I 4.30—.5 Andijvie f 0,80 — 3.Ö0 Knolseklei-ie f 1 — G Prei f OiW — 1.60 Blo.em kool f 4—12 Koüde kool f 2—7 Savoye kool f 1—5 Groene kool f l—o BoerenkooJ f OJiO — 3.80 per 100 stuks Zomerspinazie t 16 — 2 > Witlof f 8—17 Sprui ten t 4—11 Breekpeen f 2—7 Knolrapen f,1,40 — 2.20 Winterworteifi 1 1 — 1.7q Uien f 2,2Qf!-5.il|(f).er 100 KG Dunsel t 0,18—0,28 per bak >¦*• WOUDENBERG V.V Kipeieren f 3—3,50 Ben deneieren 1 2.50 ^ Blpfsen t 3—5 Schrammen f 5—8 AMERSFOORT D Fruit - en groentenveiling Lof 7—.8 Goudreinet 14—23 ' Bel lef leur 14r-15 Uien 25 — 26 Roode kool 3—5 Gele kool 3!t-ö Groene kool 13—14 Knolseideij 27-28 ' Prei 4-^9 Seldertj 11 — 15 cent VIA.\E > C.CÏ Roeboter 78-80 0 - Weiboter 70—75 c Kaas 28--30>a par i - KGi Eiep^S — 4 o MSfatuk.Bls'.iïen geen aanvoer *' '¦,.¦"' ' ** WAGE.M.NGEN 11 Tan N ¦ Wïêekma-flct Eieren f 3 — 3..'M jonpe henneneieren f 2,75—3 per lOO big en f 4 — 8 schrammen f 9—16 guste varkens f 20 --" 2 " cii asentle idem f25 — 35 Veilna - itipeierên f 3.20—3,40 jotige beTineneieren 1 2.70—3-20 eendeneieren f 3,40—3,50 per lflO „ Aan gevoerd 65.000 eier6n.|^,^^J^^^;^,:,||r ^ DRIEBRUGGE A..tj-'V?ei-rlnsr DrlebiTig^e en Om streken Aanvoer 313-4 stuks Kipeieren groot 1 3 — 3.60 klein f 2.50—3 hanen oud 80 c per stuk roode en witte kool 5 c per stuk appelen 80 c per mand Handel zeer flauw ZALTBOM.MEI 11 Jan Veiling Kampervenen 7 — 13 e Kleiperen 4—0 c Pondsperen 10 — 11 c Wiitte Cozijn 12 c WiiK-ei-jannen 11—13 c Benderzuur 10 — l',j c Bellefleur Ie srt 15—10 c Idem e.xtra 17 c Cu lemans 8—12 c Goudreinetten te srt 14—16 c ld extra 18—19 c Idem prima 3-_--22 c Priiisenzoet 9 -^ 13 c Reine d'or 9—10 c Sfreepzuur 9 c Triumph de kiel 10—14 c Spruiten 11—12 c per KG Roode kool 3 — 5 c Savoye kool 2 c Boerenkool 1 c „ per stuk Prei 2 c Knolselderij 2 a per bos Uien 3J — 4 c.per Klogram GOUDA 12 Jan — Veemarkt Aangevoerd in totaal 2105 srtu'lcs waarvan 153 slachtvarkens Vette van 13—14 c per pond levend met 2 pcfe korting I.ondensche van 11—12 c par pond le vend met 2 pet korting 735 ma.gere varkonp Prij zen van 10—18 c per stuk 1125 biggen 3 — T per stuk 11 runderen 125—175 per stuk 70 nuchtere kalveren 3—7 per stuk 3 schapen 8 bokken en geiten 2 — 5 per stuk Handel matig Algemeene markt 204 partijen kaas Ie k.\5s met rijksmerk van 28 — 30 2e fcw 25i — 27 awwro tot 31 Handel matig 619 ponden boter Goeboter van 85 — ^ 90 c per pond weiboter van 75—85 c Handel vlug 85S00 partijen eieren Kipeieren van f 2.75—3.50 per 100 stuks Eendeneieren f 3.50 — i per 100 stuks Handel rowiig WISSELKOERSEN 12 Januari Opgave van de Firma Vlaer & Kol 2 uur Inkoop Verliiiop Cheque Berlijn 59.06 59,10 Parijs 9.71 9,72M Brussel 34,49 34.54 Londen 8.34 8.36 „ Zwitserland 47.88 47.92 Milaan 12.73 12.77 Cable New-York 2.48-'/4 2.49 Duitscb Bankpapier 58.97K 59,10 Fransch „ 9,7t 9,T4.K Belgisch „ 6.S0 6,94 Engelsch „ 8,.33K 8.37K Zwitsersch j 47,87 ^ 48.02 H Amerik » 2 48H 2.50 Indisch tt 99 - 100 - Italiaanschi 12.82 4 Gouden ponden n.QS'A 12.11 Gouden doll irs 2 iS'A 2.50 H Weenera 34.50 i'r'ii'iiifiHtie \% Gert N.W-S 3 pCt SVI » BURGERLIJXE STAND GKBORKN 10 Jan Louise Theodora d van A J Kragtina en Th de Koff Gijsbertha Mari.a d van J V Doorn en M v Miltenburg 11 lan Hendrikus Marinus z van H v Kleinwce en W de Bree Cornelia d van T de Kieviet en D Nix GEHUWD 12 Jan E de Goeij en G A Hoonte OVERLEDEN 9 Jam Maria Wilhetaiin » v Haaren wed J C Jansen 71 j J Camphuijs straat 9bis 11 Jan Hermanns Marinus Maas 80 j Diezestraat 12 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 217 Donderdag 12 Januari 1933 ~ r-r - HET THEÜTEK MET OE BESTE FILMS OOK OP WETENSCHAPPELIJK EN CULTUREEL GEBIED HET EENIGSTE THEATER HIER TER STEDE MET EEN INSTALLATIE VOORHARDHOORENDEN Brengt vanaf Vrijdag 13 Januari de beroemde Europeesche sterren GITTA ALPAR en MAX HANSEN in het grootsche en amusante filmwerk VAN VRIJDAG 13 JANUARI AF EEN FILM DIE lEDEREN FILM-ENTHOUSIAST IN VUUR EN VLAM ZAL ZETTEN BENE CL&IR'S NIEUWSTE WERELDSUCCES A Nous la Liberté tel 1Ö552 gehoor gevend aan de vele dringende aanvragen vertoonen wij Vrijdag 13 Januari en volgende dagen SOUS LES TOITS • DE PARIS • In da hoofdrol ALBERT PRéJEAN Regie RENEE CLAIR dit schitterende filmwerk dat zich afspeelt in het donkere Parijs zal niet na'aten een mach tigen indruk op Lf te maken zooals het overal waar het werd vertoond volle zalen in ver rukking bracht ' lederen middag matinee om 2.30 behalve Vrijdag El'-en dag 2 voorstellingen om 6.45 en 9 uur Zondags doorloopend van 2 tot 11.15 TOEGANG 18 JAAR Remaco < Film Oj » HEr TOONEEL MASSIMILIANO EEN FEEST VAN SPLRT EN SPEELSCHHEID VAN FiiliSCHEN HUMOa EN TINTELEJlOEN QEfST ELKE VONDST 13 OKIGINEELl ÉLKK ZET IS KAAK ELKE SCÈNE IS VLOT ie Prins der moderne jongleurs wiens vaar » djgheid volkomen ver bluffend Is D * Kranten oordeelden o.a s Zoo • heerlijk zoo sprankelend dat men detse fllm een waar filmfeest zou kunnen noe men een dol gea^even met harteiyke grap pen iets buitengewoons lederen avond om 6 % en 9 uur doorl voorst Woensdag en Zaterdag 214 uur MATINEE Zondaga " doorloopend van 2 uur af — TOEGANG 14 JAAR Hedenavond om If uur 15 zal van dit buitengewoon filmwerk de Utrechtsche première worden gegeven Alle rangen f 0.75 Leden ' Filmliga en Utrechtsche Kunstkring op veitoon van diploma f 0.60 Oiympia-Theater Amst str.weg 350 Van Vrydag 13 Jan ' 33 at Ten Ie „ Sin ffi§,del von der Reeperbabn *' een streng realistisch filmwerk met Olga tcehe * chowa en Hans Adalbert von Sohlettow ^•" 2 » „ Be Hel der liefde » Het Tuschinski-Theater Amsterdam koos als jubi * leumsfilm ter gelegenheid van het el f jarig bestaan DIE ODEII HEINE de amusementsfilm bij uitnemendheid met GITTA ALPAR en MAX HANSEN MUZIEK OTTO STRANSKY REGIE CARL FROELICH Het City Theater Den Haag vertoonde als Korstprogramma DIE ODER KEINE HOSPITAALLINNEN BORSTPOIUIPEN B O - EN WiESZEItTJES MIJ „ SANITAS " UTRECHT 3C«Mlle'«tr>e«t S9 • Voorsiraat 32 ' Vreeburg 6.6 GRATIS VIOOL GUITAAR BANJO en MANDOLINE CURSUSSEN a 3 - PER lüAAUDsp aan 1ste klas Muziekschool gevestigd in Utrecht met gratis gebruik van é n dezer pracht instrumenten welke zonder verdere betaüng HET EIQE^IOOM VAN OEN LEER LING WOaDT Brieven onder No 5567 aan het bureau van dit Blad B.H VREEByRG \^ HOOiTB AANDEELEN ALBUMS eOöRANTEri MISDRUE Kinder dan 10 E,6 woidt niet geleverd \ f gehaald aan ons bu reau Drift 23 Utrecht de film van humor elegance gratie en charme met Gitta Alpar en Max Hansen Muziek Otto Stransky Regie Carl Froelich De heerlijk gezel lige film die bet gesprek van den dag zal worden TOEGANG BOVEN VEERTIEN JAAR ATTENTIE ATTENTIE Zondag 15 Jan des morgens elf uur LAATSTE Voorstelling van het populair wetenschappelijk cultureel filmwerk Voortplanting van Bieren en Planten Dr J H SCHUURMAN—STEKHOVEN zal hierb'i een Inleiding houden TOEGANG HIERBIJ BOVEN ACHTTIEN JAAR Plaafsbespieken vanaf heden UNIVERSAL FILM Vooraf een uitgebreid programma o.a KAMER I®7 Een büsondere 2 « eter met ' VALERA BOOTHBV HANS lUNKERMANN FRITZ SCHüLZ DAGELIJKS MATINEE ELKEN AVOND 2 VOORSTELLINGEN • S ZONDAGS DOORLOOPEND VANAF 2 UUR Bespreekt tijdig Uw plaats Toegang 18 jaar C64 KX»KICXX)$XI$XK^$eilHie^l$»i:i ^ l$K3(X)C)(K)(^i Uitsluitend voor de Abonné's van het „ Utrechtsch Nieuwsblad " Tegen Inlevering van dere Advertentie Icunnen de Abonné's van hel „ UTRECHTSCH NIEUWSBLAD " ^ S ^^ B M f * tegen den g e r I n g e n prijs van ^* ** ^•' *¦ B ^ ¦ aan ons Bureau DRIFT No 23 bekomeni Den Christel Scheurkalender „ DE WAARHEIDSVRIEND " Een Aquarel form 32x24 C.M BIJ VERZENDING FRANCO PER POST 65 CENT dCKXXXXXXXXUXXXXXXXXXJOCKK ^ hKüQT het is dan ook kof fie van Douwe Egberts /^ ouw ^ ÏÏBl Direct als U het pakje opent komt de heerlijke aroma van DE Koffie U al tegemoet ^ Gf^x ^\% Ze is altijd even lekker 25 totaOct perhalf pond DOUWE EGBERTS KOFFIE ^ AUütuontde'kuniiUuit ieala Bioscoep-TIieater Viestraat - Tel 12461 De DRIE EN VEERTIG voorstellingen die wij reeds gaven van INBLONDËHTHAPi blijken nog n.e voldoende om alie Utrechtsche bewonderaars van LILIAN HARVET WILLY FRITSCH en WILLI FORST te voldoen Nog nteeds houdt de onalgebrolcen stroom bezoelter ' en vooral bezoeksters aan om van deze allcrprettigste charmante lilm te komen genieten Hoewel we er een ander zeer interessant werlc voor moeten uitstellen gaan we er daarom toch toe over EIN BLONDER TRAUM nog voor één enkele week van 13—19 Januari te PROLONGEEREN Wacht niet tot de laatste dagen dat zou voor U op een teleurstel ling kunnen uitloopen en BESPREEKT UW PLAATSEN waartoe dagel^ks behalve Zondags van 12—3 uur aan de cassa gelefrenheid is TOEGANG li JAAR » 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 217 Donderdag 12 Januari 1933 TWEEDE BLAD Dagboek van de Atlantique-ramp —= M VOOR HET GERECHT W ^ HET GROOTE = KIND Avonluien lan onzen Paryschen correspondent Slot Zaterdag Om zes uur werden wij door een ellendig kloppen op de deur gewekt Uitgeslapen waren we nog lang niet maar enfin dat zouden we later wel inhalen Ren uur later werden we gewaarschuwd dat er builen een visscher op ons stond te wacliten ' s Avonds ie voren immers waren we er nog in geslaagd met een pracht vau een exemplaar van een Cherbourgschen vis scher kennis te maken en met hem af te spre ken dat hij voor een motorvletje zou zorgen Kn zoo gingen we dus onder geleide van een merkwaardig heer met ' n roede das om zijn nek gedraaid zijn twee handen permanent in zijn broekzakken en een draaiende beweging van z!;n schouders van links onder naar rechts bo ven bij elk antwoord dat hij je gaf naar de visschershaven Ren nog fraaier type wachtte ons daar op de baas Een pet zonder klep had hij over zijn ooren getrokken en onder zijn kin wipte zijn zandkleurig baardje steeds dreigend op en neer Aan zijn lichaam een hoop onwaar schijnlijke kleeren om de beenen een paar hooge zeolaarzen Wat de heeren wel betaalden wil len want hij was er zijn vischtijd mee kwijt Vrij spoedig waren we het met elkaar eens en toen zou hij eens probeeren of hij zijn mmor op gang kon krijgen - Als een slangenmensch wrong shij zich door een nauw luik en begon daar beneden met een doodgewone steekvlam een eigenaardige bol te verwarmen Een oud stuk kachelpijp stak door een gat naar boven om de vuile lucht eenigszins te verfrisschen en ter wijl de steekvlam nu eens tegen de bol dan weer tegen het hout van het scheepje lekte zoodat je bevreesd was elk oogenblik de boel in brand te zien vliegen maakte de oude pi raat met een paar emmers energiek zijn schuil schoon Eindelijk nadat geruimen tijd de bol verwarmd was een schuchter pufje weldra ge volgd door een ander door een derde docli stsjds sneller op elkaar volgende de motor liep En daar gingen we full speed de binnenhaven uit Mistig was het en met tusschenpoozen klopte de mistklok regelmatig haar drietal somber waarschuwende seinen Heel in - de verte zagen we langzamerhand door het grai.we gordijn de drie pijpen van de Atlamique opdoemen Steeds dnidelijiker teekendon de omtrekken zich af en eindelijk zagon wij de heele verscbrikkelijkheid voor ons Totaal uitgebrand lag daar het eens zoo trot sche schip voor ons de dekken ingestort de uit kijkmast gebroken de romp geblakerd en rood als het roeide vloesch van een gewond lichaam Van verschillende zijden steeg er nog rook op • vooral van het voor - en achterdek Hoe dichter wij naderden hoe erger de verwoesting merk baar werd Tusschen de tweede en derde schoor steen kon je dwars door het schip heenkijken niets was er gespaard óén puinhoop was het Vóór was de commandobrng ingestort de on derliggende dekken in een chaos veranderend De sloepen hingen gebarsten in de davids en aan bakboord hing er een viaarvan een der ka bels gebroken was met zijn neus halverwege in het water Een jaTimer van verwoesting was het het glas van vele patrijspoorten en dat van het promenadedek was versplinterd of gebar Bten stalen platen waren onder de ontzagli'ke hitte krom getrokken wonderlijke speling van de natuur " een heele reeks wit'te lampekanpon schijnbaar ongedeerd was gebleven en vreemd helder en blank afstak tsgen al dat bruin en rood verzengde Waren op de achterplecht de woorden Atlantique en Bordeaux bijna vobko men onzichtbaar geworden aan weerszijden van de neus blonken de gouden letters nog als nieuw terwijl aan de achtermast treurig de scheepsvlag halfstok wapperde Twee der l'egeleidende sleepbooten lagen langs zij met de l'oot der brandweer en pa troi-illobootjes van de havenpolitie hielden de nu talrijk rond het wrak kruisende motorboo ten op eerbiedigen afstand Streng ver!^oden wa « het immers aan boord te gaan en buiten de leden der enqueie oommissie en ' de brandweerlieden werd het niemand veroorloofd aan boord van het nog steeds brandende schip te klimmen En terecht want op verschillende p1aa:tsen waren de staalplaten nog gloeiend en sissend verging het Plotseling tot kookhitte gebrachte water tot stoom wanneer het door de brandweerlieden tegen gespoten werd Geruimen tüd bleven wij rondvaren rond dat beeld van desolatie die drij vende do^denkamer want onder al dat puin laten nog de lijken verhoriren van meer dan tien leden der bemanning die bij den brand hef Ie vi?n verloren hadden Onwillekeurig vroeg je je af hoe die brand weerlieden het op hei schip uithielden want als wij al te dicht naderden sloeg de ve;»zen gende hitte je tegen en neep een a)k«lige brand lucht je keel dicht En toch zagen we ze daar boven op het dek kleine poppetjes met koperen helmen op het hoofd sjouwen en sjorren met brandslangen of met bijlen openingen in de ruïne hakken Na de slachtoffers de redders De kapitein van de Fransche sleepboot de Minotaure hadden wij al gesproken en toen wij hem vroegen wat wij gelooven moes'ten van de zgn incidenten haalde hij zijn schouders op „ Doodgewone ongelukjes zooals die in ons vak meer voorkomen en waar toe de manoeuvres te dikwijls noodzaken wil je niet naar den bl gaan " Dat was ronduit gesproken en hetgeen wij hoorden van de Ne derlandsche bemanningen versterkte nog die uitspraak Het eerst kwamen wij bij de Lau werszee „ Is de kapitein aan boord " „ Neen hij is gindsch op de Roode Zee " werd er ons terug geroepen En toen gingen we maar een eindji verder waar broederlijk naast elkaar de Witte en de Roode Zee en de Simson lagen „ Mogen we aan boord komen " „ Als de kapitein het goed vindt is het mij ook goed " De kapitein vond het goed en over stapels armdikke kabels en staaldraad klommen wij naar de kapiteins hut „ Nu geen tijd hoor ik moet met mijn col lega's en een paar Engelsche kapiteins praten Een anderen keer is het goed maar nou vertel ik je niets " Het was een beetje ontmoedigend maar de bemanning was er ook nog en met hun blijde vroolijke stemming over de gele verde prestaties gerechtvaardigde maar be scheiden stemming waren ze wel bereid een beetje te praten „ Met was een heel stuk werk hoor zoo'n groote schuit maar we hebben heiu toch klein gekregen De Roode Zee was er het eerste bij van alle sleepbooten Wel was het Fransche marinevaartuig de „ Pollt.x " al aan wezig maar die kon niets doen Geen mensch was er meer op het schip da»i brandde als een toorts We heJben toen den geheelen nacht gewacht en den volgenden dag toen het vuur wat scheen te minderen en er ook andere sleep booten waren aangekomen hebben wij getracht hem vast te grijpen We slaagden er tenslotte in met een vuurpijl een lijn over de neus te schieten die aan de andere zijde door de Sim son d:e voor deze gelegenheid in onze dienst stond werd opgepikt Langzaam aan werden toen eerst dunnere en daarna dikkere kabels en staaldraad overgetrokken tot wij tenslotte onze sleeptros er over hadden Iniusschen was de Minotaura aan de achterzijde bezig en die had vrij gauw een kabel achter om de anker ketting kunnen slaan En toen maar trekken Wij gingen natuurlijk vooruit want dal was de richting van het schip maar de Franschman trok achteruit en dat is de oorsprong a.i de ge schierienis over de Incidenten Op de Fransche sleepbooten waren immers een paar verslagge vers die van zeezaken niei het minste verstan 1 hebben en die wat zij gezien hebben absoluut verkeerd hebben uitgelegd Toen wij n.l zagen dat er op die manier niet te werken viel en ook nog een paar andere Fransche boo'en aan de achterzijde aan het trekken gingen zijn wij met hen mee gaan doen En bij die manoeuvre die wel makkelijk verteld maar niet makkelijk uitgevoerd wordt — en zeker niet bij het storm weer dat wij hadden — heWen wij een paar kabels van de Franschen moeten loshakken omdat ze anders in onze schroef waren terecht gekomen en wij hulpeloos zouden geslagen zijn Trouwens de Iroise heeft heteelfde moeten doen met een kabel van de Witte Zee en volkomen terecht Wij hebben ons verder met een beetje mo.'.ite best kunnen verstaan en U ziet het re sultaat daar ligt de Atlantique " En trptsch en fier gaan ze weer aan hun wepk de kabels ge reed maken voor een volgende hulp een volgen de redding Algemeen was de overtuiging dat de Atlanti que voorloopig op de buitenreede zou blijven lig gen tot een nadere beslissing zou genomen zi,in Men meende dat het wrak daar veilig lag en geen gevaar voor de scheepvaart zou opleve ren Doch tegen den avond begon een kleine storm op te zetten de zee werd woelig en men kwam tot de ontdekking dat de ankerkabel van de Atlantique die ernstig door het vuur geleden had en nog rood-gloeiend was toon ze ' s avonds te voren werd afgerold niet zeer stevig was Men beson te vreeën dat het schip op drift zou slaan en wat er dan gebeu ren zou was niet te overzien Kwam het voor de ingang van de reede tot zin^ken dan was waarschijnlijk maandenlang zoo niet voor goed de scheepvaart gestremd en aan Cherbotirg's handel onherstelbare schade toegebracht En dapper nam toen de voorzitter van de Kamer van Koophandel te Cherbom-g de heer Quoniam een moedig besluit dwars tegen df meening van de meeste technici in de Atlantique moest disnzelfden avond nog overgebracht worden naar de nieuwe haven van de Gare Maritime die wel nog niet geheel voltooid is doch die in geval van nood toch gebruikt kan worden Woedend verzette zich hiertegen de Ingenieur van de Waterstaat indien de brand opnieuw uitbrak of indien het wrak tot zinken kwam wat zouden dan wel niet de gevolgen zijn Toch zette de heer Quoniam door en goed vijf uur ver liet het wrak getrokken door drie sleepDooten zijn ankerplaats Tegelijkertijd lichtte de „ Europa " die in den loop van den middag te Cherbourg w&s aangekomen het anker en ver liet de reede Wat een tegenstelling het le vende en het doode schip Hot een luxueus en schitterend met duizend lichten het andere somber en zwaar met al de sporen van zijn lijdensgeschiedenis Het verhalen van de Atlantique verliep won derlijk goed Zeer benieuwd angstig bijna was men over de wijize waarop men die stuurlooze massa van 44.000 ton langs de kade zou krijgen Doch kranig trokken de sleepboo'ten langzaam het WTak naar den kant een enkel signaal van de stoomfluit en allen voerden de voorgeschre ven maoeuvre uit Een imposant gezicht was het toen dreigend in den reeds gevallen avond slechts beschenen door enkele sohünwerpers de A'tlantique de kade naderde In de duisternis gloeiden nog hier en daar enkele platen rood op want nog steeds zat er vuur in het s-'hip En toen het schip tot op ongeveer twintig me ter was genaderd werd het raadzaam vvat achteruit te gaan de hitte werd al te hevig Met zware kabels werd door ploegen matrozen en arbeiders hei | schip vastgemeerd terwijl vlot ten van dikke kabels het beletten om al te dicht de kademuur te bereiken Een oogenblik van spanning ontstond nog toen op hot oo,genblik dat de Atlantique de ha ven van de Gare Maritime binnen gesleept werd de heer Flory de ingenieur van de Wa terstaat met een tele.srram uit Parijs kwam aan loopen met formeel verbod hPi brandende wrak binnen te brengen Doch het fait accompli was gesteld en er kon niet meer op terug gekomen worden Zeer benieuwd is men wat het gevolg van dit " onflict zal zijn doch algemeen is men ervan overtuigd dat de heer Quoniam niet zal toegeven hü is een stijfkop en niet voor niets een echte Breton die eventueel minister en andere overheidspersonen aan zijn laars lapt Zondagmorgen Nog steeds is het vuur nio volkomen gedoofd Brandweerlieden houden van af den kant de gevaarlijkste punten nat Doch het gevaar schi'nt nu wel volkomen geweken Kapitein Schoofs verklaarde ons Immers dat er nu geen gevaar moer bfstond dat de olie bunkers nog zouden ontploffen en dat ' t slechts een kwestie van enkele dasen misschien eenige uren zou zijn voor men het vuur geheel ge doofd zou hehben Bij een onderzoek dat hij hedenmor.!ien ingesteld had had hij tot zijn vreugde ktmnen cons'ateeren dat de machine kamer betrekkeli'k weinig geleden had en dat de motoren waarschünliik no.s bruik^'aar zouden zijn Ren ander minder aangename ontdekikint had hij echter ook no5 bi'sewoond het vin den van het totaal verkoolde li^k van een lid der bemanning S'R''hts een weinig stof en een enkel been was ervan overgeblevpn De - Vtlflntif'ue zal zeer waars'-hi'nlijk Dins dag in het droogdok worden gebracht J W KOLKMAN G EMEr4GD NIEUWS Vi:HKKKKS()%(iï:A ALLKN Bij de „ Gooische Boer " onder Bussum heeft een aanrijding plaats gehad De twintigjarige mejuffrouw Hooyer uit Naarden wilde komen de van den Huizerweg den rijksweg per fiets oversteken in de richting van Naarden Van dien kant kwam in groote vaart een autiuno bilist De wicirijdster trachtte nog het rijwiel pad te bereiken doch werd tegen den grond ge reden De auto welke bestuurd werd door den heer M uit Bunschoten kwam eerst op het wandelpad tot stilstand Toevallig had dr Van Marie uit Bussum achter den auto gereden Hij verleende de eerste hulp en liet hot meisje dat het linkerbeen had gebroken met een Aroster - damschen particulieren ziekenauto die ook juist passeerde naar de Majella-stichting vervoe ren Op den onbewaakten overweg van de tram baan en de Molenwijk te Portugaal had een aanrijding plaats tusschen een auto bestuurd door den heer D uit Rotterdam en een motor tram De auto werd bij het rechtervoorwiel ge grepen Hoewel vooral het motorgedeelte van den auto ernstig werd beschadigd kwam de be stuurder er met lichte verwondingen aan hel gelaat af De motortram die aan het station moest stoppen en daarom langzaam reed kwam spoedig tot stilstand « m ¦ < »» ¦ «* Dolie jacht op een smokke'auto De douane-beambten te Dusseldorp hebben wederom een gooden slag geslagen Uit een der grensplaatsen werden zij er op attent gemaakt dat een zwaar gepantserde vracht-smokkelauto door het grenscordon was heengebroken en met een groote vaart in de richting Dusseldorp was verdwenen Onmiddellijk werden de noodige maatregelen getroffen om den wagen te kunnen aanhouden De toegangswegen werden afgezet terwijl op be langrijke kruispunten een dienstauto waarin Ze woonden aan den rand van de stad en de oudste een opgeschoten slungel liep zijn moeder in den weg die in het loodsje achter het „ lappie SZ grond "' druk met der ^— —«— ^^^^ wasch doende was Hei je nou-is niks te doen jongen vr^eg zekorzelig — ga dor je fiets is schoon maken rkike niet zei de jongen traag aan een ap peltje knagend dat-ie van den wagen van dengroenboer had gegapt Haal is een emmer water riep de bedrij vige vrouw hem toe kletsend met der natte goed,spettend en met sop-handen de haren van hetklamme voorhoofd vegend De oudste zoon zette zich in beweging liep langzaam naar het keukentje onderweg nog ev5n een wijsvinger tusschen de tralies van het trieste hokje stekend waarin sen Vlaamsche reus slechts te zorgen had dat-ie zwaarlijvig werd De moeder schudde het hoofd schreeuwde den jongen schel na dat-ie wat op moest schieten Dat „ lange end " om der heen den heelen mid dag maakte haar kribbig en nerveus Ze verzon een boodschap voor hem en toen-ie de emmer water naast haar tobbe neer-beukte gaf ze hem de opdracht een paar witte kooltjes te halen ' k Hei ze vergeten te vragen zei ze tertoelichting Geef me maar de centen zei de jongen entoen ze hem twee dubbeltjes in de opgehoudgnhand legde leefden zijn ongen even op Hijslenterde den tuin door en het huis uit destraat im om als eerste pleisterplaats het stoep rooster voor een sigarenwinkeltje te kiezen Zijn oogen gleden langzaam langs pakjes doosjes en prijzen terwijl zijn vingers met de twee dublieltjes speelden De volgende halte was een lekkers-winkel Daar be.gluurde hij met de begeerte van een kind de rolletjes pepermunt de kleurig ver pakte reepen en de stolp met rumboonen wier groote mannen smaak hij kende Dan slofte hij verder de straat uit het pad op dal de stad uit naar liet naaste dorp leidde Der zou wel esn tuindertje wezen die een paar kooltjes te verkoopen had zoo zei moeder en wat moeder zei dat had een mejisch en zeker een oudsie zoon als hij was zonder te genspraak aan te nemen Hij kwam dan ook moestuintjes tegen kweek jes van kleine tuinders en ook enkele broei kassen Een dier glazen huizen stond dicht aan den weg en door de ruiten zag hij eensklaps een bergje van die kooltjes waar moeder hem op uitgestuurd had De kas-deur stond open geen mensch was te zien geen hond die blafte toen-ie zonder aar zoling nog een grint-paadje op-knarste dat naar de kas leidde De kool lag zóó voor het grijpen had-ie al zich twee beambten bevonden werd gereed ge zet Het duuBde niet lang of in dolle vaart na derde op den weg naar Büderich de gesignaleer de auto Zonder aan de bevelen om te stoppen gehoor te geven reed de bestuurder door Ue dienstauto der ZoUbeambten zette hierop on middellijk een achtervolging in terwijl de langs den weg geposteerde beambten een geweervuur openden 1 ijdens de achtervolging losten ook de beambten uit den dienstauto eenige schoten welke echter niet het gewenschte resultaat op leverden De snelheid waarmede de smokkel auto reecl was formidabel zoodat de ^ eambten in de onmogelijkheid verkeerden den auto in te halen Het verkeer in het stadje Heerdt waar door de auto passeerde werd door deze roeke looze snelheid zeer ernstig in gevaar gebracht en verwonderd bleef een ieder staan om de jacht na te staren Op een gegeven moment reed de bestuurder van den smokkelauto echter een afgesloten straat in waar hij moest stop pen voor een afsluitboom Een der inzittenden sprong uit den auto rukte de hindernis omver en een oogenblik later raasde de auto weer ver der [ e auto van de achtervolgende beambten kwam op hetzelfde oo,genblik in botsing met een tegemoetkomenden vrachtwagon waardoor de smokkelaars ondanks dezen tegenslag zelfs neg een beduidenden voorsprong kregen en over de Rijnbrug wisten te ontkomen In een gerequireerden auto zetten de beamb ten hun achtervolging echter onmiddellijk voort Het contact met de smokkelaars r/erd hun zeer gemakkelijk gemaakt omdat een ieder op straat vlot in de gaten en zijn wroetende vingers Heien de dubbeltjes op den bo dem van zijn broekzak vallen Nog even verkende hij de omgeving en greep toen toe Met twee patente exemplaren schoot hij den weg weer op en spoedde zich stadwaarts Moeder had het hare zoo redeneerde hij en h ij had de twee dubbeltjes Dat beteekende een half ons rumboonen en een pakje sigaretten Tosn-ie het sigarenwinkeltje inging zaten er al bruine vegen om zijn mond en glitste hem de rumboon-suiker door zijn slechtste tanden Maar hij genoot als een schooljongen en maakte het halve onsje met kinderlijke snoepzucht soldaat Nog kauwend en zuigend op de laatste uit het zaïkje begon hij aan de sigaretten en eigen wijs rookend naderde hij de ouderlijke woning nog onbewust van de verrassing welke hem wachtte Want toen-ie zoo de kas uit en den weg op sloop had de tuinder hem gezien De man had willen roepen doch bepaalde zich tot eenig ge barenspel toen daar ook toevallig de veldwach ter aan kwam fietsen — ' k Zag-et met me eigen oogen verklaardede tuinder — Uwe kan ze van hier onder zijnarmen zien zitten zoo wees hij den veldwachterop de witte kooltjes die waarlijik nog te onder scheiden waren •— Mooi zei de veldwachter — zou gauw heb ben we ze niet alledag Hij stapte op met veel geflikker van knoopen en sabel-glans en reed den knaap achterna Deze was zoo vervuld van zijn komende rum boonen-fuif dat ie er niet aan dacht om te kijken De veldwachter zag het groote kind den snoep winkel ingaan Hij zag den jongen er kauwende weer uit komen hij zag hem de sigaretten koo pen en eindelijk zag hij hem het huisje binnen gaan achter welks tuintje moeder nog met de wasch flodderde De jongen liep met de kooltjes door tot in het loodsje — Leg ze nou op het aanrecht sufferd her innerde moeder hem aan de regels van haarhuis Gedwee maakte hij rechtsomkeert en toen-ia in de keuken kwam stond de veldwachter hem op te wachten — Das niet zoo mooi zei deze toen de jon gen van kleur verschoot Moeder officieel op de hoogte gebracht vond het nog veel minder mooi al merkte ze dade lijk op dat de kooltjes een waarde van niks hadden — Diefstal is diefstal had de veldvachfer ech ter geleerd en toen de jongeman voor het Ge recht kwam kostten de kooltjes dien middagtwee rijksdaalders het stuk VAN G LADY mv^nm:s ring door CHARLOTTE U BRAM E Nadruk vt-rboden 13 Drie dagen geleden ben ik hier ook geweesten ik zuu er een eed op kunnen doen dat hettoen niet hier lag zei Jolin Teal — kijk daarheb ik nog riet gesneden hier groeit een goedsoort maar toen was het er niet Dat moet toch wel maar jij hebt het nietopgemerkt Het moet in de diepte gelegen hebbanen IS nu naar boven gekomen Raak het niet aan wij moeten iemand anders er bij halen om het Ie zien Zij stonden nog een paar minuten naar het blonde haar Ie kijken dat op het water golfde Ik heb anders nog nooit iemand verdronken zien li^'gen met het gezicht naar beneden,zc ' Teal -« lu het t-en moord jijn Zie je de kleur wel van dat haar vroe ^ Iliirst m ' ejri vreemde stem - zie je dat enheb jp ooit lady Wyverne gezien die dame dietoen verloren is geraakt O ja heel dikwijls Nu daar ligt zij zei Hurst — dat is haarblonde haar Teal Laten wij naar Lord Lyne wood gaan Hij is op de Lodge Laten wij hemgaan halen Zij gingen snel heen en bereikten al gauw de Lodge Lord Lynewood was juist op het punt om uit te gaan Hij luisterde met ontsteld gelaat naar het verhaal der beide mannen — In den „ Zwarten Tarn " zeide hij — ik gamee Hoe is het mogelijk Toen hij daar kwamen het blonde haar in het water zag was hij ookovertuigd en zei — Ik geloof zeker dat het tlichaam is van lady Wyverne Arme Sir Guy De hoofdjachtopziciiter die juist voorbij kwam werd geroepen om de mannen te helpen Zij mt warden het haar en hieven het lichaam op ter wijl Lord Lynewood er bij stond Zij uitten een kreet van afschuw bij den aanblik van het mis vormde gelaat en Lord Lynewood riep dat zij het oedekken zouden Zij wierpen er een witten zak doek over heen legden met bevende handen het lichaam weer neer en het blonde haar lag nu op het gras Zie eens wat er nog meer is zei Lord Lyne A'ood — als dit ' t lichaam is van lady Wyverne,dan zou zij een diamanten ring aan een vannaar vingers moeten hebben Zie eens of dat zoois Neen er is geen ring antwoordde de jacht opziener — en dat kan ook niet de ring zal reeilsmaanden geleden van den vinger gevallen zijn enzal verloren geraakt zijn in het water Zij is in het bosch gaan wandelen zei LordLynewood — en toen is zij in den „ ZwartenTarn " gevallen en daar verdronken Maar hoe kan dat vroeg Hurst — wij heb ben toen in alle poelen en vijvers in de buurt ge dregd Waarom is zij toen niet gevonden De „ Zwarte Tarn zit vol gaten en diepten'zei Teal — en die staan in verband met de Weir.Toen de lady eerst er in viel is zij zeker in zoo'ngat geschoten en nu door het opkomen van hetwater boven gekomen — en met deze verkla ring waren allen tevreden Het zon misschien beter geweest zijn als zij niet zoo plotseling en met zooveel overtuiging aan Sir Guy verteld hadden dat bet lichaam van zijn verloren vrouw terugg«vdnden v/a * De schok van het bericht was nu bijna de oorzaak van zijn dood Het gerucht werd nu spoedig verspreid dat de mannen het lichaam van lady Wyverne n-iar huis brachten dat verdronken in den „ Zwarten Tarn " gevonden was Het was nu niet veel meer dan een skelet een enkel stukje linnen zat ^ r aan waarop stond M Wyverne en het blonde baar was een bewijs voor de identiteit Er werd nu een lijkschouwing op Grange worth gehouden en de dokters gaven hun getui genis Een van hen zei dat het onmogelijk was om te zeggen hoe lang zij al dood was geweest Er waren geen leekenen van geweld geen ge broken beenderen en hel blonde haar de naam op het stukje linnen de plek waar het lichaam gevonden was dit alles schenen voldoende be wijzen voor de Identiteit De nieuwsbladen namen het bericht op van het vinden van het lijk van lady Wyverne Sir Guy schreef aan zijn vrienden Het wegge< teerde gelaat zag niemand Het lijk werd begraven in den grafkelder van de familie Wyverne en op den grafsteen werden de volgende woorden gebeiteld „ Hier ligt Margaret de geliefde vrouw van Sir Guy die bij ongeluk in den „ Zwarten Tarn " ver dronken is Iedereen had haar lief " Op dezen grafsteen stond een onwaarheid want het lijk dat daaronder begraveii lag was niet het lichaam van Margaret Charlton over wier verlies Sir Guy zijn hart gebroken had HOOFDSTUK X Er waren nu vijf jaar verloopen sedert dien zomeravond toen lady Wyverne haar thuis en haar kind verlaten had en Sir Guy had dien tijd in afzondering doorgebracht het hart van bitte re smart vervuld Zijn plichten had hij niet ver waarloosd maar zijn leven was hard geweest en niet v«rlicbt door een enkelen lichtstraal Na die gewaande begrafenis van zijn vrouw was hij iets kalmer geworden Het was een soort rust voor hem nu hij wist > vat er gebeurd was en dit was minder erg dan gedurende lange nachten de vreeselijkste onderstellingen omtrent haar lot te liggen maken Het was altijd iets te weten ddt zij rust had gevonden in den dood De kleine moederlooze erfgenaam van Grange worth was tot een schoon kind opgegroeid Hij leek sprekend op Margaret en had haar oogen en haar blonde haar Hij glimlachte o-ik juist als zijn moeder en Sir Guy hield dol vfi'el van hem De kleine Claude stond in hooge gunst bij de pachters en vrienden in de buurt van Grangeworth Sir Guy leefde erg stil sedert den dood van zijn vrouw Zijn hart scheen met haar begraven Geen meisje scheen hem meer te bekoren se dert zij weg was en niemand dacht er dan ook aan dat hij ooit zou hertrouwen Eens op een dag kwam een verre bloedver want van Lord Hinterford die jarenlang bui tensland geweest was hem bij zijn terugkeer in Engeland opzoeken Hij heette Sir Huntley Drainger en was een rijk man die met den gra.nt op dezelfde kostschool geweest was ofschoon tiij wel eenige ' jaren Jonger was Hij had zich steeds geheel gewijd aan de piolitiek en de diplo matie Twintig jaar lang was hij ambassadeur aan een hof geweest en bij zijn terugkomst zou hij in den adelstand verheven worden Terwijl hij in afwachting daarvan was herin nerde hij zich zijn neef den graaf van Hinterford en hij nam.zich voor om hem een bezoek te gaan brengen Hij wist dat de graaf gehuwd was en had ook wel een vaag idee dat hij een kind hid maar had niet verwacht om op het oude kasteel zulk een mooi meisje te vinden als lady Julia Hij raakte dadelijk van haar gecharmeerd wel had hij veel schoone dames ontmoet maar nooit zulk een mooi meisje r.ls zij was Lady Julia weigerde echter zijn aanzoek ten spijt van den aandrang van haar ouders De gravin was daarover in wanhoop want zij begreep wel dat Julia nooit meer znlk een goede kans zou hebben Zij sprak er over met Sir Guy en verzocht hem om zijn invloed bij Julia aan te wenden dat zij he aanzoek aannam — Zij geeft zooveel om jouw opinie Guy zeidezij — mijn man en ik hebben ons nu geschikt indit eenzame leven maar het zou mij zoo geluk kig maken om Julia goed getrouwd te zien Jehebt immers beloofd om morgen bij ons te ko men dineeren Grijp dan de kans aan en haal erhaar toe over Guy Terwijl Sir Guy zich voor het diner kleedde f dacht hij er over na welke argumenten hij zou kunnen bijbrengen om lady Julia over te halen om Sir Huntley te trouwen en hij besloot zijn uiterste best te doen om lady Hinterford te hel pen Dien avond was Julia mooier dan ooit gekle-'d in een zwart kanten japon Haar donkere oogen schitterden met ongewonen glans misschien wel van verontwaardiging over het huwelijksaan zoek van haar neef Na het diner " roeg Sir Guy aan Julia om met hem onder de linden te gaan wandelen Ik had een bedoeling niet je dit te vragen,Julia zeide hij - kun je gissen wat die is Zeker om er mij aan te herinneren dat Claude nu gauw jarig is zeide zij Neen dat is de reden niet antwoordde hij — ik wou je over een huwelijk spreken Hij zag dat een linage blos haar gelaat be dekte en er een glans in haar oogen kwam Hij had wel blind moeten zijn als hij dat niet ge zien had en voor den eersten keer doorgrondde hij haar geheim — Ik heb beloofd ging hij op ernstigen toonvoort — om mijn invloed bij je te gebruiken jinje over te halen om het huwelijksaanzoek van Sir Huntley aan te nemen Wordt ver.volgd.jf \ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 217 aiïonderdag 12 Januari 1933 TWEEDE BLAD u Snopri'S geraspte Zwitsersche Kaas » DE KAMPEERDERS zijn verontwaardiging te kennen gaf over de roekelooze wijze waarmede een vrachtauto door de straten was gereden Het spoor leidde ten slotte naar een garage te Dusseldorp en daar vonden de beambten een zwaar gepantserden 12 cylinder auto inhoudende een groote hoeveel heid sigarettentabak Over het Nederlandsche nummerbord hadden de smokkelaars ten einde de beambten op een dwaalspoor te brengen een valsch Duitsch nummerbord bevestigd De bei de smokkelaars werden gearresteerd IX BRAKEN - tf-^r-f De N.V Reederij v d Schuyt Binnenkant 81 te Amsterdam heeft ongewenscht bezoek ge had Vermoedelijk heeft iemand zich des avonds laten insluiten ' wa;nt sporen van braak zijn niet gevonden De brandkast is ongemoeid gelaten " Uit een geldkistje wordt echter een bedrag van ongeveer f 100 vermist Daarmede heeft de bezoeker zich tevreden gesteld In den nacht is door middel van braak door tot nu toe onbekende daders ingebroken in het winkelpand Van den heer Z aan den Heeré weg te Lisse Ontvreemd is aan geld een bedrag van ongeveer'f 70 Voorts Is ontvreemd een groote partij cigaretten sigaren zeep tand pasta limonades en verschillende andere win kelartikelen alsmede nog enkele kleedingstuk ken De waarde van de ontvreemde voorwerpen bedraagt ongeveer f 150 H.e t a u 1 0-0 ngeval te Obdam Des nachts is ook het dochtertje van den caféhou der Dekker aan de gevolgen van de bij het auto-ongeval te Obdam bekomen verwondin gen overleden Naar men weet was een vracht auto ingereden op een troepje kinderen waar bij het dochtertje van den slager K op slag ge dood werd Het dochtertje van den heer Dek ker werd zwaar gewond opgenomen doch het kind is thans ook overleden S m o k k e 1 a r ij De politietroepen en de ge meentepolitie te Slttard hebben drie personen uit Geleen aangehouden die 120 pond uit Duitschland ingevoerde margarine vervoerden Rijksambtenaren te Sittard hebben een auto aangehouden van iemand uit Sittard waarin 300 kilo margarine was geborgen Weer in de ouderlijke woning teruggekeerd De minderjarige doch ter van T uit Helkat onder Hooge Zwaluwe die met Nieuwjaarsdag de ouderlijke woning had verlaten is door de politie van Terheyden op gespoord eri wederom ter beschikking der ouders gesteld De kermis - te Zaandam De voorloo pige kefihlsverpachting brengt dit jaar eeii paar duizend gulden minder op dan in 1932 h.l f 11.138.85 tegen f 13.125.35 verleden jaar li s!j;i *^ chot op een man gelost Sedert eenige weken werd de familie De J te Geer truidenberg lastiggevallen door een zekeren M uit Raamsdonkveer M is enkele malen de wo ning van de familie De J binnengedrongen en heeft daarna de vrouw des huizes bedreigd voor welke bedreiging hem een voorwaardelij ke straf werd opgelegd Nu heeft hij weer De J opgewacht Hij loste een schot vermoedelijk met een eenloops jachtgeweer doch gelukkig zonder gevolgen Daarop is M wederom ter be schikking van de justitie gesteld om voor de ze daad verantwoording af te leggen Arbeidsongeval Gistermiddag is aan de Ned Scheepsbouw Mij te Amsterdam een jon geman van 21 jaar gevallen Hij bleef bewuste loos liggen Met inwendige kneuzingen is hij na bijgebracht te zijn ter verpleging opgeno men in het Binnengasthuis Merkwaardige samenloop Giste ren liepen op de Sofiakade te Rotterdam twee mannen te wandelen die een derden man za gen loopen met een fiets op den schouder Zij vonden het nogal verdacht en hielden den man in de gaten Deze zette daarop de fiets tegen een boom en ging er vandoor Van hun bevindingen deden zij aangifte bij de politie terwijl zij de fiets op het politiebureau deponeerden Een paar uur later kwam op hetzelfde bu reau een man aangifte doen dat op de Sofiaka de zijn fiets was gestolen Bij onderzoek bleek dat dit dezelfde fiets was en dat het geval zich als volgt heeft toegedraaen De eigenaar van de fiets is werkloos en moest gisteren gaan stempelen Hij had zijn fiets op slot gezet en het sleuteltje vergeten om welke reden hij zijn fiets op den schouder had meege nomen Op de Sofiakade gekomen merkte hij dat hij te laat was om zoo nog op tijd te kun nen komen hij had daarom zijn fiets tegen een boom gezet en er den looppas ingezet juist op het oogenblik dat de twee wandelaars hem scherp opnamen De fiets is aan den eigenaar teruggegeven Veldhoven in duist er Door het om verrijden door een vrachtauto van de N.V Phi lips uit Eindhoven van een paal der electri sche leiding is de gemeente Veldhoven een aan tal uren in het donker gezet Het duurde ruim vier uur voordat de H.N.E.M de noodige voor zieningen had getroffen Opzettelijke brandstichting Door de politie zijn gevankelijk naar Zwolle overgebracht zekere H S oud 19 jaar en J A S oud 24 jaar die verdacht worden van brandstichting in rle woning van de wed J Steenhu'S winkelierster te Dedemsvaart bij wie zij inwonen de eerste als zoon de tweede als broeder Vorige week is in genoemde woning een brand uitgebroken die door spoedig toegeschoten hulp van buren betrekkelijk vlug kon worden ge bluscht Bij haar onderzoek door de politie naar de oorzaak van dezen brand kwamen feiten aan het licht die op moedwillige brandstichting we zsn In verband hiermede werden 3 A S en ^ H S gearresteerd WATERHOOGTB UTRECHT 12 Jan Waterstand Weerdsluis Bovenkant 62 c.M pi N.A.P Was 8 c.M Benedenkant 10 c.M — N.A.P Was 4 c.M Waterstand Keulen 1.64 M Was 24 c.M WIJK BIJ DUURSTEDE 11 Jan De water stand in Rijn en Lek was 2.31 M pi N.A.P Was 6 c.M Vermist Sedert Dinsdag 2 Januari wordt te Eindhoven vermist de 18-jarige mej Maria van Berlo Zij heeft Dinsdagmiddag per rijwiel de ouderlijke woning in de Pooierschestraat ver laten Men heeft sindsdien niets rheer van haar vernomen Sinds Zondag j.l wordt te Veghel vermist de 21-jarige Joh de Bie die des morgens de ouder lijke woning heeft verlaten en sindsdien niet is teruggekeerd Rijksveldwachter bedreigd De politie te Bost heeft een inwoner uit Boxtel aan gehouden die eenige dagen geleden in dron kenschap den rijksveldwachter T uit Boxtel toen deze hem wilde arresteeren met een mes had bedreigd en den politiehond van den veld wachter bij deze gelegenheid verschillende mes steken had toegebracht Het was den arrestant echter gelukt zich los te rukken Later werd de man te Best aangehouden De overval in de v d Takstraat Naar de N.R.Ct meldt heeft het onderzoek in de zaak betreffende den overval welke een paar weken geleden is gepleegd op het bijkan toor van de Spaarbank te Rotterdam aan de v d Takstraat — waar zooals men zich zal her inneren een man onder bedreiging met een re volver getracht heeft den kassier te berooven — tot resultaat gehad dat de varensgezel B die in het Huis van Bewaring te Dordrecht is opgeslo ten in verband met den moord te Numansdorp thans ernstig ervan wordt verdacht ook dezen overval te hebben gepleegd Zoodra het onder zoek in de moordzaak zoover zal zijn gevorderd dat B weer op transport naar Rotterdam ge steld kan worden zal het onderzoek in deze richting worden voortgezet Verdronken De garnalenvisscher S D 5 thuisbehoorend te Stellendam is te IJmuiden binnengekomen met het bericht dat ter hoogte van Egmond de motordrijver A de J overboord is gevallen en verdronken De ongelukkige struikelde zoodat hij te water viel Mei » heeft nog getrac'it hem te redden door hem een lijn toe te werpen die hij echter niet kon grijpen Geëxplodeerd In de woning van de wed J Pilon in de Westerbadstraat te Gronin gen is door onbekende oorzaak terwijl de be woners afwezig waren de kachel uit elkaar ge sprongen De ruiten werden stukgeslagen en de deuren ontzet lir is ernstige schade aangericiit Een begin van brand werd door de brand weer gebluscht Men vermoedt dat zich gassen in de kachel hebben ontwikkeld of dat zich een dynamietpatroon tusschen de kolen heeft be vonden Het huis is verzekerd de inboedel ech ter niet Faillissement en Opgegeven door v d Graaf & Co N.V afd handelsinformaties Uitgesproken G J Michels Tilburg C de Koning landbouwer Haarlemmermeer H J Warmerdam winkelier in huishoudelijke arti kelen Hillogom J Kuite rozenkweeker Aals meer Oost Opgeheven J C Pietersma gedomicilieerd te Zandvoort zonder vaste woonplaats J W A v d Wiel Nieuw-Vennep B Nieuwdorp Vijfhui zen gem Haarlemmermeer A van Donk Landsmeer 429 Tegen dèn ochtend toen het kamp nog in diepe rust lag sloop er langs de woonwagens een oud maar stevig boertje „' t Vuur brandt nog dat is • niet pluis " dai'ht de boer bij zichzelf en klopte aan een woonwagen waaruit di rect twee zigeuners kwamen En wakker geworden door ' t lawaai stonden onze vrienden op en kleed den zich vlug aan CHR DEM UNIE OPEMfBARS VERGADERING De afd Utrecht van de Christ Democratischo Unie belegde in gebouw „ de Plom^etoren ' ren openbare vergadering Als sprekers traden op de hoeren H S van Houten te Groningen en Feü-je Schurer te Amsterdam met de restv ohJerwer pen „ In crisisdagen " en „ Ontwapening " Als eerste spreker nam de heer Fedde Scliurer het woord Het eerste punt dat niar voren werd gebracht was de nationale oatW'i pening De groote massa staat afwijzend legen over dit stelsel De Christelijk Democratische Unie is een politieke partij die het christendom en de politiek wil coufronleereu Spr vestigde dan dB aandacht op bewapening Wij bewapenen ons om ons te beveiligen Willen wij oorlog Willen de Dujtschers en de Franschen oorlog Neen aldus spr — maar men bewapent zich ' lai zich tegen oorlog te kunnen beveiligen Waar^im mislukken de ontwapeningsconferenties Omdat volgena de heer Schurer de'techniek ons boveu hel hoofd is gegroeid Men heelt gifgassen gefa briceerd en men houdt deze oorlogs-fabrica=ie niet meer m bedwang De woorden „ Volkenboni " en „ ontwapening maken geen indruk meer Men zegt wellicht zeer juist „ Oorlog is een oor deel üods " maar dit moet niet fatalistisch upige \ at worden Spr betoogde dat de Christ De.ui Unie een anti-kapitalistische partij is en niets anders in het leven stellen wil boven God Kapi talisme gaat geheel met niilitalnsme samen De sfeer van kanonnen en granaten is de sfeer van hel wantrouwen op de internationale ontwape ningsconferentie De verschillende groote inter nationale dagbladen hitsen de menschen op om z.ch toch vooral te beveiligen dat wil zeggen ie bewapenen maar deze groote dagbladen worden gefinancierd door groote „ ind'uslrieelen ' oftewel de kanonmakers aldus spr De groote pers ja zelfs dt ' kerk heet de Christ Dem Unie legen en daarom voert men actie tegen het militat risme Vervolgens nam de heer H S van Houten het woord Spr besprak allereerst de houding van de Chr Dem Unie tegenover verschijnselen op maatschappelijk levensterrein bijvoorbeeld tegen het staatspensioen De Kamerleden van de Christ Hist piartij en van de Anti-rev partij vob len niets voor staatspensioen want dat werkt volgens hUn zeggen deiiioraliseerend Zelf echter steke-n ze aldus de heer van Houten na vier jaar wèl hun staatspensioen op Daarbij zal het veel meer detnoraliseerender werken wanneer men weet dat men niet behoeft te leven van lief dadigheid of van diaconale steun doch wanneer men kan rekenen op pensioen van den staat waarvoor men lange jaren heeft ge-werkt Men beweert dat de staat is vastgeloopen maar wiens schuld is dat Wie had de macht de laatste jaren in handen Het is de rechtsche parlij'die klaagt en steunt over dén toestand welken zij zelf geschapen hêPtt De cïlsis wordt eenvoudig gebruikt om loonen op een steeds la ger niveau te brengen een niveau waarop len niet kan leven aldus spr De heer van Houten betoogde dat de Christ Dem Unie geen zwakke regeering wil geen te geering die laf of zwak is wanneer men tn Twente in de knel zit Spr wees op den toestand der boeren Men verhoogde de melkprijzen en de prijzen van landbouw-producten maar de kapn talisten legden onmiddellijk hoogere huren op met het gevolg dat de crisis alle steunmaatre gelen ten goede van de kapitalisten doet komen En aldus spr de motor van het kapitalisme ia het egoïsme Waarom aldus de heer van Houten heeft Ie Christ Dem Unie zich niet aangesloten bij een anti-rev of christelijk hist partij Omdat deze partijen kapitalistisch zijn Een goed chrisl-'n moet democraat zijn Is men geen democraat dan kan men ook geen christen zijn Eenigen der talrijke belangstellenden stelden hierna vragen welke in hoofdzaak betrekking hadden op het programma der Christ Dem Unie 11 fóü „ Ik heb geen haan gezien ik weet nergens van " hoorden ze de zigeuners tegen den boer zeg gen maar deze liet zich zoo maar niet afpoeieren „ En tocli zal ik hem vinden " schreeuwde de boei en keerde den pot die boven het vuur hing om En jawel hoor hij had maar wat goed uitgekeken want daar lag zijn haantje gebak ken en wel Wordt vervolgd Wat zullen we Eten Vrijdag 13 Jannail Vischcarbonaden gemengde sla aardappelen Griesmeelpap Zoo langzamerhand begint ook in onze stad de gelegenheid zich voor te doen om eens andere visch in handen te krijgen dan schelvisch kabel jauvy schol en bot en we zien vischwinkels ver schijnen waar we uit ruimer aantal soorten de keus kunnen doen Op de vischmarkt en in de omgeving daarvan was al reeds altijd variatie genoeg maar voor de meeste huisvrouwen was het veel te bezwaarlijk er ' s morgens uit te bre ken en naar ' t hartje van de stad haar visch te gaan halen Probeer voor vandaag vischcarbo naden te krijgen gesneden van zeewolf rog of andere groote visch Dit vischvleesch heeft iets grovere vezels dan de gewoonlijk gebruikte vischsoorten doch de smaak is heel lekker Wasch de groote mooten in lauw water laat ze goed uitdruipen en wrijf ze stevig in met zout Teneinde het kleven aan de pan te voorkomen en een mooi korstje te doen ontstaan haalt nrien de visch door melk door bioem of door paneer meel Het nadeel van het halen door melk is het hevige spatten Wanneer de visch door paneer meel wordt gehaald moet ze eerst aan alle zijden met melk of met wat water Ips^eklopt ei of eiwit gehaald worden Bij gebruik van een ei houdt het paneermeel beter vast dan iia het wentelen door melk Bak de carbonaden niet te vlug in olie of boter bruin Wanneer de visch gepaneerd is moet men een zeer zuivere olie dus slaolie of anders delfia gebruiken of boter want van het vet trekt een gedeelte in het paneermeel en is de olie niet heeleniaal smaak - en reukloos dan wordt de visch minder smakelijk Regel uw vlam tijdens het bakken naar de graad van gaar zijn van uw vischmooten met behulp van een zilveren vork kijkt men zoo nu en dan of de visch al tot op het been gaar is Maak sla van zeer fijn gesneden geel hart uit andijviestruiken wat ragfijn gesneden lof en plakjes biet Voor het aanmaken roert men mos terd peper zout maggi-aroma en kerry goed dooreen voegt dan olie en azijn toe en maakt daarmee de sla kort voor het opdoen aan De bietenplakjes kunnen wel eerder in de saus ge -< legd worden om door te trekken Kook de groene en hardere deelen van de an dijvie gaar om deze morgen in een stamppot te verwerken Kook ze al of niet gesneden en be waar het kooknat ^ p ¦ - ^ » ^ ¦« ^^ VERKEERSWEZEN Rookveibod op ponten ' t Is gebleken dat aan het uitgevaardige rook verbod op de ponten van het veer luss:hen Moerdijk en Willemsdorp niet streng de hand wordt gehouden In hoofdzaak moet zulks ge weten worden aan de omstandigheid dat het veerpersoneel geen politioneele bevoegdiieid bezit Aangezien de aanwezigheid van vuur met het oog op de licht ontvlambare stoffen en danipen jp de ponten hoogst gevaarlijk is heefl de B.B N Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland zich gewend tot de ministers van Waterstaat en Justitie om te willen bevorderen dat aan het veerpersoneel zoodanige politioneele bevoegd heid wordt verleend dat de nakoming van het rookverbod desnoods kan worden afgedwongen Onvoldoende toezicht op het verkeer De minister van J'ustitle heeft via de officieren van justitie de volgende circulaire tot de burge meesters gericht Ik heb de eer u te berichten dat bij de be handeling in de Tweede Kamer van de begroo ting voor het dienstjaar 1933 van de dej'iarteinen ten van mijn ambtgenoot van Waterstaat on van mij klachten zijn geuit over onvoldoend De zicht op het verkeer van motorrijwielen en ¦ andere Zoo werd geklaagd over het op de motorrijtui gen niet toonen van een aan de wettelijke vuur schriften t>eantwoordend nummerbord het niet hebben van een goede verlichting het ontbreken van een goed werkende roode reflector achter ip andere voertuigen het niet hebben van een rich tingaanwijzer of het hebben van onduidelijke richtingwijzers — ge-lacht werd aan die aanwij zers waarbij zich een draaiende pijl in een cirkel beweegt — en tenslotte het onbeheerd laten staan van auto's op groote verkeerswegen Voorts werd opgemerkt dat het verbod van rijden met rijwielen op daarvoor gesloten ver klaarde voor het snelverkeer bestemde wegge deelten niet streng genoeg wordt gehandhaafd Overigens is in het algemeen van verschillende zijden verontrusting getoond over het toenemend aantal verkeersongevallen en is in dit verband ook twijfel uitgesproken of de strafrechtelijke repressie wel voldoende is Vrij algemeen schijnt de indruk te zijn dat de straffen te licht zijn Al zou ik dit laatste reeds bij gebrek aan voldoende gegevens niet willen onderschrijven zoo heb ik de vermelding van deze klachten niet achterwege willen laten op dat de parketten zich nog eens bepaaldelijk re kenschap geven of hunnerzijds in de beslissing omtrent al of niet vervolging in de straf pischen en in den overgang van hooger beroep de straf rechterlijke repressie op dit stuk de behartiging vindt di3 zij mede in het belang der verkeers '• eiligheid verdient Voorts zou ik hc;t zeer wenschelijk vinden In dien U zich bepiaaldelijk ter verkrijging vj,n beter toezicht ook op het rijverkeer ten platte lande tot de burgemeesters zou wenden om deze hun ambtenaren van politie en gemeenteveJd wachters tot een m^r intensief toezicht te doen aansporen zij het dan voor de meer eenvoudige doch om haar gevolgen dikwijls niet minder ernstige overtredingen GEM RADIO-DISTRIBUTIE VRIJDAG 13 JANUARI 1933 Programma 3 10.35—10.50 Daventry 12.20—17.35 Daventry 17.35—18.20 Warschau 18.50—22.00 London Regional 22.20—24.00 Daventry Programma 4 6.20 ^ 7.20 11.20—13.50 15.20—16.20 16.20—17.35 17.35—19 M 20.00—21.50 21.50—23.20 Langenberg Langenberg Kalundborg Langenberg Brussel VI DRAADOMROEP Langenberg Vrijdag 13 Jannari 1933 HILVERSUM 1875 M — 8.00 VARA — 12.00 AVRO — 4.00 VARA — 8.00 VPHO — 11.00—12.00 VARA 8.i)u uramolooii'platen — 10.00 Morgenvvijüinff 10.15 üramoloouplaten — 11.10 Kookpraatje P.J Kers Jr — 11.40 Declamatie J Leuiaire — K.W AVRO-klelnoikest o.f.v N Treep en Gra mofoonplaten — 4.00 De Notenkraliers o.l.v HUIZEN 29G M — Algemeen Programma verzorgd door den KRO — 8.00—9.15 en 10.00 Gramo foonplaten — 11.30—12.00 Voor zieken en ouden van da,!5en — 12.15—1.45 Sextetconoert — 2.00 Gramofoonplaten — 2.30 Pianoduetten — 3.00 Gramolounplaten — 3.10 Voordracht — 3.30 Pianoduetten — 4.00 Solistenconcert — 4.30 Lezinsï — 5.00 Vervolg conoert — 5.30 Gramo foonplaten — 5.50 Viool-recital — 6.15 Lezing — 6.45 Vervolg concert — 7.10 Causerie — 7.45 dito — 8.05 Gramofoonplaten — 8.1—11,30 Operette uitzending — 9.15 Vaz Dias — IIJIO — 12,00 Gramofoonplaten BAVENTRY 1554 M — 5.85—9.05 Crloket-reportage — 10 35 Moi-genwijding — 10.50 Tijdsein Be richten — 11.05—11.20 Lezing — 12.20 Orgel spel H Goss-Custard — 1.05 Shepherd's Bush Paviljoen orkest — 2.20 BBC-Dansorkest o.l.v Henry Hall — 3.20 Ernest Pai-sons en zijn or kest - 4.30 Erallio Colombo en zijn orkest — 6.35 Kinderuur — 6.20 Berichten — 6.50 Schu bert-liederen door L Zaehner - sopraan — 7.10 7.30 en 7.50 Lezingen — 8.20 Oramoloon - platen — 9.0Ü „ Pieces of Tapo " Radio-herin - nering-en ^ 9,45 Werkloosheidspraatje -^ 10.00 Berichten _ 10.20 BBC-crkest o.l.v J Le wis — 11,20—12.20 Geraldo's orkest en de Sa voy Hotel Orpheans PARIJS „ RADIO-PARIS " 1724 M — 13.50 Concert d h Krettly orkest - 7,40 dito — 8.20 Euro peesch concert uit Turijn doo r orkest en so listen ol.v R Zandonai KALNDBORG 1153 M — 12 »— 1,20 Conoert u.h Bellevue Strandhotel — 1.50—2.20 Gramofoon platen — 3.20—4.20 Concert uit Rest „ Wivex " — 7.30 Cello-recital J Sörensen — 8.10 Jutlandsche volksdansen voor viool viola klarinet en contrabas — 8.50 Radiotooneel — 90.5 Deen scUe vocale terzetten - 10.00 Schumann-con - eert door solisten — 10.25—11.50 Dansmuziek LANGENBERG 473 M - 6,25 Gramofoonplaten — 11.20 Cüiicert düor symphonie-orkest o.l.v H Salger - 12.20 Concert o,l.v Eysüldt - 1.50 Gramo^ ons 25ct ROOKVLEESCH 2K „ 23ct SAUCIS 2 „ 25ct PLOCEWORST 2K „ 25ct GEKOOKTE WORST 3 „ 25ct HBVROxrw Is er bij U nog eenbesteldoos van defirma Paijmans Gelieve hiervan ken nis te geven ' Telef 10636 564-3 BOTERHAMWORST 3 „ 25ct KALFSLEVERWORST 2J ^ „ 25ct ONTBIJTSPEK iM „ 25ct ALLEEN DE BEKENDE EWALITIEIT DIV ^ DAGELIJKS AAN HUIS HOOREN EN BEZORGEN P H VAN WEES en Zn 
Dit jurkje kunt u het beste maken van een lekkere warme flanellen stof in een zachte pas teltint Het is heel eenvoudig om zelf te maken en volgt geheel uit het patroon Onder langs om den hals en de mouwtjes maakt men geen zoomen maar borduurt er schelpjes aan Knippatronen kan men bestellen onder No 653 De kosten bedragen 45 cents KNIPPATRONEN Nog maar al te veel komt het voor dat wt bestelliritieii np einze moderubnek ontvaimen welke dl ir een te veel en dikwijls ook • liin.i een te wnnis nan woorden bijkans onuitvoer baar umdiii De juiste manier waarop een bestellmg in te richten is is de viil^eiide Verz'ieke toezendiiiM patroon No Maal liiiKlelijk den naam en woonplaats van de afzetid.^ter op de bestelling zelve dus met vol staan met fen Hfzeiiilersadres op de enveloppe Postzeaels als betatiiiB ptiis 15 cent porto kos ten insluiten Zoryt in ' iw eiKcn belnnü dal de bestellirmen wekilijks uiterlijk Woensdag in ons bezit 7ijn van dergelijke stoffen die we dezen en voorgaan den zomer aan het strand en in de bosschen heb ben gedragen De elegante Parisiennes hebben eerst gemeend met een grapje te doen te heb ben maar toen zij bemerkten dat het de mode huizen ernst was gingen ze dit vreemde ver schijnsel wat aandachtiger bekij'ken Het gevolg hiervan was dat ze zagen dat de japonnetjes lang niet onaardig waren en dat zij met de vroegere japonnen een enorm versfhil in prijs maakten hetgeen voldoende was om zich een of meerdere van deze japonnetjes aan te schaffen Door chique draperieën en door bloemenguir landes en niches van tule aangebracht langs het décolleté en den rokzoom wordt aan deze ja ponnetjes een luxueus tintje verleend Ook avondtoiletjes van kant zijn weer in de mode en worden gegarneerd met fluweel Zij worden voor het meerendeel gedragen door da mes die voor de japonnetjes van shantung piqué en dergelijke niet jev.s;dig genoeg meer zijn NUTTIGE WENKEN Indien men zwart satijnen japonnen afwrijft met een schoon sponsje in Brandewijn gedrenkt in één richting strijken en daarna aan den ver keerden kant opstrijkt ziet het satijn er uit als nieuw Een goed schuurmiddel is een liter water die in een oude pan verwarmd wordt met een pond krijt en een pond groene zeep Wanneer het menesel dik geworden is heeft men een uitste kend schuurmiddel voor potten en pannen keu kentafels zink enz HoeJenstandaardje van gelakt hout — Garnituurtje van kraag manchetten en cein tuur van witte peau de-pèche zeer fraai vOor - een zwart fluweelen japon — Kapmanteltje Het groote nut van sinaasappelen en citroenen Meermalen zien wij reclames voor het eten van „ meer fruit " en inderdaad is dit om verschil lende redenen zeer aan te bevelen Reeds lang weet men dat vruchten geen ge notmiddel zijn doch een onontbeerlijk en waar devol voedingsmi''del De ' Sinaasappel werd oorspronkelijk in En gelsch-Indië verbouwd en is vandaar overge bracht naar Palestina In de elfde eeuw begon nen de Mooren deze vrucht in Spanie te ver bouwen en in de opvolgende eeuwen begon men hiermede in verschillende gedeelten van de we reld wier klimaat en ligging zich daartoe eigenden Thans heeft de handel dezer vruchten zich dus danig uitgebreid dat een groot gedeelte van Zuid-Italië Sicilië Californië Palestina West Indië Noord en Zuid-Afrika Brazilië Spanje en Griekenlnnd hierin een middel van bestaan heeft gevonden Niet alleen de vruchten maar ook de boomen zelve worden voor versiering zoowel binnen als buitenshuis gebruikt denken wij slechts aan de kassen met het altijd grcene blad dezer vrucht boomen De olie wordt onttrokken aan de schil van ci troenen en gebruikt bij de bereiding van reuk middelen maar ook de apotheker gebruikt deze om de leelijke smaakjes van sommige medicij nen te verminrienen De olie van de oranje bloesems wordt even eens gedistilleerd en als toilet-water gebruikt terwijl de sap der geschilde vruchten wordt uit geperst en verzonden naar de vruchtenfnbrie ken waar zij verwerkt wordt tot limonade De kleur en smaak der sinaasappels hangt af van de landstreek waar zij verbouwd ziin Zoo zijl de West-Indische vruchten licht geel van kleur en de smaak mm of meer flauw voor de import h'ervan is veel propaganda gemaakt Tegen Kerstmis beginnen de Spaansche sinaas appelen naar ons land te komen evenals van andere landstreken Citroenen zijn ongeveer het geheele jaar door te krijgen hoewel de prijs ervan meermalen aan schommelingen onderhevig is ook al naar gelang van vraag en aanbod Beide vruchten staan aan de spits van een lange rij wat de gezondheid betreft daar zij vs^aardevolle bestanddeelen bevatten terwijl de poriën van de schil een vluchtige olie bevatten die onmisbaar is bij het geven van een aroma tischen smaak aan onze spijzen Pracfische huisvrouwen zullen het zeer dunne schilletie dan ook steeds in een stopflesch bij de hand hebben om een smaakje te geven aan de ge rechten Ook door medici wordt het gebruiken van vruchtensap zeer aanbevolen voor ba bies ouden van dagen zieken enz maar even eens voor gezonden Deze kostelijke vruchten zouden zeker indien zij zeldzaam waren haar gewicht aan goud waard zijn gelukkig zijn zij echter volop en voor wem'g geld te krijgen Voor de huisvrouw zijn zij een ware uitkomst bij de bereiding van vriichtenslaatjes pudding gelei ijs marmelade cakes biscuits en limona des De meest gebruikelijke toevoeging is hel citroen „ smaakje " terwijl het sap ervan uitste kende diensten bewijst bij de bereiding van zware en vette gebakken spijzen daar het vet min of meer gementaliseerd wordt en de ge rechten minder moeilijk verteerbaar zijn Citroen gebruiken wij als een welkom mid del om azijn te vervangen Vooral bij de mo derne voedingsleer wordt herhaaldelijk op het groote nut ervan gewezen ook om het overschot aan basen dat het bevat waardoor het aan vullend werkt Onmisbaar is het schijfje citroen bij het op dienen van visch gebakken caviaar oesters gerookte zalm sardines enz evenals voor vele dranken om in de eerste plaats even aan onze warme kwast te hermneren die zulke uitste kende diensten bewijst bij gevatte kou griep e.a ziekten Schoonheidshoekje Droog haar Indien het hoofdhaar te droog is en daardoor afbreekt niasseere men het hoofd lederen mor gen met de vingertoppen die met een weinig warme olijfolie zijn vet gemaakt Het beste is het haar en de hoofdhuid eerst flink met een massage borstel te borstelen daarna zoolang met vette toppen masseeren totdat men gevoelt dat het hoofd gaat gloeien en daarna nogmaals borstelen De huid alleen wordt door de olie ge voed terwijl men door deze behandeling niet bang behoeft te zijn dat het haar er vet uil gaat zien Te dikke enkels Men hoort meermalen de klacht van dames dat hare enkels zoo dik zijn niettegenstaande zij veel fietsen Een zwaar gebouwde vrouw zal natuurlijk en kels hebben die evenredig zijn aan haar bouw doch als de dikte veroorzaakt wordt doordal het lichaamsgewicht in verhouriinf tot lengte en bouw veel te zwaar is dan heeft zich over hel geheele lichaam een vellaag itezet dus ook bi de enkels Door massage dei enkels met kam ferolie een deel billijk middel dat bij apnthe kers HM liroKisten verkrijfib-iar Is verkrijgt men zeer wocile fesDliiiien De massage moet in cir kolvDi'mige bewonuifj in''ei lichten druk ge schjeden regelmatige doorzetting gedurende langeren tijd geeft echter goede resulta ten Men b^'reikt echter met al deze behande lingen niets indien men de massage slechts een week of tien dagen toepast en daarna weer eens ophoudt Volhariiing is noodig om de gewensch te vormen te krijgen Dit model is buitengewoon geschikt om als middag en visitejapon te dragen Het chicste is het als u ' n dunne wollen stof neemt die u met kant garneert De volgende kleuren combinaties zijn heel mooi en zeer modern b.v donker blauwe stof met roode kant beige japon met donkerbruin zwart met wit Men kan ech ter ook zoo doen dat men den rok en het cape je met de punt van voren van zwart maakt de rest van het lijfje en de mouwen van wit en de breede manchetten en het in gezette stukje aan den hals weer van zwarte kant Dat is zeer apart Of b.v de rok en het cape-je donker bruin evenals de kant en de rest beigel De tegen woordige mode schrijft voor om in één japon twee kleuren die mooi contrasteeren te ver werken Het model volgt ver der geheel uit het pa troon Knippatronen kan men bestellen voor de ma ten 42 44 46 en 48 on der No 654 De kosten bedragen 75 cents Voorbeelden voor monogrammen Op verzoek Al deze monogrammen kunnen gewerkt wor den met den platten steek Als materiaal wordt gebruikt perlgaren of D M.C garen Gebreide muts van angorawol Wie zou er niet zoo'n aardig wollen mutsje willen bezitten een hoofdbedekking die den laatsten tijd zeer modern is Het koopen van zoo'n mutsje is zeer eenvoudig maar bijzondere modelletjes zijn niet goedkoop te krijgen Geen nood echter voor haar die met breipennen kan omgaan en aan de hand van de volgende be schrijving de van angorawol gebreide muts kan vervaardigen / ¦' De maat Maat ongeveer 50 c.M omtrek hoofd dikke wol 13 steken in de breedte en 16 toeren in de lengte zijn 5 c.M Breien op 4 naalden met kleine kluwetjes angora wol Hel breien We zetten op 2 naalden elk 40 st op en op de derde naald " 0 st breien den eersten toer recht verdraaid door achter in den opzetsteek in te steken daarna nog 2 toeren recht Meerdering toer 9 st recht breien daarna den lOen steek tweemaal breien dus meerderen We hebbon 130 st opgezet dus herhalen dit in het geheel 13 maal daarna twee toeren recht breien Meerdering toer 10 st breien den llen steek tweemaal breien herhalen tot de toer uit is daarna twee toeren recht Meerdering toer 11 st breien den 12en steek tweemaal toer uitbreien en 2 toeren recht Meerdering toer 12 st breien den 13en steek tweemaal enz Twee toeren recht Meerdering toer 13 st breien den 14den st tweemaal enz 10 toeren recht breien en daarna werken we als volgt Ie rondte 13 st breien twee st samenbreien herhalen tot eind van den toer ie rondte Heclit breien 3e rondte 12 st breien twee st samenbreien herhalen tof eind 4e rondte Recht breien 5e rondte 11 st breien twee st samenbreien herhalen 6e rondte Recht breien — ONZE = MODELLEN ¦ BABYMANTELTJE MET MUTS Ook onze baby's willen netjes gekleed zijn Ziet hier een alleraardigst manteltje dat met bont gegarneerd is en een bijpassend mutsje Het wijde „ rokje " is aan een kort lijfje gerim peld Om den hals en nog over de schouders hangt een groote cape-kraag die met bont afgewerkt is evenals de mouwtjes Het mnnteltje wordt met een knoop geslo ten Het mutsje bestaat uit ' n rond lapje waar twee maal een rech te reep aange rimpeld is " Het gezichtje wordt dan weer met een randje bont omsloten Knippatronen kan men bestellen onder No 652 De kosten voor het manteltje en de muts samen bedragen 65 cents We gaan verder met op deze wijze te minde ren telkens de minderingtoeren afwisselende met 1 toer recht totdat we den laatsten toer gebreid hebben 1 steek recht twee steken sa menbreien voor elk minderinggedeelte daarna twee toeren na elkander waarin wij tel kens twee steken samenbreien daar na de wol afbreken waarbij we een eind draad laten hangen om af te hechten draad in enn stopnaald en eenige malen door de overgebleven steken halen goed aanhalen en aan den ver keerden Kant afhechten De afwerking Vouw de muts dubbel en geef met gekleurde wol een klein teeken aan den binnenkant wat midden vóór en achter is Om het rekken te voorkomen naaien we langs de opzetsteken met kleine steekjes een 2 c.M breed lint dat in de tint van de baret moet zijn en desverkiezende even onder de opzetsteken uit mag komen doch niet meer dan i c.M Naar verkiezing kan op zijde een strik of lint of wel een kleine nikke len gesp of speld worden aangebracht hetgeen zeer modern is Eenvoudige avondjaponnen We hebben al meermalen kunnen constateeren dat de mode rekening houdt met de smaller geworden beurzen maar dal ze zóó ver gaan zou gaan als thans is geschied met de avondjapon nen hadden we toch nooit kunnen denken Wat is namelijk het geval Vooraanstaande Parijsche modehuizen hebben het gewaag-d om in de plaats van kostbare robes di soir van brocaat satin en velours japonnetjes te lan ceeren en shanting tussor piqué voile en meer Modieuse snufjes feaijMuyuiüiiiüiiuiuiiiuiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^^ van zijden ti'icot met naturel-kleurige kant — Avondmofje van wit bont met wit zijden ru ches — Avondpéleiientje van fluweel met bout omzoomd Staat de jonge generatie er slecht voor Alcohol een groote vijand Door Vicki Baum Schrijfster van „ Menschen in hel Hotel " Nu de malaise geen nieuwtje meer is keert men steeds meer terug naar het aloude onder werp van gesprek „ Waar moet het met het jonge geslacht naar toe " En de toekomstver wachtingen gaan een andere richting uit dan vroeger Nu vraagt men zich in spanning af „ Gaat de jeugd nog steeds den verkeerden kant uit of herstelt zij zich van de moreele verwor ding waaraan zii ten prooi viel in het begin van de twintiger jaren dezer eeuw " Op al deze vragen is mijn antwoord neen en nog eens neen De jongere generatie is niet ten prooi aan verwording en zal ook in de toe komst nooit den verkeerden kant uitgaan Doch elk nieuw geslacht gaat zijn eigen weg die al tijd iets afwijkt van dien van het vorige ge slacht Al die afwijkingen bij elkaar maken de.n vooruitgang der menschheid in den loop der eeuwen uit.'De oudere generatie ziet echter als regel niet in dat de afwijking der op haar vol gende generatie een vooruitgang is zij ziet slechts een afwijking van den door haarzelf ge volgden weg en maakt zich daarover ongerust zooals een kip met eendenkuikens ongerust is als de kleintjes gaan zwemmen Bovendien tellen wat dit betreft de oorlogs jaren dubbel zoonis men bij ans in Duitschland zegt Daarmee bedoelt men dat de oorlogsjaren een bijzondere diepe kloot hebben geslagen tusschen de generaties en dat er tusschen voor oorlogsche ouders en na-oorlogsche kinderen niet meer de gewone tegenstelling bestaat wel ke wij altijd aantreffen tusschen ouders en kin deren maar dat zij in twee geheel verschillende werelden leven Daarnaast is het echter onmogelijk geworden om te spreken van het jongere geslacht zonder meer van alle jonge menschen tusschen vijf tien en dertig jaar uit de geheele wereld De Fransche jeugd is beslist verschillend van de Duitsche de Italiaansche van de Engelsche enz terwijl de Bussische jeugd in volkomen isolatie opgroeit en daarom met geen andere kan worden vergeleken Ook in hetzelfde land vormt de jeuy.d geen geheel een jonge boer is niet te vergelijkerj met een jongen werkman en evenmin met een student Het is mogelijk dat niet al die g>'oepen van de jongere generatie een stap voorwa.^rts doen een enkele groep doet misschien een stap achteruit In dit ver band moeten wij het meest vreezon voor da jongelui vvier ouders plotseling rijk of plotse ling arm zijn geworrlen Het laatste kan echter ook een voordcel zijn want tegenspoed voedt meer op dan voorspoed en de jeugd loopt in een tijd van malaise veel minder gevaar dan in een tijd van groote welvaart Om echter één ding te zeggen van de moderne jeugd in het alRemeon zij heeft in zeer weinig dingen vertrouwen zij heeft geleerd om aan vrij wel alles te twijfelen Zij is echter niet verant woordelijk voor deze teleurstelling de oudere generatie heeft haar een ontredderde wereld met'schulden corruptie onzekerheid en werk loosheid nagelaten Men kan geen sentimenta liteit verwachten of eischen van de jongere ge neratie die nu voor de taak staat in die wereld orde te schapen Dit ionge geslacht heeft een open oog voor veel dat vroeger in geheimzinn'g heid werd gehuld al bestond het natuurlijk evengoed als thans Nu zegt men dat de jeugd cynisch is doch is cynism'e eigenlijk geen goe de bescherming tegen de buitenwereld Vele schoone en toedere gevoelens kunnen bescherm'l worden en bewaard blijven achter zulk een harJ omhulsel van cjnisme De moderne leugd heeft drie moeilijkheden onder de oogen te zien De eerste is de werkloos heid Hoe zal zij voorzien in haar levensonder houd Hoe zullen gevoel van eigenwaarde en eerzucht in stand worden gehouden hoe zul len met ijver de studies worden gevolgd wan neer het zoo onzeker is dat die studies een maal leiden tot een hooge positie De tweede moeilijkheid is grooter dan de eerste en geldt speciaa ' voor Amerika en Engeland Ik bedoel de alcohol De oudere menschen drinken daar ook wol maar omdat zij ervan hou''en of er aan gewend zijn De jeugd drinkt er echter te veel van en op'n dwaze man'er vooral in Amerika onder den invloed van het drankverbod om te laten zien dat men zelfstandig is alles durft en aan alles „ mee doet " De - sportieve training dwingt gelukkig velen om aan leze rage niet mee te doen doen eerst de afschaffing van het drankverbod zal de Amerikaansche jeugd van haar bewonde ring van dronkenschap kunnen genezen De derde moeilijkheid is de verhouding tus schen jongelui en meisjes De overdreven preutschheid van vroeger is niet door vrijheid gevolgd maar door iet.s dat men eerder bande loosheid kan noemen en wat alweer zijn'groot ste kracht verkrijgt door het feit dat het in de mode is en als een spelletje een geliefd tijdverdrijf wordt beschouwd Zeer vele jonge menschen kennen niet het verschil tusschen sexe en liefde zij weten misschien n'èt w.-it liefde is en dan hebben zij een groot verlies ge loden dan zou men hen eerst met recht „ de nieuwe armen " kunnen noemen Wij zien dito dat de jeugd van dezen tijd evenals die van a!Ie an''ere tijdon aan b'jzim r'ere gevaren blootgesteld is doch te allen tijde is de jeugd krachtiger geweest dan de moeilijk heden welke zij moest overwinnen een daarom geloof ik niet dat het met de tegenwoordige jeugd of met één enkele generatie uit latere tijden verkeerd zal gaan Nadruk verboden zee Sleep sche van lever In der een ven Om dat ten naar Atlantic voeren en mo ber De Abeille half lantiqu zee gekl schip bevig broken kabel zou het tussch Zuid maar deren ook weer Iroise gen raal war ren gekapt nieuw hebben delen want pitein naar werken woor ¦ ver den opdrac haven is ei ten tein lantique kwamen wij kre kwam Dat waren hieruit lantique met brand Over Lauwei zijn niets Op N.R kaar gen smukt zaak varen Er eogenniiK gevraagd komen twee Dijck zoo, kwam en aard tique een werken bedroe gloeiend schip smakt hij pakken gonneh wist ook maar brandde omlaag touw han en lantiq zij stikte Boven door klau kon voori met Ond drie een gen klaar slaa brood geteerd naamd de derzot men gevaar tijd aan Minotaur Deze tiqu buit dat SïS^^^^S^as^a L 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 217 Donderdag 12 Januari 1933 DERDE BLAD De brand op de Atlantique De nieuwe brug ie Maarssen De nieuwe brug te Maarssen in pakking — Binnen enkele dagen zal ook dit gedeelte van de brug volgestort worden met beton Wat kapitein v d Hoeven vertelde Gistermiddag zijn de Witte Zee en de Lauwer zee te Maassluis aangefkomen nadat zij hun Sleep — net door storm danig geteisterde Duit sche vrachtschip Witram — veilig bij het dok van de werf Wilton te Schiedam hadden afge leverd - In de kapiteinskamer heeft kapitein J H van der Hoeven de gezagvoerder van de Witte Zee een en ander van zijn wedervaren verteld Den 4den Januari lagen wij voor de Bergha ven van Hoek van Holland op stroom ten anker Om 8 uur ' s morgens werd van den wal geseind dat wij moesten opstoomen en ons klaar moes ten maken om te varen Ik kreeg toen opdracht naar het Engelsche Kanaal te gaan waar de Atlantique in brand stond Om kwart voor 10 voeren we weg 10 min later waren wij in zee en met volle kracht draaiden wij om zoo snel mogelijk bij het brandende schip te komen Dat bereikten wij den volgenden middag om 6 uur De Roode Zee de Simson de Lauwerzee de Abeille 21 en de Abeille 22 waren er toen al Om half negen zijn wij vast gaan maken op de At lantique waarbij de 3 jongens van de Lauwer zee die op het Fransche mailschip waren over geklommen ons hebben geholpen Op het voor schip van de Atlantique brandde het toen nog hevig Kort daarna is de tros van de Simson ge broken Deze sleepte met de Roode Zee op één kabel en iedereen dacht dat ook dat schip los zou zijn maar dat was merkwaardigerwijze niet het geval Om 2 uur ' s nachts brak mijn tros In dien tusschentijd hadden wij koers gezet om den Zuid om vrij te komen van de Engelsche kust maar de Fransche sleepbooten trokken een an deren kant uit Van een van de Abeilles is toen ook een tros gebroken Wij hebben des morgens weer vast gemaakt maar toen de sleepboot Iroise uit Brest er bij kwam en bij haar pogin gen om vast te maken onder onze tros doorvoer raakte onze tros onklaar Terwijl wij nog bezig waren met het probeeren om onze tros te kla ren heeft men op de Iroise onze tros eenvoudig gekapt en zoodoende lagen wij weer los Op nieuw hebben wij een tros uitgebracht Daarbij hebben wij toen tevens een zak met levensmid delen aan de jongens op de Atlantique gegeven want die rammelden daar van den honger Inmiddels was er koers gezet naar Havre Ka pitein Klinge van de Roode Zee had draadloos naar de Fransche booten geseind om samen te werken maar op dat telegram werd geen ant woord gegeven Later kwam het Fransche gou vernementsvaartuig Pollux er bij met aan boord den gezagvoerder van de Atlantique Deze gaf opdracht naar Cherbourg te varen omdat deze haven dichterbij was en van dat oogenblik af is er goede samenwerking tusschen de sleepboo ten gekomen Vijf mijl vóór Cherbourg is kapi tein Schoofs met 12 man aan boord van de At lantique ovei gegaan Toen wij bij Cherbourg kwamen mochten wij eerst niet naar binnen en wij zijn met de sleep blijven kruisen Om 11 uur kregen wij eindelijk toestemming en om 12 uur kwam de Atlantique voor anker Dat de machines Van de Atlantique nog intact waren blijkt aldus kapitein van der Hoeven ook hieruit dat reeds den volgenden morgen de At lantique stoom beeft gemaakt op haar ketels en met haar pompen water heeft gegeven om den brand volkomen te blusschen Over de daad van de drie jongens van de Lauwerzee die aan'boord van het verlaten schip zijn geklauterd had ook kapitein v d Hoeven niets dan lof Een onderhoud met de drie opvaren den van de Lauwerzee die de Atlan tiqne hebben bezet Op het achterdek van de Lauwerzee trof de N.R.Ct de drie jongens-van-Jan-de-Wit bij el kaar A Wygerse P de Baar en M van Teylin gen drie jongemannen uit Maassluis Onopge smukt en simpel als gold het de eenvoudigste zaak van de wereld hebben zij van hun weder varen verteld Er werden zoo zeiden zij ons op een gegeven oogenblik bij ons op de Lauwerzee vrijwilligers gevraagd om te probeeren op de Atlantique te komen Wij boden ons aan en gingen met nog twee kameraads in een sloep Kapitein Van Dijck van de Lauwerzee manoeuvreerde toen zoo dat onze sloep langs zij van de Atlantique kwam te liggen Er stond een deining van 2 M en onze boot danste en schommelde dat het een aard had Langs de midscheeps van de Atlan tique hingen een paar lijnen De Baar wist er een te grijpen en begon zich er langs omhoog te werken Het viel lang niet mee want de hoogte bedroeg zoowat 25 meter De scheepshuid was gloeiend heet en hij brandde zijn handen Bovendien werd hij door het slingeren van het schip telkens tegen den scheepshuid aange smakt maar hij liet niet los en klom door Toen hij eenmaal boven was heeft Wijgerse de lijn te pakken gekregen en is hij de klauterpartij be gonnen waarbij De Baar hem hielp Tenslotte wist ook Van Teylingen het touw te grijpen maar toen hij een eind omhoog was gekomen brandde de lijn door en Van Teylingen stortte omlaag Hij wist evenwel in zijn val een ander touw te grijpen waaraan hij 7 meter lager bleef hangen Met vereende krachten hebben De Baar en Wijgerse hem daarna aan boord van de At lantique geheschen En daar zaten we nu zeiden zij Het was aan boord eenvoudig beroerd Je stikte van den rook en het was er gloeiend heet Bovendien moest je goed uitkijken dat je niet door een of ander gat viel Al strompelend en klauterend waarbij je nog al eens je handen kon openhalen aan glasscherven zijn we op het voorschip beland waar we toen begonnen zijn met het uitzetten van de sleeptrossen Onder normale omstandigheden is dit voor drie man al een heel corvee want meestal wordt een dergelijk werk aan zeven runners opgedra gen Wij moesten het maar met ons drieën zien klaar te spelen en gelukkig zijn we erin ge slaagd Uit de sloep hebben we nog een zak met brood opgevischt en daar hebben we dien tijd op geteerd Het ergste was echter dat wij hoege naamd niets te drinken hadden De dorst kwel de ons hevig en wij hebben nog een korten on derzoekingstocht over de Atlantique onderno men maar die hebben we wegens rook hitte en gevaar spoedig moeten opgeven Toen wij een tijd aan boord waren kwam de Fransche boot Minotaur opzij met aan boord de officier Even Deze wilde op zijn beurt probeeren op de Atlan tique over te gaan Ook hij greep een touw dat buiten boord hing maar juist op het oogenblik dat hij dit vast jjaö saJtte de boot door de dei - ning onder hem uit en bij het weer omhoogko men is de officier met zijn been bekneld geraakt tusschen Atlantique en Minotaur waardoor dit lichaamsdeel werd verbrijzeld Hoewel we het op de Atlantique verre van prettig hebben gehad zijn we blij dat wij het hebben gedaan Tot zoover het verhaal van deze drie dappere kerels Te Hoek van Holland hadden de sleepbooten van L Smit alle de vlag er bij gezet ter eere van de binnenkomst van de Witte Zee en Lauwerzee en toen de sleep omstreek^s half drie Maassluis passeerde waar ook veel vlaggen waren uitge stoken hebben de daar liggende schepen een waar fluitconcert aangeheven als welkomst groet in het Vaderland Nog een onderhoud met de drie matrozen Aan een tweede uitvoeriger onderhoud waar in tal van belangwekkende details werden mee gedeeld ontleenen wij het volgende Woensdagmorgen om 12 kreeg de Lauwerzee die te Brest lag opdracht om naar de Atlantique te gaan Wij voeren dadelijk uit en toen wij bij het brandende schip kwamen lagen er al een paar sleepbooten bij Daaronder waren de Roode Zee en de Simson De Roode Zee had een lijn over het voorschip van de Atlantique geschoten De Simson had deze lijn opgevangen aan die lijn was een sleeptros overgehaald en zoo trokken deze twee booten samen aan één tros Wij praal den de Roode Zee en kapitein Klinge riep uit de grap Als je aan boord gaat istie voor jullie Wij vatten het graptje als ernst op streken een sloep en met ons vijven gingen wij naar de At lantique Daar hing ongeveer 15 meter achter de brug een zeslooper een talie van een redding boot van welken zeslooper het onderste blok nog ongeveer 5 meter boven het water hing Maar onder aan dat blok zat een haak en aan die haak hing weer een lijn welke lijn net tot aan het wa ter kwam Matroos De Baar trok zijn schoenen en zijn jasje uit een sprong een greep en hij bungelde onder aan de lijn Hij klauterde de 5 meter omhoog en werkte daarna zijn beenen tus schen de touwen van de talie door zoodanig dat hij op het onderblok kwam te zitten Daarop is hij net zoo lang aan de touwen gaan trekken totdat het halende part naar beneden kwam In de sloep greep men dit part en trok het strak op het oogenblik waarop de deining de boot hoog hield Zakte daarop de boot dan werd dus auto matisch aan het halende part getrokken met het gevolg dat De Baar zittende op zijn katrol een einde omhoog werd geheschen Ging de sloep weer omhoog dan werd het dalende part weer strak getrokken èn bij de volgende daling van de sloep rees De Baar weer esn eindje Zoo ging hij uiterst langzaam omhoog Onderwijl stootte hij telkens geducht tegen den scheepswand welke bovendien gloeiend heet was maar hij gaf het niet op Zijn eerste werk was een lijntje neer la ten naar de sloep om zijn schoenen en zijn jasje op te halen Vervolgens heeft hij met zijn mes zooveel parten van de talie doorgesneden dat hij tenslotte een touw overhield dat nog maar over één schijf liep Beide uiteinden wierp hij in de sloep en daar heeft nlen toen eerst den trem mer Wygerse opgetakeld Daarna was de licht matroos Van Teylingen aan de beurt maar toen hij 7 meter omhoog was brandde het blok door en W viel Op het uiterste nippertje liep evenwel de snel terugloopende lijn klem tusschen schijf en blok en Van Teylingen Weef juist boven de sloep met een ruk hangen Anders was hij zeker te pletter gevallen Onmiddellijk werd een twee de lijn in orde gebracht en alsof er niets gebeurd was liet Van Teylingen zich weer rustig omhoog sjorren Op het promenadedek was het een vreeselijke warboel en overal lagen - splinters glas De dek ken waren ernstig verzakt en de trappen waren overal weggebrand Vandaar naar het achter schip was een geduchte klauterpartij temeer omdat er een verstikkende rook stond waardoor oien geen hand voor oogen kon zien Toen zij tenslotte op het achterschip kwamen bleek dat een Fransche sleepboot reeds op het achter-an ker een tros had vastgemaakt Met zijn drieën hebben zij daarop een tros van de Lauwerzee vastgezet op de bolders Volgens het oordeel van deze jongerls heeft de Roode Zee de eerste lijnverbinding met de At lantique gehad en de Fransche sleepboot de eer ste trosverbinding Maar hoe dit ook zij zij wa ren het eerst aan boord en zij zijn aan boord ge bleven tot aan Cherbourg toe Bij hun verdere inspectie bleek hun dat de ge knapite tros van de Simson en de Roode Zee was blijven haken in een schaar van het anker zoo dat laatstgenoemde boot nog steeds met de At lantique verbonden was Op deze klem geraakte tros is de Roode Zee tot Cherbourg toe blijven sleepen De Baar heeft nog gezocht naar sluitingen om de trossen beter vast te kunnen zetten maar toen hij de deur van het magazijn open deed kwam er zooveel rook uit dat hij er bijkans in stikte Dea nachts zijn de drie kameraden in de mid scheeps gebleven Hun oogen deden pijn van den rook en zij leden ergen dorst Honger hadden zij niet zoo erg omdat de rook hun den eetlust benam Zij hebben nog getracht regenwater op te vangen maar alles smaakte brak wat hun dorst nog verergerde Intusschen hadden zij ook maatregelen geno men voor hun eigen veiligheid Van het achterschip hadden zij een paar ket tingen neergehangen Onder aan die kettingen hadden zij lussen gemaakt die hun tot zitplaats moesten dienen voor het geval zij het aan boord van de Atlantique niet meer uit konden houden Zittende in die kettingen hadden zij dan ge wacht op de boot die hen wel eens zou komen afhalen Bovendien hadden zij van hout en verf blikken een vlotje gemaakt ' dat zij elk oogenblik in het water konden gooien Den volgenden dag kwam de Witte Zee langs zij en zij konden met een lijntje een zak met levensmiddelen ophalen In dien zak zat gelukkig een flesch water — Wygerse beweerde dat hij die alleen wel op gekund had — brood boter kaas tabak cigarettenvloeipapier en lucifers De ergste nood was toen gelenigd Bovendien had den zij op de Atlantique nog een goed werkende zaklantaarn gevonden waarvan zij veel nut heb ben gehad Toen later op den dag een Fransche sleepboot dicht in de buurt kwam riep de Baar Aqua Aqua Kort daarna konden zij aan een lijn een bus met water en een flesch ophalen Hun roep om drinken was dus begrepen Toen later kapitein Schoofs aan boord van de Atlantique kwam heeft hij hun hartelijk de hand gedrukt om hen te bedanken voor wat zij had den gepresteerd In Cherbourg zijn zij eindelijk van boord ge gaan Hun eerste werk was op de Lauwerzee hun kooi opzoeken en daar hebben zij tot den volgenden dag aan één stuk door geslapen VOETBAL NEDERLANDSCH BONDSELFTAI >— D.F.C PRAAG Een gelijk spel Ongeveer 4000 toeschouwers zijn getuige ge weest van den wedstrijd van het Nederlandsch Bondselftal en D.F.C Praag te Rotterdam Het Bondselftal dat eenige wijzigingen had ondergaan was als volgt samengesteld Doel De Korver DFC Achter Weber ADO Lelieveld VUC Midden J Paauwe Feijenoord Prins Storm vogels ' van Oyen Feijenoord Voor De Jong Xerxes van Vliet H.B.S Pasteur HVV v d Tuin HPVS Franken Noad Het Bondselftal onderneemt nadat D.F.C eenige malen gestrand is op Weber een goeden aanval Franken zet voor maar van Vliet schiet hard naast De rechtsbuiten van D.F.C mist een opge legde kans wanneer hij voor open doel langs de paal schiet Het spel is tien minuten oud als de Jong voorzet en Pasteur met een hard laag schot het Bondselftal de leiding geeft 1—0 De Tsjechen zijn daarop geruimen tijd in de meerderheid doch zij loopen telkens in den bui tenspelval die Weber en Lelieveld met veel overleg opzetten Uit een door Lelieveld voor doel geplaatsten vrijen schop krijgt van der Tuin een gemakkelijke kans Hij richt evenwel verkeerd waardoor de bal in het zijnet belandt Na een half uur maakt de linksbinnen van D.F.C Truntschka gelijk 1—1 Het spel gaat over het algemeen verder ge lijk op waarbij gemakkelijke kansen aan beide kanten ongebruikt bleven In de tweede helft is het Bondselftal aanvan kelijk in de meerderheid maar het middentrio in de voorhoede houdt het spel te kort waar door de D.F.C.-verdediging telkens weer kan ingrijpen Als de Tsjechen zich weer loswerken blijkt dat zij zich aan dezelfde fout schuldig maken zoodat ook hun aanvallen alles behalve produc tief zijn Een aan de Nederlanders even buiten het beruchte gebied toegekende vrije schop schiet van der Tuin rakelings langs het doel Ook de Tsjechen krijgen een vrije schop te nemen waarbij De Korver er den bal keurig uit houdt Allengs komen de D.F.C.'rs dan weer in de meerderheid doch evenals vóór de rust liggen zij herhaaldelijk met de buitenspel-regels over hoop Uit een voorzet van Franken trapt Pasteur den bal in het net Wegens buitenspel wordt dit doelpunt echter niet toegekend Er worden aan beide kanten nog tal van aan vallen ondernomen maar doelpunten blijven uit Het einde komt dus met 1—1 Nabeschouwing Nieuwe gezichtspunten heeft de Technische Commissie niet kunnen ontdekken - Het Bondselftal heeft iets minder slecht ge speeld dan de Zwaluwenploeg de vorige week tegen Ferenkvaros doch daai-bij dienen wij te bedenken dat deze Hongaarsche ploeg minstens een klasse hooger moet worden aangeslagn dan D.F.C dat een zeer matigen indruk heeft achter gelaten De Tsjechen hadden een linke verdediging en zij combineerden in het veld vaak aardig maar het spel was zoo doorzichtig dat zij tegenover onze verdediging die hecht in elkaar zat wei nig of geen kans kregen Uitblinkers had D.F.C eigenlijk niet Naast Weber en Lelieveld mogen bij de Ne derlanders nog genoemd worden Franken Prins en Pasteur Doelman De Korver heeft het niet moeilijk gehad maar het doelpunt had hij kun nen verhinderen wanneer hij sneller was uitge loopen De Jong van Vliet en van der Tuin vielen be paald tegen NEDERLAND—ZWITSERLAND Zestien spelers aangewezen Elftal wordt op den dag van den wedstrijd samengesteld De Keuze-Commissie van den Koninklijken Nederlandschen Voetbal Bond heeft besloten om zestien spelers te kiezen voor den wedstrijd te gen Zwitserland op 22 Januari a.s Uit deze spe lers zal dan op den Zondagochtend van den wed strijd het definitieve elftal worden gekozen De volgendp spelers zijn als zoodanig aangewe zen Adam H.V.V Anderiesse * 5'ax Bonsema Velocitae-Groningen van den Broek P.S.V van Heel Feijenoord Lagendaal Xerxes Le lieveld V.U.C van Male Feijenoord van der Meulen H.F.C Mol K.F.C Nagels Enschedé van Nellen D.H.C B J Paauwe Feijenoord Pelikaan Longa Van Run P.S.V en Weber A.D.O Het Zwltsersche eUtaL Het Zwitsersche elftal heeft gistermiddag een oefenwedstrijd gespeeld tegen een Zwitsersch B-elftal en gewonnen met 7—3 schrijft de N.R.Ct De Zwitsers speelden uitstekend en vooral de aanval speelde fraai samen en uiterst produc tief De gebroeders Abegglen maakten elk 3 doel punten en Jaeck scoorde eenmaal Na afloop werd het Zwitsersch elftal als volgt samengesteld voor den wedstrijd op 22 Januari te Amsterdam tegen Nederland doel Séche haye achter Minelli en Weiier midden Spilier Imhof en Gilardoni voor von Kacnel Abegglen Passello Max Abegglen en Jaeck ' Dit is inderdaad het sterkste elftal dat Zwit serland op de been brengen kan een elftal dat het volste vertrouwen van de Zwitsersche voet balwereld geniet Doelman Séchehaye speelde h'ier o.a reeds in den laatsten wedstrijd te Am sterdam tegen Nederland en maakte deel uit van de Olympische ploeg in 1928 Hij speelt voor Servette Geneve en geldt voor een van de beste doelverdedigers van het continent De backs bei den van de Zuericher Grasshoppers hebben in tal van wedstrijden hun sporen verdiend In de middellinie geldt vooral de ' spil als een supe rieure speler In den aanval zijn de beide Abegglen de groote spelers de technici bij uitnemendheid en prima schutters tevens Passello is een zeer snelle mid denvoor Ook de vleugelspelers zijn van inter nationale klasse Nederland heeft nog nooit te voren tegen zulk een sterk Zwitsersch elftal gespeeld Het Zwitsersch elftal arriveert Vrijdagavond 20 Januari te Amsterdam U.P.V.B.-WEDSTRIJDEN Het programma voor Zondag a.s luidt Proefelftallen U.P.V.B.-elftal Elftal A—Elftal B terr D.E.V te Doorn Ie klasse Stichtsche Boys—Sperwer Esvac—Veenendaal 2e klasse B ' UFC—DUC UJS—ATO Volharding—WDO 3e klasse A GMU—FAK Zwaluwen—USC 3e klasse B Stichtenaren—DWV Union—UFC Reserve Ie klasse A HVC 3 — BVC 2 Baarn 3 — ' t Gooi 4 Amsvorde 2 — Sopla 2 Soest 2 — Hilversum 4 Reserve Ie klasse B Brederodes 2 — Elinkwijk 2 PVC 2 — Holland 2 ' t Gooi 5 — Hilversum 5 Reserve 2e klasse A PVC 3 — UW 5 Utrecht 3 — Zeist 3 Hercules 4 — DOS 3 Reserve 2e klasse B BVC 3—Minerva 2 NIO 2 — EAC 2 Holland 3 — DUC 2 Reserve 2e klasse C Donar 3 — ' s Graveland 2 Quick 2 — Amersf Boys 2 APWC 2 — Esvac 2 Reserve 3e klasse A Elinkwijk 4 — Utrecht 4 Holland 4 — Voorwaarts 3 Hilversum 6 — ' t Gooi 6 Reserve 3e klasse B Scherpenzeel 2 — Soesterberg 2 ZNC 3 — Zeist 4 Reserve 3e klasse C AW 3 — HVC 4 Velox 5 — Baarn 4 Reserve 3e klasse D De Raven a—Volharding 2 WDO 2 — EAC 3 Reserve 4e klasse A UW 7 — PVC 5 Zeist 5 — Elinkwijk 7 Reserve 4e klasse B Velox 7 — Volharding 4 BVC 4 — Elinkwijk 6 Kampong 5 — DOS 4 Reserve 4e klasse C UFC 3 — Elinkwijk 5 Volharding 3 — Stichtena ren 2 Kampong 4r—Zwaluwen 2 Reserve 4e klasse D GMU 2 — Rohda 2 Brederodes 3 — ODS 2 Reserve 4e klasse E ZNC 4 — HVC 5 Sopla 3—Quick 4 Reserve 4e klasse F Quick 3 — Amsvorde 4 Amsvorde 3 — Drieber gen 3 Reserve 4e klasse G Veenendaal 3 — WOP 2 Driebergen 2 — NIO 4 1 Reserve 4e klasse H Gooische Boys 2 — NVC 2 Donar 4 — Hilvers 7 1 R.K FEDERATIE 1 Het programma voor Zondag a.s luidt als volgt Ie klasse F E.M.M.—V.V.Z Fortitudo—(H.M.S De Meer — D.E.M Limvio—Volendam 2e klasse M H.M.S 2 — Zwaluwen Vooruit SJ).0.—L V.V V.V.Y.—M.S.V Semper Avan'ti—Vep R.K.V.B AARTSBISDOM = UTRECHT m Ie klasse A M.S.V 2 — Stopmvogels P.V,M.—'De Zwalu * wen Vooruit 2 uitspelen na rust aanvangsstand 2—1 H.M.S 3 — - Fortitudo 2 12 ïwr Tweede klasse B Saestum—tHertha Limvio 2 — S.D.O 2 12 uur OIympia-,S.A 2 R.K.B.V.V.—Actif benevens 12 minuten uitspelen wedstrijd Actif — JR.KjB.V.V 3 5 2e klasse A O.K.V.—V.E.P 2 Fortitudo 3 — V.V.A - 2 u ^ De Zwaluwen Vooruit 3 — iE.M.^S Stormvogels 2 — D.W.S 2 2e klasse B Be Quick — S.D.O 3 L.V.V 2 — Actif 2 iten-èin Actif Hertha 2 — E.M.M 3 3e klasse A S.N.A Nas Saestum 2 — Fortissimo 2 ter rein Fortissimo S.A 3 — ^ Rap 12 uur 3e klasse B V.V.Y 3 — Hertha 3 12 uur V.E.P 3-^.K.V 2 P.V.C—H.M.S 4 De Zwaluwen Vooruit 5 — S A 4 12 uur 3e ' klasse C E.M.M 4 — Olympia 3 12 uur Actif 3 — Olympia 2 12 uur D.V.S.—BiMhoven 2 L.V.V 3 — Eem land De Meervogels — Limvio 3 3e klasse D % P.V.M 2 — ^ De Zwaluwen Vooruit 4 12 uur Nas 2 — H-M,S 5 Rap 2 — V.V.Y 4 ¦•¦» SCHAKEN Alhier had ten huize St Jan Janskerkhof een ontmoeting plaats tusschen dertien spelers van de Utrechtsche Christelijke Schaakvereeniging en van de Christelijke Schaakvereeniging Bilt hoven te Bilthoven De Utr Chr Schaakvereen had aan de on evenborden wit De.uitslag was als volgt 0—1 1 0 1—0 1—0 I — O 0 1 1—0 1 0 1—0 1—0 1—0 J-i 1—0 B Molenaar — dr P Muller R Straus — H de Jong J Straus — G van Buuren K Brokking — C Kemp E Schinckel—H Nienhuis J Klumpenaar-Mï Root J V d Haar—J C Willekes J de Waal — C de Vleeschouwer E V Veldhuizen—H Troostheide A Dambrink — ^ L Touwen J Vos—C J Willekes A J Koopman — dr K Konijnendijk Z H Heringa—S v d Zee 101—21 ¦#¦•¦» PAARDENSPORT Het Internationaal Rnitertournooi te Berlijn Van 27 Januari tot 5 Februari a.s vindt te Berlijn een internationaal Rnitertournooi plaats van het „ Reichsverband " waarvoor groote be langstelling bestaat in totaal zijn hiervoor 2527 inschrijvingen met 500 paarden ontvangen Ook eenige Nedeflandsche ruiters zullen aan dit tournooi deelnemen Majoor De Kruyff on luitenant Greter hebben ingeschreven voor do spring concoursen terwijl voorts luitpnant Carp deel zal nemen aan de dressuurproet 
10 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 217 Donderdag 12 Januari 1933 DERDE BLAD C WIELBEN WEN i DE ZESDAAGSCHE TE DORTMUND De stand van drie nni hedennacht Vannacht bleef het tot twee uur rustig Hier op werd door Rausch-Hürtgen een jacht inge zet Er werd echter hierop door de overige kop pels niet veel gereageerd en vele ronden wer den dan ook zonder strijd gewonnen Om drie uur toen het veld weer tot rust geko men was,'werd de volgende stand opgemaakt Aan den kop Schön-Buechenhagen 538 punten Göbel-Pijnenburg 530 punten Broccardo-Guimbretière 258 punten Op 1 ronde • 4 Rausch-Hürtgen 343 punten Braspenninx-Wals 188 punten Vopel-Korsmeijer 170 punten Op 3 ronden 7 Pedon-Stübeke 103 punten Op 4 ronden Kilian-Pützfeld 163 punten Rieger-Vroomen 162 punten Op 5 ronden 10 Tietz-Schenk 107 punten Op 11 ronden 11 Senge-Cieszinski 35 punten ^¦•¦» GTMNASTIER JAARVERSLAG STIGHTSCHEN TURNERING Aan het jaarverslag van den Stichtschen Turnkring van het Koninklijk Nederlandsch Gymnastisk-Vörbond over het kringjaar 1931—'32 ontleenen we Op 1 October 1932 waren de navolgende ver eenigingen bij onzen kring aangesloten „ Achil les " „ Attila " „ Bato " „ D.O.O " en „ Kracht en Vlugheid " allen Utrecht „ Bato " en „ Hygiëa " te Zeist „ Bato " Woerden „ D.O.S " Bussum „ D.O.S " Vianen „ Excelsior " Amersfoort „ Hilv Gymn Vereen " te Hilversum „ Kracht en Vriendschap " Culemborg „ Sparta " Driebergen „ Sparta " Veenendaal „ Vleut Gymn Vereen " Vleuten en „ Keizer Otto " te Naarden Deze ver eenigingen tellen totaal 306 dames 302 heeren 150 damesjun.,,54 heerenjun 35 dames sen en 30 heeren sen met een totaal aantal van 877 tur ners In den loop van dit jaar werden de Vereenl gingen Achilles te Utrecht en Sparta te Veenen daal als proefleden vai den Kring afgeschre ven en als gewone leden van het Kon Ned Gymnastiek Verbond ingeschreven Tevens doet het ons een groot genoegen u te kunnen mededeelen dat de Vereeniging „ Keizer Otto " te Naarden voorheen reeds lid van het „ K.N.G.V " wederom in onze.gelederen is opge nomen Als proefleden waren aangesloten de navol gende vereeniglngen Excelsior Utrecht Ernos Zeist A.D.O Soest Soester Kwartier Amers foort Soester Turnclub Soest N.A.S Jutphaaë Samenstelling Technische Commissie Op de jaarvergadering gehouden d.d 13 De cember 1931 werd de Technische Commissie als volgt samengesteld G C van den Bergh voorzitter G Versteeg secretaris E de Wilde J van den Burg W F Schutz K Mochel leden In Juli bedankte de secretaris voor zijn func tie wegens drukke ambtelijke bezigheden Diens functie werd tijdelijk door den heer E de Wilde waargenomen Leiderscursus Na ruim'twee jaren kwam ook in Juni het ein de van den leiderscursus Een cursus welke nog nimmer een dergelijke serieuze voorbereiding en organisatie in het K.N.G.V heeft gevonden en vermoedelijk ook wel nimmer zal worden ge ëvenaard Gedurende het tweede jaar werden behandeld A Repetities theorie gymn Lesgeven v/d leer stof voor adspirantenj Moderne Gymnastiek,door G C V d Bergh B Athletiek-openluchtspel en zwemmen Les geven V d leerstof voor adsp door J v Ooyen C Menschelijk lichaam en gezondheidsleer.Eerste hulp bij ongelukken door J W M Die mont D Lesgeven v d oefenstof voor dames en hee ren boven 16 jaar Eigen werk door W F.Schutz Eenige practische zwemlessen werden gegeven in de O.Z.E.B.L te Utrecht door d«n heer J v Ooyen Geëxamineerd is in de volgende vakken Spel Athletiek Zwemmen 4 Lesgeven " 16 Theorie gymn stelsels en geschiedenis Anatomie en Hygiëne Physiologie en Eerste Hulp bij ongelukken Eigen werk Het onderdeel zwemmen is na onderling over -' leg vervallen omdat geen voldoende gelegen heid aanwezig is geweest deze materie behoor lijk te onderwijzen Alle cursisten op drie heeren na die zich te rugtrokken hebben voldaan aan de eischen wel ke aan het K.N.G.V.-diploma kunnen worden ge steld d.w.z een diploma hetwelk hoofdzakelijk bevoegdheid geeft tot het lesgeven van vereeni gingsgymnastlek aan de rijpere jeugd en aan onderw turners en turnsters De Personeele Kringwedstrijden werden voor de vierde maal gehoudeii en wel voor turners op 29 Mei voor turnsters op 5 Juni en mogen zoo wel wat het aantal deelnemers betreft als de ge leverde prestatie's als goedgeslaagd aangemerkt worden In een bestuurs-T C vergadering werd t werk programma 1932/'33 ontworpen waarvan den vereeniglngen bereids per circulaire mededee ling is gedaan en ter goedkeuring aan de alge meene vergadering zal worden voorgelegd Dit programma dat in verband met de a.s Bondsfeesten zoo sober mogelijk is gehouden omvat Zaaluitvoering voor adspiranten op Zater dagavond 4 Maart 1933 Een of meer algemeene repetities van debonds oefeningen waarvan de data nader be kend gemaakt zullen worden ¦ Jaarlijksche Personeele Kring Wedstrijden,,te houden in October of November 1933 Tevens ligt het in de bedoeling om deze wed strijden ook in ' t vervolg in het najaar te hou den De jaarlijksche zaal - en openluchtuitvoeriiig zouden dus niet plaats vinden NIEUWS STADS MUSEUM VAN HET STAATSBOSCHBEHEER Dit museum * is in het jaar 1932 bezocht door 2019 pei-sonen Van deze waren er 546 niet-inge zetenen der gemeente Utrecht onder wie 22 buitenlanders Deze cijfers zijn sterk beïnvloed door de omstandigheid dat In verband met de verbouwing van het pand waarin het hoofdkan toor en het museum van het Staatsboschbeheer zijn ondergebracht dit laatste op 24 September 1932 voor den duur dezer verbouwing voor het publiek moest worden gesloten De museum voorwerpen zijn gedeeltelijk in een afgeschoten gedeelte van genoemd pand opgeborgen en voor een ander deel overgebracht naar het voor malige gemeentelijke gymnasium Minrebroeder straat 20 waar het hoofdkantoor tijdelijk is ge vestigd Evenals vorige jaren werd in 1932 het museum door verschillende gezelschappen en vereenigin gen alsmede door docenten bij het middelbaar en lager onderwijs met hunne leerlingen be zocht In aansluiting met de van 1 t/m 6 October 1931 in het museum gehouden iepenziekte tentoon-stelling werd in het museum een blijvende expo sitie ingericht betreffende de iepenziekte en hare oorzaken Van prof dr Joh.a Westerdijk en dr Chr Buisman te Baarn alsmede van prof dr W K J Roepke en den heer J J Fransen te Wageningen werd hiervoor veel medewerking ondervonden ^ II < 1 > I O TELEFOONBOODSCHAPPENDIENST He * hoofd van het Telefoondistrict Utrecht vestigt nogmaals de aandacht op het volgende Een aangeslotene kan op verzoek zonder kos -_ ten den inform atietoon op zijn aansluiting ver krijgen ingeval van afwezigheid ziekte verhui zing verandering van telefoonnummer enz Wordt zulk een abonné opgeroepen dan hoort de op'roeper dien intormati e-toon afwisse lend hoog en laag in zijn telefoon Als hij ver volgens overeenkomstig de aanwijzingen op blz 2 van den localen telefoongids no 16410 oproept zal de informatiedienst - hem mededeelen waar om het gesprek niet tot stand is gekomen zon der verderin b ij zonderheden te treden Bovendien is bi ] wijze van proef in het locale verkeer een telefoonboodschappendienst inge voerd Hierbij kan op verlangen van een aange slotene eveneens de informatietoon op zijn aan sluiting gezet worden en kan hij daarbij tevens verzoeken a den naam en het telefoonnummer van eventueete aanvragers te noteeren en daarvan op gaaf te doen aan den opdrachtgever na een zekertijdstip ' b aan alle of bepaalde aanvragers het tele foonnummer op te geven waar de opdrachtgeveropgeroepen kan worden c aan alle of bepaalde aanvragers het tijdstipop te geven waarop de opdrachtgever weder lo caal berpjkbaar is d korte mededeelingen te noteeren die voorden opdrachtgever bestemd zijn en hem deze tedoen tookomen 6 aan alle of wel bepaalde aanvragers of aan opgegeven aangeslotenen een mededeeling van den opdrachtgever over te brengen Voor elke.opdracht genoteerde boodschap en telefonisch doorgegeven mededeeling is een recht van 20 cent verschuldigd terwijl voor het noteeren alléén van een naam en telefoonnum mer zie punt a 2 | cent zal worden geheven De inning van de verschuldigde gelden zal na afloop van elke maand geschieden Opgemerkt zij nog dat een aansluiting op den informatie-toon niet kan worden verkregen of worden opgeheven gedurende het tijdvak " an 21.30 tot 7.30 en dat gedurende d en t ij d dat de aansluiting op den informatietoon staat daarop geen gesprekken kunnen worden gevoerd PAüLUSVEREEiNIGING Filnunatlnée In de Handelsbeurs gaf de Pai-lusvereeniging vit Amsterdam © en filmmatinée voor kinderen Vertoond werd de Palestinafilm De heer J Kunst medewerker der vereeniging opende dezen middag met gebed waarna spr in het kon uiteenzette wat de Palestinafilm behelsde en inhield Hierna werd tot de vertooning overgegaan Het is onnoodig te zeggen dat de voor het groot ste gedeelte de Handelsbeurs vullende kinder schaar met groote aandacht ingespannen heeft toegekeken Jammer dat van keuringswege geen ander filmpje als toegift mocht worden gedraaid De heer Kunst sloot tenslotte met gebed deze bijeenkomst ^«.««- M » — '¦ HAAGSCH TOONEEL REVUE EN OPEEETTE-GBZFLSCHAP De Big van het 163e \ In de N.V Schouwburg voerde bovengenoemd gezelschap de militaire klucht „ De Big van het 168e " op een stuk dat hier meermalen met zeer veel succes is vertoond Er is onbedaarlijk gelachen en met reden Het gezelschap gaf een kostelifke vertolking van dit stuk Daar was allereerst een z itnemend getypeerdeJaan d'Ombelles het moedersjoggie dat zich inde kazerne niet bijster op zijn gemak voelt van Alex Faessen ' Een niet minder rake typeering was die van de bediende Verder een onbetaalbare korporaal Bourache van Louis Poolman een charmante verschij ning van Henry Faessen als Solange Bobby Lamont als Lily en Tilly van Vliet als Georgette Het gezelschap heeft met deze opvoering be wezen in dit genre stukken volkomen thuis te zijn Jammer da't er een betrekkelijk gering aan tal aanwezigen was De Bruiloft van Kloris en Roosje welke aan het ' stuk vooraf ging en waarin door Thomas vaer en Pieternel respectievelijk Frans Meer mans en Cato Mertens—de Jager de Nieuw jaarswensch werd uitgesproken had beter ach terwege kunnen blijven Het ontbrak vooral Thomasvaer aan rolkennis terwijl het rijm dik wijls ver te zoeken was De „ Big " maakte echter hier alles goed Een langdurig hartelijk applaus was waarlijk geen te geringe belooning voor de prestaties in deze klucht hereik't AGENDA Donderdag 12 Januari SCHOUWBURG 7.30 uur Het Schonwtooneel ju bileum Jacq Roy aards — Sandberg Gljsbrecht van Aemstel Vrijdag 13 Januari SCHOm\'BLiRG 8 uur Gezelschap Saalbom De Sabijnsche Maagdenroof Zaterdag 14 Januari GEB v K en W 8 uur B.O.G.A.H.A Tooneel-avond TIVOLI 8 uur D.O.O Gymnastiek-uitvoering I Zondag 15 Januari GEB v K en W 8 uur St Ludgerus Tooneel avond Dinsdag 17 Januari SCHOUWBURG 8 uur Nicolaas Beets Contanten Zaterdag 25 Februari TIVOLI 9 uur Attila Bal-masQué HET GRISIS-COMITé Gitten binnengekomen van 27 Deeeniber 1932 tot en met 9 Januari 1933 H K f 5 _ K „ 10 — Mevr B v d H t K " 5 — Personeel P.U;E.M „ 59.40 Mr J J C R V d B maandelijksche bij drage „ 2.50 Gebr Gerzon Modemagazijnen N.V Am sterdam „ 250 — Tehuis voor Vrouwen „ 4 — Dr Th L W v R „ 10 — Mej L T maandelijksche bijdrage „ 2.50 Tweede Collecte Ned Chr Bouwarbei dersbond „ 15.57 Dr M ' j B maandelijksche bijdrage „ 5 — Administratie en Personeel Milit Bak kerij enz „ 3.50 A L maandelijksche bijdrage „ 10 — f 382.47 Firma Vroom & Dreesmann 800 bonnen ter waarde van f2.50 per stuk Het gironummer van den penningmeester van het Crisis Comité Utrecht 1931 is No 18328 DE NOODTOESTAND IN HET KLOMPEN MAKEBSBEDRIJF Landelijke bijeenkomst In een der zalen van het Geb voor K en W vergaderden de patroons en belanghebbenden uit de klompenindustrie onder voorzitterschap van den heer J Hun.tink te Doeiinchem voor zitter van het Comité van actie in de klompen industrie De vergadering werd o.m bijgewoond door de heeren IJ Keestra en A N Fleskens verder was tegenwoordig de heer R SyboUs nijver heids-consulent en vertegenwoordiger van den minister van Economische Zaken en Arbeid alsmede de heer Grevers directeur van het Nij verheidslaboratorium te Delft Verschillende sprekers hebben den noodtoe stand die in het klompenmakersbedrijf héerscht in den breede aangesneden en onder de oogen gezien waarbij tevens op conlingenteering werd aangedrongen in verband met de steeds grooter wordende invoer uit België Ook het Tweede Kamerlid de heer A N F 1 e s k e n s afgevaardigde van de R.K Kamerfrac tie zeide den nood van het bedrij-f te kennen Wanneer er geen hulp komt zal de klompen industrie nog voor het einde van dit jaar uit Nederland verdwenen zijn Spr herinnerde ten slotte aan den hopeloozen toestand welke u it de ontvangen ci.jfers en statistieken blijl.t Met algemeene stemmen nam de vergadering de door het bestuur voorgestelde motie aan welke aan den minister en aan de Tweede Ka mer zal worden verzonden „ Honderden klompenmakers uit alle deelen van ons land te Utrecht in vergadering bijeen gehoord de besprekingen over den allerellen digsten toestand in de klompenindustrie ver zoeken de regeering allerdringendst maatrege len te nemen ten einde de klompenindustrie voor den algebeelen ondergang te vrijwaren en wel deze stopzetting van den invoer van Belgische klompen subsidiair een ingrijpende contingen teering in verband met het verminderd gebruik of wei een toeslag te geven van 25 - cent op elk paar klompen " ^ ' • '» DE NED VARKENSCENTRALE EN DE LEVERING VAN VARKENS Alhier is een vergadering gehouden van afge vaardi.gden van den Ned Slagersbond R K Hanzebond van Slagerspatroons Bond van N.ed Fabrikanten van vleeschwaren en vleesohcon serven Nederl Bond van grossiers in geslachte varkens Ned Bond van groothandelaren in varkensvleesch en producten van gezouten spek en reuzel Neprova Ned Bond van Varkens handelaren Bond van varkenshouders in Neder land en den Ned Bond van Veehandelaren Besloten werd tot den minister het dringende verzoek te richten het daarheen te leiden dat de Ned Varkenscentrale zich verder onthoudt van levering rechtstreeks of zijdelings van var kens levend of geslacht of van deelen van var kens voor de binnenlandsche voorziening Tevens is aan den minister verzocht een de put-atie uit genoemde bonden te ontvangen ten einde de bezwaren tegen de uitvoering van de Crisisvarkenswet aan den minister kenbaar te maken Een afschrift van dit adres is verzonden aan de Tweede Kamer In dit adres wordt aange voerd dat de binnenlandsche handel in var kens geslachte varkens en vaPkensvleesch sinds langen tijd een moordende concurrentie onder vindt van de aan de Ned Varkenscentrale ver bonden baconzouterijen en slachterijen welke met de Varkenscentrale hebben gecontracteerd en de varkens van de Varkenscentrale betrek ken Deze bedrijven brengen het varkensvleesch voor zulke lage prijzen op de binnenlandsche markt en bij ZLlke groote hoeveelheden dat de bestaande grossierderij in geslachte varkens en varkensvleesch hierdoor geheel is lamgeslagen en de slager die zelf varkens slacht niet meer • kan concurreeren tegen de slagers die de pro ducten beneden den marktprijs van de aan de varkenscentrale verbonden bedrijven betrekken Ontstemming héerscht dan ook over de uit voering van de Crisisvarkenswet daar de Ned Varkenscentra,le zi«li niet beperkte tot het ter - rein waarvoor ze voor afzet van varkens was aangewez^en De Centrale had zich uitsluitend op het gebied van den export moeten blijven bewegen Genoemde bonden hehben voorts den minister verzocht het daarheen te leiden dat in den ver volg restituitie van de heffing ex art.'6 der Cri sisvarkenswet worde verleend bij uitvoer van alle spek zonder dat deze restitutie worde ge bonden aan eenige bepaling,omtrent richtprij zen voor varkens of anderszins Ned Ver voor Vrouwenbelangen en gelijk Staatsburgerschap Gisteravond werd in hotel des Pays-Bas een vergadering gehouden door de afd Utrecht van de Ned Ver voor Vrouwenbelangen en gelijk Staatsbt rgerschap Nadat het zangkoor van de Ned Ver van Huisvrouwen op zeer verdienstelijke wijze eenige liederen had gezongen werd allereerst het woord gevoerd door mevr Cohen Tervaert — Israels lid van de Prov Staten in Zuid-Hol land met het onderwerp De taalk der Provin ciale Staten in ons Staatsbestel Na gewezen te hebben op de moeilijkheden waarvoor de leden van de Provinciale Staten vooral in een groote provincie vaak komen te staan vertelde spr o.m wat de leden van de Staten wel en niet doen Het werk dait de Staten doen is nog vrij groot van omvang Spr noem de de verschillende dingen die door het Rijk aan de provincie ter behandeling en beharti ging zijn opgedragen Een mooi werk noemt spr de instelling van den provincialen schoolartsen dienst Velen meenden wel dat dit door het Rijk gedaan moest worden doch volgens spr was zij verheugd toen de instelling tot stand was gekomen Spr noemde de laatste zitting van de Prov Staten in Zuid-Holland bedroevend Hier werd o.m behandeld de verlaging van de ambtena rensalarissen en ' t intrekken van subsidies voor sociale instellingen Met een bloedend hart had spr voor de verlaging moeten stemmen Uitvoerig verteldje spr nog wat er in de Pro vinciale Staten te beleven is en besloot met er sterk op aan te dringeil dat de vrouwen wanneer zij er belangstelling voor hadden zich toch niet afzijdig te houden van de politiek - Als tweede spreekster trad op mevrouw mr Frida Katz lid van de Tweede Kamer met het onderwerp Het werk der vrouw in de Kamer Spr ving aan met er op te wijzen dat men als over de Kamer wordt gesproken hiermede spreekt over de Eerste en Tweede Kamer Spr merkte op dat het op allo verkiezings vergaderingen op het oogenblik een hobby is om te protesteeren tegen de cumulatie van betrek kingen Spr wees er - echter op dat deze cumi;' latie ook haar voordeelen kan hebben als voor beeld noemende de Vroedvrouwenschool te Am sterdam waarmede spr en enkele andere leden der Tweede Kamer zeer goed op de hoogte wa ren omdat zij lid zijn van den gemeenteraad van Amsterdam Vervolgens vertelde spr een en ander over de commissies van de Tweede Kamer en de werkwijze van de Kamerfracties Spr is van moening dat de vrouwen moeten medewerken aan het verkrijgen van een éénheid waardoor men alleen zal kunnen krijgen de vrede welke verlangd wordt Men zal positief moeten blijven Spr gaf een uitvoerig overzicht van de behande ling van verschillende onderwerpen in de Ka mer die voor de vrouwen van het grootste be lang zijn De verhooging van de in - en uitvoer tarieven treffen ook het huisgezin zoodat bij de behandeling van dergelijke kwesties de vrouw aanvullend kan werken op het werk der man nen In de vele sociale vragen hebben de vrou wen een eigen inzicht en deze zijn voor haar van veel belang Met een propagandistisch woord voor de sa menwerking van de vrouwen met mannen be sloot spr haar interessante rede welke met een hartelijk applaus beloond werd DE BERNSCHE SPOORWEGCONFERENTIE Zooals wellicht bekend zal zijn zal in den loop van dit jaar te Bern een internatidhale spoor wegconferentie plaats vinden aan welke de In ternationale Kamer van Koophandel een rap port zal aanbieden waarin een aantal wen schen van gebruikers zijn samengevat Ten einde aan de Nederlandsche Organisatie der Internationale Kamer ook dezerzijds gege vens voor dit rapport te kunnen verschaffen heeft de Kamer van Koophandel ' alhier beslo ten zich tot exporthandel en exportindustrie in haar district te wenden met verzoek indien in deze kringen wenschen bestaan tot wijziging of aanvLlling van bestaande regelingen inzake het internationaal spoorwegvervoer van personen en goederen de Kamer daarvan in kennis te stellen Mochten dergelijke wenschen bestaan dan ver zoekt men daarvan voor 1 Februari a.s mede deeling te willen dóen M -«^ REGIMENT GENIETROEPEN Sergeant-majoor-insttucteui ^ J van der Heyde ondeischeiden Hedenmorgen is aan den sergeant-majoor-in structeur J C van der Heyde van de 2e school compagnie van'het Ie bataljon van het Regiment Genietroepen de zilveren medaille voor 24 jari-gen trouwen dienst uitgereikt In verband met het feit dat er momenteel geen njianschappen bij het Ie bataljon onder de wapens zijn stonden thans Officieren en Onder officieren opgesteld onder commando van den Inspecteur van het Regiment majoor Thie rens Den jubilaris werd het onderscheidings'teeken op de borst gespeeld door luitenant-kolonel P W S c h a r r o o die in gloedvolle bewoordingen de voorbeeldige trouw en ijver van sergeant majoor van der Heyde schetste waarna de ji;' bilaris door officieren en onderofficieren van het Regiment werd gecomplimewteerd Luitenant-kolonel Scharroo bood hem boven dien de kleine zilveren draagimedalUe aan AFSLUITING NICOLAASDWARSSTRAAT Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemeene kennis dat de Nicolaas dwarsstraat met ingang van Vrijdag 13 Januari a.s tot nadere aankondiging zal zijn afgesloten voor het verkeer met rij - en voertuigen Utrecht 12 Januari 1933 S656 Utrechtsche Reddingsbrigade Men schrijft ons ' Den 21sten Januari zal de vrijwillige brigade tot redding van drenkelingen haar 15-jarig bo-i staan te herdenken In verband met de soberheid der tijden en het sobere werk der brigade in het algemeen was men niet voor een feestelijke herdenking maar een commissie uit de leden was van tneening dat de tdsamstandigheden geen beletsel moch ^ ten wezen,om dit feit te herdenken.Kennende den geest van het bestuur en in aanmerKlng nemen de het karakter der Brigade is men er in ge slaagd een propaganda-feestavond samen te stel len welke heel wat belooft Eensdeels gewijd aan propaganda anderdeels gewijd aan humor Er wordt een film vertoond die hier nog nooii gedraaid heeft te weten die van de Mij tot redding van drenkelingen De heer Bierlee voor zitter van den Ned Bond tot redding van dren kelingen zal daarbij een toespraak houden Een demonstratie met toelichting van de bevrijdinge en vervoergrepen wordt op het tooneel gegeven Tot slot volgt een tooneelstukje en na afloop is er bal Deze avopd wordt gehouden den 2l6ten Janu ari in gebouw voor K en W Ook zal men het 15-jarig bestaan nog herden ken door op 26 Januari in de O.Z.E.B.L een fees telijken demonstratie zwemavond te geven waar men alles wat op den 2 ] Jan werd gezien en gehoord practisch in het water ten uitvoer zal brengen Deze avond is dus geheel gewijd aan propaganda voor de U.R.B ^¦•¦» Staatk Geref Parlij De algemeene vergadering van de Staatk Geref Partij zal Donderdag 23 Februari hier ter stede worden gehouden In de morgenver gadering zal de voorzitter der partij het Tweede Kamerlid ds G H Kersten een rede uitspreken Aan de orde ' komt o.m de vaststelling van do lijst van can^idaten voor de Tweede Kamer Poitiei van prof dr H R Kruyt Wij vernemen dat een commissie is gevormd uit collega's ot;d-studenten en studenten met het doel prof dr H R Kruyt te huldigen ter ge legenheid van diens jubileum Deze commissie heeft den portretschilder Gabrielse opdracht ge geven tot het schilderen van een portret van prof Kruyt bestemd voor de senaatakamer van de Rijksuniversiteit te Utrecht #¦»'» Examens • Pont-school Ten overstaan van deir Alg Stenogr Bond slaagden de volgende leerlingen van de Pont school alhier voor examen machineschrijven te weten de dames J v d Bol A v Franken huijzen T Lutterman D Molenbeek H Kam hoot en de heeren R Bonnet A v d Hout en W Riemens Nederiandsch Fabiikaat Tentoonstellingen Door de openlucht-film-voorstellingen in 150 verschillende plaatsen in den zomer van 1932 georganiseerd en de daarop onmiddellijk ge volgde winter Film-Rondreis heeft het bestuur van de Ver „ Nederlandsch Fabrikaat " de erva ring opgedaan dat het zeer gewenscht is op ' nog meer intensieve wijze in deze richting voort te gaan ter bevordering van de daadwerkelijke belangstelling voor het Nederlandsch Fabrikaat In verband hiermede heeft het bestuur beslo ten achtereenvolgens in tenminste veertig ge meenten o.w ook in Utrecht Nederlandseh Fa-brikaat-Tentoonstellingen te houden Hoe langer hoe meer blijkt dat het Nederlandsch publiek wenscht te weten w a t in Nederland wordt ge maakt en waar dit te krijgen is en het moet in de gelegenheid worden gesteld op aantrekke lijke wijze zich te kunnen overtuigen van de goede hoedanigheden van onze nationale produc ten Door den collectieven opzet van dit plan kun nen de kosten voor deelneming zeer laag worden gesteld ^ ' q > ' » Garnizoensbeiichien De dienstplichtigen van de lichting 1933 Ie ploeg bestemd voor de comp pontonniers zul len op 16 Februari a.s voor eerste oefening wor den ingelijfd De dienstplichtigen van de lichting 1932 2e ploeg die zijn ingelijfd bij het R.W worden 18 Maart a.s in Jjet genot van groot verlof ge steld De dienstplichtigen van de lichting 1933 Ie ploeg bestemd voor opleiding tot Ond Off met bestemming voor het 2e R.O.A komen op 16 Jan a.s voor eerste oefening onder de wa penen ^< 0 '» Gevonden voorwerpen Rechthebbenden vervoegen zich op werkda gen tusschen 1 en 4 uur aan het Hoofd-Commis sariaat van Politie aan het Paardenveld Niet per telefoon Een parapluie een pinchertje een ledige porte monnaie eon portem met inhoud een koffergra mofoon een rozenkrans in étui een voetbalshirt een damesrijwie 2e afd een deurkruk een bril een karpet een étui met potlooden een muts een rijwielbel.merk een zwart vulpot lood eenige sleutels een kettinkje met sleu tel eenige handschoenen Van de Stadsreiniging Een wandelstok en aea alpacca-vork 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 2Vi Donderdag 12 Januari 1933 DERDE BLAD 11 „ Zijn Speelgoed " In verband met het groote succes van het vo rig jaar komt „ Het Schouwspeltooneel " onder directie van H van Arnhem dit jaar wederom met „ Zijn Speelgoed " ten tooneele en wel op Zondag 15 Januari a.s in de N.V Schouwburg In d ^ hoofdrollen o.a Rica van Zenderen en Herman Wassenaar Werkloozen ontvangen 0 > vertoon van hun werkloozen-kaart 50 % reductie op de 3 hoogste rangen Voor verdere bijzonderheden verwijzen v?lj naar de advertentie van morgenavond ^'•'» — • Nederlandsche Broederschap van Accountants Bij de op 8 9 10 en 28 November te Amster dam gehouden examens voor vakken der Ned Broederschap van Accountants waaraan door 40 assistenten werd deelgenomen slaagden o.m onze stadgenooten W Chr van Dijk voor boek houden en techniek van den handel J S Meyer Jzn voor boekhouden H W Schneider voor boekhouden Nederlandsch en handelsgeschiede nis F A Belderbos voor economie en staathuis houdkunde M J van Straten voor bedrijfshuls houdkujide en P A van Keulen Hilversum voor economie en staathuishoudkunde ¦<¦•'» Faillissementen Arr-Rechtbank te Utrecht Uitgesproken 11 Jan de NaamJooze Vennootschap Taheirol gevestigd en kantoor houdende alhier R-C mr C Veen Cur mr A J van Vessem alhier — J B van den Boogaard alhier v Alphen straat 20 R.-C mr C Veen Cur Mr F C M.Boenders alhier ^- G J van den Biezenbos drukker te Amers foort Muurhuizen 153 R.-C mr C Veen Cur mr R P van der Mark te Amersfoort — A van Deelen Sr te Buurtschap Emmik huizen gemeente Renswoude R.-C mr C Veen,Cur mr W Baron Roëll te Amersfoort Geëindigd 7 Jan R Lauwers te Nieuw koop Cur mr A C v d Brand alhier door het verbindend worden der eenige uitdeelings lijst met eene uitkeering van nihil pet Opgeheven wegens gebrek aan actief 11 Jan J C Duburg te Bilthoven gem de Bilt Cur mr S M S Furnee alhier ^'•¦» ¦ V \ Wat niet mag Tegen een 3-tal jongelui die zich onnoodig in een portiek op het Vreeburg ophielden werd proces-verbaal opgemaakt Er was reeds meer analen hierover geklaagd maar steeds vischte de politie achter het net — ^ I ¦ » De teugels niet te stialc aantrekken Aan de Laan van Chartroise wilde een voer man van een met paard bespannen voertuig een erf opdraaien Hij moest daarvoor achteruit rij den Een te harde ruk aan de teugels deed het paard tot te groote activiteit aansporen waar door de wagen in de sloot terecht kwam Resul taat een gebroken achterwiel Ingezonden Buiten era = _^^^^ woordelijkheid ' der Redaciie Ingezonden stukken vioeten zoo kort mogelijk zyn Stukken onder schuilnaam komen alleen in behandeling wanneer de inzender naam en adres byvoegt De semeente-aits als oithopaedlsch schoenmaker M de R Vergun mij s.v.p een kleine plaatsruimte u hij voorbaat mijn dank betuigend zuinigingsautoriteiten wel mededeelen dat het niet onze schuld is dat wij als maatschappelijk slachtoffer rondloopen als permanente blijven de werkloozen Vanzelf zijn de kinderen de dupe van deze pijnlijke historie Op die school is niet één leerling die klompen draagt Vanzelf denk ik er niet aan mijn kinderen als de ge brandmerkten naar school te sturen om hen op de school te laten zingen Wij leven vrij wij leven blij enz Want van blijheid zal wel géén sprake zijn Ik zou langs dezen weg willen ver zoeken aan de desbetreffende autoriteiten geeft onzen kinderen schoenen zorg er voor dat onze ondervoede kinderen niet kreupel worden door het dragen van klompen Want nu breekt wer kelijk mijn klomp dat wij in een wereld van overproductie leven ein gedwongen worden de kinderen klompen te laten dragen Ouders die hetzelfde medemaken ala ik houdt uw kinderen thuis geeft het hoofd der school kennis er\an eischt voor uw kinderen behoorlijke voeding kleeding en schoeisel Maar bovenal eischen wij arbeid want God heeft toch gezegd De mensch heeft recht op arbeid Wat blijft er van God's ver bod over als men dit met voeten vertrapt en ons maar denkt toe te stoppen met al wat onvol doende is EEN GEDUPEERDE HUISVADER Eenigen ' tijd geleden verzocht ik door tus schenkomst van het hoofd der school van het Maasplein aan de Conamissie van schoolvoedmg en - kleeding om schoenen voor mijn kinderen Is het vanzelf al niet treurig genoeg als ik mijn kinderen alles moet onthouden ook het onder wijs omdat zij géén schoenen hebben en zich nergens naar toe kunnen begeven Waarom moe ten mijn kinderen dle-nog nooit klompen heb ben gedragen klompen dragen Want dat was het antwoord dat ik kreeg De gemeente arts moest zijn advies uitbrengen Wanneer de kinderen normale voeten hebben krijgen zij klompen zoo niet dansschoenen Ik wil dien be zuinigingsautoriteiten wel mededeelen dat het niet onze schuld is dat wij als maatschappelijk slachtoffer rondloopen als permanente blijven de werkloozen Vanzelf zijn de kinderen de dupe van deze pijnlijke historie Op die school is niet één leerling die klompen draagt Vanzelf denk ik er niet aan mijn kinderen als de ge brandmerkten naar school te sturen om hen op de school te laten zingen Wij leven vrij wij leven blij enz Want van blijheid zal wel géén sprake zijn Ik zou langs dezen weg willen ver zoeken aan de desbetreffende autoriteiten geeft onzen kinderen schoenen zorg er voor dat onze ondervoede kinderen niet kreupel worden door het dragen van klompen Want nu breekt wer kelijk mijn klomp dat wij in een wereld van overproductie léven ein gedwongen worden de kinderen klompen te laten dragen Ouders die hetzelfde medemaken ala ik houdt uw kinderen thuis geeft het hoofd der school kennis er\an eischt voor uw kinderen behoorlijke voeding kleeding en schoeisel Maar bovenal eischen wij arbeid want God heeft toch gezegd De mensch heeft recht op arbeid Wat blijft er van God's ver bod over als men dit met voeten vertrapt en ons maar denkt toe te stoppen met al wat onvol doende is P INCASSO.MBTHODEN TE UTRECHT „ Namaak">dagvaaidingen Den laatsten tijd hebben wij heel wat te den ken gevende staaltjes gehoord over het optreden van lieden die zich belasten met het innen van achterstallige vorderingen Over ' t algemeen ko men die methoden welke worden toegepast door menschen die zich zonder eenige studie plotse ling tot „ rechtskundige " promoveeren op niets anders meer dan chantage De vermeende schul - INCASSO-METHODEN TE UTRECHT „ Namaak">dagvaaidingen Den laatsten tijd hebben wij heel wat te den ken gevende staaltjes gehoord over het optreden van lieden die zich belasten met het innen van achterstallige vorderingen Over ' t algemeen ko men die methoden welke worden toegepast door menschen die zich zonder eenige studie plotse ling tot „ rechtskundige " promoveeren op niets anders meer dan chantage De vermeende schul - EEN GEDUPEERDE HUISVADER denaar wordt op een niet door den beugel kun nende manier lastig gevallen Een van de nieuwste — en ook belache 1 ij k s t e — vindingen op dit terrein doet thans hier ter stede opgeld Alhier worden n.l door eèn zekeren zaakwaarnemer die den volke zijn diensten aanbiedt nagemaakte dagvaardingen gefabriceerd Deze stukken dragen in den bo venhoek een oranje-stempel dat aan de „ dag vaarding " een officieel tintje moet geven doch verzwijgen natuurlijk den naam van den deur waarder Komt de „ gedaagde " voor den Kan tonrechter dan staat de zaak natuurlijk niet ter rolle en komt weldra de „ namaak " voor den dag Het verdient daarom aanbeveling met het uit handen geven van vorderingen voorzichtigheid te betrachten Er zijn trouwens tal van serieuze Incasso-Bureaux Bovenstaande hebben wij gemeend ernstig on der de aandacht van het publiek te moeten bren gen daar door de even omschreven handelingen menigeen wordt gedupeerd en een vergeefsche reis naar het Kantongerecht wordt gemaakt waarvoor meestal vrij genomen moet worden en waar doorgaans schade door wordt geleden De Persdienst van de Ned Ver van Rechts dige Adviseurs K DROOG Rotterdam Th J VAN DER HEYDEN Leiden m ¦ < » » I » ——— ^__ School - en Kerknieuws Tegen juhileum-manie Oproep aan predikanten Ds K Fernhout een der bekendste figuren der Geref kerken voorheen te Amsterdam en Utrecht thans nog werkend in de kleine kerk te Vreeland keert zich in de „ Bazuin " tegen de ju bileummanie n.l aldus Gedurig aan heb ik me afgevraagd wat toch de oorzaak mag zijn van de jubileummanie waardoor onze kerken zich niet alleen belache lijk dreigen te maken voor menschen maar ook — menschen-vereering overdrijving onwaar achtigheid — schuldig voor God Ik kon de bron niet vinden En ik vond die wellicht nog niet Maar een sterken prikkel ertoe ontdekte ik wel toen mijn aandacht er op viel dat in den kalender van het Jaarboek onzer kerken achter eiken datum die daarvoor in aanmer king komt een jubileumannonce voorkomt Zoo'n aankondiging toch legt elke kerk die niet onbeleefd wil zijn de verplichtig op zoo'n da - tum te „ vieren " Nu zijn die jubileum-annon ces niet het werk van de redactie van ons Jaar boek maar van de uitgevers En de uitgevers zullen ze graag weglaten als ze weten dat dat den predikanten aangenaam is Daarom ben ik zoo vrij al mijn collega's voor te stellen zoo spoedig mogelijk even per briefkaart aan de uit gevers te berichten dat ze „ vóór " schrapping ¦¦ van die aanteekeningen zijn Dan is die prikkel tenminste weg Ik heb hoop dat we met een spoedbericht nog tijdig genoeg zullen komen voor de uitgaven van 1933 In het andere geval zal het dan toch voor die van 1934 effect kun nen hebben Ned Herv Kerk Beroepen te Midwolda.ds H C Groenewoud te Gelselaar Bedankt voor Heerlen e.a ds J Chr Fritzsche te Beijentheim voor Rijnsaterswoude en Ter-Aar Z.-H cand T Klamer te Amsterdam Aangenomen naar Ter-Aa bij Nieuwersluis cand T Klamer te Amsterdam m ¦ < « » ¦ ^ Kunst en Wetenschap ^ ABONNEMENTSCONCERT U S O Hans Giuys zang Darius Milhaud is in de hedendaagsche mu ziekhistorie een interessante ook een markante figuur Het Utrechtsch Kamerorchest liet kort geleden noviteiten hooren welke de aandacht meer dan waard zjjn La Creation du Monde verspreidt na een herhaalde beluistering veel meer licht over het wezen Darius Milhaud Mis schien dankten we dat licht aan het eenvou dige eerlijke gebaar waarmede de componist zijn eigen werken dirigeerde Het experiment blijft ook in zijn zangen welke hij put uit de Joodsche litteratuur Hans Gruys heeft zes populaire Hebreeuwsche liederen gezongen De naam lied is eigenlijk misplaatst Men denke zich meer aanroepen uitroepen De menschelijke stem gaat haar eigen weg de instrumentale schildering doet dat ook zoodat men met elk oor te luisteren heeft Aan de zangeres worden enorme hooge eischen gesteld Vastheid van rol zou men bijna zeggen begrip voor rhytmiek veel stem expres siviteit Het orkest neemt een groote plaats in Milhaud wendt karakteristieke dingen aan Hoogst eigenaardig klonk bijv de hoorn aan het begin van de „ Berceuse " Prachtig en machtig de bazuin bij „ Glorie a Dieu " De „ Chant Hassi dique " kenmerkt zich door een heftig bewogen rhytme Aan de stem van Hans Gruys meot men wen nen Zij zingt op de kracht niet op den reson nans waardoor een zekere monotonie ontstaat Maar de Berceuse heeft zij teer gezongen Chant Hassidique bewonderensvi'aardig vaji technische en rhytmische beheersching van uithoudings vermogen Haar toegift was Gebed van Ravel Veel applaus bloemen voor de zangeres Aan de zangen van Milhaud gingen drie deelen vooraf uit een Suite van de opera „ 1'Amour des trois Oranges " gecomponeerd door den Rus Serge Prokofieff Kleurrijke levendige dikwiVs suggestieve muziek met veel imitatie oude meesters in het eerste deel „ les Ridicules " De marsch is niet het sterkste deel — wat al te gewoon Het marschje In les Ridicules is een aardige vondst Met de Shéhérazade van Limsky Korsakoff werd een punt gezet achter het tiende abonne mentsooncert Wij leefden in het romantische dichterlijke land Men heeft in de reproducties kunnen hooren op welk een hoog peil ons orkest staat dank zij I de volkomen-beheerschte artistieke leiding van Henri van Goudoever Het klankgehalte was bij Hans Gruys heeft zes populaire Hebreeuwsche liederen gezongen De naam lied is eigenlijk misplaatst Men denke zich meer aanroepen uitroepen De menschelijke stem gaat haar eigen weg de instrumentale schildering doet dat ook zoodat men met elk oor te luisteren heeft Aan de zangeres worden enorme hooge eischen gesteld Vastheid van rol zou men bijna zeggen begrip voor rhytmiek veel stem expres siviteit Het orkest neemt een groote plaats in Milhaud wendt karakteristieke dingen aan Hoogst eigenaardig klonk bijv de hoorn aan het begin van de „ Berceuse " Prachtig en machtig de bazuin bij „ Glorie a Dieu " De „ Chant Hassi dique " kenmerkt zich door een heftig bewogen rhytme Aan de stem van Hans Gruys meot men wen nen Zij zingt op de kracht niet op den reson nans waardoor een zekere monotonie ontstaat Maar de Berceuse heeft zij teer gezongen Chant Hassidique bewonderensvi'aardig vaji technische en rhytmische beheersching van uithoudings vermogen Haar toegift was Gebed van Ravel Veel applaus bloemen voor de zangeres Aan de zangen van Milhaud gingen drie deelen vooraf uit een Suite van de opera „ 1'Amour des trois Oranges " gecomponeerd door den Rus Serge Prokofieff Kleurrijke levendige dikwiVs suggestieve muziek met veel imitatie oude meesters in het eerste deel „ les Ridicules " De marsch is niet het sterkste deel — wat al te gewoon Het marschje In les Ridicules is een aardige vondst Met de Shéhérazade van Limsky Korsakoff werd een punt gezet achter het tiende abonne mentsooncert Wij leefden in het romantische dichterlijke land Men heeft in de reproducties kunnen hooren op welk een hoog peil ons orkest staat dank zij 1 de volkomen-beheerschte artistieke leiding van Henri van Goudoever Het klankgehalte was bij momenten uitgesproken fraai De soli in de Shé hérazade waren van toon mooi en rond Voor Jean Oellers is een woord van lof over zijn fraai vioolspel zeker op zijn plaats Naast het artistieke orkestspel een onbegrensde virtuosi - teit Geestdriftig gestemde menschen — en terecht F V H ^ lOi » TOONEEL V£R XAN SPOOBWEGAMBTENAREN „ Als de poorten open gaan " ' De Vereeniging van Spoorwegambtenaren heeft het ditmaal weer eens m een tooneelspel gezocht een onbekend stuk van Jos Smits en Jac Braun dat kwa conceptie nog niet zoo kwaad is maar dat in zijn uitwerking wel zeer doorzichtig Is geworden en waarvan de tekst niet bijzonder suggestief is Ook hebben de schrijvers leentjebuur gespeeld bij conJraters want in het tweede bedrijf komt een scène voor die zóo weggeloopen is uit „ Op Hoog van Ze gen " Overigens echter is het wel een speelbaar stuk dat in het bijzonder dilettanten de gelegen heid kan geven de krachten van hun ensemble te.toonen Spoorwegambtenaren hebben getoond dit stuk goed te kunnen bezetten hoewel ik in den aanvang er sterk aan twijfelde of deze voor stelling iets goeds zou brengen De inzet was van de zijde van den acteur-regisseur slap maar allengs kwam het spel bij zoodat er in de vertooning gedeelten zijn geweest die waarlijk zeer geslaagd zijn te noemen Er zijn ditmaal twee spelei-s meer in het bij zonder op den voorgrond getreden Ik denk aan den heer van Broekhuisen die een buitengemee ne flair heeft om oude mannetjes te spelen en die een welgeslaagde uitbeelding gaf van een oud huisknechtje dat de merkbare sympathie van de zaal had En dan was er de heer Antheu nisse die tegen mijn stellige verwachting in den opstandigen arbeider Linssen in den juis ten toon gespeeld heeft Ik meende nl aanvanke lijk dat zijn kracht op een eenigszins ander ter rein lag De heer Hoencamp heeft de rol van den fabrieksdirecteur knap en aanvaardbaar ge speeld al wil ik niet verheelen dat ook in zijn spel tot uiting is gekomen het bezwaar dat in dezelfde mate voor de regisseur bij het officieele tooneel geldt Een regisseur moet zelf geen rol len en zeker geen hoofdrollen spelen Wanneer een ander de spelleiding in handen had gehad had de heer Hoencamp waarschijnlijk nog heel wat meer van zijn rol gemaakt Mevr Knol heeft de rol van mevrouw Snijder sober maar sympa thiek en daardoo goed gespeeld de heer van Schalk had - zeer goede momenten als Dekkers mej Coster wisselde zeer goede momenten af met minder geslaagde ik heb bezwaar tegen haar altijd In mineur spreken terwijl mevr Arentsen de min of meer episodische rol van Marie goed vertolkte Over de jongejuffrouw Knol onthoud ik mij van alle beoordeeling op grond van paedagogische overwegingen In het algemeen moet ik zeggen dat er meer malen inderdaa.d atmosfeer op het tooneel was al werd die ook wel eens verstoord door hinder lijk gelach van het publiek Op één foutje moet ik overigens nog wijzen Een der medespelende\i vergat in het tweede bedrijf zijn hoed op het tooneel Is er misschien altijd gerepeteerd zon der hoofddeksel Dan heeft die fout dus nu ge volgen gehad Aan hel slot hebben de dames bloemen gekre gen mej Knol een doos bonbons en de regisseur een krans van „ Unitas " t Catla de Raat ongesteld Naar wij vernemen zal wegens de ziekte van Carla de Raet bij de Egraond-voorstellingen morgen en Zondagmiddag de rol van Klaartje gespeeld worden door Marie Hamel Carla de Raet die aan een overspanning lijdt zal gedurende eenige weken niet op kunnen tre den Met welwillende toestemming van de N V „ Amsterdamsche Tooneel-Vereeniging " ar tLstieke leiding Van Dalsem en Defresne heeft Willy Haak zich bereid verklaard zulks in ver band met ziekte van Carla de Raet in de door de N V „ Gezelschap Saalborn " op Zaterdag a,s in den Stadsschouwburg te geven opvoering van „ Faust " de rol van Margaretha te vervullen #¦•¦ » Von Pachmann f Wladimir von Pachmann de beroemde pianist is te Odessa overleden Reeds jaren was hij van het podium verdwenen von Pachmann zou in Juli a.s 85 jaar geworden zijn Tót zijn 70ste jaar is hij echter opgetreden Eigenaardig is het dat von Pachmann een waarlijk groot pianist in ons land niet bekend geworden is Overal elders genoot men van zijn kunst en amuseerde men zich met hem Want von Pachmann was „ een type " die ge woonlijk onder het spelen door opmerkingen ten beste gaf Zoo hermneren wij ons dat hij jaren geleden onder het spelen van een Etude van Chopin kalmpjes weg tegen het publiek zei „ Das spielt nun der von Pachmann so " Velen zagen in hem een min of meer aanstellerigen verwaanden virtuoos wanneer hij bijv midden in een stuk van Llszt naar een dame keek om haar dan toe te voegen „ So spielt kelner es mir nach " Inderdaad was hij een merkwaardige figuur met groote eigenschappen een excentriek man maar niet wat zijn tegenstanders wilden een aansteller Het moge dwaas geweest zijn wat hij deed voortkomen uit zucht aandacht te trekken deed het niet Want von Pachmann was „ echt " in alles wat hij deed Hij was 27 Juli 1848 te Odessa geboren kreeg van zijn vader die hoogleeraar aan de Universi teit te Weenen geworden was en die als voor treffelijk violist naam had de eerste muziekles sen en bezocht toen het Weensche conservato rium Op zijn 22e jaar begon de pianistenloop baan die hem dadelijk in geheel Rusland te Weenen Parijs en Londen groot succes bracht De „ praatgewoonte " heeft hij pas op lateren leeftijd gekregen zij maakte hem ongetwijfeld tot een orlgineeie verschijning " maar heeft hem toch geen goed gedaan Men begon in hem een grappenmaker te zien ging naar zün concert omdat hij zoo vermakelijk kon doen en vergat dan te veel dat er een waarlijk groot speler zijn vingers over de toetsen liet glijden Clarence Whitehill f Te New-York is plotseling ruim 61 jaar oud overleden de bekende baritonzanger Clarence Whitehill Hij was Amerikaan van geboorte doch voltooide zijn zangstudiën en begon zijn operaloopbaan te Parijs ruim 30 jaar geleden Daarna studeerde hij nog eenigen tijd bij Julius Stockhausen te Frankfort a.d Main en werkte eenige jaren aan Duitsche theaters Elberfeld en Keulen Hij specialiseerde er zich in Wagner partijen In 1804 werkte hij voor het eerst te Bayreuth mee als Wolfram in Tannhauser la ter ook als Amfortas in Parsifal In ons land is Whitehill herhaaldelijk opge treden Het eerst hoorde men hem hier als gast bij de Nederlandsche Opéra van C van der Lin den als Méphistophélès in Faust behalve zijn prachtige stem trok toen ook zijn plastische crea tie — hij was een uitnemend acteur — de aan dacht Later in de z.g Maifestspiele van de Ope ra uit Elberfeld onder Julius Otto leerde men hem o.a als Wotan in Der Ring des Nibelungen weerdeeren Op die hoogte van zijn talentontplooiing keer de Whitehill terug naar Amerika waar hij vele jaren en tot het laatst toe een der aantrekkelijk ste figuren was aan de Metropolitan Opera te New York ^ ¦ < »> i ¦ » De loop der bevolking in Nederland In 1931 Aan de statistiek van den loop der bevolking in Nederland over 1931 welke door het Centraal Bureau voor de Statistiek is uitgegeven wordt het navolgende ontleend Op het eind van 1931 telde ons land 8.061.571 inwoners nl 4.006.359 mannen en 4.055.212 vrou wen Het aantal mannen op 100 inwoners bedroeg 49.70 het aantal vrouwen 50.30 terwijl op elke 1000 mannen 1012 vrouwen werden aangetroffen In 1830 kwamen op 1000 mannen 1045 vrouwen vpor in 1880 1023 in 1909 1021 en in 1920 1013 waaruit een langzamerhand gelijk worden der aantallen mannen en vrouwen valt waar te nemen Van 1930 op 1931 nam de bevolking met 1.59 % toe Deze toeneming is hoofdzakelijk het gevolg van meer geboorte dan sterfte 1.27 % de vesti ging overtrof het vertrek met 0.32 % De cijfers der gemiddelde jaarlijksche toeneming sedert 1830 vertoonen van volkstelling op volkstelling op een enkele uitzondering na een stijgend ver loop hoewel die stijging in de laatste perioden inzonderheid in de periode 1920—1930 slechts ge ring is Splitst men de toeneming dezer periode in twee vijfjarige tijdvakken dan verkrijgt men voor de eersten 5 jaar een gemiddelde jaarlijk sche toeneming van 1.55 voor de laatste 5 jaar van 1.41 In 1931 werden 181.927 kinderen geboren waar van 177.387 levend en 4540 doodgeboren werden Het aantal levend-geboren jongens bedroeg 91.615 het aantal levend-geboren meisjes 85.772 zoodat tegenover 100 meisjes plm 107 jongens werden geboren Per 1000 inwoners berekend be draagt het aantal levend geborenen in 1931 22.18 tegen 23.12 in 1930 Voor de perioden 1840-49 1880-89 en 1910-19 waren de cijfers nog resp 33.54 34.68 en 26.79 Ook de doodgeborenen welke voor 1931 een cijfer van 2,50 per 100 geborenen aanwijzen be wegen zich in dalende richting het cijfer voor 1924 28 bedraagt 2.54 In 1921 kwamen op 100 geborenen 1.75 onwettig geborenen voor welk cijfer voor de perioden 1840-19 5.01 voor 1880-89 3.21 en voor 1910-19 2.17 bedroeg Het aantal hu wenden bedroeg voor 1931 14.71 per 1000 inwo ners en wijst ten opzichte van 1930 15.78 op een geringe daling De cijfers sedert 1840 geven een schommelend verloop aan In de periode 1840 49 was het cijfer 14.78 in 1860-69 16.44 in 1880 89 14.28 en in 1920-29 16.08 Wat de gebojDrten betreft worden op het platte land wat de huwelijken betreft in de steden de hoogste cijfers aangetroffen Het sterftecijfer bedroeg voor 1931 per 1000 inwoners 9.63 welk cijfer hoewel boven dat van 1930 9 09 liggend gunstig genoemd mag worden ten opzichte van vroegere jaren De periode 1840-49 geeft een sterftecijfer aan van 26.56 de periode 1880-89 een cijfer van 21.27 en de periode 1910-19 een cijfer van 13.40 De groote steden geven de gunstigste cijfers De sterfte is onder de vrouwen gunstiger dan onder de mannen echter wordt het verschil steeds ge ringer 0.32 scheidingen van tafel en bed voor Een be schouwing der cijfers sedert 1850 wijst op be langrijke toeneming voor de periode 1850-59 waren de cijfers resp 0.15 en 0.04 voor 1880-89 0.35 en 0.13 en voor 1910-19 1.11 en 0.23 • » ¦ t f ^ I ^ FINANCIEELE EN n ^ ECONOMISCHE Öerichten FINANCIEELE EN ECONOMISCHE ERICHTEN Door echtscheidingen werden in 1931 2988 hu welijken ontbonden terwijl het aantal scheidin gen van tafel en bed 504 bedroeg Op 1000 echt paren kwamen in 1931 1.92 echtscheidingen en 0.32 scheidingen van tafel en bed voor Een be schouwing der cijfers sedert 1850 wijst op be langrijke toeneming voor de periode 1850-59 waren de cijfers resp 0.15 en 0.04 voor 1880-89 0.35 en 0.13 en voor 1910-19 1.11 en 0.23 Kreuger's particuliere uitgaven Het slotrapport van ' de accountantsfirma Price Waterhouse & Co te Londen heeft aan het licht gebracht dat Kreuger door zijn fraudu leuze handelingen gedurende een periode van veertien jaar 288 milliöen gulden dat is dus per jaar ruim 20 milliöen gulden voor persoonlijke doeleinden heeft kunnen - uitgeven De verval schingen zijn in 1917 begonnen en bereikten haar hoogtepunt in 1923—1924 met de vervaardi ging van Italiaansche obligaties Een groep van Wallstreet zakenlieden die grcote stroppen hebben geleden door de Ineen storting van het Kreuger-concern gelooven nog steeds niet aan den dood van Ivar Kreuger Zij zijn van meening dat hij nog in het leven is " en hebben daarom een syndicaat gevormd om een grondig onderzoek in te stellen naar alle omstandigheden welke in verband staan met den volgens hen z.g dood en crematie van Kreuger Met dit doel is een Wallstreet-make I laar tot een soort particuliere detective benoemd en naar Parijs vertrokken I '^'^ DE PROVINCE Houten P — Zooals gewoonlijk had de heer B R melk opgeladen bij den veehouder J V aan de Hüutensche Wetering alhier Meestal rijden de kinderen van dien veehouder met den heer R naar school Eén der kinderen was nu oiige - merkt op de treeplank gaan zitten Bij het inrij-i den van het hek kwam het jongetje te vallen en kreeg het achterwiel over zijn arm De hulp van dr van Dop werd ingeroepen die bet armpje na onderzoek verbond Maartensdijk A — Het zielental onzer ge meente is in 1932 met 575 gestegen tot precies 4800 Tuindorp Haverland droeg hier natuurlijk het zijne toe bij De Bi » F De onderafdeeling van de R.-K Werkliedenvereeniging „ St Joseph " het E.-K Biltsch Tooneel heeft huishoudelijk vergaderd in het R.-K gebouw „ De Vereeniging " aan den Groen van Prinstererweg onder leiding van den heer G Alterat als voorzitter Deze wekte de le den op de prestaties van het tooneelspel te be vorderen in 1933 Na discussie werd besloten het tooneelwerk in te studeeren „ Twee wezen " hieraan kun nen ook adspirant-leden medewerken Een can didaat-lid werd met algemeene stemmen aange nomen waarna de voorzitter de vergadering sloot | A — Naar wij vernemen is de heer Amelink alhier ^ benoemd tot boventallig onder wijzer z.g kweekeling met acte aan de Chr school te Tienhoven Zeist E.E Alhier werd in de Concertzaal „ Figi " de film „ Barmhartigheid " van de veree niging „ Het Hoogeland " op uitnoodiging van de Zeister afdeeling van „ Ons 3-cents-fonds " vei - toond De hoofdvertegenwoordiger de heer Hofstee na in gebed te zijn voorgegaan begroette de aanwezigen en drukte er zijn spijt over uit dat niet heel de zaal gevuld was Spr herinnerde aan het in December j.I ge vierde jubileum der vereeniging wat beteekende een 40 jaar langen arbeid onder de paria's der maatschappij Spr vroeg dringend om steun waar nog zoo velen waarvoor opname noodig is moeten ge weigei-d worden Ook is een fonds gesticht voor de oprichting van een 5de koloniehuis voor de z.g blijvers Spr eindigde met den wensch dat de harten dor aanwezigen door deze film nog warmer mo ge gaan kloppen voor het mooie werk der veree niging Hierop werd met de filmvertooning aangevan gen De film gaf weer het leven in de kolonie waar ontslagen gevangenen voorwaardelijk veroor deelden zwervers landloopere drankzuchtigen ouden van dagen en maatschappelijk ongeschik ton liefderijk worden opgenomen en verpleegd en waarvan er velen na ontslagen te zijn aan een betrekking worden geholpen De film geeft alzoo een overduidelijk beeld van het groote werk van barmhartigheid reeds 40 lange jaren door de vereeniging „ Het Hooge land " beoefend Na ' t afdraaien der film sprak Ds Gillebaard het slotwoord en ging in dankgebed voor Driebergen—Rijsenburg A.H De pas opge richte Winkeliersver vergaderde in hotel Het Wapen van Driebergen en stelde statuten en hi;ishoudelijk reglement vast waarna gekozen werden de heeren D C J Kroon tot voorzitter C V Domfsenaar J L Evelein F v Heelsum B V Reenen W B v Zon en F de Bruijn tot leden van het bestuur Reeds is de nieuwe ver erkend door het ge meentebestuur waarvan een schrijven was in gekomen inzake een gemeentelij'ke verordeninsr op do winkelsluiting Aangezien gebleken is dat daaromtrent geen bepaalde plannen bij B en W Bestaan doch door hen gaarne de gedachte der winkeliers zou worden vernomen besloot de vergadering te antwoorden dat de ver geen be paalde voorst^ïlen heeft te doen doch indien B en W een verordening zouden willen maken de vor het concept gaarne van te voren zou ont vangen om dat in een vergadering te overwe gen en Van advies te mogen diehen I A.H Een film voor het Dept van het Nut alhier vertoond trok veel be langstelling Werd in de vorige lezing iets van de wonderen van het groote ter onzer kennis ge bracht deze film toont in hoofdzaak de wonde ren van het kleine De microscopische film laat zien de wezentjes die leven en strijden in een druppel slootwater de beweging der cellen in een bloeddruppel en van de bloedlichaampjes door de bloedvaten Voorts protoplasma-strooming in bladcellen en kristallisatie alles zooals door de microscoop wordt waargenomen Interessant is dat de film zooveel laat zien ujt het leven van vogels en van insecten op bloemen wat anders niet kan worden waargenomen De waarn voorzitter wees er op dat wij vol eerbied staan voor de wonderen in de schepping in ' t groote en kleine en eerbied hebben ook voor de techniek die ons dit moois ontsluiert Het bestuur besloot nog twee avonden te geven en wel een kluchtspel op 3 Febr en een film van het hoofdbestuur „ Dieren kijken u aan " op 10 Maart BURGERLIJKE STAMDEN UIT DEN OMTEEK Dilebergen-Rljsenburg A H — Geboren Willemijntje Alida d van H van den Brink en W V d Brink Adriana Johanna d van A M Staal en M J Lensink Frederika d van W v Remmerden en G de Graaf Heiltje Hendrika d van J A Haas en M Top Ondertrouwd Johan Pieter Horst te ' Mk maar en Aleida Geertruida Ebels Getrouwd Jacobus Hewes en Maria Gerarda Meering Willem Wildeman en Hendrika Koet sier Overleden Hendrika van Brummen 43 j d van D J van Brummen en H M G van Pee ren Maria Nieuwkerk 71 j echtg van D Ver meulen Anna Maria Raufeizen 47 j echtg van H J Vlogtmann Pieter Hendrik van Os 18 j z van P H v Os en B v Kommerden Woudecbeig V.V - Geboren atliariiia Su sanna d ïan E..Krainer en G v d Berg - lan z van J v d Waerdt en A v Egdoui Ondertrouwd E Boom en M van Wely — M van der Heyden en G van Voskuilen 
DERDE BLAD Donderdag 12 Januari 1933 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ~^ No 217 eeniging H.O.R.E.C.A^.F te ' s-Gravenhage was van meening dat het ook gemakzucht is van den middenstand dat de overheid meer en meer in grijpt in het bedrijfsleven Men heeft wel be weerd dat de bevolking aan dat oudbakken brood zal wennen maar dat is geenszins het ge val gebleken Het broodgebruik gaat achteruit en de vreemdelingen begrijpen niet dat zij geen versch brood kunnen krijgen Het is mogelijk met de tegenwoordige middelen ' s morgens klein versch brood te leveren ook zonder nachtarbeid De Vereeniging „ Horecaf zal het toejuichen als ' s morgens weer versch brood aan het ontbijt in de hotels kan worden gegeven De heer L Snapper lid van het Comité zegt dat het zeker niet de bedoeling is den nachtar beid weer in te voeren Het is mogelijk zoo zet spr uiteen dat ' s morgens om acht uur klein versch brood in de winkels aanwezig kan zijn met de tegenwoordige middelen Spr constateert voorts dat veel minder klein brood wordt gegeten dan vroeger Een gevaar noemt spr het voor de bakkerijen dat men in de hotels zelf gaa.t broodbakken Ook zal het broodverbruik achteruit gaan we gens verhooging van het maalpercentage Dit zou ook misschien niet noodig zijn als men den bak kers gelegenheid geeft ' s morgens om acht uur klein brood af te mogen leveren Nadat Dr J R Katz de vraag had besproken of het gebruik van versch klein brood aan het ontbijt schadelijk is werd een slotwoord gespro ken door den voorzitter waarin hij erop wees dat met behoud van de nachtrust van den ar beider het mogelijk is ' s morgens versch klein brood aan het ontbijt te hebben Hierna volgde debat waaruit o.m bleek dat men algemeen voorstander is van afschaffing van den nachtarbeid en dat deze afschaffing on aangetast kan blijven maar men toch klein versch brood bij het ontbijt kan hebben Het bestuur heeft het verzoek van het dage lijksch bestuur van Bussum ingewilligd omdat het eveneens van meening is dat de beteekening waarmee een bedrag van zes tot tien gulden ge moeid is den huurschuldigen te duur zou ko men te staan De heeren Calls afgevaardigde van de boeren van Laren Klaarenbeek afgevaardigde van de gemeente Blaricum en Zwanikken vertegen woordiger van de niet-scharenden zijn gekozen tot leden van de commissie tot nazien van de rekening 1932 Het bestuur is voorts in langdurige besloten zitting geweest ter behandeling van het request dat mrs M G Th de Kort te Bussum en F Oldewelt te Laren namens 104 inwoners van het Gooi hebben ingediend die in den loop van 1932 meerderjarig zijn geworden Zij verlangen alsnog in aanmerking te komen voor de Reser vaatuitkeering hoewel het bestuur 28 October j.l heeft besloten om alleen die personen die op de lijst voorkomen welke 15 Maart j.l is vastgesteld en tot 15 Maart geldig is hiervoor in aanmerking te doen komen De rechtskun dige raadsman van het bestuur mr A W Ger ritsen heeft dit request aan de hand van de Erfgooierswet bestreden Hij kwam tot de con clusie dat men niet kan afwijken van art 18 van de Wet waarop wordt bepaald dat de le denlijst van 15 Maart tot 15 Maart van kracht blijft en dat slechts het voorkomen op de leden lijst het recht geeft tot de uitoefening der aan het lidmaatschap verbonden bevoegdheden ' De bestuursleden hebben zich met deze conclusie vereenigd men was van meening dat het in willigen van het verzoek slechts zou leiden tot steeds meer requesten tot het maken van uit zonderingen Men besloot voorts om de uitkeering zoo noo dig mogelijk — voor 15 Maart — te doen plaats hebben en van het bedrag een deel in te hou den tot de belastingautoriteiten een besluit heb ben genomen ter zake van het heffen van de dividend en tantièmebelasting op de Reser vaatuitkeering welke in totaal twee millioen bedraagt Mocht ontheffing worden verleend dan zal het gereserveerde bedrag worden na gezonden — Wat kan nu gaan gebeuren aldus de heer Van Itallie — Dat de apotheker als verantwoor delijk hoofd van het badrijf moet zorgen dat hij te allen tijde in staat moet zijn aan alle aanvragen van geneesmiddelen te voldoen op het tijdstip waarop deze aanvragen tot hem ko men is een omstandigheid waarop hij niet den minsten invloed kan uitoefenen Dit ligt ge heel in handen van de geneesheeren en van het publiek Kon dus de apotheker volstaan door dat hij zelf den diensttijd kon regelen met het houden van bijv één adsistente zoo zullen thans de bepalingen van het besluit hem dwin gen tot het aanstellen van een tweede over te gaan Hierdoor wordt de werkverdeeling en dus de salarieering een geheele andere en zeker geen betere Tot heden hadden wij adsistenten in onze apotheken na 1 Febr zullen wij slechts werk nemers hebben zoo besloot de heer van Itallie zijn uiteenzetting s Luchtvaart | Nog steeds geen nieuws van Bert Hinklei Wederom is een etmaal verstreken zonder dat men eenig bericht heeft ontvangen van den En ^ gelschen Australië vlieger Bert Hinkler die Za-i terdag j.l uit Engeland vertrok met de bedoe < ling te vliegen over Brindisi of Athene naar Aleppo en verder over Bagdad Basra Jask Ka < rachi Alahabad Calcutta Rangoon Alorstai '^ Singapore en over Nederlandsch-Indië naar Australië In luchtvaartkringen gelooft men nog steeds aan de mogelijkheid dat Hinkler deze route heeft opgegeven om zijn eigenlijke route geheim te houden doch aangezien hij nergens gesignaleerd is maakt men zich ernstig onge rust ^ ¦ 9 » m I ^ Stad en Lande van Gooiland <¦•¦» Watervliegtuig in Tunis neergestort Drie dooden vier gewonden Boven het meer Ferryville in Tunis is een wa tervliegtuig van de marine neergestort Drie personen werden gedood vier gewond waarvan één ernstig Het rekest van de 21-]aiigen afgewezen Men schrijft uit Bussum aan de N R Ct In de bestuursvergadering van Stad en Lande van Gooiland welke Woensdag is gehouden is een klacht ingekomen van de tuinarchitecte mej Tine Cool te Bussum over de zandafgravingen die haars inziens in te groote mate op de Fran sche Kampheide plaats hebben De voorzitter legde naar aanleiding hiervan een staat van het aantal vergunningen over dat aan leden van Stad en Lande gedurende 1932 is verstrekt waaruit bleek dat er in het geheel 277 kubieke meter is afgegraven Een cijfer dat spr zeer gering achtte De overige bestuursleden de burgemeester van Bussum was afwezig deelden dit inzicht en vonden geen aanleiding tot het nemen van maat regelen te meer daar over enkele weken het be heer over deze heide bij de stichting Het Gooi sche Natuurreservaat zal berusten Het bestuur heeft het adres behandeld van W Krynen te Bussum die niet meer op de leden lijst van 1932 kon worden geplaatst omdat hij de daarvoor noodlge formulieren niet op tijd in hezit had ontvangen doordat de post ze bij een naamgenoot heeft bezorgd die niet al te spoedig voor doorzending heeft zorg gedragen De heer Calls Laren opperde de mogelijk heid dat het langzame familielid den adressant de uitkeering van 600 gulden heeft willen doen misloopen en vond dat men den man tegemoet moet komen De overige bestuursleden waren echter van meening dat de fout in eerste instantie bij den gedupeerde zelf ligt daar deze op de secretarie van Stad en Lande geen kennis heeft gegeven van zijn vei'andering van woonplaats Aan deze adresverandering is de fout van de post ontspro -' ten en vervolgens die van het familielid Het verzoek om alsnog op de lijst geplaatst te worden is z h s afgewezen B en W van Bussum hebben tot het bestuur het verzoek gericht om ten behoeve van Erfgooi ers die aan de gemeente Bussum huurschuld hebben en deze willen cedeei-en aan Stad en Lande af te wijken van het bestuursbesluit vol gens hetwelk Stad en Lande alleen cessies er kent die per deurwaarder of notaris beteekend zijn Deze cessies worden verrekend bij de Re servaatuitkeering <# ¦ O ' » De Zeenwsche Inchtlijn s > • ' Er zijn ernstige moeilijkheden ontstaan over ' ï vliegveld te Haamstede die tengevolge zouden hebben dat de Zeeuwsche luchtlijn in 1933 niei meer door de K.L.M zou worden geëxploiteerd Op initiatief van den burgemeester jhr R J H Q Boëll hebben nu de.laatste weken te Haam stede verschillende besprekingen plaafe gehad tusschen de belanghebbende groepen welke be-i sprekingen thans tot een gunstig resultaat heb ben geleid zoodat het behoud van de Zeeuwsche luchtlijn zoo goed als verzekerd is De gemeenteraad van Haamstede heeft nl in zijn Zaterdagmiddag jl gehouden vergadering na uitvoerige besprekingen zonder hoofdelijk » stemming aangenomen het voorstel van B en W om de egaliseeringswerkzaamheden van de uitbreiding van het vliegterrein als werkver schaffingsobject en met rijkssteun uit te voeren een en ander onder de noodige garantie terwijl de gemeente verder — om het behoud van het vliegveld voor een aantal jaren te verzekeren — het vergroote vliegveld ter groote van pl.m 30 H.A met parkeerterrein inbegrepen 200 M bouw verbod om het terrein van de N.V Nieuw Haarn stede zal huren voor zes jaar met mogelijkheid van verlenging en optie van koop voor de som ma van f 1000 per jaar onder voorwaarde dat door de medebelanghebbenden gemeenten V V V.'s K van K en anderen een bijdrage in de jaarlijksche huur wordt verleend De gemeenteraad van Zierikzee nam dezer da ^* gen een gunstige beslissing en stond een bijdra ge van f250 — toe Het laatste woord is thans aan de overige gemeenten V.V.V.'s en verdere belanghebbenden en belangstellenden in do Zeeuwsche luchtlijn op Schouwen en Duiveland Met de werkzaamheden zal zoo spoedig moge lijk worden begonnen Het vliegveld zal dus In de eerstvolgende jaren door de gemeente Haam stede worden geëxploiteerd Antwoorden " I OP RECHTSVRAGEN Het versche cadetje — A R schrijft Een huwelijk is den 7en Dec van het vorige jaar door de Rechtbank ontbonden en den 24sten Dec is dit vonnis in kraxht van gewijsde gegaan Welke datum geldt nu als begin voor den duur van negen maanden welke de vrouw moet wach ten om een nieuw huwelijk te kunnen aangaan Is het juist of berust dit op een misverstand mij nerzijds dat wanneer genoemde vrouw zich laat onderzoeken en een bewijs van den dokter krijgt dat zij geen kind verwacht voor het verstrijken van den termijn kan huwen Of wordt onder alle omstandigheden deze tijd gehandhaafd Een vrouw die gehuwd is geweest mag geen nieuw huwelijk aangaan dan nadat 300 dagen verloopen zijn sinds de ontbinding van het hu welijk Bedoelde vrouw zal moeten wachten tot 300 dagen na de inschrijving in de registers van den burgerlijken stand van de uitgesproken hu welijksontbinding Een bewijs van deze inschrij ving in het echtscheidingsregister kan zij ter ge - meente secretarie bekomen van de gemeente waar het huwelijk destijds voltrokken is Een doktersverklaring als door A R bedoeld heeft in dezen geenerlei invloed De wet eischt dezen termijn van 300 dagen uitdrukkelijk Zelfs al is een vrouw binnen 300 dagen na de ontbinding des huwelijks bevallen moet zij toch den vollen termijn wachten Het Comité tot het verkrijgen van versch brood bij het ontbijt hield gistermiddag te Am sterdam een vergadering Door den voorzitter van het Comité Mr Jules Keizer werd in zijn openingswoord uiteengezet dat voor „ versch brood bij h«t ontbijt " allerwege belangstelling bestaat Hierna voerden eenig © sprekers het woord over de vraag „ Waarom niet - versch klein brood voor het ontbijt af te halen " Door Mr C A van Gorcum secretaris van de Vereenigmg van Meelfabrikanten te ' s Graven-hage werd uiteengezet dat wanneer een wets wijüiging door de Staten-Oeneraal wordt goedge keurd de aribeid in de bakkerijen om 5 uur in plaats van 6 uur mag beginnen Dan is het mo gelijk het kleine brood om 7 uur gereed te heb ben Daarom moet dit wetsontwerp in dien geest worden uitgebreid Met nadruk wordt verzekerd dat het niet de bedoeling is den nachtarbeid weer in te voeren Als'klein versch brood ' s morgens vroeg weer verkrijgbaar ie zal er ook aanzienlijk meer brood verkocht worden zullen de landbouwers meer graan leveren De heer J N van Hanje voorzitter van de Ver - WAARSCHUWING Prima oude volvette kaas met Küksmerk 35 ct per pond Prima Leidsche kaas 20 cent per pond Vette en belegen Gouda kaas 20 cent per pond AUeen VEERMANS ' EMSIMDEL ^ KORTE VIESTRAAT 18 GEEN FILIALEN Pastoli de veilige tandpasta ' t Is Nederlandsch Fabrikaat Wegens enorm succes in t vorig jaar wedsropvoering van „ ZIJN SPEELGOED " n Spel in 3 bedrijven naar het Duitsche Liebelei " 1 I A.S ZONDAG 16 JANUARI 8 UUR *-* | N.V SCHOUWBURG — OUOEGRACHT 245 Duivensport Zeer geschikte gelegenheid aangeboden voor inkorven en opslaan van kooien in I centrum stad met prachtig vergaderlokaaL Adres MARIAPLAATS BC RIETSTEEG 8 Bloem van Dalen DESKUNDIGE Het oudste en goedkoopste adres voor Hygiënische mid delen voor Dames en Heeren Geen winkel Gratis inlichtingen Van 10-10 Van Brakelstr 3 einde Poortstraat Alex Namankade 1ste straat links Neemt tram 5 Utrecht NOG SLECHTS 3 DAGEN duurt onze SERIE-PRIJS-VERKQOP VAS KACEELS HMRDEH QASFORMUIZEll Een greep uit den voorraad Prima eirenleorende haard compleet met voetplaat en plaatsing f 3laS2 HEISEN Mr Smid L Jansstraat 11 CATH.SINGEL 17 t/o Paardenveld TE KOOP f 1.25 bij meerdere afname f 1 - DSaR»43«D«>!D«D«><5a3«!«>eD«C juist omdat Pastol gemaakt wordt •^ in een wereldvermaarde Neder landsche fabrieic hebt U de zeicer heid de zuiverste tandpasta te koopen Ge kent den fabrikant en hij blijft U tenvoile garant voor zijn product Bovendien is Pastol de voordeeligste tandpasta zuinig in ' t gebruik en groote tuben tegen lagen prijs Koopt eens een tube Dan zult U zelf ondervinden dat ge er veel langer mee ^ doet Pastol maakt de tanden blank en houdt den mond gezond FORD-EINDE 31 2-deurs kleur roodbruin als Qieuw door omstandigheden ter overname Prijs i 800 — Br no 5670 bur dezer Afslag - Afslag 20 ct 22 ct 12 ct 12 ct 15 ct 15 ct Ie 8 BanderiookTl Achterham Saneijsen Saks Leverworst Berl Leveiwoist Tongenwoist Geld Roofcwoist met loodje p Qiove Roofcwoist Volvette Kaas p Leidscha Kaas Roombotei P.O P.O P.O. P.O P.O P.O van goeden Cognac vó6i den maalt«d wekt den eet lust op terviröl het gebruik er na de spijsverteering be vordert Een glas goede Cognac des infecteert mond en keel en bestrijdt griep influenza en verkoudheid Cognac uit den Stadskelder is het zuiver distillaat der witte wü'ncn uit de cognac streek Jarenlang geröpt op vat munt ze uit door fijn aroma en groote zachtheid De prüs is vanaf 1 3.40 per liteTfL Van woorder kan men niel leven / Het Nationaal Crisis Comité verschaft de mid delen noodzakelijk om in de eerste levensbe hoeften te voorzien " doch daarvoor is ook Uw hulp noodig Stort daarom voor het mooie doel een bijdrage op postrekening 1 8Ó000 REGLAMEMAIINO p 35-i2ct p p < 2 ct p 45 50 ct p.p 25 ct p.p 87 ct ALLEEN OEZE MAAND IAPOIIzïSTOOMENl.50 COSIUUM 2.25 Wser als nisuw en In 3 dagan thuis VERVERIJ Groote doos 35 ct Groote Tube 60 ct Doos 20 ct Tube 35 ct MARÏASTRAAT 37 Bold TEL 12849 DUMES „ Het Huis van Vertrouwen " voor alle Hygiënische middelen zoowel voor dames als heeren is Maison Simonis Adelaaistiaat 72 Utrecht Bus Tuindorp Gesloten huis Alle inlichtingen en prijs courant gratis ook per brief Uiteluitend gncGesmiddelea VELTMAN maakt blanke tanden WITTEVROUWENSTR 28 KANAALSTRAAT 100 TEL 16060 FINJE-STADSKELDER OUOEGRACHT 226.-TEL - l0359.-DAMSmS5-TEt.lS514 n^^KI voor een gratis monster-doosje Pastol In open - Dv.iyi ^ envelop waarop IJ ct port zenden aan BOLDOOT - AFDEELING RECLAME - AMSTERDAM '^' ïhriil Uw naam en « dret op de achterzijde der enveloppe Adverteert i d blad 12 Het werktijdenbesluit voor apotheken Gioote ontstemming in de klingen der georganiseerde adsistenten tegen het verzet van apothekeiszijde Naaï men ons van den kant van georganiseer de apothekers adsistenten mededeelt heerscht in deze kringen groote ontstemming over het feit dat nu 1 Februari a.s het werktijdenbesluit voor apothekers in werking zal treden de apo thekerastand alle moeite doet het besluit nietig verklaard te krijgen Behalve dat te dier zake een adres aan de Koningin is gezonden is men nu op initiatief van een groep apothekers uit Zwolle bezig met het verzamelen van handteekeningen van apo - thekers adsistenten die door het neerschrijven van hun naam zich tegen het besluit verkla ren Alle apothekers hebben daartoe — naar men ons verder mededeelde — een schrijven ontvan gen waarin hun verzocht - wordt het personeel te laten teekenen Daarbij is dan nog een af zonderlijk schrijven voor de adsistenten waarin gewaarschuwd wordt dat de gevolgen van het werktijdenbesluit zullen kunnen zijn verlaging van salaris verkorting van de vacantie betaling van de noodhulp bij vacantie ontslag en het aannemen van goedkooper personeel Dit alles maakt het begrijpelijk zoo vernamen wij tenslotte dat zeer vele apothekers-adsisten ten uit angst voor ontslag noodgedwongen zul len teekenen Een ulteenEBtting uit apothe keiskringen Naar aanleiding van het bovenstaande heb ben wij ons gewend tot den heer V van Itallie voorzitter van het departement Amsterdam van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der pharmacie Het schijnt dat de actie georganiseerd doorvier apothekers in Overijssel woonachtig haaroorzaak heeft gevonden in ontevredenheidsbe tuigingen van de zijde der adsistenten zoo zeideonze zegsman Het stuk aan alle adsistenten overhandigd,is mijns inziens bezadigd gesteld en in overeen stemming met de feiten In een begeleidendschrijven aan de patroons wordt uitdrukkelijkverzocht geen pressie op het personeel uit teoefenen tot het verkrijgen van adhaesie betui-gingen met het intrekken van het werktijden besluit Wij moeten aannemen dat deze pressieook inderdaad zal zijn achterwege gebleven Dat zeer vele adsistenten slechts een klein gedeelte is georganiseerd sterk gekant zijn te gen genoemd werktijdenbesluit is in confesso De geringe voordeelen die hier en daar voor enkelen zullen zijn te behalen wegen niet op tegen de groote nadeelen die er tegenover staan Dat de apothekers zeer verbitterd zijn over dit huns inziens overbodige en hün opgedron gen besluit behoeft geen nader betoog De ar gumentatie is voldoende tot uitdrukking ge bracht in de adressen aan Koningin en minister welke v^n apothekerszij de zijn gezonden Het valt niet te ontkennen dat er onder de adsis tenten slachtoffers zullen moeten vallen Hierop is van den aanvang der actie herhaal delijk en met nadruk gewezen doch men heeft dit argument terzijde geschoven onder het motto vakbelangen gaan vóór persoonlijke belangen STADSSCHOUWBURG UTRECHT HET SCHOUWTOONEEL Adr v d Horst en Jan Musch ZONDAG 14 JANUARI 8 UUR 5 cocosmaerons 5 olienootreepeo 5t OeKiiiflfordschoo Blijspel voor JONQ en OUD in 3 bedr n h boek van OlSSy VAN MARXVELDT Regie t KO VAN DIJK Nog zeer goede plaatsen beschikbaar 4 melkreepen i 4 rollen pepermunt 4 cake'jes 2 ons provincial 1 ^ «» kinderbruidssuikers ^ pond zoute pinda's geeft bovendien ' n serviesbon ^ ij iederei inkoop O I TIEiEVOLKSCSNOEIIT ' s avonds 8 ^ uur in TIVOLI Onder leiding van HENRI V GOUDOEVER Solisten W L WERNER Vloloncal KEES HARTVELT Ait-Viool Programma's tevens be wü's van toegang van Za terdag af aan de bekendeadressen 565.7 Openbare verkooping coanTé VOOR werk verschaffing op zaterdag 14 januari a.s ' s avonds 7 nut zullen in de loodsen der Werkverschaf fing nabij het Station Ma liebaan VERKOCHT WORDEN diverse Artikelen als Tafels Stoelen Kasten en hetgeen verder ter tafel zal worden gebracht Te zien Zaterdag van 10 tot 3 nur 5667 Namens de Commissie van Verkoop J BEIJERS Vendumeester N.B Aan het kantoor der Werkverschaffing dagelijks te bestellen en te verkrijgen ÏBiken eii fireenen / 4^e JAgRG / ABONNEMEI BIJ VOORÜITI PEn WKRK „ MAAND „ 3 IWAANI fr p post p fr p post p 3 fr p p buit p Dit nummer b VF JA Znnsop Zonson Maans Maans Wij allen zijn moet niemand dan u zelven B un OVERZICHl De econon laod - It slavië — kiezingen — Kabinel nestie In in Grieken naesche ii Japansch In de Begrootin dag heeft de Rijks Zaken Dr Warmbo den economisphen to begon met t « ronstat ging van den werel te naderen liet wa romisch program de keling in opwaartscl nomisrhe politiek te seizienwprkloaslieid men bedenken dat derde van de tnener droeg De koersstijgi sen Was des te m schieden ondanks de staat had moe:en beurs koml het gehe in het bijzonder den nen ondernemer om der ondernemingen l makkelijker verkrijg Wat de werkversol dit gebied genomen het particuliere bed tot nieuw leven to br iken economisch te verschaffing moet sIe mag geen doel op haar natuurlijke grer valuta Tenslotte besprak c de komende tan.k We eon goede scliuldenre te makon aan de bc ternationale riilvcrk bilisoercn dan zou \ wee zijn Alle lande bij regeling van dez De politie die Muss ovr>r Italië in de wer zoodanig dat zjjn r van de grootste waa melding van een int woordiger van de Mussolini verklaarde men opgelost moeten stel van den internal non intreden Ten ee oorlogsschulden word geruimd Ten tweede tijk tot werkcjlike or en ten derde moesten broken en de valuta worden Mi ssolini vepklaarr ¦ toenadering tusschen bij hij herinnerde aai wen Franschen amba „ Wij hebben den vi slechts regeling van geling van onze binr den hebben wij vree van den corresponde dat Itali(S ook met Jf standhouding wens no"dzakelijk dat ook vende politiek jegen bestaande toes'and wen.schte dai hij bete den journalist of Mu pen dat Ruropa in g gewikkeld zal worde „ Wij willen niet mil Coserave heeft in h verkiezingsstrijd te K gesproken waarin hi weer aan de regeerin wij ons voor de anm December 1932 Jmi en Juni 1934 kwijt ti 7 - ^^::^' jr^i%'^'"^i;^Brf^^?^^s ^'^**'^^ '-''^^'^''^'^^'- ' A,iü*,:jk-^.i^-i n 

Kranten

Ga naar