Utrechts Nieuwsblad woensdag 29 juni 1932

40 * JAARGAHG 1932 OPLAGE 27000 EXEMPLAREN - UITGAVE v.h JOH DE LIEFDE N.V - BUREAU DRIFT 23 UTRECHT - No 4 ^ ABONNEVCIITSPRUS VU VOORmTBETAUNG PER WEEK 0.20 » MAAND 0.874 3 MAANDEN 2.60 it p post p mnd O.SO tt p post p 8 nmil 2.60 fr T > n butt p 3 mnd 5.5f < Tel Afim voor Abonn en Advertentiën 10026 Post-Giro No 1S4949 VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE DP ZON - EN FEESTDAGEN - Telefoon Redactie — fvoor nieuwsberichten intercommunaal 14507 Prijs dei Advertentiën b4 vogrmtbetaüng Van 1-6 regels I l.!SOl Elke reëel meer 25 Cent Advertentiën In het Zater - dagDummer 5 Ct d regel extra Kleine advertentiën Klelntleal hoogstens 20 woorden f 0.60 t achtereenvolgende olaatstngën t 1.50 Elk woord meei t/m 30 woorden 4 wnt per Dlaarslng Elk woord boven 3u woorden 5 cent oer olaatslng Dit nummer bestaat uit drie bladen DE CONFERENTIE TE LAUSANNE Jubileum Dr J W Th Lichtenbeli ¦^¦• i » Een foto van een groep belangstellenden bij het ^ S-jarig juUleum dat Dr vierde = BuiTENLANDT OVERZICHT Pakken zich weer dreigende wolken saam bo Vëii Lausanne en Geneve Booze geruchten doen de ronde dat de conferentie te Lausanne in het begin der volgende week zal worden verdaagd met de mededeeling dat de Düiteche voorstellen door een technische commissie zullen worden on derzocht en voorts verluidt uit Geneve dat Hen derson voornemens is de Ontwapeningsconfe rentie op 17 Juli te sluilen mits de delegaties zich verbinden willen in November weer bijeen te komen Maar — vóór 17 Juli kan nog zooveel gebeu ren Wat de conferentie te Lausanne betreft heet het dat ze verdaagd zal worden teneinde nu het moratorium toch is verlengd en dus van die zijde geen gevaar dreigt uitstel te krijgen tot nader overleg en tot het vinden van een zake lijke b9,8i8 Als die verdaging echter maar niet bedoeit de zaken op de lange baan te schuiven Mét iiitetel pR telkens weer uitstel komt men niet verder en ook te Lausannö « al tne & einde lijk eens den - moed tot daden dienen te töonen Dit is zeker — de Duitsch-Fransche onderhan delingen leveren nog heel wat moeilijkheden " op en " de hervatting van de rechtstreeksche bespre kingen tusschen Herriot en Von Papen na hun terugkeer te Lausanne wekt nu niet bepaald groote verwachtingen op De Duitsche kanselier schijnt onder den in vloed geraakt te zijn van de aanvallen der rechtsche pers en de druk van rechts te Berlijn wordt nog steeds sterker en moet nog aange wakkerd zijn door de critiek van links in de eerste dagen der conferentie op de zoogenaamde toegeeflijkheid van Von Papen uitgeoefend Ook schijnt Hitler achter de schermen weer een woordje over Lausanne mee te spreken Vandaar dat de nationaal-socialisten ten opzich te ' der conferentie zeer terughoudend zijn Zou Hitler inderdaad Von Papen als zondebok wil len gebruiken die de verantwoording op zich mag nemen voor onvermijdelijke concessies vóór hij de woestijn wordt ingestuurd Ten slotte wordt ook nog beweerd dat de En gelsche regeering te Geneve een nieuw ontwape ningsplan aan de orde zal stellen dat waar schijnlijk nog verder zal ' gaan dan het Hoover plan We zijn benieuwd De belangrijkste telegrammen die we ontvin gen aangevuld met die aan „ Vad " en „ Tel ' la ten we hier volgen SPOOBWEGONGELXmEEN Naar uit Toulouse gemeld wordt is een extra trein waarin eenige honderden leden van een bond van oorlogsdeelnemers zaten dicht bij het station Loubère onspoord Tien personen wer den zwaar gewond Bij Castlerocik Colorado zijn negentien wa gons van een trein die fruit vervoerde gede railleerd Volgens tot dusver ontvangen berich ten zijn acht personen gedood en veertig ge wond Nabij Rabada in Spanje zijn twee personen treinen met elkaar in botsing gekomen Er zijn op het oogenblik een doode en 14 ernstig gewon den geteld De stationschefs van Lugo en Rabada zijn gearresteerd VROUWEN EN KINDEREN DRINGFN HET KIELSCHE RAADHUIS BINNEN Dinsdagmiddag is voor het raadhuis te Kiel een betooging gehouden door vrouwen en kin deren van werkloozpn die onder leiding van een communistisch gemeenteraadslid het raadhuis binnendrongen en protesteerden tegen de geringe ondersteuning Ten slotte werd de politie te hulp geroepen De men.schen werden door de agenten uiteen gedreven ¦^¦< e'»i AANVARING BIJ PORTLAND HARBOUR Tóen de onderzeeër „ Rainbow ' Dinsdag de ha v.envan Portland verliet kwam zij in botsing met het stoomschip Premier een kleine plezier boot De „ Rainbow " liep slechts eenige averij op doch de „ Premier " werd aan stuurboordzijde ge ramd en keerde naar Weymouth terug De passagiers van het pleziervaartuig werden door den onderzeeër opgepakt en aan land ge bracht Er waren 150 passagiers aan boor ^ Officieele mededeeling inzake de besprekingen De tweede bijeenkomst van MatDonald Her riot en von Papen Dinsdagmiddag te Lausanne gehouden in aanwoziglieid van den Duitschen minister van Buitenlaridsche Zaken en de mi minister van financiën ' van Frankrijk en Enge land welke vier uren duurde werd tegen acht uur beëindigd ¦ Overeengekomen werd dat Woensdag opnieuw een zitting der zes uitnoo digende mogendheden zal worden gehouden zoomede directe onderhandelingen tusschen de Duitsche en Fransche delegatie en wel tusschen von Papen en Herriot zoomede tusschen Schwe rin Grosigk en Germain Martin Betreffende het verloop der zitting wordt officieel verklaard „ De president der conferentie heeft met de lei ders van andere delegaties en de gedelegeerden van Frankrijk Duitschland en Engeland de re sultaten der besprekingen welke tusschen deze delegaties hebben plaats gevonden geresu meerd Woensdagmiddag zal de president der zes uitnoo digende mogendheden rapport uitbrengen over den toestand De bespreking tusschen de Duit sche en Franache delegatie zal worden voortge zet Volgens mededeelingen van Fransche zijde is bij de Dinsdag gevoerde besprekingen gebleken dat er geen uitzicht op een oplossing is Men is overeengekomen een commissie te benoemen bestaande uit de vertegenwoordigers der zes uitnoodigende mogendheden ten einde op deze wijze de conferentie permanent te verklaren BRAND AAN DE HAVEN TE SKAGEN In een groote vischconservenfabriek aan de ha ven te Skagen is brand uitgeibroken Alle voor raadlcodsen zijn afgebrand en ook de fabriek was niet meer te redden Na drie uur was men den brand meester BRAND XN DE OPERA TE HANNOVER Dinsdagmiddag is door onbekende oorzaak brand uitgebroken in de garderobe van de opera te Hannover Het Tunr verspreidde zich zeer snel zoodat groot alarm geimaakt moest wor den De brandweer had groote njoeite otn het vuur tê bedwingen De schade is vrij groot HET RUKSBEGROOTINGSPLAN 1932 GOEDGEIKSURD DOOB DEN DUITSCHEN RUKSBAAD De Duitsche Rijfcsraad heeft in zijn plenaire zitting het Bijkstoegrootingsplan 1932 goedge keurd *•* HIÏT SKLABEK-FROCBS De verdedigers van alle verdachten in het Sklarek-proces te Berlijn zijn in beroep gegaan tegen het door de rechtbank gewezen vonnis ^'•»»- MUNWEBKimsSTAKING IN BBUïIg GEëINDIGD De mijnwerkersstaking in het gebied van Ber gen die een week geleden is uitgebroken is ge ëindigd De al^beiders hebben het werk hervat zonder dat een wijziging is gekomen in de over eenkomst betreffende de loonsverlaging ^'•'» HET LEGER VAN GENERAAL MA Volgene mededeelingen van de zijde der Ja panscha legerleiding is de hoofdmacht van het leger van generaal Ma Tsjang Sjan den voor naamsten tegenstander van de nieuwe Mantsjoe rijsche regeering ten Noordwesten van Charbin vastgeloopen en in een soort val geraakt waar door het gedwongen zal zijn zich te laten ont binden of zich in de pan te laten hakken EEN INCIDENT IN HET SPAANSCHE LEGER Tijdens een parade in het legerkamp Caraban chel ongeveer 40 K.M van Madrid is een merkwaardig incident afgespeeld De chef van den Generalen Staf generaal Goded had een toespraak tot de troepen gehouden en eindigde zijn rede met de kreet „ Leve Spanje " welke door de troepen enthousiast werd overgenomen Een luitenant kolonel der infanterie Don Julio Mangada geraakte echter in zulk een woede omdat de generaal geen enkele toespeling had gemaakt op de republiek en niet had laten roe pen „ Leve de Spaansche l-epubliek " dat hij deii generaal aansprak en na een heftige woorden wisseling de epauletten van zijn schouder rukte met den uitroep dat hij liever zijn rang en graad zou willen verliezen dan gehoorzamen aan de bevelen van dezen generaal Kolonel Mangada werd onmiddellijk gearresteerd Het incident heeft veel commentaar uitgelokt omtrent de stemming in het Spaan.'che leger ¦^¦•'» tt^'':.iF ' i">V'jai;';"..R,S ',' ~-- ^:-..* j ^ DE FRANSCHE ÖORLOGSBËGROOTING Bezninigingsmaaliegelen De Fransche minister van oorlog Paul Bon cour legde een verklaring af over de voorgeno men bezuinigingsmaatr.egelen Hij verklaarde o.a dat de belangen van het leger "« der deze Feitelijk zou de conferentie reeds dezer dagen beëindigd worden mogelijk reeds Donderdag Naar uit Lausanne wordt gemeld verklaarde Herriot dat hij geen kans zag om de Duitsche en da Fransche opvatting rhet " elkaar in over eenstemming te brengen en dat men niet veel verder is dan op den eersten dag der conferen tie Gibson weer te Lausanne De Amerikaansche ambassadeur Gibson de leider der delegatie van de Vereenigde Staten te Geneve is Dinsdagmiddag onverwacht in hotel Beau Rivage het hoofdkwartier der Brit sche regeering te Lausanne aangekomen waar hij een vrij langdurig onderhoud heeft gehad met MacDonald waarbij naar verluidt de ver dere behandeling van liet nieuwe Amerikaan sche ontwapeningisplan en de houding der En gelsche regeering nopens de Amerikaansche voorstellen is besproken De Amerikaansche regeering eischt een spoe dige definitieve bespreking der Amerikaansche voorstellen terwijl in vooraanstaande kringen der Ontwapeningsconferentie het voornemen zou bestaan de conferentie den 15 Juli voor eeni ge maanden te onderbreken zonder dat een be handeling der Amerikaansche vooretellen zou plaats hebben Het presidium der ontwapeningsconferentie zou naar in het voornemen ligt de volgende week bijeenkomen waarna de hoofdcommissie haar werkzaamheden zou hervatten tot midden Juli maatregelen niet mochten lijden Maar daar de legeruitgaven ongeveer de helft bedragen van de geheele begrooting spreekt het vanzelf dat zij niet vrij kunnen blijven van bezuinigings maatregelen Men zal hier echter niet meer be zuinigen dan bij de andere ministeries Wan neer de mogendheden mochten besluiten tot een algemeene beperking der legeruitgaven zouden de reeds voltrokken Fransche beper kingen daarbij in rekening worden getrokken Men mag niet vergeten dat Frankrijk in dit opzicht reeds veel gedaan had POLITIEKE ONLUSTEN IN * DUITSCHLAND Dinsdag werd te Stassfurt de doodgeschotenOtto Leining begraven Na de begrafenis trok ken ongeveer 1500 der aanwezigen in een gesloten optocht weg Daar het kerkhof op grondge bied van Anhalt ligt had de politie hier eerstniets tegen in te brengen Zoodra echter doorde betoogers Pruisisch ' gebied werd betreden,trad de politie op en trachtte de menigte uiteente drijven Zij stuitte op verzet en maakte ge bruik van de vuurwapenen Drie personen wer den gedood Zeven gewond Dinsdagmiddag werd te Duisburg een natio - naal socialist die op zijn fiets zat door een auto achterhaald Uit den wagen werd gescho ten waarbij de man werd gewond In de Salomonstrasse heeft een vechtpartij plaats gehad tusschen eenige communisten en nationaal-socialisten Eenige personen werden gearresteerd Na afloop van een door nationale studenten in den Lustgarten te Herlijn belegde meeting is het Unter den Linden tot botsingen gekomen met - de politie De politie dreef de demonstran ten met de gummistok-(uiteen ¦ ¦ ' •¦ »- VERKOOP BUr^XECUTIE 5 gewonden Uit Pforzheim wordt gemeld Het is tot een geregelden boerenopstand ge komen in de gemeente Goebrichen toen bij een landbouwer aldaar een verkoop bij executie zou worden gehouden De uit verscheidene honder den personen bestaande menigte nam een drei gende houding aan Politie werd te hulp geroe pen De landbouwer diens zoon en eenige de monstranten werden gearresteerd Het gerucht liep dat zij naar Pforzheim zouden worden ge bracht Tegen den avond schoolden groote menschenmenigten in verband hiermede sa men voor het raadhuis en maakten aanstalten het gebouw te bestormen Per auto arriveeren de politie kreeg een hagelbui van steenen en andere projectielen op zich af gezonden waar na de bestorming ' inderdaad werd doorgezet Vensterruiten en dakpannen werden kapot ge slagen De politie kon niets uitrichten en moest terug trekken Ongeveer 10 uur arriveerde ver sterking doch deze stuitte op barricaden van waar een hagel van steenen en planken op de politie-agenten neewiel Plotseling vielen ook schoten Ook de politie vuurde Een landbou wer vier ander personen en een bejaarde vrouw werden gewond Verscheidene agenten bekwa men kwetsuren door steenworpen Ten slotte slaagde de politie er in die straat te ontruimen waarna zij met de'gearresteerden snel verdwe nen Door Schupo en gendarmerie zijn alle straten en uitgangen van het plaatsje bezet Huiszoekingen werden gehouden -#- H DE KABINETSCBISIS IN PORTUGAL De President van de Portugeesche republiek heeft den vroegeren minister van financiën Salazar met de vorming van een nieuw Kabi net belast Salazar beeft de opdracht aanvaard 30000000000000000000QQOOOOOOOOOOO De gerolde munt ' J Geld hier uit metaal verkregen „ Zij — zoo leest men op ' s Rijks Munt — „ Nooit ten vloek doch steeds ten zegen " — „ Nu dan zij het mij gegund " Dacht een listig zakkenroller Die dien spreuk gelezen had En dien trachtte ' te ' betrachten ' Wat hel resultaat had dat Zestien honderd gouden tientjes Sedert Maandag aan de rol ' En hun - statig rijks-huis uil zyn De recherche breekt haar bol Hoe het komt dat zoo opeens dit blinkend rollend m,ateriaal Dat alom zoo'n groote rol speelt Zoomaar zonder veel kabaal Kan gerold zyn Toch kan ' t best nog dat die muntroof hier begaan Aan den dader of de daders Mettertijd duur komt ie staan ' Want een dergelijk soort grap wordt Zelden straf loos uitgehaald Zulk een grapjas zeg maar gap-jas Zet de staat ' t doorgaans betaald Vader Slaat die uit zooveel al ' Munt wist én nog meer weet te slaan W^ees eens'niet Vadertje Langzaa'm Vang den dader en toon aan Dat je'ook wel dat muntslaans-kunstje Op gesmolten en ontmunt Geel metaal en niet alleen op ' s Fiscus ' volk toepassenjkunt HIPPO KREEN ^ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ^ DE VALEBA NIET NAAB OTTAWA Van bevoegde zijde wordt vernomen dat De Valera de conferentie van Ottawa welke de volgende maand begint niet zal bijwonen daar hij met het oog op de vele binnenlandsche aan gelegenheden Ierland niet kan verlaten DE EED VAN TBOUW IN lEBiLAND Naar uit Dublin wordt gemeld is het wets - voorstel tot afschafing van den eed van trouw door den lerschen Senaat in zeer gewijzigden vorm aangenomen De regeering is echter niet van zins het aldus gewijzigd over te nemen Toch zal het wetsvoorstel met de er in aange brachte veranderingen naar de Dail worden doorgezonden VERSPREIDE BERICHTEN Tusschen Brüx en Komotau Tsjecho-Slowa kije is een auto in een sloot gereden en ver brijzeld De vier inzittenden kwamen om Dr Norden juridisch deskundige en tolk bij de Duitsche delegatie te Geneve die Zondag door een motorrijwiel werd aangereden is aan de gevolgen overleden Terroristen drongen te Dacca in Bengalen het huis binnen van den regeeringsambtenaar Ka makya Sen dien zij slapende in bed vonden en met een revolverschot doodden De twee bewoners van het klooster te Kastitsi in Griekenland werden door roovers onder mar telingen gedwongen 14.000 drachmen en eenige goudstukken het geheele bezit van het klooster af te geven Herders vonden de ongelukkigen dood voor het altaar Een kruidenier te Mühlhausen In den Elzas doodde zijn 60-jarige vrouw rhet revolverschoten en stak daarna zijn huis in brand Hij zelf is in de vlammen omgekomen Lichtenbelt Dinsdag Dinsdagmiddag zijn op het kantoor der „ Woer mann-Lyn " te Hamburg drie mannen binnengoi drongen die de aanwezige employe's met de ret volver bedreigden en het geld dat binnen hun bereik lag medenamen Per auto zijn de tot nu toe onbekend gebleven roevers gevlucht Ër wordt een bedrag van 50.000 R.M vermist Tijdens een hevig onweer dat boven Zuid Ooet-Friesland woedde zijn in Osterwegen 3 op ' t land werkende arbeiders uit Osterhauderfehn door den bliksem getroffen Twee hunner waren op slag dood ' de derde werd zwaar gewond " ' = BinnenlandtT UIT DE STAATSCOURANT 29 Jant ¦ Bij Kon besluit ie benoemd tot ontvanger der ^ directe belastingen en accijnzen te Nijkerk A A [ van der Werf f surnumerair der directe belastin gen invoerrechten en accijnzen te Axel J N ningen is benoemd tot ontvanger der directe belastin gen invoerrechten en accijnzen te Azei J N Bouma surnumerair der directe belastingen in voerrechten en accijnzen ter directie Rotterdam is benoemd.tot ontvanger der registratie en domeinen te Zuidhorn A Veenstra surnumerair der registratie en domeinen ten kantore Leeu -' warden DE UITBBEIDING VAN HET SCHIETÏEBQIPIN BIJ HARSKABIP ' " - iBSÉ " De ministers van Economische Zaken en Ar beid en van Defensie hebben op de vragen var het lid der Tweede Kamer den heer Van Braam beek inzake een voornemen tot uitbreiding van het schietterrein bij Harskamp geantwoord Aa.t \ het overleg tusschen hunne departementen ten ' aanzien van de uitbreiding van het schietterrein bij Harskamp nog niet is beëindigd De op 11 November gestelde vragen van den heer Van Braambeek zullen worden beantwo.M wanneer het overleg dat zooveel ' mogelijk zal worden bespoedigd zal zijn afgeloopen <¦<>'»¦ VER VAN GEMEENTE-ACCOUNTANTS Onder leiding van den heer J Meijer Azn ver gaderde te Hilversum de Ver van Gemeente Accountants Gesproken ie over de Trenzen van de verant woordelijkheid van den ¦ emeenle aci'ounfani én de deu,?deliiklieidsverlv]aring der rekening cijters genoemd in art 205 der gemeeniewei Na een uitvoerige gedachtenvvisseling werd het be stuur gemachtigd eeii commissie te benoemen om advies uit te brs'n.'en over deze onderwer pen alsmede inzake de wettelijke regeling van de positie ' van den gemeente-arcöuntant ^ ¦•'< MIJNCONFERENTIE Op het departement van Waterstaai te den Haag heeft de aangekondigde m:nc"nfei-«iilie plaats gehad tusschen eenerziid * ilcn Mti -''> r van Waterstaat en anderzijds de ui i^lireojps en vertegenvvooi'di ers van de in!.riuei-k(>i-Mii;.-a nisaties Zoowel mijndiiTcties als itii,iin\('i1s.-rs organisaties bepleitten con in ' i'nipi'riii - van vreemde steenkolen als rmddel Ier vei-lietciing van eigen mijnindusirie De verteyenwo(irdi!;erp der particuliere mijnen wezen den ninisipr erop dat ' wanneer een eventueele roniingenieering niet totstand zou komen de particuliere mijnen genoodzaakt zullen zijn opnieuw bij hun arbei - 
UT^ECHTSCH NIEUWSBLAD No 49 Woensdag 29 Juni 1932 EERSTE BLAD -=¦ VOOR HET GERECHT W seeneme Als ik e^ri %,„,„^ ¦ ' ja ali m eemleürie tesfgtnmê ^ üi-Midis ih eens lot het ras der wal men iioemt steenrijke mensclien behoorde dari iou ik zeker onvüddellijk het plan vormen om ' gelezen hebbende dat er goede voornemens bestaan om eindelyk eèris te komen tot een z ^ het slechts gedeeltelifhe verbouwing van het stadhuis in m^n brein te g(ian rqnd snuffelen of daar niet Het een of ander te vinden is dat ik der gemeente als uiting van goeden burgerzin zooals men dat heet zou kunnen aanbieden Vooral omdat de verbouwing als ik goed gelezen heb ook ' iri belangrijke mate schijnt te betreffen de ¦ raadszaal de zetel van onze gemeentelyke iiverheid dus van onze gemeentelijke volks vertegenwoordiging de zuivere represen ' latie derhalve van onze stad en onze stede lijke gemeenschap Ik voor wö vind dat de vernieuwde raadszaal danook wel de kenmer ken zal moc?n dragen van de burgerzin van de gemeentenaren zoodat ik me kan voor stellen dat menigeen die er net zoo over denkt als ik maar die de beschikking heeft over méér zïlverlingen dan ih — in zijn hart de begeerte zal voelen opkomen om ter gelegenheid van de ingebruikneming van de nieuwe raads "-' der gemeente een ge schenk aan te bieden in den vorm van een of ander voorwerp of complex van voor werpen dat in de raadszaal niet misstaat om niet te zeggen haar eeti voornamer cachet geeft Ik zou my kunnen indenken dat wanneer ik eens tot de ryke lieden be hoorde ik zou schenken een stijlvolle licht kroon of een passend ameublement of een BECLAniE ders te moeten komen met verdere loonsverla ging en massa-ontslag Ten slotte zeide minister Reymer dat de regee ring de wengchen en verlangens van ds mijndi recties en mijnwerkersorganisaties in ernstige overweging zou nemen ^¦• i » DE BEIÏRIJFSPOI.ITIE VAN PHILIPS Minister Donner heeft het volgende geant woord op de vragen van den heer De Visser be treffende het optreden der Philipsbedrljfspolitie De z.g Philipspolitle bestaande uit buitenge wone en gemeenteveldwachtcrs eh onbezoldigde Rijksveldwaehters is in beginsel bevoegd om ook buiten de terreinen der Philipsfabrieken surveillance uit te oefenen en desnoods op te treden Terreur van die zijde is reeds door het ambtelijk toezicht uiteraard uitgesloten Inderdaad komt het wel voor dat de betrok ken politie ook in de overige gedeelten van de gemeente Eindhoven politiedeinsten uitoefent Het hoofd van plaatselijke politie kan die dien sten vorderen en aan die vordering dient te worden voldaan De leiding berust dan niet bij een „ zoogenaamden inspecteur " doch bij een bezoldigd inspecteur van gemeentepolitie Van een gebruik van vuurwapenen door de Philip» politie Mijkt nog geen sprake fe zijn geweest Mocht de dringende noodzakelijkheid daarvan blijken dan is er geen enkele reden waarom ^ ij zich — indien zij zich houdt aan de ter zake gegeven voorschriften — van het gebruik van yucrwapenen zoude moeten onthouden Dat de controle op personen redelijke gren zen zou overschrijden en vormen zou aanne men als in deze vraag gespecificeerd is den Minister niet kunnen blijken ^'•¦» NATIONALE WONINGRAAD Op 8 en 9 Juli a,s wordt in het Palace Hotel te Hilversum de jaarvergadering gehouden van den Nationalen Woningraad Op deze vergade ring zal de heer B H A Allessie wethouder voor sociale aangelegenheden te Hilversum een inleiding houden over „ De ontwikkeling van de Volkshuisvesting te Hilversum " Als punt van bespreking komt op de agenda o.m voor „ De invloed van de huidige crisis op de exploitatie van vereenigings en gemeentewoningen " ^ ¦ •' »¦ DE TELBGRAMMEN VAN EX-KEIZER WILHELM De af deeling Maastricht van den R K Vre desbond in Nederland heeft een telegram ge zondeB aan den Voorzitter van den Minister raad waarin zij ernstig protesteert tegen schen ding gastvrijheid ex-Keizer van Duitschland en het vertrouwen uitspreekt dat maatregelen ge nomen worden tegen oorlogszuchtige uitlatin gen ^ f ¦ » OÈ LEEFTIJDSGRENS VOOR TOELATING TOT DE LAGERE SCHOOL In het Staatsblad is afgekondigd e'en K B waarbij is bepaald dat kinderen die in het tijdvak van 16 Juli 1932 tot en met 15 Juli 1933 tot een school voor gewoon lager onderwijs worden toegelaten bij het begin van het school jaar of van den schoolcursus den leeftijd moe ten hebben bereikt van vijf jaar en negen maan den De kinderen die in het tijdvak van 16 Juli 1933 tot en met 15 Juli 1935 tot een school voor gewoon lager onder ja worden toegelaten moeten bij het begin van het schooljaar ol van den schoolcursus den leeftijd van zea jaren hebben bereikt Onder schooljaar of schoolcursus wordt ver staan de in het leerplan der school vastgestel de klasseduur voorzittersgestoelte indien de stoet die de burgemeester thans in de raadszaal bezet daar om de een of andere reden niet meer zou patsen Ook zou ik der gemeen te kunnen aanbieden een fraaie boekenkast ter plaatsing in de raadszaal of mooie schil derijen of een kostbaar tapijt of pompeuze gordijnen Ja als ik eens zoo steenrijk was als sommige menschen en misschien ik ook wel in hun stoutste droomen bcgeeren dan zou ik daar zeker eens hard over denken indien ik althans niet het plan had om de gemeente de geheele inrichting van de raads zaal aan te bieden Maar „„ Doch ik ben nog niet uitgesproken of laat ik liever zeggen uitgeschreven Als ik dan aangezien ik toch geen man van geld ben en het ook wel nooit zal worden eens een mensch was vol energie en initiatief dan zou ik toch zeker het plan vormen en ook ten uitvoer brengen om een commissie sa men te stellen die het tot haar laak zou rnaken om de noodige gelden in te zarhelen teneinde eenige van deze denkbeelden tot werkelijkheid te maken Nu geef ik toe dat hel op het oogenblik allerminst de tyd is om gelden te verzamelen Züfs de meest geraffi neerde potter slaagt daar thans niet naar tevredenheid in Maar we zullen van harte hopen dal de crisis eens ten einde komt En de nieuwe raadszaal is er immers toch ook nog niet Edoch men kan in dergelijke din gen wel te laat maar nooit te vroeg komen Precies als de man dip als vriend te Vwent komt Daarom Als ik eens Maar ik heb nu eenmaal Düs «„ Mr A L SICKENS ¦ P _ s s PEL EN PORT VOETBAL De wedstrijden om het Tolsteegmonument De jaarlijksohe wedstrijden om het bekende fraaie Tolsteegmonument dat zooals men weten zal geschonken is door de Twijnstraatbewoners en die zich steeds in grooter belangstelling ver heugen kunnen vinden dezen keer paats op 21 en 28 Augustus Ook dit jaar vindt ' s Zondags te voren een ontmoeting plaats tegen buitenlanders en wel tegen Union Halloise waartegen Velox in Bel gië reeds een wedstrijd speelde Deze wedstrijd wordt gespeeld op 14 Augus - 9 " ilaalatc ' ^ f » < i tus a.s ATHLETIEK Olympiscbe proefwedstiijden in Finland Een nieuw wereldrecord Te Albö hebben Olympische proefwedstrijden plaats gehad Het nummer spcerwerpen werd gewonnen door Joervinen met een worp van 74.02 Meter hetgeen een nieuw wereldrecord be teekent Larvi liep de 1500 Meter in 3 min S9.2 sec Op de wedstrijden te Helsingfors maakte Eaymuti bjj het hoogspringen eert sprong van 1.92 Meter Tien deelnemers aan de Olympische Spelen zijn thans naar Los Angelos v.ertrokken De overigen volgen Zondag a.s Niumi loopt den Marathon in 2 uui 22 min 3.8 sec Op een te Helsingfors gehouden athleiiekwed strijd ter voorbereiding van de Olympische Spe len liep Nurmi den Marathon van 40.2 K.M in den tijd van Z uur 22 min 3.8 sec De Marathon over een afstand van 42.194 K.M werd gewon nen door den Fin Toyn in 2 uur fö min 50.2 sec De Nederlandsche kampioenschappen Dames en heeren dit jaar weer ge combitieerd Op de Nederlandsche athletiekkampioenschap pen op 2 en 3 Juli a.s te Amsterdam zullen de wedstrijden voor dames en heeren voor het eetst sinds 1928 weer gecombineerd plaats vin den Van 1928 tot vorig jaar waren de dames en heeren kampioenschappen apart georganiseerd doch nu dit jaar de beide groepen weer tezamen zullen kampen zullen de wedstrijden ongetwij feld aan belangrijkheid en interesse winneh terwijl bovendien het programma Uitgebreider en aantrekkelijker is geworden In totaal zullen elf onderbonden der K.N,A.U afgevaardigden naar de hoofdstad zenden zoo wel dames als heeren Vrijwel alle onderbonden hebben daartoa » reeds voorwedstrijden gehouden waarvan de drie best geplaatsten van elk num mer gerechtigd zijn om aan de wedstrijden om de Nederlandsche kampioenschappen deel te nemen Het spreekt als vanzelf dat een op deze wijze georganiseerde strijd om den kampioenstitel in derdaad de sterkste athleten uit heel ons land tegenover elkaar brengt Zoo belooft 2 en 3 Juli een reunie Van daffies en heerenathleten te worden welke maar zel den in ons atbletiekwereldje voorkomt LAWNTENNIS De K^n^poenschappen van Wimbledon In de voortgezette wedstrijden van het inter nationale tennistournooi van Wimbledon heb ben onze landgenooten mej BoUin Couquerque en Knottenbelt in het gi.nengde duMielspel een overwinning behaald op Mi.'ss Noel en Tinkier die zij versloegen met 4—6 &—% 6—3 Het Nederlandsche duo komt nu in de vierde ronde Enoitenbelt en ConQnerqne verslagen In de vierde ronde van het gemengd dubbel spel fe Wimbledon werden de Hollandsche spe lers Knottenbelt en Mej Rollin Couquerque in twee sets door bet Amerika ansche dubbel Mrs Moody—Wills jss Vines:met - fer-2 6-r4 geslagen CRICKET Testmatch Engeland — Indie De testmatch op Lords is be'indigd en ge wonnen door Engeland met 158 runs De scores waren Engeland 259 en 275 voor acht tegen India 189 en 187 ZWEMMEN De zwemtocht Hoefc van Holland — Scheveningen Mevrouw Brouwer ^ volbrengt den tocht De bekende zwemster meytouw Brouwer heeltde zwemtocht Hoek vSn Holland — Scheveningenvolbracht Om 8.45 des morgens te Hoek vanHolland gestart arriveerde'zij om 1.33 uur aande Pier te Scheveningen Het traject werd doorhaar afgelegd in 4 nur en 48 minuten Het ligtin de bedoeling van de zwemster om binnen kort hetzelfde traject vicé-versa te zwemmenen zich daarna voor een tocht over het Kanaalvoor te bereiden >% B,%y <¦ • ' »-' '' ' WATERPOLO IT Z C—H.Z en P.C dames De kampioenen van Nederland waren in Utrecht op bezoek de club van de dames Han kes Drielsma Zondag jl hadden de kampioe nen voor het eerst in vier jaren verloren van de R.D.Z met 3—2 Dat mej M Kleijn het bijzonder zwaar zou hebben tegen de o.i wel'wat te forsche te en thousiaste midvoor mej Hankes Drielsma jr was te voorzien Ook de strijd tusschen Sr en mej J W de Groot was allesbehalve vriende lijk Arbiter v Ommeren welke wij allerminst van partijdigheid willen ^ beschuldigen heeft als gevolg van onbeboorlijkheden „ boven " wa'tiv enkele dames van beide clubs het water uitge zenden Maar wij kunnen niet van ons afzetten dat hij te streng was tegenover de U.Z.C.^aan voerster en te toegeeflijk tegenover de midvoor der gasten Wij vinden dat deze speelster haar schitte rende spel niet behoefde te ontsieren door niet toelaatbare grofheden „ onder " water dat het afzetten b.v door den scheidsrechter niet meer werd gestraft is ons een raadsel Enfin de bezoeksters waren absoluut sterkerdan het met reserve voor de keepster uitko mende Utr dames-team • Het verwonderde - üms danook niet dat de einduitslag een 1 — O verliezen werd De Utrechtsche dam^s zeven heeft tot nu toe in de eerste klasse weinig geluk gehad zou er nu in Utrecht geen eerste klasse mogen zijn zou er een noodlot in ' t algemeen op onze sport drukken De stand in deze eerste klasse D afd fs H.Z en P.C & ' 5 0 1 10 21 11 R D Z 3 3 0 0 6 15 6 H D Z 4 2 O 2 4 14 9 A D Z 3 1 O 2 2 5 10 Inter Nos ¦ 4 1 O 3 2 10 14 U % q 4 o ^ 0 3 0 2 17 ¦^-' ir ^--''- stat—v z o Öe return Is ^ met de zielfde cij fcrs ^ geëindigd als de eerste ontmoeting weder om scoorde U.Z.C zes maal en stelde „ Star " er geen enkel doelpunt'tegenover Vier minuten is de stand dubbel blank ge weest Vol spanning vol emotie Van ' eenzijdig heid was toen geen sprake beide doelverdedi gers waren uitstekend op dreef Pas nadat Ritzer een achtervolging van M Schat op een uit het water zenden kwam te staan scoorde deze uit een strafworp no 1 Ook no 2 kwam vlak voor rust na eeli straf worp De strijd was tot nu toe forech geweest er werd abnormaal veel door arbiter Braam ge floten waardoor de 7 minuten speeltijd onnoo dlg lang gerekt werd Na de hervatting had de-wedstrijd « en geheel ander aspect M Schaf bracht den stand na schitterende rush op 0—3 „ Star " kon tegen het spel dat nu volgde niet op wel kreeg H Schat nog eenige malen ' t Ieder toegespeeld doch Nanninga zorgde afdoende dat de „ Star"-speler geen gelegenheid kreeg een goed schot te los sen Hoe goed Schoonhoven ook keepte hij kon niet voorkomen dat de eindstand 0—6 werd Over den wedstrijd ' nog het volgende Men kwam uit in de door ons gepubliceerdeopstelling - • „ Star " loopt hard van stapel en is ' t eerst aan ' t woord de rechtervleUgel-speler J Schaf schiet al dadelijk op goal Tetehburg redt Snel spel volgt er over en weer Men bedenkt zich geen oogenblik doch voor snel „ vrij " zwemmen wordt den „ U.Z.C."-ers voorloopig geen gele genheid gegeven Het in vrij groote getale op gekomen publiek volgt den strijd met de groot ste aandacht de Spanning is er en blijft precies 4 minuten lang aanhouden pas toen kwam er een doelpunt en ontspanning M Schat had de score voor de U.Z.C geopend „ Star"-6peler3 blijven zich geheel geven men speelt fanatiek doch maakt naar het inzien « in arbiter Braaui te veel fouten waardoor te \ kens wordt afgefloten Ook het 2e doelpunt komt na een strafworp hier was o.i de scheids rechter wel wat te streng in zijn optreden Rnst »— 2 Na de hervatting duurde het 1 minuut alvo rens M Schat no 3 maakte Wolters plaatste het leder na vrije worp precies voor den aanstor menden clubgenoot „ Star " was overrompeld en veel te veel en ook Wolters werd te veel vrij spel gelaten Eenige malen had Schoonhqven achterwaart sche achiaten van v Daatselaar en de bekende boog ballen " van de Man gehouden doch ein delijk schiet laatstgenoemde ' t leder langs hem heen O — 5 De gastheeren willen tegen scoren doch Tetenburg voorkomt zonder inspanning een Star" doelpunt even voor tijd gaat de U Z C achterspeler M Schat er nog eens tusschen uit en na scrimmage voor ' t „ Star"-doel maakt bij no 6 De stand in deze afd is nu U Z C 4 4 O O 8 25 3 Star 4 2 2 0 4 7 16 Zwemlust * 3 2 10 2 7 12 A.Z en P.C 3 0 3 0 0 5 13 Wij mogen U.Z.C nog geen kampioen noemen nog één punt moet men behalen uit A.Z en P.C—U Z C of Zwemlust—U.Z.C voor iedere insider staat dit vast Stai II — Ottei n Het resultaat door de „ Star " reserves behaald had nog beter kunnen zijn Verschié heeft daar voor de kans gehad De Hilversumsche midvoor Keijzer speelde het 2 M spel met succes alleen A Minnes voorkwam een debacle door achter te gaan spelen jammer dat de Utr speler het niet anders kon dan door ' t niet zoo precies te nemen met de spelregels ^ 1 ' • I » " MOTORSPORT De Dumonceau-bekeitit De voorloopige uitslag van dezen - op 4 en 5 Juni gehouden wedstrijd luidt als volgt Motorrijders Dumonceau-beker en zilveren medaille J E Fijma Ariel met 15 strafpunten Automobilisten Gouden niedaille en K.N.A.C beker J v d Meulen Ford met O strafpun ten Voor de fourklasse heeft mej C L Romer Mercedes den rit met O strafpunten beëindigd waarvoor zij in het bezit komt van de pla quette De handelstrophee en zilveren M C Z H be-ker voor den merkentéamwedstrijd werden ge wonnen door B S A met de rijders Sybrandy Boogers en de Vries met 113 strafp De R A I.-beker voor den merken teamwed-strijd voor automobielen is gewonnen door Ford met de rijders A v d Meulen v Abbe en Budde met 68 strafp De Terry-heker voor den club-teamprijs is ge wonnen ' door de U P H C met de rijders Wittenberg v d Voort en Eysink met 240 strafp ^¦•«» SCHAKEN Returnwedstr^d Schaakclub „ Oog in Al "— ^ Qk uit " Ondewatei Bofgii^enoemde wedstrijd heeft plaats gehad ¦\# er(l'dê eerste wedstriid dooj*„Oog ijj - Al " ge wonnen met 11—7 thans eindigde deze-kamp in een gelijk spel waardoor voor dit seizoen de ze ontmoeting eindigdeih het voordeel van „ Oog in AI " met li—i Evenals de vorige maal kwam het eerste punt voor „ Oog in Al " Het jongste lid dezer club de heer Th van Kleef had binnen een half uur De Nee Gerrit ga nou memmij mee drensdehij tegen Gerrit die op een straathoek te tollenstond en moeite had het smalle trottoir tehouden Waseije vroeg Gerrit terwijl alles „ hing"aan en in zijn gezicht zijn kin zijn lippen,zijn neus en zelfs zijn waterige oogen Waseije zakte hem nogmaals dof uit denhalf open mond Da-jè memmij mee mot luidde het ant woord en Gerrit werd bij een slappen arm geno men Je bin toch een goeie Jan wist Gerrit tewaardeeren — maar nou gane me eerst nog eeneindje de kant van de dikk Ko uit en je motniet zoo aan me rukken Gerrit glipte onder Jan's greep uit strompelde den rijweg op wist daar een hand op te steken wuifde met dit lichaamsdeel even elegant boven het hoofd en ving aan melodieus te verzekeren dat-ie nog niet naar huis ging Een naderend politieman begon het daar ech ter hard tijd voor te vinden Zelfs vond de dien der het wenschelijk Gerrit eerst nog even mee naar de wacht te nemen Maar Jan was er ook nog Wat wou U vroeg-ie eerst nog zoo'n beetjebeleefd U dient door/te loopen zei de agent endezen arrestant neem ik mee wegens openbaredronkenschap Jan werd wit en alle goeiïgheid nog zooeven door Gerrit geprezen week uit hem weg — U Iaat deze persoon maar stiekum aanm ij n over begon hij met nadruk en met drei ging in stem en gebaar den agent tegemoet tre dend Het was nacht stil en donker en Jan bleek niet voor de poes te zijn Gerrit moest worden • losgelaten doch even later wist de agent hem met versterking toch ten bureele te krijgen Jan vergat men niet Wederspannigheid verweet men hem doch hij had verweer — Da"s larie meende hij — hier me zwagerGerrit is niet dronken U schijnt niet te wetenwat de seeneme-ziekte is Die persoon lijdt aanseeneme ' k Zou liegen als ik zee dat-ie niks ge had had maar dronken is-tie indirect niet Hijheit altijd last van seeneme en daarom brochtik hem na-ze-huis Gerrit kon geen „ pap " meer zeggen en daarom bleef Jan dubbel op het woord doen Hoe meer hij in het midden bracht des te sterker het diendersverlangen werd om ook Jan tijdelijk op te bergen Deze bleef zich los-rukken wan neer men pogingen deed hem aan te grijpen IJselijke verhalen deed hij over verloop en ge volgen van de seeneme-ziekte waardoor heele families getroffen en ongelukkig kónden wor den Zwager Gerrit had het al heel erg beet Dien kon een mensch met hart voor 2ijn med ^ met zijn tegenstander afgerel^end Het tweede punt kwam direct daarop van bord 15 terwijl het eerste verliespunt kwam van bord 5 Tot aan het einde bleef de spanning er in en bg ar bitrage mopst het eerste bord de beslissing bren gen De heer Ed Spanjaard was zoö ¦* felwillend te arbitreeren en na langdurige toepassing van eventueel mogelijke varianten klonk eindelijk het beslissende woord „ remise " waardoor het gelijke spel van dezen wedstrijd een feit was Deze buitengewoon gezellige ontmoetingen be hooren voor dit seizoen weer tot het verleden De heeren Ed Spanjaard en P Jungman na mens de Stichtsch Gooischen SchaakUon ^ woonden dezen wedstrijd bij * i»«».«i <*^ ' De gespecificeerde uitslag luidt als volgt ' i Oudewater i-i 1-0 1-0 0—1 0—1 0—1 1—0 1—0 i-i i-i 0-1 Schaakclub „ Oog in Al"—„Kijk Uit ' W Dominik—J W v Hulst J A Boerriger—J Pieterson F te Winkel—J v Ede 4 W Noort—N Heij 0—1 1—0 1-0 1-0 0—1 0—1 i-i 0—1 1-0 - 10-10 W A Vos—Jhr not Bowier P Klumpenaar — A Heij Th van Kleef—J de Ruder C van Krimpen — M Verhagen N M H van Dijk—K Hart F Faase—J Putman W Führing—C de Ruiter L de Jonge—J.-Jooeten G Middelkoop—Jo Koren D J van Beek—J K v Groeneweg A Scholten—H.Krieger J Zeevaarder — 6 Mourik P Mail—E Rahms H J Haverkamp—C Stolwijk 19 J Meijbaum — A Beukers 20 P V d Wolf—J Hendriks Oudewater had aan alle borden wit ^'• 1 » DAMMEN utr Damgenootschap > De onderlinge wedstrijd in het Utrechtsch Damgenootschap loopt langzamerhand ten einde De kansen teekenen zich thans duidelijk af Bij benadering valt te berekenen toe o.a de saamstelling van het eerste tiental zal zijn Vergeleken bij het vorige jaar zijn er nc^al groote veranderingen De strijd om de leiding gaat voornamelijk tusschen de heeren J van Manen F Carlebur H J Hilbers Jr en L F V Santen Kolff In de hoofdgroep welke 17 spelers omvat is de stand als volgt gesp gew gel verl punten gemid.J V Manen 13 10 2 1 22 1.69 F Carlebur 13 9 2 2 20 1.54 L F V Santen Kolff 14 8 5 1 21 1.50 H J HilberS Jr fwi ^'^ 11 5 5 1 15 1.36 E de Nooij * iö 4 5 1 13 1.30 W C J Swanenburg 14 5 7 2 17 1.21 K Buitenrijk 12 3 7 2 13 1.08 C H Schroder 13 5 4 4 14 1.07 B W den Hartogh 16 5 7 4 17 1.06 R J Krietemeljer 14 4 4 6 12 0.86 A Becker 13 4 3 6 11 0.85 L de Raad 16 3 7 6 13 0.81 P W Chr V Barneveld 14 1 9 4 11 0.79 A V d Dorpe 13 ' * 5 •- 8 ft 0.69 W Sijbranda U1..Q:.7 & 057 P Knierema liv'tt 7 ' t 7 - 0.50 C J V d Berkhof 12 1 1 10 3 0.25 In de 2e groep komen 16 spelers uit Zeer fraai is de positie van de heeren J F v Engelenburg en B Grossoo r^flfm^wll^pm<^'lx^^lfg«ilsm^^0f > ¦ - ziekte mensch ' s avonds laat niet alleen over etraaï laten gaan Gerrit kon inééne zoo met zijn oogeh draaien Dan overviel hem een zwakte die ze beenen slap maakte waardoor hij zoo inééne hardstikke tegen den grond kon slaan Dat de seeneme-ziekte ook sterk naar alcohol deed ruiken bleek alleen de politie opgemerkt te hebben Daarover repte Jan niet Die bleef maar wijzen op de zWaktes en de versuffings waardoor je zoo'n seenemelijjer niet alleen kon laten gaan als-ie het weer te pakken had Inmiddels was men er ook in geslaagd Jan te pakken te nemen ' en met dezen goedhartigen verpleger werd de wederspannigheid officieel vereffend Een proces-verbaal lokte hem tot voor het Ge recht waar Jan weer te betoogen aanving Gerrit was niet dronken Seeneme had de persoon zware seeneme en Jan begreep niet goed hoe hef mogelijk was dat men zooiets voor dronkenschap had gehouden De Rechter begreep zijnerzijds niet waarom een agent van politie in zijn proces-verbaal over dronkenschap zou spreken wanneer er van geen dronkenschap zou sprake zijn geweest Jan loste dat raadsel zeer snel op Seeneme waren het de seeneme-ziekte Hij kon dat van ze zwager Die agent was om zoo te zegg ^ ook seenemelijjer Zoo'n man most geen agent wezen Die was niet berekend voor ze werk En al zee die agent nou honderd maal dat Gerrit dronken was hij Jan hield vol dat het de seeneme-zwaktes in de beenen wa ren geweest waardoor Gerrit zijn vastigheid was kwijt geraakt De agent " was echter niet van zijn stuk te brengen Die bleef het bij dronkenschap houden en het ging voor Jan den verkeerden kant op Zijn strafregister was ook al niet bepaald brand schoon ' t Was de eerste keer niet dat hij met de politie van meening verschilde en zulke op eenigszins krasse wijze had te kennen gegeven De officier van Justitie vond gevangenisstraf maar het Beste Het requisitoir was nog niet koud of Jan be toogde weer en vroeg.om een dokter Niet voor hem maar voor Gerrit Dan zou wel blijken hoe ' n last van seeneme die persoon had Vervolgens begon Jan zich op het terrein der melodramatiek te bewegen Goed had hij ge daan een medemensen had-ie geholpen en wat was de dank Een veel te zware straf Het vonnis evenwel hield het ook maar bij ge vangenisstraf en Jan kon gaan Hij ging maar niet zonder een laatste woord van ernstig pro test Naar zijn meening kon het niet anders of achter de groene tafel moesten ze ook last van seeneme-ziekte hebben Hem echter wachtte nu een rusfkuur die hij wat deze ziekte betrof niet noodig had VAN ft 
msw^sjT 9 UlKbCHTSCH NIEUWSSBLAD No 49 Woensdag 23 Juni 1932 Is.i:.i%.^i £ BL»4iu -' » s,ffiswt!(«sgi - HET FEEST DER SCHOOL VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN HET BELANGRIJKSTE NIEUWS erel^end Het tweede van Ijord 15 terwijl im van bord 5 Tot nning er in en bij ar ird de beslissing bren d was zbö vffelwillend lurige toepassing van nten klonk eindelijlc mise " waardoor het Istrijd een feit was Uige ontmoetingen M eer tot het verleden 1 en P Jungman na en Schaakbond woon g luidt als volgt Kijk Uit " Oudewater Hulst *- i iterson 1-0 1—0 0—1 lowier 0-1 ij 0—1 iuder 1-0 erhagen 1-0 Hart i-i 4-i iter 0—1 1 0-1 en 1-0 f Groenew|g 1-0 ¦ ik *-*" 1—0 0-1 0—1 tolwijk i-i rs 0—1 • iks 1-0 10-10 borden wit DAMMEN lotschap in het Utrechtsch langzamerhand ten i zich thans duidelijk berekenen toe o.a de te tiental zal zijn j jaar zijn er nogal strijd om de leiding n de heeren J van Hilbers Jr en L F 17 spelers omvat is il verl punten gemid 13 ia 2 1 22 1.69 13 9 2 2 20 1.54 U 8 5 1 21 1.50 n 5 5 1 15 1.36 10 4 5 1 13 1.30 14 5 7 2 17 1.21 12 3 7 2 13 1.08 13 5 4 4 14 1.07 16 5 7 4 17 1.06 14 4 4 6 12 0.S6 13 4 3 6 11 0.85 16 3 7 6 13 0.81 14 1 9 4 11 0.79 13 - ^ 5 « » 0.69 14 - 1 < 6 7 8 ' 057 14 - ü 7 7 r 0.50 12 a 1 10 S 0.25 spelers uit Zeer fraai 1 Jf r F V Engelenhurg 3t alleen over etraaï ne zoo met zijn oogen Q een zwakte die ze ardoor hij zoo inééne d kon slaan ok sterk naar alcohol de politie opgemerkt 3 Jan niet Die bleef es en de versuffinge slijjer niet alleen kon te pakken had Dok in geslaagd Jan et dezen goedhartigen rspannigheid officieel hem tot voor het Ge letoogen aanving ken Seeneme had de en Jan begreep niet vas dat men zooiets ïhoudcn lerzijds niet - waarom jn proces verbaal over wanneer er van geen zijn geweest er snel op Ie seeneme-ziekte Hij Die agent was om zoo jjer Zoo'n man most IS niet berekend voor nt nou honderd maal hij Jan hield vol tes in de beenen wa lerrit zijn vastigheid liet van zijn stuk te dronkenschap houden i verkeerden kant op al niet bepaald brand ier niet dat hij met de Jrschilde en zulks op ld te kennen gegeven vond gevangenisstraf niet koud of Jan be een dokter Niet voor Dan zou wel blijken die persoon had ich op het terrein der m Goed had hij ge id-ie geholpen en wat e zware straf i het ook maar bij ge gaan Hij ging maar oord van ernstig pro D n het niet anders of esten ze ook last van sm echter wachtte nu leze ziekte betrof niet VAN Gi HiBderwet Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ingevolge artikel 8 der Hinderwet ter algemeene kennis dat zij heden vergunning hebben verleend aan de firma Boven en Sul man tot het oprichten van een houtbewer kmgsmrichting in het perceel Rotsoord nr 1 Utrecht 27 Juni 1932 gSoé Burgemeester en Wethouders van Utrechtbrengen ter kennis van belanghebbenden datop Dinsdag 12 Juli 1 ^ des namiddags 3 uurm het openbaar ten sfadhuize zal plaats heb ben de uitloting der 4i pet geldleening 1926 groot f 7.500.000 6203 volgende re - Hier leidde het rondspel tot het sultaat 14 9 2 14 10 2 8 5 22 1.57 22 157 21 1.40 18 1.20 1.18 ~ 16 1.14 16 i.07 0.93 12 0.92 11 0.85 J F V Engelenburg B Grossoo J Hanegraaf 15 B Littooij 15 6 6 12 0.80 12 0.80 6 12 0.80 6 9 0.75 9 0.60 11 5 0.47 C V d M^M ^-- - '¦ - %".,.,¦¦ - ff 5;i ^"^:;'' ^ ^ v ^> • ¦ - 1 I ^ I * I •» u 4 | S ¦^..¦- -;' i'i^y ^ i PRINS HENDRIK ¦ Prins Hendrik is voornemens zich a.s Vrijdag voor eenigentijd naar het buitenland te ge geVen VEROHNDERING VAN STRAF Bet gerechtshof te ' e-Gravenhage heeft de straf van 2i jaar opgelegd door de Haagsche rechtbank aan den gewezen kassier L J J L der firma Heldring en Pierson wegens verduis tering in dienstbetrekking verminderd tot an dei-half jaar roet aftrek van zes maanden voor arrest terwijl de rechtbank slechts twee maan den voorarrest had afgetrokken ^¦ O '» DOOR DEN BLIKSEM GETROFFEN Tijdens een hevig onweer dat in de omgeving van Bathmen woedde sloeg de bliksem in dé boierderij van G Dijking te Espeloo gemeente Holten Hoewel het geheel © gezin zich in het ver trek bevond waar de bliksem insloeg bekwam niemand letsel De ontstane brand greep zoo snel om zich heen dat van de levende have slechts 1 paard kon worden gered Een 9-tal varkens en een groot aantal kippen kwamen in de vlam men om De geheele inboedel ging verloren Alles was verzekerd «¦•¦» HET VLIEGONGELUK TE VAALS Begrafenis det slachtoffers De begrafenis van den te Vaals verongelukten Luitenant ter Zee Ie klasse C A Weemhoff zal plaats vinden Vrijdag a.s om één uur öp de nieuwe begraafplaats te Zeist Het stoffelijk overschot van den marine-vlieger onderofficier W J Nijhof zal Donderdag te den Helder aan den schoot der aarde worden toever trouwd De stoet vertrekt te één uur vanuit het Marine-Hospitaal te den Helder ^¦?'» ^;>?|- NOODLANDING WóèHsdagmorgen omstreeks 6 uur werd het Zweedsche postvliegtuig S È A B Z door mist genoodzaakt een noodlanding te maken in de onmiddellijke nabijheid van het vliegveld Schiphol Het landingsgestel werd hierbij licht bescha digd De post is per auto door de K.L.M ge haald en onmiddellijk in een gereedstaande ma chine naar Engeland vervoerd <¦•'»¦ WOLKBREUK BOVEN STUTTGART Dinsdagavond woedde boven Stuttgart een hevig onweder dat gepaard ging met hevige hagelbuien en een wolkbreuk waardoor tal van straten onder water kwamen te staan Aan den oogst in de omgeving van de stad werd veel schade aangericht ¦^'•«»' PROF IR W A KNOL f Te ' s-Gravenhage is op 52-jarigen leeftijd over leden prof ir W A Knol m i oud-hoogleeraar in de mijnbouwkunde aan de Technische Hooge school te Delft welke functie hij van 31 Maart 1914 tot 1 September 1925 heeft vervuld + + BUITENLAND De conferentie te Lausanne Een sposdigeinde te verwachten Pag 1 De ' koning van Siam heeft de nieuwe grond - wet onderteekend Pag 3 De Fransche oorlogsbegrooting ^,^ ^,^ Bezuiniggingsmaatregelen '' r^^'ff ag 1 BINNENLAND De Universiteitsfeesten te Amsterdam Pag 3 De leeftijdsgrens voor toelating tot ée lagereschool - Pag 2 Een internationale wapen-smokkelhandel ont maskerd — Zes personen te Vaals gearresteerd Pag 3 STADSNIEUWS Het feest der School voor de Grafische Vak ken Pag 3 De Nijverheidsschool voor Technischa Vakkenherdoopt in Ambachtsschool Pag 9 MARKTBERICHTEN I'ÏRECHT ïS JuQl Groenten en - rruchtenveiling Kersen f 2ft — 36 Aardbeien f 6—18 per 108 pond Vereenigde Eierveiling Eieren - wit f 2.25—3.50 Eeadeneieren f 155.-2 Aanvoer 760OO 29 Juni Zuiderzeebot 19—22 c Zulderzeepaling 16—36 c per pond Koolviseh 1 2.30—4 kleine schel visch f 3 — 3.Ö0 per mand ZALTBOM.MEL 28 Juni — Veiüng Aardbeien Dutch Evern Ie srt 4—10 c per pond Maflame Ma tot 8—16 c Meikersen 17—26 c Aanvoer aardbeien IM.OOO pond Wagenaars 15 — SI c per KG Tuin boonen 6 c Aardappelen Eerstelingen 7 o GELDERMALSEN 28 Juni tC Ter veiling be < steedde men voor aardbeien 8—14 c 2e srt 4—8 c tematen 14—16 c per pond HOUTE.^I 28 Juni P.l Aardbeien Dutch ' Evern Ie srt 12—16 c 2e srt 8—11 c Madame Matot Ie srt 11—15 c Madame Lefebre 6—12 c Jucunda 2e srt 8—19 c Is srt 11—14 c Aamazone Ie 13—16 c per pond Peuten en doperwten 22—26 o per KG CULE^rSORG 29 Juli Eierenmarkt Aanvoer 53.000 kippeneieren Prijs t 2.60—3.15 per 100 stuks — Vsiting Calemborg en Omstreken Meikersen 20—21 25 c idem rood 30 c aardbeten 20—21—22—23—24 c nieuwe aardappelen 8J — 9 c spinazie 9 ' c,tuinboonen 9—11 c peulen 21 c suikerhoonen 39 c doperwten 20 c alles per KG MOXTFüORT 28 Juni M Nuchtere kalveren Doord e opkoopers van nuchtere kalveren werd in deze gemeente een prijs besteed van 1 4—7 per stuk Handel llauw MNSCHOTEN 28 Juni fM > De eieren varieereni thans in deze gemeente van 1 1..60 — 2.20 per 100 st Handel matig Aanvoer minder BUNNIK 28 Juni A.S Fruitveiling Bunnik en Omstreken - Aardbein extra 16 — 17J c lé srt 11—15 c 2e srt GS e Duitsebe kersen rijp 30—35 e - rood 10—15 c Meikersen rijp 28—32 c rood 12—15 c Al les per pond AMSTERDAM 29 Juni — Ter veemarkt waren heden aangevoerd 432 vette kalveren Ie kwalit 40 — 45,c 2 © kW 30—39 Cr 36 kW ^> r^,(i^per KG ilev^nd gesïlcht 48 nuchtere kalveren.f 3^7 per st ¦^ aS var-kens vleeschvarkens - wegende Van ' 90—110 KG 36—38 c zware varkens 33—35 c vette var kens 30—32 c per KG slachtgewjcht Overzicht Vette kalveren groote aanvoer stugge handel lagere prijzen varkens flinke aanvoer handel eerst willig later stug prijshoudend • s-HERTOGENBOSCH Vee Aanvoer 467 stuks hoornvee 457 biggen 33 zengen 6 schapen en lam meren 77 kalveren Kalfkoeien i 180—240 kallvaar zen f 150—220 magere ossen en koeien 1 80—180 vette ossen en koeien Ie kw 28—33 c 2e kw 25—31 c per l KG pinken 1 70—180 zeugen I 35—60 big gen 1 6—12 schapen 1 8—14 lammeren f 8—14 Aanvoer wegens verzette markt zeer klein Han del zeer ' flauw prijzen als vorige week Afloop flauw prijshoudend TIEL Veemarkt Vet vee Ie kw 30—33 c 2e kw 27—29 c 3e kW 22—25 c per pond kalfkoeien 1 150 — 200 kallvaarzen f 140—185 guste koeien f 110 — 140 hokkelingen 1 8ft-110 pinken f 50—75 per stuk In alle soorten was de handel traag en de prijzen waren lager dan de vorige week Varkensmarkt Aanvoer 43 varkens en 37 biggen Varkens 1 10—30 biggen t 4—8 per stuk WOERDEN 29 Juni Aanvoer 407 partijen kaas Met rijksmerk Ie kw f 26—28 Met rijks merk 2e kw f 23,-25 zware f 29 Handel matig WISSELKOERSEN 29 Juni Opgave van de Firma Vlaer & Kol 2 uur Inkoop Verkoop Chècfue Berlijn 58.72K 58.80 ^ „ Parijs 9.72 9.74 „ Brussel 84.40 34.45 „ Londen 8MH 8.94 „ Zwitserland 48.22 48.27 • Milaan „ 12.58 12.65 ' Cable New-York * 2.47 ^/» 2.47 '/»' Duitsch Bankpapier 53.57Ji 58.67rJ ^ - Fransch „ 9.73 9.77 ' Belgisch „ 6.88 6.92 Engelsch „ 8.92 8.95 - Zwitsersch „¦ 48.22 ^ 48.35 Amerik „ ^ 2.46 2.48 Indisch „ „ 98.25 99.50 Italiaansch „ 12,60 12.80 Gouden ponden 12.05 12.10 Gouden ^ dollars 2.47 2.49 ' Weenen „..„„ 35.25 Prolongatie _..«„ \% BURGERLIJKE STAND GETROUWD 29 Juni J Frederik en P van den Dolder — J de Graaf en C W Th v San ten — J Smit en P P M de Rijk — K - de Vos en H Sakkers — W G Cooiman en J C van Dongen — R v Schaik en M C Knijft — F A A Hofmans en W Scherpenzeel — L Copier en M - A V Oeslrom — J H Smit en C M Nak — W Sloegeinij en W Wit — J Overbeek en A den Ilartogh — Th L Wijihaii en A ' CorneliSv OVERLEDEN — 27 Juni Cornelia Carolina van Oort 2 j Rijnstraat 13 — Johanna Petro nella Milius - 84 j Bem Weerd O.Z 15 28 Juni Nicolada Johanna Martina Hordijk 23 j geh met W F A A Videier Jacobijne ^ Straat 18 
ONZE n Pc ' jKÏ >;^ SPORTPRESTA TIE — Mevrouw Bronner is Dinsdag tnorgen te 8 u 45 van Hoek van Hol land gestart en heeft vandaar ge zwommen naar Scheveningen, waar zij om 11 u 30 is aangekomen DE UNIVERSITEITSFEESTEN -^ AM STERDAM — Dinsdagmiddag is in het Concertgebouw een plechtige senaatszitting gehouden — Een overzicht van de zaal tijdens de zitting NI V Verschenen zijn TSJECHO SLQi Frankeerzegels 3 kr 50 violet i kronen blau 5 idem grijsf De zegels zijn 4 TRAVACORE | Dienstzegel opd On S S op de 14 chuckrai VEREENIGDE RIKA Ter herinnering geleden 22 Febn geboren werd frankeerzegels i cent grijsbrui leeftijd naar Pee cent groen,li id bruin \ cent karmijn cent violet \ gen naar Peale ¦ • 4 cent bruin idem blauw idem oranjeholl cent zwart idem geeloli'Van Memin idem lichtroc id oranje ZANZIBAR Een serie nood her zijn vervaard tjes van 10 stuks stoken Het opschrift h Insufficient Postage een DB UNIVERSITEITSFEESTEN TE AMSTERDAM — De hoog -- leeraren begeven zich naar het Concertgebonw ter bijwoning van de plechtige Senaatszitting IN TRAINING VOOR DE VIERDAAGSCHE AFSTANDS - MARSCH — De afdeeling der Rotterdamsche Politie die deelneemt aan de vierdaagsche — Zesi'e van links de populaire voetballer Lagendaal Twee zegels wei tekst omgeven do staat tusschen Po zontale streep en een gekartelden i De waarden ziji cent zalmkleu cents idem idem geel zalmk blauw zalmk idem idem idem rose zalmk idem idem 3 idem 6 idem 9 idem 12 idem 15 idem 18 idem • 20 idem 21 idem 25 idem 31 idem 50 idem 75 idem Deze noodportei verkrijgbaar terw Zijn Het wil voorkoi i HET VIERMOTORIG JUNKERVLIEGTUIG DE D 2500 van de Deutsche Lufthansa dat op de luchtlijn naar Londen in dienst is gesteld kwam deze week op Schiphol aan TER GELEGENHEID VAN HET 23ste TRAMWEGCONGRES is den ngres sisten in het Rurliaus te Scheveningen een diner aangeboden '-- Linlcsi minister Rey mer mfast hem Z K H Prins Hendrik HET NIEUWSTE VLIEGTUIG DER VACUUM OU COMPANY daalde dezer dagen op Waalhaven Het vlieg tuig is van schijnwerpers voorzien zoodat ook des nachts op alle vliegvelden geland kan worden DE RADJAH VAN KANIKA UIT ORISSA IN BENGALEN links vertoeft met eenige leden van zijn gevolg in ons land — De Radjah verlaat met zijn zooa rechts het Amstel.Hotel te Amsterdam » FEU VREEMDE K Naar het J V •— Gaat u met n Waarom lü Omdat ik mwat voor bewakihuis heeft geplaat HEGONNENg^^^p - scherpschutten TOEN HEI BERGINGSVAARTUIG „ ARTIGLIO " MET HET GOUD VAN DE „ EGYPT " IN PLYMOUTH AAN KWAM werd op de Imstbaie bezitting beslag qelegd in verband met een aanspraak die kapit ein Jean Davy zegt te hebbex op een deel van de buit,.daai hij de eerste is geweest die de plaats van het wrak ontdekt he^fti -' Intnsscben is dit b«slag weer opgehevew '' * '• ' DE INTERNATIONALE SCfflETWEDSTRIJDEN TE BISLEY ZIJN ï,zett«n hun b«5te beentje vooi'V—Een d«t « andidatea voor den eeristen prijs beproeft zijn yeweei HO Se Den volgenden juffrouw Sniither veel belang in h aangezien er in d had dat „ Zeezich terde hij sprakeh zijn moeder hem 1 gaf Dien avond hiel ting Zij waren vf den die een man de vier lange jap < Jood onder de oog over krijgszaken groote dagen Zij © eren veldslag di w 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 4d Woensdag 2d Juni 1932 TWEEDE BLAD Verdronken De schippersknecht H v Schalk woonachtig te Haarlem is in het Voornsche Kanaal te Heenvliet bij het baden verdronken Zijn lijk is opgehaald PoSTZEGELRUBRIEK 1 Nienwe nitgMten Vierde gedeelte Verschenen zijn TSJECHO SLOVAKIJE Frankeerzegels in nieuw kasteelen type Ier 50 violet kronen blauw idem grijsgroen De zegels zijn getand 9 ^ TRAVACORE Dienstzegel opdruk on S S op de 14 chuckrame oranje Yvert nr 14 VEREENIGDE STATEN VAN NOORD AME-RIKA Ter herinnering aan het feit dat twee eeuwen geleden 22 Februari 1732 George Washington geboren werd verscheen onderstaande serie frankeerzegels i cent grijsbruin Washington op 25-jarigen leeftijd naar Peale cent groen Naar een buste van Houden,li id bruin W 40 jaren naar Peale cent karmijn Naar Gilbert Stuart cent violet W in uniform der opstandelin gen naar Peale cent bruin Naar peale 1777 idem blauw naar Peale 1796 idem oranje W als Generaal naar Trum hoU cent zwart Naar Trumboll 1780 idem geelolijf Naar een crayonteekeningvan Memin idem lichtrood Naar Williams 1794 id oranjegeel Naar Stuart 1796 ZANZIBAR Een eerie nocdportzegels welke in Novem ber zijn vervaardigd Zij zijn gedrukt in velle tjes van 10 stuks op gekleurd papier en door - stoken Het opschrift luidt Insufficiently prepaid Postage due cents Twee zegels werden benut bij het eerste is de tekst omgeven door rechte lijnen bij het tweede staat tusschen Postage due en waarde een hori zontale streep en is het geheel omgeven door een gekartelden rand De waarden zijn cent zalmkleur cents idem idem idem 6 idem geel 9 idem zalmkleur 12 idem blauw 15 idem zalmkleur 18 idem idem idem idem idem idem 25 idem rose 31 idem zalmkleur 50 idem idem 75 idem idem Deze noodporten waren niet voor het publiek verkrijgbaar terwijl de oplaag zeer beperkt zou zijn. Het wil voorkomen dat hier iets niet in orde is Tot dusverre bereutte Zanzibar geen portze gels had men besloten tot invoering daarvan over te gaan dan is het verdacht dat men der gelijke noodzegels schiep en nog wel in een zeer beperkte oplaag ^ ¦ i < i » ¦ I G IVJ^EMENGD NIEUWS VERKEERSONGEVALLEN Gistermiddag reed een luxe-auto op den Rijks straatweg Den Bosch — Nijmegen onder de ge meente Reek bij Grave tegen een voor den auto uitrijdenden hooiwagen aan met het gevolg dat de voerman van den wagen viel en ernstig ge wond op den weg bleef liggen De luxe-auto reed door en een vijf honderd meter verder vond voor de tweede maal een botsing plaats thans met een uit de richting Nijmegen komenden personen auto Beide wagens werden zwaar beschadigd Persoonlijke ongelukken vondeii niet plaats Dinsdagavond kwam de 16-jarige Volkers uit Zwolle per fiets met groote snelheid een hoek jmrijden van den Deventerstraatweg te Zwolle Daarbij reed hij tegen den auto van den heer Nijland die uil de andere richting kwam aanrij den Met een hersenschudding en verwondingen aan het hoofd is hij naar het ziekenhuis ge bracht Bij Didam is een auto uit Oveijssel door het springen Van den achterband over den kop ge slagen Een inzittende dame is ernstig verwond naar het ziekenhuis te ' s Heerenberg overge bracht BRANDEN Te Winschoten ontdekten buren brand in de bakkerij van A Kuiper in de Boschstraat Spoe dig stond de bakkerij in lichter laaie De brand weer was het vuur echter spoedig meester De winkel en het woonhuis bleven behouden de bakkerij brandde uit De oorzaak is onbekend Een en ander was verzekerd Te Huissen in de Overbetuwe is de kapitale boerderij van den heer Rozendael afgebrand De schuur met inhoud en landbouwwerktuigen ging in de vlammen op Het vee werd gered Verzekering dekt de schade Te Nuland is de boerderij van den heer R v.d Camp Oude Baan afgebrand Door krachtigehulp van de omwonenden wist men de nabij staande huizen te behouden De oorzaak vanden brand is onbeüend '^' S'S '- ^ " Door onbekende oorzaak is Dinsdagmiddag brand uitgebroiken in de benedenvoorkamer van het perceel Louise de Colignystraat 132 te ' s Gravenhage Het huisraad stond daar inge pakt met het oog op een verhuizing Eenige kisten en wat zeil en viltpapier zijn verbrand De brandweer heeft met één straal het vuur gebluscht Zwaar onweer Dinsdaginiddag ontlastte zich boven den Achterhoek in Gelderland een kort doch hevig onweer gepaai'd gaande met slagregens Onder de gemeente Eibergen werd de schuur van den landbouwer Siewerink door het hemelvuur getroffen waardoor deze met din geheelen hooioogst in vlammen opging Verzekering dekt gedeeltelijk de schade Dinsdagmiddag heeft boven Noord-Oostelijk Noord-Brabant een zwaar onweer gewoed ge paard gaande met hevigen regenval Te Reek sloeg ' de bliksem ifi het wachthuis be woond door de familie Kersen Een meisje ge raakte buiten bewustzijn doch kon spoedig weer bijgebracht worden In het huis werd een ware ruïne aangericht De deuren vensters en ramen werden stuk geslagen Zelfs de kozijnen waren uit den muur gerukt terwijl groote brokken puin door de woning verspreid lagen Brand brak gelukkig niet uit Een arbeider ' b ij het heien ge wond Bij de werkzaamheden voor den bouwvan een brug over de Waal is nabij Lent een ongeval gebeurd dat nog betrekkelijk goed is af geloopen Bij het heien wordt gebruik gemaaktvan een z.g ijz'eren muts die op de heipalengeplaatst wordt Door het breken van eenstoomdraad is het heiblok van 5 M hoogte metgroote kracht op een muts gevallen Deze mutsbsetaat uit een aantal ijzeren platen Door hetgeweld van het neerkomende heiblok werdende platen uiteengerukt waardoor twee arbei ders getroffen werden n.I De Rijke wonendete Bemmel en Brusterd wonende te Nijmegen.De eerstgenoemde kwam met den schrik vrij.De tweede werd èoor de platen in zijn zijde ge troffen en zwaar gewond Dr Bahlmann uitNijmegen verleende de eerste hulp De gewon de is per ziekenauto naar het ziekenhuis te Nij megen gebracht j ¦ ^ O OI » Fraude b ij ae n '^ B o e r e n 1 e e n b a n k Te Oegstgeest doen geruchten de ronde dat het met de R ^ K Boerenleenbank niet in orde zou zijn Of er al dan niet fraude in het spel is is nog niet bekend Door den directeur den heer Paardekoper werd alleen medegedeeld — al dus meldt het „ Vad " — dat de boekhouder kassier v d H om administratieve redenen ontslagen is Gestolen Duitsche a uto's Twee auto handearen te Dusseldorf betrokken auto's die elders in Duitschland meestal in Berlijn gesto len werden Twee mannen die er op uit waren wagens buit te maken brachten de auto's naar Dusseldorf waar alle nummers zoomede andere kenteekenen veranderd werden De auto-handelaren zorgden dan voor de pa pieren waarna de wagens naar Nederland wer den uitgevoerd Te Rotterdam zijn thans twee gestolen Horch auto's opgespoord één daaiTan was gekocht door een auto-handelaar die geheel te goeder trouw was Dit „ bedrijf " schijnt thans gestaakt te zijn om dat in Duitschland de twee dieven en - de - twee ¦ handelaren geai'resteerd zijn '¦¦ ' Oi - Rijwieldief gearresteerd Te Dinx perlo hebben de marechaussees een Nederlan der uit Bocholt gevangen genomen die tijdens den kerkdienst een rijwiel van één der kerk gangers van de katholieke kerk te Breeden broek had gestolen TWEE EMMERTJES WATER HALEN doch geen twee emmertjes pompen Het slootwater móet hier en daar nog wel eens het leidingwater vervangen Gelukkig echter worden dergelijke toestanden ten plattelande steeds zeldzamer ¦^»<»«» Ongewenscht bezoek Te Amsterdam vonden bewoners van een eerste étage in de Grevelingenstraat bij hun thuiskomst de straat deur open staan Het slot van de eerste verdie-c ping bleek voorts te zijn geforceerd Onge wenscht bezoek was in de woning geweest Ver mist werd een ijzeren geldkistje waarin bijna f 900 aan contanten alsmede familiepapieren za ten " In een moddersloot gestik t Het 2 jarig zoontje van de familie K uit Voorst bij Zwolle was achter het huis gaan spelen Onge merkt geraakte hot hierbij in een moddersloot Hoewel het vrij spoedig werd opgehaald kon de dokter alleen den dood constateeren Verduistering Bij de politie te Aken heeft zich gemeld H R D directeur der Com manditaire Vennootschap Eigen Huis in Neder land gevestigd te Nijmegen wiens aanhouding door de justitie te Maastricht was verzocht we gens verduistering van eenige duizenden gul dens Bedoelde D is reeds door de recherche van Kerkrade gehoord Twee inbrekers gevat De politie te Nijmegen heeft een belangrijke arrestatie ver richt Omstreeks half drie des nachts bemerkten inwoners van een villa aan den Graafschen Weg dat inbrekers aan het werk waren Toen het electrische licht werd opgeknipt vluchtten twee mannen heen Terstond werd een in de na ' bijheid wonende veldwachter telefonisch ge waarschuwd die twee personen per rijwiel in de richting van den Muntweg zag vluchten De politieman sommeerde hen te blijven staan a,an welk bevel de mannen niet voldeden ook niet toen de veldwachter verscheiden revolverscho ten in hun richting afvuurde Noodlottige val De SO-japjgiSi petro leumventer W v Geel is nabij het station La ge-Zwaluwe van een wagen geladen met hooi gevallen De man die een halswervelbreuk be kwam overleed spoedig Hij laat een vrouw met elf kinderen na Te Dinxperlo is het 6-jarige dochtertje van den landbouwer H Neevel van een hooiberg waarop het geklauterd was gevallen Behalve een ernstige hoofdwond kreeg het kind een her senschudding De toestand is ernstig Inmiddels waren alle politieposten gealar meerd en werd de achtervolging met kracht ter hand genomen met het resultaat dat de beide mannen werden gearresteerd Het bleken — naar het Hdbl meldt — twee Duitschers te zijn resp 27 en 23 jaar oud en wonende te Annaberg in Saksen Zij waren in het bezit van sleutels schroevendraaiers loopers een zaklantaarn handschoenen enz Een der mannen was in ' t bezit van ongeveer 75 gld aan Nederlandsch bankpapier veel Nederlandsch klein gteld een gouden tientje twee gouden vijfjes een gouden twintigfrancstuk wat Engelsch en Duitsch geld en twee gulden aan Nederlandsche postze gels De andere man had ongeveer f240 aan Ne derlandsch bankpapier veel klein geld driehon derd Belgische francs wat Duitsch en Engelsch geld 25 Nederlandsche postzegels en een gou den ring met brillaht in zijn bezit De politie ver moedt met deze arrestatie een paar gevaarlijke inbrekers te pakken te hebben gekregen Zij zijn voor nader onderzoek in arrest gesteld lUEBAND VERSCH GEKARND fU ^ Xlc€UCL A>^(*spe/i A fumots'fumz FEUILLETON MEMOE KAPERS OP IE KUST Naai het Bngelsch bewerkt door J VAN OER SLUYS Nadruk verboden 28 Gaat u m«t mij mee tot het dorp vroeg hij Waarom foch glimlachte Sheldon Omdat ik met eigen oogen wil zien onderwat voor bowakmg de heer Hohbs Uethcott'shuis heeft geplaatst HOOFDSTUK XVI De tweede aanslag Den volgenden dag kwam Bob de zoon van juffrouw Sniithers thuis Hij stelde geweldig veel belang in het plaatselijke tragedie maar aangezien er in dé kran1;en geen woord gestaan had dat „ Zeezicht " er bij betrokken was luis terde hij sprakeloos van verbazing toe terwijl zijn moeder hem haar eigen lezing van het geval gaf Dien avond hielden kapitein en korporaal zit ting Zij waren verbonden door de sterkste ban den die een man kent want zij hadden geduren de vier lang © jaren onder dezelfde luchten den « Jood onder de oogen gezien Weer hadden zij het over krijgszaken maar het ging nu niet over de groote dagen Zij waren nu verdiept in den klei neren veldslag die vlak bij huig werd onderno - men Royson had vertrouwen in zijn vroegeren krijgsmakker Door zijn kennis van de plaatselijike gesteld heid genoot Bob Smithers van de bijizonderhe den van den aanslag en van de gebeurtenissen die remde in verband stonden Hij had een goed verstand dat hij ook wist te gebruiken Ik kan er maar niet bij waarom die kerelsvrouwenkleeren hebben gekocht in een van onzewinkels zei hij Daar heb ik ook al den heelen dag over zit ten piekeren Bob Intusschen staat het vast datde schuit vertrokken is Een van de booten uithet dorp zag haar vanmorgen vroeg twintig mij len uit de kust tegen den wind laveeren Hè daar snap ik ook al niets van meneer.Die Fransche visschersbooten wachten gewoon lijk op een bries uit het Westen Waarom zoudenzij het niet doen Wanneer het hard gaatwaaien terwijl de wind van den anderen kantkomt krijgen zij ' t hard te verantwoorden Royson begreeip de kracht van deze redenee ring Het maakte zelfs dat hij zich niet heele maal o,n zijn gemak voelde Hij wist dat Juan Garcia op „ The Homestead " tei-uggekeerd was en de nabijheid alleen al van dit onstuimige heerschap was verontrustend Evenals de storm zwaluwen op zee was hij een voorbode van ruw weer — Wat voor weer is het vanavond vroeg hij,terwijl hij opstond Smithers die dichter bij het raam zat was op het piunt de overg'ordijnen open te maken — Neen zei Royson — doe dat liever niet La ten we e^n luchtje gaan scheppen Hij stond een oogenblik stil om zijn pij,p weer op te steken waarop Georgette die met Jack ver stoppertje speelde op den stoel sprong waaruit hij juist - was opgestaan en vandaar op zijn schouder Zoo gingen de mannen met Jack voorop en de poes nog steeds op de pjaats die zij^zelf gekozen bad naar buiten sloten de voordeur zich en k ' ken naar den horizon Het weer was nog steeds ¦ mooi en de sterrenhemel weerkaatst door het haast onzichtbare watervlak van de zee ver spreidde zooveel licht dat de beide kapen en de breede boog zand ertussohen duidelijik zichtbaar waren Het was buitengewoon laag water en rot sen die anders zelden te zien waren waren nu zichtbaar — onregelmatige zwarte vormen op een,vaag zichtbaar glad oppervlak met een kust lijn die aangegeven werd door een trage witte branding — Ja herhajalde Smithers — Het is gek Het iszelfs geen behoorlijke bries om met geibraste zei len te varen Maar de kreeft-visschers zijn eersteklas weerprofeten Misschien verwachten ze ver andering van weer • - ^ Zijn gedachten waren nog steeds bij het ver trek van de Jeanne Het was toen omstreeks tien uur Ben minuut of twee later sloeg inderdaad de kerkklok Maar noch Royson noch Smithers hoorde het Want de stilte van den nacht werd plotseling verbroken door het geluid van een pistoolschot dat uit de richting van het dorp kwam Dit werd gevolgd door het snorren van een motorfiets dat onderbroken schoen te worden door nog twee schoten en het geluid van den motor hield even plotseling op als het begonnen was Na een adem looze pauze van eenige seconden die veel langer geleek hoorden zij dat de motor van een auto werd aangezet daarna een gezoem alsof deze in een snelle vaart wegreed Royson snelde naar binnen met Jack gelukkig vlak achter hem aan en greep zijn gordel met de revolver die op de boekenkast lag Hij wierpt de kat in een stoel en sloot den hond in de kamer op Toen hij weer buiten kwam was het duidelijk dat de auto langs den boulevard gera ced kwam in de richting van den weg die langs het huis ging De omstandigheden eischten een oogenblikke lijk besluit en dan was Royson steeds op zijn hest — Daar is weer het een of ander aan de hand.Bob zei hij op den rustigen toon van den scherp oplettenden batterij co^mmandant — Ik zal mijnfiets halen Dan zoeken wij dekking bij deschuur Het is beter dat wij niet gezien worden.De politie auto die in het dorp gestationneerdwas is een open wagen zoodat wij gemakkelijkkunnen zien of de politie er in zit Maar Smithers haalde eveneens zijn fiets Laat dat Boib beval Royson streng — Wanneer dit een auto van de aanvallers is danzullen er schoten vallen Jij moet er buitenblijven Neem me niet kwalijk meneer luidde hetminzame antwoord — maar daar heb ik malingaan ¦ ' t Kan zijn dat u hulp noodig hebt ofiemand om een bericht over te brengen In iedergeval twee fietsen zouden evengoed kunnen pro beeren een awaluw te pakken te krijgen ' als die an to En inderdaad hij had gelijk Een snelheid van twintig mijlen per uur gedurende tien minuten op den effen weg zou niets baten bij de achter volging van een auto De wagen was nu dichtbij Het dorpi was slechts een meter of achthonderd verwijderd in minder dan dertig seconden zouden deze nachte lijke aanvallers „ Zeezicht " passeeren Toch vond Royson nog tijd om zijn instructies te geven — De politie-sectie is nu in aantocht of tijdelijkbuiten gevecht gesteld oordeelde hij — Ik vrees,dat de zaak verkeerd geloopen is Je moet nietbij me blijven Ik zal mijn best doen om ze zoosnel mogelijk te achtervolgen miaar jij moet bijde Zuidpoort stilhouden en de mannen die daarop wacht zijn vertellen wat we gehoord heb hen Het is mogelijk dat de boomen het geluidgesmoord hebben Ik geloof dat er onder hentwee motorrijders zijn Als dat zoo is laat ze mijdan inhalen Zij moeten op de banden van denauto schieten Als zij hem spoedig achterha len dan kunnen ik en de andere agente » niet ver achter hen ^' Jn Leen hun zoo noodig j © fiets Heb je ' t allemaal begrepen — Ja kapitein En toen vloog de auto voorbij ongelukkig ge ^ noeg een wolk van stof opjagend De zijramen waren open en ondanks de snelle vaart hoorden de beide op wacht staande mannen duidelijk de kreet vau een vrouw uit den auto komen Royson zei niets maar sprong op de fiets — Groote hemel mompelde Smithers — Zehebben dat meisje in handen gekregen Maar hij trapite er dapper op los en was geen vijf meter achter Royson toen zij in het dennen boschje vlogen dat rondom de Zuidpoort gele gen was De richting van den wind was gunstig het stof werd dwars over den weg geblazen zij zagen een vuurpijl de luoht invliegen en in een regen van roode sterren uiteenspatten Wat er eigenlijk gebeurd was was dit In de buurt van Ilethcott's huis was op onop vallende wijize een politie-motorrijder op een erf gestationneerd waarvan het hek gedeeltelijk open stond Samen met hem stond Roberts op wacht die lederen inwoner kende binnen een gebied van verscheidene vierkante mijlen Zij zouden tot drie uur in den morgen op post blij ven op welk tijdstip zij door twee anderen zou den worden afgelost die zouden patrouilleeren in plaats van een vaste wachtpost te betrekken ' t Zaterdagsavonds was er gswoonlijk wat langer leven in het dorp dan op andere avonden Maar om tien uur was alles uitgestorven tenzij de een of andere boer in Woolcraft was blijven hangen totdat de kroegen sloten De wachtposten veroorloofden zich de weeldevan te rooken een vergeeflijike zonde die doorverstandige chefs oogluikend werd toegestaan,toen zij een auto met kalme vaart hoorden nade ren langs den kustweg om het dorp heen eenweinig begane straatweg die een kwart mijlverder het land in op den weg naar Woolcraftuitkwam omdat op dat punt de kleine rivierpverbru^d was ^ Wordt vervolgd 
U4iHB.CMXM^H NIËUVVSBLAJ No 49 Woensdag 29 Juni 1932 TWËËil^Ê eiLAD De Universiteitsïeesten te Amsterdam 1 DE KAMPEERDERS II BAROMETERSTAND HEDENOCHTEND 10 UUR j ^^ « i g i »» ' Dinsdagmiddag begaven de binnen - en buiten i landsche hoogleeraren die de Universiteits feeston te - Amsterdam meevieren zicli naar het SGoncertgebouw waar de plechtige zitting van ¦ flen Senatus Amplissimus gehouden werd Langs den weg naai - het Concertgebouw had Jien - zich honderden geschaard om de hoogge leerde heeren in hun dikwijls luisterrijke toga's • wrsierd met de onderscheidingen van weten schap en staat gade te slaan • sDe lange stoet werd geopend door het college wan Rector en assessoren van de feestvierende Hoogeschool voorafgegaan door de pedellen Hierop volgden de vertegenwoordigers der Aca üemie van Wetenschappen van binnen - en bui tenland Hierbij - sloten zich aan de afgevaar digden van binnen - en buitenlandsche Univer siteiten Afan al deze-groepen werd de volgorde Jiepaald naar de anciënniteit der instellingen De Btaot werd gesloten door de haagleerai-en der a&msterdamsche - Universiteit Ite plechtige zitting ¦ Toen deze stoet van hooggeleerden het Con certgebouw betrad verhieven de reeds aanwe aigen zich van hun zetels Nauwelijks hadden ellen ' Plaats genomen of orgelklanken ruisch ten door de zaal Het was een feestelijk prae luüium op het „ Gaudeamus " getoonzet door dr H.:e i.Enthoven privaat-docent - aan de Amster damsche Hoogeschool Hierna kwam op het spreekgestoelte Dr W ' ti"e W'liU'g^t burgemeester - van AmSter-dam on president-curator Deze opende de zitting met een woord van welkom Tn'rhet'bijzonder richtte'hij - ziéh tot Prins Hen ' drik den minister van Onderwijs K en ' W de vertegenwoordigers van geleerde genootschap pen curatoren en afgevaardigden van buiten landsche universiteiten en hoogeschdlen Spr ziet de viering van het feest der univer siteit als een - Symbool van een gro'ote ineeslee pende'kracht Hier in de zaal zijn vereenigd afgevaardig den van vele geleerde genootschappen vele uni versiteiten en hoogescholen uit Nederland en uit den vreemde Dat dit den president-curator der Universiteit van Amsterdam met vreugde en trots vervult spreekt wel vanzelf maar stor Jjernog leeft in mij — zegt spr — het besef dat door'het samenstroomen van zooveel geleer den uit zoovele oorden ' der wereld een gevoel van saanihoorigheid wordt gemanifesteerd een gevoel van een eenheid welke grootsch is en bewonderenswaardig Deze sanienkomst heeft een schoone symboli sche beteekenis en het is met de - gedachte aan dezen dieperen zin die als een lichte weidsche kojepal moge welven over het uiterlijk gebeuren - dat spr de plechtige zitting van den Senatus ¦ Amplissimus voor geopend verklaart Het woord was daarna aan den - rector*magni-ficus der Amsterdamsche ' Universiteit,'prof ¦ mr P S c h o 1 1 e n voor het uitspreken van zijn feestrede Promotie eere-doctoren • Dp deze toegejuichte - rede had volgons de ' ^ gebruikelijke formule door den rector-.magnifi - Jn-de-Faculteit der Godgeleerdheid Rev Tra vers Horford Keisall Chester H C Hoskier ¦ te Trinity Jersey C.I S Mowinckel te Oslo Ü - Scheel te Kiel - In de-Faculteit der Beehtsgeleerdheid P J A Adriani te Amsterdam D.Anzilotti te Rome E ' Bartin te - Parijs - I H Gosses te Groningen S van Mesdag te Groningen Helpman ' W de ¦ Vlugt te Amsterdam Jn » de iF-aïulteit der-Gene^eskunde:'L AsohTsff ' te Freiburg i Br S L - Brug te ' Weltevreden H j Gushing té Boston sU.-S.A C Levadit - te Parijs ' In de Faculteit - der Wis - en Natuurkunde C B Biezeno te Defft A Cotton te Parijs iW C de Graaff te Utrecht E E Jacobson te Fort de Koek Sumatra P - C Korte weg te Amsterdam T Levi — Civita te Home H ter Meulen te Deltl E A Milne te Oxford C Schroeter te - Zurich ' Waclaw Sierpinski te Warszawa Warschau J.Wanner fo Bonn In de Faculteit der Letteren en WijsbegeerteV F Brunot te Parijs G Friederici te Ahrenburg(Holstein R Menéndez Pidal te Madrid J Pe tersen te Berlijn Henri Polak te Laren N.H.);H Poutsma te Amsterdam F Schmidt B.egenerte Amsterdam L Simons te ' s Gravenhage(overleden tC - van Vollenhov.en te Leiden A -¦ J iB Wace ite ILanden X ' WillemB - te ^ Gent ' In de Faculteit der Handelswetenschappen:E Heldring te Amsterdam J W Meyer Ranneftte Batavia D H Robertson te Cambridge Enge l»n4 Jlede Dr W dt Vlugt ¦ Dadelijk na deze plecïitigheid'verhinf zich Dr W de'Vlugt vrn zijn zetel om persoonlijk dank fte zeggen voor de bijrondere onderscheiding dis « te TtfT.aat hem heeft verleend om daarna a!.s 3)urgemeester van Amsterdam de Universiteit geluk te ' wensöben ' v.'Vt de herdenking ' van den fjantfe • na 9 at - geklopt Ie héblreii doe open aaoeder ihet lis de ielastingamötenaar niet Het is lantje maac dag waarop voor 3C0 jaar door de stichtliag van hot Athenaeum liet lïooger Onderwas iin dci-e stad werd gegrondvest - Spr memoreert aog jven ' de bedoeling van de Vroedschap van 1629 met de stichiing - wan hrt Athenaeum Met voldoening constateert - hij » den groei van de Universiteit maar zegt spr daartegenover staat een kieerzijde Het sterie accres der jaarlijksche uitgaven steM bestuurde ren der stad voor ' moeilijke proMemem " wmaa van de oplossing in den aüerlaalsien ïgl n^iDg weer z'jer werd v.erzwt^aial VEun - ArtïB ecn-)maa!itijd plaats aangaboduai idoor den Senaat van de Aim ster daimscaaB lUjii.veasiteüt aan zijn gasten - De tafel werd geopend jmet een dronk op de Koningin Staande zongen toen de - 450 aanwezi gen liat Wilhelmus Onder de gasten ' bevonden zich ook Prins Henduik en eenige ministers 0.nd.ers£heiMnM JMrjiemeesteir 2)r W de VhiM - R,actar en Senaat - van de iUni.V6rs,it6it Ie " Ham burg liebhen den heer Da W de Vlug'.t buj ^ o-.meester van Amsi'.u-Jnm benoemd tot „ eorjslicl ' dier Jimivfirsileit ' 93 Tegen den middag kwam Sjel plotseling met het voorstel voor den dag om maar op te treklien „' t Is hier wel fijn maar ik wil wel eens een beetje meer van de viereld zien " bracht ie naar voren en de anderen Sietse en Ben konden hem daar geen ' ongelijk in geven De landkaart werd dus voor den dag gehaald en men besprai wellie ricliting voor een tochtje het meeste in aanmerking zou Itomen En ol iet iwam omdat Sietse ioo'n sdhi'ik voor liet water had weten w.e jadet - maar liij w.as zoo verxakt dat-ie met zijn lange neus boKen de kaart hing zoodat Ben hem eens opzij duwde IG Tl CHICAGO J3E PLANNEN VAN BET COMIXé Het Voorloopig Uitvoerend Comité voor de Nederlandsche deelneming aan de Wereldten toonstelling te Chicago 1933 heeft het een en ander over zijn plannen en de uitvoering daai - van medegedeeld De Wereldtentoonstelling di.e in 1933 te Chi cago gelioude.n zal wojden ter lierdenking van het l'D.O jarïg bestaan van deze stad ilijkl meer en xaaai de grootste internationale tentoonstel ling te worden die toit nu toe g-ehoudon is Be driegen de voorteekenen niet dan mogen wij - in het li.cht der hereikte iresultaten te Lausamne gewagen van heit vertnouwem dat zii,i het sym bool zal zijn van nieuwe ^ voorspoedige tijden waarvan thans het morgenrood gloort Do Ame rikaansche regeering neemt dan ook voor een bedrag van 5 millioen dollar deel in het garan - tie fonds terwijl alle beschaafde naties voor nmaending Tartgenoodigd zijn Van - vrijwel allo wooraaTistaande lamd'eia " w^eira reeds bericht ont T;angen dait deelname in lennsitï'ge overweging genom»m vra rd dan wel dat reeds tot deelname besloten w;as Tot Nederland werd omder amspieaën der Amerikaansche regeering een ' officieele uitnoo • digïng tot deelname gericM - en wel ïn de - eer-.¦ste plaats lOmdat - de pioniers-arbeid onaer voor Traderem trot den groei en ¦ den Moei van Ame rika zooveel heeft ibijgedragen De Uederland ¦ sche regeering zag echter tot haar leftdwezen in de hui'dige omstandigheden geen mogelij'khseid de voor een waardige representatie benoodigde gelden ibes(chdkbaar te stellen Jaar in jaar uit woirden door den Nederlandschen gezant en de consulaire vertegenwoordigers in Aïïneriika drin gende adviezen aan den Nederteinds.cïiem han del industrie toeriisten ' en verkeersorganisa ties gegeven om de % eteekenis " van een deugde lijke representatie in de Ni e-uwe Wereld niet uit het oog te verlieaeli Aan de overzijde van ' den Oceaan ès - ons lanA nog te veel alteen be k'Hna diOKr zijjn pittoreske ilegdimg en de - wiind-moleiis V;oor de Nederlandsche deetaamie is wp het gunstigste deel van het tentoonsteUïngsterrein een oppervlakte van 30.000 vierk M gratis be ¦ sohikbaaT gesteld Waar de jegeering thans niet bij machte is door een officieele deelname dit loyale - gehaar op overeenfeomslige wïjz'e te heantwoorden daar moet feet particulier initia tief deze plannen tot uitvoering hrengen Het gaat hier niet ¦ allee'n om een Nederlandsche im zendi-ng « lechts ten bate van het eigen land - want Ixet gaat hier ïn nog ' grooter mate ' om de helangen - van Nederlandsch ' Oost-lndië Hier - voor zijn thans vruchtdragende resul^tateti op torten termijn hereikhaaï Handel - scheep vaart en vreemdehngeïiverkeer sziiiBen hierdooT in de nieuwe wereld de reputatie verwerven die zij zoo te-retiht verdienen In overleg met het ¦ secretaTiaal ' vaai de STedier landsch—Amer'i'kaansch'e Kamer van Koophan del is het parti-culier Initiati'eï er toe overge gaan haar plannen tot deelname te ontwikke len Hierbij mocht men op sympathieke vvijze den moreelen steun ondervinden van de depar tementen van ' koloniën handel landbouw en nijverheid Bovendien - werden ook van v-ele an dere zijden groote instemming en daad werk'e-ijjken steun ontvangen In de oorspron'k'elijke plannen dezer tentoonstelling zijn enkele - wij-za-gingen aangehra'cht teneinde ook handel en in dustrie een opvallende representatie te traonen iieden Er is hesloten op het gratis beschil«:baaT gestelde terrein een imposant g*ouw te doen verrijzen Voor dit Hoïïandsche Paviljoen wa ren aanvankelijk door den architect Z-weedijk twee ontwerpen gemaaM een ïn moderne ¦ en een in oud-Javaanschen stijl Met h'et oog op onze - koloniale beteekenis werd aan dit laatste ' de voDTk enr gegeven Dit paviljoen zal « en wp pervlakte van 90OO viert M krijgen Het ligt in de hedoeling de halconsta>ocK>e ïn Nederlaaid te doen - vervaardigen terwijl zoo mogelijk de opstelling ïer plaatse eveneens ' door Nederland - sch-e a rbeideTS zal - geschieden.'ïn ¦ een rotonêe van niet minder dan M " M zal een Panorama van een groot Indisch landschap met cultures aangebxacht worden De hekende ¦ schilder Eland heeft - zich ' bereid verWa'ard dez-en arbeid 94 „ Dus we vertrekken morgen vroeg al " riep Sietse uit en hij werd meteen weer levenslustig „ Ja maar eerst nemen wij nog een af scheddsbad " stelde Ben voor Zoo kwam het dat ze voor het laatst hun zwempaTije aandeden en in ^ ee sprongeii Natuurlijk moest Sietse fatsoenshalve ook jnee sprin - gen maar het was goed aan zijn gezicht te zien dat-ie tiet allesbe halve prettig vond En de twee an dere kameraden hadden daar het grootste pieizier in Wordt vervolgd op zich te nemen in het centrum der Rotonde zal een copy van eien terras der Boro Boedoer opgesteld worden Vanaf dit platform zullen cenige duizenden bez-oekers por uur het over weldigende panorama kunnen aanschouwen Dit panorama zal het grootste worden dat ooit vei«vaardig'd werd In overleg met " t tentoonstel Mngsbestuur zal hiervoor - een geringe entree prijs geheven worden De Balineesche vorst Soekowati heeft zich • bereid verklaard met een groep van 70 zijner dansers naar Chieago te komen voor het geven van voorstellingen zooa'ls die in Parijs destijds zoo'n groote bewondering wekten Nederland sche scheepvaartmaatschappijen deden zeer tot genoegen van tet Comité de toezegging voor ¦ het vervoer van d'eze gïoep - een belangrijke re ductie op de pa'ssagekosten te zuilen verleenen om voorloopig reeds ' op deze wijze een blijk te geven van haar belangstelling en sympathie voor d e te-ntoonstelli'Dgsplannen De Nederlandsch-e regeering werd door het Comité uitgenoodigd haar officieele bescher ming aan ' de Nederlan-dsche inzending te wil len verleenen terwijl voor - de post van regee ringscommissaris èen persoonlijkheid is aan gezocht die bet volle vertrouwen der regeering ' geniet Bij het samenstellen der verschillende werbcomaté's wordt « voneems regelmatig over leg met de verschillende departementen ge pleegd In voorbereiding is een schema - voor de ver vaardiging ' éêwer - macruette van 36 bij 16 Meter waaruit zal blijken dat ons land als centrum van Europa hetzij per trein boot auto of vlieg - taig in enk'ele - uren te hereili^n is ' ' Dit heeft tot d®el de toeristen te bewegen langer dan de gebrMiOaelijfce „ one day " in ons land te vertoeven In aansluiting Merop EuB'eT » verschillende dioramia's vervaardigd worden van aantrekke lüjk ¦ en bezienswaardig stedenscho Chr Kweekschool „ Rehoboth " Eindexamen 2e groep geëxamineerd 6 mni eandidaten • Geslaagd de heeren G Amelink de Bilt J Bil ker Achterveld E Bouwman Barneveld P Buter en W van der Haar Vreeswijk N J de Joode alhier #¦•' » Promotie Aan de Universiteit alhier is bevorderd tot doctor in de veeartsenijkunde de heer J Gras huis geboren te XJsquert op proefschrift „ In sufficientis van meelrantsoenen feij mestvar kens en enkele ziekteverschijnselen welke daarmede veriand lioudea " J B Th O Kettlitz De heer J H Th O Kettlitz zal Zaterdag 2 Juli het feit kunnen herdenken dat hij op dien datum gedurende 25 jaar lid van de Provin ciale Staten is ge weest De heer Kett litz was « veneens vele jaren wethou der der Gemeente " Utrecht Hij volgde in het college van Ged St atenj waarin li ^ thans zitting hBB % den heer Boyaardfi op / H TH O Kettlitz Algemeene Oaderlinge nCroningea " In Hotel des Pays Bas werd de jaarlljksche algemeene vergadering gehouden van „ Gronin gen " Alg Onderlinge Maatschappij tot Verze kering van Paarden en Rundvee in 1SÖ3 opge richt te Groningen van 1 Mei 1921 af gevestigd te Utrecht De directeur d « heer F F Leopold bracht verslag uit over het afgeloopen jaar 1931 Er werden 556 schaden uitbetaald tot Ben to taalbedrag van f 132.257.80 De reserve der Maatschappij bedroeg per 31 December f 157.334.26 Blijkens het rapport van de Commissie tot nazien der rek-ening en van den accountant den heer A Versteege werd de administratie in orde bevonden De aftredende commissarissen - werden her kozen '<¦» " » Machinefabriek „ Jalfa " In de vergadering van aandeelhouders der N.V Machinefabriek „ Jaffa is de balans per 31 December 1931 en de verlies - en winstreke ning over het jaar 1931 goedgekeurd De ver lies en winstrekening sluit met « en nadeelig saldo van f 10.917.69 In de plaats van den heer.Mr A J van Hen gel en van den heer N J Bink die ontslag had den gevraagd werden tot commissarissan be noemd de heeren D Andreson en F van Riems dijk De vervulling van de vacature ontstaan door de periodieke aftreding van den heer Prof L A van Royen die zich niet herkiesbaar stel de werd aangehouden Het geheels verslagjaar werd gekenmerkt door een onvoldoende bedrijfsbezetting tenge volge van de algemeene depressie De omvang der bestellingen bleef iovendien geregeld ach teruitloopen zoodat de bedrijfsbezetting in 1932 tot nu toe nog geringer is dan zij in 1931 was Van een sluitende exploitatierekening kan bij een zoo geringe bezetting geen sparke zijn Het krachtig streven tot het verlagen van de indirecte kosten Weef niet zonder resultaat Omtrent de technische resultaten ook jJer nieuwe producten wordt medegedeeld dat de gunstige verwachtingen hewaarheid zijn Men is er van overtuigd dat men erin zal slagen een behoorlijken omzet in de verschillende a deelingen te bereiken zoodra de algemeene ^ toe stand voldoende opleving vertoont De export van enkele der producten werd in het verslagjaar verder voorbereid Hoewel de verschillende douane bepalingen en valuta schommelingen natuurlijk zeer belemmerd werken slaagde men er toch in een begin van den beoogden export te hereikea ¦•¦ « i » U S V „ Post *" In het gebouw Casino aan de Drift vond de oprichtingsvergadering plaats der Utrechtsche sportvereeniging „ Posta " gevormd door amb tenaren bij de Post Telegrafie ea Telefoon dienst te dezer stede Het secretariaat is gevestigd hij den heer E Been Wolvenstraat 19 ^' • '» Ond EathoUek Gemengd Zangkoor Het oud kath gem zangkoor gaf een goed ge slaagden feestavond in de zaal van den heer van Baaren voor leden donateurs en genood% den • De feestavond werd door den voorzitter den heer G A W Mechelen met een hartelijk woord van welkom geopend memoreerend het éen ja-rig bestaan waarin reeds een St Nicolaasteest een concert en nu deze feestavond waren geor ganiseerd Dan werd den directeur den heer Herm Smit een woord van dank gebracht voor de moeite die hij zich geheel belangloos voor ' t koor getroost Mej A Stangenhergen zong eenlge soli Ook do heer P W Rijkens en „ The Four Fenny Boys " onder leiding van den heer A Schoeve verleenden welwillende medewerking De humorist Groeneveld zorgde er voor dat zoo nu en dan eens flink gelachen kon worden Er werden ververschingen rondgediend MeJ.A Stangenhergen zoowel als de pianiste meJ J Stoependaal kreeg bloemen aangeboden door de penningmeesteresse van mej Th Bakker Voor het koortje dat zich ten doel stelde onder de O K een geest van eenheid te brengen was het een schitterend geslaagde avond ^¦•'» Garaizoensherichfen De adsp reserve-officier van gezondheid 3 W Windhorst van de Ie compagnie hospitaalsolda ten alhier is benoemd tot reserve-officier van gezondheid 2e klasse — Ie luitenant — hij de Kon Landmacht Door den I d I is bepaald dat de dienstplich tigen van de lichting 1932 uit de provincie Utrecht bestemd voor opleiding tot officier met bestemming voor het 16e en 19e R I op 4 Octo ber a.s bij de S.R.O.I te Kampen voor eerste oefening onder de wapenen komen De reserve-officier van gezondheid 2e klasee A W V Embden zal op 30 Juni door den gamizoens-commandant worden beëedigd en wordt daarna werkzaam gesteld hij het mili tair-hosp;itaal alhier De reserve-officier van gezondheid 2e klasse M Dura wordt 30 Juuni werkzaam gesteld bij het militair hospitaal te ' s Gravenhage -•-•- Leger des Hells Korps Utrecht 3 Gehonw „ de Wei straat",In de zaal van Korps Utrecht I zal Donder dag 30 Juni des avonds ten 8 uur een openhareHeiligingsdienst gehouden worden De Korpsof ficieren zullen deze meetings die voor iedervrij toegankelijk is leiden ^ *?- Jaa vaa Nassav-Kweekschool Eind-examens Geslaagd de heeren Th P v Baaren C Ber ger J P Romijn ^ alhier en L A v d Bos te Zeist ^¦•'» De wagen voor Groeneveld Met bekendmaking dat nog mocht worden ontvangen van het personeel der N.V Pharm Fabriek Mijnhardt te Zeist f 11.75 een gulden „ van buiten de etad " van familie 4L f 0.55 van J B f 1 en van een invalide voor een invalide f2.50 zoomede van Maatschappelijk Hulpbe toon ffiO en van Maatschappelijk werk voor Zieken f 30 deelt JReporter mede dat Groene veld's nieuwe wagen is hesteld Van de over dracht zal Reporter èe ijjiiér tijd verslag uitbren gen Reporter hoopt dat het tekort waarvoor hij aog staal ook nog wél gedekt zal worden umi EN w „ Reporter " ETENSCHAPPEN Maatschappij tot bevordering der Toonkunst Te Haarlem is de 103e algemeene vergadering gehouden van de Maatschappij tot bevordering Jer Toonkunst onder voorzitterschap van jhr mr dr E van Beresteyn die in zijn openings rede o.a Evert Cornells herdacht Na goedkeu ring der jaarverslagen werd de aftredende pen ningmeester mr H H y d Berg herkozen Aan genomen werd een voorstel om de contributie te verhoogen en de hierdoor verkregen gelden te schenken aan de te stichten vereeniging welke zal trachten het Museum Scheurleer te Den Haag dat een unieke collectie oude muziekin strumenten bevat over te nemen 0e volgende jaarvergadering zal vermoedelijk te Bussum worden gehouden Een definitieve ie slissing is nog niet genomen Na afloop der vergaderin.g is een autotocht ge maakt Te Bloemendaal is een concert aange boden waaraan medew.srkteia de eangeres An nie Woud en het HoUandsch Strijkkwartet Slingenraarnendn^n op den Oceaan Een nieuwe tocht van Prof Vening Meinesz Op 5 Juli a.s vertrekt uit de haven van Nieu wfidiep de onderzeeboot Hr Ms O 13 voor een tocht in dea Atlantischen Oceaan welke reis tot ongeveer half Augustus zal duren Het be treft hier niet een gewone oefenreis doch deze tocht heeft een wetenschappelijk doel Aan boord zal zich namelijk hevinden de wel hekende Nederlandsehe geleerde Prof Dr Ir A - Vening—Meinesz voor het verrichten van elingerwaamemingen op den Oceaan Deze waarnemingen kunnen het beste geschie den aan hoord van een duikbooïj daar deze ïn ondergedoken toestand vrijwel geen last van schommelingen heeft De Nederlandsehe regeering heeft de O 13 ge heel belangeloos voor dit doel afgestaan Wij herinneren er aan dat een aantal jaren terug de heer Vening Meinesz een tocht naar Neder landsch-Indië heeft gemaakt met de onderzee boot K 13 welke tocht gemaakt is via het Pa namakanaal voor het verrichten van zijn waar nemingen Ook deze tocht gebeurde met mede werking van de regeering De 13 staat onder bevel va Ti-den luitenant t3r zee der Ie klasse P RouwenlMsret School en Kerknieuws Einde-samen H.B.S Haarlem Middelb school voor Meisjes 3-j c Gesl de dames A C Adrian A A Alberding S J C Alewyn F A Boerstra A Breebaart A H Frekenhorst A F de Graaff E O B Hoo mans t A B Hoy er J E Maefaielse ï W v d Mey E H PJekker IL M v Ressum E Schor J P Siliakus W E Thierens J v d Veen R C Wefers jBettink Met één ¦ candidate wordt het examen voortgezet ' s-Cravenhage Zesde Gem '"" ogerc Burger schooL Gesl J V A D van Harmen ' t Loo ' Hans van den Broeke Eva de Bruyn Mies van Buurcn J Bijl A A D Derfcsen F Djqjokoe soerno R A Edwai'ts Paula Eibers A M E Eijk van Voorthuijsea B Pb Glaser JR H Gol denberg P P Halberstadt J J de Jong E F Kerlen W Kobus H Notokoesoemo Mies Om mering M Polak V M van Rijnberk Mies Schuurkamp C van der Straaten C F C Thoms R Tyhout J H van Waart en M F Wagenaar Harderwijk Chr Lyceum Geslaa:gd M Boek hout F van de Craals A N van Diemen E van Hoff J Horring mej A V Loos,3es J A Maarleveld J B Mullcrs R Vermeer H L A de Wall Bake Afgewezen één Rotterdam Lyceum GesL A Beun C Bok A Coltof J B Cröl E L van Ihalken Adri C Knape Jan X Spierenburg Piet J Spierenburg P y i Star en L TillemanB Afgewezen geen Examen Nijverheidsonderwijs Leiden R.K HuishoudschooL Gesl theor ged akte N VIII ieerares koken enz de dames J M Dalebouw A A A van Holstejn J Planten bergj.S M Koki C A Veeger en M J G Soeters Notarieel Examen ' s-Gravenhage Geslaagd voor deel ÏI mej R M Th Vintges te Den Haag en G Veenman te Amersfoort Machinisten-Examen ' s-Gravenhage Gesl theoretisch gedeelte van dipl C de heeren J v Buul Dordrecht en J P Gode © en Helder Geslaagd voor diploma B F Heijdens Amers foort en A de Jong R'dam Damrubriek Verzoeke alle brieven betrekking hebbende op deze rubriek te adresseeren aan de Dam redactie van het Utrechtsch Nieuwsblad Drift 23 Utrecht PROBLEEM SFo 65 Auteur J D WIERING te Utrecht Zwart Diagram i Wit Stand Zwart 2 7 ' 8 9 13 20 39 35 en dam op 42 Wit 18 22 23 28 29 31 33 39 en tö Wit speelt en wint Zwart 8 schijven en een dam Wit 9 schijven Gaarne ontvangen wij van bovenstaand pro bleem oplossingen Namen van goede oplossers vermelden wij in een der volgende rubrieken Wij vermelden nu den stand en de oplossing van probleem no 62 waarvan wij een aardig aantal oplossingen ontvingen De stand van proWeem no 62 waarvan wij den auteur niet kennen was als volgt Zwart 7 11 13 14 16 19 20 21 30 40 Wit 22 27 28 29 31 41 42 43 en 50 Oplossing Wit 50—44 39—34 - 29X9 ¦ Zwart 40X ^ 21X23 36X18 Waf 34X25 25X1 Zwart:.14X3 3—9 of 3 —« VÖ;'/',lf ^- Wit 1 ^ en wint-op iempav ¦ Ai r »«' '¦ Zwart 11—17 Een aardig probleem Vooral de eerste twee zetten voor wit 50—44 en 39—34 zijn fraai Goede oplossingen ontvingen wij van de vol gende oplossers L W Bergveld,.R M S Bi'ieko P H J V d Nieuwenhof P J Stomphor«t J H C Serroe H Gerritse J D Wiering allen te Utrecht L Blok Jr te Kamerik Van den heer J D Wiering ontvingen wij nog een goede oplossing van probleem no " 62 Uit de spelopening Wij zien wel in partijen dat wit na met 53—28 geopend te hebben na zwart 17—21 direct 31—26 waarop zwart 11—17 speelt en zich aan de rech ter vleugel laat opsliiiten Dit geeft riskant spel daar men bedacht moet ¦ zijn op directe combinaties welk © uit opslui tingspartijon voortkomen Wij willen hier een opsluitings-opening hehattdelem Wij spelea van af de heginstelling Wit Zwart 33-28 17—21 39 -^ 11—17 31—26 7—11 36—31 Zooals wij zfen wil de witspeler met den tekst zet de opsluiting voltooien De bedoeling is om de schijven te plaatsen in de opsluiting op 26 27 en 31 waarmede de op sluiting voltooid is Bij den 4en zet van wit is 36—31 als een foutzet te beschouwen daar zwart nu aardig een z.g groenzei forceert Zwart Diagram 2 Wit Stand na den 4en zet van wit 36—31 Zwart t/6 8 tot 21 Wil 2 ^ 2%3im 37 38 - 40 tot 50 4 18—22 Dreigt met deze zet na 41—36 met 22—27 31X22 19—23 28X19 17X30 5 31—27 Gedwongen daar ook na bovenvermelde slag zet ook de dreiging 21—27 aanwezig is 5 22X31 41—36 21—27 32X21 16X27 37—32 Denkt zijn verloren schijf terug te krijgen Zwart zou op elke andere zet 27—32 spelen en de schijfwinst behouden 8 31—37 9 42X22 l5X23 Ned Herv Kerk Aangenomen naar Delft aid Vrijz Ned Herv ds J B SchGUWjnk te Naaldwijk naar De demsvaart G tóos cand te Eindhoven Bedankt voor Kampen ds A M den Oudsten te Elburg Beroepen te Veendam cand H L Lieve te Velsen Beroepen te Groningen fac € s G Tichelaar ds C M Luteyn te Apeldoorn te Den Bommel ds D J V d Graat te Ede te Arnhem als hulp prediker de heer G van Hoegee cand te Maars seveen m 28X19 ïtXSO 11 3SX24 20X29 De witte schijf « p 13 gaat öok verlwesj zoodat zwart uit deze opening een tweetal schijven winst maakt Wij zien dus dat wij men een opsluiting spelen wij zeer goed <^ de hoogte die nen te zijn vaa dergelijke opeiiingsvarianten Wij willen hier een korte partij laten volgen vati de kampioenswedstJijden va^a den Utr Prov Dambond De partij is van 4e heeren D de Zwart wit en Th J v Barneveld In deze partij hood D de Zwart aan zija tegenstander « en damzet aan Wij zullen de partij laten volgen tot aan den gespeelden damzet met haar gfe volgen Wit Zwart L 34—30 2Ö—2è Ook wordt op de openingszet 34 — 3ö 17-^21 of 18—23 gespeeld 2 40—34 Hier laat wit zich voor eenigen tijd opsluiten Veelal wordt ook 32—28 gespeelt met een afruil aa 25X34 naar 39X30 18—23 17—22 12X21 7-12 12X21 15-29 Blijkhaar de hedoeliag * ot een volledige op sluiting 33-284 39—33 28X17 e 31—267 26X17 34-MVerbreekt hier - de opsJuiting 23X34 « „ Meestel wordt de randschijf op 25 opgelost en het centrum hehoMden 9 30X39 2*-54 Beter vinden wij mplaats van den tekstzet te vervolgen met 13 — IS © f 13—23 ¦ 10 36-^1 1—7 IL 41—38 7—12 12 4&-41 3—7 31—27 10—15 36—31 5 — tóEigenaardig is dat door 1«ide spelers het cen trum niet wordt hespeeld 15 41—36 t Jitvoering tevreden zijn AJvertentiën Getrouwd A M VAN AKERLAKEN Jr on M WÏLSCHUT Öie bij deze hun hartelij ken dank betuigen voor de vele blijken van be langstelling Arnhem 29 Juni 1932 Tot onze diepe droefheid overleed heden na een langdurig geduldig ge dragen lijden onze ge liefde Vader Behuwd en Grootvader de Heer JACOBUS MIjm)ERT MANDERSLOOT Drager van de Eere medaille in zilver der Oranje.>Nassau-Orde in den ouderdom van 81 jaar 6173 Uit aller naam J M MANDERSLOOl Utrecht 28 Juni 1932 J P Koenstraat 89bis Verzoeke geen rouwbezoek en geen bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag 1 Juli a.s Vertrok vanaf het sterfhuis ten lOi ure voorm naar de Tweede Algem Begraafplaats Heden ontsliep tot onze diepe droefheid na een langdurig doch geduldig gedragen lijden onze ge liefde Zoan Broeder Be liawdbroeder en Oom de Heer ANTHONIÜS VOS,in den leeftijd van 35 jaren 6211 Uit aller naam G VOS Utrecht 29 Juni 1932 Kwartelslraat 24 De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag 2 Juli a.s Vertrek vanaf het sterfhuis ten 11 ure voorm naar de 2e Alge meene Begraafplaats i an hen die blijken van be klangstelling hebben gege \ en bij het overlijden vanmijn dierbare vrouw en derkinderen zorgzame moeder KeJ ELIZABETH KAMPERS betuigen wij onzon hartelif ken dank 6190 Uit aller naam J VONK Goudsbloemstraat 6 N.V ÜTRECHTSCHE BMVEREENIGING UTRECHT KR NIEUWE GRACHT 20 Commfssarissen JOH BLOOKER vroeger Lid der Firma J & C Blooker Mr TH SNELLEN H W VAN MAKLB W DE VLüGT Directeuren Huis ter Heide Notaris Utrecht Lid van den Eaad van Beheer der N V Handelsvereeniging van Dudok de Wit & Co Amsterdam Burgemeester van Amsterdam ANT M DE LEEUW Zeist W HIJKSEN Utrecht EFFECTEN - COUPONS - VREEMD GELD en alle andere BANKZAKEN f 50 — tot f 500 - Ambtenaren alsmede werklieden en bedienden ¦^¦ M^^HMi^iMBB met flinke burgerpoaitie ook zonder borg Billijk tarief Lage aflossing Geen verzekering noch spaarkas o d Inl mond en schrift postz v antw Ag.schap Nationale Volksbank Kievitstr 7 Tol 15008 Utr B-5 en 7-9 uur VERKOOPSTER GEVRAAGD VOOI € ONZE AFDEELINGEN Euishoudelijke Artikelen en Glas - en Aardewerk ONMIDDELLIJKE AANMELDING 0205 tuaschen 9-11 12.30—5 of 6 — 8u gONDERDAGMIDDAG A.S zal het magazijn van ZIJDEN en WOLLEN STOFFEN dat reeds ruim 30 jaar bestaat opnieuw heropend worden Aanbevelend M PAPPIE Willemstr 1 Tel 13381 Altijd het NIEUWSTE en het GOEDEOOPStT THEELEPCLS SUIKER * en RTJ THEE5CHEPJE5 ENZ X^er ut't^ebrei'de 9orit&nnq ia "^ v diverse uttvoering yEKIIEII H;ESMAKN UTRECHT - ISrEENWEoa KOREKBLOEMSTRAAT S-Sbis ^ NARCISSTRAAT mis No.taris C ONNEN te Utrecht zal Viijdag 8 Juli 1932 nam IH nur in het Notarisihuis aldaar wegens sterfgeval pu blieik ve '*'' ¦ ' pen Het op ' goeden stand ge legen ' d onderhonden WINKEL en WOOMIUIS te Utieoht aan de NOBEL - STBAAT 26 groot 46 c.A Bevattende winkeii kelder W.C keuiken 4 kamers eu zolder kamer Verhnnrd tot 1 dlel 1936 vooi f 1350 per Jaar plus grond - en straatlasten Aanv bij h^t vóór •)' op 19 Augustus 1932 4'>i.5 Bezichtiging Dinsdags en Donderdags van 2 - 4 uur Breeder bij biljetlen met nadere iniliichtingen fe beikj men ten kantore van d'S'ii N-ü fAris Boothsiraat 8 DAMES Geen teleur.stelling indien U uw Pillen en Druppels ter re geling van den bloedsomloop uitsluiteni koopt bij Maison Simonis Adelaaistraat 72 Utrecht Halte lijn I Gesloten huis Prijscourant en inlichlingen gratis ook per brief GROND verkrijgbaar aan den Wester dij k per schuit at ' te voeren Inlichtingen op het werk Op een Handelskantoor I wordt gevraagd een aanko - i mende BEDIENDE Accuraat werken vereischt Aanvangssalaris f 30 — per maand Indiensttreding den 4en Juli 1932 Br met uitvoerige inlich tingen ond no 6195 bur dez Garage hoek Muntkade stalling voor Firma Auto's tegen zeer lagen prijs Vraagt opgave Wolf en Dekenplein Sbis A 610 ^ TE KOOP gebinikte INMAAKVATEN Ockshoofden en Tierces en een partij nieuwe Bushels tegen bill ij ken prijs NIEUWSTRAAT 99 LEERT MACHINE SCHRIJVEN f7.50 PER VOLLEDIQE CURSUS BU DE MERCURIUS CURSUSSIN MARIASTR 43bls TELEFOON 13714 II4 » u Y e a II 1 6 "^ Altijd Iets aparts Altijd Iets billijk » in shawls kraagje » ceintiinrH Oudkerkhof 38 UIRECHT KprmR MAQASIN DE PARIS UJNIWARKT 26 HET SPORTHUIS Achter St Pieter 6 Utrecht C A N O'S Een persoons f 35 — Twee persoons zonder peddels i 42.50 Twee deelige peddels f 5 — Rubber Kussens f 2 — Afdruipingen f 0.40 Uit voorraad leverbaar TOONZALEN OP DE ÖUDECRACHT36 720 721 — 1 » 722 723 — » 1874 — • 1 ¦' 2251 — 734 — 783 — M 2872 1 — ï » 738 739 — » 740 1871 — M 1782 »» 1870 Jl 1382 „ » 747 __ * 1 ' 748 „_ 749 — » 1923 759 — n 758 * — 757 ¦ 1 '" i 1868 N u-mm er van het grond plan Te onteigenen grootte ha 62 63 64 65 « S 67 87.5 38 10 04 56 58.5 7 "^ 20 10 02 14 14 17 bouwland huis en orf huis schuur en erf bouwland bouwland bouwland bouw!.i/pnd • SI % s 60 ö ¦ 3 1 \ bouwland \ bouwland I weiland weiland weiland bouwland 13 15 09 07 07 09 idom 70 ide.m 71 idem 73 idem 73 idem 74 idem 75 90 28 28 69 20 91 13 07 idem 76 77 78 79 80 81 82 83 84 bouwland hooi land thans bouwland hooiland thans bou-wland watering thans grasland h-lis h'huur eu erf watering weiland watering huis schuur erf en bouw land thans huis schuur erf en weiland als boom gaard watering bouwland thans weiland als boomgaard watering huis en weiland thans huis schuur erf en boomgaard weiland weiland thans boomgaard watering 47 50 85 58 38 20 90 97 27 01 14 05 30 01 20 85 86 87 90 91 Van Nummer Sectie GEMEENTE VIANEN Recht van weg van en no ai 1 — den straatweg \ GEMEENTE LEXMOND Recht van weg van en naar den straatweg Recht van weg van en naar den straatweg Recht van weg van en naar den straatweg Recht van weg van en naar den straatweg Recht van weg van en naar den straatweg Recht van weg van en naar den straatweg Recht van weg van en naar den straatweg Recht van weg vam en naar den straatweg van Dieren Teunis Jacobus zoon bouwman Lexmond op Kortenhoeven 359 Recht van weg van en naar den straatweg Recht van weg van en naar den straatweg Recht van weg van en naar den straatweg Recht van weg van en naar den stra^'we'ï Keken van Johannes bouwman Lexmond 356 Bikker Teunis Dirkzoon landbouwer Lexmond 850a Recht van weg van en naar den strait weg ¦ ¦ Slapende crf'.ionstbaarheid Recht van weg van en naar den straatweg Bikker Teunis Dirkzoon landbouwer Lexmond 350a Hl Ll^lalLi boogsteas 20 woordeen i 0-60 Hl ¦ li^iil'l ^ achtereeopolgeode piaaisin ll L L I il i J in U S ^° ' ^-^^ ^^^ woord n)«e3 ' t.m 30 - woorden 4 ceai yet j plaatsing Elk woord boven 30 woorden 5 cent per nlaalsing TE HUUR TE KOOP een goed onderhouden Eurgerwoon huis staande Goedstraat 137 0157 vrij Bovenhuis Rijn laan 25bis A bev 4 kamers keuken bal con Huur f 25 — per maand 6149 Door omstandigtie den ann"6b een AMEUBLEMENT TE KOOP een goed beklante Melkwijk omizet 1500 L per week met veel verkoop van boter kaas en eieren Koapsom f 1750 Br no 616 bur dezer en een Dicssoir met ronde kastjes Geor testr aat 12 6005 AANGIF.aDCM net Kosthuis Alba trosstraat 16bis 6113 grasgewas ' Gevraagd 15 Juli te Billhoven netto CIENSTB3DE voor dag en nacht Br Mevrouw Buur ma Zuid Drachten Fr 5997 TENNISSEN OF NAAR STRAND Witte cream anti glippers witte ve ters gummi zolen en liakken steunzu len etc Het Leder adres M C Smith Fred i kh perenstraa t 14 Utrecht 6012 ¦ van ' t Fort ' t Hemeltje te koop Adres:P Luyendijk Leidscbeweg hoek Mi neurslaan Telet no 13544 5971 TE KOOP • STRIJKSTER Gevraagd een be kwame Strijkster V 2 a3 dagen p week Hoog loon De Ko ning 2e Atjehstr 26 mi Chevrolet Sedan 4 deurs voor 225 gld.Abstederdijk 37 Tel 10036 Ook te ruilenvoor Ford 6150 SPOTKOOPJE TE KOOP een flinke B.urger woning Tk bevra gen bij G Wo ' m ierg Paavlïtraat 20 Aan het-ii-ifde ai'-es een goede Piano 603 Ken degelijke flinke HUISHOUDSTER gevraagd die ook genegen is met den man tezamen een hulpbehoevende vrouw te verzot gen Br no 60S5 bur dezer TE KOOP Deuren Ramen Hout Triplex Wand - Vloertegels Pannen Te zien Bijlhouvverstraat oude Diaconessen huis of bevragen Croeselaan 260 Utr 6045 Slaapkamer 2 pers.wit Ledikant hout),ziware Spiraalmatras witte Kast Ta fels en 2 Stoelen alsnieuw • Spotprijsf 27.50 Tevens Ax minster Vloerkleed,gi ootste m.a.at f 12.50 W V Koelen OudeKamp 1 6176 TE HUUR WINKEL - • JUFFROUW gevraagd goed be kend met het krui deniersbedrijf door J Jac Koch en Co Twijnstraat 58 6113 Bovenhuis in de Albatrosstraat f6.50 per week Bevr Gansstraat 85 6077 TE HUUR Een nette flinke WINKEL JUFFROUW gevraagd bij A.Verwey Oude Gracht 294 Aan melding ' s avondsna 8 uur 0080 KOMT TOCH EENS KIJKEN I103 goed koop 1 Voortzetting res -' tanten opruimingScharenberg Vree burg 24 2e huisvanaf de Willem straat 6105 BOVÏ.NHUIS te huur bev 7 ka mers keuken bal con flinke gang.Ruim uitzicht Huurf 30 — per maand.Bevr Gansstraat 85 6076 een geriefelijk Bo venhuis gelegen Vogelenbuurt s'iite zijkamer keuken W.C 3 slaapka mers Huurprijs f 7.50 per week Geen huurkosten Br no 6073 bur dez SINGER Ti'apnaaimachine te koop aangebo den met ringspoel goed geschikt voor Baaister voor den prijs van f35 - Br no 6086 bur dezer Voor direct of later gevraagd een nette DIENSTBODE goed kunnende wer ken en koken G.G of N.H KI Loolaan 7 Driebergen 6158 BOVEN - EN BENEDENHUIS te huur Adelaar straat en Tuinwijk 6 kamers keuken zolder vele gemak ken Lage huur v d Mondestraat 54bis Tuinwijk SPAARKAS AUTO TE KOOP aangeb prima 4 pers gesloten wagentje loopt zeerzuinig en zondergebreken van particulier 150 gldOok ruilen tegenprima motor Ma riëndaalstraat 12 Ondiep 6089 TE HUUR heel Huis bev suite keuken tuin schuur 3 slaapk zolder f6.50 p w Boven - en Beneden huizen vanaf f 5.25 p w G van Eijk AmsterdamscheStraatweg 433 Tel 11597 6090 Voor direct gevr een net DUITSCH MEISJE voor eenige weken als noodhulp Br no 6169 bur dezer Spaarkas onder Staatscontrole, vraagt Juffrouw welke over eenigen vrijen tijd beschikt mag gehuwd zijn Verdiensten pl..m 30 gld per maand Na der te bespreken Br no 6164 bur dez SCHAPEN VLEESCH EN KALrSVLEESCH Direct flinke STRIJKSTERS gevraagd Stoom,wasscherij C A Versteeg Bmmastraat 33 Zeist 6145 ¦ verkrijgbaar bij A van Beek Jacobij nestraat 1 Telefoon 133W 6115 TE HUUR voor f 4 — vrije Etage kamer en suite kleine kamer en keuken v d Marckstraat 1 5954 BRANDSTOFFEN HANDEL DP.OGIST BDDIENDE Flinke Drogistbe diende gevraagd zelfstandig kunnen de werken Br no 6151 bur dezer L SPARENEURG Parkstraat 34 Tel SLAAPKABIER te huur voor nel persoon mot of zonder pension Adres Amsterd Straatweg 22 bis 6087 BïEDT ZÏCH AAN Winkeljuffrouw 25 jaar in een der grootste zaken werkzaaiM geweest V goede getuigen voorzien Br no 6107 bur dezer 10972 Utrecht.Dom Anthr 20/30 en 30/50 per H.L 1 2.05 Willem An thr 20/30 per H.L.f 1.90 Eierkolenf 1.10 alles bij afn,van 10 H.L uit wa gon 6116 GARAGE of VOOR AUTO ONDERDEELEN Banden Accu's Wielen Magneten dynamo's Starters Versnelling-bakken enz enz is je adres Autoslooperij Ma - riöndaalstraat 12 Ondiep Sloopwa gens te koop gevr - 6090 WERKPLAATS te huur voorzienvan water krachtstroom gelegen Flinke nette WERKSTER ongehuwd had Maandag en Woens dag nog gaarne be zet k 1.50 per daig ook halve dagen Br no 5819 bur dez aan diep water Be dragen V d Mon destraat 54bis,Tuinwijk 6004 TE HUUR Duitsch Meisje zoekt voor direct of 15 J-uli plaatsing als HULP IN DE HUISHOUDING.Br aan Lucie Bu cher Corn Mertens straat 4 Zuilen bijUtrecht 6180 TE KOOP van particulier zwarte Costuums voor gezet persoon geschikt voor musi ci of kellners Br no 6178 bur dezer Bovenhuis gel Rijn laan vlak bij de Croeselaan bev k balcon W.C keu ken Zeer geschikt voor bejaarde men schen Huurpirijs f - 20 — p m Te be vragen Bur v d DAHIES3IJWIEL te koop en Heerenrijwiel goed onderhouden 2 tons Westontakel en Trapveldsmid Helling 54 Utrecht 6177 Huiseigenaren,Burg Reigerstraat 24b is - 6153 ZIJ DIE GAAN TROUWEN leveren wij vanaf 50 cents per week Schilderstukken Spiiegels Theeraeu bels Tafelkleeden Divankleeden Goe - derenhandel 2e Spechtstraat 2 6035 TE HUUR TB KOOP AANGEEOBENMelkwagentje iuprima staat Geerte straat 10 6179 Werkplaats voorzien van electr enwaterleiding teven 1 of 2 zolders Tebevragen Kerkstr 60 6159 TE HUUR TE KOOP een Philips Wissel stroom Radio met Luidspreker en eik kast voor f 80 — Br no 6154 bur dez ' TE KOOP GEVRAAGD een Orgel of Orgel tje Br met prijsop gaaf onder no 6155 bur dezer HEEIRENl Uw eigen scheerge reedschap krijgt gij gratis in bruikleen als gij vast cliënt wordt in de Moder ne Scheersalon Ro zestraat 13 b,d Kor te Viestraat 6042 DAMESI Stelt U prijs op een mooi Kapsel Laat dan üw haar vak kundig behandelen 13 ep U zijt tevreden 6041 Heel Huis Kroonsteeg f 4.40 p w.Keel Huis Kr Rijn straat f 3.25 Pi w.Benedenhuis Potgieterstraat f 6 — p w Bovenhuis ¦¦¦ i;\r!d f 5 — p w Bovenhuis Kwartel straat f 32.50 p m.Te bevragen Bur.V d Huiseigenaren,Burg Reigerstraat 2.ibis 6152 TE KOOP Damesrij'wiel Hee renrijwiel Moisjes en Jongensrijwiei,voor leeftijd 8 a 12 jaar Oude Gracnt 372 6172 TE HUUR AANGEBODEN net ge-meub Zit - Slaapkamer een - Rozestraat tru-m stad Hoeren straat 21bis 6165 Van het perceel kadastraal bekend Num mer Ter grootte van Sectie als TEN NAME VAN ha 1 3 99 30 44 20 62 10 i - 51 — 1 2 14 70 2 92 90 ' l 08 10 ¦ 2252 2053 2052 1922 751 760 1770 van Dieren Harmen Teunlszoon bouwman Lexmond 354 Zelfde eigenaar als no 00 Idem Biklcor Teunis landbouwer Lexmond 350a Bikker Teunis landbouwer Lexmond 350a Veen Msri -- en com " 11/20 wed Jan de Vor Adriaanszoon zonder beroep Lexmond 128 vcrhofvtn ' Hendrika ' gehuwd met Hendrik Rijneveld landbouwer Tienhoven bij Ameidc de Vor Jan Janszoon bouwman Lexmond de Vor Adrianus Janszoon bouwman Lexmond de Vor Pieter Janszoon bouwman Lexmond de Vor Cornolis Jan'^zoon bouwman Lexmond T»^r„«nH 4C 20 »» l 60 -- „ 56 60 " ï 45 10 i f j 1 52 40 „ 74 70 11 i 1 de Vor Marrigje gehuwd met Wouter Anrie de Hoop veehouder te Lexmond do yZ Neeltje geh met Frans de Jong J.Mzn kassier der Boerenleenbank 2135 817 833 837 833 1533 Lexmond de Vor Janna zonder beroep Lexmond de Vor Maaike zonder beroep Lexmond Idem, Veen Hendrik Jr landbouwer Lexmond 334 Vink Adrianus Teunis predikant Angeren Over Betuwe Idem. Idem. Vink Adrianus Teunis predikant Angeren Over Betuwe Eigenaar gedeeltelijk Vink Cornells kweeker Angeren Over Betuwe 2237 153 152 15i lójJ 14-3 147 145 2007 51 19 Zelfde eigenaar als no 72 x j vi /.-„« 85 90 ÖÜ 20 10 97 64 34 05 78 01 53 Verloren van Thomaat Alberta Jacoba zonder beroep Amsterdam echtg Con < radus Leemans p/a Notaris van Houten Vianen Hoogel.weg 34 Idem Idem. Zelfde eigenaar als no 77 Idem Idem. van Buuren Willem landbouwer Lexmond 131 Idem _^ t 10 87 03 30 30 20 18 20 90 80 10 123 2003 123 122 121 118 610 Idem Idem Zelfde eigenaar als no 50 Verweij Hendrik Hendrikszoon veehandelaar Lexmond 132 van Dieren Teunis Gijsbertszoon bouwman Lexmond 243a lepenburg Bernardus koopman en bouwman Lexmond 125 Kortenhoeven de gezamenlijke Ingelanden van 41 52 Rustende op het perceel STAAT VAN TE ONTEIGEMEN ERFDIENSTBAARHEDEN Bij het kadaster bekend Gevestigd ten behoeve van het perceel Bij het kadaster bekend Num mer ten name van 61 2 D Sectie als ten name van __ GEMEENTE VIANEN bouwland 2627 van Bemmel Theodora Ge rarda Maria We ^ Johan nes Leonardus Goes Wil lemszoon thans gehuwtj met G van Kossum Via nen 11 2628 bouwland GEMEENTE LEXMOND van leperen Gerrit Leenderts zoon bouwman Vianen Zandstraal 5 52 67 ' bouwland Bassa Pieter Janszoon bouwman Vianen B 13 weiland watering idem balkengat van Dieren Sijgje wed Hen drik van Dieren Janszoon b'.uwvrouw Le,N:mond V d Kwast Jan Johannes en cons fabrikant Vianen B 57 mede-eigenaren van der Kwast Cornells Pieter fabrikant Vianen van der Kwast Gijsbert Teu nis fabrikant Vianen van der Kwast Pieter Hen drik fabrikant Vianen watering weiland weiland watering weiland van Dieren Teunis Janszoon z.b Lexmond 363 53 689 bouwland weiland Bassa Pieter Janszoon bouwman Vianen B 13 Bikker Floris Dirkzoon land bouwer Lexmond 350 vveiland weiland van Dieren Teunis Jacobus zoon bouwman Lexmond op Kortenhoeven 359 58 2142 bouwland de Vor Adrianus bouwman Lexmond 347 voor zoover betreft de per ceelen no 710 711 714 en het dienstbare perceel no 21i2 is de erfdienst baarheid thans slapende als zijnde van denzelfden eigenaar Bikker Flóris Teuniszoon bouwman Lexmond de Vor Adrianus bouwman Lexmond ' 171 van Dieren Teunis Jacobus zoon bouwman Lexmond op Kortenhoeven 359 2111 59 weiland huis en bouwland thans huis schuur erf én bouw land als boomgaard van Dieren Jacobus bouw man Lexmond 357 watering watering weiland 60 huis schuur en bouwland Keken van Johannes bo ¦' T.evmond 356 2U0 van Dieren Teunis Jacobus zoon bouwman Lexmond op Kortenhoeven 359 62 2252 van D ^ -¦ n Harmen Teunis zoon bouwman Lexmond 354 bou \ watering weiland Bassa Gerrit Janszoon bouw man Lexmond 206 op La kerveld 2053 63 huis en erf Veen Adrianus bouwman Lexmond 351 watering weiland bouwland Idem Bikker Floris landbouwer Lexmond 350 65 1922 weiland watering weiland bouv -' Bikker Teunis landbouwer Lexmond ShDa bouwland weiland » watering weiland ' 760 bouwlan-l van Dieren lo'i.-auies Teunis zoon bou\\!ii Le.xmond 358 
131 ho'Uiwland 132 » braakhut 133 weiland 145 watering ged 126 „ 2608 bouwland thans weiland als boomgaard 2007 huis schuur erf en bouw - land thans huis schuuy erf en boomgaard 3J III oef Gevestigd ten behoeve van het perceel Rustende op het perceel Bij het kadaster bekend Bij het kadaster bekend U rt c Num mer als ten name van als ten name van Bctie boschhakhout 2iZ de Vor Adrianus Janszoon bouwman Lexmond 347 bouwland Veen Maria en cons Wed Jan de Vor Adriaans ïopn zJj Lexmond 1S8 Mede-eigenaren Verhoe ven Hendrika g/m ilendrik ' Rijneveld landbouwer Tienhoven bij Ameide de Vor Jan Jan Janszoon Bouwman Lexmond de Vor Adrianus bouwman Lexmond de Vor Pieter bouwman Lexmond de Vor Cornells bouwman Lexmond de Vor Marrigje g/m Wouter Aprie de Hoop veehande laar Le "> nd de Vor Neeltje g/m Frans de Jong J Mzn kassier der Boerenleenbank Lex mond de Vor Janna z b Lex mond de Vor Maaike z b Lex mond Veen Hendrik Jr land bouwpi ' T^exmond 334 watering haichout weiland boschhakhout weiland den Hartogh Hendrik Frans ¦ bouwman Lexmond 346 SI7 71 bouwland watering » weiland bouwland Jurgens Johanno Christuia en cons Wed Jacob Bijl z.b Mserkerk D 1 Mede-eigenr-ar Adriaan Heribert Bijl minderjarige Meerkerk Vink Adrlamis Teunis pfre dikant Angeren Over lietuwe 2300 weiland 833 74 Rietveld Hendrik koopman ' in bouwman Lexmond 283 Idem de Jong vlerrit en cons land opzichter Lexmond 235 • Med'e-eigenaar de Tong Pe ter leeraar Meppel weiland watering weiland n bouwland watering weiland Vink Adrienus Teunis predi kant Angeren Over-Bcluwe weiland watering bouwland weiland > boschhakhout weiland bouwland 1539 Vink Adru.iius Teunis pre dikant Angeren Over Eetuwe Eigenaar gedeel telijk Vipk Cornells kvypcker Angeren Over - 75 Ipen'burg Bemardus en con«i houwman en koo.pman Lex mond 125 mede-eigenaar bloot eigendom i van Someren Frans Ale wijn landbouwer Baldwin Staat Wisconsin N A Vrucht gebruiker i Ipenburg Ber nardus bouwman en koop man Lexmond 1 % Ipenburg Bernardusbouwiman en koopman Lexmond 123 watering weiland bouwland Vink Corüolis kweeker Angeren Qver Detuwe bouwland 1539 Vink Adrianus Teunis preiji kant Angeren Over-Betuwe 75 Het Zuid-Oostelijk gedeelte boomgaard Het Noor3-Wgs|elijk gedeelte Idem van Buuren Willem land bouwer Lexmond Viin Buuren Willem land bo'uvfr I.oxiT'onfl boufwland 83 ibou wland thans weiland als boomgaard 84 weiland Jwuwland watering weiland thans boomgaard 122 Ipenburg Bemardus koopman en bouwman Lexmond 125 bouwland thans huis schuur en " on b-comgaaird Verweij Hendrik Hendriks zobn veehandelaar te Lex mond 132 van Dieren Teunis Gijsbertsz bouwman te Lexmond 243a / 122 weiland bouwland thans huis schuur erf en boomgaard Verweij Hendrik Hendriks zoon veehandelaar te Lex mond 132 1/3 van Dieren Willemijntje huish.ster Lexmond C 101 1/3 van Dieren Hendrika z.b Meerkerk 1/3 van Dieren Gijsberta z.!b ' Meerkerk 118 > rd weiland il Ipenburg Bemardus kuop nian en bouwman Lex mond 125 van Dieren Teunis Gijsberts zoon bouwman Lexmond '' m - 90 121 weiland van Dieren Teunis Gijsbertsz bouwman te Lexmond 243a 1/3 van Dieren Willemnljntje huish.ster Lexmond C 101 1/3 van Dieren Hendrika z.b Meerkerk 1/3 van Dieren Gijsberta zi Meerkerk weiland f^ÉÜÊit -' Zie vérvols Pag 12 jrnM ^^'^^ t-^fjé NA EEN KÜDR BIERGISTPOEDERS zult U ondervinden dat alle puisten pnkkels en uitslag volkomen verdwenen zyn 6 Biergistpoeders van Dr J B MEENK kosten t0.60 Als U de gebruiksaanwüzing volgt krügt U een gave en zachte huid Zü zuiveren het geheele lichaam van scherpte in het bloed De poe ders zgn verpakt in de bekende groene doozen van 25 stuks a f 2,25 Uitsluitend bij H.H Apothekers en Dro gisten verkrijgbaar Let op het driehoekzegel met de letters E,M.B achter de poeder GSOOTE HUÜiERLAGIilG Ru'me frigsche moderne bovenwoningen voor kleine nettiö gezinnen tegen f 5.50 en f 5 - te huur Bevragen bij demAdrainiistrftteii^r S.H Wesseling Jutphaasacheweg 78 Ui^cehk esse Sectie Nummer Van 787 1477 788 789 790 1862 Recht van weg van en naar den straatweg 816 814 2036 819 821 828 813 1837 1858 1 ^ Recht van weg van en naar den straatweg Van elk der perceelen nos 817 en 2200 waar de perceelen aan elkander grenzen een breedte van één meter Eigenaren der dienstbare erven onderhouden den uitweg 1655 1668 830 831 833 1669 1856 1855 Vrij overpad als weg tot op den straatweg ten opzichte van de perceelen nos 1656 1654 en 1657 is de erfdienstbaarheid thans sla-pende als zilnde dezelf de eigenaar als het dienst bare perceel no 838 1656 1654 1657 6 & 843 844 845 846 847 848 Recht van weg van en naar den straatweg 849 850 lifö4 1539 Recht van weg van en naar den straatweg 75 Recht van weg om te komen van en naar den Rijks straatweg 76 2237 Deze erfdienstbaarheid zal ophouden te bestaan zoo dra de geprojecteerde nieuwe Rijksweg in ge - lyruik is 138 139 140 ged.2008 Recht van uitweg thans slapende erfdienstbaarheid als zijnde alle perceelen van een eigenaar 137 IK 136 134 129 130 ged 126 118 86 90 Recht van weg ter breedte van één meter van en naar den Rijksstraatweg dooh alleen voor den tijd ge durende welken de eige naar van het heerschende erfperceel No 118 leeft 121 116 117 110 120 Recht van weg van en naar den straatweg 116 117 119 120 Recht van weg V'in en naar den straatweg ten opzichte der perceelen Nos 116 en 117 is de erf dienstbaarheid slapende als zijnde van denzelfden eigenaar als het dienstbare perceel No 121 In laboratorium wordt gevraagd m 15 Juli Apothekers-assistente en laboratorinmjongen pim 16 jaar Ultvevrlflo • olli9ltati*s onder N » 0181 bur d»z«r Luxe Auto Verhuur inrichting „ DE KKOON " Telef 148C7 Luxeauto's met chauf feur 15 et per K,M.Stadsritten vanaff 1.00 Gelegenheidtot stalling P J V d Kroon Blauw kapelscheweg n d.Toi a.d Lorentz laan 5991 TE HUUR mooi groot Boven huis tegen zeer bill prijs gelegen Vleu tenscheweg 231bis a hoek Douwes üek kerstraat Te bevr Cath Singel 91 6315 2de HANDS TE EUÜH omgeving ^ Voorstr,Pi.>n vrij Huisje f5 pt'j - week zeer ge s-tKikt voor eenschoenmakerij Tebi.'vra,gen Ween!s:uj - pl 08 O.Z Ook\s avonds tiissi'hen 7 er 8 uur 0^07 Stoelen Divans,Hangkasten Cana p('''s Ledikanten,Spiraals Schrijfta fel Kinderstoel,V uwwagentje Bu ' ri'a'ustoel Ligstoe len Fauteuils Thee tafel Nachtkastjes.Koopjes BethU hem'weg 8 1 6193 KLSSBINQ PI.ANEET KUNDIGE Dagelijks te spre ken van 10 tot 10 uur Geeft ophelda r'Hg in alle raoeltij.ka ' zaken en be treffende uw toe komst Wolfstr 8 bij Perste Daalschedijk 0088 m'Ot bergplaats voor vva,gen te huur zeer geschikt voor melk zaak enz Omtrek Vleutenscheweg f 30 — per maand Te bevragen Kem fcrandtkade 46 6200 VSHHÜÏ2INGEN goederenvervoer autotransporten, lossen en laden v schepen sterk con curreercnd — P Luyendijk Leid scheweg h Mineurs lann Telef 13544 Te koop Rokcos tuum maat 52 f 20 Smokingcostuum idem f 15 grijs Col bertcostuum corpu lent heer f 15 pri ma Golbertcostuum met 2 pantalons maat 52 als nieuw f 27.50 wrder Col bertcostuums vanaf f 8 — W van Koe len Oude Kamp 1 TE KOOP VLIETSTBAAT 2ais Achter Cuöw:;'k Bovonhiiis te huur bevat 5 kamers keu ken groote zol der 30 — per mn 1 Te bevragen Jac v Ruysdaelstraat 3:2 ei'JO Jongaman gesch - zoekt KÏ3NNISMAKINIS met net eenvoudig meisje of weduwe SO k 40 jaar Br no 6S01 bur dezer een in goeden staat zijnde Kleermakers Trapnaaimachine, naait uitstekend Spotpri.;s f 12.50 Te bevragen Hofstraat 11 Oudwijk 6183 SCliüIFTAFSI VBELAAGBHHUURBovenhuis in Tuin wijk te huur le ver dieping mooi ruimiruis vau alles voor z'en Huurpirijs z^'fsrl' niijk Sleutel te ver iM'ijgen v Svvintlen slraat 75 6192 KINDEK VEKZOEGINQ Bij god verpl huis vesting aangeboden voor baby's en gr(X tere kinderen Br no 6144 bur desrer flinke maat li.40 2 Fauteuils 4 StoeIfn moquette 29.00 Ameublement vee rende zitting mo quette keuze 44.00 dito 55.00 Waaier,Chestarfield 4 eikenStoelen rondomvochtecht trijp 12800 Tieland Bemiii'irrloWeerd 11 6171 TWfiKA " liJMIï^L'iGi^*'4HhEf ZWEMPAKKEN iMJiSCi IKEiiiil "^ """'"^ '" GRACHT 34i a Ga&rte'irut RUIMS KEUZE Boven - Beneden - Heele - en Winkel huizen van f 4.75 per week tot f 60 — per maand Tevens Bediende gevraagd Jacobijnestraat 9 6219 Steller dezes het verkoopsrecht hebb van een paar spec art van le kl bin - nenl fabrieken zoekt m h oog op het expil V e nieuw inslaand art VENNOOT met « a 10 mille adm onderl of goed vork Alleen ser aanb met void mid delen w ingew on der no 61fcS bur doz LIGSCHÏP „ PAULINA " Witteviouwenbrug Telef 16265 Prima Hoilandsche Anthra ciet f ' 1.60 priuia • Belg Anthraciet f 1,70 O.N Kierko len f 1.00 p,er H.L Wegens teleurstel ling een net DAGMEISJE niet ben 17 Jaar Aanmelden na 7 u Nachtegaalstraat 46bis 0168 WIJ BUJVEN voortgaan met uit verkoopen der voor raad eigengemaakte VOOR ADVIEZEN in alle zaken is het adres Com manditaire Vennoot schap Rechtskundig kantoor „ Alza ' Sin gelstraat 7bis Utrecht „ Alza '' geeft uitkomst ecoo Net persoon arb stand vast werk N.H zoekt in KENNIS te koiaien met wed of wees leeftijd 38 tot 40 jr Br no 6140 bur dezer COLPOHTSURSge\raagd tegen sa laris en provisie,voor nieuw Tij i-schrift Aannielde.itusschen 7—9 uuri!.m Hazelaarslraat 39 6217 Ameublementen Dressoirs Bur Mi-nistres enz Onge kende prifzen Ko-o-i kijken Slachtstr 6 GltAMÖFOON ' " PLATEN UITVERKOOPI WERKMKESJE Gevraagd voor twee ü'Chtenden per week van 8J^ 12 uur een helder Meisje Adr Punthöler van Leest L Jansstraat 19 6183 Splinternieuw 0.75 en 0.98 groote pla ten 1.39 Koffergra motoons 9.00 Tho rens Koffergramo foons 12.00 algehee - le uitverkoop Hoek Knipstraat 44 Frans Bijdevier 6-im AHEUBI.E WÏE HFLPT mij aan werk Een nieuwe 3 tons Ford voor alle doeleinden geschikt Br no 6170 bur dozer HUWELIJK Een net persoon U,K 32 jaar zoekt kennismaking met een beschaafde da mt om na wederz g(fd\inden een ge lukkig huwelijk aan - 0 gaan Br no 6146 l'Ur dpzer BiEBT ZICH AAN net Buitsch Meisje voor huishouding kunn koken voor dag of dag en nacht met goede getuigen Br no 6163 bur doz GËLDEi » verkrijgbiini voer Crodieten vanaf l 50 rente B pCt Geen spHHr - of levensvfT zökf'ring aan ver bmirien Particulie ren met en zonder borg Spreekuren 9 tot 8 - Zaterdags tot 2 ' jur „ Het Slicht " Obrechtstr SPB Utrecht 6191 BIEBT ZICH AAN een flinke Dag dienstbode zelfstan dig kunnende wer ken en koken v g g,v Br no 6187 bur dezer MSKTSN.Gioote eiken Linnenkasien f 30 -- Crapauds Ameublomenten gehrel veerond,Brima bekleeding f 59.50 Moderne eik.Dressoirs met spie gel f 2S.50 Oprui ming Dressoirs ron de kasten spotprijsf 37.50 Pracht witlak Slaapkamer Ameublement f 39.00 Nieuwe Koekoek.str 47 6214 TE KOOP IS „ PBRmANENT IBABSSSN " dan werkelijk zoo iets apiarts ' Ja Want „ Permanent Maessen " wordt bij duizenden toegepast en kost nu f5 — ge heel compleet van daar dat ze ook zoo mooi watergol ven Bespreekt U nog ev'jn of bel op 16105 Lijnmarkt 38a 6J04 B.S.A - Motor van 1930 5 p.k kopklep per in goeden staat,met duo en geheelelectrisch uitgerustJoh Kamphuijsstr 38 6218 VOOR B33ANÖEI»rNG BiiaHTZAKEN is het adres Com manditaire Vennoot schap Rechtskundig kantoor „ Alza " Sin gelstraat 7bis Utrecht „ Alza " geeft uitkomst Bil lijke tarieven 6210 TE KOOP GEVRAAGD witte Indische Hee rcnpakken Br no 603i bur dezer GEBRUIKTE BAK FIETSEN GEVRAAGD GEMEUS KASÏESS n et vrije keuken t ' h;iur met of zonde pension Prijs zeer bUliik Trans 12 OUDE VLEBSCHHAL Voorstraat 19 Noteert heden per,ï ons I^underiap pen 30 40 StukjesHundvieesch 35—40 lUinderrollades 35 — 40 6224 Eenige gsbruikte of defecte Bakfietsen te koop gevraagd iZonder banden of zonder bak geen be zwaar Br no 6198 bur dezer TIE^HÜUH Voor direct gevr flink DAGMEISJE van 8—7 uur Zon dags 10—12 uurAanm tusschen 8 sn 9 njm Kapelstr 23 3190 Huisje Bleekerstr 3.75 p w Huisje,Aehterom 3.75 p w.Te bevragen Grift straat 72 6197 OUDE VLESSCHHAL Voorstraat 19 Noteert heden Rib stuk-Rosbiet 40 ' lief stuk en Haas 60 Neemt proef 6823 Neemt proef f 1 - REBUCTIE geeft deze week A Keer Jr dus f 3.- compleet de Perma nent Wave on 9 maanden garantie Bespreekt tijdig Bleekstr 16 5976 OUDE VLS3SCHHAL Voorstiaat 13 3 pcnd Runderrol lade en 2 % ons Vet f 1 — Mager R ok spek 25 et per pond 5 pond één gulden 6ï22 TAART CADEAUITer gelegenheid vanmijn nieuwe zaak,Hjnmarkt 15 krijgtieder kooper dief 0.75 besteed eentaart cadeau Mai son „ Dolfin " Lijn markt 15 v.h Lijn markt 18 62.21 OUDE VLEHSCHHAL Vooistiaat 19 WIS VERHUIST inboedel naar Es sen Br met opgaaf onder no 6194 bur dezer 3K pond Runder lappien en 2'A onsVet f 1 — 3 ^ pondGehakt en 2K onsVel f 1 — 6225 
STAAT VAN TE ONTEIGENEN ZAKELIJKE RECHTEN Omschrijving ivan het recht Volgntiiinimer van het grondplan Sectie Perceel hetwelk met het recht is hezwaard Bij het kadaster hekend als Nummer Ten nam © Tan Volgens het kadaster Bedhiheibhende RiMBRANDT Van Vriidag 1 Juli af HET BUITENGEWONE FILMWERK Vruchlgebrmik IB '¦'^ 1077 bouiwland GEMEENTE VIANEN ¦ von Aldenburg Bentinck en cons Graaf Godard Adriaan Henry Jules electr.-inge - nieur Hengelo von Aldentrarg Bentinck Graaf Charles Arthur Reinand Willem Godard Augusti - nus Gezantschapssecretaris Sofia WDn Aldenburg Bentinck Gravin Elisabeth Mechteld Marie Sophie Louise e h Ame - rongen von Aldentourg Bentinck Graaf John Victor Richard Rodolph luit ter zee b.d Doiitscho ¦ Marine Kiel ¦ von Aldenhnrg Bentinck Graaf Willem Hen < drik Ferdinand Godard minderjarig Ame - rongen ¦ von Aldenburg Bentinck Graaf Godard John George Charles z ib Amerongen Behoort bij Koninklijk besluit ' van 31 M«i 1938 no ^ Mij bekend De Minister van Waterstaat • P J Reyimer WEET O WJIT LEKKER IS AARDBEIEN met CUSTARD-VLA CUSTARD POWDER p pak 12 et per groot pak 23 et TOT EN MET 6 JULI A.S U KOOPT PRETTIGER EN GOEDKOOPER Bij SiiVION DE Wit WINK ELS DOOR GEHEEL NEDERLAND "—— "«^ GOUDBRON VOOR DE HUISVROUW " ^__ COCO roso Mciison de Dtrecbt NacMegaalstr 16 ZOMER-UITVERKOOP ONZE BEKENDE UITVERKOOP BEGINT DONDERDAGMORGEN 30 JUNI ===== 9 UUR ====== Allen van dit seizoen resteerende ZOMEE-JAPONNEN BLOUSES KOKKEN HOEDEN ZOMERPÜLLOVERS KINDERKLEEDING worden thans tegen opvallend lage prijzen uitverkocht Choorstraat / Stadhuisbrug Utrecht y Malsonl del lomeaui In verband met de voorbereiding onzer Groote Zomer'Opruiming zullen onze magazijnen DONDERDAG 30 JUNI a.s ' s avonds na 6 uur == gesloten ¦.¦ j;;i.>i.-i,sjs'-i „ Elke koop een koopje " ' n Herschapen menisich Zóó gevoel ik me nu Dat is liet juiste woord ' n herschapen menschl Een bad is op zichzelf ai een heer lijkheid Maar een bad met Coco roso voert die heerlijkheid ten topl ' Door dien overvloed van schuim dien Co co-ro-so verwekt In een minimum van tijdi 31 cM ^ in 3 seconden Een onmiddellijke een weldadige verkwikking geeft dat schuim Het neemt alle vermoeienis alle loom heid in een ommezien van je af En Coco-roso is zoo goedkoop I 15 cents voor een flink mooi stuk Een verrukkelijke zeep die weel - derig schuimende Coco-roso I ENBOf-LOTEN Goedgekeurd bij Min b^-sluit 22 Febr 1932 TREKKING 2 JULI A.S Ie pr Woonk.-Aineableinent 2e pr moderne Haard dubb cfrcnlailé 3e pr D — H.-Rijwiel of Naaimachine ie pr G D Horloge 4965 5e pr Schemerlamp 6e pr Theeservies Totaal 300 prijzen 10.000 loten Prijs per lot f 0.25 De lÉte komt ten goede aan de Wed en Weezen van den len Ned Bond van Oud-0.0 „ ENBOF"-LOTEN zijn en blijiren MBOr'-Loten Per Giro M BRUYN 185959 Hennewiterstraat(18a Rotterdam D LINSCHOTEN Liehte Gaard 7 Véi*oop i)lij Gtéfvtksfeantoori ' f GAZAN Trans ^ P GAZAN yinkenMi^éfepaat W U KOMT TAI SCHOOIi Vraagt thans reeds een ot m«ef yan d « volgende proipectnssen aan « Algetn prospectus roor Typen Steno Talen BoeiAowian b Opleiding algemeen SecrefarMse o Opleiding Partlfulier Seeretareesa d Opleiding Siena-CorretpandeBt(e e Tweejarige Hoogere HandaMi^hool 6142 InsTTnnnr SGHOETmS Bet toonaangevende Institsut ia Nederland NACHTEGAALSTR 60bl * tELCF 12884 ' i^^^fijiitg^fmimr ^^^ ^ iJi i ^ ^ J M'n^li&e ^ u ' AN ONZEN INVLOED ah het bekendste Handets informatle-bureau wordt door den Handel en de Banken steeds meer gebruik gemaakt voor het incasseeren en re gelen van achterstallige en betwiste handelsvorderingen VAN DÈft ÓI^AXR & Cö RV AMSTERDAM ROTTERDAM BRUSSEL Pitmanschool Burg Reigerstr 76 Telefoon 12856 E E - CÜRSUSSEN Aanvang 4 en 18 Juli I I TYPEN STENO Vraagt prospectus Insoh.rijving dagelijks \ m O HIET MISLEn id Keit beste adres voor Alle Hygiën & uinni4 TroOr fitómes en he.eiren Be nfieuwiste sooréen aptsel -' ten met igelbnijnasaaaiwiqran ^ gen Pateait Q-eneesimii'ddeteii be - sliist onsctoadiedljb 71003 de ge - zondlheid S2>ecd>aail i^eiceiptefn ' door H.H Doctorein abeces - v-e-pzekend Mi DE NOOBDEBPOST utrecht Voorstiaat 96 Amsterdam Faleisstraat 35 Ooik iailiitfli'tmg-ein pear lalet poste TQOit antwoord Lei op oinjze adrassen mm WLLEMSTiUliT B.H mum l.r/4 HOOITE Notfilio^en met doorslag VélélifdmiAffs lariating welke zich speciaal wil toe leggten èp het Teichiomen van Bsievenbusplaten Bel - ibioppen Denikuoppen Naamplaten en verdere huis Uoudelijke voorwerpen als wateikianen enz - vraagt ¦\ oor direct COLPORTEURS voor huisbezoek Geschiktheid om deze voor werpen af te nemen en zon der beschadiging weder aan te brengen wordt vereischt Bij actief werken zeer hooge verdienste Br met opg van ref en inl ond no 6U1 b d E£N IfMTERnAllOI^ALË FILM.REPORTAGE HOOFDROL WILLY FORST ¦ Regie GEZA VON BOLVARY Muziek ROBERT STOLZ Toegang boven 14 jaar His Master's Voic B £ 091 Miss Hannah foxtrot The way I feel to-day foxtrot f2 -" Gespeeld door Mc Kinney's Cotton Pickers B il91 Somebody loves you Too many teais 12 ^ Gezongen door „ The Pickers Sisters " B 4869 Jubilee Stomp Black and Ten Fantasie f 2 -^ „ Duke Ellington vereerders " laat U deze plaat eens voorspelen B 6182 Give me a tune foxtrot You're the one foxtrot f2 -^ Gespeeld door Waring's Pcnnsylvanians on Utrecbt L Elisabethstr 12-14 Tel 10885 Rotterdam —- Eindhoven „ MUSICA " ARNHEM een appel ate er op het oog goed uitziet doorsnijdt ziet O direct of hq « an binnen ooit goed is Bij gewone azijn kan men van buiten niet zien ' oi hij goed is terwijl alleen een weieiv schappelijk onderzoek kan aantoonen of hii schadelijl » wof Uw gezondheid is In de meeste gevallen zoadan blijken dat hq voor 40 °/„ rottings-badlleneoazi^t aai ^ bevat | Waarom zoudl ü dit rfeïcb nog langer nemen GebruiJw liever BOOG-AZIJN en U hebt de zekerheid dat deze niet alleen vrij van alle onge rechtigheden is maat ook altijd blijft BOOG AZIJN NEEPLAMD'S BESTEI^ABRIKAAT 

Kranten

Ga naar