Utrechts Nieuwsblad dinsdag 28 juni 1932

40 ^ JAARGANG 1932 - OPLAGE 27000 EXEMPLAREN - UITGAVE v.h JOH OE LIEFDE N.V - BUREAU DRIFT 23 UTRECHT - No 48 Tal Adm voor Abonn » en Advertentiên 10026 Poot Giro No 164849 ABONNEMENTSPRIJS BIJ VOOBUITBETAUNG P£B WEEK 050 a MAAND 0.87i H 3 MAANDEN 2.60 fr p post p innd 0.90 tt p post p 3 mnd 2.60 fr p p buit p 3 mnd 5.50 UTREi;ilT5CH VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE OP ZON ^ EN FEESTDAGEN ' Telefoon Redactie — Cvoor nieuwsberichten intercommunaal 14507 Fiijs det Advertentiên b4 vootnltbetaling Van l -« regels 1 1.50 Elke regel meei 25 Cent AdirertemlSn^ln Het Zat «^ dagnummer 5 Ct p regel extra Kleine advertentiên iKlelntleel boogsteos to woorden t 0.6a S achtereenvolgende plaatsingen t.sa Elk woord meei t/m 30 woorden i cent per plaatsing Elk woord tx>ven So woorden & cent per plaatsing „ HET BOERENBELANG " Vorige week zijn wij begonnen voornamelijk ten behoeve van onze lezers ten plattelande met de uitgave van een blad tot beharti - ging der boerenbelangen die vooral den laatst^n tijd zoo in het ge drang zijn gekomen Dit blad komt voortaan iedere week uit en is een gratis bijvoegsel van het Utrechtsch Nieuwsblad Zooals men ziet uit het aan dit blad toegevoegde nummer 2 van „ Het Boerenbe lang " verdient dit blad zeker de volle belangstelling van allen die bij het boerenbedrijf betrokken zijn Wij vertrouwen dan ook dat onze nieuwe uitgave de waardeering zal hebben vaji alle belangheb bende lezers De Fransch-Duitsche besprekingen te Lausanne ^¦ o »» Oit nummer bestaat uit drie bladen DINSDAG 28 JUNI Zonsopg 3.42 Zonsonderg 8.23 Ouder worden is zaohtanoediger worden Wee ons als met hét klimmen der jaren het nart niet ruimer wordt = Buitenland OVERZICHT Zooals de witte olifant een zeldzaam exem plaar is ondpr zijn soortgenooten « oo is de bijna idyllische revolutie in Siam een uitzondering ge worden op de bloedige gewelddadigheid van meer regelmatig verlooipende onrege'lmatige re Toluties Terwijl koning Prajadhipok in Hoiahin ver toefde zagen de ontevreden elementen onder aanvoering van de militairistische leiders de kans schoon om een vrijwel onbloedige omwen telmg te organiseeren waaraan alleen de ohef " van den generalen stat ten offer viel Het koninkrijk Siam — ingesloten tusschen Britsch-Indië Birma en Franscli Cochin China — ligt betrekkelijk dicht bij onze Oost-Indische koloniën en heeft een bevolking van ruim elf millioen hielen De koning van Siam werd in de Mitoefening éer wetgevende en uitvoerende « lacht bijgestaaii door eeft'raad van ministfra ¦ van tien leden door den vorst benoemd Voorts was er een Opperste Raad bestaande - uit vijf prinsen welke in 1925 werd ingesteld benevens sinds 1^7 een Private Raad van veertig leden eveneens door den koning benoemd JJooals wel ta begrijpen valt droeg de functie van de ver schillende Raden slechts een adviseerend karak ter elke beslissing lag bij den koning den al leenheerscher Maar den Siameezen — dat is nu eenmaal ' s werelds loop — beviel dat niet langer meer en de eenige manier om daar verandering in te brengen was in het geheim een revolutie voor te bereiden Dat is uitnemend gelukt en de samenzweerders zijn er zelfs in geslaagd zonder bloedvergieten de macht in handen te krijgen Een tweetal prinsen en enkele ministers werden als voorzorgsmaatregel gevangen genomen en in het koninklijk paleis opgesloten om als gijze laars te kunnen dienen als dat noodig bleek N & deze voorbereidingen werd de terugkeer van den acht-en-dertig-jarigen koning die zich in zijn zo merverblijf bevond afgeiwacht Prajadhipok be gaf zich dadelijk naar Bangkok — wie herinnert zich bij dien naam niet dadelijk het tragisch ver ongelukken van den „ Ooievaar " — om zich er • van te vergewissen wat er eigenlijk aan de hand was Wat de opstandelingen eigenlijk wilden be reiken Alleen de omivorming der absolute monarchie in © en constitutioneele derhalve hand having van het koningschapi maar op Wester sche leest geschoeid een verantwoordelijk mi nisterie en een Eerste en Tweede Kamer Koning Prajadhipok vond het best stru'bbelde niet lang tegen beloofde voortaan als constitu tioneel vorst te zullen regeeren en de volksmas sa's juichten hun koning op geestdriftige wijze toe Als alle revoluties zóó verliepen als hier in Siam Koning Prajadhipok lijkt ons een wijs man De belangrijkste telegrammen die we ontvin gen aangevuld met die aan „ Vad " en „ Tel " leten we hier volgen Het Eucharistisch Congres te Dublin Met een grpofe massa-demonstratie is het In tem Eucharistisch Congres te Dublin gesloten Met 140 extra-treinen en alsnog gecharterde zeeschepen waren van alle kanten deelnemers voor deze laatste bijeenkomst opgekomen De aartsbisschop van Baltimore celebreerde in het Phoenix Park een pontificale mis en meer dan een millioen menschen stonden in den omtrek opgehoopt De kardinaal-legaat mgr Lauri hield in het Engelsch de preek Gedurende het offertorium zong de zanger John Maccormack César Franck's compositie „ Panis angelicus " en tot besluit trok een groote processie onder leiding van den kardinaal-legaat die het sacra ment droeg naar een bij de O Connell-brug op gericht altaar De plechtige zegening die mgr Lauri hier aan de menigte schonk verwekte uitbarstingen van extatischen geestdrift en de geheele enorme menschenmassa stortte zich op de knieën Daarna begaf de kardinaal-legaat zich naar het paleis terug Uren daarna was een geregeld verkeer in de straten onmogelijk De mis werd uitgezonden en is in het Vati caan gehoord de stem van den Paus die in het Latijn den zegen uitsprak klonk tot het con gres In Noord-Ierland werden Maandag alle sta tions door de van het Eucharistisch Congres te rugkeerende pelgrimstreinen door bewapende politiemannen bewaakt ten einde de congres deelnemers te beschermen tegen de vijandelijk heden der Orangisten Niettemin is het op eeni ge plaatsen o.m te Belfast en Portadown tot ernstige botsingen gekomen Zelfs de vrouwen werden niet gespaard en velen barer kregen ernstige verwondingen Op eenige plaatsen belegerden de Oranjeman nen de spoorwijken in de omgeving der stations vanwaar zij met steenen en flesschen gooiden naar de treinen waarin talrijke katholieke hoogwaardigheidsbekleeders zaten Te Leixlip Klldare is een vrachtauto waar in 30 congresdeelnemers zaten met volle vaart tegen een brugleuning op gereden Twee perso nen werden gedood terwijl talrijke anderen in de rivier terecht kwamen waaruit zij konden worden gered ZWARE AARDBEVING IN MEXICO Het Zuidwesten van Mexico is door een zwa re aardbeving getroffen Een dorp is geheel verwoest een ander dorp grootendeels Omtrent Ijet-awtal slachtoffers Is nog niets bekend i»4iS»ï«&s *«~*!--^' "¦'-"¦•••-¦ -'¦¦¦''¦¦ -¦ '¦¦¦ ¦-•' DE ZAAE-LINDBERGH Te Flemington New-Jersey is het proces be gonnen tegen den reeder Curtis die zich als be middelaar heeft voorgedaan bij het zoeken naar het ontvoerde kind van Lindbergh Hem wordt ten laste gelegd de opheldering der zaak door valsche inlichtingen te hebben tegengewerkt Curtis ontkent alle schuld Lindbergh is onder de getuigen ^ ¦ • I »¦ DE WARMSTE DAG IN ENGELAND Maandag is het in Londen en in Zuid Enge-land de warmste dag geweest sinds Augustus 1930 De temperatuur wees 79 graden in de schaduw te Kew Cromer en Plymouth en dit was reeds 2 graden warmer dan de warmste dag van het geheele vorige jaar ' s Avonds heb ben zware onweers in het Kanaal en boven Kent en Essex gewoed ^'•¦»- 149 HUIZEN DOOR BRAND VERNIELD In het dorp Kadikeni tegenover Constantino pel heeft een brand 149 huizen in de asch ge legd Verscheiden menschen bekwamen ernsti ge brandwonden — «»¦<» '» DOOR EEN MOTORRIJWIEL OVERREDEN Het lid der Duitsche ontwapeningsdelegatie de jurist dr Norden werd bij een wandeling op een boschweg nabij Geneve door een motor rijwiel overreden en zoo ernstig gewond dat hij in bewusteloozèn toestand naar het ziekenhuis moest worden overgebracht ^¦•¦»- HOOVER EN BORAH 6E-INTERVIEWD De bijzondere correspondent van den „ Paris Soir " heeft president Hoover ' en senator Borah ge interviewd Hoover schijnt hierbij buitenge woon stilzwijgend te zijn geweest Senator Bo rah verklaarde dat de voorwaarden die Ame rika stelt in ruil voor de verlangde offers in de eerste plaats bestonden in een zeer ver-gaande ontwapening en in een reeks van offers inzake de herstelbetalingen In het verder verloop van het interview sprak Borah zich uit tegen iede re inflatie en zeide dat het beste was voor de betalingscapaciteit het geld weer te stabilisee keen in de dekking der emissiebanken De op lossing van de ontwapeningskwestie en een nieuwe aappassing der internationale schulden vormen naar zijn opvatting de voorwaarden voor een essentieele verbetering van de inter nationale basis ¦<¦<>¦»¦ DEMOCRATISCH PARTIJCONGRES TE CHICAGO GEOPEND Te Chicago is het democratische partijcongres geopend Barkley Kentucky hield een openingsrede voering waarin hij de drie laatste republikein sche regeeringen in het bizonder die van Hoo ver verantwoordelijk stelde voor den economi schen toestand in de Vereenigde Staten Hij stelde voor het douanewezen en het bankwezen te reorganiseeren en de invoering van een vijf daagsche werkweek Wat de buitenlandsche po litiek betreft is de partij voor toetreding tot het Haagsche Hof de handhaving van de Monroe leer en de schuldenschrapping tegenover bewa peningsbeperking Als candidaten voor het presidentschap wor den genoemd Roosevelt Al Smith Carner Newton Baker Ritchie Maryland senator Reed Voorts werden genoemd Wheeler Mon tana en Trailer uit Chicago ZWARE BRAND TE ANTWERPEN Zondagnacht is te Antwerpen een zware brand uitgebroken in de markthallen van St Jacob waar verscheidene veilingsvereenigingen ge huisvest zijn De brandweer heeft met de groot ste moeite het aangrenzende ziekenhuis voor ouden van dagen kunnen behouden maar de markthal is totaal uitgebrand Vijf brandweer lieden hebben bij de blussching verwondingen opgeloopen ^¦•¦» HEVIGE STORM Zondagaacht heeft <^ n teyige stona 4.e l?ust van Kaapstad geteisterd Eèö toestel dat lucht post vervoerde moest bij SteUenbosch een nood landing maken Men zag zich genoodzaakt de vliegmachine te ontmantelen Op SOOO voet hoog te was de wervelwind nog onzichtbaar daar de wolken tot 20.000 voet reikten De mailschepen liepen met groote vertraging binnen terwijl de visschersvloot in de haven terugkeerde Tele foon en telegraafpalen werden omvergewaaid er hadden daarbij geen persoonlijke ongelukken plaats Wel is er groote materieele schade aan gericht ^^ COMMUNISTEN STUREN HONDEN AF OP POLITIEBEAMBTEN Het politiepresidium te Wuppertal deelt me de dat leden van de communistische af weeror ganisatie witte banden - om den arm droegen niet de letters „ S.S.Z I"of „ Z H " Toen de poli tie naderde werd een alarmsignaal gegeven Hierna werden talrijke schoten gelost waardoor evenwel niemand werd gewond Door de communisten werden ook honden op de politie afgestuurd zoodat de agenten van hun vuurwapenen moesten gebriiijt nial£,en Twee honden werden ii6fii'Selegd,-.S5*ï^^^Jjf|j ¦¦#' «» ERNSTIG ONGEVAL TIJDENS AUTORACES TE NANCY i'Drle dooden en 22 gewonden Tijdens de autoraièes „ Rondom Lotharingen " heeft zich een ernstig ongeluk voorgedaan waarbij drie personen werden gedood en 22 min of meer ernstig gewond ¦' ' Een der coureurs verloor,dicht bij Nancy de macht over zijn stmir en reed in volle vaart in de menigte toeschouwers Een 31-jarige vrouw en haar achtjarig zoontje lalsmede een nog niet geïdentificeerd kind van ongseveer acht jaar werden op slag gedood terwijl 22 personen waaronder verscheidene soldaten voor een deel zeer ernstig gewond werden Eenigen der ge wonden verkeeren in levensgevaar De oorzaak van de ramp ismog niet bekend ^¦?'» EEN ^ ELLE BEBECKCING Twee ' en een hall aar na de mis daad ilevenslangl Naar uit Oshkösh staat Wisconsin wordt ge meld heeft een jfalóersch echtgenoot aldaar eennieuw record gevestigd ' s Ochtends om half ne gen schoot hij zijn vrouw dood Onmiddellijkdaarna begaf hijizich per aujo naar het 10 K.M.verwijderde Oshkosh waar hij zich 20 minutenlater bij de politie aanmeldde Om 10 uur 50 stond hij voor den rechter die hem na vijfminuten tot levenslange gevangenisstraf veroor deelde ' s Middags om twaalf uur werd hij teedsbij de op 40 KM afstand gelegen staatsgevange nis ingeleverd ' b ¦^¦•'» CffOLERA TE TO^O Officieus wordt gemeld daT de geruchten vol gens welke te Hokio cholera * is geconstateerd bevestigd wDrden Tot nuloe zijn reeds zes ziektegevallen gerappoteerd - HET GOUD VAN DE „ EGYPT " VRIJGEGEVEN Maandag is — naar uit Londen wordt gemeld — bevolen het goud van de „ Egypt " weer vrij te geven Het edelmetaal was aan boord van een Italiaansch bergingsschip naar Plymouth gebracht Onder de oogen van duizenden belang stellenden werden de staven uitgeladen en per specialen trein naar Londen getransporteerd #¦•'» POLITIEKE BOTSINGEN IN DUITSCHLAND Te Leipzig hadden nat soc Maandagavond'n optocht georganiseerd Communisten hadden barricaden opgericht bestaande uit omgewor pen karren en steenen De politie greep in Tal van personen werden gewond het juiste aantal is nog niet bekend.Verscheidene arrestaties had den plaats Te Chemnitz hebben verschillende partijen in het geheele Oostelijke stadsdeel optochten ge houden Tal van botsingen waren het gevolg Het aan tal gewonden wordt op 20 bzschat Tal van ar restaties hadden plaats ANTI-FASCISTISCH STRIJDCONGRES Bij Sagebiel is een anti-fascistisch strijdcon gres gehouden waaraan door meer dan 2OO0 personen werd deelgenomen Besloten werd de aanhangers van de Marxistische partijen te Hamburg en omgeving te vereenigen tot een „ roode massa zelf-beecherming-organisatie " te gen de nationaal socialisten en hun organisa ties De secretaris-generaal van het Centrale Co mité der KPD Pieck wees er in zijn redevoe ring op dat in „ Vorwarts " vermeld had gestaan dat de sociaal democratie een groote politieke rol zou spelen Spr interpreteerde dit bericht aldus dat de SPD tezamen met de middenpar tijen een „ dictatuur van het midden " wil in ' t leven roepen tegen de dictatuur van rechte of links *> m >^ DE NIEUWE DUITSCHE NOODVERORDE NING De nieuwe Duitsche noodverordening zal waarschijnlijk Dinsdagmiddag worden gepubli ceerd De noodverordening zal de bepaling in houden dat de uniform - en demonstratieverbo den voor het geheele Rijk worden opgeheven In ds noodverordening zal evenwel in zoovér re rekening worden gehouden met de wenschen der landen dat de politïe-autoritelten der lan den gemachtigd zullen worden plaatselijke en onder bizondere voorwaarden uitzonderingsbe palingen uit te vaardigen Voorts zal een uitvoeringsverordening bij par 4 van de noodverordening van 14 Juni wor - De officieele mededeeling De derde Duitsch—Fransche zitting welke Maandagmiddag kort na vijf uur in het Palace Hotel te Lausanne met gesloten deuren werd aangevangen werd tegen acht uur Maandag avond beëindigd Betreffende het verloop der zitting is het vol gende officieele communique gepubliceerd „ De Duitsche en Fransche gedelegeerden zijn Maandagmiddag opnieuw bijeen gekomen De Duitsche minister van Financiën heeft de mo tieven uiteen gezet welke naar zijn meening spreken voor de annuleering der herstelschul den zoomede de eerste maatregelen medege deeld welke hij voorstelt ten aanzien van een wederopbouw van Europa De Duitsche Rijks kanselier heeft deze verklaring van den minis ter van Financiën van algemeen standpunt na der bezien en aangevuld De Fransche minister-president Herriot heeft namens Frankrijk de reserves genoemd welke hij hiertegen in moet brengen De onderhande lingen zullen Woensdagmorgen worden voort gezet " In toonaangevende Fransche kringen wordt over het verloop der Duitsch — Fransche bespre king verklaard dat de rijkskanselier een be roep heeft gedaan op den goeden wil van Frankrijk Hierop heeft de Fransche premier verklaard dat Frankrijk geesnzins voornemens was Duitschland in een toestand van economi sche ondergeschiktheid te houden ' Frankrijk is volkomen bereid mede te werken aan den Europeeschen wederopbouw en heeft begrip voor den nood van Duitschland en Europa Des ondanks hebben de uiteenzettingen van den Duitschen minister van financiën graaf Schwe rin-Krosigk niet tot een toenadering van het Fransche en Duitsche standpunt geleid In ver band hiermede zal de Fransche minister van financiën Germain Martin in de zitting van Woensdag het Fransche standpunt uiteenzet te en antwoorden op de Duitsche stellingen Verder heeft Herriot naar Fransche opvatting verklaard dat van Duitsche zijde nog Vrijdag gesproken is van compensaties ingeval van een schrappen der herstelbetalingen terwijl thans van Duitsche zijde geen sprake meer is ge weest van compensaties In internationale kringen der conferentie wordt de toestand algemeen zeer ernstig geacht Men stelt algemeen vast dat de Duitsche re geèring het zakelijk reeds bekende Duitsche standpunt in het herstelvraagstuk thans met groote openhartigheid en duidelijkheid uiteen gezet heeft en dat thans geen enkele twijfel gegeven waarbij voor betoogingen aanmelding bij de autoriteiten verplichtend wordt gesteld ten einde te voorkomen dat op het zelfde tijd stip tegenbetoogingen zouden kunnen worden georganiseerd VERSPREIDE BERICHTEN Te Toulouse is een betooging gehouden tegen een Russisch orchest dat in een der grootste cafe's concerteerde Ongeveer duizend werk kx)z geleid door zonder werk zijnde Fransche misici begaven zich naar het café gooiden de tafeltjes om vernielden de glazen en fles schen en eischten werk voor de Fransche misici Een aantal personen werden gewond De Duitsche bierbelasting heeft in 1931 slechta 368.319.846.81 mark opgebracht terwijl de raming 460 millioen bedroeg f In de Fransche bladen wordt melding ge maakt van een grooten juweelen-diefstal in het kasteel van groothertog Boris te Bellevue Toen de groot-hertogin tegen vijf uur ' e midi dags haar kamer binnenging constateerde zij dat haar juweelenkistje geopend was en dat tal van ringen en broches met een globale waar de van 60 a 70.000 francs gestolen waren Groot-hertog Boris heeft aan den commissa ris van politie van Meudon medegedeeld dat zich den 14den Juni j.l een m lompen gekleed individu bij hem heeft laten aandienen Deze persoon die Russisch sprak zeide dat hij Boris Barnoff heette 23 jaar oud was en te Wladiwostok geboren was Hij deelde den groot-hertog mede dat hij reeds dagen lang niet meer gegeten had Uit medelijden liet de groot-hertog hem daarna een maaltijd opdienen en nam hem als tuinman in dienst Na verloop van drie dagen gaf Barnoff echter voor dat hij ziekelijk was en lichter werk ver langde De groot-hertog gaf hem daarop een baantje als kamerdienaar Dezer dagen zag een nicht van den groot-her tog hertogin Nathalia Barnoff bezig met een stofzuiger in de kamer van haar tante en eeni gen tijd later zag zij hem het kasteel verlaten gekleed in een blauw costuum Zij schonk ech ter verder geen aandacht aan hem daar zij dacht dat hij naar de stad gestuurd werd om eenige boodschappen te doen Eerst toen de groot-hertogin haar kamer bin nentrad werd de diefstal ontdekt In het bekende openltichtmuseum van Skan sen bij Stockholm is een groot berenpark ge opend waar de beren geheel in vrijheid leven Het terrein is door een breede gracht omgeven Bij de opening van dit park dat het grootste van de geheele wereld moet zijn was de • ko ninklijke familie aanwezig meer kan bestaan omtrent dit standpunt Alge meen wordt er op gewezen dat de Duitsche zij de aan den eenen kant echter zich principieel bereid heeft verklaard mede te werken aan den wederopbouw van Europa In dit verband moet de mogelijkheid gezocht worden van een eco nomische overeenstemming met Frankrijk Het in de zitting van Maandag behandelde pro gram bevat.dus naast het negatieve gedeelte tevens een positief element waaruit veel kan voortkomen Toch wordt de indruk sterker dat de Fransche regeering vast zal houden aan het eenmaal ingenomen standpunt en verdere her stelbetalingen zal eischen De vertrouwelijke beraadslagingen tusschen de leiders der delegaties zijn onmiddellijk na de zitting hervat en worden gevoerd door den voorzitter der conferentie MacDonald met de Duitsche en Fransche delegatie In den loop van Dinsdag zal moeten blijken welke basis er nog zijn voor verdere zakelijke onderhandelin fien Amerika en Lausanne Volgens een bericht in de Berlijnsche bladen alt Washington wordt in het Witte Huis ver klaard dat de Amerikaansche regeering het vaste voornemen heeft zich niet te mengen in de onderhandelingen van Lausanne hetgeen duidelijk en cathegorisch uiteengezet is naar zij hoopt in de verklaring van Zaterdag j.l Amerika heeft van den aanvang af dit eischen van herstelbetalingen voor verkeerd gehouden en derhalve geweigerd herstelbeta lingen van Duitschland te eischen Men is van meening dat de regeling van het herstelvraag stuk een zuiver Europeesche aangelegenheid is Pessimistische stemming De Parijsche bladen zijn tamelijk pessimis tisch gestemd ten aanzien van het verloop van de gehouden bijeenkomst der Fransche en Duitsche delegaties te Lausanne en vooral ten aanzien van Duitschlands verdere houding ter conferentie De meeste bladen scharen zich ge sloten achter de regeering-Herriot en verzetten zich scherp zoowel tegen de Duitsche als tegen de Italiaansche voorstellen Algemeen constateeren de bladen dat de be sprekingen van Maandag een teruggang betee kenen en bijna alle correspondenten gebruiken in hun telegrammen het woord „ afbraak " Men ziet in de Berlijnsche reis van den Rijkskanselier een der voornaamste oorzaken vande vastheid waarmede hij zijn standpunt hand haafde 
2 u H£iaHr;$i;H NIEUWSBLAD No 48 Dinsdag 28 Juni 1932 EERSTE BLAD U RECLAIdE Als ik eens tÉ ^ ' j'a alsijf eens iets te zeg-gen had dan zou ih zeker nog meer dan tot nu toe het geval is Utrecht tot een bloemenstad maken Zeker ik heb ' niets dan lof voor de wijze waarop in onze stad de plantsoenen ver zorgd worden Ze zijn éen lust voor'het oog al hebben ze misschien af en toe een beetje van de droogt ^ te lijden En men mag hun die voor de verzorging van de parken te zor gen hebben zeker niet verwijten dat zij dit met minder zorg doen dan zulks in andere plaatsen het geval is Maar dat sluit ' niet uil dat men in dit opzicht wellicht nóg wat beer zou kunnen doen Men vergete niet dat onze stad zich voortdurend uitbreidt welk proces zich in ' de naaste toekorhst wetlichl ' nog sneller zal voortzetten wanneer eenrnaal de ' grerisuitlegging tot stand zal zijn geko men De huizenzee waarmee de moderne i,^^~)grootstad alweer een excuus aan onze taaU t'i'^h'puristen ^ te vergelijken is l/rengt de men ''¦ ff ¦* cfen hoe langer hoe verder'van de natuur en daarom ligt het m.i op den weg van ' een modern gemeentebestuur om waar het Üljfcare de natuur weer tot de burgerij te bren -' gen Ik herirmer me nog ' jdc vroeger aan de S^palen der eleclrische verlichting bijv op ' Xï'feê Vreeburg metalen bloembakken ivaren ' ' ^^ aangebracht die gevuld met de schoonste ' i>!$ff onder Flora's kinderen een oogenstreeling • it^J waren • Déze bloembakken zijn verdwenen ***- Mten ervoor in de plaats zijn gekomen licht - ' ïi ' bakken vóór reclamedoeleinden ^ Nu ben ik ^,^^^ geenszins ' een tegenstander van lichtrécla - Jöfe mes integendeel Want de lichtsreclame '' t&.hoort nu eenrnaal in het moderne'stadsbeeld é truis Maar daaro \ zou ik toch wel als het Gedurende het gastspel - van Ötöfeli ilaS ' het Parijsc'he Cirque Medrano gemiddeld een weke ¦ iijlcsche recette van 1.3 millioen francs Het wil nu Harold Lloyd en Charlie Chaplin engageerenen biedt hun 8000 resp 15000 tres per dag plus 50 resp 60 perc der recette aan In geheel Champagne hebben feesten plaats gehad ter eere van don champagnewijn Het is n.l 250 jaar geleden dat een timmerman een procédé uitvond om den wijn van Champagne mousseerend te maken Deze uitvinding maakte reeds dadelijk grooten opgang vooral in de kringen van het toenmalige Fransche hof In den Dierentuin te Kaapstad heeft een be waker een door leeuwen verscheurden jongen kaffer gevonden Het is nog onzeker op welke wijze de jonge man in de kooi is terecht geko men doch vermoed wordt dat hij de kooi is in gejaagd na een twist met een anderen kaffer ' ¦ ^ t>i I » UIT DE STAATSCOURANT 28 Juni Bij Kon besluit is in de Orde van Oranje Nassau bevorderd tot officier de gepensionne^rde hoofdingenieur J van der Struyf benoemd tot ridder de luitenant ter zee 1ste klasse J L K Hoeke en de officier van den ma rine-stoomvaartdienst der 1ste klasse J Kooy tnan voor beiden het versiersel te dragen met de awaarderi verleend de eere-omedaillle in goud aan den oppertorpedomaker H A Roodenburg het versiersel uit te reiken met de zwaarden in zilver aan den majoor-torpedist E J H Hemmers het versiersel uit te reiken met de awaarden in brons aan den kwartiermeester W E An ders en den korporaaKmachinist J Sjardijn aan beiden het versiersel uit te reiken met de zw aar-den is toegekend de aan ds Orde van Oranje Nas-sau verbonden eere-.medaille in brons aan P L den Boer arbeider in dienst van de firma Wed B Janse en Zonen te Goes EERSTE KAMER De Eerste Kamer is bijeengeroepen in openbare vergadering tegen Woensdag 6 Juli des n.m te half 2 Op de agenda staat o.tn het wetsontwerp tot instelling van een Economischen Baad en het vleesch-contingenteeringsontwerp Dq voorzitter zal aan de centrale afdeeling voorstellen in de af deelingen te doen onder zoeken opj Donderdag d.a.v een aantal ontwer pen die de Tweede Kamer laatstelijk heeft goed gekeurd wave het nutige met het aangename willen vereenigen en de bloemetjes een plaats wil len geven neven de lichtreclames Ik voor mij geloof niet dat de kosten hiervan zoo enorm hoog behoeven te ' wezen en daar tegenover staat jj,at deze bloemversiering die werkelijk een ' verheugenis voor het hart wi ^ teer in den smaak viel van de burgerij Verder zou ik overal waar het maar kan bloemen laten zetten Er zijn nog verschil lende plaatsen in ' onze stad waar eenige fleurige bloemen lang niet zouden misstaan Ik denk hierbij bijv aan pleintje ter plaatse waar vroeger aan den Amsterdamscheri Straatweg het politiebureau stond Daar zou men heusch wel met eenig succes een klein bloeménperk kunnen aanleggen mits door een voldoende omrastering gevrijwaard tegen de baldadigheidvan de moderne schooljeugd En zoo is er vermoedelijk nog menig plekje in de stad te vinden dat voor een bloemetje in aanmerking zou kunnen komen Misschien wil de plantsoendienst dit zelf eens nagaan Zij kan er daarbij zeker van zijn dat uitbreiding van de bloemen rijkdom onzer stad op prys gesteld zal wor den niet alleen door de inwoners cnzer stad ynaar ook door de vreemdelingen,.die onge twijfeld de stad de eerenaam zouden gaan geven van bloemenstad " En zouden zij in de bloemenrijkdom onzer stad wellicht geen aanleiding - vinden om hier voor goed hun tenten.op te slaan Utrecht laat bloemen de tolk wezen van Uw hartelijk gemeend „' Welkom Vreetn delingi " ''¦¦¦ U Als ik eens.......4 Maar ik heb nu eenmaal niets te vertellen Düs Mr A L SICKENS KET ONTWEiRP-TRACTAAT MET BELGIÖ EN LUXEMBURG Op een vraag van het Tweede Kamerlid Kor tenhorst betreffende openbaarmaking van den tekst van het te Lausanne geparafeerde ontwerp tractaat met België en Luxemburg heeft de mi nister van touitenlandsche zaken geantwoord Openbaarmaking van den te Ouchy voorshands slechts van de parafen van de hoofdambtenaren van de betrokken landen voorzienen tekst zal eerst kunnen geschieden nadat tot de ondertee kening daarvan is overgegaan M -^- HET BOODEUJK SCHOT VAN EEN aiARECHAUSSEE Op de vragen van den heer De Visser in ver band met het gebruik maken door een mare chaussee van zijn vuurwapenen waardoor een arbeider uit Opbicht doodelij'k is getroffen heeft Min Donner geantwoord dat in de in de vragen bedoelde aangelegenheid terstond een onderzoek van de zijde der mil justitie is uitgelokt met ge volg dat de garnizoensco'mmandant de zaak tegen den belrokken marechaussee naar den Krijgsraad heeft verwezen Nu deze zaak bij den rechter aanhangig is kan er voor den minister moeilijk aanleiding be staan daaromtrent een oordeel uit te spreken In hoeverre er termen zullen zijn eventueel de nagelaten betrekkingen van den getroffene deze was weduwnaar en had negen kinderen schade loos te stellen ook daarover zal het der Regee ring eerst mogelijk zijn zich een oordeel te vor men wanneer deze strafzaak tot afwikkeling zal zijn gebracht r J IffllJNSSEN f In het Diaconessenhuis te Breda is op 65 jari-gen leeftijd overleden de heer F J Mijnssen oud-directeur van het postkantoor aldaar De heer Mijnssen verliet op 1 December jl den dienst met pensioen na een 46-jarigen dinsttijd ¦¦^'»«»' UIT INDIë Een amokmaker — Twee personen levensgevaarlijk en vijf ernstig ge wond BANDJERMASIN 26 Juni Aneta Aan boord van het s.s „ Ban Ho Guan " welk schip op Soerabaja vaart en dat voor de Baritobank hoog water afwachtte heeft zich een geval van amok voorgedaan De amokmaker heeft twee personen levensge vaarlijk gewond vijf zwaar gewond en een licht gewond Toen de eerste stuurman gewapend met een revolver op hem toeliep sprong de dader over boord Het schip is naar Bandjermasin teruggekeerd.De gewonden werden naar het hospitaal ver voerd - ¦ ^ f'¦.ïf ' INTERN TRAMWEGCONGRES TE ' s GRAVENHAGE Te ' s Gravenhage werd in de met palmen en met vlaggen van de 23 deelnemende landen ge tooide Ridderzaal het XXIIIe Internationale Tramwegcongres — uitgeschreven door de Union Internationale de Tramway ^ de Chemins de f er d'iritérèt local et de Transports Publics Automobiles — geopend Ruim i^Q afgevaardig den en individuèele leden nemen aan het con gres deel Aan de officieele opening ging een bijeenkomst in de Ridderzaal vooraf waarin de presidem de heer Fr de Ij.ancker Brussel met een kort woord van welkom en de mededeeling dat Z K H de Prins bij de officieele openingszitting aan wezig zou zijn in afwachting hiervan het woord gaf aan den heer Ernst F Baschwitz uit Berlijn tot het houden van een voordracht met lichtbeel den over „ Die Bayerische Zugspitzbahn " Deze lezing grootendeels van aanscfeouwelijken aard werd met veel belangstelling gevolgd Ter bijwoning van de officieele openingsplech tigheid waren met Z.K.H den Prins o.m eenige leden van het Corps Diplomatique ir Damme en ir Wouter Cool voorzitter en alg secretaris van het Kon Instituut van Ingenieurs ir De Blocg van Kuffelen directeur-generaal der Zui derzeewérken de heer Verbeek voorzitter van de Kamer van Ko.ophandel en'Fabrieken te ' s Gravenhage aanwezig bovendien aan de be stuurstafel ' o.m de burgemeester van ' s Gra venhage en generaal jhr...Ro,ëll De minister van ' Waterstaat mr P J Reymer hield in de Fransche taal een rede Z.K.H Prins Hendi'ik - verklaarde daarna het congres geopend • ü - Vervolgens sprak de heer De Lancker eenrede uit ¦ ^ ' In de eerste plaats dankte spr den iPrins voor diens tegenwoordigheid Voorts richtte spr woorden van erkentelijk heid tot de Nederlandsche regeering voor de uitnoodiging om het XXIIIe congres in Den Haag te houden Nederland met zijn prachtige havens zijn zee zijn meren bloemen rivieren kanalen en polderlanden Tnöet zich vóór alles met de heerschappij van het water bezighouden Waterstaat is een van zijn ineest belangrijke mi Kisterieele departementen In het bijzonder stelt het congres dan ook de aanwezigheid van mi nister Reymer president van het eere-comité den bewindsman van „ Waterstaat " op prijs en spr dankte den minister voor diens openings ¦ ode Vervolgens begroette spr ir Stieltjes eere prosident van het uitvoerend comité en officieel gedelegeerde van de ' Nederlandsche rogeering op dit congres ir Th - B van Marie president van het comité de Patronage inspecteur-gene raal van de Spoor - en Tramwegen in Nederland jhr mr dr L H N Bosch Ridder van Rosen thal burgemeester van • ' s Gravenhage en de overige vertegenwoordigers van het dagelijksch iiestuur der Residentie de vertegenwoordigers van de deelnemende landen en jhr ir J Roëll den president van hte uitvoerend comité en de verdere autoriteiten i ^ '- iiLi7:i •[ - m ' • Mui » i - e n / '' ' i.j..u i j NIEUWS STADS IN HET OUD-KATH MUSEUM TENTOONSTELLING VAN HANDWERKEN VOOR KERKELIJK GEBRUIK Ter gelegenheid van het eerste lustrum van den Oud Katholieken Vrouwenbond wordt in het Oud-Kath Museum te dezer stede Mariahoek 9 een tentoonstelling gehouden van handwer ken voor kerkelijk gebruik Deze tentoonstelling welke tot 2 Juli te bezichtigen zal zijn werd j.l Zaterdagmiddag geopend met een korte rede uitgesproken door den - heer E Lagerwey Oud Kath pastoor alhier In dit openingswoord heet te Z.Eerw alle aanwezigen en belangstellenden op deze tentoonstelling van harte welkom en sprak de hoop uit dat dit eerste lustrum van den bond van vrouwenvereenigingen in de Oud Kath gemeente nog door vele zulke gevolgd mocht worden Hierna gaf spr eenige mededee lingen betreffend © toegezonden werk uit de ver schillende diocesen in Nederland De hier ten toongestelde voorwerpen aldus de heer Lager wey mocht men hoe zij oók waren in een be langrijk opzicht stellen boven koopwaar van ' dezen aard daar het hier voorwerpen betreft die thuis met de hand vervaardigd zijn zij dra gen in zich een deel van die liefde waarvan ge kocht werk niet spreekt en daar in het hoogere licht de liefde alle dingen te boven gaat meent spr met het volste recht de waarde van dit werk hooger te mogen schatten dan de hoogste prijs die men voor dergelijken arbeid zou kunnen be talen.'Voor technische bijzonderheden verwijst spr de belangstellenden naar het Museumbe stuur en de speciale tentoonstellingscommissie Spr wil nog een oogenblik stilstaaji bij het be grip kerkelijke küiist Waarom zoo vragen velen-Zich af waren het juist die vroegere dagen en ' vooral de Middel eeuwen die aan de kerkelijke - kunst een dik wijls ontroerende schoonheid hebben geschon ken Spr ziet in de kunst van alle tijden een ¦ neerslag van het geestelijk leven der tijden Zoo is het ook met de oude kerkelijke kunst In de Middeleeuwen wa er geen schriller tegenstel ling denkbaar dan tusschen de overweldigende kleuren - en lijnenpracht der jkathedralen met alle kostbaarheden die deze tentoon spreidden en de somber © arpaoed © en elljeride van de wo ningen der arbeiders die zulke,prachtige kerken hadd ^ helpen totstandbrengen Het geestelijk element in dit contrast moet voor,'n.niet onbe langrijk deel gezocht worden in het ideaal beeld dat zich de middeleeuwer vormüe van het nieu we goddelijke Jeruzalem in de kerkversiering de idee van dit hémelsche Jeruzalem benaderen dat was het streven dat d © scheppers van de kostbaarste móïi'umenten üer gotiek er toe bracht Gode de hoogste eer të bewijzen zoo werd de kerk „ het huis Gods " een woning der Oppermajesteit,'een machtig paleis Ook onze hedendaagsche kunst il > niet anders dan een neerslag van het levens Bij kerkelijke kunst bestaat echter een zekere beperking men is hier gebonden door liturgische ^ oorschriften door de omgeving waarin het voorwerp dienst moet doen door de aanpassing aan de bestaan de voorwerpen en door de vaardigheid en de inspiratie van den maker Voorwerpen die los van hun omgeving soms weinig „ zeggen " ko men vaak des te „ sprekender " uit in de omge ving waarin zij thuis hooren Spr besluit met nog enkele opmerkingen aangaande het ingezon den © op deze tentoonstelling en spreekt de hoop uit dat het leeren zien tot het leeren na-arbei den moge leiden opdat ook in dit bescheiden deel de luister van het huis Gods vermeerderd moge worden Nadat de heer Lagerwey met deze woorden de tentoonstelling geopend had bezich tigden wij een en ander van hetgeen hier te zien werd geboden Daaronder bevinden zich kantwerken die niet alleen getuigden van de groote bedrevenheid en een schier onuitputtelijk geduld van de vervaardigsters maar die ook het oog door hun schoonheid verrassen Meerdere dezer voorwerpen die in den tijd van het vijf jarig bestaan van den vrouwenbond tot stand gekomen zijn doen thans dienst in de kerken der onderscheidene parochieën Wij konden hier verschillende kazuifels altaarkanten alben surplis en corporalia inderdaad slechts bewon deren ook waren er communiebank-kleeden doopkleeden e.a welke het oog troffen door hun fijn naaldwerk Alles bijeengenomen een ten toonstelling die kenners van kerkelijke kunst niet onverschillig zal laten Onder de aanwezi gen merkten wij nog op den WelEerw heer W P V Harderwijk Oud-Kath pastoor te Schie dam en den heer C A Middelbeek hoofdbestuur der van het Oud-Kath ondersteuningsfonds Een conceit in de St Geittudiskeik Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van den Oud Kath Vrouwenbond werd op Zondag j.l in de St Gertrudiskerk hier ter stede een concert gegeven waaraan hunne medewerking verleenden het Vrouwenkoor uit de Oud-Kath gemeente t © Utrecht mevrouw Ina Bakker en d © heeren Alex de Jong en J B van Oort Het concert opende met het praeludium in Es-dur van Joh Seb Bach dat bekend is onder den naam Soil Deo Gloria dit werd op het orgel ten ' gehoore gebracht door den heer Alex de Jong Vervolgens zong met orgelbegeleiding mevr Ina Bakker „ Sei stille dem Herrn " een aria uit het oratorium „ Elias " van F Mendelssohn Bar-tholdy Daarna werd door genoemd vrouwen koor en door mevr Bakker die de altsoli zong begeleid door den heer J B van Oort en den organist Alex de Jong een Magnificat en Ave Maria uitgevoerd waarvoor laatstgenoemde de muziek gecomponeerd heeft Na het Angelus van Sigfrid Karg-Elert was het wederom mevr Ina Bakker di © zong en met ontroerenden een voud drie kleengedichtjes van den Vlaamschen dichter Guido Gezelle „ getoonzet " door onze stadgenoot © mevr Catharina van Rennes voor droeg Het waren „ Gij badt op eenen berg al leen " „ Heer mijn hert is boos en schuldig " en „ Mij spreekt de blomme een tale " Vervolgens zong het Vrouwenkoor „ Holland " muziek van Julius Röntgen en „ De duinen " op muziek van Alex de Jong Deze laatst © gaf tenslotte op het orgel een eigen © compositie een Koraalvoorspel „ Dir dir Jehova will ich singen " De belang stelling voor dit concert was vrij groot en de muziekhoorders in dit kerkgebouw luisterden met volle aandacht Aan de wijze van uitvoe ring zoowel van den organist als van de alt zangeres mevr Ina Bakker en ook van het vrouwenkoor Gainizoensbeiichten Door den inspecteur der genie is aan den ser - geant majoor-administrateur A Buijs de zilve ren medaille voor 24-jarigen trouwe'n dienst toegekend Door den inspecteur der genie is aan den fouriér G H Schuin de zilveren medaille voor 24-jarigen trouwen dienst toegekend ïn verband met de herdenking van het 300 jarig bestaan van de Amsterdamsche studen tenvereeniging zal een openluchtspel aldaar worden opgevoerd onder den titel S P Q R 32 waaraan door een detachement van het Ille bataljon verlichtingstroepen van het regiment genietroepen onder ' commando van den eerste luitenant der genie W J G Jurling met het be noodigde zoeklichtmaterieel zal worden deel genomen op de opvoeringsavonden daarvan De adsp reserve officier van gezondheid J A W V Embden van de Ie compiagnie hospitaalsol daten alhier is benoemd tot reserve ofHcier van gezondheid 2e klasse - r Ie luitenant — bij de Kon Landmacht De dienstplichtige korporaals en soldaten van de lichting 1926 komen 27 Juni a.s bij de Trein afdeeling van de IVe Art Brigade alhier onder de wapenen De dienstplichtigen van d « lichting 1932 2e ploeg bestemd voor opleiding tot onderofficier met bestemming voor het korps Luchtdoel Art alhier komen 19 September a.s voor eerste oefening onder de wapenen 25-jaiige echtvereenlging Het echtpaar van Mechelen Boisotstraat 5S al hier herdacht zijn 25-jarig huwelijksfeest Het ontbrak bruid en bruidegom niet aan belang stelling Als donateur van de Utr Mond Accor dion Ver „ Kunstmin " werd den heer van Me chelen en diens echtgenoote door deze vereeni ging een serenade gebracht Onder uitstekende leiding van kommandant Veenhof der bereden politie marcheerde het kranige corps met goede muziek De publieke belangstelling was groot De Uir Venters Vereen „ Ons Belang " Na een grondige voorbereiding van eenige maanden is in een vergadering van organisaties uit verschillende steden des lands opgericht „ De Centrale Vereeniging van Venters en Marktkoop lieden in Nederland " Deze landelijke organi satie zal zich bezig houden met het samenvatten van plaatselijke organisaties van venters en marktkooplieden en deze bij haar aangesloten organisaties voorlichting en hulp verleenen bij het behartigen van de belangen van hun leden Er werd een bestuur samengesteld waarvan als secretaris werd benoeimd de heer Chr van Beem delust te Amsterdam Het tot nog toe plaatselijk orgaan van d © venters en marktkooplieden vereeniging „ Ons Belang " te Amsterdam „ De "^ iMshtfifétm ^^ op geregelde tijden en neem zoo noodig ' s avonds - een Foster's Maagpil De ontlasting geschiedt dan volkomen normaal en zonder krampen / 0.65 pa flacon Vrije Venter " werd als orgaan van de Centrale ' Vereeniging van Venters en Marktkooplieden in Nederland overgenomen **^- Zomei 1932 Met betrekking tot het door de ' Ned Spoor - wegen uitgegeven boekje ' „ Zomer 1932 " Goed koope treinen Goedkoope reizen kunnen we nog mededeelen dat door de Nederlandsche Spoorwegen een fotowedstrijd wordt georgani seerd waarbij de inzendingen in de eerste plaats beoordeeld zullen worden naar haar waarde voor de bevordering van het reizen per spoor en daarna eerst naar haar artistieke - waar de het moeten uitsluitend onamen zijn van landschappen stadsgezichten monumenten in terieurs van openbare gebouwen en technische kunstwerken in Nederland of die betrekking hebben op het spoorwegverkeer der N,.S Deelname aan dezen wedstrijd staat open voor lederen inwoner van ons land die van 1 Juli tot en met 15 September 1932 aan een sta tion der N.S een plaatsbewijs voor een goed koopen trein een achtdaagsche abonnements kaart of een vacantiekaart koopt ^' O '» Den Hortus bezocht Van de Utrechtsche Esperantisten-Vereeniging U.E.R bezochten ' n twintigtal dames en hee ren den Hortus Botanicus aan de Nieuwe Gracht Hier werd men rondgeleid door kassen en tuinen temidden van een weelde van bloemen en planten ook van de grilligste vormen en meest zeldzame kleuren Het bezoek duurde ruim twee uur Nedeil Spoorwegen In de alhier gehouden gewone jaarlijksche vergaderingen van aandeelhouders der N.V * Maatschappij tot Exploitatie - van Staatsspoorwe gcn en der N.V Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij werden de balans en de winst - en verliesrekeningen over 1931 vastgesteld en bet dividend bepaald op 4 pet Voorts werd de directie van S..S nog gemach tigd tot het sluiten van Ie eene overeenkomst met de Ministers vaii Waterstaat en van Fi nanciën en met de N.V Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij betreffende de naasting en de exploitatie van den spoorweg van Utrecht over Amersfoort en Zwolle naar Kampen en 2e een overeenkomst met « voornoemde ministers en de N.V Utrechtsche Locaalspoorweg ' Maatschap pij betreffende de naasting en de exploitatie van den locftaispoorweg van den Dolder naar Baarn Een en ander onder voorbehoud van bekrach tiging door de wet ^ f I » Boottrein N.V Stoomvaari Maatschappij „ Nederland " Amsterdam wjt'-sjjs De agent van de N.V Stoomvaart Ma.mtircliap - pij Nederland " Amsterdam de heer P G fan Appel alhier meldt dat de boottrein van het motorschip „ Christiaan Huygens " hetwelk 29 dezer te Genua verwacht wordt Donderdagmor gen 30 Juni te 9.46 aan het Centraal-Station te Utrecht zal aankomen < ¦ • I » Vierde Zomerconcert Programma van het vierde Zomerconcert te geven door het Utr Sted Orchest op Woensdag 29 Juni ' s avonds 8i uur in Tivoli Afscheids concert Kd van Beinum Medewerking van Jo Vincent Annie Woud Louis van Tu'.der Willem Ravelli en het koor van de Afd Toonkunst alhier „ Was Schmerz sei und was Leiden " KantataNo 209 voor scpraan-solo J S Bach Sinfonia in Bes J Chr Bach Pauze " ' 3 Symphonic IX voor solisten koor « n orkest,I » V Beethoven ^ ' O '» Briefpostverzending Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Canada Laatste buslichting Expeditiebureel ^ Utrecht Station ' 29 Juni 9.30 via Plymouth aanteekenien'hoofd postkantoor tot 9.00 29 Juni 19,00 via Cherbourg aanteekenenhoofdpostkantoor tot 17.25 1 Juli 9.30 via Southampton aanteekenen hoofdpostkantoor tot 9.00 1 Juli 19.00 via Cherbourg aanteekenen hoofd postkantoor tot 17.25 Juli 22.00 via Rotterdam aanteekenen'tot 19.30 Juli 22.20 via Plymouth aanteekenen hoofd postkantoor 16,00 Mailverzending Ned Oost-Indië Laatste buslichting Expeditiebureel Utrecht Station 30 Juni 7.00 via Napels per Holl Mail Aan teekenen hoofdpostkantoor 29 Juni tot 1930 1 Juli 19.00 via Brindisi per Engelsche mail geen Saibang aanteekenen hoofdpostkantoor tot 17.25 Zeepost 29 Juni 22.00 via Amsterdam aantee kenen en postpakketten tot 19.30 Luchtpost Woensdag 23.55 Brieipostverzending Nieuw-Zeeland Laatste buslichting Expeditiebureel Utrecht Station 28 Juni 16,15 via Londen aanteekenen hoofd postkantoor tot 14.55 - 30 Juni 9.30 via Toulon aanteekenen hoofd postkantoor tot 9.00 1 Juli 19.00 via Brindisi aanteekenen hoofd postkantoor tot 17.25 AG Woensi TIVOLI 8J uur Utr conecrt Afscheidsconc TWAALF KI ] m Door hel Persb'ureai gende bericht gelance „ Naar wij vernemen che de laatste dagen aan de Rijksmunt t ¦ veelheid geld vermist ¦ Uit een bak met paf'bleken bij onderzoek iken De diefstal moetdaguren tusschen twagrootste deel van hetDe dader moet het m:een zaal die tijdens dten en waarvan de sliven bij den portier T(te geld op den bewusler in een der bakkente zijn aan gewicht ojiing bleek dat dit vengewicht van 1640 gouÊeeft reeds verscheOhtwarring van de zadat men meent de smuntpersoneel te mo Meh heeft reden zie bericht dezer ernstige eerder door de plaa spreid doch de oploss dig Men heeft namelij loopig niets willen m ^ hopende dat het goi zou komen anderdeel dat o ver het feit dat l lijk is ' gebleken met 1 K.G goud en du.5 met zoo maar heen gelezen De vermissing verse Het middels het Höltsema gaf geen inl ¦« ing aan een onderzo Het middel het Iicricht is in groote Bie-t door de politie vei trekking kan worden ' hei personeel van ' s Ri deelde om achter zijn lii ^ te doen van ee ¦ slfiWte ieder Neder ] Utrechtenaar voor de lijk is dat men op kl logram goud uit de ] een naar het heet a Waarin zich tijdens he ¦ Eaysterieuse dief heeft Vaix de politie werd recherche het onderzoc vaiï dit onderzoek'woi re Of nadere gegevens De directeur van ' si inlichtingen zoodat he politie al een paar da geven te zijn voorloop Intusschen mag wor het tot dusver gehuld systeem van ' s Rijke M meer onvergeeflijke fo ontsteltenis dergenen ding dragen moest hl waren tot aan deze g feit dat ' s Rijks Munt té bereiken zou zijn w nemen ' s Rijks Munt zeker van de veilighei zekcrh>-:d hebben wiji i wij dit ongaarne en a een ' out in ' s Rijks M HULDIGING VAN Dezen Dinsdag is he J W I'U Lichtenbeltgen - In den loop der jar zeer bekende naam ' and gekregen Dr Lichtenbelt is d ' [ da Emm'akliniek aan van de polikliniek e etuurslid van de vere scho Rcoda Kruis " Aan nog vee meer i gen geeft of heeft de j de medewerking gege -\ me genoemd hebben het meest bekend Het was dan ook w dag maar niet onopgi Toen dr Lichtenbelt ' dB Emma kliniek kwa een groot aantal colle Een die den jubilaris Dr Muller namei sprekende bood n woord een geschenk o gouden manchetknoop Yervolgens spraken nink als medewerk Smith namens comn Kliniek dr Kok nam heer Onnes van Nijem van dr Lichtenbelt ' Wij meenden in ov eenvoud van dr Licb neer wij de woorden kers gesproken achter \ hartelijk en nadat i had gebracht voor fileef men nog langen een - In de gezellige kan lerlei heerlijk © geurer men die door coUega.'s tiënten en oud-patiën rijkelijke hoeveelheid ^ J 
II WWM^WJl^^JU ^-»^» wiywj-a-Lj'»¦ BE ZOMEHKESIDENTÏE VAN EX-KONXNG ALPONSÜS 0e Spaanscbe republiek heeft een aanbod van eea Amerikaansehen milüonnair om hem de zoi merrcsidentje van ex-kóning Atfonsus,Miramar bij San Sebastian té ' vÈsrkoopen afgewezen ¦^' ¦ • f »» ^ EE KBAGH VAN BE„BANCA Dl MH.ANO " Voor de rechtbank te Milaao is het proces ge èindJgd dat een gfevbig jg van de krach der Banca di Milano in December 19S1 waarbij eea passief'van 53 mitliöen lire is geconstateerd ¦ De hoofdbeschuldigdo jean Manzoni ia tot 19 jaar gevangenisstraf veroordeeld zijn twee zoons tot 13 en 11 jaar zijn schoonzoon tot 10 jaar zijn vrouw tot 3 jaar zijn bi-aer tot 2 jaar Andere medeplichtigen zijn tot gevangenisstraf fen van 6 tot 2 jaar veroordeeld Van de 22 be schuldigden zija 5 vrijgesproken — ¦¦..„ ^.^ i » —— POLITIEKE VECHTPARTIJEN TE BERLIJN In den nacht - van Maandag op Dinsdag is betop verschillende plaatsen-in Berlijn weer tot politieke vechtpartijen gekomen Hierbij werd opeen lid van den Beichshanii'er geschoten en werdan drie communisten door schotwonden ver wond '• In totaal werden ' 16 aaai's'-hierbij'gearresteerd y < m ' i ^ f DE UITSPRAAK IN HÉT^ELAREKPROCES De Sklareks vetQtucleeld tol vi « jaar tuchthiiiss,traf elb > De strafkamer van het Landgai-ec-ht te Berlöa heeft uitspraak gedaan in het Sklarek-p^'oces Leo en Willy Skiarek werdï^n wegens bedrog gedeeltelijk gepleegd in combinatie met verval sehing en wegcffS bedrog in acht andej'e geval len met vrij-spraak van de aanklacht van faillis sementvervalschfng en aanzettiftg daartae ver oordeeld t'ot vief jaar tuchthiiisstraf elk De di recteur van de Berlijnsche Stadsbank Schmidt werd wegens pössieve corruptie veroordeeld tot vier maanderi gevangenisstraf en ' zijn collega Hofmann tot dWe maanden gevangenisstraf De BerlJjnsche burgemeesters Kohl en Sehnei der werden wegens passieve jorrupti © - reroor-deeld tot resp ' één jaar en drtef paaaHden en tot vier maanden gevangenisstraf *'¦ Eveneens wegens passieve epr-ruptie wertJenveroordeeld hel raadslid Gëbel tot één jaai ' enzes maanden en het raadslid De^^ey tot zesihaanden gé'v&ègenisstraf r » Voorts werden veroordeeld de genüeenteambte naar Sakolofis^i tot éèn jaar eè drie maandea gevangenisstraf ' evenals de bo6kho,\id.er Leh manri terwijl xJe boeklbouder ïuoh we§eas mede plichtig'heid vy ei-d veroorde-eld t|t es maanden gevangenisstraf en de koopman Luding tot eejt daar en drie maanden gevangenisstraf é '-' '^ VERWOESTINGEN AANGERICHT DOOR 20Ó » OLIFANTEN Een kudde van 2000 olifanten heeft — naar uit Kaapstad wordt gemeld — in Kenya zooda Büige verwoestingen aangericht dat de bevolking genoodzaakt was de dorpen te verlaten De te hoop geloopen jagers slaagden erin slechts 52 olifanten te dooden waarna de overigen naar de Masai-hoogvlakte vluchtten In allerijl werd rond het boschland een 5 mijl lange breede sloot ge graven waarbiimen de olifanten thans geïnter neerd zijn De vluchtende kudde olifanten ver oorzaakte een paniek onder de bevolkiiig HONGAARSCH BAMKDISCONTO VEBLAAGD iïet Hongaarsche bankdisconto wordt met in gang - can 1 Juli a.s verlaagd van 6 tot 5 % BINNENLAND VOOR HET NAT CEISIS-COMITé Door de directie van de Zuiderzee-werken werd wederom een bedrag van f 1200 aan het N C C ter hand gesteld-als,opbrengst van den toe gang tot den afsluitdijk In totaal werd een be drag van f6500 overgemaakt ONGELUK IN EEN SfIJN Maandag is in de ondergrondsche werken vande staatsmijn Maurits te Lutterade de 39 jarigelocomotief-machinist A v Phoor in de laad plaats van schacht I bekneld geraakt tusscheneen locomotief en den wand met het gevolg dathij vrijwel orinsiddellijk is overleden De gehuw de \ vas Nederlander en gehuwd en vader vaneen kind ' ^ iM '» BRAND De Amsterdamsche brandweer werd gealar meerd voor een brand ip de Warmoessfraat 72 waar de heer Heisterkamp een café heeft Ver moedelijk door het smeulen van een brandende sigaar in een aschbak is de brand ontstaati Met één straal werd de brand gebluscht Het café brandde gedeeltelijk uit LUCHTVAART Eily Beinhom in Zuid-AmsTika Volgens een bericht uit Buenos - Aires is de Duitsche aviatrice Elly Beinhorn daar aange komen op baar tocht over Zuid-Amerika MARKTBERICHTEN ZALTBOMMEL 27 Juni - - Veiling Aardbeien Dutch Evem Ie sn 7-13 c per pond Meikersen Iesrt lli—S c Perziken A i cl Idem B % c Idem C 3 c.Aanvoer aardbeien 158000 pond Savolje kool 3 c.Blo.i*mkao.l 1 c per stuk Aardappelen Eersielm gen 6—11 c per KG ¦¦ B0DEGR-4VE ^ SS juni Aangevoerd 361 partijenGaudsche kaas waaronder 331 met rijksmerk to taal 1J79Ï stuks ^ Yesen(le I421Ï8 KG Prijs met K,M Ie sa-t t 6—SS.'ïe - sit.-.l'-i-^-i^.ó-.-Zware.-tot.-'f 30 Han del iiiatls ¦ ',-,' ¦' 1--.I ' L - SPAKÈ.XBURG A Visch Vrijdag werd aan aeft Geweemêviscbalslag aangebracht 3800 pond aal van 23—44 e per pond KO pond bot van 20 — 2J c AMERSFOOliT ti > Kaasmarkt Aangevoerd 46 wagens bevattende 11500 KG Prijs f 21 — g3 Handel GELDERM.ALSEN 27 Juni fC Ter Veiling be steedde men voor aardbeien 8—12 c 2e srt 36 Q per pond Meikeisen 32 — 5ö 0 per KG — Dr varkens 1 38—40 overloopers f 12—15 big gen f 6—11 per stuk Wild en gevogelte Kippen 70—80 c jonge hen nen 1 1,50—1.75 per stuk " ' BGN'XIK 27 Juni A.S FrUitvèiling Bunnik en Omstreken Aardbeien extra 14—16 c Ie srt 8—12 e 2e srt 4—6 o Duitsche kersen rijp 32—35 c rood 12—15 o Kniisbessen 3^—5 c Alles,par pond MO.NTFOORT 27 Juni M Eieren De eierprijzen varieeren thans in deze gemeente vaa 1 1.80—2.30 per Jj '•- lu'ks Handel matig EBE 27 Juni E Coöperatieve eierveiling Aan gevoerd 562.000 eieren Prijs per lOO stuks Kippen ei eren 2.70—2.00 idem extra groot f 2.90—4,90 jon ge henaeneieren f 2,10—2.70 eerideneieren i 1.90 — - i,00 krielkipeieren t 1 ganzeneieren I 4.90—5.30 kalkoeneieren t 5 — Eieren - en biggenmarkt Aangevó-srd 150.000 eieren en 50 biggen Prijs der eieren per 100 stuksvan 1 2.50—3.10 Prijs der biggen van f 4—8 CULEMBORG 27 Juni E Veiling Culemborg en Omisti eJKen Aardb-eian 15—20-23—24 c meikersen CS c tuiaboonen 9J — 123 - o VI krombekken 21 c al les per KG - wortelen 6 e per bos OUDEWATER ^ T Juni Kaasmarkt Aangevoerd 74 partijen 3330 stiiks wegende 16650 KG totaal,Rrijzep Ie kw van i 2S—t7 2e kw - vfan 1 21—24 Handel traag - • UTRECHT 27 Juni — Groenten - en vruchten veiling Rhabarebr I 2,60—5 per 100 bos Andijvie 1 5 — U Kropsla f 0.60—4.20 per 100 stuks Andijvie f 0.40—3.10 Komkommers gpel i 2—9 Idem groen 11—5 Bloemkool f 4 — il Spitskool f 2—5 Groene kool 1 2—3 Zomerspinazie 1 6—17 per 100 KG Pos telein I 2-^6 Snijboonen f 28^56 Suikerboonen 144 — 71 Tuinboónen ï 6—0 Capueijners 1 22—30 Peu len 1 20—41 Doperwten I 18—30 Aardappelen t 4—8 Aardbeien 1.&-7-22 per ' IQO pond ' Tomaten 1 6—18 Pruimen i 5t-60 Kersen f 41 — 52 - Druiven blauw f 35—45 »' Perziken f S — 26 per lOO stuks Pruimen f $- « 9 PIJRMEREND ' 28 Juni 20 lUeine boerenkaas par 30 Kilo met rijksmerk I 25 2 Goudsehe per 50 KG met i'ijksiuerk f 23 Aanvoer 6000 KG handel goed 1970 KG boter f 1—1.30 per KG Weiboter i 9.95 — 1.15 per KG 496 runderen w.o 273 vette 70—78 per kilo ma tig en 99 gelde f 110—170 pér stuk matig 80 melk 150—200 stug 42 stieren 5.4-56 cent per kilo 29 paarden 80—130 per stuk 106 vette kalveren 70—90 per kilo vlug 324 nuchtere kalveren slacht 4 — ^ 16 per stuk matig lokkalveren 8—14 per stuk mat-ig - • 493 vette varkens slacht 28—32 per kilo vlUg zout 30—31 per kilo vlyg 84 magere varkens 7—18 per stuk stug 166 biggen 6—10 pei - stuk stug 164 schapen 14 — J9 p?r stiik ' Stug 283 lammeren 61—9 pi stuk stug 23 bokken 3—9 per stuli matiig " Kipeiêren 2.75 — 3.2Ö per lOO stuks eendeijeieren 2 per 100 stuks 2^.980 A 2.60—3.10 per 100 stuks 630 kip,eieren B 2.4(}„2.60 per 100 12.435 eendeneieren A 2 per 100 ' eenden 23—75 oude kippen en hane.a 4.3 — 30 konijnen 30—1.73 duiven 40 piepkiukens 80 per stnk ' ' '¦ ' GerriieenteUike kaas-beura 24 partijen fabr kaas ' wegende 82.000 KG „' t 23 handel matig Tomaten-Expórtveiling Tomaten A f 12.20 — 15.10 per 100 pond Idem B 113,10—14.30 Idem C I 12.10—44 Idem ' cc 1 aSO-IV.IO Aanvoer 35875 pd 28 Juni G-em Vischmarkt Zuiderzeebot 20—23 e Zuider?ieepaUng 3.4—36 c per pond kleine schel viiSCh 1 3.20—3.50 makreel 1 1.15—2.20 per mand BRED.'V Veemarkt Op de markt werden aan gevoerd in totaal 194 stuks vee t.w 51 stuks hoorn vee en 143 biggen Prijzen biggen | 4—8 vette vaarzen Ie kw si — 33 ' et e kw 27-^30 c vette koeien Ie kw 27—31 e Se kw 22—25 c stieren Ie kW 27—30 c „ 28 kW 20.—22 c alles per pond ge slacht In vet vee was redeli^ik handel Dg stieren handel was vlot Biggenhandel goed GQRINCHE.M Veemarkt Aangevoerd 58 runde ren 4 nuchtere kalveren 162 overloopers 430 big - gen en 20 lammeren waarvoor bij matigen handel werd besteed zware katfk-oeien f 2O0 — 275 melk - koe ien f 180 — 22a kallvaar^en'f 120—220 guis,{e vaar ^ en I 70 — UO pinken f 50.—79 * stieren f 50—125 vare koeien f 100—170 nuchtere lokkalveren f lOr-14 id voor export 1 2—5 drachtige varkens 1 33—45 natte zeugen f 13—16 overloopers ' f 10—13 biggen f 4 — 8 lammeren f S — 10 ROTTERDAM 38 Juni Têï veemarkt werden heden aangevoerd 217 paarden 13 veulens 452 magere runderen 773 vette runderen 371 vette kal veren 873 nuchtere Kalveren 56 schapen of lam - + + BUITENLAND \ n » Fransch-Duitscbe besprokingen te Lau sanne Pag i.Het democratisch partijcongres ^ te'Cljicago De aanvallen op dè deelnemers " aan het Eucharistisch Congres te Dublin Pag 3 OveïstroQmJngen.iu Roemenië Pag 3 BINNENLAND De Universiteltsfeesten te Amsterdam?.Pag 7 * Intern Tramwegeongres te ' s Gravenhage ¦ Pag 2 Het ontwerp-tractaat met België enLuicem burg zal niet openbaar gemaakt worden vóór deonderteekening is geschied _ Pag 2 Het vliegongeluk te Vaals Pag 7 en 3 ¦ Leert Uw eigen land kennen Pag 9 De uitspraak in het Sklarek-proces te Berlijn — De Sklareks veroordeeld tot - vier jaar tucht huisstraf elk ' Pag 3 STADSNIEUWS Twaalf kilo goud verdwenen ' sRijk's.Muntbestolen Pag 3 School voor de " Grafische Vakken.'Het 25 £ ingbestaan Een overzicht van'de afgeloopen jarenen het Lustrumspel Paf 9 Nat yerb v - Gem Ambtenaren '"^ ag 6 Naar een vernieuwd Stadhuis — Plannen totverbouwing Pag IL Rechtbank Het drama te Moordrecht — De zaak terugverwezen naar den Rechter Commis-saris in de verdere behandeling der zaak ge»schorst Pag f Huldiging van dr J W Lichtenbelt Pag 3 meren 9 bokken of geiten 10 overloopers Prijzen per i KG Koeien 16-20 29—31 34-38 e ossen 18 20 27J — 30 32j — 35 c Stieren 18—20 22 — 24 26—23 c vette kalveren 25—29 35—37 ^ 45 — 47i Pjrijzen per stuk van mager vee Melkkoeien f 120 — 230 stieren 1 60—300 paarden 1 130-275 slacht paarden 1 95 — 1-iO hitten f 60—110 veulené 35—40 lok nuchtere kalveren t 8—13 slacht nuchtere kal veren f 3—6 kalfkoeien f 120—230 pinken f 30—"90 vaarzen 1 90—150 Op de vette markt was de aanvoer van koeienen oss.en groot De handel was lui en d,8 prijzenbleven gelijk AJleen voor Ie soort werd iets meerbesteed Ben enkel prima exemplaar ging tot 1 cent boven noteering De aanvoer van stieren wasHink met tamelijke handel Vele kalveren met - ta melijke aanvoer Iets trager handel en vrijwel de zelfde noteering Een eiikel prima kalf ging tot 2 cent boven onteering f Magere markt Aanvoer melk - en kalfkoeien ge ring handel langzaam Dezelfde prijzen Jong veeMer geringe,aanvoer luie handel Prijzen geen verandering Nuchtere lok - en slachtkalveren geringeaanvoer stugge handel dezelfde prijzen kondenmet moeite gehandhaafd worden Aanvoer paardenruim handel weelig vraag naar ' goede werkpaar -^ den ¦,'¦• ',¦•' ¦ Biggen niet ' aangevo^-d geen noteering Scha peii öH Jamtterefl gernlgë tianvoer bijna geen handel - AANBESTEDINGEN '' gnvsa:i^'ï'^5»"'"''"''f '" ~^' —""• gnnning De Rijksvvaterstaat heeft het uitvoeren vanbestratingen op den Rijksweg No 30 verbinding van Hoevelaken met weg No 24 Arnhem ge deelte van Amersfoort naar Woudenberg tus schen K.M 4780 en K.M 55700 met bijkoraendewerken onder de gemeenten Amersfoort Leus den en Woudenberg gegund aan J G de Bi'uijnaannemer te de Bilt voor f 11711 ¦¦ '^ "• 38 Juni Opgave van de Firma Vlaer & Kol 2 uur Inkoop Verkoop Cheque Berlijn * ^ UVA 58.77 ^ „ Parijs ^ -.' 0.72>i 9.74.7 * „ • Brussel 34.42 ^ 34.47 ¦ „ Londen 8^92 • 8.94 Zwitserland u 48.22 J ^ 48.30 2.47'/s 2.47'/3 12.65 „ Milaan 18.60 Dujtsch Rankpapier ».„ ¦ 58.50 58.60 Fiansch « <>.» 9.73 ¦ 9.7T Belgisch „ « e.8S 6.93 '^ Engelsch „ 8.92 S.95 ~- Zwitsersch „ - iS.22Ji i«.33 - Amerik „ > 2;46 - 2.4S Indisch „ 9f8.25 " 99.50 - Italiaansch „ 12.60 ' 12.80 ^' Gouden ponden '.......„ 12.10 ¦ i2.ig Gouden dollars 2.47M 2.49 Weenen « « « ' 35 ^ Prolongatie « « — 1 ^ BURGERLIJKE STAND '¦¦ ' GEBOREN 24 Juni Maria Johanna d ' vSnF J M van den Bauwhuijsen en A C M 14 ding ^ Geesje d van A Lucas en W V vétn Klingeren 25 Juni Pctrpnella Theodora d.'vanA G Bos en M C Rovvc-rs ' Johanna ' E verardaGerridlna Maria - d van C V/alseman en G M.van der Kolk Jenny Josephfna Jacquline d.van J van Gendringcn en R F Polak DirkPeter z - yan D P Vermeulen en J Vink Fran cJscus Cornells z van A Willems en M W ' C.van Essen 26 luni ' Catharina Johanna d vanD C Walleiïburg en J P Hoogland Maria P'e tr'onella Bernardina d van B A Koppalman enM F J Dirkse Mathilda Sfjbilla d « an A A.van Dijk en A S v Koirwen Henri Gijsberttis,z van H e Beuinep en A StoUenkamp Johan na Alberta d van J W Hendïjks en M J Ro waan 27 Juni Wilhelm.jna Theodora d vanW Th Smieslng en 3 v Loenen Maria Johan na Christina d van-J de Wit en J C Kateris;Wilhelrtiina d van Th A van Hattem en M.v Matirik ' OVERLEDEN 24 Juni Tennis Baas » 63 ji Ka naalstraat 65bis 25 Juni Hendrika Wilhelmi na de Joaftge ^ 7 jaar Croeselaan 55 26 Juui H.en drikêii van Lint 8-1'j wed van E Gerritsen Roggestraat 18 27 Juni Nicolaas van Kessgl 74 I j Pieterstsaat 7 Janus Klanrea 62 j Laan v Mie.U ]^ Guinea 32,-5 ^ ifcisSSïÉéÉ *- J - ¦^ S^-'i ^'^^ '^ ¦-¦ 
KLEINTJES hoogstens 20 woorden 1 0.60 3 achteieenvolgende plaatsin gen f130 Elk wooid meer tan 30 woorden cent per plaatsing Elk woord boven 30 woorden 5 cent per plaatsing TE KOOP Deuren Ramen Hout Triplex Wand - Vloertegels Pannen Te zien Bijlhouwerstraat oude Diaconessen huis of bevragen Croeselaan 360 Utr 6045 VOOR AUTO ONDEIRDEEIJEN Bande ^ Accu's Wielen Magneten dynamo's Starters Versnellingbakken enz eniz is je adres Autoslooperij Ma - riëndaalstraat 12 Ondiep Sloopwa gens te koop gevr 6090 TE KOOP AANGEBODEN een tropisch Aqua jrium met planten afm 100 X 50 X 35 compleet met kast voor t 20 — Te be dragen H Verheul Keizerstraat 35 5867 MEER DAN f 10 ^ kunt U toesiparen met een nieuw Gas camfoor Weet U dat Koop een Jun ker en Ruh het is izuinig — het zuinig stel Komt het zien Licht en Warmte Damstraat 29 6061 MAHONIE BUFFET f 25 — Badkuip f 6 — Keu kentafel f 1.60 eik Stoelen f 7.50 Lin nenkast f 16.50 Kastje f 3.50 Bu reau f 5.50 Gascom » ¦ fcren Copiëerpers Jaooibijnestraat 7 6117 ^ RSTE Ura I.AD SER EN TRAP PEN-INDUSTRIE POPPENWAGENS Te koop voor spot prijs zeer moderne Poppen wagen tj es nieuw Te izien S J van der Zeijden Tamarindestraat 6 Sigaremmagaizijn ' Alle klimimateriaal ia voorraad Ver schillende soorten £ Daistrapipen In alle ioutsoorten en mo dellen voorradig • A G Copier Lange Smeestraat 27—29 Telefoon 12472 ing Drogisterij 5660 TE KOOP 6BVRAA6II witte Indische Hee renpakken Br no 603 * bur dezer TE KOOP AANGEBODEN AA.N6EBOD1EN mooie Zit Siaapka-mers of Zit - en Slaapkamer met of zonder pension Zeer billijke prijaen Bellamystraat 27bis 6036 GEZUIVERDE VEEREN Chetmisoh gezuiver de Bedveeren prachtkwaliteit f 0.45 perpond W v.d Weert,poelier Witte vrou wenstraat 20 Telef 13629 6058 ^^ E KOOP AANGEBODEN Winkelstand met Inventaris inge richt voor melkbe drijf wegens vertr naar buiten Prijs Wllijk Br no 5893 J)ur dezer TE HUUR mooie vrije Huizen Bonistraat 16 f 7 — en Bonistraat 36 f 5.50 per week Ma dioenstraat 8 en 8 bis f 5.50 p week Bevragen bij J Bol wijn Bellamystraat 27ibis en bij de leeg staande woningen Minahassastraat 45 6fr28 moderne nieuwe Ijskast zeer ge schikt voor café melk - en comesti Weszaak Te zien en te koop Vleuten scheweg 242 5833 DE NEDERL RIJ WIEL EN NAAI MACHINEHANDEL TE KOOP groote Winkelkast met glazen schuif deuren hoogte 2.65 M breedte 2 M diepte 50 cM met 6 verstelbare schap pen H C Kwak Voorstraat 60 Utr 5890 TE HUUR Ben Huis N Keijz Gr 32 best uit suite 4 vertrekken keuken tuin f6.50 per week heel Huisje Krijtstr 3 best uit voork achterk zolder met kamer plaats en schuurtje f 4 per week Bevr Predikh kerkhof 6 6110 Hamburgerstraat 27 levert reeds meer dan 20 jaren Rij wielen Gramofoons Naaimachines Kin derwagens enz vanaf f 50 — In huurkoop zonder vooruitbetaling één gulden per week joh Cleerdin AUTO TE KOOP Erskine Studeba ker zoo goed als nieuw 1929-1930 Sedan 4-persoons Volksrijwielhuis Voorheuvel 78 Zeist Telefoon 1134 6001 6057 KOmT TOCH EENS KIJKEN hoe goedkoop 1 Door omstandighe den aangeb een AKEUBLEMENT en een Dressoir met ronde kastjes Geer testraat 12 6005 MOTORBOOTJE te koop in prima Staat loopt schit terend 1 tons moet weg Visser Vleutensche weg 374 Café 6101 Voortzetting res tanten opruiming.Scharenbei'g Vree burg 24 2e huisvanaf de Willem'straat 6105 TE HUUR GRASGEWAS ¦ van ' t Fort ' t Hemeltje te koop Adres;P Luyendijk Leid scheweg hoek Mi neurslaan Telef no 13544 5971 SINGER Trapnaaimachine te koop aangebo den met ringspoel goed geschikt voor naaister voor den prijs van f35 - Br no 6086 bur dezer TE KOOP iwegens duhb zaak een pand waarin gevestigd een Melk salon annex Krui denierswinkel die over kapitaal be schikken gelieven te schrijven Br no 5900 bur dezer voor juffr.-alleen 2 onge'meub Kamers,suite voor auidzijde,Ie étage voorzienvan gas electra,stroomend vmter,kasten zolder fietsplaatsen f ' 20 — permaand 1 Juli aan vaarden Prinsen straat 12 5681 TE HUUR AUTO TE KOOP aangeb prima 4 pers gesloten wa gentje loopt zeer zuinig en zonder gebreken van par ticulier 150 gld Ook ruilen tegen prima motor Ma riëndaalstraat 12 Ondiep TENNISSEN OF NAAR STRAND Witte cream anti glippers witte ve ters gummi zolen len hakken steunzo len etc Het Leder adres M C Smith iPredikheerenstraat 14 Utrecht 6012 mooi Bovenhuis Leeuiwerikstraat bev 6 kamers waaronder ruime suite keuken zol der en veranda Huurprijs f 32 — per maand of f 7.25 per week Br no 6039 bur dezer TE HUUR KUIKENS TE KOOP Witts Leghorns 4 weken oud f 0.20 p.stuk Hennetjes,uitzoeken 30 et perstuk - Groenestraatno.l3 6075 TE HUUR ruim Bovenhuis,bd Cath brug piaseerest Ie Daalsche dijk voor bill prijs.Te bevragen kan toor A Paling Voorstraat 6032 Bovenhuis in de Albatrosstraat f 6.50 per week Bevr Gansstraat 85 6077 TE KOOP AANGEBODEN • A6A kleine 4-persoons touring gewicht 825 K.G verbruik 1 op • 10 Startend en goed loopend voor • slechts f 95 - Vossegatschelaan no 32 6091 EEN KOSTHiUIS aangeboden voor 2 personen voor 14 gulden in de week Br no 6037 bur dez GARAGE of WERKPLAATS te huiur voorzienvan water kracht stroom ' gelegenaan diep water Be vragen V d Mon destraat 54bis,Tuinwijk 6004 TtE KOOP Gekleede • Jas zoo goed als nieuiw gr ¦ maat - spotprijs ¦ Ou dwijkerv ei dstraat Ie klas Radio-toe stel N.S.F 4-lamps wisselstroom 2 jr < md onlangs 3 niei we lampen com,pi met plaatstroom apparaat en Phi lips groote Luid spreker voor f 105 Heeft gekost f 395 ' s Aivonds na 9 uur Ie hooren Buys ' Ballotstraat 41 TE KOOP AANGEBODEN ' een mooie Bijv er dienste zonder risi co Br no 6078 Imr dezer KOOPJES HALENI Sterke Huistafel f4 Cooosloopers Keu kenmat verschillen ' de Vloerkleeden Bijzettafeltjes Boe kenrekje zware eiken Kapstok emz Knipstraat 14 6093 ' ¦¦ 5937 TE HUUR SI<}AKBNWINKEI > ¦ Voor direct ter overname een goed rendeerende Siga renzaak Lage huur omtrek Tolsteeg Br no 6060 bur dez SCHAPEN VLEESCH EN KALFSVLEIESCH verkrijgbaar bij A.van Beek Jacobij nestraat 1 Telefoon 13349 6115 zeer ruime Woning riibij het centrum der stad groote suite ' kamers met serre en tuintje keuken en kelder twee slaapkamers f 35 — p m Geen bijkomende kosten Bevr Merelstraat no 29bis VERF TE HUUR Heel Huis gelegen Wittevrouwen,f 32.50 per maand,suite keuken enz,Ie verd twee slaap kamers alcoof vliering Inl JanssenBergfeld de Wet straat 5840 BRANDSTOFFEN-HANDEL L SPARENBURG Parkstraat 34 Tel 10972 Utrecht.Dom Anthr 20/30 en 30/50 per H.L.f 2.05 Willem An thr 20/30 per H.L.f 1.90 Eierkolenf 1.10 alles bij afn.van 10 H.L uit wa gon 6116 Grondverf 0.40 kilo Glansverl 0.50 kilo Japanlak 0.70 kilc Waterverf 0.20 pak Lijnolie 0.20 liter „ Amstra " Amsterd Straatweg 1S & Utr 5466 > TIE HUUR voor f 4 — vrije Etage kamer en suite kleine kamer en keuken v d Marckstraat 1 59&4 TE KOOP een flinke Burger woning Te bevra gen bij G Wo(.en berg Paarlstraat 26 Aan hetze - f de adres Sten goede Piano BOVEN EN BENEDENHUIS ' te hn'ur Adelaar straat en Tuinwijk 6 kaflners keuken zolder vele gemak ken Lage huiur V d Mondestraat 54ibis Tuinwijk HUISNAAISTER gevraagd bekend met maohinestop pen Hotel „ de Kam pioen " Nieuwer sluis bij Utrecht 5820 LOONZAGBRUI STRIJKSTER Gevraagd een be kwame Strijkster v 2 è.3 dagen p week Hoog loon De Ko ning 2e Atjehstr 26 5992 H.H Meubelmakers laat u w Iponizaag werk vakkundig ver richten door de spe ciaal daarvoQp in gerichte m-ódem geoutilleerde fabriek voor machinale houtbewerking van TE HUUR een geriefelijk Bo venhuis gelegen Vogelenbuurt suite zijkamer keuken WX 3 slaapka mers Huunprijs f 7.50 per week Geen huurkosten Br no 6073 bur dez Gevraagd 15 Juli te Bilthoven nette DIENSTBODE voor dag en nacht Br Mevrouw Buar ¦ ma Zuid Drachten Fr 5997 J H Harshagen fabriek Flieruilen steeg 15c kaptoor Adelaarstra'at 27 Utrecht f 1.75 per uur f 1.75 per uur 5872 f 1 — REDUCTIE PENSION Te huur Zit - en Slaapkaimer met of zonder - piension ter stond of later Geen beroepspension.Schoutenstr 4 — 4ibis 6074 BOVENHUIS ' te huur bev 7 ka mers keuken bal con flinke gang.Ruim uitzicht Huurf 30 — per maand.Bevr Gansstraat 85 6076 Wegens - ziekte voor terstond gevraagd NET DAGMEISJE van 8 tot 7 uur niet beneden 16 jaar Obrechtstraat 16 na 7 uur ¦ 6047 geeft deze week A Keer Jr dus f 3 — compleet de Perma nent Wave en 9 maanden garantie Bespreekt tijdig Bleekstr 16 5976 Luxe Auto Verhuur inrichting „ DE KROON " Gevraagd in klein gezin net flink DAGMEISJE zelfst k werken en koken Aanmel den Oude Gracht 42 6108 NET MEISJE gevraagd voor de ochtenduren Zich aan te melden Jac V Ruysdaelstraat 9 ' s avonds na 8 uur 6111 TE HUUR een woning Spring weg 92 huurprijs f 2.50 Te bevragen Oude Gracht 227 6065 Telef 14967 Luxeauto's met chauf feur 15 et per K.M.Stadsritten vanaff 1.00 Gelegenheidtot stalling P J V d Kroon Blauw kapelscheweg n d.Tol a.d Loreptz laan 5991 CHAUFFEURS-SCHOOL TE HUUR GEVRAAGD per 1 Aug Beneden huis of gedeelte met tuin 3 kamers keuken berging Br onder no 6112 bur dezer J Hoek Jutphaas scheweg 198 billijkeconditie 5878 MEISJE GEVRAAGD pijn 16 jaar van 8 tot 2 uur Aanmel den Mevr Dekker Beethovenlaan 17 6104 CHAUFFEEREN LEEREN met luxe Auto tot rijbewijs f 20 — Privéles f 1.50 per uur Ook dames WERKMEISJE Gevraagd net Meisje loon f7.50 per week met de volle kost Geen keukenwerk Aan melding na 7 uur s av A V Ange ren Leidscheweg 4 6100 nette bediening AANGEBODEN Zit-Slaap - of Zit en Slaapkamers,met volledig of ge deeltelijk pension.Sterk verlaagdeprijzen Bütstraat 34 bis 6081 Aanbevelend P Flantua Lauwe - recht 43 6064 VOORSCHOTTEN SLAAPKAMER te huur voor net persoon met of zonder pension Adres Amsterd Straatweg 22 bis 6087 GEVRAAGD een net Burger meisje voor heeie dagen in klein ge zin leeftijd 16 tot 17 jaar Z g g on noodig zich aan te melden Zon - en feestdagen vrij Ka naalstraat 254 6094 geen kosten vooruit Personen met vaste betrekking zonder borg Kantoor Pie tprstraat Ibis ing Pieterskerkhof van 9 5 en 7—9 6054 Net meisje 21 jaar izoekt VRIENDIN met fiets Br no 6079 bur dezer TE HUUR INFORMATION en advies voor han dels en privé zakenOnderzoek nagaanen opsporen op elkgebied PieterstraatIbis ingang Pieters kerkhof van 9—5 en 7—9 uur 6053 BIEDT ZICH AAN Timmermansleer-ling met dipl Am bachtsschool oud 18 jaar Br no 5855 bur dezer een apart Achter huisje bev twee kamers stookgel electra water en W.C geschikt voor werkplaats of be woning f3 - per week omgev Ma liebaan Br no 6095 bur dezer TE HUUR heel Huis bev suite keuken tuin schuur 3 slaapk zolder f6.50 p w Boven - en Beneden huizen vanaf f5.25 p w G van Eijk Amsterdam scheStraatweg 433 Tel 11597 6090 VERHUIZINGEN H.H KAPPERSI Gevorderd Bediende van goede getuigen voorzien biedt zich aan Ook intern Amsterd Straatweg 923 Elinckwijk KELLNER biedt zich aan als noodhulp - voor ex tra gelegenheden Br no 6043 bur dez Juffrouw gepens vraagt heer of net persoon voor KOST EN INWONING alleen inwonend voor dadelijk P.G Br no 6082 bur dez vanaf f 5 — under garantie per geslo ten auto tap naar buiten de stad zesr billijk Bergplaats voor inboedels OoK voor expeditiewerk De Jong Laan van Nieuw-Gumea 100 — lOObis Telef 15009 Concordiastraat 12 6055 NAAISTER biedt aan het ma ken van een Japon 3 — Mantel 6 — Jurk 2.C0 Br no 6038 bur dezer DAMES Flinke nette WERKSTER ongehuwd had Maandag en Woens dag nog gaarne be zet a 1.50 per dag ook halve dagen Br no 5819 bur dez BILTHOVEN Te huur Pakhuis 5X 5 ^ Meter ge schikt voor werk ipiaats of auto-stal ling Gelegen Spoorlaan 18 6009 Stelt U prijs op een mooi Kapsel Laat dan Uw haar vak-I kundig behandelen Rozestraat 13 en U zijt tevreden 6041 ZIJ DIE GAAN TROUWEN ZIT-SLAAPKAMER gevraagd zonder pension omtr tuin van Kol Br met prijs onder no T 2513 Adv Bur v.h Alta Pausdam 6063 CHAUFFEUR in bezit van rij bewijs biedt zich aan Tevens tech nisch bekend met alle wagens Br no 6106 bur dezer leveren wij vanaf 50 cents per week Schilderstukken ' rSiPiiegels Theemeu bels Taf elkleedén Divankleeden Goe derenhandel '" 2e Spechtstraat 2.-5 6033 DAGELIJKSCHE AUTODIBNST BIEDT ZICH AAN Winkeljuffrouw 2J jaar in een der grootste zaken werkzaam geweest V goede getuigen voorzien Br no 6107 bur dezer „ DE ZWALUW ' Heer zoekt KOST EN INWONING in nette burger om geving Br met prijsopgave no 6103 bur dezer Utrecht Haarlem Beverwijk Alkmaar Neemt ook goede ren me © voor Wijk a Zee Egmond Ber Een nette flinke WINKEL - JUFFROUW gevraagd bij A Verwey OudeGracht 294 Aan melding ' s avondsna 8 uur 6080 WIE VERHUIST U7 E V d Hoek vh C V Kuyk ondervolle garantie netgesloten au to-tapis sières door geheelEuropa Vraagt vrij blijvend prijsopgaaf.Gratis pakkiston.Kanaalstr 104bis a.Telef 15711 Ondiep 86 5861 gen en SchoorU Onde G v Engelen en Co kantoor van Dijk Nieuwe Bade 25 Telef 12225 VERHUIZING]§N Flinke zelfstandige DIENSTBODE gevraagd in rustigklein gezin extern,P.G goede getuigenvcreischt Aanmel den Leidscheweg 81 6083 LAAT NU BEHANGEN è 25 cent per rol,schitterende stalen.Witten uiterst bil lijik ook in kleuren V Keulen AchterClarenburg 4 2 xbellen 5823 per auto-capissi^ros door ' t geheele gijfc Goed materiaal vak kundig piersoneeL Vraagt vrijblijvend prijsopgave firma Wed G V d Brink en Zonen GtJede straat 114—116 TeL 12303 Utrecht HESRE^l Uw eigen schéerge reedschap krijgt gij gratis in bruikleen als gij vast " cliënt wordt in de Soder ne ScheersalQü Ro zestraat 13 ftd Kor te Vlestraat ^' 6042 WINKEL - JUFFHOtrW gevraagd goed be kend met het krui deniersbedrijf door J Jac Koch en Co Twijnstraat 58 6113 - 6056 PLANEET-KUNDIGE Een degelijke flinke HUISHOUDSTER gevraagd die ook genegen is met den man tezamen een hulpbehoevende vrouw te verzot gen Br no 608ü bur dezer HEEFT ü GEEN RUIMTE voor uw fiets ofmeubels ensderg.?Gelegenheid totberging Palmstraat 27 prijs uiterst j billijk § 109 i Dagelijks te spre ken van 10 tot 10 uur Geeft ophelde ring in alle moeilij ke zaken en be treffende uw toe komst Wolfstr 8 bij eerste Daalsche lij It doodt d '^^='' ^ e VOOR HET STRAND buitengewone sorteering WOLLEN BAD CÖSTUIVEES vanaf vanaf liaison de Bonneterie NACHTEGAALSTR 16 Vleeschverkoop „ Vrijbank " Woensdagmorgen hali tien versch RUNDVLErSCH BIEFSTUK GEKOOKT V-AR - KENSVLEESCH VET ENREUZEL 6097 ^ DERSON Bcacheim Uw bui » «> Uw ToeJsel tegen mieren Zoodn de Terkcnnei » welke een leger Tan micri » Toorafguan meWen i " Voedsel en geen Flit komen deie hinderlijke diertjes Uw woning binnen Bestrijdt de mieren met Flit of beter « proei geregeld Flit en Toorkom een dergehjke mierenplaag Flit verdelgt de mieren en andere - UnderlijKe insecten Let op het handdsmerk op do gele bo » met « Ie « warte band t de Flitsoldaat JV««m op rtU itatit A^ UTRECHT 1 Elisabethstraat 12-14 • Telefoon No 10885 ROHERDAM " EINDHOVEN „ MUSICA " ARNHEM TUINNETTEN TEGEN DE VOGELS BESTE KWAL 7513 6 cent per vierk meter in elke gew afmeting JIIDER TUIIWETTEiiFABIIiEK midoenhavenstraiit 86 iimuideh Zomerspoedcui'susseii Steno „ Groote " en Typen 6030 INSTITUUT SCHOEVERS Nachtegaalstr 60bis Telef 12964 Prosoeotus gratie 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 48 Dinsdag 28 ' Juni 1932 TWEEDE BLAD Door den trein gegrepen Giste ren werd op den onbevvaakten overweg nabij wachtpost 10 op de lijn Roermond — Gladbach een met een paard bespannen wagen van den landbouwer G Smits uit Melik door den D.-trein Gladbach — Antwerpen gegrepen De landbouwer S werd van de kar geslingerd en met inwen dige kneuzingen opgenomen De man had drie ribben gebroken De kar werd totaal vernield Het paard bleef ongedeerd De D.-trein kon eerst op een afstand van 260 meter ' tot stilstand gebracht worden De trein had een kwartier vertraging Faillissementen Opgegeven door v d Graaf en Co afdeeling Handelsinformaties Uitgesproken J H Rengelink boekbinder Winterswijk D Noach koopman Zutfen A J Reuze caféhouder en expediteur Raalte J Hoven Vaals Maastrichterlaan 65 M Beau jean winkelier Heerlerheide-Heerlen Heeren weg 257 I de Jager grondwerker Neerbeek gem Beek H v d Honing zonder beroep Drachten F J Huhen smid Weert G H S Peters installateur en koopman Horst A van Berkel caféhouder te Leiden Watersteeg 2 L J Kousbroek handelende onder den handels naam Merang Corporation te Voorburg Plaats van Midden dorp 11 J B van Blanken den Haag Regentesselaan 230 J H Spee Delft Noord Einde 15 J B van Blanken den Haag Regentesselaan 230 J H Spee Delft Noord Einde 15 Opgegeven J van Niekerk Oegstgeest S Speijer Den Haag A Krol Rijnsburg N P H Luiten Den Haag H J van Bommel Voor burg C B H Hakkert Den Haag R Rijksen Jr Den Haag W A Bouwens Den Haag G Zandstra Den Haag iG 1V:7EMENGD NIEUWS VERKEERSONGEVALLEN Een Duitsche auto reed — naar uit Kerkrade ¦ wordt gemeld met groote snelheid over den Kaalheiderssteenweg in de richting Kerkrade In de nabijheid van de spoorweg-tun nel werd de gehuwde scharenslijper J V door den auto gegrepen De man bleef bewusteloos liggen De bestuurder reed door zonder zich om zijn slachtoffer te bekommeren doch werd per auto achtervolgd en weldra ingehaald V die diepe gapende hoofdwonden heeft gekregen is naar het St Joeeph-hospitaal ge bracht Zijn toestand liet zich zeer ernstig aan zien De chauffeur een Duitscher uit Eijgelsho ven is in verzekerde bewaring gesteld Hij ver keerde onder den invloed van sterken drank Te ' sGravenhage had op den hoek van de Morsestraat en de Pijnboomstraat een aanrij ding plaats tusschen een personenauto en een motorrijwiel bestuurd door J V vermoedelijk doordat de motorrijder in strijd met de voor eehriften geen voorrang verleende en boven dien te snel reed Autobestuurder motorrijder en duopassagier eveneens genaamd J V wer den ernstig gewond door den G.G en G.D over gebracht naar het Ziekenhuis Zuidwal en het Roode Kruisziekenhuis Maandagavond omstreeks 8 uur is het 8-jarig meisje Cornelia Blok in de Mathenesserlaan te Roterdam toen zij plotseling den rijweg over stak door een personen-auto overreden In be wusteloozen toestand werd zij naar het Zieken huis aan de Coolsingel gebracht waar een sche delbreuk geconstateerd werd Eenigen tijd later is zij aldaar overleden De politie stelt een on derzoek in Den bestuurder van de auto treft v/ajirschijnlijk geen schuld Maai'dfgavond omstreeks kwart voor zeven werd de 19-jarige C Stokbroek toen hij dan Rijksvief Weert Nedervveert wilde oversteksn dojr e«i ' luxe auto gegrepen en overredeil De jonge man was bijna op slag dood Maandagavond was het echtpaar Spiekman uit Veendam per auto op weg naar huis Op den Meppelerweg bij Zwolle reed de auto ver moedelijk door een defect aan de stuurinrich ting met groote snelheid tegen een boom De auto werd vernield De heer en mevrouw Spiek man werden gewond Bij onderzoek in het So fia-ziekenhuis te Zwolle bleek de heer Spiek man er vrij goed te zijn afgekomen Hij had een gebroken sleutelbeen opgeloopen Mevrouw Spiekman was ernstig gewond Zij had voorna melijk inwendige kneuzingen BRAND In een bakkerij t © Hoensbroek is ' s nachts brand uitgebroken waarschijnlijk ten gevolge van kortsluiting De garage brandde ge heel uit De schade bedraagt f 15.000 Er ver brandden i bestelauto's en een paardenwagen ^ ¦ ^ 1 » » ¦ <— Ongeregeldheden door steun trekkers Te Vlijmen is het zeer onrustig geweest er werden van verschillende perceelen een kleine honderdtal ruiten vernield en ook werden er schoten in de omgeving gehoord Hoofdzakelijk gold het de fabriek en kantoren der firma van Wagenberg Festen Naar wordt medegedeeld heerscht er onder de steuntrekkers ontevredenheid over de uitkeeringen Detache menten Rijkspolitie en marechaussees zijn ter versterking gezonden om de orde te handhaven Door een glazen dak gevallen De 13 jarige jongen C V die te Rotterdam op het établissement Feijenoord op een dak van de loods was geklommen om er een bal af te ha len viel door het glazn dak en maakte een tui meling van 8 M Bewusteloos is hij naar het Zie kenhuis aan den Coolsingel gebracht waar hij met een gebroken rechterbovenarm en een zwa re hersenschudding in ernstigen toestand is op genomen Winkelsluiting en spitsvon d i g h e i d De Rotterdamsche sigarenwinke lier Schade aan den Schiedamscheweg die reeds eerder van zich deed spreken door een po ging om zijn klanten ondanks de winkelsluiting op Zondag toch te bedienen had thans weer iets nieuws bedacht wat zeer de aandacht trok Achter zijn étalageraam prijkte Zondag een groot bord „ Heden Zondag geopend " En in derdaad de winkeldeur stond open en de koop lustigen konden naar binnen Dat verwekte heel wat verbazing en nieuwsgierigheid De politie kwam natuurlijk ook poolshoogte nemen maar vernam toen dat de deur wel open stond maar dat de „ winkel " toch gesloten was Van achïer de toonbank werd er niet verkocht Deze winkelier heeft namelijk — aldus meldt het „ Vad " -— eenige groote automaten aange schaft maar die niet vóór den winkel opgesteld De automaten staan in den winkel Men wan delt dus naar binnen en koopt dan door de au tomaat en bij de toonbank branden de gasvlam metjes om sigaar of sigaret aan te steken Mag dat of mag dat niet De betrokken politiemen schen hebben er de wet eens op na geslagen maar daarin niets gevonden dat hen wettigde om den verkoop door automaten in een winkel U beletten En zoo bleef de „ gesloten " sigaren winkel dus open De nieuwe gemeentelijke sluitingsverordening die nog niet is goedgekeurd voorzitter wel in de ze kwestie maar de wet die thans van kracht is laat ruimte over om desnoods den winkel open te laten en de automaten in den winkel te laten verkoopen Tenslotte gebeurt hetzelfde in de cafe's waar ook geen sigaretten verkocht mo gen worden en waar nu ergens in de gang hal of zaal een automaat werd neergezet Wanneer alle sigarenwinkeliers er toe over gaan om hun deuren open te laten en dan in hun zaak een paar automaten neerzetten wordt het echter absoluut onmogelijk voor de politie om na te gaan of nu wel uitsluitend de auto maten verkoopen en of niet eens een enkele maal de.klant die een merk begeert dat de au tomaat niet bevat dit krijgt „ overhandigd " Practisch gesproken zouden op die manier de sigarenwinkels op Zondag dan allemaal ge opend kunnen zijn Er zullen echter van hooger hand wel maatregelen genomen worden dat zooiets niet meer mogelijk zal zijn Voorloopig schijnt het nog te kunnen Een lijk gevonden op de heide te Hilversum — Door schotwon den overleden Zaterdagmiddag werd te Hilversum een politie-agent nabij de Hon denbrug aangehouden door iemand die ver klaarde op de heide nabij „ Zonnestraal " het lijk te hebben aangetroffen van een man Het lijk zou schotwonden vertoonen Onmiddellijk na ontvangst van het bericht hebben de commissaris van politie een inspec teur en eenige rechercheurs zich naar de plaats waar het lijk gevonden werd begeven Het lijk werd — naar de „ Gooi - en Eeml " meldt — in zittende houding gevonden tegen een helling op de heide achter „ Zonnestraal " bij den z.g Brandsingel Het werd gevonden door den los-werkman Zieltjes uit Hilversum die toevallig passeerde Bij het lijk lagen een actetasch een hoed en een browning Het lijk werd geïdentificeerd als te zijn van G van L geboren te Loosdrecht en wonende te Utrecht van beroep bankwerker Den laatsten tijd ventte hij met pamfletten Vermoedelijk is het een geval van zelfmoord daar de browning naast hem werd gevonden Per politiebrancard werd het lijk vervoerd De man vi'as gehuwd en ongeveer 36 jaar Hoof d c o n d u c t e u r onder den trein Op het station te Nijmegen kwam de hoofdconducteur H Wilman wonende te Am sterdam bij het vertrek van een trein te vallen en geraakte onder den trein De trein werd oogenblikkelijk tot stilstand gebracht Ofschoon W niet overreden was bleek hij het bewust zijn te hebben verloren Dr Moeys constateerde een hersenschudding De man werd naar het Wilhelminaziekenhuis overgebracht waar hij is overleden BECLAME Cuï MEN DOOKT Z ^ GRAAG EN OQ'JS I » LAAG Amjferflomschf » «^^ ttfEUT Te ver in zee Het mooie weer lokte ve len Zondag naar het strand te S<;heveningen en in zee waarbij enkelen zich weer te ver gewaagd hebben gelukkig echter zonder schadelijke ge volgen Omstreeks drie uur des middags heeft iemand die onbekend is gebleven een 16-jarig meisje uit Rotterdam op het Noorderstrand uit zee gehaald Terzelfdertijd hebben twee Hage naars een van hen geholpen door z'n echtgenoote een Amsterdammer schijndood uit zee gehaald Drie agenten hebben circa drie kwartier kunst matige ademhaling moeten toepassen alvorens de man bijkwam Ter observatie is hij naar het Roode Kruis Ziekenhuis vervoerd Omstreeks vijf uur werd nog een 42-jarige be woner van ' de Torenstraat die maar tot de knieën in het water stond door de zee meege trokken Een andere Hagenaar die in de onmid dellijke nabijheid was bracht den man behouden aan het strand waar hij zich van den schrik kon herstellen Na deze drie goed afgeloopen gevallen verbood de politie verder het zwemmen omdat de zee te sterk trok Ter hoogte van den vuurtoren tenslotte hebben een politie agent en een burger een 18-jarig meisje uit Rijswijk gered dat zich te ver in zee had gewaagd - Twee kinderen onder rollende balken geraakt Maandagmiddag speel den op den Achterweg te Arnhem eenige kinde ren op een stapel planken en balken welke daar tijdelijk door een aannemer waren neergelegd Plotseling kwam er beweging in den stapel en het bovengedeelte viel op twee van de spelende kinderen Omwonenden snelden te hulp en het bleek dat de twee kinderen onder het hout wa ren bedolven Een een meisje C Mierlo was ernstig gewond aan het gezicht en had kneuzin gen over het geheele lichaam Toen de tweede een vijfjarig jongetje G van Lierop was bevrijd bleek het kind reeds te zijn overleden De eerste aardappelen uit de Wie ringermeer Aan de echtgenoote van den minister van Waterstaat mevrouw Reymer te ' s-Gravenhage,.,zijn de eerste in de Wieringer meer verbouwde aardappelen aangeboden #¦»¦» Verdronken Te Brielle is een vijfjarig zoontje van v d S al spelende in de haven geraakt en verdronken Maandagavond heeft te Alphen aan den Rijn een tragisch ongeval plaats gehad De 19-jarige W Blijbag uit Zaandam die bij familie alhier logeerde en dien dag juist zijn verjaardag vier de ging met twee neven in den Ouden Rijn zwemmen Toen Blijbag die het eerst te water ging zich in het midden van den Ouden Rijn bevond riep hij plotseling om hulp om onmid dellijk daarna in de diepte te verdwijnen Zijn neven sprongen hem na doch slaagden er niet in hem te redden De politie die onmiddellijk ter plaatse was mocht het na 20 minuten ge lukken het lijk van den jongen met den dreg op te halen Maandagavond is in een zijkanaal van de Nieuwe Markthallen te Amsterdam een 13 ja-rige knaap wonende in de Marco Polostraat bij het zwemmen verdronken Het lijk is overge bracht naar het Wilhelminagasthuis Nieuwe knoeier ij en van milltai ren te Breda Men schrijft uit Breda aan de N R Ct Nauwelijks zijn zoowel de militairen als do burgers die betrokken waren bij de knoeierijen bij leveranties aan het garnizoen te Breda ver oordeeld of reeds is men nieuwe onregelmatig heden op het spoor gekomen Beter gezegd be treft het hier geknoei dat ook reeds sedert ja ren moet bestaan doch eerst thans nu naar een en ander diepgaand onderzoek werd inge steld aan het licht komt Weliswaar zijn het in geenen deele malversaties zooals de pas be rechte doch toch is ook thans het rijk geduren de eenige jaren benadeeld Naar men mededeelt wordt er een onderzoek ingesteld naar de handelingen van drie militai re koks Reeds is komen vast te staan dat zij steekpenningen hebben aanvaard van leveran ciers Zij hebben ook levensmiddelen verduis terd Het onderzoek wordt nog voortgezet en strekt zich over verschillende kazernes uit De ver dachten die verhoord zijn bevinden zich niet in arrest EET MEER FRUIT — Dank zij deze leuze heeft het gebruik van fruit zelfs van de meest ver ' scheiden soorten de laatste jaren belangrijk aan ¦ populariteit gewonnen NEDERL SPOORWEGEN Aan het jaarverslag der N V Maatschappij tot " Exploitatie van Staatsspoorwegen en der N Vi Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij over het jaar 1931 ontleenen wij het volgende De zich nog steeds uitbreidende economischei ontwrichting heeft zich in het afgeloopen jaar ook in het spoorwegbedrijf ernstig doen gevoei len Zoowel het vervoer van personen als dat van goederen zijn belangrijk afgenomen en de op-i brengsten waren dientengevolge niet voldoend © tot bestrijding van alle kosten en lasten Voor de annuïteit tot dekking van het tekort in het spoorwegpensioenfonds is dus niets beschikbaar en zelfs moet de Staat ruim twee en een half millioen gulden bijpassen ter bereiking van de aan de Maatschappijen gegarandeerde winst saldo's Het zou intusschen niet juist zijn deze ongun-c stige uitkomst uitsluitend aan de tijdsomstan - digheden te wijten Daaraan is krachtig mede-i gewerkt door den auto in het bijzonder de auto-i bus en de vrachtauto die vrij van lasten en verplichtingen van verschillenden aard die op de spoorwegen drukken tegenover deze een grooten voorsprong hebben en daarvan in toene mende mate gebruik maken om vervoer tot zich te trekken Wij hebben niet nagelaten de aan « dacht der Regeering daarop te vestigen en het ook onzen plicht geacht in een adres aan do Tweede Kamer der Staten-Generaal te wijzen op den zorgvollen toestand waarin de spoorwe gen meer en meer dreigen te geraken De opbrengsten verminderden in totaal met ruim f 11.200.000 — D © exploitatiekosten waren ruim f 1800.000 — lager dan in het vorige jaar De personeel-uit -< gaven bleven ongeveer op dezelfde hoogte tegen over eene vermindering doordien eene extra uit » FEUILLETON VREEMDE KAPERS OP DE KUST Naai het Engelsch bewerkt dooi J VAJ » DER SLUYS Nadruk verboden 27 Sheila snelde letterlijk naar haar kamer Zij durfde niet te spreken Zij was te jong om met de stoïcynsche kalmte van den rijperen leeftijd het feit onder de oogen te zien dat de vermiste lijst in handen van de politieke onderdrukkers was geraakt De baron ging Royson voor naar de rookka mer waarheen eenig meubilair van de biblio theek was overgebracht — Het is hier op het oogenblik nogal vol legdehij uit en zijn zelfbeheersohing was werkelijkbewonderenswaardig — Ziet u Sheila schuwtde bibliotheek en de eetzaal Zelfs de bediendenzijn er niet op gesteld ze te gebruiken geloof ik.Daarom dineeren wij in den salon Geen woord werd meer over den diefstal of zijn mogelijke gevolgen gespiroken Sheila verscheen weer nogal bleek en met donkere kringen onder de oogen maar overigens kalm Een voortreffe lijk maal werd door dienstmeisjes opgedieijd maar Royson merkte op dat noch zijn gastheer noch diens stiefdochter vrijwel iets aten Sheila wilde naar het huis der Hethcott's wan delen maar de baron wilde daar niets van weten eoodat zij en Royson in een rijtuig plaats nameen ¦ Toen zij alleen waren stelde Royson haar de vraag « die al uren in zijn gedachten was — Waarom vond baron Garcia het niet goed,dat u naar „ The Homestead " terugkeerde vroeghy — Hij kan dien lastigen zoon van heon toch wel in bedwang houden voor zoover u betreft Dat heb ik mij ook afgevraagd gaf zij toe — Ik geloof dat hij bang is voor een tweeden aan val Wat Terwijl er zooveel gewapende politie mannen de wacht houden Hij kent zijn landgenooten Onze Engelschepolitiemannen zijn groot en moedig maar zijkunnen gemakkelijk neergeschoten worden Ook'begint hij den moed te verliezen Er zal een hef tige scène zijn wanneer Juan morgen thuiskomten hij wenscht mij daar buiten te houden Het rijtuig werd bij de poort staande gehouden en een agent keek naar binnen — De chauffeur van Inspecteur Hobbs zou ueen oogenblik willen spreken meneer zei hij te gen Royson — Hij izal u geen minuut ophouden Royson stapte uit in de verwachting dat hij den man in Hobb's auto zou aantreffen Maar er was geen auto te zien en hij was uiterst ver baasd toen een lange man in chauffeurs-uniform of iets wat er op leek — want de poort was niet verlicht — hem bij den arm gré&p en teraijde trok Dus u heeft mijn raad toch niet opgevolgd,kapitein Royson zei een stem die hij scheen teherkennen — Ja het is Sheldon met wien uspreekt Ik bleef hier achter en dit pakje is eeneven goede vermomming als een andere Is uspoedig thuis wanneer ik bij u aankom In een paar minuten U zult het rijtuig on derweg tegenkomen Prachtig U heeft toch niets beloofd hoop ik Neen Gelukkig Ik was bang maar ik ben ineen wip bij u Wat moest de man van u hebben was na tuurlijk Sheila's eerste vraag toen zij weer door reden Hij wilde alleen weten hoe laat ik thuis zouzijn Hij moest mij de een óf andere boodschapoverbrengen vermoed ik Royson liet het rijtuig aan de grens van het dorp stil houden — Ik stap hier uit deelde hij mede — U kunter zeker van zijn dat Hethcott u op de stoepstaat oip te wachten Daarop lachten ze en namen met een stevigen handdruk afscheid terwijl Sheila zich op het al lerlaatste oogerubllk uit het rijtuig boog en met haar gezicht vlak bij het aijne fluisterde — Natuurlijk is het mogelijk dat ik Zondag opde thee kom als ik er de kans voor krijg Ikzou juffrouw Smlfchers zoo graag nog eens zien,en het poesje streelen De koetsier hield de paarden in toen hy Roy son weer inhaalde maar hij gaf er de voorkeur aan om te loo,pen Hij wilde met zijn gedachten alleen zijn al was het maar gedurende een Piaar gezegende minuten Het was een donkere avond helder met een vaste bries uit het Zuid-oosten — juist zulk een avond als die van een onverge - telijken Zondag Maar al mocht dan de groote wereld niet veranderd zijn hoezeer had zijn eigen horizon zich niet verruimd Natuurlijk wa ren er moeilijkheden de zending die de baron voorgesteld had en het feit dat aan Sheila het beheer over een belachelijk groote som gelds toe vertrouwd was leverderen geweldige bezwaren op Het laatste bezwaar zou opgelost kunnen worden door den baron te overreden om een ge schikter persoon te vinden op wiens naam dit fonds dat klaarblijkelijk voor politieke doel einden bestsimd was gesteld kon worden De beraamde reis naar het continent was een beletsel dat niet zoo geimakkelijk te overwinnen viel maar Royson zag zeer goed de mogelijk heid in dat het Engelsche Gouvernement tus schenbelde zou kunnen komen aangezien Shel don de autoriteiten wel met de plannen van den Spanjaard op de hoogte zou brengen Maar hier stond Sheldon zelf in de huurt van zijn huis te wachten Ik hoop dat ik u niet op een dwaalspoorbracht door niet in het rijtuig terug te keeren,zei Royson Volstrekt niet U l9 niet lemancl van dat soort Toen het rijtuig voorbij rolde wist ik dat u er niet in was Dus u heeft nog steeds vertrouwen in ' mij?,lachte de militair terwijl hij hem voorging naarzijn zitkamer waar een troostelooze hond zijnafwezigheid gedurende vele lange uren betreurdhad De kat lag natuurlijk in de gemakkelijkenstoel ineengerold waaruit zij onmiddellijk ver jaagd werd Ds kwestie is dat ik wilde dat u wat meervertrouwen in mij had gaf Sheldon ten ant woord Maar ik kon er vandaag onmogelijk aan ontkomen naar „ The Homestead " te gaan Dat heb ik gezien Dat is wat uw vriend Furneaux © en diep zinnig © opmerking zou kunnen noemen Ik zou al een heel stumperige detectivemoeten zijn als ik het eenige interessante puntvan den middag gemist had — nl uw ontmoe ting met juffrouw Sheila Royson wes bezig zijn pijp te stoppen en zweeg eerst Waar wilde de man heen vroeg hij zich af Heeft u dan niet gehoord van de tweevermomde mannen die van een Fransche vis schersschuit aan land kwajnen vroeg hij toen Ja ook dat De heer Hotobs heeft zijn cordon nauw getrokken Hij heeft de beschikking gekre gen over een auto en vier extra mannen en nog©en motorrijder die nu in het dorp gestation neerd zijn Evenals hij zou ik wenschen dat juf frouw Macdonald maar weer op „ The Home stead " terug was niettegenstaande de thuis komst van den onstuimig©n Juan Maar u verwacht toch geen van belden dathaar eenig kwaad overkomen kan terwijl zij bijde Hethcott's is Men kan nooit weten We hebben met eenbende te maken die voor niets terugdeinst Maar ik heb redenen om te gelooven datdeze rooftochten tegen den baron gericht zijn Toegegeven Ik ga alleen uit van de stelling,dat de blikseim zelden tweemaal og dezelfde plaats inslaat In ieder geval kunnen we aanne men dat de jongedame voor vannacht veilig is * U bracht haar natuurlijk thuis — Bijna heelemaal en ik hoorde de verrukteverwelkoming van Hethcott Sheldon nam het aanbod van een whisky-soda en © en sigaar aan Aangeeien hij ten volle besef te dal hij een verklaring voor zijn bezoek schuldig was talmde hij er niet mee Het zou niet fair zijn om u te vragen mij t©vertellen wat de baron met zooveel ernst zei inden tuin na de thee begon hij — Laat mij in deeerste plaats zekere feiten constateeren De waarheld is dat baron Garcia y Gonzales © en op,rechte en welmeenende gentleman is en doorzijn zoon en zijn eigen naaste medewerkers beet genomen wordt Die lijst die deze week door zijn zoon gestolen werd was reeds maanden geledenin Barcelona in het archief gedeponeerd Mis schien begrijpt u nu waarom ik u den raad gafu niet in allerlei intrigues te steken waarvande afloopi niet te voorspellen is Intusschen als uden ouden man een dienst wilt bewijzen ga dannaar Zwitserland Ooh kom meneer Sheldon waarom zou ikin Zwitserland blijven O maak u daar geen zorgen over U zultheusch niet verder gaan Drie dagen een weekin Geneve zullen u zoo onomstootelijk aantoo nen dat bai-on Garcia zich verlaat op mannen,die niets te beteekenen hebben dat u hierheenterugkeert en het hem zegt Misschien zal hiju gelooven Ik hoop het inderdaad Over de be dragen die hij beheert heeft hij de volstrektebeschikking Laat hij die openlijk onder „ zijnlandgenooten verdeelen Zoodra het bekene is,dat de oorlogskas ledig is vervalt hij in onbe teekendheid en veiligheid Anders zullen dieschurken hem ten slotte toch nog op de een at andere manier te pakken krijgen hetzij door pij niging hetzij door hen te treffen die hem lietzijn Er zijn er tientallen in Engeland Wij kun,nen hen onmogelijk allen in het oog houden Royson stond og Wordt vervolgd - 
6 atKËÓHTSCH NIEUWSBLAD No 48 HDinsdag 28 Juni 1932 TWËËPg BL ^& u 1 DE KAMPEERDERS 1 keering aan het personeel achterwege bleef en een aantal vacatures als gevolg van het terug loopends vervoer niet vervuld behoefde te wor den stond eene stijging voortvloeiende uit eene verlaging van de percentages waarmede in de lagere loonblassen de bezoldiging ten opzichte van die in de eerste loonklasse verminderd wordt Van de overige Baten e » lasten toonde de af rekening van de huur van rollend materieel eene verdere verbetering vorderden de uitkee ringeu wegens huur van spoorwegen als gevolg Tan de vermindering der opbrengsten een la ger bedrag en was de interestrekening ondanks toeneming van het totaal der uitstaande geld leeningen gunstiger door conversie en meer ont vangen dividenden De op het aandeelen - en obligatiënbezit der Maatschappijen geleden ver liezen werden evenals in de laatste jaren met nit dien hoofde verkregen winsten of geleden verliezen geschied is op de Algemeens Beserves verrekend Voor het op de aandeelen aan toonder gega randeerde dividend is slechts f 1.620.000 — noo dig tegenover f 2.Ö29.736.84 in elk der laatste tien jaren De garantie voor een jaarlijksch dividend van vijf ten honderd welke de Staat bij de over eenkomsten 1920 op zich genomen had werd bij nieuwe overeenkomsten bekrachtigd iDij de wet van 27 Juli 1931 Staatsblad No 347 terugge bracht tot een winstsaldo toereikend voor een dividend van vier ten honderd en omvat dien tengevolge geene uitkeering meer op de oprich tersbewljzen der S.S die statutair pas in de winst deelen wanneer meer dan i % % wordt uitgekeerd Het Spoorwegnet onderging eene belangrijke iverbetering door het inrichten van de spoorwe gen Amsterdam — Alkmaar en Uitgeest — Velsen voor electrische tractie De lengte van het in exploitatie zijnde spoor wegnet verminderde met 38.177 K.M De opbrengst van het vervoer van „ reizigers en bagage " verminderde van f87.139.646.82 tot ï 80.913.065.03 dus met f6.326.581.79 of 7.14 % te gen eene vermeerdering in 1930 in vergelijking met 1929 van f 1.202.708.59 of 1.40 % de op brengst van de „ brief - en pakketpost " bedroeg over 1931 f4.318.586.21 tegen f3.907.777.33 over 1930 de opbrengst van het „ goederenvervoer " ' daalde van f80.828.265.44 tot f75.628.824.76 dus met f5.199.44068 of 6.43 % na een vermindering in 1930 in vergelijking met 1929 van f6.643.318.36 ' of 7.59 % De winst - en verliesrekening bij S.S sluit met ' een voordeelig saldo van f720.000 — waarvan op de in omloop zijnde 72.000 aandeelen aan toonder van f 250 — f 10 — per aandeel kan wor den uitgekeerd Van het voordeelig saldo der Winst - en Ver liesrekening H.S van f 900.000 — kan op de in omloop zijnde 22.500 aandeelen aan toonder van f 1.000 — % 30 — per aandeel worden uitgekeerd Bij den Dienst der Exploitatie werd een nieuwe zesde afdeeling opgericht De werkzaamheden opgedragen aan de vijfde afdeeling van den Dienst van het Vervoer wer den gesplitst in verband waarmede het aantal afdeelingen van dezen Dienst vermeerderde met een en gebracht werd van vijf op zes Met ingang van 1 Januari 1931 zijn de voor verschillende gemeenten en onderdeelen van ge meenten geldende attrekpercentages gewijzigd en gebracht van 4 % 2e loonklasse 8 % 3e loonklasse en 12 % resp 16 % 4e loonklasse op K onderscheidenlijk 3 % 6 % en 9 % Overigens ^ onderging het sedert 1 Januari 1926 geldende reglement betreffende de dienstvoorwaarden van het personeel welks herziening voor den tijd van één jaar uitgesteld is geworden nog slechts enkele wijzigingen van ondergeschikte beteekenis Aan personeeluitgaven loon premie gratifi catie bijdrage aan fondsen dienstkleeding enz werd in het geheel betaald f94.558.000 — d.i 74.45 % der exploitatiekosten tegenover i 94.520.00 — f 73.37 % der exploitatiekosten in 1930 Het aantal personen in vasten dienst bedroeg op 31 December 1931 39948 tegen 40583 op ultimo 1930 en verminderde dus met 635 In 1931 liepen 152 goedkoope treinen welke 102.588 reizigers vervoerden en opbrachten f284.861.55 Voor het vervoer der bedevaartgangers liepen 48 treinen in locaal verkeer en 83 in buiten landsch verkeer waarmede in totaal vervoerd werden 48.865 reizigers met een opbrengst voor de Nederlandsche Spoorwegen van f 118.110.32 ' Overige extra-treinen 714 treinen met een op hrengst van f437.541.19 De opbrengsten van het reizigersverkeer wel ke in 1927 verminderden met f735.138.64 ver meerderden in 1928 met f 6.287 779.02 in 1929 met 12.058.917.29 en in 1930 met f 1.228.075.18 terwijl zij in 1931 weder verminderden met f 6.042.887.63 Tegenover een vermindering in 1927 van 0.96 % en een vermeerdering in 1928 van 8.30 % in 1929 van 2.51 % en in 1930 van 1.46 % staat thans een vermindering van 7.08 % De opbrengst van het reizigersvervoer vermin ' derde in de Ie klasse met 14.72 % in de 2e klasse met 11.47 % en in de 36 klasse met 4.54 % De opbrengst van het vervoer van bagage toont in vergelijking met 1930 eene vermindering aan van 10.14 % De opbrengst van de brief - en pakketpost was in 1931 10.51 % hooger dan in 1930 De opbrengsten van het ijl - en vrachtgoede renvervoer waren in binnenlandsch verkeer la ger dan in 1930 ook in verkeer met en over België en Duitschland en in transietverkeer wa ren de opbrengsten lager Wat het veevervoer betreft werden in 1931 350Ó öf 13.98 % minder wageniadingen paarden ' en vee vervoerd en 60459 of 18.83 % minder enkele stuks De opbrengst verminderde met f304.000 — of 18.65 % De opbrengst van het vervoer van hestelgoede ren was in 1931 8.18 % lager dan in 1930 De buitengewone ontvangsten zijn f 192.600 — lager dan in 1930 Parachutist die zijn parachute heeft vergeten — Nog een geluk dat ik juist op die raatras sentabnek terecht zal komen 91 Doodmoe kwam het drietal weer op het strand aan Het goede buurmannetje zat nog altijd bij hun tent te waken „ En hoe is het ' geweest veel pleizier gehad " vroeg ie belangstellend waarop Sietse antwoordde dat ze buitengewoon tevreden waren en zelfs den stier van Potter gezien hadden Je be grijpt wat het buurv'entje groote oogen opzette Hij wilde direct we ten wat dat voor een diertje was maar ze lieten hem fijn onder de wol kruipen met de belofte het den volgenden dag te zullen vertellen NATIONAAL VERBOND VAN Het Nationaal Verbond van Gemeente-ambte naren in Nederland hield zijn jaarvergadering te dezer stede onder leidmg van den Bondsvoorzit ter den heer A van Geelen directeur van den dienst der Arbeidsbemiddeling en Werkloos heidsverzekering te Utrecht In zijn openingsrede wees de heer van Geelen er op dat de economische crisis zich met den dag uitbreidt Bijna dagelijks worden wij getrof fen door ineenstortingen van ondernemingen op het gebied van productie handel verkeer of bankwezen dis soms een waar noodlottig karak ter krijgen Als men den oorlog 1914—1918 met zijn kapi taalvernietiging als meest primaire oorzaak bul ten beschouwing laat is de overproductie moge lijk gemaakt door techniek en wetenschap de voornaamste oorzaak van de ontstellende prijs daling die het geheele economische leven heeft ontwricht Deze verschrikkelijke crisis zeker wel de grootste van de laatste eeuw is ook daarom van zulk een tragisch karakter wijl onze groote nood geboren is uit een ontzagwekkend toegenomen productievermogen Laat ons hopen zoo vervolg de spreker dat de wereld de kracht zal hebben om den dreigenden afgrond te ontgaan en spoedig de maatregelen zal weten te treffen die onaf wijsbaar zijn geworden Door crisis en protectie is het totaal aantal werkloozen over de geheele wereld gestegen tot ongeveer 25 millioen De toestand in ons eigen land is in het alge meen slecht Het indexcijfer van den invoer van grondstoffen voor de productie middelindustrie daalde in het eerste kwartaal 1932 in vergelij king met hetzelfde kwartaal van 1931 met bijn ^ 30 % Het aantal aanbestedingen verminderde met 45 % de in aanbouw zijnde scheepsrujmten met 58 % Het staat te vreezen dat ons als ambtenaren nog heel wat boven het hoofd hangt want vol gene hetgeen de dagbladen hebben medegedeeld omtrent het rapport van de bezuinigingscom missle-Welter mogen wij aannemen dat ons een zwaren strijd te wachten staat Reeds de laatste maanden stonden in het teeken van voortduren de actie in verband met de z.g kortingswet In dezen crisistijd is het gelukt ' t Verbond te vei'Sterkèn met een tweetal afdeelingen n.l te Lisse en Schoterland terwijl in voorbereiding is de oprichting van nog een tweetal afdeelingen in het Oosten van ons land Spreker bracht hulde aan de beide bezoldigde leden van het Hoofdbestuur de heeren Berghuys en Kooiman voOr hun krachtigen arbeid meer speciaal gedurende de laatste maanden In behandeling kwam het rapport van de reor ganisatiecommissie welke Commisie op de ten vorige jare gehouden algemeene vergadering was benoemd Tot de taak van deze commissie behoorde o.m te adviseeren over voorstellen van enkele afdee lingen betreffende zetelverplaatsing naar Am sterdam concentratie van krachten en een doel matige arbeidsverdeeling een regeling voor de contributieafdracht van de afdeelingen aan de Verbondskas en een regeling betreffende de lei ding en het beheer der aan het Verbond verbon den fondsen en instellingen De vergadering aanvaardde de conclusie van het rapport der reorganisatiecommissie waarbij o.a was voorgesteld den zetel te blijven behou den te Utrecht Tot lid van het Hoofdbestuur werd gekozen de heer D van Arend tot nu toe administrateur van het Verbond Het volgend punt der agenda Vaststelling van het standpunt inzake verslechtering in de posi tie en salarisverlaging " werd ingeleid door den algemeen secretaris den heer H B Berghuys Spreker zette in een helder betoog uiteen dat de vakorganisaties dat is het lichaam dat heeft op te komen voor de belangen van de groepen werknemers in de vakorganisatie georganiseerd tot natuurlijke taak heeft zich te verzetten tegen de maatregelen die van werkgeverszijde onder nomen worden om over te gaan tot verslechte ring in de positie alsmede die gericht zijn op loonsverlaging Toch heeft do taak van de vakorganisatie zich in den loop der jaren in belangrijk opzicht ge ^ wijzigd en kan men zonder schade van aanzien en prestige Jonder meer dit oude standpunt niet meer handhaven Ook de vakorganisatie en zeer in het bijzonder die van het gemeenteperso neel zal rekening dienen te houden met den al geheelen economischen toestand met de Iconen 92 Reeds vroeg werd er aan de tent van'onze drie bengels „ er uit " geroepen Het was hun ronde buur man „ Wat is dat nou voor een stier " vroeg ie een beetje kribberig pn Ben antwoordde dat ze doodeen voudig naar het Museum waren ge weest en dat de stier daar ook voor hem aart den wand bleef prijken zoodat-ie maar eens een kijkje moest gaan nemen Met een ruk was buurman woedend verdwenen en vertoonde zich den geheelen dag niet meer aan de jongens En deze zaten fijn in hun ligstoelen aan het strand te genieten want dat had den ze wel noodig na hun fietstocht van gisteren Wordt vervolgd in de vrije bedrijven met de salarjeering in overeenkomstige bedrijven en zeer zeker even eens met den financieelen toestand van de ge meenten Het georganiseerd overleg is ' n onmis bare schakel geworden in het overleg tusschen overheid en ambtenaren en spreker waarschuwt er toch vooral voor te wajien dit instituut te be houden Een standpunt in de laatste maanden ingeno men door de moderne organisaties die straf hebben opgevolgd het consigne van het N.V.V en de S.D.A.P om de als gevolg van de kortings wet door de gemeentebesturen vastgestelde sa larisverlaging niet te aanvaarden is verwerpe lijk en schadelijk voor de nuttige werking van het instituut van georganiseerd overleg Spreker besluit zijn rede met de mededeeling dat de organisatie krachtig stelling zal blijven nemen tegen alle ongemotiveerde aanslagen op het levenspeil van den ambtenaar doch dat de bereidheid aanwezig is om in gemeenschappe lijk overleg te komen tof dtfe maatregelen welke geacht moeten worden te zijn in het algemeen belang De tweede bondsvoorzit-tjgr de heer A Kooi ^ man hield daarna een beschouwing over de plannen van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten om te komen töt een instelling van georga,niseerd overleg centraal georganiseerd voor gemeenten met meer dan 40.000 zielen Spreker achtte dit centraal georganiseerd over leg niet in het belang van een goede samenwer king tusschen de gemeentelijke overheid en haar ambtenaren omdat door dit overleg het directe contact wordt verbroken Al te sterke concentratie en al te groote nivel leering heeft - reeds voldoende schade gebracht in het ambtenarenkorps zoodat sprekers con clusie was dat het Nationaal Verbond zich dien de te verzetten tegen de plannen van de Ver eeniging van Nederlandsche Gemeenten Beslo ten werd op voorstel van de afdeeling Alkmaar om over te gaan tot de instelling van een pro pagandacommissie Aan de afdeeling Groningen werd voor het tijdvak van drie jaren opgedragen het beheer van het Ondersteuningsfonds aan de afdeeling Hilversum dat van het Sanatoriumfonds Als plaats waar de volgende algemeene ver gadering zal worden gehouden werd aangewe zen Hilversum Na behandeling van nog enkele punten van meer ondergeschikt belang sloot de voorzitter dit welgeslaagd en zeer druk bezocht congres NDEN Ingezo Buiten verant - woordelijkheid der Redactie Ingezonden stukken moeten zoo kort mogelijk zijn Stukken onder schuilnaam komen alleen in behandeling wanneer de inzender naam en adres bijvoegt Veideeling van werkgelegenheid Geaohte Redactie Als abonné op uw geëerd dagblad aou het mij een genoegen zijn indien U onderstaande regelen wilt plaatsen In den gemeenteraad is nl moóiente&l een ivoor stel ter behandeling om de huwende of gehuwde amijtenares te ontslaan hetgeen volgens mijn bescheiden meening zeer terecht is Echter zou ik U willen vragen waarom er eens niet één van de geachte gemeenteraadsleden op het idee komt met © en voorstel in te dienen om in den vervolge er voor te waken dat er geen gepensionneerden voor diverse b.v gemeente betrekkingen ia aannjerking komen B.v ambte naar bij Majatschapjiihulpbetoon Jaarbeurs etc zijn veelal gepensionneerde politie-beambteji of militairen Nu kan men zeggen v'oor deze func ties zijn betrouwbare'menschen noodig doch is de particuliere Mij dan zoo verdorven dat daar in geen menschen zijn die deze functies even goed kunnen waarne'men en voor ' t zelfde geld Het is toch van © ene algemeene bekendheid dat voor ' n gepensionneerden agent van politie een baantje klaart ligt ' En hoeveel èpoorwegmen ^ schen postbeambten e.d houden er niet nog een nevenbedrijf op na als sigarenwinkel zooge naamd op naam hunner vrouw Kan voor dergelijke excessen niet gewaakt worden Het is nu toch zeker wel tijd dat de werkloosheid intensief moet worden bestreden EEN WERKLbOS gANPELSREIZIGEfl VogelbescbeTming Geachte Heer Hoofdredacteur Gaarne zag ik onderstaand schrijven in Uw veelgelezen blad opgenomen Alom in den lande wordt geklaagd over den achteruitgang van den wgelstand en als gevolg daarvan komen allerlei insectenplagen rupsen nonvlindarsö dennensoheerders de verwekker der iepziekte enz Niets wordt onbeproefd ge laten om deze plagen die zooveel schade berok kenen tegen te gaan Een belangrijke factor is hierbij natuurlijk de vogelbescherming Waar langzamerhand vele bosschen verdwijnen om plaats te maken voor bouwterrein zijn de vogels gedwongen hun nestjes te maken in de nabij heid der huizen Tot dozulkan die tevens laag bij den grond broeden zoodat hun nestjes gemak kelijk bereikbaar zijn behooren onze zang'vogels lijsters merels roodborstjes winterkoninkjes enz die don menschen zooveel vreugde verschaf fen door hun gekwinkeleer In deizen tijd nu ver acheidene jonge vogels uitvliegen ergert men zich telkens weer aan den vogelmoord op groote schaal veroorzaakt door katten Deze roofdieren die liefst bij nacht en ontij in andersmans tui nen rondsluipen om daar hun moorddadig werk te verrichten onder de oogen der oude vogels die angstig kermend hun jongen stuk voor stuk ten prooi zion vallen aan de katten helpen flink me de den achteruitgang van den vogelstand te be vorderen Zouden terzake bevoegde personen er zich niet eens voor willen spannen oim te geraken tot een belasting op deze roofdieren Zeer zeker zooi hun aantal dan niet op zoo'n onrustbarende wijze toenemen en voor vele gemeentebesturen zou zoo'n belasting zeker geen onwelkome bron van inkomsten zijn Af en toe hoort men wel eens spreken over een belasting o,p katten doch daar blijft het bij Hopende dat dit schrijven tot succes moge lei den en U dankend voor de verleende plaats ruimte Hoogachtend E M Anderen bla4en wordt verzocht dit stukje over te nemen ¦ » ¦ • < ¦ » ¦ W §^'- Gemeenteraad van Benschop F.F Openbare vergadering van den raad der gemeente Benschop Voorzitter is Jhr Mr P W C van der Goes burgemeester Secretaris de heer C P van Beu sekom Aanwezig alle leden Het voorstel van B en W tot wijziging in de heffing van vleeschkeuringsrechten geeft aan leiding tot eene breedvoerige gedachtenwisse ling Tenslotte wordt op voorstel van den voorzit ter besloten dit punt tot een volgende vergade ring aan te houden Het verslag van de Comimssie tot Wering van Schoolverzuim over 1931 wordt onveranderd goedgekeurd Evenals vorige jaren wordt de vergoeding voor deze commissie bepaald op f 60 Eene nood zakelijke af en overschrijving dienst 1931 wordt goedgekeurd Evenzoo een wijziging der begrooting voor hetzelfde dienstjaar Vervolgens stellen B en W voor het gemid deld bedrag per leerling van de kosten van het O.L onderwijs volgens de door Ged Staten vastgestelde rekening over 1931 te bepalen op f 19.45 waartoe wordt besloten Op grond hiervan maakt de Bijz School Eben Haëzer " aanspraak op eene Vergoeding van f 1930.41 en de R.K St Victorschool op f 1867.20 Het voorstel van B en W tot oninvorderbaar verklaring van eenige aanslagen in de honden belasting wordt m.a.s aangenomen Aangezien de voorzitter het laatste punt der agenda Rapport bezuinigingscommissie over de begrooting 1931 " het laatste wenscht te be handelen is thans aan de orde de rondvraag Van de rondvraag gebruik makende vraagt het lid Vermaat of de commissie van advies welke in het vorig jaar bij den aanvang der werkloosheid is benoemd ^ thans ontslagen kan worden De voorzitter adviseert de commissie te hand haven Dan verzoekt hetzelfde lid voortaan bij stem mingen bij loting uit te maken wie het eerst zijn stem zal uitbrengen De voorzitter zegt toe hiermede rekening te zullen houden De heer Middelkoop wijst op den slechten toestand van den Noordzijdschen weg en be pleit afsluiting voor autoverkeer op dien weg De voorzitter erkent dit doch wijst op de ver schillende bezwaren die aan de afsluiting ver bonden zijn Wethouder Brouwer zou den Noordzijdschen weg voor auto's boven een bepaald gewicht wil len afsluiten doch de bewoners langs dien weg voor het geval dat die een zwaardere auto had den hiervan dispensatie verleenen De voorzitter zegt dat de eigenaars verplicht zijn den weg in goeden staat te onderhouden Tot afsluiting is het gemeentebestuur niet be voegd op grond van de bepalingen van het Prov Wegenreglement Wethouder Roeleveld betoogt dat hierin eigen lijk eene onbiUijkheid schuilt aangezien de schippers en de berijders dien weg beschadigen en de eigenaars dit moeten herstellen De heer Vermaat vestigt eveneens de aan dacht op verschillende gevaarlijke plekken in den Noordzijdschen weg In verband hiermede zou spr B en W willen uitnoodigen te trach ten om als object van werkversohaffing voor de verbetering van dien weg Rijkssubsidie aan te vragen Spr meent dat zulks in de gemeente Lopik ook geschiedt De secretaris licht toe dat in de gemeente Lopik de te verbeteren weg de eenige verbin dingsweg betreft en hier niet Op grond daarvan kan genoemde gemeente Provinciale subsidie verkrijgen doch hier ni^t Tenslotte wordt besloten dat B en W zullen onderzoeken in hoeverre hieraan uitvoering kan gegeven worden Dan deelt de voorzitter mede dat de bewo ners om het dorpsplein klachten hebben geuit over de ondiepte van de voorwetering ter plaatse Spr meent dat hier de betrekkelijke eigenaars en wellicht ook het waterschap Ben schop verbetering zouden kunnen brengen De heer de Gier in zijn kwaliteit van voorzit ter van het waterschap geeft eenige toelichting wat volgons de keur van genoemd waterschap de diepte en bodembreedte van de voorwetering BAROMETERSTAND HEDENOCHTEND 10 UUR WEERBERiaiT Hoogste stand 765.8 te Weenen laagste stand 748.3 te Haparanda VERWACHTING Zwakke tot matige Z tot W wind zwaar ben wolkt met tijdelijke opklaringen waarschijnlijk ' regenbuien met kans op onweer weinig verande - ring in temperatuur Morgen licht opsteken 9 uur 53 WATERHOOGTE UTRECHT 28 Juni Waterstand Weerdsluis Bovenkant 46 cM pi N.A.P was 3 c.M Beneden - kant 13 cM min N.A.P was 4 cM Waterstand Keulen 2.68 M was 10 cM CULEMBORG 27 Juni Waterstand Lek ZM ^ pi N.A.P was en val O cM WIJK BIJ DUURSTEDE 27 Juni Waterstani in Rijn en Lek 2.99 M pi N.A.P was 14 cM moet zijn Spr wijst evenwel op den thans ab normalen lagen waterstand Thans is aan de orde de bahandeling van da circulaire van Ged Staten mzaJie de verlaging van jaarwedden van burgemeesters gemeente-f secretarissen en ontvangers alsmede het rap port van de bezuinigingscommissie over de be grooting 1932 De voorzitter leest genoemde circulaire voor Vervolgens zet spr uiteen dat naar aanleiding van de door Ged Staten over de begrooting 1938 gemaakte opmerkingen het aanvankelijk voor nemen bestond 40 opcenten te heffen op de ge - meentefonds belasting De einduitkeei'lng is evenwel dusdanig meegevallen dat eigenlijk geen belastingverhooging noodzakelijk was Het voorstel wordt hierna m.a.s aangenomen Het aanvankelijk voorstel van de commissie om de salarissen van den Ie ambtenaar ter secra tarie gemeente geneesheer gemeente-veldwach ter gemeente deurwaarder gemeente-wegenop zichter alsmede de beide keuringsveeartsen met 15 pCt te verlagen wordt op voorstel van den heer Vermaat met 6 tegen 1 stem die van het lid den Besten besloten dze korting te hand haven met uitzondering voor den Ie ambte naar ter secretarie op wiens jaarwedde een kor ting van 10 pCt zal worden toegepast Aan de orde is dan het volgende voorstel van de commissie Voorgesteld wordt 10 pCt op de jaarwedden van de gemeente-werklieden te Jcorten voor I jaar en de betrekkelijke post met f 30 ter ver lagen als gevolg van de voorgestelde ontslagver leening aan C Verbree als schoonhouder van ' t dorpsplein Voorgesteld wordt om C Verbree een pensioen van f 10 — te verleenen De heer Vermaat stelt voor de gemeenfe-werfe lieden met 5 pCt tp korten De heer Middelkoop is tegen de verlaging van genoemde jaarwedden Zij hebben thans een be hoorlijk weekloon terwijl dit vroeger veel te laag is geweest Bovendien worden hun meer dere werkzaamheden opgedragen en om hen nu daarenboven nog te verminderen in salaris daarmede kan spd zich niet vereenigen De heer de Gier wijst er op dat de werklie den premievrij pensioen hebben hetgeij een niet onbelangrijk bedrag beteekent en andere per sonen moeten missen Spr zou deze bijdragen op hen willen verhalen Wethouder Roeleveld wijst eveneens op de voortdurende uitbreiding hunner werkzaamhe den en zegt aanvankelijk tegen korting geweest te zijn Na breedvoerige besprekingen wordt tenslotte het voorstel Vermaat om een korting van 5 pCt toe te passen met 4 tegen 3 stemmen die van de leden de Gier den Besten en Middelkoop aangenomen Breedvoerige discussies ontlokken voorts de voorgestelde ontslagverleening aan C Verbree De voorzitter toont op rechtvaardigheidsmo tieven aan dat het ontslag eigenlijk onbillijk is en geeft ernstig in overweging hiertoe niet over te gaan temeer omdat het bedrag wai hiermede gemoeid is van geen beteekcnis is op de begroor ting Vervolgens stelt de heer Vermaat voor om in beginsel te besluiten dat wanneer het stand punt van Ged Staten ten opzichte van Burge meester Secretaris en Ontvanger bekend zal zijn dit dan ook op de gemeente-ambtenaren toe te passen Dit voorstel wordt m.a.s aange nomen Het volgende voorstel om de post Schrijf - en Bureaubehoeften met f 100 — te verlagen wordt m.a.s aangenomen Spr wijst voorts op de moraliteit die ont staat door bij bezuiniging de ambtenaren te treffen temeer waar in deze gemeente een abso lute eisch voor krachtige bezuiniging niet nood zakelijk is Spr bedoelt hier niet de jaarwedden van burgemeester secretaris en ontvanger doch meer in bet bijzonder die van de lagere ambte naren De heer de Gier zegt dat het pensioen ver leend zal moeten worden in den vorm van een gratificatie aangezien geen pensioenbijdragen zijn gestort De beide wethouders verdedigen het voorstel van de commissie Dit voorstel wordt dan m.a.s aangenomen Het voorstel verlaging van den post onder houd en aankoop meubelen gemeentehuis met ƒ 30 wordt aangenomen evenals enkele andere posten De voorzitter vraagt of de raad er toe kan overgaan de presentiegelden te verminderen Algemeen is men evenwel van oordeel dat hiervoor geen motieven aanwezig zijn Hierna sluiting met dankgebed Burgemeester en Gelet op artikel i Brengen ter open Ie é&t door J schrift is Ingedienc perceel Nr 27 Acht 2e dat binnen t \ making ieder teger lof schriftelijk bez - Wethouders kan in utrecht 28 Juni Burgemeester en Gezien een verzo i J JongeriuB i ireiden van de one jslaate met aftapim-i het perceel nr 14 door bet vervangen een van 6000 L pomp door een ge tor H A Dolfin oiien van een bakkerde Lijnmarkt F J van SeumMjtbrejdea van dewaarplaats met aft£cp het perceel nidoor het vervangendoor een gedreven t de weduwe A tamp en W W J tnink om vergunide kurkplatenfabrienr 61 aan den Kanvan een electromoto Gelet op de artike Brengen ter algen bedoelde verzoeksch heden af gedurend dagen van des voor 12 uur ter secretE Domstraat i bovei op den 12den Juli 1 scheidelljk te 11 11 tiuize gelegenheid z zwaren tegen het oj inrichtingen in te b Utrecht 28 Juni 1 AfsIuiU Burgemeester en brengen ter algeme dijk met ingang van nadere aankondigt het verkeer met rij - Utrecht 28 Juni 1 EenttisgeTing Inge Burgemeester er brengen ter openbar raad in zijn vergade besloten aan het R chie St Gertrudis te verstrekken voor voorgenomen stichti op een terrein kad ne sectie D Nr 4581 Eeanisgeving ing Burgemeester en brengen ter openbar raad in zijn vergadc sloten heeft aan het rochie O L Vr He meentekas te verstrt van banken ten bel g.l.o aan a de Adriaanstra b de Adriaanstra Kennisgeving ing WBt Burgemeester en brengen ter openbar raad in zijn vergadej besloten gelden uit ken voor de aansch hoeve van de school aan de Maliebaan Christelijk lager en EN \ KüiTsT SCHO JOSÜPI Een volle schouwb gehoord en gezien stampt dat het dave roepen en gejuicht i duur heen met zulk neer er vandaag of i wordt gebracht hetg van deze Josephin zullen wij den schou althans de rangstoeh ken om van ons to misschien gekunstel getuigen Josephine Baker h chocolade-kleurige niet het geval haar waarvoor een andere haar boudoir pleegt voor de meest wer zien zijn Aangenomen dat niet althans niet in blijft over haar zing Dit laatste is ever wel melodieus te no zoo onstuimig opti scènes " bederft ze van als wat sentim Die haar slechts doo stel hoorden zuil haar stemgeluid gi die haar bij het zing zien hadden wat genre op het reper zoogenaamd dansenc de schuddende e Josephine kan men voelige liedjes verdr temin erg mooi gev gebracht omdat men meer onderuit kan ter komt men tot treffelijkste van d € 
I I Jl ii jïnij iw | W f P * » N y '*' WW*!ff8^W " ftiW» i » i - w ^» ^—^ w w W T ¦ >¦ wi UTRECHtSCH NIEUWSBLAD No 48 Dinsdag 28 Juni 1932 TWEEDE BLAD / De Universiteitsfeesten te Amsterdam ¦ 1 ^ I a I » Aanbieding van geschenken aan den Senaat der jubileerende UniYersiieii Burgemeester en Wethouders van Utrecht Gelet op artikel © der Drankwet 1931 S 476 Brengert ter openbare kennis Ie ê&t door Beyer Reyerse een verzoek schrift is ingediend om een Verlof B voor het perceel Nr 27 Achter Clarenhurg alhier 2e dat binnen twee weken na deze bekend making ieder tegen het vérleenen van het Ver lof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en.Wethouders kan inbrengen 6069 utrecht 2S Juni 1932 Burgemeester en Wethouders van Utrecht Gezien een verzoek van 1 J JoiigeriuB om vergunning tot het uit breiden van de ondergrondsche benzinebewaar plaats met aitapinriehting gevestigd in en vóór het perceel ni - 14 aan de Lange Nieuwstraat door het vervangen van de 2000 L tank door een van 6000 L inhoud en de handbenzine pomp door een gedreven door een electromo tor 8 H A - Dolfin om vergunning tot het oprich ten van een bakkerij in het perceel nr 15 aan de Ljjnmarkt 3 F J van Seumeren om vergunning tot het uitbreiden van de ondergrondsche benzinebe waarplaat » met aftapinrichting gevestigd in en op het perceel nr 24 aan den Leidschcweg « loor het vervangen van de handbenzinepomp door een gedreven door een electromotor i de weduwe A F R E Helmink—Reuve kamp en W W A - Pull Sr firma M Hel mink om vergunning tot het uitbreiden van de kurkplatenfabriek gevestigd in het perceel jir 51 aan den Kanaalweg door het bijplaatsen van een electromotor van 5 P K Gelet op de artikelen 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat de boven hedoelde verzoekschriften met de bijlagen van heden af gedurende veertien dagen op werk dagen van des voormiddags 10 tot des middags 12 uur ter secretarie der Gemeente gebouw Domstraat 4 boven ter inzage liggen en dat op den 12den Juli 1932 des voormiddags onder scheidelijk te 11 llj 11 | en 11 uur ten Stad huize gelegenheid zal worden gegeven om be zwaren tegen het oprichten uitbreiden van de inrichtingen in te brengen Utrecht 28 Juni 1932 606S Afsluiting Wesieidijk Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemeene kennis dat de Wester dijk met ingang van Woensdag 29 Juni a.s tot nadere aankondiging zal zijn afgesloten voor het verkeer met rij - en voertuigen Utrecht 28 Juni 1932 6067 Kennisgeving Ingevolge ait 75 der L 0 > wet 1920 Burgemeester en Wethouders van Utrechtbrengen ter openbare kennis dat de Gemeente raad in zijn vergadering van 23 Juni 1932 heeftbesloten aan het R K kerkbestuur der paro chie St Gertrudis gelden uit de gemeentekaste verstrekken voor de door dit schoolbestuurvoorgenomen stichting eener school voor g.l.o.op een terrein kad bekend gemeente Catharij ne sectie D Nr 4581 6070 Eennisgeving ingevolge ait 75 dei L O wet 1920 Burgemeester en Wethouders van Utrechtbrengen ter openbare kennis dat de Gemeente raad in zijn vergadering van 23 Juni 1932 be sloten heeft aan het R K kerkbestuur der pa rochie O L Vr Hemelvaart gelden uit de ge meentekas te verstrekken voor de aanschaffingvan banken ten behoeve van zijn school voor g.1.0 aan 6071 a de Adriaanstraat 26a b de Adriaanstraat 24b Kennisgeving ingevolge ait 75 der L O - wet 1920 6072 Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter openbare kennis dat de Gemeente raad in zijn vergadering van 23 Juni 1932 heeft besloten gelden uit de gemeentekas te verstrek ken voor de aanschaffing van banken ten be hoeve van de school voor g.l.o en die voor u.l.o aan de Maliebaan van de Vereeniging voor Christelijk lager en uitgebreid lager onderwijs Udil EN w K ' ïi *'»' ETENSCHAPPEN SCHOUWBURG JOSEPHINE BAKER Ken volle schouwburg heeft Josephine Baker gehoord en gezien Men heeft geklapt en ge stampt dat het daverde men heeft „ bravo " ge roepen en gejuicht Maar waar moet dit op den duur heen met zulk een enthousiasme Wan neer er vandaag of morgen naar iets beters wordt gebracht hetgeen gelet op de prestaties van deze Josephine geen heksentoer is dan zullen wij den schouwburg moeten afbreken of althans de rangstoelen uit de vloer moeten trek ken om van ons toch ietwat opgezweepte en misschien gekunstelde waardeering te kunnen getuigen Josephine Baker heeft het voordeel een melk - chocolade kleurige huid te hebben Ware ditniet het geval haar verrichtingen ten tooneele,waarvoor een andere vrouw over het algemeenhaar boudoir pleegt te gebruiken zouden zelfsvoor de meest wereldsche oogen niet aan te Zien zijn Aangenomen dat het om deze verrichtingen niet althans niet in de eerste plaats gaat dan blijft over haar zingen en haar dansen Dit laatste is even canailleus als het eerste wel melodieus te noemen valt Door haar eerst zoo onstuimig optreden in eenige „ hot jazz-scènes " bederft ze feitelijk haar voordracht van als wat sentimenteel bedoelde chansons Die haar slechts door middel van het radiotoe stel hoorden zullen eerder en sterker door haar stemgeluid getroffen zijn dan - degenen die haar bij het zingen zagen en dus ook ge zien hadden wat ze in het minder ernstige genre op het repertoire had Van deze dan zoogenaamd dansende doch eerder schokken de schuddende en kamer-gymnastiseerende Josephine kan men moeilijk meer ietwat ge voelige liedjes verdragen We hebben het niet temin erg mooi gevonden en haar een ovatie gebracht omdat men daar toch niet behoorlijk meer onderuit kan Achteraf beschouwd ech ter komt men tot de conclusie dat het voor treffelijkste van deze Josephine de reclame - RECLASEE FONGERS THANS jf58 COMPLEET ONVERMINDERDE f KWALITEIT i DEZELFDE | SUPERIEURE EIGENSCHAPPEN 1 campagne is geweest waardoor een gemakke lijk te vangen publiek zich voor de zooveelste maal door een „ speciale kunst " liet inpalmen en tevreden stellen Na de pauze trad Josephine Baker op voor een podium waarop de Baker-Boys-Band zich meesters op en goochelaars met hun instru menten toonde Voor de pauze stond het programma op een heel ander peil Het waren toen de „ zes van de Staatsopera " drie danseressen en drie dansers die een divertissement ten beste gaven dat ge zien mocht worden Sterk zal men zich herin neren den dans „ Mensch en Machine " sugges tief van machinale beweging Geweldige succes sen werden de dansen van den „ Optimist en Pessimist " en van den soldaten-figuur in den „ Kleinen Marsch " geestige nummers met groote vaardigheid ten tooneele gebracht Ook de scènes „ Venetiana " en „ In den haven van Hamburg " waren van komische kracht zoodat aan het programmadeel van voor de pauze nog de beste herinnering wordt bewaard DE NEDEBI.ANDSCHE BACHVEREENIGING H moIl niesse-Bach De uitvoeringen der Nederlandsche Bachver eeniging zijn gewijde festijnen Die behooren tot de voornaamste momenten in ons muziekleven Moeite noch kosten worden gespaard het peil hoog te houden Ieder weet hoe wankel de mu zikale basis tegenwoordig staat Anth van der Horst de deskundige begaafde dirigent « had voor de zomeruitvoering in de Groote Kerk te Naarden Bach's H Moll Messe gekozen Een werk dat voor de koren ceel en veel meer eischt dan de Mattheus-Passie Deze is in zekeren zin gemeengoed geworden on danks de groote moeilijkheden welke in de par tituur liggen opgesloten De stemvoering is in de H-moll Messe zoo gecompliceerd dat men bij wijlen verstomd staat over ' smenschen inspi ratie En toch heeft een mensch gedacht en ge schreven Die mensch was Bach die als een rots boven alles en allen uitsteekt Hoe vreemd staat men dan tegenover den zoeker van dezen tijd De H moll Messe biedt geen da capo aria's zooals men die o.m in de Mattheus - en Johan nes-Paseie aantreft De koren vormen het hoofd bestanddeel De soli zijn schaarsch Bach heeft zich de mis voorgesteld als een masaa-uiting door een enkelen alleen-zang onderbroken Dat de twee bas-soli door twee zangers worden ge zongen heeft m.i deze bedoeling dat de liggin gen aanmerkelijk verschillen — de bariton - en de basligging Een opmerkelijk verschijnsel in dit werk De koren waren uitstekend voorbereid Die maakten een overweldigenden indruk ' t Is al leen jammer — dat de coloratuurgedeelten wat door elkaar liepen — waaraan de accoustiek schuld heelt — niet de voorbereiding Anth V d Horst ziet Bach voortreffelijk Zijn visie wordt steeds dieper Van de solisten was ' t M a x K 1 o o s die meer dan ooit de uitverkoren Bach-zanger bleek te zijn Onze stadgenoot C a r o had een zware partij te vervullen die door de eigenaardige hoorn begeleiding nog verzwaard werd Caro stond evenwel stevig in de schoenen een gevolg van z'n ' muzikaliteit en z'n kolossale routine Ilona Durigo zong het Agnus Dei vol en glansrijk van stem sober van dictie Haar stem is van timbre wat veranderd Die is den mezzo-sopraankant opgegaan In het eerste duet in No 2 smolten de stem men van Jo Vincent en Ilona Durigo prachtig samen De tenor Georg Walter wist de Bach-stemming uitmuntend te treffen Zijn koptonen zijn nog mooi de volle stem heeft haar glans verloren Het orkest speelde z'n taak met overtuiging Het spel van Kwant en Oellers wil ik releveeren Zoo staat ook deze uitvoering in het boek van het verleden F V H ^¦•'» Bedankt De schrijver Albert Helman Lou Lichtveld heeft bedankt voor zijn benoeming tot lid van de Maatschappij der Nederl Letterkunde #'•'» Vooi een man en een hond De beroemde tenor Walther Kirchhoff is uit Amerika naar Duitschland teruggekeerd en heeft aan een medewerker van de „ Nachtaus gabe " iets over zijn teleurstellingen in Ameri ka verteld Daarbij o.a ook de volgende koste lijke anecdote Op een goeden dag komt een Yankee bij hem en vraagt of hij ook genegen is om in een par ticulier huis te zingen Kirchhoff zegt toe hoort echter tot zijn verbazing dat er miaar één toe hoorder zal zijn Een overeenkomst wordt ge sloten voor een behoorlijk honorarium en des avonds verschijnt Kirchhoff met zijn pianist beide heeren in rok aan het bepaalde adres In derdaad was alleen de gastheer aanwezig be gon een praatje met de kunstenaars en ging ver volgens met hen naar de muziekkamer Daar ging de pianist aan den vleugel zitten en men begon het concert Kirchhoff had echter nauwe lijks een paar tonen van een lied laten hooren of in een zijkamer begon een hond jammerlijk te huilen Verontwaardigd brak Kirchhoff af en vroeg niet bijster vriendelijk wat dat voor sto ring was — Och antwoordde de Yankee dat is alleen maar mijn hond Maar u hoeft geen verdere moeite te doen Mijn vrouw zingt en als zij be gint gaat hij ook dadelijk janken Nu wilde ik alleen maar vaststellen of hij ook jankt als een beroemde zanger zingt En hij ovor'jiindigdo het honorarium en Kirchhoff kon zijns weegs gaan na nog niet één maat jug^igjg ^ VERKIEZING VAN MISS HOLLAND 1932 Wedsiiijd om hei Nationaal Kam pioenschap van Moderne Dansen Naar wij vernemen heeft zich een combinatie gevormd van de weekbladen Piccolo en De Film en de Ned Amateurs Dancers Club onder lei ding van den heer Cor Klinkert te Amsterdam welke tijdens de Lustrumfeesteri Ie Amsterdam het initiatief zullen nemen tot de verkiezing van Miss Holland 1932 Bij deze gelegenheid zal te vens de finale van het Nationaal Kampioenschap Moderne Dansen worden gehouden Een en ander zal plaats vinden op 2 Juli a.s in de Groote Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam Beide wedstrijden zullen worden bijgewoond o.a door Miss Universe die als eere-presidente van de jury zal fungeeren Overigens zal er een gi'oep populaire Belgi sche figuren aanwezig zijn w.o Kampioen-Dans paren Miss Belgium Miss Colonic enz Direct na de verkiezing zal aan Miss Holland 1932 een fraai avondtoilet avondmantel en dia deem tot een waarde van f 500 worden aan geboden terwijl voor het kampioen-danspaar een schitterende Patria Cup en talrijke andere kost bare prijzen zijn beschikbaar gesteld De Laureaten uit beide wedstrijden zullen als offieieele candidalen ons land in de buitenland sche wedstrijden vertegenwoordigen L = LUCHTVAART HET VLIEGONGELUK TE VAALS Over het noodlottige vliegongeluk te Vaals meldt men ons nog de volgende bijzonderheden Het toestel werd bestuurd door den sergeant vliegtuigmaker W J Nijhof terwijl de luit ter zee Ie kl C A Weemhoff chef-waarnemer in zittende was De beide andere vliegtuigen zijn doorgevlogen daar de bestuurders niets van het ongevail heb ben bemerkt Een redacteur van het persbureau Vaz Dias heeft kort na het ongeval een onderhoud gehad met den heer S Stubach den eigenaar van den Wilhelminatoren die aan den rand van het vliegveld op ongeveer dertig meter afstand van do plaats van de ramp staat De heer Stubach was tegen twaalf uur in zijn tuin werkzaam toen hij drie militaire vliegtuigen boven het landingsterrein zag verschijnen Een der vlieg tuigen scheen motordefect te hebben en daalde in een groote bocht in de richting van het vlieg veld Het vliegtuig was reeds zoo ver gedaald dat de beide andere toestellen in noordelijke richting vertrokken „ Plotseli'-ig in de laatste bocht voor de lan ding " — aldus de zegsman — „ zag ik het toe stel in het bosch terecht komen Het was een hevig gekraak Onmiddellijk spoedde ik mij naar de plaats waar het toestel was gevallen Toen ik daar aankwam was daar reeds een stu dent uit Aken die op het vliegveld had gestaan en eveneens het ongeval had waargenomen Het vliegtuig was in brand geraakt doch een der inzittenden konden wij nog bereiken De man zat echter vast en daarom holde ik weg om een bijl te halen Nauwelijks nadat ik was vertrokken hoorde ik een geweldige ontplof fing en spoedig daarop stond zoowel het toestel als het hout dat zich er om heen bevond in lichter iaaië " De heer Stubach heeft daarop telefonisch de autoriteiten en de brandweer van Vaals en Aken gewaarschuwd De burgemeester van Vaals de heer Rhoen en de dokters Bloem en Keunen waren spoedig ter plaatse Ook de op perwachtmeester der marechaussee kwam spoedig met voldoende politie op het terrein De Vaalsche brandweer had het vutn - spoedig ge bluscht Toen de brandweer uit Aken verscheen behoefde zij geen dienst meer te doen Nadat ' t vuur was gebluscht werden de beide vliegers uit hét geheel vernielde toestel gehakt De lij ken waren grootendeels verkoold Zij werden per auto voorloopig naar Vaals overgebracht Ook de militaire autoriteiten te Soesterberg en Den Helder werden op de hoogte gesteld en dezen hebben onmiddellijk een vliegtuig en twee auto's naar Vaals gezonden ^ v ^ y ERKEERSWEZEN Lintbebouwing langs de provinciale planwe gen De ANWB en de KNAC hebben zich tot de daarvoor in aanmerking komende Provinciale besturen gericht met een adres waarin zij als hun meening kenbaar maken dat de steeds voortgang hebbende lintbebouwing langs de be langrijke doorgaande wegen een euvel ie dat zoowel in het belang van de veiligheid van het verkeer als uit een economisch oogpunt zooveel mogelijk moet worden beperkt c.q tegenge gaan Nu is een wettelijke regeling in voorbereiding tot strekking hebbende de beperking van de lintbebouwing langs de hoofdverbindingen voor doorgaand verkeer met motorrijtuigen Rijks planwegen c.q andere Rijkswegen doch han gende de totstandkoming van een zoodanige re geling waardoor richtlijnen met betrekking tot de lintbebouwing zullen worden gegeven welke ook voor andere dan de Rijks(plan)wegen van belang zijn zou het van zeer groot belang zijn dat voor de provinciale planwegen verbindin gen voor doorgaand verkeer met motorrijtui gen de lintbebouwing eveneens zooveel moge lijk geregeld c.q voorkomen zou worden De Provinciën Noord-Holland pn Utrecht heb ben reeds verordeningen vastgesteld houdende beperkende bepalingen betreffende het maken van uitwegen naar en ' t bouwen langs resp pri maire en provinciale planwegen waarmede naar werd vernomen zeer bevredigende resultaten betreffende de regeling der lintbebouwing ver kregen werden al is daarmede ook niet be reikt kunnen worden dat de ongewenschte lint bebouwing geheel is voorkomen Van een zoodanige verordening kan in elk ge val een doeltreffende preventieve werking uit gaan niet alléén omdat daardoor het bouvi'en beperkt wordt tot buiten een strook van 32 M aan weerszijden 16 M uit de as van den weg Ter gelegenheid'van het 300-jarig bestaan van de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam had Maandagmiddag in de Aula van het Universi teitsgebouw een plechtige buitengewone Se naatszitting plaats tot iiizet der Universiteits feesten waarin verschillende corporaties en par ticulieren gelegenheid kregen hun gelukwen schen en geschenken aan te bieden Onder de vele aanwezigen bevonden zich o.a de curatoren burgemeester Dr W de Vlugt pre - sident curator Dr C C Delprat Mr J Kru seman Mr Dr A Röell en Mr Dr W G A van Sonsbeek Voorts waren aanwezig de professo ren van de verschillende faculteiten vertegen woordigers van stvdentencorporaties vertegen woordigers van binnen - en buitenlandsche Uni versiteiten e.a Te ruim drie uur opende de rec tor-magniticus prof Mr Paul Scholten de bij eenkomst Zoo talrijken zijn er die ons van hunne be langstelling blijk willen geven en dit aldus de rector-magnificus is de reden geweest van deze plechtige senaatszitting Wij van onze zijde hebben gemeend te moeten getuigen van onze waardeering voor de curato ren De Senaat verheugt zich buitengewoon in de goede verstandhouding tusschen curatoren en senaat Hierop richtte spr zich tot den wet houder van Onderwijs den heer E Boekman om ook tot hem woorden van dank te spreken Spr bood aan de curatoren en den heer Boek man een zilveren herinneringspenning aan ont worpen door den beeldhouwer Hildo Krop en uitgevoerd door de fa Begeer - Applaus Wethouder Boekman hierop het woord ver krijgend bood den Senaat een herdruk aan van Vondel's gedicht Inleidingh tot de Hooge school " Dit gedicht aldus spr werd 300 jaar geleden bij de opening van het Atheneum gedrukt en uitgereikt De herdruk aan de meest moderne eischen voldoend is verzorgd door de Stads druikkerij Onder applaus bood de wethouder den rector magnificus het eerste exemplaar van het ge dicht aan die zijn hartelijken dank betuigde voor dit zoo passend geschenk Namens het Ev Luthersch Seminarium sprak Ds P Groote zijn beste wenschen uit voor den bloei van de Universiteit Spr bood aan den Se naat het door den schilder Leo Gestel geschil derd portret van Luther aan Het schilderij zal een plaats vinden in de Theologische faculteits kamer Namens de Aimsterdamsche Universiteitsver eeniging voerde de heer S P van Eeghen een der oprichters der vereeniging het woord Spr bood zijn gelukwenschen aan en overhandigde den rector magnificus een fraaien voorzitters hamer In zijn dankwoord releveerde prof Scholten de groote beteekenis van de Amsterdamsche Universiteitsvereeniging Namens de J Dekkersstichting bood de cu -^ rator ' dr C C Delprat een plaatwenk - op me - disch gebied aan De heer v d BijU overhandigde den rector magnificus het eerste exemplaar van de Ge schiedenis van het Amsterdamsche Studenten leven uitgegeven in opdracht van de histori sche commissie van den Senaat van het Amster damsch Studentencorps De vice-voorzitter van het corps consulaire do Duitsche consul generaal Dr Von Halm sprak zijn beste wenschen uit voor de Universiteit en bood een fraai bloemstuk aan De heer Dr Blomberg apotheker uit den Haag oud-leerling der Universiteit memoreerde de groote beteekenis die de jubileerende instelling voor hem had gehad Spr deelde mede dat door hem een studiefonds was gesticht dat tot doel heeft de studie der pharmacie te bevorderen door financieelen steun te bieden aan studen ten die hiervoor in aanmerking komen of door het aanschaffen van boeken en instrumenten Onder daverend applaus overhandigde spr de stichtingsacte van het fonds Met enkele harte lijke woorden dankte prof Scholten den dank baren oud leerling en schenker van het fonds Prof Dr Th J Stomps herinnerde hierop aan het 250 jarig bestaan van de Hortus Botanicus Ter herdenking van dit feit had spr een pen ning doen vervaardigen die hij den president curator en'den rector-magnificus aanbood Ap plaus Anton Tierie sprak namens het Amsterdamsch Conservatorium zijn gelukwenschen uit De heer Henny W Nordmeijer bracht namens de New Yorksche University zijn gelukwen schen over en bood de jubileerende zusterin stelling een exemplaar aan van het boek van maar ook omdat en dit geldt ook voor den aan leg van nieuwe wegen de lintbebouwing door een eenigszins straffe handhaving van een ver bod tot het maken van uitwegen zooveel moge lijk kan worden beperkt c.q kan worden voor komen In verband hiermede hebben voornoemde Ver eenigingen verzocht het daarheen te willen lei den dat voor de provinciale planwegen een be perking c.q voorkoming van de lintbebouwing kan worden verkregen door de totstandkoming te bevorderen van een provinciale verordening in den geest van die welke voor Noord-Holland en Utrecht thans reeds van kracht is ^'•'» Vetbeteiing van den Fianschen Kampweg Eehigen tijd geleden verzochten de A.N.W.B en de K.N.A.C aan Geduputeerde Staten van Noord-Holland te willen bevorderen dat het ge deelte van den Pranschen Kampweg van het Luije Gat tot aan het Noordelijke eindpunt van den Provincialen weg Bussum-Hilversum wordt verbeterd Hierop heeft dit college geantwoord dat het voornemen is in de eerstvolgende zitting van de Staten voor te stellen den Franschen Kamp weg op te nemen in het plan van wegen dat door de provincie zal worden aangelegd en verbeterd en indien de Provinciale Staten met dit voorstel zich kunnen vereenigen een spoe dige verbetering van dezen weg kan worden te gemoet gezien Door deze verbetering zal dan - de geheele verbinding Diemen-Weesp-'s Graven land-Hilversum tot stand zljti gebracht prof Dr Plooy „ Pelgrim fathers from a Dutch point of view " Den sprekers werd door den rector-maguificus dank gebracht voor hun goede wenschen Ontvangst dei gasten in bet Rijks mnseum Ter gelegenheid van het Derde Eeuwfeest der Gemeentelijke Universiteit zijn Maandagavond te Amsterdam de lustrumgasten in de schitte rend verlichte zalen van het Rijksmuseum of ficieel ontvangen Een illuster gezelschap van enkele honderden dames en heeren was in deze voor een ontvangst als de onderhavige bij uit stek geschikte en de eerste stad des land waar dige receptie ruimte bijeengekomen om hun op - wachting te maken bij den recipieerenden rector magnificus der Universiteit prof mr Paul Scholten en den president-curator burge meester W de V1 U'g t die vergezeld waren van hun echtgenooten Daar waren professoren pri vaat-docenten en lectoren besturen yan studen ten-corperaties en vertegenwoordigers van vele Academie's van Wetenschappen en Universitei ten in binnen - en buitenland van wie de - laatsten gekomen waren uit alle oor den van de wereld en van wie verschillende ook dragers zijn van beroemde namen De hoog leeraren der jubileerende instelling voor Hooger Onderwijs ' droegen het lustrumstrikje vrlen der ' aanwezigen o.w zich ook talrijken bevouilen uit kringen van kunst handel scheepvaart en fi nanciën waren met ordeteekenen getooid Via de in gedempt licht gehouden eere-hall begaf het meerendeel der gasten zich na de begroe ting der gaistheeren door de eere-galerij naar de Nachtwachtzaal waar Rembrandt's beroemdste meesterwerk dat op de bekende stemmingsvolle wijze T?erlicht was vooral de aan enthousiasme grenzende bewondering der buitenlanders gaan de maakte hetgeen echter ook meermalen ge schiedde in enkele daghelder verlichte aangren zende zalen Als algemeen ceremoniemeester trad op prof dr L F d e B e a U ' f o r t als hoofdcommissaris van orde en ceremoniemees ters fungeerden resp de heer E Hent en leden van de U S A Het mannelijk deel der gasten had zich voor het meerendeel in rok gestoken de smoking was verre in de minderheid wat de dames betreft droegen de meesten zeer moder ne en kostbare toiletten Van de in de eere-hall aangerichte buffetten die met een keur van spijzen en dranken be laden waren werd later op den avond een druk gebruik gemaakt Er was hier ook een strijkje dat onder leiding van den heer Snoeck een voor dezen avond passende muziek ten gehoore bracht Midzomernachtfeest In het Paviljoen Vondelpark werd Maandag avond een bridgeconcours gehouden gevolgd door een midzomernachtfeest Do opbrengst strekte teil bate van het Amsterdamsche Crisis comité De belangstelling in het goedbezette concours was zeer groot De drukte nam nog toe tegen het begin van het nachtfeest Tegen 1 uur werd als clou van het festijn Josephine Baker ver wacht met haar acht Bakergirls Verder werd het feest opgeluisterd door de artisten Tholen en van Lier Han Beuker en de Nys en vele ande ren Tot vroeg in den morgen bleef men gezellig bijeen waarbij Tersichore niet werd vergeten De Iioofdstad veilicht Op den eersten avond van de Universiteits feesten in de hoofdstad trokken tegen het val len van de duisternis duizenden naar de bin nenstad om de feestverlichtng in oogenschouw te nemen De oude Amsterdamsche grachten met de Reguliersgracht als middelpunt boden met de tusschen de boomen en langs den wal kant aangebrachte tienduizenden lampjes die als een gouden schijn in het water weerspiegel den een feestelijken aanblik met hun dubbele rij lichtguirlanden Velen maakten gebruik van motorbooten om vanaf het water te genie ten van dit lichtfestijn Boven de donkere daken van ' de huizenzee verhieven zich intusschen de met schijnwerpers verlichte torens en teekenden hun ragfijne lij nen tegen een wolkenloozen hemel af Langs de grachten was verder een aantal oude en schoone geveltjes in een stralend licht gezet zoodat hun schoonheid de tallooze wandelaars nog tot zeer laat in den avond talmen deed met het huiswaarts keeren De Rijksweg Huis ter Heide—de Bilt Naar aanleiding van een door den A.N.W.B en de K.N.A.C aan den betrokken Hoofdingenieur van den Rijks Waterstaat gericht verzoek om verbetering te willen doen bevorderen van het weggedeelte de Pan~de Bilt waar de aangevan gen verbeteringen zijn stopgezet waardoor op enkele plaatsen gevaar voor de veiligheid van het verkeer kan ontstaan ontvingen genoem de Vereenigingen bericht dat reeds opdracht is gegeven bedoeld weggedeelte goed in orde te maken en dat een dezer dagen hiermede wordt aangevangen ^ I »!» De weg Amsteidam-Wieiingen in de Wietin geimeei In een adres aan den Minister van Waterstaat hebben de A.N.W.B en de K.N.A.C medege deeld dat hun is gebleken o.a uit een in zending van de Zuiderzeewerken op de onlangs gehouden N.E.B.O tentoonstelling te ' s Graven-hage waarop was aangegeven het toekomstige verloop van de wegen in den Wieringermeerpol der dat de op ' t Rijkswegenplan voorkomende weg No 7 Amsterdam-Wieringen-Leeuwarden voor wat betreft ' t gedeelte door dien polder zal loopen door de bebouwde kom van de z.g hoofd kern Nu zal in de toekomst het snelverkeer langs dezen hoofdverbindingsweg voor doorgaand ver keer met motorrijtuigen van deze wijze van be bouwing ernstig hinder ondervinden omdat ook al wordt al dadelijk met den aanleg van pa rallelwegen voor plaatselijk verkeer rekening gehouden dit laatste verkeer toch op een aan tal plaatsen den snePverkeersweg zal moeten kruisen 
8 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No At Dinsdag 28 Juni 1932 TWEEDE BLAD School - en Kerknieuws Eindexamen H.B.S Amsterdam Gem Lyceum voor meisjes Ge slaagd de dames F H Abas J Bouwman H P Comelissen H van Elden M Godron S W Hendriks G W F Hespe V R A D Huberts J A Kalsbeek C E Moerdijk E J d'Olivelra J C Pathuis J G Rijnoov E B Sanders H 3 Sjouwei man E P Treu M U P Westermann Afgewezen twee candidaten Oud-Beverland Geëxamineerd en geslaagd A T d Walle J G Duchemln en J V Slooten Eindexamen Gymnasia Venray R.K Gymnasium voor jongens Ge ëxamineerd aclit candidaten Geslaagd de hee ren M C W A Ammerlaan Th J C van Bit sen H P H Camps A M J Chorus F M Das sen J G Schravendljk L van Haren Zwolle Chr Lyceum Geslaagd H P Boots ma A W Boxman J A Eshuis B de Graaf 3 Freneman Grama Hattem mej M Munnik D Schaafsma Zwolle J van der Scheer Zutphen G J J Veenig Wezep R S W Wentzel Dalf « en H Th Zeijlmake Zwolle ' s-Hertogenbosch Stedelijk Gymnasium Ge slaagd voor diploma A J Koning en Willy Schroeder voor B G Monnickendam Clara Sluiter en E Tilman Alkmaar Geslaagd voor B C J Kieft P H A Tuin W A Cox C E Rahder H Sajet G van Walbeek Twee candidaten afgewezen Winschoten Geslaagd voor A M Lammers M W H Bartstra J Cohen S Groenman J Z Potjer Voor B D J D de Groot en B Zwiers Afgewezen geen ' s-Gravenhage Gymn Bildertstraat Geslaagdvoor diploma A van groep I alle candidaten,t.w Cornelia Boer H Johanna Dolk J Hart man Eva G E Hoogkamer J N van den Hou ten Anna M C Kronenbei-g R A Levisson * Georgine Robbei-s Kitty H Woldringh en Elisa beth J Zaaijer i Leiden Geslaagd voor A mej J Fris J Gys man D de Jong J Josselun de Jong H Ver gragt H D Vriesema J Zandee Het examen wordt met éên candidaat voortgezet Academische examens Amsterdam Geslaagd voor het cand examen geneeskunde A C Klooster M Huygen cum laude C Stuai't cum laude C Kamp M 1 DanJjy en C J Dekker Geslaagd voor de gezamenlijke tentamina na tuurkundige vakken voor het eerste gedeelte van het candidaats examen geneeskunde mej S Beyerman mej G E Bohlken R R de Bruin J S van Coevorden W Colenbrander mej C Cramer P J Donker J H van Ginkel J Gros feld A S Groen H F Hart J Kerremans mej E M Kop Ch Kukenheim M Limburg mej W D Mooy mej T Niehüser J C Ogterop F J A Paesi J W van Putte J I Rinkes E H Scheyde J Spaander J Swelheim mej L H Tollenaar mej N Verdam Th J van Vloten M Vromen mej M A Wijnmalen G Blomhert ir J W Bottei-man L Burema A A Cohrs mej B Cortlever G L Crietée j Dijkstra E Gips E C Gravemeyei - A F Hakman G C Hylkema J de Heer Kloots A J M Kroger Kwee Fien Lan T Loonstra mej S H de Mets E A J M Mulder J P van Nieuwenhuize W F Ong C J Pouw W Remme A W F vanRijn mej G Slagman H G Stallmann mej E A Tillema G van Veen mej G J Vermande B Vromen H L C de Wijn Geslaagd voor het doctoraal-examen in de rechtsgeleerdheid mej M te Winkel en de hee ren H L Houthoff A F Steffen en H J Ader en voor het cand examen in de rechtsgeleerd heid de heeren A Flesseman J H B Kern kamp en M Hes Mzn Vrije Universiteit Geslaagd prop examen theologie K J Kraan ' s-Gravenhage en B Jongeling Rotterdam Geslaagd voor cand examen wis - en natuur kunde de heer A van Heemert Groningen Geslaagd voor het arts-examen 1ste gedeelte de heer J J Wachters Bevorderd tot arts de heeren C J N v d Werf geb te Steen wijk en J Ysbrandy geb te De Krim Nijmegen Gepromoveeixi tot dr in de letteren en wijsbegeerte op proefschrift Agnes Ai*nauld en Stellingen mej J L A A Frencken Leiden Geslaagd doctoraal examen genees kunde de heeren P v Aridel en C P Stotijn Ger Gemeenten Bedankt voor het beroep naar Gouda ds J D Barth te Borssele Vrijz Evang Gemeenten ' Beroepen te Franeker ds P van Vliet te Amsterdam De Zending Nog meer nieuws uit Deli Het Zendingsbureau meldt ons Ook op een ander terrein van werkzaamheid dan vi'aarvan wi ] onlangs iets mededeelden is er uit Deli nieuws te melden Zooals men weet heeft het onderwijs daar oorspronkelijk niet aan het doel beantwoord zoodat de Zendingsscholen gesloten zijn en de Zending alleen met Evange listen werkte als eenvoudige Evangeliepredi kers Maar wat t.a.v het volksonderwijs niet ge lukt is belooft nu t.a.v het HoU Inl Onderwijs een anderen loop te nemen Er bestond een particuliere H.I.S te Kaban Djahé die van enkele volkshoofden uitging maar geen voldoende opgeleid personeel had De pogingen der Zendelingen deze school over te nemen gelukten niet en werden ten slotte zelfs op weinig gracieuze wijze verijdeld Toen heeft de Chr Schoolvereeniging welke zij met enkele buitenstaanders gesticht hadden door getast en met velerlei hulp ook van het N Z G zijn de middelen voor schooltoouw gevonden 1 Juli 1931 is de school geopend nog onderge bracht in het kerkgebouw Half October werd de nieuwgebouwde school voorloopig met vijf lokalen in gebruik genomen Op Java werd een hoofd voor deze school gevonden die bereid was groote offers te brengen om aan deze onge subsidieerde school te gaan werken Hij trad met het nieuwe jaar in functie Toen 1 Juni de inschrijving van leerlingen opengesteld werd werden er onmiddellijk 180 aangegeven welk getal die maand tot 207 op liep En ook voor het nieuwe schooljaar staan de zaken reeds gunstig niettegenstaande de concurrentie van de particuliere school En bij de school behooren de internaten waar ook jongens en meisjes van andere scholen wo ning en leiding vinden en waarin aan ver over de honderd kinderen huisvesting wordt ver schaft Zoo gi-ijpt de Deli-Zending de kansen die vroeger verloren schenen te zijn gegaan maar die nu onder anderen vorm weer herleefd zijn Examencommissie De commissie belast met het examineeren van hen die in 1932 een acte van bekwaamheid wenschen te verkrijgen tot het geven van mid delbaar onderwijs in de Staathuishoudkunde Kx en de Staatsinrichting KXI zal zitting houden te ' s Gravenhage Benoemd zijn tot lid en voorzitter dr H A J van Swaay inspec teur van het middelbaar onderwijs in de Ie in spectie te ' s Gravenhage tot lid en ondervoor zitter mr P A Diepenhorst Amsterdam tot le den mr dr H Frijda Amsterdam mr dr Ch Raaymakers Nijmegen mr F de Vries Rot terdam mr dr J A Eigeman Rotterdam mr dr J van der Grinten Nijmegen mr dr C W van der Pot B.zn Groningen mr F G Schel tema Amsterdam mr C W de Vries ' s Gra venhage Examen Politiediploma Voor het examen voor het Politiediploma in gesteld door den Algemeenen Nederlandschen Politiebond hebben zich ongeveer 2100 candida ten aangemeld Het zal gehouden worden te Amsterdam van 6 tot 10 van 13 tot 17 en op 22 23 en 24 September a.s Tot voorzitter der examencommissie is be noemd de heer Jac van Waning burgemeester van Ouderkerk a d IJssel en tot secretaris de heer W L H Koster Henke oud-commissaris van politie te Amsterdam te Harderwijk As Groningen Geslaagd cand.-ex wis - en na tuurk L mej H Jansen Groningen Geslaagd arts-examen 1ste gedeel - te E F de Maar bevorderd tot arts J Hardon geboren te Zwolle Nijmegen Geslaagd voor het doctoraal exa men in de rechten de heer L E H Rutten Het Duitsch op het eindexamen H.B.S De heer J C de Buisonjé schrijft in het Wkbl V Gymn en Midd Onderwijs het Duitsch eind examenwerk der H.B.S 5-j c dit jaar „ rijkelijk zwaar " te vinden Er liggen moeilijkheden in dit stuk die voor eindexamen-candidaten „ in Schwulibus " niet wel op te lossen zijn Het zijn gedeeltelijk con structie-mceilijkheden Gedeeltelijk liggen de moeilijkheden zuiver in de Duitsche woordkeus die hier en daar iets eischt dat gemiddeld boven het taalvermogen onzer candidaten schijnt te liggen Slechts door het gelukkig toeval — of was hier opzet in ' t spel — dat in archaistisch Neder landsch degen ook wel held beleekent ontsnapt de candidaat waarschijnlijk door klakkeloos vertalen aan de moeilijlcheid een misschien mhd woord in ieder geval een verouderd Duitsch woord in ' t Nederlandsch in goed Ne derlandsch te moeten weergeven Onder drie-en-dertig Amsterdamsche candi daten vertaalt niemand „ gescharft " exact En de vertalingen voor „ instandigste Vorhaltungen " zijn afgezien van een twintigtal onjuiste verta lingen slechts goed te noemen omdat geen drie exajminatoren onder twaalf die met elkaar over deze woorden spraken tot dezelfde vertaling kwamen Als het de bedoeling van het Ministerie van O K en W was het Duitsche examenwerk in de laatste jaren wat de zwaarte betrof te doen afwisselen dan is dat m.i niet slecht gelukt Naar het materiaal dat ik te verwerken kreeg was het foutengemiddelde in 1929 bij 31 candi daten 13 24/31 in 1930 bij 35 candidaten 8 11/35 in 1931 bij 27 candidaten 13 8/27 en in 1932 bij 33 candidaten 17 23/33 350-jarig bestaan van de Ned Herv Gemeente te Alphen aan den Rijn In een plechtige bijeenkomst in de Ned Herv kerk in de Julianastraat te Alphen aan den Rijn is het 350-jarig bestaan herdacht van de Ned Herv gemeente De herdenkings-samenkomst werd geopend door den voorzitter van den kerkeraad ds Ste houwer waarna mr ds N G Veldhoen predi kant te Voorburg vroeger in die gemeente een rede hield over het ondei-wei-p Een pilaar en vastigheid der waarheid De scriha van den kerkeraad ds J G L Brouwer hield daarna een slotrede De samenkomst werd opgeluisterd door zang van de Chr Zangvereeniging Hosanna Mede ter gelegenheid van dit 350-jarig be staan wordt in het vereenigingsgebouw een ten toonstelling gehouden van prenten schilderijen en voorwei pen betrekking hebbende op oud Alphen aan den Rijn Notarieel examen ' s-Gravenhage Geslaagd voor deel I J W de Haan Den Haag D H Westerhuis Olde hove Gr Examen handenarbeid Alkmaar Rijkskweekschool Geslaagd de dames I Metz N Broeder J Blok C Ho^feling E van den Berg Afgewezen één candidaat Do examens zijn afgeloopen Examen apothekers-assistent Amsterdam Geslaagd mej J B Musolf Am sterdam en de heeren L J de Haan Amsterdam en J A Versluis Heemstede Benoeming van hoogleeraren te Amsterdam Aan de Universiteit te Amsterdam werden door den Raad benoemd tot gewoon hoogleeraar in de theoretische wijsbegeerte en de geschiedenis der wijsbegeerte prof dr H J Pos hoogleeraar aan de Vrije Universiteit met 32 van de 37 uitgebrach te stemmen Tot buitengewoon hoogleeraar in de psycholo gie werd benoemd prof dr G Révész privaat docent te Amsterdam met 29 stemmen terwijl 8 stemmen werden uitgebracht op dr H C Ruem ke te Amsterdam De brand in de ambachtsschool te Emmen In overleg met den inspecteur van het Nijver heidsonderwijs en den burgemeester van Emmen heeft het bestuur van de ambachtsschool te Em men welke school zooals men weet door brand s verwoest besloten de zomervacantie van vier weken reeds thans te doen aanvangen In dien tijd zal getracht worden de noodige lokaliteiten te vinden voor het voortzetten van het onder wijs Men heeft daartoe een beroep gedaan op de directie van de textielfabriek van de N.V Drentsche Textielindustrie teneinde in een van de zalen van het fabrieksgebouw de bankwer kerij en een - teekenzaal onder te brengen In de Rijkslandbouwwinterschool zouden theoretische lessen gegeven kunnen worden Voorts zou in een der cafe's een leslokaal worden ingericht Ook kan gebruik gemaakt worden van twee intact gebleven lokalen van de afgebrande school Op deze wijze hoopt men ernstige stag natie van het onderwijs te voorkomen en zich tevens te kunnen beraden over het bouwen van een nieuwe school Dezer dagen zullen taxateurs der assurantie maatschappij in overleg met een commissie uit het schoolbestuur de schaderege ling vaststellen De zaak-Dr J G Ubbink In hooger beroep Dr J G Ubbink te Zevenhoven Z.-H die door de classis Woerden als predikant is afgezet wegens zijn boek over „ Schrift en Kerk " heeft tegen zijn afzetting een bezwaarschrift ingediend bij de Part Synode der Geref Kerken in Zuid Holland tan Noorden Een der motieven van het bezwaarschrift is dat de classis hem niet te voren heeft gehoord In haar te ' s-Gravenhage gehouden vergade ring heeft de Synode die door dr K Dijk werd gepresideerd thans een commissie benoemd die bestaat uit de heeren dr K Dijk te ' s^raven hage ds E H Boekstra te RijnsbuTg ds T J Hagen te Delft J Noorlandt te Lisse en H Riet veld te Moordrecht De Zending Het Zendingsbureau verzoekt ons plaats voor het volgende De loop der inkomsten deze maand is zeer teleurstellend En het is al wel zoo goed als ze ker dat deze maand de eerste zal zijn dit jaar die niet het totaal van die maand in het vorig jaar bereikt Er is nog geen f 30.000 ingekomen terwijl het ongeveer f 60.000 had moeten zijn nu er 2/3 deel van de maand voorbij is En dat ondanks de uitgezonden circulaire Is het dan toch waar dat wij geen dankbaren toon kunnen laten hooren in een dergelijk geschrift zonder daardoor onmiddellijik denstroom van ga ven af te dammen De antwoorden althans op dit verzoek om hulp zijn bedroevend weinig De gevolgen daarvan zijn dadelijk in hoogo mate verontrustend Want al waren de inkom sten over de vorige maanden in vergelijking met verleden jaar goed toch bleven zij nog ruim f 100.000 beneden de geraamde behoeften Boven dien drukt het even groote tekort van verleden jaar geld dat al was uitgegeven in Indië en dat aan de middelen van dit jaar onttrokken pioest worden Zoodoende hebben wij weer de uiterste moeite met de credieten voor Indië voor het derde kwar taal Deze hadden in den loop der vorige week geopend moeten worden ten bedrage van f 150.000 maar er was slechts een vijfde van dat bedrag aanwezig En als niet alsnog velen op krachtige wijze antwoorden op ons laatste ver zoek om hulp zullen de grootste moeilijkheden in Indië zoowel als hier niet veraf zijn Ned Herv Kerk Bedankt voor Nijbroek ds W J Keiler te Nij kerkerveen Aangenomen naar Havelte F Oort te Rotte valle Geref Kerk Beroepen te Oosterend Fr cand W J van Otterlo hulppred te Voorburg = Rechtzaken Verduistering In hooger beroep is voor het Gerechtshof te ' s Gravenhage behandeld de zaak tegen den ge wezen kassier der firma Heldring en Pierson L J J L thans gedetineerd dien de rechtbank te ' s Gravenhage vi'egens verduistering in diSnst betrekking van een aanzienlijk bedrag heeft veroordeeld tot twee jaar en zes maanden ge vangenisstraf met aftrek van twee maanden preventieve hechtenis L die evenals in eerste instantie ' n volledü ge bekentei I aflegde zei door deze straf bi zonder zwaar te zijn getroffen Er waren thans geen getuigen gedagvaard De advocaat-generaal mr J A de Visser zei in zijn requisitoir dat L heeft toegegeven dat de oorzaken van zijn val een te groote levens wijze en speculatiën zijn geweest Na een uiteenzetting van het verloop van de gepleegde verduisteringen te hebben gegeven meende de advocaat-generaal dat er aanleiding was gezien de omstandigheden en ook de straf fen in soortgelijke zaken opgelegd de aan L opgelegde straf eenigszins te mitigeeren en re quireerde thans deze straf terug te brengen tot twee jaar met aftrek van het geheele voorar rest zijnde ongeveer zes maanden Mr Rolandus Hagedoorn zeide als verdediger dankbaar te zijn voor het van menschelijk ge voel doortrokken requisitoir van den advocaat generaal Hij betoogde dat de dagvaarding zoo als die uitgebracht is het summum van een voudigheid moest worden genoemd omdat daar in geen enkel feit gedetailleerd is genoemd Ver dachte heeft evenwel ruiterlijk alles toegegeven Gebrek aan controle heeft de continuatie van een eens begonnen misdrijf mogelijk gemaakt Pleiter wees op verschillende omstandigheden die het voor L steeds zwaarder maakten om uit de moeilijkheden waarin hij gekomen was te geraken Ten slotte verzocht hij rekening te willen hou den met het ernstig voornemen van verdachte om in een volgend leven zooveel mogelijk goed te maken wat hij in het verleden misdeed waar toe hem ongetwijfeld hulp zal worden geboden Het Hof zal 29 Juni arrest wijzen Het Gerechtshof te ' s Gravenhage heeft arrest gewezen in de zaak tegen mr E P M die door de rechtbank ter zake van verduistering van effecten welke hem in ontierpand waren gegeven veroord was tot 9 maanden gevangenis straf Bij verstek had de advocaat-generaal be vestiging van het vonnis geëiecht Conform do zen eisch wees het Hof thans arrest Baad Toor de Scheepvaart De Raad voor de Scheepvaart deed uitspraak inzake het ongeval aan boord van den motorlog ger Samenwerking KW 24 waar een matroos bij het controleeren van een accumulatorenbat terij tengevolge van een ontploffing ernstig werd gewond De raad is van oordeel dat dit ongeval is veroorzaakt door het gebruik van open vuur bij het controleeren van de accumulatorenbat terij door den waarnemend motordryver Daar zich bij het opladen der batterij vrije zuurstof en vrije waterstof ontwikkelt ligt het gevaar voor een explosie voor de hand Het is wel zeer te be treuren dat aan boord van de Samenwerking KW 24 iemand met de zorg voor de accumulato renbatterij was belast die met deze elementaire eischen van veiligheid niet bekend bleek te zijn Voorts deed de raad uitspraak inzake de stran ding van het Duitsche s.s Nobis benoorden Ame land nabij het Bornrif De raad Is van oordeel dat deze ramp is veroorzaakt doordat de Nobis te dicht langs de kust is gevaren en niet vol doende met het Bornrif heeft rekening gehouden De afstand van 5 mijl van de kust door den ka pitein opgegeven kan moeilijk juist zijn De raad meent overigens zich van beschouwingen over de navigatie van de Nobis te moeten onthou den nu hier geen Nederlandsch belang bij is be trokken en met name de verlichting betonning en bebakening der Nederlandsche kust ten deze geen rol hebben gespeeld Kort maar hevig DE HOEDEN SPECIALIST HOEDEN HEMDEN DASSEN SPOTKOOPJES SOKKEN BESLIST GAA RAVENHORST lENÜ 6ILTSTII 35 Leest het Utrechtsch Nieuwsblad DOET ALLEN MEDE 1 PRIJSVRAAG — LEEST U ALLE ADVERTENTIES Van onderstaande maatschappij zullen na deze 6 verschil lende advertenties voorkomen in dit blad Op verschillende dagen dus niet direct achter elkaar De vraag is nu deze Als alle 6 geplaatst zijn zend U de titels der advertenties in benevens in twee regels het doel der verzekering in de advertentie bedoeld Voorwaarden Bij de inzending moet worden vermeld naam adres beroep leeftijd aantal kinderen benevens of men omtrent doen der vormen gratis inlichtingen wenscht Inzendingen welke niet aan de voorwaarden voldoen wor den terzijde gelegd Goede inzendingen ontvangen een zeer aardig practisch geschenk Let op de naamletters N.A.W.S Utrecht — Hoofdkantoor N.A.W.S Utrecht Noorderstraat 6 WONINGBOUW SCHIPPER en DUYKER Te huur nog enkele nieuw gebouwde BENEDENHUI - ZEN aan de Leliestraat—Kerkweg Huurprijs f 6.75 per week Aanvaarding 1 Aug a.s een een vrij BUR GERWOONHUIS bevatt 5 kamers keuken voor - en achtertuin etc a.d Roy v d Hamkade huurprijs 1 7 — per week aanvaarding terstond Bevr Weerdsingel W.Z 7 van 10 tot 2 uur 6092 Heden trof ons de zware sl»g van het plotseling overlyden door ' n nood lottig ongeval van onzen dierbaren Zoon en Broeder W.J NIJHOF oud 30 jaar in leven Marine-Vlieger Onder officier Uit aller naam A.W.J.A NIJHOP • E N NIJHOF-GooB EN Zusters Uame vraagt op goeden stand voor Juli en Aug Zit-Slaapkamer met ontbijt Gewenscht wordt stroo mend water tevens ge bruik van Badkamer Brieven ond No 6052 bureau van dit Blad MANUFACTUREN Gevraagd voor nieuwe zaak p 1 Juli AANK VERKOOP STER boven 18 jaar LEER LINa VERKOOPSTER Brè m ref en opg verlangd salaris Br o 6046 Bur dez Am Orgels Goedkoope aanbieding van 6 bespeelde ORGEIjS van 1 tot 4 spel 5 cictaaf 7 registers,voor slechts f 45 — en verderverschillende prijken AlloOrg3ls worden onder garantiefranco geleverd 6093 W J V d VOOREN alléén gevestigd PREDIKHEEKENSTRAAT 11 Te Koop een volledige VER GUNNING met huis te huur op drukken stand te Utrecht Brieven fr ond no 6114 bur dezer Piano ter overname gevraagd Aan biedingen met prijsopgaaf on der no 6118 bur dezer Cfarage Steynstr hoek Mantkade Stalling voor Firma Auto's tegen zeer lagen prijs Vraagt opgave Wolf en Dekeni>lein 2ibis A 6102 HALVE PRIJZEN Demonstratie-Apparaten EL LUX REGINA TAMPTR EXCEL8I0B e.a STOFZUIOESS aangeboden Volle garantie Betaling overleg keeper Vraagt zender verplichting machine op proef I RIEBEEim 24aliis Telefoon 10831 LEEST DIT BLAD Zeldzame fijne DAMESTASCH krijgt U voor 5 a 7 Gulden CROCODIL Steenweg 61 tegenover Mariastraat COURANTEN MISORUE Afgehaald aan ons bu reau Drift 23 Minder dan 10 EG wordt niet geleverd LAAT U EENS HALEN Roomlioter Rijks 0.6 < p.p Kaas iets extra's OM p.p Appelen heerlijk 0.17 ^ p.p Kersen sappig 0.38 p.p Jams alle smaken 0.25 p.fl.Limonades fijn 0.40p.Viil Zalm rose 0.22 p bl Sardines Canaud 0.17 p.bl Ananas extra O.SSp.bl Wittevrouwenstr 15 6062 Telef 15131 BRUILOFT EN FEESTARTIKELEN DAH'S FEESTHAOAZUN AMSTERD STRAATW 72 Voer weinig geld vrooiljk feest Oebrnikte Ford Vraektwagen model T in zeer goeden st Prijs f 135 — Adres Amst.straatweg 565 Telefoon 14726 6029 Soedkoope lanbieEg Gascomforen v.af f 1.50 Gaslornuls wit met nik kel nieuwste uitvoering f 66 — Alléén de beste merken ook In huurkoop 5 G V REIISEII & Zn OUDE GRACHT ZIIIIDBRDG Nu slechts f 12.50 per maand En dan een toestel dat zonder weerga is het groote PHILIPS-wonder No 720 A Prijs f 195 - PHILIPS 2534 4 lamps f 125 - met f 8 - per maand Geen vooruitbetaling Gratis op proef NED GRAMOPHOON CENTRALE CATHARIJNESINGEL 18d TEL 11520 DEN HAAG — — HEERLEN ¦¦!¦¦¦ ¦'¦ ' —— ¦ ¦ I ¦'¦¦ ¦ I Tandkeelknnde - - Stationsplein 16 Spreekuren van 9 uur v.m tot 6 n.m en van 7-8 uur des avonds Ziekenfondsleden ' s Maandags van 7 n.m tot 9 uur Vrijdags 9J ^ v.m tot 1^4 en Zaterdags ran l ^ tot 5 uur n.m Kunsttanden vanaf 1 2 — per stuk heele gebitten vanat 1 40 — Kosteloos advies reparation v»n Kunstgebitten in 3 en 4 uur gereed Adverteeren is Uw voordeel 
UTRECHT8CH NIEUWSBLAD No 48 Dinsdag 28 Juni 1932 DERDE BLAD niet anders dan onderstreepen En al de oudeschoonheid waarover Vreemdelingenverkeer hetheeft is te bezichtigen zoowel van buiten alsvan binnen Prachtige musea kasteelen en hui zen van historische beroemdheden staan vooriedereen open Wij hebben o.m een bezoek ge bracht aan het Huis ten Bosch aan het eindevan het Haagsche Bosch ¦ Dit prachtige gebouw tenminste wat het in terieur betreft is ook van historische waarde Amalia van Solms heeft het gesticht 7 leerlin gen van Rubens hebben er een balzaal beschil derd die voor een groot deel de geschiedenis van Frederik Hendrik illustreert en in 1899 werd er de eerste Vredesconterentie gehouden Andere waardevolle oude gebouwen behoeven we niet te noemen daar de meeste wel bekend zijn Maar juist het Huis ten Bosch wordt maar al te vaak vergeten LEERT UW EIGEN LAND KENNEN De schoonheid van Nederland wordi ie weinig gewaardeerd Vacantie in Nederland É)eteekeni vooruitgang van handel en industrie We hadden een kaart gekregen die blijkbaar iedereen onder den indruk bracht althans bood zij ons de gelegenheid te slapen eten drinken en ons te amuseeren waar wij wilden Het is echter niet alleen Scheveningen dat zijn heerlijke aantrekkelijkheden biedt Want ook de residentiestad heeft wel zooveel beziens waardigs dat men minstens eenige weken noo dig heeft om alles wat hier op het gebied van kunst historie en vermaak te zien is te bekij ken terwijl men er ook overvloedig kan genie ten van prachtig natuurschoon Dan is er nog de mooie omgeving Wassenaar Kijkduin ja het is niet allemaal op te noemen In een fleurige circulaire zegt Vreemdelingen Verkeer De oude burcht van Hollands graven is het centrum van den Haag Sterk en trotsch staat daar reeds sedert 800 jaren de oude Rid derzaal Van dit centrum uit groeide de stad allengs wijd uit in het Hollandsche landschap Niet als een plompe steenen massa maar be vallig slingert de stad zich om bosch en veld om duin en heuvel want overal is waar maar mogelijk de natuur gespaard Daarom vindt men in eindelooze afwisseling oeroud bosch duin en weiden beekjes en plassen in welhaast ongerepte schoonheid te midden van de stad En daar waar de oorspronkelijke naturu moest wijken is nieuwe schoonheid geschapen door aanleg van lanen parken vijvers en tuinen v^l bloemenweelde makende den Haag tot een iSeale woonstad Het schoone zonnige vroo fijke fleurige den Haag het is een wonder voor beeld van wat gewrocht kan worden door har monieuse samsnvocging van antuur en kunst En als dan deze heerlijke wijd uitgestrekte tuinstad ten slotte langzaam is uitgevloeid in het vlakke schoone Hollandsche polderiand schap dan rijzen aan den horizont als in een krans geschaard de silhouetten van drie ste den van wonderbare schoonheid Zij liggen daar als wachters uit het grijs verleden omsluitend van verre het vroolijk moderne ' s-Gravenhage het zijn de steden Leiden Gouda en Delft Oud HoUands roem en glorie De oude schoonheid van eeuwen terug zij hebben het weten vast te houden deze steden in haar kerken en torens stad - en patriciërs huizen en in hun stille grachten Stedeil van historie en traditie In het westen kostelijke tegenstelling met de begrenzing in het oost«n noorden en zuiden gaat den Haag over in duin en bosch tot aan de eindelooze zee met als afsluiting het prach tige Noordzeestrand welks weerga niet te vin den is en waar tot blijven noodden Hollands groot ste meest modieuze en meest mondaine bad plaats Scheveningen en het bescheiden en zoo heel veel kleinere eenvoudige en rustige Kijk duin Ten Zuiden van Kijkduin liggen Hollands fruit - groenten en bloementuinen het wereld beroemde Westland Waarlijk den Haag tellend circa 500.000 in woners met de omringende gemeenten en voor steden Wassenaar Voorburg Rijswijk en Loos duinen is voor den vreemdeling wel het meest uitgezochte oord voor een verblijf in Holland Wij kunnen deze eerlijke en ondubbelzinni ge korte beschrijving van Vreemdelingenverkeer DE YAARTSCHERIJNBBUG officieel geopend Nog een foto van de brug ' onmiddellijk na de opening De Indische tentoonstelling die dit seizoen ook een groote aantrekkingskracht zal hebben biedt des avonds zeer veel gezelligheid alles in de stijl van de tentoonstelling Naast toomelooze vroolijkheid tropische geheimzinnigheid In Scheveningen vindt men een overvloed van kunst en vermaak Muziekconcerten in het Kurhaus en op de Pier cabarets circus tentoonstellingen enz enz ^ Louis Davids de meest gevierde kunstenaap met zijn humoristische liedjes die met geen andere te vergelijken zijn biedt een programme dat van het begin tot het einde gezellig en sma » kei ijk is Voor kaart-enthousiasten zijn er bridge-concour sen enfin letterlijk iedereen kan vinden wat hem ' t meest interesseert In bijna alle bekende hotels zijn we geweest om of te slapen of te DE SCHOOL VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN ^ ^ 25 JAAR ^ — Het badsehoen ' Is geopend De êrukte op ^ ' de Scheveningsohe Pier Een overzichi van de afgeloopen jaren was Inmiddels tot 100 gestegen Spoedig deden de groote nadeelen van het primitieve huis zich sterk voelen Toen het derde leerjaar kwam moest het laboratorium aan de van Wijckskade als filiaal dienst doen Men zag wel in dat ver beteringen noodig waren maar niet dat er hoog noodig een goed ondervrijsinstituut moest ko men Dank zij den heer Kettlitz werden alle be zwaren op den achtergrond geschoven en met Hei Bestuur van de jubileerende school V«M links naar rechts üttend de heeren weth.'R A Dekker mce-voorzitter mr A B Adrian secretaris J H Th O KettUta voorzitter rtvr G B Tienhoven penningmeester P den Doer Staande de heerena 1 * Levison G liambeek S / Korthuis P A Mascini i^rengt Üw vacantie in eigen land door * iGeeft Uw vacantiegeld uit in Nederland Bevor dert handel en industrie Wanneer het eens noodig was op het oogen Iblik is het zeker dubbel noodig Eiken dag weer lezen we over den slechten ïijd en over hehandeling van allerlei herstel vraagstukken Ook ons land Nederland is het slachtoffer geworden van den ontwrichten eco nomischen toestand en daarom is het niet te ^ verwonderen dat men van verschillende zijden er op aan dringt dat de Nederlanders in Neder land zullen Wijven om hierdoor de Nederland Bche welvaart weer wat sterker op haar funda ment te plaatsen Ons inziens moet er aan bovengenoemde op roepingen nog iets toegevoegd worden Deze zou dan moeten luiden „ Leert de sdioonheid van Üw eigen land kennen " Het is wel een bekend feit dat onze Neder landers over het algemeen hun eigen land niet kennen en alleen maar interesse voor ieis hebben wanneer er een buitenlandsch tintje aan zit Een verontschuldiging is echter wel weer het feit dat van de zijde van regeering en plaat selijke autoriteiten nimmer moeite is gedaan om de aandacht op Nederland te vestigen I>e Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingen Verkeer trachtte haar best te doen doch haar vele plaatselijke afdeelin gen konden slechts met groote moeite aan het doel medewerken daar de meeste gemeentebe sturen nog steeds bet belang van Vreemdelin gen Verkeer niet kenren en daardoor dagen en weken moeten debatteeren alvorpns er een klei ne fooi als subsidie wordt overhandigd En dan meenen de gemeentebesturen zich van hun plicht tegenover Vreemdelingenverkeer ontsla gen Kijken we dan naar het buitenland waar men heen gelokt wordt door fleurige aantrekkelijkij hoekjes en circulaires Tot ver over de grenzen verzendt men in het buitenland smakelijke ar tikeltjes over de schoonheid van het land in het buitenland kan men dit doen daar iedereen medewerkt en iedereen steunt naar vermogen Het Utrechtsch Nieuwsblad heeft zooals onze lezers weten een rubriek Van veraf en dicht bij " doch slechts zeer sporadisch kunnen wij een artikeltje over ons eigen land plaatsen Het buitenland zorgt wel dat zijn land als een aantrekkelijk land wordt voorgesteld en bijna altijd is het ook juist en zijn de resultaten be vredigend Jarenlang is in het buitenland Ne derland voorgesteld als het land waar de huizen op hooge palen staan de menschen in wijde broeken rondloopen in ieder geval een land is dat zich niet aanpast aan den modernen tijd Deze reclame is oneerlijk en p.i ook geen goe de reclame voor Nederland Wij moeten er geen kwakzalverij van maken Wij moeten de schoon heid van ons waterlandje propageeren en het daarom eerst zelf zien Ondanks de weinige medewerking van hen die zich ' eigenlijk aan het front moesten stellen aan een actie tegen het reizen in het buiten land hebben Vreemdelingenverkeer Nederland sche Spoorwegen de Exploitatie Maatschappij Scheveningen H.O.R.E.C.A.F het gemeentebe stuur van ' s-Gravenhage en de directie van de Indische tentoonstelling de respectievelijke hoof den bij elkaar gestoken en een begin gemaakt met het voeren van een strijd tegen het reizen naar het buitenland Zaterdag heeft men in onze krant kunnen lezen wat de Spoorwege hebben gedaan ïhans zullen wij egn en mü^t yeEteJleji van den Haag en omgeving een van de vele aan trekkelijkheden in Nederland Dank zij de me dewerking van genoemde vereenigingen en in stellingen hebben wij een „ week-end " in de „ parel van de Noordzee " doorgebracht en hier veel schoons mogen bewonderen In de reeds zoo vaak beschreven Indische ten toonstelling aan het Westbroekpark werden we ontvangen en na een vluchtige bezichtiging wer den we onthaald op een geweldige rijsttafel die die aangeboden werd door het Gemeentebe stuur van den Haag De secretaris mr Ter Pelkwijk liet ons in den Indischen sfeer door ons een hartelijk wel kom in „ Kampong den Haag " toe te roepen Hiermede was het „ week-end " officieel begon nen Thans willen wij beginnen met het een en ander te vertellen over SCHEVENINGEN ALS BABPLAATS Een mooier strand dan het Scheveningsche vindt men nergens de accomodatie voor het ge bruik daarvan zal wel nauwelijks ergens gelijk waardig aan laat staan beter zijn dan die van het met Hollandsche degelijkheid orde en niet te vergeten zindelijkheid bestuurde Scheveping sche bedrijf Ten aanzien van zijn natuurlijke voordeden kan Scheveningen zich met iedere badplaats meten Het heeft een schitterend-weidsch ach terland van duinen en bosch daarbij kunnen de badgasten ook profiteeren van de groote aan trekkelijkheden waarover den Haag beschikt Wanneer het eens slecht weer is wat jammer genoeg tijdens iedere vacantie voorkomt dan hebben de Scheveningsche badgasten zooveel vertier als zij maar wenschen De hotels kan men zich nog pompeuzer en nog luxueuzer denken maar men zal moeten toege ven dat hun ligging ten opzichte van de zee ideaal is dat zij een aantrekkelijk levendig en gezellig ensemble vormen aan de zeekust en dat zij wat betreft hun inrichting dg gemak ken die zij hun gasten aanbieden en de ver zorging die men er geniet met het beste ver geleken mogen worden dat waar dan ook te krijgen is de bedoelde luxueuzere hotels niet uitgezonderd Dit kunnen degenen die er ver toefd hebben het best getuigen Scheveningen doet in dit opzicht voor geen enkele badplaats ter wereld onder Eigenaardig is dat de buiten landers dit zooveel beter weten dan vele Nederlanders In het buitenland wordt Scheveningen als een van de schoonste badplaatsen van Europa beschouwd De bekoring van Scheveningen is tegelijk chic en gezellig Wat is er ' s zomers niet een prettig elegant leven op de Boulevard - Het is een plei zier daar te zitten en naar de uitstekend ge kleede vrouwen en jonge meisjes te kijken die voorbij wandelen of naar het défilé van de hon derden luxe auto's die zelfs den geboren Hage naar in verbazing brengen waar ze toch alle maal vandaan komen Aan de bekoring van de Pier ontkomt ook de ergste Nurks niet Geen genoegelijker wandel plaats dan de Pier Men geniet er van de zon den frisschen zeewind waarvan men door het windschut toch geen last heeft het schitte rende uitzicht op de lederen dag en ieder uur weer andere zee met haar aardige scheepjes en van de charmes der pantoffelparade Bijna drie volle dagen hebben wij al dit schoons bewpnderd en genoten HET LUSTRUMSPEL Wij hebben reeds eenige malen het een en ander gepubliceerd over de feestelijkheden die deze week in onze stad plaats hebben ter ge legenheid van het 25-jarig bestaan van de School voor de Graf vakken en thans willen wij het eens hebben over de afgeloopen jaren die voor de school steeds gunstiger werden Maandagmiddag had de lustrumcommissie ons uitgenoodigd op ' n persconferentie waar wij door het lid van de lustrumcommissie mr A B Adrian werden ontvangen en de direc teur de heer W A B a r t e n ons heeft ver teld van de jaren die"de school heeft meege maakt De heer Barten vertelde dan dat in 1901 de eerste stemmen op gingen voor een vak school voor de typogra phie in de Kamer van Arbeid van de druk kersbedrijven Allereerst deed men pogingen om in de Am bachteschool een typo grafische afdeeling te krijgen doch toen men op de school er niets voor voelde besloot de Kamer in 1902 op ini tiatief van den toenma ligen voorzitter den heer Aschkamp en den heer J H Th O Kettlitz over te gaan tot de op richting van een ver eeniging Op 19 Januari kwamen 18 heeren bij een en werd de vereeniging opgericht onder presidium van den heer J H de Waal Malefijt Na heel wat gesukkel om tot het doel te gera ken kwamen in 1907 de subsidies van Rijk pro vincie en stad los De stichting van een vak school kon beginnen Op het Wolvenplein werd een oud huis ge kocht de heer Barten werd benoemd tot direc teur en op 2 Juli 1907 werd de school die toen nog maar zeer bescheiden was geopend Met 1 direc'teur 1 leeraar de heer R W F de Vries en 12 leerlingen deed de school haar intrede De eerste tegenslag kwam toen de tweede leeraar reeds overleed toen hij pas 14 dagen aan de school verbonden was Het was wijlen de heer W Visser Spoedig begonnen er groeiteekenen te komen en het einde van 1907 moeet nog komen toen de school reeds een di recteur een leeraar-zetter en leeraar-drukken ^ ees l€gra'<»' » Geen spreekuur De burgemeester houdt deze week geen spreek - M -^- Leger des Heils Jongeliedendemonstratle der ver eenigde Korpsen In de zaal van Korps Utrecht I Mgr v d We teringstraat 87 zal men Woensdag 29 Juni des avonds ten 8 uur een groote J L demonstratie houden Het J L muziekkorps en de vereenigde J L zangkoren zullen hun medewerking ver leenen Een groot afwisselend programma is sa mengesteld er wordt een lintoefening uitgevoerd door de meisjes van Utrecht I Utrecht II zal de „ Kalioutertjes " laten zien de meisjes van de Barmhartigheidspost brengen „ De Appeltaart " De Padvinderstroepen komen met een behendig heidswedstrijd en knotszwaaien ^'•'» Josephine Baker winkelt In gezelschap van haar echtgenoot heeft de bekende Parijsche Revuester Josephine Baker een bezoek gebracht aan het filiaal van de fir ma Simon de Wit aan den Steenweg Josephine de donkerkleurige droeg eenige van haar lie velingshondjes onder den arm en deed eenige inkoopen o.a ook kaas voor haar Parijsche vrienden Het behoeft wel geen betoog dat een en ander van de zijde van het publiek groote belangstelling trok Op een gegeven oogenblik moest de politie zelfs ruim baan maken want iedereen wilde gaarne Josefientje van aangezicht tot aangezicht aanschouwen ^¦ O '» Het Lunapark Nog slechts enkele dagen zoo schrijft men ons en de opbouw van het Lunapark zal een aanvang nenaen Het Lunapark is gelegen achter het Café Restaurant.„Het Kalfje " aan den Bilt schestraatweg en zal geopend worden op Zon dag 10 Juli en duren tot en met 24 Juli a.s Een groote verscheidenheid van vermakelijk heden zullen daar plaats vinden Het geheel denkt men feeëriek te verlichten Momenteel staan de meeste attracties op het Lunapark te Hoogland onder Amersfoort het welk tot a.s Zaterdag duurt Gezien de uitstekende ligging van het terrein en de verbinding met bus Zeistertram of de ge meentelijke tram tvrijfelt men niet of het be zoek zal zeer groot zijn *?- Bijkstelefoon Nieuwe aansluitingen 11209 N.V Centrale Wapenhandel Nobelstr 28 12341 N.V Papiergroothandel en Fabrieken v/h Gebr.'s Cats Rotterdam v Musschenbroek str 57 12690 Lotisicokantoor A Allegro Lg Jans str 12 14038 H J V d Bosch Leidscheweg 31A 14155 Mevr Wed B Krill-Fried Leidsche weg 54 14517 J Gerritsen Haviketr 7 14600 Th van Rossum Jeruzalemsteeg 3 15218 Mevr Wed E G H Roeper Bosch-v Rijkom Stadhouderslaan 17 15487 Rusthuis in ' t Zonlicht Zr M Th Dek ker Prof Jan Kopslaan 26 16245 Nat Geuzengesticht „ Wilhelmus v Nas sauen " Nieuwegracht 60 26723 J van Vemde Overboschlaan 6 Biltho ven 28024 Th Röckener Jr Brandenburgerweg 101 de Bilt ^'^ 1 » Garnizoensberichten J)e adsp reserve-officier van gezondheid E L H M H Hoeberechts van de Ie compagnie hos pitaalsoldaten alhier is benoemd tot reserve officier van gezondheid 2e klasse — Ie luite nant — hij de Kon Landmacht De ' dienstplichtige bakkers van de lichting 1926 die 16 Juni j.l bij de Compagnie intendance troepen onder de wapenen zijn gekomen wor den 2 Juli a.s in het genot van groot verlof ge steld De dienstplichtige ziekendragers van de lich ting 1932 Ie ploeg die zijn ingelijfd bij de Ille en IV C.H.S worden 15 Juli a.s in het genot van groot verlof gesteld De dienstplichtigen van de lichting 1932 2e ploeg bestemd voor de Zeemacht zullen op 24 Augustus a.s voor eerste oefening worden inge lijfd Binnenbrand Dezen Dinsdagmorgen te ongeveer 5.15 uur zag een politieagent rook komen uit een lucht koker van het Biologisch Laboratorium in de Bijlhouwerstraat Bij een hierop ingesteld onderzoek bleek in een der kamers brand te zijn ontstaan waarop onmiddellijk de brandweer werd gewaarschuwd en door de politie een aanvang met blusschen werd gemaakt Het brandje is door de brandweer gebluscht met een straal op de In het gebouw aanwezige brandleiding De in de kamer staande houten zuurkast brandde totaal uit terwijl tevens eenige balken van het plafond hadden vlamgevat en gedeelte lijk naar beneden kwamen Het blueschingswerk werd door de geweldige rookontwikkeling zeer belemmerd De oorzaak is onbekend Gevonden voorwerpen Rechthebbenden vervoegen zich op werkdagen tusschen 1 en 4 uur aan het Hoofdbureau van Politie aan het Paardenveld niet per telefoon Een tabakszak een damestaschje inh spoor wegabonnement enz een kinderportemonnaie een hooivork een ceintuur een alpinomuts een R K gebedenboekje een armbandhorloge een jongensjas een koperen gewicht een motorhandschoen een damestasch een kop v e fietsbel een portèmonnaie een stofbril twee petjes een heerenrijwiel oud zw gelakt He afd een heerenrijwiel merk W de G He afd een hondenhalsband een heerenhorloge een rijwielbel.merk een autokrik een school rapport t n Vermeulen twee knotten katoen een vierwielig motorrijtuig een vischfuik een kinderhandkoffertje een kaart arbeidsbeurs een ring een bankbiljet een vulpotlood een blauwe kindermuts een armband een vlag een damesrijwiel lie afd eenige sleutels w o een Lipssleutel 13202 In de tram Een rolletje boterhammenpapier een portèmonnaie een paar handschoenen een yale sleutel een broodzakje en drinkens busje eenige parapluies CBICEET Ned Cricket-Bond U.V.'V en Hercules verliezen 2e klasse U.V.V.—C.V.H — Gewonnen door C.V.H met 25 runs op de eerste innings U.V.V 60 C Gravendaal 10 J Pino 13 A J Roodt 2-24 J Middelbeek 2-11 G Zeeuwe 6 voor 5 C.V.H 85 A J Roodt 20 O de Vos 25 C Gravendaal 3-35 v Beest 7-34 H.B.S — Hercules — Gewonnen door H.B.S met innings en 48 runs H.B.S eerste innings 212 Wunder 53 Kerholtz 42 Snel 18 „ Everard 17 Zijlstra 14 v Thiel 13 Mets 13 Mulder 12 C ten Benso 6-53 Van Wyhe 2 53 Sasse van IJsselt 1-14 R Maarn 1-63 Hercules eerste innings 109 Maarn 24 Holtz appel 19 Brunyanski 16 Cremer 15 Mets 6-47 Wunder 4-37 Hercules tweede innings 55 Maarn 20 H Lambers 18 Mets 3-18 Wunder 6-36 < '•«» GOLF Utrechtsche Golfclub De Fan De uitslagen der op de banen der Utrechtsche Golfclub De Pan gespeelde dames-competitie De Pan—Den Haag waren aldus Foursomes Jonkvr V van Loon en mevr S Hooft Graafland winnen van mevr Henny en mevr v Skene met 4—3 mevr Verloop en mej P V d Bilt winnen van mevr v Leyden en mevr Visser met 3—1 jonkvr A v Loon en mevr Haokfort en mevr Zanen met 8—6 Singles mevr S Hooft Graafland wint van mevr Henny met 2—1 jonkvr V v Loon wint van mevr v Skene met 2 up mevr Verloop wint van mevr v Leyden met 1 up jonkvr A V Loon verliest van mevr Hackfort met 6—4 jonkvr I H Pauw v Wieldreóht verliest van mevr Zanen met 7—5 mej P v d Bilt verliest van mevr Visser met 8—6 De Pan wint dus van Den Haag met 5 — i #¦•*» SCHAKEN Utrecht — Groningen De resultaten van de partijen van den bevorde ringswedstrijd Utrecht — Groningen waarvan de uitslag reeds is gemeld waren aldue Staunton I — Utrecht I C Scholtens—'Bd Spanjaard f —* Mr J W Wolthuis—jhr A E v Foreest J —| W Miedendorp—G L de Brie 1—0 H M Sonmans—H Halosar 0—1 J Groene velt—P W Meylink 0—1 J A Uchtman—H J Robijns 1—0 H Bos—F E J V d Stadt J—i A Jager—Dr A Schuckink Kool 0—1 J C Lindenberg'h—A H v Wijn - gaarden ö — 1 10 J Derksen Stack — C A v Beynum 0—1 8f-6 ° De partij aan het eersfe Kord kan aan de over winning van Utrecht geen afbreuk meer doen i Utrecht blijft Sm ta de eerste S,ass§s -^ j _ * WIELRENNEN Om het kampioenschap van'Nederland op den weg Valentijn kampioen Onder fraai zomerweer zijn de individueele wegkainpioenschappen wielrijden verreden over het bekende Veluwe-traject Amhem-Beekber - gen-Ugchelen-Hoenderloo-Otterloo-Harskamp-Wessel-Barneveld-Otterloo-Oud-Reemst-Schaars bergen-Arnhem Dit traject dat 88 K.M lang is moest door de veteranen en nieuwelingen welke catego riën niet voor het kampioenschap in aanmer king kunnen komen eenmaal en door de profs amateurs en onafhankelijken tweemaal worden afgelegd De deelname was ditmaal grooter dan vorige jaren Ongeveer 175 renners verschenen aan den start waaronder vier professionals n.1 C J Bogaart kampioen vorig jaar M Valen tijn A J Braspenninx en van Oers In verUand met de groote deelname was het traject ver groot met het gedeelte Otterloo Harskamp-Bar-neveld-De Valk Otterloo Ook werd ditmaal niet door alle deelnemers tegen het horloge gere den maar startten de nieuwelingen en vetera nen om 10 uur gezamenlijk Om half elf startten telkens met een minuut tusschenruimte achter eenvolgens de vier professionals 57 amateurs en 27 onafhankelijken Van de nieuwelingen kwam de Eindhovenaar F V d Broek het eerst met ruim 2 K.M voor sprong binnen Het achter hem aankomende peleton van ongeveer 10 man voerde een vinni gen strijd voor de bezetting van de tweede plaats terwijl de zich daaronder bevindende veteranen verwoed om de eerste plaats kamp ten J J Sybrands uit Amsterdam kwam als eerste veteraan over de eindstreep De uitslagen van de nieuwelingen luiden als volgt 1 F V d Broek Eindhoven 2.30.45 uur 2 J Martens Tilburg 2.34.13 B H Budding A'msterdam 2.36.13 4 W Vrooman Heerlen 2.56.26 J H Letteboer Almelo 6 P van Doo ren Tilburg 7 M van Lent Amsterdam Van de veteranen zijn de uitslagen 1 J ï Sijbrands Amsterdam 2.36.25 uur 2 J Verha gen Rotterdam 3 W Buitendijk Rotterdam 4 J W J R Dittman Den Haag 5 M Roos Breda De professionals Zooals te verwachten was werd door de profs een verwoeden strijd gevoerd waarbij het tem po vrij hoog werd opgevoerd Vooral Valentijn heeft een prachtigen wedstrijd gereden Spoe dig na den start had hij reeds Bogaart den kampioen van het vorig jaar gepasseerd om steeds verder op zijn concurrent uit te loopen Ook van Oers had Bogaart spoedig gepasseerd Braspenninx moest in de eerste ronde even voor Barneveld wegens bandenpech uitvallen Na de eerste ronde was de stand 1 M Valen tijn 2 uur 25 min 57 sec 2 Van Oers 2.31.59 3 C J Bogaart 2.35.47 In " de tweede ronde moest ook Bogaart we gens bandenpech den strijd opgeven M Valen tijn uit St Willebrord werd tenslotte met den fraaien tijd van 5 uur 1 minuut 4 sec kampioen van Nederland Tweede werd v Oers uit St Jansteen in 5 uur 22 min 44 sec Wat de amateurs betreft de tweede ronde werd slechts door 30 renners aangevan - HET WEGÉAMPiOENSCHAP VAN NEDERLAND Maandag zijn op de Veluwe de kampioen schappen van Nederland wielrennen op den weg gehouden J W de Wolff kampioen der Qnafhmkel^ken wpTdt na aankomst verzorgd gen daar het eerste traject te veel van de meesten had gevergd De Enschedé'er v o ^ Bos kampioen 1930 viel bij Otterloo wegens ven moeidheid uit De uitslag van de amateurs luidt als volgt 1 A Nijssen Aken 5.30.24 uur 2 L J Slaats Waalwijk 5.33.5 3 W Willems Sittard 5.39.13 Uitslag onafhankelijken 1 J W de Wolf Amsterdam 5.19.29 uur 2 C Wijnberg A'dam 5.25.50 3 A Polak Stadschendijk 5.26.45 De uitslag is officieus aangezien enkele pro « testen Ingekomen zijn waarover nog niet b&i slist is AFSTANDSMARS CHEN iO KM alstandsmarsch >' Zaterdag werd door een 6-tal leden van ' deU P S deelgenomen aan den 40 K.M afstands smarsch in Leiden georganiseerd door de Poliitiesportvereeniging aldaar De afstand moestworden afgelegd binnen 7 uur Allen kwamenbinnen den vastgestelden tijd binnen De routeiging van Leiden naar Oegstgeest Rijnsburgj Noordwijk Noordwijkerhout Zilk Lisse Sas-i senheim naar Leiden De deelnemers die deamarsch volbrachten waren J Hanepen F H*Vermeer J F Putters B Bydevier F Vianenien P Schokker » De Vierdaagschë Door ' de U P S zal worden deelgenomen aan de 4 daagsche afstandsmarschen te Nijmegen welke eveneens een internat karakter zullen dragen en gehouden zullen worden in de omge ^ ving van Nijmegen op 26 27 28 en 29 Juli a.s De afstand bedraagt in totaal 220 K.M of well 55 K.M per dag De Internationale vierdaagschë afstandsmarschen woredn uitgeschreven dooii den Nederlandschen Bond voor Lichamelijke ' Opvoeding #¦• » ATHLETIEEg - i Nieuw wereldrecord kogelstooten r Uit Poznan Polen wordt gemeld " ¦ De athleet Heljasz heeft het wereldrecord kogelstooten met twee handen verbeterd Zijn totale afstand-was 28.86.M ZWEMMEN PoUtie-zwemwedstrijden te Iieiden Op Zaterdag 9 Juli zal door de U.P.S worden deelgenomen aan de politie zwem wedstrijden waaraan verbonden de Kampioenschappen van Nederland te Leiden georganiseerd door de L.P S.V aldaar « Po LITIERECHTER " Jenever gestolen Niet verschenen was een 55-jarig slijper die twee kruiken jenever had gestolen Verdachte was blijkens mededeeling van Mr van der Meulen reeds twintigmaal veroordeeld Ditmaal benadeelde hij een caféhouder te Vinkeveen uit wiens inrichting hij een kruik Hulskamp en een flesch Hulskamp met Bootz gecombineerd weg nam De vrouw van den caféhouder had verdachte als cliënt bediend Verdachte dronk eenige maatjes jenever zonder dat er iets aan hem te bemerken viel Te veronderstellen was dat veri dachte de gestolen ' kruiken al beet had alvo rens men hem zijn bestelling serveerde De officier mr van der Dussen vorderde drie maanden gevangenisstraf en daar bleef het bij < iOi » Een ruit vernield Een 18-jarige loopjongen uit Eemnes had een ruit vernield Verdachte had de ruit met een steen stuk gegooid Verdachte maakte zich schuldig aan de straatschenderij welke zich tegen de ruiten van een onbewoond huis pleegt te richten Verdachte werd gestraft met ƒ 5 boete of 5 dagen hechtenis o » I » Autoruiten vernield Een 21-jarig stucadoor uit Amersfoort had ook ruiten vernield en wel twee auto-ramen yerdachte stond bij een auto die coUega-stui De voordracht tiyd te VI jel " Het is alweer heel ons blad de tijding bra beraamden om success huis te verbouwen wa ten leste in het bezit niet geheel nieuw maai van den modernen tijd allerlei omstandighedei king dier plannen stei De overheidsmolen mas gaam En daaraan is 1 ' deze plannen die echte stopt werden feitelijk n nomen Inplaats van ' deze plannen slechts waagde beeldspraak co Den laatsten tijd is ecl nieuwe vlam ingebla van politie verhuisd is tisch de beschikking he heele complex gebouwei Stadhuis een deel uitn wan B & W de reedsj tijd van wethouder dJ weer ter tafel gekomen gelicht werden zijn de verder stadium gekom < besloten aan de deal ' dracht te geven een v voor te bereiden behel bouwing van het thans huis Uiteraard is het ver deze verbouwing zh aangezien er in den klaagd over de raadszi van de pers daarin de i chambre die te weinig i lijke dingen meer di ' den gemeenteraad „ ali ben lijkt het ons niet len dat in het same zeker ook het raadsza zijn Indien deze vero wezen dan wil het ons ' deze verbouwing nuttig inderdaad heeft de verg schap wel een onknappe vinden het nu wel niet de raadsleden als pers worden er kunnen t < besluiten worden genoi omgeving als in een mi beschouwen nu eenmaa uitsluitend als een verz bepaalde of wil men on als de vertegenwoordigi ' de gemeenschap van de positie van zoo'n stad i teraad als zoodanig b representeert En daar \ ning zeker noodig dat genwoordigende verga wijze gehuisvest is Wij wachten daarom ning af welke plannen van de inrichting der min of meer uit zelfzue dat verscheidene onzer kostbaar uurtje in de n of meer gemengde gev de beraadslagingen onz nu niet bepaald ken waaruit naar Goethes blijken 1 I cadoors uit Zeist van werkten naar hun woc gen De Amersfoortsche collega's uit Zeist knaj gaf haken en oogen Verdachte temidden ' tig menschen gooide t ' dachte ontkende De cl had het niet gezien en i ruiten hadden hem zes De tweede getuige wamoest alle vragen ops in den auto zag dat tgegooid en zag dat verizag verdachte ' op dri ^ gang I oii rdl Een derde getuige in blijf houdend zag gooi naar den auto zoodat precies meer terug kor op verdachte De Officier wees oi van den tweeden verd feit dat spr van erns maand gevangenisstraf De Politierechter mee een steen was gegooid niet met zekerheid wa dat verdachte gooide en te vrij 1 Motor ve Een 22-jarige rijwiell kocht een motorrijwiel do fiets was afbetaald motorrijwiel tegen een ze auto werd wederom duigen werd gereden z aan den slooper moest van het motorrijwiel \ zeker niet wijzer gewor deelte van zijn geld ei zaak De Politierechter stel port der commissie 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 48 Dinsdag 28 UunI 1932 DERDE BLAD 11 WAT ZULLEN WE ETEN NAAR EEN VERNIEUWD STADHUIS PLANNEN TOT VEBBOüWlNfi In hei project ook begrepen een wijziging van het Raadzaalcomplex Se vooidracht binnen aizienbaren tijd te verwachten Het is alweer Keel wat jaartjes geleden dat ons blad de tijding bracht dat B & W plannen beraamden om sucfcessievelijk het geheele Stad huis te verbouwen waardoor de gemeente dan ten leste in het bezit zou komen van een wel niet geheel nieuw maar dan toch aan de eischen van den modernen tijd voldoend Stadhuis Door allerlei omstandigheden Ie de verdere uitwer king dier plannen steeds uitgesteld geworden De overheidsmolen maalt nu eenmaal zeer lang haam En daaraan is het te wijten dat er van ' deze plannen die echter niet in den doofpot ge stopt werden feitelijk nooit meer veel werd ver nomen Inplaats van te vlammen smeulden ' deze plannen slechte om maar eens deze ge waagde beeldspraak consequent door te voeren Den laatsten tijd is echter dezen plannen weer nieuwe vlam ingeblazen Nu het hoofdbureau van politie verhuisd is en de gemeente dus prac tisch de beschikking heeft gekregen over het ge heele complex gebouwen waarvan het eigenlijke Stadhuis een deel uitmaakt zijn in het college ivan B & W de reeds oude plannen die al uit tijd van wethouder de Waal Malefijt dateeren weer ter tafel gekomen En indien we goed in gelicht werden zijn deze plannen thans in een verder stadium gekomen B & W hebben n.l besloten aan de desbetreffende instantie op dracht te geven een voordracht aan den Raad voor te bereiden behelzende een partieele ver bouwing van het thans in gebruik zijnde Stad huis Uiteraard is het ons niet bekend tot hoe ver deze verbouwing zich zal uitetrekken Maar aangezien er in den Raad meermalen is ge klaagd over de raadszaal de plaats en positie van de pers daarin de publieke tribune de anti chambre die te weinig antichambre ie en derge lijke dingen meer die min-of-meer direct met ' den gemeenteraad „ als zoodanig " te maken heb ben lijkt het ons niet gewaagd te veronderstel len dat in het samenstel van verbouwingen zeker ook het raadszaalcomplex begrepen zal 2ijn Indien deze veronderstelling juist mocht ¦ wezen dan wil het ons voorkomen dat er met ' deze verbouwing nuttig werk te doen is want inderdaad heeft de vergaderzaal van onze vroed schap wel een onknappertje noodig Wij voor ons vinden het nu wel niet strikt noodzakelijk dat Üs raadsleden ale personen bepaald verwend worden er kunnen tenslotte even gewichtige besluiten worden genomen in een eenvoudige omgeving als in een meer pompeuze maar wij beschouwen nu eenmaal een gemeenteraad niet uitsluitend als een verzameling van een aantal bepaalde of wil men onbepaalde personen maar als de vertegenwoordiging van de burgerij van de gemeenschap van de etad En dan brengt de positie van zoo'n stad mede dat haar gemeen teraad als zoodanig haar op waardige wijze representeert En daarvoor is naar onze mee ning zeker noodig dat die de gemeente verte genwoordigende vergadering op behoorlijke wijze gehuisvest is Wij wachten daarom niet zonder eenige span ning af welke plannen men heeft ten aanzien van de inrichting der nieuwe raadszaal ook min of meer uit zelfzuchtige overwegingen om dat verscheidene onzer beroepsgenooten menig kostbaar uurtje in de raadszaal slijten met min of meer gemengde gevoelens luisterende naar de beraadslagingen onzer vroedschap die zich nu niet bepaald kenmerken door bekorting waaruit naar Goethes woord de meeeter zou blijken cadoors uit Zeist van Amersfoort waar ze werkten naar hun woonplaats terug zou bren gen De Amersfoortsche stucadoors staakten de collega's uit Zeist knapten hun werk op en dat gaf haken en oogen Verdachte temidden van een groep van vijf tig menschen gooide twee auto-ruiten in Ver dachte ontkende De chauffeur van den auto had het niet gezien en alleen maar gehoord De ruiten hadden hem zestien gulden gekost De tweede getuige was stokdoof De president moest alle vragen opschrijven Verdachte zat in den auto zag dat twee ruiten werden stuk gegooid en zag dat verdachte het deed Getuige zag verdachte op drie meter afstand aan den gang Een derde getuige in een opzichterskeet ver blijf houdend zag gooien doch keek meteen naar den auto zoodat getuige den gooier niet precies meer terug kon vinden Deze leek wel op verdachte De Officier wees op de positieve verklaring van den tweeden verdachte en eischte voor het feit dat spr van ernstigen aard noemde een maand gevangenisstraf De Politierechter meende dat vast stond dat een steen was gegooid Spr meende echter dat niet met zekerheid was komen vast te staan dat verdachte gooide en sprak daarom verdach te vrij Motor verduisterd Een 22-jarige rijwielhandelaar te Amersfoort kocht een motorrijwiel in huurkoop Alvorens de fiets was afbetaald verruilde verdachte het motorrijwiel tegen een tweedehandsch auto De ze auto werd wederom verruild welk vehikel in duigen werd gereden zoodat verdachte het ding aan den slooper moest verkoopen De verkooper van het motorrijwiel was van dit gescharrel zeker niet wijzer geworden kreeg maar een ge deelte van zijn geld en maakte werk van de zaak De Politierechter stelde de zaak uit om rap port der commissie van voorlichting af te sr^chten j GEM RADIO-DISTRIBUTIE WOENSDAG 29 JUNI 1932 Piogiamma 3 10.35—10.50 Daventry 12.20—15.20 Daventry 15.20—17.35 Midland Regional 17,35—18.50 Brussel VL 18.50—21.20 Daventry 21.40—34.00 Daventry Piogiamma 4 Kalundborg Langenberg. Kalundborg. Langenberg Brussel VI Langenberg 12.20—13.20 13.20—15.10 15.20—16.50 16.50—18.40 18.50—20.20 20.20—24.00 ^¦• i » DE WATERTEMPERATUUR Hedenochtend bedroeg de temperatuur van het water in de bad - en zweminrichting aan den Krommerijn 21 ° C met stijging 11 j — ¦ '^" de provincie De Bilt F.y — Alle ingezetenen van de ge meente De Bilt hebben een gedrukt stuk ge kregen van het „ Comité Juli 1932 " waarin o.m het navolgende staat vermeld „ Financieele onmacht dreigt ons Plaatselijk Crisis-Comité op noodlottige wijze te belemme ren in zijn moeilijke en verantwoordelijke taak Er is zéér dringend en zéér spoedig geld véél geld noodig om den allemoodzakelijksten steun te kunnen geven aan de door de crisis zwaarst getroffen ingezetenen „ Welnu is er dan momenteel een schooner daad van burgerzin denkbaar kunnen wij de actueelste belangen onzer gemeente nobeler dienen dan door een geldelijke gift ten bate van de berooide kas van ons Plaatselijk Crisis comité „ De dubbeltjes en de kwartjes van de bur gers die weinig hebben de ruimere giften van hen die de crisis nog niet aan den lijve hebben gevoeld en de bankjes van hen die met een royaal bedrag voor den dag kunnen komen rhoeten meehelpen om straks op het historisch moment van de officeele in-gebruik-neming van ons nieuwe Raadhuis aan het bestuur on zer gemeente een som ter hand te stellen die meer dan het uitbundigst feestvertoon getuigt van ons aller edelmoedigen burgerzin „ Het Plaatselijk Crisis-comité de reddings brigade voor de meest noodlijdende crisis slachtoffers hier ter plaatse kan dan zijn werk voortzetten tot heil van onze gemeente Slechts een zeer bescheiden bedrag zal worden besteed voor een eenvoudige gedenkplaat be stemd voor het nieuwe Raadhuis en waarop vermeld zal staan „ Aangeboden door de burgerij bij het in ge bruik nemen van dit Raadhuis De toen bijeen gebrachte gelden werden aangewend tot leni ging van den nood Juli Crisis 1932 " Maandag 27 Juni was het de eerstedag dat de ambtenaren van het gemeentehuishun arbeid aanvaardde in het nieuwe raadhuis„Jagtlust " te Bilthoven — Er valt natuurlijknog heel wat te bergen en te schikken doch deinboedel van het oude gemeentehuis is geheelovergebracht Nabij de begraafplaats had Zondagmiddageen botsing plaats tusschen twee wielrijdsters,waarbij de 32-jarige juffrouw Roelofsen alhier,zoodanige inwendige kneuzingen bekwam datopname in de Rijksklinieken noodzakelijkwerd geacht Mej R reed komende uit de richting de Bilt naar Bilthoven op het rijwielpad toen een andere wielrijdster eveneens zich begevende in dezelfde richting haar wilde passeeren Hier bij kwam deze laatste tegeA den hoogen kant van het rijwielpad met het gevolg dat zij te rug sloeg en daardoor in aanraking kwam met het rijwiel van mej R waardoor deze kwam te vallen Dr Zwaardemaker arts te Bilthoven ver leende voorloopige geneeskundige hulp waar na zij naar de Rijksklinieken is vervoerd — Het fietspad aan den Soestdijkschewegtegenover „ Jagtlust " is in het gedrang geko men De z.g.n - „ Overplaats " destijds door depremeente verkocht aan een combinatie heeft lardoor tevens bezit gekregen van een ge deelte van het fietspad als eigen weg Na doet zich het geval voor dat door bebouwing van een gedeelte van de „ Overplaats " ook een ge deelte van het ietspad als eigen weg Nu doet len door het afrasteren van de ruimte die bij den bebouwden grond behoort We vernemen dat B en W in onderhandeling zijn om het rij wielpad weer in zijn eer te herstellen — Onder buitengewoon groote belangstellmgwerd Maandagavond in het bosch „ Beerscho ten " een concert gegeven door de Biltsche Har monie onder leiding van den heer H Kok Jr uit Zeist als directeur Het programma werdvlot afgewerkt en het luide applaus bewees degroote waardeering die de bewoners voor deprestaties hebben van de Biltsche Harmonie Ongeveer half 10 uur was de uitvoering ten einde r ^ i * Dezen Dinsdagmorgen ongeveer half tw^ll had in het nieuwe raadhuis — dat dezen dag door het college van B en W en het ambtena ren in gebruik is genomen — do eerste huwe lijksplechtigheid plaats tusschen den heer J G J de Vries en mej M E Braat De belangstelling voor dit feit — alsmede voor het nieuwe gemeentehuis — was buitenge woon groot De trouwzaal was keurig gemeubileerd en ae bloemen en palmen zorgen voor den impanee denden spheer Jhr D R Gevers Deynoot lid van den raad verbond het echtpaar in den echt en hield daar bij een korte rede waarin hij liet uitkomen dat het voor hem een buitengewoon groot genoegen was het huwelijk van den beide jonge menschen te voltrekken temeer omdat dit het eerste hu welijk in het nieuwe gemeentehuis betrof Nadat spr beide het beste hadden toegewenscht in hun huwelijksstaat en hen een welkom thuis had toegeroepen naar Indië bood deze — na mens het gemeentebestuur — het jonge paar een zilveren penhouder aan waarop datum van de huwelijksvoltrekking en het wapen van de gemeente De Bilt waren gegrafeerd Bij dit gewichtig gebeuren waren het college van B en W en vele raadsleden tegenwoordig Bij de ingebruikname van het raadhuis eeefthet College van B en W op een paar plaatsen„de driekleur van ons dierbaar land " laten wap geren ^ Ongecorrigeeirdi Gemeenteraad van De B3t F Maandagavond kwam de raad der ge meente De Bilt voor het laatst in het oude raad huis bijeen waarvoor van de zijde der inwoners een groote belangstelling werd getoond Voorzitter H P baron van der Borch Secretaris mr A Pronk van Hoogeveen Aanwezig waren alle raadsleden Over de ingekomen stukken merkt mr ter Laan op dat er wel degelijk behoefte Is aan radio-distributie en noemt hét antwoord van B en W op dit punt pover Zijn B en W tegen radio-distributie Dat is mogelijk maar dan kunnen we er over spreken het is een zeer be langrijk probleem waarmede B en W zich maai niet met een „ Jantje van Leiden " kunnen afma ken De voorzitter merkt op dat deze zaak al jaren lang hangt Nog nooit is er een behoefte naar voren gekomen van de zijde der inwoners om een radlo-distributie-inetallatiei Mr ter Laan S.D.A.P stelt voor dit punt opnieuwin handen te geven van B en W voor nader prae advies hetgeen wordt aangenomen met 9 stemmen ' vóór en zes tegen Over de ontheffing zoneverordening Branden burgerweg worden door meerdere leden op - en aanmerkingen gemaakt waarna het voorstel van B en W om afwijzend te beschikken op dit verzoek met 11 tegeni stemmen wordt ver worpen zoodat ontheffing is verleend Ontheffing Groenekanscheweg ook hier stel len B en W voor afwijzend te beschikken het geen wordt aangenomen met 12 stemmen vóór en 3 tegen Besloten wordt tot aankoop grond Ruysdael laan en Burg de Withstraat Vastgesteld wordt een uitbreidingsplan zone verordening en roollijnenbesluit Blauwkapel scheweg Voorts worden goedgekeurd reclames wegenbe lasting kohieren wegenbelasting Verhooging subsidie Burgerlijk Armbestuur wijziging be grooting 1931 wijziging begrooting 1932 op het laatste punt — bezuigingsnota van bijna f20.000 begrooting 1932 — werden door mr ter Laan S.D.A.P vele bezwaren geuit voornamelijk die van aanschaf fonteintjes school Tuinstraat de post politie dokter en de post Wijkgebouw De heer Vlek S.D.A.P is er voor om de Biltsche Harmonie géén subsidie te geven om dat hij overtuigd is dat de muziekvereeniging wel buiten die f200 — kan Tenslotte wordt de wijziging begrooting 1932 aangenomen zoodat de Biltsche Harmonie f200 subsidie krijgt en het voorstel door den heer Vlek gedaan wordt ingetrokken Besloten wordt voorts aankoop effecten wijzi ging besluit onderpand bij prolongaties aange nomen worden de voorwaarden voetpad School straat—Tuinstraat Goedgekeurd wordt de korting op salarissen gemeentepersoneel met 11 - vóór en 4 stemmen tegen Gewijzigd worden de reglementen werkver schaffing en steunregeling Besloten werd niet over te gaan tot sluiting van de dr van Everdin genschool en de boventallige onderwijzers op wachtgeld te zetten Op voorstel van mr ter Laan wordt besloten ook het personeel van de school aan de Tuin straat mede te laten solliciteeren voor de vaca ture hoofd aan genoemde school ¦ Request Pluygere Hierover wordt vijf kwartier geheim verga derd en om 11 uur wordt het voorstel van B en W in stemming gebracht om afwijzend op het request te beschikken hetgeen met 12 stemmen voor en 1 tegen wordt goedgekeurd zoodat de heer Pluygers geen bouwvergunning krijgt De heeren Vlek en ter Laan zouden tegen heb ben gestemd als de post schadeloosstelling niet bij deze zaak betrokken was Besloten werd tenslotte om heden 28 Juni het nieuwe gemeentehuis in gebruik te nemen De voorzitter gaf een historisch overzicht van het oude gemeentehuis en hoopte dat het nieuwe „ Jagtlust " er toe zou bijdragen dat de twee deelen van de gemeente De Bilt-Bilthoven hechter met elkaar zou verbonden worden Ten slotte richtte de voorzitter zich speciaal tot den secretaris mr Pronk van Hoogeveen die onge veer 36 jaar in het raadhuis zijn werkzaamhe den heeft verricht Twaalf uur sluiting der vergadering ^ I ¦ ¦ » I > Houten P Zaterdagavond brachten vijf Utrechtenaren behoorende tot het stroopers gllde een bezoek aan ons dorp Tot elf uur bradh ten zij den tijd i neen café door en leschten daar hun dorst Toen het sluitingsuur was aangebroken gin gen zij nogal rumoerig met loome sdhreden stadswaarts Van het drinken hadden ze zeker honger gekregen Zij kwamen tenminste ruim middernacht op het erf van den veehouder G V d L klopten dien op en eischten brood Van der L riep echter zijn knechts en dreef het vijf tal van zijn erf Uit wraak werden eenige rozen boompjes vernield De knecht van den vee houder ging naar den gemeenteveldwacihter en waarschuwde deze Terwijl hij verslag uitbracht kwam een fietsrijder zich beklagen dat hij door het edele vijftal was aangehouden en om luci fers was gevraagd Nadat hij de lucifers had gegeven bemerkte hij dat het belastingmerk van zijn fiets was verdwenen ^ De gemeentevledwachter deelde een en ander aan de politiepost Tolsteeg per telefoon mede en verzocht assistentie waarop vier agenten zich in de richting Houten op weg begaven Veld wachter De G ging nu per flets in de richting Utrecht en ontdekte het vijftal even bulten ons dorp Hij maande hen aan rustig naar huis te gaan doch kon een pak slaag krijgen De G reed nu door tot hij de agenten uit Utrecht ont moette en nu werden krachtiger maatregelen genomen De nachtbrakers werden ingerekend twee wisten eehter te ontsnappen Daar de drie arres tanten niet konden of vsdlden loopen werd den heer Van Wijk alhier verzocht ze per auto te vervoeren en nu zaten ze spoedig opgesloten Toen de Utreohtsche agenten waren vertrokken kwamen de gevluchten weer naar Houten en zwierven verder tot ongeveer zes uur om het ge meentehuis van veldwachter De G vrijlating van hun vrienden eisehende Zondagmorgen werden de arrestanten lotge laten en nu sukkelde het troepje naar Utrecht Het vervolg van dezen onrustigen nadht vindt plaats in de rechtzaal Houten P — Maandagmiddag Kwani de heer van B uit Utrecht per auto naar de Dijk hoeve alhier Nauwelijks had hij zijn wagen stil gezet of hij merkte tot zijn schrik dat de a.uto in brand gtond De tank bevatte pngeyees Woensdag 29 Juni Gehakt in deeg tomatensaus macaroni Beschuit met aardbeien Voor 6 personen neemt men voor het vleesch gerecht 300 gr kalfsgehakt 300 gr varkensge hakt 100 gr rundergehakt peper zout noot muskaat ui peterselie of zure uitjes en augurk jes en prei Voor het deeg 300 gr bloem 3 eieren 50 gr gist IK d.L melk 150 gr boter wat zout Doe het meel in een kom roer er het zout doorheen en maak in ' t midden een kuiltje Doe daarin de gist die niet met suiker maar met lauwe - melk dun is aangeroerd de rest d6r lauwe melk de losgeklopte eieren en de gesmol ten boter Wrijf uit het deeg alle klontjes en zet het dichtgedekt i uur te rijzen Rol het dan uit op een met meel bestoven tafel of plank en rol het met een met meel bestrooide deegrol of flesoh tot een rechthoekigen lap groot genoeg om het gehakt in op te rollen Maak het gehakt op de gewone wijze aan kruid het en vorm het tot een langwerpige rol Haal deze door paneermeel en braad haar 20—30 min in boter of margarine Laat het vleesch even 50 L benzine en hierdoor durfde de heer van B zijn auto niet meer te naderen Hoog sloe gen de vlammen op De brandweer van hier werd gewaarschuwd doch de wagen was niet meer te redden en gevaar voor de boerderij wasser niet Gelukkig voor den heer van B dat zijn zoa goed als nieuwe üraham-Paige verze kerd was Nieuweibiug Z C — Alhier werd de vrij willige brandweer gealarmeerd om uit te ruk ken naar het erf van den landbouwer J Rij laarsdam Een tas met hooi had zoo sterk ge broeid * dat gesommeerd werd deze uit te gooi en en daar men bang was dat er alreeds vuur In zou zitten werd het noodig geacht dat do spuit tegenwoordig was Gelukkig Is het echter zoover niet gekomen en te half 10 kon de spuit weer vertrekken daar het gevaar toen geweken was Woerden Z.A Zondae had onder enorme be langstelling de opening plaats van het nieuwe terrein der V.V Woerden Voordat de wedstrijd Ajax —^ Sparta een aan vang nam werd allereerst een toespraak gehou den door den voorzitter der vereen den heer J V Mouwerik Jr Hij memoreerde dat het een grootsoh gebeuren was hier 2 eerste klassers aan het werk te zien alsook dat al de voorbe reidingen een zeer groot werk zijn geweest doch de moeite In beloond Hierop nam de aanvoer der van Sparta Formenoy het woord en felici teerde de vereen onder aanbieding van bloe men ook de heer J Mulder feliciteerde de vereen met wat tot heden Is tot stand gebracht De heer J v Beek eere-voorzitter der vereen trad toen naar voren Deze was zeer verheugd ' n ultnoodiging te hebben ontvangen om ' t ter rein officieel te openen waaraan hij volgaarne voldeed Ook hij haalde nog ' n stukje geschiede nis op de vereen betreffende en was zeer ver heugd dat na zijn heengaan de vereen met zulke rassohe schreden Is vooruitgegaan Dan knipte hij ' t lint door wat met groot gejuich ge paard ging Sparta en Ajax betraden toen door een haag van junlores onder luide toejuichin gen het terrein Op het middenterrein werd den spelers van Ajax een bloemenmand aangeboden voor het behaalde kampioenschap van Nederland Onder leiding van scheidsrechter van Woer kom kon dan de clou van den middag een aanvang nemen Onder getuige van een gewel dige schare publiek trapte het zoontje van den voorzitter den bal voor Sparta af Ajax speelde met eenige invallers terwijl Sparta haar eer ste elftal op z'n sterkst dus volledig op de been had gebracht De wedstrijd welke in een gelijk spel 2—2 ein digde was schitterend Formenoy van Sparta met zijn beheerscht en technisch hoogstaand spel was een lust om aan het werk te zien steeds leidde hij de aanvallen zijn plaatsen en schieten genoot eiken keer bijval terwijl de geheele Sparta ploeg met hem meewerkte Ajax speelde een zeer verrassend spel wat ook steeds hoogstaand was trouwens daar zor gen mannen als Twelker ten Have v Deyck wel voor De toeschouwers waren dan ook zeer vol daan over het vertoonde spel Ajax en Sparta hebben met hun spel een goeden indruk ach tergelaten en zullen voor Woerden zeer zeker vele nieuwe voetbalminnaars gewonnen hebben Na de wedstrijd werd spelers en genoodigden een diner aangeboden waar ook nog verschil lende personen het woord voerden Het was voor de V.V Woerden een schitterende dag een dag met recht een gouden bladzij in de analen der Woerdensche voetbalgeschiedenis — Geboren Johannes z van G de Leeuw enP Venhuizen Trijntje Jansje en Annigje doch ters van H V Ingen en A v d Mei Annigje,d van H v Dommelen en H Versloot Wilhel mus Paulus z van P J v d Linden en ' H v.d Berg Adrianus Bertus z van J de Bruin enJ v d Hoek Wilhelmus Johannes Josephus z.van P J M Vermey en H C M v Drumme len Gehuwd Hendrik v d Meent en Petronella Sara Blok Overleden Jan de VHes 74 jaar Jan Rietveld 80 jaar Teunis Vreeswijk 65 jaar Cornelia Ma ria de Jong 60 jaar echtgenoote van A B Boon Vianen K Aan het einde der morgengods dienstoefening in de Ned Herv kerk welke geleld werd door dr J F Wachter werd deze in een kort woord toegesproken door ds H S V Rijs die zijn college geluk wenschte met het feit dat deze thans zijn 25-jarige dienstvervul ling in deze gemeente herdacht Ingevolge een verzoek van den jubilaris zou er een bijzondere collecte worden gehouden ten voordeele der Diaconie Deze collecte heeft op gebracht in totaal f 174.55 n.l f 139.75 in de morgen en f 34.80 in den namiddagdienst Met inaang van Maandag 27 Juni is demelkprijs weder met 2 et den Liter verhoogden bedraagt deze thans 8 et per Liter thuis be zorgd Dooqr het Vianensch Mannenkoor direc teur de heer Jan Coljee Is besloten wedereenige concerten te geven in de ziekenhuizente Utrecht welke concerten ten vorigen jare I zeer gewaardeerd veerden bekoelen alvorens het op den deeglap te leggen Sla het deeg eromheen en plak de uiteinden ook aan de zijkanten der rol met water aan elkaar Leg het broodje op een dun beboterd bakblik en laat het in een matig warmen oven in pl.m ï — 1 uur gaar en bruin worden Snijd het gebak dan in plakken schik deze dakpansgewijze op een schotel en giet er tomaten - of kerrysaus omheen of presenteer deze afzonderlijk Een rest van dit vleeschgerecht leent zich uitstekend om dun ge sneden aan de koffietafel op ' de boterham te presenteeren Waarschijnlijk is het nog het voordeeligste om de tomatensaus met tomatenpurée uit blik te bereiden De macaroni vormt bij dit maal waarbij het zich bij uitstek goed laat combineeren een ver vangmiddel voor aardappelen Geven we als nagerecht fruit bijv aardbeien gelegd op beschuit dan hebben we een geheel volwaardig menu Beleg de beschuiten niet lang van te voren ze worden dan week en onsmake lijk presenteer liever beiden apart N.B Braad vandaag een portie gehakt mee voor morgen en zorg ook dat er genoeg maca roni overblijft Vreeswijk K — Geboren Theodorus Adria nus Cornells z van C v Eijdthoven en C J Derksen Getrouwd F Schermers en G L v d Berg Overleden Levenloos aangegeven kind van G A Schalkwijk en J v Bentum Loenen A F — In April j.l werd in deze gemeente ten nadeele van den heer H v d Grift te Breukelen een auto ontvreemd Na lang zoeken is het thans aan de politie ge lukt den dader van dezen diefstal te ontdek ken De auto was inmiddels tweemaal van eigenaar verwisseld De dader is opgesloten in het Huis van Be waring te ' s Hertogenbosch — Getrouwd Lucas Dalhuisen en Sophia Jannetje van Vliet WOENSDAG Z9 JUNI 1932 H i 1 V e r s u m 296 M - Uitsl VARA-uitzending — 10.00 v.m VPRO — 6.45—7.00 en 7.30—7.45 Gymna stiekles — 8.00 Gramoloonplaten — 9.00 Trio L Cohen — 10.00 Morgenwiidlng — 10.15 Voor Arb i d Continubedrijven Trio L Cohen K Bakker voor dracht VABA-tooneel o.l.v W v Cappellen en gra mofoonplaten — 12.00—1.45 VARA-septet o.l.v Is Eyl en gramofoonpalten — 2.15 P J Kers Jr Onze Keuken — 3.00 Voor de kinderen — 5.30 VARA-sep tet o.l.v Is Eyl én gramoloonplaten — 6.40 Mr A 3 Herzberg Het Joodsche vraagstuk — 7.00 VARA orkest o.l.v H Vi^lggelaar O.a Valse poudrée Popy en Extase Ganne — 7.45 „ Zoo is het leven " hoor spel van Frits Nagl Bewerking D v d Linden Groot Volkstooneel — 8.30 Orgelspel door Joh Jong O.a Ungarische Lustspielouverture Keler Bela en Zigeunerliebe wals Lehar — 9.00 „ Wakker en Tropenduit " — 9.15 Vervolg VARA-orkest O.a Ouv „ Tancred " Rosslnl en Rosen aus dem Süden wals Strauss — 10.00 Vaz Dias — 10.15 VARA orkest met refreinzang door Leo Fuld Populair pro gramma — 11.00—12.00 Gramofoonplaten Huizen 1875 M — Uitsl NCRV-uitzending 8.00 Schriftlezing — 8.15—9.30 Gramoloonplaten 10.00 NCRV-Dameskoor — 10.30 Ziekendienst — 11.00 Concert M F Jurjaanz harmonium en Mej G Koeman sopraan — 13.15—2.00 Concert Rle Dys Ochel alt H Hermaim viool H v d Horst Jr cello en Mevr R A v d Horst—Bleekrode piano — 2.30 Chr Lectuur door Mej Wentink — 3.00 Concert H v Maanen viool L v Maanen(cello en J Rosekrans piano — 5.00 Kinderuur 6.00 Voor de Landbouwers — 7.00 Causerie door Stalkapitein P W Cohen — 7.15 Causerie door A Stapelkamp — 7.45 Ned Chr Persbureau — 8.00 Concert door de HOV o.l.v F Schuurman O.a Eine kleine Nachtmusik Mozart — 8.45 Causerie door mej Dra S K Bakker — 9.15 Carillonbespeling door J Vincent — 10.000 Vervolg concert o.l.v F Schuurman O.a Abschieds-Symphonle Haydn ca 10.30 Vaz Dias — 11.00—11.30 Gramoloonplaten Daventry 1554 M — 10.35 Morgenwijdins — 10.50 Tijdsein berichten — 12.50 Orgelconcert Q MacLean — 1.05 Gramofoonplaten — 1.50 Jack Martin's Hotel-orkest — 2.50—3.20 Northern Studio Orkest o.l.v J Bridge — 3.50 Sted Orkest Bour nemouth o.l.v Sir Dan Godfrey M.m.v Maurice Cole piano O.a ade Pianoconcert in g kl t Saint Saens en 4de Symphonie in G Dvorak — 5.05 Or gelconcert Norah Mine — 5.35 Kinderuur — 6.20 Berichten — 6.60 Engelsche kerkmuziek Radio koor o.l.v S Robinson — 7.10 7.30 en 7.50 Lezin gen — 8.20 Jack Payne en zijn Band 9.20 Berichten en lezing — 9.55 Mozart-Programma Helen Perkin piano BBC-orkest o.l.v Percy Pitt O.a Ouv Zau berllöte Alia turca plano en Conoertsuite uit Idomeneo " arr Busoni — 11.20—12.20 Dansmuziek door Roy Fox en zijn Band P a r ü s „ R a d 1 o-P a r 1 s " 17 ^ M — 8.05 en 12.50 Gramofooniplaten — 9.05 Concert door orkest o.l.v Henri Defosse O.a Soirs Florent Schmitt — 9.50 „ La légende du point d'Argentan " van Four draln M.m.v solisten en orkest o.l.v H Defosse Kalundborg 1153 M — 12.20—3.20 Concert uit Rest Wivex — 3.20—5.20 Concert o.l.v W Meyer Raden — 5.20—5.50 Gramofoonplaten — 8.20 Russische balletmuziek o.l.v W Meyer-Raden O.a uit „ Cassa noisette " Tschaikowsky en Polowetzer Tanze Borodin — 9.15 Vervolg concert Moderne Operettemuziek — 9.40 Raöio-tooneel — 10.35—11.10 1ste Symphonie D gr t Op 4 Svendsen Radio orkest — 11.10—12.50 Dansmuziek Langenberg 473 M — 7.25—8.20 Concert uit Bad Salzuflen — 1.20—2.50 Concert o.l.v Wolf — 4.50—6.20 Militaire muziek o.l.v P MöHer — 8.20 Muslkalisches Durcheinander M.m.v Werag orkest Werag-kleinorkest koor en solisten — 11.05 Concert uit München Rome 441 M — 8.20 Gramofoonplaten — 9.05 „ Dejanice " lyrisch drama in 4 actes van Alfredo Catalani Orkest o.l.v Riccardo SantarelU B r u 6 s e L 508 en 338 M — 5.08 12.20 Max Alexys ' orkest — 5.20 Belgische Sonatencyclus Viool en piano — 5.50 en 6.50 Gramofoonplaten — 8.20 Wagner-concert o.l.v K Elmendorl O.a Ouv Rienzi en uit Lohengrin — 10.30 Concert uit Ant werpen — 338 M 12.20 Max Alexys " arkoest — 5.20 Dansmuziek uit St Sauveur — 6.50 Gramofoonipl 8.20 Zie 508 M 10.30 „ Op het Bureau " vroolijke schets van Fr Lamoen Z e e s e n 1635 M — 8.20 Langenberg — 10.50 Berichten Hierna Concert door de Berlijnsche Or kestvereenlging o.l.v Clemens Schmalstich Moydinm weikt Het nieuwe lersche omroepstatlon in Moydrum bij Athlone is met de proefultzendingen aange vangen op een golflengte van 413 M De energie zal minstens 60 K.W zijn De zender wordt aan gekondigd als Dublin 
HET BOERENBELANG UITGAVEs yJh JOH DE LIEFDE N.V DRIFT 23 UTRECHT — TEL 10026 BIJVOEGSEl VAN HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD 40 ^ JAAt ABDNNEI^EIIIT 8U TOORUITBI PBR WEEK MAAND H 3 MAANDEN ïr p post p mi ir p post p 8 nu fr p r > buit p 3 mill No * 2 EERSTE JAARGANG VOEDING VAN MELKVEE Indien een veehouder zich zou willen verdie pen in de voedingsleer der huisdieren dan zou hij tot de ontstellende conclusie komen dat wat hij dagelijks doet zonder er diep bij na te denken n.l het voeden van zijn landbouwdieren feite lijk een wetenschappelijke basis heeft om van te duizelen Er is in de laatste halve eeuw een wetenschap opgebloeid die zich de bestudeering van de voeding der landbouwdieren tot taak gesteld heeft Een wetenschap van buitengewoon prac tisch belang die echter helaas op zulke in wetenschappelijke peilers rust en moet rueten Öat de eenvoudige landbouwer die juist dit „ boek der wetenschap " zou moeten lezen het voor feitelijk onleesbaar zal verklaren De grondpeilers scheikunde en pbysiologie d.i de leer der levensverrichtingen zijn geen leervak ken der lagere school En helaas moet het mee rendeel onzer boeren met dit eenvoudig onder Wijs de wereld in Velen hebben getracht de kern dezer voeder leer in klein bestek en op bevattelijke wijze „ aan den boer " te brengen Inderdaad is daar door en ook door tal van cursussen bij velen het besef ontwaakt dat de voederdeskundigen hoe geleerd zij ook mogen schijnen en een boer • wantrouwt nu éénmaal tot zekere hoogte „ die geleerde boeren zonder ploeg " toch belangrijke diensten kunnen bewijzen door het geven van adviezen of door na te rekenen of bij een be paalde wijze van voederen tpch de noodige zui nigheid betracht wordt De enorme diensten welke de scheikunde met zijn kunstmest a d landbouw bewezen heeft heeft de landbouwers meer ontvankelijk ge maakt voor wetenschappelijke inmenging in hun bedrijf Doch helaas ontmoet men waar het geldt de voeder-leer nog veel wantrouwen ongeloof en vooral onkunde Toch zal de vee houder goed doen juist in dezen benarden tijd gebruik te maken van een wetenschap welke door nauwkeurig narekenen uitermate geschikt is om bezuinigings-mogelijkheden aan te geven Het is ondoenlijk in een kort couranten-artikel Öe voederleer te behandelen doch een enkel be langrijk principe naar voren te brengen kan fvan groot nut zijn Ik kies als voorbeeld een niet drachtige melk koe Het dier neemt voedsel op wat niet ver teerbaar is wordt als urine en mest uitgeschei den Wat wel verteerbaar is dient Ie voor lichaamsonderhoud instandhouding en groei 2e voor vorming van melk Het voedsel bevat allerlei stoffen scheikundig gesproken doch waar ' t om gaat zijn 2 soorten Van bestanddeelen n.l Ie die welke een zekere zetmeelwaarde heb iben 2e die welke wij verteerbaar eiwit noemen Bijv in 10 K.G goed hooi aldus de scheikun dige treft men aan 3.62 K.G zetmeelwaarde en a K.G verteerbaar eiwit Het lichaamsonderhoud verlangt van beide stoffen een zekere hoeveelheid n.l ongeveer tienmaal meer zetmeelwaarde dan verteerbaar eiwit of om het meer precies uit te drukken per 500 K.G levend gewicht 3 K.G zetmeelwaar de + 300 gr verteerbaar eiwit Krijgt dus een koe van 500 K.G de genoemde kilogrammen dan kan ze „ koe blijven " Doch behalve voor lichaamsonderhoud heeft de koe nog extra zetmeelwaarde en vert eiwit noodig om melk te kunnen vormen want ook melk is om te rekenen in zetmeelwaarde en vert eiwit Het zal dus duidelijk zijn dat men wil de koe melk kunnen geven genoeg van deze stoffen moet toevoegen aan het rantsoen dat noodig was voor lichaamsonderhoud Wij zouden hier het op zichzelf onjuiste beeld kunnen gebruiken van een machine waarmede men melk maakt ' door er voedsel in te brengen Een deel van het voedsel is noodig om de machine aan het loopen te houden de rest moet de grondstof vormen voor hetgeen de machine maakt n.l de melk Tal van onderzoekingen hebben nu geleerd ' dat de machine „ loopt " functioneert als zij per dag krijgt bij 500 K.G levend gewicht 3 K.G zet meelwaarde en 0.3 K.G vert eiwit Was nu voor de melkproductie voedsel van ' dezelfde samenstelling noodig dan was de zaak al heel eenvoudig De zaak is echter ingewikkel der Wij weten dat aan extra voeder per K.G melk per dag noodig is ongeveer J K.G zetmeel waarde en 60 gram vert eiwit Dit is dus niet de verhouding 10 op 1 doch ongeveer 4 op 1 En nu de toepassing Gevraagd hoeveel zet meelwaarde + vert eiwit heeft een melkkoe van 500 K.G noodig die 25 K.G melk per dag levert Zij heeft noodig Ie voor onderhoud van 3 K.G zetm w '- 1 - 300 gr vert eiwit 2e voor melk vorming van 25 K.G melk 25 X 250 gr zetm waarde + 60 gr vert eiwit = 6.25 K.G zetm w + 1500 gr vert eiwit Totaal is noodig 9.25 K.G zetm waarde + 1800 gr vert eiwit Onmiddellijk zal de landbouwer opmerken alles heel aardig doch hoe weet ik nu wat ik geef Hoe kom ik er achter hoeveel K.G zet meelwaarde of hoeveel eiwit er zit in mijn rant soen dat bestaat uit 10 K.G zeer goed hooi 1 K.G haverstroo 15 K.G koolrapen 2 K.G roggemeel 2 K.G maïs meel IH K.G lijnmeel IH K.G grondnoten meel Wel dat is juist het mooie Tal van onderzoe kers hebben dat haarfijn voor u uitgezocht De scheikundigen in samenwerking met anderen hebben alle mogelijke voedsels onderzocht en daarbij de samenstelling genoteerd in tabellen Zij vonden allerlei bestanddeelen doch ook de 2 genoemde zetmeelwaarde en vert eiwit Indien gij nu wilt gaan rekenen hebt gij slechts bijv in Starings Almanak na te slaan hoe het staat met hooi haverstroo koolrapen etc kortom met alles wat gij de koe gevoerd hebt Gij zult dan om bij het voorbeeld te blijven vinden door de desbetreffende tabellen t « ge bruiken in 10 K.G zeer goed hooi zit 3.62 K.G zetm w + 0.5 K.G vert eiwit in 1 K.G haverstroo zit 0.17 K.G zetm w + 0.01 K.G vert eiwit in 15 K.G koolrapen zit 1.125 K.G zetm w + 0.045 K.G vert eiwit in 2 K.G roggemeel zit 1.426 K.G zetm w - 1 - 0.174 K.G vert eiwit in 2 K.G maismeel zit 1.63 K.G zetm w + 0.132 K.G vert eiwit in IH K.G lijnmeel zit 1.092 K.G zetm w + 0.453 K.G vert eiwit in IK K.G grondnotenmeel zit 1.095 K.G zetm w - I - 0.604 K.G vert eiwit Samen 10.158 K.G zetm w + 1.918 K.G..vert eiwit Noodig was 9.25 K.G zetm waarde + 1.8 K.G vert eiwit Gegeven werd 1.158 K.G zetm waarde + 1.918 K.G vert eiwit Te veel gegeven 0.908 K.G zetmeelwaarde en 0.118 K.G eiwit Het rantsoen kan veilig met 1 K.G maismeel verminderd worden Dan is het wel in orde Naschrift Ik gaf een voorbeeld doch men wachte zich er voor nu deze methode blindelings te gaan toepassen Het zou dan mogelijk zijn dat een rekenaar ging uitrekenen dat men een melkkoe zou kunnen voeden bijv met stroo en meel ^ et weglating van hooi Het lijkt heel aar dig maar ' t gaat alléén niet Goed hooi is niet te vervangen Het rantsoen moet dus tevens ge schikt zijn voor een koe en daaraan zit nog al een en ander vast M.a.w uitsluitend met de tabel komt men er niet De bedoeling van mijn schrijven was de aandacht te vestigen op de mogelijkheid van narekenen S STUURMAN Dierenarts DE AARDAPPELZIEKTE Fhythophthoia infestans Het vorige jaar is de aardappelziekte veroor zaakt door de zwam Phythophthora infestans ongekend vroeg en in hevige mate opgetreden Hoewel het eenszins vast staat dat ook dit jaar de ziekte wederom vroeg zal optreden moet toch met de mogelijkheid daarvan reke ning gehouden worden Vandaar dat nu ' reeds speciaal de aandacht vaft de verbouwers van vroege aardappelen maar ook van de latere soor ten gevestigd wordt op de maatregelen die ge nomen moeten worden om door een tijdige be sproeiing van het loof de ziekte tegen te gaan en daardoor schade te voorkomen Deze maatregelen zijn het aanschaffen van de noodige bestrijdingsmiddelen en het nazien en in gereedheid brengen ^ oo noodig ook het aan koopen van sproeiwerktuigen Als die gebruikelijke en met gunstig resultaat toegepaste bestrijdingsmiddelen worden ge noemd Bourgondische en Bordeauxsche pap Bourgondische pap wordt bereid door samen voeging van ia K.G koper-vitriool en i K.G watervrije soda sodex en de oplossing daarvan in 100 L water Bordeauxsche pap wordt bereid uit VA K.G kopervitriool en 1 K.G ongebluschte of 2 L droge gebluschte kalk op 100 L water Voor bijzonderheden over de bereiding en de toepassing dezer middelen zij verwezen naar Mededeeling no 58 van den Plantenziektenkun digen dienst De Aardappelziekte prijs f 0.16 Gegevens over sproeimachines zijn opgenomen in Mededeeling No ^ van den Plantenziekten kundigen Dienst Sproeien en Sproeiers prijs f 0.40 Wat het tijdstip betreft waarop voor de eerste maal het loof bespoten moet worden zij mede gedeeld dat door het Kon Meteorologisch insti tuut te de Bilt telkenmale bekend gemaakt wordt als in een etmaal de weersomstandig heden gunstig of bijna gunstig geweest zijn voor ' t optreden van de aardappel telers zich er rekenschap van geven dat zij de bespuiting zul len moeten uitvoeren zooveel mogelijk in een droge periode zoodat het niet altijd mogelijk zal zijn de uitvoering tot het uiterste uit te stellen Zeer noodig is het de bespuitingen eenige malen tot aan het einde van het groei seizoen uit te voeren daar alleen dan een vol doende bestrijding van de ziekte verkregen kan worden Nadere inlichtingen over alles wat met de bestrijding van de aardappelziekte verband houdt worden gaarne verstrekt door den Plan tenziektenkundigen Dienst te Wageningen en door de bij dezen Dienst werkzame ambtenaren APPELBLOESEMSNUITKEVER Op verschillende plaatsen worden de bloe sems van appelboomen beschadigd door larven van kleine grijze snuitkevertjes Reeds voor den bloei hadden deze kevertjes eitjes in de bloem knoppen gelegd enkele weken geleden zijn uit die eitjes geelgroene pootlooze larfjes gekomen die nu volwassen zijn en zich verpoppen zoodat binnenkort een nieuwe generatie van kevers verschijnt De aangetaste bloesems blijven ge sloten aanvankelijk klei;ren ze zich nog maar spoedig zijn ze bruin geworden Men noemt ze doodskoppen of dompers De beschadiging der bloesems heeft niet altijd schade ten gevolge Ook zonder aantasting dus normaal ontwikkelt meer dan de helft der bloesems zich niet tot vrucht Als het aantal beschadigde bloesems niet grooter is dan de hoeveelheid die normaal ver loren gaat Is er geen schade aangericht Het komt echter ook voor dat vrijwel alle bloesems vernietigd worden en dan is er natuurlijk een belangrijke schade Bestrijdingsmiddelen tegen de kevers of de larven baten op het oogenblik niet meer Om schade in het volgende jaar te voorkomen moet men nu reeds trachten het aantal kevers zoo sterk te verminderen dat de overblijvende geen schade meer kunnen veroorzaken De kevers kunnen gevangen worden met vanghanden De beste resultaten heeft gegeven jutestof zakken goed ter breedte van plm 25 c.M In de eerste helft van JuhI moet men begin BSS de be^njleB om ts le£ge8 Uei heste ig M banden maandelijks te controleeren en dan de daarin aan\^tezige kevers te verzamelen en te dooden De binden moeten tot in het volgend voorjaar om de stammen bev'éstigd blijven Het geheele jaar door verplaatsen de kevers zich zoodat men bij de ' maandelijksche controle tel kens nieuwe kevers vangt Voorlichting en aan wijziggen geven de Plantenziektenkundige Dienst en zijn ambtenaren „ De LANDBOUWPERS " Bermoes-bestrijding Reeds in 1782 wees Nozeman in zijn „ Verhan deling over het hermoes " op het nut van zware bemesting ter bestrijding van hermoes ook ge naamd moeraspaardestaart of lidrusch Hij beveelt in ' t - bijzonder varkensmest aan welke bemesting eveneens door H J B Avis op het Landhuishoudkundig Congres in 1909 werd gepropageerd Dat deze bemesting beter zou zijn dan andere is door vergelijkende proeven niet bewezen Slechts kan men zeggen dat in ' t alge meen zware bijkans overdadige bemesting aan te bevelen is Verder zijn aanbevolen veelvuldig rollen waardoor de nieuw ontwikkelde stengeneden worden afgeknakt en dicht beweiden met paar den varkens of schapen Vooral ook te zorgen voor goede afwatering OUD OF NIEUW „ Ik houd maar wat ik heb dat nieuwe ' k gruw er van " Goed gruw maar zeg waf hebt ge dan In het Landbouwblad voor Zeeland en Noord Brabant schrijft „ Weiboer " over een nieuwe me thode van beweiding het volgende Zoo dichtte de Genestet nu een 80 jaar gele den Het spreekwoord alle verandering is geen verbetering " is niet van waarheid ontbloot Maar hetgeen de Genestet daar zegt „ als ge ' t nieuwe gruwt wat hebt ge dan " is toch zeker ook wel overdenking waard Wat is het oude Is het onverbeterlijk Zijn er geen nadeelen aan verbonden Moet men geen voordeelen derven die op een andere manier be reikbaar zouden zijn Zou het nieuwe ook be ter kunnen zijn en grootere of meerdere voor deelen kunnen geven zonder dat er nadeelen tegenover staan Deze en meer andere vragen waarde lezer dient men zich te stellen alvorens men zich op het standpunt stelt „ dat nieuwe " k gruw er van " Het bovenstaande is Dat stemt de lezer toe Een waarheid als een koe En die koeien-waarheid is natuurlijk onweer sprekelijk van toepassing op de koe en haar zo merverblijf de wei en van deze meer speciaal de methode van beweiden Het is U al wel bekend dat „ Weiboer " de ge woonte heeft speciale aandacht te schenken aan de weiden en het gebruik er van Nu was het hem weer opgevallen dat er op dit gebied velen nog te veel het oude vasthouden Misschien het nieuwe gruwen De nieuwe methode van beweiding toont eeni ge zij het dan niet zeer opvallende verschillen met de oude thans nog veel gevolgde methode van beweiding waarvan we in verband met bo venstaande de belangrijkste even willen noemen Bij de nieuwe weidt men perceel na per ceel af dus niet meerdere perceelen tegelijk,zooals thans soms gewoonte is De perceelen worden in verhouding tothet aantal stuks vee klein genomen zoodat zein zeer korten tijd geheel afgegraasd kunnenworden Het lekkerste en voedzaamste gras laatmen door de meest productieve melkkoeien af grazen de rest door minder melkrijke koeien,droog of jongvee De perceelen moeten niet half afgegraasd blijven liggen Eventueele bosjes worden zoo spoe dig mogelijk afgemaaid Desnoods de laatstedagen als het jongvee er nog in is Deze dierenvreten het afgemaaide bij mooi weer als hetbegint te ruiken wel op als er niet veel is Aan deze methode zijn niet te versmaden voor deelen verbonden die men bij de oude mist In het artikel „ Economisch gaslandgebruik " heb ik getracht enkele daarvan duidelijk te maken Om niet in herhalingen te treden wil ik de voor naamste hier kort weer geven De koeien hebben geregeld versch land,waar ze lekkerder - yreten Het voedsel der beste melkkoeien bestaatsteeds uit jong malsch gras dat licht verteer baar en rijk aan voedingsstof is Bij de oudemethode zitten de koeien vaak weken lang op deoude stoppel te sabbelen Dergelijk voer stilt welden honger maar geeft niet het ideale rantsoenvoor hooge melkgift Er is een kleinere oppervlakte weiland noo dig Het gras groeit intensiever en er blijvengeen meer of minder groote stukken eenigen tijdonaangeroerd liggen zooals anders wel het ge val is De zode wordt fijner en dichter Door hetgeregeld scherp weiden en het kort afbijten dergrassen stoelen deze meer uit De ruwe en minderwaardige grassen ver dwijnen geleidelijk en ook het aantal onkruid planten vermindert Eveneens een gevolg van debetere beweiding en dichtere zode Waar er aan de nieuwe methode voorzoover mij bekend geen nadeelen verbonden zijn moet het ons wel eenigszins verwonderen dat zoo ve len n(»g aan het oude vasthouden Hebben zij « ich wel mm a.fgev£a|igd j^Wat fe ^ ik 4aBÏ « LAGE KALIPRIJZEN Een redactioneel artikel over „ lagere kaliprij zen " ontleend aan de Veldbode van 11 Juni j.l lijkt ons zoo belangrijk dat wij het hier geheel laten volgen Naar wij vernemen zijn de dezer dagen voor het seizoenjaar 1932-1933 vastgestelde prijzen eenh eel stuk lager dan die van ' t afgeloopen ge bruiksjaar Dit is een zeer heuglijke tijding in deze voor den land en tuinbouw zoo benarde omstandig heden Men weet dat bet afgeloopen jaar over de kaliprijzen heel wat gemopperd werd Men vond ze te hoog Nu is de prijsbepaling der kalimest stoffen een zaak waarover natuurlijk de produ centen in de eerste plaats moeten beslissen Zij moeten hun prijzen zóó berekenen dat hun schoorsteen kan blijven rooken De indexcijfers wijzen uit dat de kaliproducenten hun positie nooit gebi-uiken om de prijzen hoog op te drijven De kali was steeds de goedkoopste meststof vóór den oorlog was dat zoo gedurende den oor log en ook daarna toen het den landbouw goed tot heel goed ging bleven te kaliprijzen op een laag niveau Men kan zeggen dat over een lange rij van jaren de kaliprijzen ongeveer ge lijk bleven Daartegenover stond dat de onkosten vroike op de productie der kalimeststoffen gingen dinik ken zooals vele nieuwe belastingen sterk ver korte arbeidstijden enz de winsten der kali industrie kleiner maakten Men zegt wel eens dat de kaliproducenten in dien tijd toen het land - en tuinbouw goed ging een extra-schepje op de prijzen badden moeten leggen Ze hadden dan in den nu heerschenden crisistijd weer met lagere prijzen kunnen komen Achterna is het gemakkelijk redeneeren De kali-industrie heeft evenmin als de geleerde economen zulk een ernstige langdurige crisis kunnen voorzien en huldigde het standpunt lage prijzen groote omzet Die groote omzetten zijn ook gekomen Het kaligebruik nam sterk toe en het stemt tot vol doening dat Nederland aan de spits stond van de cultuurlanden wat het gemiddeld ge bruik van kali per H.A betreft Want dit he teekende dat de Nederiandsche landbouw een eerste plaats innam wat de toepassing der ont dekkingen der landbouwwetenschap betreft Het ging land en tuinbouw daarbij goed Door de crisis veranderde de toestand Er werd bezuinigd waar men kon Ook voor de kalimeststoffen werd minder besteed Echter werd er ook vaak minder kali gebruikt enkel en alleen omdat men de prijzen te hoog vind Men ging daarbij dikwijls uit van een geheel verkeerde vergelijking door tegenover de op prijs blijvende kallmeststoffen de veel verlaagde stlkstofprljzen te stellen Bij de bepaling der prij zen dier stikstofmeststoffen speelden heel an dere factoren een rol Door de enorme uitbrei ding der luchtstikstofindustrie is de toestand op de stikstofmarkt een geheel andere gewor den Er is een zeer sterke overproductie en na aanvankelijke samenwerking tusschen de pro ducenten is er een ernstige concurrentiestrijd ontbrand met als'gevolg dat de stikstofmest stoffen tegen ongekend en onverwacht lage prij zen op de Nederiandsche markt zijn geworpen Ook de fosforzuurmeststoffen zijn door omstan dlgheden in prijs sterk gedaald Men redeneer de Als de stikstof en het fosforzuur goedkooper worden moeten de kallzouten ook lager Men vroeg niet of ze tegen lager prijs geleverd kon den worden en men vergat dat de kaliprijzen steeds zeer laag geweest waren Doch het is ten slotte de producent die In staat is te beoordee of en hoeveel hij met zijn prijzen naar beneden kan Als gezegd zijn sdhoorsteen moet kunnen blijven rooken Een inkrimping al of niet op steekhoudende gronden ten opzichte der kalkbemesting toege past zal voor geen der belanghebbende partijen op den duur gewenscht zijn De producenten hebben hun mijnen en fabrieken ingericht op groote productie en kunnen slechts bij zulk een productie goedkoop fabriceeren de land en tuinbouwers kunnen bij onze intensieve cultuur op den duur alleen voordeel van hun grond trekken wan neer ze doelmatig en voldoende mesten He-c weglaten van kali of het sterk bezuinigen daar op voert tot mindere of halve opbrengsten en het oude spreekwoord „ halve oogsten bederven den boer " zal ook In crisistijden waarheid be vatten Immers zijn de algemeene onkosten bij een slechten oogst gelijk of ongeveer gelijk aan die bij een betere opbrengst Nog verkeerder re sultaat moet echter een in eenzijdige riohting gedreven bemesting hebben De „ goedkoopte " van andere meststoffen kan wellicht aanleiding geven tot zulk een eenzijdige bemesting Het is trouwens al bekend genoeg dat de feiten op verschillende plaatsen in ons land reeds in die richting wijzen Wij herinneren voorts aan de bekende gevallen van kaligebrek bij aardappelen in het afgeloopen jaar waardoor vele velden bruin stonden en hier en daar afgekeurd werden door de poot goedkeurlngscommissles aan het sterk optre den van kaligebrek in koolvelden aan de vele klachten over legering der gewassen en geringe duurzaamheid der producten Dit waren alle verschijnselen welke op een te zuinig gebruik van kali wezen Daarbij komen thans reeds de klachten van eigenaardige bruine verkleuringen in granen die een gevolg zijn van kaligebrek Voor producent en gebruiker is het gewenscht dat geregeld een ruime toepassing van de kali meststoffen plaats - vinden Thans nu dan de kaliproducenten besloten hebben ondanks de moeilijkheden waarmede ze in de eigen Industrie te kampen hebben de prijzen der kallzouten te verlagen mag de hoop worden uitgesproken dat de Nederiandsche land - en tuinbouw weer terug zal keeren tot dat ruime gebruik Het spreekt vanzelf dat er ook andere omstandigheden zijn die den aankoop van Saymestgtoffen beheersdhen in de eerste DINSDAG 28 JUNI 1932 1 1111 | plaats wel de prijzen die boer en tuinder voor hun producten krijgen Laat ons hopen dat ook in dit opzicht een aanmerkelijke verbete ring spoedig zal mogen Intreden Ten slotte moge erop gewezen worden dat de kallproducenten evenals vroeger voor den aan koop in den zomer de piijzcn extra laag hébben gesteld tegenover lateren aankoop Bij - vroege bestelling profiteert men dus " ook van die lage zomerprijzen een besparing welke in deze t^ den dubbel welkom is EEN NIEUWE GIERPOMP Het paaid ervooil In „ de Boerderij " schrijft Observator het vol gende Daarover bereikt ons een bericht uH Fries land Deze pomp — die in den handel Is ge bracht door een firma in Leeuwarden — heeft een pompbuis van 30 c.M wljdte „ en een lengte welke varieert met de diepte van de kolk Nagenoeg onder in de buis is een groote voet ^ klep hartiklep aangebracht en de zuiger gaat dus tot onder in de buis naar beneden Wordt deze van beneden naar boven opge haald dan wordt dus in één slag een geheele pompbuis vol gier in de gierbak gestort dus ruim 250 Liter tegelijk bij behoorlijk diepe kol ken In 4 slagen is dus een vat van lOOO Litec gevuld Het omhoog trekken van den zuiger geschiedt door een paard Dit trekt aan een ketting weikei over een tweetal schijven loopt Moet de zuiger dus 5 % M omhoog getrokken worden dan moet het paard ook 3H M loopen Is de zuiger boven dan zakt deze bij dunne gier door ' t eigen gewicht naar beneden Zit er veel mest in dan gaat dit niet Maar de katrol is zoodanig geconstrueerd dat het paard door loopen kan nadat de zuiger zijn hoogtepunt heeft bereikt en dat dan de zuiger weer neergetrok * ken wordt De prijs moet ongeveer f 160 bedragen Vooral voor bedrijven die niet over electrlcltelt be schikken lijkt deze uitvinding van belang te zijn als de practische ervaringen gunstig blijken te zijn KIPPEN Om de kippen - vroeg „ los " te hebben behoeft m.en niets te doen dan aan do gewone schuif eieni voederbakje aan te brengen schrijft in „ de Kletn - veeteelt " J R uit Oostrum Voorts twee rolletjes waar een tounv over loopt met aan het eind een gewacht ' s Morgens vroeg eten de eerste hennen het in het hakje gestrooide voer leeg met het gevolg dat de schuif lichter geworden door het gewicht omhoog getrokken wordt Bijgaande teekening maiokt deae een-vooiidige en practische vinding voldoende duidelijk BETAALT DE CONSUMENT TE VEEL Vergeleken met den toestand van drie jaren terug aldus schrijft de heer F Keestra in het Frlesch Landbouwblad betaalt thans de Neder iandsche consument ongeveer 5 et per L melk 50 et per K.G kaas en ƒ 1 — per K.G boter min der Hij stelt het gebruik per hoofd der bevol king op 100 L melk 5 K.G kaas en 6 K.G boter per jaar en berekent daaruit dat dus per hoofd en per jaar thans ƒ 13.50 minder betaald wordt dan in 1929 Voor alle Nederiandsche verbrui kers te zamen beteekent dit een voordeel van 106 mlllloen gulden per jaar Stelt men daartegenover een ateunverleenlng aan de Industrlemelk van 2 | et pe L dan komt men tot een bedrag van 75 mlllloen gulden M a w zelfs bij een zoodanige steunverleening zou toch altijd de consument een voordeel genieten van 25 % vergeleken bij den toestand in 1929 ^<< n » KIPPEN MET LUIZEN Men kan de luizen bestrijden met insectenpoe der blj den drogist te verkrijgen of met tabak stof Strooi het poeder tusschen de veeren doch houdt de kop van het dier naar beneden Voeg aan kalkmelk ongeveer 2 S 3 eetlepels creoline per liter toe en bestrijk daarmede de schoongemaakte hokken rekken enz dus alle houtwerk goed de naden een beurt geven Geef den kippen de gelegenheid zich te baden in droog zand waar tabakstof doorheen is ge werkt bijv door dit mengsel in een platte bak te doen zoodat de dieren er gaarne in gaan M -*- EEN MERKWAARDIGE FRIESCHE KOE De Veldbode schrijft Men zal zich herinneren dat het Britsoh-Frlesche stamboek in 1914 39 mannelijke en 20 vrouwelijke fokdieren in Fries land aankocht teneinde den Engelsdben melk veestapel van het genoemde ras ' n noodzalip'ijk geachte bloedverversching te geven Verschei dene der toen geïmporteerde dieren zijn oud geworden maar thans zijn alle dood op één na de koe Inwood Rijpma 10 geboren in Maart 1913 Deze heeft onlangs voor den 15en keer ge kalfd zij leverde naar „ Farmer en Stockbree der " vermeldt 10 geregistreerde koekalveren ea 5 geregistreerde stieren nummer Dit WOl Zonsopj Zonsom Maansc Maanso Waar ijdelhe ginnen houdt c = Buit OVERZICHT Pakken zich weer Veö Lausanne en Gen de ronde dat de conf begin der volgende v met de mededeeling c door een technische Ci derzocht en voorts ve derson voornemens rentie op 17 Juli te zich verbinden wilier te komen Maar — vóór 17 Jt ren Wat de conferentie het dat ze verdaagd het moratorium toch zijde geen gevaar dr nader overleg en tot lüke ba^sis Als die v bedoelt de zaken op < Met uitstel gr telk @^ niet verder en öok tê lijk eens den-moed te Dit is zeker — de D delingen leveren nog en de hervatting van kingen tusschen Herr terugkeer te Lausani groote verwachtingen De Duitsche kanse vloed geraakt te rechtsche pers en de wordt nog steeds ste wakkerd zijn door d eerste dagen der conf toegeeflijkheid van V Ook schijnt Hitler een woordje over 1 Vandaar dat de natio te ' der conferentie zé Hitler inderdaad Voe len gebruiken die di mag nemen voor vóór hij de woestijn Ten slotte wordt oo gelsche regeering te G ningsplan aan de c schijnlijk nog verder plan ' We zijn benieu ' De belangrijkste te ' gen aangevuld met d ten we bier volgendï SPOORWEG Near uit Toulouse trein waarin eenige t bond van oorlogsdeeli station Louhère onsp den zwaar gewond Bi ] Castlerook Col gons van een trein raiUeerd Volgens tot ten zijn acht person wond Nabij Rabada in S treinen met elkaar in op het oogenblik een ' den geteld De stations zijn gearresteerd VROUWEN EN KDi KIELSCHE Kf Dinsdagmiddag is een betooging gehouc deren van werkloozen communistisch gemee binnendrongen en pro oridersteuning Ten sic geroepen De mensche uit«en gedre\en AANVARING BIJ 1 Tóen de onderzeeër ven van Portland ver met het stoomschip F boot De „ Rainbow " li doch de „ Premier " we ramd en keerde naar De passagiers van 1 door den onderzeeër b;cacbt JSr waren 150 ÜsIV-ÏKjf t J 

Kranten

Ga naar