Utrechts Nieuwsblad donderdag 10 september 1931

39e l^Brmm 1931 Opdaag 27000 Exemplaren uitgave N.V v.h JOH DE LIEFDE Bure*.w DRIFT 23 UTRECHT f|o 112 ABONNEMEJJTSPRIJS BIJ VOORUITBETALING per week ¦^^^> 020 maand ' > 0.87è ¦^ 3 maanden 2-60 fr p post p mnd 0.90 OM » I 3 mnd 2.60 Ir p p bult p 3 m 5.50 Telefoon Admin voor Abonn en Advettenliën 10026 VERSCHIJNT Posl Glro No 154949 DAGELIJKS BEHALVE OP ZON - EN FEESTDAGEN Telef Redactie voor nieuws bericbten enz 14507 Prijs der Advert bl ] voornltbel Van 1—6 regels t 1.50 Elke resel meer 25 Cent Advertentiën in het Zaterdag nummer 5 Ct Der regel extra Kleine Handelsadvertemi(>n mlet meer dan 3u \ v I 1 3 aclitereenv pi f 2.60 Elk woord meer 5 Cent per plaatsing Kleine Advertentiën Vraag ev Aanbod één ondervvero hoogstens 25 w éen pi 6U Ct 3 aphtereenv pi f 1.50 Elk woord meer 5 Cent per plaatsing JBit Dammer bestaat uit 3 bladen Zononderg 6.2s Maanonderg 6.08 Zenepg 5.25 VLaaiiopg 2.45 Donderdag September Wia meent dat de eerste stap in ver keerde rioMing nog niet zoo erg Is doet re&da d«n tweeden KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders vanötrecht brengen ter algemeone kennis,lat de wijzigingen in de héffingsversr dening marktgeld genoemd onder 1 A B C en D van'het raadsbesluit van 1 April 1931 - Gemeenteblad 1931 Nr 41 welke wijzigingen zijn afgekondigd cp 9 Juli 1931 in werking zullen treden opt Januari 1932 3654 Utrecht 8 September 1931 ie Secretaris De Burgemeester T DE LANGE FOCKEMA ANDRE/E BUITENLAND Bezuinigingen ook bij de Engelscha gemeenten LONDEN 9 Sept De voornemens der flationale regeering over de geheela linie bezuinigingen in te voeren wor den thans door de groote steden over genomen De stad Plymouth heeft be sloten de salarissen en loonen van iftt gemeentepersoneel te verlagen Over de grootte der verlaging wordt overleg ge pleegd tusschen de stad en de vertegen woordigers van het personeel De stad Cardiff heeft besloten voordat nieuwe openbare werken worden uitge voerd een nieuwe beslissing van het stadsbestuur te vragen Verder wordt gemeld dat de salaris sen bij de politie te Londen waarsohijn Jijk met 12 ^ % en de loonen van de ar Èeiders en beambten van het ministerie van oorlog met ongeveer 10 % zullen tvorden verminderd Het heengaan van dr Cur tius geëlscht BERLIJN 9 Sept De fracties der landvolkpartij in Rijksdag en Pruisi schen Landdag hebben in een gemeen schappelijke vergadering een motie aan genomen waarin wordt gezegd dat de partij met het oog op de gebetirtenissen te Geneve eenparig van oordeel is dat Curtius niet langer lid van het rijks kabinet mag blijven De dood van aart she rtogin Isabella Uit Boedapest wordt aan het HdbL gemeld Aartshertogin Isabella die dezer da gen te Boedapest is overleden was een zeer talentvolle en energieke vrouw Van eerzucht was ze ook niet vrij Doch ter uit het huwelijk van een prins Groy Dülmen en een prinses de Ligne stam de zij uit een geslacht dat zijn stam boom terugvoert tot koning Andreas III uit het oorspronkelijke nationale Hon gaarsche koningshuis der Arpaden De eerste maal dat de aartshertogin eer zuchtige droomen droomde was toen de toenmalige troonopvolger der macb Uge Oostenrijksch Hongaarsche monar chie aartshertog Franz Ferdinand op vallend veel haar huis bezocht en een leder verwachtte dat de aartshertog om de hand van de oudste dochter van het aartshertogelijk paar zou vragen Ach teraf bleken de bezoeken van Franz Ferdinand de hofdame van aartsherto gin Isabella gravin Sophie Chotek te gelden die dan ook later als hertogin van Hoheberg de echtgenoote van den troonopvolger werd De tweede maal dat de aartshertogin koningsdroomen droomde was toen voor enkele jaren een machtige partij in Hongarije den Habsburger tevens afstammeling uit het huis der Arpa den aartshertog Albrecht den eenigen zoon der aartshertogin op den troon wilde plaatsen Het morganatisch hu welijk van den aartshertog maakte ook aan dezen droom zijner moeder een einde De Duitsche regeering en de ontwapeningskwestie LOiN^DEN 10 Sept Graaf Bemstorff heeft aan een vertegenwoordiger van een Engelsch blad een onderhoud toe gestaan waarin hij het standpunt van de Duitsche regeering t.o.v de ontwa peningskwestie uiteen zette De ontwa peningskwestie verklaarde hij is de sleutel van alle internationale vraag stukken Van moreel standpunt gezien is de ontwapening de grondslag voor elke ontspanning en vari politiek standpunt beteekent zij de opheffing van alle ongelijkheden Economisch be schouwd zou de ontwapening de oplo.'s sing van vele moeilijkheden mogelijk maken Wanneer de Duitsche regeering het ontwapeningsplan niet kon goed keuren dan geschiedde dit omdat dit plan niet het beginsel erkent van ge lijkstelling van Duitschland met de an dere staten Op de vraag waarom Duitschland niet het beginsel van de internationale controle heeft erkend verklaarde graaf Bemstorff dat zeker een aanvaardbare formule zou kunnen worden gevonden Men moet dan ech ter begrijpen dat een algemeene ont wapening moet worden gecontroleerd en dat deze controle zich niet alleen ter Duitschland kan beperken De 2 a a k-B o v o ne Twaalf personen gearresteerd R'OIMiE 10 Sept In verband met het onderzoek naar de medeplichtigen van den op 7 dezer in zijn woning te Genua gearresteerde bommenfabrikant Bovone zijn tot nU ' toe nog twaalf personen door de politie gearresteerd Onder hen be vindt zich de zuster van Bovone Jo hanna Deze evenals haar bij de laat ste ontploffing verongelukte moeder zou bij vroegere terroristische acties evenals bij de voorbereidingen van nieu we bomaanslagen die te Rome Napels Triest en Milaan zouden plaats hebben haar medewerking hebben verleend Treinbotsing Twee dooden en acht ge - wonden MOSKOU 10 Sept In de nabijheid van Neweslbirsk zijn twee treinen met elkaar in botsing gekomen waardoor elf wagens werden vernield Twee be ambten werden gedood en acht perso nen min of meer ernstig gewond De oorzaak van het ongeval ia nog niPt vastgesteld. De toestand van Edison NEW-YORK 10 iSept Omtrent den gezondheidstoestand van Edison wordt gemeld dat hoewel geen direct gev.oar bestaat de toestand toch reden tot be zorgdheid geeft Zitting van den Volkenbond GENèVE 9 Sept In de kringen der Italiaansche delegatie staat men ten aanzien van het door Grandi Dinsdag j.l in de Volkenbondsvergadering inge diende voorstel inzake een stilstand der bewapening tot aan de Ontwapenings conferentie op het standpunt dat in de eerste plaats moet worden afgewacht hoe dit voorstel door de andere regee ringen In het bijzonder door de groote Europeesche mogendheden zal worden ontvangen Het ligt niet in de bedao ling om reeds direct met een practisch voorstel te komen Beslissend zal zijn welk standpunt de Ministers van Bul tenlandsche Zaken van Frankrijk en Duitschland alsmede de vertegenwoor diger van de Britsche regeering ten aan zien van dit plan zullen innemen Naar verluidt zou het in de bedoe ling liggen van de drie Scandinavische landen Zweden Noorwegen en Dene marken om het Italiaansche voorstel in de Ontwapeningscommissie van de Volkenbondsvergadering ter sprake te brengen Donderdagmorgen zullen de algemee ne beschouwingen in de Volkenbonds vergadering worden voortgezet Voor zoover tot nu toe vaststaat zal L-jrd Robert Cecil Donderdag Brland Vrij dag en Dr Curtius Zaterdag a.s een rede uitspreken De Commissiezittingen GEiNèVlE 9 Sept Alle commissies van de Vdlkenbondsvergadering met uitzon dering van de derde de Ontwapenings commissie zijn hedenmiddag met haar werkzaamheden aangevangen In de openingszittingen werden slechts formeele kwesties besproken als de verkiezingen der vice-voorzitters alsmede het vaststellen der agenda en het werkprogram De eerste Commissie die voor Rechts aangelegenheden behandelde de kwes tie om het Kellogpact in overeenstem ming te brengen met het Volkenbonds pact Er ontspon zich een interessante discussie waaruit duidelijk bleek dat do belangrijke politieke moeilijkheden nog steeds bestaan vooral ten aanzien van het feit dat eenige mogendheden zich meer of minder openlijk verzetten tegen elke verandering in het Volken bondspact De groote meerderheid der Commissie sprak zich uit voor verda ging der besprekingen Belangrijke ar beid zal ook de zesde Commissie voor de politieke vraagstukken hebben te be handelen O.m zal de Zesde Commissie het rapport onderzoeken van de Euro peesche Studiecommissie Het econo misch gedeelte van dit rapport zal naar de tweede commissie worden verwe zen In de volgende dagen zal de Zesde Commissie zich ook bezig houden met de Mandatenkwestie en de bestrijding der slavernij De besprekingen van de Commissie voor de begrootings - en financieele kwes ties van den Voilkenbond welke com missie heden eveneens hiijeenkwam waren ditmaal bijzonder belangwek kend daar de begrooting van den Vol kenbond door het niet-betalen der le den-bijdragen van eenige staten een te kort aanwijst terwijl vroeger van ver schillende kanten veraocht was om een aanzienlijk ^ verlaging der buitenge woon höoge uitgaven van den Volken bond alsmede de verlaging van de sa larissen der hoogere ambtenaren De begrooting van den Volkenbond is in vergelijking met het vorige jaar wederom met eenige millioenen francs gestegen Het bezoeik van Laval en Briand aan Berlijn GiEINèVE 9 Sept In do kringen der Fransöhe delegatie wordt ten aanizien van de in de perg besproken kiwestie of het bezoeik van Laval en Briand niet te Berlijn dooh wellioht te Balen Baden eal plaats vinden veriklafaird dat in de tot OTJ toe gevoeirde besiprelkiingen het denikbeeld om in plaats van te Berlijn in een andere stad samien te komen met is aangeroerd Men is in Fransche kringen veel meer van meening dal voor een bezoeik van den FranBch'.m tninister-ipreisiden't en vian den minister van Eiudtenlandsoho Zaken slechte de Duitisahe hoofdstad in aanmerking Van komen daar - de Duitsche Rij'kskanjseli'.r en de Duitsohe mimster voor Baiiten landsohe Zaken eveneens in de Frar • sc he hoofdstad eien bezoeik bij de Fran sdhe regeering h'abiben afgelegd Ili^t program der te Berlijn te voeren be sprekingen ie reeds gedurende het be zoek van Rijiksikanselier Brüning en dr Curtius te Parijs in groote Mj'nen vaM geöteld en omivat alle aotueele d^e ' be trelflkingen tussohen Franikrijik en Duitsohland rakende towestias als ook de definitieve regeling inzaike de Saar kwetstie In hoeverre de Duitsohe vraag - stuikiken ten aanzien van het Oosten ge durende het ajs bezoek ter siprake aoU len komen is nog meit definitief beslist Deifinitie'f tot in alle bijizondenheden zal het program worden opgesteld bij de moanenteel plaa-ts ihebibende uitwis selinig van gedaohten tussohen Laval en Brüning en gedurende de bespreikingen te Geneve tussahen den Fransohen en Duitsohen miniister van Bujitemlafldsohe Zaken waarbdj ecihter in het laatste ge val hoofdzaikelijk de teclhnisohe bijizon denheden van het bezoek ter sipraike aui len worden gebracht Geen onmiddeUijik crediet voor Oostenrijk BEIRIjIJN 9 Seipt In een bericht uit Geneve deimenteert Hawag de igeruoh ten volgens wielke voor Oostenrijlt een nieuw orediet onmiddellijik zou worden geopend Ied«rminderd De reis van Gandhi PARIJS 10 Sept Gandhi wordt op zijin reis naar Londen Vrijdagochtend te Marseille verwacht waar ihij door een delegatie van Indische studenten zal worden ontvangen ' Waarschijnlijk zal hij zich via Parijs naar Londen bege ven De „ S t i 11 h a 11 e"-o v er e e n komst onderteekend BERLIJN 9 - Sept De drie betrokken instanties de Rijksbank de Duitsche Gouddiscontobank en de Commissie der T'anken hebben iheden het Stillhaltever ag geteekend Het verdrag wordt van kracht op den A li ^ waarop de Bank voor Internationa ¦'¦''/" Betalingen de bevoegde instamtles • mededeeling doet toekomen dat alle ifijen het verdrag hebben geteekend De tekst van de Stillhalteovereen - mst zoomede het mantelverdrag zul - 11 zoodra het Verdrag in werking ~ cdt bekend worden gemaakt BINNENLAND ardeiijen op aibetaling in Argentinië Mamens de Stichting Landverhuizing ' dorland wordt ons geschreven y.en bijzondere kans wordt geboden i;i tien flinke land - of tuinbouwers 111 zich zonder dat zij over meer ^ eld c-;cliikken dan benoodigd is voor den jvertocht op een complex van prima rehcet geïnstalleerde bedrijven te vesti gen In het algemeen dient men derge - lijke aanbiedingen uit het buitenland met eenige voorzichtigheid tegemoe Nederlandsche nijverheid is zeer in het gedrang en er is niets dat haar beschermt Men slacht liever de kip met gouden eieren waarvan wij allen moe ten leven De geweldige drukkende last die ons land torst wordt steeds zwaar der terwijl de schouders zwakker wor den zoödat wij spoedig een ineenstor ting van de Nederlandsche welvaart en nijverheid zullen zien Rijk en gemeen te verwaarloozen deze industrie door bestelingen oVer de grenzen te plaatsen Een commissie voor werkvérruiming die werd gesticht hoeft tot op heden nog nieta anders gedaan dan telegram men gezonden aan die en die menschen om haar lleedwezen uit te spreken dat een bestelling weer over de grenzen Waa geplaatst De C P H die z.g strijdt voor de arbeiders helpt hen nog meer de diepte in Dit spreekt vanzelf De communis ten moeten alachtoffera hebben die niet gebruikt worden voor het goede maar misbruikt voor het slechte Tegen Kerstmia 1929 werd door de communisten geld gevraagd voor de kinderen der communisten In een paar dagen was het geld weg en liep het be stuur stomdronken door Amsterdam Spr werd in Amsterdam voor de keuze gesteld geldelijke ondersteuning of „ de Bezem " Spr „ krepeerde " liever dan te eten van de rooie „ smik-smak " De communisten doen niets anders dan sto ken haat zaaien wanneer er ergens een staking is uitgebroken en stakingen uitlokken bij de werkverschaffingen Onze rijen zijn zuiver en moeten zui ver blijven om de Nederlandsche be langen te behartigen De coöperatieve staat zal eenmaal de oplossing van het werkloosheidsvraag stuk brengen En daarom „ Nederland voor de Nederflanders en daarom het fascisme " Na 10 minuten pauze kwam aller eerst in debat de heer Van Wins'jim C P H De heer van Winsum ving aan met do mededeeling dat zijn debat op 10 minuten werd gerantsoenooni Spr kan deze „ ralelzooi " niet in zoo'n korten tijd ontwarren Wij meenden hier een principieel overzicht te krijgen over de werkloosheid en we hooren niets dan een scheldpartij op andere partijen aldua spr Van de fascisten hebben wij wat de werkloosheid be treft nieta te verwachten Wat de fas cisten met de werkloozen in dezen don keren tijd willen doen heeft de heer Baars niet verteld Spr verlangt hierop antwoord Dacht men dat men met hot naar huis sturen der gehuwde vrouwen de werkloosheid zou verminderen Spr wees er op dat de heer Baars wei eens tot bedelarij was overgegaan en dat bij daarom naar bet fascisme was gegaan Spr besloot met de vraag wat de heer Baars hiervoor had betaald gekregen De heer Baars wilde eerst de be schuldigingen beantwoorden Dat hij in het fascisme was getreden had hij ge daan na zich van allo kanten te hebben laten inlichten Wat hij voor zijn baan tje betaald kreeg was minder dan Lou de Visser verdient Van de f 45 die spr verdient wordt weer f 25 terug gestorl in de bondskas Applaus I De communist.en mochten in den ' Haag demonstreeren en de „ Interna tio -* nale " zingen en de fascisten nog niet hun eigen Nederlandsche lied Applaus Vervolgens nam de heer S o e s b e r-l gen eveneens C P H het woord die er op wees dat het kapitalistische stel sel oorzaak is van dezen crisis WIJ ala communisten willen het kapitalisme aantasten om de crisis de wereld uit te helpen,'zooals het in Rusland ia gi'-i gaan waar werk is Hoe de fascisten ^ het zullen doen hoort men niet BIJ dei kapitalisten is het de bedoeling de cri-j sis af te wentelen op de arbeiders Wan - ¦ neer ds heer Baars op de ambtenaren wat te zeggen heeft dan helpt hij het kapitalisme Wij moeten vechten v.wr den 7 uren dag Hevig tumult De heer van Winsum protesteert De heer Baars deelt mede dat hif even wil zeggen dat elke fascist die in terrumpeert niet waard is het zwarte hemd te dragen Applaus De heer Soesbergen merkt dan nog op dat de fascisten alleen maar on derting krakeelen en niet meehelpen het kapitalisme ten gronde te brengen * Luid geroep rood front De heer Baars beantwoordt een on ander en merkt o.m op dat de heer Soesbergen wil vechten voor den 7-urea dag In een demonstratie in den Haagliepen de communisten met een doek voorop „ 7-uren dag " terwij'l de stoet sloot met eo doek „ 6-uren dag " Wanneer mendenkt dat Rusland het werkparadijais dan vergist men zich en anders moe ten de communisten er eens heen trok-i ken \ met ' n doek „ 6-uren dag " Wanneer luen Het kapitaal dat er is moet gebruikt worden gestoken in rendabele onder * neming Wij eischen voor lederen Ne derlander een bestaan op Nederland sche bodem Met een kort woord van propagandai voor het fascisme eindigde spr Direct daarop stonden de fascisten op en zongen met uitgestrekte hand het „ Wiahelmus " terwijl de communisten de „ Internationale " zongen Op het Vreeburg bleven nog groep * jes menschen staan Ongeregeldheden j kwamen niet voor — o — Het Jaarbeuis-cabaiet ^ Der traditie getrouw do<:h thans le-i yens rekening howdend met het bi}zon-i der karakter dezer Beurs engageerde de directie van het Jaarbeurs-Restau-i rant een „ Jubileum^.program(ma " waar - f i naar onmiddellijk dient vermeid ary en Erik weer ivoor-komen Tijdens de voorjaarsbeurs maaktert ze het programma van het Jaarbeurs^ca-i baret zoo buitengeiwoon aantrekkelijk door hun rolschaats-dansen Het oVer -< weldigend succes was volmaakt évenrei dig aan hun verrichtingen en wat nim-i mer gebenrde zij werden wéderOm op het programma geplaatst om naar gis teravond bleek opnieuw Utreehlsche triomfen te behalen Mary en Erik « ijn ditmaal vergezeld ¦ van een dame die om het zoo maar eens uit te drukken met hen itoedo rijdt en bijvoorbeeld in een fraai Bicdvjfr meyer trio al eveneens een decoratieve figuur is Veel applaus had men voorts over voor het duo „ Iren und Lucian " oen paar dat zingt en onderscheidene iö struimenten bespeelt repertoire vormend door vertolking van tal van „ schlagers ^ Tauber-liederen en tango's Natuurlijk houdt dit door Max vanGelder verzorgde programma ook eéti dans nummer in met elegance en fan-i tasie gebracht door Dora Kasan en NêSn ter die ook in het Palais de Danse teSeheveningen optraden ^ Als entraineurs fungeeren George « nlMoury terwijl het orchestre „ Burbach"voor waarlijk kostelijke dansmuziek zorgt j Onder het speciale Jaarbeurs-am^use iroent mag voorts gerekend worden hdt concerteeren dat een uit Hollandscfie mnsici samengesteld orchest in dè „ Ddetsche Taveerne " doet in wier bovea zalen bovendien gedanst wordt zoodat ook hier gelegenheid bestaat zich de ia -' kenzorgen een oogonblik uit het hoofö te zetten Ver tot Bev der Bel van Sleoht hoorenden Afd Utrecht Gisteravond was er in de Ambaoht str 12 een tentoonstelling van door S H volwassenen en kinderen gekweekte kamerplanten en tuinplanten Na de prijsuitdeeling hield de heer Romeyn die met den heer Meuleman de Jury had gevormd een onderhoudende en belangrijke voordracht over het kwee ken vooral als aanvulling van het te kort voor hen die op hel gebied van het gehoor zooveel moeten missen Harte lijke bewondering uitte de hortulanus voor den kweeker van de groep van ka merplanten welke den eersten prijs won den heer Kroon die iets waarlijk prachtigs had gepresteerd Hij schetste de behandeling van vele kamerplanten en wist op pakkende wijze de liefde tot het kweeken te wekken De heldere huisvrouw die met haar verlangen om de kamers „ eens flink door te laten tochten " en haar neiging om planten te „ gebruiken " als aanvulling van zon looze kamerhoeken de planton vaak erg te kort doet kreeg daarbij een vriendelijke veeg uit de pan Iets zeer moois van dezen avond was,dat slechthoorenden van alle doof heidsgraden de lezing uitstekend kon den volgen doordat het bestuur eens inde bus had geblazen en een groepstele phoon had gehuurd Dat prachtige toe stel gaf bet gesprokene volkomen hel der weer Het is een vurige wensch van iedere afdeeling dezer vereenlging zulkeen groepstelefoon te bezitten omdat demogelijkheden voor haar bijeenkomstendaardoor oneindig worden verruimd De meeste afdeelingen hébben dat doelreeds bereikt en het Utr afdeelingsbe / stuur wei'kt aan plannen om dezen jft«'renlang gekoesterden wensch eveneen » te verwezenlijken ^ - -* 
AGENDA Donderdag 10 September TIVOLI 8i uur Utr Sted Orch«st folksconcert o 1 v Adolf Kienzl SCHOUWBURG 8 uur Neger Theater Louisiana " Neger-revue TIVOLI 8i uur Utr Sted Orchest 1 « folksconcert o 1 v Adoll Kienzl Vrijdag 11 Septembar SCHOUWBURG 8 uur Neger Theater ^ Loulslana " Neger-revue Maandag 14 September SCHOUWBURG 8 uur Ver Rotterd Holstad-looneel „ De Koning drinlst " Gem abonn I Dln.sdag 15 SeDtember SCHOUWBURG 7i uur Stadttheatre Alalnz „ Der Zigeunerbaron " Medew U S O en Toonkunstkoor Donderdag 24 September SCHOUWBURG 8 uur Ver Rotterd Hofstadtooneel Gem abonn II Vrijdag 25 September SCHOUWBURG 8 uur Ver Rotterd Hofstadtooneel Gem abonn III Donderdag 8 October SCHOUWBURG 8 uur Kon Ver Het N«d Tooneel Gem abonn II Zaterdag 17 October TIVOLI 8 uur Ver Bato Jubileum ultToerlng Zaterdag 24 October SCHOUWBURG 8 uur Het Schouwtoo aeel Gem abonn III Zaterdag 31 October SCHOtrWBURG 8 uur Tooneehved « trljd Molière Donderdag 5 November SCHOUWBURG 8 uur Het Sohouwtoo neel Gem abonn II Maandag 9 November SCHOUWBURG 8 uur K V Het Ned Tooneel Gem abonn I Zaterdag 21 November SCHOUWBURG 8 uur Gezelschap Ver kade Gem abonn III Donderdag 26 November SCHOUWBURG 8 uur Gezelschap Ver kade Gem abonn I Donderdag 3 December SCHOUWBURG 8 uur Gezelschap Ver kade Gem abonn II Zaterdag 12 December SCHOUWBURG 8 uur Ver Rotterd Hof stadtooneel Gem abonn III Maandag 21 December SCHOUWBURG 8 uur Het Schouwtoo neel Gem abonn I Donderdag 14 Januari SCHOUWBURG 8 uur Het Sohouwtoo neel Gem abonn li Zaterdag 16 Januari SCHOUWBURG 8 uur Het Schouw tooneel Gem abonn III Maandag 25 Januari SCHOUWBURG 8 uur Kon Ver Het N«d Tooneel Gem abonn I Donderdag 4 Februari SCHOUWBURG 8 uur Kon Ver Het Néd Tooneel jem abonn II Zaterdag 13 Februari SCHOUWBURG 8 uur Kon Ver Het Ned Tooneel Gem abonn III iSti-S Ds avottluien van Bticky Honse Kiöderrevue in dé Rem - ¦- ¦..,'' brafldt Üe N V Nationale revue voerde giS ' térmiddag voor Ket uitverkochte Rem brandttüeatêr op „ De avonturen van Mlcky de muis " een aardige goed ver zorgde kinderrevue Clairette Hammé die de zeer ver moeiende rol van „ Micky " vervulde deed dit bijzonder goed - É«ar vroolijk optreden en haar'le^ke muiienstreken gingen er in als koek bij de jeugdige bezoekers De revue ving aan in een poppenwinkel waar de pop pen voor 24 uur het leven kregen van dê tooverfee Micky de Muis gaat dan met twee der poppen ds wijde wereld in achfêrvolgd door den poppendokfer en Felix den kater De finales en het einde der verschillende tafereelen waren mét groöte zotg behandeld fin ontegenzegge lijk bijzonder mooi Maar de goed uitge -' voerde dansen en de zeer fraaie klee ' Jing die BChitterde van gouden en zil ^¦ ei'fen kleuren gingen waarschijnlijk tvel hoven de pet van dit jeugdige aaij lachtige auditorium Een aardige afwisseling was een groóte zangwedstrijd voor de kinderen onder leiding van Lou Bandy Zes kinderen werden op het podium qebracht om een liedje te zingen terwijl de overige kinderen als jury moesten fungeeren Het „ Micky Mouse"-liedj6 werd hierbij een succes en het zang sèX-tèt kvifam met een aanrdigen prijs vari hét tóOnèel af M irtrechtsche VischtentoonsielUng De Vischtentoonstelling welke 15 16 17 September in Hotel de l'Europe ge houden zal worden ondervindt in krin gen van belarighebbenden alle mede wêfkifig Bén groote verscheidenheid van zee en rivierviach tevens zee - en rivier aquaria zullen een zeer beziens waardig geheel vormen Voor de wetenschappelijke afdeeling zotgt het Microbiologisch en Hydrogra fisch Visscherijonderzoekinstituut te ien Helder Dé Utrechtsche Industrie - en Huis houdschool zal door een groot aantal opgemaakte visclischotels de dames toofien wat er van visch te maken ¦ is Tijdeiis de tentoonstelling zal aan de ' ijezoekende dames éen boekje met een 504al recepten tot hêt bereideü van vJsch aangeboden worden De inzendingen zullen beoordeeld ¦ worden door een jury bestaande uit de héeren J F Boot Az « Den Taag N Hlenstra Amsterdam Jac Vooys Sche vêningen Voor de bekroningen werden médail les geschonken door den Minister van fiinnenlandsche Zaken Handel en Landbouw den Commissaris der Ko ningin prov Utrecht de gem Utrecht en verschillende andere belangstellen den Om in het kader van den vischhandel te blijven ontvangt elke SOste bezoeker een gerookten paling lüti Bpnd van Cbr babketspatioom Vftnmoreen werd in een der zalen van hotel de l'Europe een vergadering gehouden door den Ned Bond van Chr Bakkerspatroone De vergadering die geopend werd met jjsalmgezang schriftlezing en gebed stond onder leiding van den heer J Bakker uit Groningen die vervol gens een welkomstwoord sprak en er [ 0p wees dat de bopd zich iet _ meest in bet Noorden van ons land heeft uitge breid Spr gaf een kort overzicht van de cri sistijd voor de landbouwers De regeering riep een tarwe-wet in het leven We weten nog niet wat deze zal brengen doch ze zal waarechijnlijk nog last veroorzaken om een goed pro duct te blijven maken De hloem die echter door de regee ring gebruikt moet worden is nog al meegevallen De slechte economische toestanden dreigen nog erger te worden en spr be sloot met den wensch dat de Heer Zijn licht jal laten schijnen over de ' Neder landers Daarna werd het woord genomen door den heer B o n t e k o e die o.m de aanwezigen welkom heette namens de afd Utrecht in het bijzonder tot de da mos die haar echtgenooten hadden ver gezeld Na vaststelling der notulen van de vorige vergadering werd liet jaarver slag van den secretaris vastgesteld Hieraan ontleenen wij het volgende Het aantal leden wae gestegen inet 50 op December 1930 zocdat het leden tal toen 174 bedroeg terwijl het thans ongeveer 360 groot is Het jaarverslag van den penningmees ter geeft een voordeelig saldo aan van f58.67 De balans sluit met een bedrag van f 86438 Bij de behandeling van de contribu tie 1932 werd met algemeene gtemmen besloten deze op f6 per jaar te stellen Bij de bespreking van het bohds or-gaan wordt er op aangedrongen een beter verzorgd blad uit te geven en dat wekelijks verschijnt Het hoofdbestuur zal in de eerstvol gende vergadering aandacht aan dit ver zoek schenken Vervolgens heeft de verkiezing van een voorzitter plaats daar de heer Bak ker aftredend is Het hoofdbestuur stelt voor de heeren J Bakker Groningen en H v d Veen Leeuwarden De heer 3 Bakker werd herkozen 9e Hervormde Gereformeerde Piedi > kantenverBaderlBg Onder voorzitterschap vam dr P J K r o m s i g t voorzitter van het mode i-amen waren Jieden de Hervormd Ge-reformeerde Predikanten in negende vergadering bijeen in een der zalen van het Hotel des Pays Bas alhier Het openingswoord werd gesproken door ds J C G Gobius du Sart predi kant teWijk hij Heusden naar aanleiding van Zacharifts 4i Voorts vermeldde de agenda refera teii door ds 3 G Woelderink predi kant te VreéeWijk en ds T Klooster man predikant te Amsterdam resp < orver d'6 onderwerpen jHet Verhond " en „ Christendom en Oorlog " Dr P J K r o m s i g t van Amster dam opende de bijeenkomst mét gebed en het doen zingen van Ps 3 i waar na spr de aanwezigen öiet een enkel woord verwelkomde Garnizoensberiditan Het lete regiment veld-artillerié beeft op zijn marsQlï naar de legerplaats bij Oldenbfoek voor de Koningin gedefi leerd op het Soerensche veld benoor den Hoog Soeren H M verscheen al daar met gevolg te paard en sloeg te paard zi1t«nde het voorbijtrekken Vtn de troepen gade De Koningin betuigde haar tevi*edenheid over het defileerefi van het regiment welke commandant luitenant-kolonel G L M H Higly H.M eerbiedig dankzegde voor de hooge eer die het regiment gémoten had om voor haar te mogen defile«ren en op die wijze een Mijk te hebbén mogen geven van zijn aanhankelijkheid én trouw De adsp reServe-officier van gezomd heid H H Fünke van de Ie compagnie hospitadlsoldatén alhier is benoemd tot réserve^officier van gezondheid 2e klas se — ie luitenant Oonglas ' Bevuer^efetté Louisana ÉrHst Krauss waagde het den step dancer Louis boUglas met zijn gezel schap mee op tournee te nemen en deed eerst Utrecht aan d*t gisteravond ech ter weinig bemoedigende belangstelling toonde ' Maar de wegblijvers hadden ditmaal wel zeer in het bijzonder ongelijk en Krauss noch Douglas noch wie ook van zijn gezelschap behoeft zich onge rust te maken over de vtaag of dé tournee wel succesvol zal zijn of de réis door Nederland wel zal slagen Het eerste publiek waarvoor hier werd opgetreden heeft geklapt fliet dé voeten gestampt en gejuicht en ware de schouwburg bezet geweest men had van de enthousiaste ovatie tot in allo uithoeken der stad notitie kunnen ne men Louisiana is een neger-révue naar men weet Utreeht zag al eerder ne gers optreden en oordeelde toen zeer verschillend doch wat Douglas ' gezel schap heeft te brengen kan slechts een gelijkluidend en alleszins gunstig oor doel deelachtig worden Louis Douglas is de oogenschijnlijk„zwakke " spil waar alles om draait.Hij is niet forsch hij dringt zich nietop hij heeft voortdurend een lachjeover het gelaat alsof hij Zich veront schuldigt voor het feit dat hij zoo bru taal is ook even de aandacht te komenvragen Maar wanneer hij danst zi^gtof acteert dan is hij de sterkste v»nallen dan maakt zijn figuur zich losuit het ensemble en begrijpt men z|jninnemend lachje als een bewijs van ideabsolute zekerheid Waarmede hi zjjnoptreden tot een overweldigend suC(^maakt ''.< In den staf van Dónglas worden vendien figuren aangetroffen wier dewerking aan het welslagen der tooning niet doet twijfelen En al b kenen „ namen " hier maar weinig geneD die ^ alsno ^ dg ^ le£;enbeid ^'| ten waaraemen deze geweldige Krauss attractie te gaan zien kunnen met ge rustheid bijzondere aandacht wijden aan Francis Mores Byron Jones of Ralph Thompson zoomede aan de da mes van het gezelschap en de girls Louis Douglas wiens voet-geratel alle denkbare rythmen aangeeft berelKt een climax wanneer hij zijn step-dans over en op een trap uitvoert een num mer dat het oor en zelfs het oog wel zoo bekoort dat men niet dan door lan ge applaus roffels van zijn ingenomen heid blijk kan geven De revue ze is een opeenvolging van aan elkander sluitende scènes ge speeld voor frisschc effectvolle achter doeken begeleid door een phenomenaal musiceerend neger orchest dat solisten rijk is die op hun beurt stormafltigen bijval oogsten Het karakter der i-evue is nauwelijks te vergelijken met hetgeen wij hier on der dergelijk tooneelwerk verstaan De tekst brengt een enkel toelichtend woord de songs wekkan de vereischte stemmingen de dansen zijn onstuimig wild zelfs nu an dan het rythme Is daverend het tempo adem-benemend soms Komische scènes worden even eens geboden scènes waarin een bij zondere humor aan het woord is naief op het eene oogenblik even later weer van geraffineerde fljn-geestlgheid En gansoh den avond door klinkt het geratel der water-vlugge voeten waar mede Douglas ware wonderen doet waarmede Douglas en de zijnen het Utreohtsche publiek nog twee avonden bet Nederlandsche publiek gedurende enkele weken tot enthousiasme op zul len voeren — o — Een nieuw Otatoriom van Joh Winnubst De Utrechtsche componist Joh Win nubst heeft een oratorium voltooid ge titeld „ Jerusalem " Het werk i.i ge schreven in drie deelen voor soil koor en orkest Dn tekst i « door H W Michaelig ont leH Schrift in de Holland sche vertaling De eerste uitvoering zal plaats hebben te dezer stede in Ja nuari 1932 — O — Weer esn riiwielbelastingplaaije gestolen Bij de politie werd weer eens aan gifte gedaan door iemand ten wiens nadeele een rijwielbelastingmerk was gestolen van zijn fiets welke hij eenige oogenblikken onbewaakt voor een per ceel aan de Mariaplaats had neergezet Te water ¦^ 0 ^« waiar fi:^j ^ ¦¦'?• Vantóór^en reed ' n jeugdige bitkïSi'g ^ knecht met ' n driowielige bakfiats op den Blauwkapelschéweg Do jongen die geheel rechts van den weg reed voelde plotseling de fiets wegglijden Hij Sprong nog bijtüds van de fiets djch deze kwam in het naast den weg stroo mend watertje terecht De smakelijke inhoud van gebakjea en chocolade ar-tikelen moesten als verloren worJcn beschouwd De bakfiet.3 die zwaar ¦?>!• laden ^ as is met groote moeite ioor eenige burgers op den weg gebracht Bizondere brand Hedennacht te ongeveer 1 uur werd de brandweer bericht dat er een hoop afval in brand stond op een terrein bo hoorondo bij perceel Adr van Ostads laan 129 Bij aankomst van de brand weer bleek dat er een hoop op elkaar gestapelde takken in brand stonden welke door den bewoner zelf reeds vroeg in den avond waren aangestoken Daarfla had hij het vuur met > vaipr gedoofd doch naar gebleken is onvol doende Het brandje is met één straal op 13 waterleiding gebluscht ' ItniiaAaidtf naa loop oaGeApaaH Vanmiddag omstreeks half drie botste een auto op de Oudegracht zoodanig tégen een met bloemen beladen hand wagen op dat dit vehikel een kwart draai omsloeg en vja een groote spie.!5el ruit in de étalage van den Velo wasch-machine-winkel terecht kwam Eenige matbines hekvvamen door ditongeval nog al schade Het ongelukwerd veroorzaakt doordat dé passage«eer nauw was Een Volendamimer or-kest concerteerde nl op de werf waar naar eon vrij groote menschenmehigtélangs de Oudegratht-balies stond te luis tere » ^ dorrésifoitdantie Eenig personeel-Lnzendingen Waar van de schrijver zich niet bekend maakt bij de redactie kunnen nimmer ge plaatst worden UIT DE PROVINCIE 2eist A.T — Bato's een daag-ache wandeltóOht Voor dé op Zondag 13 Séptétütoér a.s te houden één-daagsche wandeltocht over 50 K.M welke de gymnastiekvereeftiging „ Batö " ta Zeist zal organiseeren bestaat een overweldigend groote belahgstêllin,4 Reeds werd door ruim 500 personen al dan niet in vercenigingsverband voor dezen tocht ingeschreven Van do volgende vereenigingen netrten groèften van 10 of meer personen deel „ Sparta " Nijinegen „ Balava " Nijme gen Sportclub „ Mulo " Velpj Zwolsche Wandelcluib Zwolle R.K Sportveroen „ Noviomagum " Nijmegen „ Bato " Zeist „ Excelsior " Nijmegen de Rot terd Wandelsportvereen de Haag sche Wandelsportvereen Wandélcl'ib Nttmegen Sportafd „ De Jonge Werk man " Nijïnegêin „ de Antilopen " Lel den Ie Hospitaal-compagnie Utrecht „ Hellas " Utrecht „ S.LO.S " Nijmegen Nljimeegsché Korfbal « n Athl vereen „ Noviomagum " jVlug en Lenig " Nijme gen HilVersumsChe Wandelsportvereen en wandelclub „ Wychen " Groepen van 5 of meer doch öilnder Mn lO deelnemers kójmen van b«t Ned Roode Kruis Nijmegen „ E.M.M " Nij megen „ S.F.C " Nijmegen „ Ibis " Nij megen Bereden Politie Amsterdam Gymnastiek ver „ Amsterdam " Gymna stiekver „ Fr L Jahn " Edam en de „ A.V.A.C " Amsterdam Start en finish zullen bij hotel Bosch lust zijn géivestigd welk hotel den ge heelen dag ter beschikking is voor de deelnamers en verdere belangstellenden Het vertrek is bepaald op 10 uur ' s morgens Terecht mag gezegd » worden dat in dien er niet te veel wegblUvers worden genoteerd deze nationale wandeltocht na den Vierdaagsche de meest belangrij ke belooft té worden Welke totnutoe door een of andere sportorganisatie werd georganiseerd Te hopen is het dat goed'weer deze bij uitstek gezonde sprortdag zal begun stig«n Het parcours loopt langs een der meest mooie gedeelten van do pr.>.'in ei e SPORT MOTORSPORT Uotorraoes ta HUvaisiun De HHvers Grastoaan Motor-ren-ter zal Zondag aA haar vierden tevens laa.tBten wedstrijid vrt dit seizoen ihou oen waarbdj er naai - gestreefd ia een foeer bljizondfir programma samen te stellen Beihalvie races voor Juniores 350 cM3 in serieis zal er in de 500 cM3 klasise een wedstrijd in 3 manches plaats hetn ben terwijl do wedstrijden nfoor de niieiuwelimgen zoowel in d « 350 als in de 500 cM klasse alle dn manohe » ven*e d'cn zullen worden De korte baan wed-slrijden voor seniorea lh«(b4>en in eeriee plaats Het belangrijltste nummer zal onge twijfeld zijn eien langa baanrace voor senaorea 360 en 5000 ciM3 om het kam pioensclliap - van Hilversuim In eltoe klasse zniUen hiervoor 10 van de heste renners met elkaaa " den strijd aanihinidien Men treft eir oja rijders aan als v d Pludjim Oo3tea1baan v Gent v Pelt v Dijik V Dalen Al Bcnee en Hart man waaruit wel voldoende blijkt dait de races een spannend verloop waar borgen LAATSTE BERICHTEN Lid Eeiste Kauei Bij het Centraal Stembureau is be richt ingekomen van den heer M Vis ser te Leeuwarden die na hel bedan ken door minister Reynler gekozen is verklaard tot lid van do Eerste Kamer in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer 3 V HendriX dat hij zijn benoeming tot Eerste Ka merlid aanvaardt Ptinsea Jtüiana naar Parijs » ^^"^ II.K.H Prinses Juliana is hedenoch tend naar de Koloniale Tentoonstelling te Parijs vertrokken De Prinses was vergezeld van Jkvr D H Tets eerste hofdame van H.M de Koningin Jkvr A baronesse Schiramolpenninck v d Oyo hofdame van H M do Koningin en Mr J C baron Baud kamerheer van Prinses Juliana De Prinses zal incognito te Parijs verblijven UU Indie Verloven bij de Kéderl Handelmaatschappij opge - schort BATAVIA 9 Sept Aneta De fac tory dor Nederlandsche Handelmaat schappij schortte met ingang van 1 Jan 1932 alle buitcnlandsche verloven voor onbepaalden tijd Op *\ De Merapi weer in wer king DJOKJAKARTA 9 Sept Aneta Een op de helling van don Merapi geplaat ste assislent wedana rapporteert dat de Merapi wocr rommelt en werking der solfatareh aantoont Echter is van öe Merapi geen zwaardere inwendige Werking geconstateerd ofschoon nog steeds toevloed Van lava plaats vindt én de afstortingen van lava regelma tig voortgaan Da opening van de zitting der gtaten-Beneraal Men meldt oös uit Dert Haag Naar wij vernemen zal de stoet waarmede li.M do Koningin zich a.s Dinsdag naar de Ridderzaal zal bege ven ter opening van de zitting der Staten-Generaal op dezelfde Wijze zijn samengesteld als verleden jaar De vorstelijke personen zullen dus weder in de Gouden KOets gezeten zijn H.M de Koningin Moeder zal ditmaal do Openingsplechtigheid niet mêdemakên In den afgeloopen nacht om.ïtrooks twee uur is een auto komende uit Hoorii onder de gemeente Hoogkai'öpöl legen een boom gereden doordat plot seling de lichten van den auto Uitgin gen De auto werd ernstig beschadigd Van do drie inzittende heSreft Worden twee gewond Zij werden door dr Hes selink uit Ènkhui«an Verbonden De derde bleef ongedeerd Pioeai tegta den Staal Een caféhouder doódgé ' sehoten Voor de elviêlé katoer van het Ge rechtshof te ' ö Gravenhage ïljn heden de pleidooien gêhóudeh in de zaak van de weduwe van Méér tegen den Staat in welk proces de wed van Meer f 10.000 schadevergoeding eischt wegens het onrechtmatig doodschieten van haar man die caféhouder was te Zun dert door twee maréeBftusséés op 2 Ja nuari 1927 Deze vergoédit^r ha^^de rephtbanlK'at - Met-0!llcteel 457e STAATSLOTERIJ Trektinï van Donderdae 10 Sep(eaibcr,U 1931 4e Klasse 4e Liist ' ïi|?j';:::r hooge Prllzen •- ' • 15304 f 1000 — Prijzen van f 65 — 68 189 434 567 614 1351 iL-J 1738 2057 2325 2393 3087 3089 3197 3843 3909 4197 4263 4583 4832 4866 4985 6150 6182 « 642 6962 7000 7162 7632 7813 7880 8083 8300 8303 8377 8434 8580 8625 8675 9124 10048 10269 10534 10635 10789 10815 10836 10921 11061 11200 11440 11478 11502 11567 11656 11924 12363 12636 12770 12773 12975 12990 13092 13105 13410 13503 13581 13676 13940 13979 14630 14706 15209 15638 15648 15684 15713 15749 15807 15959 16169 16395 16724 16949 17474 17600 17608 17668 17972 18181 18524 18598 18852 18925 19085 19428 19477 19499 19646 gewezen Voor het hof traden op na mens appellante mr Nijsingh uit den Haag en mr v Gigh uit Amsterdam en voor den Staat mr A F Telders te ' s Gravenhage Over 4 weken zal de procureur-gene raal conclusie nemen De chel van het Centraal Station te Amateidam de beer F A Slullei gaat mat pensioen Naar wij vernemen heeft de heer F A Muller chef van het Centraal Station Ie Amsterdam pensioen aangevraagd Wij vernemen ivoorts dat de heer Mul ler die met verlof is en morgen weer in functie zou treden zeer waarschijnlijk zijn arbeid niet meer zal hervatten De heer A F Muller is ruim oen cn-veertig jaar in dienst der Spoorwegen geiweest Hij is begonnen als ambtenaar bij de H.IJ.S.M en heeft op verschillende plaatsen dienst gedaan Zijn etandpilaat sen waren o.a Rotterdam Uitgeest Hil versum en Bentheim Daarna word hij benoemd tot contro leur van de Beweging met standplaats te Nijmegen in welke functie hij latter overging naar Rotterdam Na eenigen tijd werd hij benoemd tot chef van het Centraal Station te Utrecht in welke functie hij overging naar het Centraal Station te Amster dam Hij werd daar opvolger van den heer H R Krapels en heeft de functie van stationschef te Amsterdam ruim zes Jaar bekleed De heer Muller die het vorige jaar een operatie heeft ondergaan heeft pen sioen aangevraagd in verband met zijn gezondheidstoestand Als een bekwaam chef heeft hij zich in den loop der ja ren de vriendschap en sympathie Van velen weten te verwerven T^N^ijfe BUITENLAND De V o 1 k e n h o n d s - " '' vergadering GËNèVE 10 Sept De vergadering van den Volkenbond heeft hedenochtend de algemeene debatten over de werkzaam heid van don Volkenbond in het afge loopen Jaar voortgezet Als eerste spr verklaarde de Spaansche minister van büitenlandsche zalien.Leroux dat het - republikeinsffhe,.,Spanje het volle ver trouwen In den Volkenbond heeft en besloten is zooveel mogelijk mede te werken aan de Internationale organi satie van den vrede LerO'U.t richtte zich in het bjjBsonder ms;t groeien to't do vertegenwoordigers van de Latijnsch-Amerikaansche Staten met welke Spanje door nauwe relaties is verbonden GENèVE 10 Sept De ïtaliaansche re geering heeft heden het memorandum inzake de bewapening van Italië aan den secretaris generaal Van den Vol kenbond doen toekomen De nota zal binnen enkele dagen worden gepubli ceerd In oen begeleidend schrijven v/ijst de Italiaansche regecring op het tot dusver door Italië in het ontwaponing.5 vraagstuk ingenomen standpunt Daar uit Wijikt dat Italië op het oogienblik 280.000 man onder de wapenen heeft en 1500 Jegorvliegtuigen ter beschikking De Italiaansche oorlogsbegrooting wordt aangegeven met zee milliard lire GÈNèVE 10 Sept In de VolkenibondiS vei-gadering hield de Zwitsensobe bonds raad Motta een rede die zeer'de aan dacht trok in welke hij er op wees dat de Vol/fcenibond zioh niet kan ontwikke len wanneer het den leden niet goed gaat Volgefts de biologische wet lijdt het geheels liohaam wanneer een 11 chaam'Sdeel z.kik is Motta herinnerde aan het rapport van de financieele des kundigen te fiaz&l di « bijieien gekomen zijii otn de dreigende catastrophe te voorkomen Het gevaar is nog niet ge weken Het voorstel Van president Hoo ver brengt een tij.delijike oplossing tiet scihadOTensjóedings'vraagstuk dat hier door in zlffi geiheelen omvang weer aan de orde ia gekomen zal een vraagstuk blijven zoolanig geen definitieve logi sahe O'ploitjlng is gevonden De WQOrden van Motta werden door de vei-gaderuig onder doodstihe stilte aangehoord Bet bezoek van de F r a n s c h e ministers aan B o r 1 ij n BEaLlJN 10 Sept De nieuwe Fran scho ambassadeur te Berlijn Francois Conset is van GeHèvo naar Parijs ver trokken om daar mot Laval besprekin gen te voeren over de voorbereiding van de reis naar Berlijn De Ver Staten on da ontwapening WASHINGTON 10 Seipt De „ WaS'h inglort Times " verneemt uit goed in geliohte krinigen dat pre,9ident Hoover niet voornémeas is binnen de eerstvol gende twee m&anden eenlgerlei binden de veforstellen met betreliking lot de onAwapeningsconferentie te doen Staatssecretaris Stimeon Wil Zoóals hij reeds vroeger hee.ft verklaard eerst de Vierbêterifig van den topjstand in Ëuro-pa afwachten De „ New York Herald Reivieiw " ver kiaart dat president Hoorver bereid is e«n heiwapénlngsinoratörtum van een imr^ef^i te keliwsn Heifijvftw»teljtfan \ Het belangrijkste nieuwe in dit nummer BUITENLAND ' i ^ Ontploffing in kruitmagazijn Texas — Verscheiden dooden en ge / wonden Ontploffing in dynamietopsla^la ^ te Benton Illinois — Zes dooden f Botsing met werkloozen te BHstoi Leider der betoogers door schot getrol fei BINNENLAND De gemeenteraad van Nijmegen heeft de voorstellen van den minister inzak » de Waaloverbrugging aanvaard " i Naar verluidt zou de regeering voói nemens zijn een behzinebelasting en een 12 pCt verhoogd algemeen tarief va >^ invoerrechten voor té stellen ^ d De feestviering te Harderwijk f / Ongelukken bij onbewaakteri overï weg — Twee dooden te Beverwijk twef ' zwaar gewonden bij Doetinchem Onthulling Lorentz-monument op SonS4 beek te Arnhem door Prinses Julianat Prinses Juliana hedenochtend naai Parijs vertrokken \ - • De heer F A Muller chef van hi Centraal Station te Amsterdam ii=efl pensioen aangevraagd STADSNIEUWS De Kon Nederl Jaarbeurs Het Utrechtsche Lustrum een fin;iu cieel eucces Ned Fascislenbond „ De Be.zom " Ned Bond van Chr bakkcrspatruon * Iterv Ger Predik Vergadering ftrandi is hier op vruchtbaren bode:iï gevallen In tegenspiraaik met andere be richten meent het blad te kunuc^ji hj-ïI ' den ' lat het niet uitgesloten is dat & regeering te Wasftungton in dtvie he initiatief zal nemen MARKTBERICHTEN I UTRECHT Vischafslag van 10 Sept Zuiderzeebot f 0.23—0.31 Zuiderzeepa ling f 0.34—0.38 rivierpaling f 0.42—0.50 gerookte paling f 0.6Ö — 1.10 versche gar halen f 0.08—0.13 riviérviscli fO.OS—O.U per pond Kleine schelvisch f4.75 — S.20 kleine sclicl 12.60—5.00 èul - f 5.10-^.tó ma kreel f 3.25—5.10 per mand Gestoomde bokking f l.SO — 1.90 per lüo stuks /> STOOMVAART."i ^ Djember uitr 9 Sept té Bélawan Indrapoera thuisr pass 8 Sept Pe rim Insulinde uitr 8 Sept v Port Said.i Kertosono uitr pass 8 Sept Finislorire ¦ / Kota Agoeng thuisr pass 8 Sopt IV rim __ Patria uitr 9 Sept te Èolawan Poelau Bras thuisr 8 Sept te Singa pore Montferland 9 Sept nam 5 u 30 v Buenos Aires te IJmuiden verwacht Sierra Ccrdoba Uitr 8 Sept v Madei ra Johan v Oldehbarncvdït uitr 8 Sept » V Algiers BEÜRSNIEÜWS 10 September Londen 12.04}i Berlijn 57.85 Parijs 9.72 Brussel Beiga 34.48Vi Zwitserland 4S.37 >^ Weencn 34.873 - New-York 2.47 ^/ Prolongatie 1 % Cert N W S 3 pCt Sl»/i BURGERLIJKE STAND A GEBOREN 6 Sept J F v d Sfecu geb Vernooij d 8 Sept C A M Brecheisen geb Goos ' sens d — E Diepeveen geb Brouwer z — C Driessen geb van den Broek z — J E M Klomp geb v Zoelen d — N.M Mulder geb v Oosterhout d -* M.Ktnne geb Wingelaar d Sept C E V Rijnsoever geb v Holsdingen d Sept C Koot geb Swanink d.GEHUWD 9 Sept D van der Wijk en C B J Dissel — W F Gasseling en A H de Wolf — S P van Tergouw en J H Agt^rberg — A v Miltenburg eh 3 V Man Soest — W de RooiJ en A II J Koning — H F Visch en D dé Nijs — W A OVERLEDEN 8 Sept Johannes Pe ter Ëngelbert van Doorn 76 jaar Witte vrouwehsingel 26 — Janna Branden -/ burg 83 Jaar Adm v Ghentstraat 14 »> 9 SejH Klaasje Fitskie 72 jaar wed ' Van G Troost N Beetsstraat 1OUBi,0 ^ 
rimts^f^^-^'.-ir VASKLEBDINGI ' Slagierskielen Bak kersbuizen Kruide niersjassen 2^5 3.75 Bakkersbroeken 3.45 Kappersjassen 3.75 Overalls f 3.35 Blau we Jassen Broeken 1.98—2.75 Kantoor Magazijnjassen 2.^ 4.50 Manches - terpajntalons 2.95 — 3M Rijlbroeken f 8.75 6.50 Predik heerenstraat 24 3647 ROE SMOKING - DEMI'S COL BERTCOSTUUMS Mooi zwart Colbert - costuum bijna nieuw broekwijdte 100 oM f 32.50 en andere Colbertcos -'- tuums goedkoop Beste donkergrijze ¦ en zwarte Demi's ook flinke maten vanaf f 10 — Rol » cosüuums Smoking costuums Jacquet costuums f 18.50 Prins Damstraat 55 3690 TE HUUR Benedenhuis centr.f 5 — per week bev ' 2 kamers alcoof,keuken plaats Eta ge Vogelenbuurt f 25 per maand Idem bijStraatweg f 20 permaand Beneden buis bij Nachtegaalstraat f 24 p maandWoningbureau N.Langeler Predikheerenstraat 26 Kan toor tot ' s avonds 9 uur 3697 TE HUUR een groot Bovenhuis van Schaap 5 kamers en keuken,UW ADRES VOOR beneden flinkeWerk of Bergplaatsf 6 — per week Be vragen Vinkenkade 10 3648 NET MpiSJE zag zich gaarne ge plaatst in winkel enof huishouding P.G.Br Zaagmolenkade^is 3700 ' N UITSTEKENDE SIGAAR KAREL I KWALITEIT VOOR WEINIG GELD Ge hoort het dezen rooker zeg gen evenals zoovele anderen die de komst van de 6 cents Karel I met vreugde hebben begroet Een stanaaardmerk voor slechts 6 cent ¦ Geniet ook van deze KAREL ƒ ce/i /- 2500 orbeidersf ADVERTENTIEN ' l ~ 3 i ^^ f 2.60 bl ] vooruii-tibeitaling hoogistens 30 woordem elik woor d mcerBot Stoomwaascherij kan nog « enige WASSCHEN plaatsen droogt»» feslagen 20 et plat eo«d gemangeld 23 | et geheel opge maaklt 40 et p kilo Voor h 6lder go»d wordt ingeataan Br no 1319 bur dez TE KOOP Meubelmakers-schaafbank Veld bed f2 — Canapé tje rood trijip f 12.50 ovale Tafel f 4.50 pracht Porteman teaux mah Linnen kast f 18 Schaaf bank f 6 — Kinder kruiwagen f 1.50 Stoelen rood leer,f 7 f 8 f 10 Jaco bijnestraat 7 In koop 3707 TE KOOP BEKENDE UAATZAAE biedt Winterjassen ' aan k f 10 — per maand Prijzen van af f 45 — Colbert costuums vanaf f Onberispelijke cou pe prima fournitu ren nette afwer king Uitsluitend prima maatwerk Geheimhoudend 6 leeren sterke Stoe len 15 — eiken Pe nantkastje 8 — Keu kentafels 2.25 4 Stoe len 2 Fauteuils 14 — | Ledikant met spi raal en stroomatras « en 10 — 6 Stoelen 10 — Divan 7 — Kasten vanaf 3 — Vosstraat 30 b.h Paardenveld 3706 ] SIGNOR FERNANDO NAAISTER biedt zich aan voorhet maken van Ja ponnen en tevenspatronen naar maatverkrijgbaar Mej.van Santé Kanaal straat 57 3705 Planeetkundige spreekuren 10—9 uur Zondags 10—8 uur Ook per brief portret en geb da tii.m bijvoegen Con -' suit f 1 — Kleine 81achtstraat 5 b.d Voorstraat 3674Br no 3712 tour doz 2 '/ mr//ioen sigaren per weekl Dinsdags van 10 — IS.OUITSGHiE CONVERSATIE Leeraar M.O heeft nog enkele plaatsen Qpen op de clubles sen Deelname f 1 — per maand Br lett D Boekh Storm Poortstraat 36(ö kunnen - vele soorten GEHOOR APPARATEN BIEDT ZICH AAN Biurgerjuffrouw 56 jaar P.G als Huishoudster bij uit het Centraal Ma gazijn der Ver t B d B V Slechthoo renden gratis be proefd worden Am bachtstraat 12 3625 TE HUUR of HUUR OVERNAME | Gevraagd half Oct heer-alleen of klein of eerder door jong - gezin - waar vrouw gehuwden Beneden,ontbreekt half Octo ber of 1 November Br no 3652 bur dez CAFé te huur gevraagd met inventaris en recht van koop Br no 3621 bur dezer woning met tuintje omgeving Nicolaas weg Adriaanstra-'it Poortstraat Hu'ur prijs f 5 — p w niet te boven gaande Br no 3634 bur dezer ECHTPAAR z.k biedt zich aan vrouw huish ko ken man tafeldie nen enz Br no 3620 bur dezer GEKOCHT StaatsspooTwegen Brillendoozen Bril len Lorgnetten 0.75 OUDE VLEESCH HAL Voorstraat 19 Runderlappen 40 Stuikjes rundvlieesoh 40 Rolladee 40 Sohoudercarbonade 60 2 pond 100 Rib canbonade 65,2 pond 120 doorregen Lap pen 30 Rundivetrouw of gesmolten 3 pond 100 3512 Parapluies f 1 — Wandelstokken O.-jO Sjaals Dameshand taschjes Sigarenko kers Tabakzakken Nog slechts 500 REGENJASSEN over Zie heden on ze speciale étalages De Matador Elisa betlhstraat 30 Huis ¦ Portemonnaies Knipmessen Pijpten Riemen Zakkam men Poederdoozen Scharen ' Vulpen nen Vulpotlooden Vulpen-onderdeel sn Broches Halskettin gen Slotjes Porte feuilles Sigarenaan - stekers Sigaretten kokers Handschoe nen Scheermesjes 10 stuks 25 cent Bekkerstraat 59 3661 REPARATIE aan lederwaren kunt U het beste la ten doen bij de nieu we Lederwarenwin kel „ de Crocodil Steenweg 61 naast de goudsmidswinkel 3681 NAAI EN KNIP LESSEN Van particuliere da me voor dames die haar eigen kleeding wenschen te leeren maken f 1 — per middag of avond Br no 3604 bur Aex P0STZE6EL - nieuwe en gebruikte Camera's Statieven Tasschen Foto-Kino en Projectie artike-len is Focus Foto handel Wittevrou wensingel 76 Utr Camera's vanaf f 5 Kino's f 30 Laat door ons uw opna men ontwikkelen afdrukken en ver grooten HANDELI Opruiming Postze gels van alle landen 200 boekjes De Yvert-Catalogus komt eind Septem ber spoedig bestel len Aanbevelend Jelke van der Horst Kwartelstraat 49 Utrecht Tramlijn 1 halte Noorderbrug ' na 12 uur S6OT VERHUIZINGEN per auto-tapissières onder volle garantie door ' t geheele Rijk Goed materiaal vak kundig piersoneeL Vraagt vrijblijvend prijsopgave firma Wed G V d Brink en Zonen Goede straat 114 Telefoon 12303 Utrecht 3370 TE HUUR DE NEOERL RU een Benedesnhuls 1 WIEI >- en NAAI - bevattende twe » ka - MACHINBHANDEL miera èn suite groo - Hamburgra^traat 27 te en kleine slaap - levert reeds meer kamer serre grootejdan 20 jaren Rijwie - droge kelder keuken en tuin Aanvaarding 1 Oct Tebezichtigen Staalstraat 36 eiken dag^van ' s middags 4 tot | 6 uur 3667 konunen Voorhanden zware wilde Konijnen f 0.90 per stuk gemeste Braadkuikens 1 tot f 1.25 groote Braadkippien t 1.40 tot f 1.80 Poulardes f 2,26 tot f 2.75 per | stuk prachtige Soep kippen f 0.60 per ipond wilde Eend vogels f 1.30 per | stuk Uitsluitend Ie kwaliteit W v d Weert poelier Wit tevrouwenstraat 20 Telef 13629 S646i TE HUUR aan Amsterd Str weg t.o park van Kol Bovenhuis bev 2 kamers ensuite 2 slaapkamers badcel met bad geyser f 36.50 Voor klein gezin een Boven huis bev 2 ka mers ensuite 1 slaapkamer f 28 — Woningburea;u H A Heep Amsterd Str 3554 len Gramofoons,Naaimachines Kin derwagens enz vanaf t 50 — in huur koop zonder vooruitbetaling één guldenper week Joh Cleerl din 3368 IETS NIEUWS VAN ] DE JAARBEURS Een groot geëmail leerd » nieuw modelj Kachel met grootej kookruimte voorslechts l 32 — Zui nig in brandstof verbruik Bezoektonze Toonkamers.Stiohtsohe IJzer handel Lango Eili sabethis'traa/t 24 TeL 14431 S507weg 449 ALLE DAMES van Utrecht en om streken worden be leefd verzocht even die leuke Tompouce te komen kijken Dames gekleurde 2.25 zijde 3.90 Hee renparapluies 1.85 M Sinke Elisabeth straat 9 Tel 16155 32 S TIEN MAAL PER DAG DAMESI BUlvende Haargolfl Nieuwste vinding geen electriciteit meer op het haar geen kans van ver branden of afbre ken der haren al leen bi ] firma May Kapper Damstraat 1 per behandeling ze ven gulden 3670 is nuuar ééns dat | men ons zegt wat een praoht collectie Haarden en Haard kadbels Hiarden ] anaf f 40 — ^ omt U eens kijiken Stichtsöhe IJzer handel Lange Eli - saibeOhstraat 24 | 3508 KOM EVEN KIJKENI WONINGBUREAU „ DOMUS " O.Z 68 biedt aan te hmur [ Huizen in alle prij zen o.a f 5 — per week net Bovenh k keuken z Oud wijk In Vogelenb BQvenh f 28 per m Te koopi diverse Huizen - van f 3300 f 4000 en hooger EEN HAARD KACHEL CADEAU gestel nu uw Dha geven dat kan niet " aknollen de nieuw Wij leveren U reeds s '« soorten bij \ V voor f 29 — een pri - "^'^ Gmkel kwee ma geëmaUleerde ^'« r Ezeldijk 16 3412 WEGENS VERTREK ter overname een Kruidenierszaak met inventaris huurprijs f 9 — per week Ruime bijver dienste Br no ¦ J327 bur dezer UW ELLEBOGEN en Kachelpijpen Ie veren wij in elke gewenschte maat en model vanaf 0.15 Vulemmers 0.75 pracht Haardstellen 3.25 Kachelplaten 1.25 Mica vanaf 0.07 Kachelroosters.Stlchtsche IJzerhandel Lange Elisabeth straat 24 3427 Haardikaöhel Giet ijzer binnenwerk Onze naaan is Uw garantie Stiohtsohe IJaerhandel Lange Elisabethstraat 24 3509 GRONDIG PIANOLES Ervaren leerares heeft nog enkele uren voor het geven van Piano les Aan gename en vlugge methode Condities f 0.75 per lesuur Prima referenties Br no 3340 bur dez KI.EEDING Renzenkoopjesl WINKia.HUIS te huur voor alle doeleinden geschikt beneden winkel kamer en keuken en pioort boven 2 kamers en groote vliering Huur f 10 per week Te bevra-j gen ' Weefdsingel p.Z 89 Staande Griitstraat - no 87 hoek Bekkers'traat VERHUIZINGEN vanaf f 5 — ondergarantie per gesloten auto tap naarbuiten de stad zeenbillijk Ruime Ijc i plaats voor inboc dela Ook voor ex peditiewerk De Jong ha&a van N.-Guine ^ 100 — lOObis ' Telet 15009 en Concordia straat 12 3371 Smokingcostuums Jacquetcoatuuma Colbertcostuums t 10 Rok - en Jac qnetjassen met,Ve«-j ten f5.50 Pantalons f 3.50 Demi's Win terjassen t6.50 Jon genéj^ssen Jongens c&pes -" Gabardine Regfi'njasseji f 3.50 Nel'Meisje 24 jaar Ztfekt b etrekking als ^ Sda MEISJE of Meisje-Alleen liefst 15 Sept of 1 Oct in klein gezin v.g.g.v Br adres Grootestraat 130 Edï & 3638 Wintermantels f 3.50 Damesjapon nen f 3.50 donkere Venten.f 1.50 wollen Janipers f 1.50 Bek -| kerstfaat 59 - 3660 KENNISMAKING BOVENHUIS te huur aangeboden bevat snjite groote zijkamer keuken boven zolder met 3 slaapkamers gele gen a.d Amsterd Straatweg 288bis Huurprijs f 50 — per maand Bevragen Frans Halsstraat 31 3495 ' TE HUUR JÊANCEBOOEN een flinke » Kamer met keuken en slaapgelegenheid, tegeii f 2 — kt 2.50 per iweek Br no 3818 bur dezer gezocht door net burgerheer m b 1 P.G zakenman nog niet geheel vrij staand met juffr of wed klein ge brek óf kinderen geen bezwaar Liefst Zeist of Doorn Br no 3471 bur dezer TE HUUR Weduwnr P.G met eigen bed vraagt SLAAPKA3SSR met kost en inwo ning bij wed of m z k Br no 3624 four dezer BOEKHOUDEN Clublessen door leeraar M.O k f 1 — permaand 1 avond perweek Br letter B,Boekh Storm Poortstraat 3437 Dame veel buitens huis vraagt ongem groote ZONNIGE KAMER met keuken of twee kl Kamers met TE HUUR Hoek-Winkelhuis met Woning en Pakhuis aan de Daalscheweg Huur prijs f 16 — per week Beneden - en Bovenhuizen f 6.50 per week Bevr C d Stok Amsterd Straatweg 557 t.o Hercules-terrein G&en huurkosten op netten stand nieu'wbouw Etage bevattende 3 gr ka mers met stookgele genheid en gr keu ken voor dame of echtpaar z kind f 20 — per maand Te aanvaarden di rect Br no 3506 bur dezer LET NU OP Alleen Vrijdag en ' keuken of kooksr^l I Zaterdag allepbe,9t6 tó!!fr „ iVaAensvleesch te -| gen spotprijizen water en gas rus - ul-rv.„-''1;,^."'v'S'^ho.udercarbonade klem huis komt ook ^ „ j i nn r>-v in aanmerking In of ^'^ 2 P^J-^i ^' ^ t met prijsopig ondor | nö 3823 bur dezer de 65 2 pond 1.20 magere - Varkenslap pen vanaf 60 Stuk -] ¦ jes van de bam 65 mager gerookt Speik NETTE MEISJES Lingerie-atelier vraagt voor de knip kamer een paar zeer nette Meisj'is boven 16 jaar Te vens is plaatsing voor een aanko mend Strijkster Per soonlijke aanmel ding tusschen 9—6 uur Poortstraat 32 3392 vlak bij UtrecSt Br f/^^^^t^^'^h^n iet nriisoiw ondnr|l.-l<',__Lende«:art)ona ülMERIKAANSCHE LEGZRGOEDEKKN Leeren Jassen 25.00 waterdichte ^ Been pij | 4o,"ge9mól ten Vet ^' r ^ T Reuzel 35 doorregen Lappen 3ö J vanMiltenb.'urg Var kens en Paarden slagerij Varken markt 31 3561 AMERIKAANSCHE LEGERGOEDEREN Leerenjassen 25 — Rijbroeken 4 — wa terdichte Beenpijpen 3 — Heeren Rijbroe ken leeren Dames mantels RijlaarzenJ Sportkousen Shirts Eenlg adres De Mat dor Elisabethstraat 30 Huis met de klok Let goed op adres 3559 pen 3.00 Lumber jacks 7.50 Regenjas 3 £» 9.00 Rijbroeken 4.50 Sporthemden 1.35 rekbaar Onder goed 2.10 Beenkap pen 4.50 gummie capes 6.50 Truien 2.85 Oude Gracht 348 Geertebrug GEVRAAGD Bijna afgestudeerd student vraagt van particulier f 300 — TER LEEN Br no 3615 bur lez nette Jongen pas van school ter op leiding in winkel en magazijn en voor loopiwerk door Stiohtsche Papierw KOST EN INWONING gezocht door heer met vaste positie in gezin zonder kindo ren en als alleen inwonende Br met prijsopgaaf onder no..3603 bur deser handel Da Costaka - de 1 ^ G6 WEGENS OPHEFFING Meubelzaak aange boden eenige com - ' plete Ameublemen - AUTO'S Gesloten Essex Overland en Fiat te koop aangeboden Billijke prijzen Bez tusschen 10—4 uur Holl Rading 16A Msmrtensdijk 3520 FORD SEDAN f 163 ten waarbij Chester Ter overname een field Ameublement,slechts weinig ge-'verschillende Dres bruikte gesloten ' soirs Theemeubels.Ford 1926 Prima Alles prima werkmotor en banden.jwordt voor zeer la Vaste prijs f 165 — ' ge prijzen op?e Desk onderzoek en ruimd Bezichtigingproefrit toegestaan Janvseld 37benid met Da mesvaik v g g v Br no 3678 bur d&z TE HUUR Huis ' s Gravensan destraat twee ka mers plaats zolder ' beschoten kap f4.50 per week Br nb 3527 bur dezer Gevraagd een net MEISJE voor de huishou ding Hollandsche of D.uitsche Goed kunnende koken en werken Aanmelden na 8 uur Mevr D V d Laan Croesn - NET DAGBIEISJE gevraagd tn klein ' giezin V g g ' v Aanmelden M«ivr Frank Paulus Pot terstraat 19biaA 3650 GEVRAAGD een nette Dienstbo de voor d en n iniklein gezin ' Aan melden Dilleniburg straat 5 3565 SCHILDERS JONGEN laan 205bis 3622 PAPEGAAL Te koop spirekendeen fluitende Pape aai met kooi J i;ivan der Doemstraat 2 3629 BOVENHXnS te huoir voor klein gezin Huurprija t 3 per week Te bevra gen Baanstraat 27 Groentenhandel 3492 gevraagd biekend met bet vak Aan melden ' s avonds na 7 uur Jac Gathier Adrlaan van Osta delnan 79bis 3663 TE KOOP GEVRAAGD een flinke en eer lijke Hit liefst mer rie Br met opgaaf van leeftijd en prijs onder no 3612 bur dezer Gevraagd een flinke DAGJ)IEiNSTBODE Flink loon J W Frisostraat 32 3490 TE HUURBenedenhiuis bev 3 kaïmers suite tuin tje enz f 32.50 Pier maand Bevragen:Amsterd Straatweg eebis 3_686 MEISJE BIEDT ZICH AAN nette Werkster,liefst ochtenduren,den geheelen week van 8 tot 1 uur v.g.g.v Br no 3464bur dezer ' TER OVERNAME AANGEBODEN een eeer goede Theekast eiken voor'f 10 — Frans Halsstraat 29 3614 TE KOOP AANGEBODEN een prima W'asch imachine met Wrin ger Delfgaauw Jansdam 2 3701 BENEDENHUIS met zolder te huir f 5 — per week Te bevragen Lange Rozendaal 29 3469 gevraagd van half 5 tot half 8 ' s avondsZondags om de 14 dagen ' s morgens.Adres Nassaustraatl 20 3704 TE KOOP DAGMEISJE gevraagd Prinsen straat 36 Aanmel den ' s avonds na 7 oi'ur 30S7 DAG-DIENSTBODE Gevraagd nette Dagdienstbode tot rijfuur niet onder 17 j r Zondags vrij.Loon f 6 — p week.Aanmelden ' s av.na 7 uur - bij Mevr.Potma Mengelberg,laan 67 352:1 een Schrijfmachine merk „ Royal Bar Lock " voor den spotprijs van f 22.50 Spoed Amstelstraat 54 Rivierenwijk 3636 BOVENHUIS WERKVROUW gevraagd voor Zaterdagsmiddags Beimuurde Weerd O.Z 37 ¦ 370S te huur bev 3 ka m&rs en ' keuken,Blauwkapelscheweg 2 De Bilt 3630 gevrsagó ^" GEVRAAGD Dagmeisje in gezin zonder kinderen v g g V Aanmelden tusschen 6—8 uur n.m Choorstraat 2bis Aanmelden m de winkel 3679 WASSCHEN gevraagd droog toaj geslagen thuis liefst omtrek Amsterd Straatweg Br no 3477 bur dezer " ' ETAGEWOWING te huur 4 kamers met balcon f 6.00 per week Te bevra g^'n Gansstraat 3iB Sigarenwinkel SGi'ó stalling voor perso - nen auto N Gracht Brigittenstraat Br no 3631 bur dezer BOVENHUIS te huur bev 4 ka mers keuken ber^^i plaats huurprijsf 6.25 per week Keu rig behangen gewiten geverfd Te be vragen Curasau straat 6 3463 Gevr nette flinke JONGEN SLAAPKAMER gez door beslist netifis jonigeim prijs f 3 — 1e etage om treik Kanaailstraat lie&t berginig ' vóór fiets Br no 3691 b dazér 15—17 jr voor kan toorwerkzaambeden, telefoon enz Br no 3677 bur dezer DAGMEISJE GEVRAAGD nette SlagerSjongen C de Vaal Ostade laan 6a 3364 gevraagd Zondags vrij J W Verheul Haverstraat 37 TE HUUR Boventoui.s be>v kamers keiuiken groote waranda eniz Te bevr ' Celebes straat 25bis 3692 WINKELHUIS AANGEBODEN groote Zit Slaapka-mer met pension,stil gezin zonderkinderen nabij Gentraal Station lijn 1 en 3 Singeldwars straat 14 3386 Ben nette DIENSTBODE gevraagd tegen 15j ' Sept voor den dag of dag en naoht Zicih aan te melden ' s aTOnds na 7 uur ] van dier Monde straat 79 te huiur op den Am sterd Straatweg 803 eindpunt lijn 3 win kel 2 kamers keu ken enz Huur f 5.50 per week Te bevr.:Zaagmolenkade 50 Utrecht 3058 DAGMEISJE DAGMBISJfE ge\Taagd Hotel „ Riche " ingang ' L Koestraat 8 3407 gevraagd goede kost en behandeling Liefst aanb met een der ouders Oude TE HUUR ruim Bovenhuis omtrek Wittevr Br no 3328 bur dezer Gracht 230 b.d Hamb brug na 8 uur's avonds 3655;-*J'ï ^ MET LOOD - EN ZINKWEHKER ZIJSPAN sohitterende combi STOFZUIGER Te koop aangeboden ' een goed onderhou den demonstratie Stofzuiger voor f 29 Lijnmarkt 23 3129 biedt zich aan voor Zll ^ '^"'^'- "^^*' alle voorkomende f °^^^'^' «"^ l "« karweitjes in lood - f ^' ponder getore en zinkwerk tegon '"^*"' ««¦'.^ fiholt Vlas straat 2 Utreobt 3684 zeer billijke condi ties Br Haverstraat 30 Utrecht 3656 BIEDT ZICH AAN 1 November,net Meisje goedkunn naaien liefsitinrichting of win kei v.g.g.v G vanBarneveld Gast huisstraat 405 Amerongen 3374 VOLONTAIR kan geplaatst wor den in flinke Dro gisterij Zij die dro gistenoursus volgen of willen volgen ge nieten de voorkeur Br no 3709 bur dez KAMER TE HUUR GEVRAAGD Alleenstaande Juf-j frouiw drie daigen in de week afiwezig zoekt vrij Zit-SIa:ap -| kamiertje bij rustig huiggezin omtrek Schoolstraat Br m prijsopijaaf ond no 3685 ibiur dezer Van ' s morgens 8 tot ' s awonds 8 uur ' voor direct ge vraagd een be tewaam DAGMEISJE niet on der de 16 jaar Loon naar be fewaainThe id Aanm Cath.singe r45 ¦ 5005 TE KOOP GEVRAAGD een net Meisje voor d en n zelfstandig kunnende wertoen Mövr Daniëlson Steden weg 64 3663 rechtstreeks van eigenaar Heeren huis bev vestibule kamers keuken enz naby " Noorder brug Prijs f 7800 -^ Br no 3466 bur dez Gevraagd een nette.ZIT-SLAAPKAMER WERKSTER Dinsdag en Vrijdai?s Aanmelden 6-8 ' s avonds Vondol - KRAAM VERZORGSTER Gevraagd voor be - gin October een be kwame Kraam'ver - zorgster Br met cond ond no 3673 gevraagd 1 October degelijk pension vuur en licht jn rustige omgeving kade 51 DAGMEISJE I gevraagd niet jon " ezer ger dan 16 jaar en Er biedt zich aanvan P.G Zich aan - een nette.melden ^ Scho^lpleinl WERKSTER K ^ S]^.no S618 bur dra 36I3^Br met prijsopgave ' onder no 3649 bur " De thans Assemblee h kenis Want dat de finan sis die than ook andere o overdreven aanwijzen — dat deze be ^ te groot dee Staten verei nog erger is volken brenj trouwen dat dringend bef te is de voor de Ont geslaagd ee voor een Ver voor de Oe strekken en voorkeur lag ¦ heeft de con aanvaard ee - is op den lar zal zijn af te sulfaat te be • alle zijden o bracht offer doch in goed van het tot c punt op te g de veiligheid zelf daarbij waarmede ni worden Maai len inzien da goeden wil hi ¦ vonden dateen betere tetisch heeft dOntwapeningbereiden deprocedure voibepaald Maaisemblée zal ^ Ontwapeningsveel afhangeiningsprobleenop zichzelf,politieke,vraagstukkenvolken beheerben deze voUzich opgetrokleconomisch ni(serd Zonderde besluiten '¦ stemming dic zicht doet aar zijn voor de ij'.tenissen tot ti anderzljcls zul haar bepaald welke als hei moeilijkste all komen ' eeni ' steld Zulke licht zijn op niet van dien door een plot Sedert het Assemblee eer komen van de ¦ eenigde Stater ditmaal bijeen haar arbeid die ter verbet schen toestand ten worden Weliswaar missies in werk geweest de duisternis tot bepaalde geleid De van het Jour Martin groot bond heeft scherp geuit sel van den beid over sti en subcommi steeds nieuwe da te verwex ' dezer Europee geneigd zijn schijnt zijn lijk tegenover vraagstukken aan de orde geen gunstige dat de Eur deze orastandi ding vond te brengen stel van Ri len aanzien agressie-pact blée en dan ¦'• Volkenbondsco ' bijzondere con wezen In het bij ter van Fina belangrijke ministerieele me mate voorafgegaan doen hooren kritiek aan niet gespaard werp van defn dan zal Fra amendementen rijk niet wil waardoor d hot monopol schen handel den uitvoer Rusland kan kens als slach over schend gen indien ¦ iche Staat maatregel zi zal verzetten 
ÜIRECHTSCH NtEUWSBLAD No - 112 gonflerdag 10 September 1931 - TWEED E BLAD het algemeen gevoelen weer van de f'ïneerderheid der Europeesche minis ters die in de commissie zitting heb ben doch die blijkbaar niet de nei ging gevoelen om dit uit te spreken gelijk hij het deed Wanneer van de Assemblee geen di recte resultaten worden verwacht wil dit allerminst zeggen dat geen belang rijke vraagstukken aan de orde zijn Integendeel er zijn er twee die groot belang hebben Het eene heeft betrek king op het in overeenstemming bren gen van het Grondverdrag van den Volkenbond met de bepalingen van het Kelloggpact tot bestrijding van den aanvalsoorlog Het andere betreft de macht van den Raad bij dreigend oor logsgevaar en raakt dus direct de vei ligheid van alle leden van den Bond Wat het eerste betreft schijnt het van minder belang indien de Assemblee zou verklaren dat juridische bezwa ren zich tegen zoodanige wijziging van het Grondverdrag verzetten dat daarin de bewoordingen van het Kel loggpact als het ware zijn opgenomen mits maar komt vast te staan dat het Grondverdrag evenzeer tegen el ken aanvalsoorlog is gekant als met het Kelloggpact het geval is en dat op straffe van de sancties die artikelen 16 en 17 van het Bondsverdrag ken nen dezu aanvalsoorlog voor de leden van den Volkenbond tot de onmoge lijkheden behoort Het ontwerp dat aanwezig is teneinde de macht van den Raad bij dreigend gevaar uit te breiden stelt niet slechts desiderata maar een reeks van maatregelen die men vroeger terwille van de souve reiniteit der afzonderlijke leden on mogelijk zou hebben geacht De Raad kan de partij die zoodanig grondge bied van den tegenstander heeft be treden gelasten zich terug te trekken De Raad kan Commissarissen benoe men om te controleeren of zijn orders worden uitgevoerd De Raad kan neu trale zones voorschrijven en nog meer doen En overtreedt een der par tijen deze voorschriften en breekt dientengevolge de oorlog uit dan ia deze overtreeder automatisch de aan valler op wien de ' sancties van den Volkenbond kunnen worden toegepast Het staat natuurlijk niet vast dat zulks door allen zal geschieden ware dat het geval dan zou de veiligheid reeds verkregen zijn Maar ieder aan valler stelt zich daaraan bloot en het spreekt dus wel vanzelf dat een der gelijk Verdrag wordt het aangenomen een belangrijke bijdrage voor de vei ligheid en dus voor de mogelijkheid van ontwapening geeft Het behoeft wel geen betoog dat daarbij vooral er op aankomt op welke wijze en on der welke invloeden dit ontwerp wordt aangenomen en dat juist voor het welslagen van de Ontwapeningsconfe rentie het alles alles waard is dat daaruit spreekt een goede geest Wel zelden zal geheel de wereld met zoo groote belangstelling naar een Assemblee hebben gezien als dit maal Het treft toevallig dat j.uist deze Assemblee is geopend door den Spaanschen minister van Buitenland sche Zaken Lerroux fungeerend voor zitter van den Raad dezelfde die een jaar geleden door zijn eigen regee ring zeker niet als gedelegeerde zou zijn aangewezen Hij heeft op de ge bruikelijke wijze een overzicht gege ven van de werkzaamheden van den Volkenbond in het afgeloopen jaar en op verschillende belangrijke punten de aandacht kunnen vestigen Daarna is overgegaan tot de verkiezing van,den eigenlijken voorzitter als hoedanig de Roemeensche Staatsman Titulescu en zwaar bevochten overwinning be haalde op den Hongaarschen nestor Apponyi die maar een paar stemmen minder kreeg dan hij Voor het eerst wordt eenzelfde persoon ten tweede male als voorzitter van deze Assem blee aangewezen hetgeen voor Ap ponyi die voor hot laatst te Geneve ten tooneele verschijnt de nederlaag nog ietwat onaangenamer maakt Maar geheel afgescheiden van de po litiek die gevoerd wordt door het land dat hij vertegenwoordigt heeft Titulescu een vorig jaar reeds bewe zen een uitmuntend voorzitter te zijn en toonde hij ook dit jaar reeds blij kende uit zijn voor de vuist uitgespro ken redevoering de vergadering te kunnen beheerschen Hij heeft op de bijzondere taak die deze Assemblee jegens de openbare meening heeft te vervullen nadruk gelegd en men mag aannemen dat hij al het noodige zal doen om haar in staat te stellen deze bijzondere taak naar behooren te vervullen De Assemblee completeerde haar samenstelling door naast de voorzit ters der zes commissiën waarin zij zich als gebruikelijk verdeelde zes ondervoorzitters aan te wijzen die met don voorzitter van de commissie voor het beoordeelen der later ingeko men punten het Bureau vormen En zij is thans met haar eerste werkzaam beden begonnen de algemeene be schouwingen die voortvloeien uit het verslag betreffende de werkzaamhe den van den Raad en Secretariaat dat haar telken jare wordt aangeboden welke algemeen beschouwingen in me nige Assemblee b.v die van 1924 en 1929 tot de belangrijkste besluiten aanwezigen zioh van hunne zetels ver hieven Terstond hierna legde de Prinses na mens H M de Koningin een grooten krans aan de voeten van het monu ment neer terwijl zij een oogenblik zwij gend het beeld aanschouwde Onderwijl de Prinses zich naar haar zitplaats terug begaf werden kransen gelegd namens het Lorentz-comité door dr De Visser namens het gemeente bestuur van Arnhem door burgemees ter De Monchy een krans van den Se naat van de Universiteit te Leiden en een van het Lorentz-lyceum te Eind hoven Nadat het kinderkoor zich weer had doen hooren hield prof dr A D Fok ker een rede De burgemeester van Arnhem mr S J R de Monchy nam namens de ge meente Arnhem het monument in be heer en onderhoud over met de plech tige verzekering dat de stad Ai-nhe/n deze herinnering in steen en brons aan den grootste van haar zonen voor im mer met trouwe zorg zal bewaren Na de rede van den burgemeester van Arnhem bracht het kinderkoor het „ Wien Nêerland's Bloed " ten gehoore Na de plechtigheid begaven de ge noode gasten zich naar hotel Sons beek waar de gemeente Arnhem een thee aanbood Omstreelis vijf uur vertrok Prinses Juliana per hofauto wederom naar Het Loo hartelijk toegejuicht door een groo te menigte die zich in de Janen van het park Sonsbeek en den Apeldoorn schen weg had opgestelt ' Het onttrekken van den politiekmiser Nautilus aan het visscheriJtoezichL Naar aanleiding van het door het hoofdbestuur der Reedersvereeniging voor de Nederlandsche haringvisscherij bij de ministers van Defensie en Bin nenlandsche Zaken en Landbouw inge diende protest inzake het onttrekken van den politiekruiser Nautilus aan het politietoezicht op de Noordzee heeft voornoemd hoofdbestuur van den mi nister van Defensie het volgende tele gram ontvangen „ Terugzending Nautilus ligt niet in mijn voornemen aangezien Vulcanus volgens vaarplan morgen uit Newcastle naar vischterrein vertrekt " Financieele Berichten Betalingen gestaakt Het in 1921 opgerichte Berlijnsche bankiershuis Borchardt Haiaingen & Co heeft zijn betalingen gestaakt De firma hoopt aan haar schuldeischers 50 pCt der vorderingen te zullen kun nen uitkeeren Duitsche RiJI^bank De dekking tot boven 40 pCt gestegen Blijkens een bericht uit Berlijn is het dekkingspercentage der Duitsche Rijksbank op den staat van 7 dezer van 39.3 tot 41.3 pCt gestegen zoodat het weer het bij de wet vastgestelde mini - mum percentage heeft bereikt Gelijk men weet heeft de bank in dé crisisda gen van Juli verlof gekregen dit per centage naar beneden te overschrijden De verbetering in de dekking is eener zijds te danken aan een toename der goud - en deviezenvoorraden met 48.6 miHioen mark en voorts aan een inkrim ping van disconto's en beleeningen met 170.2 millioen GEMENGD NIEUWS Vijftig jaar marketentster Dinsdag heeft het Bredasche garnizoen Stien Hollanders m&er bekend onder den naam van „ Moeder Stien " gehul digd die vijftig jaar met de verschil lende onderdeelen van het Bredasche garnizoen meetrok om aan de soldaten versnaperingen te verkooipen Des morgejis bracht de stafmiuziek van het Zesde aan de woning der gou den marketentster in de Akkerstraat een miuzikale hulde De officieele huldiging volgde om 11 uur in de canline van de Ghassee Ka zerne waarheen de jubilaresse per rij tuig besipannen met twee paarden ver gezeld door een militaire deputatie was gebracht In de cantine hadden zich toen de jubilaresse met haar man en familie leden binnentrad tal van officieren en deputaties - \-« rzajmeld „ Moeder Stien " werd met m^uziek en gejuich begroet Toen de jubilaresse had plaats genomen — aldus meldt het R.N — richtte zich overste J Sneller van Vollenhove met woorden van groote waardeering tot de gouden feestelinge ¦ Hij herinnerde aan de vele en belang rijke diensten door „ Stien " gedurende een halve eeuw aan het Bredasche gar nizoen bewezen waarover spreker mot lof gewaagde Tenslotte deelde spreker onder api plaus der aanwezigen mede dat het volgens een telegram van den minister van Defensie H.M de Koningin had be haagd aan de jubilaresse voor haar toe wijding de bronzen eere-medaille ver bonden aan de Oranje Nassau-orde te verleenen welke spreker onder het spe len vam het „ Wilhelmus " op de borst van de jubilaresse hechtte Spreker deelde voorts mede dat de eigenlijke groote medaille dit was een kleine draag^medaille aan de jubilares se binnenkort voor het front der troe pen zal worden uitgereikt Namens de soldaten had „ Moeder Stien " daarna een salon-leunstoel in ontvangst te nemen namens de officie ren een klok namens de onder-officie ren een H Hart-beeld met godslampje namens de dienstplichtige onder offi-ciereo e»n Woementafeltie mM palm 1 hebben geleid v d M BINNENLAND Uit de Staatscourant 10 Seiptemiber Bij Kon besliudt ia benoemd tot bur gemeester der gemeenten Nunen Ger wen en Nederwetten | hr mr C T J van Rijokevorsel ia eervol ontslag verleend uit den mi litaiiwn dienisi TWEEDE BLAD De Twaalfde Assemblee van den Volkenbond 1 Het voorspel De thans bijeengekomen twaalfdeAssemblee heeft een bijzondere betee kenis Want al is onmiskenbaar juist,dat de financieele en economische cri sis die thans geheel de wereld teistert,ook andere oorzaken dan de nog steedsoverdreven bewapeningen kan aanwijzen — het staat toch wel vast dat deze bewapeningen eenerzijds een te groot doel van de inkomsten der 5taten vereischen en anderzijds wat nog erger is wantrouwen tusschen de volken brengen inplaats van het ver trouwen dat deze jegens elkander zoo dringend behoeven Niet zonder moei te is de voorbereidende commissie voor de Ontwapeningsconferentie erin geslaagd een ontwerp op te stellen voor een Verdrag dat tot grondslag voor de Ontwapeningsconferentie zal strekken en dat wordt het met bij voorkeur lage cijfers — want deze heeft de conferentie In te vullen — aanvaard een belangrijke eerste stap is op den langen weg die daarna nog zal zijn af te legegn Teneinde dit re sultaat te bereiken zullen echter van alle zijden offers moeten worden ge bracht offers ditmaal niet in geld,doch in goeden wil teneinde een deelvan het tot dusver ingenomen stand punt op te geven Daarbij gaat het omde veiligheid van ieder land op zich zelf daarbij gaat het dus om dingen,waarmede niet gespot mag en kanworden Maar slechts dan wanneer al len inzien dat alleen door onderlingengoeden wil het middel kan worden ge - vonden dat allen dient is er reden opeen betere toekomst te hopen Prac tisch heeft deze Assemblee voor deOntwapeningsconferentie niets voor tebereiden de grondslag is gelegd doprocedure voorgeschreven de datumbepaald Maar van den geest dezer As semblee zal voor ' t welslagen van deOntwapeningsconferentie zoo oneindigveel afhangen Want het ontwape ningsprobleem is niet een probleemop zichzelf maar grijpt terug in allepolitieke economische en socialevraagstukken die de samenleving dervolken beheerschen Na den oorlog heb ben deze volken tariefmuren rondomzich opgetrokken zij hebben zich ookeconomisch niet bewapend maar gepantserd Zonder dat de Assemblee bepaal de besluiten heeft te nemen kan de = stemming die zij in economisch op licht doet aanvoelen van groot belang zijn voor de ontwikkeling der gebeur ' ï ' tenissen lot en na 2 Februari a.s Maar • anderzij4s zullen degenen ^ die van haar bepaalde besluiten verwachten welke als het ware eensklaps deze moeilijkste aller crises doen te boven komen eenigszins worden teleurge steld Zulke besluiten zullen er wel licht zijn op verschillend gebied maar niet van dien aard dat de crisis daar door een plotseling einde neemt Sedert het voorgaande jaar heeft de Assemblee een voorspel in het bijeen komen van de Commissie voor de Ver eenigde Staten van Europa Zij is ook ditmaal bijeen geweest en zij heeft haar arbeid ten aanzien van middelen die ter verbetering van den economi schen toestand in Europa zouden moe ten worden aangewend beëindigd Weliswaar zijn onderscheidene com missies in dien tusschentijd aan het werk geweest teneinde meer licht in de duisternis te verspreiden maar tot bepaalde resultaten heeft dit niet geleid De bekwame hoofdredacteur van het Journal de Geneve William Martin groot vriend van den Volken bond heeft zich juist dezer dagen scherp geuit over het z.i heilloos stel sel van don Volkenbond om den ar beid over steeds nieuwe commissies en subcommissies te verdeelen in steeds nieuwe rapporten en memoran da te verwerken Wie van den arbeid dezer Europeesche Commissie leest zou geneigd zijn hem bij te vallen ook al schijnt zijn oordeel niet volkomen bil lijk tegenover de zoo ingewikkelde vraagstukken die in den Volkenbond aan de orde zijn Zeker is het dat het geen gunstigen indruk heeft gemaakt dat de Europeesche Commissie in deze omstandigheden tijd en aanlei ding vond om bijkans drie uren zoek te brengen over de vraag of het voor stel van Russische zijde ingediend Jen aanzien van een economisch non agressie-pact eerst naar de Assem blée en dan hetzij naar het economisch •"¦ Volkenbondscomité hetzij naar een ¦ bijzondere commissie zal worden ver ' wezen In het bijzonder de Fransche minis tor van Financiën Flandin die een belangi-ijke rol heeft gespeeld in de ministerieele conferenties die in rui me mate aan deze Assemblee zijn voorafgegaan heeft daarover kritiek doen hooren doch anderzijds ook de kritiek aan het Russische voorstel niet gespaard Zal dit voorstel onder werp van definitieve studie uitmaken dan zal Frankrijk met ingrijpende amendementen komen omdat Frank rijk niet wil toetreden tot een Verdrag waardoor de Sovjet-regeering door het monopolie van den buitenland schen handel op alle mogelijke wijzen den uitvoer van andere landen naar Rusland kan belemmeren en zich tel kens als slachtoffer kan voordoen en over schending van dit verdrag kla gen indien een of andere Europee sche Staat door een administratieven maatregel zich tegen een Sovjet-pact zal verzetten Flandin gaf hiermede lo ondersdheideniyk met inigang van 17 20 21 en 22 Seipteimiber op ihet daar toe door hen g^eciaan verzoek aan de reserve-ikapiteins K Feenstra van het 12de r&giimient imfajiterie en H P Lüoht van heit li6de regiment infanterie aan den reserve-luitenant-ikolonel M R DrijShout rvan Hoof f van het Ilde peigi mienit huaaren en aan den reserve-ma joor A iM van Genderen rvan het 3d « ragim.emt Infanterie 2o met inigang van 1 Seiptemiber aan den reserve ikolonel J N Bruyn van de VId « dnfanterieibrigade is aan den reserv^-eerste-luitenant jihr mr W L XI M Boscih van Oud AmeMsiweerd van het Ude regiiment infanterie een eervol ontslag verleend uit den militairen dienist is benoemd bij toet personeel wan den geneeskundigen dienst der landm.achit tot officier van g^eaondiheiid der tweede klasse de heer P J Koopman arts ia de Iheer G E LiuMi consul der Ne derlanden te Tallin Estland bevor derd tot oonsul^generaal aldaar buiten beiziwaar wan ' s lands sohatikist Na het overlijden van mgi Nolens De inigetooanen blijiken van deelneming Zooals t « begrijipen ia werden na bet overlijden van mgr dr W H Nolens tellooze beiwijaen van deelneming ont vangen Erükele van wereMlijike en g-ees telijike owerheden werden reeds gepoi blioeerd Daair bunnen nog bijgevoegd worden brieven af telegrammen van Pouiw(bekI.ag van H.'M de Koningin-Mos der van H.KH Prinses Juliana van de voorzitters der Eerste en Tweed © Ka mer den directetir van ibet Kabine't der Koningin van mgr Sohrijnen en migr I>i.e(pen van de besturen van versCiiil lenide Kamerfractóes van ministers van Staat o.a van den heer CoUjn uit Oa nève en den heer Idenibupg uit Nauiheim van den directeojir van ih«t Int Arbeids bureau te Geneve Albert Tihoma ^ van Sir Butler uit New-York enz enz Van kardinaal van Rossum werd uit Broinnien Zwi'tserlamd ihet volgende te legram ontvarftgen „ Innig deelnemend in on/herstelbaar verlies voor KathoJiek Nederland blijven wij den grooten doo de in onze igebeden iherdeniken " w.g Kard van Rossoim Veilaging of restitutie van pacbtgelden Bet Tweede Kamierlid Braat ih&eft aan den minister van Financiën de vol gende vragen gesteld Is het den minister be&end dat vels inspecteurs van de directe belastingen die landeigenaren die vrijivralldg paoht vierlaging toestonden al gedeelten van paohtgelden aan hun haiiurd6r(s terug gaven todh aanslaan in lhereid te bevorderen dat van de ihierboven aan gedoiide gelden geen inkomstenbelasting betaald behoft te worden Verliooging van invoerrechten Naar de „ N Rott Ct " verneemt ligt het in de bedoeling van de regeering ter bestrijding van het te verwachten tekort op de begrooting voor 1932 voor stellen te doen tot invoering van een benzinebelasting en tot verhooging van het tarief van invoerrechten tot een algemeen tarief van 12 pCt Voorts zou worden voorgesteld ^ en terugstorting van de batige ovesschot ten van vorige dienstjaren hetgeen ria tuurlijk beteekent dat men voor die — reeds bestede — bedragen zou moeten gaan leenen Ook zouden de stortingen in het InvaliditeStstonds worden ge schorst en zou er bezuinigd word;'ri op de Zuiderzeewerken ¦ ¦ w — Vertrek van Kellogg De heer Kellogg rechter in het Per manente Hof van Internationale Justi tie is voornemens a.s Vrijdag 11 dezer per 6.S Rotterdam naar de Vereenig de Staten te vertrekken — o — De Waalbrngbouw te Nijmegen Kostenverdeeling door den gemeenteraad aanvaard In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad van Nijmegen werd het voorstel van B en W om zon der voorwaarden te bewilligen in de kostenverdeeling van den VVaalbrug bouw met 22 tegen 15 stemmen aange nomen Tegen stemden een aantal leden,van de R K Volkspartij De sociaal-demo craten die op*12 Augustus verdeeld stemden stemden thans allen voor De aanbesteding van het eerste werk aan " den dijk te Lent zal dus op 17 Sep tember a.s plaats vinden Rijkspersoneel en Crisis Geruchten omtrent salaris - verlaging Er zijn al sedert eenigen tijd ' geruch ten in omloop over salarisverlaging van het rijks-pereoneel waarover be sprekingen zijn geweest in het Georga niseerd Overleg Naar de „ Tel " ver neemt hebben deze besprekingen even wel niet geloopen over loonsverlaging of de pensioenpremie Wel zijn van re geeringszijde denkbeelden geuit opdat in overleg met de organisaties als de crisis bedenkelijke afmetingen gaat aan nemen naar maatregelen gezocht kan worden om de staatsbegrooting slui tend te maken n e Aan deze denkbeelden zal nog geen gevolg worden gegeven Ook de werkloosheidsuitkeering is fer sprake gekomen en van regeeringszijde zijn voorstellen gedaan De verschillende denkbeelden van de ^ tegeerinp ' ten aan zien waarvan nu de deskundigen der vakbeweging zijn ingeschakeld zullen nu door de vakcentrales nader overwo gen worden Er is evenwel uitdrukkelijk aan de leden van het Georg Overleg geheim houding opgelegd Voorloopig is er geen vergadering van de Centrale Commissie in Den Haag waarvan mr Wolfman secretaris-generaal van het Departe ment van Financiën voorzitter is Uit Indië Feestelijke ontvangst van den nieuwen Gouverneur-Generaal M'EDAN 9 Sept Het m.s „ Patria " kwam In een drullenden regen voor Be lawan en om 7 uur des morgens meerde zij aan de kade Alle in de haven liggen de schepen waren gepavoiseerd Onmid dellijk nadat de landingsbrug was uit gelegd begaf zich de Commissie van Ontvangst aan boord Bij haar hadden zich gevoegd de Sultans van Deli en Langkat Serdang en Kwaloe Nadat de Gouverneur-Generaal zich In gezelschap van familie en gevolg aan land had begeven werd een extra-lreii bestegen die om 10 uur 7 te Melan ar riveerde DjS locomotief was met d na tionale kleuren getooid Van het station begaf het hooge gezelschap zich naar het Gouvernementshuis waar eenigen tijd vertoefd werd Na dit korte opont houd werd per auto uitgereden voor een rondrit door de stad Overal waran de nationale vlaggen uitgehangen en eere poorten opgericht Omstreeks 12 uur werd de rondrit beëindigd en keerde men terug naar het Gouvemeurshuis waar ververachingen werden gebruikt Vervolgens voerde een extra-trein den Gouverneur-Generaal naar Belawan te rug waar uitgeleide werd gedaan door de Commissie van Ontvangst De „ Pa tria " vertrok om 2 uur van Belawan De feestviering te Harderwijk Ter gelegenheid van de feestviering in Harderwijk bij de herdenking van „ Harderwijk 700 jaar stad " heeft Prins Hendrik gistermiddag een bezoek ge bracht aan Harderwijk De Prins kwam om 1.10 uur aldaar aan In de raadzaal waar ook minister Deckers aanwezig was hebben de burgemeester en de heer A C Stadlander redevoeringen uitge sproken ' s Middags is voorts een historische optocht gehouden voorstellend het be zoek van Z.D Hoogheid Prins Willem V erfstadhouder en kapitein - en admi - raal generaal van de geünieerde pro vinciën aan Harderwijk op Maandag 23 September 1776 Om half een was een gedeelte van den optocht op het marktplein opgesteld en het vertrok vandaar den Prins tege moet De ontmoeting had plaats nabij Kranenburg Vandaar toog men naar de stadshal waar ook aanwezig waren Prins Hendrik met zijn adjudant en minister Deckers met zijn adjudant In de stadshal werden — naar de N.R Ct meldt — redevoeringen gehouden Na afloop van de plechtigheid in de stadshal trok de optocht de stad door Gisteravond was Harderwijk fraai ge ïllumineerd De onthulling van het Lorentz mOnu-ment op Sonsbeek te Arnhem Precies te drie uur arriveerde gister middag de hofauto aan den hoofdin gang van het park Sonsbeek te Arnhem waar Prinses Juliana ontvangen werd door den voorzitter en eenige leden van het nationaal Lorentz-comité Ce Prm ses was vergezeld van freule Bentinck en baron Baud Het hooge gezelschap begaf zich hier na naar de eere-tribune welke voor het monument waarvan het borstbeeld van den grooten Arnhemmer door een vvit laken was bedekt was opgesteld On der de zeer talrijke autoriteiten merkte men o.m op den Commisai-is der Ko ningin in Gelderland mr S baron van Heemstra den voorzitter der Twee de Kamer mr J R II van Schaik den burgemeester van Arnhem mr S J R de Monchy leden van Gedepu teerde Staten Prov Staten en van het Gemeentebestuur van Arnhem leden van de rechterlijke macht den garni zoenscommandant en den commandant der Ile divisie de rectores magnifici der verschillende universiteiten be nevens de president-curatoren en de se cretarissen van het college van cura toren der universiteiten en tenslotte vele leden van het uitvoerend comité onder wie Z.Exc dr J Th de Visser voorzitter mr dr F A C graaf van Lynden vice-voorzitter en mr J A G baron de Vos van Steen wijk secretaris penningmeester Boven dien de familie van wijlen prof Lo rentz behalve de weduwe die door ziekte verhinderd was Terwijl Prinses Juliana en haar ge volg zich naar de eere-tribune bega ven zong een achthonderd-tal school kinderen onder leiding van Peter Fre quin de eerste twee coupletten van het „ Wilhelmus " De Arnhemsche Orkest vereeniging onder leiding van haar di rigent Martin Spanjaard bracht hierop de Piet Hein-Rhapsodie van Peter van Anrooy ten gehoore Hierna hield dr J Th de Visser oud minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen zijn rede De onthulling die na deze rede volg de geschiedde door Prinses Juliana Nadat dr De Visser haar de trappen van het monument had opgeleid trok de Prinses door middel van een koord het witte doek van het beeld af Lang zaam vertoonde zich het levensgroote beeld van den natuurkundige dat in brons uitgevoerd buitengewoon mooi tegen den lichten zandsteenen achter grond afsteekt Het geheel werd ont worpen en uitgevoerd door den beeld houwer Wenckebach ^ Onderwijl speelde de A.O.V twee coa pletten van het iWilhelmus terwjga alle we eten Vrijdag 11 September Gekookte paling wortelen * aardappelpuree Karnemelkschepap Terwijl men paling gewoonlijk stoven de gaar maakt of gebakken opdient kan men ze ook heel goed als kookvisch ge ven Op die manier klaar gemaakt vraagt deze visch wel een smakelijke saus maar is dan ook speciaal voor ware vischliefhebbers een lekkernij Ik mag wel aannemen dat U de pa ling gestroopt en leeggehaald van den vlschhandelaar betrekt Men snijdt de gestroopte paling dan in stukken van pLm 6 C.M en maakt dan de openge sneden stukjes zorgvuldig schoon door met een scherp mesje alle resten en zwarte vliesjes weg te krabben De heel gebleven mooten worden met een dikke stop - of breinaald doorgeprikt zoo daar nog bloedresten in aanwezig zijn.,Na ze goed gewasschen te hebben legt ' men de mooten in het kokende water waar in per liter 15 gr zout = VA lepel zout is gedaan en kookt ze in pl.m 10 min gaar Neem in verhouding tot de hoe veelheid paling niet te veel vischwater want daardoor zou veel smaak onttrok ken worden en voeg voordat ge de visch erin legt een scheutje azijn toe Neem de palingmooten met een schuimspaan uit de pan laat ze goed uitlekken en leg ze op een verwarmden schotel Garneer het gerecht met eenige takjes frissche pe ' terselie en geef er één van de hieronder beschreven sausen bij of de gewone zure eiersaus Hollandsche saus 100 gr boter VA eidooier h theelepel maïzena 3 lepels melk peper zout en citroensap Meng in een goed geëmailleerd pan netje de maïzena aan met de melk Voeg dan de eidooiers toe en roer alles goed door elkaar Voeg dan pl.m 15 gr van de boter toe en laat het geheel nu goed roerend met een garde aan de kook komen en gaar worden 3 — 4 min door koken Neem dan de pan van ' t vuur en roer er op een zacht puntje van de kachel of op een met asbestplaatje af gedekte spaarvlam een klontje van de rest der boter door tot het geheel met de saus vermengd is Ga zoo door tot alle boter verbruikt is Voeg als de saus te dik is nog wat melk toe en maak ze naar smaak af met peper zout en ci troensap Béarnaisesaus 2 eidooiers 70 gr botei ' 5 peper korrels 1/8 d.L dragon azijn zout. Kneus de peperkorrels en kook ze in i d.L azijn zoolang tot 1/8 d.L overge - houden is Klop dan de eidooiers me het zout tot ze dik en schuimig zijn ge - worden voeg de gezeefde azijn toe en laat de saus goed roerend op de kachel binden Verwerk er dan op de hierbo ven beschreven wijze de boter in Kappertjessaus i L vischwater of water met zout 30 gr bloem 40 gr boter 1 eidooier 4 peperkorrels ci troensap ui wortel peterselie IJ eetlepel kappertjes Laat de kruiden in het vocht aftrek ken maak dan van de gezeefde massa een gewone saus en vermeng die van het vuur met de losgeklopte eidooier de kappertjes en het citroensap namens S.R.O.I bood ka(pitein Thema haar een servies aan en kapitein Berg huis namens de S.D.O.A © en koperen wandspiegel terwijl kM)itein Ludwig haar tenslotte huldigde met een grooten salonspiegel namens de compagnie ' ó en 4 der Hospitaalsoldaten Een zoooa van „ Moeder Stien " dankte voor de grootsche huldiging zijn moedor bereid — o — De huurstaking te Rotter dam Als gevolg van de huurstaking iii de Beverstraat te Rotterdam zijn gis terochtend twee en-twintig gezinnen in dio straat door een drietal deurwaar ders met de noodige helpers uit hun wo ningen gezet De politie had uitgebreid -^ maatregelen getroffen Met een viertal autobussen werden te omstreeks zeven uur een honderdtal agenten deels in burger deels in uniform naar de Bevci straat gebracht De straat zelf en de ge hcele omgeving werd afgezet waarbij tevens een zestiental politieruiters dienst deed De leiding berustte bij den hoofdcommissaris der betrokken afdee ling Den bewoners van de straat werd ge last naar binnen te gaan deuren en xsr men te sluiten waaraan dadelijk vol daan werd Blijkbaar was men danig geïmponeerd door de politiemacht die op de been was gebracht Alleen voor ' t raam van een der stakerswoningen ver scheen de leiding van den „ opstand " die in forsche bewoordingen de agen ten deurwaarders en hun helpers „ toe spi'aken " Toen men met de uitzetting wilde be ginnen bleek dat de stakers hun voor zieningen getroffen hadden Deuren wa ren dichtgespijkerd en de trappen met zeep besmeerd De arbeiders die bij de uitzetting moesten helpen moesten met zaag en bijl werken om toegang te ver < krijgen De meubelen werden voorloo pig op het trottoir neergezet De uitgezette bewoners werden bxii-i ten het afgezette gebied gebracht Gaan de'weg zakte de onrust en de uitzetting verliep zonder noemenswaardige incl ' denten Tusschen tien en elf uur werd de politiemacht verminderd en werd het wat drukker in de straat daar dr bewoners met handwagens hun meu beltjes kwamen weghalen 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 112 bonfleraaa ID Septem Ber 1931 - TWEEDE BLflP - y --« Vtos Kenlen Lobitb Nijmegen 8t Andr Waal Arnhem Vreeswijk WeBt«rvoort Deventer Kam pen Maastr isluls Venice Gnye St Audr Maas ^^ RADIORUBRIEK „ VRIJDAG 11 SEPTEMBER Pllversum 1875 M — 6.45—12.00 yARA 12.00—4.00 AVRO 4.00—8.00 VARA 8.00-ll.OQ yPRO.s Jl.OO - 12.00 VARA B.4 &— 7.00 en 7.80-7.45 Pymnajstiek o ï V G Kleerekoper ---«^• i.^iw 8.00 GramofooDplateii 10.00 MorgenwijcUng VPRO -•»,,- 10.15 Voordracht door mevr LTestieth Herzberg-Sandera lOiO Voor de ïleken 11.30—12.00 Gramofoonplaten 12.00 Het Omroeporkest o L v N Treep Met medew van Augusta Jïe - claire zang 2.00 Sohoolultzending 2.30—4.00 AVRO.-kwartet o t v D Groeneveld ' 4.00 Piano-stukjea voor de kinderen door Jan Trom 4.30 Knutselwerkjes voor de kinderen 5.15 Concert VARA.-orkest o l v H de Groot 6.00 Concert J Kaptein zang en Jo & Jong plano 6.15 Vervolg concert 6.45 Actueel allerlei door het N.V.V fl.OO Vervolg vocaal concert ' 7.15 G V Ovenbeek Het P.N.L-congres en het lot der daarbij veroordeelden 7.85 8.00 Vervolg orkestconcert 8.00 rte W Mackenzie Activiteit en passiviteit in het'godsdienstig leven 8.30 Concert Frieda Bellnfante cello en Hans Schouwman piano 9.00 Dr H Wolf „ Humanistische reli gie " I Lessing 9.30 Vervolg concert 10.00 Vrijz Godsd Perstoureau ' 10.05 Vaz Dias 10.15 Herman flutters De muziekfees ten te Bayreuth 10.45—11.00 Gramofoonplaten 11.00—12.00 Gramofoonplaten Huizen 298 M — Algemeen pro gramma verzorgd door den KRO 8.0O — 9.15 Gramofoonplaten 10.00—11.30 Gramofoonplaten 11.30 Voor zieken en ouden van dagen 12.00 Politieberichten 12;i5 Concert KRO.-kwinlet o 1 v P Lustenhouwer 1.00 A Verdijk burgemeester van Eind hoven De Eindhovenache industrie 1.45 — 2.00 Vervolg kwintet-concert 2.00—2.20 Henriette v Breemen zang Fr Boshart piano 220—3.15 Concert KRO Kunst-ensem ble o 1 V P Lustenhouwer 3.15—3.30 Vervolg zang en piano B.30—4,.')0 Vervolg KRO Kunstensemble 4.45—5.45 Concert KRO.-kwartet 5.45—6.00 M K Gerisch Najaar in Duitsctüand 3.00 KRO.-kwartet Vervolg 7.00 Th Arts Iets over gewassen - en rassenkéuze in de landbouw 7.30 Politieberichten 7.45 Mr dr A B G M v Ryckevorsel De ontwikkelingsmogelijkheden voor Noord-Brabant « 00—11.00 Uit Leeuwarden Concert KRO.-orkest o 1 v J Gerritsen Dub - bel mannenkwartet St Dominicus o 1 V Th Lamboy 11.00—12.00 Gramofoonplaten ' D a V e n t r y 1^4.4 U 10.S5 Morgenwijding 11.05 Lezing 12.20 Orkestconcert l © Orgelspel door O H Peasgood 1.50—2.50 Gramofoonpl.it'^n 4.20 Orkestconcert 5 ^ Kinderuurtje 6.20 Berichten 650 Piano-duetten < lo..i i U ' - tson en Ethel Bartlett 7.10 Lezing 7.30 Lezing 7.50 Lezing 8.20 Concert Militair Orkest D Bryn ley tenor P.IO „ Depression over Fairylan-l " Mu zikale fantasie van H Ege 10.00 Berichten 10.15 Berichten 10.20 Lezing 10.40 Concert Kwintet 11.20—12.20 Dansmuziek Parijs Radio-Paris 1725 M 6.05 Gramofoonplaten 12.00 Gramofoonplaten iJ25 Gramofoonplaten 6.50 Gramofoonplaten 8.20 „ La Traviata " van Verdi Opge nomen op gramofoonplaten ¦ tangenberg 473 M ' 25 — 8.20 Gramofoonplaten 11.00—12.15 Gramofoonplaten 12.30 Gramofoonplaten 1.25—2.50 Orkestconcert 2.50 Gramofoonplaten 6.20—6.20 Vierhandig pianospel 6.40—7.00 Gramofoonplaten 8.20 Zang-voordracht S.50 „ Mississippi " Drama van G Kai ser daarna berichten en tot 11.20 Orkestconcert il.20 — 12.20 Orkestconcert Kalundborg 1153 M 12.25—2.20 Orkestconcert 30 — 3.50 Zang 3.50—5.20 Orkestconcert 3.30—8.45 Zang-voordracht 8.45—10.50 Radio-tooneel 11.05—11.30 Soli voor viola ' d'amore Eere Solin Brussel 508.5 M en 338.2 M 508.5 M 5.20 Orkestconcert 6.50 Gramofoonplaten 8J20 Gramofoonplaten 8.45 Gramofoonplaten 8.50 Viool-soli door R Laszlo 9.20 „ De menschelijke stem " tooneel - spel van J Cocteau 9.35 Dansmuziek 338.2 M 5.20 Orkestconcert 6.50 Gramofoonplaten 8.20 Orkeïtjoncert >'' mimf Z e e 8 e n 1635 M 7.00—750 Gramofoonplaten 10.3a Uitzending voor scholen 10.55—12.20 Berichten 12.20 Gramofoonplaten 1.15—2.20 Berichten 2.20—3.20 Gramofoonplnlpri 3J20 — 450 Lezingen 45O-5.50 Concert 650—8.50 Lezingen 8.50 „ Die Rftuber " opera in 4 acten van G VerdL 10.50 Beriditen en daarna dansmuziek uit de „ Femina " Een bruid als dieveg g el Bij de politie te Tubbergen is aangifte ge daan dat mej B die met V de volgende week in het huwelijk zou treden ervan door is gegaan met medeneming van f 42 Een onderzoek wordt ingesteld Uit het ledikant geval len Zondagmiddag viel het driejarig dochtertje van den arbeider V te Reeu wljk uit haar ledikantje met het hoofd je op den grond Aanvankelijk meenden de ouders dat het geen letsel had bekomen doch toen den volgenden dag zich vreemde ver schijnselen voordeden werd de dokter gewaarschuwd Deze constateerde her senschudding Het kind is Dinsdag over leden Brand Dinsdagmiddag om half vijf brak brand uit in een oude onbewoon de boerderij gelegen aan den Deven terweg en in eigendom toebehoorende aan A J ten Tije te Apeldoorn Het pand brandde tot den grond af een daarbij staande hooi - en stroomijt werd eveneens door het vuur verteerd Gisteravond tegen half tien werd brand ontdekt op de tweede verdieping van de Gelderschekade 78 te Amster dam waar de kleermaker M Wester man zijn werkplaats heeft Het geheele vertrek stond reeds in volle gloed toen de brandweer kwam Op een motorspuit werden twee stralen gekoppeld waarvan een binnendoor en een over de inmiddels opgestelde mecha nische ladder werd geleid Een oogen blik sloegen de vlammen fel uit Zeer snel was het vuur bedwongen Het bleef beperkt tot de voorkamer die echter ge heel uitbrandde De vermoedelijke oorzaak van den brand is het onder stroom laten staan van een strijkijzer Bekneld in de brievenbus Een meisje van ongeveer drie jaar had gistermiddag in de brievenbus op den hoek van de Warmoesstraat en Pijl steeg te Amsterdam een spiegeltje laten vallen Zij wilde haar kostbaar bezit te rug hebben en stak daarvoor haar armpje in de gleuf van de bus Toen dat gebeurd was wilde haar armpje niet meer terug en zat zij als het ware ge klonken aan de brievenbus Natuurlijk kwam er weldra publiek bij maar niemand wist te helpen Een der omstanders schelde de brandweer op die overal raad voor weet maar hier stonden hun handen toch ook wel een beetje onwennig tegenover Geprobeerd werd de bus met een looper te openen het slot bood weerstand Juist zou een boodschap naar het postkantoor gaan toen een beambte langs kwam die een sleutel had Toen de deur open was werd het armpje van de kleine lang zaam teruggeschoven en was het kleine meisje weer bevrijd Ontvluchte gevangene ge pa k t De 22 jarige B die te Bussum wegens aanranding van een 9-jarig meisje was gearres*eerd en die boven dien verdaciht wordt van eenige inbra ken heeft gistermorgen voor het in structiegebouw op de Leidsche Kade te Amsterdam zich van den rijksveldwach ter die hem begeleidde weten los te rukken De man sprong te water zwom de gracht over doah werd aan den an deren kaïnt door een verkeersagent en eenige tuinlieden die werkzaambeden verrichtten in het Leidsche Boschje en die door echoten van den rijksveldwaoh ter op het geval opmerkzaam waren ge maakt gepakt Hij is daarna geboeid overgebracht naar het imstructiegobouw — o — Diefstallen op hiet postkan toor te Baarn Eenigen tijd gele den verdwenen op het postkantoor te Baarn op geheimzinnige wijze een aain tal effecten die per aangeteekenden brief waren verstuurd Deae vermissing is nooit kunnen wordan opgahelderd Op even geheimzinnige manier zijn thans f 300O uit de kas van hetzelfde kantoor verdwenen Post - en politie-autoriteiten stellen een onderzoek in en gelooven reeds een spoor te hebben gevonden Ernstige val Dinsdagmiddag is de gemeente werkman P M te Oost burg die bezig was een heg te smoelen bij de begraafplaats aldaar met de stel ling omgevallen Hij kwam op een paal tje terecht en werd bewusteloos naar het ziekenhuis overgebracht waar hij dadelijk is geopereerd Zijn toestand moet hoogst ernstig zijn ¦ m » Ruzie met zijn kostbaas In de Fanmius Scholtenstraat te Amster dam heeft gistermiddag oen commen saal zijn kostbaas aanmerkingen ge maakt over het Politie en Geneeskundige Dinesit kwa men er Iiij te pas De gewonde werd rmn fee » KiUMlmli » ga^ifeids gfh bracht en daar \' erbonden Hij kon toen weer huiswaarts keeren — o — Twee vingerj afgesneden In d « Prins Hendrikstraat te Alphen a d Rijn is de 43-jarig6 timmerman F V die per fiets eeini bestelwagen van Van Gend en Loos welke beladen was met ijzereai platen passeerde door een plaat die van den wagen viel getroffen Twee vingers werden ihem geheel afge enedien V is naar het St Elisabethsge sticht te Leiden overgebracht Storing in het electric i te itsbedrijf Gedurende den afgeloopen nacht heeft in Amsterdam een ernstige storing in het eiectrici teltsbedrijf plaats gehad Even voor 3 uur ging het licht plotseling uit en werd de geheele stad in duisternis ge huld Alle bedrijven voor zoover zij niet over eigen electricische installa ties beschikten stonden stil In de zie kenhuizen moest de noodverlichtinj in werking worden gesteld De storing die het gevolg bleek te zijn van een defect geworden stroomtransformator waardoor kortsluiting ontstond op de rails van het 50.000 Volt onderstation van de electrische centrale duurde voor het centrum en Zuiden 20 minu ten Voor het overige gedeelte duurde de storing ongeveer 40 minuten Faillissementen Opgegeven door V d Graaf en Co N.V afd haav delsinformatiën Uitgesproken Chr Broeders van Son scihoenwinkelier Breda J Kamp vee handelaar Purmerend H M Bergman reiziger Haarlem Opgeheven H W Hartman Hille gom H V d Laan Wijk aain Duin C J Wulff Haarlem Wed P Piepen brink-NeugenJ>ouwer Haarlem BUITENLAND OVERZICHT Naar aanleiding van de eerste bij eenkomst van het Engelsche parle ment gaat de „ Times " nader in op de rede van Henderson welke met zoo groote belangstelling tegemoet was ge zien Gezegd moet worden — aldus de „ Times " — dat de rede een maar zwak en twijfelachtig licht werpt op de re denen waarom Henderson en zijn me destanders in het Labourkabinet liever uit de regeering traden dan de logi sche consequenties van den crisistoe stand te aanvaarden welke thans de nationale regeering in het leven heeft geroepen Henderson moest echter in zijn rede voorzichtig te werk gaan daar hij rekening had te houden met zijn eigen handelingen als minister en den gramstorigen achterdocht van de linkerzijde Een nog deprimeereri der opvatting van de positie van den democratischen leider is niet mogelijk — zegt de „ Times " De philosophic van Henderson ' en zijn geestverwanten is ' het socialisme in zijn meest negatie ven vadsigen en parasietischen vorm Zij misten den moed en het begrip voor het algemeen welzijn om ook maar een poging te wagen den plicht te vervullen welken zij voor hun poli tiek nadeelig achten De „ Daily Herald " stemt van gan scher harte in met zekere passages uit MacDonald's rede doch houdt overi gens vast aan de bewering van La bour dat MacDonald de economische voorwaarden der bankiers heeft aan vaard die ondersteund werden door de conservatieve en liberale leiders Dit was een fatale zwakheid welke niet alleen den val van de Labourre geering tengevolge had doch boven dien een zwaren slag toebracht aan Brittannië's prestige in do geheele we reld MacDonald gelooft verkeerdr'lijk dat deze noodmaatregel geschoiil,:ii kan worden van zijn toekomstige poli tiek en dat het hem mogelijk zal zijn de inmenging der bankiers alleen voor het oogenblik toe te laten En de ver laging der werkloozenuitkeering noemt de „ Daily Herald " een hachelijk besluit dat beschouwd wordt als een essentieele stap naar lagere loonen De belangrijkste telegrammen die we ontvingen aangevuld met die aan „ Vad " en „ Tel " laten we hier volgen De nieuwe Engelsche regeering MacDonald heeft een nationale be zuinigingswet ingediend waardoor aan de regeering machtiging wordt verleend om de bezuinigingen door middel van Kon besluiten af te kon digen Het voorstel viferd in eerste le zing behandeld De tweede lezing heeft Vrijdag plaats Het doel van de wet is om de regeering in staat te stel - j len de bezuinigingsmaatregelen die Snowden heden zou aankondigen met een minimum tijdverlies uit te voeren 1 Naar nader gebleken is hebben Dinsdagavond 249 en niet 250 leden te gen de regeering gestemd zoodat de meerderheid van de regeering 60 stem men heeft bedragen Storm sneeuwval en vorst STOCKHOLM 9 Sept In het Noor den van Zweden heeft gisternacht een hevige storm gewoed terwijl groote hoeveelheden sneeuw zijn gevallen Telegraafpalen zijn omgevallen zoodat het telefoon en telegraafverkeer tus schen verscheidene steden is verbro ken Nachtvorst heeft in JSmtland groote schade aangericht en den oogst ver nield Ontploffing in oen kruit m a g a z ij n Verscheiden dooden en ge - wonden IffiS-YORKj S gegi In M glaatsje Dallas in den staat Texas ontplofte het kruitmagazijn van de Dupontfabrieken 25.000 pond dynamiet vlogen in de lucht De explosie was verscheidene kilo meters in den omtrek te hooren Ver scheidene dooden en gewonden vallen te betreuren Te Benton in den staat Illinois vond een exploisie plaats in de dynamietop slagplaats van een mijn Zes personen werden gedood Botsing met werkloozen te Bristol LONDEN 9 Sept Een deputatie van werkloozen wie de toegang tot het Vakvereenigingscongres te Bristol werd geweigerd ^ kwam in Ixitsing met de politie Er werden schoten gewisseld waardoor de leider der deputatie werd getroffen Een chef van politie dood geschoten De chef van jwlitie te Bonnardsville New Jersey werd doodgeschoten door een bandiet die zich in een boschje op een plein in het centrum der stad had verscholen De dader wist te ontsnap pen De politie meent dat de chef het slachtoffer is geworden van zijn groo ten ijver bij de achtervolging van perso nen die verdacht zijn van overtreding van het drankvertwd Om die reden ar resteerde hij onlangs zelfs zijn eigen broer Verboden Immigratie Negentien arrestaties Te New-York zijn negentien personen gearresteerd die beschuldigd worden te hebben deelgenomen aan het clan destien over de grens brengen van vreemdelingen naar de Ver Staten Naar schatting zijn de laatste dagen 800 vreemdelingen het land binnenge smokkeld Tram in brand WINDSOR Ontario 9 Sept Een tramwagen die vol zat met menschen die op weg waren naar een athletiek wedstrijd is in brand gevlogen De brandweer en de prtitie konden met moeite de 75 menschen uit het branden do voertuig bevrijden Verscheidene zijn zwaar gewond Als de winter komt BRESLAU 9 Sept In den afgeloopen nacht heeft het voor het eerst van de zen herfst gevroren Te Bad Kudowa was de temperatuur twee graden onder nul terwijl te Bres lèu de temperatuur om het vriespunt was Drie doodvonnissen LAHORE 9 Sept De drie mannen die in December 1930 een moordaanslag pleegden op Sir Geoffrey de Montmcr rency gouverneur van de Pentsjab zijn ter dood veroordeeld Het voorstel van Grand i Naar men meent te weten staat de Amerikaansche regeering sympathiek tegenover het voorstel van Grandi tot een bewapeningsvacantie Het is echter nog niet gezegd dat de Vereenigde Sta ten stappen zullen doen om een derge lijk voorstel te steunen Oproer in een gevangenis Te Salt Lake City zijn de bewoners van de gevangenis in oproer gekomen nadat een van_hen bij een poging tot ontvluchting gedood was De gevange nen bleken gewapend met lange messen die zij In het geheim gemaakt hadden en het duurde een half uur vifaarin druk ' geschoten werd en de onderdirec - teur van de gevangenis werd gewond voor het oproer gedempt was LUCHTVAART De postvlnditen naar Indië Het retouowliegtuig de „ Raaf " is Woensdag te 5.50 uit Jhansi vertrokken en na een tusscihenlanding te Jodphur om 15.10 te Karachi aangekomen De „ Ooievaar " is Wóenisdagoohtend te 7.30 uit Karachi vertroteken en na een tusscibenlanding te Jodphur om 17 u te Allahabad geland Amy Johnson LO/NDBN 9 Sept Aimy Johnson ia he denimiddag op het vlieigveld Croydon geland Da laatste etappe van haar re tourvliucht van Tokio bracht haar van Berlijn naar Londen VOETBAL U.P.V.B,-WEDSTBUDEK Progiamma voor Zondag Ie klasse Am Boys — B.V.C vooi loo-pig E.S.V.A.C.—Brederodes 2e klasse A V.I.O.S.—S.N.B Nijkerk — D.E.S voorl Amerongen—Soestdijk D.E.V — St Voorwaarts 2e klasse B Rohda—J.S.V W.D.O U.F.C voorl Vreeswijk—Wijk bij Duurstede 2e klasse C D.U.C.—'Bussum D.O.K — Veneta A.T.O.—G.V.V Reserve Ie klasse Sbpla 2 — Donar 2 B.V.C 2 — Hilversum 4 H.V.C 3—St Boys 2 Z.N.C 2 — ' t Gooi 4 Reserve 2e klasse A Elinckwijk 3 — D.O.S 3 Minerva 2 — U.V.V 4 Brede rodes 2 — Kampong 3 Utrecht 3 — Velox 4 Reserve 2e klasse B E.A.C 2 — Elinck wijk 2 Soest 2 — Zeist 3 Baarn 3 — B.V.C 3 Veenendaal 2 — D.E.V 2 Reserve 2e klasse C Amersf Boys 2 — Hilversum 5 Quick 2 — ' t Gooi 5 Ams vorde 2 — Laren 2 A.P.W.C 2 — E.S.V A.C 2 Reserve 3c klasse \ Voorwaarts 3 — EA..C 3 Holland 3 — ' t Gooi 0 Hercules 4 — U.V.V 5 Hilversum O-Velox 5 Reserve 3e klasse B Zeist 3 — Baarn i Soeetdijk »— Z.NjC 3 gehei^enroel a - WATERHOOGTB 10 September UTRECHT Waterstand Weerdsluls Bovenkant 43 c.M + N.A.P Val 1 c.M Benedenkant 16 c.M + N.A.P Was 4 cM Waterstand Keulen 5.12 M Was 21 C.M CULEMBORG Waterstand Lek 3.54 M - t - N.A.P Was 0.07 M WIJK BIJ DUURSTEDE De water stp.nd in Rijn on Lek was 4.87 M pL N A.P Was 12 C.M N.I.O 2 JReserve 3e klasse C Donar 3 — A.W 3 ' s Graveland 2 — © ussum 2 Sperwer 2 — B.F.C 3 Reserve 3e klasse D Holland 5 — Vrees wijk 2 Wijk bil Duurstede 2-WJ).0 2 event St Boys 3 — V.I.O.S 2 STADSNIEUWS Examen vrije en oide-oelenlngen Geslaagd de daaneis K G Frijdal Sohie daim U H W Bijivoet Amsterdam K Chr V d Kallen Heerenveen E Koik Rotterdam A H M Soholten Zutphen en F C Buyn en P Folikers beiden den Haag Afgeweaen 1 candidaat — o — Statuten De Staatscourant bevat de statuten van de Bouw - en Handelmaatschappij Eigmond IH ' en ^ Eigimond IV " gev'ea tiigd alhier Vereenlging „ Baden van Atbeid " Geslaagd voor het examen ter verkrij ging van Iheit „ DipJo'ma der Vereeniging van Raden van Arbedd " da iheeren P J Biergera te Leiden Ohr Dusoswa te Alfen a.d Rijn en W Rinikel te Leiden — 1 >— Vereen Groenten - en ViucbtenveiUng „ Utrecht en Omstreken " Veiling van 9 September Wortels f 3—12 per 100 boe kropsla f 0.40—2.30 Andijvie f 0.40—1.70 kom kommers f 1.80—9.30 prei f 1.10—1.80 bloemkool f 4—18 roode kool f 2-6 savoï'e kool f 2—7 groene kool f 2—6 alles per 100 stuks zomerspinazie i 8 — 19 postelein f 2—11 snijboonen f 18 — 41 suikerlxwnein f 14—32 pronkboonen f 9—16 uien f 3—5 augurken f 14—60 alles per 100 K.G aardbeien f 80—117 tomaten f 2—13 pruimen f 12—29 drui ven blauw f 13-30 wit f 20—54 bra men f 30 moerbeien f 56—99 alles per IOC pond perziken f 3—31 meloenen f 8—36 alles per 100 stuks Tomaten-Exportveiling van 9 Sept Tomaten A f 2.90—5.90 B f 5—6.10 C f2.40.^.60 CC f 1.20—2.50 alles per 100 pond Aanvoer 22750 pond WATEBSTANDEN 9 Sept 1931 Waterhoogte in de Nederl Rivieren en te Keulen Medegedeeld door den A\g dienst van den Waterstaat O O s stand 7an istcren 8 ii 5 1 Waarnemingi-pnnten 38.27 40.85 0.89 10.91 13.33 0.27 8.C6 10.76 0.-0 3.85 6 24 0.14 8.68 10.80 0.16 1.41 11.92 0.02 9.22 10.98 0.19 3.15 436 0.C4 0.1 i Ü.51 — 42.55 — — 950 12.43 ¦ — 6.68 8.43 •^ 1.94 3.6 > 0.25 0.13 0.89 MARKTBERICHTEN WOUDENBERG Kipeieren f5—f5.75 Eendeneieren f4.50 — f5.25 Jonge hen nen f 1.50—12.25 Jcnge hanen f 0.70 — f 1.20 Oude kippen fO.SO—fl.25 Biggen f 8.50 — fit — Schrammen f 11 — f 18 SPAKENBURG Visoh Aan den Gemeen teviscjiailslag werd aangebraclU 334 pd bot van 21—32 c per pond 900 pond aal van 3 beun nooit een pngelukl -.^ f — «-^ - ' 
JTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 112 Donderflag 10 Septemtier 1931 - TWEEDE BLAD UIT DE PROVINCIE Aweisfooit D — De Italiaan sche zes-daags ch e Ieder weet dat dit de motoren-wedstrijd is geweest over bergen en door dalen met allerlei moeilijktieden die slecliis echte r'.'dors kond«n overwinnen Men kent de overwinning van het Hollandsche team geen enkel straf punt gevormd door van Hamersvald Bakker Schut en den jong«n Dick Eysink Woensdagmorgen was dit A team in Arnhem gehuldigd En toe ging het naar de Eysinkfaibrieken m hier Het personeel der fabriek reed hen tege moet tot aan den Hertenkop een paar K.M voor Amersfoort Ook sloten zlcü vele motorrijders aan en zoo ging bet in zegetocht met een omweg door de stad heen tot aan de fabriek aan het Julianaplein Daar was het versierd en daar was miuziek en daar was het hartelijk Het eerst sprak vader Eysink die in Arnhem het trio had gehuldigd Thins deed hij het zijn zoon hem van harte dankend Deze had zelf deelgenomen aan de samenstelling van den motor „ We moeten verder en de constructie moeten we nog meer volmaken " Namens familieleden bood hij een zil veren sigarettendoos aan terwijl aan de verloofde van Dick en aan iljn zusters bloemen werden geboden Hierna was het woord aan den heer J Th Haasbroek om namens het per soneel der fabriek geluk te wenschen onder aanbieding van een ailveren schaal Vervolgens sprak de heer L J Zeger Veèckens vice voorzitter der K.N.M V Spr weet wat het beteekent een sponta ne huldiging door het personeel Het is « en bewijs dat iets buitengewoons is verricht Dat is het ook Dick heeft mot aijn beide tochtgenooten van het A teajn ' n grooten dienst beweizen aan Hol land aan de KJN.M.V en aan de fa briek Eysink Sr is steeds met volle ambitie bij zijn zaak Dit Is ook de riohtlng voor Dick Namens de K.N.M.V bood spr bloeimen aan Nu gaf de hoer D Nortier secr pen-ningmeester van de K.N.M.V en « elf drie maal rijder van dezen 6-daagschen Ih het A-team een hooggeestige speech te genieten over de reis en over de hou ding van Dick die zich voelde als Be ginneling en zic-h stipt hield aan d « lei ding van Van Hamersveld Daarna werd de eerewijn aangeboden Aan de feesttafel waren ook gezeten de beide mede-leden van het team Van Hamersveld Bakker Schiit « n mevr Van Hamersveld Aanwezig waren eveneens de heer Fij ma die met Nortier het B-team heeft ge vormd en de heer Wolff bestuurslid der KJN.M.V — Postduiven Amf Conc com.-missie « vanuit Parkstone Engeland 282 K.M Los 8 üuf E.T 8.20 Jo concou |^ 69 duiven Ie duif 11 uur ^ 51 laatstepjTijsduif 12 uur 34.21 G Haarmans 1 N H Egink 2 H Ple ters 3 W y O Riet 4 5 J Noorman 6 8 C Baartman 7 N v d Berg 8 W Gerth 10 12 H Llmibeek 11 H van Put ten 13 H Kollen 14 Vanuit Lier België 123 K.M In con cours 250 duiven los 9 uur 30 min Ie duif 11 uur 48.37 laatste prljsduif 12 uur 23.34 W Gerth 1 13 39 T Kekers 2 10 11 N H Egink 3 8 9 40 L Lablans 4 6 24 26 B Roeters 5 16 20 C Janéen 7 17 H van Beden 12 45 46 H Pieters 14 H Kollen 15 41 C Baartman 18 48 M V d Riet 19 40 J H Meerstadt 31 J Maassen 22 23 28 Koppen 25 H Maanders 27 W v d Linden Jr 29 44 F Tuithof 30 3S J v d Geest 31 43 W v d Linden Sr 32 J Noorman 33 H van Nieuwenhuizen 34 A Verheul 35 A Kopipen 36 G Haarmans 37 H van Putten 42 Van Meeteren 47 H Hil horst 50 Geboren Gerardus Johannes z vanE J van Deuveren en Ch G Hearsma Berlus z van B de Vries en G Muis Johannes Jacobus z van H L Re kers en E Romunde Gehuwd A Henschel en G G K Age naut Bussum A.C Op ' verzoeik van B en W zal de N.V MotOTomnilbuedienst ge meenite Hilversum haar tarieven bin nen de gemeente Bussum verlagen Met ingang van 1 Oct wordt de prijs per rat van het station tot aan d/en Gooi sohen Boer 10 et De politie alhieir is erin geslaaigdeen 22 iiarigen Amsterdammer aan tehouden die bekend heeft een 9 jarigmeisje in het z.g Roaenlaantje te heib ben aangerand Tevens heeft hij be kend zioh te hebben schuldig gemaa kt»an eenige insluipingen terwijl hij ver dadht wordt versohiillende rijiwieldief stallen te heWben gepleegd B en W h Sibben de werkzaamhe den voor hot college alö volgt geregeld:De burgemeester zal behandelen de al gemeene zaken sociale aangelegewheden en de financiën wethouder Moo lemburgh heeft voor zijn reikerünig heitondierwlj » burgerlljike stand en genees Itundigen dienst wethouder Brand be handelt de aangelegenheden betrêfifett de het gasbedrijf electriciteitabedrijf,iseurings en slaththuisdienst en sport park wethouder Kingma openbare wer ken bouw en woningtoezicht reini girtgedienel grondbedrijf en woning dienst De nieufwe synaigoige der Ned Isr.gemeente is alhier plechtig in geibruikgenomen Baraeveld O — Ten gemeentehuize alhier is Ruiibesteecl hei maken van de aarden Ijaaii voor de verharding vau de weg Barneveld—Scherpenzeel Inge schreven werd als volgt C Hop Hellen doorn f41480 massa Gebrs Hols en Gebrs Bergevoet Pannerden f45407 massa J W Pop alhier en G de Jong Woudenberg f30850 massa A Nagell Arnhem f 4G000 massa R J v d Kraats alhier f 24775 massa f 13784 perceel C en f 11368.50 perc A en B Gebrs Hoeke Nieuwendijk f32000 mas sa f17000 perc C en flM90 perc A en B K Haverland Farmsum f35375 massa Joh de Kroon Rhenen f32490 massa f16329 perc C f16200 perc A en B f 11390 perc B en f 4868 perc A G de Kroon Rhenen f 29700 mas sa D Brouwer Wzn Lunteren 143500 massa J J Weinand Rhenen f44900 massa N V Mabuat Willem stad f44330 mas§a B E van Dorth Amersfoort f38868 massa P B Hu bers en Zn Nijmegen f39600 massa B Bruil Doetinehem f38362 massa M Joosten Enschede f 41i^5 massa Gebrs Groeneveld Nieuwendijk f 15900 perc C W V d Kraats en A Pietersen Ede f36790 massa Mulder's Handelsmaat schappij Soesterberg f43000 massa f23000 perc A en B f21000 perc C f17000 perc B en f6000 perc A G Steinman en G v Leeuwendrengt Wou denberg f30977 perc C fl79T7 perc B en f4245 perc C C van Lunteren Zeist f26790 massa De begrooting bedroeg f32382.29 Cnlemborg B — De heer P M van Beekum heeft per 1 Januari a.s eer vol ontslag aangevraagd als rentmees ter van het Algemeen Burgerlijk Arm bestuur alhier Doorn C — Het landgoed de Zon heuvel is tot nu toe door ongeveer 400 betalende wandelaars bezocht zoodat de niet betalenden mede gerekend het aantal wandelaars zeker op pl.m lOOO geschat wordt — Bij den onderlingen wedstrijd van de burgerwacht werden de volgende prijzen behaald Klasse A binnen 30 seconden Ie pr A Dingemans 53 2e pr B Ruitenbeek 51 3e pr J Tesselhoff 49 Klasse B binnen 40 seconden Ie pr J Kosterman 55 2e pr M Tydeman 50 3e pr A W Ruitenbeek 45 Klasse C binnen 60 seconden Ie pr F N V Dijk Jr 52 2e pr J van Vulpen Dzn 50 3e pr A C de Beer 45 4e pr J V d Weerd Jr 45 5e pr G van Beek 44 De Ueein Z B — Tusschen Hfj me-len eii de Meern is een personenauto te water gereden De auto werd zwaar beschadigd en is later door den iraan wagen van Jongerius op ' t droge ge bracht en weggesleept Verzekering dekt de schade Persoonlijke ongelukken hadden niet plaat » Ede E — Vanwege de afdeeling Gol derland van de Kon Ned Poliitiehonden vereeniging had op het terrein achter „ Reehorst " een algemeene keuring plaats vaoi politieihonden Ale keurmees ters fungeerden de heeren ^ L K Wes tendoi-p te Nijmegen voorzitter J Kap pelhoï alhier ' en J J lAischert te Nieuw Vosmeer terwijl ' dis leiders op traden de gemeenteveldwachters H van den Brink en H van ' Beek Vooral van die zijde vain de politie was er veel belangstelling De beschermiheer der vereeniging Z.K.H Prins Hendrik had ihet voornemen g«had om te komen doch kon wegens verhindering niet tegen woordig zijn Een achttal honden wer den er ingeschrevein voor dit lang niet gemakkelijke exameinu Hiei-van slaag den er zeven De voorzitter reikte met een toepasselijk woord de certificaten aan de houders der Jtonden uit en wel aan D W Berentschot van Laagkeppel Belgische herder „ Benno " met 269 pun ten R K Sprokkel van Drempt bij Doesburg Belg hei-der „ Robby " met 264 p H Bosman van Nijmegen Duit sche herder „ Kazan " met 256 punten mevr Hengeveld alhier Belgisahe her der „ Maï " met 253 punten H Herm sen te Hatert bij Nijmegen Duitsche herder „ Barre " met 850 punten J Jan sen te Nijkerk Bouvier „ Preston " met 249 punten A Siroen te Nijmegen Bel gische herder met 248 punten Mevr Hengeveld dankte de leden van de Kdesche club inzonderheid den heer H van den Brink voor het africhten vati haren hond Na afloop der keuring bracht de voor zitter de heer Westendorp dank aan allen die tot den goeden afloop dei ' keu ring medegewerkt hadden — Gel/oo'rten Metje d van P - vanKruistum en van W Lieftink Cornelia d van H van Engelenhoven en van J.van de Hoef Gsrrit z van H Nijbuigen van G van Geerenstein Hendrik z.van A van Essen en va » G A vanHunnik Gijsbert z van A Groenevelden van W van Laar Harmen Z van J.de Vries en van A M Kwint Gijsbertusz van J Minnen en van W J H Ha verlid Antonius Wilhelmus Jacobus z.van A W J Gebbink ein van C H Jan sen Jacobje d van H van de Maat envan E van de Weerd Gerrit z van W.Roelofsèn en van W Mulder Getrouwd G van Beusekom en A van Ee Getrouwd B Schroder en A Spies A Donkelaar en M van Wakeren A Blan kestijn en R Willemse W Niermann en H Langensiepen L de Klevld eai G van den Heuvel Overleden Geertruida Cornelia van Korvelaar 77 j weduwe van ^' ilhelra Ileinrich Antoon Ahling wonende te Koog aan de Zaan Barend Wilhelmus Navest 2 weken Het 4e reg vddartilleris it equi ps bestond uit d « heeren Stek Besse link Jansen van Galea en Lockhorst)behaalde op de paardensportwerstrij den afdeeling Railly paper den eerstenprijs HpI wr.s een afsta.-ul van ' J I\..M.di j door haar u\,i-d afgelegd in '^ 1 mi nuten De heer D Oudenampsen werd be n«emd tot onderwijzer aan de OMnba - Jatphaas B.B — Op verzoek van de alhier pas opgerichte gymnasfiekveree niging N.A.S alhier gaf de Viaansche gymnastiekvereeniging D.O.S een de - monstratie avond in liet gemeentelijk gymnastieklokaal alhier Aanwezig wa ren de burgemeester wethouder Uiter dijk de gemeente-secretaris de heer de Rooij en de raadsleden van Wijck en Linschoten De voorzitter de heer H.v mer opende met dank te brengen aan D.O.S voor haar welwillendheid en wekte de leden van N.A.S op om toch vooral goed toe te zien wat gymnastiek vermag De vereeniging D.O.S zal dit laten zien Hierna voerden de jonge dames van D.O.S enkele oefeningen uit benevens een reidansje dat zeer insloeg Daarna volgden de dames van D.O.S met gecombineerde rythmische oefenin gen Hierna kwamen de heeren van D.O.S aan de beurt met rekstokoefenin gen Na de pauze voerden de dames van D.O.S nog enkele rythmische oefenin gen uit welke gymnastiek zeer zeker op hoog peil staat en de toets der critiek zeer goed kan doorstaan Vervolgens sprak de burgemeester enkele woorden van dank Hij wenschte den voorzitter van N.A.S toe dat deze vereeniging zoo zou worden als D.O.S Hierna dankte de voorzitter den hw gemeester voor het gesprokene en bracht tevens dank aan het gemeente bestuur voor hunne tegenwoordigheid Ten slotte wekte hij nogmaals de leden op om aajn de vereeniging D.O.S een voorbeeld te nemen Lnnteien E Bij de politie werd aan gifte gedaan van een geval van oplioh ting en verduistering Het mocht de po litie gelukken den dader aan te hoe den en tegen hem piroces-'verbaal op te maken Haarn C — De heer D Noordam is aangewezen als loco-burgemeester de zer gemeente — Mej J C van de Wielen alhier isbenoemd als kweekelinge met acte aande Chr school aan de Middellaan teDriebergen Rij senburg — o — Montfooit M — Een groote kaas auto komende uit Noord-Brabant met bestemming Woerden verzakte nabij de Lindeboom in den zachten berm v/d weg Bijna de geheele vracht bestaande uit eenige honderden groote kazen moest worden afgeladen en met vereen de krachten gelukte het den vrachtauto weer op het goede spoor te brengen Voor den verkooper beteekende dit een groot tijdverlies en ongetwijfeld groote schade Ds I H Koster predikant hij de Ned Herv Kerk alhier heeft bedanktvoor het beroep naar de gemeenteHeteren De vrouw van den heer E gleed bijhet halen van een emmer water uit,en kwam met haar gezicht boven op denscherpen rand van ' n bus terecht waar door een groote snijwonde ontstond ¦ Zii inoesti zich direct onder gepejs kundige behandeürlg stellen ^ Mf Montfoort M — Tot waa/neiüénd burgemeester dezer gemeente is be noemd de heer A J dé Goeij Geboren Frederik Antonius z vanLeendert Frederik Verheul en Johanna Catharina Oostrom — Gijsbertus Hen drikus z van Johannes de Reuver enMaria Antonia Oostrom Overleden Josina van den IJssel 35 j echtge van Gerrit Heikoop Getneenteiaad van TIENHOVEN A L De voorzitter richtte zich al lereerst in een korte toespraak tot de heeren raadsleden die thans weer aan het begin staan van een vierjarige zit tingsperiode wijst hen er op dat d^ze periode weer belangrijke beslissingen van hen zal eischen o.a het onderwijs vraagstuk waarna door allen de ge bruikelijke eed wordt afgelegd Thans is aan de orde verkiezing van twee wethouders De voorzitter benoemde tot leden van het Stembureau de heeren L Schipper C Otten en A van Ettekoven De uitslag van de verkiezing van een wethouder in de vacature-M van ' t Wout is als volgt M van ' t Wout 6 stemmen ongeldig 1 stem zoodat de heer M van t Wout herkozen is De uitslag van de verkiezing van een wethouder in de vacature-C Verhoef Wzn is als volgt C Verhoef 4 stemmen L Schipper 1 stem blanco 2 stemmen zoodat de heer C Verhoef Wzn herkozen is Beide liéeren verklaren zich op de desbetreffende vraag van den voorzitter bereid hun benoeming tot wethouder te aanvaarden Bij de rondvraag komt naar voren ee;i verzoek v^n de plaatselijke Burger wacht om subsidie uit de gemeentekas te mogen ontvangen Na eenige bespreking ove ' dit onder werp wordt besloten aan genqemde Burgerwacht een subsidie van flO — ' s jaars toe te kennen Hierna sluiting op de gebruikelijke wijze Ds W Okken predikant der Ned Herv Gemeente alhier ontving een be roep naar de Ned Herv Kerk te Heinen oord Tijdens een kort en hevig onweersloeg de bliksem een groot gat in eenuiuur van het pand van den veehouderT W — Getrouwd Cornells Verhoeff te Breukelerveen en Cornelia Verhoef al hier VeenendaaL W Pasaaglers van den trein die 12.30 in de richting Keeteo-en gaat bemerkten met schrik clat een ponien-aum dour een l^f#fliit.^«_f:»i5 De marechaussees stelden zoo spoe dig mogelijik in onderaoeik in op ' t woon wagenkamip daar in die buurt het ge ' i'ai > yas afnaatSsimtA ' Dmc tod ^^• ter niemiand geschoten Wel had een landibouiwer daaj in de buurt op vogels geschoten zoodat waarsobijnlijik een verdwaald kogeltje het raampje heeft getroffen — De V.W.V heeft de van 12 tot 19 Septetmiber te houden VeenendaaJeche winkelweek weer aardig opgelet wat betreft de versohillende attracties Zaterdag oplossing letterraadsel Maandag lampengieters-avond met keuring en hekrofiing van de schoonst uitigesnedén kalebassen Daarna lampion-optooht met mueiek Dinsdag opening temtoorustelling derVereeniging Nederlandsoh Fabrikaat in't kegelhuis van hotel de Rosikam"KerkewijJs Woensdag groote reclame-optoöht 3 uur en herhaling 7.30 met fakkels en muziek Donderdag buitengewoon concert op de markt ' s avonda 7.30 door de Har monie uit Amersfoort in samenwerking m.©t de muiziekvereeniging ^- S " Zaterdagimiddag 19 Sept 3 uur aller lei wedstrijden autopeds vliegende Hollanders driewielige fietsen enz Do gewone attracties van opsporing van opizettelij'k gemaakte étalagefóuten eraz izullen zeJber weer nauwkeurige besohouiwing der uitstallingen ten ge volge hebben De heer Br van der Pol alhierslaagde voor het diploma A stenografie,systeem Riëntis Balt De lessen werdengetvolgd bij den heer C C M van Rijs wijik Gewonden voorwerpen:een portemonnaie een sehaielbeursje,een knot hruingrijize wol een rijwiel merk aangeloopen basterd fox terrièr.Te bevragen ter secretarie deze ge meente Ondertrouwd A de Kruijff en R.ter Haar J Sohoeman en H van deHaar J Meijer en C Buitenhuis Getrouwd G Breesohoten en D van Benneikoni Geboren Teunia Johan Ernst z van T van Éldik en E Drost Overleden te Utrecht Abraham Gaas beek 4 weiken Veenecdaal — Ten overstaan van notaris H J Zweers had de inzet plaats van het huis met tuin no 9 a/d Molen straat a)hi?r hetweljs werd ingezet do.or den heer C Bos Cz op f 1725 — toeslag 16 Sept iSS'l ' s siv 7 uur in „ de Korenbeurs " Vleuten Z B — De prijs van de meloenen is op ' t oogenblik abnormaal slecht te noemen De grootste sulkerme loencn brengen niet meer dan 15 5ct per stuk op terwijl dergelijke meloenen in normale tijden 80 et en meer kunnen opbrengen - o — Wageningen N In de voortgezette vergader der Studieweek sprak allereerst de heer ir B J B Groeneveld over De invloed van D vitamiüén op ilea ' kalk fostor-stofwisseling bij ' verschillende Ca P-verhoudüigen in het dieet Spr zette uiteen dat het vitaminen vraagstuk in zijn ontstaan aan donland boviw vreemd is Ku in de practijk van de veeteelt doordringt de poging in het tekort aan vitaminen in het na < tuurlijk voedsel te voorzien is het een economisch vraagstuk geworden Aan de hand van eigen onderzoek toonde spr aan dat de invloed van het D vitamine op de Ca en P stofwis seling de ontwikkeling en de gezond heidstoestand van het dier versctiillend zijn naar gelang van de verhouding CaP in bet voedsel Dr J H J van de Laar sprak over het kwoeken van voor ziekten onvat bare rassen Dit is vooral van belang ter voorkoming van die ziekten waar % oor geen bestrijding door zaadontsm'Jt ting enz bekend is zooals de roesten van tarwe rogge en gerst de roest en de brand van ' t vlas en de voetziekten der granen wat spr in bijzonderheden aantoonde Prof dr H M Quanjer sprak over de vraag wat gedaan kan worden ' e gen de plantenziekten die tot nu loe niet bestreden worden Spr somde een aantal dezer ziekten op en stond vooral stij hij gele roest die enorme schade aan de gewassen toe brengt Hij citeerde verschillende brie ven bij hem ingekomen Zoo werd door den directeur van den Wilhelminapol der te Goes medegedeeld dat dit jaai in Zeeland v ' i geteeld 15.000 H.A tarwe met een 7 " ffingst aan zaad van ruim 50 miUioen K.G De beschadiging door gélè roest aannemend op 5 pCt wat misschien wel 10 pCt of voor som mige jaren 15 pCt moet zijn beteekent dit voor Zeeland alleen 2.5 millioen KG gerekend tegen een tarweprijs van f 12 is f 800.0CO Voor volgende jaren zal door de uit breiding van de tarwéteelt de schade nog veel grooter zijn Ook uit andere provinciën wer'len soortgelijke klachten en cijfers ontvan gen en spr di-ong aan op bestudeering dezer ziekten waarvoor echter de mid delen ontbreken In de middagvergadering behandeldeprof ir H K H A Mayer Gmelin eenrehtabiliteitsberekening bij proefnemin gen met gebruikmaking van oogsteen heden De heer ir C Zwagerman sprak over prodiictiev.eisc;:il!en liij ons ri^ndve » oorzaken daarvan en verschillen in tT.felijk productievermogen Spr zette uiteen dat in ons land de melkproductie vergeleken met rto vleeschproductio overhèerscht de op brengst was 315 millioen gulden aan melkproducten tegen 94 millioen gul den aan»vleeficK en do foUrirbting dnar ii.c '.' ir ¦ riüig i net li,:u,!i--i Uij LénaiKleidü uinoeng de lactui-on die de melkproductie beheerschen en die haar benadeelen en zette uiteen dat men nog weinig weet van de verer vifl g vagpcpdVMitieTAMMacIWMWU t''iSii*ï ' Ten slotte verklaarde hij zich tegen dé hier te lande gevolgde methode van bevordering der productie keuringen enz De keuringen geschieden te veel op exterieur en te weinig op productie Laar tegenover beval hij het Deensche stelsel aan waarbij de fokker meer in vloed heeft — m — Woerden Z A — Tot besluit der Ko ninginnefeesten had het bestuur der Vereen „ Koninginnedag " in Hotel „ De dubbele sleutel " de deelneemsters en deelnemers der volksspelen bijeengeroe pen tot in ontvangstneming der door hen behaalde prijzen De voorzitter de heer A Zon feliciteerde in zijn ope ningswoord de prijswinsters en win naars en dankte voor de medewerking en in het bijzonder de burgerij waar door men i i staat was een 90-tal prij zen te kunnen overhandigen Ook zijn mede-bestuursleden bracht spr een woord van dank voor het vele werk door hen verricht Hierna werd overgegaan tot uitrei king der prijzen Na deze prijsuitreiking nam de heer Buurman nog even het woord Hij meende dat te moeten doen omdat de voorzitter zich zelf niet kon bedanken Spr meende de tolk te zijn van zeer velen en in een zeer opgewekt woord dankte hij den heer Zon den ei inenten voorzitter want onder diens goede leiding is wederom feest gevierd Een zeer gezellig bal was het besluit van dezen avond Muzikale medewerking werd verleend door het duo v d Wouden — Of - ¦ Wljk bij Duuisiede C — Geboren Gradus Johannes Jacobus z van Jac de Bruin en C J Blom Willeskop M — Tot waarnemend burgemeester dezer gemeente is be noemd de heer C van den Brink Wzn — Geboren Johannes z van Adria nus Bogaard en Gerdina Meerwijk Gemeenteraad van WAARDER AK Op verzoek van den Voorz doet de secretaris voorlezing van een uittreksel uit het Koninklijk besluit houdende herbenoeming van den heer P J Brunt tot burgemeester dezer gemeente met ingang van 1 September 1931 De voorzitter deelt mede op 29 Au gustiis jl door den Commissaris der Koningin te zijn beëedigd De benoemde raadsleden leggen in ban den van den voorzitter de bij de wet voorgeschreven eeden af De voorzitter wenscht de leden geluk met het vertrouwen hun opnieuw of voor het eerst geschonken en heet hen die voor het eerst hier aanwezig zijn hartelijk welkom in dezen kring In dezen tijd van depressie en econo mischen achteruitgang waarin gij ge roepen zijt de belangen der gemeente te behartigen aldus de voorzitter is het voor U geen gemakkelijke taak die be langen te dienen en juist dat te doen wat het belang der gemeente vordert De belangen der gemeente worden in een tijd van achteruitgang meest ande dcrs bezien dan in den tijd van de goe de jaren Spreker wenscht hun toe dat God hun moge schenken wijsheid en licht in het gemeentebeleid en lust en opgewektheid om den arbeid in dienst der gemeente te verrichten ' t Is thans de derde maal dat spreker tct het ambt van burgemeester dezer ' gemeente is benoemd waarvoor hij dank brengt aan H M de Koningin voor het vertrouwen hem weder ge schonken Hij spreekt den wensch uit dat evenals voorheen op aangename wijze in het belang der gemeente moge worden samengewerkt De voorzitter stelt voor over te gaan tot benoeming van wethouders Overgaande tot stemming worden uit gebracht in de vacature D Kok op D Kok 6 stemmen terwijl 1 stem blanco Is lu de vacature G van Ingen worden uitgebracht 7 stemmen op den heer G van Ingen en 1 stem blanco De heeren Kok en Van Ingen zijn al zoo gekozen De voorzitter spreekt zijn blijdschap uit dat de beide aftredenden weder ge kozen zijn Reeds eenige jaren is steeds op prettige wijze samengewerkt en spreker hoopt dat dit in de komende 4 jarige periode ook zoo moge zijn Hij wenscht de benoemden geluk met het vertrouwen weder in hen gesteld en vraagt of zij bereid zijn de benoeming weder te aanvaarden De heeren Kok en Van Ingen zeggen ónder dankzegging voor het vertrou wen de benoeming weder te aanvaar den Wordt aangeboden de gemeentebegroo ting voor 1932 welke voor onderzoek in handen wordt gesteld van de heeren Kloosterziel Van Achterberg en Van der Linde De rekening over 1930 van het burger lijk armbestuur wordt goedgekeurd in ontvang op f 1262,91 in uitgaat op f 1039.81 én het batig slot op f223.10 Naar aanleiding van deze rekening vraagt de heer Kloosterziel inlichtin gen omtrent de vermindering van het batig saldo De heer Van Ingen zegt dat de uitga ven zijn gestegen wegens belangrijke be stedingskosten en kosten van zieken huisverpleging De heer Kloosterziel aoht.het zeer ge wensciht dat een ioder lid wordt van de Vereeniging voor Ziekenhuis'verpleging De voorzitter aölM dit ootk van belang De begrooting van ihet burgerlijik arm beistuur voor 1932 wordt goedgekeurd in ontvang en uitgaaf op f 1373.10 Ben schrijven van B en W van Woer den itizaike den vleesdhkeuringsdienst en e(?n adres van den bi'zonderen vrtj - \\ i'ii n lti'!>l>'0!'in nf -.- Mi '.;,' Waai-ier eii i.-Ufe'C Uu.ie Weide ' wuruen in han den van B en \ V gesteild om prae ad-vlea De i«8r Kok mpNiésX sljn bUJ'daeiba ^ Bit da t Hi it Ja Koningin den fa«8ir Brunt weder heeft herbenoemd als bur gemeester en meent wel namens de ge meeinte te spreken als ihij Z.Ed.AoJi*b met deze berberioeming gelutowens V p geen zegels hooger dan 6 et insluiten Magere Varkenslappen 2 pond f 1.10 Carbonaden 2 II • 1.10 Doorregen Varkens lappen 3 n - 1.00 Runderlappen 2i n - 1.00 Rnnderrollades 2 tl - 1.10 Rund - en Varkens gehakt 2è i - 1.C0 Rauwe Reuzel 3 n - 1.00 Gesm Beuzel 3 II - 1.C0 Dik Rnndvet 2è - 1.00 Gesm Vet 2 * - 1.00 Gek Metworst 2 - 1.00 Geld Snijworst 2 n - 1.C0 Grove en fijne Rookworst 2 II " 1.00 Leverworst 3 » i • 1.00 ZIE ETALAGE WÊmmmmm ¦ B NU is ' t herfst Nu is ' t o6lt tijd om met Loeb te spreken Er is bij Loeb gezorgd daf het weer in orde en U goed en voordeelig slaagt Loeb wacht U Chique Damesmantels met bontkraag prijzen 24.50 27.50 29.50 35 - enz Damesjaponnen in stol en zijde prijzen 12.75 14.75 17.75 19.50 22.50 24.50 enz Bontmantels Peshaniky 195 - Veulen 175 - Nerz Zickel 145 - ORGELS f70 - Vooriianden Enkele bespeelde Orgels meten zonder harp waaronderzoo goed als nieuw alleOrgels worden onder garan tie geleverd 3664 Kan ook In tarmijnen bet worden W J VAN DER VOOBEN,Alleen gevestigd Utr Fredikheerenstr 11 Uw ko'per blijft 3 x langer mooi dus 3 X minder werk als gdj het poetst met SI-SO do goad'd koperpoets van een dU'bJïeltje Haal eena een tube G de Jong J S de Rijickstraat 52 Chique Winterjassen prima bewerking EngelschestoHen prijzen 24.50 27.50 32.50 37.50 enz Heerencostumes prima coupe en afwerking,prijzen 27.50 32.50 37.50 42.50 47.50 enz.Tol 50 ' met 1.-p week betaalbaar Utrecht Ganzenmarkt 16—18 Geopend tot 6 uur Zaterdags 9 uur ALLEEN ZATERDAG 12 SEPTESViBER KERKSTRAAT 22 UTRECHT Waschltelels 30 oM awaW*Kwalit"i'.'34 Wascliketels 38 oM 1.78 Emmers 28 cM 0.38 Emmers 2-8 cM zware kwaliteit 0,54 Aschenuneis 30 c/M scliarn dcksei 1,69 Tob&en ovaal 40 oM 0.68 Tobben ovaal 35 oM izware kwal 0.76 Tobben O'vaal 60 cM „ „ 1.59 Tobben oivaal 80 oM „ „ 2.98 Kinderbaden 82 cM 2,88 Aannemer van Stücadoorwerken VRAAGT OFFERTE Eevraajiil ÏEilPLEEiSTEli Ongedipl P.G in Chr Inr en ' £ en flink Dienstmeisje Fluitketels groen e-n rood Gaskelels IS ciM rood Toonde Teilen 36 oM rood Gaspannen rood goud p-er nest 5 stiiJ^s 18 t.m C cM 3 0.97 0,97 0,97 liefst g.k.k v.g.g.v beiden ben - 30 jaar 3675 Adres Directrice Tehuis Bioodtrommels 40 cAI modern 0.97 1 Koekdoozen modern 0.66 Easohuitdoozen modern 0.6S | Bussen Kofie-Theo-Suiiker 0.19 „ VKEDEVELU " te Amsleïvean ZiE Or^ZE ETALAGES een nette huishoudster uit burger familie van buiten 30 a • 5 jaar door P.Gf burger familii best uit omanl-iiers buiten wonend oiug A'fuort Br.no.750 Boek lvlein,A'foort ASHUiS " Lange Eüsabelhstraat 6 Telefoon 14140 < U zu-lt er gemaik van hebben als gij Uw koper en nikkel poetst mot EÏ-SO de goede koperFoet3 van een dubbeltje immers Uw koper blijft dan laiiigs - mooi L W \ Kooójen V Mailvstraat 14 Fijnste soort Hoüandsche Roomboter t 0.69 p pond Uitsluitend verpakt met Hijksmerk per pondJonge Volv kaas R.M 45 etOude „ „ H M 57 etZoete Kom kaas 55 et per pond Prima Leidsche kaas 24 et Prima Goudsohe 24 et Zeer Oude Leidsche 78 et Mfe>^È $ ï'W'''^'"8 ^^'^ Kaasjes 40 ^ t per pond 0bös)éa ' Emmén thaler © porties 50 cl 12 porties 55 cl Roomboter 59 c *- P *** pond V/ederom ontvangen Patll Kaiser'd Speculaa » 22 '^ '^^' V ^^ half pond ^^ fss,is imz^mmmir per 3 ponds blik f 1.25 Daijelyks aan huis hooren en bezorgen iSl^aiiS^aESEg^assasöa'gi^'.aiasa ^^ F H VAN WEES en Zn W%m:mMï % Te Haar Oentr stad ilpFMiming Mmhüm M I M&üsr bevatt 10 Kamers Keuken Zolder Uitermste geschikt voor pension Gedurende cfe apringwagopbrakin ^ ruimen wij op Ure.-soirs f h ^ liuiskamerialels rood leer 1 lu Salon tafels ovale t 10 eu t U Stoelen leerdoek i 3.00 Lin uenka.stcn f uQ bureaux t 4ij en f 45 4 stoelen en 2 ra.utouJs pluciie t au dito leerdock f 25 VVfeeiierstoelen I 3.75 ölaa kamerameuolemei.teu eu moderneMeubelen enz enz ' ii'bi Huurprijs t 10J0 — p jr — Aanv 1 Ocl a.s Ifaiis'Éij XJoor inkoop n.'i 4e kl ziji eenigeJoten verkrijgbaar voor de 5e kl trekk 22 Sept a.s b/d C'olleoteur J J WEIL Jin V/earösin^tl ^ JZ 66 Uïrochl Kantoor ü-^ö toez na postvyiss^l -)- porto 3609 Br..Nu ri 2093 — Adv Bur v/h ALTA Pausdam wÉKasm^Km ^ iitïui oiDzetfa mmm Oan iDoet ï jn i Éd advüFteoFen DERDE Steden aan d de Baltii Kopenhagen Vele en belangrijl verleden liggen aai Oostzee Maar ook steden die een rol gelijk het geval is | hoofdstad StockholU sche hoofdstad Kopt ken aan de nabijhe ligging die men i belangwekkender 1 de danken aan de r de beteekenis dii nationaal en het inl Maar beide hebbei vele en velerlei aai door hebben met behouden het volst dat teekenend is vo vaji zij de hoofdstad dit opzicht is er z ming want wie Zw ten naar de indruk zou zich ftl evenzeej neer hij Denemarki f vroolijike levenalusl f^nte Kopenhagen ^ jhlj wel eens te bed f achtereen Denemarl jand-mogendheid over een belangrijl ' thans Duitsche kus ' ' éie vasten voet had van Noorwegen W ken buiten Kopenhj den die de hoofdsta \ j)inden en als Jutlai ' eenstemming te ove I en Nederland maar ¦ meenen te zien het grauwe wolken die onz » Noordelijke pr merkend teekenen eens te bedenken ' de mooie weiden iarakteristiek zijn Wij komen van penhagen ook nadele wij per boot komen « etation aan Komen treft ons reeds dai verkeer waaruit wl Kopenhagen behoor groote steden van neer wij op straat ons ook bijkans re geval in de alleroni heid van het etablls iaoor geheel de we adem met Kopenhag frivoll is een groote messe d'été geheel zij geopend Tivoli ling aangelegd de aardige waterpartijei de moeite van een J ten volle Maar bijnai men nieuwe merkwa is een uitstekend pf er zijn die tal van verr sellngen die men in heden gewoon is te ' rutschbaan toe die diepten naar beneden [ het weerstands en < stellingsvermogen d f Er is een bazar e groote paleizen en prachtige restauran j banen er is eiken \ verschillende plaatser j koopen en verbruiken ' en meedoen Eiken av lang bijna ds Tivoli groote menigte publ [ avond ook is het in ' iderdeelen van Tivoli het werkelijke Ko ' dat opgewekt monter ten sprudelnd is hagen is inderdaad woord in niet al te Igenomen zal wel DE KON Nog met den geur neus nog met het ceptie-drukte in de zakelijker Beurs-ooi en zag hem zitten den neus een geweldij pluim op de Mercurti ^ lijk zag hij er niet nepen zat min of staarde naar de nieuj derdaad zoo'n beetj op Raemakers Jaarl vijf en twintig wezenloozen blik zet-em in de bril den eigenlijken gen hielden — Welkom weergaat het er mee Met lange bleek tikte hij even lustelc en bepaalde zich knik — Wat katterig?Ken zilveren jubileuapers diner gevolgdreceptie dat gaatzijn koude kleeren - -^ rmü'in 
DTRECHTSCH NIEnWSBLflP No 112 Donderdag 10 SeptenHier 193f - DERDE BLAD I moedelijk een ieder toegestaan Het eene betreft het prachtige kasteel Fre deriksborg dat niet aJIeen het mooiste kasteel van Denemarken is maar kunst schatten bevat die met andere niet kunnen worden vergeleken en ligt in een omgeving die alleen reeds de moeite waard is En het andere waar heen men via Frederiksborg kan gaan betreft Helsingör waar het beroemde ka6*teel _ der HamOet-tragedie is gele gen eens de burcht der Deensche ko ningen thans kazerne en voor een klein deel museum waar de geest van Ham let zoo deze er nog rondzweeft zeker telkenmale op de vlucht zal worden gejaagd door het geweldig lawaai dat deze soldaten er maken Ondanks de belangwekkende gedeelten die het slot biedt en het prachtig gezich dat men van den hoogen toren heeft over See land over de Sont en de in de nabij heid gelegen Zweedsche kust blijft men toch onwillekeurig het langst daar op het terras waar eene soort van vilaggen batterij is van modern geschut voor zien eene batterij die niet veel moeite zal hebben om geheel den nauwen Sont toegang althans gedurende eenigen tijd te beheerschen Dit is het punt w.oar Hamlet zou zijn rondgegaan van hier af moet hij op de nabij gelegen Zweed sche kust hebben gestaard En daar onder in de geweldige kazematten ver sterkt op afdoende wijze voor den tijd waarin zij dienst deden zoo groot dat duizend man gemakkelijk daar kon den worden geborgen in deze kaze matten Vvaakt ' gelijk de legende zegt Holger Danske de oude beschermheili ge van Denemarken die alleen dan te voorschijn komt wanneer Denemarken in ernstig gevaar verkeert Het stand-i beeld van dezen beschermheilige be vindt zich iets van Helsingör verwij derd in de badplaats Marienlijst zeer voornaam en mondain ingericht In deze zelfde badplaats op het oude Kerkhof heeft men het graf dat gezegd wordt van Hamlet te zijn terwijl in hetzelfde parkje waarin Holger Danske prijkt een standbeeld ter eere van Hamlet is opgericht Het behoeft nauwelijks beloog hoe men zich hier gevoelt in het land der legenden hoe de geschie denis ondanks alle moderne verkeer ondanks allle modei-ne koudheid tot U komt in dit noordelijke Helsingörl V d M School - en Kerknieuws f ¦ Ned Herv Kerk ' ' Feifa'ökt voor Bergschenboek ds J Ronge te Hoog-Blokland voor Aals meer ds A Hijmans te Nijverdal voor Benschop ds B Batelaan te Barneveld voor Zevenbergen ds Th M Loran te Brielle Geref Kerk Beroepen te Rotterdam vac ds C B Bavinck ds J H Sillevis Smitt te Se marang Ned O.I Doopsgez Gemeenten Bedankt voor Surhuisterveen de A v d Ban te Stavoren Examens Hoofdacte ' s-Gravenhage Gesl D G van Hoe ven Delft G Ruitenberg Loosduinen A J Leephouts en P de Vries Den Haag ' Rotterdam Gesl P Bouma Hellevoet sluis A Kievit Wemeldinge R E O Plasschaert Phillippine A Verbiest Sommelsdijk afgewezen vier Examens scboonschrijven M,0 ' s Gravenhage Gesl L Broucksma Assen J N A Coesel Baarn J F va ' den Broek Herpt en P Bollen Wijk Machinisten-examen ' s Gravenhage Gesl dipl A W Bol Raap en J J Bakker Rotterdam M W J Oudegeest Den Haag J Vogelaar Harlingen en W van der Stelt Delft DERDE BUD *^ " -— I ¦ - J Steden aan de oevers van de Baltische Zee V Kopenhagen en omgeving ¦ VeTe en belangrijke steden uit het verleden liggen aan de oevers van de Oostzee Maar ook vele en belangrijke steden die een rol spelen in het heden gelijk het geval is met de Zweedsche hoofdstad Stockholm en met de Deen sche hoofdstad Kopenhagen Beide dan ken aan de nabijheid van de zee een ligging die men zich niet mooier en belangwekkender kan voorstellen bei de danken aan de nabijheid der zee ook de beteekenis die zij hebben in het nationaal en het internationaal verkeer Maar beide hebben ook ondanks de vele en velerlei aanraking die zij daar door hebben met vreemde invloeden behouden het volstrekt eigen karakter dat teekenend is voor het land waar van zij de hoofdstad vormen Ook in dit opzicht is er zekere overeenstem ming want wie Zweden zou willen me ten naar de indrukken van Stockholm zou zich al evenzeer vergissen als wan neer hl ] Denemarken meet naar het vroolijike levenslustige bif uitstek ele gante Kopenhagen Wi ] verzuimen daar bij wel eens te bedenken dat eeuwen achtereen Denemarken was een vaste jand-mogendheid die zich uitstrekte over een belangrijk gedeelte van wat thans Duitsche kust der Oostzee is en Bie yasten voet had in het grootste deel van Noorwegen Wij zien liet Denemar ken buiten Kopenhagen als d % eilan den die de hoofdstad met Jutland ver \ J)inden en als Jutland zelf Er is over eenstemming te over tusschen Jutland en Nederland maar wanneer wij er meenen te zien het vlakke land en de grauwe wolken die in het bijzonder onze Noordelijke provinciën zoo ken merkend teekenen vergeten wij wel eens te bedenken dat wij er niet zien de mooie weiden die daar eveneens karakteristiek zijn Wij komen van welken kant wij Ko penhagen ook naderen tenzij dan dat wij per boot komen aan het zgn • groote station aan Komen wij buiten dan treft ons reeds dadelijk het Intensief verkeer waaruit wij kunnen zien dat Kopenhagen behoort tot de werkelijk groote steden van Europa Maar wan neer wij op straat staan bevinden wij ons ook bijkans recht tegenover in elk gevaa in de alleronmiddelüjkste nabij heid van het etablissement dat men door geheel de wereld in eenzelfden adem met Kopenhagen noemt Tivoli Tivoli is een groote permanente ker messe d'été geheel het jaar door blijft zij geopend Tivoli Is met veel afwisse ling aangelegd de tuin op zichzelf met aardige waterpartijen en grotten loont de moeite van een bezichtiging reeds ten volle Maar bijna bij eiken stap ziet men nieuwe merkwaardige dingen Er is een uitstekend pantomime-theater er zijn die tal van verrassingen en afwis selingen die men in dergelijke gelegen heden gewoon is te vinden tot een rutschbaan toe die in de donkerste diepten naar beneden voert en veel van het weerstands en ook van het voor ' stellingsvermogen der reizigers vergt j Er is een bazar er zijn kleine en groote paleizen en paleisjes er zijn prachtige restaurants er zijn schiet banen er is eiken avond muziek op ' verschillende plaatsen men kan er I koopen en verbruiken men kan er zien ' en meedoen Eiken avond zes maanden lang bijna is Tivoli bezet met een groote menigte publiek en bijna eiken avond ook is het in alle die kleine on iderdeelen van Tivoli vol Hier bruist ' het werkelijke Kopenhaagsche leven dat opgewekt monter ja in alle opzich ten sprudelnd is Men noemt Kopen hagen is inderdaad een stad die aan woord in niet al te scherpe beteekenis genomen zal wel waar zijn Kopcn - hagen is inderdaad eene stad die aan uiterlijltlieden hecht waar het vrouwe lijk schoon niet alleen veelvuldig maar ook in hoog aanzien is waar men goed kan eten en drinken waar men veel vuldig kan uitgaan Toch blijft hij dat alles het specifiek Kopenhaagsch ca chet dat men elders niet vindt en dal vele verhoudingen geheel anders maakt Kopenhagen bezit dan ook voor een deel in de buurt van Tivoli een reeks uitnemende theaters die goede maar lichte kunst te genieten geven Kopenhagen is — naar het eenparig getuigenis van alle degenen die deze £ tad aan den nauwen doorgang tus echen Zweden en Denemarken hebben bezocht — wat men noemt eene mooie stad Gebouwd met gevoel voor kunst zin gebouwd om eene mooie stad te maken versierd bovendien met vele paleizen en gebouwen die ieder op zichzelf kunstwerken zijn Daarbij heeft Kopenhagen het aan zijne ligging op het eiland Seeland te danken dat slechts in het havengedeelte het vi^oo gere vestingkarakter nog ietwat is terug te vinden voor het overige heeft men Kopenhagen van den aanvang af kunnen bouwen zoo ruim en zoo breed als men eigenlijk maar wil zonder zich om knellende veetingmuren te be hoeven te bekommeren Het middenpunt van Kopenhagen is ongetwijfeld de Kongens Nytorv en men behoeft nu niet bepaald Deensch te kunnen om daaruit af te leiden dat dit is des Konings Nieuwe Markt of de Koninklijke Nieuwe Markt Daar ver heft zich het nieuwe theater daar is het ' Hotel d'Angleterre een specimen van echt luxe-hotel daar is het oude Charlottenburg thans kunst-academie daar is ook het Magasin du - iNord iiet groote warenhuis van Kopenhagen Gaat men tusschen Charlottenburg en het onmiddellijk daarnaast gelegen Thott's Paleis thans handelsonderne ming door dan komt men vanzelf in de Bred Gade de hoofdstraat van het voorname Kopenhaagsch kwartier Geen wonder want al spoedig komt men aan den linkerkant bij de dusee naamde Frêderiks of Marmeren kerk in 17 tó door den Franschen architect du Jardin gebouwd en aan den rechter kant bij den Anialienborg een plein begrensd door een viertal paleizen In een dezer paleizen houden Koning en Koningin verblijf een ander der palei zen dient voor feestelijke ontvangsten gelijk de heide andere daartegenovef tèr beschikking waren van de Keizerin weduwe van Rusland en de Koningin iweduwe van Engeland die beiden in den regel'op haar buitenverblijf aan den weg Klampenborg met een heerlijk uit zicht over geheel de Sont vertoefden In het midden van het plein verheft zich toet mooie ruiterstandbeeld van Frcderik V met het gezicht afgewend van den doorkijk die hier tusschen twee paleizen door naar de haven is Gaat men de reeds genoemde Bred Gade verder door dan komt men van zélf aan het liitnemend ingerichte Firedewks.Hospitaal Trouwens wat de medische wetenschap aangaat laat Kopenhagen niets te wenschen over Men zal dit opmerken wanneer men meer in het buitengedeelte van de stad komt en wanneer men zO'Owel de speciale gestichten als de groote stads en staatsziekenhuizen ziet die reeds door hun geweldigen omvang imponee ren Slaat men in de Bred Gade links af voordat men is bij de imposante Mar meren Kerk welker voltooiing door Struensee met het oog op de daaraan ¦ verbonden kosten tijdelijk werd ge staakt dan bereikt men langs het Moltke'sche Paleis en door de Dronnin gens Gade den tuin van het voormalig Slot Rosenborg Deze tuin gesierd met een standbeeld van Andersen en met een van Koningin Caroline is schaduw rijlk en ' & eai aangenaime iveipWljifpIaats op de wanae zom'erodhtenden maar tocih het gedeelte in de onmiddellijke nabij heid van liet slot gelegen geeft een in druk van de luxe dier hier vroeger op tuingebied heeft geheerscht noch de verdere tuin een indi-uk van den om vang dien de slottuin vroeger had Rosenborg is de zetel van vele der Deensche ikoningen geiw&e&t en men heeft de misschien meer eigenaardige dan artistieke gedachte gehad om de verschillende vertrekken in Rosen borg in te richten met herinneringen aan de opeenvolgende Koningen en voorwerpen uit hun tijd Daardoor is Rosenborg een museum van eenigszins bizarren aard en tegelijk een dat een weinig vermoeit bij het zien omdat de aandacht steeds door iets anders en iets afwijkends wordt gevraagd Maar « en wandeling door Rosenlborg is d-e beste wijze om de geschiedenis van het Deensche Koningshuis die tevens de geschiedenis van Denemarken is te leeren kennen Zulks vooral omdat er in de zalen en salons die men achter eenvolgens bezoekit een ohronolioigisoho opeenvolging ligt Men vindt hier ge bruikszalen luxe voorwerpen wapens kleederen meubelen voor een deel door de Kofningen zelf gebruikt en voor een deel uit dien tijd bijeengebracht De marmeren Kamer de spiegelkamer de torenkamer de glas - en porceiein kamer de ridderzaal en de Roze wel ker wanden met prachtige tapijten zijn behangen vormen wel de mooiste in deze geheele reeks Ook hier valt hot op welke kunstzin bij deze achtereen volgende Deensche Koningen heeft ge heerscht maar blijkt wel tevens hoe vele schatten door de onderdanen dezer vroegere vorsten zijn opgebracht moeten worden Gaat men van het uiteinde van het Rosenborgpark langs de Sold Gade rechtuit dan komt men aan de Peblinge Sö en de Sortedaims twee groo te merikiwaardig.e langwerpige vij vers die geiheol aan het uit einde nog eene kleinere voortzetting vinden De beide meren worden door de Koningin Louise brug gescheiden en tegelijk voreenigd het gezicht van uit deze brug naar beide zijden is wel een der mooiste van de vele mooie die Kopenhagen biedt Men kan langs en door deze langwerpige vijvers aardige tochtjes per boot maken die een blik op de riante geheel in het groen ge houden omgeving toestaan Men is hier vrij ver verwijderd van de oude stad voorzoover dan eigenlijk van groote afstanden in Kopenhaigen dat geen Parijs en een Londen is — geluk kig — kan worden gesproken Betrek kelijk spoedig vooral wanneer men ge heel aan het uiteinde van de Peblinge Sö komt komt men bij het nieuwe Raadhuisplein dat weer in de onmid dellijikiB nabijiheid van Tivoli is Hier is het m.iddenpunt van het vele vermaak dat Kopenhagen biedt hier on '' heeft men de uitloopcrs van de dru!c;to «« ra ten van de oude stad Het nieuwe Raad huig is een prachtig geheel in nieu wen stijl opgetrokken gebouw de to ren welke het bekroont wordt door een aantal andere torens op ditzelfde plein vroolijk gesecondeerd Van het Raad huisplein ga&t allereerst ' de Nyg-ade later de Ostergade stadwaarts Beiden Eijn gesoheiden doo;r de Amaigeir Tonv be kend om de Hollandsche winkels die men er vroeger had Hier ook is het oude Gerechtsgebouw Gaat men door de Ostergade dan komt men al spoe dig weer op de Kongens Nytorv gaat men instede van de Amager Torv op te • gaan links af dan bereikt men spoedig de Trinitatis'keita een der oudsite van Kopenhagen langs welke men weer ge makkelijk bij de ' Vrouwenkerk komt die de eigenlijke hoofdkerk is van Ko penhagen en onmiddellijk aan de Uni versiteit grenst Maar gaat men de Amager Torv over dan bevindt men zich spoedig recht tegenover de zgn Christiansborg het oude Koninklijk paleis dat twee keeren door brand werd vernield en thans geheel opge bouwd zoo goed als gereed is om weer ' de koninklijke bewoners te ontvangen Onmiddellijk daaraan grenst het mu seum van Thorwaldsen terwijl daar naast het zoo karakteristieke Beursge bouw zich reeds een drietal eeuwen ver heft Langs het zgn Holmens Kanaal komt men dan opnieuw op de Kongens Nytorv De Christiansborg is een ge heel complex van gebouwen en pleinen • het merkwaardige dat hier eenigszins herinnert aan ' t Hradschin boven Praag is dat men zelfs met auto's en rijtuigen over alle deze pleinen rijdt als vormen zij deel van den openbayen weg Hier zijn verschillende regeerings bureaux thans nog gevestigd KopenJiagen is niet alleien « len stad van groote schoonheid in aanleg maar het is in hooge imaite eem stad van kunst Tegenover den achterkant van de marmeren brug vindt men het oude Prinsenpaleis hetwelk thans geheel als museum voor de verschillende na tionale verzamelingen vooral uit een oogpunt van archeologie en folklore belangrijk is ingericht Geheel aan het uiteinde van den tuin van het slot Rosenborg vindt men tegenover elkan der het museum van mineraliën en daartegenover het kunstmuseum dat een merkiwaairdige coUeictie sohilde rijen ook nieuwe Deensche omvat Maar de beide meest merkwaardige musea die Kopenhagen telt zijn toch wel dat van Thorwaldsen en de dus genaamde nieuwe Glypotheek zoowel in haar uiterlijk als in haar innerlijk een bewijs van den grooten burgerzin van den Deenschen bierbrouwer Ja cobsen en zijne vrouw die eerst voor de oude Glypotheek later geheel ter uitbreiding de noodige fondsen be schikbaar isrtelde wat den bomw aan gaat en die geheel hunne rijke met groote moeite bijeengebrachte verza melingen daarvoor afstonden De nieu we Glypotheek maakt een overweldi genden indruk Wanneer men het voorgedeelte het eigenlijke oude ge deelte heeft bezien meent men re^-ids veel belangrijks te hebben bemerkt dan echter komt men in een groote overdekte hal geheel ingericht met prachtige plantengroepen waartus schen ruiscihende beeikijeis gaan alles van een omvang als men in een mu seum slechts zelden ziet Geheel deze wintertuin is door een glaskoepel be dekt en naar alle kanton voeren breede trappen in de nieuwe gedeelten die een prachtige feestaaal een reusach tig Romeinsch atrium met mozaiek vloeren en marmeren wanden - jm-sluiten welker zoldering door zuilen van zgn Paonazetto-marmer wordt ge steund Waar men ziet overal zijn liet ilange reusachtige door haar omvang reeds rust schenkende groote zalen die de schitterende collectie boVdhouw werk bevatten zoowel uit modernen als uit ouden en antieken tijd door Jacobisen en iziij nimedeiwerkers tot stand gebracht Men wandelt voort zonder eigenlijk meer op de kunstwerken zel ven te letten wijl men dusdanig onder den indruk is van het gebouw dat zdo geheel met deze kunstwerken harmo nieert ja volkomen duidelijk maaiit dat alleen dan deze antieke voorwerpen tot hun recht komen wanneer zij in 4&H depgelijlko omgeving worden ge - plaatst Er is tenslotte nog de havenzijde van Kopenhagen die alleszins waard is in oogenschouw te worden genomen lïet havengedeelte strekt zich eigen lijk in rechte lijn uit achter den Ama lienborg en heeft zijn middelpunt in den dusgenaamden Citadel Van dezen Citadel is gebruik gemaakt om een al Deraajiddgaten aanleg met een praoht leisplanade en ikleine jpanken tot stand te brengen die bijna onmerkbaar over gaan in het geheel nieuwe havenkwar tier dat men de zijde van Klampenborg uitgebouwd heeft Gedeeltelijk langs de kust gedeeltelijk meer inwendig ge bouwd zijn de havenkwartieren die zich voor een deel tegenover dit ge deelte van Kopenhagen uitstrekken alles in een maanvormige bocht Ge heel aan het uiteinde bijna recht tegen over den Christiansborg heeft men den eigenaardigen in Kopenhagen onmid dellijk opvallenden cylindervormigen toren van de Verlosserskerk die zich temidden van de havenkwartieren ver - heft De havens van Kopenhagen zijn mooi en ruim zij bieden plaats voor vele honderden schepen welker ver keer Kopenhagen tot een der grootste havens van het Noorden heeft gemaakt En niet gezien dezen economischen kant van de zaak moet erkend worden dat het havengedeelte zeker niet een der minste van Kopenhagen is Wan neer men de Bred Gade die wij oor spronkelijk zijn ingegaan in noorde lijke richting ten einde loopen komt men tenslotte bij het restaurant Espla nade paviljoen Achter de esplanade die hier aanvangt gaat de tolweg die weer uitmondt in de dusgenaamde Lange Linie Dit is een prachtige wan delweg die geheel langs de Sont loopt en een verrukkelijk uitzicht over de zee toestaat dat ver langs de Zweedsche kust die hier met Malmö vlak nabij duidelijk te zien is Op de Lange Linie is de zegezuil ter eere van den Deen schen zeeheld Huitfeld wiens schip met 700 man bezetting in 1710 in don Btrijid imet de Zweden in de luoht vloog Hier is ook de kleine haven van de luxe vaartuigen hier is de ingang lot de vrijhaven ' hier mondt de Citadel uit Er is voor een aanleg gezorgd die het mogelijk maakt dat men hier urea als ongestoord kan wandelen om ver volgens langs de Lange Linie geruimen tijd hef fraaist denkbare zeegezicht te bewonderen Trouwens het dient hier nog eens met nadruk erkend dat in alle opzichten van wat er was en is is partij getrokken om Kopenhagen aan trekkelijk en mooi te maken Geheel aan het andere uiteinde van de stad een twintig minuten tramimen voorbij Tivoli ligt het Park Frederiksborg genaamd naar do stad van dien naam die onmiddellijk aan Kopenhagen igrens Ook van dit paaik heetft men een heerlijke wandelplaats gemaakt rustig en toch gemoedelijk Het mooiste ge deelte van den Frederikstuin is het groote grasveld recht voor het voor malige slot thans nog maar immer maritieme academie waarvoor weer een " klein vijvertje een aardigen aan blik geeft Wat Kopenhagen ook voor heeft bo ven andere steden is de buitengewoon mooie omgeving die het naar alle kanten heeft Men kent veelal Kopen hagen maar men weet in het algemeen nog veel ja veel te weinig af van wat in de onmiddellijke nabijheid van Ko penhagen zich uitstrekt men weet in het bijzonder niet hoe charmant en aantrekkelijk geheel het noordelijk deel van het eiland Seeland is in hot bij zonder het Noordoostelijk deel dat uit loopt in Helsingör Elseneur Maar voordat men Elseneur bereilit hetzij per trein hetzij per auto het — zeker niet de minst aantrekkelijke weg — per schip langs de kust gaat men langs Klampenborg een der voorstadjes van Kopenhagen een der meest geliefde uit spanningsoorden van de Kopenbagers tevens In Kampenborg heeft men het hotel aan zee d.w.z onmiddellijk aan de Sont met een prachtig gezicht in Klampenborg heeft men een TivoU in het klein en ia het landelijke dat niet minder bezocht en niet minder aantrek kelijk is iets voorbij Klampenborg heeft men de dusgenaamde diergaarde Dyrehavn een prachtig park Men kan over deze Diergaarde gaande zoo wel gaan naar Skodeborg en Vedbiik met de Karelsbron herinnering aan K;^ rel VII als naar Lyngby In de onmid dellijke nabijheid van Lyngby heeft men de koninklijke zomerresidentie die hier „ Zonder Zorg " genaamd is een Deensch Sans Souci dus maar zeer eenvoudig opgebouwd te midden van het bosch Geheel deze meer directe om geving van ' Kopenhagen is vriendelijk aantrekkelijk en toch steeds afwisse lend ook in deze omgeving gevoelt men het vroolijke opgewekte leven bloeien Maar men kan Kopenhagen niet be zoeken zonder ook de omgeving dor stad in ruimer mate te genieten Het is vrijwel ondoenlijk om in korten tijd met geheel die omgeving kennis te maken maar twee uitstapjes zijn ver - 0 £ KON NEDERL JAARBEURS Nog met den geur der bloemen in mijn neus nog met het geroezemoes der re - ceptie drukte in de ooren kwam ik in zakelijker Beurs oorden betrad de hall en zag hem zitten een enorme bril op den neus een geweldige oranjekleurige pluim op de Mercurius-kap Erg vroo lijk zag hij er niet uit Hij keek wat be nepen zat min of meer „ hangerig " en staarde naar de nieuwe hall-klok in derdaad zoo'n beetje als de Mercurius op Raemakers Jaarbeurs-plaat naar de vijf en twintig kijkt met dezelfden wezenloozen blik althans doch dat zet-em in de bril waarop lichtglanzen den eigenlijken oog-opslag verbor gen hielden — Welkom weer in het Sicht hoegaat het er mee begon ik Met lange bieeke en smalle hand tikte hij even lusteloos tegen zijn kap en bepaalde zich tot een'Wankelen knik — Wat katterig informeerde ik — Een zilveren jubileum met een zilverenpers diner gevolgd door een zilverenreceptie dat gaat een mensch niet inzijn Jtpude kleeren zitten Sri^X-v-è Hij hief het hoofd weer op en knikte ontkennend De handel is nooit katteuig enkent geen koude kieeren Mercurius,vrind onthoudt dat goed zit erwarmpjes in dan wel is tot zijn hemdtoe uitgekleed Een situatie die tus schen beiden het midden houdt kenthij niet Mij voorloopig te hoog antwoordde'ik — wat moet die bril Ik keek in nevels den laatsten tijd En die oranje-pluim Het praedicaat „ Koninklijke " Ikmoet toch wat doen Aardig voor het Jaarbeurs bestuurwat ' t Is verdiend vooral omdat er inden beginnen zoo beknepen geleuterdis door menschen die alleen kaartenkunnen wanneer ze alle troeven inhanden hebben Het Jaarbeurs bestuurhad eerst een slecht spel in handen al thans een spel waarmede geschipperdmoest worden Wie zee houdt wint de reis zei ik,niet erg origineel -^ Maar vi'anneer er g^een * ater meer is kan je niet varen zuchtte Mercurius Houdt dat verband met de nevels,met het „ warmpjes er in zitten " of het„tot op het hemd " Dan kon wel eens gaf hij ten ant woord traag zich verheffend zijn brilreinigend en de oranjepluim in een ach terzak stekend ' t Staat zoo erg feestelijk excu seerde hij zich en al ben ik blij dat wevoor de 25ste maal geopend hebben ergfeestelijk voel ik me toch niet Iedereen spreekt over malaise,waarom zou j ij het niet doen jij hebter het eerst en het meest reden voor.Toen ik je portret op de Jaarbeursplaatzag was mijn eerste gedachte „ die manis stervende " ' k Hoorde van menschen,die het weten konden dat je alleenmaar naar boven keek Naar mijnsmaak was het de blik van een bakker,die de oogen vol meel heeft gekregenen n o g begrijp ik niet hoe Raemakersje z o o heeft kunnen zien Het'gaat er per slot van zakenmaar om hoe ze me nu h i e r zien nietop een plaatje maar op de gangen enin de stands van dezen mij gewijdentempel dien ze al weer aan het ver bouwen zijn om mij meer ruimte voorbeweging te geven Je hebt nu ook al hier en daar deruimte merkte ik op Hij zag mij plotseling scherp aan Wat bedoel je vroeg hij toen Ik bedoel dat vooral parterre dezaak nogal flink uit-elkaar is gezetdeze keer ' t Is najaarsbeurs bromde Mercu rius en begon plotseling stug door teloopen Maak je maar niet druk voegde Jk hem toe — ik meen het niet kwaad ' tWas vroeger nog wel eens erger hetstreven om de Beurs een vol,aanzien te geven Dat deed je dan door middel van „ restaurant-ruimte " wanneer het even kon Die tijd ben je boven En dat wordt bovendien nog overtuigend bewezen door de absolute verdwijning van de koloniale tentoonstelling op „ Twee " Dat je die op de jongstleden voorjaars beurs missen kon was alleszins begrij pelijk doch dat je die nu ook op deze najaarsbeurs niet hebben kan is een goed teeken niet alleen voor jou ook voor de Beurs zèlf Toch moet ik ook w-eer zeggen dat jij de drukte voorloo pig best aan kunt Mercurius zuchtte zeer duidelijk — Wat zal ik je zeggen Beken eens wat al is het dan tegenje gewoonte in animeerde ik Er is geen geld er wordt niet ge kocht met het logisch gevolg dat erook niet verkocht wordt en wordt ernog verkocht dan mag je dankbaar zijn,wanneer het gekochte nog vlot betaaldwordt Dus „ nevels " concludeerde ik Juist maar ik heb een bril waaringeen glazen doch lenzen zitten begrijpje goed lenzen vergroot-glazen Leiden die niet tot overdrijving vande feiten Kijk eens ik overdrijf altijd goedcf ik overdrijf heelemaal niet Weer zoo'n duistere mededeeling,merkte ik op — maar ik geloof tochdat ik je begrijp en je beginselen zijn,achteraf beschouwd zoo kwaad niet Hij knip-oogde — Kijk eens om op een en ander nogeven riader terug te komen aldus be gon hij — ik moet altijd gelijkmatigvan humeur zijn ik moet steeds eenzeker vriendelijk gezicht blijven trek - ken ik moet doorloopend een zekeren • welstand toonen ik moet al worden me alle gegevens soms uit de handen geslagen toch voortdurend hetzelfde verhaal kunnen vertellen Ik moet al beklemt mij een angst voor de toe komst al nijpt mij een zorg die me een groen en geel op het gelaat legt vlot kunnen spreken over mijn voor raad mijn prijzen mijn plannen en mijn vooruitzichten Dat maakt mij soms tot een komediant maar dan tot een komediant om bestwil Ik moet voort of ik w i 1 of n i e t Ik kan nooit op mijn schreden terugkeeren zoo voor iemand dan beteekent voor m ij stil slaan achteruitgang Zou ik eenmaal stil staan dan zou ik tevens vallen en daarom moet ik boe de tijden ook zijn op gang blijven Uit eigen wil ben ik Mercurius geworden daarna deden de omstandigheden mij Mercurius b I ij v e n Wat bedoel je daarmee vroeg ik Dit aldus antwoordde hij — Iemand wordt uit eigen vrijen wil za kenman Hij schaft zich een perceel envoorraden aan en niet zoodra is hij„geopend " of het zakenleven neemthem in den nek Hij kan niet meer vanpand of voorraad af zonder zakelijk ge sproken ten onder te gaan Hoe de zaakook marcheert hij moet voort en ma ken wat er van te maken valt Op de Jaarbeurs zijn er die uit eigen wil een stand betrokken hebben Nu kunnen zij dien stand niet meer verla ten De Jaarbeurs instituut van den handel heeft ze te pakken Zouden ze weggaan dan zouden er „ praatjes " ge maakt worden dan zou men veronder stellingen ten beste gaan geven Zoo wil het de handel Het Jaarbeurs-schip eenmaal aan het varen gebracht vaan nu door op eigen kracht Slechts een roerganger is noodig doch aan te leg gen valt er niet meer Aanleggen zou onmiddellijk op leggen beteekeuen De eerste de beste haven zou het karakter van dok of werf hebben doch het schip zal geen haven meer binnen loopen Ik Mercui'ius ben thans kapitein op eeie nieuwen „ Vliegenden Hollander " me » dat verschil dat het bij mij aan boord wat vroolijker toe-gaat dan aan boord van mijn grooten voorganger waar men de somberheid niet camoufleerde iets wat bij mij wèl gebeurt wanneer er van somberheid sprake mocht zijn Zoo zie je ik vervolg mijn zakelijken weg en een ieder die handelt loopt met mij in denzelfden tredmolen gestadig wel eens een bedenkelijk gezicht trek kend doch immer hoopvol Een goed handelsman kent geen moedeloosheid Zijn vak brengt hem steeds verrassin gen Denkt bij dat de dag hem niets heeft opgeleverd dan kan die dag er even voor het sluiten toch nog voor zorgen dat hij aan zijn trek komt Het besef van de mogelijkheid daar van houdt de zakenman op de been houdt de Beurs op haar fundamenten is oorzaak van de uitbreiding en waar borgt een gestadigen gang van zaken binnen de muren van dit mijn paleis waarin ik gejuicht getobd geaarzeld door-gezet doch immer gehoopt heb en zal b 1 ij v e n hopen wat de omstandig heden mij ook voor oogen stellen Hij had de oranjepluim weer voor den dag gehaald streelde haar en zette zijn bril af — Het wil mij voorkomen dat ik van daag weer veel beter kan zien zei hij toen tot morgen En hij verdween in de richting van het administratiegebouw vermoedelijk om zijn roerganger zijn te vredenheid te betuigen over de tot dus ver beloonde waakzaamheid REPORTER 
U T R E C H T S C H N I E U W S B L fl D No tf 2 Donilerdag 1 0 September 1931 lEMENGD NIEUWS Van het balcon van een tram gevallen De 15-jarige H de Kleine van Marum leerling van de Rijks Hoogere Burgerschool te Drach ten is achterover van het halcon van een tram gevallen Hij werd ernstig aan knie en voet verwond en naar een iiekenhuis overgebracht Diefstal Bij de Haagsohe politie is aangifte gedaan van diefstal van eeai damestasch o.ra inhoudende eenige gouden voorwerpen e d ter waarde van ruim f 500 gepleegd in een groot magazijn in Dem Haag Gisternacht is ingebroken in het woonbuis van den heer A Verboon aan den Holyweg te Vlaardingerambacht Oiü half één hoorde mevr Verboo(n ge rucht in het huis zij ging naar bene den doch bespeurde geen onraad Even later meetide zij opnieuw gestommel te hooren in de woonkamer waarop zij de andere huisgenooten wekte Beneden ge komen bemerkte men dat dieven door de eerre het huis waren binnengekomen en dait uit een geldkistje staande in een kast in de voorkamer 0(ngeveer zestig gulden was ontvreemd Al het tafelzil ver was reeds bijeengepakt en stond ge reed om te worden meegenomen De dieven waren echter gestoord door het wakker worden van de familie en had deo ijlings de vlucht genomen —«— Het drama te Zuidbroek Er ecbijiit thans een arrestatie te zijn ge daan welke in verband staat met den dubbelen roofmoord te Zuidbroek Zooals men weet zijn In den laten avond voorafgaande aan den moord in de omgeving van de plaats der misdaad twee individuen gezien Het signale ment van deze beide marmen is door de politie overal verspreid en hun aanhou ding werd verzocht Dezer dagen zijn twee mannen te Vries gearresteerd die nabij bet staition aan ihet aardappel rooien waren en beantwoorden aan het opgegeven eignalement De beide mannen zijn naar Winscho ten overgebracht en na verhoor in het Huis van Bewaring aldaar ingesloten Door een molenwiek dood geslagen De vijf-en-twintig-jarjge molenaar Trumpf te Horsten werd door een der molenwieken getroffen en ver morzeld Meteenrevolver bedreigd Een achttlen-jarige juffrouw te Rijswijk heeft aangifte gedaan op den Bezuiden houtscheweg te ' s-Gravenhage met een revolver te zijn bedreigd door een 19 jarigen jongeman met wien zij een tweetal jaren omgang heeft gehad — CP — Motorbootje g e z o n k e n Gis termiddag te ongeveer twee uur is op dè Oude Maas bij Zwijndrecht een mo torbootje waarin twee mannen waren gezeten tegen een ander scheepje ge vareï » Het motorbootje zonk terwijl de beide opvarenden te water geraakten Zij'konden gered worden Verke er(Songievalle n " Pwee dooden bij B(?veTwIjik WoeriiSdagimiddag z;ijin op den onbe waaikten overweg aan den Pn||(meri4djk te Bevepwij(k de © en-en-aevenlig-jarige J D wonende te Vi^ijk iaan Zee < n Duin en diens klelnaoontj © de aoht-jarige J T uit Beverwijik dat op een door eijh grootvader l>ei9tuiu.rd«l)aikfietS(had platan genomen door een eleetriscbe trein welike te 3.55 uur van Beverwijk naar Uilgeeat v«rtre(kt gegreipen en onimiid delijk gedood Het is onvenklearibaAr dat geen van beiden den trein he< zien naderen want het uitzicht op dezen overweg is naar beide zijden zeer goed De bestuurder van den trein zag de iba4kriiets wel den overweg naderen dooh meende dat defise tijdig zou sto!u..ii lU g u0a.M(in bloei \ aji den bond werd zooals wij reeds hebben medege deedd voorstel UI van het bestuur aajt geiiom,en waaribdj e'veniwel werd Jje - paald door de vergadering dat daarbij geen dis(pensatie of overgangsbe(palin gen zouden worden gemaakt wat door ihet bestuur bij de indiening van dat voorstel als amendeiroent was toege voegd Tenigevolge van het gevallen be sluit kunnen nu vereenigingen van kan toorbedienden worden opgericht be staande uit een onbeperkt aantal kan toren wat naar de meeninig van het bondisbestuuT tot ongewiensohte gevol gen leiden zal Wij vernamen dat in de geiliouden bestuursverigadering meit algemeene eteimmen is besloten aan het door de alg ' V(e(rg genomen bo9l(U.it geen uitvoe ring te geven In het rondeohrijiven aan de vereenigingen ' had het ihestuiuir na drukkedijk verimeld dat het verbinden van disipenisatietoepalingen aan de ver schillende voorsitellen noodig werd ge acht Door het V'CnweriJen van voorstel III met diapemsatieovergangsibeipalin gen ¦ in.ist ihet bestuiur elk recht tot het stellen van voorwaarden welke voor den goeden gang van zaken weiLSChelijk zijn Daarom kan en wil het bondsbestuur de verantiwoordelijtoheid van tiha'ns mo gielij'ke gevolgen niet op zich tieiïaen en zal het zich nogmaals tot de ' vereenigin gen wenden met een gewiijiziigd aange vuld voorstel en vemieitiging ivragen van het door de alg vergadering geno men besluit Lukt dit niet dan zal het bestuur de conssqoientiea van zijn voorstel aan vaarden Het wiintei-prograanima De wedstrijden om het JBoazibeeld zul len reeds aanvangen op 10 Seiptecntoer a-s en worden voortgezet op 3 en 10 Oc toftier a A De tuasohenliggende Zaterdag 26 Seipteimber zal worden beniut voor Ihet organiseeren van een totirnooi voor alle oluibis » in denzelfden geest ala het ju(bi lei]mtou(rnooi 1930 De be'doeling is om geen wintercom petitie te organiseeren doch aan de ver eenigingen N.S.U Entre Nous Elga enS.H.V te verzoeken nederlaaigiwedstrij den uit te © öhrijven waarvoor door denBond P'rijizen Ibesohdikibaar aullen wordengesteld Op welke wijize deze ' wedstpijidenzuJIen worden verspeeld • wordt naderoverwogen ta'ibs ^ j ^ ^ \ ^ ¦ N S U naai ParijÜ ^ \ ^ ~ Na da Duitschê en Belgische collega's jte-hobben ontmoet zal het spoorwegelf tal naar Parijs reizen om daar een wed strijd te spelen tegen de Fransohen die aangesloten zijn bij L I F A -,^ N S U vertrekt Vrijdag 9 October - a.s de wedstrijd zal plaats vinden ver moedelijk in het stadion der Stade Frangais op Zondag 11 October De Franschen hebben aan den toer der N S Ü ers eenige feestelijkheden verbon den en natuurlijk staat een bezoek aan de tentoonstelling ook pp ' t programma t)e terugreis is vastgesteld op Maandag LANDBOUW UIT DE LAND - EN TUINBOUW WERBLD Nadruk verboden g j Veikeeide beznlnijiina •'' ~ - 4 - Slot Allerwegen — zoc schrijft dan de heerLangonhorst in „ Het Kringblad " vanden Kring Hulst v d N.C.B — zijn ken toekenen te zien van meer of minderSterk kaligebrek Ook op perceelen dieeenige jaren geleden nog goed ' van kalizijn voorzien Heele onpervlakten aard appelen moesten hij de veldkeuring wor(Jen afgekeurd omdat het sterke kali gebrok een juiste beoordeeling uitsloot.De honderden guldens die bespaardzijn in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen op dekallbomesting doen voor duizenden guldens schade En men meene niet datvan geen schade sprake kan zijn alshet gewas niet duidelijk ziek is doorkaligebrek Zonder dat deze duidelijkeziekteverschijnselen optreden is de kansop schade groot Schade door onvoldoende ontwikkeling mindere opbrengst,slechtere kwaliteit grooterebesmettingskansen voor verschillende ziekten Inniet weinige gevallen dat een of ander ^ e¦was niet vooruit wil zooals de landbou wer zegt geen schik heeft zegt weereen ander heb ik voor mij zelf de over tuiging gekregen en ook geuit dat kali gebrek de iX)rzaak was Men heeft lan gen tijd gedacht dat twee liemestings foutcn op kleigrond ongestraft kondengeipleegd worden Ik bedoel deze twes 1 het voortdurend bemesten met grootehoeveelheden zwavelzure amimoniak 2 het weglaten der kalibemesting Beidefouten beginnen zich meer en meer tewreken Tot zoover de heer Langenhorst De landbouwkundige medewerker van de „ Leeuwarder Courant " beschrijft in het blad van 10 Juli de afwijkende verschijn selen op het Centrale Kali-proefveld te Finkum Fr bij verschillende cultudr gewassen als gevolg van kaligebrck Zoo bijv bij enkele aard soorten op het perceel Eerstelingen zonder kali waren de ' plantén opi 11 Juli bijna dood terwijl ize tevoren erg bronskleurig wa ren Bij Wilhelmina tarwe kiwam het perceel • zonder kali sterk achteraan Bij de tuinboonen vertoonde hot kaligelarok zich hpt allersterkst Op ' t perceel zon der kali kregen de bladen zwarte ran den zij krulden om en stierven af Uien bleken ook evenals ' t vorige jaar uiterst gevoelig voor kaligebrek en eveneens kwam dit gebrek bij erwten zeer duide lijk uit op ' t perceel zonder kali bleef h-^t gewas laag en leken de planten wS ineengekro'ropen — Deze mcdedeelin,2')n men zelfs o.p do kleigronden de kali niet zoo maar klakkeI(X)s d.w.z zonder grondonderaOek kan weglaten Dit zou eicb ieelijk kiinn^sa iwrefcen Proefnemingen in de fruitteelt De Proeftuin der Ned Pomologische Ver eeniging te Utrecht is omg&zst in een fruitteelt-proefbedrijf waai voor nu de Rijkssubsidie met f 2500 — per jaar werd verhoogd Door dezen Rijksst&un is het nu mogelijk geworden de proeven ver der uit te werken Uit het onlangs vei' schenen verslag over 1930 stippen we het volgende aan Aardbeienmatjes 3agna " Van een gelijk aantal planten werden geoogst met matjes 165 ponden zonder matjes 123 pionden Door de nachtvorst van 8 op 9 Mei werden bij de planten met matjes méér bloomen vernietigd dan bij die zon der matjes Niettemin was toch do oogst nog grootcr Tegen de bladlnls werden de pruimen in Juni bespolen met Nicol 2 pCt met zeer goede,resultaten Lijmbanden nogmaals werd oen cn derzoek ingesteld naar de kleefkracht van verschillende soorten rupsenlij(m Beproefd werden Tegen den appelmoessnnitkever In Mei werden wederom j.utebanden aange legd tot het vangen der kevertjes In de 2e helft van Januari 1931 werden de ban den gecontroleerd Bij 6 banden van struiken werden gevangen 2 13 7 3 O en 6 kevertjes Bij 6 banden van stam boomen werden gevangen 4 12 10 2 18 en 2 kevertjes per band Reeds meer dere jaren achtereen worden alle appels in den proeftuin van banden voorzien Ernstig is de plaag der kevertjes niet doch regelmatig worden er in den win ter op deze wij'Ze weggevangen Tegen aardWooien de koolzaaibeddon werden ten deele bespoten met 1 pCt kalk plus 0.3 pCt loodarsenaat ten deele onbespoten gelaten De bespoten deeien waren aanzienlijk beter dan de onbespoten deeien zoodat loodarsenaat een goed bestrijdingsmiddel ' blijkt te zijn Tegen ratten ter bestrijding van de woelratten werd wederom gebruik ge maaikt van ratin en ra.tinin Deze mid delen geven zieer goode resultaten en dooden vele ratten A'fdoend zijn echter deze middelen alleen wanneer zij alige meen in de omgeving worden toegesp^ist Tegen hazenscliade ter voorkoming van ibazenigahade werden appelboomen gedee1lelij(k ingiesmeerd met paardevet gede<eHj(k met hyloseoivin Boonjen met deize middelen beihandeld werden niet door hazen aangevreteh wel en kele niet ibshandelde hoornen Rendabelo fmitcultuur In „ De Fruit teelt " lezen we Wij weten dat zonder een oordeelkundige bestrijding van ziek ten en schadelijke insB'Cten geen go^ed fruit geoogst kan worden dat alken het igoed © firuit tgan loonende prijzen kan worden ve'rhandeld dat vóo.r goed fruit ook in oha éigén fa'nd nog een ruim af(zetgeibiied'bestaat Ondankis deze feiten zijn er nog tallooze telers die ^ een ziekteibestrij(ding toepassen en die als gevolg daarvan geen rendatoele cul tuur hetoben Meerdere samenwerking blijlft daarom noodzatoelijik Stikstofmeststoffen Er is nu gelegen heid om awavelzaire ammoniak te koo pen tegen uiterst lage prijizen eenige giuldens per 100 KG lager dan eeii jaar geleden Er is ovenproductie van dot artikel o(mdat in bijna alie landen van Europia tijdens en na den oorlog fabrie ken tot het bereiden van zw amitnoniak zijn gebou(Vtd ' t Vorige jaar werd een prijiaval voorkoimen door de belangheb bende trusts wijl zij toen afgesiproiken iPrijzen maaikten Dit is thans w.eer ge piro^beerd m.aar men is niet i ii trn ver gelijking gekomen Wij willen hopen • dat dit ook vooreerst niet gebeuren zal De boer kan geen hooge prijzen betalen Hij voorziet zidh dus nu van wv ammo niak in plaats van de anders duurdere etiilcetoSmeststotaen Maar de kalktoe • stand laat dat miaiohien niet toe " zegt Avelllobt iemand o.mdat de ziw ammo i,(ia(k ewi zure meststof is " Welnu dat on.d.er.zoeke men d.w.z met strooie niet iklatokeloos op z'n akker zw arom^oniak doch zen(3e ' n grondmonster naar Gro ningen Blijkt de grond indeirdaad ziuur to zijn dan k.an men eerst den juisten kalktoeS'tand bewerken door mergel aan te wenden en dan kan men zonder be zwaar en d'Ui ' m.et bclangrij(ke bespa ring 7AV ajm.moniak ge'brui'ken Bij tainwerk Wilt gij bij uw tuinwerk fchoone handen houden t^oe dan als • volgt vóór ge be.gint de handen was sciien als gewoonlijk licht afdrogen clan inwrijven met aeep die nat moet zi.|in tot de handen wit zijn van schuim giet dan wat glycerine in do handen en w.rij'f ze terdeige 1e(gen elikaar daar na afdrogen Dit mid^del belet hst in drinigien van ' t vuil verhindert dat echerpe sto^fifen als loog enz de h(uid aan ¦ tasten en kan - de handen alg ze miet lysol of iets deirgeHj(ks ontsmet zijn te ¦ gen ' t bei-sten der huid beschutten Bijenwas Men siroeH 2 d'Selen was en roert er nadat het van ' t vuur afge nomen is 1 deel terpentijnolie door h^een B-r UIT DE PROVINCIE De Bilt F — Een vrachtauto af komstig uit Dedemsvaart moest op den Amersfoortsschenweg voor een tege moet rijdend vlerwielig motorrijtuig uitwijken en geraakte daardoor van dem weg af Bij het weder op den rij weg bron&on begon de wagen te slinge roii OH Bloj'g lens'olte om Eon psrsoon ' dw li^.^.A L.cn i'..;,u,U(ii ^ zal w>rd 1 ' ¦¦ door vrij ernstig verwond aan een zij ner handen Door de politie werd de pa jiënt vejjwnden Pe vrachtauto is met materiaal uit Utrecht weer op de vier wielen gezet — Door de politie is J v E naar,het politie buroau gebracht omdat deze.jongen op een Iwuwwerk hier ter plaat se materiaal ^" Mwielde De jwlitie heeft reeds meerdere latalen baldadigheid ge constateerd doen thans wist zij de hand ¦ te leggen op een der daders De jongen is d'oor zijn ouders geliaald i en kreeg tevens een waarschuwing De monumentale ingang van botdr Carel van Boetzelaei-park aangebo den door de burgerij door middel vanhet destijds opgerichte Wandelpark Co-mité op initiatief van V.V.V „ De Bilt"is gegund aan de heeren Erven H vanSanten voor f 347 Ter gelegenheid van de herdenkingvan het 10-jarig bestaan der VrijwilligeBrandweervereeniging „ De Bilt " heefthet bestuur gemeend zijn leden een ge zellige bijeenkomst te moeten aanbie den Deze bijeenkomst zal worden gehou den op Dinsdag 15 September des nm 8 uur in hotel „ Poll " er zal muziek zijn en voorts vw>rdt de medewerking ver leend door den humorist C W van der Linden Achttienhoven A.M Geboren Alber tus z v D v Zijtveld en E v Keulen Gerarda Gijsbertha d v A G v d Ho ven en L A van Klooster Overleden E v Keulen 43 j - echtge noote van D van Zijtveld Drleberjén-Bljseniburg AJI Scihool verz.uim In de eerste vergad.e(ring der onlangs hsno^imde comm tot we ring van schoolverzuim alhier werd de ' heer Mentohorst tot voorz gekoaen De heer v Andel wensahte wegens hoogen leeftijd niet meer als secretaris in aan-j merkinig i(e komen waaro(p de heer ' Noijens als zooéanig gekozen werd Tie voorz dankte den heer v Andel j voor alles wat deze in de 30 jaar dat hij secr was in het belang van het kind had gedaan geen enkele vergadering was ' hij af,W'e(zig fflijn zaken had hij steeds met de grootste nauwgs(ze*hedd verzorgd aoodat de taaik • van den voorz iii hooge mate werd • ver.ge.makelij.kt De " andere heeren sloten zich bij die waar deerende woorden aan waarbij o.a op gemerkt werd dat voor den heer v AniJ • del geen we(g te ver en geen moeite tel ¦ groc>t was om behoorlij(k Ingelicht te worden Geroerd dankte de nog levenslustige grijsaard voor de vri.e(njdelij(ke woorden tot hem geirioht en sprak de hoop uit dat de aangenamie geest die steeds de vergaderingen • kenmerkte mocht blijiven ' voortbestaan — Ge(boren Antonius z van G C Lin -' deman en G C de Bruijn Maria Eliiaa bethd van J A Bosch en M „ Bogaard PieleK Gea'(haïid'us z vanT P v Zuidam en L Torbijn Dirk Jan z van J de Bie en M Hijnders Ondertrouwd C F Pater en H van der Vliet G van Tellingen te Zeist en C Hoonihout Gohajiiwd P C van der Vegte te Zeist en G Veldhuizen Overleden Wilhelmus Gerardua An tonius 2 d z van M A C Gennissen Hen.drika Wilhelmina Le(m(mera 67 j eohtge van W v Velze " Vnton üvink 47 j eCht'g van J C A d'U M.archie van Voorthuij^sen Maartensdijk A — Do door het U.L.G gehouden veokeuring werd door don burgemeester met een kort woord geopend waarna de keuringscommis sie bestaande uit de heeren J S Swiorstra Rijksveeteoltconsulent te Utrecht J Lokhorst te IJsselstoin en * D C de Ridder te Zuilen haar werk begon Voor deze keuring was veol belang stelling Uitslag Afd melkkoeien Ic prijs F v d Velden 2e pr idem 2e pr b D G V Breuk 3o pr idem 3e pr b C Westoneng eorv vermelding D de Kruyf Afd schotten extra ' besluursprijs A Drieënhuizon Ie pr C Westoneng 2e pr D G v Breuk 3o pr J Spin hoven Afd vaarzen Ie pr C Westoneng 2e pr F v d Velden 3e pi - D G v Breuk eerv vermelding W Floor Afd kuiskalveren Ie pr D G v Breuk 2o pr D Bos 3e pr C Weste nong eerv voi'm D G van Breuk Afd stieren Ie pr C Wosteneng 2e pr idem 3e pr J Spinhoven eerv vermelding W Floor Afd pinkstieren Ie prijs D G v Breuk 2e pr W Floor 3e pr J Spin hoven Afd collectie van 5 stuks vee Ie pr F v d Velden 2e pr C Westeneng eerv vermelding D G v Breuk — Naar we vernemen worden po gingen aangewend om in deze ge meente te komen tot oprichting van een afdeeling van de Ned Vereen tot afschaffing van alcoholhoudende dran ken Westbroek \ M Geboren Dirk Jan z V T Manlen en A M v d Bunt Cor nelis Jelle z v G Zv\art en H Soeten dal Dirk z v J Grootendorst en J H van Warbij Hendrika d v H Blaau wendraad en T Timmer Overleden E v d Bosch 71 j echtge noote van J v d Tol Ondertrouwd P Doorhenbal en A v d Broek A de Graaf en G v d Wilt J ' Vcr'ioof en A Vlaanderen 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 112 Donderdag 10 September 1931 - DERDE BLAD met aftrek van voorarrest den gewoon dienstplichtig soldaat A R in garnizoen te Amersfoort die door den Krijgsraad te ' s-Hertogenbosch wegens diefstal van een bedrag van f 4 — ten nadeele van een kameraad was veroordeeld tot U dagen gevange nisstraf alle bovengenoemde vonnissen werden door het Hof bevestigd Voorts deed het Hof uitspraak in de zaken van de gewoon dienstplichtige kanonniers C P L M van,E en C F V in gar nizoen Ie Utrecht die door den krijg,5 raad te s-Hertogenbosch wegens opzot tolüke ongeoorloofde afwezigheid in tijd van vrede in vereeniging gepleegd / werden veroordeeld tot 3 weken gevan genisstraf met aftrek van het door Van E ondergaan voorarrest welke straf ten aanzien van E werd bevestigd terwijl die ten aanzien van V tot 2 weken ge vangenisstraf werd verminderd den gewoon dienstplichtig kanonn'fr II R V D in garnizoen te Breda die door den Krijgsraad te ' s-Hertogenbosch wegens opzettelijke ongehoorzaamheid en een meerdere met kwaad bedreigen was veroordeeld tot 10 dagen gevange nisstraf met aftrek van 2 dagen voorr arrest welke straf door het Hof voor waardelijk werd opgelegd den marinier der 3e klasse N J v d II die door den Krijgsraad te Willems oord wegens diefstal van geld tweemaal gepleegd uit kleedingstukken van ka meraden was veroordeeld tot 3 weken gevangenisstraf voorwaardelijk met oen proeftijd van étn jaar welke proeftijd door het Hof werd verlengd tot drie jaar i Tn alle opzichten is wederom gebleken dat ons instituut het meest bekende is van 1 deze stad Op de ons bekende eigen wu'ze leeren vrij U de nieuwste dansen in een gezellige nieuwe inrichting Op de navolgende populaire cursussen worden nog gevraao-di EERSTBEGISMNENDEN Heden Donderdag 3 15—10 uur Damss en Heeren Zondag • 4'/2 — 6 „ eenige Dames Zondag ü.j 3 — 4V2 » Dames en Heeren Woensdag 13/9 8.1S-10 „ - Dames en Heeren Betaling per week ~ Oaelnams eiken ieeftijd Aanmelding even vóór aanvang of dagelijks voorat van 10—10 — Tel 16079 Privé-lessen ieder gewenscht uur Qevorderdsn Zondag 12—1 '/ zen Dinsdag 8—10 uur KROS<^ME NIEUWE GRACHT 48 Telefoon 16070 ivoorbij de Mnnutraat £ i4IS£iï SEIZOEN 1931-1932 8 TOONEEL VOORSTELLINGEN w.o van bultenlandsche gezelschappen 4 CONCERTEN GEORG KULENKAMPFF khvhï mmi'm fkmÈM PÊR CONCERT f 1.25 IN ABOMEMEMENT VOOR DE 4 3.60 TENTOONSTELLINGEN LEZINGEN Alle uitvoeringen uitsluitsnd toe gankelijk voor leden Contributie f3 — Een bjjkaart hoogstens 2 i ' 2 — per jaar Voor lidmaatschap en inlichtingen zich SCHRIFTE LIJK te melden aan Frans Halsstraat 22 HET BESTÜUH FEESTEN TE HARDERWIJK Autotocht per tourauto van WINKELAAR & Co Zaterdag a.8 Prys t 2.50 p.p — Vertrek Janskerkhof 2 uur n.m terug na afloop van het vuurwerk LlüfSTS HEIHETOCaT Zondag a.s Prys t ^ 50 p.p Vertrek Janskerkhof 10 uur v.m Inl en kaarten WINKELAAR & Co Jansveld 9-11 Tel 10370 SI-SO de goede koperpoets in tutoen wordt door ons aan al onze afiiemeiis aanibevolen als zijnde beste Probeer eens een tuibe van een diibbeltje bij G Ilendriilss Boerhavel 28 in mooie Salonkast geheel compleet met Antenne-aanleg Luidspreker ingebouwd SLECHTS f 175 » Hoort dit toestel en Uw keus ia gemaakt Gemakkelijke betaling ^ m 1 b z a Brieven fr lett M « an den Boekhandel firma TH MBNGEK te Ede 3676 B J Sohaufele Marni.xl 114 kan de koperpoets SI-SO mol vc rti'ouuou aaiiLeve len SI-Sü poetst yülutte rend en ia woordwlig in liot • echt weer op de vier politie is J v E naar au gebi acht omdat de?e wuwwerk ihier ter plaat Dnulelde De politie lieeft walen baldadigheid ge tlians wist zij de hand der daders zijn ouders geliaald ¦• oen waarschuwing mentale ingang van bet Joetzelaerpark aangeLo irgerij door middel van ichfo Wandelpark Co-van V.V.V „ De Bilt " heeren Erven H van iceid van de herdenking bestaan der Vrijwillige niging „ De Bilt " iheeft ^ — 4 zijn ledem een ge it te moeten aanbie - zal worden gehou September des nm " er zal muziek zijn de medewerking ver humorist C W van der M Geboren Alber ijtveld en E v Keulen tha d V A G v d Ho-Klooster Keulen 43 j - echtge Zijtveld « nbuig AjH S eb ooi 1 de eerste vergadering noemde comim tot we verzniim alhier werd de ' tot voorz gekojsen De Sdhte wegens hoogen als secretaris in aan-j waarop d © heer ' < niig gekozen werd den heer v Andiel in d « 30 jaar dat hij belang van het kind ' erakele vergadering zdjin zaiken had hij grootfite nauwgeizethedd ' de taaik van den voorz ^* rd verigemakelijkt De loten zich bij die waar aan waarbij o.a op voor den heer v Anij ver en ® een moeite te ' behoorlljik ingelioht te de nog levenslustige vrteindelijike woorden in spraic de hoop uit geest die steeds de nimerk'te mocht bMjven itonius z van G C Lin de Bruiijn Maria Eliisa Bosoh en M..Bogaard ir van^P v Zaï'idam ik Jan z van J de Bie F Pater en H van Tellingen te Zeist en an der Vegte te Zeist Ihelmuis Gerardua An - M A C Gennissen ana Leimimers 67 j Velze Anton üvjmk C A du Marehie van A — De door het ' cekeuring werd door met een kort woord de keuvingscommis - uit de heeren J S sveeteeltconsulont te orst te IJsselstoin en te Zuilen haar werk ing was vee ] belang - n Ie prijs F v d dem 2e pr h D G idem 3e pr b C vermelding D de extra ' bestuursprijs Ie pr C Westeneng Breuk 3c pr J Spin - le pr C Westeneng elden 3o pr D G v melding W Floor ren ie pr D G v Bos 3e pr C Weste - D G van Breuk pr C Westeneng 2e J Spinhoven eerv loor n Ie prijs D G v Floor 3e pr J Spin - an 5 stuks vee Ie pr 2e pr C Westeneng D G v Breuk ernemen worden po id om in deze ge a tot oprichting van n de Ned Vereen tot ilcoholhoudende dran - 1 Geboren Dirk Jan A M V d Bunt Cor Zv\art en H Sooten Grootendorst en J H Irika d v H Blaau immer d Bosch 71 j echtge Tol ' Doornenbal en A v aaf en G v d Wilt J andoren KOLONIëN Begrafenis op Nias In het orgaan van de Vereeüiglng van Gezaghebbers bij het Binnenland sche Bestuur in Ned.-Indië deelt H ¦[ M K mede hoe op Nias de dooden hegraven Avorden Daaraan is het vol \ gende ontleend over de wijze van be graven van een gewoon kampongman ' Indien op Nias een gewbne kam pongman eterft komen des avonds de familieleden bijeen De mannen gaan in een kring om het lijk « itten en met luide stem vertelt een hunner hoe de Niassche samenleving ontstond en wat bet lot der menschen ia Als bijvals kreet doen de anderen telkens een luid „ hoé hoé hoé " hooren Wordt de spre ker moe of begint hü te hakkelen dan zet een ander zijn verhaal voort ook weer onderbroken door „ hoé hoé hoé " Een volgende herinnert eraan hoe de voorvaderen en goede kennis sen ook zijn gestorven eerst die en toen die Met „ hoé hoé hoé " doen de andere weten hoe zij het zich herin neren Zoo brengt men den nacht door Den volgenden morgen wordt het lijk gekist en een varken geslacht Tegen woordig geschiedt het eerste in houten kisten vroeger echter in uitgeholde boomstammen Men legt het lijk op den rug in de kist vaak met een blok hott onder het hoofd om aldus den indruk to geven als zoude de overledene slecht » slapen De vrouwen en ook de mannen dan sen voor of om de kist een dooden dans Men eet gezamenlijk en brengt des middags het lijk naar de begraaf plaats die nabij elke kampong is ge legen De doode wordt begraven en allen gaan terug Den volgenden dag plaatsen de huisgenooten boven het graf van den overledene een atap-dikje — van gevlochten palmbladeren Na vier dagen komen allen ^\ rcr iiij een Een speenvarken moet het levrn laten en het hart de lever en het nek vleesch worden door den Ere — pries ter — op een ouden schotel den adoe adoe — kleine houten beeldjes die de gestorven voorvaderen voorstellen — aangeboden De Ere bevestigt vervol gens een slinger van bladeren aan het dak van het sterfhuis en aan den be ganen grond Langs deze ladder komt dé ziel x'an den overledene naar bin nen om zich te vestigen in de inmid dels voor hem gemaakte adoe-adoe d!e bij de andere wordt gevoegd De oud ste zoon van den overledene niet de Ere drukt het aangeboden voedsel in den mond van de adoe-adoe die ver ondoi-siold wordt dat tot zich te nemen Sterft een vrouw dan heeft onge veer dezelfde ceremonie plaats Ook voor haar wordt een adoe-adoe ge maakt Ongehuwde vrouwen en geen mannelijke kinderen nalatende wedu wen krijgen geen adoe-adoe VERKEERSWEZEN Verdwlinende afstanden NEW-YORK 9 Sept „ Tel " Een vliegtuig dat van het Duitsche passa giersschip Bremen " was opgestegen is hedenmorgen om 8 uur 50 te Brooklyn geland met vijf postzakken die den af stand van Cherbourg naar New-York hebben afgelegd in den recordtijd van 3 dagen 21 uur Het vliegtuig steeg van het schip op Dinsdagmorgen tien uur en maakte tusschenlandingen te Sydney in Nieuw-Schotland en te Bridgeport ten einde den benzinevoorraad aan te vullen Kunst en Wetenschappen „ De Koning drinkt " Het nieuwe blijspel van Jos Janssen I-Ieeft het beroemde schilderij van den grooten Vlaming den schrijver van „ De Wonderdokter " geïnspireerd voor zijn nieuwe blijspel Zeker is dat hij er den geest van heeft ingezogen Want even als „ De Wonderdokter " dit had is „ De Koning drinkt " geladen met uitbundig heid en levenslust Maar het heeft bij alle uitbundigheid ook zin „ De Koning drinkt " is het spel van den na-oorlogschen boer die zich uit de traditie van sleur en landleven losmaakt en op een bijna Amerikaan schè manier zijn omgeving onder de duim krijgt zoodat de sociale verhou dingen ten slotte zijn omgekeerd en de vroegere pachter de baas speelt over zijn vroegeren landheer De Koning van het leven is niet de edelman op zijn zwierig paard met zijn hofstoet vol pracht en statie De Koning van het le ven is de materialist de boer symbool van na oorlogsche boerenhoogmoed en boeren-heerschzucht type van de radio en autoboeren die speciaal in de Noor delijke landen zoo fairijk zijn Jos Jans « jan heeft in dit bliispel zijn reputatie als auteur van „ De Wonderdokter " be / estigd in sommige tafereelen stijgt hij tot de kracht van Jordaens uitbundig ste schilderijen Het Rotterdamsch Hofstad-Tooneel zal dit stuk binnenkort ten tooneele brengen onder regie van Herman Schwab in nieuwe decors van Eduard Weternjan en K L Brückman In f|c hoofdrollen werken mede Joan lilseiisohn Anion Roemer Louise Kooi man Eduard Palmers Men weet dat Maandag a,3 in den Utrechtschen Schouwburg de première ' an dit stuk gaat Schcjol - en Kerknieuws NeJ llerv Kerk Beroepen te Den Hoorn op Texel J D van Petegeni cand te Wnxperio Bedankt voor ' s-GravfBDwier jla ' ï C Terlouw te Kamperveer voor Krim pen a d Ilssel ds G de Vries teHeerde Benoemd Tot tijdelijk leeraar in de aardrijks kunde aan de Chr H.B.S te Stadska naal is benoemd dr J Th Hamstra ie Den Haag Notarieel examen ' s-Gfavenhage Geslaagd voor deel I W A V Havestijn te Dordrecht deel II mr J Postmus te Amsterdam Academische e.'camens Delft Geslaagd voor het prop.-examen voor natuurk ing de,heer C J Heij ligers Examen schoonschrijvon M.O ' s-Gravenhage Geslaagd M R Groo newege te Ooitgensplaat — o — Examen hoofdacte ' s-Gravenhage Geslaagd R de Boer H de Hens M de Jong allen te ' s-Gra venhage Rotterdam Geslaagd C v Nimwegen Sommelsdijk Afgew zeven — o — Machinisten-examen. 's-Gravenhage Geslaagd dipl A C D Smits Amsterdam J C Korendijk,Rotterdam en R A C Schut Scheve ningen Antwoorden op rechts vragen 4912 — Mej Van A sc'arijft Ik heb een dochtertje van 14 jaar dat graag op een atelier was Zij \ ve;d echter op de breierij geplaatst Toen er een plaats geadverteerd werd op atelier waai - '- il cp de breierij was en ik daarop af ging zei die mijnheer dat zij maar hee lemaal moest gaan Zij is toen meege gaan en heeft later haar rentekaart ge kregen maar geen geld Moet zij nog het loon van die weeik hebben Als het dochtertje van mej Van A per week betaald werd en er geen drin gende reden was om haar te ontslaan heeft zij recht op een weelc loon vanaf den dag van opzegging De opzegging moest op een betaal dag geschlgd>in 4013 — V P sobrij'ft Ik heb « e « zustér die in een betreik/king wa « voor 4 we ken Door getuigen van die mevrouw heeft een volgende haar afgeschreven Is die mevrouw te vervolgen daar de getuigen onbetrouwbaar waren en mijn zuster nu zonder betrekking is Moet die mevrouw nu niet de onkosten be talen voor den tijd dat mijn zuster zon der betrekking was Verkeerde getuigen megen niet wor den gegeven Echter zal het zeer te be zien zijn of de zuster van Van P scha devergoeding zal kunnen krijgen Zij inoet dan niet alleen kunnen bevvijzcn dat de getuigen onjuist waren maar 00 dat de getuigen inderdaad gegeven zijn en dat daardoor de dienst is afge sprongen Dit laatste vooral zal bijna nooit te bewijzen zijn 4014 — X schrijft Eènigen tijd g>ele don is mijn moeder overleden Ons ge zin beslaat uit 10 personen vader mee gerekend Heb ik als getrouwdei niet inwonende zoon het recht mijn moeders versterf op te eischen Is er niets aan te doen dat er royaal met alles omge sprongen wordt Mocht mijn moecisr oen mijner zusters een deel van den inboedel beloven Hoe kan ik mijn deel krijgen Als mijn vader weer t.'-ouwt deelt die vrouw dan ook mede X heeft het recht zijn moeders ver sterf op te vragen Dit zal bestaan cis zijn ouders in gemeenschap gehuwd waren uit een twintigste deel van al les wat er is de helft behoort aan den vader de andere helft vormt de na latenschap waarvan de vader en de negen kinderen ieder 1/10 krijigen Do verdeeling kan bij onderling goedv>n den geschieden De zuster is niet tot meer gerechtigd dan de andere kinde ren Aan het royaal omspringen kan X niets doen dit treft hem na de verice ling niet meer Bij hertrouwen van den vader deelt de vrouw niet mede in deze erfenis later bij vooroverlijden van den vader erft zij wel van hem bij haar vooroverlijden erft de vader van haar bij huwelijk in gemeenschap 4015 — J schrijft Van een complex woningen waarvan de dakgoot onder een lijn ligt dus die een gemeenschap pelijken afvoer voor regenwater h" ben heb ik een huis gekocht Ik zit tusschen de huizen die afvoer hebben Nu heeft een van die twee buren den afvoer afgesloten door een waterkoe ring in de goot op de scheiding to la ten soldeeren Mag dit en bij wien moet ik mijn beklag indienen De tuin is door drie schuttingen omgeven hoe wordt het onderhoud gerekend Als J niet uitdrukkelijk het i'echt verkregen heeft om water door do goot van den buurman te laten wegloopen mag hij geen water door de goot late?i loopen J moet nagaan of hieromtrent iets in zijn koopcontract staat anders heeft hij geen recht hierop Als de schuttingen niet volgens over eenkomst of kenteeken aan een bepaald persoon behooren moeten de eigenaars der aangrenzende ervan voor het cn derhoud dezer gemeenschappelijke af scheiding zorgen Het kenteeken waar door vaststaat dat de afscheiding niet gemeenschappelijk ig maar aan een per soon behoort is dat het bovenste deel aan den eenen kant opstaande en lood recht met het voetstuk Is en aan don anderen kant schuin afloopt De schut ting behoort aan doiigeiie aan wicus kant het sohuiin afloopend * deel is STADSNIEUWS Wilhelmina Kinderziekenhuis Jaarverslag Aan het drie-en-veertigste verslag van het Wilhelmina Kinderziekenhuis ontleenen wij het volgende ' Gedurende het jaar 1930 vv-erden n de inrichting verpleegd 309 kinderen 17S jongens en 131 meisjes waaraan 13402 verpleegdagen werden verstrekt Op 1 Januari 1930 waren aanwezig 41 kinderen op 31 December 1930 30 kin deren Bij hun aanwezigheid op 1 Januari löSO of bij hunne opname was de leeftijd clezor kinderen de volgende Tot 1 jaar oud 150 kinderen 1 jaar oud ï3 kinderen 2 jaren oud 2.6 kind.^ ren 3 jaar oud 13 kinderen 4 jaar oud 16 kinderen 5 jaar oud 11 kindi-reii 6 jaar oud 12 kinderen 7 jaren oud 4 kinderen 8 jaar oud 4 kinderen 9 jaar oud 5 kinderen 10 jaar oud 4 kinderen 11 jaar oud 1 kind en 12 jaar oud 1 kind In de inrichting overleden 49 kinds ren Van deze kinderen woonden 146 in de gemeente Utre'cht de overigen yvaren afkomstig uit verschillende plaatsen zoowel uit de provincie als daar buiten De aangename stemming die het zie kenhuis kenmerkt als een vroendolijk thuis voor de zieke kinderen bleef in ale opzichten dezelfde De verschillende feestdagen o.a Kerstmis en St Nico laas werden als van ouds gezellig ge vierd Dankbaar maken wij melding van giften van vpr-rhilleiiden aard die ons door belangste;>nden gezonden werden De zangvereeniging ' „ Polyhymnia " gaf in het voorjaar een Kerkconcert waar van het batig saldo ad f 28.44i onze kas ten goede kwam Door bestuur en geneeskundigen is thans een plan ontworpen tot het bou wen van een afdeeling als boxenzaal in gericht voor opname van patiënten omtrent welke bü opname nog geen vol maakte zekerheid bestaat dat zij niet aan een besmettelijke ziekte lijden Wij hopen in het volgende jaarver slag te kunnen vermelden dat zulk een afdeeling in functie is gesteld Reeds deze plannen nopen ons de instelling dringend te Kijven aanb.'ive.len Voor gitten contribution schenkin - geiJ en ¦ erfstellingeh die ' voor het totstand komen van deze uitbreiding entot het mogelijk maken der daardoor le vens verhoogde uitgaven van eixploi tatie onmisbaar zijn ' '^ l Het finaneieel verslag sluit mét een bedrag van f 58,294,80 aan inkomsten en uitgaven G emeente-SlachtpIaats Gedurende de maand Augustus 1931 werden geslacht 587 runderen waar van 4 uit nood 2610 varkens w'aarvan 5 uit nood 384 Icalveren waarvajaj2 tjii nood 17 schapen 94 paarden witirxan 3 uit nood en 3 veulens ' ' Ingevoerd werden 33 geheele runderen 108 K.G runder afvallen 67.472K K.G fundvleesch 3.062 K.G rundvet 20 geheele varkens ll.OllI K.G varkensvleesch 804K K.G reuzel 3 geheele kalveren 75J K.G kalfs vleesch en 51 K K.G schapenvleesch Gesteriliseerd werden 5 geheele runderen 14 geheele var kens en 9Si K.G rundvet Afgekeurd werden A van de rtinde ren 6 ' geheele runderen 110 longen 15 harten 137 levers 12 milten 26 magenen darmen 58 nieren 15 baarmoeders 15 baarmoeders met vrucht 42 uiers 20 borstvliezen 13 buikvliezen 21 darm scheilsklieren 5 kaakklieren 1 tong 1 kop 1 ondervoet 76 K,G vleesch en SIJK.G vet B van de varkens 302 longen 177 harten 188 levers 44 milten 229 magen on darmen 135 nie ren 3 baarmoeders 3 uiers 99 borst vliezen 1 buikvlies 192 darmscheilsklle rcn 205 kaakklieren 242 K.G varkens vleesch en 14J K,G reuzel C van de kalveren 2 geheele kalveren 3 longen 5 milten 5 magen en darmen 32 nieren 1 onder voet 2 K,G vleesch en 1 K,G vet D van de schapen 1 long 2 levers en 1 borstvliea E van de paarden 2 geheele paarden 3 longen 13 leversen 8 K,G vleesch Gevallen van tuberculose deden zich voor a bij de runderen 101 gevallen dus 17.2 pCt b bij de varkens 370 gevallen dus 14.1 pCt Bij 3 runderen en 1 kalf kwam cysti cercus inermis in afgestorven toestand voor Gevonden voorwerpen Rechthebbenden vervoegen zich op de werkdagen tusschen 1 en 4 uur aan hel Hoofdcommissariaat van Poüiie aan het I'aardenveld niet per telefoon Een actetasch inh een kann\iel een bruin dekzeil een pr damesschoenen een jongenspet een rijwielbel merk een ceintuur een defect ringetje met steen tje een damesparapluie een collier een rood kinderportemonnaietje een rijwiel slot met ketting een regenjas een auto band een mes in scheede vermoedelijk van een padvinder een étui inh een foto een loi'gnet in étui een rozen krans een koperen gewicUtje een bruinled reistasch t/n Pierre Courie S.R.O.C Amersfoort een Uandtasch eenige sleutels een hondenpenning no 3786 een gummibandje van een kin derwagen een boek bestek en voor waarden t/n Jan J van Leeuwen ar chitect fe Zeist In de Trnm Fcn ^ akpollnod een por leniuiinuio ceu buodsciiupijeanet eenR K gebedenboekje een reismandje,eenige parajluie » » eiüg « pax»a b»D4 Mbqen^s - - RECHTSZAKEN Hoog Militair Gerechishof Het Hoog Militair Gerechtshof heeft uitspraak gedaan in de zaken van den gewoon disnstplichli.z soldaat W Z gedetineerd die bij vonnis van den krijgsraad te ' s-llertogenboscli we gens diefstal bij herhaling gepleegd en opzettelijk ongeoorloofde afwezigheid in tijd van vrede was veroordeeld tot 5 maanden gevangenisstraf met aftrek van het geheele voorarrest en ontslag uit den militairen dienst zonder ontzet ting van de bevoegdheid om bij de ge wapende macht te dienen den lichttnairoos J Chr II gedeti tieard die bij vonnis van den Zeekrijgs raad te Willemsoord wegens desertie in tijd van vrede was veroordeeld tot 3 maanden geivangenisstraf met aftrek van hot geheelc voorarrest den gewofivi rlisnstplichtig sold"ur dezer 
tfmsxKmu^Ktm UMUMUMy-Bmuu fSHR t '^' ie8traal • T@I 11461 ioala ¥ RBJDAG A.S VRIJDAG A.S K IWi II T HET THEATER MET DE BESTE FILMS Qas '- steeds door met hetvertoonen van de meest belangrijke füms van het INTERNATIONAAL REFERTOIR Vrijdag 11 September half drie première van de meest amusante en alles overtreffende film van dit jaar DE PRiyé-SECRETIIIIEIiSE IN DE HOOFDROLLEN de charmante actrice RENATE iVlULLER en Duitschland's grootste komiek FELIX BRESSART U ZULT ZICH AMUSEEREN ALS NOOIT TEVOREN TmESSE is prachtig van spel buitengewoon amusant en gezond van inhoud en zal hier ter stede evenals elders aller harten stormenderhand veroveren — Werd gedurende 4 achter eenvolgende weken in „ Theater Tusohinsky " Amsterdam voor uitverkochte zalen vertoond — Wordt nu voor de 3e week in het „ Grand Theater " Kotterdam en voor de 3e week in het „ Apollo Theater " den Haag geprolongeerd ons ipilHX ' ^^ ^^®®'' ^°° BERGSMA Kuna burgemeester van Knschedé opende de luchthaven Twent « DE BEGRAFENIS VAN MGR NOLENS lederen dag matinee om half 3 Wij geven des.avonds twee voorstellingen waarvan de eerste begint om kwart voor zeven en de tweede om negen uur ZONDAG DOORLOOPEND VANAF TWEE UUR Plaatsbespr v half 11—3 uur aan de kasea reeds eenige dagen tevoren dringend aanbevolen om teleurstelling te voorkomen I IIII Ml II TE HUUR ' Centrum Utrecht een ^ Voor de voorstelling van Zondagmiddagtweeuur kunnen de plaatsen besproken worden Zondagmorgen 10 uur is de kassa geopend ADJTERTEERT IN DIT BLAD _ bev 6 kamers keuken _ zold Huurpr f7.50 p.w _ Fr br 3628 bur v.d.bl __ ri 11 III 111II WILLEHSTRillkl e.H VREEBURG Ifïïi HOOHTE KWITANTIE-BOEKEN BBKWAltlE Maakt U nooit ongerust Maar koopt daarvoor direct onze Speclalen DRUPPELS ot Pillen ter regeling van de BLOEDSOMLOOP Door H.H Doctoren aanbevolen wegens hun spoedige en zachte werking De sterkste er by 3606 Falen nooit Succes steeds verzekerd Vraagt GRATIS inlichtingen welkein BLANCO brief gesloten wordt toegezonden ' t Vertrouwdst adres door geheel Nederland bij + Mevr AÜBERT 4-1 O RA A i e r gevraagd in Radioifabriek die geiwend is nawwike^Tig te wenken 3485 Aanim „ IJSKO RADIO " Abstederdijk 131 - ¦ B H g-evraajg'd in Radio'iabnek DESKUNDIGE Dirksmiistraat 26 bovenhuis te Rotterdam Gratis spreekuren van 10—10 tJsgen eri zonn25Óvp,l Duizenden » Falcoös"-.hébben in de afgeloopen vacantie hunbezitters genoegen èn tevredenheid gebracht De „ Falcon " IS geknipt voor Wandelingen autotochten of op het water.De „ Falcon " is lichjt en luchtig in het dragen mooi ruimzittend en sierlijk van coupe Door de verscheidenheid van stoffen en kleuren ztjltgij juist een „ Falcon " naar Uw eigen smaak aantreffen en door de groote verscheidenheid van smaak is er juist één bij die op goeden voet staat met Uw portemonnaie de prijzen der Falcon"-regenjassen en - mantels voor dames heeren en kinderen zijn voor hef geheele land vastgesteld Het weer wordt koeler het regenseizoen is er - neem dus een kloek besluit en koop JLI obkfzoo'n ideale „ Falcon " Dr Fu Manchu is ' niet doodi Opnieuw brengt hij angst én wanhoop dood en ellende in de zorg vuldigst bewaakte huizen 1 Wraak is bet levensdoel van den ge slepen moordenaar i « e - 2 WmgJteer DR FD 2 Paramount Qicture WARNER CLAN O P HEGGI JEAN ARTHUR NEIL HAMILTON t ^ Het vervolg op Sax Rohmer's beroemde detective-verhaal op hat sprekende doek I De spannendste griezelfilm ooit vertoond I Dezelfde auteur regisseur en acteurs als in De Geheimzinnige Dr Fu Manchu ' Deze film vormt echter een op zichzelf staand geheel OP HET TOONEEL THE 6 MASCHIi^O'S ^^ E^vi^^rD IN ONS INTERESSANT VOORPROGRAMMA iUdi ZINGT LOUIS DAVIDS EEN PAAR LIEDJES ' TOEGANG 18 JAAR ' ' ' ' e:H:i.L-i.LM.-^i iXiSliiu J-tlM Vsn n lol ec mei 17 September „ HET VROOLUKE WEEÜWTJE " DIE BHaunGAMSWlTWE Een onbcda/arlijlk la€ik.cniden re ^ lsseur BICHAiO laCHBERG naar het tooneel stiuk A weteomo wife " van F TIHOAIPSON en E.PAUL TON Doifi niet te iverwanren mei de opette vanLéhfLTT * ' „ HET VROOLUKE WEEUWTJE " 1.9 een « juccesfiira xooals er tiet laatste JTjalfja^ar m;i8 scihien geen uweedojs uitg&koimen Dat de film dan ook in'de ' hoofdit&d'en moe'St worden geprolon geerd liei zioh de eerste da.g reeds aaniienl Zel den heeft het publiek zioh zoo kostelijik geamuseerd alsbdj deze geestige pikante klu-ciht waarin de hoofd rollen worden venvuld door GBORG ALEXANDER FRITS KAMPERS MARTHA EGGERTH ALBERT | PAITLIG en andere beikende artislen De film Is VERBODEN TOT 18 JAAR De Telegraaf prijst de film uitbundig en eindigt z,ljn Lesipreikiing „ zoodaA dpze aardige film alles heeift " van een geestige dan'eremd-snelle oiperette " Het Dagblad van Rotterdam schreef „ ID at wordt zeiker © en film die velo ^' olle aaien zal treiMcen " De Cetem oordeelt „ een amiusante " Vlottefilm die het pulblieJi zeer verni'aaltt en door Georg Alexander en Fritjz Kamipera - uitsle/kend geape«MWerd " lederen dag geven wij een mlddaB.voorstelllng van 2.30 — i.30 en tweo doorloopende avonitvoorstelUngen die 6.i5 en 9 aar beginnen Zondags van 2.15—11 ani | doorloopende voorstellingen - OLYMPIA THEATER - Amsterdamsche Straatwefi DE EOOPUAN VAN VSHEflÊ met Werner Kraus Harry Liedtke en Henny Porten Schitterend Bypropramma Toegang boven 14 jaar I I BRENGT DEZE WEEK Z^H BVITEN6EW00N PEO@MMMA BEPOiil I I sterk sensationeel fiimwerk een avonturen roman vol actie waarin I FIFI DORSAY en HAROLD MURRAY uitmunten door hitn schitterend spel en zang In ons uHgebreld voorprogramma Dolle Klucht met COHEN en KELLY I Sergeant mis nooit I I OSWALD in zijn avonturen op Mars I BEZOEKT onze dagelijksche Matinée's aan - h vang 2 '/ uur eiken avond Voorstelling ¦ QH en 9 uur ^ ^ S ^ Deze week toegang boven 14 jaar II Te huur Benedenhuizen a f5J5 Vrije Bovenhuizen vanaf f6.00 Nabij eindpunt „ Gem Autobus " '^^^ Dagelijksch te bevr VAN DER MARCKSTR 18bis Dr H NANNING's KINADRUPPELS • Het aangewezen middel bij BLOEDARIWOEDE - BLBEKZUCHT MALARIA • GEBREK AAN EETLUST enz Men lette op den naam ' Dt H t^Canning " buiten op de roode doos en op de flacon - Prijs f 1.30 h fr Dit Zen Uaanopg Gee Bui Utrecht Gel B Ie yen rerlot dend ' irank koop alhier 2o ïendii Fan Burg brenge Utr De J DE Bur utrecht Van vang ¦ 5 der de een richting werKpl oen op lerne dastraa Ue D Gelet 6 — d Bren bedoeld met d ^ en » dags meente een i den 5 te 11 ménts legenhe overst depu voorg Utrecht-öe Se Jf DE De den dag • re ' 2 handel "^ epteöiber 13 In 4 Be de lid n-öldussen - -¦ 5 V * etale óp een plaatsen 6 van een openbaren diénsi 7 Een i 1 Do r iaar h te geivt — Ja lichte heid dï ' ijn V e leid jpzitte gen IJl Opee zijn in van m Hcht V joo vu r;).ï^jiig ' M missen i 

Kranten

Ga naar