Utrechts Nieuwsblad zaterdag 9 mei 1931

« J Oplaag 27000 Exempïaren Uitgave N ^ v.h JüH DE LIEfDE Bureau DRIFT 23 UTRECHT ABONNEMENTSPRIJS BU VOORUITBETAUNG ' er week „„^^„ JiO maand „_ 0.87i S maanden 2.60 h p post p maand 0.90 K •' S maand S.'M ]' ï p p buit p 3 m IL -< Piijs der Advert bi vcornllbet Van 1 —« regels I 1.M U Elke regel meer 25 Cent ^ 1 AdverleuuëD In liet Zaïerdag - •¦' iiuiiiiner 5 Cl oer regel extra ¦ Kleiue HaiidelsadventDtiéü ilöt meer dau 3u w i I 1 5 aclitereenv pi I 2.t)0 Elk wuord meer 5 Ct Kleine AJverteiiUeu iVraag en Aaiibuü éeu underwero hoogitena 25 w éen ü1 Bo Ct 3 actuereeuv pi I 1.50 Elk woord meer 5 Ct » ai.j»Jgii.ei)>'«de Jimmie en sloeg haar Luitenailt Di Robilant verloor een schoen en bond zich zijn hoed om den voet daar blootvoets gaan onmogelijk was Het grootste gevaar en de grootste ellende leverden echter de muggen et andere insecten op Quarante raakte al spoedig hel hoofd kwijt doch Di Robi lant wist hem geruimen tijd met zijn aanmoedigingen op de been te houden Den tienden dag miste de mécanicien de kracht om voort te gaan Luitenant Di Robilant liet hem achter met zijn re volver en met eenige kruiden en ging zelf voort om hulp te zoeken Den vol genden dag reeds had hij het geluk een kano met een Indiaan aan te treffeuj dié hem naar San José aan de Parana bracht vanwaar hij dadelijk met de noodige hulp terugkeerde om Quarante af te halen Deze bleek zich met zijn buikriem verhangen te hebben aan een boom Zijn lijk is overgebracht naar San José en daar begraven Luitenant Di Robilant leed aan malaria en aan gezwollen gewrichten Na eenige dagen verplegens te San José kon hij echter de Parana op vervoerd worden tot aar den spoorweg en vervolgens per trein naar San Paulo vervoerd warden De malaria schijnt niet van ernstigei aard te zijn geweest maar de zwelling van zijn voetgewrichten en de uitputting van zijn zenuwgestel maakten dat hi voorloopig te San Paulo in verpleging moest blijven Vandaar hoopte hij ech ter binnen een paar dagen in staat te zijn Rio de Janeiro te bereiken en daar mee een boot die hem naar zijn vader land zal terugvoeren BINNENLAND De bloembollen-tentoonstelling In Den Helder Men schrijft ons Het prachtige Meiweer van de laa / ste dagen heeft ten opzichte van de in de „ Donkere Duinen " nabij Dein Helder uitgepote bolbloemen wonderen gedaan Het is thans een lust voor de oogen deze kleurenweelde te zien welke ge heel afwijl at van die op de veldan rond om Lisse en Hillegom Daar ziet men da bokonde veelkleurige schaakborden ter wijl op hiet tentoonstellingsterrein in Den Helder de bloemen als rand - en perkbeplainting zijn uitgepoot en alzoo fleurige borders en bloemperken zijn ontstaan lederen dag ig het aspect ei nu anders en lederen dag weer hekoor lijk Tot nu toe zijn 10.000 bezoekers op d \ tentoonstelling geweest en als hst mooie weer aanhoudt zal dit-aantal in de komende dagen ongetwijfeld vei worden o^ ertroffen Een vooi-deel van deze tentoonstelliing is ook dat hier de bloemen niet zooa,;s thans ailei-wege in de bollenstreek fesschiedl worden afgf sneden maar integendeel geheel uit bloeien Vandaar dat mem dan ook thans nu in de omtieving van Leidei allei-wege de bloemen worden afgesne den hier nog volop van de kleurein pracht kan genieten De tentoonstelling is nog tot en met 26 Mei open Hieronder valt de Hemel vaartsdag en de beide Pinksterdagen Voor hen die tot nu toe verzuimden een kijkje oip de tentoonstelling te ne men is het dus nog niet te laait Er zijn uitsitokendie autowecein welke naar Den Helder en Breezand voeren de afstand van Haarlem af bedraagt 72 K.M De bloembollencultuur heeft zich ook onder Breezand gem Anna Paulowna en tot zelfs ander den rook van Den Helder en op Texel uitgebreid overal ziet men hier thans de kleurige velden waard-oor de streek rondom Leidan be roemd is geworden Ook in dit opzicht loont dus een uitstapje naar Den Hel der de moeite Daarbij komt nog dat mem op slechts weinig kilometers af stand de badplaats ' Huisduinen heeft waaraan een bezoek op een zonnigen Meidag zeker die moeite loont Van den ingang van het tentoonsitellingsterreiii af kan men te voet over de hier tame - gade Maar hij zeide niets tot Juliet hem verzocht te bellen om de theetafel op tp ruimen Toen ze weer alleen waren vroeg de kapitein — Nu Juliet wat is er Kom er meevoor den dag meisje Ik ben een en algehoor Maar Juliet had klaarblijkelijk geen haast om te beginnen Zij legde plooitjes in haar rok en streek ze er weer uit terwijl haar wangen beurtelings rood en bleek zagen Ik ben te allen tijde bereid je tehelpen als je dat wilt zei hij zachtjes Ja dat weet ik Maar het is zoomoeilijk om uit te leggen Zit je in de een of andere moei lijkheid of heeft iemand je ten huwe lijk gevraagd en je gedreigd als je zijnaanzoek niet aanneemt Ik ben tot allemogelijke duels bereid om jouwentvvil Ja je bent erg lief voor mij Datmaakt het mij juist zoo moeilijk om jete zeggen wat ik nu zeggen wil Ik str:alleen op de wereld Ik heb geen enkoifamilielid die iets om mij geeft en ikwil dan ook niet naar Boston terug Wordt vervolgd.2 1 
Il RECI.A1IE -'¦¦¦ 4 ^ '— j <*^ >,„ Moeders geneest de toode of gesmette deelen van de kleine met PUROL en houdt ' thuidje droog met PUROLPOEDER Belde « niVelcn bij Apoth co Dfogislen te « lliAen ultlMnJn«en 1647 waarvan fïjk ïwoge duinen in weinige minuten ai Jiet strand bereiken langs het 3trand waaidelit men dan in circa een half uur naar Huisduinen Per auto of fieis voeren verschillende uitstekend ' jorijdbare wegen naar do badplaats Antwoorden op Rechts vragen 4744 — G schrijft Wij houden een den en zitten rondom in weiland Heb ben wij het recht ze los te laten zwem men Er is iemand bij ons geweest diegezegd heeft ze te zullen schieten als',c nog eens in zijn weiland loopen Heefthij daar recht toe Moeten wij ze vast houden G moet de eenden vasthouden daar die persoon ze op zijn land mag schie ten Het is onaangenaam daar de een den niemand hinderen en niets vernie len doch er is niets aan te doen dan goed te zorgen dat ze niet van eigen erf of uit eigen slooten vi-eg kunnen ko men 4745 — H schrijft Voor eenige dagenver\ oegde zich bij mej A een reizigerin stofzuigers Na demonstratie vroeghij of mej A er een wilde koopen,doch zij zeide dit eerst met haar manIe moeten bespreken De reiziger vuldeeen contract in en vroeg mej A dit teleekenen hij zei dat als ze er dan eenwilde koopen alles reeds klaar was enhaar stuk mocht behouden Zij teekendemet den naam van haar echtgenoot om\an dien man af te komen Zij kreegdat stuk in bewaring Bij nader inzienbleek ze een huurkoop-contract Ie heb ben geteekend voor ƒ 174 tegen halfMeL Dat contract was buiten haar w^e ten op dooi-dmipapier geschreven endoor haar onderteekend Van de firmakreeg ze den volgenden dag bericht datde stofzuiger half Mei zou worden afge zonden Het origineel behield de reizi ger mej A kreeg het doordrukpapier Mej A wenscht geen stofzuiger te koopen en haar man buiten wien dit om is gegaan wil den koop niet erken nen Is hy verplicht dien koop te accep tceren Is het rechtsgeldig als een ge liuwde vrou \\' zonder goedvinden van haar man zoo'n koop sluit Wat te doen als die firma wil doorzetten dien stofzuiger te leveren De gehuwde vrouw kan zonder bij stand van haar man in de akte of zon der zijn schriftelijke toestemming niets geven vervreemden verpanden of ver Icrijgen Voor de gewone en dagelijk sche uitgaven voor de huishouding wordt de machtiging van den man ver ondersteld doch daartoe kan men na tuurlijk den aankoop van een stofzui ger niet rekenen De man van mej A moet de firma schrijven dat hij mot ien koop van zijn vrouw geen genoegen neemt — Mej A dient echter ter voor Ijoming van onaangenaamheden in het vervolg nooit eenig stuk te teekenen cqnder eerst terdege van den inhoud re hebben kennis genomen ONS BOEKENREKJE De Leeuw en het Lam " door Phillips Oppenheim Uitg Bruna en - oon's Uiig Mij N.V Utrecht Een nieuw spannend verhaal van den i'iince of Storytellers dat zeker niet onder doet voor de andere geschiede nissen uit London's misdadigerswereld < loor dezen fameuzen verteller te boek rresteld Ditmaal gaat het over een jon > en Lord die zich bij een misdadigers bcnde aansloot uit geldgebrek Jegens hem werd ven-aad gepleegd maar toen liij uit de gevangenis kwam zwoer hij ¦/ ich te „ De D r o om " door Peter Egge Vert van M C Castendijk Uitg v Holkema ¦ Dn Warendorf's Uitg Mij Amsterdam Dit is de geschiedenis de broze ge schiedenis van de liefde die ontvlamde in het hart van een Noorschen boeren knaap voor de vrouw van een hoeve bezitter Een jonge schuchtere liefde die door de vrouw gekoesterd leidde tot een verbintenis Toen voelde hij dat hij heen gaan moest Zij vermoordde dan het kind dat haar geboren werd en kwam jarenlang in de gevangenis Maar hij Aitit wadhtte op haar al die jaren En zij kwam daarna tot hem Maar den volgenden nacht stierf zij naast hem Een teere geschiedenis waarin prach dg geteekend wordt de aanvankelijke schuchtere belangstellende genegenheid van Arnt Maar mooier is nog de be schrijving van de jaren waarin hij op Martha wacht zijn standvastigheid zijn ijver Een boek dat Innige be langstelling verdient een goed boek ' „ Rose Dan e " door Aksel Sande mose Uitg Bruna en Zoon's Uitg Mij N.V Utrecht Een verhaal van Deensche origine Aanvankelijk wekt het sterk den indruk een gewone Wild-West story te wezen een vertelling van den strijd van wak kere landverliuizers in Amerika's prai ries Maar langzamerhand ontwikkelt het boek zich in ernstiger richting wordt uitvoeriger een karakterschets van den hoofdpersoon geteekend en wordt ook de psyche van Ross Dane scherper ontrafelt Met dit al blijft het boek alleraange naamste lectuur bieden STADSNIEUWS Samet van KoophandeL Het Handelereglst«r Nieuw ingeschreven handels - zaken Utrechtsche Fabriek van Radiotechni sche Apparaten UFRA Wittevrouwen sinttel Z fabricage van - en handel in radio-toesteilen Eigenaar J J Mölman Handelsbureau „ Hubertus " Maurits straat 99 Importeurs van Hubertus bader bronproducten bronwaters zou ten en chemische praeparaten Eige naar H Welz Fa Jonker en Visser Geen beperken de bepalingen Jacob van Ruisdaelstr 28 huis - en decoratieschilders Venn G H Jonker en J W Visser J A V d Grift Oudegracht 2Só aard a/ppelhandel Eigenaar J A van der Grift H Kleekamp Lange Nieuwstr 97bis,agentuur en commissiehandel in chemi caliën en drogertjen Eigenaar H Klee kamp ¦' Gewijzigde inschrijvingen N.V Medico Mechanisch Zander In stituut Nieuwe Gracht 64 expjoitatie geneeskundige inrichting v heilgymna stiek In liquidatie getreden Liquida teuren S W Praag A J van der Weyde W C Baron Roëll van Hazcrs vvoude fmr Th Snellen dr A van der Minne en dr W A Boekelman allen Utrecht Comm Venn Transferfabriek en Steendrukkerij v.h J v d Geest Lange Lauwerstraat 10 12 Benoemd tot pro curatiehouder met titel van onder-direc teur O C C L Tytgat Utrecht L M Th Lobel Oudegracht 45 bier handel minerale wateren limonades Uitgetreden eigenaar L M Th Lobel Zaak voortgezet door A M J C Staff horst voor eigen rekening en onder han - delsnaam L M Th Lobel N.V Vereenigde Utrechtsche IJzer - handel Vleutenschevaart 10 Uitgetre den directeur S van Laar Uitgetreden coram J Clarenburg N.V van Uden & Bicker Caarten's Handelmaatschappij F Kapokfabriek „^¦ io,nen " Jutfaasscheweg 201 handel in en kaarden van kapok H<)Ofdzaak overgebracht naar Utrecht Ju deze hernieuwde stijging van het gebruik uiteraard tot blijdschap stemt wordt deze ietwat ' getemperd door de omstandigheid dat de aantallen kuip - en sprooibaden d;.w:,z betaalde baden lesp 43i41,'43'«2 3C071 en 47343 bedroegen alzoo totaal 105277 tegen 160^32 over het vorigo jaar wijzende op eene toeneming van slechts 5815 bndenof 3.6 pCt waaraan door de 4 badhuizen ondci-scheidcnlijk met eene toeneming van 2653 388 293 en 2481 baden werd medegewerkt De aantallen verstrekt schoolbadon bedroegen voor do 4 badhuizan resp UC66 14457 21S08 en 14320 alzoo totaal 61Ö30 tegen 58847 over liet vorige jaar gevende.écne stijging van 4813 baden of t!.5 pCt hot gevolg onderscheidenlijk van eene daling van 6i2 en eene stij ging van 8^4 3C67 en 1554 baden Ook het gebruik van deze kosteloos ver strekte baden was gelet op het gwote aantal scholen hier ter stede nog vooi eene aanmerkelijk uitbreiding vatbaar on de onderwijs-autoriteiton en hoofden van scholen zouden door het gebrL"ik van schoolbaden nog meer aan te moe ligen een uitnemend volksbelang kun nen dienen Niet minder dan 27,287 d.i 44.3 pCt van de 616C0 verstrekte schoolbaden wei den buiten schooltijd zonder toëzichi van ihet onderwijzend personeel ge bruikt Het behoeft geen betoog dat aau het baden in'schooltijd onder toezicht van hot onderwijzend personeel verre do voorkeur moet worden gegeven bo ven het baden buiten sehooltyd zelf b'taudig Ook in dit opzicht meent hei brstuur ' n dringend beroep op do mede werking van de betrokken autoriteiten p mogen dpen ~ Aan leerlingen van bijzondere scholen werden slechts 4575 d.i 7.4 pCt van de l.)1660 gebruikte schoolbaden verstrekt De hiervoren uitgedrukte mogeiykheia oener aanmerkelijke ritbreiding van'hes aanta.l schoolbaden geldt dus voor bij zondore scholen allereerst Financiën De financieele uitkom sten van het bedrijf blijken uit de ba lans op 31 December 1939 en de vei Ues - en winstrekening over 1930 resp als bijlage IV en bijlage V aan dit ver slag toegevoegd De balans sluit met een batig saldt »' van f 1029.814 tegen f 5812.24 op 31 Db cemfcer 1929 het gevolg van een ove » 1930 in de exploitatie geleden verlie » van f 4182.«J Dit verlies ie behalve aan het nog steeds betrekkelijk geringe aantal in het badhuis aan de Thor beckolaan verstrekte kuip - en sprooiba den in hoofdzaak te wijten aan eene algeheelé afschrijving wegens verkoop van'de waschcentraSe'in liet badhuii aan de Zonetraat ten bedrage van f 2598 eene verhooging van de loonea van het bedienend personeel ten bedra ~ ge van f 1113.77 en eene vermindering V vati de gemeentelijke subsidie voor het badhuls aan het Willem van Noort plein met eene som van f 1000 wegens eene in de begrooting der vereeniging vooi * 1830 ten aanzien van dit badhuis geraarüde winst van f 828.88 ¦ D,e verhooging van de balanswaarde der ^ installatie in hét badhuis aan de Zonstraat vaii ' f 2880 op 31 December 1929 tot f 4392 op 31 December 1930 is het gevolg van eene uitbreiding van de installatie waarvan de kosten bedroe gen f 2315.05 welke uitbreiding ook tot eene verhoöging van de afschrijving der installatie van f 715.10 over 1929 tot f 903.05 over 1930 aanleiding heeft ge geven Ket bedrag groot f 5079,77 van den post debitevren betreft hpoldaakolijk de'.aan het einde van het verslagjaai nog van de gemeente Utrecht te vor delen inmiddels reeds ontvangen sub sidie over het 4e kwartaal 1930 De post crediteuren ter som van f fS8 ï.l7 » betreft verschillende op 31 December 1930 npg openstaande inmid delk " reeds betaalde rekeningen bene vens do rente-bestanddeelen der in 1931 - Vervallende annuïteiten voor zooveel de rente nog ten laste van 1930 komt Het blijkt dat het badhuis aan het Willem van Noortplein de voordeeligste exploitatie voerde met een bedrag van 14 ^ cent toet badhuis aan de Thor beckelaan de duurste exploitatie met een bedrag van 21.54 cent per sproei bad Ter vergelijking met het badhuis te Hilversum het eenige buiten Utrecht waaromtrent over 1930 gegevens ter be schikking staan diene dat de total » exploitatiekO'Steh per sproeibad voor dit badhuis liiet 16596 kuip - en 48866 sproei _ baden bedroegen 17.2 cent die voor het gezamenlijke bedrijf te Utrecht ble ven dus nog 0.72 cent daar beneden ' Badhuizen De waschcentrale in hét badhuis aari dé Zonstraat werd op 1 ï"ebruari IGJO buiten bedrijf gesteld nadat gebleken ' was dat de handdoe ken met geringere kosten in eene parti culiere waschinrichting gewassqhen en ¦ verder behandeld konden worden waar _ van sedert genoemd tijdstip over 1930 ^ rèifÖs éene bezuiniging A'éA ' t 339.72 het % eVolg Was ¦ ¦ -¦'•¦' '^ i - - ïq-^iiii ' • Bereids in het verslag over 1925 werd ¦ gewag gemaakt van plannen voor den bouw o.m van een badhuis in de z.g Ri'vlerenU'iJk In ' 1930 mocht hetbestuui na Burgemeester en Wethouders op 30 September 1930 te hebben gevraagd oi hunne op iS December 1929 — aan de ' hand van eene dezerzijdsche algemeene raming v&xi de kosten op f 62.900 ' in uitzicht gestelde beslissing wellicht l'fteds tC'Semoct ware te zien tot zijn groote voldoening vernemen dat ge noemd college thans bereid was om Spoedig na ontvangst van een door het bestuur iil te Rendon ontwerp ca voor ' stellen te overwegen ter verkrijging van de in dezen vereischte medewerking van den Raad volgons de beginselen die aan do voor de bestaande badhuizen getroffen regeling ten grondslag liggen Omtrent eene door Burg en Weth gestelde vraag of het wenschelijk ware aan den bouw van bet nieuwe badhuis de inrichting van een w-aschhuis te ver binden waar do vrouwen desgewenscht hare wascli zoudèii kunnen behandelen werd op 24 December 1930 in afwijzen don zin advies uitgebracht ¦' Bestuur In de samenstelling van het bestuur kwam na de verschijning van het vorige jaarverslag geon wij ziging meer Leden Ilet aantal ledèn der veree niging d.w.z personen of corporation die jaarlijks eéuo bijdrage van ten min ste f 2.50 aan de vereeniging betalen,vprminderdo door opzegging met 1 en.bedroeg aan het einde van 1930 nog 21 ^ —«_ " Oiieabare LeeszaaH JAlgemeeno ledenvergadering ' Mr A de Graaf de voorzitter opende dèZe met een kort woord van welkom a.an do tegenwoordige leden Het was een belangrijk jaar voor do O Leeszaal ai waren or we oonige struöbolingeh go.weest maa.f strijd houdt haar frisch Er is op de Leeszaal mot ijver en opgé - w,èkthoid gewerkt Spreker deelde mede aivorens tot do gewone punten over te gian dat de beer van Beuningen we geh $ vertrek naar elders als bcatuuris ' lid had bedankt De vader van den heer van Beuningen nani het initiatief tot do oprichting en heeft steeds de grootsta belangstelling ervoor gehad do zoon ' heeft dozo traditie voortgezet Spr stelt ' Voor de hoor v B tot oerelid te benoe - " men Dit voorstel werd met algemeonu stommen aangenomen i ' Hier werd de voorzitter onderbroken door den heer Mr Meyer die het woord • vroeg om een belangrijk feit te momo üreeren n.l dat do heer de Graaf 20 ¦ jaar voorztiter v d O L was De hee - T.Vleyer zei o.a Opgericht door steun van Van Beu > iingen heeft de O L cen gchoona tijd Ereh;w waren 2^323 lezers in gesc'iireven 1929 2257 in totaal in alle afdeélihgen samen 3108 1929:2044 Uitgeleend werden in het hoofdge bouw 79.4S5 banden te weten 5530 meer dan in 1929 73.965 waarvan 48 pCt studieboeken Alle a'deelingén ' samon gorekend werden 113.140 banden in om loop gebracht Van de studierubrieken vertoonen Kunst Letterkunde en Aard rijkskunde als altijd do hoogste getal len resp 4046 6338 en 3717 banden W.at kunst betreft vindt dit ongetwijfeld zijn oorzaak in het feit dat uit geen enkele andere bibliotheek in onze 4t.'id zonder veel forinaliteiten boeken over kunst geleend kunnen worden Bij de belde laatstgenoemde afdeellngen Is in aanmerking te nemen dat uit déze af deelingon ook buitengewoon veel ge lezen wordt voor ontspanning b.v ge dichten tooneehverken reisfaeschrijvin gên Ook andere afdeellngen echter too nen een niet onbeilangi;]jli:d;iroön:ite,ang Een niei'aandoening kan uw gezond heid bedreigen zonder dat gij u ervaubewust zijt En juist die langzame ont wikikeling zonder veel uiterüjike en vaajcverJieerd begrepen kenteekenen is zoote du cbten Maak niet de ernfitige fouit van waai' scbuwingen te verwaaj-loozen als urine -' kwalen rugpijn rheamatisehe pijnen spit isohias duizeUg'heid en hoofdpijn waterzucbtige awellingen eiiz Wees verstandig en neem het middel | dat door daiaeniden wordt aanbevolen voor het verbeteren hunner gezondhei-d in dorgelijike gevallen Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen die de kwaal in haar oorsprong aantasten en de nieren versterken en opweikken tot ge zonde werkzaamheid OSTË ] RugpijnNierenPiIleni Bij alle drogisten oriiz ƒ 1.75 p flacon ¦ Kinder-bibliotheek | Het boekbezit bestond uit 6945 banden(vermeerdering 321 banden waarvan 56 pCt leesboeken 25 pCt ontwikke lingslectuur 19 pCt boeken voor dekinderleeszaal Het gebruik dat van debibliotheek gemaakt wordt neemt merkbaar af Uitgeleend werden 8.787 ban - dsn aan 281 kinderen 1929 resp 10.234 en 352 Zelfs do in de buitenposten in geschreven lezers meerekenende ko men wij niet hooger dan 420 een pooveiaantal wanneer wjj het vergelijken metbijna 1100 kinderen die in 1920 lazen ' Voor oen deel is deze vermindering ech ter zeker het gevolg van de reorga nisatie der schoolbibliotheken 1923 waardoor een zeer groot aantal kinde ren langs anderen weg mot goede i!oc tuur bereikt wordt De buitenpostenkonden in stand gehouden worden,dank zü de hulp van onze trouwe me dewerkers ] Aan 139 lezers werden daar 4.950 ban den uitgeleend 1929 resp li » en S.'i^S De opening van een K B.-filiaal in do Abstederdijk-wijk werd overwogen maar kon wegens ontbreken van vol doende medewerkers nog niet verwer kelijkt worden Kinderleeszaal De openingsuren der Kinderleeszaalwerden voor het winterseizoen eonlgs zins verlengd een maatregel die doorde kinderen met gejiich begroet werd.Het bezoek aan de zaal bleef op gelijkehoogte 5243 bezoeken 1929 58 & Im mers de daling i t 639 bezoeken isgrootendeels het gevolg van de sluitingder zaal gedurende de maand Februari,veroorzaakt door een langdurige ziektevan de assistente Hier wreekt zich op.nieuw het te beperkte pei-eoneel derO L waardoor het in gevallen als dezeonmogelijk is de noodige vervaiigioig tebewerköteiligen " Enkele kleino tentoonstellingen werden gehouden Schoolbibliotheken Het boekenfonds ondon'ond wejhig uitbreiding 5033 banden daar aanwas en opruiming ongeveer gelijken tred hielden Eenige zorg baarde de ruwe « wijze waarop in ' t algemeen door d « leerlingen mot hun boekomslagen schijnt te wordon omgesprongen waar door in 1930 ruim li maal zooveel om slagen aangevraagd werden als in het vorige jaar Wij vertrouwen echter dat wij er met de hulp van H d S en on derwijzers in zïllen slagen aan dit euvel paal en perk te stellen Uitge reikt werden 72.343 banden aan 2344 * aeerlingen 45 scholen met 92 leerjaren Getroffen werden wij door de opmer king van een H d S van den ouden stempel dat „ bij sommige kinderen een tegenzin ontstaat tegen „ oorlogsboe ken " Voor de Burgeravondschool _ Avond school voor nijverheidsonderwijs ging een lang gekoesterde wensch in ver vulling bij het in werking treden van de bibliotheek voor de 4e klasse Het boek bezit werd met dat doel belangrijk aan gevuld 1930 4Ö0 banden 1929 259 Het aantal uitleeningen in het seizoen 1929/30 bedroeg in ' t totaail 2412 bandej aan 171 leerlingen Binderij In de binderij der O L konden — dank zij een goede personeele bezetting •— in het afgeloopen jaar 2^4 banden bewerkt worden terwijl aan 1673 boe ken kleine reparatloa werden verricht 1929 2254 en 1245 Filialen In het filiaal Sweelinokstraat nam het bezoek niet noemenswaard toe 7030 be zoeken De naslagbibliotheek kon uit de gift 1929 geheel worden vernieuwd en uit gebreid zij te!lt thans 380 banden Voor uitleening werd deze voorraad aange vuld met tijdelijke zendingen uit het hoofdgebouw n.l 263 sttdieboeken en 398 romans Hot lezertal liep terug tot 47 Uitge * leend werden 2252 banden 1929 2486 waaronder vele reis - en levensbeschrij vingen en natuurwetenschappelijke wer ken Het gebouw van ons filiaal Elinkwijk begint eenige zorg te veroorzaken door zin min of meer wankelen toestand Grootfl erkentelijkheid vervult ons der halve voor de directie van „ Werk spoor",'dio op menig kritiek oogenblik de noodige werkzaamheden wel voov ona wilde laten verrichten Het bazoek aan het filiaal wa > ze * bevredigend 1980 1448 1989 13M Filiaal uitleenbibliotheken Het uitleen fifliaal „ Jaffa " bracht het nog tot 44 lezers welk aantal echten tegen het einde des jaars wêer begon Zate GEB r K en W Vee-Ambtenaren DE PLOMPETO /¦ V O P - Toonee l SCHOUWBURG Ced Tooneel „ M \ GEB V K en ^ ¦' Kunst na Arbeid Zone j SCHOUWBURG jtadtooneel Pap 17.7 pCt wetoi Het werk voor woog echter nie ' zoodat tot oph Gaarne brengen Woningopzichtei gen die onvern O L geijverd I De uitleenpos ondanks een gel — een flinke vo ningen te zien Ook het Ondiep 1930 5584 ui tl ' ivenals vorige ken verra-^send yraagd resp 58 ' De gebruikeli werden verzond meus-Gasthuis e de school Piete clubhuis van de belangen van io jaar bij wijze va je van de O L connecties her knoopt met de Jeugdraad de i nen valt echter jaarverslag Co ' Onze buitenpo ginnen zich te o vende afdeelinge gen nam in alle toe en steeg in den vermeerdei Reeds tHans k dat de Nederlan het oog op het groote aantal dezen-zomer doi denten Corps op spel „ Cortoz " bf l<)Op der eei-sté \ nacht van 30 Ju tVéinen in te leg Rotterdam Maas den Amsterdam suin Baarn en ^ jxtratrein naar zou loonen zal na de eerste vöc autobus laten r Wageningen Na afloop dei rwelke plaatsvin ¦ eveneens des a^v loopen naar Viai gen legt de Nedi jweg Maatschapï ^ Zeisf wel^é dei I sluiting geven r ¦ Ifoort Ooit zi;ll f autobussep Jpéi ^ Kover Soest'ërËei'g Zooala mea iLustrtimweék,*ei avonden van 1 ' Utrecht zeker n buiten ontbreker De gemeente De anti-revoli ijst is als volg fiotterweg aftr aftr 3 J M va Ruppert aftr E 6 Wouda 7 J W M de Jong Dambrink 12 V wer 14 J van d L W G Scholte Ned Hervoti De collecte voi in de kerken d s 355.24 - Voor het dipl^o slaagd ' onze sta,c van Andel en S Leoe Korp „ de ' Korp ' Morgen - wordt lijksche Korpsk den zij zullen van de samenkc Het hoofddoel vs ¦ is het bestudeer 8inde deze jonge ken voor den ai de Legerorganfsi cier worden of %\ korps als leider ' iunnen treden jongens en meis gelegenheid zich geven De sam Zoridag zijn 10 tihg ' s middag ^ komst op avonds half • a!c de Korpszaal ¦ ] zijn de makk het houden komst Muziek loespraken afw ' Ned in hst Centra renstraat 36 V uur Gewijde 1 mej W Vermqo • iiur Evangel '''' Éer Dr P Stè 
firJ'ÜÏDERiS AAuMMAAiG - DAJ^IM - en STOFWISSBLINGSZIEKTBN bi-enigt bet gietoruiik van - hiat ' natuiurlijike „ Franz-Josef'-ibitterwater de sipiijsver teringsorganen weer tot geregeld-e wer king m fvergeimakikelijtot op die wüj-zB dat de geaonde ¦ voedirigasto-ffen in iJi|Bt bloed gera&en gemaakt Aan'deze beide nummers gaat eenzeer yroblijke klucht „ De boksplaaM",'vooraf /- V«:p Palace Bioscoop-Theater Oud^rgewoonte vangthet programma aan met het Fox-Movietone journaat waarin als extra attractie opgenomea is " de voetbalwedstrijd Nederland — Düitschland Men ziet de Nederlanders het veld opkomen het Wilhelmus wofdt gespeeld en dan hoort men het enorme ' gejuich dat losbreekt Onmid dellijk daarna worden eenige spelmo menten vertoond Men ziet Tap het^Ne derlandsche ' doelpunt séoren terwijl men tevens kan aanschouwen hoe v d Meulen voo'r een Duitsch schot moest zwichten Een geestige teekenfilm van het " ge lukskonijn Oswald en een komische twee-acter die zich bij de ' Amerikdim schè marine afspeelt voltooien het''bij programma Als hoofdnummer wordt vertoond de Duitsche sprekende film „ Liefde op Be vel Liebe auf Befehl waarin Olga Tseéhowa Hans Junkermann en Jo hannes Riemann de hoofdrollen vértol - ken Deze amusante film is ongetwij feld een der beste van dit seizoen fQe geluidsweergave is uitstekend zoodat men vrij goed het gesproken woord kan verstaan Trouwens de Duitsche taal „ ligt " den Nederlander beter dan de Amerikaansche taal zoodat een ieder wellicht iets kan verstaan van hetgeen gesproken wordt De film zelf is van het goede recept Er is gezorgd voor " tal rijke lachwekkende momenten terwijl ' er goed spel geboden wordt Aan het hoofdnummer gaat nog voor iaf een film die zich blijkbaar in Siberië;afspeelt en waarin een zangeres haar'talenten toont " _ - Flora Bioscoop-Theathr fi Een afwisselend journaal wordt ge volgd door een muzikale geluidsfilsiwaarin een quintet dames optreedt dat,harp speelt zingt en - viool speelt met!groote - V:aardlgheid musiceert en eenigaoogenblikken uitzonderlijke variatiebrengt - - ' -• '' Dan volgt-de jjêchten-dpatrouil1e"i''de beste film,..die op het gebied v,an het oorlogs-vliegtuig werd gemaakt Dat de Flora-directie de film.terug bracht isi waarlijk niet onbegrijpelijk Degene ' die de ochtendrpatrouille der A vii«-gers nog niet zagen moeten deze karts ' zeker niet voorbij laten gaan en zeker genoeg zullen er zijn die met graagte voor een tweede misschien derde maal " onder de|i indruk willen kpmen.,.,'?an de akelig,eenvoudig ^ verschriik eïijl-"héïa van dezen moordend;en vlieg dienst welks verfilming zonder opsmuk romantiek of valsche sentimentaliteit tot het beste en zuiverste exemplaar van de collectie anti-oorlogsfilms ge noemd mag worden Scala Bioscoop-Theaten | Het prograinma vangt aan met eto interesisante „ Staal" film van bijzon dere kwanteit ook door de fraaiheid der béelden waarbij men een tnuzikaie begeleiding njaakte die opvallend goed is Steenkool en erts de hoog-oven en dan het wit-gloeiende staal vloeiend tot blokken gegoten en-dan zich Weriie lend door de walsen Hier ën daar wer ken menschen als duivels zich om hel ievuren''bewegend Overal echter vindt men gigantesk gereedschap dat-voor Ide'n ontzagwekkenden en verterehden gloed • van het staal niet.wijkt dal de gietblokken kneedt en plet Een gewel dig ea daarbij overweldigend schouw spel Van weer bijzondere kwaliteit Is de teekenfilm waarin op allergeestigste wijze leven aan een locomotief wordt gegeven bestuurd door Micky die als tréinyoerdér de allerzonderlingste reis avontur'èn beleeft Na een nieuws van overal zlèt men.l dan de „ HobUs-Pocus"-film op den voet volgend het „ Hocus-Pocus"-stuk dat Louis Gimberg hier zoo'n kostelijke creatie deed ten beste geven ' Wie Gim berg en Fie Carelsen zagen zullen wel tot de conclusie komen dat Willy Fritsch en Lilian Harvey èr met hun representatie min of meer naast zijn ook al omdat hun regisseur een op'va.t ting huldigde d\e da kluchtigheid van het „ Hocois Pocus " te zwaar en te ge degen deed worden Wie echter het stuk ten sehouwtoo neeleniet zag zal door ' het filmwerkwel zeer geboeid en ' aangenaam beziggehouden worden - Beter is het en wen scbelijk zelfs om - van de geheele ge schiedenis niets te vertellen ' Het gaa^om de strafrechtzaak ¦ tegen een j ongövrouw verdacht van moord op haaïechtgenoot De zaak wordt tijdens eefizeer goed geslaagde rechtszitting nauw keurig uitgezocht en genieten zal menvan figuren als bijvoorbeeld den advo caat den officier - van justitie en denpresident Het óAderhoudénd verhaalheeft een zeer verrassend besluit datna don „ Hocus-Pocus " in de rechtzaaj,volle ievrediéihg'schenkt ' f i ' Dtrechtsche Zendingsveteenlging Op de jaarlijksche vergadering drf Utrech tsche - Z-éndingsvereeniging 9 M ni te dezer stede zullen vier zendelin * gen van,N.f Guinea het woord veeren Afgevaardigd worden twee zendelingel naar - N Guinea en één naar Uoeroe i Beroepen f De haeï J E Cuperus cand bij dS Ned Herv Kerk alhier ontving een bfrroep naar Sluipwlj ^ ^ ¦ ening kan uw gewnd onder dat gij u ervan jUist die langzame ont» ¦ veel uiterlijike en vaak en keniteekenen is zoo rnstige fouit van vvaar H-ivaarloozen als urine -' rheuiftatische pijnen zeligiheid en hoofdpijn ' eUinigen eiiz ig en neem het middel j den wordt aanbevoleu ren hunner gezondheid allen Gebruik Foster's Pillen die de kwaal 3ng aantasten en de 1 en opwekken tot ge lieid krenPillent en enz ƒ 1.75 p flacon ¦ Kinder-bibliotheek | estond uit 69-15 handen 321 handen waarvan en 25 pCt ontwikke pCt hoeken voor de et gebruik dat van de akt wordt neemt merk snd werden 8.787 ban leren 1929 resp 10.23i jn de buitenposten in fs meerekenende ko Ser dan 420 een poovei wjj het vergelijken met • en dia in 1920 lazen leze vermindering ech evolg van de reorga tolbibliotheken 1923 er groot aantal kinde in weg met goede Jec dt De buitenposten [ gehouden worden van onze trouwe me - werden daar 4960 ban 929 resp 19D en 5.723 een K B.-filiaal in do werd overwogen IS ontbreken van vol kers nog niet verwer ' Kinderleeszaal en der Kinderlceszaal winterseizoen eonlgs n maatregel die dooi gejLich begroet werd Ie zaal bleef op gelijke > eken 1929 5882 Im 1 - i 639 bezoeken is gevolg van de sluiting ie de maand Februari een langdurige ziekte Hier wreekt zich op sperkte pei eoneel der et in gevallen als deze hoodige vervanging ' te tentoonstellingen ^& r Schoolbibliotheken ds onden'ond weinig banden daar aanwas igeveer gelijken tred ' zorg baarde de ruwe • ' t algemeen door da hun boekoms;lagen i omgesprongen waar 1 li maaa zooveel om igd werden als in het vertrouwen echter dat lp van H d S en on Hen slagen aan dit erk te stellen Uitge 343 banden aan 2344 lolen met 92 leerjaren 1 wij door de opmer - d S van den ouden sommige kinderen een t tegen „ oorlogsboe [¦ avondschool jAvond srheidsonderwijs ging terde wensch in ver werking treden van de de 4e klasse Het boek at doel belangrijk aan < 0 banden 1^9 259 mingen in het seizoen a ' t totaail 2413 bande;n Binderij der O L konden — lè personeele bezetting pen jaar 2634 banden terwijl aan 1673 boe • atios werden verricht S Filialen vealinckBtraat nam het enswaard toe 7030 be - ptheek kon uit de gift en vernieuwd en uit hans 380 banden Vooj ' deze voorraad aange ke zendingen uit het 263 stvdieboeken en ip terug tot 47 Uitge e banden 1929 24 ^ eis en levensbeschrij wetenschappelijke wer n ons filiaal Elinkwijk g te veroorzaken door er wankelen toestand liheid vervult ons der directie van „ Werk enig kritiek oogenblik tzaamheden wel vooi verrichten 1 bet filiaal was leri 1448 1929 1354 uitleenbibliotheken lal „ Jaffa " bracht het 5 welk aantal echten des jaars weer be^on ningen 1647 waarvan AGENDA - Zaterdag 9 Mei GEB V K en W S uur Ver van Spoor - ' Vee-Ambtenaren CabaretavoBd DE PLOMPETOREN Si uur Tooneelver V O P ' Tooneelavond l - SCHOUWBURG.-7-J uur Kon Ver - Het Ked - Tooneel „ Menschen in ' t Hotel " \ GEB V K en W 8 uur Gem Zangver -" Kunst na Arbeid " Uitvoering Zonda « 10 Mei I SCHOUWBURG 8 uur Ver Botterd Ho-f - utadtooneel Papa / 17.7 pCt wetenschappelijke werken üet werk voor deze verafgelegen post woog echter niet op tegen het gebruik i zoodat tot opheffing werd besloten Gaai-ne brengen wij hier hulde aan ds Woningopzichteres mej M Bloember gen die onvermoeid in het belang der O L geijverd heeft ¦ De uitleenpost Rivierenwijk geeft — ondanks een gelijk blijvend ledental fö — een flinke vermeerdering van uitlee ningen te zien 1930:3918 1929 3397 Ook het Ondiep liet zich niet onbetuigd 1930 5584 uitleeningen 1929 5109 ' ivenals vorige jaren w^grd in deze wij ken verrassend veel etiiidielectuur ge vraagd resp 58,6 pCt en CO pCt WisselbibliotliGken ' De gebruikelijke wisselbibliotheicen werden verzonden naar het Bartholo meus-Gasthuis en de U L O Masse van de school Pieter Bothstraat Ook het clubhuis van de „ Vereen tot behart der belangen van ionge meisjes " betrok dit jaar bij wijze van proef eön bibliotheek je van de O L Bovendien werden de connecties hernieuwd resp aange knoopt met de A J C en de Geref Jeugdraad de uitwerking dezer plan nen valt echter buiten bestek van dit jaarverslag Correspondentschappen • Onze buitenposten in de provincie be ginnen zich te ontwikkelen tot zeer Ie vende afdeelingen Het aantal uitleenin Sen nam in alle correspondentschappen toe en steeg in totaal tot 12.894 ban den vermeerdering 1582 '"• v • y Cortez " •*^% '«£\ y ExÏPaireinen Reeds Ifians kan meegedeeld worden,dat de Nederlandsche Spoorwegen methet oog op het te verwachten zeeigroote aantal toeschouwers van hetdezen'zomer door het Utrechtsch Stu denten Corps op te voeren openlucht spel „ Cortoz " besloten hebben na af loöp der eërsté voorstelling dus in.denöacht van 30 Juni op 1 Juli a.s extra treinen in te leggen in de richtingenRotterdata Maas * Den ' Haag S.S Lei den Amsterdam W.P Naarden Bussuin Baam en Amersfoort Daar eenexitratrein naar Arnhein de koeten nietzou loonen zal de'Garage Hagenouwna de eerste voorstelling daarheen eenautobus laten rijden over Rhenen en.Wageningen ¦ • Na afloop der tweede voorstelling -;* r;^yelke plaats vindt op Donderdag 2 Juli ' eveneens ' des a-vonds - zal een at tobus iloopen naar " Vianen Na beide opvoerin • gen le ^ de Nederlandsche Buurtspoor | weg,-afaatschappij e'xtratrams in naai I Zeist wel ïiè den eeristeiï avond aan I sluiting geven naar Doorn en Amers Ifoort Oolj zullen op,beide avonden fautobusse ^ - rijden naar Amersfoort I over Soestërïerg '"' ' "'' ^ '""" ' '¦ " f ' Zooals men zi0 zal hgt in de ' Lustrtimweèk en'speèiaal op Iclë'bèidu ' avonden van het openluchtspel in ' Utrecht zeker öiet aan bezoekers van buiten ontbreken De semeenteiaadsveikiezlngen De A.-R lijst De anti-revolutlonnaire candidaten lijst is als volgt samengesteld 1 H fiotterweg aftr 2 M J P Vermooten < aftr 3 J M van Nierop aftr 4 J S Kuppert aftr 5 C de Haan aftr 6 Ê ' Wouda 7 J ' Weenen 8 S Been 9 W M da-Jong 10 J Vos 11 mr H A Dambrink 12 W Belger 13 J Brou wer 14 J van der Linden Czn 15 dr X W G Scholten Ned Heivannde Cem Scholeib De collecte - voor deze scholen bracht in de kerken der Ned Herv Gem op 5 355.24 lieslaagd Voor Het diploma Schoolraad zijn ge - slaagd * ohzë stadgenooten de heerenA ' I-van Andel en S Kooistra Leoet dos Heils IS ^^ Korps Utrecht I GsbOUW„de Weistraat " _- iCorpskadettenTZondag ' Morgen - wordt in de korpsen de jaar lijksche Korpskadetten Zondag gehou den zij zullen alsdan een groot deal van de samenkomsten te doen hebben Het hoofddoel van het Korpskadetschap - is het bestudeeren van den Bijbel ten einde deze jongemenschen klaar te ma - ken voor den arbeid die hen wacht in de Legerorganisatie ' t " zij dat zij Offi cier worden of " zich voorbereiden in hun korps als leider eener afdeeling op te kunnen treden Voor jonge menschen jongens en meisjes vanaf 14 jaar is ds gelegenheid zich als Korpskadet op te geven De samenkomsten voor dezen Zondag zijn 10 uur v.m Heiligingsmee tiiig ' s mi'ddagè half 4 openluchtsamen -' komst op hèt Janskerkhof en des avonds halt acht Heilsbijeenkómsf in de Korpszaal Hedenavond acht uur zijn de makkers op ' t Janskerkhof tot het houden eener openluchtsamen komst Muziek en zang zullen daar de ~ ' öespraken afwisselen Ned Herv Stadszending Zondag lO-Mei In het Centraal Gebouw „ Silo " Hea - renstraat 36 Van half acht tot acht uur Gewijde liederen te zingen door '¦ mej ' W Vermooten - Van acht tot negen -- ü'tïr Evangelisatie-Samenkomst Spre - rBer Dr ' P Stegenga van Amsterdam Medewerking van ' • hét ' Meisjeskoor „ Bethel "- Post Borneostraat Van zes tot zevenuur Evangelisatie Samenkomst Mede werking'van het Meisjeskoor,'-Dir mej.Schrours ' • Post Narcisstraat Van zes tot zeVen uur Evangelisatie Samenkomst Mede werking van de Muziekelub ¦ Post Hoogstraat Van halt 6 tot half 7 Evangelisatie-Samenkomst Onder werp „ De troonsbestijging van Koning Jezus " Post Hoograven ' s Middags 4 uur:Openlucbtsamenkomst in de nabijheidvan het lokaal aan de Hoogravensche weg Het Zangkoor zal liederen zingen.Bij ongunstig weer Van half 6 tot half 7 Evangelisatie-Samenkomst in het lo kaal • BIOSCOPEN RemSrandt-Theater Sinds de invoering - van de geluids film zijn de operette-filins eii vogue ge komen En niet ten onrechte want ze zijn charmant en ' daardoor zeei aan trekkelijk voor het p.üMiek,,'een eri-tele misschien daargelaten „ Dör Bettelstu - dent " behoort iri ieder geval tof - dé goe de Deze film is gemaakt naar de ope rette van Carl Millöcker onder d^nzelf -"" den-naam.Het is de zeer humoristische geschiedenis van een veatingcom'man dant die dingt naar de hand van een zeer arme maar charmante'jöTige-gra vin Hij neemt daarvoor in den arm een jongon student die een straf uitzit in de vesting maar de'bom barst ver keerd en in plaats van de jonge gravin krijgt hij haar moeder terwijl de stu dent zioh verlooft met de dame in kwestie Het ' scenario is alleraardigst en de vertolking ' niet minder Ook de Hol landsche filmactrice Truus van Aal ten speelt allerleukst Als alle Duitsche operettefilms is zij uitstekend verzorgd en de zang is uit muntend Bijzonder grappig is het spel ' van den wachtcommandant die spel van groote humoristische waarde pres teert Het publiek amuseer,de zich bij deze film dan ook kostelijk Ook het bijprogramma mag er wezen ' In de eerste plaats hfet.geluidsjournaal met interessante opnamen van ex-ko ning Alphonso in Frankrijk en Enge land waar deze ontti-oonde vorst nog hevig werd toegejuicht enz Verder een muzikale film „ Manhattan Serenade " met pracht opnamen van New-'ïfbTÏc en tenslotte het optreden van de beide acrobaten The Prinds die prachtig en krachtig werk verrichten - afgewisseld met een komlsdi internteZKo Ook dit nummer had een iiijzondor groot succes ' Olympla Bioscoop'Theater De uit drie series bestaa'fide film „ De Landverrader " wordt deze week in Olj'mpia in elke voorstelling in haar ge heel vertoond zoodat men dus waar elke ^ rie bestaat uit ^ 6 acten een film ¦ krlJgt-tB.j5tón yati'tfacten De vertoonin »- van deze film in haargeheel heeft ongetwijfeld ' voordeelen;daar elke serie niet bestaat uit een aftgesloten gesohied«nls zoodat men bijvertooning in gedeelten inet een watonbevreaigd gevoel de bioscoop zouverlaten " • ',-' Thans kan men zooals gezegd ' fem ' uitermate boeiende rolprent waarvan de Vertoonin g vrijwel een a-vond Vult in haar geheel aanschouwen De film waarin het bekende « rtisten paar ' VVilliam Boyd en - Mary - Prevost de - hoofdi ollen vervult beJhaiïdelt de geschiedenis van een ' professor ' die èen oorlogsgas uitvindt waarmee in enkele uren het geheele menschèhras kan wor den verdelgd Een naburige staat di-aagt zekeren Orloff op zich van de geheime formule meester te maken eiif ' deze stelt zich in verband met die opdracht in verbiii ding met een kennis vèn den professor ' die diep in schulden is geraakt en op zich neenit voor een millioen Orloff de formule in handen te spelen De ridder zonder vrees of blaam die steeds deze heerén te slim af is is een i^èkere Ohitóter gespeeld door ' Vl'ïlliam Boyd Deze acteur doet den toeschou wer werkelijk versteld staan-svan-de on gelooflijkste toeren welkè.,-.,hij Vvei-firht ^ ojp paarden op motorfietsen in auto's en vliegtuigen aan slingerende touwen en in snelvarende motorbooten ' We zullen den inhoud en den afloop ^ van deze zoo sensationeele - yan '' het be - gin tot.het einde boeiende geschiedenis ' niet verklappen men zal zélf moeten zien hoe Chuster steeds weer als ^ red der in den nood optreedt en hoe de,ge - beurteniseen zich tenslotte ontwikkelen Aan dit hópfdnummer-gaan-vooraf » een,totografiscü heel goede reisfilm en ' n,interessant wetenschappelijk filmpje BioscoojhSalon Vreeburg Het programma dat deze week in de ' Bioscoopsalon draait is zeer afwisse lend „ De eerste bus " is de titel van'het eerste hoofdnum mer een aardige span nende geschiedenis die zich alispeeU in een visschersdpiip Een jonge visscher wiens voör ^ oudêïs aeer beroemd waren geweest stelt aiies in het werk om den goeden naam zijner familie teherstel lem Hij dwingt zijn drie broers ' te stu deeren waarvoor hij hun geld verschaft Zijn broers weten.echter niet dat het geld werd gestolen - daar hungröotva -' der van wien hij het geld had willen lee nen inmiddels 0 verleden was en de'jon ge visscher zijn belofte wilde hóudeiö Hij betaalde het gestolen geld echter af.en hierdoor verraadt hij zich Tij ' dens deiza gebeurtenissen wordt de jon \ gen verliefd op een rijke jongedame Zij en zijn broers zijn het tenslotte die don jongen uit de gevangenis houden Na deze aardige film komt een zeer spannende film „ Het recht zegeviert " met den zeer bekenden inmiddels over leden filmacteur Louis Wolheim in de hooldrol - In-deze b.o,o,iendeifilmi komen span nende gevechten voor waarbij van re volvers en geweien ruim g'ébrujt'iwofdf ' j ^ Viljzlmag-Gódsdienstïge Liberalen r Naar ' wij vernemen zal-de Vereent - ging van Vrijzinnig-Godsdienstige Libe ralen op Zaterdag 6 Junira.s onder lei ding van prof dr.-B D Eerdmans haar pprichtings-vergadering houden te de zer stede Van vele zijden zijn blijken-van sym Ipathie ingekomen - Piovinciaal Jengdkerk-eomité-in de Pro V Utrecht Op den 2en Pinksterdag hoopt het ' i Provinciaal Jèugdkerk-comité even Tals verleden jaar op Hemelvaartsdag ' n Jeugdlanddag te organiSeeren " dit maal - in Zeist aan de Woudenberger straatweg schiiin tegenover " het Jagers huis De landdag begint om half twaalf met een Jeugddienst die geleid wordt door Dr S F H J Berkelbacb v d Sprenkel uit Rotterdam De zang wordt begeleid-door het Christelijk Fanfare korps „ Leidsche Vaart " uit Utrecht In den namiddag zal ' t-Protestantsch Jeugdtooneel uit Utrecht een operi luchtopvoering geven van „ De Goede Reis " door H Ghéon Men verwacht dat evenals het vorige jaar deze landdag tal van bezoekers uit de provincie en daarbuiten trekken zal Caié-bUjard „ de Zon " Door den heer R - H Rijpma werd gis teren het café-biljard „ de Zon " in de Lange Smeestraat 41 heropend Men heeft het café een groote veran dering laten ondergaan door het aan brengen van keurig meubilair en fraaie artistiek uitgevoerde lampen die des avonds een prachtig licht verspreiden Ook aan de billardafdeeling die ge scheiden is van het café is veel aan dacht besteed Verder bestaat er op de eerste verdie ping gelegenheid tot het houden van vergaderingen —' 0 — Nederlandsoh Iieger des Heils Pauwstraat 13 Zondag 10 Mei-in bovengenoemde zaal wederom 3 bijzondere bijeenkom sten ' s morgen TO - uur ' Heiligingsnieè ting ' s middags half 4 uur Hosanabljeen komst en ' s avonds half acht uur groote Heilsbijeenkomst waarin tegenwoordig zijH de koi-ps kadetten ' en candidaten van Amsterdam I De bijeenkomsten worden geleid doorde korpgttffieieren '- fj^^ïltsfj - collecte Eindeiklinieka - MèB meldt ons _^ i:5%:a •-<£- Filmavond «•- Woensdagavond aA wordt ' in de Ti vóli-zaal een bedrijfsfilm vertoond van de N.V Verkades ' fabrieken te Zaandam ' ' ¦ Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de ia.dit blad voorkomende advertentie '•.-,- — o'—,'Openbare tentoonstelling.In de openbare leeszaal aan de Voe tiusstraat wordt tot 20 Mei a.s een klei.ne tentoonstelling gehouden van boe.;ken portretten en i)laten over Zuid ^ Afrika ' ' ¦ '^ — -- L ^ z Fascisfenbond „ De Bezem " •^' Crisis en revolutie ' De Fascistenbond „ de Bezem " hield gisteravond in het gebouw voor Kun sten en Wetenschappen een openbare Vergadering waar de heer J A Baars ' sprak over de crisis en revolutie Da vergadering was tamelijk goed bezocht meest door jongelui waarvan enkelen gestoken waren in de bekende fascis - ten uniform 0ok waren uit Amsterdam en den Haag deputaties aanwezig De heer Baars begon met er op te vrijzen dat liier in Holland hoe-langer hoe ineer de - uitersten d.z de commu nisten en de ' fascisten de treurige toe standen ten gevolge van de crisis in het daglicht stellen De groote massa die zich tusschen die uitersten bevindt laat zich goedsmoeds gebruiken om lieden die de crisis aanwenden 9111 zich - zelf een goed baantje te verschaffen op een goed.betaalden regeeringszetel te helpen evenals dat bij de vorige cri - sis na den oorlog het geval was Spr zette uitvoerig'uiteen hoe h^t einde kwam aan < le willekeurige en ont wrichtende regeeringsperode der socia aal-democratie in Italië Het fascis me heelt evenwel uitkomst gebracht en I I belangeloos zooveel mogelijk getraclit in de chaos die er heerschte orde te j brengen en in de noodzakelijkste be hoeften te voorzien In Nederland is er thans een regee ling slap en zonder durf om de crisis eens flink aan te p''akken Spr wees op ^ den treurigen toestand der Nederland ¦ sche musici er wordt niets gedaan-óm f*,üe deur voor de buitenlanders te slui ten De kapitalisten gebruiken hier de ffcrisis om tegen belachelijk lage loonen Hs laten werken wat begrijpelijkerwijze iHe'n'storm van verontwaardiging onder de arbeiders brengt ' Eigsnaardig '^ ' dat de rpgeeringsmenschen niets dóen om uit deze iriipasse te geraken hier door groeit het verzet hierdoor groeit de revolutie De communisten winnen voet voor voet ' - Voor hen kan deze el lende veel profijt afwerpen Deze tac tiek is evenwel een schande om op die manier zich als bevrijder der arbeiders vo'or ' te doen Iedereen tracht nog zooveel mogelijk zich staande te houden De groot industrie verplaatst zich naar het goed koo'pere platte land;,vele fabrieken wor den gesloten in den geldhandel wordt veel Nederlandsch kapitaal teruggetrok ken Het einde hiervan zal de revolutie zijn Spr hoopt - dat het fascisme dan de taak op zich zal nemen om het land te hervormen dm er den corporatie ven Staat te vormen geregeerd door ver trouwensmannen die gewaardeerd wor den door iedereen deskundigen die in alle moeilijkheden het best op hun plaats zijn Niet zooals thans geschiedt dat men niet eens weet wat en wie men kiest Spr wees op de onkundigheid yan tal van commissies die door de re geering worden ingesteld omdat die regeeriiig zelf er niets van weet Hoeveel geld kost dat niet Welk een treurig figuur sloegen we niet in de Belgische kwestie omdat de heer van Karnebeek de zaak niet machtig was Spr kwam voorts tot de werkver schaffing Spr noemde het geen werk verschaffing maar werkverschuiving Ook geen gehuwde vrouwen meer in ' de bedrijven Dan komt er ^ hie ^ plaats vrij voor 30.000 werklooze arbeiders Het mes behoeft niet aan alle kanten te snijden Spr verwees naar de-inkomens van de heeren volksvertegenwoordigers die vaak naast hun Kamerlidmaatschap nog zwaar bezoldigde posities innemen Het fascisme nu wil hierin grondige verbetering brengen door te handelen naar den raad van de beste deskundi gen dié niet vastliggen aan mooie baan tjes e.d die werken in het algemeen belang Als men denkt dat de heer Baars on gestoord zijn rede had kunnen houden heeft men het mis Eenige communisten interrumpeerden ge'durende de heele rede zoodat de gemoederen af en toe in hevige beroering werden gebracht Eenmaal liep het zoo hoog dat er een handgemeen tusschen communisten en fascisten pntstond doch de in de zaal aanwezige rechercheurs - kwamen tus schenbeiden waarbij ten slotte een der communisten buiten de deur werd ge zet Het was een communis.t aan het slot van het betoog des heereft Baarstoon nog vergund om in debat te treden * dit debat werij ongestoord gehouden en betrof niét veel bijzonders Tenslotte werd door eeïi debater nog gept otes-teerd tégen het verwijderen van een der communisten waarop door den heer Baars terecht werd geantwoord dat ' t toch niet aanging om ' n ordelijkevergadering willens en wetens in dewar te sturen Dat zullen de communis ten iiiÊun.eigeó kring zeker ook niettpestKari ¦' K '* ' ''" ' ¦ Haitvelt-kwattet Medewerking van Heinz Eccarius pianist te Duis - - burg Het Hartvelt-kwartet zal nog één Volksconcert geven het laatste in dit seizoen en wel op Vrijdag 15 Mei in ' t Geb voor K en W - De pianist Heinz Eccarius,'te Duis burg zal hierbij medewerking verlee - Door zijtt vrouw mishandeld Een bewoner van de Busken Huët-Sttaat heeft gisteiren aangifte gedaan,da't.hij in zijn Woning door zijn echt genoote is mishandeld ' \.[ - ' — 0 ^ ' VerfceeisongevaL Gisteren is op de Croeselaan een 3i jarig jónèetje dat plotseling van ach ter de boomen den rijweg opliep door een vrachtauto aangereden Hij be kwam een hoofdwond doch kon na in de Rijlisklinieken te zijn verbonden natu - zijn huis woi-den overgebracht De telefoonannuners der politie In verband met het feit dat in den nieuwem telefoongids nog de oude num mers van het hoofdbureau van politie zijn opgenomen maken wij er op at tent dat de nummers van het nieuwe hoofdbureau zijn 15911 15912 15913 15914 en 15915 De telefoonmummers van het oude hoofdbureau zijn dus vervallen evenals die van de opgehe ven bureaux Vreebttrg en WeeM barrière Het oude hoofdbureau is thans politie post geworden telefoon 11297 Utr Sted Orchest Éérste zomer-Volksconcert Voor het eerste zomer-Volksconcert op Dinsdag a-s onder leiding van Kees Hartvel-t met medewerking van Piet Hart velt - viool luidt het progranima als volgt LSymphonie in Es K.V 543 vanW ' A Mozart a Adagio — Altógi-o b An dante c Men^ietto Allegretto d Fi -' nale Allegro 2 Concert voor viool met orj^est begeleiding in Es K.V 268 vam W A Mozart a Allegro moderato b Un poco adagio c Rondo Allegretto Pauze 3 Symphoniell in D op 36 van L v Beethoven a Adagio molto — Allegi-o con brio b Larghetto c Scherzo Alle - gro d AUegi'o molto Gevonden voorwerpen Rechthebbenden vervoegen zich op de werkdagen tusschen 1 en 4 uur aan het • Hoofdcommissariaat van Politie aan het Paardènveld niet per telefoon Een ceintuur een portemonnaie een postduif met ringnummer 4730 adres Asyl een rozenkrans-in étui een hond bc-nte jonge reu langharig adres ' Poortstraat ' lÖ'ibis een taaiboekje t.n Graxia ' Mühring Paulus Potterstraat " 14 r"^:'f^.r"-^''-''^''""^''""'^'"'Vi "' ' " « Het belangrijkste nieuws ' j "^ in dit nummer BUITENLAND Uit de Fransche Kamer — Een over weldigende meerderheid voor de regee ringspalitiek De Kabinetscrisis in Noorwegen • Een vorvalschingsaffaire ontdekt U Lodz BINNENLAND De of f icieele-benoeming van Jlir Mr B C de Jpnge tot gouverneur-generaa ' van Ned Indië De aanranding te Klarenbeek — Do vermoedelijke dader gearresteerd De heer drs J van Andel te ' s Gra-venhage benoemd tot inspecteur var het gymnasiaal en middelbaar onder wijs inspecteur der lycea STADSNIEUWS De ingebi-uikneming van de nieuwe Julianakerk — Prinses Juliana wooni de plechtigheid bij g Pascistenbond iDe Bezem ".- ¦- Crisis en revolutie - --- ^ y \ De gemeenteraadsverkiezingen — D » lijst der AnÜ-Revol ' z:ü DoodeliUt arbeidsongeval öp " de Ö'udé gracht ^ / / PROVINCIEL - Prinses Juliana opent het Juliana paviljoen der Prins Alexander-stichting te Huis t'er Heidej|:-,^>^gg-«j^ja ^,--- ^ 4 *- een autoband 31 x 4.45 een hond Duit sche herder reu zwart dek gele poo ten adres Asyl een regenjas een ro zenkrans een rijwièlbelastingmerk;een gummibal een tasch een heerenrij wiel een armband een beurs met in houd een vulpotlood verrekijker in étui een armbandhorloge defect een gummistok een - handkoffer met in houd een pet een tabakszak een siga - rettenkc ker een knalpistool een ' dienstregjement t.n C v d Horst eeni ge veilingkistje3'"en een dekzeil eenige handsctioënen en sleutels w-O Damm eleuteL AANBESTEDINGEN iDe directie der Nederlanjdsüh'e Spooi' weg-en heeift ih»t bouwen van een seinx ihiuis te Beverwijtej-vö-lgiens'^bestek no 1438 K S „ öpgladfagen aan V P Braun en Zoon te Beverwijk voor f 6935 en het boiuiwen van een seii,nihui3 op Ihet empla cemenit Alikimaar wolgèns bestek no 1433 H S - o-pgwl-r-aigeniaan P Soheeps bouiwer-te Hensibroeik en W GUtjes-te Broei op Langemidijk yooir f 6962 STOOMVAARTLIJNEN Prins der Nederlanden thuisr 8 Mei to Genua Radja 8 Mei van Batavia 1 y Liver pool te Amsterdam Drechterland uitr 7 Mei te Bueno,s Ayres Bondowoso thuisr 8 Mei Ouessantgepasseerd - Dempo thuisr 8 Meiv^ii Singapore Kota Pinang 8 Mei van Rotterdam n Hamburg Menado thuisr 8 Mei St Vincent gs passeerd Tjeriinal 8 Mei van Batavia te Rot terdam Enggano uitr 7 Mei van Belawan P C Hooft 8 Mei van Amsterdam te Batavia Tawali thuisi ' 8 Mei te Suez y Djaoibi uitr pass 8 Mei Perim LAATSTE BERICHTEN Uitindië De moord o-p de inlandsiolie vrouiw op Ketabang - SO'EiR'AlBAYA 8 Mei Aneta VjD Tlhans is langa pliokHwietensohappelij ken weg yas-tg-esteld dat Ibet mes ge - ^ vonden in het-lijlk van de venmoordo in landsche vrouw op Ketabang piast in do scihieede gevonden bij den ik'ranlkmnni gen moordenaar van Banbzow B ij e en ik o m is't yan V r -« < i e s y e r e e n 1 g i n g e n Op 2e en 23 Mei a-S wordt te Luik - ai.-4e internationale grensbijeenlkomst dw Vredesvepeenigiingen yan Beligië Franik rijik Duitsahland Lu-xemlbiurg en Neder land gebonden Deze congnessaa - ibeoogien - de - vriend-ectoppeldjike yerhou dingen die tuisscdien dB Europeesche volkieiien diemen te be staan té bevordiemen en ts banidihaycn Hr Ms „ Van Galen " _ Blijkens bij het rainisterie van ' defen sie ingekomen telegrafisch bericht is Hr Ms torpedobootjager „ Van Galoi " op 8 Mei te Colombo - aangekomen Be Siaten-vetkiezingen Lv I|oord-Holland Bij de laatstgehouden verkiezingenvoor de Prov Staten in Noord Hollandverloor.de Vrijheidsbond 1 zetel waar door het aftredend lid mr C H Guépüiniet herkozen werd >- Naar wij vernomen zal dr I Vos ' die herkozen werd zijn benoeming niet aan nemen ' om het zoodoende mogelijk ta ^ maken dat^mi - Guépin weer in de_Sta - ¦ t«;n'te'ru«ké'6i *--^ - ï - ""^ ' ^••?^¦*'' l SimiH,«iSJ»>SMlil ^ „ a,J„*i*w,..a,^-^.-....iiftSiS^uiififei.«*,ï - „^ i*^.JiiiJiW,ai„,^.^£^.a • b^mini '^ * i.isi > 
V BRIEV Oe opening „ In één dJ « taat hef o ^ muren gepla biljetten E grootspraak sche wereld den rand va men van he < een korte ai alles wat d voortbrengt, nuft te schej President die tentoonst grootste en 1 koloniaal gel duizenden s langs den we eele stoet zo breede wegei koloniën opg ten uit Sene " Chineezen, IjTonsde keui sche legimen de eerewacht auto omringt wa/pperende gezadelde vi Volgens de toonstelling lang ni«t de mige gebouw niet afgebou-v wel de volto dent in vogel zicbt van de nen krijgen kanteelde mu steken scherp blauwe zomei mische sympl het rood het het ware een Het is één w kant - en bord cement Langzaam stoet de Mar waar de han rakoch hun t ven koperwei met diepe ke bare melopee ten In het blauwe luch van een vij pressen gepl " Van Marokli Algiers en Tu mantsto repro van een oud steegjes en de ingangen sta ja voor tent waar de kolen te nuscule kopj daten uit de Tunis houden struische ke lons en W een roode fez Zonder eeih afstanden gaa rijke bezittin Fransrhe kol villoens van nique van Ma den toren viji van de macht net zijn vier ' lertien meter ' or lang Rood mgewanid van ' jn de steener lod is de g Daar rijst ofsche te „ ' nds in het ¦^' Qwd in de a de zestiend ruipende lian ¦ et een hondej verd door dei ^ n van de vc ^ roei bevrijd - ip dezelfde ijke is hier werk heropge ' rappen omhoc houwde grijze heel hoog ein -" gangsdeur one pel Voor het ter eore van de danseressen gen en weken haar gesproke zien toen ze de Gare St waren ze opges trekken van Angkor-Vath door een prins niet te overred < te maken op di Want kinderen ste is nauwelijl frêle wezens Monivong die poppen rooken ter sitondon de trappen en terwijl de stilhield voerd heilige dansen ballet deels in gen met hooge Beneden bonte rijen sche wapenen de m.isici uit rjge vaandel tigd steken steenmassa feeënschouws Maar verder het pavllloen zooals dat roode steen groepeeren 
^ u aterdar 9 Mei 1931 - TWEEDE TWEEDE BLAD Mog een reden waarom Chief Whip de beste voor Uw gezondheid is f negerdorp de straatjes beplant met palmen In bonte Icleederdracht ka kelt er de negei'bevolldng rond etens potten terwijl de koningen van die kledne volksstammetjes lui op een deken uitgestrekt zich vorstelijk laten bedienen Het is een zuivere zoo natuur getrouw mogelijke reproductie van het zwarte Afrika De dierentuin schijnt een presidenti eel bezoek niet waardig te zijn En zoo heeft president Dcumergue niet een oogenblik kunnen lachen bij de hooge rots waar een honderdtp apen met de gekste sprongen op en af klauteren heeft hij zich niet kunnen vei-maken met de koddige zebra's wier grootste plezier het schijnt te zijn de struisvo gels lie met hen in dezelfde omheining zijn opgesloten op de vlucht te drijven Hij heeft ook niet de twintig leeuwen kunnen bewonderen die op een rots 1 ^ aclitig plateau trotsoh en ongeduldig op en neer'wandelen of lui in de zoii te koesteren ligigen Evenmin heeft hij de olifanten gezien met hün rood ge-kleede kornaks of de gii'affeji die ver wonderd den langen hals uitstrekken Verder was de stoet al getrokken langs hondeiiden kleine particuliere pa vüloens die als paddestoelen uit den grond waren opgerezen Langzamer hand kwam hij bij de buitenlanidsche afdeelingen de Belgische met zijn tal rijke pavilloens die tezamen een Congoleesc^h dorp uitmaken Met de hooge ronde slroo!ie"n daken en de bont beschildeixie tofemteekens geeft het een allergelukkigst denkbeeld van de typische toestanden in België's kolonie Can volgt Portugal Denemarken en eindelijk Italië dat een oude tempel de basiUiek van Leptis Mana tot model voor zijn pavilloen heeft gekozen Bui tengewoon gelulckig kunnen wij die keuze niet noemen het doet aan als de achte!'gTcnd van een tooneeldéoor waarvan de zij-coulissen zijn wegge broken Dan volgt Nederland dat on tegenzeggelijk een der mooiste gebou wen heeft neergezet Rustig en voor naam en toch zoo afwisselend door al het fijne Balineesche beeldhouwwerk wordt het zelfs door vele Franschen gesteld boven den tempel van Angkor Vath wordt het geroomd als de „ clou " van de tentoonstelling Naast Nedei'land ligt het landelijke pavilloen van de Vereenigde Staten het buitenhuis van Washingtcn te Vernon > Ia al die Oostersche pracht en weelde ovei-daad zouden wij bijna zee gen doet dat i-ustige landhuis in den stijl van een honderdvijft'g jaar gele den weldnd'g aan AUergrappigst was het oogenblik toen bij het voorbiji'ijden van president Dcumergue een In diaansch c*kest in vol oorlrgsornaat met veeren hcotdtooisels op het hoofd en strijdbijlen in den gordel op moder ne muziekinstramenlen hem een knet terende Marseillaise toespeelde Eindelijk was men aangekomen bij het Paleis der Koloniën dat ook na af loop der tentoonstellirg zal blijven be staan als permanent museum der Fvansche overzeesche gewesten In de wachte woorden van president * Dou mergue „ Ik verklaar de internationale tentoonstelling voor geopend " Een woord uit al die welsprekendheid wil len we hier onderlijnen Moge na al de krachtsin.^panning der deelnemende landen de koloniale expositie een kljnltend succes worden Ze is het in alle opzichten waard J - W K Waf lullen we eten Maandag 11 MeL Vleesch in ragout aard appelpuree wortelen Rijst met rhabarber De rest van het gesmoorde vleesch wordt in dobbelsteentjes gesneden Laat de stukjes daarbij niet als vezels uit elkaar vallen dus snijd om dit te voor komen eei st alles in plakken die loods recht op de richting der spierbundels gesneden worden De rest van de jus wordt tot ragout verwerkt Vul zi eerst met water aan totdat de benoo digde hoeveelheid is verkregen Bindt die massa dan tot ragoutdikte met dun aangemengde bloemen en maak haar nadat ze 7 min heeft doorgekookt op smaak af met zout of een bouillon » blokje peper nootmuskaat en " wat ci troensap Verwarm ten slotte het vleesch in deze saus Wordt de puree gemaakt van koude aardappelen kook ze dan in kokend water 10 min op stoven ze droog en maak ze dan fijn Worden de aardappe len dadelijk fijn gemaakt dan vindt men in de puree meestal klontjes Nadat men alle ingrediënten er in verwerkt heeft is eenigen tijd kloppen of stevig roeren noodig om de puree luchtig en wit van kleur te maken Wil men er in de oven een bruin korstje op laten komen dan maakt men de puree iets vochtiger dan wanneer ze dadelijk in een dekschaal moet wor den opgedaan Rijst met rhabarber ' 200 gr rijst pl.m 800 gr suike 8 rhabarberstelen wat zout Zet de goed gewasschen rijst met 6 d.L water en het zout op en laat ze 10 min zachtjes koken Leg dan de onge schilde in kleine stukjes gesneden rha barberstelen op de rijst en kook deze mee tot dat de rijst gaar is Roer voora niet in de rijstmassa Wanneer de rha barber vermoest en de rijst gaar la roert men alles voorzichtig met de sui ker door elkaar zonder daarbij de rijst korrels stuk te maken BINNENLAND Uit de Staatsconiant 9 Mei Bij Kon besluit is met ingang van 1 September benoemd tot inspecteur vanhet gymnasiaal en het middelbaar on derwijs inspecteur der lycea drs J v.Andel thans directeur van de Ie chris telijke hoogcreburgerschool met vijfja rigen cursus te ' sGravenhage ¦ is,;,te rekenen yan 1 Mei benoeiijd tot onderinspecteur van den havenarboi(l de heer C Vermeulen adjunct-commiS saris van het loodswezen enz te Vlis singcn is do heer P Dekker techniseh-hoofd ambtenaar bij den Rijksvoorlichtings dienst ten behoeve van den rubborhan del en de rubbernijverheid te Delft - te rekenen van 1 Januari bevorderd tot lechnoloog _ bij genoemden dienst is aan den reserve-kapitein H F Du dok van Heel van het 4de regiment veldartillerie en aan den reserve eer-ste-luitenant mr A D van R*egtoren Altena van het 5e regiment velartille rie op het daartoe door hen gedaan verzoek een eervol ontslag als zoodanig verleend uit den militairen dienst De vereenlging der cemeenien Sriebei gen en Rijsenbuig Ingediend is een wetsontwerp tot aan De ofHcleele benoeming van Jhr Efïr B C de Jonge iol gonvernenr - gcDsiaal van Ned.-Indië Bij Kon besluit is aan jhr mr A C D do Graoff op zijin verzoek eervol ont slag verleend als gouverneur-generaal van Nodcrland Indië met dankbetui ging voor de vele en gewichtige dien sten door hom in die betrekking aan dan Lande bewezen Dit ontslag zal ge rokcRd worden in to gaan met den dag in de maand September 1931 waarop hij het ambt te Batavia aan zijn opvol ger zal hebbon overgegeven Bij Kon bosluit is benoemd tot gou vernsur-geiheraal van Nederlandsdh-In diö jhr mr B C de Jonge oud-minis tor van oorlog Hij treedt als zoodanig op don das in de maand September 1031 waarop de tegenwoordige gouver - neur generaal hot amU aan hem te Ba tavia zal overgeven dekkingen niet quaestieus ' Dr Bendiein te Zeist wien het „ Wilij heeft gevraagd of Ihet bovenstaande Va richt juist was deelde mede dajt bij et toe gekomen was aan te nemen dat er bij een bepaalde abnormale stabilitel van het eiwit van het bloed een disposi tie voor kanker is zoodat — wil men eeniezing bereiken meit welke behande ling dan ook — het eindresultaat moet zijn de normale stabiliteit van hei eiwit van het Woed Zijn middel strekf dan ook daartoe liet eiwitgehalte op een normale stabiliteit te brengen Dr Bendieai verzocht aan het „ HM."ten slotte mee te deelen dat hij zichniet gerechtigd achtte een eindoordeel over do'ze zaalc uit te spi'eken hij hoopf,te op medewerking I Door bemiddeling van mr Knotten belt is het Hbl in staat gesteld het oor deel van mr Fock te publiceeren over de benoeming van den gcuvemeur ge-neraal Toen de heer Fock minister van ko loniën was had hij den heer De Jonge aan zijn departemeint leeren kennen als een energiek en zeer bekwaam ambte naar Later was de heer De Jonge zij het ook betrekkelijk kort een goed mi nister van oorlog geweest De heer Fock is van meening dat men iin hem heeft een man die weet wat hij wil en van wien verwacht mag worden dat hij het gezag zal weten te handha ven De • heer C o 1 ij n begwn met te zeg - Een iielastingamibtenaax nitgescholdeb De arbeider F H beeft op 16 JaU l.I een amibiteniaaa ' van de ibelastinigeni dii dn diB RioizeiDStraat te ' s Graivenihage oo trole oip da wegienbelasitinig ui to etende uitgesiaholiden voor weJik feit ihij door den politderecihter te Den Haag is ver oordeeld tot 2 weken gevangenisstraf welk vonnis door het Hof bij verstek beivestigd wierd Verdachte fcwam van dit vonnia Inveoiziat en ibeweerde in diromtonisdhapte beblben geihandeld De procureur-ge ne^raal bij biet Haagisahe Gerechtshofvroeg mede met toet oog o(p vroegeneveroordeeljnigeni bekraohtiging ya ^ toet -- - ¦_,,.';^-.^ BRIEVEN UIT PARIJS Do opening van de Koloniale Tentoon stelling „ In één dag de wer&ld rond " zoo « taat hef overal tegen de Parijsche mui-en geplakt op metershooge aanplak biljetten En werkelijk het is geen grootspraak Die wonderlijke Ooster sche werold die daar verrezen is aan den rand van Parijs tusschen de hoo rnen van het Bois de Vineennes is als een korte artistieke samenvatting van alles wat de natuur in rijke oveixiaa.d voortbrengt wat het menschelijk ver nuft te scheppen weet President Doumergue heeft plechtig dïe'tentoonstelling geopend de aller grootste en > elangrij'kste die ooit op koloniaal gebied gehouden is Met tien duizenden stonden de toeschouwers langs den weg geschaard dien de offici eele stoet zou volgen Overal langs de breede wegen stonden troepen uit de koloniën opgesteld zwarte negersolda ten uit Senegal gele spleetoogige Indo Chineezen donkere Malgachen ge bronsde keurtroepen uit de Marokkaan sche legimenten En natuurlijk bestond de eerewaoht die den presidentieelen auto omringde uit spahis met wijd wappercnde witte bournoes op hoog gezadelde vurige vol bloed-paai-djes Volgens de gew'oonte van elke ten toonstelling van beteekenis is nog lang niet de inrichting voltooid som mige gebouwen zijn zelfs bij lange na niet afgebouwd Doch zoo ver is men wel de voltooiing nabij dat de presi dent in vijgelvlucht een uiterlijk over zicht van de tentoonstelling heeft kun nen krijgen Minaretten koepels ge kanteelde muren en tixitsche torens steken scherp at tegen de heerlijk blauwe zomerlucht als een polychro mische symphonie waar het blauw en het rood het okergeel en het goud als het ware een zang van kleuren zingen Het is één wondermooi mozaiek een kant - en borduurwerk van steen en cement Langzaam rijdt de presidentieele stoet de Marokkaansche bazars langs waar de handwerkslui uit Fez en Ma rakoch hun tapijten en Moorsch gedre ven koperwerk uitgestald hebben en met diepe keelklanken en onverstaan bare melopeeën het staatshoofd begroe ten In het midden weerspiegelt de blauwe lucht zich in het heldere water van een vijver waarlangs sombere cy pressen geplant zijn Van Marokko gaat het vei"der langs Algiers en Tunis dat een allerchar mantste reproductie heeft opgebouwd van een oud Moorsch stadsdeel Smalle steegjes en nauwe trapjes leiden naar de ingangen plotseling om een hoek sta je voor den ingang van een koffie tentj waar Turksche koffie op gloeien de kalen te pruttelen staat en je in mi nuscule kopjes wordt toegediend Sol daten uit de lijfwacht van den Bey van Tunis houden er de wacht het zijn struisohe ksi'els in vuun'oode panta lons en blauw-met-zwai-te tunieken '¦• een roode fez scheef op het hoofd ' ' Zonder eerbied voor geographische afstanden gaat het verder langs al de rijke bezittingen van het uitgestrekte Fransf-he koloniale rijk Langs de pa viljoens van Guadeloupe en Marti nique van Madagascar ni'^t zijn vreem ' len toren vijftig meter hoog symbool van de macht der roode koningsveste net zijn vier sombere zeboekoppen elk lertien meter hoog de horens zes me ' er lang Rood is hier alles zooals het ' ïgewand van het vurige # land rood ' jn de steenen rood Is het hout en > od is de grond Daar rijst aan de rechterhand op de otsche tempel van Angkor-Vath nds in het ven-e Cochin-China ge duwd in de twaalfde eeuw verlaten a de zestiende en bedolven onder de ruipende lianen van het oerwoud tot ¦ et een honderdtal jaren later ontdekt verd door den natuurkundige Monhet ^ n van de voortwoekerende planten < ÏTOei bevrijd werd Steen voor steen ¦ ip dezelfde schaal als het oorspronke ijke is hier dit architectonische kant werk heropgebouwd Stijl gaan de ' rappen omhoog tusschen de gebeeld houwde grijze muren die daar hoog ' leel hoog eindigen bij de gulden toe gangsdeur onder den 55 M hoogen koe pel Voor het eerst vertoonden zich hier ter eere van den president de beroem de danseressen uit Cambodja Al da gen en weken lang had Parijs over haar gesproken even had men ze ge zien toen ze uit den trein stapten aan de Gare St I^azare Maar sindsdien waren ze opgesloten gebleven in de ver trekken van den heiligen tempel van Angkor-Vath angstvallig bewaakt door een prinses uit Cambodja die niet te oven-eden was een uitzondering te maken op den voorgeschreven regel Want kinderen zijn het nog — de oud ste is nauwelijks zestien jaar — kleine de trappen van den tempel opgesteld en terwijl de stoet enkele oogenblikken stilhield voerden zij enkele van haar heilige dansen uit het is een volledig ballet deels in pantomime deels gezon gen met hooge schelle stemmetjes Beneden langs het terras staan in bonte rijen met typische middeleeuw sche wapenen de comedianten uit Laos de mosici uit Annam hun talrijke fcleu rige vaandels aan lange lansen beves tigd steken kleurig af tegen de grauwe steenmassa achter hen Het is als een feeënschouwspel uit een sprookje Maar verder gaat het weer Dadr is het pavilloen van Fransch Oost-Afrika zooals dat van Madagascar geheel in roode steen opgetrokken Er omheen groepeeren zich de hutten van het groote ruime eerezaal waren allen bij frêle wezens die bajaderen van koning oengekomen die in Frankrijk eenMonivong die spelen mogen met haar groeten naam hebben Paar zaten depoppen rooken of snoepen Thans ech - leden der regeering de parlemenfs ter st.ondon ze in groot feestornaat op ^ leden en senatoren coi-ps diplomatique onder leiding van zijn deken den pauselijken nuntius in paarssn statie mantel Ginds schitterden de unifor men van de buitcnlandsche militaire attache's Daar zaten de afgevaardig dttn der vreemde regeeringen En over al in het rond met getrokken sabel de republikeinsche gai des in hun schitte rende ouderwetsche unifonnen Paar trad vergezeld van Maarschalk T.yau tey den gi-ooten animator van de ten toonstelling en den schepper van Frankrijk's macht in NooixJ-Afrika de president de zaal binnen Opnieuw het volkslied geschitter van bloote sabels juichkreten van „ Vive Doumerguel " en „ Vive Lyautey " Dan de eeuwige maar onvermijdelijke officieele rede voeringen en ten slotte de tóng-ver - ALLE STELEN WORDEN ZORGVULDIG VERWIJDERD Houtachtige stelen in de tabak veroorzaken branden op de tong en prikkeling van de keel — dal is de reden waarom ze zorgvuldig uit de tabak voor Uw Chief Whip verwijderd worden teneinde er zeker van te zijn dat de zachte onver anderlijke smaak en het prachtaroma van de zuivere Virginia tabak behouden blijft 1 VIRGINIA LONDON wat het innerlijke aangaat op en top een heer een gentleman is „ Dit is " zeide hij „ zeker ook van geen gering belang want zoo iets voelt de Inlander onmiddellijk a£in " Luit.-generaal H N A 8 w a r t ver klaarde aan het Hdbl „ In de tegenwoordige tijdsomstan digheden meen ik dat alleen iemand die Indië en de Indische bevolking door en door kent in alle opzichten in staat zal wezen om de hooge positie te Bui tenzorg naar behooren te bekleeden Intusschen uitzonderingen zijn steeds mogelijk Ik heb altijd gehoord dat de heer De Jonge een bekwaam man is maar ik ken hem persoonlijk niet en kan dan ook niet beoordeelen of hij tot deze uitzonderingen behoort " Omtrent de benoeming van jhr mr B C de Jonge tot gouverneur-generaal doen verschillenide Indische bladen — naar Aneta meldt aan de N.R.Ct — hun oordeel hooren Het Nieuws van den Dag acht de benoeming een kolossale verrassing en voegt hieraan toe „ Hij staat blanco tegenover Indië dit staat blanco tegen over hem " Het blad besluit met te zeggen „ Indië waoht af " Ook het Bat Nieuwsblad is door de benoeming verrast Het blad conclu deert dat uit de korte levensbeschrij ving blijkt dat jhr De Jonge geduren de zijn am.btslcopbaan en zijn directeur schap van de Koninklijke veel aanra king met Indië heeft gehad ' De Java Bede acht het zeker dat jhr De Jonge al dadelijk voor êen zeer zware taak g'eplaatst word't waarbij het voor hem vooral moeilijk zal zijn om den politieken toestand te over zien Het blad bejammert daarom het feit dat de nieuwe g.-g geen kenner is van land en volk Echtei ' waar hij geen diplomaat is kan worden aangenomen dat bij hem do nuchtere praktijk den voorrang zal hebben boven de staat kundige theoiie — o — h C J van Otiirop f Te Amsterdam overleed 93 jaren oud de heer L C J van Ogtrop lid der fir ma H J van Ogtrop & Zonen De over ledene was commandeur in de orde van den H Gregorius don Groote en ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw — o — Minister Reymer naar Hilversum De minister van Waterstaat mr Rey mer bracht gisteren vergezeld van den directeur-generaal der P.T.T den heer ir Damme een bezoek aan Hilversum tot het bezichtigen van de nieuwe stu dio's van den K.R.O aldaar waarna te vens de omroepzender te Huizen in oogenschouw werd genomen gen het niet zoo gemakkelijk te vinden om zijn oordeel ten beste te geven Im mers het is al heel wat jaren geleden sinds hij van meer nabij geregeld met den heer De Jonge te doen had n.l om streeks 1911 toen ' hij hem van ' t depar tement van Koloniën haalde en aan het departement van Financien ver bond als chef van zijn kabinet Hij ver klaarde dat hij den heer De Jonpe had leeren kennen als een man met een gaaf eerlijk karakter recht door zee Wat het in Indië te voeren beleid be treft is de heer De Jonge gelijk een onbeschreven blad De heer Colijn acht het bet meest voor de hand te liggen dat de door den nieuwen gouvenneur generaal te volgen richting zal zijn de richting van den minister van Kolo niën Meer kon de heer Colijn hier niet aan tioevoec'on dan dat hij hoopt dat het goed zal gaan dat - de nieuw jiangowe zen G G opgewassen zal zijn tegen de bijzondere moeilijkheden waarvoor hij komt te staan te weten de moeilijkhe den vain financieele-n aai-d „ Want " zoo besloot de heer Colijn „ zonder geld kan men nu eenmaal niet regeeren " De heer J o e k e s begon met te ver klaren dat bij op zichzelf over capaci teiten en karakter van den nieuw be noemde niet ken oordeelen In het al gemeen acht hij hot wenschelijker dat iemand die Indië persoonlijk kent daar de leiding krijgt Doch hij voegde hier onmiddellijk aan toe dat dit on der de omstandigheden geen ovei we-gend bezwaar hoeft te zijn Wel acht hij het een bezwaar dat iemamd die in de laatste jaren rechtstreeks eerst als directeTir daarna als commissaris be trokken is geweest bij een van de gi'oot ste in Indië werkende maatschappijen deze positie gaat vei-wisselen met die van gouverneur generaal Dit althans was de eerste indruk dien mr Joekes naar aanleiding van de benoeming kon geven Prof mr A S O p p e n h e i m die ook aan de Bataafsche en o.a alge meen vertegenwoordiger van de Ba taafsche geweest is in Indië — hij is ook oud lid van den Volksraad — en thans ook aan de Bataafsche in Den Haag verbonden is als laten wij zeg gen juridisch adviseur van de directie vonden wij eveneens bereid zijn ooixleel te geven „ Een goede benoeoning " dat was het eerste wat prof Oppenheim er ons van zeide De heer De Jonge zoo ging hij verder is een bekwaam rus tig evenwichtig man juist wat vrij noodig hebben Kunst en Wetenschappen Kankerbestrijding De „ Daily Herald " maakt melding van een nieuw bericht met betrekking tot het ontstaan van kanker waarbij de oorzaak der ziekte wordt toegesclire ven aan de sameinstelling van het bloed Een Engelsch medicus geeft daarvoor injecties met een praeparaat j van de bijschildklieren Het Engelsche blad noemt verder dr Dendien te Zeist die de oorzaak van kanker zoekt in den graad van stabiliteit van het eiwit geihalte van üet bloed Dr Bendien zou een chiemisch praeparaat hebben ont dekt ' t welk het eiwitgehalte stabiel maalit en hij heeft met de inspuiting daarvain in het bloed van kankerpatiën ten den groei der gezwellen tegengeibou den en in eenige gevallen klaarblijke lijk genezing weten t'e bereiken De „ Daily Hereld " voegt er aan toe dat geem der beide medici er aanspraak op maakt den weg tot genezing van kanker reeds te hebhen bereikt maar het blad acht het belatijj van ïluq ont - RECHTSZAKEN Wat betreft de vraag of het geen be zwaar is dat de heer De Jonge Indië nagenr.e.g niet kent gaf prof Oppen heim ten antwoord „ Als hij Indië ook nog goed kende dan ware met deze benoeming het volmaakte ideaal be reikt Ik geef dadelijk toe dat men dit wel als een bezwaar kan aanvoelen maar ik ben er van overtuigd dat de heer De Jonge volkomen in staat zal zijn zich met genoeg bekwame advi seurs te omgeven om dit bezwaar wat dan toch ook alleen maar den aanvang zou gelden spoedig te kunnen over winnen In den heer De Jonge heeft men bovenal een man die doorzicht bezit diie de kunst verstaat om het beleid aan te voelen dat gevoerd moet worden En daarop komt het thans aan Als het noodig is zal hij zich ook krachtig genoeg weten te toonen maar men moet in hem niet in de eerste plaats zien de sterke man Dat is ech ter momenteel ook in het geheel niet noodig Daaraan zou behoefte bestaan in tijden van revolutionnaire gevaren doch voor zulke gevaren behoeft men thans in het minst niet te vreezen en met een man als De Jonge behoeft men er eerst recht niet bang voor to zijn " Prof Oppenheim voegde bier nog aan toe dat de heer De Jonge een zeer innemend iemand is een figuur die niet all«en wat de vormen maar ook 
^ UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No & Zaterflah 9 Mei mi - TWEEDE B door hen met messen en revolviers aan gevallen zoodat zij zicli moesten ver schansen en van hun wapens gebruik maken Hierdoor werden 2 zigeuners gedood en 8 zwaar gewond De autori teiten zwijgen over het aaihtal gedoóda of gewonde politiebeambten RBCLAUE Een Toiletgeheim Men belhoefit niat te zien dat U crème go bmiitot alle orêiaea b-lij'vep min of m^eir op de huid liigge^n Alleen „ Zij"-Crême wordt Yol'tooanen in de Ihiuid opgenomen zoodat niemand kan zien dat U orême gebruikt hieeft terwijl de hudd er toch soepel door wordt en fraai van teint School - en Kerknieuws Nederlandsche bisschoppen naar Rome Mgr J D J Aengenent bisschop van Haarlem is gisterochtend met den trein van 6 u 40 uit Amsterdam naar TRofaié vertrokken Te Amsterdam stapten eveneens in plebaan L A A M Wester woudt deken van Haarlem plebaan A A R M Guillanard deken van Scha gen en oud-minister P J M Aalberee Onderweg sloten zich bij het gezelschap aan mgr J H G Jansen aartsbisscTiop van Utrecht en mgr A F v Diepen bisschop van den Bosch 1930 de bouw worden aanbesteed Spr herinnerde er aan hoe de toen ' malige wijkpredikant ds Barger de*nestor der wijkpredikanten voor dezenbouw heeft geijverd Het mag hem een'voldoening zijn aldus baron Roëll dathij thans zijn onvermoeid streven be -' kroond ziet met de totstandkomingonzer Julianakerk waaraan zijn naamnauw zal blijven verbonden Een woordvan eerbiedige hulde wijdde spr aande nagedachtenis van prof van Leeu wen de vroegere vice-voorzitter derbouwcommissie die het schoone werkniet beëindigd heeft mogen zien '' Hulde en dank bracht hij ook aan de architecten opzichters aannemers en weriklieden die meer daadwerkelijk ' aan den bouw hebben meegewerkt Zich richtende tot de leden van den kerkeraad sprak spr de hoop uit dat zij in het nieuwe kerkgebouw met even veel Uéfde en toewijding hun arbeid zullen verrichten als in het oüdë klei ne kerkje Met den tekst 1 Cor 8 29 „ Dat toch Uw oo.?en open zijn over deze plaats " dTx>eg baron Roëll dan het kerkgebouw ' over aan den voorzitter van den kerke raad dl ' Bcei-ens Ik aanvaard namens den Kerkeraad zoo zeide dr Beerens in dank van het college van kerkvoogden deze schoonie stemmingsvolle kerk Wanneer in één jaar nog twee nieuwe kerken in gebruik kunnen worden ge nomen dan getuigt dit van enei^e en expansie-yermcig'en Door liefde en samenwerking is dit kerkgebouw tot stand gekomen dat zal dragen den naam van onze geëerbiedigde Prinses Juliana Als vertegenwoordiger der gemeente zij heit mij vergund thans het Woord Gods open te slaan De prediking werd daij gehouden door ds H H Bargei - die ' er OR wees dat een avond als deze Kietzsche's uit spraak „ God is dood " volkomen logen straft Een avond als deze is het beste bewijs dat God leeft Laat dit Gods Huis zijn zoo zeide ds Barger waar Hij ons ontvangt om Hem te eeren Ds E van Meer de predikant dernieuwe kerk hield.ten slotte een toe spraak waarin hij getuigde van degroote dankbaarheid welke ér heerscht,nu de wijk over een schoone voldoendgiioote kej k beschikt ¦ / Hoè vaak niet wajj het kteino Vaart kerkje ' s Zondags vol en moesten velen teleurgesteld terugkeeren Hoewel men beschikte over een forsch wijkgebouw wel heel erg deed zich het gemis aan een behoorlijke ' kerk gevoelen Thans is de kerk gereed nog ont breekt evenals bij de onlangs ver nieuwde trouwzaal ten Stadhuize de traditie doch God zal die spoedig schenken Het is eigenlijk vanavond al begonnen Als ds Van Meer dan het nagebed en de zegenbede heeft uitgesproken verlaat de Prinses met haar gevolg de kerk om in den gereedstaanden auto plaats te nemen Zij werd wederom hartelijk toegejuicht door het publiek dat zich in de omgeving van de kerk had opgesteld Eerst na het vertrek van II.KJI veor lieten de andere kerkgangers het ge bouw TmXks met het oog op de goede orde Per auto is de Prinses terstond na afloop van den dienst weer naar Het Loo vertrokken De velen die de plechtigheid bij woonden konden dank zij de zoi^en der tramdirectie die voor extra rijtui gen had gezorgd onmiddellijk stad waarts vertrekken Bij aankomst der Prinses deed zich een klein incident voor Voor den in gang der kerk aan de Rijnlaan stond toen zeer veel publiek dat de Prinses de kerk wilde zien binnengaan De auto reed echter naar den zijingang in de Hunzestraat en het publiek holde toen daarheen de politie-afzetting ver brekende De politie heeft geen maat regelen genomen de menigte terug te brengen daar er geen gevaar bestond voor onordelijkheden en het opdringen slechts een uiting was van spontane belangstelling LUCHTVAART De DO.-X jiaar Zoid-Amerika ver trokken Een tocht van 1300 K.M LONDEN 8 Mei Het Duitsche vlieg sohip DO.X is hedenmoi'gein van de Bissoges-eilanden in Portugeesch Gui nea naar bet eiland Norunha Zuid Amerika vertrokken De afstand be draagt 1500 K.M STADSNIEUWS De ingebiuiknemlng van de nienwe Julian^keik H K H Prinses Juliana woont de plechtigheid bij Gisteravond heeft onder groote be langstelling de plechtige ingebruikne ming plaats gehad van de Julianakerk de nieuwe kerk der Ned Herv gemeen te aan de Rijnlaan Déze plechtigheid is bijgewoond door H.K.H Prinses Juliana die daartoe te ongeveer half acht in onze stad was ge arriveerd na te Huis ter Heide de ope ning te hebben bijgewoond van hel Julianapaviljoen der Alexanderstich ting Reeds te half acht was het stemmings voUe kerkgebouw waar de witte lam pen haar rustig licht verspreidden ge heel gevuld Opgemerkt werden o.a de secretaris mr J De Lange wethouder H ' Botter v;eg de secretaris van het college van curatoren mr B J L Baron de Geer van Jutphaas tal van predikanten der Nederl Herv Gemeente kerkvoogden en kerkeraadsleden ¦ — - ¦¦ ¦ Namens de kerkvoogdij was officieel aanwezig de heer M E v d Veen terwijl het college van collectan ten was vertegenwoordigd door den heer E H.Schout Velthuys De pers had men op het laatste oogen blik een plaats verschaft achter in een nisje Om acht uur kondigt een zwak ge juich buiten de komst van de Prinses aan Aan den ingang van het kerkgebouw werd H.K.H ontvangen door den Pre - sident kerkvoogd W Baron Roëll De Prinses die een langen mantel van lichtblauwe zijde en een lichtgrijzen zo merhoed droeg was in gezelschap van de leden " öer hofhouding jhr Baud ba ronesse Bentinck den commissaris der Koningin dr H Th s ' Jacob en diens echtgenoote en den burgemeester dr J P Fockema Andreae Terwijl de organist zacht Valerius Ge denckklank speelt betreedt het gezel schap waarbij zich ook bevinden de dienstdoende predikanten de kerk en wordt door Baron Roëll naar de gere serveerde plaatsen geleid Dan beklimt dr J F Beerens het spreekgestoelte en spreekt het votum uit Na gemeenschappelijk gezang gebed en koorzang nam de president-kerk voogd Baron Roëll het woord Het verheugt ons zoo zeide spr zich tot de Prinses richtende dat uwe Ko ninklijke Hoogheid ons de eer heeft wilen aandoen bij de opening van ons nieuw kerkgebouw aanwezig te willen zijn nadat gij had goed gevonden dat wij aan dit gebouw uw naam verleen den De datum 8 Mei zal dan ook met gulden letters in de annalen onzer kerk gegrift staan Namens het college van kerkvoogden roep ik U en allen die hier tegenwoor die - zijt een hartelijk welkom toe in het bijzonder ook U meneer de commissa ris uw echtgenoote onzen burgemees ter den secretaris wethouder Botter weg vertegenwoordigers der synode van het provinciaal classikaal kerkbe stuur leden v d kerkeraad en leden der vereeniging van collectanten In het kort ging baron Roëll dan na hoe de nieuwe kerk tot stand is gekomen Voor een niet gering deel is dit te danken geweest aan de offerblokken door dr Marang zoo karakteristiek „ de stille collectanten " genoemd Het pen ningske der weduwe en de kleinere giften uit kleine beurzen zijn evenzeer gewaardeerd als de grootere gaven en hebben er eveneens toe bijgedragen dat tot den kerkbouw kon worden be sloten Spr schetste den groei der Nederl Herv gemeente in de zich snel uitbrei dende rivierenwijk waar men tot nu toe slechts beschikte over het sinds lang i veel te klein geworden Vaartkerkje In 1929 was er een bedrag bijeengebracht van f79.000 en dit werd voldoende ge acht om als grondkapitaal te dienen voor de nieuwe kerk Een leening van f 130.000 werd daarna gesloten en toen deze binnen enkele dagen volteekend ja zelfs overteekend was kon in Mei Academ Berlditen Geslaagd doctoraal rechtswetenschap de heer P A Ursone theor tandheelkundig eerste gedeel te de heeren A H van Riel J D F Stachhouwer J J Scholze H A Lan gendam P C F Grosveld en mej P J H de Raadt theor tandheelkundig tweede gedeel te de heeren J M van der Velde en J van der Vlugt bevorderd tot arts de heeren K Lam merts van Bueren H P ten Cate en mevr L G Hoffmann — Tobi en tot vee arts de heeren A J A Berkemyer P van fiijk M J Gorter en J H Naafs De senaat der rijksuniversiteit alhier bericht dat op zijn prijsvragen negen antwoorden zijn binnengekomen en wel drie in de faculteit der rechtsge leerdheid een in de faculteit der godge leerdheid drie in de faculteit der wis en natuurkunde één in de faculteit der veeart»enijkunde en één In de faculteit der letteren en wüsbegeerte Geen spreekuni Wethouder Bekker houdt geen spreekuur Maandag t BUITENLAND OVERZICHT / De bijeenkomst van de Controlecom niissie-1922 voor Volkenbondsleenlngen aan Oostenrijk die op 12 Mei bepaald was is blijkens een bij de Oostenrijk sche regeering ingekomen mededeeling uitgesteld Naar reizigere die uit Buenos Aires ^ in Montevideo zijn teruggekeerd mede deelen ontwikkelt de politieke toestand ' in Argentinië zich op bedenkelijke wij ze Gemeld wordt dat president Uribu ru de vergadering van het kiescollege der provincie Buenos Aires dat in ver band met de verkiezingen welke on langs hebben plaats gehad a.s Woens dag een provinciale regeering zou aan wijzen heeft verdaagd Alle andere pro cinciale verkiezingen zullen voorts wor den uitgesteld tot na de Kamerverkie zingen welker datum echter nog niet < vaststaat '^ Het invloedrijke orgaan „ Gracias " mag voorloopig niet verschijnen de hoofdredacteur moet het land binnen 24 uur verlaten De Fransche Kamer heeft met 430 legen 52 stemmen haar vertrouwen in de regeering betuigd ' Do belangrijkste telegrammen die we o)ilvingen aangevuld met die aan Vad CU Tol iiten we hier volgen De kabinetscrisis in Noorwegen OSLO 8 Mei De koning heeft het de Tiissionaire kabinet verzocht de loopen de rogeeringszaken te blijven beharti f^ïfeen totdat een nieuwe regeering is ge - Noodlottige botsing in California 4 kinderen gedood 25 gewond MERCED Califomië 8 Mei Tenge volge van een botsing tusschen een autobus die leerlingen eener school vervoerde en con goederentrein zijn vier kinderen gedood en vijf en twintig zwaar gewond Ook de bestuurder van de autobas is om het leven gekomen Hotelbrand te Londen — Twee doeden LONDEN 8 Mei Hedenochtend vroeg heeft hier brand gewoed in een klein hotel waarbij twee personen om het le ven zijn gekomen De opstand in Guinea geëin d i g d LISSABON 8 Moi Een telegram van het Portugeesch consulaat te Dakar aan de regeering meldt de capitulatie der opetandelingen in Guinea Gedsdienstrelletj es in Britse h~I n d i ë BOMBAY 8 Mei Bij een handgemeen te Poethoer in het district Tritsjinopo ly voortgevloeid uit een aanval door met stokken gewapende Mahomedanen op een optocht van Hindoes die de mos kee naderde werden tien Indiërs ern stig gewond Dievenbende gearresteerd CHARLEROI 8 Mei In de omgeving van Charleroi zijn door de politie 24 mannen en vrouwen gearresteerd die den geheelen omtrek maanden lang on veilig hebben gemaakt door allerlei strooptochten Een ontelbaar aantal in braken is door de bende gepleegd Valsche bankbiljetten BRUSSEL 8 Mei Te Brussel en Ant werpen blijkt een groot aantal valsche bankbiljetten van 100 Francs in om loop te zijn De vervalscbingen zijn te herkennen doordat het papier iets dik ker is dan bij de echte bankbiljetten Uit de Fransche Kamer Bem overweldigende meer derheid voor de regeerings politiek PARIJS 8 Mei Nadat Briand in een uitvoerige rede zijn beleid in de Kame* had verdedigd en d © Duitsch Ooeten-rijfcsche Tolunie opnieuw had veroor deeld en eindigde met den uitroep dat Frankrijk de staat van den vrede is die tot iedere neutraliteit bereid is wer den algemeeaie beschouwingen geh>« Tot leeraar in het Fransch aan het Chr Lyceum te Zwolle is benoemd drs '\ P van Rossem leeraar aan het Chr T.yceum te Hilversum De nieuwe inspecteur der Lycea De heer drs J van Andel be noemd tot Inspecteur van het gym ' na«laa.l en roJddellmar onderwija In specteur der Lycea yerd geboren 4 - Mei I8S4 - te Dinfeioord waar zijn vader lioofd van de christelijke school was Hij studeerde achtereenvolgens aan het gymnasium te Gouda en aan het dering doch toen die wat erg lang op zich liet wachten waren ze bezorgd geworden Geen stam woord hadden ze tegen el kander meer gezegd over den toestand die over hun gekomen was over de din gen wier dreiging ze voelden — al dui delijker en al zekerder En toen de at moede een feit vvas hadden ze de be zorgdheid ook maar laten varen Er was niets meer waarover men bezorgd behoefde te zijn Er was geen geld er was geen eten Alleen de kinderen wa ren er die onbewust nog van de wreed heid van hun toestand mee-worstelden in den klemmenden gr6e,p van het noodlot dat vader tot werkloosheid doemde Alle ellende dwarrelde hem geregeld door den kop wanneer hij de straat maar meer was opgegaan en zich loa had gemaakt van het ongelukkige „ thuis " dat van hem alle heil ver wachtte een heil dat hij met geen mo gelijkheid geven kon Oj ^ dien zonnigen morgen liep hij ook weer zwaar te piekeren Het was de laatste dag van de opnieuw geleden steunweek en in geen twee dagen had den ze een stuk door de keel gehad Alles wat bakkers - of banketbakkers winkel was passeerde hij met een dood ongelukkig govoel dat hij zoo'n beetje flink nog poogde te onderdrukken doch ook het beeld van het armoedige hongerige thuis was hem bijgebleven en dat deed hem plotseling een greep doen naar een rijk-beladon wagen vol aardappelen Aardappelen warme aard appelen zouden ze kunnen eten tot ze eindelijk weer eens een gevoel van ver zadiging zouden hebben Warm eten Hij kende er den smaak en den geur niet meer van Warm eten voor de vrouw en de kinderen Wat een weelde 20U het zijn wat een ongekende weelde En vaster klauwden de vingers zich om het gi auwe goed van den zak Een en kele ruk en de aardappelen waren h am Hij droeg den buit naar huis snel en ongezien naar hi^j meende en een feestmaal werd aangericht Zelfs een makker in de ellende kreeg een deel en in de vreugde over het warme maal werd vergeten dat de steler ook nog een heler had gemaakt Dat bleek later voor het Gerecht waar geboet werd voor een zonde die op zoo begrijpelijke manier in de wereld was gekomen Gestolen was er inder daad maar niet gestolen was er om het stelen of om oen imedomensch te beroo v«n Van G Gestolen was er uit nood uit barren nood en hy die hier te vonnissen had hield daar ook rekening mee • Geboet moest er worden doch vrouw en kinde ern hadden een maal gehad een aard ap,pel-maal waarvan de prijs echter duurder was dan die van het fijnste menu in het voortreffelijkste restaurant En dat maakte de zaak nog zieliger gerefoiTOeerd gymnasium te Amster dam De heer ^' an Andel voltooide zijn studie aan do gemeentelijke universi teit te Amst-erdam waar hij in 1909 zijn doctoraal exarnen in de wis - en natuurkunde deed In hetzelfde jaar volgde zijn benoeming tot leeraar aan de toenmalige stedelijke H.B.S te Schiedam In 1912 werd de heer '\' an A.ndel directeur van de in dat jaar ge opende Christelijke H.B..S te ' s-Graven hage welke hij tot grooten bloei bracht De heer Van And«l schreef verschil lende artikelen in vaktijdschriften Hij was o.a lid van de staatscommissie voor de dramatische kunst en is voor zitter van de Vereeniging van leeraren bij het Chr M.O en vice-voorzitter van het Ger&f Sohpolverband De heer Van Andol die tot de A.R partij behoort is officier in de Orde van Oi anje-Nassau De oefeningen voor de Schneider-Sap wedstrijden LONDEN 8 Mei Maandag a.s zal te Calshot bij Southampton een aanvang worden gemaakt met do oefeningen van het Britscho team voor de wedstrij den om den Schneider Cup welke in de maand September a.s aan de Oost en Noord oostkust van hot eiland Wight zullen worden gehouden In do komende weken zal geoefend worden met racclocstéllen o.ra oen Napier Gloster IV en \' waarmede dj race in het jaar 1927 werd gewonnen de Napier Gloster Six en drie iets minder snelle toestellen Deze toostellen zijn naar Calsliot ver gebracht Kunst en Wetenschappen Fiitz Hirsch-opeiette Wenn awed aioh lieben Goen HiiTiSioh geen Friedl Dotiza ge«n Hilde Harmat geen Geiger geen Weiss bach en geen operette Ziedaar de sterk teleui'stellende conclusie waar toe het Hirscii-publiek ditmaal komen moest toen men de eerste der beide acten van deze klucht waarin ook een paar maal gezongen en gedanst wordt was door gekomen En waren er geen Paul Harden geen Albert May geen Arthur Eugens en Ti-iobol geweest de namen der heeren \' crneuil en Bium auteurs van deze als kauwgom uitgerekte geschiedenis waren tq||t veront)yaardiging van mond tot mond gegaan Nu echter lette niemand op de heeren omdat Harden May Eugena en Triebel zulke kostelijke komische scènes wisten te tooveren uit een dor onbeduldende dialoog Had men Friedl Dotza en Hilde Hannat niet leeren ken nen Eden zcu Roly Bock in een ander licht gezien hebben Zij glansde wel als PrinzessJn Saint Labiche een „ Hoheit " die verkoopster in Eugens ' schoenenzaak wordt om des te zekerder haar bibliothecaris Harden tot haai - echtgenoot te maken doch haar glanzen vermocht de na schittering der beide Hirsch-actrices die men hopeloos weg zag blijven niet te veixluisteren Jula Rillo was in het voor - en naspel een vennakelijke Rechtbank-presidente Zooals gezegd Paul Harden was het die met Albert May een knap volge houden ietwat plompen Hongaarschen landjonker de geheele slappe geschie denis schraagde en wat merg gaf De schoenenzaak door de Hirsch-directie nog bovendien tot Mclame-object ver laagd kreeg fleur en levem door Arthur Eugens en Triebel verhoogde ¦ het res pectabel aantal laohsuccessen van de heeren met een weer rake typeering van een reeds zeer ouden cavalier die Eugens ' zaak niet alleen om de schoe nen doch ook om de verkoopsters be zoekt Zoo wisten de optredenden met groo te vlotheid slagvaai'dig.heid een geest van niets iets te maken doch met weemoed dacht men dezen avond vooral toch aan de Hirsch-operette's van den beginne de echte onver valschta operette's van het beproefde repertoire dioor het gezelschap op volle sterkte zoo onnavolgbaar goed ge geven s KEGELEN U.K.C „ J'eb ze niet en ' n touwetjs " De eindstand van het kegelconcours van de Kegelvereeniging U.K.C „ J'eb ze niet an ' n touvi'otje " dat in de „ Ver eeniging ' gehouden werd ter gelegen heid van haar 25-jarig bestaan luidt als volgt Club-kampioenschap S.H.V I 317 hout Korpswedstrijd 1 S.H.V 1 317 hout 2 K.I.O.S 297 hout 3 Altijd Kans 283 hout 4 T.H.O.R 282 hout 5 S.H.V 3273 hout C Bataaf I 265 hout 2 Vijftallen 1 S.H.V 571 2 Altijd Kans 546 Hoogste korpswerpers 1 H Muller 81 hout 2 Bergsma 76 hout Persoonlijk kampioenschap H Bot terweg K.I.O.S 127 hout Tubileum-w-edstrijd 1 H Botterweg K.LO.S 107 2 C v Kalgen 104 3 i Beumer 101 4 A J J Bockmeulen 99 5 H G R EHing 95 Vrije-baan dames 1 Mevr v Dillen 38 2 Mevr Zorn 34 3 Mevr de Koff 33—31—30 Vrije-baan 1 C F W Klokke 44 2 H Muller 43—42 3 L C v d Heuvel 43—41 40 4 Kraay 43—41—.39 5 J Zorn 43—40 6 H Knigge 43—38 7 H J Voorn 42—41—41 8 Burgers 43—41—40 9 Nienhuis 43—41—38 10 De Vries 42 — 40 11 Van der Ven 41—39 12 Ritzer 41—37 Vaste-baan 1 J Beumer 43 2 J Zorn 43 3 Spruit 41—41 4 Eggink 41—40 U Steekema 40—40 6 v d Heuvel 40—39 7 Tapperman 39—35 8 Knigge 39—29;9 v Husen 38—38—37 10 Hellings 38—38 35 Vrije-baan Hamb telling 1 Spruit 114 114 2 L C v d Heuvel 114 — lOS 3 C F W Klokke 114-96 4 J Reinders 114 85 5 C v Kalken 110 6 De Haas 106 98—98 7 ¦%' v d Ven 106—98—94 8 V d Werff 104—101 9 Stiekema 104 100 10 H.'Muller lOi — 81 11 J Zorn 101—98 12 Hellings 101—96 Optel-wedstrijd 1 L C v d Heuvel 1096 2 V d Werff 1093 3 A IJzendoorn 1092 4 H Drinkenburg 1091 5 J Mi chon 1083 6 H Knigge 1078 7 C J v Husen 1072 8 J Dekker 1087 — J057 9 H Muller 1087 10 J Beumer 1058 Qoodelijk arbeidsongeval Het lijkenhuis van het nieuwe politie bureau aan het Paardenvcid moest he denmorgen voor het eerst in gebruik ge nomen worden tengevolge van oen doo delijk arbeidsongeval op do Oudo Grach(s\verf Voor het Perry-magazijn was men doende een werf boom te rooien In den boom zat de 22-jarige schoenmaker geboortig uit Zelhem hier ter stede woonachtig en werkzaam onder don aannemer d'e zich met liet rooien van werfboomcn zag belast Schoenmaker was bezig met hot af zagen van takken en stopte even dien ai-beid op verzoek van een kameraad die aan den voet van den boom doende was Op datzelfde oogonblik vrijwel viel de jonge man eensklaps naar bene den met het hoofd op den steeuen werfrand neerkomend Een hevige bloe ding uit neus mond en ooren trad aan stonds cp en toegeschoten hulp kreeg aanstonds den indruk dat de ongeluk kige dood was Het Periy-magazijn belde den Ge neeskundigen Dienst op politie werd gewaarschuwd en als medicus mocht men dr PeiTel bereiken dde den dood constateerde Even treffend was de omstandigheid dat het hier den laatsten boom gold dien de zoo plotseling uit het leven weggerukte Schoenmaker te vellen had Daar de ongelukkige Katholiek wa«j verleende men vrijheid aan pastoot Wouters om Schoenmaker in de laatste seconden van zijn leven mag men wel zeggen geestelijk bij te staan Op de plaals van het waarlijk schok kende oBgeval bewoog zich ook wet houder Smoilder » Zoo da Hesre wil en sdj leven hopen onae ge liefde OudiersHKRKCANUg BSKKEBenAALTJE M0OHIN6den 2S.en Mei hun 30 ja.riga ïTcbtveïeeniging teherdenifcen Dat ' zij noglang gespaard mogenblijiven is die wewscih tanner dankibare Kin deren B'eihiuwd en Klein kinderen 439 Utreciht 9 Mei ' 31 KnopiStraat 17 Zoo de Heisre wil e>n zij loven tooipen onize gelief de Ouders 3 BETZOLD en J V d OUBEiNNALBEH den 23en Mei hun Z5-Ja rige E<^tveresnlging te ihierdenitosa Dat zij nog lang gesipaard mogen iW'ü'ven is de wenscih van ihunne dankbare Kin deren Behuwd en Klein lünd en Verloofde Laj'ixistraat no 1 Ondiep Utreciht 459 Den 3den Juni a.s hopen onze geliefde üuders JOHANfiES PRENS en CORNELIA PRINS—PATER hunne 36-]arJge Echt vereeniging te lier denken 519 Hunne dankbare kin deren Behuwdkinde ren en kleiJikinderen en Pleegkind Utrecht S Ie Daalschedijk 206 U sf^G^s^iiiyiïEüiG - mm \ N.V Ver Uotterdainsch [ Holstad Toonecl 124 j Dir Cor v.d Lugi Jlelsert Zondag " O Mol — 8 uur Blijspel u ' 4 bedr doo,r de Fiers en Cftilluvet GIIMFO£ül{ZilG.,..lcuisËiiiii^ii[i Prijzen van 2.8S \ qï 0.67 TE KOOP door omi9tandiglii&den Zaak in Speelgoederen Praoht stand voor udtibreidinig u,itnemend gescihilkt Goederen tegen fac tuunaprijs Kapitaal pl.m f 3C00 — Br no 5C-J hur dea Baj Utr Mandjgaz „ Unitiis Vi ritma " ton giepla/atst worden PIANIST E Te'^'eus eenige Itlandgiine ^ en Slandola-spelorsCslers r>epe titieavond Dinsdag Aanmel den W V Nogrt&traat Shis V Humiboldtstraat öGiWia Aal beswtrie »"' 13 vertegehwoordigiein Men vindt er te gels uit de zestiende eeuw en uit latere tijdperken zoodat er voor dien liefheb ber heel wat valt te bewonderen In den nieuwen kelder zijn voorts de geschilderde wapiens aangebracht van verschillende Utrechtsche steden en dorpen terwijl de heer v d Horst voor hieit kunstsmeedwerk * beeft gezorgd Ook de verlicihting vraagt ditmaal de bij zondere aandacht Het is weliswaar geen directe verlichting doch ze doet het uitstekend waardoor een gezellige sfeer is geschapein Door een tweetal naar buiten openslaande deuren komt men tenslottie op het ten-as dat gelegen is aan de Oude Gracht-werf Dit terras wordt besdlïaduwd door een flinke kastanjeboom Het terras kan men ech ter ook biereiken door het Wed aan de Ganzenmarfct Aan de werfmuren zijn een tweetal antieke Bosschestraatlan taarns bevestigd Do uitbreidiing bevat thans 1 groote keidier 1 ruime hall 1 schrijfkabinet en 1 leeskabinet Het aantal zitplaatsen dat tot dusver 900 bedroeg is uitgebreid tot 1400 Na afloop der bezichtiging vereenig de nnen zich aan een maaltijd waaraan behalve wethouder Smulders en dr G C Pekelharing referendaris ter Ge meentesecretarie ook verschillende le veranciers en verslaggevers aanzaten Tijdens dezen maaltijd is menig harte lijk woord gespreken lei-wij'l de heer Hendrix een telegTam vain dank aan den burgemeester heeft verzonden Des middags wei-den de nieuwe kel ders door het college van B en W in oogenschouw genomen isdhiietvereenaging jDe Oud » Rihija " be ^ toaalde het tiweede vijiftal der scJiietiver eeniiging „ De Bilt '' met 218 punten dea 2en piTljis Wanneer in « animerfcing ge hiomen wordt dat de allienhesta NedeT '' landeohe sahutters aan deizen wwJsirijid lhiei&b«n - deelgenomen dat toet aantal pumten Whaald werd dat o(p oaenigfl nartiionalen wedstrijd niet geschoten wordt dan is het ibelhaalde resultaat zeer mwoi te noemen Het derde 5-taJ van de Sohietvereeinlgiing „ De Bilt " be haalde met 1S6 piunten den 4en po-ijs Het bestiuiur ivan de Biltsohe Har»monie deelt mede dat de heer dr P.vBin Bijsteirveld ivan Hoogrvliet bedanik*heeft als eere-woonaitter van de muziek vereieaiginig „ De Biltsöhe Harmonie " Door de vereeniging J'laatiSeJüik<'Belangen " wordt wederom een tuinwed strijd te Bilthavein vooirlbereid onder leiding " van de afdeeling Huis teir Heid«>van de Kon Ned Maatscihiaipipij voofTuiinboojw en Plantlkunde De dieelnemera worden.in drie kJfts sen ingedeeld © n wel klaisse I ibuowprija bown f lOOO fclasse 2 ' van f 600 tot f lOOC en klassie 3 beneden f 600 — Gevoniden iioorwerpen Ben paardentooim sipieelgoed een ia«I eem iscjaal een iviulipotilood een armban * horloge een portemonnaie met inhooid;«enige ceintuurs een sahop een haar strik een handscihoen een monster iboek een h.uisste'utel een armbtand een viulpen komen aanrvliegen een par kiet Iniifiihtinigien over deze voorwenper te beikoTO,en aan toet bureau van politiitalhier - o — U!T DE RAADSZAAL Jutphaas B.B Gelboren GerardiJl Wulihelmiuis g van M Verspeieik en E V N'ijniaibten De Bilt F O5 de scihiietiwedstrijidcn onder auapicien aian den Stiohtsdhen Scihietlkring geongianisieerd door de Ondertrouwd D de Ki-uojf te De BH * en W J Mandersloot alihier J 818 * renlbeeik te Bunnik en W vian der Sohot alhier C Eeltjes te Leiden en G IT van Haiaren alhieir ABTOBUSDIENST HILVERSUM-DTRECHT ingaand ® 16 iVlei 1931 words de bestaande dienstregeling BEi^ALV £ VmjOAGS uitgebreid met de volgende ritten Vertrek uit Hilversum dagelijks BEHALVE VE.IJI)AGS uur n,m 9 uur j»*i v.m 9 en 11 Vertrek uit Utrecht dagelijks BEHALVE VRIJD'A:t5S v.m 10 en 12 uur n.m 10 uur VEEHUISD F VAI ^ iEPËNBURG Tandtechnicus S^AAR RflARNiXLAAN 11 KÜN8TTANDEN EN GEBITTEN Inlichtingen kosteloos 522 LIQUIDATI VAN EEN GROOTE MEUBELFABRIEK van SPECIALE AAE«18IEDING in gestofleerde Meubelen en Dressoirs — Praoht Dressoir M 1.30 breed f 3f.76i Groote Salonameuble menten f 130 — Twee Crapeaux en i stoelen f 6S — Twee Fauteuils en 4 stoelen met mo puette f 25 — Compleet Jacobean Ketkamer van f l'JÜ — voor f 200 — Divans 28 veeren op singels 75 x 185 o.M van i SU — voor ' f 15 — Tafels Buffetten enz enz enz irlaplaatsiO Geen winkel Instrumenthandel van 1855 P.W.HIELE Lange Jansstraat 27 1 Hofleverancier Zeiss Kijkers Zeiss-ikon Camera's Do heiheerder dor Gen-.'^en telijJke Banik van Leening maaJit betoend dat oip V/oens dag 3 Juni a.s en ' volgende dagen in hat gehouiw Water straat 5.1 in het openihaar zul len worden veTkOioht de niet afgeloste fanden welike vanaf 1 Auigusfiuis tot en mot 31 Oc tcher 1930 zijn heleend Zij die den slaantijd iliun ner pat)die.n wensohen te ver lengen touiinon de verschul • if.gAi kasten nog voldoen vóór 13 Mei a.s Beztebtiginig d'ér te ivcnkioopen voorwerpen in ho'vengi&noemid igeiboauw op Dinsdag 23 Juni a;s van 10 uur v.m tot 4 uair nam 441 KANTOOR0EOIËIV1OE gevraagd bij voorkeur be kend met glas en/of verf branche In aanmerking ko men alleen intelligente snell ' en accurate werkers Sollici tanten gelieven o.m - op tf geven opleiding leeftyd en verlangd salaris onder Mo 62j * kantoor v d blad Aan het zelfde adres kan een jongvt » bedlenda geplaatst worden Vö®r welbespraakte Heeren hostaal gelegenheid zichMaanda.gimorgen tuiEUchen 9 en 10 UUT aan te imeldeE bij „¦ EXCEiLSiOR " Ka-omTOe N Gracht 35 468 Gevmiagd pp Handelskan toor JONGEDAME Vv'ordt gieivraaigd 13 Mei a ' 1 Juni een nel DIENSTMEISJE P.G in een klein giozin flinik loon Br no 287 bur dezer 16—18 jaar voor tyipen en eenivoudige admindelratie Sal f 25.00 per niaand iBir no 530 bur deaer >|^ EL^Ji £ nopme keaze m ^ Hc matei GEVRAAGR door BankiniPt^Hang een Jongste Bediende Br met opgtiaif ' Vsai feeiftijd • stthoolofpleidins en^z ond n o.i7'J Inir dezer ' " ¦ Scherp ocnccm ' 
MEUBELEN BEDBEN EINDERWAGENS Rifwiel-Verzekering TEGEN DE RISICO'S DIEFSTAL BESCHADIGINfi BBAND TSAHSFOST en WETTBLUKE AANSPBAEELIJBHEID THE OGEAHjsm AMSTERDAM BILLIJKE PREMIËN en RUIME POLISVOORWAARDEN ZEER 6UNSTI0E CONDITIES VOOR ACTIEVE MEDEWERKERS lil DAMES - EN HEERENKLEEDING W ' VERKHDEÜ riL DEZE BIJZONDER INTERESSANTE EN MOOIE FILM WORDT VERTOOND OP WOENSDAG 13 MEI DES AVONDS TE 8 UUR IN GEBOUW TIVOLI KRUISSTRAAT 1 UTkiECHT Toegang kan uitsluitend worden verleend opkaarten die van heden at in beperkt aantal bij dewinkeliers verkoopers van Verkade's Artikelen teUtrecht verkrggbaar zijn 465 VERKADE'S FABilE ZAANDAM Tl N.V HANDEL MIJ v.h OUDE GRACHT 293 SMEEBRUG houdt dierbare herinneringen levend Verrast de uwen met een keurige artlstleks Foto van U zelt ot van een dergenen die u dierbaar zijn Het is een bllivend en altijd welkom geschenk Notaris L G JAMES te Maai'ssen is voorneinens op Vrildag 15 Hel 1931 ' i9 nam 1 % nur in hat Notarisbuiis Achter Sint Pieter te Utrecht publiek te verkoopen 1 Een WINKEI^UIS met erf en giond te Utrecht a d Hiaveiratraat no 25 groot 44 cenitiiaren Te aanvaarden bij de heta Kng der kooppenningen 2 E«n HUIS m^et erf gronden sdmartlo te Utreciht a d.Dou'wea Deikikerstpajat no 24 groot 80 centiaren Bij de weeik verh-umrd voor t 7 — 9656 3 Twee WOONHUIZEN metsteeaen schuur groote boutenschuur en kleine dito erf engrond te Maartanisdijik zieergunstig gielegen ap den hoeik V d Utr Straatweg en deAcbterweteiring noa 15 en 14 groot 26.50 Aren VenhTiurd no 15 voor i 30 — per miaand no 14 voor f 26 — peiT maand Te be'Ziciht.iigen des Dins daga en Donderdaga van 2 — i uur Breeder bij bdJijetten Vanaf l.eden tot en met B.e Vrijdag Prima loUsehe Naclitegaalsliraat 79 Ons werk staat gunstig bekend OOK IN VAK KKINGEN door zyn arti stieke opvatting keurige at werking en absolute houd baarheid Zondags geopend van 11—4 uur Zia etalage — Billijke prijzen - per pond 68 et U koopt prettiger en goedkooper bij AHISTEIIO.STRAAMG 258 STEENWEO 11 • UTRECHT BILJETTEN DIRECTE LEVERING Drulkerii HOOHTE DA MES WEESTNOOiTONGERUST is Jt avngewazsn adres voor zaksr werkende PILLiiN en DRUPPELS ter regeling der bloedsomlootil Alle inlich tingen worden gratis verstrekt — üok per briet porto kosten er bij voegen Seheimhouding verzekerd Siseelaal adres voer FRANSCHE en ENGELSCHE GUMMIWAKEN Het eenigste adres in de Wittevronwenstraat 4 - ïïtrecbt BEblENiNG DOOK DAME OF HEER iiit4F Let vooral op den naam van de straat ERNSTIGE WAARSCHUWING Verlangt U geen waardeloos goed De echte onvervalschte Patent Geneesmiddelen zyn alleen verkrügbaar by Hygea - Wittevrouwensiraat 4 mOTORRUUVIELEN Alle modailen voorradig itrag ® van l^ilSstr 23 - Utrecht ¦ Tel 11239 ie klas reparaüe-mdehting 16081 HEEL HUIS 01 Bacar •-^-' ft-..v/,TiET:ai?EC.--JBKKji;wazra:'r -'"-— i«:»,k5kk - Belt U op en U spreekt met DE HOOP over Uw verhuizing vanaf drie gulden Zullsnstraat 4 SIrlusstraat 8 in de buurt van deCatharijnsingel Amstei damsche Straatweg ofCentraal Station tegen 1October ^ 56 TE HUUR GEVRAAGD Huurprijs pl.m.fl000afl200 Aanbiedingen HERBERHOLD, Leidscheweg 8 BEZSi DES ^ eoyW ill „ OOG IN AL " uw KEUS iS NiET idOEILMK De Veresninging Wijkverpleging Huls ter Heide en Omstreken vraagt tegen 1 Juli a.s een HIliriNDEIIUISMDIHIi op een salaiis van 60 guldenper maand öchriftelyke sol licitaties in te zenden vöór 1 Juni by de SecretaresseMevr DBöTA te Soesterbergwaar inlichtingen worden ge geven ^ 104 bouwt daar oracht hulzen Zes kamers - zoieier - voor en acitsertuin - scStuur - terras KooDPriJs vanaf 6500 GUIDEN Het BestJUUT van de VEBEENIGXNS „ ZWEM - EN BABENRIOHTING JÏE LEK " TE VBEBSWUK roept aollicitanten oip maar de betreikking van BADMEESTER UitiStokiend awenrmen ver eisoht Biiptoma N.Z.B aan boveiling Voorwaarden na der overeen te komen SoUi catatlea alleen sdhritfelijk aanihet Bestiuiur 431 Secretariaat Fiins Hendrik laan 20 Vieeswü'c DRUK KASTOOR TRAAST TERSTOIO TUDELUES iYFl&ïib A iantoor Athter St fl - Sollicitaties te richten ond no 516 Bur V d bl Verkooplokaal „ Lichte Gaard " Utrecht TELEF 12107 B « lyeurwaarders H BALFOORT en H P J KOCKEN te Üirecht zullen ten verzoeke van Mr A J MOLL curator in feel faillissement der N V v/h DB NIJS & Co fabriek en handel in schoenen en leder gevestigd te Maarssen op MAANDAG den Itden Mei 1931 des middags te half TWEE uur en too noodig volgende dagen des morgens 10 en middaga 1.30 in bovengenoemd verkooplokaal puUiek en teoen Éecte betaling VEIIKOQPEII de aanwezige voorraad solioenwerk bestaande uit Heeren - dames * meisjes - Jongens » en icinder sciioenwerk in zwarte box bruine box bruine cliroom damespantoifeis waaronder een groote partij met bont rand lieerenpantoffels enz ^ Iles afkomstig van bovengenoemd faiilissement te bezichtigen op MAANOAQ 11 MEI 1931 van 9-1 uur ter bovengenoemde plaatse De Vendomeester J BEIJEBS VTSKCMT 1931 Hoogst Belangrijke Verkooping INBOIDELS op a.s DINSDAG 12 MEI 1931 in de groote zaal van TIVOLI ten verzoeke en in opdracht van verschil lende gegoede familiën o.a van de Weled Geb Heer BAALBER6EN welke goederen afkomstig zijn uit zijn voormalig Kast60l te Torden e.a Er komt voor o.in zeer fraaie Louis ZVI | gond verguld uitgebreid Salon-ameublement een schitterend renesance bast een groot i Ameublement geschikt voor Bestuursvergade ringen eenige antieke Ueubelen een compleet Eng massief noten Ameublement met losse kussens en rieten uitvoering zwaar O.H Eet kamer Ameublement een Queen-Anne wortel noot Glazenkast waarin fam rose f am verte Lowenstoft Delftsch Porcelein en Aardewerk I eenige echt lederen Clubfauteuils antiek Halfmaantafeltje groote antieke Hal-lantaarn kostbaar noten compleet Slaapkamerameuble ment Een groene met koper gemonteerde Gonsoleklok een Boekenkast met Cathedraal glas een Palisander houten Bonheur du Jour antieke Gomode dito Theestoof Perzische Smyrna Wilton en andere Karpetten en Ta pijten kleine Perzische Kleedles en Foyers een w.n Dressoir groote Spiegels Boerenkist Linnenkast Japansehe Ghineesche en Arabi sche Kunstvoorwerpen Voorts diverse Ameublementen in eiken en mahoniehout voor gewone Home Divan met kleed en voorts datgene wat ter tafel zal worden gebracht Alles afgenumraerd te bezichtigen op mor gen Zondag iO Mei van v.m 10 tot n.m 4 uur en ffiaandag a.S 11 Mei van v.m 10 tot n.m 8 uur Ie dag tegen entree ad 10 cent NIC OFTHOFF Makelaar VENDUHUIS AAN HET VREEBURG TeL 10552 te Utrecht WOENSDAG 13 ME1 1931 des morgens 10 uur zal publiek en om contant geld worden verkocht diverse zeer goed onderhouden BOEDELS / Gedeeltelijk afkomstig van den Weled Geb Hr DE BRUIN q^ewoond hebbende Minrebroederstraat 22 en andere fam fv.o worteinoten damesbureautje en palmbai chipen-deal ameublement noten - en mah Salon-ameublement ' Juis - en Eetkamer-ameublementen moderne dressoirs Buffetten Theemeubels Kasten Tafels w.o eiken Trek tafels met inlegbladen Stoelen Bureau Ministre Cyünder bureax Boekenkastje Jaarsma brandkast leeren Club fauteuil Bureaustoelen piano Orgel twee zeer mooie baden 2 mangels elec kristallen en bronzen Kronen Lampen groote Kleeden w.o Deventer kleed 5.35 bjj 5.10 M Karpetten Schilderyen Spiegel eiken - noten - en mah Slaapkamer ameublementen pitch pme en wit iaqué logeerkamer-ameublementen Kinderiodikant Spie^el kasten W aschkasten Waschtafels Macbtkastjes één en twee-persoons ledikanten Dekens mooi linnen goed ijskast Pendulestellen Kaststellen Damesbureautjes öpeel tateltjes Divans Haarü Jaarsma Gashaard Fornuis Tafel kleeden Crapeaux Klein Goed Keuken-inventaris enz enz Bij deze verkooping kunnen GEEN goe deren worden bijgevoegd Te zien DINSDAG 12 MEI 1931 van 10—4 uur en ' s morgens voor den verkoop v.h R BRESSER TE KOOP m de provincie Utrecht Rijiks iveg Utreciht — ^ Arnhem Rijwieh bewaarplaats ciet FLINK HUIS en modein ingerichte WINKEL Br ond no 455 bur deaer J DE VUTST STATIONSPLEIN 7 t.o Centr Stat Eerste 2 dagen stallen 10 cL Mnd.-abonn 1.50 TE HUUR MODERNE BENEDEJ^W m badkamer en bad f 36.00 per mnd BENEDENW vanaf 130.50 per mnd BOVENW vanaf 128.25 por mnd VRIJE HUIZEN vanaf f36.00 per mnd Per Hl Mei a.g BENEDENW vanaf f 5,75 per waak - BOVENW vanaf f B,SO per week jjfflSjt Geen onkosten voor bemiddeling der ver..uur >» ssastaande Hermanua Elconiusstraat enz bij Amat.straatweg,Oranjekerk Park van Kol en tramihalte en B F Suerman straat bij Willem van Noortplein ^ Te bevragen Verhuurkantoor Herm Eleoniusstraat 34 Tolefoon 15S81 en Hubert Duyfhuysstraat 24 Een aansluiting aan het GEMEEKTEIIJKERADIO-DISTIIIBÜTIENET beteekent perfecte ontvangst op de goedkoopste en eenvondigstg wijze van het door oraroepstations uitgezondene IBONIIEMENT F2.S0 PE8 MMNII KOSTEN VAH MNSIDITIHI FIS - Aanmelding en inlichtingen Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf'Nicolaas Beetsstraat 3 423 ^ aaaati i ONZE KLEEDING NAAR MAAT „ zit " U Inderdaad onberispelijkl Onze coupe waarborgt U een Costuum dat U in alle opzichten voldoet Verder kunnen wij U door de laatste uitbreiding van deze afdee ling zoowel in de duurdere als in de goedkoopere kwaliteiten een sorteoring en keuze voorleggen welke haar vifeerga niet vindt ONZE AFDEELING Kleeding naar Maat IS WEREELIJE een Speciaalzaak Wij zullen U dit bewijzen Vraagt nog heden onze Uitgebreide STALEN-COLLECTIES • TOi »?'> ¦ 99 ' DISTILLATEUR SCHIEDAM Verkrijgbaar te Utrecht bij Fa Wed W Bothof Qanzenmarkt 30 W J Dries Oudw dwarsstr.123 Fa Q J van 6ils NachtegasIstraatSS W Kfirmann Gosdestraat 51 Lammartsv Bueren OudesrachtWeerdz.W Smits fa Lantz Bemuurde Weerd 12 H i V Soest Amsie d sirw 495 Van Altena De Bilt Maakt U nooit ongerust Maar koopt daarvoordirect onze Specialen D?!UPPELS ot Pillenter regeling van ue BLOEDSOMLOOP DoorIH.H Doctoren aanbevolen wegens hun spoedigeen zachte werking De sterkste er bij 430 Falen nooit Succes steeds verzekerd Vraagt GRATIS inlichtingen welke in BLANCO brief gesloten wordt toegezonden ¦ ' t Vertrouwdst adres door geheel Nederland b\j i I MeTr.MBlEÏ+l DESEUNDIQE OIrksmitstraat 26 bovenhuis te Rotterdam Gratis spreekuren van 10—10 
' IIBECHTSCH HIEUWSBUAD Ho s laïerBaH S Mei m \^ - flERDE BCflP RADIO-RUBRIEK MAAND.-^G 11 MEI Hilversum 298 M — Uitsluitend AVRO.-uitzending 8.01—9.50 Gramofoonplaten 10.01—10.15 Morgenwijding 10.30—11.00 Gramofoonplaten 11.00—1.00 Concert AVRO.-kwartet o 1 V D Groeneveld 1.00—2.00 Concert G Robert orgel Maartje Offers zan«r en Jaap ^ Sto - tijn hobo 2.30—3.00 Gramofoonplaten 3.0O — 3.30 Piano-recital door G J Haa - lebos 3.30—4.00 The Music Brothers accor - deon virtuozen 4.00—4.30 Lezing door J van Mourik 4.30—5.30 Kinderuurtje door W Hun - sche 5.30—6.00 Gramofoonplaten C.OO — 7.00 Concert Stafmnziek 5de Reg Inf o 1 V J R v d Glas 7.00 Boekenhalfuurtje 7.30—8.00 Vervolg Stafmuziek 8.00—8.20 W P F V Deventer Een va - cantie in Engeland 8.20—9.15 Versterkt Omroeporkest o I V N Treep met medew van Marnix Loevensohn cello 9.15—9.35 Voordracht door Julia de Gruijter g.Si — 10.05 Omroeporkest vervolg 10.(S Vaz Dias 10.15—11.00 Kovacs Lajos en zijn orkest 11.10--12.00 Gramofoonplaten Huizen 1875 M — Uitsluitend NCRV uitzending 8.00 Schriftlezing 8.15—9.30 Gramofoonplaten 10.30 Ziekendienst 11.00 Lezen van Chr lectuur 11.30 Gramofoonplaten 12.00 Politieberichten 12.15 Gramofoonplaten 12.30 — 1.45 Orgelconcert door J Zwart 1,45—2.00 Gramofoonplaten • 2.00—2.35 Uitzending voor scholen 2.35—3.15 Gramofoonplaten 3.15—3.45 Knipcursus 3.45—4.00 Pauze 4.00-5.00 Ziekenuurtje 5.00—6.00 Harmoninmconcert door Ton Brandes 6.OO-6.30 Concert W J de Mie tiöm - phoon mej M Terwel piano 6.30—6.45 Gramofoonplaten 6fó — 7.30 Zangcursns J P Caro bas G V d ' Burg piano *'"> 2?''«*»-'--''< 7.30 Politieberichten - '- vf ¦ ïw ' '" 7.45 Gramofoonplaten 8.00 Prof dr J Waterlnfc'Het eénige kind en het nakomertje 8.30—10.45 Concert Chr Radio-orkest o 1 V G Stam met medew van P Caro bas en G v d Bui ^ orgel 10.00 Vaz Dias 10,45—11,30 Gramofoonplaten Dave!ri;try 155i.4 U "'^^'^^^' '' 9.35 Mörgenwijdilïit ' r'^'-Is '^^ PF ''.'' 10.05 LeSrig - '%» f^:^4|*?fefc " 11.20 Concert ¦ Rr'-fM^^B^m ^- praan Strijkkwartet *:;*'*'| f **"' 12.35 Cpncert ¦ •#•^¦-^ ••=--*'^>^- 1.20 Gmmofoonplaten ¦ ' 1.50 Uitzending voor Scholen 2.40 Dansmuziek ':¦'¦ ¦ -¦' 3.05 Concert A LuccheSi ^ 1®;'j;'"ï3 Cunningham piao 3.35 Orkestconcert 4.35 Kinderuurtje 5.35 Berichten 6.00 trio-concert 6.20 Lezing 6.45 Lezing 7.05 Piano-recital door R Agnew 7.30 Royal Cothmand Performance 8.20 Berichten ' -¦.« i^iW »^"' 8.35 Berichten ¦«^«* ' 8.40 Lezing 9.00 Vervolg Royal Command Perfor mance 10.05-11.20 Dansmuziek P a r ij s Radio-P ar j'si^rMS ¦ M 7.05 Gramofoonplaten 11.50 Gramofoonplaten 12.25 Gramofoonplaten 5.20 Gramofoonplaten 7.20 Concert Saxofoon-kwa ¦ vo cale solisten Declamatie L a n g o n b c r g 473 M 6,25 — 7,20 Graniofoohplaion 10.00—10,20 Giamofconplaten • '¦ 11,20 Gramofoonplaten 12.25—1,50 Orkestconcert en cello 4,20—5,20 Orkcstconcert • ¦ 7.20—9.00 Orkostconcert daarna cau serie on berichten en tot 10 ' Ti <¦ l-'-i concert ¦''\ 10.20—11,20 Dansmuziek ¦' i'MP'l •= i^toi;ï Kalutidborg 1153 M ll.SÖ — 1.20 Orkestconcei-t 2.50 — i.50 Orkestconcerl en ' iji ' '¦^- p^i ' 7.20—8.00 Concert Balalaika '*!* ^.*' f ca guitaar S.2Ü S.35 OrkPsk-oncert 83.5 — 8..'ji0 Hadio-tooneel 8,50—9,10 Orkestconcert 9,10 9,30 Radio-tüoneel ¦¦ '¦ 9.45 - 10.20 Concert Strijkkw&liêfo * ' B r u s s e 1 508,5 M en 338,2 M 508,5 M 4,20 Dansmuziek 5,05 Orkestconcert 5.50 Gi'amofoonplaten 7.20 Orkestconcert en zan 338.2 M 4,20 Orkestconce ^ 5,05 Orkestcoiicert 5,50 Gramofoonplaten 7.20 Populair concert 8,50 Dansmuziek Z e e s e n 1635 M 5.05 Tijdsein 5.50 Gymnastiek on gramofoonplaten 9.30—11.50 Lezingen 11.50—12.15 Gramofoonplaten 12.15—1.20 Berichten 1.20—2.10 Gramofoonplaten 2,10^3.50 Lezingen 3,50—4.50 Concert 4,50—7.50 Lezingen 7.50 Concert uit de Opera to Belgrado " 9.20 Berichten daarna tot 11.50 dans muziek - BADIO^ELFBOUW Fiima materialen tooi zelfbouw Variabele weerstanden Vervolg Voor regeling van de geluidssterkte volume-regelaar doet de gloeidraad Aveerstand nog dienst indien hij gescha keld wordt in den gloeidraadkring van de hoogfrequentlamp Ook ter vermindering of opheffing van de genereerneiging van het toestel gillen is hij op deze wijze aan te wen den terwijl het tevens een middel nrormt om de selectiviteit te regelen De gloeidraadweerstand heeft in den gloeidraadkring van de detectorlamp nog nut om de grootste gevoeligheid te verkrijgen Voor laagfrequent verster-kings - of eindlamp Is geen gloeidraad weerstand te gebruiken In het plaat apanningsapparaat behoeft dan slechts een gloeidraadweerstand van 6 of 8 Ohm gebruikt te worden indien de gloeispanning van de te gebruike.n rplaatstroomlamp lager is dan de gloei spanning van den gebruikten transfor mator In het toestel moeten zoo min moge lijk weerstanden gebruikt worden liefst geen een of één voor de hoogfrequent versterkingslamp Elke weerstand rengt een extra afstemknop mede en het is juist ons doel het aantal knop ipien tot een minimum terug te brengen De beste weerstanden zijn van bake • liet waarop het weerstanddraad stevig is bevestigd De glijveer moet zoodanig ibevestigd zijn dat een prima contact lot stand wordt gebracht De porcelei nen weerstanden met weerstandsdraad op rood fibre gelegd zijn niet aan te be velen De waarde voor het gebruik in radio-toestellen is 30 en 50 Ohm Een zeer practische weerstand is de T.g zekerheidsschakelaar Dit is een weerstand van ca 16 Ohm die gebruikt iwordt om de gloeispanning voor alle lamipen in het toestel te verminderen Hij is met een uitneembaren handle uit gevoerd zoodat men het toestel buiten ibedrijf kan zetten en onbevoegden het niet kunnen aanzetten zoolang de handle niet in den schakelaer staat Spoelhouders De spoelhouders kunnen we onderver deelen in drie soorten namelijk a spoelhouders voor montage op het frontpaneel h driedeelige inbouwspoelhouders c vaste inbouwspoelhouders De meest gebruikelijke zijn de spoel houders voor montage op het frontPia neel Het eenige merk dat op den duur goed voldoet is „ Waldorp " Deze con structie is zoodanig dat het contact steeds goed is ze zijn voorzien van handle's waardoor aanraking van de spoelen bij het instellen voorkomen wordt De uitbouwspoelhouder met _ schamiergewTicht is minder aan te Bfe velen tenzij men het scharniergewricht overbrugt met soepele snoertjes en sol deert aan ibeide zijden van het gewricht Om de vele voordeelen van verwissel bare spoelen te behouden en toch geen spoelen op het frontpaneel te hebben wordt de 3-deelige inbouwspoelhouder gebruikt Deze wordt achter het frontpaneel op de grondplank gemonteerd De buiten speelhouders zijn voorzien van een handle en knop De knopipen komen op het frontpaneel zoodat de spoelen vanaf het frontpaneel te bedienen zijn Het frontpaneel behoudt een keurig aanzien terwijl toch verwisselbare spoelen ge bruikt worden Dit type spoelhouder wordt in twee uitvoeringen gemaakt de goedkoopste Is die in blauwe doos Huth D.R.P Van veel solieder constructie is type 95 of 111 in grijze doos Beide uitvoeringen zijn echter bruik baar De vaste spoelhouder wordt ge bruikt in combinatie met den driedee ligen inbouwspoelhouder n.l voor de antennespoel Ook vindt deze toepassing in verschillende schema's met inge bouwde onverwisselbaro honigraatspoe len Vragen op radio-gebied worden voor onze lezers gratis beantwoord Radiostoringen in Frankiljk Bij de Reclitbank te Amiens is con klacht binnengekomen van een handel in radio apparaten waarvan de demon straties aan klanten gestoord werden door electi'o medische apparaten van zijn buurman den geneesheer S De Rechtbank heeft experts benoemd om na te gaan of de storingen inder daad veroorzaakt worden door deze ap paraten en om zoodanige middelen aan te peven dat de storingen worden op geheven zonder bet normale gebruik der electro medische apparaten te be ïnvloeden Cen crediet van 2 millioen gulden tooi t een nieuw station Het Engelsche Ministerie heeft een crediet verschaft van 2 millioen gulden teneinde een nieuwen zender te kun - nen bouwen in het Oosten van Enge - Nand De lol Tan de ladio-disiribuiie in ons ^ land Van de 4^.000 luisteraars die ons land telt zijn er 173.000 aangesloten bij een zoogenaamde „ Radio-distributie " Zii bezitten dus geen toestel doch zijn met hun luidspreker aangewezen op de stations die de distributie hen laat hooren Het is echter opmerkelijk dat het meer dan het derde deel van alle luisteraars is Radlopiogiamma ZONDAG 10 MEI Hilversum 298 M — 8.50—12.00 VARA 12.0O-5.O0 AVRO 5.00-6.00 VARA 6.00—8.00 VPRO 8.00-12.00 AVRO 8.50 Voetbalnieuws 8.55 S S Lantinga De groentetuin 9.25 Gramofoonplaten 9.35 Postduivenberichten 9.40 Voordracht door Martien Bever sluis 10.00 Concert VARA.-orkest o 1 v H de Groot 10.50 Heruitzending van Leipzig 11.15 Toespraak door G J Zwertbroek 11.30—12.00 Vervolg orkestconcert 12.01—12.30 L J Jordaan De teeken film 12,30—2.00 Concert AVRO.-octet o 1 v L Schmidt Boris Lensky viool 2.00—2.30 H Scholt spreekt over E Bergner 2.30—4.00 Concert Omroeporkest o 1 v N Treep met medew van G Weyn schenk sopraan 4.00 Dr C H Sluiter De duiteling wekkende afstanden van vreemdewereldstelsels 4.30—5.00 Vaz Dias en gramofoonplaten 5.01 Herdenking Moederdag door mej.Chr Staas 5.10 — G.OO Kinderuurtje 6.00 Prof R Casimir Nieuwe stroomin gen in de karakterkunde met medew van Piet Hartvelt en Kees Hartvelt viool 7.00 Wijdingsuurtje door dr J C Bleeker 8.00 Vaz Dias 8.15—8.20 Praatje door E de Jong over den AVRO.-vlaggendag 8.20—10.45 „ Samson et Dalila " opera van C Saint-Saëns Leiding A v Raalte Regie L Roberts In de pauze causerie door W Vogt 10.45—12.00 Gramofoonplaten Huizen 1875 M — 8.30 KRO 9.30 NCRV 12.00—5.00 KRO 5.O0 NCRV daarna KRO 8.30—9.30 Morgenwijding door pater lector J Dito O.P 9.30 Kerkdienst uit de Noorderkerk te Drachten 12.0O-1.30 Concert KRO.-sextet o 1 v P Lustenhouwer 1.30—2.00 Godsdienstonderrioht voor ouderen 2.00—2.30 Literair halfuurtje door mevr A v d Schriek 2.30—4.15 Concert KRO.-kwartet Pia no viool alt-viool en cellb 4.15—5.00 Ziekenlof 5.00 Kerkdienst uit Apeldoorn o 1 v ds - VV D Linthout 7.45—8.10 Pater-lector A ' Winkel O.P.:Het reclasseeringswerk 8.10^.15 '\' oetbaluitslagen * vls'«fe iv 8.15—10.40 Concert KRO.-ork^t,To.T.v Joh Gerritsen met medew van mej Davidson harp 9.00 ca Persberichten Vaz Dias 10.40—11.00 Epiloog door het klein koor o 1 V J Picckerv Daventry 1554,4 M 2.20 Kerk-cantafe no 6 van Bach 3.15 Kinderuurtje 3,35 Concert S Nelis sopraan Ka - 4.rS1oor rmmtm ^- 5.20 Bijbellezing ' ' ' 7.15 Kerkdienst 8.05 Lezing 8,10 Berichten J jjw ^ ^ 8.25 Concert Orkest E ' fct".!l';.;i alt A Sandler viool 9.50 Epiloog 10.00—10.20 The Silent Fellowsliip Parijs Radio-Paris 1725 M 7.05 Gramofoonplaten 11.50 Religieuse muziek 12,20 Gramofoonplaten 1.20 Gramofoonplaten 2.20 Concert Causerie 3.50 Gramofoonplaten 7.20 Radio-tooneel 8.50 Gramofoonplaten I a n g e n b e r g 473 M 0,20—7,20 Orkostconcert ' 7,20—7,50 Gramofoonplaten 8.2Ö — 9.20 Kath niorgenwijding 10.50—11.20 Bach-cantate Orkest koor solisten en orgel 12.20—1.50 Orkestconcert 3.50—5.20 Concei't Orkest en bariton 7,20 „ Der Kreischütz " Opera van C M von Weber daarna bericliten en lot 10.20 orkestconcert 10.20—11.20 Dansmuziek Kalundborg 1153 M 11,20—12,20 Orkostconcert 1.20—3.20 Concert Orkest en i • 3.20—3.50 Gramofoonplaten 3.50—4.20 Kinderuurtjo 7.35 — 7.5,'5 Duetten voor cello 7.55 — 8.40 Moederdag-programma \' oor lezing en zang 0.15—10.15 Concert Orkest en solisten 10.15 — 11.50 Dansmuziek Brussel 508.5 M en 338.2 M 508.5 M 4.20 Orkestconcert 5.05 Dansmuziek ' 5,50 Gramofoonplaten 7.20 Concert Strijkkwartet en iii:;'-.:i ' 8,35 Dansmuziek 338.2 M 4.20 Dansmuziek 5.20 Orkestconcert 5,50 Gramofoonplaten 7.20 Orkestconcert en zang 8,05 Causerie daarna vervolg jii-.ei-t Z e e s e n 1635 M 6.20 Orkestconcert 7,20—8,15 Lezingen 8.15 Morgenwijding 10.50 Bach-cantate 11.20-12 ^ Herdenking 12.35 Concert 2.20 Solistenconcert 3.20 Orkestconcert 5.00 Oratorium van Fr Liszt Orkest koor solisten 7,50 Blaasconcert 30 Berichten daarna tot 11.50 dans - muriek SPORT VOETBAL K.N,V3..WEDSTBUDEN Vooibesehonwlng De kampioenswedstrijden worden eindelijk weer voortgezet Na een rust periode van eenige weken staan voor morgen twee vvedstrijden op het pro gramma Feijenoord is d « ga«tvrouwe van Ajax De Ajacleden wonnen hun eersten wedstrijd van een gehavend p!S.V Of ie er morgen in ïullen slagen om zich op vreemd terrein Feijenoord van het lijf te houden staat echter nog te bezien Ongetwijfeld ontloopen beide clubs elkaar niet veel In kracht noodat van den uitslag weinig of niets gezegd kan worden P.S.V ontvangt Velocitas De Eind hovenaren begonnen met een neder laag doch zij lullen hun huid stellig duur verkoopen Wanneer Philips vol ledig uitkomt blijven d « puntje » in Eindhoven In de eerste klasse van afdeeling II zal het nu toch tusschen Blauw-Wit en E.D.O tot een beslissing komen Mocht de strijd wéér in een gelijk spel eindi gen dan lal E.D.O het kind van de rekening zijn omdat uitgemaakt is dat dan het doelgemiddelde zal beslissen en dat is van Blauw-'Wit iets beter dan van E.D.O De strijd wordt op het Alc maria Victrix terrein gespeeld In afdeeling I wordt verder gespeeld de returnmatch West-Frisia contra D W.S In Amsterdam verloren de Enk huizenaren onfortuinlijk met 3—^2 De West-Frisianen zullen dus wel alles op haren en snaren zetten om ditmaal ze gevierend uit den strijd te komen We geven de thuisclub dan ook de beste kansen In de derde klasse promotiecompeti tie speelt H.V.C tegen de Volewijckers Vermoedelijk zullen de Amersfoorters de Volewijckers wel baas kunnen In de 4e klasse promotiecompetitie is de return Elinkwijk—Voorwaarts ultge steld Men zal dus nog een weekje ge duld moeten oefenen Tenslotte zullen Go-Ahead en P.E.C een beslissingswedstrijd spelen om uit gemaakt te hebben wie van deze clubs de eerepalm toekomt De wedstrijd wordt op het Heracles-veld te Almelo gespeeld Voor de overige ontmoetingen verwij zen we naar het reeds gepubliceerde programma KORFBAL N.K.B..WEDSTBWDEN Hat progianuua tooi Zondag West I Z H Leiden Vitesse — Ons Eibernest den Haag H.K.V.—het Zui den Delft D.K.C.—Vêlox ' III \ Utrecht Samos 2 — Kwiek Kampioenschappen Oost I Enschedé Naas—Onder Ons Promotie-Degradatie West II A Am sterdam.Hercuies 2 — Baerne B Amersfoort Amersfoort—Volhar ding Zilveren Korf N II Koog a.d Zaan Koog Zaandijk—Eendracht Amster dam Hercules—Westerkwartier Z II Leiden Vitesse — II.S.V Rotter dam het Zuiden—Rozenburg Korfbalrevue " Overzicht De wedstrijd Vitesse — Ons Eibernest moest worden overgespeeld daar in het Leidsche twaalftal spelers geplaatst waren die iets te laat als lid opgegeven waren Dezulke worden ongerechtigde spelers genoemd Het kostte Vitesse twee verliespunten die gelukkig even min als die van Olympia noodlottig ge worden zijn Volgens ons uitslagen lijstje is deze wedstrijd reeds overge speeld Mogelijk dat we ons vergist hebben Vitesse kan o.i gemakkelijk winnen Echter is het niet onmogelijk dat ze een zwak twaalftal zenden om dat ze twee wedstrijden moeten spelen en het er toch niet.s meer op aan komt voor geon van beide partijen Het Zui den verkeert in een soortgelijk geval Hier komt het er echter terdege op aan dat ze volledig tegen de Hagenaars op trekken omdat het kampioenschap an ders wel eons de neus voorbij zou kun nen gaan Gelijk spel is reeds voldoende om als nummer één te eindigen Toch zijn verrassingen niet uitgesloten D.K C en Velox ontloopen elkaar niet veel Het is dan ook moeilijk een voorspel Ifling te doen die uit komt Ook in Utrecht zien we nog een com « f petitiewetlstrijd Samos 2 speelt den iaatsten wed.strijd tegen Kwiek Gelet op het resultaat van vorigen Zondag meoncn we hier ook nog te kunnen ho pen op een overwinning van onze stad genoülcn In het verre Ooslen Enschedé ver liest Onder Ons ' uit Oo.sterbeek met iets grooter verschil dan thuis Hiermee woi-dt Naas kampioen van het Oosten D.D.V zou moeten spelen tegen num mer één van IIB De beslissende wed strijd hebben we de vorige week niet onder de uitslagen kunnen vinden zoo dat we waarschijnlijk nog een week moeten wacliten Hercules 2 is een goed eind op weg naar de tweede klasse In Baarn speel den ze gelijk nu ze thuis zijn lijkt ons een nederlaag van Baerne het meest waarschijnlijk Hiermede zouden de Heracliden uit drie wedstrijden vijf punten behaald hebben waardoor ze een grooten voorsprong op de anderen hebben Amersfoort ontvangt Volhar ding en moet evenals tegen Oto de meerderheid van de tegenpartij erken nen Verder staan vele wedstrijden ora den Zilveren Korf en don Zilveren Nieuws bal op het programma \' oor den Bal spelen ploegen die uit verre regionen komen We kunnen over de sterkte niet • loordeelen en.bovendien hebben jve daar geen interesse voor De Zilveren Kort echter geeft dikwijls aardige wedstrij den om een vergelijking te maken tus schen eerste en tweede klasse-ploegen waartusschen in den regel al heel wei nig krachtsverschil is Eendracht uit IIB neemt de tweede of derde plaats in op de ranglijst door nederlaag in een van de laatste wedstrijden Aan de Zaan kunnen ze hun krachten laten zien en het zou ons niet verwonderen indien de Zaankanters in eigen huls te kort scho ten Een gelijk spel van Eendracht is reed » voldoende om da Amsterdammers in de volgende ronde te brengen Een normale wedstrijd is de ontmoeting tus schen Hercules en Westerkwartier waarin de bewaners van het van Beu ningenplein zich opwerken tot de der de ronde Vervolgens moet ook nog ge speeld worden D.T.V S—Bilthoven die niet op het programma dat de vorige week bekend gemaakt is voorkomt We achten het niet uitgesloten dat deze in gelascht is Bilthoven heeft hierin de beste kansen Ook D.D.V — D.T.V moet nog gespeeld worden waarin de tweede vijf het meeste succes zal hebben In Zuid-Holland ontvangt Vitesse het Haagsche H.S.V Daar van den eveneens Op Zondag vastgestelden competitie wedstrijd tegen het Eibernest niets af hangt vermoeden we een sterke ploeg tegen II.S.V waardoor de Hagenaars juist op het kantje af verslagen worden Voor het Zuiden hangt meer af van den uitslag van den competitiewedstrijd zoodat Rozenburg een gemakkelijker taak krijgt dan anders en in de derde ronde komt Het G.EJÜ.B.-programma bevat een degradatiewedstrijd van de Tovers 2 die zich intusschen teruggetrokken hebben en van R.C.U tegen de Hinde POST EN TELEGRAFIE Hypennodeine gedacihtenwisseUng Het hoofdlbestuiur der poeterijien en telegirafie deelt mede DezreiT da-geo deed eidh toet geviaa voor dat ofver een aan te Ibrengien scih,alk)e ling in een telefoon-installatie in Indië het oordeel van de Ericssonfabrieken te Stocikiholm dngeiwionnien moest wor den Toit ddt doel werd het toetreffende © cto'ema in driie giedeelten als beelditele giram naiar Nederland avergesedmd en bij aaji'komst laldaar onmdddeaiijfe per vJiiegipoist ¦ van Amsterdaan maar Stock Ibolim ovei^elbra ciht De ikwestie ikon daardoor onrndddielliilk worden ondei - soohit en tot groobe voldoening van de betpoktenien was binnen 2i4 Uiur het te leigraflscbi antwoord ivla jHollandradiio op aijai bestemnntng De directie der fii'mia Ericsson te Sbodaholim vond Ihierin laanleddtog ibij den telegraafidienst daiar te lande na te vragen af het mogieWjik zioiu izijn een der igeMjIk'e beeldtelegraifde tem beihoev « vian de Ziweedsöhe indiustrie ooik in Stocik bolm in te ivoeren Boivenidien ontivdinig dia Nederlandiscihe itelegiraafdienst de verzeikerdng dat Ibd ] toeikomiaitige igele iglenlbed«n gaaime " van diit biultengiewoon snelle oom^miunicatiemdddel igwhrnidik nal wordien gieimiaalct School - en Kerknieuws De beteekenis der 5 De Vereeniglng van Directeuren vanHoogere Burgerscholen met 5-j c inalge.meene ledenvergadering bijeen teAmsterdam heeft een motie aangeno - men waarin ze gelet op het feit dat door de nieuwe beteekenis van de 5 op toclatings - en eind-e.xamen in de becijfering op de schoolrapporten een chaotische toe stand is ontstaan gelet op de verklaring van den Mi nister aan haar voorzitter gedaan op de audiëntie van 23 Februari jl dat hij de weder-invoering van de 5 in haar oudo beteekenis bij toelatings - of eind examen moeilijk bevorderen kan gelot op de verklai-ing van den Mi nister bij do behandeling der onderwijs begrooting voor 1930 dat de.invoering van de nieu\^e beteekenis der 5 nfet ten doel heeft gehad de eischen te verzwa ren als haar oordeel uitspreekt dat het gewcnscht is de 5 in haarnieuwe beteekenis alge,moen ook op deschoolrapporten in te voeren zonder datdit een verzwaring van de eischen ten gevolge mag hebben dat dus en dit geldt zoowel voorrapport als voor toelatings - en eind examencijfers a zij die gewoon zijn meer „ oen cij fer te geven " dan „ in een cijfer hun oor deel uit te drukken " goed zullen doen,willen zij althans met hun vijven geenonschuldige slachtoffers maken eersthun oordcel in woorden te formuleerenon daarna in oen cijfer uit te drukken b de 6 voorlaan ook gegeven zal moe ten worden voor prestaties die nietmoer dan net voldoende geacht worden c do nieuwe 5 moet gegeven wordenvoor Firestatics die zonder bepaald on voldoende te zijn toch onder do net vol doende maat blijven dus in die geval len b.v waaa-in de oude 5 uit afrondingnaar boven van een ruimte 4 ontstond dat een mogelijke verschuivingvan zessen of izevens naar boven als ge volg van de verschuiving van een aan tal vijven naar zessen geen bezwaar ge acht mag worden mits een evenzeer on noodig geachte verlichting in deeischen die het gevolg van deze ver schuiving zou kunnen zijn voorkomenwordt door b.v bij de bevordering vaneen hoogere cijfernorm uit te gaan inovereenstemming met de verhoogingvan de cijfernorm voor automatischslagen bij het eind-examen vgl hotnieuwe artikel 16 lid 2 met hot oudelid 3 en 4 dat de invoering van de op dezejwÜzMqegeji)este_nieuw9_^5 g eenerle Lon - ^ fS*;ae • 1 gunstige ja oelfs goede gevolgen kan \ heibben b.v.i | a dat zij aanleiding kan gflven tot nieuwe toeizinning bl de toekenning van ' een cijfer i > dat prestaties die bijna voldoende ^ zijn niet mieer als net voldoende beclj - ferd worden > Ver van Directeuren van H B ScholeiS De Vereeniglng van Directeuren vanH B Scholen met ö-jarigen cnrsus nam ' in haar jaarvergadering nog de volgen de motie aan • ' De Vereeniglng enz acht het ge ¦ w^nscht " '• ¦' i ' 1 dat de door den Minister bij schrijven van 12 September 1930 toegestane ver eenvoudiging in de spelling van het No derlandsch bij het onderwijs op de H.B S algemeen toegepast wordt dat zij ook bij het toelatingsonderzoek ' tot de H.B.S geoorloofd zal zljnj dat de H.B.S haar algeimèene toefpas - \ sing ' bij het toelatingsonderzoek Ibevor ' dert ' '~ Geref Kerk ' Beroepen te Strijenj ds F Dressel huys te Oldeboorn __ ï _ Chr Geref Kerk Beroepen te Den Helder ds K G.'van Smeden te Haarlem-Noord — O—t Kerk en oorlog in Amerika Een enqoiête in aake het oorloigsvrauagstuik onidieir d « 53000 prediiikanten in Ame rika Op initiaüeit vaji S Paribea Cadman HJaairy Emieison Fosddcik Daniel A Po-j ling W Riuseell Bowde Jobn Nieivlii Stavyre Ralplh W Socfemam Eedmlhold _ Niebiuüw Kiriby Page iSiheiiwood Eddy ' en William P Merrill is aan 63.000 Ame ¦ ritoaianacihe predikanten een vnag-enliljst geaondem waarin huai meenilng weffd \ gevraagd over iheit oorlogsivraagstute en ' ihiun peraoonl'ljike Ihouiding IQSÏZ antwoordien werdien omtreainigen ^ 1BX(76 oif 68 pet Bteldien rvoop dat die ikerleen oouden weigenen een toekom - sitigen oorlog te sanictlonineeren of t » sitenmen 10.427 of 54 pet verlklaarden heteelfde © n verldaarden geen oorlogs dienist te sullen doen 9316 oif 4 pet maaifcten dn ihiun ' beisiMissing vooiibeihoaid afïtiaingiende ' vian do wraag of de toe ikomjstige oorloig „ ajanvallend " ol „ wieir dedigend " aoiu eiijin 8700 of 45 pet venklaarden in oorlog» tijd te tounnien dierten als legorpredl Ikant in actieiven dienst 15.4i99 of 80 pot ivesr'kiBjarden Bich rvoor Ibetperiking der bewaipemdng al zou Aanierdfea daarin ver - ' der gaan dan anidiene naties 2.574 oi 13 ' ipot siprakien Eich nog uiit voor ' mdUtadre afriohing op scholera en lumversdteitena 1S.017 oi 62 ipct bepleitten ivreedzame middelen ter bescïherming van Ameiri ' ikR'anisiohe burgiers in andere landen dn plaata van de politiek van gieiwaipeiid'e ' dnitervenitde 12.709 oif 66 pict wanen voor ommdddelMjik'e toetre'diing wan lAmieirdika ' tot den Volkienlbond IDe tegenstand tegen het oorlogstelsel ' bleek onder dia tSieologische ertudanitew sterker dan onder de jpredükanten 8i70 Oil 79 pet van de 1101 tbieiologisöhie s*u< denten di>e antiwoorddsn mieendieni dat de kei ik iedenen © tenn moest weigiemen aan © en itoeOsomstdigen oorlog 79S of 72 pct Beiden ook Eelve nieit te zmMen vedhteo 301 of 27 pct izieiden ala legier.j piredikiant dn oorlogstijd te ikuoiien ddfr -' non 9 RECHTSZAKEN Motorrijwiel weggenomen Een tweetal Amslterdammers G B « OJ F B zwierven in dien avond van 28 Nov j.l in Haarlem rond..lm de Papa ^ yerstraat zagen zij een onbeheerdstaand motorrijwiel Het tweetal nam.?de motorfiets mede docli zij werden bSJde Amsterdamsche poort aangehjoudett Zij gaven voor dat zij het voertuig nsiaaj 5 het politiebtu-eau hadden willen bnem?gen De rechtbank te Haarlem verooj^'jdeelde,hen resp tot 8 maanden met ait'5trek vün voorarrest en 6 maanden « rneit,aftrek In Iwoger beroep verootPdeeM ©- het gereditshof m Amcterdam G..B ixAj anderhalf jaar gevangeinisstraf en J F<;B tot één jaar en drie maanden D © pra'.cureur generaal had resp 1 - jaar en Iv maanden geëischt i % Dienstweigering De Krijgsraad te ' s IlertogenhiosclVheeft de diienstplichtig © kamonniera M ^ A 19 jaar,'uit Alkmaar en C 8 20 jaar uit Amsterdam wegens dienstw^jgering veroordeeld tot 10 maanden g«\vangenisstrat met ontslag uit dei?dienst *' — < j _ Fantaseerende propagandiste ^ Een 35-jai'ige propagandiste van hiéit ' jeugd weekblad „ Jong Nederland " •$!¦ Amsterdam had om abonnemenlten a^J te sluiten vei-teld dat een gedeelte der abonnementsgelden zon worden 8 ^ bi uikt om zwaldcekindeireh naar buiten te zenden De directie had kennis gekusj gen van het verhaal en de juffrouw oaii middellijk ontslagein bij de laatste aii rekening eiscte dé directie al het doorj haar ontvangen geld terug terwijl zfl ^' salaris en provisie wilde afhouden \ De rechtbank veroordeelde haar op 11 December wegens oplichting tot een;maand gevangetnisstraf / In hooger beroep eisohte de proeu reur-generaal w^ens oplichtng en ver duistering twee maanden ge-vangenis -' straf liet gerechtshof veroordeelde haar thans wegens oplichtimg tot 8 dagei voorwaai-delijke gevaaigenisst ^^ jaet ^ en proeftijd yam één jaar •^-^ ir^''T " 
UTBECHTSCH MIEUWSBLflD Wo 8 Zatertfag 9 Mei 193f - DERDE BL AP ten ZONDAGS EN AVONDDIENST APOTHEKEN Van 9 Mei ' s avonds 8 imh ' tot IQ Mei " s avonds 8 uur wordt de ^ ndags - en avonddienst waargeaomen door de apotheken MEKEU Nieuwe Gracht 203 < 01:rt Goedestraat hoek Zandhof - schestraat 108 Fa RAUWERDA Noorderstrae * It VAN SPANJE Steenweg 44 SI.IS Nachtegaalstraat 67 GOUDEN HERT Amsterdamsche Straatweg 41 BINNENLAND TWEEDE KAMER Bij do voortgezette behandelioig van lièt nieuwe ontwerp tot wijziging van de Dranliwet bestrijdt de heer Oud ook iet amendement Kortenhorst Er zijn juridische bezwaren tegen Men kan een café liobben met vestibule waaraan zoowel de,tapperij en de slijterij gren zen Dit ZOU ' voldoen aan de redactie van den heer Kortenhorst terwijl de bedoeling juist is dat die lokalen ge boel gescheiden zijn en aileen van den openbaren weg af toegankelijk Daarbij eou men ook in zeer kleine gemeenten moeten gaan splitsen l>o heer Van den Bergh zou wen schen dat het woord „ localiteit " in de wet wordt veranderd in vertrek Hij wil ook een definitie van alcoholvrijen drank Zooals het nu staat vallen limo nades met minder dan I pet alcohol on der zwak aJcohoUschen drank De heer S m e e n k ie dankbaar voof de handhaving van de verplichte spiit '- ing van de verkoopvergunningen in tapperijen en slijterijen Ministar Verschuur neemt het f-mendement-Boon inzake de tempera tuur over Het begrip „ localiteit " be staat sinds 1881 Spr acht het beter bot woord localiteit te behouden Een bezwaar tegen het amendement Kor-teiihorst is dat men in een groot aan tal plaatsen die onder 5000 inwoners do splitsingen niet kent Spr sluit zich aan bij veel wat ter verdediging van het i-o>geeringsv<)orstel is gezegd Wat be treft de defintie van „ sterke drank " heeft de regeering gemeend dat de rechtspraak hier een richtsnoer heeft moeten zijn Spr vreest dat het amen domenl-v d.Heide het publiek op een dwaalspoor zal brengen Het is toch jok niet juist om zwakke dranken sterk ie noemen De verloven A zouden door dit amendement een groot deel van hun waarde verliezen De heer Kortenhorst repliceert en dringt aan op aanhouding van art 1 en nader overleg met de commissie van voorbereiding Do Beer v d Heide repJiceert en ii'okt zijn amendement is De Minister dupliceert en hand iiaaft zijn bezwaren tegen het amende TOent Kortenhorst De heer Kortenhbrst trekt zijn ' amendement in Artikel 1 wordt aangenomen j h st ijevenals artikel 2 Op art 3 verdedigt de heer V a n H e 1 lenberg Hubar een amende ment om te doen vervallen het voor schrift dat bij het verzoek om een ver gunning moet worden gevoegd het be wijs dat de verzoeker de beschikking zal krijgen over de localiteiten wanneer hem de vergunning zal zijn verleend Dit bewijs te leveren aijkt spr practisch een onmogelijkheid omdat men niet • weet wanneer men de vergunning zal Itrijgen Dat kan over 25 jaar zijn De heer Boon heeft eveneene een amendement ingediend van deze strek king dat hij intrekt ten gunste van het am.-v Hellenberg Hubar De heer Oud zou het zeer betreuren als dit amendement werd Eiangenomen De fameuze lijst van aanvragers heeft in de praktijk een geheel andere be teekenis gekregen dan daaraan door den wetgever was toegekend De bedoe ling was daarop te plaatsen menschen die de beschikking hadden over een lo taliteit menschen die een verlof had den en dat wenschten om te zetten in een vergunning De lijst is echter ge worden een lijst waarop ook nog wel een enkele serieuze candidaat voor komt maar die geheel in de verdruk king komt tusschen de z.g verguu nings-lijfrentetrekkers Het amende ment wil deze praktyk handhaven Natuurlijk zal men bij aanneming van het regeeringsvoorstel trachten een schijncontract aan te gaan Maar daartegen hebben B en W een wapen in de hand omdat zij een vergunning kunnen weigeren als de aanvragen niet inderdaad de beschikking heeft over de localiteit • waarvoor de vergunning wordt aangevraagd Spr geeft den Minister in overweging bij de overgangsbepalingen een zuive ring van de bestaande lijst toe te passen in dien zin dat de nieuwe bepaling ook voor de bestaande lijst zal gelden De Minister sluit zich nagenoeg geheel aan bij den heer Oud Aanvanke lijk voelt spr zelfs veel voor hetgeen deze afgevaardigde hem in overweging gaf en hij zal dit denkbeeld gaarne on derzoeken De heer v Hellenberg Hubar repliceert Hij is uitgegaan van de be staande lijst en niet van de gezuiverde lijst omdat de wet de bestaande lijst handhaaft De heer Boon repliceert De heer Van Vuuren bestrijdt eveneens het amendement en wijst erop dat in het artikel na aanneming van dit amendement wel zou blijven staan de verplichting om op te geven de op pervlakte der localiteit Het artikel gaat uit van de veronderstelling dat de aan vrager zelf van de vergunning gebruik zal''inakea —- De Minister dupliceert De heer Van Hellenberg Hu bar handhaaft zijn amendement De heer B e u m e r meent dat het artikel zou moeten worden aangehou den in afwachting van de In uitzicht ge stelde overgangsbepaling Nu de heer v Hellenberg Hubar echter zijn amende ment dat op de bestaande wet steunt handhaaft zal dat z.i moeten worden aangenomen De heer Snoeck Henkemans ontraadt de aanneming van het am.-v Hellenberg Hubar De heer Oud bestrijdt den heer Beumer en betoogt dat de heer v Hel lenberg Hubar als hij waarheid wü ronduit moet komen met een amende ment om te schrappen den eisch dat er een localiteit moet zijn Dan kon ieder die zich aanmeldt op de lijst worden geplaatst De schijn wordt gehandhaafd door het am.-v Hellenberg Hubar niet door zijn bestrijders Ook de heer S m e e n k bestrijdt het amendement De heer B e u m e r heeft den indruk dat juist de heer v Hellenberg Hubar de lijst wil verbeteren door geen ver plichting op te leggen die men toch niet na kan komen in vele gevallen Het amendement-v Hellenberg Hu bar wordt verworpen met 41 tegen 14 stemmen Het artikel wordt aangenomen z.h.st Op art 4 verdedigt de heer v d Heide een amendement om verkoop van sterken drank zonder vergunning in militaire legerplaatsen en localitei ten onderworpen aan het militair ge zag niet toe te staan Spr betoogt dat de militairen in legerplaatsen e.d niet in de gelegenheid moeten zijn daar ster ken drank te krijgen De heer Boon acht het Juist heter dat het gebruik van sterken drank ge schiedt onder het toezicht van de mili taire overheid dan dat men de militai ren zal dwingen elders sterken drank te gebruiken Hij trekt zijn eigen amen dement strekkende om verkoop in ge noemde lokaliteiten alleen aan militai ren te doen geschieden in De heer v Dijk bestrijdt eveneens het amendement v d Heide en wijst er op dat in de onderofficierscantines een soort plaatselijke keuze is ingevoerd waardoor d « menschen zelf kunnen be palen of er sterke drank zal worden ge schonken De heer Schaper merkt op dat het amendement het verstrekken van ster ken drank zonder vergunning in de mi litaire localiteiten wil verbieden maar uit dé toelichting hl^kt ' dathet de be doeling is de cantines droog te leggen Dat klopt niet het amendement be reikt niet wat daarmee bedoeld is Ove rigens bestrijdt spr het amendement Ook hij acht het beter dat de militai ren in de cantines weinig drinken dan veel daarbuiten De heer S m e e n k betoogt dat in theorie de heer Schaper gelijk heeft maar dat in de praktijk het amende ment volkomen bereikt wat daarmee bedoeld wordt omdat het niet denkbaar is dat een overheidsinstelling zich op de lijst van vergunningaanvragers laat plaatsen De Minister betoogt dat de can tine niet behoort tot het „ openbare erf " Wij moeten ons voorts wel beden ken eer wij een bestaande instelling als deze aantasten en een zoo onbetee kenend onderdeel met een zoo groot ka non gaan bewerken De heer v d Heide merkt op dat als de heer Schaper de Drankwet kende hij zou weten dat een Rijksgebouw geen vergunning kan krijgen en dat als de uitzondering voor de militaire localiteiten vervalt een vergunning voor cantines uitgesloten is De heer v D ij k repliceert De Minister brengt op raad van den heer Beumer een redactie-wijziging aan in het eerste lid van dit artikel De vergadering wordt verdaagd tot Dinsdagmiddag 1 uur GEMENGD NIEUWS Een oude man overvallen De 71-jarige landbouwer P Heijmans te Niederweert werd des nachts naJïij zijn woning overvallen door een twee tal met knuppels gewapende mannen en deerlijk nüshandeld Op het hulpgestihreeuw van H na men de aanrandens de vlucht Het slachtoffer is op laat van den genees heer oiaar het ziekenhuis te Roermond overgebraciht In verband met deze aanranding zijn door de politie te Nederweert gearres teerd de beide gebroeders K te Neder weert die door ' t slachtoffer zijn her kend Inbraak Gisternaoht is ingebroken in die pastorie in de buurtschap De Kwakel gemeente Uithoorn Met be hulp van een ladder en na openschoii ving van een raam zijn de dieven op de eerste verdieping de slaapkamer van den pastoor bimnengekomen en heb ben daar een bedrag aan geld ont vreemd Vermoedelijk zijn de dieven ge stoord want aan den voet van de lad der werd een kussen em eenig geld ge vonden ¦ « I - Carbid ga sketel gespron gen Te Hendrik-Ido-Ambacht was de 57-jarig6 M Rijtmeeeter op het terrein van de slooperij „ Holland " een carbid gasketel aan het reinigen Met een he vigeji knal sprong de ketel uit elkaax e o R liej vreeselijke verwondingen op en is na voorloopige behandeling op het terrein naar ihet ziekenhuis tie Dord recht ven'oerd De instorting te Rensel Nader verneemt „ de Tijd " betreffende oen instorting van een schoolgebouw te Rensel dat deze instorting slechts van geringen omvang was Een gedeelte van een zijmuur die toch zou worden afge broken is ingestort Ook al waren er kinderen in de school geweest dan had den dezen toch geen letsel bekomen daar de instorting gebeurde op een plaats waar de schoolkinderen nooit komen Verijdelde inbraak Gister nacht hebben eenige inbrekers zich door indrukking van een tuimelraam toegang trachten te verschaffen in de spaarbank te Maastricht welke onder gebracht is in het stadhuis Op de komst van een surveilleerenden agent sloegen de indringers ijlings op de vlucht Het was niet mogelijk hen te achterhalen en te arresteeren Er wordt niets vermist Plotselinge dood in een auto Terwijl hl ] achter het stuur van zijn auto zat is notaris J Alberts te Haaksbergen plotseling overleden Zijn vrouw die naast hem zat wist nog bijtijds te remmen Ontslagen Bij de N V Boeke's scheepswerven en machinefabrieken te Eolnes zijn weer zestig werklieden ont slagen wegens gebrek aan werk Naar aanleiding van het besluit om het bedrijf wegens de slechte uitkom sten in verband met de crisis met zoo weinig en goedkoop mogelijke krachten voort te zetten zijn alle bij de Kon Pla teelbakkerij „ Zuid Holland " te Gouda nog in dienst zijnde gehuwde schilders en de schilders boven 21 jaar tegen a.s Maandag ontslagen Ook in den laat sten tijd hebben verschillende ontsla gen plaats gehad De moord op het RokSn te Am,sterdaim Mien sahrijft udt Am sterdam aan d « N.'R Ot In de bladein heefi een oiproeipinig ge staan van den oommiasaris Tan politie ¦ vn-n bet biireau Singiel waarin é^ze den igieon die op den naimdddag van den dag van den moord aan foet Roikin aich bij den tandarts De Muncik vervoegd heeft en gieisp(Poik.en iheeitt met de assis tenilè veiizoeifct ' eioh Klj hem te melden tot.hiet.gievén ' vian inidcOufiingiein Deae op roeping feeeift gevolg geihad de bewuate persoon heeft eidh toij den ooinimiissaris gemaild maair toet ia onimiddellijik geWe kien dat ihtj met d » zaaik niets uitstaan-1 de im,d Hij had ddh door den taadarte willen laten ibehanidelen en toen hij ivan de assistente viemnam dat de tandarts er niet vnaa tuaeft hij gieziegd dat ihij den volgenden dag teruig eou fcomeru j Den volgemdien odhtend las hij daarop ' w»t er in het ihuis waa voorgevallen en dat jiustitle en politie er aan het wenk waren haj heeft ihet niummier van den tandarts opgelbeild • maair geen gehoor gietoregen ^ n ihad d^arma besloten aiin heaoeik uit te stelten O'verigens kon dezie pensooin qp woükom/en tovrediigen die wajiaa eajn aliibi bewaJBen aoodat hij bij het verdere onderaoek is oidtgeisoha kield ' De heedhrijivlng met foto van den ha mer heeft tem gevolge gehad dat de herikamst ervan is ¦ vost te stellen ge weest Een handeLareiziiger te ' s Herto genibosch heeM mieegedeeld dat de fir ma P L Sahmidt te ElbeTfeld die in 1929 gelaqaiideend is haar hajmera ooik hier te lande heeift ingeivoerd Wat het dolikmes betreft de daarvan geigeven beischrijving heeft geleid tot de on/tdielokiing van den winkel waarin het giek'Ooht is Het ie de winkel in eiport artikelein van de firma Pimienitel Utreohtschestraat 101 die nog wee der gelijike wimkeis in de stad beett maar aan eenige merkteekena met potlood op de scheed » aangebraoht heeft die winkelier in de UtreohteDhestraat kun nen zien dat heit meö uit deao zaaJc af komstig is Hij deelde mee dat het een artiikel is dat vooral in deizien tijd waar in het kampeeren weer begint giif van de hond gaat in den looip van de laat ste weiken zijm er wel 80 van dergelijke messien verkocht De winkelier toon nieit de minste aan wijziing geiven omilrent den peirsoon aaji wien ihij het beiwiuete mes waarmede de moord is gepleegd verikociht heeft De comimisearis van politie van het bureau Singiel ve^rzioelkit thans dengeme of degenen die in de laatste week in den wi.nikel zijn geweest toen iemand een dengielijik mes koch't zich bij hem te venvoegen Het verdere ondeirzoak heeft eir toe ge leid dat de politie de hypoithese dat de moord uit wraak zou zijin gepleegd vrijwel beeft latein \' airen Er ia name lijik iets aan het lioht gekomien bij het booren van getuigen die met den ver slagene in aanraking kwamen waaruit naigienoeg met Bökenheid blijkt dat roof het motief van de wandaad is geweest Wel iö op het lijlk vaji v d Velde in diens bonstzak eeh portefeuille mei f 360 aan banfcpapier gevonden m.aar vermist worden een oiude geldheurs weLke hij altijd gewoonlijik vrij ' goed ge vuld met zilver en kleingeld in een aijner broekaaiktoen bij iSiah droeg en een klein tamelijlk vuil awart notitie boekje waairin hij aanteekeningen pleegde te makien die betrekking had den op door hiem verstrekte voorschot ten Vooml het laatat-o acht de politie vaa ibelang omdat aohteraif Ja gieiblékien lich dat van der Velde bij wien haast ieder met wien hij in aanraking kwam in het krijt sitond toch wel « i ^ lastig kon zijm als de betaling van rente en afloesing niet vlot genoeg ging en biJEOnder laaig was de rente welke hij berekende ook niet hij keeik aijn ' mensahen erop aan en vorderde van sommige kilanten 6 cent van andieren 10 cent per week en per gulden De man die ons beischreiven wordt als een eemizelvilge zonderling met wien di6 ottiigang niet te gemiakikelijk was en die bovendien het tegendeel van pro per was op zijn lichaam en Meeding dit waren de redenen wiaarom trijn vroiuw needs sinds japen gescheiden " van hem woonde hoewel de betpekteingen tusecthen de echteliedeai niet vijianddg waren had juist de laatste dagen nog al gepiekerd over een voor aljn doen aanzienlijik bedrag dat Mj had geleend aan iemand die woonachtig ia tn de buurt van de Ceinteurtoaan van wien tol ] scheen te vreeaen dat het een slech te betaler zou blijiken Dit is gebleken uit de miededeelingen vain personeni die kort vóór den moord met hem in aanrafcing zijn geweest Wie dezie söhuldenaair ie weet de politie echter nog niet zij hoopt dat naar aan leiding van de hier vermelde omstan digheden liaar nadere inliohtingen om trent een en ander izuUen bereikien Het lijk haar niet onwaairschünlijik dai naam en adres van den moordenaar die dan vooral of mede tsijn daad zou heblben bedreivien om van een lastigen söhiuldeisdher al te zijn vooitaviaimen in het verdwenen zaiklboekje De eiveneens verdwenen geldOJeuTs was zeer oud en versleten van oor sipronilaelijk vermoedelifk bwiin doah door het langdurige g&bruiik awart ge worden leer met een metalen beugel en twee knipsluitingen Hem die Iemand kort na den moord met een dergelijike beurs gieizien heeft wordt verizociht izicih aan het bureau Singel te melden Nog heeft de commissaris wan politie meegisdeeld dat hampers van het faibri kaat aJa waarmee het masdrijif gepleeiad is in veel winkels en ook op de week markten verkocht zijn Vandaag heeft de begrafenis van het elocihitofifeir plaats gehad Betalingen gestaalkt De fir -' ma G G van d«r Wal kaasesaporteurs te Leeuiwarden heeft — naAr het Hibid meldt — gisteren haar betalingen ge sitaflkit temgevo'lge van wanlbetaling waa wie ihaa er afnemers j On g ew.a 1 op e e % h o 11 er..*ï>aradieir dagmiddag te ongeveer één uur heeft zich — naax uiit Den Helder wordt ge meld — een « msitig ongeval voorgèdadens hetj auto-ongevial met doodeiyken afloop op 19 April te ongeveer 10.15 uur namid dag op den Rotterdamscheweg onder de gemeente Zwijndrecht de Inzitten den van een luxe-«uto afkomstig uit Noord-Brabant een oogenblik bij dsn verongelukten auto zich hebben opge houden en daarna zijn gereden tn de richting Dordrechf Moerdijk Het is van belang dat zij zich bekend maken aan genoemden burgemeester ten einde inlichtingen te verstrekken Voorts bleek dat de laatste van de vier auto'Sj die te ongeveer 10,12 uur van de pont in de richting naar Rotter dam zijn gereden een zoo goed als nieuwe Hudson wagen was donker ge lakt met hoog nummer Deze Is op den Rotterdamscheweg de voor hem uit rij dende Chevrolet voorbij gereden in de nabijheid van de plaats van het ongeval Den bestuurder van den Hudsonwagen wordt verzocht zich aan dien burge meester bekend te maken voor het ver strekken van inlichtingen Doop electrischen stroom g e d o o d In een perceel aan den Ka dijk te Heemstede wilde de bewoner eenige reparaties verrichten aan de lei ding van het electrisch licht Doordat zijn kleeren vrij nat waren werd hij door den stroom getroffen en op slag gedood — 1 >_ Verkeersongeval Gisteravond is te Schoonhoven het ruim drie-jarig dochtertje van den heer A K dat plot seling de straat overstak door een be stelauto overreden Het kind werd zeer ernstig gewond Arme kleine Te Pijnacker is gisteren het éénjarig dochtertje van den heer A van Winden nabij de ouder lijke woning in een mestput geraakt en verdronken De aanranding te Klare n beek — De vermoedelijke dader gearresteerd Nadat het slachtoffer van de aanrading te Klarenbeek mej D uit Zutphen gister middag kon worden gehoord heeft de gemeentepolitie het onderzoek ter plaat se opnieuw ter hand genomen Om ze ven uur gisteravond werd een inwoner van Klarenbeek aangehouden en ter be schikking gesteld van den Officier van Justitie te Zutphen Het Parket uit Zut phen vergezeld door den burgemeester van Goor en marechaussee uit Deven ter zetten tot laat in den avond het on derzoek voort deden een huiszoeking bij den vermoedelijken dader en slaag den er in zoo goed als zeker vast te stellen dat de gearresteerde inderdaad de dader is Het is de zes-en-twlntlg-jarlge A B A Dolleman uit Klarenbeek Vannacht is de man aan een streng verhoor onderworpen De toestand van het slachtoffer is vrij goed —¦ o — Plagerij der politie In Eind hoven wordt dezej § Aem Jief » El»4Je " te Woensel in rep en roer gezet In tal van cafe's welke er in deze omgeving vele zijn moeten de spiegelruiten het ontgelden zonder dat de politie de da ders kan attrappeeren In café De Zeeuw gooide men aldus de „ Msb " de ruiten In na voorafgaande telefonische waarschuwing wijl de eigenaar de po litie ingelicht had in café Fransen kweon een lid der bende binnenge stormd roepende „ Daar hadden ze me bijna een kei tegen mijn hoofd ge gooidr maar intusschen had hij zelf naar later bleek een steen dcor de rui ten gemikt De politie surveilleert ter plaatse en de boevenwagen staat gereed Reeds werden 13 belhamels.opgepakt en naar het cachot gereden Honderden kijkers zijn lederen avond aanwezig wachtende op de diil gen die komen zullen Bovendien loo pen er kerels met valsche baarden en snorren rond en verkleed als op carna val De opzet Is een plagerij der politie ¦ FalMlsBementen Opge^gevéü door V d Graal & Co N.V afd haft delsinformaties Uitgesproken P ter Hall Amsterdam Nlc Beetsstr 83 G J J Rusche Amsterdam Zocher straat 69 II W G van Keimpema chauf feur Amsterdam John Frankllnstraat 441 J N Jochems commissionair in effecten handelende onder de firma Jo chema & Co kantoorhoudonde N.Z Voorburgwal 318 wonende Paramari bostraat 55 Amsterdam A van Wijnen Jr horlogemaker te Scheveningen J C Bos gescheiden ecbtgenoote van P J Heugens pensionhoudster te Alphen a d Rijn M W Lem timmerman den Haag Stuwstraat 103 J C Vermeulen brandstoffenhandelaar te Boskoop J M A Buschgens den Haag Soestdijk schekade 146 J J A Dirksen schilder on koopman den Haag Van Bassenstr 19 Ch J van Uden metselaar Aarle Rixtel P H Sleegers koopman Stip hout J V d Laan barbier Nijland De vereeniging Schiermonnikoog ter ver pleging van r.-k kinderen Schiermon nikoog U J Tjoerdsma veehouder Garijp T W Ram koemelker en win kelier Giekerk R W Wijckel Doster littens A Netten schoenwinkelier Maastricht J Pauels bioscoopexploi tant Ubach over Worms S Schreuder dieuftbode Beek G Eelemans arbeid der Kravrinkel Geleen J Steyns lood-j gieter en koopman Limmel-Maastricht N.V Bouwbedrijf v.h Meinema & Pos -' ma IJmuiden 0pg«ihi8yea _^ H«;y90i$a^j fiavwiM^^I ^ UIT DE PROVINCIE Z«!st LX Knapen 1 e i d e r R Tot leiders van de Chr Knapenvereehi ging „ Benjamin " zijn bencemd de hee ren P J v Ginkel J Visch B van Gin kei Gz P Harreveld J v LonkhuJ3?en — Bestuursverkiezing Totbestuursleden van de kerkelijke kies - '- vereeniging „ Schrift en Belijdenis " zijnverkozen de heeren A W A v Rhija en B Piers terwijl de aftredenden al len werden herkozen ¦ - Ji Diakon al ia Tot dliken bij dö ' Ned Herv Gem is door het kiescollege benoemd de heer H Warner — De hulp van de brandweer werdingeroepen voor een étalagebrand bij defirma v d Veer aan den Voorheuvel.Onmiddellijk werd met het benoodigd«bluschmateriaal uitgerukt Door het af sluiten van de étalagekast was de brand • bij aankomst ter plaatse reeds zoo goedals uit Toch werd het door den com mandant van de brandweer noodig ge acht een ruit in te drukken en mcveen straal op de waterleiding het vuurverder te dooven De brand was vermoedelijk ontsta »' door kortsluiting ^,,»,,,^;^^ MARKTBERICHTEN BARNEViEiLD Pluimvee - en eier markt Tamme eenden 11—1.50 jongt hanen 1 0,60—1.50 oude Idem 1 1—1.40 jonge hennen 1 1.73—2.35 oude kippen 1 1 — 2 vette ganzen 1 2.50—3.75 tamme konij nen f 1.10—2 wilde idem f 0.55—0.70 tam me duiven f 0.70—0.80 all£8 per stuk Witte Ittppeneieren f 3,60—4 bruine id f i — i,30 eendeneieren i 3.25—4 per 100 stuks Aanvoer 10760 stuks pluimvee en 275000 " elenen Pluimiveehandel en elerenhandei vlug EUE Eieren 1 3.60—4.05 Biffgen t 9—15 Aanvoel ' 4S000 eieren en 120 biggen AMERSFOORT Hoendereleren f 3.70 4.30 eendenejeren f 3.50—4 boter 1 1.60 kippen t 0.90—1.40 tamme konijnen f 1.50 — 4 magere varkens £ 22—30 drachtige zeu gen 1 5ö — 83 guste I 45 — flo biggen 1 7—12 Aangevoerd 1.400.000 hondereieren 2300 « eendéneienen 6 magere varkens lö « eugen 310 biggen SPAKENBURG Viöch Aan den Gemeen tevlsoliafslag werd aangebracht 4560 pd bot van 15—22 o per pond 312 pond aal van 43—03 o per pond 2000 tal haring van 25—48 c per tal • s-HERTOGENBOSCH 8 Mei Botermijn Aanvoer Z?,500 KG Hoogste prijs I 1.30 laagste prijs f 1.20 middelprijs f 1.26 DRIBBRUGGE VeiUnsr Driebnigge en Omstreken Aanvoer 10334 stuks Prijzen kiippeneieren i 3.60—4.25 Idem eend&n eieren f 3—3.60 oude kippen f 0.60—1.40 jonge konijnen f 0.60—0.62 Kaas 25 —^ c per pond Sinaasappelen 10 voor 23 ét BREUKELEN 8 Mei Aan de Kaasmarkt wai'en heden aangevoerd 40 wagens me » te zamen 1913 sinks kazen gewicht pl.m ISiiM KG Prijs Ie srt H..M I 34-,37 per 50 KG 2e srl i 29—33 CULEMBORG 8 Mei Veiling Culéanborg en 0mst,rek6n Spinazie 5J — 8 c per KG rhabarber 5i c per boa 
¦ Q ¦ o z O i < D O Q 2 ü Il S H I s 3 H Q a td liUIÉlii o v "^ « - C g Ë '*' " « o ö ö g M iW « S g ü 4 -" ^' S " Sc f ^ « i?>i ^ I ' S 2 ¦« 3SS iffl|Aj^.'.;.^|ifv!&.rt':v ¦ i4^isM 1%,-.Ï>.,S - isii " ïW - s jj * j fl a 2 fco o O / • ö S > O o o « +» « 3 B-a eS d O £ 43 d 43 m S « 2 g < B ra 03 « 3 _ 3 * aj aj « j " O z " " a C=l g o g ' Q H b » Sb o 4 o beC cn * H S O C I-S -© 53 è ti • Sa S 43 Ja » saw 1 ^ a3 s fl d L bO.-H S p p ö ö r fl « s pa j H 60 ^ • c c 3 t IJC o rt I'S r § ° O 03 -¦ > C tl 53 •-^ ei ^ rf ö S 03 ¦ > tU e - M •"< i;;3 4J O o ' S o £ eS ^ 3 t * a = 0:2 bO rS Ja c « o > 03 43 as _ f - ö C J > o _ ' E u 3-2 „ " O Sa »!)" bc a ^ • - 3 o k « ^ È JS-g S 43 d ' O o Ec " Sc a3 a3 _ 03 Ö 2 > s ^ to C3 o 43 43 a 43 w -^ 03 aj S "^ a 3 ^ Ö¦è • - SN « <» h O S OJ o u "^ < a ld f - P - j 60 o 05 ® » ^ « 0,S ftto 3 ^ * - ö 45 «¦ o M 1 o O O H w 03 l—l 0 * H O O tn a > S j SI ' « 3 a Im '¦ 9-.Q BS a > ^ ^^ o CO S a3 sssgp as^agp « a3 55 g:CTbc ^ g Ö 03 £ h CL rt = S O-g = 1 S ca i / aj a « „» j rt c3 ÖJ3 03 cc d ¦ d ' S "- 3 ^ 3 d ' 3 0 o ^ s ai co ' S « 2 J S "^ S o ^ S ° "^ IC ^ «^ co _„ • P O > » ÏÏ ¦^ 5 * ^ Cl •-" O S In 43 43 " -^ > N - 4-3 bc ¦*-» d ft.g e's I •¦,;_ 43 60 Q - O.B C N 43 "—» »*^ 43 -^ ö 43 ï bCd - » t B — 1 fl B bc ^« 5 * * o 0 3 ¦ tn N ' S ^ ¦« d 03 £' aj - S a3 s ^ 43 • I-t - Q 1 1 ^ « 5.2 ^ ' S 2 « Co 43 B <" *& c I ^ ti ' o Ö •§* g m o P g:5 a § 3 00 ' S cs XI o ^^ 43 ^ Si «••¦<».""* S '' fe'3 ö ö 43 •¦-> i d bo'C 3 B a 01 03 a > _ oS'dS B T ^ d 43 43 bB 6 N 3>.ft S30 ^ ' t —* B^g sga B a ' o ü « « 3 S B > 43 Q 43 '^ j *- bog B - t ^ < d ' 03 43 o •«« rB a ^ ^ 1 B 4 ^ 43 43 ^ 4 B > o's 43 2 O m fr5 O S >|" ë 1 + j > 43 ~ co S -^ **^ a3 43 1 —< 3 p—i a a3 B I fl 43 I 03 c fl if $«« B "^ ¦ • u d co 43 l4 o SS w 2g oOh t«3.t3 43 a a N bog 2 - B > S ' 4-a 03 > d " K d 4 > ' i2 S » > 03 < an 43 B 2 43 •-' " ¦ F ' SS '^ fl - 03 03 F - * " d B - s b " O jj d cO S 2 g - a - O 43 v m " S o-o S • iH o O rj E ^>^ | Sb_.-3 ^ a §£ 2 2 ö F ö g ^»^| d t ^ fl S O d o O S - 2 2 & o ^ g-ï i v ' « d d d g-a S d "' t SS N a 2 «^ 43 B N a ë ^ •¦-> o 43 S - - - > g PS 5)S.B TH 3 — Jas V O - B O 5 P Cf SC-2-O.W d et * 0 co 03 3 « ¦* 3 - ö - 1 - ii5 n 5 C - 43 CÖ S cö 2 • ë^-a 03 43 B 2 co a3 B u S " d * 43 - a d g 4 is "^-.^ 43 s *-* 43 »(.< O ' ö>d -^ ^ • 1 ^ 4 « M O - tJ rrt -* O «"= ' rs »- as -^ bc co T " ^ fl^gg c „ d « 3 d B l2 tB " d 33 43 cc fc ^ bO*r ^ tü 3 4 - ^£ a a r ^ o 4 - " O o 2 fl H » B o 03 CO co 43 - C ' ff ->•" K 9 B 6 cj fi « 5 a ï ' s «' « 2 ^ £ K -^ 0 > d jB d y • 1-1 tl ¦ 43 ^ ' ö « h 43 ^ g ^» ^ 43 O « « == a ° E c fe _ c ¦ a 3 4 « 4 > £ =¦ 43 43 ' c i - H ^ B tl Ir > "^ "^ c +^ Cf c c t er fe ^ CL "^ ' T •^ ±^ c - 4 ^ ' er ^ c > K - 5 - ' S S f ^ B L r <^ Oj O 4 4 • •-* - 4 -* »— cc O 43 ^' „ ^- ss ^ rg-al ^ ^ fl2a"^§.|g ^ « 5 g •^ ^ f*-4 3 03 Bfl 43 c6 a 03 ^ H "^ 03 ¦'^ ^ ¦*-> C ü d OOM - •*-' c.Sfl ^ » tr C [ S " O 03 C «'> a rap ' s ^-^- 2 t ^ 43 a g.d ¦ als b£d o d.£i 43 43 6 bu'd 2 f fl ca g'd ee N ó » Cl 03 S *" fl e fl o _ & ¦^-^ d " Si -*- ¦ o I » ' S H fa < K H 73 Cd c fl S 2 43 P g S « J fl _ "^ =" d o 43 03 en 43 03 43 •-;;< 43 fl ^ f 03 '^' Ö ' u 3 5J a o •-< 2 O B fl 43 - 43 43 ai Sn <^ 43 O " 43 r O d T » 4j o 03 ' - I bCië al S « H e S » B e « a 43 B.B 03 ¦ O 43 • 4 > rt 43 • g d ~ 03 « S • B R tiTl a-ssflaj 2 iM 2 " O s - o 2 Sb - Ss ] 
re < td P 2 P ' B £¦ b ' ^ P ^ B B B «• B - B tÖB P--B re t^r 2 r^S.S r 53 O - po > ö tn re < P re SH I Q o 1 go - 3 O-tfl o p P O f d £ - N t-H ö 00 re W i^>,rePS =^ B=3 oo2 tdg'H > J ' T B re 2 = gg ^ p -• p 05 I-i 2 ^ g B - P S£:Sdf è P n > tst B " ^ O-N te R T > K.c 2 re B B b B ^ re 1 P K-B re 2 d f/1 f/i p b p 00 B re r ^ P B I I " ¦ SS " B cB Bt - • o re ^ B p p S - ö 1 ->» p > d 00 fa fi o ei ~ t ^ ^ O H P-Ci 6 o ^ < ö ^ e»i S nm t4 ^ ^ P c a P "" 2 *= " B > » g-M -"^ j3 p o 2 • e ^ » o ffl is tp ri - o s s a »' w a s ^- ^ S B 05 P-^ï - P I 8 * t S 5 b "<^ _ ^ o o P o P o "^ 1 —' o N W W M —* W < O O s n o O ¦ z c en o • p • ti 5 9bS:z re j ^ re UI -- la a.s P S o » '-• d ' T re o & C p p ' • E P P W re 5 " ^" - S-o B < i re •—• --^ B 05 Gi • re P 1 ^ -:- p p p ' ge 2 3 S tn re re P re re O "' 2 o CD P p Pi - o 2 ¦ ^ • o o t-H - re 5 te P 4 P P < < fr H < ' 25 a n pi - re o 2 B B » p Q s p p 2 o '' • - ei > r > u ^ ' >— S '- i P tl CO o ë w o S ' ^ w Ë.^Oï^'""3 - i - d E - p £ S " je " 5 B lI -^ » tn P K * i_j ^ re O re P ïi ^ tn ^" " o < P 6 ' ^ 2 BO • ré ü rrj i pa-^re^re - C w ^_ i p co rv ^ — ¦ P K -< ^ K - 3 g O 2 P » Wc ^- rtOB P5 re g o p re B SÖ2rére3^P 1 a '^ B ï-^W - B c - B * p r p » rt ^ O O ö H O ' T d O C/3 C/3 O R o-I vi - w B \<^ ' r ^ CO O tn P p "^ Si B P > 2 p 1 ^ ^^ •^' 3 2b p -' B N ¦ re O B o S O re ^ B & P re P %¦' *-»^^'^' 1^k ' - t-i ÖJB ptr - p I —* o w xr >¦ -^ Sö d ü • w d M - t-H re d ' T O C/3 =- < d 53 a ~ aag'-ogoo|sr ^ re re B B SrS ffi„o B oq B -" B ^ tin hJ ^^ 02 o d:i >^ 3 •^ H2ré d2 o B ^ 3 tn P P " B - - - ra - j - re cc p S I 1 i - b L 2 ^ tn 2 '^ St^'g-dtn'iï re re P p PB o ¦^ >" t " 5 > P - • ~ 3 B P'B _ PBui ->" re^ <<-< PreW BSÜPpV^of ^^,» - ' Pb & C«Mo ^ No HOPpcn--„Bp--:t:r j - ^ "> K ciq o 5 rr S - ^ *- tiva -^ B-rereB 1 -^ co 00 tn rt - 1 tn ' tn '- S B - 1 ^ hJ-i O re K i o B re re B tn d V t ^ p p w P < l re >- i « 3 B & XI 2 S " 1b ^- s B -^ o 1 - i-J B o re o ö a ¦=¦ " o >- i W ré = £ p si - s E " ^ v ^ 5 ' O p ^ J ' ri 00 _ ^ i '-^ 0^2 re S - &£:£' p B " " " B & B - H-H ¦' i ' oi CS " p "" B B 2 B < ï3 '^ * O < i p p • vJ p co s;t^d =» 2 f S'ö --'- B re " • tn B B " m 05 o co '- '• O B ï ^ B ^ P B o os & BS ^ s^gdB o re 05 Bi K re re en -"- ^-^ réréV'S 2 ^ ffS •< uirerePB B ^ o re o re I - •— o B " POi-iO » '-'•^—,-\ I—I P oo--!-^ïïo=^b ''-' ' re S ré cft • b re ti § B *' ^ S ' g - Z ^ i « w 2 B.2'^re°--^gBg r.Bc».;.reif~!oBBB O B re ' re P O B P ^ B P t-H r *- r W re en l-i -' 5i B tn 1 — t OQ d B P w re d 3 f — t > O d w re t~H z cn •~ a crq < t > P re CB - re P 1 < o o ö Cm a 8 Ssg.B g|a § w en h-i O re p 313 1 ^ réqs = ^ 2 re i -' re B ' re Q ^ o 2 " ö -^ " o f ^ ré £ 2 1 ' p ^ dP X ^ o o gJ=^3 >- i re S ' ï "^ re re 3 ré N ^ a ffw3'II CD 1 ^ o ir ^ o o recrq B 2 re p re p a P ' n b reg^P 5 P 3 re 2 S ' O <^ < d re Ü-.ö " S - & P ^ p p re S ^ P rere " B^B W E 2 o P ' a w B re B ' P < a ré i _- B - a a o re ^^ p.t e -^ re N Oq 5 ïB re p ff ^ - BB Ooq 00 PT u - Bo a a p ¦ c^crs • ' re 2 ' 00 Ö ' P a re p gPS re £ ré < iSré p oq 2 O X ¦— a gnp 2 ré a ^ 3 2 &'¦= - P in P P ü a oq re O ' P O^j ' 0 B si oq Hf t>r f ^ re a ré re oq £ Bt re - p P re B g P P re M '• pre '^ ' S ' p & - p ° 3 & ré p re re 2 " B f ^ » N p re - _ a re • B ® B ré s 2 re_2 B re ' p " • t/J re P ^ 3 P p B -' "^ B B f *^ re f^2 ¦^ iS ¦¦ E"3 § p p p P p re ¦ a oq B ff < i 3 re P.Oq P re P B s oS.1 •^ C5 Pj P "^ 2 P-a ^^ p ^ ^%^ P g " 3ff2 P ë P P f ^ P re f - ta B - - oq ^ ré „ P re - B p re p j-j re re o a a re ' 2 re=B p.B „ re ^" 1 - • - e ^ N O a < o oq o B o Ö d p S-2 p tn p — ^ ' i'p ' re 3 ^.'— re ri ^ a a ~ OQ a 5 „ P a B 3 N ^ p 5 P B - p g ^ P re re B-re re ff -^ 2 ó re -^ ré ^ 2 OQ B tTTQ B - Y I ' ro Ef^p rei S - s B o rer3 ^ S P - r 2 B " ré 5-2 re r ' P '^ p.p K - ré B S B re tS 03 2.P 3 ^ re o J Ot 2 ^ re re " t >- s WP re ¦ - re oq N re S a P P '"" B ' P < i rè «¦ a 3 P-g ^ ¦ ra r " ^ re N(JCJ 2 ré p 3 ^^ o i -'' o re P 3 B en re St Hj P 23 O ré N 2 ^ E-ó ¦ ' o »< < p p t P Bi " ¦ o S ° 3 p - B p 2 S ' S ré-ö ^ P re '-'¦ o re g p ^^ '" ff ré B p.-— re p N P -- 0 > p O P 3 B B P - si " o B - i ^ ^ B ré ré S - re B oq p P tn tn a P'S ' re p B „ '^ re si re B - _* B re - P •" B -- S-P * B o P B i tn r ^ B - ¦-»¦ 2 n ' ra 3 re o b S re ^ ^ 2 - -^ P * N " re ff P P'-'B ^ 2 a 3 c -^ j -* 1 o '- i N re " tj P W o o P - o N re § ré oq p ^ p J5 js réoq B O 13 en - -' S 3 P ¦ L.I ^ 2 P «^ d ^ B 5 ^ jt CD Cï ^ 5 B N ré O ¦^ re o >_ B 2 2 2.B g ^ h-Bré P p s £ b ^ P S re ' " b | B^g N ^ o a w re i^cS 2 2 ^ 3P ^ re H ré ^ 1-i § 3^£ip < i - I I «> 2 otj ré n ^ S " ré f — < Oï re i Ed ff F ® K2 P re d P K - ^ ' T - ré " P ~ P W3 ü oq p §^ P-e p B B 2 • 3 '-' re re 3 Ö2 ré re ïi en 2 B - ï>r P B P £ p & re P 2 B "¦ -" • i ff p < o B P 2 B i^P - P P re re p 1 1 -» t -* 0.Ï C ^ 3 P S re ^ o 2 ^ re * re 1 ^ W ^ p re rt - *^ re 5 B'B'Oq 2 tl ré ré ^ re B ^ re oq i g2lS3 ^ c » "^ • Ti re ' - 5 ré >^ 2 < re N B o re o r + B ¦ p B ¦ B ts S P re ¦ re Oq B ' 3 p " 3 i p ' t ^' 2 a o ^- '^ M o - P-ttïB ti re "-• ^ p B ¦— E B - "' S ¦ re »" re 6 re re re „ > "" o ' s P re ïi'P N 5 ff o i -> CC O g re O - ^ pj 3g-o § ' ^ c c 2l '& p re d p re r ^- a a tn tn ft B rr P B " ^-' P S B P re re '—¦ O 1 - _ h N ^ < 4 1 ^ P p • ro _ ¦• re P re ö < 3q P ^ Sl^^B^'S ' re m '^ P 5 _ a ' re o P > i"2 <'" re^S 0^ " -- B p ^ £-^ d o M re ^ co o r * < re i.r B blB - re _ tn - re "^ re 3&32re •^ S - 5 B re p *- O N o o a o ré tB r ^ i -* sin 2 -• 2 ré 2 re 2 re - B-re ':;- g -^ o ' 2 a •- *» B " I -- P 2 ^ B ' Oq w,"5 - ^ "*• W " Cj re re re re p < s -- re Q ^ re O re B 5 ^ a O a tn 1 il p re re re B P t - B " i ' B & 3 S P ™ '' M £ P - P ^ a 2 P-B-o 5 B „- 2 P O o Oq ' B p -,,' re a 00 g re i § e " B g - s 5 §¦ b ' ^ ff.oq re ' o U re p - ra ¦ ¦' B 2 P p a p 03 B /'' 7q p P - 2 2 re ' i - P * re Ij —'' a *^ r - ' *"• " < p _- ry5 re r O O - ré re t ^ B N a ^ " B P P - re BCs '"= - T '' „ p S ^ " P B - 5 " S ^ £ 3 g n b -- § n ^ 2 B - ^ £ B S B - t »" '- H p - re a =^ 2 - < re O B'B p ré w 2 ra E > Hj M re £ ïï.3 ¦ B-re P B 3 P p rt - re 3 * re O d < r + re p a *(— re P - N ' ra N B B P - "." B & re ^ 5 2 2ïï ^ 3 iB re B < " o o re " O o BCR p B-^P re hi p ' 2 £ p * oq re ^ -^ < Zi ra ra a-TB a - & i_j ra P ff £!¦ re ra " a - ö d o o d w % d o P & a-K P Ra ^ p-p b P P " B "< <^ - o CD o '- «- 1 &¦£ = •-=> ' S b "" _ - - •—' o pp § oqqq ^ CD - g>-«p en re re a re P re p b - p - p g ¦- p z P-ré N P o o^E ^ B 3 d K t^ i - ré o B 3 o 2 p p ' B P - " o oq P S " o 2 i3 re c cfi c + B - a - a o ff - raisp P re '^ i en v % •¦^ dp > a re a o < ^ P ra s * oq P g P O "^ > 2 00 ré 3 P ré ^ ré _ '"' ^ £ 2oo ré.g re re Pol - p te - o P o re p o hJ ' rè - J P-B ré B ^ P ö o ' re ' p p >— p ^ P - h CD ^ 3 "^ re P r2.P tn ra I re ré i 2 tr i ra i-T - I e « O ra 2 ' B B i E & ^ g re B-SÖBB P ré 1 — P re ' N P -" JBiré rt P 2 B ré iB p " 3 '"' re " B p 3 "^ S re - i ^ a - ^ ^ ^ p ^ O re B ' re B " 3 B ' ^ P re re o 2 p - re a a 5 p 2 en m 3 2 tn p re re t _ re g°3 B a re o 2 C " ré o ^=— B a B B OP > r „ P P "^ re p - p re 2 ^ B ^ B ré S oq P re J2J ra ra tn > i re - "- 2 re re P dB »- re p ^ en 5 "^ B ré p-g l -,- o c + 3*0 en mré ^ en - a < a o O re ra 2 ^ p ra 2 B ré P ' oq ' re * P B ^ P - a < _ O dOq - re „ _ 2 B-iJ O " ^ TjfTrl '^ >^ ïlü ré ' O tY.r ^- p W a H -' P -¦ P 3 w P si re 2 ra re ^ oq y ra oq ra 5 re tn ra N a s3 lil B en ra ff ^ g ^ 5 2 '§ S re 2 Oq oq re <— 2 re ré a re ^ 2 B re w S M > 5 ' *^ en B Hre ré'ss.i'g 3 P re mT - rè ra 3 ^ S e re < 2.2 i K d ' g ré ¦ Ci..iB < ¦'«^ - re re &¦ Br re I '- k ^' "^ c a k.1 re SB.p-5'«"^3 o re P-re w re "^ d B *^ 3 ' g-P ^% N o ts-2 ^ CD IJT F *^ r ^ o re g M ^^ 3 ö re re P ' 2 - a P K ' 3=3 P re a ''' p ' re o ré B re < i re to ' 2 "• - ti p ' p M p £ a - B ' re tn - re p rt - P - p 1 re re ' i & s N » 3 • B:p 2 3 Sr * re §^ PMPrereOg ¦-— _ ~ CD rr c-t - e-i - CD N 113 I - p ^ t»j iü T r Ï -* n -?• ^ ¦„ B-ré - re B S ' •^^ s O-re 2 "^ S 9 B en &^- re '^ gqSP P R < O acrq F ré P en o.ré P tn 1 —¦ re M p 2'B pis 3 Sr ^ ré 5*2 J --^ 2 N P o S - re ' P * rë trC i -" P / 3 to < j g g p p « ^ ^ a en - - "^ ^ & ré a rere P < "- B 5 O i * re rê are S & re 5a H - a p re P P P 2 rê oq ''^ P ré „ *^ tn P - < rv re J3 re en p j ' rt - P P " w < l "= ff P oq ré w tn <- ré tn re ra ^ tn 3 g 2 *=* a ® 2 jj =* ré 2 w tn tJ en re P B B 3 * < i oq p B " ré B - B P re re 3 P-B Ó ^ g a & re N M ^ " en rD i-i ^_ 0q _ en ré p' rj re'B'2 -'" p -- ré J - re B B en —' re in ' S oq 3 re '-^' p en t — I CD £ re < B BP iB:oo O o re a E ' B - B re en ¦ 3re re Q B 2 p P p O pg NP re P p-oq re 2 pop o p oq B ré fc N rra rara re re p - 3 B < 1 "' ré re ¦ SgS rags ë '-•'^ p.tn ^ P 3 O tn S re re d " 2 P-re 5 " re re ré ^ oq're £ < o - re re 2 3 re 3 B ' ' T 3 O < a SI d ö n O >-:• p ^ B ra p,*B cr P.»'B '§ H ' ssg - o CD '-' B - p n deren Bever ooie bi 03 s £¦¦:> B P >-' H oq B p Z B p a - n - re ¦ B-B ra ^ a oq P B ' a's ¦ t - 2 rè lp p ^^ P P 0 re hJ p re o re s I OiJ fl > ré g <^ re ® B tdg pgrePe ^ "• p &• P d^ra«!H fia re P =* '^ ¦¦ ¦< Q i reoq oc * Si ":*!' ^ S ^ * i B P * re & JT ^ re '¦ Hifi 1 * '« KtéflBSiiSt < rt " v"^^;i^ 3 3 BO'S re P B P Pc!q p-s ré < 3 P dre re a re P g § 3 d o d o S - ö "^ cB ra 3 p 3 ffg-i ^ re re 3 3 " P NB ra P * ^ re ' P - "^ ^^ ré I ré I 5 B S-2 re 3 re re ré P E2 re 2 ra 2 2 P P B -^ §^ Oq re re j - d re P P P P a Off S "^= ^ d re < 3re ft re f a M ft ft 2 »^ II 3 i^Oq g | S p 3K -- 23 p p • 4 p re t ^ •^ d | B o ^ P B oq 3 re II 2 gra "^ re "^ g 1 ^ P „ a p p ft 2'B g s g P B - g ft o a o P re '^ g ff re P p - rt - re p « -^ a 1 —" Oq — S=g OPS^S'P rè ^ BOq S P ré o | a "^ ï SS É P O ré 2 p re H 3 ¦ g Oq ^ J ^ ré I F £*' S=re 9 I S'S'2 p S B P a B p ^ re P a - P o dP -" re p re « '^ N 2.2 ^- dS * 5 re a-Sj * o " B re ré „ 3 3 ff - 2-ré p ^ 2 p p P 1 ^ a H P.S P P ^ goq ff " 5 ré ö ^ £¦ i s ^ a S ^«^ '-• p « j o '- i e S - 3 H ^ ré hrien P ^ LöréS ^^ 3 " re P'B BS.S - eS 2 3 O p p -" <» 0q ra g re B B-d P H »^ p P O P re P-én re ' 2oq S • '^ B B ' v ^ re 5 a re M M 2 S'ë'P P OQ " Ö re re üJ ^ re re d 2 P PS re Sp3re «— a Pi c * ' re re P o PBg-P - 3ré §|' P're g o «^ P S o - re f re s 2 S " B O a oq ré B * — oq o ré S f ^ N CD LJ B E3.0 g re p - p-a L p - o P - ré a 5 P D 2 re Pre ' re o S C ö 2 ' a p-oq «^ re re p ra's p P g o P Ö-B P09 3 s en _ p,re eg o c ^ >^ iz ^ P -- P re ré s « a ré M g S ré S-eo re red re P a w P o ^ f » P S e«.'-'0 g » 3 p re P - N ré ^ re P p p-g re re P ^ ft M d § g.?S.S - Pi = * ö:re ^ 5 ' ré,B ^ pire ep P o P w ~' end » a B • 2 - J en =+ o jg f g-P P te-CQ o 2 a - *^ re O ^ ö ë-oq V ^* O Q g -_ S-P S * 2 g » re ré re g >_- P M B " P "' £ 2 re rap c - ¦ P 3/lNSi PTO ^ ö.P/2 ré ' 3»ré'^=re ^'§ O 8 - B re 6 *^ S ra '^ P P p Ëg-^S-S^ftö ^ 2,0 o's - en I Q CD O ra tfl Q ö W ^- ö ö W O i >¦ M H O d 3 - en oq B ' B ^ re P = B 3 2 c * B O ^ 3 p - P-r *" ^ 2 ra ré P ^ ^ ö-P - '^ CD Öi >_ ¦ ^ ^ W ^^ >-^ ¦-* '.^" ^ 1 »— 6-2 CD «—!¦ ff | o £ 3 ft p i o dra ft y I r p re 2 ra d I ff'P P 2 S * ' rée|si&SffS-0?iS ^ da'-'gfgp'g-reag re en CD E/ï - ^ CD Po Bg - re ra - O ft Cj ré P s,p ft 2 ré ré >.- P P£:::ëa2 - reP^BEB SS'rei»a;^Pa,pratn 3 qPffê'gre.^'Sö'H _- aoq ^ - - dl P ra ^ p " Sp^5-„ö =* 05 _ o 2 MP >^ 5 N = '-• a re /.^ 21 hv « N P B ft ST P B M " 2_oq _- ">£» " ré G ft P 9 P a j - ff » ff&P § "• 2 o 2 P fi = P >- j PSP*.rtra'S '^!=^ S-P-P '" B re & re 3 aigiiE ^""' 3 ra di nES P -^ P ^ p '' r re ra • 3 * g Oi p - N 2 ^ 2Lré ré,a -- c ^ B " a e ^ "*¦ > p B tr-réiBap^S P P re o B 3 P ^ P 2 P ré re P a re g p're '-'• B-ra gP B ^ N ^ p - t * o 3 re < 1 Q ft tn -^ ra re b '^ re I — r < — re ïip re ^ O 3 re — ' Oq raPs-g-H Pi C - B a « ft o ra ^ P - p < b p ff S ' ra t ^ a -'¦ B p o •* < b re ft 3 o p r p P ^ ïT • re 3 P P 3>B BV •^ B-oq 2 • ré „ red - '^ ft B B o re srp g tjj _ re ftp p-S ^ tr ^.'-!* CD re red S re re •< 3 H*ï w 53 rt - p re g 5i 3 M 2 ' B < B l-t4 p B P ra ^ oq i_i «^ are d p > ra ^_ ^^ __ ré —• c B,o re ré re »^ o 12.2 P p-S 5**^33 Bi dg ré £ ' S - W 05 2 ^ ^ &'' ft re • 3 ~ P o o aoq re § a p oq ^ ^ SP re re t ^_ re ¦ ¦ 2 ^ ft ^ m B "^ re p < i ^ p-g o fttS 3 d re p re P o Sp" M i ^ 1 m^Bm SOBÊBm f=^g P Brag gfto^gftë a 2 ft s - ^ " p-raVil H H " ré P a ftT&rad g^.P ' F dra '^ re e -- 3 ilj H P ré P s ^ - tn en p ft |> ra,ai P 2.2 ^ B-m "^ re P " rep ft o s sr ftPOq " SJ UI Si d < B re Ofó'Ch ré ^ 3-2 & re bJ 3 ft re B ' a o P 2.P o • 2 S B p ftoq ft re re p 2.09 ré a o ^ c re re Ki li P re S iH P B P * 0q oq d P 2-B pl ^ en p * fe ^ ar * P o SS * en p " -- d 6 -- ^ * 2 - ^ p d re ft g-pp-gs P B ^ B w - ft >- » re " B ^ * _ re t ^ re B d.2 s Sp ° P P ^§^ j ra ¦ p OQ ro p w ^ PP ^§ £ g '^ P re P p-a "' ft w P.re a en ft a p ' tS P ^ « o ^ > O re re O O P a B - re < r+ » a P re 2 O fi < M g - d re re 2 P 
ü ZATERDAG 9 MEI 1931 UnCiSAVE N.V tJl JOH DE LIEFDE UTRECHT No 8 WIE PUZZELT MEE Puzzle No 98 VERSNIPPERING - NADRUK VERBODEN In eea romeu » van Georges Duhamel die het zleleleven van een alledaag schen eenvoudlgen kantoorklerk be schrijft werpt deze zich in een moede looze bui op een bank in een park en verdiept zich daar in een zelfbeschou vs'ing waarin hij zichzelf van allerlei onaangename eigenschappen beticht Zijn blik valt op den stam van een forschen boom in zijn nabijheid en hij denkt „ Hij deze boom weet te kie zen hij put uit den grond waarin zoo veel sappen zijn zooveel bestanddeelen zen hij put uit den grond waarin zo\ veel bouwstoffen rondom zijn wortels opgetast liggen Hij put en hü neemt slechts het noodige Hij verwaarloost de rest Hij doet een keuze uit den chaos — Maar Ik ik kan niet kiezen Elke ronddwalende gedachte vindt een toevlucht in mijne ziel Elk zaadje dat op mijn wezen neerdwarrelt kan er ontkiemen " In dezen mijmerenden kantoorklerk vinden wij iets van onszelf terug Wat deze alledaagsche en eenvoudige man hier uitspreekt behoort immers tot de algemeen menschelljke ervaringen Het valt den meesten onzer moeilijk zich te concentreeren hun gedachten ta bepalen bij hetgeen voor hen van het meeste belang is Betreft deze versnippering alleen on ze gedachten Maar ook onze belang stelling in personen en zaken beperkt zich niet stelselmatig tot hetgeen ons inzonderheid past en onze bemoeiingen eijn vaak zóó veelzijdig dat wij uit Bvergroote drukte van bezigheden geen tijd hebben om een enkel ding goed te doen Inderdaad benijden wij allen den boom De boom zooals de kantoorklerk hem ziet belichaamt het moderne ideaa bij uitnemendheid en de alle daagsche eenvoudige kantoorklerk dier " hem benijdt is derhalve het tyjpe van den modernen mensch Heet niet het ideaal van den moder nen tijd efficiency Het is moeilijk een juiste vertaling van dit gebruikelijke woord te geven maar de boom is « ffl cient Hij verspilt geen energie ver knoeit geen tijd verbeuzelt geen aan dacht aan nuttelooze en overbodige dingen Hij bepaalt zich tot den arbeid en de bouwstoffen die het meeste « nuttig effect " opleveren Doelmatig heid en ^' leltreffendheid zijn de begin selen waarop zijn bestaan is gebouwd - De man die slaagt in het leven de onderneming welke de meeste winsten afwerpt de leuze welke de menigte pakt is die welke geconcentreerd is en geconcentreerd arbeidt Uit alle be standdeelen welke het leven ons toe voert een keuze te doen en dan de juiste weloverwogen keuze — dit is de levenskunst De rest verwaarloozen Afblijven van hetgeen geen profijt op levert het onverteerbare laten staan het overbodige afsnijden Helaas ja vrij versnipperen ons ta veel Maar het leven is ook zoo rijk en ïoo bont en zoo vol afwisseling Is de bodem waarin de boom geplant staat dit niet Duizendvoudig zijn de bestanddeelen van de aarde maar da boom heelt aan een dozijn zouten en zuren genoeg Helaas Ja maar wij zijn geen boomi De boom staat aan zijn plek vastgena geld wij bewegen ons vrij In alle mo gelijke richtingen De takken van den boom richten zich in verstarring naar boven de wortelen liggen roerloos recht daar beneden zooals ze eenmaal gegroeid zijn Maar onze armen kun nen grijpen naar hoog en laag en onze beenen raken op hun draf heen en weer den bodem slechts vluchtig aan De boom heeft geen oogen om de dui tendvoudige kleuren te zien en geen ooren om f"e duizendvoudige klanken te hooren De boom heeft geen stem om zich te mengen in de oneindige gedach tenwisseling met genooten Voor den boom is ' t gemakkelijk zich ie concentreeren Want hem ontbreekt het bewustzijn dat als een dier met honderden vangarmen alles v/aame men begrijpen liefhebben wil Het menschelljk bewustzijn gedifferen tieerd in een ontwikkeling van eeuwen heeft aan geen dozijn zouten en zuren genoeg Het vergt een meer samenge steld voedsel en een gemengder drank Toch kan dit alles ons niet tot ver ontschuldiging strekken wanneer wij de levenswet van de zelfconcentratia verwaarloozen en ons versnipperen tot $ en onsamenhangend complex van ge voelens gedachten en bezigheden On ze persoonlijkheid ons karakter moet als een forsche boom zijn die alle win den trotseert omdat zijn wortels in vasten bodem geplant zijn Laat elke ronddwalende gedachte een toevlucht vinden in onze ziel mits wij haar maar op den toetssteen onzer per soonlijkheid verwerken laat elk zaad Je dat op ons wezen neerdwarrelt daar ontkiemen mits ons karakter maar hovenier blijft in eigen hof en weet te snoeien on te wieden zoodat er uit alle groeisel en bloeisel een levensstijl wordt Versnippering is een tekortkoming maar veelzijdigheid en zelfbepaling zijn de twee polen welke ons bestaan in evenwicht niocton houden Eick wat wfls STAD EN PROVINCIE CCXXXIX Het gebied van Sint Jan werd in 1663 verbonden met dat van Sint Pieter door den aanleg van de Van Buerenstraat die later den naam van Keistraat ge kregen heeft De eerste naam was af komstig van Jhr van Bueren die de stichter was van het gebouw „ Irene " dat voor verschillende doeleinden thans nog gebruikt wordt In „ Irene " worden vergaderingen gehouden wor den godsdienstoefeningen geleid wor den examens afgenomen enz Het is een fraai fier gebouw dat den stichter alle eer aandoet Jammer mag het hee ten dat zijn naam niet is bewaard in den straatnaam Maar deze laatste werd vervangen door het spottende woord „ Keistraat " Ja Jhr Everhard Meyster werd met die benaming bespot telijk gemaakt We zullen dit nader toe lichten Jhr Meyster t<-onde zich in al zijn handelen een ietwat zonderling man te zijn Hij was rijk met aardsche goederen bedeeld was eigenaar van het schoone landgoed „ Nimmerdor " maak te gedichten die wel eenigszins deden twijfelen aan het „ heldere verstand " van den vervaardiger en ijverde buiten ' gewoon voor het vervoer van den Amersfoortschen kei een reusachtig gesteente binnen de wallen der stad Amersfoort Ook volgde hij het voor beeld van burgemeester Moreelsche door te ijveren voor uitbreiding en ver sterking der stad Utrecht Hij ontwierp een kaart van het nieuwe Utrecht kocht gronden aan langs den Leid schen Rijn waar het buitenverblijf „ Oog in Al " ontstond hij droomde van een zeehaven voor Utrecht door een kanaal te graven in de richting van de Eem De haven dacht bij zich bij den Blauwkapelscheweg Van al zijn uit breidingsplannen is niets tot stand ge kopien De Heer Meyster heeft er veel geld en tijd aan gewaagd en misschien ook wel veel bespotting moeten verdu ren van hen die zich onder zijn tegen standers schaarden Maar keeren we nu even terug naar den grooten kei waar over we straks spraken Voor het transport was de hulp van vele man nen noodig Deze werden voor bun moeite beloond met krakelingeiL Zoo iets mals had men nog nooit ge boord en er werd niet weinig de draaJt gestoken met deze wijze van beloonen De Heer Meyster Uet een huis bou wen in de Van Buerenstraat waaraan groote sommen ten koste gelegd wer den niet alleen aan het huis als welingericht gebouw maar vooral ook voor de eigenaardige versleringen die aan ingang raam en deuriozijnen aan gebracht werden Boven het poortje werd een stuk van den grooten Amers foortschen kei bevestigd als een aan denken aan zijn belangi^k werk dat hij verricht had en waarmede zoo veel kosten besteed werden door den grooten kei binnen de wallen van Amersfoort te doen plaatsen Als een bewijs dat hij maling bad aan de spot ternijen over de zoo even gemelde kra kelingengeschiedenis deed hij aan het handvatsel der deurslot een ijzeren krakeling bevestigen Dit had tengevol ge dat er aanvankelijk nog meer ge spot werd en dat het buis tot op den huldigen dag „ De Krakeling " genoemd wordt Aan den overkant der Keistraat hadmen het Italiaansche Café dat zichmocht verheugen in een zeer druk be zoek Het was geruimen tijd de ont epanningsplaats van geleerden en nogstudeerenden er werden vragen vanden dag behandeld er werden verga deringen gehouden en feestpartijen ge geven zoodat het geld als het warebinnenstroomde bij den café houder.Deze was een weggeloopen monnikuit Italië die met mooie praat metvoorspiegelingen bezijden de waarheidbij de Stadsregeering gedaan wist tekrijgen dat hem vergunning verleendwerd tot het oprichten van een koffie huis Hij had verzocht om óf een aan stelling te bekomen tot hoogleeraar inde theologie 61 een vergunning tot ' t op richten van een café Het laatste werdhem verleend en had een groot succesten gevolge Hij bezorgde zichzclven deschande van de vlucht te moeten ne men naar Amsterdam en het café ach ter te moeten laten Hij stond n.I ineen ongeoorloofde verhouding met eenmeisje dat buiten de Waard woonde.En voorts kwam tevens aan het licht,hoe een groot bedrieger hij was hoe hijook den raad der stad bü den neus ge had had zoodat er niets overbleef danstilletjes de plaat te poetsen U J D A ONZE VOGELS De Zwaluwen II Van de lieftallige eigenschappen is bij de gierzwaluwen weinig te bespeu ren Het zijn veel meer heetbloedige wilde stormachtige en niettegenstaan de alle gezelligheid twistzieke vogels Soms vechten zij zoo hardnekkig dat zij zich vast aan elkander haken en zoo niet in staat om te vliegen op den grond vallen en bij de nestkastjes is er geen brutaler rakker dan do giorzv.'a luw dio hier op vouijuige manier zijn eigeudötnsrecht doet golden en zelfs do krachtige spreeuwen spoedig uit het _£ eld sl^ti ds.a » Tijn sfiaSi ^ Slv ^^ ej » Puzzle No 100 Zooals onderstaande opgave getuigt wederom een letter-puzzle die bij onze trouwe schare in een bijzonder goed blaadje staat Zij verscherpt het ver nuft en stelt toch niet te hooge eischen Voor do „ vreemdeling in Jeruzalem " zei gezegd Nevenstaande letters hebben wij over te brengen naar de ledige vakjes tot een totaal van 215 De 27 horizontale vakgroepen krijgen dan de woorden in de beteekenis welke er achter staat vermeld De ruggegraat van deze woor - den aangegeven door de achtkantjes vermeldt dan een zeer bekende strophe uit één onzer bekendste liederen Beschermt Doelmatig Vertrek van een boot Plantentuln Ouderwetsche verfstofplant Verstand Wat men voor maakt de toekomsi Grootsch Geboren en Soort tobbe Plat maken Extra strong Verder Spijt Product van pijp en zeepsop Geconcentreerde lichtstralen bundel Belooning dandy 2 woor den achter elkaar Boomen die men tot kran sen verwerkt Wagen van den aschman Afdruk technische teekenlnf Tor die klopt Monnikskleed Genadevol Ontspanning Onder Kenner van bet maatschap pelijk leven Vloeibaar doen worden aaaaaaaaaaaaaa 14 bhb 3 ccccccccc 9 ddddddd 7 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeee 32 ff 2 gggggg 6 hhhhh h 6 iiiiliiiiiiiii 14 kkkkkkkk 8 UlU IllllU 12 mmmm 4 nnnnnnnnnnnnn unnn 17 oooooooooooooo 14 pppppp ppppp 11 rrrrrrrrrrrrrrr 15 ssssssss 8 ttttttttttttttttt 17 uuuuuuu 7 w 2 WW 2 yy 2 zzz 3 ¦ — n r ^ r -\ 5 H \ 4 ¦ L " j ¦ f ^ k / m r " " n ¦ r '^ 3 L - ¦ 1 L ^ pl '' ^ ¦ 1 i H ¦ 1 1 ¦ 1 Ih 4 ¦ II ^ 4 r "^ ¦ ^ 1 ¦ 1 k 4 ¦ r J pi r ^ ¦ ^ T In r 1 ¦ ^ " j pi mi L Zj ¦ bi ^ k ^ 1 zelt vermoedelijk speelt daarbij deze omstandigheid een rol dat door de schreden der menschen allerlei Insec ten uit hun rust worden opgeschrikt en dus door den geitenmelker als een be geerde buit worden weggesnapt Gedu rende de nachten die ik In de heerlij ke bosschen van Westfalen heb door gebracht vlogen de nachtzwaluwen steeds nieuwsgierig om ons kampvuur Dat deze onschuldige vogels in den nacht koeien en geiten uitmelken is na tuurlijk maar kinderachtig gebazel dat moet zijn ontstaan door den buitenge woon grooten mond van den „ geiten melkei '" Even onzinnig is de dikwijls herhaalde bewering van bijenhouders dat de zwaluwen ook bijen wegvangen wier giftige angel hun een zekeren dood zou bezorgen In geestelijken zin staan de gierzwaluwen achter de zwa luwen en den geitenmelker daar zij niet zooals deze verkregen ervaringen weten te benutten Hoo zeer alle zwaluwen ten opzichte van hun voedingswijze overeenstem men verschillen zij veel met betrek king tot den nestbouw Huis - en boeren zwaluwen zijn metselaars en plaatsen hunne nesten bij ons bijna uitsluitend tegen gebouwen en wel de boerenzwa luw in veestallen schuren veranda's en zelfs kamers de huiszwaluw daar entegen aan de buitenmuren onder uit steeksels zoodat het nest van boven beschut is Bij een mijner kennissen in de buurt van Utrecht nestelt een boe renzwaluwenpaar Jaarlijks in de slaap kamer De omstandigheid dat de nleu werwetsche bouworde der huizen wei nig gelegenheid tot nestelen biedt kan mede bijdragen tot de beklagenswaar dige vermindering dezer gezellige vo gels Over het algemeen heet men im mers ten minste op het land de neste lende zwaluwen als lenteboden en ge luk aanbrengstcrs welkom maar er zijn ook kleingeestige menschen ge noeg dio geen zwaluwenucsten aan do huizen mcor willen dulden omdat zij de bevuiling en het ongedierte — alle gwaluwen lijden sver}t«lii]t in onge - naaldscherpe klauwen gevreesde aan valswapenen zijn Zijn er reeds eieren of jongen in da uitverkoren nestkast dan bedekt de gierzwaluw ze eenvou dig met zijn taai speeksel en lost dus deze vraag op de kortste manier op De zwaluwen daarentegen leven met aller lei klein gevogelte in vrede behalve dat zij dikwijls met de brutale musschen moeten vechten die in den winter on gegeneerd beslag leggen op hunne met moeite opgebouwen leempaleizen en bij aankomst van de rechtmatige eigenaars daarin reeds eieren of Jon gen hebben Helaas leggen de schuch tere en zwakke zwaluwen het in zulk een strijd tegen de gevederde proleta riërs af en het oude verhaal van de door de wraakzuchtige zwaluwen op ' t legsel levend ingemetselde en aldus aan den hongerdood prijsgegeven mus schen is niets anders dan een aardig sprookje Tegenover roofvogels leggen de boerenzwaluwen een verbazingwek konden moed aan den dag omdat zij hen in vlugheid ver overtreffen Zoodi'a zulk een roofridder zich vertoont wordt hij terstond onder luid waar schuwingsgeschreeuw omringd door stooten van boven geplaagd en zooda nig gepijnigd dat hij de vlucht neemt waarbij de geheele troep zwaluwen hen nog een goed eind begeleidt Huis - en oeverzwaluwen zijn in dit opzicht bij lange na niet zoo brutaal en toonen voor hun doodsvijand den vluggen boomvalk een heillooze vrees Zijn plotseling optreden doet hen dikwijls van schrik verstijven zoodat al lang een hunner in de klauwen van den rcovor bloedt voordat de overigen het nog hebben beseft De oevei-zwaluw is ook jegens de menschcn veel angstiger en schuchterer dan hare verwanten De nachtzwaluw komt met de heeren der schepping door haar nachtelijke levens wijde en haar eenzame woonplaatsen veel minder in aanraking Kenmerkend vüor haar is echter een zekere nicuws gieriglioid waardoor het komt dat zij den eenzamen wandelaar in het nachte lijke bpsch oy«r lapg ^ Jtfctand SfiTg ^- WMMi De oplossingen moeten in enveloppe worden gezonden aan den nOpperpnz zelaai van hel Utiechtsch Nieuws blad " DrUt 23 Utrecht Geldig zijn al leen die inzendingen die niet met slral port belast liJn waarbij de nltgeknlpte puzzle bijgevoegd is die niteriqk Vis dag 15 Mei In ons bezit zijn en die aikomsUg zijn van abonné's of hun bnisgenooten Naam en adres dnidelljlt vermelden Voor prijzen stellen we ook ditmaal w ^ beschikbaar 50 gulden te verdee - Deze puzzle heeft weer velen aan het werk gezet en een groot aantal heb ben het gewenschte resultaat bereikt Ook nu konden tenminste zeer vele op lossingen de goedkeuring van Opper puzzelaar wegdragen De ƒ 50 vielen deze week aan de vol gende scherpzinnlgen ten deel A F MIJNHARDT Merwedekade 203bis Utrecht A A STOOK Cremerstraat 50 Utr W HOLLAND Zandhofschestraat 172 Utrecht « e e « e e 9 0 0 e o 9 6 « e looflijke mate daaraan en wemelen dikwijls van afschuwelijka parasieten — vreezen Het nest van de boerenzwa luw heeft den vorm van een vierde deel van een kogel en Is van boven open het huiazwaluwennest heeft den vorm van een halven kogel en Is op een vlieggat na gesloten het eerste is daarom meestal van boven door een balk gedekt Hoewel de boerenzwalu wennesten dikwijls dicht bij elkander staan vormen zij toch nooit zulke nauw aaneen gesloten koloniën als die der huiszwaluwen Als bouvraoateriaal bezigen beide soorten leemachtig slijk dat zij met moeite snavel voor snavel aansleepen met hun kleverig speeksel tegen den muur plakken en tot ver hooging van de stevigheid ook dikwijls stroo en grassprietjes bijvoegen tot eindelijk het groote werk klaar is Soms wordt er ook wel beslag gelegd op nesten van roodstaartjes en die dan door het aanbrengen van een hoogen leemwand steviger gemiaakt Wordt ge durende den broedtijd een nest van ' n zwaluwenkolonie vernield dan ver eenigen zich alle buren 015a zoo spoe dig mogelijk een nieuw te bouwen Een Jong boei enzwaluwenpaar dat eens juist voor mijn huisdeur een nieuw nest bouwde zoodat ik het gemakke lijk kon waarnemen had daarvoor juist twaalf dagen noodig Het is daar om wel te verklaren dat de vogels zel den zoo'n grooten inspannenden ar beid zullen b!>ginnen en daarom het zelfde nest niet alleen voor het tweede broedsel maar ' ook vele Jaren na el kaar gebruiliia wat bij den solieden bouw van hun leempaleis gemakkelijk te verklaren is len in hoogstens 10 prijzen vaa 5 gul den De oplossing wordt gepubliceeril in ons Zondagsblad van 23 Mei met de namen van de gelukkige winnaars Van de uitspraak van den Opperpuz zolaar kan niet in hooger beroep ge gaan worden en over de beslissing kan niet gecorrespondeerd worden N.B Bij de oplossing geen andeik scluiftuien welice ooic advartestie opgaven of deigelQke inslolten daai deze dan vertraging ondervinden H J A V d BERG J S do Itijksii * 94 Utrecht Mej D DE GRAAF v d Merscli laan 68 Zeist Mej A HARDEVELD KerkdwarastK 5 Utrecht N BEVOORT Doornstraat i Utrcclit P VOS Grasstraat 5 Utrecht Mej A DE HAAN Zuideinde ll>9 Nieuwkoop C W BERKHOF Jacoba's Hoeve Belvcdèi-e\<'eg 14 Soest Onderstaande oplossing Is de juiste 6 © 9 S e e e Ie o 6 » e o o « van i — li Ja zelfs van 2 meter hebben ' een bewonderenswaardige arbeidspres tatie Zij zijn daarbij door een fanatie ke arbeidswoede bezield en gebrulkea deze gangen hun leven lang tenzij deza niet door een of andere oorzaak wor den vernield In de achterste kegelvor mige verwijdering bevindt zich het eigenlijke van teere halmpjes en wor teltjes gemaakte en met haren en vee ren belegde nest Zeer interessant Is de nestbouw van de gierzwaluw want haar bouwmateriaal is in de eerste plaats haar eigen speeksel In de lucht snapt deze onstuimige en tocb ge zellig levende vogel vlokjes wol lapjes veeren draden stroohahnpjes enz en lijmt deze met haar gummiachtig in de lucht snel verhardend speeksel aan elkander Dit naar verhouding zeer kleilie nest heeft den vorm van een platte schaal en ziet er als gekalkt uit lijdens den nestbouw zwellen de speekselklieren van dezen vogel be langrijk op waardoor hem alleen deze rijkelijke speekselafscheiding mogelijk wordt Een duurzaam gebouw is djl merkwaardige ijest natuurlijk niet en het moet daaxoia elk jaar hersteld wor den Een familielid van onze gierzwa luw is de Achter Indische salangane die de beroemde „ eetbare vogelnestjes " een hooggeschatte delicatesse der Cbi neesche keuken levert Zij bestaan al leen uit het verharde speeksel van den vogel en worden voor het bereiden van soep gebezigd Zeer eenvoudig is de nestbouw van de flegmatieke nachtzwaluw want bIJ legt haar twee eieren op een schaduw rijke plek tusschen struikgewas in het zachte mos Zelfs op weinig begane boschwegen heb ik haar legsel wel ge vonden Wordt zij hier verontrust das draagt zij de eieren en zelfs de reeds uitgekomen Jongen in den snavel eeni ge meters verder in het struikgewas De voedering geschiedt volgens den ornitholoog Liebe zoodanig dat d « oude vogel den kop der jongen in ziju wijden snavel neemt en hen den géweak ten spijsvoorraail uit zija fee » Hl §»» 
-•« 5te ' _ SSSSSSSSSf \ ^^^ ^ Ë Wm ^^ 1 1 ^^ è ^ ^^'« n ¦ f^'^^i ' s ^ m^"'M ^^ hf \ '• 1 li *^ ¦ f ¦ ¦ f'2a - i^;?«..if - ¦ '¦ *^' i ^- -^ '^^ f m ^¦" ^ ^^'.¦ l -:' '-' -.' S'L '^' w i ^- '-«.' S-V^V '^ f-r '' ^" - l ^ ' ÉW ^^^ '•^^^ ^' ^ j^;-r ^ 0T ^ iö '.--- ^¦^^^¦*'^"^ ' ''"!-.¦* ^¦ i ' m ^^ f ^ S m i ^ ':' -;-^^ '"""^ 7rTirniT ~ ^ öinraao yói>,*n^u£l;/tf' - •«& ¦ EEN WATERVAI VAN 2 ^ WETRi In Britsch Guyana dat aan ons Su riname grenst bestaat een waterval waarvan weinig gesproken wordt maar die vijfmaal hooger is dan de alom be kende „ Niagara " Deze komt van een hoogte van 50 meter terwijl bij den waterval waarover wij het hebben het wafer aich van een hoogte van 245 me ter naar beneden stort Hij heet „ Kajeteur " soms „ Kajetuk " hetgeen „ watei val van den grijsaard " beteekenl ^ en wordt gevormd door de rivier Potaro die zich na een vrij on regelmatigen loop in de Essequibori - De schrijver van Robinson Crusoe liet was dezer dagen 2O0 jaar geleden dat Daniel Defoe de bekende schrijver van het ook thans nog gelezen jongens boek Robinson Crusoe is overleden Wie kent niet het wereldberoemde bock „ Kobinson Crusoe " Wij hebben het allen in onze jeugdjaren gelezen Maar weinigen echter kennen den oor spronkelijken schrijver en diens levens loop Daarom is het belangwekkend op den twoehonderdsten sterfdag van deze eigenaardige persoonlijkheid iets over zijn bonten levensloop te vertellen Daniël de Foe eigenlijk Foi of ook Foir stamde af van een naar Enge land getrokken oorspronkelijk Fran sche familie Hij werd in 1600 te Lon den geboren Zijn vader was volgens sommige berichten handelaar in stof fen volgens andere een welgestelde slager in het kerspel Saint Giles Zijn uitgesproken begaafdheid deed reeds vroeg een geleerde loopbaan voorspel len en op een academie verwierf hij zich de kennis van vijf talen en de kennis die noodig was om een open baar ambt te bekleeden Dat hij echter nooit zoo'n positie verkreeg is toe te sclirijven aan hot feit dat hij reeds op 21-jarigen leeftijd zich begaf op het ter rein der politieke schrijverij en de re geering vrijmoedig op haar fouten at tent maakte Daar nu ziju jeugd en zijn eerste mannenjaren gekenmerkt waien door een afsluiting van een pe riode uit de Engelsche geschiedenis — de ongeschiktheid van Karel II en Ja cobus II leidde in 1689 tot de tweede Engelsche revolutie die eerst na de troonsbestijging door Willem III van Oranje door een rustiger periode werd gevestigd — is het duid.eUjk dat Da niël de Foe niet alleen een staatsbetrek king verspeelde maar bovendien een groot aantal politieke vijanden kreeg Daarna begon hij een kousenhandel maar had daarna weinig succes Men vertelt dat zijn groote goedgeloovigheid de schuld ervan was In elk geval ge lukte hem noch deze noch welke ande re zaak ook waarvan hij er verschil lende probeerde Hij heeft ook een dak pannenbakkerij gehad Hij geraakte in zoodanige financieele moeilijkheden dat hij dikwijls voor zijn schuldeischers moest vluchten en zich in Bristol schuil hield Hij is zelfs als gijzelaar in de gevangrnis gekomen en heeft toen hij ' de schulden niet kon betalen « en straf daarvoor ondergaan Ofschoon volgens de wet hierdoor zijn schulden als afge daan golden is hij toch tot aan het ein de van zijn leven bezig geweest deze schulden af te betalen Naast en gedu rende zijn koopmanschap bemoeide de jonge Daniël de Foe zich zooals gezegd ' reeds vroeg met de politiek Hij schreef talrijke vlugschriften en pamfletten niet zelden van een bijtend satyrischen inhoud die hem begi-ijpelükerwijze de baat op den hals haalden van zijn poli tieke tegenstanders Verder nog zijn vier ontlast en welke stioom zich bij de hoofdstad Georgetown in den Atlan tischen Oceaan werpt De Potaro is aan bedoelden waterval 135 meter breed De Kajeteur word in 1870 * ontdekt door Harrington Brown een regeerings opzichter in Britsch Guyana Nooit verklaarde hij had hij iets zoo schoons en overweldigends gezien een aantal geschriften van moralisee renden inhoud uit zijn pen gevloeid die gedeeltelijk een niet gering opzien baar den en inderdaad aanleiding waren tot eenige politieke maatregelen van het parlement In politiek opzicht was hij een medestander van stadhouder Ko ning Willem III ter verdediging waar van hij een satyrisch gedicht schreef Waarin de vijanden van Willem III in een scherp daglicht werden gesteld In Bristol dorst hij zich alleen Zon dags op straat te wagen bang als hij was dat de dienarcjj van het gerecht hem zouden grijpen wat hun tenslotte toch gelukt is Maar als hij zich op straat vertoonde dan geschiedde dit in groot ornaat met pruik kanten kraag en een degen De inwoners van Bristol ROBiNsorq CRÜSOËÜS txjffiitatione operii gtrimnice ttrlpti • b Hemuco Cmrt talinlverHt'P.i GOFFAüX teiWïHttraii hturarw » Profttte '  IjKtio iispttiaJi IPserlt Haat enfital aUaii Coctoret elemcou rsliBt ui disesrt priaw Hou Sat t.l PARISIIS ^ kPS ^ astarem * U Saiv>Jaeobae $ i ia i.jctco impcriaU noemden hem daarom spottend den Zon dagsedelman Waar hij destijds woonde is niet meer bekend Doch wel weten we dat hij vaak vertoefde in den her berg „ De Roode Leeuw " waar hij steeds avontuurlijke zeelui ontmoette en in het huis van een zekere dame Damaris Daniell die hij door zijn zaken had leeren kennen De gedachte een avontuurlijken reis roman te schrijven kwam eerst in hem op toen hij 58 jaar was en was eigen lijk het gevolg van zijn slechten finan cleelen toestand Hoblnsoa Crusoe dat wij meestal kennen als een jongens boek bestond oorspronkelijk uit twee dikke deelen die niet slechts de eigen lijke Robinson Crusoe geschiedenis be handelen maar nog een beele rij ande re reizen en avonturen van Robinson Crusoe die dezen naar Nieuw Guinea en naar Spanje naar Oost-Indië en China in de steppen van Mongolië en Siberië enz brengen en veel van geo graphlsche en ethographische weten schap getuigen waarvoor zich zijn tijd genoofen in wijden kring Jnteresseer - TAN WANNEER DATEERT HET TI.0EIPAPIER7 Vloeipapier waarmee men het nog natte schrift droogt werd voor het eerst in het Engelsche graafschap Berkshire vervaardigd het zou in kor ten tijd het fijne witte of gekleurde zand vervangen dat men gedurende eeuwen tot het drogen van met inkt beschreven papier bezigde Een papier makersknecht had vergeten bij de brei - den De Robinson-geschiedenis echter en de verdere ontwikkeling van de door Robinson gestichte kolonie op het een zame eiland rijn het kernpunt van den roman Nadien heeft De Foe het nog met een aantal dergelijke romans geprobeerd met veel minder succes terwijl Robin son Crusoe spoedig in vele talen ver taald en bewerkt was Het zal velen interesseeren te weten dat zoowel het Robinson-eiland als ook de gestalte van Robinson zelf niet ge heel en al verzonnen zijn Het eiland ligt aan de kust van Zuid-Amerika in de buurt van hot tegenwoordige Peru en draagt den naam Juan Pernandoz Op dit eiland werd in het begin van de achttiende eeuw een Schotsche matroos Alexander Selkirk genaamd op zijn eigen verzoek afgezet en van het noo dlge voorzien Uij bracht daar ongeveer 5 jaar in de eenzaamheid door en keer de daarop naar Engeland terug waar De Foe hem in Bristol leerde kennen Vele jaren liet De Foe die zich nog steeds meer aangetrolsken gevoelde tot lie politieke schrijverij deze prachtige gegevens onbenut Eerst toen hij we gens een scherpe satyre tegen de re geering en de staatskerk een groote geldstraf had gekregen en drie dagen aan het schandbord moest « taan üet hfl het doomlge pad van de politiek Unks Uggen en ging aan zijn Robinson Crusoe schrijven Daniël de Foe kon nu een rustiger le vensavond tegemoet gaan die echter verduisterd werd door den ondank van zijn zoon en door zijn lijden aan jicht en galsteen Hij wist een bezit te verwer ven in het noordelijk deel van Londen waar hij voor 200 jaar is gestorven Op het kerkhof Bunhills Field werd hij begraven achtige massa die papier moest wor den de gev/one benoodigde hoeveelheid gom te voegen en werd wegens dat ver zuim ontslagen Doch na eenigen lijd constateerde de eigenaar van den pa piermolen bij toeval dat het zonder gom vervaardigde papier de eigenschap had den inkt te absorbeeren zonder dal liij vlekte of de geschreven letters deed verdwijnen en het vloeipapier was uit gevonden Redacteur G CH SMEEKES Utrechtscheweg 327 De Bilt Probleem No 1632 A SCHEER Zwammerdam Ie plaatsing Zwart » bcd«tgh Wit Wit begint en geeft in 2 zetten mat Stand Wit Ka6 Db7 Th6 Lg8 Pc4 e2 p.b4 « 2 g4 g5 Zwart Kd5 Tf7 Pc6 e5 Oplossing over 8 dagen Oplossingen en bijdragen worden ook ¦ Qrift 23 Utrecht ingewacht Oplossing van probleem No 1630 Schiffmann 1 Tel enz Oplossing van probleem No 1631 Chéron 1 Pf5 Lh8 2 Pg7 3 Lg7 mat GocJo oplossingen van No 1628 en 2ö K Slager J J v San ten Utrecht No 1629 G Yerdonk L Jonker A Boer Utrecht Fxobleem No 1633 J HALUMBIREK Dresdener Anzeiger 1930 Wit geeft mat in 5 zetten 4 Fransche Partq Sultan Khan zwart e7—e6 d7—d5 Pg8—f6 Pf6Xd5 ed5 Dr Tartakower wit e2—e4 d2—d4 Pbl—c3 e4Xd5 De natuurlijke zet is 4 4 Pgl—f3 In een partij Dr Aljechln—Nimzo witch gebeurde 5 Pe4 Pd7 6 Pf3 Le7 7 Ld3 b6 8 0—0 Pb4 9 Lc4 Lb7 10 De2 0 0 11 a3 Pd5 12 Tdl tot voordeel voor wit 5 Lf8—b4 Een tempoverlies daar de L later toch naar e7 teruggaat Lel—d2 c7—c6 Zwart moest liever c7 — c5 voorberei den Lfl—d3 Pd5Xc3 b2Xc3 Lb4—e7 Ddl—e2 Pb8—d7 0—0 b7—b6 De2—e4 Lc8—b7 12 De4—g4 Ke8—f8 Het resultaat der opening is'een be - ëngde stelling e6 c6 en verlies derrochade Op 12 0-0 zou name lijk 13 Lh6 Lf6 14 De4 g6 15 LfS ge volgi zijn In aanmerking kwam overi - gens 12 Pf6 met prijsgave van den pion g7 Den pion te slaan schijnt bedenkelijk te zijn wit had wellicht door middel van 13 Dh3 het offer ge weigerd 13 Pf3—g5 Pd7—f6Waarom wordt het paard niet door 13 h6 verdreven Het antwoord op deze vraag zou Dr Tartakower met volgende offercombinatie gegeven heb ben 14 Pf7 Kf7 15 Lgöf Kf6 16 Tael Pf8 17 Te6:t benevens mat met den volgenden zet Dg4—h3 c6—c5 d4Xc5 Le7Xc5 Tfl-el h7-h6 Tal—dl Dd8—c8 Ld2—f4 Kf8—g8 Pg5—f3 Lc5—e7 Pf3—e5 Le7—c5 Tel—e2 DcS—f8 Tdl—el Ta8—e8 Lda-b5 Te8—d8 Lf4—e3 Lc5Xe3 Te2Xe3 h6—h5Om den Td8 in het spel te brengen moet zwart zich deze verzwakking van het punt g5 getroosten Dh3—h4 Th8—h6 Te3—g3 Kg8—h8 Lb5—d3 Td8—d5 Dh4—f4 Td5—d8 De terugtocht van den toren is door de dreiging 30 Le4 veroorzaakt h2—h4 Df8—e7 Geeft wit gelegenheid tot een door slaande combinatie Tg3Xg7 Kh8Xg7 Df4—g5 + Th6—g6 Ld3Xg6 Pf6—d5Nog het beste Op 33 fg6 be slist 34 Pg6 Dc5 of anders 35 Pe5tenz Lg6Xf7t Door deze fout ontgaan wit de vruch ten van zijn mooi spel Na 34 De7 Pe7 35 Lf7 Td2 36 Lh5 Tc2 37 Lf3 Lf3 38 Pf3 zooals ook na 34 Lh5:t Dg5 35 hgS Pf4 C6 Lf3 resp 35 I'c3 36 Lf7 had hij een voldoende pionnenoverwicht verkregen 34 De7Xg5 h4Xg5 Pd5-f4 g2-g3 Pf4—bat 37 Kgl—h2 37 Kfl stond gelijk met een remise aanbod 37 Td2 38 Te2 Tdlf 39 Tel Td2 37 Ph3Xf2 38 Lf7Xb5 Er dreigde 28 Td2 Op 38 Te2 echter zou wit zelfs nog mat gezet wor den 38 Tdl 39 g4 h4 en Thl is onafwendbaar 38 Td8—h8 g3-g4 Pf2Xg4 + Pe5Xg4 Tb8Xh5t Kh2—g3 Th5Xg5 Kg3—h4 Niet 42 Te6 wegens 42 Tg4:-t 43 Kg4 Lc8 44 Kf5 Kf7 42 Tg5—a5 TelXe6 Lb7—d5 Te6-e7t Kg7—f8 Te7—c7 Ld5Xa2 Kh4—g3 La2—e6 Pg4--e3 Kf8—e8 Kg3—f4 KeS—dS Tc7—h7 Kd8—e8 c3—c4 TaS—c5 Th7Xa7 Le6Xc4 Ta7—b7 bO—b5 Pe3Xc4 Remise Caro - - Eann Dr Tai-takower Sultan Khan wit zwart 1 e2-e4 c7-c6 2 d2-d4 d7—dö 3 iZ-iZ Een theoretisch niet volwaardig doch door Tartakower gaarne gespeelde voortzetting 3 e7—e5 4 Lel—e3 PsS—f6 In de partij Dr Tartakower—Wee - nink Luttich 1930 geschiedde 4 de4 Dr Tartakower behandelde de ope ning in gambietstijl en volbracht vol gende schitterende voortzetting 5 Pd2 ct3 6 Pgf3 Pf6 7 Ld3 b6 8 De2 Ld6 9 0—0 I bd7 10 Pc4 Lc7 beter La7 11 Pce5 Lb7 12 Pf7 Kf7 13 Pg^t Ke7 14 Po6 Ke6 15 Lc4t Ke7 16 Lf4 + PeD indien 16 KfS dan 17 Lc7 Dc7 18 Dc6 Pc5 19 Tf6:t enz 17 de5 Dd4t 18 Khl Pd5 19 Lg5t Ke8 20 Dh5t « 6 2L Df3 Pf4 gedwongen 22 Df4 Df4 23 Tf4 h6 24 Lf7t Kf8 25 Lf6 g5 26 Tf2 Kf7 27 Lh8:t Kg8 28 Lf6 en wit won Sultan Khan's tegenzet 4 Pf6 is te verkiezen boven de vroegtijdige oplossing met 4 de4 Voor het bes te echter verklaart H Muller den uit val 4 Db6 die wit tot verdedi ging van den pion b2 noodzaakt Lfl—d3 c6—c5 c2—c3 c5Xd4 c3Xd4 d5Xe4 f3Xe4 Pf6Xe4!De oplossing cd4 en de4 gebeurde op het juiste oogenblik zij heeft zwart een onaantastbare pionwinst opgele verd 9 Le4 Dh4t Pgl—f3 Lf8—b4t Pbl—d2 Pe4Xd2 Pf3Xd2 Lb4Xd2t DdlXd2 Pb8—c6 0—0 0—0 Sultan Khan weet zich te matigen en laat den pion d4 onaangeroerd 13 Pd4 14 Df2 Pf5 15 Tadl Dc7 15 Pd6 16 Lb5 + 16 Lb5t Kf8 17 g4 Pe3 18 TdSf Ke7 19 Th8:,Ffl 20 TeSt Kd6 21 Df4t met vernie tiging of 15 Df6 16 Lböt Kf8 17 Lc5t Kg8 18 g4 Dg5 18 Ph6 19 Dd2 19 Df4 met stukwinst 14 Tfl—f3 n — 15 Deze verdediglngszet schijnt vroeger Cf later noodig te zijn Ld3—c4 Lc8—d7 Tal—fl Pc6—a5 Lc4—e2 Ta8—c8 Speelt zwart om den volgenden pion nenvoorstoot te verhinderen 17 Lc6 dan volgt 18 Lg5 Dc7 19 Lf4 Dd8 20 Lg5 met zetherhaling resp 18 Db6 19 b4 mot stukwinst d4r-d5 Pa5—c4 Le2Xc4 Tc8Xc4 b2—bS Tc4r-g4 Tfl—dl e6 e5Zoo goed als gedwongen Le3Xa7 Wit heeft nu zijn pion weer terug.De afsnijding van den looper doorb7—b8 is vooreerst niet te vreezen 22 Tf8—f6 23 Tf3—g3 Dr Tartakower zelf gaf later 23 h3 als beter aan als dan 23 Tgg6 dan 24 Lf2 mot de dreiging Lh4 23 f5—f4 Tg3Xg4 Ld7Xg4 Tdl—el b7—b6 TelXeS Wit verweert zich door actief spel tegen het dreigende looperverües 26 Dc7 Dd7 27 d6 Da7:7 28 TeSt Tf8 29 Tf8:t Kf8 30 Df4 + resp 27 Td6 28 Td5 Df4 26 Dd8—d7 27 h2—h3 Een plotselinge ingeving volgend wijkt wit van de duidelijke speelwijze 27 d6 af De tekstzet is evenwel beslist verleidelijk daar de Lg4 na 26 Dd7 geen goed terugtochts-veld heeft 27 Lg4Xh3 Een kansrijk offer dat wit in een moeilijk te voeren verdediging brengt g2Xh3 Dd7Xh3 DdS—g2 Dit voert tot onmiddellijk verlies.Ook 29 Tg5 Th6 niet 29 h6 we gons 30 d6 hg5 31 d7 is als winst voorzwart uit geanalyseerd geworden Betere uitzichten biedt 29 TeSf Kf7 de zwarte K wordt naar f7 gedreven daar het van belang is den f-pion met schaak te kunnen slaan 30 Te6 Tf5 31 Te2 fS 32 Th2 Dg3t tot geluk van wit is 32 Tg5t wegens Dg5 niet te doen Er blijkt nu het doel van hetmanoeuvre 30 Te6 Tf5 de zwarte to ren wordt van f6 naar f5 gedreven op dat hij bij lateren betreden der g-lijn inde schootslinie Dd2 — g5 geraakt 33 Kfl,Tg5 34 Df2 Df4 35 Lb6 en wit schijnthet ergste doorgestaan te hebben 29 Tf6—g6 30 Dg2Xg6 Want op 32 Tg5 beslist 32 De3t 33 Kfl f3 SO h7Xg6 La:Xb6 Dh3—g3t Kgl—fl Dg3—c3 Te5—eï Dc3—d3 Kfl—f Dd3Xd5 b3—b g6—g5 a3 — a gö—g4 87 a4—Co g4—g3t Kf2—cl f4—f3 Te2—d Dd5 - e4JOpgegeven •& iiéai ^¦ ta R 
Van alle in Jil blad geplaatste mode-ontwerpen zijn voor onze lezeressen knippatronen met gebruiksvoorschriJtoo bij vooruitbetaling verkrijgbaar tegen de bij elk model gcn^eii^de prijr.en Bestellingen met öpguaf van buste-maat 42 44 46 of 48 worden onder toevoeging van het bedrag aan het Bureau van dit blad Drift 23 aangenomen tot WoensdaRm Irtag 12 uur Voor knippatronen die per post toegezonden moe ten worden is 1 5 cCIlt 8 »*'"* ^°'^ P '^'^ versohaldigd N B Voor kir.derkleertjes geven men inplaats van bustemaat den leeftijd op Bij schriftelijke bestelling gelievemen op de enveloppe te vermelden „ Afdeeling Knippatronen " JAPON VOOH CAMESt Effli bolero-japon is weriielijk niet zoo Üostig te maken indien n ha&r slechts btuk voor stuk in elkaar zet In dit gevaJ zult u goed doen niet te xrergeten dat het lijfje van de japon ge pcheiden is van de bolero behalve dan ¦ hy den nek en de armsgaten waar de naden samengestikt zijn en de kraag en de mouwen tusschen de dubbele naden gezet zijn De tegenkanten van de voor panden van de bolero en van den yn dprzoim kunnen of schulngeknlpt wor den o / met den draad van de stof mee Knippatronen kan men bestellen on der No 388 voor de maten 42 4i 46 en 48 kosten 55 cents iPEELPAEJES VOOR DE ELEINEN Ze kunnen wat aan die kleine krui pers Vooral ' a zomers wanneor het in huis al gauw te klein en te bekrompen is Dan gaat het den tuin in of op het steencn plaatsje In een oogenblik zijn handen knieën en pakje zwart en stof fig Wat een genot ais u dan een sta peltje van deze zoo gemakkelijk te ver wisselen on luchtige speelpakjos klaar hebt liggen Het wasschen en strijken levert niet den minsten last op Een stukje stof over Een ongelukkig bevlekte japon waar u geen raad mee weet Een twee drie en weer een nieuw speelpakje ligt bij de anderen in de linnenkast Knippatronen kan men bestellen on der No 389 voor den leeftijd van drie en vier jaar Kosten 45 cents FLATTEUSE MEISJESJURi Een goede gelegenheid biedt dit pa a-oon uw oudere meisjes eens te laten helpen met haar eigen garderobe Het is een prachtige oefening voor later en u vereenigt hier het nuttige met het aa»^«oan »» Er zijn heel veel kleine dingen bij de ze jurk die zij zelf kunnen maken Zoo als u ziet is alles uit een stuk geknipt met een stolpplooi over de heele lengte aan voor en achterzijde waarbij de uit einden van den bovenkant aan het schouderstuk zijn vastgehecht waaraan lange reopen geknipt zijn Deze worden over de plooien heengeleid en vastge knoopt Geeft uw meisjes do gelegenheid eens zelf haar idee voor een jurk uit te wer ken en neem haar mee als u de stof gaat koopen Om de kosten hoeft u het toch nau welijks te laten gezien de tegenwoordi ge lage prijzen waarvoor men reeds mousseline krijgen kan Knippatronen kan men bestellen on der No 390 voor den leeftijd van tien tot twaalf jaar Kosten 55 cents MODE Als nu werkelijk het weer wat zach ter wordt bestaat er misschien gele genheid over eenigen tijd eens een licht toilet je te gaan dragen Het io wel merk waardig dat we ten aanzien van de zoinermode met zooveel reserve moeten spreken De er\afing van de laatste ja ren hooft ons dat echter wel geleerd met de koude gtire natte zomers waar in het onmogelijk was naar hartelust lichte kleeding te dragen te baden of te zvvemmerL Van baden gesproken wordt het wel tijd dat wij onze bad-garderobe eens nazien De veelkleurige badpakken van tri cot worden tegenwoordig gedragen met een kort jasje dat tot een eind bovrn-de knieën reikt De badmutsen - zijn tegen woordig zoo goedkoop dat men beter elk jaar een nieuwe kan koopen dan die van het vorig jaar bewaren en de kans te loopen dat zij niet staat bij ons nieuwe badpak of vergaan is gedu rende den winter zoodat ons haar niet meer voldoende btm^illgd is tegen nat worden De kostelijke kleurige dunne stoffen zijn wol zeer verleidelijk om ons een modpm toiletje ^ aan te schaffen voor cien tijd dat wij ons op promenade óf strand vertoonen kunnen Ook voor de kinderen dienen we na te gaan of de badpakken nog aan de cischen voldoen en ook voor hen geldt wat wij zoooven zeiden van de badmutsen die in aller lei tinten en kleurcombinaties te krij gen zijn Voor de heeren wordt wat nieuws vertoond voor de zonnebaden n.l een maillot over het zwempak dat evenwel een wijdo halsuitsnijding èn zeer wijde armsgaten vertoont met hot oog op de gewonschte zonbestraling De gebloemde jurken zijn bijzonder in ti'ek en wij'kunnen ons dat ook zoo van harte begrijpen omdat de kostelij ke kleuren zoo hartverheugend werken en j!oo prettige werking uitoefenen op ons humeur Wat is er heerlijker om te zien dan veel goed gekleede vrouwen in jurken met fraai gekleurde bloemen op een zonnig strand Zoowel zijde als katoen zal gedragen worden waarbij vanzelfsprekend do kunstzijde een over wegende rol zal spelen Gelukkig zijn al die jurken wciko wij buiten dragen nog betrekkelijk kort Als regel tusschen knie en enkel Overigens zijn allerlei modellen geoor loofd waarbij kleine afwijkingen als „ mode " van het oo.Tenbük kunnen wor den beschouwd Zoo zien we de hals uitsnijdingen veelal puntig diepte niet te groot doch overigens naar verkie zing De halsuitsnijding is omzoomd door een strookje van hot zelfde goed of van contrasteerende kleur welke al dan niet overgaat in een strik van een das De taille zit op de gewone plaats en wortU geaccentueerd door een ceintuur Men is evenwel heelemaal niet onmo dious wanneer mon geen ceintuur wenscht te dragen Groote zomerhoeden schijnen v.'ol een kans te hebben doch de overgang is zoo groot dat wij vreezen dat de da mes voor die groote modellen wat zul len sclirikken Er komt bovendien bij dat die groote modcHon zeer gekleed staan waardoor het een bezwaar wordt zulk een hoed ook op andere plaatsen en onder andere omstandigheden dan aan het strand of op de bad-promena de te dragen Trouwens onze sportbe oefening verzet zich tegen deze groote hoeden al dient erkend dat zij zeer flatteeren en bijna iedereen uitstekend staan o.a omdat allo schoonheidsfou ten min of meer worden gemaskeerd Dit trekt velen aan die met eenigen schrik hebben ontwaard dat do moder ne kleine hoedjes tegenwoordig zoo achter op het hoofd staan dat het vol le gelaat en hot haar te voorschijn ko men hetgeen lang niet alle dames zich kunnen permitteeren omdat de vorm van het gezicht of het voorhoofd of het haar vooral de inplanting van het haar er zich niet toe leenen De avondtoiletten vertoonen vrij lan ge rokken welke zelfs tot op den grond tippen Mousseline crcpo romain crè pe-georgette organdie enz enz in toe re kleuren vormen do stoffen waarvan do jurken gemaakt worden Eon bal zaal vol zulke fijne toiletjes vormt een snoezig gezicht zooals we dezer dagen konden w»amemei > De scboeptjes wor - den zorgvuldig genomen in dezelfde kleur zoodat een zeer chique kunstzin nig geheel wordt verkregen Wel wor den ook hier de bloemenpatronen in zeer fijne kleuren toegepast doch het moet ons van het hart dat deza bloe menjurkcn een minder geJistingeer den indruk maken al erkennen we on middellijk dat dit voor een groot deel een kwestie van smaak is Op de laat ste beide bals waren er slechts zeer enkele en dan nog alloen iets oudere dames Daarentegen zagen we nogal veel gekleurde kant toegepast in de i kleur van do jurk Het verfijnde de jurk op duidelijk merkbare wijze doch zulke kant van goede kwaliteit veelal is natuurlijk later nitst meer zoo ge makkelijk voor iiits anders te gebrui ken Het gebruik van mousseline de soie van goede kwaliteit heeft het voor deel dat het gewasschen kan worden zelfs als het in klsuren bedrukt is Er bestaan daarvoor uitstekende recepten De lange handschoenen die eigenlijk nimmer uit de mode zijn geweest zien wij weer veel dragen bij de avondjur ken zonder mouwen Nieuw is daarbij dat deze handschoenen niet wit of bei se ziJTl doch ook zwart hetgeen wel typisch afsteekt doch bij oen z«ar licht avondtoilet toch noodeloos somber aan doet Over het algemeen is de gamee ring sterk voorzien van strookjes en geschulpte randen waarvan de toepas sing nog te kort achter ons ligt om niet onwillekeurig te herinneren aan de toi letten van moeder en grootmoeder en daardoor den Indruk te wekkpn van ouderwetse ^ Voor hen,-die een auto hebben wordt het tijd haar garderobe in.i overeenstemming daarmee na te gaan on vooral tijdig de koffers welke achterop zijn aangebracht eens na te zien In den winter zijn zij als regel ongebruikt geblevoBj doch hebben wel in de stof gezeten Wil men ze voor zo moruitstapjes gebruiken dan is het zaak er te voren naar te zien of ze dadelijk bruikbaar zijn LOüISE THSEDRIHKEN i Op een van mijn eerste Engelsche lessen hoeveel jaar is dat al geleden leerde ik het v.-cord cosy al kennen „ Cosy " beteekent gezellig behaaglijk Er zijn woordenboeken die u ook zul len vertellen dat het „ warmpjes " bo teekent Het is mogelijk natuurlijk al hoewel ik het nimmer in dien zin hoor de noch gebruiken zag In ieder geval ik ging naar huis toen van mijn eer ste Engelsche les en ergens m het rij tje woordjes dat ik opgekregen had uit het hoofd te loeren stond cosy — gezellig Van den aanvang af vereenzelvigde het woordje zich mot tea-cosy de En gelsche benaming voor theewarraer die zich gaandeweg burgerrecht in onze taal veroverde Het is mij niet bekend of de Engelsch man die het woordje tea-cosy voor het eerst gebruikte de samenstelling vond door te denken aan warmte of aan ge zelligheid en zoolang men mij van het eerste niet overtuigt zal ik de moo ning toegedaan blijven dat hij aan„go zelligheid " gedacht moet hebbon En als men het woord op die manier be schouwt is het ' n „ vondst " Thee en gezelligheid gezelligheid en thee zij zijn inderdaad onafscheidelijke woorden A.IS ' s avonds uw kleintjes in bed lig gen en de ouderen stil over hun huis werk gebogen zitten als do krant rit selt in de handen van vader die zich in het warme licht van de schemer lamp zal gaan verdiepen in wat er-al-zoo-gcbourdc als tegenover de zijne uw leunstoel wacht dan is daar voor u gaat zitten de tea-cosy dio in haar holletje de volle trokpot koestert Hooft dan iedereen zijn dampend kopje voor of naast zich staan dan is voor dien avond hot toppunt vau huiselijkheid bereikt Een heel jeugdig collega zou mij de zer dagen komen bezoeken en vroeg mij of ik er op tegen hebben zou zoo hij bij die gelegenheid zijn meisje aan mij voorstellen kwam Natuurlijk gaf ik hom volgaarne mijn toestemming I.ater vroeg hij mij onomv;onden - hoe ik zijn toekomstige vrouw vond Ik kon hom volgens recht on gewe ten niet anders zeggen dan dat hij naar mijn bescheiden oordeel als bui tenstaander een uitstekende keus ge daan had Als nadere toelichting voeg de ik ei - aan toe — Herinner jij ie hoe ik zoo langs mijn ncuswcg in.'or meerdo wanneor jullie zoudon trou wen Weet je nog dat zij toon oventjes lachen moest en zei — O mevrouw voorloopig nog niet wij moeten alle bei nog heel wat bij elkaar sparen Ver beeldt « we hebben jpas een tea-cosy bij ons thee-servies en onze schemer lamp gekocht verder zijn wc nog niet Ik heb haar toen lachend de vraag gesteld of zij dat de meest noodzake lijke uitgaven voor een jonge huishou ding achtte en de ernstige manier waarop zij mij antwoordde — Ja me vrouw de aller-noodzakelijkste zie je jongen daar baseer ik nu mijn mee ning op over je toekomstige huwelijks kameraad Een vrouw die naast de liefde die zij een man toedraagt als eerste nood zakelijkheid „ de huiselijke gezelligheid " ziet geeft duidelijk blijk iets ver der te zien dan haar neus lang is maar een meisje van achttien jaar dat daar over haar gedachten reeds heeft laten gaan is een unicum waar je Uccl erg zuinig op moet wezen Hij schudde mij dankbaar de hand,maar lachtte er bij Dat vond ik nietprettig Ik troost mij nu maar met degedachte dit hijzelf pas drie cn-twin-tig ia Is hot niet grappig dat kleine meis jes als zij „ huisje " spelen en hij elkaar op bezoek gaan binnen geun tijd de fhoe-visite in hun spel hebben gelascht Is het geen opmerkelijk fert dat in de zen tijd waar men langzamerhand meer en meer waarde is gaan hechten aan individueele nooden en eischen me:i op groote en kleine kantoren zoo tegen den middag thee is gaan serveè -' ren — Het ia een feit verklaarde mij eens een bekend zakenman — dat er als ' t ware een soort opleving plaats vindt onder het personeel nadat de thee is rondgediend en zij even hebben kun nen pauzeeren bij hun arbeid De enke le minuten die wij oogenschijnlijk door het thee drinken verliezen winnen wij ruimschoots terug aan de energie waar mee de tijd na die thee-pauze gevuld wordt Het is niet zoozeer de arbeid die het personeel vermoeit dan wel het onafgebroken daarmee bezig zijn Zoo'n theetijd onderbreekt even en geeft een sfeer van rust van gezellige rust mid den onder de drukke werkzaamhedeiL Tea-cosy thcewarmer Cosy — gezellig beid Ik heb nooit moeite hoeven te doen het woord noch zijn beieeUenjs te onthouden Het ging vanzelf DS GOEDS TOON THUIS ' s Morgens tegen kantoortijd Een heer zit in eon volle tram en leest zijn ochtendblad tram houdt stil en een dame stapt in niet zoo héél jong maar knap do heer vouwt zijn courant toe en staat vlug op en biedt hoffelijk zijn plaats aan ' s Avonds zien wij dienzeliden heer thuis hij heeft zich behagelijk in een fauteuil neergevleid en leest zijn avond blad Eenige oogenblikken daarna komt zijn vrouw do kamer binnen die na een dag van inspannendcn arbeid verlan gend een rustige en gemakkelijke plaats wil innemen in den tegenover gestelden armst^el „ Och mag ik even voorbij " Haar man behoeft slechts even zijn uitgestrekte boenen in te trekken maar doet dit niet Een gebrom van achter de courant „ Loop liever even om " Zij doet het maar moet nu eerst een zware tafel opzij schuiven vóór zij gaat zitten haalt zij eerst nog de sche merlamp iets naar zich too „ Zoo kan ik niets zien schuif je stoel dan dich terbij " Zij doet het doch zegt tegelij kertijd „ Je bont niet erg voorkomend " „ Ik moet den geheelen dag op kan toor al tegenov-3r zoovelon vriendelijk en voorkomend zijn Thuis moet ik mij tenminste kunnen laten gaan " is het mopperende antwoord Ziehier eens even oen houding ge schotst van zoovelon onzer zoowel man nen als vrouwen en ook zelfs van vele oudere kinderen oen houding die zij bewust of onbewust aannemen Hoe vaak gebeurt het niet dat een vrouw haar man op een eenvoudige vraag oen onaangenaam en bits ant woord geeft on eenige oogenblikken daarna bijna niet te herkennen is als zij haar gasten allerliefst en vriende lijk ontvangt Ook gebeurt het vaak dat een man op een afgesproken uur gereed is om uit te gaan en soms meer dan een kwar tier lang gekleed wacht op zijn vrouw die anders bij afspraken met baar vriendinnen zoo stipt op tijd is Oneindig zijn de voorbeelden die elk onzer met betrekking tot dit thema zou kunnen aanvoeren Men opent galant de deur van een concertzaal voor een wildvreemde da me terwijl men thuis doodrusUg op zijn stool blijft zitten als een der huis genooten men een volgeladen blad in de hand de deur zelf tracht te openen en men is zich niet van de jzunste na latigheid feewtist Tot op zekere loogte zal men zich bc grijpelijker wijze in eigen omgeving te genover zijn huisgenooten anders ge dragen dan buitenshuis wij bedoelen hiermede dat men thuis meer vrijuit met elkander spreekt dan wanneer rrien ergens anders is maar laten wij dan toch vooral trachten dit op niet minder vriendelijke wijze te doen dan elders Is men op een gegeven oogenblik druk met iets bezig en roept men ons van het werk af laten wij dan niet da delijk uitvaren maar een vriendelijke vraag om „ een oogenblikje geduld te willen hebben " zal beide partijen be vredigen Is men overmoo en wordt men ge vraagd om mee uit ie gaan dan niet dadelijk een bits antwoord „ Neen dank je ik heb geen zin ik ben te moe " maar laten wij ons zelf even trachten te overwinnen door te vra gen het liever een half uurtje uit te stellen Al deze kleine tegemoetkomingen kosten ons niet meer dan even de moeite van het terugdringen van een paar onvriendelijke woorden Wanneer vrij trachten de weinige huiselijke voorkomendheid psycholo gisch nader te analyseeren blijft er weinig goeds voor ons over Men wil zich thuis „ voordoen zooals men nu eenmaal is " Willen wij daarbij dan te kennen geven dat een zich hoffelijk gedragen jegens anderen ons niet van nature is aangeboren Trekken wij dit dan slechts als offi cieel gewaad aan dat wij afleggen als wij binnen onze eigen vier muren zijn en het dan omwisselen voor een ge makkelijk huispakje van „ zich maar laten gaan " Moge onze gedragslijn zich dan ook al wijzigen naar de plaats waar wij ons bevinden een welwillende vriendelijke toon in huis zoowel als daar buiten zal den waren innerlijk beschaafden mensch steeds kenmerken Nadruk verboden DE EERSTE PASSEN Het nestje is leeg De kleine vogel is uitgevlogen U hoeft geen hoop meer te koesteren dat u hem voor altijd houden zal De kleine vleugels zijn ge groeid en hij gebruikt ze Voor den eersten keer ja-zeker maar met iede re vlucht zullen zij in kracht toene men Zijn vluchten zullen grooter wor den en gkandeweg verder van u van daan Kn hij iederen terugkeer zal hij gegroeid zijn en zelfstandiger tegen over u komen te staan Maar evenals de trekvogel die het land niet vergeten kan waar het ouderlijk nest werd gebouwd en er op gezette tijden weer in terugkeert zoo zal ook uw uitvlieger terugkeeren tot den ouderlijken haard Misschien niet zoo vaak en geregeld als gij het zoudt wenschen maar naar mate zijn terug keer langer duurde zal het verlangen naar u zijn toegenomen en des te groo ter zal de haast zijn waarmede hij u te bereiken tracht De Qorste passen Hoe wankol en on zeker nog Neen zonder uw steun zou hij zeker gevallen zijn die eerste koe ren U hield hem in evenwicht u be hoedde hem voor vallen en was hem behulpzaam bij het opstaan U gaf hem het vertrouwen in zichzelf in zijn eigen kracht ü zotte hem overeind en zei — Sta U bood hem uw steun en zei — Ga En vol vertrouwen in uw woord stond hij ook werkelijk en ging hij Het wankele lichaampje nam toe in kracht en stabiliteit en spoedig behoef de hij niet meer uw steun en kon uw leiding missen Gij had uw plicht ge daan Cent u even zeker uw plicht te doen ten opzichte van den jongen geest Brengt u op even feillooze manier het zelfvertrouwen in de kleine hersenen zooals u het schonk aan de kleine spie ren Bent u or zeker van op even vaste wijze hot „ Sta " te kunnen uitspreken En als hij eenmaal „ gaat " zult u dan met even groot vertrouwen hem kun nen nazien en denken — Hij zal niet vallen al is daar ook niet moeder's hand die hem steunt Als uw gedachten daaromtrent ge rust kunnen zijn moeders dan zal daar liggen ren stille gelukkige glimlach bij het afscheid en al zijn uw oogeii ver troebeld door de opwellende tranen zij zullen mot des te meer helderheid kun nen zien uw binnenste waar in uw hart de zuiverende vlam van „ vertrou wen " brandt U ziet hem gaan maar met duizen den draden bent u aan elkaar verbon den Als zij breken kan het zijn dat u ze niet sterk genoeg geweven hebt Als zij breken kan het zijn omdat u niet onderhoudt de zwakke plekken Als zij breken kan het óók zijn omdat u ze niet genoeg voeren laat Dat u de dra den te strak wilt houden uit innige liefde zeker maar daardoor kan de kans op knappen sterk worden vergroot Hoe smartelijk hot u in de ooren mo ge klinken werk naar dit afscheid toe streef er naar van de eerste passen af en gij zult gelukkiger en tevreden ach ter kunnen blijven Begoochol u niet en tracht u niet wijs te maken dat gij het voorkomen kunt of verschuiven Eens komt de dag dat de Jonge vogel vliegen gaat vUe ge^i TOoet ^» Bet ig de wot DE SI,jUPKAHH:B * De slaapkamer is evenals de huislcaimer een vertrek waarvan de kleurenons niet onverschillig morren laten Het'dankbaarst is men hiervoor in geval jvan ziekte als men dagen soms weken 1 lang in dit vertrek moet doorbrengen,;Ook hebben velen de gewoonte nog een>half uurtje vóór het slaprai gaan in bed \ te lezjen Een met weinig zorg Ingerich jte kamer zou dan licht onrustig kun ' nen aandoen j Bandall Phillips een Rngelsche ar chitect zegt van de slaaijkamer Deialgemeene indruk moet licht rustig enaangenaam zijn Als men een tapijt Of iets dergelijks op den grond wü hebben | zorge men in ieder geVal voor een wei nlg opvallend patj-oon dat het oog nietvermoeit Bater nog is een geheel effenvloerbedekking met hier en daar eenJdecoratief kleedje Wat de muren be jtreft is daar nog veel meer dan bij denvloer een effen behang verkiezolijk Welke kleur men kiezes - zal hangt ear geheel van af hoe licht de kamer is.;Als er niet buitengewoon v«e ' zon in dekamer komt moet men weinig gebruikmaken van koud aandoende kleurenals blauw groen en mauve en zelfs in.een zonnige kamer doet men goed dejlichtere tinten van deze kUuren te ver mijden Grijs volgt eenigsEins andereregels want grijs is een zser neutrale'^kleur vooropgesteld dat h<'t geen lood grijs is en dat men de koK-cr door gor ' dijnen tapijten en dergelijke wat op vroolijkt Als regel zal echter voor al - ' 1 » kamers een crème behangsel hetbest voldoen evenals crème geverfdhout nog altijd het aangenaamst is voor'bet l>f>g « - o — ALLES IN DE PUNTJES ^ De Luisapotheek ^ 1 \ Soms hebben we van die bi-lcn waar.in we alles in de puntjes wili>n heb jben Tot het „ in de puntjes hebiion " be -» hoort ook een behoorlijke huisap'itheekdie bij voorkomende ongevalleu werke lijk een reddende engel is Wat zoo'nhuisapotheek moet bevatten In ' t korthet volgende een pakje watten eenpakje vette watten een rolletje hydro philewindsel een rolletje cambricwindsel een flanellen windsel lappen ka toen of flanel handschoenvingers eenrolletje hechtpleister gewast taf vase line perubalsem zoete olie glycerine,Emserzout aspirine eau de-Cologne,een koorts thermOmeter een inneem glas * en schaartje en een pincet ¦ De raad ' Vul onmiddellijk aan watbijna is opgebruikt " mag^hierbij nietontbreken %% NUTTIGE WENKEN Van wit tot crème Witte kleedjes en loopers zijn vaak heel mooi maar ze passen niet altijd in een omgeving Ze kunnen soms on aangenaam koel aandoen Beter zou bijvoorbeeld een looper op een dressoir of een kleedje op een presenteerblad crème kunnen zijn „ Maar " zegt ge wellicht „ wit is wit en blijft witi " Toch niet lieve lezeres Gij kaat het wit gemakkelijk zelf tot crème ma ken Daarvoor haalt ge den looper of het kleedje door warme vrij sterke thee Ge moet het weefsel echter eerst met helder water vochtig maken het neemt dan de theckleur gemakkelijker aan Vóór het gebruik moet de thee zorgvuldig gezeefd worden daar het kleinste blaadje vlekken teweeg brengt i Natuurlijk kunt ge het zelfde doen met witte gordijnen bedspreien kraag -^ jes on manchetten blouses handschoe nen e.d \ lis te probeerea Heeft u vlekken van thee koffie of water op uw eikenhouten buffet of kopjesblad die er met was niet uit gaan Wrijft u ze dan eens in met bruine schoencrème die u op een bor -' steltje hebt gestreken Na een kwartier goed uitschuieren on met een wollen doek nawrijven De uitgeperste citroen Wanneer u het sap uit den citroen geknepen heeft gooit dezen dan niet al te spoedig weg maar gebruik hem op een van de volgende manieren Doop de uitgeknepen citrocnhelft in wat k u kenzout en u zult verbaasd zijn \ xrs haar uitwerking op koperen voorv er pen Gemakkelijk en snel verdwijnt het vuil Inkt kan men mot zoo'n citroen zon der zout gemakkelijk van geverfde voorwerpen verwijderen Pianotoetsen worden prachtig wit met den citroen Een stuk citroen in den emmer waar in uw theedoeken en handdoeken te ko ken staan zal veel tot het zuiverings en bleek proces bijdragen VBA6ENBUS Mej H V te R — Uw japon moet eerst eenige minuten in bijna koud wa ter geweekt worden Is het donkere zij 1 de dan in koud water Daarna de japon vlug kloppen en knijpen in een lauw of koud sop van ^ Spaansche of Marseille-zeep en zeer goed naspoelen in lauw of koud water.S Tenslotte knijpt U de zijde in een doeki uit en strijkt deze aan den verkeerden kant op met een niet te koud en niet te warm strijkijzer Mej H D L te U — Voor het zwart maken van Uw hoed kunt U bij den drogist een busje hoedenlak koopen Hr J B te U — Prettig to vorncmenl dat U resultaat hebt gehad Kunt U zich wat betreft Uw laat'<;evragen niet definieeren tot bepaaldestoffen waaruit die vlekken verwijderdmoeten worden daar het van antwoorddienen anders te yeel £ lafttsruimt « \ v«rgt - -^'- '^- -.— —¦ - ¦.-.- i^t!^ïi£i^!iö*3ssi^,f.jMi«iicaiiiv;^-.'t.-i;i ^.*'-./^ -' ¦£^ i^aiBi^iat SL^^»'^i-Sii^i^^..^vi^.--ii5^-^!Sf,..::s\j<^.\^i ^^.^ r-.-&SBi»f#»v.B - - iitiiJ^^iLllV^SC^-^^tt ^ 
AARDAPPELEN per mnd Bonte Drielingen 4.00 Blauwe Drie lingen 4.25 Gelder sche Bravo's 6.00 Bevelanders 6.50 Viaansche Bravo's 7.70 GelderscheBlauwen 7.70 Klein geel iets fyns 7.70 Jf Wouterse Jr Am sterdamsche Straat weg 198 Telefoon 11680 119 NAAR DE BETUWE Open en gesloten wagens zonderchauffeur te huur|vanaf 12.50 per dag,Narcis Garage Nar jcisstraat no 4 en 6 Tel 15563 290 TE HUUR 5 heele Huizen Lijnpad heel Huis.Oranjehof 17 Bovenhuis Parkstraat SObis Oude Kamp lObis Varkenmarkt 37 Vleutenscheweg 27 Te bevr uitslui tend tusschen 4 en 6 uur nam Kerk straat 27bls 132 RECHTSKUNDIGE HULP BIJ dagvaarding faillis sement eöhtsahei ding acten kanton - rechtbank - civiele en strafizaken Rfr cherohe informa tlën vertro'uwens-i opdrachten belas tingzaken Rechts kundig advies f 0.50 Vlugge en discrete behandeling Kan toor 9 tot 9 Ie Daal schedijk 87bis 138 ' T IS BUFTEN GEWOON zoo'n Rijwiel voor zoo weinig geld dat kunt gij nergens el ders koopen als In „ Eureka " Oude Gr 61 n.b de Rem brandt Komt U maar eens zien 174 CITROeN > 2S f S50 — I Part biedt zijn alsnieuwe schitterende4 pers gesloten wa jgen aan in eersteklas conditie nieu we banden veelluxe 4 wielremmen!enz Simon Stevin straat 6 b.d v Humboldtstraat 309 UGSCHIP „ PAULINA " Wlttevpouwenbnig Prima Belgische An thraclet f 1.80 Oran je-Nassau Anthra ciet f 1.95 O.N Eler kolen f 1.10 per H.L alles franco thuis Ook te bestellen Ferd Bolstraat 35 HEEFT U STOF Wij vervaardigen hiervan een schitte rend Costuum voor f 25 - 4 f 30 - Pasvorm en binnenwerk gegarandeerd.Wy leveren ookstoffen Joh Belderbos Amsterd Straatweg 249bis 117 AUTOmOBIELEN te koop aangeboden wegens inruiling een Ford Readster 1929 f 875 een All Weather Renault f 500 een Renault ] Touring 7-persoons f 475 een Chevrolet Sedan f 250 een Ford Coach 1928-'29 f 875 Narcis-Garage Narcisstraat no 4 en 6 Telef 15563 291 ZALEN TE HUUR voor bruiloften enpartijen met gebruikvan servies tegensdierp concurreerende prijzen Aanbev.,Wed Brons OudeGracht 14 118 Stoomwaascheri ] kan nog eenige WASSCHEN plaatsen droogtoe geslagen 20 et plat goed gemangeld 23 et gelieel opge maakt 40 et p kilo Voor helder goed wordt ingestaan Br no 9ia bur ' dez BUFPEN WONEN EN TOCH IN DE STAD Van vier te bouwen Heerenhuizen wer den er drie bereids verkocht nog slechts een te koop prachtig gelegen.in de ' ' Bëethovénlaan naast een park prijs billijk Te bevr J Wildschut Beet hovenlaan 3 Utrecht 304 TE HUUR gem Zit - en Slaaip kamer straatzijdeen 2 slaapkamers;met of zondef ' pien ' sion tevens gelegenheld voor Fr -' D.,Eng en Sp conver satie Havcrstraat 3 0 76 WIE VERHUIST U J Strlkikers en ' Co tegen scherp concur reerende prijzen door geheel Europa gratis pakkisten.Leideahed warsstraat 12 ¦ 23 VERHUIZINGEN vanaf f 5 -^ - onderj garantie per geslo ten auto tap naar buiten de stad zetr billijk Ruime berg plaats voor inboe del * Ook voor ex - Jieditiewerk De Jong Laan van N.-Guinea 100 — lOObis Telet 15009 en Gonoordla straat 12 f 6.50 PER WEEK Te huur enkele nieuwgebouwde Hee Ie Hulzen in Zui len bij de Amsterd Straatweg bevatten de 5 kamers - keu ken tuin / schuur Aanvaarding 8 Ju ni Te bevragen Firma van Osna-i brugge en Rijkson Mariaplaats 49 175 BURGER WOONfiUIS Tc kOQp " - wegens vertrek een ' goed onderhouden Bur gerwoonhüis bev 5 kamers keuken tuin schuur zolder enz omtrek ' Witte vrouwen Koopprijs f 42O0 Te bevragen HamburgerstraatISbis 169 500 PARAPLDIES gekocht ' op " de verr kooping der gtaats" spoorwegèn waar onder'de fijnste - en nieuwste soorten Dames-'''én He.eren parapluies worden Zaterdagmorgen,voor bill prijs ver kocht aan de Para pluiekraam op deBreedstraat 157 AHERIKAANSCHE LEGERGOEDEREN Leeren Jassen &.— waterdichte Been pijpen 3.00 Regen jassen 9.00 Rijbroe - ken 3.90 rekbaar ' Ondergoed 2.10 Mo -[ torlaarzen 13.50 Lumberjacks 7.75 Kampeertenten 14.75 Grondzeilen Dekzeilen Rugzak ken 1.00 Kampeer artikelen Oude Gr 348 bil Géerfebrug 116 NU VOORDEELIG Theeserviezen 4.00 Keukengarn z rek 5.00 K T S garn 1.50 Ontbijtservie zen 3.66 porc 21 dig emaille Keuken in-stall 27.50 Katje ko peren Kannen 1.10 pracht Bloempotten NAAR DE BETUVTE gaat men met Raas veld's Touring Car over Wijk Tiel bet mooiste gedeelte der Betuwe Arnhem terug over Ede en Pyramlde Vertrek Komt U zien Oude'9 - uuj - Koekoekspl Gracht 256 Het Wa - Aanbevelend Raas pen van Utrecht veld Telef 14799 ' ADVERTENTIEN f 0.60 3 l ^^ f 1.5Ö by vooruitl>e*aXinB één onderwerp hoogstema 25 woorden elk woord meer 5 et ¦ TB KOOF gesloten S deuiBAuto moet weg we gens pilaatisgebrelk.Menk Peugeot Ab stederdijik 35 37 Tel 10036 539 BOEKHOUDER biedt zich enkele avonden aan voor het bijhouden van administratie Br no 434 bur dezer HARLEY - DAVIDSON Te koop aangebodenH D in prima staaten geheel modemuitgei ust Te bevra gen Mulderstraat 5 alhier 460 GEVRAAGD net Meisje R K.,voor halve dagen.Willem van Noort straat 59bis i KUIKENS TE KOOP WifJtie Legborns 3 welken oud 30 cenitpej fltiufk Ook opZondag Giroeneistir ] njo 13 518 [ TE KOOP GEVRAAGD drie gebruikte Ja louzleën met kap pen Br met prijs opgaaf onder no 44S bur dezer BMtEUGIETERS met losse sproeiervanaf 42 et Raam horren 65 et Fruit « esten in modernedecors 98 et Nieuwesorteering Bloemva zen en Rozenbowls Waschstellen.Maison Royal Bllt traat 6 Amsterd.Straatweg 413 bij deMarnlxlaan 488 HEERENRUWIEL f 20 ^ Van particulier we gens plaatsgebrekter overname eenprima Ie klas Hee renrijwiel voor f 20 Bezichtiging VanHoomekado 15 b.d.Marnlxlaan 438 WINKELHUIS te ihoiojr Laiuweredht no 73 520 TE HUUR pracht Bovenhuis 5 kamers enz f 6.75 per week Inl Laanvan Nieuw Gulnea 68 452 BESCH JUFFR z ihuiis bee 2 d p week Ooik Zond g ikiuji ikolken Br no 521 bair deaer PIANO aangeboden zwarte Grotrian Steinweg prima in orde voor f 500 Br no 422 bur dezer Nette WERKSTER gevraagd voor drie morgens per week 9 tot 12 wonende omgeving Oudwijk v.g.g.v Br no 457 bur dezer BENEDENHUIS te ihiuiur 4 ikiamerseniz f 6.50 p w Inl.Laan v Nieuiw Gud net 101 Eén nuléén 535 ] Bejaarde burgerjuf frouw vraagt een ONGEM KAMER met stookgelegen heid in net gezin Br no 420 bur dez BEl ^ HUISJE te JhMiUT 4 kiamers eniz f 7 — per weekInl Laan v NieuwGniinea 101 Eén nuléén 55i SCHAUBECK POSTZEGEL - ALBUM in drie zware ban den schroefsluiting voorlaatste uitgave nog splinternieuw prijs f 18 — Br no 414 bur dezer TUINMAN Ervaren vakman,biedt zich aan vooraanleg en onderh,van tuinen bill con dltles Uitst refer Adres S Trommel Cornells Evertsen straat 29 ingangTuinpoort 413 ONGEM ZIT - EN SLAAFl^AMERTJE gevraagd met pen sion in beschaafdR C klein geizln,met huiselijk ver keer voor dame Br ' no 412 bur dezer ^ —__ „ NEW IMPERIAL " MOTOR Ter overname een prima „ New Impie rial " Motorrijwiel 3 p.k nieuwe ban den voor f 115 — Bezichtiging Van Hoornekade 15 b.d Marnlxlaan Utr 437 H.H KAPPERS Ter overname aan geboden Kappers zaak met toilet 2 Scheerstoelen 8 Stoelen enz enz ook afzonderlijk te koop Br no 482 bur dezier TB HUUR lief Benedenhuisje,ook achteruitgang 3 kamers emz f 6 — per week Inl Laanvan Nieuw Guinea 88 451 Schaubeck losbladi ge Postzegel Album met 3400 zegels plus ruilzegels AANGSBODEN voor f 75 — Br no 418 bur dezer ZIT-SLAAPKAMER met volledig pen sion gevraagd door onderofficier in kl gezin als alleen-in wonend geen oude menschen Br no 415 bur dezer NEDERL STAATSLOTERIJ Door inkoop na de 4e kl zijn eenige Lo ten verkrijgbaar voor de 5e kl b.d CoUecteur J 3 Well Jzn Weerdslngel W.Z 66 Utrecht Trekking 18 Mei Kantoor 9 r8 uur WANDELWAGEN te koop aangeboden voor baby of grooter kind te gebruiken in nog zeer goeden staat Voor kileiin gezin b of d mooie ETAGE TE HUUR Condition bJHijJv Catharijne omjitrek Biltstr*at TE HUUR pracht Benedenhuis met tuin gelegen j Kruisweg 30 - pol maand ïe bevragen I Bleakerskarte 1.15bis NAAISTERS gevraagd voor maat werk Poortstraat 96 461 ' Singel m>is ¦« 49B(r EiO 533 bur ' de7 Laatste Autotocht naar da BLOËMBOLLENVELDEN op Zondag 10 Hei as Prijs f 3.50 p p Vertrek v.m 10 uur Janskerkhof Dagelijks per toerauto naar DE BETUWE IN BLOEI Prijs f 2.50 per persoon Vertrek 10 u v.m en 2 u n.m vanaf Janskerkhof Inlichtingen en kaarten t 329 WINEELAAR & Go rêiefooniosTo voor ons Confectie Atolier ViiACEN wil een PRIMA COUPEUSE In staat aelieel zelfstanclis mo dellen te kunnen ontwerpen en leidins te geven Uitvoerige f*^m citaties te zenden onder No 53S Bureau van dH blad DAMES WEEST NIET ONGERUST + Sanltas „ NOVUM " + is Uw adres voor zeker werkende Pillen en Drup pels terregel.ing der bloedsomloop - alleen succes middelen bereid dour boitenl doctoren Suetses I verzekerd Speciaal adres voor prima Engeliche en Fransche gummiwaren Deskundige bedlening Aparte spreekkamer + Alléén VOORSTRAAT 76 + hoek Wijde Begvjnestraat let vooral op het nummer Anders komt ü bedrogen uit Gratis inlichtingen ook per brief postzegel r antwoord BIJVERDIENSTE VAN 100 GLD en meer per maand kunt U verkrijgen door een vertegen woordiging van N / Ziektekosten Waarborg Mij.„HOLLAND " te Den Haag Laan van Meeruervoort 25 voor de veel gevraagde verze^pringen viMi Ziekenhuis en Operatiekosteni Dokter - Ai>othekerskosteh,enz ' Nerm^e prèmiën talrijke daukbijtoigen Schrüft nog heden 428 | 4 ^«-':*«^ GEROFABRIEK ZEIST VRAAGT mmem KANTOORBEDIENDE seea - g«routinieera speciaal in typewerk en reikenien SolM citoliieis a II e 00 eohniifitelljai onder opgiove ivan ivwlanigid iSalaria 312 Wilt gij uw omzet doen vermeereR Dan moet gij in dit lilad adverteeren ADVERTENTIEN 1 1 - 3 J„X » i 2.60 bij vooruitbetoling hoogstens 30 woordem elik woord meer 5 et TB KOOP ' ïen gesloten Vracht ] auto nieuwe ban den groot 2M ton voor f 600 en een Motorfiets Indian voor f 60 — in zeer goeden staat beiden wegens plaatsgebr Te bevragen dage Hjksch Zondags ook Anthoniedijk 22 Utrecht 4 HUWEIiUK Flink persoon ge zond gestel en on besproken gedrag weduwnaar z k R.K 65 jaar pen sioen 700 ' s Jaars | nette Inboedel zoekt een nette Vrouw R.K z.k met eenig vast inkomen Br no 433 bur dezer WEGENS VERTREK Dames - Heerenrij wiel beiden voor jf 25 ook afzonder lijk prima banden enz eenmaal ge bruikte pracht mo derne inzinkbare iNU GEEN SCHOOR STEENBRAND MEERI Schoorsteenvegen | 50 cent per stuk door J Baartmans Schelpstraat 14 Oudwijk Schoor [ steenveger metse laar loodgieter.Vraagt prijsopgaafvoor metselwerk ofzinkwerk 4 ^ Trapnaaimachine loopt geheel op ko | gels en gerulsch loos werkt voor - en achteruit pracht | stuk mooie Spiegel Schilderstuk op te - ' s Columbia staande Pathéfoon Winkelklok mooie Volière met vogels 90 Gramofoonpila ten Film Photo toe-stelletje Alles te zien ook Zondags Spotprijs Nlcolaas TE KOOP een goed onderhou den Damesrijwiel een Jongensfiets Te bevragen F C Don I dersstraat 36 421 Mondelinge opilei ding POLITIE-DIPLOMA ingesteld door de Alg Ned Politie bond Ook voor per sonen die gewoon lager onderwijs heb ben genoten Les geld f 5 —- per mnd Vraagt inlichtingen snder no 443 bur dezer Ruychhaverstraat 71 b.d Marnlxlaan 463 Bij een Fietsclub kunnen zich nog eenige beschaafde Billijk te koop CHEVROLET COACH 1926 Chevrolet AUweth 1 ^ Ford Touring | 26/27 Chevrolet Se dan 1929 Alle in ' goeden staat goed op banden en acces soires Garage Ma kassarstraat 15 419 HEBHEN [ aansluiten leeftijd ongev 30 Jaar en louder Br no 447 bur dezer PIANOLES Juffrouw heeft nog eenige uren beschik baar voor het geven van Pianoles Aan gename en vlugge methode Conditie f 0.75 per les Br no 416 bur dezer KBNNISItlAKING Heer vraagt Ken nismaking leeftijd | ong 4fl Jaar Br no 410 bur dezer TB KOOP GEVRAAGD FLINKE HULP IN DE HUISHOUDING of Dag-dienstbode [ gevraagd liefst kun nende koken heele of halve dagen v.g | g.v Interne dienst bode aanwezig Aan melding voor half 9 411 Bjltstraat 186 454 voor geldbelegging [ Burger - of Arbel [ derswoningen of an dere Br met uitvoe | rig6 inlichtingen on der no 417 bur dez JE ADRES | voor 2e hands groo te en kleine Fornui zen Gaskachels Gasstellen Strijk bouten Kinderledi | kanten Gramofoon met platen Jacobij Inestraat 12 480 TE HUTJR GEVRAAGD een Wlnkelbuis met flinke Woning geschikt voor Siga renizaak op vooruit -] gaand gedeelte Br no 502 bur dezer TE KOOP groote ronde Pak manden schoone eiken Vaten regen tonnen waschkui pen inmaakvaten groote en kleine Pakkisten Kisten alleen bij 10 stuks tegelijk Twijnstraat 49 Telef 14549 247 MEUBEUBNI XE KOOP een driieTvielig Rijwiel giesohikt voor,dam « of Hueer Geael le en BjSA Rljwie - lent Jomgieniarijiwie l«n tee.ftilM 8 tot 14 jaar Alten « oo goed ala nieiuiw » Oud » Giadm 372 6101 KOOPT GEBiN OUOE BEDDEN De nieuwe zijn goed koon 2 pers MatrasPeluw twee KapokKussens 17.50 2 persoons Spiraalle dikant 9.50 1-pers Spiraalledikant 5.50 2 pers hout Ledi kant 5.00 Van Luyn,Predikheerenstraat \ i 289 Te koop aangebodenl degelijke eik SlaaP ' kamer-ameublement mah Salon-ameuble ment mahonie Zil verkast 6 prachtige Stoelen dubbele eik Bureau-Mlnistre no tenhouten Cylinder Ibureau eiken Buffet ] goedloopende Pen dulestellen Spiegels Schilderijen eiken Pathéfoon 1 en 2 - TE KOOP Daaneisaüjwieil 5.50 Heereim'ijiwiiel 350 R&genjas 4.50 ovale Tafel 4 — Serrestoe Icn en Ta.fe.1 Para plulestandaard Gor dijnen Hoidfilkamer kleed Looper Lade kflisitje Cajïia{pé Kus sen To Bien Grlft straat 120 Mj,n 5 Koopen en inruilen 512 pers Ledikanten met toebehooren eiken en pitch-pine Waschkast Nacht kastje geschilderd Tulnm eulblement j e Gevraagd voor aan stonds In eenv net te omgeving ZIT-SLAAPKAMER, (m bergkast als eenig inw z.b.b.h Br m prijs p week met of zonder kost onder no 276 bur dezer SOLIEDE PERSONEN gevraagd voor den verkoop van ver | pakte Koffie Thee en Margarine metj overiveldlgend groo te cadeaux aan par ticulieren tegen vast salaris en provisie Br no 446 bur dez WAAROM zoudt U oneer hitA len Niikibelen Bril met iglazen f 1 — Doiuiblé Bril met | groote ronde glazen 3.50 Legering oo'J violgena edik me'lisoh voorsclirift Jo'uann Meyer Gsdiiplomeeird Mr • Opticus Lange Smiee&traat 23 511 Cylindermangel,Koffers 12 Terras tafeltjes koperenWinkel étalage glas;platen Toonbank,electr Koffiemolen,Bemuurde WeerdO.Z no 39 Ruilen,Inkoopen 504j GELD met of zonder borg VIOOLLES Leerares heeft nog eenige uren beschik baar tot het gever van grondig Viool onderricht Cond f 3 per maand Br no 517 bur dezer - A-fwerking in 8 da gen Rente 6 pCt Geen venz of spaar kas Inlichtingen Croesestraat 61 tus schen 7 9 ' s avonds 272 I SO — BELOOiNrarG voor hem of haar die een jongeman aan een passende be trekking helpt on verschillig wat Br motto „ Belooning " Platteers Advert Bur De Bilt 528 DE RIJWIEL - SN I 6RAM0F00N - DUIVEN Koekeroe Koe Koe!Alle soorten sier - ennostduiven en nieu we hokken te koop.Dulvenkelder OudeGracht tusschenGeerten en Volder brug 495j AANKOMEN LOOPEN een kloin zwart,langharig Hondje,reu met bruine;pootjes Leidsche ' weg 71 537 CENTRALE handel Hambur geratrajat 27 leT«rt reeds meer dan 20 jaren rijwielen gra mofoons naaimaobi nea Kinderwagen * enz vanaf f 50 — in huurkioop Bonder Tooruitbeitaling één VERHUIZINGEN per euto-iapissières ender volle garanti » door ' t geheele Rijk Goed materiaal vak kundig personeel Vraagf ' vrïjblijTend prijisopgaye firni * Wed G V d Briak en Zonen Goede straat 114 Telefoon 12303 Utrecht TE KOOP AANGEBODEN 6 prima Dames - en neerenrijwielen prijzen f 15 tot f 30 Tesselschadestraat 26bls UtrecTit 524 gulden per week Joh Cleerdin 9808 Prima TUINSLANG 0.40 per Meter ko - [-• pèreri Sproeiers 0.65 Waterdlevèn 0.65 Insectenspuiten 0.75 GRAJUOFOON FLATEN 53 CENT Harmonica's 5 gld 2 rijer met 8 bassen 12 gld Naalden 15 cent Weergevers 2.50 Veeren met garantie 1.50 een groote partij Platen vanaf 4 voor een gulden Nergens zoo goedkoop C Cirkel Waterstraat 16 526 Tuiüspaden onder garantie 1.10 Snoei - foharen O.lë Heg - genschareu 1.10 Werktrappen 1.40 Voor Wol Saje »> Kou Ben en Sokken naar W BAATEN Oude Gracht 276 Utrecht b.d Smee brug Aanbreien van voeten en maat werk in eigen ma o.iinale Breierij 9533 Gie>ters 0.40 Sticbt scha IJzerhandel Lange Elisabeth straat 24 605 KACHEL-KUNSTMOEDERS U VERWONDERT U nergens meer over Onze uit komst zal U ver stomd doen staan J Jongeling Hooge landen W.Z 7 Rub ber leder sterk als staal 25 cent per ons Leer vanaf 15 et per ons Gummi zolen 10 et Gummi hakken 10 et 527 compleet met kap 16 — Baby-kunst moeders voor pil.m 30 kuikens 2.50 Kul ASTROLOGIE Lia Aba maakt Uw Horoscoop op we - tenschappelijken grondslag en is dus technisch volmaakt juist Inlichtingen Lia Aba BredaJbaan Kö Antwerpen Merxem f 0.25 post zegels insluiten voorkosten 9501 fcenvoede^jbakken 0.20 Droogvoeder bakken 0.70 Kunst - mofiderlampen,Drinkemmers Kip penringen Vleugel en Snavelklemmen,jDrinkbakken in di verse modellen.Stlohtsche IJzerhan del Lange Elisabeth straat 24 506 TE HUUR Benedenhuis 4 ka mers keuken tuin]f 28 Benedenhuis 5 kamers serre keu ken tuin f 44 Bo venhuis 6 kamers,keuken 2 balcons]f 35 per maand Wo ningbureau „ Neder land " Ie Daalsche dijk 37bis 531 I0i6 ' 09 » aM}BBJ?s eqasuja „ uoioqSa'i 9i3iAi sq " fij&paioaa eiBj^uag • eijanpej piaqiaoA eoq 9}ooa3 fig tmi - lajsaq e Sipf » - SaoJA eAafiao -(^ i aad oï i uapaoaq - U007 - p 01 nam - 00 apuiaouaSuaA - oq UBA uajaiapaojg • S3in}s SOI Jad OQ'iZ •^ uao 08 sujou*)i A \ na ' AatLiBa ' naa - sia OSS 03S wam - OOI - ajoooaS nvA iSNHHiaH ISNHSIIIH KIPPENGAAS vanaf 0.03 per Me ter Erwtengaas 0.07 per Meter Harmo nlcaigaas 0.18 per Meter oP volle rol len hooge korting Harken met steel 0.55 Schopstelen KIEST VOOR UW [ VERHUIZING E V d H.oek,-v h L V Kuyk onderl met 0.10 Sticbtscha IJzerhandel Lange Elisabethstraat 24 507 GRAS-MAAIMACHINES met stalen niessen ^^ j y ^ sières door geheelEuropa Vraagt vrijblijvend prysopigaafGratis pakkisten Kanaalstraat 104bisa.Telef 15711 Ondiep 86 503 ] OtT ' 4?f ^ oI^S ^'^^^ auto-tapis 0.75 Schoffels 0S5 - i ^^^^ ^^„„ „^;,„„ Hakken 0.35 Prik-f EEN GULDEN 3 pond Nlervet 4 pond gesmolten Vet 3 pond Runderlap pen 3 pond magerRookspek 3 pondMetworst 3 pondgesmolten Reu.zel ZH pond Bladreuzel 3 pond doorregenLappen Lange Jansstraat 4 319 UW VOORDBEL is dlMct van de fa briek te koopen Voorradig eenige prima Ameublemen ten Dressoir en Theemeubels alles onder garantie te gen fabrieksprijs Reparatie-inrichting en overtrekken Vraagt prijsopgaaf Jansveld 37bis 529 keidraad per Meter [ 0.05 per rol vanpl.m 180 M 4 — Leiop ons adres Sticht,sche IJzerhandel,Lange Elisabeth straat 24 508 [ NAAISTER TE HUUR AANGEBODEN Oog In Al Moderne B eneden woningen to huur Huurprijs f 520 — Alles inbe grepen Bevragen J Wildschut Beet hovenlaan 3 Utrecht 303 In volkrijke buurt EEN HOEK - WINKm.HUIS te huur met ruimewoning en pakhuis.Huurprijs f 18 — pi.w geschikt voor de - licatessen fruit envischwinkel Inlich tingen Centraal Wo nlng'bureau Jans kerkhof 24 Telef 13900 Marnlxlaan2bis 489 GRATIS Uw toekomstbe schrljving betreffen de huwelijk karak ter levensloop enz volgens geboorte-ge sternte na opgave van geboorte-datum Voor porto 10 et postz Insluiten Vir - go Nwe Nieuw - ] straat 18 dam C Op een klein Atelier ] voor costumes di rect gevraagd een nette Leerling of ge vorderde Leerling Zich te vervoegen Dames Oosterbaan Mgr V d Wetering straat 49bis 532 KUIKENS Een gepensionneerd weduwnr zoekt een VROUW P.G tusschen 50-60 jaar liefst met por tret geheimhouding veraeteert Br 442 3jur deze » [ Groote voorraad Kul kens wit en patrijs Leghorn Bamevel ders Rhode Isl.,Echequer enz Pri ma Broedeieren,ook van Goudlazan ten Vogels Kooien,Amster | Visschen Aquaria,500 Terrarla Bremmers,VRIJE BOVEN ^^^^ Gracht 204 ilJIZEN Tel 13426 280 te huur vanaf f 6 — j GEVRAAGD per week Inl Laan Motorrijwiel in.goo - van Nieuw-Guinea den staat of kleine noilOl één nul één Auto door partic 536 Br no 497 tour * dez Mi&A-i M£,:i:êk,SÈs>^M 5 TE HUUR Een Heel Huis tehuur gelegen Cry santstraat 20 Tebevr Billitonkads 30 Utrecht 243 GEVRAAGD 1 TE KOOP net Dagmeisje leef - oen Amerikaansch tijd ongeveer 15 jr.'Orgel in zwarten Aanmelden Justus'kast 11 reg zeer van Effenstr 36bls.'mooi van klank TE KOOP Oen H.-D Motorrij - wiel 7—9 in zeer goeden staat voor billijken prijs Adres Bolstraat 19 259 66 144 PLAATSING 6EZ00HT [ voor net Meisje van 14 jaar om opgeleid te worden in het hoedenvak Geen loopwerk Br no 232 bur dezier TE HUUR ruim Bovenhuis f 6 p w Joh Kamphuisstraat bij Vleuten scheweg Te bevra gen Weerdslngel 78bls O.Z 315 BOVENHUIS te huur bev 5 ka mers keuken groo te waranda enz huur f 6.75 per week Geen huurkosten Te bevragen Cele -] besstraat 25bis 170 DAG-DIENSTBODE i ''^°^ ^ ^''¦— • Te be Gevraagd van 8è-4 ^ Pelen Leidschewegj uur een nette Dienstbode niet be neden 18 jaar van g g V Loon f 6 per week Zondags vrij Aanmelding ' s avonds na 8 uur bij Mevr Bastiaan se Jacob Ruysdael straat 9bis a 432 TB HUUR GEVRAAGD Gevraagd een flink MEISJE Pil.m 16 jaar P.G van ' s morgens 8 tot s middags 4 uur goed kunn werken Weerdslngel ' w.Z 2 248 eenige nette Kamers liefst omtrek Oud -[ wijk of Traüsvaail Br no 493 bur dez BIE(DT ZICH AAN TE KOOP wegens afschaffing een licht loopende platte Wagen zoo goed als nieuw ge schikt voor 1 of 2 GEVRAAGD net Meisje voor halve dagen in klein gezin Adm van Gentstr 47bls 24i Oen nette Juffrouw als Huishoudster 40 ja'ar Utrecht of om - streken Br no 494 bur dezer GEVÖAAGD Kamer met keuken pude juffrouw Br no 487 bur dezer voor alleenwo„,nd,|P-^-^V.c^-ag.er Adres Th v Lakei -- veld Brandstoffen handel Korenbloem straat 46 Utrecht 142 In net Chr gezin wordt TEHUIS gezocht Bunnik of omgeving Br mo't cond onder no 485 bur dezer Gevraagd een net MEISJE voor lichte kantoor - TE HUUR oen flink Bovenhuis voor 2 bejaarde men schon zonder kin deren voor por week werkzaamheden eenigszlns bekend met Duitsch Br no 299 bur dezer TE KOOP KINDER LEDHCANTJE met matras te koop - aangeboden wit ge - lakt groote maat prijs f 8 — B •' SQurmanstraat 9,Jjü Tuinwijk 481 ƒ 5 "^ Herdershond oud 8 Vliets'tr ™'> ^^^^' ¦"' a^l'sch ïeV b^d.'Mengelberg,S|'°«'l gewenscht laan 137 CHEVROLET COACH laatst ' 29 van part weinig ge loopen ziet als nieuw f 1250 event gem bet Br no 79 bur dezer Nette WERKSTER gevraagd voor Dins dag Donderdag,Vrijdag Adres Jo han de Wittstraat[3bls zonder goedegetuigen niet aan melden 302 Korenbloemstraat 56 297 Nette aankomende TER OVERNAME GEVRAAGD in goeden staat ] zijnde gebruikte groote Salamander kachel of ander ] merk om ruimte van pl jn 200 M3 te verwarmqfi Br no.i 89 bur deïer Barones v Lynden Blltstraat 188 Utr zoekt met 1 of 15 Aug een net TWEEDE-MEISJE, P G Aanmelden ' s avonds tusschèr 7 en 8 uur ^ 323 NAAISTERS¦gevraagd liefst vanatelier komend Aanmelding v.af Maan dag Nieuwe Gracht 11 491 tuuherman NET BURGER MEISJE biedt zicti aan voorhulshouding goede get liefst direct Br,W Smit Beekwegi,Maarssen 332 biedt zich aan vooralle voorkomendtimmerwerk tegenzeer billijke condi ties Br no 513 bur ïte^r NET MEISJE gevraagd voor hulp ] in de huishouding ] in kleyi gezin Aan melden Nachtegaal straat no 66 tus -' schen 8—9 ' s av g i ^ MEISJE ' KEUKEN WBRKMEISJ & gevraagd Hotel Riche ingang Lan-i ge Koestraat 33 SCHOENMAKERS JONGEN Wordt gevraagdeenScho enmakersj on gen Amsterd Str ] weg 93 90 laSr voor ' s mor $ e^s van 9—12 uur,voor lichte huishou ieiijke bezigheden,leeftijd pljm 14 jaar.Adres CatharijneSingel 102 2 x bel len 490 TE KOOF een nog in zeer goei den staat A.C.E.-M0.1 tor prijs 225 — bij L Voordouw Adm van Gentstraat 79 278 TE KOOP een pracht Orgel merk Ideal zoo goed als nieuw 14 reg 3i spiel doorl harp Br no 85 bur dezer Meisje bezigh bui tenshuis vraagt om geving Wilhelmina park net SLAAPKAMBRTJE, geon beroepspension Br met pjrijsopgaaf onder no 490 bur dezer Gevraagd voor ten stond een aanko * mende STRIJKSTER ' Heerenweg 55 295 TE HUUR ^ AANGEBODEN TE HUUR Winkolhuls waarinsedert jaren slagerijwas gevestigd involkrijke buurt te;Utrecht Huur zeer]billijk Te bevragen:D Beyloo Groene kan 74 TER OVERNAME AANGEBODEN een Oud-Holl Kus.senkast met zwartepooten Ballstraat 79 286 fïisscho Zit S'.aap-kaftpr voor heer of jafirouw h b b h centrum Prijs 15 gld per maand Br no 498 bur - dezer Billijk aangeboden „ AMILCAR-SPORT " met kap - motor enz in goeden staat van part flinke proefrit toegestaan [ Loopt snel Br no 77 bur dezer GEVRAAGD Naaister kunn ver<;stellen kinderjuix;ken en japonnen;maken P.G Br n(vf 356 tour dezer i Nette Friesche Juf frouw 32 jaar Ned Herv zag izlch gaar ne geplaatst als HUISHOUDSTER, in klein gezin be slist nette omge ving Br no 501 bur dezer Gevraagd in gejdll ' van 2 pers flinke DIENSTBODS ^ kuniv koken en luu toen dragende Veelj vrij v.g.g.v Br no AUTO TE KOOP BOVBN-BTAGE te huur 3 kamers suite keuken van alles voorz f 27.50 ] 4-perS luxe Aato nieuwe banden f 95 Te zien W Nïjen huis Otterstraat 23 ' 492 Gevraagd een net'p m Rembrandtka-|306 bur dezer Wordt gevr een nef DIENSTMEISJE ' van ' s morgens 8 tot ' ' s avonds 6 uur vol ^ ie kost wasch bui tenshuis Zondag » vrij Loon f 6 — pei week Thérèsia van Gelderen L Elisai bethstraat 7 311 DAGMEISJE [ de 30 100 Willem Baren tzstr j dEUTSCHBhT 464 Mittag u Aibend tlsch finden Damen u Herrn Amsterd Straatweg 414 108 ] TiE KOOP een goed onderhou den Kinderwagen nieuw model Te zien ook Zondag Bandoengstraat 24 473 ] GEVRAAGD Gevraagd ^ een net]Meisje voor halvedagen 9—2 uur leeftijd 15—16 jaar Zichaan te melden No belstraat 25a bis hk,Muntstraat 133 Wegens vertrek të koop prima ' Senklng 4-pits GASFORNUIS,f 45 — W Barentz straat 14 472 TE HUUR ruim Heel Huis mei groote tuin Hoog ravenscheweg f 5.10 per week Bevr Weerdslngel O.Z 78bls 314 Jong echtpaar z.k zoekt twee ongem KAMERS on kouken Br met prijsopgaaf onder no 99 bur dez»r Gevraagd oen ongeh WERKSTER P.G voor Dinsdag middag en Vrijdag ] den heelen dag Zich aanmelden Ade laarstraat 70bis 470 Zoo spoedig moge lijk gevraagd een NET DAGMEISJE P.G werktijd 9—5 bqven 16 jaar Hoog loon Zondags vrij Maasstraat 78 106 KOST EN INWONING Inwoning aangebo den aan beschaafd jonginensch b.b.h.h in chr gezin Br no 94 bur dezer PLANO Ter overname aan-i geboden Duitsche ] Piano kruissnarig zwart k.a.st in goe den staat f 300 — Br no 474 bur dez MODERNE TWEE LINGWAGEN in prima staat terovername aangebo den tegen zeer bil lijken prijs Rijn laan 37A 171 GEVRAAGD net Meisje voor dag on nacht goed kun nende koken en wer ken Hulp van werk vrouw Br no 91 bur dozer Nette juffr vraagt eon paar WASSCHEN aan Kuis billijke condities Adres 2e Dèlistraat 13 458 di - Gevraagd voor reet een net DAGMEISJE P.G Wittevrouwen - Yl singel 51 159 Duitsch Meisje jaar zag zich gaar ne geplaatst als MEISJE.ALLEEN in klein gozin liefst omtrek \\' iiu Br Schramm rit.sstraat 58 47 •"" ' - PAKHUIS te huur omtrek Vreeburg voorzien _ vau cleclr licht park auto-stalling Direct Mau - to aanvaarden Br 458 Ino 156 Jïur deïer a ABONNEMENT ËIJ VOORUITBE ' % er week —_„ „ maand „ » 3 maanden tr p post p m It » 3 mi fr p p buit p 3 Dit Bsmmer V Zenopg 4.14 Uaanopg 2.34 Ma I Wat bet gewete vsnat de mensohieE ROOILIJNEN AAN TE VAN d Burgemeester Urecht Brengen ter alj Ie dat een on bepaling van roo oostzijde van d ïen nieuw aan h dié straat met bi van 16 tot en me ieder ter inzage z ling Openbare ^ kamer 44 2e dat mogel dien termijn schri kunnen worden ii Utrecht 9 Mei De Secretaris I DE LANGE JSUrgemeeste VAN utrecht Gelet op het ve Ie de Coöp A am vergunning t een bewaarplaats fen pikrinezuur van hoogstens 9 aan de Nieuwegra 2e G Peek on oprichten van waarin een electi zal Worden gebezi de Bataviastraat ' 3e Zoetmultlei ning tot het opric fabriek waarin met een gezamer P.K zullen word ei ceel aan do Oudeï Overwegende di ten Stadhuize de ' ven om bezwarer van de bovenbed te brengen on ali paalde bij art 8 di lOden Mei a.s moéten worden b Overwegende e derzoek dat aan vooraf te gaan r vorderd dat het datum zal zijn g Gelet op het be van art 8 der gei BESl de beslissing oj • ie verzoeken te 1 Utrecht 9 Mei De Secretaris J DE LANGE mm uroote wisse d Vie BERLIJN 9 Me tie heeft een bem vervalschers gear ' ijnsche dame wei FEUD JU Naar h DORETHE Naar BostonAiet Waarom zouten teruggaan Lady Anneherfst naar het bne emt mij niet mniet een adellijkenoveren word ik iiton teruggezondendere woorden nogkunnen vinden zafamilie schrijven,van de zorgen voo Nu begrijp ildat ik doe Ladywen of dadelijk ezoeken Ik ben be je niet tevredenweet hoe ik ie zo 

Kranten

Ga naar