Utrechts Nieuwsblad woensdag 10 juli 1929

3ye JaarCian ^ 1929 Oplaag 27000 Exempiaren Uitgave N,V % k JOH DE IE Btirea'j DRIFT 23 ETWIg.-gC ^ EhMLaaigBl'MM.ajJ JW J CgKÏCgg MUMiüam 47 en W wordt gun - een bijdrage-aan - tebestuur van 1 andbou w winter » ts^Diocesanen R K " welikie oursua ng&n uit Linschoten ' tter mede dat gekomen van het Mastwijis, en IJsselveld es vam den gemeentelijke sub wordt dit verzoek '-' van den voorzitter van Burgemeester en ' tter mededeeling an het Burgerlijk door B en W e bevonden is Zq deze rekening al ren waartoe besloien ¦ handelt geh.e ^ iagadering wanne » hij dier rekening een Commissie an de rekening 192S word«n gekozen met 6 stemmen met elk 4 stemmen bunne beooemlngi van den heer vaüi commissie tot wering stellen B en W Mourik en iD Ver te stellen De behaalt dan 6 sterns zoodat die heer van ' vervolgens mede -' olgende reclame's 1 Naar schrijven van de de raad o ver der Waterleiding ag te verlagen heer Veenis tegen de Wed Jong word't conform advies der ' vraag ''' j et bedankt B en \ vk e medewerking va * den nieuwen wegj vvestzijde Hij Ter -| willen bewerrikstelli wordt aaing>a-i r op de plaats waar ' van Romijn voor de ¦ " e oevers zorgde.swijk stelt voor als ' een nooddraaiburg aanbrengen is van oordeel dat t een kwartiertje om dt dan ook een kwa - I vraagt in hoever toet ude urug van Romijn ' zijn voor den even - f een nieuwe bi-ug HIJ i • oor een brug-verbin 1 ge discussie ontspint i erwei-p Tenslotte wor - htigd den gemeente te laten opmaken Ini dering kan dan even - eve beslissing geno-i liet vraagt of er welf - toezicht wordt ge - nbare wegen ter voor - j ing der eerbaarheid / llaardijk heeft ihjj lo elijkheid swijk klaagt over deni wemplaats Hij vraagt ' g wil dragen voor elegenheid becritiseert in scherpe | beleid van den direc -' ing inzake het innen eigenaren van wo - zelf in geen geval ' ¦ ige leden van den ein heer Veeaida te billijkheid der inoing de eigenaren Een ¦¦¦- volgt dan nog behandelen zijnde en mieer het woord v¦elr ^ voorzitter de vergade - s 1 a a g d Bdj het te M.UjL.O exaimen A de Jongeguffr rst vain B&est en voor cand J Hofman ' 1 voorwerpen ' t je me^t e^n wei -' gen bij C Steenbrinik a d s 1 i d Wegens het heer G van der Leo is in diens plaats rd Mevr ïh C Bit - ' " n die de benoeming ht De postduivenver / luw hield van uit Li K.M een wedvlucht losgelaten Zaterdag de eerste duif arriveer 7.10 uur behaald door C i an Vliet 2 en J v d ^ demping AmsterI at weg Zooals be et sommiiigie eigenarea den Amsterdaimsch& een overeensteimming de demipinig der sloo - eanen zijn libanQ tus ordigiers dier eigsna waterstaat nadecre be rd die na verschillenv tot e&n bevredigend re eleid iBONNEMEïJ TSFRIJSrilJ VOORUITBETALINGper week oao maand »_» 0.8 p 3 mnd 2.00 Ir p poet p ooaaitd ü.90 „ 3 maaoden 3.00 Fr p p bult p 3 m 11 - 8it nummer bestaat uit 3 bladen Zonopg 3.61 Maanopg ë.IS Zononderg 8.18 Maaooriderg 10 48 Woensdag Juli Een scherpe tong is het eonige insfru naent dat door het gebruik nog sc.heri>er wordt BUITENLAND De besprekingen over de Belgische marken BRUSSEL 9 XuU De Duitsohe deskun iige voor de markenikwestie dr Ritt&r dde tha ns als vea-teg'enwoordiger der Rijiksregeeirinig het congres der I.K.K te Atasterdam tiiijwoont zal Donderdag te Birussel aankom en waar hij de ondor handelingien m^it den Belgischen des Itundiigie Gutt lieirvattein zal Ln officiee^le kringen hoopt men dat de beslissende faza der besprekiingien begonnen is Ver tegenwoordigers van het Beligische m.i nieterda van financiën zullen vanavond naar Beirlijin vertrokken om de k/westie vam de sequestraties tijdens den oorlo'g te bespreken Ds Belgische spionnage z a a k BRUSSEL 9 Juli Voor het onderzoek in,de spdoninaigeaaak ten laste van luite nani Joiris h«eft de krijgsauditeiur Ma thieoi zich in gezelschap va.n zijn swb Bfcituut ea den verdachten officier naar een Brueseleahe haii'k bogeveti wiaar deze een branidkoffer had Papteiren aan deelein en document'en zijn er in beslag genom&n Deize documenten zou dein naar mion verzekert zeer beOTva.r-ee zen en hij weder in vrijheid was gesteld sohaderveigoeddng gKjêiisoht In bet rpoces te®aa RiohaiPd Sdhroder den wairen eohuJdJge is zijn recht op sohadever goedlng erbend Eerst thans hebben de aMteritedten besloten aan Haas een som FEUILLETON Aan de oevers van de Berwen Oit bet Engel^b van ALLEN BAIN E N»druik verbod ^ Dat is zoo zei mevrouw Power — ze zijn tweelingen en als men vi nietbij elkaar ziet kan men ze bijna nietuit elkaar houden Waaj 13 Valmai - vroeg Iwynne — is ze ook hier Neen antwoordde Gladys — zeis.hier wel geweest maar nu logeertze bij een vriendin van ons lnRaditorshire Dat spijt me ik had haar graaggeiien maar ik kan moeilijk zeggendat ik haar mis voegde hij er compli menteus aan toe — want ik zie tua sohen u beide geen verschil Gladys wa.s spraakzamer dan i2;ewoon van 700.000 mai'k uit te betalen hij moet in bet geheel 900,000 mark hetobem ge&ischt De aanslag in Bulgarije De daders gepakt SOFIA 9 Juli Het onderzoek van de politie inzake den aanslag op den re - geeringsauto op den weg Kretsjim — Plowdit heeft geleid tot aanhouding van de schuldigen 5 Menschen zijn aan gehouden en hebben een bekentenis ai gelegd De politie slaagde er ook in de wapens te vinden die bij den aanslag dienst hebben gedaan Het onderzoek > vordt nog voortgezet De nieuweEstlandsche r e g e e r i n g BERLIJN 9 Juli In Estland is de burgerlijke coalitie aan het bewind ge komen Ze ^^' ordt gevormd door den Boerenbond de Chr Volkspartij de VoUispartij en de Partij van Arbeiders on Agrariërs die tesamea over 01 van de lOO mandaten beschikken De Duitsch-Zweedsche fractie en de Rus sen leggen een welwillende neutrali teit tegenover de nieuwe rogeering aan den dag De oppositie bestaat slechts uit sociaal-democraten en com munisten Strandman tot nu toe Est lands gezant te Warschau is tot mi - nister president benoemd Lattik blijft minister van buitenlandsche zaken De Internationale Bank Zetel te Amsterdam BERLIJN 9 Juli Naar de Vossische Ztg uit Amsterdam verneemt is men in de kringen der I K K in hooge mate ingenomen met de resultaten der schajdevergoedingsoonferentie te Pa rijs Er wordt rekening mee gehouden dat de zetel der Internationale Bank voor de Herstelbetalingen te Amster dam gevestigd zai worden Degene die op dit oogenblik het meest als di recteur in aanmerking komt is de Franschman Quesnay die deel uit gemaakt heeft van de Fransche dele gatie op de Parijsohs conferentie Hij is een der directeuren der Bank van Frankrijk E m i 1 o J u r g e n s ' i ' Ten gevolge van een acute keelont steking ife te Hamburg in ' den ouder dom van 51 jaar overleden de heer Emile Jurgens directeur-generaal der Duitsche Jurgensfabrieken Een ondergrondsche goede ren spoor weg voor Londen LONDEN 8 Juli Thomas de minisiei voor da warkverscliaifihg bestudeert een plan voor den aanleg van een ondergrondschen goederenspoorweg te Londen welks uitvoering aan 60.000 man ten minste vier jaar werk zou verschaffen Do vader va.n het plan burggraaf Elibank verklaarde dat hij as kosten schatte op -^ O.OOO.CCO dollar welk kapitaal terstond beschikbaar was Aan de regeering is gevraagd den interest te garandeeren De spoor weg zon een lengte hebben van 75 mijlen en de werven met de verschil lende spoorwegstatons en de groote handelscentra in het westen verbinde'n Hij zou 5i stations krijgen waarheen de goederen kunnen worden getrans porteerd en wanneer zij kunnen wor den bezorgd Berooving in een belastingkantoor In liet belastingkantoor van de bad plaats Tölz in Beieren verscheen een 18-jarigo huisknecht die toen de kas sier voor het loket kwam een groote revolver trok den kassier bedreigde en geld eischte De kassier wierp snel zijir loket dicht maar de indringer was er toch nog in geslaagd een pakje b,'/üJvbiljetten van tien mark te ont vreemden Daarop schoot hij dwars door de ruit van het loketje en ging er vandoor Op straat kon hij worden ge vat De man bleek niet wel bij het hoofd te zijn Een noodlottige brand Vier dooden PARIJS 9 Juli In het op 12 K.^L van Lorient gelegen dorp Pont-Aven is he dennacht een hotel afgebrand lijk Zij en mevrouw Power waren aan genaam verrast door de ontdekking dat hun klem kringetje van vrienden vermeerderd ward door een knappen onwikkelden gentleman like predikant Dit is een heel mooie streek gingGwynne voort — Toen ik de oprijlaandoorkwam zag ik dat er een vijver iam dat dennenbosoh en dat deed mijnschildersoog goed Teekent u misschienook miss Powell Een klein beetje zei Gladys — Hetheeft niet veel om het lüf Maar hieris een schets van me van den vijver — en ze haalde een teekening uit haarportefeuille tevoorschijn Laat dominee al je teekenlngeneens zien Gladys zei mevrouw Power — of misschien wil mijnheer Ellis nogliever den vijver zelf eens gaan beliij ken Als hst niet ts veel moeite is voormiss Powell O volstrekt niet we kunnen erheen gaan door het zijheik dat snijdteen stuk af vóór u teruggaat naar depastorie O maar eerst drinken we nog eenkoipje thee protesteerde mevrouw Po wer Eind.elijk stond Rllis erop om heente eaan en Gladvs zette een breedge - De hotelbezitter zijn zoon en twee kinderen in den ouderdom van reap vier jaren en vier maanden kwamen in de vlammen om Eckener en de Zeppelinwert Geruchten over onecnigheid Volgens geruchten die te Friedrichs hafen de ronde doen moet aan de Zep pelinwerf ontstemming heerschéri tegen dr Eckener Reeds enkele weken fele dsn toen Colsmann die vele jaren als dirocteurgeneraal aan het hoofd van de onderneming had gestaan ontslag nam uit zijn functie werd beweerd dat.-ver schil van meening met dr Eckener Colsmann tot zijn ontslag had gedreven al werd officieel medegedeeld dat Cols mann vrijwillig een anderen werkkring had gezocht Colsmann en vele zijner medewerkers zouden ontstemd zijn over de weinig diplomatieke wijze waarop Eckener vaak in het openbaar optreedt Men moet ln bevoegde krin gen te Friedrichshafen zelfs van rnee ning zijn dat aan dr Eckener onder de ze omstandigheden eigenlijk niet lan ger de leiding van do tochten van het luchtschip Graf Zeppelin kan worden toevertrouwd De juistheid van al deze gerucbtjn is heel moeilijk vast te stel len daar de leiders van de werf in het belang van de onderneming natuurlijk niet zullen toegeven dat ze het onder ling oneens zijn Dr Eckener moet ech ter en dit wordt ook door de directie van de werf bevesfigd.'sinds lang yan plan zijn de leiding van de verkeereaf deeling der onderneming neer te leg gen om zich beter te kunnen wijden aan zijn andere functie Hij Is namelijk ook voorzitter van de Zeppelin-stich ting en voorzitter van den raad van be heer van de Zeppelin Luffschiffbauge sellschaft Aan de jongste tochten vftn de Graf Zeppelin zou Eckener alleen hebben deelgenomen daar hij persoon lijk belang stelt ln de problemen van materieelen en technische aard die nog opgelost dienen te worden Het is waar schijnlijk dat de leiding van den töoht om de wereld die op 10 Augustus zal beginnen nog aan dr Eckener blijft toe vertrouwd Na dezen tocht zou echter het ontslag van Eokener als leider van de verkeersafdeeling te verwachten zijn Hij zal dan worden opgevolgd door ka pitein Lehmaiin die aan alle tochten van de Graf Zeppelin heeft deelgeno men en een uiterst gekwaam luchtvaar der is Tegenspraak Naar uit Friedrichshafen door de.Öi rêctJe der ZeppeUn-*erf wordt medege deeld denkt dr Eoienw êr hiet aah/aio leider der verkeersafd^ejing af te tre den Geen Rijnlan d-m a n o e u vr e s LONDEN 9 JuU In antwoord op een vraag van een Labour-afgevaardigde zeide de minister van oorlog Shaw in het Lagerhuls dat dit jaar geen ma noeuvres der BritscJhe bezettingstroe pen aan den Riin zuUen plaats vinden De minister wensoht de burgerbevol king geen aanstoot te geven of overlast aan te doen Daarop vroeg generaal-majoor Know eons ironisch Is bet niet wenschelijk om de betreikJdngen nog beter te ma ken door aan den bevelhebber van het leger aan den Rijn op te dragen de diensten zijner officieren aan te bieden als kindermeisje of hulp in de hoiis houding Van de mimsterieele banken werd „ Orde " en „ Schandelijk " geroepen De toestand van den koning van Engeland Koning George had gisteren een goe den nacht doorgebracht en hoefde - geen van zijn dagelljksche bezigheden na te laten Officieel wéi-d medegedeeld dat er omtrent den toestand van Z M niets bijzonders viel mede te deelen Sir Stan ley Hewctt en dr Martin bezochten den koning slechts eenige oogenblikken Uit den Sak si se hen Landdag De communistische motie van wantrouwen t«gon het kabinet verworpen BERLIJN 9 Juld De Landdag is van daag overgegaan tot de stemming over randen hoed op terwijl mevrouw Power met veel omhaal uiteen zette laoe ze het mooiste gezicht op den vijver kon den hebben Dit is een heerlijlte wandeling zei Ellis vol bewondering over de gracieusebewegingen van zijn geleidsler diazacht voortgleed over het fluweelenmostapijt Hij kreeg opeens het visioenvan een beschermengel die zwijgendnaast een menschenkind ¦ vooi-tschrijdt Vreemd dat Valmai nooit met inijover u gesproken heeft zei ze Niet vroeg hij — Heeft ze ooknooit gesiproken over Abersethin enBrynderyn en de Berwen Neen dat zijn allemaal vreemdeklanken voor mij behalve Abersethin,daar woonde ze nadat zo teruggekomenis uit PategoniS Ellis liep een oogenblik in gedachten verzonken voort — Ik had haar graag hier ontmoet zei hij toen — Ik heb iets heel belangrijiks met h*ar te bespreken — Na do volgende week verwachtenwij haar hier en dan kunt u het be langrijike onderwerp met baar hebben,zei Gladys En het leek Ellis opeens alsof hij een trek van ontstemming zag op dat mooie de communistische motie van wantrou ¦ wen t^en het nieuwe kabinet Buenger Voor de motie stemden van de 92 in de zitting aanwezige leden 44 afgevaar digden sociaal democraten en commu nisten tegen de motie 41 afgevaardig den 9 onthielden zich Het vereischte minimumaantal stemrnen 49 voor aan neming der motie,-is dus niet bereikt Zij woixit als verworpen beschouwd John D Rockefeller Sr Rockefeller heeft zijn 90sten verjaar dag rustig en stil gevierd ip zijn buiten in Tarry town Hij zeide daiilsbaar te zijn voor de vriendelijJdieid hem in het afgeloopen jaar bewezen Zijn gezond heid was best en hij was vol hoop voor de toekomst De onde heer wilde zich niet laten fotografeeren en dagbladcorresponden ten ' werden niet toegelaten De jarige speelde nog zijn gewone spelletje ' golf al was het 90 gr F in de schaduw " Aan het verj aarsdiner te midden van zijn nakroost sneed de oude man zelf de verjaaristaart maar hij mocht er niet van mee Ptcn Bergongeluk INTERLAKEN 9 Juli Mevrouw Fur niss uit Engeland is van een hoogte va.n 150 M doodgevallen in de omge ving van Interlaken Het lijk kon ge bcsrg'en worden Een nieuwe kweekscli ooi v a li - h e t Leger d e s ' H e i 1 s b ij L o n d 6 n A,s Maandag zal te Londen een nieuwe kweekschool voor Heilsofficie ren geopend worden genaamd naar William Booth den stichter van liet Leger Het instituut zou al veel eerder zijn gesticht wanneer de wereldoorlog er niet tusschen gekomen was Bram well Booth heeft een paar jaar gelederi den eersten steen gelegd De school is,gevestigd in een daartoe ' gesticht h-óofdgebouw met een forschen toren en bijgebouwen buiten de stad op de „' Denmark Hill " en heeft met het park erom heen 371.000 dollar gekost Zij geeft plaats aan zeshonderd leerlingen en oriivat ook een afdeeling voor vrou wen De'bedoeling is dat de eigenlijke op leidingscursus tien maanden zal duren ¦ Pïiiïs - George zal de openingsplechtig h.éid - vbltrekken Men verwacht veel Tb'elangstelltagj oo-k uit andere landen want de ¦ insfëllifig ïsr''h'atuti'rlijk ' inter nationaal Het liieuwe Portugeesch * k a b i n e t gevormd LÏSS.tfiON 9 Juli De samenstelling van hef nieuwe kabinet is bekend ge maakt Ferraz is behalve met de functie van minister-president ook nog bela:st met de portefeuilles van binnen - en buitenlandsche zaken Rumoerige vrouwen in het En gelsohe Lagerhuis Tien ¦ vrouwen hebbon getracht een betooging te houden in de wandelgan gen van het Engelsche Lagerhuis Zij zongen de internationale en wiei-pen haar mantels af waardoor sjerpeii bioot kwamen waarop in roode letters allerlei eischen aan de regeoring ston den geschreven De politie heeft ds vrouwen dadelijk verwijderd Onder luid gegil verlieten zij het Huis Onder de auspiciën van de internationale vereeniging voor • hulp aan de gevan genen voor den klassestrijd hadden de VToiiwen zich naar het Lagerhuis be geven om de ' Labourafgevaardigden te ondervragen naar aanleiding van de verklaring van den minister van binnen landsche zaken dat hij geen wijziging kon brengen in de veroordeeling van verschillende mijnwerkers die tlians in de gevangenis zitten Hittegolf in N e w Y o r k duurt voort NEW - YORK 9 Juli Bij de hier heer schende enorme hitte zijn talrijke personen door een zonnesteek getrof - gezichtje Dien liad'hij nooit bij Valmai opgemerkt maar daarentegen viond hij in Gladys ' blik een nobele vastberaden heid die Valmai niet scheen te be zitten — Als ik met haar gesproken heb,dan zal zij u zeker wel van al dieplaatsen vertellen —- Mijn / luster moet doen wat zijzelf het bests vindt zei Gladys terwijl een lieve glimlacht den noi-schen blik van zooeven verjoeg — Dat verandert niets aan onze wederzijdsche liefde van elkaar zij is een deel van mij en het beste deel ik ben een deel van haar en het slechtste deel Toen ze bij den uitgang van het park waren waren ze beiden v-jrbaasd dat ze al een half uur geloopon hadden — Ik zal mijn porteft.-uiile eens meebi engeri zei Ellis — on dan wilt Umij ' zeker wel helpen c!e mooiste plkji"!rondom den vijver uit te zoeken En in da volgende veortien dagen ont ' tf'ing het huis en hot parJc van me vrouw Power menig bezoekje van den nieuwen predikant Eens op een dag kwam Gladys don „ Fluweelen weg " ifloopen met eon open brief'in do hand - T O mijnheer Ellis Wat een fe'.oui - fen Zeven personen zijn tot dusver bezweken Ook uit de naburige steden worden vele sterfgevallen door de hitte gemeld Te Washington steeg de ther mometer gisteren tot 39 gr C Een doodens prong om levens te redden De Fransche chauffeur Louis Pujot is blijkens de Fransohe bladen eenige dagen geleden onderscheiden met het kruis van het Legioen van Eer Men heeft hem nl willen beloonen voor een heldendaad waardoor hij honder den menschenlevens heeft gered Pujot zag op een dag toen hij op den groo ten weg van Parijs naar Nancy met groote snelheid reed dat de sneltrein Parijs—Straatsburg in vliegende vaart een station voorbijreed waar hij vol gens het spoorboekje moest stoppen De stationschef riep den chauffeur opgewonden toe dat hij er niets van begreep Ook de passagiers die wis ten dat de trein moest stoppen keken verbaasd en min of meer beangst reeds uit de coiipéramen Pujot over zag in een oogenblik tijds de situatie en kwam tot de conclusie dat er blijk baar op de locomotief iets niet in orde was temeer dat hij niets bemerkte van een machinist of een stoker Hij reed nu zoo snel mogelijk met den trein mee met de bedoeling zoodra hij er de kans toe zag van zijn auto op de locomotief te springen ten einde zoo mogelijk het onheil nog af te wenden Doch het was niet zoo gemakkelijk als hij dacht want de weg liep op verscheidene meters afstaiids van de spoorlijn Hij moest düs op de spoor baan gaan rijden teneinde zoo dioiit mogelijk naast den trein te komen en te,gelijk uiterst voorzichtig zijn om noet door een treeplank weggeslingerd te worden In een kromming van den weg waar de rails lager gelegen wa ren dan de spoordam waagde de chaut feur zijn koenen sprong die nu niet zoo bijster gevaarlijk meer was daar zijn auto ook een ontzaglijke snelheid had gelijk aan die van den trein Hij bleef eenige oogenblikken verdoofd liggen daar de schok van zijn lichaam op den tender van de locomotief waar op hij oversprong zeer hevig was Maar weldra kwam hij weer tot zich zelf en langzaam kroop hij nu naar de locomotief waar hij zag dat de twet employés bewusteloos terneer lagen Naderhand is gebleken dat zij bedor ven schapenvleesch hadden gegeten De chauffeur die met een locomotief wist om te gaan stelde nu de remmen in werkiüg en aan het eerstvolgend station stond de trein stil de beide rhaimcn öp de locomotief werden aan medische zórg toevertrouwd en dé trein werd van nieuw personeel - voor zien en kwam aldus veilig en wel te Nancy aan Indertijd is van dit gebeuren niet veel ophef gemaakt daar men het pu bliek niet wilde verontrusten Thans eerst hebben de Fransche bladen het verhaal van Pujot's moedige daad ge bracht tegelijk met het bericht dat hij geridderd is De chauffeur heeft bij het geval natuurlijk nog zijn auto ver loren die van de spoorbaan gleed en vorlirijzeld werd maar een collecte onder do passagiers heeft hem dit ver lies reeds iTiimschoots vergoed Twee kinderen verongelukt Twee Berlijnsche kinderen die mot hun klasse in Celle met vacantie wa ren zijn op ellendige Wijze omgekomen Gistermiddag gingen al de kinderen met een onderwijzer wandelen zij kwamen voorbij een steengroeve Niet tegenstaande de onderwijzer herhaalde lijk waarschuwde om niet in de groeve te klimmen deden tw.ee jiongens het toch Nsuv.'elijks waren zij er in of twee stecnblokkcp lieten los die do beide kindei cn doodelijk verwondden Spoedig daarop stierven zij in het zis kenhuis Degev-d,ngen6 van Bedford op vrije voeten De heer J IL Stevens die wegens zijn weigering om — als daartoe ge - stelling Valmai komt deze week niet Ze voelde zich den laatsien tijd nii^t zoo erg prettig en de dokter raadt ver andering van omgeving aau en nu gaan zij en Mifanwy Meredith wa axschijn-lijk naar Zwitserlanï Luister maar eens wat ze schrijft — Mifanwy z^u zoo heel graag naar de Zwitsersche meren gaan en naar de bergen en ze wil dat ik meega Ik donk wel dat ik het zal doen maar eerist r;..--et ik even n-aar Abersethin - want dr Francis schreef me dat de oude Nance erg ziek is en het hangt er van af hoe htt met haar is of W naar Zwitserland za gaan of niet — Is dat nu niet verdrietig U zoudtpas kunnen begrijpen wat een teleur stelling het voor me is als U wist hoe veel ik van haar houdt nu we eindelijkna zooveel jaren elkaar hebben gevonden Gwynne Ellis staarïe in gedachtenvoor zich uit — Ik begrijp hoe het L'moet spijten miss Pov/cll maar Umoet niet al te slecht over mij denkenals ik zeg dat het mij plB2;ier doet als7.e een poosje weggaat missohien heeftaat nog wel goede j;evolgen — Ik begrijp U niet zei ze on ging opeen boomstronk tegenover bem zitten Fiijs der Advert bij vooinitbet Van 1—6 regels f 1.6o ' • Elke regel mèe'r ' 25 Cent Advertentiën in het Zaterdag nummer 5 Ct per resel extra ¦ Kleine Haüdelsadvfertêntlën liilet meer dan 30 w 1 1 3 aohtereenv Dl I 2.60 Elk woord meer 5 ^ Ct Kleine Advertentiën Vraag - en Aanbod één onderwerp hoogstens * 25 w éen Dl 60 Ct 3 achtereenv pi f 1.50 Elk woord meer 5 Ct houden landeigeAaar — een • „ dorps kerkje te laten herstellen op last van een rechtbank der Anglicaansche ¦ Kerk in de gevangenis te Bedford - was gezet in in vrijheid gesteld na -' een - stuk te hebben geteekend waarin hij zijn aansprakelijkheid erkende en zijn berouw over zijn vroegere handelwijze tot uitdrukking bracht De vrijheids stelling is eveneens door de kerkelijke rechtbank gelast welke ¦ daartoe een zitting heeft gehouden ln de Ely Cathedral te Cambridge Zware brand in een Berlijn sche b r o u we r ij BERLIJN 10 Juli In de Engelhardlbrouwerij in Berlijn-Stralau is ~ gisite'i'avond een groote brand uitgebroken.Met inspanning van alle krachten kon,ihet vuur tegen elf uur worden'bedwon -' gen Slechts de fundamenten konden be houden blijven In het gebouw daf eerstverleden jaar was gebouwd lagen enor me vooi raden graan die echter doorhet vuur werden aangetast De oorzaajv is volgens mededeelingen der directie volkonnen onverklaarbaar De brand weerlieden die zich van gasmaskersmoesten voorzien werden in hun ' - werkbijgestaan door " twee booten van dfbrandweer ^' De ramp,met de Engelsche duikboot • LONDEN 10 Juli Het staat itharis wei vast dat het aantal slachtoffers'van de vreeselijke ramp van de Engelsche drir dorzeeboot II 47 24 bedraagt Volgeha de laatste mededeelingen van-deszijde der admiraliteit konden van'de H 47 3 man waaronder de bevelvoerende of ficier gered worden 21 ' man-waaronder ' de Se officier worden vermist Van de L 13 waarmee de botsing plaats vond worden 2 man vermist één der overlevenden is gisteren.aan de ge volgen van de bij de botsing opgeloo -' pen verwondingen overleden Dè L 12 heeft gisteravond op eigen kraöht ' Mil ' fordhaven bereikt De Fransche schuldover eenkomsten PARIJS 9 Juli De verschillende.fi at-ties bepalen hun houding met het oog op het debat over de ratificatie der schuldovereenli'omsten dat vermoede lijk Donderdag in de Kamer met een uit voerige verklaring van Poincaré zal be ginnen De radicale fractie heeft beslo ten niét af te wijken van haar ' vroeger aangenomen beginsel dat de ' reserves in de ratificatiewet zullen opgenomen moeten worden De fractie handhaèiït dus het voorstel-Palmade dat Poincaré Zaterdag onaa rmemelijk verklaard ^ leeft Verder h,ee|t,.zij besloteti..ziclj...bij de stemming O'ver h,et socia'ljstièchs voorstel dat een debat over de'buiten landsche politiek eisüht vóór'de bespre king van dei^tificatie va.n stemmeii te onthouden Verscheidene afge róar^ig-dcn waren van meening dat,dit'd&at een guiistigen atloop voor de regeerïng zou kunnen hebben Engeland en het plan-You-ng Verklaringen van Snowden in het'Lagerhuis LONDEN 9 JuU In antwoord op eeni ge vragen heeft Snowden in het Lager huis verklaard dat het plan-Young prioriteitsrechten verleent aan Frank rijk en Italië Snowden zett6.uit-een,'-dat Engeland in geen enkel opzicht - ver plidbt is de aanbevelingerf van de com missie-Young te aanvaarden die-op de a.s internationale conferentie bespro ken zullen worden - Ten antwoord op een nadere vraagzeide Snowden dat de regeering als grondbeginsel gesteld heeft ' dat elkestorting die Frankrijk aan Amerikazou doen op staanden voet gevolgd zalmoeten worden door een ' evenredige be taling aan Engeland De regeering volgt met buitengewonebelangstelling de besprekingen ' W'6lkete Parijs.gevoerd worden en indien degelegenheid zich voordoet zal zij op bovengenoemde voorwaarden - aandrin ^ e'en \ i — Maar U heeft mij nog nDait verteld hoe U - haar hebt'.leeren tennen Kent U haar al van kind af — O neen zei Ellis terwijl hij zijnschildergerei opzij zette - en zich be hagelijk op het gras'uUst'ret'te — Ikwil het U wel vertellen net is eigen lijk doodgewoon twee iaav geled jTiliet mijn gezondheid te vveuschen ovfren ik ging toen naar Abersethin op d-i pastorie logeeren De dominee daar iseen oud vriend van mijn vader In dodrie maanden die ik daar doorbrachtwerd ik groote vriendkan met zijn zoon,Caradock Wynne ' ' een ' ' Unkon nllcr aardigsten jongen Gladys staarde hem-rnct groote oogenaan ' Caradoc Wynne zsi.s'e.op angsfi gen toon Ja In Abersethin iioomde ze hemgewoonlijk Cardo Wynne " Hij was tofover de ooren verliofd op Valmai Powell Uw zuster naar a'-t nu blijk»,ofschoon ik er niet het minste idee varhad d;^t ii een zuster had ' Wordt vervolgd 
BECLAMES è GO CTS PER REGEL betaald f 291819.38 Derhalve meer inge legd dan terugbetaald f 119122.77 Het aantal nieuw uitgegeven spaarbankboek jes bedroeg 335 ¦ Door tusscbenkomst dezer kantoren werd ter Directie op staat^huldboek jes ingeschreven nominaal f 14300 en afgeschreven f 10250 Derhalve meer in dan afgeschreven f 4C50 Het aamtal nieuw uitgegeven staatsschulboekjes bedroeg 6 Verdachte daan was er zeker - toji dat toen zijn auto den handwagen al voor driekwart was gepasseerd de handwa genbestuurder bevreesd is geworden volgens verdachte zonder reden want voor den auto was tusscheni ibandwagen en rechter trottoirband voldoende ruimte Door dat oogenblik van vrees zou de handwagenbestuurder volgens verdach te een beweging naar rechts gemaakt hebben daardoor d«ni handwagen met het krukgedeelte onwillekeurig m^e naar rechts nemend zoo dat het voorge deelte van den wagen dus naar links - iïwenfcénd wel in aanraking inet den auto moest komeni Had de bestuurder van den handwa gen reclit doorgereden of zijn wagen naar rechts gestuurd waarvoor hij nog ruimte had dan zou er volgens verdach te niets gebeurd zijn De handwagen werd nu echter terug geduwd en voor do man aan den doiw boom zich had hersteld zwaaide de wa gen zich door een winkelruit De zaak werd aangehouden om nog een tweetal getuigen te hoorea UITSPRAAK Burengerucht De garagehouder B uit IJsselstein was gedagvaard terzake burengerucht Verd had een automotor laten draaien op zulk een wijze dat de nachtrust va a de buren er door verstoord werd De Ambtenaar van het O M eischte f 10 boete subs 10 dagen hechtenis De Kantonrechter bepaalde de uit spraak op heden en veroordeelde ver dachte tot de gerequireerde straf van f 10 boete subs 10 dagen hechtenis RECLAMES è 60 GENT FEB REGELw ^ OOR DEN IN»^AAK SUPRAKWALSTEIT BRANDEWIJN ZUIVERE KOi^ENWIJN pm jonge meisjes vinden het nu eenmaal prettig om er leuk uit te zien > Kunstmiddelen ' hebben we daarbij niet noodig - eeen poeder of rouge Het regelmatig gebruik van Laxlies iOld Lavender Soap met haar zacht donzig schuim en de frissche natuurlijke geur der la vendelbloemen geven i de huid een blijvende en ^ f natuurlijke schoonheid ^| Fa WED & GEBRS STAFFHORST BHkstelefoondienst „ j „„ BODE BRACHT JACOBIBRUI Nieuwe aaneluïtmgen jmi 15043 J Sikkel Voorstr ITbis 15045 Hitelef 1099a Nederl Bond v Leeraren en Leeraros sen hij het Nijverheidsonderw Joh Ver meerstr 3 15046 P Rijksen Jac Ruys daelstr 32 15050 W L A v d Heuvel Biltstr 102 15051 E Elburg Harting straat 26 26108 Dr Dan de Lange Jr Bilderdijklaan 78 Bilthoven 26431 R K Landsman Siworlaan 15 Biltho ven Groot formaat 20 cent Klein formaat 12 Va oenl Tlié Crowp Soap Worki * Apoldoorn HoUand » Het Fransche antwoord aan Engeland PABUS 9 Juli De ministerraad üeeft ihet antwoord van Briand op de Engel sche nota over de plaats van Wjeen ukomst der schade vergoed ingsconferen * ie goedgekeurd PAKIJS 9 Juli Het antwoord van « Briand dat aan den Britschen gezant ovenhaadjgd is blijft erop aandringen dat de conferentie in Zwitserland 2sal irijeenkomen De incidenten te Cliartoin De verantjvoordelijke Bus sische ambtenaar pleegt zelfimoord. Naar het agentschap Indo-Pacifigue nit Gharbin beridht beeft de veïteg«n woordiger van Moskou in den raad van beheer van den Ohineeschen Ooster spoorweg Tsjolmanenko die deel geno men had aan de vergadering in het t Sovjet consulaat to Oharbin op 27 Mei • doch wegens zijn ofücieele positie niet gearresteoird werd zelfmoord gepleegd Hij had bevel gekregen zioh naar Mos ' kou te begeven om uitkomst te geven over deae vergadering voor welker ge I volgen men hem verantwoordelijk ' stelde "- ¦• Ernstig auto-ongeluk MADRID 9 Juli Bij een scherpe bociht bij AUaro sloeg een zware auto ibua om Twintig inzittenden werden ge wond waarvan twaalf zoo zwaar dat men aaii hun herstel twijfelt STADSNIEUWS PROVINCIALE STATEN Maatregelen tegen overstrooming van de Vecht Iin aiansiuiitlng op hetgeen wij reeds elders in ons blad iveran&lddein dieme nog het volgiende De ervairing vaa ds laatate hoogwa terpefriodein h«ieft gialeexd dat de Vechit standetn in tijden van hoog water te ducihtan belanigirijlk hooiger zijn dan diie waamnee tot noi toe weord r^öruing gie houden Aan de>n liink«rocv€ir is de Vecilit van Utreciht naar Loenen aaini iband«ai gielegd door dan Rajfcsstraaitwi'eig Utreohit—Atm ^ sterdaan Deae weg ligt wel niet ov-eral met de kruan boven d«n hoogsten Vecht staaid zoodat het aaaiibrenigein van zand zaikikiein of ' Vsjsx kl-eidaitrumietjea wel eiétes nood'iig Bai zdjn om overloopsm te belet ten imaaa het weiglicihaiam is zrvvaar ge noeig om eilik gieivaar voor dooalbraaik af weizig te doen aijin Ten Noorden van tot de NoordihoMandscha grens en lamigis den rechiter Vechtoever van Uifcrecihit tot de Noordhollanidsdhe gir&ns ¦ Id'ggien de Vechtdijiken Deiae bieden in hiin tegeniwoordigen toestamd igieein vol doende besohermiiinig • D © noodzaikelijikibedd vrodto - Ged St aairawezig.achiten idait « tgi)ie veftoetering vaitt daaen toestand axsnder uitstel ter hand weird genom^en ' deed hen be'Sloiaten om hot treiff'sn van de noodige imaat regel'en nieit aam de belangihelbbeodien over te laten dooh aolf © en ond«r»aelk in te stellen oviea - d * vraag wllkie voor Biien'ingien het meest zijn aan te bevalen ©¦ ase vooraieniingian belhoöven sleohts vam tajdeiijik'en aaj^d ite Eijn Zoodiia toch de droogmaaik'ing van de Zuiderzea zoo V'Bir govorderd tsai ztijn dait het IJmeer gereed as aal het pieil yaia de hoogste V^chtstanden waarmieie ratoeodnig moet worden gieihouden Ibeilaaigirijlk lagier zijfm dara thans het gwval is Da tegienivroor diige tooog'te van de Veohtdijikeri eoiu dian voldoende ziijn De niajatretgeflön w«liko worden genomen s:treikfcen deiphalve sleichto oim tot bov^ntoedoeld tijdstip ovefrstroomingion te voonkomcn en héb ibein na de gereedikoimiiag vflin he.n als bij eene opipervOaiklfciga beoordeeling bou worden verwacht ten gievojge van den grooten treik man het wateir van het geheieie met water over kiropte gebied wellkia naar het punt van afsfcroomdn'g aou ontistaan leveren onder da tegienwoordiga omstandigheden de groote kost ^ welke daarbij voor de omifcadimg van bedoelde Filiassan - en voor beit wegmiailen na da bocgiwateirperJode van het dngietoten water noodig wuden fflijn een ernstig bezwaar op De mogeUjIkiheid om de noodige vieir jjietemiag van den toestand door de vasit steMing van een maalpo'iil voor de \ va teonschappen welike op de Vecht loosen te veuiki-ijigien achten wij indien al aan weziig zeer toeziw;aarlijik uabvoea-baar Het stroomigiehiod van do VeicJit be staat toch behail'vo uit de walJea'sohap pen lejags dien watergang gelogen uit een belangirijik gebied ten Zuiden en ten Zuiid-Oosten vaai de gemeente Uibrechit dat Bijn waiter dooir de Weerdstoiis op de Vacht brengt Met het vastsitallen van ean miaalpril voor de waterschappen lamgis da \' eabt kou düis niet biiiiwieu worden volslaan htt zou teivens noodig 1 ^ n te beipalen dat bij het bereiikan van KANTONGERECHT Een bewoner van Vreeswijk had zijn koeien op andermans hooilaud laten loopcn Dat was naar te begrijpen viel ndet met voorbedachten rade gebeurd jDe dieren hadden zioh toegang ver ifichaft doordat een draad van de om irastering was gebroken Door getuigen werd verteld dat de af rastering zeer slecht was en voortdu rend op omvallen stond Ook konden de koeien bij lagen waterstand op het ' nevengelegen land komen De eigenaar van de dieren werd toch laansprakelijk gesteld voor dit onge Avenscht bezpoek en veroordeeld tot f 10 gjoete of 10 dagen hechtenis Een bewoonster van de Jacob Ruys [ daelstraat had van haar groentenboer postelein gekocht Drie pond sloeg ze tin doch toen - ze het hoopje op de hand bad bleek het heel wat lichter te zijn ^ Getuige vond aanleiding er werk van te ¦ maken en de groentenman kwam dan ook voor den Kantonrechter wegens het ' gebruïïi van ondeugdelijk weeg-mate riaal Verdachte vertelde dat het aan een der schalen had gelegen Met „ gelijke " I schalen meende hij gewogen te hebben ' doch na onderzraek bleek h«m dat een ' loodje waarmee een der schalen gelijk was gemaakt was verdwenen Jongere broers van verdachte badden dit loodje wel voor hun vischtuigje kun inen gebruiken naar later moest worden ' geconstateerd De Ambtenaar achtte de overtreding \ ernstig genoeg om f 15 — boete of 10 da gen hechtenis te vi-agen De Kanton ^ ' rechter wilde rekening houden met de 1 mogelijkheid dat verdachte niet wist * dat hij met ondeugdelijk materiaal woog en veroordeelde daarom tot f 10 — boete of 10 dagen hechtenis Onder de „ aanrijdingcni " met „ vier wielige motorrijtuigen " die werden be handeld en berecht bevond zich een ge val dat zich in de Choorstraat had af gespeeld Daar was een auto in ^ botsing met een handwagen gekomen met het gevolg dat de handwagen door een win kelruit werd gedrukt De bestuurder van den handwagen ' gaande in de richting Steenweg be weerde als getuige aangereden te zijn De automobilist gaande in de richting Stadhuisbrug verzekerde als verdachte dat hij door den handwagen aangereden was Daar de beide voertuigen elkander bij het tegenkomen waren gepasseera en het achterspatbord van den auto met het voordeel van den handwagen in aanraking was ¦ geweest leek het er in derdaad op dat de auto den handwageii een tik had gegeven doch verdachte had nog een andere visie op het geval door liem op eigenlijk wat onduidelijke ma iiev te koniTcn gegeven zoodal niet aan stonds begrepen werd wat verdachte be Jp_elde dai peil de Weerd.sluis moet worderi ge «¦ loten en dat in het gebied ten Zaiidien en ten Zoiid-Oofiten van Utrecht de vrije afistrooming moeit worden bepeifet en de gamialen moeten worden stapgiecet De vnaag nog daaj-gelaten of aan de ge meente tiitireahit het spuien van haar stadsiwaier door de Wieierdsliuas ikojn wor den bolet zou een voorsohrift als even bedoeld het onstiaan van waterbieziwaar in genoemd gebied ten gieivolge hebben Dioze maartregiel zou derhalve de bezwa ren niet opheffen maar ven^laatsen Het maalp«H aou bovendien bazwaar Jijik zijn te handihaveai voor de droog maikingen izooals de Horstermaerpolder welikia doigelijlks moeiten mialen ' om bo ven water te Mtijvem Ook het plan tol het stiohtein van een giemaad te Muiden werd door Ged St aanrranik)©li|k teonzijde gestald Volgens amtoteMjIkie inlichfcingien zouden de etich tingsikositen vaai dit gemaai f 5an.den in hert alge meen de voorlieur wordt gegeven «^ n eene bemialing ' van de Vecht Dazra m drutk werd vrijwel tot oeikieiiihead toen Ged St ibennais hadden gienomen van een ' raipport saimenigesteüd door eene Commissie aan welike de vereemagmg de Vedhitstreak " heeft opgednagen te ^ danzoaken op waEke wiJBe _ hooge VecWiwBiterstonden als dcih m de imaanden November en December 1 ^ ibehben vooangiedaan ^ in de toe&omst zou den zijn te vooirikoimen Uiit dit rapport Weefe voorts dat vol igans een voorloopig ontwecp van een wateribouiwikumdig ineenieursibureau bet ixnuwan van eane tijdelijtoe bemalings inmchting van vddoende caipaoteit over de ts ^ SüMe sluis te Muaden moge lijik werd gieawhit voor een geraamd be drag vam i 250.000 — Gad St acjhititen deae mededeeling van voldoende belang om aan dan Hoofd dngenieur van dan Provincialen Water staait een onderzoek op te dr-agen iiaar de mogelijikhaid en de w«nechal*iheid van de stichting van ean zoodamiig ge maal en de vermoedeadjlke uitvoerinigs en exploitaitieikostaa van bedoeld plaai Bij dan Hoofdintgieniaur bestaat tegm dat pian en de daairvoor geraamde srtach timgslkoeten geen bezwaar Ged St betreuren het dat de voor gestalde jbiemaUngsinricIhtinig met w el-te uitvoering een itijdvaik van ongeveer aaht maanden gemoeid zal eijn met zooals d © aanivanikelljlk ovarwogien dijte - verhioogingi.ivoar het a.s najaar gereed aal kuamen ziijn en dat derhalve nog nïaals eane periode waarin hooge VeaM standen te duchten tójn aal moeten worden in@e@a£un eonder dat de bestaan de teestand is verbeterd Afwearmaat regelen auUen derhalve voor dezie perio de gelijk vooAeen ê«l\eel ^ or de ver am.twoordelijikheid van de bebrofeken on derhoudapüiidhitigien blijven ai'ch voor da tot - © e omebandiigiheid dat de raming van de stichifcingskosten van-em ^ inMalnaet f 500 000 — bedraagt doch 1 sju.uuu heft toethazwaar dat de stichting van een ^ gemaal uit ean economisoh oogpunt niet te verdedigan is in veiiband laet het a^oi-ta tijdvak waajin dat gemaa-l noo dig zal zijn niet eeOieal op _ Toch mee nm Gel'St aan de uitvoering van het bamaiingsplan te moeten madewerkan „ u de tetrolkiken streek zelf daaraam MJkbaar m stea^a mate de ^ oo *^ geeft hoven de voorgestelde dijksver boogiing Uit deze vooi-keur meenen Ged St de conclusie te mogen tratokeii da.t de belanghabbanden bereid zijn het ri sico van overistroorn'mgen gedurende de volgiende wtot.arp.ariode te dr^^n en genegen izulilen « ajn standkoming van toert garnaal belangrij ke finamcieale offeais te giebroosten De normale w-ijso waarop de stichtmg en do exploitatie vu.u een gemaal admi iiisirjitj'rf wordt geregeld is de oprich ting van een vvaiersohap binnen welks gieWed aüle bij de bamaling hielang heto bEOde landen ook die welk © slechts ' n indirect voordeel genieten worden v«r eenigd Op dèt beginsel benuistte het voOTstoll dait Ged St in da Zoinereiit ting 1920 deden om ean hooigheemioad scfhap van de Vedhit op te richten en aan di © instelling de aorg voor de af etroouhing van ihed iwater ibdmnen zijn gpe bied op te dragen weJlik voorstel in yer band m^eit de ' ïwoontschrijding van de Zui deiBeawierfoan verder bufiten behande ling werd gelBJten Het korte ' üjdvaJi waarin - hiet tüMinis onitwoTipen gemaal in werikiinig oal sujn maoikt het gewiansdht vaet bilUjic dait de Veoht etreeik jaarjijiks de betaling van tovee derden van de biemalinigskosten tot een maximium van 1 31.000 — gairandeert Op weiltoe wdjae dit bedrag bij elkaar wordt gebraciht ican aan tiet oordeel ven de beiangihelbhenden Eelif worden overgela ten Ged St achten ' t voldoemide dat de belamgih^ibbenden rni'St vwie zij zich in verbinding denik'en te stellen door be middelimg ^^ am het „ Comité vom Actóe ter verkrijging eener bemaling op de Veahtsluis te Muiden " voiitoomen aeiker head gaven dat aij jaarlajiks gienoemde bij'driag © ean de Provincie nuillen af dragen Ged St stellen verder voor bet deel van de bemalingisikosten dart ndet door die Njdrage giedefct wordt ten loste vam de^provuincias Uitrecttut an Noordlwlland te doen fcomen ^ waarbij zij intussch'en niet verhelen dat van laatstigienoetrnd © Proivincie ' nog geen toeeeggirug werd ont vaingen om een deel van die kosten te ziüllan - dragen Bij diat overleig dat Ged St te dier aak © bereids met bun Ambt genooten pleeg.den Meck dart deae he ' roialing-van de Veóhrt in vertoomid met dfeoa voJDTtgang der-Zuideraeeweitonniet ¦ ifcodB^elijk aphten en wat de provin cie Noordiholland betraft meenen te kwinuen volstaan met © ene verboogimg en versiterkang vami de Vechtkaden waar deza bij de laatste hoog © waterstemden te laag of te awaflc bleken t © eijni Deae Amibtigenooten verklaarden aich echter bereid hun moroalen steun aam het he maiingsplan te verle«n«n waaruit Ged St maanan te mogen comoliudeeren dat aan de sitichiting en de eanploitartae van het gemaal op het gebied van gienoem de Provincie gaen bezwaren in den weg Bullen - worden gialagd Ged St steüien diöh voor bij deae Ambtgieniooten n^der op hst verleanen van ünanioiëele mede werkiing aan te dmngen iwiaaiihij intue söhen niet uit het oog nwet worden ver loli tieken zwendel had ^ chuldig gemaakt Spr begreep niet waarom men pogin gen deed in den toch beduidenden markt-koopliedenbond een scheuring te brengen Tenslotte wees spr er op dat men van de zijde van den U M K B zich ook met een adres tot den Raad had ge richt ook al omdat het adres der klein ' handelaren door onjuiste redactie tot ' n fiasco moest leiden Door denhr Bouterse werdgerepli waarna de heer W ess els secretaris der Utr afd van de kleinhandelaren een betoog hield tegen den U M K B waarvan hij eens secretaris was doch waarvan hij zich afscheidde omdat naar zijn oordeel de leden meermalen de dupe werden van het gekonkel van het bestuure trio van dezen bond Spr trachtte dit met voorbeelden na der aan te toonen De heer Spaan repliceerde even eens pogend de verwijten wederom te weerleggen De sprekers werden vele malen in de rede gevallen door uitroe pen welke zich telkenmale.tegen den U M K B kantten Ook'leden van dien bond uitten hun misnoegen over den ceerd waarna de hr W e s e e 1 s secret ' waarop de voorzitter van de kleinhan delaren de heer Sanders nog eens wees qp het belang van daadwerkelijke -^ actie welke van den U M K B niet te verwachten was doch die door don Ned Bond van den kleinen Handeldrij venden en Industrieelen Middenstand met kracht zou worden gevoerd Dan behandelde de vergadering nog eenige huishoudelijke ' aangelegenheden Chr H.B.S met 5-3 cursus Nieuwe Gracht Overgangsexamen Bevoröerd van de 4e n de 5e klasse H J Amelink H van Amersfoort H C Baauw C F Engelhart W Enklaar D U W.'van Iloytema A J Jörg E.J van Leeuwen W van Leeuwen S.P Meihuizen H G Wentink A doZwart G J van AmeiKingen TruusAmoldt J Bijleveld W P H van'Donkersgoed Tonia Feijtan Mies Jan sen C Kool Fie Rompes C van SchaikAaltje van Steenwijk C P Wessel Van de 3e naar de ¦ Ie klasse H J Bergraat F II Danner Marietje W Giesbergen J H Gimbel J C van Hessen C Kleijn H J van Loon J A van Loon J Middelhovan J Th W Montagne J W Plomp D Rjposen ' schoon J H Staalman A T v Tuyll van Serooskerken G W G van de Velde G van Wieringen J E Wigge linkhuizen C Breuning H Breuning P C J van Dorssen P J Elink Schuurman Hed.wig E H Ellen F Enklaar W E den Hertog A H van Joolingen D van Krugten N J van Lessen Tj Meurs Anke K Molenaar J G Molles J Monster Willie C J van Ooijen G Schouten Martha E y Soest P D J Vinlienborg Van de 2e naar de 3e klasse Johan na C van den Bergh A Blankert C Blom Johamia Fokkink Eduarda V J Japchen I-Iebe Ch Rohlbrugge A H ICrop F C Picard Elisabeth J van Soest A C van Zessen Caty Alarm C Eykman J H Enklaar Jac Goenee M de Graaf Ans C Jansen H van Laar D P Lobel G Oussoren C A Peeters Allegonda Timmermans G van der Vliet J van der Wiel Van de 1ste naar de 2e klasse W ' ter Burg H den Duyn J H J van den Eijnden D W de Groot Bertha C van Hessen J C ' van de Kamer A A van Laar H P Misset A A Nieuw Veld F Onncn C J Pluijgers G A Reeskamp J A ' Roeskamp J A Rom pes Henriëtte J van de Valk L Veer man Einma A L Wemmers B S de Beer H J den Breeje W Dill D Es kes Alida Goetheer Petronella A Hoogenkamp J W Janssen C Chr van Kasteel H Kinkhorst Aaltje Rose G C de Ruiter M J Top G Wester hTiis Gainizoensbciicbiea De resorveofficieren van gezondheid 2e klasse P C Gerlings en P M E E Nijst zullen op 15 Juli a.s door den gar nizoenscommandant alhier worden be ëedigd en worden daarna werkzaam ga stcld bij het militair hospitaal alhier 
^ WWIM^^^W«^^!«HS!i^WW ^^ '" WS'BIIWppB^^^P'BPi " mmm^m ^ 5^3 » S PER REGEIi ¦ Qf Personeel waterstaat Ver tot het wedstrijden AMSTERDAM 10 Juli Vee Ter markt waren aangevoerd 281 vette kalveren Ie kw 100 il 110 et 2e kW 90 ^ 100 et " Se kW 78 a 90 et per K.G levend gewicht 50 nuchtere kalveren f 12—20 p st 490 iBaiikBna HolL-lA k-w nr.leftaKlj,y|ftyj{,^a | jjy^fl.f phütajü ^" ¦¦ to»\jBy nfftr«n it iltt nn tyMii gnn « IV3 A AK LITEIT WIJN ES^WIJN 3RS ORST E VROUWEMSTH 32.3 * TELEF 10997 IB was van T>or - dat de U M de verkiezlngs - V d KI Hand en aanleiding en aan nog eeni een waarschu en Actie vond sest deze langs 1 organisatori erd De actie rse bedoeld - ver net het oog op zoo'n „ actie op moeet volgen » aen met elkan rijvende geen leven ieteeken meer gevent of en het econo door worden gs sactio van dan n " betrof spr m zich aan poli uldig gemaakt rom men pogin ch beduidenden jen scheuring te er op dat men M K B zich en Raad had ge adres der klein e redactie tot ' n e vcerd gerepli els secretaris kleinhandelaren den U M K B taris was doch scheidde omdat den meermalen et gekonkel van ezen bond voorbselden na - ^ liceerde even ten wederom te rs werden vele llen door uitroe tmale tegen den k leden van dien oegen over den e s 6 e 1 s secret ' an de kleinhan ders nog eens daadwerkelijke M K B niet te h die door don inen Handeldrij > n Middenstand gevoerd vergadering nog langelegenheden - j cuisas acht ergangsexamen n de 5e klasse Amersfoort II lart W Enklaar a A J Jörg E fan Leeuwen S " entink A de erongen Truus W P H van 3ijten Mies Jan es C van Schaik C P Wessel 4e Idasse H J ar Marietje \ V bel J C van van Loon J A oven J Th W ip D R^oseny A T V Tuyll W G van de en J E Wigge ' g H Breuning L P J Elink IK Ellen F [ ertog A H van igten N J van ike E Molenaar • Willie C J cj Martha E y borg klasse Johan - A Blankert C ink Eduarda V K'ohlbrugge A Elisabeth J van en Caty Alarm laar Jac Goenee Jansen H van Oussoren C A rimmermahs G der Wiel 2e klasse W J H J van Groot Bertha C de Kamer A A et A A Nieuw - Pluijgers G A camp T A Rom e Valk L Veer - emmers B S de W Dill D Es - Petronella A Janssen C Chr orst Aaltje Rose Top G Wester - tichten van gezondheid S en P M E E a.s door den gar ilhier worden be rna werkzaam ge hospitaal alhier AÜENDA Woensdag 10 Juli CIRCUS CARL HAGENBECK Z uur ïatinée 8 uur Voorstelling Donderdag 11 Juli CIRCUS CARL HAGENBECK 8 uur i'oorstelllng Zaterdag 13 Juli DE PLOMPETORBN 8 uur U H B S V „ Teaeas " Cabaret-avond Personeel In dienst bij den Rtjkswateistaat Algemeene vergadering ' Heden en morgen zijn de leden van Se Vereoniging van Personeel in dienst bij den Rijkswaterstaat „ Eendracht Maakt Macht " in Algemeene Vergade " ing bijeen in Hotel „ Noord-Brabant " Do voorzitter de heer II Groeneveld uit Velsen opende hedenmiddag na een oogenblik stilte ter herdenking van de overledenen de vergadering met een woord van welkom tot de aanwezigen Spr memoreerde het ledental dat hoewel sommigen zich uit de organi satie terugtrokken nog steeds een 1000 tel bedraagt Over de salarieering zei spr is het Biet van belang ontbloot even stil te staan bij de jongste salarieering De klassifiseerjng heeft bij deze her ziening wederom een veer moeten laten en we zullen blijven hameren en breken totdat de ruïne waartoe de klassificatie thons reeds geworden is tot puin is geslagen Velen zijn eenigs zins verbeterd in hun salarieering De 39 klassers kregen voorzoover het de laagst gesalarieerden betrof eenige tegemoetkoming doch de arbeid * waardeering werd niet teruggevonden in de salarieering De salariskwestie is thans een meer wetenschappelijke kwestie geworden Goede motieven en gegronde aanwijs bare foutieve indeelingen en groe peeringen behooren elk op zichzell worden bezien wil er eenige verbete ring komen Betreffende arbeids dienst en rust tijden is ons gemoed van bittenlieid vervuld Steeds wordt er op het gebied van den arbeids en diensttijd van ons personeel meer verlangd dan wonsche lijk ja feitelijk mogelijk is De arbeid wordt steeds zwaarder en de rust steeds minder Spr wekte op ook ten dienaanzien actief te zijn Over den rechtstoestand bepaalde spr zich tot het beambten-reglement waarin een rechtspositie voor het wa terstaatspersoneël is vastgelegd waar op men trotsch kan zijn oen rechts positie reeds in 191 in ontwerp gereed i;n ia 191S'ingevoerd toen er nog geen sprake vi'as van centralisatie zoöals lien die nu kent Daarom aldus spr noet ons beambten-reglement weer met de noodige herzieningen in eera worden hersteld Een der der groota problemen voor het waterstaatsperso 4ee is wel de promotie-regeling ' Met de titulatuur dient men eenigszins voowichtig te zijn al staa;t het vast lat aan velen onzer een hooger titel toekomt in verband met da dienst prestatie Wat Ie dienstkleeding betreft aldus spr hebbon we maatregelen dn voor bereidfng om geschiktere dienstklee ding aanpassende aan den aard onzer werkzaamheden te verkrijgen Met len wcnsch dat er zegen op < iezen awen en onzen arbeid mag rusten ^ ver klaarde do voorzitter de ' Mo jaarver gadering van „ Eendracht Maakt Macht " voor geopend liet beleid van het hoofdbestuur werd door de verschillende atdeelin gon gehuldigd de vragen welke door eenige afgevaardigden werden gesteld werden door den voorzitter be an twooi'd De begXK)oting werd zooals die was vngediend goedgekeurd de aanstel ling van een bijzonderen bestuurder zonder dat tot contributieverhooging ' noet woi den ovei'gegaan zal worden DverwTDgen De vergadering duurt voqrt — V — Vereoniging tot het honden van Chris telijke Zangwedstrijden Door den Ring Rottea'daim van den Bond van Chirist.eHjikje Zangvereenigin ® en werd vandaag in de zalen vaaa ' het d-eb voor K en W eem zanigwedstrijd gehouden Dg deeJinaim © vooir dezem wed « tnijd was evenals voriige j^airan we«r ibtjaonder groot em in deui viroegiem mar gen arriveerden lialrijike groote toer auto's allen u.it de omgeving van Rot terdann afkomiatig in ooize stad Te 9 uiui ' veirzaaanelden zicih de honderdan Msn gieressen eai zangers in het Gebouw waaa ' zij edtoainder op poNjeitjes van ihiun ' koiinst verig.aisttea De deelmiaane aan de ten wedstrijd was bijizonder groot Niet ïi'inder dan 16 vcnreeniiigiingen hadd^in uoh voor dit concours doen inschrijven sn wel De Lofs'teim Nieuworfienlv a d tJiseJ Do Lofstem Capelle a d IJeel S.D.G Bprlwl Ilalleiluj^l Ca^peile a d IJse'l Vlijt en VolhardJaig B«rgsohen ' loo'k Godo alleen de Eer Leikikienkwk l'Esperance Ki impen a.d IJssel Ex celsior Bairandreoht Cwaoeindo H I Vmbaciht S.D.G Krimipen a.d Leik S.D.O Bolnes ó-6sceindo Pernis Ex celsior IJsselimonde Ridd Zangkoor Peniis Excelsior IJasieOmonde Ridd Zamgikoor Riiddeiikerk liaU'eiujaih Wieet IJseelmonde Sumsam Corda fclWdel barniis Het hoofddoel van doziem dag ' was v-erbetea-ing van de aanig Er wesr.d doox de V6re&ni4?in©ein ditowijl kranig werk gelS'verd waardoar de jury bestaande uit de heeen L JJ Mens uit Leiden Job C PoiDse uit Rotterdam en H J B Spaaindeiraniaax uit dan Haa ^ zich voor een lastige taaJk gep-laatst zakeen Behal ve de vrije nuimim'eiris moesten ooik veo" pldohte iijuimaxi«in3 geizong«n wordem Het zangfeest viing aam meit bet jaingieo van Psalm 5 1 dat door allen w-erd Na afloop bezoühten de zan^ei's per toeraiilo het Vlverh *:'¦>.• h,ni:h - a-.i \ wt ¦ üelandschap Het nieuwe Qiaconessenhnis Officieele opening in tegen woordigheid van H M de Koningin-Moeder. Vanmiddag is het nieuwe Diacones senhuis officieel geopend in tegonwooi' digheid van H M de Koningin-Moeder zoomede in tegenwoordig'heid van mi nister dr J R Slotemaiker de Bruine den commissaris dei « Koningin dr II Th s'Jacob en van onzen burgemeester dr J P Fockema Andreae De plechtigheid vond plaats in de k'erkzaal van het huis De omgeving van het Diaconessenhuis vlagde Vesti'liule hall gang en trap penhuis der inrichting waren met bloo men feestelijk getooid De kerkzaal had een eenvoudige versiering van palmen groenj terwijl ter linkerzijde van het podaum een bloemstuk prijkte Op hot podium bevonden zich de zetels voor H M de Koningin-Moeder en de leden van haar gevolg Door diaconessen en zusters werd oranje gedragen Onder do genoodigden in de vesti bule reeds welkom geheeten door den geneesheer-directeur dr Cramer bevon den zjcüi dr H Th s'Jacob en diens echtgerioote onze burgemeester de di - recteur generaal van de Volksgezond heid de heer Litaert Peerbolte tal van professoren en doktoren hier ter stede o w prof WinkJer en prof Kouwer directeuren van gemeentelijke en parti culiere ziekeninrichtingen en tal van predikanten Voor de heidten van den Diaconessen luin had zich een belangstellende me nigte verzameld die v.n.l ook het oogenblik wachtte waarop H M ds Koningin-Moeder zou arriveeren Omstreei:s half 3 reed Koningin Einma met gevolg onder luide toejuichingen den voortuin binnen om in de vestibule van het gebouw te worden verwelkomd door den commissaris der Koningin minister Slotemaker de Bruine burge meester Fockema Andreae ds Barger voorzitter en de bestuursleden der in - riohttog - De directrice zuster Haspels bood H M een bouquet rozen aan Onmiddellijk werd naar de kerkzaal geschi-eden Door het zusterkoor werd nadat H M de Koningin-Moeder had plaats ge nomen gezongen „ Gezegend is het huis dat God de Heer bewaakt " een lied uit den Valerius-bundel gewijzigd en bewerkt door Catharine van Rennes Heli wooi'd werd gevoerd door den voorzitter van het bestuu - van het Dia conessenhuis ds IL H Barger die een openingsrede uitsprak Ds Barger meende dat van een ware feesture.gespi'oken mocht worden Deze opening is de bekroning van veler lei zorg aldus spr Meer dan di'ie jaren is aan den bouw gearbeid waarvan wij nu mogon zeggon dat hij een aanwinst is voor onze stad een eej-e voor de Christelijke gemeapte Zijtoeh-ds het die hierin haar geloof«beginsel uitspreekt Zij mag niet toelaten dat de ¦ v'erpleging van zieken en ellendigon eertijds alhleir van hare zijde ' t eerst aangervat geheel buiten Itaar zou omgaan Hoewel wij gaarne waardeeren wat door staat en gemeente op dit tei-rein geschiedti voor al in onze Academiestad met middelen die onze ki'achten te boven gaan naast dit alles blijft daar plaats voor de uit leving van het Protestantech-chfistelijk beginsel Maar dan moet dit ook aan da eisdien des tijds kunnen voldoen Het oude huis heeft de ontwikkeling onzer dagen niet kunnen bijihouden Hoe mooi het oorspronkelijk ook was — getuige dat men sselfs de gevels on der de onveranderbare monumenten heeft willen opnemen — hoe in den loop der jaren aanihoudend uitbreiding en verbetering v^-erd aangebmdht wij bleven teveel aan de nieuwere tedhni sche inrichtingen onzer dagen ten ach ter Dit heeft den ar K Indiistrie - en R Tentoonstelling Huishonischool in dienst van den Rijks - j houden van Ohr zan ' De hooge waterstanden vian de Vecht,-J •— Een tijdelijilt gemaal bij Muiden / LUCHTVAART i Een Nederlandscb vliegtuig bij Hulg<|duinen in zee gestort — De eerste luitoinant vlieger D Brugma en de sergeant ' vlieger A Flik omgekomen - iJl&ié De Oceaanvlucht van de „ Pad'vdnder'Vl — Bij Santander geland J r — t 107 il 108 et 2e kw 106 t 107 et over ^ zeesche en Geldersclie lo kw 107 è 109 et 2e kw 106 a 107 cl vetle varkens / 106 a 107 et per K.G ölachtgewieht WüBRDBN 10 Juli Aangevoerd ' blS ' kaaspartijenj prijs f 44 — - i-S met rijksrf merk Ie kw f 50—54 2e kw 4-6—-19 ^ zware f 56 Handel maliff BEUESNIEUWS - WW —— 1 ^- 10 Juli Lomden 12,08 Berlijn 5g'So Parijs - 9.75 Brussel Belga M.dl - Zwitserland ¦ 47.89 '\ Weenen 35.0-2J ^ New-Xor!k 2 * Gart N - W S 3 pCI — - Prolongiatie 5 pOt Engigano uitr 8 Juli te Port Said Madoera Hiuis-r 8 Juli te Baree-lona ^ Ecrnland aitr 9 Juli vaiii Ussaboij i Dre cihierland U'itr 56 Iu:li te B.-Aires Mflasland uitr ü JuiH van Perijiaim '' buco ii Gaesierdijk Cbrjslobal - j Grootcndij'k 8 I'uli van j^ancou-v-«r te Seattle Narenta Roit.-Vanc 8 Juli ie Swangeai Rodto-daTO P,aU Suw-Yo,rk 8 JvU Caipie Race gicpa^as j Westerdij-k 7 Juli \ an Boston Ie Phi - ladelpihk i Memado tihulsr 8 Juli v Padang ' B'Wü omt ^ uitr 8 Juili Finiisterno g&p Sibajaik uitr 9 J'U'Ii te S-abang 1 Suimetria 9 Juli van Rott naar Oj - AfrifcaAfrj'ka via Kaapstad t Ta/m/bora tihu.iisr 8 Juli van Port^Saijd To'ba uiitr 9 Juli Point de GaMe g?eip ' Bli'tar uiitir 9 Juli Ou-easant ' i Kota 13;;roe uitr 8 Juli van Djeddaih <--' Radja u i-f/r pa.'j.s 8 TuH Ou-esisant Maasland uitr 9 Jnili te Bahia Beemstardijik R oit naar Norfoülc pass 8 Juli Sdlly Bimnendlj.k 9 JuJi van Rotterdam av Phjladolphia BURGERLIJKE STAND ÜEBOiftEN 6 Juli D Roelofs gel v.Blitterswijk d -- T de Vries geb.HellingwerJ ' z \ 7 Juli G A J de Jong geb Boese z — P C V der Meyden geb v Oost veen ¦/ 8 Juli W J HaWeUes geb Jansen z — P de Vos gel Huoniemjurg d — J.Plomp geb V diu - Gi-üot z -- il E.lloij geb Tieleuuia ¦/ ~ M C Agter 1/org geb Jongerius z Juli M Willemse geb Veenstra d —- B V - der Teems geb Kuif d — H.de Graaf geb v Oostrum d — C las senberg geb v Dijk d — G Pisa geb.v der Steen d JuU Il V Driel geb Verslui - z.GEHUWD 10 Juli M v Soest en M J Gijsen — J A Banning en J W v ' Valkenburg — J Marscimlk en W M Jacobs — Th P Peeters en J E A Kraaikamp — J S Winkel en J W Pennings — Ch i 11 v Hiel en'M v Beek — B Meijer en C Ruijs — L Meijer en M Wouda — A v Wöezik en P de Jong OVERLEDEN 8 Juli - Maria Johanna llehriëtt'a Ronday gescii v J Kesslor " 81 j Steenweg 13 — Annelta Mariai Coté geh met R Bohms 4,4 j „ Bra 
Was U NOG niét baj ons EMSf UBMÜ VQ b^ven nog sleebts DAG lAilL AGENBECK lïoiiil - en laterdaymiiiilao-lorsussen mr MerwijsaGten te UtreÉ door de Aid Utreoht v;ii < ien Ned Hond van Leeraren ot Leeraressen bij het N.Ü ts houden in het gebouw der iVliDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL VOLLEDIGE OPLEIDING voor de Teeken - en Praclljkaclen in Boutïkundige Werktuigbouwkundige en Electro-technische vakken Hand teekenen Opleiding voor Techniek en Knnstnii verlieid Opziciiiersexamen B N A GKLEGEI^HKIDTOT INSCHKIJVINÜ alsnog op Zaterdag 13 Juli a.B des middags van 2—6 uur b\j den Directeur MSIRAG Jan Fred HemdriikstTaait 92 Wj wiem ooik Inliöh'tdTiigien te verkrijgen zijn 5566 " ï UTRECHT PAND BR t EVEN PL.M f 49.000.O00 - De Bank stelt beschikbaar 5 % PANDËBIETEIÏ in 100 ^ % 4K % PANDBRIETEN in 9SH % in stokken van f 1000 * f 500 - en f lOO - De Directie - Mr A J ö VAN LIEH Mr P K HOORWKG Werptn refleltnatige M r ^ r ^ BCx '* snippers net|e In IJ I II de ichaa tijn prima af - * * ' 5«werkt en concurrccrend MOLENS in prf|s maken de 5ni |> boonen sniakeli(ker De oude eiodeOen DiÉB molen tiJn en 2 fl»3ts en 2 c »*** «<* versnelUng idetlandsche Fabrfkasi DE ETNA " BREDA BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT eu alle daaruit voortvloeiende Dr H NANNING'8 emoier'gpini STAALHAEIMATOGEEN Uitstekend bloedvormend versterkingsmiddelf 2.60 per 1/1 fl Aangenaam van smaak t 1.60 per 1/2 ft 5533 Dr H MANNING'S Pharm Chem Fai>rt«k Den Haag nmm Bm woekëb vanaf f 100 — Kant.uren 10-12 2-4 Woensdagav 8-9 Goedkoop » adres gem voorw Poortstraat 4 b Utrecht T(l.12382 Ambt in vasten dienst v H\jk Gem Spoor ook z borg 8ttn Ltv Varz Spaarkaa of Otil Vatt tarlaf alle koeten Inbegrepen ILIIJK AOIIES VOOR VERHÜIZiNOEII Transportoeren van Piano's en Brandkasten Ook per auto door geheel Nederland onder garantie DIENSTVERRICHTING KLEINE SLACHTSTR 2 en JANSVELD 32 GEVESTIGD 1888 TELEF 11888 D LETTER TELEF 11888 Uw goedkoopst en soliedst adres voor — SINDERWAOENS — ^ IIIIWSÏS MODEL UfiE T0UWWA6ENS POFPENWAOENS EN EINDERFIETSJES is iiij 6 BS LANOE Zaagmolenkade 41 Speciaal adres vopr reparatie AHa » eigen faBritoiat Voor direct gevraagd te ZEIST bekwaam Grootwerker Brieven met opgaat van verlangd stukloon onder No 5 *'^ aan het bureau van dit bïad De laatste 2 dagen brengen wij U iets heel bijzonders ONZE LSEUWEITEMMER EèÉm TE PAAEB m BB LEEÜWENEOOI ¥ AN IIT ZADEL ülT EEOEEHT EU ZIJN E00F9IEEM©E0gP WIJ VERWACHTEN U DUS Verder een geheel nieuw programma LEVENDE CELLEN gcïien door microscoop - De geheeJe celkern T » Sterk ontwikkelde kalk - verschrompeld rijke kern Maak Uw geheele gestel Gezonder en Krachtiger op deze nieuwe logische wijze met Kalzan hetkalkvoeoie Parapluie of Wandelstok te koo pen KindertomiKiu ce vanaf 90 et Over trekken en reparee ren van paraplüies geschiedt vak'kundig en billijk Elisabeth straat 9 M Sinko 5388 VBIENDIN Juffrouw 30 jaar P.G zoekt nette Vriendin liefst naai ster of huishoudster Br no 5214 bur dez GEVBAAGD e«nv ongemeub Zit • kamer en Slaapka mer door bejaarde j\}tfroaiw zoo moge lijJi omtrek Rivieren wijlt Br no 5553 bur d eter belangrijke reductie bij toet koopen op ge makkelijke condi ties zonder vooruit betaling Ie klas Ra dio Meubelen Bij wielen Kinderwa gens Kleeding Lin geriën Magazijn de Zwaluw " Vleu tenscheweg 257 Brieven buiten postzegel insluiten 5309 WIJ BREIENIÜ HOND ^« lijnen halsbanden kettingen dekjes zweapen dresseer lijnen kammen bor stels fluiten muil korven groote sor teering lage prijzen Magasin de l'aris Oude Gracht 191 Hamburgerbrig 5394 MEJ G Gaarne zou ik U Donderdagavond half 9 ontmoeten by de Museumbrug letter X 5551 Allo soorteai wollen kousen ein sokken ook de allerfijnste zeer netijes voor u aain Voor nieuw w«r\k zijn wij no 1 Jacob Snor Kwar telstmaait 40 deipot Vosmaerstraat 10 KOFFERS Er biedt zich aan gehuwd PERSOON voor ikoster of oon gienge P.O of G.G ook borg kunn stor ten Br no 5575 bur dezer Laat uw koffers tas schen enz viakkun dig repareeren bij BENEDEN - en BOVENHUIZEN to het park van KolHuurprijs vanaf f 33 per maand Com pleet geïnstalleerdebadkamer Te be zichtigen dea av.tusschen 7—8 U'ur.Nader te bevragenuitsluitend bij P.Brouwer Catharijnekade 5 5457 de speciaalzaa.k voor koffers P Huijsman en Zn Oude Gracht 22 Zandtorug Utrecht WIE HELPTt iutH ontwikkeld per soon adimin onder if'gd met vrouw en 5 kinderen ronder werk die wil wer ken zoekt werk kring géén hooge financ eischen Br no 5586 bur dezer Hutkoffers 12.50 Ruimikoffers 15 AUe foumiturenvoor koffers leder waren 5517 Chemisch gewas - schen en gestoomds BEDVESREN LAAT NU BEHANGEN k 20 cent per rol.Witten en Schilde ren billijik v KeulenAchter Clarenbiirg 42 X bellen Valk straat 32 5363 TS KOOP verplaatsbare hou ten Winkel 4x6 ¦ plus keuiken W.C ook zeer ' geschikt voor woning prijs billijk Br no 5614 bur dezer f 0.60 per pond inkwaliteit niet teovertreffen dus door de kwaliteit ' tgoedkoopste artikel.W Rosenberg Vischmarkt 8 ¦ 5518 PIANISTE en VIOLISTE STEEDS VOORHANDEN l.amsvleesch vanaf 50 cent het pond X Meijers Am sterd Straatweg 195 Ie Daalschedijk 70 5606 BAHi alweer regen - en géén Parapluie Maar even kijken bij Querelle Steen weg 30 Daar zijn ' n groot sortiment en matige prü^en 5387 bieden zich aan voor Zaterdags en Zondagis voor café of dancing Tevens bruiloften en pai tijen Adres Am sterd Straatweg 408bis A Utrecht RADIO Conïpieet stel on derdèelen voor een toestel Philips Pi lot Korting Fara day met Vampen en Varta accu prijs f 35 — ' s Avonds na 8 uur bij p A van Bommel Weerdsin gel W.Z 34 5460 5481 WAAR PENSION Ter overname aan geboden w&gens stil leven Ie kl Pension 12 kamers biuiurhuis op uitst stand ge stoff f 500 — of ge heel gemeub alles inhegr f 1000 Spoed gewenscht Br no 5314 ' bur dezer ¦ kan ik koopen ouder n-etsohe of ' anti&ke me!i2be?3n hoe ouder hoe liever mogen kapot zijn Br no 5612 bur dezer 6SELEEDE COSTÜUMS vooi begrafenissen BOEKHOUDEN Opleiding voor practijik exaonens Boek ho;uden der.officieelerkende ' vereenigingen volgens metveel suecès bekroon de m ethode billijkeconditiêu Nog enke le lesuren beschik baar Inlichtingenen aanmelding bijL Gazan Trans no 2 5392 TE HUUR m-oojste gedeelte Adelaarslaraat f 35,- per m-aand liefst ambtenaar niet te groot gezin mooi Huis vijf ka mers bergkamer kasten en waterclo set keuken granie ten aanrecht wa randa balcon plaatsje Br no 5393 bur dezer Goed zw'ar,t gekleed cttsfcuoim met hoed v<>or lange heer f 22 ' oolbertcostuüms alle maten ' moder ne '' ' rokcftstiüums arif/'k jngcos'im.ai m-s jacquetooBtauim's alle maten vanaf f 17.50 Besto viool Voor de bezorging va,n ruim 3C0 cou ranten wordt e«n flink soiled PERSOON gevraagd die met hehul'p \^ n huisge H'Ooten in staat is de bladen vroegtij dig te bezorgen Provisie ruim f 9 — per weeJi Br no 5593 bur dezer IN DE OUDE VLEESCHHAL op de Voorstraat Runderlappen 55 et Stukjes Rund vleeseh 60 et Biefstuk en Haas 85 etBlank vet Kalfsvleesch vanaf 80 etper pond Neemtproef 5570 met toebeJiooren 12 — Prins Ka naalstraat 72 5594 WIE WIL EEN KOOPJE HUIZEN Weigens vertrek N'an eigenaar te koop 7 Onder en Bovenh'ui zen op netten stand ' huur p j f 4000 — hypotheek aanwe zig van f 37.000 — aan seriause gega digden worden in lichting verstrekt Br no 55-i8 bur dez POSITIE Voor soiled persoon een Agentschap op iafbe talingsgebied ' l'ietweik in winkel g-edreven wordt ter overname Verdien ste 30 — per weftk en vrij wonen Ov-er najonesom 1000 gld contant Br no 5590 bur dezer TE KOOP salon-ameublement,best uit 6 stoelen 2 crapeaux canapé,salontafel speelta fel en prachtige sa lonkast alles in pri ma staat zwart ge politoerd eikenhout,bekl met groen plu che Te bezichtigen Jacob Ruysdaelstr.4a 5283 Wegens opheffingvan meubelfabriek,uitverkoop van veleaanwezige ameuble menten diverse mo dellen prima be kleeding verschil lende dressoirs,fcheemeubels kap perstafels enz Moetdeze week weg Be muurde Weerd O.Z 26 53o0 GEVRAAGD bij dame-galleen een vou'dig Burgermeis je Ghr Prot Godsd die im eer op goede behandeling ziet als salaris leeftijd 30 tot 45 jaar voorzien van goede getuigen Br no 5552 bur dez TE HUUR WAAR KAN IK LEKKER en GOED KOOP ETEN Alleen bij G H de Jong Korte Viestr 6 Utreoht Zie onder staande prijzen Broodjes pekel vleesch 25 Broodjes ham 25 Erwtensoep Vermicellisoep ge kookte Eieren 5-ii3 MEVR LISEPERT Beroemd helder ziend Planeetkundi ge Medium slaapt Voorstraat 106bis Consult van 12—3 en van 5—10 uur s avonds 5582 TE KOOP iioek-perceel met zijuitgang prima voorveriw'uwing in cen trtim Oudwijk groot 70 M2 prijs f 3800 Bevr Buys Ballotstraiat 11 5601 een geiieel vrij staand Benedenhuis bev kamers en,sui te met zij-kamertje serre gang ' ruime keuken keldertje zij-pad voor - en achter tuin met flinke schuur 7.25 p w Direct te aanv Arosterd Straatweg 767 Te be vr 771 5603 WILT GIJ EEN PRETTIGE VACANTIE Koopt dan een Rij wiel nieuw of ge bruikt Rijwielma gazijn „ Eureka " Zakkendragersteeg 1 want daar koopt gij een Ie klas rijwiel tegen werkelijk la gen contantprijs 5569 TE KOOP HUWELIJK Weduwnaar P G zoekt kermismiaking met weduwe of juf frouw leeft 40—50 jaar P.G liefst zon der kinderen Br no 5596 bur dezer eiken Uitschuiftafel 6.50 zes Stoelen,nieuw leer f 10 vierst uiks 6.00 moderneiken Huiskamer ameublement 22.50 verstelbare nieuweDivan f 12.50 Buf fet met spiegelop zet f 22.50 Ie Begij nesteeg 2 bij deVoorstraat 5615 ADVERTENTIEN f 1 ^ X asiiter - t 9 fiA eenvolgens bi.l vfKinuibetaling hoogstens 30 woorden eik woord meerSci INDIAN-MOTOR te ko«p Staalstraat 42 Utrecht 5592 GEVRAlAGD eein KappersleeirÜDig bij J de PaaAiiw k'ap BAKKERSKNECHT halfwas geiTaa-gd bij G Brouwer Pre dikheerenstraat 36 Tegen 1 Aug a.s gedocht gemeub ZIT - EN SLAAPKAMER zonder pension Br met prijsopg ' onder uo 5514 bur d«zer DIENSTBODE Voor terstond ge vraagd een nette Dienstbode v.g.g.v Zich aan te jnelden Elisaiethstraa.t SSbfs TE HUUR NET MEISJE gevraagd voor demorgenuren Aan melden Mevr Kolk man Adim V Ghent straat 49 5602 3 kam-era 26 étage),voorzien van elec trisch licht e.d Pot gieterstraat 3 bis.li'iiurprijs f 4 — perweek 5466 Gevraagd een nette LOOPJONGEN goed kunnende fiet sen loon 6—7 per week Bramer Ade laarstraat 47 5318 TE HUUR GEVRAAGD BANKETBAKKERIJ Nette Leerling ge vraa-gd bij C A Boomgaard Voor straat 7 Gevr per 15 Aug flinke DAGMEID zelfstandig kunnen de werken en koken Aanmelden des av na 8 u,ur M'aurits stra^t 21 Utrecht 5535 Ambtenaar klein ge zin vaste positie zoekt kleine Wo ning nu of later ' liefst in de stad Br no 5461 bur dezer TE KOOP AANGEBODEN SLAGERIJ Gevraagd éen flinkeJongen Slagerij vanHilten Voorstraat 17 5600 BR00DDEP6T Te koop een Brood wijk van Ie klas Broodba-kkerij te de zer stede zeer ge schikt voor verdere uitbreiding Voor inl br onder no 5545 bur dezer van particulier een kl m odern Biljart speelm-aat 105 bij 210 in prima staat voor billijke prijs Br no 5484 bur dezer Ge\Taagd « en net MEISJE voor hulp in de huishouding 2 pers boven 16 jr Weerd singel W.Z 4 n.to Amsterd Straatweg AANGEBODEN ruime gemeub Zit Sl-aapkamer zonder pension centr der stad Direct te aan vaarden Br no 548 € bur dezer GEVRAAGD nette L-oopjongen niet boven 17 jaar V Everdingen Bak feerstraat 1 5598 Gevraagd in klein gezin tegsan 1 Aug een nette DIENSTBODE zelfstandig kiinnen de wer ' iven en koken ' Vanm,el<:ling 8—10 Fred Hendrikstraat 25 ^ 559 ' GEVRAAGD handig Meisje voor enkele ochtenden per week - voor om trek park Adres tijdelijk Merwedeka de 204 schriftelijk of mondeling tusschen 7 eii 9 uut ' 55-44 PENSION MEUBELMAKERS-LEERLING di--Gevraagd een nette Jongen in meubel - Jmakerij waar gevraagd door echt paar z.k voor éénweek in Aug gele gen bij vischwater.Br W B K;ruger straat 23 5458 Gevraa-gd voor reet een nette JONGEN KOFFER-PATHéFOON ter overname aan geboden zoo goed als nieiiw J jaar oud zeldzaam ge luid ' bergplaats voor 20 nummers halve winkelprijs Br no 5611 bur dezer 15 a 16 ' ja,a.r Wester genheid is tot vakbeek Burg Reiger - man opgeleid testraat 51 5542 worden Zich te mei den Jeruzalemsteeg no 9 5463 TE KOOP Voor direct gevr 2 FLINKE DAG - DIENSTBODES loon f 6.50 per week spoorko-sten vrij Zich aanm ' s av na 8 uur Mevr Boel houwei ' Reimbi'andt plein 17 Bilthoven 5501 een prachtige Duit sohe Herder met stamboom Te zien ' s avonds na 5 U'Ur Nicolaasstraat SObis 5541 SCHOENMAKERS-MACHINE Te koop een Singer Sch oenmakerstra p mochine merk 29 K = met © tikplank zoo goed als nieuw Moet weg Br no 5607 bur dezer Gevraagd,tegen Sep temher een nette DIENSTBODE Gevraa.gd een flinke heldere DAG-DIENSTBODE b 18 jr P.G eenigs zins bekend met ko ken Aanmelden Maiiritsstraat 30 ' s avonds 7—9 uur 54S6 voor Meisje AllD.'in.Werkster aanwezigKlein gezin Loon 30 gl'd p m Aanmel ding ' s avonds tus schen 7—85 of ' s middags tusschen I—-2 Adres Wilhelminapark 48 55-W AMEUBLF.MENT Te koop weigens ver huizing een degelijknoten Ameublementin prima staat prijsf 120 — Te bezichti gen P de Hooigh straat 10 a.h WUh.park 5538 RADIO Gelegenlieidskoopjel De Utreohtso'he Me taal warenfabriek „ Jan Parree " vraagt eenige nette JONGENS,leeftijd 14 a 15 jaar.Aanmelden Koekookstraat 33 behalveWoensdag 5432 Te koop een primaRadio toestelj metpiaatstroom toid spreker enz geheelcompleet voor denspotprijs van f 85 — S'urinamestraat 16,Jaffa 5608 GEVBAAGD Juffrouw voor lich te kantoonverkza'amheden en bekendmet machineschrij ven Garage de Wit te en ' Go Soestd.Slr.wag 132 Biltho ven 5539 GEVRAAGD een Kapster goed k'unn ond'a'aercn Br met opgaaf sa laris onder no 5357 bur dezer De Matador Elisa jpethstraa.t 30 vrao ^ voor de ' afdeeling Heerenmode een LEERLING - VERKOOPSTER 5616 MAGAZIJN-BEDIENDE gevraagd bekend met manufacturen ook eenig loopwerk Aanb onder no 5352 bur dezer VRACHTAUTO Gevraagd een nette DIENSTBODE voor direct of later niet beneden 17 jaar hoog loon met h'ui selijk ' verkeer Adr L Blonk Utr weg 79 De Bilt 5563 Door aanschaffing van zwaardere auto te koop een goede 1=E HUUR een bov.en)huis berv kamers keojfcein en iolcier Te b-evra - on Twij'iTStraat fö 5366 BURGERWONING zeer hillijk te koop ¦ wegens vertrek ge legen omtrek Wa tertoren Amstei-d Straatweg Te be vragen E Brouwer Catharijnekade 5 5568 Chevrolet vracht auto open laadbak en gesloten cabine zeer billijke prijs P v Wijngaarden Catharijne Singel 86 5613 OAMESRIJWIEL TE KOOP wegens plaatsge brek een Chevrolet touring prima inorde Spotprijs 450 gulden Te zien Voorstraat 26 5391 TE HUUR AANGEBODEN ongemeub Kamers op netten stand om trek Noorderbrug Br no 55C7 bur dez prima Eng xn-erk nog zoo goed alsnieuw nog in mof fel en biezen wei nig gebruikt zeld zaam koopje 30 gld.Te zien Pijlsweerd straat 79 5585 Nette beschaafde JUFFROUW zoekt plaatsing voor Hulp in de Il'uisihou d'inig P.G v.g.g.v exte rn of intern Br no 5369 bur dez PIANO In oen klein eenvo-u dig gezin van een werkman wordt een HUISHOUDSTER gevraagd P.G Br met opgaaf van leef tijd onder no 5583 bur dezer ter overname ge vraagd van parti culier Br met prijs apg<"M.f ens onder no 5573 bur dezer GEM ZIT - en Een DAGMEISJE geivraaigd in klein g«zin Adres MevT.Dorhouit Oibrecht straat 43 53 "" SLAAPKAMER Gevraag-d een nette BEDIEN - JUFFROüW loon f 8 — per week m'.et verval Aanmel ding ai Maandag A van Angeren Leidscheweg 4 K79 Nette JONGEN gevraagd voor be ste IMngen en oplei ding BanketbaJdie rij Grootendorst Noorderbrug 5362 met gebruik vankeuken enz aange boden voor een netechtpaar spoedig teaanvaarden Billijkecondities Voorstr 84bis 5584 GEVRAAGD NETTE JONGEN gevraagd goed kun nende fietsen bij kruidenier Willem van Noortstraat 31 5303 TE HUUR AANGEBODEN een gemeu-b Zit Siaapka-mer v astewaschtafel met pension Mariaplaats SObis 5578 Gevraagd een nette BUFFET JUFFROUW loon f 8 — per week ' met verval Aanmel ding a.s Maandag A van Angeren Leidschew-eig 4 net Meisje voor winkel en hulp huis houding boven 16 jaar P G extern Loon 8 gld Zondaga vrij Br no 5565 bur d'ézer INVALIDE - DUWWAGEN te koop aangeboden in zeer goeden staaf voor den prijs van 45 gulden Te zien Merelstraat 33 5576 Zelfstandige DIENSTBODE Een echtpaar z k vragen twee ONGEM KAMERS met stookgetegenh 3.50 omtrek Oud wijk Br no 5581 bur dezer gevraajgd in kleingezin ^ xwr nu of la ter Goed koken '- s*eischt Emmalaan 26 5282 TE HUUR vi-Jje Eta,ge 3 ka mera met keuken,f 22.50 per maand..Amsterd Straatweg 334 biB 5425 In gez 2 pers we gens omst gevr een eenvoudig Gevraagd door echt paar met 1 kind een ortgemeub ZIT - EN <« SLAAPKAMER liefst omtrek Wit tevrouweq Br no 5574 ins « tezeac MEISJE P.G zelfst kunn koken en werken Zich verv na half 8 Stadhouderslaan 76 ' Maison Groen Koeköekstraat 59 vr aa^t éen nette BANJO MANDOLINE te koop groot mo - aankomend 5589ldel Spotprijs Br COIFFEUSE ' no 5543 bur dezer 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAB Mo 59 Woensdag JD Juli 1929 - TWEEDE BLAD TWEEDE BLAD BINNENLAND Uit de Staatscouiant 10 Juli Bi ] Kon besluit is toegeliend de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden ' eeremedaille in zilver aan mej J Kar - reman juffrouw van gezelschap bij _ mevr de wed Tijssens—Verheggen te Nijmegen is benoemd tot burgemeester der ge meente Angerlo jhr R M J F L van Grotenhuis zijn benoemd tot adjunct-commies bij de Rijkswerven de klerken geplaatst bij de Rijkswerf te Willemsoord J Cl Brems ï W Zijp en J D Mahieu 1 is benoemd bij het reserve-personeel ' der landmacht bij ihet personeel van den geneeskundigen dienst tot reserve officier van gezondheid der tweede klas se de heer H G Wolfert arts is Ie met ingang van 15 Juli aan den r» serve-eerste-luitenant A Vermey van het 6de regiment infanterie 2e aan de reserve-eerste-luitenants E B W Schuitema van het regiment ja gers G F Fortanier van het 3de regi ment infanterie J A Sips van het re giment kust artillerie en M Sukkel van het 20ste regimnt inanterie op ihet daartoe door hen gedaan ver zoek een eervol ontslag als zoodanig verleend uit den militairen dienst met ingang van 1 Augustus de kapi tein V E Wilmar van het 3de regi ment veld artillerie in zijn rang en ouderdom van rang overgeplaatst ' ij den generalen staf is aan den eerste-luitenant II J Pe Aier van het 1ste regiment infanterie op het daartoe door hem gedaan ver zoek met ingang van 15 Juli een eer vol ontslag als zoodanig uit den militai "^ en dienst verleend is benoemd tot secretaris van het ^ ofdbestuur van Het Nederlandsche Roode Kmis de heer jhr II Beelaerts »« Ti Blokland Hofberichten Prins Hendrik zal morgenavond na mens de Koningin ten Koninklijken'Pa leizie te Amsterdam de deelnemers aan het congres van de Internationale Ka mer van Koophandel ontvangen Prins Hendrik heeft het voornemen sich Vrijdagavond voor een aantal we ken naar Mecklenburg te begeven en tij dens zijn verblijf in het buitenland o.a ook een bezoek aan Finland te brengen De candidaatstelling voor de Eerste Kamer In de groep Noord-Holland en Fries land zijn de navolgende candidatenlijs ten ingeleverd Door de R.K Statenleden in beide provinciën 1 J N Hendrix fe Bloe mondaal 2 mr J N J E Heerkelis Thyssen aftr te Haarlem 3 mr P J Reymer aftr te Hilversum 4 M Vis ser te Leeuwarden 5 II Brouwer te llilversuffi 6 W Fransen Jzn te Leeu warden Door de S.D.A.P Statenleden in bei de provinciën 1 H Polak aftr te La ren N H 2 W C B Pothuis-Smit aftr te Amsterdam 3 dr F M Wi baut aftr te Amsterdam 4 J Oude geest te Amsterdam 5 M A Reinalda te Haarlem 6 J Kolk te Heei-enveen 7 L V d Wal te Amsterdam 8 S de Wolu te Amsterdam Door do A.-R Statenleden in beide provinciën 1 W de Vlugt aftr te Amsterdam 2 T Nauta te Dantuma wolda 3 prof mr V H Rutgers te Amsteirdam 4 J Dauwes Jr te Am sterdam 5 A Sytsma te Dokkum 6 A Colijn te Amstelveen 7 P Eringa te Buitenpost 8 J F H Spier te Am sterdam Door de C.-H S'tatenleden in de pro vincie N Holland 1 mr H Verkoute ren aftr te Amsteirdam 2 dr C J K van Aalst te Hoevelaken 3 J ter Haar Jr te Amsterdam 4 jlir mr D E van Lennep te Heemstede 5 E Luden te Hilversum 6 mr L M de Jong Schou wenburg te Amsterdam 7 W N Kern kamp te Edam 8 mr dr M Visser te Amsterdam Doof de C.-H Statenleden in de pro vincie Friesland 1 mr R PoUema aftr te Leeuwarden 2 H van Eyck van Heslinga te Apeldoorn 3 J L Oos terhoff te Ternaert 4 M G de Kruijft 16 Franeker 5 J H Fricke te Leeuwar den Door de V.B Statenleden in de beide provinciën 1 ö van den Bergh Jr aftr te Wassenaar 2 E Heldering te Amsterdam 3 dr J E van Weideren baron Rengers te Ysbrechten 4 mevr M B Boissevain-Pijnappel te Blaricum b mr C B Meinalda te Leeuwarden 6 D J van Houten Sr te Weesp 7 mr C H Guepin te Santpoort a Door de V.D Statenleden in debeide provinciën 1 J J G S FalkenaIe Heerenveen 2 J Wuite Jzn te Hui tum 3 mevr H C Buisman-Blok Wy brandy te Leeuwarden 4 P C AndreaeIe Sneek b Door de V ^ Statenleden ook nogin do provincie N.-Holland 1 prof dr D van Erabden aftr te Amsiterdam t D Kooiman te Purmerend 3 mevr.A Aukes Timmer te Castricum 4 J.Koster te Winkel Door de R.-K Statenleden is nog inge diend in de provincie N.-Holland de lavolgende lijst 1 P J S Serrarens te Öilthoven 2 C Evers te Amsterdam In de provincie Zeeland is nog door de Staatk Geref Statenleden de vol jende candidatenlijst ingediend 1 A Kersten te Rotterdam 2 S Zandt te Delft 3 E Kuyt te Amsterdam A ^ sm^MumStJSiSL£3$SMA«l!mtlSA4Mê!(IÊmSbKM Iméfeimi i ^ smA ia ^ llatJmdei-moyijflPMgLliM ^ MÉ ataftclaaA JtotJir.wk..w « 8jrolgim.^^»|fgto-^W ^^ i - De Kabineisciisis Uit Den Haag wordt aan de „ Tel " ge meld Hoewel op dit oogenblik nog niets po sitiefs uitlekt over de wijze waarop de huidige ministerieele crisis zal worden opgelost wordt toch in verschillende parlementaire kringen aangenomen dat het niet zal komen tot een herstel van de coalitie tusschen de R.K A.R en C.H partijen zooals deze tot Novem ber 1925 bestond en tot een daarop steu nendk kabinet al zal het wellicht aan eén poging daartoe niet ontbreken In dit verband wordt de naam van het oud Tweede Kamerlid mr dr Kooien thans lid van den Raad van State als kabi netsformateur genoemd Veeleer wordt echter verwacht dat mogelijk in een extra-parlementair of zakenkabinet bestaande uit mannen van rechts de oplossing der ministeriee le crisis zal worden gezocht In verband met de huidige politieke situatie heerscht er in parlementaire kringen een zekere mate van bedrijvigheid Reeds vergaderden de vorige week de socialistische fracties van Eerste en Tweede Kamer Maandag hielden de R.K en A.R Kamergroepen'bijeenkom sten ter bespreking van den politieken toestand Gisteren had een vergadering plaats van de C.H Tweede Kamerfrac tie terwijl voorts de Liberale Eerste en Tweede Kamerleden gistermiddag een gecombineerde fractie vergadering hiel den Vandaag zouden de heeren ir Albarda mr Knottenbelt en mr Marchant voor zitters van de S.D Liberale en V.B Tweede Kamerfracties door H M de Koningin worden ontvangen Minister Kan in Overijsel Maandag heeft miniister Kan een be zoek gebracht aan verscihalleind'e werken in Overijisel welfce worden uibgievoerd door w.erk.loozen uit de groots steden Ia toet bijizonder gold lieit bezoeik dit m.aal de wei-toen im toet Regigeigeibied De minister werd daairbij veaigeaeld door den inspecteur voor de Rijike werkver-sahojfiiing dein heer M.eijer de Vries Te Henge'lo werd mir Kan ontva.nigen door den cO'mimiisearis der KonJiijgin in Ov«rijse.l mr A E.'baron van Voorst tot Voorst en den inspecteur der Rjjiks we'i-kversohaffing in Overijsel ir F P Mesu In de eerste plaate wierd een bezoek gebracto.t aan Noordbroeik bij ALm'etlo waar toonderd Rotterdamimeiis weriken - aan de veAeterinig van deHollandscihe Graven Het dag'elijiksoh toeetuiu.r van toet watersoha.p De Reigigie voe.gd6 zióh bij to'et gieizeilisictoaip Ondea - de Rotterdam meips waren den laatsten tijd nog al wait onitevredenen die zioh over aJierlei beklaagden in het bijizonder over het loon Zat»rda®morgen vroegien er zeven om een spoonkiaaj tje terug ' naar Rotterdam en Maandagmoirigen dertiien De opénge ikomen plaatsen zullen wee door Rofiter ¦ damim'era ingemoimien worden Des imid diaiga werd toet w^erk foezocbt aan toeit Geesterensahe Strooimkanaal bij Vrieizen ' veu ooik de kumstaverken ge reed ikiwamen Terasloitte gold de be langste 11 ing de W'eriken aan de Bieneden-Begg.e aan de Laanbruig bij Oimmien Hier werken honderd Armglerdamnieirs In het bij zonder werd op deze tooht een onder zoeik in gesteld maar de kiaimipeimenten Wiaiar gewoonlijik het « eirste over gie tolaagd woirdt Er bleken echter zeer weiiniig klaöhten te aijm te Vrieizenveen werd geklaagd oveir de lïuiitengieiwoon stenkie towel wat toet vveirken zeer ver zwaarde Via Zwolle keerde de minaster naar Den Haag terug De gebeurtenissen op Cuiapao De staat van beleg opgeheven Uit Willemstad wordt gemeld dat de staat van beleg is opgeheven en de tor pedojager Kortenaer heden zou ver trekken Intern Kamer van KoophandeL Den tweeden Congresdag te Amster dam vergaderde de i'ndustrieele en commercieele groep in de groote Aula van het Koloniaal Instituut onder lei ding van den heer Gino Olivetti secre - taris generaal van de „ Confedcrazione Generale Fascista dellTndustria Italia na " Onderwerp van bespreking vorm den de „ Statisques industrielies " In de kleine zalen kwamen bijeen de financieele groep onder voorzitter schap van den heer Giorgio Mylius president van de „ Banca Italo Brifan-nica " Milaan ter bespreking van de onderwerpen „ Credits documentaires " en „ falsification des lettres de crédit et authentification des ordres de paie ment de juridische groep ter bespre king van de onderwerpen Protection de la Propriété industrielle Propriété scientifique — Protection des inventi ons figurant aux expositions Inleiders resp de heeren Edward S Rogers Frank F Reed Edward S Rogers en Allen M Reed Langers Chicago en de groep voor transport en communi catie onder voorzitterschap van den heer Rog D Ciiapin president van de „ Board Hudson Motor Car Co Detroit U.S.A over de onderwerpen „ Trans port par route " en „ collaboration entre la Route et Ie Rail " De organisatie Het Koloniaal Instituut vormt in de ze congresdagen het middelpunt der internationale belangstelling Congres sisten uit alle deelen van den aardbol loopen af en aan en het is als of de talrijke jongedames van den inlichtin gendienst die achter een rotonde in het midden van de hall haar plaatsen heb hen de verlangens van de gezichten der Congressisten kunnen aflezen Zij be - ' drie talen en blijven zelfs op de meest onmogelijke vragen het antwoord niet schuldig Een ding staat wel vast de deelnemers van het Congres hebben zich er van kunnen overtuigen dat aan de organisatie van een en ander niets ontbreekt Met echt Nederlandsche de gelijkheid en met vooruitzienden blik is er gezorgd voor wat gevoegelijk ge noemd kan worden „ den goeden in druk naar buiten " Zoo is in het inwendige van de reeds vermelde rotonde een groot aantal ge nummerde loketkasten geplaatst waar elke afgevaardigde en elke persverte genvvoordiger over zijn eigen kastje be schikken kan Op vertoon van een iden titeitskaart worden de verschillende stukken documenten en andere papie ren welke in den loop van den dag in deze kastjes worden gedeponeerd aan den rechtmatigen eigenaar ter hand ge steld Een ieder blijft daardoor op de hoogte van „ het laatste nieuws " Voorts is in de hall ondergebracht een post en telegraafkantoor een reis bureau en een wisselkantoor Op de beletage treft men een aantal deuren met opschriften waaruit valt op te maken dat daar achter commis sievergaderingen plaats vinden of één of meer „ congres-autoriteiten " zetelen Vermelding verdient tenslotte de ver nuttige vertaalinstallatie in de Aula van het Instituut waardoor het moge lijk is een spreker die in de Fransche taal het woord voert gelijktijdig met behulp van koptelefoons in naar be lieven het Engelsch of het Duitsch te volgen Een en ander berust op het bekende systeem Filene-Finlay dat naar men weet met succes te Geneve is toegepast Een wethouder die aan de gemeente levert In de vergadeiiing van Ged Staten van Zuiid Holland is betoian.deld toet be zvviaarscihrift van J Hueting en J Eitoe Icintooom leden van den raad deir ge meente Katwijk tegen de toelating van den toeeir L v d Zwan als lid \ Tan dien lïiad Rapiporteur was Gedeputeerde van Boeyen die o.m mededeelde dat B en W van Katwijk ovei " deize zaaik ge tooord van oordeel zijn dat in deze vol ikomien regelmatig is gehandeld De to.eeir Eikeilenboom lichtte toet be zwaarschrift toe en merkt © op dat wet ihouder Kruit artikel 24 deif Giemeente wet toad overtreden door middellijik aan de gemeente bouwmaterialen te leveren voor den bouw van een muzieiktent Na dat adressanten den buaigemieester hier van op de tooogte toadden gesteld heeft wethouder Kruit daarop als raadslid ontslag genjomien In plaa.ts van nu ove-reenkomstig aa-t 170 © en vooi-sitel op de agenda te plaat sen Oim wettoonder Kruit als raadsldd te schorsen hebben B en W op de agen da geplaatst het onderzoek van de ge loof'Sibrieiven van den opvolger den heer V d Zwan teirwijl een bespreking van de toandelingèn van wethouder Kruit werd fel et Daarna eijn de gieloofsforie ven van den toeer v d Zwan met alge on e ene stemmen in orde bevonden maar adressanten zijn van oordeel dat daar mede v d Zvi-an nog geen raadslid is aaiMgezien niet alle voongesctoreven han delingen zijn ' verriciht « in wethonder Kruit nog steeds veiramtwoordelijk is voor de door hem gepleegde overtreding van art 24 der Gemieentewet Door eenvoudig als raadslid'te bedanken kan ihij zioh daaraan niet jSnttreiklkien Adreissanten dónigéiS-daarom aan 0T > viernietigjinig van het raadsiheisluit De beslissing volgt later Het bioscoopconilict in het Zuiden Naar uit Den Haag wordt gemeld heeft de hter D van Staveren voorzit ter van de Rijksfilmlveuringscommis sie besprekingen gehad met vertegen woordigers van de Vereeniging van Zuidelijke gemeenten en den Ned Bios coopbond over het bekende bioscoop conflict De heer van Staveren zal zijn bemiddelingspogingen voortzetten IIet besluit van Ged Staten van Noord-Brabant tot schorsing van het bioscoop Luxor theater Ie ' sHcrtogen bosch gedurende een maand is in kracht van gewijsde gegaan Dientenge volge is deze bioscoop thans gesloten De Cinema bioscoop is op last van den Bioscoopbond eveneens gesloten Cinema Americain te Roozendaal is met ingang van Maandag j.l ook stop gezet Een koloniale jaarbeuis In De Nederl Merouur " piuWiiceert de toeer F H Fentemeir van Vlissingen voorzi:tter van de Nederlandscitoe Jaar beurs een artikel dat tot opschrift draagt „ Een Koloniiale J'aa.pbeurs in Nederla.nd " Na aan de hand van toet verslag der siitocommissie uit de com miiasie voor de Economische Politieik geweizen fe toetoben op het vepsohij:ns,el dat in de economdsch * betre'kkjirugen liussahen Nederland en Nederlandscto Indië in de laatste jaren een ongun etig © wiending is gekomen en dat bij de bestudeering van dit belangrijke on derwerp toet feit de aandacht heeft ge trokiken dat bij de Nederlandsche in dustrie • dikwerf gix)Ote onbekendheid besitaat met de Ned Indische raarlit ontvouwt de heer Fentener v^an VI is isiingen ibet volgende plan 3ij den Raad van Beiheer der Neder » lamdisohe Jaarbeurs is het denkbeeld gerezen of niet een éérste staip tot ver betering in den bestaanden toestond giedaiah zou kunnen worden door toet organiseeren in Nederland van eene — voorloapiig eenmalige — demonstratie welke toet tw^eetedige doel zou toeb(ben ten eerste aan de Niederlandscbe in dustrie te loon'en weltoe artikelen in Nederlandsah-Indië gebruikt worden mieit zooveel mogelijke volledige voor lichting omtrent afaetmogelijikheiid om zet prijs kwaliteit verpatoking leve rdngsvoorwoardeii énz en ten tweede een ovenziidht te geven ivan.wat de of in staat zou kiuninen aijn nioar Indië te exporteepen Een feit ds toiet dat een groot deel der Nederlandsche nijver heid in'zoniderheid de middel - en klein industrie voor wie het bezwaarlijk is een eigen vertegenwoordigier naar In dië uit te zenden of aldaar een eigei agent aan te stellen niet vollediig op de hoogte ia van de goederen welke in Indië worden gelbruikt en nog veel min der van de factoren welke de oorzaaik zijn ven het veel voorkoimende ver sohij.nsel dat buitenlandsch fatoribaat in Nedérlandsch Indië een ruim afizeit gabied vindt terwijl in zeer vele g ^ vallen het Nederlandsche fabrikaat noch lin prijs noch in kwaliteit noch anderszjnis voor het touitenlandsche be hoeft onder te doen Beai expositie op ffluiveir zakelijke basis van in Neder landsch-Indië geibruikt wordende goe deren waarbij tevens zoude aangege ven en deskmndig toegelicht kunnen worden voor welken prijs de goederen geleverd worden weiltoe verpak,king in Indië gewanscht wordt en aan welke andere eischen het product moet vol doen om in Nederlandsoh-Indië met het vreemde product te kunnen concurree ren — een dusdanige expositie zon on gétvvijfeld verschillende industrieën in ons land tot inzicht kunnen brengen dat expo'rt maar de overzeeeche geiwes ten voor hen toonend zou kunnen wor de;i Eenmaal tot dit inzicht gebracht zal menige industxie ziioh aangemoe digd gevoelen naar wegen te zoeken — hetzij alleen toetzij in combinatiie met anderen — zich dn Nederlandsch-Inidië een afzietgebied te verwerven of een be staand mogelijk aifmemend afzetgebied uit te breiden Helte'za.men brengen va.n een dergelijike verzaimeling goederen en piroducten onder deskundige leiding be hoeft op geen bezvi-aren van eenigen om vang af te stuiten en wanneer de hand aan den ploeg geslagen wordt kan dat in dusdanig tijdsverloop geschieden dat dn den zomer van 1930 dezie expositie in Nederland zou kunnen plaats hebben Rondom deze instructieve en informa toriscihe afdeelinig zou de Niederland scbe indusitrie zich kunnien groep e eren met een demonstratie van wat de Ne derlandsolie nijvenheid zieer speciaal voor Nederlandsah Indië presteert en nog kan presteeern Het zal hienbdj gtan om die fabrikaten welke ïiiaar Indië geleverd kiunnen worden en dn toet bij zonder voDT Nederlandsch-Indië be stemd zijn Indische importeuirs en in koopers die voor een groot deel in Ne derland gevestigd zijn zoiuden daardoor « len overzicht krijgen van hetgeen Ne derland in concurrentie met het bui tenland naar Nederlandsoh-Indië kam leveren iiet persoonlijk contact dat deiza jJKolonaale JaarbeiUTB " — wij spretoen vaai „ Jaanbienris " en niet van „ tentoonr sitelling " om op dan voongrond te stei len het zakelijk karakter dat deze de monstratie zal moeten hebben wat im pliceert de aanwezigheid vaii de fa jM-ielisdirecteuren en bedrijfsleiders en van deskundig personeel — tusschen de Nederiöindsche fabrikanten en bedoelde importeurs tot sitand zou knnnen bren fiien ban er izeer veel toe medewerken om beide partijen nader dan zulks toi nu toe iiet geval was tot eilikaiiider te brengen en aanleiding worden dat toet Nederla.ndsohe fabrikaat © en grootere plaats op de Indisohe mankt weet te veroveren en de importeurs en inkoo pens méér belang krijgen oim aan het Nederlandsohe fabrikaat boven toet vreemde de voorkeiur te geven De toeer Fenterner van Viliseingen deelt verder mede dat h^et J'aa.rtoeursbestanr onlangs dit plan bij de Commissie van Bijstand ingezonden heeft „ Daar de andere middelen om tot ver betering te geraken — o.a die welke door de Commiissie van Bijstand zijn aangegeven — alle een min of meer lian gen.termijn van vooiibereiding en uit voering veredschen heeft het door het Jaarbeursbestuur aangegeven middel dat geheel als een eerste stap bedoeld is het voordeel dat diet in ibeti^eikikelijk zeier korten tijd tot uitvoering te bren gen is terwijl de kosten welk © ermede gemoedd zijm dank zij de bestaande ad ministratieve en tectoniscihe orga.ndsatie der Jaarbemrs te Uti'echt zoodanig toe perkt zijn dat ook ai zou ihét reisultaat duihiems geacht worden het toch alles zins de moeite zou lootoiari de proef te nemen " De © chrijiver meent dat ter inleiding der door de.Coimmissie van Bijetand be oogde grootere en omvangrijikier actie ' n Koloniale Jaarbeurs te Utreciht in den zomier van 1930 in alle geval goed en vruchtdragend werk kan verrichten Antwoorden op Rechts vragen 3598 — Wed W schrijft — Ik bon weduwe en bezit een klein vermogen ha den dood van mijn echtgenoot ver worven.Ik heb drie meeixierjarige kin deren waarvan twee goed voor zich zelf kunnen'zorgen terwijl de derde door abnormale geestesgesteldheid daartoe niet bij machte is Teneinde dit derde kind na mijn dood zoo goea mogelijk verzorgd te weten was het mijn voornemen om van mijn for tuintje thans eene dadelijk ingaanae lijfrente OP twee hoofden te sluiten derhalve aanvankelijk op mij persooii lijk na mijn overlijden automatisch op mijn derde kind overgaande Van de beide andere kinderen heeft een in deze regeling bewilligd Zou eventueel het t,we.ede kiad onder beroep op toet erfreclit met grond tegen een en ander kunnen opkomen Hetgeen Wed W van plaai is te doen staat gelijk aan eene verkapte onterving van de kinderen ten bate van dien abnormalen zoon Bij den dood der weduwe zoude dan de erven of een hunner hun of zijn aandeel kunnen opeischen van de jaarlijksch » lijfrente daar'dan de erfenis zoude bestaan uit de lijfrente die tijdens het dood aan den derden zoon komt Deze derde zoon nu is tioven zijn wettelijk erfdeel bevoordeeld en moet dus het hem niet toekomende in den nagelaten boedel inbrengen Echter zou m.i de weduwe bij testament kunnen bepalen dat de voortdurende lijfrente nl tot aan den dood van dien derden zoon in haar geheel aan dien zoon in vrucht gebruik gegeven zal worden met ver zoek aan hare twee andere kinderen om haar wil te respecteere'n terwijl dan die twee broers bij haar dood van bet hun toekomende afstand kunnen doen Anders weet ik er niet op 3Ö99 — G schrijft — ¦ Mijn ouders genieten geen inkomsten meer hoeveel moet nü elk kind betalen Wordt bij het inkomen van de kinderen ook eventueele " kindertoeiage medegere kend Allen zijn in betrekking met kindertoelage Als een der broers of zusters reeds kinderen heeft die mede verdienen wordt zulks dan ook als in komsten medegerekend Of valt het inkomen van kinds kinderen er bui teJi daar de ouders daar'allen nog van leven Als zij behalve hun eigen ouders ooli nog schoonouders moeten onderhouden wordt zulks dan ook be rekend Hoe nu te handelen als een der broers of zusters onwillig is te betalen en tot wien kan hij zich vervoegen om bijstand Kost zulks nog wat De in komsten der ouders waren ongeveer t 20 per week Ieder kind is gehouden zijne behoef tige ouders financieel bij te staan door eene wekelijksche of maandelijksche of jaarlijksche uitkeering ai naai mate het geval mag zijn naar even redigheid van zijn of haar inkomen en de behoeften van dengene die die uit keering noodig heeft Het beste zal dan zijn dat de gezamentlijke kinde ren met hunne ouders overleg plegen omtrent het bedrag dat dezen naar hunne werkelijke behoeften en stand redelijkerwijs kunnen en mogen vor deren om dan dat bedrag pondsponds gewijs onder de respectievelijke kin deren te verdeelen naar evenredigheid van hun respectief inkomen waarbij dan ooi als eene groote factor door de kinderen het aantal kinderen dat ieder hunner heeft en de behoeften dus van zijn of haar gezin in aanmer king moet komen Wat nu G bedoelt met het medeberekenen bij zijn inko men van den kindertoeslag zoo wordt als toet inkomen van het tot uitkeering verplichte kind beschouwd het zuiver inkomen volgens de Rijksinkomsténbe lasting 3700 — W schrijft — Een kennis vanmij is getrouwd Nu ' heeft zijn vrouweenigen tijd geleden ^ hem kwaadwilligverlaten en houdt zich al lang met eenanderen man op al reeds voor zijkwaidawillig is weggegaan Nu ligt zijin ' t ziekenhuis Is nu mijn Ivennis ver plicht haar vei-plegingskosten te be talen Zij zijn nog niet gescheiden Zoolang het huwelijk van kracht is moet de man in de onderhoudskosten van zijne vrouw voorzien Waar W's kennis niet de minste stappen geno men heeft tooevvel daartoe volgens de bovenbeschreven opgave voor de ont binding van zijn huwelijk met alle de gevolgen daaraan bij de wet verbon den wegons het door zijne vrouw ge pleegde overspel heeft de Directie van toet Ziekenhuis geen andere keus en moet zij hem zoo noodig in rechten aanspreken voor de verplegingskosten zijner vrouw 3701 — L M schrijft — Mijne moe der is in Januari overleden Toen zijbegraven weixl sprak mijn oudstebroer er over om den inboedel te vcr koopen waarop mijn vader antwoord de dat hij bleef zitten en dat de in boedel niet verkocht werd Toen kwamer een kwestie onder de familie zoo dat ik in geen vier maanden ben thuisgeweest Maar nu ben ik een 14 dagengeleden weer eens thuis geweest enkwam ik tot de ontdekking dat de ge heele inboedel zoowat weg was zon der mijn weten Mijn twee anderebroers hebben alles gekocht onder dewaarde zonder een van de anderezusters of broers er van in kennis testellen Nu heeft mijn vader een ser vies dat aan mijn zuster toebehoorde,verkocht aan een van mijn broers.Mijn zuster die kortgeleden getrouwais had dat servies daar laten staan.Hoe moet ik mij nu wenden om datservies terug te krijgen en ook mijnaandeel van den inboedel L M - heeft niets te maken met dat servies wei zijne zuster die de eige nares er van is Zij gemachtigd door haar man moet van haar vader dat servies terugvorderen zoo noodig in rechten en indien hare broers dat van haar vader gekocht hebben moet zij tegelijkertijd niet hare actie tegen haar vader beslag doen leggen op dai servies onder de broers of den broe » in wiens bezit het nu is Daarvoor heeft zij een advocaat noodig L M zal wel weten op welke manier zijn zwager en zuster kosteloos rechtskun digen bijstand kunnen krijgen Boven dien moet L M en ook zijne • zuster van den vader het moeders versten opvorderen nu hij toch alles en wel onder de waarde verkocht heeft mot a.w van den vader boedelbeschrijving scheiding en deeling eischen Waar door dan vermoedelijk de verkoop aan de twee broers wel teniet zal gedaan kunnen wxirden Ook voor deze actie is ' een advocaat noodig daar dit een rechtba'nkszaak is 3702 — Kr schrijft — Mijn vadei nam 21 Juni jl deel aan een openbare aanbesteding van een gebouw onder architectuur en de besteding en in schrijving volgens de A.V.C Alge meene Voorv\ aarden op ongezegeld papier ' ' Nu was vader de laagste iasöhrijver RECLAME CSCOSROZEtM ^ ZEtEtP METnETAMKE-R EEN FUNK STUK ZEEP - SLECHTS VIJFTIEN CENT OP GOEDE ZEEP STAAT te boog maar er zou over gesproken worden Twee dagen na de besteding hoorde vader dat het werk was opge dragen aan een ander die niet mee schreef Volgens bestek stond een ter mijn van 8 dagen voor gunning du » moest de aannemer zoolang zijn boa gestand doen Nu hebben zij niets overlegd met vader en hoorde hij toe vallig van den architect die er ook verwonderd over was dat een ander het werk kreeg Heeft vader nu recht op schadevergoeding men zegt In aannemerskringen 10 pCt der aanbo stediDgsom of teruggave van kosten teekeningen rekenkosten enz enz Met andere woorden kan vader nu nog een bedrag eischen ¦ M.i heeft Kr's vader recht op schade vergoeding en zal hij wijs doen de zaak in handen te plaatsen van een advocaat GEMENGD NIEUWS Brand Hedenmorgen half 4 is een geweldige brand uitgebroken in het graanpak huis van de firma Wicrsum aan de Oosterhaven te Groningen een vier ver diepingen hoog pakhuis dat geheel met olieboóncn gevuld was Een half uur na het ontdekken van den brand was het gebouw één vuurzee waarte genover de brandweer die met ai het materiaal was uitgerukt machteloos stond De brand woedde in de morgenuren in alle hevigheid voort nadere bijzon derheden ontbreken nog De brand werd ontdekt door twee dienstdoende politie-agenten,die onmiddellijk alarm maakten Geen vergunning meer De eenige vergunninghouder te Willi ge-Langerak heeft afstand gedaan van zijn vergunning Na het drama te Bever w ij k De Ilaarlemsctoe opperman P G B die op 25 Juni j.l in de Jan Ver meyenstraat te Beverwijk zijn vrouw met een sctooenmakersmes doodelijk verwondde en daarna trachtte de hand aan zichzelf te slaan is op last der justitie uit het Roode-Kruis-Ziekenhuis waar hij gedurende twee weken ver pleegd werd overgebracht naar het Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort waar hij in afwachting van de psychia trische rapporten verblijf zal houden Noodlottigspell e tj e Maan dagavond speelden eenige jongens op het terrein van de schoorsteenfabriek van de firma De Ridder te Oegstgeest Ze zaten op een lorrie en lieten zich zoo naar beneden rijden Eén hunner de 16 jarigo N II J B geraakte daar bij bekneld tusschen de lorrie en het eindpunt van de spoorbaan met het gevolg dat zijn linkervoet bijna gehee werd platgedrukt Nadat een dokter de eerste hulp had verleend is de jongen ter verpleging in het Acadeiniscli Ziekenhuis opgeno men Do o r e e n koe op de ho rens genomen Te Nieuwer Am-stel is een visscher door een koe op de horens genomen en tegen den grond gesmakt De man ' werd met drie ge broken ribben naar don dokter ver voerd V1 e e r m u i z e n p 1 a a g Te Aar landerveen had een bewoner over last van vleermuizen Men vond ze zelfs in de huiskamer Tenslotte ontdekte men in de woning de schuilplaats van niet minder van 60 vleermuizen Door een auto aangereden Op den Nieuwen Weg te Honselersdijk is de bakker v B door ' n luxe-auto beij stuurd door den heer v R aangereden De bakker geraakte tusschen den auto en zijn eigen wagen bekneld en kreeg een vrij ernstige beenfractuur ook wcr den enkel ribben gekneusd Per auto is de - man - naar een ziekenhuis overg-i - bracht De politie heeft tegen den b° stuurder van den auto prooes-yerbaal 
UTflECHTSCH NIEÜWSBiaP No 59 Woensdag 10 Juli 1929 - TWEEDE BUO KfUieli Loblth Nijmegen St Andr Waal Arnhem Vreeswijk Westervoort Deventer Grave St Andr Maas RADIORUBRIEK DONDERDAG 11 Juli Hilversum 1071 M 10.00—10.15 Morgenwijding 12.15—2.00 Concert door bet A.V.R.O kwintet 2.00—2.30 Lezing door S Snuyf over Zang en dans bij onze gevederde mede burgers 2.30—4.00 Aausl van het City-Thea ter te den Haag 4.00—5.00 Ziekenuurtje 5.00—5.30 Sportpraatje door H Hol lander 6.01—7.15 Concert door het omroep orkest 7.15—7.45 Lezing door A Plesman over Heden vn toekomst van vliegtuig en luchtschip 8.01—9.00 Vereenigingsuurtje „ Bot te's Liedertafel " en de Muziekver „ Au rora " 9.00 Oud-HoU liederen bij piano en ^ uit door „ Klaveren Vijf " 9.15 Radio-tooneel „ Hij is mijn admi raal " Blijspel in 1 bedrijf van Jacob en Horace Mills Medeviferkenden Ed W de Blauw Ko van Dijk en Mdnny van Ollefen 9.40 Voortzetting Oud-Holl liederen 9.55 Voortzetting Radio-tooneel „ Mijn gelukster " Blijspel in 1 bedrijf van A C Scribe Medespelenden Ko van Dijk J van Dijli-Richter Carel Rijken Ed W de Blauw Minny van Ollefen 10 ^ Persberiohten 10.45 Voortzetting Oud-Holl liederen 11.00 Gramofoonmuziek 11.30 Sluiting Huizen 336.3 M Na 6 uur 1852 M fUitsl N.C.R.V uitz 11.00—11.30 Ziekendienst 12.30—1.45 Concert Sopraan en piano 5.00—6.30 Concert Instrumentale so Jsten 6.30—7.00 Muziekpraatje 7.00—8.00 Concert Orgel en sopraan 8.00 Uitzending uit de Groote Kerk ie den Haag Sprekers mannen - kna pen en dameskoor Solisten Na afloop i;>ersberiohten Daventry 1554 M 10.35 Kerkdienst 11.05 Lezing 1150 Gramofooiimuziök 12.30 Concert Hilda Dobbs sopraan Set Miriam Anglin-trio 1.20 Orgelconcert 2.20—2.45 Beelduitzendin ^ 3.20 Vesper in Westminsiter Abbey i.(ë Lezing 4.20 Concert Orkest 5.35 Kinderuurtje 6.20 Berichten 6.50 Marktprijzea 6.55 Mnzikaal intermezzo 7.05 Piano-recital 7.20 Lezing I.tö Lezing S.05 Concert Ork'est Dorothy Ben nett sopraan Sheridan Russell cello 9.35 Leülng 9,55 „ Disclosure ' tooneelsttik van O Wyndham en Ivor McClure Muzikale niuBtrati © door bet Gerstiom Parking ton-ikwinteit 10.45—12.20 Dansmuziek Parijs „ Radio-Paris " 1744 M 13.50 Gramofoonmuziek 1.25 Vervolg van 12.50 4.05 laassiek uurtje 6.55 Gramofoonmuaick 8.25 Muziek en tooneel Langenberg 473 M 7.50—8.50 Orkestconcert 10.35—12.10 Gramofoonmuziek • 12.40 Gramofoonmuziek 1.25—2.50 Orkestconcert met medew van solist 5.55—6.30 Orkestconcert met medew " an soliste 8.20 jfFddelio " Opera in 2 bedrijven Van L van Beebhorven Orkest koor en solisten Daarna tot 12.20 orkestconcert Zeesen 1649 M 6.10—11.(6 Lezingen 12.20—1.15 Gramofoonmuziek 12.45—5.20 Lezingen 5.20—6.20 Orkestconcert 6.20—8.50 Leaingen 8.50 Sympbonie-concert met medew Van soliste Daarna tot 12.50 dansmn tiek Hamburg 372 M 5.20 Orkestconcert 6.20 Orkestconcert 8.20 Orkestconcent met medew van tenor 0.50 Instrum^entaal concert 11.35 Orkestconcert Brussel 512 M 5.20 Concert 6.50 Gramofoonmuziek 8.35 Trio-concert 9.20 Orkestconcert Brandstichting Te Stadska naal is de scheopsjager J M wiens buis is agebrand als verdacht vAn brandstichting in hechtenis gesteld Vier vingers afge z a a g d De arbeider A de K te Beiden op Zoom had het ongeluk met de rechter hand tusschen een zaagmacliine te ge raken waardoor hem vier vingers 3 heel werdea afgesneden Oude munten T © Midwolde Old aanbt zijn gi-stefem bij het gravem op het terrein van den onlangs eigietorandein koreinmolen van den hieeir J H BeeAi w^en vijftien ailveren muniten grootte Ksm eca rijltsdaalcier igevondeii d'iie da t^eiism ti'H de jaren 1CC0 — 1700 kt c'.ie af boeidingen van Sraans<;he vv'apor..ón ve-r itooO'en Op h©t terrein waaj die munten arijm opgiedolven moeit volgws overieve limgen een seirriieshuit komsmieisieQipotst Sujn igeweiost Ve rdronkea Gisteravond is te Hoeik vam Holland aangekooiben de mo torlogger Marie VI 49 die van de ha rinigvissoheirij op de Noordzee ia terug gekeerd omdat Zaterdöigmorigein cm aoht uur de schipper R Bot overboord is geelagien De maai was drie weJcen geleden voor de tweede maal gehuiwd bij had vijf kandeiren Uit eengoot ge vallen D^e 50 jarige scbildersknecht P is gistermdd dag uit den igoot van bet gieibouw van ' het kaaitongereoht te Middelburg op stxaat giewallem Hij is ernstig gewond naar bet gasthuis gebraoht Gekapseisd Gistermiddag is in de Geldèrsöhe IJsal onder Westervoort eem zolderibeik uilt Harlin®eti welke bak 45 ton meet © n was geladen met aspihalt betels toen men beit saMp van de glooiing wilde duiwen gekaipseisd en g» Koniben De opvarenden bebben zich mei moeite knininien redden Valscb Engelsch geld Op aan wijizinig van een kellner is te Hoeik van Holland aainigehoudein de varenegezel A V N uit ' s-Grarvenaande die jj Zomdaig in een strandtent « em valsoh Eng pond stuk in betaling heeft gegeven Volgens « ijn zeigigen h^&ft hij er op verscihiillten de plaat&ein seven uiiitgiegeiven die hij uit Enigedand had m'ce'g'cibracht LUCHTVAART Nederlandsch vliegtuig in zee gevallen Twee dooden Gisterimiddaig om vier uuir is bet vlieig tuig 547 van bet vliegkannp Soeetenberg tijdeiMjik ged©ta;Oheerd op toet vliegïkaimp De Kooy op een di.einfStvluoht in een vriUe geraaikt ' em ter hoogte vain bet tad pavilijoen te Hniiiisduiiiaen lin zee gestort Het vQieigituiig mie¦-' na tionale veiligheid er niet door vermin derd wordt De regeering is voornemens de uitga ven van » il « departementen te vermin - deren met inbegrip van die van oor log en marine Het goud-embargo zal worden opge heven zoodra de noodige voorbereidin gen zijn geëindigd De belangrijkste telegrammen die wo ontvingen aangevuld met die aan N R Ct Hdbl en Vad laten we hier vol gen Het kabinet in Mecklenburg neemt ontslag SCHWERIN 9 Juli Hedenmorgen heeft de regeering haar ontslag bij den Landdag ingediend De mislukte staatsgreep in Roemenië BOEKjVREST 9 Juli De bladen bepa len zich in hoofdzaak tot de publicatie van bet officieele bericht omtrent de verijdelde samenzwering zonder veel commentaar Het inbeslagnemen van het blad „ Epoca " mi het vasthouden van de telegrammen voor de buitenlandsöhe pers worden evenwel ernstig afgekeurd De „ Diminesta " schrijft dat de hui dige minister van binnenlandsche za ken die vroeger een groot voorstander was van vrijheid van drukpers thans de buitenlandsche correspondenten in hun werk belemmert en hen zelfs met arrestatie hedi'eigt De huidige re^Xe ring heeft zoozeer de gunst van het volk dat zij kan afzien van bnite mid dolen lieden hebben te Boelcarest nieuwe arrestaties plaats gehad Vanavond zal opnieuw een officieel communiqué wor den verstrekt waarin de namen van de bij de samenzwering betrokken perso nen zullen worden midegedeeld De orde in het land is nergens ver stoord terwijl de provincie in het alge meen slecht van de gebeurtenissen in kennis was gesteld Het feit evenwel dat de regeering krachtige maatregelen genomen heeft bewijst evenwel dat de samenzwering een grooteren omvang heeft dan men wil toegeven Onder de buitenlandsöhe correspon denten heerscht groote opwinding over de censuur Zij zijn voornemens heden gezamenlijk stappen te doen bij den mi - nister president Manioe voordat zij ver dere besluiten nemen De meesten heb ben hun bladen medegedeeld dat een goede berichtgeving bijna onmogelijk is Het proces Ward Hermans — Wouters uitgesteld tot October Uit Brussel wordt gemeld dat de be handeling van het proces wegens eer roof door Ward Hermans het Kamer lid voor Mecbelen ingesteld tegen den wethouder Wouters te Heist op-den-Berg die hem er van beschuldigde ia verband met de door het U.D gepubli ceerde documenten 40.000 francs van Duitsohland te hebben ontvangen tot 4 October is verdaagd Hittegolf in Servië BELGRADO 8 Juli Een hittegolf heerscht in bef gebied van Skopiji De temperatuur beeft gisteren een hoogte bereikt van 40 graden in de schaduw Er worden verschillende ongevallen ge meld die een gevolg zijn van de hitte Zware brand in een fabrieksdorp Een groote brand in het fabrieksdorp Koetisjwa bij Swerdlowsk Jekaterinen burg heeft ongeveer duizend huizen in de asoh geleed waaronder alle open bare gebouwen Er moeten ook men schen in den brand zijn omgekomen De ramp met de Engelsche duikboot Een en twintig man van de H 47 verdronken LONDEN 9 Juli De commandant van de H 47 behoort toil een der beide opvai'enden die er het leven hebben af gebracht De geheele bemanning van het vaartuig bedroeg 23 koppen Sleepbooten ter hulp uitge varen LONDEN 9 Juli De H 47 behoort tot de zesde duikbootenflottielje Zoodra het bericht van de ramp te Portsmouch ontvangen werd werden de sleepbooten „ Grapper " en „ Resolve " naar het too neel der ramp uitgestuurd met bergings ' uitrustingen aan boord De L 12 heeft ongeveer dertig officie ren en manschappen Beide duikbooten behooren tot de klassen van voor den slag bij Jutland De plaats van het onheil Een N T A bericht meldt dat de hot sing der twee duikbooten plaats had in het St Georgcskanaal tussahen Groüt Brittannië en Ierland vlak voor St Da vidstead - Alle hoop opgegeven LONDEN 9 Juli In het Lagerhuis heeft de Eerste Lord der Admiralitint Alexander medegedeeld dat er geon hoop bestaat dat er nog een lid van de bemanning van de duikboot H 47 zal worden gered Er zijn maatregelen ge nomen om zoo spoedig mogelijk uit te vinden waar de H 47 is gezonlcen doch het lichten van de boot in zulk diep wa tor is vrijwel onmogelijk Hij is er zeker van dat het geheele Huis meeleeft met het verlies der ge ti'offen gezinnen algemeene instem ming Hij vermoedt dat 21 personen zijn omgekomen De H 47 is een duikboot van de Hol landklasse een oud langzaam type waarvan de eerste tien in den oorlog laar een Amerikaansch type door Vickers te Montreal werden gebouwd en vandaar op eigen kracht naar Enge land kwamen Het zijn booten van 440 tot 500 ton en 170 voet lang en ze zijn voor zien van vier 21 duims torpedobuizen Overstroomingen Blijkens een telegram uit Moskou heb ' i T in hol gol,;.J \ r.n d-n A-Tin^r gi-in ovorsLrüoniiug..'U piar.icfovcnuo Zoo zijn de districten Blagowestsjenk en Kabarofsk zeer geteisterd tal van Cblneescbe steden w o Lein en dor ps » staaa ouder waiter en de verliezeji aan menschenlevens zijn groot In de buurt van de Russische stad Djalinda zijn vele lijken van Chineezen aange spoeld Uit Madras wordt gemld dat in het Westen van Britsch-Indië stortregens zijn gevallen die met bevigen wind ge paard gingen In het district om Cochin heen is de toestand ernstig ten gevolge van overstroomingen Vele huizen zijn verwoest en heele dorpen ontruimd Bij Trivandru is door den bevigen wind een boot met 14 inlanders op zee omgeslagen Alle opvarenden worden vermist Het Concordaat s-v e r d r a g aangenomen BERLIJN 9 Juli Bij de eindstem ming is het Concordaats-verdrag mot 243 stemmen der regeeringspartijen be nevens de econ vereeniging tegen 172 stemmen D Nat D Vc-4ksp commu nisten en nat soc aangenomen STADSNIEUWS Chr Nat VaSiveibond Vervolg Hierna werd de bespreking over bet beleid van het dagelijksch bestuur voortgezet Verschillende aanwezigen hadden over dit beleid eenige opmer'kingen welke door den secretaris beantwoord werden De beer Schippers sprak over de samenwerking met het Verbond van Nederlandsdhe Werkgevers en de Com missie voor Werk verruiming De secretaris deelde mede dat wat betrelt de eerste opmerking samen werking niet het Verbond van Werkge vers vooreerst nog geen succes zal op leveren De beer Schipper informeerde naar het ledenaantal en wees er op dat het N.V.V sneller groeide De secretaris bestreed dit en zeide dat het aan het C.N.V zelf ligt Spr wees ten slotte op de onderkrui pers uit de Zuiderzeeplaatsen bij de staking te Zaandam op welke opmer king de secr antwoordde dat bet niet de schuld was van de christelijke vak organisaties de onderkruipers zijn vol gens spr uitschot Wat het werk in Geneve betreft is men van meening dat er meer invloed rijke mannen moeten worden gezonden De vraag of Putten zal kunnen wor den benut in den winter zal nader worden overwogen Wat de controle betreft van bet C N,V over den Besturenbond wordt ge zegd dat men een dergelijke controle niet op zijn plaats acht De heer V e 1 d w ij k sprak over de mijnwerkers In deze streek is het moei lijk een behoorlijke organisatie te schep pen door de zoo uiteenloopende elemen ten waaruit de mijnwerkers bestaan De steunbeweging zal een punt van overweging uitmaken op de besturen vergaderlng welke op deze algemeene vergadering zal volgen Wat betreft de vertegenwoordiging in de Werkloosbeidscommissie Zaal-berg is spr van meening dat men hierop niet behoeft aan te dringen hoe wel het niet ondienstig zou zijn Het gepraat over het contact met de politieke partijen acht spr nutteloos er is nog werk voldoende er moet een einde komen aan veel misstanden de Ar beidsbemiddelingswet is bij de Kamer die moet behandeld worden herziening van de Stuwadoorswet de kwestie van de volksihuisvesting de kwestie van de bindendverklaring van ' t collectief con tract verbetei ing van de Invaliditeits wet Er is dus werk genoeg laat ons met kracht opkomen voor de taak die we als christelijlie vakbeweging hebben in het belang van het heele Nederlandscbe arbeidende volk Een daverend applaus volgde op^deze woorden en het verslag werd hierop goedgekeurd De heeren F Eikerbout en J Nauta werden bij handgeklap herkozen Na behandeling van enkele voorstel iien van inwendigen aard heeft de heer A Stapelkamp te ' s-Gravenhage " amslotte een inleidiiis gehouden over de vraag Mag boycot onder de toelaat bare strijdmiddelen in den economi schen strijd worden geramgschikt Hij IvWam daarin tot de volgende slotsom 1 Onder boycot moet worden ver staan a Het collectief besluit om geen ar beid te'verrichten voor of geen goede ren te koopen van werkgevers met debedoeling dezen daarvoor te bewegenaan bepaalde verlangens te voldoen b het uitsluiten van personen uit hetmaatschappelijk verkeer die zich aanbepaalde handelingen hebben schuldiggemaakt Het gebruik van den boycot als wa r en in den economischen strijd mits en ' kei ter verkrijging van zaken betreffen de de rechtspositie on arbeidsvoorwaar den der arbeiders kan door de christe lijke vakbeweging worden erkend De hanteering van oit wapen moetmet groote omzichtigeid geschieden.Eerst wanneer alle andere middelen omtot bereiking van het gestelde doel tekomen zijn uitgeput mag tot afkondi ging van den boycot worden overge gaan ' De overtuiging moet bovendien zijn verkregen dat het doel van de in.i'ezette actie niet ligt boven liet venaogen der bedrijven 4 De christelijke vakbeweging beeftbij boycot van personen er met namevoor te waken dat de persoonlijke vrij heid en de vrijheid van oonscientie nietwordt ondergeschikt gemaakt aan don„wil " der gemeenschap ' ITot c-plriiü van C'V \ l>nyci ' e ' be ii^i..iii3 vau j;,,j...;e..a ujc.c;i.i..-.i ui toi verkrijging van wenschen liggende bui ten bet terrein der arbeidsvoorwaarden en de rechtapositi « der arbeiders - is niet efi0orloof4 WATERHOOGTE Woensdag 10 Juli 1929 UTRECHT Waterstand Weerdsluis Bovenkant 37 c.M + N.A.P Val 4 C.M Benedenkant 6 c,M - I - N.A.P Val 7 C.M Waterstand Keulen 2.10 M Was 7 C.M CULEMBORG Waterstand Lek 1.98 M - I - N.A.P Was 2 c.M WIJK BIJ BUURSTEDE De water stand ' in Rijn en Lek was 2.90 M - t-N.A.P Val 3 C.M Gemeentelijk Lycenm voor meisjes Overgangs-examen Bevorderd werden Van klasse I naar klasse II J L G Boeshardt L J Bre vée H J Brinkgreve G Broese van Groenou voorw E L M v d Burg J S Godijn A G Harmsen J van Heels bergen voorw Ch F Hoekstra A A van der Hout H de Leeuw W J van Leeuwen S van Luijpen S H van Na gell M E R Roelants A P Rutten A Rijksen M D van Scherpenzeel B F Smit A Vermeulen A Wessels Boer,J Ch Zeevaarder J J C van Zuylen,M Delia Mouton L Groen M A M,Hartman W H van Hilten J Holthuis,J A H Keyser H van Klaveren J J.van Lingen M L Maten G L Muller,J E Oosthoek A H Seijffers G C vander Sluijs A G Stolp W de Vries M C van Wamelen R A J M Woltf G.Badings H W C Wil ten Van klasse II H.B.S naar klasse III H.B.S H Baarsma J G Bisschoff A C Bou man C M van Breugel M J v Ever dingen voorw L E Eraser C F Frö ger I E Hulskamp G Jonker J Koul man L W van der Plank H A C Raasveldt J L P Rutgers F Rijksen D Stevens voorw E S van Westrhenon G G M Wolters J J Postel II Blijdenstein C J van Bommel E H.Boorsma E M Buikstra J Eggink J.H Ilauer E C de Jong voorw R J.Knaap J Ch A van Kuyk B deLeeuw P C Mühring L J Op tenNoort W van Os L M van Schoonho ven C M van Stuyvenberg E M Weis mann M G Westers Van klasse II afd Gymnasium naar klasse III afd Gymnasium W Blokhuis C S Godijn J L W C Gunning M M Hogeweg A Huijsinga B.'van de Kasteele M C Knopper G Prijs G Pruyt A Verloop M Vermaas M H C Vos A M Ch Wefers Bettink E M Wissing M E Boeke H M deSavornin Lohman A P II van Woei deren Van klasse III afd Gymnasium naar klasse IV afd Gymnasium W J van der Borch tot Verwolde F Broese van Groenou M Matthes W A Mutgeert A F de Savornin Lohman R J H van Zaanen E J Makkink Van klasse IV afd Gymnasium naar klasse V afd Gymnasium S H André H C Beerena S S Boom sma M M Brouwer Ch Dusser de Ba renne N M G van der Goes E Govers H C J de Leers O B de Leeuw H H Pb Moerman A W Waller E M Wtte waall Van klasse Illb naar klasse IVb II B S.-afdeeling A E van Bergen B G van den Bol A M A van der Broek M H Frank II Groen J Heybroek W Ch E Kruyt C E C Manussen M M Noordanus J A M Rasch W G Toby B L Veensma W B Zigeler Van klasse IVb naar klasse Vb J M L Brug B H J Klaassen L J Rutten A Steigenga A H Ulbrich A H G van Zuylsn J P Berger Van klasse Vb naar klasse VIb L M A W van Ameijden W Brand G M van Everdingen C H Harting G.E A de Jong E Laan voorw A H.Lambers P C M Pronk van Hooge veen A H Verlooy A van Vreden A.M Ch van der Weg A E Barger Van klasse Illa naar klasse IVa afd Middelbare Meisjesschool J J van ' t Hul A Kasteleyn O Key ser H Th van Laar I-I F Meerburg Snarenberg Van klasse IVa naar klasse Va W E Cambior van Nooten A P de Haan J Kersten G B H Koopman M H van der Moer E E Oomkes L M de Stuers M C Stuitje A W Wal burgh Schmidt vakleerl Chr Eweebschocl „ Rehoboth " Aan de Chr Kweelkischool voor oinder wijizana en ondeirwijeeressien j^eboiboth " alhier ziijm van Groep V voor de acte L O geslaagd de beeiren T van Effe Pink J V d He,nst S H Horjus B de Joode én W Kalmijin allEin aihier WATERSTANDEN 9 Juli 1929 Waterhoogte in de Nederl Rivieren en te Keulen Medegedeeld door den Alg dienst van den Waterstaat ^ and van gisterea WaaruemingB-pnnten Zi.Zl 37.97 0.C2 l'J.9i 10.62 0 02 S.66 8.H1 0.05 3.83 3,10 - 8.86 8.15 0.03 0.79 — 9.22 8.71 0.03 3.16 '.^ 61 — i).\-i 36 ¦ 11 "-" i tü.Hl u.bó 7..>i ^ 1.94 0.93 _ 0.10 0.06 0.07 O.'il o I u l 0.36 I BAKOMF.TF.RSTAND VAN HEDEN OCHTEND 10 UUR WEERBERICHT Hoogste stmiid 771.9 te München Laogiste stand 74&2 te Veetmaaör VERWACHTING TOT MORGEN AVOND Zwaikike later mat%e im.eest Z wind licbt tot ziwaor beiwolkt weinig of gieea regen iets wairmer Morgen auto - motor - fie'itslantaama en die van andere voertuigen opstekea 9 uur 47 Temperatuur van het water De temperatuur van het water in 4 bad en zweminrichting aan den Kroni - men Rijn bedroeg heden 18 " m stijging De hooge waterstanden van de Vecht Eren tijdeUjik gemaal bij MJuddeo Ged St stellen thans aan Prov.,Sta ten voor ovéir te gaan tot de stichüin ® vaal een tijdelijike bemaUnigsinricbting van de Vedht te Muiden welke gieëx -' ploiteard zal worden totdat betlJmeex giereed zal wezen De kosten worden ge raamd op f 250.000 de uitvoering van bet weriï zal 8 miaonden duren zoodat men zonder besohermiing noigim'aalis eeo hoog wateirperiode zal moeiten doorma ^ ken De kosten van bemaMng mo.eteö war dein berekend oip f 46.000 per jaair Gerekend woi^dt op e'en jaorlijkisohe bij-i diiaige van de provincie Noord-IIolIaaiid groot onigeveer f 31.000 Academische Beiichten Geslaaigd voor bet caiiid.-examein go - neesk Ie gedeelte B van As J v d Berg J Tenberg F Bouiman H F W ^ Diuiboiis G J Th Heintiu,e.t P J C G Ja.nSiSen A W F Jenneir K S Kemt gens J Kippiersluys P W Kocih J Kot ters J J Oilcke'r A R H Piino J L M Reynders J - C Rosenfcuirg P D Sübbe H A Voiet F H.-Wolthuia eni die dames A W B Omderwateir T H Wie'ronga J C vao Everdimigen - A C Nieuvvenhuyise Bedankt De beer H J Dio&t cand bij de^Ned Ilei-v Kerk albier heeft bedankt vooï het beroep niaar Opende Statuten '>-¦¦ De Staatecourant van beden poi - 130 bevat de staitutea der N.V Nationals OUebandel gevestigd aliliier - Geref Kerk BeToeip'en als miissio.niair-dienaar te Poerworedjo ds A F Keuchenius te St Jocobi Paji'ocbiie Vereen Groenten en VtucfatenveiUng „ Utrecht en Omstreken " ' Veilingbericht van 9 Juli 1920 Aardbeien f 20-^7 kersen f 16—23 frambozen f 56 roode bessen f 19 — 38 zwarte bessen f 18—25 kruisbessen f fl — 10 per lOO pond UIT DE PROVINCIE AMEKSFOORT Verduistering Een Utrecht sche firma deed aangifte van f 2665 verduistering door haar depothouder H iB te Amersfoort reeds eenige jaren in deze betrekking van boter margarine koffie enz Steeds liep de zaak goed maar de laatste weken bleet de afdracht uit Opgeroepen ten kantore bleef hij w-eg zijn stemplicht lieeft hij 3 Juli nog verricht maar is sinds dien spoorloos verdwenen ledig » geldkist met sleutel in zijn woning achterlatende MARKTBERICHTEN UTRECHT 10 Juli Nuchtere kalve ren Aangevoerd 00 stulis Prijs ƒ 1 i a lb per stuk UTRECHT 9 Juü Eierveiling Eieren ' wit i 5.31 — 6.5-2 bruin f 6.50 — 7i8 een deneieren 1 5^x0 — 5.R1 Aanvoer éOJDOO BARNEVELD Op üe heden alhier ge houden paardeamuiilit waren 105 stuks aangevoerd Weeldepaarden golden f 4,50 — 5,50 werkpaarden f 2,50—4,50 l-jarige veulens tl.-5ü — 200 slachtpaarden i 100 — 2U0 jonge veulens f 80—150 hitten 1 120 - ^-'„ ïO Handel redelijk BUNNIK Fruitveiling Meikersen extra 24—26 ct idem rijp 16—2-4 ot idem rood 8—16 ct zwarte kensen rij © IS-JS ct idem rood 7—12 ct Napoleon 12—15 ct - aardbeien Ie srt 30—48 idem Se srt 30 — 24 ct roode bessen Ie srt 20—32 ct idem 2e src 10—20 ct zwarte bessen 10—20 ct Alles per pond CULK.MBüKG 9 Juli Eieren Op de weelmiaiikt van heden waren aangevoerd 33.000 stulu kipeieren Prijs van 1 6 — 6.50 pex 100 stuks Velling Meikersen 35 ct idem rood 12K—a7K ct tuiniboonen 3 ct alles per K.G VEENENDAAI 9 Juli Heden waren de marktprijzen Boter 1 1.95-2.10 per K.G eieren f 5,75 — 6,00 per lüü stuks biggen 1 2.i — 2 loldialveren t 8—20 geiten f 8 — 16 - Aanvoer 23-1000 eieren 2-10 biggen 30 kalveren WIJK BIJ DUURSTEDE 9 Juli FroU veiling Meikersen 31 ^ — 40 ct 2e 6rt 23 — 27M ct idem rood 15-22 ct zwarte kersen ffi — 31 ct per K,G ZALTBOMMEL 9 Juli Aardbeien Ie srt 23—34 ot idem 2e srt 15—18 ot Mad Mat 21—33 ct po rpond Aanvoer aard beien 17.000 pond Kersen IS — 15 ct tram nhzen 31—34 ct roode lieïse ] Vl-^iict r;r pond dopcTwten 12 ct Wagenaai-s 41 ct per K.G bloemkool 12—18 ct per stuk Aardappelen 2 >^— 4 ot per " Kiï SPAKENBURG Viech 631 pond aal vaB sa—tt ct per pond 53 poad bot van 30 — i 33 pt jpei Qood 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 59 Woensdan 10 Juli 1929 - _-^ 7 AFWEZIG i M A DE JONG Med Oocts Arts De praktijk wordt waarge nomen door Heeren Doctoren HOOGLAND HEIJMANS KOSTEH MARTENS VAN VESSUM WEFEKS BET TINK en VAN WOERDEN De Directeur der Gemeente werken van Utrecht zal op 24 Juli 1928 te 1t,30 v.m.in het bureau Achter Claren burg 12 openbaar 5564 Aanbesteden Het maken van een rio leering en bestrating in de Van Heutszstraat Bestek enz ad F 1 -^ ver krijgbaar aan dit bur en ten Stadhuize Aid Financiën Muzlekhandel TONNY STEUNEN vraagt vcor direct Radio-Monteur leeftijd pl.m 20 j sn ' n Jongen voor magazijn - en loopwerk Hoog loon Aanmelden L Eiisabethstraat 12 HEXA JL TABLETTEN il Speciaal middel tegen bedwateren voor kinderen & volwassenen PRIJS F2 — Alleenverkoop 5530 NIH DE iOüDERPIIST Utrecht ~ Voorstraat 96 I KAPPERS Mag DE WITTE Zadeistraat 10 H Uitstekende kwaliteit vcor japonnen 100 cSVI breed Slechts enkefe da^cn tegen ejen bijzonderen prijs van Voor de bezorging van ruim 360 Couranten wordt een ^ FlIHK SOLIED PEN gevraagd die met behulp van huisgenooten in staat is de bladen vroegtijdig te bo -' zorgen Provisie ruim f 9 — per week Brieven onder no ' 5588 bureau van dit blad BiliEliSLEEIIllN6 van 18 Juli ' tot 31 Aug ot langer Leeftüd 14 tot 18 jaar / Bij W TOP Bakker DE BILT 5556 Br b z a een flinke Bakkersknecht P.Gt v.g.g.v liefst in een/banketbakkerij of gemengde'zaak Adres M LOKHOKST,p.a P Batjes mr Ba;;l r,Rhenen ^^^ 19 Hol HomDeopatisch Zieken huis te Oudeuiifn vraagt voor direct een nette voor dag en dag en Biaolit ea aeoi netto WERKSTER Loon nac'ei - overeen la ko n''-n Ai:;i>'nclden ' s avond voor 8 bij hB't HoOid deir Huiishouding 5280 STADSNIEUWS GarnizoensbeiiclJleii De adsp reserve officier van gezond heid A C de Vet van de Ie compagnie ¦ hospitaalsoldaten die benoemd is tot reserve officier van gezondheid 2e klas ise zal op 15 Juli a.s door den garni zoenscommandant alhier worden be I eedigd en wordt dsiaina werkzaam ® e \ steld bij het militaire hospitaal alhier De dienstplichtigen van d « lichting 1929 2e ploeg van het Indeelingsdistrict alhier bestemd voor het oefeningsdeta chement voor de school voor reserve officieren der infanterie zullen O'P 1 Aaigustus a.s voor eenste oefening wor den ingelijfd De dienstplichtigen van do lichting 1929 voorgeoefondpn van het Indeelings district alhier iestemd voor opleiding tot onderofficier met bestemnoing voor de regimenten Infanterie zullen op 16 OctO'ber a-s voor eerste oefening wor ^ den ingelijMv voor 5 maanden Door het U R«g Veld Art alhier zul len van 10—21 September a.s practische schietoefeningen worden gehouden te Leger^plaats bij Oldebroek De 2e luitenant-adjudant Th J C Meeues van het Ille Bataljon van het Beg Genietroeipen is met ingang van 30 Juli bevorderd tot Ie luitenant Op Donderdiag 11 Juli a.s zal door den commandant van het Rog Genietroepen de gouden medaille voor 36-jarigen trou wen dieost worden uitgereikt aan den adjudant-onderofficier G A G Steen aart Daartoe zal het Reg dien dag te pl.m half 3 op het voorplein van de Kromhout-kazerne worden opgesteld De navolgende leerlingen van de School Reserveofficieren alhier behoo rende tot het korps luchtdoelartillerie eijn door d«n minister van Defensie be noemd tot va«;ndrig met ingang van Juli a.s mr F A Gerbens met ingang van 1 Aug J R v d Laan H v d Meer T Stelma O Ch Woldringh H Willemsen J Verse-put J W J Ver loop P S Teeckelenburg P J J Sohrama E J - '^¦ an Leeuwen G J Koenderink G C van Dijk A II Bos scher dr G Bol D van Beik'kum en J J Aupini ^ D « Ie luitenant J Barendregt van het ikorps luchtdoelai tillerie is met ingang van 1 Augustus a.s benoemd tot kapi tein l)i genoemd korps Zondassschoolveieeii „' Ssen Haëzei " Feestavond Ter gelegenheid van baax 30-jarig be staan hield de Zondagsschoolvereeni ^ ng „ Ebeu Haëizer " gevestigd in d « Bomeostraat gisteren een feestavond in hotel de l'Euroipe De avond ' werd geopend met een har telijk welkom door den voorzitter en een gemeenschappelijk zingen Daarna spraken eenige afgevaardigden van an dere Zondagiicholen Zendeling v d Roest sprak o.m over de oprichting van Eben Haëzer en over zijn eigen evangeliesatiewerk en leven in Indië De heer Feiten droeg eenige doclamatiea voor waarmede hij de aan wezigen deed ontroeren doch ook wel deedi gieren van het lachen Onder leiding van de dames van Gor - cum werd door acht meisjes een linten - [ spel opgevoerd wat zeer in den smaak ' der genood^igden viel en dan ooik met een hartelijlk applaus beloond werd De dames van Gorcum werden voor ihaAr goede diensten door de meisjes bloemen aangeboden Door oudi-leerlingen en leden werden eenige christelijke liederen ten gehoora gebracht Met gemeenschappelijiken zang en ge bed werd deze zeer geslaagde avond besloten Gemeentelijlc Lyceum voor meisjes Toelatingsexamen Aangegeven 68 leerlingen zich terug getrokken 5 afgewezen 11 Toegelaten E H Baudet H Berg L Botzen M G A Böhmer B Crans N E Delia Mouton L Drielsma H EnMaar A J van Es L A H P Frijda N van Ginkel M G van Goor den Oos - j terlingh A A Groen H J van Hengel H A E Hofman H E Huydecoper H J Janzen L B de Jong S U C M Kem / pers W Kieffer A G Lodder C Mac Kenzie L J A Makkink A C Matthes A van der Meer E Mensink G A Meijer J C L van Nieuwenhuijsen M ' Pannevis A B Parree C Peeterman E van der Plank W C Pool C M Pronk van Hoogeveen C M Quarles van Ufford J G Rab M E van Ra venswaay I Renier A J Roosenstein W Ruygrok A M Schreuder E Smit M W Thiele M Tilstra E van Veen E Verloop M Verloop M Vermaas S M G van Wely C M Zeevaarder L J C van der Zweep M J Zwart Tentoonstelling B K Industrie - en Huishoudschool In het gebouw van de R K Industrie en Huishoudschool wordt dezer dagen eeni tentoonstelling gehouden van het werk der leerlingen Deze tentoonstel ling geeft een duidelijk overzicht van de prestaties der leerlingen in de ver schillende jaren De leerlingen van het eerste jaar be ginnen met het maken van eenvoudige ontwerpen voor handwerken zooveel mogelijk worden steeds gebruikte voor werpen gemaakt als boekenleggers ont werpen voor kalenders en lampekapjes op deze afdeeling zagen we keurig riche lieuwerk en raffiawerk In het 2e jaar van de dagschool be ginnen de leerlingen met costuumnaaieu en de tentoonstelling van de verschU - lende kleedingstukken bewijst wat er in ifeetwWtelljk iwten tijd « üM-dt ihereitt Op de afdeeling linnennaaien vinden we schortjes sloopjes enz van de jon gere meisjes en van de oudere o.m bij zonder aardige kimono's en pyama's De afdeeling van de leerlingen voor kinderverzorging is bijzoader aantrek kelijk oni later de kinderen bezig te houden leeren de meisjes allerlei aar dige dingen laaken een miniatuur strand met alles wat bij een strand hoort is er zelfs opgesteld De verzorging van baby leeren de jongedames met behulp van Kate Kruse poppen deze poppen hebben de eigenh sohajj dat ze bij het opnemen meege ven als echte pasgtibocenen Tenslotte zijn er nög afdeelingen die \^ kopIeiding linnjën en costuumnaaien voor waschbeb^ndeling een interessan te afdeeling voor opknapwerk waar men de vaardigheid der meisjes in het liimen poetsen plakken en vernissen kan bewonderen en tot slot een culi naire afdeeling waar de verleidelijkste producten van de edele kook en patis seriekunst zijn uitgestald Om drie uur werd de tentoonstelling geopend door Dr Hegge waarna de directrice de aanwezigen rondleidde We merkten onder de aanwezigen o.a op den secretaris van den Aartsbis schop den heer J van der Burg kape laan H T Wanders pastoor B Baten burg plebaan der R K kerk en kape laan H H B Mulder Loonlijsten De werkgevers aangesloten bij de Rijksverzekeringsbank worden er op merkzaam op gemaakt dat de loonlijs ten over ' t Ic half jaar 1929 voor de Onge vallenwet vóór 1 Augustus 1929 moeten worden ingeleverd ten postkantore l»ij den Raad van Arbeid te Utrecht of te Gouda aan het Bijkantoor van den Raad van Arbeid Oosthaven 20 terwijl dan tevens de verschuldigde premie moet worden voldaan Door tijdige voldoeninig aan die ver plichtingen worden den Raad van Ar beid kosten bespaard Te late inlevering der loonlijst kau proces-vei-baal tenge volge hebben Ontvangsten in de St Michaëlskapel B en W stellen zich voor in de St Michaëlskapel in den Domtoren te ont vangen a op Zaterdag 13 Juli 1929 des na middags te 45 - uur de deelnemers aande algemeene vergadering van den Al gemeenen Nederlandsohen Wielrijders^bond b op Donderdag 18 Juli 1929 des na middags te i uur de deelnemers aan dealhier te houden vergadering van denBond van Christelijke Oranjevereenigingen Leger des Heils • Korps Utrecht I Weistr S5 Hedenavond acht uur wordt weder ' n groote openluciitmeeting belegd door het bovenvermelde korps waar ver schillende makkers een korte toespraak zullen houden Donderdagavond acht uur zal een heiligingsmeeting gehouden worden in de Korpszaal Weistrasit 85 welke geleid zal worden door adjudant v Eehlen en luitenante Wijkhuizen Ieder is hartelijk welkom toegang vrij Te houden veiling Vrijdag 12 Juli zullen in het Notaris huis Achter St Pieter 18 worden ge veild door notaris Mr J G Brouwer Nij hoff bij toeslag een dubbel heerenhuis met kantoor Pieterstraat 5 In 5 percee len resp ingezet op f 1400O f 5500 f 5500 f 1500 en f IGOO een loods nabij de Bem Weerd inge zet op f 700 een ijzeren kraan staande op de ka de van de Bem Weerd ingezet op f 90 de rechten van de verkoopera op een strook grond gelegen tusschen de Tulp straat en de Pallaessfraat gi-oct 91 c.A ingezet op i 100 door notaris A Ph Ridder de rente niersbebuizing genaamd „ Repos Ail-leurs " te Maartensdijk Groenekansche weg D 38 groot 25 A EO c.A door notaris L G James te Maarssen vier huizen te Zuilen Amsterdamsche straatweg 1063 1061 1059 en 1057 Volkszangdag Utrechische Schoolkindeien Vandaag werden op het Bollenhot sche plein op het plein aan het einde van de Nieuwe Daalistraat in de Waterstraat en op het Nicolaaskerkhot de uitvoeringen van den Volkszang dag gehouden waaraan kinderen van scholen van allerlei richtingen deel namen Door de steeds groeiende be langstelling van de dames en heeren die het personeel der scholen ' vormen was het aantal deelnemers thans ge stegen tot over de 5000 terwijl het vroeger nooit boven de 3&00 deelnemers kwam Zooals te begrijpen ' was bestond er uit alle lagen van de bevolking groote belangstelling voor deze zanguitvoe ringen De groenteboer die da uitvoering passeerde hield zijn paard in om even naar toet aardige kinder gezang te luisteren terwijl honderden andere belangstellenden meest buurt bewoners een aandachtig gehoor vorm den Het programma bevatte verschillen de aardige liedjes o.m van H C van Oort H te Wechel Ramshorst en van Th V d Bijl Het programma ving aan met het Wilhelmus terwijl tenslotte het Utrechtsche Stedelied van Cath van Remies gezongen werd Dank zij de voortreffelijke leiding Van de dirigenten die op hun verhoog de staanpiai tsen us kleine zangers en zangsters leidden verliep alles zeer vlot Het W88 - een welgeslaagde zaögen de meeet billijke tarieven aan het adrea yeiracltMüier 2e huis vanaf de Jaco - biimestraat t.o Jacobibrug \ CATHAHIJNE SINGEL 17 I^UV/EREGHT 100 voorheen A v d LEUN r AFFICHE'S modern uitgevoerd BILLIJKE STEENDEUIKERU v.h J V d GEEST Lange Lauweistr 10—12 ïel 13778 ' t Vertrouwdste adres voor DRUPPELS PILLEN enz t,;)t bevordering der Bioeds omEoop is bij iUIEVR AUeiERT Deskundige DIRKSIVliTSTRAAf 26 Gesloten bovenhuis te Rotterdam Succes verzakerd - Falen nooit Sralis spreekuren dag van 10-10 Vraagt spoedig graiis priis - couranten en verdere inlich tingen op dit gebied ^ DASVIES 4 PILLEN en DRUPPELS ter regeling der Bloedsomloop Prijscüui'ant en inl gratis viAisoFj sinnorais Lseuwsrikstraat II - Utrecht JlSf ^ Gesloten huis "^ I Spreekuren tot ' e avonds 10 uur Cfl CJl f » to'jkól o Cl fo en O o CJl ^ ROOS SCHMITZ Gevraagd een flinken niet boven de 22 jaar Asiinirajelden ' s avonds tus sohein 7 en 8 uiur N \' BOSCH HONIG & Co Korte Jansstraat 1 Het is goedkooper een ledikant nt@t matras Telef 12130 Utrecht BEKLEEOE nu 4,95 Geheel overiokken mat anketbakket rViooie iandtiulssiof en op prima koperen Veeren Gevraa bekwame nu slechts 9.75 en 12.50 en voor de bediening Aan melden ' s ' avonds tus schen 7 en 8 uur esae NÜTEBOOM QudkerkhofS ¦&¦¦¦¦¦«¦¦ - I ianoeisoruiiie 9S £^' iurlis Rekeningen Nota's Kwitaa tiën Briefpapier Enveicppen Sier - en Reolamekaarleu enz Vredenburg 31 JieiMII-iiiiTE mmmkk ] ui m Tel 10609 ^© orrsboter 1 % llif te ver?aiii@n iiarktpriishedea f tOi GEVRAAGD iHiliSlii OH OORSTRAAT I ^ Böl SOMC BH ZSCr HET ADRES VOOR BESTE 8TADHUISBRUG ^^ l »!^ «^ Ö ®'" ^^ 1 ® rsppels en Pillen ter regeling der bloeds omloop aanbevolen door H.H Doctoren Succes verzekert Falen nooli Deskundige inlichtingen en prijscourant gratis ook per brief Braukbandan - Buikgordels Elastieke kousen Qummiartllielen foorstraat 106 ütreeht ¦ s Avonds tot 8 u f LÜYEüDyK geopend — i Leidscheweg 20 P.H.v.WEES&Zn Steenweg 54 TELEFOON 12588 EEX NU Prima vet EALFSVLEESCH Coteletten l>appen 0.90 p.p Fricandeau Nierstuk CREDIETEN tol 1 ' 5 ".— Ge'Sn kosten voor uit voor pe.rs met vaste üe trökMng 0e eerste 4 avon den deir wfiiek vaa 7-H9,»iur Marjjisaaan a22W%iA!r -->.^ lki =• Borst 1.00 p.p Runderbi.-'fstukken 1.00 p.p Magere Vnrkenstilet Haas 0.00 p.p Telefonische bestellingen Adverteert Ld blad ' n woiden direct nitgevoeid 
nl©1 £ ©© MwiF(g©sft ¦ ¥ aïffi - é iir©iriiadln m © iffi QJjas©if § ne é mm mwmwé ° Eklhairdl Taiiiilb©]r m © mê land °- GMifiiltllii©ir ^© IbiuiHis^d Koning Aman Oellah vorst van Afghanistan op Franschen bodem 25 JANUARI 1928 ¦' 7 JUUV1929 Koning'Aman Oellah's intoèht in Parijs ' - ' '-¦ " ' ' Aman Oellah Heer van Afghanistan komt beroofd en berooid te - Marseille aan DE MAN DIE 150 UKEN — aan een stuk danste in het Lunapark te Berlijn 
ÜT RECHTSCH NIEUWSBLA D No 59 Woensdag 10 Juli 1929 - DEUDE BLAD EECLAME'S è f 3.60 PER KECEL Kwaliteit voor alles Kvyaliteit voor alles g I U ^ uil ervan genieten in - | = ^ j dèen U vruchten inmaakt I ^ El mei Brandewijn uit de | g 1 1 Fimt - STADSKELDER I j OÜOEGRAGHT 226 Hamburgarbrug 1 = 1 | TELEFOON 10359 Ijl Kwaliteit voor a'le.s Kwaliteit voor alles ' üfdiddenstands-BedrijfsVëre^nigiing Het hoofdbestuur der Middenstands Bedrljfsvereeniging is samengesteld als volgt leden-werkgevers de neeren W G Scheeres Den ilaag J Kaajan Groningen G ¦ van ' llarmelen Den ilaag A v d Voort Zwartsluis i Swarts Groningen leden-werkriemers de hoeren K Krüythof '' Utrecht J Nauta Amsterdam F.-Elkerboüt ' Lei - den;.L ' Vermeuieh ' s-Gravehhage H J Terwey Utrecht In de directie ' zijn benoemd de heeroii L Attema HiIve^ sum en J de Jong Gron'ingeri resp org directeur en adm directeur De Middenstands-iBedrijfsvereeniging is gevestigd te ' Hilversum Maürits - Iaan 36 De nieuwe Ziektewet ' Het Verbond yan Nederlandsche Werkgevers meldt Tal van verzoeken om inlichtingen bereiKen ons najir aanleiding van on derstaanid bericht ¦ dat dezer dagen werd gepubliceerd „ Bij ' Kon Besluit van den 29sten Juni is bepaald dat lo de Ziektewet met uitzondering van de artikelen 21 - iS 7'S 79 en ïili in ^\¦ arking treedt op 1 Augustus ïl'id 2o de artikelen 21 7S en 79 der Ziek tewet in werking treden op 1 Maitrt 1030 " Dit berichtje kan inderdaad tot mis verstand aanleiding geven omdat daarin wordt gebezigd de nieuwa nummering der Zioktövvet zooals deze sedert kort nl bij Besluit van 29 Juni j.l Stbl 374 is afgekondigd ¦ In de oude algemeen bekende en gebruikta nummering der wet zou dit berichtje als volgt moeten luiden „ Bij Kon Besluit van den 20steu Juni is bepaald dat lo de Ziektewet met uitzondering van de artikelen ' 17 42a 77 18 en 107a in werking treedi op 1 Augustus 1939 2o de artikelen ' 17 77 en 78 der Ziek tewet in werking fredeii op 1 Maart 1930 " ¦ ¦ I Deze laatste nummering is ook aan gehouden in de brochure van het " Ver bun'd van Nederlandsche Werkgevers waarin op de nieuwe 2ieklewet com mentaar wordt gelever'Si - Het berichtje beteelcSnt dat de nieuwe wet eerst practiscli zal gaan werken op 1 Maart 1930 ' Eerst dan worden de arbeiders verzekerlmgs plichtig Voordien nl van 1 Augustus a.s af treden echter reeds een aantal artike len in werking om de uitvoerings or-ganen gelegenlieid te geven zich over eenkomstig de nieuwe wet te iormea ren on zich op de uitvoering voor te be reiden Dioch ook op 1 Maart 1930 zullen nog niet alle artikelen der nieuwe wet van kracht worden De artikelen iSa en 107a oude nummering zulten nl nog later in - sverking treiden Dit komt omdat in deze artikelen het bestaan vait een z.g Ziekenfondswet wordt ver ondersteld Dezeï » Ziekenf(pd.sw6t is evenwel nog niet tot stand - géliomen Een desbetreffend ontwerp ligt mo menteel nog bij de Tweede Kalrier ter DERDE BLAD GEMEMGD_NIEUWS __ Hethetlioofdtegeneeneein p a a 1 Op het emplacement van het sta tion Kerkrade Kolduc is de rangeerder M tijdens hetrangeeren toen hij de de treeplank van een waggon stond met het hoofd in botsing gekomen met een seinpaal M bekwam een diepe wond in het achterhoofd en klaagde over pijnen in den rug Hij werd naar zijn woning overgebracht M a r li t d 1 e V e g g e Op de mai-kt ta Brunssum werd op heeterdaad be trapt de veertien-jarige J uit Merkel beek toen ze een paar kousen etal Bij fouilleering bleek dat het meisje nog ¦ verschillende ' gestolen dames - en kin derondergoederen onder haar kleeren ¦ verborgen had Alles werd in beslag ge nomen en de dievegge geverbaliseerd Brand Gisterochtend is brand ont staan in peïceel 181 aan den Hoogen Woerd te Leiden In dit perceel bevindt zich op den beganen grond ean pakhuis van de firma ' ' Wouterlood terwijl de bo venwoning die bestaat uit twee verdie pingen en een zolder betrokken was door do weduwe E Christiaansen — de l'Ecluse haar dochter en twee zoons ^ Even nadat de beide zoons de woning verlieten is de brand op de aan de ach terzijde der tweede verdieping gelegen slaapkamer uitgebroken De politie brandspuit en even daarna de grooto motorspuit van de brandweer was spoe dig ter plaatse waarna het vuur met vijf stralen werd aangetast De zolderverdieping en de tweede ver dieping brandden gdheel uit terwijl de woonkamers op - de eerste verdieping ernstige wó.terschade kregen De schade wordt op ongeveer f6000 geschat welke door verzekering wordt gedekt De oorzaak van den brand is niet be kend Oplichting Een paar weken gele den is een juffrouw die zich de wedu we De G noemde met een vriendin ge komen in een magazijn aan de Kruis straat te Rotterdam om een vloerkleed op crediet te koopen Omdat men de weduwe noch de vriendin kende wei gerde men het kleed af te geven Enkele dagen later is de weduwe teruggeko men in gezelschap van een man dien zij als haar echtgenoot voorstelde Het echtpaar zei te komen namens een be kenden behanger en toen had men er geen bezwaar meer tegen het kleed ter waarde van f 36 at te geven Maar spoe dig daarna bleek dat de behanger van niets wist en toen men nog eens over da zaak nadacht herinnerde men zich dat de juffrouw zich bij het eerste be 2oek weduwe had genoemd Men stelde de politie met het gebeurde in kennis en deze slaagde er in echtpaar en kleed op te sporen In verband met deze zaak zijn thans de 44-jarige juffrouw B A V D en haar man J H aangehouden en opgesloten Het kleed is in beslag geno men Gesnapt Zondagnacht heeft de po Jitie te IJmuiden een inbreker betrapt Na de inbraak bij de Proviand centra le en in hot kantoor van het Fonds voor sociale voorzieningen aan de Visschers haven waren twee verdachten aange houden van wie een later weer was vrij gelaten De gangen van dezen persoon J K genaamd werden door d « politie echter steeds nagegaan Zoo werd K Zondagnacht gevolgd toen hij zeer waarschijnlijk wou inbreken bij de Am sterdamsche Vleeschhouwerij aan de Neptunusstraat Hij klom over een poort en schuttingen maar werd door de politie gevolgd die hem inrekende Inbrekerswerktuigen werden in zijn be zit gevonden Hijwieldief aangehouden De politie in Den Haag heeft den 33 ja-rigen C G A aangehouden die bekend heeft in de laatste drie wekjn 5 fietsen te hebben gestolen Een zonderling heerschap In een van de kamers van de wethou ders te Rotterdam ontdekte gistermiddag een ambtenaar ten stadhuize een ver dacht uitzienden man die zoodra hij zich betrapt voelde het stadhuis uit vluchtte en schuilplaats zocht in de voor den uitgang juist gereedstaanden auto van den burgemeester Lang bleef hij niet in.den wagen en onmiddellijk nadat hij er uitkwam werd hij op de binnenplaas op aanwijzing van den amb tenaar door een agent van politie gear resteerd Op het politiebureau verklaar de hij in de wethouderskamer © en aote tasch te hebben willen stelen ' Voorts gaf hij bij zijn verhoor ta kennen dat verschillende van de verdachte branden van den laaasten tijd door hem zouden zijn gesticht Geen van de getuigen die verklaard hebben den brandstichter te hebben gezien herkenden in dezen ver dachte den man met den strooien hoed waarover voortdurend gesproken is en wordt De politie hecht weinig geloof aan de beweringen van den arrestant Oneerlijke brievenbestel 1 e r Te Gorinchem werden sinds gerul men tijd brieven vermist Bij de direc tie der posterijen kwamen daarover ver scheidene klachten in die de politie van een en ander in kennis stelde Aanvan kelijk bracht het onderzoek niets aan het licht totdat het deze week aan da recherche is gelukt den dader op hee terdaad te betrappen Hij bleek een jonggehu'wde besteller te zijn De raan begaf zich met brieven naar de W.C van het postkantoor en opende daar de brie ven als er geldswaarden inzaten eigen de hij zich die toe De brieven wierp hii in de W.C De besteller heeft reeds bekend Hij deelde mede dat hij sedert anderhalf jaar deze praktijken reeds uitvoerde Siamsche muziek Men scihrij'ft aan de N R Cour In de nieoiwis'te afl&verinig vaa „ Ne derl Indië oud en jiileuw " 14de jaar gang aflev 3 vinden w * een opstel,over „ Een overwalsche bloedverwant van den Javaansobe'n giameJan " door den Siamsctoen prins Baimrong Bajia nuibhab Eenigie jaren geleden heeft mr J Kunst te Bandoeng den Franschen t&ksjt van dit arti-kel ontvangen door tussohenlcomst van deai Nederland sohen te Bangkoik den heer Huber Mr Kunst heeft he^t varfcaaJd en van eenigie aanteekiendngien vooralen ook kreeg hij de beachikiklng over foto's vam instru menten in bet iiazit van deji koning den tlians ovarl&den Rama VI De bo venge-noemd'S aanteeikemngen zijn voor narhelijk verwijzingen naar EUis Stumpf ' Von Hornbostel en Sacdis Voltgens Kunst is de Siamsohe mu ziek nauw v«rwiant - aan de Xavaanscth Bfliisohe De instruimental © mnaiek van Simn toeruist op ' n toonsohaal die even als de Javaanscihe toongieslachten haar oorsprong vindt in den oud-Ohinc'e sciieia bteasikAvintencirkel wajarvan zij ¦ eien zeventomiigien boog omspant De moderne Siamsohie sohaal is due als het ware een zevtmtonige tegienhanger van de vijftonige slendro-scihaal Ds snaar - blaas - en slag-instrumen ten van Siaim zijn grootende&ls afkom - stig uit bet oude Siam Datzelfde kan • men aaggen beweent pa-ins Damrong die GhJiia « tiaiten laat van ds Cam bodjasohe Binmiasche javaansche en MoleisOhe speieJtu.igen „ en hef is ten gievolge daarvan dat de insitruinieniten uit al de genoemde landen op eJikaar gelijiken " Hieipbij heieiSt mr Kunst geen aante^eikening gwvoagd miiesohi'en is hij het duis ermede eens Ds sam^enstelling van de onderschei dene orkesten en hnn gebruak bij „ be paalde " feiesten is eveneens van Indi scihein oorsprong De traditie werd door de H'lndoe's naar Indo-China meeg e-bra/Cht ten tijde van de Khim'efr over-heersching in 1420 he'bben de Siam iners voor de tw^edo maal Angkor ge plunderd daarna hebben zij de stad verwoest De Siameohe iostramcnlen voorzoo ver zij van IndiiScben oorsprong zijn worden samiengevoegd tot a de groep dentri tanti i dat zijn de snaarinstru mentem en b de groep turya dat zijn de blaas en slag-instruanenten De epeeltuigeai van de eerste groep beihoo ren in het Mahori-orkest van de t'wee ie in het Piphat-ork&st Bedde ork&sten zijn afgebedeld in ' t geheel bi'^iijgt het opstel ruim 30 afbeeldingen Van de eerste groep heiibetti de instruntent^n „• een zaohten toon " van de fweed * „ een luiden toon " Na de stiohting van Bangkok zijn er instrumenten uit het Pipihat-orkest ver kleind „ omdat ie door vroawen ge hanteerd moesten kunnen worden Klaarblijikielijik heeft dat vrouwenorkest zicih van den aanvang af in groote ee liefdheid mogen verheugen " zegt prins Damrang In een naschrift wijst mr Kunst op de groote overeenkomst van de Siam Eohe instraroenrten en die van het oude en huidige Ja\''a en Bali hij do-et dit door middel van een tabel liet opstel doorspeikt met SiamT sohe woorden is Uiitsluiitend bestemd voor miusiicologen zij die niet tot dat kleine gilde bahooren zullen met ge noegen de afbeeldingen bekijten Over de Siamsche muaiek hooren ' vve mis schien later eens iets want behalve haar vermeende veirwantsohap met de Javaansch-Ealiscihe vertelt het opstel maar weinig erover De geur onzei bloemen De stroom van nieuwe aanwinsten op het gebied van tuinplanten gaat steeds maar onafgebroken voort en in de mees te gevallen blij'ken het ook verbeterin gen te zijn wat betreft vooral kleur en vorm Maar — zoo vraagt H V.(een'dorp in het orgaan der Kon Ned Mij v Tuin bouw en Plantkunde — heeft men wel voldoende aandacht gewijd aan verfij ning ' van dan geur Sehr wijst dan bijv op de reseda die toch in hoofdzaak om haar geur ge kweekt wordt Reeds lang bestaan hier van variëteiten met veel sterkere tinten dan vroeger maar zijn deze niet voor een deel verkregen ten koste van den geur Hetzelfde geldt voor de rozen Schr vraagt dan of de geur niet meer in tel is Hij meent dat vele liefhebbers niet gaarne den heerlijken bloemengeur zouden willen misisen Als aan den geurfactor niet meer aan dacht wordt geschonken zullen onder de komende rozenaanwinsten steeds min der welriekende soorten worden aange troï{en Er dat zou jammer aijn want niet in het minst om haar geur is de roos de koningin der bloemen Doch schr wil niet alleen de kweekers van nalatigheid betichten want het winnen van nieuwe hybriden is bij uit stek een terrein waarop de practijk den steun behoeft van de wetenschap Maar kan de kweeker bij zijn pogen tot h-et winnen van welriekende hybriden op werkelijke hulp der wetenschap reke nen o^m hem den koristen en meest d-oeftreffenden-weg te wijzen Voor zoo ver V weet zijn de erfelijkheidsw.etten van welriekendheid bij planten nog door niemand onderzocht en ihij voegt er aaii toe dat het voor den hybridisateur zaer belangrijk is te weten of de geur eon domineerend of een recessief kenmeik is Voorts is het meer of minder Sterk geuren van diverse rozen nog afhanike -^ lijk van bodem - en andere uitwendige factoren waai omtrent evenwel nog evenmin iets vaststaat Tenslotte uit schr de hoop dat het de roos niet zoo zal vergaan als het musikusplantje dat thans allen geur heeft ingeboet Osdei t!e schaduw van de Noordpool In „ Urania " spreekt de bekende Nooi^lpoolreiziger Christian Leden over zijn avonturen op zijn verschillende reizen in de Nooixlpoolstreken Het hoofddoel van deze tochten die finan cieel voor een deel werden gesteund door den koning van Noorwegen cu door de Universiteit van Christiania was de primitieve beschaving der nog weinig bekende Eskimo's in de binnen landen en de zeden en gebruiken van de West en Zuid-Groenlandsche stam men te bestudeeren Leden door Knud Ra.smussen Einvid Astrup en andere landgenooten aange spoord tot het onderzoek dar Nooi-dpool streken doorzocht voor alles de wes telijk van de Hudsonbaai gelegen dis tricten Toch strekten zijn reizen zich evenwel uit tot Labrador en het overi ge ook Groenland De bewoners van Noord-Groenland de Canadeesche Eskimo's zijn Indidan sche typen terwijl de Oostelijke en de Westelijke Groenlanders uiterlijk ken teekènen van het Mongoolsche ras ver toonen De meest primitieve volkeren zijn de in de onmiddellijke nabijheid van de Pool Kaap York enz levende Groen landers die in tegenstelling met de zuidelijke naburen nog niet zijn beïn vloed door de Europeesche beschaving De Nooi'delijke Groenlander leeft ook den geheelen winter in sneeuwhuizen waarin hij ondanks groote koude ook des nachts ongekleed op zijn bed van nendiervellen slaapt De kleeren vrie zen intusschen op den bodem van de hut vast en zijn in den - ochtend voor men ze aantrekt droog en v/orden dan weer zacht geklopt Zonder waschgele genheid leven deze primitieve Eskimo's die in den zomer vele luchtbadcn ne men en daarom nog tamelijk zindelijk zijn Hun kleeren van bont zijn zoo gesne den dat ze lucht kunnen doorlaten In West-Groenland hebben de zendelingen de vrouwen van de Eskimo's die in het Noorden lichaamsdeelen onbedekt laten uit zodelijkheidsmotieven geslo ten kleeren aangeraden waaronder deze natuurmenschen die gewoon zijn onderkleeron maanden lang te dragen hebben te lijden Met twaalf jaar trou wen over het algemeen de meisjes De mannen trouwen meest op hun zeven tiende jaar Deze vroege huwelijken zijn het gevolg van'praktische ovei wegin-gen - want daar '«¦ aar men onder moei lijke natuurveriioüdingen leeft komt het er op aan zooveel mogelijk men schen te hebben in staat strijd te voe ren tegen de elementen en tegen de wilde dieren Men kent daar daarom het ruilen van vrouwen en het huwelijk met ook meer dan één vrouw Do Eskimo die de aan bidding van een hooger wezen niet kent beschouwt de natuur als bezield De natuur is de moeder-van ' alles ' in wier schoot hij eens « al".tea?«gkeeren De zondaar komt in koude streken.,Ste len en eenvoudig liegen w'oixJén hier waar in de gevaarlijke eenzaamheid de mensoh op den andere moet kunnen vertrouwen als groote zonden ' be schouwd welke vaak met den dood worden gestraft De Eskimo beschouwt zi-oh als „ het eenige menschclijke wezen van de wereld " want de blanken en do zwarten stam.mcn af volgens een oude Groenlandsche sage van een hatelijke Eskimo-vrouw en een kwaadaardigen hond — daai-om zijn de blanken ook zoo twistziek en kwaadaardig onder el kaar Ondanks dat alles zijn deze pri mitieve mcnschon tegenover de blanken zeer gastvrij en hulpvaardig In bijna al hun gebruiken in hun rijke sagen en legendcn schat vindon wij een sterk zedelijk moraal Het Leidsche Stadhuis De afgebrande toren en de triangulatie van Snellius De Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing heeft een schrijven ge zonden aan het Gemeentebestuur var Leiden waaraan het volgende is ont leend Bij den brand van het Leidsche Stad huis is ook de toren verloren gegaan Deze toren was niet alleen gelijk hei geheele stadh-uis een monument var groote historische en architectonische beteekenis doch ook de plaats daarvan is een historische merkwaardigheid van den eersten rang daar de toren toch het '' aaiivangspunt vormde der beroemde triangulatie van Willebrord Snellius van 1617 welke bij heeft uitgevoerd ter bepaling van den straal der toenmaals voor bolvormig gehouden aarde De triangulatie was de eerste ooit ergens ter wereld uitgevoerd Deze ' plaats kan door een zichtbaar teeken blijvend vvorden aangewezen on afhankelijk van den stijl van'het nieuvye gebouw wanneer het hart van den nieu wen stadh uistoren zoo goed m-ogelij-k sa menvalt met die van den ouden Nu de grondslag van den laatsteu nog aanwe zig is is dit ' gemakkelijk te verwezen - lijken ' Het is daarbij van belang dat de spits van ' den toren ' een vorm verkrijgt die haar geschikt maakt als hoekpunt irx een-driehoeksmeting te worden opge nomen dus ' dat daarop voorkomt de stang van een windvaan of iets derge lijks Daar de door een brand vernielde to ren ' als hoekpunt was genomen is het net der Rijksdriehoeksmeting door in ' 1897 en 1010 uitgevoerde metingen zai er dan gelegenheid bestaan door hbek metiiigeu cie plaats van het nieuwe punt ten opzichte van het oude met een onzekerheid van slechts enkele milli meters te bepalen De Rijkscommissie spreekt de ver wachting uit dat bij de plannen tot her bouw van het stadhuis wel met een en ander rekening zal worden gehouden — if — Ds Ie Antwerpen Bestolen David Tenieis Het schilderij van David Teniers „ DeZanger " waarvan de verdwijning Zon dagavond bij het sluiten van de zalendoor de bewakers van het Kon ^ Mu seum van Schoone Kunsten te Antwer pen is geconstateerd is een klein hou ten paneel van 15 bij 20 centimeter een in het bruin gekleeden boer voorstel - lend die een papier in de hand.naareen guitaarspeler aan een tafel op helvoorplan gezeten staat te luisteren.Boven in den hoek links ontwaart mendehandtéekening van D Teniers Hetis in 1-879 bij een te Antwerpen gehou den veilingi aangekocht en liwam inoden catalogus van het museum voor on der nummer 7'-J8 ' Van den ' dief ' — Zondag was er zeer druk bezoek — heeft men geen enkel spoor — &— Vijf schilderijen in beslag genomen Óp aan*JizJiï3 van de Berlijnschs cri - ffijneele jjoiiiie zijn bij den Dusseldörf " scheii-kuösthanclelaar Wacker vijf schil derijenin beslag genomen Deze ' Wacker is een broer van den Berlijnschen kunst handelaar Otto Wacker die aan het ein de van het vorige jaar in het middel punt der belangstelling stond inzake de vervalschte Van Gogh's Sven Hedin De expeditie keert terug Blijkens een telegram uit Peking zou Sven Iledin hebben besloten zijn expe ditie in Chineesoh Turkestan te onder breken De leden van deze e.Kpeditie worden reeds dezer dagente Peking te rug verwacht Wat de aanleiding totdii besluit van Sven Hedin is gev\-eest is op het oogenblik nog niet bekend In de Europeesche kolonie te Peking verluidt echter dat de Chineesche regeering de expeditie zoo ernstige moeilijkheden in den weg heeft gelegd dat haar voort zetting vrijwel onmogelijk is geworden CHARME Een interview met Noaima Sheacer door Gartr Grunwaldt „ Oliaa-m.6 — heeft niét noodaakelij toerwiiize ooik maar i.ets te miatoen met uiterliiike schoonheid Zij ia een schoon h.edd van den geest of van de zi^ed en kan giaheel op zioh zelf sitaao Charm © fea.n bijv bestaan uit goed heid en belangstel ling voor anderen Maar zij b e h o e f t toch weer niet in alle gevallen daaruit te zijn sa.TOeinge ste-ld Want niet ieder die deze deuig den beoefent bezit daarom charme Im m.ers deze e.iigieinsohappen kunnen ooik op ' kmnstmiatige wijae aangekweieikt zijin Chainme is öcüiter iets waao-mede men geibo.ren wordt en wanneer voor dit aan trekkelijke in den mensch aiicit een na tuurlijika aanleg ajaawezig is za.l m.en haai ' noodt ¦ ve.rovea'en Bezit me^n dien aanleg ecihter wel diaax Icaai de charme ontwiJtkeid worden Bij iemam.d die oharme bezit zaen ' we gaarne fysieike gebredten over het hoofd oharme kan e'en onaangienaam uiteilijik - vmk in een aantrekkülijk doen voran d eiren Natuuriydi draagt een correct optre den in geselschap veel tot charme bij miaar toch beho'eft men niet bepaald een voorbeeld van hoffelijikheid te we zen en u'ilgezochtp manieren te bezatten om toQh als oharmant door te gaan Er kan oharme Idgigen in de wijae waarop m.en zioh kleedt men kan oharme be zitten in de n'ianiGr v.an lachen cha.rme in de conversatie eai wlfs cliai-mo in de wijïo - W'aarop men zijn leven leeft Maar ' üs geloof ndet dat er ieman,d be staat die alle vonmen van ctoanmie be >- ait evemmiin als iJc geloof dat er onien sóhen zijn die in geen enjkel opzicht iets cbarmanfis hebben Cdiarme hangt samien met de persoon lilkiheid Voor mdj is cdiarm.ede we er-spieigeling van een schoone jiel de stralende gloed vam de vlam die in ons brandt Wa.nneer dit reine vuur eichteir ndet in ons is zal al het pogen tO'Oh ciharmiant te zijn helaas vruchteloos zijn Hier in Am.eiriikia hooren wij zoo vaak dat me.n diet " moet beaitten om aan trekkelijdc te weizea „ Ifot " is het ontast bare aelfs ondefini.eerbare dat als men iheit heisit iemand een groote aan tretekingsik.paoht voor bet ande're ge slacht verleent En zoo is het ook met de oharme Alleien geloof ids dat chianme van m.fer belang is dan ' beit " en even inoejlüik te oiit.wikkelem En waartoe zou ihet " goed zijn wann.eeir de char me on'tbreekl " THE THHBE PASSIONS • Rex Ingram de bekende regisseur en scenarist Aan tal - v'an groote ülmwer kcn als Scaramt^uriie De Tuin van Al lah en De Vier Ruiters uit de Openba ring heeft in bet Zuiden van Frank rijk een nieuw filmwerk vervaardigd nl in Nice The Three Passions Ds verfilming beeft heel wat belang stelling getrokken in de filmwereld want men wist,dat Ingram mat The Three Passions iets heel aparts en ultra mo-(¦;rns ging Ir.-enscn Goor.'e " raa;-d LSiji.w elJ fero^tB iinssi3c:.a i.'..'it,aM;.ui-3 en romanschrijver was de eerste die zijn naam schreef in het bezoekers-boek van da ïngrajn-TJUa in Sainte Augus - tine even buiten de stad Nice Daarna verscheen de schrijver Cosmo Hamil ton op wiens boek van galijknamigen titel het filmwerk is gebaseerd Joseplt M S.chen.ck één der grootsten in de Amerikaansclie filmindustrie en presi dent van de United Artists Corpora tion die Ingram's werk over de geheèle wereld zal distribueeren was gast van dan rigisseur Adolpe Menjou en zijn vrouw toen nog zijn verloofde „ wipten " gedurende hun l'arijsche reis „ even " bij Ingi am binnen Tijdens een kort ver blijf in het „ Europeesche Hollywood " zooals men Nice herdoopt heeft sinds er druk door verschillende maatschap pijen gefilmd wordt bezocht l'rins Pier re van Montenegro een broer van don Italiaansclie Koningin met zijn ochlge nooto Prinses Violet verscheidene ma len de studio's Mary Pickford en Dou glas Fairbanks brachten er tijdens hun Europeesche „ trip '' ook een bezoeli evenals da regisseur Vidor King en Eleanor Boardman die binnenkort de hoofdrol zal vertolken in de groote fiUn She Goos to War naar bet beleen de boek van Buport Hughes Ook Ra mon Novarro trok naar Nice om het werk van zijn „ ontdekker " van dichtbij gade te slaan In Nice is alleen he"t studio-werk van de film gefotografeerd De openlucht scènes — indien wij ze zoo noemen mo gen — werden in I^nge'and opgenomen Zoo speelt de film bijv in de werkelij - ke Oxford Universiteit op de terreinen van de machtige Armstrong-Works na bij New ' Castle-on-Tyne en in bet Lon den§che'VV§stehd - Sommige scènes zijn ultra modem aangekleed zelfs futuria tiscU bijv ' een restaurant waar zich eenige - tooneelen afspelen en het bou clcir vnn Lady r-lla-.noii ' orn dor p?r c.-.;:n ül ' el v - ' In de rolverdecliug komen als booid personen allereerst Alice Terry en Ivan Petrovltch Alice Terry b«öt eigenlijk Alice Taafe en werd in Vincennos ia den Amerikaanschen staat Indiana ge boren Haar eerste stappjn op liet pad dor filmkunst legde zij af als figurante en Ingram was degene die haar voor bet eerst een hoofdrol te spelen gaf en wel in „ Hearts Are Trumps " Nadien versclieen zij nog in verschillende wer ken n jaoHte tal.van veroveringen op ' liet witte dook maar haar grootste was tccli toen zij in het werkelijke leviMi trouwde met haar regisseur Jïe.x Ingram Dit gebeurde tijdens de verfil ming van „ The Prinsoner oi Zenna " Ivan Petrovitch was öor.'spronkelijk voornemens architect to worden De oor log echter stuurde zijn plannen in d « war en Serviër zijnde nam hij als offi cier dienst in bet Servieche leger Na do beëindiging van den oorlog kwam hij op het tooneel zong on speelde in revue's tot Ingram liem verzocht de hoofdrol te vertolken in „ Den Tuin van Allah " In ' t filmwerk toonde Petrovitch dat hij een acteur eerste klasse -^ vas en toen Ingram hem voor da „ The Three Pas •¦ ions " opnieuw ultnoodigda w'ist hij 1 3n uitstekende keuze te hebban gOT daan De overige spelers pn speelsters In het filmwerk zijn alle internationale grootheden op tooneel - en filmgebied Rhayle Gardner bv zal in „ The Three Passions " verschijnen verder o.a Clai re Eames Leslies Faber Gorald Fiel ding en Andrew Englsman t)c film v elke onder leiding van In gram door de St Geoj-ge's Productions Ltd voor de United Artists is vervaar digd zal een gesynchroniseerde geluids film wortjen waarvan de muziek gacom ' poneerd is door den vermaarden Ame rikaanschen diririent en componist di ' Ilugo Riesenfield >" rc'U'l - n ' D - ry\r -,'-' f ' ' - TOEVAI.....I - Toen de Metro-Goidwyn-AJeyier Bawy Care y die in Diudtscihliajnd bekend staat a.la een voortreff.elijlk Wdid-W.eet-vertol ker u'UJioos voor biet vervullen van de titelrol in „ Trader Hor ^" deie.d zij dat ihoofdzalvieiiilk in verband met de gelij kenis die blij vertoonde met toet portret van den enden avonturier in sijn zwerf jaren To-en mea deze a.angelegeniheiid met den ou.dea Afrikaander besijiipak zeide bij „ Ik was in die jaren ee.n be hoorlijk uiit de kluiten igÉwaisöen tonaap I'k woog toen 168 Emigeliscihe ponden " En toen m.cm de DE OPVOLGSR VAN „ CLUMSY " Toen zij boorde van ' bet verdriet dat ' SÜA Astih'eir leed over heit verlies van ' zijiri grooten berdorshond „ Clumsy " izond een van zijn vc'ree'i-isters bem een jongen ' Eistiino ihon.d Hij noemde hem S:tomiinielinig '" oandat het diier liever ihottd'eiiïbrood eiet daia ecibitie geïnaïwr itéeiride ZJwieedscihe ansjo'vis Tmisscihen twea Ihiaaikjes Astiheir Sipeeit op diit oogeniblaik in een nieuwe Metrö Göldwyn-Mayer film die dèn naam zal dragen va.ri „ Th.c - Single Standard " Zijn te®einsipe.els.t£ir is Greta GaiTibo ' OLÏMPIA Oly-iOipia yan Molné.r wordt pioroen te?l in Am.eritoa verfilmd Jobn Gilbert veryoilt de hodiJclTpl yain het sceo'a.rio dat gstrok'kmn'is uit bé-t bekende tdo r.cc ' '.;' \--' i ' Ivr ' lo".3-;.n '.' l->-tine.o.ns Êpeel.t Gilbert de hoofdrol in een film wiaarvoor het scenairio werd vervaajr digd naaic Toletfpdl'e JS «* levetode IJjk " Anideire bela.ngrijike rollen worden ver vuld door Conirad NaigeJ • en ' E4.6anorBoardman SHE GOES TO WAH *> Da regisseur Hehry King de -„ ont dekker " van Ronald Colman ' Douglas McLean en andere acteurs en actrices heeft Jotin Holland een onbekenden speler uitgekozen om met Eleanor Boardmian de hoofdrollen té vertolken in een'nieuwe geluidsfilm der United Artiste „ She Goes to War - een ' verfil ming van het bekende boek van Rupert Hughes Zoo volgt Holland de voet stappen van Walter Byron den jongen Engelschman dia door Samuel Gold wyn naar Amerika werd gebracht om ta spelen naast " Vilma Banky in „ The Awakening " en van Leroy Mason „ ont dekt " door Edwin Carewe in een Hol lywoodsch restaurant die samen met Dolores del Rio speelt in „ Revenge " Twee jaar geleden koos Gloria Swan son John Boles nit om met haar te spelen in „ De Liefde van Sunya '' in 1927 toen Charley Chaplin zijn „ Cir cus " bracht was er weer een nieuwe onbekende „ ster " Merna Kennedy ter wijl hij in zijn „ City Lights " brengen zal Virginia Cherrill die tevoren nog nooit voor een camera-toestel had - ge staan Eerverleden jaar bracht ook Douglas Fairbanks plotsaljng een onbekend meisje dat nu al een der voornaamste actrices in Hollywood is Lupe Velez Binnenkort zal zij verschijnen in een nieuwe geluidsfUm Th'e Lady of ' the Pavements " - „ She fides to - War " > vordt.v„erfilriid door de'Inspiration Pictures ' in de Teo Art Studiols'te Hollywood yoor,'de United Artists * Getookont „ Zij trekt ton ooi'hjg " 
UTREr.HTSCH NIEUWSBLAD No 59 Woensdag 10 Juli 1929 - DERDE BLAD behandeling Genoemde artkelen zul len dus eerst in werking gesteld kun nen worden wanneer tot invoering « an deze Ziekenfondswet kan worden overgegaan Nieuwe voorzitters der V B - en C H Tweede-Kamerfracties Uit Den Haag wordt aan de „ Tel " gemeld In de gehouden bijeenkomst van de liberale Tweede-Kamerfractie is Mr II J Knottebelt tot voorzitter I der fractie gekozen in de plaats van ' Prof van Gijn die zich bij de ' Tweede-tKamerverkiezingen niet meer Eeeft laten candideeren en van de I nieuwe Kamer derhalve geen deel meer zal uitmaken Van de nieuwe c.h Tweede Kamer-groep zal mr J A Schokking als voorzitter optreden Van deze fractie is naar men weet dr De Visser de leider die zich niet meer voor het Kamerlidmaatschap beschikbaar heeft gesteld Leger des Hëils Naar ons wordt meegedeeld zal ter gelegenheid van den Nationalen Veld dag van het Leger des Heils op 14 Augustus aanstaande in het Paarden bosch domein van H M de Koningin Moeder de nieuwe Generaal van het Leger de heer Edward J Higgens naar Nederland komen en dezen Veld dag meemaken De heer Higgens wiens verkiezing tot Generaal alge meen met hartelijke instemming is begroet zal in twee van de diensten van dien dag het woord voeren Zijn toespraken worden door de radio uit gezonden terwijl de z.g.n „ stem van den reus " een geweldige luidspreker zal maken dat het gesprokene over vrijwel het geheele uitgestrekte ter rein te hooren zal wezen Op deze wijze roept het Leger alle hulpmiddelen dlo de moderne teohniek biedt bij dezu grootsche betooging te baat Een vier a vijf honderd muzikanten zullen den zang der groote vergadering begelei den HolL Disconteeringsbank Te Amsterdam vergaderden de obli gatiehouders van de Holl Discontee ringsbank in het Gebouw Industria op convocatie van de Trustee de Centrale Trust Compagnie en naar aanleiding van het rapport der op 28 Maart jl be noemde commissie uit de obligatiehou ders De vergadering werd gepresideerd door mr Dommering Aanwezig zijn 17 obligatiehouders vertegenwoordigende 371 obligaties Verder een aantal belang stellenden en de pers Op voorstel van den voorzitter wordt met algemeena stemmen de Trustee ge machtigd een sommatie uit te brengen en daarna de leening opeischbaar te verklaren De voorzitter zegt verder dat als de ' belans 1928 zal worden goedgekeurd volgens de oude wet daar meer dan 75 pCt van het kapitaal was verloren de maatschappij reeds in liquidatie ver keert Spr stelt thans voor punt 3 minne lijke liquidatie in overleg met den Trus tee of eventueel in overleg met de com missie het faillissement aan te vragen Mr de Grooth Rotterdam wil dade lijk het faillissement aanvragen Een curator is hier absoluut noodig daar er vele dingen zijn gebeurd die het dag licht niet kunnen zien o.a de aankoop van eigen aandeelen door het bestuur met geld van obligatiehouders Com missarissen hebben hun eigen aandee len willen spuien De redding ligt in privé aansprakelijkheid van het be stuur Geroep Volkomen juist De voorzitter zegt dat voor zoover Iiij weet het niet de aandeelen van het be stuur zelf zijn die ingekocht zijn Al handelde het bestuur onvoorzichtig in de goede trouw van commissarissen is spr bij zijn onderzoek blijven gelooven Faillissement zal alleen tin gevolge hebben nog grooter debacle en over haasting Mr de Groot merkt nog op dat hij niet weet doch een zwaar vermoeden heeft dat commissarissen en directie wel te kwader trouw zijn Spr memo reert de aankoop van de Atam tegen dubbelen prijs Een portie daarvan kwam in handen van het bestuur Mr Dommering Absoluut onjuist dat conmiissarissen daarvan hebben gepro fiteerd Mr de Grooth blijft op juridische gronden faillissement prefereeren in handen van den curator komt meer van de actie terecht De voorzitter blijkt van meening dat de curator de baten uit de actie slechts in de kas van het faillissement kan storten en dan krijgen obligatiehouders minder dan wanneer de Trustee het proces op touw zet Mr de Grooth stelt dan voor aan te vragen bij de rechtbank benoeming van de Trustee tot curator • De voorzitter acht dit onpractisch daar de Trustee in Amsterdam woont Met 369 tegin 4 stemmen wordt de machtiging mede te werken aan minne lijke liquidatie aan den Trustee gege ven Aan de orde komt nu punt i machti ging om Trustee-acties in te stellen te gen directie en commissarissen Dit voorstel wordt aangenomen met 309 tegen 63 stemmen 1 stem blanco De voorzitter stelt nu punt 5 aan de orde het vormen van een „ strijdfonds " Daarvoor dienen de obligatiehoudershun stukken te laten afteekenen tegenstorting van f 5 per stuk Mr W A Telders Den Haag gelooft dat dit bedrag veel te klein is Er zullen 6 Qf 7 processen noodig zijn De voorzitter zegt dat alle heeren te zamen kunnen worden gedagvaard en dealt mede dat de heeren van het be stuur den Trustee reeds hebben uitge noodigd tot een bespreking over een minnelijke regeling Het vooretel wordt tenslotte goedgekeurd met 309 tegen 63 stemmen Tenslotte wordt met algemeene stem men de commissie uitgenoodigd haar taak voort te zetten De heer Reineke memoreert nog het praatje dat een depot van 50.000 gulden der Industrieele Disconto Maatschappij ten voordeele van de commissarissen is gelicht De heer Scholier tot Peursum legt uit dat het hier ejn privé-kwestie van den heer Bos betreft Hierop wordt de vergadering geslo ten Jonge meisjes bij schietoefeningen Niet dwlgenoim'en aan dem schiieitwedstKranten

Ga naar