Utrechts Nieuwsblad dinsdag 5 februari 1929

- F'^^^;7 *^ '^ - '¦¦-^ n^Jf ^-- „- 38e Jaarnann 1929 Oplaag 27000 Exemplaren Uitgave N.V vJb JÜH DE LIEFDE Burean DRIFT 23 UTRECHT NO 23i ^^ daad eeu gezellige drukte en het kunstrijden prac oer te biengen Grift andere waterea en was een zeer groote be Na zoo'n strenge vorst dagen is het veilig lic ^ geven ABONNEMENTSPRIJS BIJ VOORUITBETALING per week 0.20 „ maand 0.87 ' „ 3 maandeen 2 60 ïr p post p maand 0.90 „ „ p 3 mnd 2,60 Fr p p buit p 3 m 11 — NIEUWSBLAD PzQs dez Advei ' bg vootnitbet Van 1—6 regels f 1-50 Elke regel meer 35 Cent Advertenliën in het Zaterdag nummer 5 Ct per re^el extra Kleine Handelsadveitentiën Iniet meer dan 30 w.l t 1 3 achlereenv pi 1 2.6Ü Elk woord meer 5 Ct Kleine Adverlentiën Vraag en Aanbod één onderwerp hooKstens 25 w éen pi 6u Ct 3 achtereenv pi f 1.50 Elk woord meer 5 Ct aad van JUTPHAAS ebruari des nam 7 uur Mr J M M Hamers Bui - retaris G S de Rooij Een feestpark zijn verzoeken van de ot versterking van hot zenlonds van den Eersten van Oud Onderofficieren macht en Koloniën te Rot len-derZeefonds „ Dorus ' s Gravenhage en H van leuwveen om vergunning iteeren van een feestpark Hen voor aan de Commis terking van het Wed en etc van den Eersten Ned Oud Onderofficieren van cht on Koloniën of aan ' t efonds „ Dorus Rijkers " verleenen tot het exploi n feestpark onder voor 30 % van de bruto op-ichtsommen van de staan de gemeente wordt afge n minimum van f 5000 en de netto opbrengst van ' t dt afgestaan aaii dengene adressanten aan wie de iet wordt verleend Uiterdijk zette uiteen iverheid tegen een feest moet wezen laadt zich een groote ve ' heid op bare schouders en kermis instelt Ook wel bedenken de groote lijkbeid die hij heeft te - nsdemensch Ook de heer aart dat hij thans tegen is en voor 95 % met den eens is Drost verklaart zich te tot het houden van een stemming gebracht wordt et 6 tegen 5 stemmen en de heeren Drost Mans kei Uiterdijk de Wit en ol jrping van het voorstel 1929 geen feestpark gehou las Verzoek om subsidie do Kon Ned Politiehond e Breda houdende mede de gemeente als begun toetrcden tegen een con f 10 per jaar tellen voor dit adres voor aan te nemen It besloten Burg Armbestuur W Brand en T Los bei at zij op 31 Dec 19^8 af - van het Burgerlijk Arm erband met de beëindi - lidmaalschap resp van Ned Ilerv Diaconie hebben de volgende voor laakt waaruit de benoe laats hebben Van do Go heeft slechts 1 persoon in e w ^ nplaats eref Dialconie no 1 H idem Ned Herv no 1 ing v?orden de heeren en Spelt benoemd Geen veiling m de commissie van on osk N.V Jutfaascho Vei inliouw - en Landbouwpro - met het medegedeelde het rapport der commis en \ V voor aan het vei te berichten dat de ge prijs stplt op het vestib.n ten - rn vruchtcnvoiling m de gemeente It besloten Gevonden geld door den Burgemeester ig van f 5000 — ontvangen ur van het Dorus Rijkers aan hem afgedragen met daarop gekweekte rente emeester stelt voor g onder goedkeuring van e aanvaarden igekeurd Salaris-regeling 11 B en W om de beloo choonmaakster van het ge mej J G Ransdorp-van verhoogen met f 1 — per loor te bepalen op £ 364 per G 1 Januari 1929 It besloten Leening u B en W om aan to rekening courant-overeen-n kasgeldleening tot een 15000 — met de Coöpera ale Raiffeiscnbank te it besloten t de Raad in geheime zit - h e e p v a a r t In de af - nd werden door de Groote eschut 232 schepen inhoud 32691 rt 391 schepen inhoud taal 623 schepen inhoud Kleine of Wilhelminasluis zelfde"maand geschut 2Gj tchepen inhoud 21303 rt 2-i2 schepen inhoud taal 507 schepen inhoud Dit nnmmer bestaat uit 3 bladen Zonopg 7.37 i^iatanopg 6 17 / onoiiderg 4.52 Maanonderg 0.12 Dinsdag 5 Februari Het is gelukkig dat in het leven ar beid en plicht bestaan omdat zij ons in donkere dagen staande houden KENNISGEVING Burgemeesver en Wethouders vanUtrecht brengen ter algemeene kennisdat de Boter - Kaas - en Eierenmarktmet ingang van 9 Februari 1939 zal worden gehouden in het gebouw mn deBloemen en plantenveiling aan hetPaardenveld alhier 8719 Utrecht 1 Februari 1929 De Secretaris De Burgemeester J DE LANGE FOCKEMA ANDREW BUITENLAND Onlusten in Colombo LONDEN 4 Febr In Colombo heb ben ernstige ongeregeldheden plaats g«had in verband met een de vorige weet uitgebroken tramstaking De maatschappij een En'gelsch concern onderhoudt met hulp van een aantal werkwilligen een gedeeltelijken dienst In d € inboorlingenwijken werden de wagens met steenen en andere voor werpen bekogeld » en de vrijwilligers dis den dienst helpen onderhouden be dreigd De politie voerde een charge uit en kwam in gevecht met de met mes sen gewapende inboorlingen De echt genoote van den commissaris van poli tie mrs Bromley die in een auto op baar echtgenoot zat te wachten werd door een steen gewond De strijd in Afghanistan KOWNO - 4 Febr Uit Moskou wordt gemeld da.t Habih Oelah Zondag 14 aanhangers van Aman Oellah heeft la ten lusileeren Habib Oellah zou van plan zijn wanneer hij zich uit Kaboel terujrtPeJct het radiostation in de Ijiciht te laten vliegen In deq loop van Zon dag kwam het wederom lot botsingen tusschen soldaten van Habib Oellah's troepen en de bevolking van Kaboel ¦ waarbij verscheidene personen gewond werden CAIRO 4 Feibr Volgens hier ontvan gen berichten zou prins Mohammed Onaar bereid zijii ten gunste van All Achmed van zijn aanspraken op den troon af te zien Aman Oellah is op weg naar Kaboel Zondag zijn de eerste schermutselingen voorgekomen tus schen zijn troepen en aanhangers van AU Achmed PESJAWAR 4 Febr Bij Kandahar kwam het tot botsingen tusschen de sti'ijd'kraehten van Aman Oellah en de Ghilzajs De troonpretendent All Achmed Khan uit Djêlalabad schijnt een omsinge lingsbeweging tegen Kaboel voor te be reiden Hij noemt zich „ dienaar van het geloof en de natie " Een incident bij de huldi ging s p Ie c h t i g h e i d van den president van Honduras PARIJS 4 Febr Volgens berichten uit Tegucigalpa in Honduras is bij de huldigingspleahtigheid van den nieu wen president een incident voorgeval len Door een onbekende is op het rij tuig van den president een schot - ge lost zonder dat de kogel echter eenige andere schade aanrichtte dan aan den muur van een huis Door het ijs ingesloten OSLO 4 Fe&r In Tromsö heerscht FEUILLETON Het Procrustes-Bed uit het Engelscb — van — ALICE & CI^UDB ASEBW <,- o 34 Dora had reeds gedacht dat Greta van de geschiedenis met den diamant gehoord had en daarom de zoo kort geleden ontstane vriendschap weer wil de afbreken Uit dezen brief evenweil zag ze tot haar groote vréugde dat Greta nog van niets wist maar ze had zich vast voorgeno-men 4at zij haat vriendin alles zou opbiechten Daartoe zou spoedig de gelegenheid komen want Greta vroeg in haar brief of het goed was dat ze een paar dagen - n Wimbletoii kwam logeeren tenminste als de invitatie van Dora en haar va der nog altijd van kracht was want over een dag of twee ging haai vader toch naar de stad Haar vader was schreef ze verder direct na het vertreK van Dora's broeder van huis geroepen en hij was pas een paar dagen geleden groot zakelijke belasting op het be drjjl ingeleid door den heer mi * P J Oud lid van de Tweede Kamer Na eenduidelijke en deskundige uiteenzetting - van de motieven die tot instelling de zap belasting hebben geleid en de ge volgen harei ' werking welke laatste vooral ook - in een op deze inleiding ge volgde gedachtenwisseling door de le den nog werden aangevuld kwam spre ker tot de volgende conclusie's waar medoeming De Uèei - J A'S'oijenberg alhier is'be noemd tot ¦ oittlcrwijz'r i*n-^e ' Ghr school te De ^ loen ''..' "¦ " ' '- '¦¦ Boter - Kaas - ea Eieremuarlct Ingaande 9 Februari aan ' ê Paardenveld alhier De boter - s kaas en eieronmarkt zal ingaande 9 Februari a.s worden „ ge houden iji het geboun - van ' lïo Bl'oom'en en l'lantf'iivoilln - aan hel PaardPiVveld — o — Begrafenis M A D van Oldeien Onder belangstelling van de ah de van hét personeel en-van vrien den en bekenden had hedenmorgen.,oj > het Nieuwe Kerkhof du begrafenis plaats van het stol fel ijk •¦ overschot des heeren M A h van Olderon in leveo kassier bij do ba.nkiorsfii-ma >' l«er en Kol alhier Toen de kist het koepelgobouw wa ';' binnengedragen betrad do heer W A * Kascli lid van do firma Vlaer en Eol het spreekgestoelte om een afscheids woord tot den afgestorvene te spreken Het zij mij vergund aldus spr om ' n enkel woord te spiokou bij dn begrafe nis van onzen trouwen kassier " Wij hel ben geen van allen gedacht toen de heer van Olderon verleden week Maan dag niet op het kantoor kwam dat ds ziekte zoo'n ontstellende snelheid zou bereiken en dat wij hom zoo spoedig zouden moeten missen door den dood Ik was niet in de gelegenheid om hem aan zijn ziekbed to bezoeken doch het is mij een vreugde dat ik hem hier nog kan toespreken om hem dank f « zeggen Want wij zijn grooCen dank aan hem verplicht Ook uit naam van mijn compagnon kom ik getuigen hoe groot zijn steun is geweest Het is niet gering om eou zaak gedu rende ruim veertig jaren te dienen Hij heeft dit gedaan op een wijze waarop hij niet alleen de sympathie van het personeel wist te winnen doch ook van een iedor mot wicn hij in aanraking kwam Do familie van Olderon hoeft grooto verliezen geleden Verleden jaar werd hun lieve moeder grafwaarts gedragen en thans staan zi aan de groeve\-an hun vador Gij zijt allen in diepen rouw gewikkeld doch moge do herinnering aan uw vador n kracht schenken Brave Van Olderen aldus ' besloot spr ik zeg u hartelijk dank rust in vre de ¦ " De met kransen bodokle kist worddaarna het koepelgcbouw uitgedragen.Toen de kist in de groevo was neerge laten strooide men bloemen in het graf,waarna de oudste zoon van den overlo dt.ne dauk zogdo voor do laatste eer doitontslapen o bewezen ^ Diep ondor don indruk verliet men den doodenakker In den stoot waren ' > i?okómon do heeren C Jarisonj N C Ilaksel en F \ V Frijlink proca -' ratie-houders van do firma Vlaer eir Kol ule was bij Een stucadoor kwam bij de politiavertellen dat hij in een café waarschijnlijk van oen portefeuille inhotido.ldi?f 57 was beroofd Do man bleek zelf niet org nuchter want toen de politic's mans zakken - onderzocht bleek de be wuste portomonnaio in oen biiinonzak ' van het vest te zijn opgeborgen ' 
hoofdpijn « " is vaak te V7(jt$q aao slechte spijsvertering Poster's MaagpiUen verdrijvco spoedig aw kwaal werken uiterst zacht en verschaffen oeen gezonden eetlust nieuwe energie en een opgerulad bnmeur A f 0.65 poT flacon — acte voor te lezen s Mr Nyslngh ge eervolle benoeming den dat Mr Nyaingh met en g vi'erkzaam zov xijn voorganger Mr Jhr t Mr Ti-iezenberg felici - singh namens de Recht - e dat hij ea Mr Nysingb persoonlijk kenden en dat de samenwerking tbank en Parket ook door Mr Nysingh een alles zou blijven Nog hoop Nysingh in Utrecht een ¦ blijf zou vinden alsspr en bad was de plechtigheid ten bijgewoond door den vi - van Brake door ds Wyiistroom van der ageningen door den ofli - den waarnemend suDs der Oussen en door d « ¦ s Wiikens en Kronen - des HeiK Utrecht I fWoistraat fö 7 uur zullen de Utrecht een marsch met mu vanaf het Stationsplein Dien avond zal dan al een groote samenkomst • den ua«r Kolonel Wes - secretaris van het territ g van heeft Kolonel Wsst zijn nftam als „ ernstig staand officier " hier ttt ovestigd en weet zijn ge « uit „ het leven '' g-egrepei » eeds te boeien zal een Heiligingsdienst door de KOi-psofficieren • angl aan om acht uur en in de bovenzaal van ' t De toegang lot deze zaal t do deur der grooiP f'.en ieder wij '..:' — o-r - ¦ Beuoftming -¦¦¦ ¦' ' oijenbcfg allifér is'Bfe oiidcrxi^iï'r aii n'^e'Ghr ^ iPeni '"¦•'¦ '¦•¦• • en Eleieninarkt ^¦="'" de 9 Februari aan ' i aardeiiveld alhier ' - en eierenmarkt zal < ebi'uari a.ü > v,ordon ge gebouvy \ aj ïie Bloero'en lin.g aaii liet PaardPfi'veW — o — M A D van Oldeien gstelling van de zij - personeel en van vrien den had h6 ir.llen ISOi — 1929 daarin gobeeldhouwd \' an de bond van VaJcsohooUeeraren V as ceu bloemstuk gezonden De leerlingen voerden vervolgens op In Politiek " en „ Arme RijkeiD " waai - mede veel succes geoogst werd terwijl ^ oorts eenige voordrachten en zangn'uni u:i'i's iiei programma vervolmaakten \ i afv.erking hiervan word de avond '"'^ Inieu met een gezellig samenzijn Promotie Aan do Universiteit alhier ia heden niiddag bevorderd tot doctor in de ge i.i-'.'sku'nde de heer H Peeters arts offl Ici ' van gezondheid der Isie klasse ge iioi-eu te Maarssen o-p proefschrift > Ii i ilair hygiëni.sche verkennrngsproble men Hoofdzakelijk aan de hand vaii crvaiin-gou opgedaan bij eene verken iiiig in \ dienste van de in Zuid-Urn ' ura gehouden manoeuvres in 192S U S C „ Olympia " Men meldt oiis l'ljvciigenoem-de vereeniging hield l>:;cir 11e jaarfeest in liet gebouw de Bellevue " Zooafls wij gewend - zijn van „ Olympia '' was ook deize avond weer tip-toip in orde en er heerschte steeds jooU en pret uk voorzitter de heer P Godefroy opende - de-zen feestavond en bracht een woord van hulde aan de leden die in het - a-flgeloopen jaar extra gewerkt had den oim het leden - en donateiirtal te doen groeien Na er op gewezen te helbiben dat deze avond sipeciaail bedoeild was als een echte pretavond gaf Mj de leiding over aan den voorzitter der feestcommissie die de versohillende nummers toelicht te o.a trad de heer J U Lavoor ka - rakter humorist op Hij had direct het gewenschte contact met het puMiek Jammer dat de heer I^voor niet meer in het publiek optreedt zijn kunst zou zeker gewaardeerd worden Voor-al zijn mimiek is kostelij-k ZooaJs gezegd de stem.ming zat er direct in en deze werd steeds hoogerop gevoerd waaraan on-k zeker de drie olown-s die na de pauze bet podium bestormden h'un deel had den De „ monsieur " T-an dit drietal bleek een vaardig jongleur te zijn die schit terend werd bijgestaan door Master Wiwoe en een ' kostelijken August De heer v Veen instructeur van de U S C Olympia liet eenige van ziijn mannetjes een demonstratie geven van wat er al zoo op - de trainings-a-vonden van Oljinpia gedaan wordt De Zweedsche gymnastiek het boiksen en het rijden o-p den home-trainer le verden een aardig geziclit op en lieten goed - uitkomen dat al de sipieren dde een renner nobdig heeft op zoo'n trai ningsavond - onder handen worden ge nomen Het toestuur van „ Olympia " heeft in den iheei v Veen een schitterende hulp gekregen wat betreft het in conditie Wijven van de renners gedurende den winter ^ va^nee-r zij niet den weg op kunnen De heer P Godefroy werd gehuldigd voor het vele werk dat hij als voorzit ter voor „ Olympia " gedaan had en den neer v Veen voor zijn welwillend werk als instructeur Beide heeren kregen een m>ooie cluib foto in - lijst Deze goed geslaagde feestavond werd met een - geanimeerd bal besloten Zoo kan de U S C „ Olymipi-a " weer terug zien op - een goed geslaagd wintersei zoen Men begiint nu weer met nieuwen moed het ren-seizoen door bij goed weer Zonda g a.s 25 K.M te laten rijden voor de Winterconrpetitie Start lo uur uitspanning de Pan A-me-r.&foortsahe straatweg Unitas Studiosomm Gisteravond hield de heer J K Bud de oud hortulanus te dezer stede een zeer interessante lezing voor de Wandel Fiets - en Reisclub van U S R over zijii jongste reis naar en Sumatra De prae ses heette den spreker en alle aanwezi gen speciaal de vertegenwordigers van Senaat en Philosophische Faculteit har telijk welkom De heer Budde leidde zijn gehoor met het s.s Patria " van Rotterdam naar Insulinde na eerst verschillende uit stapjes gemaakt te hebben o.a naar het eiland Wight en de plaatsen Tanger Marseille Port-Said en Colombo Spr legde steeds den nadruk op de f-lora die hij zelf aanschouwde terwijl hij daar tusschen allerlei aardige en geestige reisherinneringen ophaalde In Sabang zag de heer Budde voor het eerst de in het wild bloeiende orchi deeën w'elke in geheel Indië geduren de één dag Woeien Gedurende zes weken verbleef hij in ' s Lands Plantentuin te Buitenzorg die 60 maal 200 groot is ails de Utrwhtsche Hortus Deze plantentuin bezit de uit geibreidste verzaimeling orchideeën en palmen van de geheele wereld is syste matisch ingedeeld en bevat reeds dO.OOO verschillende soorten planten De bergtuin bevindt zich in Tjibodas w-aar we midden in Java een Euro peesch klimaat aantreffen De heer Budde vond Sumatra veel vroolijker dan Java in ' t bijzonder roem de hij het Tobameer Na de pauze werden een groot aan tal verrassend mooie lantaarnplaatjes geprojecteerd die de lezing schitterend verduidelijkten tevens passeerden hier hij de belangrijkste cultures de revue Een warm applaus bewees dat'de le zing zeci was geslaagd De praesas be dankte den spreker ten zeerste en sloot de vergadering De lezing werd gehouden op du so ciëteit van Unitas Faillissemeiiten Arrondi-ssements-Rechtbank te Utrecht Geëindigd 4 Febr J G de Vries ma keiaar te Baarn Ciir mr N H van Voorst v Beest alhier door het verbin dend worden der eenige uitdeelingslijsf met een uitkeerin.g van 100 p-Ct — A Keus kunstschilder te Soest Ossendamweg Cur mr H W Wierda alhiier door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijrst met een uitkee ring van 5.71 pCt De ramp nabij Hoek van Holland Te onzen kantore deponeerde men nog ten behoeve van de nagelaten be tretokingen der benaanning van de red diiigboot „ Prins der Nederlanden " welker equipage hij een reddingspoging om het leven kwaim van Gecollecteerd door de Chr gem Zang vereeniging „ Zanglust " te IJsselstein f 18.33 Garnizoeusberictaten De keuring voor de ingeschrevenen VQor den dienstplicht voor de lichting 1930 zal plaats hebben in het tijdvak van 1 April — 16 Mei a.8 De adsp reserve-officier van gezond heid A G M Verbeek van de Ie com ' pagnie hospitaalsoldaten alhier is be Doemd tot reserve-officier van gezond heid 2e klasse — 1 © luitenant — De adsp reserve-officieren van ge zondheid \ Muldoi ' CU M Hommes van de 1 ^ cqmjjskeaie liosviitfiiilsoldateii ^- hier zijn bevorderd tot Vaandrig en ser geant De dienstplichtigen van de lichting 1929 die bij het Vooroefeningsinstituut in den rang van vaandrig zyn aange steld komen instede van 2 Juni en 4 Juli op 2 Juli en 5 Augs a.s voor eer ste oefening onder de wapenen bij hun korps De dienstplichtigen van de lichting 1929 Ie ploeg van het Indeelimgsdis trict alhier bestemd voor de School compagnie van den Motordienst wor den 16 April a.s voor eerste oefening in gelijfd Diensttijd 5i maand LAATSTE BERICHTEN Do uitvaart van Dr Willem Hoyaards Men meldt ons uit Amsterdam Vanuit den Stadsschouwbui-g ihet ge bouw waar onze groote kunstenaar roeoi en bewondering oogstte hingen mis ta-oostig de nationale vlaggen halfstok en binnen was waar men zijn oogen ook rioMte irouwdoek eo nog eens rouw doek met zilveren franje afgezet la de gi'oote hall waar anders bij soort gelij.ike plechtig heden dé chapelie ar dente is opgesteld zijn de kransen en bloemstukken neergelegd die aan stonds het graf op Westervel-d zullea dekken en m de Schouwburgzaal waaa autoriteiten en belangstellenden vaj » half M at binnen komen is voor hel tooneel iri de stalles de erkenh-outem kist gemonteerd met zilver opgebaard Op de baar liggen bloemen van vrou » en kinderen en daaromheen zien wij vele kransen en bloemstuMsen waar onder een met zwarte linten van Wil lem Mengelberg uitgespreid Meer dan 100 kransen en bloemstukken zijn dooi bewonderaars en vrienden gezonden In de hall is een afgebroken zuil in bloe men opgesteld die de familie Boisse vain er heeft laten plaatsen en daar naast staat een bronzen beeld door den beeldhouwer Andriessen vervaardigd Van de bloem-stuikkeii noemen we dit van den directeur van den Stadsschou-w burg do directie van het Vereenigd Tooneel de acteurs van het Vereenigd l'ooneel de directie van jïet Concert gebouw vain Arti - et Amicitiae direc teur en leerlingen der Tooneelschooi de ' N.V „ het Nieuwe Nederlandschti Tooneel " de Schouwbungcommissies te Groningen en die te Amhe-m Voorts kransen van Jeanne en Willem Kloos den Amsterdamsohen Kunstkring „ Vooa Allen " de Student-en Vereeniging „ U S A " Prof Vogelsang uit Utrecht Prof Sloth oiiwer Colnot en Poons Louis de Vries M-aigda Janssens Sophie de Vries Bart Kreeft Louis Saalborn Oskai Tourniaii'e John Gobau Elias ' vaa Praaig de dir van ' t Schouwtooneel Oor Ruys en Tilly Lais ihet Utr Studen tencorps ^ le Ver van Letterkundigen ArchitoctTira et Aimioitia van d-e artis ten van het „ H-ofstadtooneel " vaa de Commissie van Beheer van den Konink lijilven Schouwburg en zeer veel par ticulieren \' oor den Stads.'ichouwburg vormde zieli o m 9 uur al gïoeipen menscaen on de uitvaart te zien Deze - groepen gi'oei den meer en meer aa-n - hoc dichter men bij het oogenblik kwaim dat de iplech tigiheid in den Stadsschoatwhurig eini digd-e Tegen ha-if elf begon de politie ' het Leidsche Plein af te zetten Even daar na verlieten reeds 2 aiuto's vol met kransen den Stadsscho-uwburg om zich op te stellen bij de binig van de Stad houderskade In de Söhouwburgzaal die - om 10 uui geheel gevuld is merken we verschil lende - autoriteiten op o.m den Minis ter van Kunsten en Wetenschappen min Waszink en de chef van de afdee lin-g Kunst de heer Visser Verder de Amsterdamsche Wethouders Ketelaai en Rutgers den burgemeester van Utrecht dr J P Fockema Andreae den vertegenwoordiger van de Universiteit te Utrecht die indertijd den heer Roy aards het eere-doctoraat verleenae prol Vogelsang Dan zijn aanwezig vrijwei alle kunstbroeders en - zusters De Ajmsterdamsche Universiteit is ver tegenwooi-digd door den Rector magni ficus professor de Meyere den secr V d - Senaat prof Scholte en - andere hoogleeraren Van de actrices en acteui's zij de meest beikenden aanwezig We merflicn o m op Annie van Ees en Cor v d Lugt Louis Saalborn Louis de Vries en V d Horst Prof V Vollenhoven verfe ge-nwoor-digt de Kon Academie van Kunsten en Wetenschappen en Jhr Sandberg is er namens Hoofdbestuur van de MIJ t B d Woordkunst Dr F M Wibaut is aanwezig en Iheeit met zijn echtgenoote pla-als genomen in de Koningsloge waar ook de minis ter is gezeten Precies om 10 uur vangt liet Con cert-gebouw Orchest onder leiding van Corn Dopper het laatste deel van Mahler's „ das Lied van der Ea-de " dei Abschied aan en als Ilona Durlgo kla ^ gend het afscheidslied heeft ingezet komt mevrouw Royaards en de zoon van den overledene gevolg door de an dere familieleden binnen waar zi plaats nemen in de rijen van de staJles Plechtig klinW het gezang en de xmi ziek die onder ademlooze stilte wordt aangehoord Nii en dan wordt de stilte verbroken door het gesnik daar velen hun aandoeniaig niet meester kunnen blijven Veertig minuten duurt de plechtig heid die men lian het den aanwezigen aanzien allen hevig ontroerd heeft Als de muziek en het ontroerend igezane verstonad zijn geeft Cornells Dopper hei sein aan het orchest om zich to verhef ten en dit sein woii'dt uist alleen door de oixhestleden begrepen maar door alle aanwezigen opgevolgd Twee minuten lang blijven allen adetm loos stil staan Ontroerend 18 de Indruk die deze stilte verwekt Ue schoonste rede d oor den meest talentvollen rede naar uitgespiroken zou nlP zulk oen indru-k kunnen maken die allen tot in bet dieipat va-n het hart ontroert Het is 10 voor elf als de bidders in de zaal kooien en na de bloemen buiten gebracht te hebben de kist uitdragen Onmiddellijk hierop verlaat de fami lie Royaards den Schouwburg Als db plechtigheid is afgeloopen en de klsi is buitengehrachtj loopt da Schouwburg leeg Op het Leidsche P a e i n Om liwart voor 11 rijdt de lijikanto voor Vele kraosem ¦ worden neergelegd - oj » den eikenjhoTiten kist De andere Woefflaen worden ta ande re ajuto's opgesta^wld Langzaam rijdt de lijikauto het Leidaohe Plein op Dt groote menigte die Eich aan beide zij den van het Plein heeft giescheard omt bloot bij het passeeiren van den aiuto met het stoffelijk overschot van dr Royaards eerbiedig het hoofd Een vij-ftal volgauto's slnilt zich aichter d » lijiklkoets aan Precies om 11 uur komt de stoet in beweging om langs Nassankaae waai ook zeer velen langs da trottoirs xijii g^sciiaaird de de Clercqstraa-t te bo Teiken Van toier gaat het In snel teaaBo naai de begraafplaats Westerveld Tusschen half 1 en 1 uur zijn de ' ve le vereerde en vrienden van wijlen dr Royaatfds op de begraafplaats Wes terveld gekomen om den overleden meester van het tooneel de laatste eer bewijzen te verleenen Allen hebben zich in cirkelvorm geschaard om het graf dat onder een ouden zwaar bemesten eik boven op een heuvel is gedolven Als vertegenwoordiger van H M de Koningin heeft Jhr W G A van Riemsdijk Kamerheer In Buitengewo nen Dienst zich gevoegd bij de vele belangstellenden van wie de meesten ook het plechtig afscheidsconcert in den Stadsschouwburg hebben bijge woond en w.o bovendien zich bevindt dr I H J Vos lid van de Tweede Ka mer en oud-wethouder der gemeente Amsterdam Simon Maris als verte genwoordiger der Mij f.\pollo " com missarissen vaji de Kon Ver JIet Ned Tooneel " bestuursleden van den Se naat van het Amsterdamsche Studen ten Corps en vertegenwoordigers van het Utrechtsch Studenten Coi-ps Ver schillende leden van de Vereeniging van Letterkundigen bestuursleden van het Gebouw voor K en W te Den Haag en anderen Als de vele bloemen rondom het gi-af zijn geschikt ver schijnt de droeve stoet om 1 uur lang zaam heuvelopwaarts voortschrijdend tot voor de geopende groeve Eenige doodbidders dragen kransen bij zich Anderen hebben de bloemen van de familie aan de groeve neerge legd Daarachter zijn gevolgd mevr Jac kuellne Sandberg en de zoon van den overledene terwijl de lange stoet ge sloten is door vele kunstbroeders en kunstzusters Onmiddellijk nadat de familie_zich om de groeve heeft geschaard eri de kist in de diepte is gezakt treedt Jhr v Riemsdijk naar voren Onder het uitspreken van de woorden „ Namens H M de Koningin " legt hij op het graf een krans neer van witte serin gen aronskelken en palmen waaraan een - ^ vit lint is bevestigd met een kroon en een goud-gedrukte W In gedachte » blijft men even bij de groeve verwijlen Mevrouw Royaards geeft de ' botiquet roode rozen - die zij onder den arm ge dragen heeft over aan dr Royaards oudsten zoon die daarna de bonquet neerlegt naast den krans van H M de Koningin Dan spreekt mr W Royaards de oudste zoon van den overleden kun stenaar de volgende woorden uit Ik dank zoo zegt mr Royaards - de Koningin dat zij op deze wijze de nage dachtenis van - mijn vader heeft willen huldigen en ik verzoek Jhr v Riems dijk dien dank aan H M over t « bren geuv Ik darivk vervolgens alle autoriteiten die Iiier aanwezig zijn en alle vrienden die hier aanwezig zijn en ook niet aan wezig zijn voor de vriendschap en den steun welke zij mijn vader in zijn leven hebben gegeven Hiermede was de droeve plechtigheid geëindigd Mr L P M H baron Mlchiels van Verdoynen t In het zuiden van Frankrijk is op 73 jarigen leeftijd overleden Mr L P M H baron Michiels van Verduynen secretaris-generaal van het Permanent Hof van Arbitrage oud - raadslid en wethouder van ' s Gravenhage oud lid der Prov Staten van Zuid-Holland Baron Michiels had van 1880 tot 190-i zitting in de Tweede Kamer voor het toenmalig district Breda en was gedu rende den laatsten tijd van zijn Kamer lidmaatschap voorzitter van de Ka tholieke Kamerfractie Baron Michiels was Commandeur in de orde van den Ned Leeuw Vrijgesproken Met Gerechtshof te Amsterdam heeft heden vrijgesproken Mr B F J S uit Utrecht die in Hooger Beroep had te recht gestaan terzake van valschheid in geschrifte in casu het aanteekenen van appèl voor êcn cliënt zonder daar toe gemo/chtigd te zijn geweest Deswege was hij door de Utrechtsche rechtbanlc destijds veroordeeld tot duizend gul den boete IJs Men meldt ons uit Schiermonnikoog De veerboot van Oostmahorn naar Schiermonnikoog is hedenmorgen uitge varen met post en passagier » aan boord om Schiermonnikoog dat reeds 5 dagen geïsoleerd is te bereiken Wegens het zware drijfijs en den dichten mist moest de veerboot echter onverricbterzake tc lugkeeren Morgen « al opnieuw getracht worden het eiland te bereiken Vit Indig Onregelmatigheden bij de weeskamer te Padang P.VD^VNG i Fetiniari - Vneta V D Bij de weeskamer zijn om-egelmatighe - dou piitrtekt teu bedrage van - f LOll.QOO '\ N i e t O f f i o i e e 1 H %>¦ 449e STAATSLOTERIJ TrekURg van Dinsdag S Februari 1929 5e Klasse 14e Liist tlooKe prijzen 3SS5 4902 13389 18220 18327 ƒ 1000 2274 6401 12963 13979 18263 18346 ƒ 400 - 8954 9905 11612 14753 16655 18292 ƒ 200 13785 762 1438 3491 4125 4585 7682 10016 1217213608 18IS2 18240 20874 ƒ 100 Priiz'en van ƒ 70 — 979 1598 2161 2752 3382 4670 3422 5855 6522 7171 7624 8396 9319 10055 10631 1128S 11745 12273 12700 13348 14127 15233 15924 15770 18270 18976 19644 20077 20536 20734 76 139 535 63 " 705 806 811 1150 1244 1296 1317 1320 1490 1547 1699 1713 1817 IS24 1864 1906 2011 2325 2382 2565 2579 2596 2669 2728 2792 3023 3240 3273 3276 3277 3301 3693 3772 3918 4201 4228 4640 4647 4675 4695 4810 4922 4999 5046 5191 5466 5561 5S97 5668 5721 5729 5827 5864 5992 6068 6203 6272 6327 6483 6633 6906 6971 6981 7044 7112 7150 7286 7359 7361 7377 7527 7535 7602 7631 7638 7672 7974 8114 8241 8260 8299 8346 8811 8836 8928 8960 9097 9401 9468 9524 9610 9847 9999 10040 10073 10075 10216 10245 10307 10391 10615 10695 10701 10785 10844 10967 10974 10996 11414 11417 11509 11538 11567 11675 11738 11748 11865 12049 12064 12068 12140 12218 12295 1230 12336 12430 12534 12636 12643 12916 12945 12995 13136 13153 13231 13319 13526 13536 Ï3558 13577 13579 13692 13917 140,35 14165 14192 14225 14437 14810 14887 15023 15463 15544 15564 15767 15803 15882 15919 16152 16211 16386 16409 16527 16563 16713 16803 17211 17241 17285 17703 18055 1S236 18286 18363 18506 18530 18795 18807 18963 19229 ir244 19304 19358 19406 19469 I958S 19647 19799 19830 19854 20037 20059 20075 20200 20249 20271 20294 20390 20398 20421 20551 20561 20592 20631 20678 20679 20707 20810 20S39 NIETEN 35 2 30 81 S7 lt8 J33 185 187 219 275 279 280 315 323 363 368 374 394 396 410 465 491 534 543 552 632 646 718 776 800 856 877 899 993 1022 1035 1085 1145 1149 1156 1163 1175 1251 1260 1348 1368 1441 1499 1509 1514 1546 1593 1622 1643 1660 1694 1726 1741 1746 1752 1796 1841 1859 1892 1896 1898 1919 1954 1998 2008 2024 2029 2037 2084 2130 2172 2188 2195 2200 2297 2323 2349 2358 2367 2377 2392 2409 2447 2451 2490 2531 2580 2591 2592 2611 2633 2639 2731 2734 2740 2802 2815 2828 2835 3945 3019 3083 30S7 3095 3144 3150 3151 3188 3238 3262 3285 3355 3439 3448 3472 3497 3543 3557 3558 3612 3637 3663 3671 3720 3766 3783 3800 3811 3826 3836 3842 3857 3865 3891 3945 3989 3992 401S 4019 4029 4054 4099 4118 4145 4148 4151 4164 4165 4219 4235 4283 4353 4380 4451 4461 4499 4533 4547 4586 4638 4666 4710 4727 4771 4796 4805 4834 4847 4907 4976 4989 5038 5048 5054 5130 5336 5357 5380 5382 5387 S46S 5524 5527 5554 5574 561S 5617 5643 5658 5663 5694 5708 5714 5780 5787 5807 5824 5826 5877 5879 5894 5916 5928 5937 5978 5987 6021 6080 6352 6266 626S 6290 6298 6313 6317 6329 6336 6343 6353 6365 6371 6391 6422 6427 6430 6433 6456 6458 6481 6500 6512 6555 6562 6581 6640 6675 6711 6716 6719 6735 6799 6852 6856 6859 GS91 6919 6934 6950 6965 7073 7114 7203 7282 7357 7454 7484 7520 7578 7601 7630 7636 7642 7656 7685 7688 7720 7756 7785 7811 7829 7830 7843 7889 7902 7944 7950 80:0 8042 8CB1 8082 8086 8092 8132 8150 8170 8184 8257 8259 8262 8280 8325 8327 8339 8395 8446 8443 8474 8480 8536 8557 8589 8594 8601 8607 8676 8764 8770 8798 8800 8822 8838 8898 8914 8935 8936 9011 9013 9023 9048 9067 9080 9098 9102 9121 9125 9205 9208 9231 9238 9284 9304 9305 9317 9341 9459 9491 9516 9526 9531 9537 9663 9680 9687 9762 9779 9799 9823 9855 9860 9873 9884 9894 9912 9934 10012 10085 10098 10151 10186 10196 10201 10318 103»3 10441 10475 10496 10532 1058S 10595 10619 10644 10651 10672 10685 106S8 10740 10760 10767 10833 10923 10938 10969 11078 11132 11165 11172 11196 11219 11230 11233 11290 11335 U385 11468 11470 11528 11545 U579 11586 11688 11604 11637 11645 11654 11671 11691 11742 11787 11808 11809 11852 11876 11976 11989 12051 12073 12127 12138 12142 I2I62 12201 12283 12330 12372 12400 13432 12559 12587 12635 12638 12656 12667 12746 12771 12794 12797 12801 12805 12837 12913 12984 13000 13011 13014 13020 13021 13072 13088 13113 13139 13158 13161 13260 13281 13285 13295 13340 13353 13405 13435 13439 13470 1349S 13521 13539 13550 13612 13623 13625 13640 13654 13659 13729 13795 13819 13833 13857 13991 14056 14078 14082 14189 14201 14230 14235 14239 14381 14393 14404 14429 14509 14511 14521 14''9 14589 14603 14691 14706 14708 14809 14839 14o/5 14918 14920 14935 14950 15014 15042 15104 15107 15168 15187 15313 15376 15415 15444 15448 15467 15479 16480 15483 15521 15523 15528 15588 15590 15597 15614 15622 15655 15676 15704 15763 15841 15842 15870 15877 15921 16936 15965 15998 16022 16043 16054 16107 16110 16138 16188 16022 16043 16054 16107 16110 16138 16188 16217 16217 16220 16235 16240 16252 16266 16281 16303 16324 16362 16373 16455 16506 16508 16544 16581 16636 16640 16760 16780 16854 16895 16923 16934 16973 17025 1704 ' 17053 17069 17076 17087 17102 17125 17155 17166 17169 17184 17200 17218 17221 17237 17J80 17337 17349 17359 17444 17462 17474 17475 17496 17501 17522 17544 17560 17597 17626 17628 17650 17659 17662 17717 17773 17779 17787 17793 17795 17825 17838 17937 17951 17975 17978 17982 17989 18034 18041 18087 18089 1810S 18127 18145 18)71 18178 18219 18247 18319 18342 18344 18351 1S373 18389 18430 18453 18524 18537 18595 18613 18637 18559 18672 18717 18731 18781 18790 18814 18908 18909 18932 1S938 18943 18985 19047 19078 19105 19123 19171 19212 19239 19266 19267 19289 19303 19383 19419 19438 19516 19547 19590 19611 19704 19714 19742 19808 19811 19839 19840 19863 19887 19930 19941 19943 19946 19969 19979 20055 20096 20114 20150 201S5 20204 20328 20343 30377 20394 20449 20472 20493 2051S 2051S 20550 20588 20706 20776 20782 20795 20802 20834 20853 20896 20927 20964 5e Klasse 13e liist 5120 ƒ 70 m.z 5220 ƒ 70 5013 m.z 5013 ƒ 70 9647 m.z 9647 ƒ 70 1265 ƒ 70 en S636 ƒ 70 m.z met niet De secretaris dio naar Semarang is overgeplaatst wordt ernstig verdacht Zware brand SOEKABOEMI - 4 Februari Aneta V D Hedennacht is voor de 7o maal in een tijdperk van II maand brand uit gebroken thans in een groot comple.x NA-oningen aan den grooten Postweg die volkomen in do asch gelegd zijn De to taal geschatte schade bedraagt ongeveer 155.000 Persoonlijke ongelukken kwo men niet voor De oorzaak is vermoede lijk kwaadwilligheid MARKTBERICHTEN UTRECHT 5 Febr Vischafslag Spie ring ƒ 0.08 a 0.08 per pond middel-schol ƒ 0.15 a 0.17 per pond kleine sohelvisch ƒ 5.50 a 6 kleine schol ƒ 5 a 5.80 wij ting ƒ 3.10 a 3.75 gul ƒ 6 a 7.95 Noord zee bot ƒ 7.50 a 8 per mand Noordzee bakbokking ƒ 0.70 a 1.10 gestoomde bokking ƒ 0.75 a 1.10 per 100 stuks groote schol ƒ 0.40 a 0.50 kabeljauw ƒ 0.70 a 0.90 per stuk ROTTERDAJI 5 Febr Veenio-iikit Aan g-ewoerd 175 paarden 7 veulens 760 ma gere runderen 960 vette runderen 1147 nuditere kaiveren 188 vet.te k-aiKeren 187 schapen of loimmerien 33 biggen O bokiken of igeuiten 40 graskalveren 11 overloop ers Vette koeien 50 -^ 42-45 3S-33 ossen 46 50 41-44 38 stderen 42-44 38-40 86 kahiepen 85-90 70-75 57è-62i Vet vee me-likkoeien 2-00-400 kalme ba-ndel oude prijaon kalfkoeien 200-410 ka loiio handel oude pa^ijizen stieren 1 30-500 pintoe-n 100-150 viaaraen 160-;i25 wenkpaardem 200-300 slachtpaonden 100 ISO iMitjten 100-200 veiulen-s 70-100 iok kaJvea'm 18 ^ « to^ejhaaidej i§etoi^$(L ^ Het belangrijkste nieuws in dit nummer ^ BUITENLAND Polen en Roemenië verklaren ziöh * hemd het door Litwinow voorgestelde protocol op 7 Febr te leekenen Te Bombay staken flhans 150.000 ar heiders ¦ ' ¦ I BINNBNIiAND '< Overleden ¦ - Mr L P M H baron ' Michiels van Vei'd-uynen secretaris generaal \'« in liet Permanent Hof van Arbitrage In het Voorloopig Verslaig omti-en't de algemeene beschouwingen in de af deelingcn der Eerste Kamer ovei - do RijksbegTooting voor 1929 wordt veel crifiek uitgeoefend op het beleid der reg eering Nederland eu het KellogK-paot Me morie van antwoord over het ontwerp tot goedkefuring van - het voorbehou ditot toetreding ' j ' I Uil Indië — Onregelmatigiheden bij;do weeskamer te Padang ' Uitvaart Dr Willem Royaards Staking uitgebroken aan de ijaergle ^ ierij „ De Industrie " te Vaassen \ STADSNIEUWS ' >- liet tekort aan verplegend ijerson'öéli aan de Rijksklinieken — Antwoord ' van den ministei ' van Onderwijs op ée vragen van mej Groenevs'eg Ned Feder van Ver van Bedrijft »-' pluimveehouders Tot predikant bij de Geref KarSj vac Rullmann is beroepen ds W Ve - der te Waddinxveen Installatie van den nieuwen officier ' •^' an justitie mr Nysingft Begrafenis M A D van OMeren Benoemd tot lioogieeraaT in de oog -' heelkunde aan de Rijksuniversiteit al -| liier vac Prol ' dr H Snellen Jr dr fl J M Weve oogarts te Rotterdam ' PROVINCIE ' lustaU-atie van mr J J Abbink Spaink a!.s Irurgomcester van iJssel -' stein piïijlMn biggen 10-lC weiniig üianded ^ du'urde re prijizen ove-i'looipieriS 20-2S ikals ime ihandel ongeveer oude prijeeB ^ ölac'htilvalvereu 10 14 biggen per--¦weeSji 1.70 1.90 gr-astolivMeu 50-110 ' tAmfelijltó \ lu,gge h-anidel goed prijsliouidend - Koelen en ossen giewoiiie lia.nd&l pirij en gielijk als g-i.sleren stileren ' vlottê liainde * goed prijsihouidend Ivalverein vlugge ihandel pjijizen va-n gis-terei » ruimscilioots ' bedongeji paarcfSh fame-i lijike handel ihoog-ere pr-ij.zen JBODEGRAVEiN 5 F-ebr Aangevoea'd 138 pertijien '* Go-udsche k-a-ais w.o llS met i ij'kisimerJi « Ijnde 5994 stuks we - gen-de 47.952 KG Prijs met rij-kamerils Ie soort 54-57 26 - soort 50-53 zonder iljfk ® merik 48-53 Ihandel matig PU-RiMlBR-EiNID 5 Feiir Ve«ma.ri4 aii kleina fabriekskaas imet rijais-merk 48 7 Irfeine boerenkaas - me-t rijksm-erk 92 iiandel miatig I Go'Uidsche kaas m-eit rijtosmeiTk 50 - aanivoer 23.000 KG 610 KG boter 2.25-2.50 % ivetto mnderieii 0.80 1,10 ha.ndel oiatiig 2-16 melk - en geldeikoeien 120-^5 - handel stug U istieren 30 paarden 50-200 handel ma tig - 420 n,uctotere ka-liveiren voor de sla-chj terij 10 42 voor de foiklveo^ij 12-34 h-ait-l del vlug 473 vette vank-ens voor de slaciht-erij 68 72 voor de zouterij 68-70 ' handel vlug 44 imagere varkens 18-23 handel vtag 119 biggen 16-23 handel vlug 10Ö5 schapen - en oive-rtoouders scihe pen 2"3-56 overihou-ders 13-28 hain del matag 12 boikkeo Kippenei eren 7.25—8,25 eendeneiere'n 8.00 per 100 stu,ks pieiplouiikens 1.50-250 Kipipe-neieren A aanivoer 16.341 stniks 8.00 8.60 B aa-nvoer 500 stuks 7.60 een-j deneiieren A a-a-n.voer 260 stute 8.60 per 100 Btato BEÜRSNIEÜWS 5 Februari Londen 12.10 »/ Berlijn 59.26 Parijs 9.7ói Ei'ussel S-el-ga 34.69 -* Zwitserland 48.01 Weenen 35.10 - New-York 2.49','r Cert N W S 3 - pCt 78V BURGERLIJKE STAND GEBOREN 1 Febr H Tli v Doornyeb v Soest d i Febr B Jansen geb Koek z — G Erné geb v Schalk z Febr P de Ham gel Klinge z — G M R v der Poll g-eb Berlijn d — T.C Teunisse geb Murk d — H A C deHaan geb Geijtenbeek z Fobr J v Ginkel geb v - den Hoe - ven d — ¦ G W Riksma geb de Gooijei:,'d — M C les-bert-s geb Rietveld z — M A C V Burik geb Hogemans d \ Febr M den Hartogh geib Hof ijman z OVERLEDEN 2 Febr Maria Chvistlaai Hendriks 30 j v Imhoffstraat 37 3 Febr Wilhelm Ludwig Bielen 45 j.Potgieterstraat löbis •— Pieter de Vries 55 j Abel Tagmanstv 84 — Trijntj*Koen 79 j Celebesstraat 35bis — Jaa> jbus Frederik Schieck 58 j Prins HeaJdriklaan 55 j 4e Febr Cornelia Anna de Ridder 7 ^ j Weg naar Rijnauwen 2 ~ Maria Cor » nelia Vei loop 59 j geh met A C OasFJ vers 59 j Rozenstr 13 —- Wilhe!msi;J Bernardus Kouwenhovea 1 ^ 3 SJ^n teus!fhewe^7^,^-T ¥> — faf^~-«i0 ' ^' ~^ ' 
ifT "¦ LK " if'-'^immmms'KmsmimmimmmmmintKmmfttitKmfB mm "^ uJcmi ^ ^ cocM Corsetlen Kousen ' i-!iKiaLH 1 1S86 - 20 ^¦| LIALE '^ RECLAME AANBIEDING BUSTEHOUDER In wit oi rose batist achterstuitL nd cDcde pasvorm,6B 4S BUSTEHOUDER in rose poreuse elastiek 24 centimeter lioog ¦ 19 centimeter tioog * BUSTEHOUDER In fijne tulle tricot,versICrM ondi^rstuk prima pasvorm BUSTEHOUDER in kuiistzijde-tricot in rose 2alm 01 lila Verder no ^ keuze uit circa 50 diverse soorten Bustehouders in alle prijzen en voor allerlei finvren met voor achter - en zij-sluiting 25 ' S5 ' 69 ° 59 ' 18 UW NIEUW RIJWIEL AL QEKEEO ZONDEK VT LAMP IS HET NIET COMPLEET AMSIBKDAM 9 llllalen HAAKLEM LEIDEN DEN HAAü R0T1EKDAA4 3 tilialenl KINDHUVüN AKNHEM AFÜLU0UKN,UÏKEC1IT,HILVEKSUM UTEEGHT lANSE VISSTRAAT 20 Telef 10269 ' f 10 - en f 11.50 LET OP DYNAMONUMMER WEIGERT ELKE NAMAAK I Imp Heerengr 308 A'dam Bankinstelling te dezerst«de vraagt een lOlJesiE BEilEniL Niet ouder dan 16 jaar Br ond No ^ 8718 bur dez - GEVRAAGD op groot Fabriekskantoor te Ij trecht Yoor directe indienst treding 2 lankomeiiile Bedienden Sollicitaties m uitv in en copie-getttigBclir onder No 6744 Bureau van " dit Blad FAAM'S MEDICINALE MITCHAM PEPERMUNT wordt bereid uit de al'erbesfe grondstoffen Is niet alleen een uitstekend geneesmiddel doch bovendien een ware lekkernij Weigert namaak en koopt slechts rollen voor zien van onzen firmanaan N.VDÊ FAAM BREPA ^ Bekwaam Etaleur-Lakschrper Manafactaren Confectie o Modeart prima ref beeft nog enkele dagen besehikoaar Brieven onder No 8690 bureau van dit blad SIGARENMAGAZMNter overname aangebodon met flinke woning te Denüaag centrum stad maandontva gstca tl500 — a M600 — Uvernameprys t 2500 — üoedsrtn laLtuursprys Ernstigereflectanten inzage der boeken toegestaan Brieven onder Ko A 1«771 Bureau Haagsche Co^.-nt Den Haag ï-7lO DRUKKERIJ HOOMTi IILIETTEII 4-LampsRADiOTOESTEL geheel compleet ook met luidspreker en antenne met a jaar garantiafIbS ' Zonder verhooging ook oplü maandeiyksche termijnen.'Franco plaatsing door geticelMederlaud Vraag pros^eotuaot reizigersbczoek 222ö Fa PRINS Hartenstr 2a Amsterdam Telel 46181 BEDDEN en TAPIJTEN Aankomende BEDIENDE gevraagd leeftijd Ixiven de 16 jaar Br no 8797 bur d&zer Opmimiog » üitvetkoop - en vele andere soorten Blasbiljet ten steeds voorli^idea KB ' i \ y - 1 • ë Tot in de Wanneer U een groote of forsche gestalte bezit zal het U zeker genoe gen doen te weten dat onze chique aparte mo deJfen tot in de grootste maten gaan Van niet minder belang daarbij is dat U ook voor de ' grootstemaatnietsméér behoeft te besteden U slaagt eveneens voor de bekende lage C & A prijzen f KEN'S JB Iji Verkoopkantoor voor Utrecht der Staatsmijnen 13904 '' Wittevrouweniing ® 71-72 Willieimina-Intliraeiet geeft zeer weisilg asch i Op Vrijdagavond 8 Februari vangt eeu volledige cursus aan iu bet AUTOGEtN LASSCHEN EN SNIJDEN te houden te Utrecht Giidstraat 3S - 40 in de smederijH7a4 van A DUOis Aanmeldingen schriftelyk aan de Firma Elkana Werken-Esschenburgstraat 123 Kotterdam ot in persoon te Utrecht ' Inlichtingen gratis en trauco jiilli^il^iip ^^ vraagt voor onmiddellijke indiensttreding liiiiOE HllDWiTEyiS 8716 met ervaring Aanmelding Bohriitelijk onder vermelding van genoten praktyk leeftijd en verlangd salaris Pieter=kerkhot 17-'-0 GAi^AGE I^OLEMBEËK ROZËNSTftAAT 12-16 — TELEPHOON 1<:098 LUXE AUTO V£RHUURii^üiCHTING Ruime Staüing -— Centrale Verwarming CHAUFFEURSSCHOOL < jiy yiTNOOOIGIf«l @ AAN MEISJES VAN BUITEN die hier in betreklting zijn Komt uwe vrije avonden ^^ ONDAGI en DOfiSDERDAG tusschen 7 en 10 uur doorbrengen in het „ TEHUiS VOOR VROUWEfJ EN i\f9EISJ£S " 8681 HEERENSTRAAT 25 JDAlVlES WEëST NltT ONUERUST 4 - HYGEA 4 - is je aangewezen adres voor zeker werkende PiLLsiH en DRUPPELS ter regeiing der btoedsomloopl Alle inlich tingen worden gratis verstrekt — Jok per briet portü kosten er bij voegen Geheimhouding veizekerd Speciaal adres voor FKANSCHt en EnGtUCHt auMMIWAKFN Het eenigste adres in de BEDIEKING DOOR DAmZ OF H££B Let voorai op de naam wan de straat Woninginrichting Fa JAARSM & T/b & EBR PLASBESe iSteenweg 06—HS Mariaplaat » 3 Weensdagaïond 6 mr opene n wij onze aanbieding op de Mariaplaats No 3 Toannalig pand der Fa KSETMBOKO Salon - Huis - en SlaapkameramenMementen Tapyten Linolenms Vitrages enz enz Fa JA ARS v/h GEBR PLASBERG nARIAPLAATS Ho 3 STEENWEQ 66-68 V.T Het ontbreekt U aan een sierlijk Ameublement Buffet Dressoir Tafel Spiegel Tapijt Gor dijnen Ledikant Dekens Matrassen Linoleum of Zeil en aan de noodige CONTANTEN UTRECHT GANZEN^ARKT 18 LEVERT U DIT ALLES OP ZEER GEMAKKELIJKE WIJZE VAN BETALING - Groote keuze — Steeds fiet nieuwste — Concurreerende prijzen SilCNTS 1 W i E SPECIALE VERKOOP AYADEUE Stillen beschikbaar voor parti culieren en handelaren Personen met vaste positie zonder borg stelling 6een spaar - of levens vetzekerlng Vlugge afwikkeling Kievitstr II Kanioor 9-5,7—9 nAiMÜ-UbliÜdltfJM 4 - KAWASAN + zoowel PIANO'S als VLEU GELS steeds voorradig Prüzen van t 200 — af Vleugels f 550 — Beta lingen van f 15 — p mnd at JSladere iuliohtingen C C ^ nnrC Sweellnkstr 18 r.derUU£0Utr.,Tel.i487d Het eenige afdoendemiddel voo onregelmatig heden in de Urinewegen.Keeds 27 jaar met succesin den handel 8721 Het voorjaars-artlkel voor Deux Piëces Japonnen en Sportkleding 70 c:VI breed meer dan 300 dessins 3.25 - 2.75 - 2.25 ¦ 1,95 Mij „ SANITAS " Filialen te Utrecht Vredenburg 86 t/o bchouw burg Vourstraat 32 hoek daideboilensir Zadelstr.39 Amsierdam alléén bingel i.74 b/dUasthuismolensteeg Let op de adressen PER METER BEHüNSERil SIGFFEEkOErill WIE ÜERHUIST U K VAN DAM VOOR CLABENBUR6 1 Tel II468 Chr Grootvelt Amsterdauische Str.w 19 ïel 12411 Groote keuze COCOS-LOÜPERS VELVET UTRECHT bOüCLE EN WOLLEN LÜUPEKö TEE 0¥BEMME Een zaak in Coines.ib.es en Kruldenierswaren tegen luveutariaprys t 1250 Waaronder een bnijmachine Snelweger en electr Koüie molen „ uobart " In eeu der iiootdstraten van Zeist Huur 1 14 per week bpoed Br Ir lett ^ 2 Boekh.A Fisscher Utrecnt 8699 Hij de Utrechtsoi.e Steen - drukkerij > emuurde Weerd O.Z ' ó'A kunnen NETTE JONGENS geplaatst worden Leeftijd l4—Itj jaar Aanmelden ' s avonds tusschen 6—7 nnr 8753 Vraagt stalen Zeer lage prijzen In een R.K Boekhandel kan tegen half Februari ge plaatst worden een ^ - JONQEI ^' voor de expeditie Leef tij ö ongeveer 14 jaar — Brieven onüerAo 8717 bureau dezer TWEEE loost van Het leven van z een nieuwo taal werd d « eersto \ ti bupg met een dra wijtf „ Gysbreght Het w£is van dei breght " schreef dat hij do Moeder Als d00'ps,gezincl zekeï „ Ir lot de sympathie voor lU hee1d Hij verloor de Koomsche Kerl zich vijanden ma Als hij nog lalmd worden verklaard zijn gevoelsdirang slag te brengen Il „ zeer loffolijike gei boorteplaatse " zoi zich uitdrukte dip dichten van aijn Ook hier brak de her nog dan in d let was een verhe telaarschap De fnrmeele ov scbe kerk geschiet een der eersten oj e wendeiL Maar met Maria Tesschc tot het katholicisi werd er des te ini droeg Vondel zijn op evenals „ Maaj zijn leerstellig ged nissen " Een jaar 1 gemartelde - Majest Met de drama's meelen overgang geschreven had jjozef in Dothan " 1640 was Vondel de voor biibelsche Pascha " — teriüggt hiervan vinden pastorale waarme te Amsterdam bij vrede van Westfal len „ De Leeuw jaar 1648 publiceer mon " en dan zes dramatische schep „ Salmonens " volgi later „ Jeptha " Intusschen was left jammerlijk acl was Joost de Jon,j eooD die de zaak algeheelen onderg De jonige Joost vv ie vrouw Boertje verwant van Piete zijn vader in Maa verhouding tüssch [ kinderen moeilijk i del en zijn dochtei een jaar later naar toen ging het met in de Warmoesstr 1656 was Vondels en een verlaten m xnoedelijk met haai laatste plaats tot bad liet hem in c schsiding aan Om voorikoman moest iet StadsbestU'ur 1 zijn zoon naar Ind echiedde en Joost s tocht Het vei'driet ovei Zijn zoon „ een do weereltsche moeiel Jclanik in „ Jepths Marnix van St A " ae ] tiioost bij de Pi jaren welke aan he ' ha " voorafgingen Als het afigejaa HaaJkt naar verse Zoo verlangt m Rouwe en klacht Naar mijn God Dorstig naar de 1 God aan Wien „ Samen met den aij geschreid en gek geibeilden " zegt Al!b Vers " Het jaar na Jep „ Koning David in ning David herstel Heilige Wiraak " drama's in Davids barst de simart vai zijn zoon in hevigh Waar berg waar l)i iaat Vondel David 1 O vader zonder Waar legt ge o Waar anders dan Daar legt mijn Al Mijn zoon mijn 1 V Daar gij begi'ave „ Koning David h ^ en aan burgemo Vlooswijk die den jaar te \ oren het van schrijver aan d met een jaarwedde voor dien tijd nie drag Vondel heeft zijn getracht de schulde ielgen Zijn docht iiierbij terzijde en 1 zijn weinige bezitlin ' ooQ ' den ouden ma Jen arbeid en hitte In den weinige ui de Bank van Leenin üjken.arbeid lieten ko6rtsaohtig«ji ij.vej i WBÊÊÊL afi i«iA.»{^ifci.wa:'.>eght '' door Het was een verhee-rlijking van ihet mar telaarschap De formeele overgang • O't de Room sche kerk geschiedde in 1644 Hooft wa een der eersten om zioli vau Vondel af ie wenden Maar de vriendschapsband tmet Maria Tesschelsohade die eveneens tot het katholicisme was overgegaan werd er des te inniger otm Aan haar droeg Vondel zijn „ Petei ' en Pauwels " op evenals „ Maagden " In 1C45 volgde ïijn leerstellig gedicht „ Altaar-geheime nissen " Ken jaar later „ Maria Stuart of gemartelde Majesteit " Met de drama's die hij voor zijn for jneelen overgang tot het kailiolicisime geschreven had „ Gebroeders " 1G39 jjozef in Dothan " en „ Jozef in Egypte " [ vöiO was Vondel tof zijn oude voorlief de voor bijbelsche onderwerpen — „ Het Pascha " — feruiggekeerd l:"ei afwijking hiervan vinden wij in de allegorische pastorale waarmede de feestelijkheden te Amsterdam bij het sluiten van den vrede van Westfalen opigeluisterd wer den „ De Leeuwendaler »;" Hetzelfde jaar 1648 publiceert hij echter zijn „ Salo mon " en dan zes jaar later zijn groote dramatische schepaiik VOOR BEN POLITIERECHTER Diefstal Terecht stond de 27-jarige koopman G B van hier terzake diefstal van een hoeveelheid loodasoh ten nadeele van de N.A ' U P en S D Verd die reeds vier vonnissen ach ter den rug heeft bekende bet ten laste gelogde Gehoord werd ds E B Couvée di rector van de Utrechtsche Stadszen ding om raad in te winnen of de Stads zending verd na een eventueel lichte straf nog onder toezicht wilde nemen Ds Couvée merkte op dat verd toen hij den diefstal pleegde in groote moei lijkheden verkeerde Os Couvée vroeg een voorwaardelijke veroordeehLg het Stadszendingscomité wil hem gaarne voorlichten als de Po litierechter het nog eens met hem zou willen probeeren De officier van Justitie requisitoir nemend eisch te een gevangenisstraf van 2 maanden De Poliliereehter wilde met het ver zoek van ds Couvée meegaan en verd tevens gelegenheid geven om zijn leven te verbeteren en veroordeelde verd tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van drie jaar Diefstal Niet verschenen was de 27-jarige dienstbode T S uit Franeker die zich te verantwoorden had terzake diefstal van een paar slobkousen en nog eenige andere zaken ten nadeele van haar patrones J de V Als getuige in deze zaak werd ge hoord J de V De officier van Justitie mr v A Dussen achtte het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen en eischte een geldboete van ƒ 60 subs 60 dagen hechtenis De Politiererhter mr v d Meulen vonnr.s wijzend veroordeelde verd con form den eisch ¦ Mishandeling Dan stond terecht de 3ü-jarige va rensgozel van de groote vaart D F B uit Vinkeveen Volgens verklaringen van de politie stond verdachte te Vin keveen zeer ongunstig bekend en ook nu weer had verd van een zeereis te ruggeJteerd ruzie gezocht met zekeren V Z eveneens uit Vinkeveen Verd bekende dat bij v Z twee klap pen had toegediend doch beweerde dat men het hem in Vinkeveen altijd lastig maakte Zoo was het ook nu weer ge weest Verd was get v Z tegengeko men en verd had v Z toon twee klap pen op z'n „ harsens " gegeven De officier nam in aanmerking dat verd bij de politie als zeer lastig be kend staat en eischte een gevangenis straf van een maand conform v,'elken eisch mr v d Dussen tenslotte ver oordeelde Diefstal Een M-jarige loopjongen s^tond dan terecht terzake diefstal van een bedrag aan geld ten nadeele van zijn patroon A C B Verd was 2i maand in dienst bij B en in dien lijd kwam het veel voor dat de kas niet klopte B besloot toen het geld te merkou en toen bleek het dat verd P F zich schuldig maak te aan dit feil Verd bekende Hij had schuld ge maakt te veel sigaretten gerookt en wilde DU dio schuld met het gestolen geld aflossen Get B verklaarde dat verd een eigenaardig jongmensoh was o.m had hij verteld dat hij wees was terwijl zijn ouders nog leefden ja zelfs woonde hij bij hen In Mr V d Dussen echtte hot feit zeer ernstig en eisdhte een maand gevan genisstraf De Politierechter wilde vei'd nog een kans geven om uit de gevangenis te blijven en veroordeelde verd tot een geldboete van ƒ 60 soi'l » 30 dagen hechtenis Mishandeling De Sl-jai-ige landbouwer J R K nit " Soest had zich te verantwoorden ter zake mishandeling van W H Volgens verd was dit niet waar Hij had get H niet mishandeld Er was een woordenwisseling ontstaan over het feit dat verd H.'s broer die krank zinnig was te hardhandig had aange pakt bij diens vervoer en om hem te kalmeeren Toen H daar aanmerkin gen op maakte had verd hem toege voegd „ Nou begin je zeker gewetens wroeging te ki-ijgen hè dat je zoo praat ' t Was beter geweest nis je dat eerder had gekregen " Volgens verd uas er niet gevochten Plotseling waren beide mannen die op de fiets zaten door de gladheid naar K mededeelde gevallen Get H zeide echter dat verd hem plotseling geslagen had zoodat hij met fiets eu al gevallen was De officier eischte tegen verd eon geldboete van ƒ 40 subs 20 dagen con form welken eisch mr v d ^ Jeulen veroordeelde RECLAMES h 60 CT PER REGEL Als U hoest tengevolge vaneen Bron - ¦ chitis of een Verwaar loosde Verkoudheid vraag dan het oordeel van Uw dokter over SIROOP FAMEL In flacons van f2.50 * ïen»e » F « B MEINDERSMA DEN HAAG LEGER EN VLOOT Luit.-generaal R p Verspyclt f Luitenant generaal R p Verspyck die — zooals we reeds meldden — op ' 91-jarigen leeftijd te Soestdijk is overle den trad ap zestienjarigen leeftijd in dienst bij het Instructie-bataljon In 1857 werd hij bevorderd tot sergeant ' en in 1858 nog geen 21 jaren oud benoemd tot 2e luitenant bij het derde reg infan terie Zijn promoties volgden nu regel matig en vlug In 1861 werd hij eerste luitenant in 1870 kapitein Vier jaren later werd hij onderscheiden met het ridderschap in de orde van de Eiken kroon en is hij overgeplaatst naar het regiment Grenadiers en Jagers In 18S5 word de heer Vcrspijck majoor en in 1890 luitenant-kolonel In 1892 volgde zijn benoeming tot kolonel-plaatselijk commandant van ' s Gravenbage en in 1894 is hij benoemd tot lid van het Hoog Militair Gerechtshof Na de bevordering tot generaal majoor nam de heer Ver spijck op 1 Januari 1914 zijn pensioen als luitenant generaal Als lid van het Hoog Militair Ge rechtshof zag de heer Verspijck zijn voorstellen tot wijziging van het voor schrift betreffende het Algem Depot van Discipline aanvaard en in 1903 ver taalde hij de nieuw-ontworpen straf-en tuchtwetten in het Fransch Voorts toonde de heer Verspijck in verschillen de burgerlijke funpiies zijn belangstel ling op maatschappelijk en vereeni gingsgebied Hij is voorzitter geweest van de Ver Eigen Hulp " te Utrecht voorzitter van VDlksweerbaarheid be stuurslid van de Nutsspaarbank lid van verdienste en eerevooizitter van de Kon Vereen van gepensionn onderof ficieren lid van de fortencommissie eerelid van den Bond tegen de revolu tie enz De uitvaartdiensten worden gehou den Woensdag 6 Februari in de R.K Kerk te Soestdijk waarna de begrafenis tp ongeveer 12 u 45 zal geschieden op de R.K begraafplaats te Soest KTajoor P A de Jsgcr t Te Hilversum is in den ourierdom van RO jaar overleden de heer P A de Ja ger gep majoor-intendant van het N.O.-L leger GEMENGD NiEÜWS Een vrouw vermoord Inde nabijheid van de bekende zand - en steengroeve Nievelstein achter het sta tion Kerkrade — Roldüc ia een vrouwen het lijk gevonden was werden versnip nabij de plaats waar het lijk gevonden was een uitvoerig onderzoek ingesteld Op ongeveer 500 M van de plek waar hetl - k gevonden was werden versnip perde stukjes papier gevonden van een Invalidenkaart In deztlfde richting la gen ook een corcet gewikkeld in een Engolsche courant en een ledig hand lasohje De invaliditeitskaart stond ten r-ame van L K uit Mülheim—Styrum Met deze vondst werd de politie in deze plaits in kennis gesteld en enkele uren later kwam h^jt telegrafische bericht dat L K Donderdag een spoorkaartje naar Herzogenrath had genomen om daar haar zuster te gaan bezoeken Ver dacht van den moord werd de twea en-dertigjarige grondarbeider II O uit Mülheim die met het meisje liefdesbe trekkingen onderhield Deze had Wo'jns dag zijn familie verlaten en was Don derdag gezien in de nabijheid van de woning van het vermoorde meisje Za terdag is deze persoon gearresteerd Kort na zijn arestatie heeft hij een vol ledige bekentenis afgelegd Hij verklaar de in dronkenschap te hebben gehan deld en de bijzonderheden zich niet meer te kunnen herinneren De ver moorde vrouw had in het achterhoofd een diepe wond Inbraak Tijdens de afwezigheid van de bewoners die op een familie partijtje waren is in den nacht van Zondag op Maandag ingebroken in een woning te Noord-Scharwoude Bij thuis komst vond men alles overhoop ge haald Die inbrekers hadden een gron dig onderzoek ingesteld maar het re sultaat was betrekkelijk gerinfv aan gezien de bewoners het meeste geld had den meegenomen Slechts een porte monnaie met inhoud wordt vermist Overreden Gisteravond is de 68 jarige juffrouw J M van der Manen uit de Hillevliet te Rotterdam onder een motorwagen van lijn 13 geraakt De tramwagen moest worden opgevijz.ld Tijdens het transport naar huis is de juffrouw overleden Staking Gistermorgen is aan de ijzergieterij „ De Industrie " te Vaa,.ssen een ateemeene werkstaking uitgebro ken De staking omvat ongeveer 170 ar beiders De politie bewaakt de fabriek — o — Een honderdjarige overle den Mej C Janssen geb te Valburg is op ruim 100 jarigen leeftijd in het St Antonius gesticht te Harst overleden Fle.sch met zwavelzuur ge sprongen Een deel van het Noordeinde te ' s C-ravenhage is gisteravond om streeks hali'acht een oogenblik een too neel van vervi'arring geweest Do poe lier V V Noordeinde 143 heeft in een kelder een bevriezingsinrichfing staan Door onbekende oorzaak nu is een tot die installatie behoorende flesoh met zwavelzu:ir gesprongen Het gevaarlijke gas drong natuurlijk eerst den winkel en de bovengelegen woning binnen om daarna op straat merkbaar te worden Men wist buiten niet zoo gauw wat er gaande was Menigeen die voorbijging kreeg het benauwd of werd door een hoestbui overvallen Van het pand uit - werd intusschen de brandweer opgebeld die van de Laan Copes al zeer vlug op de plaats van be stemming kwam Het was zaak in de woning door te dringen om te zien of daar wellicht nog menschen waren Daartoe bedienden de brandweerlieden zich van gasmaskers en z.g Keunings maskers De bewoners bleken nog niet bewusteloos te zijn maar hadden het wel zeer benauwd Al len werden de straat op gestuurd Men miste nog oen werkman uit de poelier derij en dies werd liet geheele huis door zocht Vooraan ging eveneens met een gasmasker gewapend de inspecteur brandmeester Do Jager De vermiste werkman werd gevonden op het dak en bevond zich daar in veiligheid De moeilijke taak van de brandweer lieden was hiermede geëindigd De flesch met zwavelzuur was intusschen leeggestroomd Ondanks de gevaarlijke dampen die uit het perceel kwamen stonden nog vele nieuwsgierigen met de zakdoeken voor den neus op straat te kijken Toen hun nieuwsgierigheid bevredigd was en niets meer te gebeu ren stond ging men hoestende enproes tende uiteen De gelukkige 750.000 s t e i n w o ner Voor den binnen afzienbaren tijd te verwachten 75O.0O0sten inwoner van Amsterdam zijn door diverse firma's — zooals de laatste jaren bij het bereiken van het zooveelste duizendtal meer en meer gebru'kel ' k wordt — gepchenken beschikbaar gesteld ' Gezorgd werd reed - vo^i wieg kinderwagen badkuip zeep en ten behoeve van de gelukkige moeder een '' apon terwijl een verzeke ringsbank den ouders een spaarbrief waarop de eerste jaarstorting is vol daan zal aanbieden Een mdeder van baarbed ge licht In Kerkrade heeft zich het volgen de wel hoogst zelden voorkomende ge val afgespeeld Toen de heer des huizes naar de kegelclub en zijn echtgenoote naar de bioscoop'was reed een auto voor hun woning waar de vier en-tach-tigjarige moeder sinds tallooze jaren in woonde bij haar zoon die den bewusten avond met ziin vrouw van huis was De boog bejaarde vrouw die reeds warm e bed lag werd door een schoon zoon in den auto gedragen en full speed werd toen gereden naar de woning van een gehuwde dochter eveneens in de ge njeente wonende Ihj wie moede » nu RECLAKES & t 0.60 per t «|)« Rheuiratiek De pyn is te Terzachten het lijden t « « enninderen i Wacht niet tot de kwaal ver - ergert masseer direct met AKK.LK • KLOOSTERBAFiEM ¦ neL haar taafsto levensdagen hoopt te slij ten Men kan zich de verbazing voorsts ' len toen man en vrouw des avond * laat thuis komende hoorden dat moe der van haar bed gelicht w.as Famllio strubbelingen moeten aan deze ontvoe ring die van to voren degelijk was voor bereid en in scène gezet wel niot vreemd zijn Kind verbrand Het 9-iari8 dochtertje van 3 do Rooij te SprundeJ had het ongeluk terwijl het in een stoel bij de kachel sliep dat haar kleer tjei in brand geraakten Het kind liep daarna met brandende kleertjes naar haar moeder in een aangrenzend ver trek Met ernstige brandwonden over dekt werd het opgenomen en is na eei ' hevig lijden bezweken Per arreslee over hetTjeu kemeer Een inwoner van Ooaterzee Fr wenschte een familiebezoek af te leggen te Follega en do kortste weg daarheen leidde over het Tjeukemeer Na eonig beraad werd besloten bd paard voor de arreslee te spannen en de reis over het ijs te ondernemen Het mag wel een wonder heeren dat dit waagstuk zonder ongelukken zoowel op de heen als terugreis is volvoerd daar het ijs werkelijk geen voldoende be trouwbaarheid bezat Van een wagen gevallen De ongeveer 70-jarige ongehuwde arbei der G Megeling te Markeio bad door dat een paard op hol sloeg het ongeluk van den wagen t © vallen waarop hij zich bevond De man werd zoodanig go wond dat hij na enkele uren overleeil Een d r o n k o m a n s d r a m t In pereeel 42 in de S'mt Nicolaapstraaite Amsterdiam waar een kleermakerwoont schijnt het gistermiddag rumoe rig toegegaan te zijn Verschillende per sonen schijnen onder den invloed vaasterkedrank geweest te zijn Laat in denmiddag worden twee persoiien op eenbordesje van de trap gevonden een hunner een'zekere Lodee 36 jaar oud en van beroep los werkman bleek dood tazijn t Uit het politio-onderzoek hetwelk werd ingesteld door inspecteur Joosten van het bureau Warmoesstraat is geble ken — aldus meldt de „ Tel '- — dat H Lodee gistermiddag aan den zwier was geweest met den kleermaker Op sti-aat kwam hot tweetal een derden goeden bekende tegen een zekeren Hfnk Halen Lodee heeft v,roeger met dezen pea-soon een kwestie gehad deze kwestie werd beslecht met een stevig vuistgevecht waarbij Lodee aan het kortste eindje troli en bewusteloos werd geslagen Na den tocht begaven de beide es vijanden zich met den kleermaker naaii het huis van laatstgenoemd ' Afgespro ken werd dat de kleermaker spiritu»zou halen Het gezelschap drirkt name lijk weg'ens financieele omstar.digihedengeen anderen sferlkedrank dan spiritusDe kleermaker kreeg zeven stuivers enkwam spoedig teruig met den spiritus.Deze werd op de gebruikelijke wijzemet water verdund * Halen en Lodee kregen weer ruzie en de kleermaker verwijderde Zith op be so'neiden wijze Na 20 minuten kwaan hij terug Beneden werd hij door een oude vrouw aangesproken die hem mede deelde dat zij naar boven wilde dooh dat de weg op bet bordesje boven ver sperd was door twee dronken lieden Bi onderzoek bleek dat één Lodee dood was De ander was sterk besrbon.ken De kleermaker waarschuwde de pc> litie en deze deed het lijk n.oar het Bin nengasthuis vervoeren Het is door de justitie in beslaggenomen Of de man gedood is ten gevolge van een daad van Halen of lat hij ten ge volge van overmatige spiritii.sgebruilj Is gestorven staat nog niet vast Halen die naar het bureau Warmoes straat werd overgebracht was in den vooravond nog te beschon.k n om ge hoord te worden Wel zijn verschillende getuigen gehoord Uit het verdere onderzoek dat geleid werd door den comimissaris ¦¦ an het bu reau Singel den heer P Harrcbomée bleek dat Halen en Lodee vroeger ko loniaal zijn geweest en nu en dan op stj'aat met waren ventten Zij waren ingeschreven als Ins wer'Kman " De kleermaker heeft gezien en gehoord dat op zijn kamertje ruzie is geweest Eén hunner heeft o k in zijn oed geslapen nadat de spirifusdrinkerij was afge loopen Bij het ve^iten zijn geen wapenem gebruikt Laat op den avond rees be /\ vermoeden bij de politie dat het twee tal over den grond is gesold en dat bei den de traip zijn afgevallen Niet onmo gelijli is dat Halen op L'jdee die eeo tenger mannetje was is gevaMen toen zij op het bordesje terechtkwamen Lo dee kan door het gewicht van zijn te genstandar gestikt zijn doch even goed is mo.gelijik dat hij den nek heeft ge broken Als verwondingen werden slechts geconstateerd eenige lichte schrammen aan het gelaat Bij worgin ^ zouden zeer zeker vlejüken aan den hals bespeurd zijn De schouwing zal zulks wel uitmailtein Halen wordt aan het burea',i gehouden ter ' ake dronkeneohap 
UTRFRHTSCH MIEUWSBIAD No 236 Dinsdail 5 Februari 1929 - TWEEDE BLAD t ' ] mu m f iM:Km tfm m f^^m*^i7m f M.r yyju^j wrsr ^ * RECLAMES è f 0.60 pei regeL \ m c /^ ^^ d d^m ^ ML»n.im^cCo«im.'/S«i^fA RAOfORUBRIEK WCJENSDAG § FEBRUARI Hilversum 1071 M 10.00—10.15 Murgenwijding 12.15—2.00 Concert d h A.V.R.O.-trio 2.0O—3.IX Gramofoonmuziek 3.(X)—i.OO Maak het zelf Cursus 4.00—5.00 Prof W v d Pluim Kunst van het oude Griekenland S.30 — 5.45 Gramofoonmuziek 5.45—6.15 LandiJouwhalfuurtje door J Smid 6.15—7.15 Concert door het Omroep orkest 7.15—7.45 GezondheidshaltuTlrtje door A J Abrahams arts 8.00—8.30 Hatidelswetenscihapipeliike lezing door J Pelse Jr 8.30 „ Deftiig « straat " hlijspel in 4 bedr van Barrie Opgevoerd door bet Vereenigd Tooneel Verkade en Verbeet In de pauze persberichten 10.45—11.30 GramofocnmuzieJ £ Huizen 336.3 M Na 6 uur 1852 M ll.üO-11.30 N.CR.V Ziekendienst o 1 V ds A G Wolf 12.30—1.45 N.CR.V Concert Mevr W Canté v Amerongen sopraan Mevr L V d Brink-Frakken fluit A Adema piano 5.0O-6.00 N.CR.V Kinderuurfie o 1 V mej B V d Veer 6.00—6.30 N.CR.V Sprekers P Kort huijs Adam in Ballingschap Vondel 6.30—7.00 Franscha les 7.00—7.30 Engelsche handelscorres tjondentie 7.30—8.00 N.CR.V Spreker E Steen dam De nieuwe wet op de N.V 8.00—8.30 Dr ir W Droesen De jon ge boerenstand 8.30 Concert Het Ned Vocaal-ensem ble o 1 V Joh Nelissen Mej L Wijn gaarden viool J Boezer declamatie Da ren try 1562 M 10 35 Kerkdienst 1105 Lezing 11.20 Gramofoonmuziek 12.20 Balladenconcert Sopraan ba titon.l 12.50 Gramofoonmuiïiefc 1.20—2.20 Orkestconcert 250 Voer de scholen 3.15 Muziek 3.20 Lezing 3.50 Lezing 4.05 Licht klassiek concert Kantro vltdi-trio 4.05 Concea-torgelbespeling ' 4.35 Kinderuurtje 6.20 Gramofoonmuziek 6.35 Nieuwabelichten 6.50 Tuinpraatje 7.00 Muziek 7.05 Pianomuziek van Debuss ^ 7.20 Gezondheidspraatjs 7.35 Muziek 7.45 Lezing 8.05 Een verrassing " 8.20 Lichte muziek Hastings St«ie lijk Orkest 9.20 Nleuwsiberlchten 9.35 Lezing Cinema 9.50 Nieuwsberichten 9.55 „ A sea change " of „ Love's Stow jiway " opera comique van Howells en Henschel 11.20—12.20 DansmuzieJs Parijs „ Radio-Paris " 1750 M 12.50—2.10 Orkestconcert 4.05 — 5.05 Orkestconcert 7.05—7.50 Gramofoonmuziek 8.20—11.20 „ Oliiello " treurspel van S-hakespeare Daarna concert L a n g e n b e r g 462 M 9.35 Gramofoonmuziek 10.35 Concert Voor de soholen 11,30—12.10 Gramofoonmuziek 12,25—1.50 Orkestconcert 5.05—5,30 Orkestconcert 7.20 Gevarieerd programma Con fetti Leden van het Sted Oi*-ast L Gelber sopraan W K Löfler bariton ' Daarna tot 11.20 dansmuziek Ze es en 1649 M 11.20—3.50 Lezingen - 3.50—4.50 Orkestconeert 4.5Ö — 7.05 Lezingen 7.20 R Nelson en W Joseph op twee vleugels Kapel Gica Jonesco Daarna feestconcert Koorzang Vervolgens tot 11.50 dansmuziek Hamburg 395 M 10.20—11.20 Gramofoonmuziek 3.50 Orkestconcert 5.20 Orkestconcert 7.20 Plat-Duitsche avond 8.35 Mandolineconcert 10.05 Heruitzending B r u s s e 1 509 M 5.20 Orkestconcert 6.50 Speciaal concert 8.35 Gramofoonmuziek 8.50 Concert Orkest o 1 v Flor Al paerts H Wagemans viool De a]nc!c2rs op nieuwe goUlengten Met de nieuwe golflengte-regeling van Washington waaronder ook de wendende amateurs vallen zijn een drietal golflengten aangewezen n.l 10 M 21 M en 43 M Waar de 42 M.-goll ' het beste voldoet voor lange afstand-vorkeer zitten alle amateurs hierop als vliegen op een lijmstok on wordt alle ontvangst gestoord Vooral des nachts Js bijna geen amateur zonder " nterferentie te ontvangen Ook de ultra-kortcgolJ is dus reeds overbelast Quo Vadis Bse'.il-onfvangst in bet Kenslagion Museum In bet wetenschappelijk museuniiSouth ICenslngton is een „ Fulton" beeldontvanger opg«eteld voor demon siratie-doeleinden Brand In perceel Zandvoortsche laan 99 te Heemstede waarin gevestigd Is het sigarenmagazijn J)eli " is Zon dagavond door onbekende oorzaak brand ontstaan in de benedenverdie ping De winkel brandde geheel uit on danks het vrij spoedig optreden van de brandweer Voorbijgangers ontdekten Zondag avond brand in de Gereformeerde kerk te Enschedé Er bleken een hoeveelheid opgestapelde stoven en eenige banken in brand te staan die vry gemakkelijk konden «- orden gebluscht De brand is ontstaan doordat nog vuur in de sto ven was Te Malden is door onbsUsu-de oorzaak afgebrand de woning loebehoorende aan den heer A Broekman aldaar en be woond door J Ariens De geheele in boedel ging verloren Verzekering dekt de schade In de buurtschap Wiessel bij Apel doorn is gistermiddag een in aanbouw zijnd landhuis uitgebrand Een mon teur was boven in het huis bezig met een lamp waarvan da vlam in aanra king moet gekomen zijn met de rieten dakbedekking Verzekering dekt de schade D e „ M 6 r a u k e " By den Rütter damschen Lloyd is bericht ontvangen dat een derde gat hetwelk men nabij de twee andere gaten had ontdekt even eens voorloopig is gestopt Men is doen de het schip lens te pompen Het weer is mooi do bemanning bevindt zich aan boord IJs De vaart in hot Noord IIol-landsch kanaal is wegens het ijs ge stremd Ook de Jaagvaart van Monni kendam naar Amsterdam is gesloten De stoombootdiensten van Deventer op Amsterdam zijn gestaakt Naar de A N W B - Toeristen bond voor Nederland meedeelt zijn teij gevolge van de vorst on ij.s£ang ia de rivieren ook de veerdiensten te Kater veer Lexkensveer Üpheusdenscheveer en te Zaltbommel gestaakt Uit Bolnes De rivier voor deze plaats is geheel overdekt met zwaar drijfijs dat zeer bin derlijk is voor de scheepvaart Uit Gorinchem Da rivier de Merwede is over de ge heele breedte met drijfijs bedekt tus schen de kribben zit het ijs vast Do scheepvaart met stoomkracht is nog niet gestremd De Linge en h§t Merwe dekanaal zijn nu ook voor de vaart ge sloten Uit Alphen aan den Rijn Het scheepvaartverkeer door den Ou.len Rijn ligt hier thans geheel stil Zondag middag is een ijsbreker met eeniga scha pen voor Amsterdam bestemd er nog in geslaagd de Gouwe en het Aarkanaal te passeeron doch ook deze wateren lig gen thans dicht terwijl hst openbreken van de vaargeul te hooge kosten mee brengt Ook de vaart op Amsterdam via do Heimanswetering en het Brasemor meer is stopgezet Uit Rhenon De Rijn is voor een groot gedeelte met drijfijs bedekt De ponten zijn op gebroken Scheepvaart is geheel ge stremd Uit Gorinchem De Reederij Fop Smit heeft haar dienst Gorinchem—Rotterdam gestaakt de laatste boot is gisteren om half vijf hier aangekomen De overtocht Gorinchem—Steenwijk reschiedt nog met de stoompont de dienst naar Woudrichera is verleed naar Steenwijk omdat het aanleggen te Woudrichem te bezwaarlijk werd Uit Tiel Wegens het zware drijfijs zijn"'n de vluchthaven bijna alia op stroom liggen de schepen geborgen Een enkele afva rende sleep zet nog de reis voort IJs on ge lukken In het Wilhel minagasthuis te Amsterdam is ter vei - pleging opgenomen een 22-jarige man die op het ijs van de Haarlemmervaart was gevallen en daarbij een hersen schudding had bekomen Te Groningen zijn zeven jongelieden die achter elkaar schaatsten in een wak gereden Mot moeite konden zij gered worden Halfbevroren vi'erden zij in een boerderij van droge kleeren voorzien Zondagmiddag is de 14-Jarige W de Boer bij het schaatsenrijden op de Groo te Kom te Baarn in het bosch van de Koningin-moedeir zeer ernstig geval len Het ongeluk ontstond door het z.g „ slingeren " waarbij de Boer losraakte en op zijn hoofd op het ijs terecht kwam Per auto is hij naar het zieken huis te Baarn vervoerd waar dr Astro hersenschudding constateerde Te Zevenhuizen is de zoon van den landbou^^'er 11 Cazemier toen hij on der één der bruggen zou doorrijden zoodanig tegen een balk gestooten dat hij ernstig aan het voorhoofd werd ge wond en bewusteloos op het ijs bleef liggen Op medisch advies is hij onmid dellijk per auto naar een ziekenhuis te Groningen vervoerd Van zes Amsterdamsche heeren die een tocht op de schaats maakten langs de Nieuwe Gouw van Kadoelen naar Landsmeer zaJiten er drit bij de Klei ne Zijl door het ij » Mul behulp van hun vrienden waren se spoedig weer op bet droge In dezelfde buurt reed een alleewrij dend heer ook uit de Uoofdstod in een vvaJk M«t v«ei moitit » wM bii zich te redden waarbij hij gelaat en handen aan het üs bloedend verwondde In een naburige woning werd hij van droge kleeren voorzien Een molen aangekocht De vereeniging De Hollandsche Molen heeft den molen van den heer Rosken te Nieuw Schoonebeek aangekocht met het doel dezen molen voor slooping te behoeden D o o d e 1 ij k e val Gistermiddag is de 3ó-jaj-ige J van Katwijk uit Schie dam die werkzaamheden verrichtte bij de N V de Wit's Dekenfabrieken te Hal mond van een steiger gevallen en da delijk gedood De man was gehuwd B e r o o V i n g Een 21-jarige Delftsche student ' heeft bij de Rotterd-amsohe politie aangifte ge daan dat hij sedert Vrijdagavond een beurs met f 75 en een gouden petlood kwijt is Hij is zoo vertelde hij dien a\x)nd beschonken geweest Op den Cool singel te Rotterdam hebben twee vrou wen zich over hem ontfermd en zij heb ben heon met een taxi naar haar woning te Overschie gebracht Den volgenden morgen heeft hij zijn verlies ontdekt Maar hij weet zich ook Tfig ie herinne ren dat hij even voordat de vrouwen kwamen met eon sta-aatmuzikant heeft staan praten De politic tracht uit te zoe ken waar het geld is gebleven — o — In brand geraakt Gister middag tegen 2 uur werd de hi'andweer gealarmeerd omdat rook kwam uit de tweede veirdieping van het perceel Twee de EgelantierdwarsstraatS te Amster dam bewoomd door een 80-jarige vrouw Toen de brandweer binnen kwam vond zij de bewoonster met brandende klee ren in de gang bij het fonteintje'liggen Zij bleek zeer z\^are brandwonden ge kregen te hebben en is per auto van den gemeentelijken geneeskundigen dienst naar het Binnengasthuis ver voerd Later bleeik dat de vrouw bij de kachel gezeten had en haar kleeron in vlam waren geraakt Zij had nog de tegenwoordigheid van geest gehad naar de gang te gaan en ie trachten bij het fonteintje haar brandende kleeiren te blusschen Booten van de Maat acbappij tot uitvoering van Zuiderzee werken in het ij s Vrijdag ging ir A Bos van do Maatschappij tot uitvoering van Z^ui derzeewei'ken op Wieringen met de di rectieboot van die maatschappij naar Enkhuizen ihefcgeon zonder moeilijkhe den kon geschieden Op de terugreis v/as er echter zooveel drijfijs in zee dat de boet op het laatst onmogelijk meer verder kon en vast bleef zitten Vier sleepbooten werden uitgezonden om de boot te zoeken Deze werd gevonden doch ook de sleepbooten geraakten in het ijs vast Nog drie givooiere werden erop afigesbuurd maar het mocht niet baten Alles geraakte vast in het ijs en eerst geruimen tijd later wisten vier booten zich los te werken De beonan ning van de overige stapte daarop over en deze booten vertrokken naa.r de ha ven in Den Oever de drie sndere boo ten bleven onbeheerd op zee achter Do Wieringers meenden bit-r ' n weiko men buit ontdekt te hebben Niet zoodra was het getij gunstig en dreef het ijs weg of eenigen van hen gingen in den vrueigen morgien met hun motorvaar tuitgen op de onbeheeird op zee drijven de sleepbooten af Dit was der directie van de Maatscha.ppij tot uitvoering van Zuiderzeewerken niet ontgaan ook van die zijde vertrokken sleepbooten om de onbeheerd gebleven vaartuigen te bo machtigen De visschers waren hun ech ter voor Vanwege de directie der M U Z werd oen bod gedaan om haar eigendom terug te krijgen doch de vis schers wenscliten hierin niet te treden en oiscihten het bengloon voor strand vonderijgoed Hieirmee ging de directie van de M U Z weer niet aocooj-d Voorloopig hebben de visschers de booten onder hun beheer A anva,ring tussclien twee s t o o m t r a w 1 e r s Za terdaigimopgen omstreeks 6 uur zijn op de Nooi dzoe op ongeveer 200 mijil ten Noorden van IJinniden de stoomtraw lor.s Plutos IJM 184 en Sumatra UM 253 met elkaar in aanvaring gevi-eest Laatstgenoemde trawler ramde do Plu tps aan bakbo-ccdzijde in het voorschip waardoor beide scihepen ernstig werden beschadigd De Plutos kreeg een gat l>oven de waterlijn dat men met be hulp van allerlei - miateriaal wist te stop pen De Sumatra bekviani oen lek on der water tengevolge waarvan het voorschip vol liep De trawler bleof echter op z'n waterdicht scbot drijven Beide schepen zetten direct koers naar IJmuidem waar ze Zondagmorgen aan kwamen Faillissementen Opgegeven door van der Graat en Co afd han delsinformatien Uitgesproken J Jansen Adolfzn landbouwer te Rolde H Brink reizi ger Assen Kanaalstraat 30 A Wit haan Jzn aannemer Mcppol Note boomstraat BUITENLAND OVERZICHT De Landdagfractie van de Duilsche Volkspartij heeft gisteren een vergade ring gehouden waarin het coalitie vraagstuk in Pruisen ter sprake ge bracht werd D « besprekingen waren vertrouwe lijk Afgevaardigde Stendel de leider der fractie rou om een onderhoud met den minister-president Braun verzoeken om hem mededeeling ie doen van de l?ou ding welke de Duitsche Volkspartij in deze inneemt Men neemt aan dat de Landdag groep haar eisch van twee minister portefeuilles in Pïuiseu zal hanrUiaven BECLASIES a f 0.60 per regeL ' Ie keelontsmettende tabletteit geneest keelpijn voorkomt besmetting De Ixindensche bladen weten te mel den dat kolonel Lawrence „ Lawrence of Arabia " tegen wiens aanwezigheid aan de grens van Afghanistan werd ge protesteerd en die naar Engeland terug geroepen werd Zaterdag te Plymouth is aangekomen Lawrence is bekend door zijn optreden tijdens den oorlog in Ara ble en voor het aandeel dat hij naar beweerd wordt heeft gehad in den op stand in Afghanistan Lawrence had zich zoo verneemt de Tel nader als derde-klas-passagier te Bombay Ingescheept en heeft tot het einde zijn reputatie van „ mystery-man " gehandhaafd Hij gebruikte de maaltij den alleen wandelde zelden op dek en was uitermate gereserveerd in zijn ge sprekken Zijn medepassagiers vertelde hij bijna nooit iets van zijn daden en plannen in Indië en slechts af en toe sprak hij over Arabië In Plymouth aan gekomen werd by door journalisten op gewacht maar bij wist zo te ontsnap pen De belangrijkste telegrammen die we ontvingen aangevuld met die aan N.R Ct Hdbl en Vad laten we hier volgen Het protocol vanLitwinow WARSCHAU 4 Febr De Poolsche ge zant te Moskou heeft heden aan den plaatsverv volkscommissaris van bui tenl zaken Litvvinow het antwoord van Polen en Roemenië inzake het tijdstip der onderteekening van het doop Litwj now voorgestelde protocol overhandigd Beide landen hebben den door Litvvi now voorgcstelden datum 7 Februari aanvaard Honderdvijftigdu i z end stakers te Bombay BOMBAY 4 Febr Zestig van de tach tig spinnerijen te Bombay zijn gesloten Thans staken met inbegrip van de spoorwegarbeiders 150.000 werklieden De leiders der ai-beiders doen hun best dezon er van te overtuigen dat hun vrees dat kinderen ontvoerd werden om te worden geofferd in verband met den bouw van een nieuwe brug in den sfeat Baroda ongegrond is Totnogtoe wer den dertig inlanders naar het zieken huis vervoeM van wie een bezweek Verscheidene personen vermoord BOMBAY 4 Febr In het Ziekenhuis zijn drio en-vijftig „ pathans " opgeno men die gewond werden bij de onlus ten Zes werden er gedood Drie „ pa thans " wakers in een warenhuis te Dharavi werden door een woedende me nigte vermoord Te Warli vielen twee duizend fabrieksarbeiders zes „ pathans ' aan van wie twee direct den dood von den en vier zwaar gewond werden De opwinding duurt voort De toestand van den Koning van Engeland LONDEN 4 Febr De koning is giste ren van bed overgebracht naar een bij hot venster geplaatste stoel waar de patiënt kon genieten van den zonnigen dag Borms-betooging te Ant wer - pen ANTWERPEN 4 Febr Te Antwerpen werd gisteren de aangekondigde betoo ging gehouden ter eere van dr Borms en de teruggekeerde activisteu In het Rubens-paleis had een huldiging plaats waarbij a.m mr De Koning uit Amster dam het woord voerde Vervolgens werd een optocht geformeerd waaraan ongeveer 15.C00 personen uit geheel Vlaanderen deelnamen Da betoogers defilc,;rden langs Boi'ms en zijn gezin die op het balkon van het gebouw der Antwerpsche fronters hadden plaats ge nomen Politie en marechaussco waren in grooten getale op de boen doch er hebben geen incidenten plaats gehad Felle koude PARIJS 4 Febr Over geheel Frank rijk trekt een nieuwe koudegolf Te Parijs en in de provincie hebben zich talrijke sterfgevallen ten gevolge der koude voorgedaan WEENEN 4 Fobr Sinds 16 December 1923 was het Zondag te Weeuan de koudste dag Sinds vijftig jaar is het in da maand Februari nimmer zoo koud in Weenen geweest In Admont vroor het Zondag 29 gra den in Kla?enfurth 20 graden in Graz 2i graden in Innsbruck 23 graden in Sal;::^urg 20 giaden in Tamsweg Stier marken 35 graden en in Lunz 33 gra den BAZEL 4 Febr Tengevolge'van de stitnge vorst is het meer van Constanz geheel dichtgevroren Duizenden schaat senrijTers bewegen zicti over de groate ijsvlakte Door het glasheldere ijs heeft men volgens dit bericht de overblijfse len van een vroeger bouwwerk op den bod'im van het meer ontdekt WARSCHAU 4 Febr In geheel Polen heersclit felle koude Uit Lemberg werd Zondag 2u grilden en uit Krakau 29 gra den vorst gemeld PRAAG 4 Febr De strenge vorst van 25 gr duurt te Praag vjort Een lang verblijf op de straten is onmogelijk Van verscheidene menschen zijn lede maten bevroren Te Budweis in Noord-Bohemen vriest het 37 graden De Donau Is tot op 25 ki loineter van Pressburg dichtgevroren CONST ANT IN OPEL 4 Febr De trei nen van den Simplonexpressdienst zijn tusschen Adrianopel en Constantinopel ingesneeuwd Men is t^t dusver tever g0e £« bezig te trachten ze te DO^graveo - B.iROiaETEBSTAND VAN HEDEN OCHTEND 11 UUR WATERHOOGTE Dinsdag 5 Februari UTRECHT Waterstand Weerdsluis Bovenkant 22 c.M + H.h.P Was 5 C.M Benedenkant 65 c.M — N.A.P Was 10 c.M Waterstand Keulen 75 c.M Val 12 C.M Veel drijsijs CULEMBORG Waterstand Lek 1.14 M + N.A.P Val 0.03 M WIJK BIJ DUURSTEDE De water stand in Rijn en Lek was 2.41 M pi N.A.P Was 9 C.M Arrond Rechtbank MEERVOUDieE KAMER WEERBERICHT Hoogste stand 775.2 te Haparanda Laagste stand 747.8 te Vestmanoer VERWACHTING TOT MuRGEN AVOND Zwakke tot matige W tot N of N.-O wind nevelig tot zwaiar bewolkt waar schijnlijk eenige regen of sneeuw lichte dooi tot temperatuur om het vriespunt Morgen auto - motor - lietslantaams en die van andere voertuigen oostekea 5 uur 2-4 Diefstal De 25-jarige J V zonder beroep en zwervende stond terecht terzake dief stal van een bloedkoralen halsketting en 2 zilveren oorbellen ten nadeele van H H wed G B door middel van in klimming De officier eischte oen gevangenis straf van één jaar met aftrek van hel voorarrest Mr Schretlen pleitte clementie De Rechtbank vonnis wijzend ver oordeelde verdachte tot een jaar gevan genisstraf met aftrek van het voorar rest ven,3 verbonden aan de polikliniek van bét St Franciscusgasthuis Van zijn hand is een groot aantal publicaties op oogheelkundig gebied in binnen - en buitenlandsclio vakbladen verschonen tevens was hij vast medewerker aan het „ Archiv für Augenhoilkunde " Academiscbe bexicbtea Geslaagd doctoi-aal examen Nederï letteren de beer Jac Visser doctoraal examen wis - en natuurkun de hoofdvak wiskunde mej C M W Ruiters doctoraal-examen wis - en natuurkun de hoofdvak scheikunde mej M C W Muus candidaatsexamen recliten de heor G Beels bevorderd tot veearts de heer J Bui teman Vereen Groenten - en VruchtenveiUng „ Utrecht en Omstreken " A'eiiiiifbericht van 4 Febr 1929 RViabavbor ƒ 21 per 100 bes prei ƒ O.CO — Z.-ifi knclielderie ƒ 4 — 10 roodt kool ƒ 5 — 14 savoye kool f G — 12 groe ne kool ƒ 2—O boeren kool ƒ 2 — 4.30 per 100 stuks witlof ƒ 22 — 3G spruiten ƒ 13 — Si wir.lcrworteis ƒ 1.f;0 — 2,70 uian ƒ 9-16 per 100 K,G dunsel ƒ 0.32 — 0.61 per \ y:X Rijwieldiefstal Te verantwoorden had zich de 40 jarige los werkman v D zwervende terzake diefstal van een rijwiel ten na deele van F J K Do officier eischte een gevangenis straf van een jaar en drie maanden Mr dr Gerlings vroeg een lichtere straf De Rechtbank veroordeelde verdachte heden tot zes maanden gcvangenisslral met afü'Ok van het voorarrest Heling van een rywiel Ö6 42-jarige N K zonder beroep zwervende stond terecht terzake beling subsidiair schuld heling van het gesto len rijwiel Do officier eischte een gevangenis straf van een jaar en drie maanden mot aftrek van het voorarrest Mr dr Gerlings vroeg vrijspraak Do Rechtbank vonnis wijzond ver oordeelde tot drie maanden gevangenis straf met aftrek van hot voorarrest Nog wees de Rechtbank de navolgen de vonnissen en veroordeelde T T 27 jaar vroeger melkk iB^a thans zwervende wegens diefstal van een rijwiel ten nadeele van A T B tot zeven maanden gevangenisstraf met af trek van het voorarrest PROVINCIE Maaitensilijk Schoolbouw Naar wij vernemen is de uitbreidingsbouvv van de Chr school gegund aan firma van Es alhier — Burg Stand Bevallen A Kra mer gcb V Bloemendaal z Ondertrouwd J Klok en A Smits Overleden Maria van Voorst ge huv,'d oud 79 jaar — o — Oadcwater Hard r ij d e r ij Maan dagmiddag hield de IJsclub een hurdrij derij voor jongens van 12—14 en van 15—17 jaar Voor de eerste groep waren 35 deel nemers en dep rijzen vielon als volgt ten deel Ie pr f 10 D V Vliet-2e pr f 7.;o aan M Verkaik 3e pr f 5 II Gasbergen ' 4a pr f 2.50 G do Ruiter en óe pr f 1 H van der Kolk Tweede groep 14 deolnomers Ie pr f 10 J Verkerk to Blokland 2e pr f 7.50 J de Groot 3e pr f 5 M van Zuilen eu 4o pr f 2.C0 aan W Verkerk Tegen Woonsdarmiddag is een bard rijdei-ij op streek voor mannen uitge schreven Schalkwijk V o o v d s M i s s i e Dv missie-avond onlangs gehouden donr eenige missie vrienden uit Werkhoven heeft opgebracht na aftrek van alle on kosten f64 ~ Overtocht gestremd Het feit dat door de zware ijsgang in de rivier de Lek de veerpont aan de reep was genomen zoodat de overtocht vo)r voertuigen was gestremd heeft vele au tomobilisten welke met hun wagen.s van de richting Utrecht aankwamen parten gespeeld Onverrichter zake moesten zij terug keeren Voor voetgangers is de spoorbrug ge opend van des morgens 8 tot des nam 4 uur MARKTBERICHTEN N J M B 24 jaar te Amstetdam wegens overtreding - der Motor - en Rij wielwot hooger beroep vonnis kanton gerecht Utrecht 3 d Iv tot dezelfde strat STADSNIEUWS Hacgleeraai-Jienpspting Po Staatscourant van gisteravond meldt do benoeming tot hoogleeraar in do oogheelkunde aan de Rijksuniversi teit alhier vac Prot Dr II Siic^en Jr van dr H J M Wove oogarts te Rotterdam Henricus Jacobus Marie Weve werd 18 April 1888 te Nijmegen geboren Na in zijn geboortestad ' t St Canisius CoUego doorloopen to bobben ging hij ' stiu'.eeren aan de Universiteit to Am sterdam waar hij tevens als assistent in de oogheelkunde onder I'rof Straub werkzaam was en in 1913 arts werd Vóór en na zyn artsexamen werkte hij te Wüi tzburg en Münchcn onder Carl von Hess en Carl Wessoly Tijdens don geheolen duur der mobilisatie bij welker afkondiging hij vrijwillig dienst ham fungeerde hij als officier van ge zondheid do laatste twoe mobilisatie jaren te Rotterdam waar hij reeds in 1914 benoemd was tot eerste genees heer aan do inrichting van de Vereeni ging voor Ooglijdcrs Tijdons de mobilisatie is hij door de lege:-üutor;teiten in de gelegonbeid ge steld gedui'cnde vier maanden in ver sch;i|cndü Duitsche hospitalen oog hei'kundigo ervaringen in verband met don oorlog op to doen In Rotter dam hoeft hij gedurende dertien jaren in de inrich'.ing van do Vereeniging voor Ooglijders do toen juist afgebouw do modernste particuliere oogheelkun dige kliniek van ons land samenge werkt met den directeur dr J P van dor Burg dien hij eerstdaags in zijn functio van directeur zou hebben op gevolgd Daarnaast was bij nog werk zaam als oogheelkundig consulent aan bet Gemeentelijk Ziekenhuis aan den Bcigwog te Rotterdam en was hij te - WATERSTANDEN 4 Februari 1929 Waterhoogte in de Nederl Rivieren en te Keulen Medegedeeid duor den Alg dienst van dan Waterstaat ALKM.4AR 4 Febr Vee 53 vette koeien f i\ü~i'M 1 vet kalf f 70—130 per kilo I t-iO — 1,70 65 nuchtere kalveren £ 8—24 BSó vette va^'kens per kilo 1 0,69—0.72 zouters per kilo I 0.67—0.63 GORI.\Ci-lE-\I 4 Febr Aangevoerd 154 biggen 151 overloopers Prijzen kall koeien 1 300—375 kalfvaarzen J 200 — i75 guiste vaarzen I l5ü—ioü melkkoeien 1 275—3-50 pinken f 60—100 overloopers 125—40 biggen f 10—22 boter f 1,30—1.35 per halve KG Eieren l 7—8 per 100 st Handel matig T3 £ Stiind Ta » 2 = s i gisteren Waarnemings - « 1 = s puuten " O « ^ n & t 6 " s A ts Keulen 38.i7 S6.81 0.13 Ubilh 10.91 9.14 ^ 0.26 - Nijmegeo 6.GK 7.16 0.23 St Andr Waal 3.83 2.10 — ülü Arnliem 8;b6 7.19 — 0.24 Vreeswijk — 0,14 — Ou.J Westervoort 9.22 7,81 — U.Ü1 Ueveater 3.16 2.2U 0.02 — KamoeD 0.I -' 0.61 — ÜlO vlaasir sluis 4 f 53 41,68 — U.ÜO Veuloo 0.60 1 ' i)9 - 0.27 Grave 6.66 6.30 - 0.15 St Au - m -' k ^.^ l - J L TIEL 4 Febr Op de veemarkt was vet veo weinig aangevoerd Prijshoudend Ie kwal 4S — jO ct ' e kw U — 16 ct per halve KG KaHvee weinig aangevoerd Kalt koeien f SMO—3W vaarzen f ¦^ i^J—320 Op de varkensinarkt waren aangevoerd 72 varkens en të biggen Prij.shoudend Varkens I 2a-120 biggen f 30-^18 belde per stuk OUUEVVATER Kaasmarkt Op de dato 4 dezer gehouden kaasmarkt waren aan gevoerd 12 partijen MO stuks wegende i700 KG totaal Prijzen Ie kw van I 51 tot 53 2e kw van f 49 tot » 0 Handel vlug A.MERSFOORT Kaasmarkt Aange voerd 3 wa«ena met " JIUO KG Prijs 45 tot 52 Handel vlug SPAKEiNÜURG Visch 62O0 pond spie ring van ó — lih ct per pond EDE Eieren f 7—9 Biggen f 15-20 Aanvoer 7000 ' eieren en 40 biggen — Coci eierveiling Kippeni?:i;''en 18,10 — 8,80 Jonge henneneieren 1 li.iO — j3,80 Groote eieren J 8.80—9,80 Bendeneierenf 8.20—8.50 Krielkiiieiearem i 400 Aanvoer \ AJ,«8aO ttuka ^ __—__- - J 
iWB mimmfimm mmm^^m ^^ mmmt mmtfmmmmKfm wmmmmwfmimim QETROUWO JOHANNES F H MARISSEN sn JOHANNA C LANGERAAR Klantjing bij Djember en Tanggoel Java 5 Februari 1929 Eenige en algemeene kennisgeving 8695 gufsus:.,LËV[HËIJ§Tg!IIVAi ÖE oyE-misïïiiiiË mr WOES^SOAG 6 Febr Paviljoen 8775 Wilhe!minapark @ uur 15 „ Sv3!winniiii lan hel Chiisteiitloin Konstantijn lio Gtoolf Kaarten aan de zaal ad f 0.50 te huur aangeboden Brieven onder No 8778 bu eau van dit blad Bij de Slectro Apparaten-Fabrieken Systae in GOQ,Merwedekanaal 335A wordtvoor spoedige indiensttnedinggeivraagid een 8762 Vrouwelijke PwsoonJijike aanimeldiag mot pracht WOON - en PAKHUIS Twijnstraat 1 TE HUUR Aanv 1 ilei Bez Di Do 2 4 te bevragen No Ibis De aid Utrecht van den Ned Bond van Koffiehmshouders Kest houders en Slijters en de atd van de Nie.we Ned Bond van Kofflehuishouders en SHJters doen een dringenden oproep aan alle bedrijtsgenooten te verschijnen op een OPENBARE VERGAOERSNQ welke zal worden gehouden op DONDERDAG 7 FEBR a « ' snamiddags 2 ure in Hotel de l'iiiurope Vreeburg L treeht yerwsrp AccijnsverlapQ en daartoe te nemen maalreselen Als Spiekers zullen optreden de Weledeltiestrenge Heei Abr Staalman lid der Tweede Kamer der Staten Generaal en de Heer P.P J.lheunissen Bondsvoorzitter van den Nieuwen Ned Bond van KotHohms houders en Slijters Alle opkomst voor deze zeer belangrijke vergadering dringend verzocht Namens besturen der aid Utrecht Voorzitters F VAN KODIJEN.J Th BOSCH o A Secretarissen P LOOS °* M.J.FKANKEy _ Wegens teleurstelling ge vraagd opRUisime VAN ONGEGARNEERDE WIEGEN vanaf 2.95 tot 35 — BEBE HEHIDJES 18 20 i7H 32H 40 45 50 FLANEI.LETJES 35 4ü 45 50 bU 70 BÜIKBAHOJES 20 271/2 371 ^ 45 WIESENSLOOPJES 65 75 85 liO 125 150 WIEGENLAKENTJES 75 90 llü 125 15U 175 Extra voordeelige aanb LUIERS 19 24 29 i6 39 49 69 WIT KATOEN 29-34-38-44-49 GltATlS allePATKOONTJüS TRUITJES 29-36-49-64 enz WED ¥ M REijsEN/"''r;;i;i£it '^'' Franco zending door het geheele land Flink MEISJE voor Kamer werk Intern P.G r.g.g.v Brieven onder No 8782 bureau van dit blad AMER ORGEL ZEUIZAAM KOOPJE van een goed onderhioudan AEt ORIxEI 5 octaaif 9 re Sisiters eniz Prijs slechts i 75 — niet 5 jaar garantie Fa W J V d V0OR£N PIANO - en ORGELHANDEL Predikbeeienstr 11 Utiecbt Winkeljtilfroïiw Eén aanikomende WIN - KEIiJüFFEOUW g.e vraa©d in ALB BUHRS ] Bedden en Tapijtiwinkel Aanbieding tusscihan 7 on 8 uur Steenweg 3i goed met het vak bekend Diploma A.A strekt tot aan - beveling W Hobma Westerkade 8 ' t Koopen bij W F DE SWART schikt U altijd Het gebeurt iedereen wel eens dat hy zich iets w^il aanschaften dat hj niet direct kan betalen Als dat ook met n het geval is komt ü dan eens bü ons aan Magazijn met Oemakk Betalingsvoorwaarden JE ceHcymiEiJT " • mimm m m Ums U zult dan zien dat wy u prima kwaliteiten goederen tegen billyke pryzen kuuueu leveren op zulke condities dat het U altijd schikt Gevracgd v terstond wegcna ziekte EfSJE ysd M9Qb$Ie!i-Tapi}ten-Bedden-D6&oas-EafibeIs-Sch9snw$rk-'ess V d d-aig hoog loon Zon dags vrij Htirpcri Reijser siraat Gia 87fK kNB VAN HEDEN ID 11 UUK ERICHT i2 te Haparanda 8 te Vestmanocr TOT MORÜEN ND e W tot N of N.-O i'aar bewolkt waar regen of sneeuw emperatuur om het otor - fietslantaams voertuigen ODSteken de poliklinieii van asthuis Van zijn antal publicaties op ed in binnen - en bladen verschonen medewerker aan genheilkunde " e beWebien lal examen Nederr Visser wis - en natuurkun ide mej C M \ V wis - en naluurkun mde mej M C W rechtqn de heer rts de lieer J Bui - ii Vruohtenveiling Omstreken " n 4 l-'ebr 1929 ler 100 bos prei erie ƒ 4—10 roodfi kool ƒ 6 — 12 groe iren kool ƒ 2 — i.30 f ƒ 22—3G spruiten Jis ƒ 1.f.0 — 2.70 iiion G dunsel ƒ 0.35 -- ROVINCIE o o 1 b o u w Naar e uitbreidingsbouvv gegund aan firma Bevallen A Kra idaal z lok en A Smits i van Voorst ge - 1 r ij d e r ij Maan IJscIub een hardrij v,in 12—1.4 en vaii > ep waren 30 decl ielon als volgt ten et,.2e pr f 7.;o aan 5 U Gasbergen ' 4e or on 5g pr f 1 n deelnemers Ie pr Jkland 2e pr f 7.50 > M van Zuilen en Verkerk iddag is een hard oor mannen uitge - " d e M i s s i e Dv s gehouden do^r sn uit Werkhoven iftrek van alle on ge str e md Het are ijsgang in de rpont aan de reep de overtocht vo)r 3md heeft vele au I met hun wagens recht aankwamen nverrlchtcr zake eren i de spoorbrug ge ns S tot des nam RICHTEN ' ee 53 vette koeien f 70 — IJO per kilo kalveren f S — 24 r kilo I 0.60—0.72 - 0.68 Aangevoerd 154 fs Prijzen kalJ vaarzen t 200—275 ¦ 2ÜÜ melkkoeien 1—100 overloopers 2 boter f 1,30—1.35 1 7 — S per 100 St veemarkt was vet Prijshoudend Ie 44 — Wi et per halve aangevoerd Kall - zen I 2kl — 320 waren aangevoerd gen i'rijshoudend en f 10—18 beide narkt Op de dato ' markt waren aan 40 Stuks wegende n Ie kW van f 51 tot 60 Handel asmarkt Aange JIUO KG Prijs J 45 6200 pond spie pond Biggen f 15—20 40 higgen Kippenelt'sn J 8.10 sieren t fci.2ü — 8.60 1.80 Eendeneieren eia t iJD Aauvoer \ SPORT GYSVINASTIEK Kamp ' "^ iscliappen van de E.N.6.V In de Turnhal te Amsterdam werden de kampioenschappen gehouden van het Kon Nod Gymnastiek Verbond waaraan voor do Amsterdamsche < leel nemers de A.T.B steenwedsirijden wa len verbonden ür was veel publiek en het gebodene was van hoog gehalte Aan dit tournooi namen 14 turnsters en 7 turners deel terv;ijl mej Agste ribbe Bato tijdens d ^ wedstrijden af viel Ui verplicJito oefeningen voor ée hee ren waren in verband met de in 1930 door den intemaüonaten Turnbond te Luxemburg te houden wedstrijden in ovei-eonsiemming geliracnt Over bet algemeen brachten de turners het er goed af alleen de oefenstof aan hoog ]- ck bleek bijzonder zwaar De verpiicilite oefeningen der turn sters waren eveneens zwaar doch wer den vrijwel unaniem door de deelneem sters goed en op fraaie wijze uitgevoerd In de dames-afdeeling ontpopte mej M V d Berg W.I.K den Haag zich al spoedig als de ernstigste candidate voor den kampioenstitel De Amster damsche gymnastiek lielihebbers die in mej A Polak Bato de toekomstigo kampioene gezien hadden waren eenigszins uit het veld g;eslagen maar algviuicen werd het werk van mej v d Berg geroemd Bij de heeren was bet weer meer aan trekkelijk Daar gaf E Melkman Ber gen op Zoom fraaie staaltjes van zijn kunnen op gymnaslisch gebied mooi geflankeerd door de Amsterilammers l'ouw en V d Vinden Bato terwijl Boot Oud Karspel eveneens massief toestelturnen te zien gaf De oefeningen naar keuze waren het aanzien en bswonderon meer dan waard Er was een groote verscheiden heid in oefenstof waar te nemen met vele variaties In de wye oefeningen muntten Idelkman en Caranga Bato uit Bij het paard-voltigeeren had de gymnast uit Bergen op Zoom een ge duchte tegenstander in Boot Het hoc^ rek-nummer was het glanspunt van den dag voor Melkman en de uitslag was toen niet onzeker meer In de brug oefeningen blonk Zv/aaf Bato uit Ook de dames lieten zich in dit on derdeel van de v.'edstrijden niet onbe tuigd IMej V d Berg muntte uit aan brug waardig gevolgd door mej Polak Het ringenzwaaien bracht de Amster damsche turnster dicht op de hielen van de Haagsche gymnaste en het bleek dan ook na het paardspringen eu voltigeeren dat mej v d Berg slechts een half punt meer had dan mej Po lak De uitslagen waren Kampioenschap van Nederland da mes 1 M v d Berg vV.I.K den Haag kampioene 262 p 2 A Polak Bato Amsterdam 261i p 3 E de Levie id 241J p i n Rumpt D.O.S Amster dam 23'7 p 5 A v d Bos id 235 | p 6 L Nordheim Bato Amsterdam 227i p 7 F Hick en L Wolzak D.O.S Amsterdam 221J p S C v d Leeden W.S.K den Hftag 209i p 9 J Wil kens ' s Gr'avenhage 206 | p 10 R v Praagb id 19ö | p 11 F van Leeu wen id 189 p 12 L Poons id 181J p 13 A Opdenberg id 151 p Heeren 1 E Melkman U.D.I Ber > gen op Zoom 303 p 2 J F v d Vin den D.O.S Amsterdam 295 p 3 K Boot Hercules Jud-karspel 377 | p 4 W Pouw D.O.S Amsterdam 276 p 5 J Caranga Ba"^ t 20 PCt bar - ling CALOaiFèHE KACHELS rijik niikikel groot rond 18.50 me * 20 pGt kortiiis D62ie prljizien zijm tijdelrli zoolang de voorraad sitrcki LUXE SALAMANDER EAGHELS rli & nikteel grooie kook gielegieniheid 13.50 HEISEN Oude Gracht 54 bij de Jéeobiebpug en Jaco - bljnestraat CATHAEIJITE SINGEL 17 bij de CatiharijneA>rug + Huis van Vertrouwen + Damvs weest niet on»gerust maar vraagt inlich ¦ tingen eu prijscourant ookper brjel over onze nim mer falende 5i)76 Pillen en Oroppe's ^ voor het regelen der bloedsomloop Aanievoleii iloiir H.1I Bolitorsn Deskundige inlichtingen door dame ot heer Aparte spreekkamers Let cp ' t Juiste adres alléén YooFEtraat 106 Utrecht Voor directe indienstttreding gevraaagd op Fabrsek8 < kantoor Alleen prima krach ten worden versacht uitvoe rige sollicitatie in te zeu en onder no 8766 bureau van dit blad met vermelding van leeltyd verlangd salaris etc MfiCIHil £ OUDEGRACHT 34 vraagt een prima een BEHANGlêiRS LEERLING en.twee meisjes goedmet naaien bekend teropieidins als BEHANGERS NAAISTER TE direct to aanvaarden eon met daarachtei * selegen FABRiëK en terrein omtrek ' Ledig Ert ook alzonderlijk te huur To bevr Asterstr % Gevraaod een voor loop an wimkelwerk.Aarjmeldeii na 7 uur P BOT HOF Ledig Ert 5A 87G!i Voor direct gevraagd een bij Bankeibakkerij Wynackeri jteinlaan 82 Zeist J ^ l ^ - rgVKttery^j - 
Aanmelden Wilhe'ijaar Aanmeldsn i mina Apotheek B.jbij W D Hermann < Rpiigerist>^aat 47 lGÖe<'«straat W 8759 Koopt Keden " VGPSCK 3 o CGIvt GEVOLG GEVENDE AAN DE VELE AANVRAGEN Dl £ ONS IN OS LAATSTE DAGEN BEREIKTEN DEELEN WIJ MEDE DAT ONZE MAGAZIJNEN TE GEOPEND ZIJN VAN 9 uur v.m -^ yïsr n.m ' S-ZATERDAGS VAN 9 uur v.m ' WEGENS OE ENORME DRUKTE IN DE NA-MIODAQ RADEN WIJ U AAN UWE INKOOPEN ZOOVEEL MOGELIJK IN OE OCHTENDUREN TE DOEN ICüTEN lü mi iZK ^ HEiiiÜlZtN m \ L DAAROM VERHUIST U MüT JANbVbUu aj — r-.»»iljiiAniiiittt,«wi »< üti Tel Verhuiz.nï,en Tel - i(-b-6-8 Dienstve.rkChiing 1--6-o geDijk aan de ClubVooruit te rug te be zorgen 87S1 ZWAI.UW-BADIO wordt geplaatst on der deskundige lei ding op zeer gemaü kelijke condities zonder eenige voor uitbetaling Vleutea 9C.:eweg 257 Meu STSö.waterl electr licht s,tookgelegeniheid, betonnen vloer paar denstaWetje m'BSt ibak en zolder Bevr Krugerslraat 26 S700 TE KOOP wegens vertrek van "¦' goed on - derhouden Artei derswoning BuitenWittevrouwen aande Güdstroat bevat tende i kanners keuken plaats en zol der Koopprijs f ^ 00 Bevr Goedestraat 100 8774 ]> ROGE B£IDV££iREN a ~~" jGeauiverde droge beien Rijwielen Kin'Bedveeren f 0.45 per eigenaar,derwagens Kleeding'pond pracht kwaiU Lingerieën Bedden Iteit W v d Weert,en Dekens Lage Poelier Wittevrou prijzen 8738 wenstraat 20 Telef 13629 8742 PRIVAA.TLES BOIJKJaOUOEN aangeiboden è f 6 van dit oogenbiik per maand Grondl - WINTE«-AAIIDAPPEI.EIN Beste Bravo's de fijnste aardappel wordt tbuis bezorgd a f 2.10 per half mud a contant Zend ter stond briefikaart:Moesstraat 5 Een maal bestellen blijiftklant 8709 - TE KOOP Salon-Ameublement met moderne beige trijip bekleed met Queen Annepoot ' ovale Tafel bestaan de uit Oorfauteuil Waaier 4 Stoelen voor spotprijs Moet weg Tevens 6 ma honie Stoelen Si mon Stevinstraat 12 8769 ge snelle opleiding voor practijik eu practij k-diploma's Br no 8761 bur dez WAGËNLOOFER gevraagd goed kun nende fdetsen f 200 Net IVLeisje P.G 19'borg storten Br no jaar zoekt dito VRIENDIN liefst kunn fietsen Br no S711 bur dee S750 bur deizer GEVONDEN VERHUIZINGEN vanaf f 5 — onder garantie per geslo ten auto tap naar buiten de stad zeer billijk Ook voor expeditiewerk De Jong Ambonstraa ' lObis einde Kanaal straat en Concor diastraat 12 8743 Morgen Woensdag een extra van Tricotpajkjês,Truien Pullovers,Dames en Rinder kousen en verder ajIe andere artikelen,tegen spot spoiprij zen bij Maisoij ^ Cosj ter Hamburg Lijn markt 16 8796 Gouden Ring ge merkt H B Op het Bal-Masqué Spoor amibt Ai te halen teg«n vergoeding der axlvert kosteiiT OOEDKOOPE DAG DaendeLstraat 35 8746 TE HUUR Mevr van derS:een Steinenbuiig 25 Bilt sche straatw vraagt EEN HULP IN DE HUISHOUDING o £ Dienstbode De Bilt 2 ongemeub.kamers m m g vankeuken voor aameof jong echtpaar z.RASZ D HERDER k Br Platteel's Re of ruwh Foxterrier clame-toureau Devoorzien van stam Bilt 8686 geein een FUNK BIEISJE van half 9 tot half 6 leettij d 16 è 17 jaar.Adres P C Hooft straat 21 87S6 boom te koop gs - Gevraagd in klê ^ vraagd Br met ' prijsopgave onder no 8739 bui deeer en aan Bekwame kamende ZWARE WILDE KGNJNEN het allerbfste si>ort pi.m 1 K G sctiJon STRIJKSTERS Nette Meisjes voor de mangels gevr ^ evr Schuitenma hoog loon Tram vrij ^^^^ pj ^_ Hendrü Stoomwassc erij A >^^^^^ i ^ vraagt!wegende f 1.10 per stuk ƒ 1.50 per St primakwaliteit tegen min ste prijzen W Ro senberg Vischinar'itna 7|8 Telefoon 10361 8;783l 87-ü v Melsen en Zoons 1 ^ et 1 Mrt.e«n flinke stuk wilde Eenden DIENSTBCDE voor dag en nac.;t v.gg.v Loon f 30 per maand Aanm des avonds uur Zeist 8731 TE KOOP een Ki'ppenhok en een partij Dakpan nen Adres Wcster kade 40 Een bekwaam VERSTEL - NAAISTER gevraagd ook voornieuw werk en ja ponnen Hagelstraat6bis 8472 NET MEISJE gevraagd als hul-p in de huishouding genegen alile werk zaamheden te ver richten van 8--3 u AdreS Alex Nuiman kade ÖSbis Utrecht 8613 IJSVBRKOOPI I LEDIG TE KOOP Aüle soorten reepen een keurige Burger - STEINO-TYPISTE Technisch Bureau vraagt Steno-Typis te grondig bekend met HoJlandsche Duitsche en Fran sche oorresponiien tie Br ondec opga ve van leeftijd ge wenscht salaris etc onder no 85S6 bur dezer Gevraagd een fUinke heldere woning geschilder de plafonds bevat voorkamer achter kam-er suite keu ken tuintje met kdppetihok loop en schuurtje boven groote slaapkamer zolder met bescho ten kap gelegen b-d Amsterd Straatweg Koopprijs f 4500 Te bevragen Amsterd Straatweg 199 8646 Sickesiz Kwatta enz Gevulde Koeken,Sprits Macronen Toffee's Anijstablet ten voor verito<^op het ijs bij Joh v.Duist Groothandelin Suikerwerken.Lange Smeestraat 33 8824 BURGER KOSTHUIS aangeiboden aan nei persoon fr vrije slaa.pikamer met of zonder huiiselijk ver keer BiDlijike cond Te bevragen Da Costakade no 3 Dichterswijk 8760 GEVRAAGD net Meisje voor den dag P.G Zondags vrij Aanmeliden na 7 uuir Bellamystr 5 8<^7 WU VERHUIZEN U billijik met vak kundig personeel onder garantie per gesloten auto's door geheel Nederland C van Kuijk Rijnlaan 18 Soerabajastraat hoek Kanaalstraat Telet no 11742 Gra tis pakkisten Vraagt vrijblijvend 8528 HUIS te huur of te koop gevraagd begin April door ambt z.k een geriefelijk Huis 4 a 5 kamers zol der tuin en'Z in pi vderenwijik Br no 8616 bur dezer WERKSTER voor Vrijdags die met den schoon maak alle voorko mende werkeaam heden kan verrich ten Zioh vervoegen Dinsdag voor 8 wir overige dagen tot 9 UUT ' s avonds Drift 23 woonhuis 8740 GEnrRAAGD Flinke LOOPJONGEN gevraagd Goed kunnende fietsen Aan melden Zui'len straat 12 tusscheniO 4 uur 8639 LIGSCmP PAUUNA Wltterrouwenbrug Antiraciet 190 Oranj& Nas3au An thraciet 220 eierko len 145 geklopte ea parel cokes 1 05 al les peiT HL franco'prijsopgave thuis Ook bestellen Ferd Bolstraat 35 net Dagmeisije O^ude Gracht 12 Aanmel den ' s avonds 7—9 ^ ^ J ^ RADIO AANGEiBOiDEN Te koop prima Ranet Slaapkamertje dio-toestel met WEGENS OPPHETflNG uitverkoop tegen taxatieprijs veeren d Chesterfield Ameu blement van t 225 voor £ 130 Waaisr Ameublement f 100 Crapeaustel f 70 Dres soirs f 60 Theemeu bel f 27.50 gebruik te eoht lederen Club fauteuil f 40 Sta tionsdwarsstiraat 1 gesloten lioiis 8619 TB HUUR AANCiJSüDEN S'laapkamertje met pension prijs 8.50 per week netten stand P.G Br no 8605 bur deaer met of zonder kost'plaatstpoom accu en inwoning Condl-'luidspreker geheel ties bïïlijik Weerd - compleet Spotprijs singel W.Z 4S(biis 877 ' f 90 — Surinaméstr 16 Jaffa 8754 GEVRAAGD eenige nette Jon gens leeiftijd 14 k 15 jaar Bonbonfabriek Zandhofscbestraat S3 Aanmelden Am sterd Straatweg Ti Zrr-SLAAPKAMER met ontbijt gevr door juitlfrouw om trek Centr Station Br no S770 bur dez TE KOOP SCHAATSEN vanal f 1.50 pei paai Amerika;anBche Kunstschaatsen i50 dezelfde vernikkeld ' s avonds tusschen een Radio-toesteil 2 lamps Ducrutet Er biedt zich aan EEN NET MEISJE 15 jaar voor dag ennacht P G LiefstBilthoven Br £ r.lett D P a.d boek handeil J Goetheer,Maarssen 8580 PIANO door particulier van particulier ter over name gevraagd Br met vermeld prijs en merk ondej - no STOS bur dezer Mevr Boschloo tenBosch WeerdsingelW.Z 40 vraagt met 1 Maart eenNET JSEISJE alls Meisije-AUeen „ „.„.„-,-,„ ndet ondei 18 jaar A^^JJ^^t^^^'kunnende koken v KNLCHT g g V Hulip van ° l '!''^\ ^°°'^ "^ T werkster Zich aan chinehandel leeftijd te m^eüden ' s avonds "^^^ ^^ Ja ^""- ^- «"- van 7S uur 8784 ^^^ °»«^^« ^''^ ouderdom en ge - wensch salaris on der no 8585 bur f 45 — Thuis van 5 tot 6 uur S taai straat 42 8747 6 en 7i uur 8597 7.50 Friesche Hard rijders 5 — per paar Hakstukken Teen - CHEDIlSrEN WEGENS OPHEFFING Goedkoope groenten vat-snijiboonen 13 andijvie 10 zuur kool 8 groote bus sen c'operwen 42 moet beslist weg Nieuwe aardappelen schilma-chine aard appelbakken sc.ia len voor spotprijs Aardappelenhal L Smeestraat 27 over de telefoonpaal 8C20 „ van f 25 — tot f 50 stukken Schaatsen - ^^„ ^^ personen met vaste betrek king zonder borg Kantooruren s av van 6—8 uur Maan dags Dinsdag en Woensdag Rijnlaan 42bis Rivierenwijk S596 HinSNAAISyER gevraagd voor tel kens 1 of 2 maal om de 14 dagen voor reparatie en nieuw werk Mo et beslist grondig met het vaK bekend zijn Br no 8567 bUiT dezer band Sleden 1.70 „„,„^ ko,..i - LOOPJONGEN Gevraagd een nette flinke Loopjongen boven de 16 jaar v.g-g.v Aanmel-ding ' s avonds tuisschen 7 tot 9 uur B'Ui-:g Rel gerstraat 66 S773 Schaatsen slijpen HET KOST NIETS jm prijsupgave i,e vragen voor verhui zen of opbergen van meubels bij C A van Jer Lee en Co L Nieuwstraat 93 —^ Telet 10508 SQ29 MOD£lS-H>OIE!DiEN Gevraagd in burger zaaJs een aanko - < lf£f £ 0.60 Stichtsche IJzerbandei Drie haringstraat 7 b.h Vredenburg 8668 Met 1 Maart gevr - mende Verkoopster,'Gevraagd half Fe liefst met het vak bruari wegens hu bekend Br met weiijk dar tegen opg van leeftijd en^woordige een laatste betrekking HULP IN DE een W£I{K-2e IMEEISJE CHOCOLABE-HAL Groot aantal reepen voorradig als Sic jkesz - Kwatta Holl AANGEBODEN wegens ziekte zaak in aardappelen groenten kruide ' zwits reepen ' tegen nders - en Geldersche'zeer billijke prijzen waren kan door Chocolade-hal Jans bur HUISHOUDING van 8—12 uur Loon f 350 Zich aan te melden ' s avonds na 7 uur W de Zwij gerstraat 20 föS8 onder no 876n ' deaer P.G van goede get vooraien Aanmel ding na 7 uur ' s av Mevrouw Rijnvaan Koningslaan 74 8706 DANKBETUIGING vrouw gedreven wor den in volksbuurt te Utrecht Verdien sten 20 gulden per week Billijke prij * Huur laag Br no 8644 bur dezer veld 24a Speciaal voor winkeliers ijs venters enz Sul2 Gevraagd een nette LOOPJONGEN leeftijd 16 d 17 jaar ¦ goed kunn fietsen Aanmelding nam 6 uur Electr Banket bakkerij Vleuten soheweg 32 8064 Hiermede betuig ik mijn hartelijken dank aan deN.V DE UNIE voor de prompte uitbetaling vande 50.00 ».— door de Agentesse J G LASSEN,.Bleekerskade16 Utrecht 8779 DE GELUKKIGE WINNAAR HAAST U De opruiming duurt slechts kort Tafel serviezen 24 dig van f 12.50 voor f 6-98 Gaspannen 5 stuks emaille van f 12.50 voor f 8.37 Wasoh stellen decjr nu f 2.17 Maison Royal Biltstraat 6 S29 TE HUUR lEenvoudige Juffr Bovenwoning voor biedt zich aan voor BOUWKUNDIG OPZICHTER menschen zonderkinderen è f 5 — perweek Steenweg 25MS 8737 FLINKE KLEERr MAKEBSJONGEN kan op Atelier flin ke oipleiding genie ten Poortstraat 30 van 7i tot 8i uur 8732 HULP IN DE HUISHOUDING extern van zeer goe de get voorz Br no 8701 bur dezer VERHUIZINGEN per Aulo Tapissiè-res door geheel Europa onder volle garantie — Goed materiaal Vakkun dig eigen personeel Vraagt prijsopgave bij G v d Brink en Zonen Goodoscraa 114 116 U recht Te lefoon Int ] 23 <« Gevraagd een nette DIENSTBODE v.g.g.v Zioh aan te melden bij Mevr Cohen Elisabein straat 30 boven.iuis 8670 DAGSEBISJE gevraagd netjes kunnende werken Zondags vrij Mevr van Aeflst Potter straat 6 Volledige opleiding aangeboden in tee kenen bouwk bere keningen begrootin gen en bestekken wiskunde landtn en waterp enz - voor eerstbeg en verge vorderden Br no 7474 bur dezer GEVRAAGD nette Dien subode,voor dag en nacht.Domplein 23bis na 7 uur 8(559 BOEKHOUDEN WIE KOOPT gr Fornuis met op zet gr Keukenbuf fet Rijwiel zijspan-wagen voor 1 kind,een Trekwagen voorrijwiel linksstaand»Scihoenmakersma chine Draaibank,V&ldsmidse Aam beeld ene Te zien:Wittevrouwenstraat 15 8553 Opleiding voor de Wegens familie om-standig-eden der tegenwoordige 15 Fe bruari oif 1 Mrl ge vraagd een net MEISJE-ALLEEN v.g.g.v Loon f 3C0 — en f 40 — waschgeld Mevr v d Moer Meckleoburglaan 8 DUCANOI.A - PIANO zwarte kast met rol len weinig gespeeld netto f 850 contant Br no 8729 bur de ^ TE KOOP OF TE HUUR GEVRAAGD een Burgerwoon huis liefst in Witte vrouwen klein ge zin rijksambtenaar Kooppr pljn t 5000 Huurprijs f 30 ^ f 35 per maand Br no 874)8 bur deaer Gevraagd een nette DIENSTBODE in klein gezin Van Alpbenstraat 8 S526 GEVRAAGD in klein geizin eenflink Meisje van 8 tot 4 uur niet bene.den 16 jaar van goede getuigen voor zien Zondags vrijAdres Rembrand t kade 41 8728 NETTE MEISJES ggSi Een paar flinke Meisjes van 14 — Ifl gevraagd j ^„„^^ g ^ g ^ Terstond twee nette jpiaatst worden op COMMENSAALS l^telier voor dive5 '"¦ st hii'seliik ver-;g,e werkzaamheden GovraagJ een nette ^ eer geen beroeps - Aanmelden Poort.DIEWSTBODE jkpsthTiis ook ber -' ^^ aat 32 K50 voor dag of dag en'g'"'f wor fietsen nacht v.gg.v netjes Omtrek Amsterd kunnende werken Straatweg Br n-o Aanb Oude Gracbt S^^S ^ i>"r - '' ezer practijk-examens Boekhouden der of ficieel erkende ver eenigingen door be kwaam leeraar niet groote practijJc bil lijke condition Nog enkele lesuren be schikbaar Inlici tingen franco ver krijgbaar onder no 8471 bur dezer I.AMPM ERONEN LMTMBNS Grootste sortearing Wegens vertrefc te koop STUDIE-PIANO Te bezic.itigen 4—5 uur Catharijne Sin gel 90bis * Pracht modellen Laagste prijzen @ vm leiisen Oude Gracht 5 b d Zandi)rug 148 na 7 uur Voor ihulp in de huishouding wordt gevraagd een NET MEISJE 14 S 17 jaar voorhalve dagen Aan bieding in persoontusschen 7 en 9 uur V d Mondestraat71bis 8691 ' 8714 i 27.50 NAAIMACBÏ NE MET KAST AARDAPPELEN Pei mnd Blauwe Drielingen 2.80 Friesche Bor gers 350 Zeeuwsche Eigenheimers 3.80 Friesche Blauwen 4.00 Zeeuwsche Blau wen 4.50 beslist puik best niet zoet van smaak Woj terse Twijnstraat 73 Telefoon 12863 8730 TE KOOP Pieter Nieuwland straat een lief Hee renihuis vestibule 2 kamers en suite keu ken mooie tuin W.C boven idem voor t 8000 f 5000 hypotheek Aanvra ge bij Smedes en Co Pau'lus Potterstraat 4 Telefoon 12574 875S DE RIJWIEL - EN GRAMOFOON - CENTRALE handel Hamüurger straat 27 levert reeds meer dan 20 jaren rijwielen gra mofoons naaimachi nes Kinderwagens enz vanaf f 50 — in huurkoop zonder vooruitbetaling één gulden per week Joh Cleerdin 8381 Een zeer goed onder houden kokersc',iuit STRIJKSTERS Naaimachine werkt Flinke Strijkster go ook achteruit voor.^raagd Loon 18 spotprijs Te zien P^r week Wasch Ambachtstraat 14 len Strijkinricnting 8694^ "'• d - Voort Kop pelweg 20 Zeist 8546 TE HUUR gemeub Zit - TE HUUR GLVRAAGD GEVRAAGD gem Zit - en Slaap kamer met gebruiK van keuken bij da - me alleen of bij bP een gemeub of on geimeub Slaapka - en mertje door neite|S'aapkamer met of werkman b.b.h.h.j ^^'^"'^»»' pension o.p Br 8741 bur dezer ""^« n '*^"' l ë ''-^'^ z kinderen Direct „_ tegen 1 te aanvaarden Con - Br met Mrt._o^t__eer'deTjUnkelciUies nader overeen prijsopgaaf onder no 8708 bur dezer DIENSTBODE i.g ^ omen Br no voor dag en nacht 5544 ^ ur dezer reeds eerder gediend ^ ebbende Aanmel den na 7i uur bij Mevr Mijerson Vleutenscheweg 261 8740 jaarde lieden zonder,Gevraagd kinderen TE KOOP een nette sterke Hoeren fiets Te zien Kanaalstraat 75bis 8:r2 ADVERÏüNTIEN f 0.60 ' IX ';,* ^ «^^ Wegens huwelijk der tegenwoordige gevraagd een nette DIENSTBODE als Meisje-Alleen Leeftijd boven 20 jr Adres Willem Ba rentzstraat 30 8477 bij vooruitbetaling één onderwerp hoogsiena iS woordeen elk woord meer 5 et GEVRAAGD HUIS TE HUUR GEVRAAGD Mevrouw Wilkens W Barentzstraat 31 vraagt een flinke DIINSTBODE Zich te verv oger BURGER - WOCNHUIS van partic te koop gevraagd Br met;G«"3,agd een flinke o Inmc li.B'-jin » on nrii='HUISHOUDiLUKE na half 8 Loon na-'°T «- ' iS<5ing en prys tttttp der nverepn te ko onder no 8087 bur auur aer overeen te ko |^^^^^ jv.gg.v van s mor - ons 8 tot 7 uur net Meisje voor mid centruim gelegen Bo eenvoudig gemeub,daguren voor was-tenstraat 25 Huur Zit-Slaapkamer metschen strijken Me - f 35 per maand Br stookg&legenheid,vrouw EIbeling Ko -' no 8786 bur dezer voorzien van gas enning Konlngslaanl COIFFBUSE water Br met prljs 33 ^ 87i)0 Voor direct gevr opgaaf onder no BEHANGERS - |®^° aankomende SöSO bur dezer • LELEUNG Coiffeuse goed kun 1 — i.'I^kmÊÏSJË 8''10 men TE HUUR AANGEBO-aEN groote ruimte zt-er geschikt vooi werk plaats of pakhuis gelegen centr stad Direct te aanvaar den Te bevragen Pasteurstraat 5 ^ „ „ gevraagd die in hel J D Zorn Oude Gr.l dameehoedenvak 222,b.d.Hamburgej-j^^g„g^.,t „ pgeleid te SCHRIJFWERK 1.3 avonds Zondagsaan huis gevraagd gn^ele uren Loondoor iemand be-|f ^_ p ^ g ^^ ^ p^mschikkende over;^.^ij _ ^^ res Steinen.veel vrije tijd Vlug ^ urg Utreohischeen goed hand,schrifl.'^yg „ 23 8478 Br no 8088 bur dez — - 2 — '¦— i Gevraagd een net FLINK MEISJE gevraagd voor buf - J ^" balf 8 tot pl.m gevraagd Zich aan ° ende inkrullen bij te melden Maar - brug 8752 ' worden Aanmelden Grootl-edds Straatwog 8751 schailkerweerd Twijnstraat 2 87 & Op de Nederland - firma sche Fabriek van •'^™' S '-^'''^' TE KOOP AANGEBODEN Viliegtuig en Scheepsl ^^' modefflen Tulpslr 4,'stoomwassc'ie.rij de ker O'f kruidenier Zeist kunnen ge Br no 8787 bur dez 1 pilaatst worden Gevraagd een net^^'f^as MLISJE I MUUEÜLM-VKERS Sneeuwbal " vraagt zoo spoedig moge lijk een aankomend STHUKSTtR,tram vrij 8733 vier wielige Wagen geschikt voor bak - fet en alle voorko - TE KOOP een Woonbuis zij straat v d Baansu Direct van eigenaar wegens verireü Prijs billijik Br no 87 ^^ bur dezer ' Aanmelding a.d fa - voor de morgenuren P.G Kromme Nieu we Gra cht 82 8734 GÏiVRAAGD ~ briek 57 — 6 uur omtrek Wil mende werkzaam ' ne\mina park Br heden Loon f 7.5«3 ""• ^'' 9 '«''• ^^'^'^' per week plus kost Br no LEiERLXNGE voor winkel kan di rect geplaatst wor den Aanvangsi'oon 16 HEERtNHUIS GtVRAAGD nette Dienstbode goed I voor heele dagen 17 2.75 leeftijd 15 ó ^"' '- ° e ^' te huur gevraagd,TE KOOP per April of Mei goe nette Jongen kunnende fietsen niet beneden de Een net DAGMEISJE gevraagd Kape;l « traat 25 Sf72e jaar Aanbieding onder no 8736 bur '' eaer AANGEBODEN den stand met min een goed onderhou - stens 7 kamers den Kinderwagen Huurprijs 1000 gleibeer en on derhoud is Bij de vaststelling van het provinciaal wegenplan bepaalden Prov Staten da kruinsbreedte van den weg in beginsel in afwijjiing van bovengenoemd verbe teringsiplan op U Meier In 1828 werd met de verbetering van den weg een aanvang gemaait waarbij allereerst die van het we^vaJi van de Meei-n tot aan evengenoemde bochtaf snijding bij Heeswijdc werd ten uitvoer geijracht Het gedeelte van den Achtho venschen dijfe van de ombiriging bij Achthoven tot de Hoogeboomsbrug en het Hoogeboomslaantje werden echter voorshands buiten beihandcling gelaten De toestand waarin de Ikogebooms biTjg verkeert maakt pamelijik een ver nieuwing binnen korten tijd noodzaie iij'k waaj'bfj bovendien in aammerking beboort te worden genoimen dat de be staande van 1903 dateerende brug zoo wel wat draagicracht als wat afmetin gen betreft voor het hoiidige verkeer on voldoende is Er dient naar gestreefd te worden om dan tevens eene afsnijding van de teir plaatse aanwezige bocht aio gslijlk te maken door de nieuwe brug wat Zuidelijker te bonwen Voor deze verlegging van de brug is de medewer king van het Rij ca Ook dit gedeelte op eene kruisbroedte van W Meter te bi^engven achten Ged St niet gemotiveerd in verband met de abnor maal hooge kosten van grondaankoop welke daaraan verbonden zouden zijn tengevolge van de bebouwUig welke langs den weg aanwezig is Deze be bouwing noopt tot beperking van de kruinsbreedte tot 11 Meter Toch zal dian ook dit weggedeelte aan hét pro vinciaal wegenplan voldoen De breed te van de verharding kan evenals op bet reeds verbeterde gedeelte op 5.50 Meter worden gebracht In het verbete ringsplan is de afsnijding van ééne groote en eene minder belangrijke bocht begrepen Hoewel de grondaanüMopen voor deze ¦ wegverbetering volledig zijn voorbereid en het bestek reeds gereed ligt m-eenen Ged St om na te noemen reden niet tot uitvoering te mosten overgaan alvorens zij Prov Staten op de hoogte hebben ge bracht van de omstandigbeden welke zich bij de verbetering van den weg de Meeni — Oudewater voordoen Het spreekt welhaast van zelf dat tiet in 1925 toegestane crediet onvoldoen de zal zijn nu mede als gevolg van de in het Provincia.al wegenp'.an vastge stelde afmetingen de uit te veeren wer ken een © verbetering beoogen welke veel ve«ier gaat dan bij de vaststelling van het crediet was bepaald De kosten van de werken op het ge deelte Montfoort—Hoenkoop waarvan de voorbereiding gereed is worden mot inbegrip van de eigendomsverlsrijgingen op f 344.0CO — geraaimd Dit bedrag kan wellicht nog eenige verhooging onder gaan in verband met uitgaven van bij kOimstigen aard als notariskosten over drachtskoston en dergelijke Het aan brengen van eene deklaag ts in deze ra ming niet begrepen aangezien dit werk geschat op f 80.000 — om reic'enen van teohnischen aard tot een volgend jaar ' moet worden uitgesteld Aangeno.men mag derhalve worden 1 dal bij de uilvoering van de thans voor - ' genomen werken het verleende crediet niet zal worden overschreden Voor hot toegestane bedrag wordt dan echter niet ' het geheele werk waaa-voor het werd uilgotrokken uitgevoerd zoodat voor eene volledige uitvoering van de verbs - ter'n.g eene verhooging van het crediet noo("'"g zal zijii Behalve dat de deklaag op liet gedeelte Montfoort — Hoenkoop dan nog niet is aangebracht zijn voorts toch de beide toegangswegpu naar da Iloogeboomshrug en de weggedeelten ¦ welke aan de traverse door Montfoort oansluiten nog niet verbeterd De ver - tetering van laatstgenoemde gedeelten _ w ordt iiü * aarwjebo-uden in afwacWina van de beslissing oimtrent d3 wijze waar óp'Voorzien zal Svord'en''iii'''Ö'on zeer be zwaarlijken toéstaad vv'eike ' genoemde traverse thans voor liet doorgaand ver keer oplevert ' Voor de werken welke ten aanzien van de Boogeboomsbrug zullen worden uitgevoerd en voor de verbetering van den verkeerstoestand in Momfoort zul len Prov Staten over eenigen tijd na dere voorstellen bereiken Daarbij zal tevens een aanvuHend crediet gevraagd worden voor de volledige afwerking van de verbetering van den wsg de Meem — Oudewater In afwachting daarvan geven Ged St in overweging bovenstaande mededeo lingen voor konnisgeving aan te nemen Hun College stelt zich \' Qor dan zoo spoedig mogelijk de voorbereide verbe tering vaa het gedeelte var Montfoort tot Ho«nkooip tot uitvoering te brengen Goedkeuring van de overneming van gemeenlsUjke bedrijven en van het sluiten van eene geldleeniog dooi ' de N.V P U E M ' Aangaan van eene geldlee ning door de Provincie De alg&meene vergadering van aan deelhouders van do N.V „ V U E M " besloten om met inga-ng van 1 lanwari tevoren vaja de gemeenten Amersfoort en Zeist over te nemen de tot dusverre dooir die gemeenten geë-'iplüileerde elec triciteitsbedrijvén zulks tegen vefgoé ding van een bedrag van t 2.313..455 — aan de gemeente Amersfoort en van f 1,133.500 — aan de gemeente Zeist On der eerstgenoemd bedrag is begrepen een goodwill groot i 1.713-455 — en on der laatstgemeld bedrag een goodwill ten bedirage van f 733.5C0 Aangezien wij na ampele overweging tot do ccnclusio zijn gekwnen dat de overneming van do beide bedrijven op don grondslag vaii bet rapport in het belang van de provinciale cectriciteits voorziening is geven Ged St den Prov St in ovor-^veging aan dit besluit da ge vordare goedkeuring te verleeneu Zooals uit de afgedrukte stukken blijkt moet de P U E M in verband met de voor baar uit de overneming van do bedrijven voortvloeiende ver plichtingen eene g-eldlecnirig aar^gaan reëel groot f 3.75O.0O0 — Bij dit bedrag is genrekend op bet veranderen van het net te Zeist waarmede volgens raraiing f 210.000 — zal zijn gemqeii en op uit breiding van het geleidingsneit in beide ¦ gemeenteen in de allernaaste toekomst welke uitbreiding naar gchalling f 93.045 zal vorderen Dientengevolge besloot de algemeene vergadering vaa aardeelhou ders tevens eene geldleening tot ge noemd bedrag aan te-gaan en vcirzoelct zij bet kapitaal van de Prcvincie ter leen te ' ïQogen ontvangen zulks tegen de rente en teg«n den koesrs van de door de Provincie te dezer zake te sluiten geldleening Ged St stellen voor het aangaan van de geldleening door de P U E M goed te keuren en aan het gedane verzoek gevolg te geven Ter.veirkrijging.vanhet bedrag van f S.7S0.COO.—T zal ' de Provincie zelve eene geldleening moeten sl-uitan Ged St zouden voor deze geldleening een rente type aangeiKïmeii wenschen te zien vati ten hoogste i^U pCt en den hoogst ma gelijk to bedingen koers De aflossings ¦ termijn zal in ' overeenstemming met het besluit van de vennootschap op ten hoogste 30 jaren moeten worden ge ' steld aanvangende in het jaar volgen de op dat waai'in de leening is gesloten Het ligt ook thans weder in de be doeling het tijdstip van aangaan c.q van uitgifte vaii de leening te bepaletk in overleg met den raad van commis sarissen van de P U E M en een zoo danig tijdstip te kiezen dat de leenin ® op do meest aannemelijke voorwaarden kan worden geplaatst GEIVIEENTEZAKEM Financieele regeling met de Vweeniging tot het houden van Jaaibeuizen Sn Nedeiland In de voordracht van 12 October 1327 tot het treffen van een financieele rege ling met de Jaarbeurs deelden B en W naar aanleiding van de kwestie van het in gebruik nemen van openbaren ge meentegrond door de Jaarbeurs in de jaren 1917/1925 onder meer het volgen de mede Ter verbetering van de financieele positie van de Jaarsbeurs heeft het Pijk zich bereid verklaard mede te werken om de door of door tusschenkomst van het Rijk aan de Jaarbeurs verstrekte 54 en O pet geldleeningen onderschei denlijk oorspronkelijk groot f 530000 toen nog bedragende f 6j.000 en f 6CO,000 toen nog bedragende f 56i-&00 te converteeren in leeningen van een 4i pet rentetype zulks onder de voor waarden dat a de Gemeente afziet van hare vorüe ringen voor het gebruik van openbarengrond in de jaren 1917/1925 b de Gemeente het percentage van de door haar aan de Jaarbeurs verstrek te 6 pet geldleeninr groot f 40,000 eveneens terugbrengt tot 4i pet In zijne vergadering van 17 Novem ber 1927 heeft de Raad zich met deze regeling vereenigd en besloten om de renteverlaging van de door de Gemeen te verstrekte 6 pet geldleening groot f 40.000 te dóen ingaan op het tijdstip waarop de door of door tusschenkomst van het Rijk verstrekte 5è pet en 6 pet geldleeningen worden geconverteerd in 4i pet geldleeningen ' Aan het einde van het vorige jaar be reikte B en W de mededeeling dat het rentepercentage van laatstgenoem de geldleeningen door den Postch6que en Girodienst die deze leeningen heeft verstrekt rnet Ingang van 1 Januari 19Ï8 is teruggebracht tot 5 pet Nn de ontvangst van deze mededee ling en nadat B en W zich overtuigd hadden dat het Rijk niet bereid was als nog zijn aanvankelijk gedane toezeg ging ter zake na te komen hebben B en W zich beraden over de vraag of de gemeente iq de gegeven omstanx*'^he - den toch hare toegezegde - medav/er Uihg welke van het larugb/en^eti " vah ' de ' door het Rijk ver^trekte'-leeftingen ' tot 4i pet afhankelijk Is gesteld zou moeten verleenen Gelet op hetgeen B on W omtrent de vorderingen van de gemeente we gens het in gebruik nomen van openba ren grond in de jaren 1917/1.0"2ó hebben opgemerkt in bovenaangohaalde voor dracht zijn B en W daarbij tot da over tuiging gekomen dat het goeen aanbe veling verdient thans het daarbij te dier zake ingenomen standpunt te wijzigon Wat betreft de renteverlaging vs^-de door de Gemeente verstrekte 6 pet geld teening komt het B en W echter voor dat er voor do gemeante geeti aanlei ding bestaat in deze verder te gaan dan het Rijk zulks te minder daar do rente wslke de gemeente zelf vergoedt voar da door haar ter zake geleende gelden de kosten van " disa'i'io en hel sluiten van de geldleeningen inbegrepen Ü pet te boven gaat B en W geven mitsdien in overwe ging • ¦ ' a te handhaven bet besluit van 17 No -' vember 1927 betreffende het afzien vande vordering dar gemeente op de Jaar "-'" beurs ter zake van het gebruik ' van ' openbaren grond in de jaren 1917 1033 b onder intrekking van het desbetref fende besluit van 17 November 19^7 tebepalen dat het percentage van da door de gemeente aan de Veroeniging-tgt hsfe«houden van Jaarbeurzen in ï^e derland verstrekte 6 pet geldleening,groot f 40,QCO met ingang van 1 Januari 1928 wordt teruggebracht tot 5 pet Aanleg zjjsliaal OndwijkErövparsstraai Het Centraal Woningbureau alhier heeft zich tot B en W gewend met het verzoek narnens zijn principaal om te willen bevorderen dat goedkeuring wordt verleend aan het plan van dien lastgever den heer B van Doesburg tot aanleg van een straat op bet aan de zuidzifde van de Oudwijkardwarsstraat ongeveer tegenover de Kikstraat gele gen perceel grond waarop thans een kweekerij ïs gevestigd Gelijk uit de teekening blijkt be helst bedoeld plan dan aanleg van een 12 Meter braede straat evenwijdig aan en ongeveer in het midden tusschen de bebouwing langs de Lindestraat en die lanïs de Beukstraat Do voor openbare straat te bestem men grond zal overeenkomstig de daar omtrent bestaande bepalingen koste loos en onder bijbetaling van de kosten van rioleering bestrating enz aan de Gameente worden afgestaan Daarne vens is de heer Van Doesburg bereid een bem toebehoorende vóór de zuidoos telijke rooilijn van de Oudwijkerdwars straat gelegen strook grond ter diepte van pl.m 2 Meter tot verbreeding daar ter plaatse aan de Gemeente over te dragen tegen vergoeding van f5 — per M2 welke prijs indertijd ook is betaald aan den heer H J I.oor voor tusschen de Bolstraat en de Bloemstraat gelegen eveneens ter verbreeding van de Oud wijkerdwarsstraaf afgestanen grond Het zich op deze over te dragen strook bevindende huis zal door en voor re kening van den heer Van Doesburg \' ó&r de overdracht worden verwijderd Bij B en W bestaat gehoord de Fa - bricage commïssie tegen den aanleg van de ontworpen straat geen bezwaAr Wanneer t.z.t wordt overgegaan tot het in exploitatie brengen van den zuidelijk aangronzenden thans nog braak liggen den grond zal de nieuwe straat do noo dige aansluiting kunnen krijgen Voorts is het zeer toe te juichen als bij deze gelegenheid het gedeelte van de Oud wijkerdwarsstraat tusschen de Lindft straat en do Beukstraat op de vereisch te breedte kan worden gebracht Mitsdien stellen B en VV voor aan het plan van den heer Van Doesburg goedkeuring te hechten en den bedoel den grond voor de Gemeente in eigen dom over to nemen en dezen voor openbare straat te bestemmen met uit zondering evenwel voorshands van een aan den kop van de ontworpen straat gelegen strook ter breedte van 0.30 M teneinde te voorkomen dat daarop uit gangen van het nevenliggende land zouden kunnen worden gemaakt zon der dat in de kosten van SitraataanJeg is bijgedragen Een bepaling ten aanzien van bebou wing van het in exploitatie komende terrein overeenkomstig goedgekeurde teekeningen behoeft thans niet meer te worden gesteld aangezien de in de bouwverordening opgenomen zgn wel standshepaling — waartegen da Gede puteerde Staten thans geen bezwaar hebben gemaakt — weldra rechtskracht zal verkrijgen '* NedeiL Fed van Vereen van BedrijfsplniAaveehondeis De Ned Fed van Beda-ljfspluim'vée -' houders heeft te dezer " stede haar aige -" niaene vergadering gehouden -- ooïler ^ voorzitterschap van den heer F J yafl ' Haaren te Tilbung Er bestond veel be lanigstelling voor deze vergad,;ring die behalve door de afgevaardigden v-an de verschillende organisaties werd bij'ge woond door prof Bakker van Wfugenin © en en verschillende ambtenaren van den voorlichtingsdienst voor pluimvee leeH Uit het jaarverslag van den söcretaris den heej Vos bleek dat de uitvper waarde over 1929 veilig geschat kon worden op 80 millioen gulden Daar bet binnenilandsche verbruik zeker op de helft van dit kwantum xnai ^ worden gerekend bedraagt de totale productie wiaa«Je van onze bedrijfsipluimveohou dcM'ij ongeveer 120 millioen gulden ' wat 1/10 van de totale bodemproductie is welke door bevoegden op 1200 millioen gulon wordt gsséhat De secretaris schetst verder den • voor uitgang van de pluimveeteelt in andere landen waar de uitvoer % an eieiren steeds toeneemt Wil de bedrijfsplifim veehoudeirij hier tn lande wiaar'vah de rentabiliteit over IWÜ « oed gonooind kon worden haar positie handhaven lüan moeten wij onze oogen open hou jöen voor hetgeen in andere landen ge beurt Wij m-oeten er o.a naar streven Me productiekosten per ei Z'.>o laag mo gelijk te maken ¦ Jaarverslag en financier verslag wer den goedgekeurd De heer Vos had reeds lang te kennen gegeven het secretariaat onmogelijk langer te kunnen waarnemen De heer ' Burgers die van Aojgustus a-f de voeder controle had - vvaa-ngenomen kon dit door tijdelijke afwezigheid niet meer doen jVoor de waarneming van het secreta ' riaat en de voederoonurole werd in Jans sen bereid gevonden zoodat voorlooplg het secretariaat gevestigd is bjj ir J J Janssen p a Rijksinstituut voor pluimveeteelt te Beekbergeiu ' De gemengde commissie pp de fok stations stelde voor eenige inrichtingen te erkennen en wel van de gebrs Wil lemscn hoenderpark de Toekomst te Jipsiiiighulsen waartegen de vergade ring geen bezwaar liad In Engeland zal op 21 Af«ril de wet op de eierstempeling in werking treden en daarmee wordt het invoerverbod van ongestem^pelde eieren ' n Engeland _ " een feit In verband hiermee heef.t de N.P.F een commissie ingesteld be staande uil de directeuren ^ an de Coop Roermondsche Ei&i-mijn van de Venlo ' sche Eierveiliiig van de Arhhemsche ' EierveilinTg van de Oostelijke Pluimvee '' coöperatie te Enschede en van de Noord Nederlandsc-he Coöperatie te Leeuwar den benevens den Rljkspluimvee consu-lent om na te gaan welke maatregelen vooir ons land wenschelijk zijn De heer Breukors deelde mee dat de commis sie ecniparig tot de conclii--!i6 is geko men dal dezelfde bepalingen die in Engeland genomen zijn wal betreft den import ook voor ons land zouden moe ten worden getroffen dat dus in ons ' land ook alleen eieren ingevoerd mogen worden die met den naam van het land van herkomst zijn gestempeld Deze zienswijze is aan d«n Minister kenbaar gemaakt - Daarnaast acht de co^namissie van de N-P-F noodig een vrijwillige controle op eieren waarbij overleg met do handelaren zal worden gepleegd De algemeene meening is dat we voorloo plg niet moeten krijigen een sstempeling van ieder ei beihalve dat deel hetwelk voor Engeland bestemd is doch een • virijivvilligie controle welke zich zal uit strekken tot de beste kwaliteiten eieren ¦ Uit de vergad^rinig weMen nog enkele voorstellen gedaan waarmee de oom missie rakenlag zal houden echter moet Weroirer een-rapiport van de be voegde conMBlssie worden afgewacht Bij de ronüvraag werd nog besproken de uitgifte van een jaarboekje en ook de wenscheliiik.heid voor iedere vergade ring de pers uit te-noodigen Daarna werd het woord gegeven aan ir Tukker die een inleiding hield over proeven op het Rijksinstituut te Beek bergen Uit de discussie naar aanlei ding van deïe voordracht bleek dat er zeer veel instemming " bcsfond mot de genomen proeven en do wenschelijk hejd werd geuit met deze proeven door te gftsn omdat ze van groot belang zijn voor de bedrüfipluimveahouders Met de legcontrólc zijn we nog lang niet waar we zijn moeten ' Wanneer we uit een groote partij dieren een kleine groep van 7 stuks uitkiezen en we hier van den leg contrpleeren geeft het ge middelde legcijfer nog geen zuiver beeld van het'geheel Het indjvjdueele pro ductievermngeh van een groote partij dieren loopt zeer sterk uiteen zoodat wanneer we twee groepen uit diezelfde partij kippen zouaan kiezen en daar van den leg contröleeren de gemiddel de productiecijfers in die twee groepen van dieren uit dezelfde partij heel ver schillend kunnen zijn Er werd ge vraagd of uit de verkregen cijfers niet meer te halen was wannear naast de ge middelde productie ook het gewicht der eieren en de broedrasultaten daarvan werden opgegeven Aan het Instituut werden ook proe ven genomen met Liehig's vleeschmeel en diermeel N T.F Ned Thermochemi sche Fabrieken deze proeven zullen herhaald worden alvorens men defini tief conclusies » zal trekken Op een daar toe gedane vraag antwoordde de heer Tukker dat wel een groep dieren met kunstkorrel is gevoerd doch de verkre gen cijfers kunnen niet worden mode gedeeld daar de samenstelling niet pro centisch is opgegeven ' en gegarandeerd Een vraag uit de vergadering of een korrelvoer van bekende samenstelling kan gemaakt worden zal nader onder de oogen worden gezien Nadat de voorzitter ir Tukker be dankt had voor zijn interessante voor dracht richtte hij een hartelijk woord van erkentelijkheid tot den heer Vos dien het bestuur en aok de heele N P F noode zien heengaan als secretaris Niettegenstaande zijn drukke werk zaamheden waarom ook de heer Vos ge meend heeft te moeten bedanken heeft hij zijn taak als secretaris steeds op lof felijke wijze vervuld De voorzitter blijft op zijn medewerking hopen hetgeen de heer Vos die penningmeester van de N.P.F blijft gaarne toezegde School - en Kerknieuws Het klokluideii te Goes In bet jftar 1824 werden in den Raad inlichtlnisen gevraagd aangaande de vrij zonderling lijkende omstandigheid dat het kloklulden voor den aanvang der godsdienstoefeningen der Ned Her vormde gemeente geschiedt door mld del van luiklokken welke zich bevin den in een gemeentelijken toren en door ge^meentepersoneel worden be diend Uit een door den gemeente-archivaris samengesteld overzicht is toen gebleken dat deze omstandigheid haar oorzaak vand in een overeenkomst van hot jaar 1R'?'J on varbBjid hi?ld mM hot gebruik hetwelk de gemeente maakte van het schip van het kerkgebouw ' de z.g wan delkerk " tot het opbergen'van brand spuiten on het drogen van brandslan gen De zaak heeft opnieuw de aandacht van B en W getrokken nu voor do brandspuiten een nieuwe bewaarplaats is gesticht De toestand is op hot moment z6o dat de gemeente het klokluiden voor alle dus ook de kerkelijke doeleinden be taalt waartegenover zich geen enkele prestatie van de zijde der kerk bevindt B en W hebben gemeend dat deze eenigszins scheeva toestand nie,t kon blijven heste'ndigd en zijn daarom mei da kerkvoogden in briefwisseling getre den Resultaat hiervan is dat laatstge noemde zich bereid beeft verklaard ora voortaan van de jaarwedden der k!ok luiders 75 pCt voor haar rekening te nemen daarbij de hoop uitsprekende dat deze jaarwedden in ^ de toekomst niet meer zullen worden verhoogd B en W achten het niet wel mogelijk in dezen zin een bindende belofte te doen doch meenen dat aa-a den wensch der kerkvoogdij kan worden tegemoet ge-ko men wanneer wordt besloten dat voortaan deze jaarwedden niet zullen worden gewijzigd dan nadat do kerk voogdij hieromtrent zai zijn gehoord Het voor rekening der gemeente blijven de deel der jaarwedden dient dan voor het luiden bij brand watersnood en plechtige gcit^énhedcn B en W.'geven den Raad in overwe ging hun te machtigen mat de kerk voogdij in bovenaangehaalden zin een overeenkomst aan te gaan Ned Herv Kerk Beroepen te Adorp ds H Cannegie ter te Mensingeweer Beroepen te Wapenvelde ds Ph J Vreugdenhil te Gorinehem te Kocken gen ds L G Bruyn te Bergscbenhoak te Kralingen ds J C Woltbers te Onstwedde Geref Kerk Beroepen te Waardhuizen de h6«r J Ou-ssoren cand te Woerden Het Leger des H«iUi „ De waarheid over gene raal Booth " De bekende Engelsche journalist A G Gardiner heeft In het weekblad „ John Buil " een belangweldiend artikel over het Leger des Heils geschreven dat tot titel heeft „ De waarheid over generaal Bootb" De sohr stelt eerst het nu wel bekende feit dat niet de physische geschlktbeid van den gene raal hoofdzakelijk In het geding is maar ' wel de kwestie van de erfelijke absolute macht in het L©g«r „ Dit absolute macht wa onget'wij feld de bedoeling van den stichter Wil liam Booth was een man van verwon derlijke kracht — een man die met Loyola en Wesley en Fox in de historie zal voortleven als een der grootste gees telijke niémw leven-wekkcrs van alle tijden „ Indien hij in de politiek was ge gaan dan zou bij de meest geduohte figuur in het parlementaire leven zijn geweest In bet zakenleven zou hij zich tot de hoogste hoogte hebben opge werkt Booth was een geniaal auto craat Hij kon goen rivaal naast zijn troon dulden En toen hij stierf l>e noemde hij zijn zoon tot opvolger alsof het Leger © en persoonlijk bezit was „ En ongelukkig voor - hem bezat Bramwei ] Booth niet de eigenschappen voor eien welslagcnd alleanibeerselier Do natuur had hom in een gansoh an deren vorm gegoten dan zijn vader Hij liiste William's dynamisöhe kracht en durf Hij had meer het voorkomen en het temperament van een aartsdeken dan van het hoofd van een conserva tieve wereld instelling half zaak half kerk als het Leger des Heils „ Hij werd aanvaard als de zoon van zijn vader omdat de geweldigiheid van dien vader nog immer de geest van het Leger beheerschte en niemand denkt er aan om te beweren dat hij zijn werk niet trouw en goed heeft verricht „ Maar er ontstonden grieven Er wa ren gevallen van bevoorreclifcing Leden der familie werden bevorderd zonder er recht op te h«bben en de neiging om het Leger te bebandelen als een familiezaak waarop de Booth's erfelij ke eigendomsrechten hadden bleef groeien „ Indien A % generaal als hoofd van het Leger stierf zou hij evenals zijn vader zijn eigen opvolger benoemen en het was bekend dat die opvolger een lid zijner familie zou wezen waar schijnlijk zijn dochter „ Zoodoende zou de Bootih-dynastie voor het derde geslacht gevestigd zijn en zouden de hervormingen waarvan de tijd de noodzakelijkheid had aange toond opbotsen tegen de autocrafiscbe macbt van een monarch die regeerde bij een soort van goddelijk recht „ Het Leger was vastbesloten dat dit goddel ijk recht-beginsel moest verdwij nen En ten einde het te vernietigen moe.st aan generaal Booth de macht worden ontnomen om zijn eigen opvol ger te benoemen „ Met andere woorden hij moest zijn genera alscJiap voor zijn dood beëindi gen Vandaar dat de Hooge Raad van da einden der aarde bijeen werd ge roepen „ Ik geloof niet dat deze critiek ge rechtvaardigd is Er rustte een enorme verantwoordelijkheid op hun schou ders De geheele toekomst der wareld bewoging sitond op het spel „ Indien zij nu niet handelen zou zijnooit kunnen handelen Aan do auto cratie zou een nieuw levpns tijdperkworden gegeven en ontwrichting enchaos het gevolg zijn " ' De generaal naar huls Zondagmiddag is generaal Booth van de villa te Soulbwold waar hij voor herstel van gezondheid vertoefde per auto naar zijn woning te Londen tei^uggekeerd Hij heeft voorts een ant woord fixszonden aot den HooireB Raa^i op den brief waarin deze hem uitnoo di-gde een gemac-htigde te zenden bü de verdere handelingen van den Raad Het is niet gehee uitgesloten dat de generaal zelf in den Raad zal verschij nen maar waarschijnlijk acht men W niet — o — Machinisten-examen Den Haag Geslaagd voor diploma B L P - Edens Ie Groningen en L M Quaak-te Vlissingen W J - Merten 3 - i-Te Nijmegen is na korte ongesteldheid overleden 58 jaar oud de heer W J Mertens hoofd van de openbare « cheoi voor buitengewoon lager onderwijs al daar van haar oprichting in lö-l af Tevoren was hij werkzaam bij hel on derwijs te Rotterdam gedurende do ja ren 1911 — litöl aan een openbare school voor buitengewoon 1-ager onderwijs al daar De predikantvacatures te ' s Gravenhage Te ' s Gravenhage heeft „ De Band des Vredes " Ned Herv kiesvereeniging al daar onder voorzitterschap van den heer L Slagter ter bespreking van do vacature-3 Verineer De Groot en VVefter vergaderd De vergadering keurde de tactische ' houding van het bestuur ' n deze aangelegenheifl goed en constar.eer de dat de idee van Do Band des Vredes kennelijk doorwerkt Besloten werd de drietallen te vormen uit de gestelde can dictaten van de „ voorbespreking " tus schen kerkeraad en kiescollege De aan beveling zal niet ajphabetisch zijn en beslaan uit vacature Vermeer het ethische drietal Straatsma te Zandvoort Berkelbach van der Sprenkel te Rotter dam en Eggink te Delfshaven Mocht ds Straatsma hel beroep naar Rotterdam aannemen dan zal het drietal aange vuld worden met dr Van Ramshorst te Drummen Vacature de Groot het con fessioneel drietal De Wilde te Reitsum Van L,eeuwen te Haarlem en Luteyn te Apeldoorn Vacature Welter hst ethi scbe drietal Van Ramshonst te Brum men Berkelbach van der Sprenkel Ie Rotterdam en Van Paa.ssen te Zutphen De nummers één van de genoemde drit tallen zijn de candidaten die dofjr het ministerie van predikanten aanbavtlep zijn LEGER EN VLOOT Opleiding tot vlieger bij de Incbtvaait ' alüeslinB - Bij legerorder wordt het navolgaade ter kennis van de korpsen gebracht Militairen van het beroeps - en verlofs per.soneel die in aanmerking wenschen te komen voor opleiding tot vlieger bij de luchtvaartafdecling moeten het ver zoek om voor die opleiding te worden loej-.elaten indienen bij den comman dant van het regiment of korps of het hoofd van dp inrichting waartoe zij be hooren militairen van het verlofsper soneel die in bet bezit zijn van deugde lijke bewijsstukken waaruit blijkt dat zij met motoran bekend en of technisch onderlegd zijn m.D8ten die stukken of gewaarmerkte afschriften daarvan bij hun verzoek overleggen UIT ÖE PiOVIMC £ IJsselstein Installatie Bur gemeester Abbiiik Spain k Gisteren dan had de instahatia plaats van den nieuw benoemden Burgemaes tei ' den heer Mr J J Abbiiiji Spant Te ongeveer half 3 ' s middags bega ven zich de Wethouders en de Secre taris naar de grens der gemeente waar zij den Burgemeester het eerste „ Wel kom in IJsselstein " toeriep-rn Vooraf gegaan door tanfaremuziek der korpsen „ Amicitia " en „ Excelsior " btrgaf men zich daarna onder zeer groote belang stelling van het publiek naar het ge mieentehuis een grooten ommegang door de stad makehde Bij aankomst aldaaea deze veunsaderin ^ ' ' 
UÏBECHTSCH NIEUWSBLAD No 230 Dm^^riarï 5 februari 1929 m Deze vergadering is door mij belegd in verband met de plaats gehad hebben de benoeming van den heer Mr J J Abbink Spaini tot B'urgejBsester dezer gemeente Het zij mij vei-igund U Mijnheer de Secretaris beleefd te vcr::oelien den nieuw benoemden tit-jiai-is naar dez.e plaats te begel^den Hierop leidde de Seix'utaris de lieei i Mondria den heer AbbinJs Spaink uaar den voor hem bestem.den zetel Vervolgens zeide de waarnemend Bur gemeester ^ Ik verzoek U Mijmiheer de Sêca'etaris voorlezing te doen van de ontvangen of ficieele stuiken i.z de benoeming en beëediging van onzen nieuw benoem den Burgemeester dezer gemeente De Secretaris las daarna het uittrek sel uit het Koninklijk besluit houden de de benoeming en den brief van den Heer Commissaris der Koningin hou den-de mededeeling van de aflegging der gevorderde eeden Hierop hernam de heer van den Ad fcep het vvooird eo zeide het volgende Hooggeachte Heer Abhink SpainJi Ongeveer 3 maanden gch-.den droe gen wij het stoffelijk overschot van wij len Uw volwaardigen en zeer geëerden ambtsvoorganger ten grave Aangename herinneringen zullen ons bijblijven aan den tijd gedurende welken B.irgemees ter Kronenburg zich met zooveel ijver en toewijding aan onze gemeente heelt gegeven lhan = staat U gereed om Uw ambt te aanvaarden en zijn plaats in te ne men IJsselstein is een stadje met volerlei en zeer uiteenloopende nooden Industrie handel en nijvei'heid land bouw en veeteelt vormen de hoofdbron nen van zijn bestaan Uit den aard der zaajj vindt U hier een zeer ruim arbeidsveld In een gemeente als de onze v.'ordan ^ oote verwachtingen gekoesterd van ih«t beleid van den Burgemeester die zich geheel aan onze belangen kan wij den Velerlei en ook moeilii,ke aangele genheden doen zich voor die naar op lossing vragen Beleid en taet van de zijde van den Burgemeester zijn daarbij van groote beteekenis Onpartijdigheid van des Burgemeesters zijde is voor onze ge meente van zeer groot belang Van de medewerking van liaad Wet hooidors Secretaris en overige ambte naren kunt U bü de vervulÜLg van Uw taak verzekerd zijn Onze gemeente heeft een gced geor dende huishouding iVIoeilijkheden en verschil van opvatting zullen zich ais overal elders ook hier voordoen Dat zal naar mijn meening eohter geen over ¦ weigend « bezwaren oplevex'en wanneer alles maar in goede harmonie en zon der aanzien des persoons wordt behan deld en besproken Als dit-alles alzoo geschiedt dan zal het strekken tot heil en bloei van ons stadje dat ons allen door ons veeljarig verblijf dioruaar ii3 geworden en waaraan wij ons door in nige banden verbonden gevoelen Daar even word U met eenigen l'uis ter onze Gemeente binnengeleid Wij ho pen van ganscher harte dat de sym pathie daareven door TI oncervonden na verloop van jaren steeds mag groeien dat U noch ons Uw kuinst uim aner zal berouwen en dat wij in de toe • komst spontaan getuigen dat U Mijn heer Abbink Spaink niet alleen voor ons is geweest de Burgemetsler maar een Bui gcrvader in den waren zin van het woord Ook U llejuffrouw Stokvis die wel liuht binnen afzienbaren tijd de levens gezellin zult zijn van onzen aanstaan den Burgemeester heet ik op deze plaats haj te!ij.k welkom Ik spreek de hoop uit dat U Uw aanstaanden echt genoot zult zijn tot hulp en sterkte overal en altijd wanneer hi ] wordt ge TCepen op de bres te staan voor de be anigen van onze gemeente Ik zal thans eindigen Het zij mij toegestaan U thai te over handigen het tèeken Uwe waiadigheid Moge het U onder Gods zegen gegeven zijn vele jaren Uwe beste krachten te wijden aan do halangen onzer gemeente Ik heb gezegd De heer van den Anker hing daarna den nieuwen Burgemeester den ambts keten om waarmede hij als zoodanig was geiustalleerd De heer Abbink Spaink beantwoordde de toespraak van den waarnemend Bur gemeester toen met de volgende rede Mijno Heeren Thans voor het eerst als Uv / burge meester het woord opnemend wil ik beginnen met eerbied dank te brengen aan H M de Koningin voor mijne be noeming aan Zijne Excellentie den Mi nister van Blnnenlandsche Zaken on aan den Commissaris der Koningin in de Provincie Ulreclit voor hunne mede werking Het zij mij tevens vergund hier ton overstaan van U allen te getuigen van mijn dankbaarheid aan den Bui'go meester en den Secretaris van Maarn van wie ik mijne practische opleiding in de gemeente-administri-tie naocht ontvangen De aangename jaren die ik ter secretarie te Maarn heb doorge bracht zullen steeds in dankbare her innering bij mij voortleven ' Daar heb ik van nabij gezien hoe schoon een taak het burgemeestersambt met zich brengt nio-c liet voorbeeld mij door den burgemeester van Maarn gegeven hier vrucht afwerpen Mijnheer de Wethouder ik dank u zeer voor de welwillende woorden mij toegesproken Volkomen besef ik de verantwoorde ijkheid mij op de schouders gelegd nu ik de plaats ga innemen van een zoo bij uitstek bekwaam en alom gezien man als mijn voorganger burgemeester Kronenburg Doch ik voel mij gesterkt door de overtuiging dat ik nimmer te vergeefs een beroep zaldoen op de hulp van U Heeren Wethouders die met mij het dagelijksch bestuur der ge meente zult voeren van U allen Hee ren Raadsleden zoo bekend met do plaatseliUie aooden ea tehoaften van U Mijnheer do Secretaris die Uw den laatsten tijd zoo zeer verzwaarde taak met opgewektheid vervuld hebt Mijne Heeren verschillend bevol kingsgroepen zijn in onzen Raad verte genwoordigd en het spreekt vanzelf dat féder dezer groepen haar specifieke belangen heeft Doch laat ons nimmer uit het oog verliezen dat wij geroepen zijn tot een gemeenschappelijke taak het belang onzer gemeente te dienen Hoezeer onze principes en denkwij zen uiteen mogen loopen er is een ideaal dat ons bindf de bloei van onze gemeente van het oude IJssel stein Het vertrouwen in ons gesteld willen wij ons waardig toonen Nimmer sluipe een pei'soonlijk ele ment in onze beraadslagingen of be sluiten „ Zakelijk en hoffelijk " zij ons devies Elkander waardeerend willen wij de ons toevertrouwde belangen behartigen Ik hoop en vertrouw mijne Heeren dat zoo onze samenwerking moge strek ken tot een voorbeeld voor velen tot den bloei van IJsselstein tot eer van God Ik heb gezegd Daar verder niemand het woord ver langde sloot de Burgemeester de ver gadering Hierna werd de eerewijn i-ondgediend terwijl velo telegrafische en andere ge lukwenschen binnenkwamen Het woord werd nog gevoerd door do heeren van Wijhe van de Voorde Pas toor van Rooijen en de Kruijk De heer van Wijhe achtte dezen dag voor den nieuwen Burgemeester in ze keren zin een Nieuwjaarsdag waarop mij zich afvraagt vanwaar ben ik ge komen on waar ga ik heen Op don Nieuwjaarsdag is het gebruik elkander veel heil en zegen toe te wenschen Spr vroeg zich at of de massa der menschen wel den diepen inhoud van dezen wensch verstond Volgens spr sluit hij niet minder in dan „ vrede " in Oud Testamentische beteekenis Sprekende als vriend van wijlen den onvergetelij kcn vader van'den heer Abbink Spaink en namens zijn moeder vatte de heer van Wijhe zijn wonsch in dit woord sa men De heer van de Voorde vestigde de aandacht op de vele goede hoedanighe den van hoofd en hart die de heer Ab bink Spaink bezit Pastoor van Rooijen was overtuigd van den zegen die op den arbeid van den nieuwen Burgemeester zal rusten omdat in deze vergadering God werd erkend terwijl de beer de Kruijk namens de door hem vertegen woordigde Kerk eerbied aan het ook in den Burgemeester vertegenwoordigde gezag ' beloofde Van de hierna volgende gelegenheid om persoonlijk kennis te maken werd door zeer velen zoowel door personen als door deputaties van vereenigingen gebruik gemaakt ArroKil R.eeMfeank MEERVOUDIGE KAKSR Zitting van heden Diefstal van fee n jas Terecht stond de 33-jarige reizigtr ï P J L H te Rotterdam terzake dief.'stal van een jas ten nadeele van J G IC een bezoeker van het Jaar be'urs-restaurant ¦\' erd ontkende Hij was in het Jaar beurs-restaurant gekomen met zijn eigen jas en was weer met zijn eigen jas vertrokken Get F kelinar in het Jaarbcurs res-laurant had gezien dat verd plotseling was verdwenen Toon een der gasten later wilde vertrekken miste deze zijn JAS Get T was met verd van Rotterdam naar hier gereisd Get had gezien dat verd op de heenreis een andere jas aan had fJs op de terugreis Eon vierde getuige verklaarde dat verd de jas van hem gekocht had De ofiicior van Justitie vi'oeg aan houding van deze zaak tot heden Verd.'s raadsman mr Wesseling vond dat de beschuldiging van verd zeer zwak staat Men beweert dat er een zwarte jas is gestolen de jas van verd is daarentegen grijs Voorts vond pi het vreemd dat verd een brief in het café heeft iaien liggen Dit doet men toch niet als men van nlan is om ecu jas te stelen De officier vroeg vv ederom uitstel der zaak omdat de getuige dien men nog Mr Vv^esseling verzette zicih tegen uitstel van oordeel dat de nog te hoo reji getuige niets zou kunnen verkla ren dal ttgon verdachte ecnig bewijs zou ianvoeren Sjir concludeerde tot vrij.ïpraak Ds Rechtbank na in raadkamer te zijn geweest aChite uitstel der zaak on noodig on spjak onmiddellijk vonnis ï\ijzend verdachte vrij ' Diefstal Een veeknecht uit Bodegraven stond terecht wegens diefstal gepleegd in een jiakhuis van F C R dat hij mot oen valschen sleutel wist to openen Door verdachte werden weggenomen een transformator drie radiolampen en een voltmoter Hoe kwam u er toe vroog de pre sident mr dr van Brake Ik zat altijd in financieele moei lijkheden antwoordt verdachte Dat was dan toch uw eigen schuld,aldus de president U heeft immers er kond dat u boven uw stand leefde.Trouwens u heeft meer ' op uw kerfstok De officier mr van der Dussen ei idUc tegen verdachte die zich nietvoor de eerste maal aan oneerlijkheidschuldig maakte zes maanden ge vangenisstraf met aftrek van het voor arrest - - Mr La Gro trad als verdediger op en verzocht voorwaardelijke veroordee ling zoomede ontslag uit de preventieve hechtenis De Rechtbank bepaalde de uitspraak op 19 Februari vm 9f uur Diefstal met braak Twee timmerlieden uit Hil'versum stonden terecht wegens poging tot dief stal in vereer.iging door middel van braak De verdachten kwamen te Baarn in de " Parkstraat voor een onbewoonde villa welke door een hunner met een looper werd geopend De president vraagt wat verdachten eigenlijk in die villa zochten De eerste verdachte zegt dat het „ lou ter belangstelling " was Men wilde de indeeling van de villa eens zien Anders zocht men er heusoh niets zoo zegt verdachte De president verzekert verdachten dat de Rechtbank zeer veel geduld heeft om verweer - van verdachten aan te hoe ren maar dat verdachten nu toch niet moeten veronderstellen dat de Recht bank geloof hecht aan de mededeoling dat men met loopers villa-deuren open steekt om de binnen-architectuur te gaan bewonderen Verdachten blijven allebei verzeke ren dat ze toch heusch niets anders wil den doen dan kijken hoe het beloop van het huis van binnen was Toen zo binnen gingen werden ze eohter gezien door een juffrouw die tegenover het huis wonend precies zag wat er gebeurde en het maar het beste vond de politie te waarschuwen Mr V d Dussen eischte voor ieder der verdachten die volgens spr zeer brutaal waren opgetreden zes maan den gevangenisstraf Verdachten vonden da4 erg veel en meenden trouwens niet schuldig te zijn Het was pure belangstelling voor den bouw geweest Uitspraak 19 Febr vm S | uoir Kippendiefst al Een koopman en een rijknecht uit Harmeien stonden terecht wegens dief stallen van kippen ten nadeole van v O T de G van E en C de G Verdachten bekenden In de maand December waren ze er samen op uit ge gaan Bij van O namen ze tien kippen weg De een nam de dieren weg do an dere stond op den uitkijk in ieder ge val hielpen de heeren elkaar De kip pen werden te Utrecht verkocht en de opbrengst werd eerlijk gedeeld In Ja nuari werden bij T de G dertig kippen gestolen Verdachten beweerden dat het er maar tien waren geweesit De heeren haddon toen ook al een bezoek ge bracht aan C de G wiens eveneens een tiental kippen werden ontstolen Een week later haalde men nog elf kippen weg bij van E Dien dag werden ze door de politie aangehouden en wel ' s avonds toen ze van v E afkwamen Een zwager van een der verdachten had zich nu bereid verklaard een ge deelte van de schade te vergoeden Mr V d Dussen eischte voor ic-der der verdachten die spr kippendieven noemde die in het groot hun misdrijf pl6g-3n acht maanden gevangenis straf met aftrek van het voorarrest Mr V d Hemel bepleitte clementie Uitspraak 19 Febr vm 9J mm T©®riEEL Het S-choiiwtosr-Csl „ Er slaat gesdivevan " Door iziekte van Ko van Dijk kon gis teravond in den SchO'Uwburg de voor stelling van Sihaw's Candida " niet doorgaan weshalve de atoonné's ds op miière te zien kregen van „ Er staat ge schreven " eon toOneelspel in vier bo voering te zien kregen van „ Er staat ge speelt — zoo meldt de ondertitc-q — in de jaren lOU—.IMS zoodaf men nl da delijk kan weten dat de ooaiiog bet stramien ig waarop dit « tuk gebor duurd werd Het tooneel-product van William Hartley d-ien ik sterk verdenk geen Engcischman doch Nederlander te wezen omdat alle locale kleur ont breekt en omdat-de namen der draima tische personen nogal geijkt zijn is echter niet alloen oorlogsi&tuk maar het heeft zelfs een sjerke tenden.z waar het zich sterk tegen den krijg kant Het tracht een felle aankOaoht tegen den mensoh-onteexenden oorlog te wezen maar zooais het zoo vaak gaat wie te veel bewij.zen wii bewijst niets De auteur laat zijn figuren df^cretee ren dat de o'orlog een misdaad is Dit is oud nieuws en al moje een enkele zinsne'le applaus uitlokken ik geloof dat dit geredeneer niet erg overtuigend is Het oude spreekwoord „ leeringen wekken voorbeelden strekken '' heeft zijTi waarheid nog niet verloren En dit stuk geeft in hoofdtaak leeringen Rr wordt over de ellende van den oorlog gesproken Ware het materiaal voor dit stuk met meesterlijke hand be werkt wellicht had het kunnen opge trokken wezen als strekkend voorbeeld Waar men echter mag aannemen dat iedere menscih den oorlog niet wil zal elk de goede bedoeling van den auteur willen waardeeren Of zijn betoogen echter lijken vrucht zu'llen dragen Is een vraag dien ik niet dadelij.k onom wonden bevestigend zal beantwoorden Tot zoover over de tendenz van tiet ¦ stuk Wat d'en bouw betreft vertosint bet de fout dat er te veel in gerede neerd wordt het stuk daarom wel eens wat langdradig is en dat den toe?cho'i wer letterlijk niet bespaard wordt De meesterschap wordt door de beperking bewezen " Hieraan moge de auteur ziich spiegelen OngetwijfeW zal het stuk dan ook winnen door een doortastend ge hanteerd blauw potlood De vertolking had onmiakerhare ver diensten Er word viij vlot ges>peeid en de rol opvattingen waren goed Me vrouw de Boer verhief haar schepping van jnoeder Henderson vèr boven het plan waarop het stutk zelve « icnd In deze moeder kon men volledig gclooven Merkwaardig was hst ook uat het an dere lid van de oude garde Hein Harms met haar samen in een enkels scène er zoo kranig aan naeehielip een juiste sfeer op het tooneel te scheppen De telegram scène tusischen beiden werd uitmuntenu gesipeeild en wa het bests dat deze avond bieden kon Co Balfoort was een goed gespeelde egoist Jaap v d Poll een niet ' altijd even overtuigende oor logs-enthousiast later geheel bekeerde invalide ail deed hij liet verschil wel duidelijk uitkomen Joanne van Rijn hee.ft als de echtgenoote van de,ze laatst genoem/^e figuur verschillende scènes met innigheid gespeeld maar over haar beizm."ijming9-scène na het telegram tafereel zijn we in deze dagen toch wel heen Dat was te veel vieux jeu Jacq Snoek wist werkelijk de illusie van jeugd ' te weltken Care Rijken maakte van den tabrikantenzoon een niet on verdienstelijk gespeelden Niais - terwijl E v d Poll de neutrale figuur van Ivy O'Brien in dien sfeer hield In het algemeen geloof ik dat dit zeer weinig sterke stuk door beknotting in waarde winnen kan zonder ooit een niee«fei*werk te worden En dan kan het stuk zeker een succes voor het Schouwtooneel worden omdat het ge middeld pTiWick tooneel als dit wel mag En zou de auteur mogen bijgedra gen hehiben zij het maar een zandkor reltje tot den bouw van een gemeen schap die den oorlog in « werkelijkheid uitgehannen heeft nu ' dan kan ook hij tevreden wezen Zijn bedoeling is er ongetwijifeld goed genoeg voor geweest f srADSNIEUWS Gemeentelijko Arbeidsbeurs Het aantal werkzoekenden Stand der aanbiedingen van ingescure ven werkzoekenden op 44 43 1376 I37ü 45 48 94 98 23 28 290 277 219 '^ 34 25 26 248 244 1760 17!)S 4127 4171 277 271 118 120 292 2:17 279 262 182 184 235 227 123 ns 2 Febr 27 Jan Boek - en stoondruk kerijen BouwvakkenHoutbewerking Kleeding en reinigingLederbewerkingMetaalbewerkingVoedings en genot middelenLandbouw Kantoor - en techn,personeel S Overige grccpea Totaal x w.o grondwerkersmetselaarsschilderstimmerliedenopperlieden w.o kantoorpersoneel w.o hotelpersoneel x w.o geplaatst bij de werkverschaffingen 15 ''» x Bovendien ingeschre ven vorstwerkloozen 529 387 PrOïsasanöa-avontl van tJsn S C - 6 0 B Dr G W Oberman spreekt over „ Jeugd en Maatschappij " De afdeeling Utrecht van den Jonge lieden Christen Geheelonthoudersbond hield gisteravond ia het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen oen propa gandabijeenkomst De avond werd geopend met een korte rede van den voorzitter den heer H Stevens Spr behandelde de positie die do jeugd in dezon modernen tijd in do maatschappij inneemt Vv'at betreft de Christelijke jeugdbeweging tracht men op verscliillondc aantrekkelijke manie ren de jeugd bijeen f.e houden Voor de ouderen geschiedt dit niet altijd op de wijze zooais zij die graag gezien hadden De jeugd lacht tegen woordig om ü'aditie en conventie Men wil den modernen kant uit Spr waar schuwt tc,:;en de jougdbev.eging der so - ciaal democraten die slechts de mate rialirtische zijde van het leven bezien Wi,i jongeren moeten voorop Christus plaaiscn in onze jeugdbeweging Zijn heerlijkheid en grootheid plaatsen wij in ons midden en dragen diep in ons hart den drang om ' t Evangelie te bren X,-eii onder de jonge nionschen Onze bond stelt zich ook niet ton doel om fanatieke geheel onthouders t-o Uwoekon doch alleen hot groote kwaad van litf alcoholisme te bestrijden Mej Lize van Dam zong daarna oen drietal Bijhelsche liederen van » Dvorak Redo Dr G V / Oi)erniaii Spr wilde het hebben over de verhou ding van Jeugd en Maatschappij Hoo ren zij bij elkaar of staan zij tegenover elkaar Spr bedoelt hiermede do rij pore jougd Men voelt de tegenstelling De j'eugd die nooit klaar is en daartegenover de maatschappij die zijn eischen stelt van realiteit en wsar zooveel onrecht ' lecrscht wair de groote strijd om hel bestaan immer voortduurt De jeuyd heeft ook haar voordeelen van die maatschappij doch zij heeft ook haar taak in de maatschappij wat al tijd een tragische worsteling zal zijn Vroeger ging dat vrij eenvoudig doch sinds de ontzaggelijke ontwikkeling van industrie en wetenschap hoeft do jeuga een steeds lastiger positie in de maat schappij te verdedigen De „ Struggle for life " wordt steeds grooter Spr haalt met tal van voorbeelden aan hoe in den tegenwoordigen tija vele jongeren in de maatschappij ton onder gaan De jeugdbeweging van heden za mede mogen helpen om te verhoeden dat de jeugd in de slechte maatschappij zal wor den mr!egesleurd en dat zij Christus mo gen vinden om hen te Fteunen in hun moeilijke taak Na ds pauze werd door de leden der vereeniging een dramatische schets opgevoerd getiteld „ de Ploegibaas " een werkje naar het Franache Le Poriou " Onder leiding van den regisseur van het Protestantscho Jougcitooneel de heer Chr Leef lang werd dit stuk op verdienstelijke wijze voor het voefllciit gebracht De droeve geschiedenis van do miju ingenieuia Cazeneuve en Lacombe heeft niet nagelalen indruk te makeu op de aanwezigen Alzoo een zeer goed geslaagde propa ganda-avond Vermelding verdient nog dat het sti-ijkje O.D.I.M.O zijn gewaar deerde medewerking verleende Diïctor Fockema Andreaa Heden mocht onze Burgemeester Dr J P Fockema Andreas den dag herden ken waarop hij vóór vijf en twintig jaar te Leiden met lof promoveerde tot doc tor in de rechtsgeleerdheid op _ proef schrift „ Tien jaren rechtspraak van den Hoogen Raad een bijdrage tot do leer der wetsuitlegging " Ondanks het feit dat de Burgemees ter aan deze herdenking geen rucht baarheid wilde geven waardoor wij dus werden belet den datum tevoren te sig naleeren gewerden hem vanmorgen toch tal van schriftelijlie en telegrafi sche felicitaties zoomedo enkele Lloom stukken In vergadering van Burgemeester en Wethouders brachten de wethouders den jubilaris een bloemenhulde J F Sehiecls f In den ouderdom van 58 jaar is te de zer stede overleden de beer J F Schieck chef van de boofdboekhouding bij de Ned Spoorwegen De heer Schieck was in 1883 als vo lontair in dienst getreden bij do Spoor v/egen Hij doorliep alle rangen om op 1 Jan 1927 in zijn tegenwoordigje func tie benoemd te worden De regeering erkende zijn vei'diensten door hem te Iienoemen tot officier in de Orde van Oranje Nassau De be£ratenis geschiedt morgen op de tweede Algemeene Begraafplaats — o __ Aangehouden Door de politie werd aangehoudeneen 30 j.';rig stoker die in hst AlgemeenPolitieblad stond gesignaleerd tot hetonderdaan van resp 10 en 25 dagenhechieijjs hem terzake ordeverstoringopgelegd door het Kantongerocbt alhier — o—VerkeeisongevaUen • f Op den Amsterdamschen straatweg bij de spoorwegoverweg slipte gisteren een wielrijder tengevolge van de glad heid van de tramrails en werd door een luxe auto aangereden De wielrijder kwam er zonder ongelukken af,'doch het rijwiel moest het ontgelden Voor wiel en voorvork werden vernield Eon 44-jarige juffrouw werd gisteren op den hoek van den Leidsche Weg en do Croeaelaan door een wielrijder zoo danig aangereden dat zij kwam te val len haar mantel scheurde en bovendien een bloedende wond aan de knie op liep In bet hulpbureau van politie in de J P Koenstraat is do juffrouw ver bonden waarna zy haar weg kon voort zetten HoastïgE spoed is zelden goed De ^^¦ aarheid van dit spreekwoord ondervond een juffrouv / gisteren die niet merkte dat de brug bij do -\ bel Tasraanstraat-voor het verkoor was af gesloten door mid,del van oen ketting terwijl bovendien oen roode lantaarn brandde Zij wildis nog juist een nade rende tram halen doch zij liep tegen de ketting op viel achterover en bleof be wusteloos liggen In het brugwachters liuisje was zij spoedig weer bijgebracht Toen moest zij toch mot de volgonde tram naar huis GevonCsn voorwerpen Rechthebbenden vervoegen zich be halve Zon en feestdagen des nam aan het Uoofd'jui eau van Politie alle dagen tusschen 1 en 4 uur niet por telefoon Eeu horloge bui ton de gom richting Amstoi'dara een autoband met velg buiten rtc gem i'icbting Houten een schoolabon.ienicnt v d tram - en harge diensf Viv eswijk—Utrecht t n van v Dam eeu s-.peld een ring op een ijs baan en een op de straat gem Cr enz een rijwiclpl oen portemonnaie oen taschje con muts eon bankbiljet een rijwiel eori Kchoolétui een sjaal of das een kettinkje een oorbelletje een spnorweg-abonnemcnt t n v Coo eon handbesohermer eenige handsch oeni ge sleutels eon hondenhalshaud met riem eon sdiaats op 21 Jan en oon 2 Februari AANBESTEDINGEN Aanbesteding van materialen enz voor Ce gemeente Utrecht dienstjaar 13L9 Door het gemeentebestuur is aanbesteed bet leveren van ' verschilla i-de artikelen en materialen noodig voor de bedrijven en diensten der gemeente Utrecht voor het dienstjaar 1929 De ingekomen inschrijvingen luiddsa als volgt Perceel I Fa P W Waltman f 3759.10 Van Ameyde f 3535.50 Fa Pol Vink en Co f 3009.75 Moll's Kanuelsonderneming f 225 — N.V v.h Trip f 5113,10 Perceel 11 N.V A do Lints's Ind enHendel Mij f 4354.74 Van Ameyde - f 4915.05 Fa 1 ' W " Waltman f 4'-24.üT N.V v.h Trip f - i-608.12 Perceel III Fa a U de Groot te Brakel i 3m.42 N.V v';h Varssevcld Leerdam vurou hout f 753 71 dennenhout f 495.70 grenenhout f 2892.20 \ E do Kiïiet f 1381.20 N \' Dekkers Houthandel f 9357 — Lakerveld teUtrccht f 77.70 Fa Jongeneol vurenhout f 703^1.56 dennenhout f 453.2 grenenhout f2839.7üFa Ilarf Jr f 10223.88 N.V Houthandel v.b B Tim mer Moppel f 15210.38 Fa J de Wilt f 6541.36 Pedceel IV J da Waal on Zn f2920.99 Fa H G Hoogenboom en Zn f 3762.31 Lok Vernis en Verfwarenfa - briek „ Saturnus " Alkmaar f 3176.59 B Huyzink Deventer i 70 — N.V Meybooips Handel Mij f 157 — K.V Utr Asphaltfabrlek f 03 — Fa v d Doel en Praag den Haag i 3832.32 I'a M Bous te Blerik f 3577.31 Marchal Rotterdam f 3747.48 Perceel V N.V Meybooms Handel Mij te Alkmaar f 2222.4 Fa H G Hoogenboom en Zn f 1069.31 J de Waal en Zn „ Utrecht f 74625 N.V Molls Handels Onderne miiig f 784 — N.V Utr Asphaltfabriek per 100 K.G f 14.50 materialen f 332 — R Stokvis en Zn Rotterdam f 676.95 B Huzink Deventer f 1143.55 Fa Trinthamer en Co te Delft f 669.3CH.M Veldhoen A'dam Wagen - smeer f 18.20 N.V Petr Mij Holland den Haag f 1197 Elsbos Chem Industrie te Css f 61753 Bataafsche Imp Mij f 844.60 Perceel VI Fa Hoogenboom f 1114.'ï9 Jac Trinthamer te Delft f 5(0.30 N.V A Meybooms Handels onderneming f 539.80 Gebrs Jonker Zuylen f 749.57 N.V Jacobs kwasten en borstel fabrieken te Schiedam f & i6.40 N.V I Roosendaals Import enexport bureau t 227.50 f - 202.40 Dammen te Utrecht f 434 50 B Heyzink te Deventer f 417.75 Perceel VII De Waal en Zn 1643.20 N.V Glas en Verthandel Nos - ter en Co f 62245 Reitsma en Stel f 627.47 N.V Molls Handels Mij alleen glazen pannen f l *-— Perceel VIII N.V Ijzermagazijn v.h d Wildt t3 Alkmaar f 4248 & W Pijlier - 1249.81 R Stokvis en Zn - 4350.5 N.V Oving Jr ^ 2638.93 Perceel IX \ W Pijper • ¦ ^ 2122.73 Jac Meynders ' - - 426.40 Engelsman te Utrecht > " 1294.97 Lekkerkerker ¦' 1475.14 T en H Stam ^ 1262.50 W J Stokvis Arnhem - 193.05 V Lier en de Leur Utrecht - 654.97 N.V Ijzermagazijn v.h de Wildt te Alkmaar - 2916.90 Perceel X W J Stokvis Arnhem • - 20.16 jiJzermagazijn v.h de Wildt te Alkmaar - 4353.10 " N.V Handel Mij Vies en Co te Rotterdam • 4274.73 W Natter te Utrecht - 4^j73.26 Kon Hamburger - 4006.2a Perceel XI N.V Stokvis uit Arnliam - 372.2 ^ H Stam Den Haag - 372.24 Lekkerkerker • 2314.4 » Pijper - 2877-35 Osti en Co te Utrecht - 2344.70 Ijzermagazijn v.h do Wilt - 4081.92 v Lier en de Leur - 707.47 Perceel XII Pijper f 14110.18 ' Fa C de Ruyter to Amster dam - 13319.85 V Lier en de Leur - 2275.90 Siokvis en Zn Rotterdam a - 12409.43 U - 11645.9 Bei's Techn.-Bureau ta d © Bilt - 9077.71 Idem - - 194Ö-80 N.V IJzel-magazijn v.h deWildt Alkmaar - 1150178 Perceel XIH.V.h de wnidt Alkmaar - 1054.39 Wolfs electr Mij te Rotter dam - 1039.58 Perceel XIV N.V Hagenaars IJzer - en Metaalgieterij - 48Ö — NV H Lobi te Terbors - 2511.50 I'rans Smulders - 34Ö8.75 Perceel XV N.V Meybooms Handel Mij te Alkmaar - 147.50 Pijper - 135 — J Encelsmau - 132.50 Utr Asphaltfabriek - 130 7E N.V Ijzermagazijn v.h de Wildt te Alkmaar - 1-40.25 Perceel XVIj J Engelsman - 106.2 Pijper - 141.50 ta Kan en Kalf teArnnem 99.85 N.V Ijzermagazijn v.h de Wildt - 77.70 Stokvis Rotterdam - 75 — Perceel XVU Stokvis Arnhem - 527.09 Lammerts v Bueron - 138.^55 Engelsman - 1204.90 H W Koets Utrecht - 1804.55 Stolk Capelle a d IJssel - 950.88 fa H van Bunnik fo utrecht • Ui4.u5 Perceel XVIII Slechtenhorst te Soest ¦- - JoS — Perceel XIX Stokvis Arnhem - S8.).24 Waltman Oudenrijn - 1051.92 N.V Ijzermagazijn v.h de Wildt te Alkm.aar - 960.28 Stokvis Rotterdam - 8-45 06 Engelsman r 1012.45 J f - 

Kranten

Ga naar