Utrechts Nieuwsblad woensdag 18 juli 1928

« i«lpi«l^fp « Oplaag 27000 Exemplaren Uitgave N.V v.h JOH 0E LIEFDE Bureau DRIFT 23 UTRECHT flo fiB iiiï vooruiSbetaling fer-week i 0 ^ maand ».,.» f 0S7 ' per 3 masmden f 2.60 it r p « Post p maand f 0.80 tS '„ p.Smoand i 2.60 Fr p p bnit p 3 m f 11 — Pilis der Adrctt hll roorcllbet Van l -« regels t l 50 Elke regel meer ö Cent Advertentlën m het Zateróm nummer 5 Ct oer regel extra Kleine Handdls&dvertentlên oiut meer rian 30 w.l 1 U 3 achtereenv pi t i & Elk woord meer 6 Ct Kleine Advertentiën Vraag en Aanbod één onderwerp hoogstens 25 w één pL 60 Ct 3 achtereenv pi I 1.50 Elk woord meer 5 Ct Dit nammerlsestaat uit 3 bladen Eonopgang 4,1 Maanopg 4,59 Zononderg 8.12 Maanonderg 9.30 Woensdag Juü Vrees wijsheid die niet uit het hart iomt BUITENLAND De Lager huis fractie der Labourpartij LONDEN 17 Juli Ramsay MacDonald m J R Clynes zijn heden onderschei denlijk herkozen als voorzitter en se cretaris van de Lagerhuisfractie der La bourpartij &« zond heidscongres te Plymouth LONDEN 17 Juli Ongeveer 1400 afge vaardigden uit de meeste Europeesche landen de Britsche dominions en de Vereenigde Sta'ten wonen het jaar lijksch congres van het Royal Sanitary Institute te Plymouth bij In zijn ope ningsrede virees lord Astor op de verbe tering der volksgezondheid Hij zeide dat er in Brittannië thans in een jaar minder sterfgevallen door besmettelijke ziekten met inbegrip van kinderpokken voorkomen dan door ongelukken op één enkelen mooien fees'tdag Dit resultaat is meer bereikt door voor ieder meer zonlicht fiissche lucht gezond voedsel en zuiver water beschikbaar ' te stellen flan door geneesmiddelen De betere fa brieks - en woningtoestanden hadden hier eveneens in belangrijke mate.toe bijgedragen Oag jesmenscien veroor deeld De acht dagjesmenschen uit Londen lie in het eind van Juni te Boulogne fverden opgebracht wegens mishande ling geweldpleging en dronkenschap fijn M&andag door de rechtbank te Bou > gne veroordeeld tcrt straffen van 10 lagen tot 3 maanden Vier hunner zouden denzelfden avond yoxden vrijgelaten biijkbaar omdat ze il langer dan de hun opgelegde straffen van 10 dagen hadden gevangen gezeten • Pe overigen moeten samen 2S00 francs Betalen aan hun slachtoffers die zich civiele partij gesteld hadden ^ Bet cong resder Engel s ch e mijnwerkers ^ LONDEN 17 Juli In zijn openingsre le op het mijnwerkersoangres te Llan dudno in Wales heef ' Herbert Smith de voorzitter allereerst medegedeeld dat liet aantal aangesloten leden in het af geloopen vereenigingsjaar van 784 tot S25 duizend gedaald was Van deze 160 duizend was ongeveer de helft door vrer keloosheid getroffen maar de andere 80.000 hadden door slechte organisatie laksheid en andere oorzaJsen de federa tie verlaten Hij spoorde de afdeelingen ins in de eerste plaats aan hun organi satie i^e herzien en de verloren leden te rug te winnen Dan deelde hij nog mee dat het be stuur besloten heeft om een motie in te dienen waarin het beleid en de houding van den Algemeenen Raad van het Vak vereenigingscongres om vriendschappe lijke besprekingen met den patroons bond van Sir Alfred Mond in te leiden goedgekeurd werd daar ook voor de mijnwerkers van deze besprekingen gun stige resultaten verwacht mochten wor den De rede van Smi'h werd enkele ma len door protestkreten onderbroken maar de groote meerderhed der afge vaardigden juichte hem na afloop har telijk toe Vandaag komt het rapport over de mogelijkheid van unificatie van de mij - nen op nationalen gronslag aan de orde De communistische gedelegeerden uit Lanarkshire werden op de mijnwerkers conferentie niet toegelaten De spoorwegramp bij Cal - c u t li a Het spoorwegongeluk bij Calcutta op 7 Juli warbij 18 personen om het leven kwamen was naar wij gemeld hebben te wijten aan het feit dat stakers een deel van de rails hadden verwijderd Een inlandsch blad de „ Forward " schrijft het ongeluk evenwel toe aan on achtzaamheid van de zijde der spoorwe gen en drukt voorts brieven af waarin de beschuldiging wordt geuit dai de gewonden gefouilleerd en gedood wer den door mannen die op last van een Europeaan handelden en dat er meer dan 300 dooden waren waarvan de helft had kunnen gered worden „ als de hulptrein de stervenden niet met ijze ren staven enz had gedood " De Bengaalsche regeering overweegt een vervolging tegen de „ Forward " we gens bevordering van haat tusschen de verschillende klassen van Britsche on derdanen Giovanni Giolitti 'ƒ De oud-Italiaansche minister-presi dent Giovanni Giolitti die te Rome is overleden werd Z October 1842 te Mon dovi in Piemont geboren Hij studeerde in de rechten in Turijn en legde zich toe op administratief recht 1882 kwam hij in act parlement Maart 1889 werd hl ] in het kabinet-Ci-ispi minister Septem ber 1890 kreeg hij Financiën maar trok zich wegens een geschil met een ande ren minister terug Januari 1891 droeg hij tot den val van Crispi's kabinet bij en behaalde een prachtige verkiezings overwinning in November 1892 als mi - nister president Hij streefde er naar de begrooting kloppend te maken zonder nieuwe belastingen door middel van verandering in de betaling der pen sioenen Zijn kabinet kwam 1893 ten val door de schandalen ven de circu latiebank In Februari 1901 kwam hij weer aan het bevrind samen met Zanardelli Hij kreeg Binnenlandsch © Zaken Hq trad af in 1903 en spoedig viel ook het ka binet-Zanardelli 21 October van dat jaar vormde Giolitti een nieuwe regee ring en ook hierin bekleedde hi ] het ambt van minister van Binn Zaken Met eenige tusschenpoozen was Giolitti aldus tot Maart 1914 de leidende minis ter van 1901—1903 1903—1905 1906 — 1909 1911—1914 Zijn buitenlandsche-pötitieke neigin gen waren gericht op het handhaven van het sinds 1882 bestaande drievou dige verlwnd dat zijn land met Duitsch land en Oostenrijk^ongarije deed sa mengaan Hij was een voorstander van Bülows politiek welke tot eiken prijs de vriendschap met Italië trachtte te behouden Toen dan ook de oorlog uitbrak was Giolitti overtuigd voorstander van zich buiten den oorlog houden Zóó Italië mee wilde doen meende hij dan moest het wachten tot het laatste oogenblik van den oorlog het land kon geen groote offers brengen Op deze wijze verspeelde hij tijdens den krijg zijn populariteit Toen echter na den vrede een algemeene malaise en ontnuchtering het volk drukte rees zijn ster zoodat hü in Juni 1928 weer op dracht kreeg © en kabinet te vormen De beproefde staatsman was toen reeds 78 jaar oud Het jaar daarop kwam ook dit kabinet ten val De verwarring die daarna in het land ontstond tijdens de kabinetten-Bonomi en Facta die noch tegen de communisten noch tegen de fascisten voldoende ma«ht konden ont plooien gaf aan Mussolini de gelegen heid zijn staatsgreep voor te bereiden en te doen sl^en Hoewel Giolitti eens in den aanvang van het fascisme met een symbolisch gebaar de nieuwe macht erkende toen hij Mussolini de hand reikte in het par lement is hij toch later tegenstander van het regime geworden De dictatuur kon zijn goedkeuring niet veroveren Daardoor was hij te veel samengegroeid met de liberale vizie op de wereld In 19S2 heeft hij zijn gedenkschriften gepubliceerd onder den titel „ Gedenk schriften van mijn leven " ROME 17 Juli Het overlijden van Giolitti werd onmiddellijk ter kennis van den koning gebracht De fascistische bladen wijden lange waardeerende artikelen aan zijn heen gaan doch wijzen er op dat hij de wen schen van het Italiaansche volk niet begrepen heeft en den juisten weg voor Italië niet heeft kunnen vinden Dreigende staking van spoorwegarbeiders te Boekarest BERLIJN 18 Juli Uit Boekarest wordt geseind dat Dinsdag op het sta tion Boekarest de spoorweg-arbeiders weigerden den dienst aan te vangen 4000 arbeiders trokken naar de directie om hun eischen voor te leggen De directie ontving een delegatie der arbeiders doch de toezeggingen der directie wer den onvoldoende geacht Men vreest het uitbreken van een staking De moord op generaal Ob r e g o n NEW-YORK 18 Juli Volgens een of ficieel bericht uit Washington verwacht men dat president Calles in verband met den dood van zijn opvolger gene raal Obregon het ambt van president van Mexico zal blijven bezetten De moordenaar Juan Escapulario is een jong carricaturen-teekenaar Gedu rende de laatste jaren zijn verscheidene aanslagen op het leven van generaal Obregon gepleegd Nog in November van het vorige jaar werd een bom naar hem geworpen Hij kreeg toen echter slechts lichte kwetsuren Later werd zijn hoofdkwartier in Mexico-Cify ge bombardeerd Eerst Zondag j.l keerde hij van zijn landgoed „ Sonora " naar de hoofdstad terug Bij zijn aankomst te Mexico-City werd hij op enthousiaste wijze door de bevolking ontvangen Een nieuwe Duitsche torpedoboot BERLIJN 17 Juli Op 15 Juli is op de marinewerf te Wilhelmshaven de tor pedoboot Kondor in dienst gesteld Het Congres der Commu nistische Internationale geopend MOSKOU 17 Juli Het zesde alge meene congres van de Communistische Internationale is geopend 350 gedele geerden uit 35 landen zijn gearriveerd Boekharin Stalin Clara Zetkin en 28 leiders der communistische partijen zijn in het presidium gekozen Economische spionnage in Rusland MOSICOU 17 Juli Het Tassbnreau deelt inede dat Tsarapof een ingenieur in de Transkaukasische mijnen te Tiflis gearresteerd is onder beschuldiging van economische spionnage Tsarapof hield er ongeoorloofde relaties op na en ontving geld uit het buitenland Tege lijk met hem werden nog twee mijnbe ambten gearresteerd Scheepsbotsing te Danzig DANZIG 17 Juli In het havenkanaal van Danzig heeft vandaag het Letland sche s.s Birata het Engelsche s.s Kol pino van ter zijde aangevaren Het Let landsche schip trof met den boeg het Engelsche schip tusschen den voorste ven en het middenschip en boorde een gat van IJ è 2 M in den scheepswana boven de waterlijn Het * Letlandsche schip had nog zooveel vaart dat het ook nog een sleepboot die het Engelsche schip sleepte ramde en tot zinken bracht De bemanning van de sleepboot slaagde er in zich te bergen Aan boord van beide schepen bevonden zich lood sen Er wordt een onderzoek ingesteld Gewond bij een auto ongeluk MADRID 17 Juli Yangas de voorzit ter der Nationale Vergadering en zijn vrouw zijn licht gewond bij een auto ongeluk Een aanslag te Sjanghai PEKING 17 Juli Uit Sjanghai wordt gemeld dat Maandag op straat de redac teur Taipandsjoe van het orgaan van de Kwomintang Mingosjibeo door een onbekenden Chinees met revolverscho ten gewond is De dader werd gearres teerd Hij schoot op den redacteur we gens diens strijd tegen het communis me De aanslag heeft te Nanking groe ten indruk gemaakt Doumergue en Koning A 1 f o n s u s PARIJS 17 Juli Doumergue is uit Pa rijs vertrokken naar Canfranc om er molden in tegenwoordigheid van den Koning van Spanje den spoorweg over de Pyreneeën van Pau naar Saragossa in te huldigen Loonconflict in de haven van Duinkerken PUINKERKEN 17 Juli Gedelegeer den van het unitarisch syndicaat zijn een campagne begonnen voor verhoo ging der loonen Zij liepen de kaden langs en lieten het werk stilleggen aan boord van de schepen waar de arbei ders per dag betaald worden Het nieuwe Tangerstatuut PARIJS 17 Juli In den ministerraad van dezen ochtend heeft Briand den tekst ingediend van de tusschen Frank rijk Spanje Engeland en Italië getrof fen overeenkomst tot wijziging van het internationale statuut van Tanger van 1923 Deze overeenkomst zal nu zooals thans vaststaat dezen namiddag in het Fransche ministerie van buitenlandsohe zaken door de vertegenwoordigers der vier mogendheden geparafeerd worden PARIJS 17 Juli Hedennamiddag te 4 uur is op den Quai d'Orsay het Tanger instituut door de vertegenwoordigers van Frankrijk Engeland Italië en Span je ondertèekend Hiermede zijn moeilij ke onderhandelingen welke jarenlang geduurd hebben tot een een goed einde gebracht Het internationale bestuur van Tanger alsmede de souvereiniteit van den sultan zijn in de nieuwe over eenkomst op gelijke wijze als het geval was in het oude statuut gehandhaafd Het voorstel van Kellogg BRUSSEL 17 JuU De Kabinetsraad heeft den tekst goedgekeurd van het ontwerp van het antwoord aan de Ver Staten betreffende het pact tegen den oorlc ^ BRUSSEL 17 Juli Hymans heeft om 5 uur den Amerikaanschen gezant Gib son ontvangen en heeft hem het ant woord der Belgische regeering overhan digd Het antwoord is een aanvaarding van het voorstel van Kellogg en geeft de Belgische sympathie te kennen voor het Amerikaansche initiatief Het ant woord stelt met voldoening vast dat het ontwei p het pact van den Volken bond en de verdragen van Locarno on aangetast laat De hotelbelasting in België verlaagd BRUSSEL 17 Juli De minister van fi nanciën deelde mee dat er voor het eer ste halfjaar van 1928 een overschot ia van 187 mililoen waardoor het mogelijk wordt van 1 Juli af de kortingen van 3 en 7 pet op de traktementen der Staats ambtenaren na te laten De minister raad besloot de belasting op rekeningen van hotels en restaurants van 10 op 5 pet terug te brengen De verongelukte Fransche bergbeklimmers In het Zermattgebied heerscht groote ontroering over het ongeluk dat vier Franschen bergbeklimmers is overko men toen zij de vorige week zonder gidsen de Breithorn wilden beklimmen Daar alle vier zijn omgekomen weet men natuurlijk niet precies wat er is ge beurd Maar men heeft de vier mannen van een anderen bergtop door een teles coop voor een deel kunnen volgen zoo als zij moeizaam aan hun touw voor waarts worstelden Plotseling zag men den leider vallen en in een spleet ver dwijnen twee zijner makkers meetrek kende De vierde is niet in de diepte ge vallen maar is toch gedood Onmiddellijk zijn twee ploegen van elf en negen gidsen met een dokter erop uitgetrokken om zoo mogelijk nog hulp te brengen maar alle moeite was tever geefs Reeds negen personen hebJj'en in dit gedeelte der bergen den dood gevonden door het klimmen zonder gidsen De dood van de vier Franschen wordt het ergste incident genoemd in het Zer mattgebied gedurende 25 jaar Het spoorwegongeluk bij M ü n c h e nJ De Duitsch-natóonale Landdagfractie heeft een motie ingediend waarbij de staatsregeering wordt opgedragen in overleg te treden met de rijksspoorweg autoriteiten tot spoedige saitienstelling van een rapport waarin de oorzaken van het spoorwegongeluk worden uit eengezet teneinde door wegneming ' daarvan herJialingen te kunnen ver hoeden In het bijzonder moeten de ge breken en tekortkomingen van het be staande stelsel worden nagegaan De drie spoorwegbeanibten die werk zaam waren aan het seinhuis bevinden zich nog in verzekerde bewaring Naar van bevoegde zijde wordt meegedeeld zou de oorzaak van hun arrestatie hier in zijn gelegen dat er tegenstrijdighe den zijn geconstateerd Het spoor n.l waarop het ongeluk is gebeurd stond in het seinhuis aangeteekend met een roode sohijf Ware het spoor open ge weest zoodat de trein vrij had kunnen doorrijden dan had een witte sohijf moeten verschijnen De leiders van het onderzoek hebben echter in het seinhuis de roode sohijf nog aangetroffen en nadrukkelijk heb ben zij geconstateerd dat de stand van de schijf voor en na het onderzoek de zelfde was Waarschijnlijk zijn de be ambten na een van tv/ee zijden ver keerd opgevat telefonisch gesprek het eens geworden met een ander seinhuis en hebben later meegedeeld dat het spoor vrij was Over het verloop van het ongeluk mel den de Duitsche bladen nog het vol gende De voortrein van den om 9.21 uit München naar Neurenberg vertrekken den D trein bleef bij het verlaten van het hoofdstation tusschen Hackerbrücke en Donnersbrüoke staan doordat de rem in werking was gebraciht De ma diinist en de hoofdconducteur liepen daarop langs den trein om te zien of aan de noodrem was getrokken of dat er een defect was Enkele - minuten na dat de trein tot stilstand was gekomen liep de D-trein ïn op den staart van den voortrein De machinist van den D-trein kon toen hij de aohterliohten van den voortrein ontdekte niet meer tijdig stoppen met het gevolg dat de locomo tief zich diep in den laatsten boorde dié weer op den voorlaatsten wagen een eerste - en tweede slaapwagen een derde klasserijtuig liep hetwelk dwars op den rails kwam te staan Dertien minuten nadat het ongeluk gerapporteerd was verscheen een hulp trein Tijdens de pogingen om de ingeklem de reizigers te bevrijden brak brand uit in een eerste klasse-coupé van het ingeloopen achterste rijtuig van den voortrein Deze brand breidde zich snel uit over toet geheele rijtuig en sloeg over op den tweeden vernielden wagon De gemeente-brandweer had den brand van beide rijtuigen om half twaalf geheel ' geblusdht Uit den geheel uitgebranden waggon — een oud houten rijtuig met gasverlichttng — werden toen negen lijken geborgen Er is vastgestaW dat dn de derde af deeling van het derde rijtuig van den voortrein aan de noodrem is getrokken De dader echter is onbekend Hoe het mogelijk is geweest dat men den D trein heeft laten vertrekken ter wijl de voortrein nog niet het signaal van het volgende blok was gepasseerd is tot dusver n.iet afdoende opgehelderd De identiteit van de tien reizigers die bij de spoorwegramp zijn omgekomen is thans vastgesteld Vrijwel alle slacht offers zijn afkomstig uit Augsburg on der hen is een kapper uit die stad met zijn vrouw haar vader en zijn moeder BERLIJN 17 Juli Volgens een mede deellng der spoorwegdirectie rust de schuld voor de spoorwegramp bij Mün chen op een ambtenaar van het sein - huis die het signaal van vertrek van den D trein te vroeg heeft gegeven Ooik minister Morenes in Mexico vermoord NiEW YOiRiK 18 JoiJi VoJgens nog ma et beviestigide beriöhten uiiit Mexioo^Oity is de minister van Arfbeid Louas Morones door aaer to enhij het woord herhaalde — Kunt u hetniet raden U bent het slachtoffer vaneen gebruik dat zoo oud is als de we reld Weer lachte hij Ik zal open kaart met u spelen.Uw broer Tony die eenige jaren eentoegewijde vriend van mij is geweest,heeft plotseling een afkeer van mij ge krajen — Hü beeft zelfs de overeen - komst die tusschen ons bestond ver broken en is verdwenen Daar heb ik veel verdriet van want ik houd van hem als van een zoon en door u hi-'-r te houden hoop ik hem te bewegen zoo gauw mogelijk terug te komen U bent dus een soort gijzelaar Een gijzelaar Ja Voor het goede gedrag van Tony Berrlngton Hij heeft tot mijnspijit den laatsten tijd zekere misstap pen gedaan die mij heel wat zorg heb ben gegeven Hij vertoonde neiging omwiat dartel en wild te worden en uitden Iband te springen waaraan ik hemvier jaren getoouden heb nu bent u hetmiiddel waardoor hij weer als trouwdienaar tot mij terug moet keeren Alshij hoort dat u in mijn handen bent,zal zijn broederlijke liefde hem spoedighierheen voeren Dat hoop ik tenmmste Ik hoop vurig dat u daarin wordtteleurgesteldl zei Nerica hartstochtelij'k Zoo hoopt u dat Als in vrien de-lijke verbazing trok hij de wenkbrau wen omhoog — Dat komt omdat u desituatie niet begrijpt Miss BerringtoiiAls Tony niet bij mi ] terug komt zalhij waarschijnlijk worden opgehangen Niet omdat hij Charles Southwell heeft vermoord antwoordde ze snel Shottelius lachte — Zoiidt u denken van niet Dan is het jammer voor mij dat u mij zoo onderschat Miss Nerica Ik kan bewijzen tegen broeder Tony aanvoeren die zelfs een aartsengel aan de galg zouden brengen Maar die zaak van Belvoir Mansions is niet het eenige wat Tony Berrlngton ten laste kan wor den gelegd Er is nog iets dat minstens even erg is Heeft hij u wel eens ver teld hoe hij met mij in kennis is ge komen Hij heeft uw naam nooit tegen mijgenoemd was het ijskoude antwoordvan Nerica Neen Vreemd dat hij dit ver zuimd heeft daar hij toch als een zoomvoor mij geweest is zei Shotteliua hoo nend — Maar m'isschien was hij er nietzoo heel trotsch op Het was in Parijs — Parijs zooals dit wias aan het eindevan den oorlog wemelend van jongemannen die pas aan den dood warenontkomen en nu vol begeerte warennaar levensvreugde Op een avond hadik nog laat een bezoek gebracht bij eenvan mijn vrienden een kunstenaar diaop kamers woonde aan de Place PigaDein de buurt van Montmartre juistwilde ik in mijn auto stappen toen ikhoorde dat er iemand op het trottoirkwam aanstrompelen en even later zagik een heer n»et verwilderde haren en loshangende kleeren Hij was op van ' het harde loopen waggelde als een besohonkene en toen hij bij mijn wa gen stond viel hij bijna in mijn armen Om ïodswil — snikte hij Ja jonge vriend vroeg ik — watkan ik voor u doen in naam van Ie bonDieu Laat me in den wagenl zei hij Hijkeek achterom en aan zijn oogen zag ilidat hij heel bang was — Ze zullen mepakken riep hij schor — Om Godswjl,rijd met me weg Shottelius brak even ihet verhaal af en keek glimlachend naar het meisje dat hem angstig aankeek — ik liet den jongen nian insta^ppen en nam hem mee naar mijn hotel op de Place Ven dóm,e waar hij bewusteloos aankwam Hij bleef daar dien nacht en ' s morgens voor hij aan het ontbijt naar my ' to-a kwam had ik in het ochtendblad al val de misdaad gelazen In een nachthuis in de Rue des Martens was iemand op een gemeene manier doodgeschoten — een jonge officier van het Fransche le ger met een schitterende carrière die om zijn heldendaden in den oorlog a^s een nationale held beschouwd werd — en het heette dat de moordenaar een Engelschnian ' was die dadelijk na hot plegen ivajo^d'^i miisdaad oio de vkicbt was gegaan Hij hield even op er keek Nerica peinzend aan Vindt u het noodig dat Ut nog vsr der ga of vindt u het te pijnlijk Ga voort Vertel nu alles maar Er valt niet veel meer te vertellen.Toen ik het bericht las dacht ik dade lijk aan dien jongen Engelschman lie op de Place Pigalle als een opgejaagd'dier naar me toe gekomen was en ü,begreep dus wie voor den moord waar.'"heel Parijs ai vol van was aansprake lijk was Bij zijn binnenkomen zag hij"er ujit als een geest en toen hij de krant in handen nam sloeg ik hem aandaoiutig gade Ik zag dat hij het bericht overiden m.isdaad las en toen hij van heÖWad opskeek nam ik een uitd rukkinjfvan ontzettende vrees in zijn - oogenwaar hij zat daar mét een gezichtvan een ter dood veroordeelde Mijn jonge vriend zei ik — u verkeert in groote moeilijkheden Als ze inParijs wisten dat u hier bent zouden zedit huis bestormen en u aan llardenscheuren Hij ontkende niet dat mijn woorden juist waren Integendeel — O heb toch medelijden en help mij 1smeekte hij Ik moet zien weg te Ko men gRoBat-Wflyolgdj I 
commissaris van politie Bauer op den post van de Fransche gendarmerie ontboden en bij aankomst gearresteerd In een gesloten auto is hij daarna onmiddellijk naar Landau gebracht De reden van deze inhechtenisneming ' is onbekend Amnestie voor Elzasser autonomists n l'ARIJS 17 Jali De regeering heeft den afgevaardigde Rosse den geeste lijke Fasshauer en den derden veroor deelde uit het proces te Colmar Schallz kwijtschelding van straf ver leend met last tot invrijheidstelling Naar Havas verder meldt kon de am nestie niet eveneens tot den afgevaar digde Ricklin uitgebreid worden om dat deze van zijn veroordeeling te Col mar in hooger beroep is gegaan en ge weigerd heeft deze aanvraag in te trek ken Waar in zijn geval dus nog geen vannis in hoogste instantie gewezen was kon ook geen amnestie verleend worden Een gevaarlijk inbreker gepakt De Berlijnsche politie heeft een goede vangst gedaan door de arrestatie van den 21 jarigen Albert Weinberg die in de hoofdstad en te Hamburg binnen een jaar meer dan 30 inbraken heeft ge pleegd Zijn specialiteit was het stelen van juweelen en andere kostbaarheden en de waarde van zijn gezamenlijke buit moet verre de 100.000 mark over treffen Weinberg beweert de zoon van een gi-oot industrieel te Metz te zijri Hij is uit Frankrijk gevlucht omdat hij er met den auto van zijn vader een vrouw had doodgereden en toen door de poli tie werd achtervolgd Te Hamburg aangekomen maakte hij daar kennis met een meisje uit gegoede kringen dat in de overtuiging met een rijk man te doen te hebben zijn min nares werd ^ Om aan haar hooge eischen van weel de te kunnen voldoen beweert W met zijn diefstallen begonnen te zijn Toen men te Hamburg argwaan tegen hem begon te krijgen is hij met het meisje naar Berlijn gegaan waar hl zijn in trek nam in een goed hotel en den ho telhouder wijsmaakte dat hij bij de recherche was en opdracht had een on derzoek op de beurs te doen Ook hier voorzag hij in zijn onder houd en dat van zijn minnares door diefstal De buit placht hij te over handigen aan een Armeniër Krikor Me llkian die ze dan z.g aan „ onbeken den " verkocht maar ze in werkelijk heid naar den lommei'd bracht De Ar meniër blijkt Weinberg geducht in den nek te hebben gezien Hij gaf hem al tijd maar een klein deel van de op brengst onder voorwendsel dat de kostbaarheden maar weinig waarde hadden gebad De Armeniër is er vandoor naar België met de garderobe van Wein berg wiens minnares te Hamburg is 6>">Bespoord en gearresteei-d Het voorstel vat Kellogg WASHINGTON 17 Jnili Chamiberlain's verklaring in toet Lagerhuis dat hij het Engelsche antwoord op Kellogg's jong ste nota Woensdag hoopt te overhan digen heeft in toet Amerikaansohe mi nisterie van Buitenlandsöhe Zaïken le vendige voldoening © eweikt Het mi nisterie is nog in afwachting van het antwoord van elf landen waaronder Groot-JBrittannië Ten aanzien van do onderteeikening van het verdrag is nog niets beslist De autoriteiten zullen eerst het bin nenboimen van alle.antwoorden afwach ten terwijl Kello^qg inmiddels het voor fetel overweegt dat alle betrokken mi nisters van Buitenlandsche Zaken zich naar Parij s izuUen begieven ten einde daar geizamenlijk hun handteeikening onder toet anti-oorlogsi>act te plaatsen Fölklriscih feest in H o n g a r ij e Ëen mcrtowaardig foliklorisoh feest zal y den Sen Augustus gevierd worden aan ' bet beroemde Balaton - Platten meer in Hongarije een meer dat tot de mooiste en interessantste ter wei>eld ge rekend kan worden Het is 700 vierkante kilometer groot In zijn golven springen de Foigaschen rond een sneeuwwitte sma-kelijike vischsoort die nergens an ders wordt gevon-den De feerghellingen in den omtrek leveren een vurig wijn tje en verderop vindt - men oerwoud Van Weenen is toet Plattenimeer 6 uur en van Boedapest 3 uur verwijderd Het is er thans druik Rijiksregent Horthy de voornaamste Hongaren honderden zangers en zangeressen duizenden dan sers en danseressen in hun ibonte na tionale kle©derdrachten 21.000 turners padvinders zeilers en zwemmers zijn er bijeen en vieren feest Er ziullen 634 ' vreuigdevturen worden ontstoken en falies zal todl^roond worden met een ge [ weldiig vuurwerk Twaalf extratreinen '¦ rijden toeen en weer voor al de feest ' gangers Voor de vreeimdelinigen is er één centraal adres Boedapest VII Ra koseystraat 10 I 3 waar izij verstomd zullen staan van alles wat hun aan kos telooaa genietingen igeiboden zal worden Geen vreemdeling of tol ] zal bewonde ring krijgen voor den levensmoed der Hongaren om zulte feesten te vieren op het laatste pleikje grond dat hiun ge laten is door het verdrag van Trianon In hemdsmouwen op kantoor Te Berlijn is een w&l zeer actueel pro ces gevoerd n.l over het al of niet correcte van het zitten op kantoor in hemdsmouwen De secretaresse op een handelsikan toor was van oordeel dat deze gewoon te onibehoorlijk is Toen ïlj dan ook kor ten tijd geleden bij haar chef werd ge roepen voor het in ontvangst nemen van eenige instructies en zij bij het binnenkomen van zijn bureau zag dav ihij in hemdsmouwen zat maakte zij zonder iets te zeggen rechtsomkeert zette haar hoed op en ging naar huis Haar daarop volgende eisch tot uit ¦ bataling van haaa - loon tot den dag van ¦ haar j?lotseIiiis vertrelk weigierde haar patroon in te willigen op grond van contractibreuk In haar eisch voor den rechter be toogde zij dat de hemdsmouwen van haar patroon een - beieeóiging w,a"en - ge weest voor haar vrouwelijlke eergevoel Maar het meisje heeft pech gehad want haar zaajk werd ' behandeld joiist op een dag dat de musschen van de hitte dood van het dak vielen en de meest respectabele Berlijners niet al leen op Ihun kantoor werkten in hemds mouwen maar velen zelfs over straat liepen met pak en vest over den anmi Het geval van eisoheresse voor deco rum werd dan ook wat al te overdre ven geoordeeld zoodat zij zich haar eisch niet toegeweze'n zag De Egyptische koning verhuistnaarAle.xandrië LONDEN 17 Juli Koning Foead is volgens berichten uit Alexandrië met zijn hof uit Cairo te Alexandrië aan giekomen om daar den zomer door te brengen Bij hem bevonden iziclh ook de Egyptische minister-,presidemt Ma moed Pasja en eenige andere ministers die eveneens gedurende den verderen zoaner te Alexandri-ë aullen Wijven Van een definitieve verplaatsing dei regeering najar Alexandrië is gieen sprake Mijnbrand In de Georg-mijn te Eichenau bij Kat towitz is een hevige mijnbrand uitige broken waarschijnlijk tengieTOlge van een mijngasontploffing De dagploeg was juist naar boven gegaan Gas - en rookwolken drong«n den geheelen nacht uit de scha-cht zoodat de inwoners van Eichenau moesten vluöhten en den nacht op de velden op eenigen afstand doorbrengien De geheele brandweer van Kattowitz is bezig Ihet vuur te blus sctoen Een nieuwe vorm van o p 1 i c to t e r ij Een Parijsch blad weet van een nieu wen vonm van oplichterij te vertellen ^ Het is deze Op een heel druk punt van een der boulevai-ds te Parijs stapt plotseling een vrouw in ro'uw gekleed het gelaat van tranen overstroomd on den tree.planik van een taxi waarin een meneer is ge zeten Zij smieekt hem haar mee te ne men tot toet plein der reipulbliek en weet haar zaak het gelaat steeds van nieuwe tranen overstroomd zoo wel voor te dragen dat de meneer natuur lijk ja Zégt Onderweg hangt de vrooiw in rouw'kleeren ee nalelrtreurigst re laas van haar toestand op Zij heeft pas haar vader verloren toaar eenigen steun zij is heel arm heel ongelufakiig en om nu een kwestie te regelen waar van ihaar toeikomst afhangt ontibreken haar & i frank Waarop versche tranen opnieuw toaar gelaAt overstroomen Na tuurlijik biedt de meneer haar de 54 frank aan die niet dan na heel veel moeite zijnerzijds worden aangienomen en wanneer inmiddels het plein is J»i reikt stapt de vroutw in haar zwarte kleeren uit Het gelaat van traaien over stroomd Van dankbaarheid De meneer vertelt bij toet afrekenen het gievaJ aan den chauffeur deze helpt toem uit den droom Had ik het geizien segt de chaiuf feur dan had ik dit juitfertje in toet zwart niet bij u laten instappen ' t Is een opli«ht ster die bij de chauffeurs be bend is ze haalt haar truc dikwijls uit met haar zwarte jurüt en haar tranen en 54 franik sohijnt toaar vaste tarief te zijn Een dolle kat Te Diumibarton werd een gMote kat op sti-aat plotseling dol Zij viel een hond aan en na een woest gevecht trok de hond met een - ge wonden poot af Daarna besprong de kat den eigenaar van den hond die hem bij den hals band had trachten weg te sleuren Hem werd een van zijn vingers a-feeruikt Daarna lie^>en nog © en brievenbestel ler en een telqga-am^fietser kwetsruren op Bijlkams twee war larug toieild het dier de voetgangers op een afstand miaar ten slotte werd het door een agent en een paar werklui met ijizeren ataven doodgeslagen BINNENLAND De nieuwe Biesbosch-poWer Donderdag 26 J.uli ' s middags half drie zal de min.iste.r van Binneniand sche Zaken en Lanidbo'uw den ndetuwen Biesbosch-(po.lder officieel oipenen De w erkeaajmiheden zdjin flh-ans zoover ge vordeoxl dat op een groot gedeelte de wetgenverlhardinig is aangebraoht en nog sleöhts © enjig e honderden H.A „ oultuuo - rijp " m.oeten worden gemaaaot G-emeenteraad van Leeawarden De giemeeniteiraad van Leeiuwarden beeift met 22 tegen 2 stemmen berust in het vonnis der reclitibanik aldaar waarbij aan den oudnwethouder mr C Beektoiuds de door deizen irigestelde vor dering inzaJke uitbeitalinng van ziin pen sioen als wetihouder werd toetgeweaen Benioeand 16 tot leeraar in de oud « ta len aan het Stedelijik Gymnasiium de heer B L Hymans te Groninigen tot leera-res in het EngelacJi mej A J Eei.dmans SobmAdt thans tijdeilijk RadoU Stelner-lUimek Giatenmididag is aan d « Nieuwe Park laan te ' s Gravenihage een Rudoilf Stei ner-iklinieik geapenid Daarbij waren om tegenwoordig ve rtegeniwoordlgers van de Anthirop osofisahe Vereeniging ter wijl de gemeente ' s Gravenihage verte genwoordigd werd door dr T v d Hoorn onder directeur van den Gem Ge neesikuniigen dienst De heer Jan Buy.s architect van het gebouw beeft een uitvoerig ovemioht gegeven van het ontstaan der plannen en van den bouw waartoe 2è jaar ge leden besloten we.rd Dr F W Ze'ijlmans * an Emmiciktoo ven sctootste RudoW Steiner ailis ewi ge nezer de r menschtoeid Dee © Miinieik die biat werii vam Steiner wil voorteetten was eerst gevestigd in het Prinsevin kerapark In 1923 werd de klimieik daar geopend door Steiner Spr deed een - beroe-p otp de buiten de l>aweiging staan de artsen onn mede te weriken o.pdat de arbeid van de kilinieik een ouiltiuiupfactor van beteeJkenis kan zijn Namiens de AnthropoawKsdhe Vereeni ging spraikeoi ve.rvolgf'Sii mr Stiibbe en dr Wegman uit Dornacih Gistermiddag braohten de burgeimiees tsT en de wethouders Drees Quant en Vrijenihoeik een bezoek aan de kilinieik FUmkenilng De Centrale Commissie voor de tilm keuring heeift in de afgeloopem week ge keurd 41 films lengte 36.488 M en aan gebraöht 16 coupures in titedilijeten en scènes Toegelaten voor alle leeiftijiden jouir naials aobu ailiteiten indiustrie reclajne e.d 19 iliilims lengte 5891 M kilelne films 1 otf 2 aoten m.eest komóscto 4 fiitans lenigte 2050 M hooifd.nummeirB groote filmis 3 lengte 6446 M Troegeiaten boven 14 jaar kileinie films 1 oif 2 actein mieeat komisch 2 films lengte 1127 M hoofdnumimers gsroote fiiloBS 4 lengte 9247 M Toegelaten baven 18 jaar kleine fiilms 1 of 2 aoten m'eest fcomiiscih 5 films lengte 2859 M toootdnumimers groote films 4 lengte 8808 M Reciame geikeurd 596 liitllio's niet toe getoten 1 1047 foto's niet toegielaten 1 Ingenlenr PubL fVeiken te Hilveisam In de gisteravond gehouden vergade ring van den gemeenteraad te Hilver sum is tot ingenieur bij Publ Werken benoemd de heer L Sollewijn Gelpke ingenieur bij gemeentewerken te Dordrecht Gemeenteraad van Zwolïe In de vergadering van den Zwolschen gemeenteraad waa ingekomen dè me dedeeling dat de heer F Landskroon leider der Soc.-Dem raadsfractie be dankt als raadslid wegens vertrek naar Utrecht waar hij aangesteld is als be zoldigd bestuurder van de Ned Ver v Spoor - en Tramwegpersoneel De heer Landskroon die commies bij de N S is heeft van de directie eenige jaren ver lof verkregen In zijn plaats werd daar op als raadslid geïnstalleerd de heer J Dienden Controle ofi de gemeËnteünanclBn De minister van Bannenilandsohe Za ken en Landbouw heeift de vol'sande oiipöulaire betireififenid.e controle op de geimiêenteifdnanciëin aan de giem eenteibe-stiuiren gezonidien De Vereeniginig van tot aebêatueidstel Mnig verplichte gemeente-ambtenaren te ' s Gravenfliege heeifit mij geiweaen oip de adnidis de laatste jaren balangrijlke toé aemiing van kasteteorten van reikenipiliicih tige gemeente aimtotenapBn en de djaaarait voortvloeiende toespassiing vaift airt 26 der geanoentetoongtoclhtenwet De ooiresaaik toaeirvaai sou vojgenis voot moemido vei^eendging gedegien zajn in de omstanidigjbeid dat in T©le gemieeniten voWoenido deékunidige oomtrote op de gemeienitefinanoiësn oniUbneekiti Ten aanizien van diiit scihrij.ven werd door mij tot ooi>di&ei ingeiwoamen './ lan de Vereeniglng van Nederlandsche Ge im.©enten Uit Iwt daarop door mij ont vangen antwoord aij Ihet volgende aan getoaalid „ De geBimdttiedid bij om.s besituiUfl * tegien oveir het vraagstulk der oomtrote oip de adnadnisitratie en het bebieer der gfe mieenterfinanciëm Booiwed bU den ge meenite-onitivangier als ölj haar diensten en bedrijiven kan Mijlken uit de instel iünig reeds teiratonid ma do otEümidhiting deir ivereeniiging van toaar / lenitraai biuirea.u vooir verifficabie len financieeiie adivie rzon " De insteHinig van dat bfureau ^ nsg uit van toet beseif der wemsdhielükihieid om voor de itedien der vereeniglng een gelegenheid te scheppen een deskun dige controle te laten houden en wel op den grondslag van een zoodanige organisatie welke een deugdelijke en tegelijk minst kostbare controle waar borgt Onze vereeniglng heeft gemeend een goed werk te doen voor de gemeenten die daartoe geneigd zijn de mogelijk heid in het leven te roepen de diensten van zulk een bureau te benutten De groei en de omvang van de werk zaamheden van ons Bureau voor veri ficatie toonen aan eenerzijds dat in het bureau hetwelk uiteraard over ruime ervaring beschikt " vertrouwen wordt gesteld en anderzijds dat steeds meer gemeentebesturen tot het inzicht ko men dat een voortdurende speciale deskundige controle op de flnancieele administratie haar goede zijde heeft Het bureau legt er zich op toe dat In zicht verder te doen doordriügen En zonder dat daarbij het belang van het bureau in het geding ia — immers het vertegenwoordigt niet een onderne ming die winst beoogt doch is slechts ingesteld ten dienste van het algemeen weshalve zijn tarieven uitsluitend zijn gebaseerd op het verkrijgen van een sluitende exploitatie onder voor de ge meenten meest gunstige voorwaarden — zou het bestuur gelooven dat het van waarde kan zijn wanneer in het algemeen door de bevoegde autoriteit wenken werden gegeven welke den gemeentebesturen voor zooveel noodig aanleiding kunnen wezen zich nauw keurig rekenschap te geven van plaat selijke omstandigheden en de vraag of ter plaatse zal worden over£>3gaan tot het zich bedienen van een speciale des kundige controle " Ik meen goed te doen het vorenstaan de onder de aandacht te brengen — ¦ voor zoover noodig — van de gemeen tebesturen Opleiding belastingpersoneel Het departement van financiën zal naar de N.R.Ct verneemt een ambte lijk onderzoek instellen naar de ontoe laatbare praktijken van opleidingsin stituten voor belastingpersoneel Bond vooi Staatspensionneering De Bond voor Staatspensionneering heeft gisteren te Groningen zijn jaarlljk sche algemeene vergadering gehouden De voorzitter prof mr J E Hee r e 3 verklaarde dat het hoofdbestuur den heer mr Oud dankbaar is dat hij zich bereid verklaard heeft in deze ver gadering een rede te houden over doel en streven van den band Spr huldigde de nagedachtenis van den heer Voorbrood waarna hij de ver gadering geopend verklaarde Besloten werd een telegram te zen den aan den heer De Muralt hem een spoedig volledig herstel toewenschend Aan de orde was een voorstel van het hoofdbestuur luidende Met het oog op de Tweede Kamerver kiezingen van 1929 worde ' tijdig begon nen met het vormen van een verkie zingsfonds Hiervoor worde een speciale commissie aangewezen zoo veelzijdig mogelijk samengesteld te benoemen door het hoofdbestuur Het voorstel werd na eenig debat aan genomen De afdeeling Utrecht heeft het volgen de voorstel ingediend Aan het hoofdbestuur worde opgedra gen alle Kamerleden door een der leden van het hoofdbestuur te doen bezoeken teneinde de Kamerleden nauwkeurig in te lichten over het doel en het streven van den Bond Het hoofdbestuur acht dergelijk be zoek overbodig Na eenig debat trok Utrecht zijn voor stel in In de tweede plaats stelde de afdee ling voor het hoofdbestuur op te dra gen zich per circulaire " te richten tot al le kiesvereenigingen in Nederland de zen verzoekende condidaten te stellen die vóór Staatspensioen zijn terwijl daarbij tevens aan die kiesvereenigin gen worde medegedeeld dat de Bond ' t ten zeerste op prijs zal stellen dat een van zijn leden op een vergadering der kiesvereeniging in de gelegenheid wor de gesteld het Bondsstandpunt monde ling uiieefi te zetten Namens het hoofdbestuur zette mr Oud uiteen dat de opdracht welke Utrecht het hoofdbestuur wil geven on uitvoerbaar is Er is hier geen sprake van onwil De afd Utrecht was tevreden als het hoofdbestuur toezegde dat hét de afdeé lingen en federaties zal aansporen te werken in de richting als Utrecht vraagti _ 4 *,„ Deze toezegging werd gegeven - waar na Utrecht het voorstel introk In de derde plaats stelde de afd Utrecht voor het hoofdbestuur op te dragen een Wettelijke regeling voor te bereiden waarin op een bij de wet te be palen leeftijd een behoorlijk Staatspen • sioen wordt toegekend geheel overeen komstig de beginselen van den Bonden die ontwerpregeling te doen vereezeld gaan van een memorie van toelichting Het voorstel werd aangehouden tot de volgende jaarvergadering ^^..^„ Het vier(ie voorste ] der afdeelingUtrecht luidt De algemeene vergadering beaprese wat de Bond kan doen om meer en meer rechtsche kiezers voor de idee van den Bond te winnen opdat « P/^'^f^J^'J ^^ de eischen van den Bond op de program ma's van meer politieke paltijen worde Tgenomen en tevens wat gedaan kan worden om het punt „ Staatsjiensionnee ring zonder premiebetaling " als een der eTfste éific^en op de programma's der politieke partijen geplaatst t « W^g^n Het voorstel-Ütrecht werd na eenig debat aangenomen volBPn - De federatie Alkmaar had de volgende voorstellen Ingediend ^^„^„ 10 De vergadering drage het hoofdbe stuur op bet daarheen te leiden dat er êén^oote landdag of provinciale land dagen worden gehouden met het oog op 20 ' De vergadering drage het hoofdbe stuur op dat er meer daadwerkelijk ge bruik gemaakt wordt van de radio 3o De vergadering drage het hoofdbe stuur op het percentage van 50 pet ver plichte nummers te bestellen van het aantal leden te verhoogen tot 75 pet Het hoofdbestuur wijst er in zijn prae advies op dat het ten aanzien van de punten lo en 2o steeds diligent is ge weest Punt 3o is zeer zeker goed be doeld maar geeft practische bezwaren M r P J Ou d hield een inleiding over het fiasco der sociale verzekering op het stuk der ouderdomsverzorglng Spr begon met een beknopt overzicht van de geschiedenis der ouderdoms - en invaliditeitsverzekering De wetgeving Talma beperkte haar voorziening tot de loonarbeiders De onbillijkheid daarvan kwam vooral aan den dag gedurende de jaren 1913 tot 1919 toen alleen de over gangsbepaling dier wet in werking was krachtens welke een staatspensioen uit sluitend voor loonarbeiders bestond Deze bei)erking was onhoudbaar De re geerlng en de meerderheid der Staten Generaal in 1919 nog even afkeerig van het staatspensioen als in 1918 hebben de uitbreiding der oudersdomsverzorging tot het geheele volk toen beproefd in den vorm der vrijwillige ouderdomsver zekering Evenals in 1913 de wet-Talma bevatte ook de wet-Aalberse van 1919 een overgangsbepaling Deze bepaling gaf haar haar grootste beteekenis Krach tens haar voorschift bestond in 1919 staatspensioen Het was echter een uit stervend staatspensioen omdat het al leen gold voor hen die op den dag der invoering 65 jaar waren De jongeren konden het pensioen slechts verkrijgen Indien zij zich verzekerden De voorstan ders van dit verzekeringssysteem reken den er op dat deze verzekering zou sla gen Het is echter anders uitgekomen Het aantal verzekerden in de vrijwilli ge ouderdomsverzekering is dalende Op het oogenblik zijn reeds 30.000 ouden van dagen onverzorgd Hun aantal zal steeds grooter worden In de Staten Ge-neraal zijn de regeering en de meerder heid der rechterzijde in de laatste jaren bij herhaling op dien toestand gewezen Zij blijven in gebreke iets ter verbete ring te doen Dit is een gevolg van hun hardnekkige weigering het staatspen sioen in te voeren Een andere afdoen de oplossing dan het staatspensioen is er^niet Wie dit afwijst zal het vraag stuk niet kunnen oplossen Het fiasco der verzekeringspolitiek op dit terrein zal met den dag duidelijker blijken Spreker wees er vervolgens op dat in voering van dat staatspensioen niet be hoeft af te stuiten op financieele bezwa ren Er wordt in 1929 een bedrag van 40 millioen in de verzekeringsfondsen ge stort uit de staatskas Deze storting zal nog tientallen van jaren moeten worden voortgezet Het staatspensioen zal 54 millioen vragen Op dit verschil van 5 millioen kan de zaak niet afstuiten De ze handelwijze brengt natuurlijk mede de opheffing van het systeem van fonds vorming bij de sociale verzekering Spre ker zei te meenen dat dit zonder eenig bezwaar kan geschieden en onderwierp in dit verband het stelsel der fondsvor ming aan critiek Bij de laatste debatten van het staats pensioen in de Tweede Kamer heeft de heer Sannes een nieuw denkbeeld ver dedigd Deze wenscht een compromis tusschen staatspensioen en verzekering Het gebouw der ouderdomsverzekering moet volgens hem rusten op drie pei lers staatspensioen verplichte irnalidi teitsverzekering voor loonarbeiders vrij willige onderdomsverzekering met bij slag van den staat Dit stelsel is verge leken bij dat van het zuivere staatspen sioen een achteruitgang Het zal eener zijds de loonarbeiders bevoordeelen bo ven den kleinen zelfstandigen patroon het zal anderzijds met zijn toeslag op de vrijwillige verzekering juist hen het meest helpen die hulp het minst behoe ven De voorstanders van het staatspen sioen moeten dien weg niet opgaan Spreker zei te hopen dat de Bond voor Staatspensionneering onverzwakt zal blijven vasthouden aan zijn eisch van gelijkheid van alle groepen Hij zei er van overtuigd te zijn dat het beginsel dan eenmaal de overwinning zal beha len De rede van mr Oud werd luide toe gejuicht De - voorzitter vertolkte mr Oud den dank der vergadering voor zijn belang wekkend betoog en kondigde aan dat na een kwartier rust gelegenheid zou worden gegeven om van gedachten te wisselen over het betoog van den heer Oud In deze rustpööS kreeg de afgèvaardig de der federatie van Alkmaar gelegen heid de ' voorstellen dier federatie toe te lichten De toelichting kwam hierop neer dat het tempo der beweging Sïiel ler moet gaan Het praeadvies van het H.B heeft de federatie zeer teleurge steld Na de rede van den heer Oud was spr échter opgekikkerd Spr hoopte dat deze rede gedrukt zal worden Zij zal een krachtig propaganda-mlddel zijn De vergadering vereenlgde zich met het praeadvies van het Hoofdbestuur Kunst en Wetenschappen Kankerconlerentie Gisteren hield de kanikerconferentie te Londen haar eei'Stt eitting Doctoren uit Parijs New-York München en Bnus sel brachten bemoedigende raipporten uit nopens de vorderingen venkregen met het toepassen van radiumlbetoando liQg De toertog ' Van York vooiteitter der British Emjire Cancer Caimpaign zond aan de deèlnemei-s aan het Internatio - naai kanieroongres toet volgende tele ^ gram om hen welkom te heeteo Velen uw'er ihötiïben lange aistanden afgelegd om met uw ervaring bij te draigen tot de kennis van dit zoo be langrijte en moeilijk onderwerp Ik iweosch uiting te gieven aan de hoop dat de hier vereenigde ondervinding van Boovelen die dit congres zijn kamen bijwonen al de afgevaardigden in staat moigie steMen naar hun eigien zieOoenhiul zen en onderzoekcentra terug te keeren verrijQct met een beter inzidht en nieu we denkbeelden ten nutte van hun eigen onderzoek De Nederlandsche Chemische Tereenlging A-a » den vooravond van de viering van ihet 25-jarig bestaan van de Neder landsche Chemisahe Vereeniglng heeft Zondagavond 9 uur in de Tent in het Bosch te ' s-Gravenhage een feestelijike ontvangst der leden en den Haagscheu Chemischen Kring afdeeling van die vereenigimg plaats gehad De voonzitter der Regelingsooimmissie dr G L Voerman heette de talrijlke aanwezige dames en iheeren toartelijik welkom Na dr Voeiiman voeMe het woord de voorzitter van den Haagsohen Chemi schen Kring dr J J Hofman De bakermat van de Ned Chemische Vereeniiging ligt te ' s-Gravenhagie ' Den loden April van het jaar 1903 werd in de dagen van ihet Natuur - en Genees - kundig Conglres te ' s-Gravenhage na eeniigie toespreikirugen ineen tweetal ver gaderingen aldaar gehouden besloten tot opriohting dezer vereeniiginig Het doel der vereeniglng zou zijn de behan deling van zuiver wetenschappelijke en van techniscto chemische vraagstutoken en dit doel zou onder meer worden be vorderd door de uitgave van een tijd schrift dat tevens het officieele orgaan der vereeniglng zooi zijn 2oo is dan ook dit jaar 28 jaar gele den dat het „ Chemdsdh Weeicblad " werd opgericht Den 29sten Septemtoer 1920 werd de Haagsche Ghe.misohe Kring o.p.gericht als zelfstandig genootschap dat ten doel had de chemici die te ' s-Gravenhage op verschillend gebied werkzaam zijn samen te brengen om voor voordrach ten excursies enz een wetenscihappelijik milieu te vormen en elikaar nader te lee ren kennen In October 1924 werd deze Kring als afdeeling van de Nederland sche Chemische Vereeniging op.geno men Wij tellen thans een 11-tal ohe misalie io ingien in ons land die als af deelingen der Nederlandsche Chemische Vereeniging geboeSrt staan De voorzitter der Nederlandsohe Che > masche Vereeniging prof dr ir S C J Olivier hoogleeraar aan de Land bouwlhoogeschool te Wajgeningien sprak daarna Nadat Maandaigochtenid een huiahou delljike vergadering van de Nederl Che mdscihe Vereeniging was gehouden in de aula van het gymmasiuim aan de Laan van Meerdervoort te ' s Gravenhagei be gon te eö uur terzelfder plaatse een Ter gadering van de Sectie voor B e drijf s chemie waarin dr F - Bergiira uit Hei delberg een met liohübeelden toegelich te voordracht hield over Kolhle und Holz Des middags werden verscihiUende sectievergaderinigen gehouden RECHTSZAKEN Raad voor de scheepvaart De carbidontploffing op de „ Julie Streifr De Raad v d Scheepvaart te Amster dam behandelde de zaak van den stoom trawler „ Julie Streiff ' IJM 159 aan boord waarvan op 26 Juni 1.1 tengevol ge van een carbidontploffing brand ont stond in de machinekamer waarbij de jongste stoker zoo levensgevaarlijk werd gewond dat hij aan de gevolgen ' is overleden D « itachinist die aan Uoord van de „.!;".' Iteelff ' dienst deed deelde o-A met i^t de carbid in bussen wordt ge daan als het schip nog aan den walligt ook wordt dat werkje wel eens opzee gedaan ' Zoo geschiedde het ook op den bowus ten dag Het weer was toen regenachtig ^ ' Get is met de bus naar beneden gegaan ' hij rook toen eenige carbidlucht het - • geen er op zou kunnen wijzen dat de / bus niet hermetisch gesloten was Get heeft hier geen acht op geslagen Ook ' had hij er geen beswaar in gezien dat de bus aan een kant bol stond en dat j zij warm was Bij het omlaag dragen ' van de bus — het was get's bedoeling haar in den tunnel te plaatsen — slin gerde het schip eensklaps hevig met het gevolg dat de bus aan get's handen én aan die van zijn helper den jongsten stoker ontglipte en in de machineka mer terecht kwam waar zij ontplofte Get wist bijtijds te ontsnappen hoe wel hij aan een arm ernstige bl*andwott den had opgeloopen zijn helper ver - scheen een oogenblik later ook op dek overdekt met brandwonden De persoon die dè bus aan boord had gebracht deelde mede dat hij de bus van de verschansing öp dek had laten vallen van een hoogte van ongeveer 80 C.M Een onvoorzichtige handelwijze waarover hij door den Raad ernstig werd gegispt De Raad zal later uitspraak doen Het breken van een schroef fts van de „ Rika XIII " De Raad voor de Scheepvaart heeft verder uitspraak gedaan in zake het bre ken van de schroefas van het stoorttvis '- schersvaartuig „ De Rika XIII " IJM 127 De Raad is van oordeel dat voof heti breken van de schroefas geen bepaalde oorzaak kan worden opgegeveh De as was een goed half jaar tevoren nage zien De vraag doet zich echter voor oê de waarschuwing welke eenige ureni vdiir het ongeval werd vernomen nlei had moeten leiden tot het staken dec visscherij De Raad beantwoordt dié ' vraag bevestigend In elk geval was e » alle reden om niet „ volle kracht - tö stoomen Juist indien een meer serieus onderzoek niet tot de ontdekking vai » het geb rek had geleid was er alle reden om voorzichtig te zijn Dergelijke klap pen als na half zeven geregeld werdeiS gehoOrd kunnen moeilijk van weihfg b *' teekenJB g eacht worden VERKEERSWEZEN Rjjwielvervoei ' Men scihTljift o.ns Otuse aamdaiciht - wordt erop getvestiigo ^'^ dat des aomesra op Zatemdaigeai het ver-t ' voer oiiis bagage van rtilwieien i 50 en 80 ot zoo overste'lipe-nd giroot is dat Ihet pMlMiek in eigen belang g.oed doet - voor al rijnvielen die over AmiersfooiTt otf Utredht vervoerd moeten worden raeda des Donjderd.ags of Vinijida©3 ter venv-oer aan te bieden STADSNIEUWS Ned Ver van Fabrlelcsarbeiders Op de laatste huishoudelijke vergade ring der afdeeling Utrecht van de Ned Ver van Fabrieksarbeiders werd het af deelingsbestuur als volgt samengesteld Jonkers voorzitter J T v d Berg se cretaris C O Verbeek penningmeester en verder uit de heeren J H Ekeris W Leeman A J van Schalk Ebbeling Vis ser en Binnenkamp Als leden der con - trole commissie werden aangewezene Ebbeling de Graaf en de Jong en tot vaandeldrager benoemd G Binnenkant Examen-commissie In de commissie voor het op 18 Sep tember 1928 en volgende dagen te ' s Gra venhage te houden examen voorsurnu merair der directe belastingen invoer rechten en accijnzen bedoeld bij arti kel 204 van het Ambtenarenbesluit Be lastingdienst is benoemd tot lid en voor zitter Prof mr C W Star Busmann hoogleeraar aan de rijksuniversiteit al hiea Te honden veiling Vrijdag a.s zullen in het Notarishuis,Achter St Pioter 18 worden geveUd:door No taris P A Lens:Een Heerenhuis van Alphenstraat 8 Een Heerenhuis Cornells Houionaa straat 14 door Notaris W C J M S!r«ivis:Een pakhuis of Garage Pijlsweert straat 144 — 144bis ^ Een huis van der Mondestraat 3 | "*¦ 
AGENDA Woensdag 18 Juli TIVOLI 8 uur Ensemble Henri Ter Hall 30e Revue PLOMPETOREN 8 uur U.C.J.V.V Mu ziekavond Donderdag 19 Juli TIVOLI 8 uur Ensemble Henri Ter Hall 30e Revue Vrijdag 20 Juli TIVOLI 8 uur Ensemble Henri Ter Hall 30e Revue Zaterdag 31 Juli TIVOLI 3 uur Ensemble Henri ter Hall „ Kinderrevue " TIVOLI 8 uur Ensemble Henri Ter Hall 30e Révue PLOMPETOREN 8 uur Buurtver „ Lom tiok " De Gebroeders Kalkoen Zondag 22 Juli TIVOLI 8 uur Ensemble Henri Ter Hall 30e Revue Begrafenis H Ghi Millus Op de Tweede Algemeene begraaf plaats is het stoffelijk overschot van den heer H Chr Millus teraardebesteld Onder de belangstellenden bevonden zich de heer L C A Smulders te Breda na mens den Raad van Beheer van het Phi latelistenmaandblad de heer F E Mul ler commissaris van de erven Trip de heer C G A Wijnmalen oud commis saris van politie bekend philatelist de heeren D Versteeg en J van Nis na mens het personeel der Erven Trip Dr A G eiland eerevoorzitter der schaak club Utrecht met de bestuursleden de heeren H C Oudegeest A H van Wijn gaarden H J Robijns en W E Kupe rus de heeren J F Burgerdijk Dr P II van Cittert Sanders en Raatgever na mens de Ütr Philatelisten Vereeniging Bij het graf werd niet gesproken De heer Jacobsen uit Nijmegen zwa ger van den overledene dankte namens de familie voor de belangstelling Vele bloemen dekten de baar NedeTlandsche SpooTwegen Bij de Spoorwegen zijn benoemd C de Boer chef de bureau tot eerste chef de bureau te Alkmaar P Janssen ass v d stationsdienst tot stationsamb tenaar Boxmeer P A Il Lemaire ass v d stationsd tot stationsambtenaar Fijenoord J van Guldener ass v d stationsd tot stationsambtenaar Win schoten J Schneyderberg ass v d sta tionsd tot stationsambtenaar Heerlen J Oldhuis ass v d stationsd tot sta tionsambtenaar Venlo J A Kemelihk ass V d stationsd tot stationsambten Utrecht C S J ten Napel aSs v d stationsd tot stationsambten Rotter dam D P C H Lagerwey ass v d sta tionsd tot stationsambten Eist J do Jong ass stationsd tot stationsambten Rotterdam H Roffel ass v d stations dienst tot stationsambtenaat Winters wijk M Rotteveel ass v d stationsd tot stationsambtenaar Utrecht CS Een zeep-ieclame Door dè Lever's Zeep Mij te Vlaardin en is een boekje Verspreid getiteld „ On ze Productie en hunne Bfrwerking "' Het werlvje bevat een beschrijving van de ontwikkeling vÈln het zeepbedrijf ge illu.streerd met vele foto's en penteeke ningen In het bijzonder wordt de berei dingswijze uiteengezet van de bekende artikelen dezer fabriek zooals Sunlight zeep zeep Lux Vim en Rinso Boven dien bevat het boekje een afbeelding in kleuren van de Zeepfabriek Een fraai omslag in geel en zwart uit gevoerd siert het boekje dat een handig en leerzaam reclame-object vormt Höuihaiidel v.h P M en J Jongeneel In de alhier gehouden jaarlijksche al gemeene vergadering van aandeelhou ders in de N.V Houthandel v.h P M en J Jongeneel werden de balans en ver lies en winstrekening goedgekeurd en het dividend vastgesteld op 6 pet onv De aftredende commissaris Prof Dr Th M van Leeuwen werd met algemee ne stemmen herkozen — o — Tent-Evangelisatie Men deelt ons mede dat van 2^—29 Juli op het weiland van den heer Doeser aan de Croeselaan naast de voormalige Fröbelschool eiken avond om 8 uur tent-samenkomsten zullen worden ge houden Toezegging om een spreek beurt te vervullen werd gedaan door de navolgende predikanten Ds Barger Ds Telkamp Ds Grolle allen te Utrecht Ds v Petegem te Hilversum Ds Goedhard te Zeist Ds Datema te Driebergen en verder door de evange listen en godsdienstonderwijzers Looy te Rotterdam Kits te Arnhem Makke lie te Amsterdam Kool en Fey beiden te Utrecht Verder zullen aan deze tentbijeenkom sten nog worden toegevoegd ' n specia le vrouwen en kinderbijeenkomst Mevr James van Maarssen zegde reeds toe voor de vrouwenbijeenkomst Het geheel gaat uit van de afd Utrecht ¦ van den Chr Gemeenschapsbond Gainizoensbetlchten De adsp reserve officieren van ge zondheid W Stevens en F de Jongh van de Ie compagnie hospitaalsoldaten alhier zijn door den inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Landmacht bevorderd tot vaandrig en korporaal De adsp reserve paardenarts S v d Akker van het Ie reg veld-art alhier is benoemd tot reserve paardenarts 2e klasse Ie luitenant De dienstplichtigen van de lichting 1928 2e ploeg van het indeelingsdistrict alhier bestemd voor het oefeningsdeta chement voor de school voor reserve of ficieren der infanterie zullen op l Aug a.s voor eerste oefening worden inge lijfd De dienstplichtigen van de lichting 1928 Ie ploeg voorgeoefenden niet be stemd voor kader-opleiding van het in deelingsdistrict alhier bestemd voor 2o reg onlréreden art en het reg kust art worden op 3 Se;citerob «' « s ep diPi ^- stemd voor het Ie reg onberaden art op 17 September d.a.v voor eerste oefe ning ingelijfd Tot eetelid benoemd Tijdens haar Congres benoemde de Federation Royale des Sapeurs Pom-piers de Belgique t(A haar Eerelid den heer J C Wiesman brandmeester bij de Utrechtsche Vrijwillige Brandweer Verkeersongeral Gisteren bleef in de L Viestraat een wiel van een tweewielig met paard be spannen voertuig in de tramrails be klemd zitten De voerman viel van den wagen ter wijl een boom brak en het paard even eens losbrak Het sloeg gelukkig niet op hol De voerman kwam er goed af Een koe op hol In de Gildstraat ontsnapte gister een koe aan haar bewaking en holde via Oude Kerkstraat Biltstraat naar het Oorsprongpark Het dier liep een tuin tje binnen en begon aanstonds de aan wezige plantjes en bloemen te vernie len Door personeel van de veeartsenijkun dige Hoogeschool i-«rd tenslotte het dier met behulp van een andere koe ge kalmeerd en weggelokt zoodat het dier znet zijn geleider hun we ^ konden ver volgen Gevonden voorwerpen Rechthebbenden vervoegen zich be halve Zon en feestdagen des nam aan het Hoofdbureau van Politie alle dagen tusschen 1 en 4 uur niet per telefoon Een portefeuille inh albumplaatjes een schaar een zwaft-bruin hondje dwergpinchertje A G Jacobs Hopak ker 49 een haargarnituur een kurkcn trekker een horloge een vijl een taschje e en rozonkr een schoentje ^ een portemonnaie een bril een medaillon met foto een papiertje inh geldstuk ken een hoed een hondenriem een pet een rijwiel een rijwielp eon i-ingetje een vulpen een muls een knipmes enz edn postduif no 237 cenige bonnen eenige sleutels eon tandenborstel enz een medaille een duif kropper Isabel la-kleur Ne'bbeling Oudegr 320 een mo^eplaat enz een abonnement deï Haagsehe tram In de tra,m een ring eenige para pluies eenige mutsen eenige handsch een broche een wandelstok een porte monnaie eon boodschaptasch een si garenpijpje een notitieboekje LUCHTVAART ¦ Eén onioi?tui:-:;i!:a vUcCtooht ' " ' Slechts 2 van de 5 toestelle-n terüig ' ] Slechts'twee van de vijlt De Havil lands ' dié de vorige maand den tooht naar Paj'ofcoeinlboeh tnaaikten zijn in Bandoeng terugigelkeerd Inzittenden wa ren de piloten H G B d « Kpuijiff van Dorsen C C Küpter J J Zlomer en de coBumandant d-er luchtvaart-afdee ^ linig OT?erste P F Hoekseima de Groot Het derde toestel werd vernield na dati start te Sarolangan het vierde Woef te Pajolk'oemiboeih achiter omdat het een lek kreeg boven in den mantel van den oiotor die thans cnoet worden verwis seld De vijfde De Havilland ten slotte werd ginds aangehouden om nummer 4 op den terugweg te escorteeren Omtrent het g'ebeurde te SarolangioeM verneemt het A 1 D het volgende Het vliegtuig bestuurd door luitenant A M Groeneweg'en ging behoorlijk op doch al dadelijk liep het'toerental van den motor belangrijk achteruit Men be vond zich toen op 30 è 40 meter ihoogte Aan terugkeeren naar het - vliegivead was giöen denken meer daartoe was de snel beid te gering De piloot ikon nog juist o^er een rij boomen heen komen zette bij de ge diwongen landing het apparaat op den rechtervleugel neer die weigikraakte waarop het gewioht door hem naar het onderstel werd verplaatst hetwelk ziclh mede begaf Het gevolg was dat reeds na zes meter het vliegtuig tot stilstand was giedjracht Het was een staaltje van superbe stuunkiunst dat hier was ver toond De ibeide andere vliegtuigen vaM waar uit het gebeurde natuurlijik werd gezien keerden terug de noodige maatregelen werden ibesproken en daarop is de tocht naar Telolk Betong doorgezet waar men Vrijdagimiddag oaBstreeJcs 4 uur landde In Pajokoemboeh zijn aehtengeble ven de piloten M Dijikstra en Kok de kapiteinfotograiaf G J Reerink en de monteur Van Pelt De De Havillands aldaar BUllen zich naar Paiembang begeren om er het ma ken van fotografische opnamen te her halen hetwelk den eersten keer door Kware bewolking is mislukt Deelen wij ten slotte mede dat Ihet vernielde toestel tot de oudste bezittin gen van de luchtvaart-aifdeeling behoor de en reeds meer dan 1000 vliegiuren telde Het zal daarom ibehalive motor en instrumenten worden achtergelaten Fransch vliegtnlg neeigestort PARIJS 17 Juli Te BourgHjs is een vliegtuig neengestort De piloot was on middellijik dood drie inizittenden wer den zwaar gewond Vliegtalg weergevonden Naar uit D«ukar wordt gemeld is hel Fransche postvliegtuig dat van Frank rijk naar Daikar onderweig was en waai van verleden week Woensdag de ver dwijning was g€imeld nadat ihet uit St Louis in Senegal was vertrokken in Opper Gajmbia t^rugigevonden De vlie gier en de postbeambte zijn gered Het échec van den ^ taliaMocbt MOSKOU 18 Juli De Russiieohe bulp oomimissie voor de bemanning van de „ Italia " heeiffden commanidant van de Malygin - venaociht nadat het söM'P uit • het Ijs zaïl zljia vrij g^eikioimen noig^ens pf teae«e groote actie-radius en haar aan zienlijke nuttige last kunnen voor onzt koloniën met hare gi-oote wateroipiper vlakten zoowel voor militair gebruik als voor het civiele verkeer van groot nut zijn Dan werd dep roeftocht ondernomen Piloot was de heer ir Mertz van de Lvdthaxisa Om.hooig ging het geweldige ge.'vaarte sohefend als een lichte vogel toch Slechts een voorlooper van de groo te vliegibooten die straks de maildien sten aullen onderhouden Reeds tlhans is te Friedrichtshaven een boot in aan bouw plaats biedend voor 60 personen geheel ingsricht als een schip v-oorzien van 12 Jupitermotoren teizam.en 6O00 P.K groot De Superwalboot waarmee men ' bo ven Amsterdam en Marken voer gaat heden naar Duitschland terug en zal dan den dienst onderhouden tusschen Stettin en Oslo Dan ligt het in de be doeling haar te exploiteeren tusscheii Helgoland en Enge'land RECHTSZAKEN Vetdnisterlng De Haagsehe Rechtbank heeft ver oordeeld Th H de J gewezen stations chef van de Westlandsche Stoomtram - weg Maatschappij te Honselaarsdijk wegens verduistering in dienstbetrek king van ongeveer ƒ 5800 ten nadeele van die maatschappij tot zes maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met ' n proeftijd van drie jaren Het auto-ongelnk te Leiderdorp De Haagsehe rechtbank heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen een bleekér wonende te Rijswijk beschul digd van het veroorzaken van dood door schuld Het zou n.l aan zijn schuld te wijten zijn geweest dat een door hem bestuurde automobiel op 19 Maart j.l onder de gemeente Leiderdorp in den Rijn is gereden bij het draaien van den wagen op de afbellende dorps straat waarbij de in den wagen zitten de R K geestelijken Hoppener deken van Delft en kapelaan Van Diest zijn verdronken Het O M had 14 dagen gevangenis straf tegen verdachte geëischt De rechtbank achtte — overwegende dat verdachte in de gevolgen van zijn rijden reeds genoeg gestraft is — ter men aanwezig tot het opleggen van een geldboete en veroordeelde hem tot ƒ GO suJbs ^ dagttti he^liteoio LAATSTE BERICHTEN Ernstig aato-ongelak Hedennacht om half vier heeft op den Haagweg ter hoogte van de Ver nisfabriek onder de gemeente Rijswijk een ernstig ongeluk plaats gehad Een auto bestuurd door den heer Ruys uit Rotterdam reed In de richting Delft Voor hem reed een auto met een snel heid van ongeveer 90 K.M bestuurd door een Duitscher De heer Ruys wilde met zijn auto die een vaart van 120 K.M had passeeren De heer Ruys raakte daarbij zijn stum - kwijl en reed tegen een boomenrij op De auto laakto een IZ tal boomen en reed tenslotte te pletter De inzittenden van den auto 3 personen werden allen uit den auto ge slingerd Een van hen werd zwaar ge wond opgenomen en naar het zieken huis te den Haag vervoerd De beide andere personen bekwamen lichte ver wondingen De auto werd totaal ver nield en is door een kraanwagen van den heer J de Graaff weggesleept Ben gestolen koe Gistermiddag was op de veemarkt te Rotterdam door een 21 - jarigen gras maaier uit Delft een koe verkocht voor ƒ 350 De kooper vertrouwde de zaak niet temeer daar de koe wel 500 gul den waard was Hij waarschuwde de politie en spoedig bleek dat de koe ge stolen was van de wed Rodenburg te Delft De gearresteerde grasmaaier S ontkende de koe gestolen te hebben doch in opdracht van enkele collega's de koe verkocht te hebben Brandi Hedenmorgen omstreeks 4 uur werd brand ontdekt in de magazijnen en tim merwerkplaats van den heer G Mark slag in de Drienerstraat te Hengelo Hoewel de brandweer onmiddellijk ter plaatse was kon zij niet verhinderen dat het gebouw en vele machines een prooi der vlammen werden Ook een voorraad hout waaronder een partij afgewerkt hout voor eon 80 tal wonin gen ging verloren Van het huis bleef niets gespaard Ook de aangrenzende drukkerij van de „ Twentsche Post " leed belangrijke waterschade terwijl eenige andere belendende perceélen eveneens Véel waterschade leden Alleen het ge bouw was verzekerd Rl)naak aan den grond Verkeer gestremd Men meldt ons uit Weesp De Rijnaak „ Maria Alida " schipper Pb van Kranenburg van Diemerbrug gi'oot 575 ton is door den lagen water stand in het Smal-Weesp juist in de geopende Zwaantjessluis aan den grond geraakt Door nalatigheid in het bag geren is de bodem daar 20 c.M te hoog Niet alleen is hierdoor do Vaart van Amsterdam naar Hilversum Neder horst den Berg enz gestremd d6ch ook het zwaar rijverkeer naar Muiden ligt stil daar de volgende brug niét voor zwaar vervoer geschikt - is Het schip dat geladen is met ruw zout voor de zoutziederij te Muiden zal nu de waterstand hedennacht wederom 5 c.M gedaald is na gekomen vergunning van de betrokken ambtenaren gelicht wor den Gistermiddag half 2 geraakte het schip aan den grond Men hoopt thans den Rijnaak hedenmiddag 5 uur weer vlot te krijgen Bezoek van Amerika ansche ptolessoren Naar wij vernemen zal in de eerste dagen van Augustus een gezelschap van 25 Amerikaansche professoren w o veic bekende geleerden en onderzoe kers op land - en tuinbouwgebied eefl bezoek aan Nederland brengen Dit ge zelschap bevindt zich thans op een groote rondreis door Frankrijk België en tmitachland Voor Nederland staan de dagen 1—4 Augustus op het pro gramma Vermoedelijk zullen bezocht worden het bedrijf slaboratorium voor grondonderzoek directeur prof ir J Hudig te Groningen de Groninger Veen koloniën Friesland Friesche Land bouw-Mij de groote Coöperatieve in richtingen te Leeuwarden bekende vee houderijen en zuivelfabrieken onder leiding van den heer Blink handels consulent der Friesche Landbouw-Mij de koolbouwstreek in Noord-Holland de kaasmarkt te Alkmaar de bloemen veiling te Aalsmeer en enkele kwëteke rijen Met een bezoek aan Amsterdam sluit de tocht Het gezelschap reist van hier door naar Engeland De algemeene leiding der excursie berust bij den heer H Lindsman directeur der N.V Ver eenigde Kali Mij te Amsterdam Doms R^kersfonds Henri ter Hall bedankt als voorzitter De heer Henrl ter Hall heeft wegens een conflict met de overige bestuurs leden bedankt als voorzitter van het Dorus Rijkersfonds Sirectenr Koninkli}k Huisarchiei De Koningin heeft benoemd tot di recteur van het Koninklijk Huisarchief dr N Japikse directeur van het bu reau van Bijksgeschiedkundige publi catiën Het Zalmtiactaat Heden zijn te ' sGravenhage in een der zalen van het departement van Waterstaat bijeengekomen de gevol machtigden der Rijnoeverstaten die met Nederland het zalmtractaat heb ben gesloten De vergaderingen zijn niet openbaar minister Mr Kan hield in het Duitscn een welkomstrede welke eveneens in het Duitsch beantwoord werd door den Nederlandschen gevolmachtigde ar Lo vink die o.a wees op het verheugende feit dat dit jaar alleen voor Nederland sche rekening ruim 8 millioen jonge zalmpjes konden worden uitgezet een nog nimmer bereikt aantal Hij noem de ook verblijdend dat omtrent de toe te passen beschermingsmaatregelen overeenstemming ia bereikt ¦ Rabberbelangen De Commissie ter behartiging der Nederlandsche rubberbelangen had he den een onderhoud met den minister van Koloniën ter bespreking der pro blemen welke zich voordoen bij de be studeering van het hviidige rubber reld terzake zijne volle medewerking te vraagstuk De minister toonde zich be verleenen zoowel met het oog op de be langen van het Europeesche als van ' t inlandsche landbouwbedrijf in Indië In een vlaag van waanzin In den afgeloopen nacht heeft een 74-jarige bewoonster van de Rotter montstraat te ' sGravenhage in een vlaag van waanzin zich met Jjenzine overgoten en daarna in brand gesto ken Ernstig verwond is zij in het zie kenhuis opgenomen Zeilschip overvare Men meildt ons uit HajLSiw...,„^ï ^ Hedenmorgen hieeift eem Enigelfich stoomscihap lnotmende van Antwerpe^n bij Lillo toet zeilsehip J)ageraad " schipper Foasse oiv6rvare.n Het zeilsctoip zonk onmiiddellljk De drie opvarenden wis ten zicih sVectotiS met - moeite in de boot te redden en zijn later - door de doiuane tooot aan land geizet Het sitoomsahiip is • naar Antwerpen tefugigefceerd BUITENLAND Deph.osgeenontsnapping te Hamburg Ongeveer driehonderd menschen wier gezondheid door de bekende phosgeen ontsnapping te Hamburg is aangetast of die bloedverwanten bij die ramp hebben verloren zijn tegen de stad Hamburg een proces begonnen ter verkrijging van schadevergoeding Een klauteraar Te Leipzig klauterde Maandagochtend een 28 jarig6 bouwarbeider in beschon ken toestand op den toren van de Pe terskirche den hoogsten toren van de stad De brandweer die door enkele ' oe schouwers gealarmeerd was kon na 1-J uur den arbeider vatten en slaagde er in den man langs de brandladders naar beneden te brengen De man moest bo vpn op den toren nog worden vastgebon den daar hij zich met alle kracht tegen de brandweermannen verzette Hij werd aan de politie uitgeleverd Auto-ongeluk In de nabijheid van het station Vege sack bij Hamburg is een autobus met veertig menschen in volle vaar ' tegen een muur opgereden Zeven reizigers werden zwaar gewond Het ongeluk werd verooi'zaakt daordat de remmen niet Werkten HeiVig onweèT WEEN E.N 18 JuiH Na de hitte van de laaste dagen wo-e'dden Diinsdagiavond Iaat in versscihe-idene deeilen van Oosten rijk hervige onweid-ers die hier en daar miet woilkbreuken en hagelslag gepaJa.^d gingen Aan den oogst is bedan.gtijke sohode toegebraoht Door den hUkiseOi we.rden versctoillende branden veroor zaakt Het vonnis in het economisch spi onnage-proces iMOSKOU 18 Juli Heass 14 Juli Gdbraltaf ' Salawati uitr pass 14 Juli Perim Insulinde thuisr pass 17 Juli Gk ' braltar Madioen 17 Juli v Rott n Hamburg ' Toba uitr pass 17 Juli Ouessant Jtyhah de Wit uitf 17 Juli te Sabang Mapia thuisr 17 Juli te Gibraltar P C Hooft 17 Juli V Amst n Batavia Prinses Juliana uitr 17 Juli te Port Said Prins der Nedërlandefl tihudst 16 Juli V Sabang Agamemnon 17 Juli v Bremen te Amsterdam Ariadne 16 Juli V Barcelona n Tar ragona Genymedes 12 Juli v Oufa^ao te San Pedro de Macoris Hercules 17 Juli v Salonica te Samos Proteus 17 Juli v Amst te Kopen hagen Montferland tJiulsr pass 17 JuÜ La » • Palmas MARKTBERICHTEN UTRECHT Vlschafslag van 18 Juli 1928 Zuiderzeebot ƒ 0.25 — 0.32 Zuider zeepaling ƒ 0.38 — 0.45 per pond kleine schelvisch ƒ 2.50 — 3 kleine schol ƒ 3 — 3.50 gul ƒ 2.25 — 5 per mand gerooktai schelvisch ƒ 1.50 — 2 per 100 stuks mid-i del schol ƒ 0.20 — 0.30 tarbot ƒ 0.25-0.75 gi'iet ƒ 0,20—1 „ per stuk HoU haring per i ton i 2.25--4 AMSTERDAM 18 Juli Vee Ter markt waren aangevoerd 307 vette kalveren »' Ie kW 90 a 96 et Se kw 80 a 90 et 3a | kw 70 a 80 et per K.G levend gewi-c.ht;j 64 nuchtere kalveren ƒ 9 a 17 p st 580 varkens Holl Ie kw vleesdhvarkens 74 a 75 et 2e kw 73 a 74 ei overzee sohe en ' Geldersche Ie kw 74 a 75 et 36 kw 73 a 74 et vette varkens 71 a 79 et p KG sladitgewicht WOERDEN 18 Juli Kaas Aange - voerd 486 kaaspartijen Ie kw f 43 a 52 2e kW f 42 rijksmerk Ie kw f 51a 55i 2e kW f 46 a 50 zware f 57 Handel vlug BEURSNIEUWS Ig Juli Londen 12.08 ^/ Berlijn 59.30 Parijs 9.72 '/» Brussel Belg'a 34.eiVi Zwitserland 47.84 '/ Weenen 36.10 New-York 2.48V > Cert N.W'.S 3 pet 76 »/» BURGERLIJKE STAND GEiBOREN 14 JuM € Keulen gei SaJ batowiskii z — 15 — S Vonk geib vaai der Poel z M - A-eptssen geb van B'uren z W M van Veenendaal geb van dM Wurff d — 16 — M A Koornneef gcb ¦ van Karssen z G L Versctoaigen geb van Vuilpen z — 17 — P M Memthen geb Aidedaar d — 18 — J de Groot geh van den Brinik z OVEMLEOEiN 16 Juili Hermanus BJoamen 82 j Hoogielanden W.Z 62 Jean Jo sepih Bar 56 j Stationsstraait 7 Wiliihietomnia vaa Ek 83 j Waalsitraat ït % — 17 — Georg KerstlioH 60 j mn Baarl ^ stiraait 3 Pie-te.r Renes ' 5 j D'oeliemstmaC 12 Joaaines CSj.ristotfiteil Wilileimis-e 51 j ^ Caüharijneeiiigea 40 Olasina Geertrulda Veronica vaaa Us wed van P Hof 88 j ^ Pre.ditoheeirenkeiikihioit 9 Jacoba Cosiins U uiiickel wed van H C de la Bey 73 j ^ I.eid.,~' ht"wt:'B 27i)i3 - v ^- ' 
/ IH - > o Een En8 > gaaeuhMi ^ dl * den Invloed * aa SaaaCogcn op ' o grool • snlsl zoDQwstapp * kindeMB Danvrkearig Iteed «« jAnoci>t '> V ^„ RaJt na f4 dc^a « Sar italogen gtiralh <• ici < éaiteiu zuUei in korten tijd verdwijnen ' Een frisch gezond en levenslustig kind—dat zal Sana«j togen in korten tijd van Uw jongen of meisje maken ^' ' Besluit daarom Uw kind deze vacaniiewckeo eawec ^ >§ 4BatpgSEllutuj»tiB Jatm doeo * > ila « li « Afè ^ ca ' b>K4t Waai / I^imï pit b ^ VOOR HEEREH « JOflüEHEEREn Cf?OflTSTE VERSCHEIDEriHEID nSTOFFEflfo MÖDELLEH •\/ 00RD£ai6 £ pRWZEh - MAGAZIill JÖE DOIl UTRECHT boehtliriApl - AMERSFOORT Varhcnsn Zonder eeoen ceot handgeld LitdefsAan EKZEEM dat is het devies van Tonny Steynen GRAND eiJOU met één gulden per weeic te betalen Hier Is Het / Uddel Voor O Modül A f45.00 Gemonteerd met dubbel veerige Zwit sersehe motor grootste kenze hier ter stede nit de wereldbe roemde repertoires van Columbia Pollydor,Bruns wiok Homocord Odeon Farlophon Beka Model Special ff 56.00 dubbelveerig ge monteerd Extra zware luxe uitvoering Denkt TT eens wat hetbeteekent In enkele seconden het brandende jeuken te bedaren I Een paar druppels D.D.D brengen onmid » dellijk verzaehting Geen slap » looze nachten meer geen hinder * lijk jeuken overdag WaaTomnog langer lijden als verzachting mogelijk is t Beedg de allereatste aanwending van D J>JD doet het brandende jeuken ophouden Het Ie een beproefd middel tegen Ekzeem Eiugwonn Open Beenen Zeere Plekken Huidroos Huid uitslag en andera huidkwalen » Waarom zoudt TT dralen Koo $ vandaag nog een flacon ad f.0.7S of f.2.50 bij Uw apotheker of drogist D.DJ>.zeep f.1.—per stak Ooic verkrijgbaar met één gulden per week Reiskoffers van fflagasin de Paris zyn Licht Sterk en Goedkoop OÜDE GRACHT 191 - Hamburgerbrug - MUZIEKHANDEL „ TRIUMPH " Lange Elisabethstraat 12 ==== UTRECHT - Jazz-Bands VioJen Mandolines Italiaansch Gitaars Citiiers enz enz ook op termijnen verkrijgbaar Wij maken U attent op onze voorraad Kofffer-Gramophones vanaf f 25 — Reparatiën door gediplom instrumentmaker TONNÏ STEYNEN feï^^^fi'Siitó ^^ aiNED RUWIf L GENTRAll A'DAM ¦ I UTRECHT I.A.RNHEM ^ mMü UTRECHT • ROTTEBD&M • DELFT Verzending door het gelieele lam mKm.^mn'^mR'P^'iiifsm^sim m BEN SIEEAAB *^^ VOOR DE zgn onze op eigen ateliers vervjiardigfde ONDEBfiOEDEBEH voor DAMES HEEREN en KINDEREN zoowel in wit 1 rra " als gekleurd Desverlangd naar maat of j eigen in te zenden model zonder priJBverhooging Beddslakeiis Sloopen Tafel gosd alle soortefn Witte en Bonte Doeken Baddoeken Badlakens Zakdoeken enz Prima kwal en atwerking j REUZEN SORTEERINQ Fa IL H KOITHOF Almelo BEZOEKT ONS FILIAAL Levering rechtstreeks aan WIHIlEBRBEflEllSIIIililT 26 Particulieren Hatels Pensions _„^^„_ en groote Inrichtingen UTRECHT HUWELIJKSUITZETTEN Dl magl alOnr ZICtltmOnstSR Indische Damesaltnistlngen HALFJAARLIJKSCHE KOüsra ÏÏITVEMOOP BonTon CHOORSTRAAT 19 SDI^IJ/tANf^liTSCIIOli ^ ilTilECNTSCHE HÏPOTHEEKBANK UTRECHT PAItfDBRIEVEN PUM I 47.000.000 - De Bank stelt beschikbaar 4't % PMDBRIEVEN k 9t % % ia stokken van f 1000 - f 500 - en i tOO -* De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG EKOIME SOIITEEIIIKG CIMEIU'S IN DIVERSE MATEN EN BILLIJKE PRIJZEN Verkrijgbaar bij Fotohandel LUX NIEUWEGRACHT 29 ZIE OIVZE SPECIALE ETALAGES Ü ^ DAMES '^ Maakt u nooit ongerust Maar koopt daarvoor direct onze Specialen DRUPPELS ot Pillen ter regeling van de BLOEDSOMLOOP Door j H.H Doctoren aanbevolen wegens hun spoedige en zachte werking 6587 Falen nooit Sneees steeds verzekerd ] Vraagt Gratis inlichtingen welke in blanco brief gesloten wordt toegezonden ' t Vertrouwdste adres door geheel Nederland b^j + Mevr AUBERT 4 > Deskundige Dirksmitstraat 26 boveniiuiste Rotterdam Gratis spreekuren VOOR HANDEL EN PARTICULIEREN lASSURANTIEKANTOOR VAN 18881 IpIETEKSTRAAT Ibis — — UTRECHT CllïSLEII IIITIIMIBIELEII De elegante kerikaensclie wayen - Sieriijk vlug en kraclitig Uit voorraad leverbaar Type 80 Sedan Limousine 7 pers f 11,750 —„ 72 Royal Sedan 5 „ f 5,900 — „ 62 Sedan 5 „ f 4,750 — „ 52 Sedan 5 „ f 2,850 — Bovendien spoedigst leverbaar alle gewensohte modellen Te verkrijgen bij 6ARAGË LeidsebewegHo.30telITBECHT - Telet 14488 LlmERIESiMh HimïiiECNLSlllimmi 8 COUPON DAGEN Wü bpengen dexe week COUPONS VITRAGE GORDIJNSTOFFEN LOOPER VLOERZEILEN LINOLEUMS voopte Restanten ZIC ONZE ETALAGB ^ « ie Extra Reoi am 200 rollen LINOLEUM iroor ongekende lage prijzen ] in bedrukt Linoleiim & rani«t en inlaid Profiteert fan deze zeldzame | aanbieding -> /" /^^=^ S StmmPE'WiTA Holland-Zwitsersciie Chocolade 5 reepen voor 19 et 3 groote reepen voor 24 et Simon de Wit's IJswafeltjes Frou-Frou en mocca wafeltjes p half pd 25 et Simon de Wit's Bonbons 2 ons voor 25 ot Voor Uwe vacantie uitstapjes Heerlijke Eva Wateltjes per blikje 80 et Rumboonen 2 ons voor 25 et Vruchtenkoekjes 2 ons voor 26 et Vruchten Assort • 2 cms voor 25 et Prima Drups 3 ons voor 25 et Flik,jes 2 ons voor 25 et Gevulde Drups 2 ons voor 25 et IJspastilles p halt pd 25 et Gevulde IJspastilles 2 ons voor 25 et Simon de WIt's Royal Pudding 5 pakjes voor 25 et Simon de Wit's Vruehtenpudding p half pd 25 et Heerlijke Limonade Siropen por heele flesch 70 et „ „ per halve flescb ST'/z ot Studentenhaver 25 ot p half pond ZIET VOORTS ONZE SPECIALE ZOMER ETALAGE's EXTRA VERLAAGDE PRIJZEN voor vele Artikelen SIMOh DE WIT 19 ' ïi Gestuur van den fabriek hetwelk weigert een arbi te aanvaarden thans geei «• egelen kan nemen draa « tuur op de propaganda beiders zoo krachtig mo zetten " Noenmaal H Het bestuur van den Journalistenkring zal JuJi a.s in Hotel Paulei hage een noenmaal aanl hper H Colijn oud-min voorzitter der Economise van den Volkenbond dt van zijn reis is teruggel Colijn zal aan dezen ma houden over het onderv nomische werkzaamhede kenbond in het licht var nale politiek " De bnrgemeester-vacatnr Naar verluidt wordt al volger van Mr Dr J W3 Mr De Monchy burgemd tiem Een Gonllict bij de N Textielfabriek te Men meldt uit He „ Msb " Door de directie van fabriek werd den arbeid gedaan om voor ' t een weven op meerspoels get vi er-getouwenwevers j loon te betalen zonder ü/Qor die vier-getou-w ak 
' UTRPHHTfJrH NIEÜW55RiaD O ens ff 3 0 18 Juli 1928 - TWEEDE BLAD dat in 1849 het maximum pensioen onderzeeboot zou kunnen redden TWEEDE BLAD BINNENLAND Dit de StaatscoaianL 18 Juli Bij Kon besluit is aan den kapitein lan den generalen staf B W T van ilobbe vergunning verleend tot bet aan jjemen en dragen van de ordeteekenen van officier in de Orde van do Eiken kroon van Luxemburg De Koningin-Moedei op de Nen^to Gistermiddag te kwart voor één kwam ie Koningin-Moeder aan het Maassta tion te Rotterdam aan vanwaar zij zich onmiddellijk per auto naar de Nenijto begaf Op het tentoonstellingsterrein Ijood de zevenjarige B Gaanderse haar bloemen aan namens den Raad van Be heer van de Nenijto " 28 De hooge be loekster heeft de verschillende hallen ec paviljoens bezocht waar zij zich met standhouders heeft onderhouden Bij het vertrek van de tentoonstelling hebben schoolkinderen die de Nenijto kwamen bezichtigen Koningin Emma het „ Wilhelmus " toegezongen Na het tentoonstellingsbezoek begaf de Koningin Moeder zich naar de Kon Roei - en Zeilvereeniging „ De Maas " van waar een korte tocht door ds ha vens werd ondernomen Te omstreeks halfvijf is zij van het Maasstation vertrokken en naar Soest dijk teruggekeerd De Foitngeesclie gezant De nieuwbenoemde gezant van Portu gal te ' s-Gravenhage de heer Bartolo nea Ferreira die reeds eenigen tijd ge leden te ' s-Gravenhage was aangeko men zal zijn post in Nederland niet Bezetten daar hij inmiddels naar uit buitenlandsche diplomatieke kringen vernomen wordt door zijn regeering is Bestemd voor den post van gezant te Berlijn ' De heer Ferreira had toevallig wegens verblijf onzer Koningin in het buiten land zijn geloofsbrief nog niet aan Hare Majesteit overhandigd 1 Mr S J L van Aalten f In verband met het overlijden van mr fi J L van Aalten te Rotterdam kan Tporden medegedeeld dat de heer van Aalten in de Tweede Kamer zal worden opgevolgd door mevrouw H W B van Itallie geboren van Embden te Leiden en als lid van de Provinciale Staten van £ uid-Holland door mr G J C Schiit huis te Rotterdam De verassching van bet stoffelijk over Khot van mr van Aalten ia voorloopig Iwpaald op Vrijdag 3i uur te Wester veld Bezoek van aartshertog Earel van Oostenr^k Van 1—10 Augustus zal aartshertog Zarel van Oostenrijk een neef van wij len Keizer Franz Jozef ons land bezoe ken om namens Hongarije de diverse eomité's en ouders die tijdens en na den « orlog zooveel voor het arme Hongaar sche kind deden persoonlijk te bedan ken Zijn Keizerlijke Hoogheid is bescherm heer van de Hongaarsche Liga voor kin dertwscherming Tot het gevolg van den Aartshertog behooren eenige vertegenwoordigers van de Hongaarsche regeering en van kerkelijke en stedelijke vereenigingen die de lielangen van het kind beharti gen Na Den Haag zal het gezelschap zeer ifcaarschijnlijk Amsterdam Leiden en Den Bosch bezoeken Uit de teztieUndastrle üit Enschede wordt gemeld In de voortgezette vergadering van len Ned Textielartwidersbond „ De Een dracht " werd naar aanleiding van het ^ rensverschil tusschen den fabrieksar Aeidersbond en „ De Eendracht ' inzake de organisatie der kunstzijdewerkers de volgende motie aangenomen Het congres enz van oordeel dat de Noenmaal H Colljn Het I)estuur van den Nedertandschen Journalistenkring zal Donderdag 26 Juli a.s in Hotel Paulez te ' s-Graven hage een noenmaal aanbieden aan den heer H Colijn oud-minister-president voorzitter der Economische Conferentie van den Volkenbond die dezer dagen van zijn reis is teruggekeerd De heer Colijn zal aan dezen maaltijd een rede liouden over het onderwerp „ De eco nomische werkzaamheden van den Vol kenbond in het licht van de internatio nale politiek " De bnrgemeester-vacatnre te Rotterdam Naar verluidt wordt als mogelijke op volger van Mr Dr J Wytema genoemd Mr De Monchy burgemeester van Arn hem Een conllict bij de N V Ramaer's Textleliabtiek te Helmond Men meldt uit Helmond aan de „ Msb " Door de directie van tiovengcnoemde fabriek werd den arbeiders ' t voorstel gedaan om voor ' t een-spoelswerk ge weven op meerspoels getouwen voor de vier-getouwenwevers het een-spoels I loon te betalen zonder aftrek iVoor die vier-getouwen-wevers be - teekent dit een loonsverlaging van pi.m 12 pCt Indien dit voorstel der directie niet werd geaccepteerd zouden de vier ge-touwen-wevers tijdelijk op twee getou wen worden geplaatst Door de arbeiders werden deze voor stellen verworpen Na verwerping van het voorstel der directie werd aan een viertal vier ge-touwen-wevers ontslag gegeven terwijl nog meer ontslag in uitzicht werd ge steld Dit ontslag werd door de directie ge motiveerd door de verwerping van haar voorstellen tot inkrimping der pro ductie Het voorstel van de arbeiders en van den R K Textiel-arbeidersbond om door inkrimping van den wekelijkschen werktijd tot een lagere productie te ko men werd afgewezen Aan de Alg VVerkgeversvereeniging waarbij deze fabrieketi zijn aangesloten werd bericht gegeven dat de arbeid op Maandag 23 Juli a.s door de wevers niet zal worden hervat Op deze fabriek zijn 100 wevers werk zaam die allen bij het conflict zijn be trokken De Bijksmiddelen De maand Juni heeft voor de Schat kist een poover resultaat opgeleverd De ontvangTsten uit de g«wone bronnen waren slechts f 38,4-67,000 wat niet al leen f 12.3 millioen minder is dan de recordopbrengst van Mei maar ook te genover de gelijiknamigie maand van ver leden jaar een achteruitigaag beteeikent van f 4,288.000 Het verschil tegenover Mei vindt voor verreweg het grootste gedeelte n.l voor f 10.3 millioen zijn verklaring in de thans zooveel lagere opbrengst van do inkoimsten.beilasting Eén nadeelig verschil van f 1,943,800 vindt men voorts bij de successieredh ten die overigens verleden jaar met een bate van meer dan f 4 millioen nogal ruim hadden gevloeid üoJs de personeele belasting maaikt op den staat voor Juni met een daling van f 554,500 igeen best figuur Verder vertoont de dividend - en tan tième'belasting een niet onaanzienlijike vermindering n.l f 1,488,000 tegienover verleden jaar waardoor het tot dusver ten opziclite van 1927 nog bestaande ac cres voor de eerste zes maanden in een achterstand van f 97,000 is verkeerd De overige verminderingen op den staat zijn niet van ingrijpende ' beteeke nis Als voornaamste er van noteeren wij de daling van f 336,000 bij het gedis tilleerd doch moeten daar ditmaal da delijtk aan toeivoegen dat er in Juni j.l één betaaldag minder was dan verle den jaar Bij de suiker is er ook een achteruitgang n.l van f 59.000 De ragi sfratierechten bleven in Juni f 48.000 achter De achterstand van f 37,000 bij de loodsgelden is wel kenimerikend voor den weinig bevredigenden toestand op soheepvaartigeibied Voor het eerste half jaar is er een achteruitgang van f 46,900 terwijl er ten opizichte van de raming zielfs een achterstand is van f 307.000 De vermeerderingen zijn ditmaal sterk in de mi.iderheid ook wat hun oim'vang betreft De belangrijkste is die van i 422.700 bij de grondbelasting Dan vo fen de invoerrechten met een sajgiiig van f 382500 voor Juni terwijl de ra ming Mei met f3.417.800 w«rd over troffen Het statistieikrecht sluit er zich op grond van de grootere handelsbcv weging bij aan met vermeerderiugon van resp f 29.000 f 144.900 en f 85.000 Verder is er dan mog een stijging van f66.500 bij den tabaksaccijns die jn zes maanden f 836.900 vooruitgang en de ra ming met f 657.300 achter zich laat l et-wijl de zegelrechten in Juni f 1093(JO meer afwierpen uitsluitend dank zij de beursbelasting al bleef deize met f 560.500 toch iheel wat bij Mei ten achter In het eerste halfjaar zijn de totale ontvangsten f 2.872.000 kleiner geweest dan verleden jaar Tegenover vermin deringen ten beloope van f 12.823.800 de voornaamste vertegenwoordigden stonden vermeerderingen met f9.950.500 in hoofdzaak registratie - en invoerrech ten Veel omvangrijker ecJiter dan de evenvermelde achterstand was de ach teruitgang bij de ' buitenge'wone bron nen van inkomsten die met 1 42.9 mil lioen niet minder dan f 12.4 millioen bij 1927 ten achter bleven Echter heeft men hier de oorzaak uitsluitend te zoo ken bij de opcenten op de inkomsten l>elasting die ' sedert 1 Januari zi,in ko men te vervallen UU Indie Door „ Aneta " werden de volgende be ihten geseind aan de N.R.Ct Geldzakken vermist BAJ^'DOBNG 17 Juli Uit de geldkist van den hoofdkasbeheerder van de StaatsspooT alhier worden vier geldzak ken met 1132 gulden vermist Uitzetting van Russen MEDAN 17 Juli Onlangs zijn zes Russen en ' een Pool van de Oostkust uitgewezen Het gezelschap was eenige dagen werkzaam bij een circus te Bindjei waarvan de manager uit Ran goon kwam De immigratie te Welte vreden gaf telegrafisch last tot de uit zetting Jaarmarkt te Bandjermasin BANDIER.MASIN 17 Juli Het comité voor de derde jaarmarkt welke verlaat is in verband met de komst van den gouverneur oip 10 September heeft een feestprogram vastgesteld waarop voor komen tochten per auto en per motor boot waarna een lampionoptocht Op U September vertrekt de gouverneur-ge neraal naar Oeloe SoengeL Gerestaureerde Calvinisti sche kerk MAKASSAR 17 JulL Voor den Gere formeerden Kring waarbij eenige auto riteiten genoodigd waren heeft de pre dikant J van der Si>ek de gerestaureer - de Calvinistische kerk in het Fort Rot terdam ingewijd De Rijnsohe zending MEDAN 17 Juli Maatregelen zijn ge troffen tot samenstelling van een comi té alhier met het doel een geldinzame ling te houden voor de Rijnsohe zen ding die op 23 September haar honderd jarig bestaan herdenkt De kruisers Java en Sumatra SOEHABAJA 17 Juli Volgens dr Nieuwe Soerabaja Courant is de rubber lining van de assen van den kruiser Ja va niet zoo erg aangetast als bij de ' Su matra De reparatie bij de Sumatra zal zeker tien dagen duren voor elke as Op de Java is echter een andere ernstige fout ontdekt namelijk het invreten van den roerkoning ter plaatse van den roer steven en wel tot een diepte van dertien millimeter Reserve assen dia elk 12.000 gulden zullen kosten zijn besteld Feest hij den Franschen consul-generaal BATAVIA 17 Juli De Fransche con sul^eneraal Bodard heeft Zaterdag ter gelegenheid van den 14den Juli in de consulaire woning aan het Koningsplein een feest gegeven dat zeer druk bezocht en uitnemend geslaagd is In den met groen en lampions in de nationale kleu ren versierden tuin was een zeer groot aantal autoriteiten aanwezig naast vooraanstaanden uit den handel de scheepvaart en de industrie en verder talrijke officieren en anderen Het feest was zeer geanimeerd en ving aan met de vertooning van een film waarna me vrouw Bunge enkele liederen zong De heer Bodard sprak de aanwezigen toe en eindigde met het uitbrengen van een toast op Koningin Wilbelmina en op den heuglijken dag Er werd veel ge danst en tot diep in den nacht bleven de aanwezigen in zeer vroolijke stem ming bijeen Nederlandsch Indonesisch Verbond Onder groote belangstellinig ook van de zy'de van de in Nederland studeeren de Indonesisohe studenten vond te Arn hem de oipendng plaats van het congres van bet Nederlandsch Indonesisclh Ver bond In zijn oipenangsrede sipirak mr D J W J KJuiveir vooipzitter van ' t Verbond er zijn groote voldoening over uit dat zooivelen aan bet congers deelnemen hij hoofpte dat deze dagen door persooniMjk contact en wederzijdsoho gedachtenwis seling tusschen Nederlanders en Indo nesiërs het Ve-rbond een schrede nader zouden mogen brengen tot bet bereike'n van het gesteède doel vensteirking van de banden tussohen Nederland en Inidiö Spreker sahetste In korte trekken de in dit opiziciht reeds bereikte resiultaten en braaht hulde aan mr Huges detn orga nieator der I.TjV wiens idealisme ' en energie bij den leden ten vooribeeilid stelde Nadat mr KJiuavei " mededeeling had gedaan vian do tijidens het congres te bouden lezingen en werkizaiaimiheden sprak Raden Mes mr Soeipiipto vice voorzitter van het Venbond over „ Fen en ander over de Indoniesisohen Student in Nederiland " ' s Avonds werd door de Indonesiscshö leden op het tentoooi steUingsterrein een uitvO'sring gegeven van authtentiieke Javartiiscihe datusen onder begeleiding van bet gieumeten orkest van het Nedenlandsclh Indone Eiiscih Venbonid Oip den tweeden dag vaji bet congres zou ojn bet wooird worden gevoerd door den betoeniden Javaanscben dicbter en pubiLioist Rade Mas Noto Soeroto en door den heer J J Hoogewerff voor zitter van de Rotterdamsche afdeeling van bet Nederlamdsch Indonesisob Ver bond Huldiging nag^achtonis A Voorbrood Tien jaar geleden 18 JuJd 1918 over leed te Arniheim de beer A Voortorood lid van den gemeenteraad en seciretapis van den Bond voor Staatsjmsionneering Om hulde te briengen aan de nagedach tenis van den man die een der eersten was in den strijd voor ' t staatsipensiioen heeft op de begraajpilaats „ Moscowa " te Arn/beim waar het stoffelijk overschot ter aarde werd besteid een pileohtige berdenkingsisamenkoimst plaats gehad TaJ van afdeeJingen van den Bond voor Staatsipensionneering waren vertegen woordigd Ook van den Vrijz Dem Bond wa«wvan de overledene bestiuurglid was de „ Wenkraiansvereeniging Arnhem " waarvan hij jarenlang voorzitter was en de Galdersche Federatie van afdeelin gen van den bond voor & taatsiP'!:naion neering waren verteigenwoordigid De voonzitter van de efdeeling Arn hem de heer WoJters schetste in een uitvoerige rede het lerven en werken van den heer Voorbrood Naimens de afdeeling Arnhem legde bij een bloem stuk op bet graf Nadat het Arniheimsdh Mannenkoor een lied ten geihoore had gebradht voer de ds Vis voorz van den Bond voor Staatspensionneering het woord De heer H Goedhart sipnak voorts namons den Vrije Dem Bond en de heer Stecker namens de Werkmansvereeni ging „ Arnhem " Namens de tam.llie die naast de vele bloemen een krans-op het graf l«igde dankte een zoon Heldiinggestichten Vergadering van het bestwir van Talitha Kumi Dezer dagen vergaderde het bestuur van Talitha Kumi het groote gesticht voor jongere meisjes te Zetten De voorzitter dr J Lammerts van Buoren deelde mee dat door het ge meentet>estuur gelden beschikbaar zijn gesteld voor verbouwing der school 0.a zal een lokaal voor handenarbeid wor den ingericht Vervolgens werd besloten om eT^en als voor twee jaren in het huis voor de oudste meisjes is geschied ook in de afdeeling der jongeren de slaapizalen te BECLAME'S è i 0.60 PEB REGEL K waliteit voor alles Kwaliteit voor alles U zult ervan genieten in dien U vruchten inmaaict met Brandewijn uit de STADSKELDER FINJÊ-STADSKELDER OUDEQRACHT 226 Hamburgefbrug TELEFOON 10359 J Kwaliteit voor aMes Kwaliteii voor alles vervangen door afzonderlijke slaapka mertjes Deze verandering lieeft voor de grooten zeer goed voldaan Het aantal aanvragen om plaatsing dat voor jongere kinderen in den laat sten tijd geringer was dan in vroeger jaren is weder toenemende een toewijs dat ook dit deel van het opvoedings wei'k der Heldringgestichten nog niet OT'erbodig is geworden De exploitatierekening over 1927 wijst een tekort van bijna f 4O0O aan Vergadering van het Magdalena - en Kinderhuis te Zetten Dezer dagen vergaderde te Zetten on der voorzitterschap van den president directeur der Heldringgestiohten dr J Lammerts van Bueren het bestuur van het Magdalena en Kinderhuis Het jaarverslag dat vermeldt hoe on der de leiding der respectievelijke di rectrices jonkvTouwe J W baronesse van Lynden en mejuffrouw H G A van Iterson het werk voor de ongehuwde moeder en haar kind in de beide hui zen geregeld voortging werd goedge keurd De exploitatierekening over 1927 sluit met een tekort van f 11,780 En dat terwijl noodzakelijke verbeteringen moe ten worden aangebracht Tot verbou wing van de bo'venverdieping waar de verpleegden haar kaanertjes bebben werd besloten In dezen tijd waarin de behoefte aan moederschapszorg ook voor de onge huwde moeder sterk wordt gevoeld steune men het werk dat op dit ter rein pioniersarbeid heeft verricht en getracht heeft met de eischen van mo derne kraamiverpleging en kinderver zorging mee te gaan zooals wederom blijkt uit de vert>ouwingsplannen De regeering kende een bizonder subsidie toe maar dit is onvoldoende om het jaariijksch tekort te deikken Kantoren voor Vaste Goederen Dezer dagen is ta Arnhem de alge meene vergadering van de Vereeniging Kantoren voor Vaste Goederen in Ne derland gehouden waarin het 40-jarig bestaan der vereeniging herdacht werd Ze telt tn ons land 26 leden alle in verschillende plaatsen woonachtig De verlies - en winstrekening werd goedgekeurd sluitende met een batig saldo van f 2SB1 Besloten werd tot de 39ste uitgave van den maandelijkschen geillustreer den wonuiggids De secretaris de heer A L van EIten te Arnhem werd bij acclamatie herko zen In de plaats van den heer Veld wijk die niet herkiesbaar was werd tot bestuurslid gekoizen de heer J Kraal te Zeist Het bestuur der vereeniging is thans als volgt samengesteld A R Buwalda Hilversum voorzitter A L van El ten Arnhem secretaris G van Loon fa Waltmann & Co Utrecht en J Kraal Zeist Na afloop der vergadering werd een bezoek gebracht aan de I.TA en daar na is een gemeenschappelijke niaaltijd gehouden Centrale van hoogere Rijksambtenaren Dezer dagen vergaderde te Amster dam de Vereenigingsraad der Centrale van Hoogere Ambtenaren onder voor zitterschap van mr Draaier Deze zeide den algemeenen toestand te willen sa menvatten met de woorden Er zijn be loften aan de lucht Hiermee doelde spr op het eerdaags in te dienen wets ontwerp regelende den rechtstoestand der ambtenaren de herziening van het bezoldigingsbesluit en de verbetering der pensioenwet De interne toestand der centrale schetste spreker als gunstig Met algemeene stemmen werden als leden tot de Centrale toegelaten de Vereeniging van Inspecteurs en School opzieners van het Lager Onderwijs de Vereeniging van Ingenieurs der Tele grafie Voorts een dertiental indivi dueele leden Het bestuurslid de heer K v Schou wen ging in een historisch overzicht het tot stand komen der vigeerende pensioenregelingen na Spr wees er op f 4000 bedroeg het werd in 1850 ver laagd tot f 3O0O en in 1919 weer op f 4000 gebracht We zijn dus nu weer evp.n ver als in l&if merkt spr op hier uit blijkt dat onffunstige toestand der hoogere ambtenaren al heel duidelijk Ook het weduwe - en weezenpensioen is voor hoogere ambtenaren veel te laag de weduwe van een ambtenaar met b.v f 8000 salaris ontvangt f 1400 pensioen Spr legde ijn meening aangaande de door de Centrale aan te nemen houding in enkele conclusies neer welke na debat in handen van het bestuur wer den gesteld dat op de e.v vergadering met voorstellen zal komen De secretaris de heer C H B de Kor ver deed enkele mpdedeelingen over den gang van zaken bij de in bewerking zijnde herziening van het Bezoldigings besluit waarna de vergadering werd gesloten Democratische Partif In Musis Sacrum te Arnhem is on deor vooTEitterschaaf van proj m,r J E Heeres de algemeene vergadering ge houden van de Democratische Partij In zijn openingsrede zeide prof Hee res o.m dat z.i slechts één oplossing ons land uit het politieke moeras kan lelpen n.L de samenwerking bij de temibus van 1969 van de democratische elementen in ons land om zoo te trach ten te komen tot een democratische meerderheid in het parlement of tot een minderheid die het aandurft wordt et gevraagd om een minderheids mi-listerie te vormen met zuiver democra isch program met het plan in het iiterste geval een Kamerontbinding te orceeren met een zuiver democratisch jrogram als inzet Dit is bet eenige naar spreker meent wat bij de verkie zingen de lucht kan klaren en tevens den weg kan banen tot de zuivere par tijgroepeering democratiscb oonserva-tief misschien in de toekomst tot een zuivere partijformeering tevens Ge beurt dit alles niet zegt spr dan zal ons in 1928 opnieuw wachten een nood - hulp ministerie of wat nog erger is de herleving in een of anderen vorm der coalitie Tot leden van het hoofdbestuur wer den gekozen mevr Bruine-van Dorp te Enschede mevr Schwier-Rutters te Amsterdam de heer A van Gent te Waalwijk mevr A Dortland-Sillevis in Den Haag de heer G S Faber te Slijk Ewijk en de beer G H H Wijohgel te Arnhem Mevr A Dortland-Sillevis werd met bijna algemeene stemmen tot algem secretaresse gekozen Verschillende punten van de agenda werden in huishoudelijke vergadering tiehandeld Aangenomen werd o.m een voorstel Den Haag om te streven naar een spoe dige regeling der tegenstrijdige belan gen met België Bij de herdenking van de 100 jarige onafhankelijkheid van België wordt openlijk getuigd van den wensch van het Nederlandsche volk naar goede nabuursohap Dit punt zal tn het verkiezingsprogramma worden opgenomen RECLAME'S è f 0.60 PER REGEI Zomersproeten verdwijnen spoedig door een pot SprUtOl Bij alle Drogisten Een uitvinding Men leert ons op de school dat toen Arcbimedes op zekeren morgen uit zijn bad stapte hij tot zijn vrouw het on sterfelijke woord „ Eureka " sprak waar op zij direct begreep dat bij toen de wet van Arcbimedes had gevonden Het schijnt in het ' bad te zitten — al dus schrijft het Hdbl — want nu heeft een badmeester in Hilversum gemeend „ Eureka " te kunnen zeggen - en hoewel zijn vinding nu niet geheel te vergelij ken is met Arcbimedes ' wet komt er toch water bij te pas en heeft het ook met soortelijk gwviciht te maken Met zijn vriend de Boer beeft bad meester Cram een toestel geconstrueerd waarmee de bemanning van een onder zeeboot die door een of ander defect gezonken is weer naar de oppervlakte van het water kan komen Een toestel dat met één druk op een knop te be dienen is en volgens de uitvinders altijd werkt Er is veel gezocht op dit gebied door de m,arine van alle landen die onder zeeërs onder hun oorloigsvloot tellen maar tot nu toe is nog geen doeltref fend middel gevonden Badmeester Craim heeft ook lang gcEOcbt al zijn vrijen tijd heeft hij de laatste jaren aaii zijn plannen besteed en voordat hij het woord „ Eureka " tot zijn vrouiw sprak had ze dikwijls al tegen de kinderen gezieigd „ Wat heeft pa tooh " Midden in den nacht stond hij op en somsmoesi ze drie vier keer iets vragen voor ze antwoord ontving Jk ben er al over gaan deniken toen ik in 1903 een scbuitevoerder uit een omgeslagen zolderschuit gehaald heb ' t Was een koude nacht en de man die met suiker aan de Handelskade lag was lekker warm in zijn voorondertje gekropen Maar de suiker was gaan werken en de schuit sloeg om Dat ge beurde om ongeveer drie uur Om streeks half zes hoorde men hoe hij in zijn doodsangst met een stuk bout te gen den wand van zijn schuit sloeg Ik was toen bootsman aan de stadskranen en ze kwamen mij roepen Het gelukte me na tien minuten de schuit te ke « ren als het nog tien minuten had mo » ten duren was de scbuitvoerder ge stikt " Op Crajin die in zijn leven reeds ze ventien menschenlevens gered heeft heeft de doodsangst van dien armen ke rel zoo'n indruk geimaakt dat hij var » dien tijd af telkens er over dacht hoe men toch wel de bemanning van een Met zijti vriend de Boer die zich ook voor het vraagstuk interesseerde en zelf o>,k plannen had gemaakt sprak hij er over naar aanleiding van de ge zonken Amerikaansche duikboot en sa men zijn ze toen aan het v>erk gegaaii om een reddingstoestel te construee ren „ Door ons toestel " vertelden zij ons Jian de heele ttemanning van een on derzeeër gered worden allemaal tege lijk Daar is veel naar gezocht maar altijd stuite men op den waterdruk Waterdruk bestaat er voor ons niei We zullen het laten zien " „ In bet badhuis „' t Plasbuis " in Loosdrecht hebl;en de beide uitvinders hun vinding gedenwnstreerd Onge veer duizend belangstellenden zwem mend in het water varend op het wa ter ot zittend op de steigers waren ge komen om te zien Onder ben waren de voorzitter en secretaris der Afdeeling Hilversum van „ Onze Vloot " de be e-rpn V Mesdag en de Gree^ve Een klein model van een onderzeeër werd te ' wat^r gelaten oim sitraiks tot RECLAMES a 60 GTS PER REGEL FLIT doodt insecten zinken te worden gebracht Cram een man met veel fantasie wilde dat niet Diaar zoo sec laten geibeiuren en daar om werden er twee torpedojagers in de vaart gebracht die de onderzeeër zou den aanvallen en tot zinken brengen Pang pang pang pang pang V^fschoten klonken over het watervlaik deonderzeeër zonk getroffen de arme be manning nee er zat een redding »- toestel op en heel kort na de raaitp kwam dat naar boven Applaus en gie juich de demonstratie > vas gelukt Bewezen werd door Cram en de Boer dat - een op een onderzeeër ge,bouwd gedeelte van den bodem losgemaakt kan worden zoodat het naar boven schiet Dat dit in de praktijk uitvoerbaar la als de bemanning zich in dit toestel in veiligheid heeft gebracht ia aan te neimen De vraag blijift echter altijd ol een onderzeeër door een dergelijk toe stel aan te brengen niet aan oorlogs waarde verliest maar zelfs als die ont kennend zou moeten worden beant woord blijft het feit lofwaardig dat deze twee mannen hun vrijen tijd hun ge dachten en hun geld gegeven hebben voor het zoeken naar een dergelijk red dingsmiddel GFPFNGD NIEUWS Aanrijding door een auto Te Schiedam is de 32-jarige gemeente ambtenaar J J V uit Rotterdam aange reden door een luxe auto bestuurd dool J V L uit Rotterdam V kwam onder het voorgedeelte van den auto terecht en werd eenige meters meegesleurd al vorens de auto tot stilstand werd ge bracht Met gebroken beenen bloedende hoofdwonden en ontwrichten schouder moest hij per brancard naar het zieken huis te Schiedam worden overgebracht Door een stier gedood Op de Forsterheidehoeve bij Kerkrade werd een knecht die op het land aan het werk was door een losgebroken stier aange vallen en zoodanig verwond dat hij aan de bekomen verwondingen overleed Een lief vrouwtje Te's Gra venhage kregen een man en zijn vrouw hoogloopende ruzie in hun woning aan de Frans Halsstraat De vrouw wond zich bij dezen twist zóó op dat zij haar echtgenoot met een scheermes en een bijl bewerkte De man bekwam verschillende verwondingen en werd naar het Ziekenhuis gebracht Na verbonden te zijn kon hij echter naar zijn woning terugkeeren De politie heeft de vrouw gearres teerd Droevig ongeluk Dinsdagmid dag was de landbouwer P Neuteboon te Wijhe met een wagen naar het land gegaan om hooi te halen Na eenigen tijd kwamen de paarden met den wagen hollend terug De heer Neuteboom vond men een eind verder dood op den weg lifgen Hem was een der wielen van den wagen over het hoofd gegaan Vermoe delijk is de man door de warmte bevan gen van den wagen gevallen —<»— Tegen een boom gereden < ïistermiddag is de veekoopman J de Vries van Scherpenzeel op de terugreis van de veemarkt te Sneek door het sprin gen van een band met zijn motorrijwiel onder Ter P^e tegen een boom gereden waarbij hij een erstige hoofdwonde op liep en bewusteloos bleef liggen Later is hij naar huis vervoerd Motorrijder tegen fietser Een motorrijder kwam gisteravond te Zwolle bij een kruispunt op den Groene weg in botsing met een tienjarigen wiel rijder Met gebroken beenen en een ern stige hoofdwonde werd de jongen zoon van de familie Veenema oppenomen en naar het Sofia-ziekenbuis vervoerd De cnotorrijder reed gedeeltelijk links vap den weg Van een stelling gevallen Gisteravond is op het terrein van den nieuwen sluisbouw te IJmuiden een werkman van een circa twaalf meter hooge stelling gevallen Zwaar inwendig gekneusd werd hij naar het ziekenhui » vervoerd In een klooster binnenge drong en Een der paters Redempto risten wandelde Maandagavond in den kloostertuin aan den Goudschen Rijweg te Rotterdam toen hij door het geopen de raam van zijn kamer daar een onbe kende op verdachte wijze bezig zag On middellijk ging de geestelijke het kloos ter binnen en nadat hij de andere in wonenden gewaarschuwd had wist men den indringer binnen de kamer te hou den tot de politie kwam De politie heeft den jongen man aangehouden en toen bleek het dat men met iemand te doen had die zich reeds verscheidene malen aandiefstallen in kerken schul dig had gemaakt De spoorwegveriakkingen te Zuidhor n De verzakkingen der nieuwe spoorbaan - te Zuidhorn Gron houden aan zoodat de oude lijn weer in gebruik moet worden genomen Hot verkeer is nu weer hersteld 
66 Woensdaiï Ï8 Juli ^^ 28 - TWEEDE BiCAD UTREGHTSCH NIEUWSBLAD Keulen Loblth Nijmegen St Andr Waal Arnhem Vreeswijk Westervoort Deventer Kampen Maastr sluis Venloo Grave St Andr Maas 0.0B 0.09 0.C6 0.04 0.(:5 005 0X)B 0.02 0.03 0.08 i RADIORUBRIEK DUNDEKDAG 19 JULI Hilversum lüTl M 12,30 — 2.UÜ Lunchmuziek door het Wo Groeneveid 6.00—7.15 Dlnermuziek door het trio Venliey 7.15—7.45 Lezing door J C Mol We " tensohappelljké films 8.00 „ De neef uit dinges " ope rette van Ed Küneke in 8 acten Juliade Wöért Betty V d Bosch Schmidt Anna haar vriendin Annie de Bree;JOief Koebrood hijg'enaamd Oom Josse^haar oom en voogd Jan ürootvekl Wilhelmina bijgenaamd Wimpel z'ü vrmiw Annié v Beek Histjoüw Egou V Wildènhagoh Louis de Bree lê vreemde Jules Moes 2e vreemde Jan Jansen Karel Iwan Monasch Hans ^ bfldleade Ed v d Ploeg Het stuk speeltep kasteel de Weert in den tegenvvoor digSii tijd ' Muzikale leiding J j Vi AfiSêrom Alg voörber Chris de Vos lÖ.ÖÖ Pêrdyefiohten Huizen 34Ö.9 M Na 6 uur 1870 M Uitsluitend N.G.R.V uizendingen lê.30 — 1.45 Concert Mevr W Canfé V Amerongen sopraan Mevr L v d fiflnk-Prakken fluit A Adema piano » S.30 — 7.00 Concert Mevr J Wüsten höff-Stark alt Mei * J Kramer-Rowold piano Mej E Jasperse viool 7.30 — - 8.00 Declamaties d B Forsten g.OO Concert Mevr W Canté-V Ame ^ rongen sopraan J Stroomenbergh bas A Adéma piano Inleiding door G v Ravehzwaay Jr Berlioz-programma SpfekéT ds H A Wiersihga te Medan ïï&t geestelijk werk onder de verstrooi den m Néd Indi » D a V e n t r y 1600 U 10.35 Kerkdienst 11.20 Gramofoonmaiziek 12.20 Solistenconcert Sopraan ba riton piano 1.20=^2.20 Gramofoonmuziek 3.2Ó Vesper v d Westminster Abbey ¦ 4.05 Causerie over konijnen 4.20 Concertorgölooncert 4S0 Dansmuziek SiSÖ Kinderuurtje ë&d Dansmuüek 6M Landbouwberlchtén HO Concert && Ö Ndeuwsberichten J.Oj Vóór padvindsters lï.KO Muziekcauserie 1M Pianomuziek van Mózai-t 7.4S Lezing Nature's reaction to maa $ 09 Ella Retford De beroemde vau flevalle artiste Ö.24 Populair orkestconcert K Èllis barköa Adlingfón's Octet 9.35 Leziiig iihe way of Üm woM 9.60 NifiuwéhericJiten 9.ê9 Üüi'tje van Chariot Vfoolijke muËiek en zang 10.55—12.20 Dansmuziek Parys „ Raddó'Pai'is " ITSÓ M ïagO-2.10 Orkéstcónéérl Ws-kéii ran Charpentier en Rupont 4.05--5 ^ Örkéstconóert ' Sê0-»11.30 Sêènés uit „ fié Neertelt « au Óom tam " en een Séptét vafl Béét tttveis LftUgefiberg 469 M 1.25—2.50 Orkiöstconoert 6.20-'7.16 ml Westfaalsche harptrio 8.35 Vroolijk concert S Bruck E ïckersiberg H Probst L Bqllszlegiei » öeelamatie Orkest Daarna töt 12.20 4iifi8ttiUZieli ièéeèen 1250 M d,2d > 6.20 LéÈingèSj & 20-6.20 Ork^tconoêrt & 20—10.20 Lezingen 10.SO t12.60 Dansmuaiék doör dé JHóf f tüannkapei Hamburg S % M 4.35 Vioolconcert d Volkmar Skalak & 2Ó Orkestconcert ê ^ Orkestconcert 8 ^ Concert voer fluit guitaar en lêlftrüaei Daarna declamaties door ïru 4ê Börcharat Vervolgens dansmuziek C Brussel 509 M 5.20-^.20 Trioconéêrt 655—7.50 Orkestconcert 8.K Gramofoonmuziek g.&0 — 10.35 Concert i h Casino te Spa BUITENLAND OVERZICHT iPolöcaré gaf in den kabinetsraad — Aaftr uit parijs wordt gemeld — een evéfüieht van den stand van het oögen hlik van het ontwerp-begrooting voor 1929 De voorbereiding ervan is haar voltooiing genaderd doch Poincaré acht BiéUWe inkrimpingen van de uitgaven onontbeerlijk opdat op de begrooting be gsanen kan worden met de geleidelijke « aapöBSing aan de stabilisatie en ds ffiöést dringende sociale hervormingen De Kabinetsraad vertrouwde den presi den * van den raad toe zijn arbeid in den kortst mogelijken tijd te voltooien De flerstvolgerifle kabinetsraad heeft 1 Sep tember te Sampigny plaats waar de mi nieter * door Poincaré worden ontvan gen dé eers'.volgende ministerraad hééft ö September te Rambouillet plaats Algêmen wordt te Belgrado de poging tot kabinetsformatie van genreaal Hadzitsj als mislukt be schouwd Gisteren werd de aankomst van Gjoeritgj verwacht don gezant te Londen die door eenige Croatische bla den als aans'aand premier wordt ge doodverfd voor wien Hadzitsj slechts den weg effende Dé moeilijkheden voor Hadzitsj waren daarin gelegen dat de Kroaten weigerden samen te werken met een ministerie dat steunt op de ou de vier csalitiepartijen gelijk Hadzitsj ¦ vllda vormen D « belangrijkste telegrammen die we ^ ontvingen aangerald met die aan N R Ct Hdbl en Vad laAen we hier volgen Spoorwegongeluk in Polen WARSCHAU 17 Juli Een ernstig spoorwegongeluk heeft hedenmorgen plaats gehad op het station Leskno bij Warschau waar een goederentrein op een personentrein inreed Zes wagons werden gedeeltelijk in elkaar gescho ven waaronder 2 welke geheel gevuld waren Tot op het oogenblik konden 9 gewonden worden bevrijd Het juiste aantal dooden en gewonden kon nog niet worden vastgesteld Het oprui mingswerk is nog in vollen gang De scheuring in de Arbeider s partij in Zui d^A f r i k a KAAPSTAD 17 Juli Gêftêraal Hert zog de premier der Züid-Aïrikaansche Unie maakte bekeHd dat hij vüh het bestuur der Arbeiderspartij een brief had ontvangen waarin wórdt medege deeld dat de tninisters Cresvvell en Boy dell Uit de Züid^Afrikaansche Arbei derspartij waren geroyeerd doch hij was niet van plan Zoo zeide hij meer te doen dan dé ontvangst ervan voor ken nisgeving aan te nemen Generaal Obregon vermoord MEXICO City 17 JuH Generaal Obregon dia onlangs werd gekozen tot president van Mskko is vermoord MJïXlGO CITY 17 Juli Generaal Obregon is vermoord aan een banket in een restaurant nabij Mexico City even na 2 uur De dader werd gearre steerd Vijf schoten troffen Obregon MEXICO CITY 17 Juli De moord op Obregon heeft hier groote opwinding veroorzaakt en groote bezorgdheid voor dl piUtieke gevolgen President Calles is op het bericht dadelijk naar San An gel gegaan waar het restaurant ligt waarin de moord bedreven werd Over de persoon van den dader is tot nu toe niets bekend daar men slechts zijn voornaam Cuan weet Obregon werd Eooals men zich zal her inneren pas kort geleden op 1 Juli tot president gekozen Hij zou de opvolger worden van Calles en was diens voor gangen In December zou hij zijn ambt officieel aanvaard hebben NEW-YORK 17 Juli Nader wordt ge meld dat Obregon in het restaurant Bomibilla neergeschoten werd De scho ten werden èt bont portant gelost en de dood trad onmiddellijk in MEXICO 17 Juli De moordenaar Is een jongeman van ruim 20 jaar Hij na derde Obregon die aan tafel zat en deed het voorkomen alsof hij eenige spotprenten uit geïiltistreerde bladen wilde laten zien ilij trok daarop een autofflatiseh pistool en vuurde 0p een voet afstand Obregon overleed bijna onmiddellijk Calles heeft den moordenaar onder vraagd en zich later naar Obregon's wo ning begeven Vergiftiging op groote schaal SOMSflVliLLË Massachusetts 17 Juli ta verscheidene groote fabrieken in deze stad en de omgeving ontstond gisteren een ernstige paniek toen in den loop van den namiddag de arbei ders en arbeidsters plotseling in grooten getale ineemzakten en in onimacht vie len In de Fordfaferieken alhier waar alleen al 150 arbeiders ernstig ziek wer den Was de verwarring zoo groot dat de fabriek gesloten moest worden daair de gezond gebleven arbeiders met het vervoeren van de siek geworden arbei ders naar de ziekenhuiizen bezig waren De oorzaak der ziektegevallen is waar sohijnlijk ma^avergiftiging daar de ar beiders'van alle betrokken fabrieken van deizelfde groote onderneming te Boston hun middagmaal hadden betrok ken VÜf kinderen aan brand wonden beïweken Zondag ontstond 6r in een dorp bij Rouaan brand in een sohuur waarin zes kinderen aatt het sipelen waren Met de grootste inspanning wist de moeder de kinderen uit de vlammen te redden maar van de zea zijn er vijf aan de brandwonden bezweken Slachtoffers van de hitte Boos weer Men meldt uit Berlijn Het verbruik aan ijs melk limonade en bier is bij de heerschende warmte te Berlijn enorm gestegen Dinsdag had da hoofdstad ongeveer vier millioen kilo ijs noodig of een millioen meer dan op ge wone zomersche dagen de Berlijnschê brouwerijen producéeren meer dan hon derdduizend hectoliter bier per week voorts worden hier per dag ongeveer zes duizend hectoliter van het populaire Weissbier verkocht terwijl het normale verbruik slechts drie - tot vierduizend hectoliter bedraagt ook de melkverkoop is met 20 tot 25 pet gestegen en heeft thans het record van ongeveer vier mil lioen liter per dag bereikt Ten gevolge van de enorme hitte heU ben Maandag niet minder dan 42 men schen op straat het bevioistzijn verloren ze zijn in ziekenhuizen en klinieken op genomen Zes hunner zijn overleden voorts zijn bij het baden vier personen verdronken Zware onweders ' die Maandag en Maandagnacht in het Zuidelijk deel van de Palts gewoed hebben veroorzaakten groote schade en deden ook menschen levens verloren gaan Te Herzheim bij Landavi word op het veld een landbouwer die bezig was te maaien door den bliksem gedood even als zijn beide paarden Zijn zoon werd licht gewond Te Nieder-Offenbach verbrandden een woning met stal en schuur waarbij vee omkwam Tc Ünwielen en Essingen wer den ook een aantal met tarwe gevulde schuren verwoest In de wijnbouwstreken ïlbesheim en Slebeldingen werd door hagel de wijn oogst wemlald BECI.AM£S & 80 GT PER BEGEL Sinetteri Sohrljnen en StuikJoópen der Huid Door zitten bij Wielrijdén verzacht en ge neeét men met PüHOIi Doo * 30 et Bij Aipotih en Drogisten BlD6 In de laatste dagen zijn in Frankrijk voor het grootste deel ten gevolge van de warmte 30 menschen bij het baden verdronken waarvan 9 in Parijs en om geving Uit Brussel wordt gemeld Te Luttre zijn 3 te Godarville 2 hui zen door den bliksem getroffen en in de asch gelegd De bladen melden dat een tiental personen gisteren bij het baden is verdronken Te Antwerpen zijn twee mannen door een zonnesteek getroffen en overleden BERN 17 Juli In de bergstreken van Zwitserland vallen * s nachts hevige on weders Overdag is het zeer warm ' aoch tends om zeven uur is het gemiddeld al £ 5 graden C in de schaduw MILAAN 17 Juli Geheel Italië be vindt zich in den greep van de hitte Temperaturen van 100 graden in de schaduw worden uit verschillende doe len des lands gemeld In Milaan Udine Toscane en Napels heeft een aantal sterfgevallen ten gevolge van de hitte plaats gehad BELGRADO 17 Juli Het is in het heele land buitengewoon warm De hoog ste temperatuur die gisteren te Belgi a-do in de schaduw geregistreerd werd beliep 38.1 gr C 100.6 gr F Men meldt uit Praag Tegen het einde van de vorige week lieten zich de gevolgen van de in Mid den en Zuid-Europa heerschende on draaglijke hitte te Praag gelden met een toenemend gebrek aan water De overheid deed een beroep op de gevol king om zuinig met water te zijn hef gevolg was juist averechts men werd bang en begon in badkuipen en alle mo gelijke vaatwerk water f e hamsteren Vooral de hooger gelegen stadsgedeel ten hebben van watertekort te lijden Het besproeien der straten wordt uit overwegingen van zuinigheid nagela ten Zöodat er in de stad een stof ligt en waait als zelden tevoren Den kerkho ven is aangezegd de graven niet te be gieten — ook al vanwege het waterte kort Uit Boedapest wordt gemeld dat daar gisteren 120 menschen door een zonne steek zijn getroffen van wie er elf zijn overleden Een spoordijk weggespoeld Bij het station Oetzfal is Maandag avond het spoor van de Arlbergbahn over een lengte van 20O M weggespoeld Het spoorwegverkeer zal naar de Oos tenrijksche Bondsspoorwegen melden verscheidene dagen gestremd zijn voor wat het goederenvervoer betreft Het passagiersverkeer zal met overstappen onderhouden worden LUCHTVAART Het echec van den ^ talia''.tO€ht Sjeif van Donigen wupiporteert De diirectie van de Nederlandsche SpdtAengein Compaignie heeift wan Don gen geliuikigeiwensüht mei aijn belhouden teruigikeer « p Spitsberg-en en van heim mei zijn daniklbeiuaginig een kotrte hs sdhrijivimig ontwanigen van den kmnig«n tociht die Sje * m^ei kapatein Sora ge imaakt Iheeift naar het eiland Foyn De direiotie vergunde de N R Ct dit rai> port aif te drukken Het iuMt als voilgt iDen 18en Juni vertrokikien wij met één « lede van de NooKHkaaip van Noord'oost iand 19 Juni moesten wij Vajimiinig — de Deen die de derde man van Ihet troeipjo voaimde — op kaap Platen wegens fineeuwlblindfh'ejid acihiterilaten met een uitrusting voor 20 dagen In deae twee dagen waren wij 230 ICM voorudtigieiko mön Den 20en en 21en kiwaimen wij e«fhier niet verder dan tot ruabiij kaap Bruiüa vueigens den sileehten toestand van het ijs Den 22en probeerden wij op het paikijs te komen tüet een uitrusting voor drie welken dooh moesien onvetr rJcIhteTBaike weerkeeren Den 23en ver trokiken wij m/et een uitrusting van aaiit dagen Deize uitrusting ^ eeik mog tó awaar wij moesten de belift achterla ten Wij s<3hoien tengeivoilge van slecht ijis en veel open water niet meer dan 400 M per uur op Onze silaaipizaiklken en oodc wij zeiM tot den hals toe waren bletsnat Wij kwamea den 28en Juni op ihet eiland Brocih aan Twee hond&n stierven in het pakljs en drie bij onize aanikooist < p het eiland Hier hadden wij vier dagen sneeuwistonm en leefdeji wij van veiHproducten maar deze ' 4tn daar zeer sdhraal Den Sen JuU vertrok toen wij naar hei eiland Foyn em hadden O'Véir deae zesikilometer 6enendea''tlg uur werft wegens den sterken strooim dn het ijs Wij hadd«n niets meer te eten en waren genoodEaaiki een hond te silacfn ten Wij kiooikten het vleesch in een ch cootea Den 5en 6ên en 7en gingen we « net den rugzaik om in één stuk door otm de gwoep-iNoibdla te ssoeikien do ah aomder resultaat Wij moesten wegens imoelheM t©rüefeee*en naar Foyn Den IBen Juill za^n wij de Krasisdn Wij pro beerden seinen te geven maar kregen geen antwoord Wij hadden dien daig een nieuwen hond moeten alaahien Om 23 uur van dieneelfden dag zagen wij drie vliegtuigen Geluk/kig was er door den sterken etroom toeveJüg open wa ter waarop een der vldegtuigen kon da len Wij moesten alles aohterlaten Den 13en Juli werden wij met veal jubel aan de Kingalbay ontivangMi Ik helb op ver zoeik van do Aimerlkaansclire passagiers een lezing geihouden oip de Reüance Al ' en waren zeer geestdirlftiig lik boom bin nenlkort alles uitvoerig in Holland te vertellen " Met een venzO'Sik om Ihet teiegraim door te zenden aan zijn ouders besluit Van Dongen zijn relaas dat in zijn soberen eenvoud misschien een beteren indruk geeift van de moeilijkheden die over wonnen moesten worden em van de flink heid vinaarmee dit geschied is dan de beste sctoijver zou kunnen wekken doop een tot in détail opgesmukt veDhaal W-at van Dongen in zijn syniipathieken eenivoud niet meedeelt maar wat de di rectie van de Spiigbergen compagnie ¦ van andeire bfjde vernomen heeft is dat hij bij den overtooht naar Brocih kapi tein Sora het leven heeft gered Deize was op een gegeiven oogenl>lik tusscihen tiwee ijssdhotsen ingezakt waarop Sjef hem met gevaar voor eigen leven ia blj gespronigera en weer op het Ijis heeit v/e ten te ihalen Geen wonder dus dat bei de mannen tot hun bals toe nat warciL Wat hij niet vertelt maar wat voor iedereen begrijip^Uik moei zijn is hoe zeer bet hem aan het hart is gegaan aijn hondeo te zien 0mkom,en en ten slotte zelfs voor eigen lijtebethioud te heb ben moeten opieten Dece hondoTS die hij als jongen had eien afiriohten aan wier afnchting Ihij misisdhien heeft mee geholpen en die au al eenige jaren zijn span waren vormden ' nberceimd span op Spitsbengein D at eij in uitistekeaden staat verkeerden blijkt wel uit het gemak waai-mee de beide eerste dagen 230 K.M met het span is afgelegd Het is wel janmaer dat van Dongen de twee hon den die bij zijn redding nog in leven waren niet heeft kunnen meenemen doch het was onmogelijk ze in het vlieg tuig op te nemen zoodat ze afgemaakt moesten worden De „ Citta di Milano " heeft aangeboden de waarde der hon den te vergoeden Het kost echter heel wat tijd eer een span weer zoo afgericht en in conditie is gebracht als met dit span het geval was Ten slotte geeft van Dongen'a relaas ook een schets van de ijstoestanden aan den rand van het pakijs in de zomer maanden welke verklaart waarom het niet mogelijk is geweest de groep Vi glieri met sledeexpedities - af te halen Zelfs als Sora en van Dongen de groep gevonden hadden — wat niet mogelijk was omdat zij intusschen ver naar het Z.O was afgedreven — hadden zij na het verlies hunner honden tooh weinig of niets tot redding van dit vijftal kun nen ondernemen Behoenek Uit Moskou wordt draadloos gemeld dat de Tsjechische professor Behoenek aan boord van de „ Krassin " een onder • boud heeft gehad met een Russischei " persman wien bij o,a meedeelde dit Malmgreen hem — Behoenek — een paar uur voor den val van de Italia Op het ijs öp misstanden gewezen had die onverbiddellijk tot een ramp moesten leiden Behoenek moest de meeste van Malmgrcen's opmerkingen beamen en nu ziet bij evenals Malmgreen de voor naamste oorzaak van de ramp in den wensch van Nobile om in bet gebied ten Z.O van de pool waarnemingen te doen Ofschoon ' de storm reeds op de uitreis was opgestoken hield Nobile met groote hardnekkigheid aan het denkbeeld vast om vooral dit onbekende gebied te door kruisen Het bleek spoedig dat het luchtschip tegen de stormen niets kon uitrichten en nog voor het breken van de studrinrichting werd het al hulpe loos door de winden heen en weer ge dreven Of het luchtschip bij een vroe geren terugkeer behouden had kunnen blijven durfde Behoenek niet met zeker heid zeggen Men had in het geheel niet moeten vertrekken ofschoon de weer berichten aanvankelijk niet al te on gunstig geluid hadden Men weet ech ter nooit welke winden men boven het poolgebied zal aantreffen PRAAG 16 Juli De „ Ceske Slovo " pu bliceert een draadloos telegram over een onderhoud dat de zuster van dr Be hoenek te Ny-Aalesund met generaal Nobile heeft gehad Nobile zei tot juf frouw Behoenek dat de Tsjecho Slo-waksche geleerde de eerste was die da delijk na de schipbreuk van de Italia zijn kalmte herwon en verder ook wist te bewaren waarop hij door zijn stellig optreden kalmeerend op zijn lotgenoo ten werkte Hij troostte hen en was den heelen tijd vol zelfopoffering voor hen die met hem op de Ijsschots vertoefden in de weer Eenige dagen na de schip breuk was de zenuwachtigheid zoo hoog gestegen dat de schipbreukelingen in verschillende richtingen uiteen wüden gaan om ieder voor zich redding te zoe ken Dit had natuurlijk voor allen den dood beteekend want dan zou het on mogelijk geweest zijn bun levcnsmidde ien te bezorgen en zouden « ij zich ook niet door de radio met de buitenwereld in verbinding bebben kunnen stellen Ook bij deze gelegenheid heeft vooral Behoenek de anderen door zijn krach tig en kahn optreden en door zijn ver stand'g praten weten te bewegen vol te houden en zoodoende tot hun aller red ding bijgedragen De „ Krassin " MOSKOU 17 Juli De commandant van de Krassin ziet zich gedwongen naar de Adventbaai te gaan omdat het vlieg tuig van Sjoeknowski herstellingen be hoeft en hem geen bultenlandsch toestel ter beschikking is gesteld Ook ontving Samoilowitsj de commandant van den Italiaanschen commandan '' een mede deeling dat de nasporingen naar de groep Alessandrini ondoeltreffend zijn en daarbij het verzoek de geredde Italia nen zoo snel mogelijk aan de Citta di Milano over te geven MOSKOU 17 JuH Het volkscommissa riaat van buitenlandsche zaken heeft vandaag van Sjoeknowski en Samoilo witsj een telegram doorgezonden gekre gen van den bankier Sohlay den voor zitter van de Russische—Amerikaan sche Kamer van Koophandel te New York die uit naam van de Kamer uiV drukking geeft aan haar erkenning voor het opofferende werk van de Rus - WATERHOOGTE UTRECHT 18 Juili Waterstand Weerd sluis Bovenkant 42 « M pi NAJ * val 6 cM Benedenftcant 6 oM min N.A.P was 1 cM Waterstaind Keulen 1.69 M val 3 cM CULEMBORG Waterstand Lek 1.71 M pi N.A.P val 0.04 M WIJK BIJ DUURSTEIDE De water s;tand in Rijn en Lek 2.92 M pj N,A.P val 7 cM slsche hulperpedltie voor de Italia en Amundsen en Sjoeknowski en Samoilo witsj uitnoodigt voor een bezoek aan Amerika Een standbeeld voor Malm - green BERLIJN 18 Juli Er zal een nationa le collecte worden gehouden om voor den verongelukten Zweedschen geleerde een standbeeld op te richten De gemeen teraad van Göteborg heeft reeds een straat naar Malmgreen genoemd STADSNIEUWS Mnlo-ezamen Geëxamineerd 17 vr en 11 mann cand Afgewezen 3 vr en 2 mann candida fen Geslaagd voor diploma A de vr cand M D Koopman Utrecht L Noach Utrecht W J Drost Utrecht B A Bettonviel Utrecht F J A Mal jers Utrecht H E H Ellen de Bilt;W J Buijtenhuijs Utrecht R S Groe newold Utrecht T de Zeeuw Utrecht;M G Zuidam Utrecht H A R J Vis ser Utrecht M A Japchen Utrecht A C Japchen Utrecht G H Goedhart,Utrecht De mann cand G Beukers Rietveld;M Ruppert Utrecht H J Pokkinga,Utrecht J J v d Boon Alphen aid Rhijn P C Bochove Woubrugge A R.Touw Alphen a/d Rijn S W Visser,ter Aar G L de Rhoter Utrecht J W.B Eggink Woerden Bedankt Ds J Overduin predikant bij ' de Oud-Geref Gem alhier heeft voor het beroep naar Helder bedanjc * Naar Indlë De heer c W Wolff alhier is be stemd voor den dienst in Ned.-Indië alscandidaat gezagh bij ' t BinnenlandsohBestuur _ Greslaagd Voor het verl examen voor ontvanger der directe belastingen invoerrechten en accijnzen bedoeld in art 198 van het Ambtenarenbesluit Belastingdienst is geslaagd de heer D J Vogelenzang ad - junct commies alhier insp eerste af deeling Riiks VLSS 5 -] 6 Tot de Ie klasse zijn toegelaten Ha van Aken A E L Back W H M Bleljenberg Fe Ca Bernard Ha CBrei tenstêin A E M Coenders E Cohen Pe Ee Datema L C M ' Dekkers An Ja van Dcdft H E Diao W Driebuis A Dresden W Dresden Mi Dresden J J van Duin C A Geurs F J P Hantzsch G Hoimime » A J J Hon koop J van Joelen H de Koff H H Knoop A C F van Kuijk J Lancée G A Lenstra L Lucassen Ga Jjulükien Btih Ja He Moerdijk J D Nanning Ra Overlbosch H Penning C J Potbast B Pruyt J H Ritsma J M van der Roest R Schilt L Sloos F H A Smits N Steenlbeek F W H van Straaten A Vreeswijk E M J de Vries J de Vries H A Wildeman Aa Aa Aa de Winter Ae WoW P van der Wielen Ds G Ubbinfc De kerkeraden der Geref kerken van Zweeloo en Gees hebben naar aanleiding van het feit dat Ds G Ubbink Geref predikant te Zweeloo een beroep heeft aangenomen naar de „ Geref kerken in hersteld verband " te Tienhoven-Utrecht een gecombineerde vergadering gehou den waarin zij naar wij vernemen do volgende resolutie hebben aangenomen De kerkeraden enz met droefheid kennis genomen hebben de van een schrijven van Ds 6 Ubbink WATERSTANDEN 17 Juild 1938 Waterhoogte in de Nederl Rivieren en te Keulen Medegedeeld door den Alg dienst van den Waterstaat Stand vau o H si Waamemings-puüten 88.27 87.66 10.91 10.31 8.86 8.11 8.88 8.00 8.86 8,10 — 0 67 9.22 8.67 3.16 2.67 O.V ^ Ü.04 41.55 41.17 9.50 8.9 J Ö.66 B.06 1.94 1.30 0.01 BAROMETERSTAND VAN HEDEN - ^ OCHTEND 11 UUR WEERBERICHT Hoogste stand 773.5 te Valenti » laag ste 749.0 te Ingö VERWACHTING TOT MORGEN AVOND Zwakke tot matige wind uit W nda < tingen ' half tot Bwaar beiwolkt waap sabdjttlijk droog weer weind/g verande ring in temperatuur Morgen auto - motor - fietslantaams en die van andere voertuigen opstekea 9 uur 59 aan den kerkeraad van Zweeloo waar -* in hij verklaart een door een der Geref kerken in H V op hem uitgebrachte beroeping tot den dienst des Woords met volle vrijmoedigheid te hebben aan genomen overwegende dat hij door die daad zich heeft losgemaakt uit het verband der Geref kerken in Nederland en heeft opgehouden dienaar des Woords te zijn van de Geref kerk van Zweeloo con stateeren dat hij tengevolge van zijn bre ken met het kerkverband niet meer ge rechtigd is tot de bediening des Woords in de Geref kerken en besluiten hiervan kennis te geven aan Ds G Ubbink en aan al de Geref kerken in Nederland Oost-Friesland de Graafschap Bentheim België Rijn-Prui sen Ned Oost-Indië en Zuid-Amerika De resolutie is onderteekend Ds P MELLES praesos R KREMERS scriba Vereen Groenten en VruditenveiUng „ ütrech * en Omstrekea " Veiling van 17 Juli Aajrdbieden f 21-49 tO'maten f 445 ker.fl sen f 23-49 d.ruiven btouw f 42-51 froanv ' boeen i 25-53 roode bessen f 15-29 pel 100 poflTid ziwarte bessen f 34-58 per 0Ö Itó Witte bessen f 9-16 kniislbasseii f 10 ai PSP 100 pond meloenen i 120-1 ^ per 100 stuks vijgen f 0.11-0.12 p sMk Temperainni van het water De temperatuur van bet water in da bad - en zwerainrichting aan den Krom ^ men Rijn bedroeg hedenmorgen 25 ° C stijging De temperatuur van het water in da O.Z.E.B.I bedroeg hedenmorgen 22 gr Q UIT m PROVINCIE Schalkvrfjk Teerbrand Doordat een lek was onfcsiaan in den ketel van een der groote rijdende teerpotten wel«c ke bij ds asplhajlteering van den Prov weg worden g-eteuikt geraakte de gilOeieond ' BUNiN'IK Fruitveil Bunnik en Om streken Meikersen rijp 35 —^ ct per pond Idem rood 14—26 ct Aardbeien Ie ert 30 — 45 ot 2e srt 17 — S7 ot Zwarts bessen Ie srt 30 — 3S ct 2e srt 18—39 ct Roode bes sen Ie srt 18—26 ot Se SM 14—17 ct Zwarte bessen 20—^0 ot FranU}o.zen Ie srt 40 — Sö ot 2e srt 24—36 ct CULEMBORG 17 Juli Velling Culenv bor « en Omstreken Meikersen 60 ct idem rood SA—SS ot „ roode trosbessen 85—44 ot zwarte idem 30—32 ct frambozen 41 ot „ roode kruisbessen ISJ — 24 ot witte Idêin 15—19 ct dopeirwten 8}—16 ot „ peulen 35 — 12 Ot groote boonem 5 — ^ 5i fit zilveruitje 15 ct postelein 2 ot „ alles per KG uien t IJO per 100 stuks — Eieren Op de weekmarkt van hedenbesteedde men voor kippeneieren vauf 5.40 tot 6 en voor eendeneleffen f 4.75 per 100 stuks Aaovoier 36.000 stuks kip peneleren en ^ eendeneieren HOUTEN 17 Juli Kersen veiling - Mei kersen I jO — 80 rt ld rood 28—32 c per K.G roode bessen 10—22 c aardbeien 18—24 c iwartc bessen 14—20 c pel pond Jaubazen 9 c doperwten £ 1 s ^ Eigenhgim^a 2i=Aiii Eer iK.G __-.."' yj KANTONGÏ Zitting van ' n Student De jeugdige C K was in verzet gekomen van den Kantonrechte veroordeeld tot e«n ge subs 30 dagen hechte Op den vroegen mo genden Mei jl reed v gehuurde Buick-auton snelheid T-'an ongeveei Biltsche Straatweg » « n reed daar een zei met zijn rijwiel vanaf Kerklaan in wilde ïw Verd B was dron toestand waarin verd niet verre van besch eenige vrienden bad r voren gedineerd in h en daarna had men 1 een hut van zekeren heide gelegen Hier vi braohte flesschen cogi Aangesproken en vroc keerde men huiswaaï ' s morgens werd het senburg gesignaleerd naar Utrecht terwijl 1 naar de richting Zeist laan te de Bilt hèi plaats Verd was tèigèta ^ et gekomen Hij had niie Gehoord werd dan e whipper te Jutphaas reed op dien bewostei aangeredene B op de Get verklaarde dat i hoeren aankomen en had waargenomen hand uitgestoken I1 linksaf de Kerklaaitt t de tramrails haê de De auto reed zoo s niet meer hielp » en ö B en boom opbotste Een schipper die eig was zijn schuit te wielrijders aankomen linkerhand uit ten ts richting wilde veranc deze get niet meer op let Hij draaide zich lieden te hervatten e heftig lawaai veroorz men Get N die op den laan woont zag dien hij opstond het ong auto reed zeer snel s get die zelf ook chai en hij merkte thans < kwaam was door h " bruik van sterken d besturen Verd was weBst evenals de o V iB was lang niet n ïijn oogopslag en zij hij voorts evenals d naar sterken drank 1 Wanneer een chauf die in een dergelijke verkeeren mij uit zo mede te rijden aldui daarvoor feestelijk be zij ik-zelf had moger Een paar uur na verd nog niet nuchtf Een sergeanMi'mn luchtvaart-afdeeling reed op dien hewu ¦ boogte van „ Steijnen de vaart reed toen d voorbij die gedeeltel in beslag nam Var had deze get niets Get B de aangeredi verklaringen af als voor den Kantonrech C A baron S ze TO'ij veel lawaai maa deze get ook dat i gedineerd had en cognac en whiskey 1 ze cognac had men ingeslagen Hij gat vaart van 70 & 80 KJ had naast den bestu ' een teeken van den hij niet gezien Gehoord werd daai leerling H.—.M uit litie verklaaard had van was geweest cognac en whiskey v de aanrijding Seide gezien te hébben Nu zeide hij zioh niets meer te herit voorts tootoogde w hebben gezien De Kantonrechter ¦ frel een zeer eigenas neemt U staat ond wel de waarheid s ] © en militair mag n waphten " Get volhardde ec afgelegde verklarinj Een broer van dez - een get v d V dat er cognac meegi men die in de hut had geconsumeerd iiadden deze get ni reden in een ander achterna Zij hadde den voorsten auto i De Ambtenaar va dat vast was komer te hard had gerede van het verkeer in j waarom hij dan ook haafd wensohte te z Verd.'s raadsman wees er in zijn pleic heid van 80 K.M o gen niet zoo roekel denkt dat de groo loopend ruim 50 K.I PI was van mee aangeredene verzu arm uit te steken ' cliënt vond pi nic deel verd had noj vaar voor zijn eig / wijken en reed teg SiOÊÊÊ ^:» c:4:.ii:.:^,ic.;:^^<^Jt ^ liiiiMiHM'MfFffiffi juj j » aa^iviMaj ^ i^i.^a^e »^<^^ |^ MWgW||^|gi^|2 gat A M schipper te Jutpjbaas Beze ge-tu%e reed op dien bewusten margen met d»n aangeredene B « p deo Bilitsche weg Get verklaarde dat men geen auto had hooren aankomen ea o®k geen signalea had waargenomen B tnad die Haker hand uitgestoken tem teefeen clat fcf linksaf de Kerklaan ïn wiMe rijid:ea Op de tramrails & aé öa aanrllcêtng plaats [ De aiuto ireeiil zoa snel dat lem-men niet meer hielp en ée - kaar-auto teg&a een boom opbotste Een schipper ^ die MJ het slaisje be eig was zijn schuit tesc'auttea zag twee wielrijders aankomen êe een stak de linkerhand uit ten teeken dat hïj van richting wilde • veranderen Verder had deze get niet meer op de wielrijders ge let Hij draaide zich om om zijn toezig ïieden te hervatten en hoorde toen een heftig lawaai veroorzaakt door het rem men Get N die op den hoek vaa de Kerk laan woont zag dien morgen juist toen bij opstond het ongeluk gebeuren De auto reed zeer snel stoppen achtte deae get die zelf ook chauffeert onmogelijk en hij merkte thans op dat verd onbe kwaam was door het overmatig ge ' bruik van sterken drank den auto te üjesturen Verd was bij hem thuis ge weest evenals de ovet-ige inzittenden ¦ V JB was lang niet nuchter dit bêwees rijn oogopslag en zijn houding terwijl hij ¦ voorts evenals de andere lieeren naar sterken drank riekte Wanneer een chauffeur of een vriend die in een dergelijken toestand zouden Trerkeeren mij uit zouden noodigen om mede te rijden aldus deze get ton ik daarvoor feestelijk bedankt hêiiben ten zij ik zelf had mogen r^den Een paar unr na het ongeval was verd nog niet nuchter Een sergeant-titomerman van de luchtvaart-afdeelïKg te Soesterberg reed op dien bevvusten morgen ter hoogte van „ SteijDenbnrg " Met razen de - vaart reed toen de Buick van v B voorbij die gedeeltelijk het rijwielpad in beslag nam Van slingerend rijden had deze get niets bemerkt Get B de aangeredene legde dezelfde verklaringen af als hij reeds eerder voor den Kantonrechter verklaard had C A baron B zeidê dat de Buick vrij veel lawaai maakte Verder erken deze get ook dat men eerst te Zeist gedineerd had en daarna in de hut cognac en whiskey had gedronken De ze cognac had men van te voren reeds ingeslagen Hij gaf toe dat er met een vaart van 70 è 80 KM was gereden hij had naast den bestuurder gezeten doch een teeken van den wielrijder B had hij niet gezien Gehoord weïd daarna de luit vlieger-leerling H —^ uit Zeist die bij de po litie verklaard had dat hij er getuige van wa s gewe'ègt dat er in de hut cognac en whiskfty was gedronken Van de aanrijdiö ^ Seide hij toen ook niets gezien te hèÜbeii Nu zeide hij zich van het drinkgelag niets meer te heriimeren terwijl hij voorts footoogde wel Siefc longeluk ts hebben gezien De KantoBxechter „ Ik vind dat u nu - el een zeer eigenaardige houding aan neemt u siaat onder eede dus u wilt wel de waarheid spreken Vooral van een militair mag men dat eeker ver wachten " Get volhardde echter bij zijn laatst afgelegde verklaring Een broer van deaen get evenals nog een get v d V verklaarden beiden dat er cognac meegenomen was en dat men die in de hut van C op de heide had geconsumeerd Van de aanrijding hadden deze get niets gezien want zij reden in een anderen auto de Buick achterna Zij hadden echter moeite op den voorsten auto in te loopen De Ambtenaar van het OM meende dat vast was komen te staan dat verd te hard had gereden en de veiligheid van het verkeer in gevaar had gebracht waarom hij dan ook het vonnis gehand haafd wensohte te zien Verd.'s raadsman mr v Genechten wees er in zijn pleidooi op dat een snel heid van 80 K.M op den vroegen mor gen niet zoo roekeloos is als men be denkt dat de groote autobussen door loopend ruim 50 K.M rijden PI was van meening dat v B de aangeredene verzuimd had tijdig den arm uit te steken De houding van zijii cliënt vond pi niet laakbaar integen deel verd had nog getracht met ge vaar voor zijn eigen leven B to ont i wijken en reed tegea een lioom De on - schuldige aanrijding had niets te betee kenen Pi meende € as öök dat het wettig *» overtuigend bïw-ijs niet bewé4en was en vroeg derhalve vrijspraak voor zijn cliënt Uiïfepïaak 25 Juli De Olympische Spelen Dè liiiü-böycot De Nederland.:-'.ie BioFCOopbond heeft IMj ftiöndè vah zijn voorzitter thans eent je malen mededefellngén gedaan waafin hij den ïilmhöycot van zijn organisatie '' verdedi*de en op zijn beurt vergfffeJtto het N.Ö.C com>rnuïiiqué's ' v?a%in df schuld óp den Bioscoophorid werd g « werpen Van geêA van ' bè'iöe'-partijen was het l>ctoo * helder dit'a:fie«n stond vast dai de steen des ajftistoots werd gevormd door het tfcit dat het N.O.C weigerde het - conlract tusschen de Lüce de Ita liaariScMo filmondornernin'g en den Ne derl^TKlschen Eioscoopibond mede te on Öèi'loe'kenen Wat tot nu toe niet werd duidelyk geiKiaaJct is lo Waarom weigert het N.O.C mede onderteekeninig 2o Waarom eisoht de No^erlandsche Bvio-scoopibond zulks Alteen beantwoordinig van deze bei de viageH kan het publiek een duid&lijX inizieht geven in de gere-zen kwestie on kan de g^ge^vens verstrekken om uit te iraapkea welike vaa t#i ^» partijen gelijk h-eeft De Xel " beeft ze vaorg^le^srd aan den Iiee jp Van BylawU < 3iie de volgende uit o«n]^elitinig gaf De eis^h van die'ia H.B.B is zuiver eea prestige kwesti » en heeft voor den ' lD.«>ad eea &»&«• zatkelijik ' belanig Het testeir van diea bond is indertijd naai ons toegefeioi tien en heeft o-ns medege deeld dat het gK'keiJwl behoorde te war den ia OB.derhan,delittg&n tusschea het N.O'.C ea de Nederiandsche filmindus ^ trie Daarnaast stelde dit bestuur zich ap - ih,e6 staadpunt dat de ömonderne imiiagien bescfecnuiwd en bieihandeld Hioea ten worden als pers " en dat men du » het filmen gratis moest toestaan Het N.O.C echter - wenschte het film recht te verkoo-pen en opende kort daar op ondephandeliB.ge'n met eon touiten landsehe onderneming Het bestuur van den N.B,B is daar op teriïgigieic'omen ea bood aan zijn he middeli-ag te verleenen voor den ver kofflp van het filimrecht aan de Neder lan-ésche fiiminclustrie Het N,O.C verklaarde van dit aan iwd gaarne gebruik te z.uUen maiken en verzocht den N.B.B met een voorstel te fcoimen Dit voorstel — aldus de heer Van By > landt — tieelt tte N.B.B nooit in ga-diead Het N.O.C is toen met izijn onderhan delingen voortgegaan en heeft ten slotte een contract « net de Loice afgesloten Bij dit contract nu wordt het exploi tatierecht voor alle landen door het N p.C afgestaan aan de Luce Het eenige voorbehoud da Hamburger Jr Is verklaard Er is alleen gesproken over goedkeuring van den gecontraeteerden prijs „ Doch waarom " vroeg het blad den heer Van Bylandt „ schreef het N.O.C dan dat er in het contract tuSschen de Luce en den N,B,B verschillende bepa lingen voorkwamen die ondertoeke ning door het N.O.C onmogelijk zouden maken " „ Het N.O.C heeft dit inderdaad ge schreven " antwoordde de heer Van By landt „ doch niet met de bedoeling om te zeggen dat het wèl zou teekenen als bedoelde bepalingen'niet in het contract voorkwamen doch alleen om duidelijk te maken dat het op grond daarvan nooit zou kunnen teekenen wanneer de gevraagde mede onderteekening op zijn weg lag Doch zooals ik reeds uiteenzette het N.O.C had noch het recht noch den plicht tot mede-onderteekening en de N.B,B had er niet het minste belang bij Het bestuur van den N3.B achtte zich indertijd gepasseerd er is blijkbaar een zeker dépis dat het N.O.C in het buiten land geslaagd is en dus den N.B.B niet noodig bleek te hebben en nu wenscht het bestuur van dezen bond althans den schijn te redden door te pogen het N.O C met zijn handteekening te betrekken in een contract van den Bioscoopbond met de Luce De sintelbaan Door den heer K - eigsman is eerrfgs da gen geleden in het Nieuwe Stadion ovei Icorten afs'and bij wijze van froef een toplaag gelegd op de wijze zooals hij meent dat nog een goede baan kan wor keh dat gistèi-cii door hot N O C offi cieel aan den heer Kreigsman is ver zocht zich met het afmaken van de than te heiasten Door dag en nacht met een - ploeg ar beiders door te werken hoopt de h&er Kreigsman nog ' ijdig gereed te komen A-anviageh vteör abonnemenien en Bag kaaitetu liet N.O.C veT^ij het Secretariaat di>rl Sohool KKÜGERSTHAAT 20 / Utrecht Pitmansclool BVB6 BEIOEESTRAAf 70 1 Vacantie Cursuss@n | STENO TYPEN Aanmelding dagelyks Inschrijving voor de nieuwe ' cursussen in TALEN Correspondentie Boekhouden Cursus tot opleiding voor Privé Secretaris esse speciaal voor es leerl H.B.Sj en M.U.L.O Aanvang 4 September a h Opleiding voor ex en prak:-4 tijk voor hen die het ondeiw wys aan H B S ot M.U.L.OJ niet willen of kunnen \' olgen Aanvang 3 September a Vraagt uitvoerig prospectus j Bevoegde leerkrachten 4 031 Spreekuren dag 10—4 — 7—9 Béh Siaterdag Maak LIMONADl vrit ^ OEEO'^ essebOËi ' Waar niet voorradig wende mën zich tt t mil h Co Nachtegaalsttast g Telefoon 12707 JONGENS gevraagd Leeltyd 15 i 16 jaar Aaiatnelden Utfechtsche ' Walswferken Merwedekanaal b/d Vleuténsohèweg '.' 212 lllefiSüliverkoop „ Ïébé " Donderdagmorgen half lOiVersch Vark«nsvleesch|en Paardenvleesch Lappen en Gehakt haDoraj20 cent per pond 9268 ANDBESOï Loop|ong Voor direct gevraagd fliuke-j Loopjongen bij v G-ILS^l Nachtegaalstraat 34 9247 | Kievitsiréëi II Kantoor 9 - r » en 7—9 VerbQiEingeu Snel solide en zeer ] billijk OBder gai-antie ' Ütrefibtsche Santosr - boeke&iabriek £' a.1»^ed.fi.Le6aé&l£j Lange Jufferstr 10 Vraagt | nette loniens en Meisjes Liefst bekend toet export werk DE FEESTWEIK 2al ons ' n reden zi^lrt tpgemoet j te komen aan alleii die hunne VerhtliJiifig of ' t opbergen]höfiner meubelen opgedragenhebben aan 9277 / A.V.d liEÜK Wolvenplein 9 Utiecht 1 — - f "¦ '"*'-'¦¦ Biedt zich aan net buit Meisj ® tègéü 1 of hall Aug voor 2e of \ 36 meisje P.ö in kl gezinjoffltték 2eiat « Brieven onder'No 3290 bureaa dezier ' Schrijfmaclifiie fciMtengewooa ikooï>jj6 Piima SMIIM BH03 I 75 — Ta eiea 9—12 en a—&ï unr K OCMMAÈi UkM & Gaand 8 
TUT ni 9P dê EüüTteiF ^^ © ia ooE^(giffe©im ^^ vaia 9ï®m IHI©M©ir nasiaiF dl©ini IHI®©k = HuiHiglBiif Fw©L 3sm é ® Vri ^ ^ -^ i — < w »^ t M a t,jt > II.M TOEPEDOBOOTJAGERS „ DE BUTTER " EN „ EYERTSEN " — vervaardigd door Burgerhoufc's Machine fabriek te Rotterdam maakten Maandag een tocht op de Noordzee Aan boord van de „ de Ruyter " bevond zich'de minister van Oorlog ad interim Marine Op de foto ziet men de „ Evertsen " in het schroefwater yan de „ de Ruyter " j MET EEN TAARl VAN 35 MIJLEN - schiet de „ de Ruyter " door het water Voor Soheveojngen werd zelfs een vloedgolf veroorzaakt HULDIGING VAN PROP DR JAN DE VRIES - te Utrecht ter gelegenheid van zijn aftreden Groep van aanwezigen „ DE BAAS AAN BOORD " - minister Lambooy a b van de „ de Ruyter " V 1 n r de minister sohout-bij-nacht Jager le-luit ter zee Vreede Op den a-chtergrond de Everts3n " ^ i.f,\^^^^^^^^^^^K ^^^ ^^- DE MEXICAANSOHE VLIEGER CARRANZA - dia tii - JIMtLAJND - Joiniderdaigi8.vond bet poiiitie bureaiu oïitwluclhtte docih na een naci teJdjike jatóbt Vnydajepoohtend weer wei^d g eaoteateerd is ooüs reeds vroegcir in framibrijb en Beligiö uiitigebroken Ge d'jrende zijn iv«rd«r veriMljif og het po üdtieibuream bTOft de To&n onder extra sftrong'ö beiwalkinig gestaan Ma/andag ocibteiPd ia hij » aa/r iïet huis van bewft ring overgeibraciht Verdronken Te Deiventer ia de « B jarisr « bajKkeiiisitaeciht Looaan bij het « wemamen in dien IJaseil verdironken iSijra lijik is nog niet gevonden Onder Ddeipenveen ia de 23-jari®e Was sinik een mowteinr udt Deiventer hij het jswerom«n in do Scihijpbeeik ve^nironken j ' Gisteaimiiddag is in b'et Noord-Hol landiscib Kanaal nabij Bet Schouw een > oeibootj6 door de Purtnerender boot aangevajen Het tmotje waarin zaten leen AanstepdaTOmcr met zijn tvnee kin deren en nog een Samiilielid kantelde Van ' toen is een aeivienjartg jongetje ver dironken Het lijkje werd gepuiimen tijd Jiateor oip^eibiaald Gistepmiddag JB h«t zevenjarig docih tertje v«.n den schipper Leunis van het iCMjasoMp „ Vriendsdbap " Miggende te iftotterdaaa in de Maashaven bij bet spe lieik te wabwe gereelst Het meisje is ver jKüronlkein Bij bet baden in de rivieor ter hoogte ivan de Steemjulaat te Botterdwm is gis teren de aestienijairige matroos J Bed ieinttann uit Duètsoblaad verdronikeu Beldermann is afikiomstig yao bet Rijn tóip „ Neamütolo " Per auito van den G G en G D is ftaaj h'6t Wilihelm Gasthuis te Amster daan vervoerd bet Ujlk van een 16-jarig mi loneea die bij bet OTveimstaen in bat NoopdizeeJiattaal ia vemdronben In d * Nlöujwe Meer te Arosterdaim is bU toet swemimen een 20-iari«e man ver dronlwn Het lljIk is nog niet opg'ehaald Gistermiddag omstireeiks 5 uur bae.ft — naar Iw * Vad meldt ^ een ematig oogieliuils pilaafa gehad in den VMe * ter hoogte van Huize Rouiwkoop Een daane sn heer udt Den Haa Henman Pooz-t de heikende letterkun dige beeft in eiigen biuis te Groningien een leelü'ken val gedaan waanbij zijn schouder ontwricht werd Hij is dien tenigevolgie tot i^st gedwong'en izwodat bet hem niet mogeüjik is eenige we tenschappolijike vooi-drachten die hij op verschillende plaatsen van ons land had toegezegd te houden L H Ueeiloo De heer L H Meerloo solo-cellist van het Goncertgeboiuw-onkest te Amster dam gaat tegen het eind van dit sei zoen wegens het bereiken van de leef tijdsgiren » na een onafgehroifeien dienst tijd van bijikans veertig jaren het Con cerfgBtwuw verlaten De beteeikenis van den kunstenaar voor het Concertgeibouw-onkest en het Am sterdamscba muziekleven is nog on langs hij de viering van het veertig jarig jubileum van het Concertgebouw uitvoerig uiteengezet Bij die gelegen heid heeft ooik de regeering door Meer loo's henoeming lot ridder in de orde van Oranje Nassau ' s kunstenaars toe tee.kenis officieel erkend Op het conecrt van Donderdag 19 Juli a.s in het tader van den Internatio nalen Cyclus zal de beer Meerloo voor de laatste maal een solo-ipartij in het opkest vervullen en wel in het Adagio uit Prometbeus " van Beethoven Ondeisobelding iWillem Zonderland dirigent te Leeu warden is door den Koning der Belgen ¦ benoemd tot ridder in de Orde van d « Kroon Henk van Wezel De heer Henk van Wezel Is naar oi« degedeeld wordt benoemd tot solo-cel list tevens 2e con'Certmeester bij het Concertgeibouw-orkest te Aimsterdam J W Hora Adema f Te Bayonne ia in den ouderdom van 76 jaar na een operatie overleden de schrijver J W Hora Adema De heer Hora Adema was ikapdtein van da artillerie maar een ongeval '« awlsU am mt ^ exn sija imiUtalre loopbaan Hij heeft daarna de aandacht op zich gevestigd door het schrijven van een novelle in De Gids " getiteld Een stuik dat over den kop sloeg Daar na is hij op den litteralren weg voortge gaan en heeift hij zich naam gemaakt met de romans / De jongens met de blouse " een Spaansche roman en „ Wonmstekigen " Voor het tooneel beeft hij een stuk Het Visioen " geschreven waarover Indertijd heel wat te doen is geweest Van zijn reizen heeift hij menigmaal in Het Vaderland " verteld zoo o.a over Bosnië Een gedenkplaat voor Peter RoseBget In den gevel van het woonhuis van Peter Rosegger te Graz is een gedenk plaat aangebracht Bij dep lechtige ont hulling waren familieleden van den dichter de componist Wilhelm Kienal en talrijfce andere genoodigden aanwe « ig Se Sic Korens te Scbagen De bekende Slottorens te Schagen die de kenmerken van hun ouderdom in ernstige mate dragen zullen worden her steld Het gemeentebestuur heeft daar toe het besluit genomen De Rijkscom missie voor de Monumentenzorg te ' s-Gravenhage is bereid den minister van onderwijs kunsten en wetenschap pen gunstig te adviseeren voor het ver leenen van een fiancieele bijdrage Uit oudiheidkundig oogpunt is het van groot belang dat deae Slottorens be houden blijven Schooi - en Kerknieuws Vacatures in de Herv Keiik Het „ Doetiachema Weeiktolad " bevat de opgaAfe der predaikiantavacaturea in de Ned Herv kerk op 1 JiuH met de na men der vacante plaatsen In Gelder land waren iX vacatures Zuid-rHolIand 67 NoordiHolil 43 Zeeland 22 Utreaht 18 Friesland 50 Overijsel 15 Giy>ningen 35 Noord-'Brabant 21 Limburg i en © rente 8 Op 1 Juill 1918 waren dus in ' t geibcwl 32>4 pdaatsen vacant Dit getal bedroeg op 1 Jan ' 28 319 en 1 Juli 1927 309 plaatsen Het blad geeft er een lijst van beroep bare eandidaten bij wier aantal n»ar 14 bedraagt De J Groeneweg dii-ecteur der Ohr Pihjilanthr Im-idhtingen te Doetinxahcm mierkt er Wj op dat het aantal onbei^ette predÜkaHt.s(piIaatsen du « aJiweer toegoniO men is Dat daarbij heei wet plaatsen ziijn die nie^t ikiuinnen of zelfs joiet wiililen beroe pen — om weilike reden dan oolc — is bekend en daarom is het aantal „ beroe pende Gemeenten " aeker heel wat klei ner dan 324 Dopb laat ons rujim de helft er eens afnemen ~- dat ie diunlkt my nog al ipoyaail Iberefbend — dan Wiijvcn er toch nog meer den 150 gemeenten over die giaag een eigen voorganger aouden beb ibón Wetende dat ai het werij niet naar den etoch fcan geschieden wanneer daar toe iemand die toch ooi aijn eigen kring heeift te bearbeiden eJa consulent wordt aangeweeen Spchr üsaxoopit hieraan een betoog aan vast over de raoodizaaij om meer fheol studenten te itow^eeiken zooaüs de Qbr Pbiilantr Inr dart ooik tawwems tra-chten * e doeru ESudeiamieniS H.B.S Vleiardingen Ctor H.BjS Geslaagd mei M Brobbed de heeren J Boswh D J ComMoljs M Kavenfcaimip H Heuikels J F Jonikers P Luyenidijlk C Nlemiants verdriet L Paaüwast C Ruieen/veild de Winter D v Rij Tinte P v d Steen ^ H Vogelsang Haajmlem RJC Midd sch voor mjeus jes Geal W Boimans L van den Bosch H Krieger B Lannpe D de Mijn van Hoogiwerff M Okbudsen A Tacik Kooim Aifd A Geslaagd G L Mag öbielse J v Petten Geertr B Sdbofctee de Vries N Zaal O Rees Sittand R.K H-B.S Geslaagd H V Bomanel H Firohe K Kengtens F Hundscheid F Gijeielis M Smeitz 3 Vaeaseo A Verheggen H KreutBer Th Mcwlenberg K Penners Winschoten Geslaagd H J C ven Bfiferen H E G Hoanimes B Hubbe ling H H Blouiw J C Dete F W Gerreteen J T Groenman E W Hofr ® tee J H Hoiltbamp D J Meillema J Tiggielaair en W N Veldhuas Zaïltbomimel Rijks H.B.S met 5-J c aU B Geslaagd A L W H van Wijlk J Wiilbrinik A D A van Overeem G E H ter Braaik en J H Kraai Examens M.T.S te Haarleim Haarleim Aan de Mlddelbaa'e Tecftni mhe School verwderven ' t einddipiloma Afdeeling Bouiwkunde de heeren W A CouBiJ J B Ceyl W Ph van Harre veld W H J Hoosemans E Ixibmann J P van Nes J Ie Poole J Sluys Afdeeling Weg - en Wateirbouwkunde W van den Bung J W A Coppée A A C Janssen J Poen D C F Schuit P H Smit J P StoOciaeth A Tj van Veen Afdeeling Wenktuiigbouwlsunde R Baars H Bakiker A van der BUelk H Blok W A Brandt E N C Brantjes D C J Bruinshorst P Bruyn H W A Olasener H J CornieWsse A Crama J G GaelkstaAter B - H Ganiberg H L A Gémberg G Hoiltikamip C HouittAjim P E Hutte J Jonker W J KerfelhiOven,J J Kotte P Kwantes J Penno<:ik H.van ' t Sant A Swagernian L W Taae Ifljor F W Veinsterre H W v£(,n Wa veren C J J van Wijik AtdeeUng Electrotechnieik Cbr l < Baljé H van Borselen J ven Buureo H J van Daalen Chr L Emwnerik » J de Haas J Hagenaar J Chr H Hoeie A G de Jager " H I Jesse P Jonges I C Juncker P Krabbendam Th Kumipe J A G Leyeraapf L W v d Muyaen berg C J Prins G C Reitsima N H S taureeren van haar terrein de Koe - ¦ burg " Thans kunnen wij mededeelen dat van de zijde van de Zeister ingezetenen veel medewerking werd verleend en er zelfs toe zal worden overgegaan op het voetbalveld een tribune te bouwen plaats biedend aan ruim 200 personen Waar de vereeniging echter voor groo te uitgaven komt te staan werd beslo ten een loterij te organiseeren waartoe bereids van B en W toestemming werd verkregen Uitèegeven worden 2O00 lo ten a 50 cents en zijn bij verschillende winkeliers vanaf 1 Augutus a.s ver krijgbaar De trekking zal op 10 No vember plaats hebben De hoofdprijzen bestaan uit een da mes of beerenrijwiel een heerenco » tuum naar maat aangeboden door de Fa W Duetz alhier een gero zilver > cassette en verder 100 fraaie prljgen De ingebruikneming van het terrein ' zal vermoedelijk plaats vinden op den eersten Zondag in November waarbij een openingswedstrijd gespeeld zal worden tusschen twee Ie klasse N.V.B vereenigingen Voorts is men voornemens op Zater dag 4 Augustus a.s een groot tuinfeeat te organiseeren in hotel 3<>schlust " ook ten bate van het terreinfonds en ' waarvoor do Gymnastiekvereeniging „ Bato " hare medewerking toezegde De V en A V Zeist het dient gezegd pakt de zaak goed aan Al heeft Zeist dan geen sportpark toch kan na gereed komen van een goed geoutilleerd sport terrein worden gesproken Wij hopen dat de voetballers veel ple zier van hun werk mogen hebben,temeer omdat het hier eigen initiatief geldt AMEBSFOOBT Inbraken Hedennacht is jn twee winkelzaken alhier ingebroken In het magazijn „ de Faam " van den heer Molle in de Langestraat en in den glashandel van den heer P van Veen in de Arn hemscbestraat Evenals bij de inbraak in de zaak Bamselaar in begin van Juni en daarna te Groningen en te Utrecht ia door openstaand tuimelraam binnengedrongen en weder vertrokken en werd evenals daar het kasrogister geforceerd DB BII.X ' Ongeval Gisteren is de arbeider ¦ B wonende te Utrecht van een ladder gevallen werkzaam aan de in aanbouw zijnde drukkerij van de firma Ctipei^js A.Z gelegen op den Hessenweg De man werd bewusteloos opgeno men Dr H K Lette verleende de eerst » hulp waarna B naar zijn woning i vervoerd De man klaagde over hevige pijnen in den rug De oorzaak van den val is onbekend Jntpbsas G'e-yonden Door de politie kunnen inlichtingen worden ver strekt over een fiets welke Zondag oi " beheerd is f«vonden langs bet Merwe dekanaal Verder is gevonden een da mestaaohje met inhoud vemioedelijilt van een iswemsler afÜEomstig Burg iSt*nd Addink en J H Nij - Maanseveen Uitgesteld Df raadsvergadering welke hedenavond jsou worden gehouden ig tot nadere aankondiging uitgesteld Uaaissen Tweetal Ter beroeping van een predikant bij de Ghr Ger Kerk alhier zijn op het tweetal geplaatst ds H HoogendoojTi te Bunschoten en,d » ' P Zwier te Papendreoht Veenendaal Ds H Kieviet f Na een kortstondige ziekte is op ruim 54 jarigen leeftijd Maandagavond overle den ds H Kieviet predikant dar Geref ¦ gemeente alhier Met ds Kieviet is heen gegaan een predikant die geliefd was bij zijn gemeente welke ondey zijn be diening tot bijzonderen blaei is geko men Altijd zal de herinnering aan hem in dankbaarheid en eertiled bewaard blijven Ds H Kieviet werd 3 October 1673 ten Den Bommel Overflakkee gloren Achtereenvolgens diende de overledene de gemeenten Axel en Aagtekerke als leerend Ouderling waarna hij in 1999 als leeraar in laatstgenoemde gemeente bevestigd werd door ds van Oordt Van 1913 tot 1915 was ds Kieviet predikant te Dirksland en sedert 31 Augustus 1915 na bevestigd te eijn door ds W dan Hengst te Veenendaal De overledene was tevens hoofdbe stuutsUd dar Staatkundig Geref Partij i alsmede voorzitter van de plaatselijke afdeeling van den Bond tegen het vloe-1 ken Schoolreisje Begunstigd door i schitterend zomerweer maakten deleerlingen der hoogste klasse van ds Geldersche school onder geleide van het personeel een reisje naar Arnberti aU ' waar de I T A en Burgers Dierenpark | werden beziooht gevolgd door een boot»tochtje Baar Westerbouwlng Daar Ji}een mooie gpeeltuip een eldorado voorde jeugd Nadat hier een paar heerlijke I uurtjes waren doorgebracht klonjj hetsein tot vertrek en werd opgetogen vaa vreugde en hoogst voldaan de terugréi%aanvaard Een woord v»n dank past j hiep zeker aan de vrieiKlelijke gevers ' die door hun bijdragen dit aangename/maar ook learaame uitstapje mogelij * j maaktsn Onhoudbare toestand In gevolge Ingekomen klachten omtrentden ondragelijken stank dia bet waterin de Grift vooral in de Zandatraat ge durende de hitte der laatste dagen ver.spreidde wat een aatital ziektegevallentengevolge bad beeft de boofdinspeo teur van Volksgezondheid zich ter plaat se alhier betreffende dezen voor de be-i trokken bewoners onhoudbaren toestoodipersoonlijk op de hoogte gesteld „ J 
^ f Nachtegaalstraat 16 Telef 12707 in verpakte geneesmiddelen VRAAGT UW GENEESHEER GALLEE & Co Een flinke WEBKSTER zoekt avonduren toezet in Lunchroom ofwinkels v.g.g.v bij:firma H v Amstel,Minrebroederstraat 24 ' 9032 TE HUUR Bovenihuis bevatten de 5 kamers kem ken f 30 — p m-nd Li'miburgibrouiw er straat Aanjvaarding 1 Augoist/us Te be vipaigen SmeèliiusIkBA de 4 91S0 VmseK - of BERG ZOLDERS Te hnur 15 Aug 2 flinke Zolders bo ven elkaar te za men groot IGO M2 midden stad Prijs f 40 — per maand Br no 9275 bur dez Gevraagd in klein gezin 1 of 15 Aug EEN NET MEISJE geschikt voor alle huishoudelijke be zigheden V g g v niet beneden 24 jr oud Aan te melden na 7 uur Jan van Scorelstraat 11 9020 GEVRAAGD een flinke Bediende,goed kunnende soheren en kaipipen Aanmeilden Twijinsti 65 na adht uur Malie baan 39 9158 MOTOR te koop gevraagd in priima staat liefst Douglas Br fr met prijs en fabrikaat Lange Nieuwstraat 43 Utrecht ' 9273 MEISJE-ALLEEN Tegen 1 Aug netmeisje gevraagd,voor dag en naciht,kledn gezin AananeJden na 8 uuir Malie baan 95 9147 DIENSTBODE gevraagd in klein gezin z.k voor dag of dag en nacht bo ven 20 jaar zelfstan dig kunnende wer ken en koken Loon 1 7 — per week wasch buitenshuis Zich aan te melden ' s avonds 7—8 Leid schewegx78 9ö71 Wordt gevraagd te gen 1 of 15 Sept we gens huwelijk der tegenw een net KEUKEN - WEBKMEISJE,v.g.g.v en goed kunnende koken Aan.melden ' s avonds 7itot 9 uur Blltstraat 1S6 9000 TE KOOP AANGEBODEN een zoo goed als nieuw Smoklngcos » tuum voor middel matig persoon voor zeer billijken prijs Br no 9133 bur dez TE HUUR een Arbeiderswo ning met tuin huur 3 gulden per week Te bevragen bij J T van den Hoven Houtensche - 0 weg 40 Post Utr 9270 TE KOOP Boeken voor R H B S klasse 1 2 3 4 5 bij E Basie Lange Jansstraat 6 vischwinkel 9003 KAPPERS-HALFWAS Ben jongmensch goed kunnende scha ren kan geplaatst worden bij A J P Schram en Co Lich te Gaard 6 9103 Gevraagd tegen September net aiEISJE-ALLEEIN in klein gezin Aan melden Frederlk Hendrikstraat 42 GEVRAAGD een Huisje voor 2 bejaarde menschen met tuintje Liefst om de stad Br no 9087 bur dezer WINKELHinS Te huur aangeboden een op drukken stand gelegen Win kelhuis voor alle doeleinden zeer ge schikt Prijs f 70.-i per maand Inlich tingen onder no 9137 bur dezer JONGSTE BEDIENDE m gevraagd goed reke nen en schrijven Aanvangsalaris f 20 a f 25 per maand Br met opgave van leeftijd enz onder no 9015 bur dezer TB HUUR cenfirum stad groot Pakhuis met stal ling Bevr Oudkevk - hof 34 mm In kl inrichting ge vraagd 1 Aug NET MEISJE P G bekend met koken Br of pers Heerenstraat 25 Utrecht 9108 TE KOOP zoo goed als nieuw 1-ipers wit laqué Le dikant met zuiver kapok bed enz bil lijken prijs Te zien na 6 uur le Atjeh straat 2bls GEVBAAGD flinke Hulp in klein gezin van ' a mor gens 9—^11 uur zoo noodig langer v.g g.v Br no 9035 bur dezer TE KOOP een Pathéfoon met 30 stuks platen.Adres Bekkerstraat 29 9120 TE KOOP wegens overcompl Vleeschsnijmachine, in goeden staat te gen billijken prijs Springweg 109 9282 FORD TOURING Een goed onderhouden Fordwagen tekoop Te bevragenbij A V Eden Mer wedekanaal 108 achter Rijksmunt Tel 14,743 9(fi0 TE HUUH AANGEBODEN een flink Boven huis gelegen in de Spoorstraat 15bls è ' f 42 — per maand Te aanvaarden be-i gin Augustus Br no 9132 bur dezer ORGEiL Te koop wegens om standigheden een prachtig 2 spels Or gel billijke prijs Br no 9279 bur dez LOOPJONGEN GEVBAAGD Voor direct gevr nette Loopjongen goed kunn fietsen van goode getuigen voorzien Persoon lijke aanmelding Adres G J en D Tholen Oude Gr 322 Utrecht 9073 NEITTE JONGEN gevraagd voor loop en magazljnwerk,ongeveer 19 jaar bijJoh Baijer Steen weg 4,7 9278 AANGEBODEN groote zit slaajpika-imer m of z pensioii^condities billijik.Weerdsingel West izijde 49fois 917ff TE KOOP GEVRAAGD Spiegel voor étalage 75 breed 170 hoog Br met prijsopgaaf onder no ^ 5 bur dezer MOTOR FJs \ 5 p.k sport',compleet met duo,lantaarn enz Bal lonbanden Koopje,O K wint Hekel - ' steeg Telef 14135 Utrecht 9188 ' TE HUUR i3«n vrije Zlt-Slaap kamer Te bevra gen Bilderdijkstr 25 9257 TE HUUR AANGEBODEN 2 Kamers voorzienvan stookgelegenh^n licht Johan deBekastraat 59bis 9206 Flinke LOOPJONGEN gevraagd kunnende fietsen Loon f 5 — per week Adres Weistraat 76 9204 REMINGTON SCHBUFMAGHINE te koop aangeboden zonder gebreken prijs f 45 — Te zien ' s avonds na 8 uur Burmanstraat 2 Tuinwijk Utrecht 9253 FORD SEDAJN in goeden staat b,il -> ' lijüi te koop Ldjster s^traat mns 9172 Eir biedt zich aan een NET MEISJE voor winkel liefst Brood - of Banket * bakikerij Br no 9168 bur dezer 9228 TB HUUR gem Zit - en Slaap kamer voor 1 of 2 pers met of zonder pension geen be roepspensiou met Aug of Sept Te be vragen hij Schouten straat - ibis 9286 H.H HUISEIGENAREN Er biedt zich aan een bekwaam Tim merman middelb leeftijd voor alle voorkomende werk zaamheden ad f 0.35 per uur Br no 9048 bur dezer VOUWWAGiENTJE Te koop prachtigdonkerblauw Vouw wagentje vaste prijsf 650 Adres Pie ter Saenredamstr 20 9213 HUISHOUDSTER Bij oude dame wordt gevraagd eenvoudi ge juffrouw voor huishouding en hulp eenigszins met verpleging bekend Voorwaarden gevr Br no 9256 bur dez Gelegenheid tot plaatsing voor een MAGAZUN - JOWGEN leeftijd 14 jaar inde Openbare Lees zaal Voetiusstr 2 Aanmelding aan deLeeszaal dagelijks 10—12 uur 9201 EXTRA FIJN moet men bij BERNSEM Heerenweg 59 ZIJN ff3.30p8rLiter Beter dan de beste NEEMT PROEF TE KOOP een 4-lamps Radios toestel geheel com pleet mat plaafstr apparaat Adres Bekkerstraat 29 9120 TE HUUR ongemeub Kamers mooi uitzicht en van verdere gemak ken voorzien ea na bij het centrum der stad Vleutensche weg IBSbis 9252 Juffr zoekt vooj direct KOSTHUIS Br met prijsopgaaf onder no 9081 bur dezer MOTORBIJWIEL Raglan 1 cyl Ü p.k handebr ligt geiheel uit elkaar nog in prima staat Sloopersprijs 2de Daalsehedijii 31 9240 Wegens teleurstel ling terstond gevr net R,K MEISJE voor dag en nacht huiselijk verkeer zelfstandig kunnen de werken en ko ken Aanmelden Lijnmarkt 22 9075 Gevraagd een net MEISJE zoo spoedig moge lijk voor licht werk Heerenweg 30 9251 TE KOOP Te koop een goedonderhouden Hee renrijwiel voor denprijs van f 25 Bekkerstraat 42 Utrecht 9242 Op magazijn kan direct geplaatst wor den een flinke JONGEiN ot MEISJE P.G niet ouder als 1 « jaar Br no 9250 bur dezer JUFFROUW 30 jaar zoekt betreS king als Hulp in deHuishouding ookgenegen winkel ttbedienen Br Mevr.Hermsen Egelan tierstraat 88 Hilver sum 9044 TE HUUR gemeub Slaapka mertje aan destraat 2.75 p week.bij Cath brug Bevragen Oosterhout,Catharijne Singell«iG 9241 BEIEIREINRIJWIEL ter overname aan geboden freewheelmet ram Prijsf 12.50 Lange Nieuwstraat 99 2 maalbellen 9269 Heer vraagt SLAAP GELEGENHEID voor 2 nachten om trek Tuinwijk Br prijs onder no 9251 Jraz d*Mik NETTE JONGEN gevraagd voor loop en winkelwerk Zich aan te melden Ou/de Gracht 269 TE KOOP een Aquarium met visohjes tegen spot prijs Olmatraat no Heden overleed tot ons groot leedwezen onze hooggeachte Hootdchel de Heer JEAN JOSEPH B3R Zyn nagedachtenis en groote plichtsbetrach ting zal by ons steeds in hooge eere blijven Directie N.V Utrechtsohe Manufacturenhandel Vroom & Dreesmann utrecht 16 Juli 1928 Hiermede vervullen wil den treurigen plicht U kennis te geven van het plotseling overlijden van onzen geliefden Vader Behuwd - en Grootvader en Broer den Heer JOHANNES ABRAHAM HOUTSAGER in den ouderdom van 64 jaar 9212 Zeist A M HOUTSAGER G A HOUTSAGER — DE Groot en kinderen Amsterdam D HOUTSAGER A HOUTSAGER — HOVBSTAD Hilversum J HOUTSAGER H.HOUTSAGER-CAUS Utrecht M VAN DOESBURG — HOUTSAGBR J VAN DOESBURG Utrecht 16 Juli 1928 Sterrehot 1 De teraardebestelling zal plaats hebben Donder dag a.s op de 2e Algem Begraatpl Vertrek van het sterthuis te 11 uur Hiermede vervullen wü den treurigen plicht U kennis te geven dat na een korte doch ernstige ongesteldheid,geheel on verwacht in het Ho moeopathisch Ziekenhuis is overleden onze ge lietde eenige Zoon QERRIT WILHELMUS VAN PRUISSEN in den leettjjd van bijna 17 jaren Utrecht 17 Juli 1928 Croesestraat 120 Uit aller naam J G VAN PRUISSEN De teraardebestelling zal plaats hebben op de 2e Algem Begraafplaats Vrijdag 20 Juli a.s te 11 uur vanaf huis 9269 Voor de vele blyken van belangstelling ondervonden bij het ovetlüden van onze innig geliefde Moeder WILHELMINA BAKKER Weduwe van den Heer J L VAN DBK BüRS betuigen wij onzen hartelijken dank Uit aller naam D V d BURG - Billitonkade 15 J GRIJNS HEEFT DE PRAKTIJK HERVAT 9116 OEDKOOPE TREIN met „ varzekering tegen regen " I Lelden naar Apeldoorn t/ni „ ' Ruurio op Donderdag 26 Juli Zie aanplali - en sIroDibiljeltsn Lochem GOEDKIIOPE T»EIN met „ verzekering tegen regen " Amsterdam van Hoek v.Holl l/m BQiietdam utrecht naar Breda en Olsterwijk op Donderdag 26 Juli Zie aanplak - en stiooibiljetten Adverteert i d tJad Den Haag „ _ ïan _ —= t/m Utrecht „ OCCULTA " KOUS urn WATER WATER waschbaar soepel en dun vervangt de zware zichtbare elastieken kous „ OCCULTA " kousen zi|n uitsluitend verkrijgbaar bij MEUBELEN Zeer solide kwali teit Queen AnneWaaier Ameuble ment f 135 2 dege lijke moderne Cra peaiix 4 Stoelen,Tafel rijk Dressoirt 135 pracht Buffet,Axminster Karpet,leer Ameublement,Slaapkamer Thee kast Spiegel.Weerdsingel W.Z 33 woonhuis 9208 Wegens huwelijk der dienstbode met 1 September a.s ge vraagd een NET MEISJE,voor den dag ofdag en nacht Aan melding van Speijk straat 5 des avondsna 7 uur 9127 TE HUUR ruim Bovenhuis Weerdsingel W Z 37bis Huurprijs f 50 per maand Direct te aanvaarden 9119 Groothandel vraagt Waterskunig met zwaar draad i dm 60 et bij 10 M K et Gebeele bos SO et per Meter DiüLloe onveirslijtbare wand ' It met draad par Meter f L — Sïxroeiers straal en broeis 1.60 Slamgibawlijes i dim 15 otSlanigiwageutjca f 10 — KO'ppeliingen è dim i 0.75 vr JPUPEB Oadegracht 120 E AL6 RECHTSKira DIG ADVIES BUREAU Volksad viesbureau voor iedereen toe gankelijik Rechts kundigen bijstand alle belastóingzaken rechtsvragen incas so's Alléén Domder dagsavonds van 7—9 uur Oude Gracht T.Z 245 N.V Huis Volledig adivias f 0.50 9aw die de leiding van de geheele boekhouding en klein personeel op zich kan nemen Moet zelfstandig flink - wer ker zijn en Fransch en Dultsch kunnen correspondeeren liefst ook Engelsch TE KOOP wegens ziekte der vrouw een Rund en Varkensslagerij te Utrecht welke een goed burgerbe staan opleverd vol gens VI k wet in gericht met vrij bovenhuis ook in huurkooip met over name van inventa ris Br no 9083 bur dezer Brieven met uitvoerige inlichtingen omtrent leeftyd verlangd salaris worden ingewacht tevens met afschrift getuigschriften onder No 9225 bureau van dit blad TEK OVERNAME AANGEBODEN een Jongensfiets f 17.50 en de Boeken voor de Ie klasse G.H.B.S V Adres Jutph we § 23 9223 V E L O - WASCHMACHINES Verstandige menschen En juist zij alleen Zij koopen een VÉLO En wringer meteen HANOMACHINES vanaf f 43.50 ELECTRISCHE vanaf f 80 Flinke DIENSTBODE gevraagd in klein gezin zonder kinde ren te Bussum Zelf standig kunn wer ken Br Willems laan 3 Bussum Na ontbieding vergoe ding reiskosten 9m vanaf f 25 TE KOOF een uit elkandernesmihare Directiekeet groot 3.75 bij 4j85 M met dubbelewanden binnen enbuiten geschilderd,met pannen gedekt,portaal 3 ramen 2 kasten en apartepirivaat Te bevragen Adr v Ostadelaan 54 ^ 24 Ook voorradig goedkooper soorten a CONTANT en I N HUUR BENEDENHUIS Te huur gerieflijk ingericht Beneden buis met linken tuin en schuur be vattende 2 kamers en suite keuken kamer boven 1 kamer Huur f 450 Br no 9136 bur dez Adres Utrecht Oude Gracht 142 mm " ^ imilipniM '"' ^ nHIIIIIIIIIEPM£5 Verpl vraagt gestof - feerde ZIT - EN SLAAPKAMER of Zit-Slaapk zon der pens Omtrek Bilt-station tegen 1 Oct Br no 9154 bur dezer TE KOOP van eigenaar Win kelhuis hoekpand met zij uitgang op drukken stand van alle gemakken voor zien Koopprijs f 6500 Ook te huur voor alle branches geschikt Spoed Br no 9125 bur dezer Net jongmensch 20 jaar wenscht KENNISMAKING met aardige jonge dame van ongeveer denizelfden leeftijd Brieven indien mo gelijk met potret dat beslist wordt teruggezonden on der no 8817 bur dez GROOTE UITVERKOOP vanaf WOENSDAG 18 « JULI Parfumeriën Lederwaren DB KEUS IS GROOT de prijs is klein Daarom bij Huys man moet je zijn voor alle soorten hand - en reiskof fers manden acte tasschen enz Oude Gracht 22 Utrecht Reparatiën 91W AKTEMAPPEN KTEMAPPEN \ qq echt leder 39 cM /* i«70 EAU OE COLOGNE.FRANCftiS ^" rw nA 900/0 alcohol 0.48 U.4t1 Uurwerken en Byouteriën EKKERS 1 qn nikkel één bel X,OV HEBT U LAST van Vlooien Wand gedierte Mieren Motten Kippenluis etc koopt een pakje „ Helios " è 45 centi Een ware uitkomst Verkrijgbaar bij ve le Drogisten 5011 HEERENPORTEIVIONNAIES echt salfian ^ ^^^ ^ j^gg WEKKERS BADZEEP ADZEEP n 19 ronde stukken vf A^i WEKKERS nikkel i qq m radium één bel l^oy VEIRITE'GEIN - LAVENDELZEEP ovale stukken 0.09m OAMESPORTEMONNAIESfantasie leder n / iO 0.59 0.48 U *« WOORDIfiER BESTEIJ.ER aUREAUKLOKJES -• OQ met gekleurde plaat l,Ot POTTEN n / tö SCHEERZEEP ^ t'xO DAMESARMBANDHORLOaES nikkel met molre o QOband ^ ÖU MEISJESTASSCHEN Kummistof 0.98 Flinke KANTOOR JUFFROUW voor de avonduren gsBooht bekend met machinescihrtiive-n boekhouding an met de Duitsöhe taail Br no 9098 bur deier SHAMPOON f \ i»o per pakje U.vO WEGENS OPHISTING Q A Chesterfield Ameublement van f 250 voor f 150 bij behoorend Dressoir van f 150 voor f 95 verschillende Ameu blementen Dres soirs Buffet Thee meubel 50 pCt on der de werkelijke waarde moet weg Bezichtiging Sta tionsdwarsstraat 1 HEERENHORLOGES onbreekbaar glas 1.42 KINDERVISITE A Q /< TASSCHEN fantasie tr.öi EAU DE QUININE f \ oa • I EAU VSGETALE V^.OO biedt zich aan be kend in Nederland en Duitschland als ook met expeditie Ook bierbouwerij of gedistilleerd Br no 92OT bur dezer HEERENHORLOGES - qq nikkel gegraveerd l.«/0 KINDERTASSCHENmet handvat \ A'V 0.59 0.54 U.ï / GU ZULT GEEN NAMAAK RILLANTINE £\ nq per fleschje yf.^if Alle Uurwerken met één iaar garantie SPORTTRESORS crocoleder Ü.39 ALUIN n 1 9 gfoote blokken "• 1 ¦* FOBB TOURING Prima Ford Touring " 20 met zoo goed als nieuwe ballon banden Nat bewijs stoplicht schijnwer per enz voor f 350 Lange proefrit toe gestaan Oude Gr 320 ingang poort ToUet-ArtikeSen SPUITFLACONS m rv t^A I hangbal mod kleuren v ' « ^ FSook-Artakelen Papierwaren BLOCS POSTPAPIER /^ « o | 100 vel houtvrij U «.^ gebruiken doch uit sluitend de echteDobbelmann's Co cosrozenzeep m«thet Anker SlSl TIE KOOP TABAKSPIJPEN echt bruyère 0.43 0.33 0.19 MARCELTANGEN Q QQ TANDENBORSTELS ri IQ celluloid V^«l-g 0.19 PIJPENREKKEN eiken voor 5 pijpen 0.44 BLOCNOTES ^ f ^ 100 vel gelijnd O.li U.UO TE HUUR een mooi Beneden huis m,et tuin 5 ka mers closet enz.,Vleaitensahefweig ' Molen de Kat directte aanvaarden Bevragen WeerdsangelWz 34 8933 TABAKSDOOZENnikkel 0.19 0.04 BOEKJE PLETBORDgelijnd 0.11 0.06 AbCHBMKKEN blauw glas 0.44 aUMiUilSPONSEN vierkant BITRGER - WOONHUIS Te koop aangeboden wegens vertrek goed onderhouden flink Burgerwoon huis a.d Amsterd Straatweg voor het spoor 6 kamers keuken tuin schuur zolder Prijs f 6750 direct te aan vaarden Br no 91 ^ bur dezer HENNEPENVELOPPEN per pakje v 50 stuks 0.10 UlGAKETTbN KOKERS Japansch 0.27 HAARBORSTELS f \ QQ m stalen pennen 0.59 U -*»/ HAARBORSTELS f \ OQ gekleurd handvat v/iöï / 0.19 SIGARENPIJPJES kurk per stuk BANKENVELOPPEN per pakje v 50 stuks 0.24 0.39 HAHOiaCilOtiNcN ' OOOZEN cretonne DOOZEH POSTPAPIER gelijmd 25/25 cretonne 0.39 een nieuw Burger woonhuis bevatten de 3 kamers slaap kamer ruime kel der en bij keuken;boven 2 slaapka mers en ruime zol der en gr schuur,met circa 13 Arebeste bouwgrond.Te bevragen ibij T V d Brand Metse laar Kootwijker broek gem Barne veld 9233 SPOEOl SFOEDI AMEUBLEMENT Verbouwing Trijp Ameublement f 45 Schildpad f 45 Slaapkamer f Sgroote Linnenkastf 28 Dressoir f 39 Tafels f 6 f 13.50,6 pracht Stoelenf 30 Buffetje f 25 Waaier Ameuble ment 9203209 Oude Gracht 2S9Koopjes Direct gevraagd JONGEN bekend met het maken van nachtkast jes waschtafels enz.Tevens 2 Leerlingenom in het timmeren schildersvak teworden opgeleidAanb L.aan vanNieuw Guinea bij Jaffa 9140 HAARKAMMEN \ OQ BOOROEMOOOS DASSENDOOS HANSCHOENEN DOOS moderne cretonne 0.44 grof en fijn ^-¦^^ VULPENHOUOERS zelfvuller 0.59 SCHEERSPIEGELS rk 1 Q op nikkelen voet " gl-i ' Een gepensioneerdambtenaar zoekt te gen 1 of 15 Aug a & een heel / HUISJEof Benedenhuis mettuin vrij bovenhuiskan echter ook inaanmerking komen.Hum prijs uiterstf 45 — per maand.Liefst van eigenaar.Br no R 748 Adv Bur v.h Alta Pausdam 9175 ttëÊRSWaS ^ ADVERTENTIEN f I - 3 IXns ^ 2.60 mrwEiuiK Een net weduwnaai zonder kinderen P G wenscht een hu welijk aan te gaan met een weduwe of juffrouw zonder kinderen van 50 è 56 jaar Br no 9210 bur dezer ^ AX.ZA'S " Handelskantoor Ulreohl van den Bosohstraat 15 heeft te koop be naden en bovenwo ning „ Oudwijk".Koopprijs f 7500 — huuropbrengst f 663 Winkel met boven woning Oude Grachtbij Viehrug Koop prijs t 14000 — Gra.tis inlichtingen ei kenmorgen van 10 tot 12 uur B85 ROKGOSTUUKL Smokingcosiuums Regenjassen Colbertcostuams alle maten f 15 en hooger Moderne Rokcostuums en Smokingcosiuums gewone en groo'.e maten f 18.50 Zwar te en grijze Jacquet costuums metstreepbroeken f 17.50 en hooger BesieJacquetjassen metVesten f 7.50 Rok jassen Smokingjai sen Prins Kanaal straat 72 9274 PAKHTTIS Te huur groot nieuw Pakhuis ook te koop twee Zolders takelinrichting 3.25 M hoog veel lucht licht en ruimte plaats en achter uit gang Lange Lau werstraat 50 Bevr Catharijne Singel 7 9067 lot 1 uur ' s middags besteld bij vooruitbeitalirig hoogstens 30 woorden eJik woord m'SerSct worden den zelfden dag geleverd DE VRIES & Co POTTEHSTBAAT 10 ^ TE HUUR een Winkelhuis,Oude Kamp 10 eenWinkelhuis metaparte Bovenwo ning Amsterd Strweg 99 Te bevragenSpringweg 104 tus schen 9—5 9259 Inmaaktild HTJI&HOUIKENG Eenvoudige Burger dochter 38 jr P.G zag zich gaarne ge plaatst als Hoiis lioudster bij eenig heer geen hoo loon Desgewenscht huwelijk aan te gaan Br no 98 bur dezer VOORSCHOTTEN van f 25 — en hoo ger zonder kosten vooruit Personen met vaste belrek king ook zonder borg Kantoor Pie terstraat Ibis in gang Pieterskerkhof van 9—5 en 7—9 914S Voor TE KOOP Etalagekast toon bank met opstand IH laden tevens goed loopend Tur nlga pen-machine Br no 9243 bur dez VET VETI VET Een net persoon 29 jaar P G vast werk wenscht KiENNIS TE niAKESN met een net Meisje oud 25 a 30 jaar P.G Liefst met por tret dat wordt te ruggezonden Ge heimhouding Br no 9381 bur dezer MOTORRIJWIEL te koop f 70 — pri ma in orde Ook ge negen te ruilen voor photo-toestel plaat sp app of meubel Adres Achterstraat 43 Woerden 9289 Een Juffrouw met ernstige levensop vattingen zoekt een degelijke BCHTGEWOOT Br no 9246 bur dez IETS NIEirWSI Gekookte Ham 50 cent per half pond met groote Met worst voor reclama cadeau Alleen Za terdags op de Bre ".' straat 57 en Predik heerenkerkhof 3 Let op juiste adres 9227 GARAGE ' DE RIDDER Mariaplaats 11—12 Verhuurd auto's zonder chauffeur 15 cent per K.M Te koop een Buick Tou ring 5 pers in pri - Huismoeders zoektUw voordeel en vulnu je vetpot Wederverkrijgbaar verschHoll Rundvet 4 pond 1 gld Aan hetoude adres Knop straat 15 o.h Abat toir ' 9047 HET KOST NIETS f 3E ».— TER LEEN OEVRAAGD eventueel met ver zekering Br no 9248 bur dezer HUISHOUDSTER P.G wegens ziekte voor direct gevr bij wedn met drie schoolg kinderen Loon nader overeen te komen Br no 9258 bur dezer RSIZIGEIt Door een Agentuur en Engroshandel in Ie soort consumptie artikelen wordt voor de stad Utrecht een nette Reiziger gevraagd Alléén zij die bekend zijn bij de kruideniers en comestibles gelieve te solliciteeren te gen loon en provi sie Br Sigarenma gazijn ' t Vosje te Zeist Ie Hoogeweg | „ üe hoorderpost UTRECHT VOORSTRAAT No 96 AMSTERDAM PALEiSSTR 35 Hygiënisclie Artikelen Vraagt pryscour met voU inlichtingen Ook inlicht per briet postz v antw jrletadres My „ DelN'oor derpost " Postbox 748 Am sterdam — Oudste en Be trouwbaarste adres 798Ü om prijsopgave tevragen voor verhul zen of opbergen vanmeubels bij C A V d Lee en Co Lange Nieuwstraat 93 9ö!ma staat f 8C0 ' lelef 10508 9053 9022 AANGEBODEN te Bilthoven 1 ka mer en gr slaapka mer suite met vol ledig pension voor 1 è 2 heeren Prijs nader overeen te komen Br no 2 Adv B'ur Havekot te Bilthoven 9208 ADVERTENTIEN f 0.60 3 IXnsf 1-50 TE KOOP groote Verlofzaak centrum stad be staat 35 jaar Hotel gelegenheid huur billijk Benoodigd kapitaal 2 mille Br no 9330 bur dezer bij vooruifcbetaliinig één onderwerp boo^gisteiia 25 woordeKranten

Ga naar