Utrechts Nieuwsblad vrijdag 25 februari 1927

34e b?>rf maan den I iM ft p 1 ost ' 1 iDSknd f O.t * „ p 8 maand > 2.6o ÏV P.P balt p 8m f 11 — ' m fi Prijs der Advertentiën bij yooruitbet Vau 1—6 regels I I.H Elke T "'.- ' "^ T 25 C«il Advertentiën In liet Zatf'rdaK nuiimier 5 Ct per reëel extra Kleiue Handelsadverieuiieij niet meer aau 3u w » f 1 3 aclitert-env p 2 6(1 Elk woord meer 5 Ct Kleine Adveneutlen iVraaK en Aanbod êeu oudt-rwerp tiuotf-iiens Ï5 w één»pl 6 » Ct 3 achterêHny „ I t 1 ^ 1 Kik n u.rrt mopr = i Pf N.V TAKKEN'S BiiSTGFFENHANDEL Verkoopkantoor voor ïïtreeht der Staatsmijnen §¥ r®i&wensmgei 72 ' - Telefoon 18 Alle leveringen geschieden onder volle garantie Bit nuTiroer a estaa jiit 4 bladen 2 opgaug *^ Lononüerfj 5.2 - Waauopg 2.3 MaaDoi.derg 10 29 Vrijdag 25 Februari Wie zijn geluk verlacht kan het nooit meer terugweenen Gemeenteiaadsagenda De Burgemeester van Utrecht roept den Gemeenteraad bijeen op Donderdag cl Maart 1927 des namiddags te 2 uur stipt ¦ ten stadhuize ter mededeeling van ingeliomen stukken en ter behande - Ung van Voordracht tot verhuring van eenterrein nabij den Draaiweg aan J deGroot en A de Ridder Voordracht tot verhuring van dehofstede „ Chartroise " met perceel gras land aan R J G van der Wurff Voordracht ~ tot verhuring van eenstukje grond aan de Robert Schumann sfraat aan J M de Smidf Voordracht,tot verhuring van eenwoning met bijbehoorenden grond ophet landgoed Rhijnauwen aan A vanOverhagen Voordracht betreffende de verhu ring van een perceel weiland op hetJandgoed Rhijnauwen Voordracht tot verhuring van per ceelen moesland bij de Zonstraat en denNicolaas\yeg aan A Koot Voordracht tot wijziging van hetraadsbesluit tot het in erfpacht gevenvan grond voor den bouw van een volksbadhuls aan het Willem van Noort plein Voordracht tot het beschikbaar stel len van een krediet voor het doen aan brengen van voorzieningen in het hulp hureau van politie aan de Roodebrug Voordracht tot verkoop van eenperceel grond aan de Acaciastraat hoekEschdoornstraat aan H Takkenberg Sr Voordracht tot verkoop van eenstrook grond aan de Rijnlaan aan J J.H Jansen Voordracht in zake den aankoopvan een gedeelte berm va » de Ooster iade Voordracht tot bepaling van het tebetalen bedrag voor het onderhpud enz.van een op een grafstede der gemeente begraafplaats aanwezigen steen Voordracht tol het bepalen van deaanvangsjaarwedde van den te benoe men porfier van het stadhuls boven hefminimum Voordracht betreffende een stra tenplan bi ] de Gansstraat Voordracht tot wijziging van degasverordening en de electrlciteitsver ordenlng meterhuur Voordracht tof het verleenen vanvergoeding aan besturen van bijzonderelagere scholen ingevolge de artikelen 101 en 103 der Lager-onderwijswet 1820 Voordracht tof het beschikbaarstellen van krediet voor het uitvoerenvan werkzaamheden ten behoeve vande watervoorziening van den boomgaardachter „ Oog in Al'T Voorstel van den heer Reijndersin zake de toekenning van een gratifi catie aan den oud-bouwkundige der ge meentewerken C T Kraneveld met be richt en raad van B en W ' Voordracht betreffende den arbei derswoningbouw „ Utrecht " complex I Voordracht in zake de herzieningvan salaris en loonregelingen De vergadering zal zoo noodig wor den voorgezet op Vrijdag 4 Maart a.s des middags te 2 en rfes avonds te 8 uur Niet op Donderdagavond BUITENLAND - Uit de Fransche Kamer De voorloopige schuldover eenkomst — De verantwoor delijkheid alleen voor de re geering PARIJS 24 Febr In de Kamer diende Poincaré ' Léon Dubois van antwoord ' in verband met de aankondiging der beta lingen aan de Engelsche schatkist Hij verklaarde dat het alleen gaat om voor loopige overeenkomsten Frankrijk zal zijn schulden betalen naar gelang het daartoe in staat zal zijn Terwijl men dacht dat wij wegens de behoefte aan tfuitenlandsche credieten ons slechts zouden herstellen na de regeling der in tergeallieerde schulden achtte de regee ring Frankrijk krachtig genoeg om zich uit eigen krachten weer op te beuren zonder zich over te leveren aan de ge nade van wie ook Noch Washington noch Londen heeft ons eenige moeilijk heid in den weg gelegd tijdens het her stelwerk dat zij integendeel met sym pathie gevolgd hebben Niets wettigt op dit oogenblik de veronderstelling dat er zich een verandering in dit opzicht voor gedaan heeft in Engeland of in Ame rika Nieuwe onderhandelingen zijn niet mogelijk daar de Amerilvaansche Se naat de zaak uit handen gegeven heeft De Fransche Kamers zullen zich slechts verbinden met volle kennis van zaken en in die mate waarin Frankrijk beta len en overdragen kan Frankrijk maakt een periode van afwachting door welke wij door goeden wi van beide zijden zul len trachten te bekorten De voorloopige overeenkomst van Péret die door de Kamers zonder verzet werd aangenomen loopt 31 Maart af Vóór dit tijdstip zal geen regeling ge troffen worden Zonder steeds afhanke lijk te willen zijn van den goeden wil der schuldeischers gaf de regeering de voorkeur aan een ruime en positieve at spraak De overvloed van deviezen waar over de schatkist beschikt stelde haar in de gel^enheid om goeden wil aan den dag te leggen onder gunstige om standigheden Poincaré heeft aan Churchill duidelijk uiteengezet dat de regeering volstrekt op de beslissing der Kamers niet wilde vooruitloopen Engeland had méér kun nen eischen doch zou niet begrepen heb ben dat vrij minder betaalden terwijl wij in staat zijn om meer te betalen Wij waren ' in staat ' te betalen aaar verhou ding der Dawesbetalingen Doch nie mand weet of wij het - volgende jaar in ' staat zullen zijn om over te dragen a fortiori over 60 jaar Indien de regeering de Kamers niet geraadpleegd heeft is het omdat zij deze niet heeft willen belasten met de verantwoordelijkheid die zij zelf ^ Jragen moet De regeering hpeft aan Amerika een zelfde voorstel gedaan als aan Engeland en hoopt dat zij zal slagen De toestand van morgen zal dezelfde zijn als die van gisteren met dit ver schil dat we een bedrag op onze schuld zullen hebben afbetaald Wij mogen niet laten gelooven dat Frankrijk er aan denken kan om door verzet tegen hef accoord van Washington zijn schulden te verloochenen Hij besloot met te zeggen dat het be ter is dat de Kamers zich niet in een afleidend debat over de schulden bege ven en dat zij de regeering toestaan om de vereischte overgangsmaatregelen te treffen Tot levenslangen dwang arbeid veroordeeld Recihter Branson heeft in de assizen van Noittinigham nadat de jury den be klaagste schuldig verklaard had zek^e ren Edgar William Smith tot levens langen dwangarbeid veroordeeld om dat hij op 7 Januari drit schoten gelost had op den poMtie-agent Dainty die h'eim in heohte-nis wilde nemen als ver daoht van het aanranden van een meis je De agent had zich h&el dapper ge dragen want toen hij al door een kogel getrvffen was zette hij zijn pogingen vooit oim den man te vatten Toen de rechter den beklaagde vroeg of hij njg iets te zeggen had zeide hij m „ Ik ben on®chu,ldig Als ik geweten had dat Dainty een polatle-agent was zo'u ik hier niet staan mylord " Smith had na melijik in den loop van h©t prooes be weerd gedaoht te hebben dat zijn eigen leven gevaar liep en dat ed - een poging gedaan werd om hem te berooven De reohter.antwoordde „ Het bewijs matenaal kan tot geen ander vonnis leiden Ik ben het volkomen met de be slissiing van de gozwoirenen eens Gij hebt drie maal op dezen onigelukteigen man gesohoten cVie zijn plioht trachtte te d'oen Ik kan maar één straf opleg gen en dat is levenislange divvangarbeid " Sm,ith wankeJde toen hij dit hooi''de en vroeg „ Kunt u geen genade hebben en liet ve'rmiinderen Zoo niet voor mij zelf daji ter wille van mijn vi-ouw Het is een vreeiselijik vonnis " De rechter „ Het is een vreeseilijik voa nis maar gij hebt iets vreeeelijks ge daan en het is alleen een genadige be stieiring van God dat u geen moond ten laste geleigd is " De rechter spraik daarna den aigent Dainty toe „ Aan het einde van deze zaaik wensoh ik u in het openbaar de voldoening te betuigen die ik voedde toen ik luisiende naar de bijzonderheden van uw moeidig gedrag bij de poging o oi ente groot om die te laten wegkwijnen uitvalse e schaamte Gooi je geluk nietweg omdat je bang l)ent om onvrouwe lijk te zijn Liefde is het mooiste eniiccrlijksie op de weield ' In GodsaaamvoDgooiJe geluk niet Wonlt v«rv9 ]^ - ^ ^ ^^ A ^ ^-.- - W 1 f ¦ - i 
MHa»w»wgBiKiae&B?aww^aB'CTB »»^^ '-•¦ i^'-^sK^'y^-i^'u't-ivj-'-'-uyf^iit^^i -^':^ J;-V>.,-:^p(,?*if - AGENDA ^ EINNËNLAND ' Mi A ' S vali Haeisma Buma f ïe Emmen is in deii leeftijd van bijna 69 jaar overleden de-Keep Mr A E van Haersma Buma ' kantonrechter in het kanton Emmen Mr Van ïiaersma Buma was 29 Maart 1868 te Sneek geboren ' Ongeveer 20 jaar I5 hij als kantonrechteF in Emmgn werkzaam geweest Het Midaen-Damteiiein te Amstpidam Naar de „ Tel " verneemt is thans bin nenkort een beslissing te verwachten in zake de bebouwing van het Midden Damterrein te Anisterdam Nadat in het afgeloopen jaar door de iotelconibinatie onderhandelingen wa ren gevoerd met de National City Bank te New York voor het opnemen van een groote obiigafeieleening en ' voorts met de Amsterdamsche Bank te Amsterdam voür een kleinere hier in Nederland bij enkele banken te plaatsen leening is de kwestie der financiering thans aan merkelijk vergemakkelijkt doordat de Ryksverzekeringsbank zich bereid heeft verklaard eenlge der bovenste étages vermoedelijk drie a ¦ vier van de hotel combinatie te huren De minister schijnt voor deze transactie in principe ¦ zijn goedkeuring reeds te hebben ver [ leend Niet uitgesloten wordt het ge acht dat de R V B zich voor een niet •¦ onaanzienlijk bedrag bij de financie ring interesseert in welk geval de com binatie met een aanmerkelijk geringersteun uit het buitenland zou kunnenvolstaan • ' - • ¦ Wat den bouw zelf betreft is de eeni ge moeilijkheid nog deze dat dei hotel • combinatie een grooter oppervlakte - wensöht da,n het gemeentebestuur tot boden toestond en wel tot het vooruit bi-engeu van de rooilijn aan de zijde van het restaurant „ Polman " 0e Regeering en Gemeentelijke'huur veioxdeningen ' Het „ Vad " schrijft Mi % E Hollander de secretaris van ' den Ned Bond van Huls - en Grond eigenaren en Bbuwkudnigen heeft gis teravond op de vergadering van den be stuurdersbond ' „ Onderling Belang " en de Bouwkundige Vereenigng „ Onderne ming en Vrijheid " medegedeeld dat uit een onderhoud met " een vooraanstaand ambtenaar op het Dep van Arbeid " bleek dat zoo na opheffing der Huur wetten inderdaa,d gewënscht mocht blijken gemeentelijke verordeningen in liet.leven te roepep dergelijke verorde - jlngen van hooger hand in stand zul en worden gehouden en n'i e t zullen • orden vernietigd ¦ UU de bouwvakken Naar wij • vernemen heeft de Bond.' faad van den modernen Alg Boüwar BjeJdersbond zich vereenigd met het be shiit'^van"li6t hoofdbestuuróni het óieii' \ ve > ontvvierprQollfctief contract bij-ds-Ie - den tï'WeiVaPdigeit - Ondes de ¦ leden zEil een referendum w.o,rd,en gehouden De besturen - zullen adyiseeren voor aan - • Taardinigte stemine>ri ^ Invoeiiecht op vleesch De Commissie van deskundigen voor de samenstelling van de prijscourant ter toerekening van het ' invoerrecht op verscü of'gekoeld vteescih heeft in haar vEï'gadei'ing van 2S dezer bedoelde prijs courant vastgesteld als volgt Rund - en ikalfsrvleesc'h versch of geikoeld 100 KG ¦ f 80 paardenvleescb versch of gekoeld 100 KG f 45 Gcdui'ende de maand Maart zal mits dien het invoerrecht voor de hierboven bedoelde vlee«chsoorten bedragen 10 pCt van de ihiervoor venmekle waar den Enquête Indische onlusten De Tweede Ka-merleden Cramer De Vries Bruins Albarda ' Vliegen Stenhuls en IJzerman hebben een wetsvoorstel ingediend tot het instellen van een on derzoek enquête door den Voiksraad jiaar de oorzaken van de onlusten die in November 1926 & n an Januari iO&'i in Ned.-Ind!ië bebtoen plaats gehad ' Na in de M'SCttorie van Toelichting te hebben betoogd dat de onlusten in het buitenland sterk de aandacht ' heb ben getrokken en dat zij een ernstig onderzoek noodig achten verKIaren de voorstellers dat tons inziens d © onder ' zoekinigen die van Regeeringswege ¦ plaats hebtien ep uitsluitend door gou vej-nementsambtenaren zullen worde,a verricht geen bevrediging znllen kun nen sctien'ken aan het rechtsverlangen van de beyo'lkioig dg-t vraagt om ee » „ onpartijdig " onderzoek door een conu missie waarin ook personen zitting hebben die het vertrouwen van de be volking genieten Bij dergelijke aangelegenheden wordt volgens voorstellers het gemis van het recht van encpiète door den Volksraao in stèyke mate gevoeld Een onderzoek door een comrhissie na/mens den Volks raad in te stellen zou h.i meer ' vertrou wen van de bevolking genieten dan de commissies die thans door de regeering ¦ zijn benoemd ¦ Dit is de reden waarom de voorstel lers hun voorstel hebben gedaan Zij willen den Völksraad slechts de bevoegd beid verleenen om tot een onderzoek te besluiten De wijze waarop dit recht door den Völksraad in speciale gevallen zal wor " den uitgeoefend zal - bij ardonnantio moeten worden geregeld Een incident in den gemeenteiaad van Doetinchem In de vergadering van den raad der gemeente Doetinchem werd een begi.n gp'Uiaakt mot de behandeling der S^ meentebégruoting Bij dé algemeene be - ¦ uchouwingen ontstond een ernstig inci dent tusschen den voorzitter,.burgemees ter W P J.'Düval'SlothO'uwer en de soc democratische raadsfractie toen de voor.zitter weigerde critiek toe ts laten ophet beleid dor politie De woordvoe'i'dsrder S.D.A..P de Ji.eor Spijkman ' ver - '¦ ' j^ft.ï'de ' dat Iiij v4'n deze weigering te - iÉIM ' legrafisch den commissaris der Konin gin op de hoogte zal stellen en ook den minister van het gebeurde kennis zal geven Nadat de morgenvergadering was ge schorst werd een telegram aan den cmq missaris der Koningin verzonden door de s - d raadsfractie waarin zij den ' com missaris verzocht onmiddellijk maat regelen.te nemen tot verzekering van do rechten der raadsleden In de middagvergadering werd vaa chr.-historische Icathoiieke liberale ei > vrijiziunig-democratiscbe zijde leedwezen uitgesproken over de wijize - waarop de voorzitter door den woordvoerder der s.-d raadsfractie was aangevallen De heer Spijkman werd - verzocht zijn per soonlij'ke beleediging terug te nemen in het,belang van de samenwerking in den raad Hij wenschte aan dit verzoek ' evenwel geen gevolg te geven — - o — Het Tandtechnlci-wetje aievrou'w De Vries — ' Bruins Üd van de Tweede Kamer heeft den minister van arbeid handel en nijverhed'd de volgende vragen gesteld 1 Heeft de minister kennis genomenvan het behandelde in de zitting van hetkantongerecht te Rotterdam op 10 De cember 1926 waarbij de 47-jarige J M.S terechtstond wien ten laste was ge legd dat hij in Juli 1928 zonder toegela ten te zijn tot de uitoefeninig van hetberoep ' van geneesikundige nochtot d © uitoefening van hst beroep van tandarts heeft uitge oefend door tandheelkundigen bijstand niet strekkende tot toepassing van de tandprothese te verleenen als bedrijf Is het den minister bekend dat bijde verdere behandeling van de in vraag 1 bedoelde tenlastelegging tot uiting isgekomen dat de in de wet van 30 De cember 1926 Staatsblad no 454 tot her ziening van de uitvoering " an de wetvan 29 Juli 1925 Staatsblad no 282 voorkomende strafbepaling niet verge zeld gaat van de vermelding of bet de lict als een misdrijf dan wel als eenovertreding m'oet worden - besohouwd,.aeodat volgenis een uitspraak van denHoogen Raad van 6 Juni 1P2 ' W 10031 in een dusdanig geval geen bevoegderechter is aangew-ezen en dus vervolgin,?zou zijn uitgesloten tenware het delictzou gebracht kunnen W'Orden onder be reik van art 436 Wetboek van Straf recht Welke maatregelen denkt de minis ter voor fe bereiden om in d © eventu eels lacune te voorzien ten einde vol ledige uitvoering van bedoelde wet mo gelij'k te maken Lithogtaüsch Bedrijt ' De minister van Arbeid Hand.el en Kijive-ïheid beschikkende op een verzoek van de^gècombineerde besturen voor het LitbO'gi-afisch Bedrijf daartoe strekken de dat in de ondernemingen van werk gevers aangesloten bij den Nederland schen bond van steendru'kkerijen te Am stéfdam;'door arbeiders aaragesloten bij • déit Nederlandschén litho - foto - en chij migrafenbond te - Amsterdam ' den Nb derlandsclien R K gi-afischen bond te Utrecht of den Nederlandschen chris telij'ken grafiscben bond te Amster dam benevens door de hulparbeiders bedoeld in artikel 2 derde alinea twee den en derden volzin der collectieve - rc beidsovereenkomst aj'beid mag worden verricht in afwijkingen van het bepaal de bij de art 23 en 24 der Ai^beidswet 1919 heeft de gevraagde vergunning voor bet tijdvak van 1 Januari tot en met 30 April 1927 verleend onder be paald © voorwaarden die vei-meld zijn In de Stct No 39 Uitspraken Het Kantongerecht veroordeelde we gens het wielrijden zonder licht C O al hier en J C V B te IJsselstein tot ƒ 5 boete subs 5 dagen hechtenis het rijden met motorrijtuig zonder licht P V te Amsterdam tot ƒ 5 boete subs 5 d hecht als voren zonder achterlicht T A v S te Montfoort tot ƒ 10 boete subs 10 d hecht het rijden met motorrijtuig zonder vol doend remwerk F G v O alhier tot ƒ 40 boete subs 40 d hecht het rijden met te zwaar motorrijtuig J ter V te Brielle tot ƒ 25 boete subs 25 d hecht het met motorrijtuig niet behoorlijk uitwijken J J te Zeist ƒ 15 boete subs 15 d hecht als voren J J P te Oudewater tot ƒ ^ boete subs 25 d hecht het als bestuurder van een motorrij tuig daarmede buiten noodzaak de lin kerzijde van den weg houden J H A M W alhier tot ƒ 25 boete subs 25 d hecht het een voertuig door motorrijtuig doen voortbewegen J ten V te Brielle tot ƒ 10 boete subs 10 d hecht het met autobus niet de voorgeschre ven route volgen J J te Zeist tot ƒ 15 boete subs 15 d hecht het te Utrecht rijden iif verboden rich ting H W te Linschoten tot ƒ 3 boete subs 3 d hecht het te Utrecht wielrijden langs stil staande tram D H alhier tot ƒ 10 boe te Èubs 10 d hecht het te Utrecht het bedrijf van liedjes zanger uitoefenen en het opgeven van een valschen naam C M alhier tot ƒ 5 en ƒ 25 boete subs 5 en 25 d hecht het te Zeist sigaretten verkoopen aan kind K J H huisvr A G V te Zeist tot ƒ 5 boete subs 5 d hecht het met schip niet stilhouden voor een sluis J B te Vlijmen tot ƒ 25 boe te subs 25 d hecht het als'schipper zijn vaartuig doen stilhouden in een sluismbnding V S te Zwartsluis en F L te Rotterdam tot ƒ 30 boete subs 30 d hecht het onbedekt vleesch vervoeren J v d M alhier tot ƒ 10 boete subs 10 d hecht het een optinbarori landweg versperren ' J.'y./d H fe IJsselstein tot ƒ „ 10 boete'subs 10 d hecht.i ¦ ' * ''' het een verboden vischtuig vervoeren C V te Vreeswijk tot ƒ 10 boet ©' sübs 10 d hecht het een mol vervoeren A G V te Zui len tot ƒ 10 boete subs 10 d hecht het een steiger niet voldoende voor zien hebben G K alhier tot ƒ 25 boete subs 25 d hecht het vervoeren van ondeugdelijke en vuile melk G H te Bunschoten tot ƒ 60 en ƒ 25 boete subs 30 en 25 d hecht het in verioflokaal sterken drank aan wezig hebben J M alhier tot ƒ 10 boe te subs 10 d hecht het in werkplaats geen arbeidsregis ter aanwezig hebben J E te Amster dam tot ƒ 3 boete subs 3 d hecht en ' werden in de afgeloopen week als nog veroordeeld wegens dronkenschap K A te Maartensdijk tot ƒ 25 boete subs 25 d hecht als voren W G A D J H en H B alhier tot ƒ 20 boete subs 25 d hecht als voren K K alhier en J P v Z te Culemborg tot ƒ 15 boete subs 15 d hechtenis School - en Kerknieuws Praotisoh © les voor schooljongens Ir jhr C E W van Panihuys te ' s-Gra venbage heeft voor de d'erde maal een onsch'oolsch © aardrijkslkundeles gegeven aan de leerlingen der hoogste klassen van de Haa'gsche Schoolvereeniging Dezen keer was zijn onderwerp ' h*l NoordzeekanaaJ waarvan in 1926 het •> 0-jarig bestaan is herdacht Op zeer onderhoudende wij,ze behandelde spr eerst enkele historische biirondierheden van Amsterdam's waterweg naar zes en daarna zeer initerresante technische moeilijkheden betreffende den aanleg van de haven en den bouw der pieren Hij schetste den strijd tegen heit zand dat door eb - en vloedstroomen altijd weer verplaatst wordit en teekende op een bord den oordeelkundigen bouw van de zware havenhoofden waardoor de mond niet verzandt maar juist door den stroom die er vooi-bij geleid wordt op diepte blijft Zware baggei-machines ko men fe hulp als ' t peülood gevaar kon digt De spr verklaarde ook den bandTor migem aanleg van de verschillende ha vens en sluizen die altijd bestreken enverdedigd moeten.kunnen - werden-^oorde kanonnen van het fort bij den ka naalmiond ¦ Hij liet daarna een schelisteekening zien,van de nieuwste sluiskolk de grootst © van de wex'g'W waarin ter vea - geüjking de - 4msterdamsche Beurs was g'eteekep'd én " een modern „ zeekasiteel "' dat nog boven de Beurs uitstak Met groote aandacht volgden de kin deren zijn betoog over IJ'mpiden's ont wikkeling waarvan hotel no - 1 nog ge tuigt het eerst © huis van deze haven stad over het in'terresante en gewel dige hoo'govenbedrijf over de ^ visohhal van een.halve K.M lang s-oms vol zee banket " enz emz ' Door zijn ervaring als ingenieur b'j den watersitaat wist de heer van ' Pan huys zoo boeiend te vertellen dat hij van ' f be'gin tot h©t eind een spannende aandacht had VerscihiHend © vragen van bet jeugdige publiek werden ten slotte nog beantwoord en met de belofte van den directeur der school dat misschien alles eens ter plaatse zou worden be zichtigd op © en schoolreisje eindigde d'©zê interessante en le'erzame „ les " Een blik uit het werk van den gevangenispredikant Ds J W P Ie Roy Ned Horv Pred te Slote'rdijk is tevens Geva.ng6nis-pir& dikant te Amsterdam Een enkeie maal ¦ deejt ' ds 1 © Roy weJeeas ' t een en ander uit dezen tak van arbeid mede in „ Ons Lampje " Ditmaal het volgende „ Zondagmorgen 6 Februari na den dienst in „ Westei-wijk-Sloterdijk " mocht Ik van Gods trouw en genade in Jezus Christus getuigen in ' t Huis van Be waring te Amsterdam Het was eengoea uur geweest de blinde organist uit de Zuiderkerk had ' t oude orgeltje als ' t ware doen herleven had uit de half ver sleten pijpen klanken te voorschijn ge roepen als nooit en de kerkgangers hadden aandachtig zeer aandachtig naar de blijde boodschap geluisterd De zegen was op die in moeiten ver keeren neergedaald en de keit ging uit Nu moet u weten dat wegens bijzon dere omstandigheden ' t aangaan vap de kerk circa 20 minuten in beslag neemt en dus ook ' t uitgaan Is er in t Huis van Bewaring nu iemand die or gel kan spelen dan m'ag hij om de kerk gangers den tijd wart te korten voor en na de Gosdienstoefening ' t orgel be spelen Zooals ik zei de dienst was af geloopen en ik stond in een kille gang te wachten tot een van de bewakers i'nij de^poort zou ontsluiten Ik bad nog n mijn aieJ iets van t ve.fsje waar ik de ' prediking mee geëindigd had „ Veilig in Jezus armen Veilig aan Jezus hart Daar in Zijn teer erbarmen Daar rusit mijn ziel van smart " Ik hoorde de stilte die een oogenbKk m de kerk hing toen geatom'mel en ge schuivel van iemand die de blinde Zui ^ derkerk-organisit boven ' t ' orgel kwam halen en toen — toen speelde ' t orgel - Velig in Jezus armen veilig aanJezus hart Daar in Zijn teer erbarmen,daar rust mijn ziel van smart " _ Ik heb U gevangene o speelman welzien ritten en u ziende dacht ik j,hoekomt die hier " Ik heb u gevangene,o Speelman zien zitten op ' t orgel enzelfs heb ik gedacht Stralis zal hij eenof ander wijsje geven " maar dat " gijdat wijsje spelen zoudt ik had ' t nïe>tdurven denken Het orgel piepte Hetklonk alles even wankel en mager - lietwas alius even schamel e>ven arö;oéd+g.even pover Het cud's ongeltje riep znoschel en vreemd als gaf ' t z;jn laat eliedeke en ondanks'dat alles hoe vuri.lik ' t mooi en hoe heb ik niet ontroeringstaan luisteren ' God zegene je mijnjongen Een mensch die zoo een ge strooid zaadje weet op te vangen zek'jrhij kan ver heel ver afge'wekon zijnm'aar ^- erlómi js hij nieit Zeer zeker'iiogiiiet " " --' Tiijzinuig Federatiel Veibond „ Onze kracht in Christus " Voor het Vrijzinnig Federatief Ver bond trad gisteravond in het Gebouw van don Nederlandschen Protestanten bond in een druk bezochte samenkomst als spreker op Ds G J Sirks Predi kant bij de Remonstrantsche gemeente te Den Haag,-met het onderwerp „ Onze kracht in Christus " ¦ Wanneer we spreken over „ onze kracht in Christus " dan is het de bedoe ling om Jezus Christus in het middel punt onzer a;andachtige beschouwing te stellen en te weten wat deze gestalte voor ons in ons leven is Op deze ge stalte 4iggën vele vragen die den mensch soms kunnen kwellen en de kracht van Jezus Christus soms niet zeer sterk doen gevoelen « Maar ook doet de vraag zich voor of deze figuur niet belemmerend werkt Men zegt Hij is het Licht der we reld of het Licht van ons leven Bij de beeldenstorming werd gehoord wanneer men het kruis wilde aanraken „ laat Hem met rust Hij heeft geen kwaad gedaan " Deze figuur is een magneti sche kracht en bij elke groep van men schen wordt de gestalte van Christus naar voren gebracht Hij is het - groote Licht in ons leven Maar als tegen pool kan gezegd worden is Hij niet veel eej ' het groote raadsel en is Zijn ge - stalie niet vaak weggevaagd Is er voor Hem eigenlijk nog wel plaats Weten wij in ons geestelijk leven met Zijn figuur nog wel weg Hij is het groote licht-of-de groote verwarring Klaar zijn we met Zijn figuur niet en klaar zullen we ér niet mee komen Wij beginnen onze jaartelling bij de geboorte van Christus Elke cultuur begint zijn jaar telling bij een tundeerend feit In onze cultuur wordt de jaartelling bij de ge boorte van Jezus Christus begonnen en tof nu toe heeft deze jaartelling nog vrij algemeene geldigheid Schertsend kan gezegd worden dat zoolang we nog een kalender hebben we nog niet los zijn van de figuur van Christus Vervolgens geeft spr een historisch overzicht van het leven en werken van Jezus vanaf Zijn geboorte tot Zijn hemelvaart saarh gevat de gestalte zooals deze in de evan geliën naar voren treedt en naar wie alles gericht is En deze ' Jezus Christus neemt in het leven de plaats in als de centrale beheerschende figuur Hij is de norm waarnaar aïles zich regelt Spr stelt de vraag of de2ié gestalte voor het geloofsleven van denuiensch nu nog wel de norm is Men zegt dafr er géén ¦ opvatting over dDze-ïigüur-fnoge -' lijk is pt hij wordt beschouwd ' als ' de ' middelaar tusschen God en d'en mensch ' t zij gé hem neemt in het'beeld van denGod-mensch ' t zij ge hém neemt in het ' ineer humanistiscbe vi'dord predi ker Het verschil'ligt alleen hier dat de ' nienschen die hem verschiHend zien een verschillende ' w èreldbescheuwing - heb-j ben Is er iir'het geloofsleven ' wel plaats vöor.eeii -- bonl:id'd'e=lend;«Bzen.;'Gcl.O0fsle - - von zal altijd iets houden van bemid delen ' t zij gesproken wordt van God ' of van ' de natuur geloofsleven heeft al tijd cBne bemiddeling tusschen het eeuwige en het tijdelijke Alleen is maar de vraag of Christus die bemiddelende schakel zal blijven voor onze religie Of Hij het centrale punt zal blijven van onze wereldbeschouwing Door de rang schikking vande verschillende ervarin gen heeft de mensch een maatstaf waarnaar hij zijn leven rangschikt Bij ¦ de vorming eener levensbeschouwing i ïs ' die maatstaf beslissend Wa.nneer nu die maatstaf gaat wapkelen ontstaat er verbrokkeling In de 1.9e eeuw is er met ernst gezocht naar.ieen objectieve maatstaf waarnaar alles ' moest worden gerneten Is nu de gestalte ¦ van Jezus Christus die eeuwen lang is geweest de onwrikbare maatstaf is die gebleken te zijn de onwankelbare Alles werd onderzocht en toen is gezegd dat wat wij als maatstaf hadden aangezien een samenvlechting is van gegevens in menschelijke waardeeringen gegeven Op eens ging het wankelen en toen de evangeliën onbevooroo'rdeeld werden ge lezen kwam men tot het besef dat men schelijke waardeering ten opzichte van de ' figuur van Jezus Christus aan het werk is geweest ' De menschelijke geest ging schiften - wat vast stond van die figuur van Jezus Christus de kritische arbeid,o.vér de persoon van Jezus Wel is-dat genoemd aanranding maar zeker is dat de groote geesten die zich daar aan gaven - zich tot - doel stelden de kracht te vinden in de beschouwing van Jezus Christus Alles wat niet vast stond over Hem is weggevallen en langs historischen ¦ weg is geschift het vaststaande van de omvlochte waardee ring Jezus Christus de zoon Gods de wonderen die Hij verricht heeft de ge lijkenissen door Hem gesproken het Sruis wel met eerbied aanschouwd en de zeven kruiswoorden opstanding en hemelvaart alles viel als - menschelijke waardeering weg Ook Bethlehem en Bethanië vielen als historisch vast staande heen En eindelijk Jezus zelf ook deze naam was niet historisch VaetT staande en viel eyene$us - als mensche lijke waardeering weg Alles liep uit op volkomen onzekerheid en de figuur van Jezus Christus verbleekte en er bleef niets over Terecht heeft Fred van Eeden dan ook kunnen zeggen alles of nietSi En zoo is nu de.situatie van de gestalte van Jezus Christus in ons ge loofsleven Voor een groep de kracht ' dié alles aanvaardt als onaantastbare norm of een groep ' die alles als men schelijke waardeering beschou.wd Nu is er nog een weg te wijzen dat de mensch zich gaat losmaken van de ge dachte dat de historie de zekerheid geeft Hot gaat niet om het histcirische maar om het melaphygische om het dicprie vvezü,n van den geest die door de veischijnselen heonblinkt Als dan de gestalte van Jezus Christus voor ons op rijst dan zullen we niet waardeeren den historischen Jezus maar den mefaphy sischen Christus Aangevangen wordt dan bij Christus qn,d.iiii wordt gevonden die _ bi|zpnd.er.o kl.eur die de zekerheid van God ontvangt in den raénsch.'ln don zonnegloed van de liefde Gods zien we dan de persoon van Christus Die zon negloed van Gods liefde vertoont zich ook in anderen vorm maar dan wèl in zwakkere figuren als in Christus Zal de figuur van Jezus nu de gestalte zijn die gebonden blijft aan Christus Het groote probleem ligt tusschen de ge stalte van Christus en den mensch De vraag van de anthropologie zal moeten worden opgelost Zal een persoon een centraal punt vormen in het leven ' van den mensch en zoo ja dan is de vraag of dat dan Jezus Christus zal zijn Hef gaat om Christus niet of Jezus Het gaat om het kennen naar den geest niét om het " kennen naar het vleesch Na de pauze werden nog enkele ge stelde vragen beantwoord waarna de - samenkotnsl werd gesloten Oudeiavond Gecombineerde Oudercom - missie school Poortstraat 73 — 73bis ' Bovengenoemde Oudercommissie hield haar Ouderavond in de gymnastiek - zaal der school Het hoofd der benèdensciliool de heer M V Bommel opende deze zeer druk be ^ zochte vergadering door de aanwezigen een hartelij'k welkom toe te roepen Di rect hierna werd door de kinderen der school onder leiding van den heer W Kars overgegaia'n tot uitvoering eenjr cantate van Cath v Rennes Mevr Wetselaar was zoo welwillend de piani ' be'geleiding op zich te nemen terwijl Mej Annie Bulls de solozang voor hare rekening had genomen Het ge heel werd zeer verdienstelijk uitge voerd zoodat de onders van de zang ' kunst hebben genoten De heer W H v d Vooren voorzitter der Oudercommissie dankte Mevr Wet selaar alsmede Mej A Bulte namens de ou'ders en bood beiden een bouquet bloo men aan < De voorzitter der O C ging ' daarna over tot punt 3 der agenda aanbieding eener herinnering aan de kinderen die het 7de leerjaar hebben doörloopen Punt 4 behelsde de vertooning derplaatjes van de vacantie kinder ontspanning welke dezen zomer plaats vondw^Ike plaatjes door den beer S G Drie sen in prettigen verteltrant werden boe gelicht ' ¦ De heer v Bommel sprak daarna eenkort „ In memoriam L Penning " diekort geledon overleed uit Spr herdachtin gevoelvolle woorden hoe de heer Pen ning op 1 Dec j.l V'O.Orde Oudercommis sie een lezing hield over Z.-Afrika entoen reeds ongesteld was Staande werdop spr.'s verzoek dit '„ In memoriam"aangehöofd ' ' ' ' ' Het kardinale punt van dezen avond was de huldiging - van den heer C v Breenen die 1 Maart w&gens gezond heidsreden de school igaajt verlaten de school die hij 31 jaar lang had gediend Als sprekers tra.den op ds A H v d Hoeve Gem Insipecteur van het.L O dr de Haan - schoolai-1,s de heer KooJ godsdienst'pnderwijzser de heei-^ll^van TBöaiihér'é'iï ' d6~li"êé'f'''W H vl d Vb-3 ren allen spraken in gevoelvolle woor den ' de verdiensten van den heer van Breenen uit alsmede woorden van hulde voor diens ijver gedurende ziin verblijf aan de school Het ' hoofd der benedenschool bood namens alle dames en heeren don ver trekkenden onderwijzer een prachtigen wandelstok met zilveren montuur aan Namens de ouders bood de voorzitter der O C een 3-tal etsen aan n.l de Utrechtsche Dom en een 2-tal Amster damsche torens aan Diep onder den indmk bedankte do heer.v Breenen,alle sprekers Thans werd overgegaan tot verkiezing van 2 bestuursleden waarvoor werden ' gekozen Mej v Schalk en den beer Gal lee De heer v Bommel dankte de beide aftredende heeren voor het door ben verrichte werk voor de school en bood den heer W H v d Vooren namens het geheele onder^wijzend personeel een Waterman vulpenhouder aan voor zijn bij'zondere ijver aan den dag gelgd Met een gezellig onderonsje aanigebo den door den vertrekkenden voorz dar O C werd deze avond gesloten Met genoegen zullen dan ook perso neel en ouders aan dezen avond terug - den ken Chr Gem Zangver „ Nieuwe Kerk " 9e Jaarfeest Bovengenoemde vereeniging-gaf gis teravond in de groote-zaal van hetGeb voor K en W een familie-avond ter ge ^ legenheid van het 9e jaarfeest De op komst was zeer talrijk ook van be vriende koren De samenkomst werd geopend met ' t zingen van Ps 138 1 waarna de prae ses dB heer G J H u ij g e n s in gebed voorging Hierop riep hij het welkom toe aan de talrijk opgekomenen in ' t bijzonder aan de afgevaardigden der zuster-orga nisaties en den Bond van Zangvereeni gingen Vervolgens trad het koor op met het vereenigingslied en „ Na den Storm " waaruit bleek dat het stemmateriaal goed is verdeeld en de directeur de heer D Steen Jr de le.iding goed in ban den heeft Het hierop uitgebrachte jaarverslag gaf aan dat de verepniging 63 leden en 51 donateurs telt deel nam aan bet na tionaal concours te Gouda waar het den leu prijs verguld zilv medaille be haalde eene uitvoering gaf in het Ho moepathisch Ziekenhuis en ' n uitstap - je maakte naar Nijmegen Verder werkte het koor op 31 Augus tus mede aan het Domplein-concert gaf het een uitvoering in Huis ter Heide zong het voor do Chr Radio-ümi'oep en in de EmmaUliniek en voor het Kerst feest Tenslotte riep spi'i de hulp in van alle leden Het finantieel verslag gaf als voor deelig saldo f 154.i0 aan Het kinderkoor trad op met een-paar leuke speelliedjes vooral „ de I-Jsbaan " was een prcttig-tafereoltje pc-voordracht hoe goed bedoeld - yali „ Hein en Trui " was in dit milieu niet V ' geheel op z'n plaats De tableaux waren siniaiakvol'aange kleed vooral het 3e tafreel was zeer goed Het was voor de leden ouders genoo digden en uitvoerenden een prettigeavond Mevrouw Steen zong op verdienstelijke wijze bij'de tableaux het echt paar V d S.teen is wel de ziel van dézevereeniging - ' Te ongeveer tien uur werd de samen komst op de gebruikelijke wijze geslo ten N.V Ciediet'-en-Effectenbank Aan het jaarverslag 1926 ontleènen wij Uit de overgelegde verantwoordings stukken blijkt dat de in het vierde boek jaar behaalde resultaten een normale vooruitgang toonden en het bedrijf - zich in een rustigen groei mag verheugen De aan haar toevertrouwde gelden gaven wederom een stijging aan wel ke mede veroorzaakt werd door de uit breiding van het aantal deposanten en rekeningshouders Op 1 Januari 1927 was in Leendepot verstrekt f 319.0Ü0 • het Deposito tegen Onderpand beliep op dien datum f 407.599.12 de verdere Deposito's ' klommen tot f 685.465.02 waarvan meer dan f 2-44,000 op langen tennijn terwijl het saldo der Crediteu ren in rekening-courant f 803.585.89 tie droeg Tegenover een stiller effectenbedrijf waardoor het afgeloopen jaar in het al gemeen zich kenmerkte stond een toe name van cliënten en omzetten Wat de zekerheden betreft bedraagt het fondsenondel pand zoowel van fond sencliënten ais van handelsdebitcuren met fondsdekking in totaal f 2.077.300 waartegen respect aan voorscho f i467.734.46 en aan handelscrediei f 606.135.77 werd verstrekt De voorzichtige poitiek ten opzichte van de credietverleening bleef gehand haafd ook hier valt een stijging van het aantal posten en omzetten te consta te&ren het totaal debetcijfer op 1 Jan 1927 bedraag f 1.567.530.73 bij een ver leend crediet maximum van f 1.965.200 Omtrent de dekking moge onderstaai?de groepeering naar de onderpandenvoldoende toelichting geven:Blanco i 4.252.67 Crediet-Hypotheek - 505.130.67 Crediet-Hypotlieek en Berg - stelling ¦ ¦ 162.762.46 Borgstelling - 289.249.16 Eflectenonderpand - 606.135.77 f 1.567.530.73 Bankgebouw en algeheele inrichtingte boek staande voor f 50:000 komen.nade voorgestelde afschrijving van 10 pet.voor een normaal waardecijfer a;is ac tief op de balans voor Het kapitaal werd door onderhand sche plaatsing vergroot tot f 414.000 terwijl de reserve na de voorgesteldebijschrijving f 66.000 z'al bedragen ¦ De resuUaten.Qvar 1926 geven weerde regelmatige ontwikkeling van he.tbedrijf ' ' Dé rentestand bleef in 1926 vrijwel go lijk toch toont de renterekening éene verhooging tot f 66.377.Ö4 De provisierekening wijst een saldo aan van f 44.901,16 Het onkósteiicïjfer / bedraagt f 45.534.31 hetwelk niet be langrijk met dat óver 1925 verschilt De over 1926 beschikbare winst ten bedrage van f 69.901.77 stelt in staal voor te stellen van ' het Bankgebouw af te schi-ijven * EOOP ^ de reserve tot plm 15 pet.over het geplaatste kapi taal op te voeren door toe voeging van een belang rijk hooger bedrag dan ' tvereischte statutaire mi nimum n.l -- S9000 - voor aandeelhouders 6 pet(v j 6 pet dividend be schikbaar te stellen - 24840 — voor tantièmes incl belas ting beschikbaar te hou den - 4120 — en op nieuwe rekening overte brengen ^ 6941.77 f 69.90177 De balans vermeldt het navolgende Debetzijde kas bankiers en vreemd geld f 236(722.72 f 207.519.05 Leendepoi f 319.000 f 295.000 Voorschotteii tegeri Effectenondei p f 867.734.46 f 693.714.59 Debiteuren in reken.-cour f 1567.530.73 f 1.285.183.17 Bankgebouw en Inrich ting f 45.Ö00 ff 50.000 Creditzijde aan deelenkapitaal f 414.000 f 868.00O sta tutaire Reserve f 66.000 f37.000 Leen depot f 319.000 f 295.000 Deposito te gen Effectenonderpand f 47.599.12 f 338.296.09 Deposito f 685.465.02 f 551.870.34 Crediteuren in rekening courapt f 803.585.89 f 623.583.08 Ban kiers f 308.556.11 f 262.441;25 Dividend Rekening f 24840 f22080 Onverdeelde winst f 6941.77 f 6156.05 Op de Winst - en Verliesrekening ' ko men de volgende posten voor Onver deelde Winst na aftrek betaalde divi dendbelasting f 4157.88 f 2937-13 ' Ren terekening f 66377.04 f 63829.56 Pro visierekening f 44.901.16 f 44.248.67 Sa larissen f 31.128.07 f 31.915.72 Bedrijfs kosten f 14.406.24 f 13.823.59 Winst te verdeden f 69.901.77 f 65.276.05 ¦* Zending samenkomst Men schrijft ons De Utr Zend Hulpraad voorzitter ds Kaajap hoopt Maapdag a.s ten S uur in Irene een zendingssamenkomst te hou den Ditmaal werd uitgenoodigd de hr Kammeijer zendeling der Ned Ver voor Israël gevestigd te Amsterdarn ds Briët zal de inleider zijn Op dezen avond zijn Joden en Christenen harte lijk welkom Het onderwerp is „ Pales tina en de Joden in-het licht van het Profetisch Woord " De heer Kammeijer heeft samenge werkt met de zendelingen Korff en v Os beiden in onze stad welbekend en is mede rédacteur van het maandblad „ de Hope Israels " Februa uur pömarius " Dansante J-'ebru uur " IVo ¦ ius Vrijdag 25 SCHOUWBUI iG 7 =/ Antwerpen •.' o ™^^ striid Jan van Beers GEB v K enVV s Ugteringe Soiree Da - Zaterdag 2ü SCHOUWB URö 7'V.4 Antwerpen „ Pomari uur C uur 1 ué U C ^" pLOMPETOKEN 8 „ Entre Nous " „ Peper lasqué GEB v K en W 8 V Steenderen Bal-ma Bioscoop-voorstellii VREEE sdags Zondags ha Oude G BIOSCOOP-SALON avond half 8 Woensdags Half 3 matinee Zc pende vourstelling FLORA BIOSCOOP ^^-.¦^ avond half 8 Woensdags hall 3 matinee Zouda pende voorstelling „ i ' ren " en „ Levensdans PALACE THE.\TER avond half 8 W "" hall 3 matinee ^^ Zondags ha ALs ra Vreet > ensdags Zondags hE Bloed pende voorstelling ' t Troetelkindje " „ ^ 1,1 pur ' HEATER ' bEMBHAiNUI 1" iFlken avond kwart lederen dag half 3 matine uur doorloopende voor dent " SCALA BIOSCOOP Eiken avond naii o * - dags half 3 matmêe doorloopende Berg " VOOI dtiné ¦¦ slelli Lans LSC Ze Woeusd matinee Z voorstelling PARK TIVOLl 9 uur tiia " - Bal masuué * HOTEL DE L'EUROPE land Tweede Jaarfeest Ver tot Veredeling van h Het bestuur van de ver veredeling van het ambai waarneming van het secrc dragen aan den heer G H hier als opvolger van dei Schmidt in Den Haag die dezer maand overleden is Utr Verzekeringst Commissarissen dor Utr zekeringsbank zullen aan ring van aandeelhouders dividend over 1926 te bep — o — eiassificalie bij de spo ' Partieele her wezen Naar de „ Tel " verneem pogingen van den Person Spoorwegen gedurende i jaar gedaan om de ~ vërbe classificatie der atand^l.a öie voor het Rijkspersonee ai-i 3925 ai reeds van krac gepast te krijgen op het si neel geen succes gehad De directie der Nederlai wegen heeft deze partieel afgewezen en verklg-ard w ken aan een algeheele he ' De tusschenkomst van van Waterstaat iugeroc personeelraad heeft in door de directie ingenom niets kunnen veranderen De personeelraad nu heel ste vergadering uitgespn zijn standpunt handhaaft het Rijk.spersoneel hooger de standplaatsen ook die den voor hét spoorwegpe Besloten is opnieuw aai over deze zaak een onde vragen In verband met een en.hoofdbestuur van den Bornaren in Dienst bij'de 1 Spoorwegen B.A.N.S b('Zondag 13 Maart a.s et ^ rnhem te houden waar:tatie der standplaatsenwegen en bij het Rijk besworden ' Inwonende kinderen in ir^der Do Land - en 1 vallenwet ke - uitkeering toi Sinds de inwerkingtred « n Tuinbouwongevallenwi voorkomen dat een wer onderneming zoowel een wet als volgens de Onge verzekeringsplichtig bedri een dusdanig geval behoo desbetreffende bepaling noiMnde wet hét bestuur kwcingsbank te beslissen rftn de twee wetten de o l««r geheel geacht moet IvWingspllchtig te zijn Di iMtsluitend om practise tiet leven geroepen daai Werkgever vverkman b Tuinbouwongevallenwet geheeten loon enz vooi gelijk zijn Evenwel bépaa Tuinbonwongevallenwet i met ' de Ongevallenwet di pa%sing - van eerstgenoen nehde kinderen van den als arbeiders worden besi Nu deed het geval zich werkgever die reeds vóór Ireding der Land - en Tui lenwet 1922 een volgens wet 1921 verzekf.tingsplicl oefende doch wiens onde dien in verband met het hem daarnevens uitgeoefi bedrijf door het bestuur zekeringsbank in haar de Land en Tuinbouv 1922 verzekeringsplichtig yóor de uitoefening van inwonenden zoon in dien verrichten van werkzaam behoorende tot de uitoef onder de Ongevallenwet v trof dezen zoon een ongi • van dit ongeval nièenc spraak te kunnen maken stelling doch de betrokk eeniging — de Boeren - er ' derlinge te - s'Gravenhs zijn vader als werkgever ton w Gigcrde deze toe " te i do oiidcrijeming van.:geli * woi'kgever door de RijU bank in haar geheel volj en ' JuiSÈovwon^evallei ' 
-*> l:-™-'=^'.^^i'-^^_;-,,''-'w-rJ [<^> ' T ' ^^^'^^^^ s^w^^^^^^ï^^^W ^ 1 smaakvol'aange e tafreel was zeer den ouders genoo snden een prettige 3n zong Op verdien tableaux het echt ¦ el de ziel van deze ur werd de samen elijke wijze geslo - BIfectenbank lag 1926 ontlcenen verantwoordings - in het vierde boelc Itaten een normale en het bedrijf « icli i mag verheugen ivertrouwde gelden stijging aan wel t werd door de uit ntal deposanten en Op 1 Januari 1927 verstrekt f 319.0Ü0 Onderpand beliep 7.599.12 de - verdere n tot f ' 685.463.02 f 244,000 op langen saldo der Crediteu rant f 803.585.89 be ller effectenbedrijf 3pen jaar in het al • kte stond een toe en omzetten n betreft bedraagt ld zoowel van fond handelBdebiteuren a totaal f 2.077.300 aan voorschot an handelscrediei strekt oltiek ten opzichte ning bleef gehand It een stijging van omzetten te consta 3betcijfer op 1 Jan 7.530.73 bij een ver um van f 1.965.200 ig moge onderslaao ar de onderpanden g geven f 4.252.67 - 505.130.67 n Berg - r 162.762.4Ö - 289.249.16 - 606.135.77 f 1.567.530.73 ilgeheele inrichting p f 5b.;0Ö0 komen na hrijvijig varilQ pet vaardecijfer als ac or d door onderhand - ¦ gi oot tot f 414.000 na de vooi-gestelde zal bedragen ar 1926 geven weer wikkeling van het f in 1926 \ 4-ij-c<^l ge renterekening éene 77.04 ig wijst een saldo Het onkóstehcijfci '/ hetwélk niet be - ¦ 1925 verschilt " hikbare winst ten 101,77 stelt in 5taat w af te * 5000 -^ 15 pet te kapi - loor toe - belang - dan ' t ure mi - - S9W0 - rs 6 pet end be - 3n 24840 - t belas - te hou - s 4120 — ng over -^ 6941.77 f 69.90177 It het navolgende ankiers en vreemd 17.519.05 Leendepoi Voorschotten tegeti 734.46 f 693.714.59 - cour f 1567.530.73 gebouw en Inrich • 0 Creditzijde aan 000 f 368.000 sta - - 000 137.000 Leen 5.000 Deposito te pand f 47.599.12 Dsito f 685.465.02 uren in rekening f 623.583.08 Ban 62.441:25 Dividend ' 2080 Onverdeelde 56.05 l^erliesrekening ' ko losten voor Onver trek betaalde divi iS f 2937.13 Ren f 63829.56 Pro - - 16 f 44.248.67 Sa 31.915.72 Bedrijfs 13.823.59 Winst te f 65.276.05 nenkomst raad voorzitter ds ag a.s ten 8 uur in imenkomst te hau tgenoodigd de hr ng der Ned Ver te Amsteixlam der zijn Op dezen Christenen harte lerwerp is „ Pales ihet licht van het r heeft samenge lingen Kortf en v tad welbekend en m het maandblad AGENDA Vrijdag 25 Februari SCHOUWBUXHG 7 = uur " Vooael uit Antwerpen „ Pomarius " Tooueelwadttriid Jan van Beers ' GEB V K en W 8 uur Dansinstituut Ligteringe ' soii'ée Dansante Zaterdag 2e f-ebruarl SCHOUWBURG 1"li uur Vondel uit Antwerpen „ Pomarius " Voorden Volks - "^" pLOMPETOUEN 8 uur Onderolt Ver vntre Nous " „ Peper " " GEB V K en W 8 uur Dansinstituui V Steénüeren Bal-raasqué ¦ PARK TIVOLl 9 uur U G & S V At tila " Bal masqué " ^ r HOTEL DE t'EUROPE 8 uur Ons Zee laBd Tweede Jaarfeest Bioscoop-voorstellingen BIOSCOOP-SALON VREEBURG Eiken avond hall 8 Woensdags en Zaterdass half 3 matinee Zondags hall 3 doorloo peilde voursielling FLORA BIOSCOOP Oude Gracht Eiken fivond half 8 Woensdags en Zaterdags halt 3 matinee Zondags half 3 doorlou Bende voorstelling „ Als mannen begee ren " en „ Levensdans ' - P4LACETHE.\TER Vreeburg Elkeii « vnSd half 8 Woensdags en Zaterdags hlu 3 matinee Zondags half 3 doorloo oende voorstelling Blo6d en Zand " eu ' t Troetelkindje " " RI-VlBRAi\Ul THEATER Oude GrScht TTiuen avond kwart voor J en 9 uur lederen dag half 3 matinee Zuiidags 2 uur doorloopende voorstelling „ De Stu dent " " SCALA BIOSCOOP Lange • Viestraat Eiken avond half 8 Woensdags en Zater dags half 3 matinee Zondags ha f 3 doOTloopende voorstelUng „ De Heilig >= Berg " Ver tot Veredeling van het Ambacht Het bestuur van de vereeniging tot veredeling van het ambacht heeft de waarneming van het secretariaat opge dragen aan den heer G H Morhaus al hier als opvolger van den heer Joh Schmidt in Den Haag die in het begin dezer maand overleden is ytr Verzekeringsbank Commissarissen der Utrechtsche Ver zekeringsbank zullen aan de vergade ring van aandeelhouders voorstellen t dividend over 1926 te bepalen op 5 pet — o — eiassiücatie bij de spoorwegen Particele herziening afge wezen Kaar de „ Tel " verneemt hebbon depogingen van den Personeolraad bitdeSpoorwegen gedurende meer dan eenjaar gedaan ' om dè ^ verb-etering in ^ déclassificatie der - atandP.l.aatseii z.oo,al^die voor het Rijkspersoneel van 1 Janu ari 1925 af reeds van kracht is ook toe gepast te krijgen op het spoorwegperso neel geeii succes gehad De du-ectie der Kederland*;he Spoor vvegen heeft deze partieele herziening afgewezen en vei-klaard wel mede te ver ken aan een algeheele herziening De tussclienkomst van den:minister ' van Waterstaat ingeroepen door den personeelraad heeft in deze aan het door de directie ingenomen,standpunt niets ktmnen veranderen De personeelraad nu heeft in zijn jong ste vergadering ' uitgesproken dat hij zijn standpunt handhaaft dat de voor het Rijksjjersoneel fiooger geclassificeer de standplaatsen ook dienden te gel den voor het spoorw-egpersoneel Besloten is opnieuw aan de rogeering over deze zaak een onderhoud aan te vragen In verband met een en ander heeft ' thoofdbestuur van den Bond van Ambte naren in Dienst bij de NederlandscheSpoorwegen B.A.N.S besloten om opZondag 13 Maart a.s een congres teArnhem te houden waarin de classifi catie der standplaatsen bij de Spoor wegen en bij het Rijk besproken zullenworden ' Inwonende kinderen in dienst bij huil v^der De Land - en Tuinbouwonge vallenwet kent hun geen uitkeering toe Sinds de inwerkingtreding der Land au Tuinhouwongevallenwet 1922 kan het voorkomen dat een werkgever in zijn onderneming zoowel een volgens deze wet als volgens de Ongevallenwet 1921 verzekeringsplichtig bedrijf uitoefent In een dusdanig geval behoort volgeris éeïi desbetreffende bepaling van eerstge nownde wet het bestuur der Rijksverze kwingsbank te beslissen volgens welke Vin de twee wetten de onderneüiing in Iviaar geheel geacht moet worden verze k«fingsplichtig te zijn Deze bepaling is uitsluitend om practische redenen in het leven geroepen daar de begrippen Werkgever vverkman in de Land - en Tuinbouwongevallenwet 1922 „ arbeider " geheeten loon enz voor beide wetten gelijk zijn Evenwel bepaalt de Land - en Tuinbouwongevallenwet in tegenstelling met de Ongevallenwet dat voor de toe ' pa'fesing van eerstgenoemde wét inwo nende kinderen van den werkgever niet als arbeiders worden beschouwd Nu deed het geval zich voor dat een werkgever die reeds vóór de inwerking treding der Land - on Tuinbouwongeval lenwet 1922 een volgens de Ongevallen wet 1921 verzekf.tingsplichtig bedrijf uit oefende doch wiens onderneming sinds dien in verband met het eveneens door hem daarnevens uitgeoefende landbouw bedrijf door het bestuur der Rijksver zekeringsbank in haar geheel volgens de Land en Tuinbouwongevallenwet 1922 verzekeringsplichtig « vas verklaard voor de uitoefening van zijn bedrijf een ihwonenden zoon in dienst had Bij het verrichten van werkzaamheden speciaal behoorende tot de uitoefening van het onder de Ongevallenwet vallende bedrijf trof dezen zoon een ongeval Ter zake van dit ongeval meende hij nu aan spraak te kunnen maken op schadeloos stelling doch de betrokken bedrijfsver - eeniging — de Boeren - en Tuinders On derlinge te - s'Gravenhage — waarbij zijn vader als werkgever was aangeslo ten weigerde deze toe te kennen omdat de oaderneming van getvdffcue's.vadö - wci-kgever door de Rijksvórzekorings bank in haar geheel volgens de Land en ' XuinhOifwongevalIenwet verzeke - ringsplichtig was verklaard zoodat ge troffene die als inwonende zoon niet meer als arbeider in den zin der wet kon worden beschouwd niet tegen onge vallen verzekerd was Ook de Commis sie van Schejdslieden te Tilburg waarbij getroffene in beroep was gekomen was van hetzelfde ge\oelén en bevestigde de beslissing van de bedrijfsvereoniging Deze dagen heeft de Centrale Raad van Beroep alhier in hoogste ressort uitspraak doende de bfeslissingisn van de Commissie van Scheidslieden beves tigd—aldus'meldt de „ Tel " - In zijn uit'"iraak ' overwoog de Cen trale - Raad onder meer dat getroffene wien een ongeval is overkomen in ver ¦ band met eeiiA'olgons.de Ongevallenwet verzekeringsplichtig bedrijf en die ware deze wet op zijn geval van toepassing vvaar.sehijnlijk te dier zake aanspraak zou hebben gehad op schadeloosstelling uit den aard der zaak bevreemd is over het feit dat het bestuur der Rijksverze keringsbank door het necnen van den bedoelden maatregel hem die aanspraak bij voorbaat zou hebben ontnomen doch dat de inhoud van de betreffende wets bepaling geen aiidere uitlegging toelaat dan daaraan bij de beroepen beslis.sing van de Bedrijfsvereeniging is gegeven — o — Diss Natalis der Sociëteit Op gebruikelijke wijze heeft het Utrechtsch Studentencorps zijn vreugde over den geboortedag van P H M R naar buiten geuit door het houden van oen fakkeloptocht die gisteravond onder ee'n meer dan malscli regenbui tje plaats vond Inlusschen was deze onvriendelijkheid van Pluvius toch niet bij machte om het foestvuur dat in de dichte studentenrijcn tüsschen'hef fak ' kellicht en de bet-eden'politie v-roolijk oplaaide te blusschen of zelfs maar ta minderen Uit volle borst al was bet misschien niet altijd even fraai werd er bij voortduring gezoagen terwijl d- studs onvermpeid bleken in het hossau en het'maken van exotische lichaamsbe wegingen zonder welke een avondop tocht van de zonen van Alma Mater nu ecrcmaal niet normaal zou wezen In de gevolgde route h.ooren.-Oolc het Hoofdbureau van po litie kreeg een ieël van de toejuichin gen die gedurende dezen tocht geslaakt werden - Het was weer een oudei*w:etsche - stu -' dontenoptDc.ht.-dre-'-&fmer dooi'"dch re gen hifit buitengesYo.ün Xüa \ belangsfe iing genoot maar die hier on daar toch belicht Werd met ¦ bengaalsch vuur dai ' nimmer nalaat een feestelijk aspect ta geven aa.n;een vo:orföjtr'e'kkenden stoai — o — tJtr Harm Orchest „ De Korènscïioof " Gegroet gij ons vaandel sym boolonzci'macht Reeds vier da.gen van tevm-en waren de kaarten uitverkocht een ' bewijs dat ' het wakkere corps van onze ' Utrecht sche Brood en'Meelfabriek bij ' onze ' Stichtsche burgerij zeer in tèl is en-de " keurig geslaagde uitvoering van gis teravond bewees opnieuw dat het ' be stuur van „ De Korenschoof " bijzonder actief is De groote zaal van Tivoli was zooals we reeds hierboven schreven stamp vol Dat het cluizendkoppige publiek genoot bleek telkenmale uit het liarte - lijke'applaus dat na-een keurig uitge voerde ouverture of fantasie of na eenige van de bizonder aardige liedjes van het gezelschap van Jan van Riems dijk of na het optreden van de vróolij ke Arkendamihers uit de zaal opsteeg Om het programma zoo vlot mogelijk te doen verloopen had men hef orchest op een keurig met groen en bloemen mandjes versierd'podium voor het too neel opgesteld • Precies half acht,'het is een lovens waardige gé'woonle om op tijd aan tevangen Bees het scherm en daar - ston den de twaalf ta-mbours met denkranig uitzicnden en keurig - geünifor meerden tamböur maitr'e geflankeerddoor vier trompetters die na met eenhartelijk applajis ontvangen te zijn de ¦ „ Manoeuvre-marsch " van P A ' - Stenzinzette dat door het Orchest begeleidwerd ¦ Hierna beklom de voorzitter de heer H J J ' We ij burg het podium om den aanwezigen een hartelijk welkom toe te roepen Ech speciaal ' woord van welkom richtte spr tot de heereri P Vos II C ¦ Verloop en Mr Pit allen dommissarissen der N.'V Mij De „ Ko renschoof ' den directeur dèr N.'V den heer N J teix Bosch en - tof de hoeren procuratie-houders ' Woudhuijzen v d Wilk en Hageman Nog werden door - den voorzitter be groet de heeren J C Blankert Sikken en Koopmans resp directeur "' der broodfabriek afd Utrecht en directiele den van „ De Korenschoof " te Rotter dam en tenslotte de afgevaardigden van de Zusteiwereenigingen Politie muziek Eieclra de Postfanfare „ Onder Ons " de Braudweermuziok „ Hygiëa " en „ Oranje Nassau " Tenslotte bracht spr dank aan de begunstigers van de ¦ vereeniging en uitte den wensch dat deze nog lang tot het welzijn,van hèt U.II.O „ De Ko renschoof " werkzaam mochten zijn Nadat het o'rchest onder leiding van den populairen di'-igent den heer VV v d Blij ' den - vaandelmarsch haxl uitge - voerd had de vaandelaanhieding plaats De hoer N J t o n B o s c h memoreer de hoc in ' Sopt 1921 hot orclte.st was op gcl-aclit,,cii JaiigJ;alnei:]ian.d ' töt grootelï bloei is geraakt de vereeniging is steeds verder en verder gegaan Spr achtte thans het moment gekomoii om onder een symbool van eenheid ten strijde te trekken daarom is het mij eeii vreugde zoo zeide spr dat ik in de gelegenheid gesteld ben U dit vaan del te overhandigen Spr knipte ver volgens het lintje door waarna de vaandelonthulling een feit was Met applaus werd het schitterende vaandel dat in zwart'flu weel met zilver bestikte letters en franje uitgevoerd is ontvangen Hel middenveld van het vaandel wordt in beslag genomen door het embleem van de ' Korenschoof terwijl daarboven de letters U.H.O „ De Korenschoof " zijn aangebracht De hr Weijburg bracht den heer ten Bosch da'nk voor het fraaie banier en bood in sympathieke bewoordingen den heer ten Bosch het eerevoorzitter schap aan dat deze gaarne aanvaard de Tenslotte had de overdracht van het vaandel aan de reeds in uniform gestoken vaandelwacht plaats waar mede deze plechtigheid was geëindigd Het orchest zette hierna den door ¦ aoii hr V d Blij geeomponeerden vaan delmarsch in „ De Vroolijke Arkendam mers " onder leiding van den heer Goossens voerden eveneens het lied - uit waarvan de woorden door den heer J E ' Crombach uit Arnhem zijn gemaakt Nog waren de huldigingen niet ten ¦ einde want de heeren - v d Blij enCrombach werden op het tooneel-har telijk toegesproken door den heer ' R'eij burg die beiden heeren een Moemenhulde aanbood ' De heer Weijburg werd op zijn beurt met een krans omhangen dbor den heer Sikken directeur van de Koren schoof te Rotterdam Tenslotte bood de heer van Driel voorzitter ' van de mu ziekver „ Oranje Nassau " onderafdee li.ng van de Vereeniging „ Oranje-jark " den heer Weijburg eveneens een bloe menmand aan Het orchest voerde hierna een fanta sie van Louis Bajus op uitstekende wij ze uit waarna het gezelschap van Jan van Riemsdijk het tooneel betrad Beb - Spierdijk die met een geestige confé rence van Jan van Riemsdijk was vooi ' gesteld we hadden het genoegen haai lieflijk gekweel al eens eerder te mo - gen beluisteren zong allereerst oen dramatisch lied je uit den wereldoorlog n.l „ dó Roode Cape " waarna een meer vroolijlf liedje volgde Jan Van Riemsdijk zong hierna zijn aardige Hollandsche liedjes „ Poste restante " en „ de laatste wagen van " Xijn elf" v,-aai-me.de hij een builengeT woon suaces oogstte „ De vrooii}ke.:ArJiendammers " vroe gen vervolgens de aandacht voor een vijftal liedjes die bij de aanwezigen blijkeris het gulle applaus zeer in den smaak vielen Met genoegen luisterden w^e vervol gens paar de werkelijk uitstekend uit gevoerde Fantasie van A Govaert „ Une Soiréö d'Automne aux Ardennes ".» Dat was inderdaad een lust om er naar te luisteren en men kon ten duidelijk ste constateeren dat het orchest zeer vooruitgaat Hierna rees het scherm weer en van l^iemsdijk kwam met een innemenden boeren glimlach voor het voetlicht „ Joa cfe heere hadde geschrieycn da'k weer ^ jnost komme en a'k zegge da'k komme dan komme ik ok Jonge joa dan kömme ik ok De Veluwsche boer zong een liedje waarvan de titel ons is ontgaan maar dat over varkens motten en heeren handelde i^ooals altijd vielen'de boe renliedjes zeer in den smaak Maar de stemming in de zaal steeg wellicht tot haar hoogtepunt toen „ het ' Muziekcon cours " uitgevoerd werd het is dan ook inderdaad een van de geestigste liedjes die we van hem hoorden niettegen staande we reeds eenige malen het ge noegen ha.dden „ het Muziekconcours " mede te maken Het applaus ging we derom over in een ovatie twee - di'ie maal moest liet scherm gehaald wor den Na de pauze bevatte het programma het optreden van Jan van Riemsdijk de vroolijke Arkendammers en het or chest De avond verstreek langzamerhand en zoo kan het ' U.H.O „ De Koren schoof " terugblikken op een uiterst goed geslaagden feestavond Wij heb ben den gang naar Tivoli geenszins be treurd Militaire vracht-auto te water Gistermiddag is een militaire vracht auto nabij het foi-t Ruigenhoek van den weg afgeraakt in den berm weggezakf en zoodoende in een langs dien weg liggende-sloot gegleden de weg is daar ter plaatse niet breeder dan een wa genspoor De oorzaak is te wijten aan den.zeer smallen weg welke thans zwaar bemod derd is De chauffeur moftst een weinig uit wijken voor een telegraafpaal het lin ke.rachterwiel kwam hierdoor in den berm te rijden Doordat deze zeer glad was gleed de auto plotseling omlaag de sloot in De auto kwam op de linkerzijde te liggen waardoor het mogelijk was dai de zioh daarin bevindende personen oi met een nat pak aan de andere zijde uitkwamen Het opgeladen materieel kon hoewe » gedeeltelijk onder water worden - ont laden Eerst hedenmorgen kbn men met het bergingswerk beginnen hetwelk door personeel van het Regiment Genietroe pen is uitgevoerd Radio-distributie Naar wij vernemen is door een firmahier ter stede bi,i de diverse autoriteiten vergunning aangevraagd voor deinrichting van radio-centrales teneir.lein verschillende wij-ken der stad de radiouitzendingen te distribueeren Hierdoorzal het mogelijk worden dat ook zij,die geen comple'i / kostbare in.stallatie kii-rajeii - a,')nschai;fon op göêdlvoopewijze van cfc'radioprogramma's kuimsrigenieten ' Familieavond van „ Wees een Zegen " De Jongevr Ver „ Wees een zegen " afd van de Post Borneostraat der Ned Herv Stadszending hield gisteren eea Familieavond in het gebouw Borneo straat 9—13 Toen 7.15 uur de deuren open gingen vulde zich het lokaal wei dra met een belangstellend publiek Na een openingswoord door Mej M v OoSterwij'k voorzitster der Ver gaf de Muziekver „ Immanuel " dir de heer J V Beek een aardig feestnummertje dat getuige het daverend applaus zeer in den smaak viel Hierna kon begonnen worden met het programma van 14 nummers voor drachten samenspraken enz waaronder „ Het Moderne Gezin " „ Het Chineesche Meisje " Meer dan ' goud " enz enz De leden der Ver pogsitten veel bijval bij deze aardige afvvisselendo nummers en nadat de heer M D Voskuil een kort slotwoord had ge-sproken en de mu zielvver zich nog eens had doen hooren ging een ieder voldaan huiswaarts De netto opbrenigS't van dezen Familie avond komt ten bate van de Ziekenkas De Jongevr Ver „ Wees een Zegen " feit nu 43 leden Dienstplichtig kader Verhetering der geoefen-d'heid ^ De minister van Oorlog van oordeel dat het gewensoht is verbetering to brengen in gehalte geoefendheid en op leidingscapaciteiten van het dienstplich fiig kader heeft,zich tot den comman - dant van het veldleger gewend met een nieuw systeem waarvan hij meer heli verwacht dan van het bes-taande en De op'komst van de lichtingsploegen geschiedt op dezelfde wijze at-s thans aanw'-ijzing van hen die in aanmerking komen voor opleiding tot onderofficier heeft niet - meer voor de iplijving plaats De kader-adspiran'ten worden gekozen uit de ploegen nadat deze anderhalve maand onder de wapenen zijn geweest Daarna zal hun theoretisch-practischa opleiding tot sergeant aanvangen die — voor wat de zomerploe.g der onder officieren betreft — beëindlg:d vyordt in het begin van de maand October op komst winterploeg waarna zij nog ge durende twee en-een-lialve maand ' bij de aanvankelijke opleiding der w'interplo„'g dienst kunnen doen als hulp-instructeur Op analoge ' wijze heeft de opkomsr keuze opleiding en tewerkstellihg - van de kader adspiranten van de winterploeg plaats De adspirauten zullen bij deze wijze van opkomst ten - behoeve van hun eigen vorming uitsluitend gehezigd kunnen worden voor hulp bij het onderricht aan de reeruten gedurende de ' eerste helft van-het verblijf Hierdoor wordt ^¦ oorkomen dat zij ge.plaatst worden voor de voor hen klaar blijkelij'k te moeilijke-taak van het'on derricht geven in den dienst in het ter rein en in den velddienst De voorgeoefende adspirauten ziillen gelet op hun korten werkelij'ken dienst vermoedelijk niet voor het geven van instnictie gebezigd kunnen worden Bij de indeeling zal zorg moeten wor den gedragen dat zich in elke ploeg voldoende stof bevindt o-m voor kader opleiding in aanmerking te vvorden ge bracht waarbij in het oog moet vi.-orden gehouden dat de najaarsploeg.2/3 van de adspirauten zal moeten leveren om dat ' deze bestemd worden voor indes ling bij de oorlogsonderdeelen uit de voorjaaiisploeg " 2/3 lichting te besteni men Van ' het tot de lichting behoorende intellect zal dus ongeveer het 2/3 ge deelte aan do najaarsploeg worden toe gewezen Het ligt in de hadoeling van den mi nister — tenzij ernstige bezwaren rij zen van de zijde der coi pscommandan-ten — deze wijze van opleiding van het dienstplichtige kader in 1938 te doen aanvangen LAATSTE BERICHTEN Tweede Kamer Het amendement-Joekes om f300 subsidie te ve-rleenen aan „ De West-In dische ¦ Gids " wA'dt verworpen met 44 tegen 2 3 ^ stemmen De S u r i n a a m s c h e begroo ting wordt z h st a a n g e n o m e n Aan de orde is het O n t w a p o - ' ningsvoo r s t e 1-K ter Laan De heer Duymaer van Twist zegt dat het dehat beter achterwege zou kunneiv blijven om^dat het geen resultaat oplevert Hij acht het voorstel in strijd met de Grondwet Het brengt de veiligheid des lands in gevaar be trekt ons land in den strijd en is bo vendien onaanneembaar door dsn voiTM waarin het aanhaaigig is ge maakt Spr betoogt dat in vergelijking niet andere landen Nederland zeer weinig militaire uitgaven heeft Eenzijdige ontwapening is volgens spr zelfmoord en zou ons land tot ope - ratie terrein der strijdende groepen maken Spr betoogt dat mis leger in 1914 wel degelijk preventieve ki'acht had hetgeen gebleken is uit de docu ment en van den Duitsclien - generaal stat De heer Deckers brengt hulde aan de voorstellers die niet opzagen tegen het kiezen van dezen moeilijken weg ter wijl zij met een motie hetzelfde doel hadden kunnen nastreven Doodelijk ongslub Men meldt ons uit Heerlen De mijnwerker H Feenstra uit Bruns sum is in den afgeloopen nacht in de staatsmijn Emma onder vallend ge steente geraakt en gedood Feenstva was 29 jaar oud en vader van 3 kin deren Nienw Incident in den gemeenteraad van Doetinchem In de vodl-tig&zette vergade-ring van den Raad'van Doetinchem onitstond in de ' avoodzitting een nieuw incident toen de voorzitter den sociaaJ^emocra tiscjien wethouder Velsink belette bij de behan deiing van den des betreffen den begrootingspost andermaal het beleid der politie in debat te brengen Na een heftigen aanval op den voor zitter verklaarde de heer Velsink niet langer aan ' de debatten - in deze zitting te zullen - deelnemen - waarna hij de monstratief met de drie andere " soc democraten de zittingszaal verliet Na eenigen tijd keerde een der leden terug en nam verder aan het begrootings debat.deel Ontslagaanvrage burgemeester van Kativljk De Burgemeester der gemeente Kat wijk de heer J H de Waal Malefijt deelde heden in de vergadering - van den getneeiite raad mede dat hij met ingang van 1 Mei a.s aan de Koningin ontslag < als Burgemeester heeft ge vraagd De heea - De Waal Malefijt oud minister " van Koloniën was 12 jaar Burgemeester van Katwijk ' MI.AND Verschil van meening in het Spaansche kabinet LONDEN 25 Febr De „ Morningpost " meldt uit Madrid dat in het Spaansche kabinet ernstig verschil van meening bestaat Verscheidene ministers ' on der wie do minister van Financiën generaal Jordana zouden zijn afge treden Zware brand MANILLA 25 Febr Een groote brand heeft in de hoofdstraat verscheidene huizen verwoest De schade bedraagt meer dan 1 millioen dollar ' De s tr ij d in Marokko PARI.TS 25 Febr Het „ Journal " meldt uit Rabat dat gedurende de laatste da gen in de Spaansche zone de agitatie der inlanders toeneemt De opstande lingen zouden oprukken naar Tarzout l-:en groot aantal inlandsche vluchte lingen komt naar de Fransche zone Do Spanjaarden hebben Babsib ont ruimd Spoorwegongeluk in M e X i c o 18 dooden en vele ge-wonden KEW YOBK 25 Febr Nabij Tampico in Mexico zijn twee - treinen met elkaar in botsing gekomen.-^Achttien personen werden gedood en velen gevvond De ma terieele schade is belangrijk BEURSNIEUWS 25 Febirüari Londen » 12.1l'/4 Beraijm ' 59.23 PArij ^ 9.77V = Brussel Bel-ga 34.7'4 Zwitserland 48.05 Weenen 35.20 New-York 2.49 '/ Cert N.W.S 3 pCt - 72'=/i6 GEVEILD in het Notarishuis op Vrijdag 25 Fe bruari 1927 ten overstaan van NotarisW C J M Stokvis Een huis Otterstraat 156 - verkocht aan den heer C G J Oostveen voor f2550 Een huis Ottersfraat 160 opgehouden voor f2650 Een huis Otterstraat 162 opgehouden voor f2775 Notaris Mr Th Snellen - Een Heerenhuis Biltsfraat 116 ' opge houden voor f 15800 Notaris K C J Rab Een Heerenhuis Kromme Nieuwe Gracht 27 verkocht aan den heer L H van Baaren voor f 9450 ' f X ^| Insulinde - thuisr 24 Febr v Co - lombo Madioen 23 Febr v Rotterd te Batavia Samarinda uitr pass 24 Febr Sa gres Tambora uitr 24 Febr ' s middags 12 u te - Southampton Kangean thuisr 23 Febr te Mar seille Karimata thuisr 23 Febr van Djed dah Sembilan uitr 22 Febr v Suez Crynssen 23 Febr v Barbados naar Plymouth Hos 24 Febr v Rott te Amsterdam ' Jason 24 Fébr v Amst n Curaeao • Marie ' Leonhardt 23 Febr v Varna n Constanza Notos Malta n Rott pass 23 Febr Ouessanf Saturnus 23 Febr v Varna te Con stantinopel ' i Zeus 23 Febr v Hamburg n Amst Flandria uitr 23 Febr v Pernam buco Zeelandia uitr pass 2-i Febr Dun geness Drechtdijk 23 Febr v Rott te Port land 1 0 - Eemdijk 22 Febr v Seattle te Port land ' O ' Narenta 22 Febr v San Francisco n Rotterdam Rotterdam toeristenvaart 23 Febr v Tunis Rijndand toeristenvaart 23 Febr van ' Civita - Vecchia ' Spaartfdam 23 Pebr v New Orleans n Rotterdam ' Westerdijk 23 Febr v Rott naar New York ¦ Deli 2i Febr v Rott n Hamburg Jacatra thuisr 25 Febr nain 4 uur te Rotterdam verwacht - - Kawi uitr 23 F'ebr.~v.-Sabaiig ' ' ' Tabanan uitr 24 Febr te Sabang - XTiarimai ^ tluxiaiii 2fi Sal-ir 3u»i £ Het belansfrijkste nieuws in dit nummer BUITENLAND De Chineesche marine-autoriteiten hebben officieel aan de Fran-sahe eu Britsohe vei tegemwooirdigers in Sjang hai - veronitsolmildii-gin-gen aangeboden naar aanleiding van het bomibai'de-itent der concessies Spoorwegongeluk in Mexico — 18 dooden en vele gewonden --¦ BINNENLAND Bij Kon besluit is tlliaos bepaald dat de Zomertijid dit jaaj - zal aanvangen ló Mei en zaJ eindigen 2 October Het antwoord van Minister Van Kar nebeek op de door de ooitnimis'Sie vaii rappdnteürs gesitelde vragen iazake,het Ned.-Belgisdhe verdrag Faihriekfilbrand te No-oMwijikeiihout Opheffing van den visa-dwang vooreizen van en naar Oostenrijk met in gang van 15 Maart De Tweede Kamer heeft de - begroo ting voor Suriname aangenomen STADSNIEUWS Een partieele herziening van de clas sificatie der standplaatsen voor spoor wegpersoneel door de directie afgewe zen • - ' Vrijzinnig Federatief Verbond Vei'gunning gevraagd voor een Radio - distributie centrale Het werk aan de nieuwe Catharijne brug • -'" te Marseille verwacht Bintang thuisr 23 Febr v Singa pore J.an Pietersz Coen uitr 24 Febj - te Genua Kangean thuisr 24 Febr v Mar seille P ' c Hooft thuisr pass 24 Febr,Ouessanl wordt'Zaferdagraorgeh 6 ü'urte IJmuiden en ie 10 u te Amsterdamverwacht - ' - Riomv uitr 22 Febr v Belawan Alkmaar thuisr 22 ' Febr v Corral Breda uitr 22 Febr te Valparaiso Fauna 24 Febr v Amst n Vigq ' Hector'23 Febr v.'^n.Juap iJe..Pprto Rico ' n.'Queenstown v o / ¦ Marie Laonhardt 24 Febr v Varna teConstanza ' - Nereus 4 Febr v A'msl ft Roft " Pallas 23 Febr v Sfefljn te Amster dam - - - Venus 24 Febr v Amst n Hamburg Vosta 24 Febr v.Amèt n.'Roti ' Amstelland uitr pass 23 Febr Fer nando Noronha " Orania thuisr 23 Febr v - Viga ' i - Drechterland uitr 23 Febr te Balife i'Iandria uitr 24 Febr v ' Bahia Salland.24 Febr v Antw te Kof t Zeelandia uitr 2.4 Febr v Spüfhamp ton BURGERLIJKE STAND GEBOREN 22 Februari — Ij C Ver kerk geb Nijhuis - d — M Huiding geb V Eek z 24 Februari — J v Doorn geb Ver nopy z — G C M Oomen geb Kutt schrütter z — • E Dix geb Verheul d - —• E Teunisseri,-geb Dekker z — C W.Boekhorst geb v Anierorigen d — M.S C V Dillen geb Hulskamp.ld — E Vos gebi Kampers d GEBOREN 25 Febrtiari — A H v Doorn geb Lavoor z — J Wouda geb Baljet,'z — C J v ' Eyden geb Drie donks z — E V 4 Steen geb v Gef fen d ' ONDERTROUWD -- P J ' f y Leeu wen correspondent alhier en M C Brouwer z b alhier — J Olsman ban ketbakker Zutphen en J P C Haring - z b „ alhier — B Vermeulen reiziger alhier en A J Alborti z b alhier — W C V Vliet instrumentmaker alhier en B J Martens z b alhier — E Westveer bediende Amersfooït en D J V Viegen drogiste alhier "^ J B Abt gasfitter alhier en M J de Groot z.b Zuilen — G H L Baron v Boetze 1-aer electrotechnicus Eindhoven en E H Royaards z b alhier — A E Door naar sigarenmaker alhier en G J de Graaff z b alhier — A Foppen agent V politie alhier en B.'v.'der Htout z b alhier — J J C Groenendaal bankwer ker alhier en ' J R Ket z b alhiei ' — H Grootvelt kapper alhier en B M Ho vius z b alhier — A Jansen werk man Doorn en G Bonman z b alhier W Leber koperwerker alhier en J J.Gille z b alhier — C Mooyman tand fechniker alhier en-H C v - Emmerik,z b alhier — H J Sakkers arbeider,alhier ' en H de Bruin z b Houten ' — J P W J v Tessel koopman alhieren E H Dickhoff z b alhier — J Ver meer monteur en A R M Antonissen,z b alhier — J II v der Wolde kan toorbediende alhier en J J v Santen,z b alhier — C Ilazel-eger machinistSingapore op Malakka en J v Kasteel « b Vreeswijk — A B Jonkman brie venbesteller alhier en K v der Linde z z Zwijndrecht — J v d Berg chauf feur alhier en W Plantua z b alhier L A W C Venmans litterator alhieren J M Prins z b alhier — G J A,Hebenaar smid bankwerker Amster dam en J W _ V deii Broek z b alhipr A Goudswaard militair apotheker,alhier en S A Th Knipscheer z b.,De Bilt — G O.Lenarduzzi granietenvlocronlegger alhier en G C Maitiiui z b alhier '— T Doiïsèla'aV scliliüei'.De Bilt en V v Gctfén z b T)c Bilt ' OVERLEDEN ' 24 rcbrüai-i — ' Tónan nes George Ke.Uum 34 i S^Jring - U - 
ijif-»*-«kj ^ V V ** V *^ *»•'*•"*»* **'" V*«i ' "*'''* ** ¦ >» -^ — i-w-w ^' v^t ¦ s,c-^^^>r j - ¦« v'V-y / • vj/v-'y *^ "' • Jip—Si -!^^ • j':r.-ygygg^'^^s ^' s«t"fiia ^ VOORJ>"AR 1927 g SPECIALE AANBIEDING WOLLEN EN ZIJOEN M iSTOFFE ZIJDEN STOFFEN ^ ZIJDEN TRAVtRS ^ VEiouTE ngn 100 cM breed ¦" nieuwe inten CRÊPE OE CHINE 100 cM breed m WOLLEN STOrPEN ^ CHATTEL Al NE S 130 cM = modetinten 1 br nieuwe Q90 ten u = 195 4E l?5 075 S CHARMELAINE M 130 C.M breed 3.90 W WOLLEN COMPOSE S STOFFEN ^ effen met geruit g gecomposeerd M WOLLEN ENQE ' SCHE p rANT STOFFEN S 140 c M br nieuwste ^ dessins 3.25 2.00 HNE « 30 1.95 [ ZZ 4 / iJC 030 SOIE-ARTIFICIELLE zeer mod.in de nieuwe dessins 95—58 en hooger ZWARTE MANTELZiJDE moderne dessins dubbel breed zéér chique 390 200 5 KASHA FANTASIE ^ met rand S 130 cM breed S Zéér modern TOILE OE SOIE 4 45 »"~" unl 80 cM breed QCc 1.80—1 10 "" = MODERNE RUITENs zuiver wol 110 = dubbel br 1.65-1.20 | = TOILE DC SOIE RAIJÉ dubbel breed Zéér nieuw 1.30 105 a WOLLEN MOUSSELINE Ono Gebloemd " U effen kleuren RQo = roPELINE ^ zuiver wol EB dubbel breed s modetinten eed QJh Lis "' Enorme Sorteering M ZEPHIRPRACHTPYAMASTREEPEN I 19 - 2212 - 26 - 31 M NIEUWSTE MOOEPLATEN 49 et ENORME SORTEERi v;g Katoenen Mouseline - Fantasie Crèpe 24 " - 29 » - 39 " - 52V Gekleurd Linnen waschecht 36 *"' E Il VROOM & DREESMAN STAOHUISBRUG - L VIESTRAAT f lllllllllll UTRECHT lllllllllllllllllllllll Zeker werkende PILLEN en DRUPPELS tei regeling dei bloedsomloapi Alle inlicbtin en en prijscourant gratis ook per brief Alle gummi art voorradig Vraag inlichtingen UAISON SIMONIS Leenwerikstiaat 11 Uirecbt Gesloten huis WACHT ü VOOR NAMAAK Fruit Delicatessen Sinaasappelen Zeeuwsche meisjes 5 voor 25 cent Citroenen 6 voor 25 cent Mandareinen 8 voor 25 cent Java Sinaasappelen Prima zoet en groot 5 voor 50 cent Versche Eieren 8 ^ et - ' 3russelsch Loff 15 ot p p Versche Sla 20 et per stuk - RECLAME Hero Snu - en Spercieboonen per 1/1 Blil£.50 cent Prima Fransche Sny - en Spercieboonen 1/1 blik 38 et Pracht Haat honing tl.25 per pond J OOSTRUM B Reigerstraat 66 Telefoon 12365 Corsetten zijn verreweg de beste Model B 2 Een van de nieuwste Twilfif Sport modellen vervaar digd van prachtige ge3tr fantaisiestof met elastieken cein tuur Lichte ba leinen en met vier zijden jarretelles fporreR's PAsr/ues Alfeen tegon tiardnekicige verkoudhslj » chronische en aoute catarrh of verkoud heid In het hoofd Na de eerste pastille bemerkt U « i do krachtige uitwerking BIJ Apothelcars « n Drogisten 7 & eenl per doos Imp H TEN HERKEL Hilversum en franco ontvangt ellie lezer van dit Blad een niet alleen voor zieken maar ook voor gezonden lioogst be langrük en nuttig ge ïllustreerd boekje C Men schrijve dadelijk een briefkaart aan H.V F Ad RICHTER k CIE ROTTERDAM 5872 voor zware figuren Een extra sterk corset mcl elastieken binnengordel 21 centimeter Ijrecd In fijne écru tint Dit door H.H Doctoren aan bevolen corset is voorzien van f epatenteerde onbreekbare „ Twil it ^ spiraalbaleinen welke in geen enkel ander ¦¦ * fc corset verkregen II 50 kunnen worden % 0m^m^0 Dit speciale Corset voor zware figuren kunnen wij in alle opzich ten aanbevelen Zooals de omschrijving reeds aan Rccit is het extra versterkt waar door een zeer lange gebruiksduur kan worden gegarandeerd S ï Op het kantoor van de VAN DER KAAIJ'S Zwaluw biscuits factory Jeruzalem steeg 3 5 wordt een jongste bediende gevraagd leettijd 14-15 jaarnet handschrift 58t)0 Qrulilierii HOONTE WILLEMSTRilllT bij het VteBbum - Telefoon 11774 Alle vooricomende Druicwerken Specialiteit in biljetten Model Sport 75 Ideaial Sport Corset van fijne brochéstof in rose ciel en wit met elastie ken ceintuur Geschikt voor alle liguren Voor zien van gepatenteerde Twilfit " *| ^ A spir baleinen wBi9w ï ^ viooi k mumm \ ïe koop i ürigineele ös tonige KASTNER - AUTOPiANO prima staat met garantie prijs f 1150 event in ged voldoen Briev no 5874 bur dez MISDRUK a 10 cent per Kilo Afgehaald aan ons Bu reau DRIFT 23 MINDEiR • dan 10 KILO wordt NIET qeleverd AmtKlttHl | iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy U Voortzetting buitengewoon || | l voordeeiige aanbieding BEHANG Ig I KORTING wordt aan NIEMAND gegeven I ^ I MONSTERBOEKEN op zicht verkrijgbaar | STREEPJESBE HANG z mooi V Slaapk zwaar papier per rol SLAAPKAMER BEHANG per rol DUBBEL VER ' 10 16 ' Tl OE sPIJ - nc KERS halfpds V pakje '*• VOORKAVIERBE HANG moderne ultv zeer zw papier per rol SLAAPKAMER | Itl BEHANG Inmod 1 / uitvoering p rol ' ¦ 20 DEURZINK voor kastdeuren nnper staaf 2 % tA f f lang ^*- VILTPAPIER per vlerkante Meter 10 O GLASPAPIER vervangt gordijntjes per Meter _ 25 C HUISKAMER BEHANG in 10 ° hoogst moderne kl.-comb p rol HUISKAMER-BEHANG per rol 15 ' GR^NDPAPIER aan rollen 50 cM breed 8 M lang per rol BEHANviLINNEN zuiver vlaslin nen 2 M breed per Meter HUISKAMER BEHANG zwaar papier in mod ultv per rol 25 PLAKPOEDER „ PERFECT " Ijr ' moet gekookt / h worden p pond ^ '' TEERPAPIER voor vochtige wanden aan rollen pC van 1 Meter breed en 6 Meter lang eenzijdig geteerd Oü \ m Utrechtsch grootste speciaal Magazijn in Betiangselpapler = 1 I OUDEGRACHT 190 GAAROBRUG TELEF 14288 || 1 = Levepanelep direct aan verbruiker KWIIIITEIT en llliE PIIII2EIIS NAAR DE WINKELS VAN jjg ALBERf HEIJN Prima Margarine per pond 36 et Prachtige Bruine Boonen p 8 pond 25 „ Echte Aioord-Holl Gapncijners p 2 p 33 ^ Gele Zeep per 2 pond « 25 „ Zuiver Rundvet per pond 33 „ Prima Koifie per pond 75 „ 1ste kwaliteit Witte Suiber p p 26 „ Denkt bovendien om onza EXTRA RECLAME welke nog tot Zaterdag 26 Februari geldig is ALBERT HEIJN UTRECHT Viestraat 13 Tel No 12389 Amsterdamschestr.weg 120 Poortstraat 46 Tel No 10624 ZEIST Slotlaan 6 Tel No 78 BILTHOVEN Soestdijkerstr.weg 134 Tel No 16595 GROOTSTE KRUIOENIERSBEDRIJF IN NEDERLAND RKo M too FILIALEN Bail-Masqué Feestmagazijn „ OE HERAUT " P VAN BAAREN OUDE GRACHT 225 Ruime sorteering in Stoffen Colliers Munten Maskers enz ' Verhuren van Costuums van f L.^O tot t 8 — Gemaakte Costuums op plaat uitgezocht en op maatgeleverd vanaf f 10 — 1492 Firma KLOMP Amster damsche Siiaatweg 25 1 Utrecht GKAÏIS IJzerwaren Huishoudelijke Artikelen Asphalt papier Kippengaas De beste Tuinspaden f 1.15 Tuinharken Scboffels enz Gegalvaniseerde Artikelen als Waschketels Teilen Emmers ZEER lagë prijzen Huishoudtrappen vanaf f 1.60 ZIE ETALAGE LET VOORAL OP DIT ADRES GEVRAAGD BEKWAME DËHANGERSNAAISTERS door B MIDDELBEEK Korte Nieuwstr 3 <^ ok is er gelegenheid voor Costuumnaalster om alsBeliangersnaaister opgeleid te worden 5922 Tev ns een LEERLINGNAAISTER gevraagd Grootste Sc&oenreparatie-Fabriek van Nederland KLAAR TERWIJL U WACFÏT ZOLEN KN HAI^EN IN 15 MliSÜTEN.Heeren zolen en hakken f 1.50 Dames zolen en hakken I.OO Niet goed gratis nieuw J L SPITTERS • Amsterdamsche Straatweg 92 SERIE AANBIEDING COSTUUNS Sbrïe I 13.75 Serie II 19.75 Serie III 25.75 Serie IV 29.75 ^ Serie V 36.75 Serie VI 42.75 -"*"»< N£r „ pok in Amerika — ' t land der onbegrensde mogelijkheden — spreekt men van een Belegging in een goede Verscl)ijningl Men is er overtuigd dat ' t geld be « steed om er netjes uit te zien dubbel en dwars terugkomt Ook hier zijn voor den goed^gekleeden man meer mogelijkheden dan U deftkt Aarzeling om gebruik te maken van onze zoo voordeeiige SerieoAanbieding beteekent Uw kansen verkleinen '""«¦ He *»* nJtJ '"*«« MmRCAH'KSrrERDAH'DEHHAIlS-limHT-LEtDEIICRIiNIMOEN'lEElJHARDEN-SHEEK'EHICIfEDE'ZWOUE'ARNHEH'HAtklEni ^ nnersj^zcn f^f^r Die opwekkende pittige smaak van Korffs Bittere Chocolade Is een waar genot Prille jeugd zoowel als rijpe leef tijd weten dit merk te waardeeren het verveelt nooit 70oals zoetig heden die dorst veroorzaken en slecht voor de tanden zijn Houdt altijd een rol letje in Uw zak of taschje en geef de kleine gerust een tablet GIJ H E D T onze Advertentie „ Hé wat is dat ' geplaatst op 21 Februari TOCH WEL GELEZE^a Zoo met doe het dan heden nog g Het is in Uw e.^en belang g IWORGEtMlViiDJAG hebt ge toch gelegenheid om te verzenden Den datum va.i inzending hebben wjj alsnog verSengd met S dagen \ TWEEDE BECLAME'S è I 0.60 Dtl^WA een mei - Tookfabal '' meer waart fraaie verpc flbGe een kwalile DIE N VE.RVI neem dan de beste wo BINNENL Uit de Staatsci Bij Kon besluit zijn tot raadsheer In het ' s Hertogenbosch mr J Hugenpoth advocaat raadsheer-plaatsvervan rechtsbof te ' s Hertogf tot rechter in de s rechtbank te Haarlei Schutte thans in gelijl Leeuwarden zijn opnieuw benoem met ingang van 27 W meester der gemeente t sen met ingang van 14 > meester der gemeente 1 Wilhelm met ingang van 16 V meester der gemeenten chem F J Folkerts se meenten met ingang van 31 IM meester der gemeente van Doorninck met ingang van 6 Ma ter der gemeente Bruin met ingang van 15 ^ meester der gemeente H van den Bosch met ingang van 22 W meester der gemeente 1 ron Sqhimmelpenninck met ingang van 2 M meester der gemeente ^ J van Wijngaarden is benoemd bij het d tendance a tot majoor-intenda tendant W J A de tienstvak h tot kapitein-indend liant F D J Holtzer ve der militaire administi is benoemd tot adjud • lent grenadiers kapite Andel van het korps is benoemd tot leeraa H.B.S te Enkhuizen F tS Alkmaar is toegekend de hron Ie der Oranje Nassau-oi ken dienstbode bij mej mersteeg te Vlijmen Fiins Heni Prins Hendrik is voc Sag 28 dezer de Bierbro ^ oom fe Rotterdam te GiUfier Staten vai De voordracht voor gi tan Friesland luidt 1 ga hoofdcommies ter pi van Friesland 2 mr hoofdcommies-redacteui van Apeldoorn 3 dr ¦ soofdcommies ter pr Jn Friesland Veibetering van d Amsteidam — H Reeds herhaalde mal tering van den rijkswf Het Gooi aangedrongen worden verwacht dat n verzoeken der Gemeen verbetering den noodig trachten zou worden den is zulks tot hedei geweest De verbetering zelfde langzame tempo waardoor de verbeterii Vaar beslag zal krijgc tiet thans reeds onmoge in 1928 het jaar van de len in een eenigszii ¦ stand fe brengen il Daarom heeft de w Publieke Werken te heer Jan ter Haar Jr nomen om nog eens met de andere belangh ten bij den Minister va met klem op aan te ¦ werk krachtig wordt a zijn voorzitterschap hi " Jam een conferentie pi fcy aanwezig waren Raadt van Wettum Nispen tot Sevenaer Rozenburg respectieve ters van Muiden Na i^aren en Eemnes Besloten werd dat tot den Minister van « chrijven zal richten w de bezwaren en wensch eengezet en waarin om wordt verzocht ten ein ïing overleg ck'20 aangel i spoedigeii 
\ UTRECHTSCH NIEUWSBLAD 25S Vrijdag 25 Februari 1927 - TWEEDE BLAD RECLAMES è i 0.60 per regel Een hoogstaande sigaret voor lagen prijs MAVRIDES is de naam TWEEDE BUD RECLAME'S a 0.60 PEB BEGEU van een merk - rookfabaK Is '' meer woord dan fraaie verpakking fllsGe een kwaliteit ' wilr rooken DIL NOOIÏ VE.RVECL ¥ neem dan difecf de beste uan oMe DE I^WAUTEIT « « « « * * « * * BINNENLAND Uit de Staatsconiant 25 Februari Bij Kon hesluit zijn benoemd tot raadsheer in het gerechtshof te ' s Hertogenbosch mr J B W baron van Hugenpoth advocaat procureur en raadsheer plaatsvervanger in het ge rechtshof te ' s Hertogenbosch tot rechter in de arrondissements rechtbank te Haarlem mr W F M Schutte thans in gelijke betrekking te Leeuwarden zijn opnieuw benoemd met ingang van 27 Maart tot burge meester der gemeente Uden M C Thijs sen met ingang van 14 Maa^t tot burge meester der gemeente Eibergen J P A Wilhelm met ingang van 16 Maart tot burge meester der gemeenten Arkel en Kedi chem F J Folkerts secretaris dier ge meenten met ingang van 31 Maart tot burge meester der gemeente Oudewater J ' M van Doorninck met ingang van 6 Mart tot burgemees ter der gemeente Bruinissa S Hage met ingang van 15 Maart tot burge meester der gemeente Amerongen jhr H van den Bosch met ingang van 22 Maart tot burge meester der gemeente Doorn mr A ba ron Sqhimmelpenninck van der Oye met ingang van 2 Maart tot burge meester der gemeente Staphorst A H J van Wijngaarden is benoemd bij het dienstvat der in tendance a tot majoor-intendant kapitein-in tendant W J A de Wolf van hetlienstvak b tot kapitein-indendant eerste luite-öant F D J Holtzer van het dienstvakder militaire administratie is benoemd tot adjudant van het regi tient grenadiers kapitein J A G van Andel van het korps is benoemd tot leeraar aan de Rijks H.B.S te Enkhuizen F H Maschhaupt tS Alkmaar is toegekend de bronzen eere medail-le der Oranje Nassau-orde aan G Brok ken dienstbode bij mej E H H Mom mersteeg te Vlijmen Prins Hendiib Prins Hendrik is voornemens Maan dag 28 dezer de Bierbrouwerij d'Oranje ¦^ oom te Rotterdam te bezichtigen GiUfler Staten van Friesland De voordracht voor griffier der Staten tan Friesland luidt 1 dr J C Tjessin ga hoofdcommies ter provinciale griffie van Friesland 2 mr Th G Donner hoofdcommies-redacteur ter secretarie van Apeldoorn 3 dr F J A Huart '« oofdcommies ter provinciale griffie m Friesland Verbetering van den Rijksweg Amsteidam — Het Gooi Eeeds herhaalde malen is op verbe tering van den rijksweg Amsterdam Het Gooi aangedrongen Hoewel mocht worden verwacht dat met de dringende verzoeken der Gemeenten om bij de verbetering den noodigen spoed te be trachten zou worden rekening gehou den is zulks tot heden niet het geval geweest De verbetering geschiedt in het zelfde langzame tempo van voorheen waardoor de verbetering eerst in 1932 ^ aar beslag zal krijgen Daardoor is bet thans reeds onmogelijk om den weg in 1928 bet jaar van de Olympische Spe len in een eenigszii ¦ voldoenden toe stand te brengen Daarom heeft de wethouder voor dePublieke Werken te Amsterdam deheer Jan ter Haar Jr het initiatief ge nomen om nog eens in samenwerkingmet de andere belanghebbende gemeen ten bij den Minister van Waterstaat ermet klem op aan te dringen dat hetwerk krachtig wordt aangepakt Onderzijn voorzitterschap heeft te Amster dam een conferentie plaats gehad waar fcij aanwezig waren de heeren DeRaadt van Wettum de Bordes vanN:spen tot Sevenaer en Rutgers vanKozenburg respectievelijk bi - noes ters van Muiden Naarden im i-aren en Eemnes Besloten werd dat men gezamenlijk tot den Minister van Waterstaat een « cbrijven zal richten waarin nogmaals ae bezwaren en wenschen worden uit eengezel en waarin om een onderhoud wordt verzocht ten einde door monde - ing overleg dczo aangelogenheid te be - j sgoedigen Be Zomertijd Thans is bij Kon besl Lespaald dat dit jaar de Zomertijd zal aanvangen 15 Mei en zal eindigen 2 Oct Minister van der Tegte In Zeeland De Minister van Waterstaat de heer Van der Vegte bracht gisteren verge zeld door den Commissaris der Ko ningin jhr Quarles van Ufford de le den van Gedeputeerde Staten benevens rijks - en provinciale waterstaatsautori teiten een bezoek aan Terneuzen om zich persoonlijk nader op de hoogte te stellen van verschillende havenaange legenheden De Minister verleende aan het ge I meentebestuur de Kamer van Koophan del en enkele particulieren audiëntie ten stadhuize Een bezoek werd ge bracht aan het directiegebouw van de Zeeuwsch-VIaam-sche Tram waar het gezelschap werd verwelkomd door den directeur den heer Wind van Merken steyn en aan Nolson's havenbedrijf en het daar liggend stoomschip „ Schelde pas " van de Zee vaartmaatschappij Scheldestroom " te Gent waar de direc teur de heer T Nolson het gezelschap ontving Na in het „ Hotel des Pays-Bas " de lunch te hebben gebruikt vertrok de Minister naar Hoofdplaat in verband met de plannen tot het doortrekken der lijn van de Zeeuwsch-Vlaamsche tram van Hoofdplaat naar Breskens Het oud-Kamerlid Feber Naar het „ Limb Dagbl " verne"mt zal ir L J M Feber oud-üd der Twee de Kamer binnen eenigen tijd naar Indië terugkeeren Het KamerUd MoUer Het Tweede Kamei'lid de heer Mol ler heeft aan den voorzitter dier Kamer bericht gezonden dat hij gedurende de eerste weken afwezig zal zijn wegens ongesteldheid Nederland en de Volkenbond Registratie van Verdragen _ De Nederlandsche legatie te Be-n heeft — volgens een bericht uit Geneve — ter registratie bij het secretariaat van den Volkenbond de nota's inge diend welke den 23en October 1926 te Brussel zijn gewisseld tusschen Neder land en België inzake de wederzijdsche overbrenging van verzoeken om juri dischen steun terzake van arbeidsonge vallen als met " j de kennisgeving van het feit dat het Protocol van Berlijn van 1889 en het Accoord van Londen van 1889 t^etreffende de regeling der tele grafische verbindingen in geval van storing tusschen Nederland België en Duitschland eenerzijds en Nederland België en Engeland anderzijds van 1 April 1926 af opgehouden hebben van kracht te zijn RECLAME'S è 60 CENT PER REGEL Een getuigenis Het steeds toenemende gebruik van KING pepermunt bewijst ten duidelijkste dat KING door zijn akkeren smaak in een behoefte voorziet Iemand die geregeld KING ge bruikt drukte zich daarover op kernachtige wijze — een woord speling makend op een uitdruk king van een bekend Fransch schrijver — als volgt uit „ Indien KING-pepermunt niet bestond dan moest men het uitvmden '' Verkrijgbaar bij Uwen winkelier h 20 ets per ons Uit Inölë Door „ Aneta " werden de volgende be richten geseind aan de N R Ct De reis v an den gouver - neur generaal SABANG 24 Febr De gouverneur-ge neraal is gedebarkeerd te Sabang ter bezichtiging van de werkplaatsen en de installatie van de Sabang-Mij de ambachtsschoql en het in aanbouw zijn de krankzinnigengesticht Bij het debar keeren hief de bemanning van Hr Ms Zeven Provinciën een driewerf hoera aan voor de Koningin Verduistering PADANG 24 Febr De sub-agent van do firma Harrisons Crosfield Ltd al hier Sch is gearresteerd wegens ver duistering C--"Tv nriistiscbe leiders BATAVIA 24 Febr De landraad te Meester Cornells heeft twee commuüis tische leiders inzake de relletjes veroor deeld één tot twaalf en één tot tien jaar gevangenisstraf Het maken van bommen PADANG 24 Febr Negen personen zijn te Emmahaven gearresteerd in za ke de bom-affaire Onder hen is perso neel van de werkplaatsen van de Ba taafsche De hoofddader de Javaan Tad joedin die ziih te Soen;;eipo ar op hield waar ook de Wikomhulsels ver vaardigd werden die dan via Padang Pandjang werden gedistribueerd is voortvluchtig — o — Tewerkstelling van werkloozen nit de groote steden in Drente In hot departement van Binnenland sche zaken en landbouw is gisteren op veizoek van de wethouders der vier groote steden een conferentie gehouden onder leiuing van den minister van binnenland ' che zaken en landbouw mr Kan die vergezeld was van den hr Meycr do Vn'es Do wethouders de hee ren Vos tti van de directeuren van armbesturen maatschappelijk hulpbetoon en arbeids beurzen In deze conferentie is omtrent de vraag of het mo'gelijk is tijdelijk een aantal arbeiders uit de groote steden in Drente te werk te stellen overeenstem ming bereikt tusschen den minister en de vertegenwoordigers der vier ge ^ meenten behoudens nader overleg om trent de financieele regeling tusschen het rijk en de gemeenten In de verwachting dat daaromtrent overeenstemming wordt bereikt zullen de wethouders aan hun colleges voor - [ ' m^B stellen een proef te nemen met de tij delijke tewerkstelling van 25 vrijwillig zich aanmeldende werkloozen uit elk der gemeente op het Witte veen in Drente Reeds hebben zich in de gemeenten een aantal vrijwilligers opgegeven van wie allen diegenen zullen worden uitgekozen die lichamelijk geschikt be vonden worden Daar men verwacht dat de proef met vrijwilligers zal slagen wordt intus schen een ondei'zoek ingesteld naar de mogelijkheid in andere streken van ons land werkgelegenheid voor arbei ders uit de groote steden te vinden In de eerste plaats wordt hierbij gedacht aan Overijssel Bij de tewerkstelling in het algemeen zit tevens de gedachte voor na te gaan in hoeverre het mogelijk is na nauwge zet onderzoek en degelijke voorberei ding die arbeiders die daarvoor de ge schiktheid blijken te bezitten en zich aan het leven op het land kunnen aan passen daar te laten blijven en tevens om hen die den noodigen aanleg daar voor bezitten en ertoe bereid zijn ge schikt te maken voor emigratie Een van de zijde der gemeentebestu ren ingesteld onderzoek naar de huis vesting heeft aangetoond dat er een be hoorlijke hulsvesting mogelijk is in de woningen ' op het Witteveen en overwo gen wordt een gedeelte van de barak ken daar ter plaatse als recreatie gele-genheid in te richten Het Ned.-Belglsche verdrag Antwoord van min van Karnetoeek Op dp naar aanleiding van de Me morie van Antwoord op het Voarloo(pig Verslag d€ir Eerste Kamer door de com ¦ mJssde van rapporteurs giesteld « nadoe re vragen heeft minister Van Karn e-beek het volg«nde geantwoord ad 1 De opmerking dat volstaan werd met een verwijizing naar toijt proei schrift van mr L W Wery schijnt niet geheel juist Zooals in de Me^morie van Antwoord op bet Voorlooipig Verslag der Kamer op-gieimenkt werd bedoeilde de minister toen hij zich in zijn rede van 4 Nov jl op deze venhandieiling bs rieip daarmede te doen blijiken dat zijn opvatting ingegeven werd door de ge geschiedienis-aelve van het scheddinigs ¦ lerdrag zooaLs die Wijkt uit het Jte cueil de pdèoes diptomatiques reJaéives aus affaiires de la Hollande et de la Belgique en 1831 et 1S32 " uit welk re cueil geciteerd werd 2e Er bestaat tussivhen de mededee ling dat ingevolge ' t nieuw © verdrag de bestaande verbinding tussohen Schelde en Rijn als een conve.nitionee'l © uitweg vervalt en het bepaalde in art 3 van dat verdrag dat het beginsel van de ^ Tije vaart op de intenmeidlaire wateren uit art 9 pag 5 van het oude tractaat her haalt geenierlei tegenspraak De zaak ligt aldus dat inderdaad de conventio neele verpliohting tot het geven van een uitweg over de dus genaamde inter mediaire wateren vervalt maar dat zoolang die wateren voor onze soheep vaart in geibruiik zijn daarop de begin selen van de vrije scheepvaart en van gielijkibeid van behand'Sling zuHen wor den toegepast Op de scheepvaart mo gen dus op dia wateren geen lasten wor den gelegd en er moet viij'h&id van vlag heerschen maar wanneer die watoren voor de scheepvaart ombruikbaar zou den worden zal geen venira-gsibepaling Nederland meer verplichtm ter vervan ging van de'ze waterwegen andere zoo danige aan te wijaen Hoe ds oo^mmisslo van rappprtsure uit het medegedeelde op bu 26 dsj - Me morie van Antwooi'd heeft kunnen le ï "^ dat onder tutt oude ti'-actaa * op Ne - derland de ondieinhoudsfpliaht rust ten opziiohte van ajlle intermediaire wateiian is niiet diuidieilijk Van zjoodandge veirpOiicih ting van art 9 par 8 van liet o^ude ver djaig krachtems weilke Noderland voor alle in dat art aangeigi&ven weigien voor die saheepvaaii't indien zij ooibruiikliaar wiOTden andere zoodanógie wegien moet aaniwijaen dde even veAKg en © ven goad en gemakik«lijik zijn 3o De vraag waarom de minJsiter niet in heit verdrag wil'doen opn'emen / dat het Nederlandeoh de taal zou zijn van het Sohelderegimie & a van de des betreffende oomimissieis door het ver - drag ingesteid " bleef inderdaad onbe aniwoord Naar aanleiding van deize \ Taa>g moge alsnog de opmerMng wor den gemaakt dat v^eipdra^gen waarbij inteTOaf/ionalê comimiss.ie8 ingesteld worden niet de taa.1 plegen voor te scibrijTen welke bij het ovenleg zal w-or den gebruikt Eventneeil zou het huis houdelijk reglement daarvoor de aange wezen plaats zijn 4e De hier bedoelde moeiiyiklieden be stonden met naime daarin dat de mo gendibeden de formule hersteld willen zien van het oolIeoUeif verdrag van 1870 in dien ain dat bet nieuwie verdrag tus schen België en Nederland wed'erom zou W'oaid'en bescihouvrni als wooi-delijik ingevoegd in ' t nie-uwe co'Hectie'T'e ver drag met de mogendihieden die dan daarbij partij zouden zijn 5e Zooals uit het verdrag zieif Wijkt zijn ds Nederlandscibe & a Fransohe teikst gelijikwaaiidig RECLAMES a f 9.60 per rei TWEEDE KAMER Bij de voortgezette behandeMng dei Surinaamsche Begrooting vraagt de heer B y 1 e v e 1 d hoe de minister zich de afschaffing der gs neesikundige belasting voorstelt Is het de bedoeling de geneeskundige verzor ging plotseling aan de plantages o^ver te laten Het vervoer - en wegenvraagstuk moet daai'bij wel degelijk onder de oogen worden gezien Met zulk een proefne ming kunnen in ieder geval de belan gen der arbeiders risico loepen Laat de minister zich niet te vee ' dringen in een bepaalden ihoek door een groep personen die daar niets posi tiefs tegenover stelt Het technische onderwijsvraagstuk is voor Suriname zeer moeilijk Hoofdzaak is dat ai'tieidsliefde wordt aangekweekt Interesse voor den arbeid breidt ook Ie arbeidsmogelijkheid uit Een recht van het bijzónder onderwijs is dat de gelijk sielling volledig wordt doorgevoerd Uit de voorstellen van den Ondeme inersraad ten aanzien van de arbeids voorwaarden biykt ook wel het zuiver materiaüstische doel van den Raad op ziodzelf vindt spr een lO-urigen arbaids dag niet onredelijk Maar er mioet reke ning geihouden met de gezondlieid der em.gieereniden Tegen den wonsch van het vervallen van den vi-ekolijkschen rustdag wenscht spr princlpie-jl verzet aan io teskenen Hij hoopt dat de mi nister positief zal toezeggen iat ' li ' er niet aan dewkt dezen wensen in te wil ligen Hst zuiver Christelijk caciliet der samenleving mag niet aangelasi wor den L'e heer Korsten betoogt dat itici Suiinamo niet alleen niet fe!:d kan heiper De levensvoorwaarden moeten er verbeterd worden Ten aanzien van dl Zondagsrust sluit spr zici aan blJ den beer Van Boetzelaer Wat de ge l.k stelllng van het onderwijs betreft zoo als die hier to lande beslaat wensvht hij lï'.i voor Suriname niet Het is staats taak net volk op te voeden in Ja waar heid der alouds GftreformeiU'de helij - [ denis Ds Minister ' van Koloniën de heer Koningsberg © r is eveneens ver heugd over de toenemende belangstel ling voor Suriname dat op toet oogen bliik een belangrijke positie Inneemt Do mogelijkheden voor SoirinaTne vereen zelvigt spr eciiter geenszins met het bekende adres van den Ondernemers raad maar dit adres beschouwt hJJ slechts als accentueering van die mo gelijkheden De maatregelen die zijn aanbevolen kunnen een hefboom be teekenen voor de opiheffing van het ge west Daarom waren die plannen spr zoo sympathiek Van © en algemeen plan kan nn nog geen sprake zijn Dit zal te zijner tijd aan de Kamer worden overgelegd Het onderwijs is in Suriname op Wes tersche leest geschoeid - met Neder landsch als voertaal Het heeft bijzonder hooge eischen aan de schat/kist gesteld Dit is wel de reden waarom de gelijk stelling nog niet volledig is doorgevoerd Echter zal met 1 Januari 1328 een einde komen aan ds terugstorting van school gelden Als het financieel aspect van Suriname beter wordt zal de gelijkstel ling verder worden doorgevoerd Op hygiënisch gebied moet de toe stand in Suriname nog veel verbeterd worden De toestand zou beter geweest zijn als niet alle geneeskundige behan deling gratis werd gegeven Dit wordt niet op prijs gesteld Het denkbeeld van den heer Droogleever Fortuyn om het lidmaatschap van ziekenfondsen ver plichtend te stellen zal de minister over wegen Natuurlijk zal het zwaartepunt van de hygiënische verzorging moeten worden gelegd in het voorkomen van ziekten Het departement is op zoek naar een jong medicus die bereid is speciaal de leprabestrijding werkzaam te zijn Dr Lampe die dezer dagen met verlof terugkomt uit Suriname zal zich gedurende een jaar in de hygiënische verzorging bekwamen waarna hem de hygiëniseering van Suriname zal wor den opgedragen De arbeid in Suriname moet worden geïntensiveerd dit staat vast Dat is ook het doel van den Ondernemersraad Het is echter niet de bedoeling geweest de arbeidsvoorwaarden te formuleeren zooals de Ondernemersraad dat wil Een 10-urige arbeidsdag is voor den Indi schen landbouw niet onredelijk Echter zal spr er bij den gouverneur op aan dringen dat op Zondag niet méér wordt gewerkt dan strikt noodzakelijk is voor het bedrijf De twee-jarige termijn is bedoeld om spoed bij de zaak te stellen Alle maat regelen die genomen zullen worden blijven echter buiten den invloed van den Raad Faciliteiten zullen aan die ondernemingen worden verleend welke waarborgen dat de geïmporteerde werkkrachten lot hun recht komen Naast de economische voorlichting van den landbouw dient de wetenschap pelijke voorlichting de plaats in te ne men die haar toekomt Hierop zal de minister den gouverneur ook wijzen Zoo het noodig blijkt zal de minister niet aarzelen voor productieve uitga ven in Suriname leeningen te sluiten Het schoolgeld wenscht de minister niet af te schaffen Bij artikel III licht de heer J o e k e s een amendement toe om een bedrag van 300 gulden beschikbaar te stellen om het voortbestaan van de West-Indische Gids te waarborgen De Minister heeft tegen het amen dement bezwaar Het tijdschrift kan zonder die subsidie wel in leven blij ven aangezien het een groeten lezers kring heeft Over het amendement wordt heden gestemd De heer J o e k es verklaart zich tegen art 19 subsidie militair tehuis te Para maribo Heden stemming De stemming over het ontwerp wordt ook aangehouden Z h St wordt aangenomen de conclusie van het verslag der commissie omtrent de inlichtingen op het adres van J J Abspoel en 7 anderen allen gepensionneerde of nog in dienst zijnde reserve-officieren te ' s-Gravenhage hou dende verzoek te willen bevorderen dat de aan adressanten over hun werkelij ken diensttijd te weinig uitbetaalde be dragen wegens salaris toelage enz als nog worden uitgekeerd De vergadering wordt verdaagd tot hedenmiddag aSCLAME'S a f 0.60 per regel c lEmBIJZONDERS ^ GEMEHGD NIEUWS Benoemd Met ingang van 1 April is dr A K Dijkhuizen te Groningen benoemd tot geneeskundig inspecteur bij het centraal genootschap voor kin derherstellings - en vacantie-kolonies ter standplaats Alkmaar Kras Te Made N.-Br wonen vier broers de heeren Jansen die deze week samen 300 jaar geworden zijn De jong ste is 71 de oudste 79 jaar Ze zijn alle vier goed gezond en verrichten geregeld hun dagelijkschen arbeid Die vlieger ging niet op Een veehandelaar te Gon'edijk kocht een koe die te duur bleek Om nu den koop nietig te doen verklaren liet hij het beestje een vermageringskuur onder gaan door het een groentenblik voor den bek te binden Het doel werd bereikt maar het bedrog werd ontdekt en nu wordt dé koe waarschijnlijk veel duurder voor den kooper — 1 >- Fabrieksbrand to Noord w ij k o r h o u t sUstermiddag omstreeks vijf uui ' is brand uitgebroken in de car ' onnagefabri^k van Ae firma - W van » RECLAME'S k 60 CT PER REGEL Lelieveld en Co te Noordwijkerhout in het gebouwencomplex van de vroegere „ Kodro " nabij het voormalig station Piet Gijzenbrug De brand is uitgebroken kort nadat het personeel de fabriek had verlaten in den rechtervleugel van het gebouw op de bovenste verdieping bij den lift koker Door de aanwezigheid van groote hoeveelheden carton breidde de brand zich snel uit binnen enkele minuten was de bovenste verdieping één vuurzee Een sterke Zuidwestenwind wakkerde het vuur steeds meer aan men kon slechts pogingen doen om de naastge legen timmerfabriek van de N.V Doels ma te behouden doch de Noordwijker houtsche brandweer beschikt slechts over een handbrandspuitje — de raad had een voorstel tot aanschaffing van een motorspuit kort geleden verworpen — zoodat men met emmere water de timmerfabriek trachtte nat te houden De directie van „ Dpelsma " wenschte as sistentie vai de Leidsche brandweer die echter alleen op verzoek van het ge meentebestuur van Noordwijkerhout zou kunnen uitrukken Er werd echter assistentie gevraagd aan de Sassenheim sche brandweer die eerst omstreeks ze ven uur arriveerde en toen duurde het nog geruimen tijd voordat er water werd gegeven Intusschen had de brand zich over het geheele gebouw uitgebreid Het dak stortte in waardoor een geweldige von kenregen ontstond Doordat ook een muur instortte kreeg de wind vrij spel zoodat de brandende stukken karton door de lucht vlogen Ieder oogenblik verwachtte men dat ook de „ Doelsma " en de rest der fabrieksgebouwen zouden vlam vatten doch nadat de cartonnage fabriek geheel was uitgebrand luwde het vuur Gisteravond tien uur stonden nog slechts de buitenmuren overeind De oorzaalc ' van den brand is tot nu toe onbekend • In de fabriek werken 30 a 40 personen voor een groot deel meisjes uit Leiden In de nabijheid van de brandende fa briek sloegen door het afsmelten van de laagspanningskabel de zekeringen door zoodat aanvankelijk het station Noordwijkerhout en het zuidelijk deel van het dorp langs den Gravendam schenweg tot in Voorhout zonder stroom zat Pogingen van het aanwezige perso neel der Leidsche lichtfabrieken om het euvel te herstellen of althans té beper ken lukten niet Heel Noordwijkerhout en het buurtschap de Zilk tot aan de grens van Bloemendaal kwamen in het donker De grootste wegviaduct in Nederland In het volgend jaar zal een begin worden gemaakt met den bouw van de gi'ootste weg-viaduct in Nederland Die wordt gebouwd bij de kruising van den spoorweg Amster dam—Bussum met den Rijksstraatweg Amsterdam—Muiden — Laren De via duct zal voor gezamenlijke rekening van den rijkswaterstaat en de spoor wegen worden gebouwd De totalp breedte zal 80 meter bedragen da straatweg is hier n.l ter breedte van 35 meter ontworpen de Muidertrek vaart die de viaduct ook zal overspan nen is 5 meter breed en door de schui ne snijding van spoorweg en straatweg blijft er nog een ruimte van 40 meter over De spoorbrug zal bestaan uit 2 bruggen voor enkelspoor een voor de richting Amsterdam de andere voor de richting Hilversum ieder van 80 meter lengte Met wordt een z.g.n vakbrug met diagonalen in den tran * van de spoorbrug over het Merweleka naai Beleediging Eenige weken ge ieden stierf de hond van prof E te Delft Het dier werd in een met zijde gevoerd kistje in den tuin van den professor begraven Dit feit qualificeerde de redacteur van het Delftsche Advertentieblad do heer P A L in zijn courant as idiotis me Hij was niet bereid den hoogleer aar zijn verontschuldiging aan te bie ^ den en deze heeft thans een klacht te gen hem ingediend wegens beleediging K i n d e r 1 ij k j e gevonden In het Rijn - en Schiekanaal te Leiden is het lijkje van een pasgeboren klad gevonden dat reeds in verren staat van ontbinding vericeerde — o — B e r o o V i n g Woensdagavond ia te Rotterdam een Ghileensehe stoker uit geweest met een Noorschen en een Am'6 riikaanschen zeeman Op de Leuvehave;i greep de Amierifcaan hem plotseling bij de keel de Noor griste een boekje uit zijn binnenzak waarna beiden er van door gingen Een juffrouw dio het voor val had gezien deelde dit aan een juist voorbij komenden rijwielagent mee Deze zette de beide mannen na en hield hen in de Wijde Nieuwsteeg aan Het boekje werd op ben gevonden maar het ' bankbiljet van f K dat volgene den Chi leen in hot boekje had gezeten was ner gens te vinden Het onderzoek worJi voortgezet 
UTRE E HTSCH NIEOWSBiaP Wu 2S5 Vrijdag 25 Fehiiari 192 7 - TWEEDE 6LM RECLAMES a f 0.60 per regel De toestand in China Britsche troepen voor Sjanghai HONGKONG 24 Febr De Britsche transpoitschepen Mogantic en Karma la zullen hier niet ' binnenvallen docli direct doorgaan naar Sjanghai De Fransche concessie te Sjanghai PARIJS 24 Febr Uit telegrammen blijkt dat do Fransche consul te Sjang hai bij de Chineesche autoriteiten heeft geprotesteerd tegen de schietpartij op - DinsdasTv waarbij graoj'-ten w'a'o »^ m^-Wiiij-t *- RECIilAJKES a f 0.60 per legel Gij znlt eerst bemerken welk een heerlijke tabak er in de wereld groeit wanneer gij TRIO sigaren rookt iwiiiiwiiMïïnimmnanmMiiiiMiiiiiii ZATERDAG 26 FEBRUARI Hilversum 1050 M 12.00 Politieberichten 4.00—4.30 Pianoconcert door mevr Grondijs 430—5.00 Vooravondconcert door het H.D.O.-orkest Spaansch programma 5.0O — 5.30 Duitsche les voor beginners 5.K — 6.00 Fransche les voor begin ners 6.00—6.45 Voortzetting van het con cert Camaval muziek 6.4:5—7.45 Cursus voor boekhouden en handelskennis 7.45 Politieberichten 8.10 V.A.R.A.-avond Soc.-Dem man dolineclub P.A.L.V.U dir Joh B Kok M Plooyer tenor mevr C Plooyer-de Graaff begeleiding H de Jong decla matie — 1 a Socialistenmarsch b Sui te Kok c Morgenrood Mandoline — 2 a De Internationale b Op Volk Vos c Stort o arbeiders Gorter De clamatie 3 a Die Gardeklagt b Va ter c Der müde Soldat d Trotziger Abschied Tenor — 4 Toespraak van den heer C Werkhoven partij-secr van de S.D.A.P over Kennis inzicht over gave — 5 Meifantasie Kok Mandoli ne — 6 a De jonge garde b Zesdui zend A B K c De Nye Tiid P J Troelstra Declamatie — 7 a Arbei " erlied b Erntelied c Der Revoluzzer 3 Es wird gehn Tenor — 8 a Fan laisie Rhapsodique Kok b De Interna tionale 10.30 Persberichten 10.35 Uitzending van de illustratieve ' ilmmuziek uit de Cinema Royal te Am sterdam Daventry 1600 M 3.20 Populair orkestconcert M Loh den sopraan G Pizzey bariton Orkest 4.00 Rugby-match Wales—Frankrijk 5.05 Ork«stconcert Ö.20 Causerie A garden chat 5.35 Kinderuurtje 6.20 Dansmuziek É.50 Tijdsein weerbericht en nieuws 7.05 Dansmuziek 7.20 Mr Santos Casini 7.35 Schumann's „ Myrtles " D Smith ¦^ ariton 7.45 Lezing Football league club worries 8.05 Variété De Ramblers syncopa tie T Clare biunorist L Venne actri s E Baird en R Evans melody en Talk Clapham en Dwyer humoristen 9.05 L England piano 9:20 Tijdsein weerbericht en nieuws 9.35 Voorlezing door McDonald Has Ings 9.50 Eastbourne Stedelijk orkest B Mlen sopraan 10.50—12.20 Dansmuziek van het Savoyhotel Parijs „ Radio-Paris " 1750 M 10.50—1150 Nieuweberichten en mu üek 12.50—2.10 Concert Orkest Locatelli en den heer Arèse zang 5.05—6.00 Concert Jazz Symphonic 8.50 Galaconcert Orkest jazzband en vocale en instrumentale solisten Dans iDuziels ï.,angenberg 469 M "^ 10.20—11.20 Orkestconcert 12.50—1.50 Orkestconcert 4.20-5.15 Orkestconcert 7.50—950 Vroolijke avond 10.05—12.20 Dansmuziek door de Ka jel van Harry Blum in de Bastei Keu Jen Königswusterhausen 1300 M an B e r 1 ij n 484 en 566 M 2.50—7.05 Lezingen en lessen 7.20 Carnavals-zitting mét dames Or kest en vocale solisten 9.50—11.50 Dansmuziek door de Kerm iachkapel Hamburg 394,7 M 11.50—1.20 - Orkestconcert 1.25—2.10 Kamermuziek 3.35—4.20 Dansmuziek 5.20—6.10 Concert Naftl Carlo-kwar-iet 7.20—11.10 „ Die Frau im Hormelin " jperette in 3 acten van Gilbert Daarna flansmuziek Brussel 509 M en Antwer pen 266 M 5.20—6.20 Orkestconcert 8.50—10.50 Concert Orkest en solisten Huize P W Janssen Het ho tel De Dollehoed aan den weg Lochem — Barchem door dr Van der Harst lan de Geldersche vereeniging „ Pro Senectute " geschonken om te worden ingericht tot een tehuis voor hulpbe hoevende ouden van dagen zal worden omgedoopt in Huize P W Janssen en dus genoemd worden naar den vader » an de echtgenoote van den heer Van der Harst Ernstige val Gistermiddag is de 23-jarigie A V uit Dordrecht op iet station DP to Roterdam bii het uit sen trein stappen op het perron gevallen Met een hersenschudding is hij in het dekenhuis aan den Coolsingel fer ver oleging opgenomen — o — ¦ O p 1 i c h t i n g Bij de politie is aan fifte gedaan dat e^in ongeveer 16 -**'"- ge jongen twee opticiens wonende op den Linker Maasoever te Rotterdaitfl heett opgelicht ieder voor een fototoe stel Onder een tram Een 22 jari-ge straatmuzikant is gisteren op den Borgweg te Hallegersberg onder een tram geraakt Met een hersenschudding eion ribfraotuur een gebroken linker schouder en een gebroken linikerpoIs is hij in het ziekenlrais aan den Bergweg te Rotterdam ter verpleging opgenomen T e IV e 6 1 gevraagd In bet Statendi'Strict Velsen zijn 15 lijsten in geleverd voor de Statenverikiezingen Daarbij was ook een lijist met de namen van twee candidaten oen boer uit den Beemster en iemand uit Amsterdam Eerstgenoemde candidaat leverde mede de lij:st in Toen hem ' eevraagd word van welke partij de lijst was antwoord de de candidaat dat hij dat niet wist Desertie In het Algemeen Po litieblad worden als deserteurs aoiigna leerd zestien matrozen en stokers van Hr Ms Sumatra die tijdens het ver blijf van dezen oorlogstoodem te San Francisco van boord zijn weggeloopsn Het zijn naar wij vernemen voor het grootste gedeelte jongelieden tussohen den leeftijd van IS en 23 jaar OntplQ.ffing Eén dood e Op de Gastelsche Beetwortelsuikerfa briek te Stampersgat Centrale Suiker Mij waren gisteren eenigè werklieden in de smidse bezig met de reparatie van z.g flotteurs hermetiscli gesloten ijve ren ketels tot het opnemen van vloei stof in de bakken ¦ In een dezer gflotteur was eenig vocht gekomen en de voorman smid A Ver molen wilde dat vocht laten verdam pen Daartoe maajkte hij een gaatje in de flotteur en legde dtze op een open vuur op een voet Of nu ' het gaatje te klein is geweest of dat zich een roestjblaadje ertegen vast zette en zoo het gaatje afsloot weet men niet er ontwikkelde aicto echter een geweldige druk en met een ontzettende knal vloog de flotteur uit el'kaar Een stuk trof den 43-jarigen A yermolen aan hoofd en bonst en sloeg hem een hand af De borst werd ingedrufet en na eenige minuten was de man dood De 27-jarige van den Bemt werd door een stuk gs troffen aan de oogen en daar ernstig ge wond De 19-jarige van Gaans kreeg een regen van gloeienden sintels in het ge laat terwijl het 16-jarige zoontje van Vermolen ombeteeikenende verwondinig.sn opliep Na onderzoek door den brigadecom mandant Hermans van de marechaus sees te Oudeni>o®ch is het lijik van Ve molen naar ihet gasthuis te Oud-Gastel vervoerd v d Bemt v/erd naar het Sint Ignatusiziekenbuis te Breda gebracht Door de ontptofing werd'en vele ruiten in de fabriek vernield — o — Goed afgeloopen Gistermid dag omstreeks twee uur is in de The resiastraat te ' s-Gravenhage een onge luk gebeurd dat wonderlijk goed afge loopen is Op het trottoir liep een dame met haar vijfjarig jongetje toen het kind zich ineens losrukte en de straat op vloog Juist naderde een zware vrachtauto en de chauffeur niet ver dacht op de beweging van het knaapje had geen tijd meer om te remmen of uit te wijken De vrachtauto reed dan ook over het kind heen De omstanders dachten niet anders of het zou vreese lijk verminkt ' den dood vinden De wie len van den vrachtwagen hadden den jongen niet geraakt en tot groote ver bazing en vreugde van de verschrikte menschen kroop het kind tusschen het linker voor en achterwiel van den auto te voorschijn Geen enkele verwonding ' had het gekregen en zonder ook maar te huilen begaf het zich naar zijn moe der die de wereld te rijk was — o — Afhalen van postpakket ten Te Rotterdam zal binnenkort de gelegenheid worden opengesteld te ver zenden postpakketten van huis te laten afhalen zooals thans reeds te Amster dam mogelijk is Alleen binnenlandsche postpakketten kunnen worden afge haald en wel indien van te voren door middel van een briefkaart daarom ver zocht is Afgifte aan een der postwa gens waarmee postpakketten besteld worden kan echter altijd geschieden De athaaidienst wordt slechts eens per dag uitgevoerd Voor elk postpakket moet 10 cent afhaalgeld betaald wor den Sluiting van kappers za ken te Enschede Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van En schede een besluit genomen om bij ver ordening vast te stellen dat de kappers zaken minstens één middag per week gesloten moesten zijn Ged - Staten heb ben dit besluit ter vernietiging aan de Kroon voorgedragen doch deze heeft de verordening goedgekeurd Daar niet alle kappers in het bijzonder de eerste klas zaken met dit beeiuit ingenomen zijn is besloten een rechterlijke beslissing in hoogste instantie uit te lokkea Giften en legaten " ie Am sterdam werden ontvangen toezeggin gen van twee giften elk van vijf dui zend gulden ten behoeve van de ver warmingsinstallatie der Westerkerk van de Ned Hervormde gemeente — Door wijlen mej S van Keimpema te Lemmer is aan de Diaconie der Ge reform Kerk aldaar een legaat ver maakt van pl.m f4800 — —- De Weesinrichting te Neerbosch heeft van B v A te Amsterdam een gift van f 1000 ontvangen Een honderdjarige Vandaag werd de oudste inwoner van Lonneker Jan Beveiborg een landbouwer hon derd iaar De oude bpas is nog heol 1 kreis en kan bijv nog goed zien Hij stelt nog veel belang in het landbouw bedrijf welks ontwikkeling hij in Lon neker bijna geheel heeft meegemaakt Het spoorwegongeluk bij de Vink De heer A de Vries die bij het spoorwegongeluk bij de Vink in September van het vorig jaar gewond werd heeft heden de Centr Isr Zieken verpleging te Amsterdam genezen ver laten V-oor den lOO.OOOsten inwo ner van Groningen Als oud inwoner van Groningen heeft jhr Quin tus te ' s-Gravenbage voor den te ver wachten lOO.OOOen inwoner van Gronin gen gemeend een oude traditie in stand te moeten houden en een flesch bran dewijn beschikbaar gesteld om te ge bruiken door de baker bij het wasschen van het „ lutje " kleine kindje Een b a c i 11 e n d r a g e r In het jaarverslag van den keuringsdient voor Dordrecht en omstreken over 1926 Wordt er op gewezen hoe onvoldoende de in art 21 van het Melkhesluit opgenomen bepalingen zijn die de verspreiding van typhus door melk moeten tegengaan In een der gemeenten van dit keuringsge tjied toch bleek een melkknecht van een veehouder typhusbacillendraêer te zijn Met zekerheid kon worden vast gesteld dat deze man in de laatste ja ren verschillende gevallen van typhus had veroorzaakt waaronder eenige met düodelijken afloop Krachtens het Melk hesluit was het echter niet mogelijk de zen bacillendrager te beletten zijn ge vaarlijk werk voort te zetten Post wissel V e r v a Ischer aangeliouden Men meldt ons uit Venlo De vedvalscher van den postwissel uit Utrecht is door de recherche te Venlo opgespoord Het is zekere J L Hij is in de gevangenis te Roermond opgesloten — o — Moordaanslag Aan den Ou den Weg te Delden is tot tweemaal toe een schot gelost op de vrouw va » den landbouwer H Zij is gelukkig niet ge wond Weer in vrijheid gesteld Jan S te Valthermond die in arrest was gesteld als verdacht medeplichtig te zijn aan den roofoverval op de fami lie Ensing te Emmerhout is weder in vrijheid gesteld Brand Te Valthermond is de dub bele woning toebehoorende aan den ' vervener H Keveling waarvan de eene helft bewoond was door G van Kemken en de andere onbewoond door onbe kende oorzaak tot den grond afge brand De woning was niet verzekerd Gisteravond omstreeks 9 uur is een begin van brand uitgebroken in het ca fé de Burght te Leiden Een stapel hout en krullen was aan het smeulen ge raakt hetgeen een ontzettende rook ver oorzaakte De brandweer heeft den brand spoedig gebluscht Wederzijdsch » uitleverin gen Op verzoek van de Nederland i-egeering zal de hoofdverdachte Berg uit de bekende Rotterdamsche juwee lenverduistering thans te Antwerpen in hechtenis worden uitgeleverd De twee andere gearresteerde Nederlan ders kunnen niet worden uitgeleverd wegens heling aangezien daaromtrent geen overeenkomst tusschen Nederland en België bestaat - Zij zullen als onge wenschte vreemdelingen uit België wor den gezet De dossiers betrekking hebbende op deze zaak zullen aan de Nederlandsche justitie worden overgelegd De Nederlandsche regeering heeft c'.n de Belgische uitgeleverd den direc teur van de zeepfabriek „ Blanco " te Mersem Hij was naar Nederland ge vlucht na bedrog te hebben gepleegd Hij zal voor de Antwei'pscho rechtbank terecht staan Een stierin een auto Uit de model boerderij van de heeren Gebr Hennen te Haren ontsnapte een stier aan zijn geleider Het dier is op den Rijksstraatweg in den auto van den heer Kuipers uit Groningen gespron gen De auto werd zoodanig bescha digd meldt de Teï -" dat deze later met een kraanwagen moest worden wejse sleept De stier heeft van dit avontuur geen zichtbaar nadeel ondervonden het dier werd'opgevangen en naar stal teruggebracht — o — F a i 11 i 3 s e m e n t e n Opgegeven door Van der Graaf en Co afd handels infornialiëni - Uitgesproken J Drop winkelier in wijnen en gedistilleerd te Vlaardingen Willem Beukelszoonstraat 45 J J Snel behandeld hebben onder den firma naam J Snel eerst koopman in choco lade en suikerwerken thans reiziger in chocolade en suikerwerken wonen de te Rotterdam Berkelschlaan 48 K Gortmaker Kzn winkelier Stadska naal M Meijer koopman Vlagwedde A Stolk groentenhandelaar Baren drecht B A Vos manufacturier Nu mansdoj-p Geëindigd F Roos kleermaker te Rotterdam Voorstraat 9 H Dietrich vroeger koopman wonende te Rottei - dam - G Edenburg f,e Capelle a d IJs sei B J J van der Horst schoenmaker te Rotterdam A J C - A van Straelen kruidenier te Rotterdam S ' en Ned Herv kerk Beroepen te Sluipwijk toez ds G Enkelaar te Ter Aar te Zoelen ds A A Stipriaan Luïscius te Well Ammer zoden te Katwijk aan Zee toez ds E Warmolts te Heerle te Oósterwolde Geld ds De Graaf te Ridderkerk te Cadzand toez ds M D Gijsman te Zun derdorp Aangenomen naar Soest ds J P van Schaick te Nieuwe-Pekela Bedankt voor Elburg ds B G C Steenbeek te Wierden voor Haarlem dis J A van Selms te Nijmegen voor Leeuwarden ds C M Luteijn te Apel doorn en Het Loo Cbr Geref kerk Beroepen te Zwijndrecht 2de - maal ds J P Moyering te Nieuv\T)00rt Vïiegongeluk Ie Friedïichsliaten FRIEDRICHSHAFEN 24 Febr - He denmiddag is een vliegtuig ten gevolge van een aanval van zwakte van den pi loot verongelukt De piloot kwam om het leven een andere inzittende werd gewond BUITEMLAMD OVERZICHT De democratische fractie van den Duitschen rijksdag heeft bij de behan deling van de oorlogsbegrooting in de budgetcommissie een resolutie inge diend waarin de rijksregeering ver zocht wordt bij komende internationale onderhandelingen er met nadruk op aan te dringen dat de bepalingen van het verdrag van Versailles betreffende de Duitsche weermacht gewijzigd zul len worden En wel in dier voege dat ' t Duitsche rijk in de gelegenheid wordt gesteld de rijksweer die een beroepsle ger is te veranderen in een op het mili tiesysteem berustend volksleger De groote overwinning van de Enggl sche Arbeiderspartij bij de tusschen tijdsche verkiezing in Stourbridge heeft in het Lagerhuis aanleiding gegeven tot een groote demonstratie toen Ram say MacDonald het Huis betrad Daar entegen werden enkele ministers be groet met de kreten „ Treed af treed af " en „ Wat denkt ge nu wel van Bald win's brief " Het betrof een verkiezing in Bald win's eigen district hetgeen hem aan leiding had gegeven in een brief aan dea Tprycandidaat op zijn persoonlijke betrekkingen met dit district den na druk te leggen Herinnerd woi'dt dat de verkiezing noodzakelijk was geworden door het overlijden van den conservatieven afge vaardigde Pielon De cijfers der uitsla gen waren als volgt Wellock Labour 16.561 stemmen Hogbin conservatief 13.4 62 Glyn Edwards liberaal 9.535 De belangrijkste telegrammen die we ontvingen aangevuld met die aan N R Ct Hdbl Vad en Tol laten we hier volgen WATEKHOOGTE UTRECHT 25 Feibr Waterstand Weend ölvfe B<«'€nikianit Rijn 58 cM pi Nj\.-P val 2 cM Ben«dienikant Vecht 33 cM pa A.P vail 12 cM Watersi^nd Keciien 2.15 M was 26 cM WIJK BIJ DUURSTEDE De water stand in Rijn en Lek is 2.96 M pi N A P Was 14 cM CULEMBORG Waterstand Lek 1.68 M pi N.A.P Was 0.07 M geslagen in de Fransche concessie De Fransche regeering heeft den consul in structies gezonden om — hoewel in voeling blijvende met de Chineesche autoriteiten teneinde conflicten te vermijden - ^ te blijven samenwerken met de vertegenwoordigers van de an dere buitenlandsche mogendheden te gen alle bedreiging van leven en bezit der buitenlanders in de internationale concessie Nog meer Amerikaanscbe oor logsbodems naar Sjanghai I WASHINGTON 24 Febr De Ameri kaanscbe marine strijdkrachten te Sjanghai zuilen met vier torpedojagers worden uitgebreid SJANGHAI 24 Febr Het Amerikaan scbe transportschip „ Chaumont " met 1200 marine-soldaten aan boord is hier aangekomen De commissaris voor de verdediging te Sjanghai heeft de bevelen om de agitatoren terecht te stellen hernieuwd De aanval op het arsenaal Aan de „ Manchester Guardian " ont leonen wij het bericht dat ongeveer te zelfder tijd dat de Chineesche kanon neerbooten vuur openden op het arse naal van Kiangnan een Kantonneesche troepenmacht in burgerkleeren daarop een aanval deed Generaal Li Pao-Tsjen Soens verdedigingscommissaris leidde de verdediging Volgens berichten uit nationalisti sche bron hebben ds Kantonneezen een strijdmacht van tienduizend gewapen de mannen in burger in Sjanghai bin nengesmokkeld in de nabijheid cler buitenlandsche concessies met het doel te ageeren achter Soens linies uit viraak voor Li Pao-Tsjens barbaarsch optreden tegen de studenten die hij deed onthoofden Wanordelijkheden SJANGHAI 24 Febr De troepen van Soen Tsjoean Fang hebben i ijstmaga-zijnen geplunderd Tal van soldaten zijn door hvm eigen leiders terechtge steld die de tucht trachten te handha ven met het oog op de nadering der Zuidelijke troepen Do buitenlandsche autoriteiten nemen voorzorgsmaatregelen tegen de wanor delijkheden alle beschikbare sti ijd-krachten worden gereedgehouden Aan hetZuiderstation te Sjanghai in de nabijheid der Fransche concessie heeft een vechtpartij plaats gehad doch bijzonderheden ontbreken Verontschuldigingen wegens het bombardement der concessies SJANGHAI 24 Febr De Chineesche marine-autoriteiten hebben officieel aan de Fransche en Britsche vertegen woordigers verontschuldigingen aange boden naar aanleiding van het bombar dement der concessies Soen naar Japan gevlucht Woe door Tsjang verslagen Uit Peking wordt aan het Berliner Tagehlatt geseind dat na de jongste nederlaag van maarschalk Soen diens leger eigenlijk niet meer bestaat Soen zou bereids Dinsdag naar Japan zijn gevlucht Door generaal Soen Tsjoeang Fang wordt te Nanking het offensief te gen de zuidelijke troepen voorbereid terwijl deze hunnerzijds ten Nooraen van de Jangtse oprukken De verwach te botsing tusschen de troepen van Tsjang tso lin en Woe pei foe vond Dinsdag plaats toen de troepen van Tsjang tso lin over de Haongko opruk ten De troepen van Woe pei foe leden een nederlaag De schatkist leeg PEKING 24 Febr Tangorho de mi nister van financiën is afgetreden we gens het gewone gebrek aan baten in de schatkist M aX i mum-grens voor pen sioenen BERLIJN 24 Febr De sociaal-demo craten hebben in den Rijksdag een wets ontwerp ingediend om een maximum grens voor ' pensioenen vast te stellen zulks in verband met het feit dat tal loozo pensioengerechtigden in Duitsoh land voornamelijk oud-officieren van leger en vloot vaak zeer goed betaalde betrekkingen bekleeden die zij inmid dels elders hebben gekregen terwijl zij tevens hun vol pensioen blijven trek ken Volgens het sociaal-democratisch ont werp zal het maximum bedrag van het pensioen op 12.000 mark worden vast gesteld Voorts zal Iffachtens dit ont werp de wet tot bescherming der rep u-bliek in dier voege worden gewijzigd dat bij veroordeeling tot gevangenis - of vestingstraf tevens ontslag uit de be trekking volgt benevens geheel of ge deeltelijk verlies van salaris wacht geld of pensioen Bond voor Plaatselijke Eenze Tot afgevaardigden naar de achtste algemeene vergadering van den Nat Bond voor Plaatselijke Keuze welke 3 Maart a.s in het Jaarbeursgebouw wordt gehouden benoemde het partij bestuur der S D A P Suze Groene weg J A Bergmeijer en D A van Eek F D de Wille t Te deizer stede is in den ouderdom van 64 jaai - ovsrleden de gap kapt ma gaaijnmeeister dor Art de hear F D ^ de BAROMETERSTAND VAN HEDEN OCHTEND 11 UUR WEERBERICHT Hoogste stand 763.0 te Hapajranda laagste 738.4 te Valenitiia VERWACHTING TOT MORGEN AVOND Ma;tiig:e wieiUicibt tajdieèijlk kracihitige ZX tot Z.W winid sjwaar bewo^lkt tot toeitroilüken laber opikilajieaid aanfv»a,nikie lijlk regen en iets zadhter Morgen auto - motor - en fietslantaams opsteken 6 uur van andere voertuigen 6 uur 30 ZEIST — Treurig ongeval De 22 jarige onige'hu'wde timmerman B diewerkzaam was aan een in aaribouwzijnd pand aan de Driestlaan had hetongeluik doordat hij over een dakkapelstruikelde van bet dak te vallen Ht)kwam daai bij op eenige raamkozijnenterecht die tegen het pand lagen opge stapeld Met ernstige inwendige verwon dingen werd de ' man ongeno'men en perauto naar het ziekerthuis vei-voerd al - vs'aar hij spoedig overleed Tragisct is dit ongeval des te - meer daar de jonge man juist zijn geboorte dag herdacht — Brutale straatroof Eenover de Prins Hendriklaan wandelendedame werd door een wielrij.der achter op gereden Toen hij hiaar passeerdsrukte ihij haar het tascbje udt de han den en fietste hard weg De hevig ge schrokken dame kon slechts een zeervaag signalement van den brutalenstraatroover geven De buit was e^chteïgelu'kkig niet groot Mocht herhaling voorkomen dan zal men goed doen direct de ' hulp van het publiek in te roepen opdat de dader in handen van de politiie komt — Opiichtster aangehou den Een DuitS'Che vrouw die doormiddel van een lijst kaarten te Koopaanbood voor eene vereeniging ten doelbeb'l)en'de ontwikikeling en kennis over Indië te verspreiden wei-d door de pplitneaangehouden aangezien bleek dat deontvangen gelden niet aan het doo!kwamen waarvoor zij werden gegevenen zij zelf als eenig belanghebbende - op - trad Op zeer sluwe wijze ted zi ] reedseen zeer belangrij'k bedrag weten bijeente krijgen Aangeizien de meeste geldeuechter te Utrecht waren gecolporteerd',werd zij aan den Hoofd CO'mmissarisvan Politie aldaar overgegeven Ë'ü-iS UTRECHT 25 Febr 1927 Aan de markt waren heden aangevoerd 5 wa gens met 1042 K.G kaas De prijzen wa ren 2de - kwal ƒ 43 Rijksmerk ƒ 45—47 per 50 K.G EDE Martrt bij de Posthoorn Eieren f 6.50—7.75 Biggen f 12—17 Aangevoerd ¦ 7S0ÜO eieren 40 biggen en 12 stuks hoorn vee SPAKENBURG VJSQli 3i tal harins a f 3.60 per tal 2600 pond spiering van 2 - 5 ct per pond 8900 pond Noordzeeviech in prijs varieerend van 3—15 ct per pond BARNEVELD 24 Febr Tamme eenden f 1.20—2.25 wilde idem fl 0.80—1.10 jonge hanen f 1—2.60 oude idem f 1.50—2.75 jonge hennen f 2.50—3.75 oude kippen f 1.25—2.80 vete ganzen f 3.50 — i.75 tam me konijnen I 1—2.75 - wilde idem £ 1 — 1.15 biggen I 8—18 zeugen f 70-J20 alles per stuk tamme duiven f 0.75—0.85 pei paar Eieren i 6.50—7.35 per 100 stuks Aan voer 6000 stuks pluimvee en 525000 eieren RHENEN 24 Febr Eieren f 6—7 per 100 stuks Boter i 2.20 per KG Biggen f 12 a 1-ï Kippen ï 2-20 a 2.65 Hanen f 0.90 a 1,30 HOORN 24 Febr Kaas Aanvoer 8 sta pels kleine fabrlel-idëi nieuwe reiggUng-^.bétreffende de opneming in een ziekenhuis of ande^-e verplegingsinrichting zQoals deze werd vastgesteld De heer II e ij t vraagt naar de motie ven die hot B A heeft gehad om de be staande regeling te wijzigen De heer B e u g e-l i n k vraagt of men w-at betreft.art 9 der.regeling,'in de toe komst niet in botsing kan komen met wat in de wet is vastgelegd inzake de ziekenfondsen Ds'heer Knol heeft met verbazing kennis genomen van de gewijzigde rege ling en kan zich daarmede niet ver " éenigen De voorzitter zegt moeilijk de mo tieven van het'B A te kunnen toelich ten on dus de gestelde vraag ' in deze niet te kunnen beantwoorden Wat be treft de vraag van den heer Beugèlink kan spr evenmin met zekerheid zeggen of een eventueele botsing,het geval kan zijn van art 9 Spr wil gaarne nog eens desgewenscht nadere inlichtingen bij het B A vragen De heef ' V o 1 1 m a n voorzitter van het dagelijksoh bestuur van het B A ^ vil gaarne inlichtingen geven..Er is geen kwestie van ' een - nieuwe regeling daar er feitelijk niet een regeling be stond Men heeft bij hot vaststellen der regeling Utrecht geraadpleegd Het Utrechtsche reglement is van alle kan ten nauwkeurig bekeken tarieven en loonschalen en men heeft aan de hand van het Utrechtsche reglement het Zui lensche gemaakt Een regeling als door het B A thans vastgesteld moest er komen De voorzitter bedankt den heer Veltman voor diens inlichtingen De heer Zachte bestrijdt'dat er geen regeling geweest zou zijn di ^ is er wel geweest en is zelfs door den Raad vast gesteld De voorzitter antwoordt dat de heer Zachte zich vergist Een officiéele regeling is er in Zuilen nooit geweest De heer Zachte zegt verder dat hij in ieder geval de door het B A vastge stelde tarieven ts zwaar acht Spr acht ¦ den'geest in het B A niet vooruitgegaan en - gelooft dat er - verschillende men -" schen zijn die niet weten waar zij in zitten De heer H e ij t geeft toe dat er mis schien niet een officieele regeling is ge weest doch er zit een,politiek tintje aan het feit dat die regeling er niet officieel geweest is - - ' De vo,orzitter zegt dat de'kleur van het politieke tintje niet genoemd is Een officieele regeling was er niet er was alleen een handleiding De heer Knol blijft van - meening dat het B A met deze regeling ' te ver is ge gaan en niet voldoende rekening heeft gehouden met de draagkracht der arbei ders De voorzitter stelt namens B en W voor de regeling voor kennisgeving aan te nemen Dit voorstel wordt met 4 blanco stem men S D.A.P.-fractie en de heer Knol aangenomen Voora is ingekomen een schrijven van Dr M Nlomeyor cöntroleerend genees heer - ^^¦ aa¦rbij toogezonden ecu voi'siag v'ftü do wci'k/:a-aanhedcii V'iiiriieji-CDn-f.1 '!-),'- leoi end geneesheer over het jaar 19'.'6 S aangenomen Wordt voor keuni.-5.s'evini Een schrijven van Ged Staten be richtende dat bij K B is goedgekeurd tot 1 Januari 1928 de verordening op de heffing van schoolgeld voor het gewoon lager onderwijs en voor het " uitgebreid lager ondenvijs in de gemeente Wordt I voor kennisgeving aangenomen Een schrijven van den heer j Jonker van den volgenden inhoiid ' „ Ondergeteekende stelt den Raad voor „ B en W uit te noodigen ' met Dr „ Schuckink Kool Directeur.van den Ge meentelijken Geneeskundigea'Dlenst tfc „ Utrecht besprekingen te openen ovei „ de mogelijkheid dien geneeskundigen „ dienst ook wéér voor Zuilen te doen „ werken " De toelichting van steller luidt „ Nu Dr Hartogh de functie van con „ troleerend geneesheer niet heelt aan „ vaard komt het ondergeteekende ge „ wenscht voor naar een andere oplos „ sing te zoeken Z i i's samenwerking „ met Utrecht daarvoor de aangewezen ¦,,'\ veg " B en ' VV stellen voor ' dit schrijven öm prae advies ' in handen van hun Col lege te stellen Aldus besloten AGEND \ Stembureau Volgens het bepaalde in artikel 59 der Kieswet w orden de Voorzitters leden en plaatsvervangende leden van de stem bureaux en van het Hoofdstembureau voor den tijd van 4 jaren benoemo Waar deee benoemingen voor het laatst in het jaar 1922 geschiedden moet vo.-)r de a.s stommingen daartoe in dit jaar worden overgegaan B en W leggen de volgende aanbeve lingen over Hoofdstembureau Voorzitter is ' overeenkomstig het be ^ paalde in de Kieswet de Burgemeeste Leden de heeren D M Plomp J Jon k.er M Kranen en A J - v d Weerd Plaatsvervangende leden de heeren J - Th van der Laan II F Heyt en Joh Fcfïdema S t e m b u r e a u - k Voor stemdis trictl Leden Voorzitter is de Burge meester ambtshalve de heeren J P Minderhoud en C J Knol plaatsver vangende leden de heeren C van Tricnt 4 J vap-der Weerd en D Voorsteegh Vpor.stemdistrict 2 de heer D M Plomp Vooi-zilter I/eden de heeron II F Heyt en J Veldman Plaatsvervan gende c;len de heeren D van Stam M Kraiicn en,D..C de Ridder Voor stemdiafdict ' 3 Do heer J Th van'de'r Laan Voorzitter Leden de he » renV j jonker en N ' - A ' Zachte Plaats vervangende leden dé heeren B Bouga link " J'óh Feddema en L Deen de " lijst a;ï te voeren De V o o r z i t t e r zegt het op piljs te zullen stellen,wanneer de heer Knol pp deie.mededeeljng terugkomt Kan-de ¦ heer Kiidl niet de verkiezingen om be paalde redenen niet aanwezig zijn zoo verzoekt spr den heer Knol als dan hier van mededeeling te doen De heer Knol heeft hiertegen geen bezwaar De door B en W aanibeivolenen wor den benoemd - - Da aanwezige hoeren nemen hunne b-enoéTning aan N i e u w - 6 ' s c h o o 1 Opnieuw is ingekomen nu van de als rechtspe'rspoh erkende vereeniging „ Rehobóth " te Utrecht een verzoek om medewerking té verleenen tot stichting eoner vierkla.sSonsehopl voor gewopu lager pnderwijs pp Ger Grpndslag ' nabl ] de Oranjekerk alhier Het aantal tpe td'edende leerlingen bedraagt thans 95 en wel 78 uit Utrecht en 17 uit Zuilen Het ' aantal vcldoet nu eveneens aan de bestaande vpprsohriften De redenen die B en W noopten voor het besluit van 30 September j.l te adviseeren het tPen malige verzoek niet m te willigen zijn derhalve nu niet meer aanwezig en of schoonde bezwaren van B en-\V ooR nu nog onverzwakt bestaan üljn aan deze bezwaren echter geen argument-en te ontleenen bestaanbaar voor de wet om bovenbedoeld verzoek niet in te wil ligen Naar hun meening is tnans aan de oischen der wetsvoorschriften vol - daan èn blijft niets over dan den Raad te adviseeren het bovengemeld verzoeit in te willigen De - hr Knol zegt dat ' t verzoek van Rehobóth hem gefrappeerd heeft De ge ^ meente wordt weer op onnoodige kosten gejaagd Spr zegt dat het hem bekend is dat Bi en W zelf nie-ls voor dez sehool voelen Spr ziet zélf er absoluut de noodzakelijkheid niet van in hier een nieuwe school te stichten van déze richting waar uitgemaakt wordt of de slang gekropen of geloopen heeftl Gropte hilariteit • De heer He y t sluit zich bij het be toog des heeren KnoJ aan Het Zuiiou sche onderwijs is meer dan vpldoendo een nieuwe sch'öpl vb'or 17 kinderen is niet noodig Laat rnen zich tpt de ge meente Ut recbt wenden en ndèt tot de gem Zullen Spr.'s fractie zal er zioH toe bepalen en zpu - nog - willen voorstslloh een Commissie van Onderzpék te be npemen in deze Do heer Z a o h te sluit zich Jiier bij aan De geheels Cpm-missie van Toe zicht op het L O — waarvan spreker lid is — is tegen deze sch-ool De heer M i n d e r h o ut kan zicti ppk vereenigen met het dopr de andere sprekers betoogde De heer v T r i c h t zal hocwei het hem spijt voor nioeteh stellen daar het geldt het verzoek van een ais rechts persoon erkende vereeniging komt en het verzoek aan da wetsvoor schriften voldoet het verzoek in té wil ligen Spreker acht echter persoonlijs de school niet noodzakelijk De Voorzitter is met voor deze iciipjl doch de vvet moet uitgeVueid worden Het is plicht momenteel'hei verzoek in te willigen Dat ' deze kwestie een - dergelijke gang van -- Za/kén - JSoet hebben acht spi ' een lccmt&'nft'ïEti«i'-v,-;'t Er.'bliji't nktó ' aijdeTis over dan op h'.;i ppgeiiblik het verzüek in te willigen Zou Ie Raad ' medew.'oikiiia ' ^'- oigoren d.ai',''-oii spreker zulk een raadsbesluit ter ver nietiging moéten voordragen Na eenige gedachtenwisseling wordt hot voorstel van B en W venvorpen met 7 tegen 4 stemmen tegen de beide wethouders en de heeren v TriClit en - V Stam De Voorzitter deelt mede i"t - besluit ter vernietigi-nig to zullen voor dragen daar hét besluit in strijd met de Wét is De iheer Knel Wanneer ik nu straf baar ben daar ik tegen de wet in ge handeld heb dan wil ik dat gaarne hooren dan kan ik m'n verlofdagen vrij houden om die uit te zitten gropte hi lariteit B u r g \ r m b e s t u u r Het Btirg Armlbestuiir besloot den 21'sten Decem/ber j.l tot wijziging van zijne begrppting van inkomsten en uit gaven vpor het jaar - J36 B en W stellen vopr deze wijziging te \ j'illcn goe.,.''keuren Aldus ' besloten Dè Raad gaat hierna in geheime ver gadering Ziiilen Burg Stand Geboren Ja coba Johanna d van Gerrit Jacobus Bakker en Theodora Cornelia de Rijk Catharina Sophia Magdalena d van Bartholomeus Vermeulen en Catharina ^ Sophia Magdalena Roos Francina d ' van Jan Pieter Smiesing en Wilhelmi na Anthonia ' t Hooft AMERSrOORT C h r R e i s V e r e e n i g i n g Het nog steeds voorloopige bestuur dpet veel pm blpcd in te blazen en te komen tPt flink leven der Amersfoortsche afdee ling;.do benaming „ vporloopig " bestuur zegt vpidpende dat dit krachtig leven npg niet vplgroeid is Wpensdagavond gaf hot bestuur iets voor leden en infvoducé's dat menige roisvereeniging nog onthouden is een avond van een volbloed alpinist met kieken voor een groot deel dopr dezen pf door medeklimmend echtgenoote ge nomen ' t Ligt voor de hand dat de sfpf wel loiw-at buiten reisverlangen en roisber grip lag van een grppt deel der aanwe zigen vppr wie de Rijn en de grot van Han nog pp het verlanglijstje staan We dachten aan een tafel van fijne delica tessen en wijnon van bereemd arpma geserveerd vppr peisonen die het meest houden van eon smakelijken burgerpot Ds Pierson uit Groningen was de gast do lu-jarige die het ook heden nog niet heeft opgegeven jaarlijks eenigen tijd door te brengen te midden der we reld van eeuwige sneeuw en ijs al be hpprt vpor hem liet beklimmen van top pen boven 3000 M tPt het verleden Vppr den pprlog deed hij het nog als b'ijna 50 jarige getraind e.n gehard kliipmer die de pas aangelegde spoprbaan naar de Zugspitze Duitschland's hepgste punt minachtendi^iyporbij wandelt ' t Over winnen der mpeilijkheden dat is de kern van het klimgenet in de Alpen ' t Zien der lichtbeelden - waarbij zpp veel van eigen teeren met eigen beeltenis pf van echtgenppte en metgezellen zal dezen avpnd den cau seur nog hooier herinneringsgenot heb ben gebracht dan den bezoekers Deze Alpenwereld ons in tal van kie ken getoond lag aan de grens van Zwit serland met Frankrijk ' en Italië of tus schen Beieren en Oostenrijk de wereld waar de eenzaamheid leeft en de ziel zich zelve vindt De avond word geleid door ds Ger ritsen voorzitter van het voorloopig be stuur N a a r I n d i 6 Dè heer W J Vos liuil pnderwijzer der Schoplvereenigingis benpemd bij het Mulp-pnderwijs ' inInüië B u r g S t a n d Geboren Laurens z van 4 L Veldhuizen en A Wijnen Overleden George Philip Ittmann 78 j — Everardus Gerarda Muller KSmp 91 j Gehuwd B van Vpprst en O Libben ga — C W Hol en C v d Berg — J te Kulve en B Oldenhpf — o — AbcanfJe U L G In het notel „ de Eendracht " werd pnder vpprzitter schap van Jlir Mr C Dedol de Alge m^ene Voorjaars vergadering gehou den van de Afdeeling Abcpude Baam-brugge van het Utrechtsch Landbpuw Genootschap Bij de opening cpnstateerde de vopr zit'ter dat de landbouwwintercursus uitgaande van deze afdeeling een gped verloop heeft Verbolgens deelde spr mede.het 7;eer gunstig verslag van het landbouw-prpefveld waaruit duide lijk bleek het geldelijk vpordeol van een zwaardere stikstof-bemesting op heoiland van den heer J do Grppt Daarna stelde spr de voordeelcn in hot licht van de instelling van het Cénti-'aar Bureau vppr de Landbouw bóekhpuding met de zeer billijke ta rieven door het Hopfdbostuur van het U.L.G ^ vastgesteld en de beschikbaar stelling van kaasstremsels en kleur sel onder het merk „ Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde U.L.G " lietgeen door het Hoofdbestuur onder vpprtdurende controle van het Rijks landbouvvproefstation te Wageningen wprdt gesteld Vervolgens werden de notulen der vorige véi-gadering voprgelezen en pn ve;-ariderd gpodgekeurd waarna tPt vporzitter on secretaris der afdeeling werden herkozen resp de heeren Jhr Mr C Dedel en R Rijpma Tot afge vaardigde voor de Algemeene vergade ring werd herbenoemd de heer H v d Snoek en tot commissaris lid van het Hoofdbssluur de heer Jhr Mr C De el welke heeren allen de benoeming annamen ' Besloten werd iii den voorzomer een cursus ' in kaasbereiding te ' houden op het hcdrrjt van den heer A ZeldaTirijk te Abcoude waarvoor zich reeds een l lal - teoriinacu hoeft opgegeven on do golegeiiheid ^' oor anderen werd oi-)Pii.ue,'itckl zich spoedig bij den secre - taris der afdeeling aan te meldeii Ver volgens werd beslPten in September wederom een veekeuring te houden Daarna werd dppr den heer Brink man veearts te Abcoude eene lezing over „ Het melkveebedrijf " gehouden welke dopr allen met belangstelling werd gevolgd Dopr den Voorzitter werd de heer Brinkman een woord van dank ge bracht vopr zijne rede Baam „ Patrim p nium " In ge bouw „ Baarn'a Manhenkppr " hield „ Pa trimpnium " alhier haar jaarvergade ring De heer D v d Ent vpprzitter der jreeniging ppende deze feestelijke ver gadering met het lezen van Spr 7 en gebed In zijn _ openingswpord wees spr pp het pntstaan van de vereeniging in 1877 de ontwikkeling van den bend en hetgeen zij tPt stand bracht OPk wees spr pp de speciale taak op sociaal ter rein die door de ontwikkeling der Chr vakbeweging geenszins pverbPdig is ge wprden Uit het jaarverslag van den secreta ris bleek dat het aantal leden 60 en dat der dpnaleurs 30 bedraagt In kas i ^ een saldp van f 31.78 Bij de afd zie kenkas zijn 48 leden aangesloten en het kassaldo hierin is f 812.11J - Hierna brachten verschillende afge vaardigden o.a van de kerkeraad der Geref kerk en van de kiesver Neder land en Oranje hun gelukwenschen over De vergadering werd opgeluisterd door muziek bestaande uit viool en piano en enkele voordrachten Een en ander zorgde dat de vrpolijke stem ming niet pntbrak Het bestuur had te vens nog gezorgd voor chocolade en dat de aanw^ezigen niet zonder sigaren zaten Aan het einde van de vergadei'jiig welke werd afgewisseld met gezaméil lijk gezang sloot de heer J de Ruig na het zingen van Gez ' 180 1 en met dank zegging De - zaal was door don heer Pijpers met grpen versierd — Korfbal Voor Zaterdag Excel sipr III — Baerne II Vppr Zpndag deTovers — Baerne I Baerne II komt Zaterdag wel ver sterkt op maar zal toch wel van Excel sior verliezen Echter behoeft de neder laag niet al te groot te zijn Baerne I speelt vriendschappelijk tegen de To vers Een goede oefening voor de kam pioenen Laten zij toonen dat ze het verdienen om kampioen te zijn J aa r v e r g a d o r i n g In Hotel „ Central " alhier hield de Jlid denstïnd'svere'eniging „ Baarn " haar 7e Jaarvergadering De vpprzitter de heer J Groenhuizen opende met een hartelijk woord van welkom deze goed bezochte vergade ring Na goedkeuring van de notulen ' der vorige vergaderi-ng ontspon zich een uitvoerige discussie naar aanlei ding van een schrijven van het cpmité van actie tPt bestrijding van den ver kppp met cadeaux Hieruit bleek dat het cadeau stelsel verderfeli,jk werkt en nadeelig is zppwel vppr kooppr als winkelier In dit verband vverd beslo ten ook te Baarn niet te rusten doch deze zaak nader in het Permanent Co mité van Samenwerking der drie plaatselijke Middenstandsvereenigin gen te bespreken Uit het jaarverslag bleek dat het ledental gelijk bleef De instelling „ De Onderlinge Glasverzeke ring " ging dit jaar weer gped vooruit De kas sloot met een voordeelig saldo van f 70.32 De contributie bleef ook dit jaar weer gehandhaafd De aftredende bestuursleden de hee ren H Hessels en B Valk werden met ' meerderheid van stemmen herkpzen In de rondvraag werdeö vele dingen naar vnren gebracht zppdat het Be stuur verschillende opdrachten kroeg tpt uitvoering van deze - zaken Aan bet slpt sprak een der leden een pp wekkend woord om vopral de ' a.s Jaarvergadering van den Bpnd to be zoeken Eaineveld S t i e r e n k e u r i n g Mpesten de landbpuwers uit de pmge ving van Tersohuur steeds met hun stie ren naar de keuring te Voorthuizen thans hebiben Ged Staten op verzoek van den burgemeester alhier bepaald dat met ingang van 23 Maart a.s dezB keuringep ook te Terschuur zullen plaats hebiben Benpemd De heer M J Gro ter hoofd der schopl met den Bijibel al ' hier is als zoodanig benoemd aan eentegen Sept a.s te openen dergelijkeschool te Velzen Landstormavond Vppi een stampvolle zaal heeft de B V J...Compagnie alhier in het Nutsgebouvveen propaganda avond gegeven dieprachtig gealaa©d mag heeten Zeldzaammpoie tableaux waarvan de meesten ppden LandstPrm betrekking hadden wer den vertopnd - - Aan den oud-burgemeester baron van Nagell en aan den tegenwoprdigen bur gemeester Westrik weM hun por tret aangebotjen uit waardeering voor hetgeen deze heeren voer den B.V.L hebben gedaan Tpt het welslagen van dezen avpnd heeft CKHli medegewerkt een aantal officieren uit Ede Bodegraven Gymn vereen D O S De Gymnastiekvereen „ D.O.S " gaf onder leiding van den heer M P Bak ker te Leiden een - openbare uitvoering in Hotel van Rossum De groPte zaal van dit hotel was tot in alle hoeken met belangstellenden gevuld De voor zitter de heer P M Smit sprak een ppeningswpprd waarin hij welkpm heet - ¦ te en het doel der vereen mempreerde Vervolgens werd het programma dat 3 uur tijd vorderde afgewerkt Ér ¦ bes'ta4t in Bodegraven blijkbaar nogal belang stelling voor sport want ook deze ver een telt weer een groot aantal leden waaronder een groot aantal kleintjes en aspirant lcdcn De beer..B.akkca'._had zijn leerlingen echter goed ónder den duim on de ve.rschilleade numuwrs wor -^ den meerendeels pnberispelijk uitge voerd Verschillende nieuwere oefenin gen gaven blijk van een gezind mee gaan met de nieuwere richtingen in de sport Een drietal inooie standen besloot den welgeslaagden avond Ede Dief.sta.l Uit de wildbaan van den heer Kröller is een brpnzen vrpuwenkpp ter waarde van ƒ 600 ont vreemd De pplitie heeft reeds een on derzoek ingeste'ld Voetbal De door de clubs Edeen Theple II van Tiel gespeelde wed strijd had tPt uitslag dat Ede wpn met 2—1 Wegens het slechte weer kpn nietdoorgespeeld worden zoodat deze wed strijd herhaald zal moeten worden Ge vonden voor werp en Da mBsportemonnaie met eenig geld zil verbon belastingplaatjc zilveren bro che banlibiljet van ƒ 25 komen aanloo pen een witte leghorn-kip Houten U.L.G In het kpffiehuii „ De Roskam " werd de Algemeene ver gadering - gehpuden van de afdeeling Hputen van het Utrechtsch Landbpuw Genpotschap onder vporzitterschap van den heer W J Sturkenboom van Tielland Nadat deze vergadering geppend was werden de nptulen vpprgelezon en gpedgekeurd,'benevens het'jaarver slag waarjn de verdiensten van den heer H van Bcnthem werden her dacht Vervolgens werd de rekening en verantwoording over 1926 door eerie commissie iiagezicn en akkoord be vonden waardoor deze onder het ver leenen van décharge aan den penning meester werd vastgesteld Tot leden van het bestuur werden herkozen de heeren • W van Dijk en G F van Rooijen terwijl tengevolge van het overlijden van den heer Van Benthem in diens plaats werd be noemd de heer A Goes Tot afgevaardigde en plaatsveryan ¦^ ende afgevaardigde voor de Algem veï;gadering van het U.L.G werden be noenjd resp de heeren J M van Rooijejj en G v d Grift De contribu tie voor 1927 word vastgesteld op £ 4.50 per lid Bericht van verhindering wegens ongesteldheid was ingekpmen van den Edelachtbaren heer Mr H J Schpl tens Tot lid van de commissie van Toe zich pp de arbeidsbemiddeling werd benoemd de heer W J Sturkenboom van Tielland Een voorstel aan het polderbestuurtot het poten van visch iii het polder water om iit dan ' te laten verpachten,ten behoeve van don polder werd aan gehouden • ¦ Vervolgens werd ' dPPr vporlezing van verschillende circulaires van het Hoofdbestuur van het U.L.G de aan dacht gevestigd pp - le Het verkrijgen van het gecontro loerd kaasrStremsel en kleursel onder het wettig gedeppneerd handelsmerk Gonpptschap vpor Landbouw en Kruidkunde " U.L.G "," tengevolge waarvan men gewaarborgd is vpor een gbede kwaliteit en bepaalde sterk te on inhpud der ' flessohen hetgeen zeer in het belang van het kaasmaken is te achten De prijs van een'en andeï is vppr leden van het U.L.G "' lager ge steld dan voor niet-leden 2e-'De instelling van het Centraal Bureau voor de Landbouwboekhou ding van het ' U.L.G - tegen een zeer bil ¦ lijk tarief vopr leden van hét U.L.G terwijl voor niet-leden wat hopger 14 gesteld Een der aanwezigen verklaar de reeds met zeer gunstig resultaat van de diensten van dit bureau ge bruik gemaakt te hebben Vervolgens werd besloten dit jaar wederom een kaasdag te organiseeren terwijl tevens geti-acht zal worden een cursus in kaasbereiding en een mel kerscursus te laten houden vopr wel ke cursussen ' bij voorkeur kindercit en personeel van leden van het U.'L.G zullen worden tpegelaton Voor den te houden melkerscursus stelde de heer B W Wttewaall diens bedrijf beschikbaar hetgeen dankbaar werd aanvaard Nog werd medege deeld dat voor dezen cursus welke 8 practische en 2 theoretische lessen telt enkel zij worden toegelaten die reeds goed melken kunnen terwijl het lesgeld f 2.50 per leerling bedraagt Daarna werd na gehouden bespre king besloten een schrijven aan hetHoofdbestuur van het U.L.G te rich ten w aarbij verzpcht zal wprden bijhet Melkcontrolestation stappen te'doen om'te komen tot uitbetaling dermelk naar het vetgehalte een punt,dat ook in de statuten van dit bureauis vermeld en hetgeen zeer in het be lang is te achten van de bevorderingder''paelkcontrole Tenslotte werd door den Rijksvee teeltconsulent de heer J S Swierstra " een zeer belangwekkende inleiding ge homJen over „ Sta,li.nrlchting en ziek ten " bij welk onderwerp zeer iii het bijzonder verwerping en tuberculose werden besproken Na dank gebracht te hebben werdde vergadei'ing dpor den Vpprzitter ge sloten '' ' Veenendaal Burenruzie In de Breede Gang alhier ontstpnd tusschen twee buurvrpuwen die wegens een vp rigen twist beiden waren gedagvaard naar aanleiding van deze dagvaarding een ruzie die met vloeken en tieren ge paard gaande zpo hopg liep dat de po litie - opriie uw tusschenbeide meest ko men en prpces-'verba.al opmaken -' s4 — Spreekbeurt Namens de afd.Veenendaal van den Ned Protestanten bond zal a.s Zondag des voermiddagshalf 11 in het lolcaal van den b?er'Röessirigli ' Kerkéwljk eèn openbaregpdsdienstoefeiiing worden gehouden.Alsdan zal optreden dis Vis met hetonderwerp „ PèrEoonlijke lodsverhou ding " JA ' ' rOïW ' 
Koude Trek dé vanille in de melk af breng de melk aan de kook met de suiker en voeg ze dan voorzichtig bij de goed geklopte dooiers doe er verder de in wat kokend water opge loste gelatine bij en de ge snipperde sucade Strooi vervolgens de Sun-Maid rozijnen door het mengsel Ze zijn zóó zuiver dat wasschen of nazien over bodig is Laat het mengsel nu en dan roerende bekoelen tot het geleiachtig wordt roer er luchtig het stijfgeklopte eiwit door breng de massa over in een met slaolie ingesmeerden vorm en laat ze daarin verder ' stijf Worden Dit lurkjcom te stelen Is gemaakt van prima mouseline en roet leuke gam afgewerkt De prl » had U natuurlijk boogei gedacht maar bet kost In de modekl slechts Q 60 plus O 30 pei maai ' 5 = VIMDMc LANOE ViESTAAT Maids gaan niet gepaard met een even -' redig hoogeren prijs Integendeel ze zijn zelfs goedkooper dan andere soorten Zij zijn daarom geschikt voor ieder gerecht vanaf het eenvoudigste tot het ingewikkeldste uit de fijnere keuken Probeert de recepten op deze blad zijde eens Ze zijn nauwkeurig beproefden uitsluitend bedoeld om vlug en gemak kelijk bereid te worden ' Zendt deze coupon voor ons nieuwe hoélqe '^ SICKESZ BEEPETmETTEN ZiJN GELPI6 VOOR FRAAIE CADEAUX • ts Keil van Reijsen Ontvangen groote keuze Witte en Gekleurde TRICOTPAKJES maat 1—2—3 — 4 vanaf 2.95 tot 6.50 Oude Gracht 38 Jacobibrug Wi ] zijn er van overtuigd met onze VERBOUWINGS mzi ¦ =^ UITVERKOOP HAAÖ - UTRECHT MOOMTRAAT13 zuoEN rmcoT ONDERJURKEN IN BïlTËBSE HliEüBBN PICCALILLY De PiccAinxY van Tieleman 6 Dros heeft een geurigen pittigen smaak onder echter in het minst te scherp te zijn Ge proeft de jonge groente de geurige asijn de sma kehjke kniiden en de fijne mosterd Wanneer Ge Tieleman 6 Dros ' Piccalilly eenmaal ge ' proefd hebt zult Ge geen ander merk meer wenschea Vraagt Uwen winkelier Tieleman 6 Dros ' Piccalilly — MERK „ MOLEN " Ptt I Itr stoopflesch lïAS - p Vi flesch f 0.90 — p V Bsicb f 0,60 ' iK ^ deman öDros ^// on NILLMIJ VAN MEEMAAKT D ENER WEDUWE | MAURITSSTRAAT 66 ~ UTRECHT leerlinge ¥ erboopster GEVRAAGD in Ie klasse Dames-Modezaak een ge - voi derde leerlinge verkoopster Brieven met inlichtingen onder No 5915 bureau dezer CiKekenner van eennéh^cLiis allanab&sllst GAZELLE R>/WIELEN Prijzen van f TZa " B.i Compleet met bel pomp tasch en gereedschap Altijddurende garantie JAN ALFRINK VOORSTRAAT 40 TELEF 12337 W A V D TUIN NACHTEGAALSTR S4 TELEF 14263 SHH ARTSKELEN TOT EXTRA LAGE PRIJZEN Van Zaterdag 26 Februari tot en met Vrijdag 4 Maart koopt U in ONZE CHOCOLATERIES voor 10 cent ¦' 1 ons Heeriyke Urups of 1 ons Borstulevellen uitstekend tegen de hoest voor 15 cent 1 ons Nougatbatons of 1 ons Heerljjke Bonbons voor 20 cent 5 A.H Clioeolade Keepen voor 25 cent H pond Zandring«n voor 30 cent Yi pond Brusselsohe Kermis zeer fijne Biscuit voor 35 cent ^ pond Heerlyke Bitterkoekjes ALBERT HEiJN CHOCOtOTERIE UTRECHT Damstraat 18 — Biltstraat 52 ' Notengebahïes 225 gram Wrwebloem 2 theele - de Sun-Maid pols bakpoeder 1 theelepeltje zout 50 gram suiker 50 gram gehakte noten 50 gram boter i pak Sun Maid rozijnen 1 ei Zeef de bloem het bakpoeder het zout en de suiker met elkaar en roer er de gehokte noten door Strooi dan rozijnen bij het mengsel Klop het ei voeg er iets melk bij en maak met deze vloeistof en met de gesmolten boter de droge bestanddeelen tot een gelijk goed doorgewerkt deeg Doe het deeg in ingesmeerde zandtaartvormpjes en zet die gedurende 30 a 45 minuten in een matig warmen oven h gemakkelijkste manier om yruchten-recepten te maken * Aardig lurkfe wat bil ledeie tnocdef direci In den ' smaak valt gemaakt van prima popeline met pllssec ' rokfe stLokwerk en stlkkerlj Kosi in modetinten slechts C 50 plus 0.50 pel maat tl»=i Vindl U dit lurkle olei snoeJIg ' Het 19 gemaakt van prima mouse ' line en met leuke garn afgew.Een echte V 6 D aanbieding'Kost in modetinten slechts rt 40 plus 0.20 pei maal «• = Met zuivere sappige en geurige rozijnen H ET is tegenwoordig geen bezwaar een heerlijk vruchtengerecht te bereiden welk ontleend is aan de fijnere keuken UTRECHT STADHUISORUG De huisvrouwen kennen nu de Sun Maid rozijnen welke in de vroolijke roode pakken in den handel zijn Deze geurige • smakelijke rozijneh besparen haar enorm veel tijd en moeite in de keuken omdat ze vrij zijn van stof en Stelen Ze behoeven niet nagezien of gewasschen te worden mMMm E Ostermann & Go Aid ü 1 Keizersgracht 228 Amsterdam Zend mij s.v.p gratis uw recepfenboekjo * Nieuwe Goede Rozijnen-recepten " Naam •..».^^ Lw..»u..M»'.........u.*.u.ï«.Mi Adres * uu.'.....-........*..i«.»...M4ï.u..svi.A.u Bovendien zijn de Sun-Maid rozijnen buitengewoon smakelijk sappig en geurig zoodat ze ieder gerecht waarin ze gebruikt worden tot een ware tractatie maken De heerlijke geur die de huis vrouwen zoozeer in haar gerechten op prijs stellen komt van de fijne tafel druiven waaruit ze gedroogd zijn In het beroemde San Joaquindal worden deze sappige druiven gedroogd en deze geur van rijpe druiven is bewaard gebleven in de Sun Maid rozijnen i De uitnemende kwaliteiten van de Sun - HAHS PlOFIfEEREM SUN-MAID van onze extra lage voorseizoen prijzen Colbert Costumes rozijnen zonder pitten de meest moderne stoffen en modellen PRMSNOTEERING voor Dames en Heeren gegarandeerd waterdicht HEEREN-COSTUUMS zuiver wollan Icwaliteiien Ook kleeding voor Corpulente Heeren rvi VOORJAAR EN ZOMER 1927 ^ s -/^ M ^^ Zie ome xeer laag gestelde prijien voor i i ^*^ degelijke smaakvolle Kleeding M BILTSTEJlilT 36 Rhcumafiek Jicht Spit Spier - en Zenuwpijnen is Serie A 12.75 Serie G 37.50 Serie B 16.50 Serie H 43.00 ECK's Dans-lnsiituü Oude Gracht 225 Tel 14272 Eenige Dames kunnen nog deelnemen aan Cursus Zon dag 6}i uur in Charleston Tango Black Bottom 5927 Privéles dagelijks Inschrijving a/h Instituut Serie C 19,75 Serie I 49.00 Serie D 23.50 Serie K 54.00 Serie E 27.50 Serie L 60.00 Beeef dan eenlg ander middel Ptijs 0.95 ¦ IM ¦ f2.2i Bij alle Apofhekera ca Dro0islen Allera echt met nstiotiQlcn band Verkrijgbaar bij T P v d Bergh en Zn fa Rinkhuizen en Hermiriighuyzen Serie F 32.50 enhooger Wit Boedigea U beleefd toe be^icbtiglng onxer raodero verbouwde groote Etalages xiitt waario U eeo overzicht vindt der oieowste Kleoreiit Desains en Modellen * lo alle altgestalde prnxtn is groote sorteeriog voorbanden » soodat U gemakkelijk en tot owe volste tevredenheid keuze zult knnnen makezk Ook In groote maten voor korpulence Heereo is ruime eortcering tn onberispelqken pasvorm voorhandeD tegeo onze bekende laag gestelde prijzen BESTE MEEST GESORTEERDE kLESpiNG ADRES VOOR HEEREN JONGEHR EN KINDERKLEE0IN6 Lappen vanaf 45 ot per pond Gehakt „ 45 „ „ „ UTRECHT VIESTRAAT OUOEGRACHT Stukjes en Rollades „ 45 „ „ „ Ossenrib Bosbief „ 60 „ „ Ossenhaas 90 Biefstuk „ 80 „ „ „ VAREENSVLËISCH Garbonades vanaf 6S „ „ „ Magere Lappen „ SO Stukjes en Fricandeau „ 80 Scbijfjes 65 Doorregen Lappen „ 55 Vette Lappen „ 35 het publiek een groot voordeel te doen Alle goederen zijn uit voorraad van onze bekende kwaliteiten Ziet de spotprijzen Alles moet weg om ruimte te maken voor de verbouwing In de Opruiming zijn alle Goederen begrepen LINGERIES I ALLE VAKKLEEDIND JAEGERGOED KINDERGOED Ziet de werkelijke lage prijzen in de Etalages Renzei 55 Gesmolten Reuzel „ 60 Vet Spek 40 Mager Spek „ 65 Gesmolten Rundvet „ 35 Versch Rundvleesch „ 60 JASSEN BROEKEN OVERALL DAMES EN HEEREN JASSEN Verscli Holl Iwkt mi 30 et per Kalfsvleescb vanaf f 1 - per pond Prima Rolpensvleescb 40 et per pond GROSSIE«$SFIR§¥iA vraagt | Magazijn „ DU LOUVRE ^ Zadelstraat 30 Energielc J0SSMEN8CH ilm ^ AQMEilEEBI 1 Dl ' om na verbiijf van eenige maandan aan de zaak als vertegenwoordiger te worden uiigezondei fci-ieven n et voU inl onder no 5890 bureau van dit blad DERDE BLi BUITENLAN De toestand in-Cl Verzoek maat treffen om in vermijden LONDEN 25 Febr De SjangUai wordt zeer ernsti gevreesd wordt dat meiden fen uitblijven De vertege der mogendheden te Pel i,.ti in verband hiermede te sche regeeriug gewend met rins waarin zij te kennen g militaire gebeurtenissen in van Sjanghai aanleiding ge stigen vrees voor de veilig vreemdelingen en hun bez verzoeken den Chineeschen maatregelen te treffen om i vermijden welke noodza dat de buitenlandsche auto de noodlge maatregelen nei ts Soen Ts joean-fat moord BERLIJN 24 Febr Volg ficht uit Canton aan het persagentschap te Berlijn SoenTsjoean-fang door tw « en een arbeider vermoord Bevestiging van dit ber dusverre niet te verkrijgeïi De Donau dichtge ^ BOEKARRST 25 Febr van de strenge koude is de bij Galatz dichtgevroren vaart Is gestremd Geheimzinnige ver Dezer dagen had een bediê Ijank in de Bnis.'selRche bo \ nende te Boschvoorde 220.000 francs ontvangen A later zocht men hem te ve wel zijn jas en hoed nog s garderobe hingen Sindsdie niets meer van den jong hoord die gehuwd en vadei onberispelijk leven leidde Een familielid had hen dag op de beurs ontmoet ei dat de bank-emrlnyé wat v De laatste had gezegd dat was Verlenging van wer de Zwitsche B spoorweg e ' Wegens den ongnnstigen Eopstand der Zwitsersche wegen is de repoering voor wettelijke bepaling in t grond waarvan de werktijd soneel met ten minste een dag kan worden verlengd E-sno ntronwgezan s e c r e t a r i De gewezen Servische ge secretaris te Rome tegen volging is ingesteld wegen ring van staatsgelden tot van 35.000 lire heeft zich bet pezantorhan en is naar zonden Rü zün verhnnr mi zijn verdnistprinp en dnor ti hij het geld noodig had gf langriike stnkken van een staat aan te koopen Duizend opstande ge deportee Volgens een mededeelln zijn er duizend burgers en die aan revolutie hebben met het stoomschip Lourei sahon naar de Portugeest gedeporteerd Polen en Lithi BERLIJN 24 Febr Volg respondent v^n het Berlin te Riga zouden er tussche en Polen dank zij het init geland onderhandelingen die tot het gewenschte re den hebben geleid Men zo eens zijn geworden dat P rie afstand doet van de over het gebied van Wiln dat dit gebied tot Lithau maar Lithauen zou zijn hebben gehecht aan het ha de militaire bezetting van lang dit in verband met van Rusland noodig mocht Rusland ophoudt een _ zijn voor zijn westelijke Polen Wilna moeten oniru Coolidge's voorstel marken slecht o Uit Kopenhagen wordt het voorstel van Coolidge verdere beperking der vloi marken weinig gunstig is ' In offifieele kringen acht staan van een vloot van den een levensvoorwaarde marken De Deensche soc schouwen het Amerikaans als een manoeuvre der N bankiers die weigeren h ken in een nietontwapend wel het Amerikaanscl strookt met de algemeene socialistische partij is des oordeel dat de V S moeten afwachten welke ontwapeningsconferentie kenbond zou hebben De Internationale fschaffing van h Oostenrijk < lo De Oostenrijksche Mi s ' oot zich van 15 Maart ai ttn bij de door de Neder gpTiug voorgestpldp overe sake opheffing van gedwor het reisverkepr «* ii oj.uerdj « Ts-cïljdsche lanuen ¦ ÉM 
JTRFnHT.^HH WlEUWKRiaP No 255 VrlW^ir 25 FeBriiarl 1927 - nrRDE mm BUITENLAND pe toestand in China Verzoeli maatregelen te treffen om incidenten te vermijden LONDEN 25 Fe '^'"- De toestand in Siaiigliai wordt zeer ernstig geacht en eevreesd wordt dat incidenten niet zul len uitblijven De vertegenwoordigers der mogendheden te Peking hebhen zich in verband biermede tot de Chiuee sche regeeriug gewend met een verkla ring waarin zij te kennen geven dal de militaire gebeurtenissen in het gebied van Sjanghai aanleiding geven tot ern sti''en vrees voor de veiligheid van de vreemdelingen en hun bezittingen Zij ¦ verzoeken den Chineeschen autoriteiten maatregelen te treffen om incidenten te vermijden welke noodzaken zouden dat de buitenlandsche autoriteiten zelf de noodige maatregelen nemen T s S o e n-T s j o e a n-f a n g ver moord BERLIJN 24 Febr Volgens een be ficht uit Canton aan het Chineesche persagentschap te Berlijn zou generaal Soen-Tsjoean-fang door twee studenten eu een arbeider vermoord zijn Bevestiging van dit bericht was tot dusverre niet te verkrijgen De Donau dichtga vroren BOEKARRST 25 Febr Tengevolge van de strenge koude is de Donau na l)ij Galatz dichtgevroren De scheep vaart is gestremd Geheimzinnige verdwijning Dezer dagen had een bediende van een bank in de Brnsselsche bovenstad wo nende te Boschvoorde ter beurze 220.000 francs ontvangen Anderhalf uur later zocht men hem te vergeefs hoe wel zijn jas en hoed nog steeds in de garderobe hingen Sindsdien heeft men niets meer van den jongen man ge hoord die gehuwd en vader was en een onberispelijk leven leidde Eeu familielid had - hem denzelfden dag op de beurs ontmoet en opgemerkt dat de bank-employé wat vreemd deed De laatste had gezegd dat hij lijdende • was Verlengingvanwerktijd bij de Zwitsthe Bonds spoorweg en Wegens den ongunstigen fmancieelen toestand der Zwitsersche Bondsspoor wegen is de regoering voornemens een wettelijke bepaling in te voeren op grond waarvan de werktijd vau hei per sones met ten minste een half uur per dag kan worden verlengd E-ïno ntrouw gezant se h aps secretaris De gewezen Servische gezantschaps secretaris te Rome tegen wien een ver volping is ingesteld wegens verduiste ring van = taatsgpldRn tot een bedrag van 35.000 lii-e heeft zich aaneemeld bij liet cezant'chan en is naar Belgrado ge zonden Bü zHn verhnor motiveerde hij zijn verrlni'terlnp en door te zeggen dat hij het geld nnodig had gehad om be langriïkp stuVken van een vreemden staat aan te koopen Duizend opstandelingen ge deporteer d Volgens een mededeel ing uit Madrid zijn er duizend burgers en militairen die aan revolutie hebben deelgenomen met het stoomschip Lourenco van Lis sabon naar de Portugeesche koloniën gedeporteerd Polen en Lithauen BERLIJN 24 Febr Volgens ' den cor fespondenl vjin het Berliner Tageblatt te Riga zouden er tusschen Lithauen en Polen dank zij het initatief van En geland onderhandelingen zijn gevoerd die tot het gewenschte resu"aat zou den hebben geleid Men zou het er over eens zijn geworden dat Polen in theo rie afstand doet van de souvereiniteit over het gebied van Wilna en erkent dat dit gebied tot Lithauen behoort maar Lithauen zou zijn goedkeuring hebben gehecht aan het handhaven van de militaire bezetting van Wilna zoo lang dit in verband met het optreden van Rusland noodig mocht zijn Zoodra Rusland ophoudt een bedreiging te zijn voor zijn westelijke buren zou Polen Wilna moeten ontruimen Coolidge's voorstel in Dene marken slecht ontvan gen Uit Kopenhagen wordt gemeld dat het voorstel van Coolidge inzake de verdere beperking der vloten in Dene marken weinig gunstig is ontvangen In officieele kringen acht men het be staan van een vloot van kleine eenhe den een levensvoorwaarde voor Dene marken De Deensche socialisten be schouwen het Amerikaansche initialief als een manoeuvre der New-Yorksche bankiers die weigeren hun geld te ste ken in een nietontwapend Europa Hoe wel het Amerikaansche vooi'stel strookt met de algemeene inzichten der socialistische partij is deze partij van oordeel dat de V.S eerst hadden moeten afwachten welke uitwerking de ontwapeningsconferentie van den Vol kenbond zou hebben De Internationale toestand fschaffing van het visum Oostenrijk doet mee De Oostenrijksche Minist aad be ï'ool zich van 15 Maart af aan te slui ttn bij de door de Nederlandsche Re geeriug voorgestpldc overeenkomst in sake opheffing van gedwongen visa in h«t reisverkep ' «- Q oj-uerdancn der we -*^»^ ijdsche lanuen Internationale havener be i dersconferen'tie Zondig en Maandag zal zoo meldt de „ Voorwaarts " in het gebouw van den CoLtralen bond van transporlarbei ders aai den Heemraadsingel te Rotter dam een vergadering worden gehouden van de sectie havenarbeiders der Inter nationale Transporfarbeidersfederatie Aan deze conferentie zullpn blijkens de tot nu toe ingekomen berichten Noor wegen Denemarken Duitschland l'i-ankrijk België Engeland en Neder land deelnemen Op de agenda staan om besprekin gen over de uitvoering van de op het Parijsche congres genomen besluiteu over den arbeid van zeelieden in de la ding bescherming van gezondheid en leven van de ha'jnarbe'-'prs en een be b reking van de solicl riteitsmaatrege-len bij arbeidsconflicten wm VOETBAL De politie-inmenging te Zwolle De meening van den Minis ter van Justitie De minister van Justitie heeft het volgeode schrijven gericht aan den Ne derlandschen Voetbalbond als antwoord op het schrijven van het Bestuur van dien Bond aldus meldt de Sprt Kr — inzake de politie-inmengmg te Zwolle „ In antwoord op uw adres van 17 Ja nuaji j.l heb ik de eer u mede te dee len dat het daarin ontwikkelde stand punt als zoude mei de opdracht aan den leider van eenigen wedstrijd tot handhaving der s'pelregels het spel bui ten de sfeer van justitie en politie zijn gebracht mij niet aannemelijk wil voor komen Aan een overtreding van de spel regels die overigens de elementen op levert van een strafbaar feit wordt dat karakter niet ontnomen doordat het voorval in en tijdens het spel geschiedt Naast de taak van den scheidsrechter om met de hem ten dienste staande mid delen op te treden staat dan hel recht en c.q de plicht van het gezag om te handelen Dit neemt intusschen niet weg dat de bijzondere omstandigheden waaronder zoodanig strafbaar feit eventueel voor valt bij de beantwoording der vraag of en hoe van de zijde van het gezag is op te treden stellig niet uit het oog mogen worden verloren En met het vorenslaan de is dan ook niet gezegd dat in het speciale geval hetwelk uw Bestuur op bet oog heeft tactvol is opgetreden en niet met het opmaken van een proces verhaal tot de spoedig volgende onder breking van den wedstrijd had kunnen zijn gewacht Voor het geven van eenige instructie zie ik voor het tegenwoordige echter nog geen voldoende aanleiding " Nederland—Tsjecho-Slowakije Mindere belangstelling voor deze ontmoeting is niet ge - rechtvaardigd Voor ' t oogenblik is de volle belang stelling in voetbalkringen op the big match in Antwerpen geconcentreerd doch dan volgt de tweede interlandwed strijd in dit jaar de wedstrijd tegen de Tsjechische amateur ploeg Het spreekt van zelf dat deze wedstrijd zich niet in een populariteit verheugen mag als de historische ontmoetingen met onze Zui derburen doch dat men dezen wedstrijd van het Nederlandsch elftal bij voor b£^at als „ minderwaardig " kwalificeeren wil — aldus schrijft men aan de Sp Kr — lijkl ons toch — voorzichtig uit sedrukt — ' van een minder juist stand punt te getuigen Men maakt er hier en daar den N.V.B een verwijt van dat men niet tegen ' t sterkste Tsjechische team het profes - sional elftal speelt doch dit bovenal zouden wij — en velen met ons — uil den booze achten Wij hebben geenerlei bezwaar als Nederlandsche amateurs oefenwedstrijden tegen he oepsspelers houden doch landen-wedstrijden dienen onder " gelijke voorwaarden plaats te vin den Nu is ' t mogelijk dat sommigen de voorkeur zouden geven aan een tegen partij die reeds een mooien staat van dienst heeft doch men vergist zich gron dig wanneer men meent dat deze tech nisch uitstekend geschoolde Boheem sche voetballers minder kracht zouden kunnen ontwikkelen dan Belgen Zwe den enz Ook het amateur-voetbal is in Tsjecho-Slowakije van uitstekend ge halte en in den laatsten tijd sterk voor uit gegaan Den wedstrijd tegen de Tsjechen als onwaardig te beschouwen doet vermoe den dat men niet alleen met de kracht dezer tegenstanders niet op de hoogte is doch de kracht van het Ned elftal even eens in hooge mate overschat Er is niet de minste reden om zich minderwaar dig te achten maar er is zeker evenmin aanleiding om een te hoog standpunt in te nemen en minachtend te spreken ovor de vertegenwoordigende amateur ploeg van een sport-volk per excellence als de Bnhemers Door zulks te doeri begaat men bovendien een onbetame lijkheid tegenover de gasten van den N V B De publicatie over dezen wed strijd is openhartig en duidelijk geweest en van eenige misleiding is geen sprake Rr is met de amateur-ploeg der Tsje chen een wedstrijd overeengekomen Voilal Nooit is iets anders gezegd en wanneer men nu termen aanwezig acht om het publiek in bedekte termen als ' t ware te ontraden dezen officieelen landenwedstrijd te bezoeken dan is dit toch feitelijk een opzet waaraan geen spoi'tieve bedoelingen ten grondslag kunnen liggen Wat ons betreft wij vinden dezen nieuwen wedstrijd in velerlei opzicht zéér iniere.ssant Wij zijn zeer benieuwd wal deze voethal-Sokols presteeren zul len en wat ons nationale elftal tegen hen vermag uit te richten Wij gelooven dat het Nederlandsch publiek er Vte cies zoo Qvex zal dsnken " Coiinthian-Janioies-Touinooien 1927 De jaarlijksche Corinthian Juniores-Tournooien zullen dit seizoen plaats hebben Zondag 3 April te Nijmegen terreinen Quick N Rayon 1 Zondag 10 April te Haarlem terr H F C Mayon 2 Zondag 24 April te Utrecht terr U V V Rayon 3 De leeftijdsgrens is bepaald op „ tot zeventien jaar " Roode Duivels—Zwalu-ren De rechtsbuiten M Lammen uit Roer mond van de Zwaluwenploeg die in Maart a.s te Brussel tegen de Roode Duivels sepelt is door werkzaamheden Verhinderd de reis naar Brussel mee te maken WSEL^lJOEfS De SesdaaQscbe te Bieslau De einduitslag luidt 1 Wambot—Loequetroy 591 pnt 2 Kroll—Milche 400 pnt op één ronde 3 Bauer — Tielz C92 pnt op 2 ronden 4 V Kempen — Rielens 742 pnt — o — ZEILEM De wedsiiljdeD Ie Genua De zesmeterwedstrijden werden gister bij veranderlijken wind gehouden De zee was onstuimig De uitslag luidt 1 Riguct Frankrijk 2 uur 31 min 27 sec 2 Twins Italië 2 uur 32 min 3 Lilian Zweden 2 uur 32 min 4 sec 9de was Sally Nederland 2 uur 35 min 48 sec 10de Kemphaan Nederland 2 uur 36 min — o — SCHAICEr«l Hei Touinooi te New-Yoik De vierde ronde Na 5 uur spelen zijn de partijen uit de 4e ronde Capablanca — Vidmar Nim zowitsch—Spielmann en Marshall — Al jechin afgebroken GYIVIS^ASTIEK Inteiacademlale wedsttljden Naar wij vernemen zullen de inter academiale wedstrijden omvattende schermen boksen en turnen dit ¦ jaar op 17 en 18 Maart te Utrecht worden gehouden Eestiijding van den handel in vrouwen en kindereu Het nationaal comité tot bestrijding van den handel in vrouwen en kinde ren iheeft te Amsterdam zijn jaarlijtescne vergadering gehouden onder leiding van mr A d « Graaf Deze herdacht in zijn opening>swoord den heer Hennequin den voorzitter van hel Fransche nationale comité dit jaar in vole werkkracht overleden een man met wien spreker dikwijls van meening heeft verschild maar in wden hij steeds den moed der overtuiging heelt bewon derd Spr brcaht vervolgens in herinne ring de samensmelting van het comité met de vereeniging tegen ae prosiituUe waarmee beide vereenigingen te ken nen hebben gegeven dat zij heizellae doel hebben overtuigd te zijn dat aKe prostitutie vrouwenhaiiiiel is - en dat de^e niet bestreden kan worden zoolang huizen van ontucht worden geduld on de overheid door het stelsel van regle menieering een aantal vrouwen tot p^>s tituees stempelt Dit ineicht dringt laag zamerhand in vele landen en ook in den Volkeii'bond door Ook zie men hier dl meer in het verband tusschen vrouw sn-handel en pornografie die elkaar in Ce hand werken Dit heeft in ons land - aan leiding gegeven tot het wetsontwerp'tot verscherping van de straSbepalingen te gen de pornografie • Spr deelde vervolgens een en ander mee over de in Septemjber te Ko,penn- ten nog een redactiewijziging in het voo gestelde artikel in overweging te geven en Is kanker gebonden aan het ras Prof E Pittard van de Universiteit to Geneve heeft in een openbare voor dracht oen overzicht gegeven van de aardrij'kskundige en volkenkundige ver spreiding van den kanker in Europd Zooals nieuwere onderznekingen duide lijk aan het licht gebracht hebben heeft ieder ras ervengoed als zijn lichamelijke kenmerken zijn ziektekundige eigenaar d'igheden wat ook in de kankersiatistle kien tot uiting komt Van de drie voor naamste EuropeescBe menschenrassen geefit het Noorsche ras het hoogste Kan kerpercentage terwijl de zuidelijke vol ken om de Middellandsche Zee helminst aan de ziekte lijden Het daartusschen staande Keltische ras neemt ook de mid denplaaits in met zijn kantercijfer Dat dit niet toe te schrijven is ' aan de land streken waarin ieder dier rassen woont m.a.w dat dit geen geografisch verschijn sel is blijkt dat onder de vertegenwoor digers der drie ^ en,oe'm,de rassen iri Amerika dezelfde verhoudingen zi;n vas-t te stellen In België vallen onder de Vlamingen die tot de Noorsche ras sen gerekend worden meer slachtoffe'-s aan kanker dan onder de Walen in Scandinavië meer dan in de landen om de Middellandsche Zee Jaarlijks siter ven meer dan 700,000 menschen aan kwaadaardige nieuwvormingen in Fran krij'k alleen gaan er o^igeveer 31.000 aan kanker ten gronde Onder de Normati diërs en Picardiërs sterft 30.6 pCt van de bevolking eraan in de Keltische streken ongeveer 16 pCt en in de Zui delijke deelen 13 pCt Die eigenaardige verdeeling is afhankelijk van de ethn ü-gratische verhoudingièn er derhalve niet gebonden aan de politiek-aardryks kundige indeeJing Een oud „ hagelkruis " gevonden In de gedachtenwereld onzer voor ouders namen de „ kruiswegen " een zeer belangrijke plaats in want spoken en geesten dwaalden er rond Daar door leefde men het gevaar-door booze gees ten bestookt te worden maar kon men tevens met de zielen van dierbare afge storvenen in verbinding treden Later trachtte men deze „ heidensche bijgeloovigheden " te kerstenen en op de plaatsen waar eens bijzondere of fers werden gebracht of bepaalde gebe den opgezegd tot afweor van de wer king der booze geesten werd later het kruis van Christus geplaatst om de vel den en den oogst onder hooge bescher ming te stellen en in de eerste plaats voor hagelslag te behoeden Zoo ont stond het „ hagelkruis " waarvan in oude archiefstukken herhaaldelijk mel ding wordt gemaakt In den regel schijnt er in ieder dorp maar één ge weest te zijn omdat nooit over één maar steeds over „ het " kruis gespro ken wordt In „ Taxandria " ' t tijdschrift voor Noord-Brabantsche geschiedenis en volkskunde lezen wij thans — schrijft de „ Tel " — een artikel van Jacq J M Heeren waarin gezegd wordt dat'on langs in hel dorp Aarle-Rixtel een ha gelkruis ontdekt is te midden van ak kers eenige honderden meters van de plek waar oudtijds de kerk van Aarle stond Dit kruis moet het eenige zijn dat nog uit oude tijden is overgebleven Het is ongeveer 80 c.M hoog en van blauwe zerksteen vervaardigd De vorm van de Christusfiguur schijnt ons al us de schr te wijzen op een zeer beo gen ouderdom Op den bovenbalk zijn Jp Ipttf rs l.N,R,I uitgehouwen Bovenin is een kleine vierkante ope ning gekapt die mogelijk gediend heeft om daar een kaars of lantaarn in te zet ten Stephanus Hanewinkel is zoover be kend de eenige die ooit van dit merk waardige monumentje heeft melding ge maakt In zijn „ Tweede Reize door de A'ajory van ' s Kertogenbosch " zegt hij D'gt by de Kerk in de Akkers staat een kruis van blaauwen Zerk het Ha gelkruis genoen ' het zou depzen naam draagen omdat het door een wonder c'aaii " kracht hagel donder enz van de Graanvelden afweert en d'-zelve dus beveiligt " Bij de bpv''"ing van Aarle is dit kruis nog altijd onde,r den naam van Hagelkru's bekend Wellicht beseft men echter niet dat in dit onaanzienlijke vergeten stuk steen een misschien uniek overblijfsel uit den katholieken voortijd bewaard b'eef Overtreding van de VeiL'aheidswet Voor heil kantongereclit te Leiden wa ren gedagvaard D W S en C F S directeuren der N.V Machinefabriek S en C te llen.gelo ^ ter zake dat zij als hoofden oif beötuurders dier onderne ming op een terrain der Gem Gasfa brieik te Leiden een st)e,liger met toebe boo-^n tuAAieax « anweizJ *' en opgesteld geiheud w«ilke nieit voldeed aan de betref femde beipalLngen van de Veiiligli'eidswêt Vejimoeidelilk als gevulg hiervan is een werkman den 23en SepieJiiiber 1926 vam den steiger in kwestie omlaag ge Sitiort aan de gevolgen waarvan deze is oroerleden In de plaats van een der ver dacihlen was veireohemen de heer Corn Bee'tis ingenieur te Hengeilo terwijl als verdediger oiptrad mr dir J M de Moor uit Emisohedé Als eerste geituige werd gehoord de agent van politie te Ledden G Do'uma Deze bevestigde het door den griffier voongelezeh proces veinbaal Getuige ge waarsohuwd door den Geneeskiundiigem Dienst dat er een ongeluk gebeuixJ was heeft een on:deirzoe,k ter plaatse inge steld De steiger in kwestie had noch © en kantideel nooh een leuning of st;.hrik steiger terwijl bij het werk een kracht weinktulg gebrui.kt wei-d een lift ' ter wijl meer dan 5 merusoheo bij het werk verbonden waren De volgende getuige D Botima Naeu wenhuis was belast geweest met het aidminisit/ratiieve gedeelte der werkzaam heden en leiidde de ondeihandeiMngen met de Directie der Lichitifoba-ieken voor wier rekening het monteeren van twee ketels moest gescihieden J van Fjgimioiid hderna als getuige ge hoord verklaarde tezamen met zijn ver onge'lukte nqede aiAeiider een steiger ge maakt te heibiben zooals steeds gebrui kelijk was Dat deze niiet aan de bepa lingen van de Veil&giheldswet voldeed wisten zij niet Ware er wel een leuning a;angeibria,ciht dian zou het oingeluk ver moedelijk niet gebeurd zijn Hoewel hun ohefs ook op den steiger waren geweesit '' adden zij er geen aanmerkingen over gehad De volgende getuige J ter Horst cheif-imootenr te Heaiigelo had aan den monteur Dikkers o.p'di-aci:-.t gegeven tér plaatse werltzaamiheden te laten uitvoe ren Dit ¦ hield vanzsilf in dat een sHeiger moest wonden gemaaikit Getuige heeft dezen magerfen en goed bevonden De heer Beets voor den verdachte ko mende deelde mede dat hij belast is met de riohtige naleving van de Veilig heidswet De steigems werden steeds ge maakt zooals de steiger in kwestjie zon der ooit eenige aanimeirkingen van de ambtenaren van de Veiiligheiidsinspec tie ontvangen te hetoben ¦ De kantonrechter merkte bierbij op dat volgens de Veiligiheidiswet alleen de directie aans(p,rak'eJijk gasteld kan wor den en niet de met do uitvoering der weiPken belaste ambtenaar Daar de m'omteur Dikkers die direct met het toezicht belast iis geweest do.vr ziekte ven iroderd was te verschijnen werd de verdere behandeling der zaak aangeihooden tot Woened'ag 4 Mei a.s — Ci Op non-activileilsfelling van een offi cier Voor het Haagscbe Gerechtshof zijn de pleidooien gehouden irilde zaak tus schen majoor G de Reede en den StaaU Voor majoor De Reede werd gepleit door mr Grosheide uit Amsterdam ter wijl voor don Staat opkwam jhr mr Van der Does Mr Grosheide zette uiteen dat er in 1922 is geweest een reorganisatie van het wapen der infanterie Majoor De Reede werd toen geplaatst in klasse C voor de officieren Eenigen tijd daarna werd hij op non-actief gesteld doch na verloop van weder eenige maanden werd de majoor weer in actieven dienst opgeroepen en geplaatst in precies de zelfde functie welke hij te voren ver vulde De actie welke daarop is inge steld had tot grond dat de op non ac-tiefstelling onrechtmatig vvas waarom van den Staat uitbetaling werd ge vraagd van het verschil in tractement De staat stelde zich evenwel op bet standpunt dat de op non-actiefstelling wel rechtmatig was omdat zij geschied de op grond van de Bevorderingswet van 1902 in 1923 gewijzigd De Haagsche rechtbank heeft majoor De Reede in het ongelijk gesteld waar bij zij zeide dat ' t de kennelijke bedoe ling is om de Bevorderingswet tog te passen zooals de minister heeft ge daan Volgens pleiter echter heeft de rechtbank het desbetreffende art 70 on juist geïnterpreteerd omdat er van een geheele of gedeeltelijke ontbinding der infanterie geen sprake was en even -' min van een opheffen der betrekking Pleiter vroeg alsnog benoeming van des kundigen om te onderzoeken of de re organisatie van 1922 beschouwd kan wordpn als een ontbinding Het gaat hier om de rechtspostitie der officieren Jhr mr G W van der Does merkte op dat in den zin der wet bij de plaats gehad hebbende reorganisatie wel de gelijk de infanterie gedeeltelijk is ont bonden De reorganisatie had een ster ke vermindering van personeel tenge volge en uit een door pi overgelegd staatje moet men wel concludeeren tot gedeeltelijke ontbinding der infanterie Deze feiten staan vast en daarom ba gri'pt pleiter niet waarom een onder zoek van de.skundigen zou moeten p'aa's hebben Het gaaf hier a^lppn om de uitlpgo'ing van een wetsartikel Conclusie van het O M 14 Maart a.s Schoof - en Kerknie'iws Propaganda voor het lezen In de zuivere stilte van liuis kamerrust In „ Geizin en School " vertelt dr C Spoelder van zijn eigen jongen tijd „ Bij het stiilJe suizen van de petroleu.mlamp in de huiskamer op de heerlijke Zondag avonden en in de Kerstvacaniie dan schiep je met je boek je eigen gedach tenwereld afgesloten van alles zoodat ' t rammelen van de theelepeltjes op de kopjes nauwelijks tot je doordrong en een vraag van een belrr-stellen<3 of eeri plagend huisgenoot „ d ' t mooi was '?" ie deed opschrikken en kriehelig maak te " Hij weet S'^t hp -*' ths-^o an^^^cs Is ^ n uithuizigheid en zucht naar vermaak bijna ' overal regeeren en de enkele ho peloos ouderwetsche types die nog een huiskamer hebben toch eigenlijk niet voor vol gelden ' Een centrum van rust bestaat niet meer Wat kan school en huisgezin hier te gen doen Zoo vraag ik mij af © en campagne een gezamenlijk optrekken ' der simpelen der ouderwetsch gezinden-of hoe ge ze " noemen wilt niet mogelijk zijn Laat ik mij om niet zelf in de fo"it der oppervlakki.gheid te * vervallen nu maar eens even Lot een onderdeel het ' rezen beperken Zou het verwei-pelijk zijn wanneer de l,eir van het Leaen geregeld en syste matisch op onze middelbare scholen ge predikt werd wanneer diverse leeraren in de eerste plaats die de.r talen propa ganda maakten voor het lezen en eer bied aankweekten voor het buek Nii»t door ' leotuurdwang natuurlijk maar door te vertellen en met voorbeelden te il lustreeren wat voor een ieder in zijn leven het boek beteekent en beteekend heeft Zou een geliefde docent niet eens nu en dan met een groepje leerlingen zijeen kunnen komen om gelijk wij als gymnasiasten deden elkander tref fende fragmenten uit pasigelezen boeken zonder mooidoenerij voor te dragen ten einde anderen te laten deelen in het ge not wat onze eigen ziel trof En zou dan naast de school ook het gezin nieit eens grondig den strijd gaan aanbinden tegen d e verderflijke aandachtsVerstrooi ing en oppervlakkige belangstelliiigs zucht onder kinderen en onze iens;i redden van verdrinking in de veelheid van afleiding Wij ouders zullen dan ook wel eens de hand in eigen boezem ffl'Oefen steken maar het gaat om groote belangen het geldt de mensefcen van de toekotnst Naast den strijd voor geestelijke con centratie den strijd om het boek leert ouders uw kinderen lezen leest zelf of schept een sfeer waarin het lezen wordt opgewekt Weert op Zondag - en vacantieavon den zooveel mogelijk den vreemde uit uw woning houdt uwe kinderen tihuis leert hen genieten van de zuivere sti.te eener huiiskamerrust Ge doet dan mepr voor hén dan door allerlei stumperig » pogingen hun „ algemeene ontwikkeling " te willen bevorderen De voorzitter sloot hierna deze geani meerde vergadering Israël kerk De heer S de Jong voorzanger en godsdienstonderwijzer te ' s Cravenha ge heeft de benoeming tot oppervoor zanger bij de Isr gemeente te Mam heim aangenomen Stuurlieden-examen Den ' Haag Geslaagd voor 3e stuur man groote stoomvaart da heeren K l.angendoen J H Sterenl - - rg H Prins M L Bonzet IT H J Dijkhuizen en C G Cramer Luthersche orthodoxie in Utrecht Men schrijft van vrijzinnig Luther sche zijde aan de N Rott Cour Den 14den Mei 1928 vroeg de afd Utrecht van de Alg Ver van Vrijz Lu therschen a./d Gr Kerkoraad haar in de gelegenheid te stellen eens per maand een ochtendgodsdienstoefening in het kerkgebouw der gemeente te mo gen houden Reeds den 29sten Decem ber van datzelfde jaar ontving de ver zoekende afdeeling een afwijzend ant woord waarin de Groote Kerkeraad ' t verzoek niet afsloeg om eenige princi pieele reden maar omdat de predikan ten hun kansel niet wenschten af - ta - staan pp grond van een contract tus schen preuikanten en kerkeraad waar bij de laatste aan de eersten de alge heele beschikking over den kansel had afgestaan De kerkeraad vereenigde zich op grond van dit contract met het advies van predikanten en ouderlin gen bet verzoek niet in te willigen Dit is een nieuwe kerkelijke politiek Het was tot nu toe gewoonte dat een orthodoxe kerkeraad zoodanig verzoek van vrijzinnigen afwijzende openlijk zeide uit beginsel onverdraagzaam te moeten zijn Men kon het daarmede eens zijn of niet het is eerlijk Maar de Utrechtsche Luthersche kerkeraad zegt niets doch verbergt zich achter de toga zijner predikanten de predikanten vvil - len niet en daarom kan het niet Er is nu ruimte gelaten om aan te ne men dat wanneer ' de predikanten maar niet zoo koppig of onverdraag zaam waren de kerkeraad anders zou hebben geantwoord In het antwoord van den kerkeraad is wel iets verbijsterends Er is tus schen keijkeraad en predikanten een contract gesloten waarbij aan de pre dikanten de volledige beschik\dng over den kansel wordt gegeven zoodat zij kunnen zeggen wij staan onzen kan sel niet af Welk een kerkrechtelijk monstrum Hoe heeft een hooger kerk bestuur zulk een contract kunnen goedkeuren Tot nu toe was de opvat ting de predikant is dienaar der ge meente en de kerkeraad voert bestuur heeft dus'ook beschikking over den kansel welke noch van den predikant noch van den kerkeraad is doch van de gemeente Dat een kerkeraad maar niet willekeurig aan een predikant de hem door den kerkeraad vast te stellen en dus toegekende beurten kan ontne men spreekt van zelf Maar daarovei gaat het niet Do kerkeraad ontvangt oen verzoek van een groep leden der gemeente om in het kerkgebouw der gemeente godsdienstoefening te mogen houden De kerkeraad kan toestaan of weigoren Staat hij toe dan zal hij bij het opmaken van den rooster van beur ten met het ingewilligde verzoek reke ning houden en ' n zeker aantal Zonda gen afstaan aan de verzoekende groep Hoe men het anders kan.zien is onbe grijpelijk tenzij men eenvoudig doet wat de kerkeraad te Utrecht deed de macht uit handen geven en dus hande Mn in 5trijd paet bet bepaalde ta bet 
UTBERHTSCH WIEÜWSBIAD 255 Yrirdan 25 Februari 1S27 - DERDE BLflP mm mcfiisa dew » » m fli«tx8Sö«»fl«.JUa Jaftaöl ^^ ga gtja » U«?«ï «*• tft » ¦ jynodale regl op het plaatselijk kerk bestuur hetwelk den kerkeraad uit drukkelijk opdraagt de zorg voor den apenbaren eeredienst en het kerkelijk werk De verzoekende afdeellnjg had aan den kerkeraad gevraajd of hij wan neer hij het verzoek niet kon inwilli gen wilde overwegen of op andere wij ze aan haar verzoek kon worden tege moetgekomen Zonder eenige motivee ring heeft de kerkeraad ook dit afge wezen daarmede zich « eU de gelegen heid benemende om in een zoo belang rijke vraag zijn standpunt te bepalen of te doen kennen De afdeeling heeft toen in een brief van 20 Januari 1927 aan den Grooten Kerkeraad hare bevreemding over zijn antwoord te kennen gegeven en ge vraagd te mogen weten op grond van welke overwegingen het verzoek tot overweging of op andere wijze aan haar verzoek kon worden tegemoet ge komen ontkennend is beantwoord maar niet van den Grooten Kerkeraad doch van diens dagelijksch bestuur waarin o.m werd gezegd dat het die motieven niet wenscht mede te deelen Zal de Groote Kerkeraad in utrecht er in berusten dat zonder hem er in te kennen zijn dagelijksch bestuur zulke belangrijke zaken afhandelt Waartoe is er dan nog een Groote Kerkeraad Feitelijk is de toestand dus zoo dat de afdeeling nog steeds wacht op ant woord van den kerkeraad tot wien nij zün brief heeft gericht Het is toch niet anders dan behoorlijk dat de Groote Kerkeraad zelf beslist en zelf ant woordt UIT DE PROVINCIE GEMQBIfTEBAAD ZEIST Vergadering van den Raad deaer ge / neente op Donderdag 34 Februari des oapadddags 2 uur Voopzitteir wetihoud'Sr Adriaanse Secre^taras de toeeir Himgerink Aanw€izig 13 leden AXweaig de ibeeren Knipschdld met keonisigieviiDig Bod's BalihuiiBen en van de Poll Een vacature De voorzitter oipent de bijeen koaiist veraoeikt den secretaris inei igeibed te leaen en doet vervclgems mede ieeJiing van de INGEKOMEIN STUICKEN Nieuw Raadslid Van Bupg eo Weth een afeohiift van liet besluit van den voorzitter vaii het hoofdstemtouireau waanbij H Kuperujs iiS benoemd verkilaard tot lid van den Gemeeniteraad Van D Meeuwenbepg ca een pJan rvooir den aanleg van wegen over de bui tenplaats Keirstoeir^en Van A V KaytenihTOuwer-de Biergih CO een veraoet om in den tuin van ihet peiroeei Ie Doirpisstraat 25 geen miostibe.iigplaatis aan te leggen Van den AJg Ned Straatmatoersbomd ¦ een verzoelk Ijz die uitvoeiring van straait werrkien Van de veiieeDiiigiin.g VaieeimdelingeJiver keer een veraoeik om wijiziging der siub sddie-reigeling De aluikken worden gesteld in ' han den van Burg en WeWï om adwes Van de afd Zeist van bet Nederland johe WenkJieden Verbond Patiiiimo nium " een adihaeiasieibetujging aan het venzoeik der melkslijtensiveree'njg.ing om - bet verkonpen van melk oip Zondag te verbieden Worrdt behandeld bü ' ihet desbetreffend rerzoeik Van Ged Staten deizer provincie een • verzoeik octn in het belang der rechtsae berhedd de verordening op de wooniwa jens in te trefcken en een nieuwe var oüdeming in het leven te roepen De voorzitter steW najmens Burg en Wetti voor aan dit verzoek te vol doen en de verojdening vastgesiteild 20 Mei 1923 in te trekken en een nieuwe veroTdening van denizeJUden inihoud Tast te st'eMen AldiuB wordit « h st besiloten D hppr Balhuiaen ibamt ter ver - Van J van Hasselaar een varaoek om besohikbaarsteliing eener woning De heer van Nieuwenhuizen hoopt dat B en W in deze vooral eens willen letten op degenen die een wo ning het eerst en het meest nooddg heb ben Het ver2x>eik wordt gesiteld in handen van B en W ter afdoening Van H Lancee een aanbod tot scihen king aan de gemeente van een gedeelte van den berm van de JuUanalaan De voorzitter stelt namensB en W voor deae scheniking té aanvaarden Aldus wordt z h st besloten Van J Mantel c.s een verzoek om ont heffing van het bepaalde in art 17 der Bouwveirordening voor de bebouwing van het perceel aan den Utreohtscihen weg De voorzitter stelt namens B en W voor deze ontheffing te verleenen De burgemeester komt ter verga dering Daarna komt de heer Bode ^ vergadering AGENDA Verzoek om onialag Ingekomen is een verzoeik van den tóer B van der Haar om ontslag ais ondierwijzer aan de UX,.Ojschool Het ontslag wordt eeirvol verleend Moior en Rijwlelver ordening Reeds eenige malen werd in de ver gaderingen van den Raad de wensche lijkbeid betoogd dat de motor en rij wjelverordening dezer gemeente zou woi den berzien in dier voege dat de maxi mum-snelbeid welke voor het iwryden der wegen In de kom is bepaald op 15 K.M per uur zou worden verhoogd Burg en Wefh stellen voor artiko 2 dor motoi - en rijvvielverortieriirj.i ' iu dien zin te wijzigen dat in pliiaij van lometer " Tevens stellen zij voor om In Terband met de verbreedihg van den Van Ree nenweg over een grooten afstand in ar tikel 3 van bedoelde verordening te schrappen de woorden „ Van Reenen weg van Utrechtscheweg tot Oude Arn ^ hemscheweg " De heer Paap vraagt of wordi de verordeninig giewijzigd tooh nog wat soepelihei ^ zai worden vastgesteld De heer van de PoU komt ter ive«r gadeoüng De heea - Paap viraagt of lïet niet wen söhelijik is voor enkele smalle atraten tooh een geringere snelheid voor te sctoijven De heer Jansen gelooft niet dat de oude verordening steeds overal In de gemeente is gehandhaafd Spr heeft wel controle op dan Utr w«g zien uit oefenen De voorzitter geeft den heer Poaip ten antwoord dat üideirdaad groote soe pelfoeéd betracht aal wordein Zou men dit niet doen dan zau Zeist in minder dan geen tijd door de autovaikbladen als een „ vai " gesagnaleerd worden In ée smaMe dorpsstraten zal men vasa teut zoo snel niet rijden Bovendien kan men zich bij overtireding nog beroepen op art 15 van de moto^rwet Den heer Jan sen verzekert spr dat ook in het cenr truim deir gemeente controle wordit uit geoefend De regeling die B en W hier ter goedkeuiring voor leggen Is er een van algiomeenen aard De heer Balhuizen vraagt in hoe verre men soepel denikt te zijn Er moet toch een reden voor geweest zijo dat men het aantal van 15 KM tot 30 KM iheeft venhoogd Nai blijkt dat men over ¦ sobrijding van die gxenfl ootk weer met « oepeliheid zal toelaten Dit noi aoht spir ongewensoht Het is niet goed een veiord'eniing vast te stellein waaraan men tooh de hand niet zad houden De voorzitter deelt den heer Bal huiaen mede dat men het aantel K.M tot 30 opvoerde omdat men nu de tij den veranderd zijn een snJeilheid van 15 KM belachelijik is gaan vinden De heer Figi wil de geiheele maximum snelheid opheffen en zich uitsiluitend houden aan de motor - en rijwieJwet die strafbaar stelt degeen die het ver keer in gevaar brengt De voorzitter merkt op dat dit practieoh niet goed mogelijk is Het rijden met zeer snelle vaart zou dan on gestraft fcuDnen plaats vinden zonder dat de kantomrechter die de gevaarlijk heid van dit rijden bewezen zou moe ten zien tot een door ieder op dat mo ment gewensdhte veroordeeiling zou kun nen komen Het voorstel van B en W wordt teo slotte goedgekeurd De Prins Hendriklaan Onder vvederoverlegging van het ver zoek van M^vr Bode — Zeddeman e.a bewoners van huizen gelegen aan de Prins Hendriklaan strekkende om de buitenste rij boomen aan die laan te doen rooien deelen B en W mede dat adressanten van oordeel zijn dat in deze laan te veel boomen staan dat daardoor licht en lucht niet voldoende in de hui zen kunnen doordringen en deze dien tengevolge te lijden hebben van vocht Dit oordeel is uit den aard der zaak subjectief De boomen staan thans op een afstand van 10 M van elkaar waar door zij zich ten volle kunnen ontwikke len Dat de boomen elkander in den weg staan en zoodoende niet tot vollen was dom kunnen geraken gelijk in het adres wordt beweerd moet dus beslist ontkend worden Op grond van een en ander kunnen B en W niet anders doen dan voor stellen bovengenoemd verzoek van de hand te wijzen De heer Geijtenbeeik kan het rooien der boomen die de laan zeer ver fraaien geenselns goed vinden en zal dan ooik voor het voorsted van B en W stemmen De heer Heerma van Voss daiar entegen zou het ve:rzoek willen inwiHd gea De boomen die aan den buitenkant staan zijn toch reeds erg beschadigd Mevr Hoogstraten wil even eens op het verzoek goedgunstig beslis sen Men moet naar sipr.'s ' oordeel de bewoners in deze tegemoet komen De boomen belemmeren bovendien het uit zicht op de tuinen De heer Van Nieuwenhui zen is van oordeel dat de klacht van adressanten gegrond is Spr wil de kwes tie van het al of niet rooien evenwel tot het najaar aanhouden De Voorzitter ia daar niet voor De bewoners willen immers gaarne weten waar zy aan toe zijn De heer Van Nieuwenhuizen handhaaft zijn voorstel de zaak aan te houden Dit kan slechts in het belang der beplanting zijn De heer van de Poll onder schrijft deze meening Spr gelooft niet dat nu is uit te maken dat de boomen zoo hinderlijk zijn De heer - Figi verklaart zich tegen rooien Het is spr bekend dat eökele onderteekeaaars van het adres spyt hebben hun handteekening geplaatst te hebben Tenslotte wordt besloten de behande ling dezer kwestie aan te h,ouden Commissie van b ij stand In de vergadering van 28 Januari werd door den heer Van den Brink de volgende motie ingediend „ De Raad van oordeel dat het wen scbelljk is dat een commissie van bij stand wordt benoemd voor het bedrijf gö meente-werkcn gezien de zeer groote uitgaven welke dezo dienst opeiscbt verzoekt aan B en W gebruik te maken van hare bevoegdheid om eene zooda nige commissie uit den Raad te benoe men " B en W moeten de aanneming van bovengenoemde motie Van den Brink i?n sipllij'ïfe ontradpn De heer Van den B r i n v\el te weten dat hij ten opziclil jte van ] treden IDoCh spr wil toch te kennen geven dat hd ] net zoo lang eat aanhou den met het verzoeken om een commis sie van bijstand tot hij zijn ain heeft Spr acht een dusdanige commissie noodig en spr hoopt - dat B en W reke ning zullen willen houden met een Raadsuitöpraak die eveneens op de wen « helijkheid eener dergelijke commis sie zou wijzen Zouden B en W dit niet doen en die uitspraak negeeren dan zou het wel eens tot een breuk kunnen ko men tuSschen B en W en den Baad iet » wat spr niet zou wenschen De heer Paap begrijpt het stand punt van B en W en is het met dit standpunt eens Toch kan ook de Raad haar standpunt bepalen en zich uitspre ken in de verwachting dat B en VV met dia uitspraak rekening zullen hou den Spr kan eöhter niet voor do motie van den Brink zijn wanneer B en W in die motie een wantrouwen in hun beleid zien Spr zou dan moeten tegen stemmen doch W3U zich dan tevens niet uitspreken tegen de wenscbelijkheid van een commissie De heer Geytenbeok uit uicto in gelijken zin De heer Balbuizen is van oor deel dat de wenscheUjikheid eener com m.issi6 door den heer van den Brink niet is aangetoond De heer van de Poll ziet in de motie niet aoozeer een blijk van wan trouwen doch dan toüh wel een blijk van niet volmaakte goed'keudng van het beleid van B en W Wanneer men een commissie van bij stand wenscdit doch B en W wenscheuhaar niet dan ligt er in het opdringendier commissie iets grievends Meentde heer van de Brink dat er fouten zijngemaakt dan moet de heer van de Brinkdie fouten aantoonen Tot nog toe ge beurde dit niet Zoolang de wethouder van openbara werken oen commissie van bijstand niet wensoht zoolang mag men niet op de samenstelling eener dergelijke oommis sie aandringen Spr moet dus tegen de motie Memmen De heer van Walsem slnit zich aan bij het betoog van den heer v d Poll Ook spr kan er niet toe medewer ken dat aan een krachtig i>ewindvo8r der een commissie van bijstand wordt opgedragen De heer van Nieuwenhuizen zet nog eens de wenscbelijkheid van een commissie uiteen * Het zal er toch een maal van moeten komen dat een der gelijke commissie wordt ingesteld Haar samenstelling is in het belang van het gemeentebedrijf en van de gemeente te achten Van wantrouwen in het beleid van B en W is geen sprake De heer Heerma van Voss zou het betreuren wanfleer B en W dit in derdaad als wantrouwen zouden be schouwen Spr is wel degelijk voor een commissie van bijstand die niet dan gunstig werken kan De heer Jansen deelt grootendeels de meening van den heer Balhuizen De V o o r z i t.t e r wijst op de for meele onwettigheid van de motie B en W toch is het recht gegeven commis sies van bijstand te benoemen Dit kan volgens de Gemeentewet niet door den Baad geschieden De Raad heeft af te wachten wat het college van B en W in deze wenscht te doen Met voorstel len tot samenstelling eener commissie beweegt de Raad zich op een terrein waarop de Raad niets te maken heeft Aannemende dus dat de motie als onwettig moet worden beschouwd be hoeven B en W die motie ook niet een wantrouwend karakter toe te kennen Om dezelfde reden behoeft spr zich ook niet uit te laten over zijn inzicht omtrent het al of niet wenscheiyke van de benoeming eener commissie Door den heer van den Brink wordt dan gerepliceerd Spr merkt op dat zijn motie slechts bedoelt het oor deel van den Raad te weten te komen Het kan niet in strijd met de Gemeente wet zijn dat de Raad van het een of ander de wenschciykheid te kennen geeft En aan B en W kan toch ver zocht worden met dit Raads-oordeel re kening te houden Spr verzekert dat hij verschillende zaken had kunnen aan loonen om de wenscbelijkheid eener commissie ten duidelijkste te doen blij ken Spr heeft dit niet willen doen om ' n scherp oordeel te voorkomen ' n ' t kort wil spr er op wijzen dat er voor ge meentewerken groote sommen worden uitgegeven die wellicht niet zouden zijn uitgegeven of geringer geweest zouden zijn wanneer een commissie van bij stand advies had kunnen geven Meerdere leden repliceeren waarop de motie van den Brink in stemming wordt gebracht en met 12 tegen 3 stemmen wordt verworpen Voor stem den de heeren Dieterich van Nieuwen huizen en vap den Brink Inkomstenbelasting In vergadering van 28 Jan werd door den heer Van Nieuwenhuizen de volgende motie ingediend „ De Raad van oordeel dat het ge wenscht is dat de inkomstenbelasting plaatselijk door de gemeente wordt ge ind gaat over tot de orde van den dag " B en W meenen ernstig te moeten ontraden de motie Van Nieuwenhuizen aan te nemen De heer van Nieuwenhuizen herinnert er aan dat er indertijd ge legenheid is geweest om zich aan de nieuwe regeling te onttrekken Men heeft daarbij de bezwaren dier nieuwe regeling niet onderschat Bij de behan deling der begrooting 1927 is dit bezwaar weer naar voren gebracht Niettemin luidt het prae-advies afwijzend en spr betreurt den geringen omvang van dit prae-advies Het gemeentebelang eisclU dan ook verandering van de thans geldende re geling Telkenjare moet de wethouder van financiën erkennen onvoldoende gegevens ten opzichte der inning van de inknmstentieinpling to hebben De ¦ ipbrengst dier belasting is ondanks dn reserves die konden worden gemaal;t er door het Rijk niet zooveel geïnd als door de gemeente voot vijf jaar terug zelf werd geïnd Momenteel stelt de inspectie de in ning vast zonder dat de Raad er iets van te weten komt Er komen tal van reclames voor wier behandeling de in ning kostbaar maken en vertragen De gemeente zelf bepaalde de aanstelling indertijd veel meer naar de werkelijk heid van het inkomen Er kwamen toen veel minder reclames ' voor ' Daarom vraagt spr B en W de plaatselijke hef fing weer zelf in handen te nemen Rijk en Gemeente kunnen dan met elkander in overleg treden teneinde de juistheid der aanslagen te bevorderen en de ad ministratie te vereenvoudigen Gebleken is dat zendt de gemeente op tijd kohieren uit de gemeente ook op tijd haar geld krijgt Spr hoopt dat B en W de poging willen doen de ver langde wijziging te verkrijgen Wethouder Adriaanse deelt mede dat de minister specificatie van de op gave kwade posten gevraagd heeft ' Dit heeft ' n veranderir^g tengevolge gehad Men krijgt nu maandelijks de opgaven der kwade posten gespecificeerd over de onderscheidene dienstjaren Elke maand krijgt men nu ook eten afschrift van het kohier Nu kan men van maand tot maand de kohieren en kwade posten nagaan en heeft dus een beter over zicht gekregen De opbrengst van het be lastingjaar is dus te berekenen een raming is te maken en het belastbaar inkomen kan beter beoordeeld worden B en W hebben in deze een resultaat bereikt dat zij trachten steeds grooter ts maken Wat het vaststellen door de inspectie betreft spr wijst erop dat die toch ook worden beïnvloed door de ge meentelijke schattingscommiasie die per slot van zaken de aanslagen vast stelt De vele reclames zou men dus moeten wijten aan de schattingscommis sie doch niet aan het systeem van aan slaan naar door den heer van Nieu vrenhuizen werd verondersteld Spr kan niet inzien dat de opbrengst van de belasting minder zou zijn gewor den tengevolge van het nieuwe sys teem dat niet de gemeente doch het Rijk zich met de inning der belasting ziet belast Zou het idee van den heer van Nieu wenhuizen verwezenlijkt worden dan zou de gemeente ook het werk weer zelf moeten doen hetgeen benoeming van personeel en meerdere kosten zou meebrengen Spr gelooft ook niet dat men het publiek met de oude regeling plezier zou doen Noch acht spr deze re geling in het belang van de gemeente De heer van Nieuwenhuizen zegt goede nota genomen te hebben van de meerdere gegevens waarover B en W thans kunnen beschikken De motie van Nieuwenhuizen wordt in stemming gebracht en met 12 tegen 3 stemmen verworpen Voor stemden de heeren van Nieuwenhuizen van den Brink en Dieterich Een zonnewijzer B en W stellen voor B en W te machtigen om van den Hoofddirecteur van het Rijksmuseum te Amsterdam in bruikleen te aanvaarden het hardstee nen voetstuk voor een zonnewijzer voor noemd en te bepalen dat bedoeld voet stuk en de na te noemen zonnewijzer zullen worden geplaatst midden in het gazon op het plein aan het Rond De beide wethouders stelden voorts voor om voor de gemeente te aanvaar den de schenking door den voorzitter van een zonnewijzer op het van het Rijk in bruikleen ontvangen voetstuk te plaat sen en den voorzitter dank te betuigen voorMeze schenking waardoor de gs meente in het bezit is gekomen van een in de omgeving van bet Slot passend monument De heer Figi maakt B en W en den voorzitter een compliment namens V V V voor de wijze waarop de gemeente wederom werd verfraaid Het voorstel wordt onder applaus aan genomen Toelage adviseur Zooals bekend is heeft C heer P Hijdelaar directeur van het pas - en elec triciteitsbedrijf alhier de gemeente be langrijke diensten bewezen door zijn bemoeiingen in zake de wijziging der concessievoorwaarden der waterleiding Het is B en W daarbij gebleken dat bij dergelijke onderhandelingen deskun dige voorlichting als van den heer Hij lelaar ontvangen niet kan worden ont beerd B en W stellen voor te rekenen te zijn ingegaan 1 Januari j.L datum waar op de gewijzigde concessie-voorwaarden in werking zijn getreden den heer P Hijdelaar eene jaarlijkscbe toelage te verleenen uit de gemeentekas groot f300 wegens diens werkzaamheden als tecn nisch adviseur voor de waterleiding De heer Figi wijst er op dat ambte naren van de gemeente geen nevenbe trekking mogen hebben B en W wil len nu hier een ambtenaar een nevenbe trekking geven Principieel kan spr het voorstel dus niet goedkeuren Spr kan wel een gratificatie goed vinden en noo digt B en W uit daartoe een voorstel te doen De heer Geijtenbeek deelt de mee ning van den heer Figi Spr zou voorts gaarne weten of de voorgestelde verhoo ging van het salaris wel gemotiveerd is De heer vanWalsem is voor beta ling van arbeid buiten den gewonen ar beid om verricht De hoogere ambte naar moet echter zoo gesalarieerd wor den dat de gemeente de volle beschik king moet hebSen over in dien ambte naar schuilende intellect en werk kracht Een extra bezoldiging als hier voorgesteld acht spr niet juist Spr zou sympathieker staan tegenover een voorstel dat salarisverhooging beoogde De heer van den Brink deelt even eens de meening van den heer Figi Het voorstel zon nam men het aan het jechtvuardigiieidsgevoel van andere ambtenaren wakl'er kunnen roepon Ook spr iiqu liever het salaris verhoogd zien hoewel dit ook een onbillijkbeid in zich zou hebben Het scheppen van een blijvende nevenbetrekking acht spr.ech ter verkeerd Spr wil desnoods een gra tificatie voor een paar jaar voorstellen De heer Heerma van Voss kan ook het voorstel van B en W niet be wonderen Men gaat daarmede onrecht plegen Verhooging van salaris is te overwegen en daarbij zou men dan te vens het salaris van den gemeente-ont vanger kunnen verhoogen De heer Jansen meent dat men hier toch met een uitzonderingsgeval te doen heeft De betrokkene heeft naar spr meent te weten bovendien voordeel bezorgd Spr kan de jaarlijksche toela ge van f300 als uitzonderingsgeval goedkeuren De voorzitter sluit zich bü de woorden van den heer Jansen aan Het vragen van adviezen aan betrokkene op een gebied dat ligt buiten dat waar voor de betrokkene feitelijk aanstelling verkreeg noemt spr een soort van klap loopen op de kennis van den directeur van het gas - en electriciteitsbedrijf Daarom moesten B en W wel tot dit voorstel komen De hl K van Walsem stelt voor dat B 1 W dit voorstel terug te ne men eu een pieuwe instructie voor den betrokken zullen opmaken waardoor deze tevens kan worden aangezocht ad vlezen op het gebied van aanverwante vakken te geven Voorts worden B en W uitgenoodigd in verband met die nieuwe instructie het salaris van be trokkene t » herzien en te verhoogen met f300 Het voorstel wordt door den heer Heerma van Voss ondersteund De heer Balhuizen dringt aan op aanhouding van de zaak en opnieuw praendvies van B en W in déze De heer van Walsem wijzigt in dien zin zijn voorstel De Voorzitt e r vindt het onaan genaam dat deze zaak thans niet beslistwordt -- De heer Jansen zou het betreuren dat de zaak zou stranden op een kwes tie van vorm De Voorzitter doet dan den Raad om kwart voor zeven in geheime zit ting over gaan Ruim twntig minuten daama wordt de openbare vergadering heropend en de motie van Walsem in stemming ge bracht die met 9 tegen 4 stemmen wordt verworpen Het voorstel van B en W wordt dan z h st aangenomen Wegen in het Kercfc» b o s c h De verkoop der gronden in het Kerc kebosch neemt sterk toe Thans zijn vele terreinen verkocht tei-wiji nog diverse aanvragen in behandeling zijn Behalve aanvragen om verkoop van gi'ondon welke aan verharde wegen zijn gelegen komen ook verzoeken in om verkoop van gronden die aan nog niet verharde we gen liggen Toen de verkoop van nog weinig be teekenis was en er voldoende keus was in terreinen welke direct bebouwd kon den worden meenden B en W dat er geen reden was op laatstbedoelde ver zoeken in te gaan Nu de verkoop ech ter zooveel vlotter gaat wil het hun ge wenscht voorkomen de oppervlakte van den bouwrijpen grond eenigszins uit te breiden door den aanleg van enikele kortere gedeelten weg en tevens « Je aan trekkelijkheid dier terreinen te verhoo gen doo ^ den aanleg van de twee ont worpen pleinen B en W stellen voor om voor den aanleg van de wegen pleinen en over gan over de Oranje-Nassaulaan ' n cre diet te verleenen van f 18.000 en de aan te leggen pleinen en den aan ta leggen weg de namen te geven als volgt Oranje Nassaupleifa-Oost Oranje Nassauplein-West en Willem de Zwljgei laan Wordt aangehouden Schoolvoorschot t e n B en W stellen voor ingevolge art 101 der L O.-wet aan de besturen der bijzondere lagere scholen voorschotten te verleenen Wordt goedgekeurd Stembureaus Vervolgens wordt overgegaan tot de benoeming van leden van de stcmbu reaux als door B en W voorgedragen Daar niemand meer het woord ver langt sluit de Voorzitter de bijeen komst Gevonden voorwerpen In lichtingen daaromtrent te bekomen aanhet adres achter het voorwerp vermeld 1 mandje Gerolaan 19 1 bruine dames handschoen Politie bureau 1 geldstuk,Kroostweg 42 1 kip Bergweg 90 1 schroevendraaier Politie-bureau 1 grijswollen das Middellaan 23 1 vermoede lijk gouden sierspeld do Wetlaan 60 1 vloermatje Politie-bureau 1 koralenarmbandje Mooielaantje 10 1 vermoe delijk goudeh dames armbandhorloge,Ie Hoogeweg 1 1 kinderkous wit Ege linglaan 4 1 wollen kindermuts Wou denbergscheweg 42 1 bruine kinderhandschoen Politie bureau 1 zwarte bont muts Utr weg 7 1 wit wollen kinder handschoen Sfeinlaan 5 1 rijwielbelas tingplaatje Emmastraat 3 1 schop,Pompweg 15 1 huissleutel Politie-bu reau 1 zijden sjaal Huydecoperweg 25;1 kinder overschoen Mooielaantje 18 1 grijs bruine kinder-handschoen Politie bureau 1 sleutel Emmastraat 31 1 ge breide kinderhandschoen Antonlaan 17;1 radio lamp Krullelaan 21 1 greep,Prins Alex weg 90 eenige Brockway buskaarten Politie bureau Burg Stand Geboren 16 Febr,Adrianus z van Gijsbertus Gijsbertsenen Adriana Geertruida Everarda Vonk 18 Febr Anna d van Gerrit Jan vanDoleweerd én Janna Cornelia Panne koek 21 Febr Hillegonda Jacoba d.van Jan Cornelius van de Weert en Pie loiije Jatoba Andilnga lü Febr Jean nette Jacoba d van Jacobus van Ekeri Arthur Albrecht Jansen en Ottillö Schil lerova 23 Febr Hermina d van Theo dorus van Denderen en Helena Geertrui da van Nimwegen 23 Febr Nlcolaas Peter Dirk t van Wilhelmus van Den deren en Aagje Maria Orta Sophia Pie ternella van Meenen Ondertrouwd 17 Febr Arie van Tel lingen en Wlllemijntje Kraaij Willem Johannes Holt en Sophia Schetselaar Jacobus Adrianus van Zetten en Maria Geertruida van Vark 23 Febr Gustav Adolf Rührup én Louisa The<»dora van den Eshof Getrouwd 24 Febr Mathijs van Straa len en Catharina ' Maria Pordon Wil lem Berg en Dirkje van Barneveld Frans Melles en Maria van Ee Hendrik van Weezel en Elisabeth Jeanne Guil lemina Marguerite de Bie Overleden 17 Febr Amoida Johanna Hendrika Wilhelmina Stern 63 j 19 Febr Gijsberta van Lunteren 35 j 21 Febr Maximiliaan Louis Hubert This sen geh met Henrietta Diederica Beu ker 73 j 21 Febr Everarda van dep Hoek 51 j 20 Febr Frans Bakkenes geh met Adrijana de Kruif 70 j 22 Febr Christiaan Boelhouwer 22 j BILTH0VI3N VirijWillige brandweer XM gajaaide van de vrij willige brandweer ^ wired in d»n afgeloopeo winter een ouiv sua gehouden in „ Eerste hulp bij ongen'lojJökeA " Deze cuisiis werd geleid doom!dr H W Molohdor terwijj zuster Siiimioins ondierwüs gal in den verbanddeeir,Tlhans is de laatete les gegeven na aif-i loop waarvan een der cursisten zooweS aan dr Melohior en zus^ter Sijmons dankbrooht voor de prettige en oangenamig wijae waarop de cursus was gegeven R.K bewaarschool Naar wij vemeimen worden er alhier pogingen aangewend om te geralsen tot de stiah - ting van een RJC bewaarschood Reed » is voor 46 kinderen ingeteeikend ' — Ned Ver van H ui a v r u u ' w ea Bovengenoemdie afdeeling hield in hoteil „ De Leijen " adhier een bijeenikomst oiUf " dieir leidilng van de presidente mevr PiepeiTS De heeir P H Vree uit Doorn hield eea causerie over kunststopperij en ververij van taipijiten loofpens eu stoffen als Pèi' Biecih Smyrna enz en gaf inlichtingeto over een nieuw systeem van Smyrna ^ werik Deae lezing werd verduddiedijikt door demonstratie en onderricht De bijeenikioimst werd goed beizocbt ea het was voor vele leden een leerzameaf DE BILT R.K Kies vereeniging In di gieboudien bestniarsveiiigadiering der R.IC Kiesvereenaging we.rdion de bestuiui»»functies ato voJgt verdeeld voorsitte»M P Krameff vice-^oorz J van de«Post secretaris H van der Liendie»;penningim mej C d © Groot ae penning,mieester G HboJbroeokx commisisiani«.ieen de heeren H C Haged^aar J E ^ Breöheifien en mej J ten Brinik ] Korfbal Zondag a.s gaat Fratee nitas naar Zeist om T.O.V II te bekamaw pen Voetbal Zondag a.s siped'en ' B.V.C n-Velox III DX).S IV-.B.V.C V Te Bütihovein op het tewein aan demBrandeniburgerweg aldiis de wedistrijdiB.V < Il Velox Wimpelwedstrijden Naa * wij vernemen toeedt B.V.C ingiescdwie'ven op de Wimpedwedetrijden van dienU.P.VJB waarvan de loting zal plaatï vinden op 4 Maant ojs LUCHTVAART De Pineda's vlncbt voIbrachL De Pinedo is gisteren in zijn vlieg » tuig „ Santa Maria " te Port Natal Bra zilië gean iveerd If^GEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der redactie S O s M de R.I Beleefd verzoek ik U een plaatsje voor dezen noodkreet in uw veelgele zen blad Hongarije verkeert in grobten nood De werkloosheid is groot de salarissen zijn gering en de prijzen der levensbe hoeften hoog De bevolking der middel en lagere klassen lijdt gebrek Ik noem slechts één voorbeeld uit de talloos vele wat ik bij mijn bezoeken zag Een gezin van een werklóoze met vrouw en vijf kinderen zonder inkomsten en wo nend in één klein kamertje waarvoor ze huur moeten betalen en dan hebben ze nog niets voor voeding en kleedingl En zoo zijn er zoo onafzienbaar velen Velen wonen in holen Alleen in de stad Boedapest ge schieden nog dagelijks ongeveer 12 zelf moorden Menschen zag ik in vertwij feling neerzitten in de parken dezer schoone stad De kinderen kwijnen weg door hon ger en ondervoeding Ook Protestanten lijden dit Dit alles zegt U genoeg Een leger kinderen wacht met span ning om uit deze ellende weg te ko men naar Holland het land hunnerdroomen Welke ouder zendt zijn kind van zich dan in uitersten nood / Wij zouden hen gaarne aan ttjdelijllgratis onderdak helpen ¦ Smeekbrief op smeekbrief bereikt ons maar we hebben geen adres -' sen Wie helpt ons Wij verwachten gauw een transport Stelt dus niet uit tot morgen maar zendt ons ten spoedigste uw adres of gave Wie spoedig helpt helpt dubbeL Redt hen S.O.S Inliciilingon worden gaarne gegeven > JNaniens het lluiigaarsclie Comité Mr II J A SJOER > 
BBEP *^ — tjtgi ^^ ^ mifa md'rmi'r'iinnfiMtw'WM U is zeker welbekend dat in de Rund - Ealfs en Varkensslagerij van VOORHEEN GEBR MOLSBEEGEN I prima kwaKteit geslacht en geen bevroren vleesch wordt verkocht en onze prijzen con curreerend zijn en concurreerend blijven BILTSTRAAT l^o 80 @ 0 Adeiaarstraat Tel 12095 14 Nachtegaalstraai Tel 12770 levert ü de fijnste kwaliteit Rund - en Kalfsvieesch » tegen zeer billijke prijzen Aanbevelend MESBIUIIE-EliilllSWDElllilEtlOEOEIIEII 1 ^ op gemakkeliike condiiiën ZONDER ^ vooruitbetaling ongeacht welk bedrag 5259 jLiKftrfiohiwo » S ^ en en Ottilie Schil aina d van Theo n Helena Geertrul 23 Febr Nlcolaaa ilhelmus van Den 1 Orta Sophia Pie - ebr Arie van Tel le Kraaij Willem ophia Schetselaar a Zetten en Maria 23 Febr Gustav jisa Theodora van Mathijs van Straa aria Pordon Wil je van Barneveld a van Ee Hendrik betb Jeanne Guil > Bie Amolda Johanna i Stern 63 j 19 unter6n 35 j SI ouis Hubert This tta Diederica Beu Everarda van der Frans Bakkenes de Kruil 70 j 23 Ihouwer 22 jj VBN ir and we er € 34 viljiige brandweer 2in wintea * een ouir -> • ste hulp bij onig&i ' wetpd ^© id door ' terwijl BUiSitep Sii 1 den v«ribandleieir es gegevea na a/fi ¦ cuirslMen 2oow « isteo Simone danik g e en aangenaro's lUS was giegeven c h o o L Naar wij alhieir poigingeo akieji tot d>e stioh svaa/PschooJ B«ed9 Qig©t««kcnid [¦ 1 uis V r o u ' w en oling hie-Id iu ihotel 1 bijeenikO'm®t caor ' presidente mevr it Doorn M-eld © ea ipperij en veirv.ei'ij ai stoffen a.ls Par 1 gaf inlJehtiBgein em van Smyraa * '« ird verduddêlijikt ondcrrioht, d goed beizooht en « n een teerzam^eaf endging In « H gadering der R.K dien da bestuun * rdceld voorzitter ' oorz J van d^et ¦ an der Lieadien ^ ' poot 3e p^nninlg '•^ x coinunissiaiii »^ Ha^iaar J E ten Brink g a.s gaat Fraifce » O.V II te beikamiK ndag a.is sipelea O.S IVhB.V.C V ten^edn aan d«ni dus de wedstrijdi t r ij d e n Naaa B.V.C inigieiSohir &' istrijden van dien loting zal plaatï \ ART it volbracht en in zijn vlieg » Port Natal Bra - ID£N delijkhetd der U een plaatsje in uw veelgele - grooten nood ot de salarissen en der levensbe king der naiddel gebrek Ik noem uit de talloos zoeken zag Een ¦ e met vrouw en komsten en wo lertje waarvoor en dan hebben mg en kleeding fzienbaar velen Boedapest ge ongeveer 12 zelf g ik in vertwij - parken dezer weg door hon en dit eg ^ acht met span - ide weg te ko - land hunner zendt zijn kind en nood ne aan tijdelijli ekbrief bereikt jn geen adres - een transport morgen maar uw adres of Ipt dubbel aarne gegeven • larsclie Comiló A SJOER 3 X acMeiw f 9 fift y ' Ran irnlnnnQ A *<» WV bij voomltbertalioig hoogstens 30 wooixlen elk woord meer 5 et LAAT NU BEHANCEN netjes en goedkoop i ^ et per rol Wit ten desge-weiisoht radikaal witten met een keer helderwit Behang vanai 12 et Gebr van Keulen Sonoystraat 36 5674 TB HUUB TE KOOP 13 aan de eerste legzijnde Kippen methaan w.o 7 Rhode Red IsL en een uit tteemi)aaT naohthok,miet 15 M pen Prijsf 55 — Adres Kruisstraat 5 5883 Laadihuiisje Amsfer damsühe Straatweg 865 Ettinakwijls 6 kamers keuken kei der hall 420 M2 tuin zij iogang di rect te aaxLvaarden f 40 — per maand gas ' electra water leldiag Event koop som f 6600 — 5810 PÏANO ONOEBWUS i.rescHiP „ PAULINA " Wittevronwenbrng Goede Belg Anthra « iet 2.00 Oranje-Nas « au Anthraeiet 2.5Ü Eierkolen gemerkt O.N 1.70 alles per H.L vrij thuis voor de Bilt bij afname van minstens 5 H.L 5475 Uitsluitend PAARDEN - VLEESCH Lappen vanaf 35 Biefstuk 60 Haas 70 Rosi)ief 50 Stukjes 45 Geihakt 30 half om 35 fijne Worst 40 alles per 5 ons.Aanbevelend J M.Jansen Loefbergma straat 19 5747 OVEBLANB - TOORING zoo goed als nieuw gsheer electr m«t starter bumibér enz een jaar gebruikt voor f 90O — Te zien V d Mondestraat 50bis Tuinwij.k 5724 f 3 — per maand Een half lesuur per week is voldoendel Leeraar aan Mu ziekschool geeft uit sluitend halve uren onderwijs Grondig élémentair piano onderricht ook aan volwassenen Br no 54-59 bur dezer ALLES MOET WEB ZETPOTEBS Voorhanden allesoorten Poot aardappelen zooals blau we eigenheimers ge le eigenheimers bra vo's blauwen rood star de Wets vroe ge blauW'pitten eer stelingen Andijkermuisjes bontea J Oostrum Oude Gr.Bakkerbrug Telef 10495 5742 TE HUÜE een mooi Landhuis je gelegen AmMerd Straatweg no 849 bev 6 kamers keu ken enz ¦ voortuin en groote achtertuin Huur f 45 in de mnid 1 Maart te aanvaar den Br no 5720 bur dezer Wiokelhuis te koop f 12.000 Divan bo tveegbaar hoofd f 10 Tafel f 1.75 ijzeren Ledikanten f 5 idem hout 6 3-deellg Dam-aststel f 12.50 masief eiken Slaap kamer Ameuble ment 150 — Predik lieereiiiStraat 16 5748 VERL.OFZAAK HET KOST NIETS om prijsopgave te vragen voor alle ex peditie — ook per auto's bij C A v.d Lee Lange Nieuw straat 93—95 5443 FOSTZECEI-VEBZAMELAABSI Het goedkoopstkoopt U bij Gebr.de Jong Teeünig straat 6—8 b.d Gan zenmarkt 5681 Te koop een riant ingerichte Verlof zaa.k ruim 30 jaar gevestigd van alle gemaJifceo voorzien iliruke verdienste centrum stad Be noodigd kapitaal 3J a 4 milile Geen tus schen-personen Br Uiö 5768 bur dez«r BUHGER - VEarWARSN Prima Glansverf snel drogend hoog glanzend groen 60 andere kleuren 50 Grondverf 45 Vloer lakbruin 1.00 Japan lak 80 Waterverf 35 Plamuur 30 al les per Kilo Wei straat 30 over Open bare school 5824 VOOB BECLAHE 5 ons heerlijke Le verworst 5 ons vet te Bloedworst 5 ons heerlijke Hoofdkaas 30 cent 2 pond Bal kenbrei 25 cent A J Meijers Am sterd Straatweg 195 en 2e Daalschedijk 70 b.d Watertoren 5582 woowiruis fadig te koop gele gen buiten Witte v^ouweu bev 4 ka mers Koildej keuken tn tuintje Koopsom t 3900 Hypotheek bescihikbaar Bevra gen Algemeen Be mididalin^s-Bureau Cath kade 5 ^ 5848 DAMESj ' HEBT ü STOF Ik vervaardig hier van een chique Col bertcostuum Kee rem reparéeren en mode I persen van kleeda-ng P van Mfcchelen Gildstr DO 45 Tel 13663 Vraagt prijsopgaaf Overal te ontbieden 5831 AMEBIKAANSCHE LEGSBGOEOEBEN Leeirea Jassen Mo tor en Fietshand schoenen 3.50 Re genjassen 7.50 Rij broeken 5.75 Been kappen 2.75 Put tees 90 woMein On dergoederen 4.50 Amerikaansohe rek bare Onderbroeken 2.60 waterdichte Beenpijipen 4.50 Oude Gracht 348 b.d Geerteibrug 5780 TE HUUB op goeden stamd Bovenhuis bev o.a 6 kameirs huurprijs f 510 — per jaar Direct leeg aanv Vol inl W Barentz straat 88 9—10 li — 2J en 7—9 uur 5755 Weest nouit onge rustl Vraagt onzaspeciale Druppelsen Pillen tot rege ling der Bloedsom loop Falen nooitlDoor H.H Docboreaaanbevolen Beslistonschadelijk Gralijschriftelijke inlich tingen In blanci»brief bij MevrouwAubert DesikundigaDirksmitstraat 26 Bovenhuis Rotter dam 5756 VOOB BECLAME „ LICHT EN WABMTE " Eileotrische Instal laties Lood Zink werken Gas Waterleiding Zijden kap lampen ook voorgas Schemer Pla nolampen Strijk ijzers met garantie,Rolvegers Gas enelectr materialenDamstraat 29 lijn 4 T el 12660 5663 ALLES MOET WEG twee-pers Kapokstel 1 16.50 Zeegras Bed stel f 4.50 3-deelig Kapoikmatras f 20 hout Kinderledikant f 6.50 alles moet weg Predikheeren straat 16 Let op no 16 Geen filialen 5749 Gevraagd eon nette DAG-DIENSTBODE boven de 18 jaar ' tliefst aan hetzelfdeadrea te koop een4 lamps Radio-toe stel geheel ootopl.Abel Tasimansfraat 29 5842 5 on6 HollandscheRunderlappen enpracht stukjes Holl.Vleesch 50 cent 5 ons grove of fijneRookworst 50 cent.?er 5 ons 5581 A J Meijers Am sterd Straatweg 195 en 2e Daalschedijk 70 b.d Watertoren GROOTE AFSLAG Christel Mandotine Gezelschap zoekt vrijwillige medewer king van een PIANISTE Ook nog plaats voor een Guitaar en Man dola Br no 5830 bur dezer n de Oude Vleesch na op de Voorstraat Vanaf heden Riti - tuk 55 et Ro*ief 50 et Dik rauw Vet 40 ei alles per 5 ons ^ pond voor één gul den Runderlappen 21 pond voor éénêulden 5S62 VïJFEONJEBD GULDEN zonder iets vooruit te betalen leveren wy U Kinderwa gens Ie klas Mo-I beien Ie klas Rij wielen warme Win terjassen warme VVinterdekens war i!i > Bontmaritols la Su prijzen „ De Zwa luw " Vleuteii&cii - GOEDKOOP VLEESCH COMPAGNON Gevraagd in een ge ves'tigd administra tief Bureau een medewerkend Com pagnon voor uitbrei din.9 van zaken Bo noodigd kapilaul f 3000 — Br no 57^3 bur 4sMi „ 2i po-ad Lappen 1-f * ' Ih pond Gehakt 1-00 Rlbstubken Rosbief 70 Biefstuk osse haas 90 Stukjes Rundvleesch vanaf 50 Varkensfrican doau 75 Carbona den 60 70 all^-s Hol lancUcii J A Pai roux Voorstraat 25 - w ^ 5744»weg 257 f SAlS I miE NIEUWEMCieERSTEROYTEKDAN RlUlfATI PPEN » 1 ^ BALLONRECLAME NIET bij aankoop van 2 GULDEN doch reeds bij 1 KWARTJE een BALLON CADEAU Voor verdere inlichtingen zie de etalages bij de onderstaande firma's Fa F N Broekman Tapöt - en Beddenmagazyn Catharijnesingel No 1 Fa Jaarsma v/h Gebr Plasberg ¦ Tapijt - en Beddenmaga ijn Heiligeweg Fa J H Maarschalkerweerd Tapijt - en Beddenmagazijn Twiinstraai No 2 Vraagt Prfjscouirant Fa J P van Beek,Tapijt en Beddenmagazyn 5895 Kanaalstraat No 78 De gevel met de glazen platen / Mfi Dat is de winkel van de Haan Gij weet dus waar gü op den Steenwegi Voortaan Uw hoed moet koopen gaan n HOEDEHHyiS SÏÏESIG 28 ÖTflECIIT A.S OPENING SPECIALE WINKEL VAN HET GEPATENTEERDE C R É.S — - SCHOEISEL RÜBBÏ LEDËl LEVENSDUUR RflIN STENS ZOOLANG ALS DIEN VAN ELK ANDER SCHOEISEL Q o V £ N - BINNEN AAStiBEVOLErO DOOR.VELE BOKTOREN DOKTERS ATTESTEN VRW TER iM2AGE LEIDSCI VLUGGE REPARATIE rma RUIJS TELEFOON 14S66 fet Spek 4 @ Gt p pond ¥ stt @ liappett 13 et p pend i©®Fr@gei Lappsu - 4 § et p pond i@lii3iié@r @ arbonai@ii @@ et p pond doorregen ëssenkppen @ 0 et p pond Beozel ° § 0 el p pond Ml^mhm MQkmmEt grol en fi|sL VerS'Slie Ossetongen st - West » Ryijs - Best e JD 3 ~~ X"achter | J 5Q een volgens -•»'-• bij vooruithetaling één onderwerp hoogslens 25 woorden elk woord meer 5 et VOLONTAIR kan geipilaatot wor den DJ Kweekerij oimmidd omgeving Utrecht Br no 57 ^ bur dezer Gevraagd tegen 15 ' Maart O ' later een NET MEISJE voor dag en nacht ^ Niet beneden 18 jaa * P.G of G.G Aanjm.1 ' s ay n^a 8 uur JaiD van Scorelstraat 51j FORD ï 675 — AANGEBODEN puètigie ZitSlaspka met zeer - geschikt voor 2 vrienden of 2 biroeirs met of Bon der pension Predik heerejiikeiikhiaf 3 5767 B.M KAPPERS Gevraagd een be - kiwaam Bediendej bij Joih de Baar Kapiper Korte Koev straat 1 572 «^ Ter overname een2^persoons g«silotenFord loopt scihitte rend pirixoa banden,spotprijs f 575 — Adres Kiefvitstraat 6 hoek Kievitdwars straat b.d Noordei Tbrug 5 «^ Echtpaar zoBider kin deren zoeiken ^ n vrij BBWEBENHUISJE WINKEL JUFFROUW gevraagd in Comes tihiles - en Kruide-c ' niepszaak alleenl zy die reeds meeü in de branche ztjfl werkzaam geweeöi kunnen refileoteerem Br no 5727 bur dez TB HUUR AANGEB twee Kaïmers onge meui geacihilkit voor dame>-ailleÊn,,:13 gld per maaod & e Etage Oude Grach,t 78 5773 f 4 è f 4.50 Beanibt « N.S Bir no 5S12 bur dozer AMSRIH ORQEXi DIENSTBODE gevraagd tegen 15 MaaiDt voor dag en nacibt v.g.g.v ko gen geen vereiscihte Zioi aan te meWen SchooJBtmfflt 26 5840 Bankinstelling vraagt metl Maar * as. JONGSTE BEDIENDE ^ P.G leeftijd 1-i Jaar Eigenhandig g« sciUreven br onder no 5719 bur dezer BEBDT ZICH AAN voor den dag een Huilp in de Huishou ding bekend meit koken en aiUe werk zaamiheden Liefet Zondags ' vrij Br nP 5788 bur de laan 30 H-ilJvereutn 5834 Aan net persoon KOST EN.INW.aanjgehoden vrij ka mertje Oude Gractit 4ebis 5736 ter overname gevr in huurkoop Koop prijs f eOOO — tot f 7500 _ Br no 5721 bur dezer TE KOOP AANGEB T-wee nette MIESJES zusters zagen zich gaarne geplaatst liefst in dezeifde be itreikiking ook op de hoogte met koken Beiden v g g v Pijilisiweertstraat 119 5835 Jongelui die wen sohen te trouwen zoeken langs deze weg een hun ge schiikt HUISJE huurprijs 450 tot 5 gld Br no 5737 bua \ deizer een goede Burger woning gelegen Egelantierstraat 19 ^ Te bezidhtigen van 2 tot 4 uur Direct t aanvaarden 5647 BIEDT ZICH AAN Voor direct gevr NETTE KAPPSN - WEiRKSTSRS Br no 5849 bur dez TE HUUR 1 April of eerder ruim Dovenihuiis eilecbr Uahit en gas Huur f 30 — per m benevens kosten wa tenleiding Koaings weg 46B bis 5815 ORGEI wegens verhuizing tegen zeer billijken prijs aangeboden Br no 5725 bur dez pei * 1 Mei of later,een nette Barbiers^bediende oud 22 jr v.g.g.v bij besliakchr patroon in d«stad Utrecht Br.aan H Doorten p.aJ de Boer Geei-t v.Wouistriaat 41 Kam pen ^ 5711 Door teleurstelling gevraagd in bui-ger-ezin NET SIEISJE REIZIGER gevraa)gd goed ver koopea - voor ohe misoh product bij kruideniers en dro • gisiten voor stad en provincie Br no 5819 bur dezer TE HUUR GEVR door burgerjuffrouw een ongemeuh Bo venikajnar liefst voor aan de straat met stookgelegenh Br no 5821 bur dez P.G voor dag en nacht met huiselijk veiikeer bekend me < alle voorkomendie Mevrouw de Vos Koningslaan 60 zoekt tegen April wegens huwelijk der togenwoordige een Ongevallen - en Ziek te-vera Mü vraagt actieve HöOFDVSRXEGSM woohdissï logcii i;o('v;i - j.i'uvi - werkzaamheden.Voor ruw werk hulpaanwezig Adres:Lange Nieuws'traa 27 ' s avonds na 8 uur 5689 HUISHOUDSTER genegen huiswoik izisie Br no - SOil buv B«.>^;„i bij heer O'f dame ot Ideiin gezin m b 1 l'.G Goede be:ian dHlicg b0i\en ho-ag salaris stellende Br y ^^ SJ ^ ^»« Wl fe - f"^<' i ' 
Tn Eeiffi mdlfl©=tt®®§te]l w®ir d ® ' v®irpl®®gd©iffi k Ih®It mnlftanr © hm pnttaal ft ® ILJto©(sto •«¦ D © © s=Ik®immg mn Sailk§®ia k d ® lhi®®M§ftii(dl ^ M 4 n een exemplaar van het Chronicon Sninozunum werd aangeboden gaf een nj teenzetting van een tweetal plannen lot Vestauratie De aanwezigen vereenigden zich met epn gemengd plan volgens wel het huis ter herinnering aan Spinoza in zijn oiulen vorm zal worden gebracht met ten nok uit de 19e eeuw STADSNEUWS Het Catharflne-werk \\ t Nil II et naderend einde Eindelijk na veéi en moeizaam ge s'ioe.t en gewurta onder het wegdek van de oude Smakkelaarsbrug - aan het pu Ijlieketijk oog onttrokken door alles omsinilende schuttingen heeft men het 11 a zoo ver dat over een paar weken Let iramverkeer komende van en gaan de naar den Amsterdamschen straatweg ^^ eer normaal zal kunnen plaats vin den Ook het andere rijverkeer zal dan zijn ' gang weer kunnen gaan gedragen an ° dooT de heton-dekkmg van de ieuwe doorvaartkluis Het laatste nieuws dat wij van het ¦ erk vertelden bracht de mededeeling uat liet schuttingstraatje aan don Rijn kant zijn noodbrug kwijt was Nu valt te berichten dat ook de noodbrug aan den Singelkant is verdwenen en de ieuwe hetonlaag dus is doorgelegd jiet onmiddellijk echter kon men het tram en ander verkeer toelaten om iat men het beton tijd en lUst moest gunnen op voldoende sterkte te komen Maar opruiming van het geheele schut lingbeste is nu aanstaande en wanneer de vernieuwde Smakkelaarsbrug weer te betreden en te berijden zal zijn zal nog alleen een schutting het werk aan den Rijnkant afdekken Daar is men met het metselen der kluismuren al aardijg boven de waterlijn gekomen en rustig kan men daar gaan af-werken ook al zal de nieuwe door vaart dan vóór het verkeer zijn open gesteld Ook dit is aanstaande '' De kluis „ onder de tram " het zwaar ste en moeilijkste werk is gereed dus geen beletsel is er meer het singelwater met het Rijnwater weer te doen samen vloeien Dat wordt geen waterval-sen satie Dat zal zelfs zoo geleidelijk gaan dat nauwelijks te bemerken zal zijn dat de nieuwe kluis onder water komt We hadden het al in den beginne over de stevige kistdammen die het wa ter keerden doch wezen er eveneens op dat door allerlei stiekeme lekken het water toch de kuil wist binnen te drin gen zoodat dag en nacht gepompt moest ^ vorden om de arbeiders daar beneden ' Jroo'j te houden Welnu wanneer het water tot de kluis moet worden toege laten dan houdt men eenvoudig _ met Tjompen op en de grootere en kleinere lekken zullen er wel voor zorgen dat ¦ de natte verbinding van Singel en Rijn tot stand komt Een andere methode is ook al met iroed mogelijk wanneer men bedenkt ' lal op de kistdam-halken zoo'n gewel dige druk staat dat ze vrijwel niet uit hun hecht verband te trekken zijn i:n al mocht dit toch gelukken het dan ziel met geweld een uitweg zoekend wa ter zou dan kans krijgen de bedding te vernielen en den grond onder de fun de?ringen weg te spoelen Op het oogeriblik is men de bedding van de nieuwe kluis aan het uitbagge ren zoodat men op de vereischte diepte komt die ongeveer twee en een halve meter onder de waterlijn zal liggen De kisidam zich uitstrekkend langs de kluismuren aan den Rijnkant wordt eveneens verwijderd doch de zware steunpalen laat men voorloopig nog wat staan om te voorkomen dat de scheepvaart de nieuwe nog zoo ver sche muren niet ontijdig beschadigen kan Zijn de muren aan die zijde op hoogte gekomen dan gaat men ook daar de ijzeren balkenlaag met de bé - ton dekking opleggen zoodoende de oude Smakkelaarsbrug uitbreidend tot een behoorlijk plein van welks breedte men misschien eenig besef krijgt wan neer raen nagaat dat de breedte van de Calharijnebrug af gerekend loopt tot ¦ do denkbeeldige lijn die men kan trek kenn van de voordeur van het winkel pand Leidscheweg Ic naar het daar • eirenover gelegen perceel aan den \' lentonschen weg Bn wat nu de nieuwe tweede Ca ' iiarijnebrug betreft daaraan begint men de volgende week en wel aan de Jaarbeurszijde Het bericht van B en ' V dat de doorvaart door de Catharljne iiruo met ingang van 14 Maart tot zeven iRe.ier zal zijn vernauwd deed reeds enïjoeden dat men nu ook eens om de nieuwe brug wier aanleg zooveel ¦< org2amen voorarbeid vergde ging den Ken Men begint aan de Jaarbeurskant ''-«/ t het maken van hét zoogenaamde KolJerlandhoofd want aan die zijde toch 7.al de brug worden bediend Zelfs voor n fin - nn den Leidschen wegkant met lie \ i.kaüt-werk ' begint zal men dus recJ s de machinerieën ter bediening v*n de brug kunnen gaan opstellen zoodat met bet beginnen aan de Jaarbeurs zijde de practijk wordt gediend en tijd > vordt bespaard Aan die zijde zullen ook de slagboomen die op de oude brug ook voor de draaihekken in de plaats zullen komen kunnen worden gehan teerd Men nadert ten opzichte van de nieu we kluis dus wel het einde en zal met de nieuwe brug alweer een eind opge schoten zijn voor Utrecht er eigenlijk goed notie van heeft ' GamSzoensberlchfen Aan den sergt.-verpl Ie kl 3 A Oerlemans van het Militair Hospitaa alhier is op verzoek tegen l Maart ont slag uit den dier.ct verleend met toeken njng van wachtgeld De res 2e luit J W A v Eelde van het Ie reg veld-art alhier is benoemd tot res Ie lult Aan den sergeant der genie S Sipkes van bet regiment genietroepen is het onderscheidingsteeken voor 6-jarigen trouwen dienst uitgereikt De sergeant der genie G 3 de Vos is bevorderd tot sergeant-majoor-instruc teur bij het regiment genietroepen De wachtmeester A H Hendriks vande treinafd van de IVe art brigade al hier gaat 1 Maart a.s den militairendienst op verzoek met pensioen verla te » / Legei des Heila Opening van een nieuwe iaal voor korps Utrecht II Reeds langen tijd werd behoefte ge voeld aan een gebouw waardoor hel mogelijk zou zijn het korpswerk en dat van alle onderd'-elen jeugdwi.k ge zinsbond zang en muziek tot volle ont plooiing te brengen Aanvankelijk een steunpost word den post - nog tijdens zijn verblijf a-n den Bethlehemwee om gezet in een korps Utrecht II Door de uitbreiding die het werk hierdoor kreeg was de vergaderruimte al spoedig daar te klein en moest worden omgezien naar een andere lokaliteit Men hoopte die gevonden te hebben in het zaaltje aan de Hoenderstraat dat voor onge veer 3 jaar door wijlen komniandant Paulsen werd geopend Doch al spoe dig bleek ook dit niet aan de behoeften te kunnen voldoen Weer werd er ge zocht en eindelijk is door het hoofd kwartier de hand kunnen gelegd wor den op een pand aan den Ie Daalsche dijk 226 Het groote pakhuis dat dit pand bergde heeft onder leiding van kommandeur Taat een geheele verande ring onderdaan met het gevolg dat verkregen is een vriendelijke goed ver lichte zaal plaats biedend aan ruim 200 menschen Boven de zaal is het oiffi cierskwartier gevestigd terwijl zich op de zolderverdieping nog een zaaltje be vindt geschikt voor allerlei onderdee len van het korpswerk Men begrijpt dat officieren en soldaten met deze ver andering die een groote verbetering beteekent zeer zijn ingenomen De feestelijke opening en inwijding van het gebouw zal morgenavond plaats vinden Om 8 uur vangt een samen komst aan welke geleid zal worden door de divisie-officieren brigadier en mevrouw Rawie waarin de overdracht aan het korps zal plaats hebben Het muziekkorps van Utrecht I zal in deze meeting assisteeren terwijl door verschillende sprekers het woord zal worden gevoerd Hei jobUeum vaa den burgemeester Dr Fockema Andreae's dank De Burgemeester is dezer dagen doen de een 2500-tal foto's hem voorstellende in ambtskleedij rond te zenden en wel aan allen die hebben medegewerkt aan het jubileum van mr Fockema Andreae Het portret door Francis Kramer ver vaardigd is in Heliogravure-procedé gedrukt op Japanpapier en gemonteerd op kunsfdrukkarto ledere foto was vergezeld van een schrijven waarin de Burgemeester zijn dank uitsprak Scboorsieenbrandja Gisteravond te ongeveer zes uur ont stond een schoorsteenbrandje in per ceel Hazelaarstraat " l'i veroorzaakt door het in brand geraken van de roet aanzetiing Het vuur is door politie en burgers gebluscht Wiel gebroken Van een onbeladen vrachtauto brak op de Abstederbrug een wiel waardoor de auto plotseling over hef trottoir hel de Een voetganger werd door den wa gen daarbij geraakt en bekwam ver wondingen aan hoofd armen en boe nen Hfj is per auto van den G G D naar de Rijsklinieken overgebracht Straatschenderij Eenige studenten die te veel aan Bachus hadden geofferd hebben gister avond in de Vinkenburgstraat een stormlamp vernield Door de politie is ter zake straatschenderij proces-ver baal opgemaakt Diefstal rijwielbelasiingplaatje Aangifte werd bü de politie gedaan van diefstal van een rijwielbelasting plaatje van een fiets staande in een loods der Nederlandsche Spoorwegen 4airtlfiM-mWiy,Mt«aftWrtrmW.m-;TO-arWB«!pnppaa ^^ " — EM mmf mi ome ioofjis Fantasie BaUon V gas ol electra 18 11 Bonillonzeett spotprijs CompL electra Lamp jes V keuken gang of slaapkamer KoffiefUters past op iedere pot Enorme sort Kap pen nieuwste kleu ren vanaf Kleerhangers met i^i kraagbeschermer Ó Electr Strtjkiizer com pleet met snoer en Q<^Cstekker d^d ^ Hakbord met hakmes Pianolamp met zijde kap 120 Theebladen groote sorteering Huiskamerlamp ' SO Reclame J compleet Broodtrommel I Electra Lampen 5 10 10 25 32 50 k Koffiemolens staand en hangend Half 200 ICO Pakje allura poets 50 6 sponsjes plus 1 stuk Watt 115 85 zee|i Pitma Crummislang JS Onbrandbare Gasslang 25 1 Bein allum Fluitketel Waterverf voor wanden en plafonds geett geen teleurstelling Greeft niet at verschiet en bladdert niet en ts togen afwasschen bestand Verwart dit artikel niet met namaaksels die men als „ a,fwasohbaar " tracht te verkoopen Indien reeds met kalk is gewit gebruike ' men onze TIPTüP vert 5875 Fabrikante Eerste Ned Waterverffabriek Leidschev.weg 104 Haarlem Verkrijgbaar by den Drogist ot Verthandel Qroen emaille Gascomioor roitd rein allum Pannen voor Vierkant Gascom foor gzooto maat deelig Nest schalen voor Dubbel Oascomfoor | m zuinigheidsbr ' Compl Theeservies wit met goud Petroleumstellen m kop binnenw Be echte Lipsia Blaawbrander Zwaar emaille Afwaschfeil ^ gr m goud Pan V nen besl giftvr Zooeven ontvangen een ^ '^ tcoSlectie Kappen Kronen Ornamenten waaronder nieuwste soorten welke eneden iedere ooncun^„.d®prïi,z@n verkocht worden LEEST DIT BL AD Er worden voor direct gevraagd eeoip legripi iacÉesisters UTR STED ORCHEST mm geirraa terstond met volledig pension Prüs t 60 — k i 65 ~ per maand ter opleiding in het vak Zich te vervoegen LangeNiéuwstraat 52a 5948 ürieven onder no 5931 bureau van dit blad ZoQdag 27 Febraari aaia 2X nar in Tmïl Toegang alioimé's f — Niet abonné's t 2 — rechten inbegrepen ^ i | zuilen wij a.s MasnÉg nog 1 Mmé Wij laten nog eens hieronder onze prijzen liooren Kaartverkoop en plaatsbespr in Tivqli van 10-3 uur Sa ar ton ook Zondagmiddag aan de Zaal IET WEL verkrijgbaar 5952 Zijden Crêpe Marocain 100 c.M br f 0.88 Zijden Lamé 90 c.M breed - 0.97 Ribszijde in 20 kleuren 100 c.M br - 0.88 Zijden Dammasévoering 90 c.M br - 0.98 ' Crêpe de Ciiino in alle moderne kleuren 100 c.M br - 1.49 Ook hebben wij ontvangen de nieuw ste Voorjaars Mantelzijde - 1.97 Profileert van deze Reclame-Aanbieding Jet iiüsteriamscli lodebuis " Steenwei II Rieten stoelen Waschmanden - BloemenmandenNaaimanden j Papiermanden Reismanden Wiegen Luiermanden lOROENHOFrLEIisaliethMiMi TELEFOON 13126 Reparatie riet en mandwerlc Ooit rieten - en biezen — matten worden spoedig en netjes hersteld — VAN DE FIRMA H T BAK & ZONEN ' ¥ Ai^AF ZATERDAG DE LAATSTE KOOPJES SLAAPKAMERS LEDIKANTEN MATRASSTELLEN DEKENS YOLGENDEMAAND SPIRAAL - EN 6EZONDHEIDSMATRASSEN ':-^ - H^-W -^ ^ - miéi ¦ éMü ^..^..^^^.„.^^^^^.-..^¦^.^..^^.^ w ^^.^-.,^^^.:^:^-^,- ^ x^i ^ Jiit**r^3 *'-=^ 
illllllillllyi Eeligieas Socialistisch Verl)ond Zondag 27 Febr 7 uur a de Doopsgezinde Kerk.S)s N PADT van Zandvoort Onderwerp 5968 De strijd tusschen bloed sn geest Zang van den heer P C SONIUS Amersfoort Toegangsprils 20 cent I ^ ïüösscHüuueyRG - yjiEcm Zondag 27 Febr - 2 uur I Suitengewone Matinee onder leiding - van \ lm iPiilH-ÜWiSI N.ï Jus Oemeensciiappslijk bezil " Gewone jaarlijksche algemeene vergadering van Aandeelhouders op Zaterdag 26 Maart 1927 tehouden in Hotel „ la Station"te Utrecht aan het Stationsplein9 desnamiddagsSuur.Punten van behandeling I Verslag Balans en Verlies en Winstrekening boek jaar 1926 5947II Vaststelling van het voor gestelde dividend ad 57o'Herinnerd wordt aan art 18 der Statuten bovendienwordt medegedeeld dat hetVerslag alsmede de B.ilansen de Verlies - en Winstreke ning van 21 Maart e.k af,voor H.H Aandeelhouders terinzage liggen aan onderstaan de adressen van de leden derDirectie Catharijne Singel 95 enF C Dondersstraat 45 Utrecht Tooyersprookje met Zang en Dans In het 2e bedrijf ' IM met verscliillende Éiisen i Pri'Zün van f 1.70 tot 0.44 iiaatsbespr dagelijks ' DEnEUWEGEMi 2onttagmorgen half o!f „ Scala " theater Viestraat A BRIJS over 5918 Onze-Lieve-Vrouwen In Vlaanderen I ^"'^' aciiouwtöoneei ^^ Algemeene en bizondere cultus van O L V in Vlaanderen - De Zwarte L V - O L V op een stokje - O L V ter Drui ven - Beewegen en VV on derdaden - Sagen en Le genden Toegang 25 cent i iiii-ectie Ai'ii ' V d Horst I '- n Ja Maseh 5861 I Zci cï 2 Febr - 8 uur | riid8g 28 Feb'r - 8 uur I Abonnement - 2e Serie " Oeb.ï.l!.eiiW.JTiiEi;ilT Dinsdag 1 Maart 8 uur | PIANO.AVOND AHNE JAGER VAN HET Beethoven-Chopinprogramma j Kaarten a t f 1.50 en f i ¦ pi rechten dagelijks van 1 10-4 uur bij KKTTNER ingang Steenweg ' 6 5628 i „ BEGhSlEIN-ïl ï KETINER In het j ïooncelspel in 3 bedryven LOTISIGOKANTO door ERNST ZAHN I Maria Renner WILK v d HO>\bT v d Lugi i«>elsert Het Utr Dagblad C A S w I sohreet o m Met de vernietigende zell-overga - b/d ivcude sijn de beltende LotiSicobrietjes volgens STAATSLOTERIJ weder verlcrijgbaar 5917 Telefoon 14823 I ve brengt zy deze rol ver boven haar eigeniyke be - I teekenis uit geeft zü er spanning en accenten aan I diei.enbezoekerdoenrillen ^^ rijzen van f2.81 tot 0.58 Piaatsbespr dagelijks 4 Maart VaSCHMARKT 9 V/i pond vette lappen è f 1 — üoorregen V.lappenSSc p pond Runder Kollade 70 en 90 c p pond Klapstuk 75 c p pond Uik vet Spek 95 c per K.Q stukjes prima Rundvet 85 cent per K.G Vette Bloedworst 40 e p pond Balkenbrei 25 c per pond Kunderlappen 55 70 en 80 vaaiom moeilqKbeden in zaben Advetteert loed en geregeld en liet zal aan Uw winst ten -¦- n '© Irnmen Huishoudelijke RJdBERARTIKELEN Hospilaaldoek Gasslang Gummi Bedkruiken Wringraachines Gummi Badmatten Luciitrin§;en Gummi Spohsoii Hiiish Handschoenen Gummi Poppen ' Wasdoek Gummi Deurmatten Vloerschrobbers Gummi Schorten RUBBER TECHNISCHE RUBBEPARIIKËLEN Zuigstangen Slangen voor alle doeleinden Balat drijfriemen Treeplank rubber Sponnmgband Gummiplaat PompKleppen Diverse pakkingen Techn Handschoenen Membranen Asbestkoord en doek Gummi Laarzen Vloeren ïj UU L ELISAEETHSTRAAT 6 TELEF 14140 FI:'F.ste kwaliteit EoU Rcomlioter f 1.17 per pond Grove en Fijne Geldereche Rookworst m loodje 60 et p p Vette Kaas 45 et - J Volv Kaas 60 et Bolegen Volv Kaas 70 et Aleikaas K.M 85 95 et Schouderham 20 et " Blikham 25 et Geld Beenham 32 et Eookvleesch 16 28 et AAN IIüïS.HOOREN EN BEZORGEN P H VAN WEES OOP HEERENHUIS gelegen Domplein Prijs t lO.OCO Aanvaarding spoedig Nadere inliciitingen verstrekt ALSEIÜIEEN BE1HIDDELIN6S-BURE&U Kantoor van vaste goederen 5940 - TEL 14374 luiiiiiiiiiiiiiiiiii TA m P£R M'-.VANiE^Ff14.75 BSZICHTIGT ONZ ^ SPECIALE ETALAGE I VROOM & DREE8MANN STADHUISBRUG Miiiiiiiilliill RUND - EH VARiCE^JSVLEESCH CABBONADB 65—70 p p MAGERE VARKENSLAPPEN 70 p p HAM STUKJES MAGER 75 p p DOORREGEN LAPPKN 45—55 p p.DIKNIERVETen BLADREUZEL Ie kwaliteit 60 p p.HoU RUNDERLAPPEN mager en doorregen 65-70 ip RIB — EOSBIEF ¦ 80 p p Specialiteit in fijne Vleeschwaren iVIODELSLAGERIJ P F WATRIN Amst.sti'.weg 308 t.o Abattoir - Holei y ^ ALS zangmummerl QEPROLON@EEED KIMifiOEIEINJEN Sopraan Zangeres lEDEDEM ZOMDAG Thé Dö^nsasnl - 3-6 uur Soiree Da^nsajnhe ö-ll - fcyiigTtibys Utreöht Bcxsoli en Duin 5904 HALLO bij ons gaat allesweg 1 voor weiniggeid en waar voorje geMl PJ edik.hee-ren'kerkhof 25 FijneRookworst 50 Bloedwoi^k 30 Lever wx)ret 30 dik vetSpeik K Ham 30 p oms 5971 KLBEDING TE HUUR GBVR geimeuto ZW-Slaap - oif Zit - en Slaapika mer met vrije keu ken Omti-ök Ledd sci'neweg Br meit prijsopgaaf onde.r no 5067 bnr dezer APSNUDSEI.S Vanaf heden ' s Maan dagsmiddags na 5 uur % yedero'm af snijdsels verkrijg baar Firma J.,Ruys Naohtegóalstraat 56 5912 Geikleede Cosnuums J'ocqu etcostuuiDia CO'llbertco stu u ms f 10 Roikcostuu.ms Smoikiingcostuuoiia f 18.50 Jacquet ' Ge - kl«eur - en Reipaiutie InTicMiing „ De Con currenit " Lc'iestr 26 b.d Amsterd Sti'oatweig Utreoht Zoodags geopend 594.2 VERKOOP-LOKAAL Vischmarkt 10 Is te koop ze-er goedkooip 6 Stoeten leeren trijp ejiken Dres soirs eiiken en mah.Buffetten SplcgeJ ^ Ledi kanten Matras sen Tafels Toon bank Haard en Ca lorifèreikaeh&l allesmoét weg Visch markt 10 59&i Ge'vraagid voor di rect wegens teleur steiUing een nette MAKMOTTEN te laoop gewaagdin elke hoeweelilieidGe Geertekenkbof 17 ¦ 5880 KOOPT DAAR UW RIJWIEL waar U de beste waarib'Org krijgt Het soilie^diste rijwieil voor de laagste prijs Het meest gezochte Rij ' wielmagaaijn Dog leroim Go^destraat no 55 Vraagt mijn kJoopsygiteem 5891 DIENSTBODE voor'dag en naciht in kilein ge-zin niet voor den winikel MeivT Borstol EUi » ab€«listmait 22 5672 ALLIÊiN BIJ L J van Dillen rOTOGHATEE Ter overname we gens vertreik 10 doozen lanit platen X 8 ' a 24 situks f 1.50 Irv^nis vergr koker v dagliöht 18 X 24 7.50 2 porc sahalen 18 x 24 sa men 3.50 Vera len zensteil 9 x 12 5 — Spoeilbak 9 x 12 1 — AdTes Am.bonstr 5 Merwedekanaal 5958 Soho.ut en straatzeer fijn « Rooik worst 70 Bloed worst 40 Lever wxinsï 50 dilk vet Speik 40 5069 ' TE KOOP ledig te aanivaaj^dcn Burge rwxron.yM i 9 bev voor - en ach - - tenkajmeir keuken tje 2 kamers met tussohenEWldèr voor en achter tuin met sob'Uttrtjo gelegen oimifcrek Abattoir Koopiprijs f 3200 — Br Dio 5894 bur.deE GRAJHAFOONS EN PLATEN ZILVERKAST STOELEN Pracht Canapétje rootd trijp f 15 Cra peaütjo f 5 Rociken kastjé f 12.50 iswar te Sa.lontafe'l mar mer ülaadje f 20 zwarte Spiege'liast f25 zes sterke Stwe le.n f 12 f 15 pradlit Uvristrap f 5 staan de Kloik f 27 50 Tan.=.vpld 39 5963 MUZIEKLES GEVRAAGD Les gea-raagd om notenikennis voor barmonica-muzie-k te verkrijgen Br no 59C6 bur - d«zer ALLE SOORTEN gebruikte wagenis wieilen veeren as s«n lemoenen on derslellen aieuwe kruiwag'ens voor aannemers gixrote voorraad gebruikte koge.llagers zieken en invaliiedewagenis Benzineikluis van beton Zujdftrvaart Korte Ellsabethstr 5934 LEDIG TE KOOP BurgerwooKh uis omtreik Watertoren Amster'd Straatweg ülreeht bev bene den gang kamers suite kenkon en tuintje liovon ka mer en ziolider Prijs f 3500 Te bevragen Egelantierstraat 72 óceo Wij brengen u steeds het nie.uw 9te Groote ooUeotde danisiplaten strijlk jes ouivertures ko ren enz Schitteren de salon-imaohines pracht binnenwer ken prima noailiden veeren met garan ti-e Platen ruilen repareerea Zon dagis geopend Bot-schuijiver-Leeman Springweg 140 5953 SlffOKING - COSTtfUMS Rokccstnnms. Colbercostnnms JONGE DOCHTER Z'OêiU plaatsing liefst in of bij Wr in ' kileine inrichting vooT hulp bij wascili en linnenikamer on allo voorkomende huiseJijiko bc.zigih« den Hoog salaris geen veppAsolsite Br no 59.S5 bur de.r/or PATHéFOONS EN PLATEN Koopt uw Patihé foon bij ons groote keus billijike prij zen Koren - orchest en orge'l'pilatcji Des geweniwiM gem con dities Inruilen v{\r huren repareeren H E Ivoeiee Giild sUaat 135 bij de Poovtft.i anl aÖ(!S MAAR BïARIS sv'fjar ' h-aal ja dte l'3.W*Aor Worsii ' Wtil bij de WorstlvOTMOg Zixtündaiïs Broéd sitraat - 25 BHoed Vopst SO Leverworst 30 fijre Rooikv/orst 50 dit vet Spe.k 35 g eikocikte Worst 50 ' 507Ü B«sle don.ker l>lau wc en andere kleu ren Colibertcos tuüms f 15 en hoo gcr Motlemc Rok co«tuu.me Smoking cos.tuu.m'3 f 1850 en hocger alle maten Fijno Jacquotccs luums zwart-3 ' en eoverooat Demi's ga.tiardine Regenjas sen ook voo.r g&zet Is hcerea Goed.k'oop Prins Knnaatetraat • MO HEBEEN ïrLFSCÏiKELDEES De behandeling in „ Salon Americain " IS zonder ' wéeiga Haarsnijden " iedsr model 20 et voor kindci-en 15 at ¦ In TE KOCP 4 Stoelen en 2 Fau teiu.iilB met rug plat te stoffeering bnik-1 met rood leer - voor de prijis f 35 — 6 Stoal en - en ' 2 Fau euilis losse ziitting f 25 — BELOONING deze zaaik wordtniet'i^et rug bekleecl met roiïd lear f 4S.50 Te bevragen bij C Raiv«siteijn Lan ge Irauwerstraat 2 van 8—12 en van 2—6 uur gersahoren Uitslui tend voor heeron en jong&heeron haar snijden Calli Sm-gel 10 t.o Paardenveld Te hnur g&vra-agd door ' jujffr.-a.lfeen een k'l«in heel be neden of boven - huisje vosr direct Br met huurprijs en waar gelegen onder no 5833 bur de^er KNAPPE MUZIEK Pathöoon massdefeiken ' dubbelve^rig.nieuw van f 47.50 vooc 1 32'50 Ni-euwe plfa;ten ruime - keu z « Ruilen 10 et ooft tèg«n nien-ivfi Naaj] Üen f ].— duizendstu'k's BeJ^enid adr Eei flBweg 8 A.s Zon d «« thuis 5941 VROUWEN OUDE SCEOENËNI De slechtste zijn nog ge.M waai d ' Weer ruiim gesorteerd in jongens - mei^eS - mans - en vrouwen sühioein«a Goed go repareM~dj voor wei nig geld bij de fir ma G A V Stralen Ha,v«nBb»ai 15 Utr koO'pen bij ons huniamaak bet is eenuilJkomet in dezesleohte tijd Snijboo nen 10 Amdijivie ' 10 Sipercieiboonèn 12 Spinazie 18 Zuur 5 Sohioonlhov.èü PredikihéerenstraM 23 lounge Smeeetr 17 > B<»t4 f N.V HUISH1 ZORDAO 27 FEBRMBI 8 VltB 6II00TE VeiKSVOORSTELLING DE VODDENRAPER Wereldberoemd drama in 8 Talr en een voorspel Voorspel De Moord — Ie tafr Een kind en eenvoddenmand 2e tafr Van moordenaar tot Baron.3e tatr Onschuldig gearresteerd 4e tafr De ver - | brande bankbiljetten 5e tatr Door den drank ie!hooren Te.^ie n Amibacihts*r 14 5950 GEVRAAGD ne-scfarijveo Uitvios een Dienistoieisie rige solüoitaties met voor dag en nac'ht gptsaive van venl sa beld^r em netjes lari-s onder no 5S81 kunnende wwten bur dezer v g g ' V Aanmel - g-E-VRAAGD dien ' s avonds vao op „ Gimimdttks"ha,lf a«ht tot half Boeikbinderij kannegien M H Tiomip oen nette Leerjon straat 10 5944 gejj gaplaatst viior - R.K DIENSTBODE gevraagd gehealzeilfBtaiilig kuinn.werken Aanmel ding Frans Hals slnaas 10 3954 GEVRAAGD d.®n Lange Nieuw in Ueln geain nette gtraat 109 ihulp in de hutóhou - te hüUR GEVR GEVRAAGD et Dagajieisje niel dinig voor dag en osigeaneub Zit - ennaolit 300 gulden Sliaapkamertje enloon Z g m g o fcoofcgel&gemheid,z a t m Jan van tegen 1 April voorScorelstr ' 20 5938 nette wed ' in net TE KOOF ge>zin P.G Br met bur gos'clc gp-t voopzaen Zicb lo vervoegen 5932 Er biedt ^ ich '"^ Biltsu'aar Vli bene - no denihuis 5949 NET BXJITEN SCEISJE Te KOOP een zoo goed ate nie'UAv Bont jasje ' T ^ 8 tL ^,^^ 8 d^n - Br aan G van Br met prijsopgaaf\a.n 8 jaar ^ » utrechtsohe onder uo 5966 bur gld ^ Br w > 5936 b g ^^.^^ ^^ g _ jj ^^^ ^^^^ ^ *™'' stein 5S89 ^ le^i - zoeikt 1 ZIT-SI.AAPKAMER met pension niat bo ven f 50 Br no 5926 MOTOHEÏJWIEI 16 jaar P.G om di - Een XCc'vn Motorrij reet in dienst te tre - wiel te koop gevr WITTEN Gevraagd met „?„- ^ rt^r ^ AprU Ik fllnl een Kindenvagen °« S««^f.^"?Z''"t °!" ^!" ï'l "" J *' L^^^J zoo goed als nieuw *° r Aidres WittevTOU '^ ezsr wensti ' 23 WERKMEISJE Pension Sparren - tmr deizer.heuvel BaarnsDhe enDuin 5892 be^•e6lt ziüh baleeld ' aan voor alle voor - ko.mMKto wit - en ^^^^,^ « aarnsDue „ E KOOP stucadoM-swerk ' „ ^ '¦^ 7 zaamtoden Aanbe-^f «^*' ^ O'sch ra ^^ g ^,,,^ <^„ d^rh©u - velend A Hoonak-ilüiB ^^ < l«n Enge.lsóhe k«i ' Ifopak'ker Uia & Wordt gevrao'gd een Haard voor spot alhier 5937 öinike prijs Cathai'ijneein - WERKVROÜW geil 4:4 KI19 Een nette S3I..AGEHSJONGEN gevraagd bij Firtma ¦ sved A Fruytier Vleutenetheweg 207 5901 5GO0 bur dazeK P.G voor den Vrij - GEVRAAGD dag voor a.llewerKranten

Ga naar