Utrechts Nieuwsblad zaterdag 6 maart 1926

3^ia ij«^ii-ra;»Pni 1996 Opka 27000 Exemplaren Uitgave N.V vji JOH DE LÏEFDE Eïireau DRIFT 23 UTRECHT NO 26f Abonnementsprij * bij vooruitbetaling per week i 0.20 maand f 0.87 ' per S maanden f 2.fO r p Fost ' I mBsnd f O.bt „ P - 8 maand ï 2.6ij / Fr p p bult p 8 m f 11 — Mus MH AOVkdTUllllt • IJ vwnrilMaltoii M * I —• « fla t IM Elk * ragti bmt 2S Caat A la ntl Z«ltr«t|MwM » 6 al ^ «• r ngal aitra LEUE HAUOELSAOVERTEITIlM illat ani ten 30 woordev ¦ ¦.-> 3 alut»iiif «» f 2.8t Elk • dort « Hr „ CiM turnt AUVERTEaiiEii iVrug •• AntMM » « nilarwnp boogttiM 26 » or4M Mi • IuMh M CeÉt 3 plHlilatM **•**¦ Etk wMr4 HMT 5 G«iii Dit nusime " bestaat uit 4 bladen Zoi opgang t.,ös Maanopg O 03 9.34 Zononderg Maanonderg Zate iriiag Maart Volmaakt jjI --^ wordt niet gevonden Maar ach zoo-vele droeve stonden Zijn dikwerf door ons zeli Ijereid Slechts plichtsbetracliting kan ons pc - ven De schoonste bloemen in dit leven Vertrouwen en tevr"denheid BUITENLAND De burgeroorlo g ¦' gg^,ïifS5 ' PEKING 5 Maart Bij decreet is ge neraal Feng Yoeh-Sjiang benoemd tot commissaris voor de pacificatfe der pro vincies Tsjili Honan en Sjensi waarbij hem dus officieel het bevel over de troe pen worden opgedragen welke tegen de verbonden strijdkrachten van Woo-Pei - foe en Tsjang _ Tso-lin staan HANKOW 5 Maart " Na de inneming van Kaifeng gisteren zijn de troepen van maarschalk Woe pel foe opgerukt en hebben Changchow bezet Joechew,ei-choen de gouverneur van Honan is to taal verslagen ' Zijn'troepen zijri naar men zegt op de vlucht geslagen Ov klaarlichten dag 100.000 dollar gestolen CHICAGO 5 Maaït Tien dieven dron gen op klaarlichten dag het kantoor ¦ der International Harvester Company binnen en gingen er met een som van 100.000 dollar vandoor De strijd in Marokko MADRID 5 Maart Een officieel be licht meldt dat de vijand zich gisteren in den sector van Tetoean druk heeft geweerd Een colonne grootendeels be staande uit troepen van het vreemde lingenlegioen aangevoerd door gene rüal Millianastray bood weerstand de Spaanscho verliezen bedragen 30 man TrobJtsch Lincoln LONDEN 5 Maart Trebilsch Lincoln Tiet vroegere Lagerhuislid die wegens spionage het land moest verlateij en loestemmiiig kreeg voor eenigen tijd te rug te " keeren om ' afscheid ' te ' nemen van zijn zoon dio wegens moord ter dood was veroordeeld ' is zooals reeds werd gemeld niet in ^ Engeland ver schenen Thans wordt bekend dat hij zich onder den naam di - Leo Tandler aan boord bevindt van het Duitsche stoomschip Koblenz en dat hij heden to Amsterdam werd verwacht In verband met bovenstaand bericht schrijft het Hdh ] De „ Koblenz " is gisteravond te 8.15 te Amsterdam aangekomec en ligt ge meerd aan de Sumatrakade Bij onder zoek bleek op de passagierslijst de naam Leo Tandler voor te komen De Am sferdamschc politie zou hedenmorgen nagaan of er voor haar reden was om tegen Trêbitsch Lincoln maatregelen te nomen Nader vernemen wij nog dat de pa pieren van Trêbitsch Lincoln in orde zijn Om niet lastig gevallen te worden had hij den naam dr Leo Tandler aan genomen Zijn ' identiteit was aan den kapitein van de „ Koblenz " bekend He don zou hij zich naar den Haag bege ven om De r e e h t e r-o p 1 i c h t e P Jürgens de gearresteerde Duitsche rechter-oplichter is tengevolge van de emotie van den laatsten tijd ziek ge worden Hij wordt in het Jazaret van het huis van bewaring te Berlijn ver pleegd Tot dusver heeft hij nog steeds ¦ geweigerd zijn drie sleutels af te ge ven Hij verklaarde dit niet te zullen doen voordat hij in vrijheid is gesteld De justitie heeft daarop een kast in het bureau van Jürgens in het gerechtshof l,e"Charlottenburg laten openbrelien Een gevecht met roevers in Lahore Een telegram uit Labore meldt dat een met geweren bewapende dieven bende van 18 man die de grens onvei lig maakt de woning van den kassier van de politie heeft geplunderd De po litie die slechts met geweren van oud model gewapend was heeft ' de i-oovers aangevallen en vier hunner neerge legd en eeii gevangen genomen Een van de politiemannen werd gedood Gr a V i n C a t h - c a r t overwint Een - telegram uit New^ork meldt dat de federale rechtbank heeft uitge maakt dat gravin Cathcart vrij zal worden toege ' len en zich in de yeree niigde Staten zal mogen begeven waar heen zij wil en alle vrijheid en bescher ming zal genieten die de bondswet te genover vreemdelingen - voorschrijft Haar cautie zal terugbetaald worden Na 7G dagen ge re d ^^|[« NEW-YORK 5 Maart Een pasla^'er " van het s.s „ Volendam " heeft een draadloos bericht gezonden waarin wordt medegedeeld dat do equipage van genoemd schip vijf menschen heeft opgepikt die sinds 18 December 1925 — zes en zeventig dagen - — hulpeloos in een totaal ontredderden en in zin kenden toestand verkeerden schoe ner op den Oceaan rondzwalkten Van de directie der Holland—Ame rikalijn wordt vernomen dat de '„ Vo lendain 27 Februari j.l van New-York naar Rotterdam is vertrokken Het bewuste schip dat zonder zeilen en masten dobberende op de baren werd aangetroffen is de houten 3 mast schoener „ General Smuts " welk vaartuig 18 December van Bonanza Portugal naar de Grand Banks New Foundland vertrok De eerste echtgenoote V a ji d e n e x-K roonprins van ^^ ff ^ R o e m e n i ë PARIJS 5 Maart Het „ Journal " meldt dat mevr Zizi Lambrino do eer ste vrouw van ex-Kroonprins Carol van Roemenië die van oordeel is dat zij zich in de positie bevindt van een door haar man verlaten echtgenoote met kind den prins voor de rechtbank van het Seinedepartement Frankrijk heeft gedaagd met den eisch van tien millioen francs schadeloosstelling Roefos bij Mussolini ROME 4 Maart Mussolini ontving den Griekschen minister van buiten landsche zaken en besprak met hem de voornaamste kwesties waarbij bei de landen belang hebben en die betref fende den Europeeschen toestand Het bleek,.dat tusschèn de opvattingen der beide staatslieden ten aanzien van een groot aantal kwesties overeenstemming bestond Verduistering va^^^^den te n g e ld en Uit die ~ kas van het Berlijosohe stu dentencorps ble ek bij een dezer dagen geihoudieji controle een bedra,g van bijna 50.000 mairk te zijn verdwenen Een der leden van de kaseommissije is in heoh temis genomen en heeft b-eikend de gel den verduisterd ts hebben Fridjof Nansen Uit Oslo wordt geimeld dat Mowinokel de deizer dagen afgetreden miiniisiter presid«nt geen deel méér zal uitmaken van de Noorsche delegatie bij d©h Vol kenbond in zijn plaats is Fridjof Nan sen eerste gedelegeerde geworden Storm op de Fransche kust PARIJS - 6 Maart Een hevige storm woedt op de Fransche kusten De scha de is groot - De strijd in Marokko ' TANGER 6 Maart Uit Emgeliscihe bron wordt gemeld ' dat de Rifs tot staan zijn gehiacht De Framscihcn zijn 5 KM vooruit geschoven Tegen graaf B e t h 1 e n P.ARIJS 5 Maart De Matin verneemt uit Geneve dat zit'h daar een comité gevornid heeft met het doel te protes teeren tegen de aaniwezigiheid van graaf Bffthlen te Geneve E ealfcjilgï.i o n n a g e-g 6 v a Veel ' sensatie wordt verwacht zoo wordt aan de „ Daily Telegraph " gemeld ten gevolge van de arrestatie te S;in Remo van een ei-i-kapitein van de Ita liaansehe artillerie Fiory die van spijii nage wordt verdacht Fioi-y die tijdens den oorlog wegens desertie werd gede grideevd schijnt teu behoeve van P>ankT!jk en Spanje ge'S.ilionineerd te hebben Hij speelde evenwel een dub bele rol want hij heeft tegelijkertijd sipionnage werk verricht voor ' amhtena len van het Italiaansohe ministerie van Oorlog voor wie hij kwesties op de luchtvaart betrekking hehbende raoest nagaan Hij heeft té dien einde ver scheidene malen Engeland en Frank rijk bezocht Daar zijn prestaties even wel niet evenredig wairen aan het sa-la ris dat hij ontving zag men van zijn verdere medevveirking af " In San Remo vervoegde Fiory zich dezer dagen bij den hoofdcomimissaris van politie wien hij vertelde dat hij een agent was van den geheiimen dienst - hij had naair hij zeide zijn maandsala ris nog niet uit Rome ontvangen zoo dat hij gaarne bij den commissaris een leening wilde sluiten De commissaris vertrouwde - do zaak evenwel niet en liet Fiory's gangen nagaan Kort daar op werd Fiory in zijn hotel gearresteerd In zijn kamw vond men een gi^oote hoe veelheid bezwarende documenten een geheime code orders van vreeimde mo gendheden enz Een in het Engel^ch gesteld j^do'cument had betreikkinig op Gibraltar en op luchtvaart Daarin werd aan Fiory gevraagd oif Italië Abdrel Krim van wapenen on m^unitie voorziet en of - een Turijnsche firma vliegtuigen levert aan den Riffleider Verder kreeg Fiory opdracht de fo'rtificaties en het arsenaal van Spezzia eens goed te on derzoeken en te trachten daar oen post duivendiemst te organiseeren Verder bleek dat Fiory de ge'wioonte had te betalen in öheqiues op een filiaal van de B'fflnque de France ofsoboon hij daar geen cent crediet had Do spion werkte samen met een En gelsche dame wii&r naam de politie niet weiLsclit bekend te maken Zij w-ordt ijverig gezocht want men gelooft dat ZÜ dooum enten van gl'oot belang in haar bezit heeft Men heeft Fiory beloofd hem de vrij heid en een belooning te schenken in dien hij de verblijfplaats van de En gelscho wil opgeven maar hij weigert beslist haar adres te noemen >,' Fio:ry verklaart dat hij altijd in het belang v4n zijn eigen land heeift ge werkt en dat hij de spionnage ten be hoeve van Frankrijk en Spanje alleen verrichtte om de militaire geheimen van die landen uit te vissohen Do gearresteerde heeft aan de politie de namen van eenigen zijner medeplich tigen genoemd die naar mien beweert personen van aanzien zijn Verdere ar restaties worden derhalve verwacht Geridderd Te Souvigny een bekoorlijk dorp in Sologne is het ' Maandag feest geweest Het geheele doi^p heeft aan het feest mee gedaan en geen wonder want madame Godin de oude - Orouw die iedereen in het dorp kent heeft het kruis van bet Legioen van Eer gekregen Moeder Go din is hoogbejaard zij heeft veertien zo nen gehad van wie er twee in den oor log zijn gesneuveld en het jongste gebo ren werd to^n haar man jong nog reeds was gestorven Het moet een knap slag menschen zijn die zonen van moe der Godin Ze zijn allemaal al lang ge trouwd en hebben - met hun twaalven een geweldig regiment kinderen Aan den arm van den burgemeester vooraf gegaan door den veldwachter en een muziekkorps gevolgd door al haar kin deren en kindskinderen en een grooten stoet vrienden — want te Souvigny houdt iedereen van moeder Godin — is de oude vro,uw maar nog kranig recht op naar het kerkplein geleid waar haar het kruis van hel LegioeUï-jOfeiAe borstis gespeld ' ^ MfM ¦ Madame Godin heeft haaf Onderen opgevoed in liefde voor hun geboorte grond en na den dood van ' baar man hoeft zij zich aan het hoofd geplaatst van het groote boerén-bedrijf dat ' zij met de werkkracht van haar zonen zoo kranig heeft gedreven dat zij de bezit ting heeft kunnen uitbreiden Twee jaar geleden heeft zij dan ' ook van de gróote landbouwmaalschappij in het Centre bij een concours den eersten prijs ontvan gen omdat haar boerderij het best on derhouden was en op de meest zaakkun digo wijze werd gedreven Het feest van Maandag is besloten met een feestelijken maaltijd waarbij de kranige oude vrouw door den burge moestef den dokter en andere notabe len uit hot.dorp is toegesproken Is het ook niet een schoon menschenleven dat van moeder Godin Een postzegelverzamelaar Voor het Assisenhof te Parijs heeft te rechtgestaan André Coudray ambte naar aan het bela.stingkantoiic van Cli chy die in de jargn rjlü tot 1925 onge veer - 47,0.0Ü0 francs had verduisterd Hel geld dat do belastingplichtigen kwa men afdragen streek hij eenvoudig op Hij kocht er echter geen Fransche staatsrente of Bons der Nationale Ver dediging voor ofschoon de kleurige af fiches in ' zijn bureau den geldbe>eg'ger daartoe nadrukkelijk uitnoodigen Hij had een kostbare postzegelverzameling welke hij gestadig uitbreidde door aau koopen met het geld dat hij voor den Staat ontving Men verwondert zich er over dat de controle bij de belastingen zóó onvol doende is dat Coudray jaren lang de fraude heeft kunnen plegen Maar nog verbaasder is men ' over het feit dat hij slechts voorwaardelijk tot twee jaar ge vangenisstraf is veroordeeld De ramp te Boulogae Men herinnert zich dat de correction neele rechtbank te Boulogne den 30en December j.l den geestelijke de la Portc die destijds de leiding had van de kinde ren uit een kloosterschool bij Douai waarvan er 13 bij het baden in Boulog ne verdronken vrijsprak van het ver oorzaken van dood door schuld Er werd uitgemaakt dat de ramp te wijten was aan den plotseling opkomenden vloed en dat het ongeluk niet aan achteloos heid van den geestelijke was toe te ¦ schrijven Tiians twee maanden later heeft ech ter het O M geheel onverwacht beroep to.sioii deze vrijspraak aangetéekend zoodat hol proces dus eerlang nogmaals voor het Hof voorkomen zal Volgons de „ Echo do Paris " heeft het O M zich la ten beïnvloeden door de anti-clericale bladen te Boulogne zooals de „ Republi cain du Pas-de-Calais " die onlangs we gens beleediging van religieuses ver oordeeld werd en thans de vrijspraak van een geestelijke herroepen wil zien D e toe t red ing van D u i t s c h land tot d e'.n Volk'enbond LONDEN 5 Maart In do verantwoorde lijkc^^kringen te Londen is men optimis tisch gestemd ten aanzien van den af loop der conferentie te Genèvo Vol gens do opvatting der Engelsche regec nng is de toetreding van Duitschland in deze bijeenkomst de hoofdzaak en moet de Duitsche toetreding dan ook den voorrang hebben voor alle andere kwesties Het staat nu vast dat,Duitsch land geraadpleegd zal worden over de wijzigingen in de samenstelling van len raad BERLIJN 5 Maart De Duitsche dele gatie is vanavond om 10 uur naar Ge neve vertrokken De Spaanse he eisch van ¦ een zetel te Geneve B e t o o g i n g b ij h e t ' v e r t r o k der delegatie MADRID 5 Maart De ministor van buitenlandsche zaken Yanguas en zijn gevolg zijn om 9 uur dezen ochtend ver trokken naar Parijs van waar zij mor genavond naet Quinones do Leon naai Geneve zullen vertrekken Op het per ron waren aanwezig Generaal Primo üe Rivera alle ministers de infant Ferdi nand als vertegenwoordiger van den koning alle burgerlijke en militairs autoriteiten de pauselijke nuntius de directeur van schoone kunsten der Ar gentijnsche republiek een delegatie van Spaansch Amerikaansche studen ten tal van persoonlijkheden uit de we reld van de wetenschap literatuur en politiek het personeel van het departe ment van buitenlandsche zaken Vóór iet vertrek van den trein hadden de ministers een gedachtenwisseling mei Vangues waarbij de beslissing die in ' Je jongste ministerraden genomen is n.l dat Spanje een permamenten raads zetel moet ki'ijgen nogmaals bevestigd werd _ Arrond Rechtbank _ VOOR DEN POLITIERECHTER Zitting van gistepmiddag Vrijspraak Voortgezet werd de behandeling van de de vorige week geschorste zaak tegen den 23 jarigen A B surnumerair bij de Directe Belastingen te ' s Gravenha-ge ter zake misliandeüng van zekeren V ' t Schip te Ha-jimelen gepleegd Ver dachte had met een w-andelstokje van zijn broer een klap gegeven die nogal raak was daar het eindje ho'Ut in drie stukken ging Nu hielden verdachte en diens broer als getuige gehoord perti nent vol dat slechts alleen uit noodweer geslagen wag omdat v - ' t Schip op ver dachte toest'ormide De beide fietsers ver klaarden dat verdachte eerst geslagen had Öe zaak werd voor twee weken uitgesteld om ^ den verbalisant te hooren die de voaigé week niets nieuws kon vertellen Deze had alleen het proces verbaal oipigemaakt en beklaagde zoo wel als de getuigen gehoord De offi -_ cier van ju.stitie'eischte f 10 boete siibs " 10 dagen hechtenis De politierechter wees gistermiddag schriftelijk vonnis en spmk verdachte van het hem ten laste gelegde vrij Nadat eerst twee zaken met gesloten deuren waren behandeld stond vioor den polilieirechter terecht de IS-jarige W H veehoudersknocht te Breukelen — Nijen rode tei zake het ' m gevaar brengen van de veiligheid voor het verkeer subs baldadigheid Verdachte had te Maarssen een afge knapte telefoondraad ergens dwars over den weg gespannen en bij zich zelf ge dacht „ daar loopt er wel een met z'n hoofd tegenop Er was niet iemand te genop geloopen doch gereden Een iheisje op de fiets kwam met den draad in botsingen verwondde zich nog al aan haar hals Verdaobte bekende dat'hij den tele fooTiidraad die afgieknapt was over den weg had gespannen ' t Was een kvva jongensstreek hij wist niet ' dat het zoo ernstig opgenomen werd De politierechteT veroordeelde over eenkoimstig den eisch van den Offïioier van J'ü.Sti|||,,,|it^f,;.l§,^,^^s 15 d hech tenis • È'^^W''?MÊ' f$iW{S '- Do 25-jarige landbouwer G v W te Hioogland had toen hij een keer dron ken was op den weg gevraagd of hij met zijn bakker kon medenjaen Dit werd geweigerd waarop verdachte maar ¦ direct een paar klappen had uitgedeeld Verdachte ontkende gistermiddag de mishandeldo en nog twee getuigen ver klaarden echter dat het verdachte was geweest De twee laatsten hadden het wel niet gezien doch waren in de bai.urt geweest Ze hadden een lawaai gehoord dat er op wees dat er een paar aan " t vechteh waren Beide getuigen hadden tioen de stem van verdachte herkend Verdachte blijft niettegenstaande per tinent ontkennen De Officier eisohte f 30 sufos 15 dagen De politierechter zeide dat verdaohté niet erg gunstig be kend staat en thans tegen beter weten in het hem ten laste gelegde ontkent Spr veroordeelde vèrdacihtc oevreen komstig den eisch van iVir Steenberghe J V E 18 jaa,r werkman te Utrecht had zich te verantwoorden ter zake mis handeling van een horad verdachte had met een wagen het steenkolerTgeloopen komende van de Oude Gracht gaande richting Hamburgersitraat Hij was de Hamburgeivbrug " overgegaan dé hond trok toen niet voldopnde naar verdaoh - te's zin waarop hij in de HaimibuTger straaf het dier met de vuist op den kop had geslagen en geschopt had E«n dame en een heer als getuigen gehoord verklaarden dat het mee.T dan e-rg was de dame had de hoind'hooren janken Verdachte ontkende het dier pijn go daan te hebben De heei was echter boos geworden — aooals verdachte zeide — omdat hij tegen-dezen mijwheer — toen die tegen verdaoh-te zeide „ moet dat nu 2S0O " — ihad geantwoord „ ga jij d"r dan met je sod on-de-rloopen " Hij had den hond wel een paar tikken gé geven d o-ch niet geschopt De - beide getuigen bleven bij hun ver klaring dfll verdachte het dier een keer of vier een schop - h-ad gegeven De Officier eischte f40 - subs 30 d ' De politierechter wilde in ' aanmerking nemen dat vea^dachte gunstig bekend staat en nimmer eerder - werd veroor deeld Spr ve-roordeelde tot f 20 su-bs 10 dagen Ter zake wederspannigheid tegen twee a-gen-ten van politie alh,ier werd de 37 jarige koopman E H te Soest veroor deeld tot 1 maand gevawgenisstraf bij verstek Ten slotte stond terech-t de 23-jairige K S smid te Nieuwkoop die met een anderen smidsknecht een beetje ruzie had - sehad " met hef gevolg dat verdach - te zich wat driftig had gemaakt toen zi.l-n collega een onhebbelijke opmerking tegen hem maakte Verdachte had toen smeerlap en viei;erd gezegd - waardoor de ander zich beleedi-gd gevoelde '' r dachte zeide zich-die vv-oorden niet meer te herinneren doch ' t was best moig'e lijk dat hij ze in zijn drift gebruikt had De Officier eisohte f 5 subs 5 d De politierechter vea-oordeelde conformden eisch ZooweTverdar.hte als getu'geh adden meer gezegd dan wen schelijl'was - eo K'<»«-I'aid Atkins beleefd „ Ik ken het heele P'srsoneel va-n < i ^ courant en als u mij zeggen wijt wax voor bijzonderheid " „ Graag De daipe die liiftr • c^'*r de poitièro stoüd ha:d een delect.o tund er was een stukje afgebroken " De journalist zag Hwberl Por *.» laWstomme verbazing aan Iiy y.ftl ii>-t wj»stem die niet vrij was van T.anu *" acii tigheid „ Maa r hoe weet u dat om.GoiIs•wil mr Porter " '-¦' A.i.siWs " ¦ Wojdt Terifijlgii » 
De Waarom 1 Ongeëvenaarde en zuiverheid k^iva 2 Absoluut gevaarlt gedurende elke training Wat goed voor hesn is is goed voor U YiniiestÊ^n H<\al;.d-fi.a^scteuj _ Je ^ j afgebro ken log ische Qntwikkelings-J_"waar.M,jfeamia een nienwa jgaA.Jim ' MOMENT-OPNAMEN De schadelijke goal Zoo nu en dan verschijnt er voor den Kantonrechter een jongmensch dat op straat een bal heeft voortgeschopt het geen niet mag en met boete wordt ge « li'al't ' De jeugd heeft echter lak aan de ver ordening waarbij het voethallen op den openbaren weg ds verboden In de „ buurten " onzer stad ' woi-dt dan ook stevig ge match'-t tot bespotting van al)e £ v«ï göwchtelijke uniform of toga draagt en tot nadeel der omwonenden éio wordt een bal wat onfortuinlijk „ out " getrapt met de scherven zitten Onlangs was er weer match op het terrein-kruispunt Obrechtstraat Fred€ vikastraat Bouwstraat De „ bal " had zijn geboorte ' te danken aatf het bij el kaar proppen van vi'at rommel die in een lap goed was genaaid en alle ver ordeningen ten spijt werd er danig over en weer „ geschupt " totdat een der rivalen een zeer schadelijke goal maak te on mét een iliard schot het imitatie „ leder " door een der matglazen ruiten van de „ Gelria " kogelde F.r werd meteen „ tijd " gefloten en toen men met begrijpelijke - vei'onl waardiging kwam kijken \ vas er geen speler meer te zien Moet dat nu maar zoo heeft men zich toen afgevraagd on zal men zich b 1 ij V e n afvragen Waar ze spelen verraden de straat clubs doorgaans zelf door ter plaatse op de muren doelpalen met bovenlat te teekenen waarin of waaromheen dan meestal huidebetuigingen of verwen schingen gericht aan het adres der plaatselijke clubs woi-den gecalligra feerd Is dit op zichzelf al straatschenderij erger nog is het dat men maar onge straft zijn ruiten moet lat-en'intrappen on wanneer niet - alleen de politie doch ook vaders en moeders en buren eens wat meer op het doen en laten der straatkoningen - letten zou menigeen onaangename onkosten worden be spaard Filmer BINNENLAND Wijziging in de Katholieke Kamer iractie Naar de „ Residentiebode " verneemt iullen de aftredende ministers de hee ren Kooien en Bongaerts weder als lid van de Tweede Kamer optreden Beiden hebben zich n.l bij hun benoeming tot minister onder op dg lijst laten plaat gen Om dat mogelijk te maken zouden dan de heeren Kampschöer uit Mon ster en Hutten uit Wanssum als lid der Tweede Kamer moeten aftreden Het Nederl-Belgisch Teidrag AIs ' terugslag op het aanblijveii van Jljr ' Van Karnebeek als Minister van Buitenlandsche Zaken zal naar uit Den Haag wordt gemeld dezer dagen de constitutie plaats hebben van een Haagsch Comité van actie om te komen ot wijziging van het Nederlandsch Bel-tische Verdrag Nationaal Arbeids-Secxetaiiaat Per referendum hebben de leden van het Nationaal Arbeids-Secretariaat met groote meerderheid van stemmen het congresbesluit van aansluiting bij de I'oode Vak Internationale te Moscou be krachtigd Het ledental van Het N.A.S bedroeg op 1 Januari 1.1 14089 tegen 14050 ' op 1 Jan 1923 Kunst en Wetenschappen SCHOUWBURG NiV Het SchouwtooneeL De dames Lavendel Dit stuk van Daisy Fisher kennterkl « ich döor de eigenscliap dat het hoewel liet met ti^agiek dreigt bJijspei blijft en tenslotte tot klucht verwordt Tenmin ste wanneer in d * laatste acte de scbrlj vf-r Hayward Glare boweei-t dat al het geen liij in zijn boektn ter verhecrUj k;ng der vrije liefde schreef maa--ver zinsel is dan i « bet wal moeilijk Daisy Fisher nog langer au séneux te nemen en m.'en lacht tenstotte wat om de malle silUBtie die zoo ernsi,ig wei-d voorbe reid Clare's dochter mass April toch heeft de bnesien van haar vader versiondnn en dieiis levenslessen getrouwelijk ge volgd zoomede in practijk gMrar.ht en wanneer ze nu hoort dat al dis zonder linge levenswijsheid maar diende om „ gelezen " en „ verkocht " te wwden dan kan men zich V'Oor.stenen hoe ontgoo cheld hot meisje is dat reeds v r o u w was eu moeder w orden moet list meisje met haar vrije liefd.'ji idea-!e;t wüidt gesteld tegenover een Jmar kwijntnöe tantes de dames Lavendel die in hun zeer beperkt krinyelje een zeer onbeduidend leventje lijden waar in een star conservatisme hoogtij vieit • en ovfri en weer worden nu door par tijen waarheden gelancaird d'.a door een pubjiek dat het leven nu niet be pcald van den breedst-in kant pleegt te bezien laoogelijk worden gewaar coerd en met gemakkeJijkheid worden toegejuxht Aan de in vele opzicibtsn voortreffe lijke vertooning van het SchouwtooneeL v\as het te danken dat men met de her innering aan een genoeiglijk stuk den -' iL'houviburg vorliet erkennend aat la.sy Fi.sher veel waarheid deed zeg '¦' 11 duül anderzijds zich afvragend ¦ i de wel waf minutieuse bestrijdmg der vrije Hefdes-idee nu inderdaad se rieus gemeend was of niet Fine Belder en Coba Blankenstein creücrdMi de dames Anna en Pose I.a vüudcl de ct'isle uls de in conservatis me verzonken oude jonge-juffrouw die fi hitteii'e teipur&telUng van haar teyeji VIRGINIA ARDATH — LONDON tracht te verbergen achter ongenaak baarheid en meedoogenloosiheid Coba Blankenstein was de aan de baaige Anna ondergeschikte Rose de goedige en begj'ij-pende de berustende vrouw die eens heeft liefgehad doidi miskend werd maar daardoor fijn gevoel rijk werd dat eindelijJi ' t wint van d&n tooel heid der zuster Die overwinning echter had Rose gloaiietuser kunnen viereri De scène waa,rin zij de „ igi^oote verande -^ ring " aankontdiigt was wat mat Enny de Leeuwe igaf een fleurig soms kinderlijk en toch zelfbewust nichtje Clare dat vooral in de tweede acte inbaar siuhstiel samenspel met de hnis ho'ud'Ster en met haar minnaar Peter Carr bijzonder te waaa^deeren viel Lena Kley was © en moedeirlijike hiuishoiudsterdie April Clare in II uitstekend tegen spel too6d Jacq de Haas gaf een violko ihen begrijpelijke P\3ter Carr den vadeo van April's kindje die tronwen wil en April's principieel verzet daartegen wil•bi'eken Ko van Dijik die vooral in UI een prijzenswaardige regie voerde ^ ovea'won met groot gemak de moeitijtoheden van zijn rol a'ls vader die zich zelf van het vioetstuk naoet halen waarop de docihtsr hem iplaatste Hij had zich een welge slaagden kop gemaakt Voor een ko miisch intermezzo zorgde snccesvoj F(erd Erfmann als oen kruideniersbediende terwijl mevr Rijiken^-van Rijlc als de bo^renyrouw Cress té'Besoliaafd Weef en te weinig " IvaratóeriSieerde Rie Van Gog;h w"as een'lvéürig dieiistmeisje liet decor zoowel van de tuinkamer als van de ' logeerfcaimer in den huize Lavendel deed prettig aan en werkte mede tot verkrijging van de atmosfeer van correcte knussigheid die der dames Lavendel onmiskenbaar omgaf Het was ' een bezienfswaardige vooi-stellingr ¦' Ad Int De liibiye te Ehkhuizen In oen bijgebouw van de St Gomairus of Westerkerk te Enkhuiizen hevlndt zich de zoogenaamde'Stadsboekikamer waarin oen belaiiigwekkende boeJiv&rza meildng is hijeengebracbt 339 In lolio en 62 in kwarto-forrmaat ' Wijl de fi nanci&ele toestand Van de kerikelijike gemeente Nederl Hervormd meesten tijds ongumstig is heeft men er reeds meenmalen over gespaioken één of meer ¦ der kostbare bo.e(ken te - v^erkoopen Voor een enikel klein boeikwerk over Zee vaartkiunde „ De Napasser " werd reeds f 1200 geboden Tot nog toe heeft h'öt fcenbbestuuir geen enkel bod willen aannemen mede naar aanleidiimg van het feit dat men totnogtoe geen zeker heid had of de oudtijids zoo genoemde BiblioitJheca Enohusana wel het edgen do^m van ée kertoelij.ke gemeente was Enifcelen toch m^eenden dat ¦ de stad Emfchuizen als eigenaresse van de Li brye beschouwd moeel worden Thans heeft men m.eer aanwijzingen gevoinden betreffende den oorsprong der bibliotiheek waaruit men na^eerut te kunnen - besJuiten dat het recfit van eigendom uitsiluitend aan de kerkelijfce gemeente bahoort Reeds in 1908 meende diS D A Brinke rinik boen predikant te Bovencarspel vast te kunnen stellen dat de babldo th©e;k gesiticiht is door den beiroemden geleerde Bernardns Paluda,nius Dé on denzioeikingein uit den laatsten tijid héb ben evenwel bewezen ¦ dat ' dis.,Gerardus Jacobi Vepterman de hoeken in 1588 aan ide kerkelijke gemeente heeft geisohon ken Daarna he-eift gono'emde Palud^a hojs wete'n te beiweiPkien dat de stad Enktouizen oen geibouw stichtte om de vepzam^elide tooetayerken toeihoorlijk te kunnen plaateen Dr K P Beiuet Kempeis Onze landgenoot do heer K P Bernet Kempers is dez'er dagen te München summa cu.m laude gepromoveerd tot doctor in de muzie.kgeschiede'nis o^p een dissertatie over „ Jacob Clemens non Papa und seine Motetten " Federatie van Ne^erL Toonkunstenaais veieenigingen He't alg&meen bestuur der Federatie van Nederlandsche Toonku.nstenaars Vereenig'ingen is voor 1926 samcngeiSteld als volgt S van Milliigen en Sem Dresdein namens die Nederlandische Toonkutote naars Vea eenigiing ^ K Veldkamp en Arn Drilsma na mens het Nederlandisch Muziek pacda-giügisch Verbond Horman Ruiters on B.crtrand Diils nj«L ^ tnens de Neöe^rlainfeiche O^iigam - satie van Toonkunste^naren H ' Stips en J Poip'pelsdorf ' namens de Vereeintging „ Het Concerfgebouw Orohesit " P - Versloot en N van der Linden na mens de Koordiirigent8.n Vei-eeniging Pe'iid K'lo'ek nanien^s den B-ond vanMusici - / ' Folice Togni ' namens de Veo-eengiing van Leerkiracihten aan de Muiieksfch'Ool ¦ der afd AmiSiteaidam van de Maatschaip pij tot B^eivfcrdering ider Too^nkunsit Heniii Völlmar namens de V&reeni ging van Leorairen en Laerareissetn aan het Kominklij^k CohiSiervatoirium te ' s Gra ventogei Julius lutein f De bekende pianist en paedagoóg Ju lius Epstein is in ¦ don oudea-d^om y'an 94 jaar te Weenen ov'srleden Met Anton Door en Prosriiitz was hij eenmaal deroem va.n het Consarvatorium te.Wè>6 nen " • Zijn ijero'enidste ' leerlinig is Gustav Ma.hler diie als jongen van vijftien ja,ar bij hem kwam en onmiddellijk verkon digde Epstein toen dat hij een nieww zeer bijzo^nder talent in de muzjieik omt dekt had Ja^renlang - heeft Epstein ook lot do intiemsitp - yr iiett'd.en van Brahms be hoord Onbekend werk van Bruckner • Zf'ndag over een week zal te \' öc(lda -' hruok fOpper Cöstenrijk de eerste uit voering plaats hebhen van de 112e Psalm voor dnbbelkoor met orohest van Anton Biruckner in 1863 hee'ft de com pou'ist ¦ hot wei\k te Linz geschreven da - delijk na den tijd dat hij zijn studies bij Sectoteir voUoO'id had Otto Ernst f Uil Hamburg wordt gemeld dat éa romanschrijver Otto Ernst sohuilnaa^mvan O E Schmidt in zijn vUla töG^ross Flottbeck na een korte ziekte isoverleden Otto Ernst is 64 jaar oud ge worden • Hij is indertijd zeior bekend geworden door het satyrisohe draoaa „ Jugend von heute " en het schooldrama „ Flachs mann als ErEïeher " Van zijn romans en vertellingen noemen we „ Asim^us Sempers Jugendlarud " „ Appelschnnt " en „ Semper der Jüngling " STADSNIEUWS Het iSezelschap Utrechts ' Brandweer Bestaat heden 75 jaar Een ' huldiging wordt voorbereid A-an de Burgerij onzer stad wordt e zer dagen een circulaire verspreid in ' verband met he't < 75-jarig bestaan van het gezelschap Utrechts ' Brandweer - Wij " ontleenon daaraan Den Gen Maart 1926 is het driekwart eeuw geleden dat het Gezelschap Utrechts ' Brandweer werd opgericht Wel bestond reeds voor de oprichting daarvan in Utrecht ^ een brandweer doch van af den t'ijd dat het Gezelschap optrad kon eerst van eene geregelde en goede organisatie van het brand wczen worden gesproken In het Gezel schap zijn van stonde aan de bevel voerenden bij de brandweer opgeno men die geheel belangeloos met opof fering van krachten en tijd zich gaven om in uren van brandgevaar cn _ • bij • groote rampen hulp te bieden Het voornemen bestaat om het 75 jarig bestaan van het Gezelschap in de week van '?— 8 Mei a.s op waardige wijze te herdenken en daarin dan ook zoo mogelijk de burgerij der stad te doen deelen De rampen die ons land ¦ den laatsten tijd geteisterd hebben mogen daarvoor geen beletsel zijn Eerstens toch is het eene traditie geworden om de lustra van hef Gezelschap te herdenken waar door ook op bijzondere wijze de hand die de leden bijeen houdt worcli - ver sterkt en voorts is er alle reden om met dankbaarheid op het # fgeloopen tijd perk terug te zien eene dankbaarheid die ton opzichte van het Gezelschap ook voo | de inwoners van Utrecht geld ^ Nog is liet Gezelschap kerngezond er is opgewekt leven en zijn leden staan ge reed om bij brand op te treden De bur gerij van Utrecht is aan het Gezelschap e!i aan de geheele brandweer gropten dank verschuldigd Wel kwamen < 3e laalsic jaren gelukkig weinig gïödtc bruDücn vooi " doch ook dit is éeb ' he wiga.yan de uitsteke'iide werking yan mfi het Uirechtsch brandwéerinslituut om dat het door goede maatregelen en voor schriften preventief werkt Met medewerking van het ' Gezelschap heeft de Utrechtsche brandweer door oefening en - uitrusting een jZoodanigen staat van volmaaktheid ' verkregen dat zij met de-beste georganiseerde beroeps brandweeer kan wedijveren Het Utrechtsche brandweercorps wordt dan ook in den lande en daarbuiten met eere genoemd en aan de Üfrochtsche burgerij wordt hierdoor de zekerheid gegeven dat in uren van bran dg'êvaar Tal van geoefende medeburgers gereed staan om'eigendom en leven tè redden én te beschermen dikwijls mét gevaar voor eigen leven J)por dit zich nagenoeg belangeloos geven zijn de kosten voor dé,;Gemeen tekas tot een minimum beperkt Het is daarom dat er zich " uil de'In woners van Utrecht een Comité heefl gevoi'md met het doei li'et Gezelschap ¦ bij zijn gedenkwaardig " jubileum na ' mens de burgerij te - huldigen Op " uit noodiging van dit Comité is een Ëere Comité gevormd hetwelk " hét doel'van het Comité " met warmte aanbeveelt In de huldiging van ¦ hëi Gezelschap toch zal zich levens uitspreken eené hulde aan het geheele Brandweercorps van Utrecht een bewijs van erkentelijkheid en waardeering Het Comité bestaat uit de'hêerbn W.yan Beuniïigén - Vo'o'fzifter '' G ' J vanSomeren Seci.'et'aïi.s "' «' BöïlarHys'ti'aiit25bis N C de Fïuyter Pennlntïnèés ter Directeur der Landbouwbank Oude gracht 113 Jos F A Ml'ten Bei-g A.Captijn^F E Müller J A - J M Struy ckcn C W Wagenaar • - Het Ecre-Comité is als volgt ¦ samen gesteld Voorzitters Dr H Th s ' Jacob Commissaris der Koningin Dr J P Fookema Andreae Burgemeester;''Mr - Dr A F Baron Van Lynden Oud Bur-gemeester Loden Jhr Mr J W M Bosch van Oud-Amelisweerd President.der Arron dissements-Rechlbank Di 11 P Bos scha Directeur Geneeshëetr van het Sted en Acad Ziekenhuis H Botter weg Voorzitter'der Chr Middcnstands vereeniging A C de Bruijn Lid van den lioogen Raad van Arbeid O Bücno de MesquitaJ Kolonel Commandant van het Regiment Genietroepen Mr J F Van Beock Calkoen Ir M H Damme Voorzitter der Stichlsche Industrieele Club A Diks Rzn Oud-Directeur der Stiohtsche HypotheekbêCnk Mr P G H Dop Voorzitter der Handels-Sociëteit J Gerritsen Voorzitter van den Utrecht schen BestuuiMJers Bond W Graadt van Roggen Secretaris Generaal der Ver eeniging tot het houden van Jaarbeur zen in Nederland C van ' t Hullenaar Voorzitter der ' Leo-'Vereeniging A C W Jansen " Commandant der Vrijwil lige Burgerwacht Ir J A Kalff Direc - teur Generaal der Nederlandsche Spoor wegen H F Kernkamp Hoofd-Redac teur van het Utrechtsch Nieuwsblad W A Kleyn van de Poll Voorzitter " van het Uitvoerend Bestuur Mij „ Park Tivoli " Dr J C Koningsberger Voor zitter der N V Maatschappij tot Exploi tatie van Jaarbeursgebouwen A P Korthals Alles Rector van het Utrechtsch Studenten Corps C R T Baron Kraijenhoff Hoofd-Ambtenaar ¦ der Nederlandsche Spoorwegen Dr A J ' It ren als grand-scignfcurs En groo:«r oii majestueuser vcrrc^eii tempels en \ i leizen Toen ' zoo de wereld van hof Boe ' rieelc verzadigd was stooj / do mortw li,iko geest uit naar meer imlptlele 1 gen En de laatste iele vnn •«» s;>«s'.'iei van werel(lverovev;uus vcd lea stt " üroonier die leefde in v's:;-«n«u ^ lyii ' de grenzen der werk<;'ijk>)«'i i/^l-r B.Hn ^ ir.'.'ii den grooten god van Ewypte dlo lm mers met zijn vaderen m«B it-n strijdt toog hen de wereld i»t»!4e in hunne hiind — Hoe hot zij hij wendde tich van b«m al " 011 in plaais van Thebe ki.K » hi i:l,:h I eon maagdelijke plek in de - A^ftstijni 
V'^^^SS Wateisnood Gyran Vev Klein maarDapper ondcvald „ Onder Oris " f 1 - Vorigo opgave f 10.22,28 * Tntaal f 10 ' ' Aton zijn eenigen zonnegod dien hij zioli voorstelde als zegenend hem en da zijnen fnet zijn stalen handen " Weer zien we de vreemde gezanten Maar ditmaal komen ze om hulp Hun land iwingevvest eens van de vaders en grootvaders van Amenophis IV die zichzelf Eehnaton noemde al dat kos telijke - land dat Egypte zijn rijkdom nien schonk gaat verloren wordt door de vijanden overl.oopen Helaas het rüoch't niet baten Een crisis brengt Egypte aan den rand van den onder gang * Met het gedruisch der revolutie die weder voor de poorten staat van hef oude land zinkt Johnston's nieuwe godsdienst in elkaar Hoe hij zelf het einde vond weten we niet Mogelijk re geerde gedurende korten tijd zijn schoonzoon en opvolger Tut-anch-Amen in Vervolgens werd een serie schitteren de photo's op hetif doek geprojecteerd die lioewel niet dezelfde stof behande lende maar wel parallel loopénde met ' het door spr gegevéne door den heer • Asselbergs werden toegelicht en verdui delijkt Teletoonnet In de eenstvoilgend'e weken zal een ' 3>egin word'en gemaakt m©t het beproe veii van iedeir aangesloten autoimatisch - bbestel aan de nieuwe telefooncentrale • ïlSértoe zal ' aoh ten li-uize van den atonné iemand aanm-élden die tevens het gebruik van het riiexiwè toestel zal demoaistreeren Ten einds den ovei-gang naar het nieuwe systeem zonedr stagnatie te doen vei-loopen is het noodzakelijk dat elke ¦ telefoonverbrmker zich goed O'P do hoogte stolt hoe met behulp van het üieuwe systesim zondei ' stagnatie te doen don verkregen te dien einde wordt dan cOk ée welwillende medewerking van iJ'lt piJlilie,k,.,voor bo.veitgeaoemde.de ïrioiistratie en proefneming rögeroepen Vooï hén die zelf geen telefoonaan ^ luiting bezitten zal eenige weken voor ¦ de indienststeHing van de nieuwe ceii tra,le de gelegenheid bestaan zich op nader te vermelden tijdstip met het ge ^ ruik der nieuwe apparaten hekend " te ¦ walsen Het Leger des Heils Weistraafkorps • Over de geheele wereld wordt dezer « ïagen feest gevierd in het Leger des Heila De grijze leider van dit vrede lievend werelditeger hoopt a.s Maandag èm lOen Maart zijn 70en geboortedag te vieren Overal waar de banier van het Leger wappert zullen Jn verband met dit feit bijzondere samenkoimsten ¦ worden gehouden en ook aam de aa-nien zal worden gedacht ¦ Het is va-n zelf sprekend dat Utrecht niet zal achtei - blijven hulde te hrengen " aan den ouden generaal In ' verband haerimede zal Ensign A Boiuwehs een bijzondere „ week-end " leiden in de gi-oote zaal van het Leger >\^ elstraat 85 ZondagTOo'irgen 10 uur zal de Ensign spreken over „ Vruchten van heiligm a-king " en ' Zondagavond half - acM wordt een groote Heilsmeeting - gehonden met ¦ het onderwerp „ Is God Miefde " Zateirdagavond acht um - en Zondag middag 3 uur zullen Openliichfcmeetin?s plaats hebben op het Jaos'kerkbof - De groote feestimicetiing tot viering van • - des Generaals gebooredag is a.s Maaa dciigavond acht our in de Legerzaal Wei straat " Enkele sprekers zu-llen optreden en h:et Utrechtsehe Muzjekkorps en twee Zangkoren verl'eenen roedewekring Iedere bezoeker ontvangt in deze mee ting gratis muziek van een der meest geliefde Heilsliederen op een nieuwe melodie Conierentie voor inwendige Zending Dooi - den Centraal Bond voor Inwen • 3ipg Zending en Christelijfce Philantro pische Inrichtingen wordt in overleg en samenwerknig met de Ned Herv Stadszending te Utrecht eeo Conferea ^ -' ie voor Inwendige Zending gehwuden Dinsdagavond zal de opening pliats vinden in de Lutherecbe Kerk des avonds te 8 wai Als sprekers zujlen optreden Ds iroenewg Predikant Directeur der Christelijke P hilantropische Imnchtin < e.n te Doetinchem en Dr H Kaajan "^' redikant der Gereform Kerk alhier Een koor der Ned Herv Stadszenddng ' al zingen Woensdagmiddag spreekt Mr A de " raat over „ Christendom en Kunst " Des avonds Dr O Norel en Ds E Smeiik Predikant der Gerefo^rmeerde ¦ i'rk te Tienhoven over „ Onze tijd en rrae taak " Donderdagmiddag Dr J H Adriani Oo beteekenis van de ondertoezioht '• jie van miniip iir'gen " en mejut louw Zr J G V d Eist over Haar Ar - ' Bid onder verwaarloosde - vrcuwen in Amsterdam Des avonds Prof Dr J Pi Slotema " xer de Bruine „ Stockholm en de lai wendige Zonding " De middagsamemkuimsten vinden plaats in „ Bethel " De avondsamenkomsten in „ Sjlo " FailIissBKisnten Arr Rechtbank alhier Het in ons vorig iruimmei - als - Uitge sproken vermelde faillissiement van J Grijpsima aardappelhandelaar alhier Waterstraat 87 Cur mr C M de Bruin ' alhier is ivernietigd op gro^nd van vea-zet Flora Bioscoop-Theater Flora's hoofdniumimer voert de toe schouwers ' naar Aljaska het dieel van Noord-Amertka dat wordt omspoeld door het water van:.den Stille Oceaan de Beringzec en de Noordelijke IJsoee Men komt ta staan aan de oovórs van de lukon en doorlieelt den tij.d waarin men het land waardoor de Klondyke stroomt als hpt b6lo^fdo goudlandbe scihouwde Volgens de aanikondiginig is dit de eerste film die mioh indiordaad in Al jaska heeft ve;rvaard!iigd en de omge ving waariin de handeling plaats vindt doet aan de waarheid deizer bewering ¦ niet tv^ijfelen Een grootsche natuur krijgt mon te zien en men is zoo nu en dan geneigd zioh af te vragen of men daar op hef doek niet voor oogen h-eeft ' Aijaska's hoogste bergvde ruim zesduizend meter hO'Oge Mount Mac Kinley Hoe bet zij men verdwaalt in de sneeuw en het ijis waarin s^eohts de rappe sledie-hooden m-et zekeriheld den weg sahijnien te weten Het dramatiscih gebeuren intusschen begint met een fs.i'men scihipto-euk waardoor een jonge vrouw weduwe wordt van haar dochtertje wordt ge scheiden en zich onder bescherminig stelt vaj3 © ea individu dat haar mis leidt Twee haar bekende rnanmion echter weten zioh eveneens te r'edden en ont fenmen zich over haar Mnd dat in hun blokhut opgroeit tot een meisje dat meent een wees te zijn In d'B naburige nederzetting zingt haar moeder in bet dansihuis van don man aan wiens besoheiiiming zij z.ich eens toevertrouwdie en voor een handiig soènarioscihrijver was het gemakkelijk bet goede met het kwade in deze his toirie te doen kampen om tenslotte het goede de overwinmlng te schenken en ' moeder en dioohter weer bij elkaai te brengen De gevaren van Aljaska ver leenden medewerking om het boozo in dividu van het toonvel te doen veixlwij nen De man wordt opgeruimd bij het ineen storten van een glctsc.hcr in de Julcon ¦ Veel spel - wordt in dit hoofdnummer niet geboden docih bezig houden de maniipulaties met de hondensleden de natuurverschijnselen en do karakteris tieke kleeding der hionde.rdi&n,,die aan ' t welslagen van dit drama in het eeuiwiiige wit va.u liet barre NooMen heibben mede gewenkt All St Jobn speelt de hoofdrol in een aliervei-ma-keliiteïte paiiodie op-een-wild w.ést drama naar oude stijl Om dit ^ nuTri.mer wo-kU dan'ooik ' geweldig ge lachen terwijl tevens ' Xriterst fcotni - sche rhomentcn worden aania-etroffen in de twee acter waarin een jonggehuwd paar op een wel zeer ongerieflijke zee boot treurige wittebroodsweken door breng.t Het bekende teeken-cloavmtj wo-rdt zwaar becoDcurreerd door éen geestS.g geteekend drietal dat naar moderneri trant een Asschepoeis-vertooning geeft Ten slotte verdient bijizondere vermoei ding een prachtig gekleurde film die ongekend mooie tableaux vivant van Corsica geeft en een iiuteressanre va ra été voorstelMng Bioscoop-Salor Vreeburg Charles Tïutchison vertolkt deze week de hoofdrol in een bijzonder sensatio neel falimwerk dat zich afspeelt in México het land van bommen en revo luties Charles Hutchi'son is thans de Amerikaansche journalist „ Bob " dio zich nauwkeurig op de hoogte moet stellen van de binnenlandsche politiek '' gebeurtenissen der Zuid Aimerikaansche Republiek Guadala waa.r pi-esident Bo nil las wien het meer om het welzijn van zijn beurs dan van zijn volk te doen is aan het hoofd staat van een uiterst tyrannieke regeering Een zekere ge neraal Mioreno eeri bijzonder wreeid ' en heerschzu.Qhtig man is opperbevelheb ber van de troepen en ails de eenige sterke man in een zwak land tracht hij het dictatoi'schap te bem,acbtigen Het toeval - will dat generaal Moreno voogd is over de afstamraielinge van een oud adellijk geslacht Marquita genaamd Moreno wil zich van het meisje en ¦" lar fortuin meester maken maar de liefde van kapitein Juan de Barcelo voor Mar quita staat hem in den weg en hij be sluit zich van zijn tegenstander te ont doen Op zekeren dag wordt kapitein Juan er van beschuldigd bij een relletje onnóodig de vuurwapens te hebben ge bruikt en hij wordt op last van Moreno gefuisiileerd Nu ^ eeft Moreno geiieol vrij spel en verkondigt Marquita dat - zii binnenkort in het huwelijk zullen tre Tden Wanneer Bob die het sprekend evenbeeld is van Juan Mar quita op straat ontimoet meent deze dai Juan diObr èen wonder gered is Bob vo!g>t Marquita en als zij elkaar inge haald hebben blijkt het dat hij de ver wachte Juan niet is..Bob biedt haar zijn hulp aan oim aan het gedwongen hu welijk met den generaal te ontkomen die zij gaarne aanvaardt De president sterft plotseling en Mo reno laat zich als dictator uitroepen en zal den volgenden dag met Marqui ta in het huwelijk treden Bob klimt m een toren waar Marquita is opgesloten Hij wordt echter door Moreno verrast en hij moet langs een touw vluchten onder een hevigen kogelregen Ondertusscheh is weer een revolutie voorbereid en de menigte van ontevredenen stormen op het paleis af Veohfende banen 2ij zich een weg naar boven Moreno duet nog een laatste wanhopige poging om Bob te dooden maar in hot tweegevecht wordt ^ ^ lVLp|^^lrll1«»"^^*'^¦''^"™^g '"''^^'^''^"^^ hij door zijn tegenstander overw'oiine-n Een nieuwe dageraad vain vrede voor spoed on geluk breekt aan voor d «' iis-pu bliek on vooj - Bob én Marquita die het iiind onder gelukkiger oanstanclisisedou ' vea laton dan zij het gevonden KhüJj&e » ' ¦ Het is een bijlander filmwerk waarin!het aan spanning en sensatie tii.o.t-ont -' ' breekt • ¦ _^.' i <:.'.' Charles Hutchison loont vvedei»tii'.di»t,i hij een onverschro'kken man met stailen'i zenuwen ie Een aantal bij-film.s o,a „ Jopio in de Wild-West " een dolic--.ee -^ schiedenis die later maar een drpiom blijkt te zijn en.een schitterende Spört - film „ Grieksdh en Romeinsch worate leii " gaan hct programima vooraf Tivoli-Bioscoop ¦ De ' directie van de Tivöli Bioscoop","die ér steeds op uit is het haar • bijbaiedere week grooter aantal bezoekers,zoo Veel'mo.gelijk naar den-zin ts ma kcn ¦ heeft thans een zeer fraai Jaar beurs-program-ma sameingesteld Alshoofdnummer draait „ Wolk-en aan denHuwelij'ksbemel " een n:iooi dramatisch'filmsipel waarin Conrad Nagel de sym pathieke fi'imartist en de teminne^lijko Eleanor Boardman de hoofdrollen.,'Opzeer te waardeeren wijze spelen Zijweten van dit stuk iets boeiendS / engoed s te makep 200,dat „ Wolken aanden Iluwelijkshemel " ten volle ' belang stelling ^ verdient ¦ '¦- In Conrad Nagel vinderi we gepersoni ficeerd een de-gelijk'hardwerkend advo caat Eleanor Boardman is zijn verkwis itendo echtigenoote die " er voor zorgt,dat de maandelijksche uitgaven de tn komsten overschrijden Zij is een mop ^- dain charmant vrouwtje dis door éti -^ dere mannen aanbeden wordt en zichdit dikwijls met graagte laat welgeval^len zéér tot misnoegen van haar man.Steeds zijn er - huiselijke kibbolpartijeb,steeds jageii zware wolken aan den hü welijksbe-mél voorbij doch ook telkensweer komt het zonnetje door en klaartdo lucht weer voor een wijle Zij heBli^nelkaar door alles hasn lief en het isdeze liefde die de schaduwzijde weefdoet verlichten Tegen Ijiet einde - scbij'nthet huwelijk mis te zu'llefi ' gaan wan neer „ zij " iricttegenstaande uit druklcerlijk ver ^ bod van „ hé-m " tóch naar ' éeA feest is - gegaan van een barer aanbidrdefs De wol-ken pakken-zich dreigend'samen doch drijven weer over en storl tenniet uiteen „ Een zoetwater matroos " is een vei mak-elijke klucht die-verhaalt van een m,atroos die er een stel „ hersens o,p nk ho'udt dat dit'gen3.een heeft mét'een ' nooduitgang dat het vrijwel nimmer ge bruikt wordt De serje componisten wordt'weer ver volgd Thans is het Chopin Indr-u ^- wekkend is het S'ten'bed van dep grot^ - ten componist wanneer de muziek Ch(?-i pin's Marsch Funcbre speelt De Tiyoli Revue en een interessant wetenschap -' pelijke film over - den mug completeererr het goede " programma-van de week Pulafe^-XJieaten » • Het eerste hpofdnünamer dat'deMwéek^i'tf'hét ' Pa.lace 1Ked1;e'r ibó'pt heet:l„StiefkiiMleren der - liefde ",- of - volfeens;de Amerikaansche • titéi„Butt6rfly'' iD6'hoofdrollen'ia dit bijzoiidere en zekerlijkvoortreffelijk ga&peolde filmwerk ' wor den vertóllit door het prikje der Ameri kaansche artisten o-;a Laura la PtantOi Ruth Clifford Norman Kerry en'.CesaroGra.vina ' Norman Kerry de graag gez.iene fi guur op hct witte doek bekend uii „ Merry go round ",- en niet tei vergeten „ Notre Dame ' de Paris " stelt ditmaal de wereldberoemde violist Koprad Kronski voor Laura la Plante en Ruth Clifford zijntwee dochters van een vroeg " overledenkunstenares De jgngste do'chter But terfly heeft de groote gave van h'aèirmoeder geörfd en is op weg éen be roemd violiste te wórden Haar ouderezuster Hilary is s'tetiotypisto bij eëngroote seheepsbouwerij - Het egoisme en de zelfopoffering spe len in deze rolprent een zeer belangrijke ¦ rol het is de as waar de geheele geschie denis om draait Butterfly is het egois me in eigen persoon terwijl haar zustereen braaf meisje met een medelijdenden opofferend hart'is Tot tweémaai tpetracht Butterfly haar oudere zuster om.ftet zoo eens te zéggen dwars te zitten,daar zij zich steeds verbeeldt van " denman te houden waar haar zustere vanhoudt De eerste keer liet Hilary - zicheen gelukkig huwelijk ontgaan door af stand te doéB van den man dien.zij:liefhad walk huwelijk op een volmaaktemislukking uitliep ' voor haar zuster ¦ Toen plotseling - trachtte zij nadat demislukking een voldongen feit;Was,Kronski van haar zuster af te troggelen,wat haar aanvankelijk gelukte Hat ein " de komt met een gelukkig huwelijki.datinderdaad verdiend was tusschea Hila ry en Kronski " " ' Het is een filmwerk eigenaardig van inhoud maar boeiend en schitterend ge speeld vooral Laura la Plante en Rulh Clifford zijn op haar best Het polletje van Norman Kerry viel ons tegen We hopen hem spoedig weer eens een ilin ken rol te-zien vertolken Het tweede hoofdnummer heet„deRoode heks '' en speelt zich af ' iil - ïietkoude onherbergzame Rusland Ilet iseen zeer geheimzinnige geschiedenis zijblijft dit dan ook tot het laatste toe énhet geeft een duidelijk beeld v'ah - deknoeigrijen en ronselarijen die tijdenshet Czaristisch bewind ' zelfs In örisland.bekend waren Of het nu in SÓYJgt ftus-land nog zoo is Misschien rfiet;'mïs..schien.erger " ¦ ' De rollen worden uitstekend':vertolkt.Elsa Glaszner v.ervult dé.litelrol alhoewel we er direct aan toevoegen dathaar gebarenspel veel te levendig en'overdreven is ¦' --"' Verreweg de beste acteur in ij.oze ge schiedenis was de chef dor geti irno po litie graaf S.chuwaloff Op ' t gebied.van sensatie biedt deze film heel weinig Het ¦ uitstekende spel doet echter het gemis aan sensatie niet voelen Pridolin do oer-grappenmakor stelt deze vveel ' een krachtpatser voor Tal looze mogelijke on onmogelijke avontu ren beleeft bij weer waar hij steeds monter en gezond bij blijft E.^n interessa'nt journaal en een na tuuropname ' uit Noord Epirus n.l Ar gyrokaKlro gaat het aanbevelenswaar dige lU'ogramma vooraf - nembrandt-T heater - De titel van het hoofdnummer „ De pió-iiiers van het Westen " zou doen vetmoéden dat men te doen krijgt met èerï ' Amerikaansche „ voortrekkers"-tilm Dit te veronderstellen is echter in hoofd iaa'k"'onjviist Inderdaad maakt men in deze film wel kennis met een gezel schap blanken die in het Nieuwe We rölddcel op expeditie gaan naar geluk en welvaart maar door de Indianen overvallen en gedood worden Slechts ' èen'kloinekiiaap ontkomt door een toe val a:in het al^emêene bloedbad en hij • wordt de held in da geschiedenis die de grondslag van deze film is een hls torie van avonturen en liefde '-.' Maar al geeft de filnï dan niet wat de " titel belooft - voortreffelijke kwaliteiten mogen haar ni.et ontzegd worden Het yerhaai dat ' zich op het projeoliedoek afspeelt is spannend in alle onderdee - len efi-daar het recht in deze historie - ten slotte zegeviert geeft het slot een prettige bevrediging Wanneer wij deze film ÏJij een groep zouden'moeten indee len zouden we haar onderbrengen bij ' dé cöwboy^verhalen Men weet dan on ' geveer wat men er aan heeft ' lint spel in deze film is voortreffelijk de opnamen zeer fraai en dikwijls on gerneen interessant Men kan dan ook veilig zeggen dat het hoofdnummer werkelijk wel een groote belangstelling waardig is ' De andere nupamers worden ' gevormddoor het Patbé en Polygoon journaal,dat p.m een ' blik geeft op de ' sluitingder Santa Porta te Pome en op hetdéfilé der Grenadiers en Jagers Verderzijn er kiekjes uit Constaptinopel(bronnen Hongarije kleederdrachten)en opnamen betreffende het winnenvan zaaizaden Ten slotte een mode afdecling * Gedurende een en ander wordt op het cü'ncertojgel ten gehoore gebracht Ce sar Franck's „ Panis Angelicus "' Op het tooneel verschijnt De Kashan Sult.an Arabiertntroep bestaande uit 10 personen dié een groote reeks fraaie „ standen " lalen zien die óp weergaloos handige wijze worden ineengezet en waarbij ee'n der leden somg de 9 andere alleen op hoofd armen rug en schou ders draagt Het jongste lid van dil ensemble mag ' zich in een zeer bijzon dere sympathie van het publiek ver heugen door zijn katacMige vlugheid Dit nummer dat - besloten wordt met geweldige series ' salto's en andere bui telingen ' is een der beste Variéténum ^ mers dat we den laatsten tijd in hef Rembrandt-fheater zagen Het had dan op-k een phenomenaal succes Minder in den smaak valt het dansen van The Dixie Girl die een en andei niet onverdienstelijk doet maar die * fei telijk niet erg veel emotie geeft In het algemeen - een voortreffelijk programma ¦ I — o — Maison IJnicwiu Gislpravond heeft de heer P II Brou " wers op de Bütstraat naast de O.Z.E.B.I oen niéüvvc zaak in glaswerk porce ¦ lein aardewerk en allé mogelijke kn - ' dere artikelen geopend en mocht reeds direct veel belangstelling onder'vinden Met Maison Unicum " is de Bütstraat een fraaien winkel rijker geworden De heer Brouwers is in alles ruim gesor teerd Ten einde te garandéeren dat met volle gerustheid kan worden ge kocht stelt de heer Brouwers zich ga rant om aan zijn clientèle te resti ' tuceren het sui-plus van het bedrag - dal eventueel meer betaald is voor hetzelfde soort en kwaliteitartikel - dan tegen el - ders ter plaatse geldende prijzen Een nieuw recla'me systeem dat zeer zeker op prijs gesteld zal wordep De heer Brouwer - zal zich ongetwij feld met déze mooie zaak in een stei gende belangstelling kunnen ' verheu gen — 0 -- OtT Stedel Orchesri Concert te geven door het Amsl^rdamsche Concertge-bouworc'hest - iet programma voor het concert on der leiding ' van Willem Mengelberg Maandag a.s bevat toelichtingen op - de ' ijit te voeren werken „ Fontane di Roma " van Respighi en „ L'oiseau de fon " van Strawjnsky ' Het wordt vanaf heden verkrijgbaar gesteld in Tivoli bij de plaats'bespre _ kiBg In herinnering wordt gebracht dat het concert om half acht aa(jvangt '¦ 23e Volksconcert ¦ Op het 23e Volksconcert Dinsdag 9 Maart wordt uitgevoerd l.NBranden burgsch concert No 5 van J S Bach' 2 Symphonic in Es gr t van W A.Müzarf 3 Sympbonie No - 4 van L vanBeethoven - Opgemerkt zij dat in het 5e Branden burgsch concert vooi piano viool en fluit met strijkqrchest oök de piano als solo partij is " behandeld Solisten zijn Evert Comelis piano Francis Koene viool Cor Kwant fluit ^ - o — Nat Vakgroep van Chr Handelsreizl gers in Nederland Feestelijke jaarvergadering De afd Utrecht vierd ^ gisteravond - haar ISe jaarfeest in de zaal C S B aan de Kr N gracht onder pr^esldium " van d'Sn heer A Oosterheért De zaal was voor deze gelegenheid met palm - ¦ groen - en bloemen gesierd Het doel van den avond was de vereeniging meer be kend te doen worden binnenkort hoopt"de afd eene openbare vergadering te be leggen teneinde daardooi ^ het ledentSIuit te breiden Het welbekende „ Sonore"-strijkje bracht er aan het begin der vergade ring al dadalijk de noodige stemming in ^ Te 8 uur werd de samenkomst welke ften nog matig bezocht was geopend met het lezen van P ^ 138 waarna ge zongen werd Ps 138 1 en het gebed uitgesprok'en In het openingswoord van den voorz zitter memoreerde deze dat de afd lief en leed heeft doorgemaakt Verder brengt spr een groet aan de afgevaardigden van de vakgroep Rot terdam van de Chr Handel - en Kan -' toorbedienden van den U C B B het strijkje Mej J van Woudenberg en de Jury Daarop werd het woord verleend aan den heer J P v d Hucht secretaris der afd die het jaarverslag uitbracht en mededeelde dat er leven in de afdee ling zit de ' samenwerking uitstekend is en het ' aantal leden 50 be4raagt Uit het finantieel rapport bleek dat de kas sloot met een te kort van f O.U Nadat „ Sonore " zich andermaal ver dienstelijk had gemaakt werd het woord verleend aan den voorzitter der feestcommissie de.heer J P v.-d Hucht die naar aanleiding van Jozua 6 vanaf vers 2 een feestwoord sprak en zich daarbij bepaalde bij déze drie punten is er behoefte aan feest heeft men daar recht toe en wal is-het doel De ee'rste vraag werd van ganscher harte met ja beantwoord evenals de tweede de reorganisatie vverd nogmaals even naar voren gebracht - in de derde plaats moeten^de leden-gehoord zijn in het werk en de organisatie Ten slotte roept spr op tot krachtige organisatie Daarna bracht Mej J v Woudenberg sopraan op verdienstelijke wijze een paar Fransche soli ten gehoore waar voor haar terecht bloemen werden ge boden en daverend handgeklap Nadat de afgevaardigde van net hoofdbestuur de groeten daarna had overgebracht werd het - verdere gedeelte van den avond benut voor het houden van voordrachten der leden wa'arvoo'i prijzen waren beschikbaar gesteld die door den heer G Bokhorst werden uit gereikt Na de pauze werd het program met het meeste succes ten uitvoer ge bracht aangevuld met enkele attracues waarna de avond besloten werd met ' t zingen van Gez 180 1 en gebed > Opwekkingssamerikomsleii Blijkens advertentie in dit nummer worden in lokaal Pniël Kromme Rijn 16 op 9 10 en 11 Maart a,s drie opwek kingssamenkomsten gehouden waar in als sprekers zullen optreden Ds Planting van Amsterdam en Ds J v d Schors van Haarlem Nadere bijzon derheden geeft de bovenberi-oelde an nonce — n — Ned Herv " tadszending ' Zondag 7 Maart a,s ' s avonds ' 6 uur wordt in bet Gebouw Borneostraat 9 — 13 een bijzondere Evangelisatiesanien konjst gebo\iden waarin o,a als spre ker hoopt op te treden de heer J H de Wilde van Érmelo Van 5.3Ö — 6 uur zal de muziekver „ Immanuel " dir de beer J v Beek gewijde muziek spelen en ook verder den zang begeleiden Het Gemengde Koor dir de heer J B Iloiting zingt onder den dienst eenige nieuwe liederen - ' — o — - Leger des Heils - Post Hoenderstraat - We zijn weder in de z.g lijdenswekende tijd van het jaar waarin de Chi is-teniieid in gedachten meeleeft het groote proces van Jezus'Christus ' lijden ensterven De herdenking-hiervan zal o,pkmorgen in hêt centrum der predikingstaan Als onderwerp voor den heili gingsdienst die des ochtends ten 10 ure begint is gekozen „ Jezus eerste eneigen lijdensprediking " terwijl de ka piteine in de avondsamenkomst aan vang half 8 uur spreken zal over:„Het * eerste kruiswoord " In verbanddaai'mede zullen eenige toepasselijkeliederen worden gezongen Des namid dags half 4 uur is er een verblijdings meeting ' ' Toevlucht voor Dakloozen Door de afdeeling Maatschappelijk Werk van het Leger des Heils Breed - straat 38 werden aan mannen in de afgeloopen week 4-12 nachtverblijven en 1524 porties voedsel verstrekt " Voor dezen arbeid der liefde wordt oud pa pier en gedragen kleeding gaarne afge haald Een firma schonk een partiitje nieu we broeken en overjassen.-dat dank baar aanvaard werd Tel 1248 grkalM uen pzlu rae,tysd,o olt2 SchandeWk Door de politie is aanigehonden een 47rjarig los werkiman a>Lhier zekere W V die met zijn ' dochtec van 18 jaar onitucht cleeigde ~ o — Tram uit do rails Gister liep • dioor venk.eerden wls3.el S'tand een tramwag^n van lijn 1 op den Cathiarijneslngel nabij de Catharijne bruig uit de.raiilis Het tramveaikeer on dervond hierdioor onigeveer twintig mi niuiten v entraging - tO — Op heeterdaad betrapt Gisiter kwam in een sigarenwinkel aan dep Aimsterdaanischen Straatweg een 12 jani'ge knaap een leeg sigaretten doos.j-e vragen To-èn de winkelier dat op'Z.ocht Voor het nog jeugdiigé ventje pakte deze een vqI doosj-e w-eg De win kelier had het echter geeien en bracht hem bij de poiitie ' Door ' zijn vader Is ' hij afgehaald na'een ernisüige berispi'ng te ih«ibhen gekireigen Briefpostverzeuding Vereenigöo Staten van Nooid Amerika en Canada La-atste buslichting Expeditiebureel Utrociht-Station 9 Maart 7.15 van Aantoekenen hooid postkaiUtoor 8 Maart tot 7.30 nam ¦ 9 Maart 7 -' uim Aanteekenen hoofd postkantoor tot 5.30 nam '- 12 Maart 7.15 vm Aanteeikenen hoofde postKantior 11 Maart tot 7.30 nam ' Bovendien Canada 11 Maq.rt 7.15 vm.Aan(;eeiki nen hoo fdpos-tkantoor 10 ' Mrttot 7.30 nam - Mailverzendiiig N0 Oost-Indië Laatste busltohiting Expediitieburoel ¦ - Utaiechit-S'taitioin 9 " Maart 2,15 n)aaart'van Sabang Prins der Nederlanden uiti - 3 Maart van Sabang Pale-nTba-nig uitr 4 Maairt v.m 9 uur 48 - op 70 m O van Niton gesign Saimarinda thuisr 5 Maart te Londen Jan Pietersz Goen thuisr 4 ' Maart van Oolomibo Or-ania uiti \ 4 M'aart van Bahia Adonis 5 Maaa-t van Gitoi-altai -- naar Amisterdam Almelo uitr 28 Febr te Antofagsta Oranje Najs&au ' 5 M art nam yan West-Indië te Amsterdaim Thöseus 5 M^aart van Napels te C-s tania Spoorwegongeval bij Chicago NEW YORK 5 Maart Tengevolg van verkeerden wisselstand zijn two spoortreinen nabij Cl'cagp op elkaai geloopen Er werden 3 spoorwcgbeamli ten gedood ' en 20 passagiers verwon ' ¦ WATERHOOOTE iiate.rdag 6 Maart 1928 UTRECHT Waterstand Weerdslnis Bovenkant Rijn 59 c.M + N.A.P Was 1 C.M Benedenkant Vécbt 18 c.M ' + ' A.PWas 12 c.M ¦ " Waterstand Keulen 2.94 M Vs,l 3 c,M 
TE KOOP Beneden - en Boven woning gelegen 2aagmolenkade Koopsom f 8000 Bo neden 1 ' Mei leeg teaanvaarden Te be vragen Kievitstr no 8 2240 et voorjaar ' mJ worden f bURGËR - Vi^OONHÜlS te koop goed under houden omtr Dam straat Bev voor en achterkamer en suite keuken enz boven 2 kamers en zolder electra en gas Aanv terstond Bevr Algemeen Be-middelings-Bureau Catharijnekade 5 2185 AANVANG 8 UUR Wacht niet tot de drukte van itet seizoen begint Iiomt nu uw keas doen Telef 4150 Pbarm Grooth heeft haar Filialen door geheel ¦ Neder land en te Utrecbi alleen ZADELSTRAAT 39 en VOORSTRAAT 32 A'dam Alleeep SINGEL 274 Tael PLEIN 69 ' Specialiteit in ' Veiband - en Verplegings-Artikelen, Zïekentalels Bidets iinchtkussens elastieken Kou sen Brc^ak en Buikbanden all ^ Ciiinmiwaien en Patent geneesmiddelen eigen Labo latorluin Absuluut vakkun ¦ dlge leiding Utrecht ZADELSTRAAT 39 en VOOKSTKAAT 32 per Auto's onder garantie 0 UITE 1 Tel 18 KI Slacbtstraat 2 hoek Voorstraat i^b TËLLPH 4014 VOOBLUOPIGE AANKONDIGING INBÜEDILL-Verkooping G.oedeien - worden dage ' ' ijks aangenomen of af I ' baald MakBlaar Nlc OLTHOFF I Nièawstr 46 Utrecht Openbare VeÉtPO Houtwaren ttkomstig van de - werken Tunnelbouw Amsterdamsche Straatweg te Utrecht Woensdag 10 Maart 1926 des morgens lO uur zal op het terrein aan den Dijkstraat nab ^ de Tunnel aan de Amsterdamsche Straat weg te Utrecht publiek en om contant'geld worden ver kocht een zeer groote partij zoo goed als nieuwe HOUTWAREN w.o Balken Platen Ribben Kichels Schotten zeer groo te partij Planken enz Te zien daags en ' s mor gens voor den verkoop v;h E BKBSSBR VENDUHÜISaanhetVREEeülie Telef 552 te Utrecht Donderdag 1 Maart 1926 des morgens 10 uur zal we gens vertrek publiek en om contant geld worden ver kocht een party zeer goed onderhouden w.o Piano Laufinat & Co Berlin mah Salonarneuble ment Eetkamer Anieublé ment " Brandkast Bureau Mi nlstre.Sohryfmachine.Boeken-kasten Buffetten Kasten Ta fels,'Stoelen Huis en Slaap kamerameublementen een en twee persoons Ledikanten Waschkasten Spiegelkasten Crapeaux.Oud-Holl.Meubelen, Serre Meubelen Schilderüe'n « ijpiegels Stofzuiger Kleeden Karpetten Tule en O.ver gordünen Boeken Lampen Kronen Eaststellen Pendule stellen Klein goed enz enz Te zien Woensdag 10 Maart van 10—4 nor en ' s morgens voor den ver koop - v.h R BRESSER DE SCHOONMAAK IN AANTOCHT Wij vesifiig'ein Uwe aan dactit op onze welbe keode WRIJEWAS • en ZEILWAS WOORTMAN'S WKIJFWAS gemaakt van zuivere bijenwas Rood Geel ' per ona au ceo.t Wit per ons Donikeaibi'uiin 35 ot WÖOHTMAN'S ZEILWAS v-oor linoleum en par ketvloeren Glimmeind en toch niet glad In bussen ' a 55 90 en l.fö Uitgewogen per ons 20 et i pond 45 pond 80 Kilo 1^0 ZiaUOLIE cm linoleum geheel sitaioef „ te j houden ¦ Diönt speciaal voor viugige betha-ndieling van lino leum Per L f 1,25 Per maatje f 0,15 inlandsche bijenwas diirect van den iinksir losit op in"koud]6 terpen tijn Sburkken per ons 35 et gBsohaafd per ons 40 ot ' / Ia AUERIK TERPENTIJN Per L 1.05 i L..55 ' ot Per maatje 15 ot WASBEITS geeft hout klèui " en glans Eiken licht mid - • dél dontoer Per L 80 è L 45 ot per maatje 15 et Antiek eiken Per L 90 è L 50 ei UJNOUE ^- belogen rauw.e p L ' 42 10 L f 4.10 gekooikt * " p L ' W 10 L f4,30 ZEEPASiCH voor - het ' scboonmakeri der zoldea's Peir Ko 20,10 Ko f 1.50 DROGISTERIJ J C WOORTMAN Nende 3 — Utiecht Telefoon 532 Open van 8 — 7i uur Zaterdags tot 9 uut dien byzonder smaakToïinet borduur ^ wak gegarneerd Oólc de mjinfel met | d^masst-zUde gevoerd trekt teer de aandacht door de Ingézefte zijbanen en « „ fenoopgameering Verki ' UTRECHT Vreeburg ^^ 1 fn de nieuvste kleuren ^ f\5Q \ lavendel boi » amande T |^^ t *- erica en marine Sleïhts •-' -^» GEOPEND iltSiiüi '' WATERSTRAAT 13 Stalling Reparatie Aapi en Ve»rkoop V Van Automobielen en Motorrijwielen ^ mWM^' Onderdeèlen BILLIJKE TARIEVEN BENZINE - OLIE - BANDEN Laadstation voor Accumulatóren I3éu Technisch Leider rVV||_H£L.|y | KRONE Veilinj Hè M — Bsstaur-der DoméinBii -^ ïmkoiipïjn Huizen De Ontvanger der Ifegistratiè en Domeinen te Utrecht zal ten zyneij kantore-aah de Müntstmat Nó.-T op Dihsdag den 16 Maart 1926 ' s voorm elf uur b\j inschrijving verkoopen Perö I Heeienhuls mét tuin te Utrecht - Fredetik'Heüdriksiraajt No.lOS kad bekend gem Ab stede SeetieC No 5391 groot 1.5-3 Aten bevattende - 8 groote en kleinekamers badkamer kertkfin kelder enz - Voorzien ' va,nwaterleiding gas en eleotrisch licht ' Grondbelasting 1 64.09 • straatbelasting 131.15 1925 Aanvaarding 1 Juli 1936 uiterligk Perc II / Heerenhuis,,,beneden - en bovenwoning met tuin te ' Utrecht Nieuwe Griach.t::201'201bis fcaè bekend gem Utrecht Sectie Bi No.,251;8,;groót 2.26 Are bevattende Benedéiihuls achter opge.trokkén):,elf gfoate en kleitfe ' kamers keuken.,gropte kelders enz GaS en^watferleiding ' Groot Elovenliuis achtkamer,s,.badkamer.:d.eiistbodén kamer gropte zolder ¦ ruime • kelder leiding voor gas wa e ' enieleetrisch licht ' ¦ i ' brondbela,sting 1117,53 straatbelasting.f 66 — ' 1925 Aanvaarding dadelü'k ' '."¦',.¦,' Inschry'vitigsbiljètfen pp tormaatzegel van f Ó.50 in te leveren ten ' kaütore vöprnoerad uiteriyk Maandag 15 Maart e.k ' s nam 4 uur ' Opening den volgeiiden dag ' s vqprm 11 uur.,'-Desgevoird.érd.borgen te stellen Betaling désvérkiezende^Jn'e jaren telken jarèl 6 mits hyppthéek en'5.i;2 '% rente Onraad.'ö °.„ der.kpppapm -- BezioKtlglng ' Perc.'I ' Dpnderdag 18 Tebr ' en Dpn derdag dèh 11 Maart elk ' ' s nam 2—4 uur ' ',' l ' Perc II Woensdaig den " 10 Maart e.k ' s vbbrmyg — 12 ' snam 2—4 uur „^ - -,;....-.- - Nadere inlichtingen te verkregen - ten.'kantore van ' Voomoeniden Óntvahg;ér ^ ¦ " 10000 tOAanreci iii.DivEiirMAïEN,vsomDii ' kunnen ook ter plaatse ' g;8 1 egd w orde n ^ JoiV ' Michati lfciistr.2a Tek2284 ' Utfecht ¦ 1725 MISDRUK COURANTEN Afgehaald aan ons Bii ' raaui TRIFT 23 a 10 cent per Kilo MlNDEri dan 10 ElLO wordt NIET gelevexd Christ Scliool a.d i '" Daalsclieii Oijk 5f Cbrist ScIioqI a.{l Bloemstraat 65 ^ Inschrijving van Iieerlingen voor den Cursus die 1 April aanvangt kan eiken schooldag plaats hebben bij de Hoofden 1403 A VAN ANDEL en K TER BEEKE DINSDAG 9 MAART zal d « opening plaats vinden in de Ln thersche Kerk dos avonids te 8 uur Als sippeikers zullen optreden Ds GROENEWEG Predikant-Directeur dor Christelijke PiliilantropiiSehe Inrichtingen te Doetinohemen Dr H KAAJAN Predaikanit der Gereformeerde Keirkte Utrecht Een Koor deKÉMffidï.-H&rv Siadswnding zal zi^igen • sBKsjoawi WOENSDAG 10 MAART nm 3 uur spreett Mr A DE GRAAF ' ovor „ Christendom en Kunst " Des avonds te 8 uur Dr O NOREL en Ds E L SMELIK Predikant dei - Geref Kerk te Tiemhoven over „ Onze tijd en on?e taak " DONDERDAG 11 MAART njm 3 uur Dr J H ADRIANl De beteekenis van de ondertoezichtstelling van minder jarigen en Mejtt.ffnou'W Zr J G v d,ELST over „ Haar arbeid onder verwaarloosd ^ vrouwen in A'dam " Des avonds te 8 uur Prof - Dr J R SLOTE-MAKER DE BRUINE „ Stockholm en de Inwendige Zending " De MIDDAGS.-VMENKOMSTEN vinden plaajls in „ Bethel " Heorenstraat 32 ingang poort De AVONDSAMENKOMSTEiN in „ Silo " Hewenstraat 36 ' Ds E B Couvée Voorzitter Mr Dr ' V F Baron van Li].ndien Pirof Dr J R Slot©ma,k«r de Bruiine Mr A de Graaf Mejuffrouw C van Heusde Mejuffronw I van der Vlugit Dr J H Adirianii Dr II Kaajan C V Morj-a Dr ' ' 0 Niorel D Noordam Ös A Adiriand Jonk.vr C M van " ¦ Asch van Wijck Dr C W Th Baron van Bbetzelaer van Dajibbeldaim Mejuffrouw C J Cockuiil Da IT J Oouvée Mejuffrouw H W Croimimieldn Ds M G Gerriteen Me - « juffirouw W G'eselsChap Ds P de Haas Mewrouw A van Iloogstraten-Sciboch Notaris E G James G J K Banion van Lijnden Dr G W ütoeiiman C G Paap G C Pee - terman Jhr M;r C G C Quarlos van Uffo.rd Ds J Quast Mievrou.w J v Roniondt Vis-Quarles d'e Quaiies F Steil • Ds J SteHwag K G Taat F C C Baron van Tuij.H van Sèrooskerkien D-s P Veen Ds C J H Verweijs Ds G Koming Seoretaris 2300 IN LOKAAL „ PNIëL " KROMME RIJN 16 iS op 9 10 en 11 MAART 1926 Dinsdag 9 Maait Sprekea - Ds B PLANTING v Amsterdam Ondemvai-p „ Van Looabar naar Jeruzalem " Wosnsdag 10 Maart Spreikea - Ds J v d SCHORS van Haar lem önd'Birwerp „ Signalen uit het Oord der Verdoemden " Donderdag 11 Maart Spreikws Ds PLANTING en v d SCHORS Ünderweip „ Onwil oS Onmacht " 233Ü TOEG ANG VRIJ TOEGANG VR IJ ADVERTENTIES IL - 9 >^ achter < 9 < 5ft een volgens hij vo(iruU.lii»ial,irg hu ifjsfpns 30 wnordPii ^ ik w md füeer 5 et GLSLOTEN HUIS Wij vérkoopen op'welselijksche of maandelijkseho tor itiijnbetal'ing firimatleë'ren en Kinder kleeding gemaaktof naar maat J v.d Doemstr lObis A.einde Zaagmolen kade ' s avonds na 6 uur 2058 DE VLAG steekt uit Alles moet weg Voor elk wat \^¦ ils Komt allen kijken Schou - ten straat no 1 Utr 20S5 GESLOTEN HUIS Vraagt zonder eeni - HYPOTHEEK Üp soliede panden met voldoende over waarde geld aan geboden voor Ie hypotheek è 5 pCt Billijke condities Br ho 1965 bur dez ge verplichting uwerzijds onze prij zen en gemakkelijke betalingscJndities van Meubelen Bed den Dekens Karpet ten Loopers Spreien enz Stipte CHiiSTERFIELD AJffiEUBLEMENT Hoogst fijn chester field ameublement van f 450 nu f 260 • 250 en f 200 ÈEoogst soliede fijn Byzantijn compleet ameublement dito dressoir buffet massief e ken mo q ^ tfe ameuble ment met tafel f 95 Hopakker 93 1967 HET KOST NIETS oim prijSDpgave te vragen voor verhui zing ook per ge sloten auto by C A V d Lee Lange Nieuwstraat 93—95 1596 geheimhouding Kroes en Zoon VI eu ten scheweg 271 Geopend van 9—9 NAAISTERS Nette aankomende Naaisters en Leer lingen ' gevraagd voor fijn maatwerk Br no 2030 bur dez AMEUBLEMENT 2 fauteuils 4 stoe len gebloemd mo quette tafel f 65 Wokjef 60 2 fau teuils 4 ' stoelen schuiftafel f 50 en f 65 linnenkast f 32 en f 38 6 stoelen trijp 6 ieeren f 25 Hopakker 93 ¦ 1968 küopt u het vooidee ügst VVeistraat 30 Utrecht Gegaran deerd prima Glans verf alle kleuren 50 cent per K.G dito groen GO cent per K.G Bij groote hoe veelheden ¦ reductie Adres Weistraat 30 1560 BELANGRIJK KOOPJE Ameublement Buffet. Linnenkast 2 fauteuils 4 stoe len tafel karpet theetafel 2 kleine tafeltjes linnenkast of buffet naar keu ze 3 deelig klokstei compleet theeser vies f 135 buffet hnnenkast divan Hopakker 93 2137 KLEEDINGI Colbertcostuums. Jacquetcosfuums H.H SCHOENMA KERS KAPPERS oi MANÜFAC - TURIERS Te koop ledig enterstond te aan vaarden een mooiWinkelhuis metflinke werk ofbergplaats in volk rijk wijk waar aaneen dier zaken be hoefte is Koopprijsi5C0 gld Te bevr Hugo de Grootstr no lli „ 2018 Colbertcostuumsf 10 Jacquetcü s-tuums f 10 Jacquet,en Colbertjassen m.vesten f 5.50 donke re Demi's f 4,50 Ga bardinejassen f 5.50 Pantalons f 3.50 donkere Vesten OPRUIMING Ameublementen Buffetten Kasten Wegens verbouwing chesterfield cra peaux fauteuil slaapkamer - en an dere ameublemen ten kasten buffet ten stoelen tafels kaï-petten dressoirs spiegels divan thee kasten 2 crapeaiix sciiilde.rstukken kapstokken leeren ameublementen Hopakker 93 2138 f 1.50 Lusterjasjö f 4,50 Mantelcos tuums flinke maat f 12.50 Parapluies f 1 Brillen Lorg netten 75 cent Bek kerstraat 59 2(»04 TE HUUR DAGMEISJE gevraagd in kleingezin zeifst kunn.werken en koken;niet beneden 20 jr wasch buitenshuis.Hoog loon niet R.K.Aanm ' s avonds na 7 uur Mevr - Ca.nté,Melis Stokestraat 6 Tuinwijk 2003 een Landhuisje met ruime schuur en - vrije we_rf tuin na verkiezing gele gen in ' t Nedereind vlak bij dorp Jut phaas Br nu 2049 bur dezer REUZEN AFSLAG LEDIG TE KOOP een Burgerwoning staande b.d Kanaal straat bév voor en achterkame-'r Suite keuken en plaats boven 2 gr kamers rh et zolder electra gas eriz Prijs f 40Ö0 Br no 2177 bur dezer Roode Star per kilo 6 per mud 3.75 Zeeuwsche Gelen 6,3.75 GelderscheBravo's 8 4.75 Gel dersche Blauwen 8 4,75 Zeeuwsche AMERIKAANSCHE LEGERGOEDEREN Leeren Jassen Iee ren Broeken gum mi Pijpen beslist waterdic'.it 4.0li Sportliemden 3.,50 D(>!(7,eilen alle ma ten Regenjassen Pullees 1.75 Rij broeken wollen I In dergoederen 3.5(i Sokken 75 et Kaïn peertentou Veld flesschen - Oude Gr 348 b.d G^ertebrug 1695 BiJ ' S'iiuiiLKH'a ulke prima Klei C Schoonhoven,Wol.f en Dekenplein no 1 2013 Blauwen 9 5.25 Vei'der alle Groen ten en Fruit zeerconcurreerend bij:A Bakker Oudef.racht no 220 ' Iel 534 Ook met wagnuaan huis te ontbieden ' ¦ 2032 TE HUUR Villa Brem en Den Spoorlaan 32 Bilt lioven 8 plaiits^n • iOO M tuin f 60 por maand 1 April bescliikbaar Adres Middellaan 4 i.1 daar • 2207 ZAKEN Het Algemeen In formatiebureau afd Zakenbureau ver leent bemiddeling voor aan en ver koop van winkel zaken en taxatie geen onkosten ' In lichtingen koste loos Kr N Gracht 25 Tel 2385 Kan toor 3 tot 8 uur 2 5 7 VLEUT WEG is het adres van hetMagazijn „ De Zwaluw " Daar kooptmen Rijwielen Kinderwagens Meubelen Bedden Kleeding enz ip ' difjem il4kelijke cuiidltien Door eigen be diening discretieverzekerd 2 > ll LEEG TE KOOP nette Burgerwonin.gaan Knopstr voor 4500 Bev gang,groote kamer.3,(suite keuken entuin met schuur;boven groote ka mer met stook plaats en zolder.Bevragen G vanDrie F C Donders straat 23 2173 INFORMATIES Vertrouwelijke in formaties o ver per sonen zaken enz particulier recher che-corresponden ten in buitenland advieiien en reques len correcte ge - Een stoomwasscue nj welke beslist helder werk afle - vert kan n i>g eenige WASSCHEN plaatsen droog 5 platte goed geman geld 6 geheel opge maakt 8 et a,lles door elkaar Br no 2093 bur dezer heimliouding Intern Alg Inf r-matie-bureau Kr Nieuwe Gracht 25 Tel 2386 Kantoor uren van 3 -« 2205 VOOR EEN GULDEN HUWELIJK Een juffrouw zoekt kennismaking met een net persoon ' leeftijd tusschen 30 en ' 40 jaar P.G Br n-o 2216 bur dezer DIK DIK DIK VET SPEK 50 et per 5 ons bij 5 pond a 45 et per pond Rund Katfs en Varkensslagerij A Verweij Oude Gr 294 b.d Smeebriig 216S DAMES De ongiueele Dr.Martin Druppels garandeeren U succes.La.at u deskundigvoorlichten omtrenthygiënisclie gum - mi waren geheim lio u ding en succesverzekerd Mevrouwvan Leeuwen Des kundige Blokma kerstraat 5SB Rot terdam Gratis ^ in lichtingen 2166 3 pon-d Osselappen 3 pond Gehakt 3 pond Lever Bloed worst 3 pond rauwVet Gekookte Le ver 16 gesmoltenVet 40 Jansstraat 4 Bosboom Toussaintstraat Kiosk Jutph v.'eg 2252 ZACHTE BEDDEN Ëen Ie TAILLE - en MANTEL - WERKSTER gevraagd benevens een paar nette Loer lingen op dames atelier en een be kwame Werkster voor een borduur machine Aanmel den Brigittenstraat no 18 Utrecht 218i kapok matras S-dee lig 2 persoons f 20 kapok bedden 2 per-spons f 16 zeegr.19 bedden 2rpers<5on3 f 8.50 houten ledi kanten 2 persoon3 6.50 J B V Luyn Predikheerenstr " 4 WAAROM PIANO-ONDERWIJS f 3 — per maand Leeraar aan mu ziekschool heeft eenige uren dispo nibel Grondig on derricht volgens de methode der mu ziekscholen Cond voor - eerstbeginnen den f 3 — per m Br no 2192 bnr dez blijft Café-Concert Populaii '" popu lair Omdat een maal de zaak to TE HUUR GEVR een Benedenhuis met kelder of Pak huis door gezin zo'i der kinderen - Huur prijs 7 a 8 gld per week liefst omtrek station Maliebaan Br no 217Cbur dez hebben bezocht men er niet mepi * vandaan kan blij ven Wat ge daar oo.k vindt op gebied van dans en mu ziek en consumptie is en blijft populair Extra programma voor de Jharbeurs Aanbevelend Kees Bunschoten 2251 ADVERTEHTIEN 10,60 X achter i % K€k eenvolgeus i"»'«J ' bij vooruitbetaling één onderwerp hoogstens 25 woorden elk woord meer 5 et Gevraagd 1 April omtrek Riviere-nw eenvoudige nette DIENSTBODE G.G of P.G voor dag on nacht v g g V Br no 2069 b dezer Gevraagd tegen 15 Maart ' eenv flinke DAfi-DIENSTBODE ' s morgens - half Stot ' s avonds 7 uur.Loon f 25 — per m..Adres Mevr We s-sel Fr Hendriksti ' 13 2128 Goed voor twee hee ren oen frissche SLAAPKAMER aangeboden met of zonder pension Ka nonstraat no 11 1950 PENSION Aangeboden ' wegens vertrek uit Utrecht van den vorige een frissohe Zit Slaap-kamer f 50 per maand billijk eten Centrum stad Van VVijckstraat I TE KOOP groot mah Cylinder Schrljfbureau Te zien vóór 12 uur Wilhelm Park 18 2125 2061 BIEDT ZICH AAN met 1 April of later voor noodhulp een flink Meisje met allo werkzaamhe den op de hoogte Br no 2111 bur dez TE KOOP een - Zaakje iu groenten fruit on aardappelen en co mestibles Spoed ge wenscht Br no1962 b"ur dezer Gepen Wed vraagt ongomeub. KAMERS en keuken omtrek N Engeland of Vleu tenscheweg prijs f 15 a f 22 p maand Br no 2059 b dez NET DAGMEISJE Tegen 1 April tlin.ne DIENSTBODE gevraa,gd - Adres Stadhouderslaan 55 2146 COSTUMES Er kunnen nogeenige nette Leer lingen gepl wordenAdr V Ostadelaan 72 1957 gevraagd liefst niet onder 18 jaar Aan melden ' s av na 7 uur A ton Have üudkerkhof 23 huis DIEHSTBQDE Mevrouw Terwee GEM KAMERS Een heer vraagt op goeden istand in centrum een nette Zit - en Slaapkamei liefst beneden zon der pension met prijsopgaaf Pr no ' • 2110 bur dezer « TE HUUR GEVR door jong Echtpaar z k 3 Kamers onge rheub kodkgele-gen heid tot f 5 p w omtr Oudwtlk Tol steeg of stad Br no 2083 bu.r deizer Emmalaan 11 Kloosterpark deBilt vraagt tegen 15 Maart o-f eerdereen nette Dienstbo de voor dag ennacht • 1984 BIEDT ZICH AAN IN HUURKOOP GEVRAAGD een Huis ¦ Br met prijsopgaaf onder no ' 2199 bur dezer ' KINDERWAGEN tg koop zoo goed als nieuw wegens plaatagebreik Nieuw ste model 1926 Te bezichtigen Westing housestr 56 Elink wij.k eindp lijn 3 2086 NET DAGMUISJE gevraagd van 8 tot 3 uur Vrijdags ge heelen dag in kleingezin zonder kin deren Zich vervoe gen ' s avonds na 6 uur Tesselschade straat Sbig 1934 Chauffeur ook be bekeud met expe ditiewerk Br no ' 1988 bur dezer TE HUUR LOOPJONGEN Firma Alter depot P Al'the Lijhmarkt 34 vi-aagt een Loop jongen Leeftijd plm 15 jaar en v g g v 2082 Kelder onder de Korenbeurs f 40 — per ja-ar Br no 2203 bur dezer " TRIPLEX-HOUT Kweekerij „ Huize Pomona ",' vraag * terstond een TUINJONGEN.Rijksstraatw 65bis,Veldhuizen de Meern 1931 TE HUUR GEVR Ambtenaar die wenscht te hu wen vraagt nu of later Woning te huur Geen kamers Br met prijsopgaaf onder no 214-1 bur dezer voor radio-kastjes 50 X 40 cM voor 15 et per stuk ¦' Ade - laarstraat naast he kolenpakhuis van Stramroöd 221 TE HUUR GEVR met April of eerder een heel huis of be nedeniliuis of vrije kamera door gezin zonder kind eren in of buiten Utrecht Br no 2012 b dez Ter overname aan geboden wegens omstïndigh der vrouw, BANKET - COSTUUMNAAEEN Gevraagd een flinkeNaaister Aanmel ding Fred Hendrikstraat 31 2131 BAKKERIJ bonbons chocolade en suikerwerken in een volkrijke buurt voor uitbreiding vat baar Br np 2178 bur dezer KINDERWAGEN tekóöp nierk Bren nabör ' prima pit riet dubbele vee ren verstelbaar m los duo-bankjp Prijs billijk Adres Weerdsingei W.Z 66 hk Bern W.^erd over de slui.sbrug GEVRAAGD i5 Maart in klein gezin een nette ieiisfbode P G voor dag en nacht •/ elfst kuiui wei'keri n koken v g g v Donkere Gaard 13 ish Eerstdaags gezocht eenvoudig inger zit-slaap - vertre i-.en nette JUFFROUW vooralle dn.i^en vrij zoekt werkhuizen ook voor noodhulp Br no 2051 b dez Liefst als eenig i wonend z b b drankvrij Aanb n huurprijs per week niet ill den kostl onder no 2172 bur ¦ dezer Eén kleine SNELWEGER Ie ku,iPi goiKlkleui ' vVegens liquidatie Vleutensoheweg 142bis 8197 LOOPJONGEN Gevraagd oen zeernetto Loopjongen Egberts Leidsche weg a 2246 i TWEED BBC 5t in-de.Tedcmaten rhcumatische spit ischias stijve rheumatiek v verrassend snel in dien gij U laat wrijven met den Jraadblare[i > Uit de Bij Kon de Orde van eere-medaille, kaat ijzergieter Zoon's Scheeps Kinderdijk gem zijn de ren dienst J C Schreven consuls der dienst Prins De Prins is in Duitschland keerd In verband eerste drie we kabinet moet keuze van een neemt „ Aneta " Tel " — dat het onder geen nog al 5 gouv ven na 7 De Gisteravond paleize te ' s plaats gehad boden aan de sunen uit S die H.M en Z de sultans dier r zilveren en geschenken het koninklijk zaten ve ding aan De nen droegen maaltijd ' werd eetservies van dat het hage als heid van het Wereld -"' ' Korten tijd van bouw een hoeve van ming aan het Congres rnet houden zal wa de r Deze werkzaamhed. ¦staat uit de ter ir G J G J A A ningmeester; taris prof dr Sannes dr B Knol M J ""¦ gers en J Breu Ter bev doening van _ missies gevor de commissie vens zullen k Deze - 1 sub ze n 2 van levend en ¦ het Congres veetento Hoewel door schen tige lijkt wordt mogelijke in een zoo goed ging van ons te verkrijgen Crematie In het gistermiddag overschot chielsen, Ned.-Indië en matra's waren o.a de Ingenieur in kay bur oud assistent - van de del Mij Op ken '• De sen dankte ling De Hon Naar de heer Sanders ge in de BOoals sche 1000 fr ren de lal worden sche De Banque 
' ¦ W "" UTRFnHTSnH NlEUW?5RrilO Zaterrlan B Maarf 1926 - TWEEDE BLAD CENIIitLE TlKOüEELJlillliE mm ¦ ''"^' ys&^?^,^''T^^:;?"i ^^ ¦ BEILIMÏSTIIIIIIT U WF * Voor leden van Zieken ionfls en dezeltiig tarieven als bij de ionflsen voor geWtten km ZAKEN liet Algemeen In formatiobnreaa afd Zakenbureau ver leent bemiddeling voor aan en ver koop van winkel zaken en taxatie geen onkosten ' In lichtingen koste loos Kr N Gracht ¦ 35 Tel 2385 Kan toor 3 tot 8 uur LEEG TE KOOP nette Burgervvoningaan Knopstr voor - 1500 ' Bev gang,,groote kamera,(suite keuken entuin met schuur;boven groote ka mer met stook plaats en zolder.Bevragen S vanDrie F C Donders straat 23 2173 VOOR EEN GUIJ)EN 3 pond Osselappen 3 pond Geh«.kt s'pond Lever Bloed worst 3 pond rauwVet Gekookte Le ver 16 gesmoltenVet 40 Jansstraat i Bosboom Toussaintstraat Kiosk Jutph.weg 2252 ZACHTE BEDDEN kapuk matras 3-dee lig 2 persoons f 20 kapok bedden 2 per-spons f 16 zeegria bedden 2-pers(5ong f 8:B0 houten ledi kanten 2 persooti3 6.50 J B V Luyn Predikheerenstr ' 4 WAAROM blijft Cafó-Concei't Populair " popu air Omdat een maal de zaak te hebben bezocht men er niet meer vandaan kan blij ven Wat ge daar oo.k vindt op gebied van da.ns en mu ziek en consumptie ' s en blijft populair Ertra programma voor de Jkarbeurs Aanbevelend Kees Bunschoten 2251 X achter II S^A sen volgens A.»>iP stens 25 woorden PENSION Aangeboden wagens vertrek uit Utrecht an den vorige een frissCiho Zit Slaap-kame,r f 50 per maand billijk eten Centrum stad Van Wijckstraat 1 2061 '"- epen Wed vraagt ongemeui. KAMERS n keukea omtrek " Eragoland of Vleu ensoheweg prijs 15 a f 22 p maand r no 2059 b dez | NET DAGMEISJE evraagd liefst niet der 18 jaar Aan nelden ' s av na 7 mr A ten Have udkerkhof 23f huis DIENSTBODE Mevrouw ïerwee Enamalaan 11 loosterpark do it vraagt tegenMaart oi eerderen nette Dieiistbo e voor dag enacht • 1984 flEDT ZICH AAN auffeur ook be kend met expe iewerk Br no ' 88 bur dezer * IET DAGMEISJE vraagd van 8 totuur Vrijdags ge belen dag in kleinzin zonder kin ren Zich vervoe n ' s avonds na 6 Tesselschade raat Sbig 1934 weekerij „ Huize jmona ",- vraag » rstond een TüiNJONGEiJ ijksstraatw 65bis sldhuizen de ern 1931 HUUR GEVR April of eerder heel huis of be deriüiuis of vrije ¦ ers door gezan er kinderen in buiten Utrecht no 2012 b dez rstdaags gezocht hvoudig inger SLAAP - VERTRE fst als eenig i end z b b kvrij Aanb u rprijs per week t in den kost er no 2172 bur [ LOOPJONGEN aagd een zeerLoopjongen,berts Leidsche-a 2M6 TWEEDE ElAD RECLAME 5tr«n\Kdd inde.Iedematen spierpijn rhcumatische zenuwpijnen spit ischias stijve nek en theumatiek verdwijnen verrassend snel in ^ dien gij U laat wrijven met den „ Koninj der Balsems ' de ware uit komst voor oude lieden de beroemde Akker's Kloo kbem Oiterat verkrijgbaar t porccfeinen poffen 0Cr.50cf 50Gr // ^ 0Cr.50cf-50 Versachtcod luivtrend eo genezend bij wondca ^ <> raadblarcak Jiuidultalag en wintcrhaadca BINNENLAND Uit de Staatscourant 6 Maart Bij Kon iesluit fs toegekend de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden eere-medaille in brons aan F Advo kaat ijzergieter bij de N V L Smit en Zoon's Scheeps en Werktuigbouw te Kinderdijk gem Nieuw-Lèkkerl'and zijn de candidaten voor den consulai ren dienst J C van Berckel en M J v Schreven benoemd tot adspirant vice-consuls der Nederlanden in algemeenen dienst — o — fiins Hendiiki De Prins ia gisteren van zijn verblijf in Duitschland te ' s Gravenhage terugge keerd — o — GouverneuT geneiaal Fock In verband met het feit dat een der eerste drie punten waarover het nieu we kabinet moet decideeren zal zijn de keuze van een nieuwen Landvoogd ver neemt „ Aijeta " — aldus meldt de Tel " — dat het vaststaat dat mr Fock onder geen conditie bereid is eventueel nog als gouverneur-generaal aan te blij - ver na 7 September De Indische gasten ten Hove Gisteravond heeft ten koninklijken paleize tè ' s Wereld-Pluimvee-congies te Ottawa Korten tijd geleden heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken en Land bouw een commissie benoemd ten be hoeve van de Nederlandsche deelne ming aan het Derde Wereld Pluimvee-Congres met tentoonstelling welke ge houden zal worden In Juli 1927 te Otta wa de regeeringszetel van Canada Deze commissie die inmiddels haarwerkzaamheden heeft aangevangen be staat uit de heeren B Wilken voorzit ter ir G J Kakebeeke vice voorzitterG J A A baron van Heemstra pen ningmeester C S Th van Gink secre taris prof dr De Blieck mr H M J.Sannes dr B J C te Hennepe ir W.Knol M J Visser J Mantel P H Bur gers en J Breukers leden i Ter bevordering van een vluggere af -/ doening van zaken zijn twee sub-com '' missies gevormd welke binnenkojci/^nij ' de commissie met voorstellen en gege vens zullen komen Deze sub-<:ommissies zijn I sub-commissie voor de prae advie-zen sub-commissie voor de inzendingvan levend en dood materiaal op de aanbet Congres verbonden Wereld-pluim veetentoonstelling Hoewel door den grooten afstand tus schen Nederland en Canada een krach tige Nederlandsche deelneming bemoei lijkt wordt zal de commissie toch al ' tmogelijke ih het werk stellen ten einde«en zoo goed mogelijke vertegenwoordi ging van ons land te Ottawa in Juli 1927 te verkrijgen # Ciematie W J M Michielsen In bet crematorium te Westerveld is gistermiddag verascht het stoffelijk overschot van den heer W J M Mi chielsen oud lid van den Raad van Ned.-Indië en oud-gouverneur van Su matra's Westkust Onder de aanwezigen waren o.a de beer ir Corver oud-hoofd ingenieur in Ned Indië D baron Mac kay burgemeester van Medan Muller oud-assistent-resident Kerbert oud-lid van de Factory Batavia der Ned Han del Mij Op verzoek werd niet gespro ken '¦ De oud-gerieraal-majoor Michiel sen dankte voor de betoonde belangstel ling De Hongaaische bankbiljetfen-atlaiie Naar de „ Tel " verneemt heeft de heer Sanders van het Bureau de Chan ge in de Passage te ' s Gravenhage die » Ooals bekend het eerste valscbe Fran sche 1000 francs-biljet ontdekte giste ren de mededeeling ontvangen dat hij « al worden voorgedragen voor een Fran sche onderscheiding De Banque de France was van mee ning dat men zijn loffelijk optreden be - ter koVi waardeeren door een onder scheiding.?teeken dan door een geldelij ke belooning - o ™ Vit Indië Door „ Aneta " werden de volgende be richten geseind aan het Hdbl Een Cheribonsche kwestie BATAVIA 5 Maart Afstammelingen van het sultanaat Kanoman te Cheri bon verzochten de regeering vergun ning tot instellen van een rechtsvervol ging tegen het hoofd van de Sultan's fa milie Kanoman wegens een gerezen kwestie inzake goederen behoorende tot het sultanaat Onrust in het Tegalsche ' TEGAL 5 Maart Hónderd man veld politie zijn gedirigeerd naar de streek bij Taroeb in het Tegalsche in verband met onrust onder de bevolking Relletjes te Magelangafge 1 o o p e n MAGELANG 5 Maart De soldaten al hier mogen buiten de kazerne ' doch niet in het Chineesche kamp Alle toko's zijn weder geopend Gouverneur van Oost-Java BANDOENG 5 Maart Het „ N I D.de Preanger Bode " meldt dat ile assistent resident'W Ch Hardeman zal worden benoemd tot'gouverneur van de provin cie Oost Jav;a ' Tegen het copimunisme SEMARANG 5 Maart Vier inland sche politieagenten zijn alhier aange troffen in het bezit van bewijzen van lidmaatschap van de Sarekat Rajat Zij zijn onmiddellijk ontslagen — o — Een collectieve arbeidsoveieenkomst In de testiel-industtie De besturen van de drie Twentsche fabrlkantenvereenigtngen hebben aan de hoofdbesturen van de belde Christe lijke textielarbeiders organisaties een brief gezondeti waarin wordt meege deeld dat slechts dan een collectieve arbeidsovereenkomst zal worden afge sloten indien aan de werkgevers zonder onderscheid de bevoegdheid wordt ge geven gedurende ten minste twee of drie jaar ten minste 130 overuren - per jaar te maken Wij betreuren het zeer — aldus de brief — dat de arbeidersorganisaties niet willen medewerken tot versterking van de positie der industrie tegenover de buitenlandscbe concurrentie en kun nen slechts de hoop uitspreken dat niet te laat — als dan bijvoorbeeld tot in krimping van den werktijd zoude moe ten worden overgegaan — zal worden ingezien met welke moeilijkheden de industrie reeds thans te kampen heeft De wateisnood P^en overzicht van de gele den schade Men schrijft ons Wij hebben getracht een overzicht te krijgen van de schade welke door den watersnood is aangericht De verzamel de cijfers hebben betrekking op 63 ge meenten omvattende 129 steden dor pen en gehuchten Slechts van enkele gemeenten waar schade werd imder vonden ontbreken de gegevens nog doch de eindcijfers zullen daardoor niet belangrijk worden verhoogd In deze 63 gemeenten bedraagt de schade aan gemeentelijke opanbare wegen werken en gebouwen f590.880 en aan particuliere eigendommen vol gens de bij de gemeentebesturen inge komen aanvragen om steun f3.776,092 Geheel vernield werden 454 huizen en 831 hulzen werden als gedeeltelijk ver nield opgegeven Voor zoover valt na te gaan zijn om gekomen 172 runderen 456 varkens en biggen 94 geiten 12 paarden en onge veer 15.000 stuks pluimgedierte Ve^l gered vee is evenwel door de geleden koude en ontberingen in waarde achter uit gegaan De schade aan de dijken is zeer be langrijk Het herstel van den Maasdijk nabij Nederasselt kost ongeveer f 100.000 Met de versterking van verschillende dijkvakken in het rijk van Nijmegen is omstreeks f150.000 gemoeid en het dichten van de gaten die de genie heef * gemaakt in den Maasdijk tusschen Dreumel en Alphen kost ongeveer f25.000 In het land van Maas en Waal is bovendien nog ongeveer f 10.000 ' noo dig voor het herstel van de afgeslagen dijken In de provincie Limbui-g moet onge veer f200.000 ten koste worden gelegd aan het herstel van de dijken en de provinciale wegen De belangrijkste schade schijnt wel toegebracht te zijn aan den land - en tuinbouw Hoe groot de schade is wel ke in het Land van Maas en Waal aan den landbouw en de fruitteelt is toege bracht kan nog niet bi ] benadering worden gezegd Evenmin kan thans reeds worden vastgesteld de schade in het Rijk van Nijmegen waar groote vruchtbare gebieden onder rivierzand zijn bedolven In 39 gemeenten alle buiten het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nij megen bedraagt de schade a&,n land en tuinbouw naar sc.l}atting ongeveer f 1,289,745 In de overige gemeenteü kon nog geen raming worden gedaan Onder de genoemde bedragen zijn niet begrepen de kosten van het vervoer en de huisvesting van de bijna veertien duizend vluchtelingen die moesten worden verzorgd noch de kosten van de verzorging van het vee uit het over stroomde gebied noch de schade die de steenindustrie heeft geleden Mr A H van Kleflens r Te Groningen is op 69-jarlgen leeftijd overledeo mr A H va » Kleffens nota ris te Harlingen ridder in de orde van Oranje-Nassau De Hilveisumsche Diaadlooze De Badio-LuJstei-gids meldt dat op gerichit is de Stichting Ililversumsche Draadlooze f ' oep wanj-voor een na tarieele acte is verleden en het karak ter van een rechtspersoon is verkre gen Het orgaan van den H D O zin speelt nog op „ andere belangrijke solii ties die '' n Lui;'-^rvinken stellig groot belang zullen inboezemen " Deze soluties zullen wel op contrac tueel gebied liggen en den zender en de zenduren betreffen Voor den in houd van die soluties zal ongetwijfeld — meent de N R Ct — met het oogop de vrijheid en de toekomst van denH D O groote belangstelling bestaan ¦ o - Ovei het nieuwe Kabinet Het ge z^,jit schap bij den Paus weer op de begrooting De nieuwe Regeering zal — naar het Hdbl meldt — den post voor bet ge zantschap bij den Paus weer op de be grooting brengen In politieke kringen verwacht men dat de minister-presi dent het bij het debat over de Regee ringsverklaring verdedigen zal Men weet — aldus schrijft „ De Tijd " — dat mr Waszink was aangezocht;om in het Kabinet-Limburg zitting tenemen als Minister van ' Waterstaat.Aanvankelijk was het de bedoeling datiiij in dezelfde kwaliteit zou optredenin het Kabinet-De Geer De christ hist.formateur stond er op twee anti revolutionnairen in zijn Kabinet te krijgen'Naar wij vernemen werd de porte teuille van Onderwijs Kunsten en We tenschappen aangeboden aan mr V H Rutgers doch deze weigerde In zijnplaats werd mr II van der Vegte voorWaterstaat aangezocht en de porte feuille van O K en W aan mr Was zink aangeboden Het extra-parlementaire kabinet De Geer dat a.s Maandag door H M de Koningin beëedigd zal worden staat als ministerie buiten de politieke par tijen in het parlement Voorzoover bij 4e nieuwe ministers in deze situatie van politieke richting gesproken mag worden zijn dé heeren jhr mr D J de Geer en dr J R Slotemaker de Bruine christelljk historisch terwijl mr dr J Tonner en mr H van der Vegte den anti revolutionnairen beginselen zijn toegedaan Mr M A M Waszink is roomsch katholiek De heeren mr J B Kan dr J C Koningsberger en prof L A van Royen zijn vrijzinnig geörien teerd en jhr mr H A van Karnebeek heeft geen uitgesproken politieke rich ting Naar „ De Rotterdammer " A R meldt heeft éën der beide a r minis ters alvorens zich voor het minister ambt - beschikbaar te stellen overleg ge pleegd met de partijleiding De 1 e e f t ij d der ministers Uit Den Haag wordt aan de „ Tel " gemeld Van het nieuwe ministerie is mr dr J Donner de minister van Justitie verreweg de jongste Hij telt eerst 35 jaar wat voor een minister al een heel jeugdige leeftijd is Men zie slechts den leeftijd der ove rige ministers jh mr D J de Geer 55 jaar mr J B Kan 53 jaar jhr rar H A van Karnebeek 51 jaar dr J C Koningsberger 59 jaar prof.'L A van Ttoyen 60 j ar prof dr J R Slotema ' ker de Eruine 56 jaar mr H van der ''•' frtp 57 jaar mr M A M Waszink 44 jaar In hrt algemeen schiint de min'^^'^-la t ' Ie leeftijrl tusschen de 50 eii 60 jaar te lip rr Toch slaat mr Donner n'-M het jeugdrecord Voor zoover wij kon den nagaan staat dit ten name van mr H Bijleveld minister van n-ai-li •' van 17 April irifl tot 5 Januari 1920 in het m;nisiterie-Ruys de Beerenbrouck Verp was bij zijn eer'te optreden als minis ter 33 jnnr oud Ook oud " T'uister f.r-Iy werd reeds jong tot de hooge waardigheid van het ministersrl cproepen Van 21 Augus tus 1891 tot 1894 maakte hü als minis ter van Waterstaat Handel en Nijver beid deel uit van het ministerie-Van Tienhoven Bij zijn benoeming was f^r Lely 36 jap - oud Veel kr-mt het ' echter niet voor dat men reeds zoo jong dit hooge ambt be kleedt Prof Slotemaker deBruine Prof Slotemakr - do Bruine heeft op een vraag ^- ^ t er staat te geschieden n t zijn keW^elijk hong'n^i-aarscl'ar nu hij tot het ministersambt geroepen is geantwoord dait in het kerkelijk pro fessoriaat non actief of wachtgeld niet bekend is Het is een novum dat een kerkelijk h'ogleeraar tot minister wordt benoemd en zoo bestaat voor dit unieke geval geenerlei regeling Er zal dus naar een oplossing m'^eten worden gezocht en hoe die zal worden gevon den valt voorshands niet te zeggen „ De Standaard " vreest dat ' t op treden van ' t Kabinet-De Geer niet be vorderlijk zal blijken voor het herstni ' er coalitie Ontrent de houding der A R Partij tegenover de nieuwe formatie'ezen wij • Voorop sta dat wij door geen enke len band aan dit \ Kabinet verbonden zijn Wij staan er volkomen los van De twee anti-revolutionnaire mannen die er zitting in hebbén genomen heb ben dit gedaan op eigen verantwoorde lyicbeid es eigen ri«ico En overigens kunnen wij in het al gemeen wel dit zeggen dat het Kabinet zoolang het niet ingaat tegen de begin selen onzer Partij en geen voorstellen doet die wij nief in overeenstemming met ' slajids belang achten allerminst voor e'en onwelwillende behandeling van anti revolutionnaire zijde behoefi hevreesd te zijn Wij kunnen voorts niets anders doei an wachten op de Regeeringsverkla ing waarmede het Kabinet strakt voor de Kamer zal verschijnen „ De M o r g o n " die rekening houdt met de mogelijkheid van een spoedig vol gcnde Kamer ontbinding resumeert Wij begroeten dit kabinet met getem perde voldoening over het feit dat'de • langdurige crisis'eindelijk is opgelost wij beschouwen het als zijn zwakste punt ^ dat bet geen behoud van ' t ge zantschap bij het Vaticaan zal voorstel len waardoor het van meet af de Ka tholieke Staatspartij tot een afwijzende houding dwingt Wij vermoeden dat het geen zeer lang leven beschoren zal zijn omdat hei buiten de Christelijk Historischen en de Liberalen weinig oprechte vrienden in de Tweede Kamer zal hebben „ Het Vaderlan d " dat zich zeer ingenomen betoont met de keuze der „ bekwame mannen " van de formatie De Geer besluit Wij hebben nü een Kabinet waarin na lange jaren voor het eerst weer man nen van Rechts en Links zullen samen werken Dat is enorme winst want de politieke antithese krijgt daardoor een onherstelbaren slag en de volkseen heid behaalt daardoor een triomf over het separatisme Het nieuwe Kabinet heil Het oordeel van de Indische pers Aneta seint uit Batavia aanhet Hdbl de volgende samenvatting van de be oordeeling van de oplossing van de crisis in de Indische pers Het „ N V d V N.-I " noemt de op lossing van de crisis een verrassing na dat nu Limburg kort te voren faalde Het blad wijst op de eigenaardige sa imcnstelling van bet ministerie en viaagt zich in verband met de V6le on berekenbare elementen aan geen voor spelling betreffende den levensduur van het nieuwe kabinet maar hoopt dat de nieuwe periode gelegenheid geeft tot zuivering van den politieken damp kring Voorts herinnert het blad eraan dat ir Koningsberger indertijd geprezen is om zijn tact welke hem in staat stelde als voorzitter van den Volksraad sa men te werken met alle partijen De „ Java Bode " betitelt ironisch het gebeurde als een onbloedige staats greep en spreekt van het passieve sy steem onder het motto „ Grijp me maar ik zit " waarvan de heer Welter het slachtoffer werd Het blad noemt dr Koningsberger ' n vriendelijken bemiddelaar en merkt op dat bij als tijdelijk directeur van land bouw oen grondig economisch inzicht heeft gekreg'en Den Volksi-aad heef ' hij in den moeilijksten tijd geleid Het „ Eat Nieuwsblad " zegt dat d " opneming van de Christelijk-Histori - schen niet beteekent - c'e inlossing van ie schuld van het omlvegelen van he ' kabinet Colijn De opneming van mr Waszink doet vermoeden dat de Katho ' ieken zooveel water in den - yvijn helrfjer sredaan,,dat epn proef met ' het kabine Tiogelijk is geworden Dr Koningsberger ' die zich be^ft op Geofferd ter wille van het landsbelang ^ al vooral aansturen op zaken doen waardoor wellicht de gpleidpliike ver plaatsing van bet bestuur over Indir naar Indië wordt bevorderd —«— Vacature Eerste Kamer De voorzitter van het Centraal Stem bureau voor de verkiezing van leden van de Eerste Kamer der Staten-Gene raal maakt bekend dat in een openba r'S zitting van het stembureau op Maan dag 8 Maart des namiddags te 5 uur in de vroegere Raadszaal zal worden voor zien in de vacature die ontstaan is door het overlijden van den heer L H L J van der Maesen de Sombreff Prof dr J R - Slotemaker de Bruine wordt als lid van de Eerste Kamer opge volgd door prof ihr rnr B C de Savor nin Lohman G EMENGD NIEUWS Hoog water Tengevolge van den hoogen stand van het buitenwater is ' t eiland Marken weer ondergeloopen Marktkooplieden in staking In verband met de aanwijzing van den commissaris van politie te Middelburg als marktmeester zijn de marktkoop lieden in staking gegaan Op de anders zoo drukke markt was gisteren ' geen enkele koopman aaiiwezig Schepen in nood Te Harlingen kwam bericht dat bij de Doove balg een schip in nood verkeerde De stomboot „ Prins Hendrik " verliet daarop de ha -' ven en het bleek dat de klipperaak „ Nellie " van Wieringen geladen met steen in nood verkeerde Van het schip was de mast gebroken en lag het tuig overboord De „ Prins Hendrik " heeft de aak op sleeptouw genomen en in de ha ven gebracht Bij den plotseling opstekenden storm strandden de botters E H 59 schipper B Kok en B U 58 schipper Jb Duist op den Oostelijken strekdam van het Krabbersgat bij Enfcbuizen Beide sohe - pen konden met veel averij nog met moeite worden binnengebracht Ontslagen De firma Ten Cate te - Almelo heeft een door de hoofdbestu ren van de organisaties van textielarbei ders aangevraagde conferentie gewei gerd en in de spinnerij aangeplakt dat de 42 jongens die door hun directe ac-tie-stakinc het dienstverband zelf ver broken hebbon als ontslagen worden be schouwd Brand Te Noordscnarwoudë is het magazijn van groenten en fruit van den heer Spanjaard aan de Spoorstraat af _ gebrand Het ' woonhuis van dei heer S kreeg eenige brand - en waterschade In een regenbak verdron k e n Donderdag geraakte*het drie jarig dochtertje van G Keulen te Bak huizen fn een regenwaterbak en ver dronk Buitengewone koude in de bovenlucht Het Kon Ned Metor Inst te De Bilt deelt mede De dagelijksche waarneming van de tem peratuur in de bovenlucht gisterm.or geu te 7.15 uur per vliegtuig te Soester iJerg verricht gaf voor de hoogst be reikte lagen een record van atmosferi sche koude te zien Op de grootste door den vlieger bereikte hoogte van 5240 meter werd een temperatuur geregis treerd van minus 42 graden Celcius op 5000 Metor bedroeg de luchttempera tuur minus 40 graden Célcius op 4000 Meter minus 32,3 graden terwijl tot mi toe de laagst waargenomen tempera tuur in deze niveau's waren resp mi nus 36,4 graden op 24 December 1925 en minus 29,4 graden op 26 Februari 1924 De temperaturen minus 22.0 graden en minus 13.4 graden die thans op 3000 en 3000 ^ Meter worden waargenomen wer den overtroffen op bovengenoemden 26 Februari 1924 toen op deze hoogterf resp minus 23,4 graden en minus 16,6 graden Celsius werd geregistreerd Op merkelijk was thans de buitengewoon sterke temperatuurdaling met de hoog te Ispven 3000 Meter bijna 9 graden Cel cius per 1000 Meter bedroeg een waarde die anders eerst tusschen i en 10 K.M hoogte wordt gevonden Fruitverzending naar Ned Indië per postpakket Postpak ketten met vruchten voor Ned Oost In-dië moeten vergezeld zijn van een Ge zondheidscertificaat afgegeven door den plantenziektenkundigen dienst te Wageningen Vermits bij het ontbreken van dit cer tificaat de vruchten door den planten ziektenkundigen dienst in NederlandschIndië worden vernietigd is het vangroot belang dat de afzenders terdegerekening houden met deze verzendings voorwaarde ••»,»,.;»> Deman met twee vrouwen Dezer dagen ontleenden wij aan de „ N H Crt " een verhaal betreffende een man die wettig met twee vrouwen zou zijn gehuwd Het blad geeft nu öp grond van de desbetreffende officieele stukken eenige correctie op het verhaal en stelt het ge val nu aldus voor De - vrouw was niet gescheiden van ta fel en bed doch verbleef in Nederland om gezondheidsredenen en wel met volle weten en toestemming van den man Het echtscheidingsvonnis werd door den man verkregen op verstek door handelingen zijnerzijds die geheel in strijd met de waarheid waren Het von nis werd na de inschrijving in den bur gerl stand nog wel een jaar voor de vrouw opzettelijk geheim gehouden en toen eerst aan haar woning beteekend De vrouw wendde zicb direct hierna fdus niet eerst na vijf jaren tot de recht bank met een „ request civiel " om ver nietiging van dit op onrechtmatige wijze verkregen vonnis te verkrijgen De rechtbank wees haar die vordering toe Het vonnis werd vernietigd omdat be wezen was dat de man zich schuldig had gemaakt aan bedrog in den zin van artikel 385 der wet tot verkrijging van het voornoemde wnnis dus niet om de bioote formeele fout van den deurwaar der Het tweede huwelijk werd door den man gesloten eerst nadat het request civiel gegrond was verklaard dat ge tuigenverhooren hadden plaats gehad en het eind-arrest in de procedure ter vernietiging van de scheiding was ira,st gesteld een korten tijd vóór de vernieti ging der scheiding Met zekerheid — en hier volgt een ten deele subjectief oordeel — is dus vast te stellen dat de man en de tweede - vrouw niet te goeder trouw gehandeld hebben zoodat zij de consequenties van hun daad hebben te dragen nu het huwelijk vanzelf nietig is omdat het immers ge sloten werd op een onwaarheid Hadden beiden nog een maand gewacht dan hadden ze zich deze ' ondervindins kun nen besparen Diefstallen In de boiurtschaip pen Roozendaal © n Hoenkoop naibij Gouda zijn giiistermacèt versdhiiWendie ddefstallein geipleegd Ingeiba-oken werd bij het raadslid Tih de Jong café ^ e Klotnp " eigenaar F Streng en bij den land'bouweir De Jong De diiet blieek een sipecdalitedt m ^ het stelen van geld rijwielplaatjes en ham tei-wijl hij ook vow het rullen van een fiets capacitei ten bezat Verdacht bovenstaande diiefstalten te hebben geipleegd werd te Oudewater gearresteerd de 27-jariigo Oostenrijker Arga die bekende d * diefstallen te h* ben geipleegd Heden zou de verdachte indtón zijn geBoindlhiedd het toeliet — hij had zich ziete gjeimeld — op trainspwt naar Rot teirdaim woicdieii e&sbs ^ RECLAME MIJNHARDT's Hoofdpiin-ïabletten 60 «« Laxeer Tabletten 60 «< Zennw Tabietten 75 «* Staal Tabletten 90 »< Maag-Tabletten 75 «^ 2295 Bij Apoth en Drogisten De afsluitdijk bij Wieringei opengesteld ^ voor het verköer DondieMagimiddg 3 uur is de afsluit dijk door het Amsteldiep naar Wierin gen offici&eil voor het veirfceer Do afaludtboom werd geopeiad en de paar waohtendie aujto's teondiein zioli naar Wieringen begeven -- 0 - - Door den bliksem getroffoi De bliksem is in de torenspits van de Ned Harv kenk te Noordiwijkerih.o.ut geslagen Een groot gat hrand.d.e in de beboording maar door snelle ein kracht dadige hulp werd het vuur g«lulikig spoedil.g geWuscht De Katwijksctoe omroepo Rein van der Plas oif kortweg Rein is deizer dagen bijna 88 jaar oud te Kat wijk ov6rl.ed.en Wc'lke Katvrijikscho bad gast welk dagjesimienscih dat in de zo m.einmaan.den bH klexn.e vissob6r.sdorpje als zijn „ buiten " beschouwde kende Rein eiigenilijk niet Rein was de vraag baak van allen het wandelend in'lich tinigen-ibureau Wanneer er een strand feest op ' bil was krioelden de kinderen dagen te voiren om Reiin heen Rein wist alles en verbelde alles Rein was ook de straodiba4-om©ter de m&n ook die ik weet niet boev-eel miniatuur schuiten heeft gemaakt die gretig aftrek von den Zelfs wei-d één van Rein's produc ten bekroond op de Visscherijitenitaon stelling en door het Rijksmuseum te Amsterdam aangekocht Als lO-jarig-e Jongen ging Rein al op een boanisohuit „ naar zee " en hij oefen de het zware beroep van visscher uit — zwaar vooral in dien tijd toen voor bet bedrijf alleen de logge zware bom men werden gebruikt — tot hij diep in de veertig invalide werd ongeschikt voor bet vak en niet meer „ naar zee " kon Kort daarop werd „ Rein " benoemd tot „ waker " en „ klinker " Wat zijn werk zaanciheden als „ waker " waren bet woord zegt het zelf al Rein's toeeicht O'P sc btiiten zee strand eb,en vlo'ed etc wend zoo weil bij dag als bij naoht ge vraagd En als ykliniker "' Kracihtig sloeg Rein dein ihamlhiouten sitok op - de koperen sohaal en galmde Jn.et stentor stem „ Afslag uit de Noord 4 uur o.p strand " of hoe het uitkwam waarmee hij dan den voltoe kond deed dat er om 4 uur visch ixm worden verkocht op bet strand te betginai'en bij hei Noorde lijkst staande sciMip Een-en-veertig jaage jaren - beeft Rein het ' beroep van „ klinker " uitgeoefend en met eene Op 15 Augustus 1919 toen h'ij 35 jaar „ iklimker " was heesft Kalrwljk hem een welverdiemde buide gelbracht Na maainden sirklkielen ia Rein mu over leden Auto-ongeluk Op den Ruigeplaai weg te Rotterdam is een - vrachtauto be stuurd door den leerling-chauffeur C T G doordat deze bij het uitwijken bij vergissing meer gas gaf in plaats van te remmen het trottoir opgereden Een lantaarnpaal is omvergereden De auto reed vervolgens door het ijzeren hek dat langs het rangeerterrein van de Ne derlandsche spoorwegen staat Het hek en de auto zijn belangrijk beschadigd Een paard voor ' n koopjei Te Woensel gem Eindhoven is dezer dagen iemand eigenaar van ' n paard geworden voor de som van zeven gulden Twee vingers verpletterd De landbouwer H Tak te Oud Gastel is tijdens zijn werkzaamheden met de lin kerhand tusschen het raderwerk der dorschmachine geraakt waardoor hem twee vingers van deze hand totaal ver pletterd werden Faillissementen Opgegeven door van der Graaf & Co afd handels informaties Uitgesproken J van den Berg tuin der te Naaldwijk J M N Francken te Scheveningen Nieuwe Parklaan 125 L J Gerritsen koopman den Haag Prüi segracht 128 P den Hertog reiziger te Leiden Wasstraat 6 M H-oogendam behanger den Haag Brueghelstraat 209 J Broekhuizen koopman te Bakkum gem Castricum H Doorn aannemer te ' t Zand gem Zijpe J Botterman koop man in galanterieën te Alkmaar P J J Jonker vroeger handelsreiziger en ho telhouder te Alkmaar onder curateele wegens krankzinnigheid G Jellema koopman te Grouw G Schulting wo nende te Brummen K J Moermans portier te Apeldoorn Hattemscheweg 35 W J Jansen melkrijder te Eist Smids straat J J L Caarls architect te Ede G J Brink concierge te Arnhem Paul straat 100 W Hagenzieker te Ooster beek Taludweg 2 uitgever R van de - Port koopman te Maastricht J Fen ders schoenbandel te Maastricht Opgeheven J Chr Baartman h-vr J S Hesselinga den Haag T Uithol den Haag A Heilbron den Haag J S de Goeij den Haag P R M Schenkeveld te Delft W Hogewoning den Haag I P Poeliejoe en J A Boef te Leiden A van Woezik den Haag School - en Kerknieuws Eervol ontslag De gemeenteraad van Nijmegen heeh aan dr P V Sormani met ingang van 1 September eervol ontslag verleend als rector van het gymnasium onder dank betuiging voor de vele en goede diensten »* n het onderwijs l)ewc-«ea -- mmrfyiMmÊÊÊÊtÊÊmÈÊmismiÊÊaitÊ^wuriiBm-riY-r - i-i-rir-n-fr-fnilni-i-ifnfi-ftnfi'H "^ nMiïïiiTiwMiïiiriiWTffltm ^^ fff - - iiiiiifir^''-frr'Bft8if^s[>ii«Tit^ii<^ifm'wafi ^ » a..,s>-g^.^».v.iiJ.?»-^-i=.^^^^-ai<«al ^ 
ÜTRICHTSCH NIEUWSBiaO No 2BÏ - Zaierdai 6 Maar 1926 - 7 ^ ^ 5I G ARETT ^ Uj ^ iV De zaak-Geelkerken Donderdagavond heeft de kerkeraad can Amsterdam-Zuid ' vergaderd Men sprak er zijn verwondering uit dat men uit de Wade.n de rapporten der Synode had moeten vernemen tenvljl noch de lierkeraad rfoch dr Goeikerkon eenige mededeeling was gezonden Ook kwam de verklaring die de Synode dr Geel kerken ter ' bnderteekening heeft voor gelegd ter sprake De Raad was over deze verklaring ceer ontstemd en verzekerde unaniem hehalve de aanklager Van Kooten achter dr G te hlijven staan hoe de uitslag ook zijn moge Algemeen verwachtte men dat dr G nooit zal onderteekenen hoewel hij de uitlegging zooals door de Synode van „ de slang " en-„de hoomen " gegeven is niet VQor onmogelijk verklaart De „ Tel " schrijft Gisteravond had tè Amsterdam ' de vergadering van den Kerkeraad plaats waarbij ook prof Grosheide prof Rid derbos en ds Thijs als deputatie van de Synode aanwezig waren Groot was de belangstelling der gemeente Ettelijke honderden haddon zich voor het ge bouw verzameld en spraken druk over ie kwestiei Een warm applaus klonk toan dr Geelkerken aankwam Hij gaat met prof ' Woltjer door de meuigte Daar betreedt de heer Van ^ irk een zeer ge zaghebbend man in Amsterdam-Zuid sn Iemand die veel invloed ia de ge meente heeft de stoep • der kerk en spreekt dr G toe nameös alle aanwe z-igen Hij zegt dat dr G overtuigd moet zijn dat gelijk de kerkeraad zoo ook de gemeente - als - één - megon De Kerke raad had hiertegen geen bezwaar de afgevaardigden echter wel Besloten werd dat ongeveer zes personen zouden worden toegelaten Daarna ging men langzaimerhand uiteen Toch duurde het nog lang voor de Gerard Brandtstraat weder in haar gewone rust verkeerde BUITENLAND OVERZICHT De dag van de weder-bijeenkomst ran de Volkenbondsvergadering te Ge neve nadert ' Waar het op aankomt is hierop dat elke schijn van eën tegen Duitschland gerichte actie wordt vermeden En na ¦- Je zoo nadrukkelijke verklaringen van Chamberlain — die ook nog pertinent ontkende eenige bindende belofte aan Briand te hebben gegeven — en van Baldwin dat de Britsche regeering niets zou doen wat Duitschland's toetreden tot den Volkenbond zou kunnen belem meren kan men in dat opzicht * el ge rust zijn Er zal nu op voorstel van ' de Duit sche regeéring te Geneve voor de Vol kenbondsvergadering een bijeenkomst plaats hebben van de bij Locarno betrok ken mogendheden In deze bijeenkomst ¦ sal dan worden gesproken over het com promis dat aan de bestaande moeilijk heden een einde moet maken Van Duit sohe zijde schijnt men geen bezwaren te hebben tegen de oplossing dat een commissie zal worden benoemd die over de reorganisatie van den Raad zal rapporteeren opdat het vraagstuk dan in de September-bijeeiikomst nader zal kunnen worden behandeld Of Duitsch land echter zal kunnen instemmen met het denkbeeld om dan toch nbg maar dadelijk een niet-perrnanenten zetel aan Polen toe te staan hetwelk in Engel sche bladen wordt bepleit wegens het gevaar van een ministerieele crisis in Polen als de Poolschs verlangens niet dadelijk worden gevTedigd is nog twij felachtig Maar èn Briand in zijn groo te - Kamerredevoeringen èn Chamberlain hebben tegenover Duitschland wel den juisten toon aangeslagen Aan de erken ning vart zijn ^ gelijkwaardigheid en ge lijkgerechtigheid kan het thans zeker niet meer twijfelen ' bs belangrijkste telegrammen die we - ontvingen aangevuld met die aan N R Ct Hdbl ' Vad en Tel laten we hier volgen ¦ ' Schoener-g-estrana Do Letlamidsobè schoener Daina van Paramaribo naar Middellbuirg is bij Zee brij'gge omhoog gievajen en waarschljn lijik geib.roken Vi«r man zijn veridroin ken vijf man gèir^i ' Van axiséem zijde meldt men oms In den oftcbt van Donderdag oip ' Vrij dag is de Letlandscihe schoener Daina met een ladinig bout mt Suriname meit c «^ vv^acrr»nciar » "" CTO a ' janen feviprqoeh xocht hestismm'ing MMdelburg ondei-weg na vruchteloos getracht te heWoen den mond van öe Soheld'S te'bereiikeo door den he'vigiein wind op korten ' afstand van h«t havenhoofd van Zeehrugge ge stiranid de nieigen leden van dè bemian ndng spromgeii in het water en tracht ten ziwemmend de kust te bereiken waaiibij vier liunner onder wie de ka pitein omfcwam'en Drie der ' gei^edden waren zoo zwaar gewomd dat zij on miiddellijk öaar h«t hospitaal te Brug ge moeeten worden ovengetoracht Zware ontploffing te Praag PRAAG 5 Maai^t Hedemvoormdddag tegen 11 uur is in de Josepfegasse te Piraag nabij de oude Joseiphikazei-ne een handgranaat ontploft welke zich in een auto bevond die begeleid werd door diiio soldaten De onitiploffing was ont zettend Talrijke huizen wferdeo ver woest te.rwijl de geiheele straat op een rui&e geleek Uit de puinhoopen der liiuizt-n zijn tot dusveirre 92 doodon 21 zwaar en 91 licht gevi'onden te voor schijn geihaald Dö schade bedraagt mil lioenen De > poiifcio h«eft don getoeelen omti'eik afigeaet Het Wolffbureau geeft de volgendo leaing van de ontploffing te Praag welke van het eerste bericht nog al eenigsizins afwijkt Vrijdagmongen ontplofte in de Tisch leipgasse een door soldaten begeleid muoitie-ifiranaiport De uitwerikiiig was vreesielijk De voorgevels van zes huiaen wenden volfkomien vernield tenvijl een aantal andere min of miöer ernstig wer den beschadigd Tot dusver wordt mel ding gemaakt van tw'ee dooden en 62 ten é&ele zwaar giewonden onder wie vooirbijgan.g ei's vrouwen kinderen win keliei-s BERLIJN 5 Maart De exploisiie i « ernstiger gew-eest dan de eerste berich ten deden ' vermoeden Officieel wordt thans geimeid dat er 6 PR.A-.^G 5 Maart De ontploffing Ver oorzaakte in die stad grdote opwinding Het mumtietraniSiport omvatte circa 400 handgranaten g'ev'Uld met ta-ital Volgens officieele mededeeiingen - zyn 39 geiwonden in dé gasthuizen opgeno men PRAAG 5 Maart Een soldaat die bij de ontplofitoig tegenwoordig was ver telt Het scheen wel dat ei ' plotseling een geweldige aardbeving plaats had Ëèn i^egen van glasscherven daalde op ons neer Dé menschen in de straat lie pen mét verscheurde kleei'«n zwarte en bloedige gezlcht&n Eenige soldaten wer deti tegen de huismuren gesligerd PRAAG 5 Maart De berichten om trent heit aantal dooden bij de ontplof fing wiisselen tMssohén 6 en 20 Er zou den m©&r dan 100 gewonden zijn van wie 21 ernstig en 92 licht PRAAG 5 M^art Officieel wordt ge meld dat en - bij de ontpdoffing 2 men schen zijn gedood en 69 gewond w o 63 iicM Koude en sneeuwval BERLIJN 5 Maart Hevige sneeuw stormen en onweersbuien - zooals se dert jaren niet in Berlijn voorgekomen hebben gistermiddag de stad geteisterd en aanzienlijke schade veroorzaakt De storm ontwortelde vele boomen en wierp een zes meter hoogen schoor siteen omver waardoor de daken van twee huizen werden vernield Op ver schillende plaatsen van de stad sloeg de bliksem in In Hamburg zijn door den storm ver scheidene schepen op drift geraakt De rivierstoombooten konden wegens het hooge water " niet onder de bruggen door varen Ook uit de overige deelen van Duitschland wordt storm onweer en 7ware sneeuwval gemeld PARIJS 5 Maart Uit Verschillende deelen van Frankrijk Worden berich ten ontvangen over stormen die voor al in de districten St Etienne en Per pignan groote schade hebben aange richt Op vele plaatsen is sneeuw ge vallen BERN 5 Maart Uit geheel Zwitser land wordt hevige sneeuwval ge meld In de hoogere berggedeelten heerscht daarbij een sterke koude Gisteren is in Schotland en Noorde lijk Engeland nog een flink pak sneeuw gevallen maar in het Zuiden 18 het weer mooi zonnig weer In Schotland en Northumberland heeft het van i tot 8 graden gevroren en het verkeer heeft op vele plaatsen in de industriegebieden in Durham en Lanarkshire veel vertraging ondervon den Een posttrein uit Glasgow kwam te Edinburgh aan met een gedeeltelijk verbranden postwagen die waarschijn lijk warm was geloopen maar door den sneeuwstorm werd het - ongeval pas bemerkt toen reeds eenige postzak ken verbrand waren Ook eenige pak ken kranten zijn verbrand KaJjiinets-ca'isi'S in Framkrijik 1 PARIJ'S 6 - Maart De Fransohe Ka meir ih«e(ft O'ndaniks h.et feit dat BriaJld die lk>wiesifiie vs.n veirtrouwen stelda met Jongens s.toeien en ravotten gi'aag maarvallen en bezeeren zich dan ookdikwijls Zorg daarom altijd inhuis voor een " doos 229-4 ' Doos 30 ct 274 tegen 2êl stemmen beslotoai bet ar titel lri'Za.ké de belasting op de béta l'ingem te sdhrappeoi Het kaijimet-Briaoad is iemisisioninair PARIJS 6 Ma«.rt Briand heeft var klaard den presid'ent het ontslag van zii.n gCiheele kabinet te zullen aanibie den Tcvenis zeide hij niet naar Gcnève te zullen gaan KORFBAL De wedstrijden van morgen N K B W IN Koog Zaandijk—Nausikafi Hercules — Westerkwartier 2A T.O.V g—Bilthoven 3 Fratflrni - foort—Zwaluwen Kampioenschap W Il K.V.K.V.—..do Gobiers G E K B I B Samos 2 — Vios Dio—II.E A T.O.V 2 — BilHioven 3 Eraterni tas — Samos 3 2B Osno 2 — Excelsior 3 ' OVERZICHT De wedstrijd ¦ K,Z,--Nausikaa heeftslechts weinig belang ze zweven bei don in de onderste helft van de lijstbJke wedstrijd van ' W K daarentegoi iheeft aller belangstelling nu ExcelsicfidoAuisterdammers voorbij gestreefd isen ze geen puntje meer mogen verlie zen Bilthoven kan in Hilversum winnen terwijl Amersfoort zeer zeker ster ker is dan de Zwaluwen Te Amster dam op het Parkschouwhurgterreiiiwordt de eerste K-ampioenswedstrijd ge speeld waardoor de N,K,B blijk geeftdezelfde onbillijke methode toe te wil len passen als het vorige Seizoen De re geling is zoo De kampioenen van dealdeeüngcn in de Ilde klasse van NoordHolland spelen een halvg competitie oponzijdig terrein De nummers één entwee hiervan spelen weer een halvecompetitie met de onderste twee uit deOvergangsklasse Het vorig seizoen zijnde Gooiers hiervan de dupe geworden.'t Is te hopen dat ze nu eindelijk uit derweede klasse verdwijnen de animogaat er anders uit K.V.K.V is zwakker'dan de Gboiers maar ze kunnen uit dQslof schieten * Het G.E.K.B.-program is verkleind door de N.K.B.-wedstrijden Samos 2 ziet geen kans om van Vios te winnen Dio en H,E zijn van gelijke kracht wat de vorige maal dan ook hun tiitslag weergaf 1—1 T.O.V 2 moet den Wed strijd tegen Bilthoven 3 winnen,'anders loopen zé ' kans van de eerste plaats gedrongen te worden Fraternitas kan met veel n^oeite misschien weer win nen Wij aéhten ' eéhter-Samos 3-jnstaa.t lie puntjes in dö wacht te slepen Osno - Excelsior 3 werd de vorige maal ge staakt wegens regen Osno 2 heeft nog alle wedstrijden verloren en zal het den laatste uok wel doen STADSMIEUWS Academisclie berichten Geklaagd candidasj^sexamen sociale aardrijkskunde de heer J Klok doctoraalexamen rechtswetenschap ' e heer F B I M Janssens bevorderd tot arts de heer H D E Milders en tot semi-arts mej C M Hulshof en de heeren M - van Toorn en J Wulf f ¦ Guisas economische gengraphle Bij Kon besluit is te rekenen van 1 dezer tot 1 September a,s aan de Land bouwhoogeschool ¦ wederom belast met het geven van een cursus in de econo mische geographie van Nederland do heer J H Sebus alhier Badio-progiamma voor Ziondag Verbetering De Christel ' en Katholieke Radio-ver gaven ons bei-den op dat zij a.s Zon dag 7 Maart om 8.30 vm een morgen wijding hadden Bij nadere informatie meldde de H.D.Ö ons dat de Chr mor genwijding zou vervallen Bij het tér perse gaan van ons blad blijkt ons dat juist de Katholieke morgenwijding had moeten vervallen Heden kregen wij daarvan bericht Zondag 7 Maart Hilversum 1050 M 8.30 Christel morgenwljding door Joh de Heer te Rijsenburg Lezen van Psalm 32 onberljmd Daarna wordt ge zongen door het echtpaar de Heer Psalnpi 32 1 en 6 „ Ik heb den vasten grond gevonden " Zangbundel 641 ' 1 ' 2 S „ Mijn ziel is gelukkig in Jezus " Za'ngbnndel 727 1 3 5 " Toespraak „ De vergeving der zonden " naar aanlei ding van Psalm S2 Zang door het echt paar de Heer „ Zondaar zoêkt gij rust en vrede " Zangbundel 81 1 2 3 „ Wat zult zonder Christus gij doenf ' Zangbundel 707 2 3 4 „ Neem uit Zijn volheid " uit „ Vijf Geloolsliederen vers 1 2 3 Gezang 52 10 Veieen Groenlea - en Vtucaienveiling „ Utrecht en Omstreken " Veilingbericht van 5 Maart.Rhabarber f 5—50 Raapstelen 1.60 4.40 Radüs 1.80—5.40 Selderie 1.40 4.,50Peterselie 3.40^4.80 alles per 100 bos,Kropsla 12 Prei 0.20—2 Roode kooi 4.50 1 l.SO Savoye kool 8.40 9.20 Boerenkool 1.20 3.70 alles per 100 stuks:Zomerspinazie 29 149 Winterspinazic 32—47 Witlof 13—26 Spruiten 14 -- 32Breekpeen 23—33 Rapen 3—3.20 Nero 4^14 Uien 3.50-6.60 alles per 100 K.G,;Aardbeien 0.10—0,18 per stuk Citroenen 1,90 2 per 100 stuks DunÈel 0,iO^-0,3S per bakje ¦ PREDIKBEUBTEN 7 Maart Chr Gerei Gem Wittevrouwensin gelXerk vm 10 uur en ' s av half 6 ds Wisse Chr Geref Zondagsschool Timotheüs van 12—1 uur Lokaal Maranatha Springweg 83 Zonda.gav:ond 8 uur Evang samenkomst Éuth Gemeente voorm 10 uur.d.s J Steliwag Abends 7 Uhr Deutscher Got lestfiehst ' Plarrer P ' s Herbst aus Haag ¦ Doopsgezinde Gemeente vm 10 uur ds P J Glasz Ned Protestiintenbond geb Boothstr vm 10 uur Jeugdkerk ds W Klaassen van iloorn ' s av 7 uur prof dr d A v d Èérgh van Eysinga van Santpoort Oranjekerk ' vm 10 uur ' ds G'oslinga s'flv 6 üur ds de Haas Dinsdagavond 8 uur Bijbellezing door ds Koolhaas i Eglise Wallönne k 10 heures préclsea ié pasteur'Frank Ie ' Cornu ¦ Vrcdeskerk vm 10 uur ds Koolhaas ' 8 av O uur ' ds Kwint Geertekeris vm 10 uur Klnderkerk de heer J L D v d Roest ^ Holy Trinity Church van Limburg StiTumstraat Dienst om 8.80 11 en 2.30 Donderdag'half acht Lentén Service Biltsche Kapel vin half 11 dr 1 H Gunning te Bilthoven Lokaal Abstede Adr v Ostadelaan ' vm 10 uur Kinderkerk ' s av balf 6 livangelisatie samenkomst Üud-Geref G&m U B V.-zaal Am bachtstraat 3 Zondag vm ^ lO.uur ' én nam halt ö de^heer M Overduin Dond.erdag iBiddag voor het gewas vm lü en s av 7 uur de heer M Over duin Ë'vaugeJisatiekrins Noteboom&nlaan Zondagmorgen 10 uur Evangeliepre diking Woensdagavond half 8 Bidstond Logegebouw Kruisstr 7 vm 10 uur Zondagsschool nam 5 uur openbare godsdienstoefening Baptisten Gem lokaal Pniël Krom merijn 16 10 uur vm prediking ' half 6 openbare samenkomst Stadszending Heerenstraat Evang samenkomst in Silo ' s av 8 uur Van 7 30—8 uur gewijde muziek Johannaschool Weistraat vm 10 ' uur lündErgodsdienstoefening Dinsdagavond half 8 Bijbellezing door ds Goslinga Sluiting Zondagsschool „ bbéh Haezer I " Bor neostraat 39 vodrm 10 uur Kinderkerk s midd half 1 en halt 3 Zondagsschool Kinderkerk voor ' wijk IX Wijkge buuvv ' Croesestraal Rijnlaan vm - 10 uurdé heer G M Schoonheim Jr gods dienstonderwijzer - ¦ Wijfcgebüüw der Ked Herv.'kerk hoek R'ijnla'an ètken Zondagavond 8 uur sa menkomst Openbare school Ondiep Zondags schoo van half 1 ' tot half 2 Prinses Julianaschüol " Am^t.'.straat weg Ziondags scliool van half 1 tot half 2 Wijkgebouw Leidschevaarti bij de Vre deskerk Dondérdagav orid - 8 uur Bijbel cursus door ds Beeren.s Wijkgebouw Oudwijk Bloemstraat 27 Dinsdagavond 8 uur Bijbellezingdoor ds Martens van Sevenhpven Slui ' ting Geertekerk ' Donderdagavond 8 uurBijbellezing door ds B'atelaan Slui ting ¦ ¦ - ¦ Irene Dinsdagavond 7 uur ds ' Hagen,.,'Oüd Kath Gem St Gerlrudïs Wll lemsplantsoen 2 Zondag 7 Maart 3eZondag van de Vasten 8 uur vroeg ' dienst 10 uur Hoogdienst half 7 Lij denspreek 9 en 11 Maart 9 uur H dienst Oud-Kath Gem van Öt Marie Ach ter Clarenburg 6 Zondag 7 Maart 3e • Zondag van de Vasten 8 uur vroeg dienst 10 uur laatdlenst 3 uur vesper Woensdag 9 uur kerkdienst - ' Donderdagavond half 8 meditatie Oud-Kath Gemi H Jacobus Bern,¦Weerd Zondag 7 Maart 3e Zondag vande - Vasten half 8 yrpegdienst 10 uur laatdienst 3 uur vesper ZEIST Nc-d Herv Kerk Vm 10 uur Ds Bartlema ' sav 6 uur Ds Bout hoorn Irene Vm 10 uur Ds Geerling Woensdagav 7i uur Ds de Bruin vah Rotterdam Geref Körk Oosterkerk Vm 10 - uur Ds Verhoef ' saV 5-J - uur Ds Sieft sema Maandagav 7 ^- uur Kerkeraad y.Woensdagav 7'j uur Ds Verhoef Bid stond voor ' t gewas " Noorderkerk Vm 10 ' uur Ds.'Siert sema s ' av a | uu ^ Ds Verhoef ' ' Ev Broedergeb Vm 10 uur Ds Mül Ier " sav 7 uur Liturgie Zktérdagav 7 uur Bidstond Chr Gerf Gem Vm 10 en ' sav S | uur Preeklezen Donderdag vm ' 10 en ' s a'v 7J uur Ds Salomons Biddag voor ' t gewas Geref Gem Torenlaan Vhi 9J en ' s av 5 | uur Ds Roolofsen Woehsdag vni 9i en ' sav bj'uur Dg Roelofsen Biddag voor ' t gewas Döndérdagnam 2 uur Ds Roelofsen Huwelijksbeves -¦ üging ' Aula Lj'ceuia ' Vüa 10 liur Dr M - van ' Rhijn Lokaal Sch&êrwBidé Vm 10 ' uür kin dersamenkomst Zaal Eb'en ' Haezer Vm 10 uur de heer Manussen Ned Prot Bond Vm 101 uur Ds Doï gelo van Culcmborg DKN DOLDER Vm 10 uur Dr Gun ning nam 2 uur Ds V d Zahdéh ' Woensdagav 7J uur Ds Siertsoma Van de BlU Bijbellezing SOESTi:RBi{RG.^,j.^ni.,^,.-,lC)_u ^^^^^^ Chr School Pösntrêg,"g AV/I UtlT'df h-éér Van Dam vat Utrecht AÜSTKRLITZ Vin 10 uur D Baten ' 1 vecht ¦ ¦ WERKHOVEN Nam 2 uur Ds Kuijl man,'Heïv pred tè Houten DE BILT Ned Herv Kerk v.m 10 U dS.-C Boüthoorn em pred te Zeist ham 6 uur dr J D do Lind vah Wijn gftar.don Geref,-Kel'k v.m 10 en nam 6 üur ds G V d Zanden R E C LAM E GRIEP OF INFLUENZA heerschl t/hans weder Het © eniige mild del dat deizie ziekte direct beisfrijdt en geneeist Is TOGAL Pijnr\'«rdirijvend koortswerend geine2eind...Bij alle Aipoth en Drog k t 0.80 en f 2 — WATERHOOGTE CULEaiBORG Waterstand Lek 3.33 M pi N.A.P Val 0.02 M WIJK BIJ DUURSTEDE Waterstand in Rijn en Lek 4.80 - M pi N.A.P Val 16 C.M BILTHOVEN Biltsche Kapel v.rn half elf uur dr J H Gunning te Bilt hoven Donderdagavond 11 Maart av 8 uur Gemeenschapsavond BREUKELEN Herv Kerk v.m 10 M ds Verweijs en ' s avo'rids hall 7 den heer Noordam dir v Valkonheido coll v Valkenheide Geref Kerk v.m 10 uur leesdienst n:m half 3 ris J Visser Kbckengon ' MAARSSEN Ned Herv Kerk vm 10 uur ds Kwint van Utrecht Doopsbedie ning ' s Avonds geen dienst Geref Kerk vm 10 en ' s av - 6 uur ds W 1 Goedbloed Chr Geref Kerk vm - 10 en ' s av 6 uur ds v d Kodde emer pred te Drie bergen Néderl Protestantenbond afd Maars sen e o ' s av t uur ds F Dijkema Doopsgezind pred te Amsterdam Jeugdkerk in de Kinderkapel ¦"§ av 7 uur mej M van Voor.,s,t van Beest ZUILEN Ned Herv Kerft vm 10 uur dr de Lind van W'ijngaarden van de Bilt ' s av geen dienst Gcrof Kerk vm 10 ch nm 6 uur de heer Offers cand t d H - D té Kampen BLAUWKAPEL Herv Kerk vm 10 en nm ö uur ds O J v Rootselaar MAARTENSDIJK llerv Kerk vm 10 uur lezen eener predicatie nm - 6 uur ds Klomp van Westbroek Geref Kerk vm half 10 en nm half 7 ds Vonk van Nieuw-Loosdrecht Dondérdagav half 7 ds F Drost pm pred te Utrecht Bidstond voor het ge was ^^^ T ~ ~ Jutphaas A a n r ij d i n g Vrijdagmid ilag had op den straatweg Utrecht — Jutphnas.eon aanrijding plaats ter hoog te van,het Huis de Geer tusschen een motorfiets en een wielrijdei ' De bot sing is vcrmoBdclijk ontslaan-doordat de wielrijdèr oon bakkersleerling de AalbcrseStraat uit kwam fietsen en te vroeg is overgeslolten naar den rechter kant Van den wég terwijl de motorrij der hierdoor niet wist hop té rijden Laatstgenoemde i S met zijn hoofd op de straatsteenen terecht gekomen en bekwam een hoofdwonde Door een toe vallig - in - de nabijheid zijnde verplecg gtér is tic getroffene verbonclcu Ilij " ' is genaamd - J de R < voorheen wonende alhier De.bakkersleariing is noggOcri terecht gekomen Alleen hel voorwiel van zijn fiets Was zeer gehavend De motorrijder slaat ' als een kalm rijder bekend M ARKTBERICHTEN UTRECHT 6 Maart Op do weeikimarkt Waren heden 800 stuk's vee aangebracht ï)e prijzen waren voor stieren f 15O-320 ' kallvaarzen f 190-300 piniken f 100-180 melkkoeien f 24-0-420 kalfkoeien 260 440 vaarsboeiên f 150-320 870 nuchtere kal veren f 10-14 725 mageire varkens f 22-56 350 bdiggen f 10 -^ 60 mud aaraapi>elé,tt f 0.06-O.OS Kaas f 0.50-095 per pond boter na tuur f 1.15-1.'30 eieren f 5-7 per 100 st Ou die kippen en banen f 1,50-2 een den f 0.80-1,60 duiven per paar f 0,40 0.60 ganzen f 2-3 konijnen f 0,80-2 jon ge henliefl f 2-3,50 " ZWOI.L-E 5 Maart Aangevoerd 17'tO - stuks als 7^3 runderen 93 kalveren 2-6 schapen 1S9 varkens 557 biggen Men besteedde voor neurèmle en verscli gekalfde koeien f ïr>-^43ü flltó - vaarzen en schotten t a?0 — 360 Gustekoeien vooi de vetweide of stal f 190 — J90 dito vaar zen f 170—2(50 Voovjaarskalvènde koeien f 300 — 3Ó0 iJ-jarige sprWgstieron f 80 — 145 li-jarige pihken f 65i--130 jonge lok - kalvei eh ' f 40—110 nuchtere kalveren f 9 — 26 vette koeien en Ossen aan bouten S0~IO7 ct dito stieren 7.-)—90 ct dito kal veren 150—160 ct „ dito schapen 45 — « O ct t)ér KG 6-weeksfthe biggen f 16—18 14 vVeeksohe dito f 19—21 drachtige varkens f U.T — 140 magere dito f 85—155 per Stuk vette flito 84—88 ct dito voor Londen 86 ct ' Ijer KG Handel ifi varkens minder Boter Aanvoer 1305 KG waarvan T ^ 1/8 vaten ' 20 1/16 vaten én 130 stukkeu van een half KGl prils f 2.30-2,50 per KG por ' 1/8 vat van 20 KG prhna f 41—36 alwij kende f 18—54 Handel vlug Aaftvoer 90.000 klpeieren ' f 5—0.50 per 100 stuks ^ LKMA-\R 5 Maai't Kaas Ter markt waren 80 stapels wegende 73.000 KG Fa briekskaas kleine 1.50 commissie t 47.5U boerenkaas kleine 1 49 Commissie I 56 liahdel goêö BREUKELEN Aangevoerd 17 wagetis OR » kazen AMi KG 1ste kW 53^54 2é kW - 45 ^ 51 S.M 46-56 AJiIËRéFOOR-f Moendeïeieren 1 S^6.5Ö eéndenéiei én f 5t"5.50 boféi ' I 2.4Ö—é..70 kippen f 2—2.7 ' kuikens " I 2.50 — 3.,5Ó wil de konijnen f ' 0.90 — l.iO ta-ramo eenden f 1.50 — 2j magere varkens ¦ 1 30-M)5 • bigben 1 16-^36 AaUÈeyoerd ongeveer 500,0ö0 hoCnder erefett loOÖ éendeheiér'en 45 kilo boter 85 magere varkens 185 biggen 5'jEIST 4 Maart De markt was heden als volgt biggen 6 a 8 weken f 14—25 ^ schrammen 1 28—45 Ijoter f 6(i—2.Ï0 per ' KG eig'ren f 5.75—6.50 po.i - 100 Sluks ' Wöl'bEXBEHG Kippeneiereu f 5.50 6,25 Ëenderieloren f S — 5,50 Jonge hermen f 2 55 — 5.7.1 Jüiige lianen t 1 - 1.7 oude k'ippen f 1-1.71 diepen f r-^8 «-' iram men f 35—45 Dr / beugen f 160-18C - nHENEN..;Hleieir-.i — i.5.'i per ' - v'nkR Boter f 2,30 1P1 K Higgeh f 55—-28 Hti itil f 0.85—1.4 ' S H'(10,\ll()\'k.N ' - Boiermltikt Aiinge v'uerd lOO KG goebuter I^ri.is f 1 per liöltKiloKrairt ' ¦^ Eierenvéiling Aangevoerd 164.50 stuks Prijzen klppeneléfen witte i 5,60—6.51 bruine 1 6,0'5 — 6.80 eendeneièren f'6 — 85 ganxeneiereirt 17 iik-s " ip '!- 100-sK'iks WAGENl.NGEN Ki'iiciiMcii 1 5.75 ' a 6-'5 peudcneiërBh X 5.bÜ a Ü pcj ' 100 hil?Rvn 1 » a ® éöMaiamen 1 IS a 2S gu.me vu-f BAROMETERSTAND VAN HEDEN OCHTEND 11 UUR WEERBERICHT Hoogste stand 7772 te La Corun »,^ laagste 731,9 te l'horshavn VERWACHTING TOT MORGEN - ' AVOND Meest krachtige-tot stormacih **©» 8i.,W tot W wind zivvaar bewolkt of be trokken met tijdelijke opklaring waar sohojnilijk regembuiem - aa-nvankelljik.zachter - - MütQcn auto - motor - en fietÊianta'arns opsteken 6 uur 17 van-andere voertuigen 6 uur 47 Maandag resp 6 uur 19 en 6 ' Uur ' 49 ' k^rts 1 1)0 a ^ 81 lra.geude idea 1 65 " a - 85 Veiling Kipeieren f 5.80 a 6,40 eenden eièren [ 6..20 a 6,40 krielkipe.ieien'l 2.60.a 3 ganzeiwleren f 14 a 16 per 100 ' Aa-'riVó '&' 200.000 eieren ¦ ¦ ' ' • Veiling witlül Ie srt 21—26 ' ct 2e art,l 2;-13 - Ct per KG knolseilderij Ie srt 1 7—9 2e Mdt f 3—4 savoye kool 1 10,20 — 11 ' roodé kool 1 12-13 bloemkool 1 30^32 per 100 selderij f 5—5.50 prai f 5.30 — 5.,50 per 100 bos kropsla 1 1,80—1,90 per krat,zoete appels Ie srt 17—18 ct 2e srt 9—10 ct Fransclie rabauwen 1e srt 14—15 c't„,5e si't 10—11 ct per KG ' AmerikaanscUéappt'ls ' f 6—6.50 per kist ' ' ¦'¦¦ -¦¦ Onroerende goederen ACM'i'ERVELD 9 Maart nln ' S uur,iri de Üoskani door not '^ l'e Leiiken vanAmersfoort een boerderijtje in debüu'rtschap Glindhorst ' ' AMERSKOORT 9 Maart nm.-'8 nür,in ' t Boompje dóór nöt Knoppers:'hetbeorenhuis Nieuwstraat 25 hei - huis Bis schopsweg 53 vlei - huizen St.'An'ïia straat ¦•¦''¦ ' " -' - ' BAARN 11 Maart 18 Maart toeslag)',nmi 8 uur ' in Fr.ómehade,'door not Hu'eader van-ütrei.ht un ' SiAoutéö vaöBaaiii ' de biiifenpla'ats Emmalaan MFo^-nihgslaan - ' - "-'¦¦,¦' ¦.• B.Uö,SUM 10 Maart nm half 8 in de Rozenbüom door not Scheficiaai' - Ö(>t9;de viila - Johanna ferinklaan ' ' - • DRIEBERGEN 11 Maart nm 1 ¦ ulijr,in hotel Prins van Oranje door liót vanRiialten een hüfs met eff ' en luib vvaai'^in schuurV ' • - - ¦ "¦"' ¦''' ".'•"•' ' ¦ lUL'/EliSUM Ü.MnaVt nm„7 üur,''mhotel Gooiland door nót,'Fêrkr.'höl ¦ s^irt kclhüis Boschdrift 35 door not I,.uy'kx:vier winkelhuizén ScI)outenstraat ' devilla Modan Vaartweg ' 75 éeh blok ïHndiie hceienhutzen Frans Hatslaan ran twee huizen - HORSTEHMEERPOLDER 8 Maart nm 3 uur in het café Kuiper door not Luykx van Hilversum '- i pexnerslen grond aan deri Hoofdweg • OUD LEUSDEN 9 Maart Vm 11 ' uur in hotel Üud-Leusden door not Knop pers een groot complex heidegrond waarvan 18 H,A ontgonnen en 2 H;A met jonge dennen beplant SOEST 9 Maart nm hall 8 in',ko£fie huis Butselaar door not va,o iDitzhuij zon ' van Baarn het.buis Lange Melm weg 13 - UTRECHT 12 Maart nm 1 uur in het Notarishuis Achter St Pietér dooi not Snellen vier winkelhuizén Spring weg 100 108 VEENENDAAL 10 Maart vm half 11 jn café De Bijenkorf aan den Nieu weweg bij de R,-J < kerk tusschen de sta ions Veenendaal en de Klomp dooi not Schroot uit Amerongcn eon boe renholslede met wei - hooi - en bouwland onder Renswoudê WILNIS 11 Maart vm 11 uur in café Visser door not v d Heijden uit Mijdrecht een burgerhuis met timmer manswerkplaats sch.uur én erf WOERDEN 10 Maart vm Tl - uur in hotel De Dubbele Sleutel door not Min kema twee woonhuizen met erf en wei en hooiland ZEIST 11 Miaart nm,.2 uur in'ge bouw Buitenlust door not Snellen uit Utrecht de villa met erf en grond Ver lengde Slotlaan 135 BbeienSe goederen BAarN ' IÖ Ma&ït vm 10 üul';"P.arivslraat 1 door not ' Van Ditzhuijzen in boedel ' ¦ HAZERSWOUDE 10 Maart vm....9 uur in de bouwmanswoning van H Bos Wijk t no 124 door not Engel bei'ts boelhuis NAARDEN tl ' Maart,-vm 10 - uur Forfiaan 28 door nat Hösflaké - inboe del üUÜ-LEÜSDÉN 9 Maart vm half 11 in hotel Oüd-Leusden door not Knop pers ' boomen PUTTEN 8 Maart vm 10 uur ten hutóö van G Wa.ssink door not Deibert inboedel MAARSSEN 8 Maart '§ midd 12 uur nabij het Raadliuis doof ' not Lc Jollö een houten tjalkschip liggende tegen over het Raadhuis STAVERDEN 8 Maart vm 10 uur,op den huize Staverden,'door not Neeb,van Harderwijk hakhout dunsel,..brandhout timmerhout ' - • VOOlifllUlZI'.N.'Ö'Maart vm half 11 ¦ n huize van Anihonic Schmir door nol Bok van Bnrneveld erfhnis UTRECHT 11 Maart vm 10 uur in Venduhuis Vreeburg door firma Brea sor Meubilaire goederen U'I'UECIIT 10 Maart v.m 10 uur op ' i ton'i'in aan de Dijlvptroaf nabij do Tuiv nnl aan do Amsfci'donischen straatweg 1 door lii'Uia lii'psiscv liiuuwarftp Onder arb ^ Weigering om ganiseorden Angst ig.e In den voormiddag Juni 192.5 moest voor materialen'op een bo Ilbotdweg te Amsterd ement worden gelost ] niet genoeg eigen me daarom tien man v „ Loon naar Werk " van de schuit op de rerzijds stelde zij zes einde de cement van loods te brengen D echter „ ongeorganise die van „ Loon naar tén samen te werken Zqodra nu dé koets de kar aankwam en firma verschenen pn ment van de kar naai brengen had men de dansen De goheele naar Werk " kwam den den - iycrkliedcn ment te vervoeren hun werk was En werklieden maar aai de-h beseffen dat he meenens was zetten naar de tenlastelegg kracht bij door zulk optreden dat drie n.-Lar Werk " zich voiji der Amsterdamsche antwoorden » hebben fan mishandeling va der fii ma De een werd — na — volgens do dagva eersten beklaagde £ e stompt en tegen dat hij bloedend ver der werd door den dea-wijze tegen den hij met de linkerzijd ra,il tere.cM kwam er troffen de derde ont ieU beklaagde stomp streek die eveneens De drie beklaagdei • President mr Eefcl pen gevallen Een der beklaagde bedrijf ¦ klappen noen bij anderen klappen President Brengt werkzaamheden mee ben gekneusd vvordeil Een der firmanten gehoord ia ij ' verklaai | eeniging „ Loon naar de dat - or werk '^ vas op het kantoor verve voor zich op te vo stoorde er zich echte die mensohen in diei | stonden of ze georg niet Steeds werden ganiseerden lastig g week is dit nog gesc werklieden der firma ] ¦ wel niet bij „ Loon n verklaarde voorts dat de firma op 27 J ten had niet met - L onderhandeld Deze aangezocht omdat over zes man besch werd bepaald dat slechts ' uit de schuit had „ Loon naar We heeft OTn den patroc h.anden te nemen v alsof zij het geheele voex'en De getuigen die n waren alle drie na h < politie geloopen om te dienen maar had gedaan om de klac krijgen De tweede met de linker.zijde v ] een spoorwegrail te ' naar ' het Wilbelmin constatëerd werd d ben had gekneusd heeft hij zijn werk richten Hij zoowel mishandel den legde den eed af en gaver een allerbedenkelijk ie vermoedelijk uit De een zei „ effenti te hebhen gehad en gebloed " te'hebhen De ander wiens werdeli zei eerst zie herinneren Pres Heeft u alt hersens ' — Ik kan a uw houding hoogst tuigt absolu'ut van g de grootste schande mljn oog kan treftei moed heeft Toen in don loop bleek dat de getuig werk is geweest voor het.getuigeiihe Pres Ü is tien d geweest ' Gei Ja dat kan Pres Omdat u zi Got Ja Pres Tengevolge ling ¦ Get Ja Pres O weet u h het een gevolg van was Gel Neen het kf ¦ i-Pres Als mehsct zulk een houding ai beide een paar klai heb ik daar geen m Ook de derde mis ' meer Pres Waarom ne ] aan? ,Gct -.- l'ii's Ik zal ' t u ïaf is Omdat u niei liet O.M mr Ma aanleiding van deze der gpluigeii niets c tirboiil dip hier wei u\ei ' de terreur ' di 
ÜTRECMTSOH ilEüWSBCftO No » 28t Zaferöai 6 ' kaarfHSlS ^- TWEEöE ¦ wisseld De zusters en de zieken zo gen den gaven frisschen zang bij volle teugen in Een verkwikking temidden van veel ellende Hoewel ik het Diaconessenhuis eenuitvoering van „ Bel Canto " niet mis gun is het te betreuren dat niet meerbelangstellenden ' t getal is onbe grensd getuige mogen zijn van dit zeeraparte werk Cathr van Rennes geveeens aan die wenschen gehoor ' Zijkriigt een dankbaar leergierig aüditoriv'm " F - •«¦ "- te bi'ood " enz enz Spr Jjud er nu muziek bij bedacht Op een origineele komieke ook soms zeer ernstige wijze werd ons het alpha bet goleerd " We hadden bij enkele lettois een actief aandeel in de „ les " Ook bad elke letter haar eigen rijmpje ' t Zou te ver voeren alles op te noemen Toch wil ' k er iets vari vertellen A is h.et akkoord eenvoudig eii ^ mooi ö is de bas diep en donker van tint C i's de eerste nooit die we op de pianoloeren ^ Bij e gïkoinen speelde Cathr van Rennes alle eendjes zwemmen in ' t water Ziek en gezond alles zong mee Maar o wee ' t slot vyerd valsch door ' laar gespe-ld Fout werd geroepen Dat was de f G is « de guitaar En met i!e stem en op het klavier werd de niilaar allerkluchtigst geïmiteerd I is iemand.'Maar wie Het lied van ' Ie Zilveren Vloot klonk door de zaal pie iemaiid was Piet Hein Bij de r werd „ In d'o blauwgeruite kiel " ge speeld bij de v het Vlaggelied bij de u het lö Vivat omdat Utrecht is de stu dentenstad Bij de z bet Zonnelied Van " anschér harte wei'd er meegezongen Oer-komiek was de speeldoos de s en i de ijver waarmee hot kind ' s njor irons vroeg de toonladder en de drie ' iank verkoord instudeert In die hu inorisiische dingen is Cathr van Ren nes nauw aan dr Joh Wagenaar ver want ' t Was een avond van vroolijkheid on ""• nr die'door don ernst wer -' ¦' ¦ AANBESTEDINGEN Aan de N.V Licht - en Warn '- inricl ting Kersbergen en Zonen alhier i bij de gehouden aanbesteding opgedra gpn de verli-hting en krachtinstallatii in de legerjilaats Harskamp Tevens is aan dezelfde firma opge dragen de verlichting - en krachtinstal latie en sanitaire werken in de ' Ver banüstoffenfabriek achter den Dom alhier voormalig hoofd-postkantoor — o — Door de directie der Ned Spoorwe gen is aan A M Stuij aannemer te ijnvr n or-"'Jrag'^n het mr ' n van een spooraansl uiting te Wehl en het leggen van een overlaadspoor te Eist RUIIVIE SORTEERING ruiloftsarielen Feeslniaöazijn „ DE HERAUT " ^ UegvuU 225,ütrecbt TEL 1439 Gevraagd tegen 1 Mei net weede Ww _ in klein dettig gezin P.ü zonder goede getuigen on noodig zich aan te bieden Aan te melden Bregitten - straat 22 na 7 uur 2291 Bij het - mimm mmmi mimkf „§ mi Mill " Dirigent Rich A L v d Kengel kunnen nog eenige iVlando line - Mandola en Mandolon cello-spelers(sters geplaatst worden Zich aan to ineklen scKriftclijk ot persoonlijk bij den secretaris den heer J Kool Gocdostraat llbis '^'^^^ nabij de ikmsterdaftisohe Straatweg Bevattende 2 kamers en saite keuken W.C boven 4 slaapkamers tain met groeten steenen schaar voorts van alle moderne gemakken voorzien loopsom i Ï.500 SSoo noodig hooge hypotlieek besehikbaar Janskerkhof 24 _ 45 - Telefoon 4050 cip pkatsea wmT-mg aiet vertegenwoordigd welke tegen vergoeding van previsie in Mn erkzaam willen ^ ip hoofdkantoor te @ oes Ervaren EVluziekleerares heett nog eenige tiren dispo nibel Condities f 1 - per wek lesuur Methode Muziekschool Brieven no 2292 bur dezer vrijen ti|d iperig Brieven aan eiksaloiis Ellsabethstr 21 ' s IViaanda0s Woensdags Donderdags Zaterdags en Zondags EEN S.TKIJKJE van 7 — IIJ ^ uur vaa 3-6 uur i Zeep concupeerende - ' Prijzen ' Speciahleit ih zirouw en ' Per/ov/hgsHngen cJnkóop ' Oud Qoud ZiheF en -^^ 2S5 £-» / m EFMEEIIEH • rauElll lOBGERiCHT ^ komen vroeg in ' t voorjaar koop tijdig een pot > " ~- IE ' ¦ fH ' I | lBicJ5chev»9 20 Tel 35W HEDEN La Coruns ^^ M0RGEJ4 - - wolkt of be aring waax aaavanik'&iijik " ts lantaarns voertuisBa uur - 49 1 t>5 ' a ' 8S - 4ü esuden - en I i.bü.a AahVoëï ¦ et ae srt lerij Ie srt oo f 10.2(i — mköol f 3(t-3-i 5.30-4.50 pep krati i srt 9—10 14—15 c't ¦ Lkaansclié EN nm ' i*iftir ' eüken van debiiüft - nm 8 uuf Knoppers hot ot buis Bis St - Antia - ' t toeslag ' düur not jouteö vaü jatean'-Kjos - half 8 4k dè Jaai" ÖE>t » niMv l-uiar > or li'Ot van tüiïi " wadf - 7üur,-m k " b6t « Jiri ^ not Luyks tenstraaC de eeü Btak'ïaii HaJsia^rr - Ha 8 Maart fjoor not pesaetian ¦ vm - 11 uuE not Kaop - beidegrand en 2.H.A in - koffie - o.:Ditzbuii - Lange Melm - 1 uur in Pieter dooi uizen Spring - vm balf den Nieu tusscben de sta Kiomp dooi eoD.boe-bouwland II uur in Heijden uit mét timmer-erf Tl uur in not Min er eo wei uur in - ge Snellen uit grÓHd Ver Uut Tarn DitzKuijzen in Maart vm S iiag van H Bot Engel - vm 10 titflr iflakêi Jüboe - vm half 11 not Knop - 10 uur fen not Deibert midd 12 uur not Lé Jollo ende tegen - vni 10 uur not Neeb dunsel brand « n haif 41 Icliuur dooï uis 10 uur in firma Bres - 10 uur op ' i abij de Tun ^ straatweg Onder arbeiflers W o i go ving om met ongeor -" ganiseerden te werken Angstige getuigen ïn don voormiddag van Zaterdag 27 Juni 1925 moest voor een firma in bouw materialen'op ' een bouwterrein bij den Hoofdweg te Amstei'dam een schip met ooment worden gelost De firma had niet genoeg eigen menschen en nam daarom tien man van do ' vereenJging „ Loon naar Werk "' aan om do cement va-n do schuit op de kar te lossen Ha rerzijds stelde zij zes man te werk ten einde de cement van de kar naar de loods te brengen Deze lieden waren echter „ ongeorganiseerden " met wie die van „ Loon naar Werk " niet Zqodra nu de koetsier der finna met de kar aankwam en de werklieden der firma verschenen om de zakken ce ment van de kar naar de loods terug,te brengen had men de poppen aan het dansen De geheele ploeg van „ Loon naar Werk " kwam opzetten en verbo den don werklieden der firma de ce ment te vervoeren zeggende dat het bvm werk was En opdat de bedoelde werklieden m-aar aanstonds g:Qed ' zou den beseffen dat het met dit verbod meenens was zetten ¦ zij te ' oordeelen naar de tenlastelegging hün woorden kracht bij door zulk een handtastelijk op.treden dat drie leden van ¦ Eoon 1 naar Werk " zich voor de ' Vierde Kamer dei Amsterdamscbe Rechtbank te ver antwoorden hebeen gehad ter zake ran mishandeling van drie werklieden der firma Se een werd — naar het Ildbl meldt — volgens de dagvaarding door den eersten beklaagde zoodanig geslagen gestompt en tegen een rijwiel gegooid lat hij bloedend verwond werd ' de an der werd door den tweeden beklaagde derwijze tegen den grond - gegooid dat nij met de linkerzijde op een spoorweg rail tere.cbt kwam en pijnlijk werd ge troffen de derde ontving van den der Jen beklaagde stompen tegen de maag streek die eveneens pijn veroorzaakten Be drie beklaagden ontkenden • President mr Eefcbout Zijn er klap pen gevallen Een der beklaagdep ' Wat u in ons bedrijf'klappen noeint Er vallen ook bij anderen klappen President Brengt de aard van de werkzaamheden riiee dat iemands rib ben gekneusd worden Een der firmanten werd - als getuigegeboor4 - H ij verklaarde dat de ver - eeniging „ Ldon naar Werk " vernemen de dat - er Werk "^ vas ¦ zich herhaaldelijkop het kantoor vervoegde om het werk voor zich op te vorderen De finnastoorde er zich echter niet aan en nam die m.ensohen in dienst die Jiaar aan stonden of ze georganiseerd waren ofniet Steeds werden echter de niet-geor ganiseerden lastig gevallen De vorigeweek is dit nog geschied Thans zijn dewerklieden der firma aangesloten even wel niet bij „ Loon naar Werk " Getuige verklaarde voorts dat over het werk,dat de firma op 27 Juni 1925 te verrichten had niet fnet „ l^oo'ü naar Werk " isonderbandeid Deize Terèeniging werdaangezocht ' omdat de firma slechts over zes man beschikte Uitdrukkelijk werd hepaald dat „ Loon naar Werk"slechts " uit de schuit op de kar te lossen had „ Loon naar Werk " dat de neigingheeft om ' den patroons het - werk uith.anden te nemen vatte het echter op,a,lsof zij het geheele werk moest uit voeren De getuigen die mishandeld werden ¦ waren alle drie na bet gebeurde naar de politie geloopen om een aanklacht in te dienen maar hadden later moeite gedaan om de klacht ingetrokken te krijgen De tweede mishandelde die met de linkerzijde van zijn lichaam op ' een spoorwegrail terecht kwam ging •' naar het WJlhelmiinagasthuis waar ge constateerd werd dat hij een paar rib ben had gekneusd Tien dagen lang heeft hij z;ijn werk niet kunnen ver richten Hij zoowel als de beide mede mishandelden legden slechts aarzelend den eed af en gaven daarna blijk van een allerbedenkelijkste geheuge.nzwak ie vermoedelijk uit angst De een zei „ effenties een klein klapje " te hebben gehad en „ maar heel.eventjes gebloed " te'hebben De ander wiens ribben gekneusd werden zei eerst zich niets te kunnen herinneren Pres Heeft u altijd zulke zwakke hersens — Ik kari alleen zeggen dat ik uw houding hoogst treurig vind Ze ge tuigt absoluut van gebrek aan moed en de grootste,schande die een man in mijn oog kan treffen is dat hij geen moed heeft Toen ' in den loop van het onderzoek bleek dat de getuige tien dagen zonder werk is geweest werd hij andermaal voor iaet getuigenhekje geroepen Pres Ü is tien dagen buiten werk Efeweest Get Ja dat kan wel Pres Omdat u ziek was Get Ja Pres Tengevolge van do mishande ling ' Gei Ja Pres O weet u het nu tocli wèl dat fiet een gevolg van de mishandeling was Get Neen het kan wel Pres Als meiischen zooals u ' die zulk een houding aannemen tusschen beidé een paar klappen oploopen dan heb ik daar geen medelijden mee Öok de derde mishandelde wist nietsmeer - - +,-«^ tii Pres Waarom neemt u die houding aan Get l'ics Ik zal ' f u zeg'gen Omdat ' u te laf is Omdat u niet durft verklaren Het O.k mr Massink zèide naar aanleiding van deze zaak niets te zul len zeggen over de geheugenszwakte der 2ftfiiigcn niets over de vrijheid van arbeid die hier'wej'd ' aangetast nict.s ¦ amk^M toi'rcur ' die hio'r werd uitge - oefend Deze drie verdachten zullen niet veroordeeld kunnen worden om dat het bewijs niet is geleverd en spre ker eisohte daarom - vrijspraak Uitspraak 16 Maart a.s School - en KerkBieliws De slang in het Paradijs Men sclirijft ons uit Gouda Gisteravond ¦ heeft over iiovenstaahd onderwèriï Dr G Wisse uit Utrecht een rede gehouden in de Grooto St jan Ijerk alhier waarvoor zeer groofe be langstelling bestond ¦ In zijn rede bracht Dr W ook met eenige woorden Ket ernstig vergaderen der Synode te Assen over deze stoffe ter sprake Spr meende,dat de nu laatstelijk gestelde vraag aan dr Geelkerken of hij in stemde met hot gevoelen der Synode dat een werkelijke slang werkelijk ge sproken had het ernstig vermoeden wekte vanuit groote moeilijkheden te zijn geboren Dr Geelkerken was vot dacht van ethisch te ' zijn maar het antwoord op de bekende 19 vragen der Synode had klaarblijkeUjk daarvoor geen goed houvast gegeven Wat nu Dan deze positieve afvraging Maar spr betwijfelt heel sterk of deze vraag een houvastgevend critei ium is waaraan men ienaand al óf niet nu juist van ethische gevoelens kan betichten Daar bij al zou men dr Geelkerken hierom afzetten dan zijn er nog aiidere zaken die evenveel reden gaven tot snoeiwerk in den Geref tuin zoolang b.v toege staan wordt daf | de onderstelde weder geboorte wordt toegepast gelijk door menig neo calvinist vrijelijk ^ ¦^ schiedt ''\ ls dr Geelkerken deze afvraging ont kennend dus niet'ten genoege van de Synode laeantwoordt is dan daarmede uitgemaakt dat hij ethisch is Zijn dani " Henry Arnyraldus Groenewegen e.a ook ethisch Spr ziet in de kwestie Geelkerken voor geen gering gedeelte een reactie botsing tegen doctrinair-formalisme hetwelk in sommige neo-calvinistisohe kringen veiTe van denkbeeldig is Bei de standpunten zijn veroordeelbaar Zal Amerika de Noordpool veroveren ¦ Expeditie paet twee Fokker vliegtuigen Men weet dat de a.s Poolvkictht van Amundsen ' met het Italiaansohe lucht schip „' Nwrge 1 " zal word&a ondernomen door ' n expeditie welke van Noorwegen uitgaat Amerika mom echter niet Ame rikaansch zijn geweest als het niet voor Amundsen nog een Pooly-l-ucht zou heb ben georgianiseerd Eenige voo,raanstaan de Amerikanen spanden er zich voor en weldira was een.plan uitge'werkt terwijl ' Ford en R'Ockefellea " aanboden de expe ditie over de - financieele ' moeilijkheden heen te he'lpen Een dezer dagen zijn de volgende bijzonderheden omtrent de ' vluoht bekend gO'maakt • Het hoofdikwartlea - zal gevestigd zijn te Point Barrow op de Noordkust van Alaska vanwaa.r twee vliegtuigen zul len vertrekken Het piragraimima bevat verder twee mogelij'kheden n:l of e,r be vindt zich aan de Pool een ' gladde ijs vlakte geschikt am op te landen of de omstandigheden aan de Pool werken niet m'ee om - veiling een - landing uit te voeren In het eerste geval auUen de vliegers - zonder te dalen onmiddellijk van de Noordpool ter Jugvliegen naar Point Barrow en - vervolgens weex oip nieuw vertrekken voorzien van mate - riaal met het oog op de landing Een maal veilig gedaald zal de Noordpool off'cieel ¦ „ in beziit worden genomen " en zullen verder vvetensohapipelijke waaj nemingen'worden verricht Biedt dé Pooi ' geen gelegenheid tot dalen dan wordV naar Spitsbergen doorgevlogen Men zal zich in dat geval ér mee ' tevreden'stel len op ' bet zoo begeerde ijsveld een Am erikaansohe vlag te laten vallen De afstand van Point Barro'w naar de Pool bedraagt 1300 K.M wat dus zéggen wil,r dat bij een'directen terugkeer naair ' t uitgangspunt een traject-van 2600 K.M aan één stuk gevlogen laoiet'wor den Is men evenwel genoodzaakt naar Spitsbergen d'èor te vliegen dan tie draagt de afstand 3300 K.M Wat het beteekent in één vluoht zulk een afstand af te leggÖn blijkt wel uit ' het feit dat dergélijk-e prestaties tot en " ielen - beperkt zijn gebleven Zop vloog in Mei 1&19 Sir John Alcock van New Foundland naar Ierland ' n afstand van 3040 K.M Een ander sprekend vooi-beeld is ' t werel'dreoord van do Fransche pilo ten Drouhin en Landry di © vorig-jaar September-met een Farman-macbine 45 uur achtereen in de luoht hlevorn en daairbij 4400 K.M aflegden ' Voor dit to'Cihtje "- werden niet minder dan 2700 K.G benzine en 154 K.b.'olie verstookt Voor deze Amerikaaü-sehe ' expedWie zullen twee Fo'kker-vMcgtuigen van r schillend type woirden gebruikt n.l een driemotórig toestel met 3 lucbtgekoekie - WiT.igih'bmotorien van 200 P.K ' elk en een toestel van,het F VlI-type met een 400 P.K Liberty-motor - Als bijzonderheid mag golden dat beide toestellen indertijd in Nederland vvei'dcii gebo'ilwd De expeditie zal onder het commando komen te staan van capt Wilkens ter wijl één der machines zal worden be stuiurd door luit Doolittle den piloot die het afgeloopen jaar do Schneider Citp heeft gewonnen Indien er zich bij de viOorbereiding geen bijzondere moeilijkheden voordoen hoopt men 21 Maart a.s te vertrekken De Poolvlucht van Comman der Rich ard Byrd Men meldt uit Amerika blijkens „ de Tel " aan het Ha'agsche Aneta-kantoor Behaive de reeds bekeiide plannenvan Gapt Wilkens om te trachten pervliegtuig do Nooi-dpooi vooral do tot dusverre nog onbekende gebieden te onder zoeken heeft thans ook Commamdeir Ri chard ' Byrd besloten voor zijn a.s Noordpool reis van vliegtuigen gebruik te maken Commander - Byrd verklaarde dat hijfinancieel géiSteund wordt doqr e.en aan.tal particu Heren onder wie Jo.hn D Rockefeller Jr en Edsel Ford die ieder 20.000 Dojlar hebben gegeven Drie an dere particulieren hebben eenzelfde be drag beschikbaar gesteld zoodat de e'x peditie tot dusver over 100.000 Dollarbe.^ohikt Aanvankelijk was het plan om'de reis per bestuurbare'balilon te on dernemei doch bij nader inzicht is menhiervan afgestapt en heeft de voorkoiirgegeven aan het vliegtuig Byrd heeft reeds een 3 motoirige ma chine van het tj^pe F ' VII-3m van de zelfde constructie als die waarmede kapt ' VVilkens < len tocht zal ondorne m-en gekocht Het d'oel van zijn expeditie is het on derzoeken van Noord-Canada Groen land Alaska en het gehied tusschen Alaska en do Noordpool Z-oo mogelijk za.l ook een vlucht naar de Noordpool zelf worden ondernomen Commander Byrd verklaarde aan een vertegenwioor diger van do New-Yoi-k Times dat zijn ervaringen welko hij in den loop van het ' vorige - jaar in de P'oolstreek opdeed ats leider van de zeevaartkundige aifdoeling der M«cM.illan expeditic hem overtuigd hebben dat het vliegtuig een van de meest geschikte middelein ' is tot het doen van onderzoekingen in dit gehied ' De Staatssecretaris voor de Marine Wllbu.r verklaarde zöch jjereid com mander Byrd zooveel mogelijk n zijn onderneming bij te - staan Comimander Byrd is van plan om in April naar Spitsbergen o^l Etalj te ver itrekken en vandaar te ivüegen naar Kaap M'OiTJ.s Jessiup in Pea.ryland in het noordelijke gedeelte''van Groenland „ en vandaar naar de Noordpooi VoenstraN en Demuyter hel-i^-n iuge schieven voor flen coupe Gorcion Ben uet De Aerociub heeft thans de inschrij vingen van ' Veenstra met Quersin en Demuyter ontvangen voor de a.s Gor don Bennet race De inschrijvingen zul len echter.eerst door een speciale com missie worden onderzocht alvorens te worden goedgekeurd GÏMNASTIEK S t e d e n w 6 d-31 r ij d De tweede Nederlandsche stedenwed sfrM Groniïjgen-Alk.maar-'ytrecht i'3 vastgesteld op Zondag 21 Maart te Gro ningin De Turnkring „ Groningen " zal als gastheer optreden in de groote zaal van de Harmonie aldaar — o MOTOKSPORT De Vdn V 1 ij menr i t De Van Vlijmeh-rit voor'automobie len en motorrijwielen welke dit jaar waarschijnlij'k.wordt gehouden op 17 en 18 April a.s en welke wordt onderver deeld in 3 afdeelingen en 20 klassen w.o twee klassen voor beroepsTmotor rijders loopt door dh provinciën Lim burg en Noord-Brabant Het traject is circa - 450 M lang en bevat verschillende gedeelten cross country Daarbij zijn o.a snelheidsproeven ingelascht over 1 K.M..standing eji flyingstart De mede werking der autoriteiten is reeds verkre gen Er zün.onderhandeling'en loopende óver de deelneming van buitenlandsche ' rijders SCHAKEN Schaakclub Utrecht Sinds de laatste opgave werden in de hoofdgroepen nog de volgende partijen gespeeld Mr V d Eerden—Robijns remise Ho gewind wint van Oudegeest v d Slacht remise met Oudegeest Goud wint van ' jlir van Foreest Hoogenstraaten wint van v Wijngaarden jhr v Foreest wint van Hoogenstraaten v Beijnum ' Wint van Oudegeest;,de partijen dr OUand - de Brie Schuckink Kool—Walkate en Ilogev/ind — Hoogenstraaten afgebroken in onge'veer gelijke positie De Stand is thans Winnaarsgroep:dr A G Olland 4 | uit 5 jhr J H O v.d Bosch 4i uit 5 J H Goud 4 uit 5 J.H Pannekoêk 3J - uit 5 dr SchuckinkKool 2ï uit 5 jhr A E v Foreest en G.de Brie H uit 5 H J Walkate en W.Kersing 1 uit 5 ^ Verliezersgroep A Hoogenstraaten 4 uit 4 G H B Hogewind 4 uit 5 S Ka tan 2 uit 3 C van Beijnum 2 uit 5 de overigen ininder dan 2 "'"^ sf Pm « l'(ail'ia»i««»>l»««»%»iioM Bed Canto in liet Diaconessenitiuis Een muziekavond dia wat beteekent ' is van ' n blijvende waarde Die hangt niet aan een datum Of men er.direct of later iets van vertelt doet er weinig toe Catharina van Rennes en hfiar siaf werken hoogst zelden naar buiten uit Indien zich dus do gelegenheid voor duet naar het Bel Canto te kunnen gaan luisteren met de leidster aan t,ei klavier dan ruim ik alle bezwaren uit den Weg om te kunnen genieten van do ma;iiër waarop onze zang-pédagoge haar volkje laat zingen waarop.dit iU liet „ Bol Canto " wordt ingewijd l.a.rig voordat de jeugd zich'opstelde ' was ' t in de gangen en in de korkzaal va,n het diaconesscnliuis een gozeUif geroezemoes Enkele z'aalpatiöntcn za ten er al mot hun zusters vorschoirle nézièkenwagonljes niet ' reronvalosceu tere bemand rolden goruischloos do kerkzaal binnen Fa - kwamen successievelijk zooveel / justers opdagen dat de korkzaal te klein leek Stoelen on banken barriga deerden den ingang Toon do laatste slag van de acht rosonneerdo klonk het o?rste akkoord van hot „ Snpeuwliedjc " Go weet allen lezers hoe Cathr van Oennes componeert Hoe hifar liedjes kunnen glinsteren als het voorjaarsclio lauwdruppeltje Donk slecht aan iiaai ' " Kling Klapg-Klokkebei dat Jan Wa gonaar SV zoo-düvwijls over ' onze hoof den doet klinken en kleppen van af zijn carillon-troon Dó Tussenbrookjes die soms zoo snitig en geestig gedacht zijn vormden f'en voornaam begtanddoel Geheel nieuw was „ een vroolijko mu ziekles aan jong en oud " door Catlir van Rennes aan den vleugel gedomon st-i-eerd ' t Was een muzick-alphabet ¦ Vroeger zeido do componiste ' leerd " je aldus het a b c.„A is een A^ipjo '•>¦-¦ at uit z'n poot B is ' de bakker die hal - Openb V Joh 1-4 löb Heden behaagde bet den Heere onverwachts uit ons midden weg te nomen den Heer ' D G IV!iDDEL!V3A ^^ '^'' oorzitter van de Ver eenig'ing „ Ken öehool met den Bijbel " te Bnnnik De heriunerin g aan zyn groote liefde en toewij ding voor onze School zal bij ons in dankbaar aandenken - blijven Namens Bestuur en 2,969 Personeel ¦ W DEHAAN,Vioe-Voorz J JANSEN Seor K HUB^E Penn M.KRDISHOOP II d S Buniiik 5 Maart 192(1 Heden overleedtot onzediepe droefheid na eenkortstondige ongesteld j beid onze geliefde Zoonen Broeder 2331 I liSiüMliSenilllSUGEIIi in den ouderdom van 22 jaar IC KLUNDEH E KLUNDEB — Scherphuis S.H.J.KLUNDEK J K KLUNDEK Utrecht 5 Maart 1926 ' Haagstraat 12bis De teraardebestelling zal plaats hebben a.s Dinsdag 9 Maart ten 11 ' uur vertrek vanaf het Pathologisch Instituut Catharijnesingel 2 naar deSeAlg Begraafplaats BESTUUR DER DOBIEINEN De Ontvangea ' dor Regis tratie en Dom,einien te Utrecht zal ten zijnen kantoa'e Munt straat 7 op D'insdiag 23 Maain e.'k des vni 10 uur bij inschrijving verkoopen 63 kavels bsiiten dienst ge stelde geniegoederea en ma terialen te Utrecht en omlig gende forten Notitien bevattemde per coelsbe'scih rij'ving v ó o rw aar dièn enz veritorijigbaar bij igo n'oem'dien Oimtvanger en bijdie te Maa.rssen en Drie - bea gon 2278 Mr Th SNELLEN Notaris te Utrecht zal O'P Vrijdag 12 Maart 1926 om 1 uur in het Notarishuis te Utrecht in hot openbaar verkoopee VIER WINKELHUIZEN te Utrecht aan den Sprin:gweg 100 lOi 106 en 108 Te veilen afzomdterlijk en in coinabiinatiies 2293 Betaling on aanvaarding op 1 Mei 1926 Breeder bij biljetten te he koai'en ten kantore van voor noemden Notaris SNELLEN Muntstraat i Te koop zeer goed onder houden Burgerwoonhuis met flinken Tuin ' 6 Kamers Keuken en Zolder Omtrek Vogelenbuurt Aanvaarding 1 Mei 1926 K o o p p rij s f 4500 — Brieven franco onder no 2308 bureau dezer UW BE0BIli en llfEÊS^lI bi A VAN ALPHEN ¥ leutensGlieweg 33 want daar is het best 1 
Het Gehiim van den Haargroei Een openbaring door wetenschappelijk onderzoekt uitstel is Over het algemeen bevat de mensche Jijke hoofdhuid 75.000 haren die per dag ongeveer 0,2 m.M groeien Ieder mensch brengt dus dagelijks 15 M haar voortr Dit natuurwonder verschaft ojns niet alleen het schoonste sieraad maar ook een zeer waardevolle bescherming voor het hoofd In normale gevallen blijft deze enorme groeikracht tot in hoogen ouderdom behouden Wanneer ' die groei met het 16e jaar begint te verminderen zooals tegen woordig bijna regel is dan is dit onna tuurlijk De ^ verminderde haargroei wordt meestal na het 20ste ' jaar eerst bemerkt De oorspronkelijk meterlange vlecht van de bakvisch is de helft kor ter geworden en de schedelhuid van den jonéen man begint zichtbaar te worden Zonder goede haarverzorging wordt men kaal Ongelpoflijk veel wordt in dit opzicht gezondigd uit onwetend heid De grootste vijanden van uw haar tooi zijn de onzinnig samengestelde middelen die men gebruikt i^pwekking van den celgroei moet volgens Prof Friedentha het A en Z van alle haar groeimiddelen zijn en hij bewijst dat de door Dr Weidner met SHvikrin inge slagen weg de eenige is die hiermede rekening houdt Het bijgeloof dat een uitgeputte haar wortel dood is bleek in den loop der jaren door Dr Weidner's vinding on waar daar na gebruik van Silvikriu pp kale plekken weer nieuw haar groeide Zeker een troost voor hen die door lAaruitval en slechten haargroei ge - plaagd worden Van veel gewicht is de weg dien Dr Weidner aanwijst hoe het haar op natuurlijke wijze te verzor gen en groei-aanzetting en schoonheid van het haar te verkrijgen ia Aanzetting van den celgi;oei bestrij ding van de vergrooting der vetklieren en opheffing van de verhoornlng der schedelhuid vormen het middelpunt van zijn overwegingen Dr Weidner iSam als grondstof mensohenhaar dat hij volgens een door patenten be schermd procédé behandelde en dan plaatselijk d.w.z op de haararme plek ken der schedelhuid Het inwerken Daar steeds meerdere oorzaken haar uitval doen ontstaan schaadden de tot nu toe toegepaste middelen meer dan ze baatten de bestrijding der eene oor zaak verergerde de andere én bijna steeds bleef voortdurende haararmoede als eindresultaat over Dr Weidner's vinding nam de onzekerheid op stellige wijze weg Wiê meer omtrent deze belangrijke vinding wenscht te weten vrage toezen ding van het zeer leerrijke boekje „ De Haargroei zijn Behoud en Herstel " Het procédé voor de vervaardiging van Silvikrin uit menschenhaar is in alle landen gepatenteerd Silvikrin is thans ook in Nederland verkrijgbaar evenals Silvikrin Shampoon dat het werkzame Silvikrin bevat Wij zenden u tegelijk mét het boekje een hoeveelheid Silvikrin Shampoon voldoende voor drie hootdwasschingen bij wijze van proef Gebruik daarvoor nevenstaanden bon Aan het Laboratorium Silvikrin Rotterdam Schiekade lOi Als lezer van Het Utrechtsch N'ieuwsblad verzoek ik om tnezen ding van het boekje „ De Haargi-oei zijn Behoud en Herstel " en drie pakjes Silvikrin Shampoon Ik sluit hierbij in 40 cents aan postzegels ter vergoeding van kosten en porto Naam Straat - Plaats Duidelijk schrijven s.v.p en'als 212 brief veizenden Knip dezen bon direct uit veelal alstel TIVOLI KRUISSTJ7AAT Zondag 7 Maart vanaf 2 uur doorloopend Donderdag 11 Maart 7.30 uur geven wij een biizonder filmwerk een betoovering voor de oogen Drama 7 Acten Jaarbeuj's Programma WOLKEN AAH DEN HUWELUKSHEMEL Drama 7 Acten Rijke kleurschakeering waarin LIEFDE HARTSTOCHT VERLEIDING en OPOFFERING door de bekwame Filmsterren ELEANOR BOARDMAN CONRAD NAGEL bijgestaan door LEW CODY die de hoofdrollen vervullen de film tot iets ontroerends maken Telef Bespreek Bureau 2068 Verder als Bijprogramma r Het Leven Lilden en Sterven van den groeten Componist CEOFIN Een dolle Klucht is de ZOETWATERMATROOS in 2 acten enz enz Tivoli'BiosGOop Wii zullen verder gaan een wereldstad Programma in Utresht te geven en ver wachten van 12 tot 16 Maart behalve een prima Wilton-Metro-Goldwyn-Film op het Tooneel het beroemde Skaska Balle t voor het éérst in Nederland in het City Theatre den Haa voor uitverkochte zalen opgetreden hierbg munten uit LUBOW ROTSKOUSKAJA van het Keizerlijk Ballet te Moskou EMS ORWELL eerste Solo-Danser van het Dordtmunder Stads Theatre Schitterende,EnsceneeringenChoregraphic van LUBOW ROTSKOUSKAJA Costumes en Decors uitgevoerd door de Firma HUGO BARUCH & Go Berlin en ontworpen door GtfNDELL Berlin Het geheel een betoovering voor de oogen men waandt zich in een Sprookjesland Een Jaarbeurs Programma zooals alléén Tivoli Rioscoop U ban aanbieden STADSSCHOUWBURG - UTRECHT ê N.V Ver Rotterdamsch Hofstad-Tooneel Directeur COR VAN DER LU6T MBLSBRT DONDERDAG U MAART - HALF ACHT ELSE MAUHS afs gast in CA LIA Tooneelspel in 3 bedrijven 9 tafereelen naar ALEXANDRE DUMAS fils roman „ LA DAME AUX CAMÉLIAS " door SIMONS KOSTER en iLSE MAUHS Regie COR VAN DER LUGT MELSERT In de rolverdeling J v EES L v GASTEREN L GIMBERG Th DRENKEL Jr ROOS K PERIN - Kldppell joh KOSTER-Kok e a Decors ontworpen en uitgevoerd door M A v d LUGT MELSERT ¦^ Prijzen van f 3.34 iot 0.51 2375 Plaatsbesprelcing dageJijits van 10 4 uur Stadsschouwbrug • Utrecht Nieuwe Nederl Tooneel Art leider Louis Saalborn Maandag 8 Maart 8 uur Voorstelling tegen verminderde prijzen van Blank Ballast Een spel van de tropen in 3 bedr 6 tafereelen Prijzen van f 2.71 totf 0.51 2089 Plaatsbespr dagelyks TE KOOP vvee-wielige Wagen»ooT groenten ofruit met opzet enaken voor kisten)f manden Prijs 30 — Swammer damstraat no 27 Zuilen 2351 GEVRAAGD onge-meub Kamer,voor juffr alleen,omtr Amsterd Str weg Br met opgaafvan huur Esch doornstraat 9 al hier 2367 71 Siadsschouwburg ïï s H.ï M % Schouwtooneel Directie Adr v d Horst én Jan Musch Zondag 7 Maart • 8 uur ' taevalfi.ij Blijspel in 3 bedrijven van liRUNO WINAWER RICHARD HEUST JAN MUSCH Zondagsprijzen van f 2.71 tot 0.51 208c Plaatsbespr dagelyks van 10 4 uur Utiecb 2de ^ HANDS AMER ORGEL te koop pracht ge luid massief noten 2 spel Te bevragen en te bespelen bij v Rossum te loon f 9 — per ' week prima getuigen ver eischt Aanb 8—10 uur n.m Vreeburg 28bis 2364 KLEERMAKERS - NAAISTERS gevraagd terstond bij P van Mechelen Gildstr 45 bekend met het maken van broek ' vest en jas TE KOOP een Heerenrijwiel,bïngelsch merk zonder gebreken voorde spotprijs 15 gld.,moet weg Lombok straat 30 2368 S W PRAAG Ghirorg-Ortbopaed Houdt weer spreekuur Biitstraat 132 1—2 uur dagelijks 2282 ZANDERINSTITUUT 2—3 uur behalve Don derdags Goed bes-praa,kt VERTEGEN WOORDIGER voor Utrecht gevr kleine borgst verpl Salaris f 100 — per maand geen provi sie Br no 2313 bur dezer Nimmer Berouw Indien gij Uw Verliuizing op draagt vol vertrouwen aan het oude en lilllijke adres van G I d BRINK & ZOHEH Goedestraat 114 ¦ Utrecht Tel 2303 TE HUUR ruim Benedenhuis Oude Gracht f 24 per maand Br nn 2312 bur dezer TE KOOP een goed onderhou den Kinderwagen Te bevra gen Bèth lehemweg 55 2307 Geluksicantoor — TRANS 2 — Verkrijgbaar 2289 1/20 VlO Vs V4 V2 f 3,50 per '/ 20 klassikaal 70 ets 3»/oobligali§iiHy.„DEyNIE " ' Goedgekeurd by Koninkl Besluit 7 Mei 1913 Stbl 40 volgens aanwijzing der Staiatsloterij TE HUUR GEVR door jongelui die wenschen te trou wen Kamer met stookgelegenheid Huurprijs f3 oi f 3.50 per week omtr Tolsteeg Br no 2303 bur dezer GEVRAAGD Net Meisje P.G of G.G voor heele of halve dagen niet beneden 15 jaar Aanm ' s avonds na | 8 uur Spaarue - ^ ' WIT WYANDOTTES te koop aangeboden broed 1925 volop aan de leg Fr J H Eek t.o Anjelier - kweekerij Maartens straat 40 Rivieren diik 23661 wijk 2311 Oil Lv'aiigeu xMuavvoiC olüi len Voorjaar n Zomer uit sluitend prima kwaliteiten lage prijzen Ziet ütalage Aette Loopjonyen GEVRAAGD | Niet boven 16 jaar Loon f5 — Adres Lynmarkt 1 In plaats van kaarten „ GBOOTBUNKENBIIIieil " Verloofd J 6 KRIECER e n 2361 F PETERS Arts Dtreeht 5 Maart 1926 HetLeyerdesHei vraagt werk yoor 5 TIMMERLIEDEN 2 HUISKNECHTEN 1 REIZIGEK 1 BOEKHOUDER 1 MACHINIST 1 STOKER 4 LOOPJONGENS 1 MEUBELMAKER 1 COLPORTEUR 3 SCHOENMAKERS ¦ 2 GRONDWERKERS 2 KELLNERS ' t BAKKERS MACH.TEEKENAAR L LANDBOUWER en 1.6 zonder beroep 2373 ' Direeteur K 6 TAAT Breedstraat 38 Tel 1248 zal a.s Maandag 8 Maart ' s morgens van 10 — 12 uur en ' s avonds na 7 uur gESLOTEH zi ^ milTOOII EH MtGilZIIH der N.V Stoomkofllebra derijJ W VAN HAAGEN zullen a.s Maandag 8 Maart den gel^eelen dag 2308 6ESL0TEN z ijn TEKOOPafBOf - of te huur a f 500 - helft van dubbel landhuis aan de hoofdweg te Soest bev 5 kamers keuken kelder gr tuin m vrpohtboomen schuur en kippenhok Te bevragen Birkstraat 18 Soest 2336 ZELDZAAM AANBOD 4 stoelen 2 Crapeauds be bekleed met Moqitette ' Tafel,Theekast Servies Rooktatelen pracht groot Dressoir al les t 125 — Van Woustraat 97 eersie Etage Amsterdam.Ook Zondag 2339 TE KOOP ran particulier een 4 Lamps Radiotoestel met alle toebe hooren wegens aanschaffing Piano prijs heel billijk Br ond 2342 bur dezer Wegens teleurstelling zoo spoedig mogelijk gevraagd een flinke Dienstbode voor dag en nacht v.g.g.v Adres Mevr v d MEIDEN M H Trompstr 10 2374 i d blad Buisvliit-tentoonstelling Padvinderstroephuis Kromme Nieuwe Grachi 42 Zaterdag 6 Maart i « _ •>» ->.>/%<» Zondag 7 Maart 2-S-30 en 7.30-10 i H Winkeliers wilt gij Uwen omzet vergrooten adverteert dan in liet — lltreeht&chHieuwsblad " Stadsschoawbarg » Utrecht Ensemble Mevr HOPüi-Kwast Zondagmiddag 7 Maart 2 uur ROODKAPJE en DE WOLF Operette in 5 bedrijven naar het Sprookje van „ MOEDER DE GANS " Kabouter - Kapellen - en Boerendans Prijzen f 1.70,1.40,1.20,0.94 0.64 0.44 2087 Plaatsbespr dagelijks -|- KfOBA -|- is je adres voor prima gummiw aren-voor Dames en Heeren Speciaal adres voor Patent - geneesmiddelen Wittevrouwenstr 4 Utrecht Voorheen HardeboUenstr 2 Fabrieksgebouw te koop aangeboden in uitstekende staat gelegen te Utrecht Grootte van liet gebouw 270 M met circa ilaOO M ' open terrein ' Machinetabriek OS BEU GELS E Meijsterlaan Ook in Al Utrecht 2298 G edurende de Schoonmaak welbespraakt Persoon ge vraagd voor het bezoekenvan nieuwe klanten innieuwe woningwijken Br G 81 Adv Bur v/h Alta Bem,Weerd O.z 21 2310 Er kan geplaatst worden een Mangeimeisje 14 jaar of ouder en een Strijkster of Leerlwig Stri|i(ster Stoomwasscherü „ de Vlijt " Rotsoord 24 Utrecht 3132 Voor verhuizen per gesloten Auto's door ' t geheele land is Uw adres J v.d Meent & Zn Uw Piano's en Brand kasten worden door ons vakkundig vervoerd en ge takeld — Alles geschiedt oneer garantie MG DIENSTVEIIRICHTING Jansveld 31 Telef 3568 HA Utrecht oiLi 6'iACHrlS8(eAAXDBH/7iteOi LEEST DIT BLAD VAlM-TEiNO HET KEIZEkLiJK BALLET — UiT MOSKOU - Wordt verwacht van 12 tot 16 Maart SIASEA B&IIM A aciitei - i 1 ï een volgens '¦'¦"¦ ADVERTENTEN f 0.60 AANGEBODEN / BEKW COSTUUM - Nette DIENSTBODE gevraagd 15 Maartof 1 April in kleingezin 2 pers liefstvoor dag en nacht,gewend geheel zelf standig te werkenen te koken v.g.g.v.Zich aan te meldenBoekhandel v.d fa.Vet Oude Gracht 251 2365 NAAISTER met 5 jaar piactijk en goed kunn bor duren biedt zich aan om thuis te naaien Br no 2362 bur dezer voor beslist net jongmensch een gem Zit en Slaapkamertje met of zonderpension Vleuten sobeweg 229bis in gang Douwes Dek kerstraat 2231 FORWARD Rijwielen zijn snel sierlijk onverwoestbaar Fabriek te Utrecht 2346 Verkrijgbaar te Utrecht H SWS Hoogelaiiilen W.Z II Jl.v.OtllUEI[OM Vlagmaal 28 TE HUUR een Zlt Slaapkamertje voor heer of da me prijs billijkHidderscnapstraat no 43 2363 W I VAN U8IEI Aiiel lasmansttaal Van particuliei ' te koop een goed on derhouden eikenh EETKAMER-AMEUBLEMENT Adres Mevr Grata ma Maliebaan 52 ' 2323 B G Hm Mikm HUISHOUDING Een net Burger meisje biedt zich aan als Hulp in de Huishouding voor den dag of dag en nacht Aanm Bil derdijkstraat lObis 2360 De Bilt G ETTEKOyEN Er biedt zich aan een o ngehuwde WERKSTER P.G met alle voor komende werkzaam leden op de hoogte Br no 2359 bur dez ADVEKUNTIEN tl - ^ ^„ Xens *''^" GEVRAAGD Meisje beneden 16 jaar voor halve da gen Aanmelden Havikstraat 34bis 2322 blJ vooruitbetallug hoogstens 30 woorden elk - wuord meer 5 et WIE Wn RUILEN met Gem.-woning Ondiep heei huis 6.25 met een Wo ning omtrek Trans vaal G-roeneweg Br no 2338 bur dèz HEBT U STOF TER OVERNAME AANGEBODEN een sinds 25 jaren ueataande beklante Timmersmans - werkplaats met ge - oedschappen Br no 2316 bur dezer Gevraagd een flink DAGMEISJE boven de 16 jaar P.G 3 dagen per week een werk vrouw tot hulp Zon dags vrij Mevrouw V d Roest Jans veld 51 Zendings huis Aanmelden ' s avonds tusschen 8 en 9 uur 2372 KINDERWAGEN - e koop aangebo-deD 1 jaar gebruikt Te ien ' s avonds van > — 8 uur Absteder iljk 200 tegenovei t Asyl 2355 oor de Jaarbeurs IE HUUR AANGEB emeub Zit - en laapkamens me 1 zonder pension fzonderlijk slaap - amertje Palmstr 8 2356 Flinke DIENSTBODE gevraagd voor der,dag of dag en nachlIn gezin z.k moe;echter met alUvoork bezigh be kend zijn Aan mftlding Lange Viesti5bis 229 ' Colbertcostuum naar maat f 26 voe ring inbegi'epen Keeren costuum f 16 Tevens reparatie en Net Meisje zoekt EEN VRUiNDIN leeftijd 30 jaar Br no 2283 bur dezer MLUBELEN Wegens plaatsgebr.te koop Salon - enH u iskamer - Ameu blementen primagestoffeerd in deprijs van f 40 f 70 f 95 en hooger bij:A Dauwerse Stof feerderij Havikstr 57 2325 pers-inrichting Overal te ontbieden Telef 3663 Vraagt prijsopgaaf 2275 AUTO in huur of in huur lioop gevraagd voor lichte vrachtjes of luxe wagen daar voor in te richten Br no 2133 bur dez pënsion-hoxjdersi TE HUUR AANGEB Burgerwoonhuis heel en droog bij Lombok-Transvaal. Br no 2341 bur dez Mevr Ds Gosling Frarus Halsstraat 1 ^ Utrecht vi-aagt April of la-ter flin HoH Oif Duitsch DIENSTMEISJE 228 Gevr een heldere WASCHVROUW Tevens gevr een alleszins bekwame Linnennaaister of Iluisnaalster Aan melden des avonds voor haM 9 Ko ningslaan 35 2340 PIANOLES door dame voor oerstbegihnendenen meergevorder den Nic Beetssti ' 6b 2297 KOST EiN INW Prima Kosthuis aangeboden aan netheer in gezin zon der kinderen geenberoeps Nobeldw straat 2 2347 DAGMEISJE gevr van ' s mor gens 8 uur tot hal drie Loon f 5 — per week Zich " aan te meldein ' s avonds na half 8 bij Mevr v Hooff St ad''ou-derslaan 20 2301 Gevraagd met 1 Mei een net DIENSTMEISJE als Meid Alleen.Zooidags na 1 uuren eiken avond na 8 uur vrij Voor hetbeneden.iuis zaak)komt een werk vrouw^.Zich aan temelden by Van derPost " Lange Viestr 15 ' 2287 GOEDKOOPST adres van geschil derde meubelen kleine kastjes vanaf 14.— groote kasten vanaf 25 — Tafels in alle maten Nacht kastjes Wasch ta fels enz enz ook alle soorten Tafel pooten te koop Meubel-Adres Varkenmarkt no 5 2343 TE HUUR GEVR Ongemeub Kamer,geschikt voor ka,n toor Spoed Aan bieding Nieuwe Gr 57 2348 2 Crapeaux 4 Stoe len f 39.75 eiken Buffet f 48 Salonta fels f 12 Theekast f 13.50 Boekenkas ten Dressoir 6 Stoe len rood trijp ma lonie Spiegels Ca napé Crapeaux f 15 f 20 Inkoopen In ruilen Repareeren Wittevrouwenstr 15 2332 H.-D MOTOR HUIS TE KOOP Nieuwstraat te De Bilt bev 2 kamera keuken boven 3 slaapkamers met Joh zolder gas en wa - Maartensdijk terleiding en electr licht achter plaats m-et kippenhok en schuur Koopsom f 2800 Te bevragen Van Bodegraven's Boekhandel de Bilt 2359 DAG-DIËÏNSTBODE voor direct gevr tegen billijken prijs te koop in zeer goe den staat voorzien van zoo goed als nieuwe banden Br no 2272 bur dezer BOTTE SCHEER MESSEN TE KOOP Dames - en lleeren rijwielen 12 en 15 Aanhangwagen voor rijwiel 8.50 Gramafoon ^ 10 pla ten 12.50 Canapé 9.50 2 Crapeaux groen pluche 14.50 Boekenkastje,Djenstbodènkastje,Waschtafel Keukentafeltje Nachtkast je Kinderstoel,Vouwwa;g6ntj6 rie ten Legstoel Dames vouwstoeltje ' Schrijftafel met op - GEVRAAGD in geizin 2 pers h.b h.h een eenvoudig eerlijk Meisje in staat de geheele huisho-uding op zich te nemen Br no 2271 bur dezer TE KOOP wegens afschaffingeen prachtig Orgel 2 spel in eikenhouten een 2-rijer Har monica Bevragen:Cederstraat 10 On diep 2290 Gevraagd een nette LEERJONGEN Electr Passement fabriek H H Kloos terman en Zn Ach ter den Dom 5 2344 Een nette SLAGEHSJONGEN gevraagd J Weber Ëlinckwijk 106 2273 slijpen of aanzetten haarfijn 15 et Gll lettescheermesjes of andere 6 et prach tig scheren Botte scharen messen zagen gereedsc!!ap pen enz degelijk en goedkoop Instru mentslijperij alleen Hardebollenstraat 1 geen winkel 2357 KANTOOR Net jongmensch 19 jaar vi-ij van mil dienst kennis van boekhouden han delsrekenen mach sohrijven enz be kend met alle kan-toorwerkzaamheden zoekt werkkring Prima ref voorhan den Br no 2^5 bur dezer Heer en dame b b h h vragen voor direct kleine nette GEMEUB ' ETAGE RIJWIEL merk Relli te koop dubbeie r&m,men enkettingkast nog ge heel als nieuw Teberijden Da Costa kade 30 2334 GEVRAAGD flinke Dag dienstbo-de tot 4 uur Loon f 5 — beslist goede getuigen Aanmel den na 7 uur Stad houderslaan 98 2302 zitikamer slaapka mer of kabinet en keuken liefst om trek station Br m i j - T ^ <• opgaaf van prijs on - stel groen pluche Gordijnen Bloem tafeltjes 3 slags Ka merscherm 2 Huis kamerkleeden Grift straat 120 lijn 4 2329 zet nrnde Ta;^el 2 ^^^ ^^_ 2288 bur dezer OVERLAND pracht wagen te koop aangeboden zoo goed als nieuw wegens plaatsfebr Touring-model voor zeer billijke prijs Bibabo Witte vrouwen straat 15 RUILING ORGEL Ter overname aan geboden zoo goed als nieuw Oi'gel eiken kast 4 spel 16 r-eigistei-s met dooi"l harp f 295 — Br no 23(S bur dez Net burger buiten meisje P.G 29 jr zoekt een haar pas sende VRIENDIN in het bezit van een fiets omtr Utrecht Br no 2354 bur dez HUWELIJK Net persoon ^ igen zaak in een ge meente 30 jr P.G zoekt kennismaking met Juffrouw of Weduwe kinderen geen bezwaar Br no 2311 bur dezer TE KOOP W-egens sterfgevalte koop aangeboden een pracht • Holl Herder zeer gesch.voor waak of poli tiehond Prijs billijkzeer lief ia huis Adres Spieghelstr 44 2318 BIEDT ZICH AAN een nette Jongen P.G leeftijd 17 jr wenscht opgeleid te worden in ' t chauf feursvak Liefst UtrecM Br no 2315 bur dezer GRAMAPOONS EN PLATEN Het voordeeligste en solledste adres is Braamstraat 22 Groote keuze nieuwste Jazz Band Va lencia Suisse Arti mise onz Opera's,Symiphonieën ZangViool op alleen pri ma merken platenalle apparaten zijnbij ons met Zwitsersche werken gega randeerd 2371 Bewoner van prach tig Bovenhuis riant gelegen Wilhelmina park-kwartier be vattende acht 8 kamers waaronder ba,d,kamer huurpr t 480 — per jaar wenscht dit te rui len voor mooi Be ne denhu is op goe den stand Huur prijs tusschen f 350 en f 450 in Br no 2285 bur dezer DRIE HUIZEN te koop Riouwalr waarvan een spoe dig leeg komt Br no 2304 bur dezer Eerste klas Stoom wasscherij vraagt nog eenige NET KOSTHUIS aangeboden met ge bruik vam friseh ¦ slaapkajnertje geen beroepskosthuls.Houtstraat 31 op deAmsterd Straatweg2e straat vóór denoverweg 2326 MEUBELMAKERS ' LEERLING gevraagd eenigs zins m^ei h-et vakbekend Adres Springweg 28 2320 PAKHUIS te huu gelegen Wijde Doelen Tol steegpoort oppervl 80 M2 zeer gesch voor brandstof f en landel of auto-gara ge zeer droog rui me inrlj prijs bil lijk Aanvaarding 1 April Bevragen v Straten Oudwijker veldstraat 119 2139 GEVRAAGD goede Tennisbaan voor Woensdagmid dag of Zondag in Utrecht stad met prijsopgave Br aan adres Biitstraat 107 Utrecht Antwoord vóór Woensdag a.s WASSCHEN d roogtoe 4 geman geld 6 opgemaakt 7 et per stuk Groot en klein prima be handeling Vertegen woordiger W Buij tenhuis Brand steeg 1 Oude Gracht 2270 METSELWERK zoowel verbouwin ^ en als reparaties zeer billijk Laat nu tegels zetten Vraagt ETAGE TE HUUR bev 2 groote ka mers suite zijka mer en keuken di tarl.f Adres Wol - rext te aanvaarden venslraat - 12 bij de Vogelenibuurt Br 1 Plompetorengracht'no 2370 inn dez »- 
UTRECHTSCH WIEUWSBLftD No 261 Zaterdag 6 Maart 1926 - DERDE BLAD RADIO-RUBRIEK DERDE BLAD POSTZEGELRUBRIEK Fostzegelveizamelen Wat de redenen toch wel mogen zijn dat men zoo vaak in enthousiasme ge raalït bij het aanschouwen van een de gelijk opgezette goed verzorgde postze gelverzameling — of meer in ' t alge lueen van schoono waardevolle postze gels wordt er wel eens gevraagd Deze kunnen van verschillenden aard Eijn Dit liangt nl geheel samen met iemands opvatting voor de zegels Ve len'toch beschouwea ze in de eerste plaats als waarde-objecten al wordt hun schoonheidsgevoel er zeker door geprikkeld De ideale philatelisteo zijn ecliter al leen zij die tot verzamelen gedreven worden door ' n gevoel voor ordelijkheid en schoonheid den Nederlander eigen Bun aandrift daartoe het hoogere dringt bij hen de handelswaarde het la gere O'P den achteiigvond Het is als bij bet gevoelen voor muziek of schilder tunst Het zijn die naturen die den « terugslag ondervinden van.hetgeen hen geboden wordt Zij geraken onder den invloed van de vaak schoone grafische uitvoering der zegels gepaard gaande met frischheid kleur en vroeger lichte duidelijk afgeslagen afstempeling On geschonden zegels welke door deze ge noemde feiten uitmunten verdienen een eerste plaats in onze verzameling ook daarbij inbegrepen de eenvondigste — de goedkoopste exemplaren — de thans in gebruik zijnde lagere waarden b.v De aesthetische waarde van het zegel ¦ wordt toch in de eerste plaats bepaald door friscïiheid kleurgloed en afstem peling Ook de gi-afisch minst geslaagde exemplaren vallen hieronder Over kunstwaarde trouwens bestaat nog wel eens roeeningsverschil De tijd kan ook te dien opzichte ons oordeel zeer ver zachten zoo niet geheel doen verande ren Ia de tweede plaats komt dan dus de schoonlieid van uitvoering Laten wij toch niet vergeten dat ieder zegel van frissche kwaliteit hoe schijnbaar eenvoudig of zelfs leelijk van uitvoe ring als het ware een cultuurmoment • vertegenwoordigt van " den Staat waar door ' het werd uitgegeven Sti-aks ko men er nieuwe uitgiften.en sluiten zij dus weer een tijdperk af ' Plaatfouten tandingen kleurnuances enz enz willen we hier maar buiten beschouwing laten Deze toch hebben met het onderwerp „ aesthetisch verza melen " niets te maken Hoe weinig ver eamelaaa-s zijn er die ook met inplakken ivan de zegels in het album rekening bouden met deze toch zoo eenvoudige © ischen der schoonlieid Zeker zijn hier ook uitzonderingen in de goede richting bij Dit zijn nl zij die niet zooals vele verzamelaars het veel al vuile groezelige slecht afgestempel de zegel als een vodje papier beschou wen dat in hun oogen nog wel eenige ïüttele centen waard is voor wien ze er aan besteden wil Zij begrijpen niet welk kwaad zij hiermede aan onze lief ibebberij berokkenen Zoo'n exemplaar ikan toch voor den beginneling - en o Echrik niet zij bedoelen hiermee een jeugdig verzamelaar aantrekkelijk zijn De noodzakelijkheid den schoonheids Ein bij de jeugd aan te kweeken wordt door hen geheel op den achtergi-ond ge schoven Zeldzame exemplaren kunnen op deze stelregel natuurlijk een uitzondering maken al voldoen die dikwijls niet aan alle eischen der schoonheid kun nen ze " door hun schaarschheid toch nog een bepaalde waarde vertegenwoordi gen Een volgende keer hopen wij over dit onderwerp nog eens nader terug te Ikomen NIEU'WE UITGIFTE België Hier verscheen een zegel ten bate van de doof den watersnood getroffenen Het is de 30 n blauw-groen ¦ overdrukt met Inondations 30 ¦ c Watersnood « n wel in rood © letters H«t zijn deze 30 c die voor het boven ¦ vermeld doel gebruikt vrorden Waarlijk een schitterend voorbeeld la de oude teekeningeh maar andere • klenr verschenen hier de twee volgen de zegels Vz ¦ 30 et lila-róse 1 Kr blauw Albanië Hier verscheen een se rie met buste en een serie porten cijfer type ze worden tegen den goudkoersverkocht zoodat 1 Franc 50 cent in Hol landsch geld is " Pz 1 q geel-bruin 2 q bruin-rood 5 q groen 10 q karmijn 15 q bruin 25 q blauw 50 q grijs.>gïoen fr karmijn en blauw y groen en geel fr bruin on violet 5 fr violet en zwart Pi-tz met rooden opdruik Qind Ar 10 q blauw 20 q groen 30 q bruin-rood 50 q bruin ONZE VRAGENBUS Vragen omtrent deze Rubriek moeten gericht worden onder motto „ Postzegel Tragen " aan het - Bureau van dit Blad nrift 23 SPORT VOETBAL WEDSTRIJDEN VOOR MORGEN A £ d e e li n g I Ie klasse Sparta — Unitas ' t Gooi — Stormvogels DFC—RCH 2o klasse B DOS—DONAR Kampong — IIVC Voorwaarts—ZVV 3e kl C Zeeburgia-Ares Hortus Allen Weerbaar SDW—Ncerlandia 3o klasse D BFC—Zeist Culemborg — Laren utrecht — Baarn Reserve 2e klasse B HVC 2 — Velox 2 Hercules 2 — Vriendonschaar 2 Reserve 3e klasse C Baarn 2 — Allen Weerbaar 2 UVV 4 — Voorwaarts 2 \ f d e e 1 i n g II Ie klasse Ajax—ZFC Feijenoord — ASC EDO—Haarlem 2e klasse B ADO — BMT Concordia — CVV SVW—Olympia Xerxes — Velox Reserve 26 klasse A ASC 2 — UVV 2 Olympia 2—ADO 2 HVV 3 — BIVIT 2 A f d e e 1 i n g III Ie klasse DOTO—ZAC Hengelo — Quick Wagcningen — Vitesse Enschede sche Boys — ^^ Enschedé \ f d e e 1 i n g IV Ie klasse NAC—MVV Eindhoven — NOAD Roermond—BW Wilhelmina — Willem n Afdecling V Ie klasse Frisia — Leeuwarden WW — Be Quic'tc GW—Velocitas VOORBESCHOUWING Ook a.s Zondag - is U.V.V ' weer vrij de wedstrijd die te Rotterdam tegen Feyenoord gespeeld moet worden blijft dus nog in petto Er worden in de Ie klasse der 2e af deeling echter 3 andere wedstrijden ge speeld n.l Ajax—Z.F.C Feyenoord — A.S.C en E.D.O.—Haarlem De uitslagen dezer wedstrijden kunnen de beslissing over de Ie plaats brengen maar " t be hoeft niet Ajax vv-ordt n.l kampioen als deze Amstcrdamsche club zelf van Z.F.C wint waar alle kans op is en wanneer Feyenoord verliest van A.S.C wat minder te verwachten is Dan zal Ajax n.l 24 punten bijeen hebben welk aantal door geen ander elftal moer te evenaren of overtreffen zal wezen Wan neer Ajax wint is de uitslag van den wedstrijd E.D.O.—Haarlem — die door Edo gewonnen zal worden — van geen belang meer omdat Edo dan toch al van de kans op de eerste plaats uitge schakeld is en Haarlem al eenigen tijd definitief op de laatste plaats staat Men begrijpt dat wij met eenige be langstelling de uitslagen dezer afdee ling tegemoet zien Wanneer alle wed strijden uit deze eerste klasse morgen doorgaan zijn Ajax E.D.O Z.F.C en Haarlem uitgespeeld behoudens na tuurlijk evontueele kampioens - en de - gradatie wedstrijden In de tweede klasse moet Velox naar Xerxes Dat wordt een zwaar partijtje maar waar de allerlaatste kansen op de eerste plaats er mee gemoeid zijn zullen de geelzwarten spelen voor wat ze waard zijn en er wel voor zorgen dat de puntjes mee naar Utrecht gaan De.groote concurrent voor de Velo cianen is C.V.V dat morgen in Delfl tegen Concordia speelt De C.V.V.-ers zullen ook wel winnen en daardoor 5 punten op Velox voor blijven met 1 wedstrijd meer gespeeld Intusschen is dan do Veloxkans nog niet geheel ver keken al zal ze sterk gereduceerd we zen Wanneer wat wc niet verwachten Velox echter morgen mocht verliezen en C.V.V wint dan is C.V.V reeds kampioen want dan kan Velox in de resteerende w-cdsfrijden niet meer dan G punten ver overen terwijl C.V.V er dan 7 voor is De andere wedstrijden zijn van min der belang omdat ze noch op de bezet ting der eerste plaats noch op die der laatste van invloed kunnen wezen Al leen A.D.O.—B.M.T is in dat opzicht van eenige interesse Ook A.D.O ver keert nog in de mogelijkheid de hoog ste sport der competifieladdcr te be reiken Met B.M.T zullen de mannetjes van Tap hel wel klaren Wanneer zo echter 1 punt verliezen en C.V.V wint morgen dan slaat vast dat hun kans op de ¦¦¦ erste plaats verkeken is Over de laats.fe plaats valt morgen de beslissing in geen geval In do Eerste klasse der Eerste afdee ling wordt morgen wel beslist over de Ie plaats Hetzij door het puntenaantal hetzij door het doelgemiddelde Want de pretendenten voor de Ie plaats ko men beide in het veld Stormvogels gaat naar het Gooi terwijl Sparta Unitas ontvangt Beide clubs kunnen wel winnen alhoewel do Stormvogels daarvoor meer moeite zullen moeten doen dan de Spartanen De Stormvo gels hebben echter ' t kampioenschap in eigen hand Wanneer de IJmtiidenaren n.l winnen zijn ze er kan niemand er iets meer aan doen Sparta kan alleen kampioen worden door het struikelen van Stormvogels de Rotterdammers leggen n.l beslag op den titel als ze zelf normaal winnen en de Stormvogels ge lijk spelen of verliezen De kans daarop is niet geheel uitgesloten en o.i kuhnen de Stormvogels op ' t oogonblik nog heo lemaal r.iet zeggen we hebben den titei in de zak Men kan zich voorstellen met hoeveel gespannen belangstelling de uitslagen van morgen worden tege moet gezien De wedstrijd D.F.C.—R.C.H is niet meer van belang omdat de bezetting der laatste plaats door Unitas bereids oen feit geworden is ' t Wordt misschien wel een gelijk spelletje Als bovengenoemde drio wedstrijden doorgaan zijn Stormvogels en Sparta uitgespeeld behoudens natuurlijk de evontueele kampioenswedstrijden Tn de tweede klasse dezer afdeeling ontvangt Ü.O.S Donar Voor de geel tjes is dit een mooie gelegenheid om het puntenaantal iets te vergrootcn Deze wedstrijd kan door D.O.S wel ge wonnen worden en we hopen ook van harte dat dit gebeuren zal wijl de man nen van de Rombrandfkadc anders zoo goed als reddeloos verloren zijn Kampong ontvangt H.V.C Ook deze wedstrijd zou voor de Stichtsche cluD een overwinning kunnen opleveren een zege die de blauwhemden puik gebrui ken kunnen en die hen zoo goed als ge heel los maakt van alle degradatie mogelijkheden Z.V.V komt ten slotte bij Voorwaarts op bezoek Na de overwinning van Kampong op deze Zaanlanders zou men ook een Voorwaartszege mogen ver wachten Ook de groenzvvarten kunnen nog best een paar puntjes gebruiken want ze staan er waarlijk niet veei beter voor dan Kampong In de derde klasse gaat Ares naar Zeeburgia en ontvangt,Utrecht Baarn Wij gelooven niet dat Ares veel succes zal hebben De wedstrijd tegen Baarn wordt naar wij vernemen gespeeld op het terrein dier vereeniging Baarn blijkt achteraf n.l reeds kampioen te wezen en zal nu gehuldigd worden wat naen gaarne in Baarn zag gebeuren De Utrechtenaren zullen gelooven we wel verliezen Voor de overige wedstrijden zie men het programma Interacademiale voet b a 1 w e d s t r ij d e n De jaarlijksche interacademiale voet balwedstrijden zullen dit jaar te VVage ningen gehouden worden op 10 en 11 Maart a.'s Deelnemers Delft Leiden Rotterdam Utrecht Groningen Amster dam en Wageningen AUTOMOBIUSME Automobilisten naar Ant werpen Op verzoek van de Kon Ned Automo bielclub heeft het Belgische ministerie van Financiën toestemming gegeven dat ter gelegenheid van den voetbal wedstrijd België—Holland op 14 Maart a.s te Antwerpen de Belgische douane kantoren Putte Stabroeck en Wuest wezel op Zaterdag 13 Maart tusschen 7 on 9 uur des n.m of op 9 uur n.m zul len sluiten en op Zondag 14 Maart ge opend zullen zijn van 8—2 uur en van G — 9 uur des n.m Automobilisten die op Zaterdag 13 Maart tusschen 7 en 9 uur des n.m of op Zondag 14 Maart België willen binnenrijden moeten van een speciaal formulier voorzien zijn WATERSPORT Een nieuwe zesmeter Door bemiddeling van de N V S J Smits ' Mij voor Scheepszaken is aan de Amstcrdamsche Scheepswerf van den heer G de Vries Lentsch Jr Klaverweg te Amstei dam de opdracht gegeven tot den bouw van een nieuwen zesmeter Dit jacht wordt gebouwd voor Rotter damsche rekening KANTONGERECHT Ui t s p r a k e n Het kantongerecht veroordeelde we gens het rijden op een rijwiel zonder licht W A B alhier i 5 subs 5 dagen h het rijden met motorrijtuig zonder voorlichten G J v W B te Breda f 10 subs 10 dagen hecht II ten C II al hier f 15 subs 15 dagen hecht J D R N te Bussum f 5 subs 5 dagen hecht als voren en geen nummerbewijs ver toonen A C van D M te Zeist f 15 subs 15 dagen hecht en f 5 subs 5 da gen hecht het doen rijden met een voertuig zon der licht J A v L alhier f 5 subs 5 dagen hecht het rijden met vierwielig motorrijtuig met te zware asbelasting 2 maal ge pleegd W P K te Hilversum f 25 s 25 dagen hecht en f 30 subs 30 dagen hecht bet met motorrijtuig te snel rijden G van L te Delft f 40 subs 40 dagen h het als wielrijder links van den weg rijden H V alhier f 5 subs 5 dagen hecht het met voertuig niet voldoende rechts houden H v W alhier f 5 s 5 dagen hecht het een paard leiden over rijwielpad M M te Maartensdijk f 10 subs 10 d hecht het te Utrecht met motorrijtuig rijden in verboden richting en geen nummer bewijs versoenen H W - M te Delft f 10 subs 10 dagen hecht en f 5 subs 5 dagen Hecht het te Utrecht met motorrijtuig een tram voorbijrijden daar waar dit het verkeer belemmert A v B te Bode graven f 10 subs 10 dagen hecht het te Utrecht i-ijden iii verboden richting J II alhier f 10 subs 10 d hecht het te Utrecht te laat winkel open houden J K alhier f 3 subs 3 dagen hecht het te Utrecht de orde verstoren W V d V alhier f 10 subs 10 dagen h bet te Utrecht een rijwiel onbeheerd laten en aan de politie opgeven van een valschen naam C S alhier f 3 s 3 dagen hecht en ' f 25 subs 25 dagen hecht Het te Utrecht hinderlijk jankpndi » hond houden W v D alhier f 10 s 10 dagen h.cht het Ie Zeist zich niet ordelijk gedra gen J V E te Zeist f 10 subs 10 dagen hecht hef als schipper niet stoppen voor bruK met rood lichf J B te Pnrme rend f 25 S ' ' j 25 dagtn hecht het den ' Lekdijk-Bovendams berijden terwijl de rijbaan is afgesloten L ¦¦¦ te Jutfaas f 50 subs 25 dagen hecht J V te Lopik f 75 subs 50 dagen h het als npkooper van gekochte voor worpen geen aanleekeninff honden pii voorwerpen en van iemand bene den 18 jaar S T alhier f 75 subs 25 dagen hecht en f 100 subs 50 dagen hecht het oen gewond paard doen arbei den Th ki^^MtS ^ Bilthnveri f - Golflengte en fiequenlie Het idee „ golflengte " werkt vooral bij de radio-nieuwkomers dikwijls ver warrend In de progi-amima's wordt naast den naam van het zendend station tevens een getal afgedrukt dat de golf lengte aangeeft Dikwijls veronderstelt men dat golflengte iets met afstand te maken heeft en door een toevalligheid wordt dit verkeerde idee in de hand gewerkt Men zie slechts Hilversum 1050 M Daventry 1600 M Parijs 1780 M hoie grooter de afstand wordt boe grooter de golflengte in dit geval doch als nn oök andere stations vergeleken worden is het duidelijk dat dit niet altijd opgaat Munster heeft b.v 410 M en Bruswl 262 M Deze beide stations zijn zooveel verder gelogen dan Hilversum en ttoch is hun golflengte kleiner Een diuidelijike uiteenzetting van het begrip „ golflengte " zullen wij daarom in dit artikel geven We vreten dat In het zendstation eleoü-iciteit opgewekt wordt van hooge frequentie en dat deze eliectriciteit n de antenne gekonaen golven opwekt welke zich met een snelheid van 300.000 K.M per seconde voortplanten Voor een gemakkelijker begrip ' zullen we aannemen dat het de electriciteit zeM is die de antenne verlaat en iai^onze an tenne komt in werkelijkheid is dit niet zoo De electrische golven worden dus op gewekt on verlaten in snelle opeenvo l-ging de antenne Het aantal golven dat per seconde de antenne verlaat wordt de frequentie'genoemd De golf lengte wordt nn verkregen door de snel heid van voortplanting te.deelen door de frequentie Een voorbeeld ' uit het dagelijksoh leven zal dit duidelijk maken We ne men aan dat alle mensohen even snel loopen b.v 5 K.M per uur Als iemand wandelt komt hij in stappen vooruit dus legt hij den weg in zeer vele kleine gedeelten af iedere stap is een ge deelte De man die korte stappen neemt moet meer stappen per minnut maken dan de man die groote stapen neemt — indien zij beiden even snel vooruit komen O-m nu te berekenen hoeveel stappen er gemaakt zijn per miniunt moeten we de snelheid deelen door de grootte van zijn stap B.v de man met een stap van 1 M loopt met een „ stappen-aantal " van 100 ^ 100 per minuut 1 100 M Is de snelheid van ' het loopen per minuut iedere stap isl M groot dus neemit hij 100 stappen per minuut Op dezelfde wijze kan de lengte van zijn slap verki'egen worden door de snolheid te deeJen door het aantal stap pen per minuut dns b,v neemt hij 200 etappen pea - mdnunt en is de grootte of lengte van iedere stap 100 = J M 200 Bij de radio is het nagenoeg gelijk Hier hebben we signalen zich voort plantende met ' cen zelfde snelheid in „ stappen " > s snelheid is 300.000.000 M per seconde en kan men de fre quentie berekenen door dat getal te deelen door de golflengte Een station dat met een golflengte van 1000 M werkt zendt deze golven dus uit met een frequentie van 300.000.000 = 1000 300.000 per seconde De golflengte verkrijgen we door de sneHieid van voortplanting te deelen door de ifrequentie diis 300.000.000 = r 300.000 1000 M Hieruit blijkt ook dat hoe grooter de frequentie ho6 kleiner de golflengite is Bij het grooter worden van de golf lengte neemt de frequentie dus af Door hiet aangeven van de golflengte achter de naam van het station wordt bereikt dat de hiisiteraars de juiste spoe len kunnen bepalen Voor Hilversum is oen kleinere spoel hoodig dan voor Daventry en Mun ster wordt met nog kleinere spoel om vangen Ook hel „ zoeken " wordt verge makkelijkt weet men b.v dat Munster gehoord wordt met spoel 35 en den condensator op 40 dan moet Tonlonse 435 M - te vindon zij.n met dezelfde spoel sn den condensator op ca 50 — o — Ontvangst op Iirlsiai Ingezonden.) M d R Meermalen las ik in bladen on ook thans weer in het Utr Nwsbl dat met krisfalontvangst slechts zeer povere re sultaten e bereiken zün en alleen maar zwak Hilversum en Daventry gehoord kunnen worden Het lijkt mij daarom goed even op te merken dat dit toch niet altoos hot geval behoeft te zijn Zelf ben ik in het bezit van een heel eenvou dig toestelletje dat ik eenige maanden siil.s 15 dagen ' rclil het loopen ovei verboden grond II G M alhier f 15 subs 15 dagen hecht straatschenderij A W T alhier f 15 subs 15 dagen hecht overtreding der Arbeidswet bij her haling C F V d V alhier f 15 subs 15 dagen hecht en wei'den in de afgeloopen week aslnog veroordeeld wegens dronkenschap bij le herhaling C H A de Z alhier f 20 subs 25 dagen h als voren 2 maal gepleegd V v Z te T.Tsselstcin 2 maal f 20 subs 2 maal '/ dagen Vlecht dronkensc " ap A v d M II S J G V V en H R alhier G S te Zeist en M V d L te IJsselstein f 15 subs 15 dagen hecht geiedon aan.koclii voor den iul telen prijs van ƒ G,50 bij een bekend handelaar te dezer stede Spoelen daarbij gekocht ga ven weinig geluid Ik wikkelde ze af en wond zoolang draad op totdat ik sterk geluid ontving op Hilversum Hetzelfde deed ik met Daventry Beide stations volg ik met de koptelefoon uitstekend Somtijds is Daventry nog harder dan Hilversum en als beide posten zwijgen is Parijs verneembaar doch het gespro ken woord niet altijd te verstaan Ik heb al heel wat toestellen gehoord bij diverse kennissen Soms geweldig hard geluid doch met even geweldig harde storingen en onzuiverheden en tot op heden luister ik nog het liefst op mijn kristalletje Er is natuurlijk een bezwaar • men geniet alleen Doch daartegenover staat dat men dan ook geen woord ver loren laat gaan etc wat toch bij geza menlijk luisteren zoo vaak het geval is Voor menschen met kleine beurs die toch willen genieten van Hilversum Da ventry en Parijs kan m i een kristal toestel gerust worden aanbevolen Al leen is eisoh een goede antenne 3 draads elk lang ± 20—25 meter Hoogachtend K Onderschrift Wij danken den " geachten inzender voor bovenstaand artikel en weten bij ervaring dat dergelijke resultaten on der gunstige omstandigheden wel te ver krijgen zijn doch niet ieder zal deze goede ontvangst verkrijgen waarom wij dan ook kristal-ontvangst voor an dere stations als Hilversum niet kun nen aanbevelen Zeer zeker zijn de te boeken resultaten afhankelijk van de antenne hoogte is ook hier hoofdzaak lengte bijzaak en een zeer gevoelig kristal Dat lamp-ontvangst gepaard gaat met bijgeluiden moeten wij ten zeerste ontkennen Een goed toestel geeft thans ook zuivere ontvangst als men maar een matig geluid verlangt Red Radio-pTogramma < Zondag 7 Maart Hilversum 1050 M 8.30—9.30 R.-K radio-omroep Morgen wijding Spreker J C Berger directeur Ned R.-K Bond van Bouwpatroons On derwerp Voor Christus arbeiden Zang mej Truus ter Steege sopraan de heer Eduard Koopmans bariton beiden van Amsterdam Mej Ter Steege zingt 1 Komm süsser Tod Bach 2 Patrona mea Jansen 3 Liebster Herr Jesu Bach De heer Koopmans zingt 1 Maris Stel la Jansen Pr 2 Die Schöpfung Arie des Raphael Haydn „ Und Gott sprach Es bringe die Erde hervor 3 Célèbre Agnus Dei melodie religieuse Bizet 4 Petrus Klage Brandts Buys Piano begeleiding Jan Nieland 7 — Vrijz Prot Radio-omroep Ds A Trouw voorganger Vrijz Herv Kerk te Haarlem Kerkuitzending 8 — Persberichten Voetbal - en an dere sportuitslagen 8.10 „ De Tooverfluit ' opera van Mo zart Rolverdeeling Pamina Lotte Mus kens Sleurs Koningin der nacht Jean ne Bacilec Paganena Annie Hofman Ie dame en Ie knaap Annie Lieman 2e dame en 2e knaap Marie Hendriks 3e dame en 3e knaap A Cup Tamino Louis van Tulder Sarastro Gerard - Leenders Papagena M v Reen Spre ker B Leeuwin Monostates Iwan Mo nasch Ie priester J Jansen 2e priester J Hattink Ie geharnaste J v Rijn 2e geharnaste K v Zanten Koor van de Amersfoortsche Zangvereen bestaande uit 28 dames en heeren Het versterkte H.D.O.K)rkest o 1 v den heer J J v Amerom^,^jj ^ ^ g ^„ Königswüsterhausen 1300 M 10.50—12.10 Concert Steiner-kapel E Transky tenor 7.20 „ Fatinitza " operette in 3 acten van F V Suppé Daarna nieuws 9.50—11.20 Dansmuziek Daventrj ' 1600 M 10.50 Tijdsein en weerbericht 3.50 Lichte klassieke muziek door het symphonie-orkest L Trenton sopraan L Fleury fluit 4.35 „ Twelfth night " van W Sha kespeare 2e acte 5e scène en 3e acte 4e scène 4.55 Orkest L Trenton sopraan en L Fleury fluit 5.20—5.50 Orkestmuziek 8.20 Klokkengelui 8.25 Orgelconcert van de St Mary Ie Bow 8.35 Kerkdienst in de studio Preek zang en orgelconcert 9.20 Weerbericht en uieuws 9..35 Concert door de band van H M Royal air force 9.50 R Helder zang 10.10 Laffittc fluifsoli 10.30 De band 10.45 B Heldei - zang Daarna weder band-muziek tot 11.05 P a rij s „ R a d i o-P a r i s " 1750 M 1,05 Concert Lucien Paris fPiano u Vaals woidt geholpen Het Gemeentebestuur van Vaals heeft een schrijven ontvangen van Ged Sta ten waarin uiteengezet wordt do wijze waarop en de voorwaarden waaronder het Rijk bereid is de gemeente Vaals te helpen Als eerste voorwaarde moet Vaals zijn vermenigjvnidigingscijfer verhoogeu en va ] drie op viev brengen De rijksac countanl had verhooging verlangd tot vijf doch hiertegen hadden Ged Staten bezwaar Vaails zal voorts geholpen worden met een leening die iets hooger e-chter niet viool cello 2.05 Nieuws 8.35 Havas-persberichlen en sport uitslagen 9.05—10.50 Jazz-muziek door het or kest Mario Cazes Brussel - 262 M 8.35 Concert met medewerking van den heer M Neles declamator 9.05 Causerie Les évènements de la semaine 9.2Ü Voortzetting van het concert 10.20 Nieuws Munster 410 M 8.20 Morgenconcert door het strijk kwartet en zang 9.20—10 — Eenheidskortschrift-les 10.50—11.50 Lezing Klang der Land schaft in gesprochener Dichtung 3.20 Concert door den Freiherr v Stein school 4.20 Orkestconcert 5.20 Lezing Paul Ernst 5.50 Schaakles 6.20 Lezing Was sol unser Jungt werden G.50 Lezing Die Schnepfe und ihr Strich 7.20 Lezing Die Bedeutung der Pflanzkartoffel für die Ertrage 7.50 „ Die Regimentstochter " opera van Donizetti Maandag 8 Maart Hilversum 1050 M 12 — Politiebericht 5.—6 — Kinderuurtje verzorgd door mevr Ant v Dijk 6.05—7.05 Vooravondconcert door het H.D.O.-orkest o 1 v Fr Lupgens 7.05—7.30 Radio-praatje Spreker de heer R Swierstra Onderweii Hoe wordt muziek overgebracht 7.30 Politiebericht 7.45 Persberichten 8.10 Kamermuziek door het Dresde ner Strijkkwartet aangeboden door de N.V Philips Radio bestaande uit de heeren Fritsche Ie viool Schneider 26 viool Ryshahn alt-viool Kropholler cello Mevr Sophie Haas sopraan Kvvar tet A mol op 132 Beethoven Kwartet 41 op UI Schumann Hier tusschen door zang van mevr Sophie Haas 10 — Persberichten Königs wüsterhausen 1300 M 7.50—9.20 Kamermuziek van Schu bert door het Mahlke-trio Piano viool cello K Raitz viola H Schubert con - tra bas Daarna nieuws 9.50—11.20 Dansmuziek Daventry 1600 M 10.50 Tijdsein en weerbericht 11.20—1.20 Concert door het Radio kwartet en solisten Sopraan bariton piano 1.20—2.20 Tijdsein Ox-gelconcert 3.35 Lezing British wild animals 4.20 Tijdsein Causerie Personality and clothes 4.35 Dansmuziek 5.35 Kinderuurtje 6.20 Dansmuziek G.50 — 7.20 Omroep voor Europa 7.20 Tijdsein van Big Ben weerbe richt en nieuws 7.45 Pianocomposities van Debussy 8 — Causerie On the National memo rial to Queen Alexandra 8.20—9.20 Concert door het quintet Viool 2 viola's cello en hoorn M Ri chardson mezzo sopraan J P Dunn piano 9.20 Concert door bet Colombo's or kest van hotel Victoria K Opperman contra-alt 10.20 Tijdsein weerbericht en nieuws Lezing Development of the horn met muzikale illustratie op de posthoorn en moderne orkesthoorn 11.20 Sluiten 11.20—12.20 Dansmuziek Parijs „ Radio-Paris " 1750 M 12.50 Concert Lucien Paris Piano viool cello 2.05 Nieuws 5.05 Orkestconcert 8.50—10.20 Concert Het vocale kwar ¦ tet Torelli Operette-selectie La Haut Orkest Radio Paris Feuilleton drama tique B r u s s e 1 262 M 6.35 Lezing Le choix d'un poste ré cepteur 8.50—10.20 Speciaal concert Munster 410 M 12.35—1.50 Orkestconcert 3.20—4.20 Concert door de scholieren van hot Gymnasium Recklinghausen 4.20 Orkestconcert L Stoll declama tie en Ch Schroder sopraan 5.50 Lezinc Blenenzucht 6.40 Sportlezing 7.05 Lezing Streifzüge in das Gebiet der modernen Biologie ¦ 7.50 Concert door het Schoenmaker kwartet 9.50 Uitslagen van de 6-daagsche wie lerwedstrijden noejncns\\iiard zal zijn dan het lek.j.rt op de begrooting Daarmee zoo zei wet houder Delnoye is Vaals ectoiter niet geholpen en zeer zeker aal Óit voorstel der regeering verworpen vvorden Ged Staten hadden dan ook reeds volgens den wethouder aan den Minister be richt dat het voorstel totaal onvoldoen de is en dat zij niet genegen zijn zooals do Minister verlangt borg te blijven voor geregelde aflosshig en rentebeta ling Door het Gemeentebestunr wordt gefraclit hetere hnlp te krijgen en daar om zijn burgemeester Rhoen wethou der Wiertz en het raadslid Bux naar Den Haag geweest om daarover te conté reeren niet alleen met den Minister maa.r ook met versohiMend © Kamerle den 
UTRECHTSCH NIEÜWSBLIiD 2B"i Zafer'daïi i fflaarf Tff2S DERDE BLID ^¦ ISi Zoig voor lichamelijk gebiekklgen Dr J van Assen Jzn geneesheer èan de Adi'iaansticlitii.g te Botterdam welke stichting zich ten doel stelt het opnemen " van gebrekkige en mismaakte kinderen ten einde deze klaar te ma - ken voor het maatschappelijk leven wijdt in heit jongste nummer van het „ Tijdschr ^ voor Soc Hygiëne '' een ar tikel aan de zorg voor lichamelijk ge brekkigen in Nederland Dr van Assen omschrijft eerst A^rtt men onder lichamelijk ¦ gebrekkigen heeft te verstaan Dat zijn zij die door een aangeboren of later verkregen aan doening van het zenuwsfelsel beende ren of gewrichten in'het gebruik vaji hun romp of ledematen zijn beperkt De-zong voor gebrekkigen beoogt niet te zorgen " at deze lieden niet verhon geren het is de taak der,armbesturen hierin te voorzien als de menschen niet voldoende voor zich zelf kunnen zorgen of de familie hen niet verzorgt Maar het eKentieele der zorg voor li chamelijk gebrekkigen is hen zoovpr te brengen dat 2ij een onafhankelijk bestaan verwerven Wij hadden meer dan eens gelegenheid - erop te wijzen hoe de Adriaan-stichting door behan deling en ¦' r speciaal beroepsonder richt waarbij met èen goed overwogen beroepskeuze wordt rekeniilg gehou den ijl deze richting met succes werkt Een der groote fouten die in Neder land op dit gebied bestaan is volgens dr van.Assep dat een groot aantal ge brekkigen in ziekenhuizen is ondei ' bracht op chirurgische afdeeïingen op afdeelingen voor kinderziekten of ze nuwziekten waar ze - geen onderricht ontvangen en waar vaak ook de gele genheid voor doelmatige behandeling ontbreekt Ook wordt door onbekend heid van velen die om raad gevraagd worden huisartsen kinderverzorgsters verpleegsters met wat bereikt kan worden dikwijls geen hulp gezocht voor het gebrekkige kind of wel wordt heit zoeken naar deze hulp te lang uit gesteld Hierdoor komt het dat een groot aantal gebrekkigen jaar in jaar uit thuis een somber bestaan van niets doen lijden die zeëï " goed ' tot opwekken de bezigheid in staaf zouden zijn tiet eigenaardige is dat dadelijk als " een inrichting voor gebrekkigen of oen cop sultatie bureau opgericht is de toeloop zoo groot is dait men moeite heeft l'.et werk'goed te verrichten Bij de beantwoording van de vraag wat er in Nederland gedaan wordt voor de gebrekkigen wijst dr van As sen erop dat het onderwijs in de ortho paedische c>>urgie aan de Nederland sche üniverstteiteri ' officieel als onder deel van bét omvangrlikB ' gebied der algemeehè ' ¦ heelkunde onderwezen wordt ' terwijl de Tjeo'efening.van dat vak dert geheelen raensch eischt Voor de opname van'gebrekki'ngen zijn ej!;.dri,e inricbtingeii de Johanna stichting te Arnhem met 37 bedden in welke•.'fi;cht-ing-,meerAet-educatieve gg deelta?aer zorg vporgebr&kkigen wordt beoefend de Adriaan-stichting met 10 bedden te Hilligersberg welke naast alle huljSmiddelen eener modei'ne ortho paedische kliniek ^ sehoolr en vakoplei ding voor jongens en meisjeS'heeft de Cornellastichting ¦ te Beesterzwaag waar - 17 bedden tèr beschikking van-gebrekkige Tnnderen zijii terwijl in het Wilhelmihaga'-ihuis te Amsterdam'een orthopaeóische ' klinie!c van 16 bedden is en ïh de chirurgische universiteits kliniek tê Leiden gedurende den colle getijd d i ' zes rhaanden Jier jaar drie bedden ter ' beschiliking zijn van den leider der orthopaedische polikliniek Totaal dus Ï13 bedden in Nederland voor de zeker Gf!"0 a 10000 gebrekkige kinderen onder 15 jaar waarvan onge veer 53 pet voor verbetering door op name in - aanmTi'klng komen - Dr van A"Pen besluit met de volgen de wenscben betreffende de wijze waar op verbetering van de zorg voor gebrek kigcn in Nederland moet worden nage streefd Ie Men verbetere het onderwijs der artsen'aa"n de nniversiteiten door het onderricht in de orthopaedische chirur gie op te dragen aan - prolessor'en die er hun volle kracht aan geven en goe de klinieken ter beschikking hebben 2e Men richte in alle gróöt'è ' Cèttfra consultatiebureaux voor gebrekkigen op-Se In de groote centra word,en ortho paedische klinieken of ziekenhuisaf deelingen ingericht onder deskundige leiding 4e Men vergroote'de bestaande - in richtingen Voor gebrekkigen op dat deze meer economisch geëxploir teerd kunnen worden en opdat ze een meer gevarieerde keuze van beroepen aanbieden Deze inrichtingen moeten dienen voor opname van die gebrekki gen uit het geheele land welke niet met een kortdurende opname te helpen zijn en tevens als orthopardische kli niek ' voor de patiënten uit de omge ving " De patiënten die slechts korten tijd opgenomen behoeven te worden gaan naar de orthopaedische afdeeling ' n een plaatselijk ziekenhuis Vergeten dankwoord De - yoórzitter der Tweede Kamier fongslledien Dinsdag namens het col lege cleolaemdrig aitap-rakend met de laanp van den watersnood heeft op de tKilendè voorbeelden van plaöhtebesef en edelmoedigheid geiweeen wellke oms land bij de letiiiging van den nood aan den dag heeft gelegd Daarna riobtte hij ^ iüU tot het buitenland oim ooi dit in de erkcntelijkiheid ts betrekken Hij gedacht de geibleikièn Welgezinidlh'Eyi-d Ne derland in de intemationale sam^n© ' ving der volk.'n toegedragen Vergeten uord — aldiii schrijft de N Bntt Ct — een ¦¦\ v.-- i te veel betaaUle huur voor een als winkolhuis verhuurd per ceel doch waarin ook een kamertje en een keukentje waren Het Hof had be slist dat er daarom ook woongelegen heid was en op crond daarvan de lluurcommissiewet van toepassing ge acht De uitspraak werd bepaald op 15 April Dood d—.r scifald Voor de Gr..ningsche rechtbank stond terecht eén 44-jarige houder van dek hengsten té Groningen Bekl heeft op 17 October 1925 met zijn auto op den Heereweg te Groningen een handkar aangereden die door twee jongens werd gercJ n De eene jongen J C - Melishpek werd aan,.l}et linkerbeen ge wond - de andere Joh Wieringa brak do ri;.:)en tenvij ' d.e in'W'endige orga nen zoodanig werden gekwetst dat hij kort daarna overleed Beklaagde bcv.-orde dat hij door het verblindende licht van een uit tegen overgestelde richting komenden auto de jongens met ^ un kar niet heeft gezien Hij heeft toen de andere auto naderde den motor van zijn auto stopgezet maar hij hcïft niet geremd Tegen hem werd 14 da-gen hech tenis g e ë i s c h t • ' ¦ De verdediger j^r mr T J van Id dekinge pleitte vrijspraak omdat naar zijn meening bekl in het geheel geen schuld tref ' Hij heeft met een zeer ge -" ringe snelheid gereden en heeft vol daan aan art 16 van Ci Motor - en Bij wiel wet De andere auto beeft te vroeg de lichten " angesfoken — het was sche merdonker Had ' deze zonder licht ge reden dan had bekl de jongens die liepen ¦ in d.,n schaduwkegel van de lantaarns gezien en was het ongeluk niet gebeurd Verduistering van f50.000 Voor de Vierde Kamer der Amster damsche Rechtbank heeft terechtge staan een gewezen procuratiehouder der N.V Maatschappij tot exploitatie Ne derlandsche Plantenboterfabriek te Am sterdam beklaagd dat hij op verschillen de tijdstippen in de jaren 1924 en ' l925 en daarvoor pl.m f50.000 toebehooren de aan de N.V heeft verduisterd Beklaagde kwam in October 1913 bij de Plantenboter als hoofdboekhouder in betrekking en werd twee jaar geleden procuratiehouder Hij bekende in het begin van den oorlog - 1914 en 1915 met de malversaties te zijn begonnen Door de ziekte zijner vrouw had hij destijds geldgebrek De malversaties pleegde hij langs eenvoudigen weg Aan de cassière vroeg hij geld en gaf daar voor een huiselijk bonnetje voorzien van een paraaf af Als dan de accoun tants hun tweemstandelijksch onder zoek instelden werden de bonnetjes overgelegd In October 1925 toen een ac countantsrapport inkwam waaruit bleek dat de kassaldi - zoo buitengewoon hoog waren kwam de directie tot de overtuiging dat het inet de zaak niet in orde was Gehoord werd o.a de cassière die ver klaarde van de fraude niet te hebben afgewetsn Het O M „ mr dr Van Thiel achtte het wettig en overtuigend bewijs gele verd door de bekentenis van den bekl in verband met de getuigenverklarin gen De oenigc moeilijkheid in deze zaak is en blijft hpf bedrag dat alleen door het eindcijfer kan worden vastgesteld maar men weet niet of het samenge steld Is uit tachtig dan wal uit honderd verduisteringen waaromheen gegroe jwerd zijn allerlei misdaden van valsch heid orn de - -.- fr-'Ji.ii^-i'ringen te maskee - Het fSP.I*'^.:ot geploegd om een ar moedig gézin of om ir-mand uit < 3cii nood te helpen maar het geld is door bekl verbrast Bekl heeft nu zijn gezin zich niet gerechtigd een voorwaardelij ke veroordeeling te vragen Eisch wegens verduistering meerma len gepleegd één jaar gevangenis straf Mr F Pauwels de verdediger pleitte dat hier geen verduistering is gepleegd De cassière was niet gerechtigd om het geld - - op de bons af te geven en bekl had alleen maar het toezicht Geen ver duistering had dus tenlastegelegd moe ten zijn nSaar oplichting of valschheid in geschrifte PI wilde hier echter niet te veel nadruk opleggen omdat de offi cier van justitie bij een vri,ispraak we genï verduistering ongetwijfeld met * n nieuvVe'dagvaarding wegens oplichting of valschheid in geschrifte zou komen PI liet dan ook de qualiticatie aan de rechtbank over want hij gaf toe dat men hier met oen ernstige benadeeling te doBii heeft PI voerde daarom tal van redenen aan die voor clementie pleiten Uitspraak 18 Maart a.s Poging tol moord XJe Rotterdamsche rechtbank deed uitspraak in de zaak tegen den 28 jari-gen Chinees Wang Ah Shing die zich de vorige week had te verantwoorden wegens poging tot moord op zijn land genoot Wong Fook Verdachte werd veroordeeld tot 1 jaar en 7 maanden gevangenisstraf De eisch was 2 jaar - STADSNIEUWS Utr Chr Gebeelonth Muziekvereeniging „ Gaecilia " ' Voor een ki-ing van leden donateurs en genoodigden vierde de Utr Chr Gebeelonth Muziekver „ Gaecilia " in de met palmen versierde - zaal van het wijk gebouw der Ned Herv Gem aan do Varkonsmarkt haar 28-jarig bestaan Medewerking verleenden de heer M Dauvillicr declamator en het strijkje „ Musica " Na een welkomstwoord door den voorzitter wisselden de zeer ver dienstelijk uitgevoeM nummers van het strijkje en de uitnemende declamatie elkander af Do secretaris bracht ver slag uit van den toestand en werkzaam heden der vereeniging over 1925 waar uit bleek dat „ Gaecilia " weer flink voor uit is gegaan en zeer groote activiteit aan den dag heeft gelegd De beer Hen driks voorzitter van „ Musica " sprak eenige hartelijke woorden over „ Gaeci lia " en haar voorzitter Vóór de pauze deed de beer Dauvillier door zijn diep gevoelde dramatische voordracht ^ kunst ontroeren maar wist daarna met eenige komische nummers door zijn groote zeggingskraclit ' stembuigingen gebaren en gelaatsuitdrukkingen do zaal doen schudden van het lachen Trouwens toen onder het genot van een door de vereeniging den aanwezigen aangeboden glas limonade het strijkje haar opgewekte muziek liet hooren ik^vvam de echte intiem^ezenige " ' feest stemming er in Aan het slot ¦ werd den directeur van „ Gaecilia " den heer C F Lagard een fraai practisch cadeau en diens echtgenoote bloemen aangeboden terwijl de dames der leden die op de vorig jaar gehouden bazar behulpzaam waren geweest werden verrast met een gi-pote flacon eau de cologne Daarna sldot de voorzitter met dank aan de medewerkenden dezen prettigen feest avond en werd overgegaan tot de trek king der loterij van „ Gaecilia " die er nog laat de spanning bij de vele aan wezigen inhield en menigeen met een mooi prijsje deed huiswaarts keeren Camelia Donderdag 11 Maart treedt mevrouw Else Mauhs hier met het Ver Rotter damsch Hofstad tooneel op in een eer ste vertooning van „ Camelia " een too neelspel in 3 bedrijven dooi - Simon Koster en Else Mauhs bewerkt naarden roman van Alexandre Dumas tils La dame aux Camélias Met mevrouw Else Mauhs die de rol van Marguerite Gautier vervult treden in dit stuk op dedames Juliette Boos Kitty Perln Kluppell Joh Koster-Kok en de heerenJan van Ees Louis Gimberg Louis v.Gasteren Theo Frenkel Jr W Huys mans J Steenbergen Jr Regie Oorvan der Lugt Melsert De nieuwe déco ratiën zijn ontworpen en vervaardigddoor M A V d Lugt Melsert.te Rotter dam ',.^•(^ 4 ¦ ij,r,i ¦ Ouderavond School Jobs Campbnysstr In bovengenoemde school werd dezer dagen een ouderavond gehouden welke door circa 25 ouders behalve het onder wijïend personeel werden bezocht De heer S Hulst hoofd der school opende dé vergadering én heette de aanwezigen welkom waarna hij den secretaris ver zocht de notulen voor te lezen welke na een kleine opmerking werden gocd geketird Daarna deed de secretaris verslag van het gehouden St Nicolaas feestje Te 8 uur werd door Dr W Hingst gemeente arts alhier een lezing gehouden over „ De invloed van den alco hol ten opzichte van'het kind " Een en ander werd met grrafische voorstellin gen en fotografieën toegelicht Het hoofd der school bedankte den geachten en deskundigen spreker voor zijn nuttige rede welke met applaus werd beantwooixi De uitslag der verkiezing voor leden der O C is als volgt mevr C M Stonü-van Soest de heer H A KJort hals nieuwe led ^ G v Boggelen A Ketelaar G J Jonker herkozen De heer M v Deudekora was niet herkies baar De heer W Uulstman stelde zich niet meer herkiesbaar - f — Ned PadvlndersTereenlglag Hüisviijt tentoonaielling der afd Uii-echt Treu-ig ii " o •-¦ an den onhandige '\ I)f - il Ounning'i iMjri S(;tii-ijfi oiis ' ¦ Dat onrê'padvinders en pad vindsiers den zin van deze woorden ten volle be i.»öeiVjNMlrti pok na^flreenjnit 4te daoD hen te houden tentoonstelling van han denarbeid in hun troephuis Kromme Nieuwe Gracht 42 Aan ouders opvoeders en belangstel lenden dui ven wij een bezoek ten zeer ste aanraden overtuigd als wij zijn dat zij er een mooien indruk zullen krijgen van hetgeen er onder verstandige lei ding door de jeugd op dit gebied te bereiken is Reeds nu een opsomming te geven van wat hier geboden wordt zou voorbarig zijn Voor liefhebbers van houtsnijwerk is het wellicht van belang te vermelden dat zij er kennis kunnen maken met de resultaten van een geheel nieuwe techniek waardoof het mogelijk is met zeer weinig hulp middelen imitatie beeldhouwwerk ts scheppen Verschillende attracties als eigen strijkje Iheeschenkerij bioscoop renbaan etc zullen een bezoek aan deze tentoonstelling nog aantrekkelijker maken Niet ingewijderi kunnen boven dien eens kennismaken met een jeugd beweging waar naast een harmonische ontwikkeling van lichaam en geest er ernstig naar gestreefd wordt onze jon gens en meisjes te behoeden voor de „ Jan Salie geest " en hen te vormen tot practiscbe on flinke menschen in de maatschappij Nieuwe uitgaven Maandblad van „ Oud-Utretht " Do drukkei-ij P den Boer alhier heeft een maandblad uitgegeven „ Oud Utrecht " naar den naam van de be kende Utrechtsche Vereeniging tot Be - oefening en tot Verspreiding van de kennis der geschiedenis van Utrechten Omstreken De hoer C W Wagenaar bestuurslid der Vereeniging „ Oüd-Utrecht " geen onbekende in onze stad heeft de redac tie op zich genomen Prof Bannier schrijft in een inleidend woord bij het verschijnen van he * « prste nummer van het Maandblad - „ Reeds bij de oprichting der Ver eeniging Oud UtrecIU " w^erd de wenschelijkheid betoogd om naast het Jaarboekje een periodiekje van geringeren omvang het licht te doen zien dat maandelijks of om de paar maanden verschijnend de be trekkingen tusschen de leden en " t bestuur vaster zou kunnen aan snoeren dan zulks door het Jaar boekje door vergaderingen of ex cursies mogelijk wordt gemaakt Meer bepaald werd daarbij als voor hesld op het Maandblad van onze oudere zu.ster vereeniging Amstcl odamum gewezen Het bestuur heeft dit denkbeeld dat zijn aantrekkelij ke zijde had nimmer losgelaten al vielen voorloopig dringender doel einden na te jagen in onze jaar vergadering in het begin van 1925 heeft het dan ook zijn voornemen te kennen gegeven tot de uitgave van een maandelijksch of om de 2 maanden verschijnend bulletin der Vereeniging over te gaan Het wachten was op een redacteur of ¦ * edactric-e die in het bijzonder de * zorgen Van dit kleine vereeriigings orgaaii op zich zou willen nemen In dit opzicht zijn wij evenwel niet gelukkig geweest tweemaal - trok ken om redenen die wij billijken moesten leden onzer Vereeniging die wij voor dat doel bij uitstek ge schikt hadden geooi-deéld na een aanvankelijke toezegging zich ten slotte terug totdat \ yij eindelijk tot onze vreugde ons medebestuurslid den heer C W Wagenaar die in ' t afgeloopen jaar ambteloos is ge worden en dus over meer vrijen tijd dan vroeger zal te beschikken hebben bereid vonden de redactie op zich te nemen Het bestuur verr wacht dat de leden met zijn oor deel zullen Instemmen dat nie mand beter dan deze uitnemende kenner van Utrechts oudheid in staat zal zijn onze proef te doen slagen " De naam van den heer Wagenaar staat er borg voor dat de inhoud im mer goed verzorgd en interessant zal zijn.v De heer Wagenaar weet wel wie hij voor copy aan ' t werk moet zetten terwijl we verwachten dat hij ook zelf als uitstekend kenner van onze bis schopstad nog wel eens een regeltje uit de pen zal laten vloeien In het eerste nummer vinden we verder een gedeelte uit een artikel van den heer ten Bouwhuys oud geschiede-nisleeraar dat hij schreef is het leest blad van de Meisjes-H.B.S ter gelegen heid van het 50-jarig bestaan uitgege ven Uit dit bezienswaardige artikel heeft de Redactie het essontieele ge deelte genomen en vindt men een kort overzicht van de historie van de plek waar tha'ns zich bovengenoemd gebouw M.-H.B.S verheft Overgenomen werd voorts een klein artikeltje van mej Dr van de Graft over „ Het groenen der kerken " uit „ Sinte Geetruydsbronne " terwijl ten slotte gememoreerd wordt de on langs gedane vondst hier ter stede van overblijfselen uit de graven der voor malige Reguliorenkapel >" Gevonden voorwerpen Rechthebbenden vervoegen zich aau behalve Zon - en Feestdagen des nam het Hoofdbureau van politie alle diss <¦ tusschen 1 en 4 uur Een eloctro-magneet twee zakken meel een paar heenbeschermoi-s vAn een motorrijder een vad gescli boekje van Rika Rietveld een cein tuur een zeiltje met brood twee clo setmalten oen mil kwartiormuts een pet een jongcnsmuts een duimstok pen knipmes oen notitieboek een rok vlinder een bondénzweep een rozen krans met en een zonder étui een hanu schoen een patronenboek een zilv broche gedenkpenning een goud da mesarmlsandhorloge een hond reu hazc\vind K van - Vmerongen Bekkei' pu'.'iai G - en k zwa ' liondje fpinclioi-' i ' V --,- i;.',',!ii ' Ni'.-o!i)us,\v,cg - G et'n ri Wielplaaije eeii dobeVnian pin'cher iU V d Berg Bosboom Toussainstraat 2bjs een houd reu P v As Floris Heerma iSBiXüfii 10biV(e«SR.gra5a.fesVi4Jfe.M»B deninrichting Achter St Pieter 10 een postduif l)lauw J Delgorge 2e Daal schedijk 81 een portemonnaie In de tram een zakpotlood eenigo portèmonnaies een vreemd geldstuk een golfstok eenige payapluies een doosje potlooden een zaknjesj eepige handschoenen een popje | i,^#^||i Uit de Provincie Genseenteraad DE BILT Vergadering van den Raad dezer Ge meen te op Vrijdag 5 Maart Voorzitter de Burgemeester '' 1 Secretaris de heer Prqnk In deze spoedvergadering werd be - ' handeid een voorstel van B.'eri W om het exercitieterrein te Bilthoven ter grootte van 32 II.-A gelegen ten westen van de Rubenslaan begrensd door da " Jan Sfeenlaan voor de gemeente aan te koopen Het terrein werd aangebo den voor f166.000 Den heer Schimmel bevreemdde hef dat de gemeente waarin reeds belas tingverhooging noodig zal zijn thans - weer zal besluiten tot aankoop van dit terrein waarmede misschien een paar i ton gemoeid zal zijn ¦ ¦'._ De heer Van Boetzelaer is ook ver - wondtrd over dit voorstel en is van mcening dat deze aankoop voor de ge meente ' een groote strop zal worden Hot bezwaar dat er geen gelegenheid ' meer zal zijn tot het beoefenen van sport zal z.i gemakkelijk te ondervan gen zijn De heer Schouten vindt het dwaas - ¦ - heid ccn bedrag van bijna twee ton te besteden voor waardeloo'zen heidegrond - De heer Becker wil de meening van de minderheid van het college van B en W vernemen en meent dat B en W ^ ' rapt oen behoorlijke exploitatierekening ' hadden moeten komen Meerdere leden verklaren zich legen dit voorstel De voorzitter antwoordt dat B en W den tijd misten om de exploitatie van ' het terrein te kunnen berekenen Wethouder Gevers Deynoot deelt mede dat Maandagavond j.L het eerste woord over dit terrein is gesproken Hot college kan er dus niets aan doen • dat hot plan zoo plotseling zonder voorbereiding aan het oordeel van den ' raad moet worden onderworpen Spx deelde verder mede dat bet ge meentebestuur het terrein zou willen bestemmen voor bouwdoeleinden Men verwacht dat na aankoop spoedig meer ' dere inwoners gedeelten zullen aan koopen om hun vrijheid te behouden Het terrein is niet drassig in zijnsoótt en dit bezwaar zal kunnen ondervangenworden wanneer men overgaat tot uit -" voering van het plan om een vijver te - doen graven - ¦ - Wethouder Groenewegen is van oor - deel dat de aankoop ten voordeele van de gemeente zal zijn „ _ - - De heer Schimmel stelde - vopr bet voorstel aan te houden opdat de leden j van den raad de gelegenheid zullen t hebben eerst zelf ter plaatse poolshopg - te te kunnen gaan nemen De heer Van Boetzelaer waarschuw - de ervoor dat de gemeente De Bilt niet voor de zooveelste maal zal moeten gaan bewijzen dat de gemeente niet - liet aangewezen lichaam is tot het voe - ren van een grondbedrijf - Ten slotte wordt met 7 tegen 4 stem - ' inen tot aankoop in principe besloten De heer Schimmel verlaat hierop de raadszaal verklarend dat hij aan-de beraadslagingen geen deel meer zal nemen Spr uit de hoop dat Ged Staten meer verstand zullen gebruiken dan de meerderheid van dezen raad Na eenige discussie werd besloten aan den tusschenkooper mede te deelen dat de gemeente den grond zal koopen be houdens goedkeuring van Ged Staten Een eigen feestlokaal Naar wij vernemen heeft het bestuur der Ver eeniging Plaatselijke Belangen een plan " laten ontwerpen voor den bouw van ' n zaal voor tooneeluitvoeringen concer ten lezingen enz waaraan zooals bij de laatste Dantelezing door Dr Gunning nog eens werd opgemerkt dringend be ' hoefte bestaat In verband daarmede heeft ich een comité gevormd bestaande uit de hee ren Mr Dr J H Nieboer voorz Mr M J de Geus secretaris Jhr D R Ge vers Deynoot A Havekotte J Huen der Mr G ter Laan en P W Trost — o ~ BILTHOVEN - Herv School met den B ij - b e l Bovengenoemde school hield haar achtste jaarvergadering Door den waar nemenden secretaris werden de notulen der vorige jaarvergadering en het Ver slag voorgelezen De Penningmeester gaf eveneens verslag van dei financiën In de pauze werd de tentoonstelling van ¦' het schriftelijk werk der leerlingen en van de nuttige handwerken dor meisjes bezocht De Ie onderwijzer ^ de heer D W de Bio hield een ' referaat over „ Vrij heid en gebondenheid in de opvoeding Een slotwoord werd uitgesproken door den voorzitter dr J D de Lind van Wijngaarden — Lezing Dr M i e d e m a Oistor avond hield de heer Dr R ' Miedcma in do Woudkapol een lozing over het on der\Verp „ Het Christusbopld in dei loop der ecuwen " Deze lezing werd ai gewisseld met lichtbeelden welke eon ' goede leiddraad voi-mden voor hofgoon spreker behandelde LINSCHüTEN — De collecte tot leniging van den nood in de geteisterde streken door den watersnood heeft in deze gemeen te opgebracht t.w Dorp f 268,69 Krom wijk de Haar en Korto-Linschoton f'^' y^.r-O \ cli(orkorksche buun en Cat - - ¦'!>-' OPk nnr.r.0 Moftw-jk Ai-inhi)\..M ji I f Gö lüiaai iu:sJ.-!-i 
wmmmmmmmiixmtm ^ AMJ^m^K O $ s >- ¦ o O ^ 60 > U x " o 0 60 a > a a m Ó3 ¦ 0 o s ej C O o c 01 • a X ' m ö • a Cl x o o o g a a ë^n a hli ca a B d t ^ d Cl o it n d 5 0 N 2 § ^ 0 2 A ¦& I.N e ^ * a ¦ a tf Cl s r bo X c ^ 2 = 1 w K ^ ri o crt > NJ CO ¦ o c T3 CU üJ C *->- ' tf cc hn i = Ü m C/J OT C CJ bn > " 5 d o o „ d a,..üj o "^ - e ^ - o ri c c o ij tfi < • 3 ¦ O r - r r sz - - C C / l ' C rn rt ^= 3 C^i tr OJ o - ¦ OJ < fl • S ^ s bo o - ö a > o ^ ¦ '- h — c c Cj ^ ^ CL > o - O 3 p — c Cfi ^ s " H « J < ' Tii = i GJ N ¦ 1 — J O P ^ rn m O o bo cn > C3 Cl Cl < D _ B - c:l f • 1 — i o P CJ s ^ ^ ftn d 60 3 ca • a p 03 15 d 3 CA lï o 03 O • a O Ö d = J 1 d o s s CD t-n 03 " o Ö ftffi 03 > n iA ii f - fi fj > 03 r/l OJ ¦ 3 Ö - i-i OJ H-3 03 m Ö C % CJ ^ u 03 ' S 0 03 < D s ö CÖ S ' ^ CO fcu 3 4-3 03 CU CU fl.ö > o T aj Ö «•« 3 0 > 0 Ö co 03 Ö ei oi ^ IS " o-J N r/l O C13 C ¦ O ^ - M - 1 -» CS 03 cti A ^ ë ft 0 ca 0 N fl br n P I'S P.2 p ~ d d 0 p p tv ' co 03 fi - fir co tl p rv 03 fl 03 03 > t ^ P P P d d Ck3 "^ c CS - e •-^ 60 ca " G H X Z < > CS S £- ' o 1 ^ rfii'-ö-'O ' - _ o s - ¦ 03 C3 N »^ ¦ 9 ' S o Q 2 — o 03 03 •= d & d 60-S ''^ i • o-S S £ d.S * - S « 03 ¦ O N a s -^ •= d - " S 03 ca 03 •= tS 3 + j d 03 03 c - 5 ca x ca " M ca o ca st x > ca • S.a ca ca 03 a -^ o d o o tl - 3 60 - ig - ¦ o ' S 3 g.g »' 3 d S3 S co 03 2 3 03 ö ^ N a ' ö « aj " 3 ^ £ ¦ nap x cQ 3 O 60 c t « 3 ¦= a d «.^ M 03 N c op s ^ 03 O C13 O d to S <^ 60 03 d CÖ 03 ca oj "' S cS2 co ] i aJigffi a c c i A *- C o £ ë o O S « H 43 | 2 I o o ' 33 fl *^ i Ö Ö Ö Sh 03 S 03 ' -< p ^:- 03 ^ p Sa-g SS p ^ p d 2 ft ¦ as «.« - g 5 Ti o 3 ü cd 0*0 03 cd ^ cd A i ^.-^ fl _ ' o - S-g o bc ' T H ö co tn 03 r *' ö ^ &' a i 0 ^ •^ 5 03 < U o oi Ö 03 ^.^ s ^ 2 o • 03 fi J3 N u - rl 03 '^ bc <" Ö „ ¦ r | G H 03 - 03 03 a '-< s > o •!^ ri 03 g i'S 3 N P = o - a ' T O iJ:s'!3 « ¦ Ö.W ""» 03 il Oj s § s a fl 03 pQ Cd rï 03 H " 0 Oi S,fti5 O ï='fl;3 O'S s ' cd Oi „ o d ^- a ^ cd ^ j ^ O g d ïi ^ "^ bo > S 2 2 03 C5 ^ o Ö "^ « o Ö 03 o rrj i4 2 ö -^ cd 03 > f i Sh 03 03 03 Q r-i 03 ö 2:2 -= Ö S o fl 03 "^ -* 2 03 2 jj fcn 03 "^ _^ OI p CD ^ < D H ö « d < Ü P'S 1 ^ ¦ ¦« 5 « 13 1 « I g ö g g ^ Jh *» 2:öi3 -+^ oil St g-g -^ » ^ S2 °^ ïH i _ 0 Ö rj * & -^ "^ ' t O ^ W ^ rt ^.^ ij5 ^ ^ fl s 60 OJ Gj - 03 O w o w « H n s.s ^ 5 03 v ^ cS bp cd cd fl >- H - ö cd ft ^ f > ^ 0 ^ bc 60 0 ^ s"3'S ' S «^ 2 ft-ö r3 o 03 O o 03 tC r -< ^ e •<-= ^ ^ d Sï § g g,ci § < u "" 0 Of ffl cS S fi -= 3 ' t < 5 '^ 03 03 o 5 d c 2 3 o 03 ''- i 03 cd " ü ^ ¦ t -^ 03 ji d g bcS.p p - 03 g-fcca O cö ¦—< cd Sg-igmg O 03 "^ ^ C ¦ ® 03 - S O " C N bc " 31 - ö o ai D O N P 03 ÜJ P I —< M 03 -< j "-> Ö _- 2 03 bc ^ C C — I 03 3 g cd o d rd tn 03 " Z S > 03 „ '^ 5-1 g S 2 S u % fe iog ' I Sc g » 03 \ m i ^ 60 OJ Gj ig ' S2g OJ cd g o ^ 2 ö 2 03 ö S i ^ ft £^ hoo S fi bca3,ci.2.,üi 03 P - 2 ïï':3 S2 > ¦ o 03 osN 03 „^ N 5 « 5 g - ö -" § o ' fi.-S.ïf.2Qi«gS CU;303rH.iH ftfi oo * S - ö g-r a3 cd _ i cd > "^ bid £ flW ' n d 03 OJ —' ' Pa W 03 " 3 Cd N ' S > P " d-S ft tl p p rd 03 < J p s g ^ p>S H >• < 13 ct3 ••-^ S * 03 IS pJ cöfi '=' d-S ® ^ a > - 4J p M p.d 03 2'a u ^ fl^co cd S-Ö P § d ö P.2 S -^ '"> ua d sïï co *» P ü bot » i?OJ 03 - »— I 2 ^ 03 K P g - 03 > pïï ft 03 S!d §-^^ 03 03 tl 03 w w r - Li Ö 03 • C » P'rJ>G3-^.*cdptit.i**^j.3 60 ^ A^S.ujap2S=dco a l I fl.S 03 m A 03 03 ' S td " l > N bó P ^ p " if -^ N J 03 ^- flg • i tl fl cd p p 03 > s^as iï Cd —' cö P cd 03^3 bOnp ^ 03 ft C3 d S S ft bc A ei '^ i j3 T d ö §|&-| cd 03 P co 03 p " d 03 =^ S ^^' a ^ 03 C C/J 03 r ^ Q bc Cv c - ö o o o bc 03 cd — °>- 3gbc § fl-S ^ d ¦* 2 s 2S°5 ^" m tl 03 r 2 "^ 03 bC ^ i^^id - ^' fl - P cd fl p - t-s cd Si co i > C ° g CS 03 - t "^ - a 03 ' S s - s 3 P cd ö o p 03 r-1 P ë 03 r i 03 ' S ' t C3 ^ P '¦- O d 5 bc P 03 03 ê - 9 P + j.id d ° N S d - £ ^ — 03 bc 5 ^ > cd Q fl 5 p ft p > ¦ i ^ H o 03 g ^ y p d - s i2 03 03 co •* vj S p * ' S ¦" PAi,iH S oS fl 03 " Ö p p 03 d ^ ff It r-t 2 03 vj d 7i bcS P 03 P d O P -- O ¦ a ft kr 03 a •' T ni cg ^ j r-i St o ^ OO^.-i ® 2 r *^ -^ d ft p 03 fl ^ 03 C13 fl 01 1-1 w o I - f - O O N p „ p p - r-l p 1 03 - Td 60 03 03 _ cd 03 » j '^* P P cd 03 Oi P d P ¦ a d ^ S " ^ 2 2 d bc d > fl S 03 03 '^ IS fl 03 + j ' ö d ' S " Sh - ti P oA -"- p '^ 2 S 03 2 ft c»j ^ p_r ^ Ö o -'- vj " ™-^ bo d 03 ^ 03 5 c ^ O d fl'ö'S P ~ Pd i '^ fl '^ fl N d p 03-0 ë P g'S bpë d 03 2 PIS P to Ó - i ^ t-^:d '> 03 p '^ 1 cd q ld 5 m 5 CS cd 03 " Ö bo ftj -"" p " 3 H u fl 2 03 9 r ^ ^ a rt u ~ ^ J rt * t < zr _ S fl "" P > p.2,S £ cd 03 tn r r-i H ^ i-j 5 =^ f -» « 3 P 03 -^ ^ P ^ 3 fl > Cdt3 P 60 t P P P - ¦ tt'A - 2 --- oi d A's o d ^ o fl 03 5.idfl p-S fl d 03 ' a bc 60 " 03 rt ^" 13 ^ N Cd bC*J ^ j 03 e „ 03 P 03 f-i - ir • d ' 03 p p - 2 p oiSNbcdsflfl ¦ a ' S j ^ - z p -^ -^ d bc 03 P S >' o 03 N ^ 60 - o CD > N bc p N _ d P öcg > > ^ _ d co 03 „ « £ -- 2 K < Pi p.d '^ d d ' 03 fe 03 '^ 03 tt bog-ö H H - - tl CD cd _ CO I—I ^ j d UI ¦'-^ "^ o d d 2 d ^ rJ Pid cd 03 C ed — r -^ - H p 3.Q g * g N *=- S d p p.ö p g p p 2 d - A > AA > o S-fl "" d 03 c 03 OJ t ^ t5 '^ - p - ë •« C d - g '^ i 3 CS cd ¦- P p cS > N.d A'C O Si O -" ^ C cd OS „¦ Cd iiD i S S "^ N Cd d ^ - a - 2 ^ cd p ft m < A ai 03 ¦ 03 03 ¦ 03 " o t - co 03 > G = 03 ^^ S,flë ^- 5;fe*jdiao3^jo I co 73 i > fl S ¦" I d N O)P03i_/r-.»~lviil.U,—IW.,-IV.VQ,j_^..,.^.-VrHr | ¦ e 43 ld > ld d.fl.'C ftiid dtj Eo m.ïï Pjaj 2,5 03 03 fl bO 5 p s ^ d " 03,2 ö'd fl ïd P CD I I Cd l > fl bo Cd d bp S S i ^ S c Q tl p.T-i > bOfl di > p ft ^ IB * '.* tl fl3'-ffl p lp td C > - i P d ed m-ö C C p p 03 " O -^ ' s 5 p fe-a g p o p I p r - I.J ' S p S.2 0 ^ S -' S d > 2fl ly - C QJ a):d ' fccfl N p ' P — ' O / r-i d* " - 1 ^ fl « d 2 P t ^ bc fl P _ 03 •- jj fl d ft 03 1 — i 03 d t ""^ P fl p 5 '^ fl 03 dg 60 d tl 03 03 tï * i Cd 03 C fl Oj ' bc bóg 2oiS p tfl tï — 03 foga * j - ö cd ¦' S ^ - 1 cd 2 fl 03 co ip tl d ed tl t 2 ^^ d ' o 15 =• O Sfl 03 03 o d 03 j-.*flfc " os o 3 " 3 P 2 P £ =* d _^ - p _ 03 p bc 03 - N fl ffl S 2 tl tl tj'O P ed -^ > t "' ® S ' t p " 2 > P 03 P iJ P ° ^ P 2 ^^ ¦ ti >-> ft d f P O v-i 03 gS 2 ° " d p cd 03 t fl 03 fa tl CD P > ï Cd gg P P p p p bo è 2 • I-t *- f rH ' d ^ 03 < i bc as '„¦ _ oS ' t fl - i d fl g ë ¦ üS ^ lis cd r 03 ^„'^ 03 d o 6c fl Pg;S | R bo t » " co tl p 2 ^ e _ 03 CO fi S ¦ n "" 3 - ö - fl p 03 • Cd a AL ^- g bofl fl p cd '" fl r - OC'T ' - - 03 ^ ~ d t P CS P f * fl fe fep - «•« ö P bc f > d fl 1 ^ fl rt d " t ^ 03 2fl 03 *^ P P as bc'd > H ' O O p « tl P S 03 O -•< ^ p tt -^ C C/5 O ^ CO 03 Cd ^ d 03 b P ^ _ 6pfl nO i-i tl ft co o g fl É3 03 - >^^ ë -^'„ li^^S.^'S tl-O bc 03 p2o CS ^> ¦ ' S P fl p-d ' S P P a fl « S d ' fl 03,—I o *-¦ 03 m "^ bij 03 P p flO > fl-M « ¦ „ 03 _ o3,5 èd f * ft-ö'S 03 p *^ P'Öm 03 ö - tjfl "* t.0343 " öP^^Oü cd bc 60 -^ t =„ 03 t -^ ^ sS--Sd^fe.flg ^ S^^^s s^a ft tl 03 flfl co ' r-i tl C/3 03 > J -= 03 a's 03 1 ^ ¦ ai d.a bo d - a H 1 p 03 d ' tt 1—I 03 " d fl 2 Cd g 03 f > 03 ¦ P ïïw - 2 p p d p it Pieter 10 eeuilgorge 2e Daal monnaie.cpotlood eenigoeemd geldstuk,pavapluies eenzakmeSj eenige ije ¦• ¦ '"- fV «'.- • ovmcie E BILT Raad dezer GO ' ¦ laart Heester ' Prqnk dering werd be ' an B ' en W om ie Bilthoven ter legen ten westen sgrensd door de " e gemeente aan I werd aangebo - bevreemdde het rin reeds helas zal zijn thans aankoop van dit schien een paar - 1 laer is ook ver - rstel en is van icoop voor de ge rop zal worden een gelegenheid ' beoefenen van ijk te ondervan - indt het dwaas - • - ijna twee ton te ozen heidegrond de meening van t college van B ent dat B en W ¦ ploitatierekening ' laren zich tegen i ^ dt dat B en W " exploitatie van ' ' berekenen ' Deynoot deelt ' nd j.l het eerste ' n is gesproken ' niets aan doen lotseling zonder oordeel van den ';' ierworpen, lede dat het ge -' ' rein zou willen doeleinden Men op spoedig meer ' en zullen aan ^ " d te behouden ssig iitzijhsbbct len ondervangen overgaat tot uit -' m een vijver te gen is van oor - n voordeele van stelde yppxi.hfit^i opdat de leiden t iegenheid zullen T aatse poolshopg - nen aer waarschtiw -„ snte De Bilt niet laal zal moeten ' gemeente niet n is tot het voB - - ¦ ijf - 7 tegen 4 stem pincipe besloten erlaat hierop de dat hij aan - de deel meer zal lat Ged Staten gebruiken dan ïzen raad erd besloten aan de te deelen dat zal koopen be - ¦ an Ged Staten lokaal Naar bestuur der Ver • slangen een plan en bouw van ' n ringen concer raan zooals bij oor Dr Gunning kt dringend be heeft ich ee.n nde uit de hee loer voorz Mr ¦ > Jhr D R Ge cotte J Huen - P W Trost met den Bij -' chool hield haar Door den waar rden de notulen ing en het ver-Penningmeester n de financiën ' toonstelling van "' ir leerlingen en ken der meisjes izer de heer D iraat over „ Vrij 1 de opvoeding gesproken do'or D de Lind van d e m a Gisfer R ïvIipriMna in ig over lir-t on tusbceld in de '' lezing werd ai den welke een en voor holgocn - fc leniging van de streken door n deze gemeen - • I f 268,69 Krom-;orte-Linschoten buuri en Cai vijk • u « « » 1 B ri - ' C bJ ' i t rt C f o e O a > 55 60 — ^ C » n X3 IS " 3 - 1 & s 2 '/ & ' m < o d C8 Q C T » A Gi ^ SI g ^ M «• jd bo • O •- ^ t ^ t V O a 1§13 Ot t ' siè o o m o ¦ td o o o •£ c tj - n SS >¦ ' m S'l CD e CD ¦ é ' N e ^ 3 O n »¦" ¦=' m « J3 ' S » il-rt ^ bD'Ö oi"2 Crt '^ ^• 3 t crt a a C " a ï ^ bi ^ ^ s-o Üi CS rtfe M Oï tt 03 ce m ^ r d 60 ^ 03 '^ & d S S * l'ö i:c o — ' - 4i ' bó S S3 o ' d c '*£.%« i'.l«<"i ^ z ^^ N ^^ Si ^^ i bO O Ö 03 P A ' Ö 03 ^ n co o 03 Ö P s^'ö lügS 03 c —- 1 p 173 Sa o 03 „ 03 cd *^ " ö d Ö P cd ' tnS 03 03 03 bo cd cd § cd 03 ¦ Ö +^ " E o o fl -- cd 03 *¦' ' sS:e ' 1—4 03 as cd d bo's S ° * 03 f ^ ^ 03 - t ^ _ 2 c 3 C 03 o fl ' 03 '.^¦^ g P3.=?ai 00 ' S ö 03 > 03 t s 5 < ft ft P - ft P a 03 fe Cl A a bo 03 Cd Ti cd U • ti * 3 03 bc ¦ t ^ ' Ö.2 "" fl o "^ ö c g d _ 2.0 03 P ^ S - d ed cd m 13 P 03 ^ Ö cd > S-i Cd cd _ O ö tn 03 "^ 0 = cd S 03 ga cd 03 cd'S ^ Sc d Ci3 03 p p d j>-03 ' S "'' P d cd 03 ^ 2 cd 03 ' S os - 9 ° 2Ti fl N o "" 03 03 ^ 6O0 03 O:'S 60 i ^ d " 1 - - rt cd U bc iP.9 N cd ¦" 03 N cd E » ¦*- g 05 2 d 03 03 ' S "^ ft P 03 A cd e cd P 03 d bc 03 p § * j cd co M +-= cd OJ ^ § '^' 2 *- 5 03 in « = 0'ö • - t-a ' Ö d h '^ ftlÜ"3 ' S?.2 p^-g gSp«S ^ ^ ' T * +^ - j a > QJ 2 ^> cd _ -^ gft ^ 03 ¦>-» rrt bo,i>i g 03 S ° --•^^ CJ S ^ QJ flQ C 1 ^ cd ^* 0.2 M 03 e7 cd fc cd d S ^ d 03 d - k ^ t o _ 03 • Ö d > r - 03 i ^ P ^< e3 '^ ÏÜ ij id 03 03 M ¦" - tj I 03 ^_ C5 g I » 03 _ ct 03 ^ P 3 '¦^ 7 a o > 2 " 03 cd ^ AJ d 03 P 03 03 ft a N-.-s _ g p « ~ d ^ p cd 03 B '*^ ¦ p 03 S '^ - g d bo 03 ^- 1 O A bo o ft P P - O t - M 03 3 - Q -^ 2'ö3 -< V d 5 Pi 03 03 • ö cd g AA ^ S 03 03 P 03 ¦^ o < g 03 * j c cc ö ••-^ 03 Cd S P d p ft Ö CO d dS 03 p d ' P ^ d S-ö ft '^ P A p.2 ^ S fl - ^ fl ¦ d d g cd 03 5 > _ ^ 03 0 ^ cd p fl ^ ^ ds - id r - 03 d ^ i r ^ p ^ - ¦ d 03 03 „ 03 bO.fl S-i > ^ " p boid d - Pil p 5 t^fl,ii.-^i.flflig 03«S - d 2 p > ¦ 3 - ^.„ o!:2 p & d ¦ 5-5 9.d S^^ïS^^^OJ - fl iL ^ ^ fe d C ¦ 0 03 p § r/l fl a d d n p p PI 0 ^ d p"2N„5'!?'5i fl S 0 ^ 2 fl boAi S cd ' 03 rt p tl ' tt 03 '^ 03 t d tl 03 2 03 > P Tl " Ö „ 1 d ft S S ^- 03 « P S ft 03 p P C P ^ 03 03 " S fecS'c d P bc 03 03 03 bo ' fl cd 0 >^ - P e.y '^ d d ° id-^i P 03 ÏH Sn'ti d 03 ® * J Cd jj bpcd.d coj ^ cots ^ d tt VI rA U P D cd p d d'Sb 03 p m 03 03 d d 03 i - 2 S 03 m - W Oi „ ^-^ 03 " d rH ^ ' ft M +.^ PQ „ co M fl - a Si d ' 73 2 03 cdöJ^d ^ i-r ^ d f-i p ö d ' 0 p 03 ^^ 03 03 p p d " O d ¦- Q P 60 P *-> e P bo aj bC co g N d d cd « 2 - bc-P K,.P-O •£ « Q p - 5d ' d p.cd *^ > S.-a *^ § p ft,g ^- S s •^ 03 ¦ ö fl cd 03 P ^ 60 ^ fl p id "^ CU o CU •^ p-s öid Cdrd g ^-^ d = 2§N 03 - 3 jd ¦" P 03 tl d tl p Eb d jd o ld ca P d ^ t3 ' tt O P fl s -» d "¦ ör 03 cö P '^ -?^ 0 25 * - 1 fl - 2 " 2 fl ^ P TS 03 03 t3 - 03 B ^ Cd 03 S fl & > d / d - E O -^ a A fl i ^ Cd 03 ¦— I ITTi ^ 03 lid OJ Cl CÖ ^ ^ yj I'S 2 co - «^ PS'^'3.'2 03 5 a 03 01 M 03 - d t ^- ^ fl Pfi 0,13 cd - p d cd d ^ 2 03 03 5 O d ® c P r-i 03 03 Ü tl 03 O 03 « 03,0 d " a d fl S 2 p p cd ' oi 03 _ M — 1 i ^— 1 d_fco ' o "" ö d o d - fl d P ri -^ 03 d«pë N-Ö N 03 P P « B'fl'Ö 03 s ^ 03 tl 2 t dS p P cd cd^'cl p oi cd S d P ft 6003 P A ¦ Ö.SPS 03 03 P 03 bo > 03 A d.ds t cd d -^ ¦ si boi3 03 bcS e d d ^ ë O ' r t *^ - Q bc P ¦" fl -"' P fl § - d Cd > co cd t3 fl '^ 2'fl '^' ¦¥ 03 fl fl fl id TS - 3 p - 1 rt r - bo-d d ^ A IS P 03 03 ^ 60 2-g - c / r;VEi>Jd 03 O a % ^.„' rï'ë'S fl 03 03 Ö.d'PüticS-ÏP •" P 05 ö 03 d ï PtiQÜ!fi,i3dl>inbON "^ iV O 03 ¦'-¦-.¦\'^ ¦ ^ ".^ 1 ^^ 
ö co N CD „ O B y ff N 2 w pr w d r M o d O Cd M •= jt?3öna > Is de m esluipt int Nico an luist n hoort luistert S5'gp£-P *—« 3 - ^ P c g ^ s '" 3 -„ g ' i ff B K > Cd hd „ ^ a Cl o n "§» oS«r ir <- co < 1 CD 05 2 ^ 05 2 fP P E • S 5 S m M o P B CD P ff I-i m r +- B eft 3 1 —' o o co pr i-i B cb " CS o B CD 3 P i-s eo r-t - ff p en 3 o P-pr P ra 0 h ^ >- i w P CD ^ 35 0 p 35 P Ci p 0 0 CD fx > er - ra 1 —' l?r P CD 3 P ft CD ^ P 0 d ~^ CAI 0 CD '- T3 CD t-i 0 CD *-*• p 0 -^ ra r-l P ® er - C/3 • I M en 2oq w en <-«• li 1 — CO ffP B M §"'- • ï ^ co S co »- r pr ® tio 3 " " N en t-i - D CD CS N 2 ff „ CD "- CD 2 B £ 2 3 S - • P -• •• ^ <^% h-^2 til ¦* S3 So c « ff O '^ ' T * ö f N ^¦ p S ^^ < ip?lö £ P I w gIffiÈ o en o B 2.g ff B _-' «-- J-f I—I F "' ^"^ g-3 - jB pr p T '^ '¦^ §¦« '^^?¥ CD en p 05 ft - ' t ö B ¦ o en " B ff C " B 2 o - 3 Ci ' ^ g en *^' B CD B " ¦ pr 5ó ' J " OT o £ en p < tsr CD ^ % 3 P '^ n > 2 05 o " 0.tf-O'S en CD CD S - li en S > cp • " • co 1 -^ e ^ W -- 1 g B-gö-J CD 05 CD ^ '-^ cr B - 2 « 2 ö ' ' -> CD - • &• ^ o K3 > s o ¦^ ï = p < P CD c -^ l -" 5 '-'• S ' Co 3 CS p " J o ^ P CD ^ & Og ög < CD fb "- l B -• ff 3 P co B 5 "- < 3 2 - 05 3 - CD 5 OOR ^ J -- co t — 3=5 p tsiO pr ^ fj -^ g g col = ffl CD O " s rt C en '" «- *- 2 ff > 03 3 3 »-—' c co • ' tr p E P CS ^ CD ' ¦ L ^ CD Ui " " '¦ in < g o o g.S tb 2 p cd ' 3 1 ^ p^tn "^- ^ ip en «- 4 ^ ff 6 O O ^ 3 re co en -< CD f —" *^ 3 o ° 2 O >=^ - g CD P " o " K „ 05 HS^^'3 5 *- cp S S t /^ P CD o tj'P ¦"^ twg gp Br g CD P 3 C/5 CD g3 ^ P -^ E 3 C/3CJ5 ff p iL ^ o P o e-f - B '^ gp co ff „ » — 1 CD '^ - — ff I'S - O P P wr CD_p p P ff 2:3 ^ P V3 » ^» 2 -^ o CD 3 Wl-H P hi-l 05 ff o CD 03 CD Q en '-' O CD - s ^ s o B 3g en >-' CD 55 ^_ &¦ - O =- i B p B < i co P 3 O Si M C3 -_^ >¦ cd ' co O en o - ' sl ^ i CD ö CD & P CK 3 - CD « ï ct > ca B • ' 2 3 en p 5 & T w O P a "'^ < 1 p kJ [^ ^ P ff-f ^ cn 2 d " 2 w < 1 C /^ l:i 3 CD ' B ' o CD Izi ¦ 5 „ 3 CD 3 C •—¦ eb B o pr p B R P 2 CD P P E*Ö P - B t -** OS < j pr - j p o B 1-S CD p t « CD tr-p • cc P t ^ en p CD ¦¦ g*Ö > w P w -^ P CD 5 ^ < w c i's 6 < 2 ff - J CD B t/3 co O 05 O > CD > < J eb < co CD p p J O & S ' cp S &¦ B O ö P ^ B P 05 en P ts o B p CK tr CD - Xp O p 51 ^ ^ ö»5 • „ - s 2 COB P 3 B ' ^ JB B cr5 CD B P « ÜT B _ CD en R -' < S < D < CD „ l CD I B pr hwP ^ 03 en a ff ^ O B t -»- 73 ' cn ' S o fb o te p - cm • K-'o > B prC«ro 2 P v ^ 8 2 ^ pS = o P "^ ' S "^ g en vj P " ^^ en - P O „ R - I P 1—I 3 "¦ "^ 05 ö "^ -• — en CD hrl coo t hJ tn ff er - p O ©« 5-^2 ff p S.B CD ¦< ' t 2.P P-05 w W ^ 5l w ^ SP n o » B ^ cog t ^ B - 0 ^ O O O 13 ¦ P P tf b M.2 co en P CD en » CD CO 1—I O B O 3 P -^ o K CS p f>r3 o ff ©¦ OW iB ld,B O CD • - w p £ en T 1 - J 1 r « T S.B^ê'g '- Ifi p p o 3 5-a 3 p CD 05 co en ' 3 tn ^ O d P P B P B B en N P B  b » s en p B P - P i-S - P 05 S W ff O CD 05 3 CD £• 3 B B I-i - CD ff « B £ R tn z *-^ ^ p & CD CD td 3 < < B co 3 3 ^ O ¦ ¦ o s < P-OQ CO CD B = r CD ï ^ B g CO ff g B-CO % ^— CD m a:ig < p P 3 & 5 Pcc w p p p c S 3 ¦ P CA CD '^ p p p vp - o p r+fii —' « il ^ - co ff 3 pa?s ^ 2 3 3 ^ o o '- ' CD co a 2 O ffP 05 B p pp g p t —* p o ¦ P " ffl ¦ 05 B ^ B ° ^ en co co " >- i B ^ 2 r Ci < tsi en & f P Bsi B CD tr - ts SU ra ÏT ff S " ra ra ft 5 » ra B I -— en ft "^ * d l ^ t > eb co >- s co j CD r -• ^ B B CD N en " CD co jr - Po ^ o:z;gd P P CD p o X dHcfitd O ^ CD - i d rj "' P R ra < J - 51 a R ff S R => S ra N ] ra 2 3 - ^• ^ P CD < - r ^ § HR S S 2 S ff 2 ^ R ra p p a -» B - o Ri S o fo i-s p p o fs - N R g S.R • ra „>—' tr ra — tsi i -* I-I '^ s E ra 2 05 "^ ' ra — B ^^ - 3:1 ^ S " p ^- ï ^ o as " 3^'S -« O t p.05 co 2 « n & CD co 2 b S ¦ CD B B iX'B ' 6 £ < fb CD i " - P co ff M co P B 09 co 3 „ s R _ P ^ *- S R " '^ g g Bü N co O pr CD co P f^S'p R ' ^ ra < i co O P " 3 p 2 t 2 P p B ft E i^R ' i Sf ra,S en B o ra irr o ra 5 p ra ra g^^lia ^ P P ra ^ d E =*=* 3 ftïR P ft P-^j 1 ^ ra P p B-S m ¦- < 2 ra „• 05 CO < CO p O 3 P 2 3 3 ^ " 3 R o o o o i ^ ff.!^o E 05 i-s P p < 1 I—I ra en 1-3 M P - 3 ^ p E 2 ra 2 ^ ffS P S N p E'P R 2 ^ S-g3 p ¦¦ o P o ra rj E P & I p e e R ra < i ft '^ p 6 5i ra ra 05 p O 2 P B O - = 3 ft o p r " < j p rt ^ p p M ra p 05 pr co o w ct 05 3 cd Cb ÏÏ.St>05 ^ rn «^ >^ ö O O o CO N P P P ^^'"^ p ^ CD 03 P cr p O co < i co o 3 05 CD ¦ p 2 CD P P O O d I-H O C/3 ' CO " ra p O ra 3 ff P P - 3fr3 k-j 2 ö CD s^crc *- ^ ö ^ o < W < D H -' 3 & 3 CD B ' ^ co 3 CD B 05 2 - CD ~ S3 - _ r P pr o ro5 ras B ra ' ft ra > s - ^'^ < iS o o w & 5 - p p tJP p M 3 ö £ o ft * & 2 ^^ R ^ R ra 2 R - i P ^ g £ 05 j^W CD pr C Kb ' r «> o 3 ft • ra tB&p '^ S g5 K 3 e»cr5 H 51 ft -- 2 "— ^  ü c « o t-ir ' 13 g*êg R >-* CD B ' • 3:3 3 ^ i_i 3 >_ P " cïi fo 3 S S - ^ ^ CD ¦ >^- * rr ^ c '^ CD p 3 p en ff "^ g ü:g < B ft o &^ 3 o ^ o N < i I-j CD P ft K R * RV P o fi P 2 R ftR 03 co S - c S32 ff CD 5 P -*:^ P CD co Ö CD o ra C 3 O 05 ra o p - o o R co S " > ra ^ 3 - g^a^g rr 05 „ O N ' T " P lp ¦ ra p ftes ra K ^ ra P 35 ra ö o o 05 2 - ~ ra „ ft „ „ ft p ra * g en » S P rag " P ' CD l " ' g-aCK ii 1 s " 3 P ra ra I f » ra S & ft p EBP M CD Ü CD i^L - £ P h3 p I-s <» g ff ra N R - w < J p 2 - 2 ^ ¦ a '^ ff pr | 5 w tr o o B ' S ' 3 ' I S ra - r & N3 g a s < ^ 2.R 2 ^=^ 3 R P ra R r + ra 2 N B P - d p p ^ 3 • ft >^ p p P&^R a-§a Ses-b - ra ra ra ra 05 - R ' < i < j ra p h P » S ra '^ 2 ra g-g el 3 - i 9 < •© 2 R p ö ^ co 05 jw p ¦ R p co er § 1 P & P o 3 CB R 2 p ^ s f » ^ p i ^- R - c B E ' 3 o ¦ PR ISi Sss ^ mm&s - C/3 ra en ra>ë ri i l-r S S ^ P ts O ra Cb '- 3 n < / S ra 05 ^-' ra ra E R s ^ R en ra ff I-s P ^ ' rt - tri - f » ^ e ra £ g - o ra _^ ftgc5 ft ^¦ E-ö pro9 ft ft < p ra p Ur ra i-i * tl ra co o cb ^ ra P tg 05 m § ftip P b < C3 p ra '^ < i ^ < Ó R o i er 03 ra ra p ra '^ tr.ra ra p ö 5 g - p p ra ' ft £ 2 ra ft p T ^ R p R - KH » " ^ P - P ra ' ¦'• fflol-rraori i ff R - P P - o ff N ~ R;Rp^2ra ffpO0505 03 o ]'* ra p * Ö jj ff rn ^ 03^?^ë&Sff '' m ra p ft CS »^ ft " R g ^^ - i t —- ra pr ra N er - en ü - ff O - £::' ö w en R P - p P p P 5 3 p-ff ff jo o ff ï - 3 s • g ^ sa ft ft H CD i_j CD - Cb p S *^ p'S P i ^ ra prp ff E O - r B-- ^ K 2 ra 1 ^ P o - jj p P R 2 ^ P CD j ^ CD w H - — r - =" p - ^ 3 1 -^ ra p 2.2 ''' 03 '^ '"' & ft 3 ü ra — d P o p g r ft ra ff i ra ra ï o o 1 -^ o S o ra ' ra lp ög -^ ' S R-'p £ w " B - ra rj p R p;;c2 _ R R ft 1 ^ P ff3 P E p ra ff er - p > i B ra " P - O rj p O Eg '^ w S '-' p P ' ra ' g - q S 03 P g & w ra ra w S 2w "" 3 2.1 ^ o>3-3 2 3-2-3 o < E P ftS 2,2 ft R '^ lir 1 —' e -" B _„ E E en ra 1 ^ ~ rt « p ra ra ra P " ra O O 2 R 2 - ra < en R *^ I'S o co ~ ra ra o p-tER 3 s p ^ < er - tï 2 P g 5 < '¦^ ra S ' B sj c«i ^ s s IffSRg ra K - ra ^* ra "- P K 05 P 5 05 r ^- I-s I "— N ra ra B = 3 j _ 2 S 12 ra E " p B en E S 3 oE - ra " g;p P §" 5.1 b2 S 3 2 e » ra P '^ I-s ra ^ E R ra ra N en o o 2 "' p ¦^ s '^ &< P S - O p er - o B 9 ^" 0 ^ HP'S o " ra ar-E - 0-F^o ' ra S '!=' ff ^ I —' - ra 2#P ^ ra ft ra M S Z P > > d & R-E " J2,g 2 ra ^ — • r - Jij t ^ _ pr & Cb > ö ra 2 » ^" 2 OV pLip ' " R.p P ra _ rr »—- hir ra p I-i ra o Rt ra ra ' 3 rri er - S-ra ' " o ra ra -^- 2 lp 3 N ra E e*P P ra l'ff'g e -*- E er - o B Er ra ^^ ra P i-s E ' •— p R - co ••" ff ' p P ^^ 3 ra r ' ra lp r " P ff R ra ff P ff 1 ' 4 ra ¦ ' S o 3 ran - E ' 2 05 p p ra 1 ^ ra c;5 ra r ra P ff SCP 2 ra ts p B jR ^ R 03 lp o ra p ra "* P r ^ ra „ j ra ' p 5-P rr < I - E o ^ 3 _- '^ o 2.^'o „§ " p-1 " E 2 ' m e I - w ïB ra & ra 3 ft ' E 2 ^ ra ' ra -• R P en 3 p prs " _ I - w - p S " E ff en ii E,>5 h i-s m ^' ^ B w 2 '^ ^- - ^ g - S P ra R E ¦¦ R SS ¦- ' 2 - o ^ P"tB 2 P'S Sr ra P ra I-s 05 E ' rS 2 - 3 ü ff p ra E ' ft - s B ff r ra 03 [ s - ra O'S S ra ftftPi ra R R'i * raft 3 3^2 E p-ra -'-' • R E 05 o o pr i '- £- 05 ¦ lp » P 3 ra ' P ^ ra tP P P c ^ ft ' Z C/3 n ' S - ^ - ra 03 " B'ü - 2 '¦ s ff co • x ra ra *" ra " 1 ^ ra ra P w 5 ra STS ^^^- fraS ^ '^ en „ 3 ^ g PS " B(N 2 P 2 g ra CD P N > rï I pr er - > ft CP e » ra A I S P * 6-ra P ra B en ra co CD -^ 3 - en g ra o _ o ra E K * 1-1 >-*» p P R £^ ff P 05 '^ ra I-s I f -^ *-* ra V ra - f ' Ö5 2 ra s p,r cro " E E P _ " pr - 51 3 ^ ftS r - ra _ ra ^ „ R - p ra cr5 ff E j is ra ra ra P II t er - /- S < P ^ S P P S & O H >.^ B si£.ft - T I-s ra ra ra Ó pro5 ff E CD ra ^ ra ra p o ra i-s o S ^ er-CR P I " ra ra 35 ft2.ra g M w 2 2 ra g A R -" § r CD < 2 P " S N - I - ft p iS O o ra ¦ E 2 pr ^ E i — ra ra ^ s ^ ¦ o S ra O p Pr '^ Is ö P - R ra ra o p -- O 2 ra M 3 ''• -^ pr g p w ff -"^ - « ra o p e-.n"2 3 ra >:<>' 05 o - r/ï en o <- r - 5 a s c5 ' = g;05 ¦-•¦ ra ts k — i _ 3 P R k ' t-j ra -^ O^'S'P ' E P05 S-»g graa Ir »¦¦ P ra -^ p R ra 3 "^ 1 P P eS t ^ CD i-j " ra t > E P ' ff P P '^ P-ft i E-WI ^ co R o 5 = •^ i^^R p ra >- * B P 2 « cfï R - h - p N i-tH >| g f = S '--- ra — er -^^ "¦ ra ra ir _ E Cg ' ra ra E p'B E05 ' ft P 52 O ra ra p ' j E ' pr ^ P ' o o ra 2 I O E I-i p 09 rao5 ¦ P.&ffP ff ra ra o P E R ¦ o E 2 5 ÖS^S < ra '^ ^ 2 ^ R " ëp <^ '' R pr p o 2 P ^ B 35 ra ra 2 ra pëgg rr-^P ff g i^o P ra ra o R - R <_ R _ pr.R ff < o 05 i P E • _ » R - ö P'05 t^2 I " ra h ra ts " - ^ ' o ' „ £ '^' ff ra ' p ra ra 05 Üi 03 ra o p-w en ts p -> P p j >-^ CD -- j ra G ft en ra CD I—1 ^ to I — H -* CD ^ '-' fD H - ra * ^^ i^R ' 2-R er - o en ^ P - ra h ^ ra p ^ E £ 2 p CD g =^ ra p ^^ Pffi Ö2 p ' p w ^ R R O p ra en en er - 35 - 2 g 2 P E P E R ff CD O ra R - ra O eE:p ft p ra I-i o ra o U3 rs ra _ ra o P ' o " ^ 2 2.3 p - 35 p P'R ' '^ p èra ra "* w o g'g p ra P 2 I-r i-i en - N o B ' E ' 2 ra 1 — P p pr o3 rara ' ra E tÉ g ' O prM ^ I w ft ra i E o ra ^ OPI ra _ P.cg ' Ti v^Z \ o o r ' 3 3 ¦ P e ' P ' ra 05 o cro ra - ra I —' co cp b & ' iS'R o ^ Ü.Ö 3 o 35 E ' ft ff ra ra 05 ra ' t < o o J ^ CD h3 ^ 3rg ^ Sr o ra ra o ft - i » N P-ra P ftB ^ " 03 - ^° E ra ra p jn35 g - ^ E O 1.0 p ra 2.P 3 pr I-i 1 E en E O N ra p en ¦ ¦ S 3 p p 05 o ft 1 ra p P - - „ P P < pr rj P -^ E * -;- r/3 B P >- r " t -" 03 E ra o R " O E O 2 ra E ' pr o3 P 2 "^ ra ra - pr E B - ÖR.'ö 2 E 2 P ra05 I r i ^ 2 ra P R B P P eo p ' ra R S R-R O E pra5 ra E R o i-s - ff ftP ft 3 9 = w ^' o P r.£.P 2 S - ^ £^ *- j C CD " ^ 05 ^ 5 ' ra't » " 3 ï ^ P p E en ftR o >- 2 30 ft E I — ra öb p «—" 05 ft I ra ' "' P ' ET ra S pr 2 o E ra ra - P.5i 2 p p - ^ ra [- "^^ CD ra N I-s o cr ° S ra E ra 35 2 05 ra E'S < r -' ' P S " -< o %^' 35 ö < ft O ra e -^ I P rr ftR P ra ft E " E E'en 1 -^ ra - c p " S-3 5 '— p 35 E 35 2 - ÖP p P er ra ra ra H - ft e - 1 ^ P ra <= ra R r - P P * cr - P < P ra PTB ra s i ra ra < ra p P Cr H P R I ra ra " E ' ' p ra 35 05 is-g^^^g - pr ff 05 3 R:0 < J er - I — ^ ra ï-r 03 § P ' 2 I 3 P P P ra < i < 0 E pó P f " ^ ra g R ° pr P ra ^ O P'S P fr.p p R ra R 35 „ E R 2 g-ra "^ E ft ra i Rib 2 co w R o pi o r 2 - 3 o o 05 en ra ra " i - ra ra P E ÏÏ.B r - p R-S 3 ö prprp'pr ff05 o o ra ffi ra ra 2 ^ 3 li2g-g.'|lg ra ra E E N es 03 i-s o o p 3 3 - ra er - rj -^ raS ff 3 ^ fiw2 ra E er - R &< 1 ra p o E ' T ^ o • rr S ''' - gg'g sa R o R er - R S-P ftp tr 2 R=3 ra 2-t ^ R " 3:05 < I-i lI CD R-2 ' - < D en R &-£ lO P o ra - p E " pTj^CW 2 - e-r le ^ ra 2 2 P'ft B f ^ P ft P 3 ft cg05»g ra p.'ff 3 " B ra pr a ïi ^ Spon R.l?rff ra 2 = 3 03 I-S o ra pip ra 2 P p 3 Bp P p E pr K-i fv ^ r vr »—- 1 —',)-- ra P 1 ^ ^ CD P g ' ra ra p E I-e ra t o g e - ra p ra B rt - raft & * cb ra o f^ï P ^ PTP ag ra ra en n T ^ R 03 ir-'p'oo ff p ft ¦ ö ra 05 ra g 3 ra - ff 3 kT p ra ra ü ra ~ - ra p ft - — j - ft t >— 2 p ¦ ra 3 2 R P E p 05 E ra p 3ip p 3 « N Rt p ^ b fr -^ 2 ft p '^ Porai-'5£;:Pg<3g'S- 5 ' I—I " H - rj ^ P R ¦ P ^- R ' g ra " g M cn O "^ 4 '^ e -^ - er-Pj 2 ra „ S P ^ S ra • _ ra i-j ff co _ ra co SS R - E E ra B co r — * e ^ ~ ' 1 — i P " er - rap ra O pi << I-S O O S < s g ^ " P er - B 3 ^ araSSjffp • « gipra S ^ ra p - 5i 3 ''^^ g - R - o ft -- R 5 R."csS e R - 2 P P 2 P '-^- ft CD * - 3 p p ^ ^ kE ra P p p pr E " O '^ pr 3 ra ft 3 ftra R g ra - 2 eó fe p ra p p p I-s k - E e ^ "- r kj cï p - ' J N P = E - Ji g - g P N 2 g 2 E P o ¦ o > ft P P 105 H - E ' ra ' o fr ra o < r * 3_p & ëg « iii ' D o 05 P'S - o o ra ftp ^ - ft o 1 ^ ra er - - j ra er - ft E ~ ra e » 3 - r ra O ra ra p O P O pr 2 er en ra ap E ra ¦ R-3 p 03 P en R-r S2 ^ r - ra ftfs ff k _ p k — O ra pr p _ - 05 Cb05 Ö SjCg t^p ff'S o o ra ra eo S ra £ es ra p-p g "^ R 3 r /> ly j ftX 3 ra ra o _ ff 3 B R ra E * o B P=r 3 5 i-i o CÏ5 en e-r • Oj r -^ ra p ts CD ^ P < XS P o 03 B^o - l.g 05 ' T - N 3S'S - r e-t - P P m ra mO o tR ii o * P « R ^ ggp h ^ i -* - l ft2 3 E35 ra ' "" P 2 --'^ gg i - B tr co * ö g ra ' 5 P ra P p < ra o p ft2 ' S E 3 pri - o < 3 3 op ff ^« S o 35 S " ' n E R- a 3 ff — p o S - ip r - ra ra ra "^ er _-- er > ra E ^ ' 35 ra-ff ''^ ' 2 P 2 e P ' 3 tE s E - PTfij • ^¦ R - P - o 2 P p ' lp -' E c ^ I 35 ra 2.L.R - rap < 1 005 É '^ o p " S P ^ ^ \- t pr ra ra - Ci P ftid ~' el - o P p EO P S P B ° o _ - P — EC'P C ft "^ ÖS EP O P i ^ R.05 ra - - —-- E ra ra cm E E raraO -'-^- -'^ ra 35 lp R - e trf'ra o ra ft I-s R ^ eEft C3 ra ra ra 05 p a.gp ff S-.ra 2 öb gp ^ ' ft ¦ ^ P ra er - ra k S ra ft o - 35 ^ P • - B rr - 2 CD 51 p e ^ — ev PfferEra Q <- i ^ ^ ppRcb raP ff!S*5i-!ffsa =-^ gpcfg'gpoog g ^ 05 pr-K eB ra 315 1 P r P ra c« P ' r '-' is _ P 3 CD prp p ra o ¦ P-H - ' S ¦ 35 E 05 ra 5 j 2 ** R S Bg&g e -*" tl "-* en - 1 3 05 Ir " p ra R « ^ 5 CD ns >— 3 g P P B - 3 ra rr E ï /^ ra p P i ff ff M C4 ï ^ o o B ffi CK * f 3 en P E "¦ Sm "' Ï en 3 '^ io ff ^ "^ ë ^ en r * en S CD CD 2 - j ^ o ¦^ it | S 00 at " C£'>0 P - tn fg 3 ti,CK jj -' ^ 3 ^^ OW - J 5 m B * en G3 ^ M Cb B ' w ^ CO tn p 03 b cc eb -• bS-^S ^ ff t ^ B M B >^ 1 —' CD P — 1 ocK pr P Q < 1 p 3 B B o CD < o P cp P 3 P <:_.-- - i ^ t-i ^ cd " fO * / y f " Wc -^ CD y P ff CO e ^ O en o c + prP 3 o R f = &' >;>- cb < B p co o B ' S OC n B ' S ^ ' S ^ ö 5 " 3 CD CD CO 2 «= d 3 Sp g < >- 2^3 p H B eb „ - ¦ f ^ 2 2 N ¦ o B e p C«5 en og £ 4g.|s CD ^ - - < ^ ' t>B S g-g^IcS-V § öS-g S P f ^ < - 5 K ^ p ' Ë B en CS en 3 P < J 05 00 S-g B ö ^ B f^3 " O ^ >- w '> ö 3 ff o CD ^ «^ B CD B ii g B ^ O ^ f ^ tö C/3 S5 o p t - ti ^ xn • Po ï2p § S W P Cf O ^ 3g £ CD ft g CD -^ ^ r O to3 00 1 en o et - P N CD ^ O en ^ tK - l ^- CD lö 9 <« • NJ • CD p 50 Pb 00 S " & M 2 tn cd 3 o CD •^ ff B en ^^ CD Pj 3 P-ö >-* 2 BB en P ^ 2 - • N B en 2 B ¦ 2 W o ^ pr to " d en „ P P ff - B CP CD ^^^ '-'¦ > i '¦^ '"^ 2p ^¥¥ ^ h B:3 £¦¦ fren ^ CD P a o *^ ^ Ti o 00 2 p ö " fc ' ft 5l - po m Ci ~ „ qs t±,?r pr o en tsi O 5 1 ë 5 ' p 3 — p 3 2 ö H C/5 aiio o B B P < o H -" P CD ff co 3 M •- 1 B P,P R J »-'• C5 e-t " en ffff CD c t - ff CD eb & CD g CO CD ff e -*- 2 c **- O o > ff " 1 p ff p 3 ö tl - co B B p B fl p Pr 05 p oq B ffCK ¦ CD oo p g 8*5 3 g en CD il BCg JT o P o CO " ö 5:2 co &• o en «-¦ i ^ B •=' S P p CD "¦ B CD s-ff -" p B CD R N ff CD = r B o PT " p ' CD ^ 05 0,3 CD rr p P 73 e " < r co p CD 3 3 P w ™ Sr tB I -- '- S i ^ ¦ ' fb _ CD 05 B CD 2 - < « 5 gS-B iS,(IJ05 i < co • P W CD Bé en CO P • l OC 2 ff ^ CD c-t - CD 3 O P O _ 3 3'3£ eb P ^• R P ö CD - g • 2 2 S " •• a ff g'p p o p ff o ^ ff o o o 3 p 3 o ff o o P 3 P 3 '-^ 3 ' 2 2 — ^ ^ ü CD CD CD CD CD ff CD p CD CD N p '-' P p - P^Pr cS ¦ " CD _ O _ < ¦ CD CD < t3 '^ 3 ' Ö en o „ 05 C ' '^ 2 ff S " fb 2 ~ "= P oi - ' o 2.KCDg ffli » P qS ffg!3 ^ 3 o "^ o 2 CD P o -^ s p p 3 c&p ^ 3 o B O CO • 2 - S • o - p B 1 ft < j o 3 2 3 " S ft B ^ P P B f ' f ^ f ^ rj ra P er ra ft ra 2 S ra Cb ftP ra ra'i O • Ö 03 < r t - I-r eo Q P ÏJ H P P R.oq 1 —' 2-ffff „ ra e pr ft o eb & R JTra ftc+B co ^ 3 < ¦^ P 03 P - èo ^ £ ra ra " ^ rS ra *> 2 N ra p G:ö < i I-I o t « 2 fr ff S -- co 2-05 ft CD • CD P R p R pr » ft <| ra CD ra S có O t-f S i -^ R - < 1 ra r * ra < E CD ft E N p ff & en B R " ra P 2 - 3 ' B 3 p ff 2 ^^ R B ^ O ^ 1 ^ ^ -'* JT05 pR ra »- j CD O ra-.S 05 ^ 3 2 - ~ 3 & CD B ' fr ff & £ 2 ra P S ^^ P 05 B 03 _ ' E O ra ra 3 ^ pr w co o-'^B fi ra si g <¦ * CD CD CD O Q p Ps - p R P tsi "" 9 * o t -- p 5 ^ ' S S -'^ £¦' 2 ra 3 2 p en ra ff H - O P CD lp ff05 co ggR CD ft < 3 ra P rt 3 S " O H O P < j pr < Si op o 3 Sf 2 ft '^ < "-^ CD g ff ï ^ r E co 3 - Ji ö O o n ff "^ ^ ¦ O 3 05 1 53 ft CD 2.1 ^ co 2 - 3 O g 2 „ ra o i-i ö P - ff O NgOS p p B Cb P 05 ft 2 p < i ¦ p B P - ^„ I-r 2 CD ffg ^ • 3 3 2 3 g - N ^ ¦'^ 05R P - ^ tr o v ^ ra g p cr s B CD ff ra p ^ 3 R - w E ^ r - >- d Cft H d 2"S ^ 2 g « 3 ra "^ S^Sra 5 O R ft 2 b • B ^ pa R co ö o o 5 p R 2 ico g rj p "^ cd » 2£,g§2 « CD R R " R &¦ CD 05 -^ ra - N 2 S'3 05 g R3 ' p R ff oi "' < tsi R Kfr ra o P co p Ir o P r - ft - c '^ Cb g «= 2 P jTp^B " 3-2 r P R £ S " p ^ M Kff 5 S " p 2 I S O & R ra ar 3 CD ra c p ö R -^ 1 S CD prp-ra ^ ft-ra < P 2 ra ra B ^ R '- R •- 2 E'S w ra ö ra ' O 3 1 - rj ft ft E " P ra ' T » N ¦ - ^ J-i S Pi r + ra 2 ra ft S P ra P r R ^ ^ & R O '- ^— ip 5h p^'ö ö p 2K ra K ^ ^ '^ -' p p '"^' JS R * £ ff g § ^ ft '^ p p ra ^ ip '- ri P 3 3 < < en E P P^EL-p O "^ I-i R Ir pr ' ff R-C ^ CD p h -" ¦-^ g ¦ z S:»ö ^!^ tRra < 2 '^ ^ ë S g - cb ta - ö ^ P Se P p 2.fr ft O ra E HT E en ra & " 03 - ii ^ ra • y 0 & ra •• p P ra O ^ E ra _ w 3 P 3 E ' P S ' 3 I-s 2-03 - R P en P  2i 0 ** tr R ra 03 ' B 0 - j tE - ra 1 —' 0 0 Bê^gcR^È'ö z nochtan ng in de erelds V auw er i leuze 0 wij all Cl rden toe ooglijk Fl fi>l 005P0BON "' daarbi e 1926 Ikenbon moog ' wenscl " epast p d > ra ra &&^ C/2H E P g 3 - < * • 0 ft 2 3 2 • z 3 - 3 N - O  d R o ra • Bob ra ^ ft PP' ' p ra "- 1 E 3 E 3 " ^ 03 O SI < i B p ' p g en en 05 53 ' T» O o 05 3 2 P o p o R ffï 05 ra C/3 ra I-i e-l - E o e P ra - p B - P §" 2.0 — CD ftra ra o r - E g O fr ra 3 - 5 ra 00 E ra rj E E o P o P ft e + I-s ra ' p 01 I—I r ^ ¦— en ra ra ra - r S P - < ra en O E O 05 I-i E - hi ^ P O £ 0 2 2 P^r ' ' ¦^ ö < p ra p ra E t » R.'~N ra 0=3 3 ra 3 5 pr B < o o < a R pp -'" w * S - 2 »§ ^ o S E ills er - l—lp 03 ^ ra O irl - ft 3 2 3 •- ¦ m 3 a ^"-^ I^Sg 2 ra P E 5 R 3 "= ^ p H rt-N ra » r o e er - „ ra ra M e -+- k-J ' e-^g 3 ra p l'r ^ ^ ft p P Pi P ra £- en ra 03 -- r ^ er - pr N ra pr ra o o ra o ra E o j _ R " g'o5 E ^ ^"^ o g "' g'g - E 2 2-e - 5 '» 6 S 2 ra ^ ir ' ^ * D CD CD B W I-J W prR ra " p I —' *- - E P p ra ft "^ P " O 1 o lip ïï 2 ra N ¦ 2 ra - p * ff 3 t:-ra S ft P * en O W f^2 o er - E 2 ra E B t _ p ra o f ^ ° 2 • ff ï P ra 3 N C/335 3 " " ra - « - o r -* o ^ o ra p E e » p E p ft ra P Hra <-^ 0 3.rara pr ra PREft ra'^pó ra P pr e "' 1 ^ ra ' S o 2 O "^ E rj ra ft Q ^ v-O k -- •< rr - R ra E p p E "^ en 05 S-ra ra „ 2 = 0 E ^"^ B p BEOi-i 5r 1 535 S - p ra CD ra ^ p ' s *=- p S " ¦• ff P E ' p P-R I — ^ ra p g - H ^.' — p ^ ¦ ¦ ra • R 03 " B ' ra ra ra < I ^ er p E ra E 35 ra - r ' P r ^ CD P i-p •'^ E - S N N E ra o o o ra O O 35 B t — ' CD ^ p jP-B i ^ R ra ra ff P -^ S ra ra 1 ¦ o n ^ P p 03 03 ra N R N ^ ra 1 —' pr P i»r E K E E P '— ^ ra 7 " ff pr ff ra CD p r co 0 B B ra v-J pr p 0 0 ft pr ra ra ra t-j ra er - 2 ra 04 P - P ra f — P PT * pr pr ra 0 R CD pr 0 E 3 1 CD E H ft 0 ra E 0 Uj — 10 ' 0 N ' fi CD R lp P » ra Ö'rfo 0 0 M 03 ra - CD ra '—^- 0 e ft > - hJ CD - B"Ö < S05 ^ R-'gi 2 2 g 2 ^^ 3 R E S " ra P 3 B '" B.f^&*g ï ^ ra R p r=r ra E '- P 3 g "- P P - P cr - W ft ra o _ i 3 ö 35 - ra 03 ra ft p " p 05 ra p ra p ^ raö er '^ ft ra 0 -- 3 05 VI ti t ra ra ra ft ra E:;«E p ra ft • - en P ' 03 C » > ro er ra p 00 er ra P < 1 WCO R P o Era - rS P ft ra i-is 2 ra _^ ts 1 —' j ra ra ra rt en I-s Jj M ra ' R pr i -' o r - 0305 s 2.0 P ' S 5 ra Rf ^ R g J < P en -' T 2 - oP rJ p o 35 h-i er E ^ p j " > i co K -' ^ B ft p ra ra - >—' ra I —' "^ p^:|^a ë ra dB pr ra 2 rS 05 < ra o g'35 £ ra i 2.R ' ra en j 03 ra O -¦ 3k > B-i er - er - ra 1 OTtEi ra -- P I - N 35 ' p P o ra Pi - ' ra P 35 ra P P P ra p ^ ^ 2 2 P ft p R.E - ra p ^ 3 ft pr 8 ra'g pr 1 -» P ' S oB 3g3 ' S 5c § ra ra - s p V -» w R 63 P 05 0^0 R E * 3 - 35 « 2 o 2^2 3>p P ffö o ra < E ra en I-i E P 1 en 7 ^" e « P ra pr ra P'05 p er ra P 3 p 03 E-35 en er ¦ 3 ra E prg „ ^ <¦ P 3 ïï.p - ra R '"' 35 05 ra ra ït P'S ' p o E 35 2 ra 3 ft ra P P ra P E Ri ra g^g - - p pr 2 fr p „ 5 ^ B-^»'2 ' 3 p g ' ra ¦¦ - 2 R en fri • pr ra 3 B ' ' ni S,p e -*- er - ra P P ' o Sg-s-S er - iP m P ^ ra ra ra P ra E.^i ' - - 05 ra P 35 ZATERDAG MAANDAG NADRUK Het leven duurt Veroorloven, den tijd Met onze nauwgezetter om te geld Noodiger nog heid van den zorg voor de gaafh ' zijn niet zoo rijk mogen verspillen O gepunt voordat we Hoe komt het zer Maandag aangewezen rustdag om na zes dagen w verhaal te komen nijdenswaardigen ééne rustdag nog Zaterdagmiddag zwang Goed ook dag zijn wij ver beid meer ' gemoedelijken redigheid daarmede stel in uitiioudings " zijn achteruitgegaan Maar de Bet begin van de wij frisch aan den nieuwe krachten poozing Nu zijn wij En toch is er voor ger moi^en dan die Nooit is het stemming zoo gepr de handen zoo sche zoo suf als op den ' t begrijpelijk dat ker die op de overi met lust en richt op den Maand geeft en liever uit met een ongeschikt verknoeien Wij kunnen op afgeven maar daar niets De Maandag-z naar welker oor ken Eerst als we d gevonden kunnen den En deze oor na te speuren G der staat op zichzelf komst van vorige d volgende dagen de De kwaal van den den Zondag gelegen Wanneer wij ons Maandag houden is ten dat wij geen ben Dat zeggen g den hebben op de bet SS liioeilijk den Het is een ver weer treft boeveel vrijen tijd te uren Voor de klein kunstje een zijn Maar een groot keiijk uit te rusten aan de behaaglijke niets doen Een groo weitjes en sjouweri Zondag uit te s bederven met zorgei volledig te ontdoen sfeer van vrijheid breekt Een groote 1 zellig huisgenoot te kameraad voor de noeglijko Een groote kunst is niet te verlanter geschenk te geniete gave Hoeveel »..—„ op den rustdag verstandigste Ci wijsgeer die overig levenskunst was het nooit drukker vrijen tijd Een moet ziQh wel wr Wat wij op den uitspanning blijven Van allerlei u lijke AMSTERDAM'S VE OPEN ZEE HET Het zal aan he Juist een halve eeu het Noordzeekanaa genomen In onzen werkelijk niet zoo 1 niettemin gaarne te laven aan de b mag dit feit zeker voorbijgaan Want voor velen die langi'ijke maatrege kan totdat de onomstootelijk is g les in dat te tot onherstelbaar 1 en wegen ook weg aanwezig is proefde deugd vor De Zuiderzee voi de zestiende en ze aan het aanleggen havens op groote den gedacht een ven van groote wa ende havenplaatse langs de boorden machtigste van Maar naarmate de dieper gaande wer ligging aan een binnenzee niet voor de meer en meer ' 
1 ^ liipiipv"i*"p " ¦ HWtlPPPPPVP r'mm ^ r c s " 5 w p - J M ^ S ïq ct > pcn 3 » wmAD fö o N w M c ü UITGAVE N.V v.h JOH DE LIEFDE UTRECHT ra _ ra co 3 co j CL cc p CQ CD ra 2 ^ j ^& ^ i =^ S 2 <:= o N CD B - tr cfl 03 CU £ ra cro '-' 3 ra Si tf •^ o <- 2 ZT ' en ö H M 5 P § 3 "-• O CD 5-1 Ö 3 3 ^ 3 7 o ra fe - ra cê 2.ra XI ^ Cl oq Oj P o 5 ijj ïi 3 ra 1 H-d D C i c -*- O ra O - • ö ^ CD j-ii 05 i-l e-t - & 1-H O o 3 " ra 1 —» £^ ë - r t ^ ö ra Cf ra F ft 3 N & O yi < C5 o k ' ë ^ ra >- s c-t - p ^ tr!?r rt Ko P o ëp ^ 3 5 ^ B B fi-N O 3 " ra 3 n ra a n «* I cr S C2 rt > ^ d P B f '- 2 & 3 2 CO »- ^ t - 1 -^ i pico ra ¦¦ rara 3 t ^^ t ra ra S "" N O c « A ai o - ^ P > «- Ct > ft i-OiS 3 ' CD te < ^ Bra '^ S-S 2 2 -'^ ^ - hS ' 2p p " S «.- 1 = p g bS-gSg 2.-^1 ra "= S '^ s 2 ra CD 3 te * eH - CD ti ' S a 2 có er 2 - g ë CD 5 N CR B 2 ra O 3 ra era B-fe p 3 o ra =— ra r ' ^ 5 B o c + ';;• o 3 ï » o ^ 3 ^ <- ra &• 5 £ d C ra ^ 22 S "& ^ ra S 2 B ^ ra 5 ra -^ ^ frB 3 2 C O % P ^ ^ ^ ra "¦ ïï - 3 2 c ^ < 5 - 4 '^ ra ^ m ra 2 r 3 g p 2 E 3 > CD " ¦-' r'o ¦ per ¦ -^ £ fr^cp 5 D P rB _ crq 3 ^ ra &¦ S « i c 1 -/ i -" - _ l t-J ^ ^ v « 1 3 P N P B * ra P 3 P P O c;q p p r ^ & P LJ r -*- ra 3 W ra r w * Cl X p N o o w P O o *-¦ 1 i - co < ra ra TQ ' 2 ' T - ra & " fr >—¦ CD r « f » CR crq o ¦- ra K^l 3 ra 3 < 1 B P P - ra i ^ Srcra -»¦ V 3 o r + ra a ¦ D 3 O 3 ra ra ra ra p P ra P 0<3 o 1 ó 3 ra 3 3 e-t ra ' ZATERDAG 6 MAART 1926 MAANDAG HOUDEN NADRUK VERBODEN Het leven duurt te kort om ons te Veroorloven verkwistend te zijn mei den tijd Met onze dagen dienen wij nauwgezetter om te gaan dan met ons geld Noodiger nog dan voor de gaaf heid van den gulden te waken is de zorg voor de gaafheid van den dag Wij zijn niet zoo rijk dat we één onzer uren mogen verspillen Onze schatkist is uit gepunt voordat we ' t weten Hoe komt het dan dat zoovelen on zer Maandag houden De Zondag is de aangewezen rustdag dien wij belioeven om na zes dagen werken weer op ons verhaal te komen Voor sommige he nijdenswaardigen onder ons is deze ééne rustdag nog niet genoeg de vrije Zaterdagmiddag komt allengs meer in zwang Goed ook deze Zatei dagmid-dag zijn wij verontschuldigd nu de ar heid meer inspanning vergt dan in den gcmoedelijken ouden tijd en nu in even redigheid daarmede het menschelijk ge stel in uithoudingsvermogen schijnt te zijn achteruitgegaan Maar de Maandag De Maandag is het begin van de week Nu behoorer wij frisch aan den arbeid te gaan mei nieuwe krachten voorzien na onze ver poozing Nu zijn v/ij hersteld uitgerust En toch is er voor velen geen landeri ger moi^en dan die van den Maandag Nooit is het humeur zoo slecht de stemming zoo geprikkeld nooit staan de handen zoo scheef en is het hoofd zoo suf als op den Maandagochtend Is ' t begrijpelijk dat menig vaardig wer ker die op de overige dagen der week met lust'en voldoening zijn arbeid ver richt op den Maandag er den brui van geeft en liever uit wandelen gaat dan met een ongeschikt gestel zijn werk te verknoeien Wij kunnen op de Maandaghouders afgeven maar daarmee verhelpen wij niets De Maandag-ziekte is een kwaal naar welker oorzaken wij moeten zoe ken Eerst als we die oorzaken hebben gevonden kunnen wij de ziekte bestrij den En deze oorzaken zijn gemakkelijk na te speuren Geen dag in den kalen der staat op zichzelf elke dag is de uit komst van vorige dagen gelijk hij van volgende dagen de oorsprong zal zijn De kwaal van den Maandag moot in den Zondag gelegen zijn VS^anneer wij ons geneigd voelen tot Maandag houden is dit hieraan te wij ten dat vrij geen Zondag gehouden heb ben Dat zeggen geen Zondag gehou den hebben op de rechte manier Want het is moeilijk den rustdag te ' vieren Het is een verschijnsel dat mij altijd ¦ weer treft hoeveel moeilijker.het is zijn vrijen tijd te besteden dan zijn arbeids uren Voor de meesten onzer is het een klein kunstje een goed werkman te zijn Maar een groote kunst is liet wer kelijk uit te rusten zich over te geven aan de behaaglijke stemming van hot niets doen Een groote kunst is het kar weitjes en sjouwerijtjes niet tot den Zondag uit ie stellen dien dag niet te bedei'ven met zorgen en tobberijen zich volledig te ontdoen van alles wat de sfeer van vrijheid en feesterlijkheid breekt Een groote kunst is het een ge zellig huisgenoot te zijn en een prettig kameraad voor de kinderen een ge noeglijke wandelaar een kalm fietser Een groote kunst is het den vrijen dag niet te verlanterfanten maar dit rijke geschenk te genieten als een kostelijke gave Hoeveel menschen overspannen zich op den rustdag Het overkomt zelfs den verstandigste Cicero de beroemde wijsgeer die overigens een genie in de levenskunst was beklaagt zich dat hij het nooit drukker heeft dan in zijn vrijen tijd Een dei-gelijke dwaasheid moet zi<;h wel wreken Wat wij op den Zondag doen moet uitspanning blijven Dit beteekent niet Van allerlei uit de mensche - lijke samenleving III AMSTERDAM'S VERBINDING MET DE OPEN ZEE HET NOORDZEEKANAAL Het zal aan het einde van dit jaar Juist een halve eeuw geleden zijn dat het Noordzeekanaal in gebruik werd genomen In onzen tijd aan daden toch werkelijk niet zoo heel arm waarin wij niettemin gaarne achteruitzien óm ons te laven aan de brtfti van ervaringen mag dit feit zeker niet onopgemerkt voorbijgaan Want het houdt nog altijd voor velen die meenen dat met be langrijke maatregelen gewacht worden kan totdat de noodzakelijkheid ervan onomstootelijk is gebleken de kostbar ¦ les in dat te lang talmen kan leiden tot onherstelbaar nadeel dat wikken en wegen ook wanneer slechts één uit weg aanwezig is niet altijd een be proefde deugd vormt De Zuiderzee vormde in een tijd als de zestiende en zeventiende eeuw dat aan het aanleggen van kunstmatig havens op groote schaal niet kon wor den gedacht een natuurlijke buitenha ven van groote waarde Tal van bloei ende havenplaatsen ven-ezen dan ook langs de boorden der Zuiderzee en de machtigste van deze werd Amsterdam Maar - naarmate de schepen grooter en dieper gaande werden gebouwd was de ligging aan een ondiepe en opslibbcnde binnenzee niet langer een voordeel voor de aangelegen haVenplaatsen die meer en meer kwijnden en in niet ge - dat wij ons niet mogen inspannen In tegendeel Het gevaar is echter dat wij te veel van onze kracht vergen Ons lichaam en onze geest liggen braak op den Zondag Nu groeien op braak land vaak de sierlijkste bloemen maar het is een toegift dat er groeit Het groeit er uit zichzelf en op speelsche wijze Het groeit uit louter genot tot groeien Het groeit uit generlei dwang of ver plichting Wie op een Zondag uit fietsen gaat moet fietsen voor zijn pleizier Hij mag er geen jakker-partij van maken Als de wandelaar des Zondagsavonds dood moe thuiskomt als de voetbal-lietheb ber op de tribune kou heeft gevat als de weet gierige zich hoofdpijn gelezer heeft en de smulpaap zich een indige » tie heeft gegeten dan spreekt het van zelf dat de katterigheid na het feest zich op den Maand.ag openbaart Ja zelfs het hoogste en heiligste Client men met mate te genieten Een kerkgang op Zondag moet wederom een uitspanning zijn Wie geen drie kerkbeurten kan verduren volsta met twee wie twee te machtig is neme ge noegen met één Ook van de geestelijke spijs geldt dat het er niet op aankomt wat men eet maar wat men vei-teeri Ook geestelijk kan men zich overladen Verpoozing is een grootere kunst dan de arbeid En de Maandaghouders be wijzen door hun ziekte dat zij de kunst yan vei'poozen niet kennen Want de Maandag is het oordeel over den Zondag Slechts wie den Zondag op de juiste wijze heeft gevierd zal op den Maandag verfrischt en uitgerust aan zijn werk kunnen gaan Het betreft hier geen kleinigheid maar een belangrijk stuk levenshygië ne Vergeten wij niet dat het jaar twee en vijftig Maandagen heeft Zijn wij verantwoord zoo wij een zevende deel van den ons geschonken levensduur landerig en ontstemd doorbrengen een zevende deel van onzen arbeidstijd on geschikt zijn tot wei-k zoo wij regel matig onze week aanvangen in een stemming van verzet en mismoedig heid Zoo wij de fout in onze levens-organi satie hebben ontdekt is de kwaal spoe dig geweken Dan woi-den wij vanMaandaghouders Zondaghouders en al les komt terecht C Elck wat W3s ONZE STRAATNAMEN XLI De Acacia die afkomstig is uit Noord-Amerika die 10 a 12 M hoog kan worden die veelal knievormig ge hogen takken heeft die hout levert uit nemend geschikt voor den draaiei - de acacia behoort tot de peulvruchten en is dus familie van doppers peulen sla en snijboonen goudenregen De boom bloeit met trossen van witte vlinder bloemen en verspreidt dan een aange namea geur die veel overeenkomt met dien van oranje-bloesem dit bloeien vangt in ons land in Juni aan Het loof maakt een prachtig effect en daar om kweekt men de acacia gaarne in tuinen In Zuid-Afrika groeit een soort van acacia in het wild en daarvan be komt men de algemeen bekende Arabi sche gom De Ahorn draagt knoopige takken in den bloeitijd geel-groenachtige bloo men die een dubbele vleugelvrucht achterlaten De boom gedijt in de Noor delijke gematigde luchtstreek van d Oude en de Nieuwe Wereld Hij bevat een suikerhoudend vocht dat door hot boren van openingen in den stam ver kregen wordt Dat vocht wordt in trech tervormige vaten opgevangen de sui ker kristalliseert in 24 uur waarna men de stroop laat uitlekken Deze suiker wordt echter in Europa bij lan ge na niet in zoo groote hoeveelheid in het plantensap gevonden als in Ameri ka zoodat proeven in Duitschland ge - ringen tijd als „ doode steden " nog slechts de steenen overblijfselen van vroegere grootheid vertoonden Zelfs Amsterdam dreigde een doode stad te worden want in het begin der negen tiende eeuw — toen Nederland uit het verval door het Fransche bewind over gelaten moest worden opgeheven — was de toestand reeds zoo dat de uit de Noordzee komende schepen tusschen Texel en Wieringen in 12 a 13 M diep water varende ter hoogte van Urk niet meer dan 4i M en op den hoek van het IJ nabij Amsterdam op het Pampus nog slechts 3 M water bij volzee ven en Zoodoende moesten de schepen een gedeelte hunner lading te Nieuwe ' iep in lichters overladen en konden an alleen nog maar met behulp van de zoo bekende zee-kameelen over di ' roogte van het Pampus worden ge ¦ racht De toegang tot Amsterdam He ' us alles te wenschen over en voor Rot erdam was het niet veel heter en on ' ervond de toestand van het Voornsche kanaal slechts tijdelijke verbetering Teneinde Amsterdam te hulp te komen werd in de jaren tusschen 1819 en 1825 onder bijzondere bescherming van Ko ning Willem I hot ' „ Groote " kanaal aangelegd dat later den naam van Noordhollandsch Kanaal heeft verkre ^ en Het was een grootsch werk vooi ien tijd en scheen aanvankelijk voci e toenmalige scheepvaart te voldoen Weliswaar vereischte de doorvaart van ' iet kanaal die door trekkracht tot stand Word gebracht enkele dagen nnaar de reis naar Indië word toen niet in zoodanig korten tijd volbracht dat liet op een paar dagen aankwam De cir ca f 11 millioen voor het kanaal uit - daan om uit Ahorn rietsuiker te be reiden gestaakt zijn Van het hout wor den in Duitschland zweep - en wandel stokken en pijpenroeren vervaardigd Van het gevlamde hout worden fraaie meubels gemaakt De Aster behoorende tot de samen gesteldbloemigen neemt onder de sier planten een voorname plaats in vooral omdat ze tot laat in het najaar bloeit De meest bekende en schoonste soort van asters is de Aster Chinensis die ruim een eeuw geleden uit China in gevoerd werd en zich door groote met de meest verschillende kleuren prij kende bloemen onderscheidt Uit Ame rika is een soort afkomstig die hemels blauwe bloemen draagt en uit Kaap de Goede Hoop een soort met witte straal - bloemen De Aster wordt vermenigvul ligd door scheuring of door uitzaaiing De Anjelier Anjer of Nagelbloem behoort tot een plantengeslacht dat rijk is aan soorten die om de schoone en welriekende bloemen zeer gezocht is Tot de meest bekende Anjelieren be hoort vooral de lieve duizendschoon Van de Tuin-anjelier bestaan door de cultuur een groot aantal verscheiden heden Vermenigvuldiging geschiedt evenals bij de asters door scheuring of door uitzaaiing De Ananas is een uit tropisch Amerika afkomstige plant vsderdoor de cultuur veredelde vruchten onder de lekkernijen geteld worden Ze is in de 17de eeuw naar Azië en naar Afrika overgebi-acht en op vele plaatsen daar is zij even algemeen als in haar oor spronkelijk vaderland Algemeen wor den niet alleen de smaak en de saprijk heid maar ook de geur der goed ge kweekte ananassen hoog geroemd maar deze verlokkende eigenschappen maken de ananas dikwerf tot een ver derfelijke lekkernij voor Europeanen die nauwelijks in Oost - of West-Indië aangeland en aan het klimaat dier streken nog ongewoon daarvan op een maal te groote hoeveelheden gebrui ken want de vrucht behoort tot de zeer verkoelende en bevat een groote hoeveelheid plantenzuur De Yp I e p of 0 1 m is een loofboom die in ons land zeer veelvuldig voor komt Hij bloeit vóór zijn bladeren ont luiken De eenvoudige bloempjes staan bundelsgewijs bijeen en brengen één zadige vleugelvruchten voor De Iep of Olm kan een hoogte bereiken van 20 è 30 M hij wordt om zijn hout dat b.v tot het maken van stoelen zeer geschikt is veel aangekweekt ' De aanplanting van ijpen die óf uit zaad óf door in leggers geschiedt is ook met het oog op den snellen wasdom zeer voordeelig en in ons land van - bijzonder groot be lang daar de ijp s!eer góéd tegen den wind in groeit on'op menige plaats waar andere boomen zouden kwijnen of sterven goed opgroeit De taaie bast van verschillende soorten van olmen kan tot bind - en vlechtwerk gebezigd worden Den laatsten tijd hoort men vaak van de iepziekte waaraan vele prachtboomen ten offer vallen Of de oorzaak van die ziekte bekend is en er dus kans bestaat om uitbreiding tegen te gaan weten we niet De Beuk behoort evenals de eik tot de napjesdragenden Hij is een der schoonste woudboonven van Europa kan 30 a - 40 M hoog en 12 d.M dik wor den De wortels gaan niet naar de diep te maar verspreiden zich horizontaal Het hout dat ietwat roodbruin is is zeer hard en voor verschillende doel einden geschikt Bij gebrek aan eiken schors wordt beukenschoi-s gebruikt in leerlooierijen wat bewijst dat er veel looizuur in aanwezig is Do versche vruchten-van den beuk zijn zoet van smaak en kuimen niettegenstaande zij een vluchtig narcotisch beginsel be vatten in groote hoeveelheid zonder hinder gebruikt worden De noten be vatten een zachte vette olie zetmeel suiker en nog enkele'andere stoffen Ze worden algemeen als varkensvoeder gebruikt gemengd met ei-wten ' en gegeven werden dan ook allerminst als weggeworpen geld beschouwd en zijn het in den loop der tijden zeker niet geweest gezien de groote opbloei die dit kanaal — voor geheel andere doeleinden oorspronkelijk bestemd - aan geheel Noord-Holland heeft gege ven Maar de schepen die op zee voeren kregen grooter afmetingen in lengte en diepgang Bovendien de reis naar In dië werd aanmerkelijk bespoedigd Eerst door de stoomvaart daarna door de plannen die ondanks den tegen stand van politieken economischen en technischen aard dien Ferdinand de Lesseps ondervond tot de doorgraving van de landengte bij Suez zouden lei len en zoodoende de zoo moeilijke reis om Kaap de Goede Hoop zouden over bodig maken Er moest wilde de han el van en de scheepvaart op Amster - am niet geheel verloopen een nieuwe kortere weg gevonden worden die Am sterdam met de zee zou verbinden Reeds in de zeventiende eeuw is hel denkbeeld in overweging geweest om Holland op zijn smalst " door te gra ven De inhapi der Zuiderzee het IJ strekte zich alhoewel in zeer ondiep water uitloopende westelijk tot aan de uinen uit Het IJ was vroeger vooral uen het in de zeventiende eeuw een astbosch gelijk was heel wat grootei an wij het thans kennen wie vai aarlem naar Amsterdam per spooi weg reizende nabij Halfweg de in tal i-ijke bochten slingerende dijk ziet die wel in staat schijht een stormweer te weerstaan kan zich tevens een denk beeld vormen va,n de uitgestrektheid die vroeger het IJ had Inderdaad bij eikels De uit boeknoten geperste en ge zuiverde olie is smakelijk en kan zeergoed bij de bereiding van spijzen gebe zigd worden ' U J D A IETS OVER BANANEN De handel in bananen bestaat natuur lijk reeds langen tijd maa,r men kan zeggen dat de groote handel erin pas dateert van een kwart eeuw geleden toen de United Fruit Company een Amerikaansche maatschappij opge richt in 1899 speciale schepen liet bou wen voor het vervoer van bananen De politiek van deze maatschg-ppij is steeds geweest — aldus schrijft O in het Hdbl — een groote winst te maken door een reusachtigen omzet zoodat de kosten per banaan zoo laag konden blijven dat de prijs geen verhindering behoefde te zijn voor de minder bedeel den De totale wereldhandel in bananen verwerkt per jaar ongeveer 75,000,000 trossen van gemiddeld 200 stuks zoo dat dus buiten de enorme hoeveelhe den die in de productielanden verbruikt worden in totaal jaarlijks ongeveer lö milliard bananen verbruikt worden in streken die zonder een speciale organi satie deze vrucht niet anders zouden kunnen krijgen dan tegen enorme prij zen De mogelijkheid van een speciale or ganisatie die in totaal groot kapitaal vereischt en goed rendeert ondanks de lage prijzen van het product wordt na tuurlijk mede veroorzaakt door aller lei bijzondere omstandigheden Zoo kan de plant gemakkelijk gekweekt worden en snel een goeden oogst ople veren de bossen kunnen gemakkelijk in koelruimten bewaard en verzonden worden de vj-ucht zelf is door een dik ke schil tegen allerlei besmetting en beschadiging beschermd terwijl de smaak aangenaam de voedingswaarde vrij groot en de prijs in het land van ooi-sprong zeer laag is Van de banaanplant zijn de voor naamste variëteiten de Musa sapien tium waartoe ook behoort de bekende W Indische soort de Gros-Michel en de Musa Cavendishii of sinensis hier toe behoort de banaan van de Caiiari sche eilanden De eerste soort levert groote krachtige planten en vruchten op die verzonden kunnen worden zon der extra verpakking al dient er na tuurlijk op gelet te worden dat ze tij dens het transport niet beschadigen De Canarische bananen zijn kleiner maar ook aromatischer ook de plant is veel kleiner en daardoor meer ge ^ schikt om aan de heerschende winden het hoofd te bieden De vruchten - wor den wegens grootere teerheid echter steeds in watten in kratten verpakt De plant zelf heeft een ondergrond scheii wortelstok waaruit de bladeren ontspi-uiten die eerst zoo dicht opeen liggen dat ze een schijnstam vormen boven dezen stam worden de bladeren tot i uim 3,5 meter lang < De wortelstok draagt vele „ oogen " waaruit nieuwe planten kunnen ontspruiten Liet men alles zijn gang gaan dan ontstond ei uit een enkele plant een geheele bos waai-van de vruchten echter minder waardig zouden worden Vandaar dat men vele uitspruitsels diep wegsnijdt en slechts enkele verder laat groeien die uitgezocht worden voor het doen opgroeien van nieuwe planten en het leveren van vi-uchten op den juisten tijd van het jaar Als de plant volwassen is wordt een bioemstengel uit den wortelstok in het centrum van den stam omhoog gedre ven de onderkant draag vrouwelijke bloemen en de bovenkant mannelijke terwijl de top gevormd wordt door een soort kegel De mannelijke bloemen vallen at en aan den onderkant ont wikkelen zich de rijen vruchten meestal van 6 tot 9 met 10 tot 25 vruch ten per rij elke rij wordt wel „ hand " genoemd tei wijl de vruchten „ fingers " den aanlog van het Noordzeekanaal heeft men landbouw en scheepvaart beide bevorderd In don broeden on diepen zeearm spaarde men een kanaal uit en het overblijvende legde men droog en herschiep men in vruchtbaar weiland Wat scheen reeds dadelijk een voudiger dan dit te doen in het IJ een vaargeul uit te diepen en in westelijke richting door de duinen naar zee voort te zetten Langs dezen weg is de op lossing dan ook gevonden niettegen staande later plannen zijn openbaar ge maakt van den bekenden waterbouw kundigen Caland warm en met over tuiging door den heer Huet te Delft vei iledigd en gegrond op het stoute denk beeld om door een open riviermond toe " ïang tot de haven van Amsterdam te verschaffen Wellicht zoo schreef meei ' an een kwart eeuw geleden een des ' cundige is dan het grootste gedeelte er Zuiderzee gedempt en kan het [ Jselwater uit het nog bestaande IJsol neer langs Amsterdam naar zee wor den gevoerd Wellicht zal dan het plan Caland-Huet dat toen geen genade in de oogen der deskundigen vond gun stiger worden beoordeeld en bij techni schen vooruitgang uitvoerbaar blijken Dat het plan reeds in vroeger tijd niet werd verworpen bleek wel uit de vraa ^' ' ie in het 50-jarig Gedenkboek van he oninkl Instituut van Ingenieurs wen " steld Wie zal zeggen hoe de in chten zullen zijn als ons instituut zijn ' éuwfeest viert " In het jaar 1852 benoemde de Raar van Amsterdam een Commissie van vijf leden om den toegang van Amsterdam tot de zee te onderzoeken zij diende nog in betzelfde jaar een ontwerp in heotenj De tros van een Gros-Miche weegt veelal van 22 tot 35 K.G en van de Canarische bananen van 10 tot 30 K.G Ongeveer tien maanden na het plan ten komt de bioemstengel uit en een drietal maanden erna zijn de vruchten die wegens het groote gewicht den sten gel geheel omgebogen hebben oogst rijp met een speciaal mes bevestigd aan een stok wordt de tros losgesne den en natuurlijk stevig vastgehouden om beschadiging te voorkomen Meestal wordt de tros in bananenblaren gewik keld om naar de keuringsplaats of naar een schip gebracht te worden De keuring gebeurt naar het aantal „ hands " en verder naar de gevuldheid van de vruchten terwijl op de Canari sche eilanden de sorteering geschiedt naar het aantal vi-uchten per tros Groote plantages hebben smalspoorlij nen voor het transpoi-t terwijl ook voor het overladen der booten speciale transporteurs gebouwd die de behan deling met zoo weinig mogelijk schade voor de vruchten mogelijk maken De bananen worden onrijp geoogst en telkens wordt de mate van rijpheid zeer nauwkeurig beoordeeld door ken ners van lange ei-varing omdat die vcor dichtbij gelegen landen veel rijper mogen zijn dan die bestemd voor een langdurig transport De schepen zijn voorzien van koelinstallaties om de temperatuur in de laadruimen op de juiste hoogte te kunnen houden De bosschen worden in de ruimen zoo ge plaatst en beschermd dat ze niet kun nen bewegen of beschadigen De Cana rische soort gaat zooals reeds is aange geven in watten in een krat waarop de kwaliteitsmerken worden aangebracht Op het schip reist een controleur mee lie regelmatig de temperatuur contro leert en ook de ventilatie daar - het noodzakelijk is het koolzuur geprodu ceerd door de levende vruchten weg te nemen opdat geen verstikking in treedt die ' ventilatie voert ook de ont wikkelde warmte weg In vele landen rijden ook speciale wagons die in den zomer gekoeld en in den winter ver warmd kunnen worden opdat de tros sen in goeden staat blijven In de gi-oote centra worden de trossen weer in spe ciale pakhuizen opgeslagen terwijl er afdeelingen zijn geschikt voor het snel doen narijpen van de trossen die in het klein verhandeld moeten worden Behalve de versche banaan komen ook banaan conserven in den handel al zijn ze in ons land weinig bekend In de eerste plaats wordt bananenmeel en ook wel „ chips " = kleine vlokjes gemaakt en wel uit volwassen - maar onrijpe vruchten die dus nog geen tijd gehad hebben om stijfselachtige stof fen om te zetten in suiker Daar de on rijpe vruchten niet gemakkelijk schil len worden ze enkele minuten gedoopt in heet water waarna de schil gemak kelijk loslaat De gepelde - vruchten worden dan door messen uit fioorn of stainless steel gewoon staal zou aan getast worden en de stukjes doen ver kleuren in stukjes gesneden die in de zon of kunstmatig gedroogd worden Deze gedroogde stukjes kunnen dan lang bewaard worden mits men zorgt door goede afsluiting dat allerlei insec ten eruit geweerd worden en men kan zo tot een meel vermalen dat bruik baar is voor bijmenging in gewoon meel voor brood en biscuits met een bananensmaak Tot nu toe wordt het buiten de landen van oorsprong weinig gebruikt maar de productie kan bij regelmatige vraag zeer sterk opgevoerd v/orden Het meel bevat geen eiwitten het rendement is ongeveer 28 pet van dat van de vrucht men neemt aan dat de prijs zal varieeren van ongeveer f 12 tot f 18 per 100 K.G cif Een ander product is de gedroogde banaan of de „ bananenvijg " deze smaakt cenigszins naar vijgen Dit wordt gemaakt uit volkomen rijpe vruchten die gepeld en versneden worden om dan snel in de zon of kunst - voor een kanaal door Hollaiid op zijn smalst En kort daarop verscheen een plan van de heeren'Croker en Burn aan de hand van hetwelk de heer Ja jer concessie voor den aanlog van een anaal vroeg Dit wekte de publieke be angstelling het Koninklijk Instituut ioor een zijner leden daartoe in staat gesteld schreef een prijsvraag ad f 1000 — uit die door den Amsterdam schen Gemeenteraad met een gelijk be drag werd verhoogd De tien ingeko men ontwerpen zagen zich echter geen van allen den prijs toegekend Inmid dels had de Regeering zich de zaak aangetrokken gevolg van den aandrang in 1859 door een Commissie uit den No 261 matig gedroogd te worden ook deze mogen niet in aanraking komen met ijzer of staal van gewone soort Het product is donker gekleurd en heeft aan de oppervlakte suikerkristallen Het wordt verpakt op de wijze van da dels maar in paraffinepapier opdat de vruchten niet aan de emballage zullen gaan kleven In hoofdzaak vind de be reiding plaats op Jamaica en tot nu toe zijn de productie en de afzet gering De mogelijkheid is niet uitgesloten een veel grooter debiet te krijgen wan neer het product met meer zorg w«rdt gemaakt en een appetijtelijker uiterlijk krijgt Het is wel mogelijk uit de bla deren of den stam vezels te verkrijgen maar dit loont niet wegens de betrek kelijk lage prijzen van betere soortge lijke vezels ditzelfde geldt voor papier waarvan een ton meer dan 130 ton stam men zou vereisi^hen De stammen en stengels zijn rijk aan kali zoodat door verbranding een goede mest verkregen kan worden hetgeen echter wegens den geringen aanvoer ook niet loont Het hoofdproduct is en blijft vermoedelijk de versche vrucht en men dient bewon dering te hebben voor de organisatoren van de United Fruit Cy die hebben weten te bewerken dat met geringe kosten per stuk die vrucht allerwegen ter beschikking is gesteld waardoor aan de volksgezondheid een groote dienst is bewezen vooral omdat de ba naan ook aan onze markt is wanneer de inlandsche versche vruchten vrij wel uitgeput zijn hetgeen van zeer groot belang is voor de voeding van kinderen Ons land voerde in 1924 2 640.000 K.G bananen circa 30 mil lioen stuks in eene hoeveelheid die bij juiste regeling der distributie zón der twijfel nog sterk vergroot kan wor den Java Banjoewagi exporteerde in 1924 137.000 trossen naar W Australië,welke export kon ontstaan doordat hetgouvernement in 1914 18.000 scheutenm.et geschikten bouwgrond ter beschik king stelde van de bevolking De kwa Uteit is niet superieur maar wordt ver beterd o.a door het bestrijden '- saa ^^ paalde ziekten '*#.«*« OVER FLORES De heer D Stadt schrijft in het Hdbl een artikel over Flores om meer be kendheid te geven aan een land dat door zijn ligging en den in verhouding zijner natuurlijke rijkdommen geringen uitvoer tot op heden zoo weinig de aan dacht heeft getrokken van hen die daar voor aangewezen zijn om dit land tof zijne volle ontwikkeling te kunnen brengen Flores vormde tot voor kbrtén tijd een Buitenbezitting die in naam Ne derlandsch bezit was maai - waar in derdaad de bevolking zich van het Ne ' lerlandsche gezag weinig of niets Aan trok Op enkele kustplaatsen woonden posthouders vertegenwoordigers van ' t Indische gouvernement maar het ont brak dezen menschen in den regel aan alle macht om het gezag hoog te hou den en alleen wanneer het te bont ge maakt werd zond men als machtsver toon een gouvernementsstoomer met wat militairen maar zoqdra was de boot niet vertrokken of ' t ging weer het oude gangetje Eerst toen de tegenwoor dige gouverneur van Celebes als eerste controleur met plein pouvoir naar Flo res gezonden werd kwam daarin een algeheele verandering Tegen den on verzettelijken wil het bewonderens waardig organisatievermogen en de groote takt van dezen bestum sambte-naar v/as de bevolking niet opgewassen en hij bracht spoedig gesteund door de macht van een afdeeling militairen or de in den chaos Respect moet men heb ben voor den man die in een land zon der wegen waar de Radja's onderling allen met elkaar overhoop lagen waar de eene kampong met de andere in oor log leefde zoo spoedig orde en tucht wist te brengen Daarvoor is een wils - ter vermijding van bochten door het land heensnijdende en omtrent ter hoogte van Santpoort dwars door het ¦ Juin recht op de - kust aanloopende De liaven aan de Noordzee zou worden ge vormd door twee hoofden evenwijdig aan elkaar en cirkelvormig naar het Zuiden gebogen Het noordelijk hoofd zou 2090 M lang worden en tot 10 M diepte beneden laag water reiken het zuidelijk hoofd zöu 1630 M lengte heb ben en met den kop in 8 M diepte ko men te liggen De havenmond zou 300 M wijd zijn het kanaal zelf zou een diepte van 7 M beneden kanaalpeil of 7.50 beneden A.P een breadte van 27 M op den bodem en van 35 M op het kanaalpeil erlangen en door schut sluizen zoowel aan de Noordzee als aan 1e uitmonding van het IJ afgesloten worden De kosten werden op 18i milli oen gulden de tijd van uitvoering op 7 jaren geraamd Uitvoering bij conces sie werd ontraden het Rijk zelf zou gesteund door een subsidie van de ge meente Aipsterdam de uitvoering moe ten ter hand nemen Maar het betref fsnde wetsvoorstel werd door de Twee de Kamer - r - ongetwijfeld onder den in vloed van politieke en locale invloeden — verworpen en het particulier initia tief moest de zaak ter hand nemen wil le men niet geheel van het plan afzien De concessievragers grepen opnieuw Ie zaak aan Een geheel nieuw plan werd gemaakt Was bij de vro«(;er in gediende plannen gaandeweg de droog inaking van het IJ ingekrompen tot on geveer I der oppervlakte ter\yijl het IJ vóór Amsterdam in open gemeenschap met de Zuiderzee zou blijven nu werd vooi^esteld het geheele IJ te kaoaliMe - i^i^i^^SPïft '' ^^'^*^'' skf?y • ry »^^*'^^^^''^*'^' '^'' III lil tifjÉliiiiiifiriiii >.>.^¦,,:„.;^¦¦ v:>.¦^..^¦^-¦-;-o..;>.^Mv^a.i.^.:^-^wi-.^i:--%-><„-^^^y ^ aÉJÉÉilÜïËiiitt£^2±iitt iö^^ïiaiBMidilÉ lüiüiÊ -^...^.«^« Ütt üH 
SCHAKEN 6 Maart 1926 Kedaotetir Gr Ch Smeekes Utreohtsoheweg 6 üeist PUOBLEEH No 1281 van A ELLERMAN Buenos Aire » ZWART Wit begint en geeft in 2 zetten mat STAND Wit Kb4 Die Ta6 dl L d4 P f4 pi a7 c6 e3 Zwart K d6 D e8 T c4 L i pi a5 e7 e6 h5 d e WIT Oplossingen en bydragen worden benevens aj^n het adres van den Ked Oplossing over 8 dagen ook'Drift 23 Utrecht in'gewaeht Oplossing van probleem no 1290 Usath 1 F 14 enz Goede oplossingen van No 1289 ontvangen van Gr W Cats B C Dijk G J M Hotsommer G H Jansen A H Rodrigo allen te Utrecht CORRESPONDENTIE J A M te ütr — U schijnt de allereerste beginselen van bet schaakspel — ^ niet geleerd te hebben anders zou U weten dat de twee koningen elkander nimmer dichter naderen dan met een veld tusschenruimte G H J té ütr — In No 1288 kan de dame niet van'de diagonaal al — h8 omdat dan volgt 1 P f3 of g6 schaak uo £ i-acht en zelfvertrouwen noüdig gu weest die niet onder woorden te bren gen zijn en het is grootendeels aan zulke bestuursambtenaren te danken dat de Buitenbezittingen voor Neder land een waardevol bezit worden en de bevolking zelf van een algeheeleh on dergang wordt gered Zoodoende wordt het voor particulie ren mogelijk door taaie volharding en opoffering van alle luxe en gemakken van eigen omgeving cultuuronderne mingen te openen om het land verder tot ontwikkeling en bloei te brengen Nu is Flores een afdeeling van Timor en Onderhoorigheden met een assis - tent resident en vijf onderafdeeling chefs Deze chefs zijn controleurs ol militaire of c-iviele gezaghebbers Op Flores is de gewapende politie vervan gen door militairen en oefenen de com mandanten in de Onderafdeelingen waar deze militairen gelegerd zijn dik wijls tegelijkertijd het civiele gezag uit De bestuursambtenaren laten zooveel mogelijk bevoegdheid aan de Radja's over maar controleeren deze terdege opdat overal recht gedaan wordt de noodige wegen worden aangelegd zoo ver de middelen het toestaan epide mieën worden bestreden of voorkomen de landbouw en veeteelt door persoon lijke belangstelling aangemoedigd en bijgestaan door Missieleden de heiden sche gewoonten en uitspattingen wor den vervangen door een meer beschaaf de levenswijze Eenlge doktoren van den Burgerlij ken Geneeskundigen Dienst zijn steeds op tournee om na te gaan welke per sonen nog niet tegen pokken ingeënt zijn een ziekte die vroegers soms ver schrikkelijk huisgehouden heeft om maatregelen te nemen tegen dysenterie malaria enz en hebben ze de laatste jaren schittei'ende resultaten bereikt met de framboesia-bestrljdlng Vaak worden tegen de instelling vanheerendiensten groote bezwaren ge maakt maar wanneer men — zegt de heer Stadt — dit van 1918 tot 1925 persoonlijk heelt kunnen gadeslaan de groote voordeelen daarvan voor de bevolking zelf ziet dan zal men moeten toegeven dat in een achterlijk land als Flores slechts op deze wijze een begin kan worden ge maakt om het snel tot meer ontwikke ling te brengen met zoo weinig moge lijk kosten Elk kwartaal moeten de luidjes die wat leeftijd aangaat daar voor in aanmerking komen zich op vooraf bepaalde plaatsen verzamelen om dan gedurende zes dagen wegen aan te leggen of te herstellen en bruggen te maken of te vernieuwen of ook wel eenvoudige gebouwen opslaan waarin de reizende ambtenaren kunnen over nachten Zij die deze diensten wen schen af te koopen kunnen dit per kwartaal of per jaar doen en wordt dit geld besteed om materialen aan te schaffen en daglooners aan te stellen om een regelmatig onderhoud der we gen en bruggen mogelijk te maken om daarmede den heerendienst zooveel mogelijk te kunnen verlichten Een di rect gevolg van dezen maatregel was dat de menschen der verschillende kampongs die vroeger met elkaar over hoop lagen nu elkander hebben leeren kennen en verdragen Verder dat de verschillende producten uit het binnen land nu gemakkelijk door hen naar be paalde centra aan de kust gebracht kunnen worden waar Chincozen en an dere handelaren zo opkoopen en in ruil weer allerlei nuttige benoodigdheden kunnen verkoopen Bewerkten vroeger de menscVien slechts zooveel grond als voor eigen m.ondvoorraad hoogst nood zakelijk was waardoor zij bij misoog sten verschrikkelijk honger leden on velen van gebrek omkwamen zoo zien ze nu het voordeel in groote complexen met voedselgewassen te beplanten om dat ze te allen tijde het teveel kunnen verkoopen en met de gelden slechtere dagen kunnen doorkomen of gereed schappen en andere nuttige artikelen kunnen aanschaffen Wanneer het noo dig is kunnen nu ook de ambtenaren on militairen sneller ter plaatse zijn Onmisbaar voor zulke unden is do Koninklijke Paketvaart-Maatschappij die op Flores een veertiendaagschen dienst onderhoudt waardoor een gere gelde postverbinding plaats heeft de overtollige producten uitgevoerd en de noodige artikelen aangebracht kunnen worden Was in 1918 een buggy nog een vrij zeldzaam vervoermiddel dat de bewo ners verwonderd nakeken of waarvoor zo angstig vluchtten daar doen nu reetis de eerste vrachtauto's dienst bij het vervoer van copra uit het binnen land naar de kunst Deze snelle vooruitgang is te dan ken aan het onverdroten werken der Bestuursambtenaren die daar in de eenzaamheid en dikwijls op ongezonde plaatsen in alle stilte hun beste krach ten geven tot heil van de bevolkiag en tot glorie van ons klein Nederland Ze hebben getracht behalve het bevorde ren der aanplantingen van voedingsge wassen cultures onder de bevolking te brengen waarvan het product geschikt is voor de Europeesche markt Aan een dezer de katoencultuur is veel moeite zorg en geld besteed maar heeft op den duur tot geen gunstig resultaat mogen leiden Is het klinaaat aan den eenen kant vanwege een langdurigen Oost moesson zeer geschikt voor het oogsten van de vezel aan den anderen kant is het ongunstig voor een gestadige ont wikkeling van de struiken die dan dub bel te lijden hebben van alle plagen waarvan de katoenplantjes juist zoo veel last hebben Waren de katoentui nen te bevloeien zooals in Egypte dan zouden de laagvlakten van Flores voor deze cultuur zeker in aanmerking ko men Enkele dezer vlakten kunnen ge irrigeerd worden en zouden daarop kapitaalkrachtige maatschappijen ka toenondernemingen kunnen aanleggen Ook tabak groeit er zeer goed terwijl meer in de bergen geschikte terreinen aanwezig zijn voor koffie rubber en thee Flores biedt daarom zooveel kans om met succes cultuurondernemingen te openen omdat ter plaatse voldoende werkkrachten te krijgen zijn en alle onkosten verbonden aan het importee ren van contractanten vervallen Gedu rende de zeven jaren dat ongeteekende daar leider was van een cultuuronder neming heeft hij steeds over voldoende koelies kunnen beschikken en dikwijls menschen moeten afwijzen Wel moeten de luidjes nog met alle werkzaamheden op de hoogte gebracht worden maar is dit niet al te moeilijk omdat ze zeer gewillig zijn Behandelt men ze eerlijk en leert men spoedig een weinig van hun taal dan volgen ze je door dik en dun Op sommige plaatsen heeft de bevol king zelf koffieboomen en hebben de boonen daarvan een goeden naam op de markt Deze koffie de zoogenaamde Reo-koffie brengt in den regel een der tig a veertig gulden per picol meer op dan de Robusta Voor kóffieonderno mingen zou dan als zaadkoffie de boe nen geplukt dienen te worden van de beste boomen bij de bevolking Het af werken van het product van koffie zoo wel als van Hevea zou moeten geschie den aan de mondingen van riviertjes die ook in den Oostmoesson voldoende water hebben Een groot gemak is dat de K P - M booten tot op eenige honderden meters afstand van deze mondingen kunneh ankeren en dit bij voldoende lading gaarne op verzoek doen zoodat afvoer van het afgewerkte product geen moei te ondervindt De laagvlakten die over voldoende grondwater beschikken maar niet ge ïrrigeei-d kunnen worden kunnen ber plant worden met Hevea De klappers groeien er zeer goed en geven volwas sen een gemiddelde opbrengst van 40 a 50 pic per H.A Vanwege den langdu rigen Qostmoesson behoeven voor het drogen der copra weinig of góon uitga ven ten koste gelegd te worden — o — GOXJBVISSCHSN Reeds vele eeuwen geleijen was het in China een gewoonte visschen U houden binnenshuis in een wijde gla zen kom of porceleinen vat Door Jessoos meest begaafde hand Met sierlijk blauw beklad " Stellig is van de Chineezen het hou den van de door hen gekweekte goud visschen uitgegaan Hoogstwaarschijn lijk hebljpn zij door jarenlange gedul dige en verstandige teeltkeus uit den steenkarper die fraaie vischjes verkre gen die al de eeuwen lang zich hebben weten te handhaven Wellicht hebben zij door middel van de bleeke goud kleurige variëteit van den ook in ons land voorliomenden steenkarper hun doel weten te bereiken Het steenkar pertje is ook bij onze bedcndaagsche aquariumliefhebbers een zeer gewild vischje dat juist die voederresten van den bodem opzoekt welke door vorens en andere bewoners zijn overgelaten In elk geval — zegt de „ Ilaagsche Cour " — zal men hot oorsprongsland van de tegenwoordige goudvisch varic-teiteri in China en Japan moeten zoe ken waar de grootere exemplaren ook gegeten worden In Indië komen ze eveneens op tafel Do kweek zou daar dan op de onder water staande rijstvel den plaats hebben uit daar aangebrach te kuit Ongeveer drie maanden oud komen dan de snel ontwikkelde goud vischjes in de gewone vijvers waar zij verder uitgroeien De goudvisch is al zoo lang voortge kweekt dat hij ' in ons land bijna als ' n inheemsche vischsoort te beschouwen is Zölfs gelukte het al meermalen in ren rijk beplant aquarium jong ^ goud visschen te teelen tusschen 18 en 20 graden Celsius Geen andere visschen rpogen er bij gehouden worden De eitjes of kuit zijn zóó klein als een spel deknop en worden door de visschen aan de aanwezige waterplanten gehecht Liet men nu de visschen er bij blijven dan zou er niets van terecht komen omdat zij beslist de eitjes zouden op eten Men neemt dus zoodra er voldoen de eitj * zijn afgezet de visschen er al len uit en de bak krijgt een zonnige standplaats Binnen vijf dagen komen de eitjes uit en hebben de jonge zeer kleine vischjes vier dagen nadien zelf eten npodig Dat moet nu voorhanden zijn waartoe men reeds een tijdlang \ van te voren een bakje met regenwater gereed heeft waarin zich zooveel mo gelijk algen bevinden die zich vertoo nen in de verschijning van den beken den groenen aanslag en die uit ontel bare kleine waterplantjes bestaan Het is nu eigenlijk niet zoozeer om die al gen te doen als wel om de waterdier tjes die zich tusschen die algen ont wikkelen in grooten getale en die zóó klein zijn dat ze aan ons oog ontsnap pen En toch zijn het deze levende we zentjes die het eerste voedsel der jonge goudvisschen uitmaken Zulk voedscl houdend water brengt men nu voor zichtig onder hun bereik Na verloop van ruim een week kan men dan an der fijn visschenvoeder b.v mierenlar ven piscidin enz geven dat alles in den handel verkrijgbaar is Van de goede standplaats van den kweekbak hangt veel af Voor een raam op het Oosten of Westen is goed maar het water mag door de zon niet merk baar warmer worden De temperatuur dus zoo constant mogelijk en de ' bak met een glazen plaat op normale wijze afgedekt tegen invallend kamerstof en en hot uitspringen der visschen Sommigen verkiezen een plaats vlak voor een raam op het Noorden Onte genzeggelijk heeft dit wel voordeelen mits de temperatuur op 20 graden C gehouden wordt zonder schommelin gen Er zijn tegenwoordig verschillende goudvischsoorten in den handel waar bij zelfs vrij abnormale vormen die in werkelijkheid alles behalve mooi zijn Wij noemen dan eerst de eiervisch die zich kenmerkt door zijn afgerond mo del en door het gemis van zijn rugvin benevens door zijn groote oogen Ver der de hemeloog wiens oogen sterk uit puilen en recht naar boven dus hemel waarts kijken verschilt in lichaams bouw weinig met den eiervisch De te leskoopvisch heeft eigenaardig ontwik kelde oogen die als op een buisvormig uitgroeisol staan het teleskoop-model dus De sluierstaart heeft een betrekke lijk kort lichaam maar een dubbele staartvin die tot buitengewone lengte rqpt bijzondere ragfijne stralen is uit gegroeid Bij dezen is juist de rugvin zeer hoog wat hem met den sluier staart veel grooter doet schijnen dan hij werkelijk is Bij de behandeling van goudvisschen in het algemeen kan men de volgende hoofdzaken in het oog houden De bevolking zal niet te talrijk wezen in verhouding tot de ruimte De zand en grintbodem moet zuiver gehouden worden door middel van ophevelen van alle afval vei-gane deelen en overtollig voedsel Er zullen veel waterplanten aanwezig zijn om de vereischte levens lucht in het water te hebben Daar de meeste inlandsche waterplantjes in den winter afsterven is het goed een keu ze te doen onder de geschikte buiten landsche waterplanten die in den han del verkrijgbaar zijn Leidingwater is het beste behoeft slechts zelden en dan nog geleidelijk vernieuwd te worden met inachtneming van temperatuur De groene aanslag van algen is voor do bewoners gunstig en wordt alleen dan weggenomen als hij hinderlijk is Ook kunnen een paar posthoornslak ken in het aquarium geplaatst worden orti de ruiten wat schoon te houden Af wisseling van voeder is gewenscht — o — UIT FILMLAND Gevaarlijke films en nog iets Menigeen gelooft dat de halsbreken de toeren op de rolprent alleen uitge voerd worden door speciaal geënga geerde en voor hun doel geoefende „ stunt men " Menig actrice of acteur heeft gevaar geloopen het leven te ver liezen bij het verfilmen van een ge vaarlijke scène of heeft een rol moe ten spelen waarbij de zenuwen tot het uiterste gespannen waren We noemen slechts enkele voorbeelden Orville Caldwell speelde bij het opnemen van een film gedurende drie dagen met een gebroken knieschijf De liefdes-scènes waren het langst uitgesteld en zoodoen de kon niemand Caldwell vervangen Men kon niet wachten tot hij hersteld was want dit kostte de filmmaatschap pij enorm veel geld omdat men in de bergen was Caldwell ging nu in som mige tooneelen waarin hij lang moest optreden tegen een boom leunen en bij andere scènes ging hij zitten met z'n gewonde been op een bank Nie mand van het publiek heeft ooit kun nen constateeren dat het zooveel aan doening verradend gelaat niet bij Caldwell uit het hart kwam maar uit z'n knieschijf De wereldberoemde acteur Lon Cha ney heeft zich bij z'n realistische uit beeldingen verminkt voor bijna z'n ge heele leven In één film stelde hij een Kreupele voor zonder beenen die zich moest voortbewegen op een paar rub berblokken Hevige pijnen moest Lon Chaney doorstaan door de beenen hij kon het niet langer dan 10 minuten uit houden Het gevolg van deze film is geweest een bestendige spierverwon ding aan beide beenen Wie hem ge zien heeft als Quasimodo in „ the Hunch back of Notre Dame " den klokkenlui der van de Notre Dame zal zijn optre den nimmer vergeten maar er is dan ook wat aan geofferd Lon Chaney is Amerika's beste karaktei-speler Bij het opnemen van de film „ Terwijl Satan slaapt " kwam Jack Holt terug van een polowedstrijd waar hij een bal tegen het oog had gekregen Het ge troffen oog zwol Ontzettend op De ope rateur wist raad alle resteerende op namen werden gemaakt waar Jack Holt's goede oog zat Bébé Daniels kreeg bij de opname van een film een hevigen aanval van blindedarmontsteking Een operatie was dringend noodzakelijk maar Bébó gaf den directeur een week tijds om do rolprent te voltooien Een week lang leed zij de ondragelijke pijnen maar de film was gereed gekomen ' s Mid dags werden de laatste meters opgeno men en ' s avonds had de operatie plaats Toen Marjorie Daw met Douglas Fair banlcs een film maakte ergens in de bergen sloeg haar paard op hol en Mar jorie kwam tegen de scherpe rotspun ten terecht Het bleek dat haar been gebroken was niemand lief zij er iets van merken zij klom weer op haar vier voeter en maakte de verdere opnamen mee Na afloop waren hare krachten uit geput en viel ze flauw Met een draag baar werd ze tenslotte naar Hollywood teruggebracht ter herstelling Van Gard ner James werden twee vingers tus schen de rotsen verpletterd De troep was 20 mijl van de stad af en er waren geen verbandmiddelen aanwezig De hand bloedde vreeselijk en James bracht een ontzettenden nacht door maar den volgenden dag stond hij op en maakte in de film Doris Kenyon op on navolgbare wijze met één bruikbare hand het hof De andere hand hield hij voor de camera weg De film kwam gereed maar ' t kosste James acht pond ' aan gewicht en zijn twee vingers George O'Brien kreeg in een filmeens een deur op zijn rug Hij verloor het bewustzijn en wilde weer voortgaan toen hij bijkwam Duidelijk voelde hij,dat hij inwendig gekwetst was maar hij verwaarloosde gedurende een maand geneeskundige hulp In een an dere film bemerkte hij dat hij z'n handniet meer kon optillen Het bleek dathij 2 ribben gebroken had hierdoor waseen inwendige kneuzing ontstaan dieeen tijdelijke verlamming met zichmeebracht Gedurende een maand was hij hiermee opgeknapt ^ Lois Wilson tartte eens longontste - king en werkte gedurende 4 dagen in een snikheet atelier met kou op de lon gen Jacqueline Logan had eens een pols gebroken maar zij rhiste de op namen toch nooit Toen ze in een lieï des-scène haar arm om haar geliefde moest slaan was er een arm van een ander meisje dat achter hen verbor gen opgesteld was Raymond Hatton de bekende acteur uit „ de Klokkenluider " waarin hij de rol van den dichter Gringoire vertolk te moest eens de rol van een eenbee nigen kok vervullen Hij scharrelde we ken lang op een been rond terwijl de andere opgehouden was Onder de knie werd een steunstok aangebracht het duurde zoo lang dat de bloedsomloop in het opgehouden been geheel ophield en het been met lamheid werd be dreigd TIN OP DBN ZSEBODEICi Het was reeds lang bekend dat de tintaart waaraan het gouvernement zich op Banka sinds jaren op zoo ver rassende wijze tegoed kan doen zicli ook uitstrekt langs de kust onder iiet zee-oppervlak Ook in Singkep zijn der gelijke zeebodem afzettingen gevonden en worden daar reeds geëxploiteerd Tot dusverre werd door de Banka tinwinning slechts weinig aandacht ge schonken aan de afzettingen op den omringenden zeebodem nu echter heel langzamerhand de bekende landvoor raad uitgeput dreigt te raken is het begrijpelijk dat voor de verdere ex ploitatie ook het oog geslagen is op die welbewaarde reserve Een goede gelegenheid om een begin daarmede te maken doet zich volgens de „ Java Bode " thans voor nu de aan nemers Volker en Heudijk een geul zul len baggeren bij Toboali aan de Z kust van Banka Besloten is dit werk tevens te gebruiken om de onder een dikke zandlaag bedolven tinafzettingen te be nutten waartoe de opgebaggerde specie afgeleverd zal worden aan het Banka tmbedrijf dat er dan de tinertsen uit zal verwerken Waarschijnlijk is dit min of meer incidenteel aanvatten van de zeebodemexploitatie te beschouwen als een voorlooper van een stelselmati ge verdere tinwinning op dergelijke wijze we vernemen ten minste dat voorstellen in dien geest aan de re geering gedaan zijn Voorts verwacht het tinbedrijf op Banka ook de uitzending van een paar baggermachines van groote capaciteit voor het bedi'ijf op het land Deze worden dan geïnstalleerd aan den rand van een diepe uitgraving waarin water wordt toegelaten waarna de bag > germachine de modder-specie in groote hoeveelheden op kan halen Op deze wijze zal heel wat koeliearbeid vervan gen kunnen worden door macbinalen arbeid wat bij de tegenwoordige moei lijkheden ten aanzien der voorziening in Chineesche arbeidskrachten van zeer groot gewicht mag worden geacht De methode is schoon speciaal ge perfectionneerd toegepast niet nieuw Sinds jaren wordt ze toegepast o.m in Malakka waar spuit - en baggermachi nes de rivieren worden opgesleept ten einde van de kust de tin-houdende dee len af te halen Ook op zee heeft men daar naar tin gebaggerd Wanneer men nagaat dat er baggermolens zijn die tot op een diepte van 24 Meter kunnen wérken en drieduizend vierkante meters grond naar boven halen per dag ziet men dat deze methode belangrijke resultaten kan opleveren Voorts verneemt het blad nog dat er ook weder voornemens bestaan om een onderzoek in te stellen naar de moge lijkheid van een tinbedrijf in West-Bor neo waar in het Landaksohe ook tinaf zettingen gevonden zijn UIT DB MOPPENTROMMEL PRACTISCH Mijnheer betaalt ' zijn huishoudster haar driemaandelijksch salaris — En nu Rika nu wil je me toch ookwel zeggen hoe je over mijn voorsteldenkt Wil je mijn vrouw worden Rika bedeesd gelukkig fluisterend — Ja Willem Mijnheer — Nu geef dan het geld maar terug DAT - KON NIET Zeg eens agent hikte een dronkenstudent tegen den ordebewaarder zouje me even willen zeggen of het hier deoverkant van de straat is Maar meneer de overkant is im mers aan gene zijde van den straatweg,lacht de agent En dan antwoordt de ander heel diepzinnig — Neen vader dat kan niet aan gene zijde van den rijweg hebben ze me juist gezegd dat het hier was NIÉT DE JUISTE PLAATS Wat zie je er uit Krabben bebloeden gezwollen Kom ik zal je naar jevrouw brengen Wat een idéé Daar kom ik ne?vandaan W^^y ren Een dam beoosten de stad met schutsluizen ten behoeve van de bin nenvaart zou het IJ afsluiten van de Zuiderzee bewesten de stad zou het ge heele IJ voorzoover het niet door het kanaal zelf werd ingenomen worden drooggelegd Het wetsontwerp de ver leening der concessie voor het kanaal maar tegelijk de verbetering door het Rijk van den nieuwen Waterweg voor Rotterdam inhoudende werd na krach tige verdediging door Minister Thor becke en van den • lateren Minister Heemsfeerk toen afgevaardigde voor Ajflsterdam in het begin van 1863 aan genomen Daarna werd overgegaan tot de oprichting der Amsterdamsche Ka - naal Maatschappij welke de concessie aanvaard had op 8 Maart 1865 — dus juist zestig jaren geleden — werd de eerste spade in den grond gestoken eii eerst ruim 12 jaar later op den eersten November 1876 werd het Noordzeeka naal door Koning Willem II geopend en de haven van IJmuiden dat geheel nieuw ontstond ingewijd Bijna even gecompliceerd en afwis selend aldus de heer A J Cohen Stuart in het Gedenkboek der Inge nieurs als die der ontwerpen is de financieele geschiedenis van het ka naal Volgens de concessie zou het ka pitaal der Maatschappij f 15.000.000 — bedragen de Staat garandeerde over ' n tijd van 7 jaren voor de uitvoering noodig geacht over het telkens ver bruikte kapitaal en daarna nog gedu rende r.O jaren — geJurende welke df Maatschappij kanaalgelden zou mogen |' heffen tot een bedrag van 10 ets per ''< in r::_over het geheele kapitaal een rente van 4i pet De opbrengst der drooggelegde gronden in het IJ zou aan de Maatschappij Isomen en de stad Amsterdam zou een subsidie geven < ï tends perdu van 3 millioen gulden Nieuwe technische eischen en veran derde financieele verhoudingen dwon gen echter telkens tot wijziging van do oorspronkelijke grondslagen der con cessie De aannemer van het werk dié tien millioen gulden in aandeelen zou ontvangen kon geen voldoenden afzet voor deze papieren vinden en moest na voor 3è millioen ontvangen te heb ben en tot dalencte prijzen verkocht te hebben dreigen het werk in den steek te laten Voor de hem nog te betalen 64 millioen werd een oblig%tieleening uitgegeven waarvoor weder de Staat in plaats van voor rente en aflossing van een gelijk bedrag van het kapitaal garant werd Tot versterking der zee j hoofden welke dreigden te bezwijken werden eenige millioenen gevorderd die de Kanaal-Maatschappij niet kon bijpassen het Rijk nam dit werk voor zijn rekening Ook de gemeente Amster dam zag zich genoopt om de tijdige vol tooiing van het vverk mogelijk te rrta ken een nieuwe subsidie van 3 milli oen gulden te geven De diepte van het kanaal ooi spronkelijk op 75 M bene den A.P bepaald werd op 8.20 M ge bracht buiten de sluizen werd het ka naal aanmerkelijk verbreed Eindelijk nam in het jaar 1882 de Staat het ka naal van de Maatschappij over voor et aandeelen kapitaal waarvan no ungeveer 6 millioen gulden pnafgelost 1 was 50 pet vergoedende Zoo stond i toen de rekeninf dat J)eli«Ive 14 mil - lioen gulden uit de opbrengst der 5800 hectaren drooggelegde gronden gevon den 6 millioen gulden door de gemeen te Amsterdam gestort en omstreeks 3 millioen door Ams rdamsche ingezete nen als verlies op aandeelen geleden ook door het Rijk ettelijke millioenen waren bijgedragen In het jaar 1890 eindelijk worden alle kanaalgelden afgeschaft werd daar mede al hetgeen nog herinnerde aan de uitvoering van het werk bij concessie aan de opvatting als ware het eene fi nancieele onderneming weggevaagd en werd het kanaal eerst recht en vooi goed opgenomen in de rij der heirba nen van de internationale groote vaart Het kanaal heeft de verwachtingen niet teleurgesteld In het jaar 1847 kwa men te Amsterdam aan 2928 schepen met 443.165 tonnen in het jaar 1875 1083 schepen metende 408.636 tonnen of 1.243.990 M3 Gedurende drie decennia was ' dus de scheepvaart stationnair ge bleven maar in de eerste twee decen nia na de opening van het Noordzeeka naal dus in 1869 steeg het aantal zee schepen tot 1850 metende 5.577.295 M3 Terwijl het in 1913 bedroeg 2597 md 12.303.000 M3 Maar al spoedig bleek dat de vergrootiug van de afmetingen der schepen in een niet verwacht tempo voortging Om daarpaede ' gelijken tred te houden werd eene verbreeding en uitdieping van het kanaal noodzakelijk geacht terwijl aUe belemmeringen aan de scheepvaart hinderlijk als de Vel • orbrug en de Hembrug dienden weg geruimd of verbetcid Het kanaal oor spronkelijk 8.20 M diep werd op 9 M diepte de bodeinbreedte op 32 M ge - bracht Door den aanleg en de opening van de nieuwe schutsluizen te IJmui den in December 1896 — toen de groot ste ' schutsluis ter wereld — werd deze op een lengte van 225 M een breedte van 25 M en een diepte van 10 M on der A.P gebracht Maar reeds in 1907 moest weer worden overwogen dat de diepte van het Suezkanaal op 11 M was gebracht en dat zeeschepen over den Oceaan gingen van 240 M lengte en 26i M breedte welke dus vanzelf niet in staat zouden zijn om Amsterdam te bereiken Terwijl bovendien reeds toen de constructie van grootere schepen in voorbereiding was en de sluizen van ' t Panamakanaal waren ontworpen op C05 M lengte en 321 M breedte en 12.75 M diepte Dit verklaart voldoende hot Koninklijk besluit van 13 Augustus 1909 krachtens hetwelk een Staats commissie onder leiding van Prof K Kraus werd belast met een onderzoek naar de vraag wat diende gedaan ten einde den toegang tot Amsterdam voor zeeschepen door middel van het Noord zeekanaal te behouden Deze commis sie diende in 1911 haar rapport in In rifwijking van dit rapport heeft de Rn geering toen de afmetingen der nieuw te ontwerpen sluis gebracht op een schutlengte ' van 400 M een vrije door voerbreedte van 45 M een slagdrempel diepte van 15 M zijnde resp 40,5 en 1 M grooter dan gedacjit door de bedoel de Staatscommissie Deze arbeid die opnieuw IJmuiden zal voorzien van de • rootste sluizen der wereld nadert zijn voltooiing Inderdaad niets is verzuuim om de haven van Amsterdam gelijken tred te doen houden met de eischen van het wereldverkeer Hoe inoeilijk dit is mag blijken wanneer men er aan denkt dat in 1906 het grootste schip der wereld nog 216 M lang was bij 23 M breed welk schip echter in 1915 reeds als 16e op de ranglijst stond terwijl zijn inhoud van ruim 28 -^ duizend ton toen verre werd overtroffen door de 56.000 ton van de „ Bismarck " Dank zij do nieuwe sluis die een vooralsnog denkbeeldig schip van 100.000 ton zal kunnen schutten is het kanaal dat reeds in 1907 op 32 M breedte en 9.20 M diepte werd gebracht weer in staat om aan de eischen van het verkeer ge heel te beantwoorden Bovendien zijn reeds bij den aanvang der eeuw de draaibruggen bij Velzen en bij de Hem brug die van onvoldoende afmetingen waren vervangen door andere die waar schijnlijk door soortgelijke werken in Europa nog niet in afmetingen zijn overtroffen De Hembrug is bij na twee maal 6ó M lang heeft een doorvaart wijdte van 55 M en weegt niet minder dan 1400 ton Om een denkbeeld te geven van de cijfers moge woi'den vermeld dat van 1865 tot 1883 aan de doorgraving en de verbetering van het kanaal rond 40 millioen gulden is uitgegeven van dat oogenblik tot 1907 bedroegen de kos ten 18 millioen gulden zoodat totaal 58 millioen konden worden genoteerd De sedert dien nieuw totstandgekomen werken en vooral op den arbeid van vijf jaren uitgetrokken verbetering in de sluis te IJmuiden zal dit aantal af gescheiden nog van de vermindering van de geldswaarde aanmerkelijk - ver-grooten Hét is — de geschiedenis bewijst het telkenmale — moeilijk om na te gaan welke voordeelen aan het graven van een kanaal aan het aanleggen van een spoorweg direct zijn verbonden Ma thematisch kan men zulke gevolgen niet vaststellen omdat men dan naast den verbeterden toestand den ouden toestand voor zich zou moeten hebben en twee dergelijke toestanden naast el kander nu eenmaal een praktische door niemand bestreden onmogelijkheid vormen Maar tAizij men aan wonde ren gelooft kan men wel zeggen dat Amsterdam hetwelk in de verbetering zijner haveninrichting gelijken tred heeft gehouden met de verbetering van den toegang tot de zee niet zou zijn geworden en gebleven een centrum van Indischen handel en scheepvaart en dat vanzelf de welvaart die daaruit In menig opzicht voortvloeit niet haar aandeel op het omliggend Noord-Hol land zou hebben afgewenteld Wat men van het autocratisch stelsel van Ko ning Willem I wiens verdiensten voor de economische ontwikkeling van zijn land daardoor vaak worden vergeten ook moge zeggen zooveel is zeker dat hij een gelukkig oogenblik en een voor uitzienden blik had toen hij reeds bij het ontwerpen der plannen voor het Groot-Noord-Hollandsch kanaal met een potlood op de kaart van Noord Holland den weg teekende door bet toen onaangetaste duinengebied waar nu sedert een vijftigtal jaren het Noord-Hollandsch kanaal gaat 
kort - meer en het ligt voor de hand te veronderstellen dat straks — als de lijd voor mantels voprbij is — de rok ken langer worden Overigens ziet men Het voornaamste is dat men zorg draagt bij het maken vooral nauwkeu rig de lijnen van het patroon te volgen Om dan tot een goed resultaat te ko men verdient het aanbeveling het pa troon eerst losjes op het figuur te pas sen Als stof kan men waarschijnlijk hel boste een keuze maken in de losse en luchtige kwaliteitpn De bontgarneering kan van echt bont zijn en ook van zwanendons Een knip-patroon is verkrijgbaar voor meisjes van zes tot acht jaar on der opgave van het nummer 288 Kosten M Cents Heeft men hot plan dezen mantel te vens voor het voorjaar te hestemmen dan is voor den kraag en de manchet ten natuurlijk het iwanendons aan te raden Men kan daarenboven nog zor gen dat de boveneinden van de voor panden eventueel ook als revers kun nen worden gebruikt Hierdoor zou men dan op „ mooi weer " rekenen Wollen stoffen zijn door dezen man tel ten zeerste aan te bevelen en dan in c!e kleuren olijfgroen lichtblauw wijn lood enz De sluiting knn men desge wenscht met behulp van hoornen knoo pen maken _^ Së%»Ö4l!Paö.oon is verkrligbaar on -_ L.J PA^ÏïtJSCHE MOBE IJLIL ji imf f ^ 1 ¦ ¦ X ^ /^^^^^ TTTt ^ ^ £ -^ ^ 7 ^ k ^ '- i % r \ r ^ SlO - ' Deze meisjesjiJrB ïs gemaakt van hen - nep kleurige stökinet met een garnec ring in donker bruin Het front van dit jurkje is tamelijk - ruim de rug is ech ter geheel glad Eén knip-patroon kan rSeii bestellen onder nummer 319a voor meisjes van acht tot twaalf jaar Kosten 55 cents Het jongonspakje is van sterk licht groen linnen tervijl het geborduurd werd met zijde van een iets donkenier kleur Het tuniekje is nogal wijd De sluiting geschiedt met behulp van een koordje ^ in het front Een knip-patroon is verkrijgbaar on der nummer 320a in de maten voor jongens van omstreeks vier jaar Kos 1 ten 50 cents 1 MOEDERS EN HAAR KINDEREN Eieren voor kinderen bobbed hair echter vindt men nog veel modellen welke wel iets laten zien Vrouwen die er niet toe hebben kun nen besluiten van haar haar — dat dik wijls zulk een zeldr.-ime weelde is — afs'and io litii is irct op het oogenblik zeer moeilijk een geschikten en mo dieusen hoed te vinden Men moet daar om ook de kapsels veranderen hetgeen in Frankrijk en Engeland al gebeurt De « zware haartooi kapt men zooveel mogelijk naar boven waarin men dus teruggaat naar de mode van een tien tal jaren geleden De hocgc modellen der hoeden leenen zich hiervoor na tuurlijk bijzonder en zoo komt het dat de dopjes welke oorspronkelijk voor de shingled en bobbed hair-dames werden ontworpen over enkele maan den den meesten aftrek zullen vinden bij de langharige vrouwen • Met dit al op het oogenblik is ' het nog wat lastig maar toch men kan be ter wat te vroeg zijn Wat de mode van kappen betreft dan te laat waar het hoeden betreft — o — HET VESTJE WEER IN DE JAPONNEN Diepe décolleté's in den vorm van een T maar vrijwel geheel bedekt door een apart ingezet vestje komen weer sterk in do mode Het vestje is feitelijk nooit heelemaal uit de mode geweest maar toch was het de laatste jaren ver re van algemeen De rokken gaan van lieverlede weer naar het'„klok" model Weliswaar is de wijze waarop men voor het klokken zorgt een geheel ar''erc dan vroeger en ook zijn de rokk-n i.'et zoo lang als toen maar de hoofdzaak het model komt terug Voor ' het nu komende na seizoen en ook al voor het voorjaars seizoen ontwerpt men al bijna niets an ders meer dan in deze lijnen De rokken zijn tamelijk kort zij rei ken slechts tot'even over de knieën Hierin zal echter in den zomer wei weer verandering komen hetgeen blijkt uit de mantel-mode van nu De iS5£i^23 _£ X!£i'£'ii^'Semeen niet z oo Een moeder zegt „ Mijn dochtertje moest op voorschrift van den dokter eiken ochtend een zacht gekookt ei hebben maar ik had te kampen tegen haar onwil want het kind kon de eieren niet zonder moeite naar binnen krijgen Toen heb ik een trucje uitgevonden Eiken morgen zorgde ik dat ik met ongevaarlijke inkt een gezicht op het ei geteekend had ' Mijn dochtertje was daarover verrukt én al spoedig begon zij moeite te doen I om de eierschalen heel te houden en zoodoende een geheele familie bij el - j ' kaar te sparen Het eten van het ei werd daardoor voor haar iets onderge schikts en op het oogenblik zou zij erg teleurgesteld zijn alg het oi eens een ' ochtend niet bij haar bordje stond " NIEUWE HOEDEN De eindelooze verscheidenheid in de niode der kleine hoedjes kent voorloo pig nog geen grenzen Steeds maar weer ziet men nieuwe modellen ver schijnen en '— mochten wij dan-al eens vroeger zeggen dat groole hoeden de gelegenheid lieten veel verschil te ma ken — wij zien nu wel dat de kleine klepjes het in dit opzicht nog winnen De twee nieuwste nieuwigheden wel ke men thans bewonderen kan zijn een zeer hooge bol min of meer vierkant van vorm en de kleine opening van on der Dit laatste is natuurlijk een gevolg van de „ shingled en bobbed hail '" mode Het shingled hair is feitelijk een ver ffissing geweest want men kan zonder overdrijven zeggen dat van de tien vrouwen die haar haar op deze wijze lieten bewerken er negen niet meer toonbaar zijn Duideliik ziet men dan ook op onze teekening dat deze model len met opzet vrijwel niets van het haar laten zien Nu was dit den laatsten tijd wel ta melijk algemeen want het staat nu 1 eenmaal niet aardig om de korte piek jes welke natuurlijk door den hoed nog worden plat gedrukt onder den rand uit te zien komen Het is dus wel be grijpelijk dat men er zooveel mogelijk naan streeft dit te voorkomen Voor lm i m m c ^^ ffl KNIPPATRONEN Van alle in dit blad geplaatste mode-ontwerpen zijn voor onze lezeressen Unippatronen met gebruiksvoorschriften bij vooruitbetaling verkrijgbaar tegen de bij elk model genoemde prijzen Bestellingen met opgaaf van buste-maat 42 44 46 of 48 worden onder toevoeging van het bedrag aan het Bureau van dit blad Drift 23 aangenomen tot Woensdagmiddag 12 uur Voor knippatronen die per post toegezonden moe ien worden is 15 cent extra voor port verschuldigd N B Voor kinderkleertjes geven men inplaats van bustemaat den leeftijd op Bij schriftelijke bestelling gelieve ¦ men op de enveloppe te vermelden „ Afdeeling K n i p p a t r o n^^i^ll ' ' der nummer 287 in de maten 42 44 46 en 48 Kosten 65 cents EEN MOOI SCHOOLMANTELTJE Tegenwoordig worden ook de school meisjes reeds met den meesten zorg gekleed en het is daarom ook noodig hierin te volgen wil men niet dat het kind bij kameraadjes achter staat ' De mantels zijn doorgaans van een zeer fraaie coupe,*maar het klaar koopen is dikwijls zeer kostbaar Het ontwerp lat op deze teekemng is afgebeeld kan men dan ook veel vooi-deeliger zelf ver vaardigen liet zal niemand rrneilijk vallen / fl^A de overdreven korte modellen toch al niet meer Op onze teekening geven wij een mo del d^t vele nieisjes en jonge vrouAvpii voortreffelijk zal staan De ' mouwen zijn lang en strak sluitend de taille valt vrij laag • Een knip-patroon voor dit ontwerp is op aanvrage verkrijgbaar onder num mer 323 in de maten 42 44 46 en 48 Kosten 60 cents " EEN MANTEL VOOR HET TUSSCHEW SEIZOEN Een mantel van lichte stof is noodza kelijk gedurende het tusschenseizocn en men kan het hij het kiezen van deze stof en bij het maken van den mantel al vast zoo inrichten dat men tevens voor het voorjaarsseizoen klaar is De mantel welke men op deze afbeel - liing ziet is geheel strak en valt tot voi - iiver de knieën hetgeen de laatste mo - n is Aan beide zijden zijn stolpplooien angobracht waardoor heel flauwtjes et uitstaande model gehandhaafd EN DAAR ilijtf Boven Oe stolpplooien is bij wijze an garneoring een patje — al of niet poborduurd — opgestikt De kraag on de manchetten zijn van licht bont of van zwanendons LENTE EN VACANTIE De eerste mooie dagen die ons dezer dagen werden toegemeten brengen ons het hoofd op hol Lang niet steeds op dezelfde wijze Zoo was er een dame die tegen ons zeide dat zulk mooi weor altijd gedachten aan schoonmaak bij haar opwekken Normaler vond ik het wanneer men denkt aan builen wande len en dus aan vrijheid en vacantie Vermoedelijk zullen we over niet te langen tijd het schouwspel weer kun nen beloven dat onze kinderen mot mooi weer en lange dagen op school " iUen terwijl de temperatuur vrij hoog is waarna we dan in stroomenden re gen en lagere temperatuur op kortere dagen van onze vacantie kunnen gaan genieten waarin ook de vreemdelingen ons land komen bezoeken en de hou ders van hotels en pensions de drukte niet aan kunnen die zij zoo gaarne over - een ander deel van het - jaar ver deeld zagen Moeten we ons dit nu maar allemaal laten welgevallen omdat er wellicht ook wel bezwaren zijn Wie maakt het eigenlijk uit Erg veel eenheid schijnt er ook al niet te zijn op dat gebied Bij informa tie op het platteland hoorden we dat 14 dagen zomervacantie het maximum was in de meeste gevallen en dat zulks door de boeren en arbeiders nog mot leede oogen werd aanschouwd omdat het zoo lastig is de kinderen over don vloer te hebben Nieuw-c klassen begin nen in vele dorpen in Maart in ande ren in Mei Daartegenover beginnen in de steden de scholen allemaal in Sep tember met nieuwe klassen « n heeft men daar vier lot f ' vekcn vacantie Die vacantips 1 < ii of lang vallen evenwel bijna üi'.cen mot een zekere hardnekkige resolmaat in het natte seizoen Het mag dan niet volgens de kalender of de weérprofeten zijn doch een jarenlange persoonlijke waarneming heeft ons de ervaring ge geven dat Tuni en October droog en mooi weer gcvon en Iuli en Augustus on ' een grOot deel van September re gen waarin natuurlijk met de jaren ook wel afwisseling itp emerkea Ti9lj _^ Zou mon nu niet eens een proef kun nen nemen met vervroegen van de va canties Natuurlijk moeten dan ook al le examens worden vervroegd ¦ Dat zal dan wel een onoverkomenlijke opschud ding geven in al die gewichtigheid maar dan hebben de arme slachtoffers dat tenminste achter dCn rug voor zij van hun vacantie gaan genieten Als dan r teen de vacanties can som mige lagere scholen wat verlengd wer den zou dit misschien aan de algomee ne zenuwachtigheid en overspanning ten goede komen We zullen goed doen niet deel te ne men aan den wedloop naar vermaak onder de kinderen w-aarbij onverstan dige ouders al heel gau%v geneigd zijn aan den drang van de kinderen die zich beroepen op kameraadjes die wel dit mogen of daarheen meegaan toe geven We moeten bedenken dat als we op die manier aan drang toegeven de kinder wereld zou w-orden beheerscht door de onverstandigsten en dat is toch wel • jjfit heel dwaas en verkeerd voor onze kinderen Maar al te vaak is de vacantie een andere vorm van inspanning en druk te en geeft niet de noodige rust en ont spanning welke zij eigenlijk betoont te schenken Daar ik niet geloof dat juist in onzen drukken tijd absolute lichame lijke rust het juiste middel is om de noodige ontsfianning en afleiding te ge ven zou ik als oplossing liever aan de hand doen veel wandelen en weinig denken geen couranten lezen goed eten en tijdig gaan slapen waarbij de vrouw des huizes dan wel op haar beurt ook eens ontheven moet worden van al de drukkende beslommeringen ook al is haar grootste genot te zien r'at al de haren het naar den zin heb ben en genieten Vreemd dat een mooie voorjaarsdagzulke ontijdige plannen te voorschijnroept Als ge dit leest ligt er mis schien weer dik sneeuw of heeft het degeheele week gehageld en geregend engewaaid niettegenstaande de crocus jes en de sneeuwklokjes overal zichhebben laten verlokken hun kopjes uithet gras omhoog te steken Óns kli maat is nu eenmaal zoo ongelijkmatigen meestal zoo guur en kil dat eenmooie dag van zonneschijn werkt als ' ntoovermiddel dat eerzame menschenmaakt lot frivole nietsdoeners die op wekt tot vrijheid en uitgaan en genie ten in een tijd dat we hooren van Fran sche repetities aardrijkskunde en ge schiedenis ibalanson en dividenden,en waarbij nog niemand denkt aan va cantie en aan de lente Toch komt zo.t.elukkig LOUISE ALLERHANDE Nuttige wenkerL Een wringer van een waschmachine of een losse wringmachine moet altijd na het gebruik zorgvuldig worden los geschroefd teneinde te voorkomen dat de rollen op elkaar drukken en door het eigen gewicht gedeukt worden Bij rollen welke niet door de schroeven kunnen worden opgedraaid plaatst men twee stukjes hout tusschen beide waardoor dan genoeg ruimte ontstaat om het pletten te voorkomen en tevens cm lucht door te laten Als jnen bij het wasschen wat zout in het blauwselwater werpt terwijl men bezig is het goed te blauwen zal dit ten zeerste ten goede komen aan het gelijk blijven van de kleur wat vooral van belang is met het oog op in gezette lapjes Kragen boorden en manchetten wel ke op de naden en zoomen teekenen van slijtage beginnen te vertoonen kunnen nog wat worden bijgewerkt door wat witte was over de rafels te strijken waarna het strijken en afwer ken op de gewone wijze geschieden kan Chocolade - en cacaovlekkon kunnen gewoonlijk het beste van de kleeren worden verwijderd als zij eerst met koud water gewasschen zijn en daarna oen flinke hoeveelheid snol stroomend of bewegend warm water er over uit gestort wordt Als men een wit zijden blouse of jumper wasschen wil welke'men een weinigje stijf wil maken werpt men een paar klontjes suiker in het wring water daarna rolt men de zijde tus schen twee handdoeken waarna hot strijken moet plaats vinden terwijl het goed nog dampt Nieuwe potten en pannen Bij het ingebruik nemen van nieuw gekochte potten en pannen heeft men dikwijls last van het „ zweeten " dal de - ze artikelen tengevolge der verhitting gaan doen Men kan dit voorkomen door met een doorgesneden ui de ge heele oppervlakte der pannen van te voren te bestrijken Men zal dan van het ongename druipwaler geen last hebben WIJZE WOORDEN pad met i k De Troost Onder de millioenen en millioenen menschen die onze wereld bevolken zijn er gelukkig vele die met de bedoe ling geschapen schijnen te zijn andere te troosten en te helpen op het levens „ 0 ik had zoo'n behoefte om eens iemand te praten en daarom kwam maar eens bij jou " is een uitdruk ing welke dikwijls binnon de muren een gastvrij huis woriit vernomen - _ gastheer knikt dan en antwoordt Natuurlijk dat begrijp ik wel " weer den don was wet gen last dan ter In de eerste jaren van ons leven is moeder onze troosteres en heel dikwijls blijft zij dat ook nog in ons later leven Ach zij neemt bij haar kinderen de vrees weg zij droogt tranen en zorgt voor nieuwe vreugde Later ko de kinderen al menschen gewor i nog bij haar en de man die gestre heeft en faalde de man die brutaal en onwillig de man die spotte met of geboden zij alle komen en leg op moeders schouders een zwaren zij vertrouwen van hun fouten en teleurstellingen moor toe aan moeder zij ooit zoude - ^ - i-n aan een rech 1 of priester Maar j)ok^andere menschen^Zijn er die do nobele van troosters spelen mannen en vrouvven die er buitenge woon bekwaam toe zijn de confiden ties van andere te ontvangen on steeds klaar staan met hulp en goeden vaad Zulke menschen zoeken zelf niet naar fouten Zij weten door ervaring wel haast bij instinct in welk opzicht an dere falen en omdat zij het weten be grijpen zij hot ook Zoo ons spreek woord het reeds zegt „ Veel weten is veel vergeven " Zij onthalen den boos doener niet op nuttelooze en schijnhei l'ge zedepreeken zij maken hem Keen verwijt van zijn zwakheid of ongesuisd heid Zij nemen het verhaal van hel gebeurde zooals het is en zij zullen vol liefde en toewijding zorgen dat hot in de toekomst beter wordt Het zijn nobele figuren deze men schen Maar wij moeten ze niet alleen als zoodanig eeren maar wij moeten trachten hun goede voorbeelden te vol gen Als in een oogenblik van vertwij feling en wanhoop de ongelukkige tot ons komt en zucht „ Ik moet met iemand spreken en daarom kom ik bij U " laten wij dan neerzitten en de klachten van den vermoeiden ziel aan hooren Het is voor ons een compliment zelfs een hooge onderscheiding Het is een echt raenschelijkc eigen schap dat de verdrukt en de onder zware lasten gebukt gaande zijn troost zoekt onder andere menschen liet is een groole gelegenheid voor den toc hcorder om te toonen wat hij al '» roonsch wel waard is te toonen dat hij t ' - ' on kan en raad geven „ Draagt el kai.,.prs lasten " is een goddelijk ge bod En maar weinige van ons zijn zelf zoo zwaar beladen dat zij niet eens een enkele maal iets van een anders schouders kunnen afwentelen om zoo de pelgrimstocht over den levensweg iets te bekorten Maar Men mag zich nooit als ne geroepene opdringen men mag nim mer denken dat men de ge-v\'ci)sch-i,e trooster is De echte'geroepene is ook maar een mensch een heel gewoon mensch maar altijd klaar tot helpen altijd klaar tot steunen omdat hij voelt hoe moeilijk het leven wel voor zijne naasten kan zijn EEN VROUW ONDER DE KOPFSW SNELLERS „ Onder de koppensnellers van Formo sa " heet een boek van Janat B Monlgo mery Mc Govern dat dezer dagen te Londen is verschenen Het is een boek — zegt het R N — rijk aan avontuur lijke ervaringen en aan waardevolle wetenschappelijke en tegelijk toch weer idyllische roman Mevrouw Mc Govn-n werd door de bevolking van Formosa als een godin beschouwd Tengevolge van een schip breuk spoelde zij op Formosa aan land en werd daar gevonden door een opper hoofd van de koppensnellers De in boorlingen beschouwden haar als een zeegodin logisch gevolg van de om standigheid dat de bewoners van het eiland zich de blanken voorstellen als verheven heilige wezeiis welke voor stelling nog voortleeft sedert de eerste helft van de zeventiende eeuw.-toen ue Nederlanders het eiland onder hun be scherming hadden Zij zijn toen goed behandeld en zoo is onder-hen de over levering blijven bestaan volgens wel ke de groote witte vader van vroeger zou terugkeeren on bij een volk dat den moeders een zoo groote vereering toedraagt kon het niet anders of „ de blanke " kregen in de verbeelding van deze lieden allengs de figuur van een vrouw De koppensnellers hebben na deze korte heerschappij van de Neder landers een slechten tijd gekend,-door dat de Chineezen op Formosa huishiel den Zij traden met zulk een wreed heid op vertelt de schrijfster dat de inboorlingen langzaam verdrongen werden naar de vrijwel onbewoonbare bergen en de onvruchtbaarste doelen van het eiland De Japanners volgen de Chineezen op » in do heerschappij over het eiland maar daarmede is het eer slechter dan beter geworden De bc woners van Formosa zijn dan ook een armoedig volkje dat veeleer medelij den opwekt dan vrees inboezemt ¦ Mevrouw Mc Govern die eenige ja ren op het eiland bleef is nog geheel onder óen indruk van de koppensnel lers De verschrikkelijke liefhobhfrij waarnaar zij genoemd worden schijnt als men haar beschrijving nagaat in het geheel niet zoo erg is zelfs o-n sympathieke bezigheid Voor de in boorlingen van Formosa is hiM koppc^i snollen een heilig gebruili zooals voor de middeleeuwsche edelen do ridder slag was Dit koppensnellen is door £';-!- nge wetten gereglementeerd waar tegen slechts zeer zelden gezondigd wordt HAASTIG ETEN Het haastige eten is een zeer ver keerde gewoonte Door slecht kauwen wordt ook al ismen in het bezit van de beste tanden het voedsel slechts onvoldoende fijn gemalen en daardoor de voor de spijs vertering zoo noodzakelijke vermengingmet speeksel verhinderd ' Wanneer zulk ongelijkmatlè - ge kauwd coedsel in de maag komt wordt ¦ het door de slijmhuid van de maag ge prikeld en in een toestand ebracht die zeer storend - werkt op de verterinj Wanneer de gewoonte om haastig te eten en de maag te % tillen met onvol 1 doend onvoorbereid voedsel lang duurt wordt dit orgaan hoe langer hoe minder in staa.t om zijn werk naar behooren te verrichten Of den duur wordt daardor een gopde voeding van het lichaam onmogelijk en langzamer hand zal het gestel daardoor verzwak ken en achteruitgaan als het althans niet heel sterk Is Maagpijn en stoornissen in de ^ spijs vertering zijn in ieder geval waarschijn lijk het gevolg ervan 
TT '^ F«*-';"TiP^?'w^ww?»iB^ï!^*ïf"pr»^w7iy^p^^»^p?>^iï!P^w«ï)p^PW)«!^w ^!^^ ïw § m Q mm fc^l^B i »^ » -^ » ^ ri «^ > y ' ^ M HOLBEWONERS IN NEDERLAND — Een gezin van elf „ menschen " de vader ontbreekt voor hun uit planken en MENSCHELIJKE HOLEN IN DRENTE ^— Deze vrouw turven gebouwde „ woning " in de veenstreken van Drente Dit hol toegankelijk voor regen wind en kou is de zomer - en bewoont - met haar zes kinderen dit'hol Zóó leeft de bevol - winterverblijfplaats van deze ongelukkigen king in de Drentsche venen DE MASKERTENTOOiSSTELIJN * IN D ^ RESIDENTIE - V.b.n.b Masker Maandans van Otto van Tus Benbroek vrouwenmasker voor het baJlet „ De zeeman " van Christian de Moor siermasker Spot van Chris Agterberg oud-Japansch nó-masker LEU31 — Do heci Jan Linthorst dk Maandag zijn gouden jubileum bij de N V Stoomkoffiebranderij J W van Haagen Groot Blankenburgh alhier hoopt te her denken DE LHjltfimaii MESSE - Von Hmdeu - burg inspecteert de eere-compagnie KINDERSTERFTE IN DE DRENTSCHE VENEN ALS GEVOLG VAN ONDES VOEDING EN ONTBERING — Begrafenis van een kindje in de veenstreken DE OEFENWEDSTRIJD VAN HET NEDERLANDSCHE ontmoeten zij elkaar Het bezods ^ ELETAL XEHAAblEM - Van Haeren de nieuw gekozen - back in actie DE WIJKENDE MUUR TE ROTTER - MAISON SHANIKA - zond cm DAM — Huis dat door het gedreun deze geestige Parijsch *' pop naar vas bet moderne verkeer op instorten de mirion«tten-tentoonsteiring in „ EAST IH EAST AND WEST IS WEST " - en t6ch-ontmoeten zij staat den-Kon Bazar te ' e^Graveiüiase van 4e Indische prineea aan.bet historiscbe kasteel „ Haarzuilen " bij Vleuten 

Kranten

Ga naar