Utrechts Nieuwsblad zaterdag 30 januari 1926

g^g ll^i^rmm iP^B Optaag 27000 ExempWen Uitgave N.V v.h JOH DE LIEFDE Bureau DRIFT 23 UTRECHT MO 231 O.i20 f 0.87 ' f 2.60 maand f O.S « p 8 maand i 2.6U bait p 8 m f U - AbonneniBiitsprÜ » bij vooruitbetaling ei week _ maand per 8 maanden it p Fost ft p p raus MR aIivektuiM • IJ «« orulMttllail Hmi—ift^i ' t*M Oit rtgel ntw 2S CMt Alvwlentlën I * Dit ZtterMganm » 6 mm iwr ngtl extrt laEIIE HANPELSADVERTENTIEII xltl bm On 30 woorden ] • >.» 3 DlnatElniM t2.6ê Elk woord meer ij Ceitt LEIME AOVERTENTIËN Vrug en «• nofiit «* a oadwwerp boosttue 25 woerd » Mi > iUt»lM M Cent 3 tMttl *|« fLM Elk weonl meer 5 Cent ^ it nttfflmerj estaatmt4MadeM Zoi.opgang ZoDOuderg 4,4U „ ^_ Maanonderg ' 8.41 Maanopg iiateriiag Januari Menige ster aan zijn hemel wordt de Jnfch eerst gewaar op het - oogenbhk dat die ster onder gaat KENNiSGEVING Openbate scholen voor gewoon lager onderwijs Toelating van leerlingen - insohrijving van nieuwe teerlingen Van van heden tot en met 20 Februari t geschieden hij de hoofden der be uikfcen scholen aan de schoolgebou wen op iederen schooldag d.i van Maandag tot Zaterdag voor den met 1 Maart a.s aanvangenden nieuwen cursus aan de openbare scholen voor ge woon lager ondei^vljs A-eobolen aan den Abstederdijfe Sabis hoofd de heer j L Snoek den Amsterdamsohestraatweg 14ba hoofd de heer K H Bwikstra den Draaiweg 29bis hoofd de heer P W Frederik x ^^ ^ de LeidsahedwaiTSsiraat 2ibis hootd de heer G C WütemseB aan de M P Lindostraat hoofd d © heer S Agter het Ondiep 63bis hoofd de heer J S E Zwart de Weistraat 13a hoofd de heer G C Visser de Van Wijctostra«t hoofd ^ de heer i > van Slooten Voor de toelaüng tot een deizeir scho len moeten de leerlingen uaterlijik 1 Sep tember a.s dan 6-jairigen leerftijd 1)& a-eilken dus geboren zijn vóór of op 1 Septeinber mo Het schoolgeld wordt g.ea-egeJd naar evenredigheid van het inkomen van ben die het versctouldigd zijn Nadere inüohtingen zijn te bekoimenbij éB hoofden detr genoemde scholen,aan da sehoolgeöouwen 8123 üfcreoiït 36 Ja.nuari 1923 De Burgemeester FOCKEMA ANDREW De Secr&taris 3 DE LANGE Antwoorïftn oö ¦ vragen 1419 — M schrijft Ik heb van mijn tuurman een stukje grond gekregen om er een schuurtje op te zetten Toen ik het gebouwd had heeft hij gezegd dat Ik het af moest breken Ik heb dat niet gedaan Nu heeft hij dien grond ver kocht en nu heeft die man mij gezegd het af te breken Moet ik dat nü doen of hoe lang kan ik daarmede wachten Ik heb mondeling vergunning daarvoor gekregen onder getuigen M vergeet dat hij geen eigenaar van ' ien grond is dat dus het verlof voor het neerzetten van dat schuurtje slechts een guiist is — hij betaalt er immers geen huur of geld voor — en derhalve dat die vergunning te eeniger tijd ingetrokken ivan worden hetgeen dan ook geschied is Thans is er een nieuwe eigenaar van vien M nooit eenige vergunning ont vangen heeft integendeel die nieuwe - igeüaar verlangt dat dat schuurtje vvéer door M afgebroken zal worden n deze zal wijs doen daaraan on'mid delijk gevolg te geven M mag blij zijn dat de nieuvve eigenaar dat schuurtje als staande op zijn grond niet voor zich behoudt 1420 - H W S schrijft Vader is voor de tweede maal elders woonachtig zijn Vader alleen zijnde heeft zijn intrek genomen bij een van zijn eigen zusters en zonder andere zoons of dochters ergens - in te kennen de heele huishouding aan de 2 oudste gehuwde zoons gegeven en verders aan buitenstaanders het overige verkocht Mag zooiets zonder medeweten der an deren Ook kwaro mij.ter oore daar vader niet onbeiniddeld is dat hij met die 2 oudste zoons heeft afgesproken dat zij beiden na vader's overlijden bij een voor hun bekende bank het geld als „ macHtigers ' kunndn ontvangen In geval dit zoo is zijn de anderen dan maar overgeleverd aan d.e,goede deug den van de twee genoemden of is er in ¦ zoo'n,geval buiten hen om zekerheid te krijgen of zij de opgenomen ' taak naar behooren hebben volbracht Kan het waar zijn dat vader de drie uitbestede kinderen bijzonder kan bedenken zoo als hij heeft uitgelaten ook al zou hij het beschreven hebben De vader zoolang hij niet onder cura teele gesteld is kan met zijn eigendom doen zooals hij verluest Doet hij nu de bovenvermelde handelingen uitsluitend met het doel sommige kinderen te be nadeelen zoo kan er sprake zijn van verkwisting en zouden er dan mis -" schien termen zijn om den man wegens verkwisting onder curateele te doen plaatsen waardoor dan paal en perk gesteld wordt aan zijn verkoopon aan buitenstaanders enz De vader kan zeer zeker aan een of meer zoons volmacht geven om voor hem gelden uit de Bank te nemen of in het algemeen te behee ren en behoeft hij " daaiwoor evenmin het consent zijner kinderen Blijkt nu bij zijn dood dat een of meer kinderen bo ven de anderen bevoordeeld zijn tijdens zijn leven zoo kunnen de andere kinde ren hen dwingen tot inbreng De vader kan verder en wat dat betreft een ieder kan dat bij testament beschikken zoo als hij wil over een bedrag gelijk staande aan een kindsgedeelte zoodat een beschikking ten voordeele van de drie ' kinderen mij;s als bovenvermeld zeer zeker toelaatbaar is U21 — P schrijft Ik heb een kost ganger met huiselijk verkeer en vrije zit-slaapkamer voor ƒ 11 per week Nu ging hij voor een week uit dus moest hij mij toch eenige vergoeding geven voor dio week voor de slaapkamer die toch voor hem open was en waar eeni ge inboedel van hem op staat doch voor die week heeft iiij niets betaald zeggen de dat een commensaal die z.g.n vrije slaapkamer vï'ij dus voor niets bij don kost toekrijgt Kan ik nu van hem niet eenige vergoeding vorderen voor de week als slaapkamerhuur Hij betaalt als de week om is dus niet vooruit Kan hij nu zonder opzeggen ineens weggaan Die kostganger is uit eigen vrije be weging een week weggebleven en kan dus P het volle pond voor die week vor deren nl ƒ 11 Maar waar hij nu slechts huur voor de kamer vordert zoo is dit een alleszins billijke eisch De kostgan ger heeft wel een vrije zit-slaapkamer doch dit beteekent niet dat die slaapka mer een toegift is bij de kost m.a.w dat daarvoor niet.betaald moet worden Een „^ Tije " zit-slaapkamer beteekent dat de huurder die niet behoeft te deelen met iemand anders P kan dus zeer zeker een vergoeding voor huur eischen zoo noodig in rechten van dien kostganger KOLONIëN De matrozen van de „ Java " Een feestavond als dienst Toen de nieuwe kruiser „ Java " te Prioik aankwam schreef de Weltevre densche redacteur van het „ Ind Dgbl " aan zijn blad „ De geest onder het personeel is niet om over te roepen zooals ons van be trouwbare zijde wea'd medegedeeld het was „ moeilijk om het den menschen naaj - den zin te majken er was geen al meene tevredenheid " Dat moge al of niet juist geweest zijn — men had wel gedacht dat na de har telijke verwelkoming welike ook het on dergeschikte personeel in Indië ten deel viel de stemming om welke redenen dan ook bedorven wder verbeterd was Te Soerabaja is echter geibleken dat dit niet het geval is Naar de „ Nwe Soer Ct " suhrijft zou de bemanning van de k,ruise,r geweigerd hebben den ieestavond door de burgeiij van Soerabaja haar aangeboden bij te wonen „ Om deze opaienbarende hou ding te motiveeren werd den comiman dant medegedeeld dat de bemanning liever niet kwapi in de voor dien feest avond bestemde zaal de zaal van de sociëteit „ Concordia " en wel omdat die zaaT op gewone dagen voor het morine peirscneel niet toegankelijk is een mo tief dat nogal gezocht klinkt omdat de ingezetenen van Soerabaja die geen leden zijn van deee sociëteit natuu,riyk ook geen toegang tot deze zaal hebben Dé marine-cónimandant moet daarna over deze aangelegenheid elke voor het comité van ontvangst voor ^ e executan ten van het programma allerpijnlijkst had kunnen worden radiografisch heb ben geconfereerd met den vlootvoogd En deize zou bevel hebben gegeven om i het bijwoncH van den feestavond tot „ dienst " te verklaren Wat beteekende dat zij die daartoe werden aangewezen den feestavond moesten bijwonen wal den zij niet indiscipliinair handelen De bemanning marcheerde dus naarde feestzaal Tijdens de rede van denresident was zij nogal rumoerig en ziel fsontzag een der matrorzen zich iet om,toen de resident sprak van den „ onge dwongen ge^st welk-e op ' t feest zouheerschcn " hard te roepen „ gedwon gen " f Toen het „ Wilhelmus " werd gespoeld kostte het eenige moeite om alle schepe lingen tot ')- r}g-ifl.a.n te krijgen en terwijl de burgerij het Volteslied meezong z,we gen de matroizen Gelufckig merkte niet al het publiek deze ontoehoorlijke manifestaties der gasten op Doch op hen die er getuige van waren maakte een en ander ' n zeer slechten indruk Het is in Soerabaja als een gevolg van de uitspattingen en vechtpartijen der marine schepelingen moeilijk ge eest om de goede verstandihouding tus sohen de burgerij en de matrozen te be waren De burgerij heeft gaarne er kend dat er zeer veel fatsoenlijke ma troizen zijn doch zij zal er zich ovéi ' blij ven verwonderen dat deze er maar niet in schijnen te kunnen slagen om hun ruwe makfcers binnen de perken van het fatsoen te houden Evenwel de burgerij is niet haatdra gend en zij doet wel eens een oogje toe als de na vorstelijke verteringen uit bundig geworden matrozen in restau rants en cabarets anderen menschen het-gcnocgeii A'ergallen Dat bleek ook uil de spontane actie om de opvaren den van de „ Java " feestelijk in te halen En al hebben nu de matrozen op den feestavond later blijkbaar onder den in vloed van het leutig programma hun stemming ten goede gewijizigd de wij'ze waarop zij eerst de tegemoetlcomende houding der burgerij hebben beant woord kan maar niet dadeliiik vergeten worden " BUITENLAND Armeensche vluchtelingen In een van de wachtkamers van het Noorderstation te Brussel heeft een troep Armeniërs zijn tenten opgeslagen die naar zeggen van de mannen door de nieuwe Bulgaarsche regeering over de Bulgaarsche grens is gezet De troep telt 10 mannen 11 vrouwen en 28 kin deren Twee kinderen zijn onderweg be zweken Toen zij een maand geleden on geveer hun land verlieten bezaten zij niet veel meer dan hun kleeren wat bed degoed en eenig reisgeld Dit was echter niet voldoende zoodat zij hun beddegoed onderweg hebben moeten verkoopen Het Roode Kruis heeft de menschen reeds verschillende maaltijden verstrekt en tracht thans onderdak voor hen te vin den E en anti-Diii tsche ma n i - f e s t a t i e ROME 29 Jan Er heeft een manifes tatie van studenten vóór het Duitsche gezantschap plaats gehad Maatregelen zijn getroffen qm herhaling te voorko men De manifestatie was ' georgani seerd om te protesteeren togen een anti - Ilaliaansche campagne in de Duitsche bladen Carnaval Tc Blankenberge fBelgië is het plan opgevat dit jaar aan de Carnavalsfees ten een bijzonderen luister te geven Verscheidene andere badplaatsen van de Vlaamsche kust blijken geneigd te zijn dit plan te steunen en zoo hot weer meevalt aan de bevolking der groote Belgische steden welke zich geen reis je naar het Zuiden kan permitteeren dan toch de illusie van een nabootsing van het carnavalsfecs't te Nice te bezor gen H e 1 d e n h u 1 d e In verband met het door het comité voor de Vlaamsche bedevaarten naar den Yzer van generaal Kestens kort voor zijn aftreden als minister van Landsverdediging ontvangen bericht dat de Vlaamsche kruisen van het werk Ueldenhulde aan het comité niet kun nen worden afgestaan heeft dit comité thans besloten zoo spoedig mogelijk over 1 egaan op den te Dixmuiden met dit doel aangekochten grond tot de op lichting van een reusachtig kruis van Ileldeniiulde Eerstdaags zullen heel Vlaanderen door inteekenlijsten in om loop worden gebracht ten einde geld in te zamelen voor dit monument dat be doeld is als „ het " monument van het heele Vlaamsche volk zonder onder scheid van politieke gedachte aan de 30.000 Vlaamsche gesneuvelden van den Yzer Een p r o c e s ' l e g e n drank smokkelaars Het Federale Ilof te New-Y'ork zal gedurende geruimen tijd zijn werk kracht en tijd moeten wijden aan een proces dat gevoerd zal worden tegen een-en-zestig dranksrnokkelaars van wie William Dwyer de hoofdschuldige schijnt te zijn De een-en-zestig beklaag den zijn in staat van beschuldiging ge steid Onder de beklaagden zijn dertien lieden van den kustbewakingsdienst Er was een groot complot waarvan Dwyer het hoofd was en dat beschikte over reusachtige fondsen men zegt 25.000.000 dollar De hoofdbeschuldi ging tegen Dwyer is dat hij een onzee \' iaardig schip naar zee had gezonden on dientengevolge aanspiiakelijk is voor den dood van twaalf leden der beman ning van dat vaartuig die waren ver dronken op een sinokkeltocht Dwyer is * o,en bekend sportsman hij is mede " > ige»iaar van oen bekende renbaan in Montreal Canada Als behoeftige knaap in oen dèr ar menbuurten van Now Y'ork stad begon nen heeft hij in de laatste jaren een groot fortuin bijeengebracht Een tweede hoofdbeklaagde is Paul Cliartier uit St Pierre en Miquelon die directeur is van do Chartier Liquor Distributing Cy of Canada De ambtenaar van het openbaar mi nisterie te New-York hoopt de uitleve ring van Chartier te kunnen verkrij gen van de Britsche autoriteiten Een belasting op a d v e r t e n t i e s Naar verluidt is ' Churchill voorne mens nu hij zijn plan voor een wegen belasting niet ten uitvoer kan brengen in plaats daai-van een belasting op ad vertenties in te voeren en wel naar het vakblad The Advertiser's Weekly meent te weten een heffing van 20 p.ct naar Italiaansch voorbeeld Amerikaansche hotelhouders De opmmissie^van ontvangst van het gozolschap van 300 Amerikaansche ho telhouders dat in April a.s na het con gres der Alliance Nationale de THotel lerio te Parijs ook ons land zal bezoe ken heeft dezer dagen te Amsterdam weer vergaderd De heer Th N van Stigt te Utrecht word tot voorzitter van het comité ge kozen de heer J M van Tiel te Scho veningeii tot penningmeester De duur van het bezoek der Ameri - kanen aan ons land zal zieh volgens de laatste berichten beperken tot 24 uur Het volgend programma is nu opge steld ' Aankomst phm 11.30 in den Haag bezichtiging van de stad per auto-car bezoek aan het Vredespaleis lunch in het Kurhaus koffie in „ Kasteel Oud Wassenaar " met auto's ' langs de bloemboUenvelden naar Amsterdam waar de gasten in ' verschillende hotels worden ingedeeld diger clubsgewijs in de hotels Na hét diner zal een filmvertooningin het Theater Tusohinsky worden ge houden een gezellig samenzijn met balen cabaret in „ Krasnapolsky " zal dendag besluiten Den volgenden dag zalmen een rijtoer met auto's door Am sterdam maken het Rijksmuseum be zoeken en te 12..38 uur naar Keulenvertrekken "* — o — Pro Senectute Opening van het vierde tehuis Te midden van een talrijk gezelschap hoeft gistei'cn te Deventer de opening plaats gehad van het vierde tehuis der Vereeniging Pro Senectute genaamd Huize Louise de Ia Fontaine Verwey — Kramer en gesticht op initiatief van den heer de la « Fontaine Verwey ter nagedachtenis zijner overleden echt genoote Voor het hoofdbestuur voerde het woord mr J EverSj die zich daarbij in het bijzonder richtte tot den burgemees - ter van Deventer jhr mr T A M A van Huraalda van Eysinga directrices van reeds bestaande tehuizen en ver tegenwoordigers van de bewoners daar van Spr wees er op dat dit hier het vierde tehuis is in den,tijd van drie jai'en geopend terwijl spoedig het vijf de en zesde teliuis aan de beurt zijn Huize Louise telt 28 bewoners Het kostte voor stichting f95.000 waarvaii f47.000 bijeen zijn gebracht door De venter daSfin begrepen f20.000 en nog een toezegging van f 10,000 van den heer de la Fontaine Spr dankte allen die bij de stichting van het tehuis hielpen De vrouw wier naam de stichting draagt is zei spr voor ons geen onbe kende Hoe zij was jalt af te leiden uit de behoefte van den heer de la Fon taine Verwey die op deze wijze jjlijk wilde geven aan hetgeen de overledene voor hem is geweest in zijn leven Het tehuis werd zoo gesticht uit liefde voor de vrouw die haar man inspireerde tot een vriendelijko daad Het is begonnon onder een goed gesternte Daarna spraken de Heei-en G Alberts namens de jjlaatsölijke commissie de heer de la Fontaine VerWey die alien danlvte die tot de stichting van Huize Louise bijdroegen de burgemeester van Deventer die mr Everts huldigde voor zijn bezieling voor Pro Senectute en eenige pensionnaires uit Deventer en van elders — o — Geheelonthouders Spoor - en Tramweg s,s.i*','-»i ' personeel l-i;i|p,sa%emeene vergadering van de Ver ' eéhigirig van geheelonthouders onder Nedeiiandscbe Spoor en Tramwegper soneel zal dit jaar op 28 Me;ijiji^.s^té Amersfoort worden gehoudenFvïiSfti ' — o — Uit het Gooi De g e V a a r I ij k e straatweg naar Naarden In het afgeloopen jaar is nogal wat te doen geweest over het doe,n verval len van het rijwielpad langs het deel van den rijkstraatweg tusschen Hakke laarsbrug en Naarden Het rijwielpad is nl bestraat en bij den rijweg getrok ken Opmetingen welke de Naarden sche politie heeft verricht hebben uit gemaakt dat waar in 1924 de rijweg op het smalste gedeelte 3.85 M breed was terwijl de gi-ootste breedte een kort stuk vlak bij Naarden 4.60 M bedroeg deze afmetingen thans resp bedragen 5.30 M en 6.40 M Uit deze cijfers blijkt vol doende dat voor het autoverkeer ten minste wanneer de ^ eg niet glad is en de afgraviug der grasbermen zich wreekt de toestand aanmerkelijk ver beterd moet zijn Dit schijnt ook de sta tistiek der verkeersongevallen te bewij zen Kwamen er in 1924 totaal 21 aan - rijdingen op dit weggedeelte ter kennii van de Naardensche Politie zoodal proces-verbaai volgde welke zoo goed als alle tot een vonnis geleid hebben waarbij 7 gevallen van doodelijken af loop in 1925 was dit aantal aanrijdin gen 18 waarbij in 4 gevallen ernstige verwondingen zonder dadelijken doo delijken afloop veroorfzaakt werden De weg schijnt dus iets minder ge vaarlijk voor automobilisten geworden te zijn in normale omstandigheden — schrijft het Hdbl — Die kunnen niet genoeg gewaarschuwd worden voor het gebruik van dezen weg zonder absolu te noodzaak Is het autoverkeer niet al te druk dan is ' t voor wielrijders nog wel te doen maar zoodra een druk auto verkeer uit twee richtingen plaats heeft en dus herhaaldelijk twee auto's elkaar moeten passeeren blijft er op dat oogen blik bijna geen pla'ats voor den wiel rij der over Deze moet zich dan op de trambaan redden Wil dan het geva dat ook juist een tram passeert dan is er geen uitweg meer en kan een onge luk niet uitblijven tenzij een der auto's stopt hetgeen niet van alle automobilis ten te verwachten is Een groot gevaar voor het verkeer is ook dat er nog altijd wielrijders zich vooral aan vrachtauto's vastklemmen om vlug en gemakkelijk hun doel te be reiken Op deze wijze zijn er bij plotse liug uitwijken al velen to water geraakt en wordt het voorbijrijden ernstig be moeilijkt Juist dezer dagen is fe Naar den een nieuwe bepaling in de politie verordening van kracht verkloard om dit kwaad tegen tfe gaan en waaraan de politie streng de haud zal houden Begeering en Federatie • Uit Den Haag wordt aan de „ Tel " ge naeld In verband met het bericht dat de Regeering alle contact met den Federa tieven Bond van Personeel in Openba re diensten heeft verbroken heeft „ Het Volk " medegedeeld dat deze maatregel was genomen „ wijl gebleken wa.s dat de Federatie na de vergaderingen van de commissie van övei-Ieg daaruit me dedeelingen deed aan „ De Tel " ten einde daai'iia in eigen blad te kunnen schrijven over dingen waarover'geheim ' houding - was opgelegd " Wij kunnen echter op gezag van den minister president naededeelen dat de door „ Het Volk " genoemde motiveering ten eenenmale onjuist is Moeilijkheden i » het heexenkieedingr bedrjji J-|3h schrijft vr-ü werkr.omfrszijde Ie het heerenkleedinghedrijf dreigen moeilijkheden'te ontstaan in venband met het afsluiten van nieu,w:e,xoJtectieve arbeidsovereenikomstcn voor het jaar 1926 Met de maat-couifectiezaken zijn nog geen onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst gevoerd Wel wordt met de „ Belangengemeenschap " waaitriede tot 15 Februari a.s door de va.kBondé-n der kleermakers een ovèreenkom'st ' is afgesloten opnieuw geconfereerd over de grieven der vakbonden tegen de na leving dor Collectieve Arbeidsovereen komst Deze grieven bepalen zich hoofdzake lijk tegen het weik-uitgeven in de lage loon sèries en hot uitgeven van maat en confectiewerk on-der ' andere bena mingen waardoor de stukloonen der kleerma.ke,rs verlaagd " worden De.vak bonden der kleermakers zijn van oor deel dat het gevaar niet denkheeldi.^is dat de regelloo-ze toestanden van -\ fóór 1913 weer '- zullen ontstaan tenzij df werkgevers genegen zijn een regeling te aanvaarden waardooi ' waarborger w-orden geschapen,'dat de tarieven be ter worden nageleefd Met den Bond van Kleedeimakerspa troons - vvaarin de maatiza'ken zijn ' ver eeUiigd is reeds over een nieuwe collec tieve ' arbeidsovereenkomst geconfe reerd De hoofdbestTiren der vakbonden stel len zioh op het standpunt dat ook in dezen tak van het bedrijf een betere regeling voor do toopasiint der tarie ven noodzakelijk is waardoor het buj tongesloten wordt dat ' gedurende xh contract pei'i-ode de werkgevers hun FEUILLETON ie geneimzmmge ning van Robert Greil - DOOR - FRANE PROEST ' jua-Ctjel ' der liecherche Scotlaud Yard GEAUTORISEERDE VERTALING N adr ak V ar bod • a 84 ¦ Dat was het begin Daarna had ik geen veilig oügenblik tenzij ik op een Onderzoekingsreis was Zoodra ik'weer in de beschaafde wereld verscheen zocht mijn bro&dér mij op Hij was sluw genoeg om mij niet verder te tergen dan mijn geduld r&ikte Hij kon precies afmikfcen hoeveel ik kon verduren Ein delijk echter besloot ik mij geen penny meer te laten afpersen Ik maakte mij los van al mijn zaken in Amerika en ging naar Engeland Ik dacht daardoor den toestand beter te maken Maar ten slotte zag ik dat ik aJles rms erger had gemaakt vVant ik leerde Eileen — lady Eileen Meredith kennen " Hij zweeg Geen der beide hoorders zei iets Een onoordeelkundige opmer king kon den draad van zijn verhaal breken „ Toen ik met haar verloofd was " her nam Grell „ vyist ik dat het niet lang zou duren voor Goldenburg zijn kans schoon zou zien Ik deed mijn best Lola te vinden en zag haar weer als prinses Petrovska Toen hoorde ik voor den eer sten keer dat zij m.et Goldenburg was getrouwd — maar zij gaf toe dat de ge negenheid welke zij voor hem had ge koesterd reeds lang verdwenen was Zij waren weinig weken na hun huwelijk van elkaar gegaan — hetgeen ze beiden ietwat cynisch schenen te beschouwen — en zij natn weer den naam van haar eersten man aan Zij erkenije dat ze had geholpen mij geld af te persen maar had blijkbaar zelf heel weinig van den buit in handen gekregen Ze was er woedend genoeg om Ik gaf haar een cheque en haalde haar over naar Lon den te komen Ik had het vaste voor nemen een eind aan die afpersing te maken - voor ik trouwde Zooals ik wel verwachtte duurde het niet lang voor Goldenburg als een roof vogel ' öp zijn kans aanvloog Ik vertelde hem dat ik hem tienduizend pond zou betalen als hij al de brieven welke hij bezat in mijn handen zou geven maar dat ik op geen andere wijze zijn stilzwijgen wilde koopen Hij kon zien dat het mij ernst was en vroeg uitstel om na te denken Ik gat hem den tijd tot den avond voor mijn huwelijk Ik zei niets van prinses Petrovska Ik wist dat zij elkaar zouden ontmoeten Men kan niet al te - consciëntieus zijn tegenover een soliurk en zij had haar instructies — om zoo noodig de brieven van hem te stelen voorgevend dat het haar al leen erom te doen was hem te helpen mij te plukken ' Maar al haar po-gingen waren ver geefsch Hij erkende de waarde van haar medewerking onder de gegeven om,standigheden maar wilde geen in lichtingen geven omtrent de plaats waar hij de brieven had verborgen De tijd verliep U zult genoeg van haar weten om te erkennen dat Lola een verstandige resolute - vrouW was Zij nam het besluit Goldenburg te vei ge-zellen naar de afgesproken plaats — als laatste hulpmiddel Om mij aan deze af spraak te houden verliet ik den avond voor mijn htiwelijk Ralph Fairfield in de club — den avond van den moord " Hij haalde zwaar adem Tlwrutïin nam een stuk papier op en draaide het zenuwachtig tusschen zijn vingers Foyle gespannen on levendig leunde voorover bang een woord te missen Een groot deel van hetgeen duister was was o pgehelderd Maar tot nu toe Uad Grell niets verteld dat als een motief kon - worden uitgelegd •— ^ n nog wel als een bizonder krachtig motief — dat in andere omstandigheden den strop om zijn hals had kunnen slaan „ U wilde niet dat iemand wist dat u afwezig waart uit do club " merkte Foyle op „ Waarom " J)at was alleen maar een voorzorgs maatregel Ik wilde dat mijn onderhoud met Goldenburg geheim bleef Ik had Goldenbung een briefje gegeven dat hem de zekerheid gaf dadelijk in mijn studeerkamer te worden toegelaten en ik kwam opzettelijk wat laat Ik wilde prinses Petrovska alle gelegenheid ge ven om te doen wat ze kon Maar toen ik thuis kwam was het mij duidelijk dat haar pogingen mislukt waren Hij had - geen brieven meegebracht Ik zond do vrouw weg en Goldenburg en ik twistten Toen heb ik,hem vermoord " „ En die andere vrouw " vi;qü-k d erecberchom ' '^'^^ 0 ^^ „ Weitoe andere vix>u,w " »•"•'¦ - JDe gesluieaido vrouw die door ïvam naar boven werd gebracht " „ Er was geen andere vrouw " zei Gréll mot strakke lippen „ Ik heb u al les verteld wat ik u vvilde vertellen " „ Zooals u wil Ik geloof dat u de waarheid hebt verteld tot op zekere hoogte noi ' Grell Het is ailerwaar schijnlij.fcst dat een brandschatter van Goldenburg's kaliber zijn voorzorgs maatregelen had genomen in geval u zou weigeren aan zijn eischen te vol doen Lijkt het niet zeer logisch dat hij stappen had gedaan om de tegenwoor digheid te verzeker-en van de persoon die het meest — na u — bij de zaak ge ïnteresseerd was Hij had er waar schijnlijik niets van gezegd voor het voor u te laat was om haar terug te houden Ik bedoel lady Eileen Me redith " De tafel vloog tegen den vloer toen Grfell wiens laatste spoor vanzelfbe h-eérsohing was verdvven-en overeind sprong Sir Hilary Thornton sprong tus schen de beide mannen in Foyle was ook opgestaan en ofschoon zijn gelaat onbewegelijk was glinsterden zijn blau we oo'gen on zijn vuisten waren gebald „ Jij le-u,geiiaar " raasde r.rell „ Hoe durf je haar naam hierin betrekken " „ Die woede zal de zaak niet verbete ren " s!«l Foyle Icailm „ Ga weer zitten mr Grell U kunt hel onvermijdelijke niet voorkomen " De gespannen spieren van den gevan gene verslapten en hij rilde van het hoofd tot de voeten Hij kon zien dat de slag welke had getracht af te weren viel terwijl hij machteloos was Hij had alle risico gedragen iedere opoffering gedaan waartoe een man in staat was om het af te wenden Nu werd hem vortold dat het mislukt was Het was ' niet gemakkelijk dezen slag,te dragen Zijn - vTOoiijk vertrouwen was verdwe nen Sir Hilary ' legde zijn K-^nd vriendelijk op Grell's schouder „ Mijn waarde mr Grell " zei hij „ ik wü niet de gewone praatjes verkoopen omtrent plloht en de rest Wij kunnen mêt u sympathisccrcn ~ pe4-süonli,jk bewonder ik de houding ' die ' u hebt aangenomen ofschoon ik dit misschiein niet moest zeggen — maar aan onze eigen gevoelens is geen duit gelegen Niets dat u kunt zeggen of doen zal ons afbrengen van hetgeen wij in het be lang der justitie achten Wordt - ïei'voJedi 
^ mm ii *.- rm ¦^ t'^isg^wt * wcA naar een Vagoj-e loonk!a*s.B ver plaalsen Daaj^bi ] willen de vakliontlen do luiisai-toeideis ccnig'sziiiis uit hun on gunstige positie voilosseu door het be talen vau do bedVijfslvusion dQor de werkgevers Tevens vragen zij vacantia voor deze ai'beidgrs Door den Bond van Kleederniakers patroons zijn alle eisehen der vakbon den afgewezen Het hoofdbestuur'vandezen Bond weusoht dat de beslaandeovereenkomst ongewijzigd op 15 Febr 1920 opnieuw door de vakbonden dwkleermakers wordt aanvaard Z)o devakbonden dat niet willen dreigt de werkgeversbond de leden der Kleerma^kersorganisatiüs na 15 Febr a.s uit tesluiten ¦ Nog deze week vergaderdeji.de hoofdb^sUiren der va>kbonden oni hun stand punt vast te stellen • « 3 School - en Kerknieuws Ned Herv Kerk Aangenomen naar Steggerda ds J U'bbink te Lutt'én -.«— Geref Gem beroepen te Moevcapello ds D C iverduin te Giessendam Bedankt voor Goes en Kampen ds A Verliagen te Middelburg — o — Chr Geref Kerk Bedankt voor Franeker door ds..,H ' Velema te Noordeloos — voor Werken dam door ds J D Barth teAlpijÊjQ a/d - R«" ' '^^ PpliiÖ Ds J H L Dijkman t Te Etten is plotseling ' overleden ds J II L Dijkman Na eenigen tijd hulp prediker te zijn geweest In België werd de overledene beroepen naar de Ned - Herv gemeente te Etten waar hij on afgebroken verbleef en verleden jaar nog zijn 25-jarig jubileurh als predikant vierde Machinisten-examen s Gravenhage Gesl dipl B K Grim mius Rotterdam W Vollemans id en Th Visser Amsterdam ¦ ¦ _ ö — ¦ SPORT SCHAKEN Schaakclub Utrecht Sedert da vorige opgave kwamen in Je hoofdgroepen de volgende panijon cot een beslissing C A van-Bergnum wint van J van der Slacht jhr - A E van Foreest — dr A Scbucidnk Kool remise J H Pannè koek wint van C J Bosman J H Paü nekoek wint van A Boer H J Róbiiiis verliest tegen H - J Walkate De partijeii A S Katan—A H van Wijngaarden ' en S de Brie — G.H B Hogewind werden ¦ afgebroken « vfenals de partij J vap der Slacht — dr A Schuckink Kool - i Db stand Juidt Üians als-volgt ' Group 1 A - dr h.,Q Olland - 7 uit " P J II Pannekoek 6 uit 13 J H Goud 5i uit 7 H 3 AValkate 51 uit S mr L ' J M van der Eerden 3 uit 7 A L Hoogön straaten 4 uit 9 C J Bosman ' 2 uit 6 II J Eobijs U uit G A.-Büer 1 uitiS H C Oudegeest Ü uit 5 Greep 1 B jhr J H O van den Bosch 61 uit,.7 jhr A E van Foreest 6 uit 9 W Kersing - 51 - uit 9 dr A Schuckink Kool 41 uit 8 G de Brie 3 uit ö A S Katan 3 1 uit 8 G H - B Hogewind 3 uit 7 A H van Wijngaarden 2 uit 7 C A van Beynum 21 uit 8 J van der Slacht 11 uit 7 Tot penningmeester werd gekozen de heer N R Hnperus tot commissaris van materiaal J J Lambeek en tot 7e be -' ituurslid dr W G de Haas KOBfBAU G.E.K.B Voor den Gooi - en Eemlandsch « Korf balbond zijn do ' volgende wedstrijden vastgesteld voOr 30 en 31 Januari 1 A Utrecht Samos — Rap 1 B Bussum Vios — Actief Soest Dio—H.E 2 A Utrecht Samos 3 — T.O.V 2 Bilthoven Fraternitas—Bilthovon 3 2 B Baarn Wilskracht—Osno Z - 2 C Doorn de-Zwaluw — R.C.ü Laren de Hinde — Osnb Zooals bekend spelen de klassen 2 A en B een dubbele Zaterdagmiddag-com petitie Voorbeschouwing We kunnen op Welgelegen een zeer spannenden wedstrijd verwachten in dien het weef ons geen parten speelt Immers Samos vertoont kampioens allures De stand van de pretendenten voor de eerste plaats is op ' t - oogenblik Samos 3 3 6 13—3 T.O.V 4 1 » 2 14 16—12 Rap 4 1 g 14 10—12 Wanneer ze dan ook kans zien om dezen wedstrijd te winnen zijn ze nage noeg binnen Echter kan Rap de beide puntjes best gebruiken Ook in Bussum wordt de laatste „ kampioensronde " gespeeld Vios do nieui,v gepromoveerde is geweldig op schot inde eigen korven en Actief is ondanks het feit dat ze in haar afdeeling ' t vo -' rig jaar nummer één was er niet opvooruitgegaan Een overwinning vanVios is bijna zeker zoodat dan de voor sprong groot genoeg zal zijn daar deanderen veel zwakker zijn Vios '> n»;7 „ 4 4 — — 8 28—3 Actief Mm^(i 3—16 39—5 Dio en H.E zütlen - de puntjes wel weer broederlijk deelen ' De eerste helft van het programma TOor 2 A is nog wel niet afgewerkt maar 3e nieuwe is toch reeds begonnen T.O.V l plaatste zieh aah het hoof-d en ook nu za Samos 3 dat niet erg fortuinlijk schijnt te zijn wel hét onderspit delven De adspiranten van Bilthoven spelen lun eersten Wedstrijd Fraternitas kon ivel eens een harden dobber hebben ÏVilskracht heeft Osno reeds drie maal leer grondig verslagen en zal ook nu ' n doelgemiddelde eens wat op gaan nappen.-Onze derde stadgenoote R.C.U ia in Doorn op bezoek We vreezen dat de Zwaluw het nieuwe terrein met een overwinning wi.l inwijden hoewelde sterkte'wel gelijk is De Hinde zet dezegetocht door 2 G voort Ze houden inLaren van klinkende cijfers ook big deGooiers [ " ' VOETBAL U V V — Ajax ¦ De opstelling van-het U.'V.-V.-elftal - voor U.V.V.—Aja x is Krooshof 4s^>üi.ip^K - V Gelder v Zeijl Gips D - BuitenNveg Rijnberk v Doorn Huij se,r V d Hemel De vlucht Londen — Kaapstad Alah Gobham is te Livingstone in Noord-Rhodesië aangekomen na een onafgebroken vlucht van Broken Hill af Ernstig vliegongeval in Polen " Boven een dorp bij Warschau is een nailitair vTiegt.uig haar beneden gestort De bestuurder werd gedood ' terwijl de Waarrièpier levensgevaarlijk gewond is Door het vallende vliegtuig werd ook een vrouw uit het dorp gedood STADSNIEUWS Antl-Rev Kiesveteeniging „ Nederland en Oranje " In ' de groote zaal van het gebouw „ Irene " trad gisteravond voor de Anti Reyolutionaire Kiesvereeniging „ Neder land en Oranje " in eene buitengewone vergadering ais spreker op m r J A do Wilde voorzitter van het Centraal Comité van Anti-R'evolutionaire Kies vereeniginjen Lid van de Tweede Kar mer der Sfaten-Generaal en Wethouder van Financiën te ' s-Gravenha.ge Nadat gezongen was Psalm 33 6 ging de voorzitter dé heer H B o 11 e r w e g voor in gebed waarna hij in een kort openingswoord na nog gelezen te heb ben ' Psalm 145 herinnerde aan den uitslag van de verkiezingen en aan hei gebeurde in de bekende Kamerzitting van 11 November a.p Onder ademlooze stilte hoorde degoedbezochte vergadering'Staande aaneen „ in m'e.moriam " omtrent Ör,J C d e M o or Zijn arbeid in hftt Ko ' ninkrijk Gods was ' zoo omyah'grijlk dat - tiij voor de - politié'ke.'zaken niet ' vëef'heeft kunnen doen hoewel hij steedsmet groole aandacht het politieke levenvolgde als lid ^ p van „ Nederland en' • Oranje " Door zijn grooten invloed inonze stad _ kon hij lirachtig medewer ken tot welvaart van ons politiekeleven In verband met dit alles pastons thans te bedenken de woorden uit Psalm 145 „ De lieer is recht in al Zijn•weg en we^k " • -¦ '" - - - Hier-na - Ijreeg de heer de Wiïdè Ifél ^ w-oovd _ en „ herifiner-de aan dé groote rampen die ons " l^nd in détla.atste da gen hebben getro'ficn ' zoo ook ' op gees - telijk gebied Daarbij komt ^ dan zoo plofseUng het afsterven den zeer ge achten Dr.'de Moor Dit zijn'allem.aal dingen-dit een waren C)iris(on tot die pen ernst flebben te stemme » Doch ook op slaatkundig terrein leven we thans in een crisis Niet alleen dat - de - vele landszaken niet kii-nnon worden afgedaan m aar-,hct is veel ernstiger Het is een symptoom van pa.tii.oiogisch verschijnsel in - de ïlechtsche-partijen Zeer ernstig waar het zelfs aan Dr de Visser niet gelukt is deze crisis op te lossen Mogelijk is het echter dat - het Kabinct-Coüjn zal moeten blijven maar dan niet op de manier zooals Dr de Visser het Ons parlementaire stelsel demon streert ten duidelijkste dat gemist wordt het verantwoordelijkheidsgevoel Had-den wij êcn parlementair stelsel ais in Engeland dan had Ds Kersten de vorming van een kabinet worden opge dragen Dat.hij zich met nog oen kleine groep heeft afgescheiden is het bewijs dat bij hém gemist wordt alle gevoel van verantwoordelijkheid ' Dat zij zich geroeps'ii achten af'te breken dat is hun recht Maar ' dat'raag echter alleen zoo als men in staat is wat anders te geven Zoo zijn ook Groen ' van Prinste rer en Kuyper opgetreden het liberalis me afbrekende maar hebben daarvoor in de coalitie wj,t anders voor in de plaats gesteld En daarom is dit spre ker's grief tegen Ds Kersten Ds Ling beek en Ds ' t Zandt dat zij'oorzaak zijn dat 11 Kovember 1925 het begin is ge worden Van de groote ihoeilijkheden van oniz'é geliefde Koningin Het gevolg van hun optreden is ge heel onze Nederlandsche politiek in een moeras is gekomen Wanneer w'lj als anti-revolutionairen optreden dan doen wij dat om onze be ' giliselen te laten doorwaken en odk ten bate te doen zijn van al het volk Dit wordt in de kleine partijtjes gemist Tot voor eenige dagen - had spr gehoopt dat ' het ' Ministérie-Colijn zou aanblij ven Waar hu Dr do Visser niet is ge slaagd zou spr het betreuren wanneer het Kabinet Colijn zou moeten aanblij ven Een mogelijkheid is er nog Als mr Limburg nu eens niet slaagt wat dan Krachtens de grondwet mag de Ko ningin zonder ' ministers niet regeeren Slaagt nu mr Limburg niet dan kan de Koningin het gevraagde ontslag van het Kabinet-Colijn weigeren en blijven die ministers dus aan bij gebrek aan beter ' Evenwel wordt in dat geval feen groote slag toegebracht aan ons parlementaire stelsel Spr hoopt dan ook dat mr Limburg slagen zal Slaagt hij dan ver wacht spr niets kwaads van hem om dat ' hij een zeer gematigd en ernstig man is Nog altijd is er een rechtscht < meerderheid ' Zou hij dus Iets willen doen in strijd met de opvattingen die onder ons leven dan zal hij de rechter zijde tegenover zich vinden Een even tueel optredend Kabinet-Limburg is dan-ook niets andoi's - dan een over gangs iiiulemcrit IIci ia slechts do HECLAME „ Pastoor Heumajin's © enee|Vjriize ' Over Pastoor Heumann en zijne Genees wljae zullende lezers v)rqj in geacht ¦ zyn door 4 * i^rti keien die pier over ijl I den laatstej ^ j tyd zijn v^r^che nen Kumog ietS ov^rijzijri boekOèili^uw ^ Qenee$wjj;^e Op het eerste gezicht onyersclJiUig welkebladzijde men opslaat krijgtlmen den indrul5:'dè,t|!raen ¦ hiep te doea heeft | met een kost baren raad gever « ï?N «^^^' \ ffl!!».«»'...„fe'fe '°'* 1 iedereen zoowel in j j gezonde als in zieke dagen Het boek geeft inliobtingen in begrijpelijke taal én ' atbeeldin'gen over den bouw van ' het menschelijk lichaam ^ zegt w-at Imen eten ien-.drinken moet en - welke middelen men móet gebruiken om weer gezond te worden Zonder | dat men lang behoeft te zoeken vindt ] iedereen het voor hem passende Ieder lezer van de courant ontvangt • het '| boek geheel 1 V.-D enS.D.A.P - He.t!.üal.-:dan ook steeds dovraag zijn qf een Kabinet-Limburg de overgang zal:.z;jjn;:naar - do nieuwe pe riode dat do.-RgeoïSS,h-.Kft.tbo:lieken geen samenwerking meer willen met A.-R en G.-H m.a^fj w.illen samengaan ^ met.de S.D.A.P..Di4.e,chter zou uitloopen ' pp,zelfmoord ïer'Ti ' li Staatspartij wijl zij daardoor.haar godsdienstige beginselen.,zou prijsgeven ' • Nu is de vraag wat moeten wij doon Veel wordt er gesproken en geschreven over de schuldvraag Laten we'daarniet te diep op ingaan Wat geeft het toch of daar in Rome een gezant isiZeker ev is een ' gi'oot Roomsch gevaar Volgens épr za,l over 75 jaar geheel Koord Holland roomsch zijn Niof om dat er een gezant bij den Paus i's maar eenvoudig hierom dat er Roomschedorpen zijn " waar jaarlijks veel meergeboorten worden vastgesteld dan inprotestantsche moderne dorpen vva aj,-door de heillooze werking van liet jieo malthusianisniii liet kindertal geririg,:is;',Wciischen wij dat ons land in de tae ikomst weer Christelijk zal worden ge regeerd en dat de coalitie weer zal Ivórr.den hersteld dan moeten We onze gfi«:draagi^.fijn ' vastsf ellen " tegenover ] het ¦ Kabinét-Limburg fefi riièt over de schuld vraag praten ' De ' coalitie heeft zeei ' goede vruchten voor ons vaderlaöd aft',.'geworpen Spr wijst hier op de soëialg*wetgeving verkregen van mannen dié;'zich niet buigen voor de'Rede ' mafr"voor Gods Woord ^ ' Wat wij moeten doen is God biddéiï,'''dat hüt Hom behage de breuk in de coalitie weer te herstellen ¦' ¦ J'l " Na zeer uitvoerig te hebben stilge - slaan bij het Anti^Revoiutionairè begin ' sel dat vasthoudt aan de souveréini teit Gods wijst spr erop dat in verband met deze crisis er voor onze partij oöK nog een aangename kant zit HoofdïaaÊ is dat er een anti-revolutionaire Volk is dat strijdt uit zijn beginsel en Zi.ch opmaakt tot den strijd om de schoen ' heid van onze beginselen in het jiiiste ^ licht te stollen opdat er warmte én vuur zij in het hart Wij gaan dieo,stri|d tegemoet met de ootmoedigg beiïjdenis „ Heere wij kunnen niets,.maar in Uvv ' licht zien wij het " licht " Applau ^ "'" Naar aanleiding van een paaF'4oor één der aanwezigen gestelde vra'gen lichtte mr de Wilde,een en ander Bqg nader toe waarna de vergadering na een kort slotwoord van den voorzitter met gebed werd gesloten — O—r Dl J C de Mooi herdacm In.de Utrechtsche'Kerkbode--schlfeef Ds j c Rullmann een treffend '' in tne moriam over den overleden aienter des Woords der Utrechtsche kerk ' t welk beslolen wordt met de wppjrdén Laat ons zijn voorbeeld nayolgtfn ' en werken zoo lang het dag is eer-de'edjcht komt waarin niemand Werken isah ' In de Dundcrdagavond gclioucloii ver - gadering van den Raad der Geref Kerk vaii_'s Gi avcnhage-Oost heeft de prae s,e,Si.,di \ S O Los dr i C de Moor die v|tt ~ 1905 tot 191G de ongedeelde Geref Kpfk aldaar als predikant heeft gè ' iehcj hordacht ^ Wi>:,lezon in hot gisteren ailgokomen K aH'-ivljIiid van de Geref Kerk te ' sGra vefili^g ^ daarvan „ Terwijl alle broeders zich verheffen va > li,jm zetel wijdt de praeses een \ voc)ycl..tian dankbare herinnering aan ijlo'iï arbeid van wijlen dr J C de Moor die üo.Q plotseling midden iri zijn ar lieid vflor het Koninkrijk Gods opge uöJsponw'erd Hij heeft'gearbeid zoolang het dag was een arbeid die van groQte ' g.teekenis was voor de Kerk des Hee - fen in haar geheel Dat'sterven is een Tö'eiJstcm tot óns die'in min of meer * li'!tïf>i:-i kring in denzelfden dienst ge ' f'etK'ir zijn Hij memoreert zijn arbeid 1*11 iieiGeref Kerk te Breda Viiaar hij prvenalsinzijn latere'gemeSpten zich zéeri wijdde aan den opbouw der jonge ' uifiiï zijn arbeid misschien iri den bés TÉrrtijd van zijn leven te ' s Gravenhage ate Calvinist in merg en been En niet illeen voor de Gemeente ook voor den bloei der'Ghr school en der Chr H.B.S gaf hij 7.ich,in dien veelbewogen tijd God bracfit door hem grooten zegen In - zijn derde tijdperk te Amsterdam enj.Utrecht bewoog ' zijn arbeid zich op broederen grondslag Hij werd een der leïders op kerkelijk gebied voor het ge heele land zoowel als curator der Vrije Universiteiti als voorzitter der Synode on van tal van commissiën G.i;oote gaven zijn ons nu ontvallen God antwoordt niet van Zijn daden We moeten Hem zwijgen Gode de eer nu deze strijder in de eeuwige gewesten des Heeren Zijn lof bezingt De ledige plaats zal moeilijk kunnen worden vervuld Zijn zwaar beproefd gezin worde jn liet.geÈed bedacht.'God moge de wedu we en de weezen troosten De Kerkeraad zal zich bij de begrafe nis doen vertegenwoordigen door de ilirs ds Ringnalda Scha,afsma ' en Smits camp ¦ • Na;dat.o.oiv.br v " Boek'Calkoén.die 10 aren Mer met ' den overledene in trou - [ w.e,vriendschap'gearbeid heeft en groo - e"iï zegen heeft gooien pp diens predi - '' Jing een woord van dankbare hei'inne - riiig heeft gesproken verlaten de diake - ven de vergadering De dienaren des Woords zullen pp '' en aanstaanden Ttïstdag het -- droeve Pit gedenken iiï letï-g'e'bede Kt-n schrijven ¦ vari'--i'OUwbeklag zal wordcn gezonden "' '¦" - J ''- ¦¦ ' In den K'erkdraAd'van West iiefdacht Ie praeses drV'D.'-ïf Th Vol'leiihoven eveneens den overleden dienaar desWoords • •¦ '¦" ' ' Hij schetste den veelzijdigen arbeid van " dr de Moor in en buiten de ' ge ' meehte sprak ' van den blijvenden in vloed die zijn aanwezigheid in Den ' Haa'g heeft uitgeoefend In aansluiting aa'rï'*diif'z;'ëéi ' waaFdëerënd ¦« ööta''stelde ' hij ' vötfl ':" feen ' brief '¦ s'sii i-euschekl'Sg na,T ^ f.mens de n bree'dcn Ksiikera&Ü aan "." de ' '/ wednA\'é ' fe-'zénd'én " " en tJs ' SebOTrrnai'i ' ' F Hoogenkamp en een j der diakeneii ter begrafenis af ' te vaardigen " Conform besloten In hetzelfde nummer.:van dit Kei-k blad huldigt dr S O Los de nagedach tenis vaii divde ' Moor - • Ook in den KerkeraiiJ van Am^^P ''"' vriam waar dr de il^or van 1916 — 192Ö stGnd,is zijn stery^ï * heMacht waarbij de praeses dr B ' VV'ielenga woorden van groote dankbag,|^heid sprak t f ' ' ¦ Wij vernemen nog dat in den rouw Uenst in de Zuiderkerk ds R E van Bij de geopende groeve zullen geen ' oespraken gehouden worden maar al leen de Geloofsbelijdenis en een gebed ' uitgesproten worden ' -^ 0 — BÏQSCOPEN Flora BioscoopTheater De groote Tom Mix-fiJm wordt dit maal vooraf gegaan door een zeer uit gebreid en tevfcnis zeer varieerend vioor - - ' prog;rainm.a Na een journaal loopt eien ' apen-tweeacter Eii lioewel de zooge -' na'atade dierenfitais voor het meereh dccl,maar matig Kuninen bekoren is dit ' er toch een die men Siterk gearhuiseerd f-met groote helangstelVinig blijft volgen "' Met is de beste wild-wost-apenkoimcdie ' tt'ié ' men ooit gezien zal èebbeh en de vierhandige acteurs pa-esiteeren men sobielij.kheden op een manier waar - men - - yersiteld va,n staat Gegierd wordt er - ^ ms om de avonturen van den aap d-ie.als spoorzoeker ter ja&ht.gaat.en la ter zoo ' kalmpj es van onder een huif liar uit o(p Indianen zit te vuren het sj-aintal geraakten o.w liet aapopper hioofd met krijt „ turvend " Hgt is de meest kOrmisehe scène uit dit grappig eri vicrbazingwekkend apen-avontuur Na interessante kijkjes in Zout mijnen waar ongelooflijk vernuftige machines worden gebmjikt komt men ¦ aan boord van een zeoschuimers-schi'p waar de onzinnigste dingen gebeuren die hierhaaldelijik luid gelach tewe ^ brengen Heel aardig is de Mutten Jef film en ondanks liet feit dat er een paar vei'drieielijlsJhoden in voorkomen alsimede een paar sensatievolle - mo menten ook de Tom Miix-film is er een van de amaisante soort Mix is er ook de man niet naar teing ea n«tig te blijven doch wanneer het ei'genaresje van don ramoh waar JVfix izoo'n beetje de baas is als ' een da me en nog wei als een verloofde daime fiVan een ¦ iverelda'eis terugkeert dan zit £ Ma^:,f)0«h wel heel diiep in de put Het meisje had hem voor haar vertrek ook aooyeel hoop gegeven « ^- Evenwel wanmeer de kans op zijn ^ ergst verkekèii lijkt doet een der „ jon ¦ igens " van den'ranch een zeer geestig 4yRei:,Max een mdddel aan de hand..Hij dJ|.vvit den baas „¦ zijn " toaais zooals hl ] ' Attijdimet trots beweert de ges-ohiedenis ya«i ' iöcm Juan onder de neus en be zaBgt,,Mlx zelfs een compleer toilet uit ¦ Bei\~;:J:lia.n's tijd Don Tuan veroverde omvoudigweg zijn tallooze uitverko icncii u de bedoeling van den „ boy " - is dat Mi.x dat zij,n Uiitverkoreme ook moet doen Mix wordt daarbij succes beloofd want al'staat het meisje nu op h©t punt met een ander te trouwen ze heeft haar hartje toch aan Tom verloren Maar de tegenpartij waakt en Mix krij.gt een tik op het hoofd die hem buiten westen eoi ' lip Don Juan's tijd brengt '^ l'S Don Juan zeli geeft hij hem in vorstelijke paleizen te midden van honderden edelldeden jonkvrouwen pporters en poorteressen danig van ka - l;oen Qim bij gekomen zijn droom iri praktijk te brengen en zijn liefste te veroveren waar ze niets op tegen heeft Het is een g,esobiedienis rijk aan ac -' lie rijk aan decor aan massa-regie en scn.satie en Mix is weer de " man Scala Bioscoop-Theater De vrouw van den kapitein van den Franschen kruiser „ Alma " wordt ver liefd op den adelborst d'Ariellos Na een dineetje aan boord van de „ Alma " verstopt de vrouw zich in de hut van den adelborst en pas nadat haar man bericht heeft gekregen om dadelijk zee te kiezen treft de adelborst haar lot zijn grooten schrik in zijn hut aan Het is echter te laat om haar aan wal te brengen daar de kruiser reeds onder stoom is In volle zee geraakt - de krui ser in gevecht met een vijandig sohip welk gevecht uitloopt op den ondergang van beide schepen D'Artelles laat hier bij het leven De Kapitein van den kruiser „ Alma " die zioh nu voor den krijgsraad moet verantwoorden heeft niet één getuige die kan verklaren dat hij de hem ge geven signalen op de juiste wijze heeft opgevolgd De eenig overlevende offi cier die ook verliefd was ' op des kapi teins vrouw en gelijktijdig met haar en d'Artelles in diens hut de signalen heeft gezien ontkent echter de signalen " waarop de kapitein zich beroept te hebben waargenomen Hij ontkent dit om den kapitein ten gronde te richten De edelmoedige vrouw kan echter niet zien dat haar man valsoh beschuldigd woVdt en ver klaart voor den krijgsraad alles gezien te hebben Zij moest daardoor haar man bekennen in de hut van d'Artelles te zijn geweest Maar door dit edelmoedig bekennen redt zij haar man en doet den officier die zich aan een valsohen eed schuldig maakte bekennen uit jalouzie de mein eed gepleegd te hebben Deze dramatische tilm wordt op uit nemende wijze gespeeld Verder wordt nog een leuke klucht vertoond „ Ben je al verzekerd " gehee ten benevens een aardige filin De be -' firieger bedrogen " Oscar Huszar zingt eenige liederen Palace Theater Het eerste hoofdnummer dat deze week in Palace loopt is er een van een bijzondere inhoud William Desmond de sympathieke acteur vervult er de hpofdrol in Het toorit ons de geschiede _ ni § van een dronkaard.wieri's ' drorike mans loopbaan in de go'ot eindigt Ge - = lijlv jièl licht van'den vu'iiriorén den zeerii'an de nadering van de veilige ha ven aa.nkoridigt ' zö'o toont het ki'Uis op de deur van eén barmhartigheidspost voor den armen dronkaard aan dat er oók voor hem arriie verschoppeling der ' maatsch.appij nog redding is Eenmaal daal ' opgenomen betert hij zijn leven en wë'zien hem naar de Canaflecsche oerwouden vertrekken waar hij als h'Qiithakivcr zijn " spaarzaam bi'oOd ' ver dient Daar in die groole pijnbopmbos schen is de jeneverflesch de eenige troost en afleiding voor velen van die ruwe ' klanten en onze bekeerde vriend tracht zijn collega's van den drankdui vel te verlossen waardoor hij den bij naam van de dominee verwerft Den dominee mag het gelukken verschillen de drankzuchtigen te bekeeren zij het - dan niet zonder moeite Verschillende malen moet ' de dominee gevoelige klap pen uitdeden Bijzonder mooi wordt ' t tafereeltje gespeeld waarin een der ex dronkaards door zijn zoogenaamde vrienden overgehaald wordt om het je neverglas weer naar do lippen te bren gen maar op hét juiste oogenblik komt de dominee om hem te sterken Het is een goede film met uitstekende spelmo menten De tweede hoofdfilm heet „ de Groot heid van een Man " De film is een „ Ma nusje vari alles er worden paarden rennen tennis boks en nog andere wed strijden ingehouden terwijl last not least de beroemde Amerikaansch « Zieg feld follies het gezelschap waar de he -' kende filmster Mac Murray haar filrn loopbaan zou aanvangen optreden Prachtig geslaagd zijn de opnamen van de Ziegfeld follies waardoor men den indruk krijgt dat de revues van ' t Amerikaansehe gezelschap hoog boven de bekende revues van ter Hall die toch ook voortreffelijk genoemd kunnen worden uitsteken Het verloop van de film is uiterst boeiend en sensationeel • terwijl er bovendien uitstekend ge speeld wordt hetgeen de waarde van ' t filmwerk niet weinig verhoogd Het bijprogramma bevat een twee ac-ler „ de Moderne Rembrandts " een Iso mische film volgens Amerikaansch re cept klaargemaakt Dit is het eenige nummer waar men om lachen kan zoo dat de directie van Palace voor weinig lachs heeft gezorgd De als immer in teressante Palace revue gaat het pro gramma vooraf Bioseoop'Salon Vreeburg De hoofdrol in het Iioofdnumim'eti ' dat deze week in dit theater loopt wordt vervuld door een hond een schran - deren herdershond Het is de geschie denis van een landverbuiizer die schip breuk heeft * geleden en met zijn trou wen hood ' te Néiw Seville aankomt Te New Seville dat gelegen is aan de rots adiitiige ku.st van de Atla^tisc-he Oeeaaii Was eeh vuurtoren opgericht om de schiepen Voor het ge vaarlijike vaan-water ' tusschen Bostoin en Halifax te Vi*ar schuwen Dorn 200 is de naam van den sohip breuikelJri^g wordt bij den vuurtoren waohife.r gastvrijheid verleend Zo'oals hol meer gaai Dorn wordt verliefd up do dochter van den ouden imniddels MAAK EEN EINDE AAl ^ piE NOODE LOOZE PIJN Pijn pijn pijn — heel den dag die el lendige rugpijn Van dat gij i>|)Staat tot gij naar bed gaat steeds die afmattende pijn En morgen precies hetzelfde Zoo kunt gij niet voortgaan Waarom niet een ainde gemaakt aan die ' - ellende Waarom niet de oorzaak aangetast Hoogst waarshijnlijk zijn het uw nie ren Die doffe onophoudelijke rugpijn is vaak de eerste waarschnv » in der na tuur van een nierkwial Meerdere waarschuwingen volgen spoedig als duizeligheid hoofdpijn urinekwalen stekende pijnen bij bukken of overeind kf'raen zenuwachti.2heid rheumatische pijnen graveel on waterzuchtige zwel lingen De nieren worden van kwaad tot erger bij verw arioozing Laat zich geen chronische nierziekte ontwikke ien doch kom uw nieren zonder uitstel te hulp Gebruik Foster's Rugpijn Nie ren Pillen - vóór het te laat is Foster's Pillen hebben d ' ' -^ don blijvend baat verschaft Gij kunt dit overal om u heen hooren Let op de verpakking in glazen flaconsmet geel etiket alom verkrijgbaar).,waardoor gij zeker zijt eeen verlegenbuitenlandsch goed te ontvangen Prijsf 1.75 per flacon ¦ • 32 blind gewoaxien vuurtorenwachter Ook een smokkelaar met name Gavana is verliefd op Flöi^a teneinde den vuurto i-^n voor zijin plannen te kunnen benut ten Op zekeren dag brengen de douaneö ' n beaoek aan den vuurtoren wachter Gale om instructie's te geven voor ' n strik die zij den smokkelaars wiil len spannen Teneinde te vermijden dat m«n haar vaders blind'heid zal ontdek ken geeft zij voor d_at Gale niet thuis is Dit koste den armen man bijna het le ven hij wilde zicih nl achter den toren schuilhouden doch viel in zée en zou stellig Verdronken " zijn indien Rin Tin Tin hem niet het leven haid gered Eindelijk is de nacht aangebroken dat Gavana zijn « lag wil slaan Het-sla gen van zijn plan hing echter geheel en al van den vu'uftoren af als het vuur zou kunnen worden gedoofd zou niè.mahd - hem kunn«n bespieden Een vreesèlijk geveciif heeft thans ' plaats tu'ssöhen Dorn en de handlangers vajn Gavana,.waarbij Rin Tin Tin zijn mees ter opnieuw groote diensiten bewijst Toch kan het a.pme dier niet v,ermijden dat Born door ' de smokkelaars gevan gen genomen ¦ v\oi-dt Nog juist-bijtijds komt echter een ¦ t'mttri'kaansehe dread neiight te hulp en na een bloedig ge vecht lijden do s!molokeiaars:.,.-teffsIOtfe een voi plettereride nederlaag De film eindiigt mof een huwelijk tusschen Flora en Albert Ötiro terwijl de oude Galt gepensioiioerd WM'd-t Een film rijk aan sensationeelo m;jtnenten Het bijprogramana bevat.een Jijlermaid comedie „ Het vliegende huis " ^ ep.zaak je waarmede de eige.naren veel geld wisten te ve.rdienen ïlet ihuis landde n.I ergens en-werd dan te koop aange h-o-den,..als eem lief ' landljci-s^stQet een riant uitzicht Kwam er een kpQ.per dan wei d na " deai ' koop en ' na ' ontyangsten van de koó,piSiOi!n de %' llir!il genomen en elders de truc " herhaald Ten slotte lioip het natuurlijk spaak ' ' ¦"¦ ' Verder wordt afgedraaid een-U.-F A journaal en een natuurópriariie ' „ de Wonde.L-en dar Zee '" Een,goed program - " ReitiWiinill-Thealer „ De roman van een nacht " een blij spel-film met soms crnstigen onder grond behandelt de geschiedenis van een jonge Amerikaansehe millionairs dochler die zich verlieft op een herool den Engelschen edelman met wien ze eerst door een toeval in aanraking kwam daarna door het feit dat men hem voor dokter aanzag en tenslotte omdat zij haar intrek nam in een door haar vader van hem gekocht huis waarin de Lord door een vergissing dei nachts ook terugkeerde Deze misver standen en ' Zijn compromitleerende aan wczigheid dien nacht in haar wi>ning nopen hen schier ' zich zoo spoeclig mo gelijk te laten trouwen omdat men ab gemeen aanneemt dat zij inderdaad al man en vrouw waren Maar een on ander loopt niet zoo vlot en het heeft allen schijn dat er van het huwelijk niets zal terecht komen - Maar ten slotte is beider tiefde te sterk en ondanks alle liinderriïssen komt de vereeniging tot stand Deze film waarin Constance Tal madge een der meest sympathieke film stars de hoofdrol speelt heeft niet veel pretenties Het verhaal is ta.melijk een v'oudig maar de vertolking is zoo su bliem zoo aardig dat ieder van dez film inderdaad genieten kan D.e filn ' behoort tot dat genre dat ieder bevre digpu zal Het spel is voortreffelijk it deze film maar dat is in de meesli wel hel geval Bijzonder mooi is ech ter de fotografie in deze beeldband Vooi al ' t gebruik van de soft-focusleris,geeft aan deze film een zeer kunstzinnii cachet Maar ook de andere opnamei verraden de buitengewoon kundigt hand van oen voortxeffelijk camera man Het humoristisch deel van het film program wordt ' gevormd door.een tee kenfilm waarin een kat een mooi baantje krijgt Een heel aardige op name die ons weer wsX verzoent met dit soort films dat langzamerhand zijn bekoring dreigt te verliezen Verder ' zijn er actuéele en leertilms die iets laten zien van ambtenaars demonstraties en sneeuw te Parijs die een kijkje geven op de pracht van Men ton die doen kennismaken met het leven van den salamander en last not least die ons doen verwijlen in hel rampenland van het bevroren over stroomde gebied Op het tooneel Christian Christensen,die op een hometrainer wedstrijdenhoudt in snelwandelen De wedstrijdenvan de menschcn uit het publiek ge ven aanleiding tot menig zeer koddigtoonceltje waarom gebruld werd vanhet lachen ' ' 1 1 Op hel cohccrtor.n'cl wórdt voortreffe lijk het Angelus do la Mcr van Gou l)lier verto\kt Voor den W 1 N Vorige o.pgave Totaal ' „ Oud-Utre ' ' Voordracht va ie-architect de jer. In een der bovenzale Ie Plompetoren " hie éeniging „ Oud-Utrecht chllect van Gemeente \ jracht over het ondi Utrecht dat weldra zijn Aan deze vóordi een kleine algemeene ijer Vereeniging ond Dr Bannier De peri ] 3esfuursleden dr Bai ga en de heer Evers < ijij acclamatie herko werd voorts een voor wijziging Besloten w de Kon goedkeuring grooting werd goedf deeld werd verder d steeds in ledental toe ongeveer 300 leden ti bouden photowedstrij les beschikbaar ge meentebestuur de K iiandel en Fabrieken * fng de Utrechtsche ging e.a Ten slotte v gemaakt dat twee tei houden zullen wordei je eer binnenkort za mefte het eerste r maandblad Ir PI anjer sprak ni zijn onderwerp groot uitbreidingsplan Wij voordracht vrijwel naar die van den he four van Gemeentewi meentelijk uitbreidii voor de Ver voor Vi De hr Planjer wees de moderne bouwkui verkeer ingrijpen in beeld Toch tracht m veei mogelijk zóó tot dat het oude gehandl oude Utrechtsche st blijft en het nieuwe t moderne eischen He breidingsplan beoogi stedelijke uitbreidini Tioodig de omliggend zelfs in in de gehe < - tact is daarom gezoi omliggende J Bij de uitbreiding gedragen worden d goede verzorgingster keling van voeding i in goede banen gelei moeten gezocht wort • legen zijn voor de cu • " üü'eclit;blij\'en een ] houding " waar plaai iriteïlectueel en ma rer bewoners Spr staat stil bij breiding industrie e bouw bij de Cos - daarbij wijzende op verband met den fo ' volgens het verkoen cien De heer Planje vaart en ' t verkeers -\ gaand en locaal vei verkeer moet zoove < worden vandaar d ¦ zandwegen Spr me slotte de vcrbreedir en Viestraat in - de verbreeding van de belstraat de Zadels leg van sportveldf den bbuw van een 311Z Een groot aantal • verduidelijkten het Dr Bannier slot hierop en bracht Ir van dank voor zijr hoopte dat zij die grijpen in het oude piëteit voor het ou veel mogelijk trach waren Melk-contr In verband me blad over djt stati zoekt men ons er o vereeniging van b den melkhandel in ook'met de hoerene lelijke Boeren melkconlrole-statioi Jubilt - Dinsdag a.s is het de heer B Hansei Clüppenburg te d trad Stichtsch In de gohotiden i'ing van aanderlhc noemde inslelling December 1925 en c ' ekening over Wlö verleening van déo risken en aircctii 1925 vastgesteld op en ip f 12 per „ pric de heer J R Rom herkozen ^ Cremeen De Burgemeestc den Gemeenteraad Frbruari 192R des '¦ slipt ten Stadhu van inErekornen sti d li "" van V^inrdr ¦¦' in en aeldleenin Jtr Stedi Op het 19e Volks Febr zal mej Frii loncelpste te Amst ti'odoit mol liet vit ¦¦(' n UciiriiUle ISls e i'orste maal te s-ojard ii&y 11 rmiMiiii lil iriÉ'aaiTaiiariiaiariinTi - • 
wmmm mmmm " mimf ^.« u«^*ti'j«;^^A^yjJAH*i ' mis ¦ Sii * iiLJ.ï,Tï'i'ji»'sef,,ï3i *« ¦¦ i^:-.^:r^?fe/.i Verder vermeldt het programma Sym phonie rw 98 in Bes groote terts vanJos Haydn Balletmuziek uit „ Bosa munde " van Fr Schubert en ^ tflt slotPrélude du „ Deluge " van C Saint ' Saëns viool solo voor te dragen door Francis Koene ¦ Nieuwe ledeizaak In cle Nobelstraat hoek Ambacht straat hoeft de heer E H J tèti Gate een nieuwe zaak ' in lederwaren geves tigd Het perceel is fraai ingericht Men vindt er een ruime sorteering koffers reistasschen en handtasschen De beide smaakvol aangekleede etalages - toonen den voorbijganger wat men in deZe zaak kan kóopen Hot zal den heer ten Cato op dit di'ükké gunstig gelegen punt wel niet aan belangstelling ontbi'eken BainSzoensberichten ' Het regy Vesting-Art alhier ver,trekt 7 April a.s naar de Legerplaats bij 01de broek voor hot houden van - schiet oefeningen De serg W ' H Rasch vaa liiet regi Vesting-art alhier werkzaam bij den Xndeelingsdisti;icts Ct keert 1 F.ebr a.s naar zijn regiment terug De officieren van het lege-r iit Kod.Oost Indië t&ans gedetacheerd bij de Mil gasschool alhier worden lö Febr.a.s van hun detacheering ontheven — o ~ ' Jaarbeurs ITlrecht De groepsvorming ter Ncderlandsche Jaarbeurs te Utrecht bli.'kt oqll voor de aanstaande Voorjaarsbeurs een succes te worden De Meubelbeurs zal weder om de geheele vijfde verdieping van het Jaarbeursgebouw innemen de ruimte bestemd v'öor de groep Boinvmaterialen is geiheel verhuurd niettegenstaande deze afdeeling met een nieuw-paviljoen uitgebreid is geworden en de galanterie beurs heeft dermate de belangstelling getrokken dat nadat reeds spoedig na de inschrijving het eerste paviljoen ge heel bezet w&s thans ook een tweede voor deze groep beschikbaar gesteld ge bouw nagenoeg geheel verhuurd is Aan de eerstkomende Jaarbeurs zalook wederom de Zuid-Afrik&ansclie regeering deelnemen met een inzending Zuid Afrikaansche vruchten - terwijl de Nederlandsche Koloniën een geheelnieuwe expositie te zien zullèh geven - •" „ _ o — i i Utrechtsch Dilettanten Orichest liet Ui Ö Ö directeur de heer A Sig tei-man hield gisteravond zljn'.Jaarve'r gadering Uit de jaai-verslagen van densecretaris en penningmeester hfeek datde vereeniging iin bloeienden-staat ver keei't De voorzitter G ' t Höet en de penningmeester W C de Man weiddenbij acclamatie herkozen Besloten \\ erd " ook dit jaar aan een concours deel Ae nemen in de hoogste afdeeling - Over het-belangrijkste punt der agen da de ' ötnzëttïng der vei-eeniging van Eaflfa£.eJB..Ha!!inonie werd zeer breed Vöeiüg-.v&n geGlachten gewisseld waar na werdi besloten om na het zomer seizoen daartoe pver te gaan Waar devereeniging ondeVi haar ledefi - reeds eenige houtblazers heelt zal getracht"worden nog eenige klarinetten aan tewerven -~~ ';¦ - - De vergadering die een gezejlig en vlot verloop badr-werd bijêewoond dow den bescherniheea ' Jbr J K Lamxisins ' van der Velden -.- ¦ - - y - ' WijkverplsegstersTexamen - De volgende gëdï^Iémeèi-de - verpleeg sters aan den AanvuUingscursus voor Wijkverpleegsters vanwege dé Alg Ned Vei - „ Het Groene Kruis " hebben deelgenomen en na voldoend eind-exa men het diplom.a van wijkverpleegster ontvangen Zr G Appelo Zr C Binnen ' dijk Zr e N Bontenbal Zr A M van Duyl Zr D W Grondijs Zr E Groot Zr J C H Ilittenhausen Zr G Hoek stra Zr - W J Hof Zr A Leegwat-er ^ Zr R Merkelbach Zr A Nawijn Zr ' H H Nieuwland Zr M Plaisier Zr A Schippers Zr A W J Spaarkogel Zr E L.-E P Stiel Zr Th Vlëtor Zr W Vissia Zr W A - s^j ^ Ned Hetv Stadszendlng De reeks van hijzondere samenkom sten die ' s Zondagsavonds in het Ge bouw Borneostraat 9^13 worden g.e houden wordt a.s Zondag 6 uur afge - wisseld door een belangrijke Zendirigs bijeenkpmst " die uitgaat vaa - de Jongp maunenVer „ David " Als.spreker - zai in deze samenkonist ¦ optreden de weleervv heer Dsi W.'.L...J.3Ck Zendings director van den Zendingsbond „ Licht dem Osten " Öelangrijke mededeslingen zullen worden gedaaii övèr den arbeid in Rusland De rede,-die in de Duitsche taal za:l worden uitgesproken wordt vertolkt door notaris L-^ö James Van 5.30^8 uur speelt de muziekver „ ImnianUèl "" vioolimuzieli gewijde mu ziek Mejuffrouw Martha v d Berg zal eenige liederen zingen Unitas Studiosonim Bhetio-xiajectine Causerie Qver Beethoven Voor de Algemeene Deh'atingclub van U S R hield dr Wt J A Jongikees een causerie over Beethoven Nadat eerst in het kort do levensgeschiedenis van de zen componist was behïnd-eld wees spreker op den sbiiatevarm die Beetho ven in zijn meeste werken huMig-de gedemonstreerd ' aan de nog weinig ge compliceerde eerste symphonie Beet hoven vond deze vonmen bij Haydn en Moaart in den volmaaksten toestand van divertissement bij hom werd - de muiziek tot een geloof een levenslied niet om te behagen niaar am te over tuigen Alleen in - de laatste werken treedt daarnaast het meditatieve ele ment op Beethoven verwijdde de mn ziiikale voirmen tot ze „ kraakten " Hij is de Prometheus ' ' die ' do muziek heeft vrijgemaakt Vervolgens kwam ' t'er sprake De groote en heroishe stijl diie ' zijn riiu ziek oolc aautrékkelijik maakt voor üiind&r muaiikaal begaafdn Hot ex'plolteeret)-van dea.geest van Beetilfo- ven ais b.gHphat)[].ing dor Duils'che g^- dachte Wagner'i870 Het bolachelijll om alles wat Beethoven gescteovon INDE XAJi piE NÖODE OZE PIJN ' n — he€l den dag die el Van dat gij ojistaat tot lat steeds die afmattende en precies betzelfde Zoo oortgaan Waarom niet aakt aan die ' - ellende lé oorzaak aangetast ' shijnlijk zijn hei uw nle onophoudeüjke rugpijn Ie waarsclinuin g derna n nierkwaal Meerdere n volgen spoedig als hoofdpijn urinekwalen bij bukken of overeind achtisheid rheumatiscbe on waterzuchtige zwel en worden van kwaad eru ' ai loozing Laat zicb he nierztekte ontwikke uw nieren zonder uitstel ' k Foster's Rnepijn Nie ir het te laaf is Foster's d ' ¦ " den blijvend baat unt dit overal om u heen pakking in glazen flacons ket alom verkrijgbaarl eker zijt een verlegen goed te ontvangen Prijs 32 vuurtorenwachter Ook imet name Gavana is ra teneinde den vuurto annen te kunnen benut iren dag brengen de zoek aan den vuurtoren oitn instructie's te geven zij den ssmokkelaars wi'l eneinde té vermijden dat IS blindhe'id zal ontdek > or dat Gale niet thuis is armen man bijna biet le zicih nl achter den toren loch viel in zée en zoiu n zijn indien Bin Tdn et leven had gered e nadTt aangebroken slag wil slaan Hat-sla an hing echter gebeel vu'uinoren af als het n W'Oi den gedoofd zou unnen bespieden Een ht - heeft thans " plaats en de handlangers van Rin T in Tin zijn - mees-oote diensilen bewijst me dier niet vermijden ae smiokitelaars gevan ordt Nog juist - bijtijds ^ ftaerikaansehe dread en naiBeni.bipedig ge-smotokelaai'So.-tensIotte e nederlaag mot - een kuwelijken \ l)ert Öaro terwijlensiooeeid wordt Eensensationeele manicnten.mraa bevat een M ermaidtgende huis '* eep.zaak eigenaren veel geldnen Het ivuis - landde'd dan te koop aange i;ef lancW!«i.s:jtt«t eenarn er een koaper dan'ööp en ïi'a ' oiits' angstende vluoiit genomen""her'haald Ten slotte spaak ' -"- ¦ gedraaid een-U.-F A na+uur'o-pnaiiie ' „ da " Een goed progra-m - ïïaniit-TtLeaïer een nacW " een blij oms crnstlgen onder de geschiedenis van kaansche milliónairs erlieft op een berooi delman met wien ze toeval in aanraking > or het feit dat men aanzag en tenslotte trek nam in een door hem gekocht huis door een vergissing dei gkeerde Deze mtsver ompromitteerende aan nacht in haar woning zich zoo spoedig mo vien omdat men al dat zij inderdaad al waren en ander loopt het heeft allen schijn elijk niets zal terecht lotte is beüiér liefde vS alle hindernissen mg tot stand ' in Constance Tal - iBcst sympathieke film speelt heeft niet veel aal is tamelijk een vertolking is zoo su dat ieder van dezi enieten kan D,e filn - genre dat ieder bevre is voortreffelijk ir dat is in de meesti zonder mooi is ech - deze beeldband Vooi e soft-focusiéns geeft een zeer kunsfzinni de andere opnamei engéwoon kundigs oorlreffelijk ca,mera - deel van het film gevormd door een tee een kat een mooi Een heel aardige op wat verzoent met langzamerhand zijn verliezen, actuéele eti leêrfilms zien van ambtenaars neeuw te Parijs die de pracht van Men kennismaken met het salamandeï en last not verwijlen in het het bevrpren over - Christian Christensen netrainer wedstrijden delen De wedstrijden uit het publiek ge menig zeer koddig gebruld vetd van "' wórdt voBrtreffe la Mer va,n Gou -- Voor de " Watersnood J.N N N Vorige opgave f 10 — f 5 — f 836,36 Totaal i 851.36 „ Oud-Utrecht " ' Voordracht van den gemeen - te architect den heer Ir Plan-jor In een der bovenzalen van het gebouw l(s piompetoren " hield voor de Ver éeniging „ Oud Utrecht " Ir Planjer ar diitect van Gemeentewerken een voor dracht over het onderwerp „ Nieuw Utrecht dat weldra Oud-Utrecht zal " zijn Aan deze voordracht ging vooïaf een kleine algemeene ledenvergadering der Vereeniging onder presidium van Dr Bannier De periodiek aftredende bestuursleden dr Bannier dr Heerin ga en de heer Evers secretaris werden i)ij acclamatie herkozen Aangenomen werd voorts een voorstel tot statuten wijziging Besloten werd op de statuten de Kon goedkeuring te vragen De be grooting werd goedgekeurd Medege deeld werd verder da.t de Vereeniging steeds in ledental toeneemt en thans ongeveer 300 leden telt Voor den te houden photowedstrijd werden medail les beschikbaar gesteld door het ge meentebestuur de Kamer van Koop jjandel en Fabrieken de Leo-vereeni gfng de Utrechtsche Handelsvereeni gihg e.a Ten slotte werd er gewag van gemaakt dat twee tentoonstellingen ge houden zullen worden dat het jaarboek je zeer binnenkort zal verschijnen zoo mede het eerste nummer van het maandblad Ir Planjer sprak naar aanleiding van zijn onderwerp grootendeels over het uitbreidingsplan Wij kunnen voor deze voordracht vrijwel geheel vei-wijzen naar die van den heer Holsboer direc teur van Gemeentewerken over het ge meentelijk uitbreidingsplan gehouden voor de Ver voor Vreedelingenverkeer De hr Planjer wees er vooraf op dat de moderne bouwkunst en het moderne verkeer ingrijpen in het öudé stads -' beeld Toch tracht men het nieuwe zoo - - veel mogelijk zóó tot stand te brengen dat het oude gehandhaafd blijft dat het oud Utrechtsche stadsbeeld bewaard blijft en het nieuwe toch voldoet aan de moderne eischen Het gemeentelijk uit breidingsplan beoogt niet alleen - een stedelijke uitbreiding doch heeft pok " - noodig de omliggender gemeenten grijpf zelfs in in de geheele provincie Con tact is daarom gezocht en verkregen Bij de uitbreiding moet er zorg voor gedragen worden dat Utrecht krijgt goede verzorgingsterreinen de Qntwik keling van voeding en verzorging moet in goede banen geleid worden terreinen moeten gezocht worden die gunstig ge legen zjjn Voor de cultuur Daarbij moet ¦ ' Uti'eclit^blijvon een gesloten sf*.ds-hviis houdïrig " - vvaar plaats bestaat - veor Tiet infelTêctlieel en materieel-bestaan ha rcr bewoners Spr staat stil bij de Noordelijke uit - - - bVeiding - industrie en arbeiderswoning - bouw bij de Oostelijke uitbi'eiding - daarbij wijzende op moeilijkheden in verband met den fortengordel - om ver - ' volgens het verkeerswezen,.nad.er te be zien De heer Planjer besprak de scheep vaart en ' t verkeerswezen te land door gaand en locaal verkeer ' t Doorgaand verkeer moet zooveel mogelijk geweerd worden vandaar de aanleg van de zandwegen Spr memoreerde voorts tenslotte de verbreeding der Potterstraat en Viestraat in - de toekomst o.m de verbreeding van de Twijnstraat de No belstraat de Zadelstraat enz den aan leg van sportvelden en speelplaatsen don bouw van een verbreede Viebrug 3nz Een groot aantal fraaie lichtbeelden verduidelijkten het gesprokene Dr Bannier sloot de vergadering hierop en bracht Ir Planjer een woord van dank voor zijn voordracht Spi ® hoopte dat zij die telkens moeten in grijpen in het oude stadsbeeld dit met ¦ piëteit voor het oude zullen dOen zoo veel mogelijk trachtend het oude te be waren ÜMelk-contiole station In verband met het bericht in ons ¦ blad over djt station verschenen ver zoekt men ons er op te wijzen dat de vereeniging van belanghebbenden ^ bij den melkhandel in de provincie Utrecht ook met de boerenorganisatie de Chrig telijke Boeren - en Tuindersbond dit Kielkcontrole station zal oprichten Jubileum - Dinsdag a.s is het 30 jaar geleden dat öe heer B Hansen bij de fa Peek en Cli.'Ppenburg te dezer s'^de in dienst trad — o ~ Siichtsch Giondbezit i » de gehouden algemeene vergade fing van aandeelhouders van bovenge noemde instelling is de balans per 31 DscernbM 1925 en do verlies - en winst '¦' ekening over 1925 goedgekeurd onder verléening van décharge aan commissa rissen en directie het dividend over 1S2.Ö vaatgesteld op f 13.60 per aandeel en op f 12 per oprichtersbewijs alsmede de heer J R Romijn als commissaris herkozen GemeenteiaaA De Burgemeester van Utrecht roept den Gemfenteraad bi.teen op Maandag 1 Februari 1026 des namiddags te 5 uur '¦' tipt ten Siadhuize ter médedeeling van ine-pkutnen stukken en ter behan d lii'or van Voordracht tot het aangaan - ' tin en gelrtlppning — o — o iJti Stedel < Oichest 19e Volksconcert Op het 19e Volksconcert Maandag 1 Febr zal mej Frieda Belinlante vio lontelfiste te Amsterdam als soliste op tf-edejT met liöt violonccl-con.ccj't no - 2 '¦" iiü Ilcni-istte Bojsmaiis hetwelk voor e ' erste maal te Utrecht - wordt uitge m^r4 heeft als hoogste kunst te poneeren(Beethoven zelf over zijn septuor enz.).Ten slotte werden de volgende vragenoverwogen Was het schrijTen;" '^ vansymphoniefin na BeeWioveu een..„Qver bodigTieid " Debussy In ' hoeSWrestaat Beethoven's psyuhische geladen heid de muzikale waardeering in denweg Wal geeft Mozart wat geeft Bach dat B.e6thoven niet geven kon is Beet hoven de grootste der toonliun.stenaars,zooals Remain Rolland schreef Ofheeft - A Saures gelijk die in de P>,evus Musicale zegt Tout en l'honorant ' üb^m me il mérite les musioiens l'ui fen- dent un oulte moins aveugle qu'-dnd ' ilsrefusent de faire la plus bëll ^ ' pa rt,en musique au prestige de lappn^e - — ^ o —¦ ' /' " De kerkelijke beroering Naar wij v.evnemen heeft Dr ^ Wigse in den j.l Dinderdagavunddienst aan zijn gemeente medegedeeld dat hij mor gen Zondag ochtend in zijn'preok de beginselen zal toelichten waarover - pp ' t oogenbük ' de kerkelijke beroering in Nederland gaande is Spoorwegambtenaren \^ Blijkens advertentie in dit blad orga niseert dö Vereeniging van Spoorvveg amblenaren Zaterdag 6 Februari èenbal masquê in Tivoli Dezelfde vereeni ging heeft Dinsdag d.o.v 9 Februari van 2 tot 6 uur receptie'in hotel Nooid Bra-bant ter gelegenheid van het 2.j iarigbestaan dat op dien'dag valtl — o — - Het Zilveren Huwelijksfeest der Koninyin ' Van de schilderij der Koninklijke Fa milie die door het Oranje-Comité 1926 bij gelegenheid van het zilveren h.üwe - feest van II M de Koningin en Z.K,H den Prins aan het Koninklijk Echtpaar zal worden aangeboden zullen fraaie reproducties worden gemaakt ter uit reiking aan de schoolkinderen in' Ne-derland hetgeen voor duizenden in den lande een zeer welkom geschenk zal zijn Deze platen uitgevoerd op prinha carton ter grootte van 42 x 02 c.M zljij¦voor dè '' gemeentebesti.iren Oranje Vér-eenigingen en Oranje-Comité's die dezé \ platen aan de schoolkinderen in hun gemeenten ten geschenke ' wenschen te geven tegen kostprijs verkrijgbaar \ Y.elke piiijs jDaet.vhet ^ oog op de zeer groói^e o"i)lage eenige honderdduizen den zeer miniem zal zijn Alle gemeen tebesturen Oranje Voreenigingen er ^ Comité's ijr.,aa,ngeschreven te willéfi opgeven - hoeveel exemplaren zij wen schen té - ontvangen Tal van deze he'b- ben reeds belangrijke opdrachten daar toe gegeven Als een bewijs met hoe veel sympathie dit plan van h Sl'Qraiije-Comité 1926 o^m voor de schoöl lyinderen i'eproducties van het schil derij te laten maken in den lande is be groet moge blijlien uit de toezegging van iemand uit Limburg die de kosten benoodigd voor het gratis uitreiken dorplaten aan de schoolkinderen in geheel ' Limburg voor zijn rekening neemt Deze reproducties kunnen echter nieteerder \ A'orden vorzdndon dan nadat hot schilderij aan bat Koninklijk Echt paar is aangeboden - ' - iZ-l B *'> ¦- Pröc-es>verbaal;-"j',''.;",-3L we'rdt''ö^g(?,maakt tTigën een slagCr hiertor stede ter zake ov^ertrcdin'g der A-r bei'dswet » - • Leger deg Heils Weistraat Het korps mancheert ook jn de af wezigheid Van Ensign Böu-wehs goed.Zijn vroü'w houdt de teugels flink inhanden ' Zondag " worden do samenkomsten ge leid door S;tafkapitein Hmyg Het is ' n ¦ Jo»ge-Lieden-dag De samenko.m.&(cn zullen in het toeken staan van het Jeugd-'Wei-k In verband daarmee wordt des mid ¦ da,gs 3 u.uir een Jonge Lieden Demon • jtratie gehouden waarvoor © en mooi proigramima zoa^gvuldig Is voorbereid Op het progi-amima is ook aan de pad vinders een • l)elangt^ijke plaats - toege wezen Des morgens vindt een heiligihigs diensit plaatej de-s lavonds een iheilS' meeting - ' WX^^^-x:,:'^m »- iHoendereitmat - ¦ Van 31 Jan.—7 Febr is • er door deI ëiding van het Leger des Heils ëèh speciale veld'bocht voor Jongelieden ' tiitgeschreven ' In venband daarmede zullende samënkowisben miorgen een zeer bi zonder kara.kteir dragen Het ondefw erp,dat Kapiteins Joosse in den heiligings dienst die des ochtends 10 uu *"' aa-n ' vangt behandelt ' zal daarop - géricht zlj-n Des naimiddaigs 3 uur is - ér oen'"bijeenfcomiiSt - met de kinderen der ' Zon dagschool waa rin omders en verdoire belanigstellemden hartelijk wolkom éijn..Ook do avondsamenkomst staat in hetteeken van den Jongelieden veldtöcht.Dan immers zullen eenige jonge mén schen ingezegend woi^dien als Korpska det onde,r de vlag van beit Leger Ver der zullen in deize meeting die om half.acht begint de - aatizfeik en hetj^ZMig koormedewerken ¦ ' ^.-- V^JJ Toevlucht voor daWoozen Door de afdeeling Maatschappelijk werk van - het Leger des Heils B.reed stTaat 38 alhier werden in de aigeloo-pen weeik aan mannea 412 naohliver blijven en 1682 porties voedsel-verstrekt • Ieder kan mede werken aan dézëiï liet dadigen arbeid onder de onbehuisdeïi ' Wanneer men iets te missen rheeft Voor dit Llefdewe.rk dan wordt het gaarne afgehaald Telefoon 1*48 ' Bai-m.ba.rtighBidispost Vró'uw Jutiteüstr'aat 6 Zonddg 31 Januari'hopen odk wij on ze sa menkoimsten te houden ' s Morgens 7 « ur bidstond - 10 uur Iieiliigiïri,gsaim€nteómst en ' s ft-viorids halt ' S'-.'openbare VerKiiSsing samcti-Komst " 2\t rfczc'h'ijeentoomsten zuUeh-'-gelëi-d wor den dooj - xVüjudante Wiltemeen Luite - niïinto Gerbers en LuWeöSBliè -'» - Cünen-biirg Ied«!r is liariolijk welkom — o — ~ De Senleschermers tciüggekeerd HiMieniiKirgen arriveerden ^ komende uit den Haag te 10.40 uur aan het Cen traal Station de onderofficieren van ' t Regiment Genietroepen die hebben deel genomen aan het ie ' 3 Gravenhage ge hauden scherm concours van de Ko ninklijke Nederlandsche Onderofficie ren Scher.m Bond Zooals bekend behaal den,dé genie onderofficieren verschil lede prijzen en was het succes groot --^ rooral omdat het de eerste maal was dat aan schermwedstrijden werd deel genomen De schermers werden door de Genio-müziek afgehaald terwijl op het Stationsplein groote belangstelling was In de Geniekazerne werden de „ ov er-winnaars " toegesproken door d.en Regi - ments commandant Kolonel Bueno de Mesquita Aanrijding Op de Smakkelaarsbrug werd een wielrijder door een vrachtauto aangere den De fiets werd totaal vernield Vol gens ooggetuigen reed de chauffeur Ie hard en had hij geen signalen gegeven Bij onderzoek bleek de chauffeur on der invloed van sterken drank te vcr kcércn Proces verbaal is opgemaakt Briefpostverzending Vereenigde-Staten van Noord Amerika en Canada Laatste buslichting Expeditiebureel Utrecht-Station 2 Febr 7.15 voorm \ antoëkenen hoofd postkantoor 1 Febr tot 7.30 nam Febr 7 u nam Aanteelionen hoofd postkantoor tot 5.30 nam Febr 7.15 voorm Aanteekenenhoofdpostkai itoor 2 Febr tot 7.30 nam 3 Febr 7 u nam Aanteekenen hoofd postkantoor tot 5.30 nam 5 Fei>r 7.15 voorm Aanteekenen hoofd postkantoor 4 Febr tot 7.30 nam 5 Febr 7 u nam Aanteekenen hoofd postkantoor tot 5.30 nam Mailverzending Ned Oost-IndiS Laatste busliciiting Expeditiehureel Utrecht-Station 2 Febr 2.15 nam via Marseille por HoU Mail Geheel Indiö Aanteel-ienen - hoofdpostkantoor tot 1.30 nam Nazending 3 Febr 7 u nam Aantee kenen hoofdpostkantoor tot 5.30 nam 4 Febr 12.50 nam Via Marseiile perEngelsche mail Gebeel Indië Aantee kenen hoofdpostkantoor tot 11.20 v.m Zeepost 1 Felu ' 9.50 •¦ ham ' Via Am sterdam Aanteekenen tot 3,30 " nam hoofdpostkantoor to.t 3.30 nam Post pakketten tot 7.30 na-ni ' Gevonden « ootwerpea Rechthebbenden vervoegen zich Aan behalve Zou en Peesldageo des uaiii het Hoofdbureau vau politie alle dagi ï ' usscheii 1 en 4 uur Een rijwielplaatje eenige sleutels eenige handschoenen eenige ceintuurs een hondje reu M Ummels J'acobs kerkhof 11 een heeldje R K in étui ' een Fordtang een actetasch een zak mesje een defecte sigarenaansteker re volverrBodel),,een wit kwiis.tje een mö tornurpjiierpl L 4225 " '¦''''^^:^ AqShOA ' - Zaterdag 30 Januari PL0MPET0REN,;:2,uur de Goochelaar Ben A.U Libi en de builisprekerBarandini l-'AUK TlVOLl S uur „ Limburgia " Ge maskerd bal SCHOUWBURG 8 üur Ulr Onderwi • zers Tooueelver „ üe Vrijbuiter " GEB v K en \ V 8 uur Trafflharmonie „ Electra " Concer Zoudas ai Januari REMBRAND'l ' ïHE.VfER half 11 „ De Nieuwe Gedachte " Dr W Roya'ards „ Ue Tors " van tooueel „ Rijk en geen geld " GEB V K en W 8 uur R,K Tooneel ver „ De VoUiarding " ïooneelavond Maandag I Februari SCHOUWBURG 8 uur Tournee TiUa Durieu.x Hedda Gabler - PARK TIVOLI - 8 '/» uur Utr,Sted Or chest lüe Volksoonoert Dinsdag 2 Fé'bruari SCHOUWBURG B uur üansavonil van Sent Mahesa iVour den Kunstkring Woensdag 3 Februari - - PLOMPETOREN T^k uur „ Jonge Kracht " „ Een'.avönd vol vroolijkheid " PARK TIVOLI 8 uur Utr Sted Orchest 18e Abonn concert Vrijdag 5 Februari - PL0MPEÏ0R1',N.».S uur De Speeldoos - - Daar liegen we ons uit " / iuteidaè ' B tebruarl " SCHOUWBURG half 8 U.R,K Molière P!\yllis " PAl^K nVOLI 9 uur „ Ver v Spoor - weBauiliieiiai-en ' „ Bal masuué " ' Maandag 8 Februari - ZUIDERKERK 7'/2 uui ' „ Voi-stehhuis en Vadei'land " Feestelijke samenkomst zilveren huweüjlisteest Kon echtpaar Uiü~(iua y ' l-c-liruan SCHüUVv'Bl Hb 8 uur K K „ Intel Ami 103 ' Üordrecliti l'oiuaiius " iTooneel - - ii--rilil Sm laas BftI,S"'i GEB v K en W 8 uur Concert van uoua Kleber piano RECHTSZAKEN De moord aan den O-^ertoom te Am sterdam Het Amsterdamsche Hof zal vermoe delijk 9 Maart een aanvang maken met de behandeling in hoo-ger bero,ep van do zaak tegen M Muylwijk die in verband < met den dood van den koopman iJusch in 1915 tot ze3 jaar gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechte nis is veroordeeld — o — Brandstichting - De rechtbank te Winschoten heeft F B 29 jaar koopman te ' Stadskanaal vvegens brandstichting veroordeeld tot 16 maanden gevangenisstraf met af trek van de voorloopige hechtenis limst e n Wetenschappen Kunstkting Vera Janacopüios-4vpnne Herr-Japy Hèt optreden van beide kunstena - rossen zal een hoeksteen vormen in ons'Oonftert meer nog in ons muziê lsje-ven W>' '"••" l „¦„ aivi-cn beleveii zoo bitter weinig op karnei-muziek-ge'bied dat we ons zoo langzaniei'hand'op een onbewoond eiland - waanden Dus dank aan den Kunstkring om ons uit ' dien toestand te bevrijden om ons een zan geres te brengen die in 1924 de hoofd stad van ons Nederland al in extase heelt gebracht • Vera Janacopulos is in'berichten ge kwalificeerd als een „ phenomeen " Der gelijke dingen prikkelen meer dan dat ze een ware belangstelling wakker ' sCliudden Ze maken den Hollander gersserveer der en nog nuchterder dan hij in werke lijk heid is Deze zangeres heeft een stein welke in de koptonen culmineert Die klin ken even fragiel als bij het jonge onbedorven kind In den middenreson nans heeft ze met aitijd dien adel wel ke wij juist zoo vaak bij de Holland bche natuurlijk geschoolde zangeres op merken Ik herinner me djt zolfde van de eens vermaarde Prégi.'Maar land aard en taal dus van zelf ook mede klinker en klinker-vorming ' hebben oen directen invloed op de'toonvorniing wat van zelf spi:ëk8n,d is Haar zanfe kunst is volmaakt Deze eigen schap komt nu ju is - bij de Nederland sche zanger(e zelden voor ' J Is evenwel wat anders dat Vera Janacopulos tot een b ege n ad igd e ' kunstenares stempelt ' i Is haar veel zijdige ras echte muzikaliteit baar zeldzame intelligentio haar gepas.sion neerd temperament Zij beleeft elk leid Zij moet bijna een intuïtieve volkeren kennis bezit en om elke nationaliteit te kunnen karakterlseeren Want van aan geleerdheid is gei,n kwestie Haar ta lenten zijn te natuurlijk ' t Wordt nooit een uiterlijke typeeviag Zij doorleeft zij doorvoelt de sohrijning de tragiek de satire de onvei-gankelijke humor van het leven even-goed als de zonzij de als het geluk daarvan Maar die ' zang zou nooit to,t d-a t recht ' gekomen zijn indien de klavierspeelster " yvonne ' Herr Japy haar partner niet op meer dan artistieke wijze had ¦ bijgesta.ari had aangevuld Toen jde moder - nen aan bet woord Itwanien - werden de begeleidingen n.b aparte klaviorcorn jjosities D.w,z deze pianiste volgde,op - den voet maar zij herschiep ' waar zij h e rscheppen _ moest Zij speelde warm expressief w-eei-derig van klanlv Mpuissorgsky Strawinsky de.-Falla -- befieerscht van tecjtniek Haar spei \ vas ' even opvallend'als..dê zaïig vanv-Verinet-Bethlen in Son gaxije zarattroden LAATSTE BEM€HTEN Hét zilveren huwelijksfeest van het Koninklijk Echtpaar Het Koninklijk Echtpaar is'heden ocht^d uit Den Haag naarhet Loo ver trokken teneinde het zilveren huwelijks f eest in den familiekring te vieren De Prinses blijft nog eenige dagen in Den Haag in verband met het ondervwjs van H K H on zal Donderdag naar helj-oo ¦ voigen Eenige familieleden van den Prins wórdSB Vrifdag op h-at,-,Loo ver wacht H.M do Koningin-Moeder jjal Zaterdag'komen Verder zullen Zn,terdag de vl-begere speelgénooteii van ' do Prinises ' op het Loo aankomen teneinde Maandag in zeer besloten kring Onjuist invullen - van::i>,éliasitngr <> '.^.-..^ iórntiUllBren ' i''ii [ Dr lieclilbank te Assen heeft T B ' a Het feelaiif ri|yte nieuws in dit nummer BOITENtAND Mijp-ontplofling in Illinois Vijf doo den in twaalf vermisten De hevige kèude in Amerika de wa lervalleh van de Niagara bevroren Een loonactie - der Amerikaansche spoorwegarbeiders Uit Birmingham - wwdt een ontplof fing gemeld in een mijn nabij Helena 19 lijken zijn reeds gevonden BINNENLAND Blijkens de 19de verantwoording van hef Algemeen Watersnood Comité be draagt bet totaal aan ontvangen giften thans ruim 1 millioen gulden Het Koninklijk Echtpaar is heden uit Den Haag naar Het I-oo vertrokken teneinde het zilveren huwelijksfeest in den familiekring te vieren • Het Gerechtshof te Amsterdam zal vermoedelijk Ö Maart een aanvang nia kenmet de behandeling in hooger be roep van de zaak tegen M Muylwijk STADSNIEUWS ilr i A de Wilde spreekt voor de A.-R Kiesvereeuiging „ Nederland en Oranje " - bakker te Meppel wegens het onjuist invullen van belastinigfoi-m-ulieren tot i 2500 boete of 6 maanden hechtenis ver oordeeld De ei'scb van het O.M was 1 maand gevangenisstraf lïs Men meldt ons van Wieringen Da Zuiderzee om hei eiland is weer vrij van - ijB De posttfoot gaat geregeld over vissohersschepen zijn ter vangst ' uitgevaren Ook hebben de beurtschip pers op Helder Alkmaar Zaandain en ' Amsterdam d.e.dienét«»,.,hervat Verschillende werkzaamheden in ver band met de Zuideraeewerken zijn ter hand genomen zoodat vele arbeiders vV'eCr aan hel werk zijn - F J Kalt f Te Groningen is.,.pp_59-jarigen leeftijd o-verleden de heer F j.-Kalt " bekend aannemer - yan groote werken A AiiESÏf DINGEN ' De Rijkswaterstaat heeft het walsen t ii asfalteeren van steenslag - en grind verhardingen met bijkomende werk zaamheden beh'öorende tot het onder houd van de Rijkswegen in Llmhurg,gegund ' aan de Maatschappij „ Wegen büuvv '-'-> alhier de - massa der,percee len voor ƒ < 7:940 ';- - ' ' ' - Aan - H W Pacs te " Nijmegen-is,.ge gund door:de TampstoesteIIen f(5 — 4-Lampstoestellen 169 — DOET HET NU GIJ WEET NIET HOEVEEL GIJ U ONTZEGTII KOMT EENSÜÏI -^ BC wegens Fsillissemsnt en Vertrek Woensdag - 3 Februari 1926 des voormiddags ten 10 uur publieke verkooping tegen contante betaling van lète Een zeer FRAAIEN INBOEDEL w.o Mahonie Salonameuble ment lacobean Huiskamer ameublement 2 Eiken Slaap kamerameublementen Wit Logeerkamerameüblement, Zitkamerameublementen Buf fetten Dressoirs Boekenkasten Eiken Kabinet Glazenkasten Tafels Stoelen Crapeaux en Fauteuils Bureaux Pendule stellen Koperwerk Schilde rijen Spiegels Lampen Bad en Geyser fraaie Haard Kleeden Divandekken Ledi kanten Wasohtaféls Mangel Kapstokken Schilderstukken Kleine goederen,Stof zuiger enz 2de Een partij aardewerk serviesgoed krisial gias en aardewerk dranken en wijnen ingemaakte groenten groot koksfornuis 40koi£e huisstoelen Thonet tafeltjes kleine goederen Ten slotte een nog zeer goed Douglas IVIotorriiwiel Ged afkomstig uit de iaillis semeuten van E HEERING kok en caféhouder te Utrecht en F SIMONS te Utrecht en wegens vertrek Alles te bezichtigen Dins dag 2 Februari 19i8 van 10 — ^ lutr en des morgens voor den verkoop De " Vendumeester J BEIJERS N.B Bij deze ' Veiling mogen geen goederen worden bij gevoegd EDELE SPORT krijgt ü te aanschouwen indien gij Uw verhuizing opdraagt aan het oude en billuke adres van G V d BRIHK & ZONEN UTRECHT GOEDESTRAAT 
UTBFf^NTKnif WSEUW^BrHO 30 TWEEHE eiAO TWEEOE BLAD OM EEN PRACHTIGE ^ GL4NS AAN MEUBELBN ¦ jj ^' v.v_mr.HBN TE GEVEN GEBKUIKE MEN MftNSldtf ^ rPpLISft BINNENLAND Uit de Staatscourant 30 Januari Bij Kon besluit is aan M Willeiioer ehef van de veredelaiigisafdeeling vrucht lïooinen en pazem van de boomkweekerij ¦ van,de fdiinia D J van der Have te Ka polle Z.-H de züvea-en eea'eim'e'daille vertwnden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend is roet ingang van den datum waar op de bij Kon ijesluiit van 6 October jl henoerode hioogleeraar aan de landbouw tooogesebool te Wageningen J E van der Stoilc zijn ambt zal aanvaarden dr W K J R'oepke gewoon boogleeraar aan di « hoogesohiool eervol ontheven van het hem bij zijne benoeming opge dragen onderwijs in den tropiS'Chen landbouw aan die hoogescliool en wordt Jiij belast met h«t onderwijs in het diei' kundige deel dea - plantenziektenkunde is mr J P van Roseum Jr te ' s Gra-venl -;.» roft ' " Pjg van 1 Felimari a.s benoemd tot hoofdoomimieis bij bet de paj^teiment van wate:rsitaat is met ingang van 1 Fe-bruari a.s benoemd tot voorzitter van den Raad van Beroe.p voor de directe belast.ingèin t « Haarlem de heer m.r W F C C ijnacker Hordijk te Haarlem — o — Jbt Mi G Buys de Beeienbronck „ De Tijd " verneemt dat j'ha - mr G L M H Ruys de Beerenbrouok oud minister van Justitie in het ministerie Mackay en oud-commissaris van de Koningin in de provincie Limburg ea-n stig ongesteld is De BJC Staatspattq Rapport Reorganisatie commissie ' De Reoi^ainiisatie-Coimimi«sie der R.R Staatsparti komt binneni-"vt met haar arbeid gereed De katholieke bladen deelen mede dat Zaterdag 6 Februari deze oommissde hare slotvergadering zal ihouden waarna het rapport aan het Bondisbestuur zal worden toegezonden De bondsvoorzitter heeft ihet voorne men Zaterdag 13 Maart het Bondsbe stuur bijeen te doen komien ter behan deling van het bovenbedoeld rapport Dit zal " onmiddellijk daarna met het praeadviies van bet bondsbestU'U.r wor den gepubliceerd Het kan dan in de Bondsvergadering van Me ' a-a worden ¦« handeld Stad en Lande van Gooiland In een bestuursvergadering van „ Stad & n Lande van Gooiland " is — naar uit Buosuim WOTdt gemeld — besloten met de geoneente Blaricuim een ruiling van gi'ond aan te gaan waardoor de b«ken < fe Boassevainweg over den Tafelibérg kan worden verbreed Bij de behandeling van de ledenlijst voor 1926 bleek dan de gebeurtenissien met de Erigooiersiwet in 1927 haar scha duw reeds vooruit werpen Niet minder dan 151 aanvragen om ate tiiet scharen de op de lijst geplaatst te worden wei - den behandeld Daar waren aanvragen ond€.r van-personen die reeds jaren go rechtigd waren tot het lidmaatschap doch tot nu ' toe nimmer een aanvra'ge hadden ingediend ¦ Bij ' de rondvraag werd nog eens het l-apport der Bevredigingscommissie dat thans bij de Centrale Gooische Srhoon heidsconMnissie in behandeling is be sproken De heeren Boor en Van Nis pen tot Sevenaer drongen aan O'p be kendmaking van dit raipport Devoor ' itter zeide echter van niets te weten Uit Indië 0 p e 9n rif g e 1 o o p e n OooT „ Aneta " werden de volgende berichten geseind aan het HdM _ Betgouvernamentsistoomischip „ Wega " is in'Straat Banka cp een " if geloopen en tracht met eigen kracht vlot te ko men De „ Sirius " wordt gereed gehou den ora zoonoodig assistentie te verlee n«D Op ' s lands kosten met ¦ " verlof De „ Loconnotief " weet te be-nchten dat dc regeering besloot ieder jaar twee regenten aan f.e wijzen die op ' s lands kosten naar liurapa zullen kunnen ge r.i.nèn Huldigingsplannen Henii ter HaU Oen oen FebYuari a.s hoopt zooals wij reeds meldden do heer Vlenri ter Hall te Rijswijk Z.H zijn zestigsten ge büortedag te vieren Er heofl zich oen comité gevormd dat zich ten doel stelt den dag van 5 Febr niet onopgemerkt te laten voorbijgaan Het is aan het comité bekend dat delieer Ter Hall hot zeer ' zou waardeoren waiineei ' inplaats van persoonlijke ge schenken de daarvoor door de gevers bestemde bedragen zouden worden ver zameld tot een gift aan het „ Holden - der Zee-tonds „ Dorus Rijkers " Zij die gemeend hadden op dieu dag den jubilaris oenig stoffelijk blijk van waardeering te geven worden daarom in-een circulaii o uitgenoodigd in boven bedoelden geest te handelen en bedra gen liefst vóór 3 Februari a.s te zenden aan het adres van de penningmeesteres se van het huldigings-comité mevr M Dirkzwager Resedastraat 14 Rijswijk Z.H Gemakshalve voor degenen die vvenschen te gireeren kunnen giften worden gestort of overgeschreven op de postrekening van den onder-voorzitter prof J C Andriessen postrekening 110 i io 72332 Rijswijk Z.H De receptie ter gelegenheid van de aanbieding van het huldeblijk zal wor den gehouden op 5 Februari a ^ ' s na middags 3 — 5 | uur in hotel Leeuwen daal te Rijswijk De kaartjes der gevers zullen in een album worden verzameld en den jubi laris op zijn feestdag worden aangebo den ' Het huldigingscomité bestaat o.a uit prof mr M W F Treub voorzitter prof J C Andriessen ondervoorzitter P J Jager secretaris Delistraat 3 Den Haqg F L D Strengholt 2e secr Nas saustraat 28 Rijswijk mevr M Dirk zwager penningm Resedastraat 14 Rijs wijk De Oveistroomingen In de te ' s Gravenhage gehouden ver gadering van de afdeoling Nederland van ' t Kon Nederlandsch Aardrijkskun dig Genootschap hield de heer Dr A A Beekman een voordracht over „ De OverstrooBaingen " Spr begon ziJn over zicht met de mededeeling dat hem nog geen officieele gegeven ten dienste staan maar dat hij niettemin meende e«n en ander op geografisch hydrogra-fisch gebied te kunnen mededeelen waarbij hij tevens onjuiste voorstellin gen meende te kunnen rechtzetten die hier en daar geuit zijn vooral ook ten aanzien van het dijkbostuur eji het diijk onderhoud De heer Beekman gaf dan een be schrijving van den aard en de zeer ver schillende eigenschappen van onze bei de hoofdrivieren den Rijn en de Maas alsmede van de dijken en waterkeerin gen Daarna ging hij uitvoerig na wat thans is gebeurd zoomede de oorzaken van de buitengewoon hooge rivierstan den en de daardoor veroorzaakte door braken Hoe groot de veroorzaakte ellende en schade ook zijn zoo zijn wij E^ldus be toogde spr vervolgens ten aanzien van deze watersnoodrampen in den laatsten tijd zeer vooruitgegaan Vroeger waren deze rampen veel menigvuldiger en de gevolgen veel ernstiger waarvan spr eenige voorbeelden gaf Door de verbe terde strooming en de normaliseering der rivieren komen doorbraken als ge volg van verstopping dooT ijsdammen haast niet meer voor De laatste jaren waren die in 1861 aan de Waal bij Leeu wen en in den Bommelerwaard Een middel om deze ook bij open water voor goed tot het verleden te doen be hooren bestaat niet Een nog ongunsti ger samenloop van omstandigheden is niet denkbaar Slecht staal onder grond waarop de dijken hier en daar ru'sten en kwel zijn niet weg te ne men Of er dan niet iets aain de dijken hapei'de ter plaatse waar nu de dijk breuken vielen of zorg en toezicht daar voldoende waren Spr weet het niet Zulke rampen kunnen z.i voorko men zonder'dat er schuldigen zijn Een voorstelling dezer dagen gege ven alsof de zorg v^oor de dijken toever trouwd zou zijn aan een menigte pol ders en poldevtjes met besturen dieliefst zeer zuinig zijn achtte spr teneenenmale onjuist Die zorg berust bijeen paar groote lichamen b.v langs deWaal Merwede van Pannerden tot Dor drecht bij vier langs den Rijn-Lek enz,van Amerongen tot den Hoek van Hol land bij vijf enz ¦' Spr zou het zeer betreuren als mendie oude instellingen ophief en deRi,fkswaterstaat voor alle rivier - en zee dijken liet zorgen De bestuursleden ende ingelanden van de waterschappenzijn volgei^s hém plaatselijk veel beterbekend met de eigenschappen zwakkepunten enz van hun dijken en de kwel len dan de knapste waterstaat-inge nieur het zijn kan al kunnen deze zoo als nu ook met hun groote technischekennis terzijde staan Bovendien zijneerstgenoemden vooral belanghebben den Het bestaande stelsel is volgens spr uitstekend Breekt het niet af zoo zeide hij want dan komen er nog veel meer ongelukken Met dezen raad besloot de heer Beekman zijn rede De Kabinetscrisis Naar Het Volk " meldt heeft de so ^ ciaal-democrati-sche Kamerfractie zich uitgesproken tegen deelneming van soc democr aan een extra-parlemen tair kabinet Het Partijbestuur heeft ech ter nog niét over de zaak beraadslaagd Uitspraken Ten slotte stond nog terecht de 21 ja-rige metselaar J T I te Zeist die in den tuin van een café ruzie had gehad met zekeren K en deze gestompt en ge slagen had Verdachte bekende doch K had een mes getrokken Getuige K verklaarde dat hij zijn mes trok uit zelfverdediging verdachte had hem ge slagen en gestximpt en zelfs in zijn oor gebeten RBCLAME Sprii\gei\l hAixdeiv "' uhrale lippen kloven en derge lijke winterpla gen zijn pijnlijk ' en staan leelijk Verrassend vlug kunt U die ongemakken genezen met den verzachtenden AKKER's WoosterMse die niet bijt de huid teiüg nuakt en herhaling voor * kamt Onovertroffen bij j wonden jicht rheunui ^ 6ek huiduit^s en sambüen De officier eischte 4 maanden gevan genisstraf De politierechter bepaalde de uit spraak op heden eii veroordeelde lot f 100 — boete of 40 dagen hechtenis Mishandeling Terecht stond de 22-jarigc G B sier koopman Ie Barnevelcl ter zake mis handeling met een mes Verdachte die dronken was wist ner gens meer iets van Hij had groote spijt en stak ' niet mot moedwil Verdachte bleek heel gunstig bekend te staan en heeft een blanco strafregis ter De ' politierechter schorste daarom deze zaak om-alsnog de Commissie van Voorlichting te hooren Thans werd bekl veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke gevangenis straf Nadat P v d \ V uit Loosdrecht-we gens beléediging tot f30 — of 30 dagen en mej M van L uit Amersfoort we gens idem tot f30 — of 15 dagen was veroordeeld s.tonden wegens mishandeling terecht ' de los werkman R van B en de arbeider ' W van D beiden uit ' Bo degraven C V d N.van daar was het slachtof fer geworden Door beide verdachten was V d.'N geslagen en gestompt Ver dachten hadden iels met - v d N af te rekenen die naar hun meening achter van B.s rug kwaad had verteld Er zat nog een meisje ook achter doch hoe het ook geweest ' was en wat ook de oor zaak mocht zijn ' de Politierechter wees verdachten er op dat men niet zijn eigen rechter mocht zijn Mr Steenberghe eischte tegen ieder f 30 — boete of 20 dagen hechtenis Verdachten vonden het „ knap '' hoog De Politierechter wilde er rekening mee houden dat van B nog jaimmer veroordeeld was en veroordeelde deze tot f 30 — boete of 15 dagen hechtenis Dat Mr van der Meulen den eisch van den officier nog heelemaal niet „ knap " hoog kwalificeerde bewees hij door van D tot f50 — of 25 dagen te veroordee - Brandstichtin göf'mÊ Terecht stond dan de schilder G T uit Zeist wegens brandstichting Verdachte had een schuur die hij op een morgen opruimde Het schildersge reedschap werd schoongemaakt en de rommel van den vloer in een mand ver zaïmeld \ Verdachte had zich ' s avonds met een kaarslantaarn in de schum * begeven Nadat verdachte de kaars had doen ontbranden wierp hij de lucifer terzijde en vertrok weer Toen verdachte terug kwam was er van de schuur niets meer te vinden dan wat verkoold hout Verdachte ontkende er met moedwil den brand in gestoken te hebben Hij erkende dat tiei onvoorzichtig geweest was de lucifer die zeker in den mand met brahdbare schildersrommel was terecht gekomen zoo zorgeloos weg te gooien Verdachte werd vooral verweten dat hij door die onvoorzichtigheid dè be lendende perceelen dus ook goed van anderen gevaar had doen loopon Mr Steenberghe vond daarin mede aanleiding om ' f75 — boete of 50 dagen hechtenis te eischen in aanmerking ne mend dat verdachte gunstig bekend staal De Politierechter strafte overeen komstig dan eisch W e d e r s p a n n i g h e i d Vervolgens verscheen in de „ verdaoh tenbank " G van H vergezeld van zijn stadgenoot H M alhier beiden ver dacht van wederspannigheid,,en belem mering van een ambtenaar in functie In de advocatenbank verscheen Mej Simons ter verdediging Verdachten bevonden zich in het Gpy onder Houten waar.U drie hazen schoot met het geweer dat een derden niakker had meegRbracht Hef gezel schap dat zich niet een hittenkarrelje langs de wegen begaf werd ingehaald door jacbfopziener van E Deze zeide den wagen te willen onderzoeken doch dat ging zoo inaar niet Getuige moest eerst maar eens zeggen wie hij was En toen getuige de hii bij de teugels greep werd hem een slag toegebracht door van H die nu ' eerste vertelde dal die slag den hit gold doch vlak daarop ver zekert dat ¦ hij niet geslagen kan heb ben omdat hij niets in handen had waarmede hij kon slaan Verdachte U verklaarde dat van H niet ¦ geslagen had Mi.«:5chien de hit doch E in geen geval Op den wagen die van v H was lag niets bijzonders en zeker geen geweer De Politierechter vond hel dan des te vreemder dat verdachten zich zoo tegen een onderzoek van v E hadden verzet Getuige van E kon niet met zeker heid zeggen of van H hem met moed wifdaii *¦ per ongeluk sloeg Van verdachte u kroeg de rijksveldwachior een duw waarmede.rhen hem neduid de de teugels los te laten Getuige ' werd dus in de uitoefening van zijn functie zeer bemoeilijkt De officier eischte vrijspraak voor van H doch twee maanden voor U ' De X'olitièrechter ' maakte er drie we ken vai ü.'.s slecht strafregister in aanmerking nemend Vernieling De veeviarbeid'er S de U een zwer ver ' had zfch te verantwoorden wegenshet vernielen van een ruit en het we dorspannig zijn tegen eenige agentenvan politie ' ' - ¦ ¦ Verdachte bevond zich te V.mersfoort en trapie vaii een - winkel aan de Utrechtsche ètraat een ' étalageruit stuk Verdachte - bekende dlfwel ¦ Hij was wat dronken geweest en toen een win kelbezooker de heer van Z dezen ver dachte die met zeep ' en potlood ventte den winkel niet ¦ uit wilde laten gaan voor de politie was gekomen werd ver dachte boos en koelde de - eerste woede op een ruit otn daarna zich tegen de in middels ter plaatse gekomen politie te gaan verzetten Getuige van Z had verdachte het heengaan belemmerd omdat verdachte dronken was en zich onhebbelijk aan stelde althans zich zoo riiisSróeg dat de vvinkeljuffrou'w er op uit ging om de politie te waarschuwen ' Toeri'deze kwam-had verdachte toch nog kans gezien de zijruit der étalage te - vernielen Mr Steenberghe eischte drie maan den gevangenisstraf Verdachie vond het véél te zwaar en meende dat ' eigenlijk getuige van Z als verdachte terecht had moeten staan De schuld lag bij dezen getuige Mr van der Meulen wees verdachteer op dat ook al had ' getuige hem on geoorloofd den weg belemmerd hij tochgeen ruit had behoeven te vernielen enveroordeelde tot twee maanden * gevan genisstraf Met de verzekering dat het veel te zwaar was verliet vei-dachte die nog in voorarrest zit de zaal DE WATERSNOOD De Al geineene Vereenigde Commissie tot het lenigen V a Jl r a m p e n door waters - ' ' j|»i|i#;'';ö ^ • ' no'O'd Gisteren heeft de Koningin een lang durige bespreking geJiouden met den heer Walrave Bojssevain voorzitter van de Algemeene vereenigde Commis sie tot het lenigen van rampen door watersnood in Nederland De toestand in ' de door den waters nood het zwaarst getroffen streken en de maatregelen ter - voorziening in de vele behoeften aan steun kwamen hier bij ernstig ter sprake De^ipïi&^lS-Maas De Maas is te VenJoi na 8 c.M was weer 12 c.M gevallen De peilsohaal teekende M 12.65 U i f L u y k Na gehouden deskundig onderzoek van'de woningen te Cuyk zijn verschei dene onbewoonbaar verklaard wegens scheuring van muren en den wrakken toestand van de fundamenten Tal van huizen zijn in den grond ten gevolge van de verweeking der bouwspecie on betrouwbaar gebleken Zieken en ouden - van dagen Gisteren is begonnen met de geleide lijke terugzending van zieken en ouden van dagen naar Dreumel waar zij in de ziekenzalen van het klooster onder dak gebracht zullen worden De\o vers tr o oming van den Vettenbroekschen polder De gemeente Reeu-wijk zal in het oversstroomde.gebied,,waar noodig voor houten noodbruggen zorgen ten gerieve der bewoners Öet landelijk comité zal zooveel mo gelijk de schade aan gebouwen en grond in den Vettenbroekschen polder vergoeden Dezeïsteün zal echter niet voldoende zijn de rest zullen de boeren moeten leenen waarvoor de Holland ¦ sche Mij van Landbouw borg wil zijn H u 1 p V e r 1 e e n i n g Het totaal der bi ] de algemeene ver eenigde comnaissie ter leniging v^in rai ppen door watersnood in Nederland ingekomen gelden bedroeg gisteren na de 19de verant.woordijig f 1.031.139.71i Tè Enkhuizen hebben de collecten voor de slachtoffers van den waters nood fÖÓOO opgebracht Een collecte voor de slachtoffers van den watersnood heeft opgebracht te Weesp en ' ' Weesperkarspel f3178 te Staphorst f 2626 te Doetinchem i-uim f1200 te Gorredijk flODS ' te Aarden burg f 1011 ¦/ "." ainsipï^ir Te Meppel is f4600 gecollecteerd te Dokkum f3643 Het te Tilburg gehouden ' wéldadig héidsconcours.vanwege de ii Tüburgsche Kogelbond ten behoeve van de slacht offers van de watersnood heeft een batig slot van f 1400 opgeleverd Voor don watersnood is'te Axel f2400 opgehaald De collecte voor den watersnood neelt te Tiel opgebracht f12.252 De collecte - voor de noodlijdenden heeft in de St Lambertusparoohie te Horst opgebracht f3117 De collecte ten bate van den waters nood heeft te Capelle a d IJssel opge bracht f 2284.94è De collecte voor de slachtoffers van den wat ersnood heeft opgebracht te Garneren f1143 te Kesteren f1397 en Heesoh f 1210 ¦ GEMENGD NIEUWS De staking in de Haags ch e bioscopen lu verband met de mede deeling van den Nederi Toonkunste naarsbond dal de staking der musici bij de Haagsche bioscopen onvoorwaarde lijk wordt opgeheven vernemen wij dat ' hedenmorgen eei'i ' vergadering van den Nederi Bioscoop-bond afdeeling Den Haag zou worden gehouden om te be raadslagen of de boycot tegen de leden van den ' Nederlandschen Toonkunste naarsbond zal worden opgeheven Naar men mededeelt zullen vele musici niet meer ' worden ' teruggenomen daar in ieder geval de musici die thans in de bioscopen-werkzaam zijn zullen gehand haafd blijven Het aantgil slachtoffers dezer staking zal dan ook groot zijn Gevaarlijk spelevaren Twee kinderen van den te Zutphen vertoeven den woonwagenbewoner K een jongen en een meisje van 14 en 10 jaar hebben angstige oogenblikken beleefd Zij wa ren ^ aan het venten en gingen toen uit nieuwsgierigheid even kijken aan den achterkant eener woning aan den Ber kelsingel Daar lag een roeiboot het tu'eetal stapte er in maakte dén ket '^ ting los en liet zich de Berkel afdrijven Het ging al gauw met een vaartje on der de Berkelruine door en langs de Beekstraat had het roeibootje zoo'n ge weldige vaart bereikt dat het angstig was om aan te zien De sluis van de Overweiviiig was halverwege gesloten zoodat de boot daartegen botste de kin deren haddeii nauwelijks tijd zich aan het houtwerk vast te klampen en zich naar boven te werken even later raak te de boot in een draaikolk en zonk Hun avontuurlijke tocht is dus nog zonder ongelukken afgeloopen Maar voorloopig is de be'vi'óner van den Ber kelsingel zijn boot kwijt Die ligt nog op den bodem van het riviertje ¦ Werkwilligen gemolesteerd Donderdagavond keerden enkele werk willige stucadoors uit Schoten die werk zaam zijn op een bouwwerk te Ouder kerk waar gestaakt wordt naar hun woonplaats terug In Haarlem werden zij door een honderdtal stakers gemo lesteerd zoodat de Haarlemsche politie de diie werkwilligen moest beschermen Nabij de Schoterbrug was zij ' genood zaakt met de Het Valkeveénsche strand weer open De draadversperring welke de eigenaar van de uitspanning „ Oud Valkeveen " • had aangebracht in den publieken toegangsweg naar het Zuiderzeestrand is weggenomen Naar wij vernemen is in de kwestie met het gemeentebestuur echter nog geen over eenstemming bereikt wel heeft het op nieuvv openstellen van den toegangsvveg tengevolge gehad dat de gemeente er nog niet toe is overgegaan oni maatre gelen te treffen voor het aanleggen van een anderen weg naar zee waardoor het groote verkeer van de uitspanning zou zijn afgeleid ' Een 1 6 g e n V a 11 e r De schoenma ker P te Purmerend had op zolder een spaarpot met ongeveer ƒ 1200 Toen hij zijn schat wilde inspecteeren ' vi'as het kistje ledig en het geld verdwenen De politie stelt een onderzoek in — o — Inbraak Te Rotterdam is ingebro ken in het kantoor van den heer T aan de Albrechtskade De brandkast werd geforceerd waaruit ontvreemd werden vier loten van het Paleis voor Volks vlijt te Amsterdam één aandeel van de Scheepvaart-Mij „ Oranje Nassau " drie hypotheekbewijzén een bedrag van ruim ƒ 100 165 rentenmarken 130 Bel gische francs en een gouden ketting Carna V al s v.ie r i ng De gemeen teraad van Sittard heeft in zijn gehou den vergadering'besloten de carnavals feesten alsmede den optocht door te doen gaan In weei-wil van de actie gie-voerd door de R.K Kiesvereeriigihg ondersteunddoor die van de ' Drankbestrljders het geen alles dóór wethouder Torvee ' ver dedigd werd en wèllke neenkwani op hét opvolgen van het advies van Ged.Staten van Limhurg is dit besluit ge nomen ' - ' ' Eerst na ze-ven uud ' ' s avonds zal men zich niet meer gemaskerd mogen.vertoo nen Ook de optocht gaat door H e t c o n 1 1 i c t b ij d e tram Z u t phen — Emmerik - - Te Zutphen trad,in den Schouwburg « Is spr&keï - op het Tw©ede-Kamerlid H J van Braaipibeek hoofdtoestuursiid van de Ned Vereeniging van Spoor - en Tramwegpersoneel met het onderwerp J)e staJiirig bij ' de ' Tramweg-Mij Zut - phen—Emmerik' ' De belangstelling was zoo groot dat nog eenzeilfde vergadering gehouden moest worden in h'et lokaal „ De.Hoop " daar de hr Verton over hetzelfde ottdeir werp spraJi De heer Van Braamibeek gaf eerst een overzicht over bét ontstaan van het con flict dat volgens hem eigenlijk te'zoe ken is in do ¦ weinige samenwerking wel ke het ' bestuur van ' do Vereeniging van Spoor - en Ta-arawegpei-sonieer heeft on dervonden van de tramweg-directies Allerlei zaken welke d € vereeniging bij de directies aanitu-ach-t werden zeide spr op de lange baan geschoven Nu heibben de tram-wegdirecties eenwerkgeversveréeniging opgericht ' Toenwij óp zekeren keer gepublice-erd had'd«n aldus spreker dat de zaken van déze werkgeversorganisatie vaak zoo lang zaam werden afgedaan heef I hét be stuui daarvan verklaard niet langermet ons te willen samenwerken De heer Loep directeur der „ Zutphen—Em.medik " is naar spr meent deazelfden w.eg opgegaan als de voi'ige tramdii-ec - téui en Bij beiu zijn oude loden vau hetpersoneel c:itslagen en nieuwe daarvoorin de plaats gesteld amdat de nlaa-t eohappij daardoor minder weefcloon b« ' ' ¦ ¦ ¦ **&?«**¦¦"— RECLAME PjinSijke " moven verzacht en <| eneest men met hoeft t « betalen - Toen wij o-p een en ander ' weeën werd ons gezegd dat wij ons tot het bestuur detr % verkgeversorga riisatie moesten wenden die verklaard had niet meer met ons te willen samen werken H et bestuur heeft ook nog een bespreking gehad met den min van ' Wa tersiaat welke echter geen resultaat bad Het wa.p-en der staking aldus spr is ons in de handen gedrukt De heer Van Braambeek hoorpte dat de staking ni«t eerdeir zal eindigen eer de overwinning aan de aj^beideps is Hierna sprak ook nog do heer Verton die o,-a eenige inlichtingen gaf over de aaitotoussen die door de stakers bediend worden Het bedrijf staat er volgens hem - sroed voor Thans is er een wagen park van 12 bussen en het publieik is 7 i op de ha.nd van de ' stekers Met een kas van anderhalf millioen gulden kan zoo zeide spreker de stak » nog lang worden volgehouden De vergadering ging kalm uiteen - Brand Te Bergen brandde gister » nacht de kruidenierswinkel van de we duwe Prins aan de Raadhuisstraat naast het stadhuis geheel af Door de zen brand is'wederom een van de oude gebouwen in de omgeving van de ruine verloren gegaan De oorzaak van den brand is onbe kend De schade wordt door verzekering gedekt Gisteren ontstond brand in de siga renfabriek van de firma Lijs en Bosch te Ui'k Voordat het vuur een grooten omvang had aangenomen was men het echter reeds meester zoodat de geleden schade niet groot is Aanranding Het „ Vad " meldt dat in Den Haag iernand schijnt rond te loopen die er op uit is vrouwen en meisjes te verwonden Gistermiddag heeft de man weer een slachtoffer gemaakt in de Casuaristraat Een winkelmeisje van 17 jaar uit een der zaken welke in die straat geves tigd zijn ging van het eene pand der firma naar het andere dat aan de over zijde van de straat staat Toen zij de gang van dat pand binnenging voelde zij opeens een scherpe pijn in het been en toen zij omkeek zag zij een man de vlucht nemen Deze bleek haar met een scherp voorwerp waarschijnlijk een mes een snede van 15 c,M lengte en 5 c.M diepte in de kuit te hebben toege bracht Op haar hulpgeroep schoten voorbijgangers toe De geneeskundige dienst werd gewaarschuwd evenals de politie Het--schijnt dat er reeds meer gevallen van dezen aard bekend zij a - De v e r d w ij n e 11 d e molens Het bestuur van den Dam - en Binnen poldér te Zwammerdam overweegt om de windmolenbemaling af te schaffen Droevig Een 5-jarig knaapje te Kruisland hetwelk vóór 14 dagen op het ijs zoodanig was gevallen dat het in het ziekenhuis moest worden opge nomen en een operatie moest onder gaan is thans — nog voor de operatie kon geschieden — aan de gevolgen over leden Auto verbrand Toen gistermid dag de heer L J S uit Amsterdam met zijn auto op den Hilversumschen straat weg nabij de Hooge ' Vuursche reed ont dekte hij tot zijn schrik dat zijn wagen in brand stond Dadelijk werd de poli tie getelefoneerd waarna deze spoedig met snelblusschers arriveerde Het blusschingswerk dat tot vier uur duurde had in zooverre succes dat ont ploffingen werden voorkomen De wa gen brandde echter geheel uit De ruïne van den auto is daarna gesleept naar een boerderij bij den Oranjeboom te Baarn Goede t ij d e n voor biezen snijders Men meldt \ n ^ Zeven hoven Door de vorst hébben de biezensnijders buitengewoon goede za ken gemaakt Is het biezensnijden met een bootje een lastig en zwaar werk nu trokken ze er met de scherpe biezen schuif,en slee op uit en in korten tijd kwamen zij met groote bundels terug welke vlot verhandeld worden D o o.d e 1 ij k e v a l Bij het verleg gen van luiken aan boord van het in de Maashaven te Rotterdam liggende Engelscbe stoomschip Illingworth is de 31-jarige bootwerker L d L gisteren uitgegleden en in het 12 Meter diepe rviim gevallen De man is met een zwa re schedelbreuk naar het ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerd ' waar hij bij aankomst reeds bleek te zijn overle den Aanrijding Op het P C Hooft plein te Rotterdam heeft een aanrijding plaats gehad tusschen een autobus be stuurd door C V G en een met 2 paar den bespannen vrachtwagen bestuurd door H S Een der paarden kreeg een ernstige wond aan den linkerschouder van de autobus werden de spatborden en een lantaarn vernield Door den schok schoten de-voorwielen van de bus door tot op het trottoir waar een juf frouw zich bevond die tegen de straat geworpen werd Zij kreeg een lichte schaafwond aan de knie Het tramver keer heeft door het ongeval een vertra ging van nagenoeg een half uur onder gaan Dooreenau too verre d e a Op don Amsteldijk te Amsterdam zijn gis teren twee kinderen door een auto aan gereden Het eene moest tn ernstigen ^ toestand naar het O L V.-Gasthuia ÉHiM ÉÉM \ ïfU^ÉïfiÉiiiMÉigiiiMiMilii ^^ 
fyUw-w ÜTBFCHTSCH NIEUWSR » AD 2S1 7a#rfi;ifï 30 Jmmri 1926 - TWEEDE BLAD „.* m M ' ji':i ¦' M M ' ¦ I ¦' - S \ m 3 worden gebracht waar het aan de be komen verwondingen is overleden Het andere liep een hoofdwond op doch kon na verhonden te zijn naar huis gaan Het Slot Loevestein De te fiorinchem gevestigde commissie van beheer van het Slot«Loevestein bericht dat bet slot tot 1 Maart a.s voor bezoe kers gesloten zal zijn Toegang zal al leen verleend worden op vertoon van een bewijs afgegeven door den eerst aanwezend ingenieur der genie Thie rens of door den voorzitter der commis sie waarvan het adres is Verlee Eind van den Langendijk Gorinchem — o — De Zuid - Afrikaanse he stu 1 e n t e n Thans is bepaald dat het gezelschap Zuid Afrikaansche studen ten bedenavond ons land zal verlaten Via Hoek van Holand gaat de reis naar Londen De student bij wien zich ' t ziektegeval een grensgeval van pokken heeft voor gedaan en die niet was ingeënt wordt nog verpleegd in een barak van het Ge meente Ziekenhuis te ' s Gravenhage Voorts heeft de Haagsche Gemeente lijkQ Geneeskundigen Dienst voor alle veiligheid twee jongelui die meer spe ciaal met den lijder omgingen en met hem kamercontact hebben gehad in quarantaine gesteld in de observatie inrichting van genoemden dienst Faillissementen Opgegeven door V d Graaf en Co iir handelsin formaties Uitgesproken K Wold rijwielhande iaar te Stadskanaal N.V Adm Cred en Voorschotbank Het Zuiden gevestigd te Amsterdam Vondelstraat 164 G Deen koopman te Amsterdam Ringdijk 90 F A H de Haan Hydehuis Stukkenlaan Naarden K F Schalies electricien te Amsterdam Frans Halsstraat SOhuis H Schetzer garagehouder te Amster dam Spaarndammerstraat 64 C van Essen electricien vroeger houder van een waschinrichting Amsterdam Adm de Ruyterweg 294huls N,V Fabriek van ^ Naadlooze Sanitaire Olifantsvloeren Bussum Meerweg 8 C Heinsbergen koopman in groenten te Amsterdam Adm de Ruyterweg 381huis A Korper loodgieter te Amsterdam Muiderstraat 11 A Th J Roelofs caféhouder te Am sterdam Jacob van Lennepkade 215 M Walvisch diamantbewerker te Amster dam 2de Oosterparkstraat 78huis J H van Niel te Scbeveningen Keizerstraat 358 P A Lievaart en H Westerduin aannemers te ' s-Gravenhage respectie velijk wonende Cartesiusstraat 41 en Mariottenstraat 80 Opgeheven De nalatenschap van D Honders den Haag J van Linschoten den Haag A J Bersee den Haag School - en Kerknieuws De Generale Synode te Assen Namens de Generale Synode - der Ge ref Kerken wordt bekend gemaakt dat er Dltisdag a.s slechts een korte open bare zitting is alleen voor het vaststel len van de notulen en dat een eerstvol gende openbare zitting waarin zaken behandeld zullen worden zoo mogelijk tijdig zal worden aangekondigd BUITENLAND 1 1 ¦ - — OVERZICHT De Berlijnsche bladen wijden uitvoe rige beschouwingen aan de door het kabinet behaalde overwinning en gaan na wat voorloopig te verwachten valt De „ Vossische Zeitung " bespreekt in dit verband de houding der sociaal-de mocraten tegenover het nieuwe kabinet en meent dat in de thans afgelegde ver klaring dier partij elk woord goed door dacht was Het blad schrijft dat uit de ze verklaring voldoende blijkt dat op het g«bied der binnenlandsche politiek toch niet bijster veel de sociaal-demo cratie van de regeering gescheiden houdt en dat een samenwerking moge lijk is als beiden zulks wenschen Het „ Berliner Tageblatt " is van mee ning dat het resultaat van de stemming in geen enkel opzicht beantwoordt aan de waaraShtige gevoelens van den Rijks dag en is er overigens van overtuigd dat bij alle belangrijke beslissingen dé eealitie der middenpartijen zich vanzelf Iwt de groote coalitie uit zal breiden De eveneens democratische „ Berliner Volkszeitung " geeft dr Luther den raad te doen alsof de socjaal-democratie in de regeering vertegenwoordigd ware Het Wad hoopt dat de Duitsche volks partij thans eindelijk zal inzien dat zij van de Duitsch-nationalen niets te ver wachten heeft De sociaal-democratische „ Vorwarts " schrijft dat de sociaal-democratie thans getoond heeft niet met alle geweld crisispolitiek te willen voeren Of er een crisis ^ omt zal De „ Deutsche Allgemeine Zt^lftung " constateert dat de middenpartijen niet juichen en dat hiertoe ook geen aanlei ' ding bestaat als men nagaat op welke wijze de meerderheid van 10 stemmen „ aan het noodlot werd ontrukt " en nog minder indien men denkt aan de geva ren die het kabinet in de toekomst zul len bedreigen De oppositie zou eigen lijk het best tevreden met het resultaat van de stemming moeten zijn daar het gevaar voor nieuwe verkiezingen van de baan is De „ Tagliche Rundschau " het orgaan van dr Slresemann meent dat thans de weg voor zakgHjken arbeid gebaand is en constateert dat ook Briand vaak met niet meer dan 10 stemnaen meerder heid uit den strijd is gekomen De Duitschnationale „ Tag " voorspelt dat dr Luther in de komende tijden met weemoed zal terugdenken aan zijn eer ste kabinet waarmede dank zij de Duitsch-nationalen viel te werken iVaak zal hij zich de vraag stellen of de iWnnen - en de buitenlandsche politiek van Duitschland er bij gebaat is ge w>eest dat dr Stresemann zich ten op zichte van Locarno en den Volkenbond ' voor 100 % heeft vergist De „ Lokal Anzeiger " ten slotte be treurt dat dr Luther het verdrag van Locarno heeft geteekend en meent dat Duitschland er thans heel g,nders voor zou staan als dat niet was geschied De belangrijkste telegrammen die we ontvingen aangevuld met die aan N R Ct Hdbl Vad en Tel laten we hier volgen Een orkaan van 72 uur NEW-YORK 29 Jan Na een over tocht bij het ruwste weer dat men se dert iü jaar heeft beleefd zijn de Aqui tania en La France twee dagen over tijd aangekumen De geibeele reis was een onafgebixnken worsteling met de stormwinden en de huiaeohooge golven waarbij er waren die van den voet tot den top 70 voet maten Somtijds had de Aquitania een sneliheid van nog min der dan vijf knoopen per uur De or kaan duui d « 72 uur onafgebroken voort De staking in de Belgische metaalindustrie QHARLEROY 29 Jan De wed-kgevers in de metaalindustrie höbiben het be middelingsvoorstel van den minister president afgewezen Zij venklaren dat l*t aantal artoeideirs die ü.6t werk heib b«n hervat de helft van het normale aantal reeds overtreft Loonactie van Amerikaan se he spoorwegarbeiders NEW-YORK 29 Jan Naar de „ New York Times " meldt heeft het personeel van alle spoorwegen van de leiders der vailivereenigingen instructie ontvangen vei^zoeken in te dienen voor het herstel der loonen zooals deze vastgesteld wa ren doo.r den arbeidsraad der spoorwe gen in 1920 en die wel de hoogste ooit door de spoorwegen betaalde loonen zijn Van de zijde der maatschappijen wordt verklaard dat de invoei-ing dier loonen de jaarlijikshe uitgaven met © en half milliard dollar zouden doen toenemen De dkvereenigingen hebiben'tegen 1 Maart antwoord gevraagd ' De - nieuwe kroonprins van ' P e r z i ë BERLIJN 29 Jan Volgens bericht uit uit Teheran is de acht-jarige zoo vanden nieuwen sjah " van Perzië RizaMian tot kroonprins uitgeroepen.Aanslag op den Hedjaz s p o o r w eg ' LONDEN 29 Jan Eén telegram uit Damascus gedateerd op 27 Febru^i meldt dat de Hedjaz-spoorweg in den naoht van den 26en op den 27en op e«n punt aangeduid door kiloaneterpaal alf opgeibroken is E«n pantsertrein ont spoorde An « verbdodingen-zijn veirtoro - Een v e r k V aïi n g " va rt koning F e i s o e 1 LONDEN 29 Jan Naar uit Bagdad wordt g eimeld heeft koning Feisoel een belangrijke mededeeiling gedaan op een banket in de Britsche amtoassade Hij verwees naar de onderhandelingen te Angora door den Britschen gezant sir Ronald Lindsay en sprak als zijn mee ming uit dat zij tot een overeenkomst zullen leiden die een nieuwe sfeer van vriendsohap tusschen Turkije en Irak zal scheppen Sprekend over de kwestie der minderheden onder de bevolking als de Assyriërs en Koerden heeft koning Fei ' soel gezegd dat Irak niet van plan was in herhaling te vallen van de fout door Turkije gemaakt om te trachten de na tinoale gevoelens en organisaties te ver nietigen Mijnontploffing i n 11 1 i n o i s 5'dooden 12 vermisten In een mijn bij West-Frankfort in den Amerlkaanschen staat Illinois heeft gis tereii een gasontploffing plaats gehad Ofschoon alle ploegen ten getale van ruim 1100 man aan het werk waren was de mijn binnen 7 minuten ont -' ruimd Op de plaats yan de ontploffing zijn echter reeds 5 dooden gevonden en een dozijn mijnwerkers wordt nog ver mist De hevige koude in Amerika Het is geweldig koud in de Ver Sta ten Te New York vriest het 17 gr C en waait er een storm van 80 mijl in het uur Maar ook overal elders vriest het hevig te Duluth Minnesota heeft de thermometer 34 gr onder nul gestaan De watervallen var de Niagara zijs aan de Amerikaansche zijde geheel be vroren De Duitsche huurwetten BERLIJN 29 Jan De Rijksdag heeft zich vandaag bezig gehouden met het wetsontwerp dat het reoht der huis eigenaren om de huur op te zeggen uit breiden wil De soc.-democraten en communisten kwamen op scherpe wijze tegen het voorstel in verzet De vertegenwoordigers der Duitsoh nationalen Volkspartij Voelkisohen Economisohe Vereeniging en Centa'um oefenden scherpe critiek uit op het bureaucratische stelsel der huurwetten Zij erkenden eohter dat een zekere be sohenning der huurders geboden is De Rijksdag is tot Woensdag 3 uur verdaagd De prins van Wales LONDEN 29 Jan In den toestand van den prins van Wales is een bevredigen de wending gekomen De begrafenis van kardi naal Mercier MECHELEN 29 Jan De plechtige dio cesane begrafenis van het stoffelijk overschot van kardinaal Mercier heeft vanochtend plaats gehad in tegenwoor digheid van kardinalen bisschoppen en wereldsche autoriteiten Er was een reusachtige menigte op dp been Van avond wordt et lijk in den kelder der aartsbisschoppen in de Romboutskerk bijgezet Het iDcldent tusschen Duitschland en Rusland Naar aanleiding van berichten dat in Rusland het valies van een Duitsetx koerier is opengebroken en met valfieheï ' zegels weer was verzegeld wordt vaaa bevoegde zijde meegedeeld dat aan 66W particulier reiziger wien een officieels schrijven was meegegeven dit onder weg naar Moskou is ontnomen ¦ - ' Deze reiziger had zijn koffer aahge''geven en deze in Moskou niet terugg'ë '-' kregen Na te hebben gereclameerd,kreeg hij zijn koffer na twee dagen te rug De inhoud van de officieele enve loppe was gedeeltelijk verdwenen ' endeze was gedeeltelijk voorzien van ee,nanderen inhoud weer gesloten waarnazij hem zoo werd teruggtgeven Va.n Duitsche zijde werd een klacht bijd'e^'Sovjetregeering ingediend Deze ont -- kent dat een officieel persoon bij hetincident betrokken is Een streng ondej;:zoek werd verlangd en toegezegd Moskou betuigt zijn 1 e e d -=' wezen ' Een later bericht meldt dat de § oV ';,| jet-regeering naar aanleiding van de"stappen der Duitsche regeering te Mqs -,^ kou haar leedwezen heeft uitgesproke,n.,.over het ontvreemden van officieeleDuitsche documenten Deze bevonden - zich in een pakket dat door het Duitsche consulaat generaal te Tiflis perkoerier naar de Duitsche legatie te Moskou was gezonden j De ontruiming van Keulen Nadat in den avond van 31 dezer de laatste Engelsche militairen Keulen heb ben verFaten zal Zondag te middernacht op het Domplein een bevrijdingsfeest be ginnen Den Isteh Februari blijven de scholen gesloten Vergiftiging door metbjl alcohol Te Munster is de politie tot de ontdek king gekomen dat daar en ib omliggen - " de plaat'sen twaalf personen door ietgebruik van methylalcohol zijn vergif ' tigd Men kwam tot deze ontdekkingdoor dat te Munster een voerman nahet gebruik van zoogenaamd „ oude ko ren ' of „ Munsterlander " stierf Menheeft nu ook het lijk van een man en,een vrouw opgegraven die ook onderverdachte omstandigheden zijn gestor ven De bedoelde draük moet afkomstigzijn van een firma te Munster en de po litie heeft nu een - waarschuwing ver spreid om nesscheii ^ met alcohol vandeze ' firma afkomsti^^Blj haar in te le veren tot onöjerzoekJ ------^ -^- = De c T e d i è t e nr'vl or Marokko PARIJS 29 Jan De Kamer welke be zig is met de behandeling van het voor loopige twaalfde voor Februari heeft met 405 tegen 132 stemmen een commu nistisch amendement verworpen -" be - oogende het - schrappen van " de credieten voor MarokJio SjSJtir^i e u w 6 Japansche ¦:^- '''^ f ^ ' kabinet TOKIO 29 Jan Wakatsukl heeft een kabinet gev ormd dat volkomen gelijk is aan het voorgaajide De eerste minis ter behoudt de portefeuille van binnen landsche zaken Hetikabinèt zal morgen beëedigd worden -:' 1 - STADSNIEUWS Benoemdl Tot directeur van de gemeentelijke gasfabriek te Rijssen is benoemd de heer D J Adriaanse civiel-ingenieur aan de Mabeg alhier no 2 der voor dracht FREDIEBEUBTEN 31 Januari Chr Gerei Gem Wittevrouwensin gelkerk vm 10 uur en ' s av half 6 ' ds Wisse Chr Geref Zondagsschool Timotheüs van 12—1 u-jr ' Ixjkaal Maranatha Sprlngweg 83 Zondagavond 8 uur Evang samenkomst Luth Gemeente voorm 10 uur ds J A Rust ' s av half 7 ds J Stellwag Wijklokaal Auxstard Straatweg 29 Dinsdagavond 8 uur Bijbellezing Doopsgezinde Gemeente vm 10 uur ds P J Glaöz Ned Proteslantenboud geb Boothstr vm 10 uur ds J P C Poldervaart Jeugddagviering Oranjekerk vm 10 uur ds Barger ' s av 6 uur ds Martens van Seveaho ven Lglise Wallonne è 10 heures préclses Ie pasteur Frank Ie Cornu Vredesikerk vm 10 uur ds Batelaata ' s aw 6 uur ds Goslinga Geertekeras vm 10 uur Kinderkeoik de heer C M Schoonheim Jr ¦ Holy Trinity Church van Limburg Stirumstraat Dienst om 8.30 11 en 2.30 ' Biltsche Kapel vim toalf 11 dr J F Beerens van ' Utrecht Lokaal Abstede Adr v Ostadelaan ¦ vm 10 uur Klnderkerk ' s av half 6 Evangelisatie samenkomst Oud-Geref Gem U B V.-zaal Am bachtstraat 3 Zondag vm 10 uur en nam half 6 de heer M Överduin Donderdagavond 7 uur de heer M Överduin Evangelisatiekring Noteboomenlaan Zondagmorgein 10 uur Evangeüepre diking W jensdagavond half 8 Bidstond Lugegebouw Kruisstr 7 vm 10 uur Zonriagisül.uol uaiu 5 uur openbare godsdienstoefening Baptisten Geui lokaal Pniél Krom merijn 16 10 uur vm pr&diking half ö openbare samenkomst Stadszending Ueerenstraat Eva,ng ' samenkomst in Silo ' s av 8 uur Van 7.30 — 8 uur gewijde muziek Joh£(.nnaschiOol Weistraat vm lO.ütir Kindergodsdienstoefening Woensdagavond S uur Bijbellezing door ds Kwint^a^^'jflf ' Zondagri4ut(ü'Qr „ Eben Haëzfer I " Bor neostraa4,.39 yöorm 10 uur Kinderkerk s mïd,d,"lialf ï en half 3 Zondagsschool Kinderkerk voor wijk IX Wljkge bouw gjpeses traai-Bijnlaan vm 10 uur de be?^r pif,ïP Hauer,'godadienatonder - wiji^erij £ - Wijl^abouw der Ned Herv kerk hoek Rijn,la8.n,,,elikpn Zondagavond 8 uur sa menkQmst ' 0p6nïi^.re school Ondiep Zondags schoo,!,:-ïsan half 1 tot half 2 Prinses Juiianaschool Amst straat weg Zofidagsscliool van half 1 tot halt 2 " Wijfcg(&bouw Leidschevaart bij de Vre desketfli Donderdagavond 8 uur BUbel cursus door ds Bearens Wij,|igeliüuw IX To ¦¦"• eg Vaartsche Rijn Wijkgebouw CroPSfstraat-Ritn laan J>tn § dagav 8 uur geen Bijbelleaing Wijkgejjyuw Oudwijk Bloemstraai < 7 Din9d!aga;-vv,nd 8 uur BiJbeUezing door ds M«)rien8 van Sevenhoven Wij-lig*>bouw Lauwerecht Dinsdag avond 8 uur Bljtoelleizing door ds De Haas^fe ' ' i Betiilehemikerk Donderdagavond 8 uur iyjballeaing door ds Marang Irfln.e.,;&insdagavond 6 uur ds J P Paauwe Owd.Kafih Gem van St Marie Achter Clarenburg 6 Zondag 31 Jan Seiptuage sima,.8.u'ur vroegdienst 10 uur laat dienst S uur vesper Dinsdag en Woensdag 9 uur kerOs dienst St Gertrudls Wiltemsplantsoen 31 Januari Septugesima 8 uur vroegkerk 10 uur boogdienst balf 7 vesper 2 Eebr O L H Llohtmis 9 uur boog dienst 4 Feibr 9 uur boogdienst H Jakobus Bemuurde Weerd Zondag Zi Jan Septuagesima Half 8 vroeg dijenst 10 umr laatdienat 3 U'ur vesper Academische Belichten Bevorderd tot semi-arts de heeren H Kessler W J Scheffelaar tot arts de heer N Braam Kankeioudeizoek Naar we vernemen zal de heei H M A J.v van Asch van Wijck alhier Dins daga vond in hotel de l'Europe een le zing houden over „ Kankeronderzoek " ' Vereen Groeniea - en Vmbtenveiling „ Utïeht en omstreken " Veiliing van 29 Januari Rhabarber f 11-20 radiis i 3.10-4 sel derie f 2.10-5.80 peterselie f 3.80-5.70 per 100 i)os;.andijvie f 3.80-4.20 knolselderief 2.80 6.30 prei f 0.4Q-2.90 roode koolf 6.40 15.80 sa voye kool f 570-10.80 groe ne kool f 1.20:4,30 boerenkool f 1,40 5.30p 160 stufcs ' witlof f 23-40 spruiten f 18 27 nero J 10-18 winierwortels f 5-6.60 fcfflolrapan f 2.90-3.30 uien f 5.80-8 per 100 Kf;.;beHefl©uren f 17-21 kluimpjes f 22-23 p^r.tÓO KG ^ | ^ Het ' nieuwe éelaöei ^ Óp ' de Groenten - en Vrucihtenveiling „ tftrecht en omstreken " vverden deze weeik alweer de eerste jonge groenten aangevoerd ' dunsel uit de kassen van „' t Huis de Geer " te Jutfaas en rhaibar i>er uit de kassen van den hieer W Ser tO'n,:te Vleuten Uit de Provincie J AMERSFOORT ' t — Wat gebeurde « r Op den Amersfoortschen - berg Werd - gisteravonc in bewusteloozen toestand gevonden de wissellooper C van E van het bankiers kantoor Zoq de Jong en van Ophoven Tot - bewustzijn gekomen verklaarde hij dat.hij met de fiets was neergestort en een paar uur bewusteloos moet heb ben gelegen Onderwijl is hij bestolen Van het ont brekende geld konden wij geen opgave bekomen / ZEIST Beroepen Ds J W Siertsema pre dikant bij de Geref Kerk alhier is be roepen te Haarlem — G.u n n i ng Aan de Fa L Gadellaa alhier werd opgedragen het leveren vaii.een Centrale verwarming warmwa ter en Sanitaire installatie ten behoe ve ' van het buiten „ Sparrenoord " te Driebergen — Examens Bij de gehouden exa mens vanwege de Vereen van Leera ren in de Handelswetenschappen slaag den onze plaatsgenooten de heeren W C.'yerbppm C i Aalten en Mej G van Schecpenzeel ^ - M a c h-i n e SC h r ij V e n ' Bij het ¦ heden gehouden examen voor het diplo ma - machineschrijven vanwege het In stituut J H V d Vliet alhier slaagde Meji M van Dijk en de heeren H v Nieiiwenhuizen H Kleuver en A Brui • noDge van hier r ^ K o n i n g i n n e-j u b i 1 e u m In vej'ViOlg - op ons bericht inzake de vie riüg van het Zilveren Huwelijksfeest vaiti-iï.-M de Koningin hier ter plaatse kuhnen wij nog mededeelen dat de avond va » 9 Februari a.s behalve een feöstelijk ook een propagandistisch ka raKter zal dragen PeEere-voorzitter der Oranje-Vereen Mr Q J Baron van Tuyll zal de verga dering openen waarna nog het woordi ¦ zullen voeren de heeren Mr G A Die penhorst kapelaan F G Wartna Dr J Fern.hout en D van Zanten Het-Lyceum-strijkje zegde reeds me dewerking toe De lieer G Vermeulen gymnastiek-leeraar aan het Lyceum zal eenige zijner leerlingen eenige plas tische standen en groepen laten maken Het geheel belooft voor zoover de tijdsomstandigheden zulks mogelijk üia ken een buitengewone bijeenkomst in het gebouw „ Figi " DE BILT Ned Herv Kerk Vm 10 ^ Dr J D de Lind van Wijngaarden | iam 6juur dezelfde ^^ Geréf,J Kerk des morgens 10 en des avandS!,B-uur..d.i G.,v d Zanden BILTntA'LN Biltsche Kapel Vm half - WATEBHOOGTE Zaterdag 30 Januari 1926 UTRECHT Waterstand Weerr ' Bovenkant Rijn 69 c.M pi N Was O Val O Benedenkant Vecht 20 cM pi A.P Waa O Val 0 Waterstand Keulen 3.34 M Was 5 c.M CULEMBOKG De waterstand der Lek is 3.09 M pi N.A.P Was 0.26 M WIJK BIJ DUURSTEDE Waterstand in Rijn en Lek 4.52 M pi N.A.P Was il c.M U uur Dr J F Beerens pred te Utrecht des midd 2 uur Kinderkerk door Dr Baron van Boetzelaer Woensdag 3 Febr des middags 3 u „ Woord en Geest " Dr - Gunning Donderdagavond 8 uur Gemeenschaps avond Vrijz Godsd Gemeensch „ Bilthoven en Omstr " in de Woudkapel ' s morgens half elf ds W Noordihoff rem pred te Lochem ZEIST Ned Herv Kerk Vm 10 u ds Tichelman van Scheveningen ' s Av 6 uur ds Bartlema Irene Vm 10 uur ds Bouthoorn Woensdagav half 8 ds Bortlema Vrijdagav 8 u Dr Den Hartog van Amsterdam Ev » Broedergem Vm 10 u ds Muller ' s av 7 uur Liturgie Zaterdagav half 8 u Bidstond Geref Kerk Oosterkerk Vm 10 u de he.er Visser « and ' s Av half 6 u Os Verhoef Noorderkerk Vm 10 u ds Verhoef ' s av half 6 uur de heer Visser Woensdagav halt 8 uur Jaarvergade ring E.V Maandagav halif 8 uur Smalle kerke raad Aula Lyceum Vm 10 u ds Goedlbarl van Leiden Zaal Eben Haèzer Vm 10 u de heerManussen * Lokaal Schaerweide Vm 10 u kinder samenkom st Chr Ger Kerk Vm 10 en ' s av half 6 u ds Salomons Dinsdagav half 8uur ds v d Vegt van Doesburg Ger Gem Torenlaan Vm half 10 en nam half 6 uur ds Roelofsen Ned Prot Bond - Vm half Uds Hoe versvan den Haag DEN DOLDER Nam 2 u Ds Bate laan van Ltrecht WERKHOVEN Vm 10 u ds G J M I V d Poll van Bunnik AUSTERLITZ Vm 10 u de heer Gaasbeek van Utrecht SOESTERBERG Vm 10 uur ds Ra dix Chr School Av 6 uur bijbellezing MARKTBERICHTEN UTRECHT 30 Jan Op de weekmarkt waren beden 60O stuks vee aangebracht De prijzen waren voor stieren f 150 a 330 kalfvaarzen f 240 a 360 pinkvaar zen f 150 a 230 melkkoeien f 260 a 4 ^ kalf koeien f 280 a 460 vaarskoeien ï la 3 330 326 nuchtere kalveren f 12 - a 18 980 magere varkens f ' 22 a 55 195 biggen f 11 a 22 36 lammeren f 24 a 30 Kaas 0.&0—O.K p pond boter na tuur fI.2S eieren 7.50—9 per 100 st Kalkoenen f 1.50 — 3s oude kippen en hanen f 1,25-1.75 eenden f 0.80-1.50 uiven per paar 0.20—0.40 ganzen f 2 50 konijnen f 1.25—3 jonge hennen f 2 4 ¦ ZWOLLE 20 Jan Aangevoerd 1604 stuksals 63.Ï runderen 7 kalveren 311 schapen 3d lammeren 158 varkens en «§ biggen Men besteedde voor neurende en versch gekalfde koeien f 240-430 dito vaarzen In schotten 225-360 gnstekoeien voor de vetweide of staf t 200-300 dito vaar zen f 80 — - iVO voorjaarskalvende koeien f 200—300 ossen Voor 4e vetweide — 15 ar ^ sprln-gstleren f 140-250 li-jange Binken 120—210 jonge kalveren f 40 ^ 15 nSchtere kalveren f "- 26 vette koei en en ossen ^ an bouten 80-110 ct dito stieren 78 94 ct dito kalveren 130-180 ct dito schapen 55-6a ct per K.G 6 wéeksche biggen f 17-I & 14 - - eeUsche dito 1 20—22 dra<;litige varkens f llo - ¦ 40 magere dito f 90-123 Per stuk^»edito 82 - 84 ct dito voor Londen 84-86 c.per K.G Handel in varkens kalm Boter Aanvoer 345 K.G waarvan 10 1/8 vaten 10 » 16 vaten en 90 stukken van i Ka prijs f 2.10-2.30 per K.G per 1/8 vat van 20 K.G prima f 46è afwijkende 1 45 per 1/16 vat van 10 K.G f 22-23 Handel ' Kfpeieren Aanvoer 24000 Prijs f 8i-9i pre 100 stuks ALKMAAR 29 Jan Aangevoerd 107 sta pels kaas wegende 79056 K.G Pnis fa briekskaas met merk •^¦^ oniev t 46,50 boerenkaas mêt merk f 51 zonder f 50 fabrieks commissiekaas I 50 boeren I 59 Handel vlug BREUKELEN MarUtberioUt Aangevoerd 37 wagens 1458 kazen wegende 9926 KG 1ste kW 56—58 2de kw 52—35 R,M 54 — 60 HOUTEN Frultveiling Goudreinetfen Ie s 1-7-ei c idem 2e s 12^14 c idem 3e s ' 7-9 c Idem extra - 27—30 c „ Arm gaarden Ie 6 16 c idem 2e s 12 o De fruitveilingen zijn dit seizoen geëindigd EDE Markt In het jaar 19f5 werden ov de markt te Ede aangevoerd 5090 big gen Prijzen van f 17—26 per stuk 4354000 eieren tegen f 4,75—17 per 100 st AMERSFOORT Hoendereieren 18 — 9.50 eeodeleren f 7—8 boter f 2,20—2,50 kippen f 2-2.50 kuikens I 2-50--350 wilde konijnen f 0,70-0.90 eenden I 1.25 ^ 1.60 magere varkens f 30—55 biggen 14-32 draohtige zeugen i 120—160 guste dito f 90—140 Aangevoerd ongeveer 90,000 hoendereieren 400 eendeieren 60 K,G boter 75 magere varkens 60 biggen • M zeugen VIANEN Goeboter f 0.95—1.00 wei boter f 0,85—0.90 kaas f 0.55—0.58 per J K.G Eieren 1 0.O8 — O,08è per stuk Biggen geen aanvoer SCHOONHOVEN Aangevoerd 40 K,G Prijs goeboter f 1 — per half K.G SPAKENBURG Vlsch 160 K.G spie ring van 15—22 ct 850 K.G Noordzeeschol van 29—32 c 76 K.G paling van 65—71 c alles per K.G 3200 K.G Noordzeesprot voor de rookerljen BARCJMKTKRSTAND VAN HEDEN OCHTEND 11 UUa JVEERBEBICHT Hoogste barometeratand 765,3 te Me rnel laagste 737,2 te Isafjord VERWACHTING I'il MORGEN AVOND Matige tot krachtige Z O tot Z W wind zwaar bewolkt tot betrokken waarschijnlijk regen later opklarend en Pis zachter Morgen auto - motor - en lietslantaarns opsteken 5 uur 12 van andere voertuige » 5 uur 42 Maandag resp 5 uur 14 en 5 uur 44 ' VEILIGHEID EN VOLKSGEZOND HEID II Voetganger opgelet Wilt gij een rijweg oversteken denu er dan aan Het juiste pnnt van over steken te kiezen dus niet daar waar bel rijverkeer in verschillende richtin gen door elkaar kruist Het juiste oogenblik af te wachten niet precies vóór maar achter een voorbijgaand voertuig bij kruispunten op het oogenblik dat het rijverkeer in dezelfde richling is als u gaat in be weging is Goed uit te kijken Betreedt niet ge dachteloos van hef trottoir den rijweg Den kortsten weg te kiezen dus haaks den rijweg te kruisen GEZONDHEIDSRAAD VERKOOFINGEN Onroerende goederen BAARN 25 Febr n.m 8 uur in Cen traK door not van Ditzhuijzen het kof fiehuis Eemland BARNEVKLD 4 Febr in de Roskam toeslag 18 Febr in de Bonte Koe n.m 2 uur door not Bok van Barneveld en Dinger van Lunteren het landbouw - ~ plaatsje Klein Kavenhorst en grond niet de noodwoning de Raaf beide in Koot wijkarbroek NAARDEN 4 Eebr n.m 7 uur in de Doelen door not Hoetlake ' de uitspan ning en café-restaurant Nieuw Valke veen heerenhuizen en woningen NAARDEN 4 Febr njn 7 uur in de Doelen door not Hoeflake uitspanning café-resfaurant tè Valkeveen SPAKENBURG 6 Febr nam 2 uur in Volksbelang door not Schroder van Amersfoort een vvoning met erf aan het ','" Spui en een woning met schuur TERSCHUUR 3 Febr 17 Febr toe - " o slag n.m 2 uur in het koffiehuis van Buitenbeek door not Bok van Barne veld en Dinger van Lunteren een ar beidersplaatsje in Zwartebroek UTRECHT 6 Febr ' s middags 12 uur in Venduhuis Vreeburg door not van Ilardervi-ijk een hofstede onder West broek en weiland UTRECHT 5 Febr in het Notarishuis Achter St Pieter door not Fortuyn Drooglever en Onnen het winkel - en woonhuis met erf grond en tuin Slacbt steeg 6 het pakhuis met bovenwoning erf grond en plaats Slachtsteeg 8 Roerende goederen AMERSFOORT 3 Febr in het Make laarshuis Nieuwstraat door mak Men - ' ko inboedels AMERSFOORT 4 Febr n.m 2 uur in de Keizerskroon door not Te Leu ken de verstane panden in de Bank van Leening AMERSFOORT 4 Febr vm half 10 in het Verkooplokaal Muurhuizen door deurw de Groot inboedel HAARZUILENS 2 Febr v.m 10 uur in het Rechthuis door not van Harder wijk uit Harmeien hout JUTPHAAS 3 Febr n m 3 uur in café Vendrig door not Warren uit Utrecht boomen LEUVENUM 2 Febr v.m 10 uur in de Zwarte Boer door not Neeb van Harderwijk hout SCHERPENZEEL 2 Febr v.m 10 uur op de hofstede G'ooswilgen door not Bok van Barneveld erfhuis UTRECHT 2 Febr v.m 10 uur in liet Notarishuis Achter St Pieter roe rende goederen KAMERIK 5 Febr v.m 10 uur aan Kanis bij café Samsom door deurw van Deth en de Kool hout UTRECHT 4 Febr 10 uur op het ter rein achter den schouwburg door firma R Bresser hout AMERONGEN 2 Febr v.m 11 uur Dverstraat voor en ten huize van J de Man door not Schroot boelhuis UTRECHT 3 Febr v.m 10 uur in verkooplokaal „ Lichte Gaard " door vendumeester Beyers inboedel aarde werk en motorrijwiel IJSSKLSTEIN 4 Febr v.m 10 uur nabij „ De Strik " door not den Bleker timmerhout VEENENDAAL 4 Febr v.m 11 u,ur in de Korerbeurs door not Sandbrink hakhout sparren en boomen VEENENDAAL 5 Febr v.m 11 uur in hte Stationskoffiehuis door not Sandbrink hakhout boomen en spar ren ^ 0-i »-' - " - SPORT scbehmep WedstrijdenK < euis uitgenoodigd ie < ¦- -„ hpt zenden van zij ""^ Lk0 0S.B wilde ren De K.-'i'-''^7 '^ o r > nficieren De K.O.O.S.B on z m wedstrijden buiU wezig rfen zoodat de et daartoe te geraken was i ren van een landentourr I Dat de uitnoodiging on ï ' komen zeer in den sma ' bleek wel uit de uitlatini ' landsche deelnemers dn dat velen zich voor alva Nederland hadden aang men ons mededeelde ges noodiging in Zwitserlai Tan een der Bondsorgan militaire profs heeft mer niet De afgevaardigde d men dan ook in burger ^ genwoordi,gers van Nedei rijk waren beroepsschei - L„;.land en België hadden "' ife'vaardigd Wij volstaan met he van den landenwedstrijd ¦ 1 Frankrijk 3 équipen |# f:25 gew partijen 53 gege - llï treffers Pli 2 België 2 équipenove ^^ gew partijen 33 gege \ ifSi-effers P-'^-vS Nederland 1 équiper "'* i * De Heer en Mevro C STOFFELS — OüWERKi geven hierbij kennis dat ter gelegenheid van 1 25 jarig huweliik op Februari a s ontvang hopen te houden op 7 bruari a.s des naraidd van halt 3 tot half 6 Ha straat 21 Utrecht ' m - ' M Heden overleed na ee kortstondig lijden onz innig geliefde Man zorg zame Vader Behuwd - e Grootvader de Heer JAN WILLEM VAN RINGELEN5TEIN in den ouderdom varuim 71 jaar 821 Uit aller naam Wed H H VAN Ri GELENSTEIN - De Ruitei Kinderen Behuwd e Kleinkinderen Utrecht 30 Jan 1926 Slachtsteeg 3 Verzoeke van rouwbekh verschoond te blijven Geen bloemen De teraardebesteUang z £ plaats he.bl>en Woensda a.s ten elf uur vanaf h sierfhuis naar de 2e AI | Begraafplaats Stadsschouwburg - Utrect Zondag 31 Jan 2 ui Buitengewone Matiné ASSCHEPOESTE Groot Tooversprookie i 3 bedrijven Op te voeren door gezelschap van Mevr HOPMAN-Kwa In het 2e bedrijf HOFBAL mat versch lende dansen Prijzen f 1.70 1.40,1.10,0 0.62 0.44 K Plaatebespr ' dagelijks Utiei Stadssciiouwbarg • H_l W H.V Het B Scliouwtooneel ~ a ' Directie Adr v d Ho en Jan Musch Zondag 31 Jan 7M u Wegens het buiteni woon succes nog é opv van Het Sneeesblijspe Riik ei geen geU Blijspel iu 3 bedrijve ] Zondagsprijzen van f 2.71 tot 0.61 Plaatsbespr dagel vs I 10—4 uur 7i St DomiiiiGui MARIAPLAATS Tweede Conferei voor Niet-Katholiell ' s avonds half 9 O n d f r w e r | j Be aigeiüeenheM Ctensius Édru Toegang vour Niet-lC rieken gratis Katholieken hebben van Toegang op vertooi een ' Toegangskaart ' s av aan de Kork te vcrkr voor di'ii jirij - \ au 50 « geldig voor de lieele r Jimf4i„.....„.r ^- ^ s3.A=é-J!^-&:i.~^i'j:i=i.a ^<»!^ ti ^ mmmmiüiimmi 
U T R ¦ f H T S n H i 1 E U W ^ H f-i D ici Bf anusBiKesen EEDE / BLJID ii»i ^ SPORT SCHERMEN Wedstrijden K O O S.B De schermwedstrijden van den K O OS B werden voortgezet met den an ¦ j *- iW oD degen en sahel tus '^ TlfvertegenwooMigers van de le tters to Selaadigde landen Hiertoe tvaren niet speciaal professeurï of ama tPiirs uitgenoodigd ieder land stond vrii in het zenden van zijne onderofficie wn De K.O.O.S.B wilde gaarnö onder rfricieren De K.O.O.S.B wilde gaarne OD zijn wedstrijden buitenlanders aan wezig zien zoodat de eenige weg om daartoe te geralcen was het orgauisee i-en van een landentournooi ¦ Dat de uitnoodiging om naar bier te Komen zeer in den smaak gevallen is bleek wel uit de uitlatingen der buiten landsche deelnemers die mededeelden dat velen zich voor afvaardiging naar Nederland hadden aangemeld Naar men ons mededeelde geschiedde de uit noodiging in Zwitserland door middel van een der Bondïorganen Eigenlijke militaire profs heeft men daar te lande niet De afgevaardigde deelnemers scher men dan ook in burgerzalen De verte oenwoordigers van Nederland en Frank rijk waren beroepsschermei's Zwitser land en België hadden amateurs afge vaardigd Wij volstaan met het eindresultaat yarj den landenwedstrijd degen Frankrijk 3 équipenoverwinningen 25 gevv partijen 53 gegeven en 12 bntv treffers België 2 équipenoverwinningen 12 gew partijen 33 gegeven en 35 ontv treffers 3 Nederland 1 équipenoverwinning S gew partijen 29 gegeven en 42 ontv treffers 4 ' Zwitserland O équipenoverwinnin gen 7 gew partiien 16 gegeven en 42 ontv treffers ' Het eindresultaat op sabel was als volgt Frankrijk 3 épuipenoverwinningen 21 gew partijen - en 56 ontv - 100 ' gege ven treffers Nederland 2 idem 19 idem ' 65 idem 91 idem België 1 idem 13 idem 78 idem 75 idem ' g ' ¦ Zwitserland O idem jlJJ.fleli ^ 106 idem 37 idem ' Voor de uitgeloofde personeele prijzen werden de eindresultaten op beide wa pens in aanmerking gebracht waarvoor de volgende klasseering verkregen werd Frankrijk 6 équipenoverwinnin gen België 3 idem 3 Nederland 3 idem 4 Zwitserland O idem De K.O.O;S.B beeft haar vijfdaagsch wapenfecst met een waarlijk schitteren den gala avond besloten In de zaal toeschouwers in unlforinen of avondtoilet en op ' t tooneel het aller besle wat de onderofficieren maar te bieden hebben Oiider de talrijke offi cieele gasten merkten wij op den minis tér van Oorlog den heer Lambooy ' den burgemeester van ' s-Gravenhage mr Patijn / a:de gezanten van Zwitserland Frankrijk Brazilië en België die van Frankrijk en België vergezeld van de militaire attache's Voordat met de uitvoering van ' het uitgebreide progi'amma een aanvang werd - gemaakt stelde het bestuur de equipes ' die aan den internationalen schermwedstrijd hadden deelgenomen aan de aanwezigen voor Zij werden met hun volkslied en een daverend applausbegroet Hierna voerde de Kon Mil Ka pol en do Haagsche Onderwijzers Zang vereeniging ' het Hallelujah van liiXn del.:uit "' ' ' Vervolgens betrad Albert Vogel lie podium Toen kwamen de Koningin en Prins Hen drikj onder de tonen van.liet Wilhelmus binnen Bij den ingang vver dm aan H M bloemen aangeboden door do doc'titerljes van den secretaris A'an den K.O.Q.S.B adjudant de Vrite H M woonde hetassaut bij waar aan werd deelgenomen voor floret doorde heeren Hall en Tukker voor geweerdoor de heoron Scholto en Katerborg XooY degen door de heeren DodiverS ' envan Dieren voor sabel door de heerenKesteloo en Abrahams Eveneens sloeg H M de „ colonne ge weer " van de Kon Nederlandsche Ma rine te Helder gade waarop de hooge gasten omstreeks 9 | uur vertrokken na zich met de gezanten en de andere autQ - rileifen te hébben onderhouden Het programma werd besloten met een colonne geweer door het korps Ma riniers te Rotterdam « Na den feestavond van den K.0.0.S,B welke in den vooravond in togenwoor - digiveid van den Kon Familie en vele autoriteiten een schitterend verloop had gehad werd omstreeks middernacht toen de zaal voor de feestgangers in ge - reediheid was gebracht voor het bal een begin van brand ontdekt in de sous terrains van het gebouw Gelukkig dat de i ook welke door de vloer de zaal binnendrong het uit de kelder dreigen de brandgevaar tijdig deed ontdekken Dank zij het kalme voorbeeldige op tredein van de vele m,ilitairen op het scbermfeèst is van kans op een paniek absoluut geen sprake geweest De brand w^eer wist binnen den tijd van een uur hot vuur met eenige stralen te blus scheii Over den oorzaak van het ont staan van ' den brand bestaat nog geen zekeislieid VOETBAX K a ra p o n g — ^ H i 1 v e r u s u m Kampohg zal morgen tegen Hilversum met bet volgendelelftal uitkomen Prins Backer van Leuven Greve Evers v d Lee Colenbrander Bomer v d Hagen v Rijn Pe'uchen Collard ¦ Prins is Kampong's " nieuwe doelman de'ljaive mag wegens zijn knieblessure niet meer spelen die zeer goede capa citeiten bezit Op Lefèvre na zijn de blauwhe.mden volledig Er staat dus een spannende ontmoeting te wachtenl ¦ UIT DE PROYI ZEIST ¦— II o 11 a n d-I nd i ë Ook de Maatij tot Nut van ' t Algeineen heeft haar ten ten in het ooncert-ge'^iouiw „ Figi " opge slagen Gisteravond hield Lt van ' Weerden Poelman daar een lezing met lichtbeel den over den vlieglooht naar Indië Dir ïjeemk Willink opende dezen in - teressanten avond en gaf onder applaus bet woord aan den heer Van Weerden Poelman wiens caiuserie wij al eens eer der uitvoerig plaatsten Nadat de heer Van Weerden Poeliman nog enkele beelden van zijn reis te zien gaf zooals Bujkjes van uit de hoogte op de reusacihtdge zamdrvlatoten en op de mooie pagodes van ons eigen Indië sloot spr met dankzegging voor - de be - langstelling deaer leerrijke causerie Onder applaus'dankte de voorzitter van - - t Nut en daarna de burgemeester baron van Tuyll den sto'utmoedigen pi loot Namens aiUe aanwezigen ontving luit van Weerden een mooien lauwerkrans — o — BILTHOVEN Nat ¦ Feestdagen Voor de feestelijke - bijeenkomst ter herdenking van hot Zilveren HuwelijTisfeest van * II ' M de Koningip op Vrijdag 5 Fe bruari in de VVoudUapel is een pracht programm.a opgemaakt dat o.m bevat zang door mevr ' Julia Rontgen rede van Dr ' W van Everdingen en een rede van - J Stamperius Voor deze samenkomst zullen extra bussen loopen — D i e r e n b e s c h e r m i n g De af doeling Zeist waaronder ook Bilthovenressorteert hield haar algemeene ver gadering waaruit bleek dat de afdee ling op ' t oogenblik 390 leden telt Er is een gift ingekomen van f 500 — De verslagen van den secretaris en de verantwoording van den penningmees ter werden onveranderd goedgekeurd Uit een rapport van den veldwach ter inspecteur der af deeling bleek dat in twee gevallen gezondigd werd tegen de trekhoiidenwet Het batig saldo der vereenigiiig be draagt thans — dank zij twee giften — f1652 ' De aftredende voorzitter de lieer Büma uit Bilthoven werd bij accla matie herkozen Tevens werden tot be stuursleden gekozen de heeren Jhr Calkoen A J M Verspijck — Dammen De uitslag van den5d6n competitie wedstrijd van de „ Bilt sc'ho Damclub tegen Baarn is als volgt De Bilt Baarn C D A Verkerk—H A Staal 0—2 J Ph Anepool — C J Nobels ï—x R V Santen—J v Steenwijk 2—0 \ lansen—E Dijkhuizeii 2—1 Ë V Waveren — A Dolman 2 — O J Verkuil—P de Kleer 1—1 P V d Broek—G Staal x—x ' G Anepool — 3 Timmer 2—0 J Bovenkamp — Bomijn 0—2 A Sehaafsma — II N Kip ' 0—2 10 8-8 X Is afgebroken — „ F r a t e r n i t a s " Na eenige we ken gedwongen rust zal hedenmid dag om twee uur Fraternitas wederom een competitiewedstrijd spelen Thans moet de wedstrijd worden aan gebonden met Bilthoven III welk 12-tal alhoewel ' t seizoen reeBs ver is gevor derd in deze afdeeling nog is inge - last Zondag 31 Jan Bilthoven I — ' t Gooi I aan de Jan Steenlaan — Biltsche Kapel Door het bestuur der Biltsche Kapel werd over het jaar 1925 ten behoeve der Diaconie afgedragen een bedrag van f 1323.70 •— Algemee ne Vergadering k o r f ' b a 1 c 1 u b Op deze vergade ring werd het volgende bestuur geko zen Voorz W R van Wijk vice-voorz A Veenstra secretaresse:'ïnej W van Wijk Mesdaglaan 5a penningmeester W Mosselman F Jonckers De heer F J Domela Nieuwenhuis oud-voorzitter werd tot eere-lid der ver ' eeniging benoemd Besloten is een propaganda-avond te geven waarvan de regeling werd op gedragen aan de Feest-commlssie @ iree de Verleidster STADSSCHOUWBURG — UTRECHT Impressario HUGO HELM IV3AANDAG 1 FEBRUARI — 8 UUR Qptreien van Duitschla'nd's grootste Tragedienne TILLA DURIEUX met medewer&ing van ERNST STAHL-Nachbaur MABIB THEEÈSE MATTHIS TONI TETZLAFF MAB6ARETE WELLHÖNER OTTO SGHmölE,PAUL MEDEROW in 7bBi HEDDA GABLER Tpóneélspei in 4 bedrijven van HENEIK lËSEX Prijzen der plaatsen van 14.17 tot f 0.84 Plaatsbespreking van heden ai dagelijks van 1 — 4itur TIV0LI-BI0S600P KRUISSTRAAT in 7 Aoten naar het bekende boek van BLASCO IBANEZ Schitterend Bijprogramma Notarishuis te Utreciit Achter St Pieler 18 CURSUSSEN In - en Zylgeüiiienzorg Haenileliilscle Verkoopiny op Dinsdag 2 Februari 1926 en voIgende ^ dag fles voor - middags lo uur precies van Meubilaire Coederen waarbij Buffetten Linnenkas ten Secretaire Salon - en Slaapkamer-AïBeiuWementén, SohiKderslukken Boeken Brandkasten GOUD - en ZILVERWERK.Alles te beaichtigen opMaandag 1 Februari a.s.,van 10^ 4 uur 8195 De nieuwe cur&ussen vanwege de Algemeene Neder landscheL Vereeniging „ HET GROENE KRUIS " beginnen op WOENSDAG 10 FEBRUARI a,s te HALF ACHT ' s avonds en zoo noodig ook op DINSDAG 9 FEBRUARI a.s te HALF NEGEN ' s avonds Elfee cursus bestaat uit 20 lessen van 1 uur wekelijks 1 avonduur Alle vrouwen en meisjes boivendfl 18 jaar zijn welkom en zij die van plan zijn zich later(elders praktisch tot baker te laten vormen en uït bakerente gaa;n geni.eten de voorkuer '¦ c - ¦ tï^Ö || ' Lesgeld f 5 — per voUedigen cursusi -^ 8211 Zich aan te melden Maandag of Dinsdag 1 of 2 Februari a.s tusschen 2.30 en 5 uur ' s middags of tusscben 7.30 en 9 uur ' s avonds aan het Centraal-Bureau der A N V nHET GROENE KRUIS " Oudegracht 35 Utrecht A DAüilAAnSE Bezembrus N.V JOH SCHOONHOVEN TDISTRA&T EOEK ÏBEEBVBfi UTRECHT VANAF MAANDAG 1 FEBRUARI - JimilLIJKSCHE OPRUIMING - Tegen zeer lage prijzen niimen wij inilersiaaiide atielen op ' Oorsetten Bustehouders Directoirepantalons Kousen Sokben Handschoenen Schorten Wollen Ondergoederen » Bretelles Sohhen bonders Slobkousen Kleedjes Vesten Jumpers Toiletartikelen Zakdoekjes Corsages Wol Sjaals Wollen Mutsen Rokcombinations enz Verkoop uitsluitend a Contant Oeen zichtzendingen - Stii g Groolè OpruimiMff in alle Afdeelingen Werkster gevraagd Een nette Werkster gevraagd N.H voor een school ellke morgen v 64-8 u Woensdag en Zaterdag v 1-8 u overige middagen eenige uren Loon 30 et p uur oiLgev 11 gld p week Zond g get onnoodig te schrijven Br no 8209 i > d Bier Tapmachine TE KOOP GEVRAAGD in goeden staat Prijsopgave en merk onder no 7970 bur van dit blad In deik strijd tegen microben ï « Alcker's Abdijsiroop een gewaar » deerd middel doordat het de slijm kweekplaats van bacteriën en bacillen oplost en verwijdert Is bovendien ziektekiemdoodend en bevat toch geen vergiften of verdoovende middelen AbdusIroOP il daarom het middel zonder weerga tegen borst en keelaandoeningen bronchitia,catarrh,aben Woensdag a,s ten elf uur vanaf het sterfhuis naar de 2e Alg Begraafplaats i Stadsschouwburg - Utrecht Zondag 31 Jan 2 uur Bnitengewone Matinee ÜSSGHEPOESTEi Groot Tooversprook)e in 3 bedrijven Op te voeren door het gezelschap van Mevr HOPMAN-Xwast In het 2e bedrijf HOFBAL mat verschil lende dansen Prijzen f 1.70 1.40,1.10,0.92 783 0.62 0.44 Plaatebespr dagelijks Stadsschonwbaig Utrecht ^ ¦ ¦ S.ï Het SS s r a Sdiouwlooneel V Directie Adr v d Horst en Jan Musch Zondag 31 Jan 7f4 uur Wegens het buitenge woon succes nog één opv van Het Snocesblijspel Riik en geen geld Blijspel iu a bedrijven Zondags'prijzen vanaf f 2.71 tot 0.S1 Plaatsbespr dagel van 10—4 uur 7833 St EomJiiicüslierk IMARIAPLAATS Tweede Conferentie voor Üist-Katholieken UM^^Ae ' i fÜBilUARI ' s avonds half 9 Onderwerp Be aigemeenheM van Chr^slns Édtü Toegang voor Niet Katho-(ieken gratis 8178 Katholieken hebben recht van Toegang op vertoon van een Toegangakaart ' s avonds a;iu de Kerk te verkrijgen voüj ' den prijs ^- au 50 cent KOldis voor de heele reeks SPEELDAGEN Zondag 31 Jan vanaf 2 uur doorloopend Dinsdag 2 Febr 7 % uur Donderdag 4 Febr 7''a uur ZILVEREN JUBILEUM Vereen van Spoorwegambtenaren te Utrecht GROOT Gemaskerd BaP in mUU op Z&TSRDM 6 FEBSÜARI a & Kaartverkoop in Hotel N Brabant bovenzaal op 2 3 en 4 Febr a.s ' s avonds van 8'/3 tot 10 uur HÜSRE3IKAARTEN f2 - DAMESKAARTEN f 1.50 Belasting inbegrepen 8200 TE HOOP MMEBODEN wegens zwakte van den man een Behangerif en Stoffeerderij met winkel gelegen in de omgeving van Utrecht Koopsom f 2500 Huur per - week t 20 Alleen ernstige reftectanten gelieve te schrüven onder no 8070 bur dezes HEDEN AVOND OPENING van een zaak in BABY-ARTIKELEN Tevens HUISHOÜDGOEDEREN LAKENS SLOOPEN GAREN en BAND Ruime sorteering DAIVIES - en KINDERKOUSEN Beleefd aanbevelend 8196 raat I y Muziekinstrumenten LEVENSLANG pleizier heeft men van onze REK LAME eikenbonten staande salonkast met ge < ga ran deerd iste klaP dnbbelveerig ZWITSGHEBS nurwerk PRIMA afwer king nieuwste toongever enz REKLAMEPRIJS f 63 * Wij zijn 30 tot 40 procent goed*Icooper op alle platen dan iederander GROOTSTE en GOED KOOPSTE Muziekhandel inNederland 8051 ABRAMS & ZONEN Loop niet verkeerd 163 HAARLEIVIMERDIJK is het || l|zesde huis vanat Haarlemmerplein AMSTEROAIVI sZondags geopend — Zendingen door geheel Nederland Zorgzame nette Kraamvrouweiiverpleeister heeft eenige weken ter be - schikking Br no 8172 bur dezer HET OPLAGE.AANTAL VAN DIT BLAD IS RUIM EXEMPLAREN 27000 -« vM voor de AdvertentI » orijten b«t*9k»nl dnt per tOOO ••• npis r«o de snnonoekokten nog fi;*t PER REGEL WELK BLAD HEEFT BILLIüKER TARIEVEN 
AMERIKAANSOHB LEGERGOEDEREN Leeren Motorklee ding leeren Vesten nog enkele restan ten Rijbroeken Re genjassen Onder goederen 3.50 Sok ken 45 et Sportar tikelen wollen Truien Dekzeilen Dekens - gummi Laarzen L Borstel Elisabethstraat 22 Roode Hoek 7S30 Wegens sterfgeval te koop een HUIS,te Amerongen metdeel groote tuinmet zij uitgang gr.circa 1000 M2 opnetten stand Prijsf 1800 — J Vervat,Zandvoort Ameron gen 8037 TE KOOP prima Billarii com pleet merk v d.Meijden wegens verandering van zaak,tegen billijken prijs.Te zien en te be spelen Hotel Gafé"Lombok " Damstr 6 Utrecht 8002 TE KOOP mah penantkastje f 27.50 6 stoelen canapé tafel - rood trijp f 45 gangloo per 14 el f 3.75 kar pet f 7.50 2 cra peaux f 27.50 echt pitriet serre-ameu blement gekost 250 nu f 100 Zandhof schstraat 10 8094 f liO PRACHT f 140 AMEUBLEMENT 2 Engelsche overbe kleede crapeaux 4 stoelen tafel en buffet koopje massiefeiken f 175 2 fau teuils 4 stoelen ta fel linnenkast ge bloemd karpet ta feltje servies thee tafel f 125 — H.j-p akker 93 7951 OPRUIMING Hout Ledikant 6.50 ijzer Ledikant 4.50 Kinderledikant 2.50 Wieg 3.25 Tafel 1.76 Divan 10 — 3-deelig Damastmatras 12.50 Zeegras matras 4.,'jO kicin 2.50 Damast kapok matras 15 — C van Luijn Pre difcheerenstraat 16 Let op No 16 7835 -'^ iÉSHilii ' De ArbeiÉrs Gyninastieli-Vereenigino „ KRACHT EN VLUGHEIDV^flf deelt mede dat met ingang van Maandag 1 Februari a,s eene afdeeling „ Rivierwiik " zal worden opgericht De les zal worden gegeven in de school MAASPLEIN " ' s Maandagsavonds van 5'/;i — 6'/9 door den Directeur Ch j g de ruiter Meisjes van + 9 tot + 15 jaar die lid van deze Gym nastiek Vereeniging willen worden kunnen zich Maandag avond op de les opgeven 8179 De Contributie bedraagt 10 et per week HET BESTUUR m ^^ W ^\ tv ^^ PARAPLUIES WANOELSTOSKEN Fa A QUEREILE Opgericht 188ó tl © ^^ STEEMWEO 30 ^ OOK in bet moderne geqre J N F QÜERELLE Azn.j Reparaeren Overtrekken Uitsluitend la kias fabrikaat A actater - t f dfi eenvolgens ~ BOEKHOUDEN ' Privaatles in ' Boek houden e.n aanver wante vakken aan geboden a f 1 — per lesuur Degelijke op leiding voor de of ficiééle exameös en practijk Adreslijst van ¦ geslaagden op aan vrage Bn no 8152 bur dezer ' ADVERTENTIENfl — ' t GELDEN ' BESGHIKRAAR zonder boi'g aan soliede personen met vaste aanstel ling en onderpand van in bezit zijnde polis van Levens v'erz met borg zon der verzekering Br no 8131 bur dezei ' TER OVERNAME l-pers hout Ledi kant met sp'ringbak 7.50 Damesrijvviel l ' 12.50 Colbert costuum f 8 Jacquet co'Stuum f 15 Jera zalemsteeg 20 8210 VERHUIZINGEN vanaf f 5 — m gesl auto's Expedltiew zeer billijk De Jong Albei-d Thijmstraat 16bis Nieuw Enge land Tel 4303.-8112 LESSEN aangeboden in Wis kunde Fransoh Duitsob en alle vak ken van lager on dei"wijs door Mulo onderwijzer..Eén les wekel voor f 5 — per maand Voor 2 pers tegelijk f 3.50 per persoon Adres Springweg 115 8148 JE ADRES van geschilderde M6ubel€in Kasten vanaf 15 Waschta fels vanaf 5 — Ta fels vanaf 3 — wit laqué Slaapkamer meuibelen worden volgens bestelling gemaakt Beslist GRATIS NIEUWE BOEKEN Opleiding in het Boekhouden voor alle examens door vakleeraar Zeer bil Ujke condities Be noodigde boeken gratis Nog enkele uren beschikbaar Br no 8110.bur dez eigen fabrikaat,daaro'm goed éngoedkoop Meubel Adres Vark&n - VERLOREN van de Kerkstraat tot Janskeikhoif ver loren f 300 — f 25 — voor de vinder Te bezorgen Kerkstr 2 8206 inarkt no 5 8184 HOEDEN-CURSUS PATHéFOON-REFLEX Te koop van Patihé Frères met 50 pathé nummera en tevens met gramafoonvveer gever met 50 grama föbnnummers voor f 60 — Te zien tusschen 6—8 uur Ondiep 113 8174 PATHéFOON PLATENKAST en 6 nummers 49.50 groote keijze in alle modelleii ' Patbé fooBS en Standap paraten alles gega randeert sch&rp concurreerende prlj zen de grootste keuze in geruisch loos loopende Co lumbia platen alle merken voon-adig Braamstraat 22 8205 f 5 — per maand;spoedcursus 12.50 de geheele maand 1 maand leertijd,dag of avondles.Ook voor gehuwdedaines Mad Steen bergen MerelstraatISbis 8119 DE GOEDKOOPSTE REPARATIE TE KOOP GEVR Motor liefst zware 1 cyl Br met bij zonderh en uiter ^ sten prijs onder no 8160 bur deze.r TE HUUR GEVR door jongelui een Beineden - of Boven huis of twee Ka mers Br met opg van huur enz on der no 8207 bur dezer ASPHALT per meter 15 per rol 20Ö et Kippen gaas 13 et Tuin spa den 150 et Amerik Wringers f 19 — Emmers Teilen 4schemmers Sticht sche IJzerhandel v.h Chef bij Pijper Drieharingstraat 7 b.h vreeburg 8175 Heeren zolen en hakken f 1.75 Hee ren zolen 1.40 Hee ren hakken 0.45 Da mes zolen en hak ken 1.40 Dames zo len 1.10 Dames hak ken 0.35 Kinder zolen en hakken vanaf 0.75 genaaid werk 50 et hobger J de Zinger Breed straat 55 Kruger straat 33 Woi'dt uitsluitend a con tant geleverd 8147 PAKHUIS LANDBOUWERS Te koop best Bouw en Weiland met prachtig Huis even b.d stad in eigen gebr te aanvaarden Br no 8189 bur dez - WAT SCHEREN ZE FUN Scheermessen slij pen of aanzetten haarfijn 15 et Gillet scheermesjes of an dere 6 et dozijn 65 et prachtig ' sche ren Botte messen scharen zagen ge reedschappen enz goedikoop Instru mentslijperij Harde - bollenatraat 1 Neemt proef 8158 Lui zonder kinde ren vragen een BOVEN - of BENE DENHUIS te buur of gedeel telijk De prijs van 4 gld niet te boven gaande Br noa 8187 b'ur dezer te huur aangebodenin ' t centrum derstad voorzien vanwaterleiding electr.en W.C zOo noodigook kantoorruimteen gebruik van tele foon Te bevragen:Bloesemstraat 53 achter Oudwijk Tel 4316 ¦ 8146 UTRECHTSCHE AVOND - NAAISCHOOL Lange Nienwstr 10 TE KOOP beste Trekhond lichte 4 wielige plat te Wagen 2 wieli-ge Kar geschikt voor groenten of fruit - Te bevragen Swammerdamstr.27,Elinckwijk Zui len 8186 SLAAPKAMER Brandkast Buffet Heerenrijwiel f 8.50 zeldzaam Mech«lscihBuffet'f 125 ¦ Duit scbe Tafels f 6.50 f 8:50 pracht Brandkast i 45 prachtpitch pine Slaapka mer mét spiegel kast f 150 mahonieWaschtafel mar mérb lad f ' 7.50 Ge makstoel ¦ Janisveld 39 8156 WINKELHUIS Te koop " Hoekhuis m-et ' poort apart Bovenhuis gelegen buiten Wittevrou wen.'Prijs>f 7000 — Hypotheek besohik baiar ' Br no 8133 bur dezer Begin Febr aan vang V d nieuweKnip of Verstel cursus voor vrou wen en meisjes bo ven 18 jaar Inlich tingen en aanmel ding op Maandag 1 en Dinsdag 2 Febr tusschen 8 en 9 üür,"Lange Nieuwstraat 10 8143 BLOEMISTERIJ Op de BloemisterijZeedijk 33 kan eenII Bloemistkiieehtgeplaatst worden,benevens een nétteLeerling 8183 KINDERWAGEN Te koop een • goed a'nde'Phouden Ba,k wagen merk Sta dion rnet regenzeil tje sipo tprijs f 20 Aan hetzelfde adres een Godin Fomoiisje te koop f 10 Witte vro'uwensingel 64 LIGSCaiP Paaima " Wit-tevrbuwenhrug.HoU Anthraciet pérH.Ii 2.35 Belg Aa traciet per I^.L 2.60 Ëierkülen gemerktO.N per H.L 130.5 H.L 1.25 per H.L.Briketten merk B 85 Baggerblokken 80 per 100 Iranopthuis ' 7Ö55 SALON-AMEUBLEMENT LEEST DIT Wij geven U de hoogiste-waarde voor geheele of gedeelte lijke inboedels wordt zonder kosten door vakmienschen van huls gehaald M C V Velzel,Bein Wéerd O.Z ' 39 ütrecbt 8176 f 98 — bestaandeuit 2 overbekleedecrapeaux 4 eikenstoelen eiken salontafel 16 dressoir 54 druivenbuftetf 75 kapstokken parapluiebakken di vans crapeaux,fau teuils enz Kom kij ken Wittevrou wen straat 15 BiBaBo.Inkoopen en Inrui len ' 8163 KLEEDINGI Renzenkoopjes AMEUBLEMENT 45 — moquette b'sstaande uit 2 fau ° uils 4 stoelen met i,a trijp f 65 mah • iffet marmer blad ¦ oote pitch-pine menkast eiken nnenkast mahonie oekenkast niet gla - en deuren malio - lüe weiktafeltje \ V ittevrou wenstraat 15 BiBaBo Inkoo pen en Inruilen Gevraagd in een klein gezin 2 pers FLINK MEISJE voor dag en nacht niet onder 20 jaar,voor de buiSih'OU ding koken geenvereisclite Aanmelden ' s a v na 8 uur Fred Hendrikstraat 27 boveo 113 Colbertoostu ums f 9.50 Jacquetcos tuums £ 9.50 Ge kleed costuum flin ke maat f 22.50 Rok Jacquet - Ge kleed en Cölbert jassen met vesten f 5:50 Demi's Win terjassen f 3.50 Ga bardinejasen f 7.50 donkere Vesten f 1.50 Pantalons f 3 Smofcingcostnumf 14.50 B©kk«rstraat 59 ' 933 NIEUWE FORD-AUTO'S ongekend lage prij zen alle modellen een dag na bestel ling leverbaar C de Groot Vechtdljk 96a b.d Roode Brug 8(m 257 VLEUT WEG is het adres van hetMagazijn „ De Zwa luw " Daar kooptmen Rijwielen Kin derwagens Meube len Bedden Klee ding enz op diegemakkelijke condi üën Door eigen be diening discretieverzekerd 7514 TB HUUR in het centrum van de stad een net Burgerwoonhuis met tuin Huurprijs f 30 — per maand Br no 7812 bur dez CHESTERFIELD-AMEUBLEMENT van Ie klas kwali teit geheel compleet zeer modem voor vèr onder de halve waarde Tevens Ie klas buis en slaap kamer ameublemen ten buffet dressoir tbeekast zeldzaam belangrijk koopje nog met garantie Ho'pakker 93 79^2 GESLOTEN HUIS Ameublementen 2 fauteuils 4 stoelen bekleed met leer trijp of moquette f 1.50 per week Prij zij als contant Eigen stoffeerderij Kroes & Zoon Vleu tenseheweg 271 7731 GEKOCHT Staatsspooiwegen Groote partij para plules wandelstok ken vulpennen potlooden brillen lorgnetten scharen mesen tabakzakken sigarenkokers ta baksdoozen sigaret tenkok«rs tabaks Pijpen handschoe nen actstasschen boeken rozonkran zen broches haod taschjes portemon naies Komt zien Reuzen koopjes Bekkersfcraat ^ TE HUUR AAWGEB gemeub Zit Slaap-kamer met degelijkpension tevens praoht kamer en suite ongemeub voorzien van gas en electr Billijke con dities in centrum bij de Voorstraat Br no 8091 bur dez MEJ A M P Somnambule Pla neetkundige Harde bollenstraat 7 tus schen Voorstraat en Breedstraat voorh Drieharingstr Ibis Utrecht Dagelijks ook Zondags te spre ken van ' s ' morgens 10 tot ' s avonds 10 uur Ook per brief 8006 DIK DIK DIK VET SPEK 55 et per 5 ons Rundvet 50 et per 5 ons.Rund en Varkens slagerij A Verweij,Oude Gracht 294 bijSmeebrug Hoorenen thuisbezorgenzonder prijsverhoo ging 8057 Voor Wol Sajet Kousen en Sokken naar W BAATEN Oude Gracht 276 Utrecht b.d Smee brug Aanbi'eièQ van voeten en maat werk In eigep Ma chinale Brelerij AMERIKAANSCHE LEGERGOEDEREN Leeren motorklee ding gnimmi been pijpen waterdicht 4 — gummi regen jassen 7.50 wollen ondergoederen sok ken 75 et dekens dekzeilen wagenzel len alle maten bil iijkste prljizen Lee ren handschoenen 3.50 motortasschen enz Oudegracht 348 b d Geertebrug INBOEDEL 5 mah stoelen fau teuil f 45 salontafi'If 10 tafel f 7 2 cra peaux 2 fauteuils 4 sjoelen leer 6 stoe len veeren 2 fau teuils 4 stoelen mo quette divan Hop * kker 93 7953 LUXE AUTO - VERHUUR INRICHTING tegen zeer billijkeprijzen ook voorbal masqué AmstStraatweg 232 Tel 2070 A,anb6velen,d,J J Smit 8083 AUTO'S TE HUUR zonder chauffeur 7 pers gesloten Hud son en Buick per K.M 25 en 20 cent Gebr Buitenweg,Halfw de Bilt Tel 6021 7975 MOOI WONEN DE BILT DUITSCHE HEBDER reu te koop 2 jaar zwart meermalen bekroond met uit gebreide stamboom en S.Z kaart Te be zichtigen ' s av na 4 uur Goudsbloem straat 3 Utrecht 7966 NETTE INBOEDEL 2 pracht crapeau ' 4 stoelen en tafel massief eiken f 86 2 fauteuils 4 stoe len massief eiken tafel f 50 leer ameu bloment f 35 t 55 groote linnenkast f 25 buffet f 25 Hopakker 93 7950 Heerenhuizen te koop f 7200 — f 9200 Winkelhuizen f 3800 tot f föOO Bakkerijin volle werking.Prachtige Bouwter reinen billijk Koo pers betalen geenprovisie Woningbu reau De Bilt enOmstreken Water weg 18 8080 AFBRAAK KANARIEVOGELSI Nog af te geven Mailnen ' en Po-ppen eigen.kvyeek Man nen vanaf f 6 — J C Polman J P Koènstraat 93 7910 HET KOST NIETS urn prijsopgave te vragen voor alle ex peditie — ook per auto's bij C A v.d Lee l^ange Nieuw straat 93—95 7597 Steeds in voorraad deur - en i aamkozij-nen losse ramen en deuren dakpannen trappen eik spoor hout deelen ba;ik hout U balken P 16 alsook alle mogelij ke andere afbraak B Schippers Leid scheweg 47 Utrecht 8063 ADVERTENTIEN f 0.60 X achter - 1 CA eenvolgens ¦^•«' V bij vooruitbetaling één onderwerp hoogstens 25 woorden elk woord meer 5 et TE KOOP een 2-pers plaat ijzer Ledikant met toebehooren Br no 8118 bui dezer Voor spoedig gevr een aankomende WINKEL - JUFFROUW in een Kruideniers zaak Eenige be kendiheid met het vak geniet de voor keur Br no 8180 bur dezer Voor direct te aan vaarden ¦ 2 gestpff ORGEL te koop ' aangebo den zoo goed als nieuw merk „ Tan hauser " i spel 16 registers eik kast van f 500 voor f350 Br no 8138 bur dez Mevr V d KasteeleDillenburgstr 33 zoekt tegen Mei eenTWEEDE MEISJE,P.G goed kunnen de naaien en strij ken Aanb per briefof persoonlijk ' s av.na 7 uur 8124 KAMEÜS a-an-geb met - pen sion voor dame op leeftijd bij burger mensohen zonder kinderen gezellig tehuis Prijs f 60 — centrum stad Br no 8188 bur dezer KINDERWAGEN ^ MASSAGE Besch heer zoekt een flin,ke Masseu se Br no 8150 bur dezer Te ikoop aangebo den weinig gebruik te ' Kinderwagen nieuw ' inpdel met Gevraagd half Fe bruari flink DA6MEISJE P.G Wittevr Sin gel 88 8142 Gevraagd een nette JONGEN 15 jaar goed kunn fietsen W Boter man Oude Gr 6 8145 regenzeil Prijs f 37.50 Wegens ver bonwing vestibule niet Tiunnende plaat sen Adres Swee linckstraat 2bis ' 8132 PIANO Bespeelde Piano liefst Duitsohe te koop gevraagd Br met prijsopgaaf on der no 8137 bur dezer - PfANO TE KOOP Trap links met kwartslag 80 cM breed voor verdie ping hoogte 3.20 M Te zien Boerhaa veiaan 66 Ondiep ook Zondags 8129 Ter ' overname aan geboden Duitsche Piano merk „ Sel ler " in metaal ge bouwd Keurig on deï'-houden zonder gebreken f 350 Br no 8139 bur dezer HULP HUISHOU DING HUISHOUDSTER In klein gezin ge vraagd Juffrouw P.G in de huishou ding 30—50 jaar te gen kost eu inwo ning en eventueel kleine vergoeding ¦ Br no 8140 bur.^ez - ' tiJöMÜ dÜïfe4'ilSBaiasiiii NET GEMEUB ZIT SLAAPKAMERS aangeboden met o z-onder pension net ten stand billijken prijs Ér no 8144 bur deizert Wordt verlangd 1 Mrt flink net Meis je als Meisje-Al leen dat goed ko ken kan P.G v.g g V « UI '¦&}¦ Gemeente-werktnan vraagt te huiur een HUIS nu of later prijs 5 è 6 gulden p week omtr Amsterd Str weg of Vogelen Gevraagd een net DIENSTMEISJE voor dag en nacht,v.g.g.v Cath SingelS5 huis 7932 TER OVERNAME AANGEBODEN iDuurl Br no 8193 ^-^^ k in Aardappe - len Groenten en E''ruit o mtrek cen trum stad mooi tiuLs voor klein ge ziji Overnemings som billijk Br no 7972 bur dezer bur dezer LOOPKNECHT TE HUUR gemeub Zit - enSlaapkamer zonder pension met ontbijten lunch bergpl.voor fietsen Maria plaats 49 b.d Za delstraat 7800 Gevraagd voor 8 Fe bruari nette be trouwbare Loop kniecht wielrijder v.g.g.v Alléén zij die steeds als loop knecht werkzaam zijn geweest gelieve te soririjven onder nd 8194 bur dezer Juffrouw 30 jaar zoekt plaats als HULP IN DE AANK ' WINKEL MEISJE gevraagd genegen ook eenig huiswerk te doen Br no 7820 bur dezer HUISHOUDING gewend zei'fstandlg op te treden Liefst in Utrecht Br no 8177 bur dezer KRAAM - MANUFACTUREN Gevr op een plaats bij Utrecht flink Meisje ter opl of aank Juffrouw in tern Br no 7960 bur dezer VERPLBGING Biedt zioh aan een bekw en ervaren Kraamverzorgster, llieeft Bakercursus gevolgd v.g.g.v van patiënten en H.H doctoren Br no 8197 bur dezer GEZOND SOEST Jonge WERKSTER bledi zich aan voor den Dinsdag en Za terdag Br no 8159 bur dezer Zit-S'laapkamer metpension f 15 — perweek Molensti'aat 95 Soest 7935 Gemeub te huur aangeboden ook voor gehuwden GEM ZIT - EN SLAAPKAMERvoor tij delij.k of voorvast Direct te be komen Palmstraat 28 S157 Mevr de Waard Fred Hendrikstraat 134 vraagt een net MEISJE,pl.m 14 jaar voorden ochtend 9—12 Loon f 3.50 p week.Spreeku.ur van 7—^9 ' s avonds behalveVrijdags 7929 TE HUUR GEVR twee ongemeub Ka mertjes in net stil gezin door juffrouw hJ)i).h Br met prijs opgaaf onder no 8166 bur dezer Terstond gevraagd een net MEISJE,voor loop en huis werk Maison v " d,Berg Bakkerstraat 5—7 7979 Er biedt zich aan een R.K WINKEL - JUFFROUW voor de morgenuren onvei-sohillig welke branche met sla gersvak bekend Br no 8165 bur dezer RADIO nieuwe 3-lamps ge heel voor gebruik gereed accu luid spreker anode en spoelen alles inbe grepen f % — Br no 7977 bur dezer MOTORRIJWIEL 2"/4 p.k 2 versnell \ Tij,loop en starter Prima in orde Uiter ste prijs f 100 — Ligsohip „ Paulina " Witte vrouwenbrug 8185 Mevrouw Westhoff WiUielm Paa k 27 vraagt voor 1 MaaVt een KEUKEN - tVERKMEISJE boven de 20 jaar Zich aan te melden ' s avonds na 7 unr 7816 EENV BURGER JUFFROUW goed bekend met alle naaiwerkzaam heden biedt zich aan a f 1.25 per dag Bi no 8167 bur deiz KOSTHUIS Aangeb net Kost huis bij wed voor jongens uit de wer kenden stand in centrum der stad tegen 8.50 per week Br no 7823 bur dez TE KOOP GEVR Gevraagd een net MEISJE P.G boven de 18 jaar voor hulp in de huishouding.Aanmelden ' s av.na 8 uur Maas straat 78 7969 een goed werkende Broedjmacbine Br no 8170 bur dezer TWEE CARNAVAL COSTUUMS GEM ZIT - EN SLAAPKAMER aangeboden met of zonder pension Ot terstraat 45bis 8204 te koop aangebo den zeer mooi Pier i-ot en Pierrette Abr Kuiperstraat 4 bij ' Amst Straatweg 8171 TB HUUR AANGEB H H SCHOENMAKERS Plaatsing gezocht voor gevorderde Schoenmaker sjon gen Br no 8203 bur dezer TE HUUR te bunnik net Bur gerwoonhuis met fl tuin bev ben 2 kamers serre keu ken en gang;boven 2 kamers en zolder Te bevr de Raap hof aldaar 8202 tegen 15 Maart a.s.,een mooi ruim,pieuw gebouwd Bo venjhuis bevatt zeskamers keuken,W.C enz gelegenomtrek Biltstr'iat.Huurprijs f 45 — permaand Te bezich tigen Dinsdags enDonderdags vaniedere week Te be vragen Biltstraat 48bis 8153 TE KOOP GEVR MUSICUS biedt zich aan voor piano Br no 8201 bur dezer eénnet Burgerbuis je • in ' t centrum der stad of nabij Centr Station voor f 3000 tot f 5000 Spoedig te aanvaar den Br no 8191 bur dezer TE KOOP Ford Sedan 4 port in prima cond Adr Catiharijne Singel 75 Telef 2138 S208 HUIS te huur gevraagd tegen 1 of 15 April voor kl gezin wed met 2dochters 25 a 30 gld per maand Br no 8161 bur dez KIPPEN TE KOOP TE HUUR GEVR vrij Bovenhuis geen grooten omvang ' echtpaar z!k circa 4 00 gld ' per jaar tegen Maart April of latei Br no 8109 bur dezer Te koop 8 Red Is lands 7 hennen en een haan allen van de Ie leg Te be vragen Ondiep 118 Niet op Zondag cS181 BEHANGEN 65 TONIGE Te koop niéuwe 65 tonige NotenroUen per 10 stuks f 6.50 Adres Kapelstr 53 8190 TE HUUR AANGEB een flink ruim Pak huis voorzien van electr licht gas on waterleiding ook zeer geschikt voor plaart-sing van 3 a 4 autjomobie'en gele gen Kapelstr vlak Voor 25 cent per i^ol wordt uw kamer vlug en netjes be hangen door be kwaam vakman J ' C Wessels Blee kerskade 35bis na bij dè Damstraat PATHéFOON Ter overname aan geboden een prach tige eikenh Pathé foon met zeer mooieplaten voor denspotprija van 1 ' 35 — Té bezichtigen ookbij de Biltstraat Te»Zoiidag Leliestraatbevragen Biltstraat 26 b.d Amst Straat ASbi » 8155 wég 8182 Prima DUITSCHE HERDERS * reu en teef 4 mnd oud van prima al' staroming Te zien Kennel v Eschdooni Amstei-d Straatweg 787 Elinckwljk 7967 TE HUUR GEVR Burgerwoning klein gezin tegen 1 Mei Huurprijs 5—7 gulden Br no 7986 bur de zer Net persoon - vraagt een degelijk KOSTHUIS liefjit in ohrist ge zin Liefst omtrek Wittevrouwen of Koekoekbuurt Br no 7974 bur dezer Zoo spoedig moge lijk flinke DIENSTBODE geATaag-d Adm vanGentstraat 43 Loon f 300 — 7976 H H HUISEIGENAREN Timim'enman biedt zicb aan voor werk aan huizen Loon billijk Br no 8067 bur dezer GEVRAAGD flinke Hulp in doHuishouding voo i'direct Zioh te ver voegen ' s av na 8 uur Alex Numari kade 15 8069 Gevr een nette R.K DIENSTBODE ¦ die zelfst en helder kan werken Br no 8092 bur dezer Aan b-et persoon bJ).h.h woixlt KOST EN INW aangeboden Oude Gracht 46bis 8081 ZEIST Te h-uur voor klein gezin Bovenhufe bev 1 gr en 3 kl kamers keuken oio sét eniz a f 35 — per maand Br no 80 ^ bur dezer RADIO 4-lamp8 met groote luidspr accu ano de spoelen enz E,l ken dag te zien Job Zieleman Bouwstraat 3 8053 TE KOOP GE'VR Huis met aparte Bo venwoning liefst Vo gelenbuurt Geen sousterrain Br met uitv inl onder no bui ' dezer Gevraagd net R.K MEISJE voor dag of dag en naoht klein gezin Minrebroedjerstr 2 TE KOOP zoo goed als nieuwzwart geëmaül For nuis Te be vragen:Ouide Kerkstraat 24 2 maal bellen na 5 uur n.m 7941 DAGMEISJE Ge-vraagd in Chi-ist gezin z.k net Dag meisje P.G 14—15 jaar Zondags vrij Aanmelden ' s av na 7 uur Amsterd Straatweg 16bis 7944 Een flinke jonge WERKSTER die nog eenige da gen vrij heeft zoekt één of meer werk huizen v.g.g.v Aan het adres G van Eijk Oudendijk no 155 Groen'ekan 7925 Ge-vraagd te Baarn FLINK MEISJE voor de huishou ding kunn koken wasch buitenshuis Zondags vrij met hulsel verkeer Br no 7959 bur dezer Plaatsing gezocht voor een JONGEN reeds een jaar in betreRking geweest van een goed getuig schrift voorzien Br no 7984 bur dezer MELKZAAK Ter overname aan geboden een flinki Melkzaak welk'een ruim bestaan ople vert Nadere inlich tingen onder no 7926 bur dezer Gevraagd in Christ gezin een net DIENSTMEISJE, voor dag én nacht zelfst kunn wer ken P.G of G.G v.g.g.v Adres Ko ningslaan 23 8090 Gevraagd per 15 Fe bruari een flinkeDIENSTBODE,voor dag en nachtv.g.g.v Aanmelden:M H Trompstraoi 10 ¦ S « PENSION a f 45 — per maand degelijk en goed op netten stand voor 2 personen b b h h Merelstraat 18bis SOiO 
ÜTHFÜHTSHH NIEOWSBCAB ZTf ZaïerrtaH 30 Januari 1926 - DERDE BLAD KAUlU-KUBKlfcK ¦ tl net [ SJ £ nacht Singel 7932 Prima DUITSCHEHERDERS * lAME OEN dappe-n en i cen-mooi 3in ge mings-Br no er reu en teef i mud oud van prima af stamming Te zien Kennel v Eschdoom Amsterd Straatweg 7S7 Elinckvvijk 7967 TE HUUR GEVR Burgerwoning klein gezin tegen 1 Mei Huurprijs 5—7 gulden Br no 7986 bar de^zer R t - en zonder ontbijt bergpl. Maria-|l Za 7S00 Net persoon vraagt een degelijk KOSTHUIS liefst in Christ ge zin Liefst omtrek VVittevrouwen of Koekoekbuurt Br no 7974 bur dezer Zoo spoedig moge lijk fl'inke DIENSTBODE gevraagd Adm vanGentsti aat 43 Loon f 300 — 7976 fKEL - enegen iswerk o 7820 H H HUISEIGENAREN TimaneT'man biedt zich aan voor werk aan huizen Eoon billijk Br no 8067 bur dezer | UREN plaats flink pi of w in - b 7960 GEVRAAGD flinke Hulp in deHuishOiUding voordirect Zich te ver voegen ' s av na 8 uur Alex Numan kade 15 8069 > EST er met per lastraat 7935 ïVaard Gevr een nette R.K DIENSTBODE die zelfst en helder kan werk&n Br no bur dezer kstraat en n€t voor 9—12 Aan iiet persoon bjD.h.h woixit KOST EN INW aangeboden Oude Gracht 46bis 8081 week m 7—9 leiialve 79 29 kraagd ZEIST Te hnur voor klein gezin Bovenhuis bev 1 gr en 3 kl kamers k euken clo sêt enz a f 35 — per maand Br no 80 ^ bur dezer huis n V ' d rstraat 7979 ' ps ge ebruik RADIO 4-lamps met groote luidgpr accu ano de spoelen enz Ei ken dag te zien Joih Zieleman Bouwstraat 3 8053 luid de en inbe Br dezer 5Sthoff uk 27 TE KOOP GEVR Huis met aparte Bo venwoning liefst Vo gelenibU'Urt Geen so'iisteirrain Br met uitv inl onder no tour dezer MaaH EISJE jaar nel-den 7 uur 7816 IIS Kost-voor wer in stad, week. lur dez Gevraagd net R.K MEISJE voor dag of dag en nacht klein gezin Minreibroeiderstr 2 TE KOOP net de 18 ulp in ding ' s av Maas 7969 zoo goed als nieuw zwart geëmaül For nuis Te bevr agen:Ouide Kerkstraat 24,3 maal bellen na 5 uur n.m 7941 DAGMEISJE N AMER met of Ot - 8204 Gevraagd in Christ gezin z.k net Dag m-eisje P.G 14—15 jaar Zondags vrij Aanmelden ' s av na 7 iiur Amsterd Straatweg 16bis 7944 Een flinke jonge WERKSTER KERS ezocht irderde rsjon 8203 die nog eenige da gen vrij heeft zoekt één of meer werk huizen v.g.g.v Aan het adres G van Eijk Oudendijk no 155 Groenekan 7925 Bur - met ben 2 keu - boven Idei - Raap - 8202 Gevraagd te Baarn FLINK MEISJE voor de huishou ding kunn koken wasc-h buitenshuis Zo-ndags vrij met huisel verkeer Br no 7959 bur dezer voor 8201 Plaatsing gezuclit voor een port Ad r mgel S208 JONGEN reeds een jaar in betrekking geweest van een goed getuig schrift voorzien Br no 7984 bur dezer MEUCZAAK Ter overname aan geboden een flinke Melkzaak welk een ruim bestaan ople vert Nadere inlich tingen onder no 7926 bur dezer Gevraagd in Christ gezin een net DIENSTMEISJE, voor dag én nacht zelfst kunn wer ken P.G of G.G v.g.g.v Adres Ko ningslaan 23 8006 Gevraagd per 15 Fe bruari een flinkeDIENSTBODE,voor dag en na<:litv.g.g.v Aan melden - M H Trompstraoi 10 • 8f62 PENSION a f 45 — per maand,degelijk en go-ed opnetten stand voor 2 ' aat personen b b h b ' Straat Merelstraat ISbis 8182 S04P DERDE BLAD TIP Dostadministratie van Frank Jl il met de steeds dalende franc ^ ' n zeer moeilijke taak bijna even Jo°oals destijds de Duitsohe post admi-^utratie Nauwelijks heeft het portta ipTzich aan de Franc aangepast of ze Jlaalt en nieuwe tarieven zijn noodig Feu Fransch handelaar heeft ' reeds ge w-gd dat er weldra opdrukken verschij nen ' zullen daar het niet aangaat die inillioenen waarden te verbranden zoo als gewoonlijk geschiedt Dus een twee de Duitscbland Wie weet is er geen aardig behangselpapiertje van te ma ken zooals dat ook indertijd met de iDuitsche zegels is geschied Van de Ca italogus kunnen we nu ook niet fteer op aan De laatste creatie van Frankrijk is een violette 3 franc in het type Merson dus het groote liggende formaat In België verscheen behalve de drie weldadig'heidszegels van 15 et 30 et en 1 Franc resp met 5 5 en 10 et opslag nog een blauwe 1 franc Kort geleden werd hier plotseling van 25 op 30 et gebracht Op sommige plaatsen waren door al het met 10 et tieporten de portzegels van deze waar de op Om nu in de behoefte te voor zien heeft men o.a te Charleroi de ge wone postzegels van den opdruk T voor zien zooals ook met vorige uitgaven is geschied Daar deze portzegels zeer primitief zijn bestaan " er zeer vele ver valsc-hingen van Opgelet dus Gelukkig wordt er in ons land weinig of niet vervaischt Dat schijnt in het buitenland beter te gedijen ook al door die lage valuta Zoo is er pas te Brussel weer een fabriek ontdekt Hiervan komen o.-m de volgende val sche exemplaren Sovjet-Kusland Leninzegels Zwitserland Luchtpost 1919 30 en 50 et Duifsche Levant 1905 de piaster val sche opdruk Compagnie de Mozambique 1894 — 1902 enz enz Dus een tweede Tournier die zijn Zwitsersche fabriek heeft overgedaan Spanje dat op philatelistisch ge bied vrij cQinservatief is zal de 62e let wol verjaardag van de stichting van het Spaansche Roode Kruis vieren Daar toe moet een speciale serie in alle be staande waarden het licht zien - die schtsr slechts 3 dagen t.w 1 2 en 3 Maart a.s geldig zullen zijn Ja maar deze zegels worden dan ten minste zeldzaam Mis want wat is het geval Ze zullen worden gedrukt door ' de administratie van het Roode Kruis Deze geeft den Staat gratis zooveel ze gels als er voor die 3 dagen noodig zijn en is dus de opbrengst voor den Staat De niet verkochte zegels gaan evenals do rest aan de genoemde ad ministratie terug die er naar believe mede mag en zal handelen De zegels zijn na genoemde datum niet meer geldig Hoe vindt ge - dit zaakje in elkaar gezet De beide partijen kunnen er nu niet e»u verliezen Duidelijk blijkt hier ook ftt dat hot eigenlijk geen postzegels Jijn maar hulpmiddeltjes om de kas van het Spaansche Roode Kruis te ' vul len dat let wel 62 jaar bestaat Met recht een Jubileum ' j a a r Wij raden een ieder aan geen onge bruikte exemplaren te koopen - daar het wel eenFr-i-clin zijn dat ze beneden no minaal werden verkocht Wat moet een verzamelaar toch een dikke beurs hebben dat de staat daar reeds " gebruik van maakt op een wijze die wij nu ja niet bepaald schitterend kunnen noe men Nieuwe UHgaven Cyprus Ook hier is het verlaagde porttarief oorzaak van diverse kleur veranderingen Onderstaande uitgaven met het watermerk verschenen terwijl de 2 | piaster ingetrokken is daar het internationale tarief nu weer 2J pias ter is ' Pz 4 piaster groen i piaster zwart ^ piaster rond 2 piaster geel en zwart 21 piaster blauw Onze Vragenbus vragen omtrent deze Rubriek moe ten gericht worden onder motto „ Post zegelvragen " aan het bureau van dit blad Drift 23 SPORT VOETBAL N V B.-wedstiiiden PROGRAMMA VOOR MORGEN Afdeeling I Ie klasse ECH—HFC Stor-mvogels — Sparta Unitas—'t Gooi VOC—HVV DFC—Blauw-Wit 26 klasse B Donar—H.V.C V.V.A '.— Hercules DOS—AFC Kampong—Hil versum ZVV—Voorwaarts 3e klasse C Wilhelmina Vooruit — SDW Neerlandia—Zeeburgia Ares Allen Weerbaar 3e klasse D Culemborg — Quick La ren—Victoria Zeist—BFC Reserve 2e klasse B Hercules 2 — UW 3 Hilversum 2 — DOS 2 Vrienden schaar 2 — ' t Gooi 2 Reserve 3e klasse C Allen Weerbaar 2 — Kampong 2 Voorwaarts 2 — Baarn 2 Afdeeling n Ie klasse Excelsior—Feijenoord Haarlem-^ASC HBS—EDO UW — Ajax Spartaan—ZFC 2e klasse B CVV-SVW Olympia — ADO RFC — Concordia Xerxes — BMT Reserve 2e klasse A ADO 2 — BMT 2 ASC 2—Quick 2 Olymyia 2 — UW 2 Afdeeling IIL Ie klasse Quick — Go Ahead DOTO — Wageningen Enschedé — Vitesse Hen gelo — Heracles ZAC—Enschedesche Boys ^ / - Afdeeling ' IV Ie klasse NAC—Roermond MW—Wilhelmina BW—NOAD De Valk Eindhoven Willem II — Bredania ' tZesde ^ -„ mM ¦ Afdeeling V Ie klasse Be Quick — Leeuwarden Friesland—HCS Frisia—GW Achil les — WW Voorbeschouwingf U.V.V ontvangt morgen Ajax Onge twijfeld zal Ajax alle krachten inspan nen om dezen wedstrijd met het oog op de bezetting der eerste plaats te winnen U.V.V krijgt dus een zware partij te spelen In het algemeen is Ajax natuurlijk sterker te achten dan de geblokten zoodat ook hiermede re kening houdend er een Amsterdamsche zege te voorspellen is Bij voetbal zijn echter ook nog andere factoren die van invloed kunnen wezen op het wed strijdresultaat Bijv de angst voor de laatste plaats waarmede U.V.V ook nog steeds rekening houden moet Daar om is een Utrechtsche nederlaag nog niet geheel zeker al verwachten wij die wel Excelsior en Feijenoord die deelge rechtigd zijn in de kampioenskans zullen ongetwijfeld een stevig partiitje spelen Het komt ons voor dat hier wel eens een gelijk spel bet resultaai zou kunnen wezen Haarlem—A.S.C is voor de bezetting der laatste plaats van veel belang Ver liesf Haarlem dozen wedstrijd dan wor den de roodbroeken de ongelukkige hekkensluiters Wint Haarlem echter en verliest U.V.V van Ajax dan komt ook U.V.V nog weer in werkelijk ge vaar evenals de Z.F.C die morgen tegen Spartaan speelt en wel verliezen zal Wij voor ons gelooven dat Haarlem die thuis speelt inderdaad wel kans heeft op een zege Voorspellen durven wij over dozen vvedstrijd niets Vol be langstelling wachten we echter het resultaat van deze ontmoeting af H.B.S.—E.D.O is van invloed op de bezetting der eersie plaats Wij voor ons gelooven in een Haagsche zege In de tweede klasse heeft Velox vrij In de andere eerste klasse ontmoeten de kampioenspreten denten Sparta en Stormvogels elkaar Als Stormvogels er in slaagt dezen wedstrijd te winnen hebben de IJmuidenaren het kam pioenschap zoo goed als in den zak O.i is er wel kans op zoo'n zege Voor de laatste plaats is van belang Unitas—'t Gooi Verliezen de Gorcum mers ook dezen wedstrijd dan staat het wel zoo goed als vast dat zij de laatste plaats niet meer ontkomen En de be zetting dier plaats wordt wel definitief als D.F.C z-ou slagen Blauw-Wit te kloppen wat we echter niet verwach ten R.C.H.—H.F.C is een wedstrijd om een gelijk spel op te leveren ' V.O.C — H.V.V eveneens al gelooven we dat op - den keper beschouwd de Rotterdam mers ten aanzien der winkans het vriendelijkst perspectief voor zich heb ben In de tweede klasse gaat Hercules naar Amsterdam om in ' t Stadion V.VA te bekampen De V.V.A.-er Karel Jibben speelt dan den SOOsten wedstrijd voor zijn club Ofschoon Hercules na tuurlijk met wat enthousiasme en ge luk heel goed winnen kan rekenen we er niet op Hilversum gaat naar Kampong We wenschen de blauwhemden alle heil maar gelooven dat Hilversum - het eer ste plaatsje wel zal blijven bezetten door een zege Als de Hilversummers winnen zijn ze er dan ook al een heel eind D.O.S dat nog steeds weinig succes heeft ontvangt A.F.C Ook in dezen vtredstrijd zullen de geeltjes wel niet veel roem en winst behalen En toch is een zege voor hen zoo noodig Mogen zi ^ allen pessimistische verwachtingen den bodem inslaan Voorwaarts moet naar Zi.V.V In dezen wedstrijd is het vooruitzicht op een Utrechtsche zege wel wat beter maar verwachten doen we die eerlijk gezegd toch niet Met belangstelling zien we meerdere uitslagen in deze afdeeling te gemoet In - de derde klasse ontvangt Ares A.W Deze wedstrijd is voor Ares nog niet dadelijk verloren We voorspellen ditmaal eens niets maar wachten den uitslag eens af Voor de overige vastgestelde wed strijden zie men het programma BINNENLAND Op bezoek bij Fiins Ario Maiaram Na vijf-en-twintig jaar De „ Haagsche Courant " schrijft Prinsen échte prinsen van den bloe de uit een ver vreemd land waar de menschen anders van kleur de bloe men geuriger de dagen schooner de nachten stiller zijn dan hier ontmoet men niet lederen dag Zoo nu en dan komt er een prins uit het Oosten uit het lichte land der violette schaduwen naar het kille Westen Prins Ario Ma taram ondernam de groote reis over zee voor de tweede maal Na vljf-en - twintig jaar Z H Prins Ario Mataram is afge stapt in Hotel des Indes te ' s Graven-hage in de voorname wijd-vermaarde Haagsche iiaravansera voor edelhee ren vam aanzien en gezag De portier de chasseur en het kamermeisje zijn er gewend graven en prinsen te dienen Het is voor hen alledaagsch werk ge wórden de gewoonte der dingen ver vlakt de waardeering Maar de komst van Prins Ario Mataram met zijn klei - ne frêle gemalin werd een gebeurtenis Een prins uit het Groote Oosten is toch altyd méér sprookjesprins dan een prins die enkel maar een chateaju-tje in de Riviera heelt staan De Prins Wenscht u den Prins te spreken vraagt de portie *- Men ziet het den trouwen waker aan de deur onmiddellijk aan hij is een statige fi guur geworden uit de blauwe roman tiek van prinselijke sprookjes Hij geeft zijn bevelen Een piccolo brengt op een zilveren blad ons kaartje naar boven We wachten in plechtige stilte Geruischloos komt monsieur Rey uit zijn luxueus bureau de prins onder de hoteliers de voortreffelijke directeur dezej ' deftige Ka.ravansera die Prins Ario Mataram voor zijn verblijf heeft uitverkoren Moet u met den Prins spreken,vraagt ook de heer Rey Hij zegt zijnwoorden met nadruk We voelen hetdirect de heer Rey verwacht van ons,dat we geïmponeerd iets stamelen zul len Ja ja ' als dat kan als dat moge lijk is stotteren we voorzichtig De piccolo komt terug Het valt ons op dat hij bleek ziet en overmatig buigt — De Prins wacht u boven zegt hijindrukwekkend De piccolo gaat onsvoor We volgen Over de zware loopersvan de breede gangen gaan de voetengeruischloos Het weelderige interieurvan het groote hotel bouwt breed deillusie uit der gouden sfeer van hetprinselijke sprookje In den corridor waarop de apparte menten van den prins en de Prinses uitkomen komt ons de Javaansche ka menier van ' s Pr-tnsein gemaJing tege moet In ' a stemmig zwart jurkje met witte scdiort staat even verder het Fransche kamermeisje van ' t hotel ge fascineerd met groote oogen vol droo merige verbazing en met een vreemden glimlach om den kleinen mond Nog altijd leeft het sprookje ' De kleine Javaansche maakt een bui ging We vragen of de prins ons ont vangen kan Dan hooren we zachte muziek de kleine Javaansche spreekt — Ik zal dit even vragen aan mijnprinses Een liefkoozing gaat over hetlaatste woord Zij zegt het zoo zacht envoorzichtig als waren - haar woordjesvan kostbaar kristal Dit kleine bruinevrouwtje in haar stc'inmige kleedij Iaatdoor de harde woorden onzer taal eenzoete melodie van het Oosten trillen — Zij komt terug " zij buigt opnieuw „ De Prins wacht " haar stem zingt als die van feeën in het sprookje Nog altijd leeft het sprookje Dan gaat de deur open En dan dan is het sprookje uit Want Prins Ario Mata ram is héélemaal geen siprookjesprins Waarmede we allerminst bedoelen iets kleineeren-ds te zeggen Opvallend groot en flink van postuur — zijn volk is immers fclein en tenger van gestalte — komt hij naar voren met uitgestoken ' hand — Ik ben Prins Ario Mataram zegt hij met krachtige stem en vlak daarophartelijk en toch met een tikje wee moed — Ik ben heel blij weer in Hol land te zijn Hij staat daar de Prins te midden van de bloemen die vrienden hem hebben gebracht en opeens denken we aan een anderen prins aan Oud-Heidelberg aan Kar ] Heinz en de weemoed dezer gedachte wil ons niet meer verlaten Vijf-en-twintig jaar geleden als jon ge man als student in Holland methet onstuimige der jeugd een sporten thousiast die in het eersie elftal vanH.B.S meespeelde getapt bij zijn vrien den een der bunnen al had hij prinse lijk bloed in het lichaam En nu terug gekeerd na vijf-en-twintig jaar alsZijne Hoogheid Prins Ario Mataram,gehuwd met de dochter van den Soe nan met Ratoe Alit „ de kleine Prinses".Gehuwd en vader ja zijn zoon die methem meegekomen is zal al wel zestienzijn De prinses besohouwt met aandacht en doen Hij heeft nóg de hartelijke ge moedelijkheid het breed-joviale dat sportmenschen eigen is En hij heeft zijn oude vrienden niet vergoten en zijn vrienden vergaten bem niet in die vij'f-en-twintig jaren — Ze zijn gisteravond hier geweest,m'n oude vrienden zegt hij Z'n don kere oogen van Oosterling schitteren — ' t Is laat geworden èrg laaf De prises beschouwt met aandacht een paar groote chrysanten Er glimpt iets jongensachtig ondeugends in de oogen van haar gemaal -^ Ja gaat deze voort — we hebben oude herinneringen opgehaald dan raak je zoo gauw niet uitgepraat Prach tige menschen die lui van H(oudt B(raaf S(tan d Onze herinneringen hebben stand gehouden vijf en twin tig lange jaren aan één stuk Het was een mooie avond voor me Zijn blik wordt opeens peinzend En even blijft het stil Dan onweerstaanbaar komt weer de gedachte in ons op aan Karl Heinz uit Heidelberg We zien het groote huis van den prins in de tropen bij avond als het overal stil is rondom en in de groote woning In zijn kamer zit de prins hij ordent de laden van ' zijn schrijfbureau en opeens blijft in z'n handen rusten een oud-vergeeld pro gram van een H.B.S.-fuif een oud menu verbleekte foto's En hij vervalt in droomen aan die Hollandsche jaren toen hij in H.B.S mee-trapte hij ziet oude gezichten hij hoort in de stilte van den tropennaclit oude vertrouwde stemmen Hij droomt Totdat het gerucht der wakers op hun ronde langs het prinselijk verblijf hem stoort Nu is hij na vijf en twintig jaar alsZijne Hoogheid teruggekomen Gister avond heeft hij zijn oude vrienden ont moet We begrijpen de schittering inzijn oogen den weemoed in z'n slem.En we begrijpen dat het laai héél erglaaf geworden is De zoon en de neef van prins Ario Mataram zijn in de kamer druk bezig met het uitpakken van omvangrijke De korte-goU zend^ntenne Slot Een korte hori,zonta,le buis is aan den onderkant bevestigd ter vergrooting van de capaciteit De lengte van de ko peren buis met de weinige windingen van de zelfinductiespoel bepaalt de fre quentie van het sijsteem Natuurlijk moet de antenne met den zender gekoppeld worden Dit kan in ductief gedaan worden doch practisch is dit capacitief te doen Deze koppe lingscondensator heeft betrekkelijk een geringe capaciteit ongeveer 0,0001 mfd Hoewel het gebniik van een variabelen condensator voor proeven te prefereeren is gebruikte Conrad een vaiste van 0.000025 mfd Onnoodig fce zeggen dat deze condensator van uitmuntende kwaliteit moet zijn en zeer hooge span ningen moet kunnen verdragen ' De grootte van den condensator een maal vastgesteld behoeft niet meer gewijzigd te vwrden Deze wijze - van enei^ie-overdracht heeft vele voordee len l).v in het geval dat de ruimte waarin de zender is opgesteld niet gun stig gelegen is ten opzichte van de an tenne Nu doet de plaats waar den zen der staat er weinig aan af en de enkele benoodigde toevoerdraad kan gemakke lijk vrijgehouden worden van alle mo gelijke obstacles De koppelingsgelei ding wordt op het nulpunt van de an tenne bevestigd Na korten tijd heeft men voldoende ervaring om dit punt snel te vinden De zender is - volgens de Harley schake-ling zie fig 1 Eerst wordt afgestemd op de werk golf waar ook van te voren de antenne naar geregeld is Daarna wordt de kop pelingsleiding van de antenne aan een hoogspanningspunt van de primaire spoel bevestigd De eerete pogingen heb ben soms tengevolge dat de lamp niet meer genereêi t Dit wijst erop dat de - koppeling te vast is Wijzig het koppe lingspunt door de bevestiging langs de primaire spoel te schuiven en de ca paciteit van den koppelingscondensator te varieeren Twee ampèremeters één in de anterme en de andere in den pri mairen kring zijn noodig ter 6ontrole /"'«.-» I Ampèremeter A 2 va fig 1 zal wei nig uitslaan als A1 veel aangeeft wat dus een aanwijzing is van de in de an tenne geabsorbeerde energie De varia bele condensator in den primairen kring moet hooge spaainingen en groote stroomsterkten kunnen weerstaan Een voordeel van dit type antenne is nog de mogelijkheid van harmonisch werken Voor een golflengte van 100 M zou een hooge mast noodig zijn ca 90 M Indien nu een mast gemaakt wordt voor een fundamenteele golfleng te van b.v 20 M dan behoeft deze slechts 18 Meter hoog te zijn en om op een golflengte van 100 M te zenden % vekken we een - vijfmaal grootere golf op Op dezelfde wijze kunnen golven - van 40 60 © n 80 M uitgezonden woa-den zonder de antenne-afstemming te wij zigen De afstemming vindt plaats met den zender Vooral voor zeer korte gol ven is dit antennesysteem te ' preferee ren boven alle andere naethode's Door haar eigenaardige constructie is het mogelijk reflectie schermen te plaatsen en aldus gerichte golven uit te zenden Het proefstaion van de Westinghouse Co in Pittsburgh K.D.K.A gebruikt voor haar korte-golftransmissies ook de verticale antenne en de i-esultaten zijn zoo bijzonder gunstig dat wij onze amamteura aanraden er eens de proef mede te nemen Vragenbus Hr P C V d È te U Dat u met een slechte antenne wel goed ontvangt ge looven wij direct doch wij zouden al bijzonder dom handelen anderen te ad - viseei-en ook een slechte antenne te ma ken Of onze medewerker over radio ervaring beschikt kunnen wij zelf wel beoordeelen VOor het beoogde doel ge roemde abonné ligt steeds ziek te bed is het Monoknopt'oestel zeker geschikt ^ Met een enkele handbeweging kan hij ' de verschillende stations hooren deze toestellen zijn nu eenmaal niet induc tief doch daar hij zelf geen toestel ma ken kan en zulk een inductief eenvou dig te bedienen toestel niet in den han del is konden wij hem slecht-s dit advies geven Temeer waar dit toestel zonder accu werkt er geen buitenverbindingen zijn en de prijs zeer laag is kunnen wij voor het doel geen ander toestel aapbe velen etuis '^ WW ' — Wilt u eens kijken ' vraagt deprins — Het zijn enkele onzer siera den die wij dragen als we bij HareMajesteit ' verschijnen Daar ligt voor een waarde van een kleine ton Meesterwerke^n der edel smeedkunst Gouden krissen die ge dragen worden in een fluweelen greep rijk bezet met robijnen en diamanten hangers van goud van dof of stralend zilver en daarnaast en daartusschen zien de weer den mild-bedwelmenden glans der groene smaragden Het ligt daar alles te stralen en te schitteren in een symphonie van Oóstersche weelde Blijft * j nog lang in Holland Een maand ongeveer IK ' moet nogveel aan mij vrouw en onzen jongen laten zien We hadden een heel gezel - Ilr J S te U vraagt Een nadere be schrijving te geven van den anodogelijkrichtef Muntyan Fiscber zooals vloei stof materiaal waarvan platen gemaaktzijn etc Dan vraagt hij nog opgavenvan een raam-antenne geschikt voorgolflengten van 100—500 M Antwoord Hoe en waarvan de cel geconstrueerd is kunnen wij niet opge ven daar dit juist het geheim van d'e uitvinding is De cel kunt u echter nu ook apart koopen en kost f 9.50 Verder heeft u nog transformator smoorspoel en condensatoren ' noodig die u ook in den winkel kan krijgen waar u de cel koopt Voor de raam-antenne ontbreken ons de juiste gegevens doch het is niet mo gelijk voor zulke uiteenloopende goU - lengten een raamantenne te maken U zou dan een schakelaar aan moeten brengen dlie de t>eide helften in serie of parallel zet Wij ontraden u echter ten sterkste zulk een reiamantenne te ma ken voor den ontvangst van telefonie De installatie wordt dan veel duurder en lastig te bedienen De Fa Ridderhof en Van Dijk te Zeist deed ons toekomen een tweetal teeke ningen blauwda ukken van 55 bij 25 C.M van een 3-lamps en een 4 lamps-schema Deze teekeningen zijn vooral voor een leek practisch omdat de be noQdigde onderdeelen er met ware gi-oot te op aangegeven staan en alle verbin dingen duidelijk en overzichtelijk zijn uitgevoerd Deze teekeningen stelt ge noemde firma gaarfte ter beschikking en in iedere goede radiozaak zijn ze verkrijgbaar De bijgevoegde brochure toont een serie keurige ontvangtostellen en onderdeelen die uitmunten door practische uitvoei*ing en keurige mon tage In het bijzonder noemen wij den Veron-gloeidraadweerstand om zijn handige consti uctie en nauwkeurige in stelling Wenscht gil goede Gebruikt dan steeds de SINUS Onderdeelen van de welbekende lüDIII-lirPIUIATEN-FllillllEK — der — Fa RIDDEEHOF & YM DIJK ZEIST - TEL 345 Zie besehrijTing van Werk en Schema teekening in dit nummer '¦^^ M ^ ^^ Hadio-progiamma Zondag 31 Januari Hilversum 1050 M 8.30 Christel omroep De beer Joh de Heer en echtgenoote orgel en zang Koorzang van de zusters Diaconessen 2.50—4.45 poneert door het H.D.O orkest o 1 v Fr Lupgens Mej Ising sopraan Werken van Schubert en Men delssohn ' 8.10 Avond v d Vrijz Christ Jonge renhond 1 a De werkers Lambrechts Vos b Vonken Heukelom-v d Brande ler c Jonge kracht Röntgen d Lente beloften Tierie Jr 2 „ Wat is Jeugdbe weging " door Ds J de Koning uit Utrecht 3 a Groei Andriessen b Wij dragen de schuld Röntgen c Levens kracht Röntgen d Kyrie Eleison Rönt gen 4 „ Jeugdbeweging ' en persoonlijk leven " door Ds E D Spelberg uit Eg mond a d Hoef 5 a De beide Lam brechts-Vos b Kampvuur Wegeriff c Droom en daad Lambrechls-Vos d Witte wegen Röntgen 6 Jeugdbewe ging en gemeenschapsleven door Ds E V d Veen uit Wierüiigen 7 a Mei Larnbrechts-Vos b Wij hebben ons ver bonden Röntgen c Liedje van de lente Röntgen d Tot de taak Lambrechts Vos De liederen woi-den gezongen door den heer Jac P Caro uit Utrecht Aan do vleugel mevr Spelberg-Stokmans Daventry 1600 M 10.50 Tijdsein en weerbericht - 3.50 Concert V Lambelet mezzo-so praan C Sharpe cello D Jones tenor J Slater fluit 4.30 „ Much ado about nothing " 4e ^ cte le scène 5.05—5.50 Concert Voortzetting van het concert 8.35 Kerkdienst lige reis naar Holland op de „ Prins derNederlanden " Goed weer feesten ophet dek en in de salons charmantemedo passagiers Van Genua zijn wenaar Parijs gegaan Daar hadden weslecht weer Als we in Holland komen,zei ik tegen mijn vrouw zal ' t beterworden En ' t is beter geworden ziet uwel Op onze terugreis doen we Parijsweer aan We zijn daar nog niet uit gekeken m'n vrouw niet en ik ook nietiIn deze maand voor ons vertrek hoopik mijn vrouw mei vee in kennis tekunnen brengen van hetgeen het Moe derland aan schatten van Westerschecultuur bezit Ja ik wil in die vier vijfweken die wy nog in Holland zijn veel,heel veel zien en ei veel te rug-zien Na vijf-en-twintig jaar — Ja een kwarteeuw geledon was ik 8.2Ü Orgelconcert 9.05 Orgelconcert 9.20 Weerbericht en nieuws 9-35—11.05 Werken van Schubert P Heming bariton W Murdoch piano Het Wireless symphonie-orkest P a r ij s „ R a d i o-P a r i s ' 1750 M 1.05 Concert Lucien Paris Piano viool cello 2,05 Nieuws 8.35 Causerie 8.5Ü Wedstrijd-uitslagen en Havas persberichi 9.05 — 10.2 & Jazz-nauiSe » Königswüscerhausen 1300 M 10.50—12.10 Orkestconcert 7.50—9.20 Orkestconcert Celeste Chop Groenevelt Orkest Ouverture Egmont Beethoven Concert in A-mol Schu mann Symphonie in H-mol onvoltooi de Schubert 9.50—11.20 Dansmuziek Brussel 262 M 8.50 Concert me * mme Pauwels zang « 10.20 Nieuws i M ü n s t e r 410 M 8.20—9.20 Morgenconcert Orkest or gel sopraan cello 10,50—11.50 Concert 2.50—3.20 Vocaal-concert door de Mannenzangver St Mauritz 3.20 — 4.20 Rijnlandsche muziek en zang 4.20—5.20 Kölner Karnevals-Sitzung 5.50 Schaaktes 6.20 Causerie 6.50 Causerie 7.10 Causerie 7.40—8.20 Werken van Schubert doot orkest 8.20 „ Die Schwarzhörer " in 1 acte 9.20—10.20 Dansmuziek — o — Maandag 1 Februari Hilversum 1050 M 12 — Politie-bericht 5 — 6 — Kinder-uurtje verzorgd door mevr Ant van Dijk 7.-7.30 - Radio-praatje door den heer Swierstra 7.30 PoliUe-bericht ^ 7.45 Persberichten 8.10 Concert door het H.D.O.-orkest o 1 v Fr Lupgens Chris de Vos tenor en Franciska Fischer sopraan Het Ned Zangkwartet Dir S H Englander le en 2e tenor bariton en bas 10 — Persberichten Daventry 1600 M 10.50 Tijdsein en weerbericht 11.20 Het Radio-kwartet en solisten Sopraan tenor piano 1.20—2.20 Tijdsein Orgelconcert 3.35 Lezing British wild animals The Fox 4.20 Tijdsein Lezing Bees in a Lon don suburb 4.35 Orkestconcert 5.35 Kinder-uurtje 6.20 Dansmuziek 6.50—7.20 Omroep voor Europa 7.20 Tijdsein van Big Ben weerbe richt en nieuws 7.45 Piano-muziek uit het eind der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw Werken van Scarlatti 8 — Lezing Bonzo 8.20 „ Out of the hat " revue met zang en muziek 9.20 Concert Colombo's orkest A Fear bariton 10.20 Tijdsein weerbericht en nieuws Causerie 10.50 Afscheidsconcert van Irene Scharrer pianiste 11.20—12.20 Dansmuziek Parijs „ Radio-Paris " 1750 M 12.50 Concert Lucien Paris Piano viool cello 2.05 Nieuws 2.10 Koersen en Havas-persbericht 4.50 Koersen en Havas-persbericht 5.05 Orkestconcert 8.50—10.20 Orkestconcert Königswüsterhausen 1300 M 7.50 Bonte avond A Sax sopraan R Langer declamatie F Berger tenor De Marimba kapel 9.50 — 11.20 Dansmuziek door de dans kapel Brussel 262 M 8.20 Concert met mme Delia en det heer Geodel zang - 9.30 „ Bonsoir voisin " operette van Poise Munster 410 M 12.35 — 1.50 Orkestco-ncerl Werken van Mendelssohn 3.55—5.20 Solistenconcert 6.20 Rückertfeest 6.50 Voordracht Ein Afrikanischel Küstenbummel 7.20 Lezing Streifzüge in das Gebiet der modernen Biologie 7.40 Lezing Der Sternhünmel im Fe bruar 7.50 Concert Werken van Weber Schubert Spohr Mendelssohn Schu mann met mijn va-der hier als jongen Toen bracht mijn vader de geschenken uit Indiö mee voor het huwelijk van Hare Majesteit En nu hen ik gekomen met mijn vrouw en mijn zoon en als ik dan weer m'n oude vrienden ontmoet,dan kan ik me dat alles nog maar nietgoed verbeelden Weer krijgt het gelaat van den prins een peinzende uitdrukking En plotseling zien we hem ja tóchals een prins uit een sprookje Deprins die io den lusthof der Herinne ringen dwaait en telkens ' toeven biijnen peinst en mijmert over hoe het isen was Vijf en twintig jaar geleden ÏÉÏÉdiibd^ittÏÉi^ÉÉriiÉiÉa iii^^^^^diiÜ^^^ÉlUii^tilÉÉM 
/ 23T Zaïprflan BO 33ni>ari f92B - OERÜE Bl '•- De Zaiderzeewerkeii De aansluiting vau W i « r i n > gen met het vaste land Aan de driemaandelljksche mededee lingen betreffende de werkzaamheden voor de afsluiting ' én droogmaUing van de Zuiderzee is het voligende ontleend In verband met het verder uitwerken van verschillende ontwerpen werden een aantal aanvullende grondboringen in zee verricht en wel nabij Medeooblik Den Oever De Hiaukes langs den oost dijk van den Anna Paulownapolder en nabij de ontworpen sluizen op het Korn werderzand beoosten de Middelgron den Verder werd het onderzoek naar geschikte vindplaatsen van specie be stemd voor de indijking van de Wierin germeér voortgezet Voorts werden tal rijke peilingen en stroommetingen ver richt Het maken van den afsluitdijk tus schen de Noord-HoUandsche kust en ' t eiland Wieringen kwam gereed Het werk werd voor de tweede en laatste maal op 28 December 1925 opgeleverd Door de in het laatste kwartaal van 1925 voorgekomen stormen werd aan het werk geen schaije vaneenige betee kenis toegebracht Ondankis het veelal ongunstige weer werden de werken voor het derde ' ' en laatste gedeelte van het Afwaterings en scheepvaartkanaal in verband met de afsluiting van het Amsteldiep gere geld voortgezet De kanaalbeloopen zijn thans te za men afgebaggerd over ongeveer 330 M lengte waarvan S200 M lengte met kraagstukken zijn afgedekt Sedert de vorige opgaaf werd uit het kanaal met zijtak verwijderd 12,900 M3 specie waarvan 10,700 M3 die al onbruikbaar buiten het werk werd gebracht en 2200 M3 klei die op den zeed"jjk werd ver werkt - De werken bij De Kooi kwamen ge reed voor zoover dit vóór de indienst stelling der aldaar in uitvoering zijnde vlotbrug van de gemeente Helder over het Noord Hollandsch kanaal mogelijk is Het afwerken van de aarden baan voor den verkeersweg langs het reeds voltooide gedeelte van het afwaterii^s en scheepvaartkanaal kwam gereed De aanleg van een tijdelijken verbin dingsdam nabij de van Ewycksluis is grootendeels voltooid Van de werken tot verhooging en ver zwaring van zeeweringen langs de Noordzijde van het eiland Wieringen ¦ werd een gedeelte van den Noorder Oeverdijk en van den Molgerdijk vol tooid opgeleverd Door den aanleg van den afsluitdijk door het Amsteldiep en van den later door een brug over het afwateringska naal te vervangen tijdelijken afsluit dam aan het Zuidelijk einde van dat kanaal nabij Van ET^ijckssluis welke beide werken thans voltooid zijn is het eiland Wieringen met den vasten wal van Noord Holland verbonden De op de genoemde waterkeeringen gelegde verkeersweg sluit echter nog niet aan bij hét wegennet op Wieringen Een tijdelijke verbindingsweg is ont worpen van het punt waar de afsluit dijk tegen de hooge gronden van het Westérlander Klif aansluit naar den Koningsweg bij Westerland en met dit werk is een aanvang gemaakt Bij het bestudeeren van den vorm en de afmetingen der uitwateringssluizen van het IJsselmeer deden zich verschil lende vragen voor omtrent het afvoer vermogen dier sluizen welker oplos sing slechts door het nemen van proe ven mogelijk bleek Dergelijke vragen rezen ook bij de bepaling van de hoe veojhedèn water welke over de in de sluitgaten van den dijk Wieringen Friesland te maken beteugelingsdam men zullen vloeien bij verschillende voor die gaten optredende vervallen terwijl het voorts ook niet mogelijk bleek om zonder proefnemingen een juist beeld te verkrijgen ten aanzien van de stroomsnelheden die op ver schillende punten boven en naast die dammen zullen optreden onder de wis selende stroomtoestanden welke hier tijdens de afsluiting zullen worden aan • getroffen Daar in ons land geen waterbouwkun dig laboratorium bestaati is overleg ge pleegd met prof dr ing H C Th Reh bock te Karlsruhe die aldaar aan het hoofd staat van het waterbouwkundig laboratorium der Technische Hooge school Dit overleg heeft geleid tot het onder goedkeuring van den minister van Waterstaat treffen van een rege ling waarbij prof Rehbock op zich nam de in verband met de voormelde vra gen noodige proeven in het genoemde laboratorium in overleg met de direc tie der Zuiderzeewerken te doen ver richten Nleaw Kiesstelsel Een voorstel van de Ned Vereen tot verbetering van bat kiesstelseL De Nederlandsche Vereeniging tot ver betering van het Kiesstelsel heeft een ontwerp-kieswet met memoTie van toe lichting gepubliceerd De vereeniging wil het bestaande kies ikringensteJael als volgt herzien Voor de verkiezing van de leden der Tweede Kamer wordt het Rijk verdeeld in hon-dierd kiesdistricten Voor de ver kiezing van de leden der Provinciale Staten wordt elke provincie verdeeld in kiesdistricten Voor de verkiezing van de leden van den gemeenteraad woMen de gemeenten van meer dan 20.000 zie len verdeeld in kiesdistricten De candidaatste,lling geschiedt dan in plaats van het lijstenstelsel door opga ven in ieder kiesdistrict die den naam van niet meer dan een candidaat ver melden De openbawmaking van do opgaven geschiedt Indien het betreft de verkie zing van de leden der Tweede Kamer of der Provinciale Staten door plaatsing van de opgaven gerangschikt in alpha betische volgorde van de namen der candidaten — vóór welke namen een doorloopend volgnummer wordt ge plaatst — en met vermelding van de yieadJstiricteiD waarin zij aijn IngeXeverd DTRFCHTSCH in de Staatsoourant en van de verkie zing van gemieenteraadsleden ^ p ana loge wijze De teohnieik van het steniimein wordt dan deze Boven eiken lessenaar ten stembu » reële wordt een lijst bevattende de na men der candidaten in alphabetische volgorde met de voor do namen ge plaatste nummers op zoodanige plaats en wijze bevestigd dat namen en num mers voor de kiezer leesbaar zijn Op het ste^mbiljet zijn aan de eene zij de in het midden der breedte onder el kaar gedrukt 15 zwart-oanlijnde recht hoekige stemvakken aan do keerzijde zijn gestempeld do aanduiding van het kies'district waarin het biljet wordt in geleverd en de handteekening van den voorzitter van het hoofdstembureau In het bovenste stemvak moet de stemgerechtigde met potlood hét num mer schrijven dat op de alphaitetische candidatenllijst is geplaatst vóór den naam van den candidaat ' zijner keuze In de daaronder volgende stemvakken schrijft hij in volgde van zijn voor keur de niummors van nog ten minste 4 en ten hoogste 14 andere candidaten op wie hij zoo noodig achtereenvolgens zijn stem wensctot over te dragen Van onwaarde zijn de stembiljetten waarop geen of minder dan 5 onderling verschillende en op de alphabetische candidatenlijst voork omende nummers leesbaar in de steimvakken zijn ' geschre ven De geldige biljetten worden gesor teerd naar de candidaten aan wie zij voorloopig werden toegekend ' en voor elk der candidaten gesorteerd naar het aantal nummers dat zij bevatten Het hootdstembureau stelt in de bij het huidige art 1922 " roorgesohreven zitting het aantal stemmen vast op elk der camdidatein uitgebracht en maakt de aldus verkregen uitkomsten be kend Het Centraal Stembureau bepaalt wanneer het de opgaven van het hoofd stemibureau gekregen heeft door loting ¦ in welke volgoi-de dor kiesdistricten — en voor elk kiesdistrict weder in welke volgde de daartoe beiboorende gemeen ten — de stembiljetten zullen worden toegekend „ In de aldus vastgestelde volgorde wor den eerst toegekend al de biljetten be vattend 5 nummers daarna a de biljet ten bevattend 6 nummers daarna al de biljetten bevattend 7 nummers enz dus het laatste al de biljetten bevattend 15 nummers " Zoodra gedurende deze toekennen hel aan « en candidaat toegekend aantal stembiljetten het kiesquotlënt dat even als nu verkregen wordt door de som der stemcijfers van alle candidaten te deelen door het aantal te vervullen plaatsen bereikt wordt deze candidaat verkozen verklaard Indien na de verkiezing van een can didaat bij de voortzetting van de toe kenning in de vastgesteld volgorde nog biljetten in hamden komen die voorloo pig waren toegekend aan den reeds ver kolen candidaat wordt op elk dier bil jetten diens nummer geschrapt en wordt het biljet dadelijk ' overgedragen op den daarop het hoogst geplaatsten nog niet verkolen candidaat Indien nadat alle biljetten zijn toege kend op de wijze als voorgeschrevea nog niet alle te vervullen plaatsen zijn bezet worden de biljetten die zijn foe gekend aan de candidaat die het laag ste stemcijfer heeft overgedragen in de zelfde volgorde en op dezelfde wijze Werd het laagste stemcijfer bereikt door twee of méér candidaten dan be slist telkens het lot wiens biljetten het eerst worden overgedragen Met deze be>werking wj^rdt voortge gaan totdat óf het kiesquotiënt is bereikt door evenveel candidaten als er plaatsen te vervullen zijn óf het aantal der nog overige catidi dateo evengroot is als het aantal der nog te vervullen plaat-sen óf op al de biljetten der nog ovorige candidaten de lijst van stemovefdracht ten einde is In het tweede geval worden al de nog overige candidaten verkozen verklaard In het derde geval worden van de nog overige candidaten zóó velen verkozen verklaard als nog plaatsen te vervullen zijn Daarbij zal telkens het eerst wor den verkozen verklaard de candidaat die het hoogste steincijfer bereikte Heb ben twee of méér candidaten een gelijk stemcijfer bereikt dan beslist het lot in welke volgorde zij in aanmerking zullen komen om verkozen te worden verklaard Het Centraal-Stembureau wijst aan voor elk der gekozenen het kiesdistrict waarvoor hij zitting zal nemen daarbij in acht nemend do volgende bepalingen De gekozene die in een der verzam&I staten voorkomt met het hoogste stem cijfer neemt zitting voor het kiesdistrict waaruit deze verzamelstaat afkom stig is Komen krachtens deze bepalingen twee of méér der gekozenen in aanmer king voor een zelfde kiesdistrict dan neemt zitting voor dat kiesdistrict hij die daarin woonachtig is Zijn beidon of allen af is er geen van beiden of geen van allen in dat kiesdistrict woon achtig dan beslist het lot Komt krachtens do bepaling in het tweede lid een gekozene in aanmerking voor twee of méér kiesdistricten dan neemt hij zitting voor het kiesdistrict waarin hij woonachtig is Zoo hij in geen dier kiesdistricten woonacBtig is dan neemt hij zitting voor het kies district waar zijn stemcijfer het grootst is Bij gelijke stemcijfers beslist het lot Blijven na toepassing van boven staande bepalingen nog gekozenen over wie nog geen kiesdistrict is toegewezen dan neemt elk hunner zitting voor dat der nog overige kiesdistricten waaruit hij de meeste stemmen kreeg Ook hier bij zullen zoo noodig worden toege past de bepalingen in belde vorige le den Tenslotte volgen dan nog bepalingen voor liet geval een gekozene zijn be noeming niet aanneemt hij niot toege laten woüKdi oi later uit-^alLi Centralisatie van dijkbebeeü | Het „ Overijselsch Landbouwbtói " waarin de bovenstaande vraag bespjso - ken wordt is van meening dat aan fle contralisatie te voorkeur moet worf^n gegeven en dat dus geen wijzigingj-in onze waterstaatswetgeving nóodig'is Ons bestuursapparaat over het water Bchapswezen kan zeer voldoende ïüpc tionneeren en heeft juist een zéér meme verhouding van vertegenwoordiging van de belanghebbenden In het wate ^ schapsbestuur eenerzijds en het alge ' meen belang in het provinciale en-hit Rijkstoezicht anderzijds Als men alles centraliseert en naalr een hoogere autoriteit overbrengt bijv naar de provincie of voor de dijken dér groote rivieren naar het Rijk dan zou de vertegenwoordiging der belangheb benden die het toch voor een groot deel moeten betalen in het gedrang kometi on we zouden kans hebben op eenduur beheer zoo duur zelfs dat het door de belanghebbenden niet is op te brengen Een andere belangrijke factor is dat bij centralisatie de uitvoering vaö het geheele dijksbestuur en - toezicht ambte lijk zal geschieden Nu gebeurt een groo ' te massa werk gratis of vrijwel gratis ' Zeer izeker brengt de tegenwoordige bestuursvorm gevaren voor fouten met zich mede maar dat zal iedere inrich ting doen Indien het toezicht eens Werd " gecentraliseerd en het zou dan niet deu gen was de toestand nog veel ' erger De fouten van de tegenwoordige in ^ richting worden het best vermeden als er eenerzijds een krachtig en ernstig toe zicht van ' Overheidswege is en ander zijds voldoende belangstelling'van de in gelanden voor de waterschapszaken Bij de grootere waterschappen waar men de ingelanden vergaderingen niet kent is het daarom van zeer veel belang dat zooveel mogelijk openbaarheid wordt gegeven aan de beraadslagingen de plannen enz van de besturen Op die wijze kan men bereiken dat de ingelan den zich voor waterschapsaangelegenhe d«n gaan interesaeeren en dat steeds ' ü bestuur verkregen wordt dat meeleeft en zich op de hoogte houdt Het gevaar dat men door den afkeer der ingelan den voor het betalen van belasting eeti bestuur krijgt dat wel een wat te zui nig zou zijn kan gecompenseerd wor ^ den door het Overheidstoezicht dat juist dan als er leven ia in de belang stelling voor waterschapazaken veel he ter op zijn „ quivive " zal zijn daar het weet wat de bedoeling van de bestu ren is en welke strnomingen er « in hét waterschap zijn Niets is gevaarlijker indezen dan rustige dust Als er wat hapert aan de waterstaats wetgeving dan kan dat misschien zijn hieuendaar aan d-ë provinciale regle menten Ook is het wel goed dat de er varing die nu met de doorbraken is op gedaan eens wordt vastgelegd opdat men voor een volgenden keer een richt snoer heeft Het vvil het blad nl voorko men dat het niet vaststaat wie eigen lijk hef comma.ndo heeft bij een derge - lijké doorbraak Dat rooet echter vast - staan Uit de steenindustrie Dé drie samenwerkende bonden van arbeiders in de baksteen-industrie aan de groote rivieren hebben bij het be stuur van den Bond van Waalsteen fabrikanten en bij de ongeoi-ganiseerde werkgevers in het.bedrijf de wijzigin gen in het thans opgezegde collectieve arbeidscontract ingediend " De werknemers wonschen wijziging van de bestaande loonen en stellen voor Het minimumloon bedraagt voor A Een volwassen arbeider f 0.35 per uur b niet volwassen arbeiders beneden de 15 jaar f 0.12 per uur van 15—16 jaar f 0.16 per uur van 16--17 ja:ar f 0.20 van 17—18 jaar f 0.20 18—19 jaar f 0.24 van 19—20 jaar f 0.32 boven de 20 jaar f 0.35 - per uur c Aan alle arbeiders on geacht den leeftijd welke arbeid van volslagen werklieden verrichten word * het volle tarief - of uurloon uitbetaald d Het basisloon - - voor de ovenisten wordt met fl verhoogd en bedraagt ten minste f 34 per week De ovenisten kunnen hun recht op het basisloon niet doen gelden wanneer de normale pro ductie niet wordt bereikt als gevolg van de schuld der arbeiders zelf of als gevolg va,n door de arbeiders verstrekte te hooge opgaven van verwerkte kwan - tums steen of wel als gevolg van brand overstrooming oorlogstoestanden en soortgelijke ernstige omstandigheden tengevolge waarvan het produceeren ernstig wordt belemmerd of onmogelijk ge maakt In alle gevallen waarin de ovenisten recht op hun minimum basisloon kun nen doen gelden zullen ook ^ de laders in ' t veld recht op het door deze ar beiders verdiende loon behouden In gevallen waarin de ovenisten en de laders in het veld van arbeid ver wiaseien gelden de bepalingen van het basisloon van de ovenisten ook " voor de laders in hét veld Aan alle arbeiders in dienst van den werkgever zal voor lederen chrisf^lijken feestdag een uitkeering worden " ver strekt op den voet van hét'bepaalde in art 10 sub c De arbeidstijd is 48 uur per week en Bi uur per dag behoudens des Zater dags waarop de werktijd 5è uur is en des middags te 12 uur eindigt De kindertoeslag bedraagt f 0.50 per kind te beginnen bij het vierde kind en met eeH maximum van vier kinde ren Deze kindertoeslag zal gedragen worden door een door de partyen te vormen fonds Aan dit fonds staat aan het hoofd een commissie van beheer bestaande uit drie werkgevers en drie werknemers De vonning vari dit fonds alsmede zijn - werking word in een afzonderlijk reglement geregeld Deze overeenkomst is aangegaan voor den duur van een jaar van 1 April 1926 tot en met 31 Maart 1927 De - opzegging moet voor 1 Tanuarï 1927 geschieden bij gebreke waarvan deovereenkomst een jaar is verlengd Partijen verpliehtmi zich uiterlijk 1 Februari 1927 de onderharidelinge'ii - to openen over de ingediende wijzigings vooretenea - ^ Uit de Prpvmde AMERSFOORT — Dé bus op Utrecht Natuur lijk zijri hier tal van bussen naar alle richtingen van den windstreek De fir ma Cegilit heeft nu wederom een nieu we BUS In den dienst gebracht en wel een ïrijzondér fraaie • Gisteren werd daarmee proef gere den Aaa den wedstrijd om het perso - nen frervóer Amersfooit — Utrecht - nemen deel spoor tram en bus En dat heeft nu in hoofdzaak die prachtige wagens bezorgd De carrosserie ligt laag met ' t bekende gevolg dal de wagen vaster Ugt dus minder schokt en schommelt Niéuwe wagens van dit superbe soort bezitten dat spreekt van zelf de nieuw ste vindingen Ee^B gemakkelijke breede op - of uit stap kan in den avond ook nog last meebrengen Hier niet want de chauffeur draait een van de vele linopjes voor zijn zit pls-ats even om en die breede opstap is verlicht Een praciische verbetering die aan heel wat passagiers genoegen zal doen Peze kleinigheid te noemen is vol doende zij sluit alles in zich De zittingen der 24 plaatsen in den wagen "' waarvan het achterbalkon voor 8 personen is berekend zijn bekleed met bedrukt donkerbruin leder Elk zoo'n zitting kan afzonderlijk worden omgelegd van een frissche plaats is mèn dus zeker De zes plafonnière-lichten maken des avonds den wagen tol een gezellig in terieur Het chassis der nieuwe bussen is het White chassis geleverd door de N V Nefkens te Amsterdam de carrosserie is van Mulder en Roosdorp eveneens Am sterdam Bij dezen nieuwe dienst is de rijtijd Amersfoort Varkensmarkt — Utrecht Cen traalstatioh van een uur teruggebracht op 42 minuten Jutphaas Verdronken Donder » « pchtend ainier werd een schuit drijvea dé gevonden in den Hollandschen Us sel Op de schuit brandde nog licht zoo dat men aan een ongeluk geloofde Na iat men geruimen tijd nabij de Gein brug had gedregd mocht ' t den gemeen teveldwachter gelukken den ongeluk kige boven water te halen De verdron kene woonde te Vianen en laat een vrouw en twee kinderen achter Het ver wekte groote verwondering dat aan de Geinbrug geen dreg nog stok met haak aanwezig was zoodat men na veel op onthoud eindelijk tot het dreggen kon overgaan Doorgevoerde bezuiniging aan de Rijksbruggen?'j|ii^;;-|;^^^fif - ¦ JUTPHAAS Gemeenteiaad '¦' iVorgadering van den Raad dezer ge m^eente op Vrijdag 29 Januari des morgens ' half tien Voorzitter de Bur gemeester Secretaris de heer de Rooij Aanwezig tien leden Afwezig de ' heer Michiés met kennisgevihig De Voorzitter opent de bijeen komst en doet den Secretaris het ' gebed lezen waarop de V oorzi 11 e r de watersnoodramp in herinnering brengt Spr spreekt daarover zijn groot ¦ leedwezen uit en zegt ye-rder dat men aan den anderen kant verheugd mag zijn over de wijze waarop Jutphaas heeft geholpen den nood te lenigen Spr werpt dan een terugblik op het afgelpopen jaar dat voor Jutphaas vele veranderingen bi;acht Men kreeg een nieuwen secretaris een nieuwen ont vanger en zelfs een nieuwen burge meester Met genoegen herinnei-de spr zich de dagen waarop de ingezetenen van Jutphaas hem zoo vriendelijk had den ingehaaid - Spr wees el - op dat men bij den aanvang van 1926 nog immer te beden ken heeft dat men de belangen dient van een gemeente die door zware las ten wordt gedrukt Men zal in de toe komst persoonlijke en partijbelangen wel eens op zij moeten zetten wil men het gemeentebelang zonder voorbehoud ^ dienen Spr wijst er voorts op dat door den Raad zorg getoond zal moeten worden wanneer mocht het zoo ver komen dè aanleg van een waterleiding ver betering van het telefoonnet of wijzi ging van de politieverordening moet worden besproken Spr uit tenslotte voor de Raadsleden en hun gezinnen de beste wenschen waarop de Raad door luid applaus zijn instemming met en - dank voor het gesprokene betuigt y De secretaris leest dan de notu - ¦ en die ongewijzigd worden goedge kqiurd "' - ¦- INGEKOMEN STUKKEN t)e steunregeling Ingekomen is een verzoek van de ¦ combinatie van diverse organisaties en jva'kbonderi o.w vele Utrechtsdhe af - c deelingen om herziening der bestaande steunregeling B en W stellen voor herinnerend aan hef betrekkelijk raadsbesluit van 19 November j.I waarbij het oude i steunverleenings-reglement gehand - hajafd bleef dit verzoek voor kennis - g6Ving aan te nemen Öe heer Goes hoort onder de nainen idef organisaties ook die van den R.K Latndarbeiders en tuindersbond noe men Spr wil echter verzekeren dat hét dien bond niet bekend is tot dit verzoek te hebben medegewerkt Do heer Drost wil het verzoek na - der toelichten De ' Voorzitter zegt dat het er hier om gaat of men het verzoek waarover den Raad reeds eerder de ge legenheid heeft gehad te spreken al of njöt in behandeling zal nemen De meerderheid van den Raad besloot met lo wachten totdat dit verzoek tor tafel züUiKöftien ¦ ¦ Hét'vöorsttel van B en W wórdt dan l met * zes tegen viee stemmen aangeno - men Tegen stemden de heeren Drost Van Doorn Vaa den Berg en Nieuw poort Emigratie-rvoorsch ot Ingekomen is een verzoek van W Maring om een voorschot van f900 ten einde naar Canada te kunnen emi greeren B en W stellen voor geen gelden voor emigratie beschikbaar te stellen De benarde financieele omstandigheden laten dergelijke uitgaven niet toe Bedoeld wordt dat het geld geleend wordt doch de gemeente mist alle zekerheid of het geld ooit terug zal worden betaald Het voorstel van B en W wordt z h st aangenomen Arbëidsbemiddel in g Ingekomen is een schrijven van E Uiterdljk alhier waar door deze be dankt wordt als lid-werkgever van de Commissie van toezicht op het oorres pondentschap dér arbeidsbemiddeling Woixit voor kennisgeving aangeno men Schoolvergoedin g Bij besluit van Ged Staten is naar aanleiding van een ingesteld beroep van de Stichting Ned Herv Gemeente school alhier met vernietiging van het bestreden besluit van den Raad het bedrag der vergoeding over 1922 voor genoemde school vastgesteld op f 2225.32 Wordt voor kennisgeving aangeno men AGENDA Verkoop woning In verband met de bepalingen ge noemd in de hypotheekTacte stellen B en'W voor de woning van C A van Bfntum executoriaal te verkoopen Wordt in geheime vergadering be handeld Vuilnisoph a 1 e r Voorgesteld wordt J - A Hazendonk als vuilnisophaler aan to stellen De Voorzitter merkt op dat Hazendonk nimmer een officieele aan stelling heeft gehad hetgeen met het oog op diens pensioen wel wenschelijk is Binnenkort zullen B en W met een voorstel komen om verschillend ge meentewerk aan één werkman op te dragen en dien als gemeente-ambtenaar een functie en instructie te geven Het voorstel van B en W wordt dan z h st aangenomen Arbeid sbem i d del i n g Aanwijzing vindt plaats van een lid voorzitter van de Commissie van Toe zicht op het correspondentschap der Arbeidsbemiddeling Ingevolge de desbetreffende verorde ning wordt op voorstel ^ van wethouderKool de burgemeestettó^ató voorzitter aangewezen ï »-**® Dan wordt aan de orde gestold de be noeming van een lld-werkgèver dier commissie B en W bevelen aan den heer K Mobach Sr die als zoodanig met alge meene stemmen wordt benoem-d Verzekering Brandweer B.en W stellen voor twintig perso nen leden der Vrijwillige Brandweer tegen geldelijke schade tengevolge van ongelukken te verzekeren en dat tegen f2.75 per persoon per jaar Ook tegen ongevallen bij oefeningen zullen de brandweerlieden verzekerd zijn Het voorste van B en W wordt z h st goedgekeurd Nieuwjaarsuitkeering De Voorzitter acht het noodza kelijk mede te deel en dat de f2.50 nieuwjaarsuitkeering aan werkloozenis bekostigd uit ' den post onderstand endus de geldende steunregeling in geenenkel opzicht heeft beïnvloed • • Woningbouw Hoog Raven Schandalig beheer De heer Hoogendoo rn als ac countant belast met de controle op de woningbouwvereenigingen doet op verzoek van den Voorzitter mede deelingen aangaande den Woningbouw „ Hoog Raven " waaromtrent door den Raad rapport is verzocht Bezwaren werden indertijd voorna melijk geopperd tegen den bouw en de inriohting der bakkerij tot wier bouw het bestuur der vereeniging volgens rapporteur een ongeoorloofd en ondoor dacht besluit genomen Men handelde op advies van den architect die een voordeelig saldo in uitzicht stelde waarvan practisch echter niets terecht kwam Voorts zijn tusschen architect en aannemer overeenkomsten getroffen die nimmer schriftelijk werden vastge legd Het komt rapporteur bevreemdend voor dat door den heer Snellen die mede deel van het bestuur uitmaakte niet naar de juistheid van de handelin gen heeft geïnformeerd Bij den bouw is het öok op andere wijze ' zonderling toegegaan Zonder daartoe aan het polderbestuur vergun ning te vragen deed ¦ men de brug bouwen en het polderbestuur heeft het voornemen gehad de brug te doen af breken Zoo ver kwam het echter niet De architect trad zeer eigenmachtigop en weigerde vele malen het bestuurden toegang op het bouwterrein Debouw laat veel to wenschen over Deconstructie der huizen is van dien aard,dat muren en plafonds scheuren ter wijl de rioleeriiig van het blok huizenvolkomen onvoldbenfle is te ' achten.Ter bevordering van hygiëne en ge zondheid is niets gedaan Verstoppingdor rioleering kan niét uitblijven en inde woningen heeft men over rioolstankte klagen De bakkersoven murenscheurden eveneens terwijl de oven vloer verzakte De topgevels der huizenzijn misplaatst en het schilderwerk isvolmaakt onvoldoende en zal met deandere gebreken tot afdoend herstel,groote uitgaven vergen -^ Een en ander werd op verzoek van den heer Hoogendoorn door een tech nisch deskundige geconstateerd en be vestigd Vervolgens deed de heer Hoogen doorn nog mededeelingen aangaando den door den administrateur Alkema ge pleegden diefstal Tijdens de behande 1 Idng van diens ^ zaak voor de AtTond Rechtbank in ons blad uitvoerig op genomen bleek dat Alkema ruim f7000 had verduisterd Vervolgens bracht de heer Hoogen doorn onder de aandacht diverse be talingen die op ongeoorloofde wijze plaat-s Vonden en in strijd waren met de statuten der vereeniging De penning meester die er geen kasboek op na hield betaalde voor verzuim en kctóten aan de bestuursleden ond racheidene bedragen uit zoomede voor herstellin gen die niet meer te controleeren waren De administratie was zeer on voldoende van verschillende betalin gen ontbraken de kwitanties o.a van een betaling van'f 5000 aan de gemeen te gedaan Toch wist men een balans op te maken waarvan men de cijfers maar zoowat.gelijk maakte om zooge naamd kloppende saldi te krijgen ¦ De heer Van Hoogendoorn leest dan een eilenlange lijst van betalingen voor waarbij de namen van bestuurs leden administrateurs en enkele le veranciers herhaaldelijk worden ge noemd De betalingen werden over het algemeen slechts gemotiveerd en toe gelicht met de woorden „ werkzaam heden " of „ verzuim " en voorts door opgave van allerlei kosten die door gaans veel te hoog zijn te achten Door den accountant werden vervalschingen op enkele kwitanties geconstatoerd De totale schade door de vereeniging ge leden dank zij het ongeoorloofd Optre den der bestuursleden en door do han delingen van den administrateur Alke - - ma bedraagt met do gelden door Al kema verduisterd f 11.000 Het bestuur is zich schuldbewust ge weest en heeft talrijke geheimo verga deringen gehouden Ingevolge de sta tuten der vereeniging mochten de be stuursleden geen betaalde werkzaam heden voor den bouw verrichten niet temin deden de bestuursleden Drost Preis en Van Rooyen zich respectieve lijk f1016 f253 en f279 uitbetalen In een paar jaren tijds betajxIOo men f2600 voor administratiekosten terwijl daar maar f1500 voor beschikbaar was en wat het onderhoud der huizen be treft jaar voor jaar gaf men daarvoor ruim f 1000 meer uit dan toen voor onderhoud uit te geven had De Voorzitter geeft dan het inden Raad aanwezige bestuurslid Drost gelegenheid over deze kwestie nog iets • te zeggen ' De heer Drost maakt van die gele genheid gebruik voor te stellen een ' raadscommissie te benoemen die het rapport Hoogendoorn nader onderzoekt - De Voorzitter acht de benoeming ' - eener dusdanige commissie overbodig Een onderzoek als daarin door den heer Hoogendoorn vastgelegd kan be zwaarlijk worden verbeterd B en W betreuren het optreden en de handelingen van den architect Wentink en zijn vervuld van een groo te grief tegen de bestuursleden die hoewel zij wisten dat hun dat verbo den was hun werkzaamheden voor de vereeniging tegen zeer - hoögen ' prijs -' deden betalen B en W wéten dat dê - sohado niet te verhalen is doch zijn - wel voornemens de controle te vér - scherpen Als hulp-officier van Justitie ziet spr zich genoodzaakt de kwestie ' van de vervalschte kwitanties bij den officier van Justitie aanhangig te ma - - ken B en W intusschen verzoeken den Raad zich in deze uit te spreken De heer de - Wit merkt op ' dït dit ' beheer van het bostuur de sociale ont wikkeling een trap terug heeft gege ven Spr - Stelt een motie voor waarin ¦ de handelwijze van het bestuur in het bijzonder die van de bestuursleden ^ Preis en Van Rooyen en zeer in het -' bijzonder van het bestuurslid Drost ten sterkste wordt afgekeurd De heer Van Doorn ondersteunt deze motie De heer Drost herinnert er aan dat bij het aftreden van liet oude be stuur boeken en bescheiden in beslag zijn genomen zoodat de vereeniging geruimen tijd zonder gegevens of boek houding zat De fraude ' van A wijt spr aan het lalcsche optreden van de gemeente die tegen de betaling van annuiteits-stortingen niet tijdig waar schuwde Wethouder Fulto maakt uit de woorden van den heer Drost op dat deze zich wil verschuilen achter B en W Volgens spr schijnt de heer Drost te vergeten dat het bestuur der ver eeniging verantWooi'delijk was en dat » door een achtergebleven waarschu wing de ongemotiveerde betalingen nog niet zijn goedgepraat De heer Hoogendoorn m&rM op dat een waarschuwing van de gemeen te geen verplichting doch ' een goed heid was te achten De heer Drost zegt alleen bedoeld te hebben dat het met het geval van den administrateur zoover niet gekor men zou zijn wanneer de - gemeente tijdig had ingegrepen De heer Van Arkel wil wel zeg gen dat hij door de vereeniging unfair is behandeld Men heeft ' spr geiuyeerd,zonder dat hem iets te verwijten viel.Toch wil spr ten gunste der vereeni ging opmerken dat het bestuur te veelaan zich zelf is overgelaten Er is v'a ^ gemeentewege geen controle uitge oefend en het bestuur heeft maar kun nen doen wat het wilde • De heer De Wit weet zich te hef inneren dat men zich tegen controle heeft verklaard daardoor een houding aannemend die spr nu verdacht voor ' komt De heer Drost is persoonlijk steeds voor goede controle geweest Do Voorzitter is van oordeel dat - de controle van B en W indertijd scherper had kunnen zijn doch de be stuursledan der vereeniging kan men toch niet tot kwajongens rekeneh die verkeerd handelden zoodra ze bemerk ten dat toezicht verslapte Ki uitbleef De motie de Wit woi-dt dan in stem ming gebracht en met algemeene stom men op één na die van den heer Drost die zich van stemming onthoudt aan genomen ' Dan gaat de - Raad in geheime z.it - ¦ ting overi r "' ^ -¦- ïg^S »^"'^""' """' Sö,t 
¦ - U ¦ € a 0 0 Lh s r rl p-4 f Ui a ¦ 4.3 o » g ^ ¦ 1 CQ •^ rl 3 » ^ - 1 • a d a U § a 3 If ' B ¦ 0 a 0 2 Ti ca Q 0 1 0 A S ^ 0 r % fe ^ a % Tl 0 0 " S 3 a t y J = ¦ 0 ^ M - 5 C ¦ a 0 C 0 a ca ¦ i ' S • CS T3 fl > 0 - ^ 3 U 0 0 f - ^ CJ ho ö V D cd ó s 0 1 - 1 m - 3 ' S 3 a a ' t > 0 ü a - O i = g to ¦ a c = r < T3 a to OJJ 1 0 bO a 4 OJ t/J Wj ^ < U t3 a > 0 a " o ' O CU • f * a 1 0 a a * ^ 3 cv 3 3 Q ö n1 • 0 s i w 0 s M ¦• 3 ^ U i 3 > i ca ca > 0 -—=—=— ^.- ^«.=^ KC ^^ iispf ƒ.- J^:^?^^^^^M | ïf ] \ ife^^^^^Mj '^^^^^ jSn * W!c ^= s g rt rt ^ < P ^ 0 •^ 0 ' 1 • 0 hp rr w '' T = c js cl d Gi ' flj ^ ^ a QJ ü ¦ O 0 ö d S 0 3 0 a m a 50 - 3i 3 c3 0 0 0 5 3 O ' s 03 ' S ^ 0 -*-»¦ ^ W " ci 0 ^- ca ca ca a < N bO _ 3 0 i tiO N - Pi pi ' n 2 - 1 ï ' ^ 3 ca 5 t c t 0 ca XI ^ a A R 0 0 ^ ü > Tl N _ 0Ï rfa ^ < D • f ^ r ^ " f -' '—' = e tP Ö c " K ^ Xï * ca 0 7 to 0 ca ca 3 0 0 3 s 60 C-i d ca ^ j ë ai c Q < u ^ 1 3 0 ü Ï 1 0 ^ 0 1 a d XJ a N • o q « 3 d d erf a C9 ^" i c8 A d IpH C3 to i ^ 1—1 O r/l Ö ' 1 0 0 -.* fl u 0 cö 03 oj S3 0 03 a Tl ^ 00 0 ca 0 > ca Q d GJ C3 % ri a ca > & 03 > J3 0 11 A j ^ S - 3 iA yj rt T-ï ^^ rt & 0 0 d • 9 - jj ¦'' ->^ a 0 0 d 3 A m - ö f-j - d 03 ^ 3 N N 03 u 0 ^ Z § i,S < > ^ sS " rn §« 2ë a > - t '^ ö ' Z ^ ö W m "^ > 2 ^ W 1-1 dr - os Z - s ^ ^ d dp fl u 1 T -< 03 fl d C fl Oh 03 ' S Td a cö p fl IS > 0 03 fl y - i fl ^ ^ a m r —* p - d 03 fl ¦ d • 1 — P d • l-l fl P fct £ ¦ d i cö cö fl 0 • d CÖ 03 Tl "' S a bC rri * 03 cö fl • 1 — O £ 0 p bn fl 15 B 03 Cd b4 fl fl 0 CD u fl p m cn fl c/J P ft 0 03 03 bo'd ' S p fl,c p ö S d d p 0 • i ^ fl > fl CO Tf p u ^ 3 cö p ^ fl 4ii ^ 0 0 fl n1 P ¦ d ai 03 fl 03 • r fl - 4J k qi d 03 t N fl t bc fl fl 03 ia ¦ d Q 0 • 7-1 a ^ a b '"' b3 s O H N 5 s o o « II ¦ J V ^ iZ Cx3 1 Q ca 2 -^ ai d a § o 60 S i s s • o ca a s s « 3 o £ 1 AS d g 2 Ö o tD frf so o 1 s a fco o o • S c 2 o > 3 S3 ^ 3 ^ ca O 6D oi 2 Q O Cd ï - ft w |« ¦ S § S S I | O 5 ö o ^ o •o * o c ca d 3 " O t"J •$¦ '^ '^ ^ " a d ¦ sAi^f ' O4 •'-' ö s " a ^^ o 2 Si ^ is § ' S » co c d 03 " r-f d « 3 03 cöS-ö 05 I d 03 _ 03 g bo CU ¦ d m 0 o cö ö 03 03-0 " O bc 03 J > f -< NI o 03 2^^g N D ^ 3 ¦ 03 jH ^ & c ai H br ¦ < D S < 2 ^ g,ö ö « - d d S 2 P Sdia"*o • d ' S ¦ d 03 w * fl cl „ O bc " i < 03 03 So^a S ft H bc a g 03 d - d T * d o '^ ^ A ' d k = fj T ^ d 03 S 03 a.ïïS S 03 "^ 2 -^ c ' ' S I 03 > 03 •-< 03 03 ^ I I a ^ 03 t » OJ a 03 Q 03 a U > bc 03 m - tJ ^ H ^ y Ö '- 3 ^ 03 ¦'-'•= = s ' S bc cA cö bD ^ ^ » § Ó ^ S m d ^ S ö ^ ^ § " ^ re 3 fi cS ^ o Pl S < U ' S 13 CÖ ' r ' Q «^ -*-» ' S c g.S H c c3 en TO ¦<*-• • "^ cö u Ö o 0 ' r-4 cö f-4 J _ 03 ft bü2 a a A -<- ^ aA 2.S 2 pS CÖ t/3 d « cö 03 ho cö - tj ö cn •^ 3 2 ¦ r-l 03 g d boft Q 1 03 03 S "^ bt 03 0 ™ - 1 ^ " d ^ riM cö ^ Q iri O ^ ca -- d gr - w ï o3 o • 2 -«' S fl 03 N ci bDÏ ^ CÖ 60 2 s o 13 03 03 03 f » p ü 03 hJ ^ d_bc^gB,S | 03 a - 03 03 bo CO " e 03 ^ o C3 N V I-H ^ J b g 0 H-5 cp ' l2 «® « ' d "^ en 2 g ' S ^ " 1 03 03 03 o ¦ - 1-3 rH ^ cn tj I ' i^^I'S ' « ^^ tn 03 ö o 03 03 g ^ s d a 03 ¦ d H-a ' T ' <« fe VI ca3 >* 03 Q 03 ' ï Ti-riA ^ 03 03 3 fc '^'-' co p M bcSóg d _ 03 ' bLg ^ K 1 cö CC T-f [/ 3 03 C 03 « U'S 2 -&- C cö tfl N S '^ Ó3-S ft S oj.tiS S 5 d •= d R O ei 5 > 03 03 > Ö CU •'-' bü « en " d fl fl 03 cö 03 cö -^ ^" cö _^ i'^nö cö " ftfe «'• rf - 1.3 « aiö p — 03 ld 03 flg a > d 1 -^ " d S 03 d 2 c d cl 03 fel 5-3 - 4J ' T—i h(_3 A^v a iS » ft'3 CD ' bó •^ d « 03 ^ 03 03 3 - d ft 03 Ö o ^ '^ c -¦ do d '^ d.S 03 A -^ ¦ d S bog o2-5 ^£|« l2-2 | G "^ o 03 AA '" 03 - ^^ cö o 5 S Cl ¦¦ fc - d Ö P - ïi ft " a _ 2 -^ 2 tö <" 0 ^' 03 S d | S >' d bc 03-0 d - d W 03 03 '^ > d <« q3 i>_a3 g ra - nS g fl 11 i I - o cö -^ > d cn «-< d ^ " 03 ^ 03 ra 03 A 0 S * " dg Ai 03 ftd 3 ^ ^ 03 i d " S'O m 03 HH 03 ril N rt =* °^ ° s ö " d 3 ' d ^ '^ il A 2 « o o >¦ « bc d ' i *= P _ c ' S I ö 3 f - C N tn t,,fl 03 P » ' 0-.'9 ^ m o3 ö a CD ^ O CÖ < i3 > d ¦ g v.z c.^-d 03,7 - cn " 2.5 cö d > A M O ^ S 03 «^ ** cö ^ cö ^+^ ' S>ÏÏ ¦ 2 ' S is 03 bo jj a g 03 ^ 03 - d 5ft ^ cn o ^ "^ cn - *-» o 03 o A ri CD cn e ' ö 2 S ^ a " o 03 r Oflfl d 03 2 fl ö • fl cö 03 f fl-^o ^ 2öö.a fe 2 ns ë d °'' fl MO I 0 ^ " O 03 -- 3 03 tn CÖ ^ 03 ÖflS 03 ¦" ¦='' fl a fl ^ bo.3 ^ cn " 2-^-^.3 2 S 2 <^ I 03 p.2 bc 3 2 ife ^^ N 03 o ><& - 1 - '-» in cö *" dr-t &- - CÜ f « M 2 cö 03 bo fl > I =- " d " S 03 5 o • S § '^ H fl s ^ a •-' p ' ï g aj ftfl > 1 03^.2 a^.S'3 fl S - t-T N a " 03 ^-:!^ fl 3 bci5 03 fl ïr-o d C0.3 S fl 0 ^ n - 1 -= 03 cö-i^-d ö " i 2 _ « s ";« ^"^ bOËf^'d 03 fl 3 P ^ > a ° fl d P cö 03 TS "' ft fl " **•- Ü 2 fl 03 fl d - s > o s-i 2 ft "^^ fl • S -- fl 03 •''' fl 03 — 03 Q d ' 35 -?» cö 03 - O ° d 03 d i -' ^ N —> 03 3 t » rt O cn ^ <* H 2 03 a s "^ 0 o bog-S H o ca = bcd g 03 =^ S l 03 ™ 2 • c a 03 " boe 03 cn ö 03 S 2-S " 03 • CÖ d ö S '^ d -- - d5 03 a tl cö bc d.S 03 fH 03 03 -< bcp £ Pfe *= 2 " 03 - rJ L GJ Ü < li d a - i -"' d 03 • O ' OD A 1 ^ cn - HCÖ 03 ^ A U 03 03 - r ^ C3 ^ r ^ ' d cö ' 03 > PI 03 S 03 T 03 ¦ 5 o c ^- 3 s =" a d -^ '^ 3 •- t *^^- " cö ' ' ¦ S 03 03 r ^ 03 -*^ 03 a 03 •^ S P 03 03 A -^^ 03 d d W ' A ^ O ft ' S fl fl 03 "^ B cö cö fl - 03 a 2 -* a fl c fl 03 03 < M d,2 = 5 S 03 SK d 03 ho 2 cö 3 d O '« am o o - "^ 2 i s "^ 03 jd S — d 03 K " XJ 03 O ^ CÖ ft cö 2 "^ ' ft 03 <= bc P Ö Sh 03 ft ft S fl °^ - IJ hc „ p bcg r-H 03 ft CO N ft 5-2fl o cö 03 03 CÖ 73 AM S'S & d.2 fl MflW d d cö cö ' a ö fl 03 03 03 a fl ^- s fl •-' < J fl 03 fc.,i ^ fl m 03 cö ft 03 bOcö g a a 03 a ^ ö'^'fl S^S » fl - 03 o 03 "^ - j ¦^ ö ^ d 03 03 p 2 i * 2 rS fl 03 ö 03 03 " d ^ 03 03 03 5P 03 03 0-3 03 d 03 03 bC '-' ftg O üj <= 5 d •• 03 •" 03 K H O P O < 1 H ' SJb ^ cn ^ r - 0303 2 03 OP 03 03^.2 ^ 03 p S fX - cö „ s > ra J3 • C 033 °^ 03 d 5ï '^ '^ „ rH M r-l - j.-S 03 03 - rH • S'tS bb'Sb ^ ' S 03 p » S CO - J — I cö — ^ 03 ¦ cö - A - ft-d ' w w Ö3 e 2 03 o 03 5 d ^ - 3 03 d p bO '.'-' S g-§sa bo fci p - 03 d 03 d 03 I N CJ 03 2 03^2.2 ^"^ A 03 bcS 03 cö 03 ' d 4J cn - '' d'd fl 2 d fl - t 5 -^ aj ¦ 03 O S ^ TO t.3 v ^ 03 X 03 + 0 1 r * 2 > " 2 d S - Oj " d ^ •¦ hc^,S'a d ^ 03 03 9 ' o-r ' S 03 a ft r-c fl 03 ^ P ^- 3 03 03 _ |> 03 fl ft a ^ d S-S CÖ R CÖ C ^ 3 O sh O o ' 5'*'o3-r3ö,Mo ^ "^ dg O'S » 1 cö S - Sf ^ - 03 • m g jg 03 d 2 ï 03 r3 3 ïï 03 o o ö cö d s + 3 = N g t3 ftr '-' cS - oq ^ N S ^ S ^ 03 jg d 03 = so - p fl 5 = ftg cn 0-03 r ^ " t-SFQ CÖ ^ « o 03 C3 g 03 m > 0 2 " d cö <» 03 "^ ' S £ 3 "^ " S - S fl 2fq ë ¦ jh m'?."S ^ ö bc d fl fl d O3 O 03 CÖ d - - fl 3-.Sf cö 03 P<5 03 2^03 cö V bc p - S,^'Ö P ^ M * 2 S 3 a ftfl IS 03 O P ' 03 P fl Csl M ft03 0.JS ' O Tj N cn y'A '- cö P-H i»a i tq Pt " a'E " S '' ~ S'-fl d fl cö 03 03 J ^ «"' E,S CJ tq g g fl M * j3 o « 03 " d ' n 03 fl fl •;=.•« 03 o t ï cn ¦ 2,gëi fi 2 fl a p fl ' S fl ' i ^ fl ^^' Ü u fl "' r O '^ fe -^ • d^S'd O •" o 03 tj ^- s CÖ ' d cn ï - d cö ' d 03 03 cö fl " d a -^ g.3 cö-d ¦ ~ N 6 f - fl cö cö I - - jt il I ' 03 P M ¦»-> b£2 03fl ^ P O "^ » a 5 S '^ fe "^ « g > p M fl " Jd fl 03fl'a ' P •^• s fl ^< fl rd - S ai P ë P S P *= ° 0 g 03 03 b £ 2 - s fl S •=- ^ - P m C c E O O A'd 2 P 03 fl cö cö p S cö rt g-d fl cö 03 ïï fl Uh —< P j r 3 P,id Ö 0 Pra bo '^ ' t • 2 fl Ecg af ofl p p > ' o o P OTJ ^" öfl 03 bcfl fl'N bc O 03 flO o - C3 P Pcn 03 " d ^ 03 ÏH _ 3 |'| ^ 11 ^ lfl^«1 - Cl ' d fl V 5 " d ' r ^ ' 2 03 2 " 3 • r'*j cö fl "-< S Q ' S£^S-3 §«" o o KI fl " 03 bo CO p-H P - S fl '^ d a-S o m p d bo - p cn 03 d ëfe a ^ 03 bo I p „ bc ft-S "^ ¦ Ï3 « S p ¦-.§'§ siii ^ M cö cö bOfl ' d = fl.2 03 CÖM -* _ CÖ f-i pq > N g '«> H bo o ^ _ 0 03 tn - sji^Sflöa -^ 03 CÖCÖT^PN ^"^ • 7 c3fe>„ad «^ " a2 ~ ' 03 "^ fl *.¦ 03 ri fl Ö P 03 bo ü B cö • > d - ö fl fe'S g •^ fl cn t » ¦ g ifl fe • s 03 N P - d cö,fl ^ a"l^ïS'S^-2 » d<"Stofl-*^fl ¦" * ffl2r '^°^ --..^ fl - CÖ O 03 +- S "^ o 2 t ^.^ p •^.«' Sfl 2,-S " fl 3 fl > O « ft — « 1 • ^ fl-s • S3 d p bo'd §^ T3 '^ fl S p _ 2 >» ¦ rl rH TS " '^' 3-fl "^ cö - M o fl N fl o • Cd.fl 3 fl p - < S bc bo-w ^ fl • 9S u - ö ö ' fl 2 w 2 S ^ a ^ fl yS fl-g & fl ^ boïp £ cö ' bo-j " 2 c « ** F:d--'«'a ' o d M fe SP,2 P S 2 p '^"» p 2 p'i a ¦ Q V - ' r - i ^ 5 2 p 3 ' fiP G P 0 ^ « - O g fl • ^ 03 d 03 1|.5 o-d p fl ° fl - ' fl'dfl a „ o - " 03 S - fl + j fl - P P 03 P * £ P "¦ ^ t èb -^ ^ d c „ fe dfl « 3 p P > 03 U CS • d d -*^ tn cö " d * 2 fl ' 3 d boS -«^ o d § ^^ fl 5 S N _ bè.fl fl fl c fl o f - 03 03 03 S d _^ fl 03 g-fl'fl S ^ fl t > P tn 03 C3 ' d-cö fl fl § 2 cö|.2 ^ Cf.bj ^ bo £ g h 2 fe bi ^¦^ A fl ' 03 o S - dS 60 '^ £§ fl d g fl bOa3 ' fl N oj „ ' ^_ fl rE *^'' o t3 03 g"^a 1 > J cö 2,p 5s p o a ¦ p - fl 2 -^ ö fl k ^ d'd P M bt a a cö _ 03 d p o d N C 03 03 03 J2 G - e p cn S5.2P'^'=':fl'^-S ^ gflp;ic^53^ig dfl • fl a-g fl 1 » S cö-d bo fl fl =^ 5 P 03 CÖ -^ 03 h fl • t>>.2 CÖ ei O c - Ofl > fl S 03 P * CO fH CL - 3 A'S 2 fl - ' d P303 '« ö fl ^ - d 03 CS W " Bg cö P ' g.s ssg O cö P « ic H "» si blad uitvoerig op lat Alkema ruim rd de heer Hoogen ndachl diverse be ingeoorloofdtj wijze 3 strijd waren met eniging De penning en kasboek op na verzuim en kosten on ondi i-scheideue > de voor herstel in ir te controleeren ra tie was zeer on schillende betalin Lwitanties o.a van 000 aan de gemeen ist men een balans van men de cijfers maakte om znoge ialdi te krijgen gendoom loi>st dan st van betalingen imen van tiestuurs urs en enkele le Jelijk worden ge en werden ov©r het emotiveerd en toe loi-den „ werlc2aam 3 " en voorts door kosten die door zijn te achten Door ' den vervalschingen s geconstateerd De de vereeniging ge ongeoorloofd optre len en door d « han diministrateur Alke de gelden door Al fll.OOO sh schuldbewust ge ijke geheime verga - Ingevolge de sta ng mochten de be betaalde werkzaam uw verrichten niet bestuursleden Drost en zich respectieve - 279 uitbetalen tijds betanldo men tratiekosten terwijl > or beschikbaar was oud der huizen be r gaf men daarvoor lit dan men voor even had geeft dan het in e bestuurslid Drost eze kwestie nog iets maakt van die gele oor te stellen eenbenoemen die het'n nader onderzoekt,acht de benoeming'immissie overbodig,s daarin door denvastgelegd kaü be- verbeterd -;¦- en het optreden eri van den architect irvuld van een gróo ' bestuursleden die dat hun dat verbo izaamheden voor de zeer ho<^en prijS '' sn W weten riat dè halen is doch zijö ' de controle te vet — officier van Justitie jodzaakt de kwestie kwitanties bij den aanhangig te ma - ¦ usschen verzoeken deze uit te spreken ' t merkt op dat dit - tuur de sociale ont* terug heeft gege moti <> voor waariiï ' het bestuur in het de bestuursleden yen en zeer in het bestuurslid Drost afgekeurd, o o r n ondersteunt herinnert er aan van het oude be sescHeiden in beslag > dat • de vereeniging er gegevens of boek fraude van A wijt he optreden van de de betaling van niet tijdig waar - o maakt uit de heer Drost op dat chuilen achter B en ichijnt de heer Drost it bestuur der ver ordelijk was en dat ebleven waarschu eerde betalingen nog doorn merlit op vmg van de getneen doch een goèd - egt alleen bedoeld met het geval van zoover niet gekor nneer de gemeente > en ' ' k e 1 wil wei zeg - vereeniging unfair heeft spr gti^yeerd te verwijten viel gunste der vereeni - t het bestuur te veel ergelaten Er is va en contr&le ultge - uur heeft maar kun - wilde t weet zich te her zich tegen controle aardoor een houding nu verdacht voor persoonlijk steeds geweest. is van oordeel dat B en W indertijd zijn doch de be ereeniging kan men jongens rekeneö die n zoodra ze bemerk rsiapte •>' uitbleef wordt dan in stem met aigemeene atem van den tieer Drost ming onthoudt aan - d in geheime zit - iwa ¦ 1 /^ fi u \' W^ï ^^¥^^>^ ^^^^ MJ \ 1 ' ^„.^^ M -*-^^^ v ' ^"^ L-J^^^^'^Ssfl 1 ^^^^^ Ky^^T^fik ^« ü^?m ^ - >^ ^ 1 - ' • ^ M i ^ ^ 3 li II ¦^^^^ jjjiJHl^niuit.i '''"' ' -^^^ n M^^^-IimuJ ^^ B *'**^^^^ 1 ^ H ^ a d.i Ö c 03 - d ö o u il 03 • d ' S ei ^ j rd 03 ¦ *= - 2 -*^ ' a'03 d ^ ö 03 en t < J « < ö < u 53,2 • r ^ ' d 2 ^ <^ i -< o 9 o 03 rj dS " i^,2 " d - "^ d ft 2 cö f-i ^^ ^ a 03 Oj 03 ¦ d rO o <- H 03 * J S > ft dP - O ï ^ 3 t>oi « o t > *^ d ¦" 03 03 1 > A g 1 fe ' S a s ^- 2 ft 03 _ CÖ bc d-a cö 43 g bed 03 o 03 03 s N rl 03 "^ ^ S S a ^ boÖ ¦^ ft,S ft o O ^ tn •« 03 ri bc H cö 03 ' d a 5 bcP 03 03 l « C3 - d ^ C d 03 03 - -(- 3 A d 03 - d.-d 03^-03 03 c ' 3 d ^ 03 ft - d 1 ^ OD ] d d-S g ^ S 03 o ^ ' s ö q ' 35 § - 03 bo p ë - g o -^ a3 " 03 *^ C3 P CÖ 03 03 S Ö 03 3 o-d 03 en CD o » M 03 t bc S "" i > — 1 03 03 03 ' BS CÖ - ü ö 03 fl CS d d-ö -^ o o '^ 03 d a to > d ^ 03 03 03 O •—.- 5 lï * 03 - i 03 Ö 03 03 fc ^ S O - d 03 2 »- d ^ slfeds en fl cö i > - 1-1 • a fl ' S 2 flis fl fl - Tl d 0 cn ^ a 03 t3 03 3 cö o c • 03 o O S 03 o C3 N 03 bc o SI 03 cn ' d o a ^^ o 03 ^ " fl cö Z ^ a p '-' 353 2iS fe -> 0 ^ fl -^ =« cn S " ' S ic | bo '^ cn cö Q jj O^r^rd-d d 03 ftfl 2 03 ' d o „ ^^ 03 CJ -^ i 2 a > L.'d « ® V c3 N ^ o cö 03 " t ^ bD • d 03 a tt i ^ o o a ofl 03 d cö 9 >¦ " ' T 03 -^ 03 03 a'd " 03 bc S i 03 03 W bo's fl-d - cö tj fl ti 03 — I OJ TT «^ ts cn e _ + J ¦ d 3 ft • g ^ o fl bOT3 ' jn 03 bog'd t/3 ¦ flS | ^.-'^'§ Ö CD - rs r ' - ri 03 03 '^ Cft g M fl 03 fl bod §" 3 03 • bc - d _ bO JJ o = cö N 2 « fl 2 fl fl 03-2 ¦ d • bo bo fl d 03 cö a ^ ^ 2 ' S if d " ö = 1 a & a 42 s d 03 N a 03 ' ij 03 - rj — o * P m bO g cö = ö fl ^ ¦ S '^ a u ra " d 03 nj tod tó,S ' S cö bo ^ 03 ' t > O 03 bc bO 03 - ïï * bcfl •-' ÖM 03 03 ° R=«-C3ft d '^-*» p 03 03 25 -?^ t -> fl s cn 03 • d 33 2 S 3 C.03 g j ^ " d 5 cn 03 o tj •- I 03 r 3 03 - d bcfl mfl a>.2,--3 s fl S ^-^ " 03 W 03 cn i ^ fl 43 P g 03 fl p oj - a >- d • d ' d i > " d Ü - * -^ / L V * 
5f h^_00 < ï^P < -^ £¦ 2 ft P o eb 2 ' t B O co ' T co ^ t - S ' co Si ft >^ iS B ' S to to = B m "^ H ^-- 3 £,< °° W h » M *=* ^ g £ teH-B - ' Ui ' t>|»T'3 '< < " 2 " l'ï'Ö'Ws tfCD q-p f^5?cs 3 ^ ¥ srg „ p ELcrs t „ to s & 2 f ^ £ 1 PS 3 g 2 » "'- 3 "- ^ ^¦'" 3B§'^S-'«"'^s ^& ^' sSasS-^p^i-o Og:fdN^cf5-*gap|g PPtjCDCSiiPir pNi ^ fte3pcs=T03tD<*t -|- ë->ö s^o t^tó-s-pto - e-w ^ 2 ' t tD -- * O ¦¦ cS " ^ » hS ^ CD ¦ 3 g-pg w ft - i cl CS B «- >¦ cb ' to 3 i *;-*^ "¦ S " to § 01 co ' 5 P ¦¦ - o ö " CS " i S B ' ttf 3 CD co P t ^ 3g •^ CD CS CO 3 ft ^ £ to ft CS Q o t^B s |^ ^« CS B cü " t ^ CO BS B-to ^ - to h - t S a - ¦^ P öbS 2 ¦"¦ B J B ^¦ 3 Se - ^ to 3 o ' ¦ g p »' S £• 2 co to ' S " ^ — to "- op üi(jrB 5 < co > T1 o § 3 3"Ö P CS P 2 B ^ o 3 ^•'" SSb P C S - £¦ ¦ ¦^ B n > > '-' i ^ a ü ' CD t ^ o to CD ü " p 3 ft tfj o-o tn m"3 ' t 33 3 ts ^ Si 3 3 ^^ co 3 ffll ©© gis P 3 "' c -*- E/l <(/ 3 CS fr ft &¦ » s crc B CS ^ t - 3 & Ss p p p p 3 « 5 I ö es ' B ^^ '~ i CS r - WCD i ^ S5 C B - ^ a o '-' ë 2 «^ CS 5 3 ft c rf CS ^ i ~ s a os Ö ö ^ _ X B 3 ft 3 p ö o 3 s » & a tiJ CS g -- < p - p te ts » 0 - I 3 CS e-wCb < B p ^ cd CS c ^ '^ o 3 co B ' tfi » en s - co Pj '- CS > ö ö r * O < i CS 3 3 CD •^ P3 CS K ^ ^ 2 " ^ J B ö * ts 3 CD ft?r » -^ CS o W KH CD 1-2 O'S o o * P p p g o I - 3 f r 3 co M - r»r ^& CD g ^ 2 « 3 w Sp 6 p " B - E " CIQ M sj T ¦^ p s «^ *» ft ^ C2 ft Ei E?M £ P t ^ " CS 1 ^ 3'!2 5 - pa 1^3 r -- < p o - %%¦ 3 ft fcó ö - P • ^ g p-^wS p CD 2 o CD ft 3 Si ' Oi ts " 2 co fo ¦- i B 3 o • - ' t I-co < ft CS 2 t > Pr ar js-O < j ft o 3 to p < T5 P 01 M r ' B > p B -^' 1 S ts ro ^ OP co CS -• N tP _ ts B f ° - SbO 00 o 2 B-p p •¦ o _ 30 < c » b S2 §"|§ O'S S.B ^ *-— I o CS M Jï >'^ CO 4 Op S O o 3 1 ^ osC - ¦ « 3 p 3 3 l-H 0 3 P ft g f ^ - - 1 p 05 ts nj ^ -- ft 2 £ 5 - 2 er I - B ' 3 V CS 2 i » i 3 '"' S^CD g'O • w to t P S p ÖH 3 A to to • 3 B 2 " 3 - d to _ J * B t to ¦ P 3 w S B - C«Cfi3 ^ 3 P o CD t - CS ^ 3-3 a3 3 CD 2 t 3 3 ^ ft ' Q p CO 2 CS ^< 2 3 ^ O w P t B ft co 3 ""^ o CD _* 3 co ' W 7 ^ cd ' p p ^ p co p % ^' P 3 ft pa CD 2 ^^' a > ^ e -* " • 2.^3 ti < to 3 S " ro ^ 2 3 « j ' ^ o OP ~> p ft t > tt > '-' B ~ ïï - '"' P o 13 S ^ £- g ¦ ^ cdB'P5S.<Ö ap§e5|g'^^p I I [ A P 1 CD OQ t >*• I p 3 p 1-1 p 2 0 > r r - t i -* S ^ ft2 3 &¦ p o 3 - 0 -¦ B'3 ' *- 2-B cp P P B trPBoou.^p g.b & 2 ° MP ^ 7-3 to to to ¦ ¦ I -* ó < ^ ^-- ^ 3'=-'0 p £ P rj^i-P-o ^,^ i ^ V1 S P '-* CD " ft ° K l^t i73 P P p te~p 3^te3:2 § S-P^^ïSo ^ t~f CD B -- ^ Ö ¦,- o CO t ^ - C "-> _ to 3 " 2 2 Z -^ < tJ ft ' T P '^ 2 to < i - Sis ' p B p a ° p ffi = 3 ^ " wP P 0*2 '" to '^ O ¦ R P "* - ^ Opg 3 wS " W ^ CO ^ ¦' MS P 3 ^ P ^ 2 to -• B CO < P C " P £ i O m ÉT S ^ ^ 2 5 * t ^ g 1 V P to CD P 7 - S p ^ ^ to 2 " N 2 ^ t/3 "^ o S a p o to -;- < p to B * o 1 ^ Ó 3 ^ S 3:3 1 I ID E5 ft t 3 ° S - ft £- to ^ g^2.3 3 2 ^ =* ftS CD " tS 3 CO 5 ^ ~^ S ft < J ^ CD CD 3 "" S 3 ftS CD = s 3 '^ H B w & to S-P - B P-p p w-i o p S 3 w S ft p p oSb^S ^ to 3 ft 2 • "* « B-S -- t ^ ^ Sg'-'c ^ ftP '- J t - co « 2 '- 3 < CD 2 P B 3 3 B-S M 3 B 3 t ^ g ggco - 5 ® S ' P o ¦ 3 3 l^N M >^ w CD BfB fi-B 3 O ' 3 > > ö ' Z ö ö i/2 H a 3 3 - 3 ' ts 2 3 ' CD •—* ff + CD B O CO S j B ^"' B " ^ 2 o '^ to OiB 3 *^ ö £ 2 O Sq'S 3 2.0 S "" "" § cn ^ 3 o OW co P < 3 CS <^ ^ r p S p 00 ^ ^- fo "^ o P ö * ' ^ 23'ë JU 3 CD 3 to S 3 P rt'üi '¦ ViS - O s ^ P — f ^ co " Ó '^^ t^B 3 to 2 d " P CD 3 t ' - B - < rt-'B CS - 2 P £:^= "¦?--^ 3 ¦^^' o §» ¦" CS > r to ÖWS^-^-P B - o &¦ o B " to -' ft O „" S t » 1 UI CD to ¦ P 00 P P O O r 2 - ^ 2 P I • 3 3 N O 3 ft p to t 3 CD 3;r*-r 3 a CD 3 p " si p 3 p to < P 3 p to CS CB 3 3 P 3 P "^ 3 ° P 0 2 c ^ ¦ ' 0^3 o ^ o * J B o 3 p CD 3 to B 3 QTQ B p -• m -- p CD 3 > I a I o I o Z N W 2 < w G S ^ 3 CD 3 to ^ O to S CO O a OS SS CD *- to ^ t ft CD ' 2w CS B Oüi O - %^ ¦— CD to o Mr M o o p p p CC p p w ~ ¦ CD 5_l to g-B p o B co 3 "* CD O to tB ^% 1 —' Np w ^ s p " 3 ' • 3 • r 3 g-co ö ^ a »-' < 3 ^ p ^ O E-'te to to 7r - CD e—J to p p "" p P 5 ' t CD ' t r *' n > ' M CS =_ p J p P B p p ¦^ ft ó to t p p p ö to ^ ^$> fro ö to ft Q CD t to co CD ^ Og B-w p JL CD co Ets o to « g3 ^ 2 o ts «¦ S 2 ^ 3 3 '^ 2 3 o < ^• CD o < 3 S 5'f « IP 3 ' ¦ dw 3 p S p 5 3 | CD a M-K CD Pg » 5 =^ CD ft B ' 2 » to M Mg O o CS t "" r * rw I r'S 3 ö|-p - " 3 ts'* i ® tcT o ' t " C n co ¦— ^ -• o ' o ^ K B 2 2 - ¦ ^ ÜT *- 05 ^ S I -* 3 « j x2 - 53 p p 00 g'CR CD O B to El ^ p - ¦ ftB 3 3 ' p > ^ ^ < 1 C - '¦ ft ft c B to to •• 3a 3 w -* tr ' p p B oq B - 3 3 ^ 3 O r o C/3 Sm M a • g 1 — H C3 O's-g - o to S g 3 3 to -• HH -¦ UlK 03 » ' S 2 3 t ¦ to cji - d ft 3 B p B to ~ P 3 o Wg B fr ft w _ co cb ' - ¦ 3 co B 3 S ft P H ¦ C« S ^ CD B ^ to _ -*• B t » fo 3 - ^ 5 O p jir « s-B -*^ CS SP ai 3 • 3 3 >- o P to W o N » ï]N g3*<:0<==3'3 Wb O-v ¦ p • n JJ-ggo^^^OPöOfBB b | 3 %^ go c/JB " 32 a ^ B <^^ r ^ ""^ y — 1 '• 3 ^''' b 2 '" 3 > è:2.'3 ^ og "- " ^ 3 ^'- 25 ' S'>Tj to g h - f ^ üT co I - o có o t3 ^!=* 2-3 m2 p « S co p ' c?'ü t o CS B?^B'tflc22tBr'3 n S^'3 Mïï *- Pr?rP- gig-o P B'i-'2 fe 3 Bots ^ t ^ Ci-i 5 + O Jt §£» 3 Üg CS 3 W ft ¦ B-S'l f ^ - 2 3 ^' to I B to i-i r — '—' to r ^ 2 S Op t * iS O ^- B rt - E p ¦ i ^ n " 3 »• £ 3 tj - =- i CS crq ^ w B " • 3 p Mro B co ° si 3 ^ Oco ^ - g to ^ cnft Oos3 CjiOO 03 t " ^ 3 • 03Cn o 4 ^ o o Ö iT - co ft S'P 3 " 3 2-2 I 3 £^ 3 CD ^ to 3 co - p 5 a P £ 3 s ft ft ïn3 O 3 00 O 05 fO M CD CO U ' P N G2 ft " t O rH ts 3 ^ CO 3 ^ I - £- CD to p to " OP 3^[>P ft ïïfö 3 * ro O ' p oi ^^ ft B 3o 0 5 ^ t < - 5 p vi " ö 0 ts ft p 3 CD - ws NS Tl p b p t O P B * '-'• to "^ co _ ^ fr ft ft CD ft ft ^ "- l ^ " t <- ft 2 co 3 3 t -- ¦ ^ ft S ft CD Pi en 1 — j - ^ 2 ' ¦ w ra O ts p > 3 "* 3 öpag P g CS rt - ê'-'"S'-ft 3 2''"3 - S P *- c ^ " c^'ftBg ^ t p -^ to P < i ft ft 2 ï * V ^ - J JT ' ts Ó g * 05 2 ^ ^ 5 P h ^ ra ra K2 ft >- 4 JV CD £ i M 2 05 CD 3 o & ft 3 3 " p p t N 3 ft B ' ft ft t o ' t ft ft o o O * B ft ra 3 P < ra t B' O ft ft ft ¦ ft ft P P P o 3 o to ¦ B CS t*r ra 3 > ll P o >- O 3 3 t » ft 05 o b"ö '^ 05 CD 3 P ö w I — H u 05 ft * & ra O >-• g,ft CD _ ft CB t o 3 w - 2 CD CS P CO '-^ - O ' ft o o ft o CD ft 3 CB - ' 3 o 4 3 g-B O t?3 ft ft < 3 ft CD v ^ o - ¦ ra ö * ft ^ B't'^oq P S P P P P 3 g.3 ¦ ra " 3 O p =* p B ra o-ra 3 S - ft ¦ ft ó ft 3 P 3 g ra ra ts p ^ P CD 3 V ft 3 ' ft ra ra ^ ra CD r + ft P to B p P te '-'> CD < - ft K CS < to p 3 P ïï ft o 3 P P to " 13 er 5.05 3 <"-^ 2 ft'3 CD >— I e-t ft CD to 3 ^ t j:^05 Sj.Oq t * S to O CD p CD ^^ B o 3 o ' ft 05 CD ÖOW > P 3'P tB < ' t t to m3 B-g 3 CD p B 2 k^co CS P ^ fc _ 3;ft ft 3 N ^ p < w ft „ CS ^-' O < 3 p05 3 co co N B g 033 05 CD 3.3 g-ft P i ^ CS I —' CS co co c fr 2 ft ^< GH CfiSTIO Z ¦ 2 t "' W '^•-' KCi'^M bOW > to to ft ft CD ft n CC CD CS I —' 3 p ft ft ft ft CD CD ft CD i^o9 Sco-'^S " Cl-t *^ < B " rt o p B P'TS p - **' ft P - & 05 ft 3 CO - & ft fr CB CS ra 3 - CS f - CS 3 p ' P ftg'iiB'B'P ' ft O ft CS o °-* 3 CD t - 3 S W ^ r * _ 2 ' 3:3 ' ft P 14 ft co ó " co ff CD o ^ tl - ai P P t ^ gft p 3 t P 305 CS tri - o ft ' - ft ft ft P *- ft - t - CD •- ft CO 2-W P ft P CO CS CS co 2 "^ 3 ft 33 ^ 3 05 CS B'ftg t p 05 ^^ 3 B O 05 05 CS CS < P ¦ P CD ^^ 3 2 ft S ^ P < n - CO 05 „ ft 05 3 CO ¦ O O 3 R ^ ft P P p e " p 3-i P ^ ^.¦ W CD « 05 O CB 3°3 3 B - o 3 I S P - 3 co 2 3 - ft 3 ^ 2.Ö.S 5 to 2 CS wf ^^ pj cp [ >- s eb 2 & w -^ C ^ CD it r ' "^ CtL < fr ^ CD 1 3 P 2 ° CS cc • p.r - p ^ ft 3 co ÏÏ < B:05 t 3 O ' ft"'3 ' S B 3 P - N 3 o 3 3 05 P ft ft o o t 2b M£3 ^ ra tr — I —' B c-l CS 2 4 o -^ B o X ^ ft ra 3 3 o Ca ^ ft 3 ' 3 3 o ft ra ra t3 ' p 3 ft ft p p t ItT p 3 3 ft 5 ¦ ^ fr < p ft =+ 3 '< ra ' o o ts B'W 3 O o f t ^ ft - ft » ' ft Br 3 p 1 •¦ P ^ t w 0 p 3 ri p r - 3 tfl tsi ft ra ö 3 c-t - 3 o o 3 ' r-t - p 05 ra w o 3 ra ft ra c-t - co ra t 3 3 < j ra '"¦ ro ft =- i 2 B B P05 w co ^ P o t 5 ft 3'2 o 2 3 B'ft 2.3 ' 2-2 3 - ft ra ¦ rag - ^ LL t o >- ft eB P ra rr T *- B p i-t 3 « H 1-1 O N N P B P - P f ^ ^.^ 305 05 3 B * O ra 05 t ra ra ft P P 05=3 O ft ^^' ra B ' 3 ra 05 to ra < 3 ra "^ ï '^"» ra B ft r i - B t B ^ w O 3 - B -• i O 305 to ra B 2 ra "^ B d g 3 < ^ ra £ ft ffl ra 3 O o ^ o 3 o O 05 05 ra c + ra 3 ft g05 ft ra ra rt - ^ 05 o f o 5 CD sT ^ l ^ t—t CD -^ B t?j ft 51 P c-t - p ff p to ra 3 ff o ra ¦ ra 3 ft O ° 3 o p ff t ff o 25 t o o ra ö 3 h * n o 3 i " ft o o ff O ra ro o o ft ff o ra ' c-t - O ff ft « 3:e5-g - 1 — B P tn 3 ra ^ '^ 2 P S ra § ra P ^ ro <^ S - B 3 o a Q ra ra p ra P s '~^ 3 ft 2 ^ - ^ B *- ' t g ra * ts p CS ff ^_^ p 3 p 05 to ao p 3 P B - ra S ' ¦— ra < ra ra *- i ft ^ 3 ^ ftp ro to gg ra B ff3 p P p 3 ^^ Eg 3 ^ ft ra 2 ^ ^^ a3 SffJ ¦^ 2 Z3 H ' • z < ö P as o ft ft ^ • ff CD ^ ^ B S " ft ¦« ra 2 ra P 3 3 t -• sa - o 3 " fi N ^• o p B < fit f^05 O < i ft ' t ^ B P ft O ra 3 rt c -»- 05 < j ra fti = ra ft CO •- 5 O p gi « p Ö " 3 309 2.3 ^- co =* ft o ^ pS |^ g-gg^ft ' 3 3 ft ' ^ '-'• ra S ra 05 3 - ff ó P ^ 3 ^ 3 3 ft t ^ ^ r „ o ' " "¦£ S3 SJ < J ra 05 " ra 3 p t « ' O < P CD P t << P ra 05 ft o o t o t?3 O O ^ ra M ro « HB h4 tSro > • z o t?t ] ' a H a a p2 5 ff P s 3 CD ro t ^ 3 <" 3 tn CD P B te '^ 5 1-a o ra * B 3 Po5 fr ra ft ¦& m3 ft ra S' I3 ra 3 tï ft ro ro B - ^- B 05 ra ra ft ftr - ^ ft tSP ti 3 to fta5 |» P <^ ro ' P o ft ft ^ ra P-fl 3 ft P r 33 | p ^ o 3 p i t ^ 3 t IS 3 ff M '-'' to B ^ p t ^ 2 ft ^ _ 3 ftft ft>Ö 2 o^ft ft 3 ^ EB f ^ < ro t p B ' u P - - 3 ' '-'¦ ^¦'' t ra „ roft £ ^ O g CD o pi CD ^ 5 ' s ft ro t ra 5 to ro ' Bg N O » 1-r ' li ft 2 ft ft p B " P5g 05 - Ti ro Ci.^P aftrap ft ^ 05 ra 2 ft f i ft ff j fj - 2 ' S ft ro H 3 "' p ft ïï ^ P P < ft P S ff i;:5r"ö ap o ï ra ^ 5 ^ O pi g ^ 3 P 3 M p s-S = p £ f-iCn'E 5?ts r P ff 3 ' B 3 t < 5 05 "¦ P ' - - _ - ' B ft2 c-v&O - 9ft ^ B ra ft ' 05 '* ^ ^ ¦ - _¦¦ « P • h - P p P ^ to § 05 ' ft ff P CfQ < 05 O o B B ft O o ^ S -' N ^ ft 005 2.05 • r ro e a ' P IS t > £ 05 o S t ro o P co 3 ° p Ni " ^ "^ O Sp ^ o ra p p ^ <:'^ " C ro _ - o r 3 p 51 ra 3 p ro g » ara g05 - fg s ft ra P ^ '^ ¦^ ^ P -,^ o 3 ra t ^ ' 05 T ft ¦ ft " ^ < - ' M P ^ P 1 ^ CD p o p 2 ^ ft ft CD 3 O b 3 -' ra " ö p t ff N o o ff o • CD P • o ¦ 05 3 ro ft ro ' " 3 ë S-ro £ ft ft 2 p _ "^ ' 3 ei ft*3 05 ' ¦ O ft CB ra 3 ro i-J ^ iTD t _ ^^ h - ra H "-' S 3 ff " — S 3 p ^• 5 ^^ 2 ft ^ ra KJ -^ ös-t ft S ft < B ra „ ff ra EIj ff \ ^ m C t ^**" 3 ro • B gr p ro c ^ p ' p CD r ^ CD H 5a=ög ' Sögra — *." B ^ CD il Ö - D3 ft to _- ra 05 ra B " < i 3 P B 3 ft 2 - § 3S ftB 2 01 3 w ts Ö ra ra 1 ^ ra &!=* o O 2 * p ^_^ -~ o 3 05 S'Lft t ff ra ¦^ ff 2 3 ra B Wra o ft - ft ft B *-^ •^ ff g r^S "¦ 3 o o K =* Q 05 ra co PT n ^ < 2 ra ft W ^' 3 3 ft _ ft ra ^- ï ft CD B ' t-H B ii r/l S O • 3 N p to o ra ft ^ 3.S -.§ O P TS 13^5 ^ '- 05 ' g ' 1 '^ ra 3 ra T f - d B B ra ft S "^ 3 P ^ ^ I ' s ' N 5 * £ ft ^ ft 3S ff3W ra 2 f N 3 ft ft •- ra ^ 3 S to o gff o 3 3 ' l-S-d - 3 P p o S ft'ö '' 05 ^ o ff '£ S ra '- ' ft f 3 2 & Ci ft ¦ 2 ^ - p B CD Cf ft 05 B ra p ff < ï p o p 3 ¦¦^ o P'/S ' - 05 £ p W o CD S'd ^ P p ft P o o - tri - ' S - a ff'S 3 3 2 3 '-' H ^ » ra ro O 3 fr S 3 ro ftS ^ ö l3 ^ ft e t - ro gft ^ 2.3 S ¦:*¦ ¦ ro u ^ B ro o - ra ra ft 3 ft -^ i ra ra O 2 * Ö 00 B 3 -- t P O B 05 a 2 3 ^ ra ' S P ff t ff p ro ft §» tii p p2 <^ o 2 co - d ft "^ ' S 05 ro t ^' P O e ' «-^ ra p ¦ B er ^ " 3 ra 2 tr re B Ö3-:P ft " 05 t ' ra P p P B ft ft p •-^ B -^ - ¦ — r ftc ^ < ro P ro o ' S 2 tö P ro 3 ^ t^p P ' t ' ^- p p ft P05 £ E S - ft r póï'ri M m ft &- " 3 co ro p to • ff3 P ft y ra ^ - ra ' i ^ =~ f t 2ft « r 3 ft ^¦|^ 05 2 ft i^E.B ra *^ -' c ^ ro a - ra 3 2 " 3 rt-P < ra'3 ó o ' O 05 ¦ ra ¦ 05 „ g ' 5 £.&' ra to - j ro 3 - rP S ^.- ro & g-SS * ï ft rt ^ ¦ ff ^ p ê '^ s ¦ W o e -^ co ^ 3 - O g I « i ^ I - "^ B 5 3-B £,„ P ft3 p w co ro ^ « P " 5 £¦ ^ & ft ft ra ' B =.- ft ft CD 1 * - B ft ro ra O CD O ¦ ft P P i - 3 Jo ft 3 p c p * • O P " ö 3 • 2 ff ü 3 ra "^ ra ro r + 233 ft ft to P ^ 3 ra - ï | P ra ff ^ S-P • ra tl P 3 2 3 3 B 3 r o _ p ft - C ro ft'ft 3^3 22g O "-^ o O P ¦ p P p P ro W 3 2 o I > B 1t 1 ^ O ft o ft ff ft ro O o ^ 3 a1 ¦ B-OM O O P er 3 ra ff ff CS ^ P ra p B 3 - 3 ' t ft ïi - p * d W N 0 0 ^ a c - Cu '^ 0 t ^ - ra CD » ^ 12 ë ^^ fD CD CD 3 0 P ~ t - CD 605 r -^ 0 0 CS m <- f - p r/3 N tó ' ff n '~ i n B ö P ft oó 3 0 t ff eB ri '^ B 3 O s r ^ 3 ra " IZ " Q ^^ c ro B 1 ra 5 i -* CD ï - 3 '•- i 0 ra li ra 3 N 0 3 0 > 3 co B 0 ti ^ P B ^ c * to ra r ra 3 p t / 3 Cfi ' CD * 3 F5';i P ¦ P ff ^ ra h -' c=L ft £ 3 3 >- ^ O - P o ra ro §¦« =->'^ P 3 „ ' p O B to O o '-' P c ^^ ftKj ra B ft - 2 » 1 o B ra 2 3 3-05 to o 3 " ^ 2 S S S -:^ ' 3 „ co '^ 3 P 9 ^ a ra P ro " 3 ro _ ra 3 «^ f S "" > ^ ts S 3 ra o ra N - N O ^%° P co ro 2 ö ^ ra B ft ro ft CC ' P P 3 p t p=r o 3 ft ' S p ro ft P 2 ro P - 3 " O ft ff t '—' CD 3£ft B < ° 3 O p p O f p t ¦ ra ¦ p ff to ra co gP j ^ ft < J ^ t < p P g 305 r^w 2 ff 2 ft - „' ra 05 ^ f co < „ 3 P P S?ff p 2 3 w ft 3f ' P t t ff ^ ro • 3 o ft 05 3--"ft '— ',„ ft^'uH!^csft roOo^P^ffftWïiBB ft O ra g X ro g ^^ ft to Q pgS ' ro 3 «§ ra o P 3 3 N 3 ro ffS CD Jj hÏ tïj ^ ro - to ¦ ° < ft < ff P • 05 ro ^ ag - p ra i ^ S ° ft £ - B co CD 2 P ^^ CfQ ro N s fJ ro 3 i-i 3 a t ra W 3 co ^ a CD '—' "^ g ra tD ^ ro t 5 o I's P « * t -£" 3 3 t ro p 3 ts j o p ff t 3 p g s oS ' 3 ra w H •' ro - o — ¦ ¦- ' B - "¦- S " 3 f o ro r P ¦ o • ff - d-3 O ^• ft'B N - ijT £- o ft§S ^ cr5g i-i p B ro *^ l^-S-ff ro ' ' ° < 3 P ro O '-' i ro ff O^g ^ 3 ro ffl ^' £- pr g-3 3 p < P P g KtD a ' 05 ^ • ra ro ff >—' ' pftö vT ^ • p ff ¦ p p «»-¦ i-t ' a t^B ' ii ra 05 ^ f " ^ > ft * t CD r.J f ft oS to < T »" vwfp-ïr ' 2 -^^ ¦ ö^B.K ¦ ' ' *¦ » ï':iSS5 ¦» - iM&M^M3M«M ^ «- B ft S - ag ^ 2 ^'^ ¦ B S ft ft S^roff ro a '-' ^ ^ ff ü ft ra 3 ts & P = ff N ft ro 3 a M '^^ p Oft B £ ft P 3 ^ - f*5 f *-- ft ff ^ ft 2 h -^ ra %?^ S -^ to 1 — ft ~ ^ ff B * r-s ro p t ra ro O ^^ 3 J3 - ö-ft ft ra CD +' s.o ^ 2 - *¦ S'o ^ 3 ^ ^ m^ftpgp ^- B 3 ' ^ ft ^ o ra's * o ' 2 ao5 i ffg B ft ' - S -'^ "'> 2 ' m p B ff « p ft ^ • p CO kT tj - ra's *^ a ^ 3 2 ft 3-^0 p 3 o [ S p ï H-I B " ras - 3 t j - CS «- ra * 05 ' S ft - ^ 3 ro ft FT P B't " P " fti ' ts S I '^- ft '^^ s »— H.I p a ' p f -" ff CH P ET P t t ft ' N 05 ¦ tp-2 2 3i os H ^'- ro p 3 «„>- '¦ ff N i - ff ra - iTj ft f - p ro p p f  P 3 ' ai'a CO 3 ¦ ^ a ^ ff " ^» ra ff b 3 ff *—'• r -- «<" f ^ 3 p P P 3 P [§ ro I f * a ' ¦¦* " ^ ft 05 05 N B ft 5 ft ra P '- i g 3 3 3u ^ ft§ ¦ O B ' O p f ^ ra TS --r P ft ft ^ 3 B-B £.¦« ro ' o ft a *^ p 3 S^O B S'S ft Prr'C>hHT3 - SI - p O Q p,B.o..>;--.ö'-v t5 2 SS b ' t ^ ¦,>'¦¦ «'¦¦¦¦¦ ' f ^,.,'^-^-- - I '-^ ¦ — 2 '^ CD p ft ft - - ^ to ft ff p P 3 £ ft " ra ts S -' ft o o roft ££ £ 05 ro £ ^ Oq 30 '• f ^ HJ v f 05 ra ft 3 ro P X o ft 3 ft ft "» c P tT/'S " 05 05 ff ro ft 2 t o ft ' S ' 2 B ft ac f ' ft iC * s co ra 2 Ct ft 2 ^ h ^>-'> B CD B - * -«^ 3 < 3 p-£^Er2 N 5 tr P 5j • o fj ij ^ < ^ o ro ^' U ro 5j ^ B o t 3 ra 2 N 2"9 O 3 ft 005 ft05 N B ' B ft B ft * j P O ro P ftSW^™go2 - g:L22-3NS-pg'ro ïiB'"'_o„3£S-5 ' a - ft g B 3 ^ ' S 2 S ^ o 3 P-ro g ^ P'5rou a3 ft E a 3 - 2|'^'S.ro ts3Mra35 ' - 3 ftp '?' ft ^ ' b ' ft "^ o P _ ff _ ^ ^.' ro 3 i -^ ft t ra - B(W g2 w B r + p ^ a^S'^p " 2^si ts 2 g.'O 2 ro 3o5 5?5l:g Ó.05 ro ' tf 2 ii „^ p^ffpg~305 Z2ff33_PN ft S^a|ftP»£oö ff >— B ' ro | gg3 co ft I —' o cr ft ü o p r * P ' B f * 05 3 P ro ft 05 B O ra - & si ft 5 g s p ro a o 3 ^=^ 3 t ro 3 N o O " o W ft ^ d § a ro ' P 2 • 4 _ p 3 3 ro 2 § £ ff 3 -^ ^ Ci-J f ^ IN W 3 ' 3-05 *^ ft ^-,' 3 ro ff " Tj p 3 ^ ro'3 p f ^ ft > P o P ' t ro 2 3 ^ c ^ co o ff - ' 3 - '^ ag g 3 p p f^-ap rff ^ P 05 N ra B ro v!=i > a a^w 2 P B ^ 3 ff ff t-J ' p I — 1 •¦ ' S o N Kr ^ ft p ff>B 3 3 P S '-^ ' IP 3 £.£ B-s ' * ro B ' 3 " N < 2 "=* 3 £ S-^B aw 3 ' t » -'• j ^ 3 ft a *- f + O O p f 3 t ^ ï P ' n ff B - r ^ ft b p w - <• ft - 3 a H CO ft " ra - ^• p w — 1 05 P P 3 3 o ¦"• 05 r to ft - - p-f S ft ö £ 2 P -- i2 ^ aafc,/a.ja«ï,^j..;<^..>..A ^,,^ ^,.^ v A „ ^...^ v ^ ^^.^^^^^^ j^^,,,^^^|gj,g^,g^|jg|j,|,,g ^^^ 
Tl ïOIDiliaiB van Ë mil ZATERDAG 30 JANUARI 1926 UITGAVE N.V v.h JOH DE LIEFDE UTRECHT No 231 LUISTEREN EN LEZEN NADKUK VERBODEN Toen de spnortJ-ain kwam moesten de trekschippers en wagenverhuurders be proeven een baantje als conducteur of wisselwachter te krijgen Zullen aldus wij schrijvers van kranten en boeken als'radio-sprekers aan den kost moeten tracb.ten ^ te komen nu de radio bet geestelijk verkeersmiddel bij uitnemend beid is geworden Dit zou zoo zijn a:is de radio bet boek kon vervangen Maar dit kan de radio niet Wat de radio geeft is een geschenk van het oogenblik een mooi en kost baar geschenk maar vluchtig als een zeepbel die in flonkerende kleuren uit eenspat De radio spreekt en \ vij moe ten luisteren Wij moeten het moment aangrijpen of wij in de stemming ver keeren of niet De radio gaat haar gang de radio wacht niet En dit is het grooteverschil bet boek wacht Het boek heeft geduld met on ze luimen en gi'illen het bock heeft don tijd het boek blijft Als oen trouw vriend dien'wij verwaarloozen staat het klaar zoddra wij het noodig heb ben met een woord van opbeuring of van bezinning Wij kunnen naar het boek grijpen wi wanneer een bepaalde uitspraak ons treft onderbreken wij on ze lectuur en denken over het gelezene na mijmeren er over door on als we daarna weer voortlezen heeft het boek geduldig op ons gewacht Een boek lezen is geen zaak van het oogenblik een boek wil om genoten en begrepen te zijn worden herlezen Daar om moeten wij geen boek leenen maar wij moeten het koopen \ yij moeten het in ons bezit hebben het moet een stuk van onze omgeving een stuk van ons zelf worden Wij moeten weten wat er In staat wij moeten het van buiten ken nen zooals de kinderen hun Prikkebeen en.hoe beter wij er mee vertrouwd ra ken te liever zal het ons worden Er is geen prettiger bezit voor een mensch dan een kleine verzameling boeken die van hem zijn waarmee hij leeft waarnaee hij omgaat als met een vertrouwd vriend Hoe onjuist is de meening als zou het koopen van boe ken overdaad zijn Een boek is geen liise een boek is levensbehoefte En zou een boek duur zijn Men schrikt,als het een rijksdaalder kost Maar hoevlot geeft men een rijksdaalder uit vooreen genot van het oogenblik voor eenversnapering een aardigheidje,j,een en - tree biljet voor schouwburg^v,-^g=;bi.os coop i|;*S^J«i Het boek blijft en houdt zijn waarde neen het vermeerdert zijn waarde hoe laiigei - men hot in zijn bezit beeft Ook al zou men zich een-boek in zijn geheel door de radio kunnen laten voor lezen,.dan toch zou luisteren het lezen niet bunnen vervangen Want luisteren en lezen stellen elk hun eigen eischen Schrijven is iet-s anders dan spreken Men kan een goed spreker zijn en een slecht schrijver Men kan een goed echrijver zijn en een slecht spreker De spreker voert zijn toehoorders mee op den vlotten stroom van het oogen blik De schrijver doet afstand van de kracht en bekoring van ' t levende woord hij maakt alles stil om zich heen en stil ook rondom den lezer Het boek zwijgt en in de stilte rondom de zwar te zwijgende letters begint iets te spre ken binnen in den lezenden mensch die gebogen zit boven het.stille witte pa - pier Spreken gaat de herinnering wan neer hij leest van jeugdleven spreken gaat de verbeelding Wanneer een lezer den schrijver per soonlijk ontmoet pleegt deze ontmoe ting tegen te vallen De lezer had zich iets anders voorgesteld Het uiterlijk van den schrijver stelt te leur on wat hij hoort van diens levensgedrag en om standigheden ontgoochelt hem Is dit niet volkomen natuurlijk Wanneer wij van oen mensch eenmaal het beste ge zien hebben valt al het andere togen En in dit boek hebben wij het beste ge zien de mensch zooals hij is in zijn stille verdiepte eenzame oogcnblikkèn waarin hij zijn ziel on zijn innerlijk toevertrouwt aan het blanke papier Iloo vaaïk hooren wij klagen dat men zoo weinig degelijke en prettige men schen ontmoet Men trekt zich terugrit het maatschappelijk verkeer omdat men zoo zelden menschen tcgcnkorfit die den omgang waard zijn Maar een mensch geeft nu eenmaal hot beste deel van zichzelf niet in het maatschappelijk verkeer Wil men zich omringen met een cordon van menschen die zich la ten zien zoo zij zijn open en onbedric gelijk dan omringe men zich met boe ken Een boek liegt niet een boek be driegt niet oen boek doet geen masker voor Slechts een boek is een mensch Men moet zijn boeken met zorg kie zen zooals men zijn vrienden kiest Niet ieder is voor jeder geschikt Om een boek te kiezen moet men den sclu'ijver kennen Dat wil zeggen den geest van zijn werk Want tenslotte is er overeen komst tusschen schrijver en lezer Als gij een boek leest verplaatst ge u in den schrijver Gij vereenzelvigt u met hem gij wordt den schrijver En nie mand kan iets anders worden dan hij zelf reeds is In het boek dat ge lief hebt vindt ge uzelf terug Hot is uw eigen leven dat daarin wordt beschre ven uw eigen strijd speelt zich er af on uw eigen ziel weerspiegelt er zich in En omdat uw eigen verlangens en ang sten en idealen daarin helder en klaar en in harmonische gestalte u voor o.ogen treden hebt ge het boek lief ^ Het leert u uzelf kennen Wie een boek leest leest ' in zichzelf En in ons zelf te le zen hebben wij af en toe noodig Daar om en daarom alleen kunnen wij het stille zwijgende wachtende en blijven de boek niet ontberen ook niet nadat wij ons gewend hebben naar de radio te luisteren Elck wat Wüs nNZE STRAATNAMEN XXXVI Behalve dat er veel sti-aatnamen ont leend zijn aan hoornen planten bloe men en vruchten dragen ook verschei dene straten of pleinen den naam naar een dier En gelijk wc voel ver handeld hebben uit het plantcnrijk zij het ons thans vergund een wijle in het dierenrijk stil te staan We beginnen zooals van zoU spreekt met den Leeuw den koning der die ren Hij kan een lengte bereiken van 3 M en een hoogte van 1,2 M en ' volgens zijn lichaamsbouw is hij een Jjat en zijn de klauwen dus.in.rust in den voet verborgen De man heeft manen man en vrouw beide verheugen zich in het bezit van een.langen staart die in een pluim eindigt De kleur is ' naarmate d'e soort er zijn,vijf soorteri lichtgeel ' donkergeel bruingeel ^ lp vroegere lijden waren de leeuwen tegelijk in den circus te Rome talrijk dat o.a de piaetor Sylia 100 leeuwen tegelijk in dij circus ie Rome liet vechten Pompejus 315 leeuwen met 285 leeuwinnen Die groote getallen van gevangen „ koningen '' bewijzen wel dat Noord Afrika toendestijds wemelde van die grimmige dieren Oude schrij vers meldden veel over allerlei schoone deugden van den leeuw als moed gt ootmoedigheid onverschrokkenheid Vooral Buffon vertelde hierover mei groote voorliefde doch volgens geloof waardige reisbeschrijvingen is teii dui delijkste gebleken dat de leeuw vol strekt niet moediger en eerder laffer is dan andere dienen van zijn grootte zoodat de hem toegeschreven grootmoe digheid'niets anders is dan een gevoel van onmacht In ieder gevalishet goed den raad uit de Gedichten van den Sclioolmeosfer op te volgen n.l den leeuw als men er een ontmoet zoo gauw mogelijk uit den weg te gaan Het Paard behoorendc tot de ccn hoevige dieren is algemeen beken.d Het bewijst in het leger bij den landbouw en ook voor den handel belangrijke diensten als last - on als trekdier en be sluit gewoonlijk zijn leven bij den slachter Er zijn zeer veel soorten de schoonste dieren vindt men in Arable Oorspronkelijk wilde paarden zijn er waarschijnlijk niet meer maar w'el ver wilderde waarvan men nog vele bij groote troepen aantreft ' in de Poolsche bosschcn in de Scliotsche Hooglanden in Tartarije en in Amerika De Eurppee sche en do Tarlaarsche verwilderde paarden zijn meestal klein sterk ge spierd stroef van haar dik van kop en ontembaar Die van Amerika daarente gen zijn groot sterk iraai de meeste gevlokt van kleur De Engelschc paar den munten uit door snelheid en doen dan ook veelvuldig dienst op wedren nen bij welke sport sommige eigenaars in hot bezit gesteld worden van kost bare prijzen De dressuur van paarden is een groote kunst Sommigen hebben het hierin zeer ver gebracht en kunnen aan tooncn dat er bij goede ' behandeling veel yan het-jja-ard-verwacht kan wor den ' De leyonsduur van het paard schijnt ongeveer 40 jaar te zijn Frederik II die vele paarden tot.hun natuurlij ken dood aanhield heeft er vele beze ten van dien ouderdom Weinig paar den kunnen echter dien leeftijd berei ken als gevolg van den zwaren arbeid die den dieren dikwijls reeds als ze nog te jong zijn opgelegd wordt Aan het fokken van paarden wordt overal veel zorg besteed Met studie legt men zich toe op veredeling van bet ras en er bestaan zelfs wettelijke bepalingen op het vermenigvuldigen van de paarden De E z.e 1 behoort ook tot de éénb.oe vige dieren en onderscheidt zich van het paard ' door het haarbosje aan bet eind van den staart de korte rechtop staande mannen de lange ooren en door het slechts aan de voorpooten voor komen van wratten Het tandstolsel en de tandwisseling is precies gelijk aan die van bet paard De bij ons vooi'ko meride lamme ezels zijn afkomstig uit Midden-Azië Wilde ezels vindt men in de gematigde streken van Azië en in een groot deel van Afrika De wild " ezels van Afrika onderscheidt men in drie soorten n.l de dauw de quagga en de zebra lii gevangenschap zijn al deze dieren ' wild en onhandelbaar Jongen van gevangen dieren zijn echter gemak kelijk zeer tam te maken De wilde ezel leeft in troepen en munt uit door vlug heid Het algemeen verbreide denkbeeld dat de ezels en vooral tamme ezels uit hun aard koppige luie ' domme dieren zijn is geheel onjuist In Europa is wel is waar de ezel door verwaarloo zing en mishandeling ontaard doch wat men waargenomen heeft omtrent het karakter der wilde ezels in hun vrijen natuurstaat en het bij veredeling van lapime ezels verkregen resultaat weerspreken deze meoning geheel De ezel is inderdaad onvermoeider taaier en vlugger dan het paard Een dierkun dige zegt „ Ik zag in de woestijn van Groot Tartarije groote kudden ezels hun snelheid was grooter dan die van de beste paarden De ezel is zoo over tuigd van zijn vlugheid dal hij blijfl staan wanneer hij den jager verre ach ter zich gelatcn heeft en eerst dan we dei ' vlucht als de jager vlak bij hem gekomen is " U J D A De heer Louis Sluylers schrijft ons Mot belangstelling volg ik steeds uwe rubriek „ Onze straatnamen " voorko mende in het Zondagsblad Wat betreft het artikel XXXV over de Piet Hein straat ben ik echter zoo vrij met het oordeel van deii schrijver daarvan te verschillen Dat de Piet Heinstraat niet in de „ zee heldenbuurt " gevonden wordt zal daar in wel zijn oorsprong - hebben dat de straat niet naar Piet Hein genoemd is De straat is namelijk genoemd naar de voornamen van dé bouwers Piet en flei'n de Vink Piet de Vink is de voor malige commandant van de brandweer Het was de eerste straat die door de gebroeders de Vink werd gebouwd van daar.dat zij er hun voornatnen aan ge geven hebben De straat was aanvanke lijk ook particulier eigendom van de heeren de Vink en hadden deze daar om ook het recht haar voor groot ver keer af te sluiten Het stuk gi-ond waarop de Piet Hein straat wei'd gebouwd werd indertijd ge kocht van den heer Thomas de Rijk Ik.moet me al sterk vergissen als mijn uiteenzetting over de Rle,t,.ftlaein straat niet i's juiste is ' ¦.-'« Si^f MODERNE ZEEROOVERIJ Mede - deelingen van een ooggetuige Uit China komen van tijd tot tijd be richten over het kapen van schepen ge lijk men ze in den tijd der draadlooze telegrafie - stoom en ' motorsohepen niet nieer mogelijk zou achtend Van de wijze waarop de moderne zeeroovers te werk gaan he'eft de telegrafist van het stoomschip Houg Ilwa dat onlangs aan de - C-hineesche kust door zeeroovers werd gekaapt een treffende beschrij ving gegeven Het genoemde stoom schip dat het eigendom is van een Chi neescho reederij doch ' onder Engelsche vlag voer ging nadat bet in Singapore 400 passagiers aan boord had genomen naar Honkong ' Alles ging goed aldus vertélt de telegrafist tot den zesden dag toen het schip zien ter hoogte van Padaran - bevond Ik had om zeven uur des morgens de wacht en trachtte ver binding te krijgen met hef eveneens voor Honkong bestemde stoomschip Seang Beo hetwelk ongeveer 100 zee mijlen van ons was verwijderd Daar ik geen antyvoord kreeg wilde ik mijn poging na het ontbijt herhalen Juist toen ik al mijn aandacht aan den maai tijd schonk hoorde ik plotseling het ge luid van.tallooze'fluiten in verschillen de deelen van hel schip en op het dek was het trappelen van vele hoorbaar Plotseling werd de deur van mijn ver trek ' opengesmelen en drongen twaalf Chineezen binnen die hun revolvers op mij richtten bij welke gelegenheid een der revolvers afging een kogel floot dicht langs mijn rechter oor en kwam in de tafel terecht Ofschoon ik door den knal even doof was was het mij toch duidelijk dat hel bezoek niet be paald van vriendschappelijken aard moest worden geacht en dus.hief ik de handen omhoog omdat men zonder wa penen in de hand tegenover - twaalf ge wapende mannen bezwaarlijk een lieid liaftige houding kan aannemen Tan den knarsend moest nu toezign hoe mpn mijn toestellen verwoestte om mij de mogelijkheid te ontnemen draadloos om hulp te seinen Het was zooals la ter bleek maar goed dat dit mij niet nas gelukt want'de roevers zouden in dien hulp was komen opdagen zondei ' twijfel het schip in brand gestoken heb ben waartoe alle maatregelen reeds in het ruim van het schip waren genomen Nadat de twaalf bandieten mijn kamer op zoek naar wapenen geheel overhoop hadden gehaald werd ik terwijl de loo pen der revolvers nog steeds dreigend op mij gericht bleven in de kaartenka mer opgesloten en door een gewapeiidon Chinees bew aakt Kort daarop ver scheen een andere tot de tanden gewa pende roover en beval mij hem naar de brug te volgen Daar trof ik den eersten officier aan die gelijk hij mij later ver telde op soortgelijke wijze was over meesterd Toen wij nog bij elkaar ston den en er over nadachten wat er met onzon kapitein gebeurd kon zijn ver scheen deze op de brug omringd door pen troep gewapende Chineezen Voor zoover wij de situatie konden overzien was het een bende van ongeveer 40 man die twee aanvoerders hadden De tweede aanvoerder had naar het scheen het commercieele gedeelte van de on derneming in handen want hij had zooals later bleek de bende vijf weken achtereen in Singapore ondergebracht en op zijn kosten verzorgd eer zij zicii als passagiers inscheepten Daar ' het schip nog altijd voer kon worden aan genomen dat do vierde machinist die de wacht had door de bandieten ge dwongen werd de ' machine te bedie nen Na eenigen tijd vroeg zeeroover no 1 den kapitein waar wij ons bevon den Toon de bende hoorde dat ¦\ vij nog ongeveer 600 mijlen van Hongkong ver wijderd waren werd zij zeer opgewon den en na veel over en weer praten werd de kapitein gedwongen koers te zetten naar Shanghai ' v\-aarop hij zich naar zijn hut kon begeven waar hij na tuurlijk werd bewaakt Ook op de brug bleef een wacht voor den stuurman achter en ik werd naar de kajuit ge bracht waar ik het meerendeel van mijn kameraden aantrof die eveneens bij het ontbijt waren verrast'en over w-eldigd Wij kregen koffie en het duur de niet lang of de aanvoerder dor zee roovers verscheen en maakte zijn ex cuus voor de ongelegenheid waarin hij ons had gebracht Ilij deelde ons ook mede dat wij alle voorwerpen die door zijn handlangers waren gestolen zouden terugontvangen wat dan ook met enkele uitzendigen gebeurde De heeren deden zich inmiddels te gced aan - iel sclieepsproviand en zij verzuimden niet toen een deel hunner des avonds een vroolijke drinkparti ] begon voldoende zwaar gewapen4e wachtposten neer te zetten die niet aan het drinkgelag deelnamen Enkele le den van de bende werden daarop me dedeelzaam en vertelden ons dat zij ver nomen hadden dat de Bank van Hong kong goud in baren met ons^chip wil de verzenden Zij hadden daarom vijf weken op het Vertrek van ons schip ui Singapore gewacht en waren er hartelijk verontwaardigd over dat de bank het goud met een geheel ander schip had verzonden zoodat zij met leege handen den aftocht moesten blazen Als schade loosstelling hadden de ' ' bandieten de medepassagiers alle voor-werpen van waarde die zij bezaten ontnomen In middels legde ons schip mijl na mijl af Telkens wanneer een schip in zicht kwam ' werd de stuurman genoodzaakt het uil den weg Ie gaan Na grondige besprekingen had de aanvoerder van de bende aan den kapitein medegedeeld dat men besloten had Breaker Point enkele mijlen ten Noorden van Hong kong aan te doen Toen wij echter 50 mijlen van Breaker Point waren ver wijderd waren de zeeroovers weer van plan veranderd en stuurden het schip naar de Bias-golf Een van de roevers die de kust naar het heette zeer goed kende lung:eerde als loods en hij kweet zich van zijn taak op zoodanige wijze dat wij op het kantje af een stranding ontgingen Hij had de bedoelde golf met een andere ontoegankelijke verward en alleen doordat onze kapitein gedwon gen door twee revolvers die hem pp het voorhoofd werden gedrulu ingreep en het schip uit de gevaarlijke nabijheid van de klippen bracht ontkwamen wij aan den ondergang Eindelijk kwamen wij in de goede golf en gingen dwars voor een klein eiland voor anker De zeeroovers die alle passagiers onder in het schip had den opgesloten laadden h\in buit in de booten en dwongen een deel van de be manning hen naar het eiland te roeien waa,rbij zij niet nalieten den tweeden stuurman als gijzelaar mede te nemen De overigen werden op de brug met talrijke revolvers in bedwang gehouden lot alle zeeroovers in de booten hadden plaats genomen Ondanks onze niet be paald opgewekte sternming konden wij een glimlach over het schouwsi^iel dai zich voordeed niet onderdrukken ^ liet regende namelijk en de zqero.ovei's sla ken allen hun parapluie op een aller koddigst schouwspel Zoodra de booten zoo ver waren dat ons schip buiten schot was ijlde ik naar mijn cabine ' maar kwam tot de ontdekking dat on ze draadlooze installatie bijna - geheoj vernield was Na eenigen ti.id keerden de booten met de bemanning en den stuurman terug Wij bevrijdden de op gesloten passagiers en zetten koeri naar Hongkong waar wij zonder ver dere ongevallen aankwamen EEN BEGRAFENIS TE SHANGHAL Aan e cnaan het Hdbl van particulie re zijde welwillend ter inzage gegeven brief is het volgende ontleend over een begrafenis te Sjanghai Het was een begrafenisstoet van eei pompeuze staatsie als ik nimmer heb kunnen droomen Het ' tafereel dat nu aan onze oogen voorbijtrok was vac zulk een pracht en praal als ik nim - S DE INSPECTIE-REIS door KUDOLF FAIRBANKS Nadruk verboden Nog zenuwachtig on onrustig door de pas uitgestane angsten waren wij bc sloten de reis voor dien dag maar te be ëindigen De wind was gaan liggen en ¦ iet hevige onweer dreef over De regen druppelde nog wat na maar het was toch te zien Geen onzer wist zich uit vroeger da gen zulk een noodweer te herinneren hoewel er bij ons gezelschap mannen waren die grijs geworden waren in dienst van de maatschappij De Congo had hen'wel vertrouwd gemaakt met donder en bliksem maar zooals ditmaal de natuur ziich had doen gelden was het ook voor de moedigsten onder ons nog een beproeving geweest De hoornen waren vlak naast ons neergeploft en met donderend geweld had zich de ri vier over het lage land gestort Alles w'as ' het werk van slechte enkele uren eri in onze doodsangst zagen wij reeds het einde der wereld vast overtuigd als wij'waren dat het zoo geen dag zou kimnen duren De storm ging echter nog voor het heelemaal donker was weer even plotseling liggen als hij was opgekomen De leider van ons gezelschap De Beukelaar afkoinstig uit het oude Ant werpen rilde merkbaai - Hij had hel koud nu de regen had opgehouden en er van de zon ook niets meer te ont dekken viel „ Laten we maar een vuur maken jongens en ons verbeelden dat wij iri de prairie zijn " sprak hij met zijn ly pischen Vlaamschen tongval „ Nou om je de waarheid te zeggen Beuk ik voel er niet voel voor " ant woordde Kragen een Amsterdammer - ik zou liever nog maar weer in de boe ien gaan én probeeren.een eind verdei -- op onderdak te vinden " De Beukelaar keek hem ¦ even ver baasd in hét kloeke Hollandsche ge zicht „ Tsjonge Kraag we kunnen wel mer ken dat je nog niet veel begrip van Afrika hebt Je zou het beslist morgen niet navertellen als je nu nog de rivier opging Steendonker buiten de Oevers ovel-al drijvende boomen hier en daar een krokodil ' goeie morgen " Kragen zei niets terug Hij was over tuigd Nog niet lang geleden had hij zijn iii ti-ede in het onzalige Congo-land gedaan maar hij was een zeer dapper man en had al ettelijke reizen door vreemde landen achter den rug In Brazilië ha.j hij nog slechts enkele maanden geleden deelgenomen aan een gewa-agde expedi tie en dit was weiarschijnlijk de reden waarom De Beukelaar er geen bezwaar tegen had dat Kraag " hem nu en dan eens tegensprak Naijver of wangunst waren denman nen van ons clubje vreemd Het levens gevaar waarin wij bijna voortdurend vorkeerden had ons eendrachtig ge maakt en niemand onzer zou het in zijn iioofd halen den ervaren „ Beuk " niet ia alles zijn zin te geven want de Belg was inderdaad de eenige man die tegen de taak van leider opgewassen was Daarbij kwam dat hij behalve zijn groote kennis van het land on de ver schillende rivieren een zeer sterk bijna dierlijk instinct bezat dat men slechts hoogst zelderi bij Europeanen aantreft De Beukelaar voelde als het ware wai er ' iri de natuur te gebeuren stond en telkens veranderde hij daarom zijn plannen zonder er ons een eenigszins aannemelijke reden voor op te geven Ook dien dag nog had hij last gege ven een kleinen zijstroom op te varen terwijl wij door het houden van den hoofdrivier zeker een dag op de reis zouden hebben bekort Maar nog voor den avond was het heVige onweer op gestoken en had De Beukelaar ons dus onbewust van een wissen dood gered Wij besloten dus nu een vuur.te ma ken hetgeen makkelijker gezegd - dan gedaan was want al het hout dat wij bijeenbrachten was nat en om het vlam te dóen vatten vergde heel ' vvat va;n ons geduld terwijl hij de naakte ' twijgen daarna langs zijn lederen broek droog wreef Wij volgden zijn voorbeeld en na e(5n kwartier krabben en wrijven ge lukte het ons werkelijk een hoeveelheid bijna droog hout bijeen te krijgen ' Met mijn waslucifers stak ik den brand erin en weldra laaide het vuur hoog'vop De rook was echter - onverdra gplijk en wij waren dan ook verplicht eén flinl i eind achteruit te gaan De er varing van De Beukelaar en Kragen hielp ons hierbij zij slaagden er spoe dig in den rook naar de rivier te drij ven en zoo konden wij dus iii een hal ven cirkel rond de vlammen neerhur ken Het vuur verlichtte onze gezichten spookachtig en het ongekende van dit avontuurtje maakte op iedereen ' n ster ken indruk Niemand sprak ondanks ' t weinigje comfort en gezelligheid waar van we nu profiteerden totdat plotse ling „ Kraag' in een schaterend lachen uitbarstte „ Aha die bleekgezichten " proestte hij „ jullie lijken me wel Ben je van plan om allemaal stemmetje stommetje te gaan spelen hè den geheelen nacht dat zal gezellig worden " We lachten allemaal blij dat de som bere stemming gebroken werd Inder daad wij hadden even-aan de Indianenverhalen uit onze jeugd gedacht en el kaar min of meer vreesachtig aangeke ken er van overtuigd dat de Afrikaansche wildernis in werkelijkheid nogheel wat gevaarlijker kan-zijn dan dpAmerikaansche prairie Maar nu voelden we reeds de koesterende warmtevan het vuur onze kleeren - werdendroog en spoedig zouden wij weer walop verhaal zijn ¦ Plotseling kwam lange Gijbelsen ont > raet gen van zijn rare zetten weer onge i'li.st - maken „ Zeg Beuk " vroeg hij in vollen ernst aan den Antwerpenaar die het juist klaar gespeeld had om theewater te ko ken zeg npei'ken iullio hier nou nooit iets van leeuwen Wij zijn toch in Afri ka hè " ' De Beukelaar keerde zich langzaam naar den spreker blijkbaar te verbaasd om te lachen De andere reizigers ver maakten zich buitengewoon want zij hielden zich overtuigd van de juistheid hunner kennis ten opzichte van de op ' school reeds geleerde bijzonderheden omtrent het • verblijf ' van leeuwen „ Beuk " scheen daar echter niet aan te denken „ Ja jong daar zeg jij zoo iets,".sprak hij nadenkend het blijkbaar voorbij gaande dat Gijbelsen over de streek waar wij ons ophielden had gesproken „ ik ben nu al v'ijf-en-twintig jaar in Afrika en ik heb waarachtig nog nooit een leeuw gezien Dat is toch wel sterk " Kragen glimlachte ' Er is nog meer land dat Afrika beet " vond hij De Beukelaar knikte Er was ook nog meer land dat Afrika heette maar hij was ook niet altijd in deze streek ge weest Hij had de woestijn in het Noor den en de zandvlakten in ' het Zuiden ook gezien maar de leeuwen die er als stoffeering iti de verbeelding der men schen bijbehooren hadden zich niet aan hem vertoond Nu'dachten wij allen aan deze roof dieren en de-verbazing der jongeren on der ons steeg ten top bij bet vernemenvan allerlei verhalen van oude en er varing expeditie reizigers die in dekampen der Maatschappij gelogeerd hadden maar in huiv eerlijkheid steeds ont kenden ooit leeuwen te hebben gezien.Een enkele maal een spoor maar daarbleef het bij Eindelijk besloten we te gaan slapen om den volgenden morgen vroeg op te sfaan en te trachten onze réis te ver volgen Wij bespraken nog even de wen schelijkheid een wacht-bij het vuur te laten maar niemand scheen dit erg noodzakelijk te vinden totdat Kragcü en ik aanboden wakker te blijven en het vuur aan te houden Zoo geschiedde De Amsterdammer vroeg mij ajlerlei bijzonderheden van mijn verblijf in De ll Ik had daar een paar jaren op eenrubberplantago gewerkt en ' zijn animoom de Nederlandsche Koloniën te loe ren kennen scheen nog al grpot lietgesprek vlotte zeer en wij vergatenspoedig alles om ons heen Aan slaapdacht ' Wij niet daar zouden morgen inde booten wel een paar uurtjes vooroverschieten Het vuur brandde ¦ nogmaar laag en wij - zouden er spoedignieuwe takken op moeten stapelen Plotseling viel er iets op mijn haar Ikbracht da hand naar het hoofd tamelijkverschrokken het was een blad Kra gen zag het en keek onwillekeurig naarden boom achter ons Doodsbleek zag ikhem opspringen maar voor ik zijn voorbeeld kon volgen werd ' ik door een ge weldig gewicht tegen den grond ge drukt Ik dacht het te zullen bestervenvan angst een ontzaglijke slang kroopover mijn borst en beenen In mijn wanhoop dacht ik er niet aan mij te bewegen of in eenig opzicht te verdedigen Het monsterachtige dier deed mij echter niets het gleed snei over mijn geheele lichaam om daarna met een niet te zeggen snelheid in de richting van den vluchtenden Kragen te glijden Zoo-dra ik mij bevrijd gevoel de probeerde ik op te staan maar het was alsof mijn ledematen door het ge vvicht van het dier verpletterd waren Mijn hoofd was versuft en zonder te kunnen denken wat ik deed greep ik een gloeienden tak van het vuur en sloeg er den,vast slapenden Beukelaar gevoelig mee over de beenen De Belg vloog op en slaakte een kreet van ont zetting toen hij gewaar werd wat év gebeurd was In een oogenblik waren alle mannen op Mét fluiten brullen en schreeuwen trachtten wij de slang op de vlucht te iagen en zoo den armen Kragen te ont zetten De Amsterdanu-ner sprong ovci dp Q^Tigevallon boomen en verwijderde zic1i,meer en meer van ons gezelschap Hij begon gevaarlijk dicht het water to naideren en wij voorzagen reeds dat - hij zich door het sissende ondier moast la ten grijpen — "¦ „ Kom er bij " schreeuwde hij in wan hoop „ blijf daar niet staan lafbekkenl " Dat schudde ons wakker en als ol ereen commando gegeven wa.s vlogen wijmet de geweren en messen in de han den op het beest aan De lange Gijbel sen scheen zijn-bezinning kwijt - hij wierp zich op de snel glijdende slag engaf het beest in razende drift ettelijkediepe steken met zijn dolkmes Het dierlag een oogenblik stil lilde toen denkop op en schoot met wijd opengesper den bek op zijn aanvaller toe Gijbelsendacht niet aan vluchten in zijn rade loosheid stak hij zijn dolk met geweldi ge kracht in dbn muil van het monster,dat onmiddellijk den bek wilde sluitenGijbelsen uitte een schroe.jw van pijnmaar trok dad.elijk d'aarna zijn handweg De slang liet zich plat op den grond vallen en begon zich hevig den kop te schuren blijkbaar dacht zij niet meer aan een strijd met ons In het licht dei snel opkomende zon zagen wij het heft van Gijbelsen's mes in haar bek schit sehitteren ' t Dier was niet in staat de ka ken te sluiten daar het mes als een so lide spalk diende welke bovendien «« n vreeselijke pijn scheen te veroorzaken De Beukelaar maakte een eind aan t jammerlijl^e schouwspel door de slang met een " scherp vleeschmes te doodcn Hij voerde zijn werk tot het einde toe uit door ook nog het dolkmes terug te trekken Het wondje aan Gijbelsen's hand was van weinig beteekenis - Kragen ' offerde zich op om hot-vergif er uit te zuigen Hij had zooicts al meer gedaan en het heef-t dan ook geen gevolgen voor hem gehad De Beukelaar kon teVreden zijn ai was het dan geen leeuw hij had toch konnis gemaakt met een lid der dier lijke bevolking van Afrika's wildernis Of hij naar een herhaling zal verlan gen - valt te betwijf.elen 
SCHAKEN 30 Jan 1926 Hedacteur G Ch Smeekes Utrechtscheweg 6 Zeist PUOBLEEM No 1286 van:D H BRÜMMELMAN Den Haag ZWART Wit begint en geeft in 2 zetten mat STAND Wit K a4 D e8 T fS 15 Ldl Pd4 e6 pi c2 U Zwart Ke4 Dh7 T tl 14 Lg2 pi a6 c6 d5 e3 16 g4 Oplossing over 8 dageo ede WIT Oplossingen en bijdragen worden benevens aan het adres van den fied gOk Drift 23 Utrecht ingewacht Oplossing van probleem no 1285 Franken 1 L d2 enz No 1284 is goed opgelost door H Mulder W C H Leydeckers beiden jte Utrecht CORRESPONDENTIE W C H L te Utr — Op 1 T g8 antwoordt wit 2 fg8 P mat mer heb kunnen denken en waarvoor ik gaarna al mijn ervaringen in hot oosten had willen geven Het is een groot voorrecht geweest dat we dit juist hebhen mogen bijwo nen Achter de Hindoe's kwamen twee groote poppen aan met ontzaggelijke hoofden Zij zijn geheel gekleed in lan ge gewaden van prachtige zijde en wer den voortgetrokken op vierwielige wa gentjes Zij zijn zeker wel vijf meter hoog en steken torenhoog boven de menigte uit De een in vurig rood heeft het uiter lijk van een priester en terwijl hij sta tig voortgaat houdt hij zegenend beide armen uitgestrekt De ander is gekleed in gele z.ijde en draagt ' een groot gouden boek op beide handen Uit dit boek heet hij de goede daden te lezen van den overledene Dan volgen wel driehonderd mannen in lange vuurroode kleederen met zeer hooge ixiode punthoeden op in den vorm van suikerbrooden Mannen in zwart en lichtgeel Zwijgend trekken zij voorwaarts met onbewogen gezichten Nu komt een Chineesch muziekcorps dat een vreemde onbegrijpelijke melo die speelt welke ongeiword valsch klinkt plotseling afbreekt « n weer op nieuw begint Een groote schare priesters gaat de lijkbaar vooraf omgeven door een soort enormen baldakijn van roode zijde daar geen sohennend oog een blik op de baar mag werpen In zware plooien valt dé zijde neer van de groote gouden knoppen boven aan tot bijna op den grond opgeluisterd door matfouden versierselen Wel vijftig koelies dra gen met den veerkrachtigen gang den Chineezen eigen het zware gevaarte voort omgeven door een groot aantal priesters die met waaiers aan lange staken woedend in de lucht slaan en tevens het publiek op een afstand hou den dat te dicht in de nabijheid dreigt te komen Hierop volgt een lange processie van personen familieleden en kennissen misschien in prachtige gewaden van blauw groen paars en geel met zacht geruisch van zijde en gouddraad Zee officieren en militairen en een muziek korps dat de treunnarsch van Chopin spoelt Honderden vaandels in lichte felle kleuren Een pompeuze processie blinkend van zijde en goud Het moet wel een persoon van groot aanzien zijn geweest die met zooveel eer werd uit geleide gedaan De Chineezen om ons heen konden ons echter geen nadere inlichting ge ven dan „ a big man a very big man " en op hun gelaat weerspiegelt zich de hooge achtig voor den doode Hoog gezeten in onze riksjahs die niet verder kunnen zien we alles vlak voor ons langs trekken Een tweehonderd jongens en even zooveel meisjes blinkend in lichte zij de gaan voorbij met ernstige strakke gezichtjes Koetsen waarin het levens groot portret van den doode bevestigd tegen den achterwand en omgeven door bloemen Van verblindende pracht zijn de gouden karossen die nu volgen Er komt schijnbaar geen einde aan de lan ge rij Zwart gelakt en goud met ven sters van geslepen glas Zij zijn van binnen bekleed met lichtgele zijde van een kleur als oud-ivoor - In elk zitten twee vrouwen in witte zijde Als prin sessen uit een oud sprookje zitten zij in hun glazen karossen Zij gelijken al len or elkaar en hebhen zonder uitzon dering een cigaret tusschen de lippen Hun kapsels steken gitzwart af tegen de zilverachtige zijde en glanzen als zwarte lak • In een fabelachtig mooie koets zit ten twee jonge meisjes Onder de hooge glanzende kapsels prijken de platte ge poederde gezichtjes met de vuurroode lippen Broos en teer en fijnbesneden en transparant als porceleinen beeldjes en zonder eenige uitdrukking De kleine zwarte oogen staren voor zich uit en schijnen niet te zien wat om hen heen is Het lijken wel geschilderde poppen zooals je ze ziet op waaiers Alleen de mooie zwarte oogen met de zeer hooge dunne wenkbrauwen geven iets men schelijks aan het expressielooze gelaat In de ooren dragen zij groote oorbei len van het zeldzame groene jade de kostbare steen waaraan de Chineezen een groote kracht toeschrijven Ik tel wel veertig koetsen en in elk zitten twee vrouwen Dit zijn nu de vrouwen van de porceleinen vazen en de schermen Voor het eerst zie ik ze nu in werkelijkheid Het is ongeloofelijk ik kan de koetsen bijna raken Ik ben niet in staat de bekoring van dit alles te beschrijven Als een sprookje trekt het aan ons oog voorbij Nu komen de offeranden Gevogelte en gebraad op groote schalen Groote visschen en groenten en fijne rijst in kommen Sirdkerwerken van kolossale afmetingen « m een groot aantal niet te defineeren g « rechten Alles gedragen op groote scualen door honderden van koelies Huisraad en eigendommen lan tarens aan lange stokken draken in grillige dingen die ik niet goed zien kan in de schittering der kleuren in het zonlicht Plotseling schrik ik op door een hand op mijn arm mij omdraaiend blik ik in het gelaat van een Engelschman „ Ga toch wat achteruit " zegt hij „ wees toch voorzichtig Wij zijn hier verpest Wi ] zijn hier vwpest " Hierme - 1 3 doelend op de Europeanen in het algemeen die nu vooral na de jongste troebelen als „ onreine handen " worden geduld Ik sloeg een blik om me heen en zag slechts gezichten vol bewondering en eerbied en geheel verdiept In het in drukwekkende tafereel voor ons Tien duizenden Aziaten stonden om ons heen wij vi'aren de eenige blanken Naast me zat de tweede stuurman gemakkelijk in zijn riksjah Een toonbeeld van ge moedelijkheid Glimlachend sloeg hij het toonee voor hem gade De Chinee zen om ons heen keken rustig toe of praatlen zachtjes met elkaar Neen hier dreigde geen gevaar Men dacht slechts aan het oogenblik Aan het too verachtige schouwspel voor zich Zach te uitroepen van bewondering stegen op V'ü het voorbij trekken van de kostbare meubelen Er waren schatten aan huis raad en meubelen Een huis vol Van het fijnste zwarte Chineesche hout Rijk besneden bloemen en draken en inge legd met pex'lemoer en ivoor Dit gaat alles ' s nachts in vlammjen op en zaJ den doode volgen naar de He melsche Gewesten Van zeer veel ontgaat ons de betee kenis natuurlijk daar we er geheel an ders voorstaan als een Chinees die van kind af aan deze dingen bijgebracht is Een auto baant zich langzaam een weg en hier gaan pnze riksjahkoelies dadelijk achter zoodat we nu den stoet tegemoet rijden Ik zie groote dieren op wagentjes Geheel van bloemen vervaardigd Paar den en ossen en vogels en draken in grillige vormen en kleuren zooals al leen de rijke fantasie van een Ooster ling kan uitdenken Hoewel enkele dingen zeer grappig zijn durf ik toch niet te lachen daar in alles een diepe symboliek schuilt Groo te waaiers van pauwenveeron schitte ren in het zonlicht met O'ostersche pracht Dan komt een groote menigte men schen die honderden neen wel dui zend parasols dragen Deze hebben een doorsnede van drie a vier meter en zijn van de fijnste zijde in alle denkbare kleuren Licht hemelsblauw en groen en het felle lichte rood en geel en vio let in de lichte tinten zoo geliefd bij de Chineezen Het is een verblindende pracht waaraan onze westersche oogen niet gewx)on zijn Fantastische draken en tijgers in aan vallend * houding zijn erop geborduurd met zijde en gouddraad Ook bloemen en gestyleerde figuren van een kleur en een vorm als ik met de stoutste fanta sie nooit heb kunnen voorstellen De schoonheid van dit alles moet gezien worden om het te kunnen gelooven Het is als een sprookjesgedicht Al leen de pen van een kunstenaar zou het eenigszins kunnen beschi-ijven en er eenig denkbeeld van geven Soms twij fel ik er aan of het wel werkelijkheid is Is het geen droom Een fantastische droom van het oude China van eeuwen her Ik voel me vei-plaatst eeuwen te rug in den tijd Het is overweldigend Dit is nog de glorie van het oude Chi na Nog leeft het voort Het is geen droom Ik zie ons zelf duidelijk zitten in onze Europeesche pakjes tusschen al die duizenden Mongolen in hun lan ge mantels De stoet liep nu ten einde Nooit had den we gedacht een zoo zeldzame ge beurtenis nog te mogen bijwonen Nooit zullen we het vergeten Nu volgde nog een lange sleep van personen met vaan dels en vlaggen in allerlei kleuren en honderden menschen volgden de proces sie welke twee uur geduurd had Zwijgend reden we terug door deze wondervolle stad van het Oosten on der den indruk van een schoonheid zooals we misschien nooit meer zullen aanschouwen — o—i DE OVBRSTROOMINGEN IN CHINA In de JCatholieke MIssiën " schrijft Pater H v Vree o.m uit Jentsjoufoe „ Voor me liggen couranten en foto's die me vertellen van de vreeselijke ver woestingen door een cycloon op 10 Augustus in Nederland aangericht van de angsten en nooden welke zoovele menschen in die korte spanne tijds heb ben doorgestaan van de enorme schade die zoovele menschen geleden hebben Bij het lezen er van denk ik aan de bange dagen die wij hier in China om dienzelfden tijd hebben moeten door staan Reeds lang dreigden enkele dij ken van de „ Hoang-Ho " te zullen be zwijken onder den geweldigen druk van het snelstroomende rivierwater ' Midden Augustus scheurden ze en niet minder catastrophaal als in 1887 golf den de gele wateren over de bloeiende velden van het Sjangtoeng-district waar de bevolking reeds meer daii eens al de ellende van een groote overstroo ming heeft moeten dragen De Hoang Ho of Gele-Rivier ontspringt op een hoogte van 440 M in de bergen van Noord-Oost-Tibet stroomt met een leng te van 4000 K.M in een groote bocht door China en mondt uit in de Gele Zee In sommige streken heeft ze soms over een lengte van 100 K.M of meer geen eigenlijke bedding zoodat ze daar meerdere malen van stroomrichting ver andert Daardoor zijn steeds groote over stroomingen te vreezen Ieder jaar voert haar strooming pl.m 500.000 M3 be zinksel mee dat zich langzaam in de nieuw gevoi mde bedding vastzet en de stroóming zoo sterk maakt dat geen dijk haar kan houden In 4 groote ge bieden Puchow Fanhien Howchang en Yangk liggen nu de dijken gebroken de i'ijke oogst vernietigd en honderden dorpen in puin Hoopen vluchtelingen die langs alle wegen trekken sprekgn genoeg van de verschrikkingen tieivduizenden men schen uit meer dan 1100 dorpen waar onder ten minste 300 Christengemeen ten moesten vluchten voor den losge broken stroom die als een zondvloed over de vlakte bulderde Die te ver van den dijk woonden konden niet meer vluchten en hadden nog ternauwernood tijd in hooge hoomen hun leven te red den Vele Christenen en ook missie-per soneel dat trouw ter bewaking op zijn post bleef wachtten daar het teruggaan van den vloed af Pater Chang b.v een inheeihsch priester die zelf tijdens de catastrophe afwezig was vertelde dat met het aanstroomen van den vloed zijn huisknechten die nog vlug een en ander wilden meenemen in een wilgen boom hun leven moesten redden Een van hen de goede oude Wang-Hualang moest het daar twee volle dagen en een langen nacht uithouden want de dijk lag ver en booten waren er niet De schippers die overal de boomiewoners kwamen zoeken eischten ongehoord veel geld Gelukkig dat voorbijvarende soldaten zich over hem ontfermden zelfs nog wat kisten en kleeren uit de ' fsidentie meenamen en op het droge brachten Zoo goed kwamen er slechts weinigen af Vooral de kinderen niet Dezen wer den zooals een missionaris bericht een voudig niet opgenomen soms zelfs als hinderlijke ballast in het water gewor pen Ik heb er gezien die in alle haast nog de beenderen hunner voorouders uit den doorweekten grond opgroeven om ze in kinderlijke piëteit met matten omwikkeld in droge aarde te begraven eerder nog dan eigen kinderen te red den voor de aanstormende wateren Het vee is in het algemeen omgeko men ossen schapen kippen honden,drijven er een massa op het kopergelewater Daartusschen kinderlijkjes onlichamen van grooteren die hun eigen dom niet wilden verlaten en omkwa men De geredden stroomden in wanor de naar de dijken waar ze nu bij dui zenden huizen Meestal oude ' vrouwenen mannen half gekleed met wanhoopin de kleine oogen Daar liggen ze nuonder een i-ieten mat op enkele palen,of onder wat lang stroo tot een rok ge vormd schreiende kinderen bijna allenzonder kleeren Daar liggen ze ik heb het gezien en leven van afval Ik zag kinderen die op moeders hoofd voedsel gingen zoeken " __^ «§-¦ GELUIDDEMPENDE BOÜWMURfiN „ Ik liet kort geleden een huis bouwen twee onder één dale flinke heerenhui zen De scheidingsmuur tusschen deze twee huizen is een spouwm.uur twee halve steenen met 6 c.M spouw harde Belgische steen zooals die veel voor binnenmuren gebruikt wordt De gang van mijn buren komt uit tegen mijn kamers Van de W.-C liet ik closet en spoelbak niet tegen den scheidings muur aanbrengen omdat ik vreesde dat het geluid zich door den spouw muur zou voortplanten Closet en spoel bak werden dus tegen het achtermuur tje van de W.C geplaatst we!k muurtje dus rechthoekig op den scheidingsmuur staat Toch is het leven in mijn kamer nog zeer hinderlijk en hoort men niet alleen de spoeling doch ook het ge bruik van de W.C Volgens den bouwer is dit een alge meen voorkomend euvel en hij verwon dert zich dat een spouwmuur niet af doende heeft geholpen Waar dit gebrek in onze huizen dus veelvuldig schijnt voor te komen kan dit voor u aanlei ding zijn daarover eens een artikel te schrijven d.w.z hoofdzakelijk wat daar tegen te doen is bij bestaande huizen Kan het helpen als ik tegen den muur aan de kamerzijde triplex plategi of iets anders laat aanbrengen en dan daaroverheen behangselpapier " Aldus schreef een lezer van de N R Ct en het gegeven antwoord luidt als volgt De grondoorzaak van alles is natuur lijk te groote zuinigheid Had elk huls zijn eigen bouwmuur ter dikte van één steen dan zou de geluiddemping af doende zijn De zuinigheid leidt in de meeste gevallen tot het maken van ge meenschappelijke muren waarvan de nadeelen door onzen lezer reeds vol doende zijn aangetoond Om het geluid dempend vermogen van deze gemeen schappelijke muren eenigszins te Terbe teren maakt men ze met een spouw ruimte enkele bouwverordeningen schrijven zulks zelfs voor Als mate riaal gebruikt men meestal de goed koopste baksteen n.l Belgische steen doch onder de voor binnenmuren ge bruikelijke steensoorten voldoet deze wel het minst aan de eischen die ' men ten opzichte van geluiddemping kan stellen Hoe zachter en poreuzer het steen materiaal is hoe beter het isoleerend vermogen zal zijn Wel is de spouw of de holle ruimte bevorderlijk voor het isoleerend vermogen doch dan dient deze holle ruimte ook geheel gesloten te zijn en zoo mogelijk onderverdeeld Een ver doorgevoerde onderverdeeling in een groot aantal holle ruimten ver krijgt men door de spouw met gi-int zand asch of sintels te vullen Deze materialen zijn overal voor het grijpen en niet duur Behalve door de muren wordt het geluid ook voortgeplant door de vIoerconstrAties In het bijzonder is zulks het geval indien b.v betonnen vloeren van twee belendende perceelen of zelfs de betonnen ondersteuningen des schoorsteenmantels in gemeenschap pelijke muren uit één stuk worden ge stort en gegoten De wapening van deze vloeren werkt als een telefoon Men dient dergelijke vloeren of ondersteuningen dus elk af zonderlijk te storten met een tusschen ruimte die men dan vult met een der bovengenoemde isoleerende materialen Ook doorgaande binten dient men te vermijjien en waar deze tegen elkaar stuiken dient men tusschen de koppen een isoleerende massa b.v een kurk plaat aan te brengen Heeft men deze maatregelen geheel of gedeeltelijk ver waarloosd dan zijn gevolgen als door onzen lezer medegedeeld onvermijdelijk Misschien is het niet onmogelijk een der verzuimde maatregelen later te ne men en b.v de spouwruimte na.het bre ken van een gat in het bovengedeelte van den muur te vullen met uitgegloeid zand wanneer men de geheele spouw -' ruimte bereiken kan Dit is een weinig kostbare en afdoende maatregel Kan men hiei-toe om een of andere redeij / liet overgaan dan blijft er niets ander over dan den muur met een of ander isoleerend materiaal te bekleeden Een bekleediug met triplex of hout zonder meer zal niet veel baten Kan men de ze bekleeding op eenigen afstand van den muur houden en de ruimte tus schen schotwerk en muur vullen met kurkafval of zeegras dan bereikt men reeds meer Een methode die ook veel succes heeft is het bekleeden van den muur met di'ijfsteen Ook het aanbren gen van rietmatten of Quilt vlecht werk van zeegras waarvoor een te be pleisteren bespanning met gaas geven resultaten evenals een bekleeding met Celotexplaten THOMAS DENIJS OVEB AMERIKA De bekende zanger Thomas Denijb heeft aan een vertegenwoordigster van het „ Handelsblad " het een en andei verteld over zijn indrukken in Amerika „ Boordevol is Denijs over de Nieuwe Wereld Vol roem en lof en wa.irdnering vol boosheid en verontwaardiging on afkeer tevens A » verstandig als practisch man be gint hlJ met de „ note triste " Schandelijk vindt hij het dat do re clame in Amerika de helft van de gage verslindt Precies vijftig procent „ Als er gesproken woixlt over een tour née door Amerika " zegt Denijs „ dan denken de menschen dat je kapitalen mee naar huis brengt En inderdaad zijn de bedragen welke ginds voor één avond woi den betaald soms fabelachtig hoog vergeleken bij wat hier een kun stenaar toucheert Maar dan komt de schaduwzijde Meters lange reclamebil jetten affiches waarop je naam in ge weldige letters wordt vermeld berich ten hier portretten daar dat alles sa men verslindt een vermogen Niet doen Vertrouwen enkel op je reputatie Kunt u begrijpen Zonder manager gaat het eenvoudig niet En hoe groo ter de kunstenaar hoe kostbaarder meestal de reclame Je biedt als het ¦ ware tegen elkander op Want vergeet niet dat uit alle landen van Europa de eersten en de besten naar die Nieuwe Wereld reizen Dat in eenzelfde stad twee drie artisten van naam op denzelf den dag in elk geval in dezelfde week hunne recitals geven Ieder artist heeft zijn manager En iedere manager tracht zijn^collega zijn concurrent te ' troeven met de lengte van de biljetten en de grootte van de letters zoodat de kun stenaar ten slotte blij mag wezen als hij van het bedongen salaris de helft uitbetaald krijgt ' t Is eenvoudig een wantoestand en ik voor mij geloof niet dat er vooreerst verandering in zal ko men " Intusschen is Denijs daar al aan ge wend Hij heeft er veel succes gehad de critici oördeelen zeer gunstig over hem en hij voelt er zich al heelemaal thuis „ Je leert er ' zegt de zanger „ dat je niet moet rusten voor het gi-óótste is be reikt Je hebt er voortdurend contact met de allereersten uit de kunstwereld Amerika leert je eiken dag elk uur dat je niet moogt rusten voordat je hel hoogste hebt bereikt Als niet héél pri ma is wat je daarginds hebt te bren gen wel blijf er dan maar gerust weg O jé al het niet prima is Men is er gewend het allerbeste te vragen en men wil er ook het allerhoogste Denijs noemt enkele namen Namen van kunstenaars die iedere week een kapitaal toucheeren aan gage Men schen die bedragen ontvangen welke ons Hollanders nog altijd doen duize len En beiden Denijs èn zijn vrouw vertellen van de wonderlijke de vreem de ja maar toch ook fascineerende wij ze waarop „ men " in New-York invi teert „ Na afloop van een orkest-concert ' n recital komt de een of andere miliar dair naar je toe vergezeld soms van zijn met paarlen en juweelen behangen echt gcnoote Men krijgt een uitnoodiging om mee te gaan en men neemt de uit noodiging aan Auto's staan klaar Men Wordt naar een landhuis gereden of naar een van die geweldige paleizen die alleen in wintertijd door den eige naar worden bewoond Men zit aan bij een souper of men zingt een of twee liederen men ontmoet er alle beroemd heden die in New-York vertoeven Dan het afscheid Vertrek in een van de gi-oote luxe wagens die de gasten naar hunne hotels brengen En — als ge nu vraagt „ Bij wie hebt gij gesoupeerd ge concerteerd dan weten wij het niet Bij milliardairs bij Beurskoningen bij in dustrieelen die de wereldmarkt be heerschen Het is alles overweldigend overdonderend Het is allemaal zóó fascineerend dat de Hollander de nuch tere meer dan één seizoen noodig heelt om te acclimatiseeren in dat milieu van ongeëvenaarden rijkdom en snob - bisme " Tom Denijs hoopt wéér naar Amerika te gaan „ En dan " zegt hij „ zullen de managers wel zorgen dat ik dadelijk kan optreden " „ Was dat dan dit keer niet het ge val " Lachend schudt Denijs het hoofd „ De local managers ginds hebhen niet veel fidutie in de goede trouw van de kunstenaars Toen ik voor de Mattheus Passion in New-Hork was heb ik afge sproken dat ik het volgend seizoen te rug zou komen Vast afgesproken Maar toen ik gelijk met Mengelberg voet aan wal zette waren de agenten stom ver baasd dat ik mijn woord had gehouden en toen vertelden ze mij dat ze wijs geworden door de ervaring pas mei hun reclame campagne begonnen als ze den kunstenaar in levende lijve had den aanschouwd " DE HAAS De haas bezorgde ons reeds in de on derste klas van het Gymnasium eeni gen last — aldus schrijft iemand in de Nijm Ct — omdat de tweede naam val van zijn naam een strik was waar in de argelooze jeugdige latinist zoo ge makkelijk gevangen werd Meer genoe gen bezorgde ons langoor wanneer hij in gebraden toestahd of als hazenpeper op tafel verscheen dan vergaven wij hom gaarne den valstrik dien hij'ons gezet had met zijn verraderlijken latijn schen tweeden naamval Ieder zijn beurt De familie der hazen is een heel uit gebreide familie die weer in niet min der dan veertig takken verdeeld is net als men dat bij oude adellijke geslach ten heeft Zij is ook een aanhangster der internationale gedachte want over heel het lieve wereldrond vinden we haar verspreid Wie kent haar niet de vlug epring loopende viervoeter met den bruinen pels De meest bekende uit de heele familie is de gewone haas die in de geleerde wereld den naam van Lepus timidus draagt de vreesachtige Die naam moge niet eervol wezen dat zal langoor een zorg zijn want de groote mate zijner vreesachtigheid is het s.terkste wapen dat de natuur ffem gegeven heeft om hem te beschermen tegen zijn belagers Rn die vijanden loeren ovei-al op hem waar hij zijn neus maar In den winii steekt en dat doet hij bijna overal in de wereld want men ziet hem alleen niet in West-Afrika Madagascar den In dischen Archipel en slechts zelden in Zuid-Amerika Reeds in alleroudste tijdon schijnt de hans in ona - Trerelddeel gehuisvest te zijn geweest dat kan men opmaken uit het feit dat in de jongste tertiaire la gen in het Fransche Jura-gehergte fos sielen van don haas gevonden zijn Geen wonder dan ook dat bij de oude volken allerlei verhalen voorkomen waarin de haas een rol speelt en aan gezien het beest weinig ander nut heeft dan om den carnivoor-mensch een lek ker hapje te bezorgen draaien die ver halen meestal rondom hot nut van het hazenvleesch Alexander Severus bijv ried vrouwen die op weg waren haar schoonheid te verliezen aan om dezen verloren schat terug te winnen door veel hazenvleesch te eten Zeven dagen lang moesten zij niet anders dan dit vleesch eten en haar bekoorlijkheden zouden ongetwij feld weer terugkeeren Dit vleesch zoo geloofden de Romeinen gaf geregelde gelaatstrekken een blanke huid en schitterende oogen Maar niet alleen vrienden telde lang oor in den ouden tijd ook werd hij door sommigen hartgrondig veracht De oude Germanen zagen in hem een beeld van Voor de Mohammedanen was de haas een verboden lekkernij op den disch evenals voor de Joden Men zegt wel eens dat het noodlotsgeloof de Muzel mannen zwaarmoedig maakt dan is het voor hen ook maar beter den haas te laten loopen tenminste als het oude volksgeloof waarheid bevat dat het eten van dit vleesch zwaarmoedig maakt Wars van al deze bespiegelingen klinkt het loflied dat de Romeinsche satyrendichter Juvenalis den haas wijdt waarin hij dit beestje „ den allerlekker sten aller viervoeters " noemt De landbouwers echter zijn op een veelvuldig bezoek van het beestje niet bijster gesteld want het voedt zich bij voorkeur met plantaardig voedsel en wanneer het niet anders kan ais de sneeuw het aardrijk bedekt heeft bij voorbeeld ook wel met den bast van jonge boomen maar een en ander heeft hem nu juist niet populair gemaakt bij de landbouwende bevolking Vandaar dat er ijverig op hem wordt gejaagd maar de haas moge vreesachtig wezen daarom te meer is hij nooit zorgeloos want gi oote scherpzinnigheid en snel heid alleen zouden hem nooit voor ver delging hebben gered Al worden nog zooveel van deze vier voeters gedood men kan niet zeggen dat de hazenstand in ' t algemeen geno men belangrijk verminderd is Dat heeft een heel natuurlijke reden de bazin toch kan nog voor zij haar eerste le vensjaar heeft volbracht reeds moeder worden en vervolgens nog drie tot vier keer per jaar aan drie tot vijf jongen het leven schenken Veel bekreunt zij zich niet om haar kroost reeds spoedig laat ze het aan de zorgen van moeder natuur over In tegenstelling met zooveel andere diersoorten is bij de hazen het vvijfje grooter dan de mannetjes het laatste moge meer bruinrood wezen dan zijn ega de kleur van beiden is bruin in tegenstelling met den alpenhaas die niet - buiten de hooge bergen van Mid - den Europa voorkomt en die in den winter een witte kleur aanneemt en zich dan alleen in de sneeuw verraadt door zijn zwarte oorspitsen Men kan e enhaas zeer spoedig tem men ja hij leent zich er ook toe om kleine kunstjes te loeren In onze Nederlandsche taal hebben we enkele uitdrukkingen die aan den haas zijn ontleend Wij noemen een hazeslaapje doen loopen als hazen veel honden zijn der hazen dood met onwil lige honden is het slecht hazen vangen men kan nooit weten hoe een koe ech haas vangt terwijl men vroeger van sol daten die benauwd waren om de vuur linie binnen te gaan wel eens zeide lat hij haas'gegeten had In het spraak gebruik komt ons beestje ook nog voor ter aanduiding van het iongensspel „ haasje over springen " VAN EBN INDISCHE KERMIS Door een hooge - biezen " poort — al - dus schrijft " de Locomotief " — treedt men binnen in de wijde kermisruimte waar het licht van ontelbare electriscbe lampen schellig weerkaatst op de glim merende grasvlakte die een hobbeligen vloer vormt Rondom staan de wanden en daker » van de verschillende schiet - en werp tenten waar het wemelt van kleuren waar de gouden prijzen lokken en de mindere prijzen uurwerken wekkers parfums etc den bezoeker verleiden Van links schetteren de schrille keel stemmen van Bandoengsche dansmei den aan opzichtig en hoogst fantastisch gekleed half Europeesch half niets met bloote knieën en korte kousen Hun dansen is de uitkomst van een al lerhachelijkst compromis tusschen Oost en West waarbij alle originaliteit zoek is half bmtaal half bedeesd dan sen ze daar de een wild de ander lij zig maar allemaal dwaas en onbestu deerd Ilot volk verdringt zich voor haar dringt op en kijkt de oogen uit Dat is dan toch wel zoo iets ongekends en prachtigs en welk een weelde die pa keans en dan die diademen op het voor hoofd adoe Lugubere lokking gaat er uit van d » tent waar geheimzinnig genoeg een koe twee hoofden moet vertooneh ' Sapi sa toe kepala doea Clowns in'wanhopige pogingen om vrij en grappig ' tè wezen springen op een stellage en'prijzen de kracht van den sterken man aan die alles breekt wanneer hij wil In een hoek dreunt stemming en ge dwee de gamelan een wajang wong vertooning heeft nog meer bekijks dan een eind verder de comedie stamboel waar juist het lied der toreadors weer klinkt „ Ajo toekang sapi djangan ta - koet " op de welbekende wijze uit Bizet's onsterfelijk werk Griezelig on wezenlijk doen de coulissen en de de cors De bleeke lampen schijnen pat send hun licht over Werkodoro zoowel als over José of wie het zijn mag Het geheel heeft de beklemming dis alle feestvreugde heeft wanneer men er niet geheel in opgaat Maar dat komt omdat we niet reali sceren hoe verschrikkelijk mooi dit al les is We kijken er niet meer naar zoo als we in onze jeugd naar de Holland sche kermis keken vol spanning in ge heele overgave onbevangen en blij Dat kunnen hier alleen nog maar de bonder den Oostersche bezoekers en die kan men desgewenscht dan eens benijden om hun „ infantiliteit " dat groote na deel gescholden voordeel ÜIT DE MOPPENTROMMEL HET MOOIE UITZICHT Luitenant — Een prachtig uitzicht heeft men van daar boven Majoor — Waarop dan Luitenant — Wel op ons natuurlijk CADEAU — Zeg manni zou je me voor 100.00 '' gulden weg willen geven — W'at voor 100.000 gulden — voor niets geef ik je weg VEKSTROOID Professor is het verdrinken nabij er wordt nog op het laatste moment gered Als hij weer wat tot zich zelf gekomen is slaat hij zich voor het hoofd en zegt — Hoe kan ik toch zoo vergeetachtig zijn ik kan immers zwemmen WAT KAN GEBEUREN jantje — Vandaag moesten we eltt op school zooveel meisjesnamen op schrijven als we wisten Moeder — En wie had het grootste aantal Jantje — Ik moe Ik heb al de mel den opgeschreven die we het algeloo pen jaar gehad hebben VERANDERING VAN LUCHT Vrouw de wind is veranderdl Nou wat zou dat -- Wel dan kun je tegen-den dóktei zeggen dat je al verandering van lucht hebt HET EERLIJK GEZICHT Boer in den trein tot een heer diegeabonneerd is — Hè da's aardig hebje geen kaartje noodig ^ Heer — Neen ze laten mij meerijden op mijn eerlijk gezicht — Zoo dan moet je zeker maar ee»héél klein eindje mee " de ke gén ook ce te er ik op zu È i^jü^^iM^Ói^liiÈÊÊtÊlli ^ MÜHÊÈti^b^ÊÉÊÉÊÊÊMÊÈÊÊIÊÈÊÊÉIÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊlÊÊÊÊm 
laat dat men voor een aardig vestje zorgt dat altijd prettig staat De taille valt tamelijk laag De mouwen zijn lang en niet al te nauw zij worden Bij fiet sportcostuu ^ op de linkerzij de van deze teekening ziet men een jumper van oranjekleurige kasha vfcl ke gedragen wordt bij een rok van or^Eje en brutn gestreeptö stof.'Hst cos •- Stuum is speciaal ontworpen om gedra gen te woolen bij een bezoet aan do sportterreinen waarvooi bet zich - dan ook uitstekend leent Het knippatroon kan men op aanvra ge bekomen onder nummer SUa in ds fasten 42 U 46 en 48 Kosten 65 cents apart ingezet Als garneering kiezie menbij voorkeur een bedrukten band of ge borduurd lint - " - Hel vestje - kan men misschien wel het mooiste van crêpo-de-chino maken alhoewel georgette b.v ook etn zeer aardige stof is Een knippatroon is verkrijgbaar on der nummer 318 in de maten 42 44 4ü 48 en 50 Kosten 65 conts NOG VOOR H3T SEIZOEN Nog voor het seizoen ten einde loopt zullen verstandige vrouwen nog even notitie nemen van de laatste nieuwig baden op het gebied der mode Men weet n.l dat tusschen hot einde van het eone en het begin van het andere sei zoen meestal niet te'veel verschil wordt gemaakt en als men daardoor in staat is nu reeds iets te vervaardigen wat la ter gedi agen kan worden spaart geld on tijd uit Wij geven hier eon zeer bekoorlijk avondioilletje dat met zeer weinig kos ten mooi gemaakt kan worden De stof kan b.v bestaan uit marocain crèpe de-chiue ninon of zijdn Rose of heei ïlets rood zijn mooie kleuren en tame lijk in do modo llrit voorschoot jo in het front is gezoomd mot een tien centime - MOEDERS EN HAAR KINDEREN Haar eigen kDus&j ^^ w a s s c h e n ' '-¦ Een moeder zegt „ Het is verkeerd om kinderen in hel huishouden voor allerlei werkjes te ge bruiken maar het is ook verkeerd om te wel TOor hen te doen Men bereikt er slechts mede dat moeder in hun oogen „ het sloofje " wordt Daarom laat ik mijn kinderen de kleine werkjes voor hun eigen gerief zooveel mogelijk zoU doen Daartoe behoort voor de meisjes onder meer het wasscben van haar eigen kousen " HET KOOPEN VAN EEN HOED r De kunst om een hoed te koopen ver - rtaat niét iedereen Dat moge vreemd klinken maar het is toch beslist waai Kijk maar eens om u heen op straat op stations in schouwbuigcn enz gij zult genoeg gezichten zien die in liel geheel niet bij den hoed van de eige nareese otaari En aangezien men ge m Jan 1926 Zeist Wit begint en geeft in 2 zetten mat STAND Wit a4 De8 T fS tö dl Pd4 e6 pi c2 4 Zwart e4 D h7 T tl 14 g2 pi a6 c6 d5 13 t6 g4 • plossing orer 8 dageo adres Tan den fied enz C H Leydeckers fit 2 fgS P mat Locomotief ' — treedt de wijde kennisruimte van ontelbare electriscbe ï weerkaatst op de glim lakte die een tiobbeligen m de wanden en dakep illende schiet en werp let wemelt van kleuren n prijzen lokken en de n uurwerken wekkers n bezoeker verleiden hetteren de schrille keel Bandoengsche dansmei itig en hoogst fantastisch Europeesch half niets eën en korte kousen de uitkomst van een al compromis tusschen waarbij alle originaliteit • utaal half bedeesd dan ï een wild de ander lij laal dwaas en onbestu - ' dringt zich voor haar ijkt de oogen uit Dat is 00 iets ongekends en velk een weelde die pa lie diademen op het voor king gaat er uit van d « imzinnig genoeg,een koe ^ oet vertoonehv Sapi sa Clowns in " wanhopige ij en grappig " té wezen stellage en prijzen de sterken man aan die anneer hij wili dreunt stemming en ge lan een wajang wong nog meer bekijks dan de oomedie stamboel lied der toreadors weer oekang sapi djangan ta le welbekende wijze uit ïlijk werk Griezelig on de coulissen en de dé lampen schijnen pat over Werkodoro zoowel _ wie het zijn mag leeft de beklemming dis ie heeft wanneer men er jpgaat nt omdat we niet reali schrikkelijk mooi dit al n er niet meer naar zoo jeugd naar de Holland ken vol spanning in ge onlsevangen en blij Dat een nog maar de bonder bezoekers en die kan scht dan eens benijden itiliteit " dat groote na voordeel lOPPENTHOMMOBL DOIE UITZICHT - Een prachtig uitzicht daar boven | i^aarop dan Wel op ons natuurlijk CADEAUl zou je me voor 100.0(y en geven — Wat voor voor niets geef ik je RSTROOID bet verdrinken nabij en laatste moment gered tot zich zelf gekomen voor het hoofd en zegt toch zoo vei^eetachtis mers zwemmen LAN GEBEUREN ^ ndaag moesten we elli si meisjesnamen op-wisten wie had het grootste moe Ik heb al ' de mel en die we het algeloo hebben RING VAN LUCHT wind is veranderd dat un je tégen den dóktei verandering fan lucht RLIJK GEZICHT trein tot een beer die — Hè da's aardig heb noodig ze laten mij meerijden gezicht moet je zeker maar eep meel " PARÏJSGHE MODE De mantel is gemaakt van tweed ge ruit met blauxy grijs en zwart Hij werd gegarneei~d met banden van effen blau we tweed Het geheel kan men gemak kelijk zelf maken daar do toupè zeer juist in het patroon wordt aangegeven en men dei~halve met even voor passen van een goed resultaat verzekerd kan zijn Een knip-patroon is verkrijgbaar on der nummer 312a in de maten 42 44 46 en 48 Kosten 65 - cefifeii.f ¦ / zichten nu niet zoo spoedig veranddtfen kan spreekt het vanzelf dat men — tot herstel van de harmonie — een an dere keuze van hoedon maken moet Een,fout van vrijwel alle vrouwen is het b.v om door dik en dun met de mo de mede te gaan Schrijft deze voor „ kleine bollen " dan koopen wij alle maal kleine bollen terwtH straks als men „ breede randen " noodig oordeeit de meeste vrouwen weer haar keuze in de breede ranaen maken Dit is feitelijk verkeerd Men moet bij het koopen van hoeden de motie pas op het tweede plan stellen om de doodeenvoudige reden dat men aan het gezicht en aan hot haar niets veranderen kan Er zijn din gen die men nu eenmaal niet dragen kan Van het meisje dat u heden sterk bekoort door haar schalkscho gezichtje onder het kleine bolletje zult gij mor gen sclrrikken als een breede rand haar siex-t " In haar hart zijn alle vrouweii het met deze redeneering wel eens en - on elbaar zijn dan ook de vele die zicii releui-gesteld voelen als zij ontdckkoii ilat dit of dat haar niet zoo goed staai als zij gedacht hadden " Hot bijzondeu soort vrouwen dat in de grooto steden zoo talrijk gevonden wordt en wier voornaamste bezigheden bestaan uu wandelingen van den kapper naar d >.> modiste en van de modiste naar den kapper lieeft zelfs al geprobeerd ia doen wat niet kan n.l gezicht en haar te veranderen Denken wij slechts aan de mooie „ haverkleur " de schmink wenkbrauWeu-klourtjes enz Vele mannen hebben een treffend juis ten smaak voor vrouwenhocden al we ten zij het zelf niet en het is nog zoo gek niet om den echtvriond mee te troo nen naar de modiste Als hij zegt dat iets u uitstekend staat is het ' mecsi&i wel waarl FLUWEEL EN VELVET VOOR OUDERE DAMES Het bijzondere en het soepele van df vele kwaliteiten velvet is altijd oen re den waarom deze stof zoo bij uitstek geschikt is voor de oudere dames El ke gelegenheid die zich voordoet om hei figuur iets slanker te doen lijken moet men aangrijpen Uwe huisgenooten zicii u gaarne frisch en jeugdig Op ds uitverkoopen komt men heot wat billijks en nuttigs tegen Hier en laar voor een zacht prijsje Iets gekoclii n mede naar huis genomen helpt u al weer met het kleedingvraagstuk een oind op weg ' Het model dat wij op onze teekening - rixx'ldeii is f.cor moui en toch jriiuii eel oonvüüdig Be rok is j-eclit en \ a,L ian ook heel gewoon Het bovenstuk '(- ¦ f tcti ' ovri'a'n,'ï-;iIui(ing - lie'g-^ca te t KNIPPATRONEN Van alle in dit blad geplaatste mode-ontwerpen zijn voor onze lezeressen knippatronen met gebruiksvoorschriften bij vooruitbetaling verkrijgbaar tegen de bij elk model genoemde prijzen Bestellingen met opgaaf van buste-maat 42 44 46 of 48 worden onder toevoeging van het bedrag aan het Bureau van dit blad Drift 23 aangenomen tot Woensdagmiddag 12 yur Voor knippatronen die per post toegezonden moe ten worden is 15 cent extra voor port verschuldigd N.B Voor kinderkleertjes geven men inplaats van bustemaat den leeftijd op Bij schriftelijke bestelling gelieve men op de enveloppe te vermelden „ A ï d e e 1 i n g K n i p p a t r o n e n " ESN AARDIG BEWERKT JURKJE Het kleine jurkje dat op deze teeke ning is afgebeeld heeft een volkomen glad bovenstukje dat in den kimono stijl is uitgevoerd De rok daarentegen is tamelijk druk bewerkt waartoe men gebruik gemaakt heeft van ruches en kant De ruches zijn rondom de kant gegarneerd en ter hoogte van de taille in opgedraaid alsof het wielen moes ten voorstellen Dezelfde ruches welke vooral niet te zwaar of te breed mogen zijn kunnen worden gebruikt om de mo.awen en de halsopening af te werken De stof waar van het jurkje gemaakt is bestaat tiit een appelgroene goede kwaliteit crêpe do-cbine De ruches en kant zou men desgewenscht in een crème kleur kun nen kiezen Voor dit jurkje kan men een knip patroon bestellen onder opgave van het nummer 278 voor meisjes van vier tot zes jaar Kosten 55 cents VAN HIER EN DAAR HULPVERLEENING Toen we oenige wjsken geleden schre ven over den watersnood hadden we niet kunnen denken dat zooveel aan dacht geschonken zou worden aan onze meening omtrent do centralisatie van de hulpverlcening bij rampen als ons platteland nu onlangs weer getroffen heeft Van de zijde van den Nederlandschen Bond lot het redden van Drenkelingen werd er ons op gewezen dat de Konink lijke Nationale Bond voor Reddingwe zen en Eerste Hulp bij ongelukken „ Het Oranje Kruis " bestaat die zich ten doel stelt te bevorderen al datgene wat strekken kan tot verbetci-ing en uit brciding van het reddingwezen en van eerste hulp bij ongelukkon werkzaam zijn of do bevordering daarvan beoogen Het bestaan van dozen Bond was ons wel bekend on ook kenden we de sym pathieke daad van zijn Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik die het ini tiatief nam tot de oprichting naar aan leiding van de redding der schipbreu koiingen van de Berlin het schip dat bij een vliegende storm strandde op een der pieren aan den Hoek van Holland De grondslag voor een centrale samen werking is er dus.wel maar het moet ons tot onzen spijt van het hart dat we er niet aan gedacht hebben dat die boud bestond omdat dit lichaam dat er toch zoo bij uitstek voor geschikt is feitelijk niet anders gedaan heelt dan gold geven instode van de leiding Ie nemen ter breede slrot-k •:- " Lirc.iat oi zilverkant terwijl wïi i " vo strook van dezelfde stof aan den bovcnzoom van het voorschootjo is aanjrftbrachi Wijde armsgaten kan men evenals dp italsopening naav eigen verkiezirig een voudig afwerken Bij het koopen van de stof voor dezt " apon l-.hkc n7en tevens eens uit naai ¦ en stukje tulle voor de sjaal De lengU ' iiervoor is ongeveer twee peter vijf en wintigï zoodat men er zich gemakkeliji ' node omhullen kan wat met het oog op de afwezigheid van mouwen wel oens gewenscht kan zijn TTot knip patrnnn voor de jnpnn knii i,..sK « II i!i - i i:i - m ' i fen 42 44 ^ 4G ' en 48 | Coste,r«4i4vt'!it -- Wel hoorden we van het Roode Kruis en zijn werk en vanzelf komen we nu tot-de vraag na onze verontschuldiging te hebben aangeboden voor het vragen naar den bekendon weg of het dan niet ligt op den weg van den Bond om eens wat reclame te maken voor zijn be staan Men zegt we ceiis „ goede wijn be hoeft geen krans " maar die oude zegs » ijxe is een beetje uit den tijd Wij leven zoo snel de indrukken die we dagelijksch uit de pers opdoen zijn üoo overstelpend het aantal rampen dat dagelijksch in woord en beeld over 8 gshcelo wereld langs ons voorbij trekt zoo diep droevig dat het noodig is dat we van tijd tol tijd eens herinnerd worden aan wat het naast bij onze deur ligt Waar storm en viratersnood in ons land jaarlijks terugkeerende gebeurte nissen zijn zou bet toch niet overbodig ¦¦ n rlat riczf liond die volgens gf-go tiis over ecu l«is beschikt die pon « b'ffMtj * kan verdragen eens wat rcrla - •^ Ma Het klinkt misschien wat vreemd maar het is nu eenmaal noodzakelijk om voortdurend de aandacht te trekken wil men niet in het vergeetboek gera ken Rake voorbeelden om dit te illustree ron zijn de reclame voor het fonds der Toodsche Invalide dat onuitputtelijk is in vindingrijkheid en het Dorus Rijkers fonds dat beschikt over do hulp van een man van de reclame van professie Waar deze methoden op schitterend succes kunnen wijzon daar is er alles voor om dien weg in te sJaan Daarbij zou dan zulk een permanent Watersnoodcomité als onder leiding van het Oranje Kruis kan worden ge vormd heusch niet Hang behoeven te zijn dat het niet voortdurend aanlei ding had om de aandacht weer op zich te vestigen Nu dient evenwel erkend te worden dat al is het oprichten van comité's als dat te Amsterdam waarom een Am sterdamsch waarom geen Nationaal Comité niet zoo goed als het hebben van een permanent nationaal comité er toch aan zulke plotseling opkomende conamissies een voordeel zit Dit voor deel bestaat in het enthousiasme van het oogenblik de voldoening van bet persoonlijk werk waarbij de mensche lijke ijdelheid wellicht ook een woordje meespreekt We zouden daarom ook nog eens goed willen uiteenzetten dat ons bezwaar in ons vorig stuk niet ging tegen de verbrokkelde ' pogingen tot hulp en tot geldinzameling op zichzelf doch wel legen de moeilijkheid van controle over de besteding Het staat toch wel vast dat een comité met ervaring dat tel kens opnieuw dit werk doet beter weet hoe het moet dan telkens opnieuw op tredende commissies Daarbij aarzelen we niet te wijzen op de misbruiken die de politie in stad en platteland telkens constateert op het gebied van geldinza melen waarvan blijkt dat de opbrengst in eigen zak verdwijnt Dit zou zeer ze ker ook minder voorkomen en strafbaar zijn als de plicht bestond het geld af te dragen aan een centraal lichaam en dat deze organisatie in elk geval con trole oefende over de besteding ook al liet men de betrokken inzamelaars ver der geheel vrij We hopen dat in die richting tochiets kan worden gedaan LOUISE ALLERHANDE Voor wit bont Meel en bloem zijn uilgelezen midde len om mooi wit bont goed schoon te maken Het witte bont toch is buiten gewoon gauw vuil of althans smoezelig en er zijn maar weinig dingen welke zoo slecht staan als witte kleedingstuk ken welke niet helder zijn Het zou ech ter wel een lieetje duur uitkomen om het bont maar elk oogenblik voor het schoonmaken ergens in bewerking te geven - Mer^doet het daarom zelf terwijl men begint met groote stukken papier uit te leggen waarop men het wittg bont uit spreidt Men lette hierbij goed op dat het bont kurkdroog is Dan wrijft men met de toppen der vingers een flinke hoeveelheid bloem of meel door de ha ren van het bont waarna men het bont voor minstens een half uur laat liggen Daarna volgt het uitschudden en zacht jes borstelen met een zachten borstel Slaan met een breed stokje is ook zeer goed Het bont moet na de behandeling vrij van meel zijn Als de linnen voering van het bont eveneens vuil geworden is kan men deze lostornen en op de gewone wijze wasscben waarna men haar later weer innaait Het strijken mag men echter niet vergeten en ook moet dit met uiter ste zorg geschieden Men moet bij deze wijze van schoon maken ook altijd goed toezien dat de te gebruiken meel of bloem goed droog is Daarom veixiient het wel aanbeveling om het gedurende vijf minuten in de oven te warmen ' Geroosterd brood Men roostert brood zeer eenvoudig en lekker op de volgende manier Men snijdt een snede brood dik genoeg om er later twee van te maken en roostert deze aan beide zijden totdat de kleur goudbruin is Dan snijdt men de snede in tweeën en houdt de ongoroostei-de kanten weer voor het vuur zoolang tot dat bet tijd wordt de snede om te koe ren wat dan natuurlijk niet meer noo dig is Men smeert de boter op de laatst geroosterde dus lichte kant van het brood WIJZE WOORDEN Moedig of roekeloo s Moedig of Roekeloos Wie woot tus schen deze beide precies het verschil Wij h ooron zoo dikwijls van feiten waarin wij aanleiding vindon van roe keloosheid Ie sproken terwijl later wol oens blijkt dat wij gerust het woord „ moed " haddon mogen gebruiken Maar ook gebeurt wel eens het omgekeerde on wij zouden haast zeggen in den tegen woordigen tijd meestal Werkelijk moedig zijn niet allo men schcn dat is waar maar wel zijn vele het Veel meer dan wij denken Op school leeren wij van De Ruyter De Wilt Kenau en zooveel anderen en daai-'door roepen wij ons later als wij eens aan mop ii < l <^ ll « l ^ » l ^ H IBH ^» ^« f *' Sïe Abonnement » btl vo per weefc maand «••< 2>er B maanden • • • fir p Post p „ p 8 m li ^ p buJt p 8 m Oit nummer 7.44 8.35 « onopgang Maanopg - M Febr Elke daad in Voor ontkierning HET CONFLICT BIJ DEH TEAM WEG ZÜTPHEN—EMMEBIK — V<56r het ¦ etabersfcwartier te Doetmcbem waar d-e stakers met witten band om éem arm een concurreerenden autobusdienst hebben ingesteld KENN Burgemeester tJtreclit / Gelet op artikel verordening en ar ringsverordening Brengen ter alg dat indien vjor dernemer op 1 plichtig is doordat minste gemiddeld zaam zijn op 1 Febr giftebiljet voor de lasting is uitgereikt houden is daarvan kennis te geven Hfdeeling „ Belastin secretarie dat gestraft w ¦ van ten hoogste zes J/oete van ten ijlden hij die aan ting niet voldoet Utrcc'.it 29 8323 UE TEAMSTAKING IN DEN ACHTEEHOEK — De werkwiUdge machinist krijgt zijn koffiedrinken op de machine HET NIEUWE GESTICHT „ MABIA POSTEL " — op de DE VEEJAAEDAG VAN DEN DUITSCHEN EX-KEIZEE — Kejfenberg bij Hengelo G De gewezen Duitsche heerscher met zijn gade en de prinsesjes dat 25 dezer is geopend op een wandeling in Doorn „ MADAME SANS GENE " — Gloria Swanson in d«f füm - welke een triomftocht door Nederland maait De red ding va ¦ yanliet stooms LONDEN 31 Jan dag gelegd door bemanning van volt " bij tiet van de Engelsciie heeft hier de welkt Koning Gcot van deae Jjaoedige d Coolidge een hij dank bi-engt rediders welk sident in hartelijke beantwoord T « Oueenstown doiizsndlko'pipige die d'9 „ President aanikomst op entKoiu Ikomde De bur Persoonlijk uiting aan zijn optreden der sohip heden © veneens enoiine het publiek langs venfront Tal van buTgemeester de mer van Köopih digers van allerlei aanweiziig terwijl de Biitsche vloot verte door kapitein logsschlip „ Do'Uiglas ' Trade door kapitein In antwoord op de lof gaf kapitein sdheiden wijire te meeniing ieder gelijke omstandigh zijn schip gedaan P o s t z 6 g e 1 V e r g r o o t e Uit Parijis wor meld Een ijverig hi&r die beslag had landschn jubil ' tien gulden welke teerd staat in den larigsdoor een desk BAfiX KBEEFT — zal 9 Febr a.s zijn SO-jajng TEEDG IN HET VADERLAND — Jhr A Eoai commissaris der Koningin in Noord-Holland en ' S JLEIZEBS VEEJAAEDAG — De grijze ex-keizer neemt afscheidtooneeljubüetrai herdeokan ^ raa den Raad-va « Behfier-vao het Amsterdaaische Concertgebouw verwediromt Willem Mengelberg ^^ n eeo züner Doornsche vrienden aan boond vaa de „ Volendam " De geh * ning van FRANK Oud-Chef der Reohe Nadruk V DE ENGELSCH-ITAUAANSCHE OVEBEEN - BEÜGGEBOUW TE ROTTERDAM - Vrijdag j.l werd begonsen met het monteeren van den zui DE EN6ELSCHEN ONTRUIMEN DEZE WEEK KEULEN,ïol ^ • x« fe die in ' het leger van ¦ Wrangel beeft gediend en in betrekking was bij vorst Crouy Hij woonde in eendoor dezen afgestane kamer in de Rue Varenne ' Voorts wei^d gearresteerd als miftdeplichtige een zeikere Zagorfki,wiens vader correspondent is van ver scheidene buitenlandsche bladen Dezehoudt het er echter vooi - dat zij.n zoonden ernst van - zijn daad niet geheel be seft 20.000 ambtenaren ontslagen ATHENE 31 Jan De Griefcsche dicta tor generaal Pangalos heeft een ver ordening uitgevaardigd waarbij niet minder dan 20.000 ambtenaren worden ontslagen Dit is een zeer belangrijk per oentage daar Griekenland in totaal nau welijiks 50.000 ambtenaren telt Echter w-ordt door Pangalos venklaard dat deze om bezuinigingsrodenen noodzakelijke maatregel geen ernstige gevolgen voor den gang van zalien zal hebben Een d iama n tsmo'kk e laar gesnapt '^ I ^^ ' BRUSSEL 31 Jan Aan de~;";ïfêptu.n.6 " wordt uit New-York bericht dat een in woner van Antwerpen Lieb Ritterman ge'heeten aan de Canadeesche grens is aangöhouden op het oogerablik dat hij trachtte ruwe diamant ter waarde van 250.000 dollars in de ' Ver Staten binnen te smokkelen Ritterman verklaarde aan den Ame rikaanschen commissaris dat hij met ongelukkige speculaties veel geld had verloren en dat het in beslag nemen van de bij hem geivonden diamanten het ban kroet zal veroorzaken van de Antwerp scfhe fii ma voor w.0lke hij handelde Hij weigerde den naam dezer firma op te geven Hij zelf is van Poolsche af komst en men had hem 500 dollar be loofd indipn hij 45.00 ^' dollar invoerreoh ten oocclook De diamanten wenden gevonden in een zijden kous in de zakken van een pyja ma en in een doos talk De opvolger van Kardinaal M e r c i e r Koning Albert ^ heeft in verband met de opvolging van kardinaal Mercier se dert den dood van den primaat twee gewezen gezanten bij den H Stoel ba ron Beyens en mr J van den Heuvel alsook mgr Micara pauselijk nuntius te Brussel in audiëiifie ontvangen In goodingeliohte kerkelijke kringen is men de meening toegedaan dat mgr Ladeuze de rector van de Katholieke Universiteit té Leuven geen kans heeft voor den aartsbisscboppelijken zetel in aanmerking te komen Deze uitschake ling zou verband houden met de moei lijkheden ' welke zich enkele maanden geleden aan de Leuvenscho universiteit hebben voorgedaan en aanleiding gaven tot de wegzending om Vlaamsch poli-tieke redenen van een tiental studen ten Van zoer ^ hoogstaande kerkelijke zijde werd toenmaals aangedrongen op het weder toelaten tot de universiteit van deze studenten een vei'zoek w aar-op echter naar het heet mgr Mercier en mgr Ladeuze afwijzend zouden heb ben beschikt Gevreesd wordt dan ook dat bij een eventueele benoeming van mgr Ladeuze de strijd weer zou ont branden en aanleiding zou kunnen ge ven tot een alleszins ongewenschte bot sing fusschen Mechelen en de lagere geestelijkheid in het Vlaamsche land Mgr Van Cauwenbergh en mgr Van Roey vicarissen generaal van het aarts bisdom zijn evenals mgr Deploige pre sident van het Philosophisch Instituut te Leuven mogelijke candidaten maar heel wat meer kans nog blijkt de hui dige bisschop van Namen mgr Heylen te hebben Deze is thans 70 jaar oud en werd in 1899 tot de bisschoppelijke waar digheid verheven Hij is naar buiten vooral bekend als inrichter van de groote eucharistische congressen Mgr Heylen is afkomstig uit de Antwerpsche Kempen en gematigd Vlaamschgezind Zijn secretaris is de Nederlandsche ka nunnik Boolsma Een Duitsche hulde aan den Belgischen tegen stander Er is bij het verscheiden van ^ kardi naal Mercier veel gesproken over diens scherpe anti Duitsche actie tijdens den oorlog zijn kloek en waardig optreden tegenover den Duitschen bezetter waar door zijn vaderland nog veel meer leed werd bespaard En in dit verband werd de onverzettelijke houding genoemd welke hij steeds tegenover von der Lan cken destijds chef van de politieke af deeling in het bezette gebied en her haaldelijk in de conflicten met Mercier genoemd heeft aangenomen Het is daarom interessant te lezen wat Freiherr von der Lancken ' Wacke-nitz in het „ Berliner Tageblatt " over den kardinaal schrijft Hij zegt dat hij die gedurende zijn vierjarigewerkzaam heid in het bezette gebied de gelegen heid had Mercier als tegenstander te ' leercn kennen niet slechts behoefte ge voelt aan objectieve geschiedkundige waarheid maar tevens door den wensch wordt gedreven aan te toonen wat de Duitschers van een persoonlijkheid als Mercier hebben te leeren Zeer zeker zoo schrijft hij heeft nie mand Duitschland met scherper wape nen bestreden dan kardinaal Mercier zeer zeker heeft niemand de Duitschers in België en in de wereld méér ge ^ schaad doch de meest verbitterde hater van Duitschland zooals Mercier in een artikel in hatzelfde blad eenige dagen geleden werd genoemd was de kardi naal niet Hij was afgezien van zijn priesterlijke plichten die hij zeer ern stig opvatte te verstandig om te haten en hij zou niet zoo gevaarlijk voor de Duitschers zijn geweest wanneer zijn patriofisme aan de inblazingen van den haat gehoor gegeven had Hij was gevaarlijk door zijn geestelijke ge schooldhe^d en door het moreel aan zien dat hij genoot Freiherr von der Lancken spreekt als zijn overtuiging uit dat het gemis aan een persoonlijkheid als Mercier de schuld er van ip dat b.v in don = tri J in liet - Kuhrgebied de met zoo goede vooruitzichten begonnen tegenstand der Duitschers ten doele in moeheid ten deele in onvruchtbare sabotage is weg gezonken Hij vraagt zich echter af of een man van het siag van den kardi naal in Duil.schland den steun zou heb ben gevonden die Mercier bij de zijnen in het bezette België vond Wat winnen wij er mee Mercier te verkleinen zoo vraagt hij ten slotte De grootheid van Onze tegenstanders is onze grootheid Zouden wij niet liever uit Mercier's ' ïucces loeren dat leiders persoonlijkheden zich alleen boven de partijen kunnen ontwikkelen en dat zul ke persoonlijkheden niet uit louter par fijoverwegingcn mogen worden afge - A a n v u 11 i n g s V e r k i e z i n g e n voor het Lagerhuis Twee zetels voor de con servatieven behouden LONDEN 31 Jan In Engeland heb ben twee tusschentijdscho verkiezingen plaats gehad n.l in East Renfi"ewshire en in Dumbartonshire In eerstgenoemd district werd het conservatieve Lager huislid MacRobert die opnieuw candi daat was gesteld omdat zijn benoe - ming tot „ sollicitor general " voor Schot land een nieuwe verkiezing noodig had gemaakt gekozen met 11.817 stemmen tegen 10,899 op den - Vrbeiderscondidaat Bij de vorige verkiezingen had hij 13.1716 stemmen gekregen tegen 10,903 op den arbeider In Dumbartonshire was een verkie zing noodig wegens de benoeming van den afgevaardigde Fleming tot rechter De nieuwe conservatieve candidaat lui tenant-kolonel Thom werd gekozen met 12(.680 stemmen tegen 11-610 op den Arbeiders en 2146 op den liberalen candidaat Bij de vorige verkiezingen beha,alde de conservatieve candidaat in dit district 16.223 stemmen en de Ar beiderscandidazt 12.872 terwijl de libe ralen geen candidaat hadden gesteld Een leening van het V ak s t e e n k o o 1 b e d r ij f Het subsidie voor het ' verbond aan de industrie LONDEN 31 Jan De „ Star " verzekert sn andere Engelsche bladen bevatten soortgelijke berichten dat de regeering voornemens is ten einde na 1 Mei nog een subsidie voor het kolenbedrijf mo gelijk te maken zan de algemeonen raad van het Vakverbond Ie verzoeken aan deze industrie een leening te ver strekken te meer omdat 87 pet van de subsidie ten bate komt van de Iconen Het reservefonds van de beide grootste vakvei-èenigingen bedraagt alleen reeds 31 millioen pd st de nationale bond van spoorwegpersoneel heeft een reser ve van 1.641,862 pd st en de,„Amalga ted Ingeneering Union ' beschikt over een forids van 1.714.425 pd st Tevens wordt bekend dat voor de subsidie tot 1 Januari j,l uitgegeven 12.184.051 pd st waarvan 3.446,289 pd st gedurende de maand December ¦ D e m o n s t r.a t i e-s t a k i n g van spoorwegpersoneel BERLIJN 30 Jan De vakvereenigin gen van het Duitsche spoorwegperso neel zouden heden hebben besloten devolgende week een demonstratieve sta king te houden die waarschijnlijk eenige uren zou duren Op een gegevenoogenblik zouden alle treinen onder weg tot staan worden gebracht eri te gelijkertijd zou ook het werk in de bu reaux werkplaatsen goederenloodsenenz worden stopgezet Deze staking isbedoeld als een protest tegen een be sluit van den Raad van Beheer van deDuitsche Rijksspoorwegen die naarmen weet geweigerd heeft een bin dend verklaarde arbitrale uitspraak no pens loonsverhooging van het perso neel te aanvaarden Men weet reeds,dat deze weigering een conflict tsj sclien de rijksregeering en de rijks spoorwegen ten gevolge heeft gehad Despoorwegmaatschappij beriep zich opde spoorwegwet die haar een souverei ne positie nopens personeel - en loonkwesties waarborgt en zij ontkent dat j'de legoeiing bevoegd zou zijn in dezeiiwe^ye jnee te spjekea ''^' è '• -^ Jfl.rfi-è ' é'wnt é ' r s-z aal PARIJS 1 Febr hel Journal beweert dat Briand in hot bezit is van een schrijven waarin de schuld van Beth len aan de valsche^.rnunters-affaire wordt vastgestelÉl&^iÉÉtÊ SPORT VOETBAL OVERZICHT U V V zal vele supporters hebben te leurgesteld door thuis van - Vjax te ver liezen Alhoewel Ajax lang niet zwak is koesterde men in onze 3tad veel hoop dat de geblokten minstens één puntje zouden veroveren Het is niet zoo geweest Ajax klopte U V V met 3—1 en legde beslag op beide puntjes ¦ - U V V mag na deze nederlaag blij zijn dat ook Haarlem verloor van A F C want daardoor zijn de roodbroeken nu vrijwel naar de haaien wat tegelijk beteekent dat U V V zoo goed als in veiligheid is evenals A.F.C dat de ge doodverfde hekkesluiter in den aan vang van het seizoen was Feijenoord won met 3—2 van E.xcel sior waardoor de club van Bul boven aan blijft staan vrij gevaarlijk gevolgd door Ajax H.B.S raakt hoe langer hoe meer de kampioenskansen kwijt De zwartjes staan nu no 4 doordat ze van E.D.O verloren dat nu no 3 is gewor den Verder won Z.F.C mét 3—1 van Spar taan De stand dezer afdeeling is Gesp gw gl verl pnt v t gem Feijenoord 11 6 3 2 15 30—18 1,'36 Ajax 14 S 2 4 18 33—19 1,28 E D 0 13 ¦ 7 2 4 16 24-12 1,23 H B S 14 7 3 4 17 3&-31 1.21 Excelsior 12 5 4 3 14 26—18 1.16 Spartaan • 13 6 1 6 13 27—25 1 - Z F C - • 13 3 5 5 1 ] 25—36 0.84 A S C 12 4 2 6 10 21—34 0.83 U V V 14 4 2 8 10 27—41 0.71 Haarlem 14 2 2 10 6 26—41 0,42 In de andere eerste klasse liep Spar ta op Stormvogels die no 1 blijft in door met 4 — O te winnen De spanning in deze afdeeling Is hierdoor weer zeer toegenomen V,0,C heeft ook nog een aardige kans die een ' stuk beter is geworden door de 3—2 overwinning op H,V,V Blauw-wit komt niet meer serieus voor de eerste plaats in aanmerking ook a werd D.F.C met 4—3 geklopt H F.C veriooT - van R,C,H met 3—0 waardoor beide clubs in het midden staan Ten slotte won ' t Gooi met 5 — O van Unitas De positie van de Gorkummers is nu wel definitief geworden Twee punten in 10 wedstrijden ' t is niet veel De stand is thans Gesp gew gel verl pnt v gem Stormvogels 14 9 3 2 21 35—18 1.50 Sparta 13 9 1 3 19 41-13 1.46 V 0 C 13 7 4 2 18 31—32 1.38 Blauw-Wit 14 7-16 15 35—31 1.07 H F C 13 4 4 5 12 22—25 0.92 R C H 12 4 3 5 10 29-30 0.91 ' t Gooi 12 3 4 5 10 32-47 0,83 H V V 13 ' 4 2 7 10 33—30 0,76 D F C 12 3 2 7 8 32-47 0,66 Unitas 10 0 2 8 2 5—35 0,20 In de tweede klasse deed Hercules voortreffelijk werk door V.V.A met 2-1 te kloppen Edoch op de eerste plaatsbehoeven de Heraclieden niet meer re kenen daarvoor is Hilversum dat dit maal Kampong met 7—2 verpletterde teveel voor Wanneer Hilversum nog 3 punten binnenhaalt is deze club prac tisch kampioen _ - Voorwaar ts verl looi " oPfïMitentje af met 2—1 van Z V V ¦ s^s'i'sa - De stand is nu Hilversum 15 13 1 1 27 50—14 1.80 V,V,A 13 9 2 2 20 46—23 1.54 Hercules 11 7 2 2 16 29-18 1.45 Z.V.V 12 8 1 3 17 36—18 1.41 A.F.C 13 6 1 6 13 36—28 1 — Voorwaarts 11 3 1 7 7 12—31 0.63 Donar 11 9 1 8 5 19—29 0.45 H.V,C 9 2 — 7 4 17-31 0.44 Kampong 10 1 2 7 4 15—53 0.40 D,0,S 9 ¦ _ 1 8 1 8-32 0.11 Varder nemen We nog de volgende standen op ' i Afd 2 2e kl B C V V 11 8 1 2 17 30—18 1,54 A D 0 12 9 0 3 18 38—19 1,50 Xerxes 8 5 1 3 11 33—16 1.37 Velox 10 5 3 2 13 20—11 1.30 S V w ¦ 9 3 1 5 1 12—17 0.77 V I 0 S 13 5 0 8 10 38—34 0.76 B M T 13 5 0 8 10 26-^4 0.76 R F C 11 4 0 7 8 26—40 0.73 01ympia','-,J ¦ mn -- 2 - 6 5 19--31 0.55 Concordi#*ft»8 ' 2 — 6 4 13-25 0,50 Afd 1 3e kl B Baarn 11 ' 8 1 2 17 28-9 1,54 Laren 10 6 1 3 13 25—13 1.30 Utrecht 9 5 1 3 11 23^18 1.22 Zeist 10 5 2 3 12 21—16 1.20 Quick 8 4 1 3 9 14—17 1.12 B f C 9 2 3 4 7 12—16 0.77 Culemborg 8 1 2 5 4 11—25 0.50 Victoria 13 2 1 10 5 20—40 0,38 Voor de ov.erige uitslagen zie men het lijstje V V A.—HERCULES Deze zeer belangrijke wedstrijd voor Hercules zou plaats vinden in het Sta dion mede tor gelegenheid van de hul diging van den V.V.A'er Jibben die zijn 500ste wedstrijd speelde Als scheidreclilcr Romijn beginnen laat stellen beide elftallen zich volledig en aldus op V.V \ Spanjaard Duller — Dassen V Eek — Oudegaarde — Reelinck Steur — Bernsen — Drijfhout — Groen Jibben ~ 4««mV -< rfMis BtR'ADVERTUTila ' JJiiBlMHa ¦!] v«aniHiHl>Hi|l « Mi-tnptt i i itm m » rtgtl UMr 2 < CMt A4v«rtentl»n • bit Zttnitnmnm S « M p»r ragd « xtnu ICLEIME HAIIO|LSApVERTEITj£a glM M«r <•« 34 woorden Ï >¦— 3 piutahm » r2.B * Elk woo'nl nterfiCoit KUINE ADVERTENTIËN Vnu « Amabg«)M » oiMrworji Iiooo>Um 25 nor«M M * • teWH M Ctat 3 > lMblii|a tUM Ett WMrt BMr j Cut Druif — Jansen — Buitenweg - r - v Dil len — Gielens Gerritsen — de Vries — Verkerk Groeneveld — Stuy - - Spree Hercules Captain de Vries heeft den toss ge wonnen en Drijfhout brengt den bal aan het rollen Reeds direct naderen de Amsterdammers het Utrechtsche doel doch buitenspel maakt aan de illusie een einde V,V..'V speelt uiterst vlug en vurig en O de Vries heeft het reeds in het begin al zwaar te verantwoorden Nadat een vrije schop aan Hercules toe gekend geen resultaat heeft gebracht wordt'een hard schot van Groen even keurig door Spree verwerkt Gielens.en Wout genieten een speciale bewaking waardoor de linkerwing geregeld vrij spel heeft Een plotselinge doorbraaü van Buitenweg besluit deze met eqn ve nijnig schot wat door Spanjaard tot corner wordt verwerkt waarmede de roodzwarte backs echter geen moeite hebben Toch is V.V.A in de meerder heid het spel blijkt voor de Vries te vlug te zijn én steeds is V,V,A in den aanval Buitenweg zendt bij een Utrecht scben aanval een scherp schot in doch de vallende Spanjaard redt prachtig Het eerste succes is voor V.V.A wan neer O dé Vries gepasseerd wordt en Stuy talmt met'aanvallen trapt Drijf hout den bal langs Spree en heeft V.V.A de leiding Hercules is geenszins ontmoedigd Stuy die den eersten tijd minder safe was herstelt zich eenigermate Buiten weg heeft pech wanneer een zijner besto scboten weer ' door Spanjaard wordt verwerkt Wanneer een V,V,A,'er den bal met de hand bewerkt opvallend was hoeveel handsballen tegen V.V;A genomen zijn wordt de vrije trap naar Gielens geplaatst doch deze talmt en de kans is verloren Dan een keurige aanval van Buitenweg en v Dillen de laatste plaatst naar Jansen en een algemeen gejuich maakt kenbaar dat de stand gelijk is 1—1 Hercules speelt nu veel beter de voorhoede combineert keurig en de V,V,A.-achterhoede raakt de kluts kwijt Buitenweg zendt weer een hard schot in dat de ' lat scheert Wanneer een vrije trap aan V,V.A wordt toegekend werkt Spree weg Gielens weet zijn uitstekende bewaking te ontkomen zet voor de Amsterdam sche doelman onderschept den voorzet doch de bal belandt bij Druif die zich niet bedenkt en met een voortreffelijk schot Spanjaard passeert Hercules pakt nu nog sterker aan en Spanjaard heeft veel te keeren Toch denken wij dat v Dillen de leiding vergroot wanneer hij alleen de keeper voor - zich heeft doch zijn schot gaat naast ' Met Hercules in de meerderheid fluit Römijn rusten ¦ Tijdens de pauze had de huldigingvan Jibben plaats Bloemen én een speech van V,V,A terwijl captain deVries een krans aanbood - Als er weer begonnen wordt is het beste van het spel weer voor blauwwit Een vrije trap tegen ViV.A heeft'geen resultaat Drui,f en Jansen dringen steeds ver op.Een hooge voorzet van Druif belandt bijBuitenweg doch een der V.V.A backsduwt hem opzij en weg is de kans Bui tenweg schiet eenmaal keurig in dochweer is Spanjaard het struikelblok.Wanneer Beb op ondubbelzinnige wijzebewerkt wordt geeft Romijn een vrijetrap deze belandt bij Buitenweg eenkeihardt schot volgt dat de bovenlatraakt en achter gaat Dan een plotse linge doorbraak van V.V.A en Drijfhoutdeponeert den - bal in ' t doel Tevorenhad Romijn voor buitenspel geflotenzoodat dit doelpunt werd geanuleerd.Druif brengt steeds op doch Jansen enBuitenweg hebben geen geluk Span jaard is in prachtvorm Aan de anderezijde wil V.V.A den gelijkmaker Zijzetten er alles op doch v Dillen gaatmeer in de verdediging V.V.A wordtsterker en Spree krijgt weer meer tedoen hetgeen hem naar behooren af gaat Da Hercules-achterhoede raakt vermoeid en ook Buitenweg helpt nu medeverdedigen en hoe V.V.A ook zwoegt,zij komen er niet door heen Wanneer Romijn het einde blaast heeft Hei*eulesverdiend gewonnen ' De cijfers 3^1 drukken de verhouding niet ' uit eenuitslag 3—1 had minstens de juiste ge weest FEUILLETON De geheimzinnige verdwij ning van Robert Grell - DOOR^ rRANK FROEST Oud-Chef der Reoherche Scotland Yard " I » GEAUTORISEERDE VERTALING Nadrak Verboden 85 „ Laat mij een poosje alleen " ant Ivoordde Grell dof „ Ik wil nadenken " Zij zonden hem weg naar het vertrek waar hij met een agent tegenover zich gezeten don nacht zou doorbrengen Foyle Het een arm op den sehoor steenimantel leunen en schopte nijdig het vuur in vlam „¦ Wij hebben een ondankbaar baantje sir Hilary " morde hij „ maar ik heb nog nooit een man ontmoet die iemand zooveel moeilijkheden in den weg legde om van de galg gered te worden als mr Robert GreJi " Thornton haalde zoo diep adem dat bijna een zucht leek „ Arme kerel " zei hij peinzend „ arme kerel '' En toen na eèn poosje „ Arm meisje Hadt je niet een kleine vingerwijzing kannen geven Foyle " Gevoel bij het behandelen van een zaak was een dwaasiheid die Foyle zich zelden permitteerde Schouderophalend l herkreeg hij zijn zelfbeheersching Hij ' schudde zijn hoofd „ Wij moeten eerst zeker zijn Ik durf hem niet te veel vertellen — want mijn idee kan blijken niet juist te wezen Gij zult u heiinneren dat buiten eenigen twijfel lady Eileen Meredith's vingeraf drukken op de dolk stonden Thans peins ik er alleen maar over hoe ze op het wapen kwamen Ziende dat de vin gerafdrukken op haar vloeiblad welke ik u heb lat&n zien overeenkwamen met die op de dolk welke u mij heibt ge geven Maar wij zullen het nu kunnen oplossen " „ Hm " zei Thornton „.' Wij-zullen goed op onze tellen moeten passen " Foyle kreeg een idee Een oagenblik stond hij zoo onbewegelijk als een stand beeld en sloeg toen plotseling krachtijr op zijn.knie ¦' yés$J$gv „ Ik geloof dat ik het geviandetn heb " riep ' nij uit en sprong o^p de telefoon too „ Geef mij de Yard Hallo Ik moet mr Grant hebben Ben jij het Grant Over de Grosvenor Gardens zaak Vertel mij eens of de vingeraf drukken op de dolk veroorzaakt kun nen zijn door iemand die ze heeft te ruggetrokken en weer in het lijk heeftgestoken nadat de moord was geschied?Zou het tweede hanteeren de eerste in drukken hebben udtgewischt uit - gedoezeld Ik begrijp je Maar als de persoon die het eerst de dolk gebruikte handschoenen heeft gedragen Dank je Dat wilde ik alleen maar weten " Hij hing de hoorn weer op en keerde zich triomfantelijk naar Thornton „ Dat bevestigt mijn idee sir Hilary Wil u mij ex^useeren terwijl ik zie of Bolt in het gebouw aanwezig is " Zonder antwoord af te ' wachten rende hij de kamer uit De commissaris trok zijn wenkbrauwen samen terwijl hij peinzend de omgevallen stoelen op zijn plaats,zette Toen hij ermee klaar was kwam Foyle weer binnen ' „ Ik beu ietwat verbaasd " bekende Thornton met wat geld in zijn broekzak rammelend en den ohef aanziende iGe - loof je in staat te zijn het te doen — te bewijzen dat prinses Petrovska de schuldige is " „ Dat geloof ik " antwoordde de dief „ Ik was een blinde ezel dat ik dit niet eerder heb gezien Lola's alibi — dat valsch blijkt te zijn wanneer wat Grell eiï Abram ovitch zeggen waar is — hielp mij oen rad voor de oogen draaien Ik werd ook op een dwaalspoor geleid door de Afdrukken op het vloeiblad die over een kwamen met die op de dolk en even eens met die op de getypte waarschu wing welke Ivan mij zond De ' eenige logische beweegreden voor Grell's da den indien hij niet zelf schuldig was -^ en daarvan zijn wij vrijwel zeker — was zijn wensch iema.nd anders te bescher men Er kon slechts een persoon zijn voor-wie hij zulk een opoffering zou doen — lady Eileen Meredith " „ Ja dat begrijp ik Maar de vlnger afdrukkein op de waarsohuwang " „ Zij waren mij een tijdje een raadsel Maar dat werd opgehelderd nadat ik met Ivan had gesproken Hij had ge typt op het ongebruikte halve velletje van een brief dat Grell hem had gege ven Die brief — het is slechts een on derstelling van mij — was een die door lady Eileen naar Grell was geschreven Dat verklaart dit punt " „ Maar ik zie niet in hoe je nu meer bewijzen tegen Lola hebt dan tevoren " „ Ziet u eens hier De zwakke schakel in de keten van bewijzen tegen lady Eileen was het gebrek aan beweegreden Dat was de reden waarom ik haar niet heb laten arresteeren zoodra ik zag dat de vingerafdrukken op de dolk van haar waren De sterkste schakel tegen de prinses is de beweegreden Ze was ge tro'uwd met Goldenburg maar stond niét op den besten voet met hem Ze was door Grell aangenomen om de rol van Delila te spelen ' Mijn theorie is deze — let wel dat het op het oogenblik slechts een theorie is Om de een of andere reden heeft Grell haar niet Gol dehburg alleen in de studeerkamer ge lal/en Er was een twist en zij heeft hem doodgestoken Het moet in eenige seoon den vooribij zijn geweest en er werd geen kfeet gehoord U zult u herinneren dat het lijk werd gevonden op een sofa in een nis en u zult gezien hebbeo dat de gordijnen dichtgetrokken konden wor den om ze af te sluiten van de rest van de kamer Petrovska kan do gordijnen dichtgetrokken hebbeai en weggeslopen zijn voor Grell terug kwam Ze is een vrouw mst sterke zenuwet » en ikAn di - rect beginnen met het bedenken van een alibi " „ Dit is alles zeer vernuftig Foyle " merkte Thornton op maar voor mij klinkt het niet al te overtuigend " „ Het is zuivere veronderstelling sü ' Hilary De voornaamste verdienste er van is dat zij zich aanpast bij de ireiten Het is evenwel best mogelijk dat lady Eileen toch de mooidenares is Ik werk slechts een veronderstelling uit Ik ga nog wat verder Toen lady Eileen kwam braoht Ivan haar naar de kam'er Nie mand antwoordde op zijn kloppen Zij ging naar binnen en sloot de deur ach ter zich Ik heb het idee dat ' ea - nieonand in de kamer was toen zij den dood © ont dekte In het eerst Was zij verbluft en daar het lijk in de sohadiuw lag kon zij waarschijnlijk het gezicht aiet goed zien Zij legde haar hand op het gevest vam de dolk m«t het doel - ze er uit te trekken maar kon er niet de noodige kracht vr\nr verzamelen "- • - VV.oTdi ivérvo!gd)i c > 
M Bij V.V.A vonden wij den keeper su -" bljem keurig heelt hij de ontelbare schoten van Buiteuweg onschadelijk ge maakt Ook Drijfhout spoelde een goe den wedstrijd Bij Hercules waren v Dillen en Bui icnweg in zeer goeden vorm terwijl ook Druif uitstekende momenten had ter ivijl Groeneveld in de achterhoede heel wat hoeft opgeknapt Keeper Spree bles seerde kort na rust zijn duim doch on danks dit wist hij zijn doel schoon te houden JJ.V.V.-AJAX Ondanks het dcuilerige weer was de belaimgs-tellin-g voor deze ontmoeting groot en stond h«t publiek rijen d-ik om het veld In verband raiet het incident na den wedsiti-ijd tegen Spartaan had het U.V.V hestuur speciale ordemaat regelen getroffen om heiihaHnig te wor komen liet werd een zeer aantrekke lijke wedstrijd ondanks aijn eenzijdig ' heid Imm&rs was Ajax ged'urende den heelen silrijd in den aanval waartegen over U.V.V echter met haar uiterst snelle tegenaanvallen den Ajaxdoelvier dediger danig op de proef stelde Als de heer Bioekman laat beginnen zien we U.V.V met 2 invallers nl voor Vos en Hannema terwijl Ajax bet zonder Vol kers Martens en Iseger moest stellen De opstellinig was als volgt BaltKrooshof Smelt t V Gelder v Zeyl Gips D Buitenweg Bijnberk v Doorn Huyser v d Hemel Twelker jurriaaais Eutten Andriessen Sr Hamel Schetter Andriessen Jr Hordijk V Kol F Pelser de Boeor Direot pakken de Ajaxieden flink aan en ondernemen eenige snelle aa.nvaHen Reeds na lè minu'Ut neemt Ajax de lei ding als Kroosbof binnen de beruchte lijnen hands maakt en Andriessen de strafschop in een doelpunt omzet 0—1 De Amsterdammers vertoonem een goed © pel en hebben het spel in handen docih vreten van de goede kansen geen profijt te trekken Het binnentrio der gasten treuzelt te lang zoodat de goed spcleode KKJosbof met forsclie trapï)en telkens voor opluchting ' Zorgt Een en kele maal zien we de bekende snelle en teviens gevaarlijk © uitvallen der ge bloikten doch v Kol en Pelser weten telkeais erger te vowkomen en met goed geplaatste ti-appen stellen ze haar vvjonhoede telkenmale dn staat aan te vallen Ondanks den moddeaiigen bodem is bet spel zeer vlug De haWlinie der geibloikten leveren goed werk zoodat het spe ] ae«r aantrekkelijk is Van den Hemel & a Huyser vinden in Hwdljk een beproefden tegenstander To-oh wee't eeirstgenoemde eeoige malen aan hem te ontsnaippen en zet goed voor Uit een dier voorzetten doelpunt v Doorn wat echter terecht wegens buitensipel wordt geannuleerd Op den rechtervleugel is Buitenweg zeer actiel en maakt het zijn tegenstanders zeer lastóg Het samen spel tasscben hem en Rijnberk is zeer goed dooh v Kol is een onovea-komelijk struikelblok Toch krijgt Daal zijn zin als hij na eeniige spelers ihandig gepas seerd te hebtoen de Boer met een - goed schot passeert 1—1 Voorwaar een schit terend doelpunt zooals we slechts zel den zien Dit succes prikkelt de U.V.V.'ers en luide aangemoedigd wordt er enthousiast verder gespeeld Het spel gaa4 öu gelijk op Rifnberlk zien we uit lastige positie juist naast trappen Ajax pnoibeert het met een scherp schot van Jurriaans wat Balt corner werkt Deze wwdt door Rutten ingekopt doch Balt staat op zijn plaats v Doorn zien we go«d dwjrzetten doch de Boer is safe Ajax ' komt dn de meerderiheid wat ae tot de ruist blijft Vemnelding ver dienen zeker nog goed geriohte schoten Tan Hemel en v Doom die de Boer Klemvast vangt Na de rust krijgt Ajax op ze«r gelukkige wijze de leiding als U.V.V In een scrimmage do eigen doel trapt 1—2 Van den aftrap af gaan v Doom en Huyser goed samenspelende op het Ajaxdoel al Huyser schiet hard in den boek waar de Boer slechts ten ikoste Tian een ooimer kan redden Deze wwdt ingeikopt doch weer is de Boer op zijn plaats en werkt vrog Gips vangt dan bal op en zendt een Ihard schot orp verren afbtand in wat v.Doorn echter overifupt Hierna neemt Ajax weer het spel im handen De halflinie is nu beter dan voor de ï*ui9t en telkens worden de Tl«Migels met goed geplaatsite ballen aan het werk gezet Hamel wordt te veel vTijigpel gelaten van deaen ikamt dreigt dan ook teükens gevaar De uitenst vlug ge en tactisch ® reöhtgbuiten zet scbit teipend ' voor dioch het peuterige spel van het binnentrio levert voor de U.V.V vwdBdigtog weinig moeite op Hier zien we KiTDoiahol in goeden vorm Telkens is hij zijn tegenstand«ra voor © n plaatst naao ' de voorhoed * die gedurende de tweedie helft uitstekend door de half Hnae der Ajaxieden werdten gedekt zoo dat de aanvallen der geblokten spora disch waren Buitenweg valt udt en wwdt dwxr Hannema vervaifeen Balt krijigt vele schoten te verwerken doch verricht zijn taaik naar beihooren Todh moet hij voor een schot van Joirriaans zwichteo diens harde scihot vliegt over zijo handen in het doel 1—3 Huyser kanjert op verren afstand op doel docih de Jol « dt Aan den anderen kamt doet Juïwiaans h«tïeMde U.V.V naakt nu u*tgeepe«Id terwyi Ajax nog snellie uit vallen doet Zelfs Hoordijk probeert het met een schot doch dit gaat net naast Onder een overwicht van Ajax fluit de aeer Boekman tijd als bijna tegerlijker tijd No 4 In het U.V.V - doel verdvrijnt Oe aittter kweet tkh üeer goed van djn taak tö teeft het spel als ' t ware p den vo«t gevolgd Het spel dea - De verdediiging en de vleugels lever den pritna eenste klasse spel De ge blokten waren vear in de minderheid De yaüdediigiing was zeer s^d te oioe - men Balt beeft veel gered Na de rust was de voorhoede baar kraciht kwijt en bi-acbt er zoo goed als niets van terecht Van Doorn maakte hierop een uitzon dering KAMPONG-HILVDRSUM Niettegenstaande de blauwhemden gis teren met een vrij volledig elftal speel den Lefèvre en v d Hagen ontbi'aken op het appèl — ide laaste vond het naar wij vernamen belangrijker hockey te spelen dan te voetballen voor zijn lang zaam de derde klasse indraaiende club — is weer met zeer sprelkende cijfei-s veaioren tegen h^t sterke Hilversum dat alleen doelman v Rijn miste Onder leiding van scheidsrechter v Tessel stelt Kampong aich als volgt op op oen bui tengewoon slecht veld dat voor de tri bune meer op een sloot dan op een voet bal veld geleek Prins Backer v Leuven Greve Colenbrander V d Lee Eveie Bomer De Voogd v Rijn Peuchen CoUard Er ontpopt aicih direct een vlug op en neer gaand spel met dan Hilversum dan Kam;pong in het offensief In de Utreohtsche voorhoede gaat het aanvan kelijk heel goed speciaal CoMard valt op en passeert meerdere maten de Hilver sumsche aohterhoede In de half-ünie is Evers de man v d Lee kan ei ' na zijo langen rusttijd niet inkomen Hilversum begint op te zetten haar voorihoeede comibineert uitstekend en de Kamipong aohterhoede wordt stevig aan den tand gevoeld Greve brengt telkens opluch ting In deze periode toch moet Prins voor een onhoud(baar schot zwiichten 0 1 Niet ontmoedigd speelt Kampong verder aangemoedigd door een talrijk publiek De voorftioede is zeer actief vooral de linkerwing drijft de Hilver sum achterhoede dikwijls dn het nauw Kamipong verdient een goal Hilversum geeft etihter niet thuis Wanneer de Hil versum-linksibuiten een bal udt de luöht ineens wil voorzetten krijgt hij het le der zoo op zijn schoen dat het uiterst effectvol in de Kamipongtouwen vliegt Op gelukkige wijze is alras no 2 voor de a.s kompdoenen geboren 0-2 Kam pong blijft vasthouden en zet er alles oip een tegengoal te maken telkens ech ter koont de Hilvei'suim-ivooïhoede terug P-rins krijgt eenige schoten te verwer ken een paar maal weet hij op fraaie wijee te redden Wanneer hij echter naast een heel eenivoudig balletje grijpt is het 3-0 voor Hilversum > even vó6r rust wordt hier nog een vierde doelpunt aan toegevoegd Na de thee krijgen we weer vrijwel deiZelfde vertooning Gevaarlijke uitval len van Kampong — de voorhoede is echter niet productief — een voortdu rend over'wicht van bet in alle opzich ten veel betere Hilversum Colenibrander gaat back spelen Backer V Leuven half Eindelijk weet Kamipong een verdiende goal te maken V d Lee ' geeft aan de Voog een mooie throngh pass De laatste deponeert onhoudbaar het leder in het Hilversumdoel 1-4 Dit succesje geeft Kampong wat meer moed enthousiast wordt verder gespeeld de bfauwhemden vsf orden veel sterker en Hilversum wordt op eigen helft terugge drongen Door treuzelen vaii v Rijn en da Voog gaan een paar goede kansen verloren Wanneer de Hilversum doel-man is uitgeloopen en den bal onrvol doende wegwerkt schiet Backer v Leu ven hard in den reohteribovenhoek van het verlaten doel Een der Hilversum backs weet fraai te redden en het leder weg te koppen Enkele oogenhlikkeo la ter jaagt V Rijn den bal onhoudbaar in het net 2-4 Kamipong heeft thans ech ter al haar kruit verschoten en het duurt niet lang of Hilversum vergroot haar voorsprong Waneer v Tessel einde blaast hebben de groen-witten er nog een tweetal doelpunten fcij gefabriceerd en heeft Kamipong met 7-2 verloren Bij het over alle linies uitstekend spe lende Hilversum vielen de wings en de middenvoor en zoomede ' t resolute verdedigen der beide backs Bij Kam pong waren CoHard Evers Colenbran der en Greve zeer goed de rest vrijwel beneden peil Keeper Prins deed goede dingen doch lijkt ons bnvoldoende hij is absoluut klemvast Kampong waar moet dat heen ' t Ia droevig den laat sten tijd Zwaluwen e 1 f t a ï Het Zwaluwenelftal dat op Dinsdag 16 Febr a.s Mardi Gras te Brussel op het terrein der Daring R C zal spelen tegen de Diables Rouges is in overleg met de N.E.C als volgt samengesteld Quax A.D.O doel Wamsteker A.S.C en Van Haeren Wilhelmina achter Veldkamp Enschede Hassink P.S.V en Groen Be Quick midden Van Dam D.F.C Vis H.V.V Tap A.D.O Kuch lin H.B.S en Las:h H.B.S voor De serves zijn Van Kol Ajax Krom R ' C H en De Haas Be Quiok DAMSIEN Utr Prov Dambond Ln bovengenoem.den bond zijn weder een tweetal wedstrijden gespeeld De eerste tusschen de volgende Utrechtsche clubs U D G Il Zwart WitA J Oskam — D de Zwart 1—1 J V d Linden Czn.—H Kamphuis 0—2 A V d Dorpe—A G de Zwart 1—1 C R Uhlhorn—P A Oremus 0—2 A Beeker — E Jansen 1—1 L de Raad—C Rijndere 0^2 H D V d Baan—H Büscher 0—2 C J V d Berkhof—C van ter Meij 1—1 P W Chr V Barneveld—J Volmer 2—0 W A Hogeweg-J H v d Linden 0—2 6—14 Zwart-Wit won dezen wedstrijd alzoo net 14—6 De tweede wedstrijd is de volgende „ de Bilt " de Bilt O K K Baarn).C D A Verkerk—H A Staal 0—2 J Ph H Anepool—C J Nobels •—' R van Santen—J van Steenwijk 2—0 A Jansen — E Dijkhuizen E van Waveren—A Dolman J Verkuil—P de Kleer P v d Broek—G Staal G Anepool — H J Timmer J Bovenkamp—J Romijn A Schaafama— H N Kip 9-8 * Wordt arbitrair beslisti _¦ De vei-moedelljke uitslag is dat „ de Bilt " dezen wedstrijd wint met 11—9 WIELRENNEN DeeersteDuitscheAmateur in België aan den start Gister werden in het Sportpaleis te Brussel wedstrijden gehouden achter groote motoren waaraan door S^rès Li nart en Grassin werd deelgenomen Het algemeen klassement luidt 1 Grassin 2 Linart 3 Sérès Daarna had een wedstrijd voor ama - teurs plaats met als deelneinêfs Do Bunne Belg Oszmella Duitschland Martinetti Italië en Galvaing Frank - rijk De uitslag hiervan luidt 1 De Bunne 2 Oszmella 3 Martiliet ti 4 Galvaing Oszmella is de eerste Duitscbe,ama teur die sinds 1914 in België aan denstart verschenen is - Wij vernemen voorts dat Oszmella voornemens is de volgende week aan den wedstrijd in het Vel d'Hiver te Pa rijs deel te nemen BOKSEN Arth.deVoakampioen Mid den gewicht Europa ¦ De Vos sloeg gister te Brussel den Italiaan Bruna Fratini op punten een heeft daarmede het kampioenschap mid dengewicht van Europa behaald — o — - - ZWEMMEN Een nieuw wereld r e cor d Een telegram uit Toronto meldt dat de Amerikaan'sche zwemmer Walter Loafer gisteren de 100 meter rugslag in 70 seconden volbracht heeft waardoor hij het wereld-record met 13/5 seconde zou geslagen hebben DE OLYMPISCHE SFELEKi De winterspelen 1928 Zoowel St Moritz als Davos en Engel berg hebben het contract betreffende de winterspelen 1928 aanvaard en onder ^ teekend zoodat het I.O.C thans beslis sen moet aan welke der drie genoem - de plaatsen de organisatie zal worden toevertrouwd Vermoedelijk zal die be slissing eerst ini Mei op het Congres te Lissabon worden genomen LUCHTVAART Nieuw Ameiikaanscb boogterecord Reuter meldt uit Dayton Ohio datluitenant Macready een nieuw.Ameri kaansch - hO:Ogtere.qord gevestigd heeft.,..Hij bereikte in ander'half uur tijds eeiihoogte van 35.900 voet ongeveer 10,950 M ¦,,,,,,*,,-„ Kunst en Wetenschappen Uti Ondeiwijzeis Tooneelvereealging De V rijbuiter De U O T heeft Zaterdagavond in onzen schouwburg haar jaarlijksche voorstelling gegeven voor een talrijk pu bliek dat zich zeer voldaan toonde Na afloop mocht dan ook gezegd wor - den dat de uitvoering voor het Herstel lingsoord en de ondersteuningskas ten bate waaawan men voor het voetlicht trad zoomede voor de U O T.'ers zelf die aich zoo gewaardeerd zagen een suc ces was Die waardeering vond haar oorsprong zeker niet alleen in beleefdheid of ge negenheid Zij was verdiend bovendien eerlijk verdiend en volkomen begrijpe lijk Want niettegenstaande het feit dat „ De Vrijbuiter " van dit dilettanten en-semible heel wat meer vergde dan het „ Z B B H H " dit ten vordga jare deejd mocht de voorstelling vooral wat hét samenspel betrof beduidend beter ge noemd worden En wanneer dit ver scihijnsel aan „ groei " is te danken dan is er reden de U T O te feliclteeren Den vrijbuiter Rudolf Verbua ^ viiel een creatie ten deel die de figuur vdn dezen wereldwijaen sarcasüscheoi meii schenkenner deed leven en soms zóó overtuigend dat gedurende den gan sohen avond de volle belangstelling naar den vrijlbuiter bleef uitgaan Hü was het ook die een atmosfeer wist té scheppen waarin de anderen gelegen heid vonden zich te laten gaan of kaha kragen hun tekortkomingen te vendoe -' zelen Alleen oude Kees had die tegenspel steun niet noodig Zijn kleiine rol werd tot groote voldoening met rake geste en welbeheerschte intonatie gespeeld door een U O T.'er die onmiskenbare kwali teiten van typeur aan den dag légde De Vrijbuiter zocht en vond zijn kracht in de wijae waarop hij zün spot ternijen lanceende waarbij bij ziob vrij heden veroorloofde die pleitten voor de gemakkelijikiheiid waarmede hij zich op het tooneel beweegt en het auditorium kostelijk vermaakten Hij onthield zich echter van overdrijving hetgeen zifn op treden des te verdienstelijker deed zijn Zijn creatie was echter meer dié van een vrijgevochten self-made-man ' dan van een man-van-de-weretd iióoals Hans Martin de auteur zich dien heeft gedacht Evenals Kees zij hel niet in die mate was het ook Loekie die rich op h^t ge ven van een „ eigen " oreatle moö&t be roemen ZIJ bewoog slöh ontoeieimmerd door de moellijkdte scéoeA deed voor jong meisije wellloht wat te gekunsteld doch had dusdanige goede mOiiienten dat een deel van het succes ook haar te danken viel Annie Verburg's vrouw gaf vobral in den aanvanjB een zeer aannemelijk tvpe van welg&zeten kleinsteedscihe vrouw dif ihaar emotie-loos leventje kalmpjes aan zich voorhij doet glijden Ze paste dnX de sfeer van haar huis doch ging onwezenlijk en onevenvncihtig doen toen w9.t temperament van haar werd ge vergd hetgeen excuus vindt in het feit dat Martin het deze Annie zeer lastig maakit ' Braim Verbui'g zag zijn actie zeer tot zijn nadeel in bedwang gehouden door elke claus die hij te zeggen had Jan Loekie's verloofde sloeg zich door zijn ongemakkelijike rol " heen zoo goed en zoo kwaad als dat ging de domdnée tfeed dorpscih en deftig en Mina de Siënistbode deed huiselijk ^ Het ietwat vertraagde speeltempo deed de vertooning geen schade alleen 4e meer heftige scènes werden daardoor wat mat De grimeeinng van Bram en Sominóe was niet gelukkig Beiden wa ren te jong De kop van Kees was daar entegen bijzonder geslaagd Ook Anode's verschijning paste zich goed aan Er werd dikwijds hartelijk gelachen en telkens luid geklapt De U O T actrioes kregen bloemen Onder het auditorium werd ook de Insipeoteur van het lager onderwijs ds A H van der Hoeve opgemerkt In het Gebouw voor K en W besloot mpn den amusanten tooneelavond ¦ wi&rts pauzes door het Astrastrijkje wer den gekort met een genoeglijk dansje STADSNIEUWS GEMEEI4TEZAKEN Aangaan eener geldleening g r o o t f 6.000.000 B en W schrijven den Raad De tegenwoordige stand van de ge meentekas doet in verband met beta lingen van de Gemeente die in de naas te toekomst noodig zijn het vermoeden rijzen dat het maximum van f 5 mil lioen tot hetwelk tijdelijk kasgeld kan worden opgenomen binnen niet te lan gen tijd zal worden bereikt Het komt ons derhalve gewenscht voor dat tot consolideering der vlottende schuld wordt overgegaan temeer daar de ren testand voor leeningen op langen ter mijn die in den laatsten tijd vrij sta biel is thans geen neiging tot voi'dere daling vertoont Voor consolideering ko men in aanmerking uit vlottende mid delen betaalde of binnenkort te betalen kapitaalsuitgaven van den Bouw - en Woningdienst en het Grondbedrijf De bedragen waarvoor thans defini tief geleend kan worden samen groot f 6.000.000 zijn vermeld in den bij deze voordracht behoorenden staet Onder het te leenen bedi-ag is tevens een som begrepen ter buitengewone af lossing ean het Rijk van vogi-schotten welke indei'tijd tegen een rentevergoe ding van 6 pet ' s jaars aan de Gemeen te zijn verstrekt Voor buitengewone aflossing — van de zijde der Regeering bestaat daartegen geen bezwaar — ko men in aanmerking f 372,158.88 wegeiis door het Rijk onder hypothecair ver band verstrekte gelden aan vereenigin gen en ' particulieren voor met premie gebouwde arbeiders en bescheiden mid denstandswoningen en f 610,211.68 we gens door het Rijk verstrekte bouwvoor schotten middenstandswoningen en f 610,211.68 wégeiis door het Rijk ver strekte bouwvoorscholten voor den ge meentelijken bouwi Door deze conver sie wordt een niet onbeteekenende ren tebesparing voor de Gemeente verkre gen Over het plaatsen eener ii pet ren tende leening hebben wij verschillende onderhandelingen gevoerd Het resul taat daarvan was dat wij o m een aan bieding kregen van de Amsterdam sohe Bank en de Rotterdamsche Bank vereeniging tot overneming van deze leening Zij zal worden uitgegeven te gen den koers van ten minste 97i pet Naar ons oordeel dient dit aanbod in de gegeven omstandigheden te worden aanvaard De leden der Financieele Commissie wier advies wij over deze aangelegen heid hebben kunnen inwinnen kunnen zich met de aanvaaarding van dit aan b'od vereenigen Gemeen tebegrooting voor 1926 B en W doen mededeeling van den bij hen ingekomen brief van de Ged St betref lende de vastgestelde begrooting voor het jaar 1926 Zij zullen zoo spoedig mogelijk den Raad in kennis stellen met hun stand punt ten aanzien van de in dien brief kenbaar gemaakte bezwaren en opmer kingen Het schrijven luidt De begrooting van inkomsten en uit gaven uwer gemeente voor 1926 geeft ons aanleiding voor het navolgende uwe aandacht te vragen Onze eerste opmerking geldt de be stemming welke blijkens de begrooting is gegeven aan het b a t i g slot van den gewonen dienst van het dienst jaar 1924 Daarvan blijkt reeds aan stonds een bedrag van ƒ 840.000 noodig te zijn geweest om in de onderhavige begrooting het evenwicht tusschen ont vangsten en uitgaven te verkrijgen Bij nadere beschouwing evenwel heeft het onze aandacht getrokken dat in feite bovendien nog over ƒ 100.000 meer is be schikt Weliswaar toch is dit bedrag eerst aan de algemeene reserve toege voegd maar tegelijkertijd wordt aan deze laatste een gelijk bedrag onttrok ken ter gedeeltelijke dekking van de ten laste van den gewonen dienst komende uitgaven met betrekking tot de werkloos heidsvoorziening De redeneering waarmede dit aan spreken van de algemeene reserve wordt verdedigd is naar onze meening met grond voor bestrijding vatbaar immers de ervaring der laatste jaren wettigt o.i gerechten twijfel aan het crisis-karakter der huidige werkloosheid Wij willen dit echter thans in het midden laten Alleen merken wij in dit verband nu reeds op ' dat het bijzonder hooge voor steun aan werkloozen uitgetrokken bedrag reden geeft tot ongerustheid en bij ons de vraag doet rijzen of de toepassing van de in uwe gemeente geldende steunre geling wel zoodanig is dat op doeltref fende wijze gewerkt wordt ln de rich ting van beperking van het getal steun trekkenden door oordeelkundige schif ting eenerzijds en terugkeer tot eene juistere verhouding tusschen werk loozensteun en armenver zorging anderzijds Wy moeten ons dan ook voorbehou den op dit punt te gelegenertijd terug te koinen Hoofdzaak Is echter thans voor ons de vraag of uit een oogpunt van financieel beleid kan worden berust ln de aanwen ding van een bedrag van ƒ 940,000 uit een vorig dienstjaar ten behoeve van het sluitend maken van dea dienst 1926 Wij meenen deze vraag ontkennend te moeten beantwoorden De nota van aan bieding bij deze begrooting door uw college ingediend geeft ons gereede aan leiding om te veronderstellen dat wij daarbij uw college aan onze zijde zullen vinden Met ingenomenheid toch moch ten wij op blz 3 dier nota melding vin den gemaakt van uwe zienswijze — een zienswijze welke zich op dit punt geheel bij de onze gelijk u die bekend is aan sluit — dat over de abnormaal hooge saldi van vorige jaren bot een allengs dalend bedrag behoort te worden be schikt in welken gedachtengang uw college dan ook komt op een bedrag van ƒ 800.000 voor 1926 tegen ƒ 900,000 in 1925 Wij kunnen deze voorgestelde wijze van financieren niet anders dan toejui chen Des te meer betreuren wij het dat in het wezen der zaak daaraan niet de hand is gehouden Tegen eene feitelijke beschikking over het saldo van 1924 tot een bedrag van ƒ 940,000 hebben wij dan ook overwe gend bezwaar en wij moeten — wil ' de begrooting onze goedkeuring kunnen verwerven — dan ook verlangen dat dit bedrag met ƒ 140.000 wordt verminderd In de tweede plaats hebben wij niet minder ernstig bezwaar dat voor het sluitend maken van de gemeente be-grooting op winst van ide gas fabriek wordt gerekend Immers ver keert het gasbedrijf uwer gemeente thans in een overgangstoestand welke het onmogelijk maakt omtrent de exploi - tatie uitkomsten eenige zekerheid te verscliaffen Veeleer zouden de aanmer kelijke verliezen welke dit bedrijf in de laatste jaren heeft opgeleverd vorderen dat ook thans ernstig rekening werd ge houden met de gereede kans op her nieuwd verlies In geen geval echter ach ten wij een voldoenden grondslag aan wezig om dezen uiterst twijfelachtigen inkomstpost tot een integi'eerend be standdeel der dekkingsmiddelen voor het kloppend maken van de gemeente begrooting te maken Dit ware o.i niet te rijmen met een voorzichtig geldelijk beleid Wij moeten u dan ook uitnoodigendezen post althans als middel tot hetsluitend maken van den algemeenendienst te elimineeren \ In tusschen zien wij mededeeling tege moet van de exploitatie-uitkomsten over 1925 en het rapport dat door de com missie van deskundigen ds uitgebrachtover haar onderzoek naar den opzet vande nieuwe installatie der gasfabriek,alsmede — desgewenscht — van de be schouwingen waartoe dat rapport uaanleiding mocht gevon Wij mogen inverband hiermede verwijzen naar uwetoezegging ter zake vervat in uw briefvan 11 Augustus 1925 Met betrekking tot deze bedrijfsbe grooting brengen wij voorts nog onder uwe aandacht dat uw betoog op blz 10 der nota van aanbieding van de ge - meente begrooting aan den raad — waarnaar in uw boven aangehaalden brief wordt verwezen — ons geen aan leiding geeft terug te komen op onzen brief van 13 Augustus 1925 voor zooveel betreft den termijn binnen welken de ovengenoemde installatie moet zijn afgeschreven Wij blijven er dus op rekenen dat de afschrijving in 17 jaren zal plaats hebben met dien ver stande evenwel dat het bij ons geen be zwaar zal ontmoeten wanneer daarme de een aanvang wordt gemaakt in het jaar waarin die nieuwe installatie in gebruik is genomen Een andere zaak waardoor de ge - meente begrooting voor 1926 een kiem van onzekerheid in zich draagt is het ontbreken van een vaste jaarwed denregeling voor de leera ren bij het hooger en middelbaar on derwijs en in verband daarmede de twijfel omtrent de handhaving van de rijksbijdragen in de kosten van dat on derwijs Het standpunt dat de regeering ten deze inneemt is gebleken uit het Ko ninklijk besluit inzake de gemeente-be grooting van Leeuwarden voor 1925 Alvorens dan ook een beslissing om trent de begrooting uwer gemeente voor 1926 te nemen zullen wij gaarne de ver zekering ontvangen dat de nieuw vastte stellen jaarweddenregeling ten op - zichte van die begrooting geen geldelij ke gevolgen zal hebben Evenals te vorigen jare noodigên wij u voorts uit te bevorderen dat de cij ferpoaten in don kapitaaldienst onder de volgnummers 705 706 738 739 741 742 740 747 750a 751 752 en 823 als mede de post op de begrooting voor den geneeskundigen dienst voor inrichting van het perceel Wittevrouwenkade no 6 in memorieposten worden omgezet Deze posten betreffen den bouw van het hoofdbureau van politie van de af deelingspost aan de Tolsteegbrug ver betering Blauwkapelscheweg en Kleine Singel verbetering van asphalteering Potterstraat brug over do Vecht in ' t verlengde van Ondiep Viebrug Groen tenveiling mei Veemarkt en haventer reinen boutbesiratlng enz Twijnstraat Singelverbetering bouw nieuw Gymna sium Zoodra de raad tot uitvoering van de werken heeft besloten zien wij dan een raadsbesluit tot wijziging van de ge meentébegrooting ter goedkeuring tege moet Van de mededeeling in uw meerge noemden brief van '& November 1925 omtrent de vaststelling van een werk Elan ten opzichte van kapitaalsuitgaven namen wij mot belangstelling kennis Wij zullen dit binnen niet te langen tijd gaarne tegemoet zien Onder overlegging van een staat be vattende de opmerkingen waartoe de kennisneming van de gemeente-begroo ting voor 1926 ons overigens aanleiding heeft gegeven alsmede van een exem plaar der gemeen tebegrooting en van hare bijlagen hebben wij de eer u te verzoeken het wel daarheen te willen leiden dat aan dit scftrijven het door ons gewenschte gevolg worde gegeven — o — R R Tooneelveieeniging „ de Volharding " In de groote zaal van het Gebouw voor Kunsten en " Wetenschappen voerde de Utrechtsche R K Tooneelvereeniging „ de Volharding " gisteravond e^n vierbe drijvig drama „ Onschuld zegepraalt " op Deze avond was oorspronkelijk in el kaar gezet ten bate van de watersnood slachtotfers Daartoe had het Volhar dingbestuur een verzoek gericht tot het college van B en W om de groote zaai belangeloos voor deze gelegenheid af te staan hetgeen echter door genoemd college geweigerd werd zoodat men nu genoodzaakt was voor de noodlijdenden een collecte te houden De avond werd geopend door den voorzitter den heer H A Veenendaal Sr waarna de opvoering door de bijna zeventienjarige tooneelvereeniging aan ving Jammer was het dat er onder de aanwezige jongelui waren voor wie de opvoering van het drama buitenge woon lachwekkend was Laten dezulken toch begrijpen dat zij voor anderen uiterst kinderlijk zijn Na afloop van de voorstelling was er bal dan was er toch gelegenheid genoeg om grapjes te maken en te lachen Wanneer men dan niet zoolang kan wachten doet men beter weg te blijven men dient er ande ren en de vereendging dn de eerste plaats mede V/at de opvoering betreft zlj behoor de tot een van de beste die we in den loop van dit seizoen zagen Het is de geschiedenis van een jong mensch eenig erfgenaam van zijn ge fortuneerden grootvader die door de boekhouder van zijn grootvader van al lerlei slechte en gemeene dingen beticht wordt Boekhouder Mesters doet dit met het doel voor oogen dat wanneer de oude beer van Landen eens komt te sterven de erfenis in zijn handen zal overgaan Neen Mesters heeft zelfs den tijd niet om te wachten dat van Lan den zijn natuurlijken dood sterven zal hij wil vergif mengen in een glas water van don ouden heer maar wordt dóór George v Landen de kleinzoon verrast George ontfutselt ' hem het noodlottige fleschje Mesters zijn geheele plan in duigen gevallen ziende grijpt zijn re volver en schiet George overhoop Wan neer de menschen op het geltiid van het gevallen schot afkomen verdedigt Mes ters zich door te zeggen doorzoekt zijn zakken en gij zult een fleschje vergif vinden waarmede hij zijn grootvader heeft willen vergiftigen door in dit water eenige druppels te mengen George wordt nadat hij hersteld is ver oordeeld doch alles ' komt nog in het reine terwijl Mesters met zijn handlan ger Jozef hun verdiende loon niet ont gaan de laatste valt reeds onder het moordend lood van een gendarme hij kan echter nog een schuldbekentenis overhandigen welke hij Mestersafge perst heeft en waardoor de boekhouder in handen der Justitie zal vallen Zooals men ziet een buitengewoon - boeiende en aantrekkelijke geschiedenis Zonder uitzondering werd er uitste kend gespeeld en werd het bijzonder ^ zware stuk er op eminente wijze afge bracht Van de spelers noemen we in de eerste plaats boekhouder Mesters hij was ongetwijfeld de beste zijn sp « en mimiek waren af Direct naast iem noemen de Gorge van Landen wiens spel ook te roemen viel De andere » wa ren goed tot zelfs de kleine rol van mta.a Diêgers den kastelein wist de vert^ker tot een zeer aantrekkelijke te asSkeni Resumeerende een zeer goede opvoerinfi De collec+e bracht f 18 — op NederL Boud van geaueeiite-aiulitenareit Ten stadhudze ds Zaterdagtniddag de door de afd Utrecht van den ' Ned Bond van Gemeenteamlbtenaren opgerlchten cursus ter opleiding voor het examen B hooger vak examen in de gemeente administratie officieel geopend Het ge meentebestuur was daarbij vertegen woordigd door den burgemeester-dr A P Fockema Andreae en den gemeent » sceretaris dr J de Lange Verder warei aanwezig de docenten van dezen cui sus de heeren prof jhr mr B C di Savornin Lohman hoogleerar voor het Staats - en Provinciaal Recht W F Wijt hotf referendaris chef der afd Finan ciën ter gemeentesecretarde te Utrecht voor Economie en Fdnanciiên C v d Berg seopetaris der directie van de Ver eeniging van Nederlandsche Gemeenten te Den Haag voor Gemeenterecht en Wetten en Besluiten en mr.J W Flie renga advocaat en procureur aihier voor het Burgerlijk en Strafrecht De bijeenkomst wea^d geopend door den voorzitter den heer K Kaan Jzn namens de afdeeling Utrecht van den Ned Bond van Gemeenteambtenaren waarna de heer mr G A van Poelje te Den Haag secretaris van de Stichting voor Bestuursiwetensohappen de ope nangsrede hield waarin hij o.m betoog de dat voor de gemeentebesturen hot be zit van het diploma een waarborg geeft voor Wietenschappelijke vakkennis wel toe veel dier besturen tot nu toe hebben meenen te moeten zoeken ln een acade misohe vorming Daarna sprak de burgemeeateir ns mens de gemeente zijn lng6nomenhei <' udt met het oprichten van dezen cursus waarna het officdeele gedeelte dei ope nlnig na een dankwoond vam deo hee Kaan werd gesloten Dielstal van een Jas Een musicus dead aangifte van dief stal van zijn jas uit een der kleedka mers van het feestgobouw BeUevue '' ¦ ffiiül Voor den Watei H - K Familie C V N.N Vorige opgave n Totaal Ontvangen door het Utree in tot Rteunverleening aan fers van den Wateranood Januari Dr M W f 15 C B f H B f 2.50 H A V f 10 Nc d Aann Bond f 100 Stuy Jaarvergadering afd Aaun Bond f 125,75 A D i 10 J H f 10 W f 1 Zond H P N H f 5 U H V f ' H T v H f 100 R Z en m ' A C S.—v H f 25 a Mevr wed M G M—L f d L V D f 10 C A - B d P i 10 E V L f 5 J A t 796,75 vorige opgaaf f 141181,78 Meerdere giften worden wacht bij den penningmf Huydecoper van Nigtevecl bof 11—13 Overmaking kan desj schieden door overschrij rekening No 2679 der Nat ^ ereeniging onder vermeh nood 1926 " Ontvangen door het mité tot « teunverleening offers van den watersmoo Februai-i 1926 J B B f 4 — W V H N G f 20 — Mevr H f 4.50 S D de L f 250 L C P S f 20 — W P f 50 — P K 5 — van ons drietj L f 2.50 J V L f 10 — D f 10,— Kokosnoot f 6.28 D Mevr A H T i 10 — Prof M-evr F H F v R f 10.- J C de L f 4 — Prof i 20 — M L BI v O f v d P.-v B f 10 — Vorige opgaaf f 41181,78 Bal'Masqaé „ Limbi Kleur - en k 1 a n k r naai Wat kunnen wij me dwaas zijn dwaas doen dagelijksche leven ligt spot op het gelaat wajine mensch zich het recht hee tigd een wat uitzonderhji op te zetten een wat vre te dragen Boos en misnoegd fron voorhoofd wanneer broo zuiver dronken medemen ze liedjes bierren stijlloo maken en bepaald nijdig neer een onzer medemen on & dagelijksche doen ons tegen het lijf te loop raken Maar wanneer zooals in de groote Tivoll-zaal caeophoniën de suizelenc nen dringt vvanneer de ca dartelende lijven de bon nen en daveren doet wa dien wervel van kleuren botst en stoot en duwt rondgetold en voortgebonl niet meer dien men w neer men daar rond doo springt in een toilet dat mal genoeg kan zijn wam brult al die kinderlijke schenliedjes dan komt m af te vragen of men d dollen baaierd niet zooa lijk is om aanstonds in sche doen weer te zijn eigenlijk niet is Van waar toch komt d ge geest die telkenjare Limburgia-balmasqué de doet los komen Pakt hi weer den vroegtrein naai nestelt hij zich na afloop kamer van Limburgia oi voorbij weer een winter hoogtij te vieren wannei de blauw gele kleuren t ren tot dollen en dwazei Ook nu zijn ze het we en dwaas en uitgelaten lerlei kleedij van allerlei en smaak heeft men m ^ natuurlijk maar ook er gesprongen en getold ge of hem die het eerst te moeheid afmatting sch te kennen Zwaar en loom leek to zaal versiering boven de sa te hangen die draai in een verhittende atmo fige mist trillend doo felle lichtstralen der zs overdompt met de schü jecfielantaarns die " vU spookachtig blauw of ve de grillige figuren worp kleurend tot een tableau expressionistische waar Moeilijk te onderschei Eonen en groepen die i ciaals voorstelden Spoe ^ het oog de grauwe wagf de afgevaardigden van genkamp bevonden dde opschrift bleek ook uit gen Een gevaarte tussc vlugge figureii was het « laatje 1926 dat met h en dame en heer omsic onderlag verdienden luse wijze waarop de j ' urige reuzen-„plaa+'è ' Jtst Opvallend ware ] n de gevreesden Kuku losloopende pantaloi ntie hadden van een ipende en in vrijheic ¦ ruite broek Zeer origineel was decurius f'ii > vooral onzehet Nr '" ntpousi Ie 1 ^,„.^ j av '._ "" ¦ los liep E - 5..1 > ele di i - 4 ililiüMIÉÉüllil K^:ï^3:t:sait ^-- 
_ 0 _ 19543 19547 19560 19567 19602 19646 19648 unie „ Eeno school met den Bijbel " 19663 19681 19684 19703 19763 19789 199 ^ De 47ste jaarlijksche vergademg der 20191 20202 20207 20257 20266 20301 20320 Unie „ Eene school met den Bijbel " zal 20348 20379 20383 20444 20468 20483 20490 6 AorU te dezer stede plaats hebben 20522 20524 20558 20579 20585 20615 20693 D Apru lö ue^er m « y aa « ouu ^ ofipp 20730 20741 20743 20762 20769 20773 —^^ 207P.S 20800 " 20922 20953 Mag nlell 5p is " waren nage Jtst Opvallend waren eenige leden " n de gevreesden Kukuxclan een par losloopende pantalons die concur ntie hadden van een eveneens los ipende en in vrijheid gedresseerde ruite broek Zeer origineel was de moderne Mér cui-ius r'ifl vooral onze Jaarbeurs en *"^' '^''' '"^ at pousseerde zoomede de a \ '" ur die den geheelen ' es liep te „ vergeven " E i-"i " Gle dame werd aan - getroffen in het vrouwmensch dat een „ polka-kop " had groot en machtig als een ragebol zooals alleen onze over grootmoeders die hebben gekend Jolig was de oudeheeren-groep te we ten de Biljartclub „ Noord-Brabant " die ter bediening eigen per.soncel " had meegebracht Dit stel fuifnummers droeg tot de algemeene vrooHjkheid niet weinig bij De jury kende de zeer mooie prijzen toe aan een „ Pierrette " aan een dame die blijkens een verzameling petit riens een geheel magazijn „ Au Bönheur des Dames " voorstelde en aan de polka haar-dame üxtra prijzen vielen ten deel aan een bijzonder goed gekleede Moxicaansche danseres aan een Pier rette in de nationale kleuren aan een dame „ het gouden masker " voorstel lend een zeer karakteristieke Egypti sche een dame die beweerde op jacht naar harten te zijn en reeds een goede buit meevoerde aan een „ Passiebloem " waarvan de beteekenis der voorstelling ons ontging en aan een met lapjes be hangen dame die met succes een „ uit verkoop " verbeeldde Van de ' heeren waren het een Scan dinavische Prins een propagandist voor het schoone lied „ de Ooievaar " de moderne HoUandsche Mercurius een Arabische Sheik een „ baarlijke duivel " en de kabinetsformateur die een prijs kregen De prijswinnende paren werden ge vormd door twee pierrots en pierrettes en voorts door de rijwielplaatjes een groot-vizier met dame een Oostersch paar en een pierrot en pierrette die met vraagteekens liepen terwijl in de afdeeling groepen de wederom experi menteerende wetenschappelijke expedi tie uit Oxford de Biljart-club de pan talons een gezelschap dat „ Limburgia " hulde bracht door zich in het blauw geel te steken het vrouwelijk drietal Piccola Garderobe en Portier en eeni ge clowns met de prijzen gingen strij ken Het was niet zoo eivol als verleden jaar hetgeen werd geweten aan een weloverwogen introductie terwijl van de costuums over het algemeen weinig bijzonder werk was gemaakt Het re glement van orde bepaalde dat heeren die in damescostuum verschenen niet zouden worden toegelaten Die bepaling is zeker niet kwaad te noemen doch niet ongewenscht zou het zijn haar in de toekomst door een nog betere te doen volgen en vast te stellen dat da mes in heerencostuum versciiijnend eveneens geweei'd zullen worden Men behoeft geenszins te streng te zijn noch al te preutsch te doen doch de grens der welvoeglijkheid werd door een paar vrouwelijke maskers wel wat al te ver overschreden Limburgia ihtusschen heeft wat drukte en vroolijkheid ' betreft ouden roem gehandhaafd ook het balmasqué 1926 kan dé secretaris als geslaagd no tuleeren Nederlandsche Gralisclie Bona Afdeeling Utrecht herdenkt haar 75 jai'ig bestaan Hei was 1 Februari 1851 dat op ini tiatief van enkele vooraanstaande man nen w.o de heeren Mommaas Lage man Paap ' Muller e.a uit de Utrecht sche Typografenwereld alhier werd op gericht een gezellen-organisatie onder de zinspreuk „ Nut en Genoegen " Dit geschiedde in navolging van andere plaatsen zooals Breda Amsterdam den Haag en Middelburg Dat deze organisatie niet op het zelfde standpunt stond van de tegen woordige behoeft geen betoog maar dat uit het / zaad dat toen gestrooid is voort gekomen is de vakorganisatie zooals wij haar thans kennen is een feit Dat het heel wat moeite opoffering en werk kracht heeft gekost het zoover te bren gen daarvan krijgt men eenig denk beeld wanneer men zich in de historie der oude beweging gaat verdiepen met al haar teleurstellingen en tegenwer king van verschillende zijden waar voor dan ook door velen vandaag een stille hulde zal zijn gebracht aan de op richters en werkers welke voor hun ideaal heel wat hebben moeten opoffe ren Het tegenwoordige bestuur stelt zich voor de herdenking te doen plaats vin den op Zaterdag 17 April a.s in het ge bouw „ De Plompetorèn " waar dan een receptie zal gehouden worden van 3 — 5 uur en ' s avonds een Propaganda feest-avond zal plaats hebben waarin de fam Speenhoff zal optreden Weldadlgbeldspostzegels In onze stad zijn verkocht 35432 ze gels van 2 cent 25534 zegels van 7è cent en 38170 zegels van 10 cent Cemeentelijke Atbeidsbeuisl Het aantal werkzoekenden Stand der aanbiedingen van inge schreven werkzoekenden op 30 Jan - ze-SS Jan ' 26 1 Boek en Steendrukikerijen 44 42 Bouwvakken 1609 1704 Houtbewerking 121 126 Kleeding en Reiniging 137 145 Lederbewerking 27 26 Metaalbewerking 480 490 Textiel — — Voedings - en genotmiddelen 345 335 Landbouw 35 37 2 Kanto-r - en ïechn per - soneel 367 365 Overige groepen 2083 2065 Totaal 5248 5335 1 w.o grondwerkers 303 328 metselaars 101 105 schilders 381 385 timmerlieden 320 364 opperlieden 192 205 2 w.o kantoorpersonee 1 349 350 TivoU>Bioscoop „ Circe d « Verleidster " is de titel van het hoofdnumimer dflt d«ize W66k d.w.z Dinsdag en Donderdag in de Tdvold tbios-coop draait - Gisteren H«p deze filtn voor het eerst Ciïce do Verleddster blijikt niet alleen in het werk van den auteur Blas 00 Ibanea eeo buitengewoon aantrek Jfielij'k vrouwtje te zijn dat al'le mannen aan ee » draadje weet te lijmen neen ook op de film moet er wel een onge wone attractie van haar uitgaan of zou de suggereerende kracht m.eer van den tritel uitgaan Men heeft kunnen genieten van het charmante en mondaine vrouw tje „ Circe " uitneimend gespeeld door Mae Murray „ Circe de Sirene " dochter van de Zon vo^igcns de Grieksche fabel leer was de sohoone verleidster van wie een toovenkracht uitging op'Mie mannen Alleen Ulyses kwajm niet on der haar suggestie deze liet ziiclh niet door haar betooveren Ulyses overwon haar Zdehier de inhoud van het v er-haal uit de Griekscihe fabelleer Dank baar heeft men van dit verhaal gebrii * geöiaaikt men heeft gedaciht yer '^ jn meer van zulke Circes " en zoo zien wij dan hiier b-et in een feestroes levend verleidende scihoone vrouwtje dat de macht bezit over alle mannen die rafet haar in contact komen Er is alleen één een nobel dokter op wien zij met haar ten gronde richtenden invloed kan bot vieren omdat zij hem li«f heeft Zij breekt ten slotte met haar leven van feesten en mannen verleiden om naar een klooster te gaan waar zij door den dokter wordt opgezocht die haar de voor manraen onoverwiinnelijike over wonnen heeft Mae Murray het vrien delijike artóstje speelt met charme en levendigheid haar rol daarbij goed bij gestaan door den sympatieken figuur van den dokter Resumeeerende een goede film die ongetwijfeld belangstel ling verdient Het bijprograimma geeft de Tivoli Re-vue die o.m nog eens aan den waters nood tierinnert en de Koniniklijlke Famii Me op de schaatsen laat zien Nog een fraai nummer in twee actén met o.m schoone natuuropnamen com pleteert het programma van deze week Het Tiivollbioscoop orcihest zorgt als steeds op verdienstelijke wijee voor het ra-uizikaal gedeelte De belangstelling voor deze film was z - — groot — o — Wateisnood ellende Het dames-oomiité tot inzamelen vam kleediingstukken enz voor de noodlij dende streken mieldt ons De tuveede zending van 20 kisten staat gereed om naar de noodlijdende « tre ken gebracht te worden In ' t geiheel werden reeds tusschen de 5 en 6 dui zend stuks verpakt Onzen hartelijken dainfc aan alle goe de geefsters het waren er zooveel dat het ons onmogelijik is hen allen afzon derjijk te bedanken Aan geld ontvin gen wij f 3S € — waarvan o.a de 60 ge vraagde manshemden en boezeiioenen van verzonden werden en waarvan steeds de ontbrekende kleedingistaikken gekocht weMen Ook van verscheidene zaken moohten wij zooder dat één van ons er persoonlijk om vroeg prachtige paiketten ontvangen Toch zouden we nog gi^aag meer willem zenden de nood is zoo groot Er staan nog verscheidene kisten leeg er zijn nog ' genoeg gewillige handeii o'm in te pakken wie helpt ons nog een derde en vierde bezendimg bij eenbrengen Vooral aan mannen - vrouwen - en kinderondergoed ook voor igroote jon gens en meisjes is nog dringend ge brek Utrechtsche vrouwen hebben niet vele van U nog vergeten ihun pakje of gave in geld te zenden of te laten afha len Tel 39 718 en 356 Wij zouden zoo gaarne minstens lO.OOO stuks aaii onze noodlijdende zusters zenden Mogen wij er nog even aan herinne ren dat alleen nieuwe of net gedragen Weeren wiorden verzonden Aan vuil of versleten goed / hebben de mensohen niets Bevorderd Aan de Universiteit alhier is heden bevorderd tot doctor in de wis - en na tuurkunde de heer M N van den Bijl geb te Sprang op proefschrift „ Afbeel ding van een lineairen stralencomplex op de punten der ruimte " Gen afscheid Zaterdag nam de Ie chef de bureau van het Inspectie-bureau der Nederland sche Spoorwegen alhier de heer J G Crevecoeur die gedurende 47 jaren bij de Spoorwegen is werkzaam geweest wegens het bereiken van den 65-jarigen leeftijd afscheid van het personeel De inspecteur van bet vervoer de heer K Heg dankte met gevoelvolle woox'den den vertrekkenden voor de tactvolle wijze waarop deze zijnen dienst vervulde en prees hem als een zeer verdienstelijk amf)tenaar Door den oudsten ambtenaar van het bureau werd hem namens het perso neel daarna een souvenir aangeboden De heer Creveci^eur antwoordde zici,i baar aangedaan en liet uitkomen dat bij vooral de laatste jarea onder zijne superieuren en met zijn personeel aan genaam had gewerkt Jubileum Mej Nelly Decker chef-juffrouw bij de N V Joh Schoonhoven Vreeburg alhier herdenkt heden den dag waar op zij voor 12i jaar geleden bij de firma in dienst trad Feisoneeliaad Spoorwegpersoneel Zaterdag is de bij bet nieuwe Regle ment Dienstvoorwaarden voorgeschre ven personeelraaad geïnstalleerd Voor de directie waren aanwezig de heeren Kalff Van Manen en Elias voor de vak vereenigingen de heeren Van Braam beek Joustra Moltmaker Timmei mans Hellemons Bloothoofd,Augusteijn en Cramer Door den heer Kalff werd in een rede voering erop gewezen dat de directie hoopt dat het nieuwe instituut zoowel de belangen van het personeel als van het bedrijf in het oog zal houden Voorts sprak spr de hoop uit dat onderling vertrouwen c^der alle vertegenwoordi gers zal heerschen Door eenige leden van den pérsoneel raad werd deze redevoering beant woord Na afloop der installatie werden de werkzaamheden geregeld en aan een comissie van drie personen opgedragen een concept huishoudelijk reglement sa men te stellen De ' eerstvolgende vergadering werd vastgesteld op Donderdag 11 Februari — o — Tweede lustrum JtaIia " Do Utr Mandolilneolub „ Italia " heeft dn hotel „ La Station " haar tweede lus truijn in intiemen ' kring herdacht met een " feestvergadeiiing die druk bezocht was De voorzitter de heer D G Stolk visch opende met een kort openiings woord waarin hij toet doel deaer verga dering uiteenzette Nadat het strijkje Galiart ' nog eenige muizdeknummers ten beste ihad gegeven was het woord aan den heer Oscar Tij'tgat tot toet houden der feestrede Vervolgens werd de opriohter de toeer H Wollesiwinikel Jr gehuldigd bij mon de van den heer Stokvisoh Spr overhandigde daarbij den jubi laris een oorkonde geteeikend door den heer Moesman en aan mevr WoUeswdn kel een vaas met witte seringen De heer Wolleswinkel dankte m-et een enkel woord Nadat de heer H L van der Woud nog gesprokien had namens de leden Was het officdeele gedeelte afgeloopen en werd een aanivang gemaakt met het cabaret Hier traden op de heeren J Vijverberg coupleteanger en J v Duist karakter-komiek terwijl de dames van den Bogaart en van Engelen eenige lie deren ten gehoore hraohten Alle mede werkenden genoten ' groeten bijval Een geizellig bal sloot het geheel — o — Tiam Haimonle „ Electia " Uitvoering In het Gebouw voor K en W had Za terdagavond de jaarlijksche uitvoering plaats van de Tram-harmonie „ Electra " onder leiding van den heer A J H N Kragting De avond was drufe bezocht en mag uitstekend geslaagd heeten Het coi-ps gaf enkele uitstekend gespeelde nummers ten gehooide o.m „ Donau Wellen " van Ivanovici „ Ouverture Ita lienne " van Deneufbourg en „ The Jazz Band Marsch " van Canglois De heer Kragting heeft tot op heden veel weten te bereiken met zijn leiding en een groot deel van het succes komt hem dan ook zeker toe Het verdere gedeelte van den avond werd gevuld met cabaret de conplet ¦ zanger Joop Vijverberg bracht er al di rect de noodige stemming in het duo Suze en Corry bleef niet achter De Sil houettist Mr Apollo.ha-d veel succes Het behoeft natuurlijk geen betoog dat deze gezellige feestavond besloten werd met een geanimeerd hal Onze Utrechtsche trammenschen heb ben zoo weer eens een paar uurtjes van genoeglijke ontspanning gehad wat het zeker toekomt Zij medegedeeld dat de avond werd bijgewoond door den heer Ir Smits en den heer Slagter directeur en onder-di recteur van het gemeentelijk Trambe drijf en Kolonel Bueno de Mesquita oom mandant van het Regiment Genietroe pen Reddingsbrigade De Nederlandsche Bond tot het red den van drenkelingen gaf in de O Z E B I alhier aan de leden van aangeslo ten brigades gelegenhendi proeven van bekwaamheid af te leggen voor het ver krijgen van een der Bondsdiploma's Van de leden opgeleid bij de Utrecht - sche Reddingsbrigade behaalden het Voorbereiingsdiploma de dames A de Groot en M Th J Voorzaat Diploma A De heeren F H A Rosen berg R Damsté A C Winkelaar C C eenheer Weesp Voor het technische gr ren W Goorhuis en H Zoethout Amers foort Th J de Man Voor het medische gedeelte mejuffr H J de Groot en de heeren G M H Veeneklaas A J J^ngerius Ph J Bert ram en A J van Lier Diploma A de heer H L van der Es Soest Diploma C De heer G A Boomgaard Schoolraad De 36ste alg - te j'aarlijksche ver gadering van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel zal 7 April te dezer stede worden gehouden — o — Garnlzoensbeilchten De navolgende dlenstpl wacihtmees ters titul van het Ie Reg Veld Art al hier zijn bevorderd tot dienstpl wacht meesters G Hetebrij H Wezeman J V Luit R V Oostveen en W Prins Consultatiebureau voor Drank zuchtlgen Dit bureau houdt Woensdagavond 3 Febr a.s zitting in een der lokalen van het wijkgebouw van den Gemeentelij ken Geneeskundigen Dienst Aanmelden ten 7—9 ure Radiumstraat 12 School - en Kerknieuws Amende Honorable Het Hdbl schrijft jWy gevoelen ons gedwongen nog eenmaal terug te kermen op de onjuiste belichting die wij hebben geworpen op de gebeurtenissen ter synode van As s 11 op den dag van het droevig sterf geval van dr De Moor Niet slechts over het feit dat onze be richtgever daar ons een voorstelling van zaken heeft gegeven die volstrekt ten onrechte voor sommige leidende ge - 440ste STAATSLOTPRI.Ï TrekkInK van Maandae 1 Februari 6e Klasse 9e LUst Sooge prllzen 7676 ƒ 1500 13743 19251 ƒ 1000 2631 8364 14341 14978 16007 ƒ 40t 3768 5576 7059 9891 18010 19359 20111 ƒ 200 643 1988 4621 5938 7829 9431 10216 15948 20636 ƒ 100 485 596 649 978 1184 1246 1440 1455 1542 1736 1738 1756 1949 1987 2058 W96 3361 3380 36,W 3767 3857 4306 4319 4399 4790 5075 5080 5571 5611 573U 6321 6347 6359 6679 6787 6846 7150 7180 7193 74 143 28,3 650 774 820 1248 1292 I.S.W 1600 1634 1647 1798 1836 1848 2193 2259 2350 3386 3405 W13 3881 3951 4228 4584 4619 4643 5182 5492 5496 5744 6108 6117 6408 6421 6430 6904 7054 7080 7330 7486 7529 7778 8037 8083 8603 8672 8773 9227 9422 9536 9719 9791 9798 Prlizen van ƒ 70 ' 418 967 14.32 1697 1924 2723 3511 4252 4778 5519 6126 6537 7109 7694 7702 7728 7755 8172 8-302 8304 8350 8774 8916 8953 9066 9580 9587 9671 9683 9987 10033 10081 10093 10159 10203 10225 10272 - 10277 10354 10447 10454 10455 10647 10724 10S45 10894 10961 11023 11046 11229 11352 11442 11453 11522 11598 11657 11667 11756 11821 11939 12315 12339 12499 12532 12741 12808 12882 12978 13063 13149 13236 13293 13317 13397 13496 13530 13610 13614 13619 13651 13710 13747 14349 14572 14575 14591 14619 14763 14776 14832 13797 13872 13891 13908 13977 13995 14244 14399 14572 I4S75 14591 14763 14776 14832 14856 14858 14871 14920 1B177 15228 15248 15299 15319 15439 15597 15604 15666 15700 15726 15781 15968 15999 16031 16063 16098 16150 16315 16363 16423 16438 16612 16745 16748 16864 17001 17007 17060 17170 17285 17355 17397 17461 17485 17707 17769 17799 17820 17989 18078 18086 18090 18282 18571 18765 18810 18814 18879 18987 18989 18997 19099 19246 19310 19631 19641 20035 20068 20072 20252 20513 20526 20771 20776 20732 20886 20942 NIETEN 15 69 99 291 296 316 366 392 403 414 430 451 - 478 492 534 642 598 613 645 736 776 777 808 811 847 850 903 932 997 1115 1160 1214 1253 1286 1305 1308 1336 1398 1402 1456 1467 1508 1564 1590 1653 1685 1739 1786 1804 1816 1841 1851 1855 1939 1948 1972 1978 1982 2051 2057 2097 2099 2122 2134 2143 2147 2165 2180 2188 2239 2253 2279 2280 2303 2395 2404 2482 2553 2555 2598 2608 2650 2676 2744 2763 2777 2805 2845 2847 2865 2878 2907 2925 2928 2964 2979 2999 3090 3136 3171 3213 3228 3270 3302 3404 3445 3477 3491 3543 3563 3567 3624 3631 3637 3655 3737 3754 ' 3835 3849 3851 3898 3925 3955 4052 4066 4093 4122 4159 4167 4193 4198 4214 4242 4248 4266 4303 4315 4317 4350 4385 4391 4398 4416 4518 4537 4566 4576 4591 4637 4668 4688 4712 4718 4744 4773 4788 4835 4890 4917 4919 4922 4924 4958 4996 5005 5042 5053 5054 5060 5133 5141 5151 5153 5201 5309 5317 5409 5446 5448 5449 5604 5609 5631 5634 5665 5672 5677 5708 5726 5729 5731 ' 5746 57Ó0 5782 5808 5863 5940 5951 5961 5991 5993 6025 6127 6137 6173 6221 6247 6266 6267 6281 6290 6292 6307 6343 6371 6390 6410 6433 6481 6490 6508 6527 6,531 6538 6556 6561 6567 6620 6733 6759 6788 6826 6868 6890 7009 7042 7063 7103 7113 - 7118 7128 7170 7184 - 7201 7202 7213 7214 7237 7249 7253 7279 7303 7305 7310 7324 7334 7423 74,57 7469 7481 7576 7581 7661 7736 77,38 7836 7842 7852 7873 7896 7905 7907 7941 7947 7983 8020 8025 8058 8068 8079 8098 8159 8169 8171 8174 8191 8320 8327 8342 8375 8383 8388 8422 8498 8503 8538 8542 8543 8643 8658 8705 8728 8868 8920 8936 8948 9064 9132 9210 9211 9304 9371 9412 9478 9489 9526 9537 9545 9577 9612 9631 9664 9670 9689 9711 9713 9722 9729 9730 9731 9769 9783 9847 9852 9857 9910 9927 9984 9994 9998 10012 10025 10034 10049 10063 10072 10103 10126 10144 10185 10206 10246 10248 10280 10285 10299 10308 10359 10383 10387 10397 10475 10479 10516 10522 10527 10548 10630 10632 10674 10678 10687 10712 10780 10788 10818 1,0840 10864 10870 10898 11063 11107 11160 11180 11265 11298 11549 11589 11620 11671 11683 11686 11696 11704 11723 11734 11764 11777 11786 11802 11808 11876 11915 11931 11937 11944 12174 12175 12195 1220Ö 12222 ï^228 12268 12384 12395 12411 12427 12512 m34 12544 12628 12667 12672 12689 12693 0718 12762 12768 12814 12828 12839 12873 12884 12913 12916 12928 12972 13005 13076 13083 13105 13166 13322 13.379 13383 13399 13408 13465 13524 13576 13616 13653 13700 I^IU 13749 13764 13773 13791 13794 13832 13885 13889 13924 13941 13950 13959 13981 Ö983 14009 14030 14071 14185 14198 14236 14272 14291 14442 14519 14563 14636 14680 14685 14709 14727 14791 14806 14820 14846 1,4852 14855 14872 1489B 14944 14972 14996 14998 15029 15039 15136 15229 15287 15320 15323 15346 J5360 15423 15433 15452 15487 15525 15599 15611 15681 15693 15776 15797 15818 1.5836 15910 16103 16115 16116 16147 1,6169 16258 16313 16369 16374 16414 16430 16439 16518 16550 16596 16616 16631 16637 16640 16659 16666 16708 16789 16799 16826 16835 16841 16865 16896 16919 16938 16964 16967 16973 17067 17082 17109 17238 17239 17277 17307 17348 17400 17453 17463 17501 17524 17576 17588 17615 17616 17653 17671 17723 17727 17760 17762 17815 17838 17890 17980 18026 18028 18034 18037 18062 18092 18098 18123 18138 18168 18338 18281 18305 18332 18384 18404 18434 18446 18480 18537 1S568 18569 18575 18611 18643 18662 18718 18760 18766 18776 18812 18832 18904 18927 18959 19029 19126 19147 19152 19188 19219 19256 19272 19282 19312 19348 19371 19401 19445 19450 19499 19500 19506 19514 19527 reformeerden kwetsend was moeten wij onze verontschuldigingen aanbie den aan onze lezers ook ter redactie is een betreurenswaardige f-out begaan Het telegram van het moderamen dat kort voor de sluil ig ' Ier editie binnen kwam kenschetste ' ons bericht als „ leu genachtig " De gewoonte in telegram men en brieven van berichtgevers der gelijke kwalificaties te verzachten mo ge de fout \ erklaren die wij niet willen pogen te verontschuldigen van den re dacteur die dit woord verzachtte tot „ in strijd met de w£iarheid " Dat men bij ons in sommige „ christe lijke " kringen den opzet tot laster ten onrechte onderstelt mag ons niet belet ten met leeidiwezen te © nkennein dat wij een ernstige fout hebben bejjaan " fSTijrriilkste nieuws in dit nummer BXnTENia.ND Bij de mijnramp te Birmingham Alabama zijn 27 mijnwerkers om'geko men Een dynamietaanslag op het persbu reau van den Letlandschen Boerenbond te Riga beeft groote verwoestingen aan gericht Drie spoorwegongelükken op één dag in Frankrijk geen dooden Keulen door de Engelsche troepen ontruimd Het grensincident tusschen Afghanis tan en Sovjet-Ruslan'd geregeld De valsche munterszaak ook Italiaan sche lires te Boedapest vervalscht Postzegelvervalsching te Parijs ook Nederlandsche jubileumzegels nage bootst BINNENLAND De Kabinetscrisis — Mr Limburg heeft een regeeringsprogram goeddeels in groote lijnen in gereedheid en is be gonnen enkele personen te polsen waarbij men hem met welwillendheid tegemoet treedt Ex-kroonprlns Wilhelm op Huize Doorn STADSNIEUWS Begrafenis van Dr J C de Moor B en W stellen de gemeente voor ' n leening aan te gaan van f 6.0O0.0OO tegen een koers van minstens 97i en èen ren te van il pCt ' s jaars Ged Staten maken bezwaar tegen d6 gemeentebegrooting 1926 WATERHOOGTE Maandag 1 Febr 1926 UTRECHT Waterstand Weerdsluis Bovenkant Rijn 58 c.M -(- N.A.P Val 11 C.M Benedenkant Vecht 12 c.M " h A.P Val 8 C.M Waterstand Keulen 3.36 M Was 2 C.M LAATSTE BERICHTEN De Kabinetscrisis Wij vernemen dat de Kabinetsforma teur Mr Limburg een regeeringspro gram goeddeels in groote lijnen in ge reedheid heeft gebracht en daarop be gonnen is enkele personen te polsen waarbij men hem met welwillendheid tegemoet treedt De ex-kioonprins op Huize Doom aangekomen Men seint ons uit Doorn Ex-kroonprins WlHieJm van Duitsoh land arriveerde hedenmorgen met de:i D trein te 9,27 uur te Amersfoort Hi|werd afgehaald door Prins Heinrich,een broer van den ex-Keizer Per auloword onmiddellijk naar Huize Door®gereden waar hij tegen 10 uur arriveer*de - ' BUITENLAND Botsing tusschen tram en autobus MADRID 1 Febr Zondag ' heeft in Ma drid een botsing plaats gehad tusschen een tramwagen en een autobus Dertig personen weiden gewond BEURSMIEUW S OMREKBNINGKOERSEN 1 Febr Londen „ 12.13 Berlijn ¦ 0.59375 Parijs 9.385 Brussel ^ 11.34 Weenen 0.0033125 Zwitserland « 48.10 Now-York 2.49=/8 Cert N.W.S 3 pCt 72"/i8 Burgerlijke Stand GEBOREN 27 Jan W J M Heuvel man geb Heseding z Jan C M de Wit geb Egink z.;J C J V Ewijk geb Nagtegaal d W.M de Reuver geb Edelbroek z J J M V d Heuvel geb Lamphen z G J Gerritse geb Dorresteijn z G L Venus geb Ilcfmans z G.G v Schalk geb.de Haas zoon Jan M Knake geb Wouterse d.;M v Luijn geb v Denderen z M.Kruijs geb Krommert z J v Hees,geb Hoogstraten z J'an H Verweij geb Harskampz H C P Drielhuijs geb Jonkergouwd W C M Dufrinne geb Westbeek^z.;M A A Hielebrikle geb de Bont z.;"H C Romanesho geb Bredewold d H.M V d Linden geb Mulders z 1 Febr N v Doorn geb Schipper d OVERLEDEN 28 Jan Alida Jacoba de Bie wed F B Logher 75 j Bollen hofschestraat 78 Jan Johanna Breeschoten gehmet J Blom 41 j •" Jan Jan Willem van BengelenStijn 71 j Slachtsteeg 3 Petrus Cornelis Verheul 61 j Weteringstr 10 Gerardus van Eijkelenborg 40 j Sonoij straat 26 Johanna v Bemmel 3 m.,Waalstr 75 Jan Honrlattk Maria Martens wed.W Heu» 4*«ia *« W J Maliesingel 73 Alida Vwrüwwpjf ^ g ^ « Mt F de Groot 33 j Hoog »*> Sê ' ^ j 
^ v*~w l*H i DE POPPENKLINIEK OUDEGRACHT 94 bij de Viebrug Utrecht SPECIAALZAAK IN POPPEN Reparatiën spoedig billijk en piinloos NETTE ATELIERMEI8JË niet onder de 18 jaar),speciaal voor de afdeeling SORTEERING.Zich persoonlijk aan te melden des DINS DAGAVONDS van 7—9 uur Achter St Pieter 29 UTRECHT 5146 knoop Diamant Paarlen Platina Goud en Zilver jar - Hoogste Waarde ' V ^ Juwelier Ao 184S Oudegracht 149 Utrecht Telef 2317 Expert der Ned Spoorwegsn iË VERHUIST U K MMk OAIVI Viebrug 96 bis Bergplaats van Inboedels TELEPHOON 1468 250 Bloembollen Hyacinthen Tulpen Narcis sen Iris Gladiolen Anemo nen enz f O tr huis Remb voor * "•' 20 et meer Elke best een RoseAstiIba voor kamer en Plantwijze gratis P WALRAVEN Bloemist Hillegom Postgiro 36876 8221 Firma SCHREUTEUAMP SFimCiWES 104408 Utrecht Telefoon 2874 Levert U vlug en billijk zwart fluweel 25 ets alle kleuren in katoen zijde fluweel brocaat EUKELKAMP in Feestartlkelen Predikhee renstr 22 h Pauwstr Utrecht W VELLENGA v.h 14 JAAR BANDAGISTE bij de firma Harfcing Bank KOSTE SMBESTRAAT 6bis Buikbanden naar maat Bieuk banden Coisetten elastieken Kousen BILLIJKE PRIJZEN Geppend van 9 tot 6 uur Laat na een Sostnum maken ¦ 1 -' ^^ Sy * ^ **»^"- tegen zeer billijke prijzen van eerste klas Engelsctae Stoffen vertrouwd adres voor afwerkingen pasvorm Uniform Kleeding met 10 % verlaagde prijzen — BIJ — 8259 1 W DE GROOT KLEERMAKER Wittevrouwenstraat 1 RiJëSOEKEN DAMESKLEEDING BON 3 „ Utrechtsch Nieuwsblad " DAT ALLES "^^ No 1 Handboek voor ver}nofden en gehuwden van üt Smith&on f 1.25 met atb No 2 Handboek voor de " Wittebroodsweken t 1.25 No 3 Toegift voor jeug dige vrouwen No " 4 Atlas van het menschelük lichaam voor onderwijs en zelfstudie van dr Coronel No 5 Nog gratis een » roman en dat alles voor j t 1.50 Iranco Zend postw oi zegels ' aan C J KOSTER Nieu wendijk 26 Amsterdam,atd 12 8245 Wordt gevraagd zoo spoe dig mogelijk naaste omge ving Station Bilthoven een bekwaam WERK-of TWEEDE MEISiE P G en V g g V Flink loon Brieven franco onder No 7644 Bureau v d Blad - Maison Clic IF 32 Kwaliteit niet te evenaren voorden prijs to voorlË 4cent Flanel 32 cent Wollen Mousseline 80 eent Wollen CIrepe 100 C.U br f 1.05 ÏW115ï;ff'i im^-M prijzen I kDinsdag en woensdag COUPONS WOLLEN ' ZIJDEN - EN KATOENEN STOFFEN FLUWEEL WITTE STUKGOEDEREN OE VOORMICROBEM VR UWE RENDE PASTA HET NiEUWSTt FRAN5CHE PRODUCT BEVAT MET B&PiOEnoE vaccin6oLDINIDERG I il IW Voor en gros Firma HEEDERIK Nobel straat 24 Utrecht verder verkrijgbaar bij alle daarvoor in aanmerking komende winkels 6802 Garage u " Lange Nieuwstr 79-83 en Vrachtant-Verbuur ^ v 9|T A vertegenwoordiger der n^derlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum voor utrecht en omstrekent Telefoon 1926 en 3698 GARAGE CENTRAAL VERWARMD fa w neeter » steenweg 32 utrecht W-:k CUBSUSSEH In [ org De nieuwe cursu&sen vanwege do Alaemeene Neder « landsche Vereeniging „ IgET & ÉOENE ÏCRUIS " beginnen op WOENSDAG 10 FEBRUARI a.s te HALF ACHT ' s avonds en zoo noodig ook op DINSDAG 9 FEBRUARI a.s te HALF NEGEN ' s avonds Elike curaii.s bestaat uit 20 lessen van 1 uur wekelijks 1 avonduur Alle vrouwen en meisjes boven de 18 jaar zijn welkom en zij die van plan zijn zich later elders praktisch tot baker te laten vw-imen en uit bakeren te gaan genieten de voorkuer Lesgeld f 5 — per voUedigen cursus 8211 eVIiif ' rynKeri ] j Zich aan te melden Maandag of Dinsdag 1 of 2 Februari a.s tusschen 2.30 en 5 uur ' s middags of tusschen 7.30 en 9 uur ' s avonds aan bet Centraal-Bureau der A N V „ HETGROENE KRUIS " Oudegracht 35 Utrecht JONOSTE BIBIËNDË gevraagd op een druk Handelskantoor leeftijd ea 15 jaar P G Aanmelding 2 Febr tusschen 10 en 11 uur v.m Witte Vro uwenstraat achter ITo 36 8266 Aan hetgeaohtpybiiek De ALOM BEKENDE KOOPLIEDEN weike hebben aangekocht de zaak van de firma Daub 9 OUDEGRACHT ZZ berichten U in Uw eigen belang om Uw inkoopen te doen ' s avonds vóór 9 uur daar wij Vrijdagavond op last van politie moesten sluiten en wij het geacht publiek de deur moesten uitzetten daar het al 9 uur ' s avonds was en een ieder wilde prpfiteeren van die koopjes Daarom geacht publiek om niet in strijd met de politie te komen raden wij U aan Uw inkoopen te doen vóór 9 uur ' s avonds Wij hebben nog een pracht collectie Eet - Ontbijt en Theese rviez en Kristal en Aardewerk hetwelk wij voor een Appel en een Ei willen verkoopen KOMT ZIET EN OVERTUIGT U ^ NOG 10 DAGEN ENTREE VRIJ - ALLES MOET WEG - ENTREE VRIJ OMmSBMR IN ELK J0H6 HUISGEZIN 8e DRUK Dr J E ALBERTS Ëi^iE Ontstaan Ontwikkeling on Geboorte van den Menscli Uitgave van GEBR GRAAUW's Uitgevers-Mij en Boekhandel te Amsterdam SINGEL 80 Telef 46460 Postrek 70310 Toegelicht met circa 30O platen en een ultlegbaar model van het vrouwelijk lichaam „ Een degelijk en eerlijk werk dat allen aanstaanden moeders en vaders vroedvrouwen onderwijzers en onderwijzeressen van veel nut zal zijn " Het boek kan worden aangeschaft door een ieder die zich een denkbeeld wenscht te vormen van den lichaamsbouw der vronw en van de veranderingen bij zwan gerschap en de verlossing en van de geboorte van het kind droote zorg is gedragen om de bedoelde zaken te bespreken wetenschappelijk en populair maar ook met de uiterste kiesohheid zoodat het boek kan worden gesteld in handen van algemeen ontwikkelde leeken van verloofden gehuwden aanstaande vroedvrouwen studenten van verschillende faculteiten onderwijzers onderwijzeressen en anderen Prijs in fraalen linnen band f 6 — franco door geheel Nederland Betaalbaar in 6 Maandelijksche termijnen van f 1 — of a contant Het complete werk wordt direct na ontvangst van onderstaand bestelbiljet toegezonden Utrechtsch Nieuwsblad BESTELBILJET Ondergeteekendé Wenscht van GEBR GRAAUW's Uitgevers-Mij en Boek handel te Amsterdam Singel 80 franco te ontvangen en te betalen in 6 maan delijksche termijnen van i 1 — of h contant * 1 ex ALBERTS Ontstaan Ontwikkeling en Geboorte van den Menseh gebonden in prachtband NAAM ^ WOONPLAATS _ 822S * Wijze van betajing s.v.p duidelijk a.a>w»*r " ' BINNENU Het zUveren huweliiksf Kon Bchip Naar wij vernemen ftaadzaal te ' s-Graveah komst gehouden van van - vereenigingen en oi die bijeenkomst onder Ter Pelkwijk voorzitter voor Volksfeesten is Bingin en den Prins ^ v der in de Residentie ter het station en bij bet Ko te verwelkomen door n banieren zicb op te stel regeling zal geschieden missie waarvan genei voorzitter is Reeds 80 be eenigingen en organisati aangesloten In „ Sancta Maria " _ weekblad van het bi naar „ De Msbd " meldt genomen van mgr P schop van Breda over welijksfeest der Koningi wijst daarin o.m omstan de en eerbied die de gel Koningin moeten toedra „ C«i uiting te geven a lens van vreugde eer dankbaarheid zullen wij het zilveren huwelijks Majesteit de Koningin drik Zondag den 7en F zondere wijze voor het w geliefde Koningin en der „ Bovendien verordene dien dag in alle kerken pellen waaraan een Re den na de Hoogmis het prorden gezongen Zooals reeds werd mee de Koningin met het oo drukke werkzaamheden dit jaar audiënties te ver het Koninklijk echtpaar mogelijk zijn gelukwei ling in ontvangst ie nen A J E giaaf van I In den ouderdom van Baarlem overleden de graaf van Lijnden oud tillerie De overledene w 1851 geboren en was si voogd der Nederd Herv lid van het kiescollege het presidium van de vei dadigiheid naar Vermog zitter van de afdeeling H Nederlandsche Gustaaf ging bestuurslid van di Hulpbank en voorts nog vele andere vereeniginge behoud van bosschen en Het bestuur van de Boschbouwvereeniging minister van Binnenland Landbouw eenige bescl zonden naar aanleiding den Boschraad van 12 zake het behoud van bos goederen Als haar desic vereeniging te kennen m Rijkswege bij uitbreidin meeenten vorming van aaijkoop van landgoedere ook door afzondering va der brutp inkomsten v boschbedrijf bij verervin en landgoederen mildj palingen betere regelin lie van landgoederen voc vrije overeenkomsten to houden van landgoederei Vangen van vogels vooi de jacht De Nederlandsche V bescherming van vogels haar gebleken is dat er van vogels vooi - de kooi o nog steeds overtredingen wet plaats vinden tot d sen der Koningin het vi vergunningen tot het u deze vogelvangst te weig die wegens overtreding lijke bepalingen veroord De bedoelde overtredin hoofdzaak in het gebrul verboden vangmiddelen minkte lokvogels en in verhandelen van vogels ' ergunningen niet geldi — o — Uit Inöië Door „ Aneta " werden berichten geseind aan h De Malangsche kol De koffie-oogst van ve dernemingen in het Mal ' 50 pet minder geraamd als gevolg van de droog heerscht heeft Steenkool in Z Borneo De „ Locomotief meldt van den mijnbouw heel dat aanzienlijke koolafze vonden in Zuid-Oost-Bo kool bevind ' zich aan d aan de Westzijde van h Asrgtc tusschen de Kip de Pamoekanbaai Militaire pensio meute Het opperbestuur ovei verwachte pensioenregl band houdende met der ifticieren en onderoffici Hians gegevens worden berekening geschiedt na bezoldiging gedurende ia ren genoten O n t k 1 e u r ing va spiritu He hoofdinspecleiir de ¦ <- il(Mi en accijnzen de - fkoek heeft in een roi ¦' ¦ ¦ ¦ - - SIM 
¦^¦^ M liTu^pj^T^r.n mEUW'%m:ÈB No m mmïlm ï 1926 ¦" TWEEDE BLAD - ^' S-it «=«»•'"- \ rzB ^ x'imS'öorzitter'vanh'et comité v^ivtfpesten is besloten de Ko voor Volksfeesten I ^^^^^^ ^ ^^^ ""'°!° ^^ Residentie terugkeeren aan fZ si Jon en S het Koninklijk Paleis fe vemelkomen door met vlaggen en lanlerrn zich op te stellen De nadere rS ™ zal geschieden door een com LS^e ° waarvan generaal Laatsman fonrzi ter is Reeds 80 besturen van ver SÏÏen en organisaties hebben zich aangesloten ID „ Sancta Maria " het kerkelijk weekblad van het bisdom Breda is naar „ De Msbd " meldt een brief op genomen van mgr P Hopmans his fchop van Breda over het zilveren hu welijksfeest der Koningin De bisschop wijst daarin o.m omstandig op de lief de en eerbied die de geloovigen aan de Kopingin moeten toedragen Om uiting te geven aan onze gevoe lens van vreugde eerbied liefde en dankbaarheid zullen wij op den dag van het zilveren huwelijksfeest van Hare Majesteit de Koningin en Prins Hen drik Zondag den 7en Februari op bij zondere wijze voor het welzijn van onze geliefde Koningin en den Prins bidden Bovendien verordenen wij dat op dien dag in alle kerken en in alle ka nellen waaraan een Bector is verbon den na de Hoogmis bet Te Deum zal jvorden gezongen Zooals reeds werd meegedeeld is het de Koningin met het oog op haar zeer drukke werkzaamheden niet mogelijk dit jaar audiënties te verleenen Het zal het Koninklijk echtpaar dan ook niet mogelijk zijn gelukwenschen monde ling in ontvangst te nemen A J H giaa van Lynden t In den ouderdom van 75 jaar is te Baarlem overleden de heer A J H graaf van Lijnden oud-kolonel der ar tillerie De overledene werd 6 Februari 1851 geboren en was sinds 1909 kerk voogd der Nederd Herv Gemeente en lid van het kiescollege Hij vervulde het presidium van de vereeniging „ Lief dadigheid naar Vermogen " was voor zitter van de afdeeling Haarlem van de NederlandBche Gustaaf Adolf vereeni-gins bestuurslid van de Haarlemsche Hulpbank en voorts nog bestuurslid van véle andere vereenigingen 9ebocd van bosschen en landgoedeien Het bestuur van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging heeft aan den minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw eenige beschouwingen ge zonden naar aanleiding der nota van den Boschraad van 13 Maart 1925 in zake het behoud van bosschen en land goederen Als haar desiderata geeft de vereeniging te kennen meer leiding van Rijkswege bij uitbreidingsplan van ge meeenten vorming van een fonds voor aaijkoop van landgoederen en bosschen ook door afzondering van een gedeelte der brutp inkomsfen van het Staats boschbedr'ijf bij vererving van bosschen en landgoederen mildere belastingbe palingen betere regeling van de taxa tie van landgoederen voor de belasting vrije overeenkomsten tot het in stand houden van landgoederen Vangen van vogels voor de kooi o voor de jacht De Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van vogels heeft nu het haar gebleken is dat er bij het vangen van vogels voor de kooi of voor de jacht nog steeds overtredingen van de Vogel wet plaats vinden tot de commissaris sen der Koningin het verzoek gericht vergunningen tot het uitoefenen van deze vogelvangst te weigeren aan hen die wegens overtreding van de wette lijke bepalingen veroordeeld worden De bedoelde overtredingen bestaan in hoofdzaak in het gebruik maken van verboden vangmiddelen lijm en ver minkte lokvogels en In het vangen on verhandelen van vogels waarvoor de ' el-gunningen niet geldig zijn — o — Uit Indië Door „ Aneta " werden de volgende berichten geseind aan het Hdbl DeMalangschekoffi e-oogst De koffie-oogst van verschillende on dernemingen in het Malangsche wordt ¦ 50 pet minder geraamd 4an die in 1925 als gevolg van de droogte die er ge heerscht heeft Steenkool in Zuid-Oost - Borneo De „ Locomotief meldt dat het hoofd van den mijnbouw heeft meegedeeld dat aanzienlijke koolafzettingen zijn ge vonden in Zuid-Oost-Borneo De steen kool bevind ' zich aan de Oostzijde en aan de Westzijde van het Senahengge / jergt'e tusschen do Kloempangbaai on de Pamoekanbaai Militaire pensioenregle - m e n t e n Het opperbestuur overweegt de lanp verwachte pensioenreglementen vei -^ band houdende met den diensttijd der officieren en onderofficieren waarvoor ' hans gegevens worden verzameld De berekening geschiedt naar de hoogste bezoldiging gedurende de laatste twee ' aren genoten O n t k I e u r i n g van brand - spiritus He hoofdinspecteur Üer in - en uitvoL'r '¦ iten en accijnzen de heer F L Pan ¦¦¦¦ ikoak heeft in een rondschrijven het RECLAKJE'S a I 0.60 pei regeL 8250 en Meisjes Er is geen ideugdelij ker middel voor liet vienkrijgen en behouden van een fraaie Huid van Handen en Gelaat -^ aa 30-m-90 et vermoeden uitgesproken dat brandspi ritus op groote schaal ontkleurd wordt Lcn behoeve van de fabricage van reuk waters waarop groote hoeveelheden brandspiritus en odeurs in de odeurfa brieken in Nederlandsch-Indië zijn aan gehouden De ontkleuring geschiedde door middel van magnesiumpoeder en beendermeel De Eilversumsche Draadlooze Omroep De N V R eu het omroep - ^ Iglg vraagstuk Namens het bestuur van do Neder landsche Vereeniging voor Radiotelegra fie wordt het volgende communiqué ter publiceering verstrekt Van de zijde van een aantal groepen van betrokkenen die vertegenwoordigd zijn in de stafl-tscommissie welke be tooemd is om de regeering te adviseeren omtrent het vraagstuk van een Natio nale Radio Omroep zijn in den laatsten tijd persuitingen verschenen waaruit meer of minder valt op te maken in welke richting die groepen dit vraag stuk zouden willen sturen Waar de staatscommissie ook de Ned Vereeniging voor Radiotelegrafie door haren voorzitter is vertegenwoordigd stelt genoemde vereeniging er prijs op te doen uitkomen dat zij harerzijds het standpunt wenscht te handhaven dait de adviseerende taak door de leden der staatscommissie aanvaard voor haar ' n reden is om zich te onthouden van ölk publiek stemming maken voor bepaal de oplossingen terwijl de besprekin gen over het op te stellen advies in gang zijn Ook wordt het standpunt ingenomen dat de opdracht om te trachten een ge meenschappelijk advies samen te stel len voor zoover de Ned Ver voor Ra diotelegrafie betreft de deelneming bul tensluit aan al hetgeen de toekomstige definitieve regeling zou dwingen De N.V.V.R meent — wat haar betreft — dat de uitnoodiging aan haren voorzit ter om tot het advies aan de regeering mede te werken zeker niet medebrengt een vooruitloopen op dit advies hetgeen een bepaalden toestand feitelijk reeds in het leven zou roepen Nederland en Turkije Uit Constantinopel wordt aan het Hdbl gemeld De Nederlandsche gezant baron Ren gers zou heden naar Angora vertrek ken met instructies uit Den Haag om een voorlooplge handelsovereenkomst te teekenen en besprekingen over een definitief handelstractaat in te leiden zoodat het gevaar van de verhoogde douane-rechten bij Invoer van Neder landsche koopwaren is bezworen Nederlandsch pluimvee naar ^ meiika De Nederlandsche Regeering hocfi een verzoek ontvangen om Neü r-landsch pluimvee te exposeeren op de groote internationale wereld tentoon-stellling te Philadelphia De Regeering heeft dit verzoek overgebracht aan de hoofdpersonen op pluimvee-gebied die kunnen zorgen dat het voornaamste prachtigste en beste pluimvee wordt gezonden Er is reeds geïnformeerd of de eigenaren genegen zijn hun beste prachtexemplaren voor dat doel beschik baar te stellen dan zal in deze een commissie worden benoemd die alles verder regelt Naar wij vernemen zijn er reeds velen die hun mooiste dieren beschikbaar willen stellen mits zij be geleid en verzorgd worden door een ver trouwd persoon Overheidspersoneel Het verbroken contract met de Federatie De Ministerraad heeft besloten dat op geen der Departementen iemand be stuur noch leden van den Federatieven Bond van personeel in Openbare Dien sten zal worden ontvangen Volgens „ De Stand " was aanleiding tot deze beslissing een telegram dat de ze bond aan de Regeering had verzon den met het oog op de verhooging der Ministerstractementen De bewoordin dingen van dit telegram waren van dien aard dat zij den druppel vormden die in dit geval den emmer deed overloo pen De watervoorziening van Amsterdam Zeven oplossingen in over wegi ng In Januari 1916 verscheen een voor dracht van ' B en W van Amsterdam aan den gemeenteraad waarin werd voorgesteld in beginsel te bepalen dat ter aanvulling van het tekort aan duin water rivierwater zal worden gebezigd hetzij door den aanvoer van voorge filtreerd v,'j,ter'naar Lerduin waar net voor irrigatie ' van de duinen aange wend of vorder gefiltreerd en met het duinwater veiimengd naar Amsterdam getransporteerd zal worden hetzij door den aanvoer van gefiltreerd rivier water direct naar Amsterdam In de Raadsvergadering van 22 Maart 1916 kwam dit voorstel in behandeling Het werd aangehouden tengevolge van het aannemen van een motie-Zwart waarin de wenschelijkheid werd uitge sproken van B en W een offipieel rap port te ontvangen van den toen pas be noemden directeur dor Gemeentewater leidingen De directeur van de gemoentewater loidingen is niet dadelijk overgegaan tot het samenstellen van een rapport omdat het hem mogelijk v orlivvam de voorziening nog voort te zetten op den bestaanden voet eensdeels door ratio neele uitbreiding van de inningsmoge lijkheld in het duinterrein anderdeels door rationeele beperking van het hoofdelijk watergebruik Deze verwach ting is aanvarikelijk in vervulling ge gaan Het watergebruik neemt echter hand over hand toe en thans heeft de directeur der waterleidingen een rap port samengesteld In dit stuk is om schreven de beteekenis e » de waarde van de thans beschikbare middelen tot watervoorziening en wat daaraan nog in de naaste toekomst is te doen Vervolgens zijn de eischen geformu leerd waaraan de watervoorziening in do verdere toekomst het hoofd zal heb ben te bieden terwijl eenige conclusies zijn getrokken De voornaamste daarvan is dat de stichting van een andere waterleiding moet ter hand genomen worden over wegende dat nog geruimen tijd — stel 7 jaar — noodig is voor de gangvaardi ge stichting van zulk een waterleiding ' Het ligt in de bedoeling dat bij deze nieuwe waterleiding de Veohtleiding komt te vervallen maar dat de transportleidingen en het vei-dere bui zennet als onderdeel van het geheel woi-den opgenomen Waar de vindplaats van deze nieuwe waterleiding zal zijn staat nog niet vast De keuze van het prise d'eau zal in hoofdzaak bepaald woi-den door om standigheden van financieelen en eco nomischen aard De overwogen oplossingen zijn de volgende Rijnwaterleiding met prise d'eaunabij Amerongen Lekwaterleiding met prise d'eaunabij Schoonhoven met de bijzonderebedoeling het water te brengen in hetduinterrein Bronwaterleiding met prise d'eauop de Veluwe Idem in de Geldersqhe Vallei Idem op de Hilversumsche enZeister Heuvelrug Idem nabij Vreeswijk Idem nabij Jaarsveld aan de Lek.Ten slotte wordt voorgesteld dat de Raad zal besluiten B on W uit te noo digen de noodige voorbereiding te tref fen tot stichting van een nieuwe water leiding en te zijner tijd voorstellen daartoe té doen Bond van Meubelmakers enz De Algcm Nederl Bond van Meubel m.aikers Behangers en aanverwantevalvgemooten telde volgens het verscte nen jaarverslag op 1 Jan 1.1 4689 le den tegen 4691 op 1 Jan 1925 Het le dental naar de vakgroepen was aldus:meubelimakeiis 2658 behanigers 1283 spiegels en lijstenmakers 175 mand on rietbewea'kers 394 en kuipers enhoutbewerkers 179 Het getal afdee lingen steeg van 54 op 56 door de op richting der afdeelingen Franeker,„enKrommenie 5Mtiv'#l DE WMERSNOOD De Kamers van Koophandel en de watersnood Op initiatief der Kamer van Koop handel te Maastricht is in het gebouw der Kamer aldaar oon gecombineerde vergadering gehouden der 4 Limburg sche Kamers van Koophandel Maas tricht Heerlen Roermond en Venlo Het doel der vergadering was de aan gelegenheid der jaarlijks in meerdere of mindere maté terugkeerende over stz'oomingen en de hiertegen te nemen maatregelen te bezien uit het oogpunt der hierbij betrpkken belangen van han del en nijverheid on te overwegen of hierbij voor de Kamers van Koophandel een taak is weggelegd Behalve bovenstaande punten kwam ook de kwestie der schadevergoeding waarop volgons de meenirig der verga dering ook handel en nijverheid aan spraak kunnen maken ter sprake Besloten werd Ie bij de regeering aan te dringen de kwestie der overstroomin gen en de hiertegen te nemen maatre gelen door een speciale commissie te doen in studie nemen 2e de aandacht der regeering te vestigen op den om vang der dour de laatste overstroomin gen door handel en nijverheid geleden schade 3e de aandacht van regeefing en algemeen alsmede Provinciaal \ Va tersnoodcomité te vestigen op de wen schelijkheid ook handel en nijverheid in de schadevergoeding te betrekken en hen opmerkzaam te maken op de func tie welke door de Kamers van Koophan del bij de vaststelling der schade zou kunnen worden vervuld De vergadering achtte het gewenscht dat belanghebbenden hun schade ten spoedigste bogrooten en bij de plaatse lijke watcrsnoodcomité's indienen in afwachting dat defirsitieve mededeelm gen over het door het Algemeen Waters noodcomité ton aanzien van handel en nijverheid in te nemen standpunt zullen kunnen worden verstrekt Ter vergadering werd ten slotte beslo ten telkens " gezamenlijk te vergaderen wanneer algemeene provinciale belan gen van handel en nijverheid zich ter bespreking zullen voordoen SpoorwegNijmege n — V e n 1 o Vandaag is de volledige dienst op don spoorweg Nijmegen — Venlo hersteld De schade te Oeffeli De watersnoodschade te Oeffelt wordt geschat op ƒ 300.000 Een rozenkweekerij alleen leed reeds ' n'schade van ƒ 12.000 Hulpverleening De 20ste verantwoording van de Alge meene Vereenigde Commissie ter leni ging van rampen door Watersnood in Nederland te Amsterdam vermeldt.een totaal van ƒ 1,136,061.77 ^ Do inzameling van golden voor de slachtoffers van den watersnood heeft te Oogstgocst opgebracht f 1796,en teïLei dardorp ƒ 1122 H^^MiB Te Amerongen is tot heden een bedrag van ƒ 1500 bijeengebracht voor < Jen wa tersnood te Leersum ƒ 1079 Te Brielle heeft het comité tot leni ging van den Watersnood ƒ 1875 gecol lecteerd waaronder ook het batig saldo van een weldadigheidsuitvoering De collecte voor de door den waters nood geteisterde streken heeft te Kerk driel ƒ 2081 opgebracht Bij het R.-K Hulsvestingscomi,té in Den Bosch was Zaterdag in het geheel ƒ 409,285 ingekomen Bij de watersnoodcommissie te Venlo is aan geld ƒ 17.313 ingekomen Een collecte ten behoeve van de slacht offers van den watersnood heeft opge bracht te Eibergen ƒ 6248 te Assen ƒ 5556 te Driebergen ruim ƒ 5100 te Sliedrecht ƒ 3614 te Ziorikzee ƒ 2600 te Oldenzaal ƒ 2565 te Rijsoord ƒ 1893 te Ridderkerk ƒ 1885 te Nieuwerkerk a d IJssel ƒ 1753 te Bolnes ƒ 1529 te Delden ƒ 1397 te Slikkerveer ƒ 1123 in de ge meente Oosterhesselen ƒ 1106 GEMENGD NIEUWS Een man doodgeslag e n Uit Epe Geld wordt aan de „ Tel " gemeld Nabij het dorp Olne heeft zich Zaterdag het volgende drama afgespeeld De hoer A J Bijsterbosch uit Olne was op bezoek bij zijn oom Schoenma ker Laatstgenoemde die zenuwpatient is en aan vallende ziekte lijdt was be zig den stal uit te mesten Aangezien de dokter hem zwaar werk had verboden wilde zijn neef Bijsterbosch dit voor hem doen Schoenmaker maakte zich hierover zoo kwa-ad dat hij zijn neef met de mestvork zoodanig op het hoofd sloeg dat de schedel werd ver brijzeld Hij is gisternacht aan de beko men verwondingen overleden Vrouw en dochter van den verslagene waren van het voorval getuige V r e e m d e z i e k t e In de gemeen te Winsum is een vreemd ziektever schijnsel geconstateerd Twee kinderen die gezond en wel naar bed gingen wer den den volgenden morgen geheel ver lanad gevonden De „ N P Gron Crt " bericht nu dat deze ziekte zich ook in de stad Groningen voordoet En wel niet alleen onder de kleine kinderen maar ook onder de meer ouderen En kele gevallen worden reeds in het zie kenhuis behandeld De doctoren weten de oorzaak van de plotselinge verlam mingsverschijnselen nog niet ' t Schijnt dezelfde ziekte te zijn die voorheen te Weenen is geconstateerd r-O — Kind verbrand Het zesjarig dochtertje van den landbouwer L te Cadier en Keer had het ongeluk in een onbewaakt oogenblik in een ketel ko kend water te vallen De arme kleine is aan de bekomen brandwonden onder hevige pijnen overleden Goed afgeloopen Te Rijswijkwilden twee kleine kinderen de straatoversteken Zij kwaöien plotseling ach ter een auto vandaan en werden dooreen andere auto overreden Toon zij eronder uit worden gehaald bleken zijgelukkig geen letsel te hebben beko men ' Burentwist Tusschen v G en E te Heesch bij Oss bestond al langen tijd een niet vriendschappelijke ver standhouding E meende dat v G voor zijn deur lawaai had gemaakt en toen V G nu voorbij kwam vroeg E reken schap over de vermeende verstoring van nacht - of avondrust Van G betuigde zijn onschuld wat niet belette dat E den zandrijder v G die op zijii kar zat met een puthaak te lijf ging V G nam een schop of had die in de hand en sloeg daarmee ' Zeer on gelukkig trof dit gevaarlijk wapen de zuster van E die tusschenbeide kwam en wel zóó dat de schedel werd gesple ten E was gewond aan den duim Van V G waren de kleeren verscheurd Het zwaar gekwetste meisje is naar Den Bosch getransporteerd Eveneens de da der om door de justitie te worden ge hoord en ondervraagd Tragisch De heer en mevrouw J Verhoeven — Peeters te Luyksgestel zou den gisteren hun gouden huwelijksfeest vieren Tevens zou de heer Peeters een broeder van de gouden bruid zijn gou den jubileum als burgemeester van ge noemde gemeente herdenken Helaas — het heeft niet zoo mogen zijn Terwijl een ijverige commissie zoo goed als al les geregeld had voor de plechtige vie ring van dit dubbele feest is den avond te voren de heer Verhoeven zacht en kalm overleden Eén oplichter Te Lonneker Is gearresteerd de te Leeuwarden woon achtige colporteur J A die het land af reisde met boekjes van christelijke strekking vifaarvan de netto opbrengst bestemd heette te zijn voor visschers weduwen en weezen Het bleek dat hij bijna de geheele opbrengst voor zich zelf hield en slechts zeldzaam luttele be dragen afdroeg voor bovengenoemd doel A die in de laatste dagen meer dan 250 boekjes had verkocht tegen een prij.s'van ongeveer 50 cents moet reeds • jarenlang van deze colportage hebben geleefd Ben 1 a s t i g e arrest atie Juf frouw A W V S van den Schiedam schen Dijk te Rotterdam heeft gister nacht de hulp der politie ingeroepen tegein den lossen werkman A K die in haar woning het huisraad vernield had bovendien had de man haar ernstig mis handeld De man heeft zich zoozeer té gen zijn aanhouding verzet dat daarbij drie agenten te pas moesten komen die den wo'esleling ten slotte overmand en opgéslp'lén hebben Een de.r agenten RECLAME'S k f 0.60 PER REGEL OUiUfJIIIfBI Betaal niet meer dan £ 98 »- U zult nooit een machine vinden waarmede U Uw huis beter kunt schoonhouden dan met de „ Orlon " die door haar enorme zuigkracht in staats is » zelfs het meest verborgen vuil snel en volkomen te verwijderen Er bestaan wel duurdere machines maar er bestaan geen betere Wij raden U daarom in Uw eigen belang al vorens tot den aankoop van een stof zuiger over te gaan ons den „ Orion " een week op proef te vragen opdat U - zich in Uw eigen huis van de uttstekrade werking van deze machine zult kunnen overtuigen Bel ons op of zend ons een briefkaart Prij il » C Oft ^ contant * met jS r yo ^ 8 hulpstukken Desgewenscht ook op gemakkelijke betalingsvoorwaarden verkrijgbaar De Stofzuiger mef de enorme zuigftracht Imp N.V EXIMA AMSTERDAM i Leliegracht 25 • Td tö » DEN HAAGi Amit Veerkade 8 TeL 13311 * ÜQTTBHOAMi Weezeostraat boek Steiger tITKECUTi Hellliis 2 - Telefoui 963 heeft hierbij nog een niet ernstige wond aan een been opgeloopen Hooi Voor Kamper-Eilander hooi werd te Kampen de afgeloopen week bij willigen handel f27 tot f29 per 500 K.G besteed En voor binnenveldsch hooi f23 — 25 tweede soort f20 — 23 — o — Verzoek om inlichtingen Aan den omringdijk voor Marken is aan gespoeld het in staat van ontbinding verkeerend lijk van een onbekende vrouw lang l.CO M Zij droeg een gouden trouwring aan de rechterhand bruine lage tweeriemsschoenen witte katoenen en bruin sajet pantalon zwarte gebreide kousen dito onderrok een witte gebrei den borstrok geen bovenkleeding Men vermoedt dat de overledene gevaren heeft op de tjalk die 25 November 1925 voor Pampus gezonken is De burge meester van Marken verzoekt bericht van degenen die omtrent de identiteit van het lijk inlichtingen kunnen geven G a s V e r s t i k k i n g Mejuffrouw A Hoksbergen die alleen haar boven huis aan den Vloeddijk te Kampen be woont lijdt aan duizelingen Bezig bij haar kookfornuis * erd zij door een flauwte overvallen terwijl reeds een gaskraantje was opengedraaid Het uitstroomende gas deed toen zijn nood lottig werk en toon men haar vond kon slechts de dood geconstateerd worden Uit de m a n d enin du s t r 1 e Men meldt ons van werknemorszijde De staking welke te Ammerzoden op 1 Februari zou ingaan is voor een ge deelte dSr arheidcrs voorkomen door dat een bemiddelingsvoorstel is gedaan door de werkgevers Wilden iu eerste instantie de werkge vers geen overeenkomst omdat zij daar voor den tijd niet rijp achtten noch eenige loonsverhooging toestaan noch zich voor één jaar binden eenige da gen na het verzenden van het ultima tum hebben zij hun standpunt gewijzigd en is een overeenkomst aangeboden loo pende tot 15 Februari 1927 en een loons verhooging van 5 procent Dit is door de arbeiders aanvaard Voor een kleine honderd mandenma kers is hiermee overeenstemming be reikt Voor een vijftigtal die recht streeks voor de werkgevers uit de Lang straat werken is dit niet het geval Het aantal stakers bedraagt nu nog ruim vierhonderd In braak Te Snee k is des nachts bij de firma van Gorkum on Witteveen en in het tramstation ingebroken Bij de firma van Gorkum werd de brand kast uit het kantoor in het pakhuis ge bracht Aan den kant werd een groot gat gemaakt Geld werd niet gevonden In het tramstation werd alles door snuffeld doch niets gevonden Waar schijnlijk zijn beroepsinbrekors beziggeweest daar geen vingerafdrukkonwerden gevonden De politie heqft dezaak in onderzoek ¦' mW*W^WS ^' W e e r v e r d w ij n t e e n mole n De molen De Prins van Oranje te Buren zal weldra worden gesloopt De com missie voor zijn behoud gevormd slaag de er niet in de benoodigde f2000 bü een te brengen Nieuwe oplichter s t r u c De commissaris van politie té Hilversum waarschuwt tegen de praktijken van een als boer gekleed persoon zich noemen de De Vrien pl.m 35 jaar die naar aan leidiiog van geplaatste advertentiön zijn zuster als dienstbode aanbiedt waarna hij reisgeld voor haar Vraagt en daarna niets nieer van zich laat hooren Signalement lengte 1.65 M kort hoofdhaar zonder baard of knevel Kleeding bronskleurige groenachtige overjas zwarte lakensche broolv beige kleurige jockeypet EenstukVanhet oor gebe ten Tijdens een vechtpartij in de Ba rentszstraat te ' s Gravenhago heeft de25 jarige Th D zijn tegenstander ze keren A C.'M oon sluk van*het,oor ge beten De man die zich aldus kanniba listisch aanstelde is in voorloopige be waring gesteld ' Van sluipmoord ver d a c h t Te Hoensbroek is aangehouden een ze kere L die op verzoek van de Belgi sche justitie zal worden uitgeleverd verdacht in België een sluipmoord fe hebben gepleegd B ij t ij d s ontdekt In een gerage te Beverwijk hoorde een politie-agent den motor van een auto loopen terwijl niemand binnen was Hij waarschuvv'de den garagehouder waarop cl eek dat onbekenden een auto hadden op gang gebracht met het gevolg dat de motor gloeiend stond en achter uit den wa gen reeds vlammen sloegen Door deze tijdige ontdekking werd ernstiger vooi komen Verduistering van brie ven Op het postkantoor te Eindhoven is een kantoorknecht der posterijen ge arresteerd onder verdenking van vei duistering van brieven — o — Door de tram gedood Zaterdag is in de Hobbemastraat te ' sGr'avenha ge een wielrijder van middelbaren leef tijd die door voor een wagen uit te wij - • ken tusschen het tramspoor terecht kwam door oen tram aangereden met het droevig gevolg dat de man op slag werd gedood De Zu id-Af rlkaa.nsch e stu denten nog niet vertrokken Het vertrek van het gezelschap Zuid Afrikaansche studenten dat nadat het reeds een dag was uitgesteld in ver band met een zich In Den Haag voorge daan hebbond ziektegeval bepaald was op Zaterdagavond is andermaal uitge steld Wanneer de buitenlandsche stu denten ons land nu zullen verlaten i ° nog niet definitief vastgesteld Arm ventje Te Winschoten is hel zoontje van R S door een stroowagon doodgereden Brandstichting De arbeider L K uit Hebrecht gemeente Bellingwulde is op bevel van de justitie terzake van brandstichting In eigen woning te Win schoten opgesloten Na de staking van de blos ' coop musici te ' s-G raven hag e In de vergadering van de afdeeling Den Haag van den Nederl Bioscoopbond is dè mededeeling van den Nederl Toon - kunstenaars Bond dat de staking der Haagsche biosooop musici onvoorwaar delijk is opgeheven behandeld Besloten werd nu de musici hun strijd hebben opgegeven ook de door deu Bios coopbond ultgevaa:rdigde uitsluiting op te heffen en verder de tijdens de sta king te werk gestelde krachten in hun betrekking te handhaven en eventueel de nog beslaande vacatures te doen be zetten door ex-uitgeslotenen en ex-str » kers Een g e V a a r j ij k e i n b r e k e 1 gearresteerd In de Ilaariemmer meer werd door de gomeento-politie een man gearresteerd die verdacht wordt van de bij den koopman v T aldaar gO pleegde inbraak met poging tot diefstal en vermoedelijk aan meer inbraken schuldig Is Hij werd geconfronteerd met een vrouw tot vvier slaapvertrek hij zich toegang had verschaft om te zien of er ook iets van zijn gading was mee te nemen on daarna te Hoofddorp ach ter slot en grendel gezet Do politie heeft met de arrestatie'van dezen man een goede vangst gedaan Een internationale oplich ter aangehouden Eenigen tijd geleden maakten wij melding van een zoogenaamden Deenschen medicus die bij eenige adressen te Rotterdam waar hij achtereenvolgens in pension was geld wist los te krijgen om zijn instru menten welke naar hij zeide bij de douane stonden los te krijgen Had men ham het geld geleend dan liet hij zich natuurlijk nimmer meer zien De bedra gen welke hij zoo afhandig wist te ma kon varieerden van ƒ 40 — f 100 Geregeld kwamen bij de politie nog aangiften binnen welke vrijwel overeen stemden met de gegevens en deden ver moeden dat de oplichter nog steeds in Rotterdam opereerde Op aanwijzing van een pensionhoud ster die de betreffende berichten aan gaande de trucs welke deze man toe paste had gelezen is het de politie nu gelukt den oplichter aan te houden Het is de 21-jarige Duitscher E L zonder vaste woonplaats Uit de op hem gevonden papieren blijkt dat hij achtereenvolgens in Ber lijn Kopenhagen Barcelona Madrid Geneve en Milaan heeft verblijf gehou den Oorspronkelijk is hij uit StuJtgar ' afkomstig Een g e V a a r 1 ij k individu Zaterdag melddeB we reeds dat ff ' s-Gravenliage een indiividu er speci aal op uit is jonge dames met een zak mes in de beenen te steken Hoewel de politje uitgehreide maat regelen genomen heaft oim den man to aiTestoereh is het haar tot heden niet mogen gelukken Va-ijdag is nog een meisje gelijk wy " meldden liet silaöhfcoffer geworden van het eigenaardig bedrüf van den man In de Casuariestraat werd haar onver wachts een vrij giioote ' snijwomd tosge bracht Tot heden hebben zich 9 geval len voorgedaan waarvan bij ' de politi » aangifte is gedaan o.a heeft hij eenigen tij-d geleden een mieïsje l'eerlinge van een H.B.S met 5-j c an Den naa,g tot in de gang van het schoolgebouw nags loopen en haar da-ar vervvond In verband liie-rmiede vestigt de com missaris van politie afdeeiing A te ' s-Gravènliage de aandacht op een pl.m 20-jarigea jongeman,die zich aan deze m^essienstekerij zou sc-huldig maken Zijn signalement luidt ckrachtig - ge bouwd d'O'Ch niet bijwnder - lang zondeirbaard of knevel gonigszins stompeneus gekleed met grijs coIberl?'n - tiiiMneii slappen hoed Do laatslo/dagen dro.eg faiiJ:-^c,^B over jas - -^ - '•¦ - -¦ ¦ ' ' 
\ UTRECHTSCH NIEUWSBLAD RECLAME'S h l 0.60 PER BEGEU Ge zijt goed a £ als ge zegt fieef MIJ maar ssUlanche Maakt « ens konnis met Miss Blanche 3oyal"i Een onveilige nacbtvei 1 i g 11 6 i d s d i e n s t Te Zwolle betrapte de brigaxiier van politie de © nachts den directeuir van den particu liej-en nachitveiligheidsdienst S met ïijn helper K toen zij een zaJi steen kolen kaapten van een teiTedn toebe hoorende aan de vloerzeiUabriek van den heer v d Loo dat zij onder hvone hewaking badden De politiereohtet velde snel vonis en veroordeelde Za terdag S tot twee maanden em zijn hel per K tcrt een m^aand gevangenisistra'f - vl — Van ' het dak gevallen Zatea dagBQiddag is in de Trtxmpetsteeg te Arnhem de GS-jariige metselaar dde op een dak werkzaamiheden verriohtte van een vrij groote hoogte gevallem De on.gel'ufckdige toak heide polsen en liep een heuponitwrichting en een ernstige hoofdwonde op In Z'Oa-gweikkenden toestand is G naar het St Elisabethsigasthuiis over gehraoht en aldaar ter verpleging op genomen Geraamte gevond e^n In een sloot te Den Bommel in een gors aan den o«ver van den Krammer is een men schelijk geraamte gevonden De rechter arm en enkele andere beenderen onthra ken Het geraamte is ter aarde besteld Brand Te Boxtel is brand uitgebro ken in de linnen - damast - en dekklee denfabriek van de firma v d Kerden De brandweer was onmiddel lijk ter plaatse en was den brand spoedig meester De linkervleugel van de fabriek is geheel uitgebrand Veel weefgetouwen en haar zijn verloren ge gaan Door het hooge water waren de arbeiders reeds drie weken zonder werk en thans kunnen vele arbeiders door den brand het werk niet hervatten De oorzaak is onbekend Te Coevorden is de turfstrooiselfa briek van den heer B Greveling afge brand Verzekering dekt de schade Te Winschoten brak een felle binnen brand uit in de magazijnen „ Rivam " waarvan de auto's konden worden ge borgen en in het magazijn van J Bos ker Bzn waarin vele asphaltwaren zijn opgeslagen Door het vuur werd groote schade aangericht Een di:iftkop Te I Jmuiden moest een stoomtrawler naar zee vertrekken Echter was dé machinist nog niet aan wezig maar hij had getegrafeerd op onthoud te hebben en onderweg te zijn Bij aankomst bleek de man het opont houd wel het meest in de kroeg te heb ben gehad want hij was sterk onder den invloed en ging tekeer dat de schip per en de walbaas zoo ongeduldig wa ren De man maakte zich zóó driftig dat hij dezen met een mes dreigde ' t Ergste was dat de stokers zijn zijde kozen De reeder had heel wat moeite deze dronkaards van boord te krijgen en be1;er personeel aan te nemen Geen vriendelijke on tvangst Een koopman in matten uit Utrecht bracht met zijn reiziger een bezoek bij een winkelier te Harlingen aan wien meermalen groote partijen waren afge leverd Klachten over het geleverde wer den geuit en toen geen zaken konden worden gedaan dreigde de winkelier den koopman met een hamer te slaan en nadat deze de vlucht had genomen greep de winkelier een in zijn winkel staande mestvork en dreigde den reizi ger te steken Deze greep het wapen en retireerde naar de winkeldeur Ook hem gelukte het heelhuids den afmarsch te blazen Teg«n deii winkelier werd proces-ver iaal opgemaakt Faillissementen Opgegeven door V d Graaf en Co afd handelsin formaties Uitgesproken J Helder schilders knocht te Amsterdam Anjeliersstraat 169bis Opsehoven J C Jansen te Amster dam L Weemer e Amsterdam A P J Vittali te Amsterdam Vernietigd A van Zoéren Wzn te Nijkerkerveen gem Nijkérk Volgens mededeeling van het Han delsinformatiebureau van Van der Graaf en Co.'s Bureaux voor den Han del zijn over de afgeloopen week ein digende 28 Jan in Nederland uitgespro ken 89 faillissementen tegenover 85 fail llssementen in dezelfde week van Wet vorige jaar Van 1 Januari ton zcor zeker moor belangstelling hmX verdiend afgezien van het vooropgezette doel van den avond AMERSFOORT ^ De beroovlng van den Wissellooper Vrijdagavond werd op de Laan 1914 — zooals v/e ree.ds meld don — een persoon in bewiistcloozen toe stand gevonden terwijl naast hem zijn fiets gevonden werd Tevens werdt een Ibelangrijk bedrag uit ' s mans portefeiiH CULEMBORG Waterstand Lek 3,16 M + N.A.P Was 0.07 M WIJK BIJ DUURSTEDE - Water tand Hedenmorgen was de water stand in Rijn en Lek 4.62 M pi N.A.P Was 10 C.M Ie vermist De politie stelde een uitge breid onderzoek in met het volgende re sultaat De man bleek te zijn een 27-jarige wis sellooper van de bankinstelling Zoo de Jong en Van Ophoven die op 1 Februari zou worden ontslagen De man moest wissels tot een belangrijk bedrag incas seeren Op Laan 1914 gekomen heeft hij zijn fiets tegen een steenen bank gewor pen opdat deze het aanzien zou krijgen van door een ongeluk vernield te zijn Zelf is de mati toen achter de bank gaan liggen en heeft bewusteloosheid gesimuleerd Te voren had hij een aan hem toevertrouwd bedrag van fKOO in den grond in de nabijheid verstopt Men treeft hier dus te doen met een geheel in ' scène gezet ongeluk De man heeft een volledige bekentenis afgelegd dat hij het genoemde bedrag ontvreemd had en in den grond_^gestopt om het later weer op te zoeken Als reden gaf hij op wraak op het ontslag dat hem tegen 1 Februari was aangezegd Hij he.eft zich vier uren bewusteloos weten te houden De recherche kreeg echter al dadelijk argwaan en wist tenslotte den simulant té ontmaskeren De man zal ter beschik king van de justitie gesteld worden Veenendaal 35-j arig jubileum De Chr Jongel Vereeniging Pred 12 1a herdacht feestelijk haar 35-jarig be staan in haar lokaal „ Ebenhaëzer " Na het openen der bijeenkomst met het doen zingen van Ps 105 1 gebed en het lezen van Efeze 6 heette de voorzit ter de heer J Verhoef de aanwezigen hartelijk welkom en wenschte hun een genoeglijk samenzijn toe De uitstekend gekozen werkzaamheden voor dezen avond werden geopend met een flink uitgewerkte bijbelinleiding door een der leden De geleverde opstellen gaven blijk van ernstige en ijverige studie Een historisch overzicht der vereeni gingen gegeven door den voorzitter en kele voordrachten en in ' t bijzonder „ Uit de oude doos " en „ Hoog bezoek " vielen zeer in den smaak Vervolgens voerden een 12-tal afgevaardigden van verschillende vereenigingen het woord waarbij de jubileerende vereeniging werd gelukgewenscht afgewisseld in tusschen door muziek van'orgel viool fluit enz Nadat ten slotte een collecte werd gehouden ten behoeve van de noodlijdenden in de geteisterde streken sloot de 2e voorzitter de heer J Gaas beek na het doen zingen van Ps 100 1 met dankzegging deze geanimeerde bij eenkomst De opbrengst der collecte bedroeg f9.52 — Wat er snood Het Eek en Wiel sche Mandoline ensemble gaf in de keurig versierde zaal der Teekenschool een uitvoering onder leiding van den directeur Hendricks ten bate van de getroffenen door den watersnood De Burgemeester sprak een welkomst woord waarbij hij hulde bi-acht aan het ensemble voor zijn belangeloos optre den Spr wenschte voorts den aanwezi gen een genoeglijken avond toe en hoop te dat het loffelijk streven van het ge zelschap en het comité met succes zou bekroond worden Hierna werd het pro gramma geopend met het zeer mooie marschnummertje „ Für Recht und Freiheit " hetwelk reeds dadelijk de stemming bracht Hierna boeiden ons in ' t bijzonder no 3 „ Lucia di Lammer moor " en no 5 „ La Traviata di Verdi " welke nummers door fijne nuanceering en juiste rythme werkelijk een aange namen indruk maakten Niet mindej - in tusschen werden ook de pianonummers door mej Hendricks op magnifieke wij ze verklankt Het bloemstuk haar door mej Lincke Knijft aangeboden was dan ook alleszins verdiend Het hoofdnummer van dezen avond was wel „ Een jachtpartij op de Velu we ' dat te oordeelen - naar het over weldigend applaus bijzonder in den smaak van het publiek viel Trouwens de wedergave w£ls van dien aard dat het publiek onder aandachtige stilte van het begin tot het einde medeleef de Na afloop der uitvoering bracht de voorzitter van het ensemble de heer Heuft notaris te Eek en Wiel dank aan den Burgemeester voor zijn inlei dend woord alsmede aan de aanwezi gen voor de aandacht aan de muziek van het gezelschap geschonken Spr eiildlgt met de hoop uit te spreken dat het beoogde doel in zooverre wordt be reikt dat het Comité nog een bevredi gend saldo zal mogen afdragen Wij kunnen niet anders zeggen dan dat deze avond door allen zeer op prijs is gesteld geworden en allen volop heb ben genoten Een woord van lof komt dan ook zeer zeker niet van onpas LEGER EN VLOOT Nienw tonlmateriaal met bedkribben Naar wij vernemen zullen op last van den min van Oorlog bij enkele karpsen proeven woi den geii'U'men raet tenten welke beter dan de bestaande geschikt zouden zijn voor onderbrenging van troepen ook bij mjnder gunstige weers steWiheid Tot dat doei zullen o.a bij ilwt Se reg inf te Arnbeim worden bepa-ioefd twee tMileii elk gft.«chikt voor 20 man mot gcbruikiiiaking van bedkribben Deze tenten worden tegen het laatst van Fe biniail verstrekt en moeten dan dn proef worden genomen gedurende de laatste twee weken van de vervolg oefenlngeu der winterploeg dat is van 1—15 Maart a.s waarna onverwijld rapport moet worden ingezonden Mocht de vvocregestelid.held in dat tijdvak zoo ongunstig zijn dat do proef in verband met don gezondheidstoe standi van bet personeel niet verant woond te achten is dan kan de igroef BAROMETERSTAND VAN HEDEN OCHTEND U UUR WEERBERICHT Hoogste barometerstand 761.3 te Wee nen laagste 734.5 te Blacksod VERWACHTING TOT MORGEN AVOND Matige tijdelijk wellicht krachtige Z O tot Z wind zwaar bewolkt tot be trokken later waarschijnlijk weer re gen weinig verandering in tempera tuur Morgen auto - motor - en lietslanlaarna opsteken 5 uur 15 van andere voertuigen 5 uur 45 VEILIGHEID EN VOLKSGEZOND HEID III Ondeugdelijke eet - en drinkwaren Sedert 1920 zijn de bepalingen van de Warenwet voor ons land in werking en wordt - toezicht uitgeoefend op eet en drinkwaren en op enkele andere ar tikelen in het belang van de volks gezondheid endeeerlij k b ei d i n d e n h a n d e 1 Ruim 130 keurmees ters gaan dagelijks rond in winkels op markten en andere openbare verkoop plaatsen Eet en drinkwaren welke be dorven of ondeugdelijk zijn worden ongeschikt gemaakt voor menschelijk gebruik of vernietigd Een ieder die gegronde klachten heeft over de hoedanigheid van eet - en drinkwaren kan die klachten ter ken nis brengen van den Directeur van den Warendienst die toezicht houdt in de plaats zijner inwoning Deze diensten zijn gevestigd in Alkmaar Amsterdam Arnhem Assen Breda Dordrecht Eind hoven Enschedé Goes ' s Gravenhage Groningen Haarlem ' s Hertogenbosch Leiden Leeuwarden Maastricht Nijme gen Rotterdam Utrecht Zutphen ^ Zwolle Overtreding der bepalingen kan met tweeduizend gulden boete of zes maanden hechtenis worden gestraft Toch komt nog een groot aantal overtredingen voor In 1924 werden meer dan achtduizend partijen feet - en drinkwaren welke b e d o r V e n of ondeugdelijk waren aan het gebruik onttrokken en werden meer dan dertien h o n d e rd personen wegens het verkoopen van v e r - valschte of ondeugdelijke eet en drinkwaren veroordeeld tot som tijds hooge geldboeten of tot hechteni.s in tien gevallen van een maand of lan ger Hoeveel kost dat alles wel Het ge heele toezicht kostte in 1924 niet meer dan een en twintig cent per inwoner Behalve dit algemeene toe zicht wordt nog bijzonder toezicht ge houden op de onschadelijkheid > van vleesch en vleeschwaren door de ambte naren van den vee - en vleeschkeurings dienst op de zuiverheid van boter door de ambtenaren van de Rijkszuivel in-spectie de botercontrole-stations en op de kwaliteit vetgehalte van kaas door de kaascontrole stations GEZONDHEIDSRAAD worden uitgesteld In ieder geval moeten maatregelen worden genomen dat zoo noodig tij dens het houden van de proef het per soneel omderwijld in de kazernes kan worden ondergebracht — o — Vrijwillige Landstorm Volgens een anderen lege-rordt'r zullen ten behoeve van de kaderopieiding bij den vrij willigen landstoirm aan de com mandanten van de vrijiwilhgo land stormgroepen en - verbanden in totaal 33 stellen optisch seinmateriaal woi-den verstrekt GELDERMALSEN Marktbericht Eieren 1 8—8.50 per 100 stuks Ter veiling besteedde men voor goud reinet 19è — 2-2 c idem extra 23—23 c bellelleur 19 — 20i o jasa.ppolen 16—17 c benderzoet 12i—14è o per K.G ZETTEN 29 Jan Diverse Stoofoeren 19—27 Bosappels 9—11 Radijs 81—10 Court Pendu 9—13 - Holgaten 9—11 Ra bauwen 9—10 Goudreinetten Ie s 175 -- 25 idem 2e s 11 *— - 15j idem Extra 2S — 37 Bellelleur Ie s 17—20 idem 2e s 9 — 14 Idem Extra 22—25 Diverse Zure As pels 10—18 Rljnzoet 9 — i2è Pomtiie d'Oranje 13—16 Jasappels 14J — 17 Dubb benderzoet 17—19 Gerrit Roelols 15J—lOrt IJslanders 14—16 Enk benderzoet 12—14 » Diverse Zoete Appels 11—15 Uien 5 Aard appels 4 Alles per K.G Eieren S—Si ct per stuk HOUTEN Eierveiling Kipeieren f V.rX — 9,50 per 100 stuks Kaas 57—72 cent per pond SPAKENBURG Vlsch 66 K.G sprot van 13—17 ct per K.G 950 K.G Noordzeevlsch van 17—44 ct per K.G 6 bên schol a 31 ct per K.G Van IJmuiden 800 K.G sprot voor derookerijen n GOUDPil.'V.^N In de afseloopen wo-iK werd alhier besteed voor Ie si.i,:ii-t \ ri 1 54—57 2e soort £ 48—52 zware 5cs C.i 50 K.G Handel matig Voor varkens 15 kW i 40—45 2e kW f 37—39 varkens voor export f 45 de 50 K.G Handel flauw UITHOORN Aangevoerd 14 partijen Prijs Goudsohe kaas met R.M f 58—Oil zonder R.M 1 52-59 Handel vlug BUNNIK Fruitveillng 29 Jan Goiul reinet Extra 50—25 c Ie s 15 1 - c 2 '¦¦ 7 — 14 c.,Bellel;euv Ie s 1-i—-K c K;i;ii;i kes Ie s 12—15 c Eng - Belief Ihuc 1 >^ f 20 c Huisman ie s 10—12 c Courtpendu Ie B 8—12 c Rabauwen Ie s 7—9 «^ H&rfstpiippelinigen Ie s 6—8 Alles Rer Ki*J 
Door de tweede overwinning van Viosop Actief is de beslissing v or no 1 in ' de Gooische afdeoling gevallen.Vios 5 5 O O 10 33-4 Actie i 5 3 0 2 6 40-10 Dio 5 113 3 11-29 H.E 3 1 l l Ü 12-8 Samos2 3 1 O 2 i ' 5-22 de Gooiers 2 3 0 0 3 1 1-29 We twijfelen er echter aan dat Vios naar den N.K,B zal pro'moveeren Het zou wel een zegetoöht zijn in één jaar door de eerste klas G.E.K.B naar den wameHaaisiers kunnen direct ge '> p\9atst worden | gevraagd bekend met gas - waterleiding sanitair enz geen vakman niet melden vast werk Br fr onder no 8310 bur dezes lilif SLOTMAN S9 In het moderne di'oge PAKHUrS Westerdijk No 1 bij de Weerdsingel is Benedenruimte met groot en klein kantoor 111200 — 3e Verdieping iiaif f 500 — 4e Verdieping geheel 1700 - Lift en lorri vry gebruik yEliB[iHi[0,lei(lsolewe§3 Telefoon 1599 8327 spreken Neemt U maar lessen bij een Fransche Dame uit Parijs en binnenkort zult U deze taal kunnen lezen schrijven en zuiver spreken Br fr ond no b248 bur v d blad 13 i^i^W 2agen Schaven hWWm ' Prolileeren Ëelegenheid tot afschrijven Lauwerecht 69 Tel 515 kan zoo noodig aan huis worden afgehaald 8291 te koop aangetibden in uitstekende staat gelegen te Utrecht Grootte van het gebouw 270 M * met circa 1200 M ' open terrein Machinefabriek JOS BEU GELS E Mevjsterlaan 5 Oogin Al Uti-eeht 8290 Opruiming - Uitverkoop - en vele andere soorten Grlasbilfet ten steeds vcsorhandeD DAI^ESCOS^FECTIE I goed op de hoogte van deze branche en voor zien van goede getuigen Aanbiedingen onder no 8352 bureau van dit blad Ter overname Heerenen Damesrijwiel nw gelakten vernikkeld dubbele ' rem men als nieuw f53 — perstuk Te zien „ Hercules",B Eeigerstraat 53 83.S1 dat wij voor Brillen en Pince Nez het goedkoopst en soliedst adres zijn Opticien Si®B£I.STB&Af 28 j Telef 1063 | Reparafiën spoadig en billijk b Ir lortiii werken zeker'en snel Alleen voor Utrecht 5150 VOORSTRAAT 86 Wacht U voor namaak ENGROS EN DETAIL ielisnierij itoffeertferij en TAPIJT BEDDEN EN BEGUEam u^.^ë èi il bi vaa Oude Grracbt 207-211 Hamburgerbrug Utrecht Tel 779 Opgericht IBU figtwcBTnaiinrag stapijteii Cocosloiopers — en — Cocosmatteo Csgarandeerd pïiiïia 1ste k'waliie '' Cl L-usluuper extra zvvaat 45 et en 75 et Cocüslooper 70 cM breed 75 et en f 1.05 Coco dooper 100 cM 1 1.35 en t 1.45 Cocosloopér 200 cM f 2.90 Keuze uit honderden stukken en r^f^ssins A.Uea gegarandeerd 1ste kwaUteit prima Hol landsch fabrikaat zon der hout of jutte vezel — schering inslag — br br Lüfcöï ï)iT BLAB STAPSNl gJWS Be8raiei.kDr.J.C.deMoot l'i.rZrar"esW;orasmMe Gere formeerde Kerk alhier In de Zui oplossing in fi van f 0.75 en f SM bij alle apoth en drag I " M Aan belanghebben I den wordt medege I deeld dat ingaan de 1 Februari -^ 1926 het compagnonschap HOEHIi en GMIER s ontbonden Allen die nog vorderin gen hebben op bedoeld I oompagnonschap worden j verzocht deze voor 20 Februari a.s in te dienen aan onderstaand adres L F G GATKIER Architect Zaiidhofschestr 17 Utrecht iDoor'gföote seri £ fa bricage is het Sterling gelukt voor lagen prijs een Baby"1uidspreker met voortreffelijke ge luidsweergave te leve rene Vraagt Uw hande laar Sterling garan deert „ Radio genot'Vy EENIGE VERTEGENWOORDIGERS VOOR NEDEWLANO Bi KOLONIÉN R.S„STOKVIS <&- 2:ONEN Afdeeling RADIO AMSTER DAM » ROTTER DAM fGRON I NGEN itoorbDekhanilel Amst.Straatwï TELSFOOfJ 3909 Kantoorboeken in alia voor komende linlaturen School - Schrijl - en Teeikenbehoefteo PONT-SCKOOI I Breedstr 84 Tel J M NOACH Oir alleen zyn In actie over de kabinet-crisis het volk vind het heerlijk een poosje be vriijd te zyn van nieuwe drukkende belastingen en onuoodige debatten Verhuisd met c cfl dankbaar gevoel b(j A V d LEUN Wolvenplelm Utrsoht ' 
¦¦ yfcifrl » i l iVP l m,r 1 --^^~ JU -.- RqaacHPmwqn Vrijdag IS Feiiruari19 £@ om 1 uur zullen in het No tarishuis te Utrecht worden VERKOCHT 1 Het Landhuisje „ DeSpar " te Groenekan in het Villapark „ Voordaan " aan de Westlaan No 3 met schixur geschikt voor het plaatsen van een auto groot 10 aren 10 centiaren Het huis bevat grootehall links Voorkamer keuken bijkeuken en reclits Voor kamer en badkamei met W C Boven 3 kamers en W.C Verhuurd tot 1 Juni 1927 voor f 750 — per jaar 2 Een Huis met erf teUtrecht aau de Sint Anna straat No 5 vlak bij deKorte Jansstraat groot 46 centiaren Verhuurd per week beneden voor f 3.25 en boven voor f 2.10 _ 3 Ben Huis met ert teUtrecht aan de Oudwijker dwarsstraat No 147 groot 46 centiaren In gebruik als winkel en verhuurd voor 14 — per week Te zien Dinsdags en Don derdags van 2—4 uur Betaling der kooppennin en vóór of op l^April 1926 Billptten en inlichtingen te verkrijgen bij Notaris O J SIIV10NS Plompeloren grachi 1 Utrecht 7051 LOOPKNECHT.'^ Gevraagd voor 8 Fe -' bruari nett © be trouwbare Loop knecht wielrijder v.g.g.v Alléén zij die steeds als loop knecht werkzaam zijn geweest gelieve te schrijven on-dér no 8194 bur dezer l^ë^üs I StadsscboQwbarg ¦ Otrecht Vereenigd Teoneel g Directie VE.RK.ADE en VERBEEK 8324 Donderdag 4 Febr 8 uur Wegens buitengewooB succes nog een opv van * 5 * T)e Heer en Mevrouw MOLL — van Bommel geven kennis van de ge boorte van hun DOCHTER C A R L A 27 Januari 1926 8239 SHIOAKDJA N O 1 *^* De Heer en Mevrouw WIJNGAARDEN Van Bernk geven kennis van de gje boorte van hun Zoon ö3.l-9 iioRo [\ m mim Blijspel in 3 bedrijven door A D?3^RESNE Een avond vol spanning en Ontspanning Prijzen van f 3,34 tot f 0.51 Plaatsbespr dasel v 13-4 uur WILLEIV3 Salatiga res Semarang 31 Januari 1926 Stadsschouwburg - Utrecht ITALIMNS6HS OPBB & CAV M DE IIONDT Vrijdag 5 Febr ly ^ uur GEVRAAGD voor de In pakatdeeling van de Biseuit fabriek „ De Leexrw " Zeedijk 14 alhier Zy die reeds meer als zoo danig zijn werkzaam geweest genieten de voorkeur Hoofdrollen Baria Bedeschi ^ iroigar fjobili S Pessina Giorgi Prüzen van f 4.80 tot 11.47 inclusief alle rechten Pla3tsbesprel(ing dagelijks van 10-4 uur Sollicitaties te richten aan ' het adres der tabriek Z edijk - 4 onder opgave van ver langd salaris godsdienst,ettijd enz 8329 fc ^— Verkooplolaii „ üslite Haari " UTRECHT TEL 2i02 wegens Faillissement en Vertrek Woensdag 3 Februari 1926 des voormiddags ten 10 uur publieke verko'oping tegen contante betaling van 1ste Een zeer FRAAIEN N3QEDEL w.o Mahonie Salonameuble ment Jacobean Huiskamer ameublement 2 Eiken Slaap kamerameublementen Wit Logeerkamerameublement, Zitkamerameublementen Buf fetten Dressoirs Boekenkasten Eiken Kabinet Glazenkasten Tafels Stoelen Crapeaux en Fauteuils Bureaux Pendule stellen Koperwerk Schilde rijen Spiegels Lampen Bad en Geyser fraaie Haard Kleeden Divandekken Ledi kanten Waschtalels Mangel Kapstokken Schilderstukken Kleine goederen,Siofzulgerenz 2de Een partij aardewerk serviesgoed krislai glas en aardewerk dranken en wijnen ingemaakte groenten groot koksfornuis 40 koffie huisstoelen ïhonet tafeltjes kleine goederen Ten sioite een nog zeer goed Douglas IVioiorrijwiel Ged afkomstig uit de faillis sementen van E HEERING kok en caféhouder te Utrecht en P SIMONS te Utrecht en wegens vertrek Alles te bezichtigen Dins dag 2 Februari 1926 van 10—4 nur en des morgens voor den verkoop De Vendumeester J 8EIJERS N.B Bij deze Vciiing mogi'.ü geen goederen worden bij gevoegd Belingrilk is@r!e!it voor den land ® l ZOOEVEN VERSCHEEi^J Gehesl tsljgewerkte en herziene uitgave Bevattende alle vervoergelegenheden vertrekuren en Standplaatsen vanuit Utrecht naar alle plaatsen in Nederland en verder alles wat op het Utrechtsch Transportwezen betrekking heeft PRIJS 75 et Verkrijgbaar bij iwoonTfies Oniklorijoti Zuiiani T^ieufon 346w GËVIRAAGO Br fr onder no 8335 bur dezes VERPLAATST Electrisclae Lijsten - en Spiegelfabriek Kmsthaiidel van W SPITZERS ' van OUDEGRACHT 224 naar <~ OOiEOBiCHT 230 -> 50 verschillende modellen SPIEGELS vooihanden SCTHILDERSTUKKEN op Doek en Paneel ETSEN van Utrecht 8074 OMLIJSTEN VAN FOTO'S enz.Rnime keuze Billl]ke prijzen ADVERTEERT IM DIT BLAD BIOSCOOP I TELEFOON 1763—2068 - | 4 FEBRJARI IVi UUR 8326 DAGEN DINSDAG 2 FEBRUARI 7 ^ UUR DONDERDAG vertoonen wij de indrukwekkende Süccesfilm E VERLEIDSTER met MAG KURRAT in de boofdrol GEVRAAGD flinke Hulp ia de Huishouding voordirect Zich t © ver voegen ' s av na 8 uur Alex Numaon kade 15 8069 DIENSTBODE gevraagd voor dag f dag en nacht oon f 8 — per w Aanmelden na 7 uur Frans Halsstraat 29 82.58 Door jongelui met vaste betrekking te huur gevr een WONING 5^6 gld omtrok Ctentr Station Br no 8292 bur dezer SCHOENMAKERS KNECHT Gevr een Schoen - makersknecht bij T J Boersma Ortihopaedisch Schoenmaker Breedstraat 7 8315 PIANOLA MET PIANO en 40 rollen te koop,vooT slechts f 200 — Alléén ' Maandag avond tiusschen 7 enU te zien en tekoop i^msterd Str weg 12 bij Caih Singel ¦ 82(S PIANOLES door leerares me't diipl Ned Toonk Vereeniglng f 5 — per m,aand aan huis f 6.25 p maand bij leerling per wek lesuur Br no 8344 bur dezer Gebouw De Plompetoren DRIFT 14 Utrecht Telefoon 4384 Ifrildag 5 Febr 19^6 8 unr presies Gevr een nette R-K DIENSTBODE die zelfst eii helder kan werken Br no 8002 bur dezer HUISHOUDSTER Bekwame Huishoud sier biedt zicb aan bij eenig heer of kl gezin oud 47 jaar v.g.g.v Br no 8207 bur dezer TE KOOP ledig Burgerhuisje bevalt beneden gang voorkamer achterkamer en keu ken met tuintje boven twee kamers slaande bij Amst Straatweg b.d Wa tertoren Prijs f 35O0 Te bevragen Ege lanticrstraat 72 8287 slechts één enkele Voorstelling door het 6 EIKEN STOELEN met leeren zitting zwaar Buffet f ' 25 groote Schilderijen Kleed 3J X 4U 12.50 groote Huistafel f 8 Naaimachine met kast f 6 mooi Eng Ledikant enz enz Knipstraat 14 8305 IK HELP een ieder uit denood door van uwcoupon stof eenmooi costuum tsmaken.voor slechtsf 20 P van Meche len Gildstraat 45 Overal te ontbieden.Telef 3663 8347 looüsel-Oezelsoliap JË SPEElOgilS " „ DE UNIE " vraagt nog eenige soliede ^ genten te gen hooge ' provisie Volgende week we der verl>rligb voor Aan net persoon b.b.h.h wordt KOST EN INW aangeboden ' Oude Gracht 46bis 8081 Dir CONSTANT VAN KEROKHOVEN Jr met het succes blijspel Een bej wedaiwe vraagt twee gestoff KAMERS in een nei gezin P.G met of gedeel telijk pension nader overeen t,e komen Br no 83(w bur dez Een kluchtig geval lu 3 ' oedrijven van W Usborn ' h 441ste '' s Kantoor gevestigd Jansdam S 8283 ZEIST Te huur voor klein gezin Bovenhuis l>6v 1 gr en 3 kL kamers keuken clo set cniz a f 35 -^ per maand Br no bur dezer Meer 30 jr wenscht KEiNNlSMAKING gefort dame ongeh M niet geheel uit gesloten Tusschen komsl ouders gaar ne aanvaard Br no 8321 bur dezer WEGGELOOPEN © en zwart Hondje bruine pootjes en borst pincher dob herman togen be looning terug bezor gen Cobrnhertstr 69 Dichterswijk S270 BOEKENKAST Kachels Gemakstoel Pianotabourei 1 4.50 Voiuwwagentje f 5.50 pracht moderne Sa lamander VuLkachel f 2ö Huistafel f 3-50 eiken Boekenkastje f 16.50 mooi Calori fèrekachelije f 6 Gemakstoel f 7.50 mah Wasoh tafel f 7.50 Weener Wasch tafel f 1 — Jansveld 39 8319 TE KOOP GEVR een in goeden slaat zijnde Heerenrijwiel met opg van merk en prijs Br no 8285 bur dezer Medewerkenden Mien van Kerckhoven-Kling Marie v Westerhoven Willy Kaart-v Saher M Vink-van Norden gn C v Kerckhoven Jr Jaap v d Poll Joh Kaart Jr Cor Hermus en Theo Vink Een avond van gezond beschaafd en uit bundig vermaak NETTE JONGEN gevraagd leeftijd 14 a 15 jaari goed kun nende fietsen Lan ge Smeeslraat 33 B264 Prijzen der plaatsen f 2.S0 f 1.50 I.2S alles inbegrepen RADIO 4-Iaimps met groote luidspr accu ano de spoelen enz El ken dag te zien Joh Zjeleman Bouw. ^ 65 TONIGE Te koop nieuwe &- tonige Nolenrollen per 10 stuks f 6.50 Adres Kapelstr 53 de Poorlstraat no 8237 bur dezet bur dezer PAKHUIS te huur aangeboden,in ' t centrum derstad voorzien vanv atorleiding electr.en W.C zoo noodigook kantoürruiiuleen gebruik van tele foon Te bevragen:Bloesemstraat 53 achter Oudwijk Tel 4316 8116 Br en verz Br no 8208 bergen M'erelslraat 8353 18bis ADVERTENTIEN f 0.60 >< achten - 4 1 Cl ] ' i eenvolgeus *•"" 8230 PATHéFOON te koop zoo goedals nieuw met pla ten Tomaatslr 18 Ondiep 8232 bij WERKSTER gevraagd voor één dag per week Zich aanmelden ' s av Emimalaan 22 8235 vooruitbetaling één onderwerp hoogstens 25 woorden Gevraagd een net MEISJE P.G boven de 18 jaar voor ' hulp in de huishouding.Aanmelden ' s av.na 8 uur Maas straat 78 7969 elk woord meer 5 et | g||*^|g LEEST DIT Wij geven U de hoogste waarde voor geheele of gedeelte lijke inboedels wordt zonder kosten door vakmenschen van huis gehaald M C V Velzel,Bem Weerd O.Z 39 Utrecht 8176 Woning-lm-ichting rGevraagd een net DAGMEISJE zelfst kunn wer ken niet beneden 18 jaar Zondags vrij Schoolstraat 13 8304 SALON-AMEüBLEMENT f 98 — bestaandeuit 2 overbekleedecrapeaux 4 eikenstoelen eiken salontafel 16 dressoir 54 druivenbuffetf 75 kapstokken parapluiebakken di vans crapeaux,fau teuils enz Kom kij ken Wittevrou wen straat 15 BiBaBo.Inkoopen en Inrui len 8163 DIENSTBODE P.G SeiTeé vraagt een flinke LOOPJONGEN Aanmelden OudeGracht 34 8337 Gevraagd 1 Maart in klein stil gezin flinke DIENSTBODE Holl of Duitscbe ' iefst oudere als Meisje-Alleen,zelfsitandlg kunn.werken en koken.„Huize Drossaart",Doorn 8246 GEVRAAGD net Dagmeisje niot onder 16 ' jaar van ' s morgens 7è tot 6 n.m Zondags 9—12 Aanm na 7 uur Singelstraat 4bis 8257 MOOI WONEN DE BILT Heerenhuizen te koop f 720a--f 9200 Winkelhuizen f 3S0Otot f 6500 Bakkerijin volle werking.Prachtige Bouwter reinen billijk Koo pers betalen geenprovisie Woningbu reau De Bilt enOmstreken Water weg 18 8US0 Woning-lnirichting Serreé vraagt een öEHANGEBS - LEERLING Aanmelden OudeGracht 34 8338 XE HUUR te Bunnik net Bur gerwoonhuis met fl tuin bev ben 2 kamers,'serre keu ken en gang boven 2 kamers en zolder Te bevr de Raap hof aldaar 8202 AANGEBODEN twee Kam©rs en keuken gas elec tra aan meiischen z.k bij ' t centrum f 22 — per maand Br no 8284 bur dez Tegen 1 Maart ge vraa.gd © en netteDienstbode ' genegenalle hulsel werkz heden zelfstandig teverrichten Aanmel den na 8 ' uur Park straat 3 i ¦ 8332 „ LICHT en WARMTE " Zijden kaplampen,nieuwe modellen,moderne kleuren,nergens zoo mooi,voor den prijs ookvoor gas Gascomfo ren en Fornuizen Junker en Ruh Senking gecontroleer de zuinigheidsbran ders ook in huur koop Klein Sprok kelhorst Damstraat 29 halte lijn 4 Tel 2660 8043 HANDKOFFER prima Rundieder tekoop aangeiioden,gekost hebbende 60 guldon thans voor 17.50 Te zien OudeGracht 248 bij deWeesbrug 8342 TER OVERNAME GEVRAAGD oen Waschinrich ting van niet te grooten omvang Br n,o 8234 bur dezer Wegens huwelijk te gen 1 April gevr bekwaam KEUKENMËISJE NET MEISJE gevraa.gd voor dagof dag en nacht.Loon f 7 — p week.Oude Gracht 97 b.d.Viebrug 8280 Gevraagd voor di rect een helder DIENSTMEISJE voor den dag metvolle kost Loonovereenkomst Aan melden met goedegel A Pappie,Steenweg Lingeriehuis ' 83C « TE KOOP Ford - Sedan 4 port in prima cond Adr Catharijn © Singel 75 Telef.-2138 8208 AMEUBLEMENT ƒ 45 — moquette bestaande uit 2 fau teuUs 4 stoelen met lila trijp f 65 ' mah buffet marmer blad groote pitch-pine linnenkast eiken linnenkast mahonie boekenkast met gla zen deuren maho nie werktafeltJB Wittevrou wenstraat 15 BiBaBo Inkoo pen en Inruilen 8164 Mevr Sie-pman v.d Berg Mauritsstraat 97 vraagt tegen 1 Mei of eerder een NET MEISJE goed kunn kokenen zelfst werken,v,g,g.v 8307 AFBRAAK Steeds in voorraad deur - en raamkozij nen losse ramen en deuren dakpannen trappen eik spoor hout deelen balk hout U balken P 16 alsook alle mogelij ke andere afbraak B Schippers Leid scheweg 47 Utrecn 8063 LEERLING - WINKEL gevraagd Loon 5 — per week met devolle kost 8333 A van Angeren Leidscheweg 4 WEEiNSCH MEISJE keurig kunn naaienon verstellen biedtzich aan als Huis iiaaister Br aanKathe Hochstatter,Tehuis voor vrou wen Heerenstraat 25 8278 Gevraagd een nette SPOEIiJONGEN Lunchroom Astoi-iA Zich t © vervoegen Lange Koestraat 12 8339 HULP HUISHOU DING Wordt verlangd 1 Mrt flink net Meis je als Meisje-Al leen dat goed ko ken k&n P.G v.g g V ' Aanmelden ' s avonds W Bar rentzstraat 35 8141 P.G genegen huis werk te verrichten v^.g.v Aan te mel den ' s avonds na 7 uur Biltstraat 147 2e Meisje aanwezig 8328 H.H COIFFEURS Voor pak - en loop werk IEMAND gevraagd niet bene den de 20 jaar Be kemdihedd met bro cheerwerk strekt tot aanibeveling Aan melding tusschen 10 en 2 bij firma J L Beijers Wed 5 8322 GEVRAAGD net Dagmeisje niet beneden 15 jr van ' s morgens 8 uur tot ' s rniddags i uur Aaramelden na 7 - u Mevr GeuzenibroeK Maasistraat 64 8343 Biedt zich aan een net Jongmensch als Gevraagd tegen 1 Maart in klein ge zin een nette DIENSTBODE voor dag en nacht,P.G zelfst kunn.werken en v.g.g.v.Aanmelden liefst's avonds na 7 uur,Mevrouw Fisscher,Boekih Elisabethstr no 3 8286 MEJ A M P Somnambule Pla neetkundige Harde bollenstraat 7 tus schen Voorstraat en Breedslraat voorh Drieharingstr Ibis Utrecht Dagelijks ook Zondags te spre ken van ' s morgens 10 tot ' s avonds 10 uur Ook per brief 8006 Wordt gevr nette DIENSTBODE Voor da,g en nacht iO'f voor den dag,door Mevr FraenkelKoningslaan I B.Loon 300 waschgeldf 50 Aanmelden 7-9 uur 8303 leerling-.ka.pper leeftijd ciix a 15 jr Ottoi str 29bis Utr 8302 LUXE AUTO - VERHUUR INRICHTING tegen zeer billijkeprijzen ook voorbal masqué Amst.Straatweg 232 Tel 2070 Aanbevelend,J J Smit 8083 Flin.ke DAG DIENSTBODE 257 VLEÜT WEG is het adres van hetMagazijn „ De Zwa luw " Daar kooptmen Rijwielen Kin derwagens Meube len Bedden Klee ding enz op diegemakkelijke condi tiën Door eigen be diening discretieverzekerd 7514 TE HUUR GEVR 1 of 2 vrij © Kamers voor juffrouw veel afwezig Br no 8346 bur dezer gevraagd bij IL J.Nijewhuis Sprin,g weg 24 ¦ ¦ 8296 DOBBERMAN - PINCHER ¦ Mevrouw Braak Jan V Soorelstr 44 zoekt met 1 Maart © en nette DIENSTBODE voor dag eri nacht,v.g,g.v Loon naarbekwaamheid Veelvrij 8298 118 NAAIMACHINE MET KAST Ter overname nog één mooie hoogarm Naaimachine keu rige steek en zon der gebreken spot prijs f 18 met kast Ambachtstraat 14 Mevrouw Jor.issen Adm van Gentstr 21 vraagt een be schaafde JUFFROUW ter assistentie in dehuish en hulp bijverpleging sxtera.Aanmelden half 8 ' s avonds 8233 KANTOOR BEDIENDE gevraagd bij Verze k?rings-Mij man nelijk Salaris f 20 per maand Br no 8350 bur dezer TE KOOP mah penantkastje f 27.50 6 stoelen canapé tafel rood trijp f 45 gangloo per 14 el f 3.75 kar pet f 7.50 2 cra peaux f 27.50 echt pitriet ' serre-ameu blement gekost 250 nu f 100 Zandhot sohstraat 10 8094 Wegens sterfgeval te koop een HUIS te Amerongen metdeel ' groote tuinmet zij uitgang gr circa ICOO M2 op netten stand Prijsf 1800 — J Vervat,Zandvoort Ameron gen ' 8037 Gevraagd een net DAGMEISJE niet ben 17 jaar v.g.g.v klein gezin Zondags vrij Aan te melden Mejuffr J Schoo N Koe koeksU-aat 53 8269 waaksch en lief bij kinderen Prijs bil lijk llavikstraat 12 8301 Juffrouw 30 jaar zoekt plaats als HULP IN DE GESLOTEN HUIS Ameublementen 2 fauteuils 4 stoelen bekleed met leer trijp of moquette f 1.50 per week Prij zij als contant Eigen stoffeerderij Kroes & Zoon Vleu tenscheweg 271 7731 HUISHOUDING GEVRAAGD n&tto Werkster voor kantoor v g g v Aanmelden ' s av tusschcn 7 en 8 uur ACriter St Pieter 22 8336 NET MEISJE gevraagd in klein gezin niet beneden 16 jaar en liefst voorzien van getui gen Zondags vrij Adres Jan van Sco relstraat 12 8r272 Net Meisje zoekt voor direet een SLAAPKAMEHTJE met berging voor fiets Br met prijs opgaaf onder no 8317 bur dezer BEDIEN-JUFFROUWEN gevraagd Loon 8 — per week met de volle kost en verval ¦ A van Angeren Leidscheweg 4 ¦ 8334 POSITIE N.V Spaarkas vraagt bespraakt Persoon dame of heel ' als vertegen woord iger(ster Vor»ischte,n zijn re laties en b es^praakt-heid Maandel toe lage en hoogo pro visie bij geschikth levenspositie.v gewend zelfstandig op te treden Liefst in Utrecht Br no 8177 bur dezer DIENSTBODE TE HUUR AANGEB gemeub Zit Slaap-kamer met degelijkpension tevens pracht kamer en suite ongemeub voorzie-n van gas en electr Billijke con dities in centrum bij de Voorstraat TE KOOP pi'ima Billard com pleet merk v d.Mcijden wegens ver"andering van zaak,tegen billijken prijs.Te zien en te be spelen Hotel Café"Lombok " Damstr 6 Utrecht 8002 Terstond gevr nette DAG DIENSTBÖOE of Meid-Huishoud ster goed kunn ko ken zelfstandig werken Aanbieding desavonds tusschen 7 en 8 uur L©idsohe weg 78 8281 HORLOGEMAKERS LEERLING gevraagd bij geble ken geschikth goe de gelegenheid zich verder te bekwa men Adres fa A J Brouwer en Zn Bakikea str 23 8349 Juffrouw h.b.b.h zoekt voor direct een frissehe SLAAPKAMER in nette omgeving Br met prijsop,gaat onder nb 8277 bur dözer gevraagd voor dag en nacht voor de huis'>'Ouding Zichaan te bieden Lijn markt 25 8293 KINDERBOX en KinderwagenBakmodel goed ondenhouden te koopaangeboden IJsseï straat 18 8238 Br no 8091 bur dm H.H BANKETBAKKERS 2e Bediende zoekt plaatsing te Utr v.g.g.v Br no 8320 bur dezer Financieele Instel ling vraagt eenige NETTE PERSONEN om opgeleid te wor Br den tot inspecteur tao 8288 hur dezer Br no 8297 bur dfo ' i |> ¦ DERDE Kunst en Weten Jan Mnsct Tn het Maandblad - kracht op een leeftijd dte een W rustig gerege heageleid kalotjes e buten van seniele worden gerequireerd nog vvel niet oud maar behoorlijke leeftijd en iemand die Jan Musc hem zoo hoog taxeert 22 December van heeft hij de halve eeuw Ik naar aanleiding woord zou schrijven den leeftijd van helden ven maar als ik bij beetje „- weg " hen Musch Waarom Waai voor mij is de ideale too Hij heeft intelligentie Wat ' wordt een eigenlijl als „ Als je maar een zijn handen niet tot En waardoor Door speelt dat alles met de soberheid zonder zweemt naar goedkoop Hij bezit een weerg Wie hem ooit Schelt „ Wijze Kater " heelt hooi wat ik hedoel Zijn en bleef een beest dat inent-vergat hij dat verbeelden en hij wist volkomen aan den toesi gereeren dat deze rol di den misschien helachelij nu steeg tot een hoog zottemij en satire Hij is buitengewoon haast geen genre of voortreffelijks in geleve tische zoowel als in he het naturalistische dra derlandsche klucht de die in elk opzicht heef ven van zijn groot en Alles wat hij deed had de klein © scherp-getypef Heijermans ' „ Allerzieler recte Destournelles in S moiselle de la Seiglière ' dige Adam in Laudy's ' t Best geelt hij scher ren die sterk-suggest Daai-om ligt hemiveel dérhe répertoire dat tuur dan dramatiek stracties geeft dan Bchen minder goed ook in het expressionis voor mijn gevoel niet je voor Jan Musch in ïen paar bedrijven lan te zeggen heeft Is ' t n lijk zwijgend werk mo komst maar liever aan theoretiseerende „ intè ren " overlaten Hij zoi vallen - tegelijkertijd dienst mee bewijzen Musch ' grootste be vonk " Als je hem ziet ontroerd gebeurt er ii ik.vooral ervaren bij z Bonbeur " misschien karakter dat die wo van grofheid en zuivei schelijk voelen die heeft geschapen dat evenwichtige Mensch vogels kalm glimlach gen hem en de zijnen vind ik wel ' t mooiste heeft gedaan Vijftig jaar is hij m type dat ' t een mooi ei van het dubbele aanta harte hopen we dat voor ons vaderlandsch — o — A Werumêns Ter gelegenheid van jaardag heeft de hee Buning va;i zijn uitge Bolle te Rotterdam h vangen een bloemlezin samen te steUen De deze opdracht gaarne Esperan Ia de te ' s-Gravenha ^ lijksche vergadering d Esperantisten-vereenig Estas Nia waren 6 gi woordigd Herkozen v thecaris de heer Van sterdam en tot leden gende leden der exan dames Ishrücker-Dirks Dirksen ' s-Gravenhag Bulthuis en Isbrückei P van Dokkum Veen Haarlem en J van de Aangenomen werd de Haagsche groep ti laging - waaiTop de att leden zich niet bereid herverkioizing te aanv zitter wcnschte om pa niet langer in funcHe In de volgende - ver Maart te Utrecht zal stu-ur gekozen wordei Alle besprekingen 1 gfwoonte geheel in I — o — She-amatiekb " ien internatiön t e Weenen Het Internationaal aiatiekbestrijding deel Onder voorzittersc Wenckebach is te Wef i'ing gehouden waarir Nationaal Comité tot i rheumatiekhestrijding Miriisterialrat Dr 1 mede dat ongeveer ÜI liiriBiiiïïïwaa 
UTeFCITSCH NIEUWSBLUÖ Mo 232 Maasirfai I Februari 1926 - OERDE BLM PERPE jLAD j^^ngt en We tenschappen Jan Mnseh t Maandblad van den Amster - ^«^ \ 1 Kunstkring „ Voor Allen"iamschen ^^^^ Amerongen over Jan schrijit J - J ^- geworden is """ S^'ZeTnlnli jong Dat is wel ^ t Sik als je ze ziet gaan die ac hee Iw^X^^^^nog vol levenslust en afope"n leeftijd dat bij anderen ' i ^ pfn z g rustig geregeld bestaan heb f nlêleW kalotjes en de andere attn ^' f van seniele aftakeling moeten ^^ r^en gemjuireerd Nu is vijftig jaar wel n'etU maar het is toch een wiikp leeftijd en ik betwijfel of ' emand ' die Jan Musch ziet stappen,hem zoo hoog taxeert 22 December van het vonga aaar hpeft hij de halve eeuw volgemaakt Of ik naar aanleiding daarvan een enkel woord zou schrijven Graag Ik ben zelf den leeftijd van heldenvereenng te bo ven maar als ik bij iemand nog zoo n bee ie „ weg " ben dan is dat bi ] Jan Musch Waarom Waarom Omdat hij voor mij is de ideale togneelkunstenaar Hij heeft intelligentie en fijn gevoel Wat wordt een eigenlijk banale klucht als Als je maar een verleden hebt " m ziin'handen niet tot iets verrukkelijks En waardoor Door haast mets Hij speelt dat alles met de grootst mogelijke soberheid zonder iets dat ook maar zweemt naar goedkoop of grof effect Hij bezit een weergalooze fantazie Wie hem ooit Scheltema's „ Dijk " of Wijze Kater " heeft hooren zeggen weet wat ik bedoel Zijn „ Wijze Kater " was en bleef een beest dat sprak geen too hient vergat hij dat hij een dier had te verbeelden en hij wist die gedachte zoo volkomen aan den toeschouwer te sug gereeren dat deze rol die in andere han den misschien belachelijk was geworden nu steeg tot een hoogte van sublieme zottemij en satire Hij is buitengewoon veelzijdig Er is haast geen genre of hij heeft er iets voortreffelijks in geleverd In het roman tische zoowel als in het klassieke spel het naturalistische drama de oud va-iJerlandsche klucht de Fransche come - die in elk opzicht heeft hij blijk gege ven van zijn groot on veelzijdig talent Alles wat hij deed had iets eigens van de kleine scherp-getypeerde kosterrol in Heijennans ' „ Allerzielen " en de fijn-cor recte Destournelles in Sandeau's „ Made moiselle de la Seiglière " tot zijn gewel dige Adam in Laudy's „ Paradijsvloek " ' t Best geeft 1-HJ scherp omlijnde figu ren die sterk-suggestief spel eischen Daarom ligt hem jveél in het hyper-mor derne iépertoire dat vaak meer litera tuur dan dramatiek is vaak meer ab stracties geeft dan werkelijke men schen minder goed Daarom was hij ook In hét expressionistische „ Vrijheid " voor mijn gevoel niet op zijn plaats Stel je voor Jan Musch in een rol waar hij een paar bedrijven lang niets te'doen of te zeggen heeft Is ' t niét zonde Derge lijk zwijgend werk moest hij in de toe komst maar liever aan een van de vele theoretiseerende „ intellectueele jonge ren " overlaten Hij zou er in vele ge vallen tegelijkertijd het publiek een dienst mee bewijzen - Musch ' grootste bezit is „ de heilige vonk " Als je hem ziet spelen wordt je ontroerd gebeurt er iets in je Dat heb ik vooral ervaren bij zijn Jasper in „ Eva Bonheur " misschien wel het mooiste karakter dat die wondere mengeling van grofheid en zuiver fijn diep men-schelijk voelen die Heijermans heet heeft geschapen dat groote volkomen evenwichtige Mensch gelukkig met zijn vogels kalm glimlachend bij alle sla gen hem en de zijnen toegebracht Dat vind ik wel ' t mooiste wat Musch ooit heeft gedaan Vijftig jaar Is hij nu Hij lijkt wel ' t type dat ' t een mooi eind in de richting van het dubbele aantal zal sturen Van harte hopen we dat èn voor hem èn voor ons vaderlandsch tooneel — o — A ' Weiuméns Buningc Ter gelegenheid van zijn SOsten ver jaardag heeft de heer A Weruméus Buning van zijn uitgever den heer D Bolle te Rotterdam het verzoek ont vangen een bloemlezing uit zijn werken samen te stellen De schrijver heeft deze opdraciht gaarne aanvaard Esperanto In de te ' s-Gravenhage gehoudein jaar lijksche vergadering der Nederlandsche ' Esperantisten-vereeniging La Estonto Estas Nia waren 6 groepen vert«gen woordigd Herkozen werden tot bdblio thecaris de heer Van Tinteren te Am sterdam en tot leden en plaatsvervan gende leden der examen-commissie de dames Isbrücker Dirksens en Eoskes Dirksen ' s Gravenhage en de heeren Bulthuis en Isbrücker ' s-Gravenhage P van Dokkum Veendam A Rutgers Haarlem en J van de Velde Rotterdam Aangenomen werd een voorstel van de Haagsche groep tot contributiever laging waarop de aftredende bestuurs leden zioh niet bereid verklaarden een herverkiezing te aanvaarden De voor zitter wenschte om particuliere redenen niet langer in functie te blijven ¦ In de volgende vergadering op 28 Maart te Utrecht zal een nieuw ' be stuur gekozen worden Alle bespreking'en hadden als naar gewoonte g&heel in Esperanto plaats — o — ' Rheumatiekbesiiijcling ' Jen internationaal comité te Ween en opgericht Het Internationaal Comité voor Rheu Jiatiekbestrijding doelt mede Onder voorzitterschap van Prof Ministerialrat Dr Foramitti deelde mede dat ongeveer de helft van de „ Kriegsbesohaedigten " aan rheumati sche ziekten lijden wat de staat op zeer belangrijke kosten jaagt Gaarne zou hij het materiaal van het Volks gesund'heitsamt het Comité beschik baar stellen Dr Boehm sprak als zijn mrening uit dat voor dit comité een zeer be langrijk werk is weggelegd en dat voor al op het gebied der bedrijfshygiëne reeds in afzienbaren tijd _ belangrijke praktische resultaten zijn te bereiken Prof Als voorzitter werd benoemd Prbf Strasser wegens drukke werkzaamhe den moest Prof Wenckeibach hiervoor bedanken als secretaris van het co mité werd de hoofdassistent van prof Wenckebach dr Freurid benoemd Ver der zitten in het comité o.a dr Fora mitti Ministerialrat dr Boetom Ober stadtphysikus dr Rosenfeld Ober bezirksarzt prof Tandler prof di Gaspero en Medizinalrat dr Schneyen — o — Prof van Calcar's banker-inderzoefc Men meldt uit Leiden aan de N R Ct Onder evengroote belangstelling als de eerste maal heeft prof van Calcar zijn tweede college gehouden over de oorzaak van het carcinoom Het gespro kene werd door fraaie lichtbeelden ver duidelijkt Voor ieder die de brochure van prof van Calcar „ Die Ursache des Carcinooms " met aandacht heeft gele zen werd ' t nog duidelijker dat alle tot carcinoom'optredende factoren zooals de litteratuur die kent slechts een praedisponeerenden bodem vormen waarop een specifiek carcinoom-virus dat morphologisch wel om.schreven is de directe aanleiding is tot het optreden van den kanker Verder werd aan de studenten mede gedeeld dat ieder die zulks wenscht in de gelegenheid zal worden gesteld het kanker-virus te cultiveeren en er langs experimenteelen weg kanker mee op te wekken — o — Wilhelmina Kley Op Vrijdag 26 Februari a.s zal mevr Wilhelmina Kley die onlangs tachtig jaar is geworden in den Grooten Schouwburg te Rotterdam haar zestig jarige tooneelloopbaan herdenken in ' n voorstelling van Uitvaart Outward Bound " van Sutton Vane door het Ver eenigd Rotterdamsch Hofstad-Tooneel onder regie van Cor van der Lugt Mel sert ïjdglij ' Hoogere Kiijgsschool ' Een'dezer dagen te verwachten leger order zal een ministerieele kennisge ving bevatten volgens welke het toe latingsexamen tot de Hoogere Krijgs sohool in 1926 voor de officieren vaü het iBiger hier te lande zal worden ge hO'Uden op een nader bekend te maken datum in de maand Mei Er worden opengesteld voor de krijgskundige stu diën 10 plaatsen verdeeld als volgt 5 voor officieren der infanterie 1 voor officieren der cavalerie 3 voor officie ren der artillerie 1 voor officieren der genie de intendance-studiën 3 plaat sen — o — Opleiding ondéioiiicieien De opleiding voor onderoffieren tot hoogeren rang zal begin Maart een aan vang nemen De opleiding geldt voor al le wapens met uitzondering voor dat der cavalerie School - en Duitsche studenten naar ons land De Nederlandsch-Duitsche vereeni ging heeft 36 door de „ Auslandshilfe " aangewezen Duitsche studenten uitge noodigd een vacantieverblijf van drie weken in Nederland te komen doorbren gen - De Vrije Universiteit Rede van mr Th Heems kerk over bestaansrecht en noodzakelijkheid van de V U In een propagandabijeenkomst uitge schreven door de locale comité's voor de Vrije Universiteit te Amsterdam gehou den in het gehonw der Maatschappij voor den Werkenden Stand heeft mr Th Heemskerk lid van de Tweede Ka mer gesproken over het onderwerp Be staansrecht en noodzakelijkheid van de vrije universiteit Spr zette allereerst uiteen dat de stichting der vrije universiteit is een deel van het werk van dr Kuyper dat daarop moest uitloopen Vervolgens be toogde spr dat de vrije universiteit in haar wezen een universeel wetenschap pelijk instituut is Daarbij zeide hij dat alles wat wij weten Godsopenbaring is waaruit o.a voortvloeit dat een vrije universiteit krachtens het gereformeer de beginsel volledige universiteit moet zijn „ en zij dus behalve de theologische juridische en litterarische faculteiten ook eon medische en natuurphilosophi sche faculteit moet hebben Hierna als derde punt de nooden en de behoeften aan groei der vrije univer siteit besprekend wees spr op de be staande moeilijkbeden inzake de bezet ting van de medische en de stichting van de natuurphilosophische faculteit daarbij tevens aanroerende de kwestie dat de vrije universiteit wil zij haar „ eïfectus civilis " niet verliezen volgens de wettelijke bepalingen binnen enkele jaren vier faculteiten zal moeten heb ben naar spr ' s meening zal de bekende wettelijke termijn echter verlengd moe ten worden of de desbetreffende wette lijke bepalinj moeten worden ingetrok ken war dP üiiivfirfilcil hcpft i.aar 1-f staansrecht bewezen en het gereformeer de beginsel waarborgt dat zij tot een vol ledige universiteit zal woi^en ultge - bouwd \ Het gereformeerde volk mag ér echter ' niet op rekenen dat de wetge'vei ' er ook zoo over zal denken*en daarom i^oet ' t op uitbouw van de vrije univei'siteit be dacht zijn op haar üitwendigen,t doch ook op haar inwendigen groei Vervolgens sprak prof mr A Anema over de beteekenis der vrije univgKsiteit voor de praktijk van het leven e.n ten slotte sprak ds IJbrand van der Zee ge ^ ref predikant te Sloterdijk over.hgt ge bed voor de vrije universiteit ^ Het Jan de Bakker-raans.,i Naar de „ Ned " verneemt hebben de plannen tot stichting van - een Jan de Bakker-raam in de Groote Kerk te Den Haag verderen voortgang Reeds kwa - men verschillende gelden binnen Een ontwerp-Richters voor een glas-in-lood raam werd goedgekeurd Een reproduc tie hiervan zal binnenkort worden rond gezonden aan verschillende adresseii waardoor men het thans nog ontbreken de bijeen zal trachten te krijgen - Hel Haagsche coUecte-comité heeft zijn actie beaindigd Door dit comité werd f 5000 bijeengebracht Hoofdbestuur N.O.G Het hoofdbestuur van het Ned Ond Genootschap is voor 1926 samengesteld als volgt H J Bon Amsterdam voorzitter G Holle Berkhout vice-voorzitter J Lous Amsterdam Ie secretaris S de Vries Jzn Amsterdam 2e secretaris M H Visser Amsterdam penningmeester G J Bennink Rhenen R J F Ekering ' s-Gravenhage K Gouma Blcsse t de Groot Tricht H Hofstee Nieuw Beerta H J Overduin Enschede J J Wacker hausen Eindhoven A Westerhof Mep pel H de Zeeuw Veere en A C Zeven bergen Rotterdam Het hoofdbestuur nana de volgende motie aan „ Kennis genomen hebbende vari het K B van 9 December 1925 houdende wijzigingen in het Bezoldigingsbesluit voor Burgerlijke Ambtenaren constateerende dat deze wijzigingen zoo goed als geen enkele verbetering brengen in de salarispositie der onder wijzers en dat in geen enkel opzicht is tegemoet gekomen aan de vele ernstige grieven tegen de vroegere wijzigingen van het Bezoldigingsbesluit 1920 spreekt zijn diepe verontwaardiging uit over deze bejegening van de onder wijzers door de regeering acht een dergelijke bejegening van Re georingswege niet bevorderlijk om bij de opvis^rs der jeugd de eerbied voor on ze staatsinstellingen hoog te houden dringt met klem aan op het nemen van ma,atregelen die het tegenover het onderwijzerscorps begane onrecht her stellen en de onderwijzers weer in het genot brengen van een behoorlijk sala ris en besluit deze motie ter kennis te brengen van Regeering en Volksverte genwoordiging Ned Herv kerk - ' f - Beroepen te Leiderdorp toez ds H Mondt te Nijega Bedankt voor Koudum door ds L.Boer te Vriezenveen Geref geiÈÉ i;v>*ïfe?Sï - Beroepen te Genemuiden e'n Ridder kerk ds M Hopman te Krabbendijke Bedankt voor Kampen en voor Goes ds A Verhagen te Middelbm-g voor Rijs sen door ds J > Fraanje te Barneveld -- Exaiïien Archiefambtenaar ' s Gravenhage Geslaagd voor het exa men archiefambtenaar Ie kl mej mr J M Graadt van Roggen mr A Hage en de heer J L Blonden Prof dr A W Bijvanck Prof dr A W Bijvanck hoogleeraar in de archaeologie en de oude geschie denis aan de Leidscbe universiteit die tot herstel van zijn gezondheid eenigen tijd in Zwitserland heeft vertoefd is te Leiden teruggekeerd en heeft zijn cqlle ges hervat Mgr A F Diepen ' Op medisch advies is mgr A F Die pen bisschop van ' s Hertogenbosch we der ter verpleging opgenomen in het Groot Ziekengasthuis te ' s-Hertogen - De vacature-dr G W Oberman te Leeuwarden In een vergadering van de kerkelijke kiesvereeniging voor de middengi'oép Evangelie en Gemeente te Leeuwarden waarin ongeveer de helft van de leden der veroeniging tegenwoordig was is met 21 tegen 15 stemmen besloten aan het kiescollege te adviseeren in de vac dr G W Oberman een predikant van de confessioneele richting te beroepen Vooraf was uitdrukkelijk bepa,ald,dat ieder lid der kiesvereeniging - dietevens lid is van het kiese llegè volkomen vrij staat in zijn handeling en liietgebonden wordt door eenig besluit derkiesvereeniging - mm sTUKiEfi Buiten veranhvnnrdelykheid dér redactie Adies gevtaagd M de R Zou er iemand onder uw geachte abon né's zijn die mij door middel ¦ van » uw veel gelezen blad het juiste adres kan opgeven waar men togen inlevering van „ hondei'd duizend " gebruikte fram kaartjes gratis een invalide-wagentje kan bekomen voor ^ en zeer hulpbehoe vend mensch Met veel moeite Is bet aantal bijeen gekregea maar wie ik ook vraag niemand weet de persoQO of de fabriek waar men ztcb toe wenden moet om liel te bekomen V dankr-ri '!' ^' oor df ' •^ ri'-eridt'P'aa ''^ ruiml6 • • • j Uw abonné ' j ' Fraude met doorvoer van suiker f 265.286.64 aan boeten geeiscbt De Tech'tbank te ' Rotterdam heeft voortgezet de beliandeling van de vier strafzaken en de eene civiele zaak dn verband met den fraudaileuaen invoer van suiker die lec doorvoer uit Dudtsoh land — over zee van Haimburg naar Rot terdam en dan via Lobith het land weer ijit ^ naar Duitschland was aangege ven Beiklaagden in deze zaak waarvan de eerste behandeling beeft plaats ge had op 17 Dec 1925 en de tweede « p 12 Januari 1926 zijn J en B Nachf een Duitsche expeditie onderneming die te goeder trouw de do-orvoerlijsten v-óor de suiker geteekend had en f 25.000 zeker beid had gesteld de N.V Molorliohter Willemina H v K en H v K.'s expe ditie en transportondiei-neming Tegen J en B Naohf gaat verdeir de civiele procedure - De rijksadvocaat mr J J v Walsem wees er op dat deze smoklkelzaken een brutale fraude treffen met 8 partijen sul ker uit Duitschland ten doorvoer aange gevenn ^ via LobiCb naar Duitschland De partijen waren zonder schending van de zegeïing maar wel met verijdellng daarvan weer gelost Een bedrag aan accijns van f 109,590 is daardoor ont doken Hij eisalite tegen v K.'s expeditie en transportondern-emingen voor het eer ste misdrijf een boete van f 5000 en voor het tweede.een boete van 10 maal den ontdoken accijns zijnde f 134.894.50 met verbeurdiverklaring van de goederen en met de bepaling dat de Jannetje spe ciaal verbaaden en executabel zal zijn voor de verbeurde boeten ¦ Hier is geen spi'ake van een fiscus maar de eisoh is een maximum omdat het hier zulk een brutale smokketeaak betreft De eisch tegen ' de N.V Willemina luidde veroordeeling wegens 6 misdrij ven 6 boeten van f 5000 en wegens de tweede 6 misdrijven 6 boeten van een maal den ontdoken accijns makende te zaimen f 94.991.99 Aangezien er geen sprake is dat deN.V de maximum boete ad f 900.000 zou kunnen betalen vroeg hij slechtsden ontdoken accijns met bepaling datde Wilhelmina verbonden en executabelzou zijn • In de straf:zaa:k tegen J en B voor de 8 misdrijven elik f 50 samen f 400 en in de civiele vorde'riog persisteerde de rijksadvocaat zijn conclusie van eisch d.w.z toe\vij'Zing tot een bedrag van f 100.000 Oplichting Het gerechtshof te Leeuwarden heeft uitspraak gedaan inzake het hooger be roep van J de W en J A W v d G kooplieden te R'otterdam door de Gro ^ ningsche rechtbank wegens oplichting te Haren tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld Het hof vernietigde het ' vonnis der rechtbank eri veroordeelde bekl opnieuw rechtdoende beiden weer tot dezelfde straf Voor het Gerechtshof te ' s Gravenha ge is in hooger beroep behandeld de zaak tegen een zaakwaarnemer uit Den Haag gedetineerd die door de Haag sche rechtbank wegens oplichting ver oordeeld is tot zes maanden gevangenis straf De procureur-generaal achtte het aan bekl ten laste gelegd feit niet bewe zen en vroeg met vernietiging van het vonnis a quo vrijspraak voor dén bekl Bekl.'s raadsman mr De Hartogh concludeerde eveneens tot vrijspraak Het Hof heeft daarop onmiddellijk uit spraak gedaan in deze zaak Het sprak den bekl overeenkomstig het requisi toir vrij en gelastte zijn onmiddellijke invrijheidstelling Een nitvoer-kvrestie Het Haagsche gerechtshof heeft ar rest gewezen in zake een uitvoer kwes-tie waarbij het ging óm de vraag of de Staat verantwoordelijk is voor hande lingen van een ambtenaar wanneer de ze betreffen r.en overtreding van een f ubliekrechtelijk voorschrift Het hof besliste dat hij die een wet telijk voorschrift overtreedt een on rechtmatige daad pleegt onverschillig of dat voorschrift van privaatrechtelij ken of van publiekrechteUiken aard is Er bleef volgons het hof slechts de vraag over of de in het proces bedoelde ambtenaren der invoerrechten in strijd hebben gehandeld met de wettelijke voorschriften toen zij bij den uitvoer van zekere producten toepasten de be palingen van een Kon Besluit van 1915 waarbij afwijkingen omtrent den uit voer waren gesteld De eisohende partij de exporteur be riep zich daarbij op onwettigheid van dat Besluit Het hof besliste evenwel dat het Be sluit wettig verbindend is zoodat de ambtenaren niet onrechtmatig hebben gehandeld Met • vernietiging van een vonnis der EÜaagsche rechtbank waarbij de eischer niet ontvankelijk was verklaard ont zegde het hof thans de tegen den Staat ingestelde vordering — o — Aanspraïteliikheid van een deurwaarder Een deurwaarder te Nijmegen had een paar expoiten uit te brengen Hij heeft dat gedaan doch later werd beweerd dat hij ze aan den verkeerden persoon had beteekend In dat huis woonden n.l twee personen die volmaakt denzelf dpii naam droegen t.w een vader on ' n rfoer-^'erjar.'gfn zoon De persoon die akn den deurwaarder de opdracht had gegeven stelde nu dat hij het proces Had verloren tengevolge van de vergis sing van dien deurwaarder en hij eisch Ie van hem voor de Rechtbank te Arn ' em schadevergoeding De Rechtbank heeft toen beslist dat er wel door den deurwaarder een m)ssla.g was begaan i"iS.3r - lat II deswpgt ' rol goon srliadt MM'pücdiiig ' vei'pücht was Tegen deze beslissing kwam de eischer In hooger beroep bij het Arnhemsche Gerechtöhof en dat Hof heeft thans ook in die zaak uitspraak gedaan en geoordeeld dat dit proces inderdaad door de schuld van den deurwaarder moest worden — en ook is — verloren Maar dat vaststaat oordeelde het Hof verder dat deze deurwaarder daarvoor dan ook de daardoor geleden schade moest ver goeden en berekende die schade op een bedrag-van ongeveer f500 tot betaling waarvan de deurwaarder werd veroor deeld benevens in de proceskosten die ' ook op plusminus f500 werden begroot '' erduisterlng De rechtbank te ' s Hertogenbosch heeft de behandeling voortgezet van de zaak tegen den boekhouder J A M v R te Eindhoven beklaagd van ve'r duistering van f18.000 als chef de bu reau van de Tramweg Mij Den Bosch Helmond Het O M eischte 2 jaar gevangenis straf met aftrek van de voorloopige hechtenis Bekl had gespeculeerd en zich niet meer kunnen redden De verdediger mr Hekking te Eind hoven wees op het goed gedrag van be kl in het verleden en op de onvoldoen de controle gevolg van de inrichting van het bedrijf Aangezien de dagvaar ding foutief is zal bekl volgens pi niet kunnen worden veroordeeld Voor de Haarlemsche rechtbank heeft terecht gestaan C H M die in den loop van enkele jaren 5000 tot 7000 cho coladebrooden heeft verduisterd tèn na deele van de N.V Droste Bekl bekende Het O M eischte tegen hem 1 | jaar ge vangenisstraf met aftrek van de voor loopige hechtenis Het O M bij de rechtbank te Haar lem heeft 3 maanden gevangenisstraf geëischt tegen P G oud-voorzitter van het burgerlijk armhestuur te Zaandijk In de functie van voorzitter had hij f 100 verduisterd behoorende tot de kas van het voormalige weeshuis Uit de Provincie ZEIST Liefdadigheid s c o n c e'r t In het gebouw „ Diligentia " alhier gaf de Tooneelvereen „ Tot Nut en Genoegen " een liefdadig'heidsavond ten bate van de door den watersnood getroffenen Het was een succesvolle avond de tooneelclub had met een schets „ Buiten Werken " van Nolst Trinité veel suc ces de heer en mevrouw Hart met twee één-acters niet minder terwijl „ Con Amore " onder leiding van den heer Chr Karstens niet weinig tot het wel slagen van den avond bijdroeg Pl.m f50 — kon aan het plaatselijk Watersnood-comité worden afgedragen Opbrengst waters nf^J^lc o W 1 e c t e "- Er is alhier niet tevergeefs een beroep op de mild - en offervaardigheid der in gezetenen gedaan In de Zaterdag gehouden collecte werd in totaal f 14.000 gecollecteerd het geen voor onze gemeente een mooi resul taat mag heeten — V o e t b a 1 Zeist I — B F C I Bus sum Na een lange rustperiode had hier op den Koeburg weer een ontmoeting plaats van Zeist I en B F C I van Bus sum onder leiding van scheidsrechter van der Laan B F C bracht den bal aan ' t rollen en opende een geregeld offensief eindi gend op slecht ' schieten van de aanvals linie waartegenover enkele gevaarlij ke uitvallen van Zeist die door de Bus sumsche achterhoede werden gestuit Bij een dezer uitvallen " schiet de Zeist-linksbuiten precies over d'e lat Over alle liniën werd het overigens een vrij futlooze ontmoeting zoodat met de rust nog geen der partijen het doel hadden gevonden Na - de rust werd er van paars-witte zijde enthousiasten gespeeld en was de B F C helft meestal het tooneel van den strijd Ongeveer twintig minuten na de pauze passeerde de B.T.C.-aanval de Zeist backs en moest de Zeist-keeper vis schen O — 1 Niet lang daarna kreeg Paars-wit een hoekschop te nemen die goed genomen weer een corner opleverde welke daar op èn een goal werd omgezet 1—1 Alzoo stonden de partijen op gelijken voet in welken stand geen verandering meer kwam De scheidsrechter was in ' t nemen zijner beslissingen niet erg gelukkig — Gymnastiek De Gymnastiek vereeniging Bato houdt Maandag 8 Maart in hotel Bosohlust onderlinge gymnastiekwedstrijden voor de hoofd afdeelingen veteranen en adsptranten Voor den besten len graad turner stelde de oud-directeur de heer N Bee kes een zilveren wisselbeker beschik baar terwijl de heer G Leyte voor den besten gymnast 2e graad een cup zal uitloven Voor veteranen en adspiranten bestaan de prijzen uit medailles De oefeninigeh omvatten brug paard ringen en rekstok en vrije oefehingen een all round programma dus De jury zal beslaan uit leeraren M.O van elders Het voornemen bestaat ook voor de jongen-afdeolingen dergelijk * kampen te houden ~ L y c e u m-t o o n e e 1 c 1 u b „ Per sona " De Tooneelclub „ Persona " van het Zoister Lyceum gaf haar jaarlijk sche uitvoeringen waarvan de op brengst en bate van den watersnood komt Opgevoerd werd een blijspel in vier bedrijven „ Provincie stadje " van A van Kotz6bue „ hetgeen door de leerlingen onder leiding van de heeren P Min deraa en dr C R van Paassen was in gestudeerd Hef « tuk waarin de noodlge humor vocirkii-er spoel * ondo »' de - iio'al.'Piei in eew oud provinciestadje Een ter plaatse onbekende deftige heer Is het slachtoffer van de slechte wegen in het stadje die niet verbeterd mogen worden omdat de burgemeester van oordeel is dat anders de smeden en wa gonmakers niets verdienen Algemeen denkt men echter dat het de koning is die incognito het stadje de eer van zijn bezoek aandoet De schut terij trekt reeds uit om hem een serena de te brengen maar de onbekende heer wil hen tenslotte gerust stellen door te vertellen dat hij een ingezetene van de residentie is en nu keert zich de alge meene verontwaardiging tegen hem Dezelfde heer wordt verliefd op de dochter van den burgemeester en wint het van zijn mededinger een geaffec teerde dichter die hij een blauwtje laat loopen hetgeen tai allerlei komische verwikkelingen aanleiding geeft Maar de burgemeester en zijn verdere huis genoolen aarzelen om de band van een familielid weg te schenken aan iemand die op geen titel bogen aan Eindelijk ontpopt ziib de ontiekende als de geheime staatsraad van den ko ning en putten allen zioh uit in atten ties tegenover hem terwijl het huwelijk thans natuurlijk doorgaat Het stuk werd door de leerlingen vlot gespeeld en ooggtte yeel succes Aan ' t slot hield de rector dr West strate een korte toespraak waarin hij de spelers en allen die tot de uitvoering van het stuk hadden bijgedragen dank bracht De aula van het Lyceum was beide keeren goed gevuld zoodat wel een flink bedrag afgedragen zal kunnen worden aan het watersnood-comité Het geheel werd opgeluisterd door het Lyceum-strijkje onder leiding van den heer J Elias BILTHOVEN J e u g d d a g V C J B Gistermor » gen half elf werd in de Woudkapel al hier door de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme de 3de Jeugddag gevferd welke ieder jaar op een bepaalden Zondag wordt gehouden en waarvan de strekking is dat door kerkelijke organisaties en godsdienstige groepen eenmaal per jaar op eenzelfden Zondag het recht en de beteekenis van de religieuze jeugdbeweging in haar hidden tot uiting wordt gebracht waar uit dus voortvloeit dat de viering in de eerste plaats geschiedt in de groepen der ouderen natuurlijk zoo mogelijk in tegenwoordigheid van en met medewer king der jongeren De belangrijkste be teekenis blijft het toetreden der jon gere groepen tot de gemeenten als uiting van het verlangen dat in de jongeren leeft om mede te werken aan de ver sterking van het godsdienstig leven Als eerbiedige hulde aan de nage dachtenis van Prof Dr K H Roessingh werd op dezen dag de boodschap welke Prof Dr K H Roessingh verleden jaar aan de vrijzinnige christelijke jeugdbe weging bracht in alle bijeenkomsten voorgelezen en luidde o.m als volgt Het is heden voor.de derde maal dat vrijzinnige gemeenten en groepen over geheel Nederland bijeenkomen om in eigen midden de hd eekenis der jeugd beweging'te gedenkf;i en den wil tot saitnenwerking van ouderen en jongeren ' tot uitiiig te brengen Wat heeft onze vrijzinnige jeugdbeweging ons gebracht en wat mogen wij van haar verwach ten Zij heeft gebracht in het leven van vele menschen oprechte trouwe vriendschap vriendschap gegrond op den gemeenschappelijken arbeid voor geestelijke dingen een ruimer blik op vragen van religie en gemeenschaps leven - door het onderling verkeer van ouderen en jongeren in kampen confe-renties een dieper besef van verant woordelijkheid te samen gedragen te genover den nood van den tijd De vrijzinnige jeugdbeweging — en dat is het wat wij met nadruk en met dankbaarheid willen uitspreken — heeft jonge menschen mogen brengen tot dien levensernst die onvoorwaardelijk trouw en die innerlijke kracht die aan alle religie eigen zijn tot de kennis van den Heiligen en Alimachtigen God uit Wien het Leven is En op dezen jeugddag is het ons een vreugde ook ons ouderen dat wij samen met een jonger geslacht God mogen zoe ken en van Zijn Majesteit en-Glorie mo gen getuigen Ds W Noordhoff uit Lochem welke dezen dienst als voorganger leidde hield een rede gewijd aan de jeugdbe weging der vrijzinnig christelijke groe pen waarin hij liet uitkomen dat deze jeugd getrokken wordt naar.een nieuw levensideaal dat eigenlijk het Eeuwen Oude Ideaal is „ Zoekt eerst het Ko ninkrijk en Zijn gerechtigheid en al het andere zal U worden toegeworpen " Zij worden geleid door de gedachte niet zichzelf te zoeken maar.God en zij doen dit samen met de ouderen Ter afwisseling zong een gemengd koor onder leiding van den heer Ket ting uit Utrecht waaruit in de toe komst een vierstemmig dameskoor z.il worden geformeerd De liturgieën bostonden uit enkele liederen uit den bundel van den Ned Prot Bond met het gedicht „ In de Kee rende Kudde " van Adama van Schel tema dat gedeclameerd werd door den voorganger en enkele leden van h«t koor waar tussoheii door liodorcri wor den gezongen door do hc^oekors en hel koor „ Uit verzonken grenzen " van Mevr H Uolapd Holst werd h*t gedicht „ Met nieuwe oogeq " op dezelfde vvijze gedeclameerd Hot kerkje was goed gevuld — U L G Alhier werd een alg«tmeonf ledenvergadering gehoiidcn door de aff de Bilf Maarlensdijk van ' I Utrechtse Landbouw Genootschap in hel café „ d Bonte Koe " welke vergadering wegen verhindering van den Voorzitter gelei werd door den onder-voorzitter - di heer A v d Grift Reker.ing en verantwoording ov 1925 werd nagezien en accoord bevou den Tol li'der von ' ipt v;«!m'it - A-erden-hci kozen de heeren G L Baron van Boel zelaer en D L van Dijk Tot plaatsvervangend ^ g«T«(aa3digde 
JE UTRFrHTSCH NIEUWSBIAD 1926 - DERDE BLAD voor de algemeene vergadering van het U.L.G werden benoemd do hoeren D L van Dijk en Joch Floor Besloten werd komend jaar wederom een veekeuring te houden van zwart bont vee en werd de heeren A v d Grift on N Vossenstijn opgedragen zich met de uitvoering hiervan te willen be lasten ¦ Tevens werd besloten pogingen in het ¦ fverk te stellen dat het jaarlijks te hou den concours te Houten dit jaar te Bilt hoven te laten plaats hebben waarvoor het e.xersitieferrein zich uitstekend zou leenen Bij de rondvraag verzocht de heer van Brenk het U.L.G pogingen in het werk te stellen dat de melkbussen der melk slijters welke veelal tot maat worden aangenomen geijkt worden ^ Fa afloop werden films en lantaarn plaatjes op landbouwgebied vertoond Veeiiendaal Filmavond Voor een talrijk publiek waaronder leerlingen van den landbouwwintercursus te Utrechtsch en GeldersclT-Veenendaal werd door het Utrechtsch Landbouw Ge nootschap alhier in Hotel „ De Koren beurs " § eK filmavond gehouden op land bouwgebied voor de afdeeling Veenen daal van het Utreehtsch Landbouw Ge nootschap Do Voorzitter de heer J Harp opende met een kort woord deze bijeenkomst on stelde duidelijk in hel licht het nuf van landbouworganisatie Verschillende lantaarnplaatjes en films werden op het doek gebracht wel ke door verschillende heeren nader wer den toegelicht en aandachtig gevolgd Met eon woord van warmen dank sloot de voorzitter daarna deze verga ¦^ ering AMEBSrOORT — D-e Floresfilm Bij de R K.Missiedagen behoorde - de Floresfilm,die in het eerste deel geeft ' t afscheidvan het ouderlijk huis van den missio nai'is en de reis naar de Kleine Soen da-eilanden met de boot naar Batavia per spoor over Java naar Soerahaya endan weder met de Pakketvaart naarFlores Waar voorheen zoo ' n zendeling niet te roemen had op voorkomendheid tij dens de reis naar Indiö is tegenwoordig welwillende hulp steeds op te wekken Het tweede deel geeft de iülandsche be volking in haar gewoonten en heiden - sche gebruiken Hierbij valt het pp dat bij godsdienstige feesten ook de stijlen der hutten en de maalsteenen er voor met het bloed worden bestreken van het gedoode offerdier ' t Derde deel geeft het missiewerk te zien waarbij het onderwijs een groote plaats inneemt De kern daarvan wordt gevormd door de 12 standaardscholen op Flores elk met een 200 inwonende leerlingen zeven dezer inrichtingen zijn voor joilgens en vijf voor meisjes De 170 lagere scholen dezer Missie oyer de verschillende eilanden verspreid tellen 16000 kinderen De 292 onderwij zers zijn allen oud-leerlingen der ge noemde standaarscholen Deze laatste vorderen zeer veel geld want ook het voedsel en kleeding moet worden ver sterkt De inlander zelfs de inlandsche vorst meent reeds heel wat gedaan te hebben met zijn kind eenige jaren af te staan om onderwijs te mogen genieten Op de scholen wordt het Maleisch aan geleerd en zoo zorgen deze paters dus ook voor de invoering van een algemee ne omgangstaal Als bewijs hoe vroeger de verschillende stammen steeds op voet van vijand schap verkeerden kan wel gelden datFlores alleen vijf geheel verschillendeinlandsche taalgebieden omvat Vanvrijwillig verkeer lijkt nooit sprake ge weest te zijn Deze R K Missie werktvanaf 1917 op.^de Kleine Soendaeilan den llil - Ameiongen Benoemd De heer G B V Prattenburg alhier is benoemd tot Gemeenschapsleider te Scherpenzeel — Burg Stand Geboren Jasper z V Azwerus van Kranenburg en Pietro nella Cornelia Burgslede Aaltje d v.J Honders en J T C Verbrugb Getrouwd Jacob Spies 40 j en Grietje Schultink 36 j Overleden Antonie Doornebal 5 j z V A Doornebal en M Ravenhorst So phia Meijer 78 j ongehuwd Mond - en klauwzeer Alhierdoet zich een geval van mond - enklauwzeer voor onder het vee Watersnood Tot heden isreeds een bedrag van f 1500 bijeenge bracht voor de watersnood -— it — Baarn T i m o t h e u s In het gebouw Toor Chr Belangen alhier hield de Chr Knapenvereeniging „ Timotheus " haar jaarvergadering De vergadering werd voor een tame lijk bezette zaal geopend met het zingen van Psalm 103 1 waarna de Voorzit ter de heer H v d Dool voorging in gebed Hierna volgden de verslagen van secretaris en penningmeester Hieruit bleek dat dt vei'eeniging thans 24 le den telt en aan bet begin van ' t ver eenigingsjaar 35 leden Een dergelijke vermindering van leden valt te betreu ren Er was een batig saldo van f4.222 Nadat de knapen hun „ Knapenlied " hadden gezongen werd overgegaan tot de verdere afwikkeling van het pro gramma dat bestond uit meerdere op stellen samenspraken en voordrachten Bijzonder viel in den smaak „ De Elec trische Slaapstoel " daaraan door alle knapen deelgenomen Verschillende af gevaardigden spraken in de pauze de fee.stvierende vereeniging toe De ge houden collecte bracht fll.Blè op Aan den heer V d Dool werd nog een fraaie fruit mand overhandigd als een klein bewijs van waardeering voor zijn voortreffelijke leiding Nadat de voor zitter de aanwezigen had bedankt voor hun'belangstelling sloot de vergade ring met het zingen van Gezang 180 1 en dankzegging — Burg Stand Geboren Jan * Matthous z van K H Baay en F J Starkcy Dirk Eernardus z van J Streefkerk en J van Malkenhorst Gijs bertba d van \ V van Maanen on M Veldhuizen Ondertrouwd J A Goyert en W Grootveld J van der Laak en G Krij - nen Gehuwd J Keijzer en G M Evers " Overleden Jan ^ Perez 77 j wed van I G G Tjassens Jannetje Mol 01 j geh met J van Niekerk Joannes t^r Haar 68 j Gerrit Cornells 14 j z van C H Verzaal en C • Beijen Johannes Gerardus Marinus van Esveld 64 j geh met R Fransen Bannik Burg Stand Geboren Gijsbsrt Adrianus z v A van ' t Hoen derdal en A Bol Breukelen T o o n e e 1 De Tooneel vereeniging „ De Gouden Ploeg " te Maarsse.n gaf voor een volle zaal een uitvoering waarvan de opbrengst zou strekken voor de door den watersnood geteisterde stroken Opgevoerd werd het blijspel Willy's vrouw De pogingen van „ De Gouden Ploeg " werden met een groot succes bekroond daar de opbrengst ongeveer f225 was Als bij zondere attractie voor dezen avond deelde de voorzitter van het comité mede dat de heer mevr Miras so lonummers voor __ j^j en viool zouden geven waardoor ^ in,o weinig bijgedra gen werd om het genoegen van dezen avond te verhoogen In de pauze werd een collecte gehou den waarvoor reeds de Burgemeester alhoewel deze zelf niet aanwezig kon zijn f 10 disponibel had gesteld De aanwezigen zullen geen spijt ge had hebben door hun komst tot het welslagen van dezen avond te hebben bijgedragen immers zullen zij nog lang met genoegen terugdenken aan het ge not dat de G P en de beide solisten hun hebben verschaft Na afloop werden alle dames die had den medegewerkt met bloemen vereerd en zeide de voorzitter de G P hartelijk dank voor het uitstekend spel nog me raoreerende dat ook de ramp van Bor culo aanleiding was voor de G P een uitvoering te geven ten bate van die slachtoffers Had niet uw ' tooneelver den schoonen naam van „ Gouden Ploeg " dan zou ik deze willen noemen Het gouden hart " zoo besloot spr Ten slotte dankte spr allen die hadden me degewerkt tot het welslagen van dezen avond inzender den heer en mevr Mi ras Schade Bakker v d S alhier geraakte te Portengen met zijn door honden getrokken broodkar te wa ter waardoor zijn ruime broodvoorraad niet meer voor levering vatbaar bleek te zijn Bieukelen St Fieteis Burg Stand Ondertrouwd Albertus van Schip 28 j en Elisabeth Johanna Scheenhart 24 j — o — Bteukelen-Nijenrode Burg Sta nd Geboren Gerardus Marinus z v H Schoordijk en A Kolfschoten Jannetje d V J Fokker en G Pijnse van der Aa Ondei'trouwd Aart Buizer 24 j en Nelly Wilhelmina Mobaeh 27 j Getrouwd Mattheus Franke en Mar retje Timmer Overleden Arie Griffioen oud 56 j Culemborg W.erklooze n-u i t k e e ring voor tabaksbewer kers Het hoofdbestuur van den R K tabaksbewerksbond ontving van den Mi nister van Arbeid op zijn verzoek om verhooging van de werkloozenuitkee ring voor zijn - leden een gunstig ant woord waardoor de uitkeeringen nu zijn genooten voor leden die 18 jaar of ouder en thans inwonend zijn In de eerste klas gemeenten van f 8.10 op f 10.68 per week In de tweede klasse gemeenten van f 7.32 op f 9.66 per week In de d«rde klas gemeenten van f 6 op f8.70 per weck Deze regeling treedt in met terugwer kende kracht vanaf 14 Januari jl — Bnrg Stand Gehuwd C J.Bleijenherg met C P de Raad Geboren Thomas Johannes z van G van Everdinck M C Krijgsman Dirk Lodewijk z van A C Vermeulen en C J Hak Amalia d van M E van Spier en S Brommet Willem Abraham z v F J G Richter en P Borgstein Adria ha Gerarda en Theodora Adrians doch ters van A W Stolker en G Th Huls kes Marinus Floris z van A Chr Borg stein en M E Barneveld " ¦ Overleden Barendina Teuntje van d.en End 30 j gehuwd met C F ' Middel koop Cornells Simon 93 j — n — Doorn Steun Door het ziekenfonds werd besloten f 100 af te staan voor de slachtoffers van den Watersnood — Bekroond Op de Nat tentoon stelling van kleedingstukken georgani seerd door den Bond van Kleermakers patroons te Zutfen behaalde de heer C Honig 2 Ie en 5 eere-prijzen — o — Eist U Neergelegd De heer v Schalk en de heeren de Ridder en Vlo gen hebben hun ambt als kerkvoogden bij de Ned Herv Kerk neergelegd — o — Houteu Uitvo'ering In de Patro naatszaal werd door de tooneelvcreeni ging van de R K Werkliedenvereeni ging „ Eendracht maakt Macht " een uit voering gegeven waarvoor op het pro gramma voorkwamen een drama in drie bedrijven en twee blijspelen De geestelijke advrseur kapelaan Mortens opende deze avond en gaf een korte uit eenzetting van het drama „ Verbannen " Met volle aandaeht werd dit stuk door de aanwezigen gevolgd vooral de beide jongensrollen maakten veel indruk Vroolijker stemming kwam er door het blijspel „ Nauke en Compagnon " Na de pauze echter kwam bet blijspel in twee bedrijven „ Perke Versnug'gere " welk stuk zeker wel het grootste genot verschafte Do aanwezigen hadden zich dan ook kostelijk - geamuseerd Kapelaan Mortons eindigde met eentoepasselijk woord van dank gn aan wezigen en spelers ' M^M ^ Diefstal Terwijl R de K alhier aan hefkunstmest zaaien was en zijn rijMel aan den kant van den weg had staan werd deze door een pas soerenden man meegenomen Do K die de diefstal zag gebeuren kon echter niet snel genoeg ter plaatse zij.n Ben passee rende vrachtauto van de firma H uit Utrecht nam echter do K mee zoodat zo den dief konden achterhalen en hem naar Houten konden vervoeren waar hij aan de politie werd overgeleverd ' Leeisum Watersnood Alhier is f 1079.58 bijeengebracht voor de Waters nood Tot be'3tuurs,leden dermarktvereeniging zijn benoemd de hee ren Houwer Putman v Maanen enBlankestein Burg Stand Geboren Cornelia Hendrika d v D A Alberts en M v.Cooten Ondertrouwd J Meerbeek en M.Dhont Loosdiecht Commissi é " De " vol gende hoeren zijn door B on W be noemd tol leden der commissie lor in zameling van gelden voor 4 ^ slacht offers van den watersnood H V Houten Rz H Schoenmaker Lf v d Poel G Veldhuizen H J Volkers J Heins B B Roodhart L Milart J G Verboon M Timmerman D Doets A Spranger W Karsemoijor Jz R van Reenen W J Voogsgeerd G Grooten dorst W Prinsen W Karsemeijer Wz S Lamme en R Vlug — Medewerking Watergraaf en heemraden van het Groot Waterschap „ Beoosten de Vecht " hebben aan het gemeente - en waterschapbestuur bericht gezonden dat zij in beginsel bereid zijn hun mo dewerking te verleenon tot bet doen'at vloeien door een duiker van het over tollige water uit de plassen in don Be thunepolder Het bestuur zal zich inzake de plan nen in verbinding stellen met een in genieursbureau Schaalcollecto B en W dezer gemeente hebben besloten een open schaalcollecte langs de huizen te doen houden ten behoeve van de ge dupeerden door den watersnood Tot eenige heeren is een verzoek gericht voor dit doel een commissie te willen vormen Diefstal Ten'nadeele van J P.is een fiets gestolen welke stond in eenschuur op zijn bloemisterij aan denLoosdrechtschon weg Fata morgana Een hozookervan hotel „ De HoUandsche Tuin " haddeze week de domheid een glazen deuraan te zien voor een houten Toendeze dan ook niot direct open wilde,sloeg hij er zoo hard tegen met zijnvuist dat de stukken glas door de ge lagkamer vlogen De man verwonddedaarbij ernstig zijn hand en zal boven dien natuurlijk de onkosten moeten be talen Het water Dank zij do krachti ge werking van de watermolen on hethulpgêmaal zijn do landerijen van hotwaterschap Mijnden thans geheel drooggekomen Gelukkig is gebleken dat deschade door het water toegebracht nieternstig is Thans wordt nog steeds gewerkt om ook de verdere omgeving voor zoover noodig droog te krijgen Iiopik B rand weer De gemeente raad heeft een voorstel houdende aan koop van een automobiel motorbrand spuit aangenomen zoodat we binnen af zionharen tijd in hot bezit zullen zijn van zulk een spuit Het corps kan nu worden uitgebreid Por Radio opgespoord Eenige dagen geleden had de bakker V " alhier zich met zijn zoon G naarUtrecht begeven teneinde dezen welkeaan vlagen van krankzinnigheid lijdt,te laten onderzoeken In Utrecht geko men wist G zich van zijn vader te ver wijderen voorgevende zich even alleente moeten afzonderen V vond dit goeden wachtte doch zijn zoon kwam nietmeer terug Alle pogingen om hem ophet spoor te komen bleven vruchteloos,zoodat V zich genoodzaakt zag alloenhuiswaarts te koeren Eenmaal terug gekeerd zijnde deed V direct aangiftebij den burgemeester dezer gemeente,die ook dadelijk een onderzoek naardon vermiste liet instellen doch alleszonder resultaat Een verzoek om hetgebeurde in de politie-berichten welkedagelijks door den HilversumschenDraadloozen Omroep worden rondge seind op te nemen werd per telegramaan don commissaris van politie teHilversum gezonden genigo uren laterechter nadat het verzoek tot bekend making per H.D.O was verzonden ver voegde zich een broeder van den ver miste ter secretarie met de boodschap,dat hij hem in de nabijheid van de R K.Kerk te Cabauw had gezien en hemverzocht had zich huiswaarts te bege ven waarop de zoekgeraakte geant woord had niet naai - huis te willen.Hierop nu is de gemeente veldwachterW terstond in butgerkleeding naarCabauw gegaan en heeft G naar huisgebracht Hij zal nu waarschijnlijk ineen krankzinnigengesticht worden op genomen In de teen Do werkzaamhe den in de teen nemen allerwege toe Konde toen gedurende eltolijke weken doordo vorst waardoor de binnenwaterenwaren dichtgevroren niet worden ver voerd thans hebben de schippers hetdruk on wordt vracht op vracht aange voerd hetgeen een ware uitkomst isvoor de teenbewerkers daar velen algedurende een paar maanden zonderwerk rondliepen Maaxlensdijk Het Watersnood c omi t é heeft heden een begin ge maakt met te collecteeren voor de ge trofenen bij den watersnoodramp — Burg Stand Bevallen C M.van Maarsseveen geb Oostveen d Maaissen Sa do e Nelson In de Kinderkapel werd een samenkomst ge houden waarbij optrad de Sa4oe John Nelson Deze Indiër is afkomstig uit Ma dras in Engelsch Indië eorsl heeft hij gestudeerd in de fechten Na ijn bekee ring zegde hij zijn studie in de rechten vaarwel en ging prediken In zijn lang wit ' Sadoe kleed trekt hij nu de we reld door Dezer dagen kwam hij uit België in Nederland Er,was groote be langstelling Het gebouw was stampvol De samenkomst werd geopend door den hoer L G James die liet zingen Ps 98 1 en 2 Na gebed en lezing van Hebreen 6 leidde de heer James met een kort woord de Sadoo in en don nadruk op leggende dat deze broeder uit den vreemde niet kwam met iets nieuws maar met de oude boodschap des Heils Nadat de heer en mevrouw de Heer nog een lied hadden gezongen was het woord aan de Sadoe Deze sprak in.hot Engelsch en werd vertaald door den hr Joritsma van Utrecht Begonnen werd met voorlezing van Markus 5—8 en 9 Het rustige overtuigend optreden van de Sadoe maakte een bijzonderen in druk Het witte Oostersche kleed stak scherp af tegen het donkere gelaat om lijst door het zwarte haar en den zwar ten baard Aan het slot van zijn rede w-erd gezongen Gezang 43 6 on zongen do heer en mevrouw de Heer nog een lied en werd medegedoold dat er voor de Sadoe^een collecte zou worden gehou den want deze is zonder gold de wereld ingegaan en de collecte moot dienen om do reizen te bekostigen De Sadoe zal van Nederland naar Zweden en Noorwogen gaan ' Do heer de Heer sloot deze samen komst met dankgebed Maarn Burg Stand Gehoren Jo han Teunis z v J Schiphorst on C G Kerponstein Overleden Christiaan Cornells Rut gers 68 j wedn van T v d Brink Fran cina Frietman 24 j Slontfoort Voor den waters nood De in deze gemeente gehou den collecte voor de slachtoffers van den watersnood heeft f 1116.61 opge bracht — Auto verzakt De vracht autovan den heer W Bloos te Zaltbommel is op den Doeldijk alhier geladen met 1300 KG kaas met 3 wielen tot aan de as verzakt in een gleuf gegraven voor de buislogging der waterleiding Na hetlossen der lading slaagde man erin metdommekrachten de auto te lichten On gelukken hadden niot plaats Willeskop Voor den water s ¦ n o o d.'.De alhier langs de huizen gehou den collecte voor de slachtoffers van den " watersnood hooft f 551 opgebracht Wouden'berg Burg Stand Geboren Anton z v O Methorst en J C van Nel lestijn — o — Woerden Mooi saldo De licht beeldenavond gegeven vanwege de afd Woerden e.a van den Chr Nat Werk mansbond waarvan hét saldo bestemd was voor ' het Algemeen Ziekenhuis al hier heeft een saldo afgeworpen van f 117,55 Dit hedrag is aan den ponning aneester van voornoemde inrichting af gedragen Burg Stand Geh Jan Nioolaas z van H Oudshoorn en J Klok Cornelia Petronella d van J Hage en A Ram Antonia d van J van Duuren en P M Sniedcr Hendrik z van H Griffioen en D van Dam Gehuwd H Hoogendoorn en N van Ingen Overleden Klaas Burghout echigon van D Fabor oud 61 jaren " Wijk liii Duurstede Jaar ver gade ring De Chr Jongelingsvereoniging „ Abia " hield in het Prot Voreenigings gebouw haar jaarvergadering Nadat deze vergadering word geopend met het zingen van Psalm 68 vers 10 en gebed riep de voorzitter de heer K de Bon te allen het hartelijk wolkom toe Ver volgons bracht spreker dank aan den eero-voorzitter ds Buurman voor de medewerking gedurende 1925 ondervon den dank werd gebracht aan liet be stuur en de loden van Abia aan de af gevaardigden van verschillende veree nigiiigen en ten slotte aaii allen die door hun aanwezigheid belangstelling toonden voor het werk van de Chr Jon gelingen IWerna hield ds Buurman een rode over een drievoudige roeping en wel Wees werkzaam waakzaam on bereid voor Gods Koninkrijk Op boeion de wijze zette de eere-voorzitter zijn rede uiteen en toonde aan dat wij ten allen tijde moeten werken voor Gods Koninkrijk Het ' werk mag niet verslap pen maar er moet gearbeid worden zoo lang het dag is Waakzaam moeten wij zijn opdat de satan ons niet van bet geestelijk werk afhoudt waakzaam op dat de kroon die hiervoor is weggelegd niet weggenomen wordt Bereid moe ten we zijn om het werk te doen het welk God ons aanwijst Uit de jaarver slagen van secretaris penningmeester en bibliotljecaris bleek dat de vereeni ging op elk gebied vooruitgaande is dat de vereeniging bard gewerkt heeft om deze in Ijloei te doen toenemen Ver volgens werd het woord gegeven aa'n de afgevaardigden van verschillende vereenigingen welke allen do vereeni ging hun beste wenschen aanboden De voordrachten welke hierna wer den gehouden violen zeer in den smaak van de talrijke aanwezigen We kunnen dan ook niot anders zeggen dan dat het een gezellige en leerzame avond waS Burg Stand Geboren Gera.rdus z v G Jacobs en H Wennekes — Burg Stand Geboren Gerrit,z V Cornells van de haar en Cornelia van der Leo Overleden Catharina van Wittenberg 57 j Huig Thomas van der Voldon ' echt Jutphaas — Gestraft Door B en W is een werklooze die steun van do gemeente trok wegens het niet opgeven van degezins inkomsten gestraft met inhou.ding van den steun voor den tijd vanzes weken • Watersnood Alhier zijn nog twee giften van f 10 ontvangen voor don Watersnood terwijl een kist met.goed is ontvangen ter vordeeling onder de vluchtelingen die in deze gemeente vertoeven Aanrijding Doordat een mili taire auto op last van de gemeente-polij lie moest stoppen raakte deze do buitenlamp van het café „ de Roskam " welkelamp totaal werd verbogen De militairevrachtauto bevatte een vliegmachine,waarvan de vleugels een groot stuk bui ten de auto stak wat werkelijk gevaaropleverde bij hel passeeren van wagensenz De politie stelt een onderzoek in Aa gebroken Van een verhuis wagen welke Veel te zwaar was bela den brak oen as Gelukkig liep het on geval goed af daar de wagen bleefstaan waardoor veel schade aan domeubelen enz werd Voorkomen Bekeuringen Door de politiewordt de laatste dagen weder strengtoegezien op automobilisten die demaximum snelheid in deze gemeenteovertreden Processen verbaal zijn we der tegen deze snelheidsmaniakken diezelfs in de kom der gemeente de vastgestelde maximumsnelheid niet kunneneerbodigen proces verbaal opgemaakt ¦ Door het rijwiolend publiek wordt het rechtshduden in de gemeente goed in acht genomen De ' schrik voor een Pro - ces verbaal zit er in Zuilen Ouderavond Alhier werd in de O L school aan de Zuilensche laan een Ouderavond gehouden De voorzitter der Oudercpmmissie de hoor D C Ridder heette de aanwezi gen allen hartelijk welkom in hot bij zonder de heer D M Plojnp loco-wet houder en de pianiste mej Volkers die zich bereid had verklaard voor af wisseling leuke liedjes te zingen bij de piano Hierna doelde spr mede dat de ze school was gesplitst doordat een ge deelte der kinderen thans de school be zoeken aan den Daalschen weg Voorts deed hot spr genoegen dat de opkomst zoo groot was te noemen wat pleitte voor de nuttige samenwerking van de ouders en onderwijzers Ook heette spr nog welkom het oud-hoofd der school don hr J C van dor Wilt en de onder wijzeres mej de Vries Hierna werd de leiding overgegeven aan bot tegenwoordig hoofd der school den hoer G A van der Wilt Do kinderen gaven door zang en leu ke voordrachten meermalen het bewijs dat zij goed voor hun taak waren be rekend en dat het onderwijzend perso neel eer van het voorbereidend w'ork mocht hebben Verbazend leuk waren „ de tien kleine nikkertjes " die de aanwezigen van ach ter een schutting verrasten en niet minder „ het ijsfeest " waarbij zelf de kleine dirigent echt koddig de muziek dirigeerde In de pauze werd gelegenheid gegeven het werk der kinderen te bezichtigen en werden de aanwezigen onthaald op een heerlijk kopje thee Na do pauze kroeg rnon nog de voorstelling „ Wie een Kuil graaft " alsmede „ In de Wachtkamer " Tot slot de zingende Notenbalk een bij zonder attractie ITot hoofd der school dankte de aan wezige Oudercommissie on onderwijzers en ouders van kinderen voor hun tegen woordigheid en mej Volkers voor de door haar gegeven schoone zang en mu ziek BUITENLAND De E n ' g e 1 s o h-I taliaansche regeling der schulden LONDEN 30 Jan Snowden die tij dons het Laboiui--ihowJnd minister van financiën was ' heeft in een rede een aanval gedaan op den togemvoordigien minister Winston Ohurcihill inzake de sohuWregelinig met Italië Zelfs als Italië zoo ve.rklaarde hij jaarlijks 4i imillioon pond boitaalt zal de Bdtsche ibolastingbetaler nog altijd 26 milljoen pond per jam - moe-ton opbrengen voor de ftaliaansche schuld Snowden zeide dat hem de grootmioedigheid verdroot die Groot Britannië tooni togon'Over zijn b'iiitenland-S'Ché schuldenaars ten koste van Jou B-ritS'C-hen belastingbetaler De voorl'oopige twaalfden PARIJS 31 Jan De Fransohe Kamer heeft vnH 425 tegen 125 stemmen het vyetsontwerp voor ho't voorloopig twaalf de in zijn geheel aangenomen De Senaat heeft het voorloopig twaalf de met 289 stemmen togen 1 aangeno meji Graaf K a r o I i naar Boeda pest geroepen Volgens berichten uit Bilbao is Graaf Karoli d'oor de Hongaarsch'e regeering dri-ngen-d naar Boe'dapest geroepen Hij As onmiddellijk uit Lequeito naar Boe dapest Tert.rokken Russische duik booten De Sovje'l-.regeering Jioeft den aan bouw van 10 duikhooten en 15 duifcboot jagers bevolen op do regeeringsworven voor do plaatselijke verdedi-giing van Pelersbur-g Het conflict b ij den O o s t C h i n e e s c h e n ' spoorweg MOSKOU 31 Jan Iwanof - de directeur van den OiOiSt-Chiineesehen spoorweg heeft de liervatting gelast van het rei zige-rsverkeer op do Zuidelij'ko lijn van don spoorweg MOSKOU ^ 31 Jan Trotzky heeft in een redOj uitge-spa-okon voor textiel ar beiders over h-et conflict bij den Oost Ghineescihen spoorweg zijn tevreden heid geuit over het feit dat de eerste stap is gedaan tot O'ploesing va,n hot con fliiot waarbij hij de ha'ndclwijze der Sovjets stolde tegenover de.directe mi litalr-o interv,entie in analoge gevallen door de regoeringen der groote mogend heden De E n - g e 1 s c h e troonrede goedgekeurd In do te Londen gehouden Kabinets zittin-g is de troonrede goedgekeurd Alle ministers behalve Lord Birken head en Sir Austen ChamberlaiD vra-ren aaniwezig De zaak Barrnat Van welin-geliohte zijde vernee-mt de „ Vorwarts " dat de aote van beschuldi ging tegen JuUus Barmat es reeds - se dert aeht dagen gei-eed is en dezer da gen don hoeren Barmat zal wiorden ter hand gesiteld Zij omvat meer dan 50f > pagina's Doorbandieteo opge hangen Enkele dagen geleden is iu oen een zame hoeve onder de gemeente Boule damont in ihet depanlemionjt der ooste lijke Pyreneeen oen oude alleen wo nende man van 74 jaar door bandieten overvallen en opgeJiamgen aan een balk in de keuken De misdaad die naar vea-mioed wordt is gepleegd door twee of drie Spanjaarden ai-heiders in de na burige bossohen is eea-st na tvvee d'agen ontdekt Een bekend ad-mira a^SSi ' I ¦ o V - e r 1 9 d e n ' ' Te Biai-ritz is tijdens het dansen in een hotel de Engelsch.ë admiraal Sir Ei nest Troubaiidge overleden Hij was commandant van een kruis'sr-eskader in de Middeinlandsohe Zee gedurende den oorlog Toen de Duitsche kruisers „ Göben " en „ Bresiaru " er in geslaagd waren naar Constantinopel te ontsnap pen werd hij ' op eigen verzoek voor een krijgsinaad gedaagd die hem van allen blaam vrijs'prak Hij maakte in 1914 ' den lea-ugtodht dor Serviërs door de ber gen vaKranten

Ga naar