Utrechts Nieuwsblad vrijdag 20 februari 1925

* 32e JaarqaniJ 19 25 OpW 27000 Exemplaren Uitgave N.V v.h JOH DE LIEFDE Bureau DRIFT 23 UTRECHT NO 249 Wl «• KuiiteU l>|t « wi i -« ng < ¦ • i.iii IJkt r«Bti « r * a ml M>.rMnlléi < > Ml II * r KamaKi llr tr ttf «»'•• Ltllt iiA.>UtLSAOitH;i.iilitii iKi a « H M - MrunJ « ItaUlii ^ I - ft i MFm MMf A ^ 1)1 Lnm AuyCKItmici < r >« « n « anlcojW ' 9 ' MMr«MV [*»¦»••> ü weitui tér plMtolai 6 «- Mit i 9 atilafitt > t.tO C t waart ai.ir o i/t volgens een Aneta bericht - aan de N R Ct — ten gevolge van een motoronge luk in Djember overleden De postchèque - en girodienst De minister VM waterstaa heeft be paaid dat art 11 van het Uirobesluit 1924 St.bi no 451J in werking treedt op 1 Maart a.s De directeur van den postchèque - en girodienst vestigt er de aandacht op dat door het in werking treder ¦)^ Maart a.s _ van art 11 van hei Girobe siuit 1924 St.bl no 451J voor inleggers bij de Rijkspostspaarbank de gelegen heid weder is opengesteld om van hun tegoed bij die instelling te doen over schrijven hetzij kosteloos ep hun eigen postrekening hetzij op de postrekening van een ander tegen betaling van bet recht voor stortingen Tevens kunnen met ingang van dien datum,'weder overschrijvingen worden aangevraagd van eene postrekening op een spaarbankboekje Nadere inlichtingen kunnen op de postkantoren worden verkregen B ij t ij d s gered Woensdagnacht omstreeks half vijf zag een politieagent rook komen uit de ramen van de derde verdieping van een huis in Adamstreet Adelphi Londen Hij waarschuwde de brandweer die da delijk ter plaatse.was en trachtte de bewoners van de verdieping te wekken Toen dat niet lukte drong zij de woning binnen eu droeg een van de bewoners majoor Eiitwistle een gewezen parle mentslid naar buiten Daarna keerden zij ' terug om den anderen bewoner het Lagorhuislid majoor Hore-Belisha te redden Daar hel vuur en de rook op het trappenhuis te dicht waren droegen zij den'inajoor naar het raam waar hij verscbe lucht kon krijgen en zetten het blusschingsvi'erk voort dat weldra ge ëindigd was Het brandje had weinig te beduiden gehad doch ais de brandweer een paar minuten later gekomen was zouden beide bewoners gestikt zijn Een jong meisje vermoord te Boedapest BOEDAPKST 19 Febr Heden is hier 3en vreeseüjke moord ontdekt waar van het slachtoffer een jong schoon meisje'i.s Amalie Leirer genaamd Zij was de'vriendin van een Nederlandsch lakenfabrikant Deze bracht een deel van het jaar in het buitenland door en nam steeds Amalie Leirer met zich mede doch was echter meestentijds te Boedapest waar het meisje een mooi ingerichte woning had De moord kan reeds op ' 22 December 1.1 gepleegd zijn en is tot ' heden toe geheim gebleven daar het meisje door niemand werd bezocht De ontdekking van heden was een gev.'Ig van het feit dat haar vader haar een bezoek wilde brengen omdat hij sedert langen tijd geen tijding van haar had ontvangen Op het lijk dat ge deeltelijk tot ontbinding is overgegaan zijn voorzoover men heden kon vast stellen vijf steken gevonden Bij het onderzoek ter plaatse vond men een Kerstgroet uit Nederland ' waarop „ Ge lukkig Kerstfeest " vermeld stond af komstig van een Nederlandsche familie Het moordgeval heeft hier groote op winding veroorzaakt Het onderzoek der recherche wordt zeer bemoeilijkt daar het slachtoffer bel^lve haar omgang met haar vader en genoemden Neder lander een teruggetrokken leveh leidde op welke wijze ongevallen in het mijn bedrijf het beste zouden kunnen ver meden en voor dit onderzoek de noo dige credieten ter beschikking stellen Namens de conwtmnisten ¦ sprak Schwan die zeide dat de ramp to Dortmund aantoont hoe groot het ge brek aan veiligheid in de mijnen nog steeds is Maatregelen ter bescherming van de mijnwerkers zijn dringend noo- dig Spreker protesteerde er tegen dat de directie van da mijn geen verlof heeft willen verleenen t.an de mijnwer kers die de begrafenis van hun veron gelukte kameraden wilden bijwonen Imbusch centrum gaf een gedocu menteerd relaas van de ramp en herin nerde eraan dat op de mijn Minister van Stein tot nog toe nooit ontploffin gen waren voorgekomen Hij drong aan op verhooging van de loonen der mijn werkers Het is 5iet voldoende thans | de dooden te beklagen er moet ook voor de levenden worden gezorgd Ten slotte eischte hij een ontwerp voor een nieuwe mijnwet Namens de Duitsch-nationalen de oeconomische partij en de Boiersche volkspartij legde ten slotte de afge vaardigde Winnefeld een korte verkla ring af Deze di-ie partijen zijn diep ge troffen door de vreeseüjke ramp en ' con stateeren met - voldoening dat reeds veel voor de gezinnen van de slachtof fers is gedaan Zii willen niemand ver antwoordelijk stellen voor de ramp zoo lang het officieel onderzoek niet ten einde is gebracht Asquith eereburger van de Londensche City ' De gemeenteraad van de LondenscheCity heeft aan den graaf van Oxforden Asquith het eereburgerschap aange boden « Een resolutie i,n gediend tégen credietverleening aan F r a n k r ij k WASHINGTON 19 Febr In het Huis van Afgevaardigden heeft Blamton êen resolutie ingediend ten doel hebbende om te verhinderen - dat aan Frankrijk of eenige andere natie die geen rege ling heeft kunnen treffen lot fun dee ring van zijn oorlogsschulden een lee ning te verstrekken De resolutie bepaalt tevens dat de or ganisatie der Federal Reserve Board in werking moet worden gesteld om den maatregel door te voeren Een rede van minister Hynlans in den Belgischen Senaat BRUSSEL 19 Febr De - Senaat be raadslaagde over de begrooting van bui tenlandsche zaken ' Hymans gaf een uit eenzetting van de voornaamste politieke gebeurtenissen in het afgeloopen jaar en zeide dat de overeenkomsten van Londen de geallieerden tot elkaar brachten en het beginsel der arbitrage deden overheerschen De kalmte is nog niet in alle geesten teruggekeerd en de revanchegeest is in Duitschland nog niet verdwenen De geallieerden hebben dan ook Keulen,nog niet ontruimd en wachten het rapport der mïlitaire con - trole commissie af dat te Versailles in kwam Het protocol van Geneve is niet vol maakt maar is toch een geweldige voor uitgang Spr legde er den nadruk op dat er nog moeilijkheden in den weg staan aan de oplossing van het vraag stuk der ontwapening Het is thans on zer eerste plicht zelf onze veiligheid Ie verzekeren welke verbonden is met die van i^rankrijk en Engeland Wij hebben overigens slechts één streven met eere in vrede en veiligheid te leven Hymans betreurde vervolgens de golf van protec tionisme die over de meeste landen ge slagen is De minister voego'e er bij dat de besprekingen op handelsgebied met Frankrijk Duitschland en Spanje goede resultaten schijnen te zullen ople veren Hij besloot met de Belgische in dustrieelen uit te noodigen zich in toe nemende mate in te spannen om op de buitenlandsche markten te strijden en er zijn ingenomenheid over te kennen te geven dat er tusschen de leden van alle partijen overeenstemming heerscht nopens de oplossing te geven aan de gl-oote internationale quaesties KANTONGERECHT ^ Uitspraken Het Kaniongei-ecnt veroordeelde we gens overtreding der Leerplichtwet A v i % te z.eisi tul j S boete suus 8 uagen ijecutcnis hei vvienijden zonder licht J P G K auner C o - uu J r i ± te ^ eisl tot ƒ 5 uuute sUJJS u uageu iieclueuis het njuen met mutoj-iijbuig zonder IJcut T iN V d V alhier lol / 20 boete Buus au uageu hechtems als voren en zouuer iij - en nummer bewijs *' J v b ainier tot J lU en 2 X j b uoete subs lu en a X 5 dagen hech tenis üBL rijden met motorrijtuig zonder remmen Al v d B te Uarneveld tot ƒ au boete suüs.öü uageu uecüteius het te snel met moiorrljiuig rijuen J H J alhier tot ƒ 15 böeie subs 15 da gen hechiemsf als voren P J J J te Zeist tot ƒ 25 boeie suus 25 dagen hechtenis het rijuen met motorrijtuig op gevaar lijke vvijzej Th F alhier tot ƒ 75 boete subs 5u dagen hechienis het met motorrijiuig niet behoorlijk uitwijken G H te Montfoort tot ƒ 50 ' boete subs 50 dagen hechtenis het rijden iiet voertuig op gevaarlijke wijze H ' de G alhier tot ƒ 15 boste suua 15 dagen he.ohlenis ' het - rijuen met motorrytuig og rijwiel pad H S - alhier tot >/ 15 boete subs 15 dagen hechtenis - het als bestuurder van een motorry tuig een tramwagen inhalen waar dit het verkeer belemmert H S alhier tot j 25 boete-subs ' 25 dagen hechtenis het als wielrijder bij verandering van richting geen teeken geven L G L al hier tot ƒ 25 boete subs 25 dagen hech tenis het te Zeist ondeugdelijke melk vervoe ^ ren M v F te Zeist tot ƒ 50 boete subs 25 dagen hechtenis het te Oudeni-ijn ondeugdelijke melk doen afleveren H F alhier tot ƒ 25 boete subs 25 dagen hechtenis het te IJsselstein rumoer maken G v D en C V B te IJselstein tot ƒ 10 boe te subs 10 dagen hechienis het in verioflokaal alcoholhoudenden drank aanwezig hebben J v d P al hier tot 2 X ƒ 10 boete subs 2 X 10 da gen hechtenis A B alhier tot 2 X ƒ 5 boete subs 2X5 dagen hechtenis het kippen op pijnlijke wijze vervoeren N S te Ederveen tot ƒ 10 boete subs 10 dagen hechtenis het visschen met wargarens met to kleine mazen J de G en J de G te Jutfaas tot ƒ 10 boete subs 10 dagen hechtenis het zonder acte zich met geweer in het veld bevinden H P W v K te Jutfaas tot ƒ 10 boete subs 10 dagen hechte nis enz het een hond die wild opspoort niet terughouden B v K te Soest tot ƒ 10 boete subs 10 dagen hechtenis het loopen op den spoorweg E v E H G V S H V d B en R V te Zeist Het voormalig postfcantooi te Rolteidam Het ^ voormalige postkantoor aan de Blaak te Rotterdam dat sinds jjet in gebruik nemen van het nieuwe post kantoor aan den Coolsingel grooten deels leeg staat zal behoudens goed keuring van den Raa-d ingericht wor den voor Middelbaar Technische School Vol,?ens een globale schatting zou voor de verbouwing van het oude post kantoor voor welk doel dan ook t2G0.000 noodig zijn Intusschen is ge bleken dat de Academie voor Beelden de Kunsten en Technische Wetenschap pen voor haar afdeeling middelbaar technisch onderwijs het meest om plaatsruimte verlegen zit Het gebouw der Academie aan den Coolsingel is hij lang na niet meer vol doende om alle leerlingen te plaatsen Sinds in 1917 de technische afdeeling der Academie tot middelbare technische school met dag - en avondcursussen is uitgebreid heeft het aantal leerlingen dezer nieuwe afdeeling zoomede dat van den machinistencursus zich snel uitgebreid Onder deze omstandigheden IS het zelfs niet mogelijk alle leerlingen die zich aanmelden te plaatsen Bij be schikbaarstelling van lokalen zal een zeer groote en voor geruimen tijd vol doende verbetering verkregen worden B en W stellen den Raad daaromvoor te besluiten tot verbouwing vanhet voormalige postkantoor tot Middel baar Technische School onder aanwij zins van het daartoe benoodigde credietvan f260.000 ' un Indië Overleden De tabaksplanter Van Gorkum is — HOOFDSTUK XXVII Thuis George Godolphln en Merla ontvin gen hun vrienden Zij waren nog niet lang thuis Maria stond 19 een kring van fa)m.ilie Mevrouw Hastings en Grace Bessy en Cecil Thomas en Cros se allen stonden om haar heen Janet was niet wel en kon niet komen „ Ik heib haar vdlig thuisgebracht do miné dat ziet u " zei George tegen ds Hasitings „ En jezelf ook want je ziet er w«er best uit " „ Ben je ziek geweest Maria " vroeg mevrouw Hastings „ Ja mama ik viel bij ongeluk toen vv'.j met de Verrall's liepen " „ Waren die daar " „ Ja en nu zijn ze nog in Homburg Schreef George dat niet " „ Hij heeft ei - geen woord van gezegd " „ De Verrall's zijn in Wales " zei ds Hastings „ Nu diat is oo.k gauw " zei George „ want toen wij uit Homburg weggingen waren zij er nog " Dien avond dineerden George en Ma ria alleen „ Het is zoo ATeemd allen nwt jou In en omdat ik iets vergeten had liep ik terug om het te halen ma^r toen ik er straks was toen was de schaduw er niet " zei Margery zonder hem blijk baar te hooren HOOFDSTUK XXVIII Zestig pond van den ouden Jekyl Op het terras buiten de eetkamer stond Mari ^ Godolphin Zij was nog even mooi en even keurig gekleed Zij is ' nu zes jaar getrouwd en dat kleine meisje dat zij aan de hand heeft is vijf jaar Maria praal nu met Jonathan en David Jekyl Het meisje Is een mooi kind met de mooie bruine oogen van haar moeder en het prachtige goud blonde haar van George dat in krullen om haar hoofdje hangt Margery was als kindermeid bij George's kinderen gekomen Het kind heette eigenlijk Maria maar werd Meta genoemd „ Is he;t waar dat je vader gisteren zoo gevallen is en zijn enkel vorstuikt heefl " vroeg Maria aan David „ Ja mevrouw ' t kwam allemaal door zijn blijdschap Hij wou de stoep zoo gauw afgaan en toen viel hij " tWordl vervülgd-l dit groote huis " zei Maria „ Nog vreemder dan mijn vrouw te zijn " „ Daar ben ik nu aan gewend " „ Zullen wij Janet nu eens gaan op zoeiken samen " „ Ja dat lijikt mij-prettig " Het ' was acht uur en zij gingen den weg die langs de duistere vlakte liep Niets was meer uit hun gedachten ge weest ' dan de schaduw en die was er Heel duidelijk stond die afgeteekend op de vlakte Maria had het nooit gezien en eerst zag zij het niet „ Wat een vreemd ding kijk eens — o George dat is de schaduw is dat zoo " „ Ja Maria " „ Hoe zou die er komen " lk denk door dat gewelf " Achter zich hoorde Maria een kreet Dat was Margery die de schaduw ge zien had en erg bijgeloovig was als alle Schotten „ Hoe komt u hier van avond " vroegzij op scherpen toon „ en is dit voor deneersten keer na uw huwelijk O mijn heer u weet wat zij zeggen als dieschaduw ' verschijnt " „ Margery je vergeet logen wien je spreekt " zei George boos 4Js was hi«r een oogenWik geleden vraagd tegen 1 p een flinke Dienstbode en van goede voorzien Zich te nïelden ' s av uur Mengel - ' laan 68 907 0 iSETRAAGD het Meisje om strijken te lee en voor het ha len thuis beaor van het goed kiirm fietsen itstraat 16 8963 BEVRAAOD jong Dag-meisje a-12 '/ uur lorgens omtrek idhouderslaan. lo 8971 bur dea ÏHUIS-ZOLDEB uur gr 25 M hek HopakJcer r p m f 25 — pevragen Ade straat 42 9043 raagd voor di - of zoo spoedig © lijk een net 2e MEISJE zoodanig reeds end h6l>benide of Duitsclie aan te meelden k^onds na 7 uur Reigerstraat 915Ï üwde lieden zon kinderen vra twee è drie £ M KAMESS stookgelegenh ao 9202 bur dez CEVRAAGD 3 ziekt © zoo [ dig mogelijk net5je boven 18 jr ¦ scheweg 17 C 9138 ¦ ezin v&a 2 per 01 1 April iSJE-ALLE£N gd zelfstan koken en wer en goede getui vereischte Te ken ' s avond » 8 uur Stadhou Baaa 12 9200 HET MEISJE • aagd voor heelo ïn Zondags vrij ' r niet onder de aar v g g v nmelden Van tlbeek Oude sht 302 Ike nette WERKSTER la^d Br no bur dezer KOOP OF TE HUUR lem Winkelhuis steird Straatweg tke zijde direct lanvaarden Br 8981 bur dezer HUUR GEVB tiette men nn met eeu kind tienedenhuis met tje Br met prijs feaf ond no 9026 dezer GEVRAAGD lilein gezin een istmeisje voor dag Zondags tegen 1 Maart ater niet bene de 17 jaar o g Prinsen«tr 82 HUUR GEVR kamers en ge k van keuken ¦ een net gezin no 9024 bur dez rouw de Bouvé = rd&ingel O.Z 17 | gt wegene ziek üer tegenwooT - dienstbode zoo [ dig mogelijk flink ISJE-ALLEEN en van goede delinge getui voorz Hulp van paeiisjs aanwezig biedingen na 7 9055 " aagd een nette lENSTBODE dag of dag enit P.G v.g.g.v.meidan Joh destraat 5 na 7 9^6 KOOP of IN ' HUURKOOP geboden de in - aris eener elec - he Banketbak - Br no 9Wo dezer JUFFROUW aagd uit den ïerstand voor houdelijke De eden van txaiS ot - 7 uur ' s « v melden van 7-9 Oude GracW |/ iebrug 907 < fct gevraagd bij dames ' IET MEISJE halvtj of heelen Zich aan telen Croesestr » 3 C 0095 ¦ aagd oen nei MEISJE ' s morgens hall 7 uur Loon b len Aanmelden - p.ag en Zaterdag uur Fred Hen - Straa/t 86 9179 Abonneinen sprija bli vooruitbetaling ir week i 0.20 mMnd i 0J7 » 3r 8 maandag J 2.6 il ^ Poit p mnand i O.SO „ p 3 maand 1 2.6ü Pr V p bnJt n.Bm.''i7.Br Ditanmmor bestaat ait 3 bladen Zonopgang 7.8 Zonondergang 5.';0 Maanopg 5.29 Maanondergan ^ -' b g Vrijda Februari Het is beter dat gij niet belooft dan dat gij belooft en niet volbrengt BUITENLAND Dreigende hongersnood De sovjet-regeering heeft een drin gend beroep geaaan op de boeren om dit voorjaar hun aanbouw te vermeer deren teneinde een hongersnood te voorkomen die dreigt daar de,winter oogst zoo goed als over het geheele land tengevolge van de abnormale weersgesteldheid is mislukt Een griezelige zoe kerij Men herinnert zich hoe te Parijs een paar maanden geleden op twee ver schillende plaatsen ledematen van een volwassen manspersoon werden gevon den in een pak gewikkeld Het hoofd werd evenwel niet ontdekt Er werd besloten het Kanaal St Mar-tin te laten*leegloopen en te dreggen Een groote menigte in bedwang ge houden do r een macht politie agen-tenu was aanwezig in de hoop getui ge te zijn van een sensationeele ontdek king Acht sasmeesters van den Waterdienst deugdelijk van botten voorzien,daalden neer op den modderigen bo dem en begonnen daar met lange vor ken rond te wroeten Aan stinkendehonden rotte katten leege conserve doozen wordt natuurlijk wë'-iig aan dacht geheel terwijl een heele boe voorwerpen waarouder een beker,twee lantaarns een zorgvuldig geslo ten pakje enkele messen een scheer mes op de kaai worden neergelegd enonderzocht door de opzichters Eengegeven oogenblik bukt zich oen vande sluismeesters en daar gaat zijn¦vork de hoogte in met — den schedel > ni nsch ^ IJverig - wordt bet gevondene onder zocht en men komt spoedig tot het be sluit dat de schedel eerstens al sinds lang verblijft in het water en tweedens dat er absoluut geen verband bestaat tusschen dit menschelijk overblijfsel en den moord in kwestie Nochtans wordt de schedel zorgvuldig ingepakt om een definitief onderzoek te ondergaan van ' dr Parel De opzoekingstocht een oogenUikonderbroken wordt dan weer met on verzwakten ijver voortgezet en er worden gevonden alle mogelijke en on mogelijke zaken terwijl palingen en ongedierte zich bewegen aan de voeten van de baggermannen maar het hoofd blijft ongevonden Te 9.40 u staakt men de opzoekin gen en een weinig ontgoocheld verla ten politiemannen en journalisten de plaats van het onderzoek Bond 4 uur in den namiddag stondhet kanaal opnieuw onder water enwaren alle sporen van den arbeid ver dwenen Dit baggerwerkje had 1500 frank gekost Het geheim dat die verschrikkelijke misdaad omgeeft ^ blijft aldus onopge lost — misschien vorr eeuwig Troebelen ' In Kharbin KHABBIN 19 Febr Bandieten heb ben een aanval gedaan op de kazernes van de spoorwegwerkers Van deze laat sten zijn er velen gedood of gewond De Barmat-af faire Hervatting van de betalin gen van Hoffmann en Friedlander verwacht BERLIJN 19 Febr Nadat gisteren de mm FEUILLETON De familie Godolphin door Mis HENBY WOOD 18 Onderweg viel Maria over © en steen „ Je hebt je toch niet bezeerd " „ Neen neen ' t is mets " George ging gearmd met haar verder eu zoo liepen zij naar het hotel Me vrouw Verrall zou over © en half uur © en visite komen maken Maria voelde zich met erg wel en zou vvat gaan rusten Na een poos kwam mevrouw Verrall Verrall wachtte buiten Er werd afgesproken dat zij bij Maria zou blijven en George met Verrall uit zou gaan Mevrouw Verrall zat dichtbij Maria „ Ben je gehikkig " vroeg zij „ Gelukkig " „ Ja met George Godolphin Is het een < elukkig huwelijk " nO ja " zei MariS © en kleur krijgend Bremer Privatbank heeft medegedeeld dat zij haar betalingen zal hervatten deelde heden de directie van de tweede Barmat-bank Hoffmann en Friedlan der Bankgesellschaft te Berlijn mede dat zij er in geslaagd was zich midde len te verschaffen tot voortzetting van zaken en dat ze daarom haar verzoek cm surséance van betaling heeft inge trokken Binnenkort zal ook deze bank haar betalingen hervatten Het nieuwe Portugeesch » kabinet LISSABON 19 Febr De Nationalisa tiepariij heeft bij wijze van protest en bloc de zittingszaal van het parlement verlaten,-en zal aan geen enkelen parle mentairen arbeid deelnemen Bloedige botsingen iïi Riga BERLIJN 19 Febr Uit Riga worden bloedige botsingen bericht tusschen Ie havenarbeiders en tot het nationale bloc behoorende lieden waarbij aan beidn zijden dooden en gewonden vielen ook de leider der havenarbeiders Masch kwam om het leven Het staatsminislerie is terstond tot een buitengewone zitting bijeen geko men en besloot o.a onmiddellijk een wet tot bescherming van d|p staat in te voeren Uit het land van den dollar LONDEN 19 Febr Uit New-York wordt bericht dat de senaat met alge meene stemmen beslist heeft ten gunste van een wetsontwerp waarbij de sala rissen van de leden van de beide Hui zen van het Congres verhoogd worden van 8Ü0C tot 12.000 dollar De lucht üiet vrij BOISE Staat Idaho V St 19 Febr Het Huis van Afgevaardigden van Idaho heeft een wet aangenomen waarin aan grondbezitters in dezen staat het recht is gewaarborgd om zelf uit te maken of zij het^al of niet toestaan dat er over hun grond gevlogen wordt Het ontwerp ¦ komt thans in behandeling in den Se naat Een vuurtoren-conferentie STOCKHOLM 19 Febr De Scandina vische vuurtoren conferentie zal op 2 Maart te Stockholm gehouden worden ten einde het preliminair voorstel van den Volkenbond betreffende de vuurto rens en de vaargeulafbakening te be - spreken Drankwetgeving in Letland Bij de onlangs door den Landdag voor Xetland aangenomen drankwetswijzj ging werden o.m do volgende bepalin gen ingevoerd Als alcoholhoudende dranken gel den alle dranken met een alcoholgehal te van meer dan \\ % Elke reclame voor alcoholhoudendedranken is verboden Op markten in ontspanningsloka len winkels op schepen en stations isde verkoop verboden Aan officieele maaltijden wordtgeen alcohol meer gedronken Een fonds wordt gevormd uit J derbo'ïten virelke op grond dezer wet wor den geheven en uit een J % der Staatsinkomsten uit het BrandewijnmonopolieUit dit fonds wordt steun verleend aandrankbestrijdersvereenigingen biblio theken theehuizen e.d en drankweer tentoonstellingen muziek en zangver eenigingen gesubsidieerd De brandewijn-productie wordt vanjaar tot jaar verrpinderd - De afleveringder Staalsbranderijon geschiedt aan deconsumenten met uitschakeling van be langhebbenden bij den drankverkoop.De A me rikaansche defensie LONDEN 19 Febr De commissie van onderzoek uit het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden heeft in een gehei me vergadering Hlnes den chef van den generalen staf gehoord over den toe stand van de landsverdediging waarbij generaal Patrick de - Thef van den Ameri kaanschen vliegdienst voor wantoestan I den verantwoordelijk werd gesteld Hi j nes bevestigde de verklaringen van ge neraal Mitchell dat vijandelijke vlieg tuigen Indien deze er in zouden slagen New York aan te vallen die stad in m'in der dan 24 uur zouden hebben verwoest „ Omdat je zoo bleak ziet " „ Och dat is mets "' Toch werd Maria ziek wel niet erg maar zij kon nieit uit Zij lag In bed en George was meeiStal uit met de Verrall's ' s Avonds met Verrall en dan kwam hij vreeselijk Iaat thuis „ Waar ben je toch zoo laat G&orge " „ Met Verrall " „ Je ziet er zoo verhit uit " „ Die zalen zijn zoo heet Wij kijken naar het sipelen Was jij maar weer beter " Verrall had George spelen geleerd Waaroim Dat wist Verrall zelf ' t best Daar'had hij zijn redenen voor Den eersten avond van Maria's ziekte dineerde George bij de Verrall's en gin gen de heeren samen naar de sp&elzaal George speelde niet Er werden groote sommen ingezet en verloren Verrall zette een kleine som in voor een aardigheid zei hij Den tweeden avond sipeelde Georige ook en verloor „ Ik kan je wel leenen " zei Verrall „ Neen neen je hebt mij al geleend ' „ Een bagatel ' „ Neen dat is zoo'n bagatel niet " „ Je geeft het terug wanneer je wil Hier beproef je geluk nog maar eens " Hij gaf hem een rol banknoten „ Neen ik ben al in de schuld bi je " waai-na generaal Fries de - chef van den militairen jhemischen dienst verklaar de dat de eenig-mogelijke afweer van gasaanvallen het werpen van ga'sbom men uit vliegtuigen was Officieel wordt verklaard dat het la ger 21 vervolgingsvliegtuigen inplaats van 100 24 bombardeervliegtuigen in plaats van 58 één aanvalsvliegtuig in plaats van 106 heeft Hawai het Jana ma-.kanaal en de Filippijnen zijn prac tisch _ onverdedigd - Voor de opleiding zijn officieel maar twee militaire acade mies beschikbaar Coolidge heeft bij het congres het vloot pi-ogramma ingediend dat hij vermin derd heeft tot moderniseering van drie met kolen gestookte oorlogsschepen het bouwen > an moederschepen voor water vliegtuigen samen 4 millioen dollar en verder het bouwen van twee kruisen » van 10.000 ton en het beginnen met den bouw van kanonneerbooten voor den patrouilledienst op de Jang-tse-kiang Duitschland en Roemenië BERLIJN 19 Febr Naar de bladen - vernemen is de Duitsche regeering voor nemens het vraagstuk van het opnemen van de Roemeensche eischen in de an nuïteiten TOlgens het plan-Dawes voor te leggen aan de commissie van herstel Vanmiddag waren ter officieele plaat se nog generlei officieele berichten over sancties tegen Duitschland ontvangen en had de regeering ook geen besluit in zake tegenmaatregelen genomen Deze zullen waarschijnlijk geen recht str,eeksch verband met de Roemeensche maatregelen-houden Rijkspresident Ebert en B a r ' m a t In de gisteren hervatte zitting van de enquête-commissie uit den Duitschen Rijksdag heefl o.a staatssecretaris dr Meisner verklaringen afgelegd over de verhouding Ebert Barmat - Getuige ver klaarde dat hij afgezien van een toe vallige ontmoeting met Julius Barmat zelf nooit betrekkingen heeft onderhou den met de Barmats De rijkspresident heeft Barmat in Mea 1919 om politieke redenen twee maal ontvangen Sinds ongeveer 10 Mei ' 19 heeft de rijkspresident noch Julius Bai mat noch iemand anders van de familie Barmat gezien of in andere rechtstreek sche betrekkingen tot hem gestaan Een „ Liebesgaljenpaket " hetwelk de heer Barmat eens aan mevr Ebert heeft ge zonden heeft deze laten terugzenden Op 9 Mei vierde de rijkspresident zijn zilve ren bruiloft Barmat had een attentie bewezen door het zenden van bloemen en hiervoor had de rijkspresident hem met een kaart bedankt wat ook in vele andere gevallen met verschillende per sonen gebeurd is Daarop gaf dr Meissner inlichtingen over het telegram van Barmat mzake een pas De afgevaardigde Krüger die toenmaals op het bureau van de rijks president werkzaam was had met mis bruikmaking van den naam van den president voor de Barmat's een visum bij het consulaat-generaal in Amster dam dren geven Staatssecretaris Meissner verklaarde dat het buiten twijfel was dat dit optre den van Krüger zoowel als het verlof aan Barmat om vanuit het bureau van den rijkspresident te telefoneeren een persoonlijk eigenmachtig optreden van Krüger is geweest Het doen zinken van de „ L u s i t a n i a " WASHINGTON 19 Ftbr De scheids rechter van de gemengde Uuitscü-Ame rikaansche commissie inzake de vorde ringen heeft beslist dat Duitschland verplicht is schadeloosstelling te geven aan Amerikaansche burgers die afhan keiijk of nakomelingen zijn van Brit -" sche onderdanen die door het in den % rond boren van de „ Lusitania " den dood hebben gevonden De mijnramp in den R ij k s d a g BERLIJN 19 Febr In den Rijksdag hebben ' t centrum en de communisten geïnterpelleerd over de veiliglieid in de mijnen naar aanlei'ding van het on geluk te Dortmund Van soc.dem zijde w.,ia tevens voorgesteld te onderzoeken „ Zooals je wil Het geld is er Met een slag maak je niisscuien je heele ve ies goed " George speelde weer en toen de dag aanbrak was de rol bankpapier weg en hij alles verloren „ Vandaag ga ik weg " zei George „ Maria is nu wel genoeg " „ Nu ik blijf nog een week " zei Verrall Tot verwonderiing van Qeorge was Margery nog op toen hij thuiskwam m vroeg waarom zij niet in bed was » „ Mevrouw is ook nog op " zei Mar gery George ging birmen „ Maria wat zde je er ziek uit en bleek Waarom ben je niet in bed " „ Ik had toch niet kunnen slappen Me vrouw Verrall is bij mij geweest en zij zei dat jij en Verrall al je geld ver speelden " George was kwaad Verrall verloor zijn geld tenminste niet „ Ocli Maria zoo erg is ' t niet en Ver rall heeft niets verloren Maar wij moesten maar naar huis gaan kind dat was ' t besit " „ Ja laten wij.naar huis gaan " „ Ga dan nu rustig slapen " Tot verwondering van Verrall ver trokken zij den volgenden dag ' 
RECLAME'S ft t 0.80 pei TeBeL lEiiBiiiiiiii-iiurEii 1 ot ƒ 5 iJoetB subs 5 dagen hechtenis het als werkgeefster loonlijst niet bij houden J E V K wed A J M te v'reeswljk tot ƒ 15 boete subs 15 dagen nechtenis het een cirkelzaag niet beschermen J de W alhi«!r dagvaarding nietig ver klaard overtreding der Arbeidswet B I al hier tot ƒ 20 boete subs 20 dagen hech tenis W E V alhier tot ƒ 15 boete subs 15 dagen hechtenis C v W al hier tot ƒ 10 boete subs 10 dagen hech tenis A T en C V te IJsselstein tol ƒ 12 boete subs 12 dagen hechtenis en M P V d B te Zeist tot ƒ 30 boete subs 30 dagen hechtenis dronkenschap A H G en W O al hier tot ƒ 15 boete subs 15 dagen hech tenis en werden in de afgeloopen week als nog veroordeeld wegens dronkenschap bij 2e herhaling F W alhier tot 1 week hechtenis dronkenschap P J v T en J P W J V T alhier tot ƒ 15 boete subs 15 dagen hechtenis Kunst en Wetenschappen Volksconceit Mevr Mak van Waay Do«e-mans zang De aria van Amintha uit de dramati sche cantate II ré pastore " de Konink lijke herder wijst op een lichte roman tiek Een klein deel uit een werk kan rdet andejs dan tot een oppervlakkige bescho'uwing leiden men wordt maar - vluchtig ingelicht In elk geval heeft de hoorder kunnen waarnemen hoe ver schillend Mozart zijn arbeid beeft opge trokken want de breed-opgebouwde Symphoaie ' n Es-gr.t met zijn schuimig slot ging de iets-of-vvat melancholische Aria vooraf De overeenkomst tusschen die beide Mozarten is de rijpheid de be zonkenheid van gedachten Richard W.agner volgde op Mozart Men behoeft geen bijzondere ziel-studie te maken om een geleidelijken overgang te hoo ren tusscben de romantiek van Mozart en die van Wagner Al wordt Richard Wagner de voltooier genoemd van de nieuwe romantiek zonder Mozart zon der Gluck zonder Beethoven en Weber z»u hij niet geworden zijn de schepper van een afgebaand stuk cultuur Wag ner was niet alleen de beheeirscher van een apart-staand tonenrijk hij'was ook dichter Mevrouw Mak van Waay-Dore'Dmns zong de 3 bekende liederen „ lm Treib haus " „ Traume " en „ Schmerzen " ' Hoe zou ' t komen dat deze buitenge - woon begaafde zangeres een vreemde linge voor ons was De intelllgenten de door d « natuur-bedeelden verschijnen zoo hoogst zelden in de concertzaal dat dit optreden een groote verrassing is ge - - weest ' Mevr Mak van Waay heeft een glan zemdp klare sopraan met een mezzo timbre Haar koptonea hebben een on -^ gewone bekoring Zij dient de kunst mèt ernstigen wil met toewijding De liederen van Wagner zong zij zoo over tuigend zoo warm-doorvoeld en toch zoo heel eenvoudig dat ' t een vreugde werd naar haar te luisteren Het orkestoverstemde haar even in „ Traume " enin „ Schmerzen " Evert Cornells zorgdeverder voor een expressieve ondersteu ning De celli klonken In het begm van „ Traume " wat ruig Zou Mevr Mak van Waay den dra ma tischen weg inslaan Haar stem kan nog groeien Ze heeft den vollen was dom nog niet bereikt Een geaccentueer de medeklinker-vorming zonder inge trokken mond kan haar ontschatbare diensten bewijzen De Siegfried-Idyll is een lang stuk De stroom volksconcerten is steeds wassende ' De belangstellinf dalende Overdaad kan schadea F H Een bruUoltsUed van Beethoven ontdekt Een lied door Beethoven gecompo neerd is ontdekt in de archieven van de firma Breitkopf en Hartel te Leip zig Het is gecomponeerd in Februari 1819 ter gelegenheid van de bruiloft van de dochter van Giannatanasio de Rio Buperintendant van de muziek school waar Beethoven's neef Karl les heeft gehad SPORT VOETBAI • Om den N V B Beker Vo'lgens de offi-cieek me.diede«llnig van Jen N V B heeft de loting voor dw eer ile ronde om den N.V.B.-beker die op 1 Maart gesipeeld wordt ' tot resultaat dat m de volgende wedstrijden zulten wor dden gespoeld _ 4res—Schoten D.O.S.—Kennemers Z.F.C.—Velox Utrecht—Z.V.V Voor - waarts - W.PiC R V C.-Kampong Togo—Hercules D.D.S U.V.V S.D.W N S U ''>^-^^^^^^' Roode Duivel s—Z w a 1 u w e n De Belglsch-e ploeg is als volgt samen gesteld De Bie Racing Club Birussel doel De Swartenbroeck Darling Club Bruasel O Vcrtiieeck Union St GiUaiae achter Claes Bea chem Spoi-t A Fierems Beer schot P Braine Beersohot midden R ¦ Braine Beerscihot Larniou Beea-schot Desmse '^' '- ü'oise Thijs Beerschot Sterokx F C Mechelen Invalleps zijm Ca-udron Andeirlegl de Groof Antwerpen Morle't Darling Adams Ahderlegl Grimanonprez Racing Club Gent Bastin Aaitwerpen Amateua'isim e in D u i t s c h 1 a n d Wij lezen in het bekende Emgelsohe sportblad All Sports de volgiende adver tentie „ Een leidende club in Zuid Duitsohtend zoekt een eeiiste klas mid denvooi ' voor een zeer goede betretoking ¦ Aanvra'gen met opigaaf van verlangd sn laa-is en zoo imogelijik foto te izenden etc '' Commenitaar is waarlijik overbodig Nog niet zoo heel lang geleden verklaaa-de het hestu'W van den Duitsohen Voetbal Bond dat er in Duitschland geen be roepssipel bestond en op de laatste be stu'ursveiigadedng van dien bond werd bepaald dat sleohts in uitzonderingsge vallen toestemming aan Duitsche clubs zou worden gegeven om tegen Oo'Siten rijksche Tsg'echiische en andere beroeps spelers uit te - koimen Kwt na een dergelijk besluit mioet bo venstaande adv ea"tentie voor bet bestuur van den Duitsohen V B niet bepaald aangenaam zijn DAMSIEN U d t den N e d e r 1 a n d s c h e n D a m b o n d De-zer dagen wert te Rotterdam een bestuui sveiiigadering gehoudein van den Ned Dambood Uit de ingelsoimen stukken bleek dat ingang 1 Januari j.l was opgericht dedistrictisdambond Den Haag mei 10 aan gesloten vereenigiiigen Verder kunnen wij veMnelden de aan sluiting van een IC-tal vereendginigen teii'vviji oóik enkele buitenigew^one leden tot den bond toetraden Het - v'ooiinaamste punt vam besipre king maakte uit de wedstrijd om het wereldkam'pioenisohap Vrijwel kan thans worden aangenomen dat diit tour nooi dooTgang - vindt Het zal worden gehouden te Parijs van 11 tot en met 23 April a.s Met de door den Franschen bond gestelde voorwaarden dat de eventueele titelhouder na 1 Januari 1926 geho'uden zou zijn elke ragelm-atige uit daging te verdedigen — O'P straife van vea'val van den titel — kon niet worden meegegaan © emparig was het bestuur van aneeninig dat een titel verki-egen in een toumooi met de sterkste bezet ting niet door een enkeling zou kun nen worden aangevallen maai ' dat deze tiitel niet amders dan in een toiM'nooi goedgekeurd door alle landelijfce bon den weder zon zijn te verspelen Van Hollandsche^ijde zullen worden ui-tigeaonden de heeren H Hoogland Jr J de Haas Heuim de Jong J H Vos en R ' C Keiler terwijl de - moigelijkiheid niet is uitgesloten dat ook Springer aan dit to'umooi nog zal deelnemen Verder werd besloten de algemeene vei'gadering een voorstel aan te bieden waacbij het den aangesloten vereenigln gen aonder goedlke'uiri.nig van het be stuur van den Bond verboden woa-dt om te spelen tegen niet aangesloten clnbs De noodzalielijkiheid van het insitellen van éfen plagiiaat-oonsmissie kwam het bestuur gewenscht vooa \ Daartoe zullen de npodige maatregelen getroffen wor den en zullen de algemeene vergiadeanng oip 21 Mei a.s daamvea - voorstellen be reiken De eerstvolgende best-uua-svergaderin zal te ' s-Gravenhaige woa'den gehouden ATHLETIEK F r 1 g e r i o h e e f t w e e r succes Een twee-mijlsrace snelwandelen werd naar uit New-York gemeld wordt gewon nen door Frigerio 2 Fekete 3 Free man Frigerio's tijd was 4 min 55 8/10 sec hetgeeii een nieuw indoor-record is AUTOESOBIUSME De auto in Amerika Blijkens een opgaat van het dopt van handel heeft de wereld verleden jaar aan auto's en motorfietsen S 3.300.000.000 uitgegeven indien men met het dept den prijs van de auto's gemiddeld op SlOOO dien der motorfietsen op S300 steK Het dept heeft ds statiatieken nader beatudeei'd en uitgemaakt dat zich thans in de Ver St 84 pet bevinden van alle auto's die in de wereld in gebruik zijn 74 riet van allo vrachtauto's en 11 pet van alle motorfietsen Brengt men vrachtauto's en personen - auto's tot één klasse dan zijn er daar van in de Ver Staten 82.5 pet in ge bruik In het geheel zijn in de Unie 18.615.000 auto's 2.892 000 vrachtauto's en 1.2 '"' " flO motorfietsen DS OLYMPISCHE SPELEN Amsterdam end e 01 y mp i a d e Het Nederlandsch Olympisch comité hoeft zooals bekend aan het gemeente bestuur van Amsterdam verzocht om een subsidie van f400.000 te storten in vier jaarlijksche termijnen van f 100.000 elk Het verzoek beeft iti het college van B eu W nog geen onderwerp v.an be raadslaging uitgemaakt Naar het A P A echter uit goede bron aan „ de Tel " kan medadeeleh staan B en W er niet afwijzend tegen over Het N O C heeft voorts het gemeen tebestuur verzocht in den omtrek van het Stadion verschillende werken uit te voeren Men kan verwachten dat ook de inwilliging van dit verzoek geen moeilijkheden zal ondervinden omdat een groot gedeelte van deze werkzaam heden indien zij niet met hot oog op dezG Olympiade moesten worden ver richt binnenkort toch noodzakelijk zou den zijn geworden o - SC " ' " I'^N Hetdegenk pioenschap 1924 Te dezer stede werden in de maand December de wedstrijden gehouden voor het individueel kampioenschap de genschermen De heer kapitein E A W de Jong be haalde het kampioenschap vóór den hr W Brouwer die evenveel partijen won op gx'ond van het kleinst aanta ontvan gen treffers Reglementair scheen dit niet juist te zijn Althans de voorzitter van de Tech nische Commissie de heer mr L X Fa - schotte bracht het geval ter sprake ' in het bestuur van den Kon Nederl Ama teur Schermbond Dit bestuur heeft nU uitspraak ge daan op de volgende overwegingen Hoewel indei daad volgens de bepalin gen van het nationaal reglement van den K.N.A.S.B bij gelijk aantal gewon nen ¦'¦• artijen het aantal gegeven tref fers de ran^gorde moet bepalen waar door i.e de heer Brouwer kampioen zou zijn geweest overwoog het bestuur zulks na toelichting van het verloop van den wedstrijd door den hr Brou wer zelf dat ofschoon niet ' uitdrukkelijk van te voren me degedeeld zooals het reglement aan geeft niettemin bij de aanwezige deelne mers de overtuiging bestond dat in den onderhavigen wedstrijd het aantal ont vanigen treffers den doorslag zou geven In verband daarmede besliste het be stuur naar wij in „ de Schermer " lezen dat bedoelde overtuiging was aan te merken als eene van tevoren bekend ge maakte afwijking van den regel waar door de heer A E W de Jong den titel van kamipioen behoutlt STADSNIEUWS Academische Berichten De bijzondere leerstoelen De Leidsche en de Utrecht - sche richting De heer R L Poetsma indoloog te ' s-Gravenhage schrijft het volgende m het „ Vad " Sta mij toe enkele woorden te wijden aan wat men tegenwoordig noemt de „ Leidsche richting " en de „ Utrechtsche richting " Voor den mogelijk niet ingewijden le zer ga vooraf de mededeeling dat er sinds eenigen tijd een aantal menschen zijn die vinden dat het grootkapitaal in Indië niet genoeg bescherming geniet dié de schuld daarvan wijten aan de manier waarop de candi daat-Indische-ambtenaren aan de universiteit te Lei den zich bekwamen en dat zij in ver üand daarmee allerlei beschuldigingen omtrent de politieke neigingen van de Leidsche indologische professoren heb ben geuit Zij zijn van plan in Utrecht een indologische faculteit te stichten die het met hun ideeën eens is Nu zij vooreerst opgemerkt dat wij nooit hebben bespeurd dat in de col legezaal aan politiek gedaan wordf Een bekwaam professor zal zijn wetenschap niet met politiek doorkruiden omdat hij wel weet dat verpolitiekte weten schap geen wetenschap is Onwillekeu rig komt echter nu de gedachte op dat waar ' de heeren van - de Utrechtsche richting het zoozeer over politiek ' heb bon in hun a.s collegezaal daar wm over gerept zal worden hierover echter niet verder Hun bekwaamheid om in wetenschappelijk " opzicht met de Leid sche professoren te kunnen concurree ren laten we buiten bespreking Ook voor den buitenstaander zal het duidelijk zijn dat een dergelijk onge motiveerd diijven de rampzaligste ge volgen kan hebben Wij zeggen „ onge motiveerd " en wel omdat er eenige da gen geleden ' n verweer van 7 Leidsche professoren in De Gids verschenen is ook apart overgedrukt verschenen bij Van Kampen en Zonen waar al de vage beschuldigingen schitterend weer legd zijn We hebben hier blijkbaar met een goed beraamden valstrik te doen Wan neer mannen als mr Loder generaal Swart dr Kooien enz — wier reputa tie boven allen twijfel verheven is — zich hebben laten overhalen tot een der ^ gelijk iets dan concludeeren we onmid dellijk dat dezen eminenten mUnnen door handige individuen zand'in de oogen gestrooid moet zijn Het kan niet anders Wij kunnen niet gelooven dac deze rechtschapen mannen waarvooi " ieder goed Nederlander eerbied koes tert zich welbewust konden laten vin den voor een daad als deze welke de ernstigste gevolgen na zich kan sleepen Wij veronderstellen dat wanneer deze mannen weten de waarheid en dat zij door valsche getuigenis misleid zijn ge worden zij zich onmiddellijk zullen te r'igtrekkcn een dergelijke handelwijze lan anderen minder bekwaam en met cpinder goeden naam overlatend Maar wanneer deze te functionneeren Utrechtscbt hougleerarcn zich niet te rugtrekkende het geschrift der 7 Leid sche professoren niet kunnen weerleg gen en tevens niet — gelijk genoemde 7 profesaren aan hot eind van hun ge ïchrift — flink en ruiterlijk met posi tive denkbeelden voor den dag kunnen komen dan vraagt men zich af wat zij dan in Utrecht willen doen Al deze neeren wier namen voor het meeren deel zoo'n schitterenden klank hebben zuUen zich toch niet aan het gevaar willen blo8tstellen op éénmaal — in dan eens en voorgoed — zich belacho lijk gemaakt te heb'ben Dan is het met hun mooie schitterende repulalie ge daan en hoe dankbaar de natie ook voor hun reeds bewezen diensten is zij zullen zich dan voor eeuwig geblameerd hebben — o — B K Balletvereanigiiig „ Bona " Gercemde vereeniging herdenkt op 19 er 22 Februari haar 3e lustrum en heeft dit gisterenavond ten 8 | uur inge zet met eene muzikalen rondgang van af het vereenigingsgebouw „ Bellevue " ip de Drift Daartoe trad om 8J uur de bere deti politie onder leiding van den com mandant Veenhof aan waarachter zich allereerst een drietal Jockeys opstelden in de Dona kleuren van welke éen de vereeniglngsvlag medevoorde DaafacH ter formeerde zich de muziekveroeni ging „ Crescendo " directeuï de heer N Engel vervolgens een 3,-tal landauers met bepluimde rossinanten ' - waarin ' t bestum " plaats nam ea diató>p 4 RECLAME'S è f 0.60 per regel 1 3 y-'-.jfe^M.-y.ir^jj die de muzi'ei * ereeti en steeds de gramo plioon veroordeeld hebt als uO n m u z i k a a 1 '* MOOR SONORA Sonora's aangrijpend spel en oniroerei de voordracht worden nimmer benaderd door eenige andere spreekniachine haa » heldere toon is ongeëvenaard UTRECHT CHOÖRSTRAAT n AMSTERDAM HILVERSUM ARNHEM aan 4 de dames en heeren leden der ju bileerende vereeniging Tgen het beken de sein weerklonk stelde het geheel zich in beweging onder opwekkende m.uziek en werd de voorgeschreven rou te afgelegd langs een haag toeschou wers en met de gebruikelijke voor - en achterhoede Allereerst werd halt ge maakt op de Bleekerskade 116 waar de Eere-voorzitter de heer C A Tienhoven Jr en de ' balletmeester de heer € or le gers werden verwelkomd en in den stoet werden medegenomen Daarna werd den heer Ch Tieland penningmeester op de Ie Daalschen dijk 168 eene ovatie gebracht en ten slotte aan den heer A Woudenberg pianist Heerenweg 57bis welke met de jubilee j-ende vereeniging mede jubileert daar hij reeds 15 jaar de zwarte en witte toet sen heeft bewerkt Overal werden hartelijke woorden over en weer gewisseld de eere-wijn rondgediend en ten slotte de terugtocht aanvaard naar het punt van uitgang dat te half elf uur werd bereikt Langs de geheelen weg was de noodige belang stelling opgewekt door de pittige mu ziek Nadat allen zich een weinig hadden verfrischt werden de genoodigden ont vangen in de feestzaal keurig met ' groen en dundoek versieird Toen allen hadden plaats genomen nam de heer C Tienhovên Jr voorzitter der feestcomissie het woord om een terug - en vooruitblik te werpen in het léven van „ Dona " • Na deze pittige speech werd allereerst de heer C A Tienhovên Jr Eere-voorzitter van „ Do na " gehuldigd door aanbieding van fraaie theetafel de heer A Woudenberg wei d een electrisohe schemerlamp ver eerd Vervolgens had een zeer gezellig sou per plaats waarbij menige speech cp den bloei van Dona werd afgestoken waarna besloten werd tot diep in den nacht met een dansje Het geheel werd opgeluisterd Üoor een aai-dig strij|ije De inzet van het bestuur is dus goed geslaagd Zondagmiddag wordt de fecs tPlijke herdenking met een matinéa the dansant voortgezet des avonds besloten met een bal-masqué beiden in het Ge bouw voor Kunsten en Wetensc lappen Dit laatste belooft wat daar D'i u " 150 leden telt Het teestprogi'amma dat er keurig uit ziet is verlucht met enkele foto's De Ver tot behartiging der belangen van Steenweg - Maiia en Bakkerstraatbewoners J aarvergaderlmg Gisterenavond vergadepde bovengen vereeniging in de Poort van Kleef on der voorzitterschap van den heer M Schaap De heer Ba-oekJhuiis werd geimstalleea^d vvaai'na de notulen werden voorgelezen In het jaarve.rslag van den secretaris den heer Kramer werd dank gebracht aan de beide baistuairsleden do hoeren Schaap en Baljet voor al hetgeen vel - riohfin hot belang van de vereeniging Het ledental bedragt thans 125 Geklaagd werd ver slwht vergade ringbezoek doch met genoegen weo-d moldin f gemaakt van den uitstekend geslaagden etalagewedstrijd Do rekening en verantwoording van don penningmeester den heer Rickors werd accoord bevonden De bestuuirsverkiczing had tot resul taat dat de beide aftrsdiende bestuurs leden de hoeren Schaap en Kramer werden herkozen De beer Schaap word bij acclaimatie als voorzittei h-erkoizon en van de zijde van hot bestuur en van uit de vergade ring dank gebiiacbl dlo eveneens gold zijn eohtgeaioote welke dankwoorden ver gezeld gingen van een bloemenihuldie Een adres aan B en W over de ver ke&rsbolemmeringen op den Steenweg werd ujtvocrig besproken Ooklaagd werd over de onaangonaam hoden welke de vrachtauto's van de firma Vroom en Dreesmann en de auto's v.oor het Gebouw „ Modern " ver oorzaken Besloten vverd voorloopig een onder houd hnet den inspecteur van het ver keerswezen aan te vragen waarbij te vens de overschrijding van de maxiiran.m snelheid in dé Bakkerstt-aat ter sprake zal worden gebracht Met betrekking tfit de a.s Jaarbeurs deelde do hoer fiaijct mede dat tijdens de Jaarbeurs een ' uitgang a *.* de ach terzijde van het Vreebua - ïa...worden aantsretoraciht hef^eem dn hei -' iji-.;iiBt¦- Daarom zeggen wij tot de rooderne arbeiders „ wanneer gij Aalberse en de ze geheele Regeering aanvalt iomi hun reactionaire daden dan hebt-gij na te laten uwe roode wethouders te ver dedigen wanneer zij - - i-.)onder_.drang van het kapitalisme -^ genoodzaakt worden reactionaire maatregejen te nemen lö'wézenzit zoowel'de moderne als ' de neutrale vakbeweging „ sast aan de ideologie der bürgerpartijeii Oók het N.A.S volgt de lijnen dier i(leologie en we zien dan ook dat het N.A.S in landen waar het invloed heeft de poli liek der andere partij-en steunt -- Wij moeten vormen een tnachtig eenhoidsfront Wij willen hebben eenvakbeweging los van eiken godaqienstlos van elke politiekepartij pn los vanelke regeering een vakbeweging op denbasis van - breede economische organi satie van den arbe,id - Alleen op dezen basis is vverkelijkeeenheid te verkrijgen AVan'^eev we onsniet losmaken va,n godsdienst en poli tiek in de vakbeweging dan zal mennooit tot eenheid komen Ook het spoorwegpersoneel is zelfschuld dat door de verdeeldheid de be staande toestanden bestaan ' Waar vanactieve en positieve scholing in den,strijd van ' t spoorwegpers nog vyeinigsprake is geweest daar geeft spr inoverweging de beginselen der Syndi calistische vakbeweging eens te toet sen Wanneer het spooi wegpersoneeltegen de reactie van het spoorwegkapi taal iets wil vermpgeni'dan heeft hetzich te organiseeren in üp Syndicalis tische organisatie waartoe spr krach tig opwekt Hierna werd door een drietal aanwe zigen met de sprekers van gedachten gowissel'd waarop deze repliceerden waarna de vergadering werd gesloten Geen spreekuvi De burgemeester is verhinderd mor gen zijn gewone spreekuur te houden Viocm en Dreesmann Nog zij me-degedeeid dat de glas in-loodverslering in V en D.'s heropend winkelpaleis werd vervaardigd in des heeren A C Valstar's atelier voor Kunstnijverheid te de Bilt Vereenvoudiging van de adminlslratle der Spoorwegen Naar „ Het Volk " - v^erneemt heeft de directie van de Nederlandsche Spoor wegen alhier een aantal kantoormachi nes die ' na de reorganisatie Van den post - cheque en girodienst„bi,j dezen dienst niet meer gebruikt worden aan gekocht Het ligt-in de bedoeling deze machines tci vereenvoudiging van de administratie der spoorwegen in ge bruik Ie nemen Garnizosnsbeiichii hun n dan hebt gij na wethouders te ver zij —¦ onder d,rang me — genoodzaakt ¦ ' e maatregelen te t zoowel dé moderne akhaweging „ Sast aan burgerpartijesij Oók lijnen dier ideologie ok dat het N.A.'S in invloed heeft de poli tijen StüUtlti - men een machtig willen hebben een an eiken soda(|ienst ieke.partij.en I,qs van 1 vakbeweging op den ¦ gconomisG he prgani - eid - - - ' basis is / werkelijke 5en Wanneer we ons godsdienst en poli - feging dan zal men komen - i^egpersoneel is zelf verdeeldheid de be bestaari ^ yaar van • scholing in den wegpers nog vi^einig daar geeft spr in inselen der Syndi - veging eens te toet-spoarvvegpersoneel het spoorwegkapi - logen dan heeft het en in dp Syndicalis - waartoe spr krach - een drietal aanwe ers van gedachten deze replicem den ering werd gesloten - o — pieekvaa 3 verhinderd mor ekuur te houden Dieesmann id dat de glas in-en D.'s heropend vervaardigd - in des - Istar's atelier voor Bilt de admbilsfzalie lorwegen Verneemt heeft de ederlandsche Spoor ntal kantoormachi organisatie Van den girodienst bij dezen ebruikt worden aan de bedoeling deze voudiging van de spoorwegen ijj ge - sbeiichten Vri§s van het In er is aahgewezoi voorzitter voor de Adm J de Ja riet alhier zal eren medaille v dienst worden u Ivves van de Trein • brigade wordt Z bü het Ie Reg Utiechische Hypotheekbank De directie der Utreehtsche Hypo theekbank deelt mede dat in de op Woensdag 25 Febrviari a,s te houden buitengewone algemeene vergade * ring van aacdeelhouders '• een voor stel tot wijziging der ' statuten strekken de tot ' een - kapitaalsvergrooting van 4 millioen tof 5 millioeri gulden zal be -' hSndeld worden De vergröoting zal be staan uit 1000 aandeelen van f 1000 n.l serie B nummers i-OÖl tot ' en met 5000 De aandeelen - - moeten voor 2 Januari 1932 geplaatst ' zijn • In de toelichting tot de statutenwijzi ging ' wordt medegedeeld dat uitbrei 4.i,ns van het'bedrijf door'artikel 69 niet ¦ neer mogelijk.'is - zoodra een bedrag van veertig miltioen gulden aan pand brjeven uitstaat ' Daar deze grens moge lijk binnenkort wordt bereikt is het ge - raden tijdig in de statuten de mogelijk - • heid te openen tot vergreoting van ' hetkapitaal over te gaan ' Voordrachtmatinée San Muscb Zondag 2 uur zal Jan Musch zijn derde en laatste'voordracht-matinég - in dit seizo.en in onzeii schouwburg geven Werken vg,u de volgende dichters z^ul Icn door " Jïjï'i Muscli worden voorgedra gen \'" o^i^eJ,'Boutens Potgieter Prins ' Lod vaii'Deyssel ^ Herman Heijermans en Gutdó Gezelle ' N$deil Gbristen Vionwenbond De afd Utrecht van dezen bond hieldgistera'vond in het Geb voor Chr Soc.Belangen een vergadering waarin,'oud minister van marine mr J B ij -' 1 e V e 1 d als spreker ^ optrad Na eenkort openingswoord van de presidente,mevr S 1 o.t e m a k e r de B r u i u etrad mr Bijlevéld naar voren die er opwees wat het Hiilitairisme ten opzichtevan de vrouw in het algemeen betee kent daar in vrouwenkringen een nei ging bestaat om tot een zeer bepaalde beslissing te komen ' £ r zijn vele vrouwen die het mili tairisme veroordealen weer anderen '> 3 daar anders over-denken en hei iS hou\ven als een heldenvereering •- wijl men er ook weer aantreft die / jg anders tegenover dit vraagstuk s'-aan Deze laatsten voelen dat rneh in i4i "^^ n nood moet opkomen voor hel behoud van rechten " di'ej geschonden zijn maar zij zien in het militairgedoe ' ïi gepronk met mooie pakjes een ge ' aar Een verj.ijdende wedijver tussche'n het jonge ^ geslacht Wat is eigenlijk oorlog Oorlog is 4ch,dopy wapengeweld te gen elkaar te'vèBzétten,,op.g-ronid ' yari oorlogsverklaringen Hierbij treden twee belangrijke factoren op den voor grond dit zijn de volkeren eii de over _ heden welke factoren zeer nauw con tact houden met dit vraagstuk Di'e'vol - ¦ ken-.^ijn geen toevalligheden die een • vmensch in stand houdt Het is juist God die de volken.cultuur gat en zege - ' ¦¦ Hingen schenkt en voortdurende ont wikkeling in de hand werkt Iii het le '^ i'èd heèrScbt kanker'en onde ' dat alles iteèefiwerken.'Indien-nu God geen maat regelen had genona'en dit tegen te gaan dan zou er van die ontwikkeling geen sprake zijn Die maatregelen zijn be l'fcïïaatnd in ' de overheid die Gpd over fins heeft gesteld De taak de roeping ' i'an dé ovérbeid is de handhaving van het recht en het tegengaan van onge ¦' réchtigheden waartoe het zwaard - syordt gebruikt dat haar door God in de hand is gegeven Tegen de aanval len van buiten moet zij het recht hand haven waaraan de volken moeteii mee werken en zich hebben te onderwerpen ' Wanneer in dit internationaal le ven getracht wordt het onrecht te doen zegevieren dan moet men klaar staan om voor de handhaving der ' rechten op te komen en moet dit blijven doen tot op het oogenblik dat er andere waar borgen zijn die onrechtvaardigheid on ^ mogelijk maken Wij mogen ons daarom nie-t laten meesleepen door hen die ijveren voor absolute ontwapening aangezien als uitgangspunt idealen worden gebezigd die niet op den bodem staan der wer kelijkheid Wij moeten streven naar in ternationale beperking der bewape ning maar zoolang zonde en onrecht vaardigheid in de wereld bestaan zul - • len - ' vyij aan hen die ontwapening wil len onze sympathie niet kunnen ge '" veil daar zij de overheid het middel ¦ ontneemt oiri den plicht na te komen,t' welke God baar oplegt Laten wij dus allen instemmen met ^• entwapening en de hoop koesteren dat ' 39 yolkerenbbhd het tot een goed einde ' ipoge brengen - - - Hierna werd gelegenheid gegeven cenige vragen te stellen mr BJj - leveld die door dezen beantwoord wer - 0e tuanels aan den Amsteidamscben Siiaalweg In Maart zal de bouw reeds aanvangen. -De tunnels aan den spoorwegoverweg Imsterdamsche Straatweg zijn deze vveek eiu deiijk aarjbesfeed de bouw zal naar wij ' vernemen ook eerstdaags ge gund worden De grootst mogelijke spoed wordt achter het werk * gezet halt Maart ongeveer zal met een en ander een ' aanvang worden gemaakt Daar het velün aal interesseeren - laten wij hiero'iider een kleine beschrijving-vol gen van dezen tunnelbouw Wij-'kunnen dan mededeelen dat er twee tunnels komen 2.15 - diep 2.25 M bpeed » De voetgangers en ' Wielrijders gullen verplicht worden den rechter tuppej te neme De vyielrijders zullen j tevens moeteïi afstappen De op - en at rittpn v:>r ' Ie - to-nneUt / uUec xesn 36 M on pl.m 45 M lang zijn het overdektegedeeUe is ongeveer 36 Meter lang ter wijl de tunn.els beter gezegd de op - enafritten gelegen zijn tusschen den rij weg en de huizen nog een eindje vande trottoirs ' af ¦ Ter zijde van détunnels zal ter hoogte van de Tuj'f straat eenerzijds en de Dijkstraat an derzijds ' een trapje woi^den aange bracht om'den tunnel vanuit deze stra ten te kunnen bereiken " Zooals men¦ius ziet een eenvoudig werk ' Van debelangrijkb'e bijkomstige werken noe men wij nog het pompstation dat aaitgebracht zal worden om de tunnelsaatomatisch droog te Ijq.uden daar bi]slecht weer ' natuurlijk Üïet water langsde öno y-crdekte pp - en afritten - haari'aetunnels toestroomt De overv.eg zelf zal nog belangrijk verbreed worden boomen vaii 12 M lengte zullen haar na d ^ verbreeding moeten afsluiten Het is zéker overbo dig nog mede te deqlen - dat de hooge voetbrug nu verdwijnen zal en dat ove,r de spoorlijn een dubbel stel tranorails zal worden gelegd ' nïuzishhandel „ Bèetboven - Blijkens advertentie wordt morgen de muziekhandel „ Beethoven " geopend in de Lijnmarkt 15 De koopers pnfVan - ' gen eenverrassiiig ''-.'¦ - -- 0 — ¦ Ds H.H Baigeir 1 Maart zal het 45 jaar geleden zijn dat Ds H H Barger te Kérkwerve in het ambt werd bevestigd Dit geschiedde n.l op 29 Febr 1880 De ' jubilaris diende ' achtereen volgens de Herv Kerken te Kérk werve Leusdéi Vlaardingen Bloemen daal en'sinds 2 Oct 1898 te dezer stede 1 Mei '- hoopt Ds Barger ' ver-der zijn TOsten ' verjaardag te vieren Doed afgelöopen Flir.k gedrag van ' 2 onzer politieagenten Hedenmiddag voer a?n schuit onder de Smakkelaarsbrug yan den Catharij - nesingel naar den Leidschen Rijn plot seling geraakte de schipper te water Dit bleef niet onopgemerkt en onmid dellijk begaven zich 2 agenten van po litie n.l de heeren J Balster en H Houwing te water Zij zwommen naar den drenkeling toe die zich echter in middels had weten vast te grijpen aan ' zijn schuil en wisten hem op ' het schip terug te brengen Met het vaartuig is men daarop we.er met den stroom mee — er werd gespuid — naar den Catha ' rijnésirigél ' teruggevaren ' Ji^^^'^ h-St ' scheepje werd vastgelegd «»»^." V"»- ¦••."--" Een woord van hulde aan de ' beide moedige politiemannen is hier,zeker wel op zijn plaats Weliswaar zou de te water geraakte man üich achteraf zelf hebben kunnen redden maar dat doet ' niet ter zake want dat konden de belde moedig-e redders die zich zonder aar zelen te wat§r begaven niet weten Een kranig stukje werk dat wel loffelijke vermelding verdient ïSékS'X ¦ - - - q ¦ fTS/Aüri / " Öngevai ' ¦'"'"' '^ " '''"- Aan de sintelfabriek aan de LageWeide nabij de Industriehaven wareneenige werklieden bezig zakken cementte laden Op een gegeven momentkwam een stapel zakken - cement te val len Eenige werklieden werden door de vallende zakken getroffen en aan bee nen en voeten licht verwond Zij zijn perziekenauto naar hunne woning over gebracht ¦- - GEVONDEN - R^h*l^ld^'^rvofi gen zich des-Maandags Woensdags enZaterdags tusschen 1 en 4 uur aan heiperceel Ganzenmarkt no 13 Niet portelefoon ' Ken voorwiel v e auto een herders h-qjid Asyl ee,n vaasje een horloge m.ketting een.knipme ^ een nijptang eenbfiursjê met inh een.geldstuk een halsbont een schooltasch met inh een por tem met inh een reticule met inh eenlederen ceintuur een rozenkrans eenkaatsbal éeh ontlaadstok een kinder s<.hoentje een collier met hanger eenceintuur een por.tem een haarlint eenétui mot schoolbehoefte een kruis eenhandschoen een kindermuts een reti cule een jiaar handschoenen een stukketting een jongensjasje een doosje.m.gom een rijwielplaatje een huissleu tel - ¦ ¦ VrijdaK 20 Februari SCHOUWBURG S'/a'u Het Schouwtoo neel „ Goede reis " ol Üe duoUe te yaard Zaterdag Februari SCHOUWBURG 8 uur Tournee W v d Veer „ Allerzielen " Park Tivuli Half 9 - U G en S V At la " lii'out Kal \ las f 60 — 1 QOERZ CAIHERA 9 x 12 met compnr en lens 6.3 f 40w — 1 ICA MONOPOLE BIOSCOOP-APPARAAT met koolsplts enmotor voor 110 en 220 voVt I 150 — 1 13 X 18 CAMERA met 3 chassis en Zeiss Tessar 4.5 com pound sluiter 1 100 — ERKO 9 X 12 met Rodenstock 5.4 in ibso f 37 — I lEï FOTOHUIS Ganzenmarkt 23 Het Stichtsche Kaashuis ELISABETHSTBAAT 6 Tel 4140 2e DAALSCHEDIJK 70 b.d Watertoi-en Tel 3387 Vei-isohe Holl Roomboter 1.35 per pond Austr Roonitooteir 1.05 p pond Margarine 39 45 50 60 70 per pood P W.'s Kluiten ons succes 40 per kluit Nagelikaas 30 p pond Goudsohe Leidsciie en Edanamerkaas. Amsterdamsch Pekel vleesch 18 p ons Geld Rolihaim 20 „ „ Geld Blikham 30 „ „ Geld Rooik^vorst gi'of en fijn 80 „ pond Tlieevvo.rst 20 ' p ons Gekookte Metworst 14 „ „ Boterhammenworst 14 „ „ Berl Leveo-worst 15 „ „ Saksische Leiverw 15 „' „ Hamspeik 15 „ „ Eieren vanaf 6J cent per stoik ZIE DE ETALACEl P H VAN WEES Oude Gracht Bakkerbrng Telephoon 495 kelder NFTTE WERKVRDUW GEVRAAQDi bij voorkeur on gehuwd ' Goede schriftelijke getuigen vereiischte ' Aanimelden ' s avonds tus schen 8 en 9 uur LIJN MARKT 1 '' V TE KOOP omgeving Maliebaan nieuw te bouwen BOR GEBW00NHU12EN bev suite keukon boven 3 kamej-s Aanvaaiding circa 1 Juli a.s kooppi-ijs f 4500 — waar van eon zeef groot gpdeeilte als hypotheek gevestigd kanDlijven 9372 Nadere inlichtingen to vertoijgen ten kanton vian WALTMANN & Co Oude Gracht 92 Viebrug TRAAT 53 hoek Damstr TELEFOON 2979 ^ iifSïSj * WIJ BERICHTEN U de ontvangst der VOORJAARS-COSTUUMS prima kwaliteit nieuwste modellen en afwer king tegen SCHERF CONCURBEERENDE ewaardeerde Cliëntdlen tijdens het TIF-TOP DANK blijft aanhoaden hebben wii besloten met Voor de enorme belangstelling van onze Hoogi JUBILEUM brengen wij hier onzen EMLTEUSEEM Daar de ENOBME TOELOOP in onzen winkeis onderstaande IDIOTEN L&6EN PEmiM door t prijzen 3 ^ BEZIET ONZE ETALAGES -* C I ALLES WOEBT VERKOCHT ONDER GARANTIE P.S Costuums vanaf 20 gulden worden ver werkt met Roshaar Odol Glazen 16 et d'Orsay Eau de Col 34 et.rOréal Haarverf 1.98 Stofkam 9 et Scheerkwast 21 et Talkpoeder 19 et Cell Haarzak 19 et Odeur 3 et Yardeys Lavendel Zeep 24 et.Groot st Badzeep 11 et.Kaloderma Crème 9 et.Forvile Eau de Col 35 et.Bébé aanzet app 2.59 Erasmic Scheerz 29 et.Gummi Sponzen 13 et.Aluinblok 8 et Kleerborstel 19 et Odol Mondwater 59 et Cocosrozenzeep Dobbelmann 14 et Scheerstel met vergrootglas 98 et Eau de Boto 59 et Odol Tube groot 29 et Hazeline Snow 69 et Karnemelkzeep 8 et Pepsodent Pasta 55 et Tube Mousson Crème 13 et.Groote potten Kalo derma Scheerzeep 59 et.Erdal sehoenerême 19 et.Toiletsponsen 1 et Pot Scheerzeep 55 et Achterkammen 13 et Brillantine Pinaud 49 et Handenborstel - 2i et Pepsodent groot 88 et Groot stuk Kaloderma Zeep 23 et Eau d'quine Pinaud 109 Groot stuk Stokpaardje Leliënmelkzeep 26 et Crème Simon 33 et BEDDEN en TAPIJTEN GEVRAAGD Kaloderma poeder 10 et.Kolyiios Tandpasta 69 et.Vasenol Poeder 29 et.Haarkam 13 et EEN FLINKE BEDIENDE geheel op de hoogte met bovengenoemd vak Brie ven met opgaaf van verlangd salaris waar en hoe lang in betrekking ond no 9398 bur van dit blad Odol Pasta 21 et Zakf lacon 15 et Erasmi Pool's Pasta 11 et Vinaigre Bully 1.29 Chlorodont Pasta Cell tandenborstel Dralle Champon Scheerriemen Zijkammen p paar Gilettemesjes Zakkam in etui Crème a la reine liet 19 et 7 et 29 et 9 et 9 et 9 et 69 et Odol mondwater gr 98 e.Palmolive Zeep 19 et.Kaloderma Scheer zeep met bus 36 et.Yardley Talkpoeder 79 c.Haarnetten 3 voor 10 et.HaarroUen 9 et Closetrol 6i et Baar li@!io®rt dan ook bil de Toiletsponsen 1 et zlekhandel ETHOfEN '' Gillette apparaat 29 et LOOPT NIET ' VERKEERD DAT KOST VEEL GELD Alleen in Magazijn TIP-TOP Alleen Lijnmarkt 20 A - Lange Jansstraat 13 ONTVANGT IEDER KOOPER EEN CADEAU openen a.s ZATERDAGmorgen Wilt gij uw omzet doen vermêeren Dan moot gij in dit lilad adverteoren uur een Pliilipps nienwat * Patent Eoodanig sreconstrueerd « lat dit in uw aifTen gewone PIANO zonder veranderins van IVTOCEL onzicht baar ingebouwd kan worden Uw digen gewone Piano malïsn wij doB tot een schiHerende kanst spe piano voorzien der nipuwste vindini;en Nadere iniicbtingen worden gaarre versteekt door C F VAN DER DOES MP^S-^ATENT Pianohandel van 1840 in Miiziek-instrumenten Iiipmarkt no 15 TELEFOON 3431 en geven eiken kooper een ^ A O Ë A Ii.Hont3tr.9 Choorstr.32 Utrecht Deo Haag iop yan 2 éên Cadeau l->^-^.>-^x ^ \ Farlop&onplaten 2.50 per stnk hit aankoop van S stuks éénpario plionpliat van Ï2M cadeau Bij elk artikel gekocht ti|dens de openingsdagen wordt een SOWENIR * gegeven TELEFOOk ^ 1566 i GROO i E ^ KECLAME-DAGEN Mm W - G VAN WEES ^ DAMSTRAAT ^ boeli BleekcTsïade 37 ^ 2 V jiortd fiaaderlappen voor ^ 1 gulden = Ub oWEosbiejf • 60 ^ Gehall half om halif 50 = CartN>naden cf Lappen K = Stukjes v.d Haen heer Braat es ais een feit te aamvaardem en onder denzelfden naam PJattelandersbond verdeir te giaan De Gronimgscbe Drentsche Noord Hollamdscihe en Utirecht&ohe Bonden scheiden zicih dus ai echter met behoud wan den maaim Ter ofidersoheidnng zou men aan den nieuwen bond de woorden ^ richting-De Boer " kunnen toevoegen Het weeikiblad „ De Plattetoader " blijft het o rgaan van den nieuwen bond — o — Centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken De heer mr I B Kan seoreta.ris ige-neraal in algemeeinen d.ienst za.l naar aan de Teleign - wordt gemeld door den voorziitter van den ministeriraad worden aangewezen als voorzitter van de cen trale oommissie voor geoatganiseerd O'ver leg in ambtenareinzaken De tegenwioordJigie voorzitter vian de coimmiss:ie mr S de Vries Czn oud mi-nister vae financiën die door de'cen trale commissie zelve was be noemd — het reglement is gelijk de -' zer dagen werd gemeld thams gewijzigd — heeft in de laatst gehouden vergade ring van de commissie reeds afscheid genomen Hem is toen namens de com missie eem foto in lijst aangeboden Huldeblijk aan de Eedding > maatschappijen Men meldt ons dat voor het natio nale huldeblijik aan de Redidingmiaat gchappijen f227,472 is bijeengebTaoht De opbrengst is als volgt verdeeld Rottei-dam f 68,382 Aimsterdam f56,200 Den Haag f 15,925 Indië f 37,000 Zuid Holland buiten Rotterdaim en Den Haa.g f 16,138 Noord-HoUand buiten Amsterdam f 15,071 Zeeland f 8890 Groningen f 4088 Frieisland f 2365 hoofdcomité f 3463 — o — Uit Indië Door „ Aneta " werden de voJgeinde be richten geseind aaai de N R Cour Directeur departement van justitie Mr dr D R'Utgers secreta.ris vian het departement van justitie is met 7 April benoemd tot directeur van dat departe ment als opvolged ' van mr Cowaai Olie op Boenjoe Op tiet eiland Boenjoe is olie aange boord maar er is geringe kans op ver der succes Amerik aansc h bezoek De Amerikaansche kruiser Huron en zes tiorpedojagers brengen op 4 Maan eem bezoeik aan Tandjong Priok Eet faillissement van de Bossche Hanzebank Over het venband tusschen de Zuider Bank te ' s-Boscli en de crediteuren der gefailleerde Bossciie Hanzeban.k deelt de trustee uit hel Comité ten belange van het Middenstandscrediet in het Zuiden ons het volgende mede Op initiatief en verzoek van de Mid denstandsorganisaties in het Zuiden werd indertijd een trustee uit het Comité ten boiange van het iVliddenstandiScre ddet in het Zuiden — simda do uittreding van den heer mr J van Best bestaande uit de heeren mr J de Mortel Ie Til burg en mr W van der Eerden te ' s-Bosch — belasit met de oprichting van een naiddenstandsbarLk Hieraan i « ge volg gegeven door de oprichting van de Zuider-Bank Het kapitaal der Zuiderbanik is door de trustee genomen De voor de betaJing benoodigde gelden hebben derden aan de trustee verstrekt onder de verplich ting dat zij zo'uden woixlen terugbetaald zoodra de trustee zelf de beschikking zou krijgen over aitikeeringen uil het fail lissement van de Hanzebartk welke haar toekomen krachtens aan haar door ces sie of volmacht overgedragen vorderin gen van crediteuren der Hanaebank Het IS derhalve duidelijk dat de trustee wil zij aan haar verplichtingen tegenover de geldschieters kunnen voldoen geen afsitand kan doen van de bedoelde ces sies en ' volmachten en zij mitsdien geen gevolg kan geven aan verzoeken om cessionarissen of lastgevers van hun ver pliohtingen jegens haar te ontslaan Der halve zullen de cessionarissen en last gevers zooals dit door hen „ met de trus tee is overeengekomen 30 pCt der ait keerlngen uit het faiUlssement der Han zebanik ter beschikking van de trustee l'ebben te stellen tejien afgifte van deel nemingen in het kapitaal der Zuider bank volgens het bekende project ter wijl de overige 70 pCt der uitkeeringen terstond nadat deze ter beschikking van de tiTisitee zijn gekomen aan crediteuren in contanten zullen worden ter hand ge steld -— I »— DecentiaLsatie bij den Postdienst te Amsterdam Naar wij vernemen wordt overwogen ¦ om den postdienst te Amsterdam zooveel mogelijk te decentraliseeren Daartoe zal de stad verdeeld worden in 5 districten Centrum Oost Zuid West en Noord Het hoofdpostkantoor zal tevens het districtskantoor voor Centnim zijn In de vier andere districten zullen kajito ren worden gevestigd die het karakter krijgen van bijkantoren zoodat de ge heele postdienst te Amsterdam geadmi nistreerd zal blijven door den directeur van het hoofdpostkantoor De decentralisatie omvat in de eerste plaats de posthestellingen De ontvan gen posten zouden aan het nieuwe Post expeditiebureel aan het Centraal Station worden verwerkt en vandaar recht streeks woi Hlen toegezonden aan de districtsikantoren van waar uit de post bestellors hun bestellingen aanvangen Ook aangeteekende stukken stukken voor busreohtihouders en poste restante stuikken expresse stukken postwissels enz zullen in deze decentralisatie wor den betrotoken Optreden van Rijkspolitie Op de vragen van den heer Kieere koper betreffende het optreden van de Rijkspolitie tijdens en na de arres'tatie van eenige personen die te Schoten en omstrelcen als verdacht van brandsti<:'h ting zijn aangehouden aniwooj'dde de Mirai'Ster van Jo.sititie Bij het ter zalce gehiouden onderzioek woirdt vanwege de betrokken autoritei ten het vermoeden geopperd dat het in deze vraag gerelateerde omtrent hei ge ven van sehoppen berust op een onjuiste voorstelling van het volgende voorval In de marechausseekazerne gedroeg één der arrestanten zich in hooge mate weerbarstig onordelijk en wild door al lerlei schimpende uitdrukkinigen en be dreigingen te uiten alsmede door het om'verwerpen en wegstooten van in dat vertrek aanwezige meubelen Hij moest door een wachtmeester herhaald el ijik tot kalmte aangemaand worden Ook maak te deze arrestant de deur van het ver trek waarin hij sich bevond telkens wij der open waarop de wachtimeester deze deur weer aantrok Op een oogenblik dat deze politie-ambtenaar met een kop koffie in de banden stond en de door den arrestant opengeduwde deur met één zijner voeten wilde toehalen kwam diens voet geheel onopzettelijk tegen het scheenbeen van den arrestant Mo gelijik heeft de betrokkene hierdoor zijn been eenigszins bezeerd Niet onmogelijk lyk is echter ook dal dit geschied is ten gevolge van de bovenvermelde wilde en onordelijke gedragingen van dezen ar restant Het is niet juist dat de betro.kken per sonen — onder wie ook vrouwen — eerst in dan namiddag een stuk brood hebben gekregen en dit ten gevolge van hun protest terwijl zij alleen tegen be taling een kop koffie konden ' krijgen Alle geiarresteerden zijn in de gelegen heid gesteld ' hun moirgenbrood te gebrui ken of zoo noodig mede te nemen In de kazerne heeft de verstrekking van brood koffie en thee geheel kosteloos plaats geih ad vdor 12 uur ' s middags terwijl de aangeboudenen eerst en daar na de politie-ambtenaren van koffie voorzien zijn De eenige vrouw die ge arresteerd is bevond zich nog te bed toen de politie-ambtenaron het huis binnenkwamen Zij is echter met den m.an met wie zij buiten echt leeft door zioh aan te kleeden terwijl de ambtena kloppen gewekt en hun werd verzocht ren buiten de kamer bleven wachten Het is verder onjuist dat één deirge arresiteerden ' s nachts om 2 uur weder aan de deu.r is gezet ver van zijn woon plaats in stede van ' hem in den nacht weder hu.iswaarts te brengen per voer tuig zooal ® men hem gehaald had Het laatst is een persoon dezelifde van wien boven sprake is om on'geveer twaalf uur ' s nachts in vrijheid gesteld aan de zen zijn desgevraagd vijftien centen voor autobU'Skosien verstrekt Geheime rapporten De Gemeenteraad van Zaandam heeft gediscuseerd over een voorstel naar aanleid.i'ng van een adres van de geromi bineerde besturen der bouwvakarbeiders tot opheffing van de ge.heime rapporten bij de gemeenteilijke arbeidsbeurs Van de zijde van B en W werd ge zegd dat wil de beujis aan de aanvra gen om werknemers voldoen zü in RECLAME'S & t 0.60 pei regeL staat moet zijn te beoordeelen wie aan h'alve gehee in het belang van de ar de gestelde eischen voldoen Het is der beidsbemidd&ling en dus ook van de a,r beiders dat de beu.rs zoo goed mo'gelijk is ingelich'l Den eisch dal de rapporten op verzoek van den werknemer aan diezen ter inzage zullen W'orden gege ven achten B en W niet voor inwil liging vatbaar Het voorstel van B en W werd na lan'gdurige discussie aan genomen met 16 legen 4 stemmein — u — De Kamerverkiezingen Het resultaat van de candidaatstel ' ing voor hei lidmaatschap der Twee de Kamer in de R K Kiesvereeniging te Amsterdam welke voor zoover ons bekend — aldus schrijft „ De Tijd " — m 15 van de 19 afdeelingen is ge schied is dat de heer J B van Dijl werd gesteld in 12 afdeelingen mevr 3 C C Bronsv.3ld-Vitringa en mr G C J D Kropman in 10 de heer J A H L von Frijtag Drabbe in 8 prof dr 3 A Veraart in 5 de heer Chris Jansen in 3 de heeren mr C Josseling L van Rooijen en W Nieuwenhuis on mej Annie Meijer in 2 afdeelingen en dr N P van Spanje in 1 afdeeJing Mgr dr W Nolens door de afd E ¦ andidaal gesteld heeft inmiddels me degedeeld alleen in Limburg een - can ' lidaluur te zullen aanvaarden — o -^ BakUersnachtarbeidc De N,V ' Stoom - Brood - en Scheepsbe schuitfabriek v.h Firm.a Wed J de Jon ge te A'msterdam heeft aan Z E den Minister van Arbeid een adres trezon den waa.rin zij mslemming betu.igt met de bezwaii en ge'maa.kt tegen h'et i;n®e diend'ê wetsontwerp tot wij'ziging van de bepalingen der Arbeidswet 1919 door alle organisaties van werkneme'rs en door een organisatie van werkgevers die de grootste en best geoutilleerde be drijven omvat Adressan'te vei-zoekt den minister dit wetsvoorstel in te tre.kken „ als wordend'e door de overgroote meer derheid der bedrijfsgenooten met af schuw verworpen en aan het vijf en-twinitig jaar lang met steeds wisselen de wetsvoorstellen geplaagde bakkers vak dezelfde wettelijke rust en ontwik keling'Sm'Ogelijkheid te laten ais waar in vele andere vakken zich mogen ver heugen — o — Bescherming Jjandarbeiöers De heer Loerakker heeft den Vünis ter van Arbi.d H en N de volgende vragen gesteld Ligt het in de bedoeling van denMinister om nadat het wetsontwerp houdende bepalingen tot beschermimg va.iide landarbeiders in verband met de ge wijzigde inri'Chten omtrent de gi ondsla-gcn van een wettelijke regeling betref fende de bescherming van landarbeiderszal zijn omgewerkt de indiening " van ' nnieuw wetsontwerp te bevorderen Zoo ja kan de M'inister dan mede deelen O'f deze in'diening spoedig kanworden verwacht — p — Uit de iextieiindustrie Besloot onlangs de Kon Stoomverve rij Nijverdal gevestigd te Almelo tol den bouw van een nieuwe spinnerij tbanis heeft naar wij vernemen ook de firma H ten Cate en Co te Almelo opdiraoht gekregen om naast de bestaan d'C een tweede spinnerij te doen bou wen Nat Vrouwenraad De 26e algemeene vergaidering van den National en Vrouwenraad van Ne derland zal dit jaar te Amsterdam ge houden worden op 1 2 en 3 April De salarissen der rijksambtenaren Het bes^U'ur van de Centrale van hoo gere Rijksambtenaren heeft aan de Twee de Kamer een uitvoerig adres gezonden met betrekking tot de bepaling op het laatste oogenblik in bet BezO'ldigings besluit 1925 opg'enomen dat voor amb tenaren die een betrekking bekleeden aan weltoe volgens het Bezoldigingsbe sluit 1920 een salaris of maxim'U.misala ris van méér dan f 6000 wias verbonden dat besluit — met iiibe,gi'i'P van de ver mindering van 10 pet van October j.l — van kracht blijft indien h'et nieuwe besluit gunstiger voor hen zou zijn In het adres wordt betoogd dat ter wijl het tot dusverre voor redelijk gold om als oveirgangstoestiand steeds de gunstigste van twee opeenvolgende re gelingen op de ambtenaren toe te pas sen thans van deze gewoonte uitslui tend ten aanzien van een zeer kleine groep van hü'Oge landsdienaren woi'dt af geweken Aligemeen wordt toegegeven — ook door de leden der Tweede Ivamer - dat de salarisverhoogingen in de achter ons liggende jaren voor de hoogere amb tenaren volstrekt onvoldoende zijn ge we^est sedert 1918 ontvingen lageiren 116 pet de middelbaren 84 pet en de botHgeren 50 pet veriioosing terwijl RECLAME'S per regel thans blJ een indexcijfer van 176 de sa - torissen der hoogeren nog slechts 143 pet van die in 1918 zijn Als motiefvoor deze ongunstige behandeling voer de d'e regeering indertijd den nood derschatkist aan dus een reden van finan cieelen aard ____ __ Toen de salarteverlagingen aan de or-jft^j/p's VAMILIE-CKÉÜÉPÜDDSN © de kwamen was er geen tijd om een re " er BESsmMSAus ling die verklaarde dal de regeering niet alleen te weinig wilde geven doch bijna alles wil terugnemen wal aarze lend gegeven ia Dit ontwerp aldus de minister is evenwel de gulden midden weg Spreker zette uiteen dat hel opperbe stuur berust hij de kroon het algemeen bestuur bij den G.G en het overige bij la gere organen De onderscheiding tus schen opperbesluur en algemeen be stuur kwam vroeger in de Indische wetgeving niet voor Den G.G is toege wezen de zetel van hel algemeen be stuur in Indië Thans behoeft de G G zich niel meer telkenmale af Ie vragen hoe de meening zou zijn van het r)pper bestuiir hetgeen in de praktijk trou wens loch niet altijd uil voerbaai bleek Toch zal de G.G evenwel voeling mei het opperbHsluur blijven houden en hij zal den minister alle verlangde inlich iingen dienen te ver.'5treliken De reiinisierieele verantwoordelijkheid jegens d Staten-Generaal zal onver zwakl gehandhaafd blijven De minis ter verwierp de veronderstelling van hen die mponeii de positie van den G.G te kunnen vereenzelvigen met die van een commissaris der Koningin of van een burgemeester Voor de regeling van inwendige aan gelegenheden zal de bevoegdheid van den Itidischen wetgever vrijwel volledig zijn Daarbij blijf aan de Slaien Gene-raal een verreikende macht tot ingrij pen toebedeeld De wetgeving en de bes!uursoefening zullen opgedragen zijn aan Indische organen doch onder toezicht van Ne derland VVordt er geen overeenstem ming verkregen dan is er reden voor regeling der betrokken aangelegenheid bij algemeeiien maatregel van bestuur hier Ie iande De opvalling dal de posi tie vann den G G als vertegenwoordi ger van de Kroon door den Volksraad in gevaar zou kunnen vvorden gebracht RChttede Minister niet bevorderlijk voor een goeden gang van zaken Conflicten lusschen den G.G en den Volksraad be hoeven niel tol de onmogelijkheden te behooren maar ze zullen slechts hoogst zelden voorkomen Bovendien is er reeds veel ondervinding opgedaan in zake de samenwerking tusschen land voogd en Volksraad Ook ten aanzien van den begi'ootingsarbeid zullen daar van de resultaten blijken en het recht van de Tweede Kamer is daarbij volko men gewaarborgd door de bevoegdheid tot wijziging wsarbij hef uit den aard der zaak zal gaan om onderwerpen van bepaald belang Zoo zal ook de meer dere zelfstandigheid van Indië op finan cieel gebied tot haar recht komen zon ier dat ovenwei de teugels door het Nederlandsche parlemenT uil handen behoeven l » worden gegeven De zitting werd verdaagd tof beden geling te maken die voor de hoogere ambtenaren billijk zou zijn vooa-loopig werd een uniforme aftrek toegepast en daardoor werden de hoogere ajnbtena ren andermaal gedupee'rd nu om rede nen van lijdsgebrek In hel Bezoldigingsbesluit 1925 had de regeering haire belofte - jm nu ook de hoogere ambtenaren wat billij'ker te be handelen aanvankelijk in'gelost aoodat de nivelieering allhans eenigszins werd getemperd Toen meende de Tweede Ka mer dat het minder Jursit was om aan sommige hoogere ambtenaren een sa lariis-„verh'00ging " te geven yp hetzelf de tijdstip waarop van de groote meer derheid der onge'huwde ambtenaren een nieuw offer werd gevergd Er was even wel geen sprake van een salaris „ ver-hooging " doch s'lechts van een ¦ xtrrectie van de voorloopige te hoog gestelde sa i'ariskorting en bovend.ien verkeerden © en groot aantal middelbare en lagere ambtenaren in hetzelfde geval Dezen kre^^en hunne z.g verhooging wel de hoogere ambtenaren echter met ditrnaai waren zij de dupe van overweginger van psycholo'gischen a.ard Het bestuur neemt aan dat hel vooral de gelijktijdigheid van voortgezette ver laging eenerzijds en vei-minderde verla ging anderzijd'S was die het bezwaar v'an psych'Ol'Ogi'Sfhen aard in het leven heeft gei'oepen en dat dit bezwaar dus m gewicht zaj afnemen naarmate se dert 1 Januari méér tijd zal zijn veirloo pen DaarO'm verzoekt het i>esluur de Tweede Kamer hare medewerking wel te « illen verlesncn opdai de uitzonde ringsbepaling zoo spoedig miogelijk zal W'örden ingetroltken TWEEDE ICAIVlEi Bij de voortgezette behandeling van hei ontwerp tot wijziging van het Regee ringsreglement van Ned.-Indië zei de heer F e b e r daf de positie van den_gou verneur gencraal volgens hel ontwerp zeer onzeker is Spr veroordeelt de in stelling van een welgeveiiden raad Het wetsontwerp dient veel verbeterd ie worden De heer Rutgers betoogt dat de gouverneur generaal de man der Regee ring moet blijven en hij blijft dit ook in dit ontwerp Hij blijft verantwoorde lijk tegenover de Nedeiiandsche Regee ring al heeft hij een krachtige zelfstan dige positie Hij voert het bestuur in naam des Kcnings en dus in overleg met de Regeering In den bestaanden toestand wordt dus niet veel verande ring gebracht Ten aanzien van de begrooting veran dert feitelijk ook niet veel omdat van bet recht van amendement door de Ka mev niet veel gebruik is gemaakt Bij de goedkeuring der hoofdstukken blijft de gelegeniheid om ter wille van één be paalden post zijn goedkeuring te ont houden Spr is voor het ontbindingsrecht van den Volksraad Dit ontwerp is als proef te beschouwen en daarvoor is het ge wenscht dat de Regeering dit ontbin dingsrecht behoudt De heer VanRijckevorsel heeft respect voor de moderne vooruitstre vendheid maar gelooft niet dat er veel van terecht zou komen De ervaring heeft al het een en ander dienaangaan de geleerd o.a bij de Franschen die ge tracht hebben de koloniën tot departe menten te msken De eenheid van het geheele rijk dient bij de behandeling van het onderhavige wetsontwerp op den voorgrond te staan Voortgebouwd moet wwden op het geen bestaat dus ook op den Volks raad ook dient voortgebouwd te wor den op den grondslag van het ontwerp dat er nu eenmaal is In de critiek van do heeren Albarda en Oud is spr het alleen eens met hun opvatting dat het wcnschelijk ware geweest indien _ een algeheele herziening van hét Indische regeeringsreglement aan de orde was gesteld Spr deelde verschillende bezwsttexi van den heer Feber en besprak even eens dat het een stap achteruit zou zijn en den G G Hij bestreed de interpreta tie van den heer Oud dat opperbestuur zou beteekenen oppertoezicht en dat al gemeen bestuur zou beteekenen opper bestuur De heer Oud interrumpeeixle hier ettelijke keeren ten einde zijn mee nin«r nader te verduidelijken Spr was het met mr Dresselhuys eens dat het een stap ahcteruit zou zijn wanneer men de ministerieele verant woordelijkheid zou loslaten De G.G moet zijn een levende trait d'unioo tus schen Nederland en Ned.-Indië Er mag geen twijfel zijn nopens zijn verhou ding tot de Kroon Duid.^li'kheid op dit punt is dringend noodzakelijk Ten slotte verklaarde de heer Van Ryckevorsel zich voor handhaving van dé tegenwoordige samenstelling van den Volksraad en tegen den wetgeven den raad Het woord was daarna aan den m i nister van Koloniën de heer De Graaf f Deze gaf allereerst een hisiorischon terugblik van de wordings geschiedenis van het wetsontwerp en Irad daarna in een verdediging hiervan De minister verzette zich tegen uitstel van behandeling mede op grond van een mededecling van den landvoogd met wien de minister een telegrafische gedachtenwisseling heeft gehad De landvoogd heeft namelijk te ken nen gegeven dat spoedige totstandko ming van hel wetsontwerp wenschelijk was daar uitstel ontstemming in de verschillende kringen zou verwekken Spreker wees op twee meeningen n.l die geuit in de brochure van prof Treub „ Indie's toekomst " waarin wordt gezegd dat Indië binnen een menschen leeftijd van Nederland za zijn losge scheurd en die van prof Carnentier Ai - 
DTBFnHT?5nH NtEÜWSBCAÖ No 249 1925 - TWEEDE BLAD RECLAMES k i 0.60 PER REGEL ] c^èbnjiibaanu)ijzing op iedei'pat £ —• Bevel tot gevangenhoudiDg Tegen den directeur d Maas - en Waal scbe bank den heer J G J te Nijimegen die wegens malversaties zich in hechte Ms be\'in(it is thans © en bev&l tot ge vangeijhO'Uding met last tot instructie der z^iak tiitgieïyaardagd — « s De overvaren motorboot Gis termiddag tegen tweeën is de „ Johanna Marijke " boveingeil).racht en na-ar het bu reau ^ der rivierpolitie in de Parkhaven te Rotterdam gesleept In de kajuit waarvan de deur openstond zijn drie lij ken gevonden Vermoed wordt dat de andere drie ' s morgens toen de boot tij dens het lichten uit den strop gescho ten is ovei'boord gevallen zijn De rui ten van de kajuit waren nog heel Aan ds lijken vain de drie personen waarvan tot rnu toe slechts één is herkefnd zijn geen bijzondeire kentekenen te bespeu ren ' En bij een voorloopig onderzoek viel niet te constateereni of zij een lan gen doodstrijd hebben gestreden 0e lijken zijn na-ar het ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerd waar zij ge rechtelijk geschouvi'd zullen worden Er wordt thans gedregd naar de lijken der drie andere slachtoffers Eén later bericht meldt Daai ' er in de.n mond van de Maas haven waar het ongeluk plaats had voel stroom srtaat bestaat er groote ka,ns dat de andere lijken met het invallen van de'eb verder de rivier op gedreven zijn De politie dregt echter nog op de plaats waar de boot geaonken is Dè motorboot was niet beschadigd en ook niet lek en moet dus door het wa ter dat zij overkreeg gezonken zijn De lijken die in de boot gievonden zijn zijn thans berkend als die van deo 28 jari gen K Gehrman gehuwd en vader van één kind & n va.n J Kali 19 jaar en M Hykamp 20 j-aar beiden ongehuwd Ook gistera,vond zijn de andere lijken niet gevonden — o — Een verdacht br a n d j e • Gis ternacht brak brand uit in een perceel Bentinckstraat 6 te Arnhem waarin ge vestigd is een handel in gramofoons D « brand di « ontitond in een winkel waarin ' nier gestookt wordt wag spoe dig gebluscht De-eigenaar van den vidnkel de heer B en diens vrooiw zijn in verband met dezen brand gearresteerd Inbraak Te Meerssen Is ingebro ken in de woning van den landbouwer Cortenraad tijdens diens afwezigheid Gestolen werden 700 a 800 gulden een spaarbankboekje polissen en andere be langrijke papieren een kist met inhoud ' wegende circa 100 K.G.werd ook gesto len Daders onbekend ~ o — Bruinvisch gevangen Een visscher te Gorinchem heeft op de Mer wede in zijn net een bruinvisch van 40 pond opgehaald Deze zeevisch vertoont zich zelden op de rivieren —«— No odlottigongeluk Door het bekneld raken van een voetbal tusschen de knisën van den 12-jarigen S wonen de - aan den Turfsingel te Gonda en dieiis rijwielstuur kwam hij te vallen zonder - dat de indruk werd verkregen dat hij zich ernstig had bezeerd Later Week - dat de knaap een hersenschud ding had bekomen waaraan hij den dag na het ongeval overleed — rt — Het smullende Stembu - reau Heb je wal gieihoopd van den hoUeboUe wagien Waar die Sdhinokkig-e Gijs op ziat Plet is ergens giebeuTd in een stil af gelegen plaatsje dat nooit van zich hieefft doen s.preken op geniieentelljk po litiek terredn aldus het „ Hbld " Alles liep zijn gangetje Ec werd vengadeird dooir de vroede vaderen er werden ver kiezingen uitge schreven naar wettelijk voorschrift en in die tijden waren de vergaderingen niet vian de Incht En op ihet Stembureau tijdens de verkieziiingen weird bard gewerkt en b&hoorlijk ge © onsumeeird Niemand zal daar aanstoot aan ne men Niemand ook die de zon wel een sprankje in bet water kan zion schij nen zal ' het - vreemd vinden dat in het meerbedo®lde plaatsje siappig gelegen tussehen en aan breede HoHandsohe istroom«n dat aan dien verkie-zi-ngsdiisch werd genoten van het vette d'er aarde De leden van het Stemibureau « mul dem smulden toen de groote rose moo ten zalm werden opgisdiend Gooit daar « en der Steimbureauleden fiiraalwog-roet in het eten Figuoirlijk ge ix>ken na imurlijk En ettelijke weken na dato gaat daar dat lid een briefje schrijven naar Gedeputeerden en meemt in di©n bmef dat er « en specifieke nota overgelegd moest zijn van de geoonsumi&erde wa ren In « en RiaiadszittiiDg voeirdis de voor jritter aan dat hij die nota was kwijt gie [ paa-kt maar dat de maaltijd negen en negentig gulden bad gekost De reke ning was nogal wat opgetoopen de aalan kostte zes gulden peir pond en h^t leeiijke van het heele geval was dat het lid dat dien klachtenbrief had gflfltuivrd over di « te hooge „ onkosten reikening " even hard me « gesmuld had ¦ in den salm van se « gulden per pond enne emn * de aohrijver van diiem brief deis nachts om twee uwr nog ge gtuurd had om wijn asrjebMef NiiertwaaiT zei dat lid da's joikfces En eir wai ^ heelemaal geen sjalm geweest ZalrQ is ' rood dat wist dat lid maar wat 1 goed DiB fvisohjeis die hij gegeten bad hadden elanifce lijven en smalle kop pen Hü had gwen roodeo risch gezien en wijn had hij gedironken niet om twee maar om tien uur Warmo discussie volgde De een sprak van wijn en van één uur na mid dernacht de ander van zalm de derde van kleine vischjos die naar de be schrijving wel forellen geweest zullen zijn de vierde van drie uur en scheen zich niet meer k \ te best te kunnen her inneren wèt hij had geconsumeerd Had hij nu aangezeten aan een orgie of had hij enkel een belegd boterhammetje verorberd Discussies gesloten - r - Sijmen betaal Kindje verbrand Bij een be woner van de Bcetslaan te Hoofddorp is een kinderwagen waarin een kindje van 1 | jaar lag in brand geraakt Toen de brand gebluscht was was het kind zoodanig verwond dat het spoedig daarna overleed — o — Auto te water Aan den Huig sloterdijk te Hoofddorp is een luxe-auto bij het passeeren van een ander voer tuig in de Ringvaart gereden De be stuurder wist zich met moeite te red den In de auto zaten geen menschen De auto is later op het droge geha,ald Het ongeluk aan boord van de „ Montferlan - d " De Kon Holl Lloyd deelt thans mede dat de kok die aan boord van het s.s Montferland te Amsterdam is gestorven niet door zwa veldampen om het leven is gekomen De kok is aan boord gekomen nadat het schip gereinigd is eenige dagen later heeft men hem dood in zijn hut gevonden De geneeskundige schou wing wees uit dat hij een natuurlijke doo-d is gestorven Een f 1 e s s c h e n't r e k K e r Bij ds P N Geref predikant te Delfsha ven vervoegde zich dezer dagen een jonge man die hem vertelde dat hij lid der Geref kerk was en geen geld had Hij kwam van buiten en zeide geen on derdak te hebben Nadat hij den predi kant een naam had opgegeven kreeg hij f 10 Later is gebleken dat hij bij tal van leden der Ger kerk te Delfshaven op deze wijze geld heeft losgekregen De politie heeft den oplichter later aange houden Het bleek een 26-jarig loswerk man uit Rotterdam te zijn Hij had een valschen naam opgegeven Vier vingers afgesneden Te Colijnsplaat geraakte de landbouwer M P met zijn hand in een hakselma chine en werden hem vier vingers af gesneden Op medisch advies werd hij naar Vllssingen ter verpleging overge bracht — o — Voor de grap De 14-jarige scholier J W van O heeft op den Berg v.'eg te Rotterdam voor de grap een flo bertpistool op zijn 12-jarigen medescho lier H n gericht Het schot ging af en H werd in het rechterbeen getroffen Hij is in het ziekenhuis op den Berg weg verbonden — o — Twee werklieden door gas bedwelmd De gemeente-werk man C H Hoogenboom was gistermor gen te Rotterdam in een perceel aan de Vondelstraat bezig een muur af te bikken toen hij zonder het te bemerken een gasbuis stuksloeg Door den Gem Geneeskundigen Dienst werd hij naar het ziekenhuis gebracht waar men er in slaagde het leven weer op te wekken.,Hij kon vervolgens naar zijn woning vertrokken Een kameraad die ook in Vondelstraat aan het werk was en naar het lek zocht werd even eens bewusteloos Deze man kon ter plaatse worden bijgebracht B e r o o V i n g Toen zich een der on derofficieren van de te Delfzijl in de haven liggende torpedojagers aan boord van zijn schip wilde begeven werd htj aangevallen door leden der bemanning van het in lossing liggend Chileensche barkschip „ Maria ' en zoodanig mis handeld dat hij het bewustzijn verloor Vervolgens is de onderofficier beroofd van zijn uniformjas horloge en porte monnaie met geld Men liet hem verder aan zijn lot over De politie heeft de vermoedelijke daders gearresteerd De ja,s is aan boord van het barkschip te ruggevonden doch de overige goederen zijn nog niet opgespoord Droevig Het 2-jarig zoontje van den heer V te Voorburg is Maandag morgens tijdens een kort afwezigheid van zijn moeder in een tobbe met heet waschwater gevallen en thans aan de gevolgen daarvan overleden Vermist Sedert Zondag wordt te Doniaga Friesl een 20-jarig meisje vermist dat bij een boer diende Autobus aangereden door stoomtram Bij de Norgervaart ge meente Assen is de autobus van den dienst Haulerwljk—Assen waarin zeven personen zaten bij een bocht in den weg door een stoomtram aangereden De auto kwam te kantelen en werd van achteren geheel vernield Twee perso nen werden verwond en door dr La Chapelle verbonden De chauffeur had door den sterken wind het signaal niet gehoord Overleden De TS-jarige weduwe C A V die bij het ongeval met de mo torbrandspuit op den hoek Weimar straat—Koningin Emmakade in Den Haag ernstige kwetsuren kreeg is gis teren in bet ziekenhuis overleden Knoeier ij en gedurende de bietencampagne De marechaus see te Terneuzen heeft een onderzoek ingesteld naar beweerde knoeierijen ge durende de bietencampagne van het af geloopen jaar bij de leveranties van bieten aan de Paulina en Koninginne haven te Dicjvliet Gebleken is dat vej ^ REciiAME's a f 0.60 per regeL Het kan verkeeren zei Breeroo Vroeger vroeg men om sigaretten zonider meer fchaos heet het Geef MIJ maar MissBlanche scheidene voeren bieten op de weeg briefjes als geleverd zijn genoteerd waarvan ds levering niet geschied is en dat een en ander mogelijk is geweest ten gevolge van een onderlinge af spraak tusschen den „ boerenweger " ep „ tegenweger " in welk complot ook de chefweger was betrokken Op deze wijze kon een groot bedrag ten nadeele van de verschillende suikerfabrieken wor den verduisterd De marechaussee heeft acht verdachten aangehouden en aan de justitie te Middelburg voorge leid van wie drie zijn aangehouden en overgebracht naar het Huis van Bewa ring BUITENLAND OVERZICHT Gisteravond is te Geneve de door de tvt-eede opiumconferentie opgestelde con ventie geteekend Zij is een aanvulling tot die inzake het schuiven van opium opgesteld door de eerste conferentie De tweede conventie behandelt een omvangrijker probleem Het doel is de onderdrukking van den smokkelhandel in gevaarlijke narcotische middelen door een ki achtiger beperking der productie en het uitoefenen eener scherper con trole op den internationalen handel in bedwelmende middelen en hun grond stoffen dan voorzien in de conventie van ' s Gravenhage van 1912 De narcotische middelen waarop de conventie betrekking heeft zijn cocabla deren cocaïne opium in zijn verschil lende vormen morphine heroïne Indi sche hennip en zijn extracten De maat regelen worden vastgesteld welke de onderteekenaars zullen nemen om de fa - bricage de verspreiding en den handel daarin te controleeren Voorts verscherpt het verdrag de con ventie van Den Haag nopens de produc tie en de verspreiding van ruw opium Een permanente centrale controle commissie bestaande uit acht personen benoemd door den Volkenbond de Ver Staten en Duitschland zal worden inge steld om de door de contracteerende re geeringen samengestelde ramingen om trent de binnen de vastgestelde periode benoodlgde narcotische middelen bijeen te brengen alsmede volledige statistie ken inzake de productie van grondstof fen de voorraden van bereide producten voor de internationale consumptie van de in beslag genomen-bedwelmende mid delen de in-en uitgevoerde hoeveelhe den Indien de commissie van oordeel is dat overmatige hoeveelheden narcoti sche middelen in een of ander land wor den opgehoopt en dat er dientengevolge gevaar bestaat voor een vervoer langs onrechtmatige wegen zal zij het recht hebben tof de stopzetting van den export van narcotische middelen naar dat land te adviseeren totdat een bevredigende toestand is ontstaan De commissie heeft ook het recht deze stappen te doen ten opzichte van een land dat de conventie niet heeft getee kend indien er gevaar bestaat dat dit land een centrum zal worden van den on wettigen handel Aan de conventie is een protocol toe gevoegd te teekenen door de opiumpro duceerende landen Zij verbinden zich daarbij hun productie binnen vijf jaar ta beperken ten genoege van de onpartij dige commissi van den Volkenbond zoodat het smokkelen uit hun gebieden niet langer een ernstig bezwaar is voor het inwerkingtreden der beperkende be palingen op het opiumschuiven toege past door de landen die de eerste con ventie hebben geteekend Vervolgens ko men deze landen overeen het opium schuiven op hun gebied binnen 15 jaar geheel af te schaffen De belangrijkste telegrammen die we ontvingen aangevuld met die aan N R Ct Hdbl Vad en Tel laten we hier volgen De mijnramp te Dortmu n d Van de vier lijken van slachtoffers van het ongeluk in de mijn Minister Stein die zich nog in de mijn bevon den zijn er gisteren nog twee gebor gen Men verwacht ondanks alle moeilijkheden ook de beide laatste lijken nog naar boven te zullen bren gen De salarisregeling der Belgische onderwijzers BRUSSEL 19 Febr Na stormachtig "^ debatten werd de door de regeering voor gestelde tekst van het ontwerp betref fende onderwijzerssalarissen waarom trent Theunis de vertrouwenskwestie had gesteld door de Kamer aangeno men De Engelsche vlootbegroo ting Geen geld voor nieuwen bouw LONDEN 19 Febr Vernomen wordt dat hangende het qpderzoek door eeil commissie naar de geheele kwestie van de - vervanging van schepen het kabinet besloten heelt geen nieuwe bouw in de begrooting op te nemen die echter een stijging met ongeveer vier millioen bo ven die van verleden jaar zal aantoonen wegens uitgaven voor een superdread nought die zijn voltooiing nadert en den eersten aanzienlijken termijn voor vijf groote schepen waartoe verleden jaar machtiging werd gegeven Als de ont wapeningsconferentie niet wordt gehou den zal naar gemeld wordt de admira - liteit wellicht voor het eind van het li nancieele jaar een nieuwe begrooting indienen Een motie van vertrouwen in de.Fransche regeering PARIJS 19 Febr De bijeenkomst der radicale partij heeft in een nachtzitting een motie aangenomen waarin vertrou wen in de regeering wordt uitgespro ken en verklaard wordt dat de radicale en radicaal socialistische partij voor nemens is de verwezenlijking van het uit haar verschillende congressen voort gesproten program voort te zetten Voorts wordt de regeering uitgenoodigd sancties toe te passen tegenover „ op roerige generaals "' dit heeft in het bij zonder betrekking op generaal de Cas telnau die een anti-gouvernementeele politieke campagne voert en maatrege len té nemen om onlusten te bedwin gen dit heeft betrekking op de jongste incidenten te Marseille Aanhouding van Beiersche 1 a^n ddagleden ' Vier Beiersche communistische land dagleden Gölz Büchs Schlaffer en mevr Aschenbrenner die aan een ver gadering der communistisch '^ partij te Stuttgart deelnamen zijn aldaar gear resteerd Zij waren reeds uit München door Beiersche rechercheurs gevolgd en tijdens de vergadering verrichten Wurtembergsche politie agenten een aantal arrestaties Büchs en mevr Aschenbrenner werden weer spoedig vrijgelaten de beide anderen bevinden zich nog in hechtenis Bij de arerstaties heeft men naar de „ Franf Ztg " meldt de „ richtsnoeren voor het bestuur der K P D " gevon den Abd el Krim Kalief Uit Londen wordt gemeld dat volgens een bericht uit Cairo Abd el Krim door invloedrijke Egyptische Mohammeda nen op het Mohammedaansch Congres candidaat voor het Kalifaat zal worden gesteld "" stadsnieuws Onteigening Verschenen is het eindverslag inzake het wetsontwerp tot verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve van verlegging en vérbreeding van den Rijksweg Utrecht — de Grebbe tusschen Utrecht en Zeist en aanleg van een tweede spoor voor den electri schen tramweg Utrecht-Zeist De Commissie van Rapporteurs is van oordeel dat de openbare beraad slaging genoegzaam is voorbereid Badio-programma voan morgen Parijs „ Radio-Paris " 1780 M 12.130 Tzigane-orkest piano viool cello 2.05 Uittreksels uit de middag-editie ' s.l0 Havas communique weerbericht en koersen 5.05 Concert Cello fluit en piano 8.60 Koersen Havas-communique en auto - aéro en s-portkroniek 9.05 Gala-concert te geven door „ Le Matin " met medewerking van voorna me Parijzer artisten Chelmsford 1600 M 5.50—6.35 Kinderuurtje 7 — Lezing over „ Surfing at Sydney " 7.20 Tijdsein van Big Ben weerbe richt en nieuws Lezing over „ Some sporting experiences " 7.50 Concert Neger-minstreel-pro gramma Het orkest van ' t station van Birmingham Het „ 5IT mannen quar-tet " Percy Edgar John Henry William Macready E W Parker Joseph Welch 9.50 Tijdsein van Greenwich weerbe richt en nieuws Lezing over „ Englands team " 10.20 Concert door de band van H M Scots guards " Jay Kaye humorist * 10.50 Jazz-bands van bet Savoy-hotel 12.20 Sluiten Brussel S.B.R 265 M 5.20 Concert Lichte muziek 8.35 Concert Kamermuziek 9.20 Actualiteiten 10.20 Nieuws Munster 410 M 7 — Weer - en nieuwsbericht Tijdsein 7.20 Lezing over „ De Britsche kolo niën en dominions 7.45 Vijf minuten voor de huisvrouw 7.50 Dansmuziek Parijs „ Eiffeltoren " 2600 M 6.20 Concert met medewerking van mile Teissier den heer Gaston Singe ry componist mllé Raugeaut cello mme I.afaille zang mme Guyonnet viool Parijs P.T.T 458 M 8^50 Photografie-les 9.2ff Soiree Celtique Muziek-trio Po pulaire liedjes uit Ierland Ecosse en Gailes Morse signalen voor de studie van het fading-effect Het radio-station van Londen 2.L.O krijgt een nieuwe antenne en nieuwen zender De zender is zoover klaar en heeft een energie van 3 K.W Londen zal dan veel beter hoorbaar zijn in Ne derland en zal in het programma opge nomen worden Chelmsford 5XX wordt binnenkort naar Daventry overgeplaatst en zal met 25 K.W energie werken Vereen Groenten ' en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Fruitveiling van 19 Februari Fransche Bellefleuren f32 Bellefleu ren 8—28 Goudreinetten extra 36—62 idem Ie soort 23—31 idem lie soort 15 — 27 Houlaart 10 — ft Winterjannen 2 — 11 Bredenroden 6—22 Grauwzuur 10 — 14 Campagnezoet 7—21 Zoete Venen 7—10 Zoete Paradijs 0-23 Westl Bel lefleuren 9—18 Giezer Wildeman 5—11 Loutjesperen 4—12 Zoete Reinetten 9 — RECLAME'S ft I 0.60 pei regeL iiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiititiiiiJiuiiiiiinii'uiiiiiiniTiiiiiiiiiiiiiiimiaiiiuüiiimiï Voor Uw siscces is een welluiden de " stem van groot belang Gebruikt daar om vóór het zingen en spre ken de verfris schende WYBfRTi TABLEirTEN Crroote dooxen 65 c Iimi||miiiiiiiuiniiiiiiiiinii»iiiiiiiiliiiimiiiiiiriiiuiiilimiii[iiniiitiiiitinn WATERHOOGTE Vrijdag 20 Febr 1925 UTRECHT Waterstand Weerdsluis Bovenkant Rijn 58 c.M pi N.A.P Val 1 C.M Benedenkant Vecht A P Was 18 C.M Waterstand Keulen 2.83 M Val 7 C.M Wijk bij Duurstede De waterstand in Rijn èn Lek is 4.0O M pi N.A.P Val 1 C.M Culemborg De waterstand der Lek is 2.69 M pi N.A.P Was 0.02 M 14 Pondsperen 11 Comtesse de Paris 13—17 IJsbouten 8 Zoete Klumpjes 14 — 17 Wijker Pippelingen 8—14 alles per 100 K.G Eieren f7.10 — 7.70 per 100 st RECHTSZAKEN Een meisje vermoorct Voor het Gerechtshof te Arnhem stond terecht de 30-jar-'je H H uit Ede gedetineerd beschuldigd van op 30 Mei j.l te Lderveen het meisje H V door een revolverschot van het le ven te hebben beroofd De rechtbank had hem veroordeeld tot plaatsing in een krankzinnigenge sticht voor den tijd van 1 jaar De proc.-generaal eischte thans tegen beklaagde li jaar gevangenisst-af met aftrek van preventieve hechtenis INGEZONDEN STUKKEN Buiten verantwoordelijkheid der redactie In donker Mijnheer de Redacteur On-dergeteekende verzoekt beleefd opname van het volgende Door niet nakoming van haar con tract door de Maatschappij „ Mabeg " en daar het gemeentebestuur van Mont foort geen licht wil aanbrengen in den Hofdijk alhier hoewel langs dien weg een der hoogstaangeslagenen in de ge - meente inkomstenbelasting woont zit ten de bewoners steeds in het donker Zulks heeft gisteravond de wérkvrouw A V bijna het leven gekost Door de duisternis misleid geraakte zij te wa ter maar werd op ' t laatste oogenblik gelukkig nog uit het water gehaald maar baar toestand is op dit oogenblik nog zeer zorgwekkend Zou men ook hier den put dempen als ' t kalf verdronken is Hoogachtend, D J VAN FRANKENHUIJSEN Villa „ Maria " te Montfoort _^ PROVINCIAAir NIEUWS Oudemrijn Van wie is zij Woens dagnacht 1 uur is nabij de hofstede Pa pendorp een donkerbruine overjas ge vonden inhoudende een doosje Chief Whip sigaretten Dcnzelfden nacht is in den omtrek gedregd echter zonder re sultaat De eigenaar van de jas of zij die inlichtingen kunnen geven wor.den verzocht zich bij de gemeentepolitie al hier te vervoegen — Ongekeurd vlees ch Door deRijks en Gemeentepolitie alhier isWoensdagavond een hoeveelheid on gekeurd vleesch in beslag genomen bijeen zekeren H U — o — ZEIST — Veiling Ten overstaan van no taris de Ridder v.an Utrecht had al hier de veiling plaats van de vooi ma-üge tuinmanswoning van het Slot teZeist bestaande uit een goed onder houden woning waarbij twee aaneen gebouwde schuren stalling afdak groote bloemkas en druivenkas grootemoestuin en bessenkweekerij Ingezetop f 21.000 door A J de Groot vanMaartensdijk niet gemijnd Het tweede perceel bouwgrond aan water grenzend aan perceel 1 ingezet door A Osnabrugge van Utrecht voor f2500 — door dezelfde afgemijnd op f2550 derde perceel ingezet op f1600 door A Osnabrugge van Utrecht niet afgemijnd perceel^n H en III gecom bineerd ingezet op f4150 niet afge mijnd Alle perceelen geboden f25.150 doch werden opgehouden — „ H i g i ë a De dames gymnas-tiekvereeniging „ Hygiëa " zal op 5 en 7 Maart a.s haar'jaarlijksche uitvoerin gen geven in hotel BoschUist " jaarvergadering R K K i e s vereeniging Alhier hield deR K Kiesvereeniginig in het St Joseph gcbouw haar jaarvergadering Na een welkomstwoord van den Voor zitter tot de aanwezigen wees deze er op hoe met deze eerste vergadering in dit jaar een belangrijke verkiezings ac-tie wordt ingeleid Na bet lezen der notulen bracht de secretaris het jaarverslag over ' 23 en ' 24 uit dat het ledental met 19 achteruit ging en ' op ' t eind van 1924 bedroeg 388 Het jaarverslag van den penning meester wees op een tekort over 1922 van f 16 96 en een batig saldo over 1624 van fl58.13J Boeken en bescheiden van den pen ningmeester waren door een controle commissie in orde bevonden Tot commissie van kasnazieners wer den aangewezen de heeren P J Ilodg siraten en de GraaJ Tot afgevaardigden voor de vergade - BARüMETF.RSTAND VAN HEDEN OCHTEND 11 UUR WEEBBERICHT Hoogste barometerstand 765.8 te Coru na Laagste 751.5 te Memel VERWACHTING TOT MORGEN AVOND Zwakke verajjderlijke wind nevelig tot half of zwaar tiewolkt weinig of geen neerslag lichte vorst ' s nachts overdag zelfde temperatuur Morgen ' auto - motor - en fietslantaarns opsteken 5 uur 52 van andere voertuigen 6 uur 22 ringen van den Bond der R K Kiesver eenigingen in den Rijkskieskring Utrecht werden benoemd de heeren P J Hoogstraten en G Willemsen tot plaats vervangers mej Ruijs en de heer Hunck De heer J H Grundmeijer die als Voorzitter aftrad werd bij enkele candi daatstelling als zoodanig herkozen De Voorzitter deelde hierna mede dat op 2 Maart a.s de heer J Suring lid van de 2e Kamer der Staten Generaal een politieke rede zal komen houden Vervolgens wees de Voorzitter op het groote gewicht der a.s verkiezingen en op de moeilijkheid van den strijd Bereikt moet worden dat a 1 onze ka tholieke menschen stemmen op de ka tholieke lijst Hierop dient vooral ge let bij ' t opgeven van candidaten voor de voorloopige groslijst Door een mis ¦ verstand is op de agenda niet als punt van behandeling opgenomen het plaat sen van candidaten voor de voorloopige groslijst ' t Zou in strijd met de statuten zijn indien hiertoe toch werd overge gaan De Voorzitter stelde daarom voor a.s Zondag om 12 uur nogmaals een vergadering te houden teneinde de can didaten aan te wijzen Van de gelegenheid candidaten naaivoren te brengen en aan te bevelen*Werd door enkele leden gebruik ge maakt A.s Zondag heeft de eigenlijkecandidaatstelling plaats UTRECHT 20 Febr Aan de markt waren heden aangevoerd 2 wagens met 570 K.G kaas De prijzen waren Rijks merk f 60 '¦ 61 per 50 Kilo BUNNIK Fruitveiling Bunnik en om sti-eken Goudreinetten extra 32—38 ld 17—28 idem II 4—16 beliefleui-en ex tra 19—23 idem I 14^18 idem II 6—10 zoete campagne I 13—15 idem II 5—7 Gert Roelof I 11—13 idem II 5-7 Lun tersche pippeling I 16 idem II 9 jasap pels I 10—12 zoete paradijs I 12—13 ribbelingen I 12—13 zoete reinetten I9 — lOJ idem II 3—4 koningsrood I 22 Eijsdener klumpkes I 12 — 13i Jan Wil lempjes I lU-18 idem II 6 winterjan nen I 4 — lOè idem II 2—4 idem extra11_12 gieser wildeman X 10—12 idem 4—5 pondspeeren I 4^5 idem II 3 — 3i „ spruiten 23 ct Alles per KG Eierenveiling Eieren ƒ 6.70-7.60 per 100 stuks eendeneieren ƒ 6.80 per 10(J stuks Kaas 63—70 ct per pond ZEIST 19 Febr De markt was heden als volgt biggen 6 a 8 weken f7.50 — 16 schrammen f 19-24 boter f 2 80-2.95 per K.G eieren f 6.75-8 per 100 stuks BODEGRAVEN Eierenveiling Aan voer 930 stuks Prijs f7.40-S.20 RHENEN Eieren f6.50 — 7.40 per 100 stuks boter f2.50 per K.G biggen f 11 14 kippen f 1.90-3,10 hanen f 0.80 1.25 WAGENINGEN Kipeieren f6.50 — 7.40 eendeieren f 6-7 per 100 biggen f 8-16 schrammen 120-32 guste varkens f65 - 85 per stuk ^ „„^ j Veiling Kipeieren f 6.50-7.75 eend eieren f7 — 7.30 krielkipeieren f2.50 — 2.75 ganseieren f 15-15.50 per 100 st Aanvoer 120.000 eieren BARNEVELD 19 Febr Tamme een den f 1.75—2.50 dito konijnen f 1.50—3.50 wilde dito f 0,90—1 jonge hanen f 1.25 — 2 oude dito f 1.75-2.50 jonge hennen f 3 4 oude kippen f 1.50—3 vette gan zen f 4 — 4.50 alles per stuk tamme dui ven f 0.80—1 per paar Boter f2.70 — 2.80 per K.G eieren f 7-8.25 per 100 stuks Aanvoer 375.000 en 7000 stuks pluimvee GOUDA 19 Febr Kaas Aanvoer 45 partijen prima kwal f 58-60 mindere f53 — 57 Rijksmerk f64 — 66 idem mm dere kwal f&8--62 Handel matig HOORN 19 Febr Kaas Aanvoer sta pels Kleine fabriokskaas f61.50 en 1 stapel fabrieks commissiekaas f61 To taal 7 stapels wegende 6146 K.G Han del goed ZETTEN Veilingvereeniging Midden Betuwe Noteering 18 Febr IJsbouten f 5 a 9 Pondsperen f 6.50 a 8.50 Brede rode f 10 a 14 Winterjannen f 4.50 a 9 Bergamotten f 5 a 8 diverse Stoofpe ren f 5 a 10 Goudreinetten le s f 20 a 32 2e s 14 a 18 extr 33 a 42 Belle fleur le soor f 13 18.L0 2e soort f 8 a 12 extra f 20 a 26 Bosappels f 10 a 12.50 Rabauwen f 7 a 9.50 diverse zure ap pels f 10 a 20 Enk benderzoet f 7 a 10 dubb Benderzoet f 12 a 15 Rijnzoet £ 9 a 12 Jasappels f 10 a 14 Gerrit Roelofs f 11 a 15 IJslanders f 10 a 14 Pomme d'Oranji f 12 a 5 diverse zoete appels f 10 a 16 ^ lles per 100 KG 
iK-Vj - BESTELLINGEN WOitDEN STRIKT UITGEVOERD NA ONTVANGST VAN HEDEN - ¦ 65.8 te Coru - MURGEN - iid nevelig weinig ol t ' s nachts 2 RECLAME-WEKEM in LEEUWIN'S BEDDEN - 11 MEiriEmMMyNES Lange Jansstraat 22-24 Is voor ieder een wenk eens mn Mikfe Mj m % t ® nemen DWIWIIWIllli illlllllMIIIWIIIWiMMBII II—II llMIIIMIMMBMIIIIBiWBii^MWWMJIIIIIlllllWIWIIBll IMIIIIIIMIiWiMiMlil — 1 — W — — mm PEIJZEN MOOBZMM ^ TOT H90PK1 SLAAFEAMEB-AmiiüBLSMEIIT complaot als dit model voor slechts f 149 — geheel massief eiken met marmerhladen en geslepen Spiegels prijs wellie voor den oorlog niet beleend was BUSCHMANN Predikheerenstr 31 Hoek Breedstraat Utrecht Populaire nummers Steeds de nieuwste zóoals June Night — What'l do Wunderful One — When Lights are low Why did I kiss that girl — 1 love you 3ieep Pi-Ouit Thru the night 60 cent Iste Valse Durand 90 ct — erceuse Jooelyn 90 ot Sim ple Aveu 90 ot — Sous la Feuil lëo 90 ot — La Madona 90 ot Chant des Anges 90 et — Sere nata Moszkowski 65 ct — Sere nade Toselli 90 ct — Si vous I ' aviez Compris 90 ct Rhapsodie Liszt 40 ct ~ Les Raraèaux 45 ct — Home Sweet hon:8 25 ct — Chanson.Russe,25 ct — Fleur de Mai 25 ct Goedkoope mooie nummers in wel 200 soorten IS ct Waldesrauschen — Trauer Marsch ~ Hochzeits Marsch-Fruhlings Erwachen Cavatine Raff — Ungarische Tanz No 5 of 6 Largo Hftndel — Ave Maria — Gebet einer Jung frau — Hlumenlied - Groot moedertje — rautlied Lo hengrin enz enz enz Sonate Pathetique — Mond sohein sonate 30 ct p stuk - Tee Und Tanz B 6 f 1.75 Zum 5 Uhr Tee •¦¦ it 1.75 Sreabog Kabouters B I of II f 1.05 Le petit Carneva — Les Btoiles D'or compl 60 ct p b De mooiste Ouvertures zooals Zampa — Egmont " — Jubel Ouverture — Martha — Si j'ètais roi — Lustspiel — Heim kehr aus der Fremde - Calif von Bagdad Slechts 25 ct per stuk Studie Muziek groote voorraad BurgmttUer op 100 50 ct Duvernoy op 17 > of 12 60 ct Czerny 100 Erholungen 70 et Kohier per ' band 95 ot Diabelli op 151 — 163 t 0.90 Diabelli 4 Handig op 149 ot 163 60 ct — Grieg Lyrische stttcke t 1.20 p band Leeraren 10 pCt korting op deze lage prijzen BUSCHMANN Predikheerenstr 31 Hoek Breedstraat Utrecht Fremersberg f 1.25 Dichter und i auer 75 ot Ais Reclame geven wi | op deze prijzen op vertoon van deze annonce nog 10 pCt korting Zegt liet voort Zegt het voort Het aangewezen adres door honderden aanbevolen Muziekhandel Predikheerenstr 31 Hoek Breedstraat Utrecht POSTWISSEL - I * j n fietslantaarns e voertuigen ESlSTIKIiifi brengt vreugde in ieder gezin ¦ > Droppels regelen Q iie bloedsornlopp Alléén ver koop voor Utrecht en Omstreken Leeuwerikstr 11 Utrecht aÉF " Gesloten huis " 9 ^ Inlichtingen en Prijsc gratis „ MAISON SiMONIS » v,h Filiaalhouder Da Noordarpost Winkelinffronw Gevraagd voor direct nette Winkel]uHröuw ' niet beu eden de lö jaar Uekend met administratieve werk zaamheden en vreemde talen ^ Zy die reeds als zoodanig werlizaam geweest zijn ge nieten de voorkeur Aanmelden üramaphoon handel.hobelstraata Utrecht DE SWASTIKA-eor brengt vrtugda In ieilor qez K Kiesver ijlcskieókring heeren P J tot plaats heer Hunck ' er die als enkele candi-herkozen hierna mede Suring lid Generaal, houden, tter op het zingen en strijd 1 onze ka op de ka vooral ge candidaten voor een mis als punt het plaat-voorloopige de statuten werd overge daarom voor maals een nde de can candidaten naai te bevelen gebruik ge eigenlijlie ICHTEM de markt wagens met waren Rijks mnik en om 32—38 ld bellefleuren ex il II 6—10 m II 5—7 5—7 Lun I 9 jasap I lZ-13 reinetten I srood I 22 i Jan WU winterjan-idem extra — 12 idem idem II 3 — KG — 7.60 per 80 per 100 was heden ken f7.50 — f 2.80 — per 100 ng 20 Aan - iO per 100 gen f 11 — f 0.80 — 6.50—7.40 ciggeh f8 — 16 varkens f65 - 75 eend - f2.50 — r 100 St Tamme een - 1.50—3.50 n f 1.25 — hennen vette gan - tamme dui f2.70 — 2.80 100 stuks pluimvee Aanvoer * 5 mindere idem min - matig Aanvoer sta 50 en 1 f61 To G Han - Midden-IJsbouten 50 Brede 4.50 a 9 Stoofpe Ie s f 20 42 Belle f 8 a 12 O a 12.50 zure ap f 7 a 10 Rijnzoet f 9 Roelofs Pomme e appels \ m rc Dns REGLAME AMEUBLEMENT met leer bekleed als dit model voor slechts f 31.50 MASSIEF EIKEN MODERNE TAFELS £ 14.90 AMEUBLEMENT met moquette geheel overbehleed f 98 - f 119 - ¥ erder groote sorteering BUFFETTEN HASTEN THESKASTEN enz 2-persoons WIT LAQÜE LEDIKANT met spiraalmatras f 19.292 „ GESCHILDERD LEDIKANT f 6.90 f 7.90 f 10.7S 2 ' MASSIEF tmm LEDIKANT f 19.50 f 22.50 f 24.50 2 „ EAPOKBED,F£LUW,2KUSSENSfl9.75 f24.50 f 29.75 2 „ ZES6RAS BED PELUW 2 KUSSENS f 9.75 f 11.90 2 3-deeligZEE6RASMATRAS,Pelniisr,2KapohI(ussensf24.76 Ons RECLAME DRIEDEELI6 COMPLEET ' RSDSTFL gevuld met prima Kapok t 47.50 f 52.50 f 69.50 l°pe?soons WIT LAQUE LEDIKANT met Spiraalmatras £ 13.90 f 16.50 1 „ ZEEGRASMATRAS f 9.75 f 11.75 1 „ KAPOEMATRAS f 17.50 f 19.75 f 24.50 1 „ KAPOK BEDSTEL 13.75 f 15.75 f 19.50 ¥ erder groote sorteering WOLLEN - en 6EWATTEERDE DEKENS wei^ens vergevorderd seizoen met TIEN PROCENT KORTINf ^ ZIET ONZE 4 6R00ÏE ETAL&OES ^^ m liEige Jansstraat 22-24 Ptreeht DE SW&STIKIi - brengt vreugde In ieder ge/Sn IS EEN ZOETE ZUIDELIJKE EN TOCH EEN PITTIGE WIJN UW MeaLTiJO MAAKT ER DAAROPVr EEN GEWOONTE VAN VOOR UW ETEN - N GLAS OUOS TE DRINKEN HET IS LEKKEROER EM VEEL GOEDKOOPER OAN UW BITTERTJE eVZRAI VEÜKSUaOAAR Per Lit.F.230 per'/2Lil.f.12p Per/'(Lit.f.O.eS.zonder glas ^^ eesch braden en tegelijkertijd daarnjte een heerlijke jus verkrijgen is een kwfe.«tle van het gebruik van een goed braad - middei Als zoodanig staat CLIMAX-MELANGE bovenaan Daarmee braadt men heerlijk eu krijgt men tegerlijkertijd een fijne smakelijke jus CÜmax Melange is ook onovertroffen voor de boterham Vtaayt i Uw mInkeUet WESSANENB KDNINKLUKE W ^ FABRIEKEN opoERicHT WORMERVEER ^ nw »«» PROFESSOR BREBANT I WSSBÊS ^^^^^^ j KLEEIMiKERS Fourn Handel J 1 M BE @ E00 STEENWEO 5 UTREGB mm Tl SPECIAAL ADBES ¥ 00R f J ^\ £ m V HIT JSlM 1 / i % IMiïll.¥0ERIN6 1 1 aUSTES 1 compleet LINNEN m % Ém J ^ oept bij onze Adverteerders Spf yyt van letschoten's Corsetten - en üoiisen Speeiaalzakei ] OPGERICHT 1969 — 20 FILIALEN TE AMSTERDAM - ROTTERDAM DEN HAAG ¦ HAARLEM ¦ ARNHEM NIJMEGEN ÜTÏiSPECIMLZAiteitred CHOORSTRAAT 26 KOUSEN SPECIAALIIi&KteitreGl CHOORSTRAAT 30 OPENING ZATERDAG ALLÉÉNVERKOOP VOOR UTRECHT DEI WERELDBEÏïOEWDE VISS^HES^J 9362 Mass M.%.L ' ESS ® arlslisters v.D0LS5URG)AnSn;RDAM origfneeie FROU-FROU MÖCCATRiC-ÏRAC schenkende hoogsie voldoening aan haar die ze presenteei-h want zij sireeien den smaak van wie ze nuih'gen Waarom mceiliikbeden la zeken Adverteer goed en geregeld en het zal aan Uw winst ten aoede Komen MODEUEN 1925 T ï K E L E Motorrijwielen tot STERK VERLAliOOE PRIJZEN Van ZATERDAS 31 FEBEMEI tot en met VRIJBÊ © 21 FlBllMI PRIMA SliyniKËllS PEIIIlillFPeHD20 ^-^^ Sco « f Electr f 815 - frince f 625 - Electr f 695 - B ¦ ÏIE ÖE - ' ' iM » WPjW).i"|"t, 50 „ Gehakt 45 „ GEROOKTE HAMTHETJSS 80 ct per 5 ons GEKOOKTE LKVER TONGEN en HARTJES i J 1 EBBIiG LEIDSCHEWEG 16B Rood Asbest-cenient ¥ ooï Aasirecht - Tafel en " TooBilsasikbladen Keu kea - Magazijn en Fa brieksvloeren Srijs ETEHilT Gegolfde platen voor VLAKKE PLATEN voor Pa neolen Wanden Ptafnnds La-mbrizeeringen en zeer vele andere doelindfin ALLEEK VERKOOP voor Provincie UTRECHT v d SOCÏETE ANONYME „ E T E R N I T " BREEDSTRAAT 20 TELEF ii284 9375 MEVROUW Wij maken U beleefd attent op onze BETERE THEESOORTEN yaü 37 42 52 en 62 cent per ons welke steeds van nitmnn tende kwaliteit en geurig van smaak zijn ZADELSTR i3 ^ 4 ¦^\ '\\ \ ai li •- T^PïEffi ^^ " **^— J g * M | W ^ ^.^|^- 
t=vfOifllt SSKBËE OXXSSWCriT 34 JiCOMCüft ^ EETALEERD EENSCHITTERENBE SOSTEERINQ ALLIIlfERIiET IIÜINE en VIÏKIiOE ^@® W1I STÏÏE60ED Keuze uii honderden PATRONEN I Prachtvol modern Allover nets 10 ' cM breed 4B 60 75 enz Effen Voile stof met ge I festonneerde rand 130 c.M 1 breed 80 cf » iZEER USE PIIUZEI De ffieiwe Gekiite I Zondagmorgen lO'M our | in de Tooneelzaal van Hoiel de 1 ' Europe G BRETTAN3 over WALT WHiTMAN j de dichter van de nieuwe gedachte Toegang niet-leden 25 ei Zondag 1 Maart Debat ovar het Spiritisme tasschen Ds P ElDERItiG en den K IE S MET ZORG UW CORSET MODEL SPORT 4 Bu teilRew mooi Sport corset met zilver elas tiett bovenceintuur Past zicli uitstellend aan bij deticersctiendettiodeln roseo wit.m 2p iarret bare balein ttÏB3W MODEL 717 Voor alle figuren Een inooi fn sterk corset vanbestecoulil.Laagin de buste Met 2 paar jarrcleUes - Een van onze bekendste Twii - tó ' IL ' ':°"^' 5.90 Wrap Round MODEL 1010 MODEL 2593 Voor corpulente figuren Ver vaardigdva zeer sterke - outil voorzien van gcpat kruisjarret en onbreekbare « piraalbalelnen Met 3 p jarretcUes ¦» " 3f K Maten 64-100 I al ^ Voor zwaie tiguten Een extra sterk corset mi^t elas ielven binnenR rd«i 21 cM breed In fijne êcru tint Dit col set wordt aanbevolen door - Q EA HH Doctoren Ob9U lichaam en zijn door de elegante couoe die zich geheel aan de tegenwoordige mode aanpast het aangewezen corset voor elke dame die op een modieus figuur prijs sielt „ Twlim Wrap Round " Cor setten zijn voorzien van sterke ela tieten banden.die nauw om het lichaam sluiten niet knellen en hel tol elke willekeurige beweging In staat stellen „ Twiltit Wrap Round " Cer cetten worden eveneens met vo.Ie garantie verkocht en zijn evenals alle,,Twitfit"-Cor8etten voorzien van gepatenteerde on breekbaie Spiraal-baleinen „ WRAP ROUND " Model 343 Bijzonder elegant model van sterke rose coutil en met prima elastieken zij - en lujpanden 2 paar jarretel cs Voorzien van sepalenteerde onbi eekbare - Tttilfit " Spiraal - BS & S ^ baleinen < rgi**W „ Twillit Wrap Round " Cor seiten zijn de nieuwste mod corsetten zon er veter en met slui'ing v -»» voren „ Twillit Wrap Round " Cor setten zijn gcscliikt voor alle figuren geven den noodigen steun en soepelheid aan het Élke Dame draagt bij voorkeur jen ^ M^^^it korset Stadssciiouwburg — Utraelit TOURKEE WILLEM v d VEER Zaterdag 21 Febr 8 uur VRO DREESMANN UTRECHT IH ELK FRKJE HEERLUKE „ i ' ' Ak PER^PONO lEDCRC 14 DAOCn EEN NIEUW nunilEI MN Kt TÜDSCIffilFI IPTUS Deze week buitengewoon groote 11 § ALS GIJ GEEN REDE HEBT Vet-Eeelame bij F J FRUYTIER AMSTERDASISCHE STRAATWEG 118 i2ocn flonbiedit>3en " og on^g CoAuum^r m«€ii ^ ei7Joakl^c/r »€- voor Prachtige dikke BLABREUZEL p pd f 0.65 | hij 2 pond f 0.60 pea - pond „ 5 „ f 0.571 „„ 10 „ f 0.55 „ Prachtig dik HoU RUNDVET p pd f 0.65 [ Wj 2 pomd f 0.60 per pond „ 5 „ f 057è „„ 10 „ f 0.55 „ „ Prima « Igen gesm VET en REUZEL P Pd 10.55 hij 2 pond f 0.50 per pond „ 5 „ f 0.47i „ „ „ 10 „ f 0.45 „ „ Pracht ERANSREUZEL dag versch p p 10.40 j bij 2 pond f 0.35 per pond „ 5 „ f 0.324 „ „„ 10 „ f 0.30 „ „ Zie de Etalage Let op de kwaliteit Alleen AMSTERDAMSCHE STR.WE6 118 aarro U Zjv e - - - ik - ^^ iet 60 öze Co/iuurtW % ioji \ j \ imj — ' do ZM \ en me ken ^ motéw Hcedifta € n dcugdejüklt^id « f Jen f \/ ii noemt eJccr zjj in^er^ooé propqe jthAïeretióen paryorm onzï onzere MISDRUK COURANTEN afgehaald aan ons Bii > rean DRIFT 23 a 10 cent per Kiio MINDER dan 10 Kilo •«-.« wordt Biet geleverd | LEEST DIT BLAD '^ N Naaimachine Reparatiên worden vlag en billijk uitgevoerd Kostenopgaaf vooruit Halen en brengen kosteloos Belt even op 4260 LENTEBSiv.üllND CATH SINGEL 10 b d Amst Straatweg Wed ¥ AN REIJSEN O^^araeerde WIEGEN vanaf f 2.95 tot f 32.50 Liberty Satinet alle Meuren 60 et Qrootesorteering Wlegenkantvanaf 12 ^^ ei Gratis inlichtingen om de wiegen voordeelig en smaakvol te garneeren GEGARNEERDE WIEGEN vanaf f 8.25 tot f 150.00 iVIODELKAMER Ie ETAGE FRANCO ZENDING DOOR HET HEELE LAND 0UDEGRACHT38,JACOBIBRUQ TELEFOON 3019 lEIJEWS JiLlEilZIELEN I I Populaire priizen incl.vestiaire sted bel en au teursrecht f 2.07,1.44,1.13 0.94 0.51 0.38 ' 9068 Plaatsbespr van heden a dagelijks van 10—4 uur Stadssclioawbaig • Olreohl ZQMDAEMID 20 FEBR 2 UUR en laatste fooriraslit Matinée V/ü ïevcren tt)cnJl \< fll/proloog von Kei Vondel B outens Pot gieter Prins Lod van Deijssel Herm Heyer ' mans Gezette 9482 Prijzen van f 1.44 tot f 0.51 Plaatsbespreking van he den at dagel van 10-4 uur l C a/l uu m ƒ aehee een door l « kic / ver » de heAe £ 09 éen 2cer Jqgcn prü StadsschoawbaiB • Utiecht | ^ Il hst > Directie Adr v d Uorst en Jan Mnsch Zondag 22 Febr — S uur voorloopig laatste voorstelling van 1O0K 9325 ot de Triomf der Medische Wetenschap Blijspel in 3 bedryven van JULES KO MAINS KNOCK JanMusch Pi-yzen van f 2.71 tot 0.51 Plaatsbespr dag v 10-4 u LffiST DIT BUt - UTRECHT 9M uur STADSSCHOUWBURG Dinsdag 24 Februari - DANSAVOND aERTRÜO LEI8T1K0W GEHEEL NIEUW PROGRAMMA CHOPIN - GRIEG - TURINA - GRANADOS TARTAARSCHE VOLKSDANSEN Dansen ontstaan uit Indisohe indrukken met begeleiding van instrumenten uit den gamelang Aan den Vleugel OIGA ELIAS Prezen der plaatsen van f2.71 tot 0.51 ' 9433 Plaatsbespreking van heden af dageiyks van 10—4 uur Dames JASSEN voor elk doel WE SS ELS Mag „ DU LOUVRE " ' ir nii?r « n-v-dÜi rr «£ Zai!elsl[.30,Dtnicht Iiil6f.2788i te veranderen blijft dan waar gij zijt Is U ontevreden is het vleesch niet naar Uw zin zijn de prijzen U te hoog webra dan kunt U licht eens probeeren of een andex U beter tevreden kan stellen De KEIZER der Concurrenten is en blijft aan de spits van den LAAGSTEN PRIJS en de BESTE KWALITEIT Genoeg in Utrecht en omstreken bekend Wat U thans weer bij hem vind en bij geen ander is dat prachtige RUNDVET alleen bij het vleesch è 50 cent per 5 ons Zoo dik als | Bigman Het mooiste VARKENSVLEESCH 65 cent per 5 ons geen opsnijderij KOPPEN en POOTEN voor w^nig Maar nu het RUNDVLEESCH DE KEIZER DER CONCURRENTEN laat zich door niemand een geweld doen hij IS i en BLIJFT de GOEDKOOPSTE en de BESTE Slager van de stad Het mooiste nit het mooiste RUND » | VLEESCH 60 en 70 cent per 5 ons RUNDERLAPPEN vanaf 45 cent per 5 ons 1 50 60 en 70 et per 5 ons ROLLADES uitzoeken tot aan het plafond opgestapeld 60 cent per 5 ons Ja het is de moeite waard dit alles te zien Daar is niets geen bluf bij want alles wat ik 1 U hier zegt vind U in de Etalage Die is groot genoeg en vind U alles geprijst en netjes j geëtaleerd " Bovendien geeft DE KEIZER DER CON - | CURRENTEN nog 2 pCt korting das van i f 10 — bons 20 ets terug en thuisbezorging zonder verhooging De Keizer der Concurrenten is alleen gevestigd ELISABETHSTRAAT26 naast „ DE MATADOR " TELEPH 2710 - TELEPH 3332 | e kiy^ljteiïs sigaar f 
PPI 4«(l»f|l,i'JHII ^ ÜTRPlHHT^JrH NSÊÜWSBS iO 20 Februari 1925 - DEI DERDE BLAD Antwoorden op Rechts vragen 813 G de L schrijift Mijn birow is overleden en beeft eeri broer Er zijn o^en kinderen Aan wien koimen zijn kleederen toe Zijn vrouw heeft ook OToejis Deden die ook daao-van mede of hebben die geen recht daarop Is die tffoor ovei'ledeo na den 12 Aug 1923 dan heeft de vrouw alleen — is de man voot dien gestorven dan heeft de vrouw recht op zijn halve nalaten schap de andere helft komt aam ' s mans naaste bloedverwanten In geen geval hebben de broeders der vrouw eeowg rech't daarop 814 A J heeft een kennis wiens vrouw is overleden nalatende 7 kinde ren Nu is hij voo,r de tweede maal ge huwd met een vrouw met twee kinde ren Hij krijgt nu van zijn eerste vrouw's kant een eirlemis van ongeveer f 9000 Krijigen nu de kinderen van zijn eerste vrouw dit ol deelt hijzelf mede M.i alleen die kinderen 816 A en B zijn v"rienden A ingeldnood zittende leent van B op ver schillende tijdstippen geld voo,r onbe paaJden tijd en zonder rentevergoedingen zonder sohuldbekemtenis te geven Devriendschap blijft niet bestaan en A.geeft het geleende geld niet terug We!schrijft hij aan den vader van B overde verwijden ing en tevens vraagt hijaan deze clementie wat de terugigave be treft want hij is de eerste maanden nietbij kas Wat m.oet B doen om zijn geldterug te Isrijgen als A op grond vanhet ontbreken van een sohiiMbekentenis in den corm mocht weigeren te betalenlen Kan de ba-ief waarin feitelijk deschuld erkend wordt in rechten ais be wijs dienen Laat B de vordering ter iimiag aan teen advocaat geven met opdracht tot dagvaardinig indien aan de aanmaning tot betalen niét voldaan wordt De brief is 26ea zekea - beigin van bewijs 816a W H P schrijdt Ben Nederl vrouw thans weduwe trouwde met een man van vreemide nationaliteit die niet genaturaliseerd was Bezit deze vrouw nog het stemrecht in politieken zin en heeft zij recht op uitkeecing van onderdomsj-ente De eerste vi'aag moet ontkennend be antvTOord worden tenzij voo.r giemeen teinaadisverkiezingen terwijl wat betreft de ouderdomsrente zij dan aHeen recht daarop bfeeft wanneer zij of vrijwillig daarin is verzekerd geweest of anders voldaan heeft aan de voorwaairden ver vat iin de wet op genoemd * rente 817 X en IJ wonende respectievelijkte A en E hebben samen een stukgrond gekocht te E en daarop een dub bel huis gebouwd De kosten ^' aïl © enen ander worden doioj - beiden voor dehelft betaald Alles staat evenwel tenname van IJ Op welke eenvoudigstemanier en goedkoopste wijze kan dehelft van den grond en van het huts nti aan X worden overgedragen Op hethuis staat een hypotheek eveneens tenname van E Den notaris voor een en andor laten zorgen 818 L komt te-ruis op mijn antwoordop zijn vraag no 735 in zake kerkelijkebelasting waarin hij vermeld heeft datzekere kerkvoogd — blijkens zijn naderschrijven de kerkvoogd admiinistrateur.aan sommige belastingpliohtigen kwijt scheldinig vam belasting willelieurig ge geven beeft Ik kan weinig of niets toegeven bij mijn antwoord Het beste zal zijn dat L zioh vervoege tot den Heer Ontvanger der Kerkelijke belastingen om inlich tingen LEGER Ailuisteien van teleJoonscsprekSen De chef van den generalen staif heeft ojs schrijven aan de autoritPiten van de landmacht gezonden Het zal u bekend zijn dat telefoon gesprekken welke over locale of inter locale lijnen worden gevoerd op elke centrale welke zioh in de verbindiing bevindt kunnen worden afgeluisterd zonder dat zulks behoudens mogelijk door een zachten tik in de telefoon bij bet begin en het einde van het afluiste ren behoeft op te vallen Meer toevallige oorzaken waardoor telefoongesprekken ter oore van derden kunnen komen en welke eveneens van algemeene bekendheid mogen woorden verondersteld zijn gelegen In het onider ling contact krijgen van hangende lij nen door wind ineengestrengelde dra den afgevallen boomtakken e d of wel in de onderlinge industrie van in eikaars nabijheid gelegen geleidingen Deze in ductie welke theoTetisoh wel geheel kan worden opgeheven is piractirSK-h in vele gevallen nog aanwezig zonder dat men er op de geïnduceerde Hin iets van be merken wil omdat de opgewekte elec trische stroomen te gering zijn Waarop ik echter in het bijzonder uwe aandacht wensch te vestigen te de mo gelijkheid dat door het in de geindu oeerde lijn inschakelen van een met één o'f meer drie-electrodenlampen wer kend versterkingstoestel de zwakke in ductiestiCOomen zoodanig kunnen wor den versterkt dat zij in de telefoon voor den afluisteraar wel waarneembaar zijn Aangezien deze versterkingstoestellen in verband met de groote vlucht welke de radio-telefonle in de laatsite jaren beeft genomen meer en meer Ln den bandel bomen en zij zonder veel moeite bij een telefoontoestel kunnen worden ingeschakeld is het raadzaam bij het » j?beEc$n van telefoongesprekiken met bet «^ iii.w ' i rekening te boeiden en in het algemeen aan de telefoon geen aan gelegenheden van gehöimen aard toe te vertrouwen indien niet de zekerheid bestaat dat van dit verbindingsmiddel geen misbruiik als boven oimsohreveu wordt gemaals t De Tromp en de Heemskerk Uit Genua wordt gemeld dat de Tromp en de Heemskerk gisteren var daar zijn vertrokken naar Barcelona Kunst en Wetenschappen De begiaienis van Floris Arntzenius Te ' s-Gravenhage is onder groote be langstelling op de Algemeene Begraaf plaats ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den kunstschilder Floris Arntzenius Vele schilders leden van „ Pulchrio Studio " woonden de plech tigheid bij De regeering was vertegen woordigd door mr M L Duparc de someente door dr H E van Gelder " De voorzitter van het Schilderkundig Genootschap „ Pulchri Studio " Willy Sluyter bracht hulde aan de nagedach tenis van een der verdienstelijkste le den Hij herinnerde aan het werk van Aintzenius zijn stadsgezichten en zijn bekende mooie portretten „ Pulchri " zal Arntzenius altijd missen Daarna sprak de heer Wolterbeek Muller die ' er van getuigde hoe Floris Arntzenius een eenvoudig man was doch innerlijk voornaam een heer Er ging blijdschap van hem uit Die blijd schap zal uit blijven gaan van zijn werk voor hen die het bezitten Een zwager van den overledene de beer Doorman dankte voor de belang stelling JnbUeam J Tlacent De heer J Vincent klokkenist van het Kon Paleis te Amsterdam zal 1 Maart zijn 25-jaTig jubileum herdenken Er heeft zich een commissie gevormd bestaande uit de toonkunstenaars(es sen mevr Bis-Roll mej Henriëtte Roll Hubert Cuypers Fred Roeske en den heer v Kolfschoten burgemeester van Edam met het doel den heer Vincent een huldeblijk aan te bieden Ieder die den heer Vincent zijn sym pathie wil betuigen wordt verzocht zijn bijdrage met naamkaartje te wil len zenden aan mevrouw A Ris-Roli Leidschegracht 111 Amsterdam De kist van Hugo de Gioot Men schrijft aan de N R Cour De kist waarin Hugo de Groot van Loevestein zou zijn ontvlucht geschon ken door de familie van Boetselaer van Dubbeldam te de Bilt aan de gemeente Delft is — zooals gemeld is — geplaatst op het gemeentemuseum te Delft Wel geteld zijn er thans nog vier van deze kisten over een in " t Rijksmuseum te Amsterdam een te Delft en 2 in ' t bezit van particulieren De origineele kist is misschien allang de weg van de meeste kisten gegaan en aan kachelhout gehakt Een poiiiet van Columbus ontdekt Te Philadelphia meent men een por tret van Columbus ontdekt te hebben in een klein schilderijtje voorstellend een admiraal die een kompas in de band houdt Het portret dat men voor Vlaamsch of Duifsch werk houdt werd 250 jaar geleden uit Europa meege bracht door een familie Cook genaamd Ovei de opvoering van de „ Bacchanten". In de Februari-aflevering van het ijdschrift „ De Vrije Bladen " oefent althazar Verhagen scherpe critiek op de wijze waarop Eui-ipides ' „ Bacchan ten " te Utrecht opgevoerd werd Daar e Utrecht zijn krachten werkzaam ge weest „ die al hun best hebben gedaan om de consequenties van deze inder daad voor scholieren niet gelukkige kouze te neutraliseeren en die alsof nen zich had te excuseeren dat oen oo heidensch zinnelijk en „ bedenke lijk " drama door kinderen werd ge speeld met een zekeren hartstocht en niet zonder humoristisch-aandocnden iijpoci'isie geest en strekking van Euri pides ' werk hebben verwrongen en ver-'uisterd " „ De kansen " vervolgt Verhagen welke de Grieksche Tragedie in Ne erland krijgt zijn uiterst weinige en aarom is het dubb'l noodzakelijk dal r bij dfc zeldzame gelegenheden dal ieze kunst in de publieke aandacht vordt gebracht gbcn averechtsclie voor ^ tellingen en opvattingen over worden verspreid En het wurdt eerst recht be enkelijk wanneer er zot.als in dit ge al vrijwel van eene mystificatie ge ¦ proken kan wurden Deze moge on willekeurig te goeder trouw zijn ge ¦ jcbied uit een soort van sentimenteele aedagogische overwegingen maar vannecr een der merkwaardigste pro lucten der antieke tragische kunst er iiet of lor van is geworden zal het tocl zaak zijn een en ander recht te zetten van het geen men met zoo grooten jver heeft trachten krom te buigen en nderste-boven te keeren " — o — Jules Veistiaete Naar de N R Ct meedeelt zal Jules verstraete het volgende seizoen geen Jee ] meer uitmaken van het Rotter damsch-Hofstad Tooneel Het uittreden van den heer Verstraete uit het „ Ver eenigd Rotterdamsch-Hofstad-Tooneel " moet worden beschouwd als de daad ie naar buiten uitdrukking geeft aan Je ontst mming bij acteurs en publiek dat in d -^ gestie van de genoemde too ueel-combinalie de Haagsche belangen voruen gesteld boven de Rotterdam 3che ook artistiek - gesproken Jules Verstrate zal zich vermoede ijk aansluiten bij het gezelschap van het Volksgebouw te Antwerpen « — o — De „ BeiUaer Slaats-Oper " op het Am steidamscbe Stadhuis Gistermiddag beeft - het gemeentebe stuur van Amsterdam ten stadhuize in de raadszaal de leiding en het ensem ble van de Berliner Staatsoper teza men met het bestuur van bet Concert gebouw bet bestuur van de Wagner vereeniging en een deputatie van bei ^ uutengebouw-ürkesl ontvangen Het uagehjUscn bestuur der gemeen te was bierbij vertegenwoordigd-door wethouder F M Wibaut als waarne mend burgemeester de wethoudei-s F J A M Wierdels Ed Polak S R de Miranua en dr H I i \ os en den waavn gemeente secretaris den heer J J Roovers l^en aantal i'aadsleden woonde de ontvangst bij In een toespraak ter verwelkoming van de Duitsche gasten noemde de waarnemend burgemeester bet bezoek van de Pruisische Staalsopera een ge beurtenis van zeer bijzondere beteeke nis voor de vocaal-dramatische kunst ten onzent die bier immers nog groei en moet Hetgeen het ensemble hier onder zoo meesterlijke leiding te genie ten beeft gegeven was voortreffelijk zoowel wat betreft de muzikale hoeda nigheden als het samenspel de aan kleeding en de eenheid Hulde bracht spr ook aan bet aandeel dat de Wag nervereeniging en de Vereeniging „ Het Concertgebouw " alsmede bet Concert - gebouw Orkest onder leiding van den Duitscben dirigent hieraan gehad heb ben In de kringen van de Wagnervereeni g'ng aldus de beer Wibaut koestert men met liefde bet denkbeeld om te Amsterdam een eigen Opera te krij gen Met het uitnoodigen van de Prui sische Staatsopera bad zij een tweele dige bedoeling niet alleen om ons hel voorrecht deelachtig te doen worden van zulk een groot kunstgenot maar ook om daar waar belangstelling leo vo'^r de vocaal-dramatische ku,nst te toonen wat een Opera is en wat een Opera te Amsterdam zoude moeten wor den Zoo is ons een groot voorbeeld voor oogen gesteld Ook het eerste doel van uw komst i's volkomen geslaagd Intusschen moet u gebleken zijn dat het orkest voor een eigen Opera hier reeds voorl;anden is in het Concertge bruw-orkest Spr beslo(.t met een woord van dani aan de leden van de Rerlijnsrhe Staats opera voor het goede dat zij hebben ge bracht en aan degenen die hun over krmst liiogelijk hebben gemaakt De leider van het gezelschap prof dr Max von SchillingF - zeide in zijn antwoord dat het met moed hicrhoen gekomen was Amsterdam was ons al b"kpr;d als een stad waar de kuns ' bloeit met name op muziekgebied staa ' Amsterdam vooraan onder de groote sleden van de cultuurstaten van Euro na En voec^e spr hierbij mij persoon lijk was het muzikale loven dat hier bloeit in bet bijzonder bekend omdal ik een'^e malen in het Concertgebouw a's gast mocht dirigeeren Het was bet gezi'lsrhap een voorrecht geweest om thans hier te mogen too nen hóe bet de kunst onder begunsti ging van den Duitscben staat vermap te dienen Wij zijn overtuigd daarmede " en belangrijke zending te hebben ver vuld Wat bet Concertgebouw-orkest praes teert is zeer buitengewoon Daarc was ook de Duitsche pers het eens toer het bij zijn bezoek aan Duitscbland mei het beste Duitsche orkest op een lijn bloek te staan In dit verband noemde spr met eerbiedige bewondering den naam van Willem Mengelberg die Am sterdam vooral tot zulk een centrurr vrn muzi' '- b-'oefoning gemaakt beeft Mef groote vreugde heeft ook spr vernomen dat men hier den tijd geko men acht voor pogingen om te komen tot oprichting van een eigen Opera Het bereiken van dit doel moge nog in een min of meer verwijderde toekomst lig gen maar de plannen gelijk ze spr ont vouwd zijn bieden zeker kans op sla gen al zal bet niet mogelijk zijn zon der grootsn materieel en steun vooral van den Staat De instandl - iding van een opera ensemble beschouwde hij van even groote cultureele beteekenis als de instandhouding van de musea Een 0 era is geen luxe maar een onontbeer i i-n c>iii;i factor Spr besloot met gaarne de hernieuw r ' medewerking toe te zeggen van de "-'• lünscbe Staatsopera als men die in ^ ci belang der bier gekoesterde plan "- 1 m^ent te be^oeven Daarna zijn ververschingen gebruikt SPORT AUTOMOBILISME NadeAmsterdamsche ten toonstelling — V'e r m i n d e ring inden verkoop De speciale medewerker van de N R Crt schrijft o.m In de eerste en voornaamste plaats is de Am.sterdamsche Salon bedoeld als een zakententoonstelling waar hande laar en kooper elkaar ' kunnen vinden Welnu wie eenigszins op de hoogte is van den toestand wie den automobiel hTiT^el kent en lederen dag van deze expositie zijn oogen en ooren den kost heeft gegeven die zal tot de conclusie moeten komen dat er dit jaar minder zaken zijn gedaan dan het vorig jaar en dat over het gebeel genomen deze Salon minder een verkoopstentoonstelling is geweest dan een „ shovv " een vlagver toon van den Nederlandschen,automo bielhandel welke in ieder geval bewe zen heeft krachtig en kranig voor den d-'a te kunnen koTen ^'¦"¦ r wan"eor wil d»n toestand juist - ^ vp'vi^n — PU wil hebben geen reden jipf no n-,(iPf ] te verond-rstellen — dnn wil hp ' lis t"P'c''"npn dat over het ge heel g ^ nomen de resultaten len op zichte van den verkoop slechts matig zijn geweest iVJgn mag en moet in dit opzicht niet al Tc veel afgaan op de ver vorziekeringen der exposanten zelf die voor elkaar niet graag-willen weten dat de tentoonstellingsweek een tegenvaller is geweest en daarom gaarne vertellen dat zij een flink aantal wagens hebben verkocht Men zal goed doen tegenover de getallen welke genoemd worden eenigszins sceptisch te blijven Natuur lijk er zijn firma's welke flinke zaken hebben gedaan en meer dan tevreden zijn over de resultaten Maar er zijh er nog meerdere welke al erg blij zijn wan naar zij haar hooge onkosten van deze tentoonstelling gedekt hebben Het is altijd heel moeilijk om als men eens met verschillende exposanten gaat pra ten een juist beeld van den toestand te krijgen Men moet eenigszins van „ het vak " op de hoogte zijn om de ge gevens welke men daardoor verzamelt op hun juiste waarde te kunnen schat ten En tevens zal men daarbij dan nog goed doen rekening te houden met de verschillende omstandigheden waaron der wij in dezen tijd leven De voorzitter van de R A I heeft er in zijn openingswoord voor den aan vang der tentoonstelling reeds op gewe zen het wordi den automobielhandel in den laatsten tijd verre van gemakkelijk gemaakt Regeering en parlement zien in het motorvoertuig nog steeds een luxe-artikel dat op alle wijzen mag en kan worden belast Hooge belastingen speciale verhooging der invoerrechten de in uitzicht gestelde weg - en weelde belastingen al deze maatregelen zijn er niet naar den kooplust van het publiek aan te wakkeren Integendeel Men moet zich niet blindstaren op de groote uitgebreidheid van deze tentoon stelling noch op de voortvarende wijze waarop de handel voor den dag is geko men Dit alles geeft o.i geen juist beeld van den toestand welke veel ' ongunsti ger is dan in de meeste andere landen waar de overheid wel tracht de oecono mische beteekenis van het motorvoer tuig tot zijn recht te doen komen ' Zoo lang onze wegen nog zoodanig blijven dat zij geen recht op dien naam hebben zoolang nog het beruchte arti kel 2obis van de nieuwe Motor - en Rij wielwet den automobilist en motorrij der in zekeren zin vogeUTij verklaart zoolang kan bet automobilisme zich hier te lande niet op de normale wijze ontwikkelen en moet dus bet resultaat van een zóó grootsch opgezette tentoon stel lingstelli n.c als die welke bban-s baar poorten heeft gesloten minder bevredi gend zijn dan men hoopt en verwacht PROVINCIAAL NIEUWS Gemeenteiaad ZEIST Vergadering van den Raad dezer Ge meente op Donderdag 19 Februari des middags twee uur Voorzitter Wethouder Adriaanse Se cretaris de heer Modderman De Burgemeester is door onjge steldheid verhinderd de vergadering te presideeren Aanwezig 15 leden Afwezig de heeren Bode met kennisgeving alsmede de beer Knlpichild De Voorzitter opent de bijeen komst verzoekt den secretaris bet ge bed uit te spreken en doet vervolgens mededeeling van de INGEKOMEN STUKKEN Van B en W van Heemstede een ver zoek om instemming te betuigen met een adres aan de Regeering i z annexa fieplannen Van de Nod Middemachtzendings-ver eenieing een verzoek om financieelen steun Woi'den aangenomen voor kennisge ving Van het bestuur van de Meisjesschool der F5vangplische Broedergemeente een verzoek om beschikbaarstelling van gel den voor verbouwing dier school Van het bestuur van de Jonsen?scbool der Evane;eli'ïche Broedergemeente een verzoek alsvoren Van het bestuur der Bijzondere school aan de Egelinglaan een verzoek alsvo ren Deze stukken worden gesteld in ban den van B en W om advies Van de Kerkeraden va.n verschillende Kerken te Zeist de C»ntrale Christ lij-ke Vereeniging voor lichaamsoefening den Bond van Christelijke Politie Amb-tcnaren in Nederland verzoeken om de nlannen pt oprichting van.een sport terrein niet te steunen To voegen bij het desbetreffend voor stel Van de Commissie tot stichting van een sportterrein een verzoek om het voorstel van B en W naar aanleiding van haar verzoek om steun voor de stichting van een sportterrein voorloo T^iq - nipt in behandeling te nemen De Voorzitter deelt mede dat in verband met dit nader schrijven het desbetreffend punt van de agenda wordt afeevoerd Van B en W een missive met betrek kiriff tof het oefenen van controle door een accountint over de verschillende be ririivpn en het kantoor van den gemeen tp.oTitvav'ger reeds in ons blad ópgeno men), ving ¦ v-V rlpz^lf'^pn p'^ne mls=;ivp waarin Wor''t aa"epn"TTiPn voor kp^nisee een nvprz'cht wnri^t Fpirpven van het vfiinnn d»r oo'-ierha'^rlelingen met be trpkki'ia - to ' de ovrieming der wo?en in het vilfaii"rk /." idbergen reeds in " ris bl"l ofsre'Tomen 3 Administratie-controle Naar aanleiding van de desbetreffen de vraag door den heer Van den Brink bij de behandeling der begrooting voor ' iit jaar gesteld hebben B en W zich ieuend tot hel Centraal bureau voor vprif catie en fin.incieele adviezen der Ver < an Ncd lerrieetiten lé ' s Graven lia ' e\'ncl verzoek It willen opgeven wat • n.üpvrer de kosti n zouden zijn eener pontiole vanwege dat bureau van de fi hancieele administratie van hel bedrijf gemeente werken met inbegrip van de magazijnsaOiuinistratie on van die van den gemeente ontvanger ten lilinste viermaal per jaar Een controle ovor de gemeente-reke ning door derden komt B en W geheel overbodig voor aangezien die rekening of.k steeda met de meeste nauwgezetheid door de afdeeling financiën ter secre tarie wordt onderzocht terwijl deze re kening vervolgeus ter provinciale griffie nogmaals aan een nauwkeurig onder zoek wordt onderworpen Afgezien van de kosten meeneu B en W erop te moeten wijzen dal een controle dezer rekenmg vanwege hel Centraal Bureau bovengenuemd aanmerkelijke vertra ging zou geven De heer v d Brink Is door deze missive niet geheel en al bevredigd Spr geeft toe dal er controle is Hel is echter de vraag oJ deze controle de ge wenschte Is Ue kosten eener eventueel aan te wenden controle beteekenen slechts weinig tegenover de groote be langen die met een goeden controle dienst worden gediend Spr wijst op de malversaties in Veenendaal ter se cietarie ontdekt Al wil spr geenszins beweren dat men in Zeist voor iets der gelijks heeft tevreezen meent spr toch dat het beter is dergelijke om-egel matigheden meteen te voorkomen dan eerst in te grijpen wanneer eensklaps onregelmatigheden zouden worden ont dekt Spr uit den wensch dat B en W de oprichting van een specialen controle dienst nog eens ernstig zullen overwe gen In Verband daarmede hoopt spr dat B en W hun missive in deze voor loopig zullen terug nemen Spr ver langt een controle over alle gemeente financiën De heer Jansen wil niet onmiddel lijk voorstellen doen noch met voor stellen meegaan doch spr meent dat een wijziging der controle in de rich ting als door den heer van den - Brink aangegeven op den duur wenschelijk geacht kan worden De heer Van Nieuwenbuizen kan zich bij het betoog des heeren van den Brink wel aansluiten Spr twijfelt niet aan de behoorlijkheid van het tot nog toe gevoerde beheer doch ter be vrediging van ' degenen die buiten de gemeentelijke huishouding om toch ook recht hebben den gang van zaken in vertrouwen te kunnen volgen acht spr het wenschelijk dat inderdaad con trole door een derde geschiedt Ook spr wil thans geen voorstellen doen doch geeft eveneens B en W in over weging deze kwestie die bij een vol gende begrooting aan de orde kan wor den gesteld nogmaals onder de oogen te zien De beer v d Poll zou er sterk te gen zijn wanneer men met voorstellen in deze zou wachten tot dat er aanlei ding tot het doen dier voorstellen zou zijn Op voorstel van B en W wordt dan de missive voor keninsgeving aangeno men AGENDA 2 Overname grond Het verkeer op den Driebergschen weg is in de laatste jaren zoodanig toege nomen dat het passeeren daarvan op sommige gedeelten levensgevaarlijk he gin te worden Dit gevaar is bijzonder groot op het zeer smalle gedeelte tus schen het inrijhek tot de buitenplaats „ Hoog Beek en Royen " en „ Sparrenheu vel " Vindt men verderop in de richting Driebergen naast trambaan en straat weg nog een rijwielpad op genoemd ge deelte is geen rijwielpad zelfs geen berm van eenige beteekenis aanwezig waarop voetgangers een veilig heenko men zouden kunnen vinden Inmiddels werd van de eigenares van Hoog Boek en Royen " bericht ontvan gen dat zij bij nadere overweging zich bereid vei klaart mede te werken tot de uitvoering van de naar onze meenmg meest practische en goedkoope oplos sing door aanleg van een voetpad ach ter de boomen Jonkvr A H C van I^oon is thans genegen de op bijgaande kaart in gele kleur aangegeven strook gronds lang pl.m 120 M en breed 2.80 M om niet aan de gemeente af te staan ter verruiming van het verkeer ter plaatse mits de afscheiding van haar terrein voor rekening der gemeente wordt verplaatst De kosten van die verplaatsing en van den aanleg van een voetpad worden door den gemeecte-architect geraamd op f1250 -.- De eigenares beeft voorts bepaald dat bij eventusele overdracht van bedoelde strook gronds de thans daarop staande boomen eigendom der schenkster zullen blijven terwijl zij te allen tijde het recht f,n \ hebber deze boomen te rooien B en VV stellen voor de bedoelde schenking onder dankzegging te aan vaarden on een crediel te verleenen van f 1250 — vuor de verplaatsing van hek werken en den aanleg van een voetpad ter plaatse Voorgesteld wordt dit punt aan te houden omdat inmiddels is gebleken dat ook de O S M deze kwestie heeft onder de oogen gezien en vooretellen heeft gedaan of zal doei die de verbree ding tot een oplossing zou brengen De heer van den Brink spijt het dat thans gewacht moet worden om dat de oplossing die nu gevonden was spr volkomen bevrediging had Het voorstel wordt aangehouden ' 4 Zeister Sportpark Ingekomen is een adres van ' iet comité tot stichting van een N.V „ Zeister Spurt park " strekkende om aan een op te rich ten N.V Zeister Sportpark " af te staan een stuk gemeentegrond in het Zeister bo-sch groot pl.m 4 H.A in erfpacht voor den duur van dertig jaren tegpn eeri jaarlijkschen canon van f 1 — aan vermelde veiuMutscliap te schen ken voor het t.iti^tandkomen van dezp ^ lichting een swii groot f 15IHK die veuniiiitschap voornnetnd een jaai ' ijk-ic'he subsidie toe te staan nm het Ie verwachten tekort der exploitatiereke ning te dekken van f 2500 of daarboven tot een maximum van f 3000 en als het terrein hiervoor te willen wij zigen het gedeelte van het Zeisterbosch op bijgaande te&kening aangegeven om vattende bet Iküks van den WoudenODwig - scheweg gelegen z.g Weitje annex een boschgedeelte daarachter gelegen dat nu slechts met laag berkenrijs etc ge dee.tflijk ls begrueid Ook de gevraagde offers uit de gemeen tekas zuowel de bijdrage in de oprich tingskosten als de jaarlijksche subsidie zijn van dien aard dat men daar niet lichtvaardig overheen kan stappen Mat het oog op de groote uitgaven die de ge meente zich uit anderen hoofde in de naaste Op grond van een en ander moeten B en W voorstellen up bedoeld verzoek af wijzend te beschikken Dit voorstel wurdt aangehouden op verzoek van belanghebbenden die naar B en W meenen met gewijzigde voor stellen willen komen 5 Marktterrein In handen van B en W werd gesteld jui praeadvies een voorstel van de hee ren Van den Brinrk Van Nieuweahuiaeii en Dieterich waarvan de strekking is de verorden mg op het marktwezen zooda nig te wijzigen dat de Emmastraat van den üoogeweg tot aan de Wee«huislaan als marktterrein wordt aangewezen Aangezien de omwonenden blijkens ' t ingediende adres ernstig bezwaar hebben tegen de plaatsing van de kramen in de Emimastraat hebben B en W er van af gezien in dien geest een voorstel te doen en kunnen geen vrijheid vinden in over weging te geven conform bet voorstel van den heer Van den Brink es te beslui ten De heer v d Brink verdedigt nog maals zijn voorstel De heer F i g i deelt de meening van B en VV De bewoners van de Emma straat hebben inderdaad last van de markt en spr acht die straat voor marktterrein ongeschikt De heer G eij t e n b e e k is van oordeel dal de beschikbare ruimte op het markt plein veel grooter zou zijn wanneer men de kramen een andere opstelling geeft Spr zou daarmede een proef genomen willen zien Spr acht het niet goed dat men de Emmastraat door de markt over last aan doet De heer Jansen acht de bezwaren der Emmastraat bewoners alleszins ge grond Verwees men de marktkooplieden naar een doodsch straatgedeelte voor het voorstel van den Brink zou men iets kunnen voelen doch daar dit geenszins het geval is kan spr zich voor het voor stel van B en W verklaren Wethouder Beunke deelt mede dat op papier is nagegaan op welke wijze men de ruimte van het marktterrein zoo veel en zoo goed mogelijk kan be nutten Men kwam tot een conclusie die de tegenwoordige indeeling tengevol ge had en proefneming als door len heer Geijtenbeek bedoeld overbodig maakt Mevr V Hoogstraten vindt het wenschelijk dat de kramen op de Wees huislaan wat meer uit elkaar worden gezet zoodat wat meer ruimte wordt verkregen Het voorstel van den heer v d Brink wordt in stemming gebracht en met tien tegen vier stemmen die van de heeren Dietrich Heerma van Voss van Nieu wenbuizen en van den Brink verwor pen De van Maurikstraat Naar aanleiding van een verzoek van verschillende eigenaars of bewoners van perceelen gelegen aan de maurikstraat den Kerkweg den Walkartweg en de iluntaubanstraat deelen B en W mede dat adressanten verzoeken te willen be sluiten tot het doen aanlCiggen van een verbindingsweg tusschen de Maurik straat en de Doiikerelaan en de uitvoe ring van dit werk zooveel mogelijk wil len bespoedigen Ue noodzakelijkheid met het oog op ' t verkeer in de Ie Dorpsstraat is thans niet aanwezig Up grond van een en ander kunnen B en W dan ook niet adviseeren op hst verzoek van adressanten in te gaan doch Uioöteu voürsielleu dit af te wijzen De heer van de Poll geeft in over weging het nader onderzoek door B en W toegezegd zoo spoedig mogelijk te doen plaats vinden en in afwachting van een andere oplossing voorloopig een eenvoudig voetpad in drie meter breedte aan ie leggen Het voorstel van de Poll wordt onder steund Mevr van Hoogstraten kent een der bewoonsters die er zeer tegen zal zijn te:i behoeve van een of ander pad den bencodigden grond af te staan Spr kan zich de bezwaren indenken omdat de bewoners nu ook aan de achterzijde hunner huizen hun vrijheid verliezen De heer van Nieuwenbuizen is tegen den aanleg van een voetpad doch zou willen zien dat men de mogelijkheid van aanleg van een grooten flinken ver keersweg overwoog De heer K n i p s c h i 1 d komt ter ver gadering De beer Paap is tegen bet voetpad als door den heer v d Poll verlangd Ook spr is er voor dat B en W nlan nen ontwerpen tot verkrijging van een flinken weg na onderzoek naar de mo gelijkheid daarvan De beer Geijtenbeek is eveneens voor een weg doch merkt op dat doo den aankoop en onteigening van gron alsmede door de verdwijning van hi buurtje ter plaatse deze weg niet da ten koste van veel geld tol aanleg ¦ komen De heer H e e r m a v a n V o s s is vr een goede verkeersweg De heer Jansen meent eveneens d de gemeente bij een goede verbinding weg ter plaatse groot belang heeft Ook de gemeentelijke diensten zullen van dien weg gerief ondervinden Het ver keer in de Dorpstraat moet bovendien noodzakelijk worden ontlast De heer v d Poll kan niet voorstel len dat men tot den aanleg van eon 
OfRFüHf SCH nTEDWSrOD ooten w?g overgaat omdat dit zulke clicale veranderingen zal vergen dat en zich de uitgaven die een en ander 1 vragen niet mag veroorloven Spr Tinnert ook aan de voorloopige plan en van eventueele uitbreiding van het emeenlehuis welks nieuwe vleugel zou verrijzen daar waar men nu den weg wil projecteeren Do heer F i g i is er van overtiiigd dat heelt men eenmaal een goeden verbin dingsweg gekregen de verdere ge wenschto verbeteringen als vanzelf zul len volgen De heer Jansen is van oordeel dat men bepaalt men zich tot den aanleg van een pad de gemeente-diensten het recht moet verlaenen zich desnoods met voertuigen over dit pad te bev/egen het geen bij brand zeer wenschelijk is te achten Het voorstel v d PqU waarbij B en W worden uilgenoodigd plannen voor den aanleg van een voetpad te beramen wordt met zes tegen tien stemmen ver worpen De heer van Nieuwenhuizen stelt voor B en W uit te noodigen de kosten te beramen van uitvoering van den aanleg van den nieuw'en weg op het uitbreidingsplan tusschen Utr.weg en Donkerelaan geprojecteerd Dit voorstel wordt met veertien tegen twee stemmen die van mevr Hoogatra ten en den heer v d Poll aangenomen 7 Subsidie bewaarscholen Onder wederoverlegging van het adras van het R.K Kerkbestuur van St Joseph te Zeist ^ tevens bestuur van de R.ti bewaarschool alhier deelen B en VV men den B en W in genoemd verzoek vott wat de volgende jaren betreft aanlei ding het vraagstuk van het verleeuen van financieelen steun aan bijzondere bewaarscholen in het algemeen nad3r onder de oogen te zien Het gevolg hier van was dat zij een voorstel deden tot vaststelling eener algemeene subsidiere geling voor bewaarscholen B en W vinden geen aanleiding om C'p de bestaande regeling terug te ko men en stellen voor afwijzend te be schikken op het verzoek van het R K Kerkbestuur voornoemd De heer Geijtenbeek dringt op herziëiling'der regeling aan De heer van N ie wen huize n ver klaart zich voor het voorstel van B en B Wethouder Adriaanse merkt op dat van gemeentewege slechts die scho len werden gesubsidieerd die hulp drin gend noodig hebben Het onderwijzend personeel bestaan de uit geestelijke zusters en broeders krijgt ook evenmin de verhoogingen die ander personeel worden toegekend zoo dat de gemeente voor die kosten ook met kan worden aangesproken De heer Geijtenbeek zegt dat men hier zi'Ch niet moet afvragen welke kos ten de bahoeften der onderwijzende Zus ters vergen doch zich moet bepalen bij de vraag of het schoolbestuur voor een tekort staat Dit is inderdaad het geval 3n dus moet naar spr.'s oordeel de ge meenste billijkheidshalve subsidieeren Wethouder Adriaanse merkt op dat de heer Geijtenbeek eigenlijk zich ten wijziging der verordening voorstelt ' n dien zin dat de uitkeeringen voor ' t personeel aan alle scholen gelijk zal z.ijn De heer Geijtenbeek meent dat het adres die wijziging bsdoelt Wethouder ¦ Adriaanse bestrijdt deze mcening wnarop de heer G e ij t e n b e e k vooritelt art 5 der verordening zoodanig te wijzigen dat de bezoldiging voor alle onderwijzeressen ook voor de genen die een bindende gelofte hebben afgelegd Zusters dezelfde zal zijn De heeren ' Jansen en Figi steu nen dit voorstel De heer Bal huizen heeft bezwaar dit voorstel staande de vergadering te behandelen Spr wil het voorstel in han den van B en W stellen om advies Da heer vanNieuwenh uizen deelt d"Z9 meening Beslotpn wordt het voorstel in han den van B en W te stellen 9 L ü c a a 1 r u i ra t e \ Door de gymnastiekvereeniging „ Ba to " alhier is het verzoek gedaan om ien behoeve van de op 21 IMei a.s vanwege den Stichtschen Turnkring op het weiland achter het Slot te houden jaarlijksche gewestelijke uitvoering gebruik te mogen maken van een ge deelte van het terrein om het Slot en als kleedgelegenheid tevens van eeni ge kamers van dat gebouw benevens van het koetshuis Tegen inwilliging van het verzoek voor zoover het ter rein en het koetshuis betreft bestaan bij B en W geen bedenkingen Tot net ter beschikking stellen van eenige kamers meeneii E en W evenwel te fr.o.sren adviseeren Wordt op verzoek van het Bato-be stuur aangehouden l^ptVnkoop grond In het verleende crediet voor den bouw van een derden gashouder is te vens opgenomen een bedrag voor het maken eèner tweede spooraansluiting ^ en dienste van het gas - en electric teitsbedrijif naar het tej-rein waarop de aeuvve gashüuüer zaï wordcu gebouwu Aangezien dit terrein in den tegen woordigen toestand geen uitweg heeft naar het spooremplacement is voor ' t > ci'kriïgen van een stronk gronds in eigendom bij de N V Plaalmetaal in-.iustne Van Muuvvürik en bal Genoemde vennootschap is bereid Jien grond groot circa 117 M2 voor de som van f 500 aan de gemeente te ver koopen onder voorwaarde dat zij voor zoover het gas - en electriciteitsbedrijf daarvan geen belemmering ondervindt van de aansluiting zal mogen gebruik maken en de gemeente de door de ter reinwijziging noodige afscheidingen op iiare kosten zal uitvoeren Aangezien het verkrijgen der spoor aansluiting voor het bedrijf van groote beteekenis is hebben B en W in over eenstemming met de bedrijls-commis sie voor te stellen het stuk grond van de vennootschap aan te koopen Wordt goedgekeurd 13 Uitbreiding lias - en electriciteitsbedrijf Onder overlegging van het advies der bedrijf scommissie stellen B en W voor een crediet te verleenen van f 14O.000 voor de vergrooting van het stokerijgebouw van het gas - en electri citeitsbedrijf en voor het bijplaatscn van kamerovens met toehehooreh De heer Van Hunnik vraagt of de uitbreiding Zondagsarbeid tengevolge zal hebben Wethouder Adriaanse antwoordt ontkennend Het voorstel wordt dan z h st goed gekeurd 11 ' S t raa t v er li ch t i n g In de vergadering van 12 December werd bij de behandeling der begroo ting door den heer Van Walsem een voorstel ingediend strekkende om te besluiten dat de thans op alle verkeers punten in de eigenlijke kom van de ge meente geplaatste lantaarns blijven branden lot des nachts één uur B en W deelen dit gevoelen en nieo uen dal er ook termen zijn te beslui on om vnr^n lif T'ó laïiUmn ^^ in plaats van tot 125 uur tot 1 uur des en zin besliten dan zal cene allesziü » i'vredigende verbetering zijn Vcrkioge en zal aan de wenschen van den voor steller geheel en al zijn tegenioet geko men B en W stellen daarom voor dien overeenkomstig te b&sluiten en hut in verband met doze uitbreiding bunoó ¦•' ftde crediet ad f 1125 te verli'enon De heer v d Brink verzoekt nog een paar lichtpunten en acht het vooral wenschelijk dat de onbewaakte over weg aan don Dahveg wordt verlicht De heer van Hunnik wil uit bezul nigingsoogpunt de lichten van de helft iet lantaarns een half uur eerder doen dooven zoodat de uitbreiding vrijwel uit gesloten portemonnaie kan worden bekostigd De heer van Nieuwenhuizen gelooft dat door die maatregel van be zuiniging practisch weinig zal blijken Spr acht een goede verlichting alles zins wenschelijk Het voorstel v\-ordt dan z h st goed gekeurd Verbreeding Slot Ia an Bij de onderhandelingen die met de jigenaren van de perceelen langs de Slotlaan worden gevoerd over afstand van grond ter verbreeding van dien • vpg is de wenschelijkheid gebleken dat zij het dan neg slechts in beginsel wordt bepaald met hoeveel meter de weg zal worden verbreed Verbetering van den toestand is noodig met het og op het steeds toenemend verkeer Zonder vooruit te loopen op de later te nemen beslissing omtrent eene juis te indeeling van den weg stellen B en W voor in beginsel te bepalen dat de Slotlaan ter weerszijden met 5 M zal worden verbreed en voorts te beslui ion tot aanvaarding van de strooken crronds De heer Heerma van Vos zou het niet wenschelijk vinden dat de be woners door een voetpad van vijf meter dit _ pad vlak langs hun perceelen zou den krijgen Ken pad van kleinere af meting zal eveneens eu bovendien meer voldoen De heer B a 1 h u i z e n meent ook dat ' n pad van uvee of drie M voldoende ge acht kan worden De noodzakelijkheid van een voetpad aan weerszijden van vijf meter ziet spr niet in Paden van drie meter zullen bovendien minder kos ten vergen Het heeft spr gefrappeerd dat B en W in geen enkel opzicht ra ming van kosten hebben ingediend Mevr van Hoogstraten wijst er op dat houdt men de paden drie meter breed tal van mooie hoornen gespaard kunnen worden De heer van Hunnik meent dat de gemeente voor de winkels waar reeds vijf meter grond werd afgestaan toch ook vijf meter zuilen moeten bestralen teneinde ontsiering ' te voorkomen De heer Figi is eveneens voor drie meter paden De heer v d B r i n k vraagt of B en W het werk in eigen beheer willen uit voeren of willen aanbesteden Spr her innert er aan dat er nog bewoners zijn aan te wijzen die geen grond wenschen af te staan Gaat men de laan echter verbeteren dan moet dit radicaal ge beuren Men zal dus moeien onteigenen Spr zou zich met een pad van drie meter kunnen vereenigen doch de plan nen spreken van vijf meter hetgeen spr evenmin onwenschelljk acht Spr wil in deze de meening van B en W hoqren Wethouder B e u n k e deelt de mee ning van den heer van den Brink Oat de verbreeding radicaal moet geschie den Daarom ook zijn voetpaden van vijf meter voorgesteld Een te zonderlingen toestand zou men krijgen wanneer men legt men een voetpad van drie me ter dat spr half werk noemt ook de ge deelten waar vijf meter is vrij gegeven geheel zou bestralen Het besluit - dat men thans zal nemen is van vergaande strekking Is de laan eenmaal voran d'ü-d dan zal den nieuwen toestand weer jaren lang bestendigd blijven B on \ V zouden het betreuren indien het voorstel betredende de vijf meter breede voetpaden niet zou worden goedgekeurd De heeren B n 1 li u i z e n en van Wiilsem meenen op te merken dal meCT medewerking wordt verkregen wanneer men de breedte der voetpaden op drie meter bepaalt Men zou met ver breeding tot vijf nieter kunnen wachten totdat wat nu reeds waar te nemen valt de Slotlaa'n niet anders meer dan winkcihnizon zal tellen Wethouder B e u n k e merkt op dat een zoodanig uitgestelde verbreeding veel meer geld zal kosten Het voorstel van B en W om het trot toir op 5 meter te brengen wordt met dorlicn tegen drie stemmen die der hee retS Heerma van Voss Balhuizen en van Hunnik aangenomen Beantwoordend de vraag van den heer V d B r i n k of men het werk zal aan besteden dan wel in eigen beheer zal uitvoeren deelen B en W mede dat daaromtrent nog niets is bepaald 4 Betaling schadevergoo ding In de vergadering'van 15 Juli 1921 • verd besloten tot verweer voor de ar i-ondissemenls rechtbank te Utrecht te gen een door E H D Insinger te Baarn tegen de gemeente Zeist ingestelde rechtsvordering tot vergoeding van door dezen tengevolge van een hem op den Dolderschoweg overkomen ongeval ' ic'en schade zijnde naar de mee ning van eischer ruim f 1900 Het re sultaat der ondehandelingen is dal de heer Insinger genoegen wenscht ie nemen met een schadevergoeding van f 500 ' pl de rente ad 5 pet van dai bedrag van den dag der dagvaarding zijnde 21 Juni 1921 tot dien der vol doening De gemeente heeft dan ver der te betalen de helft van de declara tie der deskundigen benevens hare jigen kosten Met het oog op de niet onbelangrijke kosten aan verder procedeeren verbon den meenen B en W dat het in het belang der gemeente is op deze basis ¦ net den heer Insinger een minnelijke schikking aan te gaan en stellen voor aartoe te besluiten Wordt goedgekeurd 8 Pensioneer ing Wethouders Voorgesteld wordt de verordening te ivijzigen en te bepalen dat hij die op r.uudt wethouder der gemeente Zeist te ' ijn aanspraak heeft op pensioen ten laste van de gemeente overeenkom stig do regelen bij deze verordening vastgesteld In artikel 3 wordt tusschen de woorden „ betrekking " en „ wordt " - ngevoegd „ in dienst der gemeeente Zeist " Wordt aangehouden ' • Voorschotten s c h o I e n B en W stellen voor aan verschil lende scholen ingevolge het bepaalde in art 103 der o 1 wet voorschotten toe te kennen Wordt goedgekeurd Onbewoonbaar B en W stellen voor eenige wonin gen o.a aan den Dolderschenweg on bewoonbaar te verklaren De heer Van Nieuwenhuizen vraagt of nu voor de bewoners een nieu we woning te vinden is Wethouder Beunke doelt mede dat het gezin niet door de onbewoon baarverklaring wordt getroffen aange zien het uit de gemeente vertrekt Het voorstel wordt goedgekeurd Commissie van toezicht Aan de orde wordt gesteld de benoe ming van een lid der commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs ter voorziening in de vacature ont slaan door het ' aan den heer jhr G F van Tets als zoodanig verleend eervo unlslag Aanitevolcn vvord ' n de hoeron dr N J Slngols en J VV van ücuningen Benoemd wordt dr Singels Dienst A B e n W V Aan de orde wordt gesteld de benoe ming van leden on pl verv loden der commissie van toezicht op den dienst der arbeidsbemiddeling en werkloos heidsvei-zekering Benoemd worden als leden-werkge vors W Gadellaa H Strictman Wzn 1 P I Harnisen P!v leden werkgevers J Willemson ¦ van Tellingen A l.agorweij Leden werknemers J Bode H J van Os E van Tellingen Plv leden-wcrknemers G van der i.ce Maasv.'inkel J H Meier Studiecommissi e - v r m e n ^ zorg Aan de orde komt dan het voorslei van mevr - van Hoogstraten S c h o c h tot instelling van oen stu die-commissie voor armenzorg Wordt aangehouden wegens het ver gevorderd uur Nadat nog eenige vragen zijn gesteld on ppmerkingun zijn gemaakt sluit de Voorzitter de bijeenkomst Zuilen Burg Stand Ondertrouwd Pieter de IVIan en Paula Agnes hrna Buchmeier Getrouwd Pieter Beekhuizen en Cor nelia van Tricht Geboren llendrica d van Gradus Willem Koning en Cornelia Koning Cornelia d van Hendrik van der Werf en Cornelia Kooij Christiaan z van Theodorus Fredorikus Broers en Maria Anthonia Combee Bameveld Burg Stand Geboren E'lbert z van Cornelis M'olenaar en Nel letje Bruinekreeft S Febr Hendrik z van Jan Liefting en Dirkje van den Berg 12 Febr Jalt z van Jan Jansen en - Alberta Jansen Evertje d van Hen drik BronkhiQTSt en Evertje Gerritse Aleidus z van Aieiduis Looijen en Alida Willemina Mulder 14 Febr ¦ s^a-rtje d van Marinus Mouw en Harmpje Booite 15 Febr Evert z van Evart van Mid dendorp en Dirkje Piuiter 17Febr Mar tinus ' z van Hendriik Goor en Aaltje v Sohoonhoven Ondertrouwd 11 Febr Jan Verschuur en Mina Apeldoorn Daniël Gon en Gri.tJG van de Pol Hend.rik Hol en Evertje Vermeer Jan Blankespoor en Wilhelm.ina Jansen Getrouwd 13 Febr Jan van den Broek en Geeii ke Luppens Overleden 10 Febr Klaasje Kamp huis 28 j geb mei Gerrit va.n den Broek Brandweer Tot be stuursleden der vrijwillige brandweer te Voorthuizen zijn be oemd de heeren Joh van Deelen en H Schuur aldaar Vesneudaal Het Groene Kruis In het wijkgebouw hieid de vereeniging „ Het Groene Kruis " alhier haar jaar vergadering onder leiding van haren voorzitter den heer dr J G Kets De voorzitter wijst er in zijn openings woord ' op dat 1925 voor „ Het Groene Kruis " een jubeljaar is aangezien het thans het zilveren jubileum viert Het hoofdbestuur heeft plannen dit jubi leum feestelijk te herdenken Uit het jaar"erslag blijkt dat hel le dental schommelend is er komen nieu we leden bij en jammer genoeg meenen anderen te kunnen bedanken omdat die nooit iets van het Groene Kruis be trokken alsof ze zich daardoor over tuigd voelden nimmer door ziekten be zocht te zullen worden Tevens blijkt dat de afdeeling de voldoening had eenige obligation ten geschenke te ont vangen Aan 17 leerlingen werd door zuster Greydanus een moedercursus ge - geven met zeer bevredigend resultaat Doov 3'i7 personen werden verplegings artikolen gebruikt Gewenscht wordt dat deze artikelen na het gebruik wat - i'oedi:;cr terug worden bezorgd Dooi ie zotter ^^ erdeIl 3105 bezoeken afge logd Blijkens hot verslag pier tuberculose bestrijding heeft de zuster ook hier in vele i cvaliou verbetering in ligging ventilutic enz weten te doen aanbren gen Twee palii'nttn zijn voor rekening van ' t Groene Kruis in Sanatoria ver pleegd Bij monde van den heer Spruyt wordt nanr DS de Commissie meegedeeld dat de rekening Is najezien en accoörd bevonden waarbij spr de hoop uit spreekt dat de penningmeester de heer van der Kany nog vele jaren voor de vereeniginj zal riiogen werkzaam zijn De voorzitter sluit zich hierbij gaarne aan Medegedeeld wordt dat aandeel no 94 uitgelo'it het vorig jaar nog niet werd uitbetaald Gehoopt wordt.dat de bedoeling van den eigenaar is deze obli gatie aan de vereeniging te schenken Tot commissieleden voor hét nazien der rekening voor het volgend jaar wor den benoemd de heeren D J Spruyt C Güote er dr J P Vergouwen De voorzitter wijdt een woord van dank aan mevr de wed R H v Wou denberg voor de sclieuking der Obliga ties bij haar vertrek Tot bestuursleden worden de aftreden de leden rnevr Hardeman en de heeren J B C Vos en dr W Willemsen her kozen Uitgeloot wordt obligatie no 37 De begrcoling voor 1925 wordt ongewijzigd vastgesteld Bij de rondvraag geeft de heer M v Schuppen in overweging meer publici teit er aan te geven dat gelegenheid in " t wijkgebouw gegeven wordt tot het ijemen van baden waarvan de prijs met inbegrip van zeep slechts 75 ets be draagt Dr VcrgGuwen adviseert een mat In ue badkamer te leggen Nadat do voorzitter omtrent een en a:nder overweging toezegt en mededeelt dat m hel voorjaar weer een verband cursus zai gehouden worden onder lei ding van dr Hekster wordt de vergade ring gesloten — o KantoBssïeciit Vfi'h bij Danistede Uitspraken Overtreding der Vleeschkeuringswet D de K te TuU en ' t Waal f 5 subs 5 d h ¦ Overtreding Wapenwet H J v W te Langbroek f 10 suLs 10 d A C te Langbroek f 10 subs 10 dagen h Overtreding der Woningwet N v B te Amerongen f 10 subs IQ dagen Overtreding der Mollenwet C V te Langbroek f 3 subs 3 dagen hecht G V d L te Wijk bij Duurstede f 20 subs 20 dagen h J B a Wijk bij Duurstede f 3 subs 3 dagen hecht Overtreding van art 461 W - " Str J B te Wijk bij Duurstede f 3 subs 3 dagen hecht en f 5 subs 5 dagen hecht G v d L te Wijk bij Duurstede W v N te Utrecht G H te Utrecht N D te Rhenen J K te Amerongen M dé R te Wijk bij Buurstede allen f 15 subs 15 dagen hecht G v d L te Wijk bij Duurstede f 5 subs 5 dagen hecht Overtreding van art 453 W v Str C V W te Amerongen f 15 subs 15 dagen hecht Overtreding der Motor - en Rijwiel - • wet J C N te Beusichem f 12 subs 12 dagen hecht H B te Culemborg f 12 subs 12 dagen hecht G J v Z te Bunnik f lö subs 10 dagen hecht E V te Amerongen i 5 subs 5 dagen hecht Overtreding der Politieverord van Driebergen REKl AHE WEEK FOU Linnenband 25 Meter prima Hollands #| E'5?'abri aat per sluk VxtSM Spelden orima roestvtij - metalen doos ffk inhoud 100 gram netto «*• Blitznaalden gegarandeerd echt alle g % numnieis per pakje 25 siuks W « M Handnaalden 100 stuks gesorteerdeU 4 £ S map prima kwaliteit per map V » i's * = abri O.© 0.2i 0.60 0.37 * 0»09 0.12 ' 0.42 * ONZc ARIIKElEN HüUDfcN «/ Ol eüWICH DEZE WEEK Zaierdag 21/2 — Zaterdag 232 RECLAME Stmmaid i^ozynen roede pakken van 40 voo - 35 ot.Sunmaid Kozijnen gele pakken van 25 voor 21 et.Abrikozen mooie van 75 voor 65 et Perziken mooie van 35 voor 29 et Lieverkoekjes van 17 voor 15 et VLAANDEREN - Telef 944 Voorstraat 12 - Kanaalstraat 88 Amsterdamsche Straatweg b d Watertoren Maand - en Weekboekjes per pond 1.10 Hs Australische Roomboter AFSLAQ AFSLA € f asaf heien zip Se BIMIg&FFM I^M m § m % bl | de i p®iid i ^ J @ p@r S mBi & lh iran eerste IwaMtsit vlUE®h i | ml wm - gun ' è&imnn fluuh vu^qgU lik MMWk I OJS per 3 om per i i.CI 0.70 per § oë Beleefd aanbevelend 8620 I E TORgT Prieharingstraat 9 _ De nieuwe inodellen OJ^D - = MO ILK voor 1925 z^n ii g onze showrooms te bezicht s gen s De OLDSMO ILE met haai g Boepelen niet te zwaren ZE ^ g CYLINDER motor is uitste g kend geconstrueerd eu mum g uit door hare lage aanschaf 3 fings - verbruiks - en onaerüoudskosten g De nieuwste vindingen op Aiitomobielgebied o.a Ballon g banden en Duco-lak ' zijn toegepast eu ook in uiterlyk et s afwerking is de OLDSMOBlLi en uitstekende wagen voo g den prijs S 5 pers Touring 13350 — B per » Sedan f 4550 — g 5 pers Coach f 4000 — De goedkoopste ^ ES Cyllnderwagen | K LA^OEWEER Utrecht ^ Qaren voor hand of machine 20O ellen A A£zwart wit alle nummers pi r klos VmW Garen voor hand of machine SOO Yards A 4 4izwari wit prima elaci pet kioa w » SA ' voor lingerie t 0.12 '' Paarlmoer Knopen per kaait 3 dozijn Linnen Knopen ¦ roestvtij wasecht.m ^<^' voor lingerie pei 3 dozijn ' S »» ¦« Linnen Knopen - rocatvrij wasecht #» *>^ iper kaart 6 dozijn gesorteerd W »*» Naadband 5 meter prim.i kwaliteit f » nezwart wit per rol VbV *» Keperband 25 Meter prima Hollands t fabrikaat per stuk map prima kwaliteit per map Vellighetdsspelden -^ Rpestvrij || qc Vellighetdsspelden - OLYMPIC " alle grootten per dozijn vana ' Idem 3 dozijn gesorteerd in doosje Centimeters _ IsO centimeter langmetalen einden onbreekbaar 0.10 en BOrduurscharen prima « taai vanaf HuiShOUdscharen prim * « taai met garantie vanaf Naaigamltuur wnEftei " inh zwart wit garen vingeihoed veüigheidsspelden,spelden naalden maasbal enz Garneerkralen — enorm assortiment per stieng - Splijtwoi prima kwaliteit alle kleuren,per o delige kaait „ GlotJUS " jumperwol - klnw SO gram,aile kleuren BREIKATOEN pr.kwallt.lt Alle nummers per Kilo 3 ^ „ SportSWOOl " voor jumpers mantels M KA veslin enz aile kleuren knot 50 gram VmwW „ HeeforWOl " v veeten,jumpcrs,shawlsA K^i enz Engels Ombiékleuren pet kluw 45gr **»«« GIObewOl"voor sokken kousen enz M TfK zwart wit bruin jaegerkl enz kn 1 Ogt.Vmm 9 „ VioletWOl " voor sokken kcuson enz 1 zwart,wil bruin jaeger giijs,knotlOOgram ' „ KamISOleSWOl " wit.prlmakwaliteit ook voor shawls enz knot ± H5 gram ' „ Vletoriawol " wit voor baby - kinder - 4 41 % en onderkleding knot 100 gram IbIw „ RaInbOWWOOl " Engelse jumperwol * ^|» Ombré-kleurcn « not 100 gram UmigV Sphinxwool " voor jumpers vesten * ^ Kmantels enz knot 22j gram B »'* „ Prisma " Haakzijde logramskiuw *» mm alle kleuren 10 kluw 1.30 per kluw W ¦¦¦• „ Bertha Regina " Haakzijde - m ma lu kiuw 1.85 per kluw 10 gram V.AV Kunstztjde ¦ voor modern breiwekkm éSm voor kleden shawls enz knot 50 gram *»»*»» Colomba"jumperzijde Ombre.Koord -« « g draad knot 50 gram ¦¦^«* „ Gerzon Zijde " alle kleuren voorbreiwerk van kleden jumpers enz - knotft AA aio gram 1.75 knot IjO gram W.jy *# „ Prisma Zijde " — koorddraad voor jumpers vesten enz nieuwste kleuren - 4 4 || knot ILO gram 2.10 knot 0 gram ¦¦ ¦ W „ Rainbow Slik " koorddraad Ombré.kleuren zeer modern knot 100 gram a.M,4 ^ Kknoi 50 gram ¦¦<*•» „ Bouclé Melé " Zijde — OmbrdiV.elóe kleinen zeer nieuw soepele *» 4 D draftd knot 100 gram AnMW „ Heather Slik " ~ jaspé koorddraad • ocpel eicgaiii en sterk knol ± 115giamM ffiA 4 Engelse onces ^ WW „ conFertr Haak en bor duurwol — alle kleuren kluw van 5 giam Bs EEN16S woi waarvoor 9364 KRII¥IP¥RyHEID GEGARANDEËilD wordt en ü\b ievens SOLIEDE is Behoudt steeds den trasien glans Waschvoerschrlft in iedere Icnot ieder gebreid stuk dat krimpt wordt teruggenomen In alle goede wolzaken verkrijgb T f ï'Mi'lSS aanBlaedarmoede,Bieek llJLdw£iIl>9 2uc!it sleclite spijsver tering gebrek aan eetlust zenuwzwakte Koopt lieden nog een fleseh Sclitc Medicinale GfioksGhe Bl03dwl|!l merk „ De IMeegzuster " het eenige merk dat in den handel is met wer kelijk medicdnale eigenficha.ppen BACO'S BLOEDWUN merk „ De Pleegznslet " I Tl ondge kienroor d « tpe - ciale circulaire GEOPEND magazijn De Bijenkorf NACHTEGAALSTRAAT 7 UTRECHT las - Porcelein - Aardewerk Emaille en Houtwaren - Galanteriën en Borstelwerk -• ALLES UIT EERSTE ELAS FABRIEKEN SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN 3 ina.ai f 2.60 ADVERÏENTEN oij voonjiiüHtaling buugaleiis ' H > w lorden elk valg en tandradbeweging prima afwerking vanaf f 40 insteldoe ken taisschen al bums opzeloarton in zeer fraais tinten vora.«tellen ti.id - en rnom e nt ontspanners en verder alle be - met portret dat on middelltjlk wordt to ruggezonden onfler no 9341 bur dezer BROODFABRIEK SALON PATHêFÖONS Koopt nog heden bijons Bonder belastingeen pracht Patbé foon Jnet platenkast,voor slechts f 35 en 37.50 Salon Pathé foons 90 cM boogf 40 prima SaJon Pathèfoons 105 cM.,met een zwaar dub bel Zwitsersoh bin nenwerk f 60 In platen ruime keuze R.van 2^1ni Rozen straat 14 943 • hier ter stede heeft een broodwijk ter overname verdien ste pl.m f 12 — per weeik Boekt flinke Depótbouder om dit wijk uit te breiden Br no 9420 bur dez Heer m-êt goede vaiste positie vraa.gt f 350v TER LEEN tegen 10 pCt rente Met maan del aflos sing van f 25 —- Br no 9421 bur dezer LEEPiAAR FRANSCH heeft n-og enkele uren beschikbaar Prettige methode.]HEF"^HOHUT]8 - - „•!"¦"*« °<^< i't'f - iGoedestraat 37 Tel noodigdiheden voor pT - " O - «' Jm bur dez ^^ Swiftrijwielen de fotografie tegen GASCOBIFOREN Bniallleeren Vemtk uiterst lage prijzen Promathens kelen Inmllen Ver - 9392 2 vuren met du«l - brandera f 13.50 Huurkoop f 1.35 per maand G van Reij sen Xide Gracht 5 b.d Zandbrug 9435 ZELDZAAM AANBOD! Raskippen Handwegen Te koop van parti - culier wegens plaatsgebrek 6 kip pen ' aan de l>eg met haan L'Hlbou - cha mois met kuif snor i.n baard on een so lide Baikwagon in goeden staat bill prijs Vossegalsche dijik 2 TE TE KOOP OF HUUR Wlnkelhuis met af zonderlijik Boven huis winkelhuis ter stond te aanvaandcn in de onmiddellijke naibijiheid der Amst dam«ohe Straatweg Te bevragen v Al burem Vraagt prijs opgave Onderdee ten voor VT Beirko en BuUi met repa ratie-inriohting Let op het huls met de klok E wan Ouwer kerk TE KOOP 100 si Peren en Ap ¦ pelboomen Pei-mide half en heelstam en 100 st Bessenboo mon ook bij kleine hoeveelheden Kerk « 1381 phenstaiaat 16 9395w«g U ütretih * 9394 Luxe Auto-Verhuur-Inrichting W TON & Zn Tel 3265 — VOORSTRAAT 33 — Tel 3265 I Groote luxe wagens Zeer billijk tarief ^ i ^ over de ^ exondheid I Uwer kffider en Geeft hen a "^ BLAnKERT'S KOEK Deze fe van hop^c voedingswaarde e " een versnapering ^ voorde kinderen SUCAOEKOÉk - GEriBeRKOEK KRUIDKOeK - OMTBUTKOEK 11 iiiirËËPÊiiAHi:iÊii SciiOIITiENSTR li oe 5R0M-UTR ADVERTENTIEN f 0.60 3 maal f 1.50 bij vooruitbetaling één onderwerp hoogstens ^ woorden eIW woord meer 5 et Meyi-ouw Serlijn Buys Ballotsti-aat 19 v,i aagt 2 Mrt flinike DAG DIE(NSTBODE van 9 tot h-al f 8 Zon dagb v rij Aanmel - I<>n prachitig BOVENHUIS te huur winkel door Br no 9387 bur dez Een net ong&meub GEVRAAGD wegens teleurstel ling R K D-ienst^l^'ef * av na haU 939G ' achrt bode voor dag ennacht Bakke,rstraat | TE KOOP 17 9386eenige jonge Duit - sühe Herdershonden KAMERTJE te iiuur van alle ge maikiken voorzien in klein gezin vrije op gang Omtrek Plooi petorengraoht Huur prijs f 2.25 Br no 9340 bur dezer TE HUUR GEVRAAGD een net Meisje voor winkel leeftijd pl.m 15 jaar Zich aan te meiden Wittevrou wenstraat 4 8 weken oud Vader kampioen van Ne derland Moeder be kroond Te bezicii g^^gtigen ' s av na 6 u Joi Camphuisstr 16 9393 in Idean gezin ge zellige gemeub Ka mers aan de straat viitaieht met of zon der pension billijke prijs Ad.r Adriaan V Ostadelaan 47bis Er biedt zioh aan een netto ¦ WINKEUUFFH onveirsohillig in wel ke branche v.g.g.v Br no 9332 bur dez STUDIE-PLANO te koop wegensvertrok Schouten straat 5 ' 9390 TE KOOP voor f 100 — liclite Wagen met vaste kap ook zeer goed te veranderen in kaasibrik Te bevra gen - Stationsstraat 12 Utreoht 9389 DINEËREN In nette gez omge ving degelijk mid dagmaal aangeb Eenv juifta-'ouvv met soims b.b.h.h vraagt direct frissche gem ZIT-SLAAPKAMER rustig gezin liof.si beneden centi'um Prijs f 15 tot f 18 Br no 9417 bui " dez GEVRAAGD een net Meisje voorb alve of heel e da f 1.25 per pers Om - ^^^ „ i ^^ benedengeving St Spoor jg j^^g-r J.W Friw Br no 9330 bur dez ^^^.^^ ^_ 9410 Op Gemmink's Boek binderij kunnen NETTE MEISJES gepl worden Lange Nieuwslraat lila 9430 TË KOOF een beste Trekhond m^et nieuwe penning enz Adres Vinken burgstraat 11 9352 Gevraagd ter ¦ over name een gebruikt VLOERKLEED TE HUUR GEVR door IruAsg-ezin z k met vaste betrek king een Woning binnen de grenzen der stad Huur cir ca f 6 — per week Br no 9140 bur dez STERKE JACHT HOND en een Waakhondte koop aangeboden.Sixied gewenscht.Te bevragen Lijn,markt 30 9425 door groot werkloos gezin Br met prijs opgave ond no 9411 bur dezer GEVRAAGD flink Meisje boven 16 jaar goed kunn met kinderen om gaan van 8J—7 < uur volle kost loon JONGE DUITSCHE HERDEBSHONDEN te koop aangeboden uit praxAt nest met zeer uitgebreide Btamiboom Vader Geri von Éschdoont moeder A,lima von Utrecht Fokker C V Hilten Hazelaar stjaat no 77 9400 ZIT - EN SLAAPKAMER met volledig pen sion liefst in ' t cen trum der stad Br met prijsopgaaf on der no 9426 bur dei f 4 — peir week Aan Twee broers zoekenmelden ' s morgens gezelljgeof ' s avonds na 7 uur Tihorbeckelaan no 89 9422 Mevrouw Hutjens Stadihoudorslaan 87 vraagt tegen April ' HULP IN DE TE KOOP prima Boxers 9 we ken met stamboom Vader dikwijls met Ie prijs bekroond 12i gld Te zien na 6 uur ook Zondag Lauw-erètraat 20 9428 TE KOOP 8 witte Legb Hen nen met haan br 1924 Druifstraat no 31 Ondiep TE HUUR GEVR voor een gezin zon - d er kinderen een Benedenhuisje Br no 9373 bur dezer HUISHOUDING gen>egen alle voorkomende werk zaamheden te ver richten en goed kun nende koken klein gezin Aanmelding ' s avonds na 7 uur 9412 WERKPLAATS te huur voor alle doeleinden geschikt gelegen Otter straat Te bevragen ötterstraat 5iB bis 9401 GEVRAAGD Mevrouw Woitcrs Obrechtstraat 30 E vraagt 1 Maart een NET MEISJE,niet beneden 16 jaajvoor halve dagen.Aanmelding ' s av.na 8 uur 9371 HEBRENRIJWIEL te koop prima in oi-de geen gebreken f 35 — KrUiisstr 5 9406 bij het Blltsch Auto bedrijf Garage-jon gen eenige vakken nis strekt tot aanbe veling Aanmelden v.m 9 tot 12 en n.m 2—6 Adres Soest dijksche Straatweg No 3 De Bilt 94 NET PERSOON SIGARENWINKEL teir overname gevi voor klein gezin van niet te grooten omvang Br no 9370 bur dezer DAMESRIJWIEL Ter overname Da mesrijwiel heeft ge kost f 130 nu slechts f 28 Te zien Witte Vrouwenstraat 4 9379 zag zich gaarne ge plaatst als A'erte genwoordiger of Rei ziger onverschillig welke branche Br no 9407 bur dezer * GEVRAAGD MO spoedig moge lijk een Winkelhuis of een Beneden.huis niet te groot Br no 9409 bur dezer H H BAKKERSI NET LOOPMEISJE gevraagd liefst kim nende fietsen Gez Smit Stecnwee 4 9381 Beschuitdoppen te koop gevraagd ge bruikte doch i,n goe den staat verkeeren de met opgave van prii « en hoeveelheid Br no 9378 bur dez AGENTSCHAP Levensverz te koop aangeboden cirea 600 leden tegen na der overeen te ko men voorwaai'den flinke bijverdienste Br no 9405 bur dez Net frisoh SLAAPKAntERTJE aangeboden voor juffrouw b,z.b,,h te gen den prijs van f 1.50 per week Br no 9404 tmr dezer Nette jonge men sch«n Meden zich aan al « FILIAALHODDEiR onvorsohillig welke branche Borg kun nende storten Br no 9397 bur dezer Jongmensoh 22 jaar vraagt KOSTHUIS Br met opgave van prijs en van aantal en leeftijd gezinsle den onder no 9380 bur dezer KINDERWAGEN Mooie blauwe Kin der wagen t « koop aangeboden met leer bekleed van binnen Te bevragen Am sterd Straatweg 693 Elinckwük KoofitJJi onze AiiYerteerilers - 
mmmmmmmmimim m^w^Türwm^^sfimmmik ^ L ELISABETHSTRAAT 2 LMNMARKT 23 WIE WIL DIE KAN NOG PROFITEERENÜÜ Wm ^ DEZE WEEK VOORTZETTING VAN ONZE GROOTE UITVERKOOP " Hg CfOEDICaOPË WINKEL KOMT ZIET £ N OVERTUIGT U VAN ONZE GOEDKOOPE PRIJZEN 32e Jaarisagiq Abonnemen spriia blJ voorultbatating oer wceü i U.2I ^ maand i 0£1 nor 3 mnanden J 2.6t b p Po>t p maand i 0.80 n « 1 > 3 maand 1 2.6U Fr p m balt n 3 m " 7.50 sitnummer bestaat uit VERLICHTINGS-en VERWARMING-ARTIKELEN BLIKWERK StoibUkken 17 Fluitwateiketels 28 Gioote Broodtrommel 134 Koifiemolens prima 168 Gehakmolen met i plaatjes 188 K T S.-bassen 23 Bouillonzeeiten 11 Raspjes Zeeijes Loodjes Ü Keukenhascnle 174 Eierkloppers 6 Etenstampers 18 Visch - en Koekmes 27 EMAILLE 3 emaille Pannen vooi 198 Zware Melkkokers 54 Ptccht Vergiet 68 Ömwaschteiltjes 48 Zak - en Gasketels 80 Soeplepels en Schnimspaan 10 Zecppotten 25 5 groote Pannen tooi 398 Sieélpannen — 29 Nachtpotten 45 Emmers met decor ' '...¦ 108 Thee - en Kolfiepotten 98 Echte Blanwbranders 465 Pitten voor blanwbranders 14 Petrolenmstellen i-p 3-p 1-p m koper binnenwerk 755 455 120 FETROI.EUMKACHEI C 00 beslist reukloos IjiOO ELECTHAPEEBI.AMPEN * ft 10—50 kaars 4 ^ Hall Watt 200 100 50 lampen 110 75 65 Doekjes voor electra 68 Flanolamp met zQden kap 368 Gaskousjes st en b H 9 Gasglazen si en b g Q Gasbranders st en h 62 Prima Gasslang ig Gascomfooren rond 98 65 Gascomfooren vierkant 285 Gascomfooren dnbbel 565 Reilectors gas en electra 24 Fetrolenmlampen 38 24 Petrolenmglazen 8 6 3 Fetroleumbrandeis 42 32 Schemerlamp compleet 4(5 Massief kop PETR.LAMP 17.45 GANaLANTAARN 558 BANDLAMP me » zijden volant 745 HUISKAMEBLAHIP met land 5^95 ' HINDtaiBOOiT is Uw kostbaarste zintuig en is daarvoor liet beste sleclits goed genoeg Brillen So-Easy's lorgnels worden op voorschrift van HH Ool WANT « OEOEB OOeT JC UMitOHOi IN /£ & AD eU l & WA3CMT iB MEI Oie ZACHTE MMoeezeeP VAN tU.AVËB&LAi > ALi OC BABy IM CBZCEPT WOUDT IS ' t veCOOlET AL - weee vooRBy LACHTE iCEP ew • tWAOME WATEC PIAKCN • JVQOVJr ' DABIETJE WORDT HUILEND WAKHeR KLEINE iOlAX WA1 XHetLTtK AAN OP je t&oe aONOe WANGEN KICCeLTECZOOWAAB eEt.J TRAAN Ae Fransch-Engelsch Opleid Mercurius en fg Ver V Leer enz gg C W A V GOCH Leeraar M O S7bis Buys Ballotstraat 57b!s DESWASTIKH-IN brengt vreugde In leder gezin „ Salutair '' Ifoorstraat 12 ¦:¦ ötreckt JE ADRES VOOR PATEKT-GENEESMIDDEIEH en ADVERTENTIEN f 0.60 3 maal f 1.50 bij vooruitbetaling één onderwerp hoogstens 25 woorden elk woord meer 5 et Terstond of 1 Maart gevraagd flinke DIENSTBODE voor dag en nacht v.g.g.v klein gezin Aanmelden ' s av na 7 uur Kruger st.raat 14ibis 9111 TER OVERNAME aangeboden een zeer goed beklante Krui denierszaak getogen in Utrecht op ni'ooi vooruitg'aande stand Verdere inlichting met hr omd no 92SS bur dezer GEVRAAGD Meisje pl-ip IS jaar voor kindje van 2i jaar en buish bezig heden Bristol in gariig Koestraat 9303 AVIJNHANDEL Te koop aangebo den een wijnhandel in volkrijke buurt vioor uitbreiding vat baar bemoodigd ka pitaal voof koop naiianagoederen en op stand f 1500 Br no 9233 bur éezi&c TUINBAAS Bedrij f sileider ofTuinman zoekt be trekking op ' villa,toiinderij of bosch,klein ge ain Adres A 94 Nederhorstden Berg 9114 N V Margarinefabriek v/h Cohen & v d Laan TE HOUR ruime frisische slaap kamer voor nette juffrouw Bexgimg v fiets Terstond of la ter Vondelkade Br no 9294 bur dezer BIEDT ZICH AAN net R K Budten meisje voor direct in dienst te tredea liefst in Utrecht Br fr aan A G v Eek Utrechtsohe straat no 8 IJsselstein 9097 GEVRAAGD flink meisje niet be neden 18 jaar goedwerken en met ko ken bekend goedegetuigen vereisoht.Aanmelden na 8 u.Nioolaas Beetsstraat 2 9293 WONING gezocht door klein gezin in Utrecht Amersfoort of om streken Br m«t op gave van huur enz te richten otid no 9221 bur d«zer Wifenhoestje ^ dat maar niet weg wil is een bewijs dat Uw luchtpijpen ontstoken zijn Bij het gebruik van Valda Pastilles komt de slijm eerst los en de aniiseptischi gassen die door hc smelten der Vald Pastilles vrij komer oefenen een genezend werking op de slijn vliezen uit Ptobeei ze eens voor Uw hoesi Uw verkoudheid U'a hceschheid — het is merkwaardig zoo gauw als men die met Valda Pastilles kwijt is L Maar vraagt en eischf i luitsluifend de echte f ' Valda H.H COIFPEÜRSI Een nette leerling gevraagd bij L A H - V Bergen v d Gi'ijpNieuwstraat 87 deBilt 9225 25 tot 50 GLD BE LOONING Wie helpt zeer net ¦ klein gezin aam een ] huis omtrek Am sterd Straatweg Watertoren Ondiep Br no 9123 bui \ d&z GEVRAAGD tegen 1 Maart of la ter in gezin van 3 pers flink eenvou dig me.lsje van Chris lelijke beginselen voor dag of dag en naoht Br no 9305 imr dezea * TUINLAND Terstond gevraagd 1 H.A of meer goe de tuingrond omtrek Utreoht te huur of te koop Aanb met prijs ond no 9220 bur dezer DAG.DIENSTBODE Gevraagd in klein gezin een flinke Dag-dienstbode zelfstandig kunn koken en werken Loon f 6 — per week Obrechtstraat 26 9120 GEVRAAGD wegeas ziekte zoo spoedig mogelijk net Meisje boven 18 jr Leidscheweg 17 C 9138 tijdens hdMelkïeb^l in den Amsterdamschen Oemeenteraad " Even < yd\oor\iGiaveIIis NET MEISJE Gevraagd in pen kleto Christelijk ge zin © en handig net meisje P.G van 8 tot 4 uur Bt no 9223 bur dezer In gezin van 2 per sonen 1 April MEISJE-ALLEEN gevraagd zelfstan dig koken'en wer ken en goede getui gen yereischte Tb spreken ' s avond » na 8 uur Stadhou derslaan 12 920Ü TE KOOP voor direct een Da meshoedenzaak in groot dorp Br no 9113 bur dezer die slechts worden ge » leverd verpakt in ge « sloten blikken doozen met Nederlandsch gp « schrift en ong eschon » den NedlïTandsche waarbór g strook Voor dusdanig verpakte Valda Pastilles wordt alleen gegarandeerd Bij alle apothekers en drogisten kil per tdoos met den naam TE HÜUH O'P billijke condities voor de Zaterdag markt een uits'tal ruimte aan het Pre dik heerenkerkhof Br no 9241 bur dez GEVR.AAGD voor 3 dagen in de week een net per soon liefst ge'pen sionneerd voor een voudige administra tie Vereischte vlug rekenen en duidelijk schrift Salaris f 360 peir jaar Aanmel dingen ond no 9268 buff dezer Gevraagd een nei MEISJE van ' s morgens hall 8 tot 7 uur Loon b gulden Aanmelden Vrijdag en Zaterdag na 7 uur Fred Hen dirikstraat 86 9179 Gehuwde lieden zon der kinderen vra gen twee a drie ONGEM KAMERS met stookgelegenh Br no 9208 bur éea Koopt bij onze Adverteerders f'i U DIVERSEN Theebladen diverse decor ] 42 | Nikkel Zeef je met bakje 51 Nikkel TheeUcht 176 1 Alpacca Lepels en Vorken 34 Alpacca Suikerlepel 12 e-deelig Nestschalen 118 Borden plat en diep 10 8 Jap Kop en Schotels 30 Porc Kop en Schotel met decor 14 Karait met glas 26 Waterglazen ' 5i Wijn en Likeuiglazen 12 Schoonmaak-Artikelen V Kamerstoifer 48 Luiwagen 32 Zeilveger 54 CocosstoUer 26 Werk - en Waschboistels 10 Vaatkwasten 15 7 Fansponsen • 8 Groote Dweil 21 Groote bussen Was 42 Groote rol Glosetpapier 7 Prima Lucifers 8 Terpetijn Schoencrême 12 4-LICHTS KROON 895 Spot koopjes ZIJDS KAPPEN 5.85 J f ^ V d WOLK BILTSTRAAT 58 - TELEFOON 3374 GROOTE ZENDING COCOS-s TAPIJTLOOPERS en i^ATTEM in diverse dessins TEGEN VERLAAGDE PRIJZEN OE SlSTIKIl-BON brengt vreugde in ieder gezin VOORSCHOTTEN Gelden voor ^ edereen door geh NederL Adm Kantoor Utrecht Badstraat 2 bij de Weistr dag 9-4 7-9 3 maal f 2.60 ADVERTENTIEN bi vooruitbetaling hoogstens 30 woorden ells woord meer 5 c * AFSLAG AARDAPPELEN Wegens groot succes onze bekende Bra vo's 5.50 roode 4.50 blauwen 5.00 per mud 9 7 en 8 et per Kilo Scboonihoven Predikheerenistraat 23 telephoon 2150 932b TE HUUR - AANGEB een groote gem Zit met 2 slaapkam^erS;gesohikt voor t.veehoeren met pension.Adres Twijnstraat 21bls 92C6 Bij SCHOONHOVEN Op dorp direct bij Utrecht te huur of te koop AANGEBODEN eenvoudige woning drie kamers kelder keuken zolder tuin steenen schuur enz Bevragen Rood voets Prins Hen driklaan I Utreoht 9227 JE ADRES Heden puike Gelen 7 cent per muaf i50 puike Zeeuw sohe blauwen 8 ci.,per mud I 5.50 pui Ite Drielingen 6 et.per Kilo per mudf 4 J P V d Lin den Haversxjaat j en 5 ' 9314 Lijnmarkt 27 vindt u massief gouden verlovingsringen in alle prijzen v.at 5 — 6 Zilveren Theele pels f 5 ^ Zilveren Theeschep 1.95 Gou den Dames-armband horloge f 13.95 Repa ratie Inruilen 9211 TE HUUR open teirrein pl.m 1100 M2 met kleine woning Ook ge schikt voor tennis veld Te bevragen iSterAnboech 16 f lSOO.(iO Door zakenman wordt bovenstaand bedrag tegen hoo ge rente voor een jaar te leen ge vraagd tegen vol doende onderpand Br mo 9234 bur dez 9273 BLIKSLAGERS LIGSCHIP Paulina Wittevrou wenbrug Antharciet af.m.»/3ool*'/5of2.80 per H.L Baggeirblok ken 85 cent per 100 stuks Briketten merk B 95 cent j)er 100 stuks Alles Iran 00 bergplaats 9243 TE KOOF wegens plaatsgebr pracht Toonbank met dik marmerblad en opstand een stel Schuifdeuren 210 s 250 Kamerdeuren Glasdeuren en een nieuw Heerenrijwiel Kerkstraat 35 b.d NaoMegaalstraat en aankomende " Blikslagers gevraagd D.Linschoten Spring weg 16 9213 TE KOOP LAAT NU BEHANGEN a 25 et per rol Rui me keuze in goed koop mooi Behang.Witten netjes engoedkoop Gebr vanKeulen Achter Cla renburg 4 9165 Huis _ met tuin envrucfitbooimen groot 15 aren stand Lage weide direct te aan vaarden Te bevra gen bij A van deMeent LageweideZuilen 9264 TE KOOP een Huis bewoond door eigenaar b h plantsoen 4 kamers keuken plaats en zolder Te betrekken spoedig Prije f 3800 spoedig Prijs E 3800 Br no 9131 bur dez Ui deTeleqrasF dd.'i rcbr.aga DROGE BEDVEEREN Chemisch gezuivsr de pracht kwaliteit f 0 60 per pond MODERN WINKEL HUIS met apart ver huurd bovenhuis in volkrijke buurt te Utrecht waarin ren deerende zaak door omstandigheden ter overname aangebo den bewijzen van omzet voorhanden Te huur of te koop Voigelbuurt - en Tuin dorpbewoners doel uw voordeel en koopt in het Mag „ DE BERK " Havikstraat 24 Juist ontvangen alle Üzeinva-ren voor de schoonmaak Bor stelwerk en 9142 Vuordeoliger en duurzamer dan kapiik W Rosen berg Hofleverancier Visc'.imarkt 8 9212 irr::::^^i^'l j^W vïii ^ asf ^ TE HUUR of TE KOOP GEVR klein Winkelhuis of huis daarvoor in te richten Uefst met kleine bergplaats Br no 9141 bur dez.lBr no 9100 bur dez Z ' nopgang TA Zononderg Maanopg 6.17 ilaanonderga Zaterda 1 Februar Niemand die oprecht en mislukken evenmin als rechtvaardig is - Slechts mislukken wij namelijk niet trouw blijven aan het in ons is Financiëele Rubi Het vraagstuk der inter schuldregeling heeft in de week de gemoederen op bizon verontrust Nu Amerika ifi tegenover Frankrijk een meer ie houding heeft aangenomen het in Engeland blijkbaar gew zaak wat forscher aan Ie pakk kras gestelde nota van Mini chili heeft dan ook het Britse punt meer dan duidelijk uiteer heeft van Fransche zijde de uu ¦ ontwaardiging ' gewekt hetge pelijk is wanneer men nagas land nog altijd het zwaarst onder de gevolgen van den de financiëele positie van het dan précair te noemen is Als gevolg van een en and er in de afgeloopen week ee aangename feeimg waarvan geanimeerde beurstendenzen delUjke consequentie waren Dit geldt niet voor New konden hier de vaste stemmi niet handhaven doch dit is schrijven aan zuiver beurs verhoudingen dan wel aan men zich in Amerika over sche toestanden het hoofd De beroepsspeculatie is in overwegend aan het woord karakter van de markt gee goede komt Wij gelooven dai men ten aanzien van dollarf meest mogelijke voorzichtighe beti-achlen De Amsterdamsche beurs algemeen van grondtoon niet lijk doch in de meeste afdeel ' de ' handel weinig te beteeken Vast gestemd waren Suik waarvoor de kooplust ge werd door het feit dat de V belangrijke transacties tot brengen cp de verhoogde prijs ƒ 11 — per picol superieur Oc dat de New-Yorksche termijni het product een iets geanimee vertoont had speculatieve v dekkingsdoeleinden tot gevolj De Petroleum afdeeling wa vast van voorkomen en ook het een belangrijke prijsstijgin product die als motief gold meer geginimeerde kooplust van Pensylvania ruw en Mi werden beide met $ J verhoog begrijpelijkerwijze de belangs goede kwam Echter ofschoo Wallstreet een vaste stemi olievvaarden gemeld wordt bh centrum Kon Olie's tamelijk voorkomen met het gevol koersverloop ten slotte toch hooge vervvach tingen beantw Zeer vast gestemd waren C papier ondervond de gevolge feit dat de onderhandelinge de aan de Roemeensche regee talen schadeloosstellingen en in ' n tamelijk ver gevorder heeten te verkeeren De Rubber-afdeeling was grondtoon doch vee had de deze afdeeling niet te beteel danks het feit dat de mark product van tijd tot tijd een te zien gaf FEUILLETO ^ ^ e familie Qod door HENRY wool „ En waar was hij zoo blij „ Hij heeft eindelijk dat geld waar hij zoo lang op gewach vrouw daar wil hij op zijn van leven maar zoo bar v ook niet '' „ Hoeveel is het " „ Zestig pond En vader v \ lij mee Ik zei al dat hij h orliozen moest ' „ Laat hij het maar in de E gen ' zei Maria „ je mi)et he Jonathan dat ik dat aanraa het veilig on krijgt hij er inti „ Ik zal het zeggen mevroui „ O mam daar is grootma Meta - Mevrouw Hastings kwam Mn.i'laistpia'n^n ' zii gingen sami -' SsCflifeSs ^'.' slochtR beric '^ """"'••'¦-¦ EU il