Utrechts Nieuwsblad vrijdag 21 november 1924

SÜP EMmpiar © ^ liitgave N.V \ h iOM DE LIEFDE Eiireaa ' DRIFT 23 UTRECHTS rSUS DER ADV EK1 tlcTlcü BV voi>rultSllrtltl|«el VBit I — e ngo's ^ t i.sn EItit re^sl Meor '/ b Cent AlMrtantIë » la bot Zattnlii|intimiii «> l itr > or rega Dxtra sLEIIIE HANDELSADVERTlill'ntü nld olief du Ui Hgsrdin ] i l - o plaetilngeji 1 2,0:1 tX « ora meer b Ca»t atiae * 0«RÏEaTIÉI Vrenj enA>lilil>ll)*«n uKtrwtrp ktotittni 2b noorieii ién flUttlBg 6U UMt i tiaatcliigee I UO Ok tntri uttr 6 Ceoi DitnamiQ ® bostaat uit 4 bMen Zonopgang 7.83 Zonondergang 3.59 Maanopg 0.20 Maanondergans 1.59 ¦ Geluk is alleen het verlangen niet het bezit In het belang eener goede bezorging ên adnjinistratie worden de abonné's van het „ Utrechtsch Nieuwsblad " be leefd verzocht bij verhuizing tijdig van hunne adresverandering kennis te ge ven aan ons Bureau Drift 23 onder opgaaf van het oude zoowel als het nieuwe aHres DE ADMINISTRATIE '' BEiCEfiDI¥lASCii^€S DE GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE UTRECHT maken bekend dat op Dinsdag den 25 November 1924 des namiddags te 1 * uur in het Provinciaal Gouvernements sebouw te Utrecht een openbare verga - dering van hun College zal worden ge houden waarin aal worden voorgelezen hun bealissüig op het door H Spanjer te Veenendaal ingesteld beroep tegen het besluit van Burgemeester en Wet houders dier gemeente d.d 12 Mei 1924 waarbij afwijzend ia beschikt op diens verzoek om wijziging in de akte van de te zijnen name staande vergunning voor dfim verkoop van sterken drank in het k3«in voor het perceel Wijk F Nr 90 al daar ' utrecht 18 Noveimber 1924 Gedeput^rde Staten voornoemd H VAN ANDEL Voorzitter & G 0 QUARLES VAN UFFORD Griffier BUlTEÏiUND Kostbaar oud roeat NEW-yORK,-20 Nov ^ Jaar verluidt heelt de regeerinig voor de 28 schepen die krachtens do Washingtonscho ver ' dragen gesloopt of voor afbraak ver kocht werden slechts 140.759 dollars ont vangen Elf dezer schepen zouden in dien zij afgebouwd waren 426 millioen dollars hebben gekost terwijl zij in hun staat van semi-voltooitng bijna 154 mil lioen kostten De - waterleidingkwes tie te Los Angelos LOS ANGELOS 20 Nov Het gemeen tebestuur van Los Angelos zal het Staatsgerechtshof vragen om de 60 boe ren die den watertoevoer van de s*-a,d hebben afgeleid t © arresteeren Jeugdige dievenben de De politie te Chicago heeft vier 20 ja-rige jongelieden in hechtenis genomen en hun aanvoerster de 16-jarige Evely ne Krüger die aangeklaagd zijn van den diefstal van 40 auto's en vele ande re diefstallen en bedriegerijen De gouverneur van lU i n o i s in staat van beschuld i g i n g De gouverneur van " Illinois Len Small is volgens een bericht uit Chica go ' beschuldigd van verduistei'ing van staatsfondsen ten bedrage van 2 mil iioeh dollar Dit geld zou zijn verdwe nen tijdens zijn leiding van het staats departement van financiën nu enkele jaxe geleden door tusschenkomst van de „ Grand Park Bank " die nu zou Mij ken alleen in de verbeelding van den heer Smith bestaan te hebboi'u De gouverneur was juist bij de ver kiezingen van deze maand als zoodanig herkozen Mochten de beschuldigingen juist blijken dan zou hij uit zijn ambt ontzet worden Do zaak is nu voor hat gerecht Do Franse h-D uitsche onder handelingen over ee n handelsverdrag PARIJS 20 Nov Von Hösch had een onderhoud met Sêydoux en verklaarde dat Duitschland er A'an afzag hel slui ten eener handelsovereenkomst afhan kelijk te maken van de opheffing van het recht van 26 pCt geheven van den Duitsohen invoer maar later aan het comité voor de overdrachten de ophef fing * van dit recht zou vragen dat on vereenigbaar wordt geacht met het plan Dawes Daar de regeering van Berlijn oordeelt dat de Rijksdag weigeren zal een handelsovereenkomst te ratificee ren die do handhaving van dit recht meebrengt werd van Fransche zijde hierop geantwoord dat het aan de bei de regeeringen staat over een handels overeenkomst te onderhandelen bn zulk een overeenkomst te sluiten waar na beider parlementen de bevoegdheid hebben dit goed te.keuven of te ver werpen Von Hösch bracht vervolgens een be zoek aan Herriot De door hem afge legde verklaringen heffen de bestaan de moeilijkheden op De ohderhande lingen zullen 21 November worden her - Het nieuwe Oost ennj'ik siclh e kabinet WEENiEN 20 Nov Vianmoa'gen heeft de Nationaile Vengaderinig met 91 tegen CO stemem.n het nieuwie ikaibinet geko zeji De ¦^/ erkiezing ted zoiiider inciden ten piJaate Alleen toen öe naam viaai den nieuwen mdnisiter van oorlog Vaugoin wend genoeind miaailatieai de sooiaal dte-mjociiateai grooit lawaai Zij igchreeiuwdten dea minister toe „ SoMatenbeul mio narchist foei foei " waariop de reohtscho partijen amtwioordlden met luaöe toej'Ui chingen Dt ' Seipel aai weer ' Op zijn ou:die pilaats tnisEohen de anidföne ' aifgeviaardigdeo Het program van dr Ramiek WiEiEMEN 20 Nov De nieuiwe ItwindrS kanseMer Rameik fheeflt'in idieix Nat ' Raad Eijn proigriain uiteengeeet De regeering aail maar hij verklaarde die politiek van toet Icabinet-Seipel Aioort zetteo De oivereenifcoimistan met den ' Vol kein!bond varmiejï idien grondslaig < i&c Oos ' tenrijkiècihe ipoMitiieik en die regeea'iiig zall ösise poiHtieik beelist consequent roort ^ zetten Aan een WoÜSbericht uit Weenen ont leenen wij nog het volgende omtrent het dioor Ramek uiteengezette prograim Op den diubbelen grondslag van de iSfabililsaitiie der vt&luta en ihet lev^emvracht dn de Staatsfbegrooting imo:eten het Qier stal en de venstevrkning van het Oasten rijksche leven worden uitgevioerd Een iundfomm regeeringisetelisel iis voordien bomd © n de ' landen noodzakelijk.Eveoizeer die dnachtneantog der uiterstespiaarzaamtoeid niet ' alleen bij do finan cieeile politiek - vian den boaid maar opelk getiied en bij alle lichamen In hetikadier der saneeringspolitiek zal de ibe stUTirsherviormiing koo spoedig mogelijkwonden uitgevoerd • Die ibeitrekkiinigen van Oostenrijk met laflle landien zijn bevrediigend en hanto ilijk zoodat ée regeeiing hieromtrent ten T.oHe haar voldoening kan uitspi-eken Zij zial dieze betrekkingen verdiepen en uitbreidem De iregeering zal in die toekomist spe ciaal haar aandacht wijlden aan het slui ten van niieu'v\'e toaaidelsverdragen Spr bestoit - met nadrufekelijik te wij zen op de noodaakeilijtebedd oim aile krachten * ot het uitenste in te spannen tot ' beireikinig wan het groote doel en om de eooinomiscihe saneering en de poli tieke onafhiankelijtebeid der Oostenrijk eohe repubiliek in die ioeikoimist te verae kerem Levendige bijval rechts R eigeerimgscri B i s in T u r k'ij o ' BERLIJN 20 Nov Naaa - men te Lon den vemeeimit'heeft de TuriBGhe regee ring op grond viain een votum van wan tMiuwen ontslag genomen De a.m!neistde in Frö.n k r ij k PARIJS 20 Nov De Senaat heeft ' t gieiheei vaji het amneslieonifiweï'p met 199 tegen 64 isifcemimen aangenomen GiO'J'dtti opvolger va » Mussolini Voilgenis een bericht uit Milaan aan ¦ de iD Allg Zifig doen lin de Italiaainsiche Kamer gea ucbten de ronde dat GdoMtti door de allerhoogste inistantie mioet zijn uitgenoodigd de binnenliamdsöhe ipolitie ke ' Ca'isiis op te iloaseii en als oipvollger voor MiUasiQiliini dn aanmerkdng imoet komen E e n 1 o f r ed e V a n Herriot op P o i n o a r é PARIJS 20 Nov Herriot Barthou en tal van diplomaten schrijven-s en jour nalisten waren tegenwoordig aan - een noenmaal georganiseerd door het tijd schrift „ Les Annales politiques et Htté raires " onder voorzitterschap van Poin caré ter eere van de met Frankrijk be vriende naiies ' De ^ prekers beantwoordend zinspeel de Herriot op het aan het > ewtnd komen van Po in care en zeide „ Ik vergeet niet dat ik de eer heb te spreken in tegen woordigheid van een man die verschei dene jaren met gezag en kracht de func tie vervulde die ik ^ erst enkele weken bekleed en die lijdons de smartelijke ge beurtenis in onze geschiedenis iiet lioög sto ambt in de republiek uitoefende met een onbetwistbaar gezag onder hetwelk wij ons allen van heelej - harte geschaard hebben " Langdurige hartelijke toejui chingen Poincaré sprak aijn vreugde uit over het werk van toenadering tusschen de volken en wees op het nut om de Fran sche gedachte en de wereldgedachte na der tot elkaar te brengen en daardoor misverstanden uit den weg te ruimen ten einde zooals wij aldus Poincaré dit allen wenschen en willen de eendracht onder de volken en den wereldvrede te versterken Poincaré en Herriot werder geestdrif tig toegejuicht Hevige - droogte in Z '• ' ¦ l Afrika '* Groote sterfte on d f - ' c V e e Namaqualand het Zuidelijk gedeelte van Zuid West-Afrika wordt geteisterd door droogte en sprinkhanen De oogst is de vorige twéé jaar slecht geweest en dit jaar is er in het geheel geen oogst Volgens een bericht aan de „ Morning Post " zijn er reeds ' ongeveer 200.000 schapen en geiten omgekomen en ook onder de paarden en kooien is de sterfte groot - De bevolking lijdt zoozeer dat de kin deren op school flauw vallen én velen ' die ¦ vroeger in goeden doen waren thans in lompen of zelfs geheel naakt rondloopen Vele duizenden voeren een v/anhopigen strijd tegen den hon gerdood Volgens een lid van den wétgevenden raad van Namaqualand verkeeren 10 i 12.000 Europeanen en inboorlingen in een hopeloozen toestand EIr zullen krachtige maatregelen worden geno men ten einde den nood te lenigen Senator Butler voorzitter der Republikéinschepartij WASHINGTON 20 Nov William M Butler zal het voorzitterschap van de Republikeinscho partij blijven beklee den ook wanneer hij de volgende maand Lodge in den Senaat opvolgt De heer Butler was de leider der campagne voor Coolidge en zijn Intre de in den Senaat gecombineerd met zijn partijvoorzitterschap zal er onge twijfeld toe bijdragen om de verhou ding tusschen den president en den con servatieven vleugel der partij gemakke lijker te maken dan zij tot voor kort v/as toen Lodge c.s maar al te vaak de v/enschen van Coolidge dwarsboomden zooals in het geval van de bonus van de uitsluiting der Japansche immigran tenj van het verzet tegen Mellon's be lastingvoorstellen en van Amerika's toetreding tot het Internationale Hof Muiterij te Kr o ons.t a d Trotzkigevangen genomen PARIJS 31 Nov Volgens het Petit Journal gaat het geinicht dat vannacht muiterij is uitgebroken onder deRussi - sche marinetroepen te Kroonstad tii dat Trotzki zou zijn gevangen genomen de sovjetregeering zou in gevaar verkeeren Z es mensch en ver b r a n d WILKESBARRE 21 Nov Bij een he vigen brand alhier zijn 6 personen door het vuur overvallen en in de vlammen omgekomen Het graf van To e t-A nk-A men LONDEN 21 Nov Howard Cartel komt a.s week te Cairo aan Hij zal on der toezicht van het Egyptische oudheid kundige departement hot opgi avings-werk in het graf van Toet-ank-Amen hervatten Het 1 ij k van den P o r t u g e e s c h e n vlieger C a b r a 1 ge vende n PARIJS 21 Nov De Now-York Herald meldt uit Ostendo dat het lijk van den Portugeeschen vlieger Cabral die met zijn vliegtuig uit Amsterdam was - ver trokken om naar Lissabon te vliegen en in het Kanaal gestort is in de Noordzee is gevonden Een reuzen litoMsoïiiji Een nieuw Britseh luchtschip de R 101 zal gebouwd worden om in 1926 gereed te zijn Dit luchtkasteel zal het grootste vaii de tot nu toe gebouw'de worden In den aanvang vaa 1927 zal een proefvlucht naar Indiö onderno men worden Het schip zal in staat zijn 20 ton goederen of honderd passa giers te vervoeren Een afstand van 2500 mijl zal kunnen worden afgelegd met een snelheid van 70 mijl per uur De uitrusting bestaat uit zeven zware benzinemotoren De lengte van liet schip is berekend op 720 voet lioogte 140 voet diameier 130 voet ' VüeaüiisJndïisMe in Midsïen-Amerika Door dè te Wichita Kansas georga niseerde luchtvaartmeeling is er eeni ge meerdere bekendheid ' ontstaan om trent het buitengewoon uitgebreide ge bruik dat er in dat gedeelte van de Ver eenigde Staten van vliegtuigen wordt gemaakt De terreingesteldheid is daar bij dermate gunstig dat de geheele staat Kansas feitelijk één groot lucht vaartterrein mag v/orden genoemd De verbindingsmiddelen zijn niet uit gebreid het treinvervoer gaat uitermate langzdam zoodat toen de welvaart toe nam en de bewoners daardoor het be grip „ tijd is geld " nog meer begonnen in te zien naar een nieuw vervoermid del werd uitgezien Het gebruik van een vliegtuig lag voor de hand Zonder veel ophef neemt daar de ranch - farm - of petroleumbronbezitter een vliegtuig om ' voor zaken op rei's te gaan Het is heel gewoon wanneer de rancheigenaar of ander welgesteld inwoner er zijn eigen vliegtuig op na houdt Reizen naar Texas Arizona of Colorado toch ten van 6 tot 8 uur zijn niets bijzonders Eigenaardig is het dat de ontwikke ling van het vliegtuig op den duur met die wenschen ook inderdaad rekening is gaan houden In den beginne nam men wat maar te krijgen was d.w.z de eenigszins omgebouwde oorlogsmachi nes Dat was niet altijd het goede men had een toestel noodig waarmede op elk terrein kon worden geland Reparatie moest om zoo te zeggen mogelijk ' zijn in de ateliers van den dorpssmid of bij den dito timmerman alzoo.geen inge - Op den duur heeft de vli'egtuigonder nemihg daaraan weten te voldoen on nu treft men verschillende vliegtuig ondernemingen aan Van Great Lake naar de Golf Coast is een „ natuurlijke " luchtweg van meerdei-o honderden mij len breed en langs dien weg zijn een 12 ondernemingen die zich zijn gaan toeleggen op de behoeften van het reeds bestaande inheemsche luchtverkeer Verschillende types zijn reeds uitge bracbt anderen eerst in ontwerp ge reed Terstond vonden die nieuwe pro ducten een willige markt Do nieuwe Swallow een driepersoonstoestel met een 20 P.K.-motor ging er het best in Het vliegtuig heelt een zeer kleine lan dingssnelheid een maximumsnelheid van 140 K.M per uur en s daarbij van eenvoudige en sterke constructie Sinds het laatste - voorjaar toen de eerste zwaluw verscheen werden bereids 26 vliegtuigen van dat type verkocht Voor een markt uitsluitend voor parti culier gebruik is dit aantal zeker de moeite waard Do propaganda van de luchtvaart meeting in Wichita is nu vooral om in de allerna^iste toekomsï een geregeld luchttransport in het leven te roepen en dat zal gezien de reeds bestaande toepassingen vvel gelukken De staat Kansas telt nu twaalf landingsterrei nen en ongeveer 200 civiele vliegtuigen Wichita zelf is uiterst gunstig gelegen in een vliegtijd van 10 uur kan een verkeersvliegtuig met een normale snel heid 35 Staten van de U S 6 Canadee sche provincies en 5 Staten in Mexico bereiken d.w.z vóór het invallen der duisternis De belangstelling voor het vliegfeest was buitengewoon groot Uit particu liere middelen werd in drie maanden tiids een bedrag van 20.000 dollar bijeen g'sbrach * @ 0 W&lemchmnm Een ait'ïmöing op gramophooügeMefl Een vroegere ingezetene van Nijme gen thans wonend te Wiesbaden heelt een belangrijke uitvinding gedaan op gramophoongebied nl een toestel waar door de platen niet telkens stuk voor stuk op de schijf behoeven te worden ge legd of omgedraaid Bij toepassing van ' t hierbedoelde apparaat „ Idealophone " genaamd worden yas pi>...in tegelijk op de gramaphone geplaatst Wanneer de eerste plaat is afgespeeld komt de vol gende automatisch onder de naald en nadat aile zes op die wijze aan één kant zijn afgespeeld klapt het mechaniek ze om en worden de achterziiden afge draaid De uitvinder die reeds patent in Duitschland op zijn vinding heeft be komen is bezig met de oprichting van een fabriek ter vervaardiging van Idea lophones dat zijn ga-amophones waarin het apparaat is ingebouwd Plaatselijk Braukweei-Coiaiié Onder voorzitterschap van den hoer W H Verhoef had gisteravond in hotel „ Pomona " ' n vrij druk bezochte vergadering plaats van het Plaatselijk Drankweer-Comité met de vertegen woordigers der aangesloten organisa ties Na opening der vergadering door den Voorzitter werden de notulen ge lézen en ongewijzigd gearresteei-d Beni ge ingekomen stukken werden behan deld waarna de Nieuwjaarspropagan da aan de orde werd gesteld Over dit onderwerp deelt de voorzitter mede dat het bestuur in de eerste plaats heeft ge dacht aan een optocht met muziek als mede met verlichting Men stelt zich voor dit te doen op ' n avond tusschen Kerstmis en Nieuwjaar Op drie punten dor stad zou dan wordeti halt gehouden waar dan een spreker op het een punt een neutrale op bet tweede een Prot Chr en op het derde punt een katholiek het woord zal voeren Verder zou hot bestuur enkele dagen oenige mannen met borden willen laten loopen In de dorde plaats het aanplak ken van diverse spreuken op diverse punten dor stad en in de vierde plaats zou een ingezonden stuk in do plaatse lijke bladen worden geplaatst Uit een schrijven van mevr Hall c b e e k van Montfoort blijkt dat de Katholieke organisaties namens welko zij vertegenwoordigster is aan den op tocht met sprekers niet kunnen deel nemen en dit wel om principieelo rede nen Het voorstel van het bestuur wordt door den heer Lindner bestreden omdat hij meent dat die optocht te veel kosten zal vergen Door den heer Franken wordt ver zocht om voor de afzonderlijke propa ganda der Katholieken oeno subsidie te mogen ontvangen De hoer de Haas is van moening dat het moeilijk is onder allo omstan - digheden de eenheid te bewaren cii acht het daarom verstandig zich bij de splitsing neer te leggen Hij stelt dan ook voor den optocht te doen door gaan en aan de katholieke groep een subsidie te verleenen De heer Ploeg komt hiertegen op Mocht aan de katholieke gi-oep subsi die worden verleend dan zou ook spr.'s organisatie zich aan den optocht ont trekken en om swbsidie aankloppen Nadat nog enkele heeren over deze kwestie het woord hadden gevoerd gaf de Voorzitter als zijn meening te kennen dat waar men bij elkaar is om gemeenschappelijk actie te voeren men naar een vorm moet zoeken die al len kan vereenigen De mogelijkheid om afzonderlijk op te treden met sub sidie laat het reglement nog wel opeu doch wij moeten zoeken om gemeen schappelijk op to treden Wanneer de katholieken zich steeds vaa het gemeen schappelijk actie voeren zouden uil sluiten zou dat op den duur tot schei ding kunnen leiden en dat moot wor den voorkomen Het bijzondere dezer p^tie heeft men niet voldoende onder M oogen gezien Spr had zich voorge steld dat do indeeling van den optocht zoo zou zijn dat elke groep afzonder lijk wordt ingedeeld Zoo treedt men wel gescheiden en toch weer vereenigd op Daarom geeft spr in overweging dit alsnog te doen bereiken Wanneer de katholieken het zoo eens bezien dan kunnen wc onder het voorbehoud der indeeling tot den optocht besluiten Hiertegen kunnen toch geen bezwaren bestaan De beer Franken blijft van mee ning dat de katholieken niet met den optocht kunnen meegaan doch wel met de andere propagandamiddelen Ten slote word overeengekomen dat de verdere afwikkeling der propaganda aan het bestuur zal worden overgela ten Verder werden door den heer J T h V e r m e e r mededeelingen gedaan over de alcoholcursussen De bedoeling is de kinderen voor de geheelonthouding op te leiden Op een door den heer ^^ 1 o e g gestel de vraag zegt de heer d e Ha a s dat Betreffende het trachten te verkrij gen verlaging van het maximum-aantal vergunningen iii 1925 deelde de heer de Haas mede dat het maximuüi op ' toogenblik in onze stad is 200 terwijl dit volgens het zielerital der gemeente mag zijn 297 Mom.enteel zijn er echter 238 vergunningen De y.raag is thans vrat we moeten doen om het maximum weer verlaagd te krijgen De heer Ploeg kan den heer Lind den Raad za worden verzocht art 14 der drankwet builen v/erkijjg te stellen waardoor een z.g uitstervingssysteem wordt toegepast en het aanhoudend vragen om verlaging van - ^ het aantal vergunningen niet meer noodig zal zijn In Haarlem en Amsterdam en an dere plaatsen wordt dit reeds toege past De hoer Lindner kan hier niet mede accoord gaan omdat de „ Volks bond " waarvoor spr vertegenwoordi gei ' is daarvoor niet zal zijn te vinden De heer Ploeg kan den heer Lind ner hierop geruststellen en zegt dat de toestand practisch gelijk blijft waar het opkoopen van twee vergunningen mogelijk blijft Alleen bereiken we er mode dat we niet telkens weer behoe ven ' te vragen om het maximum aan tal vergunningen te verlagen Ilierha deed de heer - L B ij 1 e v e 1 1 eenigo mededeelingen over het red dingswerk waar deze sedert 1 October j.l als leider bij het reddingswerk is op getreden met den titel van Reddings ambtenaar Om de veertien dagen zal bij zitting houden in het „ IJzeren Hek " Breedstraat Op gevallen van dronken scliap die bij den strafrechter worden aafigebracht zal het oog worden gehou den terwijl spr zich bij de rechterlijke macht zal beschikbaar stellen om in gevallen van dronkenschap-bij herha ling wanneer principale hechtenis ge ëiseht wordt voorwaardelijke veroor deeling te verkrijgen doch zich met do Uüj^tnitiTjrv^m FEUILLETON J A K H & L Z E UIT HET LEVEN EENER VBOUWELUEE DETECTIVE — DOOR — IVANS 24 De voorman vam de jufy die om zijn yragen te stellen van zijn stoel was op gerezen ging thans weder zitten Op hetzelfde oogenblik ontsto d er aan den ingang van de zaal eanige beweging De secretaris voor de Koloniën was binnen getreden Aller oogen waren tjhanis op dezen ge - vestigd Immers e>r was niemand in de zaal die niiat begreep wat mr Windham — zonder het uit te spreken — te verstaan had willen geven Vooi - den „ Coroner " was het vemschij nen van den minister een verlichting Met een ikort „ Da'nik u mr Wind JübiaflB ^"- zond hij dezen yoorloopig naar zijn plaats onder de toeschouwers te iiug Maar onmiddellijk voegde hij daar aan toe „ Ik verzoek u deze zaal nog niet te verlaten het is mogelijk dat wij uw getuigenis alsnog zullen noodig heb ben " Daai'op werd onmiddellijik de secreta ris voor de Koloniën vei-aoaht de voor de getuigen toestemde plaats in te ne men De belangstelling van het aiuditorium bad thans haar toppnnt bereikt Met gereikte halzen sipEunde men zioh in om te luigiteren Mrs May O'Neill echter leunde dieper tea-ug in haar vergeten hoekje Het w.as volstrekt niet noodig zidh uiterlijk zoo nieuwsgierig te too rnen om alle te kunnen hoorem Eii er was nieimand in de zaail wiens aandach/t scherper gespannen was dan de hare De „ Coiioner " viel dadelijk met de deiur in huis „ Een der vorige getuigen heeft ver klaard dat u eergisteren-morgen om elf uui lord E-vvburgh bezoeken zoudt " zeide hij „ Hoeft dat bezoek inderdaad plaats gehad mylord " „ Zeer zeker Ik begrijp alleen niet hoe de door u bedoelde getuige op de hO'Ogte is geikomen van omze afspraak dienaan gaanide " „ Dat doet thans mindea - ter zake my lord V erikeint dias dat u pm.el.f uur bij lord Evvburgh waart " „ De klok sloeg juist elf uur toeA ik bij hetri binnen trad " „ En hoe laat verliet u hem '' 0m hailt-twaalf ongeveer " De „ Coroner " knikte onwillekeurig dat klopte met de gétuigems van Dun - - Ocin dat mr Wat was het doel van uw bezoek "' Een oogenWik scheen do getuige te weifelen „ Ik kwam om redenen van Staat " zeide hij toen „ Dezelfde getuige dien ik zooeven be doelde heeft veiiklaard dat u een docu ment van lord Ewburg wenschte te ont vangen " Lord Aiulbuin beet zich op de lippen „ Dat is zoo Aan het verkrijgen vaii d8.t document waren hooge Staatsbelan gen verbonden " „ U kunt ons niet zeggen welke " I'lNeen mr Coroner onmogelijk " De „ Coroner " hield ^ even op met vra gen Hij was blijkbaar moe en zenuw acihtig Met zijn za,kdoeik wischte hij zich het voorhoofd af „ Heeft lord Ewburgli u het bedoelde document ter hand gesteld " fN'een " ' ^.,,- „ U hebt taelï'd'^i'ii'iet jd uw toeziit ge kregen " „ lik ' vond het dien avond in een cou vert van de „ City-Observer " op mijn schrijftafel " „ J-Ioe wa,s het daar gekomen " „ Dat weet ik niet Niemand van mijn personeel heeft mij daaroantrent kunnen inlichten " Er liep een zacht gemompel door de zaal Bij vele der aanwezigen was de vraag gei"ezen of deze man het docu ment niet zelf had medegebracht en voorgaf heit op zijn scihrijttafel gevonden te hebben Maiar dan De „ Coi-onei -" stapte van dit onder werp af „ Zooeven hebt u ons gezeg-d dat u om half-bwaalf ongeveer Im-d Ewbru-gh ver liet Gingt u door den privé-uitgiang " „ Natuurlijk Ik was daaa-door ook ge komen " „ Ik verzoek u mij nauwkeurig te zeg gen waarheen u toen gegaain is " „ Ik liet mij naar het ministerie rijden in een huurrijtuig dat buiten gewacht had Maar vóórdat ik mijn Bureau be reikte stapte ik uit Ik had behoefte den toestand te overdenken zonder door arabtsplichten a,fgeleid te worden „ Welken to6sta,nd " viel hier de „ Co roner " plotseling iu „ Den toestand die ontstaaj-i was door dat dk het bewuste document niet terug gekreg^en bad '" „ En toen " „ Toen wandelde ik door eenige afge legen straten om rustig te kunnen den ken Daarna ging ik naar Buitenland sche Zaïken " „ Hoe Iaat was u daar " „ Onuhalf twee ongeveer " „ Al oien tijd hadt u gewandeld " „ Ja Ik ' heb dien dag ndet geluncht " „ En u is ndet naar lord Ewburgh te ruggekeerd " „ Neen Wat had ik daar verder moe ten dóen " Het Weef eenige oogenblikiken zóó stil dat men oen speld had kunnen hoo reiii vallen Opnieuw ging de „ Coroner " tot een ander onderwerp over „ Mr Windham de redacteur van „ Fi nancial Daily News " heeft zooeven ver klaiard dat u hem op den avond van eer gisteren gezegd heb dat u zich het be wuste document verschaft hadt.-Hebt u hem dat inderdaad gezegd " „ Mr Windham deed mij dien avond een onbeschaamd voorstel dat iik van de hand wees Hij wilde mij het document voor geld verschaffen Ik had hot toen reeds in handen gekregen op de wijze die ik u hab medegedeeld maar waar modo hij niets te maikcar had Daarom gebruikte ik dniderdaad tegenover boom de woorden die u heibt aangeliaald Toen mij —- in zijn bijzijn — onmiddellijk daarop het bericht van den " moord be reikte insinueerde hij zekere zaken die hij ook thans weer'geïnsinueMid schijnt te hebben " • „ Ik dank u mylord Wij zullen de zitting thans to-J vanmiddag half-vier schorsen Ik zal het ¦ op prijs stelten wanneer zoowel u ails mr Windham ¦ alsdan weder tegenwoordig is " Het publiek verliet opgewonden en druik pratende het gebouw Er waren mensohen die tihans niet meer aan de schuld ^' an James Morton geloofden maar — hoe ongelooflijk het ook scheen — laan die van den minister Anderen verwierpen - de mogelijkheid daa,rvan boo ver mogelijk on laakten het optreden van mr Windiiaim dien zij op trond va.n wat de minister'gezegd had voor een afperser hielden Maar — in laatste instantie — tastte iedereen nog in * het duister rond Met ongeduld wachtte men de namiddag zitting af Er li^'—'-hte dezelfde stem ming die vele ¦• ^ chen ertoe brengt een roman „ do i.i ^ vlicscn " om den ctioaue.-,8i,eMi ' ' ' " ¦ Wordt vervolgd 
¦"¦ am^wnWHav gz B n • isan»^«oiirCTK4w-^^1wVi»i:')L,^-TBfH»inmir"w > Y*J »«*'» ïTirw«^r-nsT'f t?jBm2siiz:Bjaz3iam:!acEj!Ba geas-flveeni metoadaauK in é @ éSaiaga bij Huurkoop OUDE GRACHT S®3 ¦ Tss-mijnSjetaüng MMHM^na^H^I mi MiHMWWIII IiI IIIIHlfi*yWfinSiBlggflPBBHIn»KIWffWmitllilTOJBBiaBSSWlB!l AECLAMS'S è f 0.60 per legel ^ ¦ DÉreoöe en CoiMniSsariisseai dxr N.V Goedereahefliclél v/h fimm Kattierttmrg - hebiben itüGisloten haar üagaizijiien jmeer li^fcend ' omlea " d«n naam van IMagazijn „ Niedea - land " Lange Viestraait geJieel te d'oem verbauwen t&neinde aiqoit UtrecM een iklleedinginaigaizijn te verbrijgieu toetiwellli niet aJieen laam < i!e imodemste « fccihen op toet kil©e dinggielBed wi moeten voldioeai maar ook iQöt de grootste buiten ilamdeche magazijnen « op dit g«l)ied zal k'unnen wedijveren De uBtvoawng ^ van ÜBEe planneai 38 « pgedmagien aan den awSBitect B Oosterom Ijeidscheweg - 40b ïJtreoht Waaa - Wjma ide g©Ti©ete bestaan die bouw aai oioetein worden afgie brolsen zaïl Magazijn „ Nederüand " gedjuremde Januari tot nadere aan tamdigiimg eidians geTestagdzijn schuldigen in te laten'en hunne'a!lge hcele redding en toetreding tot een onthoudersvereeniging te bevorderen Contact zal wórden gezocTit met re classeeringsraad Diaconale en Pa rochiale Armbesturen met het parket van het Kantongerecht en de Arron dissementsrechtbank Na eenige discussie óver deze - zaak kwam een ingekomen brief aan de orde waarin werd gewezen op den verkoop van alcoholhoudende dranken in - ge sloten huizen aan het Ondiep De heer de Haas ^^ stigt er de aan dacht op dat de Ned Ver daarover reeds vroeger heeft geklaagd Toen was door het P.D.C geantwoord dat er in verband met den woningnood niet tegen kon worden opgetreden Na ingewonnen informaties te bevoegder plaatse kan hij thans mededeelen dat van gemeen tewege maatregelen daartegen zullen worden genomen hoewel aan winke liers met - verlofzaken niet zal kunnen worden opgetreden omdat deze niet in ongunstiger conditie mogen zijn dan in andere stadswijken Na rodvraafe werd de vergadering vwvolgens gesloten ï)e Zwemschool Eioünmerljn - jleer ruimte meer plaats Leert zwenunen zoo heeft al jaren ie raad geluid die ouders werd gege ten die kinderen om zwemles deed dwingen % i6 het leger menschelijke am phibieën mobiel maakte en die tenslotte het aantal zwemmenden zoodanig deed süjgen dat de N.V Utrechtsche Open Zwem - en Badinrichting exploiteerend de ïw emschool aan den Krommerijn werd genoodzaakt haar inrichting té vergrooten Maar nog een ander feil noopte het diligente bestuur dezer N.V er toe om te ¥ eranderen en te verbeteren namelijk het feit dat het water dezer zwemsQhool modderig en vuil kan zijn omdat bij de oprichting aanleg en opening omstreeivs 19i4-'15 ook al naai - bezuiniging wei-d gestreefd en het ongemak dat taluds en middendam door plantengixjet en ver schuiving zouden kunnen opletereu zoo niet werd miskend dan toch over het hoofd werd gezien Met het gevolg dat velen er op den duur voor gingen bedanken om daar te gaan zwemmen een hekel als men er aan had om met bebiesde haren of be modderde voeten weer boven water te komen Veranderen moeten we zoo dachten de bestuursleden en veranderen gaat men radicaal wanneer de gemeente maar garant wil zijn voor do rente en aflossing van het kapitaal dat do N.V onmiddellijk hekomen kan wanneer die garantstelling is verkregen Er is een dikke zestigduizend gulden mee gemoeid ongerekend de zeven acht duizend gulden die de N.V nog.in eigen kas voorhanden heelt doch het bestuur dat zich in financieele zaken toch waar lijk niet over één nifeht ijs waagt is er vvel zeker van dat de N.V Jiet met do i-ente en aflossing redden zal en dus kan de gemeentelijke garantie naar men met vertrouwen meent te kunnen verwach ten slechts een formaliteit zijn Boven dien zou het N.V.-bestuur zich hebben vergist zou de zaak spaak loopsn dan heeft de gemeente naar in de bestaan de overeenkomst staat beschreven het recht het geheele gevalletje aan de Krommerijn te annexeeren de zaak in te pikken en liet zelf op te knappen De gemeente behoeft dus over het garant blijven niet zoo zwaar te denken ja mag zelfs haar goedkeuring het N,V bestuur nauwelijks onthouden wan aeer wordt overwogen dat met gen goe de aan alle eisohen voldoende zwem school een algemeen belang wordt ge diend Een voordeel is zulk een zwem school in de eerste plaats voor degenen die zwemmen in de tweede plaats yoor degenen die gaarne zwemwedstrijden zien voorts voor degenen die op welke wijze ook drukte in zaken beleven wan neer die zwerovi'edStryden vele menschen ook van elders binnen de Stichtsche mu ren in beweging brengen en niet in het allerminst dient men de hygiëne waar \- an men gaarne den mond vol heeft doch die men dan ook toch daadwerke lijk moet trachten te bevorderen Het zwemmen neemt toe de cijfers be wijzen dit en het is wel voorgekomen dat zwemmeester Timp in één seizoen 270 leerlingen het zwemmen had bij te brengen Kn nu wat de veranderingen letreft Die beteekenen nog al iets en ¦ lilén na te zijn uitgevoerd onze zwem i'hool Krommerijn tot een inrichting laken waarin men zelfs het natte ge eelte der Olympische spelen 1928 zou linnen doen plaats vinden hetgeen aan blonds zal blijken Wie met de ligging der zwemschool uekend is en haar van aanzien kent zal weten dat ze te bereilien is over de stei gervlonder vlak voor hot middengedeel te van het gebouw I>eze vlonder zal veiKlwijneii De toegang toch zal te be reiken zijn nog voor de nu bestaandefietsenbei gplaats om langs eon nieuwaan te leggen wegigetje dat leidt tot eensteiger die voor de geheele linkervleugelvan de zweminrich-ting komt te liggenen dus het verlengde zal vormen van donu beslaande linker voor-waranda Monzal hieruit kunnen opmaken dat de ver grootihg der inrichting zich naar linksdus naar de'terreinen van fort Vossegatvoltrekt - ¦ ¦ Het nu bestaande dames-bassin wordtdrie metei ' broeder en van 15 dus 18 Meter breed Dè dam met de schuttingdie het damesbad van het heerenbassinscheidt wordt weggegravon en verbro ken om plaats te maken voor een evenlange steiger waai-op badhiiisjes komendie deels aan do zijde der dames deelsaan de zijde der heeren te bereiken zul len zijn over een vier rneter breed plan kier '• Het heerenbassin'wordt van 15 Meter verbreed tot 25 Meter Het behoudt dezelf de lengte doch wordt ta drie deelsn - ver deeld te weten de pierenbak het min der diepe gedeelte en een bassin dat overal 3 Meter diep zal zijn en precies de lengte Yari 50 Meter zal hebbon Het wordt een wedsfrijdenbassin bij uitne mendheid en biedt breedte voor 5 banen Dit bassin wordt door een brug van het tv.'eode gesoheideil mede om het toe zicht op deze groote watervlakte te ver gemakkelijken De houten stelling in dè beeren afdee-ling die nu yoor toren dient verdvvijnt en wordt vervangen door een ijzeren spriiigtcren die in den rechterachterhoek van het groote bassin wordt opgesteld De toren krijgt verdiepingen op ' drie zes en negen meter De vier meter brsede steiger die de bassins zal omzoomen zal bij wedstrij den beter dan vroeger plaats bieden aan heel wat meer toeschouwers ' dan ooit ' konden geborgen worden Ampliitheater gewijze geconstrueerde banken zullen voor bijzondere gelegenheden " speciaal in gereedheid gehouden worden een ge deelte der steiger wordt overdekt ter ontvangsl van cutofiteiten Een zeer belan^'ijke verbetering Is het verdwijnen van alles wat talud of wal genoemd kan worden dns van alles wat lot vertroebeling en vervuiling van het water aanleiding kan zijn Slen siolt zich voor de bassins van betonsphecl ingen te voorzien opgebouwd uit l)-;:l:-ri planken die aan alle vertroebelinj v v goed een eind zulleii maken en il'.i s ' i bezwaar dèrgenen die er een iickcl r > hebben in ' vuil water te zwèiftr -;-'- den weg ruimen Van deze maatregel - verwacia n " ' een toename van het - aantal bezüclvL - 5 ep leden doch is niet meer bevrcc - voor het feit dat als nu den z\vc^:l^.^ ¦ tigcn geen voldoende plaats veri:okc -< kan worden Iminers is de niéuw © zwemschool ver lozen en men hoopt dat werkt het ge meentebestuur mede nog voor het vol gend seizoen de vernieuwing tot stand zal zijn gekomen dan heeft men er bl | de 179 bestaa'ndc en verhuisde kleedhok jes er 129 bij gekregen he.tgeen eénigs zins een idee geeft van de belangrijk heid der ontworpen verbetering Is de nieuwe inrichting gereed dan ligt haar lengte-as recht tegeno-ver het middenwater der Krommerijn hetgeen een doorstrooming van het bassin-water ten goede komt Om het slib en de mod der te keercn die de.Krommerijn mede zal pogon de bassins in te drijven heeft meji het plan ¦ opgevat om eenige deci meters onder het wateroppervlak een betonnen wand ' op te richten die geheel de achterzijde der zwemschool tegen het aanspoelend vuil beveiligd Over dezen dam stroomt het water de bassins binnen om weer oen uitweg te vinden aan de voorzijde onder den voor steiger waarover wij in den aanvang spraken door langs een nieuw te gra ven grachtj e dat onmiddellijk zich naar rechts ombuigend het water weer in den Krommerijn doet loopen V.'aar nu de lietsenbergplaats staat zal dus dan het „ yerzwommen "' water zijn weg zoeken De nieuwe toegangs steiger die dit water overbrugt denlit m.en als de waranda's te overdekken De vernieuwing brengt tenslotte verbe teringen als behoorlijke W.C.'s in beide afdeellngen een kleedkamer voor jon gens schuins aciiter den toren en een vergrooting van de linnenkamer alsme de practische wijziging der butfetraimte De oude vuil waterputten zal men dempen nieuwe putten zullen de stor tingen van closets en urinoirs in zich opnemen zoodat van de onaangename lucht die ' s'zomers het hoofdgebouw nog wel eens kon omzweven geen spra ke meer zal zijn En wat nu de Olympische spelen be treft hun water-v/edHtriJden zouden naar de meening van het N.V.-bestuur in de nieuwe inrichting een zoo doelmatige als bevi edigonde gelcgonhcid vinden Zelfs de toren die dan 1.2 ' Meter hoogte zou moeten hebben wordt dusdanig ge construeerd dat zou Utrecht de water spelen binhen haar muren krijgen do nog ontbrekende drie meter.^in korten tijd kunnen worden opgezet " Dat alles vertelden ons de lieeren Ro bertson « n Das bestuurderen der N.V bijgestaan door den bouwkundige den heer van Heelden on tenslotte zwem meester Timp die paradetlrend met kaarten - en > tracteerend op een warme kop thee die na het ietwat koele verblijf op den springtoren der heeren vanwaar het oude en nieuwe törrein werd ver kend een weldaad mocht heeten Voor het best-uur niet alleen voor ge heel zwemmend Utrecht is het te ho - pen dat medewerking - Wordt verkregen en ofize stad het komende seizoen in het beïit zal zijn van ' een zwemiilrichting die dan naar men ons verzekerde de beste van het land genoemd zal kunnen Wórden ¦ o — Het Sj^oMwegpeïsoiieel ea de diinrle Naar wij vernemen is thans door de hoofdbesturen van de Ncd Vereeniging den B.A.N.S en den Neutralen Bond de finitief bepaald dat de propagandaver gaderingcn voor do duurte-actio gehou - den zullen worden te - Imsterdum Til burg en Zwolle op 26 Nov te Utrecht op 28 Nov en te Rotterdam op 3 Dec Voor deze vergaderingen Zullen de resp hoofdbesturen ieder hun spreker aanwijzen ' " Voorts vernemen wij dat door denR K Bond St Raphael eveneens in vor schillende plaatsen propagandaverga deringen voor de duurte-aptie zullenworden belegd ÈS?Sc ""' Legér des Hesïs Hedenavond vindt in do Vv'eistraat zaal een bijzondere heiligingssaanen komst plaats die geleid zal worden door Kolonel Schuurm-an Hoofd van ' het maatschappelijk en reclasseorings werk in Nederland Gwlurende enkele weken worden desVrijdagsavonds bijzondere samenkom sten gehouden - die in toenemende matoveler.toelangsfelling hebben • Het ligt/in de bedoeling mot deze bij zondere saoienkomslon op Vrijdag avond gedurende do ' wintermaandenvoort ' te gaan -- — o — Heoliteetsiiig In de advertentie in ons blad vaii 19 dezer werd ide „ Deutsche Veroin '^ daar in ]> edoeld genaamd „ Harmonia " Dit ' moet zijn „ Harmonie " — o — KanjBï vafi KotspüiattSs De Kamer van Koophandel en Fabrie ken alhier ontving van den consulair agent van Frankrijk te Utrecht namens de Fransche Legatie te ' s-Gravenhage de mededeeling dat voortaan door de Fransche Consulaten hier te lande geen rechten meer zullen worden gehe ven van affidavits d.w.z stukken op gemaakt ten behoeve van de Fransche administratie op verzoek van een F.rrriï'Ch aniiiies;- ' v ' ' a in het belang v.vi ¦':''- i Fr -- i ' 3!]ckrochtelijken ',.,- '¦ • lo \ erai'.-iciiiig ",' ¦';;-:- i o Dec a.s te liou - - i.rv der classis Utrecht van li 1 ¦;¦,> i'kon zal praeparatoir ge - • ï;>:ici:r(l worden de heer L E Smil - facol oani s '"^' J " Vrije Uaivsrsi - Hoog eerechtsïis " Motor-overl/rcdii'j - Het Hoog ¦ Mifita.ir Gereöhtsfhoiï desJ in ¦ hooiger beroep uitsjpraaik tn die zaaik te gen G de R oud 20 jarem gebonen te Utrecht géwóon dienstplioht'iig-isioddaa.'t bij iheit 166 Regiiment Inianterie die in eersten aanlieg door den Krijgsraaid te ' s-Hertogenibo'Schi waa veioorideeld tot een geldboete van f 15 — eubs 10 dftgeïi hechtenis tea * sake dat hij op 2 Juml 1924 te Amnei'sfoorrt op deji Leusderweg löet een - motarrijwiel heeft gereden rxfDdei dart dit rijwiel Wiaa voonzien ' vian iiwee kirachtig ' werkende iremmen Het Hof venminderdie de boete tiöt f 5 — sulbs 5 daigien hiechteni » jRaadiS mans ' was Mjr Winik«l PedtêilljtoB iasvi jOaaitis Voorts werd nog verhoor gwhoudieji in de zaaik t^en J V / L onid Sil jaren geboren te Bergihein ge'svoon dienst plichtig-stuikrijder bij het Sd © Regionent Veld-artillerie dde door dem Krijgsraad • te ' s ' H'ertoigentoo'sch was veroordeeld tot drie weikien gevangenisstraf met a.tita*eik van het voorari'est onidengaam van i tot 8 Ang.ustus lte4 tei - zaïke diat h;ij op 3 Aoigiustus ISS-i te Breda opzette-Üjli zija meerdere in ramg den waohtoneester E feitelijk heeft aangeramd door hem met « en ' hard voorwenp zoodanig in het aan gezicht te slaan dat dfeze dientengevolge fato-edend ward veiiwond Voor den aanvang van heit verhoor in deze jsaafc maakte de Advocaat-Fiskaal het Hof ten aanhooa-e van beiklaagdie opmiejikizaam op de a-echtens tot veiuwa r.riig van straif grond gevende omstan digheid dat beklaagde de gevangenis straf van 14 - daig-en hem opgelegd we gens fedtelijike insubordinallc bij senten tie van het Hof va^n 20 Juni IK'i geheel heef't oodergaan Beifclaagde gaf dit toe en verklaarde voorts omitrent de onderwerpelijiko zaaik dat hij dien avond zooveel biei ' godron - k en had dat hij niet meer weet « at iiij toen lieett gedaan De Advocaat-Fiskaal vi'weg vei'bet.e ring der kiwalifSoatie en verzwaring der ¦ straf tot « es wek«a gevangenisstvar Mr MoU zal later cuncludeeren ¦ VeïBaaeting hoofdijissliuut vau hel XltiecbtSGh LaMbouwgoitoOfscUap In de gehouden vergadering vaii hét hoofdbestuur van het Utrechtscli Land bouw Genootschap alhier in de Laiid - bouwbeurs onder leiding van den heer M J L baron Taets van Amerongen van Renswoudê werd o.m besloten aan het verzoek van den A B T B in stemming te betuigen met eon door dien bond Lij de Prov Staten dezer provincie ingediend verzoekschrift tot Verbetering van den weg Oudewater — Utrecht temeer daar men van oordeel was dat deze weg op vele plaatsen te smal is en zonder groote kosten da ta melüli breede bermen zullen kunnen worden verhard De vaststelling van het af lo dragen kwantum voor het jaar 1025 door de afdeolingen aan het hoofdbestuur zal aan de algemeone vergadering v/orden voorgesteld op bat zelfde bedrag te hou den als 1924 Met de begrooting opgemaakt door den penningmeester kon mon zich vor oenigen Herbenoemd werden a tot lid van het Centraal Pachtbu roau do heer W Tl do Ben ufort te Maarn b tot districts-deskundfgen van ge meld bureau de hoeren D v d Griftte Baarh L van Galon te Renswoudê B Schoonmaker te Wijk bij Duurste de R J Lekkerkevkeiv te Linschoton;H Baolde te Harmeien H v d Griftte Breukeion en G Veldhuizen Pzn teLoosdrecht c tot leden van de Commissie vanToezicht op het Verkoopbureau vanErkend Zaaizaad on Pootgoed van hetU L G de heeren C K van Daalen teBilthoyen en B W Vi^'ttewaall te Hou ten d tot loden der Commissie voor hetKeuren van Gewassen te Velde de hee ren B W ' Wttowaal te Houten cl J C Pfeiffer te Utrecht 0 tot leden der Commissie voor Alc ker - en ' Weidebouw uit het ' U L G de hoeren als onder genoemd f tot lid van het bestuur der voreeniging „ Het Kaascontrolestation voor Volvette Kaas met RijlSsmerk te Utrecht",de heer H J Doude van Troostwijk to Nieuwersluis g tot ' lid van het bestuur der Land bou-\v-Önderlingo voor de Prov Utrechtde heer jhr P P de Beaufort to Soest - De algemeeno vergadering werd vast gesteld op V/cjpnsdag 17 December a.s ' des vm te tien uur in de Landbouw bours te Utrecht op welke vergadering de films van „ Kallzoutboreiding -" en die dor Herikbestrijding " zullen worden vertoond De Voorzitter doelde mede dat de po gingen tot het weder verkrijgen van een officieel orgaan schipbreuk hebben geleden daar na,do gevoerde oiiderhan delingen met den drukker deze zich heeft teruggetrokken Besloten wei-d dat hot dagel bestuur zijn aandacht op deze aangelegenheid gevestigd zal blij ven houden Vervolgens leidde de heer J A Jon gerius te Maartensdijk het onderworp „ Tot afschaffing van de z.g.n Kortpon ding op Slachttvee Voordat de slacht plaats te Utrecht bestond werden de varkens gewogen piet een touw aan de pqot en werd hiervoor 1 K.G van het ge'wicht afgetrokken wat toen ook bil lijk was " thans beeft geen weging met dit touw.plaats doch wordt nog deze korting steeds toegepast welke mis stand is voortgevloeid uit het feit dat bij de komst van de slachtplaats te Utrecht de boerenstand te weinig la-achtig georganiseerd was om hierte gen ten strijde te trekken Waar thans de organisatie betet is geworden meent spreker dat thans de tijd is gekomen hiertegen den strijd te begirinen en spr ' geeft als zijn meening te kennen dat na eenigen overgangstijd deze maatre gel in het voordeel der boeren zal zijn mits men eendrachtig samenwerkt wel ke meenlng door meerderen werd ge deeld De heer D C de Ridder te Zuilen bracht in herinnering dat bij de op richting van het Onderlang UtrecMsch Veehouders Slachtveefonds gevöerden strijd tegen den slagersbondi welke toen ook door eendrachtig samenwer Idng van de boeren gewonnen is Nadat de Voorzitter den heer Jon gerius dank had gebracht voor diens helder en zakelijk betoog werd beslo ten het dagel bestuur van het U L G op te dragen dit onderwerp nader on der het oog te zien en aan de hand der praktijk hiertegen maatregelen te ne men Naar ' aanleiding van het verhandel de in de vergadering der eerste afdee ling van het Kon Ned Landbotiw Co-mite stolde de Voorzitter de vraag aan de orde Of het wenschelijk zoude zijn dat voorgesteld werd om in het melk besluit op te nemen de bepaling dat do melk aan een zeker gehalte moet vol doen beneden welk gehalte de melk niet in de consumptie mag worden ge bracht Algemeen was men de meening toegedaan dat naar betaling naar kv<'a liteit der melk moet worden gestreefd ofschoon dit vooralthans in de pvactijk nog moeilijk door te voeren zal zijn daar het publiek met de kwaliteit geen rekening houdt De RljkszLiivelcoiisulent de heer I * N Böekel en verschtllenilè afgevaar digden waren de moeniiig toegedaan dat tegen -^ astalelliiig vau een mini miTm vetgehalte van de molk zeer qrn stige bezwaren bestaan men stelt >' idi tevreden deze minim_um grens bereikt te hebben on deze grens kan uit den aard der zaak niet hoog gesteld wor den daar deze voor hot geheele land zal gelden Dit moet noodzakelijk tengevolge heb ben dat alle vooruitgang op dit gebied daardoor tegen gehouden wordt " Bij de rondvraag vorzorht dn heer A C Wosteneng te Bilthovcu of liet io nnotsohap goon stappen zou doou tcgou het Toornemon ^¦ an de KtHlcr ISiioDr wegen tot opheffing van de bewaking vnn do Loijenschen weg aldaar I)aar O deiïo dubbele üjn zeer druk spool' wcgvcrkoor is en van dozen overgang vooral des zomers zeer dnik gebruik wordt gemaakt acht b\w ' het ge wenséliti deKe bewaking te Inteü liand haven anderen merkten op dat o.a op de lijn Ulrccht—Amersfoort ver scheidene overwegen onbewaakt zijn en in onmiddellijke nabijheid van ver schillende overwegen toch wachters in de seinhuizen aanwezig zijn door wien Vroeger deze overwegen tevens ter bewaking waren toevertrouwd Be zuiniging wat toch het doel dezer op heffihgen ig wordt hierdoor toch on mogelijk verkregen on betreft dÜ dus enkel bezuiniging op papier he " dool wordt liier voorbijgestreefd Besloten werd tor plaatse een onder 7.o"k Ie doen on dan naar omstandig - heden te handelen « De P.ijkszuivolconsulent de heer Boe kei vroeg nog of het niet op den weg van het Genootschap zou liggen een Commissie in hot leven te roepen voor bevordering van betere molkwinning en stalverbetei'ing ongeveer op do zelf de wijze werkend als in de prov Gelder land Verschillende leden stemden met dit plan in vooral ook met het oog op hot komend melkbésluit en daar boven dien niet alleen bij oude doch ook bij nieuw gebouwde boerderijen dikwijls fouten bij den bouw worden gemaakt kan zulk een Commissie zoer nuttig werk verrichten Besloten werd hot dagel bestuur opte dragen in do algemeone vergaderingvan 17 Dec a.s met een voordracht tekomen en deze Commissie dan in testellen en vooral mannen van de prak tijk te verzoeken hierin zitting te Wil len nemen tDaarna sluiting Kanaii^zangwedstïifd De eerste Utr Kanarievereeniging houdt in samenwerking met cis Pluim veevereeniging „ Ornithophilia " een spe cialen zangvvedstrijd voo ^ kanaries op 12 13 14 Dec a.s Do te winnen prijzen zijn in de etalage van den heer v d Hurli Wittevrouwenstraat te bezichti gen Een sclisrwe protestmotie Do C B P T T afd Utrecht ver zoekt ons opname van de volgende mo tie De gecombineerde valvgroep telegra fisten on kantoorbedienden te Utrecht bijeen in huishoudelijke vergadering op 18 Nov 1924 in Café Bellevuo ter be spreking der salariskwestie gehoord de besprekingen kennisnemend van de verklaring van een zeer invloedrijk re geeringspersoon dat de ' salarissen voor do Rijksambtenaren in ' t algemeen dus voor de Post - en Telegraafambtenaren in ' t bijzonder te laag te achten zijn W ij s t met groote verontwaardi ging het nieuwe bezoldigingsbesluit en liet daaruit voortvloeiende salarisOnt werp van het P.T.T.-personeeb af Protesteert met nadruk tege '^ do bijzondere dupeering der jeugdige ongehuwde en na 1 October 1924 ge luiwde ambtenaren wier positie de re geering ^ onhoudbaar maakt Verwerpt de waardeering vandenzelfden arbeid naar de normen:jonger of ouder dan 21 jaar gehuwd ofongehuwd kinderen of geen kinderen,als immoreel Eischt voor'gelijke praestatie en aantal dieüstjaren gelijke en behoorlij ke bezondigiüg en als ininimum we derinvoering der bezoldiging 1920 Roept alle ambtenaren op zich in geen geval door de verschillende nor men politiek te laten verdeelenén hier mede aan de regeering gemakkelijk spel te geven Verlangt van het Bondsbestuur a Zoowel in woord geschrifi als daad de Bond in het bijzonder het per soneel in het algemeen van nu af aan en binnen den kortst mogelijken'tijd ' ge reed te maken tot dé allerscherste actie tegen de aanslagen op de salarissen en tot Verkrijging der salarisrcgeling 1920 b ' Zich met die personeelsorganisa ties te verstaan en samen te werken die eveneens bereid zijn tot het uiterste verzet over te gaan Besluit de motie te zonden aan het Bondsbestuur en de pers ter publicatie aan te bieden Hei postkauSsoi In het V V over het wetsontwerp tot regeling van de inkomsten on uitgaven van de Posterijen onz.-lG2B werd ge - vsraagd wat de Minister denkt te doen tot vrijmaking van het postkantoor te Utrecht Indien de Minister een nieuw ont werp ' wil ind'iencn kan dit bijna geheel gelijk aan het oude zijn en kan volstaan worden met de onteigening aan den Noordkant van - de Potterstraat in hei nieuwe ontwerp te doen vervallen Men meende to weten dat het gemeen tebestuur van Utrecht bereid was tot eon zoodanige oplossing mede te wer ken ¦ Israël GemeeKte De Iverküi-aad der Israël gemeente al liiei ' heeft besloten dat in de ontstane vacature van oppervoorzanger zal wor den benoemd iemand ' die liehalve is mu zikaal ontwikkeld ook bekend met de rabbijnsciio liltcratuur Ook sollicitaiv ten uit het buitenland zullen wqrden opgeroepen — o — Sjïïeeisnur burgemeester De lituBemeester ' lioudt morgea spreekuur van 10 tot half 12 uiu - - Tttljefeulosé-ljeaiïijtlisg r/nrier voorzitterschap van mr L N.Roodenburg heeft te dezer stede eenvergadering van het bestuur der Ne derlandscho Centrale Vereeniging totIjfistrij tüng \ uu de tuberculose plaatsgehad De besprekingen waren In hoöfd ziink gewijd aan de vraag op welkewijze meer fvuuoiworking lussohcn de rijl,xi)tóppclio voor de tuhrreuioscbestnj - - aing on ile vorcèiiiying kau worden ver kregen ' Met gvoolö Voldoening deed do voor ültter meflfideeling van - de belangrijke gift die üv x^eroenijring heeft ontvangen uit de opl.ir.3iigst van do wckladighetds postzegels in December 1923 en Ja Uiiari 1924 verkocht Dit bedrag 14000 stelde de vereeniging in staat verschil lende plannen uit te voeren die anders tot de vrome wensohen zouden blijven behóoren Van gedachten werd gewisseld over da mogelijkheid de kolonieverpleging in den lando meer dan tut nog toe het ge val is diensilinar to maken aan het mot tuberculose hcdreigdo ki»d Gepoogd zal worden mét vereenigingen die zich met de uitzending van kinderen,bezig hou den meer voeling te krijgen Op voorstel van do Provinciale Drenl « che Vereeniging » al worden nagegaan of do tegoinvooi'dige wijze van bel vov - deelen van de rijlcssubsidie voor de tu berculose-bostrij-ding wel do moest juLs te is en of er bij de regeering ' moét wor den aangedrongen op een betere verdcc ¦ lin-g Ook werd nog besloten instemming to betuigen met het request van eenige vereenigingen aan - de Tweede Kamer to gen de voorgenomen belangrijke ver mindering van - den post op de Staats begrooting voor uitzending van kinde ren naar gezinnen en koloniehuizen Utrecbt's oudste mancelljlie iBwonei T M Timp morgen 101 jaai 101 jaar Wien zal het gegeven worden meer dan een eeuw het volle levenslicht in nog goede gezondheid te mogen aan schouwen Onze stadgenoot toch de oude heer Timp woonachtig in de Prins Hendriklaan - zal morgen den dag her denken dat hij een eeuw en één jaar geleden ter wereld kwam Zulks is toch wel een buitengewone zeldzaamheid t <^ meer nog - daar de heer Timp vrijwel volkomen gezond is hoe-wel hij de laat ste twee weken een beetje met ver koudheid tobt Dezer dagen kwamen wij een „ journalistiek vlsitetje " bij hem afsteken en werden op vriendelijke wijze ' door zijn dochter ontvangen die ons mededeelde „ dat va-der op bed lag " Dit feit bleek gelukkig geenszins - du noodzakelijklieid in te houden om nog maar eens terug te komen „ Gaat u toch maar gerust naar hem toe " Wij weMen binnengelaten in de achterkamer ^ yaar • de liachel gezellig haar warmte ver - spreid de Twee mooie - groote witte kat ten lagen behaaglijk spinnend in hun mandje er achter en aan de overzijde van het vertrek lag de krasse oude Timp — Vaxior daar - is die mijnheer van doLiefde die ' t vorige jaar ook bij u wat D'er kwam beweging in ' t bed en do - oude heer Timp - verrees Ixiven de - de kens — Ja ja ik Iieb de kou een beetje to pakken zie je maar dat is weer gauw genoeg over Ga zitten en tot zijn dochter kijk jij eens even voor in de koker of er een sigaar voor mijn-heer is Zou dat rooken u niet hinderenmijnheer Tiinp Wel neen ben je mal ik rook tochanders ook zelf nog lederen dag Zoozaten wij dan eveii later met een si gaartje en ' n fijn kopje koffie te pratenmet den bijna 101-jari-ge die al weer zoodruk aan ' t converseeren was dat je ergeen woord tusschen kreeg D'er werdweer veel opgehaald door den oudenTimp Waar ' ie - geboren was ^ — In Breda in 1823 in - de Kraanstraat zie je Ja da's een rare naam - d-at „ kraan " Ik denk dat ze dien naam ge geven hebben " Omdat ' t zooi dicht bij de.haven lag met al die hijschkranen Dan kregen wij weer aardige verhalen over Dordrecht Panaerden en Vossche gat en ' t is opvallend hoe de oude Timp nog precies alles weet zelfs de - kleinste bijzonderheden liggen den bijna 101 - jarige nog versch in ' t gelieugen — Zie - je nou zal ik nog eens eenaardigheidje vertellen M'p twee zoon,szijn allebei gepensionneerd Nu heb ik " tvorige jaar de eeremedaille in goud ge had verbonden aan de Orde van Oranje N'a.ssau met - gekruiste zwaarden ' t was natuurlijk niet goed of we moesten Tlmp's mooie jas zien waar de eere - dccdratie aan bevestigd was M'n zoons bobben allebei - de zilveren medaille voor 3ö jarigeü trouwen dienst verbon den aan de orde van Oranje-Nassau Dat is toch mooi hè voor vader en zoons en een te begrijpen trotsche glimlach glansde over het oude gelaat — Wat ik je nu nog moet -^ jertellen da's waar cok ' k Heb dit jaar de Ko ningin en de Prinses gefeliciteerd op hun verjaardag ' Timp heeft een eigen handig geschreven felicitatie gestuurd Nu was ' t natuurlijk ook weer on-i heel Irotsch op te zijn dat Timp zoowel van H M de Koningin als van - de Prin ses een schrijven terug had - ontvangen waarin beiden mede-de-elden zeer gevoe lig te zijn voor ide felicitatie Wij lamnen niet anders den mel den dat de heer Timp nog dezelfde is van het vorige jaar hij ziet niet goed meer hoort echter nog uitstekend ovei ' t algemeen en heeft een memorie waar wij jaloersch op zijn Hij is nog zeer opgewekt en levenslustig ds nog altijd met hart en ziel de militair van de oude garde praat over niets zoo graag ' dan over zijn dienstjaren Timp is nog im mer de echte trouwe dienaar des lands twuw in den zin des woords zooals jvij die bijna niet meer kennen wij zouden bijna Keggen een ontroerende trouw aan het Huis Oranje dat hij - vereert op een buitengewone wijze Timp heeft 13 kleinkinderen en zoo hij het nog beleven mag hoopt hij nog o-vergrootvader l^e worden binnen kor ten tijd Mijnheer Timp we moeten nu weoi eens opstappen hooi en komen noggraag eenS praten Ja ja dat moet u vooral nog eensdoen ik praat zoo graag hij moest erzelf smakelijk om lachen Nog even eenaardigheidje vertellen We liebbett het nog even aangehoorden toen wij op een gegeven momentniet'vol aandacht waren sleepte de heerTimp ons er wcl bij „ Hoor je ' t wel?"Nu dat wilde net zooveel zeggen als„let vooral'óp " Het bleek dat wij al geruimen tijd verbabbeld hadden de heer Timp is voor zijn loeftij'd ook nog zoo zeldzaam leuk on onderhoudend hij praat maar door en alles wat door hfcm opgedischt wordt is ruimschoots do niooite waard aandachtig aangehoord te worden Het zal morgen wel groot feest zijn aan de Pi'ins Hefl-driklaah en de naam Timp zal op veler lippen liggen Mor gen z;al men zijn portret op onze foto pagina kunnen vinden Op den - dag vaji morgen komen wij nog nader terug Benoeiüd Tot leeraar in de liehameiyke oefe ning aan da Clir school te Anu' lon^nn.hoofd de lisor J Nau(:i i 1 - ' SI atlgeiioot - 4ls«isli wijk ¦ ^ asisMf 
TwESile Kamer lïet « 3gie!Mee.n l3Bgro'otingsdebat wordt voc'Olt.gezat De heer Ffuytier - c*-iUseert de hou ding van 4«ïi.3»eeï van Vu uren te genover de ambtenaren die hij wilde dwingen tot bezuiniging op straffe van onl,slag - tegenover d«n bezuiniginigs-in spcctemir « i itegeaover de rapporlien der bezui»igiivgs-comiiitti«si,e Spr mieeEt d4t de critiek ïoortlcwam uit « Je neiging de regoerijiig te-steunen Tcgien den minister van Waterstóat zegt spr dal het niet past over de € om mii'ssie ' Riin.k te spreken als gescliied is in rfl.en bekeifden ' brief over het rapport bij de bezuiiuging der posterijen IVlinksiter R tUj s geeft ifl,en lieer - t e r H il 1 1 in ' avervvegiag zijn motie in te treil ben Minister R u ij s acht den lijd v«30ï een nieiiwe otndeTwijs-inrichiling niet gc - * clnkl M |] Aiarjaedtiigit de ' opvattiïag eter nogee i',in,g o'Véï ' de opleving in don landbouw maai ' is iiet ' eens met de-opvatting dat men ' zfcl daaï geen overdreven xooa-stel lifflg vian moeit maken De omigraitie wordt wel bevorderd en de gemeentoJ.iikc autonomie ê(\' Kuns'traat Laaktevar ier to ' s ' ha'Veuhage is ' vannaclit 0111 - sti'CL i-i.s een wvr ' brand üitgebTOken in fcn auto-ga'Kiigc C-c bim-indwcer was het i ' \' u ui ' spocdjg '.» je6s!t'e'r ' E-sin « deir aat'O's i wss - rrnstig llïc-sc-liiadïgd \ '©(• Mr oTOi5-e'!<>8ndo oo-rziaak is heden - j ' nacht ' de ^ v-onimg van Proost tijo Doelin - chem tdlaal uitgebrand De bewoners w avcn alten ' wc-gens lirnvcljjk N^an - de d oclitcr iril-stpörg i',i - wcr-d niets gered ' Ooi toet ¦ aa.ngircnz'ewd ii)and bewoond - door Giez-en werd gedosltsrijlv een prooi ' der vlammen Hier werd - de inboedel ge red ¦ ¦ - Blijken nader Ie Den Helder ontvan - ' gi n horiclü zai H.M '« Trom-ji Sa'K-bVem - ¦ her te Giliraltn-r iaankoiincn Do rcpa-ralie zal 6 a 8 dagen duren Vermoedelijk zal de „ Tromp " op ' den in hel reisplan v-asÈgSsl/eMen - datum 9 December te Marseille aankomen A^ïivaiiag \ -¦- stcrai ili«wil ' oji'tef Rtjiv t-er hoogte\an MatiT ik een aanva'ria'g ijila-'ils ' tn-s - s d'.én öen " CoiïCüidia-boót en een boot vaii K'O'oiiS en Co Ie Vrnhcm waardoor laatstgenoemde i>oot in liet midden % verd getroffen en een pvóot Iele opliep • tengevolge waar-van zij direct begon te zinken Door tegcmvooi-dighe-id van geest van den stuwirin-an werd zij lull speed tegen den dijk gezet vva'ai'döör 5ict vööïscMï J-Joven water Jsleef Ket ' achterschip '^ vas e'ohfer - ï-èfeds gedeelte lijk vo!gêloapén.,' De vipowc « è » t kiMe - ¦ rJen•,^'!m..¦den k«,p'ileia bovoacn ' te bron gen - -" aien meldt ons uit jGnriaeiheni - - ¦ De onderwijZök - % èn diens verloofde zljirbeidfcn fteov - kó-l-èteSsiiiVt)!-.Viêi-g-iftigd geraakt Laatsii;itene'omdc W'ass s^i'o'édi'g weer iiij keriiiis doch - de h-ftcr M - ver koert lio^ steeds h-aiten,bewustzijn - ':' - Oe'vUeïiiï&i-t ïï«iteiB.ê-Iiiai ^ - l'i'i i^,Ie'dan w«>ratïïó'öV„.\"aéla '" aan 11 - ildbï gemeld dat de E,"Vlï ' aldaar to Ti ' n is aaiHgek'oKi'ê » ¦.' lie geestdrift der ' düï'en'den aanwe -- - iitg-en was ön1ysge',«-!isRi]k löe göiiver ne\iv vaji ' Su8fta.tt>'3i's ' Öwstkust heeft do vliegers geluk gewetischt met lum be houden aankomst In M9oi.ïin « iSïï aïte fcantöreii g evweukéin.i(i'«('l)i'ujk nvmeir ' Wethouder difi W.aial = Mia'le f ijtmeent dat hot Ijazw.aair ' fegen list liBtröklsen van lic ' pproeel Minrebroedei straat door X'i'eeiiniolujgcn,verkeer i/.aX wel Jiüamand cnisUg be zwaar hoBbcn Do vereonigiiiigi is vöo'r de gemeente van nut von - bet gaat niétaan die voreoniging \ asl ie lutsn Icwpetn Voor ' de bedoelde loculitfiit is Tnomentoelno ® geen bestomnriing gevnda.K r!.S \ ö'.-eiiïl)Pt - •¦¦> SCHOJUWBURG 8 utir Het - S.-h.jUV.'lo '?.- ¦ aeel De © psclietjfier i Maa-ndag S4 November --¦;:'_< PARK TIVOLI 1 uur Toon'kunst ' Gene- rale renetitie van Tadas Macctóaeus • SCHOLWIiURG 8 utvr Met Sdhouwtoo-f neel Tempora Misfantur in ahonn 2 • • üinsdsg $ 5 NoveïïibéT PARK TIVOLI ' 8 JJUJr 1Poi2iJil6;ut«'t:..iruiaas,i Maccabaeus "' ' i SCHOUWBURG 8 * tTOT ItafiïaaBS'chei ' Opera „ La Kó-hèïiïé " i - Dondevdaf ' 57 XoveiiSiJjsK i SCH0t;v/Bi:rg »/ uur K V lïet Xed'i Tooneel Rlauwhaards a'6hteit-ê vrou «- j Maanïl-jug 1 © ëceJnbeï - • --^—-- i PAUK TIVOLI 8V * uw Utr SteiJ Ör-'i chest ]» e VolVsconoferf ' ' ' ' '-.^ I Oinsdag 2 Decembei ' ¦ ' SCHOUWBURG ' 8 uur lï.'Y Het " Si-A Tooneel Mercade't voor ' den K«a.st.kvi.H:ï Woensdag 3 ® ïü'éó'efnbcT SCH0U"\X13UK & ' 8 mir Ha s-ii-omvioo neel Dr Knock of ' de triomf dé.r vI«iSi ' sch'è Wefieïïsekap voor éen KumêtkJiagK ' D0GR4.00PEN0i i SCAL.VBIOSCOOP Lange Vlestrait-I VoorsteUiBg van 7,.30—lü^O uur ' s aV Woens-dag - ' en ' E-aterdagWii'd'tes ffiatinéo ' van S — 4 uur Zondags doorlopende Voot stèlling van 2 wir ' af FLOKA-BIOSCOOP ' Öadiègmcht \\'/ 124 Eiken avond voorstelling aanvaiiK tialt 8 Zondag doorteo'ijendè voörsteUiii gen aanvangende ' 2 uut P.41LACE ïHE.A.TEi ^ vreeburg 29 luie ren avond een voorstellii.ï ZaterdaR-s avonds twee ii!ondagS ' daorloopende vaor stelling aanvangende 2 nur BIOSCOO.P SALON VREEBURG Vfée burg 8 ié'leren avond voorsteljing &•« ¦ dags dooTlö'oïi'ê'nfe voors^eliin.s ' '• MUSEUM - TENTÖONSTELL \ G BRAND WEER n Centraal-Bureau Brandweer Minrebroederstraat 5 lederen Donderd,lg avond van 8—9 uur en op andere d;aKen en uren na verzoek ' CENTR.\.'\L MüSEüiL \ gnietensl.i>aa'1 i Geopend Zondagsmiddags en WoensdateSi ' middags van 1—4 uur kosteloos MUSEL-.M V.A.N HET STA.\TSBOSCiiB "!- DRIJF Mliseuiftlaan 2 Geepend ' desi Woensdags en des Zaterdags van lü-!-4i aur en d'cn eersten Zondagralddag v-in elke maand van l'/s — 4 uur GEB ' GR.'\F!SCHE STÜDIEVERZAME LINO l>.rinïenstraat 2Ji Tentooiistètlingvan vroegere en latere Kleureudrükkén,'Gïtis toegankelijk op eiken Zaterdagmld ' dag van 2—4 uur na schrilteli,iUe aan vrage bü den conservator dr N * ö van Hultel " ^ Een GESc^sü oadcï Gfeinseseii Vüor do Rechtbank te Rotterdam - - tond een iJC-jarige Chinecsche stoker afkom stig uit Ke.nion feveciit Bekt werd ten lasto gelegd dat hij op 15 Sept in de Edisonstmat lo Rotterdam op don Chi - neeschen aannemer van scheepsvolk Wong Sing tlrie sclvoieü uil ' ccir rcvoi vev gelost heeft D'j aangevallene is niet gewond iiet eerste schol stuitte af ' op oéii horlog-p dat hij in zijn-vest^.ak h«d de twc au dev >» mister De beklaagde bekende dat hij roeds een tijd lang rondgeloopen hal met het plan om Wong Sing te dootlc » wien hij lederen keer f30 moest betalen wilde hij werk bekomen • ' - het O M „ mr Gembaul cischte zes jaar gevangenisstraf De verdediger mr Zijlsti'a,.Aillc clo metnie mede op f?i"ond van hél feit dat Wong Sing minder coed bekend staatdoor de wijjie waarop hij « ijn Chineo schc landgenootcn die om werk komen behandelt • • ' Het belangrijkste nieuws in dit nummer BIJITENI.ANDr '¦ De Sirdar van Egypte overleden De benoeming van Austen Chamber lain tot Britsch vertegenwoor4iger bij den Volkenbond wordt bevestig-d De Duitsche generaal yon Nathusius - door den krijgsraad " te Rijssel tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld Regeeringscrisis in Turkije Hel lijk van den Portiigeeschen vlie ger Cobral is in de Noordzee gevonden Voigens een bericht uit Parijs ' is te Kroonstad een muiterij uitgebroken en zou Trotzki gevangen genomen zijn Muiterij van Spaansche soldaten lo Madrid Rebellie onder de volgelingen van AIj del Gerim in Siïarokko - twee ministers zouden zijn vennoor-d Mimisier Aalbiise zegt in de Tweede Kamer dat een wetsontwerp inzaie wim kelslniting spoedig aaar den MMdCD slandsraad zal wórdea geiMSB.d«B Voortgezette Jiehandeling y-osv Jii-e \ Arnhemsefee Geneehtetof van - de AiiitebE ie moordaaai te WJjchcn Tegen Vari Munster wordt Ievenslaiag\:ge«Ascht De HollUnd-In-dië tocM De vliegeit ' zijn lie Medan a.a.ia,gek-i3ffliea Den vliegifi-s is een jpremie y,an f 15000 loegekciiiid ïii de Eerste Kanjer ' 5«ewl aan • de vliegers hulde getonarchit iïet is de bedoeling der regeering - eenweitsontwerp in te dienen tot Itet gelei d'eMSk doen uitsterven van - de ' Staatslo terij '¦ ° STASBSHIEÏJWS FJ-annen tot vteabeteinng - xscbl i&f ¦ gWémschool Kromme Rijn De heer J M ' ïTimijk itiitredhf's oudsV mannelijke dnwoneK.f.'VYfliiAt.mietsgfin 30 ^ jaar y ^^§^ ^ De V S en de Intergeai lieerde s c li u 1 d e n WASÏJINGTON 21 Nov In verband met - de terichten uit Parijs dat - de Fran sche regeering de veinaindcring der in tergeallieerde schulden aan - de Vereenig ' de Stalen zal eiscUen overaenkomstig de vermindering der Duitsche schuW vol gens het Dawes-plan wordt verklaard dat - de Vereenigde Staten van Amerika aan derg'jlijke onderhandelingen niet zullen kumien - deelnemen Er wordt op gewezen - dat de Amerikaanisch'e Com missie töt FundeeMng dev Buitenland sché schulden reeds meermalen aan Frankrijk een regeling met gunstige voorwaarden lieeft aangeboden - welke gelegcnlwièl 4e Fransche regeering even wel niet ' heeft willen aannemen Een mislukte revolutie p o g i ' n g LONDEN ' 21 Nov Uit Athene wordt gemeld dat Woensdag te middernacht « en isoging tot een revolutionaire be weging is ged-aan Ifet snelle tjptrsden der regeering die generaal Loufas en andere - afïicieren liet arrcsteeren ver hinderde uitbreiding'der beweging De toesta'nd is - thans rustig Muiter ij van Spaan scjie s - o 1 d'-a t e a LONBENi 21 Nm Uit - Parijs - wordt gemeld dat tweelnionderd Spaaioscte s'oldatcn te Madrid maitten tengevol ge van het uitstel Ie » deï doniobSlisatie nadat de dienstttiid verstreken was iDe mniters •^^ etrden gearpes-teerd Éen nieuwe ontwape n i n g s e iQ-n f e r e n t i e iNEW-YORKi 2Ö N-ov - Senator Borah lieoit beliend ¦ g'emaaïs:t Ijesloten te heb ben er bij Presid Cooli<:lge « p aan te zul1'cn ' dringren ' de m'ogendheden uil te noo d-igèn voor een tweede onlwapenings confereniio öiidei ' auspiciën van de Ver'éronigde - Staten ' Senator Borah meent dat met het ^ oog op do houding van Groot Brittan-nié ten opzichte van ' het prO'tocOl van Geneve thans dé tijd is aangebroken Voor i»et houden van een tweede ont waiieningsconferentie op welke - zöd wel de önt-wapening te land als ter ii&ü - moei worden besproken Brand te fric'st Madoera arr 20 Nov v New-Orlean £ te Amsterdam Manoeraii v Rotteïdam n ïNew^Or leans w'erd'l7 Nov 8 u 13 nam op 380 4n V Valeni'.ia gesign Prins der Nederlanden vertr ' i9 Nov V Batavia n AmsSterdam Radja YerlT 19 Nov v Hambui ^ n Bremen Bjambi vertr 18 Nov v Batavia n,"RoUerdaüa Soerak-artaiirr.'19'Kov V Rotterdante Bala via Patria aiT 19 Nov v Rotterdam te Batavia Celebes thuisr arr 20 Nov teI*SaT seille " - Radj'a arK 20 Nov v Hamlmrg te Bre men - Sumalta uitr arr 20 Nov te -' Ant \\' erpen Kenncme.rïand arr 17 Nov v Valpa raiso te Co-ïral Waterlancï uitr drr 17 Nov te Bue nos Ayres Zeelandia tliuisr vertr 19 Nov v Rio JancirOr TRIëST 21 Nov Het entrepot en een Yougo Slavisch stoomschip zijn ' door brand verwoest De schade wordt op Vijf millioen Eire geschat Eenige ver dachte individuen die - men verdenkt Van brandstichting zijn gearre-steerd Hevige storm in M a ro k k k o MADRID 21 Nov I'n Marokko heb ben hevige stormen gewoed B-e - telc foonverbinclingen zijn verliroken De spoorweg Ceuta Tetsnan is fceschaüi*d ' Rebellie onder Al del K e r i m TAN'GER 21 Nov Het gerucht gaal • dat onder dé volgelingen van Ah del Kérim muiterij is uitgebroken De " Mi nisters vair Bttitcnlands - ho Zaken - eii Financiën houden zijn vermoord Hedenmiddag heeft het bestuur der Stlioolvereenigiag Agatha Snellen aan besteed hot leveren en stellen van schoo-lmeu belen ten dienste van bovengenoemde school gélé-gen Zuilensti-aat no 1 al hier Ingekomen zijn de volgende biljet ten L ïleijnen en Zn to Nijmegen f5030 ¦ Firma i^eSéeliiig te Hoogkarspel f2900 de Mark - meubelfabriek Ie Breda 14720 Heuling te Wierden f29,ï0 M P Kra iïier ile BilthoVén 14365 N.V Tuin - en « Chöoimfeubèlen te Amsterdam f5140 N.V Houtindustrie Nemica te Zeist tB240 Dïiöï den aïfeliit II van Overhagen A,zl,i te Bttnftik werd aanbesteed a Ilet bouwen van een woonhtiis b Het verbouwen van een Ingeschreven werd s-W^^if ' A Klarenbeek Utrecht a f10169 b.f9978 van Empel en Wielders.a 15430 b f4994 Middelkoop en v Goemeren a 15684 b f6590 ' M H Knuvers te Maars sen a f 4500 b f6500 J W de Vries teDriebergen a 15497 b f5788 Gebr v.d Ven Schalkwijk a f 5,539 b f 5889 ' Van Ék cll Busbrock to Zeist a f5995,b fS888 Van Brenen en de Gier Co then a f5150 b.-f 4667 Adr van Dijk,Houten a f4S5 b f©.— grip ea Usmt fel | G FEITH BUNNIK Kweekexij ^ ngenoord " / levert franco huis met vrij lecht: EXTRA OOUURESNETTEN A pet K.G 1 0.40 EXTRA BELLEri.EUREN pei K.G 0.25 fieidie soorten zijn zeer girooite en ' gave appelen Mooie JdieTir Voorts Goudireinettien Is s p KG 0.24 idem Sss.p.KG 0.14 SeUeiaeuren les.p.KG.O.lS Zoete Campagine l.es.ip.KG.0.16Wanterjain Ie s p KG 0.10 " ticaer Wfld'emBm l«s.ip.KG.O.U Piresent van Engeland ¦ e.xtaia O.-iO Alles prima gesorteerd ^ eu NET DAOMEiSJE F.G 16 a 17 jaar Aanbieding ü Keïsersgracht 38 bis f » Wsgens weitk«tooslheiid ' mag ik hallen Mj A 25AKKER Onde 3racht No 220 b/d Hamb Brng voor i 2 — 10 Kilo Klieiiaaiid'appeilen(aiék rvrij).Frieechie RapenFriosche WoirtelsZeeiniwsche Uien Stopfperen Ziti urikool "¦ 1 Gele fcool 3 Kilo - 1 Roode fcool 3 Kilo EesUst alles prima waar AANBEVEI-E-ND Wordt gevraaqd nette flinke afgehaald aan ons Bu zeau BBIFT 23 a 10 cent per Kilo voor direct of later goedkunnende koken en werken.Aanmelding Vrijdag " enMaandag na 7 iiur MoreelsePark 5 742 i.iig@'ssö®i tiggn uiterst Mllii miêf i @ fSï Mum i%m i-liT woLMiiiJCi VOOR HET VORMEN EN BEHOü [ Em EWEGANT FIGUUR voer alle llsureri Bea mooi en sterk corset van beste eoutil Lnas la de buBte Met 2 p jarretelles Ben van onze bekendBto Coraetten & uk0W Voor sware flguTeu Een extra sterk cor iset si.ot elastlelien bin nengordel 21 cM br In tijne écru tint Dit corset vFordt aanbevo len d H.H ^ ^^ Doctoren ^ ïs^%e Alle,iTwilfit"cor8etten zijn voorzien van Twil fit epiraalbaleinen wel ke r O e s t V r U en on breekbaar zijn en in geen andere corsetten ooit geleverd worden Voor corpulente ligu ren Vervaardigd van zeer sterke coutll voorzien van gepaten teerde krujsjarretel lea e n onbreekbare splraalbaleinon Met 3 p jarretell " f '^^ Maten 64 100 s as & LANGE VIESÏRAAT STADHUISBEUa Laat f ® m Ii|n8 stol en vmmg vm af BE¥1I0RSN RUNDVLEESCH 45 et pei pond 40 „ 55 7J JJ 100 5 M 70 et per pond 80 » M 80 „ » « 65 „ ¦ J » ' »» 60 „ > > i tö „ ¦» ' 5 75 „ j » '' t » 70 „ 55 „ te 75 „ ^ ^^ p 45 „ 70 „ 100 „ •' m It '¦'% 100 „ ^ » Lappen Gehakt Stukj os en Rollades Biefstuk en Haas VABKENSVLEESGH Carbonades Maigcre Lappen Stukjes en Frioandeau Schijfjes ¦ IJoon-egen Lappen '..¦- Vette Lappen Reuzel '-• • • Gesmolten Reuzel ¦ Vet Spek Mager Spek •• Gesmolten Rundvet V&i'sch Rjindvleesch „......» Rookwcn-st Rolpens ZÏS ONZE ETALAGE — ZIE ONZE ETALAGE | De nnltigsle en voordeellgste ÉCOLAAS-SËSCHENKEN KOOPT GU in LIJNMARKT 39 UTRECHT Daar is~voorradig een seen - groote siorteering ACTEN - sn MÜZIEKTASSCHEN en Iflno LEDERWAREN FOTO en SPORTARTIKELEN gepaard aaai ze«r lage prijzen Fdöeii fabrikaat — E WWi & Baarden voor St Nicolaas Neger enz Surprises ÜolpTet in groote keuze bjj PREömHEEKEP^STR 22 h Pauwstr UTi?ECHT 1 n öeiooiMiig die mil aan em goede be - Wegens opheffiüg vm zskm zQQkt mmglék boop mm betrekMng als Relzi g@ï ' êi & nüm§nm Goede ^ ï^ïMaaelst Pïima refe - B m 640 bur dezer ¦ QEVRA&GD 718 Apotheek KOERT te huur Aa-n het Gatecoppensplehi na bij het Hómoeopatisch Zieken lïuiiS te buur eenige aardigeUANDHUISJSS met tuin,hevatt heneden suite keu leen bij keuken kelder Ieétage 4 kaïmers daarbovenvliering Aanvaarding ' ter stond Huurprijs 1 ' 624 —' perjaar 676 Nader te bevragen toij WALT MANN en Co ' Ouïte Gracht G2 Vieörug desgswsnscStt au hsitis *- Etoop wei'kails&aar m'èts in 3 jaar aar I P SH ^ 111 i§ls@!pl@li II Mevr H DE VRIES Fred Hendi'ikstraat 39 vraagt tegen 1 December een flinke voor dag en nacht of dag Aanmelden ' s avonds na 8 uur of ' s morgens voor 12 uur 673 Dmer piano f 37S - wordt ter ovemaim © aamg ebo-ctein De betaling kan in ter m^mern geschieden Lerveiring fmanco onder lamgdu rigie garantie T « ibeaiclhtjigieii toij Gebr BONTEN Oudte GTOcht 132 naast fla Peielk en Gloppen burg 678 MAAR OOK [ RKT 23 Wm \ l EL Wagens lip inttigs ea @ o|ik @§| NiGOiaaS'Cade E®n klein voorbeeld ust onze groote voors'aad Groote maat Broodtxommel 1.36 w 3 Bussen Koffie Theo en Suiker v 84 Keukenwecgsehaal 1.84 PetroIeumkacheL brandt Kehaktmolen met versch platen 2.S5 Nikkel Zeef je met balkje 54 Doosje met 12 kelkenbakjes 35 Zwaar nikkel Thcelioht 1.78 Onderzet voor TiieelicM vanaS 20 Japansoh Theeschermpje 42 Borstelhaitger met borstel 68 Wi tS^^SSZSCSBS ESUECTRA LAMPEiN van 10—50 kaars 200 100 50 S GROOTE SOBTEEHïNG jaT " THEEBLADEN vanaf HALS ' WATT LA MPEN 115 85 70S 45 32 Broodplank met woord Hakbord met mes HaïiSdoekrekje Opvouwbaar TafelmatI®Messenbak Gascoiaioren roEd 1.45—88 Gasoesafoïeii vierkant 3.20 Gaseomforen dubbel ê.45 19 23 Qasslcïng prima prima IS Gasainameaten groote sort v.ai 5.75 PEHSEA PKiESAÜ ALPACCA LEPELS en VO'SEEN 1 DE ECHTS BLAXrWBRAKDEE 1 34 I met koperen bassin nu 4.9S | 14 12 ¦ 13 5 8 28 12 27 43 18 34 Alpacea Theelepels Lepels en Vorken prima Tafsliacsjes Ameiioains Aardappelschillers ÈÏEikloppeE Hikkel Zssfje verstelbaar — iiepelvaasjes VÏEC&Eies Zakmes Keiikeaspiecsls CEdeïselljlatien vana2 Petroïeumlamjiie met scMld 32 26 — Koper Lampje met fantasie kapje 88 PetroïeunisteUen met 4-p 3-p 1-p 1,25 koper binneEwerk 7.S3 4,78 WaEs&oifiaBiolen soefi maalweïk 2.ÏS ' ïeaksloos spst 6.88 Sffiklaafaam-halzsn vanaf 24 FiefelaataaTa ccispSeet 1.25 Sigareaaanstekers SS "— 13 Gasaatistskers 18 VnuïSleentjes 3 stuks voor 10 I 5 EHAÏLLS FAKUEW voor sjsotpiijs ^ Zvjare Emsser / Kmailig Z g Soda Eek ï;ep2l?.'slr met 5 lejeis Sv/aar wjttea Tsii ZwsEi wltlen TGiietcnii^or ïlslkkokeïs wit ca griis SscpiCpc CE Sclisiaicraaii Eï&arltïr.E vc-aai Vcigiofca priïna vasaï ipOEG THEESERVIES 1 I diverse déoor nu 2.65 1 I.IS i.33 2.83 B8 Borden | laS en diep 19 en 8 Groenten e » Aaidappelsciiaal 48 — SS HeatGH Soliaïea 6«deelig 1.34 KolKe - on Theepettsn met öëcar 52 fficlöekers i*—il iapanssSi TJiseservies msï filter ¦ ¦ E,ê3 Japanssli Kop ge Sciiofsl 30 Japamsoii Eierdopjas 10 Kop en Schotel mei décoi 14 I FASHSK G-üo:!i I WÏJK - en LIÏCÏ5ÜRGLAZ3SN spotkoopje au Mas Ssqp - ca Sa AÏ5.'.3a Mclkkoïisïs Alam rteitkofel Ali353.'Eo£Sicii3ï AiuJH Watojkoiel Ci'Bc'o EffiolE;T£5i-sa FKlt33n VOO TamMcïS ' ¦¦ ¦-'¦ wMi B!ociBvez6!2 gekieursJ \ W ^ Botervloot Kaasstolp ¦ Geöakstel compisst ' • FraitsteJ coaipleet Glazen KeilteEiiakjo ¥ AWOLK I itiliiitil ïÉÉim lifetriitlli iiiöfi wmski ^ i%MlB!!iMI^'M!IBIllM!!l!IH «^ a^^mm ^ iiMiiiiiiiiiiMii ^' M^Ö ^ St.l3XC0!.A&S-ËTiiLLA6ES WMEDOOE VW aMZlST ¥ EBM1!EB1ET MAAIT DAN AAN HET FÜBLIEK BEEEND DAT ZU GEREED ZIJN DOOB TE ADVEBTEEBEN IN EET UTRECHTSCIHI NIEUWSBLAD EN UW ADVERTENTIE BEREIKT RUIM 27000 H U 1 SG E Z I N N EN IN STAD EN PROVINCIE 1 '-- ^^ MtóLtaÊÊÊmÊiSÊÊiÊÊÊammmÊÊÊÈimÊitÊim inatUÊÊÈk iiuaiiifiiiii / t>f sft ^?^--.'» t * k^és:^.i i?:v'..?!r^t?-T.f.'r:3&'-':^J!-t ^ 
1S24 - TWEEDE B BECLABSE'S * f t.M 9«r isgel Maatsiiliapi'ij Iitiai ' hartelijk geluk te weiisfhou dat zij het voorrecht heelt na een eeuw mot groote voldoening te rug te zien op ihaar muttig en zegenrijk weriv Met haar houd ik in eere de na gedachtenis van de velen die dikwijls met achterlating va.n vi-ouw en kinde ren bij hun heldenwerk zijn omgeko men en herdonk ik dankbaar de helden daden van de dappere ze&lui die niet ge schroomd hebben bij hun reddingswerk hun leven te wagen " — o —' Uit latljë Door „ Aneta ' werden de volgende be richten geseind aan de N R Cour De aardbeving op Java Bij do aardbeving zijn 664 personen gedood en 52 gewond Bezoek van een o ud-gouv er ne u r van Suriname De oud-gouvei-neur van Suriname ba ron Van Asibeck is te Batavia aangefco men voor een kort verblijf A S Gïonstra t Na het ondei^gaan van een operatie is in den Haag oveirleden 65 jaar oud de heer A J Groustra oud-raad-adviseur j bij het departement van oorlog en na zijn ' pensionneering in 1923 voorzitter vaJi den herkeuringsraad De overledene heeft vroegr ook als officier gediend hij ging nadat hij den kapiteinsrang behaald had in burge lijken dienst bij het departement ovei - waar hij verscheidene jaren aan het hoofd van de afdeeüng dienstplicht heeft gestaan De heei ' Gro^lstra heeft een belangrijk aandeel gehad in do totstandkoming van vea'schillende maatregelen den dienstplicht betreffende — o — ' Arbeadswet De Eerste Kamer heeft het wetsont werp tot wijziging van de aA-tlkelen in de Arbeidswet betreffende den arbeid in de vol-continu-bedrijven aangenomen met 26 tegen 7 stemmen Het wetsontwerp tqt wijziging van ai't 26 der Arbeidswet overwerk van 14 en IS-jarigen is met S3 tegen 14 stemmen aangenomen TWEEDE BLAD _ xtECLAMES h I 0.60 PER BEGEU ÏSen bijzondep geurige koffie ¦ voor billijken prijs is onze HÜISHOUDnELAnGE 89 EN 105 GT PER M S.S tm ntzuümt Lmnmni zen met wn ^ mslei'dam-sHi ™ \ ri(..ii ' Dg eerste ' Zit in G,roning«a ' m worai- re»t I>o verhooren zijn ' hervat ¦ jiSi ^^ Een jonge bou.g-.sc h u t t e r Woen&i.lag merk't « eejrvoo'i''bijg.a:u.g.er op de Baan te Haad-lcm dat een jöi^-en die ' met pijl an boog gewapend was o|i de ' ïfci aatlantaaj'ns scltoot Bij onderzoek bleek dat de Jantaarns in die straat aille eeji gaatje vertooiidan van oiiigevae.r een centimeter niidnel'i/ij » ' De mam.waar sohuwde sen Grool Blaiik€nbiir^h ' Oud^radil^Bakkerbnig BINNEÏ^UND Een p a ' S s a g i e r • b o o f g e ¦»' t.i'an.(l en weer vtot ' De ¦ pa.Sijagiereiioot „ Beigeisland " van de ' Red ster Sine mei 500 pSiSsagieriS aan bwnvi is gistewnör gen bij ihoog water naWj Fort Frederlk gesfi a-nd ** 6Jjte.ravond oajë^tvccisr jse.ven uur is de „ Beilgienlaindi " met aissfetentie van tien slee.pb.ooten weder vlot gekomen Het stoomgcibip iieeft daariia de reis naar Souöhampl^n vooTlgs-set S G h 6 e p s b r a n d j e O isteravond brak brand uit in den in de Waalhaveu te Rotterdam met stookolie geladen licli ter Joma Ds brandweer bijge.staan door een boot van den havendienst wist het vuur te beperken tot den roef van het schip Overleden Mej de Vries dienst bode bij de famiiia H te Arnemuiden diö Maandag*il in brand geraakte door dat zij te dicht bij de kacliel stond is gistermorgen ia het aiekenliuis te Kam pen aan de bekomen branöwond'en over leden De s t a-k ing b tj de B ij e n korf Ken conferentie die gistermiddag te ' s Gravenha.ge gehouden werd tus sehen vertegenwoordigers van arbeiders betrokken bij het conflict bij de Bijen korf aldaar en hét bestuur der Alg Pa troonsveweniging welke bespreking werd bijgewoond door d«n directeur der Albetara is tot overeenstemmiiïjg geko men omtrent de volgende punten Bin nen 14 dagen zullen 65 man op het •«• erk worden geplaatst en successievelijk zoo vee als mogelijk is Omtrent de drie ontslageiMn zal een camnii,«8ie uit braak doen Ken deel der grondwer kers die ook voor beton werken geschikt zijn zullen tevens wolden geplaatst — e — Faillissement cu Opgegeven door Van der Graat & Co aid handels - informaties Uitgesproken P van Deck aannemer en koopman te Amsterdam Schalkbur gerstraat 5 H van Straten koopman te Am.sferdam Insulindosti-aat 173 Geëindigd B Nieuwenhuis te Am sterdam W Gooze Zyl te Amsterdam J Beets ie Durgerdam F van Hagen te Amsterdam J Jensen eertijds ie Hijversum N ^' Verzekeriri'g Maatij Baio te Amsterdam va de Staats«onrant 21 November Bij KoB heslult is ti>egeikend de me daille in brons aan J Fetlaar kantoor ' bediende bij de naaml venn Deventer IJzeTgieterij en Machinefabriek v.h J L Nering Bögel en Co te Deventer zijn benoemd tot rechter in de arron dissementsrechtbank te ' s-Hertogenbosch mr C Heyman,thans rechter plaatsvervanger in de ar londissementsrecbtbank te ' s Graven-hage * Dordrecht mr J Bentfort van Val kenburg thans substituut-griffier bij de arrondissementsrechtbaDk te Rotter dam ds aan mr 3 S Loke op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijne betrek king van president-plaatsvervanger van den krijgsraad voor de lamdmaxiht te ' 8-Hertogenbósch lijn benoemd tot notaris binnen het ar-londlssement Ijeeuwarden ter standplaats St Anna ' Parochie gemeente ' t Bildt R T Tim mer caibdidaat notaris wonende ie Bus sum Amsterdam ter standplaats Amster dam J A Houtzager candida-at-notaris te Btoarlem Begrafenis W P öe liBxa Op de Nïe-uwe OoBter te Amsterdam is giistermididiag > het stof felijk overschot van den iieer W P de Ijeuir in levein oud-regieseur vajn de Konimiklijlke Vereeniging „ Het Neder üandsoh Tooneel " teir aarde beisteld Een giX)at aantel tooneetepelera en toonoel speeilBters \ va.ren naar de toegraafpliaats getogen om tran ouden vriend de laat ste ts&t te be'wij'zien Behalve de dochter van den overledene mej L de Leair iwai-en er oJn mevrouw Sophie die Vries en die heenen Ldotis Moor Lion van iUer Willem Hunsche Louis Giml>erg Wil lem van ' Korlaar Jr G Verenet C van Heeis H Brundmg Jean Staipel-vield en Pierre Myin Ook wairen afgovaardfigdea van het technisch peaisioneeil van „ Het Nederlandgch Tooneel " aanweizig Een lange rij van sprekens vertolkto de gievo'elens van de viiendechap die zij voor den overledene hadden gwoeld „ Aüs je hier stond " zoo zeide mevro'uw Eramy Morel de eerste epreekister „ zoudt ge wellicht een uwer dierbrn-e leuzen « ajihafen „ De Heer heeft gege ven de Heer iheeft genomen de wil des Heeren zij geloofd " Wij miogeji niet trenirein ge zvvM het niet wenschcn Ili dani " u wit het idiopst van Jiet hart • woor wat ge vooi - mij gedaan hebt voor de liefde en geneigemh'eid ' die gij mij g^e isehonken hebt Rust in vrede pa de Leur " Uit naam van de hearcn Royaairds en Gomrpea'ts de laatste van den Raad van Beheer voeirde do heer J Wensma het woord Zoo ddkwijife aldus sproter hee^t De Lc'Ur tot mij gezegd Jan als ik geBtor\ en zal zijn eul je nog eens aan mijn groeve etaan en zeggen „ Eindelijk heeft hij a-ust gevonden " Die i^ust heeft hij thans inderdaad gevonden Pamil'ie en • vTiendetn stirooiden hiei-na witte chrysanten in do groeve Vervolgens ihebben niog het woord ge voerd de heeren Lion van Lier en Louis Moor en © en dochter van den oiverle dene mevr Stevens „ W-at Je voor ons geweest bent " zeide de laailste „ weten alleen je Idndersn Ik zeg niet viaarwel doch tot wederzieain het hiernamiaals " Ds H G van Wijn,g'aardein voorgan ger van de Vrije Gemeente waartoe De Leur sindis j'aren had behoord herdaclit don overledene ^ tit naam van ' hot be stuur en de - leden ' dezer ' gemeente Of schoon De Leu.r zijn plan ipreddtoamt to worden heeft opgiegev'cn heeft hij zijn oude lielde nimmer verloochend Steeds bohiela hij de behoefte ' s Zondags Ie luistea'en naar het woord dat ispralc van het leven dn ds diepste jjeteekanis Toen spreker De Jjeur op ' diens ' tach tigsten ve'rjaairdBig bezocht en hem vroeg wielk geecho'nk hem liet ' iielste ¦ zou zijn luidde het ' antwoord „ Dat ik vanavond mag ster\-au Maar ik ben ook bereid te - wachten als God het wil " Zied'aar De Leur zeido isprelcerj die door ' do diepte van zijn kuns-t de ' kracht vond in ' zijn geloot Voorts heeft nog ' gesproken de heer Fernantzen admini.5trateu ' van den Stadsscliouvvibui'g waarna do heer JL '- V M Stevens schoonzoon van den ' over ledene dankte vooa - de eer aian de oaga daohteni'S van zijn echoónvadcr 3>o wezcn Het Protocol van Sonèvo In een hoofdartikel over ' het Protocol van Geneve bespreekt de „ Nieuwe Rot terd'aimsche Courant " de houding welke Nederland tegenover het vredeswerk van den Volkenbond moet aannemen Het ' blad zegt „ Ons iand zal goed d-oen het protocol te teekenen Zeker in elk opzicht ge acheveerd is bet misschi-en niet maar het protocol is immers een « eerste le zing van wijzigingen in het grondver drag in h-etwelk de inhoud van het pro tocol ingevolge het eerste artikel er\'an zal moeten overgaan Bezwaar t«gen de in ' Uitzicht gestelde flinke verm^indering van wapeningen kan onzerzijds moei lijk bestaan tegen verplichte vreedza me beslechting van statengeschillen in den omvang dien het protocol kent evenmin of bet moest zijn tegen de te groots rol aan den'raad in de recht spraak toegedacht maar daartegen kun nen wij zelf veel doen door op het voet spoor van Zwitserland op bijzondere rechtspraak - en verzoeriingsverdragen aan te sturen " Het blad herinnert aan het communi qué dat de minister van Buit Zaken uitgaf op „ den gedenkwaardigen Sden Oc tober " dan moeilijk anders kon worden opgevat dan als een koudwaterstraalop het „ waarlijk grootsche " werk van Geneve en handhaaft de meening dat deminister geen gelukkig oogenblid had.De conclusie van het artikel loiidt:„J u-ist onze onderteekening van hetProtocol van Geneve kan de zaak van den Volkenbond wien de minister zoodikwijls verklaard ' heeft zeer toegene gen te zijn in hooge mate bevorderen,ook al zouden gebeurtenissen in ' tBrit sche Rijk of elders de grond verdragswij-ziging eenigszins anders doen loopen dan men ter vijfde iBondsvergaderiiigverwachtte Wij hopen dat de ministerer ' in zal slagen zijne mederegeerders eitoe te brengen ' dat het vóór der delega tie spoedig gevolgd wordt door een vóór'der Regeering " ^ Salaiissclialen en buwelijk De V'oorgestelde saJarisscibalen voor ftijksamlbtenajren KUllen te Den Haag oenige lmw«15jiken op hnn rekening krij gen ZooaJis beik'end is zal een gehuwd ambtenaar een bijslag krijgen Naar de N Ct " verneemt hebben een aantal ^¦' iksambtenaren naar aanleiding van \'\ e voorstellen besloten om vóór 1 Ja j^ari te huwen teneinde aanspraak te maken op den huwdlijksbijs-lag — o — Be Ministerraad en de loonen voor losse schooamaaksteis De ministerraad heeft bepaald dat van 1 Januari a.s at het maxium uur loon voor dè losse schoonmaaksters in de rijksgebouwen 35 cent zal bedragen in gem'senten van de Ie klasse 31 cent in gemeenten van de 2e klasse en 26 cent in de gemeenten van de 3e klasse GEMENGD NIEUWS drift Dezer dsi A van E gS-jari ' Z'ich aan de woning van S in ihet Weist Nieu'W'land te Vilaa'Tdi-ng^en Hij verkocht een ondevho'Ud met éa dochter van S.,'doch m sn zeida ham dat Onder den trein De 73 jarige J V B die kindsiRh is G-n steeds rond dwaalt is do spoorbrug te Waa.idenburg ovci geioopen Hij wei-d ' dioor een trein gegrepen en totaal verr-letterd G r i e z e il i g e v o n d ts t Bij hel gra ven achter do ifabrie'&en der firma V'B.n Vlisisingen en Co te Hcilmond deden de werkilSedcn een gTicz.elig'e ' vondsjt Zij vonden een geraamte van een menscb « wart van ouderdoim cm i'esds wiaa Van de tolearen niets te b8i.9ipeuren AMeen hst hoofd ivas nog comipleet met ' aillo tanden in den mond Men vermoedt dat bij het d.emip6n der igrachfen welke vroegier ' achter het kasteel liepen tihains ingeinomen docr genoemde fafcinelvsn een man as verdron'ken die vTOarischijn lijk in den raodder niet bem.ierkt is en zoodoende daar is ingegraven D o o d g ' 6 d rukt Te O.ude P.e'k'eilia is in de cart'Onf'abriek der firma Free en Co do bejaa.vde ia.rbe*d'e.r J Nomden itus Eciien do ' Kcldering en den ' koker d ood-gedrukt Inbraak in een postkan t o o r ' De pO'iilie ' SChijnt de diadens van de inbraaac in het po'Slkantoor te Uit huizen,'te vorigon jaro op het siwor te zijn igekomen Men ' herinnert aicli dat op laen avond de teantooiti'ediend'e K die © Heen in het ' kantoor wachtte op de i»st die Kij'fl sch'oonvaider de besteMer H van den trein moesit toailen door ' twee bandieten werd overvallen die hem dwongen de s'leu'fielis van de torandfeaist af ts geven en daaruit pbm f 1500 stalen Aan'van kelijk werden twiee schippers verdacht doch bij gebrek aan ' bewijs we^r vrij irclaten Thans is de aand'acht gevallen iii it.f - vvoes^'ven i »> vontv - --« ui Ui *'-"'- BUITENLAND 0^'ERZ1CHÏ Merkwsairdige berichten zijn uit China • gekomen In de buurt van Sjanghai heeft Woe Pei-Foe met behulp van ver schillende militaire gotiverneurs in hei centrum des iancis een militaire regee ling ingesteld ' De oude verlioudingon zijn dus weer hersteld Wij hebben nog altijd cie groolf mededingers Soen Yat Sen in Canton Woe Pei-Foe en ïsjang-T,so-Lin Alleen met dit ver.schil dat Woe uit Peking is verdreven dat Soen-Yet-Sen tot toena dering ' tot Tsjaiig-Tso-Lin meer bereic ' schijnt te zijn hij is op weg naar Tien tsin om overlug t-a plejjen ea dat nu de christen-generaal Feng als nieuwt machthebber te Peking zetelt en pogin gen wil doen alle mededingers zich te doen vereenigen onder Tosa.n-Sji-Yac Hetgeen vermoedelijk een hopeloos po gen zal zijn omdat ' VVoe-Psi-Foe nu hi.i te Woetsjar « weer voldoenden aanhang heeft gevonden niet zal nalaten naar do verovering van de machtspo.sitie t « stre ven waarheen hij al zoo flinlc op weg was Achter dit alles werken ongetwijfeld cok-buitenlandsche invloeden 3apansch'e en Russische Aroerikaansche en Brit sche en Fransche maar de rol hiervan is te midden van den chaos al heel moei lijk vast te si ellen «^ n grootendeels zijn de bescJiouwlugpn hieromtrent dan ook van speculatiove^i aard Trouwens deze invloeden spelen in elk geval een onder geschikte rol de verschillende Chinee sche concurrenten treden in d « « liereer ste plaats voor wclï zelven op Daai'aa » hoeft men niet te twijfelen Het gerucht dat niet lord K'oiieft Cec maar de minister van buitenlandscLs zaken Austen Chamberlain zal "> D«cembei uit Londen vertrekken en 8 Decembe ' daar aankomen om de bijeenkomst vaï den Raad van d«n Volkenbond bij te wo nen Hij zal verseheiden © zittingen bij wonen docli het is nog niet sieker of hij gedurende de geheeto zittin.g.^poriotle z \ k."' -.' i>n uv!i-/in '- v * ik ¦ — ' -" i >¦¦ ¦ ¦' De Zuid-HoUandsche Maatscliappij tot ledding van sciiipbisakelingeu De Koningin-Moeder heejt ter gelegen heid van het eeuwfeest der Zuid Hol-landsche Maatschappij tot redding van schipbreukelingen het volgende telc t'r.im aan het bestuur van deze maat sch.Hppij ' gezonden i'c stel " r prijs op iiij het berden ¦ v ^ Uet ' i*ndeïd'ario's b&--taa0 '^ an en in - oor.opronkelijke wet maar n«t d © over %' erkvergunningen natuurlijk Dat de arbeiders gverigens niet te klagen heb ben Ix'wijst vf «.\ het feit dat in 91 % \ i'.n de onderneminigen de Arbeidswet onverkort werkt De zwai-e taak welke de arbeidsinspectie op het oogenblik'j iieeft door het groot aantal overwerk - verginminigen laat thans g^mn verdere «« en beter middel hiertegen dan Mijnhardt's Sanapirin-tablotten lieimati®k IniisMa ^ mztU I@iik li®spl|i 636 va.ii tevoreai valiiditeit ails anderiszinö niot in steat zijn om in hun onderhoud tevooriKien Dit besluit wordt toc'giepast tin dieaem ón dat behalvie die armliasitie'en ondei' eteiind woavien ook ' d © % N'erik!oozen die trots erniïtig'e pogangen daaj'toe €*• nog niot an sftaagden aï'beid te vinden Vele Nedö'landeiis in Diiitschtond ma üten thans inderdaad moöilijlde tijden door wegens de langdoJTiige weirkHoos heid en de ihoogie koist'Gin van hst fevenis ondeailioud Dat iech*er hun toeettand on houdtoaai ' zou zijn gewoi'dcn is de:r Re geering niet igebleken Uit de iwpportcn der grensjcommiasa rissen die met die ireigeling dei ' ornder stenning zijn belast toleek evenmin dat de w^rtoloosheid dn Diuïtecii'land nog kou toenemen en dat die duurte nog steedis grooteii ' zou worden D © Miimister as ech ter voorneniens op dit piunt nadere in lichtingen in te ' Winnen bij zijm amlbt gienoot van BnitenltandBche Zaïken Ovei'igeiiis werd reeds dn Sepitemiber j.'l bieisKisit diat giediuirende deaeta winter aan behoef tigtó NedieinlBnders in Duitsdh iand die dit oioodig hebbén hoven de ge.wiooe omdersteuninig een bijslag kan worden gegeven voor bepaalde behoef ten n.i voor brandste aardappelien en ter gemiooitkoming in de hmshiuur — o — TWEEDE iCAMER bondgenooten die men ikenit uitbreiding der wet toe - lntu,«scl)en deelde de heer Aall«r-:e mede dat een wetsontwerp inzake de v 8 langstelling is gevol,^d het doel van ' dien tocht zullen bereiken hij een waardeerend ^^ oord wil spreken over de wijze waarop die heeren den tocht lielsben volbracht Deze poging getuigt van moed dnrf en groote vollrai'ding Zij is tevens een opwekkend voorbeeld om bij tegenslag niet bij de j>akken 1 & gaan neerzitten Door dozen tocht zijn nieuwe middelen aangegeven om met onze bruine broeders in verbinding te komen Spr meent namens de leden der Kamers te spreken door de deelne mers aan den tocht te loüciteeren met het behaalde succes en hun een behou ' den terugkeer in hot va'derland te wcn schen De Minister van Waters t a at ' de heer Van Svvaay sluit zich na mens de Regeering bij ' dezg woorden aan Men mag over de beteekenis van dezen tocht uit een oogpunt van het scheppen van een nieuwe vei'binding met Indiö denken zooals men wil het is en blijft een prestatie van de eerste orde dat de vliegers dezen tocht liebtoen volbracht Spr brengt den Voorzitter dank voor de gebrachte hulde dia door bet publiek uit de kranten met veel genosgen zal worden vernomen Aangezien er niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de vergade ringi - Ontwapening zeid'S spr voortis ZO'U be toeikenen relvCïi niet op ons om het recht « tematiionaal te handhaven om tot in ternatio-nale beipenking van be^vapeiiing to ' k'OimBn Mr Rutgers toesprak daa'- dC '' '- sio ''' i.;^»5'^*P„.„:r^,'J De heer tS c h o u t o n besprak het fi nancieel besluit De kosten vaai don staatsdienst nM.eten tot een miniiBum bepenkt worden oo'k ten bate va,n de kapitaalvormiffg Het bedrag nootlig voor den vasten staatsdienst is vee te hoog Na dc:ze - wensohen kort uiteen ge zet te hebben klaagde de lieer Schou ten over het conflict tussehen do com misisie-Rinli en mdnisiter Van Swaay Oipheldering üi deze dnisbere zaaik lis noodig met hoeveel waardeeriag minis ter R.uy « ook over de cammissie ge sproken ' heeft Het is wel waair aldus de spreker dat bij rechts geen eenheid is ten aanaien van de to voei'&n sociale politóek Maar dat fcomt omdat de m-aaisohappij ¦ nog niet rijp is bij'V voor medezeggenachaip voor do bi'nden.dV'ainldiM''in,g van het col lectief aiibaidscoïitract ' Maar is er eenheid bij de demobraten linte vroeg © preker © n hij meende die - vi-aag met een krachtig „ ne.en " fce moeten beantwoorden Mr Marcha'nt „ Dan matir niet " Uitvoerig schilderde de heer Schou ten den strijd tussehen de revolution en de evoluitionnaire elementen in de S.D.A.P Hetgeen den heer Schaper deed Interrumpeeren ü vergist zich er zijn er veel die links staan in onze partij en die niets van de ideeën van den heer Stenhuis moeten hebben " De heer Schouten zag in de poging van mr ïroelstra om de democraten in de Kamer te vereenigen een poging om het gevaar af te wenden dat de lieer Stenhuis door zijn machtwoord en machtspositie de S.D.A.P zal brengen op den revolutionnairen oxtra iiarlo-mentairen weg De S.D.A.P zou beter doen zoo meen de spreker principieel uit te maken of zij het evolutionnaire of iet rovolution naire beginsel voorstaat Dat er een scheidingslijn loopt tussehen de mate rieele belangen on de christelijke le vensbeschouwing zooals mr Troels'fra dat beweerd had zag de heer Schouten niet in Er is een christelijk-sociale po litiek In de maatschappij werkt een ethische kracht door De heer Schaper „ Daar jmrasitee ren jullie op ' De heer Schouten Pardon de S D A P parasiteert op de veranlwoor delijldieid van anderen De heer Schaper Leg liever eens uit wat de christelijke beginselen zijn die de recliterzijde samenbindt ü e v o i g o n gen vervoegde De iioer Schouten lic beschouw den heer Schaper als volslagen hope loos De lieer Schaper Praat niet maar toon dat je gelijk hebt De conclusie van den heer Sciiouten was dat het niet de schuld van rechts was dat de stabiliteit in de poitiek ver dwenen was Het liberalisme heeft geen beteekenis meer voor de bestuursta-ak De hegr Do Boor treedt in financi eele beschouwingen en wijst erop dat de Nationale Schiïld sinds 1850 geste gen is mot ruim f 1756.000.000 en de ren te met ruim 90 millioen Vervolgens wijst hij erop hoe de onderwijzers iuder tijd ontevreden waren over hun sterk verhoogde salarissen Spr heeft Iien toen gewaarschuwd dat hun zulks wel eens zou opbreken Er bestaan volgens spr geen termen den ambtenaren kinderbijslag fo verlee nen Spr hoopt dat de Regeering op buitenlandsch gebied zal gaan in de richting door de „ Standaard " aangege ven De Iicer Van d e r s B i It sluit zich aan Jiij het pleidooi van den heer Ter Hall voor de oud-gepensionneerden van vóór 1920 Trouwens spr vertrouwt dat ook zonder dezen aandrang de Regee ring bereid zal zijn over de geheele li nie iets voor deze oud-gepensionneer den te doen Het uitzicht op de moge lijkbeid daartoe bestaat thans De tegen stelling usschen de oiicle en de nieu we pensioenen is al te schreeu,wend 8pr stemt in met het denkbeeld in het eerste deel der motie-Ter Hall nederge legd Hij gelooft dat de motie overbo dig zal Wijken Het tweede deel der mo tie in onnoodig Do Regeering beeft geen commissin van onderzoek noodig ' spr bevoelt de zaak in de aandacht der Ra gcering aan AVONDVEHGADERING Wertlooze Nederlanders in Qnitschland Op do vragen \ an den ' t eer \'' an Ra vasteijn betreffende ds onde.rsteunirng voor reiksning deï Mederlandfchie Re igeering van in Dajitschland woonachtige werklooze Nederiandsche arbeiders aiit woordde de Minister van Binnenl Za ken en Land'bouw Besloten is bij de ondsusteunlng V'an Nederlanders dn Duitschland vioor reke irin'g van de Naderfand'sche Rege'ering voortaan E*!icrner te o'nricr.sclieiden tus - 1 schen vvGi'kJoo;'.3ri ' zij die i-.'.t a-rtw ' ¦ iicn j ii;-!iaiT!dij:k gosclii^kt rJUi vn ann p*l ï'~n zit die d."Oii ' c -' ' i^i-rt '^ r zielt <>' Voortgegaan wordt met de beliande ling van Hoofdstuk X Aalberse de „ vreesachtige " Zoo zal volgens den heer B f a u l i g a m de ge schiedenis van den eersten minisier van ^ rbeid spreken Maar de lieer Aalberse verklaarde zich daarvan niets aan to trekken om.dat hij altijd een mikpunt is vcor de critiek zoowel van de werk gevers die vinden dat de Arbeidswet te goed en van de werknemers die mcenen dat ze to slecht wordt uitgevoerd Mi nistor '\ ilbers8 zal zjjn eigen weg gaan dis precies hst midden houdt tussehen de zijw; 
W5WlMBrAT-.Siar5IKP!3öCa 3Usasc'JiJSssB3svnasis:sss3am giii3mg^KHBKBgB » n g ng«i Er?ajCT.'gatrc:Bff ^ ^ ir fiyCMKftSKKIMtMiUIUIIieKISS tegen HOOFDPIJ » NEÏIIlALGfIE EMOE©ESTEE GAL - Bij eiken drogist vei'ki'ilsiiiaai ' „ Eenige Importeurs N V ALGEMEENE HOLLANDSCHE HANDEL - en "¦¦"" INDUSTRIE MAATSCHAPPIJ Afd Yca,st Vite " Dennpweg 140 Den Haag bij de opening van het parlement tegen woordig kmman sijn Do belangrijkst » teleigraBinicn die we ontviBgen aangevuld met die aan N R Ct Hdbl Vad en ïel laten - vve bier volgen D e a an & a g ie Caï ro De Sirdar overleden CAIRO 20 Nov De Sirdar is overle - den ' M ede p 1 i c h t i g e n g e a r r e s - t e e r d.LONDEN 20 Nov Uit Caïro woa'dt ge meld dat een gi-oet aantal personen isgearresteerd vejdacht van medeplicli tigheid aan den aanslag.!Een pr o c lama tie v a n k o nin g F o e a d CAIiRO 2.0 Nov Koning Feead lieeft ' n proclamatie gericlit tot het Egyptischü leger waarin hij den torutalen aanslag op den Sirdar betreuri die uitstekende diensten aan.het leger heeft bewezen 15 en buit enge won e i t t i n g van het E r i t s e h v kabinet LONDEN 20 Nov Hedenavond werd in Dbwnirigstreet 10 een biiitengevvone zitting van het kabinet gehouden waar ' laar vernomen werd de toestand ge schapen door deti aanslag op don Slrdar werd besproken Volgens een H.N.-bcricht verwacht men in welingelichte kringen dat er een nadrukkejijke nota aan de regee ring te Caïro zai worden gezonden met de mededeeling öat als zij zelf de ' orde niet weet te hancRliaven Britsche inter ventie niet zou liimnen uitblijven Ver moedelijk zal in < Jez6 nota tevens wor den geprotestssrd'tegen de ophitsende uitlatingen van Zagloel Pasja zelf die excessen als waarvaal de Sirdar het slachtoffer werd deden verwachten Het p r o c 6 s tegen g e ti e r a a Von N a t h n s-i u s RIJSSEL 20 Nov De ' krijgsi-aad heeft het verzet van generaal von Nafchuslus tegen zijn veroordeeling toit vijf jaar ge vangenissti-af ontvankelijk verklaard on gelast dat ' de za«k onmiddellijk op nieuw zou behandeld worden ' Met vier tegen-drie stemmen werd de ¦ generaal tot één jaar gsvange-nissiraf veroord:eeld alsmede in de kosten voor den Staat Loi-d Beatty treed t niet af LONDEN 20 Nov Volgens de Daily Tel'egi-aph " is het bericht dat Lord Beat ty met Januari zal aftreden als eerste Lord der admiraliteit onjuist G e r - d Zeven leden der bemanning ' van het scheepje Frolic ' dat'was VértrwEketï uit Brooklyn op Zondag en dat verniist werd zijn gered ter hoogte van Nantuc ket Het Noorsche stoomschip de Mexi - ana heeft hen gev^anden en gered Een kruiser-^^^.Chi n a Uit Rome wordt gemeld dat de Ita liaansche rogeering met het oog op den toestand in China den kruiser „ San riiorgib " naar het Verre Oosten heelt gezonden Sn e e uw val MÜNCHEN 20 Nov In het Beiersche woud en de Allgau is veel sneeuw ge va.llen Op de Allgau ligt de sneeuw 10 cm hoog Ook in Neder^BeiereTO sneeuwt het onafgebroken FRANKFORT a.M 20 Nov In'den af geloopen nacht ia in Zuid Duitschlandhet v,?eer omgeslagen Op den Feldberg waar den vorigen nacht nog een tem peratuur van 10 a 11 graden onder O werd geregistreerd wees de thei-mome ter vanm.orgen vroeg een tempeï.atitm " van 3 a 4 graden aan Het sneeuwt ook in d3 Rijnvlakte ï,mimMm Het geheim c o nstsf'Sï#ii ' 8 ' ¦ lïO'ME 20 Nov Het gehciro.e consis torie zal naar hefdea is vastgesteld « p 15 t Dsr Beginnen De troebelen in Sp'aWf » l'AELTS 20 November Aan het Jdur Ti;;l wordt uit Hendaye gemold dat iornand met den Zuldexpress daar aan gekomen en die op idê hoogte geacht ma v/orden van dan toestand in Span e > evestii?d heeft dat het uitstel van Je aflossing van de lichting 1921 em - pii' s ongorcrcK'dhsden heeft uitgelokt i;i''worrien tal van daden van ' iuchte - ' or i ";..' gemeld in het léger in ± 1.frika en iïi ds'kazerne e Madrid ' waar men mifii.ers - cte wapens heeft moeten afne men Onjrcveer tweehonderd muiters • ijn in hechtenis genomen en zullen voor den krijgsraad verschijnen ^..^._^^ De Spanjaarden - i ifcSK?5 % vft'ff&'i-s M a r o k k o * Mëtfït> 1 yiovumëcT Oïficiecl De Z'fésn ' ' tl fKe zieb te Xeroeta - vöMBö ' ¦¦ oi > Só8l4-Arba terugge - D&Ic{.e'ï6s.tsrki-:iig'-f'é^-W e e n e n De bekencTo o-ogheelkuttdige prof dr Vulkr bicft geprotesteervi tegen bet lz \\ dat de directeur van het burger al - ',- afE.a ziekenhuis zulke hooge verple • i!i?,=ko.ïten eiscbt dat minvermpgen ¦;' n daar niet meer kunnen komen De fioo.'ïlceraai ' hsott daarom geweigerd nog ' langer aan ' het iioof d zijner kliniek te s-taan Om hem te st-ettsen hjb alle medici - Ier universiteit een paar uur in staking ïogaan ên Hebben een protestdemon itrutie gehouden STADSMIEÜWS AcadeiUSeciie Beilclilten Geslaagd doet,-:toan*gn ' ïeclitsiw - ' de heer A Schade »- viJ-#:»ffi^'«iS|;:;4 '' -¦ Badio-programma voor moïgen Parijs „ Radio-Paris " golfl 1780 M 12.50 Tzigane-orkest „ Radio-Paiis " La derbtvuka marche Congolaise Dechcva lerie Gavotte fleurie Mouton Danse des fakirs Flament Scherzetto cello Hess Pensee musieale Faurdrain Fête prin ianière Andrieu Pierrette infidèle Za mor La piière dansée Pessard Menuet ^' i^joI Sarre Au bord fteuri de l'oude Pesse Petite suite Nerini Beroau,se cello Gruet Je songe Mourond Lo cha rhelier Messager En ouvrant mes mal les Gareel Cavatine viool Krouyr Tzi gauia Dufo ur Daas » Sei'be Colin Es quisses pi qvengales Papy 5.20 Concert Fantaisie ' chromatieiue piano Bach Pastorale et passepied viool Destou ches Dans l'oasis baigné de hme fluit Bernheim Ion coear est nn oiseau ArezEo Si tu m'aimais ^ Denza Les heu res fleiiH ies Chapelle Dans 1 © jardin ^ piano Milouivitch Final du concerto viool Mendelsaoihn Csncertino fluit Chaminade Ta tante a brie Monoloog Quinel Au son du luth piano Posse Prelude et allegro viool Pingnani Sor rentino en Les phalènes fluit Delmas Polonaise hrilïante piano ' Weber 9.20 Gala concert van „ Le Matin " Chelmsford 5XX golfl 160Ö M en Londen 2L0 golfl 365 M 4.20—5.50 Het Wireless octet en baritonzang Cau serie over „ The domestic service pro blem '" en „ Modem French writers '\ 5.50 — 6.50 Kind«rumrt.je 1 — 7.15 - Lezing over „ More facts concerning speech " 7.20 Causerie over - ¦' vViöterm.6>n!th &" 7.50 Query programma Optrede » van be kende artisten en hat ' Wjretess-arkest Namen van de op te voeren muziek - en zangstvikken worden niet vermeld doch moeten dosr de Bng-elsche luisteraars ' geraden worden aie Mervs'or kans op prijzen hebben 9.30 Lezing over „ ïhs all blacks of ' Wales " 10.20i Jazz-b'ands v h SaTOy-hotel 10.30 en 10:50 Duetten Brussel SRB golfl 265 M 5.20 Dans matinee 8.35 Bespreking over „ Las classiques romantiques " met muziek en zang Parijs PTT golfl 458 M 9.05 Lezing over I^es léguines econo'mictue " en con cert Frankfort a.M golfl 467 M 7.50 Con cert Richard Vvagner e^i ' Hugo Wolf Vereen GroenJafi - en Vïuclitsiiveilias „ üïreoht en oms'Jrefeea " Fruitveiling van 20 ' November Winterjannen f 2—6 zoete reinetten f S — 11 iensterrood 14 jasappels f 6—.11 beurré clairgeau f 18^-35 suikerpcren f2—O armgaard f4 — 14 loutjesperen 3—^7 goudrei.netten f6 — 43 zoete cam pagne f5 — 16 lemoenappels f 38 - belle fleuren f6 — 27 reinet descarde 11 no tarisappels 19 — 22 pomdsperen f 3 ^— 10 reinet d'or f3 — 8 sterappels f26 gieze wildeman £ 4—10 bergamotten f3 — 7 Groningerkroon f 8^-15 Napoleon f24 comtesse de Paris f20 Present van Engeland f 18—36 zoete Venen f3—G " ijsbouten f 4—12 aller per 100 lï.G V e e V 0.0 r B e Lgi e Vulgens de Dernièra Heure wO'ïden met ingang ^ vaas 1 December de besluir ten ingetrokken waarbij speciale - voor zorgsmaatregelen zijn voorgeschreven voo.i - den invoer van vee uit Nederland in België zulks op grond van den ver beterden gezondheidstoestand ' van het Nedsid'andsehe vee mm ïïs vEögtocM Saöerlanö-ÏEdië " Uit Mcdan wordt door Aneta geseind De F VII zal m.et de beraanning hier Zaterdag overblijven omdat dit nood zakelijk is in verband inet de maritie pe veiligheidsmaatregelen op den nog ' af te leggen afstand over zee waarvoor ' verplaatsing van enkele op het traject tusschen de kusten van Malakka en Sumatra gestationneerde schepen noo < lig is in verband met het feit dat ge durende de laatste etappe Muntok Ba-tavia nagenoeg geheel boven zee zal worden gevloger Vroeg in den morgen van eergisteren hoeft geloei van de brandweersirene te Medan de komst van de vliegers aange kondigd Alle kantoren wei'^den geslo ten Vermoedelijk werd met dit geloei be doeld dat de vliegers boven de kust van Malalika gesignaleei d zouden zijn door ' de „ Orion " van de Scheepvaartinspectie die dit bericht draadloos zou heijben uitgeseind Later is gebleken dat het bericht van de nadering van de vliegers op een misverstand berustte De aan komst van de vliegers zou gemeld zijn door een bericht van een rijks-groote uit Bedagei die een vliegtuig had ge zien hetwelk een verkenningsvliegtuig ' van de „ Pelikaan " was geweest ¦ Volgens bij tie K L M Ingekomen be richt Is de F Vïï heden van Sengora teMeöan aangefcoman Met het aflegfiemvan de Etappe Sengora-Medan heWende Mederiajadsche vliegers NederL In-dië bereikt Volgens de vastgesteldeplannen zal het vUegtuig Maandag teBatavlft aankomen ^ • School eii Kerkiaieiiws Benoemd De gemeenteraad van Nijmegen heeft benoemd tot tijdelijk loorares in Duitsch bij het middelbaar onderwijs meisjes - jfLa.5 \ 111 »^ K A y y »^ M"iste.j ' ''^ 8 - raros aan de rijks ' hoogea'e burgerschool te Hoorn Ex Staatsini'ichting M O Amsterdam Geëx 4 cand Ges de heer A Brinkman ' s-Gravenhaee m.ej G ten Cate Maarssen —^ — Ex Ned taal - en letterkunde M O Amsterdam Gees 2 cand Gesl do heer C J Kloots Haarlem — o — UTRECHT 21 Nov 1924 Aan de markt waren heden aangevoerd 84 wagens met 23S00 Kgi ' kaas De prijzen waren le kw f 66 tot f 69 2e kw niet aangevoerd Rijksnierk f 67 ' tot f72 zwaardere tot f 74 per 50 Kilo Handel matig G0UD.4 20 Nov Kaas Aangevoerd 129 partijen le soort ï 73—74 ae soort - J 88 — 71 riiksmerk le soort f 72 — 7-i Se sooit f B9 — 71 zware f 76 Handel matig ' HOORN 20 Nov Kaas Aangevoerd 10 stapels labrielvslüaas 1 61 11 stapels boe renkaas i 6S 1 St labriekscommissie I 57 50 20 St boereneommi ssie f 58 totaal & stax^els wegende SS.ia KG Handel g'oed ZALTBOMMEI 30 Nov Op de nieuv Ingevoerde Novemljerpaardenmarkt waren heden aangevoerd 33 stuks Levendige ban del veel vraag docU weinig keur Merrie veulens f 173—235 hengstveulens t 150 — 180 werkpatirden f 300—4-50 hitten f 80 — 50 slachtpisarden ï 100—140 GELDE-HMALSEN Ter veiling besteedde men voor grauwe bezie t li winterherga motten f 4.50 pondsperen f 8.50 nouveau pateau f 8 Culemliorgsche roodjes I 5 gerrit roelols val 1 3.50 peel goudreinet ten 1 l:X-aO En-selsehe bellelleur exti-a 22 " zoete böllelleur 4—8 beUelleur extra f 10—17 zure Uandappclen f ü.óu herfst bergamotren l ] 50 campervenen val I 2 peren onder ' t blad l 11 lange peren t Ö.5Q hutïniansappeleu 1 4 - culeroan.s X'iX l 2 court pencUi 1 10.50 conta.sse de marie f 11—17.50 roode culemans I 8.50 — 9.36 rietperen 1 8.30 ijsdener klumpkes f 8.50 benderzoet f 5.50 zonzoet I 10.50 roodzoet I S-.'jO culemans 1 S.5fl oanipag ne zes t 14 rietzoet 1 ' 6 herl'stberg-amotten ext.ra f C.50 diverse stootpereu f 7.50 di verse zoete appelen 1 '»— 10 diverse zure appelen I 7 holgaten I 3.50—5 alles per 100 K & eerste soort F.ibrieksveiling Zoet kroet 1 2.10 zuur kroet ' t 2.20 ' peren kroet f 1,20 per 100 KG Yv'IJK BIJ DUURSTEDE Ter veiling be ^ st efi.dil-e men voor ribbeangen 7—9 c gert roelof 8—10 c dubb bendei-s 10—13 c court peudu O—n c klumpkes 10—13 c cure 10 — 1-i e.,-.jodeperen S — 10 c gieser - v ildeman 4—7 c „ pondsperen 4 — S o per KUogram ZEIST 20 Nov Be markt was heden als volgt biggen 6 a 8 weken f 9—14 Schrammen f 18—25 boter I 2.6,5—2,75 per KG eieren f 14.50-15.75 per 100 stuks B.^RNEVpLD 20 Nov Tamme eenden ' f 1.35 a 2 wilde dito I 0.90 a 1.25 tamme konijnen f 1.50 a 3.25 walde dito I 0.80 a 1.20 jonge haueu f O.SO - a 2 oude dito ' f 1.25 a 2.,25 j-o.n-ge hennen I 2 a - 5.50 oude kippen f 1,-SO a 2.-40 vette ganzen 14a 5.50 jonge patrijzen f 1.30 a l-iO oude dito j 0.85 -^- O-.TO hrtïen f 2.50 a - 3.75 fazanten f 2.25 a 2.75 alles per stuk tamme dui ven I O.GO a 0.70 per paar Boter f 2.40 a - 2,;>0 per KG Eieren f 14 a 15.50 per 100 stuks ZETTE -^' yeilings-Veresniging Midden Eeluvve " NoteerJng van 1 Nov Beurré Clairgeau f 17—37 Eng beurré's f 5—1-4 Grauwe beurré f i-^S.-SO IJsbouten f 5 — S,d0 ' GiesB WildBmaBB f 5—9 Pondspereu I 5—7 Diverse Stoolperen 1 5—12 Ster appels f 19—27 Goudreinetten I I 10-^16.50 Idem II f 4—8 idem extra f 19 — S BeUe fleur I f 10—14 idem II 1 ' 5—8 idem extra f 10—22 Notarlsappels I 13—17 Diverse zure appels I 12 — 2o Enk benderzoet J O ' — 7.50 Dubb benderzoet £ 9—12.50 Rijn zoet f 7.50—9 Jasappels 1 9—11 Gerrit Roe lols f 6 — 7..50 IJslandei-s I 8—9 Pomme d'Oranje f 10—12.50 Divei-se zoete appels £ 10-14 alles per 100 KG WAGENINGEN 20 Nov Veiling Roode kool I 9^11 witte kool f 7—8 andijvie 80 — 90 c „ knolselderij 1 4 per 100 stuks sprui ten j " 13.,50 — 16.50 witlol le srt f 26—30 3e srt X 1,5—15.50 per 100 KG beurré clair geau extra f 36 le srt f 19—27 winter jannen I 5—7 pondsperen f 5 — 5.50 gieser wildeman f 6.50—7.50 l>ergamotten 1 4.50 — 5 stoofperen I 4.50 — 5..50 wlnterbeurré f 5.50—6 goudreinetten le srt f ] 3 — 25 2e srt f 7 — 10 - ie srt 1 5—6 bellefleurs le srf I 10—10.50 2e srt f 3.50—7.50 hollemans f 5—6 zoete bellefleurs J 7.50—8 gerrit roelolsappels f 9—11 pippeling f 7—9 jas appels la srt f 10—10.50 2e srt f 3.25—6 ¦ pomme d'orange le srt f 8—9 2e srt f - 5 — 4.50 lemoenappels I 2-5—27 notarlsappels le srt 1 9—11 2e srt t 6—8 boschappels - f 10—10.50 mispels f 8.60—10 alles per 100 Kilogram — Eieren f 12 a 14,50 per 100 biggen 1 S a 14 loopvarkens f 20 a 30 guste varkens f 55 a 75 dragende varkens f 65 a 95 tjid koeien f 300 a 375 guste koeien f 23.5 a 325 kalfvaarzen 1 325 a 450 kallkoeien f 275 a 375 pinkeh f 200 a 2S0 kalveren f 70 a BO per stuk Veiling Kipeieren f 13.50 a 15 eeiiden eieren f 8 a 9 krielkiipeieren f 5 a 5.50 jonge henneneieren f 8 a 9.75 p 100 stiüis Aanvoer 16.000 stuks ^ EOYMCIML NIEUWS ZEIST De chrysantemu m tentoon-stelling Ook de tweede dag was het be zoek bevredigend Des avonds te 10 uurwerd tie derde en laatste expositiedoor den 2en voorzitter baron van Ho gendorp gesloten met een woord vandank aan de inzenders,die deze exposi tie wederom zoo uitnemend hebbendoen slagen U O T.-u i t V o e r i n g Naar wevernemen zal op uitnoodiging van doafd Zeist van den Bond van Ned On derwijzers de Utr Onderw Tooneolver^eeniging op 20 December a.s in Bosch lust een uitvoering geven Opgevoerdzal worden „ Z b b h h " Zijne bezig heden buitenshuis hebbende een blij spel waarvan door dit gerontineerde gezelschap groot succes ig te verwach ten P o 1 i t i e-g y m n.-v o r e e n t g i n g Alhier is opgericht een vereeni ging van politie-ambtenaren die de gymnastiek zullen beoefenen — C>.nd»"acti -\ II o n g ïL ¦^ ij e Een bevredigend aantal belangstellen den had aan den oproep van hot Comi té te Zeisit gehoor gegeven om prof Kallay uit Budapest te hooren vertel len van den nood die nog in Hongarije heerscht D.s Batelaan opende de bij oenkomst met doen zingen van een Psalm waarna hij las Lucas 10 vers 25 handelend over de geschiedenis van den barmhartigen Samaritaan waarna Z.Eerw voorging in gebed Prof Kallay,hierop ' t woord verkrij gend zegt dat *' t een goed jaar geleden is dat bij ook hier stond ' t Resultaat ten vorige jare was dat een 50-tal lün -^ deren in dbze gemeente werden ge plaatst waarvoor hot ' comité mitsga ders de pleegouders nog veel dank toe komt Het verheugt spr dat do kinde ren die in Holland hebben vertoefd op velerlei gebied veel meer ontvanlislijk zijn geworden ' Waren ' t vorig jaar meer de woor den die de situatie in Hongarije ken schetst.en thana wil spr aan de hand van lichtbeelden aantoonen dat Honga rije een land is waar 6n beschaving cultuur en wetenschappen als in geen ander land worden betracht terwijl dan tevens aanscltouwelijk wordt voor gesteld het land - vaarvoor Holland iets doet De toestanden in Hongarije zijn nog niet veel veranderd of liever gezegd ^ erbotord ondanks dat dit in sommi ge com^anton wordt tegengesproken Juist dia plaatsen welke door de oor log zoo zeer geteisterd zijn woi'den niet bezocht Als voorbeeld diene dat iemand uit Leiden die nadat hij zijn pleegkind IS dagen na terugkeer in Budapest op zocht moet constateeren dat do jongen circa tien pond was afgevallen Geïian don misoogst het onlslag ge geven aan tienduizenden ambtenaren en he't groot getal oorlogsweduwen - en weezen vermits de geringe hulp die van regeeringswege kan worden gebo nden is hulp nog dringend noodig Het Centraal Comité voor Hong kinderen dat zich reeds sinds 4 jaar het lot van de noodlijdende kinderen aantrekt is monienleel in de allergrootste moeilijk heid Er is op ' t oogenblik een tekort van f4000 en wanneer dit - niet kan woi-den opgeheven dan ziet b.ot ' Comité zich genoodzaakt do prot kinderacHo op te heffen waardoor die kindei-en afin het wreede lot zullen zijn overge laten Prof Kallay vertoonde hierna aller eerst de mooie gebouwen welke Bu dapest sieren als kerken parlem.^nts gebouwen musea e.d met als sc!u-iHc tegenstelling de ellendige lirot - en hol woufngen waarin vele gezinnen nog zijn gehuisvest zoomodo oenige opna me'h ' van ondervoede schepseleli kinde ren die in den'distrrbutietijd " door be vriezing kreupel zijn geworden enz Midden Januari " komt een train naar Holland waarmode eventueel kindoi-en zulten kunnen medekomen Zij die zich gedurende eenigen tijd ' t lot van een jongen of meisje van 5—15 jaar kunnen aantrekken geven zich op bij ds Bate laan le Dorpsstraat ' of nio.vr.'Dorro steiju-de Lange Donkerelaan alwaar ook giften in ontvangst worden gen'ó-imen — Burg Stand.'Geb&ren;'l4 Nov ' Elisabeth Willemijntje d van ' Wilhelm ' Kirstatter en IMarrigje - Mager Hendrik Gerrit z van Gerrit Oldeman en Frcde ' rika Hamel Francisca Antoinetta Ma ria d van Franciscus Thomas Watrin en Maria Jacoba Philomena van den Bult 15 Nov » Jacoba Hendrica d van ¦ Rijndert Esko en Hendrika van de Ba-ug 17 Nov Cornells Philip z van Doctor Albert Peter van Liddi de Joude en Hen Tistta Evorharda Hillegonda ElJas 18 Nov Johanna Maria d van Lambcrlus Groenstege en Cornelia " Wilhelmina van den Eshof Maria Gerarda d van Mari nas de Bi'üijne en Maartje Potjewijd Getrouwd 20 Nov Johannes Kompeer en Cornelia van Zeist Johannes Petrus van Schalk en Hermina Christina Mcl sert Gerrit Tiemens en Anna Dorothea ' van der Horst Hendrik Jansen en Aal je J ans Achter Overleden 16 Nov Hendrik Buiten weg gehuwd mot JoKanna Philippina Suijling 69 j 17 Nov Franciscus Nioo laas Josephus Blom van Weezel geh met Maria Johanna Frederika van Wee zel 62 j — G 6 V o n d e n V o o r w e r p e n In lichtingen daaromtrent te bekomen aan het ad'res achter het voorwerp vermeld 1 mantelceintu\ir Steniaweg 12 1 étui waarin f 0.35 Laan van Beek en Roijen ' 25 1 ' damesportemonnaie de Wetlaan 14 1 kinderportemonnaie Koppelweg 16 1 haarünt Driestlaan 23 1 hand schoen ' Siberiëweg 72 1 rijwiel belas tingplaatje Jagerlaan 60 1 witte zak doek Politie bureau herdershond de Beaufortlaan 1 te Baarn 1 stuk zeep O Arnh."weg 29 1 pet Dwiïi-sweg 18 1 lorgnet in étui Boschlaan 35 1 zwart hondje concierge „ Internaat-Lyceum " 1 beursje waarin 4 centen Slotlaan 50 1 portemonnaie met inhoud Jagerlaan 72 1 bankbiljet Kroostweg 12 1 auto aanzetslinger Sehaepmanlaan 70 Igou den ring Emmastraat 79 eenige spaar zegels 2e Hoogeweg 59 1 willen hand schoen Schaepm anlaan 28 1 jonge hond Utr weg 95a 1 kinderportemon naie en 1 zakspiegel Joubertlaan 2 1 damesportemonnaie Torenlaan 10 1 potlood Kritzingerla-an 56 1 ruiterspoor Emmastraat S3 1 tienrittenboekje tram Hulppostkantoor te Huis ter Hei de 1 regonmanteleeintuur Cronjélaan 38 1 pakje tabak Van der Hcijdenlaan 6i - 1 hondje Verlengde Postweg 8 te Soesterberg De Bilt ' Burg Stand Geboren Jannigje dochter ' van J van de Baan f " C V van C^vt ~ Icn-W » di v »-\ F WfATEEHOOGTE Vrijdag 21 Nov 1924 UTRiECHT Waterstand Weerdsluis Bovenkant Rijn 57 c.M - h N.A.P Val 2 c.M Benc'denkant Vecht 8 c.M — A.P Was 4 c.M Waterstand Keulen 2.21 M Val 11 c.M WAÏKBSTAMDEN 20 November 1S24 Waterhoogte in de Nederlandsctie rivieren en te Keulaa Medegedeeld door den Alg dienst van den waterstaat 8'!r C ^ \ l Wolff wet houder van Maarssen de hceren J vanDoorn en H Sciioenmaker wethouders \' an Maarsseveen den heer A Th Plqrap Kerkvoogd Aan het graf werd gesproken ' door Ds M J Sanders on ' door ' den lieer J van ' Doorn wethouder die er op •>'\' oes dat de overledene in do vele jaren welke hij lid van ' den raad was geweest ook had medegewerkt aan veel genomen besluiten Een kleinzoon'bedankte allen voorde betoonde belang stelling I ' ¦ ' ~°~ Vsenendaal z an ga vond In ' t go - liouw voor Chr belangen aan ' t Verlaat werd Woensdagavond ' door ' t Tjtrechtsch dubbel Mannon-kwartet „ Harmonie " onder leiding van den ' directeur - don lieer H van RhceiK'n oen uilvoering ge lgeven ' Dat mot deze krachten het suc ces van ' don avond verzekerd was be hoeft geen betoog Het welbekende kwartet toch bestaande uit geschoolde izangers is reeds een waarborg voor een correcte vertolking De zaai - was flink ' bezet en dat de schoone - zang welke van het begin tot hot einde met alle aandacht werd beluisterd bijzonder boeide bleek wel uit het herhaalde ap plaus dat het kwartet ten deel viel — Aanbesteding Ten gemeente huize werd aanbesteed het leveren van een brandvrije kluis en het houwen van twee arrestantenlokalen Ingeschre ven werd als volgt H v Wagensveld f 3.S64 J H Scholtus,f28G4 Wed v V^^a gensvold f2750 P A v Stuijvonberg f2719 J Kroes 12695 L Boers en Zn f2048 Het werk is aan den laagsten inschrijver ' gegund ¦ Werkhoven A u t o b u s d i o n s t De ¦ autobus-ondernemer A H do Jong al hier heeft zijn ondernoming uitgebreid met een gemakkelijke nieuv.'o bus en verbeterd door het verleggen der vroog dienston — ®-— Gêmeeateraad ZUELFn Vergadering van den Raad dezer ge meente op Donderdag 20 November des avonds halt acht Voorzitter do burgemeester Secretaris de heer v d Weord • Aanwezig 11 leden INGEKOMEN STUKKEN Nadcit de vergadering was geopend met gebed word besloten - de notulen dei vorige vergadering aan te houden Bij de ingekomen stukken worden behandeld oen voorstel om een hoofd der lagere school te benoemen benevens een on dei'wijzeres en onderwijzer Voorgesteld wordt de heer J C v d Wilt als hoofd ' der school over te plaat sen naar de school aan den Daalschen wog evenals do heer v Melzen en niej ' de Vries Ingekoman is een ad'res van don heer B C Koolhaas houdende verzoek eonl fröbelschool te openen Wordt voor kennisgeving aangenomen AGENDA Voorbereidende school In behandeling koant oen voorstel va,n den heer Bogaard om een voorberei dende school te stichten Do heer Bogaard meent dat het van ga-oot belang is een fröbelschool te stichten Veel ouders wachten er op Spa * releveert even do opening der ka tholieke fröbelschool De behoefte aan een openbare fröbel school doet zich ' gevoelen 4aar blijkt dat het onderwijs niet neutraal is op do bestaande fröbelschool Velen voelen de behoefte aan voorbereidend onderwijs TOO'dia * spr Jiooi -^ ' dat '%^ - aad +' it op - BAROMETERSTAND VAN HEDEN OCHTEND 11 UUR WEERBERICHT Hoogste stand 777.8 te Rennes en Scilly VERWACHTING TOT MORGEN AVOND • Laagste stand 7-14.6 te Rost Zv/akke tot matige later - wellicht toe nemende Z W ' tot Z wui'd nevelig tot zwaar hevvfolkt weinig of geen neerslag aanvankelijlv iets kouder Morgen auto - motor - en fietslantaarns opsteken 4 uur 27 van andere voertuigen 4 uur 57 richting zal besluiten De school zal drie klassen bevatten benevens een speelt«r ] ein en een speelklas De heer Veldman heeft ernstige be ' Kwaren tegen ' het voorstel In Utrecht heeft men ' den wensch te kennen gege ven het fröbelonderwijs in handen van particulieren te stellen Spr zag gaairne dat men ook te Zuilen dien weg insloeg Spr is tegen het voorstel ook uit finaji cieele overw'egingen on raadt den heer Bogaard aan dit onderwijs bij particu lieren onder te brengen Gaarne zag spr een prao-ad'vles in dien zin De hear Zachte gaat met het voor stol-Bogaard accoord De gemeente inoet voorzien iu openbaar onderwijs en daarom vraagt ook spr een fröbel - ' school een inrichting die zeer noodig is Spr i,3 voor cprichtign ook al zal die wat meer ] e!:>.sting kosten Spr dringt ernstig aan op stiohting eener fröbel school op neutralen grondslag waar ieder zijn kinderen kan heenzenden Do ' hoor Kn o 1 merkt op dat hij voor stander is v,an frobelonderwijs daar • MÜe kinderen van 3 lot 6 jaar een ge vaar voor de straat « ijn De kosten daarvoor mogen geen belemmering zijn Spr ondersteunt hot voorst'Jl-Bogaard ' De heer Hoijt bespreekt oven de fi nanciën en zegt dat voor vier jaar daar reeds in voorzien iiad kunnen worden ' Spr zegt dat de onkosten nu te vee verbrokkeld worden daar nog ' meerdere en aiidero groepen om subsidie zullen vrage.n De heer van Doorn e zegt dat de neutrale school geen onderwijs zal zijn voor allen daar '- pr dit onderwijs niet neutraal noemt Het is een zoogenaam de neutrale school zij is dus voor alle ' gezindten niet toegankelijk Spr zegt - ' dat het hier een zaak der ouders ' is ' Die toch zullen moeten beslissen ver der sluit spr zich aan bij den heer Veldman Do voorzit e r beantwoordt de sprekers B on V ' zullen nader prae advies uitbrengen Spr vraagt of men verantv,-oord is wanneer men een zoo zware post op de schouders dc'r gemeon teparen legt Spr had gaarne cijfers van den heer Bogaard gehoord De heer Zaehto zjet geen heil in het praeadvies on Iioorde gaarne de volle uitspraak van den Raad Hij siaat op hol standpunt dal de gemeen te voor het onderwijs moet zorgen Wethouder Laan zegt dat bij do ¦ vaststelling dor subsidie voor do R K fröbelschool nooit is bepaald dat dit onderwijs neutraal zou zijn Spr geeft in ernstige overweging geen overhaast besluit te nemen Do heer P 1 omp onderschrijft deze meeuing lïet voorslel-Bogaard wordt dan ver worpen met 7—4 stemmen Aan do orde komt den de Bog rooiing 1925 Do gewone dienst sluit in ontvang sten eii uitgaven met een bedrag v?m f 129.650.23 do kapitaaldienst in ont vangsten mot f29..571.86 en uitgaven met f 12.071.86 zoodat een batig slot van f 17.EC0 te boelien viel De heer II e ij t leest namens do com missie de algem beschouwingen voor en zegt o.m dat de begrooting zeer schriel is gesteld Do hoer Knol bespreekt de werkloos heid De bouw der nieuwo school ziet er degelijk on solied uit Ten opzichte van hot arbeiders-vraagstuk is do be grooting - niet soepel Met vclo posten kan spr zicli niet veroenigon Do lieer Veldman vindt de houding van den heer Heyt onverklaarbaar De V o or zi 11 or zegt dat de be grooting weergeeft wat de gemeente in 19?5 zal kunnen doen Bij de behandeling wordt hoofdstuk I na enkele opmerkingen vastgesteld even 00 do ontvangsten van hoofdstuk II het salaris van den ontvanger wordt aaii gevallen door den heer Bogaard De heer Knol stelt Eich op hetzelf de standpunt Zijn voorstel is om ér een dorde op te doen De hoer Z a c h t e wil hem opdi-agen het ontvangen van hot schoolgeld,der R K school Spr vindt het salaris ab surd Tenslotte wordt do bogrooting tot hoofdstuk IV ougowijzigd goedgekeurd | en do vergadering verdaagd tot Maau-J dagavoad ' aalf zQ\»-f - 
awj.HifwiWiO ' JfW ai ^ l iWM g jtwfht ^ ' B ^ ' - jHiaaiJi f i a miimm^mmm^^'^^iBif ^' ^^^ ixemmm^^ismfB ^ mmss ^!^^^ rSE GAL - ANDEL - en Den Haag ' T VAN HEDEN UUR in het HeerenÉiie-eiij HoedenÉgazpl krijgt ö op alle saieKwe en Coaraate jirtilïeiea zeer gescMM v®@7 • 15 % Scorting > g ^ mx Zaterdag 29 No en Woensdag § Dec ' s namiddags half drie wordt Hij van het Station gehaald en zal daarna van 3 tot 4 uur receptie houden en @ ad@autSes uitreikeu aan de liai^eren lISPSESI WORI^ÜI ALLEEN ONi£E CfËLBIDE T0E6EI.&TEU HOERA Kost bil na niets leest sleeMs ers Promtol 7 >^ ot Ts'ompettera 7K et TeBraam 4X et Frachi gevoerde Tricot Hoeren Handsc^toenen 28 et ¦ — -.^» jinfai i.„.^TTBitfrviTTTrT i riTnrnr i ^ iitTr i ¦¦« r m ' ii » j iT n ni iii Mi Poosjes Inhoudende 2 p Zeep flacon Odeur 10 ^ cent Lak cetiTtuurs 11K et CeiSulosd Baby o't Slondhapm©i«aGa's 8X ot Farst Zakdoekje 4X © 4 Itokd0)os 14X et Pracht Aisto 7K et poosjes Zakdoeken infiOMden 3 paar 23H c4 Gebreide Wollen Klndes'Siasidschoenen 36 ei Zwiep tollen \ 4 et Bouwdoos 8 ^'' et Spotï Spot PRACHT i-EESaOEK ÏÏJ4 c4 Nieuw model Petro-leam-Kooktoestel Ketikeloos WalmvTy Verwarmt een ver trek van 60 M3 zelfs bij vriezend weer Door speciale con structie ontwikkelt deze 60 L brander ollegas waardoor eene enorme hitte verkregen wordt bij zuinig olieverbruik Dit toestel Is met zwaar koper bassin schoorsteen v g^roen emaille met gouden bies zwart geömail - lecrd afneembaar rooster Zeer gemak kelijk in onderhoud Demonstratie zonder eenige verplichting tot koop ^¦ je.niissaisons Ulsters Paletots Jekkers Pantalons Jongens Costumes Kinaerpakjes en Jasjes Hoeden Petten Shawls Witte en Zwarte pockenj g-emaakte Goederen Panapluies Ffegenjassên Karpetten Zeilen Vitrages Gordijnen Matten Tafelkleeden Bedden Matrassen I^odikanten pjkens Kinderwagons Klapwagens Fornuizen en Kachels Tegelplateri J Iuishoudelijke Artikelen Klokken Wekkers Meubelen Stoelen Spiegels Schilderijen Spreekmaohines en Platen enz enx S0LÏS13 ABKIS OF TEKMIJNBETAIilN55 SN a COKTAKT iï3 hieJ Engelschs senro iet aiierbesSe CESCHKTE SÜSH is elegasit © pijp to 12 m®Mlm mlh van de BLAAS en het'UiUNE KANAAL vfordo I poèdjgcri zeker g n zen door ¦'" 6',ï07 SS9 MWISIlf a SSi 625 Prijs f flMS ' Mloan verkrsjbaar üïi s-'rasiscïïe modoUoè ire Aspa Garanti © Dez ® merken Aspa © n WSiiit ® Star de meeste g©©de zakesi y&pkrïlgbaar lilBII IJTREOHT VoorsSi-aat ' SB - Vraagt onze pvijscour.'mt van Hj/gjëniseheQurfïmJwaretJ en Patei^t<»9nee@imii^ti«S@n ¦ VOOB Enöros W C V A N A 8 P E R B N h Z O O K Jansvelcl 19 — Telefoon 3900 Vulpasigarett^n V/i en Z « ent m€>t Imnst HUISGENOOTEH -- ki ^ rondom U ia stichte lijke ontspanning ^ door Uw liederen te bege leiden met de zacht zwellende muziek van MANNBORG ¦ ORGEL of KUNST-HARMONIUM Deze populaire Eamilie-insttumetiten zijn gemakke lijk bespeelbaar en geven reeds dadelijk bij aan schaffing algeheels voldoening Vtaagl eens onzen geUlustreerden catalogus aan UTRECHT CHOORSTKAAÏ U HILVERSUM LAWGESTRAAt 126 ARNHEM KONINGSTKAAT 22 HET SOEÖKOOPSTE ADRES VOOR ¦ GOUD - ZtLVEa EU HOÜLOGEs ïS^iOTOP oyo aOUD • RsparatlemrichJins VaBe voorworpen voor oud »^ M zal Uw kinderen beter smaken naarmate hij lekkerder is klaargemaakt Een boterham met re is heerlijk Gebruikt daarom zoowel voor de boterham als voor de keuken deze melang'e welke uit de beste en fijnste grondstoffen is bereid Vraagt Uw v/inkelier RONiNKLIJKE FABRIEKEN opcEEicHT WORMERVEER ^^°'^'>^ Verkrijgliaar bij T P van den Ecrgh en Zn Ondcrl Pliarm Weijbiirg Vredonburg W Hobma WesteVkade 8 ^ FiW " B Jopgma Abel Tasmg - flstraat JL ^ « 
¦ ffp^Es^frt *^^ mm SWWVVJV.V'WSWUVWS.WVX ^ OALERIES ^ lERNES ^ UTRECHT ^ VIESTRAAT OUDE GRACHT < eemaitkelijk * Fauteuil vooriedereen DERDE B ^ SOLAME'S 4 t 0 | VOETBAi 1 1 7.15 S 7.45 co °| 8.00 1.15 2.15 3.15 4.30 6.15 ^ 7.35 £ 8.05 1 " 8.20 1111.20 1.35 2.35 3.35J 4.50 6.35 1 7-55 18.25 S ° 8.40 ji 11.40 1.55 2.55 3.55 5.10 6.55 1 8.00 5 < 8.30 11 8.45 5 -° s 11.45 2.00 300 4.00 5.15 7.00 S61ËEPraiiiL-l Massief eiken verstelb.,twee losse kussens met moderne streep stof 19.75 Vertr Soherpenzeel Oosteinde Woudenberg de Poort Aank Amersfoort Hotel Jens Amersfoort Station i gËIISEI A!ilRSF00B7-W0U!»3NBER$}-SGHERPE!tl£Sl Dezs Wieg gegsmaes-d j met LIBERTY SATINET 14.95 Gegsrnearde Kapwieg 9.S0 PITRSETWSS^E ^ gegarneerd van H9.BS tot 150.00 fvlodelkamer Ie Etage LUIERS 24 30 34 421 ^ 50,60,80 Vanaf 22 JKov tot en met 7 Dec POFFERTJES en WAFELEN a 25 cent per portie van de bekendfi firoia FRANS DE HAAN.DE NAAM EN DS WAAK ÏS EEN WAARBORGVOOR OOEDE CONSUMPTIE ' 20 BestelUages worden telefonisch opgemnm^a zonder piQsvei^hooBlog thuis bezorgd Elk kind ontvaBot vaa den soede » ST NICOLAAS eea Surprisa LIJNMARKT 1 Tel 231 NOBELSTR 3C Tel ZiM - 65 cL Eikenhout electrisch m zijden kapje coiripl m snoer en fitting ^ SO Massief eiken - jn nn Bureau Ministre I U "" QROOTE SORTEERING FANT MEUBELTJES TAFELKLEEDEN DIVANKLEEDEN ENZ VOOR 5 sï iGeiMi-yBEiii k i 1 1 i Flier k \ JisHerstr 58 Tel 593 6ptid@2i-Baiiagiet Reparaties en " Recesstwefk volgens H.H oogartsen denzelfden dag der be stelling gereed 623 r IVS hoeren een werl^eliik goeden Bordeauxwi'n MEDOCè/L-p.fl Roode en Witte Portwgn nnai ƒ 1.2S p fl Samo ƒ 1.20 p fl VenooBth ƒ 1.40 p fl | WIJNHANDEL FERWERDA&TiEMAN Byiikerliliof 2 EXTRA VOORDELlQEi AANBIEDÏNGI niininiiriiiiiiliiniiiiiiii i h iiliiii(iiï | O/i PANTA - \ f^^J SLOBKOU - SENBROEK zaiver ttikot wol voOT jongens en meisjes Leeftijd I jaar 73 cent staging stijging ISCHOOLTRUI Onze befcend » Well.n Sehooltrui vooTiadig in alle kleuren Leeflijd 2 3 jaari VI Ueft 45.2.00 leeft 5 i 2.26 leeft 6j 2.25 leeft 7-8i.2.7S leeft 9-10 3.00 leeft 11-12 3 25 leeft I3j.3,50 Bezoekt onre "^ Speelgoedafdeeling AHIjd Anderhalf maal beter / • Amenkasi!scfe3 -|- fersterfeiïïgs Pillea van PROF JONSON genezen onmacht droo men en verlies van le venskracht 626 PRIJS f 3.S0 Uitsltiitend verkry gb by Mil JE iiOERI'OSr utrecht Voorstr 96 Vraagt snza Prijscourant levert weer tegen de oud bekende goedkaope prijzen prima BAmETSTAVEN en LEHERS 16 cent per ons grpote sorteering GHOCOLADEFIGUREN «>^^^ Fl^gSS Swatta | vanaf 12 ^ cent * LUnSkT 44 en MARIASTRAAT 32 KWA»^i ^^ Kjv^JJWW«Wg W ^^ Zaterdag 33 üovemlseB * ' s namidlcSsi^s obts ig uur at^rëlsomst v^n Si Nicoiaas en zijn knecht die persoonlijk aan onze Clientèle en hunne kinderen onze fraaie premiën zal uitreiken bestaande uit lijne Bonbons in luxe verpakking Chocolade Letters en Tabletten bij inkoopen van Sl.SO S — lO - a ®.— of S ©.~ Gulden i,v r ö - r.,V^'9 ~ • 1 ^-^^ S 900 111.45 2.15 3.15 5.00 6.00 7.45 9.1-5 i 8-05 If 9.05 111.50 2.20 3.20 5.05 6,05 7.50 9.20 S,8 25 P9.25 o 12.10 2.40 3.40 5.25 6.25 8.10 9.40 I 8.45 »¦ 9.45 \ i 12.30 5 _ i *' \ 3.00 4.00 5.45 6.45 8.30 10.00 Vortr Amersfoort Station „ Amersfoort Hotel Jens Woudenberg de Poort ' Aank Scherpenzeél Oosteinde W.B De dienst 8.00 v.m gaat alleen Dinsdags door naar VeenendaaL Vertrek uit Veenendaal 12.15 n.m.Zondags geen dienst — Kinderen beneden 4 Jaar gratis 4—10 jaar halt geld.Rijwielen 25 cent — Stopt overal op verzoek Standplaats ie Amersfoort HOTEL JENS - TELEF 1S4 664 De Ondernemer G VAN DE WEERD voorheen Gebr van To Wij ontvingen een ruime keuze goed koop e JAPANSCHE SOP en SCHOTELS aarflige ST MICOLMS^eESSHaKEH Jacol'ÉBo als COLLIERS BROCHES ARMEAKDEN SÏEBKOMMETJES CHINEESCHE VAASJES BLAUWE 30EBEN THEEPOTTEN LAKBLADEN THEE en LEPELDOOSJES BHOODMANDJES enz MEN BEZICHTIGE ME ET.4L4GES ST lieOLil ^ „ DySe Sraolit 1B5-1S7 b.d Hamburgerbrug TBLEPHOOl UEEST DIT BUD B CADEAU Bij 6 BRIEFKAARTEN brom of zwart eene VERGROOTING CADEAU 6 BRIEFKAARTEN bruin » f 1.50 8 BBIEFSAARTEN zwart «^^:,^ • 1.25 PASSaSO'S en ABONNEBÏENTEN ^.^ a ^ FOTO-ARTIKELEN iijls mime sorteering sHETFOTDHUIS " Sanzenmarkl 23 ** a Aanlbevelend C B BUNSCHOTEN De Oraaje-Nassau Eierkolen ais AniöracieL KWALITEIT ONOVERTROFFEN Pei KU f 1.55 bif minstens 5 Hk f 1.50 per Hl - fiakco thuis U ^ Vraagt onze niterste noteering van Anthraeict rs!r.26 *' ¦ A J HELEN'S Eraisdsteffealiapie Kantoor « n Kelders OUDEGRAGHT Jacobibrug Tele 352 Ook verUrilflbaar aan ons ügschip „ POÜMNA " Witte vrouwenbrng — SLIJTEKS EABAT 6 <> APPELMOES 1 LilerMik PEREN 1 U l 3 7 4 eiken Stoelen 2 Crapeaux en Tafel 125 2 Chestei - ïields 4 Stoelen Tafel 175 Groote partij eiken Buf fetten 70 tot 350 Waschkasten en mahonie noten en eiken Spiegelkasten Slaapkamers compleet 325 Salontafels 15 tot 75 Eiken en pitch pine Litju meaux Groote partij Theekasten Pianokmkken 8 Groote partij Schrijfbureaux Bureaustoelen Dres soirs Piano Fornuis 15 ALLES MOET WEC OM RUIMTE TE MAKEN Mwrtmrm Is Uw miirMl Ëen vierlandenw Praag Voor net congres van naai Olympisch Comité Praag zal worden gehoj geveer zal samenvallen van ' de F 1 F A — < 1 voetbalorganisatie — vi uitgebreide voorbereide genomen te De Tsjecliische Voetb plan opgevat bij die vierlaadentournooi waaraan zouden deelnJ Oostenrijk DuitschlaB Slovaltije '' In beginsel zich met dit plan ree lilaard Kosten vergd Naar de Sportkronield het bestuur van de Con N V B voorgesteld é hoogere kostenvergoedi te geven tenzij voor W '- drie uur DAMME Kampioeasc N e d e r 1 J De inschrijving voor het damkampioenschai is gesloten hehoudenl nieuwen meester wa kamp noodig bleek D dezen wedstrijd bijzd ling bestaat kan well uit de ruime deelnemi kamp zal tevens geld strijd voor het were De vijf hoogstaankomJ den heer Hei'm Hoogh derlan'dschon DambonJ den afgevaardigd om van Holland hoog td weitetrijd om het were Aan den kampioe 1923 werd slechts dooJ genomen thans hebbJ geschreven terwijl wordt opgevoerd wj meester bekend is Ki besluit is het aantal da op 10 en komt als 10e merking de heer M A dam die daartoe do vergadering van deJ Dambond ' is aangeweJ De heer J J de B Ph Kets de Vries va ^ Rotterdam W C J P ' Dslectatio te Den HaJ van bet U D G te dezen wedstrijd derm uitkomen tenzij het a nog wordt opgevoerd twljleM wordt De volgende meesteJ deelnemere J H Vos J Lochtemberg beideJ menzijn te AmsterdaaJ I J de Jong en A ViJ D te Amsterdam J M merend P J v DartJ lemsche Damclub te J likowski van D I O blijkt dat ook lust to voren is gekomen ui dan aJleen Amsterdaii dit den kamp interei o.i de bezetting nd zijn wanneer ook de De Haas Damme eJ toum^ooi waren uitgd U.D.G.—j Te Amsterdam heej flootschap een wedsti D gespeeld De Ams nen met 7—13 zooal staatje blijkt en heu slag gelegd op het H Noordelijke afdeelmj F Carleburx ] H J Hilbere—H 4 C H Schr&der—iJ i C P V Oostveen -| S C Korteweg — 1 W de Vries — A N N.--I flendrikj A Bertoen — mr Z P V Zanten Kd'berg 10 A G Oskam—N WATERJ Een nieuw boo tSC De bekende Ooste deskundige majoor op ' den Donau ' n j een motorboot die wijze wordt voortge^c Het is hem n.l ge citeit van ' de ¦ g'criTOC tatiesehroef ' over „ vin"schroef die de een visch nabootst ook in de vliegtuigii toegepast moet vols vens een groote bra leveren 2WEH Een r e c o r d V Achteraf is thai Dinsdagavond op van Het Y te Am | verbeterd is en wel selslag-estafElfe voj ' Waal 50 M«ter ' m ^^ s ^^^ 
VOETBAIj fien vlerlandenweds t rij'd te Praag Voor net congres van tiet IrSematio naal Olympisch Comité dat in 1925 te Praag zal worden gehouden en dat od geveer zal samenvallen met het congres van de F 1 F A — de internationale voeftalorganisatie — worden in Praag uitgebreide voorbereidende maatregelen genomen De Tsjechische Voetbalbond heelt bet plan opgevat hij die gelegenheid een vierlandentournooi te organiseeren waaraan zouden deelnemen Hongarije Oostenrijk Duitschland en Tsjecho Slovakije In beginsel heeft Hongarije zich met dit plan reeds accoord ver klaard Kost en vergo edi n g - Naar de Sportkroniek mededeelt heelt het besiuui - van de Corinthians aan den N V B voorgesteld aan spelers geen hoogere kostenvergoe.ding dan 3e Idasse te geven tenzij voor reizen langeg dan ¦ drie uur DAIBMEN KampioeBschap van N e d'er 1 a n d De inschrijving voor de;n wedstrijd om het damkampioenschap van Nederland is gesloten hehoudens dan voor dén nieuwen meester waarvoor een her kamp noodig bleek Dat ditmaal voor d'ezen wedstrijd bijzondere ' belangstel ling bestaat kan wel worden afgeleid uit de ruime deelneming Inamei-s deze kamp zal tevens gelden als voorwed strijd voor het wereldkampioenschap De vijf hoogstaankcmenden zullen met den heer Heiin Hoogland ' door den Ne derlan'dschen - Dambond eerstdaags wor den afgevaardigd om te Parijs ' de eer van Holland hoog te houden in den wedstrijd om het wereldkampioenschap Aan den kampioenswedstrijd over 1923 werd slechts door 5 meesters deel genomen thans hehhen 8 meesters ia geschreven terwijl dit aantal tot 9 wordt opgevoerd wanneer ' de nieuwe meester bekend is Krachtens genomen besluit is het aantal deelnemers hepaald op 10 en komt als 10e deelnemer in aanr merking de heer M A Haye te Amster dam die ' daartoe door de algemeens vergadering van den Nederlandschen Damhond ' Is aangewezen ' De heer J J de Boer van Constant Ph Kets de Vries van „ Rotterdam " te Rotterdam W C 3 Polman van Mutua ' Dalectatio ie Den Haag en F Carlebur van het V D G te Utrecht zullen in dezen wedstrijd dertialve niet kunnen uitkomen tenzij het aantal deelnemers nog wordt opgevoerd hetgeen zeer ' be twijfeM wordt Da volgende meesters behooren tot - de defllnemers J H Vos titelhouder en C J Lochtenberg beiden van Gezellig Sa menzijn te Amsterdam Herm de Jongh I J de Jong en A Visser van het V A D te Amsterdam J Noomo Mzn te Fur merend P J v ' Dartelen van de Haar lemsche Damclub te Haarlem en I Ml likowski van D I O Den Haag Hieruit blijkt dat ook lust tot deelneming naar voren Is gekomen uit andere plaatsen dan alleen Amsterdam mogelijk maakt dit den kamp interessanter Toch had o.i de hezetting nog sterker kunnen zijn wanneer ook de hekende meesters De Haas Damme en Springer In dat tourn'ooi waren uitgekomen U.D.G.—V.AJD Te Amsterdam heefl het Utr Damge iiootschap een wedstrijd tegen het V A D gespeeld De Amsterdammers won nen met 7—13 zooals uit het volgende staatje blijkt en hebben ' daarmede be slag gelegd op het kampioenschap der Noordelijke afdeellng F Carle^Durx 0—2 H J Hilbers—H de Jongh 0—2 C H Schroder — M A Haije 1—1 C P V Oostveen — I J de Jong 0—2 S C Korteweg—R C Keiler 0—2 W de Vries—A Visser è—2 N N — I Hendriks 2-0 A Bertoen—mr S de Jong 2—0 " Z P V Zanten Kollf—M Wijn berg 1_1 10 A G Oskam—N de Vries 1—1 Totaal 7—13 — a — WATEKSPOHT Een nieuw soort motor hootschroef De bekende Oostenrijksche vliegtuig deskundige majoor Blicharsky heeft op den Donau ' n proef genornen met een motorboot die op geheel nieuwe wijze wordt voortgedreven Het is hsm n.l gelukt ' de totaalcapa citeit van de gewoonlijk gebruikte ro tatieschroef ' over te brengen op een „ vin"schroef die de vinbewegingen van een visch nahootst Deze uitvinding die ook in de vliegtuigindustrie zal worden toegepast moet volgens Blicharsky te vens een groote braodstoBbesparing op leveren ZWEMMEN Een record verbetering Achteraf is thans gebleken dat er dinsdagavond op de zwemwedstrijden van Het Y te Amsterdam een record verbeterd is en wel op het nummer wis - selslag estafette voor dames over 4 >'| na§.l 50 Meier Het record stond van 19ai op naam der A D Z mpt 2 mih 59 2/5 sec Thans zwom de ploeg van de Amsterdamsohe Dames Zwemclub er 2 min f54 3/5 sec over zoodat het Nederlandsch record met 44/5 sec verbeterd is —« 1 — KRACHTSPORT N ed o r 1 an d—D e n e m a r k.e n — Zweden • Het bestuur van de Amsterdamsche Athletenclub Hercules heeft besloten in het voorjaar van 1925 een groote inter landen wedstrijd te organiseeren voor boksen en worstelen tusschen athleten uit Nederland Denemarken en Zweden Een dergelijken wedstrijd heeft Hercu les ook in Ncvemher 1918 » in het Con certge'bouw gehouden Het ligt in de bedoeling van het be stuur voordien wedstrij-d opheffing van h^t boksver'hoa te vragen Het batig saldo ' der wedstrijden zal bestemd worden voor een nader te be palen liefdadig doel — o — SCHERMEN P e r s o o n 1 ij k e kampioen schappen Voor de personeele kampioenwedstrij den 1924 op floret en degen zijn de vol gende data vastgesteld Profs Floret Zaterdag 29 November in ' de schermzaal Aerts te Amsterdam Sabel Zondag 30 November in de schermzaal Burgerwacht te Amster dam Amateurs-Floret heeren Zaterdag 13 December in de mil Gymn - en Sportschool te Utrecht Degen heeren Zondag 14 December eveneens in de Mil Gymn - en Sport schO'ol ' te Utrecht Floret da^ies Zaterdag 20 Decem ber ini de schermzaal Brassine ^ te Haar lem WBELRENNBN U W C.de Arend Bovengenoemide vereendging heeft on der begunstiging van prachtig wintei wader een 80 K.M rit verreden over het traject Utrecht — ^ Amersfoort — Pyramide Huis ter Heide en vervolgens van Huis ter Heide tweemaal rond de Leusder hei'de met den finish aan den Amers foortschen straatweg Te ruim kwart over negen werd vertrokken door een 11-tal ' deelnemers Voor de eerste ronde moesten 2 renners staken evenals v d Bosch wegens een gebroken stuur In d'e tweede ronde moesten I H Nijhuis en Korstanje ook lossen Dus hleef er een peleton van 6 renners over In de Se ronde tot de Pyramide wisten er vier rijders tusschenult te trekken Van Zui len kreeg een lek bandje en zoo bereikte men den finish De uitslag luidt 1 M Fitze tijd 2.56 2 J J C v d Starre 3 A Daalderop 4 A M J v d Starre 5 J W C Nijhuis 6 G van Zmlen Zondag aanstaande de 6de Reoordrdt tevens de laatste om 9 uwcj ' t Kalfj^e BILJARTEN * Om den „ Maatman-Beker "* Dank zij * activiteit der deelnemen ^ de vereeoigingen hetthen de wedstrij den om den „ Maatman^Beker " een vlot en regelmatig verloop waardoor de helft van het 20 wedstrijden groote pro gramma reeds is afgewerkt Alle vereenigingen ' hebben nu 4 w«d strij'den ofwel 16 partijen gespeeld res pectievelijk met onderstaajide resul taten H Z O.—O B K 3—1 H Z O.—Sport 3—1 D D F.—Sport 1—3 De Beurs—D D F 2—2 De Beurs—Sport ' 2—2 De Beurs—O B K 3—1 De Beurs—H Z 0 1—3 ft Z O.—D D F 3—1 O B K—Sport 2—2 O B K -^ D F 0-4 De cijfers achter de namen der ver eenigingen duiden aan hoeveel partijen elk heeft gewonnen Zoo men dus ziet gaat H Z O aan den spits met 12 gewonnen partijen dan volgen De Beurs Sport en D D F met elk 8 gewonnen partijen en O B K komt als laatste aan met 4 Oogenschijnlijk staat dus H Z O er het best voor doch waar alle vereeni gingen elkaar nog eenmaal ontmoeten is nog niets met zekerheid te zeggen en kan men voor vele verrassingen komen ' te staan Een strijd tusschen H Z O en De Beurs lijkt ons het meest waar - schijnlijk Afwachten is echter ' de boodschap Mej Schrier te Parijs Mej Schrier heeft te Parijs een wed strijd gespeeld tegen den Belg Verbist Mej Schrier won de partij als volgt Pnt Ert Hs Gem Mej Schrier 600 73 60 8.25 Verbist 457 72 54 6.35 Kampioenschap N o d e r - ¦ land 2e k 1 a s k 1 o i n biljart De Nederlandsche biljartbond heeft in overleg met de biljartvereeniging Noord-Brabant uit Utrecht de data voor het kampioenschap van Nederland tweede klas klein biljart vastgesteld op 6 en 7 December Het kampioen schap van Amsterdam zal op ^ 9 en 30 November bij de vereeniging ' K.R.A.S worden verspeeld De Olympische Speles 1928 De Centrale Bureaux van het N O C Naar de „ Tel verneemt hebben B en W van Amsterdam definitief beslo ten het geheele gebouw aan de Wees perzijde No 32 alhier waarin thans de hureelen van de Huurcommissie zijn gevestigd beschikbaar te stellen ten be hoeve van het N O C Het blad meent te weten dat tusschen het N.O.C en B en W van Amsterdam overeenstemming is bereikt ten aan zien van het bovenstaande Het N O C zal 2 Januari a.s in bedoeld gebouw yijn intrek nemen ATHLETÏEK Duitschland vraagt H j e r t h erg Naar „ de Tel " verneemt heeft de Deutsche ' Sportbehörde für Leicht ath-letik zich tot den heer Hjertberg ge wend met het verzoek te willen mede deelen onder welke voorwaarden hij bereid is de training der Duitsche ath leten op zich te nemen _^ KERK EN SCHOOL ^ Ex Geschiedenis M O Amsterdam Geëx 2 cand Gesl de hoe.r V / Heinsius ' s-Gravenhago Sfe>¥l8i ' Ex ApothekersadsistGjit Amsterdam Geëx 4 cand Gesl ' dames A M van der Jagt ' s-Gravenhage W J M van Ho-3k Rotterdam ' S Vei-molen t ¦ Na e'en korte ongesteldheid is in den ouderdom van 58 jaar in bet jdekenhuis te Breda overleden de heer S Vermolcn in leven hoofd der Chr school te Wil lemstad De overledene was in Brabant's Westhoek een bekende figuur en be woog zich op kerkelijk politiek maat schappelijk en paeda^'Ogisch terrein De overledene was ook leeraar aan de Chr normaalscliool te Heiningen Br Eien J'Oodsehe Nijvea-heidissschool te Amsterdam Naai - wij vernemen zaj izeer waar siahijnlijik binneakort ' te Amsterdiam een Joodsche nijverbeddssdh'ool wiorden ge stdchit Hiet d»e'l van ' deae ' Siohool aaj zijn dien ' Stnaat!handie3 ' dien door de jeugd dn üe Joodischie wljlken van de ' sitad nog te izeer als caniiddjeJi om aan den'liost te ikomien ' wwdt aanigewiend te ' doeft vetrdwijniein en van de jongelui dée ainders in dit el ' lendige beroep hom ihesitiaan m'oeten van den bruikibaire ' amibachtis'lüeclen te ma ' kmx ' Reeds voor 25 jaar gieleden weaxlen ' door de Viereienigdnig „ Hiamidwea-ters Vnienden'kring " pogingen geidiaan om tot de stichting van een dieoigielijike schooi te ibomen dO'Cb deze zijn toem lop niats U'i'l®elioop©h Tihans is — na voonbereidend'e werk 2iaam'h©den door eien oommiissie toestaan die ' uiit die heierem H Bamstein vooirziit ter wan ' „ iHiandiwerlkiens Viriendenkiring " A B DaviüdB en Beim Wins — © en vei - eendgtog lOipgiericht welBser etaitjuiten aréeidis die OKmankiWj'ké Goedibeumnig tieb ben verkregen Bij deoi Gemeenteraad is vooirlB ' n ver zoek om subBidie ingediiend ' Het ligt in ' de badoeaamg d © school in den z.g Jo denboek te ' djoem bouwen De beer H Barnistein ' ' deeil'die in een onderihioiud made zeer teva-eden te zijn over idie tot dnisiveir bereaikte.resul'taten en — geizaien de vele eymipathiébetui'giin'ïein van pairttouMerem IRaadisIleden laüsmed'e ivan ' den Wiethwider van Onderwijs — aan die epoediga verweizenilijfcing idieir plannen met te twijfeflem — o — Ex Ned taal - en letterkunde M^3 Amsterdam Geëx 2 cand gesl de heeren W M Lemmers Beek G H H Zandvoort Amsterdam — o — Éx Natuurkunde Scheikunde en ' Kos mographie M O aite K 3 ' s Gravenhage Gesl d « beer J J H y.Waelsden te Tilburg ' " — o — Ex Geschiedenis M O Amsterdam Geëx 2 cand gesl de heer ' H Algra te Leeuwarden — u — Ex Staatsinrichting M C Amsterdam Geëx 4 cand gesl dehee ren H J Femhout Buitenpost J H C Fijn te Bergen N.-H en A M F Treijters te Roosendaal N.-iB Ex Wiskunde M 0 akte KX ¦ ' s Gravenhage Gesl de beer L J Wij nalda Amsterdam — o — Ex Wiskunde L O art 86 ' ' s Gravenhage Gesl de heeren J H Peters Hengelo O en E J Peusken Deventer — o — Machinisten examens ¦ s Gravenhage Gesl dipl A Y Schol Amsterdam ' J P van der Pijl Vlaardin gen K Vemie Rotterdam Ex Apothekersadsistent Amsterdam Geëx 3 cand Gesl dames H J F Perquin ' s Gravenhage H J Wisselink D A Boekholt Schevenin gen ' M |'?'' jjx Kadio-telegrafist Bij het in de maanden September Oc tober en de eerste dagen van November te ' s Gravenhage gehouden examen voor bet verkrijgen van certificaten als ra - dio telegrafist zijn geslaagd voor het certificaat eerste klasse de heeren F Brouwer F H.D Cox W J de Jager B H Lammers H Mater J R Pillard en J J A W van Proosdij voor het eer tificaat tweede klasse de heeven P Roerhorst B J H ten Dam A P Dis selkoen L L Dolman F C H Ever stijn J Hofman K R van der Lee M ie Mathieu J J C van der Meer W C Mets A B Oonk P J Vink G K do Waardt en A H W Wijnberg Het Pander Bafey-vlieatuig Op het vliegveld Waalhaven hebben de demonstraties plaats gehad raet het nieuwe Pander baby-vliegtuig Het toe stel werd voorgevlogen door den lui - tenant inspecteur Eikerbout Aanwe zig waron o.a admiraal Zeeman schout bij-nacht Sluis en voorts eenige heeren van het departement van Waterstaat Vorder was een eskadrille marine-land vliegtuigen uit de Kooy gekomen ter wijl ook de bedde ' bouwers de heeren v d Kwast en Slot aanwezig waren Ma - dat luitenant Eikerbout eenige fraaie stunts had uitgevoerd werd bet toestel nog gevlogen door luitenant De Brui ne en voorts door vierschill'ende officie ren van het eskadrille Allen,gaven hun volle tevredenheid over het toestel te kennen j Een KoolliaTen verkenner te Parijs Per trein ds naar Parijs verzonden een nieuwe Koolhoven F K 31 ver kenner welke geheel vervaardigd is in do werkplaatsen van de Nationale Vliegtuigindustrie lo ' s Gravenhage en tentoongesteld zal worden op do lucht vaartexpositie welke 5 December te Parijs zal aanvangen Het toestel was geheel compleet uitgerust met vijf mi trailleurs camera draadlooze installa tie zuurstofapparaten luchtkogelre volvera enz en zag er prachtig afge werkt uit Behalve dit toestel zal tevens een mi niatuurmodel van de Koolhoven F K 33 bet dricmotorige verkeersvliegtuig worden geëxposeerd het toestel dat binnenkort aan ds Kon Luchtvaart Maatschappij zal worden afgeleverd EeE lushtverbiEtting Europa-ïndlë De Engelsche vice-luchtmaarschalk sir Softon Brancker directeur van den burgerlijken luchtvaartdienst is naar Parijs vertrokken in verband met zijn voorgenomen vlucht naar Indië Het doel der tocht is in de eerste plaats na te gaan welke mogelijkheden de weg per vliegtuig over land naar Indjë toe laat en in de tweede plaats om te confereeren met de Indische regeering over het aanleggen van een basis al daar voor luchtschepen die een dienst van Engeland naar Indië ' zullen on derhouden welke dienst van Indië naar Australië vei der zal worden geleid In een onderhoud met de Evening News zeide Brancker „ Ik ga om den weg te bereiden voor een pei-manenten lucbtdienst zoowel voor vliegtuigen als luchtschepen door het geheele rijk Dergelijke luchtverbindingen kunnen alleen worden gemaakt als men de sa menwerking heeft van allo landen over wier gebied zij passeeren,.hetzelfde als met spoorwegverbindingen het geval is Wat wij wenschen is de verschillen de luchtlijnen mot de onderscheidene Europeescbe landen zoo te verbinden dat men van Londen naar Cairo of naar Konstantinopel kan gaan eenvou dig door overstappen precies zooals men bij een treinreis overstapt Wij hebben thans een begin gemaakt met een definitief plan dat twee jaar tijd zal kosten Ik geloof niet dat er in 1925 iets bijzonders zal voorvallen doch in ieder geval zal het een jaar zijn van gestadigen groeten vooruitgang Het is nu zeker dat wij ónze rijkslijnen gaan bedienen met vliegtuigen en luchtsche pen en al wat wij willen is voortdu rende verbeteringen aanbrengen en goede betrekkingen en samenwerking met andere regeeringen aanmoedigen RECHTSZAKEN De dubbele moord te Wijchen Bij de voortgezette behandeling voor het Arnhemsche Gerechtshof van den dubbelen moord te Wijchen stond te recht de hoofddader in de mooi-dzaak Jacobus van Munster die in tegenstel ling met zijn zwijgende houding voor de rechtbank alle gestelde vragen van den president duidelijk beantwoordde Dr Hesselink als deskundige ge hoord blijft geheel bij zijn rapport vol harden De president maakt den des kundige zijn compliment over de nauw keurige en uitvoerige wijze van behan deling van deze zaak Beklaagde verklaart dat hij niet bij Willems in huis is geweest De bloed sporen op zijn Meeren kunnen niet af komstig zijn van Willems en zijn zus ter Het kan afkomstig zijn volgens bekl van een geit welke hij geslacht heeft Daarna wordt gehoord de heer A van Dijk geneesheer in de strafgevangenis te Arnhem die op grond van observa tie in bekl iemand ziet met oenigszins psychopathischen aanleg Er zijn geen bepaalde afwijkingen opgemerkt maar bekl is iemand die snel reageert op een impuls Hij bleek niet dom te ' zijn toonde zich voortdurend lastig en dit ' werd aanleiding om te verzoeken hem in do bijzondere strafgevangenis te Scheveningen te plaatsen Adv gen Acht de deskundige het gewenscht om den bekl op grond van ontoerekeningsvatbaarheid te doen on derzoeken ' De deskundige verklaart de wensche lijkheid niet uit te sluiten maai - hij acht hem toch niet een aangewezen geval voor een onderzoek De verdediger mr Tromp Meesters vraagt of de deskundige een onderzoek op grond van verzwakte toerekenings vatbaarheid niet bepaald gewenscht acht De deskundige geeft hierop niet een positief antwoord bepaald gewenscht oordeelt bij een onderzoek niet De deskundige dr Wijsman te Breda beeft bekl in de strafgevangenis te Bre da waar hij tot tweemaal toe heeft vfer toofd onderzocht en geestelijke afwij kingen waargenomen He kan zijn dat die afvi'ijkingen en gevolg waren van gevangenispsychose of van een yeeds bestaande stoornis Bekl was lastig en vernielde voorworpen in zijn cel Daar om is hij tot tweemaal toe in 1922 en 1023 in de bijzondere strafgevangenis te Scheveningen geplaatst De ^^ ntste maal ' kwam hij in Juni 1923 tr-.yg Pres Was zijn toestand toe - •'= l ' Desk Goed was zijn toest ^ nrr niet Bekl werd naar de bijzondere straf gevangenis gezonden omdat men wilde nagaan of hij geestelijke stoornis simu leei-dc Toen bekl terugkwam bleek hij noi maal te zijn en hij bekende ook dat bij gesimuleerd had • De hoor B R H « ovtheine genees heer in da bijzondoro strafgevangenis te Scheveningen deelde mede dat bekl driemaal te Scheveningen is geplaatst De eerste maal kwam hij in 1919 daar na in 1921 uit de gevangenis te Breda Bekl was psychopaath en bovendien hypochonder zeer bang voor eigen ge zondheid prikkelbaar het was iemand van zeer laag staande moraliteit Zijn lotgenooten klaagden er over dat hij hen steeds dwars zat en plaagde dat ging zoover dat hij weer naar Breda moest teruggezonden teneinde weer cellulair te worden opgesloten Wat zijn toerekenbaarheid aangaat zegt de deskui)dige geen oordeel te kun nen uitspreken omdat hij beklaagde sinds anderhalf jaar niet zag De des kundige deelt nog mede dat bekl ten tweedemaie uit Breda naar Schevenin gen werd overgeplaatst omdat hij zou lijden aan gehoorhallucinatics Op eigen verzoek is de beklaagde weer naar Bre da overgeplaatst in den zomer van 1923 To Scheveningen is bij bekl van het be staan van gehoorhallucinaties niets ge bleken bekl heeft blijkbaar gesimu leerd Beklaagde is psychopaath maar ook con psychopaat overdrijft zeer veel de deskundige.gelooft echtef niet dat be klaagde alles simuleerde Het egoisme dat bekl vertoont acht de deskundige van pathologischeu aard ¦ Op een vrfiag van den advocaat-gene raal of de deskundige oen onderzoek van bekl met bet doel om tot een verklaring van ontoerekeningsvatbaarheid te ko men noodig acht antwoordt de deskun dige dat hij dit niet noodig acht om dat men dit doel bij bekl toch niet zou bereikon Na de pauze stelde de verdediger m_r Tromp Meesters nogmaals de vraag aan den deskundige of er gezien de levens loop van iemand die vervallen tot mis drijf met een sterk alcobolmis'bruik bij een misdrijf als dit aanleiding is na te gaan of er toerekeningsvatbaarheid aan wezig is of niet Dr Posthuma merkt op dat in het al - gemeen deze vraag bevestigend zou moe ' ten worden beantwooi-d De vraag werd echter gesteld geheel in verband met den persoon van v Munster en de des kundige wijst er op dat hij dezen sinds li jaar niet heeft gezien Ook al weet men te voren dat m^en niet zal komen aan het gestelde doel kan een psychia trisch onder zoek plaats hebben omdat hoe meer licht wordt verki'egen boe be ter Bekl is te beschouwen als een zeer gevaarlijk individu na het bekend wor den vaïi het misdrijf heeft de deskuii'di ge tot een collega opgemerkt dat deze handeling geheel lag in de lijn van bekl Dr Bierens de Haan psychiater te Utrecht noemt bekl erfelijk ' belast be perkt van aanleg en alcoholist geduren de 20 jaar Bekend is dat personen met psychopathischen aanleg bij alcoholmis bruik zeer snel achteruitgaan in onoreei besef Bekl.'s geheugen is achteruitge gaan en do deskundige ziet in hem een - alcoholist die sterk is achteruitgegaan De verdediger vraagt of bij een nog in te stellen psychiatrisch onderzoek een verminderde toerekeningsvatbaarheid van bekl zou kunnen blijken De deskundige a:cht dit zeer aanneme lijk Misschien was bekl bij het plegen van bet misdrijf wel geheel ontoereken baar Bekl Waarom word ik gevaarlijk ge acht voor de maatschappij Deskundige Dat hebben de feiten wel uitgewezen Bekl Wanneer de menschon in de maatschappij mij maar met rust laten val ik ze ook niet lastig Als-getuige werd nog gehoord een ge vangenisbewaarder uit de bijzondei'e strafgevangenis te Scheveningen Bekl was een zeer lastig gevangene maar een zeer bijzonderen indruk maakte hij niet Ook is het getuige niet opgevallen dat hij geestelijk achteruitging ' In eindverhoor ontkent bekl in den nacht van 4 op 5 Mei bij de woning van Willems te Wychen te zijn geweest Cor nells V d Broek en zijn broer hadden hem voorgesteld daarheen te gaan maar bekl had dat geweigerd Den nacht heeft hij doorgebracht onder de veranda bij het café van Loetfen Het requisitoir De advocaat-goneraa \ mr Cnopius wil toegeven - dat bekl is psychopaath maar een psychopathenwet _ ontbreekt nog Spr merkt op dat de rechter zich moet stellen boven de publieke opinie en zijn - eigen weg mo'et gaan Dit in verband met - de strooming welke op een psy chiatrisch onderzoek aandringt Wan neer adv gen een referendum kon hou den ' dan zou een groote - meerderheid er voor zijn om Van Minister tor dood te brengen althans eerder hem in de gevangenis dan in een gesticht te bren gen Met vernietiging van het vonnis der rechtbank eischte adv.-gen veroordee ling van den beklaagde tot leve n s 1 aii g o gevangenisstraf ' Pleidooi De verdediger mr S Tromp Meesters wees er op dat er ten hoogste aanwij zingen zijn - dat Van Munster ihede de inbraak heeft gepleegd en tijdens den moord aanwezig -^^- as in de kamer waar het misdrijf plaats greep Indien beklaagde sterk verminderd toerekenbaar is dan is het geen recht hem voor dat feit met levenslange ge vangenisstraf te straffen alleen om hem kwijt te zijn De maatschappij ' heeft recht op beveiliging tegen gevaarlijke ' psychopathen recht op ' dwangverple ging Maar do Staat is - dan ook ' ver plicht om die nienschen te verplegen evenals krankzinnigen Een nauwkeu rig ' deskundig onderzoek acht pi dan ook noodig Wanneer v Munster wordt veroor deeld als psychopaath tot b.v 5 jaar ge-vangenisstraf dan zal d'e Staat wel zorgen dat voor bij vrijkomt een psy chopatenwet tot stand is gekomen In ¦ dien die wet er is is - ie maatschappij veel beter beveiligd Veroordeeling van een psychouaath tot levenslange gevan genisstraf is te moer onrecht ' door ' de wijze van executie Feit is dat eea RECLAME'S k f 0.60 per regel ScAr&Ie haié helpt direct gi-oot percentage van de levenslang ge straften heen en weer reist tusschen Leeuwarden en een krankzinnigenge sticht Een schreeuwend onrecht is m-aien niet zoo goed mogelijk een psychia trisch onderzoek wordt ingesteld naar de mate van toerekenbaarh-oid In eindverhoor verklaarde beklaagde onschuldig ' Ce zijn Waarom vroeg hij moet ik - de gevangenis in als Cornells V d Broek ve.rklaa,rt dat ik dien moord heb gedaan terwijl mijn verklaring niet wordt geloofd Ik heb het niet ge dagji op mijn woofd van eer en ik ga niet levenslang de gevangenis in dat zal nooit gebeuren Ik heb die menschen niet vermoord Bekl wordt daarna weggeleid Uitspraak over 14 dagen Bïet een mes gestokan V'oor d'en poüifi'ereohter te Haarlem beeft terecht gestaan een 20-janig los arbeider uit Velizen di © in den wacht van 11 op 12 Sept j.l zijn nicht een 22 jaTjige dieestbiods te ' Amisterdiaiia - en zijn vriend een 20-jiaaTigen gixienten kooper te Bsve'rwijk met een mies bad gestoken e n b.Jo'edend - ge'worad - had Het O M eiischte 14 daige'D gevan genisstraf we ik-e sitraf - den bekl'aagde wecid ' opgelegd Niet te kwader trouw De kantonrechter te Amsterdam ver oordeelde eenige m-aanden geileden bij ve r&teik bakke - P A Houtman wit de K'i'nik'ea- diie des tijds ' de teooden in ' den wiink'el gewD.gien bad ized'de ooik wel aeter te weten Slat ' bier - geien kwade trouw in bet ispel - was B'akker Ho'utman istaat uitstekend aan geschreven In den tijd van den „ brood oorlog " to en bij den strijd - voerde tegen ide booge broodiprijaen door zijn brood in prij's te verlagen werd ' Oip zijn eigen verzoeik zijn brooid driemaiai diaags ge w-o-gien Nooit was ler ' een te ' ge-ring ge wicht geoons'tateerd - De ' baltk'erskn'8'Cbt dis - öian morgei h et deeg gaw-ogen bad - Nverd ' af.s ' g-e-tuig'ü a d'édiiarge ig'êh-oord Hij zei-d-e dat bc-t heel beist mcgelijk was dat er - e-an g'o wi'Cht ¦\ ian de echaal was gevallen ¦ De president van de Rechtbank ver k'l'aai'de - daarop d-at de - Rccli-tbank ervan overtuigd wiais d-at hier k'-n-a-de tro-u-w - ui'lgiescb-aikeld moet wo.rd'eti Hst O M waargemom en door ' Hir J Veiist-seg vön-d dat id's sb-af van den kanton-rech ter veri aag-id moest w-orden in aammer ' king n-e'mend - de gunisiïi-gie ve.rkil'aKiii'gen d'ie voor bekl waren ' afgejegd Spr vï^oeg veiTiiie tigin-g van het vo-nnis vaai - den ' kahtonrecliter en veroordie'eling tot f 50 boete - sub's 20 ' dagen hecbtenis ' De - verdediger mr Ooben zeide bet jammiei - ' te Ain-de-n dat ' hier niet mr van Lier laj » vertegenwoordiger van bet O M teg 3'n-3iV-ei - hem et-o red Toien - balik'er H-o-u-tm-an eenige maan den geleden - wcê-ens een overtreding van de ' ai beidewet V'Oor de - Rechtbank t 2-i-eeht isto nd ' bad mr Van Lier in - zijn requiisdt-o'ir geeegd doelend op de thans beb'an'del-df zaak d.ie - toien juist voor den loantonrechter was ge'ws'est dat be.k veel van de isymip'a-thiie verlo-ren had d'ie hij in ' den „ hnQod'oortog " gekregen had waar hij gemB'MtelijJc gioied-koo'pie-r ibi-oóü kon leveren ate hij het met Qiet gewi-cht niet zoo Mauw neemt B-elol had door die uitspraak van idsn officier veel nadeel ood-arvonden En thans iis - uitgekKDmen d'at er absoiuut geien towada ti^ooiw in het spel ds PI vno-eg daarom een boete van f 1 of 50 cent op te legéren - om bekl te re ha'bildtesren ' voor Z'iin cooc-urrenten en te-geii'Standers LEGER en VLOOT De „ Tromp " Blijkens te Helder ontvangen berirln is Hr Ms „ Tromp " op weg naar Gi braltar wegens maehineaverij die al daar zal worden ' hersteld iCunst en Welenscliappe » Wouter Hutscbenruj/tei Naar de N R C met genoegen ver neemt blijft het met Wouter Hutschen ruyter te Doorn goed gaan In hot be gin van December hoopt hij zij het aan vankelijk langzaam aan weer met het inncn i » 
21 m r 1 Kanst en Wetenschaispeis TOONEEL N.V Var Tooneedc Om 10.000 doHar Dit eclit Amorikaansch blijspel ap precieer iU niet omdat het geweldig geestig is — de inhoud is „ alleen maar " vermakelijk — maar omdat liet niot pretentieus is Het is een burleske dus een stuk vol onwaarschijnlijkheden maar de schrijver beeft niet geprobeerd de situaties coute que coute aanneme lijk te maken men voelt daardoor ieder oogenblik dat wat de auteur - ons op discht nonsens is nonsen ^ die hij bok als zoodanig bedoelt en dat bespaart de ergernis te moeten constateeren dat de schrijver zijn onderwerp niet mees ter is geweest Maar bovendien geeft een burleske als deze den spelers de ge legenheid tot © en gepaste charge waar van meerdere tooneeliston gisteren een dankbaar gebruik hebbon gemaakt Het werd een dol vermakelijke vertooning in een ontstellend snel tempo vol fan tasie Vooral Constant van.Kerckhoven had een geweldig aandeel in bet dave rend succes dat dit overigens niet nievi we stuk weer boeken mocht Maar hij werd dan ook voortreflijk ter zijde ge staan door Phil la Chapelle Joh Kaart Jr Dirk Verbeek en Lobo die zich al len in de wervelende radheid die van Kerckhoven altoos in de blijspelen weet te leggen lieten meevoeren en een en semblespel vertoonden dat niet mak kelijk te overtreffen zal vallen Ik ge loof dan ook dat de Comoediaploeg van het Ver Tooneel momenteel het beste blijspel ensemble is dat we in ons landje hebben Wat men gisteren liet zien was af Eb we vergeven het de verschillende optredenden gaarne dat ze af en toe om de dwaze scenes schier even hard lachten als het publiek dat zich werkelijk kostelijk amuseerde maar te weinig talrijk verschenen was Van de dames-optredenden noem ik even Mien Kerckhoven en Willy Haak - lie het meest bijdroegen tot dit succes bat sluit niet in dat de anderen bene - den peil speelden - want ik meen te mo gen zeggen dat over de heole Unie zon der ondei'schcid voorbeeldig gespeeld werd t INGEZOMDEBI STUKK.EN Buiten verantwoordelijkheid der redactie Aan de Nederlandsche Christenen De week van gebed toewijding en of fer is genaderd Maakt gij u reeds op tot gebed en toe wijding en zijt gij bereid tot het offer Als wij u maar kunnen doordringen van de aanspraak die het Zendings werk op u heeft Onze zendelingen die toch hup moei lijk werk namens u verrichten hebben recht op uw gebed Is de nood der Zending misschien mede hierdoor dat we niet hebben een geloof als een niostei'dzaad en dus ook g'jen ¦ yin ig gebed " En uw toewijding Onze zendelingen eischen niets maar wij mogen voor hen eischen uwe toewijding Zij hebben zich gegeven met hun - gansche leven om in uwen naam uit te gaan en het Evangelie aan de vblken in de duister nis te brengen Zij wijden alle krachten aan dien arbeid Zij doen uw en ons werk Zij staan ih de voorste loopgra ven Weten zij zich door uw toewijding gedi agen Het Zendingswerk heeft recht op uw offer Want menseben hebben u en ons bet Zendingswerk niet opgelegd maar Jc'zus Christus deed het En in Zijn be velen ligt steeds een zegen Als ge u dus onttrekt aan het offer is het gees telijke schade aan uw eigen ziel W'ant God schenkt vele zegeningen aan Indlë en Nederland beiden door den Zendingsarbcid Als ge Christus ' offer kent voor u,dan Wij willen samen Bidden nietwaar en de week van 23—30 November bren ge een rijken gebodszegen voor de Zen ding Wij willen allen brengen een offer een vrucht van het offer van onzen Heiland • Wij rekenen op u zooals Christenen op elkaar mogen rekenen Ds JOH RAlAvS Ds B J C RIJNDEKS Dr J M J SCHEPPER RECHTSZAKEN Hot varken in bed Voor de Amsterdamsohs rechtbankstond op 6 November terecht een slageruit Weesp die bij een bezoek van eendrietal kommiezen aan zijn woning enwwkplaats met deze heeren was slaagsgeraakt en een hunner een slag met eénhakbijl had gegeven In het bed van be kl werd een clandestien geslacht vak ken aangetroffen Tegen den beklaag de was 8 maanden geëischt - J De rechtbank veroordeelde den slager tot zes maanden gevangenisstraf Onjuiste belastingaangifte De Haagsche rechtbank veixiordeelde L J P 55 jaar houder van een wasch en strijkinrichting te Leiden wegens on juiste aangifte voor de Rijksinkomsten belasting tot 1 inaand gevangenisstraf — o — Buiieniandsché EakkeaToüers Voor de vierde kamJe - der Amsterdam sche Rechtbank heeft zich te verant wooüxlen gehad A S B een Poolsch jongmensch van ongeveer meerderjaa i-gen leeftijd wegens diefstal van een por temonnaie met geld toebehoorende aan een juffrouw die in den avond van 31 Augustus 1.1 bij de Prins Hendrikkader - Damrak op de tram stond te wach*"n Op het oogenblik dat zij de tram vvil de instappen voelde zij iemand tegen zich aandringen Toen zij naar haar por tem.onnaie greep miste zij die en tezolf der tijd zag zij beklaagde hard wegloo pen Op haar geroep „ houdt den dief " werd de beklaagde gearresteerd Een vermoedelijke handlanger reikte toen aan de juffrouw de portcmonnaie over Waar die handlanger gebleven is is niet bekend Het blijkt dat bekl op 26 Februari 1923 te Almelo ter beschikking van den Kinderrechter werd gesteld ' Hij werd toen in een gesticht opgenomen maar daaruit ontslagen omdat hij vermoede lijk meei^erjarig was Vervolgens werd hij te ' Breda wegens diefstal gea;rres teerd en tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld Op 26 Augustus 1.1 werd hij ontslagen en vijf dagen daarna werd hij ter zake van den diefstal te Amsterdam aangehouden Beklaagde ontkende Het O.M ¦ waargenomen - door mr V«in Hèynsbergen vorderde 1 jaar en 3 rhaanden gevangenisstraf Mr Guépin pleitte oplegging van een korte vrijheidsstraf waarna bekl over de gr^ns kan worden gezet Het O M wees er op dat men beklaag de al ¦ eens over de grens gezet heeft doch dat hij dö/arna teruggekomen is Het Kantongerecht veroordeelde ^ ve gens het rijden op rijwiel zonder licht J M V L alhier tot ƒ 10 boete sübs 10 dagen hechtenis als voren J G H B P L © n D E alhier J V te Houten B A de Ia H te Zei.?t iot ƒ 5 boef « subs 5 dagen hech tenis het rijden met motorrijtuig zonder achterlicht W A S alhier tot ƒ 15 boete subs 15 dagen hechtenis als voren K G J R te Amsterdam tot ƒ 10 boete subs 10 dagen hechtenis het met motorrijtuig niet behoorlijk uitkijken R v d W alhier vrijge sprqken als voren A P de Z te Amsterdam tot ƒ 30 boete subs 3 Odagen hechtenis het met motorrijtuig op gevaarlijke ' wijze rijden J A V te Woerden tot ƒ ' iO boete subs 40 dagen hechtenis als voren M J J E alhier tot ƒ 25 boete subs S5 dagen hechtenis het te snel autorijden H B te Baam tot ƒ 10 boete subs 10 dagen hechtenis het ais be.stuurder van een motorrij tuig geen signaal geven als dit noodig is M K to Driebergen tot ƒ 20 boete subs 20 dagen hechtenis H J K te Schalkwijk tot ƒ 10 boete subs 10 da gen hechtenis ¦ het te Utrecht met voertuig te snel rij den P A B alhier tot ƒ 10 boete subs.10 dagen hechtenis het ts Utrecht met voertuig niet rechts houden H D v d W te Westbroek tot ƒ 10 boete subs 10 dagen hechtenis het te Utrecht rijden in verboden rich ting J W alhier tot ƒ 5 boete subs 5 dagen hechtenis het te Utrecht politiebevel niet opvol gen H de Jt,.alhier tot ƒ 10 boete subs 10 dagen hechtenis het te Utrecht de orde verstoren J v A J T en C R geb v d H alhier tot ƒ 10 boete subs 10 dagen hechtenis het te Utrecht vleesch onbedekt ver voeren J V alhier tot ƒ 5 boete subs 5 dagen hechtenis ¦ het te Utrecht melk vervoeren in buszonder opschrift A M alhier tot ƒ 15 boete subs 15 dagen hechtenis het te Zeist ondeugdelijke gerookte pa ling ten verkoop in voorraad hebben M V O huisvr S B te Zeist tot 2 X ƒ 25 boete subs 2 X 25 dagen hechtenis het te Maartensdijk tapperij te laat openhouden A J de E te Maartensdijk tot ƒ 15 boete subs 15 dagen hechtenis het zich te laat in ' die tapperij bevin den H M W en L K alhier P v d D te Maartensdijk t<:t ƒ 3 boete subs 3 dagen hechtenis sfrooperij P v d B te Hilversmn tot ƒ 10 boete subs 10 dagen hechtenis het een vuurwapen afleveren A W B wed F M D alhier tot ƒ 5 boete subs 5 dagen hechtenis het op den openbaren weg een wapen bij zich hebben H G alhier tot ƒ 3 boete subs 3 dagen hechtenis het gaan over gesloten spooroverweg G H te Bilthoven tot ƒ 5 boete subs ' 5 dagen hechtenis het een kind in tapperij toelaten A J de L te Maartensdijk tot ƒ 25 boete subs 25 dagen hechtenis het als werkgever geen zegels plakken Chr J alhier tot 39 X ƒ 2 boete subs 39 X 2 dagen hechtenis hot vechten in een troincoupé M W te Amsterdam schuldig verklaard zon der oplegging van straf overtreding der Ai-beidswet J U k Zeist tot 48 X ƒ 2 boete subs 48 X 2 da gen hechtenis het in verboden tijd doen arbeiden P C M alhier tot 10 X ƒ 5 boete subs 10 X 5 dagen hechtenis ' overtreding der Arbeidswet bij 2e her hSling W de R alhier tot 2 X 1 dag hechtenis dronkenschap C A H G alhier A de G te Maartensdijk P S te Amer <- foort tot ƒ 15 boete subs 15 dagen hech tenis dronkenschap bij Ie herhaling A y T alhier tot ƒ 15 boete subs 30 dage hechtenis dronkenschap bij 2e herhaling C D te Zeist tot 3 dagen hechtenis dronkenschap bij 5e herhalmg G H alhier tot 3 dagen hechtenis en 1 jaa plaatsing in een rijkswerkinrichting sjseis Drechtdijk y Rotterdam n de Noord Pacific arr 19 Nov te Londen Eemdijk arr 18 Nov v Rotterdam te San Francisco Volendam v Rotterdam n Tampico veïtr 19 Nov v Southampton Noorderdijk arr 18 Nov v Rotterdam te Galveston Noorderdijk arr 18 Nov v Rotterdam te Galveston Billiton arr 20 Nov v Java te Am sterdam Kangean thuisr vertr 18 Nov ' v Singapore Roepat vertr 20 Nov v Amsterdam n Rotterdam Drechterland vertr 20 Nov v Amster dam n Brazilië via Antwei-pen Celria uitr vertr 20 Nov 1 u nam van Southampton Djember uitr pass 19 Nov Sagrcs Gorontalo arr 20 Nov v Southamp ' ton te Rotterdam Jacatra thuisr vertr 20 Nov v Port Said Slamat uitr pass 20 Nov Fiaisteree s j a a.w ^ a aiataiMflAiW B i.tiüM.guw ggHggSigffflBft iHuMWug Utr Sted OrGliest PEEMANENT HAARDEN Wij heibben een rijke sorteering SnTdiac en Per manent HaaxdlGn fijn diep zwaat gemoffeld compleet met vloeriplaat t 6S.00 AiMe ha,aaiden wordendoor ons vakkumdig gezeten gcisteld 733 HEISBN aCz Smid Lanweiecht 190 9e Abonnements - Concert ^^ op Woensdag 26 Nov ' e laiv 8 uur in TUvoli onder leiding van EVERT CORNELIS Toeg'ffing aionné's op vertoon van diploma Niet-stadgenootea f 3 — plus reóhten ' Logé kaarten 2 cou pons Aanvragen plaatsbesprekingschriftelijk véór ISaandag 12 uur bij den Administra/teurof in TivoiK 719 n HAU.&B PETROLEUMKACHEIjS PANTZEB PETROI.ETjaiKA0Bia.S Ruime eo(rtewinig in ver jsohiililende maten rijk ver imkkeld en fijn zv/art ge imoffeild in de prljeen van H 6.S0 i 8.00 i 9.S0 en f 11.00 HEI SEN JSti Smid,iLanweïecht 100 73i IH Wij noteeren voor rflk vernikkelde CA!.OBIFèHS EACHEI.S lage prijzen tersche Vul en Sail'am>aind«'kachelrS fijn groen geëmaiHeerd f20.00 Luxe Salamander Kachels ïnet schudiroositer rijk veir nikkeld f 16.50 lersohe Vnl kachels met ijzeren binnen werk len ventileeriag „ Stan aard " no 1 zwart I 58.00 Deze kachels * ijn Haard kashels Haardtocbelis ano del „ Jaal!:i)l!l!ll!ilfinilllllll!llin;illlll!l!IIIM!llll!llll!lin!l,'llll Advertenties ^ Inplaats van kaarten 24 Nov 1899—6 Dec isai Z:oo de Heere viH en zij leveo hopen onze geilief < le Ouders BENDBIK VAN DEK OUDENALBBH en JOHANNA MARIA WÏLKES dien 6dien Dec a.s hunne SS-Jaiige Ecbtvereeiiiging te hex-disnken Dat de Breast die hiun in Jief en leed heeft ge sipia^j'd ihen nog vele ja ren in giezoottheid mcge ¦ sparen is de wensoli van tonne Mefhebtbende Kinderein Behuwd en Kü'öinikinüeiren en Verloofde 630 Utrecht Nov ' 24 Se DaaJischedijk 27 Zoo de Heere wil en zij leven hiopen ome ^ gelief de Ouders ED5BMANUS BOB en JOANNA KOOIJMAN den 29stein Not hunne 35>jarlge Ecbtvexeeniglns te ' herdenken Dat zij noig lamg ge spaard mogen Wijven is d © we'nech van hunne dankbare Eiiidei'^ii Behuwd en Kleia ikaaileren Zwal'UTOSit'raat 12 696 1879 1984 Den 5 '*'"' Decembera.s hopen onze geliefde Ouders PIETER JAN VAN HALÜM en WILLEMEINTJE GERSEN hunne 45-]ari8e Eehtver eeniging te herdenken Hunne dankbare Kin deren Behuwd en 657 Kleinkinderen Kookengen 22 Nov 1924 Ondergeteebende betuigt langa dezen weg zijn harte iijken dank aan allen en in zonderheid aan de doctoren en verplegers van het Mill Hospitaal te Utrecht voor de vel © Bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlij den vfts mijn zoon O V WALSUM o31 Do Familie C V WALSUM \ i November 1924 Eapelscheweg 72 Kapello op de IJsael LEEST DIT ^ M Heden nam de Heere in zijn Heerlijkheid op na een kort doch smar telijk lijden in het volle vertrouwen dat het goede van ' s Heeren woning hem daar ten deel zal vallen onzen geliefden Vader Beliuwd en Grootvader den Heer 90CHE:en vertr 20 Nov 1 u nam on k pass 19 Nov Sagres k 20 Nov V Southamp - m r vertr 20 Nov v Port pass 20 Nov FinisteiTe - o — llOSTUUMI"Ï.UWEEL cM breed 2.20 C.M Isreefi 2.70 riuAjssL SR sa gasti'eept iO c ruite STCS " 50 c iSFTSLSTOF 1.30 ÏLOUKDELAINH 2.45 iTEAKAN 3.50 Oh MAEOaAIN 1.50 OL BIOÜSSSLïNE 85 rm<-^:A 90 iKEN 2.70 oiip©ii Msgsiip ^ iS^SS DXt de prijzen zien van Dames - © si | n U staat verbaasd van de prijzen iiile ilr^itwii i i/o E-iesrenweg tl doos - aaKenafoma ibriceerd uib sRdscha fabriek - sfel van den ~ ruiker Oe iieywe Seieolite wegens pheiffing der zaakj trëohsck inipoit | I Zondagmorgen 23 i 10J4 uur in GROOTE ZAAL IiOQis van gasteren 1 | OUDE6RACHT234 | I Hamburgerbrug Utrecht [ Aile Nikicelwaren Thee - I serviezen Keukenstellen | Eetserviezen moeten worden opgeruimd Huis biüijk £ 0 koop 1 overdejongereDuitsolie Dramatische Dichters o.a ERNST TOLLEE en GEOEG KAISBR met Voordracht " Toegangsprijs 25 cent k Leden v r iJ 63é | I Stadsscbouwbuig Utrecht i POPPEN 2 H.ï Hst m m V ScliOuwlooiieBl ^ m ^ Directie ADR v d HORST j en JAN MUSCH Zondag 23 Nov — 8 unr Wegens het BUIÏEWeE WOON SUCCES nog ééu | opyoeiiag van 3„a „ KOPPEN PRUÏKEN ABMEN BEENEN HOMPEN SCHOEN TJES KOUSEN Gïoote sor feering PCPPEN POPPEN WADENS POPPENSPORT KARSEN VLIEGENDE HOL LANDERS Reparaties aan Poppen suoedig en billijk bi G GÏESSENS Steenweg 39 Voor de lunch SiltstE-aai 80 Blijspel in 3 bedrijven vai jG KELLY.Oe Haagschfi Post Habi tur schrijft Indeordaad,een schitterende karaljter teekening Laat iedereen fdie wat genoeg heeft van [ het kunstmatig in elkaai I getimmerde blijspel eensnaar den laohsalvo's wek kenden maar toch zoo le - vens waren Opschepper gaan kijken 613 8 Prilzen van I 2.71 tot 0.51 Maandag 24 Nov — 8 uur | Abonnesieni 2e serie TEMPOHA MüTANTUB De Tijden veranderen Een spel van dezen tijd in j 3 bedrijven Voor niet abonné's nog j goede plaatsen bescMkljaar [ Plaatsbespr dag v 10-4 u f Stadsschouwburg — Utrecht | OPERA ITALIA^SA Dir M DE HONDT Dinsdag 2S Nov 1 % uur EEi lEïïE 2e lEilElE in een SCHOEWZAAK be kend met het vak Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Br fr oud no 744 bureau dezer Opera lyrico in 4 aeten van G PUCCINI Debuut van da Prima Donna SIGRA ROSA BARDELLI La voce celesta SIGR Y OLIVER SIGRI GAVALUNI BORIN Prijzen van 15.25 tot 1.27 Alles inbegrepen 614 Plaatsbespr dag v 10-4 u fBIJBIM ONDIEP 1 iESÏË ME KOL miE SPEGilLÊ M^BIEÖlfll ZATERöAa 22 MV schitterende kwaüteit Velours de Laine bruin terra cotta groen enz uitzonde - ringsprijs g^gg prima Fransch Flanel in ver schiil dessins en strepen vanaf 3 ^ stijgende per maat met Il DameSliOadSri wol vat gegarneerd vana f j,98 j | l'Oames Pelüclie Hoeileri ^ Sgar-^l'Sl 5 neering ^ n "" S F«*hfo ISmiiraJï'e donker-blauw en andere kleuren \^ 3a«i©s3 IS ® ons ® ©| 3©«§£%0e het meer feala ^ 11 lende aboniie^s iieelt _ dan alle andere in y tre©lit ¥© rseiiiiiiencie hladeii 23-aO NOVEMBER Aan allen die inzien dat aan de bewoners onzer Over zoesohe bezittingen het Evangelie ¦ moet gebracht worden met al de heerlijke gevolgen daaraati wordt bekend geonaakt dat de a.s week lisstemd is tot een week van GEBED en OFFER voor het work der Zending Wat hst OFFER bobreft wordt jnedegedeaild dat evenals in vorige jaren envelopjes zullen uitgereikt Ds H H Bairger Dr J F Beerens Ds H C Briët Mevrouw Gladder geib Verhagen Prof dr J A Oamer Mevr Gunning geb de Wijs Ds P de Haas MeJ C van Heusde Dr 3 C Konlngaberger Ds B C Koolhaas J Loran Mr A F Baa-on van Lijnden De Heer en Mevr Jhr Maï - tens van Sevenhoven.Dr G P Marang.P J Moeton,Ds A J Montijn.Prof Dr H Th Obbtak,Mejuffrouw S Post.J C du Pui.Mr W H J Royaards.Ds A J Buys Ds P Veen 821 christen-vrouwe AJd UTRECHT OPSNBARE VERGABERING op Woensdag 26 Nov om UaU acht in het GEBO'UW VOOR CeR SOC BELANGEN Spreker de Heer A L VAN HULZEN Onderwerp OPVOEDING - en 0MÏ3EEWOS 38 ^ BELANGSTELLENDEM ZIJN HARTELIJK WELKOM 661 HET BESTUUR 11 TEGEN de plaatsing van het TOOROP-RAAM en TEGEN de HEiaSGHSNüE WANTOESTANBEN in de NE-D HEKV KERK alhier DES AVONDS OM HALF ACHT PRECIES in het GEBOUW VOOR KUiNSTEN EiN WETENSCHAPPEN op MAANDAG 2t NOVEiffiBER A.S Donren open ZEVEN UUR Toegang vrij 3 ^~ Zij die - nog lijsten in i\tm bezit hebben worden be leefd doch dft'ingend verzocht deze spoedig in te leveren bij den Secretaris A v LIEFLAND Jr Havevstraat 38 ze 679 Alleen zij die lidmaat of do®pIid zijn ¥ i de Ned Herv Kerk hebben lol de vergadering toegasg J5 Bezoekt allen de BASAR georgiamseerd door cU l~^i ziekver „ HYGIèA " van de Weridieden der Gero Reiniging en Ontsmettingsdienst welke zal gebon den worden Zateidag 22 Nov van 4-11 nut en Zon dag 23 Nov van 10-11 aar,.in het JAARBEURSGE BOUW 15 pet öer aetto ontvangst wordt afgestaan aan üe Gez Kol Bosch en Dnin.Toegang vj?ij vcTschillexide attractiesj alles opge luisterd door murfek 629 zegt het vooktü BEZOEKT DE BIZAR Intenaiioaale Orde v Goede Tempelieren op ZATERDAG 22 N0VEBIBÈ5 — OPENING's middags 3 UUR in " © en dej - za;len va;n " IRENE ' Keistraat 3 ^^ VELE ATTRACTIES en TIS^SCHENEEN 694 NAMENS DE CO'MMISSIE Zaterdag 22 November 4 mir OPENING van het SPORTMAGAZIJN BEB % AN DILLEN " 11 KOGELIJKE SPOBTARTIEEI.BM VOORRADIG 6 ^ Is het mmm mode - m K „ HOLLAND " Leidscheweg 20a ïi Tunnel is geëtaleerd een groote keuze ST NIGOLAAS-CADEAÜX in OV^HEMDEN WOLLEN VESTEN HANDSCHOENEN enz > etiiebie adres voor ii&tNiEllllSTE ZIE ETALAGE Kanaries MANMEH ra BILLIJKE PMJZEM van 14.75 k Voor do goed " raond.heid dozer Vogels sta ik ten vollo in terwijl aj mits van mijn stempel voorzien op vertoon van het garantieLawijs tot uiterlijk één maana na inkoop gpriijid kunnen wordcji EROOTE SOETEEKKG SÏASSIEF KOI'LSEN EN EGüïEN ¥© eELI1©©EErsS « ïOCS ALI^E SCOSTEH VOGIiIS Aqaarfcias Terrariims en Yagekaileiffi Impcïtor.r vcrn Bnf.teniaEascIio SASIG - OJj SIEEVO'SELS RE-PTaWN o » AMFgïBiüM 68a DONKENE,GAAHD 7 U''''R??«-^T Ruime keuze in VOETZAKKJEN vanaf 3.75 WAKM WATEKKRUIKEN 0.50 I.IO 1.35 1.60 enz VOET KUSSENS O.G2i 0.75 1.10,1.50 enz THEEMUTSEN 0.75 l.ie 1.35 1.75 enz TULLE THEEKLEEDEN 0.85.1.10 enz TULLE en LINNEN KLEEDJES 0.32S 0.374 enz COCQSLOOPEBS vanaf 0.65 BIATTEN vanaf U et VELVETLOOPER met bijpassende Mat ten vanaf 2,25 BEZICHTIGT ONZE 4 ETALAKES WELLICHT IS BR IETS VOOR U BIJ Aanïjsvelend L L KLAAÜENBEEK ADR V OSTADELAAN 40 Tel tijdelijk 1587 hoek Jan v Scor^fraat f L — 3 maaJ f 2.6Ö bij vooruitbetaling hoogatensSO woorden elk woord meer 5 c KUNSTCEBITWÏN Ter uitbreiding on -' zer relatiën nogj eanigen tijdtegen extraprijzen Ainsteird'ïm sclie Tamdtecïm In | ricihtiws J.P Coen^straat 8Kbis Spreek uuï Zaterdag van 4 tot 7 andöre dagenvaigans ¦ atspraak.Tarieven 0"p aan vraag ^&\ I.EE9G HUtS te ikoop nabij het]Albattoir bevatt be n&d'en gaüg 2 ika mera aait © touwleenen toin lmv«n gr.voorkamer solder ¦ voorzi en ga « en eJ«c -| trisoïi Hoht Koop jsom f 3000 Bevra g«n Aimis*erd Sbr w€ig Mbis 66 ^ Me-vr Dr Heringa Nieiuwe Grajcht 64 livraagt met 1 Deo een ST NSCOLAAS - ol KERarPGBSCHENK Ontvaiügen een reu zen sorteerdnig Hai - monica's 1 en 2 riiars in prijzen van i 5 f 7.50 f lO.-i f 12.50 CUE een ex:tra | geiegeBiheidakoO'pie zoolang de vooiTaad strekt Hoort oozs Raclameplaten vaa Richard Tauiber 30 cM platea Iwsto-n ¦ f 3.7Ö wi voor J 2 ^ Pracht nuiramers R uiTrte Jceuze in MU ' ziiekittstnitnent ftn Onderidooten Sna ren Spsciailiteit in Zw-itsersoli e binnen werkeTi met 2 jr ga - ranii e Vcvb'uur - en RepaTatie-Inricistins Aanbevelend De Muziekhandei W L Cirkel Am sterd Straatweg 191 Telef a4S2 DIENSTBODE,voor dia ^ en nacht,die rruet behulp vaneen w eirkstor 5 da gen in de v/ea,k eneen beUeram eisje ge durende de spreeik uren alle voorflto mende wei'kzaamhe don v erridhten kan.Mond eünge aanbie dingen v.g.g.v ' s av.nia 8 uur "^ 1 TOOVER - WIJN-HOTS V W P V / ViscUmarkt 15 Reclame Zoete Bor - - d.eau:ï per fl f 0.80 Wbjito Spanish Port I 0.90 Muskaat Sa mcs f 1.10 G-allipoli 1.15 De bekende oude Malaga 1.15 Bloedwijn 1.30 W T J Huppelsohoten vooi^liesn Voorstr 70 UANTAARNS,GiïKjiaatografen,zoowel voor buis alszaal E pidiascope,Films en Tooverlaa taamplaatjes in TOTAI,S ÜITVBiHEOOP van 1—2 peis Bed den Matrassen l.e di-kanten W a&chta-fols Dekens 2-pers hout Ledikant spi faal kapo'kma-lras ¦ pehiw 3 kussens f 45 Winkelhuis te koop Pa ed iik.h eereo st raat 16 Let op No 16 740 groote vooraad voor • band-en Neem een kijk-jo in mijn Ma l^gazijn Projectie appOT-aat is een hulpmiddel 3jij het onderwijs Schaft \ i dus een Janus Epi clia-süowp aan ïiet is | goedkoop en j ¦ schikt voor projectio | voor doorzichtige en on-docs-xiclitbaron atl bc e'dingon Toveu - Taak ik u attent o-p iT.ijn Pati' c-Baby go odir.-uone huis - en i:::hooJkiao gnmak keiijk te b-sd-i-anen ingericht TE KOOP zoei " goed oaiderhou - den Motorrijwiel,H ' D met zijspan•wagen oo(k afeonderiiijik Adres beJialve'Zondags bij A de Jomg Kerfkstiiaa-t Vianen 675 SOEST ü Kamei's een Kost huis KaOitoorloika len enz H-et Kamervenhiuur en AssurantieJcamtoor Bern.Weerd O Z 71bis,verstrekt gmtis adT«ss8n Spreeikuur 7—"9 namiddag Za terdags van 3—9 u 706 RUIMB KEUZE St Nlcolaas - Cadeaos Eetsepvieaen Thee serviezen Onttoijtser ¦ viesen Waschstel l0Q Keiik-en-stellem TTheeh Iiadea Bloeim hiangers Dames - eni Kinder-Dej euners Theeüchtjes Thee Scjaimen Koffiekan nen Téte a Téte Ja ^ pansch WatersfceJ J«n Btoempotten enB Extra lage - prij-Esn - Oude Graoht 66 ih oeik Pauwstïaat Ö81 netsoanaingfto meer dan 1000 vor jsohil-lendc fikm s ver iiri,%ba.ir also-r:-i - een apparaat ora zelfapnamiein te ma ' fcen D«m-oïvsfcM.tie in mijn achter-ma - |® azijn Verder een ' Uitgebreide sortee ring in Camei^'s en Fotobenoodigdihe-den togen uiteret tege prijzen AUe-s voormdig verüsrijg-j - NIBUWS - en ABOW - taair in & uverijn's;NEIKWTS - Foto - en Projectie handel ' Nieuwe Gr 29 hoek Hamburgerstr aat 665 KI.E-SI5ÏNG WiaterSassen Demi's QoiSjertcostuums BRAMAPOOJJ UIErHEBBEIiS Nieuwste Hoffmann Derby als Luoht k-asteelftn Jantjes No 2 Bteuwe Oogen Potpouri enz Dajosj Bela Emil le van Bo-sch slechts 1.50 Platen ruilen 10 et Naald-en aJile soor ten voor ieidier V.eus Repareeren Zon idiags geopend Kerk weg 8 b.d Bethle ihemweg Beste Winterjassen blauwe en zwarte Ratinéjassen ooJc andere kleuren alle maten vanaf f 18.50 GIUUUIAFOON Pracht Gram-atoan 48 imiiniimera f 21 — mooie fclank g« pul-söhloos Riuimel ikeuze Derby Hoff mann E Bosch Bo ris Lensfci Mar aohen Wateon Jazz Band Inruilea Re pareeren Plaitem rui ilen 10 cent alles voorgespeeld Oo'k Zondjags Kastanje islnaat 13 Ondiep uitsluitendm-aatwerk nieuws tomodellen Donker grijze Demi's Win t-c-rjasaen Ulsters vanaf i 7.50 weiniggedragen Coltoert costuums va naf RHURGEBIED VAN FEAKSCHEN OiNTRDIBnJl AlV'OT-ens mijn-e fijne Lederwaaren sedert 1923 hier op lagen - weder naar Düssel dorf te retourtieeren f 12.50 Jacquetcos tuum-s RokeostuumsSmokin gcostuuims,bijna nieuw Komt ien alleen primakw al'iteiten en goscl - k offp 722 Prins Kanaalstraat 72 gesloten Iniis ABi:i3tJ)KAA laag.sts prijzen ¦ Wk Holl Vet 65 et d'G 5 ons Fijne Rua^erworst 80 et Neemt proef Ziet étal.a ge Aaobe - el0-'«d - UEfHEBSEaSl I-emn-nd z b b h St Nleolaas dran,k;vrlj vra-ogt Catieens voor apnstonds een Gro-ot « GTamafoon.j SI.AAPVPETRFK met hoorn 12 nieuw.n^et eenlifa zUnrlm i>to nummers f 2ö.--.jte en hargln -' of Schitterende Hoorn kleine zH-slaapka - looze Machines mer bul-ten - den " feletbta f 25 Stceda k-oat Liefst buiten de nieuwste num-ITol-stoog en Tolstcegl mua M-ondorgela,.singel o-f buiten Voeren Naaildo n,Wc«'d9ingel Br m \ Fluiten enz Bot-prijsoip.ga*f per w.eek achuyvcr-Leeroan onder no 7ï4 bur Sj3i'-usn'e «' l ''" 6S6''eïer ' ST MCOI.AAS-CADEAUX Het aangewezen ' - adres om uiw inkoo - - pen te doen ds Vean's Spiegel - en Lijstei)ih3nd«i Con-j cureerend Netjes spoedigie aJ'werking.j ApMibevelend J A Veen Wagendwar » stniat - 18 bij over weg Ma!ll-e(baa.n 70S vebsch hoi>l rüni)vij:esch 50 cent Dik Spek ol cent LMnsvleeecti 50 cent Ds pr^ma van ou ds bekende Bookrworst 75 cent per pond Fr L J \\ 0a!«n Schouten straat 6 NIEUWE ' AAWVOE » snra NicouAAS " Massief eiken Sche-roeclampeurpooteii vanaf 8~ÏS gJd Pi <;- | d estel-s Queen-Anne 9 Rooktafel f 5 mn XL Taf«ls t 10 Ovaal niahi Tafe Zelfde adres nieuwe Kriiiwagen en Bak iksaiswagen en Tilbu ry Slachtsteeg 1 van vwrenhouten glaaen paneeldefupen 83 X 5510j triplex mral tïplex satijnnooten wïofr laiijtout eTke-a beuiken iepen escb-^l doom » a kastianie-i l'hout wUiPen en grso ¦ nenhout eiQc en taJel pooton muaekkaii t-jes eiken scbtlid«rij lijsten vurenlijst«ii | AUTO'S Aio to J-fietsen en alle soorten wagens wel Oce opgeilegd worden voor den vei-'koo.p sifeUen vrij v-oor U tegen biUijke prij zen en wij zoeken voor U een koO'pe * Zuid-e rvaiart Korte Elisabettetr étepniet N V ü-treotLts«.Ife Houfihaad el v h.Waag'Boaiar en Co Oude Gracht 151 lib.d Be'zemtorug Tel ^ 16 Ö71 KAPÏTAAU SBVBAAOD [ flin die wen setien te trouwen r vragen een on-gem Eta-ge te huur o-r it«igen bal ooning een Huia van 6 a 7 gld pesr weeik Br ao 737 liuT dezw KHACETIGOS Igeaoclit door n-et LOONZA&ISLiooinfichaven Pro.fi | leeren f 2 — p um,Lanwerec ht ^ Tel 515 688 voopuitstrcv«nd peipsoon i»et eenigj kapitaal om geza menlijik ösn winst gevend bedrijf op te richten Br 330 7(S i!mr.'de2,e3 ADVERTONTffiM f @ JO 3 maal f 1.50 hij vooruitbetating één onderwerp hoogstens 25 woorden elk woord meer 5 et nuiTscaffi j KEEOER zwaa-t-geel reu te koop 10 % v«ken inj Kennel v-ocn Wester - hojf uit 1ste - Mas bloed V d Briftk Blocmsilraat 3 Utr m AANGEEODEN igemoub Zit Slaajp-kamer met prima degel ij'k pension een tT'um oude stad on ¦ nriiiddeUijke nabijih der Viabïoig voor direct of per 1 Dec Br no 746 bur dez Twee fiünke ' Brissdhe SïiAAPKAMEKS aangeboden a f 5 en f 6 per week Br n.o 725 tour dezer Gevraagd voor heole of - halve dagen een TE HUUR - nette frisscbe geua o £ o Bgemeu'b Ka mers m.et of zonderj petisioa met of zon - der geibiruik van keu!k«u electr licht Dicbitersw.ijk Br no 662 bur d-exer MOOIE HOND To kcwp wegens ver ibniziag gebasterdi ¦ Helder lief voor iJdoderen toan allej - lei kunstjes is 55 cM hoog vóór f IS Slu'iasU-aat 13 bij Am-sterd - Straatwetg ' 703 NET üVtEÏSJE voor al'ls voorkomen de wer.k-zaaimhed-en Aan melden Fred.l Hendrikstraat féi 6 60 " Tg^ëvraags " door Mel.>sje een nat | Sl-aaip-kamertje Bf no 677 boir ' dez ] jurrROüw zpe'kt betralcking voor d © - huishoudiing in de stad Utrecht liefst zoo spoediij mo-gelijk goede be handeling boven ' hoog salaris Br no 650 itm dezer S-PRimSTKlRS - ¦ giesTraagd die gene gen is eeoig loop wer.k te ven-jchten ] Qon vanaf i 4 -— - peir week Lange Laiiw^rstraat 26 6 % ÖÏEKSTBODE g-evraagd goed kun n'ends werJi«n dn fcl Igezin als Mieid Al-leen Br no 7(S bur Idezei ' GEMEUB KAMiSiKS m.et toulcen te huu.r gevraagd legen 1 December d^oor net echtpaar met doch te.r van 10 jaar Br met pri].sop.gaa;f on der no 651 bur dez Net B'urge-rmeisje zag zicih gaarne ge plaatst als liE'EHUNG-WIN K,EUUFFR0UW in banlietzaaik o-t in chocolade - en suik>8-r werken Lee'ftijd 19 jaar P.G Liefst zoo ' spoedig mogelij'K Br no 670 bui - dez Net Meisje vraagt beleefd eenig tlNNEN - VEESTEÏ.WEBK hij Kich aan huis jBr oo 692 bur dez NKTTE JO NGENNET l££XS^E.gevraagd leeftijd Ujaar B.asch uitf-alir.V.I.O.S Snelliuska de C > Aanme-lding 0—6 739 TB HUUK AANSÏSB en direct te aajavaar jden Kamertje m-et sto'ok-gelegenheid en 2 kasten voor juffrouw - alleen b.b ^ h.ih ïe bevrageii HIeekersfcaide M 652i MOTOBBMWÏEt Te kcop een nieuwe [ Beschaafde j.uffrouw 2il jaair Kje'kt plaat sing - in rustig gezin - als HULP IK D>E HUISHOUBING iBr no 691 bur dez - D K W Motor,met veel reserve onderdeelen zeer gescJii'kt voor heer of,da me Te zien da gelij'fcs tot ' s avonds 8 uur Vo-etiusstraa no t 7S COT..POETETIH gevnaagd om op k-tein onderloon en verder tegen ppoivi sie Brood Koek on Beschuit te verkoo pen Aanm-sldin-g ituasc-hen 7 en 9 uur PotgieteiTE-traat ^ bis G83 ZÏT-SïWLAPKAÏIÏER te huur W-et stooikpl én flinke kast Himr p,rij8 f 20 — per m - licht anfoegrepen Pro dikiieerenikerkfoof 3 684 TE HUÜH 2 mooie Kanto-or lokalen te huw een trum der sstad elec tra W.C watorlei ' ding te??en f 50 pcr maand a d stnaat Br no 655 libur dezer GEVRAAGD een ongemeub Zit Slaap'sam-er aan do ' Straat zonder bedie « in-g of pension iu da nabijih sid v.an Ntwrd-orbrttg of - BiU-sti-aat tegen 1 Dec - TE HUUR AÜTO-STAIXïWe.Geile-genheid lot stal ling van Auto's.Lauwerecht 09 Te 515 689 CAJbOSÏFèRE KACHEL te fooop lijik vernik - k el-d nieiuw aleol-its c&nmaal gebrand Prijs f 10 —^ Potgic - terstraat SJbis 731 1 Dec lo Efage aan d « siti' aa.t met alaap ka-m-er eu degclij'k pe'nsion f 65 —- per maand in d-e Nach tegaalstraat Br no 720 bur dezer TSR 0¥EHNAME Br no 632 faur dez een nci - BAGIilEï-gJE in klein g-oziin niet ¦ boneden de 16 jaar vjg.g.v Zich aan te meldein des avo>nda tussch'e n 7 en 9 uui ' v.ü E-iiivk V.'cei'il feingel W.Z 4 71 ' aangeb oen goedx-crsto-nd gevraagd onderhouden w.it ge la-kt X pere Slaapka - me.r-Ameublemea t KOSTHUIS Jong ambtenaar zoekt Kosthuis flin ke slaapkamer m-et hui.'je.lijik verk Niet boven f 50 -- per m Om'treik Domplo'ja Br - na " SS bur d«z AAWSEEOSBS - gem Zit - on Slaap tomsT met pension Geen l)erlcurstei licg biedt zi-ciï aan KEÜKEKIffEÏ-SJE mjddslb leeftijd te gen 15 Dec m.e hulp voor ' t ruw-e werili Mej S Sein stra Ma.li(;si.ngel 35 KKVEA-AGB natte R K Da - dienst boae " Vanünal ding na 8 uur \ m st.8ï d Straatweg 153 717 J&HAH-NA KACHSI.te koop zeer u'icoi.Prijs f 20 — Tezi yii-P Sacör ada-msti'-ani 22 eS4 EOWTSTE-l 1 8 Koop Ohineosc.he Martel te-gen billij ken p rijs Goedcstr 12bïs ^ _ ^^^ 657 KÏNBERWAGB'W Wegens plaatsjobr tei ' ¦ ovar.na.m.o aan - g^ötaden een niou-w model Ba'k.-*-as-oa zoo goed ajs nieuw voor • billij.kc prijs mcef vi-cg Te bez ' Loiliestraat 2ü ïil.r 721 Voo-r tersto.nd of reet Dec 8'ovraag-d een flin.ko mEWSTBOBE V g g v Hoog loon Br no 743 bur des AANffiSBCBEW groote'Z it-Slaa-pU - m ar aa-n d-a straal - zijd o gelegen met beslist deige.li,i;k pen siou Prijs f 55 -- per maand Br no oil bur dezer Eï'H NET ¦ mmm gsvraa.gd Man S -— i uur met middag kost TE HUUH KIPFEK \ V egoni verh-u iz-ing par 1 Dec ter over - nam o aang^'b d,part 10 Hennen w,legihc.i,n 5 mnd oud.Te hovr Vos-segttt sc.hedlj.k 20 72,3 Gevraagd een net DA&SïraSJS niet beneden do 18 jaar Zondags vrij Zich aan te - meWen ' s avonds na 7 uur Solioo|..stra«t 13 m tv>-eo 8Toctc - on-geiii Ka mers parlor;T - zeer ge.sfhikl - o'v - kantuo r of at-e lic - voo.r z.ie,n van ga.-5 en elecira Br nd 65i bur lezer Dirc-ct govr fliaUo hold.o'rB DÏEiHSTBOBE in gezin met - kindo wn voor d«.g en nacht Aan to rael ^ den na 8 uur Am stewl Straatw Sbis Mevr van Ou wor-.Iterk Ra.msliraat 10 vraagt een fliu.ke DIFKSTBODE die ' kan koken AaJi mel-ddnig van 7~9 uuir ' s ftvondu 658 AAWGEBOSSN aoii gi>ro Voor-'zit - kaj n-er en fris-sclie ¦ slaapka.mer mot vol ledig degelij.k pe-n aiom in k.lein ru.3ti <,' - gezin omtrek Leid schewes ' H«f'St aan h-eer rn,l Br no 616 tour dezer TB HUU « B©3S0C»T besljst in Jiet « ntr de.v stad een W-eiin Wmikel.huis Br m-et p-,rij.sopg - en ligging ¦ wordcm ingowaeht onder oo W8 lïw dejt iau TEHUÜRAANGBB ecu jjiooi Wiak el-Ijiiia luanufacluj'ch zaa'is met woon-lvuis op bcst«a b-tand te Vianen B r no 674 üj^jr ' di}.Mr " gcnwjib Zit-SJflftp fcMiier ffl«t d«g «« Mlkm ' koati ieelih'Oi.i d.on van goed wa^il tm P-rijs W jawMen per week wsohiut voor 1 of 2 roen SRhen ' V-nisi.-.>i '^' Si,r we,!r «-¦ • '¦'¦¦ ü 
voor uitbreiding van reeds bestaand Weekblad Ook ge schikt voor Dame Benoodigd kap 1000 a 1500 gulden Br fr ond no 595 bur dezer Vanaf Zaterdag 22 November verstrekken wij bij aankoop van f 1,S0 aan gemengde boodschappen sniker en roomboter uitgesloten een bon Tegen inlevering van 5 dezer bons ontvangt ü y s gevold met ons [ Is een kostbaar bezit en wanneer deze ondermijnd vrordt door bloedarmoede gebrek aan eetiust slechte spl]sveriering algerrieene zwakte bleek zucht en dergelijke kwalen vraagt dan Uw win kelier naür de echte medicinale Grieksche fterk „ DE PLEEGZUSTER " Het middel by uitnemendheid om de boven genoemde kwalen in korten tgd te doen ver dwijnen Het is de eenige bloedwijn in den handel ' die werkelijk medicinale eigenschappen bezit en daardoor boven alle andere te ver kiezen Haco's Bloedwijn is ZENUWSTERKEND BLOEDVOEMEND KRACHTGEVEND OPWEKKEND Staat onder voortdurende controle van de Doktoren F Basenau en F J Swaab te Amsterdam Door het geheele land in alle voorname zaken verkrijgbaar Let vooral op het wettig gedeponeerd handels merk als hierbij afgebeeld op het etiket hals en capsule der flesch — Het is de Levenswijn l — Alom verkrijgbaar o.a bij Fa T P VAN DEN BERGrH & Zn En gros en detail Heiligeweg over de Mariastraat 65 Pa Van RINKHUIJZEN & HERMING HUIJSBN Drogisten beschikbaar voor V0ORSGHOTTË^9 aan solide personen en Ie Hypotheek op courante huizen te Utrecht 594 EEHTRALE CU EU SP Bui OTBEËHÏ HiiOElKAOE ADVERTENTffiN f 1 — 3 maal i 2.f öij vooruitbetaling hoogstens 30 woorden elk woord meer 5 et PEDLVRUCHl'EN NIEUWE OOGST Groene erwten per pond 14-17-20 Echte N.H Capuoijners v ~ n 18-20-25-30 Grauwe erwten „ „ 30-36-40 Prima witte boonen » V 18 Echte 1ste kwaliteit Walohersche witte boonen per pond 20-25 Bruine boonen ¦ " » 19-22 Prima Tarwebloem per pond 12 Griesmeel » » 18-20 Grove rijst 12 Java rijst n T 20 Havermout „ „ 12 „ ^ Kwaker pak 27 Maizena Honig „ 12 Volv Goudsche kaas per pond 90-100 Prima Leidsohe kaas 65-75 Echte N.H Edammers „ stuk vanaf 275 Prima Jam ponds pot 4S > » y - 2 871/2 Zuivere Bijenhonig pot 55 Geldersche rookworst ANTON HÜNINK per pond * 35 cent Margarine per pond 40-48-60-70 ExSn-a fijne ffielangc V ii&T per pond 75 Suiker beestjes per ons 10 Chocolade beestjes » » 18 Fondant borstplaat 14 Conserf borstplaat » ¦ » 12 ST NICOIAAS CAOEATIX Vingerhoeden 65 et 6 zilveren Theele pels i 5.95 Zilveipen Suikersohep ƒ 1.95 • Servetibandem f 2.95 Gouöen Daoiesrin gen vanaf i 2.95 Massieve Vierlpvinss ringen vaaaf f 5 naam graveeren gra tia J J M Schoon hoveai Lijamankt 37 GOOCHELEN Engagseirt voor uwe feesten en kinder partijen Prof Bal dind Uitgebreid pro grannna Pal."nstraat 28bis UtireoM 607 BEBG > of WEEK PLAATS te buur aangeboden,ook mooie stallingvoor e«n paar auto'sof motoren ook metzijspan omtr Nieu we Gracht Te be vragen bij W F.Bmmelot LangeXan sstraat 12 hoekJansveld 577 Nette solide MEÜBELHi Koopjes Flinke Linnenkast f 32 Buffet f 35 2 keruiTige Fauteuils met 4 Stoelen f 55 Ledikant met spi raalmaitras f 25 So lied oomipleet Leer Ameublement f 55 Karpet Hopakker 93 GBAMAFOON - en PATHéFOON - KASTJES in alle kleuren enmodellesi vanaf 11 — Kindertafelljes 2.25 Slaapkamer Am eu blement 74 — prachtBuffet 44 — Nacht kastjes en V/aschta fals i 5 — Tafels inalle maten Meubel adres Varkemmarkt mo 5 578 HANPWAGENS 6n BEIKJE Te koop een nieuwe en een gebruikite Groenten - o'f Fruit waigen en © en Brik je zeer geeobikt voor melkslijter Te snen bij S Trapmian Wagenifabriek,Oranjestr 5 — 12bis,Utrecht 611 Fïaclitig gestoffeexd AMEUBLEMENT Renzen koopjel 2 rwaire Faiiteuils 4 Stoelen eiken Ta fel en praciht Linnen kast f 100 samen Ook dito met prima leder Vier Kussen stoelen Tafel Salon kast Divam Heeren iJauteuil ü 93 ^ AJSERIKAANSCHE GEVONDEN IiEGEHGOEDEBEN oen goedkoop adres Leeiren Jekkers 13.50 om een mooib Pa Leeren Vesten 5.50 rapluie te koopen is Leeren Motor en sinds 30 jaar de Par Fietsibandschoenen rapluieki aam Za 4 — 4.50 Wanten terdagsmorgems op 1 — Wollen Boa-st - iie Breedstraat ' s av rokken en Panta lons 3.50 G.umimi Haudibesoheirmers 1 — GuTnim.i Been pijpen 3 — beslist waterdicht Oude G-racbt 1£6 Ie étage boven Cajfé Pupulair op het Vreeburg Dames - en Heeren parapluies v.af 2.75 Gloria zijde 5.50 m.4.TBASSEN VOORSCHOTTEN Gelden worden ver strekt aan personen ' tnet vaste betrek king af met borg Af lossingen vanaf f 10 per maand rente 5.4 pGt Geen kosten vooruit Nadere in lichtingen onder no 28G bur dezer 3-deeHg Kapokma tras peluw 2 kus sens f 35 Strooma trasS'eai f 3.50 2 per-soons houten Ledi kanten f 7.50 Kapok Bed peluw 2 kus sens f 17 Zeegras Bed peluw 2 kus sens f 8 ^ J B van Luyn Predikheeren straat 4 HYPOTHEEK Op billijke voorw kapitaal voor IeGEIiD hypotheek aaagebo - bur dezer Hoogst iijn Ie klas S41^0N AHEUBLESSCENT Buffet 2 Fauteuils 4 Stoelen massief eiken Tafel fijn poi - selein Theeservies rijk Axminster Sa lonkarpet en 3 dee-lig Klokstol Zeld zaama koopje f 165 Massief eiken Lin - nenfcasit Hopaikfcer 93 verkrijgbaar voorden op panden metnette personen met ruime overwaardenvaste betrekking Rente 5 ^/» pCt Br.Billijke rente Geen no kosten vooruit Br.ond letter H Bur gemeester ReigeVstr 69 Utrecht 512 LEEG HUIS Te koop een g oedondeThouden Bur gerwoning met tuinen schiuurtje staande BoUenhofscbestrn o 190 plein Koopsom f 4500 Hypotihbeschikibaar Inlich tingen te bekomen:Bollenihofscbestraat n.o 186 453 WINTER AARDAPPELEN DÜINKONIJNEN Praohitige zware wil ide Konijnen pl.m 1 K.G panjklaar we gende a 1.20 p stuk de geheele week ver ikrijgbaar W Ro seniberg Poelier Hofleverancier Tel S61 8 Vischim.arkt 8 430 Geldersche Roode Star 5 — Viaansche Bravo's 6 20 Klein geel de beste aard appelen die er zijn d « langste duur zaïamheid 6,50 per mud - AUTO - en MOTOR STALLING Auto p maand f 10 Motor met zijspan f 5 — Motor f 3 — Harley Huis Voor straat 68 Tel 1239 ' 600 J Woiuterse Twiin straaA 73 Tel 2883 LEES - BIBLIOTHEEK Wiltevr Singel 21 DROGE BES VEEREN U koopi prima che misch gezuiverde pracht kwaliteit Bed veeren è f 0.60 per p Voor een nieuw bed oif bijvuilling voor deellger en dararza mer dan kapok W Rosenbeirig Visoh markt 8 Tel 361 ingang kemk Ge opend Zaterdag's a-vooids half 7 to-t half 9 Keoir van Chr - ontspanndngs leotuur Steeds de nieuwste m.tgaven LeeaigeM 4 cent per week p.d Catalogus op aanvraag 9233 ONTVANGEN ELECTRISCHE BROOBBAKKERIJ J)e Toekomst " Adelaarstraat Specialiteit in ' ihoogstfijn Tarwe brood Neemt con tróle-iboeikie 9103 Il lU • — I ¦ fj ^ Tfv ' ' Jl partij Winteruien 10 et kilo Aandappe len eigenheimers,puiik 8 bravo's 9 dxielingen 6 et kilo,Zuiurlkool eigen in maak 7 Andijvlo 14 Wortelen 3 et pond Zvare afppelen 5 Bes te sfoofperen 4 Handperen 10 et.pond Havwstraat S p 6 ' S Wit Lacqué met Spi raal matras f 12.75 2-persoons houten Ledikanten f 6.50 Stroomatrassen f 4.50 Zeegras bedstellen 2-persoons ï 8,50 Pitch Pine Kinder - ledikanten met 4 staande kleppen f iO.75 Wollen Dekens 8 3.9B Molton Dekens f 1.1 © Gewatteerde Dekens f 7.95 Donzen Dekens f 15 - Prima Wollen gekl Dekens S 4.75 1.1 MaarsÉallgrweer 2 • TEl SR Uw opvolger " in de zaa5S ' oet kapitaal voor uitbreiding hebben om boven Uw inkomen uit ' de zaak zijn eigen inkcmeni te verdienen Zorg er bijtijds voor door een verzekering bij de Amsterdaitische N Spiegelstraat 17 Amsterdam Wij vragen en bezorgen zonder prijsverhooging R 520 Filialen door geheel Nederland Een So-Easy-piucenez of Glasbril in j goud doublé of schildpad montuur met Zeiss Punktal glazen in Luxe-étui | /' i e üHiie m imii Mm Zadeistraat 33 Ts!ef 2791 Opger 187S f - i \ f L5 ® WERKffiE3;SJEgevraagd in het Diaikon essen h uis als Meisje Alleen,voor de afdeeüngPelmolsnv.'eg nietwi der dan 16 jaar,P.G Aanm,e.lding inpersoon ' s avonds 7 — O uur O'U-do Gr 421 477 Er bie-dt z aan eenWINKEMÜFFK.v.g..g.v onver echilig welke branche Br onder letter Z aanW Hendriks teWij k bij D'üurstedo.j 4S5 t EOESHOÜDSE gevraagd voor een - avond per week in burgertaak Br no 431 bur dozer GEVRAAGDflinke Dag dienstbo-de loon f 5 — Zon vrij Zich aanté melden Tolsteeg singel 43 5.38 GEÜÏEUB ZIT - TE HUUR GEVH oen n ette Woning door jongelui huur prijs f '^ tot f 30 per maand Br no 479 bur dezer Be-3chaa-f-do Juffr oud 22 jaa,r zoekt plaatsi-n-g als HULP lE N BE HUïSHOUBING kan oolv naaien ma zon en stoppen Br no 423 bur - dezer Sï^&APKABSEB voor 1 of 2 personen mot volledig pen sion geen beroeps -' pension f65 p.p per maand Bijlhouwev slraat 3 huis 531 HUISHOUDSTER Er biedt zich aan TE KOOP pracht Kippenhok met Ren 5 M lang 1.20 breed met 7 Kip pen patrijs 6 miid oud aan de leg StenkeniburglaanC 92 Doorn 493 een Huishoudster m.b leeftijd liefst bij eenig heer of we duwnaar Kinderen geen bezwaar Br no 528 bur dezer HEEREN HUIS-EIGENAKBN Schilder prirha vak man biedt zich aan voor alle voorkomen de schilderwerk Be rekening zonder con currentie Gratis overal te ontbieden Br no 579 bur dez TE KOOP goed raiderhoudenKin der wagon don kerblauw nieuw model met regenzeiltje.Z andh of sche straat no 125 606 STET PEHSOOH zoekt betrekking tneün winkeb als Be diende of als Ven ter lan gs do weg Is 8 ja-ar in het kruide hiersvak geweest,onverschillig watvoor vak H J Alberts p.a C Boer,Wilnis 40 =^ Er biedt zich aan een netto HUISHOUDSTER 36 jaiar P.G met 1 kindje geen huwe lijk Br no 533 bur dezer TE-KOOP - >¦ een goed onderhouden oud eiken Kabinet Te bevr-ag-en bijA v Lunteren,Uitleg S W'Oudenberg 562 IKLKWÏJK te koop gevraagd liefst spoedig Br mo 410 bur dezer Gevraagd een nel TWEEDE-MEISJE LAAT NU ' BEIHANGSN 25 cent per rol VanKeulen Achter Cla renburg 4 509 TE KOOP een Fruilkar Te be vragen Zwai-te Wa ter 8 401 Door gezin zonder kindersn wordt ge zocht nette kleine BURGERWONIKG, huurprijs f 30 a f 35 per maand I!r no 424 bur dezer als D-agmeisje olvoor da g en nacht,P.G v.g.g.v Mevr.Wildschut Maurits straat 9g 400 TE KOOP jonge II erder&'.i on den 6 weken oud Bill prijs B oerhaa-vc'laan no 26 On diep 565 Gevra-agd 1 Decern ber een net DIENSTMEISJE,voor dag en naicht,bij echlipaar zonderkin deren Tijdelijkadres Abstedei dijk 311 52S Qevraagd een flink MEISJE voor direct Dennen heim Bilthoven Soestdijkerst-raat-weg 119 402 AUTO-STALMNG per maand 7.50 Echtpaar zoekt GiaMErUB ZIT - SLAAPKAMER met keiuken of gebr van - keuken Br n-o 544 bur dezer i Laaii^e Lauwerstraat n-o 55 i-.ïiiis,;.,597 ==(«* GEVRAAGD DIENSTBODE.Mevrouw Cieraad,Weerdsiilgel W.Z 32 vraagt met 1 Jan ofeerder flinke Diouotbode P.G v.g g V Grooto wasch bui tenshuis Loon f 300 wasch vrij 475 DIE'WSTBODE.Per 1 Dec - gevraagd,'nette Dienstbode,v.g.g.iv Zkmdags vrij.Adres Elisaibeithsitr 23 • 592 1 Dec een net Dag ¦ meisje boven 18 jaar goeiS Qainnonde werken en strijken ^ van ha.li 9 tot 7 uur ' Fredcrik Hendrik strn.at 72 Spreek uur na 7 uur be halve Vrijdag 549 ¦ I ' ëMjï ^ • WêSf 
Zakelllke bediijisbelasiing De gemeeniteraad van Amsterdam fieeft de twee njoties die afschaffing van de zakelijke bedrijfsbelasting be oogden verworpen — o Ondeischoidlng „ ïfet Centrum " meldt dat de Paus heeft benoemd tot geheim kamerbee-ren prof dr Jos Schrijnen on prot dr i Hoogveld Dï H Meert t Te - Middelburg is overleden dr Hip poliet Meert de stichter van het Alge meen Nederlandsch Verbond Oe Staaisloieiij Cfeleidelijk uitsterven aangekon digd In de Memorie van Antwooi-d aajj de Tweede Kamer betreffende d « begroo ting van Financiën wordt door minister Colijn medegedeeld dat het de bedoe ling der regeering is een wetsontwerp in te ' dienen tot het geleidelijk ictoen uit sterven van de Staatsloterij Eeuwteest Z]i}d-HoUaiii^«A9 • KsdffingmaatscbaxsiiiJ Het beBtuur van dje Zuid-HoOlandsche ilaatisch-apipij tio * Redding van Scbiip breiokeHnigien heeft igösteiren op dien ihier denkiegsdiag vian het hoiniaerdjairig be staan der miaaiteehappij receptie gehinj den in lieit cfflobgwboiuw rwaii d © Kon Ned Boei en Zeilvereeiniging 4>e • Maas "' te Rotterdam Zöer velen fcwamen dien voorzitter dien ' hew J Bels en zijn • meide-'beisituiins leden ^ daar ooimjpliment«eirein Onder ben dfe de r.^listeiB geteefcend hebhen wairen de ' burgiemieester van Bot terdaim mr Wyteana de v«orzi*teir van het Weduwien en WeeizenifoBds voor Vasscihens te Vüiaatdiagien de heer Kjoot tenibelt de eecr»taniis van de Raad y d Scheeipvaart db ixeir Tjieenk Wiüüinik de havenmeester van Rot*erdam de ieej Wülünige de beier t Riet vam heA Kan Ned MeteoroJogiBtóh Insütniut te De BfiJt de Daidteohe oonsiul te Rotter diam d6 bieer Von Haihn de tostarein vtan veiTSohillende Eott€,Tdiamfiicbie oofppo raitöeis ir J J Cantea - Cremeais hoofd dngenieusr van d'en iRijikswateirefcaat d © iheer Bou-wmiam iospecteiuT v d - stiheep vaait d « iheeren TegieOibeng De Booy Lu<^6s&n en Ga/lie tbsstumBfleden van de Noord - en ZwMi^HollilandEchie iRediding Maatschappij de heeren v Semmeieii en Teding v.Ref.^khöut van fbet Pnovan cïaal Comité voor NooiPd-Hoil-laadi de heerein Codenbsander v d Wiaa en de Haas voor Ihet ibastuur Van ibcfc fonds viooa * de D © Ruyter-m'edaiüKle mr Koot tenMt voorzitter van de Nedi-'Rieeiders ' dersvereeniging de heeren Veder en v Lier voorajittei en isecietarls van de RKDiW;e(rdia.misc&a Kamer vaaa Koo{pihand6l en verder tal van vej-ttegenwoordagers voor induistriefelte haodiels - en soheép vsaairt-onderaeaiungen In l>eBloiten ikTinig heeft het bestiniir * i]n vooriziitiier dien teer Jam SeJs de goudJen ttniedaiilile der maatschaipipii aao gieiboden als een bewijs van eskentelijk lieid dat toij siadis 1S98 ols ïad van Ihet bestuuir zijn krachten aan de maat ecfiappij gewijd hieeit Velen wtaren d « schiriftelijike en tóeigtrafiiscihe gelulkwen sduein die oip deaeji dag initowaiaen De EEgetecfhe Busit)eir-iC«rg!anisa.tie die Royal Ifetiional Lafe Boat Imstitu'iliioiQ kende da Ziuid^HöIilamdische Maatscbflipjpij ete fher innetünig aan het eeuwfcieist haa:r gou den medad'llle toe De Zweedjsche Redding Maatscaiappij dSe zicSh door & ea hsei - Otto Stennbetg had laten vertegenwoordigen bood even eeuis een gwiden tnedaille aan dlie door dien ihe«T Steim33ei ^ met « en toespmaik v/end luitgieareikt aan h&t hieistU'ur dier ju bi'Ieiereinde vereemiging De N'O-orid - en ' ixM JBoWianêsdhe Eeddoinig Maateiohaippij bood een sierlijken inktkoker aan Pa« sagaieis en beimanHing van de „' Kam " • ve,n é » Riotterdiamsche Uloyd hadidien ' draadioos nii de MiddellaindBdhe Zea him gieliuikwisn'Sdhen gBiseind Teüegrafjsche gieiMOcwenschsn waren ifligielkoinen van ' ttet De«neohe Mdcsisterre van Marine vam th'et Zweedsclie sSiaa:tis reddiingiswie'aen ^.^ aai Jiet D>een0che eitiaats iieddingsiweizien men den Oammagsaxis der ¦ KoniDigiin ta Z.-HolJiand van ihet h'oofdibestoiur vam ihet Doroïs Rljkems fonds vian jihr H Lwidon ' voomzitter viam bet Comiité voor het Natil'onaail Hiul d«blijili van die Diuitische Reed'ersw3a?ee njginig van ' die ' ' Beligiscibe & a F»anische Redding imiaatse'hiaOT'iJ en van dis iMaat sebiaipipij wt Reddling van ' DT'eoikelingiein Het Duitiscih'e gieaantsohap ' de Dudtsche en die Nooiisohe Reddüngmiaatscittaprpij'en hadd'en schriftelijk van hun belang stelling ^ dioen taij&en Beonigie reederlien haidKien iblioeinsiidiik ksn ' gezQii'den De reddfciglbooï loit Hoedt ir ' Hioiland de President v Heel leig tijidisnis diere ceiptis in die Veewha'vien aaWj bet ' piawil joen vaji de Maas Dies avondis wendi aan toordl viaji de „ I'Dsulïïnde "' van dien Roftejdamsahen " Vloyd een leestm'aal geigeven idiart werd jepresldeerd door ' Prins Hendrik Welkom vzeesideHnsI Bij het afdeeMngsomdierzioëk ivon ' de ontwea'pen van wei ' houdiende neoitrallil satie vam l'o L'soraaird Joaejpih Wilhelim Maria Baiir en 19 ' amderen 2o Mayer Albieirt - en 19 andieiren werd in de Eerste Kamer gwvïaa'gd weJJt het l/andisbslanig is d)at die vreemdefflingiein Nedwland'ers worden In aoidie,re landen isn mem weeis daarbij óp Zwiiltseirland handelt man lan diens en is saeai mindea ' gieaneikik'ellii'lc be reid laan va^eeimdielJingiem maar aaastoaids lih burgieïrachtefl te verleenen Jacitwst 1923 Do coan'isaie van riaippoi-teuirs ' oivftr het wsts'Ontwe'FO tot wijzig-ins van cnk'elo ¦ artilkelem der Jaïhtwet 1923 meent na Ifcsniii'isnemLns van h&t bij de Memorie vian Antwioord overgeilegd gewijizigd W'ets ontwierp er op te moeten wijzen dat iri het oorspronkelijk ontwerp belangrijke iwij'zjgliiiiigen zijn aang^bTaicihit o.m wordt voorgeisite'Jd eeai wijziiging van airt 1 de " Jachtwet 1933 wiaaa'bij een aantal ¦ viogte'ls onder bet wi'Id in den zin der Jiacbtwet ¦ wioipdt « pgeno'mien De Comimjssie meeint ondier die omisitaindöigihedien te imioteteii vocïisteUeai bet weifcsontwerp opoiiou-w aaar die afdieeilingieh te zendien Veraenigifflg yan gemeenten De heer Wijfcanijp lid vam de Tweede Kamer heeft ' aari den minister van bint nenl'amdschie izaJcen en landbouiw de voil igenidie vnagen geisteld Is d:è minister bei-eid mede te dee fen of spo-ediig leieji wetisfs^oorate'l te ver •« lach'tem is ' fco't vfeaieeaigiaig van de gie m>eenten Abcoude — Piroosbdij en Ab'ooiu de — Biaambruigge waar\"oor Gedeputeer de Staten van Uta^edht reed ® in Niovem ber 1920 bet Snitiati'ef hebben gsn'om'én W'analear er bezwaren tos'staain tegend'e indiening V'an dit vöonstel wil die mi nister dezie ' dam.taiedod'e'eilein Aiïlw©®rden © p RecMs - 600 — F D söhrijft Een alhieir pas opgerichte veroen maait in ' t openbaar gebru'lk van offlcieeie kennisgevingen op reclame en aankondigings-biljetten programma's etc — onder het tooofd daarvan als „ aangesloten te zijn bij een bond die bij Kon besluit wettelijk is goedgekeurd " Een overtuigend bewijs kan geleverd wórden dat die vereeni ' ging niet bij dien bond is aangeslot-en en dus m i rechtsmisbruik maakt Is dit juist Zoo ja welke weg ikan dan gevolgd worden om dit te ' beSetten en desnoods inbeslagne'miing daarvan te dosn plaats hebben Degene die disartegen stappen za;l moeten doen is de bedoelde bond Rijst ^ do vraag welke bond want uit ' boven staande wordt niet veirtneld welfee bond bedoeld wordt Heit „ overtuigeinde " bewijs moet dan toph geleveird kunnen worden ^ „ s 328 — S ' H^'A schrijft Aian welkeeisohen ' tot het verkrijgen van ouder domsrente moeten kunnen voldoen eenongebuwd 72 jairig man en een 67 Jarig6weduwe beadeo Nederlanders van ge Jxiorte en geenbeizittera van'vaste goe depen de man beeft een lijfipen'te vani uim f 1300 en bedoeld-e weduwe ver huurt kaïmers en woont te Rotterd'am.Beiden genieten ^ voUedige ' burger - enburgei'schap sirecliten ' De weduwe had zich vóór 3 DecenabeT 1923 vrijwilüjge moeten verzekeren H«t is d'us voor baas - te laat De man " ver dient 1 1200 en is du's voor ¦ hem veïze ' kefrinig uitgesloten 388 — Meg M G schirijft Ik heb een ' dienstbode van ' s morS'en'S ball negen tot nafeiddags half vier Zij ontvangt aan loon f 3 per week phis öm 12 uur een bo'teir.ham Ik heb voor haar aan zegels geplakt 25 cent en zij is 16 jaar Nu wil de Arbeidsraad dat k 40 cent aan zegels plak Daarmede kan ik geen genoegen nemen daar er duidelijk in bet renteboekje vermeld staat „ Klas I loon beneden f 240 — 35 cent " Ik heb den R v A daarop gewezen en kreeg ten antwoord dat in dergelijke gevallen niet ' het loon docb de leeftijd bepaalt in welke loonklassc de verschnldigde zegels geplakt moeten v/orden,'daar ver gekorde ' behalve loon in geld ook loon in natura bpoodkost geniet Daar ver zekerde dea leeftijd van 14 jaar doch dien van 21 jaar nog niet beeft bereiikt zijn voor haar zegels van 40 et ver sohuldigd Het vorige meiaje dat ik ' had verdiende van ' s morgens 8—12 en van 2—7 uur f 5 per week zonder kost Daarvoor plakte ik 30 et per week Zij was 18 jaar en dat is na veel getoanre war goed gevonden Nu ik dit meisje i 3 geeft plus een botewham dat ik te sam'en bereken < fp i 4 nu - wlHen zij bebben dat ik 40 et plak ' Het spijt mij te moeten zeggen dat de Raad va.n Arbeid g«liik heelt al i » bet verre van billijk 429 C P S aohrijft Ingaande 1 Juli 1922 söhijnt de Invaliditeitswet - en die cfp de Ouderdomsrente in dien zin te zijn veranderd dat - peirsonen boven de 35 jaar en » ij die meer dan f 1200 per jaair veirdienen niet de vot>rd«elen aan die wetten verbonden deelachtig dus geen rentekaart m'eer krijgen en hun patroon geen ' Zegeltj-es behoeft te plak ken aildus wordt mij door den R V A op gevraagde informatie medegedeeld Mijn zoon was toen 1 Juli 1922 in Duitsohland en kwam zoo nu en dan ate Rijnsahipper in Holla'nd was nog geen 35 jaar verdiiénde ook geen f 1200 gulden per jaar Op 2 Juli 1923 kwam bij hier ter stede aan een fabriek te werkien om te varen op een motorboot van die fabrieii en dacht toen auto'ma tlsoh in die verzekeringswetten te zijn opgenomen totdat dezer dagen hem door zijn pata'oon werd gelast een rente kaart te ' halen die - hem bier op grond van bovenstaande door den R v A weird ' geweigerd Hij was op 21 Augus tus " 23 35 jaar geworden en vB'ïdient iiu mSeir dan i 1200 Hij kan dus van de voordeeü-e'n die genoem'de - wetten bie den geen gebruik - maken Daaa - het loon niet hoog genoeg is om een behoorlijike vrijwillig ^ ouderdomsverzekering to sluiten is de vraag is beden daaraan oog iets te doen ook wat de verjMike ring tegen invaliditeit betreft Laat C P S art 50 der InvalWiteits wet nalezen 523 — S J schrijft Mijn vader was sedert i9Ce gepensionneerd van ' de On gevallenwet dus voor de bom-ening Nu is mijn vader overleden Heeft mijn moed-er ook nog recbt op weduwerente Er zijn geen minderjarige kinde-ren moei - Ik heb al gsschraten niiar de Bijksverzek-eringsbank te Amsterdam maar ontvang daarop geen antwoord De moeder heeft geen x^eoht op wedii - ^^''''^- - m::Si ¦¦ ¦¦ 544 H J V H schrijft Als een onge huwde vd'ouw met twee kind-eren werk zaa'm is bij het Rijk krijgt ziji dan kin dertoeslag op h-et loon Zoöüiet waar om heeft de RiJ&sklinieken het ' dan wei uitbetaald toon'zij er werkzajam v/as Nu i's zij werkzaam aan de ft H B S als vaste werkvrouw en krijgt dien toe siiag niet uitbetaald Zij is nu vier maan den getrouwd en de klndorèb nog niet op den naam van den önechten vader Heeft zij nu recbt op kinderto.eslag Kindertoeslag wordt alleen gegevenvoor wettige en wettelijk erkende ' kin deren Bovenge'noem'de kindereij vallenniet onder die categorieën en zal dusva;n kindertioesla'g geen ssprake kunnenzijn £..«• 626 -- W G scbrijft Is een patroon wettelijk verplicht ziekte-nitkeering te geven ' als er een bewijs van © en genees heer is M-öet men daarvoor eer » zeka iren tijd werkzaam gew-eest bij ^' uifbo taiin-g van uur of w-eekloon H-et geldt bier oen gewoon arbeidscon tract voor on'bepaalden tijd voo,r een niet inwonenden - arbeider en geldt dua de regel dat in zoo'n geval ' de ¦ z.ieke ar beider si sohts recbt Meeift op loon gedu rende een betr-e-kkelijk korten ti|d © n niet op eenlge tegemoetkoming Van den patroon In de k-osten~*voor geneosbeer en verplegin'gsk o.sten ¦' rn-er 100 K.G hetgeen derhalve uitmaakt 240 goud mark of ca f 144 per 100 K.G Veid'er is vereischt het bezit van een Steuerkarte waarvan de prijs bedraagt voor lastautomobielen van 1000 KG tot en met ISQO - KG voor een maand 10 goud mark v oor 6 maanden 60 gou-dmarli ' voor 1 jaar 90 goudmark voor lasfan to's tot 4500 K.G bedraagt de Steuerwar te voor 2 maanden 67 goudmark voor 1 Jaar 200 goudmark Voor e-en normale 5-tons 1-astauto be draa ^ du s de te storten waarborgsom tö maal 240 go-udmar-k is 10800 goud m'ark of Ca 1G48Ö plus nog de Steuer karté - ad f120 per jaar Van d-6 kooplieden zoowel als expedi tenrsT " is er bijna niemand die d ©~ ge vraagde boi gstellin-g kan storten met - ge volg dat zoowel de handel als hét auto verkeer geheel in handen der ' Duitsche ooncun-enten komen welke tegen stor ting van 5 % der-waarde v-rij ons l-aiid kunnen binnenko men en deze zelfs géefl paspoort voor auto-verkeer noodig b.ebT ben Het handelsverkeer tu-sschen beide landen is dan ook grootendeels in han den van Duitschers overgegaan ^ Het aantal Duitsche wagens dat men over de wegen in de grensstreek ziet snorren is groot Op de vejlingsdagon te Maas tricht Roermond en Vcnlo - staan lange rijen Duitsche auto's om bei gekochte naar hun land te voeren Een zonderling d-ra m a In een woning te Berlijn-Schönetieïg heeft zich een zonderling drama afge speeld In deze woning woonde een 50 jarige naaister samen met een 36-jarl gen tramconducteur De 60-jöTige zuster van de vrouw waa eenigcn tijd geleden bij het tweetal komen inwonen ^ Allo dri'3 waren verslaafd aan den dtank en waren ook in den nacht van Dinsdag op Woensdag dronken thuis gekomeii Nau welijks waren ze in - de woning of z « kre gen ruzie en weldra werden ze handge meen Het duurde geruimen tijS v<5órde rust terugkeerde Gisteren hoorde een buur gekreun in de woning van de naai ster en waarschuwde de politie die wel dra teP plaatse verscheen en de deur openbrak In een kamer vonden de agen ten het lijk van de zuster van de naai ster terwijl de tramconducteur © a de naaister bewusteloos bleken te zijn De bewusteloozen worden naar Te ve«l medic ij nen De menschen die zich geregeld met medicijnen vergiftigen zullen mis schien leering trekken uit het-geval van Catherine Anne Roes wier lijk ' dezer da gen te Llanelly geschouwd is _ Aangaande haar werd vorSlaard dat zij soms dertig drankjes in een uur uit de apotheokiJet komen Zij-sti«i;f plotse ' üng en eenlge medicijnen die zij achter had gelaten werden de dokters ter hand gesteld doar den man die — zoo zegt het versjag — „ niet afwist van de medi cinêer-manie van zijn vrouw " waaruit op te maken valt - dat hij niet veel bela'ng in haar doen on laten stelde De tijkopening had volgens den ge neesheer van het gerecht uitgewezen datdo vrouw nog wel twintig jaar mee hadgekun d als zij voorzichtig geleefd had.Sedert 1918 had zij echter morphine ge briiikt en dit had haar lever al eenigs zins aangeta st Een recept van morphi ne en strychnine driemaals daagSj wasom zoo te ' zoggen haar dagelijkscb^brood Toen d « apotheker mej-kte dat zijhierop verzot was had hij het drankjesïeeds slapper gemaakt Maar de vrouw merkte dit en vroeg b.em den drank sterker te maken waarop de apotheker,meer gehoorzamer aan de st.em van zijn.ge weten dan aan zijn eed op drie fleschjes die zij kreeg nog maar in een ervan morphine deed Op een gegeven oogen blik was haar a.potbokersrekenlng opgeloepen tot ruim zevenhonderd gulden.¦De apotheker gebruikte ook al zijnover reditigskra(;ht om liaar te behoeden voorde gevolgen van te sterke doses smee.r middelen en soms luisterde zij ook welnaar zijn raad Uen dokter die bij de ge boorte van haar laatste kind aanwezigwas geweest verklaarde dat dit eenzwakke stumper was lijdend aan stui pen Hij wist toen niet maar geloofdenu dat het eeuwige slikken van medicijnien door de m-oeder het kind veel kwaadbad gedaan ' || 5g || —' GÖ'Sd afgeloopen Op den hoek Montaubanstraat Utrechtsche weg woi-d een wielrijder door een auto aan gereden Ds man kwam er goed af ter wijl het rijwiel toth " ierd vernield Oni den man mis te rijden moest de chaul feur zoo ver omhalen dat hij tegen het liek van de villa „ Arendsburg " aan Icwam Het hek bezweek natuurlijk De schade werd vergoed Noodlottig Op den Utr wegkwam des avonds een wielrijder — door het breken van de voorvork — door zijn fiets te zakken Door de onge lukkige val raakte de man het bewust zijn kwijt In - dien toestand werd deonbekend gebleven man door denchauffeur van een aankomende autovan de „ N.O.A.M " met behulp vaneenlge inzittenden opgenomen en mede genomen naar Doorn waar hij thuishoorde Een bus van bet „ B.A.B " k'wamook aanrijden Toen de chauffeur zoo veel menschen bijeen zag stopte hijeveneens en verleende hulp Zijn autostond echter gedeeltelijk op - de tram haan Toen in de verte een tram nader de liepen een paar reizigers deze tege moet en gaven door te zwaaien met dearmen den wagenbestuurder te kennente stoppen Deze stoorde zich echterniet aari de gegeven toekens „ jen reeddoor Het gevolgd was dat de bua werdgeramd en aanzienlijke beschadigingopliep Van een en ander werd door depolitie — die juist ter plaatse kwam — proces verbaal opgemaakt Goede maatregel Doordat inde buurtschap Austerl-itz in geval vanbrand zoo goed als geen bluschwater iste bekomen zijn B en W er toe over gegaan op ond'érscheidene plaatsensnelblusscbers te plaatsen Door dezengoeden maatregel ian m.en ten minstezoo noodig handelend optreden en al thans iets uitrichten en branden.in denaanvang " bestrijden — Aangereden De 17-jarige A v R kwam met zijn rijwiel de Krullelaan afrijden en dacht de Huydecoperweg in te rijden Juist toen bij het gedeelte Woudenbergsoheweg zou oversteken kwam een vrachtauto aangereden De wielrijder kon niet genoeg naar rechts wijken omdat zijn rijv/iel in het zand van do straat — die juist was ver nieuwd — slipte Bene aanrijding volg de waarbij de Jongeling tegen den grond werd gesmakt Door onmiddellijk uit het ziekenhuis toegeschoten zusters werd hij opgenomen en do inrichting binnen gebracht alwaar door een aan wezig geneosbeer werd geconstateerd dat hij over de gehéele linker zijde van het lichaam ontvellingen bad opgeloo pen doch er verder goed was afgeko men De bestuurder van de auto treft in deze geen schuld AMBRSFOOHT -- üemeenteraad De heef J Hofland heeft bedankt als lid van dên gemeenteraad Naar wij vernemen is dit besluit oen gevo)g van verschil van in zicht bij de S,D,A,P.-fractio van den Raad AIs opvolger staat op de verkiezings lijst de heer 0 J Rekke welke bij de laatste raadsverkiezing is uitgevallen — Chr Jongemannenve r Het'Só jarig bestaan is op treffende wijzeherdacht In do St Joriskerk waar,ds.Reeser pred te Hoogland ean toe spraak hield over „ de Christen Jonge nrian " en'tot tekst koos Lucas 6 21 Zalig zijt ' gij dio nu weent want gijzult.lachen Jong zijn en tevens betrachten Chris ten te zijn ' t is moeilijk En ' t ergste isdat als ouderen u uitlachen er iets inu is dat meelacht Spr zal ' t hier niet hebben over de op lossing van dit probleem maar zal spre Kon een woord van bemoediging op houwing en ' versterking ' t Is de over gangsperiode die zwaar is.x't Is er mee alsrmet iemand die spraakles neemt In ' 1 begin klinkt zijn uiting gemaakt rnaar later heeft hij overwonnen en al les is natuurlijk geworden Geef ' t niet op houd vol en durf thans te weenen Het Christen zijn betrachten gaat als ' t ' beklirnmen van een toren Eerst is het moebeid en stijgen door duisternis en ' vuiJ Maar ' t is stijgen telkens mot de opbeuring van een moment van heer lijk uitzicht En is do trans boveikt dan «¦ er iirlit en beerlijk uitzicht - ¦ Het tweede deel van den avond bracht or.'^elspcl van Gerrit van den Burg en zang van Jac Caro en dus machtig kunstvol concert Zeer treffend werd de avond * beslbteii met den zang:.God met ons Caro zong met zijn mannelijk metaal geluid Broeders laat de'vaandels wap peren en de bsido andere strophen van dit lic d telkens door alle aanwezigen in het koorrefrein beantwoord met God met ons zei onze leuze — Burg Stand Geboreil MariaAleyda d van J N Ch van Esveld enG van Voorthuizen Cornells z van T.J V d Brul en E Hartogsveld Gerrit,z van G Veen en E Groenhuyzen;Aartje d van J A C de Kort eij J.Renes Overleden Hendrik ' Warning 67 J Gohuv;d D Snijders en A Vivié — Huizenveiling Een huis metschuur en grond aan den Arnhem sebon weg naast de chocoladefabriekaan J J Boshuizen voor f9110 Een huis met schuur en erf Soester weg 299 aan J G van Rhiln als lastheb hor voor f 3350 Gsmeentcraad van BABHBYïÜJ Voorzitter de beer W - ' baaion van Na ge'l'l Tegenwoordig alle led'en Gioiedgevonden woTdt een veiaoeik van den A N W B om afzond-erlüke rij wialipad'en aan te tegigen voor kenniegie ving aan te nomen Oip een verzo'ek der Gebr Tolboom om vrijdom van to'lg.el'd voor h'un auto bus op den Voorthuiaer S'tipaatweg zoo lang ds ' buis verplicht is deaen straatweg te berijden woaidt - afwijizend beechdkt Ook w'oirdt afgiswe'zien © en verzoek - vian H Soli'ut te Stir-oe tot pj-aatising van een paar lantaarms aiidaax Ingeik'omen is de vergunniiing van den Minister van W om a-p ' bet voor nnaï'kt ¦ beistemde teirein te Voortbuizen een loods te ' doen bonwen Besloten wordt lid te.woirden van de Vereeniging tot be houd van Natum-monumenten in Neder land tegen een jaaxlijksche.contributie van f 15 Injgekoimen is « en adres van bewoners der Wilhelminastraat ailhier waarin ge klaagid wordt over den onboudbaren last die woirdt ondea'vanden te-IkÈns wan ne ea ' rijwieilen oif vo'ertmigen de door G^ebr Kn'ottenbelt in genoemde straat aiaagslGigde s poo-rraiis paissoeren welike rails niet met ijzeren pla-ten zijn afge dekt De voorzitter zegt dat ' deizè ïMrma doo-f B en W ree-dis i's aan'gieecbii'e-vien waar na zij aanstonds - de gewenSchte verbete ring heeft aangebracht Op een door W Vonkeman te Haisise laar ten tweede male geidaan vorzoc-k van sch'adel-oofiista'liling wegens ove,r * slTooming woirdt ormieuw a-fwijzend be schikt Ooik wwdt niet voldaan aan een ver zoek van èenige bewoners van het buurt echiaip Eisv-eid om het houden " v.an voet balwedistrijdiem op Zondag te verbieden Naar aanl-ei-dding - van een veraoie.k van - het bestnur dea - Vereen „ PI Be>l " te Voorthuizen - wordt ' beialoten de „ Kat tensteeg " aldaar zoo spoedig mogeüj'k te verb reeuitenla.nd heensoht de lal^gem'eene ¦ opviattimg dat ten plat tenlande — in de ' kleimea-e gemeeiaten du'S wiaa.r men eir gieen bero'e'P'sbrand weer op na ton iho>udan — de miganisa tie der hranidvroer slechts ' dan aan de eisc'bem ivvelike ¦ meji aan een goede brand weer ¦ stellen mag kan voldoen wianneer de^e berost op het principe vian vrijwil lige ' me'diswei'king weJke ¦ helangeloos wioiiidt verleenid ' Wianneer diit principe toch aam de ¦ organisartie der Btpaji'dweer ten gii''Oindls!la,g liigt mag men verwachten dat toet personeel ' met violie toewijding zijn zorgen geeft eenerzijds aan een geregelde en doelmatige Oiefenimg an^der zijds aan een beh'oorlijke verzo'rging en op peil hrenging van het materieel Wanneer deze beide factoren voilfco men geldiing erlamgein dan zal bij het ' Onverhoopt uitbraken van een ernsitigien brand diesse fcunnen worden bedwoiH'gein miet het masim'um effect dat vian de BrandW'C'er ' tettende.op geoefendheid en bekwaamheid van personeell en ' hoeda nigheid vain materieel V'er'v\^cht kan ¦^ vorden B en W onderschrijven deze apvat ti]ig ten volle Hierin m'ag aJlermin'St wo-rden ¦ gesiocht gezocht een gebrek aan waardéeóng voor ide diensten - wielke de best^aande Brandweer gefundeerd ' op het boginsel van peirsoonlij^ke dienis'ten krachtons art 192 der gemeentewet in de^n loop der jarein aan de ' gemeente heeft bew'ezen Integendeel het Ooille-ge erketa't gaarne dat binnen de gu'cns van het ' bij bat be st'Eande eyisteem bereikbai-e de tegien woondige B'rand'weea - veTat de ontvangsten dit jaar badiden bedragen f 1159.20 en de..uitga ven f 1141.58 Z'oodat de rekening sloot met ' een J>aitig saldo van f 17.62 De voor zitter dankte hienia den secretaris en den,peainingme©st©r vooi " den onveran'oed den ijver waarmede beidden de belan gen - van die club bebairtigen en hoopte dat M S V no'g zeer vele jaren deze beide ki achten in ' t bestuur mag behou den Bij de beistuursverkiezing wegens periodieke aftreding werd de seca-etaris bij acclaanatie gekozen terwijl uit een vieaH'ad üand'idaten de heer C Rut.ge„'5 Wz als aanvulling van bet beötmir wegens vacatm-e gekoasn werd Ondeiirijn Burg Stamd Onder trouwd J B'Ois en H de Koa-'te — o — Oiiöewatej De Vereeniging „' t Groene Kruis " Afdeeling Oude water en Omstreken hield in het café van Mej de Wed A van den Hoo'gen een algemeene vergadering Aanwezig elf van de 300 leden De Voorzitter de heer G L Ritman open'de de vergadering waarop de no tulen werden gelezen én goedgekeurd Na het uitbrengen van het jaarverslag van den Secretaris werd mededeeling gedaan van een ingekomen stuk van het Gem Bestuur houdende mededee ling dat ¦ de Raad afwijzend heeft be schikt op het verzoek om subsidie tot aanstelling van een wijkverpleegstei * De heer M J de Lint licht dit schrij ven nader toe Als alleen subsidie was gevraagd voor aanschaffing en onder houd van verplegingsmatei-iaal zou z.i het subsidie wel verleend zijn Tijdens de stemming over deze zaak is ook nog een verwarring ontstaan met het ge volg dat do voorstanders tegengestemd h-e'bben Spreker wil de zaak nog eens bekijken en zien of er nog iets aan te doen ds door een samenloop van om standigheden is het gevraagde subsidie afgestem^d Hierop ¦ deed de Penning meester ¦ de heer Joh van Doornen re kening en verantwoording over het af geloopen jaar bedragende aan ontvang _ sten f590.38 uitgaven f 475.58 batig sal do 1120.80 welke rekening na onder zoek werd goedgekeurd Wegen.'i periodieke aftreding van den heer G Smit werd deze bij acclamatie als bestuurslid herkozen die onder dankzegging voor het genoten vei trou-wen zich deze functie liet welgevallen Bij de rond'vraag haid een langdurige ^ ¦ discussie plaats inzake ' de door ' den " Raad dezer gemeente geweigei'de subsi ¦ die Op een vraag van den heer de Lint aan de heeren medici van Pi-aag en En gelman antwoordden deze dat de toe stand van het verplegingsmiaterieel slecht te no'emen is De heer de Lint stelt voor een permanente commissie te benoemen die zich voortdurend belast met het on'der,zoek van het materiaal en wil ' daarin benoem'd zien Mej Everaars en de doktoren van Praag en Engelman Deze stellen zich gaarne daartoe bereid waarop de heer de Lint voorstelt nog maals bij de ¦ gemeente aan te kloppen om © en subsidie voor aanschaffing van materiaal hetwelk hoog moodig is De heer Versluis wil met een lijst bij de ingezetenen ron'dgaan waarin ¦ de ver gadering echter niet veel heil ziet Mocht de ¦ gemeente echter afwijzend be schikken op het verzoek dan kan het voorstel van ¦ den heer Versluis nog als tweede hulpmiddel dienst doen Algemeen was de vergaidering het er over eens dat de bestaande toesta-nd niet bestendigd mag blijven Het mate rieel vereischt ¦ dringend aanvulling of vernieuwing Besloten wordt alzoo zich spoedig tot den Raad om subsidie te wenden waar op de vergadering werd gesloten Gemeeitteiaad SCHERPSNZEBL Voorzitter Mr A Royaards van Scherpenzeel ' Aanwfeig alle leden Ingekomen stukken Een schrijven van enkele bewonfirs van den Barnev weg verzoekende al daar een lantaarn te plaatsen De Voorzitter wil den lantaarn staan de aan het eind der Dorpsstraat een weinig verplaatsen zoodat het licht schuin op den Bai-nov.weg valt Zoo worden de kosten van plm f 75 voor oen nieuwen lantaarn vermeden De beer J Veenvliet is voor de plaat sing van een extra-lantaam want door verplaatsing van den bestaanden zou een ander gedeelte der straat minder worden vei'licht De heer G ten Broek Jr wil de gas commissie een onderzoek doen instel len De heer J Veenvliet adviseert aan de gascommissie vrijheid te geven in de zen te,handelen naar ' t haar het beste dunkt Met advies van den heer J Veen vliet gaat de Raad zonder h st ac coord Een schi-ijven van den heer J Vlas tuin verzoekende ontheffing van het contract met de gemeente betreffende gaalevering in 1923 wegens ' t te laat aankomen van den moffeloven waar door geen gasverbruik plaats vond De Voorzitter ontraadt de gevraagde ontheffing te verleenen doch stelt voor een tegemoetkoming toe te staan Door ' t te laat aankomen van bedoelden moffeloven werd 1685 kub M gas min der gebruikt dan anders ' t geval zou geweest zijn Daarom is ' t billijk reduc tie toe te staan voor deze hoeveelheid berekend a 2 cent per kub M Z hoof del st goedgekeurd Voorstel van de gascommissie tot het aanschaffen van apparaten voor het automatisch ontstoken en blusschon van de straatlantaarns De Voorzitter zegt dat de kosten plm f 800 zullen bedragen die door een goldleening kunnen worden gevon den De heer G ten Broek vi-aa,gt of bij aanschaffing kan worden bespaard op ' t loon der arbeiders De Voo;t-zitter antwoordt ontkennend De heer J Veenvliet zegt dat onlangs in ' t belang van een vlugge verlichting er over gesproken werd een 3en aan steker aan te stellen Daar nif de appa raten goedkooper zijn ' dan een derde aansteker wordt er'feitelijk toch be spaard Het voorstel tot aanschaffing der ap paraten wordt aangenomen zonder hocfcel st Benoeming van leden der commis sion tot Wering van Schoolverzuim en van Toezicht op het Lager Onderwijs In de eerste oommissie zijn aftredend de heeren M J T Hefting w A Wee nink en H Renes Voorzien moet wor - den in de vacaturen W M van Setton wegens vertrek en J Bakker wegens bedanken De drie aftr heeren worden herko zen Voor de vacature-Van Setten zijn op de voordracht geplaatst G v Ginkel M.zn en A J Smits waarvan eerstg» noemde gekozen wordt Voor de 2e vacature is de voordraclit aldus samengesteld 1 H Ovoreem 2 M Veldhuizen J.J.zn Buiten de voor dracht om wordt gekozen de hoer E M Blanken In de commissie van toezicht is afti - en niet herkiesbaar de heer J Bakker Op de voordracht zijn geplaatst de heeren P van den Ham en C Osuabrug ge De heer P v d Ham werd met ' 4 st benoemd Vaststelling suppletoir kohier honden belasting De aanvulling met een bedrag van f 20.50 wordt goedgekeurd - ' RONDVRAAG De heer J Veenvliet spreekt over de benoeming van leden voor het collegevan ¦ zetters in een vorige vei gadering,waarbij de heer H H van Raay niethei kozen werd tengevolge van sprekersopmerking dat de heer Van Raay nim mer ter vergadering verscheen hetgeenspr medegedeeld was door een der zet ters Het is den heer J Veenvliet nu ge bleken dat door genoemd college geen enkele vergadering werd gehouden zoodat de heer Van Raay ten onrechte is gepasseerd " Een pomp in den Krommenhoek waarover opmerkingen worden ge maakt blijkt particulier eigendom te zijn De heer G ten Broek v/enscbt ' t nau we straatgedeelte bij Koudijs te ver breeden door verwijdering van den hoogen stoep Dit blijkt echter niet mo gelijk te zijn want deze stoep is part eigendom en de eigenares wenscht geen toestemming te verleenen omdat hel huis waarvoor de stoep ligt zoo hoog is gelegen Hierna sluiting Vle-dten Vast recht Het Giemeentie ibe'stuur heeft gte-tracht bet abonnements taarfief voon woonhiuizen voor geiba-uik yan efecfa ici.teit zocails diat geldlende is i'ü de ' Stad Uta'.ectot ook ' hdiea - toigevoerd te krijgen Aan dit verzoek wor-dt dihiams gevolg gegeven en zullen binnenkort cda^oud'aia-es dajaaioaatrient in de gemeen te woardem verisp-eid Viaaen Burg Stand Geboren Geertje d van W Jongman en B Kos ter wonende te Zwolle — Johanna Maria d van G Tuinier en C Zalm Overleden Maria Jacoba Hendrika Kemp oud 68 j echtg van A C Poot - Pieter Gerardus Oosterbeek oud 9 maanden Gunning Onze stadgenoot de heer G J Gosman is aannemer gewor den voor het vergrooten der St Joseph Meisjesschool en bijkomende werken voor rekening van het R K Kerkbe stuur te Hillegom voor de som vanf27236 — Ongeluk Een zoon van denheer v g alhier had bet ongeluk metzijn auto in bet buurtschap Helsdingenonder deze gemeente twee paarden aan to rijden De paarden werden ernstiggeblesseerd Een der paarden is inmid dels afgemaakt moeten worden Verre reis Door R van Gef fen alhier werd een ballonnetje gevon den dat opgelaten was in Frankrijk Aan het ballonnetje waren een paar kaarten bevestigd om de nederdaling te'berichten V o o r o e f e n i n g e n Alhier wor iden wederom pogingen in hot werk ge steld om weder een cursus te beginnen in het verkrijgen van het bewijs van voorgeoefendheid bij de vrijwilligf landstorm Reeds sedert cenige jaren(bestaat hier een klasse van dit voor oefeningsinstituut en vele jongelui zijni'eeds in het bezit van zulk een ¦ diploma.Zij die een bewijs van voorgeoefendheidhebben verkregen behoeven slechts zes weken te dienen Koeveel armoede is er reeds niet geleden in gezinnen waar eenzoon die voor een groot ¦ deel kostwinnerwas zes maanden of langer in ¦ dienstmoest En ¦ dit juist beoo.gt de landstoi mte voorkomen — n - Wjlligö l.aagerak 13'scluh In de najaars vergadering van de IJsclub „ de Lek " deelt do voorzitter de heer J W Iveeming na opening - d'e.r vergadering m^ede dat bij th.aais vast ' besloten heeft a^l's voorzitter af te ta-eden en verzoekt daarom aan de agenda toe te voegen „ Vei-fciezing h'BStnurslid " en dit punt aan de «" de te stellen na de bcnoienidng van oommissQi*i'SS3'n Bij acclamatie wendeai hea-kioaen als commissaris de beeren C S N Rietveld B de Hoog V d Ham J J Veaisteegt.J Versluis A Verhoef H K van Aiï pooij D van Bi-diggen en H Vei wsef.Eveneens de heer A Ve.nmeul.en Az inde pla«t.ts van zijn \' ad'ea - d!e als oom ¦ missaris had hed'Snlit Gedioeeai ' weaidehnog de heeren C Kooiman en F de Pa tei ' Vervolgens iverd na ' de 2e va-ij © isiten'i andng tot ' bestuurslid gekozen de heer A.Verhoef Aiz ¦ Door de vei-fciezdng van coanandssaa-is Verhoef tot vooa^zitter is © en vacataia'a ontstaan ate comimiisse'a-ii = waai-djo © n » 2e vrije stemm'iai'g gekozen werd ' de bew F Renes B'esiloten weird de toonen v.aai vast cii lois pers'one'el ¦ gelij'k te ' stellen op f 3 per diag dioich aan ' den vasten wei-kman een gTia'tificatie - fco © te kermen Bij de a^'ond'vaiaag werd ¦ op ' vo'oirsti ^ via,n den ih'eea ' P ¦ van O'OS'teiiom Qam^sais het bestu'm de afgetired'en vo'oa-zdtter Kee mink bij acolamiatie tot eere-vooriz be -^ no'em'd welke ben'Oeman'g ' dooa - den heer Keemiiiik na © ein hartelüte toesipa-iaak wei-d a'anvaa iid Wijk bij BuKrstede D-e water stand in Rijn en Lek is 4.83 M pi N A P was 29 C.M ¦--' — o — " 32 @ * i ^' Abonn«ment«prli bH veeruHbatalln gtr w«»k ^ mMud > p(r 8 nuuuidflD i • ft ¦ p Part j > raaana - _ «- 8 m^ani » * " ' T o '^ ^ itniinuBerbesta onopgang7.S5 Zo Maanoper 1 32 Haan Novell iedi zijn ¦ juis Vlijt en inspainnin paden die niet treedt maar het « e die naar het Financiëele Terwijl de New " inspireerd door de liomstverwachtingen geheele land doen "'' vendig en vast Londen schoon mind Street al evemzeear ee me tot ' Uiting brengl tenheurs van Amster lusteloos voorkomen tenissen in de buit » o.pgemerkt aan haar Het is opmerkelij scbe puibliek niet de ¦ yoont om de gunstis ^ ch in zoo - velerlei daden om te zettea ijwiifel onderhevig t icringen van de zj trouwen in de toeko Var wordt en ontzei Uet zakenleven zij 1 « esnpo de consequei Mtn allfö wat zich i « te maanden in po pzicbt als gunstig trokken Toch kan men ni gemeen gesproke de markt onbeliag xnt heeft het aanb » aMeelingen veel te aeer dan ook vooi tets meer dan gewo ' Te6dt d-an is dat ij lijk al ' spoedig me In de afgeloopen ter bepaalde de ko < enkele aideelingen geringen omvang slechts geringe toi New-Yorksohe suik gen veler verwach eenige dagen een het gevolg dat vo suikerfondson een overhand kreeg en H.V.A op hooger i gezien echter de ooigei^lik voor lie bizondere verwac richting motive ©] druk dat de Ne geheel is toe te scl ties en wekten de kgen weinig vertro Rubbers konden ken van de loome deeling nu al zoo 1 to zulk een lijnrei gunstige factoren product beheerscl lust die van Ame bei dat do Londensi © er lage cijfer teruggeloopen, .Ie uitbreiding dei kort ook hier noj wodat een hoog Joopig niet te wa in courante aoor fienige kooplust ' onds was de s zich feitelijk ov een belemmering De Scheepvaar loosd en vooral 1 i;e voelige reactie icht meh begrijp ' Ung om dit mat st gebroken blijft FEUI UIT HET VBOUWELl HOO De onvi ' ioen de zittii ' ipl aanstonds t de pauze iets xooi'geva.llen De „ Coronea -" g©r en warmer hoewel deze bev daarvoor stond si tijd dezelfde leggen in de vra ve^rhooien langs dep ms-Jie ^> AM,»::jpHg^^^g | fc^gllBJ gj |^ gi ^ ««> M^....W^-.»,^«.»>»^^,.-..f^.:..»«b ^«.«¦^^ asssi 

Kranten

Ga naar