Utrechts Nieuwsblad woensdag 17 september 1924

aag 27000 ^ Exemplaren ^ Uitgave N,V.'v.K ' JOH DE LIEFDE Eiireaa DMFT 23 UTRE ' AbonnemenSsjtfijs bij voonaUbeialing '-^ per waok 1 0Ü20 maand i 0.87 ' f)er 3 maanden i 2.60 fr.'p ost p maana i 0.90 \ l „ p.3maBijd i 3.60 ft p p tolt V 3 ml^i 7.B0 ee.na der ADvER-iCLiiLK BIJ vooruitlietB Ingi von 1^6 regi 8 « ^ 1 i,66 Elke rage ino«r ^."^ i.tflt Advsrteniiaii in fiet Zatcrrdsnnuninie / ^ cept or rage extra iLElKE HAIiOEl.SAB»ERTt.iii.t « nlo Tier dsji m wQoriior ] ' - ^ plafitiitigen k J.uü 1 ^ i oorü meer j ent ' LEIÜE AaVEBIE(iTlL?f UrseQ en Aüntoil den oiidttrwarp [ tiooflslens 2i itfoofdeiij éér plutslng 6Ü Leut J niMihiln < LM S,«- slissing te handha'v.en en goen lid te be noemen Dientengevolge zal het Britsche parle ment den SOsten September a.s bijeen komen en het wetsontw.erp bespreken ' waarbij het gemachtigd wordt buiten de regeering van Ulster om een lid in deze oommissie te benoemen De opstan.d i.n GeorglS BERLIJN IB Sopt Het Russische telo graafagentschap meldt dat volgens be trouwbare berichten welke te Moskou ontvangen zijn de veilialen over de her leving van den opstand op Georgië on juist zij.n De opstand is onderdrukt alleen in de streek van Doesjet wórdt plaatselijk nog tege-nstand geboden De opstand in Z u i d-B r a z i 1 i ë • BUENOS AIRES 16 Sept De Brazilaan sche revolutionairen hebben Porto Guay ra Mendsx aa.n de Boven Parama in Zuid Brazilië genomen en alle regee ringstroepen gevangen genomen of ge idood behalve den commandant en 14 man die over de Ai-.gentijnsche grens zijn ontkomen Vluchtelingen melden dat West Parana zich in handen van de op standelingen bevindt Een CommuM'iStisch e h a n d g r a n a t e n f a b r i e k o n td e kt RENCHEN Baden 16 Sept De poli tieke recherche heeft in het huis van den communist Bechtle een werkplaats voor het maken van handgranaten ontdekt Daar Bechtle klaarblijkelijk de lucht gekregen had van de huiszoeking wer den in de werkplaatsi slechts drieduizend lonte.n aangetroffen In een naburige plas heeft men echter een groot aantal afgewerkte handgranaten aangetroffen Bechtle is aangehouden Sluikhandel in wapens door e 6 n D u i t s c h s c h i p DURBAN 16 Sept De douane-overheid heeft den vrachtzoeker Nordmark uit Hamburg doorzocht en duizenden gewe ren een groote hoeveslhrnd munitie en tal van machine-geweren ontdekti De scheepspapieren geven geen aanwijzing ¦ ¦^- nsa.ande den aard van de lading Men \ ei:m0S!Éii^A?ËM'OOi C'hina beste.md is Reorganisatie " i n de Griek s c h e w e e r m a c h t ATHENE IS Sept Guillaumat oud commandant der geallieerde troepen in Macedonië heeft het voorstel der Griek ' sche rêgeering aamgenomen met eenige andere Fransche officieren bet Griekscho leger te reorganiseeren Voor de reorga nisatie van het luc.htwozen on - de vloot zalieiv Engelsche officieren worden uit genoodigd - De begrafenis van Casalini ¦ ROME K Sept Gisteren had de be grafenis van het Kamerlid Ca.salini l^ft %#^^^" '^°''™ ^^ alfstok de kantoren en uii'jkels waren gesloten Er hevo.nd zich een reusachtige menigte ach ter de troeponcordons In den indruk wckfcenden stoet bcv.ondan zich Musso lini de leden dor rêgeering verte gen-woordiger van het p!ivle.m.ent alle fas cistische Kamerleden vadeiia.n.dslieveu de voreenigingen a.fdeeli.u.gen der mili tietroepen enz Op het Espadra-ploin verlieten " Mussolini de meeste ministers en de Aerlogoiiwoordigers v:;u het parle ntenl den stoet die be..g<'Ieid door den minister en den onderminister van bin nenlandsche zaken zijn weg vervolgde naar het kerlvhof Op het Triburtinaplcin hield de stoet stil len knielden alle fian w.ezigeu en l)ewaar.den eenige mi'nut^'n s.tilzvvijgen Vervolgens riep R.ossonl voorzitter der fascistische vakvereeni gingen \ rmanrio Casalini " De me • nigte antwoordde present " Hiermee was de ontroerende plechtigheid afgc l.!0|jen D e ' O V e r e c n komst inzak e T a u g e r LONDEN 16 Sept Naar de „ Time.s " uil Tanger verneemt is thans als da tuüt voor het in w.erking treden der nieuwe conventie in zake Tanger oif cieel op 1 Novcniber van dit j.aa.r vast gesteld Men verwacht dat de mee.-;tc zoo niet allo am.btenai'en voor de nieuw bestuursorganisatie ^' oor het einde van dczfl maamdsstfeSaiiiger zullen aanko men ^ r '^'^%?'*^?;' Sen generaal i n M a r o k k o V a n z ij n c o m m a n d o "° " * '' '^ "" •= ''• ïspa MADRID 16 Sept Generaal Flrnaiido Garzia die in de zono van Larasj het bevel voerde is van zi,j.n commando ont heven Vermoedelijk houdt Jcze maatregel'verband met het Een aanval v a n Koning F e i s o e 1 op d e V / a h a b i e t e n LONDEN 16 Sept Uit Ca-ïro wordt ge meld dat koning Feisoel van Irak de Wahabieten aanvalt die onlangs Tait 00 mijl van Mekka namen teneinde een afleidende beweging teweeg te brengen ten behoeve van koning ' Iloessetn Ge meld wordt dat de'vai van Mekka aan staande is Een aanslag op Locatelli NEW YORK 17 Sopt Bij het verla ten van een theater alhier werd de Ita üaansche vlieger Locatelli door eenige Italianen aangevallen Een politie agent die Locatelli verdedigde werd door dolksteken ernstig gewond De Irateraaticsaals Uitvoer vee n a a r B e 1 g i ë Volgens mededeelingen in den Belgi schen Moniteur is de invoer van her kauwende dieren over de douane-kan - lo en Maaseick Weelde on Santviiet verboden De invoer is toegestaan over de douane liantoren Esschen station én ' Esschen dorp Groote Engelsche orders - ' voor de N e d e r 1 s c h e e p s Wif?H4 ¦ i'ouw industrie ' De Lbndensche correspondent van het Hbld seint De Shell Transport & Tra ding Co heeft aanbiedingen geaccep teerd van Nederlandsche firma's voor den bouw van zes tankschepen Drio hiervan zullen in Amsterdam worden gebo\iwd drie in Rotterdam Zij zullen van het nieuw type enkel schroef Die sel motorschip zijn De totale kosten be dragen meer dan 1 200.000 Pond Ster lin Van andere zijde wordt gemeld De „ Daily Express " verneemt dat de aandacht der Britsche rêgeering geves tigd werd op het feit dat een belang rijke opdracht voor de Britsche indu strie verloren is gegaan daar deze we gens de hooge loonen niet met het bui tonland kon concurreeren -\ llo Britsche firma's waren uiigonoo digd om prijsopgave te doen maar de Nederlandsche inschrijving was ' t laag ste Aan - de opdracnt is echter de bepa - ling verbonden dat bij den bouw der schepen uitsluitend Engelsch staal mag worden gebruikt en dat do machi nes niet van Duilsche origine mogen ' zijn Naar ons bij informatie in iiovoegüe kringen werd medegedeeld schrijft het Hbld zijn weliswaar onderhandelingen omli'ont deze transactie loopende doch moet een definitief contract nog niet zijn afgesloten noch in Amsterdam noch iu Rotterdam IIMMEMLAMD Uit todië C h i n e e z e n-1 u i t e n a ri ï V e r rn o o r d Do luitenant der Chineezen to Palem bang is —- volgens een Aneta-bericht aan de N R Ct — vermoord door mes steken Zijn zwager L ij k i n e on b o s c h g e V o n d e n Bei lijk van - den heer SciimiiU admi nistrateur van Serba is in het VIjehschc in een bO'Sch gevonden — < o ~— Db Laisdbou'wieiitotuistBiliB.g 5e Koorn Hoorn ds stad Thans bij gelegeniheid van deze ten - too nstelliijg heeft de geheele bevolking zich opgemaakt tot huldiging van dit belangrijke gebeuren Reeds een vol jaar hebben de onderscheidene buurt com.missies zich beijve.rd om de voorbo reidirrgen te treffen tot de grootsche feesten Bij den aanvang dezer week is men allci'wege met de versiering gereed - go komen de ganische stad prijkt in feest t,oei Deze tentoonstelling is van grooten omvang De catalogus is een boekwerk van niet minder dan 33-i bladzijden We telden een aantal van 200 aangeboden medailles wat ook wel nood.ig zal zijn voor het getal inzendingen In de atdee ling r ndvee komen 180 irummers voorj de afdeeling paarden is voor Noord Holland buitengewoon schapen ruim 100 nummers vai'kens 40 inzendingen geiten 118 Op het gelDied van pluimvee is d.o aanvoer enorm niet minder dan 500 inz©n.di3i®en De afd wol is vertegen woordigd meit 100 vachten Vooi'ts is dc-afd zuiv.el en wetenschap en organisatie goed vertegenwoordigd De reclame-stands zijn smaakvol ge plaatst De electrische melkerij geeft onder leiding van de firma Boeke en Huidekooper dem.o.n.str.aties De belarrgstelling in de stad was gis teren reeds groot Er was een opgewekte stemming Gistermiddag is er op den Nieu\\e.n Weg een harddraverij gehouden De ofticieele opening der tentooinstel ling geschiedde door de.n directeur-ge neraal van den landbouw dr P van Hoek die na een welkomstwoord va.n den voorzitter der afd Hoorn van do Holl Mij van Landbouw burgemeester Best van Berkhout het woord voerde en gewaagde van den vooruitgang op aller lei gebied in dit belangrijk tuinbouw centrum van Noord-Holland Daarop sprak de heer D de Boer uit Stompe toren voo.r.zi.tter van de Holl Mij van Landbouw waarna nog het woord werd gevoerd éoor den burgemeester van HoO'r-n mr G J Bissch.op Vaiidaag wordt de minister officieel ontvangen De minister zal ook de ver gaderingen der I-Ioll Mij van Landbouw en de Pomologische vereeniging bezoe ken In het Doelcnhotel wordt een noe.n maal aangeboden Het bloemcj^.corso is ia verband mét de beide vergaderingen verplaatst op Donderdag Zaterdag zal de luchtvaarder Pottum opstijgen Een isï!.-ais vaox ocds aïbsiders De v.etl;ouder voor de ' v'olksliuisves ting te Amsterdam de heer S R de Miranda lieeit een - en ander medege deeld omtrent de stichting van een te - huis voor oude arbeidei's waar 500 a 800 personen gehuwde zoowel als on gehuwde manneii en vrouwen een on derdak zullen kunnen vinden De heer Do Miranda wil ieder een kamer een slaapvertrek en een kookgelegenheid geven Zij zullen daarvoor zekere huur moeten betalen doch de alimentatie plicht der kinderen zal dat eventueel mogelijk maken en als het niet anders kan zullen Rijk en gemeente met sub sidies bij moeten springen De moei lijkheid schuilt echter in do zorg voor de invalide oude arbeiders De heer De Miranda zou het gesticht gebouwd willen liebben aan het Coöpe ratieplein of in een ander deel van Tiet Plan-Zuid _ S>.w Sa btirgeiaeiBsleï van Ben Haag De burgemeester van Den Haag m J A N Patijn is vandaag te L3,ren in liet huwelijk getreden met ionkvrouwe E \ y r de - Brau.w In verband met dit huwelijk zal de burgemeester heden met eenige weken varantie naar het buitenland vertrek ken KatSioSieke KamBJr.ïtaotie ïn hare vergadering van gistere » heeft de Kalholiekc Tweede Kamer fractie haar bestuur bestaande uit - de heeren Z.Exc mgr dr W H Nolens vooi'zittcr jhr mr ' A F O van Sasse van IJsselt onder-voorzitter ir M C E Bongaerts secretaris dr L H Dec kers penningmeester C J Kuiper tw-eede secretaris herkozen — ïi — Reortjaitisatïs DeEiwaardiersasabt in de begrooling van justitie voo \ 1925 wordt meegedeeld dat in 1925 de reorganisatie van het deurwaarders ambt naai de minister hoopt in wer kine - zal kunnen tredeiit — c ^ Be onöerwjjzerssaïarisssn Naar het „ Centrum "' verneemt zijn de vertegenwoordigers der verschillen de onderwjjzersorganisaties iu Neder land thans Vrijdag a.s bijeengeroepen in list departement van Ondei'Vvljs oni met den minister van Onderwijs te ' coix ferceren over de door de regeerinf voorgestelde wijzigingen in de ' S3,lari regeling — o —- ïatern vegsiariërsÊag Te 0\erveen is op het duinterre'A een internationale vegetariërsdag ge houden De bijeenkomst werd geopend door den heer Hugo Nollhenius voor zitter van den Ned Vegetaiiersbond Des middags hield mevr Ramondt — Hirschman een rede over verhoudin gen tusschen mensciien en cultuur Het slotwoord werd gesproken door ir D de Clerccj die aan den maaltijd te Haarlem gehouden gehuldigd werd naar aanleiding van zijn 70sten ver ja.ardag eenigen tijd geleden gevierd Hem werd een enveloppe met inhoud en een fruitmand aangeboden Vegetariërs uit verschillende deelen van ons land woonden do bijeenkomst bij Be tabaksbelastiag De verb o,o ging voor s i g a > ren teruggenomen Verschenen is de Memorie van Ant wooi'd in zake het wetsontwerp tot ver hooging van den accijns op tabak De minister deelt daarin mede dat hij in verband met het gevaar voor de vermindering van het sigarenverbruik ten gevolge van den verhoogden ac cijns en de mogelijke toeneming der Vi-'erkloosheid besloten heeft de verhoo ging voor sigaren terug te nemen Hierdoor verwacht de minister een grooter verbruik ten kosten van de zwaarder belaste artikelen en daarom is de opbrengst geraamd uit sigaren 8 millioen uit rook - en pruimtabak f 4,300.000 en uit sigaretten f 9 milli oen Voorts deelt de minister mede dat hij door een commissie zal laten nagaan of bij de heffiirg der tabaksbe lasting ook een ander systeem kan wor den ingevoerd De benoemil^g dezer coirimissie is spoedig te verwachten Behalve de verandering in het wets - gMMiülfc^t;JHtU3ga,<,«aM«.g?.j«)z^j^^c«m«gJJW;A^a!ai^tdU,iAit.i«SBgK:gaé»^i ^^ FEUILLETOM UIT HET LEVEN VAM EEN VHOUWEI.IJKE 33ETSCTÏVE door I V A N 3 58 Van-d'it-oogenjblik af bleef ik voor Ca fol een gevaarlijk vriend Telkens v/an neer zijn wantrouwen we.de.r op-vlamde v/as dit aan zijn houding tegenover mij te,bemerken Bet feit dat ik hem met Stradenski samen gezie-n had maakte hem nóg onrustiger Evenwel droeg — anderzijds — mijn houdiin.g bij gelegen heid van het teleifoniisch gesprek met deü man die zich voor den Kanselier van het Amerikaansche Consulaat had uitgegeven ertoe bij hem wat minder vreesaöhtig te maken.'De bedoelde man Was Diemiamd anders da;n Stradenski die - — door Coral ingelicht omtrent heitigeen ge.schied,wfl.s — - aldius ü-adhtto erachter te komen ' of ik inderdaad met mrs Jackson in verbinding stond Hij had daarbij h?,;ifli.r vermeden Engelsoh te """- ''".' ¦" ' ' i '¦ dit opzicht niet ge - noeg zelfvertrouv/en had Men boude in het oog dat ook al had mrs Jacksort vertrouwelijk miet mij gesproken over het briefje dat den kolonel had wegge roepen het daarom nog volstrekt niet vaststond dat zij mij ook verder in de zaak betrokken had en dat ik actief in haar bela.ng optrad Dat zijzelve de lei ding van bet onderzoek in handen had genomen was den misdadigers natuur lijk niet bekend Intusschen was kolonel Jackson bui ten de stad gevoerd De weg van Hotel Hungaria naar het Amerikaansche Consulaat ligt door sti a-te.n die des avonds uitgestorven zij.n zooals te Budapest met vele strate-n het gieval is ' Het gelukte zonder eenige moeite dert niets - kwaads vermoeden den man door middel van een met chJo roiform godrenkten zakdoek voorloopig onschadelijk te maken Daarop ging het over de Margaretha-brug naar de over zijde van de Donau De kolonel werd op gesloten in den kelder van een eenzaam landliuisje in de buurt van Budakósz dat Stradenski den vorigen dag met dit doel gehuu.rd bad Deze ging daar.op naar de stad terug de bewaking aan Ta.sco overlatende In de stad hield hij mij zooveel m.o gelijk in het oo.g om er zeker van te ' zijn dat ik - inderdaad onschadelijk was Het was dan ook geen zuiver toeval dat ik hem dien middag op het Corso ge zien had een groot deel van den dag ¦ gin.g hij onge;m.e.rkt mijn gangen na Docii later strooide ik door mijn ge - ïteinsde ziekte hem en Carol zand in de bo'gien iHct eeni-g-e doei waarmede kolonel Jackson ontvoerd was w'.as inde^'daad het h effen van een aanzienlijk losgeld de zeden van den BaJkan werden op die wijze wat meer naar het Westen ver p.l.aafst De ontvoerders gin,gcn juist zoo te wei'.k als mrs Jackson „ De gebrokei brug " zélve " was a,an Carol Valescu wèl bekend Hij w.a.s het ¦ d'se do anderen erop wces.^hoezeer juist dfszo pla.ats voor hun doel geschikt w-as De beide anderen ken-den den omtrek in hiet geheel niet ' VVat er op den critieken dag gebeurde IS in enkele woorden te zeggen Tasco werd toen wij reeds la.'n.g op onzen post bij de gebroken brug waren vooruit gezonden O'm - den om-trek te'be waken Men v/ist niet beter of ik lag te bed dit gaf don misdadigers oen gevoel van gerust'neid Toen het naar den avond liep bevrij.d de m.en den kolonel van de touwen die zij.n voeten samenbonden Me.n had hem al dien tijd gebo.nïleii gelat-en en waagde " act nog niet hem ook de handen te be Vrij.den Er sto.nd een auto'klaar waarmede nren hem in d - nabijheid vati de gebro ken bru brenge.n wilde De kolonel liad eclifci ' de da-ge-n va-n zijn ge^•angensch^p ' nis t om-gebruikt laten voorbijgaan Yiet onzeglij.k geduld had bij de totiwen ' waa.rmed.e zijn banden gebon-de-n lyarcvi langzaam afgcschiaafd tegen den scher pen kant van een ^ lecn die aan de on - Toen micn Ivem nu de voetjon bevrij.d had gelukte bet hem door een plotse lingen ruk ook zi,in handan vrij te ma ken " M.et een bliksemsnelle hewe.ging sloe hij Stradenski te.,gen den gronrl fii — in de op\v.hi.din.g van hot oogenWik vergetende dat het loo.pen hem nog moeilijk zou vallen — wilde hij op de deur van zijn geva.ngenis toesneli-en Zij-n beêiion weigerden hem den dienst en hij viel dwars over dën rnan heen dien hij juist liad neergeslagen Daarop ontstond een worsteling en de kolonel had zijn vijand die nog half verdoo'fd was van den juist ontvang-en slag weldra bij - de keel Maar ook de banden die zoo lang ge bonden geweest wa.ren hadden nog niet hun gewone kracht Stra-de.ns.ki echter d.je ze o.m zijn keel voelde sluiten vcr beeldd'8 zich dat het met licm gedaan was Th.ans alteen be.dacht op lijfsbe houd gelukte het hem zijn revolver die op don grond gevallen was - te grijpen en voordat de kolonel hem het wapen uit de hai'id kon slaan jurg hij de.ren twee kogels door het lichaam.^Kolonel Jackson was bijna onmiddellijk dood Carol had ahi verlamd de worsteling lusschcn de beide mannen aangezien To-en de noodlottige afloop tot hemdoordrong wendde hij zich om envluchtte Sedert had liij in een hel geleefd al was het hem gelukt zich tegen.over do buitenwereld — en ook tégeinovor lïdj — g.oed to ho.ud.en Naarmate er tijd ver lic ] zonnlpi ' dat het lijk van den kolonel ontdekt werd me-mand was op de ge - da c-hto gekom'ên het ee-nzaime onbe WiOonde la-nidiliuisiie bij B.uda'kiész itsjdooifc zo.eken herleefde zijn moed wel eenigs zins maai " do ontdekking - dat ik den naicht na den moord te Zugliget had doorgebracht en dat mrs Jackson daar eveneens gevyeest was deed zijn vixe-s voor mij in al ' haar kracht herleven De oneenigheid tiisschen Maria en mij zag bij gaarne al ga £ hij zich - den schijn da.t dit - niet zoo was Het gerucht dat kolonel Jackson in Duilschland gevangen geh-óudcn werd begroette hij met vreugde want hij be srccp dat d-sardoor d'e aandacht der po litie van Bu'dape-st en o.mgeving afgeleid zou worden Omtrent den - dood van Stradenski den woekeraar kon hi,i geeïi verklaring ge ven Het was T\iot o.-nwaar.sr,liii.nlijk dat Tasco daaromtrent meer zou weten Maar noch hij noch iemanijj an.ders wist waa.r deze zich bevond Carol had sedert niets meer van hem ver.no.men Intusschen was diens tinancieele nood v edcrom hoog gestegen De gouden bergen die Stradenski hem voor zijn-o miedewerking beh^)td had waren v-.èv te zoeken De omslandiighedi&n d-woiigen hem het oude en beproefde mi-ddei we der toe te passen d.e advertentie om trent do aanstaa.nde \ sèarioes '' van M Charles Cuval verscheen in de aid-euws " ' T ¦ ''¦- Wordt vervolgd 
w'caE^'ï *.'» ~ u * > Mw - ti - -.- TTr ^ naa*.'3ina-ii>gjjrf'isE ^ - Xz^iccttj ^ f ¦ 1 ¦'¦ was heeft toch zijn best gedaan do re - en thans een wereldorganisatie is wier ^ ontwerp ten gevolge van de terugne ming der belastingverhooging op siga ren is in art 5 van liet ontwerp nog 5en wijziging aangebracvht die de ' strekking heeft na de invoering van den verhoogden accijns het gebruik ' van zegels waarvoor resp 15 en 10 pet van den kleinhanaelprijs is voldaan te beletten ATHLEïIEK Paulen naar Frankrijk L'Auto deelt mede dat Paulen de uit noodiging om op 28 September deel te neTOen aan de belangrijke internatio nale ' athletiekwedstrijden te Parijs heeft aangenomen Hij zal uitkomen op • de 800 en de 200 Meter Een week voor deze wedstrijden neemt Paulen met Bi-oos deel aan in ternationale wedstrijden te Stockholm Rondom Berlijn De uitslag van den estafetteloop rond ¦ om Berlijn over een afstand ' van 50 K M en waaraan 11 ploegen deelnamenwas ' dat de Sport Club Charlottenburgwon in 2 uur 25 min 9.5 sec 2 PolizeiSport Vei ein Berlijn op 40 M Een spannende strijd dns tusschen deze beideploegen die eerst in de laatste paarhonderd meter werd beslist i-ïjertberg naar Amerika Naar wij vernemen heeft de ex-trai ner van ' de Nederlandsche athlefcen de heer E Hjertberg besloten definitief naar Apierika te vertrekken Hij zal Donderdag 18 Sept uit Zweden zich naar de Vereenigde Staten begeven — rt >— LAWN-TENNIS Ook een demo era tis c h sp e i Bij de kamjJioenschappen van Zuid Engeland is de wisselbeker voor jon gens gewonnen door Matthews een loopjongen in een manufactuur-winkel van Eastbourne ' waar deze wedstrijden gehouden werden Men ziet hieruit dat tennis in Engeland niet uitsluitend in ie kringen der beter gesitueerd.en wordt gespeeld ƒ ¦ WÏELRIJBEN Blekemolen in Ober Ca s s e 1 De wielerwedstrijd om den grooten prijs van Europa op de baan in Ober r.ass©l die werd afgebroken bracht een volkona^n overwinning van Rossellen over fien Hollander Blekemolen en ook jver Saldow en Pafisot Roselten had geen tondenpech in de 100 K.M het geen ' hem een voorsprong gaf op Sal dow en Blekemolen die beiden wel met ' oandenpecli te kampen hadden De uit slag - was 1 Roséllen Keulen in 1 u 24 m 39 sec 2 Blekemolen Nen wèl-gekozen electósche licht installatie is aangO'bracht alles is op nieuw in de verf gezet on opnieuw be hangen nieuwe tapijten dekken den vloer e*n geheel modern Fransch meu bilair dat uiteranate voldoet treffen we overal aan Do afdeelingen-indeeling is met overleg hier an daar \ eran'defd de galerijen zi.jai nu sipeciaal ingericht voor imeisjes en damesconfectie on lingerie het tusschenigedeelte toont ons de moest moderne opzet van oen hoeden-a.fdoeling Alles staat hier op goud-bespiikkelde roode kaartjes hetgeen een aardig effect maakt Een broede trap leidt naar de onder grondsche afdeelin'g die een groote ruimte biedt De uit - on ingang aan de O'Ude Gracht zijn veel grooter geworden meerdere étalages ruimschoots van een goede voirlicliting voorzien en smaakvol ingericht trokken direct de aandacht oh maken een grootsch effect Met - dit alles te veel om ' to noemen — wij hcbbC'n natutirlij'k maai ' een globa len indrilk weergegeven — beeft onze Fransche Bazar een uitbreiding en lier ziening ondergaan in één woord reus achtig De aichitecten bobben zeer zeker voldcenir.iï van hun werk on ook do installatoui'.'i van liciit mc-'jbilair onz kunnen er ^ an overtuigd zijn dat hun werk heeft bijgedragen tot de vorming on voltooiing van iets goeds Het za den Frans-che-n Bazar wien het toch al ¦ nooit aan belan.g'stelUng ontbrak n-3g e.vira ten goede komaii \ i'chifecten waren de heern P H Bla.nken on T van Vliet te Rotterdam Er was hedenmiddag muziek ter ge legenheid \^ Rn de opening Dit strijkje zal O'Ok nog enkele dami na de opening ¦ Begiafenis Bs J C PooL Op de tweede algemeene begraaf plaats werd hedenmorgen ter aarde besteld het stoffelijk overschot van Ds J C Pool in leven emeritus predikant bij de Ned Herv Gemeente Onder do belangstellenden bevonden zich leden van deputaties der afd Utrecht van de Vereeniging van Vrij zinnig Hervormden en van den Ned Protestantenbond Nadat door het koepelgebouw graf waarts was geschreden en de met een drietal bloemstukken gedekte kist in de groeve was neergelaten trad Ds Mr F C M Boenders naar voi-en om namens de VrijzinnigHervormden een kort woord ten afscheid te spre ken Kort moest dat woord zijn wilde het zijn in den geest van den ontslapene aan wien men groote dankbaarheid verschuldigd was voor hetgeen hij in het belang dor Vrijzinnig Hervormden had gedaan Jaren geleden vestigde Ds Pool zich op ruim zostigjarigon leeftijd dus reeds als oud man in Utrecht en niettemin kon worden ge zegd dat Ds Pool met jeugdigen ijver zich gaf aan de zaak der Vrijzinnig Hervormden Hij voelde dat die zaak zijn steun noodig had Hij was door en door vrijzinnig en ook door en door hervormd Veel had hij nagedacht veel ook beleefd alvorens hij ten op zichte van het geloof zijn standpunt bepaalde Spr hei'innerde er aan hoe in het sterfhuis met vrome woorden op het vrome leven van den overledene was gewezen ^ Iet rust en kalmte gat ds Pool zich aan een Hoogere Leiding over er van overtuigd zijnde dat het ware geloof slechts kan opbloeien ui ^ hot hart Dat gaf hem ook de kracht zijn leven dat vele moeilijkheden ken de blij en berustend te dragen Wij die zijn taak thans moeten overnemen aldus spr ook al lijkt het ideaal dat hij nastreefde verder verwijderd dan voorheen moeten arbeiden met hotzelf de groote geloof dat hem heeft geleid Spr wenschte den ontslapene ten ' slotte vrede in het Hiernamaals vrede bij don Hemelsrhen A'ader Ken zoon dankte voor de bewezen eer Salatiga-zeading In het gebouw Bethel der Stads-zon ding alhier heeft van^vvege de Salatiga zcnding een sarnenkom,st plaats gehad waarin de zendelingen dr V&n der Ley mevr Van der Ley dr Sigel en zuster Zimmerbeutel vóór hvin vertrok naar het zendingsveld afscheid hebben ¦ genomen Nadat ds Couvéc de samenkomst had geopend hebben gesproken dr Van der Ley zuster A Ooms die zoo juist met zusier A ' Siderius van het zendingsveld zijn teruggekeerd en dr Sigfil die zijn toespraak in hot Duitsch hield Zuster Ooms ventelde een en an der van haar zendingspost on noemde bet onderwijs oen belangrijke factor in bot wovk der zending Zu.=:ter Ziminorheutel zohg enkele Duit sche liederen Ds ' Volks^angdag Goed geslaagd Vandaag werd zooals reeds eerder door ons aang(*0'ndigd de \' o!kszangdag ge houden Voor de jeugd altijd een dag van kleine emotie Vanochtend vroeg schoon het of a.lles in duigen zou vallen De re gen druilde driest de lucht gat in geen enkel opzicht hóóp op een tijdelijke op klaring Grijs en nog eens grijs regen en nog eens regen Een desillusie van ochtend voor de ontwakende Jougd die zich zoo gespitst op den grooten dag van heden die zoo gohoopl had dat een bee tje zon het jeugdige kindergemoed zou ter wille zijn En heusch wal ze niet had durven denken om oen uur of " negen klaarde het op d.w.z tenmin ste do regen stortte niet meer iu misti ge buien neer ' t - was werkelijk droog de lucht alleen toonde zich nog storm achtig en mioidci ' goed gehumeurd zoo dat in angstige spanning word afge wacht of ' t nu heusch wel droog zou blijven én ' t bleef droog De ^" olks - zang kon doorgang vinden in de drie stadsgedeelten op hel Mcolaaskerkhof in het Oranjepark en op het Bollenhof ¦ scheplein Laatstgenoemde zanguitvoe i'ing geleid door den zanger den hoer Caro begeleid door poliliemuziek begon ¦ stipt half tien Een kleine twetihöndord kindoren waren onder geleide \ an ' hun onderwijzers bijeengeschaard en zon,a:en er lustig op los uitstekend in toom ge lioude'H door den hoor Caro Vele ouders in de binirt waren even „ weggoloopen " uit do dagelijkscho liuiseltjke beslom meringen om nadr de kinderen ts luiste ren die zoo frisch en holder hun liede ren zongen Do kinderen stonden met blijde gozichljos zij aan zij samenge pakt onder de t^^ee groote hoornen die hot Bollonhofscheploin rijk is ' t Was aardig Na even met pleizier geluisterd e heb ben gingen we naar hot Oraaije park waar de kinderen va:i de scholen aan de Waterstraal van Wijck straat en de DaalschOn Dijk sarncrgo stroomd Mai'en ook onder leiding van het onderwijzend personeel In bonte scho'rtjcs mot kleurige baarlinlsn ston den de kleine ineiskcs in ' t daagsclie pakje mot do pet een beetje sch '?!' of blootshoofds de mannelijke deugi^ii-Ken jtjngens niot velerlei aanlog en karakter die van de gezichtjes dikwijls te leizen viel Ook hier werd dapper en aa.^dig gezongen ondei leiding van den liwr Verkerk dio in de rouziektonl staanOe ooii g()2d overzicht had óver de kluvne zan,gers on zangcrosson Ton ' Slolto on het Nicolaaskerkhof ' h * M'isndeiijke öud-stadsche hoekje mot een zoo eigen karakter zongen de kindec-on van de scholen gen is gelukkig uitgebleven zoodat het geheel goed slaagde Overal zijn met ¦ animo en heel goed gezongen de vele ' bekende liedjes De jaarlijksche Violkszangdag i « vooronze iltrechtsche jeugd « en onmisbaar iets '¦^\ ¦ '¦'¦ jf Onze Tram ^ Dienstinkrimping Naar „ Het Volk " verneemt bestaat het voornemen ' om den tramdienst op de lijnen 1 en 4 in te krimpen en op deze lijnen in de plaats van een 6 minuten dienst een 7-j-minutendienst in te voe ren Op deze wijze kumien een paar wa ¦ gens aan den dienst onttrokken wor den en zal vast personeel weer voor poetsersdicnst aangewezen kunnen wor den terwijl als gevolg daarvan weer l>ersoneel dat thans dienst doet als zoo danig overbodig zal worden Bezuiniging moet voor een en ander het motief zijn Het blad heeft dit bericht met leedwe zen vernomen Door de invoering van den eeiimanswagen is de dienst op ge noemde lijnen er niet regelmatiger op geworden En als tegemoetkoming voor de invoering van den eenmanswa gen werd de 7i-minutendiensl door een 6-minutendienst vervangen ' Het,is wel eigenaardig dat nu het gure jaargetijde nadert men den 7i-minutendienst weer invoeil De aangelegenheid moet nog door deBedrijyen Commissie behandeld wordenzoodat nog niet vast staat dat dezevoorgestelde wijziging zal wor'den inge voerd ' Ook wij zijn van meening dat dit te betreuren zou wezen want met beperking van dienst gaat nu eenmaal gepaard een vermindering van vervoer En ' t is nog altijd de vraag of de door vereenvoudigden dienst bereikte bezui niging wel opweegt tegen de te ver wachten verminderde ontvangsten Ons lijkt bet juister te streven naar ' grooter vervoer dus naar ruimer ont vangst welke o.i te bereiken zal zijn door verlaging der tarieven Een proef ware daartoe te nemen met de door ons reeds eerder voorgestelde goedkoope 10 of 20-ritten kaarten Mocht deze be schikbaarstelling gunstige resultaten opleveren danzou kunnen worden over gegaan tot algeheele verlaging der ta rieven Natuurlijk zijn er legen dit voor stel bezwaren Maar die rijzen tenslotte legen elk denkbeeld en ze zijn er slechts om aan te toonen dat bezwa ren overwonnen kunnen worden En zelfs al mochten de verlaagde tarie ven geen voordeel brengen ze zullen de tram beter dan tol nu loe laten vol doen aan haar bestemming een ge makkelijk CU goedkoop volksvervoer middel Dit doel wortd echter niet be reilvt door dienstinkrimping — o — Leger des Heils Maatschappelijke \' crgaderin s'en en Tentoonstelling Hot is gewenscht dal instellingen die maatscha.ppelijken arbeid verrichten op gezette tijden acte de presence geven Haar moeilijke arbeid gaal verborgen Kijn gang Het putljliek weel niot wat er gewerkt gedragen en verdragen wordt door hen die op dit terrein werkzaam zijn om zwakkeren in het gareel van orde en tucht te brengen on te houden om hen ' later weer'een zelfstandige laats in de samenleving te kunnen ge ven Het wijdvertakte sociale werk van het Leger dos Heils heeft daaraan ook be hoefte gevoeld T;wee jaar geleden hield hot in de eigen Congreszaal aan den Overtoom te Amsterdam voor het eerst een aantal vergaderingen met daaraan verbondcn tontoonsteliing Dit jaar vindt dit in onze stad plaats in de Korenbeurs Gisteravond werden de vergaderingen ' geopend De Korenbeurs heeft een feestelijk aanzien ' gekregen Al dadelijk treft oen groot lioEd een reusac'htige hand voor stollend do helpende hand van het Leger Het is zoo Overal haast in de weield treft men deze hand aan die door Christelij'ko liefde bewogen zioh uitstrekt aar wal hulp behoeft Kom mandant Poolsen merkte het ' in zijn rede op het Leger staat in zijn arbeid en het groote gebod dat de Meester gaf „ God liefhebben boven alles on don naaste als zich zelf En hoe openbaart zich dit laatste Door oen helpende hand ' toe te steken ' aan allen die hulp behoeven '' En dat het Leger niet terug deinst om da.ai'bij af te dalen tot het di.epst gezonkono is bekend Chrisltis wees ' n Magdalena niet af zoomin als ' n moordenaar Hij vertoefde gaarne te midden van tollenaren en zondaren Veelzijdig is blijkens tal van opschrif ten de sociale arbeid van hot Leger dos Heils AVij lazen onder meer Toevluch ten ^ oor mannen toevluchten voor vrou wen en kinderen nachtasyls roolassee ringsarbeid tuinbouw - en landkolonie moederhuis goodkoope kosthuizen bur gerholels kinderhuizen doorgangshuir zen enz En dit alles wordt beheerscht door het groote opschrift Christus de Rodder dor schipbreukelingen Wij komen nader op de verschillende stands terug — heden bepalen we ons tol een algemecncn indruk van het ge heel Er was een groot platform in de Ko renbeurs aangebracht aan het eind van ' het middengedeelte Daarop hadden een groot zangkoor en het muzieklvorps plaats genomen Klokslag 8 uur werd de eerste ver gadering geopend Kolonel Schutirman het hoofd van liet Maatschappelijk Work in Nederland sprak nadat de vergadering met zang on gebed geopend was een kort inlei - dond wooi'd Hij s<:hetste hel ontstaan van de ge dachten aan een bewe,sri;ig als deze en het tot uitvoering komen ervan Hij gaf daarop het woord aan don kommandant die con krachtige rede hield Na vele Jaren van evangelischen ar beid in Grooi-Britannip begon genoraal Bootli in 18ÜJ in hot Oosten van Londen het ¦ ïverk dat zich in de zaventiger ja vlag in 80 landen an koloniën wappert i Zoodat gezegd kan worden dat de zon nooit over het Leger'des Heüs strijdperkondergaat ' Steeds is het Leger doordrongen ge weest van de overtuiging dat het ge loof in Christus hel eenige geneesmiddel is tegen de ikwalen waaraan de mensch heid lijdt Zijn wachtwoord was Zoek het ver lorene '© n zoek de sleohtsten Men bevond dat het hopeloos was den diepst verlorenen tot bekeering te bren gen als niet eerst de uitwendige omstan di'gfheden gewijfzigd warden Menschen die tot bekeering kwamen moesten aan hun zondig leven onttrokken worden Een zuster van het koi^s in Oost Lon-den nam uit eigen beweging meisjes bij zich in huis Zoo ontstond het moal sühappelijk werk dat zich ontwikkelde Aan het ziekbed van zijn vrouw in 18S9 • en 1890 schreef de generaal zijn bekend Ijock „ In Engeland's donkerste wilder nlissen on de weg tot ontkoming " Sed6rt heeft het Leger © en netwerk vaên maatschappelijke,inrichtingen over de wereld gesticht op de ' brandpunten van zonde en armoede en lijden De komnojandant eindigde met het ci teeren ' vian eenige verzen uit Jesaja 5S „ Is niet dit het vasten dat ik verkies dat gij losmaakt de strikken der god deloosheid dat gij ontdoet ' de banden des juks en dat gij vrijlaat de verplet terden en alle juk verscheurt Is het niet dat gi^^den hongerige uw brood me dedeelt en dB arme verdrevenen in huis brengt als^^gij eenen naakte ziet dat gij hem deikit en dat gij u voor uw vleesch niet ' verbergt " ' Hij dankte ' ten slotte den Heer voor al den arbeid-die\ook in Nederland ver richt wordt Na een lied van;het zangkoor kwam mevr Poolden aan het woord In een gevoelvolle toespraak scdietste zij het liefde-werk dat door de officieren van het Leger des Heils in arm,e gezin nen en tehuizen verricht woi-dt En van de heerlijke ' Vruchten die rijpen Ovei-al is dat werk het izelfde In de arme wij ken der ' groote steden ' der wereld treft imen haar aan Vele gezinnen zijn ver anderd Waar vroeger twist en armoede heerschte is nu vrede en welvaart Zij eindigde met een uitnoodiging aan de jonge levens O'm zich aan dit heerlijk werk te wijden Met een kort woord sloot daarop ko lonel Schuurman de vergadering Er'.was een enorme menigte die daar na de " verschillende stands ging bezich tigen — o — Radio-programma voor hedenavond 6.05 ' SFR Radio Paris 1780 M Eerste uitslagen der courses Kroniek liohame uijke opvoeding 6.20 21vO Londen 3oor Notaris ' I ^ Deivelaar Een woon - en winkelhuis ' Karte Vu straat 23 Machinisteiiresameo De heer F van Beek alhier fe te '^ G ^' venhage geslaagd voox ' het anachiiiisten e.xameai ijdiplti^a B - -> >'' Ui ¦ ' -^''^^ ^- v4 
u^MiMJuieaa Hoog Militair Gerechtshof Het Hoog Militair Gerechtshof behan delde^an Hoogor l-^'oe^^pvolgendo '' Opzettelijke ongehoorzaam lieid lo do Z'aak tegen N B oud 22 jaren geboren te Alkmaar sloksr 2e klasse die door dein ' Krijgsraad te Willemsoord was Beklaagde bekende het hom te la.st gelégde het schip was op we.g naar Bareolonia en hij had een onxerschilligi bui hij dacht niet dat het feit zoo ern sligizou W'OTden opgen-amon en hoeft hij er nu spijt vain De Advocaat-Fiskaal vroe-g bevestigi'ng van het vonnis terwijl Mr De Wilde zich rele'oa eierde aan hot oordeel van het Hof ' I«5iftï%j ' ¦ * M>^l0m ^ Di'elffen met e.en revolver 2o - de zaak tegen P N A v d S oud 25 jaren geboren te ' s-Gravenhage ma rinier Ie kla-sse dis door den Krijgs raad te Willemsoord wa,s vero-ordc-eM lot eO'He ' geldboete van f 5 subs 5 dagen hechtenis en oene maand ' ge\an,genis straf te,r za'ke dat hjj op 19 \ pril 192-i des namiddags ionge\0',?i - i uur te Viis singen zich ie kenlijken staal van dro n-konsiiiap op den oi>enbaren we.g heeft bevonden vervolgens den agent van po ütie to Vlissingen J v d J..,heeft be dreigd met een misdrij.f tegen het leven gericht door oen rev'Ol ver op do:zén agent te richten on daarbij te-gen hem te zeg gen „ Us je mij - nog langer lastig valt schiet ik jo kajiol " en ten - slotte dat hij ' Op den openljaren weg eem revolver bij zich heeft gehad Beklaa.gde bekende dat hij dronken was geweest hij stond ' voor zijn hui = en werd toen door zijn vrou'^v binnen geliaald loom de agent ccnige malen op zijn deur had gebonsd om hem te bekeu ren heeft hij een revolver geladen mol vijf sche-rpf patronen gehaald en is daar mede naar buiten gegaan om den agent schrik aan te jagen de revolver is hem toen door den agent afgenomen De Advocaat-Fiskaal vroeg bevestiging ¦\' an liet ¦\' 0.nnis d'OCh tevens verlaging ^¦ an boklaagd » lot mari-nier 3e klasse;Mr Hchretleai vroe.g beklaagdcs voor waardelijke veroordoeling ii — o — Temperatunr van het water De temperatuur vari het water in O Z E.B.L was hedenochtend 22 ° Open zweminrichting Kromme Rijn hedenmorgen 14 ° met stijging 1279 2421 3419 4241 5652 6206 7227 7629 9134 10161 11464 12.375 13482 14606 14938 16067 17218 17862 19198 19749 20234 20973 21772 22420 229,36 308 462 696 806 1084 1,4,31 1711 2036 | ^ 2333 ¦ In de Wychensche moordzaak is vooi 2603 de rechtbank te Arnhem tegen den be 3076 klaagde Van Munster levenslange ge 3337 j xan-genisstraf geëischt 3678 40041 4473 4612 ' ^ °°'-' sigaren teruggenomen 4757 ¦ 4887 * Jan Hémsing de bekende accompag 508slnateur van Pisuisse is te xVmsterdaiK 5495 1 plotseling o-verleden w ¦ 5692 6132 6550 6880 7160 7518 8053 8429 8789 9092 Bezoek van H M de Koningin-M «« 97181 der aan ' het St Antonius-gasthuis 9873 Begrafenis ds J C Pool f De 12do Nederlandsche Jaarbeun wordt gehouden van 10—19 Maart 192E AGENDA Woensdag 17 September „ OOG IN AL " 8 uur openbare mu ziekuitvoering door do Arbeidersmu ziekvereeniging „ Voorwaarts " Donderdag 18 September SCIIOUWBURG half 8 Ver Roti Hofstadtooneel Boe.fjo A'rijdag 19 September SCHOUWBURG 8 uur Vereenigd Tooneel „ Do zeven sleutels van Bald pate " Dinsdag 30 September BUüRKERK 8 uur Concert len baie van hel Hulpcomité Vlissingen Arne-muiden Gedurende de Jaarbeurs CABARET LU.XOR doorloopende voor stelling * S%;S middag 3 tot ' s nachts 3 uur ' j.**.W «-- DOORLOOPEND I SCALA-BIOSCOOP Lange Viestraat Voorstelling van 7.30—10.30 uur ' sav Woensdag - en Zaterdagmiddag matinee va-n 2—4 uur Zondags doorloopende voorstelling van 2 uur af lederen Vrijdag nieuw programma MUSEUM-TENTOONSTELLING BRANDWEER in Centraal-Bureau Brandweer Minrebroederstraat 5 lede ren Donderdagavond van 8—9 uur en op andere dagen en uren na verzoek CENTRAAL MUSEUM Agnietenstr ' Geopend Zondagsmiddags en Woens dagsmiddags van 1 — 4 uur kosteloos MUSEUM VAN HET STAAÏSBOSCH BEDRIJF Museumlaan 2 Geopend des Woensdags en des Zaterdags van 10—4 • uur en den eersten Zondagmiddag van elke maand van 14 — 4 uur Gl'Jl GRAFISCHE STU0IEVERZA MI-;iJNG Prinsenstraat 23 Tentoonstel ling van vroegere on latere kleuren drukken Gratis toegankelijk op eiken Zaterdagmiddag van 2—4 uur ' na schriftelijke aanvrage bij den conserva tor dr N.«G V Hu f [ cl PROYINCIAAr iËUW S Bussum Vechtersbazen Maan dagmorgen omstreeks 7 uur ontstond in de Spiegelstraat alhier een ernstige vGchtpai-tij tusschen zekeren J B en I ' J van de V de laatste uit hot woon wagenkamp on die gevaarlijk aan het hoofd ' werd gewond waarbii hij zijn nousbeen brak Van d V werd naar het ziekenhuis overgebracht zijn toe stand is niet buiten levensgevaar Bij do politie staat hij niet bepaald gunstig aangeschreven LAATSTE BERICHTEN ' Voorzitter Tweede Kamer Tot voorzitter van de Tweede Kamer is voor het tijdvak vain do tegenwoordige zitt,ing door de Koningin benoemd Mr Dr ' D A P N Kooien lid dier Kamer De Commissaris van politie te Culem borg Korten lijd * geleden werd bericht dat door de justitie te Tiel aan een inspec teur van politie aldaar een onderzoek was opgedragen o m betreffende het beleid van den Commissaris van poli tie te Culemborg in do bekende moord zaak in die gemeente Het bestuur der ^^ Broeders^haaj van Commissanssen^an Door don commandant van hot eerste regiment vold artiHorie is aanbesteed de Icveiving van hooi stroo on turfstrooisol ton behoeve V,an dé paarden van het gar nizoen Ingekomen waren de ^¦ olgpndo insohrijvingon J van Dongen te Raams donksveer hooi /' 66 stroo ƒ 43 voor drie iriaanden voor een jaar hooi f 64 stroo ƒ 43 alles per 1000 KG Oldoubur ger te Gi'oningon turfslrftoisel f 176 per 10 KG Verkoop-bureau van turf strooisel te Rotterdam t!J£fstrpoisel Jtjensy'a fBezoek van ds Koningin-Moeder H«denanidiiiag omsta-eeks half vier bracht H M de Ivoiiig-in-Moeder verge teld van haar eerste hofdame E G Ba rones van Ittersum en van den kamer heer van H ' M de Ivoningin dienstdoen de hij il M de Komngiii-Moeder Mr S B W Graaf ' van Limburg Stinim een bezoek aan het SI Antonius Gast huis gelegen aan de Prins Hendriklaan alhier Ter hajer ontvangst waren aanwezig de voorzitter van het college van regen ten 2 ' D H M.gi - H van de Wetering Aartsbisschop van ' Utrecht en - de gonces heer-dii-ecteur Dr W A Boekelman Laatstgenoemde vergezeld van de Eer waaaxle Moeder Ovea-ste Wilhelmina leidde H M a-o'^nd Daarop werden de leden van het colle ge van regemten te weten do heeren Jhr W E Bosdh van Oud-Amslisweerd prof ' Dr C H H Spronck Mgr B A de Wit vicai-is-generaal ven het Aarts bisdom Mr ' W van Basten Batenburg Kanunnik J H iG Jansen en J A L M Jtruyckein aan de Koaiingin-Moeder voorgeiSteM Voor do bekken van ihet gesticht had zk h een groot aanta.l beJangstelienden opgesteld die H.M hartelijk toejudcliten De ingang van bet gebouw was met een baldakijn en palmengroen getooid en ook in de gangen van het zieikenhnis was een ve.rsiering van groen en bloe men aangebracM ' H.M werd uitgenoodigd haar handtee kening te plaatsen in het gedenliboek Jsr regenten waasin tevens haar por tret prijkte Ken J^lein koor van zusters zong het Daminum Salvam Fac Regiaani Nos ram " Een docMei * Tan Dr Boe-kelmau bood H.M een tuil orchideeën aan Br A W Bronsveld Dr A W Bronsveld had een gooden tacit doorgebracht Ben schcoljnJiileiim Wij maakten dezer dagen melding van ï f êit d'at de school aan den Weerdsin ^ 1 iW.Z binnenkort 30 jaar bestaat en dat zich een comité gevorm.d had om de school iels blijvends aan te bieden bij deze gelegenheid Was oorspronke llj'k de keuze van h'et ge'sche'nk gevaUen ^ p een venieuwd tooneel en een piano ^ rijpelijke overweging en op verzoek i^mi vele belangstellenden Js besloten allereerst over te gaan tot stichting van i^en schoolfonds — naar wij meenen te sveten onder beheer der schoolvergade ring —- tot bijv steun van min - ' ol on vermogende leerlingen die ter verbete ring hunner gezondheid moeten woi-den uitgeBonden naar een gezondheidskolo nie of naar e'en he'rstellingsoord voor tu >» erculoselijders Indendaad een sympathiek pian dat gen gelukkig welslagen m'a.g worden toe gewemscM Craraizoensberichten tte nieuw benoemde 2e'luits M Brink « reve • en C v Dongen van de art zijn gepiTaatst bij het Reg Vest Art alhier D.B ' Adjt onder-off B Steenema werk ya.axti bij de Magazijnen der Art alhier gaat op 30 ' Sept a.s den railitairon dJeii'St met pensioen verJaten De 7 sleotels van Baldpaig De korte inhoud van „ De 7 sleutels vaol'.Baldpate " waarvan a.s - Vrijdag in onzen schouwburg door het Vereenigd • Toaneel directie Eduard Verkade en Dirk Verbeek een opvoering wordt ge geven is Een bij het publiek beroemd en bij de ^ tici berucht schrijver heeft een wed denschap aangegaan om in vier en-twintig uur een sensatie-roman te schrijven in de - wintersche eenzaamheid vart een zomerverblijf boven op een bergtop Nauwelijks begint deze Super ConajQ-Doyle zijn verbeelding en zijn type--wryter te bespelen of al de vuur pijlen en donderslagen der Wild-West schurken en sensatie-littei-atuur knet teren ons om ' de ooren met een allerge noegelijtet Béngaalsch vuur van spot en parodie op den koop toe De deur van Baldpate kleppert open en dicht de schurken ' politiek sociaal crimi neel rennen af en aan dat den toe schouwer doeft huiveren rillen en ril lend-lachen en voortdurend lachen Het publiek zal mUlioenèn exemplaren koopen " zoo verklaart de schrijver en de critici nu ja de critici Ons aller verlangen ' is toch immers „ sensa tie " ' 7ereeiilging voor Heilgymnastische ¦\ beltamdeljjig van Kinderen van Onvermogenden Men schrijft ons Uit het heden verschenen verslag de zer vereeniging over bet jaar 1923 blijkt - Jat gedurende ggheel dat jaar gemidr deld 45 kinderen werden behandeld en dat het aantal behandelingen in totaal 3170 heeft bedragen De ontvangsten bedroegen ƒ 1331.571 de uitgaven ƒ 1372.41 zoodat er een ver lies is geleden van jf'40.83i Hierdoor daalde het reservefonds tot ƒ 277.04i In overleg met de doctoren Brand Hingst Praag en Suyling die zich op initiatief van Armenzorg onledig hielden met bet vraagstuk „ hulp te verstrekken aan lichamelijk gebrekkige kinderen krüp pel kinderen " werd besloten hiervoor voorloepig althans geen nieuwe ver eeniging op te richten doch hiervoor lie ^¦ er uitbreiding te geven aan het terrein der werkzaamheden der Vereeiiiging roor heilgymnastische behandeling Lichamelijk gebrekkinge kinderen ^- unnen dus voortaan ook ' s Zaterdags JTüddègs 2 uur zich aan ' t Zander-insti tuut Nieuwe Gracht no 64 vervoegen vaar Dr Praag gratis medisch advies zal geven terwijl de noodzakelijke ver banden en instrumenten zullen worden verschaft door do vereeniging voor zoo ver daarin niet op andere wijze kan wor - <''.- ' i voorzien en de kas der vereeniging ¦' ' •''¦¦•¦ n Mst het oog op dit laatste is ' lor inkomsten dringend • - nien zich daarom geroepen achten tot de vereeniging toete treden als donateur of lid ' t Lijdenvan vele stumpers zal daardoor kunnenworden verlicht ' WMf -°- \ Jubileum ' f Woensdag 1 October a.s haopt dehoer J J Hendrilisen Vosstraat 20bis,don dag te herdenken waarop hij 25 jaar geleden in dienst trad dor Poste rijen on Telegrafie W ^ Utr Stud Corps Het aantal novUiï.Gisteren in den namiddag is het aantal novi'tii van het U S C nog met 2 nakomers beiden behoorende - tot-demedische fa'culteit vermeerderd Hettotaal aantal novitiï is daardoor geste gen tot 87 ' f Gemeentezaken SCHRIFTELIJKE VRAGEN R ij w ielbergplaats café „ J a a r b-e u r s " Beantwoording door B en W van de door den heer Reijnders gestolde vra gen B en W zullen biijinen enkele we ken een bericht en raad indienen om trent het rekest van R v d Borg sa men mot een voorstel tot regeling vande voorwaarden waaronder het plaat sen van rijwielrekken en het laten sta tioneeren van auto's zoowel nabij hetPibstaurant „ Jaarbeurs " als elders opden openbaren weg in utrecht kan worden tciegestaan ^^ SM \ Ver van Gymnastiek-onderwijzers Examens lichamelijke opvoeding Onder presidium van ' den heer J 1 Luiting te Amsterdam is te dezer stede een buitengewone vergadering gehou den van de Vereeniging van Gymnas tiek Onderwijzers M O en L O in Ne derland Besproken werd de interpretatie van den minister omtrent het oxamenpro gram van Lichamelijke Oefening wel ke intei pretatie voor enkele dagen verscheen terwijl de examens deze week aanvangen De vergadering besloot aan den mi nister hare teleurstelling te kennen te geven over de late publicatie \" an deze officieele interpretatie De heer L Kuning van Maasti'ioht besprak daarna het ontwerp-leerplan aan de Rijkskweekscholen in verband tevens mot de interpretatie van den minlstei ' Hij stelde aan het slot zijner uitge breide toelichting verschillende con clusies voor waarbij o.m het aantal voorgestelde lesuren voor opleiding per week n.l 2.2.3.3 uren voor de i klassen beslist onvoldoende wordt gfe acht voor een behoorlijke lichamelijke vorming pn behoorlijke vakopleiding Daarvoor zijn per week 4 4 5 en 5 uren beslist noodig Verder sprak de vergadering uit te betreuren dat juist in den tijd dat de belangstelling in een behoorlijke volks opvoeding groeiende is maatregelen worden voorgesteld die in het nadeel van de lichamelijke schoolopvoeding zullen zijn De personeelraad bij de spoorwegen Het hoofdbestuur van de Nedei land-sc-he Vereeniging van Spoor - en Tram wegpers heeft thans in z'n laatste verg thans officieel het ontwerp voor de sa menstelling en de bevoegdheden van den personeelraad vastgesteld Maan dag is naar „ Het Volk " meldt dit de finitieve ontwerp naar ' de directie der Nederlandsche spoorwegen gezonden Voorgesteld wordt te bepalen dat de eerste twee jaren de vertegenwoordi ging als volgt zal zijn 3 leden aangewezen door N V 2 leden aangewezen door St Raphael 1 lid aangewezen door P C B 1 lid aan gewezen door B A N S 1 lid aangewe zen door N B en daarbij te bepalen dat elke twee jaar ' deze samenstelling opnieuw in onderling overleg tussch§n directie en vakbonden zal worden ge regeld Zulks zal echter eerder kunnen geschieden zoodra er wijziging wordt ge bracht in het aantal erkende bonden Indien aan den personeelraad bevoegd heden worden toegekend als ' door het H.B omschreven zullen de leden van dien raad ongetwijfeld een vei antwoor-delijke on moeilijke taak heblxin te vervullen Zij zullen zich iliet uil.Slüitend op ' t personeel-standpunt mogen plaatsen doch ook ' het belang van het bedrijf in ' het oog hebben te houden Wij meenen aldus wordt gezegd dat bij de vakorganisaties het besef daar van en het noodige inzicht en verant woordelijkheidsgevoel aanwezig zijn om haar vertegenwoordigers een der gelijke taak te kunnen opdra.gen O.i zijn bovendien de verhoudingen rijp om dezen weg te bewandelen die het mogelijk zal maken dat ook de vak beweging in het ' bedrijf een taak krijgt te vervullen waarbij zij mede in hef ' belang van ' het bedrijf zélf zW moeten werkzaam zijn Wij verwachten dan ook - dat uw di rectie niet afwijzend zal staan tegen onze veixler gaande verlangens dan in haar schrijven voorgesteld doch dat ze onze daaraan toegevoegde voorstellen zal willen verwerken — o — Dwangopvoeding en bet nieuwe stralsielsel Op 25 Sept zal te ' dezer stede een congres gehouden worden van de vak groep Justitie pcrsoneel van den Centr Ned Ambt Bond Ih de openbare och tendzitting zal de heer W Hielkema leeraar R T en Opv Wezen een in leiding houden over „ Wat de dwangop voeding van minderjarigen leert vooi het nieuwe strafstelsel voor vol wasse-nen " — a —' Kamer van ' Koophandel en Fabrieken In haar gebouw aan den Maliesingel ¦ vergaderd©'hede-n óadei " preiidium ' van den iheet * G S e r t o n de Kaajoer v«an Koophaaidel en F.a-brieken Aaowezia-l behalve de voorzitter 11 leden Na opening en giook'eui'ing der notu - len kwam aan de orde de behandeling der INGEKOM'E.N STUKKEN A d h a e s i e Schrijven va.n de Kamer van Ko op-handel Ie Eindhoven waarbij a-dhaesie wordt betuigd aan het adi'es onzer Ka mer aan den Minister van Waterstaat betreflende de Coöp Veir „ Voor Allen " Wordt voor keamiisgeving aange men Dank voor m o d a i 1 1 e s / Schrijven van den heer J H v Lonlk h'uyzen te Zeist waajiin najüens de dvio M iiddenstain.dS'vepeenig.ln-gen te Zeist bij zondere dank wo-rdt betuigd voor de dooir de Kam-er geschonken medailles voor den étalage-wedstrijd Idem vt o t e r w et 15e.nige missives bötreffende de Bo.ter w-et De hee.r de Graaf stelt voor ton aanzien dezer kAvestie een commdssie te beno'e'm.e.n om te Oinderzoeken o.t ' liet Rij'kabote.rmerk w.ol aan te stellen eisc.hen volidoet Aldus woi'dt besloten In de coimmAssiewarden benoemd ' do heeren de Graaf,Das en Bliankert • - R ij Ik s i n k o o p bu r e a u Ter kennisnemiing afsch 3150 ƒ 100.000 • ' 6057 13880 ƒ lOOO 668P 18111 ƒ 400 \ 8067 20323 f200 ' '' ^ 15863 3886 7133 TSö ' 8522 - 9528 12757 13683 18926 21770 ƒ 100 « 199 1481 1510 3458 4371 5665 6,535 7346 7651 9397 10196 11578 12728 13501 14625 15009 16074 172.52 18202 39222 19797 20265 21039 21.S46 22.454 39 332 472 723 832 1189 1433 1714 2159 2339 2713 3198 3416 3694 4073 4499 4630 4766 4930 5118 5511 5700 6334 6595 6887 7197 7530 8102 8446 8791 9195 9728 9885 10283 10649 11315 117.37 11970 12280 12627 12S84 13044 13306 13931 14272 34503 14757 34338 35398 15581 15867 16011 16363 16739 36987 37255 37408 17859 18375 482 1509 2712 3629 4448 5697 6543 7497 7668 9432 10279 11645 12747 1.3505 14691 15062 36120 17321 18229 19234 19848 20416 21118 21853 22466 51 341 521 724 836 1217 1486 1747 2162 2386 2739 3258 3493 3831 4135 4519 4662 4783 4933 5119 5514 5753 6339 6614 6888 7252 7540 8189 8449 8798 9276 9771 9931 10293 10733 11363 11782 12032 32298 12653 12891 13102 13383 13950 34337 14630 34761 15132 15415 15586 15904 16017 16439 16782 36998 17300 17447 37892 18295 2896 3732 4875 5879 6734 7538 7773 9588 110.54 11968 12785 1,3711 14709 15080 163.39 17500 18512 19|93 19Ö30 20436 21143 22010 22497 346 532 779 923 1227 1536 1788 2191 2476 2893 3261 3519 3.S44 4189 4525 4681 4796 4943 5196 5548 5869 6393 6628 6983 7310 7569 8246 8549 9008 9303 9797 10020 30344 30795 31392 11805 120.89 12328 12671 12904 33339 13385 14157 34340 34655 14778 15156 35437 15699 3.5921 16039 16506 16787 37049 37330 17466 37.899 38471 Prijzen van f 70:670 922 1015 1120'2106 2187 2257 23752960 3139 33944052 4092 41835071 5130 53985974 6113 61456774 7188 72187.551 7600 76088430 8447 8484 9736 100.35 10117 11213 11323 11,350 12053 12110 1217813088 13216 1346413802 14508 14584 147,33 14830 14833 15162 15648 1568616386 16720 16721 17589 17705 17806 18864 19038 19044 19492 19599 1965019975 20076 20093 20576 20Ö80 20831 21242 21263 2151022020 22029 22155 22577 22700 22830 NIETEN 92 156 241 259378 382 401571 629 658781 784 797945 1008 103!1297 1369 14231578 1592 1673 M jZ 1836 18492228 2261 22832527 2609 26582897 2950 30563285 3307 33233528 3574 3666,3859 3955 39764270 4287 43944530 4542 45884697 4746 47514811 4825 48534964 5012 50705203 5211 54265599 56 ~ ri--j'>i»T.»rf'»',TmB:Trg ii—ic'ar.^.'.T » HLT EENIGÈOPWEnNSEHAPPELiJKÈN GRONDSLAG BÉRUSTEHD.DOOR RUIM 1600 ARTSEN ApBEVOLEN ^ HAARWORTElVOEDIÉSPRAEPAIlAftr - liti^tatuüfög aanvrage ^ cftaf is verKrijgbaar bij Aau de ilaoliinefcibriek Hoo!>eiüande ^ Mi PAXÏS^E VIS\t ZOON te Ptreeht kunnen gepSaaisi wort!®n Aankomend ® ü ADVERTENTIEN f 1 - 3 maal f 2.60 bij vooruitbetaling hoogstens 30 woorden elk woord meer 5 c ' EEM KACHELS. HAABDEN FORNUIZEH Calorifère kachels rijk nik kul oompleet met binnen pot rond f 14.50 vierkant t ' 19.75 kaohelplaten ge emaill f 1.80 Kolenbak ' ken met binnenbak f 3.60 Vulemmers 80 et lersehe Vul - en Salamander Ka chels rijk nikkel fijn groen geëmaill f 23.50 Fornuizen 3-zijdig emaille met circulatie f 34 — HSISSN Lauwerecht 100 even voor de Beenen - fabriek S@taaIiraM©rs 3 CENT Een prinia Sigaar rechtstreeks van fa iMiiék U verdient dan zélf de'winsten die in den tüssciheri hanided gemaakt worden ¦ Kistjes van 50 stuks a f 1.50 wonden thuis 1 zorga Br no 3406 bur dezer AAN DEN HANDEL Met het bij-.houden of inrichten Uwer'hoe ken met.iiet voeren Uwer cpiTesiponden tie ook in mod ta len en Spaans©h belast zich gaarne giedipl Boekih Corr met 15 jarige erva ring Eigein sohrijl m'achine Billijke coad Prima referen ties Br no 33S3 ' bur dezer EIKEN SALON AMEUBLEIMENT van ' betere kiwaliiteit over te nemen chjce gestotf Cra peaux 4 Stoelen Ta fel Butfet 3 Schil dei-stukken Aximin ster Karpet Thee kast 2 Tafeltjes fijn Servies Ktokstel van f 625 nu f 300 Hopaifcker 93 Aan te melden aan de fabriek " Wordt gevraagd met t Oct m iïïE QIE9STBIIDE Y g - g V Zioh aan te melden's avonds 7—8 uur of solirif teiyk Plompetoreng racht 6 _ 3392 Een Plombière VRIENDIN Net Meisje 20 jaiir zoekt nette eenvou dige Vriendin P.G ongeveer ' zelifde leef tijd in ' t bezit van fiets Geen dienst bode Br no 3411 tour deaer in " INBOEDEL 2 Fauteuils 4 Stbe ^ len i 4ö een Fau teuil 4 Stoelen f 20 Spiegeil i Schiide ¦ rijen f 20 4 S-chiide rijen f»14 2 a-ijke Cra peaux 4 Stoelen f ^ LtaTOnkast f 3S Buffet f 38 — ' Hopaatfcer 93 H-AND - en TRAP NAAJMACHINES AHibaohtstraat 14 is nog een kleine col lectie soliede Naai mac-hiines van f 10 tot ' f 25 met kast Traipnaaimachine kokea-fichuit f 25 BiingS'poèl Trapnaai - macixiue met kast f 35 Nie'uwe Ti\ap 20 f 10 3435 j Lunoh - en Tearoom I „ esn wercid van verrukki.ng " TWESa met en zonder kap HALLEK PETROLEUM - Nette - Biuiigerju-ffr imet ' Schoolg kind zag ' zicih gaarne ge pl'aa'tst ails DEPêTHOÜDSTER in safganem of schoen IjUianohe ook als zoo ' danig ' werkzaam ge - 3t V g g V In iStaat borg te storten • Br no 3455 bur dez KACHELS en BLAUW - fa de nieuwste modellen en kleuren Eigen fabrikaat DegeSsjite garantie AA®SflOL.Eï>aKADE 41 Aanbevelend BRAWDERS KINDER-DANSLES Woensdagavond E uur Dansschool Brons Oude Gracht 14 bij de Zandbrug Ook voor leden van Jong Leven 3107 I Graefs Blauwbrander 5.95 TE HUUR groote Keilder aande Oude Gracht met'fljpart daarbo^ven ge legen Paik'hiuis ookafzoiidierlijk Te be vragen Twijnstraat 47 3439 WASSOHEN gevra-agd n-at droogen opgeimaaikt tbuisbezoa'gd billijke con ditie en goede infor matie Vraagt prijK;gaaf Briefkaartenworden vergoed Metaanbeveling Mej M.Bljdeviei Riemstr 24 3165 Lipsia Blaiuwbranders j gro"'> TE KOOP twee leege Huizen - naajst elkander ' al les keurig in orde zeer nette straat achter Oudwijk toev bened-en « gang 2 ka miers suite keuken en tuin boven ka mer zolder eii vlie fing Koopprijs 6600 ook p stuk te koop dezer AMERIKAANSCHE LFGERGOKDERËN Prima Regenjassen 11 — waterdichte Capes somimage bij na nieuw i 2 — ileeren Jekkers ge voerd f 19.50 gum mi Laarzen f 10 — gum mi Rijbroeken f 8 — watierdicht Oude Graoht 195 Café Populair Ham bnrgeribrug lAnZEHnARKT ¦ Oe BFlOM-OTft SPREEK MACHINES RIJWIELEN NAAIMACHINES KINDERWAGENS voor 3300 Bevr Weerdsinigel O.Z 47 nabij de Noorder bïiug 3235 ZAAK ter o-vemame ge vraagd hetwelk een bur-gerbestaan ople verd Centrum stad Br no 3450 bur de>z „ LICHT EN WARMTE " Groote voorraad Kachels calorifèrès leirsohe en Salaman der - Alle soo-rten bin nenpotten pracht Haa'rdén ' Pracht zij den Kapl&mpen met modem kope r mon tuur in gebloemd Lamipeikappenmaak--ster biedt een groot-e sorteering ' LAMPEN aan van af 4 — ' tot f 10 — Ook worden in de nieuwste mo dellen de ruimste sorteering en de scherpst concurree-i renidste prijzen ver - krijgbaar bij Joh Cleerdin Hambur gerstraat 27 Tel In terc 2719 Vraagt da voorwaarden ËLECTR TIMMER BEDRIJF Loonizagerij en Soha verlj Ooncurreeren de pa ijs Havükstr en ejff en zijde f 16.75 alle bestellingen bin - 3136 55 met plaatsing C Hnen 24 uuir uitge - Klein Spro-kkelhorst Damstr 29 halte lijn 4 GELD ZONDER BORG voor Ambt Beamb -^ te Rijk Gem Ned Spwg Onderwijzers en Wachtgelders op gem afckeUjke voor waarden van aflos sing per maand Zander kosten voor - uit Br no 3187 bur dezer voerd Bataviasti^aat26a bis bij Jaffa / 3453 Pracht modem mo quette SALON AMEUBLEMENT 2 Fauteuils 4 Stoe len eiken Tafel Theetafel 2 Tafel tjes Spiegeltje 2 Schilderijen f 95 2 Fauteuils 4 Stoelen Tafel rijk Buffel f " 110 Heérenstoel f 15 Karpet Schuif tafel Hopafcker 93 HUUR OP HUUR KOOP GEVR Benedenihuis of heel Huisje 30 tot 40 gld - per maa.n'd ook-in ruil voor een g b buis Br no 3428 bur dezeir - TOT ES^S SWET DOr^DEKQAG words de populaïriwetenschappeSijke film Heden geplaatst ie KLAS BILLABD De Prins".'A.s D.on derdag-avond 7 uur - Billa-rd^Match D.D.F — Ons Genoegen.Aanbevelend J vanStralen Springweg 12 3427 H9 GELD verkrijgbaar voorpersonen met vastebetrelclking Billijkerente Geen kostenvooruit Aanvragenuitsluitend schriftelijk ond lett W.Obrechtstraat 16 be neden 3146 met als extra nummer HÖWELUiCSiViORAAL AMERIK en EN GÈLSCHE LECER - VOORRADENI Soest-ea-b.-str-aat 15a Soest 2 min van halte Nieuweweg Wij offreeren Zuiver wollen onder goederen tricots zvvare wollen sok k-en 60 cent ¦ leeren jassen koiit model f 12 leerén ves-ten i-ubber knielaaa-zen Verd-ér waterproof motorcos-tuums zwairt - en brüinle derèn motorj-asse-n leeren broeken hee ren regenjassen van af f 9 dames regen mantels vanaf f 12 Gekleui-de auto pi aids f4 — enz.,enz Flinke sortee ring en buitènge w-oon lage prijzen!Soesterb ei gerstr-aat15A Soest 2 min.van halte Niéuweweg 1.364 vertoond 3248 KENNISMAKING Een net.b'eeir w-ednr zonder kinderen eigen « aak wenscht ikennismabing met een nette luffrouw van middeilb leeftijd Br no 3349 bur dez TE HUUR AANGEB een gemeub Zit - en Slaapkamer of Zit Slaapkamer zeer ge-schikt voor twee vrienden of vrien dinnen met of ¦ zon der pension omstrek Maliebaan - Br no 3158 bur dezer Proiongeeren is buitengesioterip VERPLAATST van Ke.rkidwarstraait 2 naar Toren straat,vlak over ' t StationSoest P Selderbeek,Handel in zwart enbruin'led eren MotorJe kkera - en Rijbroe ken Verder alle isooi ten Mot-orkl-ee ding gummi - en gar badine jassisn Ame rikaansr-h-e legergoe deren als prima wollen Ondergoederen,enz Steeds groot evoora^aad uite rst con ourreere^nid 3339 TEGEN VLOOIEN w-andgedierte mie ren mortt en kippen luis etc is een pak je „ Helios " wettiggedeponeerd Zuiverpoeder een wareuitkomst Uitslui tend bij Apothekenen Dr ogiisten verkrijgbaar Neemtproef 748 De hQofdrol wordt vervuld zoowel in het bijbelsche als ia het modern © gedeelte door P,/ilARIA CORDA advsrteBtls Bc»M@7Saga¥®M in dit blad m.B FEESIELIlKi VAN DE AMEUBLEMENTEN wegens plaatsg-ebr 2 Fauteuils 4 Stoe len f 56 f ^ Ie klas leer f 38 f 55 i Cra.p'eiaAjx eik-en Buf fet m-ab Linnen kast eiken Linnen kast comipleet Sa ion Ame\ibJement f 135 f 95 f 235 - Hopakk er ' 93 AMEUBLEMENT 3 F-aniteuils met 4 S'toelen met leer f 36 1 Dressoir f 58.50 1 eiken Tafel f 15 1 eiiken Ledikant f 30 1 Tlieeka st f 17.50 1 Kapstok f 12.50 Groenestraat 25 b.d AANGEBODEN wagens sterfgeval eien Sigaren-zaalk waarvan de voor raad tegen contant ige-ld beneden ko-st - - prijg toan worden oveiffrou\v aan eerst beginneniris leerlin gen Gondaties f 0.50 per lesuur Br no 3420 bur d-ezer Prachtig Brpns PBNDULESTEL nieuw brieed modelte koop voor spot prijs Loopt en slaat 14 dagen met 5 jaaygarantie 3355 P J van Beijn'um IlorlO'gemalker, Nieuw-Pïngeland. Bi.i,sken Huetstr 2 Utr Kiegelibond,van 27 ' Sept ' tot ' " eiïmét 7 October " a.s.Op werkdagen van 8 — ^ 12 uur ' s avonds.Zateixiags van 3 - 12uur ' s - avonds Zon - diags van ' s mo,rgénisU U'Ur tot 12 uur's avonds Zioh - aante melden Vrijdag 19Sept des ¦ avondsna'half 9 in het caféNeutraal Maria plaats 3377 TE KOOP AANGiEB een Spiegel een Waschtafel m mar imerblad een K,]?u,is tafel en dWe P eridu-les Croesestraat 41 KANTOOR Lessen aangeboden KUNSTGEBITTEN eerste klas - werk laag taaieif Am - ster-d Tandteoh In - VIOOL Zeer goede door speelde Viool ter osvemairtte voor f25 aan beginnenden voor pipalktijk oplei-ding ¦ door gedipl Boe k-houdar-C-o-rres po'ndent met 15 ja-rige ervaring ^ Boek - heeft f 60 gekost richting J _ P Goen straat 83bis 3334 Spreekuur Don der-da-g van 7—9 Zater dag van 4r—'T compleet met stoken kist Te zien enbevragen 3356 Busike-n Huetstr 2 Nieuw Engeland Degelijk KOSTHUIS aaaigeb'O'den in ge zellige omgeving goeide behandeling prijs billijk Desge weasdhft direct toe sohikibaar voor 2 v.rienden heer of VEiRTEGEiN WO0RDI6BHS op provdaiö-basis ge vraagd voor de p r-o-vineie Uta e©ht De diiverise geheel nieu we artikelen zijn op h'uishoud0lijk op tecbniiscb en op ga lanterie gebie',d Br hou-tlen Ned-erl Engelsch Duitscb FrtoS'Cih Machine ' schrijiven f 4.50 per maand ip er we-k les uur Br no 3382 bur dezer ZWALUW KLEEDING vliegt naar alle kan ten Vraagt het maar aan onr-e klan ten Is verkrijigbaar damej groote kamer ' 2-57 ' Vleutenscheweg besoliikbaaa ' Laigas,Tot 100 gulden zon Vleutenscheweg der vooruitbetaling r?.ï3biis 3397 zooals ik U zeg 3 337'no 3340 bur dezer ADVERTENTIEN f 0.60 3 maal f 1.50 bij vooruitbetaling één onderwerp hoogstens 25 woorden elk woord meer 5 cl KOST EN INWONING aangeboden aan net persoon Tiandstraat 1 4 b d Amsterdam sc'he straatweg 3449 M'evïouw Hartdng J W Fr,isostraat 10 a;agit tegen ba-lt October flinke DIENSTBODE,goed ' kunn ikokenen wetiken v.g.g.v.Loon f 30 — per m,Anamlelding na 7 u.,'s avonds 3375 DIENSTBODE HARMONICA merk C Kettener met toebehooren te koop Te zien ' s av na 5 uur Groenestr 52 Utr-eoht 3448 Mevrouw Voorzaat VoOrstr 59 vraagt voor ter.iton d een flinke Dienstbode v g g ' V Werkster voor ruwe werk aan w-ezig Aanmelden ' s aiv na 7 uur 3460 Ter - overname aan geboden EEN ZAAK in groenten fruit en aardappelen we gens verandering van zaken voor eén Billijken prijs Br lio 3^9 bur dezer Juf-frouw vraagt een KAMER DIENSTBODE Wordt gevraagd Nov eene R K Dienstbode ktinnen de koken en netjes w-erken Zich aan te - melden ' s avonds 8 10 uur Nieuwe Gr 203 of br ond no 34 47 bur dezer liefst in de oude ' Stad Prijs 1.50 a 2 gld ' Br no 334)1 bua - dezer TE KOOP Te huur gevraa-i een klein HEEL HUISJE huurprijs f 6 a 7 of minder per week voor twee menschen Br no 3458 bur dez wegens verhuizing 5 Inmaakp'ótten met plankjes voor de prijs van f 12.50 Br no 3402 bur - dezer GHAMAPÖÖÏTÏS TE HUUR AANGE BODEN 2 ongem kaaners m gebr-uik van-keuken op netten stand aan dame-alleen of men schen zonder kinde ren voor 5 of 6 gul den Br no 3430 b dezer Pracht Polyipboon macihine loopt ge ruiiscbiloios met 10 Nette ¦ Burgerjuf f rouw met school gaand kind wenscht in aian merking te ko men voor HUISBEWAAB-STER of iets ' dergelijks voor direct of met November Br no 3457 bur deeer numm-ers voor slechts 17.50 Te zien Oudw^jlkerdwars-straat 149 3400 Elen flinke SLAGERSKNECHT NETTE JUF FROUW b z a voor alle da gen goed kunnende werken en koken v g g V Br no 3425 bur dezer gevraagd boven de 18 jaar A v Proost dij " ibsted'ea-dij'k 140 ' bis 3399 I^N JONGEN AUTO Te koop luxe Ford Toering 1 jaar oud zoo goed als nieuw f 850 Te bezichtigen V-leutenschèweg 177 gevraagd Adres J van Maanen Schoen ma'gazijn Bung Rei gerstraat 16 3395 KOST EN KAMERS Heer z.bjb.b zoekt Kameirs m»t pen sion om.ti"eik Ledig Erf Br met prij:Sop gave onder no bur dezer INWONING Voor direct ge vraagd een NET MEISJE niet boven de 16 jaar Zondags vrijAanmelden Huygensstraat 35 3454 aangeboden billijkecondities Oude Gr 46bis 3415 WINKELHUIS HinSNAAISTER eeni-ge dagen dispo nibel zag die gaai - ne bezet Goed be kend met ' het ma ken van japonnen en kindeiigoed en verdere voorkomen de werkzaambeden Br no..3835 bur dez Meivr Soo'ns W Barentzstraat 46 Vraagt wegens te lo\u'stelling een DIENSTMEISJE.Klein gezin Veel vacantie Aanbiedin gen ' s avonds na 7 uur 3461 3^2 te huur gevraagd.Winkel met een " ka mer is voldoende.Br Voskamp Spij kerdwarsstraal 18 alhier ' 3408 GEVRAAGD een werkster voor Vrijdags - - Zandhof sch-estraat 17 3409 TE HUUR Eenv j-uiffrou'W vraagt - een nel KAMERTJE voo-rzie'U van eigen bed en ledikant Br no 3333 - bw dezer 15 October ge vraagd flinke DIENSTBODE voor - dag en nacht Zich aan te melden ' s avonds 7-9 uur Mevrouw van Dijk Schoolstraat 24 TE KOOP een goed onderhon 4en Kookkac-heltje zonder gebreken voor ' f 10 Blauwka pelsc'heweg 25bis 3412 geheel vrije ruime gem Zit Slaapka-mér ' vóór 1 ' of '" 2 pers met of zónder pension Centrum Br no 3410 b dez Voor direct gevr een bekwame COSTUUM - HUISHOUDING Gevraagd een net Meisje om de huis hotiding van twee personen geheel waar te nemen Zon dags na 2 uur vrij Adres Lijnmarkt 39bis NAAISTER Gevraag-d een „ flinke DIENSTBODE vo-oi ' den dag of dag en niaftht J M Kern penstraat 14 " 3301 in staat oim zelfstan dig cfflstuums en klndeng-oed te vêr vaardigeii Joh Ver meerstraat 5 KLEIN PAKHUIS GEVRAAGD met Nov in klein ge zin een nette Dienst bode V g - g v.7.ich aan te melden ' s av na 7 uur bij Mevr Dentz Ram,stiraat 31 SLAAFKAMERTJE - gevraagd nabij sta tion voor eenmaal per week ingaande November Vergoe ding ongeveer tien gulden per maand Br met prijso-pgave onder no 3361 bur dezer met inrijdeuren te huur gevraagd Br no 3413 bur dezer Gevraagd een flin ke heldere WERK VROUW Adres Wittevrou wensingel 46 5414 GEVRAAGD een net Meisje in Burg-ergezin voor all.e voorkomende bezigheden ' vO'Or ' dag eh'naoht;-P:G niét beneden 19 jaaj Adres Lange Nieuw straat 27 3419 DA6MEISJE TE KOOP W'Sgens plaat sgebr een Kinde-nv-age-n zoo g-oed als nietiw weinig gebruikt voor billijken prijs.Te zien N-arcisstr 2ó 3360 Iemand zoekt SLAAP - GBLEGENHEIO Prijs van f 1.50 k f 1.75 per weelk Br no 3338 bur dezer In iklein gezin be nedenhuis wordt ge vraagd eén net Dag meisje P.G - - van ' s morgens half 9 tot half 4 uur niet ben de 16 jaar van g g V Aanmelden ' s av tusschen 6 en 7 uur Obrechtstraat 30a Zondags vrij 3452 Gewaagd een net DAOMEISJE die goed kan wer ken Zon d-ags vrij op eon bov-enh'uis Loon 4.50 k 5 gld per week - Br ni 3336 bur dezM - GASLAMP OOIFPEUSE Gevraagd Hoog sa laris intern Bt..-ho 3090,lxttc de'zei * -' Koperen gaslamp te koop aangeboden goed onderhouden Te zien ' s avonds van 7 tot S uur Ni colaasweg 42 ' 3451 Gevraagd een nette WERKSTER voor Vrijda g-smor-gens Adres Roeff straat 58 Rivieren wijk 3229 Er kunnen 2 nettfe / COMMENSAALS TE KOOP Door f amilieomstan-digflieden te koop iaangeb een Brood - Koek - en Banketbak kerij Te aanvaai'den 1 November 1924 Br no 3243 bur dezer gepl worden tegen j vergoeding van f 10 per week ' met inbe - grip van wasch enlieelh van onder - 1 goed Ótterstraal ¦ 114bis 3129 TE KOOP GEVR leeg huis niet boven de f 5000 liefst bin - nen st-ad Br no 3122 - bur dezer TE HUUR of TE KOOP wegens verfa-sk een flimke Bui-gervvonlng T-6 bevragen Kievit dwarsstraat 23 3244 Gevraagd een ne * héldea ' DAGMEISJE DEKSCHUIT te koop aa-ngeboden ' g-root,ca 20 ton met ibouten bovendek Te bevragen bij J G Blees Jaoob Catssti - 2bis alhier 3208 niet onder de 17 j ' Vanmeldon ' s av na 7 uur Oude Gr \ 96 Viebrag 3110 ' TE KOOP een in goeden staat zijnde crème Kinder wagen Prijs billijk Te bevragen Spar str,aat 39 Ondiep WEtRKSTEB heeft nog enkele da gen d'isponnbel om - uit werken te gaan Prima refer staan haar ten dienste Br 00 ^ 09 b-ur dezer 31.53 DAGMEISJE TE HUUR GEVR een Mme onigem k-amier Br meit op gaaf van prijs onder no 3387 bur dezer Twee Etaleurs en I^aksohr - zoeken nog twee diagen in do v/eek ARBEID De beste i-efer hier ter stede Br no ^ 10 bur dezer DUITSGHE HERDER te koop praciht dier 1 jaar,-igeel - m zwart die-k nwt stamboom en - S Z kaa-rt - Post weg 6 Soe-sfcerbe'rg 3373 gevraagd P.G om dadelijk in dienst te treden zelfstandig wer!k-en Loon naar bekwiaanaiheid Zich aanmielden Maas straat 78 ' s av tus schen 7 en 8 uur 3154 WIKKELJUFFR - Gevraagd © en nette DAG-©IEWSTBODE niet benedien 18 jaar v^g.g.'v Zondags vrij Sohoo N Koe koekstraat 53 Utr 3272 Direct ge-^vraagd flin ' ke Wimkeljufifrouw - met ' t vak beken-d P van Aelst Prins nendrifclaan 33 3167 NET MEISJE W'0;rdt gevraagd net Dagmei'Sije van 8 tot ihaj-f 5 uur Adres C van Am,eronge,n Ie Buurkerk steeg ' 2 4 GEVRAAGD Gevraagfd wegens te leua-stel-ling voor 1 October of later een fliiake DIENSTBODE v.g.g.-v Aanmelden na 8 uur een net R.K Meisje voor de ihuishoudlng zeMst kunn koken v.g.g.v M Sti-ik Ma riastraat 37 3176 PAKHUIS Te buur Pa-kih-uis omti-ek Maliesingel Br - no 3347 bur dez Er bieidt z aan een NET MEISJE P G oud 22 jaar ' liefst in een - burger-gezin Br on-der lett Z aan C - Steenbr-ink te Maaresen 3379 Wege-ns v-ertrek TE KOOP AAHGEB een zoo goed als nieuwe Vleeschsnij mach'ine en Snelwe Leid-s«he-gsr Van Berkels be - weg 3238 BIS AANGEBODEN gemoub Zit Slaap-,kamer met of zon der pension Ooft straat 5bis b.d Bilt stnaat 3256 sust koopje Te zien dagelijks Jutphaa scbeweg 25 3126 DUlTSCHB HERDER Te ikoop aangebod'en pracbt Dtiitsohie Her ' der wolfsgrauw eenigazins afgericht met ' stanatooom en ' S Z kaart l'/s - jaar Rijiksstraatweg 14 ' Maarssen TE HUUR GSVP klein Huis voor 1,20 a f 30 in de m Br 110 ' 328f2 bur dez DUITSCHE JUFFROUW met alle huiswerk bekend zoomede m koken en fijnstrij ken boorden was sohen zo ek^t betrek king van 9-4 uur Br - no 3120 bur dez GEVRAAGD 1 of 15 October voo-r een kl-e-in gezin eennette Dienstbode als Meisje Alleen P G..niet beneden de 20 jaar Zioh aan Iemelden ' s avonds ha 8 uur Malie'Singel 33 33Cfi TE HUUR ' tywee gem Zit - en Slaapkamers met toeel of ged - pen sion zeer gesohikt voor twee vrienden Br ' no 3348 bur dez KOSTHUIS In een Kostliuis P.G kan een net persoon gepl w orden Vrije kamer en buiseüjk verkeer Berging voor fietse n Br no 3084 bur dezer TE HüüR GEVB een Kamea'tje f o berging van eenig meubilair voor eeu ongehuwd man Br no 3175 bur dezer Terstond gevr nette WERKSTER P.G A-oor Dinsdag en Zaterdag Aan melden ' s avonds tusschen 7 en 8 uur Oude Gr aoht 320 ingang - p-oort 3394 MevrO'Uw zoekt vo-jr ' haar Meisje tegen 1 October dat 4','2 jaar bij - baar gewee.9t is een - betrekking als HULP IN BB BAKKERIJ te huur - aangeboden direct te aanvaar den Br no 3434 bur dezer HUXSHOUSÏNG lie-fst met - h-iiis'elijk verkeer intern O'm trek Zeist of Doom Br no 3353 bui ' dez Gewaagd tegen 1 October een ¦ flinke DIENSTBODE ' voor dag of da'g en naciit P.G Aa-nm na 7 u-ur Mevr - Wes terbeek Jan v Scc - relstr aat ^ Obis 3109 Er biedt aioh aan nette bekwajme BAKER voor heele dagen ^ of 2 maal - daags o-ok buiten de stad Br nio 3423 " bur - de-zer Voor 1 of 2 men schen een gemeub ZIT-SLAAPKAMEiR ni«t degelijke - kost en vei-der alles inbe grefpen 11 gld ' per week Amste-nd Sta -.- weg 85 hoekh'uis _ ¦' 3343 t 25 — BELOONING AANiÉEBODSN een gemeubil Zit Slaapkamer met pen sion voor 1 of 2 per sonen C A StO'm Bem Weerd O.Z 31 Echtpaar zoeken ^^^ ' i **''^ jon'gelui GEMEUB KAME'RS ™* *® ö kindje helpt met keuken Br no 3342 ' bur dezer TE KOOP 7 goied leggenide wit te ' Kippen ' met Haan,voor if 15 -^ Te zien:Hendrik de Keijser straat 36 ' 3445 aa.n een Woning Hu'Uiipnijs 4 tot 6 gild - Br no 3437 tour dez gevr DAG-DISNSTBODS Voor direct gevr net flink Dagmeisje,zelfst/aadig kminen de werken - niet be neden de 20 jr P.GZondags vrij Aan melden Oude Gracht 302.- • 3190 Voor direct een nette DAG-DIEINST30DE GEVRAAGD actieve Da-mes en Heeren voor verte genwoordiging ig&sn verzekering Bij ge bleken geschiktheid levenspositie Br no 3405 bur dezer Tegen hoog loon Vle'utenisch'eweg 18 Ö441 H.H INSTALLATEURS Klein heel huis of Benedenihuis ¦ TB HUUR GEVR door klein gezin 2 personen Huurprijs 20—25 gld p maand Br no 3128 bur dez Biedt zioh aah Elec tricieii vlug kunn ' w-ei*an Speciaal be ikend m et huis in-stallaties Verliangd iloon 30 ' cent per uur Br no 3424 bur dez Juffrouw op ' leeftijd vraagt ' OTilGEM KAMÏSR bij weduA^-e of - klein gezin tegen billijJcen prijs ' Br no 3fö3 bur dezer Tea'stond ¦ een nette ¦ WERKSTER NETTE WEDUWE P.G z'oekt plaatsing in ' hui'S'h bij heer met - kinderen Br no 30S9 liur dezer voor Don'dai-d-ag'miid ' d ag en Vrijdag v.g g V \ an(biedl,ng ¦ Hendrik de Keijser straat 36 ¦ 3444 DIENSTBODE Een nette Dienst bode voor dag en nacht gevraagd Jls vrouw V Aals Ko belstraat 37 3S16 B,ie,'dt ach aan jonge BAKER voor 3 maal daa,gs - Ook genegen bet ' bui'Shoud'en waar te tiemen^.binijlie cón dities ' V.g.g.v Na Novcimber Br no 343S bur ' dezer TE KOOP een - Motor ' meuk Ko meet ' in goeden staat 2 versnelilin gen en vrijil Proef rit toegestaan Br no 3351 tour dezer NET BURGER MEISJE RJv leeftijd 18 jaar biedt zich aan voor opleiding in winkel en tevens behulp ' Zaam in de huishou ding Br no 3315 bur dezer Mevrouw J'ulius.Nieuwe Gr 201bis,va aagt wegens hu welijk - der - tegenw.,tegen 1 Nov eenDIENSTBODE,vjg.g.v als Meid-Al leen met liulp vaneen weBk'stea ' Aanmelden ' s avon-ds na balf 8 3-442 Gevraagd in klein geziai een flin'k DAGMEISJE, Hendrilk de Keijser straat 37 bii Wil helmin ^ ar k ^ 9 Gewaaigd een net MEISJE Terstond of later gevraagd NET MEISJE voor dag of dag eü naaht goed werken en koken vereischl Lijnmarkt 29 3269 V'Oor dag en n aohtof vora d'©h dag,Zioh aan te melden:'s avonds na 7 - uur ' Me'>T de Ziwart lo hanneis V-ermeerstr no 8 - 3390 In - een net kleiin ge zin kji-nnen één of twee ischoolgaande KINDEREN worden oipgenom-eai tegeai b,illi,jke ^' er - ¦ gbeding Br H'Oj3348 bur deaer "' REIZIGER Chemiisc'he febiiiek vraagt Reiziger v.d provincie voor dro gi'Sten kruideni'ev.i en winkeliers l'i.t^' 32aï Gevraagd een flink DAGMEISJE voor alle ' huiselijli wérk geschikt van ' s ' roor,gons 9-4 uur Loon 5 gld p week Zondags vrij Cornells Houfman-lsoll on-der 710 straat 30 Süslbur dezer TWEED JiNNE Uit de St Bij Kon besluit October a.s benoc Ier gemeente Mee secretaris van die zijn benoemd ' irrondiË,sement plaats de gemee Stuyt candidaat Breda ter standpl fruidenberg P J notaris te Vlijmen is op hun ver ' ' s rijks dienst ver met ingang van W J van de Loo belasti-ngen te Ha ter ontvanger der accijnzen te Terh met ingang van E C F E von K der ' directe belas Doetinchem is met ingang noemd tot ontvan tingen en accijnzi M Luyk verifica ' en accijinzen te R is met ingang noemd tot tijdel ' der directe belast accijnzen ter ir 1ste afdeeling mj merair dier ' midd is voor het tijd tot en mst 30 Sepl ats technisch-aml der rijfcslan-dbou der Kooi te Hoor iSe opening van State Ook dit jaar dr me.l-d'den — de stc gin zich van h-aa lijke zalen te ' s sobere karakter mo-bilisatietijdper stond afgezien v valerie die hem van den door t \\ den rij'knechi-ma slechts twee ri paarden bespans ' gezeten was Hi meester graaf ' D acht paarden get gouden koets wa Prins hadden ' Pl De staatsiek'Oet rechterzijde door chef van het Mil gin en ter link-ei neur der koninkl maj-oor Benteyn Van de adj-ud buiten-gewonen wone leden van onmiddellijk ach paard ' een plaat was ' dit jaar allei generaal P W oudei'dom van verdere leden var iudanten en ord-o Bij ontstenteni ïijmde brigade werd de eerewacl leis geleverd doo zaren waarvan en tien ter lin-ke gang waren opge bevond zich de B pel die to-en de even voor 1 ui stegen eii de st gebulder van h ' lieveld en de 1 ' een groots meni van Nassouwe s Langs den vas de Heulstraat hi va-n het Lange Korte Vijverberg hof naar de R honderden getui ken van den st werden hiartelijk Uit woningen pa-leis en aan de route wer d gevl Op het Bi-nnenh tends groote st zich een plaatsj ' ' Tegen 12 uur i de - politie afge plaatse verschel litieti'oepein van v'eer ' 5 man ' vi van het gebouv belang'Stellend-eii ri.ien op den y den - gehouden v hoofdingan'g we h et breede rood franjes afgezet vergulde speren Tegen het oo vei'wacht werd ruiters uit het met ' de sta,ndaa ook bevond de giment haar pl dén ingaag der men namen op da-kijn ter ontv personen plaats buitengewonen < miraa 1 J J Rai buitengewonen < bij nacht Zeger-s jhr von Mühlen en Hr Ms a-dj Ie kl baron De Toe-n de stoet kwam onder ht de aldaar - verzi de velen die ac partementsgebo -mentsgebouwen gadC'Siloegen - we ¦ oHtvangcn met R,evc "- i Joor - 1 
SSIS35S5 ^ ''^ S»4 ' ÜTBECHTSCH MIEMWSBL'aS to HE Wo©nsclag 17 September 1924 - TWEEDE BLAD RECLAME'S & t 0.80 per r ' TWEEDE BLAD >> Uit de Staatscourant 17 September Bij Kon besluit is met ingang van 1 October a.s benoemd tot tourg'emeester der giemeente Meelissen J H Vdsschers secretaris van die gemeente ziJM ' benoemd tot notaris binneai het irromdissement VUimaar ter stand plaats ds gemeente Castricum J P Stny.t caodidaat-notaris te Ca«tricum Breda ter standplaats de gemeente Geer truidenberg P J P van Mol candidaat notaris te Vlijmen is op hun verzoek eervol ontslag uit ' s rijks dienst verleend met ingang van 1 October a.s aan K W J van de Loo accountant der directe belastingen te - Haarlem J Bouwmees ter Oiitvanger der directe belastingen en accijnzen te Terlieyden met ingang van 6 November a-s aan E C F E yoti Krippendorff ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Doetinchem is met ingang van I October a.s be noemd tot ontvanger der directe belas tingen eii accijnzen te IJsselstein L C M Luyk verificateur der invoerrechten en accijnzen te Roosendaal is met ingang van 1 October a.s be noemd tot tijdelijk adjunct-inspecteur der directe belastingen invoerrechten en accijnzen ter inspectie ' s Gravenhage 1ste afdeeling mj P de Lange surnu merair dier middelen te ' sGravenhage is voor het tijdvak van 1 October a.s tot « 1 met 30 Septem-ber 1925 bestendigd als technisch ambteinaar bij den dienst der a-ijfcslandbouwproefstations H van ter Kooi te Hoorn ^ 8 opening van ds nieuwe Eütiing der Staien^Geaeiaal Oo'k dit jaa,r droeg — zooals we reeds meidden — de stoet waarmee de Konin gin zich van haar paleis naar de grafe lijke zalen te ' s Gravenhage begaf het sobere karakter dat daaraan in het mobHisatietijdperk is gegeven Hij be stond afgezien van de commando's ca valerie die bem openden en sloten en van den door twee rijknechten gevolg den rijknecht majoor allen te paard uit slechts twee rijtuigen het met twee paardien bespanen galarijtuig waarin gezeten was Hr Ms opperoeremo'nie meester graaf Cu Monceau en de door acht paarden getrokken staatsiekoets de gouden koets waarin de Koningin en de Prins hadden plaats genomen De staatsiekoets wi&rd geflankeerd - ter rechterzijde door vlce-admiraai Bauduin chef van het Militaire Huis der Konin gin en ter linkerzijde door den gouver neur der koninklijke residentie generaal majoor Benteyn beiden te paard Van de adj.udantem der Koningin in buitengewonen dienst die met de ge wone leden van Hr Ms Militair © Hnis onmiddellijk achter de staatsiekoets te paard een plaats in den stoet innem'en was dit jaar alleen de gepens luitena;nt generaal P W Weber aanwezig Naaj ouderdom van rang volgden hem de verdere leden van het MiUtaire Huis ad judanten en ordonnance-oifficieren Bij ontstentenis van de op oefening zijnde brigade grenadiers en jagers werd de eerewacht bij het Koninklijk pa leis geleverd door bet Ilde regiment hu zaren waarvan tien ruiters ter rechter em tien ter linkerzijde van den hoofdin gang waren opgesteld Bij deze eerewacht bevond zich de Koninklijke Militaire ka pel die toen de Koningin en de Prinjs even voor 1 uur de staatsiekoets be stegen en de stoet wegreed onder het gebulder van het geschut in het Ma lieveld en ds luide toejuichingen van een groots menigte het oude Wilhelmus van Nassouwe speelde Langs den vastgestelden weg die door Je Heulstraat het beschelpte middenpad van het Lange Voorhout Tournooiveld Korte Vijverberg en het geheele Binnen hof naar de Ridderzaal leidde waren honderden getuige van het voorbijtrek ken van den stoet H M en Z K H werden hartelijk begroet Uit woningen in de nabijheid van het paleis en aan de door den stoet gevolgde route werd gevlaigd Op het Binnenhof hadden reeds des och tends groote scharen ibelangstellenden zich een plaatsje gezocht ' Tegen 12 uur werd het BinneMhof door de politie afgezet Inmiddels was ter plaatse verschenen een detachement po ütietroepan " van het leger sterk onge veer 75 man ' waarachter aan de zijde van het gebouw der Eerste Kamer de belangstellenden in drie h vier dubbele rijen op den yereischten afstand wer den gehouden van de Ridderzaal welker hoofdingang weer oveshuifd was door het breede rood « baldakijn met gouden franjes afgezet en vastgehouden door vergulde speren Tegen het oogenblik waarop de stoet verwacht werd en de eerewacht van 16 ruiters uit het Ilde regiment huzaren Tiet de standaardwacht bij welke zich ook bevond de commandant van het re alment haar plaats ter weerszijden van den ingang der Ridderzaal had ingeno men namen op de persistyle onder ' t bal ¦ lakijn ter ontvangst van de vorstelijke personen plaats Hr Ms adjudant in buitengewonen dienst de gepens vics-ad miraal J J Rambonnet de adjudant in buitengewonen dienst de gepens schout - bij nacht Zegers Rijser kapitein ter zee jhr von Mühlen adjudant van den Prins en Hr Ms ' adjudant luitenant ter zee Ie kl baron De Vos van Steenwijk Toen de stoet bij de Ridderzaal aan kwam onder het gejuich en gewuit van de aldaar verzamelde menigte en va;n de velen die achter de venstiers der de partementsgebouwen de beide parJe mentsgebouwen enz het schouwspel gadestloegen werd de Koningin ook hier ODtvangem niet het oude Wilhelmus ult ¦¦ J^feSPA®ii ' '^° ''^°'"- '"^ lita.ira K'apel die zich van het paleis in het Noord einde igespoed had naar deze plaats om straks als Har.e Majesteit weer van het Binnenhof zou zijn afgetreden op nieuw naar het Noordelnde te trekken ten einde daar H M bij terugkeer ten paleize weer met het volkslied te be groeten In de Ridderzaal hadden ' zich de vol gende'dames en heeren leden vain Hr Ms hofhouding reeds verzameld G C gravin van Lynden van Saudenburg geboren baronesse Van Nagell gToot ^ meesteres va n Hr Ms huis de dame du palais mevrouw A van Reigertsberg Ver sluys geh baronesse Scbimmelpenninck v d Oye de groot-officieren der Kroon voor zoover niét verhinderd de kamer lieer-ceremoniemeester R A - baron Van Hardenbroek van Lookhorst de kamer heeren in buitengewonen of in gewo nen dienst jhr mr H G Van Holthe tot Echten C ' w F P barcm Swéerts de Landas Wyborgh F M L baron van Geen J W J bai^on Taets van Ame rOngen mr W A baron van Ittersum O L baron Bentinck jhr A G Sick kimge en jhr mr W T M v d Poll Bij deze waard.igheidsbekleeders voeg den zich na aankomst van den stoet alle leden van de koninklijke hofhouding die deel uitmaakten van den stoet Voorafgegaan of gevolgd door al deze dames en heeren der hofhouding en be geleid door de leden der commissie van in - en uitgeleide uit de heide Kamers der Staten-Generaal schreden de Koningin en de Prins naar den troon Langs denzelfden weg en met hetzelfde oere-monieel keerden H M len Z K H naar het Koninklijk paleis terug Even als vorige jaren had het corps diplomatique dat de plechtigheid in de zaal had bijgewioond zich nabij den voor de diplomaten bestemden ingang en corps opgesteld om de Koningin eerbie dig te begi^oeten bij het voorbijrijden Bij het Koninklijk paleis w'erden weer de eerbewijzen gegeven door de eere wacht De Koningin en de Prins stapten uit # rder de tonen van het Wilhelmus — o — De Millioenen-nota Staatsbeg rooting voor 1925 Totaal deficit 80 mil Hoen — Tekort op den gewonen dienst geraamd op 20 millioen — 31 millioen meer gewone ont vangsten dan voor 192^4 — T o tale ontvangsten geschat op 611 millioen — 12 millioen als S ta a t s'b ij d r a g e aan het ouder d o m s f o n d s T^er begeleiding van de stukken be treffende de ontwerp Staatsbegrooting heeft de minister van Financiën de ge bruikelijke nota betreffende den toe stand van ' s lands financiën aan de Tweede Kamer overgelegd Gelijk gebruikelijk is volgt thans we derom een gedeeltelijk samengevat overzicht van de laatste 20 jaren mat splitsing van uitgaven en ontvangsten in gewone en buitengewone waarbij ook ditmaal weder de extra-aflossing van schuld in veriband mét de intrek king der muntbiljetten dienst 1904 bui ten rekening is gelaten Uit den aard der zaak is de afloop van de diensten 1914 tot en met 1923 in dit overzicht opgenomen met de cijfers gelijk die zijn na uitschakeling van de crisisontvangsten en uitgaven < Deze eindcijfers worden uit den aard der zaak ongunstiger wa'nneer in de be cijferingen over de jaren 1904-1906 als buitengewone uitgaven en ontvangsten worden aangeweizen die welke als zoo danig sedert 1907 gelden De eindcijfers worden dan voor het geheele twintig jarige tijdvak Nadeelig saldo gew dienst f 26.619.848.22 Na/d saldo buitengew dienst - 1.026.893.838.19 Nad saldo geheelen dienst f 1.053.513.686.41 £ e c ij f e r s van 1924 Wat het loopende dienstjaar 1924 be treft wordt aangeteekend dat de bs grooting van uitgaven zooals zij oor spronkelijk bij de wet is vastgesteld een eindcijfer aanwees van f740.114.243.23 waaronder aan buitengew uitg f 113.729.420 crisisuitgaven - 5.666.4,56 f-119.395.876 — blijft voor gewone uitgaven f 620.71,5.367.23 «.¦£ 7353 De middelen v/aren ge raamd op een totaal drag van f599.421.652.28 w-aaronder aan buitenge,wone ontvangsten f 40.793..392.76 biijft gew ontvangsten f 558.625.259.52 Het tekort op don gewonen dienst 1921 was dus geraamd op f 62.090.107.71 Sedert de vaststelling van deze be grooting zijn eenige posten verhoogd waardoor het tekort zou stijgen tot f 64.322.107.71 Intusschen zijn verschillende maatre gelen genomen tot vermindering van dit tekort Maatregelen waardoor het tekort o V e r 1924 verminderde Gewezen zij op de wet van 3 Mei 1924 tot ' verhooging van den accijns op bier en van het invoerrecht op bier en thee en op de wet van 20 Juni 1924 tot hef fing eener belasting op rijw-ielen Ver der zij wat de uitgaven betreft gewezen op de in werking getreden salarisver laging Hoewel niet alle getroffen maatrege len geheel het dienstjaar 1924 ten goede komen mag verwa.cht worden dat een en ander het tekort zal doen dalen met een-bedrag van rond 20 millioen gulden Overigens valt uit den aard der zaak omtrent den afloop van den dienst 19'24 nog slechts uiterst weinig te zeggen Blijkens de maandelljksche middelensta ten overschreed de opbrengst van de in die staten genoemde middelen over de eerste zeven maanden de raming met rond 15 millioen Verwacht mag wor ^ jden dat dez^i oyeK*<;.hrjWijig aa » het eind van het jaar 1924 tot een bedrag van rond f 20 millioen zal stijgen Een en ander re,sumeerende zou aan bet tekort op den dienst 1924 ongeveer 40 millioen gulden kleiner zijn dan aan vankelijk geraamd werd De cijfers voor 1925 ' Thans kan worden overgegaan tot eei uiteenzetting van de cijfers van het dienstjaar 1925 Per saldo bedragen de voor 1925 ge raamde gewone uitg dus f 15.458.339.35 minder dan het voor 1924 toegestane be drag Bij ' bex)ordeeling van dit cijfer dient vooreerst in het oog te worden gehou den dat alle crisisuitgaven welke voor 1924 nog tot een bedrag van f 5.666.456 waren uitgetrokken in 1925 geheel naar den gewonen dienst zijn overgebracht zoodat bij vergelijking van de gewone uitgaven 1924 mot die voor 1925 laatst genoemde ondanks de belangrijke ver hoogingen ' van de hoofdstukken V VII A VII B te zamen met ruim 18.5 millioen f 21.124.795.35 lager zijn gesteld-dan het jaar te voren Een vergelijking van de verschillende hoofdstukken met die van 1924 geeft voor zooveel de gewone uitgaven be treft het vo.lgende beeld Hooger zijn geraamd Hoofdstuk V i 4.180.823 VII A f 14.058.205,50 „ VII B f 348.877,18 Totaal meer f 18.581.905,6 Daarentegeii zijn lager geraamd Hoofdstaak I f 75.000 „ II 111.100,53 ï > ' Hl f 179.981 ¦ IV 1 1.048.023,50 „ "'¦ V A f 11.017:890 jj ¦' VI f 2.033.609 VIII i 2.795.567 IX 1 15.003.176 X i 1.308.148 ' » XI i 467.750 Totaal minder f 34.040.245,03 Met betrekifcing tot de hiergenoemde stijgingeai en dalingen kan dn het alge meen het volgende wonden opgemerkt De stijging van foooifdstuk V ds een on middellijk gevolg van de overbrenging van 4 maUioien gulden crdisisuitgaven naar den gewonen dienst terwijl de post wegens ondersteuning van behoeftige Nederlanders in Duitschland voor 1025 if 950.000 hooger moest worden uitge trokken • De venhooiging van hoofdstuk VH A vindt haar oorzaak vooamameiijk in de rente voor de in 192-4 geisdoten geld'lee ningen 1923 B en 1923 C en in de af lossing op genoemde leeniingen Op hoio^dstok VII B moesten de.pen sioenlasten f 2.475.428 hooger worden ge raaand welke verhooging de besparing veiikregeo door de 10 pCt salarisikorting temet doet Voorts moest meer worden geraaimd wegens uitkeeiring aan de ge meenten f 280.000 wegens uitgaven voor het mu ntweaen f 135.973 wegens xiver brenginig van crislsudtgavem f 294.100 en w,egens kosten van invordening vian be lastingen in verband met de tabakswet en de rijiwielbelastiing f 194.050 Tot de vermindering van uitgaven heeft ' ibehaXve een st-eeds verder door geveerde besparimg en weglating van die uitgaven die zonder groote bezwa ren konden worden venrneden of uitge steld in de eerste plaats bijgedragen de vermdndeiing der salarisposten terwijl nog op en.kele posten meer in het bijzon der de aandacht moge worden gevestigd De daling der uitgaven op hoofdstuk IV werd ondanks de overbrengin.g van crisisuitgaven naar gewoon tot een be drag rvan i 916556 en hoogere pen'sioen ' teksten tot een bedrag van f 429.300 ver kregen o.m door wijziging - hi de perso neels-hezettinig van gevangenissen en Rijkaweirkinrichtingen f 360.649 en in krimping en vermeierdeTing van perso neel der opvoeddngsgeistichten f 318.498 Bij hoofdstuk V A komt de verminde ring in hoofdizaak op rekening van de sailariskorting behalve bij het Nijver heidsonderwijs waarop bovendien een besparing van f 1.558,803 mogelijk bleek De uitgaven voor pensioenen en wacht gelden daarentegen moesten f 2.168.2i28 hooger wordien geraamd „ M a r d n e " en „ O o r 1 o g " Het eindcijfer van hoofdstuk VI be droeg op de hegrooting voor 192i f 46.108.286 waarvan blijkens dé gedrags lijn aangegeven in de memorie van ant woord op het voorloopig verslag der Ma rinobegrooiting een bedrag van f 1.500.000 — zijnde een deel der kosten van nieu wen vlootbouw — tot de buitengewone uitgaven werd gereikend De gewone uit gaven beliepen mitsdien voor 1924 f 44.608.226 "^' oor 1925 bedraagt bet eindcijfer f 46.110.35'7 Krachtens de zooeven ge noemde gedragslijn is daar\an f 3.535.740 ondeir buitengewo!on " gebracht laten de voor den gewonen dienst een totaal van f 42.574,617 Bet voordeelig verschil met tSB^4 — gewone dienst — bedraagt mitsdien f 2.033.609 Daarbij valt nog te vermelden dat de bi.idrage van Ned - In doe in de kosten van den vlootbouw voor 1925 wordt gesteld op f 5.216.40S welk bedrag onder de middelen is geraamd Op hoofdstuk VHI staat tegenover ver laging van verschillende pojsten een boogare uitgaaf van f 1.500.000 weg»ns kosten van bewapening en uitrusting van het leger «*;,.>.- i ¦.« ï?«.ia-t ' SPOORWEGEN De begrooting voor hoofdstuk IX kon belangrijk lager worden geraamd door dat het verlies op de spoorwegen ver leden jaar op 22 millioen begroot voor dit jaar niet 14 millioen kon worden verminderd De post wegens rcnlclooze voorschot ten voor den aanleg van locaalspoor - en tramwegen werd ƒ 2.512.00 lager gesteld ¦ waartegenover echter meer moest wor den geraamd ƒ 975.000 wegens voorschot aan de Limburgsche Tramw^T Maat schappij en /¦ 410.000 voor hei maken van een overbruggirig over den spoor weg bij fien Wesiti,Varkei3o«»'clgche»»'«g te Rotterdam De verliespost van ƒ 1.268.095 op het bedrijf der Posterijen Telegrafie en Telefonie kon worden ver vangen door een geraamden winstpost onder de middelen van i-ond ƒ 5.5 mil lioen Hoofdstuk X kan met ƒ 1.300.000 ver minderd wordeit wegens lagere bijdrage aan het Invaliditeitsfonds wegens admi nistratiekosten en met ƒ 452.000 wegens verminderde vergoeding aan de Poste rijen De bijdrage aan gemeenten in de betaling der annuïteiten van voorschot ten verleend ingevolge de Woningwet moet ƒ 1.650.000 hooger warden ges raamd DE MIDDELEN EN INKOMSTEN De Middelen en Inkomsten ter bestrij ding der uitgaven zijn geraamd op ƒ 611.078.020.21 waarin begrepen is aan buitengewone ontvangsten ƒ 21.055.496.71 zoodat voor gewone ontvangsten blijft ƒ 590.022.523.50 zijnde ƒ 31.394.263.98 meer dan voor 1924 werd geraamd De middelen welker opbrengst in de maandelljksche middelenstaten wordt gepubliceerd middelen A — F zijn opge nomen voor ƒ 415.942.000 en dus hooger geraamd ƒ 19.005.000 De overige midde len voor zoover onder de gewone ge rangschikt zijn hooger geraamd ƒ 12.389.263.98 ' Totaal hooger ƒ 31.394.263.98 Wat de middelen A — E ' betreft kon den op een gelijk bedrag als voor 1924 Avorden gei'aamd de dividend - en tan - tième belasting de vermogensbelasting de zegelrechten de successierechten alsmede do accijns op wijn op binnen landsch en buitenlandsch gedistilleerd de belasting op speelkaarten de belas ting op gouden en zilveren werken en het essaailoon Hooger zijn geraamd de Grondl5elastiug ƒ 367.000 de Personeele belasting „ 450.000 Inkomstenbelasting „ 5.000.000 Accijns op zout „ 50.000 Accijns op bier „ 6.000.000 Rijwielbelasting „ 3.000.000 Registratierechten „ 1.500.000 Invoerrechten thee 4 „ 3.000.000 Statistiekrecht „ 300.000 Domeinen „ 285.000 Inkomsten wegen „ 10.000 Inkomsten vaarten veren en havens „ 23.000 Loodsgelden „ 200.000 Mijnrechten „ 50000 Totaal hooger ƒ 20.235.000 Lager zijn geraamd Accijns op suiker ƒ 500.000 Accijns op geslacht „ 200.000 Accijns op tabak „ bOO.OOO Opbrengst Staatsloterij 10.000 Akten Jacht ea Visscherij „ 20.000 Totaal lager f 1.230.000 Blijft alzoo hooger ƒ 19.005.000 — Stelt men de ramingen der ontvang sten en uitgaven tegenover elkaar dan vindt men dat geraamd wordt Uitgaven gewone dienst ƒ 605.260.027.88 buitengewone dienst ƒ 86.187.715 — to taal ƒ 691.447.742.88 ontvangsten gewo ne dienst ƒ 590.022.523.50 buitengew dienst ƒ 21.055.496.71 tot ƒ 611.078.020.21 tekort gewone dienst ƒ 15.297.504.38 buitengew dienst ƒ 65.132.218.29 totaal f 80.369.722.67 WAT ER NOG BIJKOMT Dit tekort op den gewonen dienst van ruim 1 15 millioen geeft den toestand echter nog niet geheel juist weer Vooreerst is in de begrootingen nog niet verwerkt het resultaat van de met 1 Januari 1925 in werking tredende ss larisregelingen De bej'ekeningen in-de thans ingediende ontwerpen steunen nog op den toestand zooals deze per 1 October a.s zijn zal nl een korting van 10 pet op de salarissen Hoewel een nauwkeurige becijfering van de besparingen die van de nieu - w e salarisregelingen het gevolg zullen zijn op dit oogenblik nog niet kan wor den verstrekt kan toch met voldoen den graad van zekerheid worden ge zegd dat door de tegelijk met de Me morie van Antwoord in te dienen No ta's van Wijzigingen het tekort op den gev/onen dienst tot f 8.5 millioen zal worden teruggebracht Bovendien is aan de toepassing van de nieuwste salarisregelingen voor het personeel der P T en T een verhoo ging van liet geraamde winstcijfer van dit staatsbedrijf met rond f 700.000 te verwachten waardoor ^' orengenoemd tekort daalt tot rond f 8 millioen Aan den anderen kant zal echter deminister van Arbeid bij afzonderlijkvoorstel ongeveer 12 millioen guldenmoeten aanvragen als sfaalsbijdrageaan hot Ouderdomsfonds ten behoevevan de V.O.V zoodat ten slotte het te kort op den gew-onen dienst voor hetjaar 1925 op f 20 millioen moet wordengestold ' Tot dekking van hot hierboven ge noemde tekort is bij de Slaten Gene-i'aal bereids een tweetal - wetsontwerpen aanhangig gemaakt nl een ont-werp tot vaststelling eener nieuw^er Tarielwet en een ontwerp tot verhooging van den accijns op tabak Aangezien van deze ontwerpen een verhooging der middelen met f 20 mil lioen kan worden verwacht zal indien ze tijdig tot wet worden verheven als een ge\olg daarvan het tekort op don gev/onon dienst 19-25 volledig gedekt zijn Hieraan wordt niet tekort gedaan door de omstandigheid dait op de stor ting van f 18.5 millioen in het Invali diteitsfonds ook voor 1925 niet gere kend is Een voorloopige berekening dier storting toch heeft uitgewezen dart het gedurende enkele jaren achter wege laten daarvan niet noodig zal maken dat deze stortingen in latere ja ren zullen moeten worden verhoogd of in tijdsduur verlengd Geconstateerd moet worden dat het — Als da > eide bojwMgenpeiwie aanhaa gige wetsontwerpen aangenomen zijn — gelukt zal zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar voor ontreddering van ' s lands financiën af te wenden Dafe ' hiervoor met inbegrip van de boven genoemde f 20 millioen een bedrag van ongeveer f 32 millioen aan nieuwe heffingen noodig was bewist ook de P>egeering maar dat was bij een te dek ken tekort van ongeveer f 130 millioen of indien men de f 18.5 millioen stor ting in het Invaliditeitsfonds buiten beschouwing laat van ongeveer f 112 millioen onvermijdelijk Het sluitend maken der begrooting is voorts niet verkregen kunnen wor den zonder doorvoering van de door de Regeering slechts noode onderno men verlaging der ambtelijke salaris sen en loonen ter-wijl ' n sterke be snoeiing van uitgaven die men in ge wone tijden ongetwijfeld met ruimere hand zou hebben toegestaan mede on vermijdelijk bleek Met name valt bij dit laatste ook te denken aan het niet ter hand nemen van nieuwe openbare werken ' waar mee iereids een aanvang gemaakt was Ook hier heeft men zich — ge lijk op zoo menig ander terrein — tot het volstrekt onontbeerlijke minimum moeten beperken NOG GEEN NORMALE TOESTAND Hoezeer de Regeering meent dat het verkregen resultaat — na aanneming van de beide ontwerpen tot dekking van het voorshands nog aanwezige tekort van i 20 millioen — tot eenige voldoening mag stemmen tegelijk mag zij niet nalaten met den meesten na druk te waarschuwen tegen een moge lijke opvatting als zou thans een nor male toestand in ' s Lands financiën zijn teruggekeerd Vooreerst valt te wijzen op het ' nor male en dus onvermijdelijke accres van sommige uitgaven waartegenover voorshands alleen de voorgenomen be zuinigingen op de militaire departe menten kunnen worden gesteld Dan moet gewezen worden op den steeds stijgenden pensioenlast in 1924 f 4 millioen meer dan in 1923 en in 1925 weer f 5 millioen meer dan in 1924 W'etsontwerpen tot beteugeling van die stijging zullen eerlang aan de Sta - ten Generaal worden toegezonden En eindelijk trekt de sterke stijging van Hoofdstuk VH A de aandacht welk hoofdstuk voor 1925 met niet min der dan f 14 millioen verhoogd is moe ten worden Die stijging houdt voorloo pig ' nog aan Wel mag daartegenover wellicht op eenige stijging der middelen worden gerekend maar op meer dan een even wicht tusschen de stijging der uitgaven en die der inkomsten valt toch voors hands niet te hopen Wil men dus — en de regeering acht dit onaf ïvijsbaren eisch — kunnen ko men tot ' t verlaging van sommige voor de volkswelvaart zal - te drukken de heffingen dan zal ook in de l<,omen de jaren met niét rustenden ijver moe ten worden gestreefd naar verdere ver laging van uitgaven DE DRUK DER BELASTINGEN PKR HOOFD De druk der publieke lasten is een ernstige belemmering voor de geleide lijke ontwikkeling der algemeene volks welvaart het cijfer der uitgaven voor den Staatsdienst in verhouding tot de draagkracht der bevolking véél te hoog Beliep het bedrag dat in 1910 hiei ' te lande per hoofd der bevolking aan belastingen voor Rijk provincie en ge meente werd opgebracht f 33.24 in 1921 was dit cijfer tot f 139.20 gestegen dus meer dan verviervoudigd Blijft dus het streven naar verlaging van uitgaven op het eerste plan is dit het meest noodzakelijke daarnevens zal ook naar een betere verdeel ing tus schen de directe en indirecte belastin gen gestreefd moeten worden Reeds is in die richting het een en ander ge daan de beide thans nog aanhangige ontwerpen tot versterking der midde len doen een tweede schrede in die richting terwijl een derde wordt voor bereid De regeering is n.l voornemens de indiening van een ontwerp tot heffing üener belasting op weelde-verteringen te bevorderen en zal deze vergezeld doen gaan van ontwerpen tot vermin dering van sommige al te drukkende direcle belastingen Door beide maatre gelen voortgezette verlaging van uit gaven en wijziging in bel belastingstel sel hoopt de regeering er toe ie " kun nen bijdragen dat weer betere voor waarden voor den opbloei van ons eco nonaisch leven verkregen worden Ten slotte doet de minister nog eeni ge mededeelingen omtreni den stand der kas en omtrent de crisisuitgaven en haar dekking Daaruit blijkt dat op 1 ] Sept j.l de niet door tegenvorderingen gedekie en dus zuiver ten behoeve van ' s Rijks huishouding aangegane vlottende schuld per saldo rond f 12.75 millioen bedroeg De c r i s i s u i t g a V en Met beti-ckking tot de crisisuitgaven moge het volgende dienen Do tekorten op de crisisdiensten be droegen van de jaren 1914 tot en met 1923 een totaal van f 1,277:273,918 Tot dekking van tekorten op don crisis dienst is uit leoning verkregen totaal f1,350,2,50,000 Na aftrek van bovengenoemd be drag van f 1.2777,273,918 blijft dus nog beschikbaar f 72,976,082 A'oor 1924 werd gerekend op een to taal aan crisisuitgaven van 15,666,456 Te vermeerderen met de bedragen der aan Oostenrijk vei-le^-inde i eliefcre-dieten waarvoor een uitstal van de be taling van hoofdsom en rente is gege ven van 20 jaren f 16,786,200 zoodat in totaal een bedrag van f22,4.V2.G56 in mindering moet worden g-:'braUi1 van wmM SCHOEN tREME CADEAUX VOOR LEDIGE DOOZEN millioen voor eventucele uitgaven welke vooi'tvloeien uit afwikkeling van crisiszaken en terugbetalingen op de oorlogswinstbelasfcing kan derhalve een voldoende reserve aanvyezig wor den geacht vooral wanneer men het e verwachten winstsaldo van de N.U.M in aanmerking neemt De eerste afdeeling Interesten enz van Hoofdst VIIA Nationale Schuld wordt voor den dienst 1925 geraamd op f89.326.947,05 v d dienst 1924 is toege staan f 80.170.236,,55 er wordt dus voor 1925 meer aangevraagd dan voor 1924 is toegestaan f9.156.710,50 Deze stijging wordt in hoofdzaak ver oorzaakt door de in de bjgrooiing voor 1925 voor de eerste riaal uiigv'rokkeri posten voor rente der leenifig 1923 B ten bedrage van f 5.091 '.' O en voor ren te en kosten der leeaing 1923 C ten beloope van f6.495,000 terwijl voorts voor rente en kosten der vlottende schuld thans f 3.855 0(>0 méér is ge raamd dan voor 1924 waartegenover voor rente verschuldigd aan den Post chèque - en Girodienst voor 1925 f5.300.000 minder dan voor 1924 is uit getrokken ' Wegens voortgezette amor tisatie van staatsschuld ondergingen onderscheidene renteposten een ver mindering De tweede afdeeling Amortisatie en aflossing wordt voor den dienst 1925 geraamd op f 25.638.393 en bedroeg vóór f20.736.898 zoodat voor den dienst méér wordt aangevraagd dan voor 1924 is toegestaan f4.901.495 welk be drag zal noodig zijn voor delging vanschuld ingevolge de leening 1923 B tersom van f 290.000 en der leening 1923 Ctot een beloop van f3.600.000 welkeposten voor den eersten keer op de be grooting zijn gebracht en voorts zoo wel ter uitvoering van ie - vet van 11 Januari 1013 als van die Leeningswet ten krachtens welke ook de vrijgeval len renten tot amortisatie of aflossingmoeten worden aangewenxl Evenals tenvorigen jare komt van het bedrag vardeze afdeeling f 7.6-20.000 ten laste vanden buitengewonen dienst rWEEOE KAMER In de gistermiddag gehouden zitting der Tweede Kamer werd de nominatie van het voorzitterschap opgemaakt De heer Kooien R.K krijgt de eer ste plaats met 70 van de 75 uitgebrachts stemmen De heeren Nolens Rutgers en Snoeck Henkemans verkrijgen ieder één stem De heer Monté Verloren A.R wordt als tweede geplaatst met 45 van de 74 uitgebrachte stemmen.-Op den heer Schaper S.D.A.P worden 15 stemmen uitgebracht op den heer DresselhuyS V.B 8 en op de heeren Schokking Rut gers en Van Gijn elk één stem Voor de derde plaats op de nominatie \> aren verschillende stemmingen noo dig totdat in de vierde stemming de heer Van Gijn 37 stemmen verkreeg er de heer Schapen 32 stemmen Dé heer Van Gijn werd als derdi aangewezen Een commissie uit de Kamer > zal deze voordracht aan de Koningin aanbieden De zitting werd daarna verdaagd toJ Donderdag EERSTE SCAS^ER In de gisterenmiddag gehouden ver gadering der Eerste Kamer bracht de voorzitter de heer J J G Baron Van Voorst tot V o o r s t in herinnering dat hij in zijn gewone werkzaamheden als voorzitter bestendigd is applaus De V o o r z i 11 o r hield vervolgens een korte rede waarin hij o.m zeide „¦\" er]eden jaar mocht ik den wensch uitspreken dat deze op anderen grond slag verkozen Kamer vruchtbaar werk zaam zou kunnen zijn on met gi-oote vol doening mag ik constateeren dat zij inderdaad vi uchtbaren arbeid heeft ver richt en dit doet mij verwaohten dat zulks ook dit jaar het geval zal zijn Met den wensch dat onze arbeid moge strekken in het belang van volk en va derland aanvaard ik in het Vertrouwen dat uw onmisbare steun mij ook dit jaar niet zal ontbreken met opgewektheid de mij opgelegde taak '' De voorzitter stelde voor de Troonrede met een adres van antwoord te beantwoorden De heer W i b a''u t vroeg stemming over dit voorstel Het voorstel van den voorzitter wordt daarna aangenomen met 34 tegen V stemmen die der s.d.a.p en van deii iheer Westerdijk v.d De ' Kamer ging vervolgens over tot het trekken der afdeelingen en begeeft zich daarop in de afdeelingen ter hènoe ming'^van voorzitters en ¦ ondervoorzit ters en leden der commissie van Redac tie voor het adres van antwoord op de Troonrede Na de heropening van de vergadering deelde de voorzitter mede ' dat de af deelingen benoemd hebben tot voorzit ters do hoeren Janssen De Waal Male fijt De Vries Idenbiurg en Verheyen tot ondervoorzittei's de heeren Diepen horst Do Gijselaar Rink De Vos van Steenwijk en Van Lanschot en dat be noemd zijn tot leden voor de conimis,sie van Redactie voor het - adres van ant woord de heeren Haa«evoet Slot6ma,kBr de Bruine Blomjous De Vos van Steen wijk en Wittert van Hoogland De voorzitter benoemde tot leden van de commissie voor de verzoekschriften de heeren Van Lanschot De Vries Cro les Rink en Cramer De voorzitter deelde me » '" GEMENGD NIEUWS Auto te w a ter Te Haarlemmer meer is een auto nabij het fort de Licde n de Bingvaart gereden na eerst oen ijzeren meerpaal te hebbon vernield In de auto zaten een heer uit Den Haag en een verloofd paar uit Amsterdam Do in zittenden raftkten te water maar kon den zich doordat de auto op zij in do vaart gevallen was vrij gemakkelijk redden Ze kregen geen letsel maar en kele kleedingstukken gingen verloren De auto die beschadigd werd is giste ren naar Amsterdam vervoerd Vermoe delijk heeft de wagen met veel te groote snflheid een bocht genomen Meisje in brand geraaKi Te Roosendaal was men in de keuken der familie v Z in een panne^i op do kachel terpentijn aan het kokoii Terwijl de IG-jarige dochter nabij de kachel stond werd de keukendeur open gedaan waardoor de vlam in de terpen tijn sloeg De kleeren van het meisje vatten hierop vlam Het meisje vluchtte naar buiten waar een voorbijganger het vuur doofde Inmiddels had het kind aan borst hoofd en armen reeds ern stige brandwonden opgeloopen De in middels ontboden geneesheer achtte ' overbrenging naar het ziekenhuis nood zakelijk — o — Handjes afgereden Toen een IcRse rangeermachine der S.S van het station te Simpelveld in de richting Maastricht het baanwachtershuisje bij een voorheen bewaakten overweg ge passeerd was hoorde een dochtertje van den baanwachter een gekerm en zag vlak bij de woning even buiten de om heining van den aangrenzenden voor tuin haar broertje van anderhalf jaar naast de spoorlijn liggen Beide hand jes waren ' over ' den pols totaal afge klemd en'niets was er van deze lichaams deelen te vinden Het kindje schijnt het erf waarvan het hek door een binnenkomend familie lid was opengelaten in een onbewaakt oogenblik fe hebben verlaten en al spe lende met beide handjes op de rails te zijn geraakt op het oogenblik dat de lo comotief passeerde Het had ook nog een minder ernstige verwonding aan net hoofdje Heling van rijw ielplaatjes De politie te Haarlem heeft twaalf per sonen aangehouden wegens heling Zij hebben van verkoopers van valsche rij wielplaatjes deze voorwerpen gekocht met de wetenschap dat zij vervalscht waren Op de kermis Te Marssum waar het kermis was zijn gisternacht een l\an en twee vrouwen uit Leeuwarden ¦ langehouden die een boertje van zijn portefeuille met ƒ 270 hadden beroofd Der ëW^tfe s t e B r e d '& Uit den Haag worcit ons gemeld Van de meest bevoegde zijde wordt medegedeeld dat van ongeregeldheden onder de voor herhalingsoefeningen op gekomen militairen te Breda geen sprake is geweest Enkele soldaten die bij het oplïomen onder den invloed van sterken drank verkeerden en zich minder behoorlijk gedroegen zijn door de militaire poli tie gearresteerd In de binnenstad is he * uiteraard druk geweest door de opkomst van i lichtingen infanterie maar behoudens de zooeven genoemde gevallen van dronkenschap is van onbehoorlijk ge drag of insubordinatie geen sprake ge weest Wat de legering aangaat zijn bijzon dere maatregelen getroffen o.a door het verstrekken van meer ligstroo om van het verblijf in de tenten ook bij vocht geen hinder te hebben Indien het weder onverhoopt slechter wordt en daartoe dus aanleiding geeft zal tot inkwartiering worden ovei-gagaan wel ke in voorbereiding is Do o d g e t r a p t Te Leens Gr is gisteren het 5-jarig dochtertje van den arbeider J T in de weide door een paard doodgetrapt De diamantdielstai te Antwerpen Maandagmiddag is naar de „ Tel " meldt op de Neder landsch-Belgische gi ens de aangekon digde confrontatie gehouden tusschen de vier gearresteerden in de zaak van den diamantdiefstal Slier en mej Schippers uit Amsterdam die weiger de naar België te komen getuigen De confrontatie geschiedde m de herberg Statlezicht " te Nispen welke vlak bij de grens staat Mej Schippers werd ondervraagd de vier verdachten Baraneck Marcovitsj Goldstein en Weissblach kon zij waar nemen door een raam iicj S had vroe ger verklaard dat zij in den trein Am Bterdam—Parijs zat en al ® een der die ven Goldstein had herkend waaraan zij toevoegde dat hij een horloge in de hand hield waarvan zij een duidelijke beschrijving gaf Hetzelfde horloge heeft ook de Antwei-psche politle offi-oier Desmet in handen van een der reizigers gezien Thans was het voor mej S zaak den man met het horloge te herkennen Eerst werd Baraneck met het horloge voor haar gebracht daarna Weissblach zij herkende bei den niet bij Marcovitsj twijfelde zij en over Goldstein durfde zij niet positief spreken Een van de beide laalsten moest ' t volgens haar wel zijn Goldstein Als men nu weet dat zij met den man gepraat heeft en dat alleen Gold p!.-;v T;oiU;r.r'srh spreekt dan mag ¦ men iIüI zij Dooreen pistoolschot ge troffen Te Deventer werd de hulp der politie ingeroepen daar eenigo jon gelieden waarvan er oen in het bezit was van een flobertpistool na het ver laten van oen café daarmede hadden geschoten tengevolge waarvan G E in het achterhoofd werd getroffen en zoo danig verwond dat hij in hot Zieken huis moest worden opgenomen De dader de 23-jarige E nam bij do komst der politie de vlucht doch werd later aangehouden Het pistool dat liij imniddels had weggeworpen word in oen bloemperk teruggevonden _ o — Brand Gistermiddag brak brand uit " in het filiaal der firma Albert Heijn te Weesp Het vuur was in een uur be dwongen De schade in magazijn en winkel is zeer aanzienlijk Het pand bleef behouden De m o 1 e n b r a n d b ij Alk maar Nader vernemen wij nog dat het roekeloos spelen met vuurwerk van eenige kinderen waarbij een voetzoeker door den wind op de kap van den m,o Icn kwam de oorzaak moet zijn van ' den brand die den molen „ Het roode Hert ' te Ondorp bij Alkmaar in de asch legde Door don brand ging boven dien 60.000 kilo,graan verloren Uit " t vlakbij gelegen petrolcumpakhuis va a de firma HolzmuUer kon bijtijds "-"-- worden weggehaald olie paarde i wagerisSgSt -!¦•;¦¦•,»' _«_ Een kranige reddin g To Vlissingen geraakte een vierjarig knaap je in het Dok De 16-jarige Marinus Mul Ier spixjng fe water en mocht na een paai keer duiken erin slagen den knaap te redden Ketel gesprongen Gistermid dag is in de zuivelfabriek te Wirdum ibij Leeuwarden de ketel g-sprongen welke door den geweldigen druk in een ander vertrek terecht kwam Een deel van de fabriek is ingestort De muren van het hoofdgebouw zijn gescheuiid on het dak is gedeeltelijk Ingestort Een woelige lotingsdag Bij gelegenheid van de loting voor de militie is het te Weesp rumoerig toe gegaan Troepjes jongelui verkeerden reeds ' s middags om 12 uur niettegen staande het tap verbod van kracht heet te in beschonken toestand Een hun ner F werd daai-voor in verzekerde be waring genomen doch hiermede be moeide zich V Dr die de politie op verschillende scheldwoorden onthaalde en opruiende taal tegen de omstanders sprak Onder hevig verzet werd hij door een viertal mannen van gemeente - zoowel als Rijkspolitie naar het politie bureau overgebracht Des avonds arresteerde de politie nog een zwerver W U eveneens beschon ken die bovendien nog vijftien dagen hechtenis of f 15 boete eveneens voor openbare dronkenschap tegoed bleek te hebben Om het me i s j''e Twee 16-ja rige jongens te Meerkerk kregen twist om een meisje waarbij B v d H P ¦ V met een mes in de Ixirst stak zoodat de longen werden geraakt Dr Spijkcn burg verleende de eerste hulp De ge kwetste is niet buiten levensgevaar De dader is naar het huis van bewaring te Dordrecht overgebracht Wie niet sterk is moet slim zijn Men schrijft aan de „ Tel " ' t Gebeurde te Wierden ' s avonds bij de opening der feestelijkheden In hot café N waren een aantal bezoekers al len in feeststemming „ Lange Jan " uit Almelo ook hier zeer goed bekend wilde van de gelegenheid gebruik ma ken om een hoeveelheid oranjespeld jes aan den man te brengen Maar hoe Jan ook zijn speldjes aanprees en trachtte de aanwezigen liefde voor het Oranjehuis in te prenten en dit dan ook daadwerkelijk te toonen door het dragen van een speldje het lukte niet en Jan bleef met zijn speldjes zitten Eenigen tijd later terwijl Jan nog be zig was met onvermoeiden ijver zijn speldjes aan te prijzen kwam een kleine jongen eveneens met een aan tal oranjespeldjes hem naar zijn zeg gen door Jan overgedaan het café bin nen Hij sommeerde Jan de speldjes die geheel verkleurd en oud waren en dus niet verkoopbaar terug te nemen Jan zeker onder den indruk van zijn slechte negotie weigerde dit pertinent De jongen dreigde met naar de politie te gaan stelde Jan zelfs een minder vriendelijke ontvangst te Almelo voor het hielp niets Jan bleef weigeren de speldjes terug te nemen Ten einde raad begon de jongen te huilen en trachtte daardoor het hart van Jan ie vei murven Maar ook dit mocht niet baten en de jongen behield zijn on verkoopbare speldjes De bezoekers van het café kregen echter medelijden mot den knaap Zij overlegden met elkaar en kwamen tot het besluit de voor raad speldjes zijnde naar men ons me dedeelde voor ongeveer acht gulden maar van den jongen over te nemen Hoogst voldaan over deze uitkomst vertrok de jongen zonder speldjes en met een mooi bedrag op zak uit het café Ook Jan vertrok daar hij wel wist dat er nu toch niet meer te verdienen was eenigen tijd daarna Nog onder den indruk van hun goe de daad vernamen de cafébezoekers eenigen tijd daarna dat Jan en de hui lende jongen bij elkaar behoorden en zij er cius aardig tusschen waren geno men Jan had dus ondanks zijn eersten tegenspoed nog oen goeden dag — o — Woestelingen Een caféhouder te Amsterdam deed aangifte dat dr!o broers in zijn café aan de Spiegelstraat bij een ruzie met andere bezoekers acht ' vensterruiten sen deurruit twee gas comforen en een electrisehe lamp op zetteliik hebben vernield Meisje vermist Te Weesper karspcl wordt sinds Zaterdag vermist de lö jiüige Reintje van der Roest Zij verliet Zaterdag omstreeks elf uur de ouderlijke woning De burgemeester van ' Weesperkarspel verzoekt nu namens den vader opspo ring Het vermoeden bestond dat zij zich naar familie had begeven doch het on doriioek in die richting heeft geen re sultaat opgeleverd Zij is in het bezit van een oud damesrijwiel Sinds zeven dagen is te Rheine weer een meisje spoorloos verdwenen Het betreft de dochter van een conducteur bij de spoorwegen I^ena Lammers ge naamd die te Rheine als leermeisje bij oen modiste werkzaam was Zij is na afloop van haar werkzaamheden Woensdag jl naar huis gegaan en sindsdien niet meer gezien De politie doet Ijverig nasporingen ¦— o Faillissementen Opgegeven door Van der Graaf en Co afd Han delsinformatiën Geëindigd H van de Ven exporteur te Tienray G G Terhaag koopman te Venlo Don boedel van wijlen N C Timmerman te Zierikzoe W Verhaar liindbouwer te ' t Veld Oude Niedorp i ' Bakker winkelier en losse werlanan Ie Grootebroek OVERZICHT In Marokko hebbon de Spanjaarden weer oen aantal stellingen ontruimd die zij niet konden houden zonder voort durend verliezen te lijden en ten slotte misschien afgesneden te worden Gene raal Primo de Rivera het hoofd van het directorium is er naar luid van berich ten uit Madrid op uit den internationa len weg van Totooan naar Tanger vrij te houden Deze weg en de spoorweg van Tetoean naar Ceuta zijn twee verbin dingslijnen Op de eerste kan de verbin ding alleen gehandhaafd worden met cenvooion onder gewapend geleide op de laatste slechts met gepantserde trei nen Tegenover do beveiliging van deze twee wegen,.die ook in het ergste geval voor den aftocht zouden moeten dienen is het houden van verspreide posten van geen belang meer Zijn plan schijnt dus vcorloopig neer te komen op concentra tie van zijn hoofdmacht te Tetoean met verzekering van de twee verbindingslij nen naar die stad President Coolidge heeft ter gelegen heid van de opening van het Congres van het Amerikaansche Legioen een brief gezonden aan het bestuur waarin hij zegt dat de wereld zich meer en meer bekeert tot den vrede on tot het bewa ren en bestendigen er van In velerlei opzichten wordt er goede vooruitgang gemaakt om den oorlog uit de v/ereld te verdrijven De belangrijkste telegrammen die we ontvingen aangevuld met die aan N R Ct Hdbl Vad en Tel laten we hier volgen De minister-president van Mongolië vermoord LONDEN 16 Sept Uit Tientsin wordt gemeld dat de minister-president van Mongolië dr Danzan vermoord is door bolsjewistisch gezinde Mongolen die se dert eenigen tijd met Peking samenspan nen om Mongolië weer onder Chineesch bewind te brengen Reizigers uit Oerga den regeeringsze tel van Mongolië deelen mede dat het den aldaar vertoevende vreemdelingen voornamelijk Engelschen Amerikanen en Denen verboden is de stad te verla ten Ernstig tramongeluk BERLIJN 16 Sopt Hedenmiddag kwam te Charlottenburg een tramwagen ' in botsing met een stilstaande tram waarin juist twintig schoolkinderen wil den instappen Het balcon van een bij wagen werd geheel vernield vier perso nen werden zwaar en vijf licht gewond Vele kinderen kregen door den schrik een ernstigen zenuwschok Zware brand te Bakoe LONDEN 16 Sept Naar de Daily Express uit Moskou verneemt zijn door een brand op de petroleumvelden van Bakoe 35 pstroleumbronnen vernield De brand is door kortsluiting in de elec ¦ trische geleidingen ontstaan Een nieuw record van de M a u r e t a n i a LONDEN 16 Sept De Mauretania heeft een nieuw record hehaald door den afstand van New York naar Ply mouth af te leggen in 4 dagen 21 uren en 57 minuten auto-ongeluk te Johns V r e e s e 1 ij k St Acht personen gedood St JOHNS Newfoundland 16 Sept Hier hoeft heden een vreeselijk auto ongeluk plaats gehad Een auto die met een gezelschap van hier en tvvee officieren van den kruiser Constance van een bezoek aan het Britsche eska der terugkeerde sloeg om Alle 6 inzit tenden weerden op slag gedood Voorts werden twee Canadeosche oud otficie-ron door den wagen aangereden Zij liepen zulke onistige verwondingen op dat zij op weg naar het ziekenhuis be zweken Nader wordt bericht dat de auto met het gezlschap den wagen der 2 oud officieren aanreed die juist wilden in stappen Door den schok sloegen beide aiitomoblelen onderste boven met het bovenvermelde treurige gevolgen fm^M ' Vereen Groenten en Vnichtenvelling „ Utrecht sn Omstreken " Fruitveiling 16 September Spaansch zuur f 3—7 Diamantperen f 5 8 Kleine Grenadiers f 25—31 The Queen f 8—23 Beun-é de Merode f 6 — 16 Marguerite de Marillot f 12 Zoete Blommé f 6—12 Maagdeperen f 7—15 Beurr Hardy f 12-20 Williams f 6 — 20 ' Honingzoet f 3-8 Notarisappels f 7 — 16 Verbetei'de GoudreiHet f 12-20 Platte Conce f 12—15 Late Dirkjespê ren f 3—5 Wijnperen f 6—13 Sinjeur d'Espercjue f 5--20 Beurré Le Brun f 7 — 15 Notarisappels f 6—11 Framboos appèls f 7—17 Sterappels f 8—11 Bon Chrestien f 6—15 Bonne Louise f 9—30 alles per 100 K.G MARKTBERICHTEN ROTTERDAM 16 Sept Vee Ter markt waren aangevoerd M paarden 29 veulena I486 magere runderen 648 vette rundei'ën 1583 vette kalveren 33-2 nuchtere kalveren 3ü7 schapen of lammeren tü varkens 624 biggen De prijzen waren als volgt koeien le kw 1-30—13U ct Ee kw 110—103 ct 3e kw 100-90 ct „ ossen le kw 115 — 120 ct 3e kW 10,3—100 ct 3e kw 95—85 ct „ stieren te kw 105—107^2 ct „ 2e kw 95^90 ct „ 3e kw 8,3i-75'ct „ kalveren le kW 170—195 ct „ 2e kW 150—125 ct „ 3e kw 110—95 ot „ alles par KG „ melkkoeien I 200 — 385 kalfkoeien i 215—395 stieren f 170 — 390 pinken 1 175 graskalveren 1 50—135 varazen f 100—200 werkpaarden 1 ' 100 — K0 slachtpaarden 1 95—160 hitten I 95 — 180 nuchtere kalveren I 13—24 lokkalve ren 1 18 — 2a biggen 1 8—18 overloopers 1 24 Vet vee en vette kalveren in alle kwa liteiten redelijk verhandeld tot lioogere prijzen dan gisteren Mell <- en kalfkoeien met matigon graskalveren met redelijken handel Nuchtere kalveren met matigen aanvoer en handel Biggen en overloopers redelijk verhandeld Paarden met matigen handel PURMEREND 10 Sept Kaas Aanvoer 14 stapels fabrieks - f iO.SO met merk I 02,50 52 stapels boeren - i 60 met mei'k I 82 5 stapels Goudsche met merk 1 75 3 sta pels commissie met ni.ork I 65 Boter 4auvoer 544 KG I 2.40—2,60 per Kilogram Vee Aanvoer 672 runderen w.o 305 vette koeien t 1—1,25 per KG „ melk - en gelde koeien 1 150—450 48 vefte kalveren f 1,50 — 1.70 per KG 182 nuchtere kalveren 1 14 — 45 48 stieren 33 paarden I 150—250 1023 schapen 1 - 50—53 853 lammeren 1 25—32 558 vette varkens f 0.88 — 0.94 zouters I 0.66—0.72 per KG 60 magere varkens I 24—48 190 " biggen 1 10—20 20 bokken Handel in runderen stug kalveren en schapen matig vette varkens vlug ' en hooger in prijs - Fruit Aanvoer 100 zak aardappelen f 2 — 4 en 400 zak peren I 1—3 per zak Eieren Kippen - 1 9—9,75 per lOü Eieren -^ an de eierenveilingen waren aangevoerd 33.000 eendenei-eren f 7,10 — 7,90 en 20,000 kippeneieren I 9.10—10.50 VEENENDAAL 16 Sept Heden waren de markprijzen Boter 1 1.90 per KG eieren f i.25 a 7,25 per 100 vStuks aardappels 1 6 a 7 per HL biggen f 8 a 15 sclirainmen f 23 a 25 dr zeugen f CO a 8.3,zeugen f 50 a 80 kalfkoeien 1 230 a 395 kallvaarzen f 180 a 3,50 guste vaarzen ï 175 a 320 pin ken f 05 a 190 BOD]-:(;i!.-WEN 16 Sept § Kaasmarkt Aanvoer 442 partijen waaronder 393 Bijksmerk 19163 stuks wegende 134141 Kilogram Prijs Goudsche kaas met Rijksmerk le soort 1 76 a 80 2e soort J 69 a 74 zwaar dere tot J 83 zonder Rijksmerk 1 68 a 78 Handel flauw DEVENTER 16 Sept Veemarkt ' Dra gende koeien f 300—425 guste idem 1 250 — 325 dragende vaarzen f 330—390 idem pinken f 200—225 guste idem 1 180—225 graskalveren 1 60—75 nuchtere idem 1 14 — 18 stieren per KG i 0.75—0,80 vette koeien I 1,05—1.15 Handel matig Aanvoer 67 stuks GELDERM.AlLSEN Ter veiling besteedde men voor fransche bellelleur f 7.50—8,50 gerrit roelof 1 5 hollemans I 7 zure kwet sen f 10.50 trijntjes 1 4 roodjesperen f 4 maria louise i 9 dubbele heereperen f 3,50 souvenir du congres f 5 eva-appelen f 8 goudgeel 1 5.,)0 — 0,50 damperen f 2,50 per zikperen 1 2—4 zoete honderdmark f 6.50 bloemzoet 1 7.50 Engelsche bellefleur 1 8,.50 woldragers f 0,50 spekperen f 2,50 suikerperen £ 1..50 citroenappelen f 9 oranjeblank 1 7.30 peerappels f 8,50 le moenappelen f 10,50—18 bismarck 1 6 na poleons f 5 bonne louise f 25 ster-appe len 1 10.50—11 zoete - princessenobpjs 10,50 achterovers 1 18.50 kroningerkroon 1 10 zure pippelingen i 6 the queen f 30—32 calabasseperen f 15.50 present van lunte ren I 8 margriet f 31 leopold f 10 dia mantperen f 1,50 jodenperen 1 5 waalkan fers f 5,50 zoete pronkers f 7.50 game rensGhe zuren f 15 peterselieappelen ex tra f 13 ananasreinette f 10 keizer alexan der f 8.30 iiooge boomers 1 5 hitteperen I 3 reine d'Or f 8.50—10 per KG „ eerste soort Perziken f 1—1,50 calabasse 1 7 per stuk Groentenveiling Uien f 6 per KG Fabrieksveiling zuur kroet 13.80 zoet kroet f 1.15 per 100 KG ZETTEj>f Veilings-Vereeniging Midden Betuwe " Noteering van 16 September Zoete kwel-sen 1 1-4—24 Zure idem i 7—13 Catriene pruimen 1 10—18 Pruimedanten I 16—25 Beurré de mérode f 6—10,50 Maagdeperen f 6—8 Triumph de Viene f 14-23 Souvenir de Congres f 10—17 Wil liain üucbesse E 16—21 Zomervijgen 1 9 — 13,50 Bonne Louise 1 20—34 Transpa rant de Cronsel f 18—25 Fransche Para dijs 1 8—9 Zome)*eIlelleur f 7—10 Diver se zure appels 1 8—12 Bloemé f 7—10 Eva zoet 1 6—7,50 Diverse zoet appels f 6—10 Snijboonen 1 23—28 Pronkboonen 1 9-^14 Princésseboonen 1 31—38 Alles per 100 KG CULEMBORG 10 Sept Op de weekmarkt van heden besteedde men voor eieren van f 9 tot 9,50 per stuk — Veiling Culemborg en Omstreken BI „ Tutten f 0,-50 bergamotten 1 4—3,50 Maagdeperen Ie soort 1 6.50—8 Williams Ie soort f 8,50 — 9„50 Bon Louis f 17,30 BI Beurré f 8 Beurré de merode f 7—7,50 Triumph de Vienn el 8,50 Durando Ie soort f 4.,50-3,30 Princes Noble f 10—18 Woudhuizers 1 10,50 Suikerperen le soort I 5—6 Diamantperen f 3—6 Bismavck Ie soort - f 9 Zomer bellefleur f 9 Sint de l'.speren f 7.50 Ossenkoppen le soort f 8 Vjjgenperen 1 7.50—9.50 Wijnzuur le soon f 9 Paternosters Ie soort 1 7.50—8 Bloe mee J 8,50 IJsbouten f 7 Heerenpereii f 3,50 Perenkroet f 1 Zuur kroet I 3—3.30 Alles per 100 KG WIJK BIJ DUURSTEDE Ter veiling besteedde men voor sijsjes 3-7 heere poren 3 6 diamantperen i-8 notarispe ren 3 7 harms'peren 3-6 bergamotten 5 9 damperen 3-6 vijgeperen 6-13 sile zieporen 5 9 ct per KG WAGENINGEN 15 September Veiling Pronkboonen 6—10 ct Stoksnijbooncn 30—33 ct Rentegevers 34—38 ct.,Augur ken 35—60 ct Postelein 15—181 c t Spinazie 13 J — 191 - ct Stokprincessen 22—32 ct Trospi-incessen 40—41 ct To maten 15—16 ^ Ct per K.G Kropsla f l.,50 Andijvie f 1.40—1.60 Savoye kool f 3.50 ner 100 K.G Zoete kwetsen 13 — WATERHOOGTE Woensdag 17 Sept 192-1 UTRECHT Waterstand Wasrdsluis Bovenkant Rijn 45 cM pi N.A.P Val 9 cM Benedenkant Veoht 10 oM ui A.P V.il 11 cM Waterstand Keulen 2.75 M Val 18 cM WATERSTANDEN 16 September 1924 Waterhoogte in de Nederlaadscüe rivieren en te Keulen Medegedeeld door den Alg dienst van den waterstaat stand van S d a gisteren ë S ¦ a a WaamemingB » 1 ^ -^" ponten tJ 1 1 = 1 " >- O ^ Jd C5 Keulen 88 37 38.87 __¦ 0.28 I.obith 10.91 12.27 — 0.27 Nijmegen 8.66 9.80 — 0,23 Si Andr Waal 3.i-3 & 00 — 0.20 8.86 9.86 — 0.21 Vreeswijk Westervoort 9.22 10.41 — 0.20 Deventer 3.15 4.60 — 0.15 Kampen 0.12 O.öt — 0.04 Maastr sluis 41.Ë5 é'iO.l — 0.16 Venloo 9.5D lO.'iS — 0.28 Grave 6.66 7.06 ' — 0.18 St Andr Maas 1.84 1 3.02 ~ 0-12 14 cl zure id 9—11 ct Transparant peren 6—13 ct Triomph de Vienne le srt 11—17 ct 2e srt 8—11 ct Maagdo peren 6i — 7-1 ct Beeurr de Morode ex tra 10 cl le srt 7—8 ct 2e srt Si-fii ct Poire de Tongre.7 — 8 ct Vijgeperen 3i — 6 ct Maria Louise 11—13 ct Per zikperon 4 |— 5 ct Bloemé extra 8 -| ct ' le srt 6—7 ct Eva Ballet 10—11 ct Gravensteiner 7—8 ct The Queen 12 — 14 ct Zoete appelen 5-J — 7è ct Goud geel 5 — ü ct blauwe Druiven le si-t 60 — 66 et 2e srt 40—41 cl por K.G Me loenen 13—50 ct Perziken 3—101 ct per stuk BUNNIK EN OMSTREKEN Heeren peren I f 6 a 6.50 idem II f 2.50 a 3.50 diamantperen I f 5 a 6.50 idem II i 2 a 3.50 stoofperen I f 3 a 5 idem II f 1 a 3,beurrc de Murode I f 5 a 11,50 id II f 2 a 4 beurré hardy I f 9 a 13.50 idem II f 4 a 7 Bar Louis I f 9 a 12.50 idem II 1.50 a 5 Ilarmsperen I t 4 a 5 idem 11 1.50 a 2 Triumph de Vienne I 1 10 a 13.50 idem II f 5 a 7 maagdepe ren I f 7 a 9 idem II f 2 a 5 William Duchesse I f 7 a 11 idem II f 2 a 5 vij geperen I f 8 a 11 idem II f 2.50 a 4 lijsjes I f 5 a 7.50 idem II f 1 a 2.50 Seineurd Expore I f 6 a 11.50 idem II f 2..50 a 3 souvenir de congres I 1 5 a 8 idem U f 2 a 3 wijnperen f 7 a 7.50 idem II f 2 a 3 Lord Supfield I f 9 a 11 idem II f 3 a 5.50 jubilé I f 15 a 19 quien I t 11 a 14.50 idem II f 5 a 7.50 Fransche schijvers I f 5 a 7 idem II f 3 a-4.50 zure handappelen I f 7 a 18 idem H f 3 a 5,Gravesteiners I f 15 a 20 idem II f 8 a 12.50 zoete bloemé 1 f 6 a 9 idem II f 2 a 7 dubbele candi ] 7 a 5 idem II f 2 a 3 langzoet I f 5 a 7.50 idem II f 2 a 3.50 Cox Pamanal f 8 11.50 idem II 1 2 a 3.50 Reine Claude 1 22 a 52 abricoospruimen f 22 a 36 blauwe pruimen f 8 a 17 pron kers f 7 a 11 suikerboonen f 15 a 23 alles per 100 K.G BUSSUM Gemeentelijke Groenten veiling Gisteren werden besteed Postelein 26 a 32 ct spinazie 26 a 32 ct snijboonen 30 a 42 ct spercie boonen 30 a 42 ct alles per K.G andij vie 15 a 35 ct roode kool 60 a 110 ct „ gele kool 80 a 125 ct bloemkool 200 a 360 ct all^^s per 10 stuks salade 15 a 35 ct per 10 krop wortelen 160 a 220 ct rabarber 20 a 40 ct.per 10 bos PROVIMCIAArmËÜWS ZEIST — Schieten Onze Zeister Bnr gerwachters hebbon op de te Drieber gen gehouden schietwedstrijden niet onverdienstelijk geschoten De prestaties der Zeister schuiters waren als volgt Personeelbaan v Riezen 89 pt Sfriot man 85 pt Korpswedstrijd 363 pt in 301 sec Tijdvuur-wedstrijd 371 pt in 317 sec Als noviteit was op deze kampen nog ingelast een wedstrijd tusscen de groe pen van 5 korpsschuttors van de Bur gerwachten van het vijftal dat samen hel grootst aantal pt schoot zou dan elk een mooien prijs ontvangen Drie bergen won met 219 pi Zeist schoo.t212 — De Dahlia-tentoonstelling Do tweede tentoonstelling ter gelegen heid van het jubileum van de afd Zeistvan de Kon Ned Mij voor Tuinbouw en Plantkunde is gistermiddag in hotelBoschlust geopend De eerste expositie,welke in de Nieuwe Sociëteit was daar gesteld betrof rozen en lathyrus — thans vragen de dah 1 i a's de aandacht.De grooté zaal van Boschlust welke door aankleeding en decoratie voor ditdoel zeer geschikt is is in een warenbloemenhof herschapen In bonte anen geling zijn de dahlia's — vroeger een eenvoudige „ boerenbloem " — tentoon gesteld Wat al variëteiten Kijn er in de laatste jaren dan ook bereikt Het ligt voor de hand dat de jury dan ook een moeilijke taak had o-m uit al deze mooie inzendingen toCh nog de mooiste naar voren te bren.gcn Ongeveer twee irur word de tentoon stelling door jhr G F van Tets ge opend Hij achtte het noodzakelijk eeni ge woorden te moeten zeggen Spreker bracht allereerst hulde aan do commis sie van voonbereidingen aan do inzen ders die thans ook weer niet achterble ven Ondanks het meer dan slechte weer kan men zeggen dat hun werk wederom geslaagd mag heeten Het be hoeft geen betoog dat de afdeeling trotsoJi is op haar kundige kweekers men kan zonder dat gevaar voor af keuri-ns behoeft '- e hE.=taan ook buiten - BAROMETERSTAND VAN HEDEN - OCHTEND 11 UUR i ï WEERBERICHT,Hoogste stand 768.3 te Clermont laagiste 735,8 te Thorshavn ' ^^ - yERWACHTING TOT MORGEN ^ AVOND '^ Meest matige Z tot W wiEd zwaar,bewolkt of ' betrokken enkele r6gen Amst^rdi-i 2 prachtige Crapoaux 4 massief eiken Stoelen met prima moquette 12S — Chesterfield Garn mot pracht trijp ïtSS — Eiken Bakgam 1125 — Massief eiken Buffetten f57.50 Bikon Uitschuif tafels f 23 -— Massief Eiken Slaapkamer-Ameu blementen compleet i 250 — Prima Divans f30 — Heeren Fauteuils S20 - Eiken Thee kasten vanaf fis — Alles eigen fabrikiaat daarom primatwerk tegen Eage prijzen MH c OE pflOL ei[0icün4 y,JsGöiim ~*« i/-V^>tVipfT'TÏ 3464 1 ^^ I o & g 22 i@pt@mlB®rs ' si te teiimg tan Urert iet hw ¥ ü Middeasi laïeritraat I E@g mmT&mg ' s mmiis & m d @ ^ aal te geivcn door het ^ HEST ip leiding van EVE^T in d © qr0®t « SOLISTEN Clavecembalo WAmBA LAï^DOWSICA Parijs Zang A S^OOKDEWiEK-REDOWGlUS Hilversiim 8LOMA OÖRSGO Budapest MIA PELTES^SÜRG Haarlem • - JAC URLUS Hilversum Hei HoSfa!nidschVocaal-kwartei(;*' Fa#4y ^ i ¦^ mm B REIGERSTRAAT S8 '-- ïttaaasaBfiaxanïaB ¦¦ IHiMaiKiMila ma '^"'^¦^¦•¦¦^•^'^ •'"'¦¦»-'-•'• - ÜHi 
ggBEMOTgCFHB^Wnwn ' üj ^^ ijgasjiwaB Wegens verandering van zaken ter wmim im\Mm een Zaak in Manufacturen mooie Winkel met flink huis gelegen aan den Rijksstraat weg geen concurrentie Te zien en te bevragen bijH HOUTMAN Nieuwersluisa.d Vecht 3381 r"^lECHTSCHE VOLKSUNIVERSITEIT PROGRAMMA 1924—'25 B A VAN KLEEF Het Oud-Katholicisme I Mr P G H DOP Vrijmetselarij Mr Dr LEO POLAK Inleiding In de Kennisleer i Mevr W L BOLDINGH—GOEMANS Nederlanösoho Mo derne Letterkunde J GOMBEFiT Wintercursus over de Duitsche literatuur FRANS VINK De gewichtigste kenmerken van Beet hoven's leven Ds J L PIEBSON De Christelijke kunst der middel eeuwen Fransche Gothiek De Cathedraal van Chartres Prof Dr H Th OBBINK Het eade en het nieuwe Oosten.D Fro $ Dr H J JOBDAN Handelen en denken bij dier en mensch 10 Prof Dr J BOEKE Algemeene weeiselleer il HENRI POLAK Wezen en beteekenis der socialistische en rovclutiosnaire dichtkunst A F J FORTIELJE Dierenleven in Aitis en in denatuur I G KEESING De beieeksnis der 19s eeuw in de ont wikkeling der Engelsche xirbeidsbeweging Dr K H E BE JONG Occultistische stroomingen critischbeschouwd HERMAN POORT Nederlandsche literatuur vanonzen tijd 29 Dr P H RITTER Jr De zelfkant der literatuur en hare gevaren 21 Dr J L WALCH Aan weerszijden van het voetlicht Z2 Moderns toegepaste kunst door Ir J B v LOGHEM en anderen 23 Mr R VAN GENECHTEN De Vlaamsche Beweging li m VAN OVEREEM Crediet - en Bankwezen Z5 Dr D DS LANGE Jr Moderne erfeiijkheldsopvattingen en eugenese J VAN DER SPEK De geneeswijze en het stelsel vanFisud en de kritiek daerop Ir H J VAN LESSEN Electrische tractie op hoofd spoorwegen Dr P H VAN CITTERT Optische instrumenten Prof Dr Th M VAN LEEUWEN Sexueela opvoedingin het SiuisgeziB Dr E G C BRüNNER Husland's land en volk in delaatste 25 iaar WERKGU.RSUSSEN 1S5Ö 11 Dr JAN BB VHïSS Brand en Peer Gynt van Ibsen 15 Mevr J C ISEBüCKSB-DIRKSEN Esperanto voor be ginnelingen 10 ADHIAAN BOER FotEgrafie 17 Prof Dr A A NIJLAND De beweging der planeten A MABIATTI Itaüaansch voor beginnelingen Dr H J SLIJTEB Microscopisch onderzoek van poeder vormigs stoffen ea van vezelstoffen LEESGANG-EN TE ZEIST 33 A F J POBTIELJE Vogelleven in onze duinen aan hetstrand en in onze veenplasssa U Pof Dr H Th OBBÏWK De achtergrond van het Oude Tesiaiaent INSCHRIJVING o h Senretariaat Nieuwe Gracht 41 TsL 33S5 Alleen inschrijving vóór ^ 1 - Sept waarborgt een plaata VOLLEDIG PROGRAMMA GRATIS \ T;RKHIJSE.«iAR rikerpoGÉ WHIetnsiraai b.h Vreeburg Tal 1774 Directe Levering Biliijke Prijzen PreÉliesrenstr h II Tel 185 @ GEVRAAGD en 1 October a.s een flinke door Mevrouw BERGHUYS Westerstraat 9 t'trerii 3371 PER A zou ] \%^ e^€a/ftM.c&cLCu44xS-aM / B - 26 et X^t.^c^eyte/n^muz^idct&aM C30cé \ / N.V TAB>aKSFABRIE.K J.GRUMO GRONINGEN g.laiUiM'STiMI il lElEM 4I2S Volledige opleiding p brief v kommies land ' bouw-diploma bewaarder politie Beginsalaris Ï300 Leeftijd 22--;j5 jaar 2250 Reeds plm 1000 geslaagden Inlichtingen verstr M v d BROEK Groningen Postbus 70 ifi J m BOÏTEIRWEG Inschrijving voor eerstbeg en gevorderde Vrijdags en ' s IVlaandags S - 10 uur n.m in „ BellevMe " Drift 13 De meest moderne Dansen en Variaties Voor gehuwden en Ivinderlessen speciale voorwaarden ' Brieven Vleiitsnscheweg 134bis Ook voor buiten 3358 rlc stad te ontbieden TAPIJT ' BEDDEN - EN MEUBBLMAGAZIJNEN van C J HEETVELD Oude GracM 207-211 Hamburgerbrug lUtrecht Tel 779 Gegarandeerde prima 1ste kwaliteit Cocoslooper extra zwaar 45 et en 75 et Cocoslooper 70 c.M breed 75 et en f 1.05 Cocoslooper 100 c.M breed f 1.35 en f 1.45 Cocoslooper 200 c.M breed f 2.90 Keuze uit honderden stukken en dessins Alles gegarandeerd 1ste kwaliteit prima Hol landsoh fabrikaat zon der hout of jutte vezel schering inslag een zeer goed onderhouden lyiET TUIN en schuur bevatt beneden jang 2 kamers en suite wa randa en keuken boven o kamers Voorzien van gas en electrisch licht Omtrek Vleutenschew Nieuw Enge-land Terstond te aanvaar den Br 3398 bureau dezer lEMST TIÊMHOVEJia - UTRECHT wordt op 26 September 192 door ons geëindigd en door J OTTEM voortgezet 337B Firma OSKAS%fiP en WESTERIK Streiüüiini scleepvaart en ^ yefbsr Inig Kansslslraal Burgemeester en Wethou ders van btrecht brengen ter algemeene kennis dat op Vrijdag 19 en Zaterdag 20 September 1934 op beide dagen van des voor middags 8 uur tot des na middags S uur het verkeer over en de doorvaart dooi de brug over den Ouden Rijn asn het einde van de Kanaalstraat zal ZIJN GE STREMD en dat in het ver keer voor voetgangers zal worden voorzien door middei van een roeiboot Utrecht 16 Sept 1924 De Burgemeester.FOCKEMA ANDEEii.De Secretaris 3369 J DE LANGE BONBOHS zijn werkelijk „ iets bijzonders " In doozen en uitge wtjgen verkrijgbaar Vraagt ze.uw leverancier BREGITTENSTeAAT 2Q UTRECHT ™™- TELEF 3262 ™ Gevraagd te Utrecht prima Ooupeur-Taüleur volkomen beliend met de Dames - en Heeren coupe Brieven onder iio 3407 bu reau dezer Doar onzen groeten omzet kun nen wij iage prijzen noteeren Uitsiuitend crima kwaiiteitsn m iiwi w iii«t!e ALLEEN BAMSTRAATèC-^^SC et op Jen rooden l.bhtbik in alle soorten en concurree - rende prijzen verkrijgbaar in den liEIEiliiil ÏELEF » mi pSt LeeÉi iroit f UlIJIl - ^ n stiikkers ¥ ars f 1.000 — en f bericht dat de I XSCHEIJ VING op f 3.000.000 — nominaalG pCt Obligatiën is opengesteld •¦ ot den koers van 98V3 pCt op fnfiag S Sipt®iit@f ISII van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 4 uur te ÜTÈECHT ten kantore van don Gemeente-Ontvanger ea van de BLAAS en het ÜEINE KANAAL worden poedig en zeker genezen door 3330 SIS MWiSMif il iii Prijs f 2.6S Alleen verkrijbaar UTRECHT Voorsêraat S ® Vraagt onze prijscourant van HygiënischeGumms waren en Patent Genessmiddelers il filblliiiiniiapiiio KANAALSTRAAT S3 hoek Oamstraat Onze welbekende jieerin - m Mék%h \\ zijn in prijzen verlaagd | Gelden voor iedereen door gch Kederl A dm Kantooi Ctrecht Witte Vrouwensiu gel H dag ' 9-5 Zat 9-1 firiiligllf © lifeerlli © @ i f rselirg te A3ISTEBDAM EOTTERDAM en ' s-GEAVENHAGE ten kantore van ondergeteekende op de voorwaarden van het prospectus d.-J 12 September 1924 waarvan exemplaren bi,j bovengenoemde kantoren verkïygbaar zijn l®f f ilMliSll IMUmilllillS Amsterdam 12 September 1924 28?-2 vaaaf 15 ' laar gsplaatst worSei Ilch perg§®iili|k a » t @ ii@M@e ' m ¦ de - Distrkti Irl®MsliÊiri IM f rera-1 wen Kruisstraat II Maandag im W > \%% t rar m fan 6 tot TA iw i.ïM DoM@rilag fan II t@t t irai ' EXTRA Sf^ELTRE-M TOT © F llf FMEIEiSfimiIl ïertrsfe nit Utreelit f.OS ï.nj iailfdist lltresht §.§ 9 n.m Wïjlliergii is JJw ïioriia Spesiaal téMMl t®g@ii Frijs 12 Ill©ei¥ifls§®P Utrsciit Voorstraat 96 Een Leemar M O met een lange ervaring heeft nog enkele uren disponibel voor privaatlessen Br fr no 3365 bur dezer fiiaii m iiw %\ w iefyiis lentils eni lil mim M IMÏ Bericht vee leiet Het HBERXÏNHUIS aan lietWJÜieiraÜHajiiaïk noiamer 41 te ÜSreoht is bij de op \' l Sep tember 1924 te mijnen over staan gehouden veiling inge zet op J l.'ï.sao — 3017 Do TOESI.AG blijft bepaald op 19 Ssptorciber 1S24 om 1 uur in het Notarishuis al hier 5kIr,j;ho^BLLEa>r De banketbisouit - en suiker ' werlccnfabriek „ de Leeuw " vraagt voor spoedige indienst treding nette geschoolde Aanmelding dagelijks ¦ van 9 tot 5 uur aan de fabriek Zeedijk 14 342f tucS IVSed vraagt geni zonder pension Brieven ond no 3364 bureau van dit blad Voor den verivoop van een tei plaatse bekend merk word * gefraagd eei Agent welke goed ingevoerd is M winkeliers in Kol Waren Hooge provisie Br no 3?-94 bur dezer «• 0 -* ¦ 9 ' « * * * i O * is niet alleen eetlust opwekkend - OUDS is niet alleen koorts werend doch is óók @^ i ^ zeer fllïï nias wijn V^'eet U dat al F ^ OUD PURMEREND rfcfi Vo/cndanimcr *?*???«?•»????*?* 

Kranten

Ga naar