Utrechts Nieuwsblad woensdag 14 november 1923

Oplaag 27000 Exemplaren Uitgave N.V v.h JOH DE LIEFDE Bureau DRIFT " 23 UTRECHT v^a men de aandiactot van belaingdiebb-eaiden e r op te vieistdigcm dat - vieiraoekem tot af gifte v-a;ri vii-,sa em pasjioo-rtieal bij - do D-uJt schia paisikontoren PaissteiU-en in.om-s I aind - ook scduiif-teflijk kuen-en wnooiden - im gediend Ailil-eoii zij - die dm eem geimieemte - wo nen waar ee,n D-uitsub p-a.?-kamtóOT ge vcistilgd diS moetem toun vciraoeik miomde limg liinddwiiem Alte viea-zoeken wio-rde-n zioo spo'eddg mogeilijk a-f-g-ewiiikkeld Bij schrif teMjkB vierzoökem mo'e-tem maiuwkiemirige opgaven ömitrem,t - o-indipumt - dunr en dD-al deir reis — bij vooirkeiuir geibrui.jt ' iien ihiemfoie de bij de piaisikain-tioirem veckrijg baire form-u-lie-rem — ailsmede bet bedrag der kosten ww-d-em bijgevoegd NederJa-nd en België • De Birusseilc-ih-s ooaireispoirademt vam de N R Ct m-eilidt De Btt-ussetec-he coirreispomdemt van do Miatiai'saimid é - gisteren aan ' 7i.im bJad dat de BeJgisobe regeerimg voöaioe-m-ji'is y lu zijn « tappen te doem bij de göaMdi'j.-'ien ten © iindie « en oom-feranitóo te üiia bije-cn - roe ijem wiaar de drei--zieindng der iiractaDc-n vam 1839 en vooral bet regiiüie van de m-onidiimg van - de Scheide zoudau worden beisp,ro-kein Ook zou Beligiö vrij-e door vaairt eieehem voor zijnie - ooirlogav.i jot aoowial im^vi-ede-s - ails im - ooirJioigistfijd Van offiioieele Beliguiscibe ' zijde - wioirdt echter weraetord dat - bet berdoht lim - bet Fran scihie Waid aiUiem grond mist De Bc g'.-sobe regeerinig toieeft aicb dem l-datsite-n tijd met de Scibaldekwie-stie niet be'-.vgge houdem In i'eigeeiringskiiiimigeo ' i-s mtn tiromwieois de meenimig toiegedaan - l-:it ii'-t te berde toremigem van - dit vr-a.ags-tuk au de dmteamatiomale toeistan-d ingenviükeid-er is dam ooit,-absoteut - omgewjas;'-)t zou zijn D e b a V en a r be iid e r s D « tooofd-besturem van de Cemilrale R K - eta Chir Bio-iidem v-am I'lr-a-mspiGirtairbei - der s ibebbaitt - een ' echrij-ven geaictot aan de Scbeepvac rtvsjiaiendgimigem Noord en Tiui d waarin-te'.kèmm-ein wca--dt'gegev-eir dat de va-kxe-ree-niigimig-cm md-e.it igou'sigi zijn om mede te weirkem let va-demgdag vaai - d'©a arbeidstijd M'^el zijm zij bereid n,iet-.gein'StaainiJ:j'looiasv©ii-ag;iiig van den w erkgeve-r met een zefceiiem w.revad is ontva,ng6/n v.eirdèr te omd^onbamdele-ri wyA de Scheepvaartveire-einfigimgiein Noord c:i Zuid ov'er een roorsregeiling en Erna Rubinstain Zooals reeds gepubliceerd is gewor den zal de beroemde Hongaarsche vio liste El na Rubinstein op Maandag 19 November a.s spelen in het Geb voor K & W te dezer stede Bij dit concert wordt zij door Nikolaus Schwalb een zeer bekende pianist aan den vleugel begeleid Erna Rubinstein heeft verle den jaar een zeer succesvolle toumeo met Willem Mengelberg in Amerika ge had Na afloa^i hiervan is zij in ons land een série'^.concerten korrioii geven Reeds is zij riiet overweldigend succes opgetreden in " Ainsterdam den Haa,g Rotterdam ' - Haarlem Leiden Middel - burg Leeuwarden Hilversum terwijl zij in de eerste steden reeds eenigo malen is opgetreiden Rubinstein beeft voo'r haar concert ' te Utrecht een zeer zorgvuldig samengesteld programma dat wij nog nader zullen bekend maken Mevrouw Theo Mann—Bouwmeester Mevrouw Theo Mann—Bouwmeester is naar Berlijn vertrokken om onder regie van haar zoon Theo Fronkol Se nior een hoofdrol te vervullen in het ilmdi'ama „ ludith " hetwelk in de ate liers te Johaunisthal wordt opgenomen Prof Einstein ' Prof Einstein die thans te L'eiden vertoeft zou naar van meer dan een zijde is'beweerd kort te voren in Rus land zijn geweest Dat blijkt een fan tasie te zijn De gastheer van Einstein prof Ehrontesf heeft dit thans'verze kerd aan een berichtgever van do N R Ct die een veigeefsche poging bad ge daan om Einstein te vragen of iiij in derdaad naar Nederland is vertrokken omdat zijn vrienden hom zgudon heb ben aangeraden met het oog op door hem ontvangen dreigbrieven Berlijn te verlaten ' Einstein was niet te spreken hebben het geld zoo noodig " ' Dan moesten wij rnindcr uitgeven en één meid nemen " Noen Jeanne dat kan niet " Hij-lag dien gehee-len - nacht wakker er over na te donken en zag de - waarheid in hot gelaat ' Hij d-arh-l ' dat het mis schien ' t best zou zijn in oon levensverzo keriiiig te gaan Dat zou zck-er heel wat kosten omdat hij nog niet zoo oud was en hij wilde er Jeann-o over raadplegen wat hij den volgenden morgen aan h'et onibijt deed „ Die aanval van gisteren heeft mij tot nadenken gfebraobt,'Jeann p " zeide hij „ het leven is ohze-ker en als.i.k'kom te sterven heb je niets Dus ik ' denk over een lovensverzekering " ¦ Nccn " zeide zij kalm „ maai ' zou datniet erg veel'kosten " - „ Ja dat zou he^t wel * ¦ „ Dan zou je daar weer veel bardervoor moeten werken en dat zou je nog,ineer vermoeien " ' '¦ „ Neen dat vermoeit mij niet ik wou mij verzekeren voor f 20.000 " ¦ „ Wat zou daar de premie'vobr zijn?"„Daar zal ik naar inifoniieeron maar je moet niet ongerust zijn ife zal neg mo iidg jaaxtje leven " „ Wat moeten on^e iongens eigenlijk * ordsnï." ONING GEVRAAGD "" be - Bode no MlNO mooiOi no voor Te "laalstr. in 9203 gep flink MQisje-AUe(;Q t pri nu of later gow han dig CU zelfst te wer ken en eenigsz b.j kend m koken goj do get vereischt pl.m 23 jaar zeer geregeld hiiish lom f 8 per week boven volle kost Zonda^üj vrij Br uo 9090 buf dezer rui ^ arQers van loers 9148 Govpfcugd in kloin doktors-gezin cei flirvk handig TWEEDE-MEISJE s|P.G gewend om m.'^t publiek eu telefoon om te gaan Br '-;^ 9256 bur ürz^t Wegens ziektt \ c \-<[ flinke m ld Juf Wit no DIENSTBODE gevraagd \ n ibitv ding na 7 uur ' s nv Weerdsinge O.Z 28 ' DIENSTBODE men - ^ oedig twee üers ' enh week r dez Net Méisjo pl.ii - j - jaaa - zoekt bc'.n k-king liefst in klein burgergeziu tegen 1 Januari of later Br no 9304 bur do::p ]- HOE BERG IK mijn BrandstO'floii PIGEN rol istr 9277 en Aardappelen Koopt ïheekisteii Inhoud 1 '/» mud Domplein 8 WAS CH VROUW [ UERS en onder zeer direct biHij - ao gevraagd voor Dins dagsmorgens om dn itwee weken van half acht tot half één in klein gezin Loon f 1.25 Aanbiedingen Oudegracht ISlbig b.d Bakkerbrug 9fó0 LOOPJONGEN [ lacht ' met | ' ifflie 9367 beneden de 17 jaargevraagd Zich aante melden tusschen 10 uur y.m en ö u.nam bij J L Beijer.sWed no 5 dim TE HUUR Chijs,l cht raagt doge oen 9389 een ongemeubileer de Zit-Slaapkamer met ot zonder ont bijt tegen billijken prijs Br no 94C5 bur dezer TE KOOP een Vulkachel zon ider gebreken Leid schekade 13bis 9453 LEEG HUIS TF KOOP omtrek Amsterdam schestraatvi'eg Koop prijs f 2800 Br no 9459 bur dezer I voori per I aan HT iikel - orst - Br lezer fans 9357 GEVRAAGD 3]e zioh als joe laar res - d-er 9384 een net Meisje voorde morgenaren enZaterdags den geheelen dag Voorstraat no 22 0460 B Z A besch Juffrouw voor winkel St - Nicolaas drukte Br no 9463 bur dezer TE HUUR Er - oto her lijn - ui t met ¦ ak 70 I>37S Benedenhuis met tuin omtrek Noor -^ derbrug huurprii » f 28.50 per maand uitsluitend men schen zonder ki:^c ren Br no 9438 bu< dezer RUIME tra 16 v Üoz OP del 45 er - iJ'K aangebodeKi voorz van electrisefa licht voor jonge damD / omtrek Ledig Erf Berging voor fiets Prijs f 16 per mnd Br no 9449 b dez Een net PERSOON zoekt een werkkrin ^ tegen 10 a 12 gid per wee.k Leeft >\ i i377|jaar Br no UO bur dezer feu GEVRAAGD Ivoor direct een ne-t i te flinke Dag-Dicnst en bode in klein gezin ok 3 kinderen z g g Jtr onnoodig zich aan melden Adelaarst i ' 16 ea mo KOSTHUIS e -| Degelijk Kosthuis in aangeboden m vrijo of slaapkamer en hui - lo - sclijk verkeer als en alleen inw persoon Bi ' Omtreik Amstei'd ^ r Straatweg Br no ~ 9/iai bur dezer KACHEL Cl Te koop een pracht a-Kachel tegen billij r - ken prijs Te bczicli r tigen Boei'haa.ve is laan no 66 9423 I TE KOOP 5 een z3er degoiij'V " ij-zeren Woons<;liip h-g in uifcsi staat tegen biiiijkeii prijs Bi '- no 94-2 5 bur dezc v - n TE HUUR GEVE \ a voor juffr alle -:!- ¦ een huis of kam cis lp met gebr van kc -:- löken Br no 931)1 bur de^er r T¥/EE ACHTEK t KAMERS •- te huur met j-cbr I van eloctr Ij^hf «(^ t waterleiding Gi ' Ö.no 9400 bur dczor mrmm per week i 0,20 maand j-'y^-'i 0-8Ï ' tor 3 maanden • ' J i 2.60 t.vp Poat p maand f 0.90 ¦- «•« T >' S maand i 2.60 Pr V V - bQit P 3 ra ',^ Ï-M Dit nummor bestaat uit 3 bladen Zonoaderg 4.9 10.19 Maanondei '/ Mdfg 7.19 Uaitnopg 0.45 sctag November 08 begeerte om groot te schijnen teêft menigeen reeds klein gemaakt Üo algoheele stopzetting \ aa.Duitscbc betalingen OERLIJN 13 Nov Naar we vernemen deelde de Duitsilie rogocring eonigen tijd geleden door middel van haar gezant te Londen aan do Brilsche regeering mede voornemens te zijn de 26 % invoerrdih fói die in • Groot-Brittannië van uit Duilschland ingevoerde waren worden geheven op rekening van de schadever goeding niet langer aan do Duitsche af zenders terug te betalen Dit besluit werd door de Duitsche regeering geno men in verband mot haar verklaring van algcmconen aard dat zij niet lan ger bij machte Is verdere betalingen of leveringen krachtens het vredesverdrag Ie bekostigen De Duitsclio zakenwereld wacht met spanning de resultaten van tien stap der Duitsche regeering af Ont11u 11 i ngen in den S a ksi s c hen Landdag Ln den Saksischen Landdag heeft de democi'atische afgevaardigde Reiühold - naar uit Dresden aan do „ Tel " wordt gemeld — ecnige mededeelingon gedaan over het zonderlinge optreden van den << ommunistischen minister van finan ciën Böttcher Deze heeft nl aan een arbeider uit Leipzig zekere Muller de betrekking ge geven van „ Ministerial-Direktor " Do be uoétnde was voor den post totaal onge ïcbikt Ook andere ambtenaren zijn door den minister aangesteld op het ministe rie van financiën Op de hem in de fi nancieele commissie gedane vraag op grond van welke begrooting deze benoe Wingon « aren geschied bleef Böttcher - het antwpord schuldig ¦ Voorts ' ontkende de minister dati hij gelden voor do workloozen gebruikt beeft die voor andere doeleinden be stemd waren het staat echter vast dat hij WO billioen mark door het rijk uit gelegd voor verbetering van bedrijven voor ' de werkloozenoiidorsteuning heeft uitgegeven Verder heeft de minister do karpej's uit de vijvers van den iMoritzburg die in het geheel niet meer aan don staat toe liehooren doch aan den tegenwoordigen pachter woggegcvon Hij hoeft daars'oor een beschikking uitgegeven vvaarbij wordt bepaald dat do karp'crs moesten worden verdeeld onder de werkloozcn DczC v/i.sten itatuurlijk niet wat-zij met de karpers moesten aanvangen en zijn daarom oogenblikkelijk begonnen er een handel mee te drijven met sommige ho teleigenaren ^ Achteraf heeft men den pachter de schade moeten vergoeden die hii geleden lieeit ' De afgevaardigde Böttcher interrum peert „ U ergert zich alleen omdat thans aiideren ook eens karpers konden eten " De democratische afgevaardigde ver volgde „ Dit toont aan wat er van Sak - féa was terecht gekomen indien het communistische régime nog langer had geduurd " De tegenwoordige minister van finan ciëii - ilcidt gaf do be.i-cliuldigingen toe " j i t den B e 1 - g d 8 e li e n Sen a - a t BRUSSEL 13 Nov De Senaat is v-an dUkig weer bijoeingeteojiion an iheeft ee laitor ' t lïiiindifc de - Roodiebeikc hierkozem als voorattei D © v^oorai titcir h-eeft de over Wdem lediein bicii-daoiit wiaaaina iiiun op - '- ' ölgers é&a eed irebbem - afgefegid FEUILLETON HET HÜWELIJiC VAM JEANME TAIT i ' N a a r het E n g e 1 s c h Het beviel Joanne niet erg Murray «?• as op hetzelfde kantoor als Robert en - had er een iets hoogere positie Hij ba,d al eens bij hen thee gedronken Nu had Margaret ds gewoonte om met hein te lortpcn en Jeamio ging er haar dien avond over onderhouden Dat hooft Hallibud-ton zeker overver tèl-rj " zei Margaj-et „ hij zag ons ook aan " „ Maar Margaret wat bezielt je " vroeg Jeanne „ Hoe k-un je nu zoo praten " „ Jij b-2gint en i-s dat niu zoo erg al loop ik eens gearmd met een heer als mijn brood er er naast loopt En Murray kt>nit mij morgem ten huwelijk vragen aan mama er is niets togen hem hij is een fatsoenlijk mam en beeft een goed inkomen " ' faji.Dfl ujst nie wM zij zeggen zou Uit ld ' 6 B o 1 g i s c h e Ka m « r BRUSSEL 13 Nov Vaindaag is liet Bel giiiscbe paTiement wicieir bijeengeiko-mem De Kaim'Sir diia geipaieisódeea^d - wieird deer Straues het oudste lid is ¦ begioQm©n miot taar seciieitiaii-aiaiait - te venkiieizieai en iheeft niiet algeaneenie sitamim'em Bruiiret eoc itot pi^eisiidisMt hwkioaea Deize tneieft fa aiju toespiiaali « em beawep gieidaan op die © eins geaiinidllïeiid ooider de pairleim'eaiitisliedeii óp ei&n - oogieïiiibliik - dat èefc pianileim-einitfliiire stel sel ' Vlam veirsDhiLlfeinde - zijdiein woirdt a-aai gcviali'ran Bieilgië toet lamd vian recht en v.rilbertd zial tixj-uw Mijvera aam de de im^ociratie Veo'x'oilgieins is de Kaïmier vooa ' eeai weak uiteemigegiaam Diimsdag ziaa de • initiei-pellia tfe ovier die ¦ buitieniamdischs pc>litiek plaais tebbiein Een EaigBilscihe bd-sscliop over denuitsJaig • v.a.n deo ooa-ilog ïer getegeifflbeid dej - HeirdeMfciiiiS vam dein Wiapeiastiïl'SitiaQid heeft ée ' biLsischop vam Du,nbam dir H Heiastey tteinisos te v-as'zeksirein en d3 gr-ootio naties ¦ te dwingeo zioh te ihoudien aam de ver plichtiingein - vam toet voil.kemireoht Was er een vetzMila - eeiiidjikteid en opirechl ilieid nn ¦ einze ' beirtoaaidie verkiarang dat wij „ oorlog voea-deo om een eiind - ts rna kem aam aiHen oorlog " Hebban wij omze zooem bij h onderddui-zendisin naar de stech-tplaatisen in Firainkrijk gezomdien ail leem om de oude ecfism'an van natiioma Mïime opsïieiuw te lateai besoliiitkkem over de betrsikfcingen tu'ss-oh-e-n de volkeren en om te b-e werken dat ds uiiltgeputte ma tuea ' - hun laingzjiamh'erlevemdie kiiachten zouden moetsn gaam bestsdem tsi ' vooj' bareiddin-g va,n - den nieuwien oo-rlog Vooii-waaii - d-it zijm i)iitt«r-6 en diepgaa4l de vaiagem doch ihèt aijm vragem dia wij oiiiszsif moeten stellleiii en \ v-aarop wij in - het beila.nig van om-ze eigemwaarde uit nrsdeil'ijden met ds zwaarbeproel'de ¦ w^crs W cm uit loy-aliteit tegeiio-vêr onze bro'Sdsii s diie vdelsn b-et an-twoord niet mogen omtv.ijken " ' E d w a r ' d - B o k's v r e ü o s p r ij s - V ra a g-s u c c e s s e n Emkeil-e - m-a-aadon terug ihoei't Edwarf Bok de b-aikem-de n^iWionnair eeai prij-s ¦ s^'aag uifcgósohrovem v-oó-r h-?t beste ont werp Vioor de bovestjigimg r-ün den-vrede en de welvaa.rt van - ds ws'reld De prijs zal iOO.OOO - cfo-iiar zijn Ndet nWm-der dan 250.000 - memschem - bebh-em - eem „ óplos'Sing " amgezu nd^en bet gabouw van da AnaMi cam Peace Awa.rd lijkt wel e-e,n pa.kb-iiis Bok laat © em refereiradu-m over de im - izendd ng-eia bomden door een aamtia ] mem ' Scbea die geaanacöüjik meeir dam vdjiftiig miMio en v.rcde'lievendem ver-tegenwooi-di gem Do 1a-af::l'o jury bestaat u.i-t den be - ken den Vmerikaan Eiibu Root en - emkelo a.ri dsi'cn ¦ ¦ 32 vresmdo lao-dan ibabben dmg.-ïï:inden v eivdiei ' a-l-l « - stalen • v-a-n Ams-rika Maar 5 orrgamis-^ïie-s ihebbcin dian ook gez(w.-gd dat de - opi-oep ovur de gansdve w-ea-eM - kwam - em de « tukiken dii.e dm de dagblad den öic-iMlcm Idsp-en an de mijil-en lengte Men ii3 niu benieiiiwid ¦ s\re - dan eerstedi p rijis iliioeft g-3w-onmien - en of mea naar disn - 3 sfce-m zal lu-i-sterem Do ontbinding vauho t Engel s c h e pari em e,n t LONDEN IS'Nov Het parlement zal Vrijdag a.s worden ontbonden Dit beeft Baldwin vanmiddag medegedeeld toen het Lagerhuis de zitting hervatte die in Pcr.soonli,i-k liield zij niet v,an Murray en zij had gehoopt dat Majgai-ct die zoo mooi en begaafd \ vas een boter huweli,jik zou doen da.n met een ka.ntoork]erk '„ Ik hoop dat je geln-kkig zult zijn Margaret " zeide zi,i ' Dat hoop ik ook "" En Margaret trad wel wat cnbedaohthet huw i'lijlvs lo^-eu iru HOOJ''DSTUK VL " ' ' Een bejo^li aan des dokter V-er.sc-heidöne jaren gingen met hun wisseling voorbij Jeanne had nu vier kinderen William do oudste was der tien Edgar de jongste n^egen Jeanne en Fra,nk waren er tussobeu Mevrouw Tait was dood en Francis was doiriiné ge worden en stond nu in Londen als hulp prediker zonder fort/uin Dolgraag had hi | veel boeken gehad maar die waren hem to duur en hij leefde in de hóóp van eenmaal een eigen kerk te krijgen Margaret was naar Canada met haar man Daar was hij kolonist geworden en kwninen haar talente.n haar nu to pas bij do opvoeding van baar kinderen Na tuurlijk beviel *> omge'idi«r daai - haar Augustus verdaagd werd De prepiier zeide dat hij tot zekere bepaalde conclu sies was gekomen aangaande het vraag stuk der werkloosheid en hij achtte ziich zoo overtuigd van de juistheid dier con clusies dat hij liet niet op zich wilde ne men langer in nijn teg-enwoordige posir tie to blijven en te pogen het land door den komenden winter heen te helpou tenzij hij werd ontslagen van de belofte verleden jaar door Bonar Law afgelegd nl dat er geen principieelo verandering zou komen in de fiscale wetgeving des lands Het leek hom dat het als ooilijk man zijn pliciit was zijn inzichten aan ' t land mede te deelen en af te wachten - boe hot oordeel zal luiden Het is editor noodzakelijk dat de algemeene verkie zing die derhalve onvermijdelij-k is ge worden op zulk een oogenblik plaats greep dat als het land mocht besluiten hem te ontslaan van do door Bonar Law afgelegde belofte en als het hem o p-nieuw een opdracht zou geven bij de ge legenheid moest'hebben de maatregelen die hij noodig acht op to nemen in de begrooting voor het komende jaar Een algemeene verkiezing heeft echter steeds een ontwrichtenden invloed en daarom meendo dat het zijn taak was h'et pairle mént ten spoedigste te ontbinden Automatisch volgt uit deze mededee liug van den premier omtrent de ontbin ding op a.s Vrijdag dat de algemeeneverkiezingen zullen plaats hebben op 6 December a.s - _ - Het eerste feit in de verkiezingscam pagne is demededeoli'rig dat er'een dver eonstem-ming is tot stand gekomen tus schen de groepen v^an Lloyd George en Asquith Officieel wordt meegedeeld liat Lloyd George vergezeld van Sir Alired Mond oen onderhoud had met Asquith On Sir John Simon en dat daarin een re geling is getroffen voor een vereemgde campagne van alle liberalen In het Lagerhuis dat thans uiteen gaat hadden de conservatieven een m.eerderheid van 73 boven alle-.partijep te zamen Zij hadden 342 zetels De arbeï derspartij 144 de Asquith liberalen 59 de nationaal liberalen 59 en andere par tijen 7 vacante zetels 4 ' Voor deze 613 zetels zullen ongeveer 1350.candidaten worden gesteld waairondor 30 ' vrouwen De conservatieven en liberalen zullen ongeveer 4.50 candidaten stellen terwijl de arbeiderspartij er 390 aan de kiezers zal voorstellen In de a.s stembuscam pagne zal vermoedelijk meer da'n <> olt werk worden gemaakt van het winnen der vrouwelijke kiezers ' De hoofdleuzen waarover de strijd gaat zijn de werkloos - beid en de beschermende rechten zoodat é i vroijwen thans voor hot eerst wordon opgeroepen jom te beslissen over yrame.Ti aamTü-agiefn ve-raoekt niet maa-r nooit klaagde zij er toch over zij schreef z-dd-jn en elk jaar wai-eil baar brieven schaarscb&i ' Robert was mot hen meegegaan en hij jsei dat het er hém goed beviel tienmaal beter dan op;.dat muffe vorvelende kantoar Met het ond-envija van Halliburton g-in-g het uitstfiikend on zijn inkomen vêrbèterdo Hij was nu een der meest ge wilde leeraars van King's College en zi.jn plan om n-o-g in de theologie te st-udce -' ren had hij geheel op-gegeven Hij voelde zich in'd-cai laatsrten tijd niet sterk en had zich overspaimen en op een avond ging.hij zitten'na een dag ha-rd werk en v-iel bewusteloos neer ' Icanne en een van de meiden stonden over hem heengebog-en toeai hij bij kwam - Zij zag er erg trenrig en terueer gesl^en uit „ Wees - niet ongerust " zei hij „ Usftsffiiep maar " „ Och neon Edga/r ' De kamer was zoo waiTO Jtenaae,^fliit ^ heeft mij overweldigd " Joanne bracht liem een glas wijn v'-Bafcdi'onk hij uit maar hi,i kon niets,etein,en dat gebeurde in di«n tijd wel eÊiismeer ' „ Ed-g-ar " zeide zij j'e oyerw.erit ji,iedoet'te veel ' ' j,Ik Os an niet anders,'-gsMé'hifi is'i^sijj voor journalisten en prof Ehrenfest liet zich op dit punt niet positief uit Hij zei a'lleon dat Einstein nooit een voet in Rusland heeft gezet en dat hij die twee professoraten heeft te Berlijn en te Lei den om rustig zijn arbeid te kunnen voortzetten in dezen tijd Leiden de voor keur heeft gegeven Herdenking geboortedag Jozel Israels Op 27 Januari 1924 zal het 100 jaar geleden zijn dat Jozef Israels te Gro ningen geboren werd Teneinde dit feit waardig te her-denken hebben de bestu ren van liet museum van oudheden en van het Kunstl Gen „ Pictura " het plan opgevat - feij voldoende deelneming als dan in het Museum van Oudheden een tentoonstelling van werken van Jozef Israels in de eerste plaats uit Gro ningsch bezit te houden Zij hebben zich daartoe tot een comité vereenigd tot hetweH ook de heèren prof - dr I B Cohen en°'W Scholtens zijn toegetreden Dit comité zal zich binnenkort tot ver schillende ingezetenen wenden met h-et verzoek door het tijdelijk beschikbaar stellen van werken uit hun bezit tot het welslagen van dit plan mede te werken Mocht iemand omtrent deze tentoon stelling iets naders willen weten dan.zijn mej II J Halbertsma secretaressevan Pictura en - de heeren D de VriesLam en dr H P Coster conservatorvan het Museum van Oudheden die te zamen het werkcomité vormen tot hetverstrekken van inlichtingen gaarne be reid Zij houden zich tevens aanbevo len voor alle mededeelingen die men inhet belang der zaak meent te kunnendoen -,- ' — o — Internationale Muziefcwedstiijd In den Internationalen Muziekwed strijd open voor componisten va.n alle landen en uitgeschreven door - de firrria A do Smit te Parijs heeft do jury be staande uit de heeren Gustave Goublier Georges Milland A de Smit en me vrouw Lefort eenstemmig deü eersten prijs toegekend aan den componist M C van de Rovaart Pseudoniem Vorrat ti te Amsterdam voor een concertwals De verdere Ie prjzen worden toegekend aan mr Jean Register te Luik piano compositie 2e prijs mr Lionel Field te Derbyshire mr Jules Collery te Bour bourg saloncompositie 26 prijs mr Jean Antiga te Nizza mr Witold Mai leszewski leeraar aan het conservato rium te Warschau compositie voor viool en piano 2e prijs mr Camille Joly te Nantes Madelle Marcelle Sou lage te Parijs pjano-compositie 2e prij mr A H Sellm te Nantes Nog ontvingen mevrouw Emmy Kodaly te Boedapest voor een wals sn Stefan Ma linowski te Warschau voor een moder ne dans en Raoul Galland te Algiers voor een wals tweede prijzen Er waren meer dan zeshonderd inzen dingen ontvangen — 0 -* " De heer Ganter en de Ver van Letterkundigen - In verband.met zijn uittreden uit de Verooniging van Letterkundigen sclu ljH de heer Bernard Canter Het ' bestuur van de Vereeniging van Lettérkimdigén weigerde in het or gaan dier vereeniging den leden mede dooling te doen van do namen - van den oere--s-oorzitter Z.Esc dr J Th de " Vissor ' on de leden van de commissie voor de „ Tontoonstelliiig voor Letter kundigen ter eero van het zilveren ju bileum van H M de Koningin " Tusschen het lid der S.D.A.P Her man ' Robljers vice voorzitter der Ver eeniging van Letterkundigen en mij als secretaris van de „ Tentoonstelling voor Letterkunde " ontstond daarover een woordenwisseling waarbij de heer Robbers zich vergat De heer Robbers eischte voorts royement van den ' heer Canter of dreigde anders met het be stuur en zijn parlijgenooten uit do Vereeniging van Letterkundigen to tre den Ik verzocht bij mondo van den eeror voorzitter der Vereeniging van Letter kundigen den heer II j C Alberdingk Thijm beslechting van bet geschil door een eere raad De heer Alberdingk Thijm stolde zich beschikbaar als voor zitter zulk een eere-raad te leiden Do heer Robbers en ' zijn partijgcnooten blev on op oen beslissing door meerder heid van stemnien slaan „ Uio moeten studeeren al heb ik hot zelf dan nooit kunnen doen " „ Dat hoop iJ \ tenminste dan twee " en Franik-waron op de school die bi.l King's College bebooiide waar lialliburlon nu zelf leeraar aaal was de kleine Edgar was op een bijzondere Echoól maar hij zou ook op King's Col lege ikomen De jongen-s van Ilallibürbón waren bijaon der goed opgevoed daar hadden hun ouders wel - voor gezorgd Daaa-door waren zij bijzonder intelligent en bun leoiftijd vooruit.en in liun - karak ter was oen grond gelegd die later wol zijn goede vruchten zou afwerpen Hij praatte nog wj,t met haar over do keus vam het kantoor on toen was hot al half negen on moe-st hij weg naar school Het was oen warme dag in April Dengeheelen morgen gaf hij op King's Colle ge les en toen gm-g hij een lovcmsvorze keringska,ntoor o pz-o-ek-on Daar hoordehij dat hij een geboOrte-acte moest inle veren en door & 6u dokter onderzochtworden Toen ging'hij naar huis eten enschroef daarna om'de gcboorte-acto enom half vijf kwam hij vermoeid ' enwarm bij ' don lovcnsverzekeri ngsdokterin Savillo K-qw aan Dr Carrington hadiemand bij zioh on hij moest even wach ten ^ ' -' nas OER ADVERT ENTIEtS BIJ « wrultkatallaii • nl-SNgii:s f IM Elko retel meer 29 Ceit Mvert^ntlijn In bet Zatttiainatuf 5 etgii p«r reje eulra KUIUE HAII0ELSADVERTE>IT|£N niet ratel « te 30 woordon t I — d pl»b>laBe > » 2.60 Eilc wooro « oer 6 Oint j llEIrlE AOVERTENTIÉIl Vrsa en AenboilJ U > •« ilerwerp '"' ooetena 2i woerileii ' Mi llultlng 60 Cent 3 plaattiageo fl.ïO Elk wmru rader S Cent ^ At£/V ZIJN HET ££ NJ j Daar ik niet het aantal maar slechts liet gehalte van stemmen wensch te er kennen heb ik gemeend mijn lidmaat schap van de Vereeniging van Letter kundigen te moeten opzeggen — o — Mahler's „ Unvollendete " Met de uitvoering van de twee mid dendeelen uit Mahler's laatste onvol tooide symphonic wordt bet te Weenen nu ernst De Staatsopora aldaar heeft het recht der uitvoering aangekocht die op medio December a.s is vastge steld Het programma wordt met an dere werken van Mahler aangevuld Naar do Weensche correspondent van het Hdbl meldt gaat de directie der Staatsopera van do gedachte uit dat zij met de uitvoering van bedoelde symphonie-deelen „ een daad van pië teit tegenover den grooten doode ver vult " Wij blijven er nog steeds bij — zegt het Hdbl — dat dit op z'n zachtst uitgedrukt een zeer zonderling soort van „ piëteit " is Want nog altijd is de stellige bewering dat Mahler bij zijn dood het verbranden van het hand schrift eischte niet weerspi'oken Eu men rept er te Weenen ook liefst maar niet van zelfs de fanatieke Mahler kampioen Richard Specht niet wien dit gesol toch in de eerste plaats moet hinderen nu de Weduwe Mahler zoo'n eigenaardige opvatting van piëteit toont Maar andere belangen schijnen bot noodzakelijk te vinden het betrokken deel van Mahler's testament te be schouwen als — een vodje papier — o — Subsiüie vooi tooneelgezelschappcn » B en W van Amsterdam stellen den Raad voor aan de hierna te noemen tooneelgezelschappen voor hot seizoen 191'3 ' 2-i - onder door hen te stellen voor waarden subsidies te veiieenen tot ten hoogste de volgende bedragen Kon Ver Het Nederlandsch Tooneel 145.000 N.V Het Schouwtooneel f30.000 N.V Comoedia f22.500 N.V Het Nieuwe Tooneel f 12.500 N.V De Haghespelers f 10.000 N.V Ver Rott Hofsta,d Too neel f5000 Maatsch Apollo f 2000 r—o — Een record maar een wetsovertreflingt „ Radio-express " herinnert ej-gan dat de in December en Janua.ri.a.s ' te hou - ^ den transatlantische proeven ten doel hebben om zoo mogelijk tusschen Ame rikaansche amateurs ' eenerzijds en ]''' ranscho en Engolsche anderzijds op 200 meter bepaald verkeer over en weer tot stand te brengen De mogelijkheid daaiwan ' is intus - schen op ongedachte wijze reeds au aangetoond ook zonder eenigen spe cialen maatregel om bijzondere stilte voor dit verkeer te verzekeren En daarbij is hot een Nederlandschamateur die hier als gangmaker is op getreden ' Van Zaterdag op Zondag tusschen 3 uur en 3.30 A T heeft n.l ' het onge dempte amateurstation P C I I op 203 meter een heelen tijd iu corrcsponden - ¦ tie gestaan met 7 A C M het station van een amateur te Cambridge in den staat Washington De gehecle corresponden tie is door een Amsterdamschen 200 meter specialiteit ' Nul MX gevolgd Toevallig is do prestatie van P C ï I daardoor onder controle van een ge tuige met nokcrhoid vastgesteld Hot blad dat van dit feit molding maakt ondei het opschrift „ Een wets overtreder en tócli bravo voor hem " betreurt het dat do wet in Nederland zoodanig is dat degeen die een record behaalt als dit zioh schuil moet houden zoodat het blad nog heeft moeten aar zelen dit voor het Nederlandsch ama teurisme eervol feit bekend te malcotu — o — Eindelijik werd hij bi,j den dokter toe gelaten on deze onderzocht hom Hij weigerde een certificaat voor de levens verzekering te geven - want hij zeide da.t do longen van mijnheer Halliburton aamgedaaan waren on wel in zeer boogi * mate Halliburton zoruli doodsbleek op een stoel neder „ Als ik kom te sterveo zijn mi.in vrouw en kinderen broodoloos " zeide liij ontsteld „ Uw longen zijn ernstig aangedaan maar genczin.g is niet budtengeskiton lik zCg lüet dat er veel hoop is maa.r altijd w-ól iets U moet Londen verlatem en iu d-B zuivere lucht zij-u buiten " „ Dat kan ili niet want ik heb mljD werk hiai " „ Mijn raad vooi - u blijit verlaat Lon don anders kimt u niet lang meer la ven " Halliburton ging weg somher en tcr j'ieergoslagen Wat was alles op eens ajil ders voor - hem gew.orden en ^ yat zou in ' beginnen?4 Wordt Tervolgd j Jgj^F-l -:-;,— 1 - 
AflwyiuimBoes De Slxtijnscbe zangers Oe Sixtijners hebben zich in onze stad voor den derden keer laten hporen Langzamerhand worden we bekend met die oude Italiaansche kerkmuziek Men wordt weg-wijs in de stemvoe ring Men voolt als bij Intentie waar heen de verschillende stemmen zullen worden geleid Waar " t zwaartepunt zal liggen boe ' t geheel zich zal oplos sen Ook raakt men vertrouwd met het declamatorische in den stijl met den vrijen rhytmus « vvelke toch zoo scherp van omtrek kan zijn Ik zou de Sixtij ners graag in " n meer eigen omgeving iBooren zingen dus niet in de concert zaal waar eigenlijk a 11 e s uit z'n mi leu wordt gelicht ' t Toonvolume van deze zangers is soms verbijsterend Is men eenraaal gewend aan ' t forte zingen van de te noren de uitspraak is vei'moedelijk oorzaak van scherpte dan is men in ' n oprechte volle bewondering voor zulk ' n massalen klank meer nog voor de juiste stemverhoudingen voor den screenen zang van de jongens voor de klankschoonheid van ' n pianissimo Hoogst merkwaardig vond * k weer de stembebeerscbing Nooit schiet de stem uit ' n Crescendo ' n di - minuendo ' t gaat van zelf Overgangen hoort men niet Is ' t niet merkwaar dig Wat moet ' n zanger toegerust met mooi materiaal niet studeeren om de leemten in z'n stem te effenen ook al is hij intelligent Natuurlijk wordt er gezongen van af de prille jongheid waardoor de stem wordt geoefend Toch is ' t hier de leiding die wonde ren doet ook in andere opzichten Maestro Casimiri's leiding is zeer buitengewoon Ik kreeg wel eens even ' t gevoel van ' t jagen naar effect maar wij Hollanders staan vreemd tegenover ' n Italiaansche na tuur zoodat we allicht geneigd zijn ' t een ol andere accejit als wai over dreven aan te voelen Ik was daardoor de draad wel eens even kwijt ' k hoor de dan den zin mat voleindigen Na ' t produceeren van veel toon klonk Vittoria's „ Ave Maria " als ' n verrukkelijk broos intermezzo Waarom werd er met de program ma's zoo raar omgesprongen ' n Heel boekdeel vifcrd als programma ver kocht Die volgorde raakte kant noch wal ' n Repertoire is heel wat anders dan ' n opgave van de te z;ngen num mers Boven alles duidelijkheid Deze manier was ' t leiden om den tuin F H f650 voor'het schoonhouden de verwar ming on verlichting der lokalen terwijl wij het zeer gewenscht zouden vinden op de bpgrooting een post te plaatsen van f 900 voor vervanging bij ziekte e.d kleine en grootere reparaties f650 voor het schoonhouden de verwarming en verlichting dei ' lokalen terwijl wij het zeer gewenscht zouden - vinden op de be gro-oting een post te plaatsen van f900 voor koiston van zangonderwijs omdat dit blijkens de ervaring zeer begeerd wcrdt Ten slotte zal ook nog eene som moeten worden uitgetrokken voor admi nistratieve hulp zoodat de totale kosten voor 1924 zijn te ramen op ongeveer f 11.750 Deze som zal als een bijzonder subsidis aan de Ütrechtsche Industrie en Huishoudschool o,p de begrooting zijn te brengen De kosten van eerste inlichting van de lokalen aan de Plompetorengracht wor den geraamd op f 5,900 ^ Indien jaar lijks op deze lokalen 15 % woirdt afge schreven dient de begrooting van kos ^ ten in de eerste jaren tot de afschrij ving is afgeloopen nog te worden ver hoofd met f 885 zoodat de werkelijke kos ten voor 1924 f 12,635 — zullen bedragen Tegenover deze meerdere mtgaven staat echter een ongeveer gelijkTiedrag dat minder valt uit te-geven op de kos ten van het vervolgonderwijs nl f 12,666 iVijkgeliouw wijk IX Ten voordeele van het wijkwerk in het nieuwe stadsgedeelte begrensd door Croeselaan en Jutfaascheweg wordt tot en met morgenavond eene bazar gorganiseerd welke zich reeds den eersten dag in eem druk bezoek mocht verheugen en eene aardige recette reeds opb!;acht De opening ge schiedde door den wijkpredikant ds H H Barger waarbij al dadelijk de noodige belangstelling bleek Op deze bazar zijn in hoofdzaak ccnsumptieartikelen aanwezig door zij heeft dientengevolge daarvoor be dankt In haar plaats zal als zoodanig op treden de heer J J van Noorle Jansen leeraar aan het Stedelijk Gymnasium alhier Eere voorzitter van het Utr Studententooneel die zich op verzoek onmiddellijk bereid verklaarde de opengevallen juryplaats Je bezetten — ^^ o — Beroepen De heer J J Buskes cand bij de Geref kerk ontving een beroep naar Vianen Statuten De Statscourant van heden No 220 bevat de statuten van de N V Beton industrie „ Utrecht " gevestigd alhier ' s Rijks Munt en cle Danzigei Gulden De Vrije Stad Danzig d.i de stad met omgeving heeft een nieuw munt stelsel ingevoerd gegrond op den Dan ziger Gulden als rekeneenheid welke met 1/25 deel van het pond Sterling is gelijkgesteld Behalve de mark mag in het gewone verkeer geen andere reken eenheid gebezigd worden Papier van 5 Danz gulden tot 1 Danz Pfennig wordt door een hiervoor opgerichte bank uit gegeven dit papier is ton ^ volle door goudwaarden gedekt Daarnaast gaat Danzig thans ook me talen munten volgens het nieuwe stel sel in omloop brengen De zilveren stukken n.I die van 5 2 1 en h Danz gulden worden binnenkort aan ' s Rijks Munt alhier geslagen De genoemde munten worden vervaar digd van zilver van het gehalte van 750 duizendstea de gewichten bedra gen 25 10 5 en 21 - gram en de mid dellijnen 35 26 | 23 * en 19i - m.M De voorzijde draagt het Wapen van Dan zig met het jaartal de tegenzijde als opschrift Freie Stadt Danzig en de ' ^ Onderscheiding ' Bij Kön besluit is aan kapitein P W Scliarr(fo,,'van hot wapen der genie ver gunning verleend tot het aannemen en het dragen van de ordeteekenen van of ficier in de orde van het Herstelde Polen Pbloniia Restituta hem geschonken door den ¦ president der Poolsche Repu bliek ^ — o — Tejreeniging tot Bestrijding dei Tuberculoses • Aaaifiet jaarvieinslaig ovetr 1923 dieir ' Ver aonngiing oiitJeenieai wij het volgieodie „ Heit djs otnis © e.n voomrecihit tie kuninein comstiajtoeaNjin ' at het jaar 1923 voor de vcaveiiigiiinig gunisifciigier fe gwhlekeii dan diit ziXih ten vndige jars dpod airiüien zooïlimt een dieel viati Ihet belangirijik tiekiort waai medje de vioniigie reken lug sloot koi w oirden ingehaald Di-t gumjti,2 fiinainoieeil resuiltaait mocht woirdieBi beawkt door e4-D ruimer vlioieréin vaai de mddtieliein dan waai'op'-bij het viaiststeillein vajn d-i h-gr o tiing kon woirdem gerek-emd Zo l>'.dr;>eg ée Rjj'kssuibsiidde f 14200.18 tegtein f 9828.87 din 1^1 die subsiiiddie der Provimciale Utreicihtischie Veneemdgiiing udtgiekoeaid vam W't'gie ide Piioviiinoiiei tiiu vienmieieirdoirid met ' eem heda'a.g te hieisteanm-ein voofr piPopihy lactisóhie dioejieiindein bieda-oeig if 2433.5fl te gün f 413.50 im 1931 Ook die niieuw,e Pa-io viiaiicdajlie siubsiiddieeniing aan Gemi&enten en Vieireieraigdaiigein tot biesibrijidüing dier Tu bcreulose voor die vieiTpilegdng vian lij diciris aam tuibereuilose dnutote voor een döeil viam - ddt verslaigjiaar ihiaar g^miistiig stempel op de © xplodifca-tiie-irietkonijjig Zoo liaaiig aam < lie Gemieieinitieii 50 pet öer kos tem yiam de verptegiag ' vam tuberciuiloise lijdtems zaïl womdiea vergioed udt de pa^o viiaioiiaJie mddidieJeia zaïl siamaiemwierkiinig gebo'deo - aijo tuisischiein Giemeeinteii em Vepeeiniigiingiein tot bestrijdiiing dier Tutoer outesie SB oal eem belaingtrijk grooifcer ge tafl patdëmtein de zoo z&eir igewerusclhite be hiamdieliimg kuminien gemwifcen Viam de gemeente Utipecihit omtwiiing de dieizie posdjtiieif 86 k€<3a - ncgiaibiief udt Heit ' tofjaal aamtall afgelegde èiuasbe aoekein bedixieg 5354 em 316 voor beaoe kern voor Miaat®cha.ppeil-ijk Werk.Walt de wo(ncin!gve.rbeteriing bfetireft Toe slag op de woindmigiliiuur bij verhudaem werd v^erleieind de 18 gcvaillem oim im de woeing te blljvem in 6 gieviadllem Verbs tenimg aam die womding met geildieilijkoiQsteiun van de VereifimdgninB werd oanigie braciht im 7 gevadilem ziomder gieildelijiken steum im 2 gevaiUein „ Voorte weipden 32 WHsmiimigiein omtsmet door dein Geim Ootsmetitiiirjigsdöenist em werden 97 keer lijf - en ibeidieliegioedierem in dem oven omtsanet Aam 18 paitiëntem werden ven-sterken de mididelien verscluaift Evenails aindere jaren werd heit aJgeiloopem jaar ook wieer prettig samfiemige werkt miet aJile voreeind gimgen ddie op socdaai geMied óin de Go meemile ' aiiiüediden Conferentie voor verkeer en doorvoer Heden zou te Geneve bijeenkomen de tweede algemeene Conferentie voor Verkeer en doorvoer van den Volken bond als vervolg op de eerste eonferen tie die in 1921 te Barcelona plaats had De Nederlandsche regeering is op deze conferentie vertegenwoordigd door prof jhr mr W J M van Eysinga hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden lid van de commissie voor ver -' keer en doorvoer en ir J A Kalf f lid van de ' directie der Nederlandsche Spoorwegen alhier aan wien als plaats vervangend vertegenwoordiger is toe gevoegd prof mr dr J H W Verzij hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit - te dezer stede Bamizoemsberichfen Aan den Adjt O O van de Mil Adm P J Berlemon van bet Ie Reg Veld Art alhier is door bet Ned Olymp.Gom voor de vierde maal het Diplo ma vooi Alzijdige Vaardigheid toege kend Betrokkene had zich eerst over de om schrijving der strafroden beklaagd bi ] zijn regiments commandant welke auto riteit het beklag ongegrond had ver lUaard waarna de eindbeslissing werd ingeroepen van het Hof Het Hof besliste dat gebleken is dat klager op 4 September 1923 ten tijde dat hij belast was met het houden van een avondoefening in het beddingleggen zich van het terrein heeft verwijderd en in gezelschap van den vaandrig stad waarts s gegaan toen de beddingen waarvoor bij persoonlijk de verantwoor delijkheid droeg nog niet voltooid wa ren dat hij door den detachements com-mandant naar aanleiding hiervan on dervraagd niet oprecht is geweest daf klager eenige dagen te voren tien minu ten te laat in dienst is gekomen da ' echter niet is gebleken dat klager zich van het oefeningsterrein „ huiswaarts " heeft willen begeven terwijl evenmin is komen vast te staan dat klager den vaandrig'heeft medegetroond dat dus de strafroden werd gewijzigd in „ Belast zijnde met het houden van een oefening in het beddingleggen gedurende de avonduren zich van het terrein verwij derd toen do opdracht pas half vol bracht was en niet oprecht geweest te genover den detachements-commandanl bij het mededeelen van de toedracht de zer aangelegenheid Eenige dagen te vo ren tien minuten te laat in dienst geko men " terwijl de opgelegde straf werd gehandhaafd Uitspraak werd nog gedaan in de na volgende strafzaken Officie r-m o torrenner lo In de zaak tegen een officier der Marinestoomvaartdienst der 2e klasse die door den Zeekrijgsraad te Willems oord was veroordeeld tot een geldboete van ƒ 25 — subs 5 dagen hechtenis ter zake dat hij op 3 Juni 1923 onder de ge meente Hardinxveld met een motorrij wiel heeft gereden met een snelheid van GE2IEBWïE3AKSKr Avon d-n ij v e r h e i d s o n d e r w ij s voor m e i's j e s De Raad heeft het besluit genomen ént bet openbaar vervolgonderwijs voor meisjes zal worden gegeven in een tweejarigen cursus Reeds \ T-Q£g;er is ge tracht het vervolgonderwijs meer met d3 maatsoJjappelijke behoeften in over eenstemming te brengen - door aan cnko lo cursussen in samenwerking met de In dustrie - on Huishoudschool een gemeen schappelijk - ide leerjaar te verbinden Deze proef is echt.er niet zoo geslaagd 4I3 ¦ in-dertijd werd gehoopt Het denk Beeld ' van samenwerking met het be stuur van de Industrie - en Huishoud school was evenwel niet lO'Sgelaten en d'j gedachte is toen uitgesproken om aan die school zelve cursussen in to rich ten voor dit doel aansluitehd aan het tweede leerjaair van de gemeentelijke - cursussen voor vej-volgondenvijs B en W namen daarbij aan dat het Rijk tegen de uitbreiding welke het on derwijs aan de Industrie - en Huishoud school zou ondergaan geen bezwaar oii maken en volgens het stelsel der > iijverheidsondeTwijswet 70 % van de kosten dier uitbïeiding voor zijn reke ning zou nemen 20 Augustus ontvingen B en W ech ter het bericht dat de Minister in ver nanciën er zijn medewerking ijiet aan band met den toestand van ' s lands fi kon verleenen dat het onderwijs aan de Kidustrie - en Huisboudsehool in Utrecht ojJ deze wijze zou worden uitgebreid dat er echter geen bezwaar is dat genoemde school zich met de laiding van eventueel in te stellen cursussen ter vervanging van eenige cursussen voor vervolgonder wijs belast én zoo nocdig lokaliteit daar voor beschikbaar stelt mits de kosten geheel voor rekening van de Gemeente komen 20 October bericht het bestuur B en W dat het bereid was de inrichting en leiding van de twee-jarige cursussen op zich te nemen indien de Gemeente de kosten voor haar rekening neemt In dezen tweejarigen cursus zullende ïeerlingen in het eerste leerjaar - onder ilet onderwijs zal grootendeels gege ven kunnen worden in dezelfde school gebouwen waarin de vervolgcursussen voor meisjes zijn ondergebracht uitge zonderd dat strijken waschbehandeling en koken waarvoor bijzondere lokalitei ten noodig zijn Deze zijn wel aanwezig dn de ütrechtsche Industrie - en Huis houdschool maar zij zijn niet zoo dik wijls beschikbaar dat daar alle lessen in die vakken gegeven zullen kunnen worden B en W zouden voor dit doel willen aanwijzen het niet meer gebruikte tee - ken lokaal on een daaraan grenzend klasselokaal in het gebouw van de O L School aan de Plompetorengracht 8 De kosten zullen volgens raming voor het eerste leerjaar be'dragen indien de cursus 1 Januari a.s aanvangt f 3,500 die van het tweede f-5.485 Hierbij zijn te rekenen nog f 60Ó vboa - vervanging bij '/ i,f.-ktp " d ¦ kiciue en aroote reparaties vele leveranciers daarvoor afgestaan terwijl de gebruikelijke tafel voor lingerie en handwerken njet ontbre ken Als attractie'is o,r o m oèn spreu kenpop zeer aardige i>oppon van papier waarin chocolade ia verborgen en een knipboom met heel mooio prijzen speciaal voor kinderen een grabbel ton waai'ult men altijd wat goeds grabbelt een kussen - en spreiverlo ting pep radain enz Verder sjoelbak trektafel e d Be avond werd gisteren opgeluisterd door een strijkje terwijl in de middaguren de dames Goettsch door piano on zang den bazaar opluis terden Zeer vele giften in geld en na tura kv amen in van de wijkbewoners wel een bewijs dat het werk dat in die wijk wordt verricht op prijs wordt ge steld Voor hen ' die'van een rustig zitje hou den is een knus theesalonnetje inge richt waarin men • op jz'n gemak het geheel kan overzien Wanneer do ont vangsten ' nu maar blijven stroomen zal bet wijkwerk er zeker do vruchten van plukken De zaal was keurig met palmgroen versierd door de firma's Knopper Oud kerkhof en Janskerkhof —»-- SSij tot ExpL vaE Jaarbeursgebouweyi In de gisteren gehouden vergadering van aandeelhouders der N V Maat schappij tot Exploitatie van Jaarbeurs gebouwen is door den Raad van Be -' stuur verslag uitgebracht over de werk zaamheden in het jaar 1922 terwijl te vens de balans en winst - en verliesre kening over dat jaar werden vastge steld Tot lid van den Raad van Be stuur in de vacture mr dr A van Doorninck is gekozen de heer dr J C Koningsberger De Tooneelwedstrijd van „ Nicolaas Beets " Mevrouw Julia Woudhuyzen Cuy-pers is door het aangaan van een enga gement bij het gezelschap Heyêrmans de Vlies verhinderd als jurylid bij den a.s tooneelwedstriid te funareeren j waardeaanduiding De beide grootste stukken zullen als randschrift de wa penspreuk van Danzig Nec temere nee timide " voeren de beide kleinste krijgen een kartelrand De oorspron kelijke stempels worden in Berlijn ge sneden Dit is de eerste ma;al dat ' s Rijks Munt tijdens haar bestaan een buiten landsche opdracht tot het vervaardigen van munten uitvoert Si Bronsveld over de B K Universiteit In do Kroniek van „ Stemmen voor ^' aarheid en Vrede " schrijft Dr Brons veld o.a „ Men kan tegenover hef verrijzen der Roomsche universiteit een absti-akt of zoo men ' t aldus noemen wil een ideëel standpunt innemen en in haar zien een bondgenoot in het beoefenen der weten schap en in het bevorderen van,onze be schaving Op dat standpunt plaatste zich de Leidsche hoogloeaar Krabbe toen hij uit naam van de bestaande Uni versiteiten uitgenomen de Vrije de Nij mfegsche professoren het welkom toe riep en hen begroette als medestrijders in den kamp voor wfitenachap en waar heid Men kan zich'ook op een ander stand j)unt plaatsen en in de zich ontwikkelen de macht der Roomsche kerk een terug keer oen terugvallen zien van ons land tot toestanden en denkbeelden tegen wel ke^wij tachtig jaar lang hebben gestre den en nog altijd blijven strijden Te Nij megen wil men van de protestantscho vrijheden gebruik maken om de vrij heid te besta-ijden Men wil ons land weer brengen onder de macht eener Kerk die nog altijd den Bartholomeus nacht goed vindt en in haar schatting Balthasar Gerards hooger stelt dan den Prins wien men den naam van Vader des Vaderlands ontzegt Wanneer men deze feiten zich voor den geest roept kan men niet de opening " verwelkomen van een Universiteit die zich in dienst stelt van een Kerk die ons terug wil voeren naar de Middeleeuwen en ' t ons leeren wil Filips en Alva te re habiliteercn " Verceindgaaiig eieine subsidie gaioot f 5291.66 en voor de ve.ri>leg!ing eem b©drag vam f S308,5O'/l De comitpibartdeis dier leden be droegiem f 635 I-Iet Voediiingisfonds verraele de Vea - riiet eien'lieSainga ijik bedraig Aam oomltirdbuities n.i f 1170.S9'/2 tegiem f 683.50 tiM-wijil een gehouden baaar een neitHo wiinist opisver de vam f 3719.26 Oo,k do Emmjahloemool lecte braciht damk aij de enenigdeke led ding f 800 meer op dam eem \> ora\g jaar De vereeiniigimg ontviing aam gn.#eii en legaten nog een beidd-ag vam f 1500 Al dt'Ze giiiiistdgie fsictoron teeaancm hadden toit i'esultaat dat bet tekort vam vorige jaren werd teruggeba^aolit itot © em bedrag viam ' f 4394.57V = Aamgiamamae samemivver kimig werd behioudiem me dem Raad van Aa-toedid In samenwerbinig met den Ge meemteilii,kein Gemeeiskuindiigien Dj-emst werden een ' viier-tail gieaimraiem gedim'emde de wintermiaa-n-dem in woiiiimgien der Ver eicmdigiimg „ Zomaers Buateoi " te Soesitdud - n em-opgemoinem Met do Inspectnioe \- an de ' Vioilksgsizomdhedid-TuibM'culosebC'gtrij - dcBg Mej Dr Sc?ha.gein van Soelen em met de Provdmioiaile Vea-eendiginig werden vea sciidlilsinid © besprelMingien geihouidem im verhaind met de eiventmeele stiichitainig viam em Ddstiiicts-ComsiuMa'tiie-Biureiau het welk vermioedelijk im den loop viain diit jaaa " tO't gtand zal kionnem I-n het Be stuur kwamen geen mutaitdes De heeren Prof Biaai't de la Fadilile en Baron de Geer van Jutpibaas aam de benut vam af Ijiodiiing werden door de aJigeimeene ver gadisrJng bjerbeno emd In samen'vveirkdmg met deai Giemoentelijken Geneeskumdd gen Ddenst werd tot hiudsbczoefesier be noiernd mej L C Kersbergieiii ddc toviems aJiS Wondinigiimspectiitce der Gemeeaite in f uootde trad Een woord van damk wordt gebracht aan de diuiisbeaoeksters vioor dem ijver en toewijddng waiairmede zij ihaar wenk hiehbcn gedaan Wat het Gomsiu,li()aitde-B'ureiam beitreft on derzocht weadein 790 perennen n.I 211 mannen 251 wouwen em 328 kiiaiderem tezamen 1586 oomisnltem Het eputum-omdM-zoeik wierd 91 koer verriciht op het Centraal Latooraitordium 27 keer w'erden tuberked-baciidJem gevon den De reactde van Pia-queit w-érd ver tüchb bij 197 patócmtm 111 keer vdeQ Door den Kon Ond Offe Schermbond zullen op 2,2 23 24 en 25 Januari a.s schermwedstrijden worden gehouden in de Korenbeurs alhier Do Adjt O O Instr.'v d Endt der Ber Art wordt 15 December a.s ge plaatst bij hot Ie Reg Veld-Art alhier De opzichter van Fort Ie kl W.H de Boer wordt 3 December a.s werkzaam gestQld in het gam alhier De opzichter van fort Ie kl J W Bernhardi der Genie is-bevorderd tot Hoofdopzichter Veiling ^ Vrijdag 16 November^zullen in hot Notarishuis Achter St Pieter 18 worden geveild door Notaris Th O M J Baron van Wijnbergen Het koopmanshuis Nieuwe Gracht 155 Door Notaris Mr J G Brou\^'er Nij hoff Bij Inzet Acht huizon aan de Alber dingk Thymstraat nos 4-4bis - ibisA t.m 18 18bis ISbisA Toeslag 23 November a.s Door Notaris Mr Th Snollen Bij Toeslag De Tricotagefabriek a d Abstederdijk 131 en 2e woningen Noton boomenlaan 84 86 Ingezet op f54800 Acht huizen Notenboomenlaan 76 — S2 en 88 — 9-i te zamen ingezet op f10350 — o — Hoog MUitair Gereclifsliof Het Hoog Militair Gerechtshof gaf eindbeslissing in de navolgcmde bekla.g zaak Een tweede luitenant van het regi ment vesting artillerie was op den 5en September 1923 door zijn commandant gestraft mot vier dagen licht-arrest we gens „ Belast zijnde met het houden van een oefening in hot beddingleggen gedu rende de avonduren zich van het ter rein verwijderd en huiswaarts gekeerd toen de opdracht pas half volbra'cht was daarbij een vaandrig medegetroond en niet oprecht geweest tegenover den dela chements-commandant bij hot msdodèe len van do toedracht dezer aangelegen heid Eenige dagen te voren 10 minuten to laat in dienst gekomen "^ ongeveer 45 KM per uur terwijl de daar geoorloofde snelheid 15 KM per uur was on vervolgens niet heeft gestopt op het eerste sein van den gemeente-veldwach ter van R liet Hof oordeelde dat het hier twee overtredingen betrof en veroordeelde be klaagde tot twee geldboeten resp van ƒ 5 — en ƒ 20 — subs hechtenis van 1 en i dagen Raadsman was mr Winkel Onverbeterlijk 2o In de zaak beti-effeude J J H S oud 20 jaren geboren te Arnhem be klaagde was eerst sergeant bij het 22e regiment infanterie en w&s op 15 Decern ber 1922 door het Hof voorwaardelijk veroordeeld tot drie maanden gevange nissti'af mot drie jaren proeftijd sn on voorwaardelijke degradatie tot den stand van soldaat daarna maakte be klaagde zich schuldig aan verduistering en diefstal en werd deswege veroordeeld tot een maand gevangenisstraf met ont slag uit den militairen dienst op grond daarvan diende de advocaat-fiskaal een vordering in tot tenuitvoerlegging der bovenbedoelde voorwaardelijiie straf DaarcnUBven was beklaagde nog bij vonnis van den Krijgsraad te ' s Herto-genbosch veroordeeld tot zes weken ge vangenisstraf ter zake van het op 25 Juli 1923 to Leiden in beschonken toe stand don sergeant de V een stomp in hot gelaat geven van welk vonnis de advocaat-fiskaal in beroep was geko men Het Hof gelastte de tenuitvoerlegging van do voorwaardelijke straf en ver zwaarde de laatstgenoemde straf van zes weken tot drie maanden gevange nisstraf Raadsman was mr Alta Vr ij spraak bevestigd 3o In de zaak tegen A H oud 34 ja ren geboren te - Amsterdam gewoon dienstplichtig-soldaat bij het 10e règi ment infanterie die door den Krijgs raad te ' s-Hertogonbosch was vrijgsspro kon van de beschuldiging van het op 12 December 1921 niet voldoen aan een op roeping voor den werkolijkon dienst ge volgd door arrestatie te Rotterdam op den 24en April 1923 Het Hof overwoos dat gebleken is dat 
• DERDE BLAD STADSNIEUWS GEMEENTEZAKEN De gemeentebcgr o o t 1 n g voor 1923 Nadajt bij Kom B-eeil on@og^^c»nid was renktan.nd bol beiroep vam dicin Ilaiad te gtm hrt besliuèt vmi Ged St waa.rbij goecJkeinii''tnig was oin.tihondiein aan de go in.eeinit€(be!girootiinig voon - S23 hebban B en W Z'Cb ber-<1ein ovqir de viiaag wal 1 « maa'fregpilen gemomian zouiciicia kinnm^Ti wordon om aain de beizwaircin van CüSd tegiesmoeit te koroein Wij m'Oeein im hwnaiwing tureirigeii ail d'as scilM'ijviein B en W Bhanis don Baad dat de giroind«in wa^airo'p G«d St mieenidon huinnie goiedkeuoTimig aiao d « vioooig'o.bcg'd'e begirootjimg te moetein onifhouidiein de voi gandie wia,rein Tan © ersitie was gK;rek«md op eem „ nooduitkeeniing " vam bet B'ijik van f 493.725 Naar biuo nieciniiing be&ticiaid er geen eaikele vvaaj-torg dat een óood lütkeawax over 1923 tot dait bedinag zou wcwdie^n ganoten fceirwij.1 o'P dein post voor omvo^nraieiU'e uii'tgavem nfeit voJde«ind « fcodis aoiU'wcaig was oma imdiien deae tie geinvailileo " aioh iindardaad 30ii vooirdoen diezan daairuit te kunnen bes.tri.jd'an Ten tvroede was op voJigatuaainer 2 der be gTOOtdoig ais •^ ffldceil'ta vao h-ot venmoe delijk basiiig saldo viarn die-n diienist 1922 een I>e*ag van f 1.9®;648.02 uiitgeitroik ken waarviao het luide viraag was of diit saildO ' werkei'ijik tot bet geraamd © bcd.rag op dJem dncnst 1922 basohakbaar Zioiu ko men maajT dat im « Ik gieva aoozieer udt giimg bovein h©tgieen tot dusver ailis ' nor maal sa*d<3 vam eeon voj-igem dfenst be scteiikbaair was diart ook im vertKund nrea die voor volgende jai-en te viorwiachten uitkomsten dat hooge saildo nfet tem voiUe voor die dekkimg diar gewomie oitigavem vfflm eien diicmstjaiar zou mog^m vmoirdein aamgewend Imiderdiaad és de vipoes vam ' G«id St dat bet gieiraamdie bedaiag dier nioodudtk'ee ping " met zou wordem omtvamgem ge gromd gebliekem De R'Sigeieiiiieg is im v«r bamd met deai zargwekiköndem toestamd vam " slamds fSnamciëm er ruieit toe over gegaao voorsteJiliem te dnem temeaode aam ' d » geimeenten oveir 1923 en volgende jaren een zoosieoiaamde noodmiitikeeinimg te veirzeiei^n Deoe mededieeliing is dooir oes College begrijipel'ijikeirwijizie met groote teileuirstel itoöig ontviaiiigem Zeikier oiiel o>p tosse girom deo hiad oms Gemeentietosiluiuir geimeend aamsppaa'k te kummen miaken op eene in TïittzDiQht gestalde Mijvemide V'enneeirdering deir uiitikeeirdmg ikiraohteias die wet vam 24 Med 1897 Nm indierdaiajd bovem twijfeJ is komein te ' Staam da/t de Reg^eninig süich gcmioodiziaailat aie * om het Staatsbudgea mnedo ten koste dier geameemteio suJètemd te jnaloefo BuiMem wij deaem toestanid beib iem * e aam-vaaideai Pe * zal dus viooreeinst noodizalkeilii|k aljm deikkiiing * e viindiem voör tiet gemioemMie ge oaoas der ooodiuitlaeieinimg ¦ tot eem bediiag ¦ VBO 493.725 Br ie reedis eeirdeir bere ikiemd doA ' naeoi door voor toet beliaistiimg jaar 1923/'24 eem beilastamgioipibiremgst vam f - 3.700.000 aam te mennen voor bet ddenist ^ naa 1^3 f 232.000 ineeir beiastiimg ma iveirkipijigiain daai mioodiig wias Bij raadebe slmt OB dólt meeirdieire op dem^post JTm ikonostemibeilastJimg " giehraoM en daarte gjanover dta post Onivoarzaiemé üitgiavem " vwhoogid met getlij'kè som Thams Kalj nma diem post „ Omvooiraien " f 232.000 wca diem afgesctoevem oan tem deele te vxjar aien in ihiet gemaJB vam die mooidmötikieie niimg Er os dluis mog te dekkem f 261.725 - De geJukkiigB omojstiainiddig'heiiid do-et zioh voor dart de opbremgist vam de koiluiaren der imkosmtettbalaistiimg 19S2/1923 miee • vajlt Bij toet voopsteil dmiziaJce diem facitoir vms de oeitto opibiremgst op f 5.300.000 ge schat een bednag dat ook ds aamgemo Dïem bij de voorloopage vasttsteWiimg dea gemeentieirekieiniimg ovieir 1922 Uit eem eenagiem Èijd getedem gedame opgaaf door de dmepectie dar Rijkisbaliaistimgiem Week evemwel dajt de koihiieirem 1922/1923 aijm afgesloten op eem bedirag vam f 6530.050.32 Het ipeedis ibij dem fecitoir aamigemiom'em be irag voor „ kwade postem " kam woirdiem gielhemdiliaa.fdj i w f 1.000.000 Zoodat de nadere scihjatiiimg eem meitAo opbremgist aamigeef * vam f 5.530.050.32 Tem bate vam het diienstijaar 1922 ds daar vam gfebiia-obt / 3 of f 3.534.000 Vocnr 1923 r-esteert dmis f 1.996.050.3S Bij toet vocnsteil imziaike dem factor was gerekend - op f 1.7C6.0O0 Met dfil bedmag kam de post „ Inkoimistanbeilias ¦ fcimg " ' dUiS wopdee viarhoogd zoödiei - tot ¦ vejihoogiimg wam dem facitioir - OTr-eir te gaam Gediekt moat woffdem f 261.725 zoodat • oog te dekikem vailt f 31.725 Op „ Ctavoorziiien " Is ttoams f 527.234.13 ttesotiiikbaair aoodiat dam f 285.234.13 mJ f 527.243.13 — f 232.000 voor amdare dioe.1 eamdem zom ovenbilijviem Uit ddit beda-ag moiet © ohtier gapmt word'em o.a bovenige twwmd offljgedsilit restant ad f 31.725 ter De v.naag deiod zioh daa-rbij vioo.r welk bcdirag vam hiet saiWo som mioietcm wor den geiroserviacird en doioir svic-lke midde len die te res&rvioea'wi som zmi mcötcn vwrdcm gevormd Het b!.,';iak daarbij im ii < bed'oeliimig van G&depuit-a&rde Stalen te iggien dat deziO veirmiindörinej - van h^t saldo im ' hat algemeen zou micoten vvor dem gevomdem door bespaaimg op de uiit 7@vem Initmiasohem wa « heit im het isliadfom vaamim de diiemst 1923 waa tom'sin te v-er - ¦"' iin de gegeven oimstamdiigihiedem godoao kom u'oridcm waa - na te gaain welke jwistan vam uiitigaaf vermnindeind en weilkc pootem van inkwrpst veQ-mecirdcaid fcümmen woir den Deze \' ica'>miiinid'e.rimgen rasp vaiTneef dcdiimgan nnoatem dam eem mceir of mdmder diid'eot gievolig - zijm v«m zuiimiigilieiid in het beheiar im het algomeen o'f v.am bijaomde re bezuiimiiigimgisimiaatregeilen waarvoor oms CoWeige zich ook im den loop vam dat dienstjaar beijvea^d toaeft Viooaieonst móeat echter werdiem ge poogd dokilding aan té wijzan voor het bo vemgianoomdie bedrag deir begrootiimg 1923 „ Omtvamgisten ter zake vam de slaoht p.Iaats " met f 25.000 De wixist vam de Slacblplaats zal ovef 1923 varmoed-alijk bcdiragem f 80.000 hówvan gaat f 5000 to het rasarvePomda Daa.r eem wamst van pi-ra 49.000 gai-aamd is kan die post met " f 25.000 wor-dein vorhio-ogid „ Stiraatbelasting " miat f 50.000 Völgems de tiliams hekemde gegevens aail de sta^aat beliasliiing netto pl.m f 400.000 opbrem gen De r-amdmg kan dus lóat f 50.000 vvoipdem vcrhioogid Opcemten Peirsoneele belaisfiiinig miot f 37.500 Ook de opbremgst der opcemten pansomoal zal hooger zijm dam geiraa.md is Deze post kam zonder bezwaai ' me^t f 37.500 woirdian veinboogid Im to-taail is d'us gede-kt f 112.500 Vooiits is oaig'egaajn welke uitigaiafpos tem voor vermiindeiniing als gevolg van een zu:imiig behceir in aamimerkdmg kon den komen zu-Iks - ter bep-aliimig vom het bcdirag dat van het saldo uiit dem dicnist 1921 zou kmmmen wordian gcj-eiserveeird Hiieirbij is im aamrniiai-bimg te ne-men dajt het im dem loop ' vam het ddenstjaaa * heeJ mioed.lijk ia te bepalem of en zoo j.a weilk bedirag op eenagen post zaïi worden oviargahoiidem of tekoirt geiktomjen Voor zoovar dem dienst deir Gemeenteweii-ken betreft vaJt op te mierkcm dait naar thams kam woirdan bepaaild vam ajile om' d-arhoudis'postem slechte het volgmir „ Om deinhomd vam wandelpteaitsen en pJant soemen " m^it zekafheiid een oveirsöhot zaJ laten en wel va'm pJ-m f 10.000 De Gas fabrdeik zal naar schattnmg over 1923 een wimst laten vam f 36.000 De Rearaiiging zal varmioedel'ijik © em miimder nad-eeliig sa.lido hebben dan geraamd is van f 20.000 De onitsmeittdingisddenist zaj waajrsah-ijmlijk een mdmdeir veailóas opleveirem van f 3.200 Het Efliaotnioiteiitisbedirij'f zaü veaimioedelij-k een meeindeire bate gieven vam f 66.000 de resuil'taten vam hét Tiii£unibeid.rijf zijm daarentegen telièuinstteilJemd Het verldes is voor 1^3 te ramem op f 90.000 terwijj slecihts op f 53.480 geireitoemd was,-zoodait dih badrijf « en tegeavailil'eir '-- vam f ' 36.520 Komiende tot dê veinsohdMendie begiroo imgsposbem zijn mede jgeilet op de udt gavem dde tot dmisveare gedaan zijm de vclgemde veirlagdin©en aam te wijzen Druk - en Mndiwerk f 4.000 Kosten Ar ctdief en Miuseuim f 2.000 Kosten bijeen komsten van het Gemeen'tjebesfmuir enz f 1500 Vertenimgen etembureamx f 500 Ovenigie kosten " Biuirgerlijke stand f 800 Beloomangem en piremMëm bmamdweer f 1.000 ' Bosten AJgiemieeme Begiraafpilaat sem - f 500 Wedden - omdfsrwijzers - dn Ver bamd miet volgnj -' 63 „ Veingoeddng van ' t Rijk " f 27.000 Vemldchtding en verwar mimg en sohooiahoudem schoolllokailen f 5.000 ' V©rg>o©dimg kosten ' vam instamd houdiing bijzomdeme soholem f 79.000 On dertioiud • roamdelpilaaAsen en plamtsoemen f 10.000 Nadeeildg aaildo Redmdgnmgsdien.st f 20.000 j NadieelDg saildio Omtsanettingis ddénist f3.200 ' Verihioogd meet worden Udtgaivea voor h-et'Tiramnbedrijlt met f 36.500 ¦ Vërioogid - k-ijmmen worden dé volgende imkoimiStpoisten P-emsi-oènsbijdfiagem vam ambtemairem f 60.000 ' Ö'ntvamgisteitf ' vam het Eileotinicaitentisb-edirijf f 66.000 Oiotvang siten vam die G-asf-aihrieJi f 36.000 Totia.-a.l f 380.000 Dezie vooa —' - rimg aou tot hef ireisull-taat led den diat van ' t saldo vam f 1.554.065.9772 e ^ bedirag van f 280.000 \ ve,rd gere ser-veerd en dws alieeihts over f 1.274.065,97V2 weind bessohdkt Bij toet te dezer zake met Ged St gepliaegid oveinleg ie ons echter duidal-ijk geworden dat hmn Oo-Ilege met een - d-eirgelijke reiserviaeoiing mdiot bevre digd zom zijn - het naeende « r vam - te mo gem uiitgaiam dat de op den dienist 1923 te rejierveerem sorni ten tadmsto f 500.000 zom bediiagen Deze wemeoh waairaan dn de gegeven amiatamdiiefbedem tegemaoet dient te wor den gekorniian beeif.t oms eeniiigermate be v.reeimd omdat wij vêm ooxdeel zijn dat met de bovem aamigiediudide reseirve-eiring vam f 280.000 e-en vedSdge poldtiiek wordt gevoilgd en dezerzijds dtidideJijk te - ken nen is geigsvèm diat ons CoMege gieen mo gielijfchedd ziet vooir 1923 verdeir beJamg rijke beispammiaiem tot stamd te bremgem Nu is « r sediart het biB-i?!iuit vam G-ed St tot w-eng-^irimig der goeidkeiiining bovemdaefi een - omistiamdli^heiid naa-r voirem getpedem d'iie de fdmiamidiaale poaide deir Gemeenite in eem eendgszdns gnns'digier Idaht - heeft gestald diBze mj dat ook de ddenst 1922 een biuj.t'e-neie-woom hong saildo he^r-ft gej-a ten n.l van f 2.772.36Ö'.07'/3 Wij mcencn even wel da-t niet - het g-ehe'sJa ib-edn-ag mag dd cmcn voo-r he slnid-teind maken diar be groobimg voor 1924 Het tdmancieel bel-edd zal eir op gioi-doht m-oeten zijm de begroo timig gal eidedijk met asm mender b-ed-ra-s v-am h et saildo 1922 dian f 1.274.065.97 '/ d.i het saJdio uit den ddcrsist 1Ö21 ve,r mtoderd met f 280.000 ^ de begiroo-ting vooir 1924 slndtcmd te maken is oi a-am rede l-i,iike enischem vam een goed fcnamcioal belra'd voldaan Wij moei-'n - hder eoh-ter tepst omd aiam tioevoagcn dat d-ajaaiomitremt tivamis niO'g ïainig goon zckörhead b-esfcajat ds - o-p-ms-king oener ¦ sl-untende beiga^-o-otmg vooir 1924 - levert voor onis Co-H-sge gs-oote m oeiiilijtohieden - op wcilke - o-m varooi-zaakt zijn d-omeidat eere - noodiiitkpcn'iiinig waar op wij hd&r-bovcm d-o^'ilidiem is k-oiroen to on(tl?ir.''k flm en dde tevens tot gev-cilg hieb hen dat de i-ndiicnding van deze b<'tgn^no Hng bdj Uwe Vcaigad-eniing wo-rdit ver - fji^aag d Na hist bovanisfaamdif ^ zal - hft d.u.ideliijk zijn d-a/t wij op dem dr'enst 1923 gccne vei' dicinc baspaipinigen dilaften-dc tot respr - ved'bp.il'Oiin dem kunnen aaingeviEn De ee.niiigv m-n-ai{irieig>al stirêk-kende tot reser - v eeinlmEr Mam nog f 220.000 ban stec-his hiejr'm b-asf-a-an - dat diJt badaiag vam het saJdo van den dienjst 1922 vt^ordt aifgeoo - m-em Wel « vam de zij-de vam Ged Sitj de ge dachte - gaoppard om - deze - som viam deö ' dien sit 19-24 naar 1923 ov ^ ^ sohrijvEHj dooh afg-czi-en vam het mam of meer ^ óiiji ragiel miatdige van oom denigeilij-ke regetóittê ^ zou zij hiieirop - neeirtoomen dat ten bate vam - h-et ddenstjaar 1924 over f 320.00(5 meeir udt het sail-do van den ddenst 19è2 zom mioatem wicirdem beec-hakt dam oaidei'g het - gevail zou zijn Hoe m-en-deze k^giSj tie ooik bez-iet zy ' komt tenslioitte hdenjop neer dat de bedoelde - soim udt het saili |^- vBin den diiemst 1922 - geput mioet wordi^ijj reden waarom wij er de voonkcur aam geven deze ov-eiischirijviing odet over den ddenist 1924 te - doen loopem doch h-aar re ge Ire C/ht vam den dienst 1922 naar dien voor 1923 te doen plaats hebben De Pimand-eeile Coimmdssiii © wier ad vries wij over doze aangede-geinih-ai-d in een iets vroegar stadJum h-ebben imge-won-peti heef t v-anlülaaiid zi-ah te kunnen vereen'Ji gen met de bovem aamgegevém maaitregfel em tot resorveeping van f 280.000 © verde bovenbedoeil de kwestie der o verschool vting vam f 220.000 - dde eerst k-omt geleden is opig'ekoim-em he-bben wij haar advdèsndiet laeeiT kunnen vpagem ' ¦ "' Contracten spoor-aansluiting enz in d u s ri e errein met d ö Staatsspoor en de „ P E G U S *' Bij het opzetten van de plannen,voorden ' aanleg van het industrie terréiiimet de haven tèh oosten van het Mét;;wedekanaal tusschen de spoorlijnennaar Amisitoirdam em naar W oerdeniis het Steeds de bedoeliing geweoat dinide gelegenheid zou worden geschapenop de verschillende aldaar uit te gevengronden alsmede aan de publieke los en laadplaats welke da Gemeente zal'exploiteersn aan het noord-oostelijk uit einde van de haven spoor aansluitih-gen tot stand te brengen verbinding gg vende met het emplacement van het;station Utrecht CS - ' Db bedoelde verbinding moet wor den verkregen uit hot emplacement vatn het Centraal Station door doortrekking van een daarmede in verbinding staan de lijn uit het stapelterrein voor bovon bouwmaterialen van de spoorwegen lén zuidoosten van het gedeelte van don Isten rondweg dat voor den kop van de haven langs loopt Deze doortrekking zal zich op ongeveer 100 M afstand vóór dien weg in twee richtingen split ^^ sen t.w in eea hoofdspoor to leggen in de daarvoor vrij gehouden stroofci zuid-westelijk - ia,ng3 den - omgelegden Lage-vyeidschendij-k pn in een lijn naar en langs de pvjblieké los - en laadplaats Bij de vprkoopen van grond aan de firma's Stein eo-Taliken aan de zuid zijde Hörmann Selve on Co en aan de „ P.E.G.U.S ' ten'noorden yan de haven is telkens een bepaling gemaakt dat ' de Gemeente zich yel-bin-dt tot het voor hare rekening doen aanleggen van een hoofdspoor in het industrie terrein zoodra de prijzen van de daartoe nOo dige materialen weder gullen zijn ge -' daald tot eem bedrag vam tem boog,9te 50 pet boven de in 1914 geldende prij ^ zen en dat aan de - koopsters bet-reclilj woixlt toegekend tegen betaling vani f 0.25 per iVI2 aangekocht-.terrein ten behoeve van dat terrein op ' eigen kos ten een of meer af takkingen op ¦ heti hoofdspoor te doen aansluiten Oisahoom zooals is gebl-eken op dit oogenblik de materiaalprijzen van den spooraanleg nog niét tot 50 pet bo ven die van 1914 zijn gezakt is hét nu de haven is gegraven en nagenoeg ge reed is om in gebruik te worden geno men tijd geworden dra ter zake van de spooraansluiting = de noodige verdere voorbereidingen te treffen en zulks te rnèer aangezien er bij ons reeds v-an de zijde van één van de koopsters van grond aan de haven nl de „ P.E.G.U.S '' op is aangedrongen thans eenigszins spoedig tot de aansluiting van hare ter reinen over te gaan Ook de firma Stein en Takken zal vermoedelijk wel dra over aansluiting wenschen te be schikken Daarvoor is het dan aller ^ eerst noodig dat door de gemeente met de ddirectdio vam de M-aatisahappij tot Ex -< ploitatie van Staatsspoorwegen als be heerster van het station Utrecht C.S ^ een overeenkomst wordt gesloten waar in de samenwerking van deze MaatT schappij en de gemeente voor het ma-i ken van de spoorverbinding wordt ge regeld Over den imhoud van dit con tract hebben wij reeds geruimen tijd rriet de bedoelde directie onderhandelin gen gevoerd welke ' oenigen tijd geledéö tot overeenstemming hebben geleid - Het is dus aan te nemen dat de ge meente zoodra deze overeenkomst is gesloten zal hebben te zorgen voor den aanleg van toevoerlijnen tot aan da grens van de door de „ P.E.G.U.S " en de firma Stein en Takken gekochte ter reinen Het ontwerp van de mot do spoorwe gen te sluiten overeenkomst komt overoen met de zgn raccordements overecn-komsten welke de iWaatschappij ge woon is in gevallen als het onderhavigete sluiten Het contract betreft zoowelden aanleg in samenwerking tusschende gemeente en de spoorwegen vari despoorlijnen als het gebruik ervan na dat de verbinding in exploitatie zal zijnïgekomen De hoofdzaken ervan betref fen de vo%ende punten De ondeSiouw van de te leggen baSn zal door de gemeente voor eigen reke ning worden gemaakt De S.S zorgt daa' ontcgen voor het aanbrengen van allo overige ' werkoij togon betaling door de gemeente van de kosten van daar -' voor gedane leveringen behalve spoor - materialen en arbeidsloonen yerhoogdi met 10 pet voor directie en toezicht < Artikel 9 behandelt de aansluitirKJ van do terreinen van derdon op - heti hoofd-spoor van de gemeento Aa^de SS wordt hot recht tocg-»k^nd zooda -' nige aansluitingen te mn!;on de Maa,f « ichapplj gaat daarvoor mot de hclang -' bebbondn eig"narpn van grond in b-(;t industrieterrein afzonderlijke raccordo - ments overeenkomsten aan van nage - noeg donzelfden inhoud als than fh'ét ' de gemeente Evenwel ' zal zij dat iiT'et -' doen dan ten aanzien van diegenen - -' dio ' vooraf van de gemeente onder - d'«i'or deze te stellen vooinvaarden vergunning zuilen hebben verkregen tot het ma kgn onderhouden en gebl^uiken van wer Ipn in en op gemeenteterrein d.w.z van vyj^sejs enz in den weg of in strook grdad van de êemeente langs het hoofd apqor welke zij moeten oversteken om ' mq.t de aftakkingen hot particuliere ter » rein te bereiken De betrokken belang hehbenden zullen zich dus eerst tot de ' göineonte hebbon te _ wenden '¦ yoor de gemeente is de verplichting opgenomen om in te staan voor de na kcto-ing van de verplichtingen van de nalatige medegebruikers Feitelijk komt dit neer op een borgstelling door de ge meente De kosten van den spooraanleg zijn op dit oogenblik vergeleken bij die van 4914 te ramen als volgt 1914 f 2.740 - 27.500 - December 1922 bovenbouw f 7.705 — 5.000 - ra,ils wissels en - 45.888.80 Sjtwerking onder afwerking onder bouw - 8.666.66 ' Administratie en ï toezicht - 1.040 — 2.50 - te zamon rond f 63.300 — ' f 35.490 — '?• Volgens deze cijfers zullen'de eige naren van de industrieterreinen op grond ' van de koopovereenkomsten dus -¦ hot doen leggen van de verbinding kun nen vorderen indien zij bijbetalen f 63:800 — min f 35^490 — plus 50 pet dia aa-v-am te zaïmem f 3.235 — is f 10.005 d.i omgeslagen over het geheele aan te sluiten industrieterrein ter grootte van pl.m 25 H.A f 402.60 per H.A [ i 0.04 per M2 Zoolang de prijzen op het te genwoordige peil blijven zal dus bij den verkoop van het nog overgebleven stuk grond ten oosten van het terrein van dé „ P.E.G.U.S " de vergoeding ' voor het verkrijgen van recht op spooraanslui ting neerkoprien op f 0.29 per M2 in plaats.van f 0.25 Bovendien zal deze grond mopten worden bezwaard met een ser'vituut betreffende de aaiiwezig heid van de spoorlijn en tot het gedoo gen van het vervoer daarover naar en van het teri-ein van de „ P.E.G.U.S " B en W hebben thans de eer vqor te stellen hen machtiging te verleenen om met de directie van de S.S de overeen komst aan te gaan en voorts tot het doen aanleggen van de spoorlijnen over eenkomstig de medegedeelde plannen Het ligt in het voornemen van B en W terstond nadat de vergadering hen hiertoe zal hebbéö gemachtigd het noo dige te doeh om don-aanleg zoo snel mogelijk tot uitvoering te brengen Tof bespoediging - lilel-vAn bestaat vooral wat de lijn ' langs - de publieke los - en laadkade betreft » bijzondere aanleiding om-dat onlangs een verzoek bij B en W is ingekoinen-van de Maatschappij „ Wegenbouw " alhier die gaarne oninid dellijk van de spoor-aanslüiting aan die kade zou willen gebruik maken voor de lossing van pl.m 25.000 ton weg bouwmaterialen uit schepen ter ver dere verzending per spoor Hun inziens zou het zeer zijn-toe te juichen indien met,de oveii adimg - vam eeo^-deingedijike groote hoeveelheid goederen terstond na de openste-lilan ® vam de l-os-loade met spoorraansluiting kan worden begon nen Zooala B en W in do vooi-dracht be treffende den inbreng van den grond in den hoek van de industriehaven en den kanaaldijk lamgs ^ het Merwedeka naal in de toen no ^ op te richten N.'V „ P.E.G.U.S"-hebbeö tüédegedeeld moest met de „ P.E.G.U.S " nog een regeling worden getroffen waarbij de gebruike lijke bepalingen/werden vastgelegd aan gaande de spoor-aansluiting van gron den in het industrieterrein alsmede voor het gebi'uik van de haven en het onderhoud van den kademuur en voor het maken van een behoorlijke afslui ' ting van het terrein B en V ^' hebben ' zich hierover inmiddels nader in ver ' binding gesteld met de directie van de „ P.E.G.U.S " over den inhoud van een contract dat tusschen de gemeente en de „ P.E.G.U.S " kan worden gesloten De lijn weTlie voor do „ P.E.G.U.S " ' is te maken zal gemeten van den wis so in hot stapelterrein der spoorwegen tot de grens van het „ P.E.G.U.S." ter-redn een lemg-te veirkjriji,?em van pfl.m - 725 M Over de eerste 2ÓÓ IVI zal deze ¦ lijn echter wanneer ook de andere ter reinen hun verbindingen verkrijgen la ter tevens voor deze alle dienst doen - Voorts zal het volgende stuk mede toe ' gang geven tot de terreinen van Stein ' en Takken de publieke los - en laad plaats en het onverkochte terrein ten ' oosten van de „ P.E.G.U.S " waarvan de ' eerste twee onderscheidenlijk over 75 ' én 175 M met de „ P.E.G.U.S " gemeon - ^ chappelijk gebruik van de lijn zullen maken " De bepalingen betreffende het onder J houd en herstel van de havenwerken — den kadepiuur en de brug over den haveningang inbegrepen — kunnen vol - gens B en W in hot met de „ P.E.G.U.S " '^ 6 sluiten contract worden opgenomen " e.venials drie voor an-dcre gevaill-cm zij-n yastgesteld Evenwel moeten daarbij " fiovendicii eenige bepalingen worden ge steld ter voorziening in het geval dat - fc e t als gevolg van uit te voeren her % ei]ingswerkzaamheden of door andere oorzaken de toevoer van koelwater naar de clectrische centi-ale op den grond der ^ N.V mocht worden belemmerd of op • " geheven Gelijk bekend is vormt de ge ' regelde en voortdurende instrooming - v'élh Ivoelwator in de centrale een levenskft'ëstie voor het bedrijf Binnenkort zul ¦ tèn B en W aan de N.V onder zekere vóö,invi:vr).r,d-rai verior-iniinding verkTRcn tot •• het ' hebben yan eon inlaat voor het koel "' Wètér in don havenmiiur langs haar tor - - t'óiii ' vlak vóór de boch bij de brug Da f^vérpliehling waartoe de gemeente zich ¦" kfth verbinden om stoornis'i'n den toc f'Vöér ' van het water in dien inlaat voor -¦^ èt-vt^r mogelijk te vermijd'u kan - niet ^ vcrd'er p anh dan de vorleening van mo ^' ïtê'werking aan evenluool uil te voeren * 3ifi,!p rr-aatra-efeii D " pe-hou-dirnhe'-d ¦ HskMoe is dan ook In de ontwerp-over - - lienlfonist ' neergelegd evenwel onder uit - öHikkelijke bepa iing.-dat daaruit voort ' fetóeiendc kosten Steeds geheel ton laste van de „ P.E.G.U.S " zullen korhen Exploitatie industrie terrein Ter voldoening aan het meermalen door raadsleden geuite verlangen om een overzicht te ontvangen van de uit komsten van het in exploitatie-brengen van terreinen bij de industriehaven ten oosten van bet Merwedekanaal tus schen de spoorwegen naar Amsterdam en naar Woerden hebben B en W dat verstrekt Bovendien echter is het oogenblik gekomen dat vrijwel is te overzien wat een en ander heeft ge kost B en W gaan in de voordracht alvo rens tot de uiteenzetting van de bijzon derheden over te gaan de geschiedenis van de plannen tot het aanleggen van het industriecomplex en van de daarbij gedane aan - en verkoopcn na Nog voordat de Gemeente den eigen dom van het geheele in de exploitatie begrepen complex had verworven Is reeds met den verkoop van sommige on dei'deelen een aan vang gemaakt Nadat ons College was gemachtigd tot den aanleg en den bouw van de ha ven werken brug en wegen is de open bare aanbesteding van de werken voor bereid van den uitslag waarvan uitvoe rig verslag werd gedaan aldus schrij ven B en W den raad Daarna is me degedeeld dat de havenwerken en de weg aanleg het voordeel igst aan de fir ma C Verwater en Co te IMade in Noord Brabant konden worden opgedragen voor T 694.400 — en het maken van de brug aan de Maschinenbau Anstalt „ Humboldt " te Köln-Kalk voor mark 1.722.750 — hetgeen bij den toenmaligen stand van de mark è f 0.0662 gelijk stond mot een bedrag in Ne-derlandsch geld van f114.046 — Bij de genoemde bedragen te zamen ad f694.400 — + f 114.046 — = f 808.446 — kwamen nog enkele andere posten zoodat in totaai de kosten in de voordracht geraamd werden op rond f960.000 — Van de firma Stein en Takken was evenwel-een bijdrage in de kosten van den kademuur ten bedrage van f 15.000 bedongen Zooals blijkt bestaat het tot dusver onverkocht gebleven gedeelte van het complex uit drie onderdeelen t.w lo ongeveer 493.00 H.A ten oosten van het terrein van de „ P E G U S " tusschen de haven en den Lagewe-idschedijk 2o ongeveer 0.10.65 H.A in de uiterste noordewestelijke punt 3o de strooK van ongeveer 0:69.05 H.A bouwterrein langs het noordelijke deel van den verkeers weg ten westen | van den grond van „ Werkspoor " f ' " Door rente en exploitatie verlies is de boekwaarde vermeerderd tót f433.407.94 De in werkelijkheid voor het aanleg gen van de haven en de wegen en het ma,ken van de brug - bestede i>e-dragen zijn geweest f 1.000.0502.45 hetgeen bij de raming van de voordracht d.d 14 September 1920 rond f960.000 — een overschrijding oplevert van rond f40.500 — Ter verklaring - van deze meerdere Ivosten kunnen * wij Uwer Vergadering mededeelen dat deze'grootendeels zijn toe te schrijven aan eenige regelingen ' welke wij ons genoodzaakt hebben ge zien tijdens de uitvoering van de wer ken te treffen en voorts aan de om standigheid dat bij het opstellen van de voordracht d.d 14 September 1920 welke in verband met het naderende einde'van den toripijh van de - inschrij vingen op de openbare aanbesteding tamelijk ' haastig moest worden ge maakt verzuimd Is rekening te houden met enkele'posten die in de ' berekening behoorden te worden opgenomen Enkele extra-oiitkeeringen aan de aan neemsters van de haven en de brug hadden hun reden in bijzondere om standigheden die zich tijdens de werk zaamheden hebben doen gevoelen Toen in het begin van 1922 een aanvang zou worden gemaakt met het uitbaggeren van de liaven rees de moeilijkheid dat bezwaar gemaakt werd tegen het op brengen van de opgegraven specie op den toentertijd juist voor den inbreng in de N V „ P E G U S " bestemde 4.40.00 H.A grond iii den westelijken hoek ten noorden van de haven omdat werd daartoe overgegaan later belang rijke kosten wegens weder-ontgraving noodzakelijk zouden worden Aange zien evenwel in het bestek van den ha - ven aanlég was gerekend op berging van een groote hoeveelheid ' gi-ond uit de haven op dit to/i-ein hetgeen de rneest economische wijze van werken was moest een oplossing worden ge zocht voor deze strijdigheid van belan sjen Deze is gevonden doordat do bag ger kon worden gespoten op het niet bebouwde gedeelte van het terrein van de firma Hörmann zonder vergoeding en Op den grond van de firma Selve en Co die zich bij den aankoop had ver plicht 1.00.83 M2 door de Gemeente te laten ophoogen tegen betaling van f 0.75 per M2 opgespoten terrein doch na der bereid bleek ook het overige deel van haar terrein maar dan zonder ver 06ding in de ophooging te betrokken Hiermede kon dus de „ P E G U S " vun de door haar niet gcwenschtc op hooping waarover bij do on derhande-lin.gen over de ' oprichting van de belan frengemeenschap en den inbreng van don grond geen voorwaarde was gesteld verechoond blijven en behoefde zelfs de rc-pling dat uitsluitend het gedeelte zou worden opgehoogd dat voorloopig niet Zou worden bolionw-d niet door te gann Door de afwijking van de ber ging zooals deze in het bestek was aan itegeven heeft de aannoemster van te voren niet voorziene werkzaam heden moeten verrichten Na-dat de Fabricage commissie had gehoord welke zich daarmede vereönigde hebben wij op haar verzoek - do - o.i ' naar billijkheid liêreken-dé vergoeding ' voor meerder werk toóïekond van ti:M)R.30 ' De vergoeding van f500 — houdt even eens verband met de plannen tot de ves ti.s;ihg van de „ l "" E G U S " aan de haven Aanga'.!ien ' het hangende de on derhan-deliügen daarover vvenschelijk bleek den ' bouw van den kademuur langs den voor de „ P E G U S " be stemden grond op te schorten met het oog op de mogelijkheid dat daar ter plaatse in den muur een inlaat voor koelwater moest worden gemaakt was in Juni 1921 last gegeven hei maken van den fun-deering van het betrokken gedeelte kademuur tot nader order te laten rusten Toen later bleek dal de on-twikkeJing van de bouw,plannen van de „ P f G U S " nog te veel tijd zou vorderen dan dat " langer met de afwer king van den bouw van den kadcmuui kon worden gewacht is aan do aan neemstor bericht dat zij hiermede koi ' voortgaan Nadat deze aannemelijk had gemaakt dat de tijdelijke stopzettin/j voor haar een schadelijke vertragina buiten haar schuld had veroorzaakt zijn termen gevonden haar de boven vermelde vergoeding te geven De moeilijkheden ondervonden bij de levering van de brug zijn geheel te wij ten aan de daling van den marken koers De firma Humboldt is zooals te begrijpen is in groote ongelegenheid ge raakt met de betalin.g van loonen en kosten die zij in Nederlandsch geld had te vol-doen vracht voor het vervoer van de brug invoerrechten kosten van opstellen ne monteeren waarmede on geveer f21.420 — d.i 23 pCt van de aanneming.ssom was gemoeid Op het oogenblik da t do brug voor verzending uit Duitschland gereed lag maakte de firma bezwaar hare verplichting »» na te komen tenzij aan haar de toekenning van loonen en kosten die zij in Ne<5or lan-dseh geld had te voldoen vracht voor het vervoer van de brug invoer * rechten kosten van opstellen eii mon teeren waarmede ongeveer f21.420 — d.i 23 pCt van de aannemingssom was gemoeid Op het oogenblik dat de brug voor verzending uit Duitschland gereed lag maakte de firma bezwaar hare ver plichtingen na te komen tenzij aan haar de toekenning van een extra ver goeding werd toegezegd waarvoor zij na eenig onderhandelen f 10.000 vroeg Nu liet het bedrag van de raming waarop het bij een markenkoers van f 0.0662 berekende krediet voor de brug was becijferd t.w f 114.046 — een niet onbelangrijke speling over vergeleken bij de som waarvoor terstond na de running tot dekking van de uitgave in Duitsch gel d marken zijn prekoeht Hier voor werd n.l besteed f89.655.75 Ten gevolge van de in den tusschentijd voortgeschreden daling van de mark was dus voor de Gemeente een bespa rin ontstaan van rond f 24.390 —- Toen het verzoek van de firma om f 10.000 — extra in April 1922 aan ons College werd voorgelegd was de stand van de mark reeds zoodanig dat de ge heele aannnemingssom van 1.722.750 — mark in Nederlandsche munt nog slechts f 13.780 — waard was zoo-dat daaruit niet eens meer het geld kon worden geput om de uitgaven ad f21.420 — te bestrij-den welke de firma hier te lande moest doen Aangezien de loop van de omstandigheden de bijbeta ling rechtvaardigde en deze uit het toe gestane krediet kon worden geput is op 11 - A'prit 1922-op"hêt Vörtoek'^n de aanneem'ster gunstig beschikt Dezelfde bezwaren rezenJn November 1922 toen de brug was afgewerkt op hot meniën en verven en het aanbrengen van de electrische montage na De kos ten van de daai-voor nog noodig zijnde werkzaamheden bedroegen pl.m f2.000 De firma Humboldt had nog recht op pijn 800;000 — mark hetgeen te dien tij-de overeenkwam met f 250 — Ten ein de te voorkomen dat de firma de uit voering van haar werkzaamheden zou moeten staken is haar ' toen op 22 No vember 1922 wederom een tegemoetko ming van f2.000 — gegeven De mogelijkheid is niet uitgesloten dat ook mei dé uitgekeerde schadeloos stellingen de volledige oplevering van de brug nog niet zal plaats vinden Den vorigen winter is het geheele ijzerwerk e;oed in do menie gezet Evenwel is met het verven nog niet begonnen al weder doordat de betaling van do loonen aan schilders in Nederlandsch geld steeds bezwaarlijker werd Ook moeten som mige ondei deelcn van de electrische beweeginrichting nog worden afge werkt Reeds geruimen tijd is do direc teur der gemeentewerken met de firma in bespreking over de afwikkeling van een en ander Ofschoon op het oogen blik nog niet daartoe is besloten en vol strekt geen verplichtingen zijn a ° vaard is het toch voorzichtig ' opstellen van de exploitatie van het havencomplex rekeni.'i den met de eventualiteit meer geld voor de afwp ' brug moet worden bestr ' onder de lasten een po '^ gebracht Merkwaardigl ' ken wij op dat de waa ' heele aannemingssom mark bij den koers dien dagen had van 2 cent voo mark in Nederlandsch gei ' ken tot minder dan het 2l30s een cent Na de betaling van loop van dèn tijd verschenen resteert voor de firma Humbolo oogenblik nog een vorderinfc 346.375 —¦ mark op de aanneming » In de vertrouwelijke nota doa wij u nadere mededeelingen over een vergoeding van f 13.000 uit te keeren aan de firma Verwater en Co wegens vertraging in de oplevering van haar vork als gevolg van don langen duur die soms gemoeid is geweest met het nfmen van beslissingen door « ris col lege op haar aanvragen om vurgunnin gf-n tot het aannemen van werUllediin buiten Utrecht woonachtig De verkeersweg t.usscln-n ils gpoor banen naar Woerden on nnnr A.msior dam is thans nog slechts voor « nn ire doclte aangelegd Tn zijn gehe^-l Is de ze weg op 20 M ontworpen het wonji een dubbele straat met een trottoir « n l oombeplonting in het mddcn en «« en riool in olk van do twee zijstralen D » wog voi'int een onderdeel van den «« r ston rondweg Het is niet noodte de kosten van aanlog van hot in ln't u » dustricterrein vallende gedoehr wo volle te doen drukken op de cxplo '»» tie van dat terrein aangezien de n.nd weg voornamelijk ook -'" 
HTSCH NIEIIWÏÉtAD fc zal kunnen worden geopend een zeer nuttige voorziening blijken te zijn die in niet geringo mate bevorderlijk is voor den bloei van handel en industrie te dezer stede vooral wanneer zooals te hopen is over eenigen tijd de thaos heorschende periode van malaise zal beginnen plaats te maken voor een iet wat betere toekomst Zoodra de haven en de daarbij gelegen aan inderdaad be langrijke takken van nijverheid uitge geven gronden aldus voor deze Ge meente gaan functionneeren zal het in exploitatie-brengen van het geheele complex door de Gemeente gaan func tionneeren zal het in exploitatie-bren gen van het geheele complex door de Gemeente ongetwijfeld - een gunstigen invloed hebben op de algemeens wel vaart waarvan de Gemeente zelve op haar beurt de voordeelen weder zal plukken PROVINCIAAL NIEUWS Baain Benoemd Mej N A Ver meer alhier is benoemd tot leerares aan de gemeentelijke H.B.S met 5-j c te Hilversum S c h 1 e t w e d s t r i j d e n Deschietver Baarn en Omstreken behaalde op de wedstrijden uitgeschrevendoor he schietver Wilhelm Teil te Harderwijk in de afd marge den 2deD prijsin de afd buks den 6den prijs Doheer W van den Berg behaalde den2den prijs personeel en don 3en prijsvrije baan en een zilveren medaille alshoogste schutter van den dag Lezing Ds Steger.ga hield inde Auia van het lyceum een lezingover Abraham Hij sprak over de ge schiedenis als zoodanig over het ge heel bijzonder Oostersche coloriet hier\"an on OA'er verschillende psychologi sche gevolgtrekkingen In de geschie denis merkt hij op dat hetgeen inGen XXII over het tweede huwelijkvan Abraham Mordt gezegd waar schijnlijk een later tusschenvoegsel is,evenals de geschiedenis van de doch teren van Lot Van het typisch Ooster sche behandelt hij de Hagargesehiede nis en ds koop van Ahraham van denakker en spelink van Efron tot oen be graaf plaats voor Sara Dan tot psycho logische opmerkingen komend accen tueert lüj dat Abraham een menschwas van vloesch en bloed die naasthet buitengewoon verhevene ook klei ne eigenschappen b^zat Als kern ' vanhet eerste noemt hij de verwachting,geboorte en het offer van Izak als be wijs voor zijn kleine eigenschappen do behandeling van Hagar en het uit geven van zijn vrouw voor zijn zusterin Egypte Baaxn § De R a a d Wethouder F W Miegenan wethouder heeft wegens gezondheidsredenen als zoodanig ont slag genomen De heer Miegenan.blijft echter raadslid - ¦ — o — üe Bilt Vergadering van den Raad op Vrijdag 16 November zoo noodig voort zetting op Dinsdag 20 November Behandeld wordt 1 Ingekomen stuk ken 2 Mededeelingen 3 Begrooting 1924 CalBmboig De waterstand der Lek is 2,57 M pi N.A.P Was 0.03 M —()— Ede § Benoemd Z D H de Aartsbisschop van Utrecht hooft tot pastoor alhier benoemd den heer J C Kooswinkel — Uitvoering In de concertzaal Buitenlust alhier had plaats de uitvoe ring van ' het variété Diedericks De zaal was niet erg bezet hoewel de prijzen ma - ¦ tig waren Het publiek toonde zich niet steeds even te-vreden Het optreden van den heer H Diedericks was zeer ko misch en werd beloond met een dave rend applaus Ook M Hubertie werkte uitstekend evenals mr Apolla die met zijn keurige collectie schaduwbeelden het publiek zeer vermaakte Een bal sloot ^ deze bijeenkomst Vreeswijk Bur'g Stand Onder trouwd J J Deggens en C A Cornelis se Geboren Alida Machteld d v G Schui temaker en J G Winsen woonplaats Brtterdam Willempje d v G Klinkien ea A Koot Pie'tertje d v C Noorlan der en M C C de Kruijf Jacobus Wille -' brordus z v J v Montfotyt en J J Bos ¦ yeeneiuJaal Aanbesteding Voor den heer P van Dijk alhier werd aan besteed het bouwen van een iuis aan de Patrimoniumlaan waarvoor inge schreven werd als volgt ï Boers en Zonen f3142 J de Koning Ederve'en f'3120 J H Scholtus f3098 G Scholtus f3080 De gunning is aangehouden — Chr vakorganisatie Voorde afd Veenendaal van den Ne-d Christ Textielarbeidersbond „ Unitas " zal Don derdagavond in ' t lokaal voor Chr be langen aan het Verlaat spreken prof.Slotemaker de Bruine van Utrecht over„Het goed recht der Christelijke vakor ganisatie " WoGiden Voor de Zending De in de Ned Herv kerk alhier gehouden col lecte voor de Zending heeft opgebracht da som van f 193.95 Spreekbeurt In de Chr Geref.kerk hoopt Donderdagavond voor dezegemeente voor te gaan Ds Joh Jansen,van Leiden Burg Stand Gebpren Johan nes z van J van Miltenburg en C Win ters Beintje Cornelia d van C van Damen J van de Pol Gerardus Wilhelm:is zvan F S Hartveld en M Davids Lida d.van M Heskes en J A Dommisse Overleden Hendrika Wessels 30 j echtgenoote van Christiaan van Zuijlon Wi'lem den Heten 79 j Ondertrouwd Arnoldus Antoatus Tir gelenbosch en Johanna Petronella de Groot Getrouwd Jacobus Willems en HilJe goi.da Alijda Lucia de Bruijn Een onzeij vaste bezoeksters verzekerde ons onlangs „ Donderdags brand ik altijd van verlan gen naar de courant om te weten hoe de nieu'we film van „ Scala " heet " Deze dame en vele anderen met haar zal ditmaal bij zonder voldaan zijn als ze ziet dat van 9 t.m 15 NOVEMBER wordt gebracht een mysterieus dramatisch filmspel in - 5 ac ten met de beeldschoone Amerik actrice ETHEL CLAYTOM in de hoofdrol die volgens algemeen gevoe len in dit werk de grootste en beste rol van haar leven vervulde De film is zéér interessant en van een steeds toenemende spanning die haar climax bereikt in het schitterend slot Verder een buitengewoon mooi vari eerend Bijprogramma waarin o.a Dol-amusante klucht in 2 acten deren avond één voorstelling van 7 39 fof ïö 30 Zondags van 2.15 uur af dooHoopend des Woensdags - f n ZaSerdagsmiddags '' 2-4 uur EtN B^EiVIOERES ^ BEE^EOEN S6 JAAR behoefte moet voorzien dan in die van eon verkoersstraat ten dienste van de onmiddellijk aanliggende gronden Op denzeUden grondslag dien wij on langs ten opzicbte van de exploitatie van den grond ton noorden van de Everard Meysterlaan aan u heLben ^• oorgelegd behoeft het industrieter rein slechts te worden belast met de kosten van den aanleg van 12 M Bo xen do kosten besteed voor het thans aangelegde gedeelte moet te dier zake üog de tekostiging van f 28,725 worden g reieend Voor een strook ter breedte van 8 M moet evenals bij do Everard Meysterlaan algemeens dienst den grond voor den weg betalen tegen f 1 por vierk M Voor den grond tusschen de haven en den Lageweidschedijk ten oosten van het in de „ P.E.G.U.S " ingebrach te torrein hot grootste gedeelte van hot ' nog onverkochte stuk Industrie-terrein is do verkoopsprijs van f 7.50 per vierk M aangehouden Ten aanzien van het irrrointje in de noordwest punt ten ücorden van den grond-Hörmann is een prijs van f 7 per-vierk M gesteld en voor het bouwblok tusschen den Lageweidschedijk en don grond van Werkspoor " een prijs van f 12 per M De laatst bedoelde strook is als aan gexvezen voor de vestiging van panden met klein industrie pakhuizen werk en bergplaatsen al of niet met boven woningen Wij achten het dan ook geenszins uitgesloten dat de grond bij Aorkoop voor dergelijke doeleinden moer kan opbrengen en stellen ons Noorbij de over don verkoop te voe ren onderhandelingen een hoogeren prijs b.v f 15 te Ledingen Voorzich tigheidshalve en rekening lioudendo met het tijdsverloop dat nog zal ver ft rijken voordat de geheele strook ver kocht is zijn wij bij de berekening \ iLn de ontvangst onder de baten der exploitatierekening gcjleven bij den prijs f 12 Het is te verwachten dat de „ P E G ü S " en de firma Steiii en ' lakken weldra van spoorverbindingen zuilivi moeten worden voorzien en zal dour deze beide koopers tezamen dan aan stonds daarvoor ongeveer f 4~,ii00 wor den betaald Van do overige koopers \ an terreinen is vervolgens op een ont ¦ vangst van f 20,500 te rekenen Voor de bepaling van do contante waarde van deze ontvangst is aangenomen dat de aansluiting na twee jaren zal hebben plaats gevonden Voor het gebruik van de haven door schepen welke vóór de aangi-enzende terreinen komen aanleggen zullen do krachtens de verordening op de beffing van havengeld geldende gewone rcch Ipn worden geheven Hoeveel deze op brengst per jaar zal bedragen is thans moeilijk te voorspellen in de exploi tatierekening is het bedrag dan ook pro memorie vermeld Volgens natuurlijk zeer voorloopige raming zullen do ha - Wat de exploitatie van de publieke ' os en laadkade betreft zullen voor zooveel noodig nog nadere regelen moe ten worden vastgesteld In do eerste plaats zal het noodig zijn dat do Ge meente door de gebruikers wordt ge dekt tegen de verplichtingen wakrtoe zij tegenover de Spoorwegen gehouden zal zijn als gevolg van de met dezen aan te ganè raccordements-overeenkomst Wij stellen ons voor dat althans voor loopig geen afzonderlijke vergoedin gen voor het gebruik van de spoorlijn tot lossen en laden van aldaar aan te voeren wagons moeten worden geheven De kosten van aanleg en onderhoud Van de kade welke in do lasten van do exploitatierekening verwerkt zitten moeten o.i zooveel mogelijk uit de algo meene exploitatie van het industrieter rein worden opgebracht liet gebruik van de los - en Inadkade dient zooveel doenlijk te worden bevorderd Alleen zou het wellicht aanbeveling verdienen om de schepen die aan de los en laadplaats komen liggen en waaruit niet in spoorwagons v/ordt ge laden of gelost extra te laten betalen voor het aanliggen a^n de kade Wij stellen ons voor dienaangaande en te vens over de regeling van het gebruik van de los - en laadplaats nadat wij "'¦ over de noodige nadere reeds ge ' e adviezen zullen hebben ontvan w'ore voorstellen te doen voTwijzen hier naar de in onze gfh fc over de spoor-aansluiting komeiJeeling dat reeds een aan 20 Ocl is binnengekomen voor W datPl m 25.000 ton wegbouw leiding ' de los - en laadplaats zich tearlijn zal zijn gelegd kosterot van onze uiteenzetting In ' ot de in verband met de jpc-i-irop de werken ijn komen te wij.'ïte geworden regeling van het lenitane krediet Zooals uit het oj-i medegedeelde blijkt is de yn zaken zoo dat in totaal nog te worden verleend een krediet 101.800 — legenover deze uitgave staan de in komsten welke da Gemeente zal ont vangen ter zake van de verleening van hot recht van aansluiting op de in bet industrieterrein aan te leggen sporen waardoor het bedrag van f63.300 — meer dan gedekt is hetgeen trouwens noodig is las bijdrage tevens ter ver goeding van do kosten van jaarlijksche huur van spoor-malerialen De uitkomst van het verstrekte ex - ploitatie overzicht geeft ten slotte een voordeelig saldo te zien van f 19.679,19 ongeacht de opbrengst van de pro me morie uitgetrokken haven - en kadegel den welke volgens de hierboven ver melde ruwe raming gekapitaliseerd een waarde vertegenwoordigen van f 100.000 Alles in aanmerking genomen mag derhalve het overschot dat de becijfe ring geeft en dat voor bestrijding van mogelijke tegenvallers in de exploitatie als reserve noodig is zeer voldoende worden geacht Naar wij vertrouwen ^ al de thans nagenoeg gereed gekomen haven die flan ook weldra voor algemeen gebruil Waaenlngen Jubileum-avond Mevr E do Boor-Van Rijk is na de op voering van „ Ofe Woekeraarster " gehul digd door een vrij goed bezette zaal Reeds bij haar eerste opkomen werd zij met een lang aangehouden applaus ont vangen dat aan het einde tot een ova tie aangroeide Namens de burgerij werd haar bij monde van het raadslid den heer J H Geldhoff na een hartelijke toespraak " een fraai schilderij van Nefkens aan - geboden waarna bloemstukken werden overhandigd door de heeren Backer ' Arkema namens den Senaat van het Wagen Studentencorps een bestuurs -' lid van do Studententooneelvereeniging den heer Heidema namens de Wagen Dilett Tooneelvereeniging den heer Ezendam namens de H B S club ' t Soet Versamèn den heer W v d Weide namens de afd Wagenlngen van de S D A P Mevr de Boer dankte zichtbaar ont roerd Wijk bij Buoistede De water stand in Rijn en Lek is i.40 M plus N A P Val 9 C.M RECHTSZAKEN Veidnistering Het schoolhoofd uit Hillegersberg te vens kassier boekhouder der Boerenleen bank aldaar dat 30 Octoiber voor de rechtbank te Rotterdam terecht stond wegens verduistering van f 69.000 in de ze laatste qualiteit gepleegd is veroor deeld tot negen maanden gevange nisstraf De eisch was een jaar De inbiaken In het Gooi Het onderzoek in de zaak tegen mej Dijkslag die te Amsterdam terecht stcnd wegens het uit winstbejag ver borgen en bewaren van goederen die van mi«dj-ijf afkomstig waren werd gister middag door de Vierde Kauaer der Recht bani aldaar voortgezet In het huis van deze juffr Dijkslag werd bij een huiszoeking den 23en Juni jl allerlei goederen gevonden van dief stal en inbraak afkomstig zoo een pels jas zilveren voorwerpen een revolver enz De zilveren voorwerpen waren in den nacht van 17 op 18 Juni in ' n villa in Bla ricum gestolen de bontjas en browning waren resp in den nacht van 10 op 11 April en van 21 op 22 Maart in Den Haag bij inbraken bemachtigd Ook een city bag met inhrekerswerktuigen sleutels loopers handschoenen e.d was bij deze huiszoeking gevonden Het verhoor van juffr Dijkslag dat de vorige week moest worden uitgesteld omdat een tweetal getuigen gehoord mcesten worden kon thans plaats heb ben Een van deze twee getuigen was verschenen Op een vraag van den ' president bleef de beklaagde aan haar verklaring vast houden niet geweten te hebben dat de voorwerpeti van diefstal afkomstig wa ren De pakken waarin de zilveren voor werpen geborgen waren zouden m haar woning zijn gebracht toen zij nog te bed lag on ' s ochtends had ze deze pakken zonder ze te openen of te zien wat ze be vatten onder haar bed geborgen Door de politie waren ze daarna zonder in tusschen te voorschijn te zijn gehaald in beslag genomen Beklaagde gaf in het verhoor toe dat ze met den man die de pakken in haar kamer had bezorgd samengeleefd had Op de VTaag van den president hoe de bontjas in haar bezit was gekomen zei de bekl dat een heer die daar achter had gelaten De city-bag waarin do inbreker,swerk tuigen geborgen waren waren het recht matig eigendom van haar echtgenoot Het O M waargenomen door mr Van Lier achtte het in zijn requisitoir duidelijk dat beklaagde geweten moet hebben dat de inhoud der genoemde pak ken uit zilverwerk bestond van buiten toch was dat zichtbaar De city-bag met inbrekerswerktuigen kon onmogelijk het eigendom van Dijk slag zijn Deze zat in de gevangenis en aldaar er naar onderwaagd bleek hij van city bag noch van inhrekerswerk tuigen iets af te weten Nog duidelijker werd bewezen dat de werktuigen niet van Dijkslag waren doordat zij in een dagblad van recenten datum verpakt waren De officier merkte op dat bekl zich sinds ze samenlefde met den man die haar hot zilverwerk had gebracht zich steods weelderiger was gaan inrichten en hij meende dat de woning van bekl de plaats was waar vele inbrekers hun bezit in veiligheid brachten De naam Dijkslag zou trouwens ook reeds genoeg zeggen Spr meende een zware straf te moeten eischen niettegenstaande bekl nog een blanco strafregister heeft en eischte een gevangenisstraf van een jaar en zes maanden rfet nieuwe Teylorprooea De Haarlemsche Rechtbank verleen de naar het „ H D " mededeelt inzake het nieuwe Teylerprocos aan den pro cureur der gedaagden jhr mr F W van Styrum 14 dagen ultsfeL VOETBAI * Eeoige staodsmw Afd I Reserve 2e klasse B gsp gw gl vl Pt V t am U V V II r 4 0 1 8 8-7 1,60 Blauw Wit III 5 3 0 2 6 12—5 1,2Ö Hilversum II 4 3 0 2 4 9-7 i ~ A W Il 4 2 0 2 4 7-6 1 ^ A F C III 4 1 1 2 3 11-13 0.75 ' t Gooi II 3 1 0 " 2 2 3—5 0,«7 Wormen-eer II 5 1 1 3 3 5-13 0.60 Afd I R'eserve 2e klasse C / „ gsp gw.gl Vl Pt V t gm Velox II A s 1 0 7 6-0 1.75 U V V ni i - i 1 1 5 12—6 1.25 Hercules II 4 ti 0 2 Vriend.sch It 6 3 1 3 4 6—13 1 — 5 6—8 0,S3 Voorwaarts II 3 1 0 2 5—6 0.67 Hj V C II 4 2 0 2 ¦ 3 ' J — 4 0.50 D 0 S II 3 0 1 2 1 a — 4 0.33 • H V C II twee verliesp w n 0 Afd I Reserve 3e klasse ¦ Bsp gw gl vl pt V t gin btormvogels 11 3 3 0 0 > 9—1 2 — S D W II 4 3 a 0 i 9—5 1.50 Spartaan III 3 12 0 4 5—4 1,33 Arastel II 4 12 1 4 6-6 1 — Karopong II 4 10 3 7—10 0.50 Hercules III 4 0 0 4 0 3—13 0 - N e d e r I a n d—Z w i t s e r I a n d Het Zwitsersche elftal zal vergezeld worden door de bestuursleden van den Zwitserschen bond de hoeren Ott en Gassmann Als trainer fungeert de trai ner van Servette uit Geneve de heer Duckworth Het medespelen van Ram seyer is nog onzeker Is deze spieler ver hinderd dan zal in zijn plaats Gotten kieny links achter spelen Over de keuze van het elftal lezen we in het Zürichsobe blad Sport Als deze ploeg volledig uitkomt kan men het re sultaat met vertrouwen tegemoet zien In de achterhoede en in de middenlinie zijn de beste spelers gekozen over wie wij öp het oogenblik beschikken Voor den aanval waren nog andere combina ties mogelijk geweest niettemin is een goed geheel verkregen Om den Onafhankelijk heidsheker In plaats van Bul en Van der Velden zullen Zondag a.s in het Rotterdamsche elftal voor den Onafhankelijkheidsbe ker uitkomen v d Ende en Grobbe bei den van Excelsior Een trainer voor het Olym pisch elftal De „ Schweizerrische Fuazball-und Ath letik Zeitung " meldt dat de Nederland sohe Voetbalbond den trainer van de F C St Gallen den heer Tovraley ver zocht heeft de training van het elftal voor de a.s Olympische Spelen te Pa rijs op zich te nemen Townley heeft het aanbod in verband met zijn verplich tingen jegens de F C St Gallen moe ten weigeren MOTORSPORT Nieuwe wereldreco rda De vorige week zijn te Brooklands weer eenige wereldrecords verbeterd Motoren ' met zijspanwagens 1000 C.M3 Le Cack op Zénitsch-Jap 1 K.M flying start in 24.75 sec 1 mijl flying start 39.60 sec 5 mijl flying start 3 min 23 9/10 sec.,40 mijl standing start 6 min 57.91 sec Motoren met 350 c.M3 inhoud Dance op Sunbeam 1 K.M standing start in 311/5 sec 1 mijl standing start in 46,51 sec Motoren met 500 c.M3 inhoud Dance op Sunbeam 1 K.M standing start in 31.08 sec 1 mijl standing start in iö sec WS School en Kerknieu Ex Staatsinrichting M O Amsterdam Geëx 4 cand gesl de heer K Beukema Termunteru ¦ Es Geschiedenis M Ó Amsterdam Geëx 2 cand gesl geen — o — Examens ' Vrije » en Orde-oefeningen Amsterdam Geëx 12 cand Gesl de dames A J F Peet C J E Peet G J Stratingh en T Timmer van Amster dam G A M Reese-Walker van Haör lem W Weeder N C C Visser C D ' J Metzelaar F A Melchior en B Koop mans te Hoorn mevr C M Stoltz Ter-voort Amsterdam ' s-Gravenhage Geëx 12 cand Gesl do heeren J P Harmeyer Den Haag C J Haas Noordwijk-Binnen P J Faas Hoek van Holland J G Visser Maas dam G Bussom Maasdam O v d Hou vel Cellaarshoek ' s-Gravendal on de dames D C M Meys J M W M Meers hoek en P B Weerdenburg Den Haag P Arbman Hillegersberg en M C v Altena Dordrecht Stuurlieden-examens ' s-Gravenhage Gesl le stuurman A P do Wild 2e idem W Strijder F J Visser en S H Tromp Eindexamen Conservatorium Voor het eindexamen van het conser vatorium der aldecling Amsterdam van de Mij tot bevordering der Toonliuast zijn geslaagd mej M E Leguit do heer r A Smit zang en mej F J Roeske viool Aangename verhouding Ds Rijkx Ned Herv predikant te Muntendam heeft protest aangetecKend logen de verlaging van zijn tractemont met ƒ 500 door de kerkvoogdij aldaar aangezien in het bestaande tractemont groot ƒ 2500 geen duurtebijslag was op genomen maar dit niets dan vaste Jaar wedde was Voorts heeft de predikant l^rkvoogden zijner gemeente laten daglaardou tof uitbetaling van het achterstallige trac temont dat zoor onregelmatig sinds Oc tober 1922 werd uitbetaald -—- « p — Heropening Gymnasium Te Groningen is het geheel verbotnvde Willem Lodewijk Gymnasium plechtig geopend Aanwezig waren vele oud leer-lingen het bestuur der school afgevaar digden van de onderscheidene kerkelijke gemeenten een deputatie van Burg en Weth de rector van het Stedelijke Gym nasium e a O m word het woord gevoerd door ds J J Miedema voorzitter van hot be stuur mr A Th van der Hoop van SlOQhteren burgemeester van Sappo meer en dr S Tromp de Ruijter de rec tor van de school Zendeling overleden.De heer P Zchaschler zendeling derEvang Broedergemeente te Coronie Su riname is na een korte ongesteldheidaldaar overleden Tevoren was de heerZschaschler directeur leeraar van hetmelaatsehen gesticht Bethesda in Suri name •¦ Jpgeheven Aan de Zeevaartschool fo Schiermon nikoog zal de opleidmg voor 3den stuur man worden opgeheven Zilveren jubileum Ds A de Jong Doopsgezind predikant te Broek op Langondijk heeft gisteren zijn 25 jarig ambtsjubileum gevierd Hij diende achtereenvolgens van 1898 tot 1910 Noordhom van 1910 tot 1914 Hinde - loopen en Koudum en sinds 11 October • 1914 zijn tegenwoordige gemeente Broek op Langondijk ' Het voorvoegsel Ir Het bestuur dor Voreeniging van Delftsche Ingenieurs hoeft zich tot den ministerraad gewend met het ver zoek in stukkon uitgaande van de re geering aan ingenieurs in het bezit van het ingenieursdiploma verkregen aan de Technische Hoogeschool té Delft of hare voorgangster de Politech nische School en de Koninklijke Aca demie gebruik te maken van het voor voegsel Ir voor den naam Zij schrijft hierbij dat dit gebruik reeds in de maatschappij sedert enkele jaren bur gerrecht heeft vorkregen De ministerraad heeft besloten hier aan gevolg te geven en mitsdien is door den minister van binnenlandsche zaken een brief gericht naar de ver schillende departementen waarin uit genoodigd wordt het besluit van den ministerraad op te volgen — n — Hedeil Bond van koffiehaisboadeis In de Luitengewone vergadering van aandeelhouders van de N,V Bonds In koop en Productiemaatschappij B I E P te Amsterdam is met 650 stemmen voor twee tegen en een in blanco be sloten tot liquidatie der vennootschap o.ver te gaan en deze op te dragen aan de directie onder toezicht van Com missarissen Een voorstel van den heer mr Blau pot ten Gate om eene Commissie van Onderzoek te benoemen werd te voren met dezelfde stemmenverhouding ver worpen — o - Neatiaal OverheidspersoneeL In de vergadering van het Comité I van Neutraal Overheidspersoneel C N O P werd o m de gevoerde actie besproken tegen de intrekking van art 40 van ' het bezoldigingsbesluit en tegen de verder door de regeering voorgestel de verslechteringen Besloten werd ondanks de regee ringscrisis de actie met kracht voort te zetten opdat de nieuw te vormen regeering op ' de hoogte zou zijn met de gevoelens die leven onder het over heidspersoneel Het door het secretariaat ontworpen reglement werd behoudens enkele wij zigingen goedgekeurd De begrooting voor het jaar 1924 werd vastgesteld in verband met de bijdrage van het Algemeen Neder landsch Vakverbond A.N.V Bij de hierna volgende besfuursver kiezing werd tot voorzitter gekozen J G V d Jagt voorzitter van den Cen ti'alen Bond van Ned Post - Telegraaf - BISOCOOP THEATER VIESTKAAT en Telefoonpersoneel tot secretaris 1 " C V Ingen Schenau secjetaris pon-ningmeester van het A N V terwijl do Centrale van Voreenigingen van Personeel in ' s Rijksdienst in de gel -> genheid werd gesteld een penningmees ter aan te wijzen.Do overige bestuurs leden zullen door de organisaties wor den aangewezen Hot bestuurslid H v Giessel alg secr van don Centr Bond van Nederl ' Post - Telegi aaf - en 1'elefoonperso neel hield vervolgens een inleiding over de kwestie ontslag gehuwde amb tenaresson Ten aanzien van deze in leiding welke stenografisch werd opgo nomen word besloten deze.aan,dé aan ¦ gesloten organisaties toe te zenden en in een vergadering die gehouden zal worden * in begin December nader ' to doen behandelen LEGEi eis VLOOT Netl Milit Bond Het h'oofdhestuu.r vaa dien Ned ' M-'ü - tGi> en Bomd beeft © en Uiitvioein,rid c.m'ii - bemoemd ' ter vooTibereidding va-i hst 50 jarig liesitiaam van de.n Biond ' n ócb'ih^j 1924 Dit comité heisitaait uit dis II Jai>i,s sen legier - en hoofdpredikan ' in alw moanein daeoet viooiiziLtter mir Th.G Don-aer te ApaMiooJm secretaris ein ka -^ patemn J C vain Reenen te Utii-ccht peti - De „ Tromp " Bet pantsierechiip „ Tinoimp " is op zijn oefeniiingisireós naar de Madidialliands *'.!!» Zee 12 Nowe^mibiea - van Ndzza vei-'rokkeji Een nienwe tractor Op de I^aj^dcr-h'eiide zijn proeven <>- o omen met een nii&uw modieil b:aciz - zwaajrder d^aai totdiujs'veir Mj hu Iiagea - jji geb.ruiik Ben Amierikaanscih inigieini5!.ir en dato - chauffwiir vrolkio an den ¦ oo-'o ' tanikis « n ' taiactore bedioQd hebb.jn - R-a-ren dioor die flabriiek geizondein om dt pmoefittemiingiein te teddiein Behalve miiH tiarire ajutoirlteiteia ' en de drireoteiaT der oomjstnuctiievsneiripliaateein waren — naar het HdM m-eldt — eenngie tedan van het Conwté ter beisifcudieeirang viam éi dircog leggiimg vian d » Zudd'arzee aanwpzig I>eza laaASteo i er - verikirijgiiing van gegievens ami wieilikie edsohe de diroog te leeïrera giponden em die Merop te pax>iect>erea we gim mioieiteo - roilidioen in vepbiaind met d * n.tiuwie verdiediiigiingisimaddieJen WATERSTANDENi 13 November 1923 Waterhoogte in de Nederlaodsciie X rivieren en te Keulen '^ Keulen Lobith Ngmegen St.Andr.Was,l Amheiii Vreeowgk WfBterTeort Deventer Kampen Maastr alnii Venlo Grave ^ St Andr Maas Medegedeeld door den Alg aiensÉ van den waterstaat ^ stand ^ an II eistens 1 ii 1 1 ja "'/ 38.27 88.79 0.07 l - 10 91 11.72 0.04 ^_^ 8.66 9.35 o.os 3.83 4.85 _ 0.09 8.86 9.27 — 0.03 9 22 9.84 - 0.02 3.15 3.88 - 0.2f 0.12 0.14 0.07 41.65 42.89 0.27 9.B0 5.66 11.24 7.f6 — 0.44 0.15 1.94 3.48 — 0.34 TeS 2 ^ 
neel tot secretaris F henau secietaris-pon - liet A N V terwijl m V eroenigingen v;in ijksclienst in de gelo telü een penningmees ¦ Do overige bestuurs - de organisaties wor - i H V Giessel altr itr Bond van NedeH ' en Telel'oonparso • olgens een inleiding mtslag gehuwde aniï anzien van deze in logvafiscli werd opgo ten deze,aan de aan ies toe te zenden èn g die gehouden zal December nader lo is_VLOOT lil Bond vao diem Ved.-Mili | eD uatvio-enrid c>.mi \ ire(id]i,;ig vaii h:et Cifi leo Bond ' n Oet-ibo.r tiaait uit dB FT Jans dpredikan * in alge anaitte(r nar Tb.G o sccreitaris an ka nen t « Uto-ei.-iit pea - pmp " Iboimip " is op zijji de MMdieJiiamdsohrt h Nizaa ved-»ro.kkeji e Iractor I'S zijn proew.n co mv ttiiod«l t.'actc " y«r Mj h^3t lesei - ir ikajansch ingBnjiii.jr elke in diem no-'o ' dfteaid hebbjio w'a & etsoeipwick m VxVCHTING TOT MORGEN AVOND ^ e tot imiiise W tot Z.W vmid Wdi«n tot zy<^s,T bewoilkt tijdielijic • Issmi reswbiuiein aai!ivaink«lijli • laagde voor zijn vertrek naar hat bui teBdaan zekeren H wonende te Am Cffam verzocht heeft zorg te willen r n,-oor doorzonding van de bij H beklaagde aankomende brieven & veraoek door H is ingewilligd dat Il teblaagde in strijd met het bepaal in paragraaf 51 5e lid der Landweer sttuctie ' l geen persoonlijke keniiisge ag nopens de te zijnen aanzien bij ënhaïe kennisgeving gedane uproe ' is gezonden hoewel blijkens mis '~^ den hurgemeester van Amstcr Iden advocaat fiskaal zijn adres lurgemeester hekend was ^ f bevestigde derhalve het vi ij-vonnis van den Krijgsraad pSSan was mr Pit ' ' Boete verminderd In de zaak tegen R A S oud 23 Jjoren te ' s-Gravenhage fourier ïrmaalscliietschool die door den „„_ fad te ' s-Hertogenbosch was ver « eeld tot een geldboete van drie gul iis 3 dagen hechtenis ter zake 3p 19 Mei 19Ï3 te ' s-Gravenhage rijwiel « en trottoir had bereden igde was in appèl gekomen ona collega von hem voor dezelfde iVértredins slechts ƒ 2 — boete had be onie % Bof verminderde voor dezen be Took do boete tot ƒ 2 — subs 2 bechtenis Raadsman was mr — o — Kelig Soc Veifcond lus advertentie zal Dr A R de it Bussum op Woensdag 21 Nov Ido Remonstrante Kerk op veel jvorzoek voor de vijfde maal agen „ De Godzoelioi'ü " " drama Rusland van vóór do revolutlo Lezing Ke«s Boeke I wij TOimem'eaa fein pci - advei-teimtóe lieir zal woréeia bekemd geimiaa.kt lieer Boeike uit Biltlioven Wioems - Nov-embeir dn hei gebouw vam Jeded PTOitestamiton-fromd spa-'etem et < indiei''weirp „ Hoe oaiderwijizieo boei „ Ricibterein " aam oaize Kiin - aan de hamd van eem baiociliure It omdorwerp vooir die Nieidedil Zom - Ibooivereetiiigiiing diooa - ds Maramg - Jacht U J V van de jacihd • a.dbiei - ds Ivan d'e N«d«ilainidiscbe jaiohtvieiree 1 op 15 Nov heeift — naar wij verr — niet plaats hij die Xam Stoem Mair iiij het Bijltschie j-leertje ' — B—I Wkt xvaar » Jiacht werd door de politie aan Iden een IS jarig pannenbakker lapende werd aangetroffen onder lekzeil aan de Nieuwe Kade Hij Ide momenteel onder dak te zijn Bt Militair Logement échter te laat zijn thuisgekomen met het gevolg ' dat hij Eiet werd toegelaten De politie ver trouwde het verhaal niet geheel en stel öe een nader onderzoek in Het bleek dat het verhaal'niet waar was dat het jongmansch reeds sinds 14 dagen niet in de ouderlijke woning was terugce - '•"'- ' en hij gedurende die dagen vele en onder den hlooten hemel had tebracht Een nader onderzoek ' ingesteld — o — De modeïne jsugcl Ier oogenblik manifesteert zich in lodemo jeugd de vandalistisclie 1 mg Gisteren werd door onbekend leven jongelui eon mot bazalt gela i praamschuit liggende aan do irdsluis los gemaakt zoodat ze teef waarschijnlijk tegen de sluis | cn zonk — o — _ Aangiite | d Wj de politie gedaan van diefstal * een rijwiellalilaarn „ Berco " van f fiets staande tegen oen perceel aan | ï C Dondersstraat fS AasgElio-iislei fc door de politie in een perceel aan IPalmstraat eon 24-jaris reiziger | ii.s aanhouding verzocht werd door officier van Justitie fo Dordrecht 11 ' deze reiziger verdacht wordt van tluistoi-ing aldaar gepleegd Tevens zocht do Officier van Justitie to sterdam in het Algemeen Politio i om zijn woon - en verblijfplaats — o — Gosö Éoo ten dame liet naar rijwiel onbeheerd | an op hot Janskerkhof Een agent ^ politie die zulks bemerkte ont Bde zich — alvorens ' n ander ' t wel it zou doen —• over het karretje en T > liet mede naar het hoofdbureau 1 1 politie waar een uur later do da verscheen om aangifte van diefstal er fiets te doen Haar ' werd medege lo^dat het „ vermiste schaap " in vei - lige handen beland was Ze kreeg bet terug met een proces-verbaal » lomand die zijn fiets plaatste in de Tandheolkundige Kliniek aan de Oude Gracht deed aangifte van vermissing van zijn fiets die echter n re t in veili ge politiebanden belandde — o ^ Proces-verbaal werd opgemaakt tegen een banketbak ker te dezer stede ter zake overtreding der Arbeidswet togen een slager ter zake idem idem togen een winkelier ter zake over treding der JBüterwet — o — Een seria Eanrijeüngen In de ' Viestraat had een ' aam-ijding plaats tusechen oen fiotse/id melkven ter en een au*o Do fiot^werd bescha digd De ooo-zaa/k moet gezocht worden in het feit dat de fie^Srijder die voor de auto uitreed zonder eenig ' teeken te geven plotselimg stijéield Op den hoek van den Pelmolenweg en de Smeestr^a-t had eveneens een aan - ijding plaAits tussch-en een auto en een jeugdig.wielrijder doordat het jong meilsch miet genoeg oplette Naar het veiifcaal ' ifan den agent verluidt heeft de chauffeur van den auto voldoenide sig najon gegeven Bij den ovei-weg op den Am'éterdara scben ' S.tmatweg had een aanrijding plaats tiusschen een motorrijder en een werkman van de gemeente reiniging Het geval dro&g zioii als volgt toe Da motorrijder stak naast zijn motor loo pende don overweg over en „ liep toen de motor aan " Plotseling stak bedoel de voetganger zonder uit te kij.ken dwars den Straatweg over mot het on vermijdelijke gevolg dat de motorrijder buiten zijn schuld tegen den man op reed diie zijn linikerbeen ernstig ver wondde Per auto wei-d hij naar zijn woning overgebracht — - a — Schoorsteenbrana Door vervuiling van den schoorsteeii ontsto.nd gisiteravoaid omsti-eeks 10 uur in perceel 39 aan het '' Vreeburg een schoorsteenbrandje dat dooi ' de brand weer werd goW'uscht GEVONDEN Rechthebbenden ver voegen zich des Maandags ' Woensdags en Zaterdags tusschen 1 en 4 uur aan het perceel Ganzenmarkt no 12 Niet per telephoon Een binocle een hoeveelheid postze gels een Armband zilver een loupe in étui een handschoen een Abonnement S.S een oorbel een lapje zijde een schaar een R C kerkboekje;.een sier duif een vulpotlood een sportschoen een rijwielpomp een heerenrijwiel een scho'Olkaart tram een étui met schrijf behoefte een jongenspet een winterjas een ceintuur een rozenkrans een paar handschoenen een zakmes een haar kam een passer een gereedsehapsleu tel een papiermandje oen kinderhand schoentje een sleutel oen bankbiljet In de tram een handmof een portcm mei inh een bril in étui een manchet van een mantel een handschoen een pr handschoenen een ceintuur Kamer van Koopiiesnael en FabrieUen Hedenmiddag vergaderde in haar ge bouw aan den Maiiosingel de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder presi dium des heeren G Serton ^ Daza opende de vergadering waarop do notulen werden goedgekeurd Daarop kwamen aan de orde do navolgende INGEKOMEN STUKKEN Postchoeiuè en Girodie nst Missive van het hoofdbestuur der Pos terijen en Telegrafie waarin in ant woord op het telegi-am dor Kamer be treffende den ï'ostcheque - on Girodionst wordt medegedeeld dat allo maatrege len zijn genomen om aan vOörv/aarde lijke aanvragen van een gedeelte van het tegoed bij den Postcheque - en Giro dienst ten spoedigste to voldoen ¦ Wordt voor kennisgeving aangeno men Missive van de Kamer te Groningen • waarbij met verzoek om adhaesie wordt toegezonden een afschrift van haar schrijven aan den Minister van Waterstaat waarin v/ordt aangedron gen dat aan de rekeninghouders bij den Postcheque - en Girodienst een rentever goeding van 5 % wordt toegekend over den tijd dat deze tengevolge van de stop zeltnig van genoomden dienst niét over hun saldo kunnen beschikken Vv'ordt voor kennisgeving aangeno men Missive van de Kamer te Tilburg waarliij wordt verzocht instemming te betuigen met haar prolcst-adres aan den Minister van Waterstaat in zake de'ge scliiedenis der centralisatie van den Postcheque on Girodienst Wordt voor kennisgeving aangeno men Tabaksfabrikant e n * Ter kennismaking oen afschrift van een door den heer Schoemeijor in zij ne hoedanigheid van Voorzitter van den Ned Bond van Tababsvergunning houders on Redacteur van hef Tabaks blad aan de Gemeenteraden van 25 plaatsen in Nederland waaronder ook Utrecfit gericht request waarin wordt verzocht den verkoop van tabaksfa brikaten in lokalen met drankvergun » ning te verbieden De heer Bettonville merkt op dat de verkoop niet geschiedt uit winstbe jag maar ten gerieve der bezoekers Spr beveelt een nader onderzoek aan Do heer Z u i d a m noemt den be doelden verkoop onbillijk tegenover de sigarenwinkeliers Gok deze spr beveelt een nader onderzoek aan De Voorzitter merkt op dat het sluitingsuur voor sigaronwinkeliers tot stand is gekomen op verzoek dezer nienschen zelve Het gaat nu niat aan anderen den verkoop na het sluitings uur te vei'bieden De heer Z u i d a m meent dat er van den verkoop in cafe's misbruik wordt gemaakt en dat de omvang van den verkoop niet zoo onschuldig is ala men wel voorgeeft De heer v Lonkhuyzen meent dat er inderdaad soms wel misbruik wordt gemaakt van den sigarenver koop in cafié's Spr beveelt aan den verkoop alleen toe te laten tot verkoop ter plaatse Het bureau stelt voor het adres voor kennisgeving aan te nemea wor-dt besloten ^ St a t i s t i e k Afschrift van een missive der Kamer te Amersfoort aan den directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek waarin onder nadere motiveering wordt aangedrongen op een wijziging in do bestaande naamlijsten der statistiek in dien zin dat onder land van herkomst wordt verstaan Land van productie en onder Isnd van bestemming land van consumptife Is gesteld in handen der commissie voor statistiek Bebouwde kom Ter kennisneming een afschrift van een schrijven van de Kamer te Dor drecht gericht aan de Gemeentebestu ren binnen het ressort dier Kamer waarin wordt medegedeeld dat de Ka mer tot het inzicht is gekomen dat door de in verschillende gemeenten bestaan de verordening regelende de maximum snelheden voor motorvoertuigen auto mobielen en motorrijwielen binnen do bebouwde kom tengevolge der bepalin gen ten aanzien van wat tot de kom der gemeente ' wordt gerekend te behoo ren onnoodig verkeersbelemmeringen worden veroorzaakt en verzocht dO ' noodige voorziening to treffen waar door deze belemmeringen worden op geheven V/ordt voor kennisgeving aangeno men B a a n v a k E i n d h o v e n-V a 1 k e n s w a a r d -.\ e o r p e 1 1 '' Ter kennisneming motie der Kamer t'j Eindhoven waarin teleurstelling wordt u.'tgesproken over de afwijzende be schikking van de Directie der Neder lond-sche Spoorwagen inzake de meeniia len gevraagde wijziging der dienstrege ling op het baanvak Eindhoven—Val kei'Swaard — Neerpelt Wordt voor kennisgeving aangeno - lÜOL Borgenbijaanhesteding Missive van de'^Camer te Zwolle ge richt aan alle Kamers van Koophandel in Nederland waarbij wqrdt medege deeld dat bij die Kamer is ingediend oen voxratol c;m bi,i Kijk ' i'roviiirfe en Ge meente aan te di'ingen-op bepalingen om naast de voorgeschreven borgen nog een bepaalde cautie voor derden te stel len en om ' t vcrleenen van geheime ces sie op aannemingssommen te verbieden In verband met dit voorste wordt een gemotiveerd antwoord op enkele vragen verzocht Het bureau stelt.vpor de missive yoqr kennisgeving aan te nemen De heer F rij link meent dat staat en provincie vaak een aanbesteding gun nen met de wetenschap dat handoi en industrie er het slachtoffer van word.;n Daarom wenscht Zwolle een cautie van de borgen Spr voert bezwaren aan te gen de geheime sessies De heer Das voe\t iets voor de bezwa ren < ies heeren Frijlink ' Aan den ande ren kant meent spr dat er hier toch geen sprake"is van oneerlijlcheid De heer II 6 r m a n n beveelt aan een onderzoek door een in te.stellen commis sie van het borgenvraags.tuk Spr meent dat een te stellen cautie moet ge prefereerd worden boven de huidige hor gen De heer v a n ' t H u 11 e n a a r merkt op dat deze zaak hangend is in de bon den van aannemers en bouwpatroons Spr meent dat deze Kaak behandeld moet worden in de organisaties niet in de Kamers van Koophandel en Fabrie ken Spr wee't dan ook niets van de ge vraagde commissie De Voorzitter stelt thans mede aan de orde Borgtochten-regis ter Missive van de Kamer te Anaersfoort waarin ter kennis wordt gebracht dat in haar laatste vergadering is besloten de mogelijkheid van het in het leven roepen van een Borgtochten-register on der de oogen te zien en bereids eene Commissie ' is benoemd met opdracht omtrent dit vraagstuk rapport uit te brengen en zoo mogelijk te komen tot de opzet van ' een dergelijk register en het ontwerp van een eventueel daartoe noodzakelijke wet In vei-hand hiermede verzoekt de Kamer eventueele opmer kingen omtrent dit onderwerp bij haar kenbaar te maken De Voorzitter stelt voor het wets ontwerp van Amersfoort af té wachten Aldus wordt besloten Het voorgaande punt wordt voor ken nisgeving aangenomen De vergadering duurt voort Woensdag 14 Nov TIVOLI half acht Concert door het Orcbest van het Amsterd Concertge bouw SCHOUWBURG 8 uur „ Het Nieuwe Tooneel " „ Robert Bertram en Comp " Donderdag 15 November SCHOUWBURG half 8 Princesse tooneel De Tweede mevr Tanqueray Zondag 18 November Geb v K en W 8 uur Utrechtsch Sextet „ Eerste concert " Maandag 19 November GEB V K EN W 8 uur Viool,recital Erna Rubinstein Woensdag 21 November SCHOUWBURG half 8 Utr Studen ten Tooneelvereeniging „ Men kan nooit weten " Zaterdag 24 November SCHOUWBURG 8 uur Kon Letter Ver „ J J Cremer " Haarlem „ Geu ren " Tooneehvedstr U R K Nic Beets PAR'k4ivOLI 8 uur „ Limburgia " RevüI'„Ötrten troef " Zaterdag 22 DecemL'er SCHOUWBURG 8 uur Kon Erk Deel ¦' fClub „ Mutua Amicitia " Rotter dam ¦ „ Mi^salliance " Toonoelwedstrijd U R ' K „ Nic Beets " •' ¦ DOORLOOPEND Hb'f.EL ' DE L'EUROPE Optreden van het Trio Jackson en van de zangeres Lucie de Grieux SCALAiBIOSCOOP Lange Viestraat Voorst.ellfng van 7.30--10.30 uur ' s av Woenédag - en Zaterdagmiddag matinee van'Sf i uur Zondags doorloopende vcorstéllifig van 2 uur af ledéïen Vrijdag nieuw programma ARCHIEFTENTOONSTELLING BR.AND WEER in Centraal-Bureau Brandwaer dagen en uren na verzoek CENTRAAL MUSEUM Agnietenstraat Geopend Zondagsmiddags en Woens tlagsmiddaga van 1 — 4 uur kosteloos » Mirirebroederstraat 5 lederen Donder Overige dagen der week van 10 — 4 uitr M.ÜSEUM VAN HET STAATSBOSCK BED.RIJF Museumlaa,n 2 Geopend des Woensdags en des Zaterdags van 10 — i uur en den-eersten Zondagmiddag van elke Cfiaand van l'/a — 4 uur - Iel ',' ' Waas « Je duiten blijveu Ongeveer vijf jaar geleden li'et een ixirticuliere onderneming in het Palem bangséhe op Java een ijzeren brug ma ken ter vervanging van een aan staal kabels bevestigde rotan hangbrug Toon hot gevaarte goed en wel was aarig€,vooi'd bleek het geraden met het oog ap bandjir-gevaar voorloopig do hangb.vug-,no ' maar te blijven behouden on zoodra de financiën het zouden toe laten een grootere ijïeren brug te laten uitkomen die niet op pijlers zou behoe ven te rusten Aangezien de dienst der B O W in dezelfde buurt ook aan het bruggen " slaan was en ten behoeve van een ainaHcre kali wel emplooi had voor een brug van de afmetingen als die door de onderneming pas was ontvan gen kocht d.'ï B.O.W de brug tegen een zeer bUlijk bedrag n.l - kostprijs plus tronspoj'tkostcn samen f7500 ' Dbz,6t dagon nu deelde een bestuurs ambtenaar uit die streek moe dat be doelde brug op hot oogenblik na om streeks vijf jaren nog steeds ongebruiktin stukken en brokken ligt te verroes ten in de rimboe De B O W ambtena-ren van thans weten er het bestaan nieteens meer van en als zooveel ander isook dit geld letterlijk als weggesmetente beschouwen - • Wjizelf ambtenaren zoowel als jjar ticülieren hebben belasting tebetalen dat WO scheel zien fulmineert de N S Crt Wie zal ze tellen wie'r heele hob bfiu-en-honon eenvoudig geëxecuteerd wordt ten behoeve van den onverzadig - baron fiscus Maar als we dan onze moeizaam bijeen geschraapte duiten mot een zucht van verlichting aan ' s Lands kas hebben afgedragen of als de „ stijrko arm " zich zonder veel com - plLmeiiten van onze bezittingen heeft meester gemaakt is het wel een eigen aardige gewaarwording alom in hei rond te moeten merken dat ongecon troleerde schurken ermee van door gaan of dat van alle verantwoordelijfc heidsgevoel ontbloote kleinere of groo tere machthebbers het - belastinggeld „ mir nicjits dir nichts " in het water smijten Enkele maanden geleden werd de prauwenuitzwavelingsdienst - van den B G D in Oost-Java belangrijk ingekrom pen naar bekend verondersteld mag worden - Een maatregel ' die toej.uching verdiende eensdeels door de daardoor verkregen geldbesparing - anderdeels doordat handel en verkeer er minder door werden bemoeilijkt De dienst kost — en wij blijven aan den zeer veiligen kant wanneer wij dit getal aannemen — in Soerabaja de klei nigheid van f 20.000 Ook andere veel en veel hoogere bedragen werden ons ge noemd doch wij willen de zaak voor deelig voorstellen Werden nu voor die f20.000 jaarlijks ook 20.000 pestratten gevangen dan zou er geen sprake van eenig bezwaar zijn Voor het pestgevaarlijke Soerabaja zou f 1 per rat voor de groote scheepvaart een onaangename niettemin onontkoom bare belasting zijn zonder meer Maar de vangst is niet zoo groot zegt het Soer Hbld Wanneer wij het aantal pestratten dat in de uitgezwavelde prauwen wordt aangetroffen stellen op tien per piaahd noemen wij een maxi mum Er gaan maanden voorbij dat er nog geen vijf worden gevangen Men boude wel in het oog dat elke rat geen pesti at is Onwillekeurig grijpt men zich dit vernemende naar het hoofd en vraagt zich af waarom de leiders van den B G D wien de uitkomsten van den uitzwa velingsdienst toch nog beter bekend moeten zijn dan ons niet onmiddellijk met het bezuinigingsvoorstel zijn geko men de geheele uitzwaveling stop te zetten resp ze nooit in te voeren Aannemende dat er maandelijks tien pestratten worden gedood dan kost elke rat f 175 Isxen * dergelijke uitgave verantwoord in'verband met het bestrijden van het pestgovaar ¦ Is ze noodzakelijk ter voorkoming van pest ' Wij vragen maar ' ' want wij zijn leek ' Maarizaakkundigen beweren dat men met ' een gorust geweien don geheelon uilzvvt^volingsdienst kan stoppen ten gerieve-van handel on scheepvaart van Soerabaja en zonder dat het pestgevaar daardpor wordt verhoogd MATSTE BERICHTEN ¦- ' II - '¦' Tweede Kamer - In èe hedenmiddag gehouden verga dorinji ^^ n ^ e Tweede Kamer vroeg de host Vit'n f a veste ij n een inter - pellatie aan over het vertrek van den ex-KröoBjxi-ins naar Duitsohland Over deze aaïjvrag'e zal later worden beslist Beslofe'ii word na afloop der openba re vergadering in de afdeelingen te on derzoeken liet initiatief-voorstel-F 1 e s - kens tot verlenging van deii duurvan liet Schoeoenwetje ten Woensdag 28 November in de afdeelingen te on derzoekon de v/etsontweS-pen tot hpr -' ziening van het Nederlandsch Indisch|Regeeringsroglenaent en tot nadere wij ziging van de Indisehe Gomp.tabilitejtswet / De openbare vergadering werd daar na gesloten * I Bet H>K Ziekenhuis St jan te iareu De Kroon heeft afwijzend beschikt op een adres van ingezetenen van Lai ren N HJ dat mede was onderteekend door oenige raadsleden en eeni wethou der In dit adres werd verzocht om het besluit van Gedep Stalen waarbij goed keuring werd gehecht aan iet ^- aadsbe-sluit vaa Laren om f'25.000 gedurende 35 jaar aan het R K Ziekenhuis St Jan te verleenoBi te doen vècniWigcn De Welhouaoïsïswestie te Zaandijk Men mei'd't ons u-it Zaandijlk 1 De heer Vem Zaane Buii-gea-ilijfc beeft beraoht igieaomdein aija bowoeinninig als wiefclioiuder - te aaaiviaairdem De ' hieeir B^aktoer S.D.A.P beeft echter yicoa - zij » b'eaioe'mding betonkt Chocoladefabriek aitjebrand Men setet one uit AUimaar ' De cihG<;olia,diefabiri'ek Ere ejn Rem iis'-gis teren avwiid be ongieivieer hiailf elf igcfeieel afg^ bipamd De oormsdi is ombekeind ' De tertigkeer van den ex-Êroonprins Over de terugkomst van den ex-kroon prins fe Oels wordt nader nog het vol gende gemeld De deur werd geopend door een ouden bediende die den ex-Kroonprins reeds van zijn lOo jaar kent In den hoofdipgang omhelsde Wil helm zijn vrouw en ' kinderen De kinderen waren hem over de bin nenplaats tegemoet gesneld De familie ging direct naar binnen waarna de deur weer gesloten werd Toen de deur dichtviel ging uit de omstanders die tot eenige hond.erderi waren aangegroeid een luid „ hoera " op Over da reis van den ex-Kroonprins wordt nog gemeld dat hij den nach » van Maandag op Dinsdag heeft doorge bracht bij den hertog van Brunswljk De Kroonprinses die Maandagmidfjag te vier uur het kasteel verliet is gis.ter morgen teruggekeerd Gedurende zijn reis ontweek de ex Kroonprins alle journalisten fotogra fen filmoporateurs enz Verscheidene fotografen wachtten aanden ingang ' van het kasteel doch ' Wil helm kwam niet ' voor de duisternis jwasgevallen en ging toen hij aankwam,zeer snel naar binnen In de vestibule stond bij de aankomsthet geheele dienstpersoneel van wievelen als jongen in dienst vani.denKroonprins waren gekomen Alvorensde woonkamer binnen te gaan begixjettehij allen on drukte hen de hand Èejiigevrouwelijke leden van het persopeelhadden tranen in de oogen Voor elk zijner kinderen had de'ex Kroonprins een pakje uit Nederland medegebracht Sinds 1918 is de ex-Kroonprins niet meer te Oels geweest Behalve de ex-Kroonprins zijn echt genoote en de drie kinderen zaten aan tafel aan de adjudant von Mueldner en ' fraulein Tchirtschky De drie oudste zonen van den ex Kroonprins waren niet aanwezig Zij studeeren te Potsdam De oudste zoon ontmoette zijn vader evenwel Zondag •• eeds op Huis.von Bassowitz Zij zullen alle drie vermoedelijk binnen eenige dagen hier aankomen De kleine eetzaal waar het diner werd gebruikt was versierd met bloe men Aan het einde van den maaltijd hield majoor von Mueldner een korte speech ter herdenking van den terugkeer waarop de ex-Kroonprins kort ant woordde Na het diner vertoefde de familie eerst eenigen tijd in het studeervertrek van den ex-Kroonprins waar in een hoek een bloemenhulde van chrysante inums ston ti van ex-Koning August van Saksen Botsingen te Munch en MUNCHEN 14 Nov Gisteren hadden alhier ernstige botsingen plaats tus scben de Kijksweer en gewapende ben den Nationalisten Bij een vechtpartij tusschen Rijksweer troepen en studen ten kreeg do bekende professor in de medicijnen Sauorbruch een kolfslag op het hoofd In ernstiger toestand werd hij naar een ziekenhuis overgebracht Incident bij een boksw e d s t r ij d NEW-yORK ' tó Nov Te Butte Mon tana ontstond bij oen bokswedstrijd oneenigheid tusschen een npger bokser en den scheidsrechter welke laatste zoo'n hevigen schop in do maag ont ving dat hij aan de gevolgen overleed Verscheidene personen die zich mot het geval bemoeiden liepen verwondin gen op Overstr 00 mingen MARSEILLE 14 Nov In de Rhone vallei is door hoog water groote scha de aangericht in de laagliggende ha vensteden Arles Tarason Avignon en Beaucaire Onder de bevolking heerscht groote opwinding LONDEN 14 Nov Tengevolge van den regen dor laatste dagen zijn in Noord-Engeland de rivieren bulten liaar oevers getreden Honderden hui zon zijn overstroomd LONDEN 14 Nov Over de oversti'oo mingen in het Noordon " wordt nog ge meld dat deze ernstiger is dan in vijf tig jaar is vcorgekomon De P,ibbie ri-vier trad buiten haar oevers over eon afstand van tien mijlen Te Clitheroe stroomde het water door de straten Driehonderd huizen zijn overstroomd ïiieuws BUITE?iI.AND De datum van de ontbinding van het Britsche parlement is op lö Novembeij bepaald De Duitsche regeering zal een verkla ^ ring publiceeren waarin zij te kennen geeft dat zij de bezetting van het Ruljr gebiéd in strijd acht inet de Haagsche Conventie waardoor zij feitelijk van haar verplichtingen ' uit hoofde van hef verdrag van Versailles is ontslagen Zij wenscht deze overweging echtei ni.et in vollen omvang te doen gelden De Münchener Putschisten zullen worden berecht door het Staatsgerechtg hof té Leipzig Oviersitroomiingem in Enigeiamd en Frankrijik ' BINWENLAWD De ex-kroonprins gisteravond te Oelf aangekomea Geen pas voor den ex-SKe!zer In een rede te Amsterdam zegt mii nister Colijn niet te gelooven dat eeri rechtseh kabinet met anti-revolutip naire medewerking op dit oogenblik te verwezenlijken is Tweede Kiaimier De hieer Van RavieSlieyirvpaaigt een initerpeilil'artiieaain ovieor-heiy vgirtreik viam den ej^-teoonipiriinis / De oliiocotodefaii.rie[k Ero en Rem ck Alikimiaiar af gebrand iu STADSNIEUWS ^ ExplioUtatie dinduistiiieibeaiiieiiia CoiMljraicitien spoor-iaamslluiiltaing enz in ilustinieiteiiireiiin m-et die S S - em de „ P - E G U S " ' De scholen zijn gesloten " Hulpbrigades werden uitgerust om de bevolking te helpen Hertog van B r u m s w ij k e r ni s t d g ongesteld ¦ BERLIJN 14 Nov Hemiwig Einnst Aug'ust vain Bnunewijik de ouidiste aoon viain wijilen den Koniiing vam I-Iainmoviea " d'iio ihertiog van Cambiisr'lemé wias - van 1878 tot 1917 dis heidiemmioaigeo op zijn liandgo ed te Gmüindien erastag omigetsbeld gewoa'den Men vageest voor zljia ' leven Botsingen in S c h w e n d n g e n STUTTGART 13 Nov In Scihwemdmgein ¦ liad'djen bo'tisinigen pJiaaits tusischien die po litie en de Buindeirtecihia-ftien Een per eoon werd gediood en - aeis ' Wienden gieTOonid S.taat Van beleg MfÜNCHE'N 13 Nov De regieerdaoig lieefi beloend geinaabt dia;t die sifcaiat van beleg vooailoopdg aaJ wiortein giethiamdlhiaiafd • OMREKENINGSKOERSEN van vreemde wissels te Amsterdaoi 14 Novem-ber liOnden 11.58 Berlijn per billioen 0.55 Parijs 14.62V ' Brussel 12.52 '/= Bern 4G.50 Weenen Ö.0037V Ma«-ken bankl)iljetten per billioen drie gld Cert N.W.S 3 pet 63 % DiinteJdijik aar 11 Nov viaai Rotteirdiaim te Sian Pedro Edam vian Roititepdiam niaajr N.-Oiieains veirtooli ''" Nov van Vdgio Veandam - van Roitteii-d'am niaair New Orleiamis veritroik 12 Nov - van Sonttarnp ton Bandioemg mtr pass 12 Nov Kaap Bon Booid'owioso uratT orr 12 Nov te Suea Tianaiioma ' Udta ' aair 12 Nov te ' Mar sea lie 7 Rijimlaa-td niiftir viea-faioik 13 Nov vain Leixoes Jam PieterszO'Oin Coem uitir vetooi 12 Nov viain Suez Loniboik udti ' veiiürofc 12 Nov van Suez R,emba-.aindlt thiuiiisir p'aes 11 Novj Peiriim Roiepiajt ludtir ai-r 13 Nov te Port Said Rondio tliuaisi - ¦ viertaiok 13 Nov van Pert Saiid Loohgolil vertrok 11 Nov van Vanoo'U ver naar Rotterdain Prinses Juldaea tlhiuiisr piaisB 13 Nov 3 uur natn Otiieeeanit r.M GEBOREN 10 Nov J C Hotke geb Spiers 13 Nov W M Tolboom geb de Bruin z 13 Nov W P v Kuik geb v Kasteel d C Zwart geb Daalbuizen z G v d Velde geb de Jonge d 14 Nov W H Carbo geb Verkerk d GEHUWD 14 Nov J C Broekman en M V Ree G M v Rijnstra en A B Roukcrs E Boom en V / G v Beek G de Langen en J v Lingen C Weber en C J V d Ktoen \ V Davids en W v Hamorsveld A C v Gameren en S ' Zagwijn D J v Straalen on J Hol C Klabbers en J H Schols Th Linscho ten en G S E v d Linde J v d Tol en A V Rossum H J S v Ooij en C J M Hoender vanger A M Knnings en M A Mesenig H N Leemans en O Nagtegaal H A Bitter en C IJ Ebell C Hofstede en G v Schalk J Hoogen doorn en J v d Bogert P M v d Krift en E Vroke F C G Gremmon en Th P Bennink OVERLEDEN 12 Nov Roelof Jans Sol 82 jaar Agnietenstraat 2 13 - Nov Cornells Dekker 70 jaar Olijfstraat 11 14 Nov Cornelip Galis 26 jaar Schip beekstraat 27 ISÜBS " 
58 0065 Eén be^tf Hing op OcMendvoer ' maakj U'tól geregeld gebruiker ¦ ^^ iÉB be.sknin q op cieze bestel bon gedaan sMf U reeds in het bezit varimé artistiek en Fraai '¦ uitg evoerde m^nd kalender voor ^^ 924 " T " ' -' Deze adverfentfe rechtstreeks -- en iranco aan ons intezendea De levering oeschïedt door tusschenkomsï van een plaabelijl^én winkelierof fiandelaan PRIJZEN gOKS 2SKS 12?iKS SKe m(S si2r fesBf ^^ n^srops StadssclioowiSbnrg tllrecht üfscheids'mteliin Op veelvuldig verzoeSk voor de vijfde maal V DE GODZOEKERS \ cin)ma uit hot Rusltind van vóór de revolutie voor te ij i:or Ds - A B ^ E JONG uit Bnssnm I op Woensdag 21 November halt acht precies in dé Re | voor ha » « artiek naar Ned.rlniliê Zaterdag 17 * Nov sS uur ZECEPRAAl Drama van boosthefd leed en liefde In S bedrijyan door ANTOINE CURRY Hoofdrollen Hika Hopper Hary Beekman Alidla.,Niig > tegaal Jao v Hovbii K ü Arnoldi Manrits deting:!n 3n eigen gebruik te aaavajasdJjn 3 Een HUIS met afzonder lijk Bovenhuis te i'Jfirecht aande Minkade no 1 " ibis No 1 verhuurd ^ « or f 3.97*/d per week en het " j»ve»huis is vrij van huur ei 1 iHimiddel lijk in eigen gebr nik te aan vaarden 4 Tviree HUIZI E » met a,J zonderüjhe Bovei ilraizen te Utrecht aan de Lo mbokstraat nos.'V 7bis en 9 ' 9Ms Verhuurd 7 voor ' i 3,15 7bisvoor 3 9 voor f 3 en 9bisvoor f 3.1Ö per wee k 9520 Te zien Dinsda a en Don derdags van 2 — 4 uur het huis te De Bilt op vertoon van een toegangsbowi [ s door den Notaris af te gov èn Bi-eeder bij biljeiten Naders inlichtingen en toegangsbe wijzen to bekon len ten kan tore van voorno emden Nota ris Biltstraat 32 ' R O ^ M IJ N in de nieuwste nijodlellen in koperen montuur]^raadbamden J j jj STAATSLOTERIJ " De trekking der Ie klasse begint 26 November Hei loten en gedeelten verkrijgbaar bö da Collecte HAAfiEBKröiK & WkilL Weerdsingel W.Z 66 o/d Sluis ' en m der Kolk Mi8I9 itlnrtntinsti 11 TiLlilS la het beste aan te bevelen adres a ' voor levering op termijnbetaling \ van EleetUng voor eiken leeftijd 4 " Dames Hoeden — Beai«na — Ledikanten — Kto -.' derwagens ^ Graanatoons tm Plaieoi üaaimach-isies ^-^ TK^ascbmaohioea Wringeirs — KaïpetpteiU r-i Zedlen — Looüj ^ 1 pers ^- Kleedjes — Manijufactarcn <-^ ^ oif ^-^' - fen — Fluweal«n — < Begenjasaeia «^ » i Maatels t — Paraplui ^ \- SchoeaKv«i & Allov^roets ' — TateMeedoittiKlokken en nog hon^denl ^ — — « rtiikelein -^ _* TOT f 25 — M CENTS PIER WEEK Not,aris H A BEETS te Utrecht zal op Zaterdag 1 Dec 1923 ' s r^ani 1 uur in het Notarxolpiis Achter St Pietez ' 18 in het openlïaar veAireiSj voor den tijd van 3 achtcr - eenv jaren 1 Jan 1924—31 Dsc 1926 a 2.3 W6 HJi BOUWLAND in do Lixge ¦ W''ei'de nabij en tus schen de splitsing der spooi - hanen van Uitrecht naar Am sterdam en Rotterdam b 6.24.55 H.A WEILAND aldaar tan N.W van het Bouwland Het Wollamd mag gehooidof geschoura of wel evenalshet bouwland als industrie of sportterrein gebruikt wor den ¦ 9514 Inlichtingen ten kantore vangenoemden ' Notaris BEETS Boothstraat 6 van Uw Eijwiel blyft langer mooi indien ü poetst met EUWIELGLANS "" verhindert het doS ¦ worden en voorkomt ' t afschilveren Prijs flacon 6S et bij 1 mmsmi WesÉsrSsads 34 Oïïze Burgemeester blijft zulks stemt tot blijd schap hij is „ the right manin the right place " De Kroon prins is weg dat laat onskoud Wij blijven voor het vervoer Uwer meubelen steedsgereed op uitdrukkelijk ver langen onzer concurrenten.Aanbevelend:A V d LEUN,Utrecht Wolvenplein = iiiiiiiiii!iiiii1iiiNiiiifiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiii = Wec^ens ziekte tot nader bericht niet te Con^ul leeren 9578 VELOURS DELAINE > h Cft 1 JACQÜARD 140 ciVI rkp ^ S breed 8.75 7.90 6.25 ^ z ^ = m & 90 1 ' VERHUgZiS«JGEN per Auto's en met Paar den vanaf f 0.7S per uurmet vakkundigperaoneelen onder volle garantiebij G V d BBINK en gZonen Goedestraat IH raTel 2B03 Utrecht i LAmE Sen Laborafium Jassen voor Darass tn Heert-n Firma C.S.WiSSSleS Telefoon 2768 ESag „ Ba DiOfflvre " gZadelsir 30 Utrecht e andere POPELINETRAVURSpo^c S ¦ " centiineler j ^'^ S IJtre©lit ¥ erselii|rseiicie - 7.50 « J »— S ontw Heer goed bekend met admin enz zoekt betrekking als mede vennoot in solide handels zaak Ja genegen voor een bedrag van ca 10 mille deel te nemen Br fr no 9589 bur dezes gevraagd niet heneden 18 jaar Vei'eistfhte vlug en accuraat kunnende typen en rekenen Aanvangsalaris f 7 p week Br zoo mogelijk met afschrift van gstuigschr no 9623 b d In ' t algemeen is Roggebrood het voedzaamsta van alle bro^d-oorten Wilt U echter zeker z\jn het lekkerste en voed zaamste Roggebrood te eten g ruiR dan Si u - i0t is gemerkt I L Vraagt er Uwen Bakker om — PER METER - i \ m Leeraar Boekhouden heeft nog een paar lesuren beschik baar tegen billijke condities Vlugge opleiding voor de prak tijk en examens _ BX no » 0570 bur dezsr ' van Ondertrouwd L J GERIRITSEN CORRY VAN KRIEKEN Huwolij ks voltrekking 29 November ta Maarlansdyk MAïVRTENSDIJK l ' IHiücwF ¦¦:'"' 9538 EeT.i;5e konnisft-evinsf 1923 188S Dea UI November hopen onze gfeliefde Onders Johannes Bloemen « n 95301 Esther van Staa hunne SS-jarSge Eoht vereeniginji te herden - ken Dat God hun uoglan ^ moge sparen is de wenseh van hunne dankbare Kinderen Behuwd - en Kleinkinderen Utrecht Hoogelanden W Z 63 ¦ BC ^^ Heden overfeed tot Ok^ze diepe droefheid na eejQ smarteliik Ujden in de hope des eeuwige levons onze ¦ geliefde Mo&der Behuwd - en Groötmoede '- Wed Tan A de Vaal in den ouderdom van^uim 53 jaar 9569 1 TJit aller naam H DE VAAL Utrecht ' 13 Not 1923 « Poon^siraat 58 bis Geei ' rouwbezoek De '« teraardebestelling zal pla«ts hebben op de 2a Al^m Eegr.plsats Vrgdag - 16 Nov a.s i,30 vanaf Ises sterfhuis Benige en alg^emeene keT;r,Js.srevin£r ^^ Wegens sterfgeval IS mijn Zaak VUIJDAS 16 NOV a=s OESLOTEN H DE mhL SöëB Pcoristraat 58 bis Stadsseh.ouvvbHrg ' - Utrech N.V Prbicesse Teoneei Directear COR BUYS Donderdag 15 Jêov 7'/2 uur Optrediii V E!se Mauhs | als gast in I I Toonoelspel in 4 bedr van ARTHUR PINBEO i|[iet mi % lifj HE iei.i i Gewone prsfzen 9157 I PiaiSts'Jsspr dag 10-4 uur I SfailsscSiOHwfeiira Uireclït I V lém\më V i Directie ADR v d HORST i I ' en JAN MUSCII V?lijdag 16 Hov — 8 uur JW13SENS HST BUITEN - SEWOOH SUCCES i noa één opvoering van \ Spa ] uit de P.ussisclie sa menleving in i b&driivon.Regie Dr IL KRAÜZ enJAN aSUSCH Utieehtsch Dagblad C jA S schrijft o.m ' Mevr V d Horst le vende voortdurend spel van \ een buitengewone span ning Wc schouwden I in de innevlijiiheid van een | gefolterd mcnschenhart..Met Jan MuscJi samen kwam het tot een sensa fioneole scène togen het | einde waar beidon een tgrandioze spolhoogte te reikten en waar mij één joogenblil < ' n ontzettingaangreep die ons terug!deed denkeu aan de hel 1sche obsessies van Zola's | Tbércse Raquin 9107 ^ Sswona prijzsn Piaatsfoespr | m ^ 10 fo4 4 uur ffil^Hl ¦ t\mim hmiWmm Mo erne gtreepen vanaf 1 1 60 Popoline alle moderne Meu ren t 4 95 Flanellen Heeienoverhemden met boord t 4.25 HeerenPyama's Flanel ti.75 Voor Jongens en Meisjes vanaf f 2 70 s'MJ.v.iJEiilIiEI Bekkepstr 118-120 os 25 Zandhofsohesfr 84 o'e ' / yn.JS.HOOGHIEMSiaj - utntCHt Beslslbon ^ \ van Hooghiems/ni's OcMendvoen \ ' Naam ¦^—¦ mi Srnat ^ „ „.„..™ fl ^ Woonphats _ \ _ VOOR DAMES EN HEREN 1 1 GLORIA _ dubbele g^nA 1 = baleinen witte puntjes Vyfl 1 = grote sortering moderne «¦ 3 = knoppen \^= = GLORIA M ZELFKANT parngon motit in zijden foedraal ni witte puntjes grote sortering knoppen AFD.PLUIMVEEVOEbëli O.A.BOVENSTAANDEMODELLEN TOMPOUCE _ Gloria met zelfkant dubbele baleinen chique knoppei ^ en koordgarnering PRIMA GLORIA met zelfkant in zijden foedraal dubb baleinen ijzersterk 7 H nering en zijden foedraal ¦ S knoppen met l vrij - Tusschen Hilv en Utr gelegen nieuw Da Bm»rtelijkste aan vallen TT orden gemak keiyk verlicht door ' t gebruik van AK KER'sKlcosterbalsem wereldberoemd wrijf middel dat diep in de huid doordringt Al gemeen geprezen om zjjn verzachtende en genezende werking by alle wonden win terhanden en - voeten lendepijn en verstui kingen Koopt heden nog 2 kamers keuken waranda en vliering TE KOOP voor GEVRAAGD 9624 leeftijd 14 a 16 jaar BREHNDUSTRiE 1 y 1 BESS & ZOÜEHr Bekkarstraat 118-120 rs KLOOSTEReMSEM Inl van 8—2 - 9534 BÜBG BEIGERSTBAAT 8 ULSTER VELOURS - 140 centimeter breed 8.75 — CKEPE MAROCAIN dpor geroutineerd Handels correspondent Gediplomeerd Speciale methode * Br ir no 9519 bur dezer Eiacht nieuwe ver pakking in cartons ± 20 gr tO.50 ± 50 gr fl — ± 100 gr tl.75 Alomverkrgg baar Voor Utrecht gevraagd ten 130-140 breed 8.75 VEHTEGEHiniiEII Mevrouw KOK Julianalaaa 17 vraagt 1 Dec Daimeisje PVG pl.m 15 jaar tot hulp der Dienstbode van half 8 tot half acht Aanm ' s aV:.',n&,8,.U ' i M01REDELAINEiB»Qf | = Haute Nouveauté — /»'" S 130-140cM.breed8.75 i = Z TRIROT KOÜIEURS prima wol lOOcM.breed TRIKOT JASPE - de grote winter mode 115 cM 75 NET GEZOND voor een sinds jaren bestaan d"Boek en Handelsdrukkerijmet Kantoorboekenfabrieken Kantoorhandel Bekend heid met vak en afnemersvereiechte Vast salaris enprovisie Brieven franco ondletter S 3411 aan BEIJËRS'Adv Bur Utrecht 9588 leeftijd 29 jaar biedt zlcli ' aan als hulp huishouding intei-n liefst waar dienstbodejaauwezig is Op goede behandelingwordt meer gelet dan pfi „ hoogsalaris ' V | -' Br no 9601 bur dfiier »-** NED VEB TER BEHARTI GING VAN DB BELANGEiM DER JONGE MEISJES e LEEST DIT '¦"^ k^Ai Plaatsing - en Informatie-Bu reau voor HoUandscho on Duitsche Dienstboden en an dere betrekking zoekenden KB NIEUWE GBACHT 7 Uit de Staatsconroni W N Bij K-on besluit is benoemt in de Orde van Oranje-Nassai mas gepcnsionneerd kanto klasse bij den P.T.T.-dienst jié tijdelijk ambtenaar ter b van het hoofd van dien diens is verleend de eere-medaill 4en aan de Orde van Oranje silver aan J D van der M £ klerk 1ste klasse ter griffie va dissementsrechtbank te Bredj is benoem-d tot r-aadsheer rechtsbof te ' s Gravenhage liB'ghaus thans rechter in de i m«nts rec-htbank te ' s Graver is aan mr F C H A van ' 7en op zijn verzoek met ing Januari eervol ontslag verlee hefrekking van notaris te Gro • is aan J H Batenburg op z met ingang van 15 dezer eer verleend uit zijn betrekking \ »<> Oldenzaal is met ingang van 1 Janua opgeheven het ontvangkant recte belastingen en accijnzei dijl:e zijn de gemeenten Biervlie ' dijke gevoegd bij het ontva der directe belaistlngen en ac Oostburg en de gemeente Hoo jjei ontvangkantoor dier m Breskena je J K Nieboer adjunct-co ' directe bolastii^en invoerrecl cijnzen ter inspectie Bergen oj noemd tot ontvang-er der dir tingen en accijnzen te Hilvare is met ingang van 1 Janua gemeente Nieuwland afgesch hst ontvangkantoor der direct gen en accijnzen te Leerdam e bij het kantoor dier middelen ehem bnitengemoeirten BOnlste CoHJn oiveT de - Stampvol was het gi8terav I Haamkerk te Amsterdam | la veel te ' zwak om uit ken hoe opgepropt het kerkg hl de bovenste galerij was stonden nog honderden en 1 | te wachten De groote betengsteïling g « 1 » Bchrijft bet HdbL — M Colijn die bou spreken over 1 werp JRondom de erii j bijeenkomst was belegd dooi trala Anü Bevolutionaire Ki ging „ Nederland en Oranje " De Minister werd rartva „ Dat "« Heer«i zegen op u ds ' de aanwezigen staande gezon \ Na opening mat psalmlezin bed leidde da heer J Deï ' vooiilttö - van „ Nederland en l^inister CoÜin in Wij heWyen zeide hij een | den Heere gekregen Dat be * d « pers van de tegenstand ^ ikaa gebeuren of de minister ' nanciSn heeft er de band in 1 Öe critiek onbillijker wordt j ^« ntbousiasme van het antl-rt naire volk applaus dat wi dat het als één man trouw a < ' leider staat Applaus j Minister H Colijn besteej ' den kanseL Spreker zeide nle * naar Ai ' te aijn gekomen om te spreto nister doch als gekozen leide politieken strijd Twee vragen doen zich Waardoor is de crisis ontsta Wat is het standpunt der an tionnairen ten aanzien van < sing der crisis Naar aanleiding van de eer gaf spreker een breedvoerige ting van de behandeling van wet in de Tweede Kamer wel recte aanleiding was tot de c De toom richt zich tegen d van de ' anti-revolutionnaire Spreker wijst niet af de med Woordelijkheid aan de Vlootw v/ol wijst hij af te zijn de g vader van die wet en de do ervan uit militaristische moti Het wetsontwerp dateert van draagt do handteekening van De Geer Applaus En het be spoedige behandeling werd vóór spreker minister was In geeneriei functie noch reel noch zijdelings noch voor of a schermen heeft spreker eenigen uitgeoefend op het wetsontwei de behandeling Dat wil niet zeggen dat de lijn het besluit om de wet di te behandelen zou afkeuren deel Het besluit der Rcgeorin van spr toen nog geen deel i te was een daad van - moed e van den plicht tot handhaving zijdighbid Pas is verschenen het twee van het boek van Winston C over den oorlog Hij schrijft dat bij het vaststellen van de oorlogsplannen de over\Yeging golden dat met het Nnrterlancl gor als een suhStantieele facto worden gerekend ApplausV Dit boteekr'nt dat riandbav neuti-aliteit niet leidt tot oorlo integendeel hot bewaren van c de waarborgt Pat wil de antJ-revoiutiflnair al ziet de linkerzijde dat ' niet ter wil de partij in de tcgonvi rastandighed".n niet verder - ga -¦'¦•' t uitei ste minimum Do anti-revolntionaire pari > chts ¦ kwnnen medewerken«¦crming van een nieuw kabinet¦'akoming van de neutraliteitsAtingen zal zijn fcewaarborgd Do v " ¦ -- om n.u " 
ifier 1923 - ïWEEOE BlMJ strekt uitgesloten Aan lijmen en kram men doet sprekers partij niet mee ' Ón der geen voorwaarde doet zij mee a.an de vorming van een kabinet dat zeker is van felle aanvallen van zijn vijanden en niet zeker van den steun van zijn vrienden De anti-revolutionnaire partij ' üalslechts tot een nieuw kabinet toetreden,als op twee punten volkomen zekerheidis verkregen ¦ lo algeheel herstel van het finan cieele evenwicht 2o de erkenning dat wij op de bres moeten staan T^r de vervulling van de verplichting als zelfstandige natie Als men spreker zou vragen wat er nu zal gebeuren dan moet hij zeggen „ Ik weet het niet " De eerste stap is zelfs nog niet gedaan Vraagt men echter wat spreker meent dat zal gebeuren dan is het antwoord dit Hij gelooft niet dat een rechtsch ka binet met anti-revolutionnaire mede werking op dit oogenblik te verwezen lijken is ' Wat zal de A R partij dan moeten doen Weer terugkeeren tot den strijd voor de idealen zooals in de eerste da gen van haar bestaan Maar daarbij moet zij niet vergeten dat de tijden veranderd zijn dat niet alleen kan ge streden voor het geestelijke maar dat ook hot materieele in het midden der belangstelling staat Spreker wijdde enkele woorden aan het program van mr Troelstra en waar schuwde in dat vei;band tegen inflatie Het program van mr Troelstra is een program van „ zoet houden " Maar de A R partij wil daar niet van weten Zij wil niet de toekomst van het vader land opofferen aan de valsche rust van het heden zij verkiest te strijden voor dat wat voor ons volk het beste is Levendig applaus Huldiging L F Dnymaer van Twist Een Commissie uit den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm heeft gisteren te ' s Gravenhage aan den hr L F Duy maer van Twist voorzitter der Natio nale Landstorm commissie en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een huldeblijk aangeboden voor den velen arbeid welke door hem aan de oprichting en uitbreiding van het In stituut in de vijf jaren van zijn be staan is ten koste gejegd Het geschenk bestond uit een door ' den beeldhouwer Aug Falise ontwor pen bronzen statuette met oorkonde Telegrammen voor Japan De Japansche administratie deelt mede dat telegrammen weer worden besteld in alle plaatsen door de jong ste aardbeving getroffen — a — De WeUuradeisveriJezing ta Zaandifh ^- In die eaWiog vaoi dtem Raad vam Zaain dijk deelde het ndieuwie Idd de hicer D Wi'tiboaiPd ma eijm dmistaifflajfcie mede dat zijm voorgamgesr Kmoim zich dmaakje do opheffiimg dier Zaikelijke Beliaistóng cup het Bedrijf heeifit vieirgist em bedoeM had be stemimein tegen het vooirslieil om die op hieffing deizeir bielastóng vam teanjgwetr toende kmaohit te doen zijn Verder deelt spirekieir miedie giean dieel ite BU'lem nemem aam dje hemioieimiiing vam twee wothjOiUdiea's Na een tweiede stemimding womdit de heeir Vam Zaame Buirgerldjk met 2 stem men - tegian 1 vam omwaairde em 4 Mamco bemioemd De heer Van Zaame acgit die benioeimding te aulïl'ein acoepteerein oodeir voooibeihoud dart ook eem iiiid deir Sioc.-'Dem als zoo dlainag dm hett cottlagie vam B en W ait ting aal eemen Veirvxiilgiemis woiPdt de heer C B^aikiker S.D.A.P afto " weth na heirstemmiing imieit diem hieer D Wiitbaard Arb Kiesver met 2 tegem 1 ebeim giekioaem Ook de heier Dakkier vremjscht zijm Ibe mo-emiiing Jm beraad ' te houdieia TWEEDE BLAD giesloéem en do kroompeimie viras voor mi-efmamd te spireken Naar uiit zijn omgevding woirdit vcr klaaaxl zaïl hij zich etintkit aam de door heim aam viaaoxle vooipwaardien hemden De ex kirooiap.nln8 wemsoht geheel alis pairtJi'C uilii«r te leven teirwljü hij ziedife geen po-liltiieke li.nitierTOewis zal toeetaam Door de oanailiamddgliiedd diart hij de grootisite groajidibezdititen - dm het dd/Slmcf is zaïl die © x-kiix>oniM'iaiis dm het paa^ldculdere leven viarmioedelijk vwel oem vioormaime pliaaAs dminemen Onwettkomaam het Dudtsclhe v o a k In - een aaifakiel oveir dem teirugkecir vam den ox tooonpiréns comiatiaiteeirt die „ Frankf Z " oiadinukkeMjk diat deae pliaats vdmidt ap een hioog®t offlgeischdkt tijdstip AIBeen dooa - bda:inieia - en budrten lainid eerlijk ain te ildchrten cm door het nemen vam de gtroO'tsrte vooirzoirgsmaart regedien aail de o'ijkisregioeirimg de om-tsitame nanedliijkibediem kAjiranen ovieirwdinm'an Mowlït dan ex-loiiooimpiriinis aegrt hert iMad dezer diaigien woipden verziekcird dart hij we5ikioim liis don v(%tie hij dart diiit omjudst ds die vu-oiegeine toroomprdinis dis hert Dniirt sche voilto op ddrt oogiemhldk naj buo-gier ooploig dredgit dicKw de houdung dea - momaa chdisdfech gezlnide raddoaile necbrtanzijde dai de hoogste marte om-welkoim Zijn aoh fdng vooor heim zal dooa - de-ze ndeuwe strciek waaaidiooa " hij het getoe'eile land driöiigt te bemadiedl'em aear aekeir aiiiet toe nemien Amerdka Iho-udirt zich buiten de kwestie Piresddlemit Oooliidgie geliooit dBrt de tei ditioneele politiek der Amerikaanschc regeering deze belet zich aan te sluiten hij het protest ttea - gieaMdeemdie Jieg&onin gee aam DiUiiltisohilamd tegen diem terug keca - vlam diem ex-kroomiprins - of ex-keizea - of bij maaitaiegeiliein teir vOTihiindieïüaMr vam het hen^ateil dier moniaa'chfe BINNENUND Uit de StaaiscoQrani 14 November Bij Kon bestait is benoemd tot ridder ia de Orde van Oranje-Nassau A E Du tnas goponsionneerd kantoorchef 1ste klasse bij den P.T.T.-dienst in Ned.-In ' Jié tijdelijk ambtenaar ter beschikking van het hoofd van dien dienst is verleend de eere-modaille vorbon ' len aan de Orde van Oranje-Nassau in jjlver aan J D van der Maden rij.ks klerk 1ste klasse ter griffie van de arren dissementsrechtbank te Breda is benoemd tot raadsheer in het ge rechtshof te ' s Gravenhage mr E Jel liH'g'haus thans rechter in de arrondisso - xntnts rechtbank te ' s Gravenhage is aan mr F C II A van Wintersho 7en op zijn verzoek met ingang van 1 Januari eervol ontslag verleend uit zijn jotrekktng van notaris te Gronsveld • is aan J H Batenburg op zijn verzo«k mei ingang van 15 dezer eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van notaris * e Oldenzaal is met ingang van 1 Januari aa opgeheven het ontvangkantoor der di recte belastingen en accijnzen te IJzen dijlce zijn de gemeenten Biervliet en IJzen dijke gevoegd bij het ontvangkantoor der directe belastingen en accijnzen te Oostburg en de gemeente Hoofdplaat bij jei ontvangkantoor dierr middelen te Breskena jB J E Nieboer adjunct-commies der ¦ directe belastingen invoerrechten en ac cijnzen ter inspectie Bergen op Zoom be noemd tot ontvungcr der directe belas tingen en accijnzen te Hilvarenbeek is met ingang van 1 Januari a.3 de gemeente Nieirwland afgesciieiden - van hst ontvangkantoor der directe belastin gen en accijnzen te Leerdam en gevoegd Wj het kantoor dier midd«ien te Gorin « iiein bultengemeeotflii >• — o —' BBnlstez CoUia oireT de eiisis Stampvol was het gisteravond in de Baamkerk te Amsterdam ' t Woord is veel te zwak om uit te druk ten hoe opgepropt het kerkgebouw tot In de boTenste galerij was En buiten stonden nog hooderd^i en ücoiderden ie wachten De groote belangstelling gold — al - éaa schrijn het HdbL — Minister H Colijn die aou spreken < rver het onder werp 3ondom de eriais " De bijeenkomst was belegd door de Cen trale Anti Revolutionaire Kiesvereeni ging Nederland en Oranje " De Minister werd ontvangen met JDai "• Heerrai legen op u daal " door de aanwezigen staande gezongen Ka opening met psalmlezing en ge ïnd leidde de beer J Deutekom ' vooraltter van Nederland ea Oranje " lAfjnister Coiïjn in Wij heW.en zeiile hij een man van ' den ' Heere gekregen Dat bewijst wel de pers vaa de tegenstanders Niets kan gebeuren of de minister van Fi nanciën beeft er de hand in Naarmate de critiek onbillijker wordt groeit het enthousiasme van het anti revolution-naire volk applaus dat wil toonen dat het als één man trouw achter den leider staat Applaus Minister H Colijn bestem daarna den kanseL Spreker zeide niet naar Amsterdam te zijn gekomen om te spreken als mi nister doch als gekozen leider in den politieken strijd Twee vragen doen zich voor lo Waardoor is de crisis ontstaan 2o Wat is het standpunt der anti revolu-tionnairen ten aanzien van de oplos sing der crisis Naar aanleiding van de eerste vraag gaf spreker een breedvoerige uiteenzet ting van de behandeling van de Vloot wet in de Tweede Kamer welke de di recte aanleiding was tot de crisis De toom richt zich tegen den leider van de anti-revolutionnaire parteij Spreker wijst niet af de mede-verant woordelijkheid aan de Vlootwet Maar wel wijst hij af te zijn de geestelijke vader van die wet en de doordrijver ervan uit militaristische motieven Het wetsontwerp dateert van 1921 en draagt de handteekening van minister De Geer Applaus En het besluit tot spoedige beiiandoling werd genome.i vóór spreker minister was In geenerlei functie noch rechtstreeks noch zijdelings noch voor of achter de schermen heeft spreker eenigen invloed uitgeoefend op het wetsontwerp of op de beiiandeling Bat wil niet zeggen dat de heeï Co lijn het besluit om de wet dit najaar te bebandelen zou afkeuren Integen deel Het besluit der Regeoring waar van spr toen nog geen deel uitmaak te was een daad van - moed een besef van den plicht tot handhaving der on zijdigheid Pas is verschenen het tweede deel van het hoek van Winston Churchill over den oorlog Hij schrijft daarin dat bij het vaststellen van de Britsche oorlogsplannen de overweging had ge golden dat met het Nederlandsohe le ger als een subStantioele factor moest worden gerekend Applaus Dit beteek".nt dat handhaving dor neutraliteit niet leidt tot oorlog ma.nr integendeel het bewaren van den vre de waarborgt Dat wil de anti-revoiutirmairo port'j al ziet de linkerzijde dat ' niet in Ech f-ïr wil de partij in de tegenwoorfligo mstandifrhpd^,n niet verder gaan dan • 0t uiterste minimum De anti-rovohitionaire partij zal ' echts ¦ kannen medewerken nan ds ¦ crming van een nieuw kabinet als de ' lakoming van de neutralitoitsverpUch tingen zal zijn gewaarborgd ' De v ¦:¦'!¦ '¦'':< i-om nu " beant - GEMEMGD MIEÜWS Cokes aan behoeftige ge zinnen De gemeenteraad van Arn hem heeft f18.000 beschikbaar gesteld ter bestrijding van de kosten tengevolge van het verstrekken van cokes tegen verminderden prijs tot een maximum van 2 H.L per week per gezin dat on - * dersteuning geniet — o Onderscheiding De heer en mevrouw C Romijn—Holmig te Delft hebben ter gelegenheid van hun gouden huwelijksfeest van den Paus beiden het gouden eerekruis Pro Ecclesia et Pon tifice gekregen —« I — Brand Bij Ter Apel is de steenfa briek van do weduwe Ter Velde groo tendeels afgebrand Te Made is geheel afgebrand hetdubbele huis met kolenpakhuis van denheer B de Been bewoond door hem entwee andere gezinnen Zijn vrouw werd mét moeite gered Een groote vooi raadonverzekerde kolen ging met - de inboe dels verloren Gisteren brandde te de Groeve gem Zuidlaren de behuizing van W Rein ders geheel af Do oorzaak is onbekend.Het verbrande v.'as verzekerd Geen prettige feesthcrin nering Den directeur - der lichtbe drijven te Beverwijk zou zoo besloot de Raad bij zijn 25-jarig jubileum een en veloppe mèt inhoud of een zilveren voorwerp aangeboden worden Het bedrag werd bepaald op f200 a f300 doch de zaak werd verder over gelaten aan B en W Daar de directeur liever gold had is hem dat ook gegeven doch B en W gaven geen f 200 è f 300 maar f500 Enkele leden van den gemeenteraad meenden hiertegen te moeten protestee ren daar voor bijna allé nuttige instel lingen het subsidie ingetrokken is en overal op bezuinigd wordt Dat zal dus voor den directeur geen prettige feestherinnerin ^ worden — o — Vet in poeder Vorm Dé heer A de Kadt oud-margarinofahrikant thans directeur der Maatschappij Hy droleo te Schiedam heeft een voor de huishouding belangwekkende uitvin ding gedaan Tot dusver werd planten vet nmdvet of bak - of braadvet ver kocht in tabletten pakjes e.d In het ge bruik is dit oneconomisch daar het harde vet langzaam smelt en dus veel warmte gebruikt daarbij zeer dikwijls te warm wordt on zoodoende talkig gaai srnaken Ook is een nadeel dat men steeds de juiste hoeveelheid op het oog moet schatten de huisvrouw weegt zel den en dus nogal eens te veel neemt Nu is het na langjarige studie en proef nemingen den heer De Kadt gelukt vet in poo dervorm te maken Deze poeder vormige vetten smelten direct als zo in de warme pan ¦ komen Ze kunnen als zout over het vleesch gestrooid worden of ondor do groenten worden gemengd Om te bakken kunnen ze door het meel gestrooid worden en behoeven niet als boter en vet er met moeite onder ge kneed te wordoh Ook kan men steeds de juiste hoeveelheid nemen eén lepel tvyee lepels enz — o — Trein roof nabij Esschen Toon de koopwarentroin 5932 van Ant werpen naar Roosendaal nabij Es schen kwam werd hij door een valscb signaal tot staan gebracht waarna weer werd doorgereden Van deze gele pcnheid maakte een viertal gemasker de bandieten gebruik om op den laat - '- ten wajren te springen Do remmer van d^ri trein werd gegrepen en uit zijn wachthuis geworpen hij bleef zwaar gewond op de spoorbaan liggen Inmid dels hebben de bandieten verschillende pakken koopwaar gestolen en zijn er mee gevlucht Er wordt een streng on iierzoek'ingesteld -- 0 - Op heeterdaad betrapt Een drietal personen afkomstig uit Amster - WerksiJoor Amsterdam In dte op 21 Nov a.s te houden Jwiiitem gewiome aJgameene veirgiadeiriing vam ^ aam dieelhoudeirs aail ails eendg pumt teir be hanidieliiiUg kcumem de toemioeiofling vam e-eo oiieiiwiein oonmnaiSisainiB — o — De Zoideizee plansteo Eijnd'8 Novemiheir sal de aambestedoing viooiT het eerste ecigemlijik groote werk der ai!ia[iun'tiing plaate haljbein het legg^em wan dien dijk vam de Nocsrd-Hoilil'aindiscihe kuist n/aan " Wiea-jing^m wiaairdiooir diiit eddand miert dien vasten waJ veirbomden vTOS^dt Het eierste tiraject kost plmi 2 miHdioein gulden ramnrag « n helt w^rk zial m 19ei bot uaitvoerfiing nweitein koaneai Voor 1025 staart op bat piroga-ammia de booiw v^am het ediliamid dn de Zuddca-zeie tusschiem dieo Faijcscihoiu Wal en Wieiring'eox — o — Middenstancisraad In de laatsie vergadering van den Mid • ienstandsraad zijn o.a de volgende pun ren besproken Va,n vei-schillende zijden is dé klacht vernomen dat de 8-urige arlieidsdag aanleiding geeft tot een zooal niet on eerlijke dan toch io allen gevalle zeer ongewenschfe concurrentie van loonar beiders aan hun patroons In verband hiermede is bij den Mid dcn.standa-aad de vraag ger(i:én of hier in niei.aaniciding kan worden gc>ondBa | tot een soepeler toepassing der • Vrbs'Jda wet en wel in dier voege lat het in ' gi > vallsn waarin arlxiidcrs hcroid ziju lan/lj gar dan 8 uur Ui arbeiden aan.patrorai en n.rbcidors w->rcU toegeftsAü in orscl'jrtt I;ng overleg ' t/if invoering van sr^n Kb uri'gen arbeidsdag ov'-;r it gaan - sa Het het > g hierop heeft hij zich tot den rrini.' ter van arV.eid hundel sn nij,> verheid gewend mot de vraag of dezf bci'pid zou zijn de noodige stappen te doen welke er toe kunnen leiden dat Een liateir beaiicht anieldit De aamkamst van dcai ex-taioönipiriins m het sint - tie Oels diiegiistica-avewd pre cjes om - zei3 uur - do ' groote poor-t ovisa - de \ iooinmiaiïdige slothaiug liaireed wca-d opmet talijik zoo iiangcrrioht diat hij C'sret in ' h'Ct drnik'ca bou ' an-iriviCEiren In O'cls wais het gister jaarmarkt en daardoor was het in die Sl!a^altïln zecir druk Men had oen auto vowaiiiit latifn gaan om z-^od'O'c-mde het vpa mcierlrin te wekken dat de b;^cin'p.rr;ms daaJTJn zat wajt ook ' indeaidaad iiedea-eicn ' liacht Eeaidge minuten laticir kwam echter ds igroote Hca'lond&'he toen-wia.gcn waair.in hij mt h'ert hek Keim-on en can groote mieniigte d»e raoh TOor de pooVit had vca- OTumeSd - begj'W'te dien kroomiprims met '.'' ec'I ¦ vR'iii^^jrty.ie Op h«i < n7-!Je gnioote plliniiin voor hicci slot dat dTW do s-t«!rl:c - Hj!t<-jila'mi>em ' heWcir ^ iriRl VfïPlaöht ' w«s irmrfnrniné bij zijn « ifin komiS ' asmvvK»5ig Toen oc-iiitier d«-wagif!n eiiiihdOld diroai - t>'in 35ijn twe'e.doc-lit^ptjt-s eii aijtii ziooa ' psriing Firait?drirh it}i,ia.r bi.iiitïai cin vlogou • bnm vaide-r tci-g^mijti Derka-o-impwias oru ¦ lwte3>3 id>o k'iifidica-i'ïï en hèn bij de h«md ji riamnndJC iK-itog hij ö'a elocp rip maair d«n ir.g amg v,iM.r itnfns^favn die e.x-'krnom JlJil^s^:3 vtt'iraciriBinien was Daiaa-jnede was ¦««• h:r,,l jmh'liiwk - de thai-i'SkoTOistt vain den I - - - -- - — i.jn;i.a.i imiauiian aiKomsug Uil Amstcr - I SJ>n arbeiders die langer dan 8 uur blij - j ex-lvi'oourpsiins -.¦ ifs'sPöopen De dioxur werd dam heeft des nachts een inbraak « e - i woordde spreker met „ Waarom niet oorder " Hij betoogde verder dat het onjuist is te spreken van een halve vloot De voorgestelde kleine vloot was één ge heel Spr kwam daarna tot de financieele zijde De dwaling bij de financieele beschou wing berustte voor een deel hierop dat men niet van de idee „ haJve vloot " los kwam Spreker becij'ferde daarna gelijik hij in de Tweede Ka,mer had gedaan dat de Vloobvvet oiiize schatkist niets zou kosten en dat beauiniglng op Marine mogelijk was De Kamer had naar de cijifers niets ge luisterd Het oordeel was geveld „ Bar bertje moest liangen " Eu „ Banbertje " was niet alleen de Vilootwet maar ook do ministBr van FJmanciën In Den Ilaag werd reeds gezegd dat de vlootwet alloen werd voongesiold oim de millioenien dem müniister van finan ciën in don za;k te spelen Dergelij&e propaganda is een kam'ker omdat zij ondermijnt het ontzag voor en het vertrooiwen in de Regeeriig Het is juist de trots ¦ sian ons voik geweest steeds een eeriijik « Regeering te hebben gehad En ihier ïiomen wij zejde.spr meteen tot de diepere oorzaiken der crisis Men heeft ' het voorgesteld dat die Vlootwet het zevenide loei-jaar en de salarissen be dj'eigde Nu is zijverworpen en is nu de toestand iets beter Is het teikort ook maar mot één gulden vermdndord Men heeft de vilootvvet samengekop peld met de bezuiniging ' haar be schouwd aila de locomotief die als zij kajïteldo de bezuiniiging mee uit de rails zou trekken Een men toeeft gespeculeerd — en met succes — op de anti-militairistische ten denzem en oip de tweeërlei inslag onder de Katholieken Spröker zette daarna de 3>eikenjdpe be zuinigitugsiplaninen uiteen en kwam ooik tot de vierlagdng der salarissen Het was heel gemakikelijik te zeggen dAt de Regeering geen haji heeft Maar meent men dat het der Regeering niet zeer znvaar is geivallen een zoodandg be sü-uit te moeten nemen Zij wist leed in veel gezinii'on te brengeoi Maar zij.moest het doen ter wiaie van tiet algemeen be lanig De staatsdiensi ma aftrok der bedTij vien en der uitgaven waarop niet te be zuiagen valt kost if 460.000.000 Daarvan komt f 2-10.000.000 aan salarissen Deze cijfers tooneia aan dat geen bezuiniging mwgclij'k ds zonder de saüaiissen aan te tasten Maar men heeft geen geduld gehad Men beeft niet gewaoht op de voorstellen tot ve!'.l aging der salarissen welke op 1 Januari zouden worden ingevoerd Had men geduld geih^ad dan zou mem hebben gezien dat Vioed meer dan tot nu toe het geval was is reikoning gehouden met de Ibelhoeffce Tenslotte as daar die algetoeele herzie rri'ng der beilastingen welke bedoeld ka pitaaJvorming die noodig is voor de toe iknmst van oms volik te l>evorderen Tegem het prograim mi dar A.-R partij heeft de S D A P storm geloopen en de Vlootwet als middel gebruikt Organi satoriscb deed zij een mooi stuk werk dat ook injdrak maalkte op een dee'l der Katholieken Bij de oplossing der kaibinetscrisis in 1922 ds tusschen de rechtschc groepen orvereengekomen dat ingrijpende bezui Diigingen ' moetsten ingevoerd Spr meen de echter te mogen aaonemeo dat niet alle katholieken met die bezuiniging ac ooord gingen en dat eenige van hen te gen de Vlootwet hebben gestemd om de uitvoeiring van de.l>ezuinijging8plan.nen te verhinderen Ook over de Vlootwet werd in het pro gram - van 1922 gerept Wel was niet van directe behanideldng gesiproken maar de wet stond op het program Er was in 1922 in de R.K tractie één tegenstander en nooit was te kemmen gegeven dat die ééne in 1923 tot tien zou zijn uitgegroeid Hieruit vol.gt dus dat het Kabinet niet meer op de R K fractie kon rekenen en dat nog wel een kabinet dat één barer eigen geestverwanten als leider had Is de diagnose van den heer Engels juist dan heeft dus de R K farctie op twee punten het program van 1922 in den steek gelaten nl op dat der ingrij pende bezuiniging en op dat der Vloot wet In ' abstTacto was het misschien moge lijk op andere wijze het budget sluitend te maken in oonweto echter niet Wat zou men niet hebben gezegd als de minister van Financiën nog verder zou zijn gegaan met salarisverlaging ' net aantasting der ouderdomsrente De voorgestelde bezuiniging was de meest logische welke voortvloeide uit hef program van 1922 de meost prac tische om het budget sluitend te ma ken Er is dus gebleken een onwil bij een doel der katholieken om het program van 1922 na te leven Zeker bleek het bij de behandeling der Vlootwet Dit is heel leelijk voor de politieke constellatie En als niet een algeheel redres komt zal het zeer de vraag zijn of de rechtsche samenwerking in het vervolg nog mogelijk za zijn Hoe stelt nu de A R fractie zich te genover de crisis Zij tvi ] zich niet be moeien met de tweespalt in de Katho lieke partij al stelt spreker de vrang of het voor het prestige dor R K partij wel gewens'-ht zal zijn een nieuw kabi net onder R K leiding te krijgen rlat is ean gevolg van de tweespalt in die partij Ala anti-revolutionnair betreurt spre ker hot heengaan van dit kabinet Veel A R idealen Zonda.g.5wet v/ét op de lijkverbranding en and^r.Mi rijn rjaar roee van de haan Manr het is niet ariflors mnrts 7 Oc tober is er geen rechtsche meeidnilieid meer Dat moet erkend Zoolang de toe stand ontstaan op 26 October niet gron dig is gewijzigd is herstel der samen werking van de recbtsch » fr^'-tiea " ol - ken te willen werken wordt toegestaan zulks óók in dienet van den patroon te doen ¦ Ingevolge verzoek van den Midden standsraad is door de drie Middenstands ' bonden een onderzoek ingesteld naar ' den omvang van het handeldrijven door ambtenaren Indien plaatselijk ingrijpen wenscho lijk is zoo zou optreden van de zijde der organisaties hot beste middel zijn om ' t kwaad te keeron hetgeen te minder ' m.oeilijk zou vallen indien van over heidswege trouw do hand wordt gehou den aan de bepaling die aan ambtena ren verbiedt bijbetrekkingen uit te oefe nen tenzij van overheidswege daartoe toestemming is verleend welke toestem ming slechts wordt gegeven indien geen belangen van den dienst zich daartegen verzetten In dezen geest heeft de Middenstands raad advies uitgebracht aan den Minis ter van arbeid handel en nijverheid Het geschokte vertrouwen in de ges tie van tal van bankinstellingen heeft er toe geleid dat het publiek op groote schaal zijn deposito's heeft opgevraagd ' hetgeen weer op zijn beurt het gevolg had dat slechts op onvoldoende wijze in do normale behoeften aan crediet voor den middenstand kan worden voorzien De vraag werd gesteld of dit geschok te vertrouwen niet spoediger zou her steld worden indien het publiek mot ze kerheid wist dat aan aooouniantsvcrkla ringen omtrent banken inderdaad die waarde kan worden toegekend vi^elke zoodanige verklaringen behooren te be zitten Allereerst zou dan noodig zijn dat het publiek aan accountants als zoodanig zijn volle vertrouwen kon schenken Daar de functie van accountant niet minder gewichtig is dan die van een makelaar een notaris of een dokter werd de vraag gesteld of waar van over heidswege aan laatstgenoemde catego rieën zekere eischen worden gesteld het ook niet wenschelijk zou zijn dat zulks ev-jneens plaats vond ten aanzien van accountants m.a.w of het recht zich ac countant te noemen niet uitsluitend zou moeten worden toegekend aan diegenen welke zekere bewijzen van bekwaam heid hebben afgelegd en/of ook uit ande ren hoofde blijken van verdienste en be trouwbaarheid hebben getoond zooals zulks o.m ook ter zake van de inge • schreven octrooi bezorgers geldt Waar van de zijde van accountants zelf sedert lang pogingen in het werk worden ge steld om de thans op het gebied van ac countancy bestaande minder gewensch te toestanden te verïieteren besloot de raad zich met enkele der accountantsor ganisaties in verbinding te stellen ten einde omtrent een en ander nader over leg te plegen — o — Es keizer Wilhelm In verband met de - sensationeele ge ruchten uit Brussel seint,de Parijsche correspondent van het Hbld Ongerustheid is hier gewekt door be richteii die waarschijnlijk maken dat de ex^keizer spoedig zijn zoon ' haar DÜitschland volgsii zal om feich aan het hoofd te plaatsen van een monavchis tische omwenteling waarvan zelfs de datum 4 December wordt opgegeven Aan officioele ontkenningen van Hol landschen kant hecht men zeer weinig gewicht meer De correspondent van de „ Matin " seinde dat men in officioele kringen van niets weet terwijl nadi-uk gelegd wordt op bezoeken van mr Kan en den j heer Von Hoest die do paspoorten voor den keizer en diens gezin heet te heb ben gebracht aan Doorn Uit Berlijn wordt aan het Hbld ge meld „ Het bericht - van Fransche en Belgi sche bladen dat de Duitsche regeering ook den ex-keizer een pas voor den te rugkeer naar Duitschland zou hobben verstrekt is naar wij van officieele zijde vernemen - volkomen uit de lucht gegrepen " —«— De es-kroonprins te Oeis aaugekotnen Uit Oels Sileziê)'wordt aan de „ Tel " geisedmd De ex-kirocmpnims ds gisitera'sicinid oon zes uur dn een open Hoiiiliamdisahem tocr wagen alhier aangekomen en was ver gezeld van amajoor Van MüMaTtar en een pensoomliijken viriemd Ook its maair men wwst de re»B one'diegeimaakt door een aimhtenaar \' an do polditdelie poliitiie - te B«aTl-i!ni De kniooffliprims weird bij zijn aamfooimet - bij den dingaaig van het slot - door © ein talrijk puWdek met „ Hioch"-geinoKp ver weflkiomd ploegd in de villa van mevr Z te Aer denhout Eenige dagen te voren hadden zij daar reeds een bezoek gebracht en hun slag weten te slaan Een van hei drietal klom langs een bliksemafleider op het dak waarna hij door een dak raam in de villa kwam Vervolgens liet hij zijn twee helpers door een deur bin nen Alles werd overhoop gehaald en wat hun goeddacht meegenomen Het gestelene had een waarde van f2000 Toen zij op een handwagen de gesto len goederen wilden vervoeren werden zij door de politie te Bloemendaal aan gehouden Ook het gestelene dat eenige dagen te voren was ontvreemd is door de politie opgespoord bij twee opkooperb te Amsterdam De drie inbrekers zijn naar het huis van bewaring te Haar lem overgebracht De ookoopers ziji gearresteerd Onder de tram Te Terborg is S bil het uitwijken voor een auto onder de tram gekomen Eenige uren later over leed hij aan de gevolgen De burgerwacht in actie De vrijwillige burgerwacht te Groenlo heeft zich op verzoek van den burge meester bereid verklaard ' s nachts pa trouillediensten te verrichten ten einde verdachte personen te kunnen opsporen Aan de burgerij is verzocht om zelf voor de veiligheid mede te werken door ' s nachts alle deuren en ramen te slui ten ^ ccn groote geldsommen in buis e lio\j;le;i geen vreemdelingen die iets te kL>üp iianbieden bij dag in huis te laten daar ze den toestand der woning verken nen en Krachtig tegen vreemdelingen oj lo treden wanneer zo het den bewoners lastig maken — o — Trambotsing Een olectrische tram komende van Wassenaar is nabij do Kieviet op een stilstaande tram goloo pen waardoor twee personen lichie kwetsuren beliwamen Een van hen werd door glasscheiwen aan het hoofd verwond terwijl een dame ontvellingcn aan de knie kreeg Van de wagens wor den de balcons beschadigd Na langdu rig oponthoud worden de wagons naai de stad opgeduwd Faillissement automobiel handel Italia te Hilversum Op de crc diteurenlijst van bovengenoemd faillis sement komt volgens „ ünitas " o.a voor baronesse Asbcck geb Van Pal landt met ƒ 25.000 J W v d Berg tt Arnhem met ƒ 12.835 II graaf van By land te Oldenbroek met ƒ 10.000 E C Engelberts on Co te Arnhem mot f 57,891 C.'barones Pallandt geb bar Schimmelpenninck van der Oye Stem markt met ƒ 422.336 on J J A A baron van Pallandt te Arnhem met ƒ 05,507 Waarschuwing De Commis saris van Politie te Volgen waarschuwt dringend in het algemeen belang geen handelsrelaties aan te knoopen met J van Bremerkamp wonende Hofgeest 17 te Santpoort gem Velseu alvo rens inlichtingen te hebben ingewon nen bij den Commissaris van Politie voornoemd bureau van politie te IJmuj den gem Velsen — o — Treurige ontdekking Toen de familie O te Rotterdam ' s avonds thuis kwam vonden zij hun 12-jarig dochtertje dood in het bad Het mw ^ had ¦ tijdens de afwezigheid der ouders een bad wülen nemen en is tGngevf^-T « van een defect aan den geyser gesi'»a « OnveiligTwente In Tv^Jnle wordt het den laatsten tijd weer onvei lig Te Weerselo Deldenbroek Wiere Raalte is de laatste dagen op verschillen da plaatsen ingebroken Geldswaard,e fietsen klecrcn enz worden vermist Schilder verdronken Een droevig ongeval heeft Maandagmiddag op de werf der Nederlandsche Scbeepü bouw Maatschappij plaats gehad Door een ongelukkig toeval geraakte een tweetal schilders die aan hot schil deren van een schip bezig waren te wa ter Een van hen werd op het drni^A.gs haald en daar men meende slechts kS één man te doen te hebben werd g«ej verder onderzoek ingesteld Gisterochtend bleek echter dat op hix werk nog een schilder ontbrak De mar was aan hetzelfde schip werkzaam ge M'eest en wa-s waarschijnlijk tegelijk ma zij geredden kameraad te water geraakt Door de politie is gisterochtend naar den verdronkene gedregd men heeft het lijk gevonden doch daar het dreggen in het daar ter plaatse zeer diepe water tusschen schepen en booten een zeer moeilijk werk is is het nog niet gelukt het uit het water te halen Gasvergiftiging In haar wo ning aan de Sandelmgstraat te Rotter dam heeft men de S-l-jarige P L v K bewusteloos in de keuken gevonden Haar driejarig kind alsmede een even oud kind van S waren eveneons in be wusteloozen toestand Bij onderzoek bleek de kraan van het gasfomuis open te staan Do vrouw en de,kinderen wer den per auto van don Geneeskundigen Dienst naar het Ziekenhuis overge bracht Haar toestand is ernstig die va-i de twee kinderen is bevredigend — o — Bloedvergiftiging Te Escha ren is de eenige zoon van den landbou wer C C aan bloedvergiftiging overle den Droevig ongeluk Te Horst is de molenaar W F doordat de molen onverwacht in beweging werd gezet in aanraking gekomen met de kamradcreii De ongelukkige is aan de bekomen vn wondingor overleden Slapte Wegens slapte in het bedri ' is op een der grootste sigarenfabriekci die - van de firma Smit en Ten Hove i Kampen de werktijd verkort tot 22 uui per weeH 
IITÜECHTSC Ze 1 d z a a m Te Gtoot-Ammors vliegt reeds eenise dagon een witte musch rond Gegn liefhebbers Voor de va cante betrekking van onderwijzer aan de openbare school te Milheeze N.-B is na herhaalde oproepingen nog geen enkele sollicitant Muziek voor aardappelen Te Dinxperlo heeft do militaire politie vijf Duitsche muzikanten uit Bocholt aangehouden die aan de huizen muziek maakten om in ruil daarvoor aardappe len te kunnen ontvangen waaraan ze gebrek in hun gezin hadden — o — Meisje vermist De dienstbode fan den heer Jac de Ridder in de Pur mer Eva Smit een weesmeisje is sedert eenige dagen vertrokken zonder eenige mededeeling Nadien heeft zij niets van zich laten hooron Bij haar familie is zij niet aangekomen Gevreesd wordt dat haar een ongeluk overkomen is Koedioven In het Duitsche grens gebied wordt den laatsten tijd veel vee gestolen In de omgeving van Nijmegen werden twee Duitschers gepakt die een koe vervoerden welke zij in de omgeving van Kranenburg haddon gestolen Zij zijn uitgeleverd aan do Duitsche politie Door een auto gedood Op den Kleefschen Straatweg is gisteroch tend het zoomtje van den landbouwer D door een auto overreden De jongen is aan de gevolgen overleden Noodlottige val De werkman F is van het steigerwerk aan de O L Vrouwenkerk te Nijmegen g'Svallen en kort daarop overleden Schedel ingedrukt De 24 Jarige bakekrsknecht P v d B te Nij megen kwam in de bakkerij in aanra kinb met een arm van de kneedraachi ne waardoor zijn schedel werd inge drukt Hij is aan de gevolgen overle den — o — Faillissementen Uitgesproken C M TatenhoVe han delaar in bier en limonade te Axel L Deij Lzn Jr kleermaker te Axel J van Waal dopothouder Hoorn J Ivangh pensionhoudor vroeger tim merman Schoort K J Blom pension houder Bergen D Juncurt reiziger in consumptieartikelen Ie Helmersstraat 186 II Amsterdam BUITENLAND OVERZICHT Op het politieke schaakbord zal Poin caré thans een nieuwen zet doen Uit Washington is het bericht gekomen dat men van " n conferentie of deskundigen - commissie met de beperkingen welke Poincaré wil niets meent te mogen ver wachten en dat men dus van deelne ming aan een onderzoek naar den toe stand van Duitschland afziet Uit Lon den is bericht ontvangen dat men daar wel gevoelt voor een conferentie ot een onderzoek zonder Frankrijk Thans komt echter uit Parijs de mededeeling dat de " heer Poincaré aan den Fran schen gedelegeerde in de Commissie van Herstel die tevens voorzitter dier commissie is heeft opgedragen een voor stel te doen tot instelling van een com missie van deskundigen welke de Com missie van Herstel zal moeten advisee ren Deze comnaissie van deskundigen iou dan volgens de door Poincaré aan gegeven lijnen een onderzoek moeten instellen naar de capaciteit van Duitsch land en naar de mogelijkheid van een financieel herstel van dit land Poin caré wil dus nu trachten toch een on derzoek te krijgen naar zijn opvattingen welke volgens de meening te Washing ton zulk een onderzoek al bij voorbaat nutteloos en noodeloos maken Het zal nog te bezien staan welke houding da Britsche regeering hiertegenover zal aannemen Maar het heet dat België en Italië wel met Poincaré willen meegaan en in de Commissie van herstel zou de ze dus over een meerderheid beschik ken De belangrijkste beperking van Poin caré is zeker v/el dat over de v/ettig heid en de economische resultaten van ÏJe Ruhrbezetting niet zal mogen wor den gesproken in de commissie van des kundigen Maar bij de overheerschende beteekenis die deze bezetting juist vosr de economische en financieele toestan den in Duitschland heeft om van de politieke nóg te zwijgen is dat natuur lijk een beperking die aan elk onder zoek zijn waarde ontneemt En de zet van Poincaré is dan ook zeker alleen bedoeld om mogelijke Britsche plannen tot instelling van een onderzoek van wijderen omvang te doorkruisen Daar omtrent zal men te Londen v*el niet in dwaling verkeeren ook al zou men er bonne mine a mauvais jeu makend wellicht zich voor een medev»erking aan Poincarés ' plan laten vinden Hetgeen gielijk gezegd toch nog niet vaststaat Het Engelsche parlement wordt a.s Vrijdag ontbonden en we zullen dus nog in December de nieuwe verkiezin gen hebben Opnieuw zal het gaan over de groote strijdvraag van vrijen handel ^ f bescherming Men heeft betwijfpld of de Duitsche kroonprins wel op de lijst van „ oor lon:3-mi3dadigers " voorkomt rnaar hij ¦ ïtaat er op onder no 146 „ Frederik Willem van Hohenzollem Keizerlijk tvfoonprins op het oogenblik in Neder land " En dan volgen vijf gevallen van ichending van de oorlogsregelen waar vQor hij vcrantwoordelijJ *' heet te zijn bevel om dorpen te verbranden on rechtmatige terechtstellingen enz De ' aatsta beschuldiging onder no 147 Is dat hij in 1918 te Coincy in Aisne uit het huis waar hij had gelogeerd alle ^ wat kostbaar was had meegeno men " De belangrijkste telegrammen die we ontvingen aangevuld met die aan N R a Hbld Vad en Tel laten we hier volgen ü d t het R u h r g e b i e d Mass a-o n t s 1 a g Naar uit Duisburg woi^dt gemeld zal de groote industrie die alle ongehuwde en vrouwelijke aj-beiders reeds gedaan heeft gegeven nu ooik 50 pCt van de ge huwden ontslaan Het blijvend gedeelte zal vier uur pe.r dag werken tegen 60 pCt van heit huidige loon Een botsing tusschen Franschen en Duitschers DUSSELDORF 13 Nov Gisteren heeft in Wanne een ' botsinig plaaits gehad tus sw!''en Duitsciiers en Fransche spoorweg lieden Drie Fransehen wei-den gewond ' In Gelsemkiirchen heibb&n d « Fransche troepen op verzo«k van het gemeentebe stuur zo^nidër incidemt © en stoet van on geveer 2Ö00 werkloozen uitesngedrevon De separatistische beweging DüSSEiLDORF 13 Nov Bij een bot simg te Ad«nau in het district Koblenz tussolien,separatisten en tegenstanders werdem drie personen gedood en acht gewond De BijnrepuWieik is dn verschillende kleine plaa.tsen in de Palts uitg'eraepen Het proce s-W o r o f s k i LAUSANNE 13 Nwv De oohtendzit ting van heden was gev.djd aan het plei dooi van mr Tsjlenof aidivocaat bij de balie te Mosikou diie de belangen van Divilkorsiky verdedigt on het bolsjewis tisch stelsel verheerlijkt LAUSANNE 13 Nov De procureur geineraal verklaarde dat men Conradi den moordenaar van WoroCski - niet vrij spreken kan omdat hij een slachtoffer der revoliutie is geweest D e m isiuktestaatsgre ep in Beieren Ludendorffpyor zijn hou ding Generaal Ludcndorff die zich vrijwil rig weer in preventieve hechtenis bege ven heeft deelt ovor zijn persoonlijke iicuding mede dat hij op 9 November in tegenstelling met Hitler geen gew^spen " de beslissing maar slechts een intocht met omgeh?,ngen geweer gewenscht had ' t Eerste salvo van de rijksweer doodde drie van zijn mannen zijn bediende Neu bauer den leider van de jeugdgroep RLSsbach en den commandant van de nationaal-socialistische ' stormtroepen Goring benevens verschillende andere nationaal-socialistische leiders Terwijl Hitler zich op den grond wierp was Lu dendorff rechtop naar den commandant van de rijksweer toegegaan om verder bloedvergieten te vermijden Na zijn vrijlating heeft hij door een officier Hit ler laten weten dat hij - den strijd niet moest voortzetten maar zich over moest greven "' ' ÏJaarop heeft Hitler zich in het ouderlijk huis gevangen laten nomen Ook kapitein Ehrhardt die thans weer openlijk als commandant van de verbo den brigade Ehrhardt optreedt heeft bij Von Kaiu ' krachtig voor het staken van den strijd tegen de nationaal-socialisten gepleit en stelt persoonlijk pogingen in het werk om de leden van den „ Kampf bund " van hun verontwaardiging tegen over Von Kahr af te brengen Zal ookLudendorff tere c h t - " staan Hitler zal zich voorhet Volksgericht hfbbèn te verantwoorden Of het proces ook tot Lüdendcrff zal worden uitge breid die zich tot op het oogenblik in weerwil van zijn aankondiging nog steeds niet weer in hechtenis heeft bege ven hangt af van den uitslag der instruc tie Thans is officieel geconstateerd dat Ludendorff en Hitler op 9 Nov reeds des morgens vroeg door den kolonel Neutold van de Rijksweer in opdracht van v Los sow op de hoogte zijn gebracht met den r,mke3r in den gang van zaken Beiden verzochten Neutold vergeefs v Lossow • tot andere gedachten te brengen waar bij Hitler zijn bereidwillig-heid te kennen gaf om te strijden doch ook om te ste,r ven Debegrafenis.der slachtof fers BERLLIN 13 Nov Heden zijn te Mün chen de 19 gesneuvelde nat.-soc ter aar de be steld Incidenten vielen niet voor Ludendorff hiold aan het graf van zijn bediende Neubauer een lijkrede DeberechtingderPutschis t e n BERLIJN 3 Nev Ofschoon de Beier sche regeering maatregelen heeft geno men voor de berechting der Münchener Putschisten van 8 Nov door de bizonde ro rechtbank aldaar heeft het Rijkskabi net volgens de „ Münch Augsb Ztg " gis teren den „ Oberreichsanwalt " opgedra gen het hoogverraadproces voor het R ijksgerechtshof te Leipzig te doen hou den Deze stap der Rijksregeering is ge baseerd op de verklaring der Hitlerman nen tot afzetting van den RijksipTesident en de Rijksregeering Betoog ingen te Chariot t e n burg vóór Hitler en Lu " dendorff BERLIJN 13 Nov Hedenavond heb ben te Charlottenburg betoogingen plaats gehad voor Hitler en Ludendorff De anti-semietische organisatie Deut scher Herold had in een zaal aldaar een vergadering belegd welke door de poli tie werd verboden Er ontstonden botsin gen waarbij de politie machteloos was De menigte meer dan 700 man sterk zet te op de Wilhelmsplafz een betooging op touw waarbij „ leve Hitler en Luden dorff " on „ weg met den verrader KahrP'-werd geroepen terwijl „ Heil dir im Siegerkranz " en anti-semietische 1de deren werden gezongen Later slaagde de politie er in het plein t3 ontruimen en de menigte te verstrooi - en De betooging duurde tot over nege -' nen Hetstandpuntder Duitse h n a t i o n a 1 e n EERLIJN 13 Nov In een vergadering der Duitsch nationale fractie werd een brief van Ludendorff voorgelezen waar in de ' uiteenzetting van v Grafe woMt bevestigd De Duitsch-nat blijven van oordee ' dat de I-Iitlor-Putsch hot bewijs leve i van do noodzakelijkheid eener nationa le regeering te Berlijn Een resolutie van den Bei er - schen ministerraad BERLIJN 13 Nov De Beiersche minis terraad heeft een resolutie aangenomen waarin o.a wordt verklaard dat in weerwil van het feit dat generaal v Seeckt opperbevel'hohber wordt voor het gehcele Rijk de uitzonderingstoestand in Beieren onveranderd blijft bestaan en de uitvoerende macht voor Beieren in één hand blijft De bevolking wordt uitgenoodigd in dien geest de Beiersche staatsregeering en den staatscommissa ris V Kahr te steunen Een verklaring der Duit sche regeer ing te wacht&n BERLIJN 13 Nov Heden ' heeft bij dcjn RijkskanselJer een bijeenkomst plaats gehad van de Commissie van XV voor de belangen van Rijnland Bij deze beraadslaging zijn zeer gewichtige be -' sluiten genomen die onmiddellijk daar op een zitting van het Rijkskabinet noodig maakten Koewei de inhoud der besluiten niet is meegedeeld verneemt men toch dat de regeering een algemeene mededee ling zal doen zoowel aan het Duitsche volk als daarna aan het buitenland waarin zij verklaart dat de bezetting door Frankrijk niet slechts een oorlogs daad is doch dat de wijze waarop de bezetting geschiedde en gehandhaafd werd in strijd is met de Haagsche Con ventie aangaande de gebruiken in den ooi-log te land Op grond van dit feit zou dus een schending hebben plaats gehad van het volkenrecht dat Duitsch iand ontslaat van alle verplichtingen uithoofde van het verdrag van Versail les Deze juridische overweging wenscht Duitschland echter niet in vollen om vang te doen gelden het verklaart zich bereid nog tien dagen lang de workloo zenuvtkeeringen aan de arbeidere in het bezette gebied te voldoen Na 24 Novem ber echter verkeert het Duitsche Rijk in de absolute onmogelijkheid iets meer te doen Van dat oogenblik af zal zoo moet de verklaring der Duitsche regee ring wel worden uitgelegd de volkomen verantwoordelijkheid voor alles wat ge beurt niet meer op Duitschland doch op Frankrijk vallen Intusschen is het de vraag welken in vloed dit alles zal hebben zoowel op den economischen als op den finan cieelen toestand Deze was reeds ern stig doch zal ongetwijreld steeds ern stiger worden De drukkersstaking in Duitschland BERLIJN 13 November In het mi nisterie van arbeid heeft een bespreking plaats gehad inzake de staking der boekdrukkers Van de zijde der werk gevers werd aangevoerd dat zij zich volkomen hebben gehouden aan de be palingen van do arbitrale uitspraak in het conflict D.^ze uitspraak wordt ech ter van den ka nt der drukkers niet als voldoende beschouwd zoodat zij er zich vorder niet aan gebonden achten en verdere wenschen koesteren Naar ver luidt dreigt het conflict nog scherper te worden aangezien ook de electriciens bereid zouden zijn tot een sympathie staking die dan het geheele leven in de hoofdstad zou ontwrichten BERLIJN 13 November In de rijks drukkerij zijn reeds een paar honderd man van de technische noodhulp te werk gesteld teneinde het drukker van de rentemark te verzekeren Voorts heeft de directie een bekendmaking tot de arbeiders gericht waarin zij hoopt dat velen aanleiding zullen vinden het werk te hervatten Int erp ellatde o v er den e x k r o o n-p rins BRUSSEIj 13 Nov De afgevaardigden Mathie nat soc Bovesse Waalsch lib en van Hoeck VI Kath hebben een ver zoek ingediend om te interpelleeren over den terugkeer van den ex-kroonprins naar Duitschland De nationalistische samen zworing in Hongarije BOEDAPEST 12 Nov In verband met de samenzv/ering van Ulain-Hitler heeft de politic hier ook nog den Beierschen handelsbediende Friedrich Döhmel ge arresteerd die hier in een ijzerzaak werkzaam was en tevens als diploma tiek agent van Hitler optrad Ook wer den verschillende bekende leden van den Bond van Ontwakende Hongaren Joseph Pal en Bela Vikar gevangen ge nomen omdat zij deel hebben genomen aan de voorbereiding der samenzwering In zijn verhoor verklaarde Ulain dat van een verdrijving met geweld der Hon gaarsche regeering nooit sprake is ge weest Alleen wenschte men een bondge nootschap met Beieren aan te gaan Bo bula die tegelijk met Ulain in hechtenis was genomen weigert op iedere vraag te antwoorden met een beroep op het feit dat hij Amerikaansche burger is Do straatverkoop van Mar ken verboden In den laatsten tijd werden te Parijs — evenals hier te lande — op straat marken verkocht of bij wijze van premie ten geschenke gegeven aan koopers van kranten of tijdschriften Winkeliers de den desgelijks Thans heeft de prefect van politie dien handel en die uitdeeling van marken verboden op grond dor wet van 1917 welke voorschrijft dat hande laars in vreemd geld zich moeten doen inschrijven en een speciaal register moe ten houden ii Het Ruben s-h u i s Henri Blorame Antwerpsch kunstbe schërmcr heeft bij uiterste wilsbeschik king 2öa00ü franc vermaakt aan Je stad Antwerpen met het doel het huis van Rubens door de stad te zien aankoopen i en tot museum te verbouwen Propaganda voor onze groenten De Provinciale Commissie voor Tuin bouw in Noord-Hollau(f heeft besloten ƒ 10.000 beschikbaar te stellen voor het voeren van propaganda in Engeland voor Langedijkor groenten Ondanks het verzet van eenigsn hoeit ' t Contrsial Be stuur van Veilingen in Nederland beslo ten daar nog ƒ 10.000 bij te doen De te genstemmers meenden dat die ƒ 20.000 nog veel te weinig was daar de Engel schen zelf het vorige jaar ƒ 90,000 heb ben uitgegeven voor propaganda in eigen land van tomaten UJr ïnilusWe - ea EnlsliOBdstóool De minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen heeft aan de Utr Industrie en Huishoudschool bericht da hij geen vrijheid heeft kunnen vin don gelden op de begrooting voor 1924 te vra.gen voor een afdeeling van ge noemde school te Baarn — ^ o — Academ BerJchien Geslaagd doet examen rechtsweten schap mf j A D Dorama — a — Dorjis KersSfeest te Blïthonren Het zal velen bekend zijn dat verleden jaar bij het Broederschapshuis te Bilt hoven een dorpskerstfeest heeft plaats gehad in de open lucht Temidden van den stillen stemmingssfeer heeft daar onder den eindeloozen sterrenhemel een kerstboom gestaan terwijl tientallen kaarsenvlamrnea haar mystiek schijusel omJioogwaarts deden wuiven en daaromheen zaten geschaard kinderen cok ouderen uit de Bilt en Bilthoven Kinderen uit noodlijdende gezinnen ' Als één kind hebben zij daar heilige ge wijde oogenbUkken gehad waar de ge boorte van Jezus herdacht werd als uit één kindermond hebben zij daar tot de schitterende sterren doen opjuichenhun Kerstliederen Eén zijnde hebben die kinderen daar samen chocolade gedron ken en een kerstgave ontvangen Ge lukkig en dankbaar zijn zij toen weer naar eigen huis teruggegaan Ge lukkig met hun kerstgave en het ont vangene dankbaar omdat zij dien hei ligen dag hebben mogen herdenken op een wijze die licht in eigen kring niet te vinden was geweest O sohoone Kerstdag dag van „ Geven en Liefde".Heerlijk dat wij dezen dag nog hebben,om kinderen samen te brengen wienbïjha nooit gegeven wordt en die'Liefdeniet kennen dezen dag dat zij'kinde ' ren te samen zich nog één kunnen ge voelen dat hun iets gegeven kanworden naar lichaam en geest dat zijiets kunnen doorvoelen van Hem DieZich in Liefde voor de mensehheid ge geven heeft Het ¦ Centraal Comité te Bilthoven heeft ditmaal het initiatief genomen voor de kinderen dér noodlijdende ge zinnen te de Bilt en Bilthoven en naas te omgeving weer een dergelijk mooi Openlucht-Kerstfeest te organiseeren Daartoe werd gisteravond te Bilthoven een voorbereidende vergadering belegd welke bezocht werd door ingezetenen uit beide plaatsen en uit Utrecht Be sloten werd voorloopig den datum de zer viering vast te stellen op 24 Decem ber ' s avonds 5 uur en hij herhaling SVs uur Bij slecht weer zal deze datum verscho'ven worden op 25 of 26 Decem ber nader op de boomen aan te kon digen De plaats werd weder bepaald bij het Broederschapshuis Voorts werd besproken de verlichting het maken der bekende „ veldkeu'kentjes " evenals ' t vo rig jaar benevens nog enkele andere onderwerpen Een financieele - en redactie-commis sie deze laaste om publiciteit aan het feest te geven werden benoemd de be noeming van een secret werd aangehou den In de komende weken zullen lijs ten circuleeren Op een de volgende week Woensdagavond in het Broederschaps huis te houden vergadering aal een en ander meer definitief worden vastge steld Wat betreft het circuleeren der lijsten men begrijpt ons wel nadere definiies zijn o.i overbodig gezien het geen wij in den aanvang schreven Een ieder zal — wanneer hij zich even ver plaatst in het milieu van het noodlij dende kind de ouderen incluis — er zeker gaarne toe medewerken dezen menschen een sohoone Kerstfeestviering te bereiden evenals men dit te Zeist nu ook reeds deed GEmiZNTEZAKZH Aam vriageii om geld on u d t do gemeente ' kas tot aan schaf f dog van meubdiladr voor b dj zondere lagere 8 c dl o 1 e ni In haedien van B « m W om teni'öliit en raiad zijn giC'SJl)olid de aia,nvirag<:in va.n heit R K Pair Keaikbesliu'uir viam dien H Majitinras na van bet kïirkbeisitiurur dier R K PiaiTOCihde van St Cathiaa-rana tot het ontvaingem udit de gemiecml/ekais van de rioofdiige gialdien voor de aa/nedhiaffBing van schoodaneubelcn tien - Jjeftiioe-ve van de bij zondiea-e lageine schoten ondersciheiden • lijlk aan de Gansstiraat 55 en aan den Abstedeaidijk 28 aildeeCiing jiongiens B en W beo-iiohiten ' tihams da.t ten loze aan de vwedechten vian artóikietl 73 iev Lagw^mdierwijsvret 1920 ds volclaT,n zoo dat imge volge arrtnJcel 75 dder ivj - de ge yraagido niede\veii"tkdng man m.')eien wor üiln verleend - ïcch kunnen B en W ndjet toit Bn^viUd igi'Big van deze aanvragen advdseea^n en jweil omdiajt deize naaj hnn ooa^deeil geen ' aamvTiagian zün aile bedm^edd in air!d.'ii;l 72 wan genoemde wet Weil geeft gon f-^.-nd vv <> t.3a.rtike.l sinds de vvij'zigcng ir'j de wet van 16 Fedxpuaim 1923 Süil No " 8 aan de i>esturen dor bijzondere lagi-i-e scliolen ook he;t rcoht om viooir aanschaf ring van schoolmoudjolcn de leer - en hulpmjidfdolen daaA-^oindeir begrcisen de noodige geilidcn udt de gemeentedjjas i-ui tïs vttiagen maar biij-kens < Je giescdidede nds deir wetswijziiiging zijn hder allleen be doeld uiitgave.n vaiü dmditengewonen ü--'ird éne het kaïradaer van kapitaalisaod't^aven draigem Aarasch af rongen van giewionen aard wi'aarvian de kosten caider de exploojtatie uil.g'av-en thune t>edkoai-en moeten langs den weig van flji'idikeJ 101 der weit éaA de jaaaildjikscihis vergoeidding udt die giempente kaa vian de nuaterdeele €' xplio(iitia.tiieikostcn d'Sir bijizicndeire lagicine scholen rogeilt aan de beislnjir-en wioj'dc © veigoed De wetge ver heeift ' aan de p(r«di:tijli wdQ-len oveaila ten tiUiSisühen deze kapdtaalBudtgaven © tnei-'zijdB en exploditiatdetooisten ander zijds die girens te - tr-oktoem Het komt B en W voor dat doze girems ' t Ije&te getiroikdcen wardt door oindeir arti kel 72 - dieii ' wet alleen diie aanis<:haff3jnigen te büienigen dóe in bu.iter.gi-ewione omsitjan ddigi'nieidiem ha-ajr oorrzaaik viindien Als zooda niig zö'Udiein zij viooirail wciUen laaiiimeirken dl iingieibaniiilcMiCmiitng van tot d'UlS^^eln^o on - g elwuikte diotoaikfli w-cigiEns fjoeniemiing van het aamtiad kJiassen be,liainig:i-i]ike toeme niing van '"" et aantal leeirlcngeii reco ga--ncisaitii © eener scihool en - dwig In al - deze ge\isilil ein kan gespaiokien wco'dion van eer ste dnpichitftag eener sohooJ of uititaieidiing diiieir inaiioinldng Daiajrtegenovisir zouden B en W ailile aemsch'affiiing dóe nii-et udjt dergedij'kie bu-i tsingigw^me omstian-dfigihedien vaairtviloeden d-us b.v dde v>ie!ike siUiHi-kkien bot vervan ging van vieo-Bleten meu beten ' diooir v&&a • we of tot oompleteeiring van het aan iveizigo zonidier giroote toenamdng van het aiantail deieaiMmgein als explodtaitiiekoisten wiillen aainmca-ten dde dooir ide - scbood bdstiuireln kunnen gekweten wondian uiit het bedn ag per l'eeirldnig dat diun inge vodge anindt el 101 deir weit jaairldjdis udt ' de igemieenteikias woQidt toegelegid Daar - - tegisn KOU wat de liio«ten van aanisxshaf tliTjg \ ian ndeuiwe meiubeilem betrefit wed ¦ ddt bezvve-air kunnen worden aaiigevo-eird - diait deaa koisten mei vooa-komen omdieir dde edke dnigevodigie ih,et -^ lijfide Md van aii'lddiied 101 voor de bea-ekendng der ex plodtaitdeviargKieidting dn aanmeirking ko men Daar sit^aat echter tiegeniovea - dsit wèl dn aan-mwlidnig komend de kosten vtoa het ondemhoudien dier echoodimieiuibe lon en dat noimniale voairaiieiuwdng en aan vultóng viain - hsit metidaiiliaiia " zieier w-ed - als ondea thomd kan woaidicn be'Schouwd B en W etedden tóch bij de toepasscng viam artdibed 101 dan oodi op dut etandpnint wiaarudit - vioortvlioedit dn die eeaiste ploate diat bij de beireQcieniimg van het iïodnag dat in eencg jiaair per deetrliing vian de open bare sohiol'en is uditgegeven oodt de uit gaven vooiT monmiale veiindeuwdng en aan vuldcDig yam het membdliadr der opeetia.'re lageaie scdioden woa-d-en medegjebeld en in de twieeide piliaate < fet bdj de dirde-a'aar l'Utoclie aJnekeni'Jng met de bdjaondieire schoolbestiuirein geen bezwaair gemaakt aal worden tegein dengedijte udtgaven voor de bijzondene lageoTe swhiolen Inidden B en W nu de bedde thans in betoiamdeling zijmdie aanvnagen aan het boviengeisiuölide ca'jten'd.u.m - toeitisen dian moe ten zij vioor beède diot de siioiteom komen dat zij ndet beitneiffen aanisdhaffdngen als in airtdikeil 72 der wet bedoedd Voor de school aan de Gainsstaiaat 55 - wordt ads rediem deir aanisohaftdng opgegeven de noodizadiel'ijkihedd ven aamviuiHdng - van die beotaande scid-jolmendjelen Udt ndets blijkt eohtiar diat er ^ vooir deze aan-'wid ling eendge budtengewione aamledildng be staak E venmdn ds ddt het geval bij de aainisobaiffimg ten bohoeve van de scdiool aan diep Abstedei'cliijdc 28 wiaairvoor als redien woaidit opgegeven het bellang - wan l]«t onideirwdjs en dioeditiref fenide biewiamng van teermiiddeden In bedde gevadden be hooQ'en - de aanschaffdimgen bcikcstdgd te wondeii udt h'Ct djedrag per Je«rldng dat op guionid van antddjed 101 deir wet aan ' de ' SülB0OilibeBtun;'en woaidt udtigekeeirdi B en W sitedden mdtsdden vioor de - beide ¦ oindicii'weirpieiMjike aainvnagen e iet dn - te wdl'ligen Aanvrage om gelden uit de gemeentekas voor leer en hulpmiddelen voor een b ij z lag school Naar aanleiding van ' t om bericht en raad in handen van B en W gestelde aanvrage van het R K Aartsbisdom Utrecht als bestuiïr der bijzondere la gere school aan de Doornboomstra it 1 om uit de gemeent I as de noodige gelden te ontvangen voor de aanschaf fing van leer - en hulpmiddelen ten be hoeve van het op 1 September 1.1 ge opende 7e leerjaar kan die school dee len B cii W mede dat blijkens inlich tingen op 1 September oen 7e leerjaar geopend is met 30 leerlingen voor wie leerboeken wort'yn gevraagd terwijl voor het lokaal dezer klasse nog een kachel met toebehooren en jalouzien voor de ramen noodig zijn Gebleken is dat wel met pl.m f 300 inplaats van do geraamde uitgaven ad i 472 zal kun nen worden volstaan B en W stellen voor de gevraagde medewerking te verleenen Vereen Groentcn - en ''/ rnoMenvoiUag „ Utrecht en omstrekca " Friiitveüing van 13 Nov Bendorzoet ƒ 12 — 15 court pendu ƒ 10 — 13 goudpermain ƒ 12 — 16 schijvers ƒ 13—17 goudreinetten ƒ 10—41 belle fleuren ƒ 15—40 beurré Die ƒ 39 cam pagne ƒ 8—22 win tor jan ƒ 21—30 zure bloemé ƒ 9—15 lemoenappcls ƒ 22^-41 zoete pippel ingen ƒ 18 — 33 ' notarisap pcls ƒ 16—20 bergamotten ƒ 20—25 beur ré clairgeau ƒ 31—64 present v Enge land ƒ 18 — - 01 zoete reinet ƒ 10—14 hooi laars ƒ 11 — 17 Anna Elisabeth ƒ 8—14 grauwzuur ƒ 10 — 11 kaneelzuur ƒ 10 — 14 kroonreinctten ƒ 17 Groninger kroon ƒ 12 Wijkerpippcling f 6 — 9 ribbelingen ƒ 8—12 Alles per 100 KG School en Kerknieuws Ned Ilerv Kerk Aangenomen het beroep naar Wapen velde ds R Steenbeek te Hoogeveen Geref Kerk Bedankt voor Apeldoorn door dr i Ubels te Varsseveid Ev Luth Gemeente Bedankt voor het beroep naar Vlissin gen-Middelburg door ds J M Siadeijei Ie Monnikendam Pauselijke onderscheidilng Aan pastoor F W de Rooy van do St WillibrorUuskerk buiten de veste te Amsterdam is ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum der kerk de Pause lijke onderscheiding het cerekruis pri ecclesia et pont if ice in goud verleeiid Ex vrije - en orde-oefeningen ^ Amsterdam Geëx 12 cand ijesl do dames G C Wijngaarden A Bartman M A C Lohmann en A E Potthoff Amsterdam G Bergman M C Maat Zaandam C Ruijterman Hauwert II J J Put Koog a.d Zaan G A Rachel Oestgeest ' s-Gravenhage Geëx 11 cand Gesl de hoeren G Keus en J Hommes beiden Den Haag A Huisman Veur N Akker man Zwijndrecht de dames C H A l^ramer Voorburg en A G Koopmans Soest — o — Opperrabbinaat van Friesland Men meldt uit Leeuwarden dat in ds vergadering van den Ressortalon Raad van het Synagogaal ressort Friosl.and met 21 stemmen en twee blanco geko zen is tot opperrabbijn dr Carlobach uit Berlijn onder voorbehoud van de goed keuring van de permanente commissie tot de algemeene zaken van het Neder landsch Israëlietisch Kerkgenootschap __ MARKÏBEEICHTEN PURMEREND 13 Nov Kaas Aanvoer 11 stapels lahrieks - f 49 met rijksmerk t 5ü 23 stapels boeren f 48 met rijksmerk f 50 1 stapel commissie met rijksmerk f r * Boter Aanvoer 680 KG t 2.45—3.50 per Kilogram Vee Aanvoer 570 runderen w.o 42Q vette koelen f 0.85—1.20 per KG 140 gelde koeien f 185—3:30 melkkoeien 1 25ft-ü5ü 30 vette kalveo-en 1 1.40—1.60 per KG 140 nuchtere kalveren slachtkalveren I 10-40 fok en mestkalveren 1 16—32 13 stieren I 0.90—1.05 per KG 20 paarden 1 100—200 400 vette varkens f 0.78—0.83 300 biggen f 14—22 1010 schapen f 30—55 80 bokken Handel in runderen kalveren varkens en schapen matig prijshoudeud Alleen vette kalveren vlug 170 Ganzen £ 8—10 zwa nen 1 H Eieren Kippen - tl3 — 15 per 100 stuks Fruit 200 zak appelen f 3—4 100 zak pe ren I 3 — i per zak ROTTERDAM 13 Nov Ter veemarkt wa ren heden aangevoerd 201 paarden - 5c veulens 773:.makere runderen 680 vette runderen 180 vette kalvei-en 324 nuchtere kalveren 231 graskaiveren 208 schapen ol lammeren 324 biggen 11 bokken ot geiten 27 overloopeis Prijzen per halve KG koeien 37V2/40 — 50/52Vi—S7';2/60 et ossen 60 — 52';s—5b et stieren 43—50 — 53»/8 et kalveren 65—75 — 87V2/90 et Prijzen per stuk van mager vea melk koeien f 350—490 kallkoeien I 360—480 stieren t 230—520 pinken I IGO — 225 gras kalveren 1 60—150 vaaraen f 240—350 paar den 1 250-350 slaohtpaarden f 100—200 hit ten 1 200—300 veulens f 60—100 biggen I 12 — 20 per v.'eek 1 1.75—2.50 overloopers f 24 — 30 nuchtere fokkalveien t 24—35 idem slachtkalveren I 16—33 DEVENTER 13 Nov Vee Op de markt besiond de aanvoer uit 202 runderen waaa- in tamelijke handel was Dragende koeien £ 300—450 guste koeten I 225—325 dragende vaarzen f 200—400 dragende pinken 1 100 — 260 guste pinken 1 120—180 graskaiveren I 45—80 nuchtere kalveren I 7—15 stieren i 0.85—0.90 per KG Vette koeien i 1.05 — 1.10 per KG slachtgewioht GORINCHEiVI 13 Nov Vee Op de Sint Maartensche veemarkt waren aangevoerd 3639 stulcs vee Men besteedde voor zv\-are katfkoeien f 300—500 melkkoeien 1 250 — 350 kalfvaarzen t 250—400 gustevaarzen I ISO — 250 S'/j-jarige ossen f 20 — 350 l'/s jarige idem 1 150—250 pinken f 150—225 graskalveren 1 80—140 nuchtere tok kalve ren J 24—40 idem idem export 1 12—20 De handel was redelijk Belgische kooplieden Kochten vele kalfvaarzen CULEMBORG 13 Nov Op de weekmarkt van heden besteedde men voor eieren vau 13 tot 15 et per stuk — Veiling Culemborg en Omstreken Goudreinetten 1 extra 15»/s — 16 et idem J extra 7^2—9 et bellefleur 1 extra 20 et idem 2e kw 8 '/- et campagnezoet 1 exti'a 12^2 ct „ dubbele bellefleur 15'/2 ct „ court pendu 1 extra 10-12 ct „ idem 2 extra 3 et paradijs 1 extra 7 ct „ benderzoet 1 extra 7 et benderzoet 1 extra 8 et idem 2 extra 4V3 et hoUemans S'/j et - streepzoet 9 ct „ roodzoet 8'/3 et '^ lles per KG HOUTEN 13 Nov Fruitveiling Belle fleuren I 16—23 ct „ idem II 6—9 et goud reinetten I 12-22 tt idem 11 4—6 ct „ zuri aagjes II 4—5 et zoete appels II - i 5 ct „ zure appels 3—7 et carapagnezoet 12—13 et idem II 6—7 et idem uitschot 2 et Westl Bellefleur I 4—9 ct „ gribbelinpen I 4—12 et armgaarden I l-i — 15 ot idem I.l 6—8 ot grouwzuur II 3—4 cf idem I 10 l'i et heerappols ¦>— S et winterjannen IS — lö et gele wortelen 4 ot aardappelen 6—8 ot alles per KG Kaas per pond 55—56 et S BODEGRAVEN 13 Nov RaasmarKt Aanvoer 291 partijen waaronder 233 rijks merk 11555 stuks wegende pl.m 80885 KG Prijs Goudsche kaas met rijksmerk l6 soort 1 55 a 58 2e soort f 50 a f 53 zwaar dere tot f 61 zonder rijksmerk f 50 a I 50 WAGENINGEN 12 Nov Veiling Uien f 6—10 aardappelen 1 2.50—5 per 100 KG bloemkool f 11—13 knolselderij f 5,2.' 5,75 andijvie J 0,50—1.50 komkommers 1 5 — 6 witte kool f 6,50—7.50 saroye koo f 6.75—7,25 per 100 witlof 20-42 et spin.v zie 18—22 et spruiten 22—25 et tomatfin 29—30 et per KG bietonkroten f 2.50 — 2.60 per 100 KG goudreinetten 6—7 ct „ bellelleurs 16 — - 22 et boschappels 22-24 et Jasappels 10—12 ot goudpermain 1,3—15 et benderzoet 6—7 et lemoenappels 15—17 cl „ gerrit roeloLsappels 12 — 14 et kastanjes 18—20 et zoete appels 8 — S'/a et per KG chrysanten 20—25 ot per bos VEENENDAAL 18 Nov Heden waren de marktprijzen Boter 12,20 per KG eieren I 14 a 15,1)0 per lOO stuks aardappels f 3.75 a 5 per HL biggen f 10 a 15 schvammcn f 24 a 35 dr zeugen I 70 a 110 zeugen f GC a 75 kallkoeien f 250 a 400 kalfvaarzen I 200 a 3,50 guste vaarzen £ 150 a 335 Dia ken I 50 a 150 I 
JMEN BEMOSrr DU3 SLE:CHTS DBMEhFT IN TB ZENDEJi VAN HET AANTAL DAT OP DE CADEAULIJST VERM ELD S TAAT Kï öpenb Vericooping TEGEN CONTANTE BETA-^ LING „„ Maandag 19 November 1923 en zoo uoodig don vol uer.deii dag des voormiddags 10 uur voor de locomotief loods achter het station Ma liebaan to Utrecht ingang Ooslerstraat over het Steon tclenterrein van EEN PARTIJ plm 600 NUMMEHS jn op Dinsilag 20 November i';23 en zoo üoodig volgende oasen des voorm 10 unr op dezelfde plaats van een partij buiten diemst gestelde goederen als Kasten Tafels Stoelen Lessenaars Brandhout Kis ten Koper en Ijzerwerk Touwwerk Hand en Steek wagens enz Ie zien Zaterdag 17 Nov van.S 12 uur en ' s morgens vó6i den verkoop van 8-10 u De terreinen zijn te bereiksn met lijn 1 halte Zonstraat De Vendumeester J BEIJERS 26 lovembi Treiciiiii In i^t Gelukskantoor TRANS 2 H ie vorige tre.kiug f 55.770 totaal aan prijzen gcvatlun Tt a:eloepn eid van het tienjarig bestaan van ons Ksi.ieer neven W\j aan iedere ^ oo^er die in bet Oeloks kan oor een Obligatie koopt ófeila8sikale)eeii n»arextra fijn » Sigaren Cadeau y I L L A te BÏLTHOVEN te koop Riant gelegen uit richt hooMwfeg 7 kamers,«Brre keuken kelder gr zol der schuur Prijs f 11500 — waarop 2/3 Ie hypotheek be schikbaar Inlichtingen en woEingcourant verstrekt KORSWONINGBTIBEAU Bilthoven Tel 6623 9457 In liet Kmideaiersvsk kan ita utrecht in een volkswük geplaatst worden een Maandag 19 November 8 uur — Geb v K on W EEN ENKELE VIOOL RECITAI ' ERNA [ mot - eöewerking van flJifeolaus SclïWalb de geniale Eongaarscbe violiste Werken van nsiu-r > ioaart ürio ^- t'hopin - Bubinstein Plaatsbespr en kaartverk dag aan het Geb voor K & VV al 1 2 ' O en f 2 — pms r ch en Kfpflp lit lifftii^^t 7e VoIkscoEeert op Maandag 19 NovomberJ ' s avi.nils 81,4 was ia TlVuLl ouder ieiding vanj Svert Cornells SolistFrtAKCIS KOEÏiE Viool Ie CGncerfmassferU.S.Ol To gan^'^bewijzen a f().2ö van af DOESerdag | 15 November a n de Kiovken Janskerkhof e " ÈmT - derbrug aaa ' liet lu eau van d n Ltf bestuuidersbuuü v \ ittevrouwensingel 14 aan het bureau vat ^ den „ IVliddenstaiider " Haverstraat 21 en indien no | voorradifr ' s avonds aan de zaal É Er worden niet mo^T dan § programma's ^ m elËcffl koopsF mtgereifet ar.ioT ' KyiSTHIflOEL " „ i^SGITI " 1 SCHILDERSTÜKKEM ia alls genres ¦ anslsclsappeii Zeegeziciiteiïj Kerk interieurs Ekerastiikken Stillevens enz - LIJSTEN in diverse soorten Groote keuze in PLATEN GRAVURES ETSEN HOUTSNEDEN enz Portretlijstcd — SchiMeiartikelen Speciale Tentoonstelling voor de ST NIGOLAAS In onze ateliers werken academisch ontwik kelde kunstschilders en Ie klas vaklieden Firma G.-C HARTYELT MARIAÏTBAAT 31 — 3 UTRECHT 9107 GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN - f REEP'ETiKETTEM HEBBEN DUBBELE WMmrf.TrZ7rxmimK p®nöerdagav©ïjd 15 Ko^emto —_ 2e LEZING door iLDAMEVA Dl PM&DISA J.HAA6 Onderwerp eETHLEHEM TOT 0944 ter waarde van Toegang vri [ Aanvang 8 uur scKesz ¦ Keep LET WEL Aangezien SïGEESl ' Beep-Mketten dnbbele waarde hebben geeft deze Bon pMs 23 Ul^MM ' Eeep-ltiketten tuM op e^n eadean waarvoor onze 6adiaaM|st 50 Btiketten aangeeft 2 Bons plus 46 SICKESZ ' Reep Etiketten geven recht op een Cadeau vau 100 Etiketten 4 Bona plus 115 SICKESZ ' Reep Etiketten geven recht op een Cadeau van 250 Etiketten Bij grootere inzendingen geldt dezelfde verhouding als hierboven aangegeven Inteverinj moet geschieden aan de N.V VERRÜOPi(Aï(OOR VAN CACA0 P.iOjÜCTEN Afd Cadaaux Heerergrachit 12 Amsterdam DEZE BON IS GELDIG TOT 1 APRIL 1924 Bons zonder Etilietten hebben geen waarde 8884 '"^ ede / ww/f amaoK Hygiënixh vtw^l * BI3CUIT3 " DEU^^OO ^ WED B VAN DOE^J>*J *<-^^ AMSTEliXltAM Febrikanten yan de bekend ® FROÜ FIIOÜ met den L1NDBB00M " MOCOA-TRIO-TRAC THEEROOS RÜMMY CHOOOLADE MOCCA STAN GEN merk CHOMOSA MOCCA-STAAF JëS merkMOPITA BÜTTBR-FINGERS MARIE DEMILUNE enz 9555 FAMILY ASSQBTED ook ia LÜZE-\«BP i-KKING Het Goedkoopste Adres voor Goud Silver en Horloges is in den GOEOKOOPEN GOUDWINKEL van ^^ H mm ïwmi 8 naast ie Byyrliefk Inkoop en Ruilen van Oud Goud en ZHver EIGEN REPARATIE INRICHTING ' itlX I^rai Volledige opleidin ' p brief v kommies land - bouw ' diploma bew,faas*de poüiie lii-ginsal f 300 Leen • ' > j ai 236 tiee^ii plm fOQO gesifsa^den Inliobtin:(enverst M v r » BRUiCK irn,-:nj Pustbus 70 [ TAL-OlilZ Dood VAN ONZE ZAAK Jehnwd zonder inwonende kinderen Zü die reeds klan ten hebben genieten de voor keur Aanbieding met op > gave Tan vorige werkkring « HZ onder No 9417 burean nu dit blad in oliövert sohitierende staU ken in prachtige lijsten van af f 2 — Verder üriatallan artikelenen met dehandbischilderdi Vazen GelegenheidsKOopjes.Te bezichtigen Donderriar 15 No'emb'' r 9—5 uur Hotel Hoord Brabant 96.6 ^^ Usnel,öoh'ede e/7 Qoedkoopyerhulzen ' Oenkl aan p.LuyEnDjJK l-sidacheweg 20.Telel^544 kikm irandstofen STOOKT onze erkead beste Domaniale iüthraciet en Eierkoien B'erkulen b amame vin 5 H.L f 2.35 ter H.L Khnt'jor mmmm mi - Tei 312 Aai bevel-nd 96üii L SPARENBÖRQ PARKSTRAAT 34 aigighaald aan ons Bu reau DRIFT 23 a 10 cent per Kilo MINDER dan 10 Kilo wordt niat geleverd N DIT BLAD Zie de zeer lage prijzen in de speciale étalage dËiKi^Ë TAPMT - en hmmmmmmm TELEFOON 14&5 Vredeoburg 14 - Ulreclit - 0-0 Doüderdag 15 No¥@m!iei ' M&nMUMkmm van de MMilliS 18 Emmih^f © ptreiei aïi ORKEST TRiO JACS^SON 9*19 DE DIRECTIE Toor person - n met vaste posi io op biil ka voor waarden fiiscre'e iphandeling Inlichtingen f^ALIEB^A ^ 139 Kantooi uren van 10 t en van 2-5 Bovf-n 11 nel^i-n VVoensda?-en Vrydtgav.jnd v 7-9 Wordt gswtagd ï'oor dkeete iMisnsttreding een bekend zijn m@t sollieitecren onder Alléén m dis volkomen BTOhtïig geltsïïsii te 9613 bareaiji éu^it FAi-.E van UEK Uf a \ o-su pue iRT zoekt vjor de atad UTKKOÜT AGENT uitslui.ead op provisie basis bereid zoowel groota ai » kleine zaken re^elmaiig te bewrrken Alleen goede ingevoerde en yverige verkoop Krachten geüBven onder opgisal van voU inl te schrïivin onder No 96liJ bur dezes gemonteerd in juist-passend | modern montiiur voldoen U hetj meest H o LAMIVIERTS VAN BUEREN,Zadelstraat 33 Opticien Tei 2791 - Èi Dames-enTCihdei * VOORSTRAAT 0-0 72 72 ilSiODGOEDESE » IINIEi Xy SPORTKOU3E.M & ne Hygiënische 3 a m m i-aitikelen roor Dames en Heeren Paienige aeesmiddelen Zie kenverplegings-ar — tikelen enz — Vraagt geilL prijsconrant rEEST DIT BLAD I m ïililIÜL \ w mill » Zadelöiraal - ^ 7 ^ Urrqchh ZUIVER © n HALF V^OLLEN © S^OERKLEEö^^G van Sohoü Ëngberts en Schoiten Almelo Beleefd aanbeveledd ffi » j Orulderiliisiite Wlilemstraat b h Vreeburg Tel 1774 Hawelilksbneven Directe Levering Billijke Prijzen ISO van Bemnarde Weerd E ¥ 1111 Bj^M a IN VERHUIZINGEN naar ¥ ergüicier en Encadreyr 0af!egracA!961)is b.d Viebrug aan Amotenaren en Beamb en tiq^t en zonder borg Gemakteeltike condities üeh iratioudirg Br r no 8'i7 " bnr dezer Dondurd ö Aov i a.u j.ti sta tion ot omtrek een l;lein gouden Dames-lorloge aan zwari zijüen lint ' i \ g^ni>oede belooning lerug ie be zorgt n aan Douair CKJfiüTZ klein üelresteiii " Velp bj}Arnbem 951 £ GOEDKOOP ADEES VOOR SCHILDERIJEN EN HET INLIJSTEN VAN,PLATEN SPECIAAL ADRES VOOR HET REPAREEREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHIL DERSTÜKKEN ENGELSCHE - EN ANDERE PLATEN ALSxME ¦ E VOOR HET RESTAÜREERENVAN ANTIEKE KLOKKEN EN PENDULES RESTAUREERT EN VERGULDT ANTIEKE EN MODERNE SPIEGELS P:N SCHILDERIJEN ONZICHTBAAR RËPAREiiREN YAN BEELDEN ANTIEK PORSELEIN EN \< ¦ - AARDEWERK - - - elegenheid tot Dineeren dagelijks van 8-7 uur Ook In Abonnemsnt ISoMer eenige verplleliting aan liuis t ® ontbieden 
PP Mevr van der ChijSj Sehippersgrach t Maarssen vraagÈ i I zoo sp.o©dig mopo -)^ lijk een nette DIENSTBODE als Meisje-Allecrj 9389 WEGENS STERFGEVAL Notaris RIBDER te UTRECHT kantooi hoa donde Achter den Dom no 30 aldaar is voornemensop VRIJDAG 7 DECEMBER 1923 bij inzet en opVRIJDAG 14 DECEMBER d.a.v bij toeslag telkensdes nam 1 UUR in het Notarishuis Achter SintPietei no 18 te Utrecht in OPENBARE VEILINGte brengen I Het alom bekend goed beklant en naar de eiscbeii destijds ingericht gunstig gelegen op een der drukste punten aan het Vredenburg te Utrecht plaatselijk gemerkt no li met erf zijpoort dienende tot stalling van auto mobielen etc met het daarmede commnniceerende druk bezocht en naar de eischen ingericht BIOSCOOP TH£ATER „ SCALA " waarvan de ingang is in de Lange Viestraat no 12 te Utrecht met daarbij behóorende bovenwoning kadastraal bekend gemeente Utrecht sectie C nos 6161 en 5904 samen groot 13 A 46 c.A Te veilen in een perceel Het Hotel heeft aan het Vredenburg een front breedte van ruim 19 M en een diepte van ruim 71 M en is voorzien van centrale verwarming gas ' en waterleiding en electrische geleiding W C closets en grenst aan het perceel Lange Viestraat waarin gevestigd is de „ Grand-Bazar " De Bioscoopingang in de Lange Viestraat heeft een breedte van ongeveer 6 '/« M Het Hotel-Oafé-Bestaurant bevat BENEBEN Vestibule café lang 21 M res tauratie directiekamer zijzaaltje hal biljart zaal waarin plaatsing voor 9 biljarten groote keuken met bijkeuken kelders benevens 4 kegelbanen en kantoor ie étage Ontbijtzaal diverse logeerkamers 1 en 2-persoons met vaste waschtafels groote vergaderzaal garderobe foyer bal - en tooneelzaal ^ e étage Diverse logeerkamers met vaste waschtafels huiskamer met slaapkamer en groote vergaderzaal ^ e étage Diverse logeerkamers met vaste waschtafels kleedkamer linnenkamer dienst bodenkamer en vliering Bet Bioscoop Theater bevat Vestibule garderobe tooneelzaal en kelder De bovenbehuizing bevat Ie étage Voorkamer slaapkamer en keuken 2e étage Voorkamer slaapkamer kleedkamer en zolder De aanvaarding kan geschieden 1 Maart 1924 jf zooveel vroeger als in overleg met de verkoopers za worden bepaald De betaling der kooppenningen zal moeten ge schieden met de aanvaarding De grondbelasting bedraagt over 1923 f 1229.20 en de straatbelasting f 245.30 Het te verkoopene heeft een tctale oppervlakte van 1346 M2 en verkeert in goeden staat van on derhoud De perceeïen zijn te bezichtigen DAGELIJKS van 10*/2 — 12 uur v.m en van 2 — & uur n.m op ver toon van een bewijs van toegang af te geven door genoemden notaris Meerdere inlicMingisn verstrekt genoemde no taris te wiens kamtoTS biljetten en toBgangsbewij zen te verkrijgen zijn Melodie DIENDER — OH — DÏEHÜEH KROONPRINS — OH — EROONPKÏNS WAS HAST DIE JETZT GSMAGHT WïERINGEN 1 ^ VERLASSSN DAAR POINGARé JNAAR JE SMACHT < JOCHIE — OH — JOCHIE WAT HAAL JE NCÜ WEER UIT IN DAT KLEINE OEHLS PLAATSJE SLAAN ZE JE OP JE DAMES wegens vertrek van den Kroonprins KINDERHOEDEN au 97 cl DAMES HOEDEN gegarneercl 150 „ BONTKRAGEN nu 375 „ BONTGARNITUHEW nu 1250 „ BIBERET VELLEN 50 cM groot 150 n Verder een grooie coUeoüa RCOB EEUIS en Z5BEt VOSSEN SKUNKS CPPOSSUM BIBERET EIKSTEEL PAMI In Kra gen Stolo's en Garnltareu — LET OP HET ADRES HEI " rlenpli TWIJMSTRMT 75 Telef 2592 Politie en Gomeemtepersoneel 10 procent korting GEZELLIGE AVOND vanwege de Jengemannenvereeniglng J)E ZAAIER " afd Stadszending op Zaterdag 17 Nov 8 uur in „ BETHEL " Heerenstraat 34 MIJN REIS NAAR ZUID-AFRIKA Causerie bij lichtbeelden door den bekenden schrijver L PENNING DE OPLOSSING monoloog door P 3 BOtJWEa Th Jansen zang Afrikaansche liedjes e.a J B HoyUnk orgel).Toegangsbewijzen a f 0.15 verkrijgbaar Heerenstraat 34 OudeGracht 224 Damstr 43b en a d zaal 9571 Kinderzangschool „ DE KLEINE STEM " Dliectear H v REEENEN GROOT CONCERT op ZONDAG 18 NOVEMBER 1923 in de groote zaal van Park TIVOLI met medewerking van PIET LENTZ Violoncellist NELLY LENTZ Pianist van Amsterdam Begeleider van het Kinderkoor de Hoer 3 C MONISSEN ZANG VAN iOO KINDEREN Vlengel van de ürma VAN DER DOES Cheoistraat Opening dei zaal 7 onr Aanvang 7'.30 nni precies ALGEMEEN ENTRëE iO CENT.Tekstboekjes tevens bewijs van toegang verkrijgbaar Am bachtstraat 4bis Ie Daalschedijk 63 Ie Spechtstraat 9 Tbijmstraat 8 Jeruzalemsteeg 1 Van den Mondenstraat 22 Joh ' Camphuisstraat 12bis Wagendwarsstraat 4l Framboosstraat 2 Kloosterlaan 7 Goedestraat 15 en des avonds aande zaal 93C0 Scfaotland's fiJEste Havermout De uitnemende hoedanigheden van dez.e • verpakte havermout vragen de volle attentie van het Hollandsche publiek Zij is vervaardigd uit de allerbeste lang - zaam gerijpte Schotsche haver en heeft daardoor een hooge voedingswaarde Eik zweempje van harde schil of afval is er uit verwijderd zoodat zij gegarandeerd binnen vijf minuten kookt Door de licht-verteerbaarheid van deze zuivere havermout zult U zich na het gebruik pret tiger gevoelen dan van andere soorten Koop één proefpak en ge blijft verbruiker Wij demonstreeren op de T^ntoonstetllng Volksvoeding 22 Nov.-5 Dec Stand No 13 Agenten voor Nederland W 0 J Nleuwenkamp's Handelmaatschappij Heerengracht 270 Amsterdam DE BESTE HAVERMOUT f 1 — 3 maal f 2*60 bO vooruitbetaling hoogstens 30 woorden elk woord meer 5 c ' QUEEN ANNS AJCSDBLEHENTEN als Buffetten Ta fels Stoelen Spie gels Piödestals Theekasten Dres soirs Byzantijn Stoe len en Fauteuils mo deme Meubelen in alle soorten en alle modellen en boklee ding Weex-dsingel O.Z 13 t.o V Wljcks kade TE HUUR - ongem Etage voor nette menschen liefst ronder kinde ren bestaande uit 2 groote en 2 kleins kamers balcon vooralen van electr en waterleiding Huurprijs f6 — per week Br no 9466 bur dezer SPBEEE - MACHINES RIJWIELEN WAAnHACHINES KINDERWAGENS GEVESTIGD Wolvenstraat 12 bekwame Metselaar,aanibevelend vooralle voorkomendemetselwerken zoo wel reparaties alsverbouwingen Te vens soiled timmer werk tegen zeer bil lijk tarief Vraagteens prijs 9373 in de nieuwste mo dellen de ruimste sorteering en de scherpst eoncurree rendste prijzen ver krijgbaar bij Joh Cleerdin Hamibur gerstraat 27 Tel In terc 2719 Vraagt de voorwaarden ZWARTE PIANINO Ter overname aan geboden een prach - tige Piano m mooie volle toon lichte aanslag en geheel in koper gebouwd Prije zeer billijk Le vering franco onder 5 jaren garantie Pianohandel W Hputhuis Jr Am sterd Straatweg 298 H.H WIELRUDBRS GEVONDEN een goedkoop en so lied ' adres om een mooie Parapluie te koopen Is Zaterdags aan de Parapliiie kraam ' s morgens op de Breedstraat s avonds op het v'reeburg Dames ft Heprenparapluies Gloria - 1ste Klas Beparatie Inrichting Goed koopst - adres voor nikkelen en email leeren inzetten van buizen f 2.75 zoowel Duit-sche als alle an dfpo merken Aaniba velend A J Ockhuij zen werkplaats Am sterd Straatweg hk B-everstraat D P V bONS GENOEGEN " Groote tentoonstel ling met Beurs op Zondag 25 Novem -| ber ajs bij de firma Bresser Vredenburg Circa 100 - stuks Kweek - en Vlieg duiveh worden er verkocht o.a Bor - TE KOOP Salon-Ameublement prachtige lichte Kin derwagen 2 Dames - crapeaux Slaap Am-eublement metivan f 2.75 springbak kapok - ztjde 5.50 matras peluw mah.L^j^jj,j ugu^BBK Linnenkast f 47.50 | i^^NOS CHAUT electra Lamp f 4_oa.j,gyjjgjjj^gjj j ^^^ iment f 37.50 zwarti beste; jPiaao 2 Fauteuils Zandhofscfaestr 10 deauxers Engelsche:"'^'*''^™^';'^™^^*'^,Leder«n Motórjek en Belgische p^st -'™'!* ¦' 3^;50 - 7 -^™ kers f 20 f 30 en f 35 duiven g456;Z|'j_efI'-a'f3e.__b«,te;Lederen Motortruien f 3 f 4 Waterproof Motorcostuuma Het Bestuur f 22,50 gummi Rc Zaterdagmorgen op'genjassen f 10 en 17 de Neude en Breed-ilange Regenjassen,straat Ie kwaliteitjuitzlende als - leder,zware emaille f 18 ' heeren ' Garba - KACHELPLATEN dine Ja.ssen m riem in verschillende ma-|f 27.50 Amerikaan ten r n decors voor sche Legervesten f 3 f 1-00 r.n 2.90 Win - en 3.50 Amerik Mo torhandsohoenen f 3 en 4 Alles prima kwaliteit en in alle TE KOOP een Winkelhuls met twee aparte Bo venwoninjon in een der buitenwijken waarvan de boven woningen 22 gld en maten voorhanden Korkdwarsstraat 2 Soest vlak bij ' t sta - de winkel 20 gld per kelprijs f 4 a f 6i week kan verhuurd-Worden ook zonder worden Direct tej prijsverhooging aanvaarden voor fehuis bezorgd Ook alle doeleinden ge-te verkrijgen Soen sc)-dkt Br no 9235idastTaat 1 Tra.ns - 8366 9517 Hon biir dez^r - MEISJE OF WED Flinke oppassende jotigeman 30 jaar P.G uit de boeren stand niet onbemid deld zoeikt eenvou dig M eisje eveneens uit de boerenstand om later sa/men een boerderijtje te begin nen of nog Uevér jonge Weduwe met gr of kl eigen tie drijf geld geen ver eischte om na'bei der goedvinden ' te huwen Br no 9549 bur dezer PIANO-LES Grondig Piano-les aamgeb door juffr aan eerstbeginnende en gevorderde leer lingen Cond f 0.75 per lesuur Br no ^ l>li bur dezeiT Wedn 35 jaar P.O drie scboolg kinde pen wenscht in KENNIS te komein met net eenvoudig meisje of wed Br no 9621 bur dezer Jongelui gehuwd 1 kind vragen een ZIT EN SLAAPKAMER o Ieisj-e voor de huishouding Zich aan te melden ' s av na 8 uur Am sterdajm.9ch Mode ihuis Steenweg 11 PIANINO EEN GELIJKSTR MOTOR te koop 3 p..k 440 volt met weerstand in wenkmg te zien Br no 9563 bur dez Ter ovema,me we gens plaatsgebr eenflinke studie Piani no voor bill prijs..\,dres Schipbeek straat 29 Rivierwii' - Ujn 5 9^7 NET DAGMEISJE gevraagd leeftijd il tot 19 jaar v.g.g.v.i | Br no 9368 bur de ^ WASSCHEN Nette Wed vra-agt beleefd eendge nott ^ flinke Wasschen Voor nette behande ling wordt inge staan Prijs billijk Br no 9567 bur dez GEVRAAGD Met 1 of 15 Dec eennejte Dienstbnde ge vïaa.gd voor dag ennacM liefst l^'-'ten peRSOON TT ' 11 Tn'^^ekt een werkkring dig kan we-rk-en en koken Mainastraatl S Leeft - iO 1 NET JONG MEISJE goVraagd drie a vier da-gen p vt-eek half 9 tot 2 Gezin 2 per sonen Persoonlijk n.e]den Woensdag en Donderdagavond 7—9 uur Van Ee Obrechtstraat 30 9511 jaar Br no 9-i03 1 bur dezer GEVRAAGD KOSTHUIS.Degelijk Kostliuis aangeboden m vrijel slaapkamer en hui-f selijk verkeei - alï alleen in-w persoon,':Omtrek Amsterd.Straatweg Br no 9421 bur dozer ONGTBM KAMERS GSVRAAGD Jongelui die wen scben ie trouwen vragen twee ongem Kamers Billijke con ditics Br no 9580 bur dezer net Meisje voor de morgenuren niet beneden de 18 jaar Aanmelding • tus schen 7 en 9 uur Koekoeksti-aat 34 9577 TE KOOP GEVR TE HUUR GEVE Benedonhuis of kJ Heerenhuis tegon Januari Br met prijsopgave en voll inlichtingen onder aio dU4 bur dezer een Taxhond ras Br met opgaaf leef tijd en geslacht en prijs onder no 9557 bur dezer GKVBAAGD voor Hulp in de Huishouding een Meisje of Juffrouw van ' s moreens 8 tot 12 uur Vrijdags den geh celen dag Zui - len straat ] 2ibis 9547 GEVRAAGD COMMENSAAL Een netto Kostgan ger gevrnaigd in burgergeziij Adres Bleekerskade 97 Gezoclit tegen 1 Jan voor jongelui GF MEUB KAMERS met keukon of gebv van ' ieuken Liefi^t waar telefoon ia huis is Br no 93f<3 bur dezer een nette Baker ein-ds Fe bruarii P.G voor „ heele dagen Omtrek Rijksmunt Br met opg van condities enz onder no 9542 hnr dezer • TS KOOPgi ^ en geêm aill Ka chel met plaat enPlip voor f 25.00 Hsndrik de Keijs"r straat 16 9537 NET MEISJE zag zich gaarne ge plaatst als Hulp in de Huish en i'>f bij kinderen Diylo ma Industrie - o " Huis!ioudschool Bf - PAHESBXJWIEIjSN ïe koop gevraagd gebr Damcsrijwie len eik defecte eii znnder ba.nden mits pr » billijk Br met prijsopg.ive onder O'O 9581 bur dezer ETTFPETJTIFFR hiedt zich aan voor noodhulp of vast Br n-o 9.Tft6 hur dez WET'sïra'sJE 23 jaar goed kunn SLAAPKAMER Tb huur gevraagd een Slaapkamer voor een ïieer Br no 9573 bur d-ezer koken en werkpn ""¦ ^^^ ti '"'- ds^ei ' bied * ric'i aan voor GSVEAAGD iivHAAGi " Heer ^ T-aagt een net jwinikfl Br no 9355 RK „ goed kunnen de koken en wer ken Loon f 250 - Ur aan Mevr B Illias Faas Eliaslaan,Baarn 93Sri ^",.^,"'^,-'^^ 0 " n.5'n';-'"'l ' '" ^'' bnisho-u-l flinke Dienstbode,Mirde^er ' I ^^'."^' kinderen _^^ te-g«n 15 Dec Holl te koop nieuw huis ' Januari te bewonen ' Prijs f PPr.>0 Br no 95 ^ bur dezm - I'S HUUR WONING Te huur g-vraJigd een Burgerwoning S k 10 gld per weeh ° SS4iBr no K.39 bur do 2 on.eem Kamers voor nette jonge GEVRAAGD menschen z k " J'e ocLgcmeub KBancTs'.zi6n en te bevragen of Woning Br metJWo<- '"*''• ^' '^ ^- '' '-^^ Dit nummer bestaat uit 2 bli Zfircp 7.21 Zononderg jlaanopg 1.17 Maanondoi ^ Doïiderdai er ' i'ogen veel dingen zien wij n esndat ze moeilijk zijn maar moeilijk omdat we er tegen op DE GEDEPüTEEHDE STATENDE PROVINCIE UTBECHT,brengen ter kennis van belangheden dat de rekening der provincieliomsten en uitgaven voor het dien 1921 bekrachtigd bij Koninklijk 1 van 18 September 1923 Nr 24 engrooting der provinciale inkomstiuitgaven voor het dienstjaar 1924 gekeurd bij Koninklijk besluit van tober 1023 Nr „ 25 ingevolge artik'der Provinciale wet algejneen vei baar zijn gesteld ter I'rovinciale Cvan Utrecht de rekening togen be van ƒ 0.75 en de begrooting-tegen ling van ƒ 0.50 per exemplaar ' Utrecht ö November 1023 - De Gedeputaarde Staten coorno - ¦* AN LYNDEN VAN SAN DENE I ' Voorzi ' A J KRIJT Lo.-G rif fier U e e c o n o m i s c h e c r i s i D u i i s c II 1 a u d " K r a c 11 t i g e ma i r e g-c I e r V o n S e o c k t BERLIJN U Nov Generaal v jiceft tot - de miUtairc bevelhobbel sciirijveu gericht waarin hij er op dat de bestrijding van den tegenw gen noodtoestand krachtig ter nicct worden genonioii Do militai vcihobbers moeten de andere autt Icn daarin ter zijde i-taan • Ir de ecrsle plaats móct"~\vm-tl ' jioigd voor do voedsolvoovzionin Vorscliaffon van grondstoffen en 1 beschikking'stellen van lokalen v spijziging dor bevolldb.g Wat - dil ste betreft moot worden uifgogaa het beginsel dat het beslaan van len voor luxo on verkwisting mKranten

Ga naar