Utrechts Nieuwsblad maandag 11 juni 1923

/ aag 2'/ÖOO Exemplaren -??¦ Uitgave JOH DE i " 23 Éïï »- ~ bij vooruiltbe^aSïna ¦ oer week ^ f 0.20 pei^Sltmaandan ^ ¦.' f 2.60 ' fr;|p Postip maand f 0.80 ¦ ' "' n ï * P - 3 maand aSO i Fr pjp bait - ö-Sm f S.5©.i PRIJS DER ADVERTEHTIÈK EIJ voorultbotaltag - » an 1-6 rogols ' ' t 1.60 ' Ellce rofial meer 26 Cent,Advertenttën In liet Zaterdagnumiiiei ' S cent)per regel extra t KLEINE HAKDELSADVERTEWTIEM niet meer dan 30 woorilen ] f I — j ' i plaatelngen t 2.60 Elk woord meer S Cont < KLËISE ADVERTEBTIÈH C«taa9 en AanDod één / onderwerp ClioOBstens 26 ' seofam'J ^ plaatsing 60 Ceot 3 plEefeoiiaD f t.W ¦*' Ellc woord moer S Cont bemoeilijkt Men vermoedt dat het ont staan van den brand aan kwaadwillig heid te wijten is De schade wordt op £ 00 millioen Hongaarsche kronen ge schat De staking m uppe r-ö 1 1 e z i ë BEUTHEN 9 Juni Er is geen veran dering in de staking gekomen in ' t dis trict Beuthen In hot distrect Hinden burg heeft het personeel van de Opper Silezische electi icitéitsfabrieken zich vanmiddag in geheime stemming mot een groote meerderheid voor toetreding tot de staking uitgesproken BERLIJN 9 Juni Het aantal staken de arbeiders in het Opper-Süezische in dustriegebied is tot üO.UUO gestegen De soc.-dem leiders schijnen vrijwel mach teloos tegenover deze beweging to staan Veroordeeld De rechtbank te Stettin heeft den Ita liaan Mario Airmaretti die indertijd den groeten gouddiefstal in de Simplon expros heeft geploegd en met - oen deel van den buit naar Duitschland is ge vlucht wegens pasvervalsching en het dragen van verboden wapenen tot ze ven maanden gevangenisstraf veroor deeld Afgeschafte feestdagen De juridische commissie van den Rijksdag heeft besloten de viering van 1 Mei én 9 November als wettelijke feestdagen der republiek af te schaf fen Alleen 11 Augustus zal als Grondwets dag worden gevierd De 6e Zondag voor Paschen zal een gedenkdag zijn voor de slachtoffers van den oorlog Een arme r ij k e Te Kopenliagen is op 64-jarigeh leef tijd overleden generaal Iwan Kharin De generaal was voor den oorlog een der rijkste Russen die 30 millioen be zat In Duitschland reizend werd hij in het begin van den oorlog als spion gearresteerd en ter dood veroordeeld doch begenadigd en in een militaire ge vangenis opgesloten tot 1917 Teruggekeerd naar Rusland vlucht te hij weg voor de revolutie eerst naar Constantinopel en toen naar Kopenha gen waar hij nu overleden is Een V i o r 1 i n g Te Bremerhaven heeft een vrouw wier man afwezig was vier kinderen ter wereld gebi-acht Haar man zette groote oogen op toen hij " s avonds bij zijn terugkomst zijn gezin mot twee meisjes en twee jonèens veïmeerdes ^ zag W a a r s c h u w i n g V o o r C a 1 i f o r n 1 ' é De directeur van bot Informatiebu reau van de Ned Vereeniging Landver huizing Bezuidenhoudscheweg ' te ' sGravenhage waarschuwt in het alge meen belang een ieder om geen geloof te hechten aan de overdreven schoon schijnende voorspiegelingen over de kansen van slagen voor Nederlanders in Cijiliforhië welke voorkomen in arti kelen onder het hoofd Uit het verre Westen in de Opr Haart Crt Dringend wordt ontraden zich met den schrijver van die artikelen in ver binding te stellen en op zijn raad te be sluiten naar de '^ fêr Staten te trekken voor dat men eerst nadere inlichtingen heeft ingewonnen bij genoemd bureau en SCHOUWBURG Gastvoor stellingen Maria O r 3 k a „ E r d g e i s t " Maria Orska als Loulou in Wede kinds „ Erdgeist " is to verschrikkelijk om waar te wczr.ti Haar opvatting van d,e duivelsche vrouw die Wede kind zich voorstelde is ongetwijfeld ge niaal haar uitbeelding van dit demo - sida lag plotseling in een krans van rook In het gebouw waar alles ontwaakt was heerschte een geweldig rumoer soldaten die op bevel der officieren op verkenning uitgingen en geweren die geladen werden In de slaapzalen rie pen de cipiers de namen der gevange nen af om te zien wie van hen ontbrak terwijl een bode vlug en voorzichtig naar het strand afdaalde om de twee booten uit te zetten Overal waren de lichten weer aangestoken geheel Nisi da was op de been Half gekleed bleek en verschrikt over zijn verantwoorde lijkheid ging de onderdirecteur die ka pitein Gigli verving in èlk der slaap zalen rond om bij het appèl tegenwoor dig te zijn De gevangenen luisterden nog slaperig niet naar het oproepen en antwoordden niet dadelijk ' het was een vervaarlijk gebrul en gevloek vafi ci piers een veirward geschreeuw van de hoeven een regen van straffen Bij el ke slaapzaal die compleet was bevon den haalde de onderdirecteur diep adem Wie weet misschien was het een valsch alarm geweest misschien ont brak er niemand De cipiers gingen voort met het oproepen dei - namen dat nu en dan beantwoordend werd met een treurig „ present ik ben piesont gelukkig hij die ontvlucht is " « la»..Mea beM.tdiea'i ' ' gaat diaboloën - " "' t gaat kotebikkelen ' '' ' ''' - ' In den Nederlandschen Bikkelbond ' in de Organisatie van Vereenigde Gan zeborders in de Nationale Unie van Dia boloërs — daar - zal tenslotte wel recht daar zal wel sportiviteit zijn Daar heb ben ze stellig eerbied voor ' n gewasschen hals Daar zullen ze je na een eervolle periode van veertig bikkel-jaren niet-i zonder meer d'r uit smijten Dat gebeurt alleen in den Nederland schen Voetbal Bond daar hebben ze lakaan alles < behalve aan de opbrengst van de internatio nale wedstrijden en die komt er toch wel zonder H.V.V " De jaarvergadering van liet N O C Te Amsterdam is de buitengewone al gemeene vergadering gehouden van ' t Ned Olympisch Comité onder voorzit terschap van den heei - Baron v Tuyl van Serooskerken Aanwezig waren dr-i volgende Nederlandscho bonden en sportlichamen Ned Lawnlcnnisbond Kon Neii Jachtver Nimrod Kon Ned < Amateur Schermbond Ned Roeibond Kon Ned Zeil en Roeivereen Verbonden Ned Watersportvereen Ned Kaatsbond Ned Wielerbond Ned Hippisohe Sport bond Ned Boksbond Ned Korfballxind Ned Zwembond Ned Voetbalbond en Ned Athletlek Unie Nadat de notulen van do vorige ver gadering waren goedgekeurd bracht de voorzitter onder instemming der aan wezigen een woord van dank aan den heer P W Scharroo voor de uitnemen de wijze waarop deze ons land had ver tegenwoordigd bij de onlangs io Roine gehouden vergadering van het I O.C waarna hij den heer Scharroo het woord gaf ter uitbrenging van zijn rap port omtrent do te Rome gevoerde be sprekingen Do heer Scharroo dan merkte op dat de mededeelingen welke hij zou doen in hoofdzaak reeds in de pers gepubli ceerd werden De hr Scharroo wees op ' t belangrijke voor ons land van ' t Olympisch Congres dat in 1925 in Praag wordt gehouden aangezien daar het programma voor de Olympiade in 1928 te Amsterdam wordt vastgesteld Hij wokle de Ned Sport bonden op zich voor dat congres goed voor te bereiden Onder applaus zegt dan de voorzitter dat het N.O.C.-bestuur besloten heeft den N.O.C eerebeker het vorige jaar uiigei'eikt aan den Ned Roeibond dit jaar toe te kennen aan den Kon Ned Amateur Schermbond wiens vertegen woordiger met eenige hartelijke woor den dank zegt voor deze bijzondere on derscheiding Do heer Mulder Nod Boksbond)brengt het boksverbod in - Amsterdamter sprake ook in verband - met deOlympische ö'pelen te Amsterdam Hijwijst op de kwesties welke hieruitvoor die Olympiade kunnen voortvloei ' en ' • De voorzitter meent dat de burge meester van Amsterdaoi niet tegen ' het _ bcyfefs^_JsaJ5,Jj.chaajBS0j?jte.nlast.vvfii.j>^k 
De melkoorlog Het komt ervanl Het zal hier ter stede tot een molk oorlog komen De slijtersorganisatics zijn niet genegen don prijs dien do voo houders voor de melk vragen te beta len Het ligt nu in de bedoeling der laatstgenoemde om do melk zelf in Utrecht uit te venten tegen een stork verminderden prijs Het is niet uitge sloten aldus schrijft men ons van de zijde dor melkveehouders dat deze melkverkoop zal worden voortgezet al is het conflict opgeheven zulks om vas ten voet in Utrecht te houden teekend en ontzettend veel werk van zijn antwoord gemaakt Te elf uur word de bus gesloten en door ons op verzoek dor commissie ton aanzien van een massa belangstel lenden die zich voor winkeldeur on étalageruit verdrong in het magazijn van 4eri heer v d Wal met lakken ver zegeld De leden der commissie vereenigdon zich voorts om de enveloppen der win koliors te openen die opgave deden van do door hun geétaloerdo prijsvraagfou ton Van die fouten werd een lijst ge maakt waarmede de commissie do win kels'langs trok teneinde de gepubli coerdo fouten te controleeron lieden zou zij een aanvang maken met het openen der inzendingen hetgeen een werkje beteekent waarvan de omvang eigenlijk niet te overzien is De publiceering der fouten zal na tuurlijk tot teleurstellingen aanleiding geven tomeer waar er o.i door enkele winkeliers „ fouten " zijn gemaakt die eigenlijk niet als besliste „ fouten " kun nen worden aangemerkt Om maar iets te noemen Een wijziging in de ma nipr van prijzen is een wijziging doch geen fout Ook zijn er wooi'den gebruikt waarvan de schrijfwijze niet zonder voorbehoud vast staat on waarvan men met evenveel recht kan zeggen dat ze goed dan wel fout zijn gespeld Over deze en dergelijke gevallen zal de commissie haar oordeel moeten vol len hetgeen haar taak niet weinig zal bemoeilijken Intusschen zij kan op een geslaagden irbeid bogen wat betreft haar streven naar reclame en bekendheid voor en van de Twijnstraat Wedstrijden te Parijs Stelling en Boots verloren hwn serie 100 M Brouwer ge.f op 5000 M na 4 ba nen den strijd op Paulen kwaan sie har den strijd dn de finale 400 en 800 M Haa-tman was 5 met © en sprong van 3 M 35 1—Or - WIELBENNEN U W C d e A r e n d ' Gisterem hield bovengenoemde verce niging een Vaiairddgheidsrit en wol over ihet ta aject Utrecht—Ede pl.m 80 K.M Al degenen die de rit in dem vastgestel de tijd van 5 uur volbraehten ontvingen oon fraaie medaille Er wei-d door 37 toe risten en een 6-tal renners gestart Voor de TCUinere bedroeg do vastgestelde tijd 4 uur De rennems vertrokken een ha)f uur later Door den sterken wind die dwars over den we « stond wisteai alle toeristen en rennei-s het binnen den vastgestelde » tijd te rijden Als no 1 der toeristen eindigde de heer W van Ben them als no 1 der i-enners de hoor A Nebbeling De Utrechtsche Wielerclub „ de Arenid " kan op een succesvoilen rit terugzien Zij hoopt dit seizoen nog oen Vaardigheidsirit te laten verrijden Zon dag a.s een betrouwhaairheidsrit voor begunsMgersfHTw beginnelingen en donateurs over dea af stand van pl.m 40 K.M over het traject ' Utrecht — Amersfoort — Leusderheide — Pyramlde—Gero—Huis ter Heide Utrecht Deis morgens 9 uiir staaH aan ' t Spreeknui wethouder van Dijk verhinderd an Dijk is zijn gewone spreekuur op Donderdag te houden Daarvoor in de plaats is hij te sproken op Zaterdag van half 10 tot half IL Wethouder Jubilea De heer H J de Zwart inspecteur klasse aan de gasfabriek herdenkt dezer ' Mjn 25-iarig jubileum Vrijdag 15 Juni a.s hoopt de heer A C de Baar den dag te herdonken waarop bij voor 25 jaar bij het hotel Willems Vredcnb'urg alhier in dienst trad Den 17on Juni a.s hoopt onzo geach te stadgenoot de heer J H Broers den dag to herdonken waarop hij voor 50 jaar bij de firma Vlaer en Kol in dienst trad SCHERMEN Een Fransch oooïdoel over onze schermers De Parijsche sportcorrespondent van het Hdbl schrijft Roger Duoret do tekende Fransche schermer — hij won dezer dagen den vierden prijs in hot kampioenschap — is eveneens journalist Hij levert zijn proza aan do Echo des Sports aan do Figaro en aan Le Miroir des Sports In het zooeven verschenen nummer van laatstgenoemd weekblad staat een artikel van zijn hand dat de moeite van het vertalen waard is Hij zegt onder meer het volgende „ In den internationalen landonwed strijd op sabel wer ^ Frankrijk over wonnen door Holland dat uitkwam met een equipe buitengewoon krachtig on homogeen De meeste Hollanclsche deelnemers zijn sabolsciiormcrs van groot kunnen én de overwinning van Holland op Frankrijk ofschoon met moeite verkregen is niettemin een zui vere overwinning en temeer is zij waardevol omdat Holland zeker een veertigtal sabelsohermors bezit die in staat zijn in equipes uit te komen ' Wat verder staat er „ Maar waar komt de superioriteit der Hollanders op sabel vandaan Is het _ omdat zij Italiaansche meesters hebben zooals Giandomenici die in Amsterdam gevestigd is Of omdat ka pitein de Jong van tijd tot tijd een van z'n instructeurs naar Oostenrijk stuurt het land der sterke sabelschermers waar het duel mot de sabel nog be staat „ Ik durf hier mijn meening niet uiten Ik ken niet de juiste v/aarde van de Fransche meesters op sabel Maar ik dien alloen te constateeron dat wij op weg zijn in den vreemde te zoeken wat ons misscliion ontbreekt en dat de Fransche Schormbond den Italiaan schen meester Barbasetti bolast heaft met de vorming van ' t Fransche sabel - equipe voor de Olympische Spelen van 1924 Op het oogonblik dat ik deze [ regelen schrijf behaalt kapitein De Jong het Europeesche kampioenschap op sabel onmiddellijk gevolgd door kapitein Perrodon Daniels andere steunpilaar van het Hollandsche equi pe is nog dichter bij derde Zeker de ze drie schermers staan nio,t ver van elkaar maar we dienen te bekennen er is maar één Franschman en er zijn twee Hollanders En dan zien we iemand aan den horizon die in staat is binnenkort voor Perrodon in de plaats te treden „ Ik roep „ Oppassen " en doe dit lie ver te vroeg dan te laat " Curator B.K Universiteit Dr W A Bookelman arts genees - heer directeur van het Sint Antonius-Gasthuis alhier is benoemd tot cura tor van do R K Universiteit te Nijme gen Arbe!dsbem!ddeliiiig-hande!sie!:^ioeis De minister van Arbeid handel en nijverheid heeft mot ingang van 16 de zer aan mr E L Th Hoogenstraaten to Leiden op zijn verzoek eervol ont slag verleend als lid der commissie van advies voor de arbeidsbemiddeling voor handelsreizigers en met ingang van denzelfden datum benoemd tot lid der genoemde commissie den heer H de Vos alhier s—o — Garnizoensbeiichtsn De heer N J Teljer tot semi-arts be » vorderd is bestemd tot officier van ge ondheid bij de landmacht Rectttzettiug In de advertentie der Chr Ceia Zangveroen „ Ilarpe Davids " gelieve men le lezen Bezoekt de Huishoudelij ke Vergadering Maandag 11 Juni ' s avonds 8 uur in de bovenzaal Lijn markt 47 — o — Dietsche Bond Onder leid'iag van déu beer mr P W de Koning werd Zaterdagmiddag alhier de algemeene vergadering gehouden van den Dietschen Bond Uit hel jaarverslag bleek o.m dat de Bond in hel afgaloopen jaar oon werk zaam aandeel heeft genomen aan alle belangrijke gebeurtenissen op stamge - bied Ter gelegenheid van de verkiezingenvoor Kamei ' Stalen en Gomeenteriideu kreeg de Bond van verscheidene perso nen of partijen de vcrzekjring ciüt zij'met het Groot-Nedcrlandsche ideaal iude praclische politiek zullen rekeninghouden Het optreden van verscheideneEerste en Tweede Kaïnerledea betreffeude de kwostie-Tack bewijst den ernst de zer toezeggingen De üietsclie Bond heeft zich ook inge spannen om naar aanleiding van deze kwestie onder het Noord-Ncderlandsche Volk het bewustzijn van zijn zolfs an-digheid te wekkon en weerstand te iv &< don aan elko poging van Belgische zij -< do om zich met de Noord-K oderlandscho aangelegenheden te bemoei m Voorts richtte de Dietscl i Bond zijc belangstelling naar de stamgonooton in Zuid-Afrika liet zich omtrent de ver schillende stroomiogen daar Ie lande voorlichten dooi ds BrocUhuyzon eu werd vertegenwoordigd bij de üuthul ling van President Steyn Ook organiseerde de Dietsehe Bond dit jaar voor de tweede maal eeno uit wisseling van Hollandsche en Vlaam sche kinderen tijdens de 7,omervacan tio Zijn voorzitter sprak eeno zeer toegp jnichte rede uit op hel Gcntsche Studen lencongres en op het Congres der Letter kundigen te Antwerpen voerde zijn ss crctaa-is het wo'ord Do jaarvergadering werd besloten met een uitvoerige gedachtenwisseling beirclfende de mogelijkheid het loden tal van den Bond uit te breiden on de organisatie op a-uimerec grondslag in lo richter » Ond Uttechf Ö e opening dertento ons telling In tegenwoi^rdigheid van een groot aantal genoodigden onder wie wij op merkten Mr Dr F A C graaf van Lynden van Sandenburg Commissaris dor Koningin in deze provincie don hoor G H J van Spanje lid van God St dr A F baron van Lynden oud bui-gemeester dezer gomeente dr J F J ten Berge en Mr J J de Waal Malefijt wethouder dr N J Singels voorzitter van het Provinciaal Utr Genootschap van Kunsten en Weten schappen Prof dr G W Kernkamp voorzitter van het Histor-isch Genoot schap kolonel O Bueno de Mesquita Commandant van hot Regiment Genie troepen Dr A Hulsho/f bibliotheca ris der Rijksuniversiteit don heer L N Holsboer directeur van ' gomoonte worken don heer M J Bouwhuis loor aar in de aardrijkskunde en geschie denis den heer Klomp archivaris van het gezelschap Utrechtsch Brandweer diverse zitting bobbende en nieuw ge kozen gomeenteraadsledon de hee ren G Serton Dr C Hoitsema M J P Vormooten P J Nahuyzen J Frij da Lzn W C Settour W Graadt van Roggen Dr A J S van I-ier enz In de serro van het gebouw hiold de burgemeester de openingsrode Spreker wees er alloreerst op dat met deze tentoonstelling drieërlei _^ doel wordt beoogd Vooreerst vestigt zij de aandacht op het niet onbelangrijke feit dat nu voor 100 jaren de vier buitengrachten die wij nog steeds ken nen onder de namen Abstede Catha rijno Lauwerecht on Tolsteeg goheel mot de stad Utrecht waren voreonigd In de tweede plaats wil zij naar aan leiding van die gebeurtenis mot be hulp van etsen kaarten en prenten oeaigszins een indruk geven van den aanblik dien stad en buitengemeen ten oen eeuw geledon boden En ten slotte wil zij tegelijkertijd met dit kleine fragment uit do ovorrijko his torie onzer stad de belangstelling wok ken ovor de jonge vereeniging die zich met de historie wenscht bezig te hou dem zoo dat zij nog veel meer dan thans het geval is voor ons zal gaan leven Spreker behandelde voorts in hot kort deze drie punten Hij woes er op dat in staatsrechtelijk opzicht na het herstel van onze onafhankelijk heid oon toestand van gi'oote versnip pering is ontstaan ook in de provincie Utrecht Behalve de 6 steden was deze 93 gomeonten rijk thans zijn er allen te samen 72 Bondom de eigenlijke ommuurde stad Utrecht lagon de vier genoemde voorstedon Al zoor spoedig rozen er klachten over de stiefmoeder lijke bedeeling van deze gemeenten en reeds in 1818 zien wij de stad opcenten op de grondlasten ook voor de buiten gomoonten heffen en daartogonover al lerlei kosten op zich nemen Eigenlijk van don beginne af hiold men zich mot plannen tot verandering bezig onn in afwachting van oon regeling deed mon in menig opzicht in de stad alsof de buitengemeenten erbij behoorden Maar inmiddels stuurde men toch op wettelijke regeling aan dat deze tot strekking zou moeten hebbon do ver ooniging van de 4 buitengemeenten met do stad was voor ieder duidelijk En na niet al te lange onderhandelin gen tusschon gemeenten Gedeputeerde Staten en den ministor van Binnen landsche Zaken on Waterstaat kwam tot stand het door Scfning Willem I te Yperen geteekend besluit van 6 Mei 1823 no 129 tot vereeniging van de stad Utrecht mot de viér^buiteaigomocn ton mot uitzondering van oon godoolte van Tolsteeg dat bij Jutfaas werd ge voegd De regeling trad op 1 Augus tus 1823 in werking en haar uitvoe ring liep glad van stapel Aldus kroeg het stadsbestuur met 1 Augustus 1823 ho,t geheele gebied dat van oudsher do voorsteden had uitgemaakt weder ton volle onder zijn vleugelen De sa meaismolting verwekte weinig gerucht do couranten meldden er niets over Zelfs geen publicatie anders dan die in het Provinciaal Blad 1823 no 70 maftkte er gewag van Enkele schou toii heetten voortaan wijkmeester overigens veranderde er uiterlijk niet veel Alleen krogen de buitengemeen ten uitzicht op een minder stiefmoe derlijke bedoeling Hoe nu het „ groot Utredit " van 1823 er uit zag dat toont de coilectie teeke ningcn platen en kaarten dde hier ten - De Gezondheidscommissies Het hoofdbestuur van do Ned Mij tot Bevordering der Geneeskunst hooft een adres gericht tot don Minister van Arbeid H en N waarin hot gebruik maakt van de toezegging van den mi nister hem in kennis te stellen met zijn meening over de beteekenis der gezond heidscommissies Het hoofdbestuur acht de waarde der gezondheidscom missies zeer groot Aan do gezondheids commissies heeft de gemeenschap tal rijke adviezen en voorlichting te dan ken over verontreiniging van bodem water on lucht over woningverbete ring en woningbouw over keuring van voedingsmiddelen verzorging van zui gelingen bestrijding en vermijding van bosmettolijke ziekten Niet alleen door samenwerking met gemeentobesturon door klachten uit ' t publiek te onderzoeken maar ook dooi zelfstandig werk heeft menige gezond heidscommissie de hygiëne van ons volk op hoogor peil gebracht Veel te vaak zijn de adviezen dier commissies niet tot hun recht gekomen omdat gemeentebesturen geen gebruik maakten van haar voorlichting haar adviezen naast zich neerlegden of zo te laat vroegen Een dagelijksch contact van het ge meentebestuur mot een commissie die wol zeer in het bijzonder voor de ge zondheidsbelangen der bevolking op treedt moet van groot belang zijn De groote beteekenis der gezondheids commissies is wol deze dat zij voeling houden met de bevolking in alle lagan dor maatschappij dat zij toegankelijk zijn voor allerlei klachten die uit do bevolking tot haar komen en dat zij ook in aaai'aking zijn en blijven mot ^ gemeenteljjko besturen ambtelijke ge - GemeenteslachtplaatSc Gedurende de maand Mei 1923 zijn ga slacht 640 runderen waarvan 25 uit nood 2140 varkens waarvan 21 uit nood 381 kalveren waarvan 5 uit nood 972 nuchtere kalveren 8 schapen 4 goilon 121 paaa-den waarvau 4 uit nood en 5 veulens waarvan 1 uit nood Van do 2140 varkens werden er 11 voor export geslacht Van de 972 nuchtere kalveren werden er 814 voor oxpoau geslacht Afgekeurd werden a van de runde ren 15 geheele dieren 153 longen 20 harion 68 lovers 13 multen 20 moag on darmen 68 nieren 10 baarmoeders 11 baarmoeders met vrucht 28 uiers 29 borstvliezen 23 buikviliezen 15 Darm scheilsklieren 6 kaalikiieren 1 kop 8 K.G vleesch en 30 K.G vel b Van de varkensé 7 goheelo dieren 249 longen 96 harten 100 levers IS nat ten 65 maaig en darmen 107 nieren 1 baarmoeder 2 uiers 27 borstvliczon 4 buikvliezon 43 darmscheilsklieren 178 kaakli«N3U 26.1 K-G vleesch on üj K.G vet A - van d«.kalveren 1 geheel dier Z le kartonnen kaart symmetrisch neerge J^toongestald is En daairvan spreken ook A A BBCX^&ME'a è f O.C0 per legel Alle flauwe gerechten Ub moelspyzen rvist enz eet ieder met eraagto met A J P's Grena - dine Saus er over Kon halve liter geelt een pakje van TVs ots S8©A??EN « fc6'wX » ter tegen de wedstrijden waarvoor en ti'ée geheven wordt inzonderheid tegen beroeps-bokswedstrijden om geld Spr gelooft dat de burgemeester geen be zwaar zal maken tegen gratis amateur wedstrijden in oen zaal en is er derhal ve ook lang niet zeker van dat men zich zou verzotten tegen de zuivere amateurswedstvijdcn tijdens de Olym piade Spr acht den tijd echter thans Biet gunstig om te onderhandelen ov,9r opheffing van het boksverbod Nadat de voorzitter nog heeft mede gedeeld dat het N.O.C bestuurslid de heer P W Waller te Overveen het secretariaat heeft aanvaard voor onze doelnsming aan do Parijsche Olympi ade in 1024 wordt de vergadering ge sloten Vereenïging van TweeÜe en Derde Kl>a«sers Gisrt^renmiddag heeft te Amstei-dam ee-n hestuursversadering plaats gehad van de Vereeniging van tweede en der de klasse voietbalclubs in Nederland Ook de ovei^a.ng-sklasse was bij dde ver gadieinng vertegenwooxdiigd Beslotem werd m©t alle kracht het voorstel vaJi heit N V B.-bestuuiT beti-efteoido de nieu we competitie indoeling te steunen Hlr J-oo'dsche Sportvereen IV r i a—D.O.G Gister had een wedstrijd plaats tus echen Iwia I en D.O.G H op het gem sportterrein Welgelegen Voor den win naar was een medaille beschikbaar ge steld door het Ivria-lid den heer S de Groot On-der leiding yan den heer Lieffering « telt Ivria zich met een invaller op te genover een volledig D.O.G II In den aanvang gaat het spel vrijwel gelijk op De wederzijdsche aanvallen zijn zeer gevaarlijk Eenmaal gaat de rechtsbui ten van Ivria er met den bal van door en schiet in den benedenhoek docli de D.O.G.-keeper rodt Kort daarop neemt D.O.G de leiding door een fout van den Ivria-spil O — i Bij een aanval van de Ivria-voorhoede komt de midvoor v Cre veld in botsing en moet van verder mee spelen afzien Hij wordt door een inval ler vervangen Nog voor rust weet D.O G haar voorsprong te vergrooten wan neer de rechtsbuiten voorzet en de mid voor in eens onhoudbaar inkogelt Een schitterend doelpunt 0—2 Na rust zien we hetzelfde spel Dan is D.O.G dan weer Ivria in de meerder heid Eindelijk heeft Ivria succes wan neer v Gelderen den bal krijgt en van veraf in den uitersten benedenhoek schiet 1—2 Beide elftallen zetten er nu alles op en D.O.G weet Ivria even in te sluiten terwijl zij piet één back speelt Dit wordt haar echter noodlottig wan neer V ïijn den bal toegespeeld krijgt en er mee van door gaat De D.O.G back wordt voorbij geloopen ook de uit loopende keeper wordt gepasseerd en de gelijkmaker in het verlaten doel gede iwneerd 2—2 Kort daarop komt het einde Er wordt nu twee maal 74 minuut ver lengd In de eerste verlenging weet D O.G zich oen i—'i voorsprong te verze keren door fouten van de Ivria achter-hoede In de tweede verlenging zot Ivria er nog eens alles op en v Tijn weet den achterstand nog te verkleinen 3—4 Wanneer de scheidsrechter dan voor het laatst fluit heeft D.O.G II met 4—3 gewonnen en de medaille in ontvangst te nemen De uitslag geeft de verhou ding goed weer Vermeld dient.nog ïe worden dat in het begin van do tweede helft ook de Ivria-back Philips wegens een blessuur het veld moest verlaten en ook door een invaller werd vervangen hetgeen niet weinig tot de nederlaag heeft bij gedragen Scheidsrechter Lieflering leid do uiistekend CRICKKT U V V — H i 1V e r s u m Deze wedstrijd werd door U.V.V ver foren in tweede inninaa met 3 runs en P wickets Q u i c k—K a m p o n g Kampong ging eerst in en sloeg 74 / ims bijeen Quick antwoordde met 113 runs In tweede innings scoorde Kam pong 74 runs Quick ton tweede male in gaande maakte mot verlies van 6 wickets 48 runs alzoo op tweede in nings winnend met 5 wickets en 24 runs KEGELEN Concours te Lochcm Bij het te Lochem gehoudo hoor O Buono de Mesquita kolonel commandant van hot regiment Genietroepen en ton slotte afgevaardig den van do harmonie - on fanfarocorp sen die aan het groote concours heb beu deelgenomen De heer A A Manjors lid van het uitvoerend comité voorzitter van de ondorofficiervereeniging „ Ons Belang " afdeeling Utrecht nam het eerst hot woord on richtte zich tot don comman-n dant Buono de Mesquita om hem in waardeorende woorden te bedanken voor de hulp die do Vereeniging van hem mocht ontvangen in de vele moei lijkheden ook financioele die zij te doorworstelen had Ook de Utrechtscho burgeWj en de soldaten hebben ' n steen tjo bijgedragen met hun oiunjsbaar fi nancioelen steun Dan bracht de hoor Manjors oon woord van warmen dank aan het comité bestaande uit de hoeren J H Th O Kettlitz wethouder D H Poeroboom Voller oud-kapitoin der ar tillerie J C van Reenen kapitein-adju dant van ' t regiment Genietroepen Jhi - dr K J Schorer lid der Provinciale Staten en notaris F W Swane Juist toen de moed bij het uitvoerend comi té dreigde te zinken de groote con coursplannen schenen to zullen misluk ken vormde zich dit comité en dank zij hun krachtige hulp werd het dool bereikt Ook dank aan de Vereeniging zelf en aan de jury die geen gemakke lijke taak had Het " waren dagen van mooie muziek die op hoog peil stond on het was voor dé jury dikwijls heel moeilijk een beslissing te nomen Tot slot bracht de heer Manjors een woord van hvilde en dank aan de pers voor do wijze waarop zij hot concours hooft voorbereid een voorbereiding dio heeft medegewerkt tot de buitengewone wijze waarop het concours geslaagd is en aan de loden van het uitvoerend comité Hierop verkreeg de commandant van ^ ' t Reg Gonietroepon kolonel Bueno de Mesquita het woord die in korte be woordingen nogmaals getuigt van het zoo schitterend geslaav.'ilo concours Gaarne heeft spr de taak op zich geno men de prijzen uit te reikon aan hen die als overwinnaars uit het strijdperk zijn gekomen Het 35-jarig bestaan der Vereeniging is op schoone wijze gevierd door niets heeft de stemming zich la ten bederven De heer Bueno de Mes quita wil zijn weigemeenden dank brengen aan allon die hebben bijgedi a-gen tot welslagen van het concours In de eerste plaats aan H M de Koningin en Koningin Moeder oon woord van dank voor do belangstelling die zij toonden door een zilveren medaille be schikbaar te stollen aan den Commis saris der Koningin mr dr F A Graaf van Lijnden van Sandenburg bescherm hoor aan don burgemeester mr J P Fockema Androae aan andere autoritei ten niet te vergoten den inspecteur der Genie R van Panthaleon Baron van Eek Men is zeer erkentelijk voor de fraaie prijzen den financieelon steun of persoonlijk bezoek waai-medo men blijken van sympathie heeft gegeven Een woord van dank aan do burgerij en hot uitvoerend comité voor de vor stelijke gift van den hoor v Bounin gen aan de Vereeniging „ Geniomuziek " zolve die met grooto wilskracht obvor poosd de moeilijkheden onder de oogen heeft gezin en overwonnen Ook de leden dor jury hebben het moeilijk go had mot het nemen van hunne beslis singen met do gure weersomstandighe den waaronder zo moesten werken Ten slotte — aldus de heer Bueno do Mes quita — hulde en dank aan dé Utreclit scho pers Ze heeft het Regiment Genie troepen oon warm hart toegedragen zoowel bij wat betreft het 175-jarig be staan van hot Regiment als bij hot 35 jarig bestaan dor „ Geniomuziek " is dit gebleken Moge dit nog lang zoo blijven Hartelijk applaus Hierna werden bij monde van kolo nel Bueno de Mesquita de prijzen uitge reikt met een enkel vriendelijk en toe passelijk woord Winkelweek TwijnsJiaal Hoewel do Winkelweek Vrijdag eigenlijk officieel word gesloten kon men in do Twijnstraat ook Zaterdag avond een ongewone drukte waarno men ' t Was oon ongewone Zatordag avondbelangstelling dio tot na elven aanhield omdat klokke-olf de winke liers de zicti in hun étalage bevindende prijsvraagtoutcn bekend maakten Na tuurlijk dat dit oogenblik door velen en vooral jongeren met nieuwsgierig heid was afgewacht In hot winkolmagazijn van den voor zitter van hot comité den heer v d Wal had een soort stembus al dagon lang de naarstig ingezonden antwoor den opgeslokt doch Zaterdagavond liep het gorogeld af en aan van deelnemers die de roods voor driekwart gevulde bus met hun min of moor verzorgd cou vert kwamen verrijken Een dezor mededingers had zijn gi'oo — hethalve AiinaTiakkeh(de Utr Studen ten Almanak vea^scheen juist in 1823 voor het eeirst — enikele kleine gesohrii ten o.a van Eyck van Zuylichem Schol tcma en den burgemeester van Asch van Wijck uit < üjen tijd waaa-uit spreker nog het een en ander mededeelde Tus schen 1813 en 1823 was de stad mede dank zij besluiten van don Koning en de Regeering voor wat haar ontwikke lingsmogelijkheden betreft zeer ver rijkt het Hoog Militair Hospitaal de Veeartsenijschool waa en hier gevestigd het garnizoen was beilangrijk geworden de Hoogeschool was in ouden luister hersteld en tot een ' Rijkeinstelling verhe ven en een der schrijvers noemt als een van de veie bizondcire voordeolen „ wel ke Utrecht door de re'gtvaaa-digheid en de gunst van Z M don Koning heeft er langd ook...'de jaarlijksohe aanleg van vestingen buiten of om de stad " Spre ker deed verder eendgo mededeelingen uit diio geschiriften veel wat hij aanstip te zal op de kaarten en platen niet te zien zijn maar omtrent het meer uiter lijko kan spreker voornamelijk de ten toonstelliaig zolve laten spreken Heel wat fi aais in de binnenstad en ook heel wat landjelijk bokoorlijks en schiüder achtógs in de buitengemeenten is helaas veidwencn versohiWende histoorden als Zijdebalen on Rotsoord en ondea-scheide ne oude gebouwen zijn ' gesloopt Maar gchikkig is ook veel wat tóen reeds stooixie en thans geheel onaannemelijk zou zijn verbeterd of weggenomen en dan denkt spreker vooral aan dit ééne onderwerp dat zoo nauw met do rege ling van 1823 samenhangt — het sloopen van de wallen met de poorten en het ver beteren — vooral door het maken van meer bruigigen van de comm'unicaitie tus schen binnen en buitenstad eerst daar door zou in waai^heid de binnenstad met de buitensteden kunnen woi-den veree nigd in één goheel betoogt Eyck van Ziiylichem terech't Te lang wellicht — zoo ging spreker zijn rede besluiten — vroeg ik uwe aan dacht dooh ik deed in verband met de herdenking van de overeenkomst van 1823 uit de historie onzer stad dezo en kele grepen ook al oni te doen zien hoe rijk en hoe bclang\vekkend die historie i's hoe elk van dié onderwerpen oen na dere studie waard zou zijn en om u te vens als van zelf te doen beseffen dat er © en menigte van dergelijke onderwer pon is welke een gezette bestudeeriing evenzoor zou don verdienen De scho'ono tank om door samenwerking vele bouw stoffen voor de li'istorie van Utrecht te leveren © n alzoo hare geschiedenis lang zamerhand op te bouwen en voor de burgerij to doen leven daarmede de lief de van de burgers vo^or hun stad aan kweekend — die taak heeft de vereeni ging Oud Utrecht op zich genomen en ieder moot wenschen dat zij daarin met volor steun goed zal slagen En dan moge ik nu tot slot nog één oogenblik tcrugkoeron tot de overeen komst van 1823 en wel o^m uwe aan dacht te vragen voor deze curieuze slot bepaling „ Daar een enkele der am bachtsheéree tot de voorgeschreven Bui tengomeenton belioorende in bedenking heeft gegeven om de hier voorgemelde vereemiging dor buitengomoenton met de stad Uti'ocht slechts vc «- eonen be paalden tijd bijvoorbeeld van eeno eeuw vast Ie s'tellen zoo verklaart de stadsregeering bij deze daar nieis togon is hebben bij aldien het gouvernement zulks oorbaar zal achten ' Het gouvor nemont hechlte zijn sanctie aan de over eenkomst zonder voorbehoud Loopt dtis do veree;ni'ging met 1 Augustus a.s ' af Stelt u voor de stad wederom beslo ten binnen de singolgrachten Natuur lijk is de herleving van de vier buitenge meenten bij de geheel gowijzigdo staats rechtelijke veirhoudiingen volkomen uit gesloten Maar al ware dit niet zoo dan nog zou niemand oon hersiel van den ouden toestand wenschen Men spreekt over uitbreidig van Utrecht's grenzen maar wie zou in ernst kunnen denken aan verdeeling van zijn grondgebied over 5 gemeenten Laat ik mij dus vast klampen aa.n de vage terminologie „ voor oenen bepaalden tijd bijvoorbeeld van eone eeuw " te lezen „ bijvoorbeeld twee eeuwen " hiot kan verkooren en wie weet vinden onzo opvolgers van 2023 dan aanleiding om anders dan wij de vraag van de splitsing in vijven ern stig te overwegen Na do rode van den burgemeester sprak de voorzitter der vereeniging „ Oud Utrecht " dr W A F Bannier In do eerste plaats bracht hij dank aan hot gomeentcijestuur en aan do Volks universiteit voor de wijze waarop zij do organisecronde yoreoniging in de gele genheid stelde om do aandacht op haar to laton vallen Doze tentoonstelling is het resultaat van samenwerking tus schon gemcento en „ Oud Utrecht " Daarbij lioeft de gemeente gegeven on „ Oud Utrecht " voel gevraagd En de vereeniging zal nog veel blijven vragen terwijl zij niet ' anders kan beloven dan in de toekomst vcol te zullen govon Maar voorloopig blijft zij vragen niet alleen moreeion maar ook matcrieolen steun Spr verzoekt daarom tot ds ver eeniging „ Oud Utrecht " toe te treden Wel krijgt Utrecht hoe langer hoe meer oon vlottende bevolking maar toch is het bestaan coner vereeniging als deze niet misplaatst Want met te meer lief de zullen diegenen meehelpen haar toe komst op te bouwen haar bloei bevor deren dio op de hoogte zijn van haar vorledon Zich daarop tot don voorzitter wen dend memoroordo spr hoe deze het ini tiatief nam tot stichting dor vereeniging en tot inrichten dezer expositie Men zou het betreuren aldus spr zoo de banden der vereeniging met u verbroken wer den " en daarom verzoeken wij u zich te laten welgevallen de benoeming tot eere-voorzitter dor vereeniging Ap plaus Spr uitte de hoop dat deze benoe ming voor de leden een prikkel zou we zen tot krachtig werken Na deze speech gingen do genoodig den de expositie bezichtigen >- ft -» 
J^^^i nelltcorlog mt ervanl r stede tot een molk " Ie slijtersorganisatios den prijs dien do vee melk vragen te beta - in de bedoeling der om de melk zeil in mten tegen een sterk js Het is niet uitge • Ijft men ons van de kveehouders dat deze worden voortgezet al [ elieven zulks om vas ht te houden ithouder van Dijk Dijk is verhinderd eekuur op Donderdag oor in de plaats is hij terdag van half 10 tot JaMIea e Zwart inspecteur 2e isfabriek herdenkt 15 g jubileum i a.s hoopt de heer A len dag te herdenken 25 jaar bij het hotel L'urg alhier in dienst a.s hoopt onze geacli - heer J H Broers den n waarop bij voor 50 Vlaer en Kol in dienst K UniveisUeU kelman arts genees - ran het Sint-Antonius - is benoemd tot cura - üniversiteit te Nijme - eliag-handelsiesElgers m Arbeid handel en met ingang van 16 dé L Th Hoogenstraaten jn verzoek eervol ont 3 lid der commissie van rbeidsbemiddeling voor en met ingang van m benoemd tot lid der DQissie den heer H de oensbeiichien Teljer tot semi-arts ba » emd tot ofücier van ge landmacht ichtzettlng tentie der Chr Gera larpe Davids " gelieve Sezoekt de Huishoudelij ^ Maandag 11 Jnni in de bovenzaal Lijn - — o — tsche Bonda van déti hear mr P W Zaterdagmiddag alhier ïi-gadoriT.g gehouden van Bond erslag bleek o.m dat de eJoopen jaar een werk heeft genomen aan alle • baurtenissen op stadge - eid van de verkiezingen aten en Gsmeenteriidet van verscheidene perso en de verzekering dat zij ' Nederlandsche ideaal m politiek zullen rekening rtreden van verscheidene de Kamerlede'a betreffc-n ack bewijst den ernst de n Bond heeft zich ock inge laar aanleidin » van de">Q het Noord-Noderlandscha istzijn van zijn - zolfs an-Von en weerstand tó Wek poging van Belgische zij ' t de Ni>ord-]S;derlandsch9 en te bemoei n tie de Dietscl 3 Bond zije naar de slamgenooten in iot zich omtrent de ver jomiogen daar te lande d-oor ds Broekhuyzen en nwoordigd bij de onthui Ldent Steyn iseerde de Dietscbe Bond d « tweede maal eene uit - Hollandsche en Vlaam ^ tijdens de y.omervacan - « r sprak eene zeer to^ege it op het Gentsche Studen op het Congres der Letter i.ntwerpen voerde zijn se oord rgadering werd besloten erige gedachtenwisseling mog'elijkheid het leden - ïond uit te breiden en de miimeren grond-slag in te enteslacbtplaata de maand Mei 1923 zijn ga runderen waaorvan 25 uit varkens waarvan 21 uit kalveren waarvan 5 uit htere kalveren 8 schapen 1 paarden waajrvau 4 uit uLens waarvan 1 uit nood 140 varkecos - werden er 11 eslacht nuchtere kalveren werden port geslacht werden a van de runde 3ele dieren 153 longen 20 ers 13 multen 20 mosig on ieren 10 baarmoeders 11 met vrucht 28 uiers 29 23 buikvliszen 15 Darra 6 kaakklieren 1 kop 8 n 30 K.G vet arken sê 7 geheele daereii harten 100 levers IS mü ' en darmen 1G7 nieren 1 uiers 27 borstvliezon 4 3 darmscheilsküerexi 179 1 K.G vleesch on Hj K.G kalveren 1 gehee-I dier ü ÜAriO.VIliTEHS'l'AND VfVN~IIKDEN NAMIDDAG HALF DRIE WEERBEKIOHT Hoogste barometerstand 774.4 te Biar ritz laagste 742.5 te Zerna " ' VERWACHTING TOT MORGEN AVOND Matigo tot krachtige later afnemende W lot N wind aanvankelijk nog zwaar bewolkt later opklarend weinig of geen regen aanvankelijk iets koeler Irngen 1 hart 1 lever 1 maag en dar men 4 nieren 1 borstvlies 1 buikvlies 1 Darmsoheilsklier d van de nu-chteie kalveren 2 gehee le dieren e van de schapen 1 geibeel dier en 1 long 1 van de paarden 1 geheel dier 2 le vers 1 m'ilt 1 maag en darmen en 2 ndo ' ren ¦ g van de veulens 1 geheel daw Ingevoerd werden 6 geheele runderen 668 K.G afvallen 913674 K.G rundvleesch en 1335è K.G rundvót 4 geheele vaarkens 18651 K.G varkens vleesch en 222i K.G reuzel 2 geheele kal-veren en 122i K.G kalfs vleesch en 24 K.G schapenvleesch 1 ge heel paard Gesterüiseerd weirden 5 geheele run ieren en 14è Kg xundvet 7 geheele - var kens en 1 geiieel kalf Gevallen van tuberculose deden zicih voor a Mj de ininderen 119 gevallen dus 18.6 pCi b bij de varkens 212 id id 9.9 pCt c bij de kalveren 2 id id 0.52 pCt Bij 1 rund kwam cystioereus inefpmis in lervcnden toeatandi voor Het - vQeesch werd 3 weken in bet koeliruis bewaaixi en daarna op „ Vi-ijibank " verkocht Bij 2 runderen 1 kalf kwam cysticercug inermis in afgeatoarvem toestandi voor AnJiade te Amsteidaiii Bij de aubade te Amsterdam die ter gelegenheid van het 25-janig Regee ringsjubileum van H M de Koningin den 6en Sept op den Dam zal worden gehioaden zullen deelnemen de Chr gem zangvereenigingen De Lofstem Nieuwe Kerk en Oudwijk benevens een groot aajital leden van andere - yer-.eenigingen hier ter stede GEMESNTEZAJKEN Anto-tiactie tram Utrecht—Vreeswijk ' In de vergadering van 25 Januari jl Is de afdoening van de voordracht d.d 19 ' Januari aangehouden wegens aanneming van een motietivan dr C Hoitsema lui dende „ de Raad van oordeel daf het ge V?enscht is om voordat de bepalingen voorgesteld in de voordracht vervat in Gedrukte Verzameling 1923 no 6 wor den vastgesteld nader te overwegen of bet niet meer aanbeveling verdient de concessie aan de N.V Tram - en Barge dienstvereeniging te Jutphaas binnen tijds te doen eindigen en daarna op andere wijze in een geregelde verbin ding met Vreeswijk te voorzien „ noodigt B en W uit hem in te lich len omtrent de aan een binnentigdsche opzegging voor de gemeente verbonden vóór - en nadeelon en omtrent de wijze waarop daarna in een verbinding met Vreesv/ijk zou kunnen worden voorzien „ schorst inmiddels de beraadslaging over do voordracht Gedrukte Ver^me ling no 6 " Overeenkomstig de strekking van deze motie hebben B en W de mogelijkheid en de wenschelijkheid om de concessie van den Tram - en Bargedienst thans onmiddellijk op te zeggen nader onder zocht Wat de mogelijkheid betreft zij ver v/ezen naar artikel 3 van de concessie voorwaarden krachtens hetwelk de Raad bevoegd is de concessie in te trek ken in welk geval de gemeente de eigendommen van de N.V zal overne men t^en betaling van de kapitaals waarde van haar goederen en van een vergoeding voor het derven van winsten tot 1 Juli 1932 De te betalen som zou op 31 Decem ber 1920 ongeveer f 163.000 hebben be dragen Sindsdien is dit bedrag gedaald doch daartegenover zou weer een ver meerdering staan in verband met de uit gaven - wegens verlegging en versterking van de rails en aanschaffing van de tractoren Zonder mederokening van deze vermeerdering zou de bij opzeg ging van de concessie verschuldigde naastingsprijs thans bedragen ongeveer 1151,000 Intusschen was in 1921 met de direc tie van de N V overeenstemming be reikt over de overneming van den tram dienst voor f 91.000 indien de gemeente een electrische tram naar Vreeswijk maakte Nadat de voorstellen te dezerzake waren aangenomefi hebben B enW het noodige gedaan om de verwezen lijking van de plannen verder voor tebereiden Evenwel is juist onlangs ge bleken dat van de zijde der Provincie,voorshands niet op voldoende medewer king is te rekenen voor do uitvoering er van B en W achten zich dan ook op hoi oogenblik niet meer in staat de tot standkoming van een regeling voor detramlijn Utrecht—•VroeiTwijk binnon af tianbaren tijd in uitzicht te stellen en?,ij meenen dat de gedachte aan de ovor - - norning voor f 91.000 niet langei - n^a ^ orden vastgehouden - ' ' ¦¦^-.^ ' Ook al is dus de naasting niet meer urgent een andere vraag is of de ge meente niet tóch van haar bevoegdheid tot naasten zal gebi^uik maken Ofschoon wellicht do mogelijkheid niet uitgesloten is dat de N V ook thans boroid zou worden gevonden tot het overdoen van haar ondernoming tegen oen lager bedrag achten B en W6 toch voor de gemoonto voorloopig geen ter men aanwezig stappen in deze richting te doen De mogelijkheid bestaat dat hot verkeer mot do in gebruik gekomen om nibus-automobielen het geheele trambo drijf zal verdringen Naar het B en W voorkomt doet de gemeente het beste voorshands de verdere ontwikkeling van de zaken af te wachten en mag er op vertrouwd worden dat indien zij bij het einde van de concessie overgaat tot over neming van den tramdienst de extra uitgaven wegens verbetering van de tramlijn enz en van aanschaffing van de tractoren tegen dien tijd wel zoo niet geheel dan toch grootendeels zul len zijn afgeschreven Bijzondere voor deelen biedt het overnemen van de paar dentram op het oogenblik voor de go m.eente niet Ten slotte valt er op te wijzen dat de naastingsprijs daalt naar mate het aantal jaren vermindert waar over winstderving moet worden ver goed Slechts wanneer de onderneming met verlies werkt zal olke aanspraak op - winstderving komen te vervallen Indien de Raad zich met deze ziens wijze voreenigt rest niets anders dan de veiligheidsvoorschriften vast te stel len welke bij het in dienst nemen van do tractoren zullen moeten worden na geleefd Wat betreft het in die voordracht op gemerkte over de rechts-vraag in hoe verre de auto-tractoren vallen onder de bepalingen van de Motor - en Rijwiel-jvot merken B en W nog op dat bij de be handeling van de wijziging van de Lo caalspoor - en Tramwegwet uitdrukkelijk is te kennen gegevon ~ dat dergelijke tram-ondernemingen moeten worden ge acht te behooren tot de tramwegen De vacature v d Hoeve Het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van den Ge meenteraad van Utrecht zal morgenr ten 12 ure ten Stadhuize een openbare zitting houden ter voorziening in de va cature ontstaan door zooals wijeenige dagen geleden reed berichtten het aan nemen van eene der in artikel 23 der Gemeentewet genoemde uitgesloten be trekkingen door den heer A H van der Hoeve Het stembureau zal als opvolger aan wijzen den heer S J A Beek deni laat sten candidaat Van de S.D.A.P.-lijst voor - de zittingsperiode 1919—1923 Nationale Bankvereeniging Hei divdend der Nationale Bankver eeniging zai over het boekjaar 1922 4 pet bedragen Se tramdienst Utiecfat—Zeist Een groot e verbeter n,g Naar - wij vernemen wordt ingaande 1 Juli a.s een nieuwe dió-nstregeling voor den tramdienst Utrecht — Zeist in gevoerd Zooals men weet vertrekken van hier de trams om de 30 minuten en ¦ wel 5 minuter » na het heele en halve uur terwijl uit Zeist de trams precies op het heele en het halve uur vertrek ken Het ligt nu in de bedoeling dezen dienst te verdubbelen Er worden daar toe trams ingelegd precies tusschon de thans rijdende in zoodat we nu op de lijn Utrecht — Zeist een kwartierdienst krijgen Deze verandering beteekent ze ker een groote verbetering in de com municatie Utrecht — Zeist die het op dit traject reizend publiek ongetwijfeld veel genoegen zal doen Ds J H Wensinck t Te dezer stede is in 69-jaTigen ouder dom overleden Ds Johan Herman Wensiook emeritus pred der Ned Herv Gemeente — o — Een man een koe en nog wat Men heeft Zaterdag kunnen lezen hoe in den vroegen morgen iemand met een koe ter markt kwam en het Ijeost beneden den marktprijs te koop aan bood De kooper die het zaakje niet vertrouwde waarschuwde toen de po litie en toen deze eveneens ter markt kwam zette de verkooper het plotse ling op loopen achtervolgd door den politie-agent De koe alleen bleef ter plaatse Thans nog kunnen v/ij mededeelen dat de verkooper die op de Varkens markt gearresteerd werd en bekende de koe gestolen te hebben in de omgeving is de 24-jarige W S gedomicilieerd te dezer stede en geboren te Amerongen Uit een weiland onder de gemeente Maartensdijk werd de koe medegeno men De politie heeft proces-verbaal op gemaakt Nnmmer 11 Een heerenrijwiel staande tegen een perceel aan de Poortstraat werd gesto len No 11 sinds 15 Meil Aanrijding Op den Amstordamschen Straaf-weg had nabij den overweg een aanrijdfng plaats tusschen een auto en een wiel rijder die uit de Schutstraat kwam Hot liep gelukkig goed af Alleen het rijwiel werd totaal vemieM GEVONDEN Rechthebbenden ver voegen zich des Maandags Woensdags en Zaterdags tusschen 1 en i uur aan het perceel Ganzenmarkt na 13 Niet per telephoon Een gonjezak een geldstuk een ' portem met inh een rem.horloge met ketting een zw hond de Bruijn Con cordiastraat 42 een onderbroek een postduif Nebbeling Oudegracht 320 een broche met steentjes enz een kus sensloop een bank van ieeningbriefje een damesmantel een maandkaart N S een broche met étui een beurs met inh een rozenkrans een kaatsbal een kindorbarot een mos een pet een kin - dermof een lopol een nummerplaat eon jongensmuts een sigarenkoker een ceintuur een schoevendraaier een - zak doek oen handschoen oen fantasie armbandje een ring met sleutels een huissleutel oen sleuteltje In de tram achtergelaten Een bro che een horlogeketting drie damespa raijluies een heorenparapluie twee wandelstokkon een étui met schrijfbe hoefte twee portem met inh 3 paiar handschoenen een vorm goudon hor loge een boopschapnot een kleurboefcje mot krijt een zwarte doek Een lorgnet in étui een sigarenko ker een portemonnaie een onderstuk van een oorbel een oorknopje een portem met inh een chauffeurshand schoen een armbandhorloge een hond Thon Krugerstraat 72bis een cein touur een fox Kamphorst Geranium straat K 32 een dommekracht eeii hond - v Doom Westravenstr 10 een schroevendraaier een zakje met geld drie gonjezakkon een theemuts ' een taschje met inh een hondenpenning een collier met kruis een sierspeld een haarkam een def parapluie eon vest oen gummibal een sportriem een jon genspakje een kindermuts een rozen -^ krans vier emmertjes speelgoed één hoepel een dekzeil een bezem een wa -' pen reg genietroepen eenige huissleu - tels — o — I Watertemperatuur De temperatuur van hot water was hedenmorgen 16 " Maandag 11 Juni SCHOUWBURG - 8 urn - GasWoorstel ling Maria Orska Caroussel Woensdag 13 Juni TIVOLI 8J uur Utr Sted Orkesi Volksconcert uit de Historische Cyclus ' Woensdag 20 Juni TIVOLI 8i uur Utr Sted Orkesi Volksconcert uit de Historische Cyclus Dinsdag 26 JunL PARK TIVOLI 8 uur Utr Sted Or chest Beethoven muziekfeest Woensdag 27 Juni PARK TIVOLI 8 uur Utr Sted Or chest Boothoven muziekfeest ¦ Donderdag 28 Jufii PARK TIVOLT 8 uur Utr Sted Or chest Beethoven muziekfeest Vrijdag 29 Juni PARK TIVOLL 8i uUr Utr Sied Ör chest Beethoven muziekfeest 9e Sym phonie generale repetitie Zaterdag 30 Juni PARK TIVOLI 8 | uur Ufr Sted Or chest Beethoven muziekfeest ' 9e Sym phonie Hygiëa en Bezuiniging Misschien in strijd met de hedendaag sche opvatting en steeds terugkomende bezuinagingsJtiolltiek - wil ik door middel van dit sohrijven wijzen op de m.ii nood zakelijke aamvezigheid vam een Volks bad'huis in de Wijk oiid Amsterdamsche Straatweg of Ondiep Niettegenstaande bezuinigèngswoode worden er wel meer bedragen uitgetrok ken voor m.i minder noodzakelijke din gen zoodat eene post voor dit doel al lerminst als oen ovea-bodige uitgave kan worden beschouwd Als dit schrijven onder oOgen van de bevoe'gde autoriteiten komt en zij wel ke hiermede sympaithiseeren het hunne er toe willen bijdragen door aan dit schrijvem adhaesie te betaugen ben ik te vreden en hoop ik dat een spoedige daarsteiling het gevolg zij EEN BEWONER van het complex Woningbouw V d Utr Chr Besturenbond Op wachtgeld M de R Verzoeke ter voorko-ming van misver staniden ondei'staando in Uw blad op te nemen In Uw Wad van Zater-cteig 9 Juni komt voor onder do rubriek „ Leger en Vloot " een bericht van „ De Avondpost " als zou den de onderofficieren der Bereden Ar tillerie ingedeeld in Cat C op 15 Juni a.s op wachtgeld worden gesteld Dit barioht berust gedieeltelijk op waar heid naar men uit belanghebbende kring verzekert Op 16 Juni a.s worden een aantal on derofficieren op v^'achtgeld gesteld doch deze behooren zoowel in cat A en B ais in C en gaan zoowel op verzoek als ge dwongen on dragen dus niet allen het stempel van minderwaardigheid De mo dedooling gewerd hen niet zooals gebrul kelijk 14 dagen voor het ontslag doch slechts 10 en 11 dagen Waar de regee ring zoo voorgaat zal de pa-rticuliora werkgever hopon we niet volgen met deze methode en ten minste bij ontslag een behoorlijke opzegtermijn in acht ne men U danik zeggende voor uwe plaai,s ruimte mijniheer de Redaotenr blijf iklioogachtend EEN BELANGSTELLEND LEZER Melkoorlog Mijnheer de Redacteur Mag ik naar aanleiding van den molkoorlog een plaatsje in Uw veelge lezen blad Bij voorbaat mijn dank Er zijn weer eenige boeren in de stad gekomen om te trachten hun melk uit te venten Wat is daarvan de roden Voor drie weken geleden toon do kaas prijzen hoog_g'aren heeft het bostuui van den vcehoudersbond aan het be stuui der Melkslijfors-drganisatios be richt dat de melk met 1 ets verhoogd moest - worden Het bestuur en de ver gadering der melkslijtersorganisatles heeft daarop geantwoord daarmee niet accoord te kunnen gaan Daarop heeft de melkveehouders bond j.l Donderdag weer vergaderd en zijn eisch herhaald met do bedreiging er bij wanneer gij onzen eiscJi niet in willigt gaan wij staken Mot welke re den motiveeren zij dien herhaaldden eisch Met den kaasprijs Maar be zien - wij den k^As^c **-!^ jvanj^l fvi,dag dan moet de veehouderbond in plaats van 1 ets verhooging om 1 ets verla ging vra.gen Zijn cisch is dus geheel ongemoti veerd on de melkhandel wenscht dan ook niot dien cisch in te willigen Hij vraagt echter do medewerking van het publiek wanneer deze stakende boe ren hun melk komen aanbieden en ko men aanbellen om zoogenaamde goed koope melk te presenteeren Wanneer hot publiek eenvoudig de mensohon wegstuurt dan zal heel spoedig het be stuur van den voéhoudorsbond inzion dat hot zich hoeft vergist Wat hot bericht van j.l Donderdag van den voéhoudorsbond betreft over kaasmakon en zelf distribueeren der molk zij het publiek gorust De molk-handel beschikt over vol doenden voorraad melk en men be hoeft niet bang te zijn zijn eigen melk -' boer niot te hooren aanbellen Mag ik nog ovon in herinnering brongen hot vorloop van don melkoor log 4 jaar geleden Ook toon hoeft do voahoudoi-sbond moer | verlangd en hooft de melkhandel geweigerd dat te geven Toen hebben de boeren hun melk uitgevent en heeft het publiek 4 ¦ weiten geprofiteerd van goedkoope melk Maar men is bedrogen uitgeko men want door de medewerking van het publiek hebben de boeren hun zin gekregen De melkhandel was tenslot te gedwongen den boeren hun zin te ge ven Toen gingen de boeren weg het publiek had 4 of 5 weken goedkoope melk gedronken on daarna weer duur dere melk dan voor den oorlog Voor den oqrlog was de melk 14 ets gedu rende den oorlog 9 en 10 ets on na den oorlog iets duurder dan 14 ets dus 15 ets do Liter Hoe nu het verloop van den strijd zal zijn ligt aan het publiek Men zij gewaarschuwd Een melkhandelaar i^itnst en Wetenschapper Otto Klemperer Otto Klemjjerer orkest-directeur ' aan de opera te Keulen is als zoodanig be noemd aan de staatsopera te Berlijn als opvolger van Leo Blech Klemperer is een leerling van Mahler Hij begon zijn loopbaan als kapelmees ter te Hamburg on Straatsburg Sinds 1917 was hij aan de Keulsche opera verbonden SPORT VOETBAL Overzicht Door gisteren met i — 2 van Willem II te winnen heeft l^.tl.H zich thans mees ter gemaakt van den titel van Kam pioen van Nederland R.C.IL heeft deze overwinning behaald door goede bal techniek en schotvaardigheid Het eer ste doelpunt werd gemaakt door van Dam uit een aan R C H toegestanen straisohop Kort daarop scoorde Roelf senaa no 2 Maar nog voor de pa-uze slaagde Willem II er door van Son in den achterstand te verkleinen In de tweede helft vergrootte Mathij sen de leiding tot 3—1 en Nagtegellertot 4—1 Gehrimg was het eindelijk die nog eenmaal voor Willem II het netvond ' - In den resteerenden tijd gaat de strijd vrijwel gelijk op aldus „ de Tel " en als de scheidsrechter het einde aankondigt heeft R.C.H de zege en daai-mede het kampioonschap van Nedei'land behaald Bij het klinken van het eindslgnaar zv/ellen de toejuichingen van het pu bliek aan tot een ware ovatie het pu bliek stroomt het veld op en de spelers worden in triomf naar de kleedkamers gedragen Daar worden spelers en be stuursleden van vele zijden met het be - haalde succes gefeliciteerd waarbij Haarlem's voorzitter de heer Paulen en fraaien krans aa-nboord Na afloop van den wedstrijd werden de spelers met rijtuigen van het terrein afgehaald en voorafgegaan door een muziekcorps had een ware zegetocht door de stad plaats Langs de wegen hadden zich dikke rijen toeschouwer's opgesteld die de nieuwe kampioenen luide toejuichion Den geheelen avón ^ heersciite in Haar lem een feeststemming De stand der kampioensoompetitie is tha-ns Gesp gew gel vrl pt doelp gem R C H 6 4 — 28 16—11 1.33 Be Quick 5 2 12 5 7—5 1 — Go-Ahead 6 2 13 5 4-S O 83 Willem II 5 2 — 32 ' 9—12 0.40 -* 2 verliespuniten BUITENLAND Eon rode van presidon t Harding BERLIJN 11 Juni Uit Washington wordt gemold dat president Harding Zondag een rode heeft gehouden in welke hij de hoop uitsprak dat de Vereenigde Staten de wereld zullen kun non bijstaan in het herstel van den vre de AI,gemoeno staking i n»ü p p e r S i 1 o z i ë BERLIJN 11 Juni Het Congres dor Bedrijfsraden van Opper-Sileziö be sloot gisteren mot algomeene stemmen in Opper Silezië de algomeene staking af to kondigen Aardschokken LONDEN 11 Juni Een telegram uit Rome meldt dat gisteren drie aard schokken welke in hevigheid toena men in verschillende steden in de pro vincie Apulia werden gevoeld Misdadige ambtenaren Te Moskou zal binnenkort een proces dienen tegen een bende misdadige amb tenaren die volgons de in de sovjetpers afgedrukte aanklacht op de volgende wijze misbruik hebben gemaakt van den hongersnood welke van 1921 tot 1922 in - het [ Wolgagcbied heeff ge - Bij het Centraal comité tot bestrijding van den hongersnood was een bijzonde re afdeeling gevormd tot redding van den veestapel m het hongergebied welke afdeoling ten doel had 40.00Ü stuks vee buiten het hongersnoodgebied te bron gen Daarvoor moest zij Ook groote hoe veelheden veevoeder verschaffen Aan het hoofd van dio afdoeling stonden Po sietsjoek on Topielski die oen heel loger helpers aanstelden In plaats van 40.000 werden slechts 4702 stuks vee in veilig heid gebracht en Jn plaats van 100.000 pood werd slechte 70.000 poed veevoe der ingeslagen Hiervoor werd echter den helpers niet minder dan 86 milliard roebel uitbetaald Van Topielki zegt de aanklacht dat bij buitenlandsche valu ta en gouden voorwerpen heeft gekocht en o.a ook 62 schilderijen In januari 1922 heeft hij een landgoed gekocht voor 100 millioen en twee huizen te Moskou elk voor 1000 pond sterling Toon in April 1923 te Moskou do rennen weder begonnen verschenen do rodders van het Wolgagebied daar mot hun renstal len Daarbij bleek dat nationale ras paarden zich in lum persoonlijk l:)ezit bevonden Er zijn 10 beklaagden waar van 3 voortvluchtig De revolutie in Bulgarije BELGRADO 10 Juni Volgens verha len van reizigers on berichten der bla den is de politic-prefect to Sofia ge dood Do minister van Justitie Doupa nof is niot gevangen genomen Ver scheidene garnizoenen sloten zich bij do beweging aan met uitzondering van één regiment dat ontwapend werd na hevige gevechten in do straten van So fia waarbij 80 gendarmes om het leven kwamen In het geheele land is de staat van beleg afgekondigd De opstandelin gen patrouillceren met mitrailleuses in de straten dor hoofdstad LONDEN 11 Juni Berichten uit Sofia molden dat de afgezetto mini.s.ter pro-sident Stamboulitnski afwezig is ' Men verwacht niet dat de gearresteer de ministers voor de rechtbank zullen worden gebracht De ai-rcstatie geschied de uitsluitend als voorzorgsmaatregel Een poging der bevolking oen dor gear resteerde politici te lynchen werd door do militairen verhinderd De militaire discipline is uitstekend Koning Bons hoef reeds met het nieu we ministerie een kabinetszitting ge houden Do berichten uit de provincie melden dat slechts weinig gendarmes zich tegen het nieuwe regietn verzotten Incidenten haddon overigens niet plaats Er wor den geen moeilijkheden meer verwacht De reserves zijn ' onder de wapenen ge roepen De nieuwe regeering heeft een semi offioieele verklaring doen publiceeren - vaaria zij mededeelt dat zij zich loyaal zal houden aan de bepalingen van het Vredesverd-ag met de geallieerden De vroegoro ministers die sinds het vorige jaar zijn gearresteerd op last van Stam - booildinski zijn in vrijheid gesteld UATSTE EERICHTEM De Haagsche inbrekezsbsndo De Haagsche politie heeft thans ze kerheid dat de bende van „ Piet " denter dezer dagen ontmaskerden inbreker van Januari af niet minder dan 20 in braken boroovingon enz heeft ge pleegd " „ Der Gott der Rache " ^ Men seint ons uit Den Haag De Zondagmiddag zoowel als do Zon - dagavond voorstelling in den Schouw burg van het drama „ Der Gott der Ra che " door het Jüdisch KünsAor-Theatror van welk drama Zaterdagavond de op voering door de Schouwburg-commis sie was verboden maar wolk verbod door den president van de Rechtbank in kort geding Zaterdagavond werd vei- nietigd hebbon oen volmaakt onge stoord vei loop gehad Om op eventu oele ordeverstoringen voorbereid te zijn waren politiemaatregolon getrof fen Botsing tusschen auto en motor rijwiel Zondagavond had op den Leidschon weg nabij den Haag een botsing plaats tusschen een auto en oen motorrijwiel De rijwielbestuurder on do persoon die in hot.zijspanwagentjo zat worden over den weg geslingerd Beiden bekwamen zeer ernstige vo.rwondingen aan het hoofd en werden bewusteloos naar hst Ziekenhuis vervoerd Bij een was het be wustzijn hedenochtend nog niot terug gekeerd Prof Struycken Hot is thans mogelijk gebleken om Staatsraad prof Struycken die naar men weet te Heidelberg oon ernstige operatie heeft ondergaan naar ' s Gra vonhage over te brengen Hij is gister avond met zijn familie in zijn woning teruggekeerd en hooft de reis die in een Roode Kruis-wagon geschiedde goed volbracht Verdronken Zondagavond is ie Maastricht de 5-ja rigo G W nabij do Maasbrug al spe lende in het kanaal gevallen Hot lijk je werd oonigcn tijd later opgehaald De reis van Koning Haakon Men seint ons uit Vlissingen Precies te half tien gisteravond pas heerde het Noorsche oorlogsschip „ Eidsvdld " met Koning Haakon aan boord komende van Antwerpen Als afscheidsgroet werden 25 saluut schoten gelost De verkiezingen voor de Eerste Kamer Zaterdag vergaderde de Partijraad van de S D A P om het advies aan do Statonfi actio inzake de verkiezing der Eerste Kamer vast te stellen Hot advie « van do Slatcnfracties om trent de candidafonlijston in do vior kieskringen werd als volgt va stgc-stold Noord-Holland on Friesla(fid;-v':tL H Polak 2c C Posthuis-Smit 3 F M Wibaut 4 F L Ossendorp 5 J KolJc G L J do - Jong 7 J F Ankersmit S M A Roinalda Groningen Drente Overijssel en Go derland Ie Mr M Mondols 2 R Ston huis 3 E Rugge 4 L M Hermans 5 II V d - Vegt 6 A Langejan 7 R Velsink 8 N A de Vries Zuid-Holland 1 H - van Kol 2 C Cramer 3 A B de Zoouw 4 F L Os sondorp > P Danz 6 A H Heykoop 7 B J van Stapelo 8 W Dreos Noord-Brabann Limburg Zeeland en Utrecht 1 W C de Jonge 2 P Moltma kor 3 G F Lindeyer 4 P G Gruys ^ 5 J H Paris 6 L Ondordijk De 48-urlge werkweek door de moder ne gemeentewerklieden aanvaard Men meldt ons uit Amsterdam Gistermorgen heeft een zeer ' druk be zochte huishoudelijke vergaderin plaats gehad van den modernen Bond van Overheidspersoneel in de 2 groote zalen van het IJ-paviljoen in verband mot do besprekingen welke zijn ge voerd tusschen oon deputatie uit de ver tegenwoordigers van do Katholieke Christelijke Neutrale en Moderne orga nisaties mot eenige vertegenwoordigers van het gemeentebestuur De vergadering stond onder leiding van den hoer J ' N Snikkers dio een tjiteenzetting gaf van den stand van za ken en mededeelingtm deed van do ver Bchillonde concessies welke nog ver kregen konden worden na de'gehouden besprekingen met het gemeentebestuur Door eon 15-ta sprekers uit de ver gadering werd het voor en tegen be sproken omtrent de overeenkomst wel ke thans met hot gem,3entebestuur zal worden getroffen Door den heer Van Hinte en tot slot door den heer Van Meurs - werden de sprekers onder groote stilte uitvoerig beantwoord en krachtig drongen beiden er op aan de overeenkomst met het gemeentebestuur aan te gaan Di rect daarop werd tot stemming overge gaan welke schriftelijk plaats vond De uitslag der stemming welke opge maakt en vastgesteld werd door eren commissie uit de vergadering benoemd bracht tot resultaat dat met overgroo te meerderheid besloten werd de over eenkomst te aanvaarden n Boeton thuisr arr 8 Juni te Gra ^ vesend Enggana thuisr vertr 8 Juni van Malta Jan Pietersz Coen thuisr vertr 8 Juni v Algiers Java uitr pass 6 Juni Perim Rembrandt uitr vertr 9 Juni van Colombo Eémland arr 8 Juni - van Hamburg te B Ayres Gelria uitr arr 8 Juni te Montevido Montferland vertr 8 Juni van Ham burg n Antwerpen Kawi,uitr jpass 8 Juni Sagres Malang thuisr pass 8 Juni Gibral tar Siantar thuisr pass 9 Juni Gibral tar Tambora thuisr vertr 9 Juni van Sabang Tosari uitr vertr S Juni van Port Said Ambon vertr 9 Juni van Amster dam naar Hamburg Grotius vertr 9 Juni van Amster dam naar Batavia Roepat vertr 9 Juni van Bremen n Amsterdam Dinteldijk v Rott naar de Pacific kust vertr 9 Juni van Londen Lochgoil V Rott naar de Pacific kust vertrok 7 Juni van Cristobal Do Rijkswaterstaat heoft het maken van boordvoorzieningon langs het Mer wedekanaal in de Prov Utrecht ge gund aan C van Hees te Utrecht n.l 2320 M boordvoorziening voor f 20.000 OMREKENINGSKOERSEN van vreemde wissels te Amsterdam 11 Juni Lonaeu lOe'/s Beriijn 0.0030 Vi Parijs 16.40 Ba'ussol 14.15 Bern -' 15.85 Weenen 0.0036V » Marken rood 0.013 Cer N.W.S 3 pCt 67 — BURGERLIJKE STAND GEBOREN 7 Juni E M v - Everdiii gen geb Vos z Juni E M G de Groot geb Sprang,d J J Lelieveld geb Kok z A Scheg getman geb Timmer d H Combé,geb v Geest d M M Spliet geb Ra'demakcrs d C de Jonge geb do Rooy,d G Bouma geb v Hagc z A J.Plomp geb Wassink d Juni K v d Zouw geb Kingma z \ H J V Steenis geb Bourgonjen z 1 C V Eyden geb v d Goot z Juni A de Bu geb v Daalen d.;W Kruft geb de Reuver z E v d Sluys geb Nijhuis d C v Eek v d.Sluys geb Koning z H H Spaamor,geb Dibbits d A M Reinhard gebSavonije z Juni B E Robbemond geb v d Water d F C v d Heiligenberg goh.Dcuvhof d OVERLEDEN 9 Juni Gerritje Nikcrk goh met Ch J de Nooy 76 jaar Hun zosfr 3 — Antonia Justina Hildagonda Verhoeff 64 jaar W Barentzstraat 36 10 Juni Johan Herman Wonsinck 69 jaar Predikh str 2his Fredrica Johan na V Rooycn geh m-et A J Spicronbuig ' 48 jaar Bloemstr 13 — Hendrik Schucn gol 74 jaar L Nieuwstraat 38 11 luni Cornelia v Groeningen wed II A Gijs beriscn 70 jaar Springwcg 1-52 — Eva Clasiua Veldhoven - wed 11 A Burghom 47 jaair Oude Gracht 99 • I -»...— » j ~..,,» tr ^- \% 
w bekends morkon in prijz -"» vana £ £ 125 Aévertentièn • IS De Heor en Mej M HIJ KOOP — ScHipPBB gjeven hier bij kencis van de voorspoe C'gQ geboorte hunner Dochter iVI A R 8 A Utrecht 8 Jani ' 23 2981 Vlenienschewesr 141bis A Qeboren Marinus ZOON van ¦ G V d MEER en E V d MEER — V Lent Ondkerkhoi 43 Utrecht Heden 0¥erle;d zeer oaverwactit onze lieve Kioht en Huisg-enoote Anthonia jusiina Hildagonda 1 Verhoeff Uit aller naam Mevrouw de Wed S J DB VRIES — Beukers Utrecht 9 Juni 1923 Willem Barentzstr No 36 Rouwbezoek kan niet wordeo afgewacht De begrafenis zal plaats hebben op de eerste alge meene begraafplaats Woensdag 13 Juni ia.s vertrek van bet sterfhuis ' s morgens elt uur i;996 een delicatesse Biizonder fijne smaaK MtiGfeö bmlMk ¦ Tentoonstelling van Photo graphieëa naar Gotische Beeldhouwkunst inPnitschland in h9t Gebouwvoor Kunsten en Weten'sohappen Zaal lo vanSinsdag 12 tot en met Vrij dag 15 Juni 3U22 lij Tentoonstelling is geopend van 11 — 5 uur Ledenvan Kunstliefde hebben vrflentoagang Voor verdere Ijs langsteilenden bedraagt deloegangsprijs f 0.25 fëen wordt herinnerd aan dsn Vieeschverkoop in ds sj.BmsiEg van 8-1 uur mwc ' gevraagd fetiiirpir pLm f 300 per jaar Bï'o m@o 2935 b dez i'.cn • m ï > o S e 2-jjer.<5 AUTOj merk „ Citroen " ¦/.^ o goed a's nieuw vro " iasen priie Cathar'ijnesingeJ 6j Uts-echt ' iOUT GEVRAAGD SSn UTRECHT is "^ t oudste adres voor goed en bil lijk repareeren van alle soorten poppen Behande ling spoedig en _ pijnloos ^= Groot Speelgoed en Eoppenmajaziin J S HUIiyJCK Outlegracht Viebrug 94 Teïef 1075 HUIZINGEN Toïeioon 1468 por auto-Tapissières ¦ j/on6 Tapïssières en Zeilwagens -''• fitxoiiderlijk te huur Siliiik uurtarief ¥ ANDAIVI n Weerd O.Z 32 Ws GrasverpaeMoi Me Opruiming Uitvericoop sti vele andere soorten Glasbiljetten steeds voor Handen lieer zoekt gemeubileerde m - en SUAPKJÜIEII met of zonder pension Geen beroepspension Br met opg van cond onder No 2912 bureau dezes door Notaris ST0K.V1S te Utrecht op Woensdag 20 Juni 1923 nam 7 uur in liet Caié „' c Kalfje " aan den Biltschcn otraatweg bij h.t fort de Bilt A 4 perceelen HOOI GRAS op ongeveer 3 hec taren afkomstig van defamilie WILDEI^BEëK gelegen achter sj't KsSJje"@nmïdd@Uitï < achter hetland van ' de Heeren Gebr.KOUS groot pl.m 48 aren groot pl.m 47 aren 3 ' groot pl.m 1 hectaren 2 aren 4 groot pl.m 93 aren B De N A W E I vanvoormeld land in 2 per ceelen Pfediklieeienslraat 3 - UTRECHT Telefoon 2679 VOORSC HOTTE W nabij de markten MAGAZIJN met KELDER en aparte BQ - VENWONÏNG.Huuropbrengst f 1300 — perjaar koopprijs i 13000 — Nader te bevragen bij WALT MANN & Co Oude Gracht 93 Viebrug 2970 " Solide ambre ' aren kunnenzonder borg Vooi'schotten ver krijgen op behoorlijke voor waarde Zich te vervoegen bii JOH KROESKAMP Naohte gaalstraat 17 boven Utrecht,tusschen 5—7 uur ' ddla met en zonder schotten,bijl J H vanjder Linden ICoornheristraat 60 Utrecht Telefoon 3406 gevraagd om gezamen lijk per wagon prima AMTHRACIET te laten komen a f 80 per H.L franco buis Bi i' ven franco onder Ko 2969 Bureau van dit Blad iimilii afgehaald aan ens Bureau Drift 23 a 10 cent perlKilo g^^ander dan 10 Kilo wordt Biset geleverd en eiïïi m fan K01J8EM en SOKKEN SVlacco Zwart ^ flnf Beige,Grijs,Bruin » ü « l - Zijden Flor 00 nt Zwart en Bruin Ww < jli Prima Macco Zwart fijn weefsel f 1,10 Prima Zijden Flor Zw en V!ocJek!eurenf 1.49 Prima Zijde Mode Kleuren Engelsche Sportkousen v i Heeren en Jongens vanaf f 1 K'.sinste maat aS!8S0l Onze k\mk ijzeistefiis GEiü^HKlii SOSIEH Ï5 st yzersterkeliirsder-Scliooïkoyaen 2—3 jaar 4—6 jaar 7—10 jaar 11—16 jaar 40 et f 1 — 60 ot 75 ï!t Korte Jansstraat II 53 Ï5 en 2945 TELEFOON nos Plats du iour 12—2 Diners 5—8 Kegelbanen Inrit voor Auto's GEHEEL GERESTAUREERDE BILLARDZAAL MET PRIMA TAFELS EN MATERIAAL Gelegenheid tot het geven van Déjeiiners Diners en groote Parti|en BERGING VOOR RIJWIELEN EN MOTOREN « k VERHUIZiS^GEN per Auto's en met Paard ea vanaf f 0.75 per uur jg met vakk undig personeel e tl onder volle garantie bij G V d BRINK en ^ Zonen Goedestraat 114 m Tel 2303 utrecht Kamers te Utrecht aangeboden tegen vergoeiing van het schoonhouden van een klein huis gelegenheid tot het houden van een Dienstbode Br no 2964 bur dezei * TEK OVEKNAME AANQE EODEN in een groote stad-in da provincie Utrecht een - wel beklante en welvarende met compleet j electrisch Fabriekje dubbel Woonhuis drukken winkel stand Te aanvaarden tegen Sep tember ot October Alloen ernstige en kapi taalkrachtige koopers komen in aanmerking Brieven franco ond no 2ST9 bur van dit blad Slagers Bakkers Coiffeur's Kruideniers Schilders Koks Huisknechts Monteurs iVleubelmakers Goudsmeden Graveurs Stucadoors Kantoor en Winke Dokiersjassen EJatmesjassen in alle kleuren LUSTERJASSEf^a EOIVIER-COSTUUIVIS Korte Jasjes voor Tuin - en Kamergebruik Bonkin^ieüin'jT alhier heeft geld beschikbaar voor Ie en 2e HYPOTHEEK op gemakkelijke voorwaarden Voor 2ds liypotheek borg stelling vereischt Brieven irancü onder No 2325 Bureau van dit Blad 773378 mi SeilGE EH ZEER GOEDIOOP Vraagt prijsopgave aan P LÖYENDIJK Leidsc^sew©g 20 Kisikems Küikems ^ 40 GENTS S5 GSNTS Weer voorradig mooie ge zonde KUIKENS wit - en pa tüijs Leghorns en Bamev.el deis 40 en 45 et Ook ccnige KLOEKEN met Kuikens en beste BROEDEIEREN If - knop Ook BEOESSCHE KIPPEN BREMMERS Zonstraat 15 b.d Slaiiesingel SpoetMg gevraagd Am - bachis>l<.iuderhuis Agnieten straat 3 een net Salaris volgens Gemeente verordening Zich te vervoegen bg denDirecteur 30 O gevra 1 Juli een Ü.C ï.g.g woorzsen Br ond no 2983 bur dez VïeBschverkoo,a Viijbank Dinsdagmorgen 9 uur 3023 ANDB,KSON ^ VAN 8 TOT EN MET U JUNI J brengen we een programma van zeldzaam i goede kwaliteit en groote bekoring Ons hoofdnummer is een Engelsch blijspel in 5 acten met de in korten tijd beroemd en bemind geworden BETTY BALFOUR I in de hoofdrol Zeer velen hebben de film „ HET BLOEMEN EEÏSJE VAN PICCADILLY " gezien of hoor -' den erover spreken hoorden het spel van I „ SQUIBS " roemen Welnu de gelegenheid is er,.U kunt weer een genotvoUen avond mee m.aken In hèt BIJPROGRAMMA ca „ Mermaid"-Comefiie in 2 acten — en I een allervermakelijkste „ Universar'-MuoM lederen avond één voorstelling van / SOtotIO 30 Zondags van 2.15 uur af doorloopend — BEZOEKT OMZE SVl A T I B\J_E E S — des Woensdags - en EsJerdagsmiddagis v 2-4 uur GEEI^'KmmEREf ^ BE?' m ¦ —«>-' - i ' üit.Iudië De spoorwegstakin g Naar uit Batavia door „ Aneta " aan het Hdbl wordt geseind is de spoor wegstaking na 25 Mei vrijwel station nair gebleven en leverde geen nieuwe gezichtspunten op De stakers zijn tot dusver niet weer aangenomen Het aan tal treinen van de Wester-lijnen is ge supprimeerd Het vrij gekomen perso neel is naar de Ooster-lijnen gedeta cheerd ton behoeve van den suikeraf voer De hoofdoorzaken van de mislukking zijn ten eerste het krachtdadig optre den der Regeering ten tweede het ab soluut gebrek aan solidariteit De Leeiplichtwet Het lioofdbestuur van den Bond van Ned Onderwijzers heeft,naar „ De Bo de " fnededeelt een adres gezonden aan de Tweede Kamer waarin het mede deelt dat het heeft kennis genomen van het ingediend ontwerp van wet tot wijziging der Leerplichtwet waarvan de bedoeling is tot en met het eind van 1924 de leerverplichting te beper ken tot een zesjarige Adressant meent dat in het bijzon der het zevende leerjaar der lagere school van onschatbare waarde moet worden geacht doordat juist in zulk een zevende leerjaar de leerlingen ko men orp den leeftijd dat zich vele nieu we mogelijkheden tot ontwikkeling van den kinderlijken geest openen terwijl tevens in dat leerjaar de gelegenheid komt tot beter vastleggen van de leer stof en dat vooral na den achteruit gang van het vervolgonderwijs welke verwacht moet worden van de jongste wijziging der Lager-Onderwijswet 1920 het zevende leeraar onontbeerlijk moet worden geacht in het onderwijsstelsel van ons land Verder oordeelt adressant dat om trent de in werkelijkheid door aanne ming van dit ontwerp te verkrijgen be zuiniging slechts gissingen zijn te ma ken en geen berekeningen en dat aan neming van dit ontwerp zou zijn in ' t nadeel van het Nederlandsch onder wijs Qe samenstelling Aei Eeisie Kamei Stemplicht-afschaffing In de memorie van antwoord betref fende het wetsontwerp tot wijziging dor Kieswet enz lezen we dat den minister niet bijster rechtvaardig wil voorkomen het standpunt van de leden die ernstig bezwaar tegen het ontwerp ontleenden aan de omsta-ndigheid dat het den stemplicht niet beoogt op te heffen Do stemplicht raajkt uitsluitend de verkie zing van de vertegonwooMigende licha men die langs de'n weg van directe keu ze worden gekozen en valt dus eigenlijk buiten het kader van ' t ontwerp dat slechts beoogt de wijze van verkiezing van de Fyerste Kamer als uitvloeisel van de nieuwe bepalingen der Grondwet te regelen Overigens wijdt de Regeering aan het onderwerp haar volle aandacht en zij zal niet aarzelen om als de te verzame len gegevens er toe leiden een voorstel tot afschaffing van den stemplicht voor te bereiden In verband met de herinntring in het voorloopig verslag dat de ongeveer 200,000 kiezers die bij de laatste verkie zing voor de Tweede Kamer hun stem uitbrachten op lijsten waaiwan geen candidaat gekozen is vertegenwoordigd worden door een ander dan den candi daat hunner keuze maakt de minister de opmerking dat de evenredige verte genwoordiging in ddt opzicht toch een vooruitgang van beteekenis is op bet oude meerderheidsstelsel waarbij onge veer 40 pCt van ds kiezers oovertegen woordigd bleven Een stelsel van evenredige vertegen woordiging mst behoud van de afzonder lijke 11 provincies als verkiezimgsorga nen is in ons land waar de Eerste Kamer 50 leden telt esn ongeveer 7 partijen in ' die Kamer zullen optredeji onmogelijk Het voirig in de Eerste Kamer verwor pen ofntwerp maakte het geheele landtot één kieskring j Thans is gezocht naar een ' tijsschen weg tusschen deze beid © uitersten en de minister is van oordeel dat de daartoe gekoze.n weg weinig anders kon uitval len De vi-ees dat hij © en groepeering vian vier provincies de kleine zullen wor den overheerscht deelt de minister niet Indien ooit het geval zich zou voor doen in één der allerkleinste provincies bijv Dreuthe dat de stemmen barer Sta tenleden in geen der zeven of acht par tijen waarin zij verdeeld zijn een verte genwoordiger van hun gewest zouden krijgen dan laat bet ontwerp alle vrij heid dat zij zullen doen als thans en zich als Drenthan opmaken om gezamen lijk vertegenwoordigers te kiezen uit hun gewest ook al zullen zij dan gelijk nu voor het meerendoel hun stem moe ten uitbrengen op een man die niet tot hun partij behoort Als dit niet ge schiedt zal het zijn omdat de Statenle - den zich in de eenste plaats voelen Idd eener politieke partij en liever aïs zoo danig de wa;ardje van hum st«m willen benutten dan als maai der provincie Het in hert ontwerp belichaamde * denk beeld dat ieder © 3 jaar aftrednaig in twee versohilleinde groepen zal plaats vinden maakt een evenredige vdrdse ling van 50 zetedis mogelijk en bevordert aldus het bereiken van een juiste ev«n ^ redigbeid Twee rdbbein gekneusd In deKorte Keizeirdwarsstraat te Amsteriiain is een 13-jarige jongen door een 19-jari gen buurjongen zoodanig tegen de borstgeschopit dat hij bet bewustzijn verloor en twee zijner rabben geiknensd werden — o — '_ Een algemeen vloekverbó.d B en W van Wynihriitseradeel vragen den Gemeenteraad te ' s-Gravenbage ' ad haesie op © en adres van den Raad vaji eerstgenoemide gemeente waarbij de Ko ningin wordt verzocht het daarheen ' te willen lelden dat de openlijke Godslas teming wordt gesteld in het Wetboek van Strafrecht Fa:illi ssement en In Neder land Volgens mededeeling van bet Hanidelsinformatiebureau van Van ' der Graaf & Co.'s Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week eindigen de 8 Juni in Nederland uitgesproken 53 fadllissemeniten tegen 51 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar Van 1 Jaai tot en m'et 8 Juni 1797 f aU lissemienten tegenover 1240 over hetzelf de tijdperk van het vorige jaar D o o d e 1 ij k o n g e 1 u k Bij het aan leggen van een tunnel voor een nieuwe spoorlijn in mijn 4 te Heerlen is M uit Stein door ' ' t instorten van een wand van vier meter hoogte bedolven Spoe dig toegesnelde hulp mocht niet baten — ca — De abnormale regenval — een catastrophe voor onze vogels Onder dit opschrift schrijft de heer B(erniak te Deniekamp in „ Tu bantia " Weet gij wel wat de regenval der laait ste weken beduidt Een geweldige aan was van onze slooten en rivieren Om Demekamp is de waterstand van de Din ikel en zijrdviertjes 75 a 100 c.M gestegen Weet gij wat dit voor onze zangvogels beteekent De ondergang van hun nes ten hun eieren hun jongen Fitis Tjiftjaf Geelgors Leeuwerik Pieper Rietzanger Blauw - en Rood bortsje broeden alle op den grond.Gras musch en Rietgors broeden iets hooger Vele ibuitenmerels broeden ook op den grond Als er nog I JsvogeJs zijn en oever loopentjes langs de Dimkel zijn ook deze nesten hopeloos verloren Er zijn weiden langs de Dinkel van Losser tot Neuen haus die tot aan de toppen der afraste ringspalen onder water s.tiaanL Men kan gerust rekenen dat honderden broedsels totaal vernield zijn Ziekte onder de geiten Onder de geiten in de gemeente Olst heerscht een onbekende aietote die dan dood van verscheidene dieren reeds ten gevotee had Door het bestuur van het Geitenfonds is nu eerst een cadaver en daarna één aan die ziekte lijdende geit ter onder zoek naar het Pathologisch Instituut van de Veearitsenijkundige HoogesChool te Utrecht gezonden — o — Een laffe daad Under het op schrift „ Een laffe daad " deeJt „ De Tri bune " mede dat do heer N J Collij in het P.A.S.-gebouw te Amsterdam den heer Doornbusch — die daar eiken Vrij dag en Zaterdagmorgen zitting houdt — „ in erge mate mishandeld heeft Hijheeft hem onverhoeds aangevallen en bloedend verwond " Nadat het blad over dit feit vrij uitvoe rig zijn meening heeft gezegd besluit heit aldus „ Het spreekt vanzelf dat onze partij d.i de Communistische Partij ten op zichte barer eigen leden die met dit heerschap verdere directe of indirecte srbimdinigen zouden willen handhaven ten scherpste zal optreden " — o ^ Kersen In Maas Waal en Betuwe is de k.ersenhandel voor den gi'oothani del reeds in vollen gang Man besteedde de laatste dagen gemiddeld 6 tot 10 oti per K G op het hout Den kersenhoom gaardhouders viei deze prijs wel mee Inbraak Te ' s-Gravenhage is opklaarlichten dag ten tweeden male in gebroken bij den juwelier Schuyer inde Lange Poten De bewoners warenweer niet thuis Er wordt vermist voor eenige duizenden guldens aan gouden en zilveren voorwerpen ' Eergisternaoht is er ingebroken in ' treederijkantoor van de firma v d.T aan den Visschershavenweg in Den Haag De brandkast is opengescheurd en de bodem is eruit verwijderd Deinbrekers hebben echter nietjneer danf 20 gevonden In de laatste twee weken is niet minder dan viermaal ingebroken inhuizen van plan-Zuid te Amsterdam.De opensluitingen waren in de vanWouStraat de Reggestraat de Bet'kel straat en op het Lutmaplein Gestolenwerden geld sieraden en kleeding stukken Zaterdag zijn naar de „ Tel."meldt de daders gepakt waarmee de politie van het bureau Pieter Affrtsz straat een goede vangst heeft gedaan Gearresteerd zijn twee mannen eri één vrouw die zich aan de insluipingenhebben schuldig gemaakt Ook i * eenkoopman aangehouden verdacht vanheling Een paar der gearresteerdenhebben reeds bekend Van de gestolengoederen is tot dusver nog weinig op gespoord Te Oijen is ingebroken bij denheer K op den Heuvel De diev^,h zijn door het raam binnengekomen en heb beii zich van geld sieraden kleeren en eetwaren meester gemaakt - T - De Haagscihe politie gaat steeds voort met het ontwarren van het klu wen van inbraken waaromtrent door de arrestatie van „ Piet " en zijn vriend zoo waardevolle aanwijzingen werden ontvangen Het aantal inbraken ten aanzien waarvan thans meer licht was gekregen breidt zich nog voortdurend u^t Zoo werden Zaterdag weder een aantal huiszoekingen verricht waarbij allerlei voorwerpen in beslag konden vwrden ~ genomen als vloerkleeden klokjes kleedingstukken enz Ernstige mijnongelukken Om ongeveer 11 uur is Vrijdagavond cyp de mijn „ Emma " in de richtsteen gang 410 een vreeselijk ongeluk ge beurd meldt „ Het Volk " Bij het nabo ren van oud schot ontplofte dit met t tragische gevolg dat drie man zwaar en een licht gewond werden ' De voorman Schultz die eveneens zwaar gewond was is ongeveer 500 me ter zonder licht naar de telefoon geloo ipen De zwaar gewonden zijn naar het ' Ziekenhuis te Heerlen getransporteerd iterwijl de ander na verbonden te zijn ¦ naar huis kon gaan Naar het blad verneemt is ook op de mijn „ Hendrik " een ongeval voorge komen met doodelijken afloop — o — Autobus te water Door een defect aan de stuurinrichting is de au tobus van de firma F te Wormer op het Zaandijkerwegje onder Wormer veer — Zaandijk in de Zaan geraakt Met veel moeite heeft personeel uit het badhuis de inzittenden gerede — °~^ Door velwachtersmishan d e 1 d Te Deurne N.-Br heeft de Rijksveldwacht proces verbaal tegen 2 gemeenteveldwachters opgemaakt we gens mishandeling van iemand uit Liesseli Dierenlief en - leed Als een bijzonderheid meldt „ Onze Liefhebberij "- orgaan voor houders van pluimvee etc dat bij iemand te Groningen een mui zenpaar zijn nest hoeft gebouwd in een hoekje waar ook een doffer huishoudt Het is een nestje van touwvezels dunne takjes veertjes enz Zoodra ds eigenaar er aan komt verwijderen de muizen zich om na eenige oogenblik ken weer terug te keereiv Zakkenroller Aa\x een inwoon ster van Bussum is te Amsterdam een portemqnnaie met ƒ 300 ontrold — o — Liefhebbers genoeg Voorde betrekkihg van veldwachter-conciërge te Hoogezand hebben zich niet minder dan 147 sollicitanten aangemeld Eigen schuld Een ingezetene te Fochteloo Friesland was voorwaarde lijk tot gevangenisstraf veroordeeld De proeftijd was bijna om Hij overtrad eea der voorwaarden werd gearresteerd en naar de gevangenis te Heerenveen over gebracht om zijn straf alsnog te onder gaan ¦¦ >— f » — -¦ Tafelschuimers Dezer dagen vertoefde te Rotterdam èon tweetal per sonen die er hun werlv van maakten in hotels en restaurants te gaan eten en dan er stiekem tusschen uit te knij pen zonder betalen Eerst ging de één weg Dan vertrok de andere zeggend dat zijn vriend wel dadelijk zou terug komen - om te betalen Eergisteren heb ben ze dezen truc uitgehaald in oen ho tel aan de Boerenvischmarkt T-,en ze het echter in " een lunchroom op de Noordblaak wilden probeeren waar schuwde de eigenaar de politie die den achtergeblevene den koopman P A C arresteerde De andere E S beeili zich nergens meer laten zien M i n n e n ij d In do woning van de weduwe Tj v d Veen te Harkema Op-einde Friesland zijn ettelijke glasrui ten ingeslagen De dader was een zekere S V weduwnaar van ongeveer 78 jaar die uit minnenijd handelda — 0 -— Landbouwgewassen In t Gooi i£i de stand der landbouwgev/assen als volgt aardappelen matig boekweit tamelijk rogge en haver best boonen slecht Urnen in Twente Sedert een 14 dagen worden door den directeur van hot Rijksmuseum van Oudheden te Leiden in samenwerking met de ver eeniging Oudheidkamer Twente te En schedé opgravingen gedaan in een ur nenveld bij Rijssen Volgons „ Tübantia " met bijzonder loonend resultaat Een groot aantal cirkelvormige grafheuvels is reeds blootgelegd en tevens zijn.een paar zoogenaamde urnenbedden lang werpige grafheuvels ontgraven De reeks gevonden urnen zijn gedeel telijk prachtig versierd met allerlei randen en figuren Enkele potten bevat ten behalve asch en beenderen alsmede een zoogenaamd bijgaafje kleine pot - jes die dikwijls de groote urnen verge - ' zeilen Eerst als de opgravingen zijn af geloopen en de resultaten daarvan zijn ' verwerkt zal kunnen worden geconsta teerd uit welken tijd deze vondsten da - jteeren De vondsten worden in hoofdzaak jeigendom van de Oudheidkamer Twente - te Enschedé < Diefstal De recherche te Rotter dam heeft aangehouden de monteurs H H en C S die electrische meetkisteri hebbon te koop aangeboden welke kis ten uit ' n pakhuis van Siemens's Schu iert Werke te Schiedam zijn gestolen In de woningen van de aangehouden monteurs zijn negen van die kisten die een waarde van ongeveer f 2500 heb ben inbeslag genomen OVERZICHT Revolutie in Bulgarije — maar een müitaire staatsgreep zonder bloedver gieten getukkig Zaterdag is de Bulgaarsche regeermg — zoo luidt een telegram uit Sofia — door een organisatie van reserve-offi cieren omvergeworpen Alle ministers zijn gearresteerd Een nieuwe regeering is gevoi md waarin alle oppositiepartij en zitting hebben met uitzondering van de communisten Het land is mstig Zooals men weet had de boerenre geering van Stamboeliiski welke na den ongolukkigen afloop van den oor log voor Bulgarije gevormd was al ge ruimen tijd te kampen met binnen landsche onlusten en vooral de laatste jaren had ze veel van haar gezag inge boet Toch had zij zich bij de jongste verkiezingen weten te handhaven zoo dat in Maart van dit jaar Stamboeliiski met een eenigszins gewijzigd kabinet opnieuw de teugels in handen kon ne men Met hem maakten Morawief Chy banof Janef Omartsjefski Doeparinof Obof Bakalof en Athanasof deel van ' t kabinet uit Do oppositie bestond voor oen groot deel uit communisten die iQ den laatsten tijd herhaaldelijk tever geefs gepoogd hebbon met geweld het heft in handen te nemen en voorts uit socialisten democraten liberalen ra dicalen progressieven en nationalisten Latere berichten melden dat hot ka binet-Stamboeliiski ' s nachts om drie uur ten val werd gebracht Vele partij leiders zijn ook gearresteerd Het nieu we kabinet wordt gevoi-md door San kof een 4-2-jarige privaat-docent in de economie bij de juridische faculteit der universiteit van Sofia Verleden jaar werd hij tot rector dezer universiteit gekozen Hij behoorde tot geen enkele politieke partij en heeft zich tot nu toe ook nog niet in het politieke leven be wogen Het volk is geheel verrast door deze gebeurtenis doch schijnt zich met den nieuwen toestand verzoend te hebben Alles ging zoo snel en kalm in het werk dat het nergens tot.plosil^Ëxiati ten kwam In ' n uitvoerige rede heeft Mussolini in den Italiaanschn senaat de richtlijn voor de binnenlandsche en buitenland sche politiek getrokken En hij heeft eenige opmerkingen gemaakt over het vergoedingsvraagstuk die voor aller lei ooren bestemd waren en tegelijk het gemiddelde uitdrukten tusschen ver schillende al te eenzijdige opvattingen Voor Duitsche ooren zeide hij „ Duitsch land kan en moet het bedrag betalen dat voor het vervolg algemeen schijnt vast te staan en dat verre blijft bene den de honderden milliarden waarvan men bij den wapenstilstand heeft ge sproken " Voor Fransche ooren „ Italië kan geen wijzigingen of omwentelingen gedoogen van territorialen aard welke tot een hegemonie op politiek oecono misch en militair gebied kunnen lei den " Voor Engelsche ooren „ De Itali aansche regeering houdt meer dan ooit staande dat het vraagstuk der vergoe j dingen en dat van de schulden van de Europeesche hondgenooten onderling nauw verbonden en in zeker opzicht van elkaar afhankelijk zijn " En voor alle ooren „ Italië is bereid zijn deel te dragen van de opofferingen welke noo dig mochten zijn voor het occonomisch herstel van Europa " In dit laatste ligt opgesloten dat ook ieder ander zijn deel moet dragen van de offers die na den groeten oorlog onvermijdelijk zijn Speciaal wees Mussolini er op dat in de nieuwe Duitsche nota als voorwaar de tot het openen van onderhandelin gen niet meer de ontruiming van het Ruhrgebied wordt geëischt hetgeen zou kunnen doon gelooven dat Duitsch land afziet van het lijdelijk verzet welks nut steeds twijfelachtiger schijnt on welks ophouden kan bijdragen tot een spoediger oplossing De belangrijkste telegrammen die we ontvingen aangevuld met die aan N R Ct Hdbl Vad en Tel laten we hier volgen De nieuwe Duitsche nota P o i n c a ré a a nv a a r d t op z e k e re voorwaarden het denk.beeld van een collectief geallieerd antwoord LONDEN 9 Juni De diplomatieke medewerker van do „ Daily Telegraph " meent te welen dat Poincaré aan Lon den zijn instemming heeft betuigd met het denkbeeld van oen collectief geal lieerd antwoord aan Duitschland en een daarop volgende conferentie onder voor behoud van stopzetting van het lijdelijk verzet in het Ruhrgebied van verwer ping der voorgestelde internationale commissie van deskundigen als zijnde strijdig met het verdrag van Vei-sailles alsmede van verwerping der Duitsche waarborgen als waardeloos Geallieerde besprekingn LONDEN 9 Juni Voordat de Britsche regeering een beslissing zal nemen op de Duitsche schadevergoedingsnota zul len er tusschen de geallieerden bespre kingen plaats hebben Verwacht wordt dat lord Curzon Maandag een onder houd zal hebben met don Franschen ge zant en waarschijnlijk ook met den Ita liaanschen en Belgischen gezant Het kabinet zal niet vóór Maandag bijeen komen Een m o g e lij k e b e m i d de li n g van Engeland PARIJS 9 Juni Is het mogelijk dat Engeland Duitschland zal aanraden zijn verzet in het Ruhrgebied op te schorten on aan Frankrijk om met een dergelij ken wapenstilstand genoegen te nemen om onderhandelingen te openen Dit is de vraag die in officiouse commen taren wordt gestold Men schrijft de Britsche regeering den wensch toe al - waarin alle geallieerden zich bevinden Men beweert zelfs dat bepaalde voor waarden der Duitsche nota duidelijk ge » ln.spireerd zijn door den Britschen ge zant te Berlijn d'Abernon en waar schijnlijk ook door Keynes ' t Is waar dat het communiqué over de verklarin gen die Poincaré in de Senaatscommis sie heeft afgel^'d zou doen gelooven dat er geen enkele xerandering is inge treden in den geestestoestand sedert het Fransch-Belgische communiqué van Brussel omdat er in wordt gezegd dat Poincaré herhaalde dat het onmogelijli is eenig Duitsch voorstel te onderzoe ken vóór het definitieve en volledige sta lien van den tegensatnd Men voegt er nochtans aan toe dat Poincaré bij de Senatoren den indruk wekte dat in het Ruhrgebied genomen maatregelen de hoop wettigen dat de tegenstand zal verminderen En daar een opschorten van het verzet nog de voorkeur zou ver dienen boven een vermindering vreest de „ P€(tit Parisien " niet om het hoofd der regeering eenigermate tegen t ^ spre ken door de mogelijkheid van een be middeling * van Engeland en Italië ten einde Duitschland een derde of vervol gens een vierde nota te laten schrijven die ten slotte aannemelijk zou zijn thans aan te nemen Het blad herhaalt dat de tweede Duitsche nota onaannemelijk zelfs niet voor ontvangst geschikt is doch erkent — in tegenstelling met wat het gisteren zeide — dat de tweede nota een vooruitgang op de eerste is De verandering welke dus in de vor schillende appreciaties is ingetreden bestaat hierin dat men niet meer zegt dat de tweedwe nt:ita bij de eerste ten achter staat dat men niet meer een volstrekte verwerping er van door En geland en Italië eischt dat men zelfs het denkbeeld aanvaardt eener bemid deling van andere geallieerden en dat men ten aanzien van de kwestie van den tegenstand geen voorstellen van de hand zou wijzen indien Londen of Ro me een goede oplossing zouden seinen Het feit dat de geallieerden eensge zind zijn ten opzichte van de kwestie der müitaire controle wordt be schouwd als de beste aanduiding van de mogelijkheil tot herstel bij deze kwestie ook om den tegenstand van Duitschland gaat Waarom zouden Lon den en Parijs niet tot overeenstem ming komen overal waar Duitschland weerstand biedt Men uit de hoop dat de eensgezindheid zal voortduren wan neer aan Duitschland de sancties moo ten worden medegedeeld wegens zijn in gebreke blijven ten opzichte van het recht van militaire controle der ge allieerden PARIJS 10 Juni De gedachtenwissfi ling over de nieuwe Duitsche voorstel len tusschen de Fransche en Belgische regeeringen worden voortgezet Er be staat volledige ovei'eenstemminfe Frankrijk en België zouden gaars ^' zien dat de geallieerden een collecte " antwoord aan Duitschland zoï " waarin zij zouden verklaren ied bespreking over de Duitsche voorstel len te weigeren voordat het lijdelijk verzet in het Ruhrgebied is opgeheven Poincaré heeft aan de Engelsche •« geering medegedeeld dat Frankri '^ volgaarne aan een gemeenschappelijk antwoord der geallieerden zal deolnc moin indien dit zich zou beperken tot den eisch dat het verzet wordt go - ' staakt Is deze voorwaarde vervuld dan is Frankrijk bereid met de gealli'as de geheole reede langs gevaren zonder bijna op gemerkt te zijn Er woeien geen vlag gen en evenmin werden saluutschoten gelost De conferentie teLau sa n n na LAUSANNE 9 Juni De leiders vnn de goallioerdp afvaardigingen die in - ~ — ^^ i« ^^^ gttÊÈmÊÊ^mm ^ 
UTREEHTSE H riIEOWSJL UB Mo 34 j^aiidag ' 11 Jyaii 1923 - IMEÖfc Bim iaMW>ll»IIIIIIIW^WIB|W ^ Ma^^M ^ l i MWHITn'TBÏ1W l i B TBMIliHyiM l g i r i W1 l « III J IMi»»»ayUJKilJHi ^ 6iijfljiijKvt!pïKg3a ang.ui '|«" ^ ii^g ^ UIT HET HU HRGEBIED Fiansche soldaten nemen bil de Rijks bankfiliaal te Essen negentig milliaïèl in beslag •>¦ tvangen zijn vanochtend bijeenge ' men om den toestand te bespreken.j stelden vast dat er overeenstem ming bestaat tussohen da inzichten van » regeeringen te Parijs Homo en Lon en over den stand der onderhande lingen en de noodzakeliikhejd om er:',oo spoedig mogelijk eon eindo aan temaken Do geallieerden zullen hunhouding inzake de betaling van de cou pons van de openbare Turksche schuldhandhaven i De revolutie in Bulgarije SOFIA 9 Juni Het nieu\»-Kabiii€t is als volgt saimengesteld Brof Sankof pi-emier en ad inteaim OoTliog Gaoeiiaal Raussef Binnenland sche Zaïken Theodorof Financiën Ka zakof Vei keei-swezen Smylof Juetitie Bobotsjefski Hajadel Stojantsjef Open bwfl W&rkea Prof Molof Land'bouw en ad interim Omderwijs BOEKAREST 9 Juni Volgens een an dere lezing vaa de geibeurtenissen in Bul garije heeft koning Boris d » vorming van © en kabinet toeveirti-ouwd aan den rector van de universiteit te Sofia Ma letjef Deze heeft order gegeven den staat van beleg over h«t land af te kon digen BOEKAREST 9 Juni Er is heden geen enkele trein uit Sofia vertrokken De Bulgaarsche grenzen ziin geheel geslo ten De revolutionnairen schijnen mees ter van den toestand te zijn Zij zullen een politiek piioces tegen de ministers van het veavtreven kabinet di « zij geai - resteexd hebben beginnen SOFIA 9 Juai De nieuwe Bulgaaff scbe regeering spreekt het bericht teg«n dat zij ord-er zou hebben gegeven de troepen te mobiliseeren BELGRADO 10 Juni Op de eerste be richten uit Sofia omtrent de revolutie in Bulgaa-ije is de Joegoslavische minister raad bijeengekomen In officieele ka in-gen alhier beschouvrt men den toestaaid die door den Bulgaarschen staatsgi-eep is ontstaan als ei-nstig Ofschoon ze de zaak als ' n binnenlandsche aangelegen heid van Bulgarije opvat zou de regee ring niet onvei-schïUig kunnen blijven tegenover het geval dat de nieuwe Bul gaarsche regearing inbreuk zou gaan maken op de bepalingen van het ver drag van Neuilly PARIJS 10 Juni Volgens een bericht uit Sofia hebben daar straatgevecbten plaats gehad waarbij vele doodwi zijo gevallen Een bruid verbrand Een meisje uit Geneve dat op het punt stond van te trouwen en haar bruidsja.pon al aan had wilde nog even een cigaret rooken Haar sluier vloog in brand en zij kreeg zulke hevige brand wonden dat zij overleed Haar aanstaan de echtgenoot de familie en de pastoor wachtten in de kerk op haai - toen de dokter hun het bericht kwam mede dee-len De V es u V i 11 s in werking NAPELS 9 Juni De Vesuvius is weer sterk ' in actie Verscheidene schokken hebben het gebied in den omtrek do,en schudden Een kegel van den ki-ater is ingestort waardoor een opening van acht meter is gevormd waaruit een ¦ stroom lava vloeit die dreigt in het ge bied ten v/esten zuiden en oosten van den Vesuvius binnen te di-ingen en het te veranderen in een vuurzee Tallooze secondaire kraters hebben zich geo'pend waaruit witgloeiende lava komt die ver scheidene meters omhoog wordt gewor pen De bevolking in den omtrek heeft toebereidselen getroffen ten einde te redden wat er te redden valt Scheepsramp in de Roode Zee PORT SOEDAN 10 Juni Het Blitsche stoO'mschip „ Maidan " 8200 ton metende dat van Calcutta naar Londen onderweg was is op een rots in de Roode Zee ge loopen en verkeert in zinkenden toe stand Omtrent het lot van pass'agiers en bem aaning is niets bekend Een stoomschip is naar de plaats des onheiis vertrokken Ernstige overstroomingen in Rusland 400 p ersonen verdro n k e n STOCKHOLM 10 Juni De correspon denten va.n „ Stockholms Tidninigen " in Ruslamd melden aan bun blad dat om streeks 400 pM-sonen verdro.nken en ze venfigdiuizend dakloos geworden zijn door overstroomingen die in de streek van den beneden-WoIga hebben plaats gevonden Hongersnood in Turkestan MOSKOU 10 Juni In de provincie Fer grana in TTirkestan woedt hongersnood Hier ontvangen berichten zeggen dat 400.000 personen van ' t voed-selgebrek te lijden hebben en dat reeds tal van men schen gestorven zijn Joffe neemt de Japanse he voorwaarden aan TOKIO 9 Juni Naar gemeld wordt heeft Joffe de voorwaarden van Japan aangenomen ten aanzien der voorgeno men onderhandelingen ter inleiding eener conferentie Prinses Christiaa n f Prinses Christiaan de dochter van wijlen koningin Victoria wier toestand den laatsten tijd sterk achteruitgaande was is — naar uit Londen wordt ge meld — 77 jaar oud overleden Zij was een tante van den tegenwoordigen ko ning en in 1866 getrouwd met prins Christiaan van Sleeswijk Holstein-Son-derburg-Augustenbuz-g die in 1917 is overleden Muiter IJ m vone zee OPORTO 9 Juni Het Amerikaanschestoomschip „ Brave Coeur " is te Leixoesaangekomen waarbij bleek dat de com mandant de loods_eR4e of£icJ,Bren wa ren yermoprd " 3 _ ] Er zijn maatregelen getroffen tot het aanhouden der moordenaars OPORTO 9 Juni De tweede stuur maï < van de „ Bi'tive Coeur " was naar thans wordt medegedeeld de dader van den moord op den gezagvoerder don telegrafist en een commissaris der maatschappij waaraan hot schip teebe hoort Hij werd gearresteerd in zijn hut waai'heen hij de wijk had genomen na een poging om zich te voi-giftigen Hij gaf zich niet zender strijd over Bij het gevecht werden nog een matroos en een passagier gewond De hitte in Amerika Uit New-York wordt nog gemeld dat de hitte nog aanhoudt en er daar in Nieuw-Engeland en in Cleveland Ohio een groot aantal gevallen van zonne steek zijn voorgekomen benevens eeni ge sterfgevollen tengevolge van do warmte In sommige steden in Nieuw Engeland zijn wegens de abnormale hooge temperatuur de scholen gesloten E e n ' c y c 1 o o n Tijdens een cyclon welke geduren de 3 dagen op de Philippijnen heeft gewoed werd een schip wrak geslagen en 2 andere op het strand geworpen De naam van het op de Misbate-kust wrak geslagen schip is onbekend De 10 leden der bemanning werden gered De Japansche schoener Tumizuk " Maru " werd in den stornï op het sti-and ge worpen evenals de schoener „ Ajax " Natte heenreis drog e terugreis De groote Engelsche scheepvaart maatschappijen hebben besloten zich te schikken naar het Amerikaansche drankverbod en op de reis in westelij ke richting slechts zooveel alkoholica mede te nemen dat de driemijlsgi-ens ' kaïa worden bereikt De terugreis ¦• zal „ droog " geschieden Een Amerikaanse he mij n e n veger vergaan De officieren en manschappen van den mijnenveger „ Cardinal " die schip breuk heeft geleden op de Oostkust van het eiland Chirohof ten Zuiden van het schiereilani Alasko zijn volgens een draadloos bericht door het provi andschip „ Cuyama " der Amerikaan sche marine opgenomen Z u i d-S laviëenHongarije • In de Zuid-Slavische Kamer ver klaarde Nintchitch dat de betrekkin gen tusschen Zvid-Slavië en de nabu rige staten uitstekend zijn maar dat Hongarije aan de verplichtingen die het vredesverdrag haar oplegt tracht te ontsnappen Do Hongaarsche zaak gelastigde verliet daarop de zaal Een komplot te Kisjen e f t De politie arresteerde te Kisjeneft een Duitsch agent die het uniform van een Roemeensch officier droog De op hem gevonden en in beslag genomen papieren bewijzen dat er sprake is van een verbond tusschen Duitsch land en de sovjets Spanje zal Marokko ni e t opgeven In den Spaanschen Senaat beant woordde de minister van buitenland sche zaken de vragen van Gabriëi Maure'on zeide Wij zijn in Marokko en zullen er blijven want het is een nationaal belang voor Spanje en een recht dat de regeering hot kost wat het kost moet verdedigen School en Kerknieuws Ned Herv kerk Beroepen te Aelst ds A Bruin te Giessendam te Waddinxveen ds D Plantenga te Elburg Aangenomen naar Oudonbosch N.Br ds A H Kuipers C.Hzn te Dordrecht - —««— Chr Geref kerk Beroepen te Dokkum ds Vos te Drachten Bedankt voor Gouda ds J A Riekel te Zaandam Dr H Onnen f Te Wagoningen is na een langdurig lijden op 54-jarigen leeftijd overleden de heer dr H Onnen leeraar aan de R.H.B.S aldaar Benoemd De heer H de Vries hoofd der Rijks leerschool te Deventer is met ingang van 1 Aug e.k benoemd tot hoofd der Kijksleerschool te Haarlem R K Universiteit Tot curatoren van de R K Universi teit te Nijmegen zijn blijkens de Room sche bladen benoemd de heeren mr H J J van den Biesen advocaat en procureur to Breda dr W A Boekel man arts geneesheer-directeur van het Sint Antonius Gasthuis te Utrecht mr W M van Lanschot lid van de Eerste Kamer te Vught mr H J A M Lüb ^ bei"S kantonrechter to Nijmegen F M A van Schaeck Mathon burgemees teï van Nijmegen ¦^¦ o — Eindexamen gymnasia Hilversum Geslaagd voor diploma A G M Bierman mej B J Gras J H Marinus P W Meijlink W C Noë mej A M A Pleijte D ' t Ailly H Reeskamp en A van Selms Eén can didaat heeft herexamen Geslaagd voor diploma B mej M Donath mej H B KroU en P J P Samwel Rotterdam Erasmiaansch gymna sium Eerste groop Geslaagd de dames R Vies J C M Landheer M S J Le deboer en N Schadee en de hoeren H J Vrijburg J C van den Berg G H Ch Bodenhauson T A Donkersloot J Drost en J B F van Haselt Afge wezen twee candidaten Eindhoven R K gymnasium Geëxa mineerd 14 candidaten gfslaagd voor diploma A J Otsen Zwaagdijk L van Lierdc Brussel Th Cools Eorsel J Visser en A Severijnen Utrecht en E Peters Den Haag en voor diploma B P Thier Oudewater H Scholtens Geertruidenberg en J van Grinsven Den Bosch Mot vijf candaten wordt hot examen vooi tgezet Kampen Stedelij!<).RGteslaagd J Ka le P M Noordhoff J H Slager en mej J M Kocb voor A mej M San dors voor B Tiel Geslaagd voor - A G de Jonge S Kraay Theodora Murman en P Drosselhuys;'voor B Neeltje van der Plas J A van Laer A van den Heu voll en A L Wenning Buiten verantwoordelijkheid dei Redactie Verzoek om een sportterrein M de R Naar aanleiding van een ingezonden stuk in uw geörd blad van 7 Juni onder bovenstaand opschrift zij hot mij ver gund eenige regelen hierop te antwoor den In de Ie plaats wil ik inzender doen opmerken dat er reeds 21 jaar Buiten Tolsteeg waaronder toèh ook de Ri vierenwijk behoort èeh athletiek en voetbal vereeniging bestaat onder den naam van „ Velox " wier terrein is gele gen aan don Koningsweg en waarvan ondergeteekende ook een Rivierwijltbe woner de secretaris is In de 2e plaats merk ik inzender op dat juist het vormen van al die clubjes en nog eens clubjes niet in het be lang van de sport juist den t e r reinennood bevordert In zender voelt toch wel dat wanneer m elke wijk een afzonderlijke vereeni ging word opgericht het toch onmoge lijk zou zijn voor al die voi-eenigingon een terrein beschikbaar te stellen In de 3e plaats merk ik op dat in het algemeen genomen jongelui die gaan athletioken en voetballen nu niet meer zoo klein zijn dat zij steeds on der de oogen der ouders moeten zijn on is er nu toevallig zoo'n klein pienter ventje bij dan is er toch nog wel een oudere broer of clubgenoot onder wiens hoede hij zich kan stollen Tot slot merk ik op dat het toch voor de jongehii aangenamer en leerzamer is zich bij een groote vereenigirig aan tfl sluiten dan daarnaast een kleine vereeniging op te richten Met dank voor de plaatsruimte L M W DE VOS Jr Ie Secretaris „ Velox " Maasstraat 32 Kunst esi IfetenscIiSppea Zangconcours ts Amsterdam Zaterdagavond werd to Amsterdam het zangconcours uitgeschreven door „ De Vereenigde Zangoi-s " voortgezet met de tweede afdeeüug gem koren De jury deed de volgende uitspraak;eerste prijs „ St Caecilia " te Wormer veer dir F J Sicking met algemeene'stemmen tweede prijs „ Mozart " te ' Amsterdam dir Th v Zutphen met'drie tegen twee stemmen derdo prijs Harmonie " te Alkmaar dir J N Al ' Bz mot drie tegen twee stemmen);vierde prijs „ Hosanna " te Velseroord dir P v d Rovaart mot algemeonnstemmen vijfde prijs „ Ondor Ons " te Zaandam dir C Keg met drio tegen'twee stemmen ' ZonSagmiddag zong de eersie afdee ling gemengde koren '" ' De jury kende de volgen'de prijzen too lo prijs dircctoursprijs f200 verg zilveren modaille en f 100 voor het koor Crescendo " Noord Scharwoudo dir Wiüem Ilcspe met 4—3 stemmen 2e prijs dircctoursprijs f 100 verg zilveren medaille on f75 voor het kooi - Beeth\pvon " Amsterdam directeur Theo y Zutphen met 5—2 stemmen 3e px'ijs directoursprijs f75 verg zilverqn medaille en f50 voor het koor „ Excelsior " Wormerveer directeur H Stolp mot algeméono stemmen 4e prijs zilveren medaille „ Aals meer's Koorveroeniging " directeur A van Dam met algemeene stemmen 5o prijs „ Loroloy " Elborfold direc teur Carl Louiga zilv medaille Gisteravond de superieure afdeeling gemengde koren 1ste prijs Hlahol Praag directeur Jaromir Horle met al gemeene stemmen en felicitatie der ju ry 2de prijs Stem des Volks Amster dam directeur Frans Rigter met 5—4 stemmen Sdo prijs „ Crescendo " Am stor4am directeur W Hespe met 5—4 stemmen 4de prijs „ Onder Ons " Haar lom directeur Henri PJelage met 5—4 stemmen Vpor deze afdeeling fungeerden alsjuryloden de Nederlanders H Andi'ies sen Hub Cuypers H Ruiters Henry Tyggon en de buitenlanders A Bruinen(Tours Leon Dubois Brussel prof.Klicka Praag Ottokar Slech Praag)on Jlenri Weyts Brussel I — o — Bekroonde comiiosities Voor den door hét Rotterdamscb,Co mité ter Behartiging van Nationale Be langen uitgeschreven wedstrijd voor composities voor do i-eods oerdei ' be kroonde liederen van don heer L C Steenhuizen te Haarlem zijn niot min der dan 214 composities ingeleverd Ds ' jury bestaande uit de heeren Bernard Diamant Willem Landré en Henri Zag wijn is eindelijk met haar omvangrij ke taak gereed De bekroning is toege kend voor het vers „ Koninginnedag " aan den heer Wilh Busch Ai-nhem voor „ Prinses Juliana " aan mevrouw A Mesritz van Velthuysen Apasterdam voor „' k Hou van Holland " aan den heer C J Bute te Zutphen De liedoren zullen door het Comité worden uitgege ven Huldiging Louis Gouperns Vrienden en bewondea'aars hebben l^ouis Couperus Zaterdagmiddag te ' s Graveahage in verband met zijn zes tigsten verjaardag op do hartelijkste wij ze gehuldigd Ben commissie waarbij zich ook de minister van Onderwijs Kunsten on Wetenschappen Dr De Vis ser de administrateur van zijn depar tement Mr Duparc en do burgemeester hadden aang'esloten had een receptie aangericht waar hém ten aanhoore van een zeer groote schare van belangstel don op de ondubbelzinnigste wijze van de groote waai'deering die zijn ta:lent alom opwekt is blijk gegeven Deze receptie was in ' het Kunstihuis Kleykamp waarvan mevrouw Kley kamp de groote bovenzalen ervoor had afgestaan De heer S F van Oss hoofdredacteur van de Haagsche Post die een zeea * werkzaam aandeel had genomen in de voor bereiding van de huldiging had co receptie geairangeord Toen de heer en mevr-ouw Couperus door het comité waren binnen geteiri nam uü naam van dit comité in de eer ste plaats de heer Johan de Meester het woord Tal van bekende personen uit allerlei kringen in ons land hebben door hun bijdragen voor het huldeblijk bewijs van hun belangstelling gegeven Van somïtiigen hunner zijn er zeer aanzien lijke giften bij het comité ingekomen Ook de schrijvers hebben zich niet on betuigd gelaten al was hun postwLssel tje over het algemeen van een beschei dener bedrag Uit het album zal U blij ken ging spr verder welk een groot aantal letterkundigen in Nederland Louois Couperus hebben willen toonen hoezeer zij h«m waai-deeren en van zijn werk genoten hebben Als geschenk verzocht spr hierop uit naam van alle deelnemers Couperus een bijdrage onder concert te aanvaarden in de kosten van zijn nieuwe huis in de Steeg het huis zeide hij waar naar wij hopen nog zeer veel mooie werken uit je pen zullen vloeien Mot dit geschenk beeft een goed deel van het Nederland sche volk iets bijeen willen brengen om een bewijs te geten van zijn dankbaar den schrijver van zooveel mooie boeken held zijn eerbied en bewondei-ing Ap plaus Bij liet geschenk was een album ge voegd met de namen der gevers Lodewijk van Doysel die hierna aan het woord kwam zeide dat het hom een ' aangename tijding was geweest toen hij vernam dat hij bij de huldiging van Louis Couperus zou mogen sproken Ik hoop zeide hij dat gij op dezen uag la ter als op een van uw gelukkige dagen zult mogou terugzien De ininialer van Onderwijs Kunsten 011 Wofcitócliappoii dr J Tli de Visser Spr achtte zich gelukkig te mogen jiieedoolon dat Louis Couperus bij Ko ninklijk besluit van i Juni is benoemd tot ridder van den Nederlandschcn Lcduw Langdurige toejuichingen Met een korte rode overhandigde do heer L Simons daarna uit naam van het Wiüem Kloos-fonds een geschenk cndbr couvert in oen lersch-Ioderen por tefeuille Hlfermee waa de huldiging ten einde De É^enocnide pcrSonen en velen van do andere aanwezigen gingen Louis Cou jioru ^ dio zeer onder don indruk scheen en mevr Co'iperus gelukwenschcn Door de goede zorgen van mevr Kley - liiimf was in pcn van de zijzalen een keurig buffet aangericht Pierre Lotl f Parijs lO hmi Tc Hendaye Pyro r.cön is heden de bsroemdo Franscho scliiijYcr Pierre Loti overleden Pierre Loti — de bekende Fransche kapitefti ter zee Julien Vivaud — werd ot Bochefort in 1850 geboren Esamen apotbekers-assistent Bij het alhier gehouden examen apo - thekers assistent werden geëxamineerd 4 candidaten Teruggetrokken 2 Ge slaagd mej H E de Blaey te Hans woert — o — Examens kiankzinnlgenvaiplcglng Da "/ examens zijn voortget met de candidaten uit W A Hoeve in den Dolder Do uitslag is als volgt Eerste gedeelte 2 candidaten afgewezen 4 ge slaagd H AUon L Botenberg J D van Dam G M van Dam P H C Dir ker D van Dijk J W J Hoge wind W A F C Kreima D Naber P J Ouweneel W J Schermer A Schwenc ke A Spijker S M H Teune A Tis sink en M Wolff Tweede gedeelte 7 candidaten ge slaagd G Broers T Broers L van Dijk A van der Haar J Polster C SlagJjoom en C M Stofarius Dei'do gedeelte 6 candidaten ge slaagd T Bakker J A van der Bult A M Delloman A Mollink N de Ruig en J Ph Schola De examens worden voortgezet Eindesamen gynmaslum De hoeren J Visser en A Severijnen beiden alhier zijn geslaagd voer hot eindexamen aan het B K gymnasium te Eindhoven A Vereen Groenten - en Vruehlenveiling Utrecht en omstreken Gewone veiling van 9 Juni Aardbeien f 66 a 100 per 100 pond " utrecht 11 Juni Op de heden al hier gehouden paardenmarkt waren 1050 paarden en veulens aangevoerd De prijzen beliepen voor Weelde paarden f 500 a 630 werkpaarden'f 300 a 450 oude paarden f 125 a 250 1 jari-ge veulens f 100 a 200 2-jarige veulens f 200 a 350 hitten f 150 a 300 FROVIMCIAAL NIEUWS De Bilt § Gunning Het Gem bestuur heeft het rioleeren verharden enz van den Ouden Looidijk en de Watersteeg benevens diverse bestratin gen in den Bunnikschenweg gegund aan Gebr Renes te Zeist a f11135 b f15367 c f 26502 Ter waarschuwing Een oog getuige schrijft ons Gistermiddag pl.m 4 uur heeft er op den Utreohtschen weg tusschen do Bilt en den Amersfoortscho straatweg een ernstige aanrijding ' plaats gehad wel ke wonder boven wonder goed is afge loopen Een motor met zijspan komende van de richting Utrecht passeerde in een bocht zeer onverstandig dus een auto aan den linkerkant Juist kwam van de andere richting een motorrijwiel waarop een heer en dame gezeten met een snelheid van pl.m 70 K.M aan de rechteAij do van den weg aangereden De motorrijder zag dat zijn gang te snel was om de bocht rechtstreeks te nemen en daarom zwenkte hij helaas te laat naar links Een aanrijding mot do ' motor met zijspan was het ge volg Gelukkig werd de motor met zij span niet omgeworpen dooh de losse motor kreeg zulk ' n gevoeligen schok dat de berijder eerst geheel naar links werd geslingerd daarna slingerde hij naar rechts om ten slotte aan den lin kerlvant van den weg mot motor en al neer t o smakken De heer en dame la gen bolden onder hun motor en wij als ooggetuigen dachten niet anders of bei den waren dood Na beiden onder de motoï te hebben uitgehaald bleek dat ze er beiden met eenige ontvellingen en den schrik waren afgekomen Van de motor waren de beide treeplanken afgescheurd De schuld is o.i geheel te wijten aan het zeer woeste rijden van den berij der van de losse motor en zij de dame en de heer mogen van geluk spreken dat het voor hen zoo goed is afgoloo pen Baarn § We dstrij d in ge v el tooi Vanwege do afd Baarn der Nèd Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde zal op 2 en 3 Augustus e.k te Baarn een wedstrijd in balkon - en govelvcrsioring worden goliouden — o —^ Maartensdijk § Koe gestolen ZuJcrdagmorgen De ZEIST U P A B.-co m p o t i t i e Za terdag hadden op het Kooburgterrein de eerste wedstrijden voor de U.P.A.B.-com petitie plaats ' t Weer hield zich den ge heclcn middag bijzonder goed zoodat een en ander vlot kon worden afge werkt Hieronder volgen de uitslagen 400 M hardloopen 2e klas 1 W Jür gons Balo Utrecht 1 min 4 3/10 sec 2 A Sparenburg Bato Utrecht 1 miii 4 3/5 sec 400 M hardloopen 3o klas 1 F Flo ^ lenstra En Avant Utrecht 1 min 4 6/10 soc 2 P Veth Utrecht Utrecht L5 9/10 o K Kuipers Ernos Zeist 1.G2/5 4 J J Buys Kampong Utrecht l.S Discuswerpen 2o klas 1 Rosmolen Kampong Utrecht 27.20 M 2 W Schütz Jr Bato Utrecht 23.73 M Discuswerpen 3c klass 1 K Kui pers Ernos Zeist 26 M 2 \\ G de Jong Kampong Utrecht 24.10 M 3 H Tesoling Ernos Zeist 22.90 M i C Thomas D.I.O Utrecht 22.83 M 1500 M hardloopen 2e klasse 1 J G Britstra Bato Utrecht 5 m 10 5/10 sec 2 A G Fijn v Draat Kampong Utrecht 5 m 38 2/5 sec 80 M hardloopen juniores ^ 1 W v d Heijden U.V.V I 101/5 sec ' 2 G L vai ^ Heel Kampong I 10 2/5 sec 3 W 5óin ^ nenbank Bato Utrecht 105/10 s »,» 4 J Helleman U.V.V I 10 6/10 sec Speerworpen 3o klasse 1 G Maasse veen D.I.O Utrecht ' 29.27 M 2 P Veth Uitrecht Utrecht 29.03 M 3 F Foren stra En Avant Utrecht 26,63 M 4 C Veth Utrecht Utrecht 25.30 M Polstokhoogspringen 2e klasse 1 A J Lefèvré Kampong Utrecht 2.85 M 2 C Collard Kampong Utrecht 2.65 M 100 M hardloopen ée klasse 1 W Schütz Jr Bato Utrecht 11 5/10 sec 2 J Hoejenbos ' Jr Bato Utrecht 12 sec 100 M hardloopen 3e klasse 1 J Grove Kampong Utrecht 12 5/10 sec 2 C Veth Utrecht Utrecht 126/10 sec 3 J Mijdendoi-p Utrecht 12 8/10 fic 4 K Toseling Ernos Zeist 128/10 sec 1500 M hardloopen 3e klasse 1 M J Kuilenburg Utrecht Utrecht 4 m 59 sec 2 W Redelé Ernos Zeist 5 m 26 sec R G Lagerwey Ernos Zeist 5 m 291/10 sec 4 G Maarsseveen D.I.p Utrecht 5 m 32 4/10 sec Speerwerpen 2e klasse 1 J G Brit stra Bato Utrecht 33.95 M 2 A S Togterloo Bato Utrecht 28.25 M Polstokhoogspringen 36 klass 1 G J Bakker Utrecht Utrecht 2.60 M 2 H Veenhof D.I.O Utrecht 2.50 M 3 P Duivenvoorde D.I.O Utrecht 2.40 M Hoogspringen 3e klasse 1 J Mijden dorp Utrecht Utrecht 1.47 M 2 A G de Jong KamiKjng Utrecht 1.37 M 3 G v Geffon En Avant Utrecht 1.35 M 4 K Teseling Ernos Zeist 1.33 M Verspringen met aanloop 3e klasse 1 F Forenstra En Avant Utrecht 5.58 M 2 C Veth Utrecht Utrecht 5.48 M 3 M Spoon Ernos Zeist 5.58 M 4 H Tesoling Ernos Zeist 4.90 M Kogelstooten 3o klasse 1 J Mijdeni dorp Utrecht Utrecht 9.07 M 2 Bak ker Utrecht Utrecht 8.34 M 3 G v Geffon En Avant Utrecht 8.07 M 4 K Tesoling Ernos Zeist 7.74 M Kogelstooten 2e klass 1 Jürgens Bato Utrecht 8.31 M 2 Sparenbui ^ Bato Utrecht 7.48 M Verspringen mot aanloop 2e klasse 1 W - Schütz Bato Utrecht 5.77 M 2 ^ W Jürgens Bato Utrecht 5.48 M Estafette 2o klasse 1 - Bato Utrecht 50 soc Estafette 3e kla^e 1 En '^ vant Utiieoht 54 1/5 sec 2 Kampong Utrecht 54 4/5 sec Utrecht werd gediskwalificeerd we gens te vi-oeg overgeven Hoogspringen 2e klasse 1 ' J Hoejen bos Bato Utrecht 1.75 M 2 A S Fog terloo Bato Utrecht 1.65 M Kogelstooten Juniores 1 A Noach Kampong Utrecht 9.48 M ' 2 M.'F Fre" deriks D I O Utrecht S.77 M 3 G Boeschoten D 1 O Utrecht 8.65 ¦ M 4 J Helleman U V V L Utredit 8.65 M Verspringen Juniores 1 W Lin nenbank Bato Utrecht 5.23 M 2 L v d Aa Roodwit 5.06 M 3 W.v d Hey den U V V II Utrecht 5.05 M 4 C W C Boon U V V IL Utrecht 4.90 M De competities werden gisteren te Bussum vervolgd en worden ais Zater dag 16 Juni te Maarssen terrein V V Maarssen en Zondag 17 Juni op het terrein Birkhoven te Amersfoort voort gezet — SeriewedstJTijden V en A.V Z.N.C Onder begunstiging van goed voetbalweer haddon alhier de eerste wedstrijden eero afdeeling plaats op het terrein aan den Noordwog Voor de zen eersten dag waren de wedstrijden Zeit I — D.O.N.A.R I en D.O.S I — Utrecht I vastgesteld - Om half 12 werd oen aan vullings-ontmoeting tusschen de plaat selijke reserves Z.N.C III — Zeist III ge speeld welke ontmoeting met O — 1 door laatstgenoemd elftal werd gewonnen Ten 1 uur kwamen Zeist en Donar tggen elkaar in ' t veld Met een dwars ovbr ' t veld staanden wind wordt afgetrapt Bij Zeist zien wij in plaats van Jochem Straks den oud-rechtsbuiten W v d Bunt onder do lat en hebbon we we derom met genoegen geconstateerd dat V d Bunt het koepen nog opperbest ver staat Direct wordt door do Paarswitten het fcpol in handen genomen en forceeren een corner op hot Donar-doel welke echter niets oplevert Eenige aanvallen dor Donar voorhoedo stranden alle op het soliede backstol van Eek-van Doorn Na 10 minuten spelen wordt door de Kruijff een prachtkans gemist Het Ie doelpunt voor Zeist wordt door Ruijsse naers gescoord o i echter in buiten spelpositie Een felle aanval van Donar wordt door van Doorn onderbroken Nu ontwikkelt zich eon vlug en span nend spol mot meerdere stugge aanvalr Ion van Donar Van de Bunt krijgt eeni ge gevaarlijke schuivers te verwerken terwijl eon bal ralcelings langs de lat gaat Beide partijen laten goed samen spel zion Met een kalme « ichuiver brengt MoUoo het tweede doelpunt voor do Paarswitten welke bal onmogelijk door den D.-dpolman kan wórden ge houden Een net schot van de Kruijff gaat even later over Van do Bunt krijgt dan ' i«r eenige malen een schot tc verwerken hetgeer h?'x > goed afgaat Na do thee is het wederom Mollee dio met een scherp geplaatste bal den Do nar-keoper ' t nakijken geeft Donar zwoegt alsmaar door om " en tegenpuut te maken Do Zoist-backs i'otourneoreii onverbiddelijk De leiding van deze ont moeting welke meermalen op werkoli,jk hoog peil stond was o i te slap Zeist I won dezen wedstrijd derhalve mot 3—0 en heeft daardoor een goede kans op den uitgeloofden beker Hierna word de laatste ontmoetin.g D.O.S I — Utrecht I gespeeld Do strijd lilCef met 0—0 onbeslist on werd na lo - || tii)g door D.O.S gewonnen verklaard Bilthoven Een tuin positie waarin onder ando ] ' derlandscho beeldende kui musici de laatste tijden v verre van rooskleui-ig g den En waar zoo veel hulp den vreemdeling is en noj loend kan men het als vo nemelijk aanmerken dat zich deden hooren die ge ^ de zorgvoUo omstaudigh deze groep van onze kun koorde dat er menschen nooden open oog en oor voreenigden teneinde te nooden eenigermate te len De Slichting Kunstgro ' heeft Zaterdag blijk gege streven in dien geest doo tig daadwerkelijk optrede den tot uiting gebracht D niseerde in den Japansch Hotel de Leijen een fee fair oen zeer geslaagde welks opbrengst den beeldende kunstenaars ei goede zou komen Voor hot treffen van maatregel spande zich plaats in de voorzitter va do hoer W van den Heu bij zeer krachtig en onvt bijgestaan door de secrei S i c k e s S e V e r ij n die verzekerd de ziel der g ging genoemd kon worde Maar weinig had en tc non brengen wanneer mei van Bilthoven's ingezetei wone medewerking had or niet was gesteund gewor ma's Gerzon uit Am Ouden uit Boskoop Utrecht Groenewegen en Bilt on van „ do Leijen ' hot bestuur in haar tuin doen wat het dacht te mo Daardoor was het mogi zich kon verzekerd zien ^ belanglooze hulp van di huis en decoratieschilde merlieden en van al dog werkten tot den tooi en het feestterrein Ten behoeve van de Li heden immer gebruikel hadden tal van dames zelf eigengemaakte of ga goede doel te missen vo < zonden Een stille doch daaror zeer belangstellenden me moette het bestuur in d ter H Ph J Baron van boekhandel Noë paarde a verkoop een te waardee da Het middagfeest werd met een op initiatief vai Severijn door Gerzon ¦ ba-llon-w o ds Honderden ouders koel dorden on honderdon kl bekende Gerzon-ballon maar liefst 4 cent gas po voor ook al weer door G zorgd Ons Boekhoven's Fan eveneens belangloos het goede muziek opluisterc te ongovof r half vier aan dien schier eindoloozei die zich in de Gezichtsl sïeld en onder de tonen lijken marsch word ns fitie terroin aan de Jan iT'okken Een beetje ontijdig d hetzelfde oogenblik liete hun ballonnetjes glipr kleuters begrootte hot ' eigenlijk dat mooie 1 maar te laten schieten nis die in andere omst een der grootste kinde kend kon worden Maar ' t was nu een vooi'uit maar jongens da aan ' t touwtje meesjori met het adres wie weet Het opstijgen van die lons was een alleraardig vankelijk leek het of e tros bessen omhoog steï straffe wind rukte de b een voerde zo worvolene ze al naarmate ze stege ner werden voor het e als een met monster hand " geworpen groep c lengs vervaagde om 1 luchl grauw te verdwijn Maar er gebeurden oc deren mot ontstelling at gelukken Doffe knallet ' t waren de ballons di een onooglijk vodje s - puntige spruitsels var men Er waren ballons die do tclefoondraden drf door eigen touw en ka loos werden vastgehou er dio zich tot schrik lige eigenaartjos of eig van de adreskaart ontd langs draad of boomgr er waren zwakken di den of onmiddellijk na zonder opgaaf van red ' t ' Was voor de jeu vol emoties en do kind hadden dat hun kleuri do reis zonder hindern do zullen dagen lang i kecren over den afloo van dien tocht Het midda zette zich voort in tuin waar eenerzijds e ge galerij van riet mo dekking een reeks sti die door lampions ' wa doch wol fantastiscl licht Men vond hier een iij mon zooal geen hoo altijd iets kon bekome avontuur liep rusteloos den dezer beide vern - i'Ui keur van artjkojen ¦ e *»-' 
Maandag 11 Jung ig23 - TWEE il Bilthoven Een t u i n f e e s t Do positie waarin onder andoren onzo Ns derlandscho beeldende kunstenaars en musici de laatste tijden verkeeren kan verre van rooskleui'ig genoemd woi - den En waar zoo veel huip en steun aan den vreemdeling is en nog wordt ver leend kan men hot als volkomen aan nemelijk aanmerken dat tr stemmen zich doden hooren die gewaagden van de zorgvollo omstaiidigheden waarin deze gi'oep van onze kunstenaars ver keerde dat er menschen die voor die nooden open oog en oor hadden zicli voreenigden teneinde te trachten die nooden eonigcrmate te lenigen De Stichting Kunstgroep Bilthoven heeft Zaterdag blijk gegeven dat het streven in dien geest door een krach tig daadwerkelijk optreden kan wor den tot uiting gebracht De groep orga niseerde in den Japanschen tuin van Hotel de Leijen een feest een fancy fair oen zeer geslaagde garden-partij welks opbrengst den noodlijdenden beeldende kunstenaars en musici ten goede zou komen Voor het treffen van deze radicale maatregel spande zich in de eerste plaats in de voorzitter van den groep do heer W van den Heuvel die daar bij zeer krachtig en onvermoeid werd bijgestaan door de secretaresse mevr Sickes Sever ij n die naar ons werd verzekerd de ziel der gansche bewe ging genoemd kon worden Maar weinig had en tot stand kun nen brengen wanneer men niet van tal van Bilthoven's ingezetenen buitenge wone medewerking had ondervonden en niet was gesteund geworden door fir ma's Gerzon uit Amsterdam den Ouden uit Boskoop Mobach van Utrecht Groenewegen en Zn van de Bilt en van „ de Leijen's directie die het bestuur in haar tuin maar net deed doen wat het dacht te moeten doen Daardoor was het mogelijk dat men zich kon verzekerd zien van de alweer belanglooze hulp van de plaatselijke huis - en decoratieschilders van tim merlieden en van al degenen die mede werkten tot den tooi en inrichting van liet feestterrein Ten behoeve van de bij deze gelegen heden immer gebruikelijke verloting hadden tal van dames en kinderen zelf eigengemaakte of gaarne voor het goededoel te missen voorwerpen inge zonden p;en stille doch daarom niet minder zeer belangstellenden medewerker ont moette het bestuur in den burgemees ter II Ph J Baron van Heemstra De boekhandel Noc paarde aan den kaart verkoop een te waardeeron propagan da Het middagfeest werd aangevangen met een op initiatief van mevr Sickes Severijn door Gerzon georganiseerde - ba-U on-w e dst rij d Honderden ouders kochten voor hon derden en honderden kleuters een zoo bekende Gerzon ballon gevuld mst maar liefst i cent gas per ballon waar voor ook al weer door Gerzon werd ge zorgd Ons Boekhoven's Fanfare-corps dat eveneens belangloos het feest met haar goede muziek opluisterde stelde zich te ongeveer half vier aan het hoofd van dien schier eindeloozen kinderstoet die zicli in de Gezichtslaan had opge speld en onder de tonen van een vroo 1 ijken marsch werd naar het excer citie-terrein aan de Jan Steen-laan ge trokken Een beetje ontijdig doch vrijwel op hetzelfde oogenblik lieten de kinderen hun ballonnetjes glippen Sommige kleuters begrootte het wel een beetje eigenlijk dat mooie ballonnetje zoo maar te laten schieten een gebeurte nis die in andere omstandigheden tot een der grootste kinderrampen gere kend kon worden Maar ' t was nu een wedstrijd dus vooruit maar jongens daar ging-ie dan aan ' i touwtje meesjorrend de kaart met het adres wie weet waar heen Het opstijgen van die ruim 890 bal lons was een alleraardigst gezicht Aan vankelijk leek het of een reusachtige tros bessen omhoog steeg doch de vrij straffe wind rukte de bessen vlug uit een voerde ze wervelend mede en deed ze al naarmate ze stegen en dus klei ner werden voor het oog verstuiven als een met monsterachtig grooten hand ' gevyorpen greep confetti die al lengs vervaagde om tenslotte in het lucht-grauw te verdwijnen Maar er gebeurden ook door de kin deren met ontstelling aanschouwde on gelukken Doffe knalletjes klonken en ' t waren de ballons die zich zelf tot een onooglijk vodjc spietsten op de ¦ puntige sprüitsels van de denneboo men Er waren ballons die als dollen rond de telefoondraden draaiden waar ze door eigen touw en kaart meedoogen loos werden vastgehouden Er waren er die zich tot schrik van de voorma lige eigenaartjes of eigenaresjes fluks van de adreskaart ontdeden door straf langs draad of boomgroen te schuren er waren zwakken die ontijdig daal den of onmiddellijk na de opstijging zonder opgaaf van redenen ontploften ' t ' Was voor de jeugd een moment vol emoties en de kinders die ' t geluk hadden dat hun kleurige vluchtige bol de reis zonder hindernissen aanvaard de zullen dagen lang in spanning ver keeren over den afloop en het einde van dien tocht Het middagfeest zette zich voort in den Japanschen tuin waar eenerzijds de tempolvormi ge galerij van riet met rustiek dakbe dekking een reeks stands herbergde die door lampions ' wat schemerachtig doch wel fantastisch werden ver licht Men vond hier een werpspel waar iij men zooal geen hoofdprijs dan toch altijd iets kon bekomen Een rad van avontuur liep rusteloos,rond en te mid den dezer beide vermaken had men -^ vyi keur van aötik(*le'i v^oa „«« JJ^rleJ aard geétalleerd wier verkoop de exposeo rende eerst dan ten goede kwam na dat voor het beoogde doel een flinke korting was afgestaan Vermelding verdient de inzending van de dames Piek die een collectie voorwerpen van met olieverf beschil derd fluweel deden exposeeren wier op brengst de vaardige kunstenaressen al leszins verdiend ten goede zou ko men In de speelgoedkraam kon men een allerleukste pop vinden die van een oude sok vervaardigd bleek te zijn Aan de andere zijde van don tuin rond de dansvloer had men alle tafel tjes dicht omzet Tal van jonge en nog jongere dames boden onderscheidene versnaperingen op onweerstaanbaar en thousiaste wijze te koop Boekhoven musiceerde in een tem pel waar mede de begeerenswaardige verlotingsprijzen waren uitgestald Er lieerschte groote gezelligheid en de koo pers ¦ of kooperessen der 507 kaarten die de controle dien middag pasceerden zullen van hun bezoek aan dit intiem feestterrein geen spijt gehad hebben Hét avondfeest bracht alle Biltsche zangvereenigingen op de been die teen gonoege van de be zoekers elkander in een vriendschap pelijken zangwedstrijd bekampten.Voor muziek zorgde de Biltsche Harmonie zei is voor dansmuziek want de dan,ij vloer werd dra gevolkt door vele wals of steplustige paren die onder de schijnsels van de roodstralende gloei lampen onvermoeid zich deinend be wogen om dan weer rust te vinden in het gemakkelijk tuinmeubilair van de Leijen dat tot genoegen van den kunstgroep dien feestdag danig dienst heeft gedaan Ten slote een woord van lof voor de steeds bereidwillige padvinders die on der leiding van hopman It Sichler en vaandrig Dolk vele diensten bewezen — o — AMERSFOORT Werkelijk be zuinigen Het bestuur der Nut spaarbank die onder gemeentelijke centrale staat heeft aangeboden „ de Stortings en Ophaaldienst " bij vorige vergadering van den gemeenteraad inge steld op zich te nemen zonder eenige kosten voor de gemeente BUSSUM Aanbesteding Door het bestuur der Cr Bouwvereeniging do Eendracht werd aanbesteed het bouwen van 20 woningen op een terrein aan de Ie Achtermeulenlaan Ingeko men 18 biljetten Hoogste inschrijver firma Voordouw en Bezuijnen ' s Her togenbosch f 68.Ö00 laagste S Bree en Langendorff Bussum f 50.600 Gunning aangehouden Baarn Burg Stand Geboren An na Helena Margaretha d v G van de Vlag en A M van der Ende Michiel Theodoor z v G L Tegelberg en A M Loman Ondertrouwd A Spies en J van Gin kel Getrouwd F Koudijs en W ï van Verseveldt C A M Drieman en J M van Dungen G Molenaar en A Klet sen Overleden Aart van Hardeveld 10 mnd Geertruida Thudora Smits 92 j Drieboigen-Rijsenburg Aurora De reeds tot twee malen toe uitgestelde uitvoering van het harmoniegezelschap Aurora heeft in den tuin van hotel Jans plaats gehad De eerste dag dat het iets milder werd in de natuur en de zon zich weer liet zien verschenen in onze gemeenten aanplakbiljetten met de mededeeling hedenavond con cert Een en ander gaf weer een lente achtig idee ofschoon velen zich voor de werkelijkheid dat het nog frisch was in wintcrklecding staken en anderen het v/eer nog niet genoog vertrouw den om zich aan een tuinconccrt te wa gen Toch viel het moe de tuin was nicto vol maar toch gezellig bezet on — o — Houten Burgerwacht Do bur gerwacht vergaderde in het lokaal bij hotel „ de Engel " Door afwezigheid van den voorzitter opende do comniandaijt do vergadering met een welkom aan de opgekomen leden Hij begon met eenige besprekingoTi over de schietoe feningen die volgende week weer zou " den aanvangen De oefeningen met scherpe patronen ' s Ma.nndags om do veertien dagen pp het fort de Bilt en de ofeningen met margapatrone'n ' s Za terdags om de veertien ' dagen bij hotel „ de Engel " alhier Hierna kwam ter bespreking om uit de burgerwacht een vrijwillige brand weer te vormen De burgemeester uit deze gemeente voelde reeds veel voor dit plan en zou in den raad het plan ter sprake brengen Ook bij de leden der burgerwacht vond het voorstel van den commandant om tot oprichting te komen van een vrijwillige brandweer voor deze gemeente veel bijval Konten Veilingker&en klaver en hooigras Notaris Immink alnier wilde in het hotel „ de Engel " kersen klaver « n booig.ras De uitslag was als vol gt Voor den heer Van der Wielen al hier d e kersen uit den boomgaard aaoi den Kruisweg gekocht door A van der I.it te Tuil en ' t Wa-al vooa - f390 voor uil den boomgaard nabij zijn boerderij gekocW-/iow G G Vexw^H ta ^ lS5aJ%teiii voor f 600 voor den heer Th Zuurhout te Schalkwijk de kersen uit d-en boom gaard op de Trip alhier opgehouden voor den heer J G van Dijk te Schalk wijk de k«rse'n uit d«n boomgaard ach ter het huis gekocht door L v d Berg te Jaarsvéld voor f1260 voor de wed van Rooijen te Schalkwijk do kersen-uit den boomgaard achter d « N«d Hea-v Kerk gekocht door A Diks te Tuil en ' t Waal voor f 1010 voor d-en he«r J ' v Schaik te Odijk d-e kersen uit den boem gaard nabij zijn boerdecij opgehouden vooir mevrouwde wed Wttewaall de kersen uit den boo-mgaard tegenover do Laatste Stuiver gekocht door E ' G Kloek te Tuil en ' t Waal voo-r f 320 de kersen uit de-n Maria-boomgaard ge kocht door N van de Leemkolk alhier voor f 1010 vooa - den heer M van Ben tum de'bessen nabij zijn huis opgehou detn voor den heer Aben te Bunndk on geve«r 2 H.A klaver aan den weg Utrecht-Houten in 4 porceelen perceel I 562 roe groot gekocht door J Hoogen doorn alhier voor f170 perceel II 315 roe groot gekocht door A Swambaoh alhier voor f 108 perceel III 260 roe groot gekocht door J van Leeuwen t « Jutphaas voor f91 jierc IV pl.m 260 roe groot gekocht dooi - J C Schinkel alhier voor f94 voor den heer Spiering / te Utrecht 2-i H.A hooigras aan den Broekweg te Vechten opgehouden — o — Jutphaas Collecte Deze en do volgende week zal langs de huizen de collecte tot versterking van de kas van het fonds voor den gewapenden dienst worden gehouden Dit fonds heeft ten doel den behoeftigen oud sol-daat of verminkten krijgsman te on dersteunen hetzij door een jaarlijksche gratificatie hetzij door opneming in ' t Koninklijk Militaire Invaliden Huis Het is te betreuren dat do geldmidde len dit fonds niet toelaten hare deuren wat wijder open te zetten doch steeds gedwongen blijft de gestelde voorwaar den zoo strikt mogelijk toe te passen en dus dikwijls voor de pijnlijke noodza kelijkheid ' staat hulpbehoevende óud militairen een overigens zeer verdien de steun te moeten weigerea Lange Ruige Weiöe Regeering s j u b i 1 e u m De plannen tot feestvie ring ter gelegenheid van deherdenking van het jubileum van II M de Ko nigin schijnen alhier meer vaster voet te krijgen Dinsdagavond n.l zal in café Pouw aan Dricbruggo een gecom bineerde vergadering van de ingezete nen van waarden en Lange Ruige Wei do plaats hebben ter bespreking van het foestprogi amma Een groote op komst wordt verwacht Iioosdrecht Getrapt De veehouder V L alhier heeft e«s trap van een stier gekregen welke zoo hevig aankwam d"at een tand uit zijn mond geslagen werd en zijn bovenlip geheel werd gesplete'n montiooTt Paarde n monste rt n g Door de heeren Hugo Hertz te Munster on diens commissionair A de Jong te Asperen werd bij het hotel „ de Gouden Leeuw " alhier de door hen aangekondigde paardenmonstering ge houden Slechts 3 paarden van 3 — 10 jaar werden te koop aangeboden res pectievelijk voor f 600 f 525 en f 525 welke prijzen naa,r het oordeel der kooplui zoo hoog waren dat zij het niet noodig achtten een bod er naar te doen en besloten onverrichter zake te vertrekken Nieuwerbrug Vaan#elhuldi g i n g Alhier had de h\ildiging plaats van het prachtige vaandel aan de muziekvereeniging „ Kunst na Ar beid " door de inwoners geschonken Enkele gaven van buiten hadden de daartoe benoodigde fondsen gesterkt De ooro-voorzitte r,de heer A van Ba -^ ren heeft hierbij eeni-re hartelijke woorden gesproken dank brengend aan de mTldc govers die het Bestuur zoo ruimschoots in de gelegenheid heb ben gesteld zich liet mooie vaandel te kunnen aanschaffen Ook brengt spr dank aan óa eerste inteekenaars want deze zoo zegt spr maakte hot ourie spreekoword wanneer oen schaap over don dam is volgen er meer " wederom tot waarheid De ver eeniging speelde dan nog eenige num mers als dank voor bet gebodene Het publiek toonde zich zeer voldaan ' Oudewaïer § Een 27-jarige melk vontor H IL uit Utrecht reed met de fiets don IJ.'isel in Mot groote moeite werd hij gered door een knecht van don heer Van Leeuwen die jujst in een motorPoot hem pas.soerde - RUenen Gevonden De navolgen - de gevonden voorwerpen zijn op het politiebureau alhier terug te bekomen een bankbiljet a f25 — -- Burg Stand Ondertrouwd llinno Krolis oud 29 j en Christina Baars oud 27 j Gehu-(vd C van Vicgcn en A * Brug mans A J Buitenhuis en B Bosmail Geboren Tennis z van G van Vee ncndaal en J Baars Overleden Corneüs do Leeuw oud 65 j Corneüs Albcrtus Koedam oud 38 j Soest § ' n Boffer Alhier is de 10.000e inwoner aangegeven De aangif te betrof de geboorte van een tweeling een mei-sje en een jongen waarvan de laatste de tienduizendste was Den va der werd medegedeeld dat hem in ver gadering van B en W ten name van het kind een spaarbankboekje van f 100 aangeboden zal worden onder be paling dat over dit bedrag met do ver schenen renten eerst de besciiikking kan worden verkregen bij do meerder jarigheid van het kind Veenendaal Benoemd Tot tijdelijkonderwijzer aan de Ope-nbare schoo / al hier is benoemd de heer J Smit te Öhe nen ^ ' •-¦•.,' ' Woeiden V e i i n g Ton overstaan van notaris Jhr P J van Winter werd in Concordia in veiling gebracht het heerenhuis „ Alpha " gelegen aan den Oostdam alhier Het perceel werd inge zet op f 12.100 on op f 500 daarboven afgomijnd door den heer L de Vroom alhier die alzoo kooper werd voor f 12.600 ' Waardez Herbenoemd Tot le den van de schattingscommissie voor de Rijksinkomstenbelasting zijn herbe noemd de heeren C Hofland G van Ingcn H Koomans en M IJft — o — Gemeentoraad van ' WIJK BIJ DUURSTKDE Voorzitter jhr J A van Geen Aanwe zig waren de heeren Stokman van O jen van Heyst van Bemmel Dirksen Ariens J de Bruin G de Bruin en Schoenmaker Na opening door den voorzitter wer den de notulen der vorige vergadering voorgelezen en onveranderd vastgesteld waarna mededeeling geschiedt van de volgende ingekomen stukken Schrijven van den raad van Wijm britsoradeel om adhaesie te betuigen aan een verzoek aan H M de Koningin om een algemeene wet te maken'tegen liet vloeken Voor kennisgeving aange nomen Schrijven der gemeente Smilde om adhaesiebotuiging aan de regeering be treffende het aanslaan der belastingen om het gemiddelde te nemen over den tijd van 3 jaren en niet over 1 jaar Voor kennisgeving aangenomen Over de gemeenterekening werd door God Staten een kleine bemerking ge maakt wat betreft een post van ƒ 85.16 welke uit de buitengewone middelen zijn betaald Deze moet uit de gewone middelen betaald worden zoodat de buitengewone met dit bedrag vermin dert wordt Schrijven van Ged Staten dat volgens de wet op de begroóting 1923 moet wor den gebracht ƒ 1-425 voor salaris ge - meente ontvanger en benevens een post voor de huurcommissie welke post ge vonden kan worden uit de zakelijke be drijfsbelasting Op de begrootmg was gebracht een post van ƒ 925 voor den gemeente-ontvanger on voor de huur commissie nihil De hoer Ariens Wanneer de raad wei gert die middelen aan te wijzen wat wordt er dan gedaan De voorzitter Dan wijzen Ged Staten de middelen aan dat geeft alleen een kleine omweg De hoer van Heyst vraagt of het uit hot oogpunt van bezuiniging die toch overal ingevoerd wordt niet mogelijk is dat het werk van den gemeente-ontvan ger op de secretarie gedaan wordt De voorzitter Het werk voor den hooide ijken omsla s is we weg doch deschoolgeldheffing is nu zooveel inge wikkelder geworden • - De heer Dirksen Ik denk dat met de ' schoolgeldhoffing het schrijfwerk onge veer verdubbeld is De heer Ariens De grond dor zaak is dat de belasting hier veel te boog is Doordat Wijk een doodsche plaats is is hier weinig te verdienen on is die hoo ge belasting slecht te dragen De heer van Heyst merkt op dat het te laat is om daarover te klagen Die scholenbouw is een verschrikkelijke strop voor de gemeente geweest We moeten nu ƒ 15.000 vpor de scholen be talen waar we anders vrij van waren De voorzitter Het onderwijs vraagt meer dan 30 % van den hoof del ijken omslag daarom staat Wijk ook in zoo n ongunstige positie De heer Ariens U zult toch moeten toegeven dat de belasting niet langer te dragen is De voorzitter De belasting is dit jaar veel lager dan anders De heer Schoenmaker De belasting biljetten komen twee jaar na datum aan dan leven de menschen in een heel andere periode en zooals hot nu is kun nen zij het niet betalen De heer Ariens Er waren indertijd raadsleden die het belasting-innen door het rijk zoo magnifiek vonden doch ik ben er dadelijk tegen geweest De heer G de Bruin geeft voorbeel den dat men toch niot zuiver in do be lasting aanslaat De voorzitter Er is niets aan te doen De belasting is in Nederland vrijwel on dragelijk De hooir van Heyst Wc zijn hier ver der gefiprougen dan onze stok lang was Vroeger was het onderwijs in de Boter markt on nu De voorzitter Niettegenstaande de hoogere onderwijskosten hebben we de hoofd omslag kunnen verminderen van f 50.000 op ƒ 43.000 Maar als er niet betaald wordt moet het percentage na tuurlijk verhoogd woi-dcn De heer Arii^ns stelt voor om geen middelen aan te wijzefv en het Ged Staten 1o laten doen Dit voorstel m Hfemming gebracht wordt aangenomen Togen stemden de heeren Dirksen en Stokman Voorstel tot wijziging van het veer tai-ief Het veerlprief zal in overleg ge wijzigd worden dat voor auto's met 3 wielen betaald moet worden f 0.30 per sonenauto's voor 8 personen f 0.50 mo - tor rijwielen f 0.10 en met zijspan f 0.15 en voor vrachtauto's 11 — Do heer Schoenmaker zou het tariefvoor vrachtauto's gewijzigd willen zienin tarief voor zwaardere en lichtereauto's Bovenstaande wijziging werd goedgekeurd terwijl voor het vaststel len van zwaardere en lichtere auto-ta rief in de volgende vergadering plan nen zullen worden geopperd Voorstel tot goedkeuring van het ont dorpcontract tot ovirdrucht van hot G.E B aan de P.U.E.M De heer Srhoenir.aker vraagt of de gemeente vi ij genoog staat tegenover de i ' U E M om wanneer zij niet wil zij geen i'ciit of kracht voor de gemeen te lehooft It gebruiken Dé Voorzitter Het vei-plieht de ge meehte niet De heer Ariens vindt het goe.dk9w:en van het contract wel een beetje voor barig daar de afd Utrecht van den Bond van Ned Gemeenten een contract maakt dat de gemeenten dan kunnen overnemen Worden er dan fouten ge maakt dan kunnen wij die verbeteren De hoer Schoenmaker In een verga dering van belanghebbenden van pol derbemaling en omliggende buurten die aangesloten zouden worden werd ge zegd dat men voor een zekere hoeveel heid stroom garantie moest stellen ter wijl Lekdijk en Middelweg niet zou den worden voorzien De Voorzitter De heer Noomcn heeft wel gezegd dat zij zonder garantie wil don aansluiten Noord Middelweg Stukje Lekdijk en Wijkersloot De heer Schoenmaker Wanneer er 50 aansluitingen waren en de polder bemalen werd zou er geen garantie ge steld behoeven te worden Do heer Ariens Ik zie er geen voor deel in maar als het niet anders kan wensch ik dat er goode voorwaarden ge steld worden opdat we er niet inloo pen Het is toch geen kwestie van be lang of we er nu toe besluiten of over een jaar De Voorzitter W(^kunnen het wel uitstellen maar wat - verwacht u er van De heer Ariens Daar heb je de bui tenlichtkwesties Als het contract gemaakt is doen ze wat ze willen De heer G de Bruin Wanneer ik aan wilde sluiten word mij medegedeeld moet ik voor 8 jaar lang f 175 stroom verbruik garandeeren per jaar Wan neer er in die buurt meerderen aanslui ten zou die garantie zelfs niet verlicht worden De heer Ariens Er kunnen wel meer kwesties komen Ik stel voor uit te stel len tot alles netjes voor elkaar is De Voorzitter Ik ga niet met uw re deneering mee want iedereen meent te genwoordig te weten wat het beste is De hoer Ariens Het is geen kwestie van critiek op den voorzitter maar als we alles uit de hand geven hebben we ook niets meer te zeggen We moeten gedaan zien te krijgen wat we kunnen De Voorzitter We kunnen bijv zeg gen dat er geen garantie gesteld moet worden De heer van Bemmel vraagt waarom als ze do watermolen niet krijgen ze anders niets verlichten De Voorzitter De watermolen is een groote klant De hoer van Bemmel Als het daar om gaat kunnen ze mij wel schrappen Do heer Stokman stelt voor den heer Noomen'nog eens te laten komen wat goedgevonden wordt Besloten werd mede te doelen dat het contract tot stand komt wanneer zij den eisch inwilligen om volgens do kaart waarop aangegeven waarvoor zij garantie wonschon dit zonder ga rantie to verlichten Onderzoek geloofsbrieven der nieuw gekozen raadsleden Goedgekeurd Wij ziging af en overschrijving begrooting 1922 Goedgekeurd De raad gaat over ter geheime zitting RECHTSZAKEN Ongelooflijkt Uit Almelo schrijft men aan de „ Tel " A ¦ Wijnands was eigenaar van ' n hond ' t Dier had jongen en de verzor ging van de kleintjes eischte voor het dier ' n krachtiger voeding dan in gewo ne omslandigheden Het snuffelde bij de buren en wist bij Gerrit Jan W eenig vet te bemaclili gen ' n weelde welke het dier zich niet alle dagen kon ve.roorloven - Maar de diefstal zou voor de arme moeder vree selijke gevolgen hebben Toen bet dier voor de tweede maal bij de wO'ndng van W verscheen lokte deze het in huis Hij groep het bij den staart trok het naar binnen stak het vervol gen-s aan een mestvork en droeg hef hui lende dier triomfoerond naar buiten Daar trok hij den greep uit het lichaam '.',',' ' A,/.i Pi " ïê '.-/ i \ ' ui lichaam sloeg met den steel op den kop van het ongeluk kige ' dier groef vervolgens ' n kuil en wierp don hond die nog leefde er in om feu slotte z'n beulswerk i ^ eindigen met het vullen van de-n kuil Getuige A Wijnands de eigenaar van den hond vertelt toen de zaak vo-or de-n strafrechter werd behandeld dat z'n vrouw aan beklaagde gezegd had „ Van avond ontvangt mij-n dochter haar week loon dan zal ik je het vet vei-goeden " Eisch 14 dagen gevangenisstraf „ Heol"kunde Aan de Tandheelkundige Kliniek te Zwolle zijn verbonden Johan Albert Groolvelt als ta-ndtechniker en dr Fie deldij als arts Op Goede Vrijdag 30 Maart kwam er een patiënt de heer GeerJ Duif aan het hoofd staande van ' t Technisch Bureau voor Zuivelindustrie Item zou een kies getivkke-n worde-n maar dr Fiedeldij kon de kies er niet uitkrijgen en zeide tegen Grootvelt „ Trek jij eens " Nadat bei-den drie kw-ar tier met den patiënt bezig waren zat nog een deel van de kies in de kaak De heer Duif kreeg den volgenden dag een opgezwéllen gezicht en oen hevige bloe ding Tandarts Ilolthaus had iS minuten werk om de bloeding te stelpen diens mo-ndbehandeling duurde 14 dagen voor do gevolgen va.n het kiesti-ekken verdwe nen waren Deze zaak werd thans voor ' t kanton gerecht behandeld Beklaagde Groot velt die beschuldigd wei-d van onbe voegd uitoefenen der Tandheelkunde had een vervolging in ' t vorig jaar we ien te voorkomen door de maximum - bo€ e driehond-erd gulden aan den Rijksontvanger te belalen Voor de heer Duif die zich civiele par tij stelde en f50 schadevergoeding eisch te trad op mr G H E Nord Thomson advocaat te Leiden Voor beklaagde mr H A I.aman de Vries te ' s Hagc De eisch van den Ambtenaar O M luidde 14 ^ Uagea he^;htcn'-s -¦ ¦ ¦ Zwaai licbamelijk letsel Wegens het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld werd voor de rechtbank te Middelburg vier maan -' don gevangenis.sti af geëischt tegen een motorwielrijder uit Oo.stburg die op 30 Maart jl met een duo rijder achter zich in groote vaart van St Anna ter Muidon naar Sluis reed daarbij kwam te vallen v/aardoor hij en de duo-rij - der tijdelijk bewusteloos waren en laatst ' genoemde vrij zwaar was gewond Inbraak en bedreiging te Heinenooid Voor de rechtbank te Dordrecht is be ^ handeld do zaak tegen A 3 D 38 jaar.i coiffeur A v T 28 jaar stoker en G J V K 29 jaar stoker allen te Rotter dam In den nacht van 13 op U April jl waren zij de woning van P de Groot aan den Boomweg onder de gemeente Hei nenoord binnengedrongen door inbraak waarbij de eigenaar en inwonenden meti den dood bedreigd werden Bij h©t op -.' dagen van politiehulp zijn zij ontvlucht ' terwijl op de vlucht D op den veid wachter geschoten heeft en dien ver schillende malen heeft getroffen Zij werden ten slotte na een drijfjacht ge vangen genomen Allen zijn recidivist Na een langdurig verhosr eischte dei officier tegen A J D een gevangenis-i ' straf van 12 jaar togen A v T en G ' J V K ieder een gevangenisstraf vani 9 jaar Voor v K vroeg ' diens verdedigers mr van Tricht eon lichtere straf ' Valschheid in geschrifte Voor het Gerechtshof te Arnhem heb-i ben terechfgestaan een kommies der di recte belastingen te Winterswijk een expediteur aldaar en een meubelmaker ie Amsterdam De kommies was van Amstei-dam naar Winterswijk overge plaatst Om uit de vergoeding der ver huiskosten die van rijkswege wordt ge geven eenig voordeel te halen heeft hijs overgelegd kwitanties welke een hoo ger bedrag aangaven dan de kosten be droegen o.a een kwitantie van den ex pediteur te Winterswijk ad f 50 terwijl het door den bedoelden kommies be taalde bedrag f 17 beliep De expediteur erkende dat hij slechts f 17 ontving maar op verzoek gat hij een kwitar^i » van f 50 af Hij begreep niet daarmide iets verkeerds te doen Do dordo beklaagde de schoonvader van den kommies regelde de verhui zing van zijn schoonzoon en vroeg en verkreeg de valsche kwitantie Hij er kende dit maar beweerde dat zijn schoonzoon van de knoeierijen nietsi wist deze heeft hem de op de kwitajn ties voorkomende bedragen voldaan Da kommies ontkende iets van de valschheid der kwitanties te weten en verklaarde door zijn schoonvader te zija ' misleid Do rechtbank te Zutphen had den kommies veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf zijn schoonvader tot ^ dezelfde straf en den expediteur ^ ot drie maanden voorwaardolijlc Do advocaat-generaal eischte tegen den kommies en zijn schoonvader zes maanden gevangenisstraf overeenkom stig hot vonnis der rechtbank en tegen den expediteur drio maanden onvoor waardelijk en en Natuurkundig onderzoek Ned Koloniën In de te Amsterdam gehouden alge meene vergadering van de Maatschap pij tot bevordering van het Natuur » kundig Onderzoek dor Noderlandsche | Koloniën werden de aftredende bei,stuursleden de heeren Prof dr A A ^ Pulle en Prof dr P van Romburghj^beiden alhier herbenoemd r „ Der Gott der Rache " De voorstelling door het Jüdiscliè ' Kunstier Theater van het drama „ Der Gott der Hacho " is Zaterdagavond in den Koninklijke Schouwburg te Den Haag niet doorgegaan Hoewel noch de burgemeester noch de hoofdcommis saris bezwaar hadden gemaakt heeft des middags enkele uren voor de voor stelling zou aanvangen de schouw - burg commissie met 4 tegen - 4 stem men besloten dat dit stuk in den Ko -' ninklijke Sohouwbjirg niet zal worden opgevoerd De impresario van hot gezelschap de heer Hugo Helm die meent dat dit besluit genomen is tegen alle bepalin gen van het contract in heeft de be slissing ingeroepen in kort geding van den president der rechtbank In de vestibule van den Schouwburg was een talrijk zeer teleurgesteld pu bliek aanwezig waaronder de hoofd commissaris de heer Van ' t Sant Bo vendien bevonden zich de chef dei ^ centrale recherche de heer Bosma en een aantal rechercheurs daar De houding der schouwhurg-com missie vindt voornamelijk haar oor zaak in een in het drama voorkomen de boi deolscène benevens in eenige andere scènes waaraan het publiek aan.stoot zou kunnen nomen De president van de rechtbank mr i Dumosch heeft dos avonds nog in korij ' geding uitspraak gedaan i Na ongeveer drie kwartier in zijn ' raadskamer te zijn geweest gaf de ' president ongeveer halftien uitspraak i Hij overwoog daarbij dat aan da ' schouwburg-commissie roods 2 April \ was medegedeeld dat het stuk waar - van hier sprake was zou worden op -' gevoerd on dat zij niot binnon 24 uur na de mededeeling het opvoeren van het stuk hoeft verboden en dat nu de Inirgemeester zijn vergunning om het stuk op te voeren gehandhaafd heeft do schouwburg commissie gebonden is aan haar overeenkomst en dus het recht mist om alsnog do voorstelling te doen verbieden Hij gelastte de schouwburg-commis sie dus alles te doen wat in haar ver mogen is om in het vervolg alsnog deopvoering van het stuk te loon plaats hebben i > li ' | -^ • - 1 J-ti ' ' r ^ ^ i i i HU Ml Éii MÉÉ w ~ il 
i^sajaBseSBsia^EK ADVERTEMTIEN f L — 3 maal f 2.60 bij vooruitbetaling hoogstens 30 woorden elk woord meer 5 et TE KOOP een pltch-pino Slaap kamer-Ameuble ment moderne aik hou'ten Linnenkast mahonie Bonheur du Jour mahonda Lirunenkast maho nie Penantkastje groote eiken spiegel ¦ mahonie Uittrekta fel mahonie ronde Tafel noteinhouten Ca^napé met roode ' trijp bekleed Eet servies 1 pers Ledi kant met toebehoo ren masiet notenh Ledikant met toebe ftooren goed loopen de Stoeltjesklok j 1 - en2 pers geschilder de Ledikanten met toebehooren Gas en electr Lamjien enz Adres Bemuur de Weerd O.Z 39 Inkoopen en Inrui len SCHILDER prima vakman be veelt zich beleefd aan voor alle Voor komende werkzaam heden ¦ aismede wit ten en beha-figen Prima uitvoering ¦ uiterst billijke prij zen Bökkerink Ha vikstraat ööbis KÏNDSKLEBIKANT'fs koop wit gelakt 140 X 70 cJI ' iuolrr ¦ gebrek sjpvlijk n degelijk werk ¦ u"f 10 Mn '- 1 ' ^ Camphuijsstr 67b;.sdagelijks 2 9?2 / rasBtiBissasai^^^^^^^^^sasEBSssis^^Ensii^BasEsssssiaisa iDe OÜDEEWETSCHE gen rige kwaliteiten in MODERNE hygiënisohe verpakking ' 27 29 32 34 cd 38 cents per Ün palvje Vraagt Uwen Winkelier irrigators compleet van af f 1.50 ELASTIEKEN KOUSEi ^ per paar van at t 6.&U SPUITEfya van ' CHas Gummi ea Metaal van af fl — HOSPITAALLINiyaEN / So e M breed f'ó oü permeter LUCHTKUSSENS en Eei^irrigators van Uummi Alle Gummi-artlkelén voorradig Wij hebben een prachtige sorteerïng Karpetten Zei len Loopers Matten Vitrages Allovers Gordijnen Tafeikleeden Salon en Slaapkamer-Ameublementen Eiken - en Geschilderde IVIeubelen Divans en Harmonica bedden resr praciisch en goedkoop Verder Spiegels Schilderijen Stoelen Klokken Pendules Wekkers Nikkelwaren Alpacazilver Rijwielen Kinderwagens Vouwwagens Kleeding ScSioenwerk enz Zeer Gemakkelijke BetaSingscorsciltlën en a Contant •^ UTRECHT Voorstraat ©© Speciaal adres van Patent-Geneesmiddelen Konkelen en Lorren der kleine man is hetzelfde I als leeningen sluiten door onze Colleges tot in het onein dige wat ruzie en verwijtin gen in de achterhdurt heet noemt men in Raad en Staten „ incidenten " Wat een goed in hillijk adres voor verhuizin gen is wordt niet weerspro ken doch wend U daarvoor ' tot A V d L E U N Utrecht Wolvenplein 9 6EVRAA61I voor direct een bekwaam fiehangeF Stoffeerder aan de Woninginrichting Serrée,0.Gracht34 LEEST DIT RAD DEN ROTTERDAK/J Postrekening 102578 GOEDKOOP ADEES VOOR SCHILDERIJEN EN HET INLIJSTEN VAN PLATEN SPECIAAL ADRES VOOR HET EEPAREEREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHIL DERSTUKKEN ENGELSCHE - EN ANDERE PLATEN ALSMEDE VOOR HET RESTAUREEREN VAN ANTIEKE KLOKKEN EN PENDULES RESTAUREERT EN VERGULDT ANTIEKE EN MODERNE SPIEGELS EN SCHILDERIJEN ONZICHTBAAR REPAREEEENVAN BEELDEN ANTIEK PORSELEIN EN - - - AA.RDEWERK - - - ZoQder esnige Terplielitmg & M kms t @ © ntbieden ^^ s^^ss sm^sm^isimimEmwm^^smmmsmisammi GUBI OVE 99 Vanaf heden is de prijs van onze Gruisthee VERLAAGD tot f 1.10 per pond B coïits Sigaar fL5@flJSSgJ0enf3 - PER POND De ALI.EENVEBEOOP VOOR UÏRECHT dezer zeer gunstig beoordeelde Sigaar is in onderling overleg opgedragen aan de Heeren E F DDKTER Iwijnstraa O Naollepalstriat 8 Td ISI2 Telef 2074 en 5 ' 2932 '¦^ ' soger teföscliewei TE KOOP GEVR Boven - en Beneden huis waarvan één direct of per 1 Juli te aanvaarden nette stand Kooppr pl.m f 6000 a f 7000 liefst omtrek Wilh Park Br no 2747 bur dez TE KOOP wegens omstamdig iheden 2 houten Kra men met zimkeu dak Lengte 15 M ¦ breed 2V2 M en een flinke Handwagen itegen billijken prijs Br no 3002 bur dez ERNSTIG GEMEEND Jongmensch 25 jr werkman zoekt ken nisma;king met dito meisje Br liefst m portret wat op eea'e woord wordt terug gezonden onder no 2976 bur dezer Wegens plaatsge brek te koop een zwarte PIANO mooi van toon voor bill prijs Te bevr.Joh Camphuisstr 32 2983 KUIKENS KUIKENS 49 cent 40 cent Kom-t zien naar do gi-ooite uitstalling pracht Kuikens en gij koopt aan de Vleutonschöweg 51 2994 KENNISMAKING Jongeman 24 jaar zoekt keniiismafcing met Meisje uit de werkende stanjd Br no 3016 bur dezer TE KOOP 6 Kussen stoel en,groen f 32 EiSenSchild erij standaardf 10 klein Sch,rijf bureautje f 27,50 3 Stoelen f 7.50 blauwWaschstel f 7 Gang matten 50 et Grootpluche Kleed f 28 groote stukken Biokzeil f 4.50 Harpstr 28 bij Amsterd Str.weg 2986 Telef 3386 TE ' HUUR GEVB voor klein gezin z k huis beneden of bovenhuis bevat ^ tende 4 kamers en keuken Br no 3017 bur dezer VEILIWGLOKAAL — HAMBURGERSTRAAT No 23 OPENEilE VERKOOP wegens Sterfgeval HUWELIJK Nette weduwn 35 jaa.r 2 kinderen eenigszins bemidd wenscht keimdsma king m jonge doch ter of wed zoindei kinderen Br liefst met portret welk woi'dt Uei uggezon-den onder no 3009 bur dezer TE KOOP AAN6EB wegens omstandig heden een zwart ge kleed Heerencos tuum middel maat zoo goed als nieuw Br no 3001 bur dez Deurwaarders BRINK & VLIETSTRA zullen ton verzoeke van de Erven van Mej de Wed MULDERS geboren WARNS overleden te Utrecht op Woensdag 13 Juni 1923 des nam om 7 uur in hun Veilinglokaal aan de Hamburgerstraat 23 pn tiliek om contant geld ve'rkoopen diverse MEUBILAIRE GOEDEREN als Kasten Stoelen Tafels Keukengerei enz SGHOENMAKSRIJ Zooien en hakken Heeren f 2,80 Da mes f 1.90 alles hout gepend Ge liaald en thuisbe zorgd Schoenma.ke rij - De Havik " Ha vikstraat 67 Voge lenbuurt - ' Ü961 Voorts zullen worden verkocht eenige groote Spiegels,zeer geschikt voor kleermakers en naaisters alsmede Brand kast Ledikanten en eenige ameublementen alsmede eenSchrijfmachine electrlsche Kachels en Stoven 3013 Te zien Dinsdagavond van 6-10 uur en Woensdag van 10-4 u Deurwaarders BRINK & VUETSTRA Hamburgerstraat 23 Tel 3233 Utrecht Ie HYPOTHEEK gevraagd op huizen 9 k 10 duizend gld dubbele overwaarde Br no 8962 bur dez Goederen voor de volgende verkooping kunnen woKden gebracht of worden desgewenscht afgehaald TE KOOP Schilders-inventaris als Ladders Trap pen alle soorten Ja pajilakken enz enz Br no 3018 bur dez Een net jongmensch werkman midd'&lb leeftijd zoekt KENNISMAKING met nette jonge dochter of weduwe 1 kind geen bezw om na wederz goed viittden een huwelijk aan te gaan Br ao 3051 bur dezer SOLIEDE HEBT U STOF Ik vervaardigd hier van een ebique Col bertcostuum voor i 27,50 Keeren Re pareeren model op persen van kleeding P van Mechelem Gild'&traat No 45 bij de Gasfabriek Vraagt prijsopgaaf overal te ontbieden 3021 Vexzekei'ings-Mij mtgeverudo Combi-aajtie-Spaarbrieven met gratis recht op '/ 20 Staatslot gedu rende den geheelen du'ur der stortingen waarbij eigen geld in de 5de klasse Spoed Spoed Hodeme HUISRAAD Door stil gaan wo nen eiken Linnen kast compleet L.eer Ameublement rood trijp Ameublement moquette Ameuble ment Kussenstoelen leeren Stoelen Ta fels eiken Bu-^e^t Portemanteau Kar petten Spiegels Crapeaux Fauteuils 2de Spechtstraat 4 wordt uitbetaald Stortingen kunn^en per week maand of 3 maanden plaats vinden Na 12 jaar W'Ordt voor de ge storte gelden 100 gul Wegens üefe^s voor direct gevraagd © en NET MEISJE of Noodhulp in kl.gezin v.g.g.v Aan melding persoonlijkof schriftelijk bijMevr Spiegel Heu velhoeve Baamscheweg 29 Bosch enDuin 3028 den terugbetaald Sluit ook tegen voor deelige voorwaarden Brand - Glas en Rij wiel'diefsta verzeke ring Actief Verte - genwooT-diger(ster gevraagd Br no 2877 bur dezer HUISHOUDSTER f 350 — f 350 — 1ste klas compleet WONING AMEUBLEMENT 2 Engelsche Cra peaux 4 Stoelen Ta fel Buffet Salon karpet Klokstel Theekast Servies 2 kleine Tafeltjes groot Spiegel Tafel kleed sam en f 350 Zeldzaam koopje 2de Spechtstraat 4 TE KOOP eenige Teekentafelsmet verstelbare bla den circa 3 M lang,geschikt voor pak of werktafel prijsper stuk f 6 Grooteen ' kleine Boeken kast en ¦ wittkelkast.Timmermanswerk plaats Gru ttersdijk 10 3037 GEVRAAGD Weduwnaar vraagt voor zijn huishou ding een nette Juf frouw van middelb leeftijd P.G die het geheele huishouden kan waarnemen en 3ief voor kinderen is met behulp van een Dagmeisje Br met opg van leeftijd en getuigen onder no 2883 bur dezer MEUBELENI Linnenkasten i 15 Buffetten 17.50 f 55 Ledikant m spiraal 22.50 Waschtafels f 6 Naobïkastjes f 5 Salontafels f 12,50 Petroieimilamp f 5 Wieg f 3 Tocht scherm 1 3.50 Gas lamp f 6 Koffers f 3.50 Ledikanten 3 HardeboUeoiS'tr 11 SCHOENMAKEJtIJ INDIAN SCOUT MOTOBBIJWIEL geheel electr duo etc te koop of in ruil • voor lichtere liefst 2 tact of H D 1 cyl 16 Te - zien Blauwkapelscheweg 26 de Bilt telefoon Utrecht 6066 ¦ 3045 en uitanijderij „ De Havik " Prima kern leder voor eigen re parateurs tegen con ourreerende prijs ¦ Spij^kers zoolspijkers 20 et per ons hak spijkers 10 et per ons V'ftrder alle for ndturen Aanbeve lend A J Mayer Havifcstr'aat 67 2947 KUIKENS KUIKENS Witte patrijs Le horns Barneveldersf 0.45 Grit per % K.G f 1.75 ZinkenDrinkbakken ge makkelijk schoon temaken f 1.70 Gebr.van Daalen Tiend straat 2 b.d Amsterdamsche Straatweg.„Fokkerij „ De Witte Leghorn " 27-46 PRIMA ANTHRA CIST a f 2.65 Deelnemers gevr voor het gezamen lijk opdoen van An thraciet k f 2.65 oer ' H.L Br no 2456 bur dezer BRANDKAST Piano Boekenkast Spoed Spoed moet weg compleet AMEUBLEMENT f 145 — Door stil gaan wo - nen splinternieuw prima Fauteuils springveeren 4 Stoe len Tafel Salon ' karpet Theetafel 2 Bijzettafeltjes en overcompl Thee ^ servies f 145 — 3de SpecMstraat 4 Spoed Spoed 1ste klas MODERN AMEUBLEMENT f 200 — 2 moderne Fau teuils 4 Stoelen pri ma springveeren Tafel Axminster Karpet Theekast 2 kleine Tafeltjes 3 deelig Schoorsteeai garnituur spotkoop je f 200 — samen 2de Spechtsti'aat 4 Boekenkasten BU ' reau-Ministre Cy - linder Bureau U'it schuiftafels Spie gels Slaapkamer \ m^eublement mah Linnenkasten Le ^ dikanten Veea en-bedden ^ Matrassen Waschtafels 6 Me chelsche Stoelen leer Ameublement met gobelin Cana pe's 2 Crapeaux rood pluche Visch markt 10 WEGGELOOPEN WIWKELHUIS Gevraagd op goeden stand onverschillig jvelk stadsgedeelte flink Wimkelhuis liefst met woning Br no 2898 bur dez een zwart Foxterrier hondje bruingeteekend tegen be looning terug te be zoi"gen H J vanWeelden Boorstr 105 hoek Spijkerstr.bij Amsterd Straat weg 3044 Spoed Spoed Pracht INBOEDEL Spoedl Spoed 1ste klas SALON AMEUBLEMENT f 250 — Door stil gaan vro nen te koop nog nieuw soiled eiken Buffet 2 chique Cra peaux 4 Stoelen Tafel Theekast en Bijzettafeltjes f 250 2de Spochtstraat 4 Spoedl Spoed INBOEDEL Wegens stil gaan wonen te koop com pleet Veerenhed 6 leeren Stoelen met ingolegen Tafel f 55 6 Gaatjesmatten m ronde Tafel f 28 ma honie Salontafel Moet weg 2de Spechtstraat 4 moet weg Door stil gaan wo nen van jonge men schen compleet eik Slaapkamer-i\meu'blement com pleet Leer Amoublement en pracht Sa - lon Ameublement,Bu f f et LinnenkastSpiegel Karpet 2de Spechtstraat 4 ADVEETENTIEN f 0.60 3 maal f 1.50 bij vooruitbetaling één onderwerp hoogstens 25 woorden elk woord meer 5 et VERSTEL - NAAISTER gevraagd bekwaam ook Jiindergoed te maken Burg Rei gersti-aat 58bis 29S7 NETTE SLAAP - KAMERTJES aangeboden met of Konder pension al leen voor dames Br no 3000 bur dezer GROOTE ZÏT - SLAAPKAMER BIJVERDIENSTE GEZOCHT Net persoon v.g.g.v ibiedt zich aan voor het incasseeren van gelden of iets derge lijks Br no 3003 bur dezer MOTORRIJWIEL te ' koop gevraagd in goeden ataat en " zo.n der gebreken 3—4 P.K Aanbieding m omschrijving en uiterste prijs onder no 3011 bur dezer te huur aangeboden ' m degelij'k pension voor een of twee personen Bill prijs Drieharingstraat 7 bij Vreeburg 2980 Er biedt zich aan ¦ een nette jonge WERKSTER voor Maandag en Vrijdag Br no 298-4 bur dezer HELDER DAGMEISJE gevraagd voor hal ve dagen v.d Mon destraat 75 ' 3004 KANARIES TE KOOP voor f 30 4 stuks Booglampen A Scharenbcrg Choorsitraat 2 2085 Te koop pracht jon ge M'annen lief zin gend Vteufcensohe weg 51 2993 Nï?r VERSTEL - NAAIWERK gevraagd Adres Borneostraat 25 2971 BIEDT ZICH AAN Een gepens Militair zoekt langs dezen weg een BETREKKING als Portier of Incas seerder of iets der gelijks Br no 2990 bur dezer een h^alfwas Rijwiel Reparateur v.g.gv Br nn 3975 bur - dez TE KOOP AANGEB een goed o^nderhou - den Damesfiets.Adr Willem Arntz kade 16 2960 HEEREN RIJWIELEN GEVRAAGD voor direct flink Dienstmeisje die zelfsta-ndig kan v/er ' ken v.g.g.v Adres Maiiritsstraat 93 3012 Er biedt zich aa.n net Duitsch MEISJE 17 jaar een tijd in Holland voor dag ' en nacht liefst Bilt - hoven of omstreken zoo spoedig mogelijk Br no 2991 bur dez zes stuks nieuw Eng uitvoering te ' koop voor een goed ¦ koope prijs Nachte gaal straat 54 2978 H.H KLEERMAKERS PENSION aangeboden in ge zin z.k voor dame of heer Omtrek V;''il helm Park Br no ' 2972 bur dezer Singei'-Trapn-aaima-chine te ' koop zwaar imo'del zoo goed als Biedt zich aa.n net DUITENMEISJE 18 ' jaja.r P.G als 3eof'Meisje Alleen Br.let't J ' PostkantoorDeil 3005 nieuw wege.ns plaatsgebrek Te be vragen Pfaltzgraff V Lennepstraat 38 2965 GEVRAAGD net R K Meisje voor dag en nacht met huiselijk verk Br no 2968 bur dez Wege.n'S teleurstel ling t/erstond govr een flinke nette DIENSTBODE voor den dag tot ' s avonds 7 uiir v.g g.v Laidscheweg - 63 Klein bu-rger gezin met 2 kinderen 5 en 6 jr zoekt gemeub ZIT en Voor - geheele dagen flinke WERKSTER gevraagd v g g v Br no 3966 bur dez SLAAPKAMER ¦ mei gebruik van keuken of iets der gelijks Br m pi ijs-opgaaf onder no 2979 ibur dezer ¦"• MEUBELEN Goedkoope aajibie ding verschillendeeiken meubelen di rect van meubelma ker alles soiled werk Philips GroC'nestraat 5 2823 TE HUUR AANÖEB gemeub Zit Slaap-kamer Ie Etage m volledig pensio'n f60 per maaaid in de Nachtegaalsitraat Br no 3040 bur dez Deutsche Verkaufe rin sucht NETTE GEM Zri - SLAAPKAMER aangeboden voor 1 of 2 personen met of zonder pension Br no 3041 bur dez TWEEMNG - WAGEN Een in goeden staat zijnde dO'njker blau ¦ we Tweeling-wagon te koop Te bezichti gen ' s avonds tus schen 7 en 9 uur be halve Zomdags Bol len-hofscheetraat 90 2926 STELLUNG in Baniketbakkerij of Kruddeniorswin kel perfekt im Scbaufenster deko rieren und als erste Verkauferin tatig gew^C ^ prima ZeuigDiisse Br n-o 2810 bnr dezer TE KOOP Terstond ge'vraagd wegens teleurstel ling een nette BAKER Nieuwe Kamp 5 30-18 een Eng Heerenrij [ sviel nieuwe binnen - en buitenhanden 200 goed^als nieuw Spotprijs Groenestr No 27 alhier 2807 STEINBACH PIANO laangeb voor slechts 190 Muz.lekhandelA Terpstra Servet straat S 2812 TE HUUR AANGEB een grooite drooge Kelder Te bevragen Oude Gracht No 389 3049 HESHENRIJWïEL BILLARDCLUB Bij gunstig bekende cluib alhier met flinke lokaliteit en prima Wilhelmina billard bestaat ge.le geiïheid tot opname van nog enkele lief hebbers voor billard sport Br no 3014 bur dezer Te koop f 25 goed onderhouden Rij ¦ wiel Te bezichtigen Geraniumstraat 46 eindpunt lijn 3 Een nette weduwe heeft plaats voor 2 COHMENSAALS liefst twee vrienden of broers midden der stad Br no 2884 bur dezer 3033 HUISHOUDSTER iEr biedt zich aan een net MEISJE leeftijd 16 jaai - P.G.,voor dag of dag ennacht v.g.g.v Br fr.De Bruin Orchidee straat 19 2735 terstond gevraagd v.-g.g.v kunniende koken en naaien m behulp ¦ van een dienstbode de Jwiis ihouding waar te nemen ook met kin deren kunnen'de om igaan A Groen Schoutenstraat 12 ONGEM KAMER te huur Po'tterstr 8 3055 Een groote BALCONKAMER AANGEBODENvoor heer dame ofjonge dame gezelligtehuis m vrij slaap kamertje Vondelka de 62 2731 aangeboden met de gelijk pension voor één persoon of 2 vrienden P.G Con-'Jong gehiuwde men dities nad'er ' te be-ischen vragen © en of twee ONGSm KAMERS ilietst onitrek Trans vaal of Amsterd Straatweg Br no 3(&4 bur dezer spreken omtr Noor -' derbrug Br ' Uo 3008 tour dezer ' Gevr voor direct HULP IN DE HUISHOUDING goed kunn naaien in gezin met twee kinderen Br no 2781 bur dezer 115 NAAIMAGHINE MET KAST 6 STOELEN 20 Te koop 6 Siterke Huiskamerstoelen m-et leeren zittings koopje f 20 Te zien Violenstraat 10 KOEITBOOTEN te koop Te bevra gen Leidscheveer 3 Aangehod'en oenzeer beste Naaima chine hoogarm ko kerschuit naaama ohine pracht steel<,en zonder gebreken,spotprijs f 15 metkast Ambachtetr 14 3019 GEVRAAGD TE HUUR © en Slaapkamer.Ad'res Coorahertstr.4bis 3030 Er kain een nette COMMENSAAL geplaatst worden ' Prijsopgaaf nader overeen te komen Wed Imhof v Len nepstraat 127 2743 NET BURGERMEISJE gevraagd niet bene den 26 jaar om alle werkzaarnheden te verrichten wasch buitenshuis geen kinderen Aanmel denn Twijnstraat 65 3031 Tegen 1 Aug ge-vr een net Dienstmeis je ' die zelfstandig lean werken P.G voor dag en nacht liefst van buiten iMariastraai 45 GEVRAAGD ' Menschen z.k vra - gen ¦ vi'ij Bovenhuis ' huurprijs f 20 tot f 30 per maand Br no 2732 bur dezer TE HUUR groote frissche gei » Zit-Slaapkamer mat wajian'da voor 2 pef - sonen met pension a f 13 de persoon nette stand om.trek Biltsti'aat Br nO 2770 bur dezer TE KOOP H.D 5—7 p.k type 1921 met FJM duo zitting Verder ge ' heel compleet en inprima staat Spoedewenscht prijs 475 ld Te bevrage nUtreehtscheweg 195 Hilversum 3026 DAGMEISJE gevraagd niet bene ¦ den de 16 jaar Kie viitdW'arsstraat Zi 3027 Twee broers zoeken per 1 Aug a.s een vo'udige GEM ZIT - en 3e BAKKER gevraag'd Scliat Braamstraat 9 S030 ' AGENT eaner Levensverzet fceri-ng drie dageis - vTij zijnde zag ' dis gaarne bezet vo'ó-r incasseering of « p nemeai van orders ' Br no 2809 bur dsz SLAAPKAMER met volledig pen sion Br m'Ct opga ve van totaalprijs onider no 3039 bur dezer HEEBENRIJWIEL Ter oveimanae aan geboden spilinter nieuw Engelsoh Hee renrijwiel merk But ' terfly tegen billij.ke prijs Te zien Kerk ' dwarsstraat la 3029 Terstoiud gevr een NET MEISJE boven 18 jaar voor halve dagen Aanm ¦ Rijnkade 9 3038 WïE HELPT TE KOOP i goed onderhouden Heerenhuis aan de Mauritsstr Direct te aanvaarden Inlich - ^ ' tiU'gen ond no 2774 bur dezer KINDERWAGEN Een in goeden staaf zijnde beige k-lour Kinderwaigen aange boden tegen zeer bil prijs Amsterd Straatweg 37 3Q.20 jonge menschen m 1 kindje aan 1 of 2 ongem Kamers van 3 ' tot 5 gld per week ' liefst Amsterd Str weg of Ondiep Br no 3015 bur dozer BAG-DïENSTBODS wegens ziekte dsf tegenwoordige zod spoedig mogelijk ge vraagd pl.m 16 jr P.G v.g.g.v MsK Numankade 33 2861 TE KOOP GEVRAAGD gemeub Kamer met keuken omstrek Ma riaplaats Br met prijsopgave onder no 3024 bur dezer een Naaimachine.Wal'd Pyrmontkade 3 301-2 TE HUUR Gevraagd een flink DAGSIEISJE.Van Heel&um OudeGracht 2 2885 twee groote ongem Kamers miet stook golegenheid f 26 per maand omtr Vleu tonsche weg Br no 3043 bur dezer VEEREWBED f 15 Te koop con best ' STOELEN f 25 Te koop 6 sterke spijltjesstoelen bekl ¦ met nieuw i-ood ie ' deren zitti'og'S spot prijs f 25 Adres Bergsiraat 13 nabij het Vreeburg 3047 TE HUUR AANGEB ruime gemeub Zit - en Slaapkamer riant uitzicht centi ' 2-pers VeereaAed prima veeren spot prijs f 15 Te zien Violenstraat 10 -.- ge pleegsters in rustig gezin Br no 2S92 bm " dezer zijnde Hutkoffer m koper toeslag lengte 90 cM Br no 3052 bur dezer HUTKOFFER - Te koop aangeboden ^''^^^'^^''^'^ t ^* 7 «^"' ' een in goeden staat '^^ '^'^"'^^ "^ ^=''- Er biedt zich aan tegen 1 Juli \ o)p Utrecht of omstre ken een net TWEEDE MEXSJS Duitsch e P G on v.g.g.v Br no 2S55 bur dezer KINDERWAGEN Wegens pliaatsge brek te koop een zoo goed als nieuwe Kinderwagen Eng m'odel voor zeer bil lijken prijs Te zien Vi.schm.a.i kt 10 GEVRAAGD een Dienstbode alsMeisje Alleen Dnit sche of Hollandsche,¦met hulp Zich a.in'te melden Kruisstr 11 2937 TE HUUR AANGEB voor juffrouw al ' leen een ongem Zit Slaapkamer voorz van ' gas waterlei ' ding en stoo'kgele gen'hei'd Prachtig uitzicht zeer gesch voor verpleegster onderwijzeres enz Br no 3046 bur dez GEM KAMERSte huur zeer net,oo'k met gebr vankeu'ken Kr NieuweGracht 26 3035 Gevraagd in gezm van 2 pers neW « DIENSTBODE f 100 BELOONING voor diegene die menschen z.ik aan een woning h'Olpt hu'urprijs 7 gld per w-eeik Br worden ingewacht onder - no 3036 bur dezer GEVRAAGD een net Dagmeisje vaai ' s morgens 8 tit ' s haiddags 2 uur Zich te verv'.ieg'.ui bij T C v Sohaik Lei'dacheweg 13 29-?4 V z g g V om de huishouding te doen Fliiik loon ' s av vrij Zich a-an te mei den ' s avonds tus schen 7 en 9 uur Jutph weg 2.2 2.998 TE KOOP Be'kw.aam Costuum naa-ister zoekt ' NAAIWERK aan huis ook gene ge.n uit naaien te gaan Br no 3032 ¦ bur dozer BR0EDEIER5,N van echte Bavnev.M ders f 0.15 Haan onverwant '\ d';-':!S Boomstraat 26 b j Wilh Park ¦:<'•¦ ii Wegens huwelijk der tegenwoordige vraagt Mcj v d Most V Spijk Schou tenst.i-aat 15 tegen 18 Juni een net DAGMEISJE P.G die zelfstandig ' kan W'erke.n vjg,g.y boven 17 jaar sterk Heerenrijwiel met torpedonianf en besfo banden loopt zeer licht voor de spotprijs van f 25 Woi'fstraat No 35 2988 TER OVERNAMEeen zoo goed ais'nieuwe Kindei wfi gen tegen billijk-.'..'-i prijs Tr be'Zichti gen Van Lennepsfr 2967 55 • ¦ 3034 - 

Kranten

Ga naar