Utrechts Nieuwsblad maandag 4 juni 1923

aag mm Exempkreiï Uitgave JOH DE LIEFDE Büreaö DRIFT 23 UTRECHT Abonneimemitspi-^j » bij Tooruitbetalinc j^.week • - f^vi-.f " 0.20 f.fmaandr t\;|3i*'0.87 »;| t)erI.£|inaandeo^^4'.?f 2.6CXJ irJ^-'-ïoat^j » maande 0.90 \ Tr '- p.*p.sbait.s/p 3 m f Ï.BO ' PRIJS DER ADVERTENTIE ' BI voarultbstaling ' ijri ^ Van t—G roEe >° ' at f.5f Elke regel meer 2S Cent Advertentlën In iet Zaterdigiiumiiiet ' S cent ' per regel extra IkLEIHE HAIiDELSADVERTEMTlEll "'«« " eer ' t dan 30 woorden f 1 - 3 pleatelngen 1 t 2.80 Etk woord meer 5 cent < KLEIME AOVERTEMTIËN Vreao en AanöedJ één onderwerp Itoogetena 2S woorden éin „ piaatalno 6Q Conti 3 plo»t»tag»n-fUO " Eilt woord meer 6 Cent Dit nummer bestaat uit 2 bladen Zonopg 3.-44 ilaanopg 0.00 Zononderg 8.1q Maanonderg 9 -^ Maandag Het is niet d « vraag hoe den tijd door te komen maar hm li*m nuttig te be steden t Het PoUtielaljoiaioriiiKi In hst „ Tijdschrift voor Stralrecht " vraagt professor mr J V van Dijck be wikkeling van een nieuw instituut — ¦ vvikekling van een nieuw instituut — non plus ultra van den wetenschappe lijken opsporingsdienst — het politic lahoratorium Zulk een instelling kent Nederland alleen als het particuliere laboratorium van dr van Ledden Hul sebosch te Amsterdam „ Wie het voorrecht heeft gehad de zen bekenden deskundige die nu reeds jneor dan 21 jaren zijn diensten aan jus litie en politie verleent en onlangs is toegelaten bij de Gemeente Universiteit \ an Amster(tam faculteit der rechtsge Ifordheid als privaat-docent in de leer der opsporing van strafbare feiten op zijn laboratorium te bezoeken en aan te hooren zal ongetwijfeld een leveridl gen indruk hebben gekregen van de hooge eischen die de medewerking aan het onderzoek in ingewikkelde strafza ken kan stellen niet alleen aan het technisch en wetenschappelijk kunnen van den kriminalistisclien all-round ex pert maar ook aan zijn instrumenta rium zijn toerusting met alle mogelij ke hulpmiddelen Rondom het portret van Hans Gross vond ik in het labora torium van den heer van Ledden Hulse bosch een groote veelheid en veelsoortig heid van instrumenten gegroepeerd hulpmiddelen bij het technisch onder zoek van de meest uiteenloopende ma terieele sporen van strafbare feiten en CU 1 mineerend jn de mysteriën der in « en ' donkere kamer geplaatste uviol lamp Deze lamp belooft Ik heb er elders op gewezen dat de cntwikkeling van het onderzoek in straf zaken leidt tot het ontstaan van krimi nalistischc experts van kleiner en groo ter kaliber Bij de eerste soort denk ik aan politiemannen geschoold voor aller lei in strafzaken veelvuldig voorko mend werk van technischen aard — fo tografie behandeling van vingerafdruk ken opneming van voetsporen gebruik van politiehonden enz Met behulp al leen van deze recherchekrachten die zeer verdienstelijk werk doen kunnen natuurlijk tal van min of meer inge wikkelde strafzaken tot klaarheid wor den gebracht en eigenlijk zou men in elk arrondissement — dus ook op het platteland — over een voldoend aantal van dergelijke politiemannen de be schikking moeten hebben Er komt ech ter een moment waarop de hulp van kriminalistische experts van grootsr kaliber niet kan worden ontbeerd Bij deze soort denk ik met name aan per sonen die tevens deskundig op het ge bied van andere wetenschappen als scheikunde of geneeskunde daarnevens zich in het bijzonder op dat der krimi nalistiek zijn ga?,n ontwikkelen Üeae zijn zich dus met hun gewoonlijk na tuur-)wetenschappelijk weten en kun nen ook gaan toeleggen op het onder zoek van zoodanige sporen van straf bare feiten die eigenlijk niet tot het domein van hun oorspronkelijk vak doch meer eigenaardig tot dat der kri minalistiek behooren als stof in zak ken vingerafdrukken voetsporen in druksels van werktuigen gebruikte hulzen machineschrift en zoovele meer En hierbij geeft hun wetenschappelijk weten en kunnen hun een voorsprong boven onderzoekers van kleiner kali ber Dit zijn de wetenschappelijke kri minalistische experts bij uitstek gen de Locard Van Ledden Hulsebosch e a gekenmerkt door een combinatie van gewoonlijk natuur wetenschappe-lijk en typisch-kriminalistisohWeten en kunnen " De schrijver meent dat de staat die te veel drijft op de ambitie en de be reidwilligheid van een particulier een Nederlandsch politielaboratorium dient op te richten De laatste tslg van een oud geslacht Te Haastrecht is op 83-jarigen leef tijd overleden de Douairicre J J Ie Fè vre de Montigny-Bisdom van Vliet In het Dagblad van Gouda lezen ^ vij o.m het volgende „ Zij was de laatste telg uit het ge slacht Bisdom dat sedert ongeveer 1580 alzoo bijna drie en een halve eeuw in onze gemeente gevestigd was en uitgestrekte bezittingen heeft zoo wel hier als in den omtrek Het was een nijver geslacht er sproten geen nietsdoeners uit voort maar mannen die daadwerkelijk deelnamen aam land bouw en handel Talrijke boerderijen waren in het bezit der familie — de Bisdommen waren Heeren van Vliet en Willige Langerak — en ouderen weten zich nog te herinneren welk een uitgo treiden vlas en hennephandel de va der van de thans overledene dreef Maar ook aan de regeering van de „ Stede en Lande van Haestrêgt " is de naam van Bisdom al die eeuwen door verbonden geweest Niet minder dan zeven burgemeestersdroegen hom en het is dus begrijpelijk,dat er bij het uitsterven van zoo'n ge slacht ook ten stuk historie wordt af gesloten _ De laatste telg is thans heengegaan liet huwelijk dat de thans overledene in 1869 sloot met den heer J J Fèvre de Montigny bleef kinderloos en sinds 1881 was zij weduwe Niettegenstaande dat heeft zij in vele opzichten de tra dities van haar geslacht voortgezet Toen zij nog in de kracht van haar le ven was gaf zij met milde hand en hielp waar hulp noodig was Hotterdam—Parijs Zaterdagochtend te 10 uur 35 vertrok van uit Rotterdam voor de eerste maal een K.L.M vliegtuig rechtstreeks naar Parijs Wel is waar opent de ofticiacle dienst eerst heden doch de veilige poli tiek der K,L.M bracht de noodzakelijk heid mee een reserve-vliegtuig vooruit ' te zenden De Fokker F IH H-NABG wejd bestuurd door Smirnoff terwijl in de cabine plaats namen de piloot Sil livis en een monteur Tevens vervoerde de machine een volledig stel gereed schappen en wisselstukken voor de uit rusting van het K.L.M.-depot te Le bourget De vertegenwoordiging der K L M te Parijs is opgedragen aan den oud marinevlleger J Mohr vroeger assistent-stationschef te Waalhaven de leider van do Jaarbeurs-vliegtochten Do machine zou Brussel niet aan doen en zette direct koers naar Pa rijs dat men in 2i a drie uur hoopte te bereiken Naar men verder aan de „ Tel " me dedeelde zal de officieele openingsma chine bestuurd worden door den heer Geysendorffer die eveiieons èon der an - dere piloten zal medenemen opdat alle bestuurders de nieuwe luchtlijn zoo spoedig'mogelijk in alle details loeren kennen Het ligt in de bedoeling het traject Am sterdam Parijs en terug door het zelfde vliegtuig op denzelfden dag telaten vliegen waarbij in Parijs van be stuurder wordt gewisseld Een draadloos telegram meldi dat het K.L.M vliegtuig te 1 u 25 n.m te Parijs is aangekomeit De eerste reis is dus binnen de 3 uur volbracht LEGER en VLOOT Opleiding voor officier van gezondheid Door den Minister van Koloniën wordt ter kennis van belanghebbenden gebracht dat voor de betrekking van officier van gezondheid 2de klasse bij het O I leger 26 studenten in de ge neeskunde aan de Nederlandsche uni versiteiten in opleiding kunnen wor den genomen Het ligt in de bedoeling ter zake van deze opleiding een tegemoetkoming van f 6000 toe te kennen uit te betalen in maandelijksche termijnen van f 75 vijf en zeventig gulden terwijl collegegel den van het tijdstip der aanneming teï opleiding af voor rekening van den Lande kunnen worden vergoed Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de Sste afdeeling van het departe -' ment van Koloniën Gegadigden behooren zich voor 15 Augustus a.s onder overlegging van de vereischte stukken bij gezegeld ver zoekschrift te wenden tot het departe ment van Koloniën Kuest eiï Weteescliappen Het ontslag van prof Spronck Het „ Ned Tijdschrift voor Genees kunde " schrijft Aan prof C C H Spronck is met het einde van den loopenden academischen cursus op zijn verzoek oervol ontslag verleend als buitengewoon hoogleeraai in de serologie aan de Utrechtsche uni versiteit en als directeur van het Rijks serologisch instituut Dit is het einde van een lange lijdensgeschiedenis Prof Spronck heeft jaren lang met de rogec ring in Den Haag gevochten om een eenigszins behoorlijke inrichting van het rijks serologisch instituut te Utrecht te krijgen maar het is hem niet mogen gelukken Langen tijd heeft hij de zaak zoowat gaande gehouden in een labo ratorium in zijn eigen woning en in een klein huis daarnaast gelegen en ' het moet nog verbazing wekken wat een arbeid door hem in die volmaakt onvoldoende omgeving is verricht Ten slotte is hij dezen toestand echter moe de geworden omdat het zich niet laat aanzien dat er binnon afzienbaren tijd verbetering te wachten is Hij heeit daarom besloten uit zijn dubbele be trekking ontslag aan te vragen het geen hem blijkens bericht in de Staats courant gegeven is Had de regeering hem een behoorlijk laboratorium ten dienste willen stellen dan had hij voor zeker niet tot dioiistap besloten want de studie der serologie ligt hem na aan het hart en hij heeft heel wat op dat gebied tot stand gebracht Hot is een schande voor ons land dat aldus hat einde van Spronck's verdienstelijke loopbaan moet zijn Eet Staphorsler bcciiic Jr Het O.M bij de Rechtbank te Assen heeft tegen L Stegeman te Staphorst zoon van het bekende Staphorster boer tje wegens bet onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst f200 boete subs 50 dagen hechtenis geëiicht VOETBAL Overzicht Tegen ieders 6 — 3 geklopt In dezen wedstrijd heeft de betere techniek het gewonnen van het enthousiasme Met rust was de stand 3—2 voor de Haarlemmers Deze hadden eerst de leiding genomen door Nagte geller uit een hoekschop van Koning waarop van Son dadelijk gelijk maaKt Onmiddellijk daarop hergat Roelfsema R.C.H de leiding doch onmiddellijk fa briceerde Stevens den gelijkmaker uit een stratscliop Van Dam zorgde er ten slotte voor dat de rust met 3—2 inging Onmiddellijk na de hervatting joeg Roelfsema no 4 in de touwen waarop Horsten met een tegenptmt antwoordde Tenslotte scoorden nog Roelfsema en vaii Dam en zoo kwam met 6—3 Jiet einde voor R.C.H De stand is thans De rijen beteekenen gesp gew ge).,verl dcelp voor teg pnt R.C.H 5 3—2 12—9 6 1.20 Be Quick 5 2 12 7—55 1 — Go Ahead 6 2 13 4—8 5 0.83 Willem II 4 2—2 7—8 2 * 0.50 * Willem II twee verliespunten In het Noorden luidt de eindstand De rijen beteekenen gesp gew gel verl doelp voor leg pnt Be Quick 18 13 3 2 73—22 29 1.61 Velocitas 18 13 — 5 42—19 24*1.33 Achilles - 18 9 5 4 39-22 23 1.28 W,V.V 18 10 3 5 52—40 23 1.28 Frisia IS 7 4 7 33—30 18 1 — Friesland IS 6 4 8 26—31 16 0.89 Upright 18 6 3 9 18—43 15 0.83 Veendam 18 5 2 11 24—32 12 0.67 Alcides 18 4 5 9 18-43 11*0.61 Forward 18 2 1 15 12-55 5 0,28 -* 2 verliespunten POLITIE-VOETBAIL ' ü,P,S — V e 1 o c i t a s Op het ü.P.S.-veld aan de Croeselaan alhier had Zaterdagmiddag eindelijk de langverwachte voetbal-ontmoeting plaats tusschen het elftal van de Politie Sportclub en de voetbalvereen Veloci tas uit de Rivierenwijk Voor dezen wed strijd was van Velocitas-zijdc een zilve ren medaüle beschikbaar gesteld Onder goede leiding van scheidsrech ïer jPouw werd omstreeks kwart voor 4 uur begonnen en direct wordt van beide zijden goed aangepakt Er wordt vlug en goed spel te zien gegeven met Velo citas iets in de meerderheid Na ruim een kwartier spelens doelpunt de Velu - citas middenvoor die een keurige partij speelde met een scherp schtiin schot Onmiddellijk wordt weer flink gewwkt UI denkon wij dé U.ï'.S ge'.iik te zien maken maar de mooiste kansen worden niet benut terwijl verschillende kansen van/Velocitas door buitenspel verloren gaan Eindelijk weet de U.P.S linksbinnen uit een goed genomen corner den bal in het net te toopen en daarmede de par tijen op gelijken voet te brengen Na rust wederom een mooi gelijk op gaand spel fanatiek wordt er gespeeld waarbij de Politie Sportclub het meest aanvallend is Doordat de " U.P.S voor-v.-aartsen te weinig van de hun gebo den kansen gebruik maken duurt het nog ruim veertig minuten voor dat de linksbuiten met oen hard schot de U P.S de loisling geeft %' erschillende Vclocitasspelers beweer den echter dat de bal niet gezeten ha ^ de scheidsrechter had echter het tegen - deel geconstateerd en kende de U.P.S het doelpunt tóe Hierop zotten de \' elo - cit'asspelers er alles op gelijk te maken en overrompelden zij totaal de U.P.S vcrdediging zoodat zij een minuut voor tijd wisten te scoren 2—2 Besloten werd nu 2 maal 7i minuut te ¦ verlengen waarbij het den Velocitas r middenvoor gelukken mocht na mooi samenspel zijn club do leiding en te vens de overwinning te bezorgen 2—3 ' De U.P.S speelde met twee invallers terwijl wij bij Velocitas verschillende nieuwe spelers ontdekten die zeker tot een goode aanwinst voor hun vereeni ' giiig kunnen gerekend worden ' t Is jammer dat sommigen hun spel door onnoodigo ruw en onbesuisdheid ont sierden wat zij Ijüjkbaar aan de schoids rochtorlijke beslissing verweten Scheids rechter Pouw die als allijd correct floot verdiende dit niet SGHEBMEN De militaire wedstrijden te P a r ij s Op den laatsten dag der militaire wedstrijden te Parijs heeft kapt Wy noldi Daniels op den degen gewonnen van Empeijtja Zwitserland met 10-9 Jensen Denemarken sloeg Hay Enge land met 10—6 KORFBAL Het twintigjarig jubileum V a n d d e n N K B Op de feestelijk versierde bovenzaal van Americain Hotel te Amsterdam heeft het bestuur van den Nederland schen Korfbalbond een receptie gehou den waarvooi uit het geheele land en uit alle kringen der Nederlandsche sportbeweging buitengewone belangstel ling bleek te besta.an Een aantal van de aangesloten vereeniging-en en de plaatselijke en gewestelijke bonden openden de rij en toen kwamen de ver tegenwoordigers van andere sportorga nisaties van bun sympathie voor den jubileerenden bond en zijn uitsteken den leider den Vieer Nic Broekhuisen getuigen Een der oprichters schetste ' t ontstaan van den Nederlandschen korf balbond waartoe destijds de heer Broekhuisen dcu grooten stoot gegeven heeft In die 20 jaren is veel bereikt zoodat de Nederlandsche Korfbalbond thans een oiiganisatie van den eeraten rang geworden is die zooveel levens vreugd en levenskracht schenkt aan vele duizenden jonge menschen in ons land.En al is het een spel van Zweed schen oorsprong het is ontstaan door het minder amusante ringbalspel dat hier te lande uit Zweden ingevoerd werd het heeft als een goede nationale tak van sport burgerrecht verkregen en daardoor ec-n nationale positie ver worven Daarom kwam den bestuur deren van den bond warme hulde toe voor hetgeen zij in het belang van de lichamelijke opvoeding van ons volk hebben gepresteerd en bovenal diende de voorzitter voor zijn arbeid in die 20 jaren gehuldigd Dat ook de regeering het werk van den Nederlandschen Korfbalbond zeer op prijs stelt daarvan getuigde de heer Balfoort inspecteur voor de lich amelijke opvoeding als vertegenwoor diger van den minister van onderwijs kunsten en wetenschappen De regee ring achtte do korfbalsport van groote beteekenis voor de lichamelijke ontwik keling en stelde het werken van den bond zeer op,prijs Nog velen meer te veel om allen op te noemen volgdf.i en bijna allen brach ten bloemen of cadeaux zoc^flat de rè ceptiezaal een ware feestzaal geworden was En voor ieder spreker had de heer Broekhuisen een woord van re pliek Op zijn beurt getuigde voorzitter van den jubileerenden bond hoe hij in eigen kring doch ook van de zijde der an dore sportorganisaties steeds veel me dewerking ondervonden heeft en hoe men ook in de toekomst van harte zal blijven samenwerken aan het schoono doel dat allen zich stellen de lichame lijke ontwikkeling van het Nederland sche volk SCteAKEBs W i n t e r w e d s t r ij d S c h a a k - club Utrecht De winterwedstrijd der Schaakclub Utrecht is beëindigd De uitslag is als volgt Hoofdklasse dr A G Olland Ie pr plus zilveren wiselbeker met 9 punten J H Goud 2e prijs met Si punt C H Piccardt 3e prijs met 8 punten In dezen groep behaalden de heeren G L de Brie en G H E Hogewind ieder 6i punt J v d Slacht 6 punten H J Robijns en A Boer 4è punt A H van Wijngaarden en H L Weurman 4 H C Oudegeest 3i en T Cnossen 1 punt In de tweede groep won J H Parme koek met 10 punten don eersteir prijs Dr A Schuckink Kool en W van Over hagen deelden den 2on en 3on prijs ieder met 8l punt In de derde groep won P van Baren met 7 punten den eersten prijs E B ' Zikel met 6i den tweeden en L J de Ring met 51 den derden prijs In de vierde groep behaalden de hee ren A v Beynum en J Verhoef ieder dl punt en deelden don len en 2er prijs De derde prijs met 5 punten werd behaald door W i E Dominik In de vijfde groep was H J Tilleman 1 met 8 punten P Jungman 2 met 7 enW yerhoef no 3 met 4i ptmt ¦¦• -¦ LAWN-TENTüIS - - ' Om den Davis-cup Bij den te Noordwijk gehouden wed strijd tegen den winnaar van Spanje et cup heeft Nederland bereids 3 van de 5 spelen gewonnen en daarmee tevens den geheelen wedstrijd Holland komt nu in den halven eind strijd tegen dn winnaar van Spanje en Engeland Waar - deze ontmoeting ge speeld zal worden is nog onzeker en moet nog bij onderling overleg uitge maakt worden Zwitserland won drie enkelspelen.Tsjecho Slowakije één enkelspel en heldubbelspel zoodat Zwitserland met drietegen twee overwinningen in de twee de ronde komt én nu te Londen JegenArgentinië moet spelen ' fflOTOBWIELBUDEN De ' Dumonceaubekerrit Nadat Vrijdagavond de dwlnemers t n der een friüssche regenbui te Schevenin gon waren aangekomen waar zij vóór acht uur hnn motoren in een gestot-jn ruimte moesten afgeven zoodat zij er niets meer aan konden veranderen zijn zij Zaterdagmorgen vijf minuten voor dat hun tijd van starte|i was aangebro ken in staat gesteld de machines weer in ontvangst te nemen - Ondanks het vroege uur van vertr-3k rp.l zeven uur was er om en bij bet Kur haus toch nog wel eenige toelangstelling vooral ook van automobilisten die den rit als toeschouwers zouden medema ken - Precies te zeven uur werd de eers;e rijder gestart en met tusschenpoozen van een minuut vertrokken daarna d4 arxiere rijders in deze volgorde I-I J Vlemmings Geldrop Sarolea A den Held Rotterdam Triumph J C Meij Amsterdam Indian Scout F A Vermaak De Bilt Eysink J Telle kamp Am-sterdam Ardie D C Mees Spijkenisse Rudge L Hunse Haarlem New Imperial - M Flinterman Den Haag Sarolea W J v Vlijmen Den Haag Rudge Mr P Lamberts Hurrel brinck Dieren Triumph E C Erven Dorens Amsterdam Simplex M P J Blonk Den Haag Douglas H v é Sluys ' Utrecht Rale-igh F J Visschaa ^ Den Haag Douglas H v d Wal n # Haag Ace P Zurel Amsterdam [ W dian 7/9 P.K Chr Klijsen Amsterdaf H.D L Dorsman jr Rotterdaï '' Ace E V Wessem Arnhem H D 3 A Kraan Rijswijk H D H Zaman Zaandam Indian Scout C Krul BSa Haag H D J P J Holswilder ESS Haag H D E H Sandera Rotterdar »' Indian Scout W Staring Rijsenburè H D G baron T-indal Laren N.-H Ace G J V d Linde Am-sterdam In dian Scout F W J Hirschman Den Haag Indian Chief G Boogaards Hil versum Eysink C A M Kruyt Amei de Indian P P H Bieze Amsterdam H D G Hoogeveen Amsterdam H D G H Kersten Den Haag H D G Hegoman Amsterdam Raleigh H C Dolk Den Haag Ace J W J Blonk Leerdam Indian C J v Meeuwen DeK Haa.g H D R J Castendijk Bussum Rover Z Deurvorst Ulft H D W v ZijU Arnhem H D H Fels Den Haag H D J H Nieuweohuijs Den Haag Mathis J A F Bolland Den Haa.g H D Jac Brunt Hilversum Douglas Een deelnemer nl de heer Martin C V d Wal was niet verschenen De rijders moesten een gemiddelde snelheid van 30 K,M in acht nemen en in een kalm gangetje veiitrokken zij dan ook in de richting Leiden om via Utrecht en Arnhem naar Lent te rijden waar de eerste vaste controle gevestigd is en de deelncmea~s in de gelegenheid waren te koffie drinken in Hotel Lent Ofschoon het weer zich aajivankelijk niet bijster fraai liet aanzien en een fij ne motregen den rijders in bet gelaat sloeg kwam bij Utrecht een zwak zon netje dat de v-oorbode was voor een Naar het Fransch door J SCHAAF „ Je ttfont niet veel christeli^Tce liefde " Hij deed zich geweld aan om op stren gen toon te spreken Het zijn toch menschen christenen Cecile " „ Het zijn menschen arme ongelukkige menschen " antwoordde hij op vasten toon Zij zweeg met koortsachtige haast ttaaide zij door om het zenuwachtig be ven van haar vingers te vorborgon Kapitein Gigli had zijn courant opge notnen en die als allen die een eentonig ' leven leiden netjes en zorgvuldig op ha re plaats gelegd Het was tijd om naar zij n bureau te gaan Toen hij naar zijn vrouw toeging om haar een kus te geven sprak zij Laa * Gennaro Campanile maar ko men ik ga met het kind uit Grazietta is dan alleen ^ ujs en zal we ] oppas£e,n," „--,• „ Heel goed lieve " Zij liet den zwaren lo-mpon kinderwa gen die door een geva.ngene gemaakt was naar beneden bij de deur brengen Het kind sprong er vrooiijk in Graziet ta de Veerüenjarige dienstbode stond zwijgend toe te kijken „ Gennaro Campanillo zal de boeken planiken komen ophangen pas dus goed op " Grazietta glimlachte zij wist hoe ang stig haar mevrouw was Zij wAs overal haar man gevolgd di ^ in een twist iemand had dooidgeschoten overal van Portalongone naar Isehia va,n Ischia naar Nisdda Door © en vasten wil en een taaie volharding was het haar steeds gelukt een dienst te krijgen op het eiland waar hij gevangen zat Zij een vrouw van ondervinding schudde het hoofd ovei ' den an,gst van haar meeste res zij was overtuigd dat moorden al leen bij ongelu,k eh nooit met boos opzet plaats hadnlen zulk een ongeluk kon iedereen overkomen „ Waar zullen we heengaan " vroeg de moeder aan het ventje „ Daar daar " zei het kind voor zich uit wijzend De wegen op Nisida waren zeer laiig en dikwijls hobbelig Hier on daar ver sgi:.eidclft een ns ^ grosse donkere schaduw Nu en dan had riïen op den rondom Nisida looponden straat weg hel gezicht op de zonnige zee De knaap gemakkelijk in de kussens gedoken sperde de oogen wijd open pn mompelde „ D.'ï.ar daar " ¦ Do moeder duwde l3,ngzaam don zwa ren wagen voort moe en overspannen voelde zij zich plotseling een bezvvijming nabij Zij liet den wa.gen los eVi ging op een stcenen bank zitten „ Rijdt door mama rijdt u niet door " vroeg het kind zacht en bedeesd „ Straks straks " sprak zij mét eenstem zoo zwak als hoorde men slechts een ademhaling r „ Mag ik den wagen voortduwéiifj'excel lentie " zei oen mamieiistém ' op lï'ederig,vragenden toon ' -' Waar was die gevangeiie inet datblanke teint on ^ die zachte - blauweoogen zoo onverwacht vandaan geko men V,'at vroeg hij Wat wildd hij Zijkeek hem verschrikt aan ' „ De kleine is zwaar " zei de-gevangene op nog onderdaniger toon ' on de wa gen ook Mag ik dien duwen ¦'' excellen tie " Nij begreep zij het Zij - werd > bleek en de lippen op elkaar klèmoi.eAd ant woordde zij kortati ¦'¦¦ " -''-^' „ Neen " liij keek haar een oogeji.blik zwijgend aan en zei toen even nederig „ Neem mij niet kwalijk maar dat is geen - werk voor u ik zou met den kleine overal kunnen rondrijden on hem nu en dan drs.gen U behoeft niet bang te we zen ',' zei hij eindelijk smeekend met tra nen ijl de stem „ Ili ben volstrekt niet bang " hernam zij koek „ maar ik wil niet dat je ' t kind draagt " Zij stond op en liegon met een held haftige poging om zich te hea-stellon den wagen voort te duwen Hij liet moede loos de,armen zakken droevig rinkelde do aan zijn gordel bevestigde ketting en zwijgend zaïg hij moeder en kind na Zij beefde nog van boosheid als had de gevajige ne haar beleedigd gehoond door het aanbieden van zijn diensten Do eenzame weg voerde naar de wei landen v/aar do paarden van de officie ren liepen te grazen Zij liepen nog een eindje voort Beiden zwegen Zij waren reeds eenige schildwacht huisjcsnvoorbij gegaan Do kleine jongenkeek naar de soldaten en wuifde henlachend toe * „ Mama -"- „ Watjjs - er scuat3e '' k ^ Die,_maa w^óu^piij ovjïr.al ronddragaji niet " „ Ja ja " „ Het is een arme ongslulikige man " „ Wie heeft dat gozgd " „ Paatje " antwooixlde hij op''zegevie renden toon Zij boog het hoofd en gaf geen ant wooixl „ Zijn de soldaten ook ongelukkige arme menschen mama " „ Dé soldaten zijn brave dappere men schen " zei zij snel En wat ben ik mama " „ Mijn lief lief zoontje " zei zij hem op z'a mondje kussend - en hem teeder in haar armon sluitend Zij waren i-iu op een groote met bloe men bezaaide weide De moeder ging dood-moe op het gras zitten „ Wat een heerlijk-e bloemengeur '' zei zij zachtjes En half bedwelmend door dien sterken geur van al die bloemen viel zij uitgeput van vermoeienis ' met het hoofd tegen den wagon leunend in slaaap Toen zij wakker werd hoorde zij in de diepe stilte slechts een zwak ge druisch De kleine jongen za.t achterover leunend in zijn wagentje en glimlachte tegen den langen galeiboef met de blanke > eini pv - d.c blatwce oo^en dia hem met een groot vijgeblad koelte toe waaide Het kind opende en sloot de oogjes bij het op-en-neer gaan van het blad Het groote in donkei " linnen gekleede lichaam van den gevangene scheen op het gras uitgestrekt een kinderlijke goedaardige kolos vei^dorop lag de roe de met het nummer 417 gemerkte pet als een groote nog laat bloeiende papa ver tusschen het groepe kruid Cecile voelde wakker wordend niets dan een vreeselijke zwakte de kin op de handen steunend keek zij haar kind en de gevangene zonder angst aan Rocco Traetta was opgesprongen en stond vorlogon den steel van het blad tusschen ^ zijn vingers to draaien „ Kom wij moeten weg " apriak zij op-r ¦ staande En met een zachtzimüg gebaajf wees zij Rocco het wagentje Hij raapte vlug zijn pot op en begon vrooiijk den wagen voort te duwen Langzaami volgde zij mat ' lusteloos en kwijnend Zij voelde zich overwon nen gebroken Gedachteloos liep y Vvordlti vervolgd] 5 
^ ' ¦ i tr s aff '- " g^t-WJCWOWa'JTOv^^amgjaïiKVTML'DacjiaBCgiKiMttM ^^ tmamam!m!aesssmiisapw^^!^i9fm'™r^™'T^f''»r!tmwwrrrnritr Gegadigden vooi * een woninifj ii»geschii*evesi foïj de Gemeentelijke Wes^mg^eaiKcs ÖEZINSHOOÏDEN Gezinkien ia eigen woning die alla-g OT O 2 m DATaM Ö ' S to a O B Q > 5 ^ O < r ' ¦.'•."• r vdstrijcldftg.Door den regen wa 1V I ' wegen stofvi-ij on daar do zon weer schuil ging öndervondon c k daar\''an de rijders ge«n iidmter De rijd verliep daardoo'r zeer vlot en op enkele uitzond&ringon na hadden de deelnemers niet met pech te kampen Al leen de Amsterdammer Moy op Indian gaf reed » voor de eerste geheime contro ¦ Ie welke even voor Utrecht werd gehou den den strijd op do tweede geheime « onti-ole voor Arnhem wea-d door J Tel ¦ lekamp op ardie gemist zoodat - ver--wacht werd dat hij eveneens dien strijd had opgegeven Alle overige rijders kw«,men aan de eerste vaste controle te Lent aan van waar zij na een rust van anderhalf uur weer om de minuut vertrokken om via Nijmegen Venlo en Maastricht het tweede deel v-an di4 eerste dagtraject maar Luik te aanvaarden Inmiddels was ook Teleiamp zij ' t aoi örs « kwartier ta laat te Lent aan gekomen zoodat hij met vele strafpun ten den strijd kon vooi-tzetten De deelnemers tiehben omstreeks 6 uur de grens bereiiit In tal van Belgi sche plaatsen waren uitstekende maat Tegelen genomen ten einde te voorkom men dat de deelnemers zouden verdwa len Honderden belangstellenden vulden de straten en aan enthousiasme ont brak het niet Het traject tusschen Vise en.Luik was stoffig zoodat allen in ilaatstgenoemde plaats in allesbehalve schoenen toestand aankwamen De ont vangst te Luik getU'igde van groote be langstelling voor den m;0'tO'rspoa't Een ten ander was op een wijze geregeld idle den autoriteiten van menige Hol landsche plaats tot voorbeeld mag strek ken • Alle deelnemers die uit Nijmegen wa ren vertrokken kwamen te Luik aan Al leen Boogaardts arrivee^rde na het slui ten der controle ten gevolge van een defect aan het benzine-reservoir Den volgende dag vertrok men yia ' Luxemburg naar Spa BocA van R K KieskringoxgaaisatleS De vergadering van den Alg Bond van R K Kieskringorganisaties te de zer stede gehouden werd — naar de Katholieke bladen melden ~ geopend met een rede van den voorzitter mr A baron van Wijnbergen die begon met te iherinneren dat de uitkomst van de Tweede Kameirverkiezingen de ver wachtingen beeft overtroffen - Gelijk-tot dusverre zal ook in bet ver volg hier te lande een c-hr'istelijke staatkunde slecihts kunnen worden ge voerd „ in samenwerking met bon die met ons Christus leer ten grondslag willen gelegd zien aan wetgeving en ' Staatsbestuur " Maar zoo ging de beer Van Wijnbergen voort „ politieke over wegingen zouden ons nooit mogen doen afzien van hetgeen als Katholieken ons plicht is te doen " — „ Hoop op politieke winst zoude ons er nimmer toe mogen brengen - in deze onzen - pliGht te verza - iken De heer Van Wijnbergen vervolg'de Toch zouden minder vriendelijke uit latingen aan ons adres nu en dan ge richt van Cbïtstelijk-Historische zijde ons er toe kuiiinen brengen te verstaan idat van ons werd gevraagd eene niet ts aanvaarden bescheide'üheid en te ruggetrokkenheid werd gevraagd van ons eene vrijheidslbeperking dié men zelf nieï dulden zou ¦ Onthouden worde daai-bij echter dat — evenmin als bij ons de partij aan sprakelijk gesteld mag worden voor uitlatingen van sommige _ ledeai in wooi'd of geschrift — ook daar de door mij bedoelde woorden worden gelaten voor rekening van enkelen door de lei ding niet worden gedeeld Zoo ïeide o.a een paar maanden ge leden de voorzitter der Ohristelijk His-toriscbe Unie ds Schokking in eige-ii ¦ kring tot hen die zulke uitlatingen be zigden „ Stelt tegenover Rome's ijver uw eigen belie&ringsijver " woorden spoedig daarna door den vooraitter der Anti Revolutionnaire Partij den beer Colijn tot de zijne gemaakt gelijk van die zijde gelet op de daar reeds lang gevolgde gediragslijn niet anders te ver wachten viel Welnu wordt aan die wijze raadge ving gevolg gegeven dan is er waar borg te meer dat de zoo heilzaam en vruchtdragend gebleken samenwerking der rechtscbe partijen in de toekomst • blijve bestendigd hetg-ee-n door ^ ia ieder die het wel meent met land en volk moet worden gewensctot Door op het zooeven aangeduid ter rein — ieder voor zich ¦— in positieveo zin " werkzaam te zijn zal eenerijds ver meden worden dat buiten het eigelijk politiek gebieid noodeloos uitdrukkin gen worden gebezigd die ook de ver bondinge'n daar in minider gunstige a zin beïnvloeden « al anderzijds verkre gen worden dat op politiek terrein men verschijnen zal beter onderlegd in de beginselen die de recbtsche groe pen daar dn toepassing willen zien ge bracht — dat men met meer ijver zal nastreven de doorweridng dier begin selen in ons staatkundig leven hetgeen ~ naar de ervaring geleerd heeft ~ aan de eendrachtige samenwerking tsr rechterzijde steeds ten goede komt Als regeeringspartijen hebben ds a echtsche partijen met de Refeeering sa jmen ta werken in het op orde brengen vau ' Sjlands financiën Dat daarbij moeilijkbeden worden on dervonden ook uit onze kringen na en dan een bitter wooixl vernomea wordt is verklaarbaar Zoovelen hebbeai op allerlei " wijzen het volk in den waan gebracht van het bestaan van © en Aliwijzen Almacht i gen Vader Staat van wien alles te ho pen alles te verwachten viel dat de ontgoocheling uiterst pijnlijk moet we zen op beden bij degenen die er ia hebben geloofd en dali gemakkelijk spel hebben degenen wier taak het schijnt te wezen op te zettein tegen allen die in overheidspositie zijn geplaatst ver zet aa » te teekenen tegen alles dat ijnw » wwïiflMswese jwordt veiricht Moeilijk doch verheven is daartegen over de arbeid van hen die juist in deze tijdein 1 die zoo licht zenuwachtig on prikkelbaar make^n in deze tijden waarin men lioht onredelijk wordt en zich overgeeft aan klagen over hetgeen wordt opgelegd geroepen zijn berus ting voor te houden in het onvermijda lijke een berusting zooveel eerder ta verkrijgeai bij hen die de gebeurtenis sen weten te bezien en - zoo de jniste lessen er uit - weten te trekken Van oins katholieken mag dan ook de Regeering zeer zeker verwachten dat wij haar steunen zullen in den bui tengewoon moeilijken arbeid dien zij in dezen tijd te volbrengen heeft steu nen bij de tenuitvoerlegging ook van die maatregelen die hoe ongaarne vaak ook zij noodgedwongen nemen moet Anderzijds mag aan de Regee ring gevraagd dat bij de bezuiniging zij zelve de leiding boude en dez3 niet — zelfs niet ten deele — overga ' n han den der bezuinigingsinspecti.r gevraagddat bij de bezuiniging wel overwogenworde te werk gegaan niet ruw wordeingegrepen gevraagd dat bij het ma ken van bezuinigingsplannen nietworde uit het oog vesrloren dat ookdan ja juist dan de ideeële belangenaanspraak mogen maken op bijzonde re verzorging en behartiging gevraagddat ook in dezen tijd van bezuinigingde eei'bied voor de wet door de Over heid zelve ongerept woi'de bewaard enin practijk gebracht Maar dan ook zullen wij katholieken — aldus besloot spr — in en door onzepolitieke organisatie met hart en zielmedewerken om aan te kwekken en teindsrhnuden de zeker nu zoo noodigerust en kalmte gaarne onze kra";hteninspannen om te bevorderen mede doorgoede voorlichting dat ons volk over tuigd woirde dat de Regeering niet meervraagt niet meer lasten oplegt dannoodig is en dan ook bereid zij te dra gen wat gedragen worden moei Met 53 van de 69 uitgebrachte stem men werd mr baron van Wijnbergen als voorzitter herkozen de heer Van Schalk kreeg 8 stemmen en de heer Barge 1 stem Zeven biljetten ware a blanco Baron van Wij'Ubergen verklaards de benoeming te aanvaarden ' Ds « Oog ia aV'-bool Ons nieuwe park „ Oog in al " Is eenattractie tenoemen dio door de Utrech tenaren wel in steeds meerdere matewordt gewaardeerd Toch echter schijnteen groot deel van degenen - die zooZondags der traditie getrouvsf een wan deling maken geen voldoende besef tehebben van het grooto genoegen daten bezoek aan „ Oog in Al " kan opleve ren Het park zelf is door zijn kostelijken aanleg buitengewoonu bekoorlijk het zoogenaamde theehuis door de zorgen van den heer B N van der Burg een allergezelligst verblijf waar vaardige strijkjes-het aaliëenameïi ' zitjefiaö^den Loidscb'en Rijn vervroólijken '¦¦¦ ¦ Men zou zoo vragen v/at is het dat nog velen van een gang-naar dit stede lijk lustoord doet afzien doch vindt alras de oplossing van dit vraagstuk in de minder gunstige verbinding van „ Oog in Al " met de binnenstad Voor velen is de wandeling van Vree burg naar „ Oog en Al " of Hommel een heele ruk en zonder veel bekoring Men zou.dan lijn vier kvmnen nemon doch eenmaal in wandelstemming zegt men al gauw dè,t het iiu onniiddoUijk om trammen ook niet begonnen is En dan ten slotte de brug over het Morwe dekanaal Er ' zijn menscheii die soms met ontstellende overdrijving kunnen gevi^agen van het scheepvaartverkeer op ons Merwedekanaal waardoor de brug bij ' s Rijksmunt meer open dan dicht gevonden wordt De beer van der Burg nu heeft aan al die begrijpelijke onbegrijpelijke of denkbeeldige bezwaren willen tegemoet komen op een wijze die velen den tocht naar „ Oog in Al " of Hommel beter mo gelijk zal maken of in ieder geval zal veraangenamen Er zal voor bet vervolg een motorboot loopen vertrekkende van den Catbarijne singel tegenover de Stationsstraat Deze boot zal een dertig passagiers in een dikke tv.'intig minuten naar den Hom mel brengen Natuurlijk wordt op de heen - en te rugi-eis bij Oog in Al gestopt door bet ruime bootje dat door middel van met tal van kussens belegde banken aan ieder passagier on aangenaam zitje biedt en door een kajuit voor beschut ting zorgt wanneer regen of wind het buiten zitten zouden beletten Men is voornemens de boot van des morgens 10 uur om bet uur te doen va ren waardoor het tevens mogelijk is dat om het uur op elk half uur van den Hommel wordt vertrokken De laatste boot stadwaarts zal men nog om half twaalf kunnen nemen zoodat men een maal op Oog in Al ol in den Hommel vertoevende niet met onrust aan het laatste trammetje behoeft te denken Ongetwijfeld zal het Oog in Al-bootje een wèl gewenscht vervoermiddel wor den omdat een watertochtje door den Leidschen Rijn toch altijd voor velen nog meer bekoring heeft dan een wan deling er langs — o — Viilde pii]8 Op het internationaal zangcottcours uitgeschreven door „ De Vereenigde Zangers " te Amsterdam behaalde „ Ex celsior " alhier directeur de,heer H Al tink Zaterdagavond in de derde afdee ling mannenkoren den 5den prijs B toegevoegd zijnde een zilveren medail le Uil SileUanteu-Oichest Naar aanleiding van het behalen van con eersten prijs in de hoogste eere-af deoling fanfare bracht het Utrechtsch Dilettanten-Orchest zijnen directeur den heer A Sigterman oen serenade welke eindigde voor café Neuf Oude Gracbfc Na zieh op de bpvenzaal^^an BBCLAME's h I 0.60 ^ ei 4eael Rijst is een lekkenfSffi A J P's Frambozen-SauaV<^<^i ^ halve jiter van eeu pakje h 7'/2 ciS - 2264 dit café vereenigd te hebben bracht de voorzitter de heer L den Hartog in een toespraak in herinnering ' 4at het U.D.O met vier concoursen vajj de 2e afd in do hoogste eore-afdeeling-jWas ge komen waarin nu do eerste - dgf beste keer ook een eerste prijs wej-d be haald Hij overhandigde namejis be schermheer donateurs en leden § en en veloppe met inhoud Men bleef daarna nog geruimen tijd gezellig bijeeg Geslaagd ^ Bij het laatst vanwege de administra tie der Directe Belastingen enz gehou den examen voor adjunct-commies der Directe belastingen Invoerrechten en accijnzen slaagde o.m de heer C ' Ma rees rijksklerk der Directe belastingen wei'kzaam ten kantors Utrecht Directe belastingen Ie kantoor Bij de j.l gehouden examens vaji ae Verg van Modevakscholen te ' s,Gra venhage slaafden van de afdegling Utrecht voor costumière de dames A Eolte D Cremer R Jansen M Vgrba ge D V Wijk I v d Zouw allen - al hier J V Dijk Driebergen j Kooij man N Meeuwenberg Vianen eni J Westerhout De Bilt Voor coupeuse Chr Dix Maai'tons dijk R v Dam H Lagendijk en " l.^v Santen beiden alhier " Het vraagstuk fler eXisotiIcüeltEvigü^ zieniBg -„ In een alhier gehouden door de - pf deeling Utrecht der Vereeniging - van Nederlandsche Gemeenten belegde ver gadering van gemeentebesturen uit de provincie is het vraagstuk der elcctri citeitsvoorziening besproken Gelijk %\ a hekend mag worden verondersteld worden in den laatsten tijd door -^ e Provinciale Utrechtsche Electriciteits Maatschappij pogingen aangewend ^ de gemeentelijke bedrijven die beoogen distributie van den van de P.U.li.M aangekochten stroom over te neiiion Een groot aantal gemeenten besloot reeds in het voorstel van de P.U.E.M te treden Ook het bestuur der afdee ling Utrecht van de Vereeniging van Nederl Gemeenten - adviseerde in die richting In de ^" ergadering kwam nu in bespreking het ontwerp van het contract door de-gemeenten met de P U E M af te sluiten Bij de bespreking hiervan was tegenwoordig de heer C Noome directeur van do P.U.E.M Vrijwel algemeen was men van oor deel dat het uit een oogpunt van ver eenvoudiging en bezuiniging gewenscht was dat do gemeentebedrijven aan de P.U.E.M ovei'gaan Echter meende-men den eisch to mogen stellen dat ook in de toekomst elke gemeente wat de " re - sultaten van liet bedrijf betreft op zich zelf behoort te worden beschouwd te.o i einde te voorkomen dat de goede voor de slecht rendeerendé zullen hebben to betalen in den vorm van hoogere tai'ie ven dan met het oog op de plaatselij ke gesteldheid noodig is De vergadering dio geleid werd door den heer A R Vecnstra van Amers foort droeg aan het bestuur van do ' afdeeling.op nader in overleg te tre den met hot bostuiir der P.U.E.M ten einde te verkrijgen a vertegenwoordi ging van de gemeeliten als contractan ten in het bestuur van de P.U.E.M b dat in het contract waarborgen worden neergelegd ter verzekering van een goe de lariefs eri Bedrijfspolitiek met in achtneming van vorenvermeld begin sel Ned Vegetarierslxind Ter gelegenheid van de algemecno vergadering werd Zaterdagavond aaiï de afgevaardigden in het Gebouw vdór Kunsten en Wetenschappen een propa ganda en kunstavond geboden ' welke goed bezocht was De voorzitter dó heer W H Verhoef f roept de aanwozi-'f gen een welkom toe en constateert dat '' er groei zit in den Bond Allereerst wciid « Ijierop het woord verleend aan dr ï Haga uit Den Haag die als onderwerp heeft voor dezen avond „ Het levenselix er of de kunst om oud te worden " Si » constateert dat het laatste zoovt?o1 mensch als dier is ingeschapen maar dat wat het eerste betreft de juiste maat niet wordt gehouden Velen zijn verzot op een stukje vleosch ofschoon dit geheel onnoodig voedsel is éh zoo men de maag te vriend wil houden de ze gevoed moet worden met pl'antEear dig voedsel of kunst-zuivelproducten Verder is veel eten nadeelig daar het vetzucht veroorzaakt en waardoor - het hart onregelmatig zijn taak verricht Matig eten en drinken is een eerste'ver eischte daar er meer gedood wofden door het gehemelte dan door hot zwaard Thee mag vooral niet iri te groote hoeveelheid worden geïn'uikt terwijl alcohol absoluut is verboden daar het geheelo zenuwstelsel daardoor wordt aangetast Alcohol wérkt tuber culose in de hand hot tegenovergestel de van levenselixer Het rooken éen in geworteld gebruik leidt tot gezichts stoornissen hartactie en verkalking der slagaderen Vooral voor kinderen is het zeer nadeelig da.ar zij suf worden en ongeschikt om te leeren Een ^ zond mensch weet daarom niet hoe rijk hij is Onontbeerlijk is ziiivore frissche ' lucht de zon de reinheid van huid en - goede verzorging der tanden voldoende slaap en het gebruik van zure f melk Vult men dit alles aan met Bén hygiëni sche vegetarische voeding in den uit gebreidsten zin dan heeft men het elixer om oud en gezond te blijven De tweede spreker de heer ' A Wil lemse uit Den Haag zet in éélS gezel lige causerie uiteen dat men moet ge dreven worden door zijn gevoel van louter idealisme om voor het vole mooie dat er in de wereld en hot leven is dat kleine vlceschoffer te brengen M-^n Isom.t daardoor in harmonie met nlles Het A?erdere gedeelte van den avond wej d a,angevuld met een paar sèrieuse voordrachten door den heer Jac Hazeljïöei van hier % jt KuUart f lp den 9udérddm van 69 jaar is te de zer stede ' overleden de heer Hendrik Jan Kuilart gepensioneerd bureelchef bij den Centralen Raad van Beroep on,gevay,en-:verzekering Fos'teïijen en Telegiatlu Met ingang van 1 Juli zijn eervol ontslagen do assistenten Ie kl L L David en E.-Veltkamp postk de con ducteuig ' Ie kl P G Camps S van Gelder^rt.en J C Knoppers spoorweg postk no..'l de conducteur E Wals spoorwegpostk no 3 en de hoofdbe steller^.G M Tollenaar postk allen alhierr eri in verband met de omstan digheid ' dat hun het voornemen is me degedeeld de inrichting van hun dienst vak zoodanig te veranderen dat hun ne Werkzaamheden overbodig zullen worden -- Utiechische Vollisuiüveisiteit Ih « de vergadering van den Raad van Toezicht der Utrechtsche Volksuniver siteit werden tot leden van het Bestuur herbenoemd de beide aftredende leden Mej E de Clercq en Mr M L ^ an Goudoever r GaraizoeBsbezicIit Het personeel van de school voor ver lófs - officieren der Vest Art is van de gébóuden schietoefeningen in de leger plaats bij Oldebroek alhier in garn terug gekeerd jDe Ie Luit PI Adjt F L C Mauren br'e'ckèr uit Ede is alhier aangekomen en werkzaam gesteld bij den PI Comdt alhier ter vervanging van den kapt i)bminers die den mil dienst gaat verla ten De Kapt J C Rijk van het 10 Reg Inf uit Nijmegen is alhier aangeko men én wordt belast met het bevel over het landstormkorps in de N H W L De Kapt der Genie P J H Marcella uit ' s Gravenhage is alhier aangekomen on geplaatst Éij den staf der genie — o — fijuzlekvereeen Utr VrlSw Biandweei - Hedenavond 7 uur zal bovengenoem de vereeniging haren Directeur den heer J H J Groenondaaleen serenade brengen naar aanleiding van het be haalde succes - een len en een 2en prijs op het j.l gehouden Genie Con cours Hierna zal " ook tevens een se renade gebracht wórden aan den nieu wen commandant der Brandweer den heer Vlemin Een deputatie van de ver eeniging „ Vereenigde ihahscbappen van Utr Vrijw Brandweer zal zicii achter de muziek aansluiten De te volgen route is als volgt 7.15 afmarsch Bier brouwerij „ de Krans " Damljrug Dam straat Wolf en Dëkenplein Bilder dijkstraat 48 woning van den direc teur terug Bilderdijkstraat,-WTjlfi - en - Dekenpleib Dainstraat Dam'orug Leid scheweg stadwaariis Catharijnesingcl y/illemsbrug Mariaplaats Mariastraat Steenweg Choorstraat Stadhuisbrug Ganzenmarkt Minrebr straat Cen traal Bureau Brandw halt Jansveld Keistraat Achter St Pieter Pausdam Kr Nieuwegr Hyronimusplein Ser vaasbolwerk Nieuwegracht ven Hec renstraat Heerenbrug Maliesingel Ma liebaan Overweg Spoor Musoumlaan - Museumbrug Biltstraat hoek W Ba rendzstr woning van den commandant halt Biltstraat Oude Kerkstraat Gild straat Goedestraat Biltstraat Lucas bolwerk Nobolstraat Janskerkhof k Jansstraat Domstraat Achter den Dom Nieuwegracht oneven Poort Militair Logement Repetitielokaal — o — Nedeilandsohe Beisvereeniging - De jaarvergadering der Nederland sche Reisvereeniging werd alQiler ge houden De algemeene voorzitter de heer mr M J van der Flier uit ' s Gravenhago wees in zijn openingswoord op den bui tengewonen groei der Vereei'-iging Be droog het aantal Icde-n on 1 Januari 1822 nog 23.000 thans is dit reeds ge stegen tot 32.000 en de maanden waarin de toeneming het sterkst is moeten nog komen Deze snelle groei is een zeer verheugend verschijnsel deze bewijst hoe het beginsel dat bij de oprichting beeft voorgezeten nog steeds in kracht ' toeneemt Dit is voor " het bestuur een reden tot g.roote vreugde maar bet legt ' levens » vvare plichten op ¦ De voorzitter wees op de werkzaam Ito-den in het belang der vcrecnigii.g Viferrioht Hij herinnerde aan de v.a eo-riigingsreizon de groepsreizen do uit ga,ven der vereeniging als het Reispr'3 gfamboek de lijst der hotels welke korting voor de leden geven do bemoei ingen van het bestuur om r/euwe ba nen in te slaan waartoe behoort de reis van den directeur naar Parijs Nofmandië en Breta.gne waarvan het gevolg is een propagandareis naar Pa rijs de propagandareis naar Meran de aangeknoopte verbindingen met Dos tenrljk en in de nabijheid de organi satie van reizen naar Bouillon en an dere plaatsen Hij sprak zijn waardeering uit voor den - fjver en de toewijding van den di recteur van bet centraal bureau en do onder dezen werkende ambtenaren Overtuigd dat het zoo krachtig levens beginsel der vereeniging hierop neer komefld - dat men zich zelf geeft ten bate zijner me de mensch e^n ook de be sprekingen dei " vergadering zullen bs toeerschén vitig de voorzitter met de agenda'aan Het Tférslèg van den algemeenen se cretaris werd onder dankbetuiging goedgek"eurd eveneens het verslag van dén alg'éméenen penningmeester Als ptóats voor de volgende vergade ring werd Utrecht aangewezen De heêreu Van der Flier Klerk Kor tüm én Urt werden als bestuursleden herkozen terwijl in de plaats van deü heer Miobelsein die zich niet - herkies baar steldtey ^ geközen werd de heer J...A Landstra te Jjceuwarden | i|g MO o £ « Pa-S - l-10-'22 l-ll-'32 l-12-'22 l-l-'23 l-2-'23 l-3-'23 1.4 ' 2B l B-'23 i6 52 53 55 92 109 115 118 24 25 30 S9 30 31 32 19 fc O'S 579 16 539 1 * 562 16 678 16 580 22 593 22 595 24 590 23 581 22 1 Nederlandsche Spoorwegea Bij de Nederlandsche Spoorwegen zijn benoemd tot adjunct-ingenjeur de aspirant adjuinct-ingenieur J G Ouwehand tot eerste haltechof de stations-amb tenaar J Waarbenburg tot haltecnel ' de assistenten Voor den stationsdienst D Molenkamp ' J Leen borg en M S Koopman tot depotchet Ie klasse de depotcbsf 2e klasse N H Hoekman tot onderdepotchef de opzichter-ma chinist D C Bouff tot depotchef 3e klasse de opzichter maöhinist W C Dansdorp tot opizchter-machinist de machinist T C van Hillo tot schrijver de bureat&ediende W Meijer tot bureelambtenaar de schrijver P de Vries tot opzichter bij den locomotief - en treindienst de - depotchef Ie klasse T A Cramer tot commies de klerk G H Hame leers Utiecntsche Jaclit^ereeiiigiiig De - - Utrechtsche Jachtvereeniging houdt een tweedaagsche Rit op Woens dag 13 en Donderdag 14 Juni a.s Lei der do kapitein der Veld-Ar.tillerie G L M H Higly De terrein-rit vangt aan 13 Juni ont half vier n.m vanaf het Station Zeist der N C S Hierop wordt door het ter rein gereden naar Maarn waar de paai'den iworden gestald Er zal voor de deelnemers gelegenheid bestaan om mot den trein van 8.23 naar Utrecht te rug te keeren Donderdag 14 Juni wordt na aankomst van de trein van 9.34 uit Utrecht V van Maaa-n afgereden - in _ de richtiijg Maa,rsberg'en voor een terrein rit Tn ' de ODQSta'eken van bet kastee Maarsbergen waarvoor de oud ritmeester Godin do Beaufort zijn terreinen welwillend beschikbaar heeft gesteld Daarna " w-órdt gereden naar Doorn waar in hotel Pabst van wege het bestuur zal worden zorg gie dragen voor een gezamenlijke lunch Vervolgens terugrit door het terrein naar Utrecht Eindpunt Utrechtsche Manége Be Twijastraat-Winkelweek Hedenavond zal wederom een recla - me optocht worden gehouden die te 7 uur van het Nicolaas-Kerkhof vertrekt en de volgende route zal volgen Nico laaskorkhof Agnietenstraat Tolsteeg singel Looierstraat Abstedordijk Adr V Ostadelaan Vossegatschedijk Gerard Doustraat Frans Halsstraat Rem brandtkade Louise de Colignylaan Wilhelminapark even Burgemeester Reigerstraat Oudwijkerdwarsstraat Zonstraat Minstraat Notoboomenlaan Hazelaarstraat door Sterrebuurt ver volgens langs Abstodèrdijk Ledig Erf Tolsteegbrug Wijde Doelen Nicolaas kerkhof ' Vrijdagavond om 7 uur wordt een omgang door de binnenstad gehouden Woensdagavond concerteert de Utr Accórdeonvoroeniging „ Kunst en Ge noegen " onder directie van den heer J M Overweg en wel van 8 tot half 11 Het Twijnstraat-comité werd verrast met do toezonding van een kunstig bé w;crkte medaille door do „ Edelmetaal bedrijven " alhier Vermolding verdient dat de firma Blankenstoin door het personeel barer glazenwasscherij geheel belangloos do roclamedoeken boven de ingangen der straat deed spannen De heer Peek hoofdagent van het „ Driehoofijzorbier '-' maakte het der commissie mogelijk den musici die den reclame stoeten voorafgingen of in de feestende straat concerteerden e§n kostelijk-glaasje bier te offreeren Men had daartoe eenige vaatjes ter beschik king gekregen Iiseraren aan Riilts H B scholen Onder voorzitterschap van j'hr H J A Pompe van Meordervoort uit Win terswijk is alhier de algemeene verga dering gohoudoh van de Vereeniging van Leeraren aan Rijks Hoogere Bur gerscholen Do vergadering weïd bijgewoond door den heer van Swaay inspecteur van het M.O namens dén minister van On derwijs De voorzitter wees er in zijn openings woord op dat de jongste regeling geen verbetering brengt Dé vraag is of de toevoer van goede leerkrachten wel vol doende zal zijn daarom hoopt spr dat de regeling zich zelf zal corrigeeren Spr vvees er voorts op dat het hoofd bestum - tal van persoonlijke zaken voor de leden hoeft behandeld - Van de invoe ring van het nieuwe reglement voor de H.B scholen zal nog wel niets komen XjöJ wordt op >\ ej departement nog aar ^,," - 5 O cd bO 9 ^ -"- daS ¦ aSS M 570 631 645 625 648 661 685 672 663 69 77 73 76 290 301 284 282 298 SIS 813 313 1846 1900 1911 1909 2021 2091 2111 2090 2065 252 261 248 84 83 248 267 273 264 257 269 94 \ 316 gewerkt en schijnt in verband te staan met de wet op het middelbaar onder wijs Spr ziet den toestand van het ' M.O en de leeraren niet hoopvol in doch hij hoopt dat zijn pessimisme gelogenstratt zal worden Vervolgens werden eenige huishoude lijke medédeelingen gedaan waarna be sproken werd de toeko^mst van het on derwijs aan rijks hoogere burgerscholen in verband met de bezuinigingsplannen Van de zijde van het hoofdbestuur werd er op gewezen dat de vermeerde ring van lesuren zonder bezoldiging be teekent feitelijk een loonsverlaging Dit is een aantasting van de positie der lee raren waarover allereerst het georga niseerd overleg gehoord had moeten worden Wat de uitbreiding van h&t aantal leerlingen betreft komt dit neer op een loonsverlaging hetgeen bij de leerkrachten bij het lager onderwijs niet bet geval is Goed is wat in de salaris regeling staat dat het salaris onveran derd blijft als men 4 jaar lang les gege ven heeft in een parallelklasse De leer aren zijn de eonigste categorie van rijks ambtenaren waar het salaris bepaald wordt per uur zoodat verlenging van arbeidstijd altijd op salarisverlagmg moet neerkomen Voor de oude leeraren wordt boven de 25 lesuren geen vergoe ding gegeven hoewel ze tot 30 uren op gevoerd kunnen worden De leeraren konden in 16 ' jaren het maximum-salaris halen thans zal dit worden in 20 jaren Een soepele toepassing van de bepaiiaM «»?«« 
LL:jsJAjar*i-^2ir;-ic.'.su::£J3G«'ft=aa M:Cia3i.sM TiKnijaj:jJz:;3c;v.y -" z.i^Tj^*v.i-i'=Aitupa^''rs^\v^%\imui:rxs:x^tr ^ V.^J¦¦^/.r^-;:¦V^^^'JlijW^C^teagg.i ^^ Qn'nKSs.-(tf:B«;F>rinnrw(rr^357 16331 16324 16443 16580 16567 16573 16603 16776 16790 16703 16752 16899 16875 16854 16823 16976 16920 16921 18979 16987 17080 17007 17003 17155 17105 17150 17148 17270 37259 17249 17277 17236 17284 17332 17375 17320 17385 17403 17448 17463 17478 17417 17419 17485 17441 14762 17531 17538 17695 17626 17634 17654 17614 17808 17802 17812 17862 17892 17830 17932 17984 17951 17923 17989 18097 18223 18203 18356 18356 18391 18464 18504 18555 18517 18541 18785 18837 18871 18946 18009 18042 18088 18018 18259 18232 18285 18961 18977 19005 19168 19208 lOüSl 19228 19347 19411 19491 19482 W33 195S8 19513 19563 19557 19679 19640 19842 19623 19S64 19671 19752 9770 19750 19716 19702 19787 19775 19820 19888 19996 19933 19978 19912 19911 20082 20171 20163 20183 20181 20152 20141 20368 20391 20310 20433 20402 204G9 20405 20418 20431 20493 20576 20525 20542 20587 20504 20518 20632 20605 20692 20627 20766 20773 20750 20704 20850 20855 20996 20910 20912 20938 21031 21049 21082 21083 21043 21115 21168 21180 21163 21205 21293 21S95 21394 21340 21331 21359 21478 21496 21505 21539 21527 21699 21625 21663 21694 21686 21668 21849 21682 21784 21749 21848 21S97 21805 21942 2196.4 21931 21937 21916 22005 22050 22181 221.56 22169 22182 22144 22199 22293 22269 22207 22257 22327 22310 22315 22375 22479 22426 22476 22532 22533 22534 22685 22668 22639 22608 22778 22731 22740 22894 22802 22872 22875 22986 22958 Vorige lijst stond 16715 m z 6715 Gurs'iis voor PiiEses Juliana Wij vernemen dat de Koningin en de Prins aan Professor J C van Eerde hoogleeraar aan de gemeentelijke uni versiteit te Amsterdam hebben ver zocht voor Prinses Juliana een cursus te - houden in de kennis der Koloniën Prof Van Eerde zal na de groote va cantie met dezen cursus aanvangen De Iiüstrumïéestcn te Wageningen Men meldt ons uit Wageningen Dé ' uitslag van de roeiwedstrijden gehouden door de Wageningsche Stu dentenroeivereeniging „ Argo " is als volgt Ecnpersoons wherry met stuurvrouw 1000 M eei-ste heat 1 J Dobbinga met mej M Peters Daventria ' 4.24 1/5 2 W - Rolvink'nnet mrs.-Bailey Argo 4.24 2/5 Tweede he'at 1 ' A - v d Bok met mevr C van Rietschoten De Maas 4.3 4/5 2 H J V d Vegte met mevr H W Schalkwijk De Maas 4.5 | Ovemaadsche tweeriemsgieken 1500 M 1 Nereus W Kok boeg M L Schrei memacher slag W A Massée stuur man 6.32i 2 Argo J A Roëll boeg M H Geerts slag W Klein stuurman 6.i4J Tweepersoons v\?horry 1000 M 1 De Maas A V d Bok boeg B van Vol lenhove slag Mevr C van Rietscho ten stuurvrouw 3.49 | 2 Daventria J Holterman ten Hove boeg A P C Ila velaar slag mej M Peters stuurvrouw 4.1 Niet geplaatst Va-da Scilf juniorës 1700 ' m 1 Batavier A P Alewijnse 7.48 2 Vada J Mortier 7.51 Niet geplaatst Batavier B Stijlroeien 1 De Maas Mevr H ' G M Sohalwl ^^ boeg H W Schalwijk slag Mevr van Rietschoten stuurvi-ouw 75 punten 2 Daventria mej M Anker smit boeg J Ankorsmit slag A P M J Koning stuurman 65 punten 3 Vada E C V Meurs boeg mej J Elberg slag IL Bakker stuurman 55 p 4 Daventria mej L Brinkhorst Maaldrink boeg J R Drost slag A L C Bar stuur man 47 punten Sciff seniores 1700 M 1 P Adama van Scheltema Laga 7.46 2 Gischler Triton 7.58 ^ Ovemaadsche vierriemsgieken 2000 M 1 Nereus P Maasland boeg A G Fennema P A Krdfesen B G M v Ogtrop slag Ringbolt stuurman 7.3 4/5 2 Argo G G Bolhuis boeg P L Wil linge Prins W Nieuwdorp 0 Banga slag J Gongrijp stuurman 7.18 4/5 Niet geplaatst ' Triton Vierriemsgieken seniores 20000 M 1 Laga A C Beynen boeg W H E K Roessingh M L Kalff W A Terwogt slag L A Gaai stuurman 7.30 4/5 2 Argo H Th Hirsch boeg J J Plaat M D Brewer H C A Klasing fgag W Klein stuurman De boot van Argo raakte een piquet maar Laga wachtte tot Argo zich hersteld had Beslissing eenpersoons wherry 1000 M 1 H J V de Vegte 4.10 ^ 2 A v d Bok 4.16 ^ beiden van De Maas 3 Dob binga van Daventria Prins Hendrik woonde een gedeelte der wedstrijden bij ' 432e STMTSLOTEMJ HOOGSTE PKMZESr der 5s kL Prijs van ƒ 15.000 no 7734 PVijs van ƒ ioOO-no 21373 -- - - Prijs van ƒ 1000 no 82§1 - 15452 1,9708 21585 21589 Prijs van ƒ 400 no 380,15963 17868 Prijs van ƒ 200 no 885'5434 7694 Prijs van ƒ 100 no 1084 2-311 4040 7524 10522 12586 12644 16986 17438 18744 18838 19425 19810 PSIJZSM VAH t 70 — „ 80 395 443 476 457 420;G82 526 630 050 716 796 741 866 903 991 1172 1141 1236 1340 1391 1475 1503 1793 1799 1973 2786 2855 2834 2914 3045 3065 3138 3268 3467 3509 3512 3695 3733 3737"3g23 308 ^ Ül'8 ' ' 400 4190 4213 4268 42i-0 4340 4389 4463 4428 4488 4526 4850 4802 4396 5038 5152 5519 5092 5644 5638 5910 5926 5923 6049 6191 6203 6209 6310 6-i27 6581 6558 6623 6624 6717 0701 683G 6944 7011 7399 7318 7336 7418 7448 7680 7986 7921 7929 8049 8170 8244 8242 8397 8485 8609 8737 8723 8775 8864 8947 9190 9226 9305 9325 9488 9459 9438 9664 9862 9979 9956 9924 9918 101G5 10129 10164 10207 1038 10429,10408 104S5 10 470 10552 10523 10805 106-12 10761 10719 10759 10952 10951 11322 11404 Iltö2 11505 11626 11621 I1S57 11984 12165 12891 12530 12714 12816 12869 12994.13(135 1.3116 13426 134 10 13515 13577 13706 13734 13831 13961 14045 14269 14523 14695 1-4971.15065 15346 15520 IÓ527 15607 15653 15057 15866 15989 16089 16149 16250 16322 16453 16440 16:'i66 16624 17133 17181 17435 17443 17575 17648 17700 18014 18255 18317 18475 186-48 18625 te639 18620 18899 19060 19118 19275 19-247 19390 19382 19560 19622 19618 19874 19858 19994 19973 20544 20838 20840 20932 20906 21009 21072 21506 21618 21789 21959 22165 2 2234 22748 22800 22803 NÏETEK 134 224 270 265 342 329 353 406 474 429 527 5.98 B78 629 864 638 735 732 791 771 795 860 * 86f 873 995 985 974 1043 1098 1077 1115 1223 1255 1294 1211 12-29 1373 1437 1413 1597 1529 1581 1585 1.596 1593 1562 1657 1849 1791 1709 1S22 1834 1849 1864 1851 186 ^ 1826 1960 1919 1955 2017 2048 2035 21213 2270 2248 2257 2264 2204 2265 2214 237 ^ 23-24 2337 2541 2591 2627 2664 2643 2610 2783 2746 2837 2852 2819 2929 2928 2961 2934 3053 303S 3189 3132 3199 3131 3120^3222 3232 3270 3269 3278 3374 3426 3539i8505 3596 3718 3802 3842 3828 3894 3992 3935 3929 3985 3975 4197 4158 4110 4218 4209 4214 4235 4350 4472 4413 4437 4441 4454 4457 4495 4417 4596 4555 4602 4654 4697 4874 4894 4813 4965 4972 4953 49S2 4968 4993 5039 5052 5131 5157 5199 5223 5224 5-297 5247 5235 5310 5362 5470 5441 13016 5523 5619 5621 5611 5803 5870 6035 | 6a 6091 G007 6031 6162 6167 6110 6277 6265 6223 6338 6349 6331 6390 6303 6309 6380 6306 3464 6412 6524 6594 6675 6871 6724 6780 6849 6871 6824 6951 6950 7055 7067 7054 7096 7033 7128 7166 7124 7189 7139 7115 7258 7264 7353 7319 7410 7455 7437 7585 7497 7467 7490 7554 7539 7533 7581 7598 7683 7603 7731 7705 7779 7736 7803 7815 7844 7982 7910 7959 7983 8080 81^79 8185 f;.94 8122 8108 8107 8240 8237 8*99 8391 8343.8383 8385 8387 8461 8435 8478 8447 8729 8870 8806 8963 8952 9070 9098 9189 9140 9125 9150 9229 9260 9385 9403 9489 9492 9536 9413 9660 9808 9605 9699 9656 9641 9752 9824 9832 9945 9948 10045 10032 10142 10153 10103 10115 10223 10251 10307 10396 10334 10389 10377 10322 10325 10458 10435 10494 10493 10416 10,590 10587 10570 10583 10554 10597 10508 10518 10632 10674 10809 10700 107004 10845 10814 10843 10968 10958 10949 10943 11046 11118 II1Q2 1129 3II251 11288 11321 11369 11391 lulo 11453 II468 II481 11495 11458 11506 H5§4 11666 11582 11635 11678 U7-28 11766 11715 11716 11763 11771 11829 11948 11992 11987 12086 12065 12193 12130 12192 12136 12109 12299 12370 20385 12368 12319 12403 12481 12481 12478 12457 12474 12454 12534 1257 T25'88 12654 12818 12606 12788 12725 12785 I28II 12857 12927 12955 12935 12932 130^13058 13243 13239 13279 133fö Hoog Militair Qereclitslioi Het Hoog Militair Gerechtshof behan delde in hooger beroep de navolgende zaken Desertje bij herhaling lo De zaak tegen A P J G M oud 19 jaren geboren te Helder stoker 2e klasse thans gedetineerd in het Huis vAn Bewaring te Utrecht die door den zeekrijgraad te Willemsoord was ver oordeeld töt drie maanden gevangenis straf met aftrek van het voorarrest se dert 7 Maart 1923 en met ontslag uit den militairen dienst met ontzetting van de bevoegdheid om bij de gewapen de • macht te dienen ter zake dat hij dienende aan boord van Hr Ms Wacht schip te V/illemsoord öp ' 26 ' Fêbr"uai-i 1923 van dien bodem met het oogmerk om zich voor goed aan zijn dienstver pjichtingen te onttrekken zich heeft verwijderd en sindsdien voortdurend en zonder verlof afwezig is gebleven tot dat hij op 7 Maart 1923 zich vrijwillig aan boord van gemeld schip heeft te ruggemeld en zulks tei-vidjl nog geen vijf jaren zijn veidoopen sedert hij een hem wegens desertie Lij vonnis opge legde straf geheel heeft ondergaan Beklaagde verklaarde dat hij al ge ruimen tijd tegenzin in den dienst had en gedeserteerd is om naar het buiten land te gaan toen hij daar geen kans voor kreeg heeft hij zich uit vrees ge arresteerd te zullen worden wederom aangemeld De advocaat fiskaal vroeg verzwaring der straf tot vier maanden gevangenis straf met ontslag uit den militairen dienst terwijl mr Vuystingh voor den beklaagde de bevestiging van het von nis vroeg Diefstal d^oor een ambte naar 3 maal gepleegd 2o De zaak tegen S V oud 25 jaren geboren te Halsteren gewoon dienst plichtig soldaat bij het 3e regiment in fanterie tehans gedetineerd die door den krijgsraad te ' s Hertogenbosch was veroordeeld tot drie maanden gevange nisstraf met ontslag uit den militairen dienst met ontzetting van de bevoegd heid om bij de gewapende macht te die nen ter zake dat hij omstreeks 22 Oc tober 1922 te Bergen op Zoom in de ka zerne Korenmarkt op een ondei-officiers kamer waarop hij corvéediensten ver richtte met het oogmerk van wederrech telijke toeëigening heeft v/eggenomen lo een paar schoenen toebeboorende aan den sergeant W 2o een armbandhorlo ge en een dolkmes toébehoorende aan den sergant B en 3o een armbandhor loge toébehoorende aan den sergeant L dit alles terwijl nog geen vijf jaren wa ren verloopon sedert beklaagde een ge vangenisstraf van een maand tegen hem uitgesproken wegens diefstal geheel heeft ondergaan Beklaagde verklaarde de diefstallen te hebben gepleegd om in dé gevange nis te komen ouders heeft hij niet meer en toen hij den dienst zou verla ten wist hij niet waarheen nu kan hij bij zijn zuster komen ' en wil een beter leven beginnen -- De advocaat-fiskaal vroeg verzwa ring der straf tot zes maanden gevange *| nisstraf met ontslag uit den militairen dienst tei-wijl mr Sieburgh voor be klaagde de bevestiging van het vonnis vroeg Uil een perceel aan do Richard Wagner laan bij Oog in Al werd een heorenrij wl.el gestolen ¦•' Watertemperatuur De temperatuur van het v/ater was hedenmorgen 12 ^ met stijging ' ORT öï VOETBAL Verga d,6,r j.n.g U.V.V In de Zaterdagavond voortgezette al gemeene vergadering der U.V.V is de elftal-commissie samengesteld uit de heeren Baars W Buitenweg Driebuis L Kramer en Vorthoren Voorts werd met enkele stemmen ' te gen een door den secretaris den heer V d Vooreu voorgestelde op advies van den heer N C de Ruijter gewijzig -^ de motie aangenomen waarin de verga dering in het bestuur vertrouwen uit spreekt en het bestuur v»ordt gerechtigd om enkele leden die het goeddunkt uit de vereeniging te verwijdei-en Verschil lende leden verzetten zich speciaal tegen de laatste alinea R o t t e r d a m — ^ A m s t e r d a m Rotterdam bracht ditmaal niet zijnsterkste combinatie in het veld Aller lei oneenigheden waren oorzaak dat deFeyenoovd spelers weigerden uit te ko men De kwestie was dat Sparta opwier terrein de wedstrijd zou plaatsvinden 50 pet vergoeding van de re cette had bedongen de andere 50 pet.kwam dan ten goede aan den Rot'ter damsohen Voetbalbond De besturenvan Feyenoord en V O C meendejihierin echter een bevoordeeliijg van Sparta te zien en adviseerden hun spe lers niet voor het Rotterdamsche elf tal uit te komen en aanvankelijk hadhet " er alles van dat genoemde spelershieraan gevolg zouden geven Zaterdagavond laat werd de kwestie echter bij gelegd Sparta nam met 20 i>ct om deonkosten te dekken genoegen en zoo wel de Feyenoord - als de V ' O ' TH.-spi lers deden de toezegging te zullen|ui^ ko-men doch dos morgens kwam l)L)t seling de tijding dat de Feyenoord spe-lers niet uitkwamen Zoo kwam het datkort voor den wedstrijd nog niet bekendwas welke spelers de Rottei damschekleuren zouden moeten verdedig6t|^Gelukkig werden nog enkele Spartanenen V O C.-ers bereid gevonden de opengevallen plaatsen in te nemen « ood'itnog een vrij sterk elftal kon wordensamengesteld ¦- De volgende ploegen kwamen tegen over elkaar Amsterdam doel Schindeler B ' Wit achter A Pelser Ajax v d Kluft BI Wit midden | Iaj-t6n - Ajax Slingelandt BI Wit ' Lietzes BI Wit voor de Natris ^ Ajix van Diermen BI Wit van Géhdt Spar taan Delsen Ajax Hamel Ajax Rotterdam doel Roem-Ji;Spa(rta BUITENLAND Het Poolse he Kabinet WARSCHAU 3 Juni Het parlement lioeft een motie van vertrouwen in het kabinet-Witos aangenomen met 226 te gen 171 stemmen Franse h — ^ B e 1 g i s c h e besprekingen BERLIJN 4 Juni Poincaré zal Woens dag met den minister van financiëii Lasteryie en den minister van Arbeid Le Troquer naar Brussel reizen waar besprekingen gehouden zullen worden met Belgische ministers Zij worden Donderdag weer te Parijs tei ugver-wacht Naar de „ Echo de Paris " ver neemt zullen behalve generaal Degout te en de Fransche hoofdcommissaris in het PJjnlarnd Pirard E\ROMETERSTAMD VAN HEDEN NAMIDDAG HALF DRIE WEEBBEBICHT Hoogste l>ar.staiiid 766.0 te Seydis!jord 11 Valentia Laagste bar.stand 747.5 te Haparanda VERWACHTING TOT MORGEN AVOND Meest matige N.O tot N.W wind,fwaar bewolUt of t>etro1ilie,n regen tuien weinig verandering in tempe ratuur ' Aibeid in den vreemde Hier tö lande k&nnen w « een rijks dienst die bijwijlen opvoepingen punli ceert voor arbeiders die aan hun wer keloosheid een einde wHen maken door in ' t buitenland weck te gaan zoeken Die arbeiders kunnen bij de plaatse lijke arbeidsbeurzen daaromtreaat nader inlichitingen verkrijgeaa en vernemen welke loonen men betaalt Wij ontvingen dezer dagen bezoek van een tweetal Utrecbtsche arbeiders die ingevolge voornoemde publicatie en afgaande op de gegevens door de Ar beidsbeuTB verstrekt voor eigen reke ning en risico naar Charleroi in Bel gisch Henegouwen zijn getrokken om werk te vinden in de kolenmijnen Ze vertelden ons dat ze er heen gin gen in de verondea-stelling dat ze van 22 tot 28 francs per dag zouden verdie nen en voor hun kosthuis zou worden gezorgd Ook hadden ze vei-nomen dat door toet hoofdpersoneel daar ter plaat se de HoUandsche taal werd gesproken De reis werd voof hen een groote te leurstelling Nadat ze ter Arbeidsbeurze te Brussel waren ingeschreven zoo ver telden ze liet men hun drie dagen in Charleroi rond loopen gedurende wel ken tijd zij natuurlijk voor eigen kost en logies moesten zorgen Toen zij eindelijk te werk werden ge steld vernamen ze dat zij 20 francs per dag zouden verdienen waarvan werden ingehouden drie francs voor zieken fonds ongevalieoverzekeTing enz Wal de zoogenaamde kost en inwoning be trof konden üe verblijf hóïidën in een verre van zindelijke barak waar hun eenmaal daarop een portie warm eten werd verstrekt dat al evenmin van groote zo rgzaamheid getuigde j Degenen " dfe bij de'toiddagploeg Wa -' - ren ingedeeld bleven van deze voeding verschoond en konden voor eigen reke ning zien iets eetbaars te vinden ' Onze zegslieden hielden naar ze verder vei telden dit leven en het ar beiden onder zulke omstandigheden slechts tW'ee dagen uit en verlieten toen dit oord om onzen consul te Brussel te sibezoeken die echter voor hen niet te spreken was Ze vervoegden zich toen bij de politie om onderdak en overtocht doch werden naar ze ons verzekerden ioeu als misdadigers behandeld Geboeid en geleid door poiitiemanneo trokken ze van cellen naar dievenwa gens.en omgekeerd totdat ze eindelijk Roozendaal bereikten van waar ze in vier dagen naar Utrecht liepen berooid ¦ en wel en hevig teleurgesteld over het verloop van deze reis die ze waar ze zeiden ingevolge de gunstige inlichtin gen hun ter gemeentelijke arbeidsbeur ze alhier ver.5trekt met vertrouwen wa ren begonnen Wij hebben ons ter bevoegder plaatse eveneens om ii icMingen gewend en vernamen dat arbeiders die in het bui tenland werk willen zoeken met nadruk wordt gewezen op het feit dat zulks voor eigen rekening en risico geschiedt en dat hoe de zaak ook mocht verloo pen op rijk of consul gean beroep kan Men gaat hierbij af op mededeelingen daaromtrent ontvangen doch kan voor verdere gebeurlijkheden niet instaan noch aansprakelijk worden gesteld Alvorens men dus arbeid in den vreem de gaat verrichten dient men zich wel met nauwgezetheid te oriënteeren im mers de tijden zijn vreemd en onzeker en de gang van zaken wijzigt zich met den dag Geen Nederlandsche arbeids beurs dan ook die met beslistheid kan verklaren wat men in den vreemde zal aantreffen Dê LageT Onderwijs inspectie Naar v/ij vernemen is ds A H v d Hoeve oud v/ethouder van'Onderwijs en Donderdagavond benoemd tot Ge rne&ntelijk Inspecteur van het Lags '" Onderwijs reeds Vrijdagochtend in func tie getreden De R K Vollispartïj in doB gemeente laad Kr loopen op ' t ongenblik geruohten öat de R K Volkspartij zich uit den raad zou etrugtrekken en dat de heer Setteur het nieuw-benoemde raadslid der R K Volkspartij zijne benoeming liet zou aannemen Zelfs v/erd gezegd ' lat alle candidaten der Volkspartij voor '¦ \ een eventueele benoeming zouden be flanken Wtj kunnen deze geruchten er stelligste tegenspreken De he&r Set ¦' ur zal w e 1 zi.ine benoeming tot raads lid aanvaarden xvaarmede tevens de R K Volkspsurtij in den raad vertegeo '"'¦"¦ ia ' _ _ - ¦ generale stof aan do ondei'handelingea te Brussel deelnemen Besprekingen tusschen Baldwin en Poincaré BBKLIJN 4 Juni Naar de „ Témp.5 " vermeldt bestaat de mogelijkheid van een samenkomst tusschen Baldwin en Poincaré die na de Fransch-Belgisoh-e onderhandelingen te Brussel naar alle waarschijnlijkheid te Parijs zal plaais hebben Een bepaalde regeling is ech ter nog niet getroffen Naar de Loji densche coi respondent van het blad me dedeelt zal Baldwin geneigd zijn naar Parijs te gaan indien er eenige ze kerheid bestaat dat de algerneene rege ling van het herstel en schadevergoe dingsvraagstuk spoedig geëindigd zal zijn Handelsovereen k o m s t Duitschlan d — ^ N e d e r l a n d BBRLIJ.N 4 Juni Gisteren had in Berlijn de onderteekening plaats van het aanvullingsverdrag van de handels overeenkomst tusschen Duitschland ea Nederland Dat verdrag betreft het han delsverkeer tusschen Duitschland en Nederland — Oost-Indië GegHaö Na onderhandsche besteding is ge gund aan den heer J de Jong aanne mer alihier door den heer J J v Straa len architect te Zeist het verbouwen van café Rietveld te Bunnik voor f4300 En door den heer P J v den Brink het bouwen van een woonhuis met wasscherij aan de Grasstraat al hier voor f 16.600 BEÜESMIEÜWS OMREKENINGSKOERSEN van vreeoide wissels te Amsterdam 4 Juni Loriden 11.80 Berlijn 0.0034'/s Parijs 16.34 " Brussel 14.07 '/ Bern 46.07'/s Weenen 0.0038 Marken rood 0.014 Cert N,W.S 3 pCt GS'/s—68=/i » ' éËE i ntM Amibon arr 2 Juni van Java te Am sterdam Boeton thuisreis vertrok 1 Juni van Marseille Jan Pieterszoon Coen thuisreis ver trok 1 Juni van Port Said • Java uitreis arr 1 Juni te Port Said Sallarjd uitreis vertrok 1 Juni van Las Palmas Eoniland uitreis vertrok 1 Juni van Santos Edam van Rotterdam naar N Or leans arr 31 Mei te Tampico Rijndamj van N Orleans naar.Rttt ^ terdam vertrok 1 Juni van Vigo Kavvi vertrok 2 Juni van Rotterdam naar Batavia Patria thuisr pass 1 Juni Perim Tosari uitreis pass 1 Juni Gibraltar Wilis thuisreis werd hedenmi 1-dag 2 uur te Rotterdam verwacht Beemsterdijk vertrok 2 Juni van Rot terdam naar Baltimore Cardiganshire van de Pacifickust vertrok 2 Juni van Londen naar Rot terdam Edam van Rotterdam naar New Or-Teans vertrok 1 Juni van Tampico Leerdam van Rotterdam naar N Or lea.ns vertrok 1 Juni van Corunna Nieuw-Amsterdam vertrok 2 Juni van Neav-York naar Rotterdam ' EURGERLIJKE STAMP GEBOREN 1 Juni M A Sontrop geb Tersteeg z S M Vos geb Gijse z G Th V Es geb Baarslag z G M Hoge weg geb Selijn z Juni W Sparonburg geb Kerkho ven z E i A V Karsbergon geb ' Bouw meester z A de Jong geb Schicken dantz d M Miltenburg geb Bou ivmanz G Hageman seL ' Ti-omp de Haas z.A J Verhoogt geb v Lith d Juni G J Gerritse geb Dorresteynz H C V d Boogaard geb v Bommelz J M A Bak geb Bellersen z C Wer ker geb Leinweber d G Vermeulengeb V d Lagemaat z 1 OVERLEDEN 2 Jvmi Hendrika Cor nelia Nagtegaal geh met C G J A Ouwejan 64 j Begijnekade 4 Adriana Maria Tjabring 32 j Bellamystr 28 3 Juni Johannes v Kooten Niekerk 43 j Oudw.vcldstraat 82 fö PORTORiCO MARrywD Of BA Ai K 25dPÖ}>'20N5 ^ y)ENnOÏÏ-Ari5IEKDA?l tmm fstsxsoissesfjxm » | fva£É>ep^i^^,(Xig6n Kïjigerstr Sbis met voorlca mer achterkamer serrek balcon i slaapkamers 2 keu kans 2 WC,s en her ging ¦ voor brand stoffen Ongeveer 15 Juni to aanvaarden To bevragen Kru f e\-»tv aat Sbis "" boekhouden Opleiding examensdoor leeraar M.O.privaatlessen ¦ i lpper Ttiaand cluhies sen,'3'a'4 ' personen 5 per maand Cui - suslessen f 2.50 permaand Inlichtingenonder no 1718 bur d ezer ' ' Spoed Spoedi iaoht INBOEDEL - moet weg Door stil gaan wo nen van jonge men schen " compleet eik Slaapkamer - - ¦ Ameublement com pleet Leer-Am«ubre ment en pracht Sa - lon Ameublement ^ flet ^ Linnenkast Spiegel ¦- ' Karpet 2de Spe chtstraat 4 Ï5KNSTIG GEMEEND Ket persoon circa 23 Jaar P.G zoekt keimismaking met degelijk burgermeis ie leef tijd 20 tot 25 jaar Br liefst met portret - onder no 2j>45 hur ' dezer KOSTHUIS aangeboden voor 1 of 2 personen me * degelijk pensio.n.Billijke prijs Drie haringstraat 7 bijVreeburg 2074 WONÏMGRUïL Iemand wenscht zijn woning 5 ka mers met keu ken ' te ruilen prijs per w f 6.25 Ondiep vo-or éen ' wojiing prijs f 3 tot ' f 4.50 per w onverschillig waar Br no 2265 bur dez GEVRAAGD een net Tweede Meisje alleen voor dag Br no 2055 bur dezer voor meubelen en vervoer der zelve per auto's en gewone wagens is tegen de meest bil lijke prijzen bij A V ü LEUNi Uirecht " WolveBplein 9 é mr ïmm LEERlliSEI Spoed Spoedi moet weg compleet AMEUBLEMENT f 145 — Door sitil gaan wo nen splinternieuw 2 prima Fauteuils springveeren - 4 Stoe len Tafel Salon karpet Th eetafel 2 Bijzctrtafelitjes en overcompl ' Thee servies f 145 — 2de Spechtstraat 4 Aanmelding van S - - 12 2 — S uur Langs Oisabs^hstraat 11 — 13 BIJVHKDIENSTE gezocht door iemand met betrek king Maandags nee lij dag andere Ja gen 1 tot half 5 uur Zaterdags niet Op nemen van orders geld innen bezor gen cii'culaires tijd soliriften etc fiets aanwezig geen ver zekering Br no 2304 bur dezer HUISHOUDSTER - Weduwn zonder kinderen 43 jaa.r zoekt Huishoudster Br no 2101 bureau dezer ADVEETENTIEK 1^60 3 maal fl.Sö bij vooruitbetaling één onderwerp hoogsteng - 25 woorden elk woord moer 5 et - Rijksambtenaar zoekt KOSTEN ÏN'WONIHG bij jonge lieden of jonge wed Br no 2083 bur dezer Solied actief goed be spraakt persoon gevraas^d tegen hcoge provisie om als Aijsat op te treden voorSpaarkas in HuishoudelijkeArtikelen grootste in Neder land > - Brieven met opgaa ' van ¦ werkkriQ » ooder Np ¦ 2347 bureau vnn dit blad Bankinstellinsr alhier heeft g©Ed bsschikfeaa iroor Is en 2 © HYPOTHEEK op gemakkelijke voorwaarden Voor 2d - i Hynotheek borg sêeüsng - vsresschJ B:-iüvi-n ipAneu ouder No 2325 Bureau van idit Blad ¦ TE KOOP • Jaquet ' Costuum zoo goed als nieuw Te zien Amsterd siraatw 190 2360 T3 KOOP GEVR een Ie klas Dames rijwiel moet beslist prima merk zijn zonder gebreken on in uitstekenden staat Br met op gaaf van prijs en adres onder no 2343 bur dezer Wed met dochter onderwijzeres vra en twee ONGEM KAMERS te huur Br no 236-5 bur dezer Spoed Spoed INBOEDEL Wegeais stil gaan wonen te koop com pleet Veerenbed 6 leeren Stoelen ' met ingelegen Tafel f 55 6 Gaatjesmatiten m ronde Tafel f 2S ma honie ¦ Salontafel Moet weg 2de Spechtstraat 4 ' BURGERS E.N.R.Prima Heerenrij miel goed in moffelea nikkel 2 rem men electr licht,mag vakkundig on derzocht worden.Prijs f50 Niet Zon dags ' Adres OudeKamp 18 2061 TE KOOP wegens ver'trek een Kipi>enhok met ren kan geheel uit el kaar 7 kippen met 1 haan volop aan de 1ste leg een Brosd machine voor 3ö eieren met kunst moeder en ' verdere toebehooren Is ook afzonderlijk te " koop alles tegen zeer la gen prijs Adres Koakoekestraat 7 2303 TE HUUR gevraagd ongem kamer liefst met kèiikon prijs 4 a 5 gulden p w Br no 236Ü bur dezer TS KOOP een net sterk Da mesrijwiel beslist koopje Te zien van tot 9 uur ' s av Jeruzalemsteeg 20 ¦ 2326 SPANIEL Te koop aangeboden een prachtige Cok - ker-Spaniel waaksch en liet voor kinderen Ie klas rashond reu | voor spotprijs Te zien Meubelmagaz Vischmarkt 10 2344 TS HUUE GEVRAAGD door een net arbei dersgezin bestaan de uit drie perso nen 1 of 2 ongemeu bilserde kamers Br no 2371 bur dezer Casvraagd e®ïi aankomend SoeisIsJnitJ ©!* en een Lss^Sing Iso ligiEWSteaat ill a y Spoed Spoed Moderne HUISRAAD Door stil gaan wo nen eiken liinnen kast compleet Leer Ameublement rood trijp A.meublement moquette Ameuble ment Kussenstoelen leeren Stoelen Ta fels eiken Buffet Portemanteau Kar petten Spiegels Crapeaux Fauteuils ¦ 2de Spechtsti'aat - i Een net persoon • zoekt een net KOSTHUIS bij nette msnschen te Veenendaal of omtrok aldaar Br met prijsop,gaaf van den kost per week duidelijke opgaven van uw adres onder no 2359 bur dezer TE HUUR Echtpaar zonder kinderen vragen 1 a 2 ongemeub Ka mers weinig thuis Br no 2058 bur dezer whmkm laisnel BEOODSLÏÜTEES gevraagd tegen zeer billijke voorwaar den Vraagt daar om zonder uitstel spoedig nader in lichtingen onder no 2369 bur dezer Wordt gevr ZAAKJE over te nemen in hotor kaas en eieren of aardappe len en ii-uit Br met opgaaf van prijs en waar gelegen on der no 2^1 bur dez DUITSCHE HERDERS te koop 7 weken oud met stamboom vader Benno von Pasewalk Te be viagen bij concier ge Staalfabrieken Amsterd Straatweg Elinckwijk 2023 TE KOOP een mooie.mahonie houten Tafel f 15 een gebruikte Naai machine f 7.50 eengebruikte Naaima chine f 12.50 Breed sti'aat 38 2U-i ZES STOELEN Te koop 6 pracht mah Stoelen bekl mot brons trijp ' Koopje f 35 Te zien ioleastraat 10 Algemeene Vergadering op 23 JUNI 1923 öes avonds 8 uur ten huize van den President Commissaris 2274 Gevraagd een nette DIENSTBODE die netjes en zellst kan werken voor dag en nacht Aan melden ' s av 7—9 u Hendrik de Key serstraat 39 2333 Gevraagd in klein gezin z.k een NET MEISJE,voor halve dagen.Wasoh buitenshuis.Zondags vrij Laanva,n Minsweerd No 22 bij Fiians Halsstraat 2356 TH KOOP oud kabinet donker met gouden biezen in de paneelen en kommen er bij " Te zien C J Uitten hout Springweg ' 61 Kruidenierswinkel 2370 Twee zusters h.b b.h vragen 1 Sept a.s èèn ZITKAISER ea - twee Slaapkar meritjes zoo moge lijk in den omtrek ¦ i-an het Wilhelm Pa:rk = Br no 2034 bur dozer DUITSOHE PIANINO i 245 -^ Ter overname a.an geboden een Düit st.Ke zwarte " Piani ftcT " mooie toon ge heet in koper ge bouwd " ivoor ' kla vier merk Gersteü bcrger Levering fr ondei ^ garantie ¦ pianohandel W Houthuis Jr Vmsterd ' Straatweg a8 ¦ 22SQ - KUIKENS te koop van prima töoméa.wit patrijs cJi Duck win"leghorn - 5-5 et per Situk f 40 de 100 en een kle;inê hoeveelheid wit wy aridotté L Schunia cher Poortstraa * 28 KUIKENS 40 cent m cent Van af 40 cent reu zen voorraad pracht Kuikens Koopt bij het van ouds en ver troüwd adres Vleu tenscheweg 51 2-270 NET MEISJE circa 15 jaar gevr voor Hulp in de Huishouding liefst zoo spoedig moge lijk Br no 2041 bur dezer TE KOOP een pracht naaima chine met kast uitnood voor spot prijs van f 16.50 Hardebollenstr no 13bis 2320 voGl ' - MASAZIJNWERK 2AAMHEDEN oud m.in stens 15 jaar Eigenhandig geschre i/en brieven met opgave van leeftijd ond no 2300 bur dezer Juff h.b.b.h.h zoekt 2 ongem KAMERS of Kamer met al coof liefst voor ter stond Brieven no 2327 bur dezer MOTOR TS KOOP E.xcalsior 3 p.k versnell starter,lamp hoorn F N duo zoo goed a!snieuw f 300 Br no.2357 bur dezer GEVRAAGD een nette Dienst bode Hollandsche of Duitsche als Meisje-Alleen met l'.ulp Zich vervoe gen Kruisstr 11 KAMERS GEVB Heer z b b h h vraagt tegen 1 Juli a.s Zit en Slaap kamer met of zon der pension Br met Oï>gavè van condi ties onder no 2282 bur dezer Er biedt zich aan tegen 1 Juli een net EURGERMSISJB oud 27 jr zeer goed ' kunnende koken en bekend met de weck inmaak verder met alle werkzaamhe den bekend v.g.g.v Bi ' no 2311 bur dez Burger-Juffrouw GEVRAAGD voor zenuwverple ging en enkele huis houdelijke bezighe den van half 9 tot 3 uur Brieven no 2284 bur dezer Er biedt zich aan een nette • WEHKVEOU-W voor heele of halve dagen van goede getuigen voorzien Br no 2324 bur dezer MOTOR TE KOOP O K 3 p k versnell starter,electrisch zoo goedals nieuw f 295 Br no 2358 bur dezer Een eerste klas goedkoop DAMESRIJWIEL te koop beslist zon der gebreken A.Mol Dennenstr 18 Ondiep 2022 STOFZUIGERS Nieuwe Stofzuigers f 50 compleet met zui.gbuize,n en ver dere hulpinstr voor 120 en 220 volt met gai-antie Br no 2260 bur dezer Net Meisje zoekt SLAAPKAMERTJE Brieven no 2283 bureau dezer y-CKig gedeponeerd In Potten'./anf.l..enrtiö«n Doosjes a 45ccnt WSAWOADEUJK " '—" Bl.oedstaipejid TE KOOP GEVR 1-pérs Ledikanten met of zonder toe hehooren een groot ¦ geëm Fornuis Zeil 1-pere W-aschtafels en Nachtkastjes Br no 22S8 h'ur dezer Wordt gevraagd een flinke DIJEINSTBODE van 8—4 urn - niet beneden 18 jaa v.g.g.v in stil gezin Zondags vrij Aan melden na 8 uur Mariaplaats 48bis 2341 OtzairiigarBiuND - iaii QFV'Am'ötiiiÊft * £ C2£Htï&)1UIOUlISL ^ WlSTSatWNDtll.Em Er biedt zich aan een knappe ¦ WSRKVRODW liefst voor halve da gen P.G Bakkers poort 22 Maria straat van goede getuigen voorzien 2307 Pijnstillend aiïSPSndtnStaaeni GEVRAAGD een flinke Dag dienstbode niet on der de 18 jaar Aan te melden s avonds tusschen 7—8 - uur Leidscheweg 41 2316 ^ VirXrijqtJair bij Apotiiikere.tnOröjisteft CHEH rs6!um - l'.EEHORSÏlê SOtSIliJR AANGEBODEN net Kosthuis voor een of twee pe.rso nen mret vrij slaap kamei'tje degelijken kost Br no 2330 bur dezer 15XTBA AANBIEDING f/tsctrische en GaS lampen aangeboden hronzen montee.i ing met zijden kappen ] evering op maan deiijkscbe en weké lijksche condities Inlichtingen - Breed straat 45bis 2318 TE HUUR 6SVE klein Huisje of Ka mers Huurprijs f 25 per maand Br no 2267 bur dezer een jonge Draitsche Her iJ.si geel gestroomd Te gen belooning terug te be zorgen v Limïjsi's Sti » Enmstraat 25 = - 2287 DE VIER VRIENDINNEN worden beleefd ver zocht Donderdaga.s ' s avonds 8 uurin Park Nieuweroord aanwezig tezijn erkermingstoe ken witte roos opde jas 2261 TE HUUR GEVE tegen 1 A'og of eer der een of twee on gem Kamer(s met stookgelegenheid onverschillig waar Br n » 2176 hur dez TE KOOP burgerwoonhuis,Schelpstraat 19 di rect te aanvaarden.Te bevr Hazelaar straat 16 2315 GEVRAAGD een net Dienstmeis je voor den dag,niet beneden de 18 jaar uitsl voor dehuishouding loonf 6 Nieuwe Gracht 1 25 2328 TE KOOP Meisjes Rijwiel,leeftijd 3—7 jaar inzeer goeden staat.Te bezichtigen van 5—10 uur Lekstr no 38 2305 AAMGEBODEN per 1 Juli gezellige Suite pret tige stand zeer ge schikt voor 2 vrien den of jongelui Br no 2-292 bur dezer MEUBELEN Prac'nt mah Buïfet je met spieglopzet i 55 Linnenkasten f 15 Veerenbed f 15 Vouwstoel 1 5,50 Sa lonitafels f 12,50 Le dikanten Spiraal matrassen Nac'Qt kastjes f 5 Wasch tafels f 5 Tafels f 5 Buffet f 20 Gaslamp f 6;50 Petroleum lamp f 5 Hardehol lenstraatll i TE KOOP Heerenbuis a.d Mau ritsstraat bev tuin met vruohtboomen keuken badkamer zolder kelder 2 ser res 7 kamers enz Spoedig te aanvaar den Koopprijs bil Ujk Br no 2193 bur dezer TE KOOP Boven - en Beneden woning gelegen J P Coenstraat beneden huis 1 Juli teeg bevatt gang 3 ka mers vele kasten keuken en tuin Prijs billijk ï ^ be vragen J P Coen straat 123 '- 2^20 FUnke JONGEN gevraagd voor ma - gazijnwerkzaam-heden oud min stens 15 jaar Eigen handig geschi-even brieven met opgave van leeftijd onder no 2301 bur deze -.- Iemand meest bui tenshuis werkzaam zoekt tersitónd een fri'sch SIT-SLAAP KAMERTJE Haar omstr 3 a gld per week liefst omtrek Singels lijn l Br no 2306 bur dezer TE HUUR GEVR een Woning door Rijkswerkman met vrouw en 1 kind voor de Bilt of Utr Br no 2177 bur dez GEBRUIKTE DUIT SOHE PIANO'S Door deze deelen wij onze geachte clien tèle mede dat wij door onzen grooten omzet van gebruik te Piano's genood zaakt zijn onze zaak uit te breideri Wij verkoopen daarom de aaaiwezige ge bruikte Piano's voor veel - verminderda prijzen Wij bieden U aan Duitsche ge bruikte Piano's van af slechts f 245 -^ Dus een prachtige gelegenhieid voor die gene die zich nog een instrument wenscht aan te schaffen Komt U eens zien ' Alleen deze week deze bui tengewone aanbie dingen Pianohandel W Houthuis Jr Amsterd Straatweg 298 2270 f 8 NAAIMACHINE Koopje voor dien prijs een zeer goed werkende Singer - naaimachine een prachtstoek beslist zonder gebreken spotprijs f 8 te zien Ambachtstraat 14 KUIKENS KUIKENS iü ets 45 cis Weer voorradig mooie gezonde Kui kens wit en patrijs Leghorns en Barne velders 40 en 45 et Ook eenige Kloeken met kuikens en bes te Broedeieren te koop Ook broed* sche Kippen Brem mers Zons^traat 15 bij Ma-liesingel 1699 TE KOOP een in prima staat zijnde Ehgelsch Hee renrijwiel slechts 2 maanden geloopen met idubb remmen nikik velgen freew heel en BercoJamp vaor spotprijs Oud wijkerdwarsstr 77 SCHOENMAKERS WERKPLAATS te huur midden der stad niet aan de straat Br no 2229 bur dezer DAGDÏENSTBODE gevraagd niet be neden 16 jaar Zich te vervoegen na S uur ' s avonds Kie vitdwarsstraat 24 2312 TS KOOP een mooi ruim Win kelhuis met mooie woning waarin ge vestigd is een goed beklante melkzaak Tevens boter kaas en eieren enz we gens familieomstan digheden Spoed ge wenscht prijs bill Br no 2166 bur dez SOO JUIST ONTVANGEN Nieuwe Zoutevisch O 30 en 40 <| per ' pond Hollandsche Nieuwe Harinig f 3 per 100 Ook por 25 ' verkrijgbaar D v.d Mars en Zonet V,^a terstraat 89 2K4 HUÏSEOUDSTSR Wodn eenvoudig spoorweg employé met 2 jongens 6 — S jaar vraagt een al lèszins betrouwbare en bekwame zelfst Huishoudster voor - aUe werkzaamheden ' Br no 2309 bureau dezer BNGSLSCHE LES Heer vraagt Engel sche les Br met pVijsopg onder no 23?2 bur dezer ¦ TE KOOP i een zoo goed als nieuw zeer solied Gebouw met 2 verdiepingen thans gebruikt als timmerfabriek ge schikt voor alle doel einden oolc als auto garage Te bevragen Wesierkade 15 Heer alleen vraagt flinke ONGEEÏ KAMER te huur liefst oude stad Br met prijs opgaaf onder no 2221 bur dezer HEEEENHUIS te huur in garni zoensplaats waarin thans pension is meit overname van stoffeering pi m f 500 — of gemeub Pracht gelegenheid voor gehuwd kok of op wachtgeld gestel de Br no 2349 bur dezer Er biedt zich aan een netto jonge WERKSTER voor heele dagen van goede getuigen voorzien Br no 2281 bur dozer OPRUIMING VifGrenbed - dets vuil geworden met eta leeren van f 55 voor voor f 35 Kapokma trassen 3 deelig 2 pers Peluw 2 Ku.s sens f 35 Strooma trassen 2 pers f 5 iCapokbed P«luw 2 Kussens f 18.50 J B vaa Luijn Pre diklieer«nstraa/t 4 Tacobijnenstraat 18 GEVRAAGD te huur of te huur met recht van koop een Winkelhuis om trek " Vogel enbuurt of Wittevrouwen of een hiüs te koop ' dat daarvoor inge richt kan worden Br met opgaaf van prijs-veiilangd onder n-o 2 277 buï dezer Een net jongmcnsch WGrkm,an nriddelb leettij-d zoe^kii KENNÏSMAKING met nette jonge ¦ dochter of weduwe 1 kind geere bezw om na GEVRAAGDoen flink Dagmeisje,pl,m 18 jaar P.G.,v.g.g.v in een kleinge:',in 2 pers Aan melden n.m 6—7 Jan V d Heijden straat 17 2184 SPOEDI Door nette jonge mcnschen met eon Kïh""d]é wordt ge vraagd 1 of 2 on gemeub Kamers te gen 3 of 4 gulden p wfek Br no 2310 bir dezer BROEDEIERENte koop van primafoktoom Riiodo Is lands Red a 20 et.Haan onverwant bi.J V d Hoef Hya cinthstraat 47 eindpunt lijn III en bijH de Ruiter Nieu we Keizersgracht 20 ingang Z-warte Wa ter - 2250 KOSTHUIS aangeboden voor net persoon met ge bruik van vrije - slaapkamer tegen f 10 per week Br no 2293 bur dezer TE KOOP voor billijken prijs,een zoo goed alsnieuwe kleermakers Singer Naaimachinewegens plaatagebrbij R Steenbeek,Van Lennepstraat36bis 2332 AMEUBLEMENTEN BEANDKAST Duitsc'ae PiaiMj Ameublementen wol moquette en leer roode Canapé 2 roode Crapeaux Bureau-Ministrc eik Buffet f 55 eik Boekenkast f 60 Veerenibedden Ledi kanten Slaa.pkamer Ameublementen.Intooopen Visch m.arkt 10 2362 Een flink DAGMEISJE gevraagd v g g v geen winkel werk Vredenhurg 30 SCHBÏJFWEEK Gep onderoff schi-ij ver vraagt schrijf werk aan huis goed handschrift Br no 2294 bur dezer HUWELIJK Nette weduw-,n met twee kinderen niet tot zijne last zoekt ikenmismakinig met een nette ¦ weduwe zonder kinderen of jonge vrouw tus schen de 40 en 45 jr Br no 2373 bur dez Spoed Spoed 1ste klas MODERN ^ AMEUBLEMENT f 289 — 2 ' m,odeme Fau te"uils ' 4 Stoelen pri m.a springveeren T'afel Axmirister Karpet Theekast ' 2 kleine Tafelt,ies 3 deelig Schoorsteen garniinur spotkoop je f - 200 — samen feS « Sp«cht8tra'at 4 W?3rdt GEVEAAGD tegen belooning 1 of 2 ongem Kamers voor net gezin met ééa ' kindje Brieven no 2319 btJr dezer ÏH KOOFAAWGES.een net Bui%erwoonhuis ne,tte sitand gelegen aan tram enWilhelm P,ar.k be vat b.n 2 " kamersaan snif;c gang WCkeuken tu'mtje metplaats bovjen 2 groote en 2 Meine ka mers Te bevragen:Hendrik de Keyser straat 6 Komt 1 Ju li leeg 2346 H C VEHHOEKS Pla.taanstraat 8 Ondiep beveelt zich beleefd aam voor al Ie voonkomende re paraties in ijzer ko per en blikwerk en ook gramafoons en parthéfoons alles te gen billijken prijs 2345 Net jongmeREch zoekt KOST ea INW Geen beroepslvost huis omtrek Amst Straatweg Bi " met opgaaf verl kost geld onder ao 2361 bur dezer Een nette ¦ WASCHVROÜW vraagt eenige nette wasschen prijs 6 et en gestreken 8 cent Brieven no 2295 bin ' dezer GBAMAFOOWS en PLATEN Pracht sorteering Pathéfoons in mah eiken staande en electr machines Platen van af f 1 — Groote platen f 2.10 Vertegenw „ His Masters Voice " In ruilen Verhuren Repareei-en Muziek handel H E Koelee Gildstraat 135 b.d Poort?tvaat T ^ KOOP een Herdersliond 4 maanden oud Ama liastraait 91bis 2335 Terstond gevraagd een nette DIENSTBODE yoor''da,g en nacht '' Adres ^ e.vr Bal jon Koniagslaan 12 GEVRAAGD voor direct wegens ¦ ziekte der vrouw een Hulp in de Huis houding Br no 336 bur dezer MOTORKIJ'WÏEL te koop ijsinck motor zoo goed alsnieuw 4J p.k zon der gebroken ' Tebevragen Kruis dwarsstraat 55bis.Utrecht 2291 Wegens vertrek TE KOOP een nog nieuwe Midden stands woning ¦ met voor en achtei tuin en schuur ben 2 ka mers en suite keu ken en kelder bo ven 3 slaapkamers groote overloop en vliering ' voorz va.n gas electr licht en closet Tc bevragen Hasseliweg--1.5 de ^ Bilt,.,„PT "\- ' ï^'SSeS TS KOOP oen zoo goed als nieuwe Kalkloods en Schaftlokaal een partij ijzeren dakra men voor T d N pannen en een par tij -* Brandhout Een en ander te zien en te bevragen bij de fa Hendrikx en van Sti'atén aan de in aanbouw zijnde school aan de Bus - ken ü!u,etst,ra.at ¦ al hiei / " V " ~ - 2-24i Jongelui die wen schen te trouwen vr.agen per 15 Juni eenvoudig gemeub SÏT-SLAAPK m^et keuken of kook gelegenheid Br nb 23S7 bur dezer Cabaret „ Modern " vraa ^ een nette PICCOLO vereisch'te 16 jaaren net ' voorkomen.Aanmelden ' s morgen tösschen 9—12 uur « 2340 " Voor direct gevr aan de Stoomwas scherij „ De Lelie ' Elinckwljk Utrecht een hoofd'juffrouw goed op de hoogte miet de strijk inrich-ting en goed met personeel ikunnende omgaan en een be kwajii ^ j.;^iEijö$trijik - stéi /,;" l">f^3i Spoed Spoed 1ste klas SALON AMEUBLEMENT ï 250 — Döor stil gaan ' wo -.¦ ïen te koop nog nieuw solied eiken Buffet 2 chique Cra peaux 4 Stoeien Tafel Th eekast en Biizettafe-UJes i 250 Zée ¦ spcht&tragi ^ DE ' t'AlK Teelingstraat 9 Tel 9-25 Piano's Brandkastentrans-port Verhuizingen goedkoop en net Men lette wel Had of heeft^gesn chefs of filialen Alleen T'eeliugs a-aat 9 - "-"-¦•¦' 3ig8 TE KOOP een keurig onder houden Burgenvoqn huis half Juli leeg te aanva arden koop som f 37CO gelegen achter Oudwijk Te bevragen v Hum boldtetmat 30 Ütr " S>'v^o.;;\j 2339i ANTHEACÏET 2.75 Deelnemers gezoch voor het gezamen lijk opdoen van een wagon Anthraciet a f 2.75 per H.L fran co bergplaats Br no 3219 huc,.de7Ai » In een net gezin is plaats voor een nette COMMEKSAAL huiselijke omgang en een vrij slaap kamertje Br ' no ^ 2290 iiur,j4ezer,„.)«E Er biedt zich aan tegen 1 " Juli een nette DIENSTBODE ¦ voor dag en nachi P.G ' " Ts.g.v " é'r.'''nö 2334 lliujs d««srj;ï»s"i ' AAl^BBODEN Oud Kerkhof 22bis Uurger^i'ddagmaal a 90 cerit per keer BrieverHnïö;";2^S Rr SCHüiFKOZWN te koop met raam werk compleet Ka naalstraat 89 2266 GEVRAAGD Flink DAGMEISJE gevraagd P.G v.g.g.v van 8—4 uur.Vrijdags den gehee len dag Zioh aan temelden Biltstraat43bis 2276 bij t-I Koen ' Mo reelsepark 10 am net Meisje P.G niet beneden 14 jaav van ' v.m half 9 tot n.m 1 uur vooi lichte diensten xAar meldiiig tusschen 7 on 8 uur Js avonds 229 TE KOOP een vrijstaand bur gerwoonhuis in dan om'trek van Rhenen eschikt voor alle doeleinden gelegen aan - Rijiksstraartweg langs tramlijn Br no 2263 bur dezer B z a ongeh jonge WERKSTER voor de geheel e Maandag en Dins dag en de Zaterdag middag v.g.g.v ook voor kantoor Br no 2273 bur dezer Jonge man-kanaries TE KOOP KOST EN INW aangeboden voor 2 nette personen h.b b.h aparte Slaap kamer Condities billijk geen beü-oeps kosthuis in een stil gezin Bessemerlaan 127 ' Elinckwijk Wegens huwelijk der tegenwoordige kan een nette KOSTGANGER geplaatst worden P.G of G.G prijb 12 gld per week alles inbegrepen Kanon straat No 22 Vertrouwd adres Vleutenscheweg 51 2271 TE HUUR TIMMERMAN biedt zich aan voor alle verbouwingen en tim.meirwerkijn Voor degelijk werk wordt ingestaan ' Uurloon f 0.50 Br no 2253 bur dezei - twee of drie onge meubelde kamers.Te bevragen Jut phaascheweg A 267 Liesbosch 2259 ZELDZAABI KOOPJE HUISORGEL te koop in prima staat bijna nieuw Billij,ke prijs ' Br no 2254 Idut dezer Twee nieuwe elec trische Lampen met prachtkappen ge heel compleet Te zien Voorstraat no 8 2bis Nette GEVRAAGD een ongem Kamer voor jonggehuwden Br no 2283 bur dezer DIENSTBODE gevraagd voor dag en nacht voor di rect Hendrik de Keyserstraat 67 Te koop gevraagd goede gebruikte PIANO Brieven met volle dige inlichtingen no 2323 bur dezer TE KOOP aangeboden een bij na nieuwe Kinder wagen voor den spotprijs vsin fl5 Grave van Solmstr n-N „ De TIJDGEEST '» Trekking van 1000 nummers ten overstaan vai Notaris A G iMnlié Maandag 4 Juni 1923 ErJ ^ vaa £ 1000 2816 12024 12987 148 « 20425 ' ¦ ~| 400 268 2732 7543 7920 i ' 200 6731 6904 8327 10461 20389 \ '..:' /\' 20791 \ ' c '-.' 100 381 6496 7440 7812 8612 ' \'- ¦'.¦ 110761265613315 1903319741 f # Fryreo van f 90 — dgen geld 33 2064 4254 7032 9407 12057 13824 15682 1819 3a 99 4414 7180 50 76 53157051820 107 2153 31 7431 950 » 12140 13903 15822 H 30 99 79 7545 9651 47 95 42 6C 201 2244 4580 60 9817 5614026 91 18485 2341 m 7602 76 12216 54 16435 185)f 81 « 51 00 10144 23 8516505 188 «< 483 2439 88 7310402 2814129 7 ft 502 56 4778 7707 12 61 31 3918917 57 59 4824 7848 1312387 14304 51 98 723 2512 4909 7908 85 1240S 7 16513 19024 80 2626 5032 801110506 94 14423 I68I1 19140 839 71 75 8133 IÜ602 12507 81 7419391 54 2S02 3407 8243 14 5214517 17002 19594 987 98 61 44 22 63 97 6 19837 1019 2901 5534 8340 10713 12620 14693 13 19914 1106 94 38 95 15 9314731 52 51 33 3088 5610 8512 7312881 ' 52 1721820013 48 98 67 53109391314814808 41 20205 1262 3371 5911 8607 1118813214 8617332 20354 66 3482 6030 3l U254 1814914 - 68 20567 ' 70 3553 6140 95 U 304 25 8417689 20537 1435 3837 0232 8789 5 481502817737 77 30 3911 6352 8910 1162 -/ 8515114 3920955 1558 85 68 9036 761333315263 9S 92 96 6369 9111715 581537217894 1665 4052 96 923Ü 1713470 8617936 81 72 6643 81 581356615426 57 1722 75 6818 93191195-113757 77 18031 86 4235 7007 68 63 1380S 15650 18160 435 81 74 - 36 42 2705 83 70 53 " 35 5035 7445 55 45 63 47 88 63 68 52 500 95 77 60 16 2810 82 89 « 63Ü 65 25 84 7599 44 '*'"' Later afiosbaar 44 2446 4616 7156 9268 U464 14247 15535 18618 60 66 ' 29 70 79 77 52 45 30 80 74 67 71 8011502 58 52 42 238 80 78 7220 82 314324 72 71 54 2508 82 26 9426 46 3616733 SS 89 24 4796 42 53 60 46 3518711 94 2S00 4886 88 7111503 48 16S61 61 99 24 4908 7306 95 84 6716941 97 328 65 35 21 9518 98 83 5018804 72 72 72 22 221173914429 55 15 ¦ 28 41 5317003 32 31 87 59 42 45 39 11806 77 58 99 63 33 99 6018979 80 4814509 6819013 9511928 31 69 19 30 4717104 36 95 26 82 50 5124 7706 69 12015 14718 41 95 99 5204 16 9724 27 26 62 625 2948 18 29 51 12146 33 81 52 81 5316 32 56 74 5717203 84 3109 51 35 5712395 77 371914488 70 70 50 9844 12402 83 46 46 712 3218 5402 84 9998 24 14810 86 19202 85 48 12 91 10008 46 ' 35 90 37 SS6 54 14 7810 9 79 71 17362 64 90 78 17 26 3412532 73 66 77 950 3326 40 5:i 42 73 76 "/ ö 87 66 82 46 81 10106 75149161740419427 91 3463 5511 91 7 95 85 9 95 1023 71 23 7901 261260515014 13 99 31 98 61 2 59 7 21 5219520 « 8 3511 83 6 98 48 42 64 64 70 61 90 3510217 66 72 71 72 1211 69 5652 STi 10331 1280 15126 76 84 1351 3558 69 8095 ' iO 33 34 17511 90 56 67 5705 8195 47 45 40 3319689 14Ó3 76 11 99 10409 48 63 4019715 18 81 57 8228 15 95 80 49 25 20 3713 65 34 2912928 92 17604 62 56 73 40 48 67 93 60198031543 74 5812 75 Bï 70 94 63 M 86 28 86 89 80 15202 81 55 1630 87 98 8326 1051013017 10 1772 » ê 53 90 5914 54 27 52 61 2Ö 7i 79 3813 35 62 85 70 84 71 199M 1731 60 m 86 1060313112 99 1784120009 - 32 62 77 8426 7 1415308 58 85 97 6077 49 2913278 54 67 20114 99 6101 59 41 13317 15439 84 l5 43 3934 77 77 10716 28 4417900 4069 39 6233 8555 38 80 83 54 73 1814 55 6301 59 6513462 84 55 75 44 97 28 6635 wt 9BI550O 58 20254 49 4060 42 63 1083313540 4 91 64 94 4100 57 65 39 78 4318001 8498 15 74 92 4613667 66 112C311 1936 21 89 8704 63 68 15637 54 20447 49 33 96 37 10938 13703 47 55 87 72 82 6480 65 63 85 64 57 20504 2059 97 6504 8807 11092 1382115717 18166 23 68.4234 8 811104 41 18 88 33 69 77 33 20 20 93 3o 1820Ö 3ö 94 94 37 24 3813907 93 3 41 2110 4302 76 44 57 47 99 29 93 17 SO 80 83 4915948 86 20604 35 6608 99 11226 64 97 18311 31 46 10 8909 69 6816167 22 53 4420 74 3911303 9916279 46 75 61 21 87 97 1314007 98 52 207)0 64 54 6789 9003 45 51 16331 18412 1785 55 93 37 5314II2 89 37 88 2205 77 6865 8311427 53 96 52 20310 2328 86 6941 89 28 58 16402 73 90 33 4500 44 9179 34 68 2518553 20921 40 70 7047 9232 39 84 69 ' 55 48 5 ] 72 50 33 431423116587 18603 89 ¦:'^''' W%m'"A5 ¦' W~'S\WiX ~ V '' SS priflcUist itond 1 l48?sy m.z 1 K.'i tJit d & StaatsGoorant 4 J Bij Eon T>eslxuit is ben-oemd tot fn de oirde - van Oi^aije-Na-ssau i zwaarden de ordxjnnans-officier ' Koningin de le-lnitenant van diei -¦« n staf jhr H I B T H van He is benoemd tot ontvanger der h-atie en domeinen te Oss - W C Iha'ns i n gelijke betrekking te Ze-v is aan W Sprenger op zijn v eej-vo'l omtslag verleend als adjur « lies bij de toix)gTafischÊ ditrioht — o — Het bezetek van Koning Ha van Noorwegen Uit Christianaa wordt aan d < Ct gemeld De Eidsvold onder bevel va mandenr-kapitein Petersen met Haakon en genrolg aa/n boord Zaterdaigmiddag 5 u 20 het ai zette koers naar het Zuiden K Maud verge.'zeMe den Koning aa en nam daar afscheid O-p vers den Koning waren geen officie sonen bij het vertreik verschei werd bijgewoond door een groote te die den Koning hartelijk to Toen deze in de koningslcep H eerehrug verliet dondeioond liclatte Zaterdajgmiddag 5 u 20 het anker en zette koers naar het Zuiden Koningin Mand vergeselde den Koning aan boord en nam daar afscheid O-p verzwek van den Koning waren geen ofticieele per sonen bil het vertrek verschenen da.t werd ib^gewoond door © en groote menig te die den Koning hartelijk toejuichte Toen deze in de koningsloep Hjeme de eereiirug verliet dondeiiden van de Al^ershusvesting en van de Eidsvold de 21 geè-mikelijke saluutschoten Op het Engelsche dagschiii Thunderer met vlag en wimpel in top pa-radeerden de - manschappen De zon scheen op da fjord waar tai wan twitte zealen der voorjaarsregaAta kruisten aan welke ¦ kroonprins Olaf deelnam Het programma ter gelege-niheid van ïiet beizoek van koning Haakon aan Amsterdam luidt als volgt Dinsdag 5 Juni 9.58 uur jvm Aan komst van de Koningin aan het Cen traal Station 11.30 uur vm Aankomst van den koning van - Noorwegen aan - den Dokkumsteigeir 1 uur nm Dejeu-ner 2.ia mm Uitrijden tot ihet ibrengen van een ' bezoek aan heit Rijksmuseum en het maken van een rondvaart door de ' haven 6 uur n.m Terug ten Paleize 7.30 u«r njn Audiëntie van dea Koning van Noorwegen ten Paleize 8 uur nm Galadiner ten Paleize Woensdag 6 Juni 11.03 uur vm Ver trek van de Komngin en den koning van Noorwegen pear trein va.n het Cen traal Station naar - Soestdijk Van Noor§che zijöe worden aan liet Hdtil de volgende biografische bijzon derheden over den Koning ivan Noorwe gen medegedeeld Koning Haakon de Vlle ' de tweede zoon van Koning Frederik de VlIIe van De-nemarken is geiboren op 3 Aug 1872 Pa-ins Carl van Denemarken bezocht de T>eerHsoiie maritaeme school en klom ver volgens op tot den rang van kap.iteic Hij Imwde op 22 Juli 1896 met Prinses Maud van Engel-and dochter ivan Ko ning Eduard Vil Toen de ' Noorsc'ne troon opengevallen w-ias na bet verbrek-sn van de unie tus schen Noorwegen en Zweden op 7 Juni 1905 richtte de Noowsohe regeering zich tot - P-rins Carl die aannam Koning vau Nooiiwegen te iworden op voorwaarde dat het Noorsche volk zelf deze'keuze door een volksstemming goedkeurde Overeenkomstig de beslissing van bat Storting had deze volksstemming plaats op 12 en 13 September 1905 ihet resul taat wa/S dat 239.563 kiezers zich uit spraken voor de keu-zo van Brins Cari als Koning terwijl 69.264 eSn republl keinsclie constitutie gswensoht aohtteii Na deze volkssfem-ming sprak h-.;t iStorting zich op _ 13 Novenalber met alge meene stemmen'voor de troonsbestij-giag van Prins Oarl uit De niesuwe Koning die — om een scha kel te vormen met de traditie van de Noorsche koningen uit de middeleeuwen — den naam Haakon had aang-enomen deed zijn intocht te Christiania onder luisterrijke plechtigheden Het volgend jaar op 22 Juni 1906 / werd het vorstelijk paar in de ouci -^ kathedjaal van - Ta-ondii-i.jem < Dw)nt heim gewijd Toen Koning Haakon verleden jaar zijn óOsten verjaardag vierde - heeft ds gansche Noorsche pers uiting gegeven aan de groote sympatbie en de wuvrne toegenegenheid weike de Koning ondar alle klassen van het Noorsche volk heeft weten te verv/erven dank zij izijn ' in licht en zijn beminnelijkheid Het - N'OOTScfhe vorstenpaar Iheeft een - zoon den kroonprins Olav op 2 Juli 1303 geboreai Ee n wisselhuis je inge s to rt Op het Lehter Bahnhof te Eerlajn s Zaterdag een achteraitrijdende leego trein ontspoord en vervolgens in voUe vaart op een wisselhuisje geloopen dat ireenstoi-tte De - vier - beambten die zich in het huisje bevonden werden onder de puin en bedolven Een hunner was op slag dood de overige zijn min of meer ernstig gewond Men vermoedt dat een der gev/onde beambten een - wissel ver keerd heeft gesteld en zoodoende zelf ' t ongeluk heeft veroorzaakt Vrijwel den heelen dag was het verkeer op het Lehrter Bahnhof gestaakt Alle ü-einen moesten omrijden Een geheimzinnige autotocht Een automobiel die met groote snel heid Madrid kwam binnen rijden reed tegen een lantarenpaal op Drie perso nen w.o de chauffeur sprongen hoe wel zij gewond waren uit de auto en sloegen op de vlucht H-et parket heeft in de auto twee groote reistasschen in beslag genomen waarvan de inhoud verdacht zou zijn Ernstige overstroo min g e n Overstroomingen hebben het dal van de Sesia Itaüö geteisterd Er is schad " aangericht aan wegen e.ü huizen eil er jiïrp 6 dooden - -^ '¦.-'' ¦->'' ¦•• ''''" ' Gratificaties bij ibuw3lii & Door den Ministerraad is een nieuwe " regeling vastgesteld ten aanzien va-n de tcekenning v an gratifieatiën aan vrou welijke ambtenaren bij ontslag uit ' s Rijks dienst v.-egens huwelijk meldt de „ Msb " Deze regeling komt op het vol gende neer a Zij d-raagt een afloopend karak ter zij zal alleen worden toegepast tenbehoeve van de vrouwelijke ambtena ren dde wegens en bij het aangaan vaneen huwelijk eervol ontslag iiit hare be trekking - vragen reeds vóór dien datumafloopende korting vo-or eigen pensioeniiebben betaald b ¦ vToywelijke ambtenaren die nahaar huwelijk nog eenigen tijd in dienstblijven komen voor de gi'atificatie nietin aamr.erking c vrocuwelijke ambtenai-en ' aan wiepensioen wordt verleend of die rechthfebben op uitgesteld pensioen vallenook bui ien de regeling d de gratificatie wordt bepaald op ' tbedTag hetwelk de vrouwelijke ambte naar voor 1 Januari 1920 aan afloopendek.^rting voor eigen pensioen heeft be taald en wa,ai-voor geen vei-goeding inden vorm eener toelage oj anderszins wordt genoten - ¦ lir - GEVRAAGD H Koeti ' ïlö elsepark 10 s>m et Meisje P.G iet beneden 14 jaar an v.m lialf 9 tot m 1 uur vjooi ichte diensten x\ar leiding tusschen 7 n 8 uur ' s avonds 2297 z a ongeh jonge WERKSTER voor de geheela daandag en Dins lag en de Zaterdag niddag v.g.g.v ook ¦ oor kantoor Br 10 2273 bur dezer longe man-kanaries TE KOOP Vertrouwd adres yieutenscheweg 51 2271 Wegens huwelijk der tegenwoordige ian een nette KOSTGANGER geplaatst worden P.G of G.G prijs 12 gld per week alles inbegrepen iKanonstraat No 22 TIMMERMAN Ibiedt zich aan voor alle verbouwingen en timmerwerken Voor degelijk werk wordt ingestaan " Uurloon f 0.50 Br ino 2253 bur dezer HÜISORGEL te koop in prima istaat bijna nieuw BUlijke prijs Br iHO 2254 buT dezer GEVRAAGD een ongem Kamer voor jomggehuwden Br no 2283 bur dezer Te koop gevraagd goede gebruikte PIANO Brieven met volle dige inlichtingen no 2323 bur dezer riJDGEËST " ummers ten overstaan vat A G Mulié 4 Juni 1923 5 1202 '» 12987 14843 20425 2732 7543 7920 1 6904 8327 10461 20589 91 6496 7440 7812 8612 6 12656 13315 19033 WZiC 90 — idgen geld - 9407 12067 13824 15682 18195 50 78 53157051820 950812140 13903 15822 U 9651 47 95 42 6C 9817 5614026 911848a Ï6 12J16 54 16436 I8ciI6 0144 ZJ 8516505 I8S « 10402 2814128 7 ^™ 12 61 31 3918317 1312387 14304 51 99 85 12403 7 16513 19024 0506 94 14423 I68II 19140 Q6Ü2 12507 81 7419391 14 5214517 17002 19594 22 63 97 619837 10713 12620 14693 13 19914 15 9314731 52 51 7312881 5217218 20013 - 1093913148 14808 412020s 1118813214 8617332 20^4 11254 1814914 - eS^OoeT U304 25 8417689 20637 5 481502817737 77 BI62 '/ 8515114 39 20955 76 13333 15263 96 J1716 581537217894 17 13470 86 17936 58 13666 15426 57 1195413757 77 18031 6313806 15650 18160 aflosbaar 9268 11464 14247 16635 1861S 79 77 52 45 308011502 58 52 4282 314324 72 71 9426 46 3616733 SS 53 60 45 3518711 7111603 4815861 61 95 84 6716941 97 9518 98 83 50 1S804 221173914429 55 l3 28 41 53170(B 32 31 87 59 42 4d 39 11806 77 58 99 63 33 99 6018979 80 4814509 681901395 11928 31 69 19 9630 30 4717104 44 36 95 26 69 12015 14718 41 9724 27 28 62 51 12146 33 81 56 74 5717203 5712395 77 3719144 9844 12402 83 46 46 999a 24 14810 8619202 10008 40 35 90 37 9 79 71 I73Ö2 64 34 12532 73 66 77 42 73 76 76 81 10106 75 149!5 17404 19427 7 95 85 9 95 26 125C3 15014 13 99 Sü 7 21 5219520 i 98 48 42 64 64 i 10217 6H 72 71 72 > 10331 12800 15126 7ö 84 j 3Ü 33 34 17511 & 47 45 40 3319689 3 10409 A6 63 4019715 i 15 95 80 49 26 4 2912923 9217604 62 1 48 67 93 6019803 5 63 70 94 63 6 » 80 83 re 11225 D9 69 B9 11303 39 84 69 55 48 43 14231 16587 18605 ^ „ 89 46 ' -'^¦^ mssiT -^- f - S9 ^^ 14S7&M laji H87S 8015202 81 53 B 1051013017 10 17721 S H 27 52 61 a 71 85 70 84 71 19964 16 1060313112 99 1784120009 16 7 1415308 58 83 2913278 54 67 20114 9 41 13317 15439 84 l5 7 10716 28 44 17900 40 5 38 80 83 54 73 ra 6513462 84 55 75 fö 74 9315500 58 20254 B3 1083313540 4 91 ' cA 65 39 78 4318001 84 82 46 13667 66 11 2C311 B4 63 68 15637 54 20447 B7 1093813703 47 55 87 63 85 64 57 20504 D7 11092 13821 15717 1816fi 23 8U104 41 18 88 33 20 20 93 3018200 36 24 3813907 93 3 41 M 57 47 99 29 93 4915948 86 2060-1 64 97 18311 31 6816167 22 53 9916279 46 73 B7 1314007 98 52 20710 03 43 51 16331 18412 17 37 5314112 89 37 88 6311427 33 96 52 208IÜ m 28 5816402 73 _ ÖÜ 179 34 68 23 18553 20921 UTeEÜHT'SEH MIEnW SHII&H Mn 28 MaiPffaj 4 Jun 1921 ~ TWEEDE Bim iMJ-Mum '''"^»» In het tegenover liggende winkelhuis van den ' heer Jiunin barstten de spiegel ruiten Al les was ' vefrzekei-d —<«— Het Rotterdamsche tiiminor huis Ter a-an-vulUng van ha.ar medodee lingen in zake de onregelmatiglieden aan het Stadstimmertiuis te Rotterdam deelt dé Voorwaarts " mede dart als ge volg v an het ingestelde onderzoek B en V / met ingang van 30 Mei jl twee ambtenaren nl de hoofdopzi-chter G en de opzi-chter B hebben ontslagen we gons hèt aannemen van fooien van aan nemers in iwin kv.faM'teit Een tweetal an dere gevallen ¦ van emstigen aard moe ten - nog in behandeling zijn _ o — ïn-braak Bij ' Wierden hebben eeni ge bandieten zich toegang verschaft tot de woning v-an den heer Roeloffsen bak ker te Hooge Hexel Na hun bezoek werden vermiist twee heerenrijwie-len een heeirencostuum een paar " nieuwe schoenen goud en zil verwerk en ongeveer 25 gulden aan con tanten In den - winkel ontbraken bo-vendien t-abak en si-garen een wittebrood en een twintig stuks K'svatta;-chocoladie Vóór zij vertrokken hebben de onge wenschte gasten deo irrwendagen menseh versterkt ¦ De poEtie doet ijverig onderzoek Het noodlottig auto-onge luk bij Arnhem Naar aanleiding van het droevig auto-ongeluk op den Apel doomschenweg bij Arnhem worden nog de volgende nadere bijzonderheden me - Ernstig m ot o r-o n g e i uk Door het breken van de voorvorH van zijn motorrijwiel op den Girmeken weg bij Breda is do heer Bode Jr komen te vallen Hij werd zvmar gewond opge nomen Zijn toestand is levènssevaar lijk Apart telefoonnet Te's Gra venhage is men voornemens een apart telefoonnet aan te leggen ton - dienste van de politie De burgemeester vaa Maasdam Naar uit Dordrecht aan de „ Tel " wordt gemeld beeft de a-rrondissemeats rechtbank aldaar den heer 1 E M Klaar buigemeestör - vsn M-aafida-m thans in ari'est te Doi-drec-ht laül-iet ver klaaird OVEiRZIGEOT ' De laatste loodjes wegen het awaarst — da-t biykt ook weer op de conferen tie te Lausanne Zaterdag hebben de geallieerde afgevaaidigden Ismet pasja en de financieele deskundigen vergaderd en de besprekingen voortgezet over de munt waa/rin de Tiiiksche coupons zou den worden betaald maar men kwam tot geen - resultaat De correspondent van de JPetit Pari sien " te Lausanne bespreekt ^ beslist het bestaan tegen van Fransch-Turksche overeenkomsten waarop in sonunige bladen wordt gezinspeeld en waardoor de Fransche onderhandelaans zouden gebonden zijn wier con-cessdes aan de Turksche eaai hieidoor zouden worden verklaard Er - bestaat tusschen BVankrijk en de Kemalisten geen enkel ander accoord dan - dat van Angora waarvan de tekst in zijn geheel is gepubliceerd De Fran sche concessies aan de Turken komeo uitsluitend voort uit den opredhten wensch naar een spoedig herstel van den vrede in ' het Naburige Oostea Millerand en Poincaré zijn op hun róis in den Elzas ook te Saverne geest driftig door de bevolking ontvangen Millerand dankte den burgemeester in zijn antwoord op diens toespraak voor het aanbod van medewerking om Duitsohland te dwingen zijn vei plich-tingea na te komen Dreigendealgemeene sta king te Keulen KEULEN 2 Juni De „ Rheinische Ztg " meldt dat in een vergadering van communistische bedrij f sraden gister avond is besloten Maandag in het gan sche district Keulen de algemeene sta king af te kondigen Uitvoering van de Sotewet De inspecteur van het zuivehvezei tevens rijkszuivelinspecteur heeft de aandacht van belanghebbenden op bet volgende gevestigd « rhviift » a Art 7 lé lid der Boterwet scbnjn Verduistering Ten nadeelo van een bewoner der Ceintuurbaan te Amsterdam is door een bewoner van Arnhem een bedratg van f • 491.50 verduis terd - Ontploffing Zaterdagavond is op het photografisch atelier van de fir ma Ladée aan den Nieuwendijk te Am sterdam een flesch met magnêsium poeder gesprongen waardoor een groo te verwoesting is aangericht De ont ploffing ging gepaard met een geweldi gen knal die in de zeer drukke nauwe straat niet weinig opschudding veroor zaakte In het atelier en aangrenzende vertrekken die zich op de eerste ver dieping bevinden werd vrij-wel alles vernield o.a een groot aantal platen en eenige kostbare toestellen De deu ren waren ontzet en de sponningen aan de ramen weggeslagen Van de der de verdieping der tegenoverliggende huizen zijn de ruiten gesprongen Op bet oogenblik der ontploffing was er gelukkig niemand op het atelier aan wezig een oogenblik tevonen had een der firmanten het verlaten Een begin van brand door de ont ploffing veroorzaakt heeft de brand weei gebluscht voor dat op alle margarineverpakkin gen of is de waar onverpakt op deze zeU het woord „ margarine " moet voor komen Onder verpakkingen - worden te vens verstaan alle z.g binncnwikkels ook al zouden de buitenste verpakkin gen van een z.g sluitetiquet zijn voor zien De ministorieele beschikking van 23 Febr 1923 directie van den land bouw no 259 5e afd geeft hieromtrent de noodige voorschriften Aan de hand van deze beschikking is voor sommige verpakkingen waarvan de opschriften van geenerlöi misleiden den aard zijn doch waarop het woord „ margarine " niet op de laatst voorge schreven wijze voorkomt alsnog ver gunning verleend onveranderd te wor den gebruikt tot uiterlijk 1 Sept e.k Ten aanzien van de wijze waarop de letters van het woord „ ma-rgarine " moe ten worden aangebracht schrijft de mi nisterieele beschikking van 29 Juli 1902 voor „ dat bedoelde letters zullen moe ten - svorden aangebracht in donkere on uitwischbare kleur duidelijk afstekend op lichten grond of in lichte onuit wischhare kleur duidelijk afstekend op donkeren grond " Opgemerkt moet worden dat het een enkele maal is voorgekomen dat van dit voorschrift eenigermate is afgewe ken b Art 11 2e lid der Boterwet schrijft voor „ dat bij het woord „ margarine " op de waar en de verpakking geen an dere toevoeging geoorloofd is dan de naam of de initialen van den bereider van den verkooper en van de plaats van herkomst en dan de in den handel algemeen gebruikelijke aanduidingeq van de qualiteit der waar " Toch komen ilog herhaaldelijk op de verpak'idngen plaatjes of ook aanprij zingen van de waar voor soms van min of meer misleidenden aard Elk gebruik van afbeeldingen van aan duidingen on van opschriften welke niet onder de bovenvermelde uitzonde ringen vallen is echter als een overtre ding van bovengemeld wetsartikel te beschouwen Aan de rijks-zuivelvisiteurs is thans opdracht gegeven om behoudens in ge vallen van grove overtreding van bo vengemelde voorschriften onder a en b genoemd tot 1 September 1923 waar schuwend op te treden Na dien datum zal echter de hulp der justitie worden ingeroepen om de toe passing van bovengemelde wettelijke voorschriften met alle gestrengheid te kunnen handhaven BERLIJN 3 Juni De „ Vossische Zei tung " verneemt uit Elberfeld De sta kingsbeweging in het industriegebied houdt aan In de mijnindustrie is wel is waar na de voorloopige overeen li-omst in zake de loonkwestie rust in geti-eden maar onder de fabrieksarbei ders en met name in de metaalbranche heeft de agitatie nieuwe sucessen te boeken Zaterdag is in drie gi-oote be drijven der metaalindustrie te Barmen het werk neergelegd Hardnekkig doet het gerucht de ron de dat Radek zich in het Ruhrgebied bevindt De actie der politie tegen de leiders der mijnwerkersbeweging en on lusten - worden voortgezet Er zijn on geveer 500 personen gearresteerd om verhoord te worden Bij de huiszoeking werden groote hoeveelheden wapens en ammunitie gevonden De raddraaiers der beweging zijn echter ontkomen Eenige van hen zijn gesignaleerd in het industrie-gebied van Hagen waar zij hun propagandistische werkzaamheden voortzetten Ook daar is het hun gelukt een aantal bedrijven stU te leggen De Fransche Kacner nam een motie van vertrouwen aan waaarin wordt uit gesproken dat de regeering m staat zal zijn de republi-kejnsche instellingen te beschermen tegen aanvallen van wel ke zijde odk De motie stond in verband met het ontdekken van een royalistisch complot De - royaUsten ook wel „ camelots du roi " genoemd zijn te Parijs dn den laatste n tijd zeer roerig en zij passen fascisti sche gebruiken op hun tegenstanders toe Zoo werden de Kamerleden Sang nier en Moutet en het oud-Kamerlid Violette ' s avonds in verschillende stads wijken te Parijs door royaUsten aange vallen Moutet liep stokslagen op ea moea in een apotheek worden vertoon den Eerstgenoemde is democratisch katiho liek beide anderen zijn socialisten De aanval geschiedde op de wijze der Ita liaansche fascisten Pe royaUsten om sdngelden - ban slachtoiffers ranselden hen af besmeerden ze met teer en stempeiinkt en dwongen hen daarna wondea'olie te drinken Een der aange vallenen Sangnier gelukte het de aan randei-s van zioh af te slaan De fascis tische „ grap " - had toen een naspel ia de Kamer waar de leider der royaUs ten Léon Daudet de eigenaar van de „ Action frangaise " zoodra hij het Ka mergebouw was - binnengetreden van ver schillende collega's Kamerleden - liet aan bod van een pak slaag kreeg De twist liep zoo ' hoog dat Moutet — een der slachtoffers van den vorigen avond met een verband om ' t hoofd en zijn arm in een doek — tusschenbeide moest komen om te beletten dat Daudet t3 hardhandig werd aangepakt Jhr Boreel woonde Vrijdagavond een feestelijke bijeenkomst bij in hotel de Zon te Arnhem ter gelegenheid van de benoeming van majoor Kambonnet tot commandant van de rijdende artillerie | Omstreeks half drie ' s nachts vertrok hij met baron van Pallandt den jong sten zoon van mevr van Pallandt wo nende aan den Veljierweg te Arnhem per auto naar Deventer Bij de houten noodbrug op den Apeldoomschenweg reed de auto klaarblijkelijk in snelle vaart tegen de leuning op die over een lengte van negen meter afbrak De auto viel een gedeelte van de helling af en kantelde om Jhr Boreel geraakte tus schen de stuurstang bekneld en was ver moedelijk niet direct dood Baron van Pallandt lag toen men hem ' s morgens vond plat op den buik met de auto op zich Hij heeft ernstige inwendige kneuzingen gekregen In de buurt waar het ongeluk plaats vond heeft men ' s nachts wel is waar een slag gehoord doch men had daar geen aandacht aan geschonken Om vijf uur Zaterdagochtend werd het ongeluk eerst bemerkt Toen bleek jhr Boreel reeds te zijn overleden Een Frans ch vliegtu i g bij N e u r e Q b e.r g in beslagge - nomen PARIJS 2 Juni Twee Fransche vlie gers hebben bij Neurenberg moeten landen hun toestel en de lading wer den in beslag genomen De bestuurder werd gevangen genomen doch op pa rool - vrijgelaten Verdronken De 35-jarige kleer maker J G te Leeuwarden is ondei ' Eemewou-de bij een watertochtje ver dronken na een aanvaring Een arbeider m ishan de 1 d Dezelfde arbeiders die Vrijdag het werk hebben hervat bij de Nederl Scheepsbouwmaatschappij te Amster dam hebben zich ook Zaterdagmorgen weer gemeld Een enkele was wegge bleven doch daarvoor waren anderen in de plaats gekomen De politie had weer voorzorgsmaat regelen genomen De strenge afzetting bleef gehandhaafd Tegen twaalven begon zich ip de Czaar Peterstraat langs de Kattenbur gergracht en in de zijstraten de menigte te verzamelen Ondej het pu bliek waren veel posters van de ont slagen stakers Zij werden herhaaldelijk dooi de po litie tot döorloopen gemaand De sterke politiemacht waaronder ook ruiters benam hen de gelegenheid om de arbeiders die zich om half een naar huis begaven in de Czaar Peter straat langs de Kattenburgergraoht of in de tram lastig te vallen Sommige posters trachtten echteij ia de zijstraten huji slag te slaan Zoo zag een jeugdige arbeider die al leen in de Oostenburger Middenstraat liep op v/eg naar huis een - wielrijdei op zich Af komen die van ' de fiets stapte en hem met een hard voorwerp vermoedelijk een boksbeugel op den neus sloeg De mishandelde vluchtte eeji winkel binnen waac hij door « ie politie werd ontzet Na door den geneeskundigen dienst te zijn verbonden werd hij naar het Bin nengasthuis vervoerd Het neusbeen was gebroken De man die met den boksbeugel sloeg is ontkomen De mishandelde weet niet — aldus meldt het Hdbid — wie de da der is en kan hem maar heel vaag be schrijven Do " klinkers van buiten die in het Lloydshotel logeerden zijn per boot naar het Centraal Station vervoerd Zij komen deze week terug Het ven'oei verliep zonder inciden ten De politie had bij ' t CentE St voor de afzetting gezorgd De aanbrengers van S c h 1 a getter gearresteerd BERLIJN 2 Juni Naar'de blad-an roededeelen zijn de beide mannen aan wier verraad de arrestatie van Schlaget ter door de Franschen te wijten is ge weest thans gevonden en gearresteerd Nadere bijzonderheden konden nog niet worden medegedeeld SpooTwegongelvi i-n Op - Van andere zijde wordt nog het vol gende gemeld De heeren K baron van Pallandt on jhr W C Boreel Ie luitenant der huza ren te Deventer roden omstreeks drie uur ' s nachts de brug op in de richting van Apeldoorn De heer van Pallandt chauffeerde Door een nog niet opgehelderde oorzaak is de auto die aanvankelijk aan de rech terzijde van den weg reed ongeveer 2 meter op de brug naar links uitgescho ten De auto reed het verhoogde voetpad op verbrijzelde de brugleuning over een breedte van 9 meter en sloeg toen over den kop in het ravijn Jhr Boreel was terstond dood Baron van Pallandt werd ernstig gewond gevonden De zoon van den landbouwer Weyers op „ Ruimzicht " wonende hoorde des nachts een hevigen slag keek uit het raam doch zag niets bijzonders fiij dacht dat er iets gebeurd was met de zandtreinen op riet terrein van het bouw bureau in de onmiddellijke nabijheid Toen Gerrit Uit de wiolsporen blijkt dat de wa gen aan de rechterzijde de brug opreed en 24 meter op de brug naar links is gezwenkt Op tiet verhoogde - voetpad is niet kracht geremd hetgeen te zien was uit de wielsporen op die plaats welke verbreede afdrukken van de wielbanden vertoonen Mogelijk is dat de stuurin richting plotseling in ' t ongereede is ge raakt Een der achterbanden van de aufo is gesprongen Of dit gebeurd is voor af na den val kan niet worden vastgesteld p e r-S i 1 e z i ë OPPELN 2 Jimi Hedennacht om 12.40 reed een personentrein op het tra ject Ratibor Kandrzin vermoedelijk doordat de trein door het signaal om te stoppen heenreed op een goederen trein die voor het station Kandrzin stilhield wegens een defect aan de lo comotief De hoofdconducteur en een hulpconducteur werden gedood terwi ^^' een wisselwachter gewond werd Auto-ongeluk. Te Bochum is een Fransche - vracht auto op den hoek van een straat met volle vaart het trottoir opgereden Een jong meisje is gedood enkele andere voorbijgangers zwaar gev/ond nield Dertig dorpen en gehuchten hinf " nen een straal van 14 mijlen werd «^ eveneens verwoest In Turbet Heid » werden 40 lijken geborgen in - de oral | gende districten 2200 Detreinbandietenin CTi i n a W^eer vier gevange n-eia in vrijheid gesteld TIENTSIN 3 Juni Volgens een tele gram uit Tsaötsjwang zijn wederom vier buitenlanders die door de trein bandieten gevangen werden gehouden n.l een Amerikaan twee Britsche on derdanen en een Mexicaansch burger onvoorwaardelijk in vrijheid gesteld en heden in het kamp aldaar aangekomen Men verwacht dat de acht andere vreemdelingen eveneens spoedig zuUea worden - vrijgelaten Na de staking in België BRUSSEL 2 Juni In het algemeen kan men zeggen dat de staking over 5s hoewel er hier en daar nog enkele sta kers zijn zooals bijv te Antwerpen In v^'schilleiide gemeenten hebben de spoorwegmaunen het werk hervat in ti^oepen met muziek voorop en met rui kers waarmee zij de locomotieven ver sierden Maar bijv te Ledebeng te Ant werpen te Schaerbeeck en te Brugge liepen er arbeiders en beambten voor aan die bestuuiders van het nationaal syndicaat waren Toen zij op hun werk ¦ kwamen verzochiten hun chefs hun naar huis te gaan omdat zij ontsla-g>3n waren De aardbeving in Perz i ë 2240 personen gedood TEHERAN 3Juni.Volgens officieele mededeelingen met betrekking tot de aardbeving welke in de nabijheid van Turbet Heideri heeft plaats gehad wer den tal van bazaars in deze stad ve » Mond - en klauwzeer Onder den veestapel van den veehouder K Oosten te Oosterzee Fr bestaande uit 30 stuks hooi-nvee is mond - en klauw zeer uitgebroken Dit is het eerste geval in die ge meente — e — 70.000 inwoners Het bevolkings register van Nijmegen gaf op 1 Juni 70.000 inwoners aan Geen kleinigheid Gister nacht heeft bij de politie van't bureau Warmoessti-aat te Amsterdam een Franschman aangifte gedaan dat hij in een berucht perceel aan de Gelder schekade is beroofd voor een bedi'ag van f 36.0000 De belangrijkste telegrammen a-ic w.s ontvingen aangeivuld met die aan N R Ct ' Hdbl en Vad laten we hier volge-n Beter laat dan nooft Een jon geling te Dantumadeel bijna acht we ken als soldaat in dienst - heeft thans be richt gekregen dat hij vrijgesteld is wegens broederdienst Een wel wat late ontdekking De geplunderd e kiosk te Rot terdam Men herinnert zich nog welücht den diefstal in de kiosk aan het Oo« plein te Rotterdam De juffrouw die dienst had was door een haar onbeken de vrouw weggelokt door de mededee ling dat de directeur haar spreken moest ten bewijze waarvan zij een brief van dien directeur overhandigde Deze vrouw is thans — naar de „ Tel " meldt — mat haar handlangers gearres teerd Het is mej K huisvrouw van P Tevens zijn gea.n'esteerd haar man P en haar broeder K die naar later bleek haar behulpzaam waren bij de plu nde-ring van de kiosk Aanvankelijk ontken de mej K alle schuld Bij een huiszoe king vo nd de politie echter een stukje papier dat afgescheurd bleek van het papier waarop de gefingeerde brief was geschreven De twee stukken pasten vol komen op elkaa - Zij v-icl d.-ïor de mand en heeft thans eene volledige bekentenis afgelegd Schieten op smokkelaars Te Winschoten Bovenhuren werd eer gistemacht op D Coops en G T Noord berger beiden te Hoogezand woonach tig geschoten door de kommiezen Zij werden verdacht van smokkelen Laatst genoemde werd getroffen in de knie hij moest naar het ziekenhuis te Gro ningen worden vervoerd Coops werd aangehouden Omtrent deze aanhouding v/ordt na der gemeld dat de kommiezen in hin derlaag lagen toen een auto van een erf afkwam Aangeroepen weigerde men te stoppen waarop werd gescho ten Een zekere Noordberger werd ge troffen De auto bevatte voor 2^00 gul den Duitsche spiritus Een der inzitten den had een browning in zijn bezit Voortvluchtig Volgens de „ Rotterd " heeft de heer J L H hoofd der opennbare school te Terbregge nabü Hillegersberg zijn v/oning verlaten met onbekende bestemming Msn brengt zijn geheimzinnige verdwijning in ver band met onregelmatigheden gepleegd met de kas der Boerenleenbank te Ter bregge v;aarvan hij beheerder was Er moeten vele gedupeerden zijn De con sternatie onder de bev/oners van het dorp is groot Het blad verneemt ' lOg dat de voort vluchtige Dinsdagmiddag is vertrok ken en Dinsdagavond bij familie te Scheveningen is geweest Sindsdien heeft men niets meer van hem verno men Ruggegraat gebroken De lijnwerker H v H te Gorinchem is bij het repareeren van een telefoondraad uit een 8 meter hoogen paal gevallen waarbij zijn ruggegraat is gebroken De ongelukkige die onuitstaanbare pijnen leed is per brancard naar zijn woning vervoerd Uit het Ruhrgebied Bommen ontplof i DUSSELDORF 2 Juni Er is van nacht hij het voorbijrijden van een ko lentrein een bom ontploft tusschen Ra tingen en Lindhoff waardoor 13 wagens ontspoorden Ook bij het voorbijrijden van een locomotief tusschen Treusdorff en Seghurg is een bom ontploft Doodgeschoten KEULEN 2 Juni De Kölnische Zei tung verneemt uit Trier dat daar in den afgeloopen nacht op de groote markt de tuinman Ditz is neergescho ten Doordat er een oploop ontstond kon de politie de daders niet dadelijk in handen krijgen Volgens ooggetuigen waren het twee separatisten De bezet tingsoverheid heeft vandaag hun aan houding verboden Een dagbladbureau in be slag genomen DUSSELDORF 2 Juni De Franschen hebben beslag gelegd op de bureaus van het Dusseldorfer Tageblatt wegens een v.-oigering der directie om voor de Fran schen geïllustreerde bladen te drukken De Franschen zullen daarmee nu zelf beginnen Het gansche personeel heeft geweigerd voor de Franschen te wer ken Uit Arnhem v.-ordt nader gemeld dat de toestand van baron van Pallandt thans zeer gunstig is Hij blijft voorloo pig in het Diaconessenhuis —»— Failli ssementen Uitgespro!«n M J baron van Pallandt automobisl hsndelaar Hilversum Soestdijkerstraat weg 83 kantoorhoudemde Soestdijker straat-weg 85 handelend onder de firma Automio-bielhandel Italia Vernietigd het faillissement van J C Helling te Hilversum Opgeheven het faillissement van C B Bij Ie veld Jr te Amsterdanw Lutherbeck veroordeeld DUSSELDORF 2 Juni De Belgische krijgsraad te Sterkrade heeft den Regie rungsrat Lutherbeck waarnemend re geringspresident van Dusseldorf tot ne gen maanden gevangenisstraf veroor deeld wegens uitingen beleedigend voor de Belgische bezettingsautoritei ten De krijgsraad van Dusseldorf heeft vier personen beschuldigd van spiona ge veroordeeld tot gevangenisstraffen van zes maanden tot tien jaar en een millioen mark boete Brand Ongeveer halfdrie gister nac'nt is door onbekende oorzaakbrand ontstaan in den winkel van electrische lampen en apparaten van den heer Sec kel aan de Groote Straat te Almelo De brand groep zoo snel om zich heen dat de bewoners in allerijl in nachtgewaad moesten vluchten Het pand braadde ge heel uit Van het daarnaast gelegen huis is de bovenverdieping bewoond door de da mes Ter Braake bijna geheel uitge brand dé benedenverdieping - v/aarin gevestigd is een winkel van damesaa ti-kelen van de wed Klok kreeg vrel wa terschade Van het aan de " aridere zijde iggende vvinkelhuis bewoon ^ door de w ^ Y,i»ei:kamjS),j»i^Jd het dak yernield li w ¦^ Duisburg beboet ESSEN 2 Juni Het Vl'.B meldt eennieuwe beboeting van Duisburg met 100 millioen mark wegens daden van sabo tage De eerste burgemeester is als gij zelaar gean esteerd In beslag genomen.PARIJS 2 Juni De Fransche over heid heeft 28.C0Ü vaten kleurstof in be slag genomen ter waarde van 200 mil lioen francs De inbeslagneming hadplaats in tegenwoordigheid van de En gelsche en Italiaansche gedelegeerdenin de commissie van herstel die geroe pen waren om de voor hun land bestem de hoeveelheid kleurstoffen aan.ie.wij zen • 
VOETBAL N V B WEDSTmj!DEN = Uitslagen van gisteren Kampioensahap van Nederland Wil lem II — R C H 3—6 Noorden Eerste klasse Be-Quick—Velocitas 0—5 Stedenwedstrijd Rotterdam—Amsterdam 4—1 ¦¦ o Concours hippiqne ts Hiltreisum De uitslagen van den eersten dag van het Concours hippique te Hilversum — dat ondanks het gure weer door vel ^' belangstellenden werd bijgewoond - e luiden als volgt Nationaal concours voor het beste landbouwpaard van het type tuig paard Eenspannen toebehooi-ende aan landbouwers of fokkers Ie prijs geld en een zilveren medaille van de Ko ningin Astara 1 zwarte merrie eige naar D V D Grift te Baarn 2e prijs Caegilia zwarte merrie eigenaar ge broeders Brouwer Hilversum 3e prijs Anna 1 merrie eigenaar Joh de Gier te Harmeien 4e prijs Frieda Donker bruine merrie eigenaar G van Wouden bergen,'te Houten eervolle vermeldin gen Kasimir donkerbrtiine hengst eigenaar Grootendorst te Weesperkar spel 2e Paul vos ruin eigenaar H van Rijn te Cothen 3o Gloriette vos metric eigenaar G Wesseling te Harmeleri Concours voor eenspannen open klasi se paarden boven 1.50 meter stokmaat hengsten uitgesloten Ie prijs Fair - - view Leader vos ruin eigenaar A Drory de Frerez te Voorst 2e prijs Lei cester prins Hackney oienaar H F Looman et Nijmegen 3e prijs Astra 1 zwarte merrie eigenaar A van der Grift,te Baarn eervolle vermeldingn Ie Leopold vos ruin eigenaar H C van Dalen te Amsterdam 2e Bod vos ruin eigenaar J Esserholz te Utrecht 3e Jen ny vos merrie van denzelfden eige naar Concours voor het schoonste rijpaard voorgereden door een dame Ie;prijs kunstvoorwerp en zilveren medaille van den Prins der Nederlanden Miquette zwarte volbloed merrie eigenaar luite nant J Kuel Amersfoort voorgereden door mevrouw van Rheede 2e prijs He ros vos ruin eigenaar luitenant C Snom te Ede en voorgereden door mevr Gaaymans 3e prijs Pearl donker bruine volbloedmerrie eigenaFOS;.,«;e me - vrouw Aeatneney-Vervï'ey te Bussium en voorgereden door mevr v Straaten eer 1 volle vérmelding Triumphator geolbrui ne ruin eigenaar Expl Mij v H J | jKok_en Zjj.„/'fl..,.:Kopi;S?i'.«den door,gmeJ.J Noodlottig © overstroo in 4 n g liijnaiOOpersonenverdron - to a Een geweldage oviersbroqiming heeft plaats gehad in Centraal-Rusland ten gevolge van het buit«n haar oevei's tre den van de Welga en do Kama Een groot aantal dorpen staat onder water do oogst is vomield veel paarden en runderen zijn omgekomen en fairieken verwoest Er zijn hijna 400 personen ver dronken onder wie 230 kindca^n 70.000 T.ensohen zijn daklo'os Een cycloon in Italië Het dal van Ossola is vea-woest door êen cycloon Twee bruggen zijn inge stort De lijn door de Simplon is daar door verspéoxi Overstroomlng en iio-scih branden i m Canada Uit Toronto wordt aan de „ TeL " ge tooid Terwijl het Westen van Canada wordt geteisterd door overstroomingen veroor zaakt door een hevigen regenval is es in het Oosten zooals gemeld een groo ts boscti'birand uitgebroken in het ge heele Nooa delijke deel van de provinci - Ontario en ook over enlcele gedeelten van Quebec De voornaamste steden van die provinciën hehben tot dusver nog niets van het vuur geleden maar honderden vrijwilligers ' zijn bezig hua woonplaatsen te beschermen Een aan tal plaatsen woidt door het vuur be dreigd Te Gi-aham 160 IC.M ten Wes ten van Port Arthur provincie Ontario moesten de inwooers zich in bootjes op het meer in veiligheid ibrengen In do districten Wlhite River en Frana wordt het vuur bestreden door 250 man Het geheele Noondeliji-e deel van het land is gehuld in een rookwalm diê naar het Zuiden drijft waar boven Ot tawa hooMstad van Canada en omge ving de rook hangt In het parlement heeft een van de af gevaardigden aangedrongen op de in voering van dienstplicht voor de be woners van het bedreigde gebied tej einde de boscil-iibranden te bestrijden Het hooge peil van de Elbow-rivier in het Westeii van Canada is sedert liat einde dei vorige RoofmoordteBoedap est BOEDAPEST 3 Juni Door het toeval Is het de politie gelukt een vreeselijk misdrijf op het spoor te komen Bij het maken van een nieuw gebouw werd het lijk van een vermoord persoon gevon den en de politie arresteerde den moor denaar Josef Toth van wien bleek dat hij voor eenige maanden eene geheele familie vermoord en de lijken begraven had om in het bezit van het vermogen der familie te geraken Een oude man Andreas Lachmann genaamd diens vrouw en dochter mevr Kövess en de zoon der laatste werden gedood en hun ne lijken begraven De echtgenoote en de dochter van den ouden Lachmann hadden sterk met valuta gespeculeerd en Josef Toth die mevr Kövess wilde huwen pleegde den massa-moord om zich in het bezit van verscheidene mil lioenen te stellen De moordenaar dien de politie binnen 24 uren op het spoor kwam heeft bekend Griekenland en Bulgarije ATHENE 2 Juli De regeering heeft toegestaan dat de Bulgaqrsche vluchte lingen naar Oost-Thracië terugkeeren Het proces tegen de direc teuren der Banque In dustrielle de Chine PARIJS 3 Juni De behandeling der zaak van de Banque Industrielle de Chine is thans aangevangen Het pro ces gaat tegen André Berthelot presi dent der bank Alexis Pernotte direc - teur generaal zes leden van de directie en twee beëedigde accountants die be schuldigd worden van overtreding dor Fransche wet op de naamlooze vennoot schappen Deze overtredingen zijn als volgt geclassificeerd 1 onrechtmatige uitgifte van aandeelen 2 uitkeering van fictieve dividenden 3 frauduleuze trans acties met aandeelen Het eerste punt van beschuldiging geldt voor alle beklaagden met Uitzon dering van de accountants Het tweede punt wordt ten laste gelegd aan Berthe lot en Pernotte ' een der directeuren Paul Chautard en de beide accountants Het derde feit betreft alleen Pernotte Berthelot verklaarde dat hij te goeder trouw was en dat de depreciatie van den franc verhooging van het kapitaal noodzakelijk maakte In antwoord op een vraag van den rechter Laugier zei de Berthelot dat de verhooging gerecht vaardigd was door den omzet der bahk en dat in elk geval voorbereidingen wa ren getrofren om het kapitaal tot 100 millioen francs te verhoogen Wat betreft bonussen op de aandee len erkende Berthelot dat hij bonussen had ontvangen ten bedrage van een mil lioen francs maar slechts als gewoon aandeelhouder en niet in zijn functie van president Zulke uitkeeringen wa ren volkomen rechtmatig De staking te Ba reel o n a BARCELONA 3 Jimi De transportar r.eidersstaking alhier breidt zich uit Het aantal bedrijven dat zich genoopt ziet het werk stop te zetten vermeer dert met den dag De werkzaamheden in de havens zijn bijna geheel stilge legd Er hebben voortdurend politieke aan '^ lagen plaats Ee n overwiinning van SoenJatSen CANTON 2 Juni Soen Jat Sen heelt tVaichow ongev 30 K.M ten O v Canton veroverd De vijand trelitt in wanorde terug achtervolgd doo^.de cqnstituüo nalisten van Canton Japanse he visschersboot d o o r deSovjeta inbeslag genomen TOKIO 2 Juni De sovjet-autoritei ten van Siberië hebben een Japansche visschersboot in beslag genomen on de bemanning van 72 koppen gevangen gemaakt omdat het schip binnen 7 mijl van de kust heeft gevischt Dppij^de rebellen dood g e schoten Te Cahür in het graafschap Tippera ry Ierland is de landheer Cololough doodgeschioten In den laatsten tijd had hij reeds verschillende dreigbrieven ontvangen Klaarblijkelijk werd hij door de rebellen verdacht Eenblljdegebeurtenis De erfprinses van Monaco heeft het lewen geschonken aan een zoon Be gelukkige gebeurtenis is begroet met 21 kanonschoten van het kasteel van Monaco en het paleis de kathe draal en alle kerken lieten de klokken luiden * Voor de moeder in Augustus 1920 erf prinses werd was zij bekend als de hertogin van Valentinois Zij is de doch ter van den tegenwoordigen vorst van Monaco Haar man die tegelijkertijd prins Pierre van Monaco werd was vroege graaf Pierre de Polignac De Internationale De staking te Almelo geëindigd Te Almelo is een groote openbare ver gadering van de stakers gehouden waarin besloten werd tot het houden van een geheime stemming over de op heffing van de staking Do uitslag was dat 376 stemmen voor opheffing en 303 tegen opheffing zijn uitgebracht De staking wordt opgeheven indien de fa brikantenvereenigingen geen verdere rancunemaatregelen treffen Uit de sigarenindustrie De Nederl B K Vereeniglng van Si garenfabrikanten heeft naar het Hgz meldt den minister van buitenland sche zaken verzocht zijn aandacht te schenken aan de verdubli:ling van het invoerrecht op sigaren door de Deen scheregeering omdat tot de weinige landen waarheen de sigarenindustrie nog iets kon exporteeren ook Denemar ken behoorde en door dezen maatregel de invoer in Denemarken van sigaren uit Nederland wordt belet De Nederlandsche R K Vereeniglng van Sigarenfabrikanten waarbij aan gesloten zijn R K fabrikanten uit alle deelen des lands hield — naar „ De Tijd " meldt — te Eindhoven een alge meene vergadering ter bespreking van de collectieve arbeidsovereenkomst zooals deze door de afgevaardigden der Patroonsverbonden na langdurige on derhandelingen met de vijf samenwer kende arbeidersorganisaties voorioopig was aanvaard De overeenkomst die zal gelden tot 1 Febr 924 werd goedgekeurd Besloten werd om een eigen kinder toeslagfonds etae stichten waarbij ook ongeorganiseerde R K sigarenfabrikan ten zich kunnen aansluiten De heer Jos Stumpers Demer 51 Eindhoven tevens secretaris der vereeniging werd tot beheerder van het fonds aangesteld Na de staking in België Men meldt^uit Roosendaal en s ^ Het verkeer met België is v/eder nor maal wat het reizigersverkeer betreft Goederen naar Antwerpen kunnen nog alleen expres verzonden worden we gens de groote ophooping aan de stapel plaatsen te Antwerpen Binnen enkele dagen zal ook het goderenverkeer weer normaal zijn euws Ned Herv kerk Bedankt voor Amemuiden ds W J Kolkert te Eemnes-Buiten — o — ¦ Chr Geref kerk Beroepen te Vlissingen ds J Tolman te Zeist Chr Geref gemeende Bedankt voor het beroep naar Alphen a d Rijn door ds N Bijdemast te Does burg - Geref kerken fseroepen te Ooltgensplaat ds B Meijer te lerseke te Alteveer J H Don ner cand te Goes Tweetal te Middellfurg ds H J Hei da te Vlaardingen en ds J Voerman te Warns Geref gemeenten Bedankt voor het beroef naar Goes door ds ' IJ Fraanje te Barneveld iBelangrijke gift Ds Creutzberg te Hees Nijmegen heeft van N N een gift van f lO.OOO ont vangen als bijdrage in de kosten van den bouw van een wijklokaal in het Willemswegkwartier het lokaal kan nu worden cesticht Voordracht.Op de voordracht voor directrice vande Vakschool voor Meisjes te Zutfenzijn geplaatst mej A C Simmermans,directrice van de vakschool te Goes mej J Ebmeyer leerares te Rotter dam mej B Schot directrice van devakschool te Brielle / Ds A J van Lummel f Bij zijn familie te Dinxperloo is be richt ontvangen van het overlijden van ds A J yan Lummel predikant bij de Geref gemeente te Grand Rapids Mi chigan diefden leeftijd van fil jaar be - reikte Hij was in 1861 te Utijecht ge boren on langen tijd als onderwijzer van de Chr school te Heuriie gem Dinxperlo werkzaam Later verkreeg hij de bevoegdheid als predikant en was eenige jaren leider der Chr Geref gemeente onder Dinxperlo-Varsseveld Sedert een twintigtal jaren was hij in Amerika werkzaam — o — Grafmonument prof de Groot Zaterdagmiddag is op het graf van prof de Groot te Amsterdam in tegen woordigheid van vele geestelijken en geleerden een monument onthuld De Haagsche beeldhouwer P Bresiot vervaardigde het uit Moezelkalk en hai-dsteen met bronzen plaquet In het monument heeft de beeldhou wer willen uitbeelden de eenheid van geloof en wetenschap de twee licht stralen uit dezelfde bron Gods Deze eenheid van geloof en wetenschap heeft zich in het bijzonder geopenbaard in het leven van pater professor de Groot Het geloof de bovennatuurlijke wjjs heid is symbolisch voorgesteld in de fi guur van den priester rechts de we tenschap en de wijsheid door de figuur van den wijsgeer lihks Geloof en we tenschap houden ons de beeltenis van den priester hoogleeraar voor opdat prof de Groot ook nu nog na zijn dood ons van die eenheid zou getuigen Bo vendien dragen de beide figuren het boek waarin de wijsheid verheerlijkt wordt Het Kruis heeft hem in staat gesteld van zijn leven te maken een harmonisch geheel waarin geloof en wetenschap elkaar hebben ontmoet — o — 9e Lustrum Wageningsch Studentencorps Het 9de lustrum van het Wage ningsch Studentencorps is officieel ge opend in de aula van de Landbouw hoogeschool De president van den se naat van het Wageningsch Studenten corps do heer W ter Hove sprak de lustrumrede uit De rector-magnificus der Landhouw hoogeschool prof mr J C Kielstra sprak hoewel dit tegen de traditie was een kort woord tot reunisten en stu denten omdat het de eerste maal is dat het corps een lustrum viert na de ver heffing van do rijkslandbouwschool tot de landbouwhoogeschool Namens de reunisten sprak de heej Zegers de Bijl herinnerend aan zijn studententijd in 1896 toen de leerlingen der school zich student begonnen te voe len Dat mocht niet het werd neerge drukt er is gevochten en dat het corps er is is aan ons te danken Hij dankte den senaat voor dé ontvangst betreurde de verdeeldheid onder de studenten en bood namens de reunisten een beeld van Ceres te vervaardigen door den heer August Falise en een krans aan De senaat hield receptie in de so ciëteit Ceres die zeer druk bezocht was O m kwamen Jhr S van Citters com missaris der Koningin in Gelderland en president curator de burgemeester de heer Wynaendts ' van Resandt de rector-magnificus de senaat van het Rotterdamsch studentencorps en die van het Veterinair studentencorps het bestuur der Wageningsche Vrouwelijke Studentenvereeniging dat der Zuid Afrikaansche Studentenvereeniging vele hoogleeraren met hun dames den senaat complimenteeren van Lungen Springconcours voor jachtpaarden open voor paarden die in springcon coursen nog geen f 200 hebben gewon nen Ie prijs Addioo donkerbruine ruin eigenaar luit G P de Kruyff den Haag O fouten ¦ 2e prijs Zephir vosruin eige naar luitel J Ceuvel te Deventer O fouten 3e prijs Timid Timothy bruine langstaart ruin eig luit J Posthoine te Amersfoüt fout 4e prijs Castor hruine merrie rijkspaard eigenaar luitenant W Mingels te Amersfoort 5e ^ pi'ijs Silver Piece bruine volbloed merrie eigenaar luitenant ' A v d Voort van Zijp tQ Amersfoort i - fouten 6e prijs Roynaard 7 jarige vos ruin eigenaar luitenant jhr A van Lennep te Ber gen op Zoom 4 fouten eervolle ver meldingen Ie Con Amore bruine mer rie R P eigenaar luitenant jhr J Quarles van Ufford te ' sGravenhage 4 fouten 2e Kildonan donkerbruine mer rie eigenaar luitenant A M C Mazel te Haarlem 4 fouten 3e Fraddy bruine merrie R P eigenaar luitenant baron Sirtema'van Grovestins Deventer 5 fouten Kapitein van Santen van Soesterberg dood bij de derde hindernis een ernsti gen val met zijn paard Hij werd aan ' t gelaat verwond en kreeg een trap tegen het onderlichaam Zijn toestand was niet zorgwekkend hij mocht evenwel niet naar Soesterberg worden vervoerd Inïerïiationalo „ Be Vei-eenigde Zamgeis te Amsterdam Zaterdagavond is te Amsterdam de Initernationale Zangv.nedstrijd geopend tiitgesohreven door J)e Voreenigde Zan gers " In de dorde afdeelinig ' Manneinkorein kende do jury de volgende prijzen toe Ie prijs dii-eoteur f 75 koor f 50 plus vei-g ailvoren medaille mot aJgemeeno stemmen „ Haarlem's Zaniggenot " dir L C Eeereweer 2c prijs direciteur f 50 koor f 25 en verg zilveren medaille „ Jo han Scbmier " dir Nico v d Linden met 3—2 stemmen 3de prijs directeur f 50 koor vea-g zilveren medaille „ Qu ai--tetit Verein Glocke " Dusseidorf dii - Ro bert Krings met 4 — 1 stem 4e Prijs Christ Maannenlcoor „ Adama van Soheltema " Amstei-dam dii Theo V Zutphen met 4—1 stem 5do prijs „ Entre Nous " Den Haag dir v Meel mot 4 — ^ 1 Sitem 5de Prijs B toeigevoegd „ Excelsior " Utrecht dü ' H Alfink De drie laatste koren kregen zilveren medailles Gistermiddag werd toot concours voort ' gezet De uitslag van de tweede afdee llng M aimienkoren was Ie ' prijs Directcursprijs i 150 verg zil veren modail.le en f 100 voor het koor „ Caecilia " Haarlem dir Nico Hoogen werf met alg stemmen 8e prijs DirecteuiBprijs f 100 verg zilveren medaille en f 50 voor hot koor „ Anux>ra " Amsterdam mot 3—2 stem men dar Otèo de Nobel 3e prijs Deutsche Safagerverein „ Oedt " te Oedt met 3—2 stemmen Di locteur Theo van Nooy 3e prijs B Direoteursprijs f 50 verg zilveren medaille en f 25 voor het Politie maninorakoor „ Euterpe " Amsterdam met 4 — 1 stem directeur Jacob Hamel 4e prijs „ Het Zuiden " Amsterdam dir Theo v Zutphen met 3 — S stemmen 5e prijs „ Apollo " Hilvors-um met 3 — ^ 2 stemmen dir Corn Galesloot de laatste twee prijzen zijn zilveren me dailles voor het koor Gisteravond w-ai-d gez0:n]gon m de eer ste afdeelimg Mammenikoren De jury kende de prijzen als volgt toe Ie Prijs directoui'sprijs f 250 en goudon medaille en f 150 voor het ikoor „ Hai-fa " Warschau met - 4 — 3 sitemmen dir Lack man Wa«5taw 2e Prijs directoursprijs f 175 en verg zilveren medaille en f 100 voor het koor met alg stemmen Zaanlandsch Mannen koor dar F J Sicking 3e Prijs directeursprljs f 100 en verg zilveren medadlle en f 50 voor het koor met 4 — ^ 3 stemmen Mamiei-sangverein „ Victoria " te Oiberhauseo dir R W Bohnes 3e Prijs B f 100 direoteursprijs zilve ren medaille voor het voor en f 50 met alg stemmen „ Harpe Davids " te Am sterdam dir H Lindeboom ¦ ie Prijs alg stemmen „ Zamglust " Dor drecht dir J van Leeuwen S — Het gonden feest van het Kon Wed Aaiarljkskundig Genootscïsap Zaterdagmiddag is in het Stedelijk Museum te Amsterdam de foestvergado ring gehouden van het Aardrijkskundig Genootschap in tegenwoordigheid van Prins Hendrik de Ministers van Onderr wijs Kunsten en Wetenschappen van Koloniën en van Oorlog de heeren dr de Visser do Graaff en van Dijk den Commissaris der Koningin in Noord Holland jhr mr dr A Röoll den bur gemeester van Amsterdam den heer W de Vlugt en voorts tal van andere autoriteiten in het bijzonder uit de kringen der wetenschap De heer Th ' F A Delprat voorzitter van het Genootschap hield de feestre de waarin hij er aan herinnerde dat van de vier mannen aan wier initia tier het Genootschap zijn ontstaan te danken heeft de hoeren Hubrecht Kan van Ottorlo en Posthumus de heer Hu brecht getuige mag zijn van het halve eeuwfeest zijner schepping Na een historisch overzicht te hebhen gegeven ivan hot werk van het Genoot schap in de afgeloopen 10 jaar ging gpr voort ' Het bestuur to rade gaande hoe overi g-ens het jubileum op waardige wijze te liordsnken meende niet boter te kun nen doen dan het aanzien van het Ge noot.'ichap te verhoogen door onder zij ne eereleden op te nemen die mannen die zich tafeenovor het Genootschap bij zonder vetdienstelijk gemaakt hebben dan wel door hun studiën on wetcn sohag^.^de kennis de.r..^eogratie ditmaal in haren meest uitgebreiden zin geno men hebben ontwikkeld Het bestuur heeft daarom het eerediploma toege kend aan dr Hubrecht en aan de hee ren dr A A Beekman J C Ramaer prof dr Steinmetz dr Albert C Kruyt prof dr Louis Bolk prof dr Molen graaff dr J P van der Stok en dr J Lorié allen op grond hunner vele we tenschappelijke studiën en arbeid Het bestuur meende dat onder de eereleden ook niet mochten ontbreken de heeren E Heldring en H C Rehbock die meer dan misschien algemeen bekend is er toe hebben bijgedragen het Genootschap tot zijn dool te doen beantwoorden Niet alloen aan landgenooten maar ook aan buitenlandsche geleerden meen de het bestuur het eerelidmaatschap te mogen aanbieden op grond van hetgeen door hen tot ontwikkeling der geografi sche wetenschap in al hare vertakkin gen is verricht Daarom zijn tot eerele den benoemd Sir Aurel Stein prof dr Rudolph Martin uit Munchen Ahbé Breull hoogleeraar aan het Instituut de Paleontologie humaine te Parijs prof dr J Cvsie te Belgrado prof dr Gerhardt Schótt uit Hamburg prof dr Alfred Wegener en dr Baron Erland Nordanskiöld te Gothenburg Dr A A Bekman bedankte namens de nieuwbenoemde ec|-eleden De heer dr Alhert C Kruyt ethno graaf en linguist bekend door onder zoekingen op het gebied der volkenkun de van den Indischon Archipel hield daarna een voordracht over De steen - cultuur van Midden-Celebes Zedeliflse Tozbeteïisg van gevangenen.De jaarlijksche vergaderir ^ van hetGenootschap tot zedelijke verbeteringvan gevangenen zal 16 Juni te dezerstede worden gehouden ¦ -^ f -''^-" * Convent van Eerkeraficn Het moderamen van het Convent vans Gereformeerde kerkeraden heeft de ker keraden der Ned Herv fcèrk die staan op den grondslag der belijdenis neer gelegd in de drie formulieren van eenig heid uitgenoodlgd tot bijwoning van een convent op 7 Juni te dezer stede Aeaasmische beilchtea ¦ ¦ Geslaagd doet rechtswetenschap de heer J van Eupen Veieen Groenten - en VinckienTelIing ' Utrecht en omstieken " Veiling van 2 Juni.Aardbei 35—110 per 100 pond blbem kool 30 per 100 stuks asperges 54—80 per 100 bos ''' ' f f Woensdag 6 JunL TIVOLI 8i uur Utr Sted Orkes't ^ Volksconcert uit de Historische Cyclus ' i Woensdag 13 Juni TIVOLI Si uur Utr Sted Orkesl ^ i Volksconcert uit de Historische Cyclus Woensdag 20 Juni TIVOLI 8i uur Utr Sted Orkesi Volksconcert uit de Historische Cyclus s Dinsdag 26 Juni PARK TIVOLI 8 uur Utr..Stea.',pr -|] chest Beethoven muziekfeest Woensdag 27 Juni PARK TIVOLI 8 uur Utr Sted t>r -% chest Beethoven muziekfeest Donderdag 28 Juni.PARK TIVOLI 8 uur Utr.-Sted < r --^ chest Beethoven muziekfeest Vrijdag 29 Juni.PARKTIVOLI 8è uur Ufr.'Sted Or chest Beethoven muziekfeest 9e Sym vphoniö generale repetitie Zaterdag 30 Juni - PARK TIVOLI 8 | uur Utr Sted Ör ehost Beethoven muziekfeest ' 9e Sym phonia ¦' ij DOORI.OOPEND ' HOTEL DE L'EUROPE Optreden van t beroemde Duo de Ponty van de Ope ra te Luik Geheel nieuwe nummers waaronder vele Hollandsche solo's te zingen door mevr de Ponty Beiersch orchest onder leiding van Peppi Schmid SCALA-BIOSCOOP Lange Viestraat Voorstelling van 7.30—10.30 uur ' s av Woensdag - en Zaterdagmiddag matinee van 2 — 4 uur Zondags doorloopende lederen Vrijdag nieuw programma ARCHIEFTENTOONSTELLING BRAND WEER in Centraal-Bureau Brandweer Minrebroederstraat 5 iederen Donder dagavond van 8—9 uur en op andere dagen en ufen na verzoek ALKMAAR 2 Juni Vee Aanvoer 41 paarden f 150—525 39 koeien 1250—450 118 nuchtere kalveren f 12—28 48 scha pen f36 — 54 155 lammeren f 16 — 32 2 vette varkens 190—110 13 magere var kens 142—48 211 biggen 122—29 115 bokken èn geiten f4 — 14 kleine id id f 1.75 — 2.50 Boter f 0.90—0.80 per è K.G Eieren f5.50 — 6 per 100 stuks ^ RO¥lMaA.AL MIEÜWS ¦"'''¦ ffiXST De aroots NatiOEale ASMeiiekwEdstïljden Gisteren hadden alhier de nationale athletioS'wedstrijden plaats waar een groote schare athleten uit onze Pro vincie zoowel sportraon van „ internati onale " reputatie elkander partij heb ben gegeven Uit Rotterdam Den Haag Groningen Amsterdam Enschede en uit nóg verder gelogen plaatsen zijn de athletiekers naar Zeist gekomen De inschrijving voor deze wedstrijden was overweldigend Te half 11 werd met de afwerlunai - Lvau'^'^et iorogramma een aanvang gemaakt en had eerst de dne kamp t.w 100 M hardloopen Versprin gen met aanloop en Speerwerpen plaats Tegelijkertijd werd door R A P en Samos I een propaganda korfbalwed-strijd gespeeld welke met 3—2 door eerstgenoemd twaalftal werd gewonnen Voorts werden de verschillende num mers achtereenvolgens afgewerkt waarvan de uitslagen alsnog volgen Het vertegenwoordigend elftal van Hilversum had op ' t laatste moment nog bericht van verhindering ingezon den doch dank zij de pogingen van den Bato-secretaris is het de commissje nog mogen gelukken tegenover ' t Zeist elf-tal een niet minder representabel elf tal te stellen U V V had zich spon taan bereid verklaard naar Zeist te komen en hebben we van een met élan gespeelde ontmoeting kunnen genieten Alhoewel het U V V team met ver scheidene invallers verscheen ging ' t spel vrijwel op en neer ' twelk uit den eindstand 2—3 moge blijken Alle 3 doelpunten voor do roodwitten werden door W Buitenweg gescoord terwijl Berkhemer en van den Hurk voor de Zeist-combinatie doelpuntten Met deze ontmoetir ^ werden de uitmuntend ge slaagde wedstrijden besloten ' s-Avonds had in hotel ' t Wapen van Zeist een gezellig diner plaats waar door ver schillende officials en ook door Mr Hjertberg ' t woord werd gevoerd De Bato-Zeist regelings commissie kan op een goeden dag ter,ug zien terwijl de propaganda voor de lich3,amsoefening welis.g^end üiïslagen Driekamp 100 M hardloopen ver - springen met aanloop en speerwerpen Olympische telling 1 H de Kerper Z.A.C 1777.90 p 2 H A Broos Philips 1729.40 p 8 J Krol Ad Politie 1568.50 p 4 N V d Linden Mil Gymn.school 1507.75 p Touwtrekken maximum gewicht 34Ö KG 1 T.O.V.O.L 1 Wageningen 2 Spartaan Rotterdam 3 Sparta Drie » bergen 80 meter hardloopen voor dames 1 mej G de Vink Atilla 12 m 2/10 sec 2 mej A G Scheerder Excelsior 12 m 6/10 sec 3 mej A van % Hoeadei'daal Excelsior 12 m 7/M sec Halve marathon-loop 20 KM 1 T Sprong D.O.S Rotterdam 1 u 12 m 18 4/10 sec 2 C L Brouwer D.O.S Rotterdam 1 u 14 m 5/10 sec 3 Chr Huijgens Voorwaarts Utrecht 1 u IQ m 4 3/10 sec 4 Chr Poelvoorden H.A V den Haag 1 u 17 m 12 7/10 sec 5 G Middelkoop Sparta 1 u 17 m 12 9/lQ sec Extra prtjs voor eerstaankomend Ba ^ lo-lid L Hengen Bato Zeist Het Ned record op naam van D Lan ge 1916 met 1 u 13 m 18 1/5 sec is derhalve door T Spi-ong verbeterd me ^ 59 8/10 sec Speerwerpen kampioenschap U.P.A B 1 G W Schild Blauw-Wit 45.69 ' M 2 M V d Linden Mil Gjann.school « 5,24 M 3 J Knol Amsterd Politie 42.73 M Kampioen U J.A.B werd G A Koe < 3am van U.V.V „ mot een worp van 38.35 M 1000 M hardloopen kampioenschap '¦ U.P.A.B 1 C Krol Zwaluwen 2 m ' 45 3il0 sec 2 H Rotteveel Zwaluwen > 2 m 50 1/10 sec 3 G v d Wel V en L 2 m 57 3/10 sec 4 M J Kuilenburg Utrecht 5 J Koome A.A.C * Kampioen U.P.A.B werd M J Kul - lenburg Utrecht 1 Eng mijl 1609 M snelwandelen « met voorgift 1 C Gubbels Pro Patria Rotterdam 7 m 10 6/10 sec 2 P H v ' Doesburg Blauw-Wit Amsterdam 7 m 52 2/10 sec 3 C Kragt Pro Patria Rotterdam Allen van meet Polsstok Hoogspringen Kampioen Bchap U P A B 1 H Keijzer Z.A.C 3.15 M 2 W laoson Excelsior 3.15 M 3 • H Dué Z.A.C 3.05 M Kampioen U E,-'A B W Jan,sein Excelsior.Vorspringon met aanloop 1 Vorwers Haarlem 6.13 M 2 J Britstra Bato Utrecht 5.95 M 3 F Buurman Excel sior 5.93 M 4 A Drijber Golre 5.77 M ' 440 Yards hardloopen 1024 M 1 J Menso V en L den Haag 55 8/10 sec Z F Heitzbeiiger Philips 565/10 sec 3 u Schaap Blauw W-it - 4 C Salijs Huar - lem 100 yard hardloopen 914/10 M 1 H A Broos Philips 101/10 sec 2 F Lamp Haarlem 104/10 sec 3 L Spel Blauw WH 4 M V Berge het Noorden 3 Eng mijl hardloopen 4827 M 1 J C Blaak Zwaluwen 15 min 19 5/10 sec 2 P do Boer Ti-okvogels 15 min 32 5/10 sec 3 D Schuéring Rapiditas 3000 M aflossingBW€d.strijd ploegen van 2 1 Chr Ki^olen H Rotteveel Zwa luwon 9 min 2 9/10 sec 2 A M M Aries en C A v d Straten Trekvogels 3 A M Hendriks en L J de Ridder,Voorwaarts 4 W A de Groot en H.Mo'S Enschedé Alzoo wedden hetgeen wij allerminst hadden verwacht drie Ned records ver beterd nl vtm de halve Marathon-loop 20 K.M do 3 Eng mijl ha«iloopen em ¦ 1 Eng mijl snelwandelen Waar wij den laatsten tijd van goed weer verstoken zijn geweest kan over de weersgesteld heid tijdons do wedstrijden niet worden geklaagd Eeipst bij den aanvang van de voetbalwedistrijd Zeist—U.V.V viel er wat nattigheid Vooral na het middag uur was de publieke belangstelling uitermate groot Mr Hjertberg de ath letick-train'er heeft den geheelen mid dag do athletisch'6 prestaties met be langstelling gevolgd Het evenomorit van den dag was wel don halveMara thonloop Een 24-tal loopers kwamen voor dozen wegwedstrijd uit De rege ling van dit nummer was uitstekend in orde waarvoor vooral de hoer A Wen - n ekes een woord van hulde tookomt Het parcours 20 K.M was als volgt 2 teii cinronden Zwarte weg Dricberg scbc w-sg Broullaan Oud Arnhemscha hcvcnweg Wourtenbei gsche weg Jagers S!)i,!5el Kampweg weg Witte Hul ] weg naar Pyrftmide Iteorpunt Pastorie Ds Barondrcchl en diezelfde route terun - plus 1 ronde terrein Sprong de D.O.S man kwajn „ tol uitsteke»do'conditie ïia - laa ^"-::< •"- '¦•¦'-¦''-•- -¦ - - - ¦ 
ECHTSEH IIIEIIlSBtAiNo^^SS Jum iJ GEVRAAGD per 1 Juli op een Handelskantoor oventuoel geschikt om do leiding in de zaak op zich fa nemen Zonder prima roferentiën onnoodig zich aan te melden Brieven met afschrift getuigschriften verlangd salaris Godsdienst enz onder no 2317 bur dezer KOO^f ^"^ Juweelon Goud Zilver ff%'^#^^H B llorloïes in den Go;d'KoopenGoud winkel vrtn H ESWIAM Steenweg S naast eJe Buurkerk en cij betaals hec minste INKOOPEN EN RUIUNG VAN QUD QOÜD EN ZiLVE ^ tegen de hoogste waaccSe VELE ARTSKELEN VOOSI 03JD Culemborg Waterstand Lek 278 M pi N.A.P Was 0.17 M Jutphaas Serenade Op Hoog Raven werd onder groote belangsitelling ' de heeren J W J - v Arkol en R Dro'it een serenade gebracht Genoemde hee ren wo'nende op Hoograven zijn met de raadsverkiezing gekozen tot lid van dsn Raad dezer gemeente Uitbreiding autobu sdienst,Binnon atzienbaren tijd zal de Tramen Barge dienat ook een dienst gaauopenen op IJsselstein De bussen zullanaansluiting geven op de auto's vertrek kende en aankomende te Jutphaas vanUtrecht Vreeswijk en Vianen Burg Stand Geboren MariaHendrina d v J Th v d Berg en C,J W H V d Berg Jacob z vftn P.Froon en N Bons Elizabeth d Van A,L van der Meljden en G Liabee Overleden Jan Berend Nagtegaal oud drie weken Levenloos aangegsveü kind van J v d Akker en H van due Ham Ondei-trouwd P E van dor Grift en J Oskam J van den Akker en A Daal huizion C A Uding en W C de Kruijf Houten Kor son verkoop i ng Deurwaarder van Dam te Wijk bij Duurstede zal alhier Donderdag 7 Juni een kersenvorkooping houden - in cafóy cent per ïïalf ons 8HEI sfliiöE B im mwm Vraagt pH|sopgavs aan P UIYEHÖIJK Leldscheweg 2.0 ] mw l met 611 zonder schotten,bij j H vasi tier Linden Coornheristraat 60 Utrecht Telofoon 3406 afgehaald aas ms Bureau Drifi 23 a 10 c©iit p©rKii ® ^ sBider dan 10 Kilo wordt niet getoverd BUITENLAND De Engelsche pers over de Duitscheschadeloos stelling LONDEN 3 Juni De bladen bespre 1|ï VERHOEEEI^SCSEN g lier Auio'a Pii met Paard en vanat ï 0.7S per uur mot vakkuüdis personeel en onder volle garantie bij Ü V d BRIKK en Zonen Goedestraat 114 i Tel 2303 Utrecht ZBIST § Notaris A V o s m a e r In den ouderdom van 83 jaar overleed alhier notaris A Vosmaer die geduren - de 52 jaren alhier als notaris optrad 
^^^ jmBw ^ smsmimiim L^^^!^ï ^ ¦¦'""• O ^" WK!!/!HmHmimÊmm iV3en wordt hei-innerd aan ^ en Vleeschverkoop in da ü.s.Bmsdag vm 84 uur fpijnlKievfen Oorpijn '¦- Gettuik SAHAPERIN 1 tASUETTET * Bij Apotli en Drogisten Gedurende het tijdvak van 7 Juni tot en met 30 Septem ber e.k worden op den tramweg „ Utrecht—"Zeist " voor hetvervoervan reizigers bij de conducteurs plfetsbe)vijz6n ver krijgbaar gesteld tegea onderstaande belangrijk VER LAAGDE vrachtprijzen ^ Etikele reis Heen en terug UTRECHT-ZEIST e.0 25 cent iO cent UTREQHT—DE BII.T e.o 15 cent 25 cent DE BIJ[.T—ZEIST e.o 15 cent 2S cent De plaatsliewijzen heen en terug zijn voor de terugreisalleen geldig op den dag der uitgifte 2322 Utrecht Juni 1923 DE DIRECTEUR na 8 HOT KORTE CL 2275 C BROUWER KNEUTERDUK 3A DEN HAAG Voor de oiaanden lUHI lULI AUGUSTUS en % Wm \\ worden door ons aangekondigd 85 Gezeischapsreizen naar België 3 d f 45 België en Ardennen 5 d 185 België 7 d f 125 Graubünden Engadin en Ital Meren 12 d f275 Harz 8 d f 110 Londen enOmg d f 140 Noorwegen 16 d f 400 Parijs en Oms d f 140 Eouaan e a Da Loire kasteele 6 d f 145,Tirol en Dolomieten 12 d f 250 Zuid-Beyeren enNoord Tirol 12 d f 180 Centraal Zwitserland eaBerner Oberland 9 d f 180 Pyreneeën 11 d f 245 enz De uitvoerige programma's dezer reizen zgn opgenomen in ons Toeristenblad en verkrijgbaar ad f 0.35 in postzegels Alzonderlijke programma's op aanvraag gratis verkrijgbaar Al onze reizen kunnen als privéreizen worden ingericht 2257 ¦-' AbonnemtentBprH ' by Tooraitbetali f er week • '>•> f ^¦ maand • V.%r |'.% per o maaiiaen'«-»j ¦ fr p Post p maand \ l^1i ~* p.3maan4 ' Sri pf p.''bnlt p 3 m Dit nummer bestaat Zoncpg ISIaanopg 40.7 gevraagd door twee iongelui voor gezamenlijk één uur es per week Br m cond oader No ^ 318 bureau dezes WË0SM3D KlïlSTAL PORCELEIRS \ KKLES ^ Bewijzen tot deelname reeds thans verkrljg baar bij elke aankoop van iTiïnstens 5 6ul:3en BEVRAAGD EE.M Het kïDd wiena Bal Ion de verste reis ge maakt heeft ontvangt den eersten pr^s de andere pryzen worden toegekend volgens den afstand welken den Ba Ion heeft afgelegd vakkennis strekt tot aan ibeveling a3021 De prijzen zijn in ons n^agazsjn Oude Gracht tentoonge steld en zullen Z,ater dag 7 Juli worden uit gereikt op Coiiing-assen met af neembare kap voor 1 en 2 | paarden draagvermogen 4000 K.G billijk te koop bij | A VAN DER LEUn venpiein Utrecht VERHUIZINGEN ^ > Telefoon 14S8 | ^ og eens een Oudernreisch Per Aütoiapissières of met "__ - "^ J^eKoffief Paarden vanaf 11 — psr Bem.Weerdaabis T © lii ¦ GemeulDlleerde Zit - en twee Slaapkamers geschikt voor 2 of 3 personen met of zon der pension Centrum stad Br fr ond No 2313 bnr d?z Terstond igevraagd ierkW 62'|jcts.(defijiiste r AA 57 ' A4r » C42 > O 39 B 37 Vraagt ze Uwen " Winkelier ES.U FtmK DAOrJlEISJE P Gr in gezin van ü pers ' Zich t © vervoegen 2278 P008STSTRAAT No ^ 2S 2 » Boeklioyci©rB Ervaren Leeraar heelt een paar uren disponibel voor opleiding esamena a f 1.50 1 per lesuur Degelijk onder 1 iriejit verzekerd Br fr ond " No 2252 bureau dezer Voor zoo spoedig mogelijk gevraagd een fiinke onge huwde Werkvrouw voor iederen dag Zonder kost Br fr ond No 2255 bur dez Gevraagd gepensioneerd belasting Ambtenaar voor de morgennren Brieven ond no 2355 bur dezer UJKECHT ileschikbaar tegen matige rente zonder kosten vooruit zonder verplichte levensver zekering Men schrijve onder motto Geld " aan A A v d HOEST Vredenburg No 20 is ' t oudste adres voor goed en bil lijk repareeren van alle soorten poppen Behande ling spoedig en ^^^ pijnloos g ^^ Groot Speelgoed en Poppenmaïazijn J S HUiS^CK Oudegracht Viebrug 94 ' Telef 1075 « Amst.Straatwi TELEFOOI ^ 3909 Kantoorboeken in alia voor komende liniaturen Sehool Sehrijf - en Teekenbehoeften Gevraagd Hink Werkmeisje in klein gezin tegen hoog loon en goede behandeling Brieven onder No 2365 bureau dezes ^£ ils iPriïiseisgraclit 718 t -* WORDT IN iZES TREKKINKEN DOOR DE SIMPLEX VERDRAAID Voor slechts f5.20 één ton go^ds 1 ^^^ Verdei 50.000 25.00 5000 2500 enz enz "^^ Eersivolgencle trelcfcini B Jyni a=s - Vervolgens i e d e r e n week één trekkiag OsfiaATIKN a l 5.20 RECHTGEVENDE OP DEH VOLLEN PRIJS OSLiaATIËN a f 2.70 RECHTGBVEMDE OP DEN HALVEN PRIJS Inwisselen van OMigatiëa vorige leeningen met bij beialing van f 2.70 voor heele i 1.45 voor isalve Obligatiën Obligaiiëm van andere MaatscSiappijen worden ook ingenomen VRAAGT HIEROMTRENT INLICHTINGEN Verkrijgbaar bij 1 ^ GIRQ 100803 en onderstaande Hoofdagenten en ' Agenten A J v BAKERGEM Nobelstraat 7 Boekhandel D DE ROOIJ Bessemei weg 2 Elinkwijk De Sigarenmagazijnen A VEENEMA Bekkerstraat 05 A C DE RUITER Westerkade 1 S BLOEMHOF & Co Jans straat hoek Neude B WESÏRA Schalkwijkstraat 7 J P VAN SCHAIK Vleutenscheg 22 Firma GOES Amsterdam scho Straatweg 64 D DEN BOESTERD Leidschekade 25 C VAN DER KLIP Bem Weerd O.Z H REVERBERG Hop akker 15 H BEUSEKOM Steenweg 22 — Mej M VAN ALPHEN Hofstraat 12-14 H STEVENS Kwartelstraat 19bis C P HULTGREN Wingerdstraat 14 Ondiep JAC SCHAAP Rijnlaan 164 Coiffeur E VAN HUIDEN Vondelkade Coif reur H KAPTEIJN Jan Pieterzoon Coenstraat Boekhandel ANDR THIJSSEN Badinrichting Kromhout-Kazerne W VLRNOOIJ Maliesingel 9bis A LAMENS Otterstraat 32 allen te Utrecht A HAVEKOTTE Bilthoven Sigaren-Magazijn A W.Schouten idem Brandenburgerweg 92 H G KARELSE Jr Zeist Coiffeur Montaubanstraat 2A H BONNEFAAS Zeist Coiffeur Middellaan 7 F VAN GOOSWILLEGEN Zeist,Rozestraat 58 G VAN ROEKEL Driebrgen v der Meulén laan 16 D ROKS Eist bij Rhenén hoofdagent H NILWIK,Wijk bij Duurstede Coiffeur - JOH VAN RHOON Soester herg Kampstraa;t 28 E VAM GOOSWILLEGEN Scherpen zeel Geld M HEIKAMP Veenendaal Coiffeur Gort straat 190 ~'~ ACTEVE AGENTEN GEVRAAGD ACCOUNTANTSKANTOOR efeiirg ^ Utrechto Wij zullen thans zulk een reusachtige grooto partij EEEHEN en KINDERKLEEDING verkoopen zooals hier nog nooit te zien is geweest dit betreft zoowel de qualiteit als de afwerking en daarbij zijn de prijzen zoo laag getaxeerd dat al heeft men niets noodlg men toch koopt want men bespaart dan veel gold We geven hier even een beknopt overzicht der prijzen Winkelprijs 20 — 25 30 — 35 — 45 55 65 75 90 110 150 170 Thans 7.50 10 12.50 17.50 20 25 30 35 i5 50 55 60 JONGEHEEREN COSTUMES met korte of lange Pantalons voor 1/3 der waarde PANTALONS prachtige kwaliteit f 2.50-f 10 REGENJASSEN of BEGENMANTELS gega randeerd waterdicht echte Engelsche kwa liteit vanaf I 6.50 De verkoop heeft plaats MAANDAG 4 JUNI DINSDAG 5 JUNI WOENSDAG 6 JUNI DONDERDAG 7 JUNI VRIJDAG 8 JUNI van hal 10 tot 8 uci ZATERDAG 9 JUNI laatste dag van den veikoop van half 10 ' s morgens tot 10 uur ' s avonds EEN IEDER HAASTE ZICH DUS ÏN ZIJN EIGEN BELANG NAAR HET VENDUHÜIS VREEBURG UTRECHT D ® Directie J GERRITSEN De Deurwaarders BRINK en VLIETSTRA te Utrecht zullen wegens liquidatie van een Ie klas Tapijtmagazijn op Woensdag 6 Jnni 1923 dgs namiddags te 2 nor in hun Vei linglokaal aan de Hambargeistraat 23 publiek om con tant geld verkoopen een ' k feelangrijl w.o Stambouk Karpetten in maten van 2 x 3 tot 3 x 4 M Asewin Sterkarpetten Argaman HelliofJ Keschan Korossan Sparta prima Afganistan Wekka Astor Persians Anglo Smyrna prima handgeknoopte Smyrna's enz enz alles Ie kwaliteit benevens prima Wiltonkarpetten in maten van 2 X 3 te * 2'/j X 3Vs M als Persian en Tournay Voorts zware m©«giieüe TAFELKLEEDEM met bijbehoorende Divandekken pluche Tafeïkleeden in prima Mohair Een mooie partij en zware moquette Kapstokkleeden en partij coupons Cocos en eenige Kleedjes Een partij prima afgepaste Twisf«d en Fancy tnatten met inlegpatronen enz enz Alles te zien in vorenstaand Veilinglokaal op Dinsdag 5 Juni 1923 van 10-5 en van 7-10 uur N.B In deze veiling kunnen geen goederen worden bij gebracht — Voor volgende veilingen worden de goederendagelijks desgewenscht van huis afgehaald 2286 Deurwaarders BRINK en VMETSTRA Kantoor Hambnigerstiaat 23 TeL 3233 erbandstoffen - Giycerina Spuiteis - Aller nieuwste Amerikaanschs Kursing BoUless FijneToiietzeepen - Prachtig Hospitaaldoek LIEFOE's Centraal-Apotheek VOORSTRAAT @ VlE3^Tl:2-.él^-^n \ - Tel Ö461 •* VAN 1 TOT EN MET 7 " JUNI brengen we weder de verfilming van een zeer be * kend boekwerk nl De weg tot volmakin gang is voortdurende MuzieSsvereeen Utr Een - \ ¦' directeur '.' commandant De Muziekvereeniging Vrijwillige Brandw avond haar directeur J Groenendaal een naar aanleiding van het j.l gehouden Ie en-2e prijs werden werd een serenade nieuwbenoemden heer D Vleming C ven werd de stoet Bierbrouwerij „ de Bchen Weg hoek putatie van de vereeni manschappen van weer " geschaard „ Een voor Allen " muziek aan Reeds ren werd de stoet gevolgd door een g nigte,die na tien uitgedijd tot een Langs Damstraat ging het naar de de directeur de ' wo.ont Hier werd Jiestuursleden van ^ e voorzitter der ^ e heer A de Groot ^ e heer W G Voller ^ er huldigingscommissie Nebbeling en ten > ioumalisten begaven De heer A de ¥ e Muziekvereeniging huisolijken kring enkel woord tot den \^ spreken waarin tereeniging onder > cteur het succes 2e prijs te behalen meende haar dankbaarn uiten in een blijvende v>-aarvoor zich een iie had gevormd gaf hierop het woo ter dier commissie beling die in een dankbare bewoord ' croote geduld en ¦ directeur altijd w bood den heer Groei delstok met zilveren aan.De heer Groenendae baar voor het prachtige den cadeau doch directeur alleen zwaaid „ Noen juU ' t grootste deel van hebt je best gedaan en dat is een mooi dernen tijd Wanneer willen hoop ik zen met jullie te heer Nebheling w uog tot den onder W G Voller Ook woord van hulde niens do vereenig ' dezelfde gevoel rlen lieei Groenendaal werd een inktstel freerd Dan werd verder onder rolfelcndenl seld door vroolijke ' muziek Hét ging steegjes Bij het Brandweer werd waarna het weer t5t Pieter om langs Door bijzondere omstandigheden TE KOOP op isiterst billijke voorwaarden een in de Zaïidhofscfeeslraat 71p bevattende 4 a 5 Kamers en flinke Tuin op hetZuiden 2368 Te bezichtigen iederen dag van 6—8 uur J^i^ij vragen voor directe indiensttreding eenige Mleen prima vaklieden gelieven zich te melden aan de MEUBELFABEÏE2E „ OUDENKIJN " Kruger - - straai 1 isij de Eijksmunt DRAMATISCH FILMSFEL in 5 ACTEN Uit het Parijsche volksleven in de eerste helft def negentiende eeuw naar het beroemde tooneolspel — van — FéLlX PYAT In het Bijprogramma o.a een dol-amusante klucht in ' 2 actenf ALLERLEI N ®» 18 met zijn interessante varieerende opnamen cü andere mooie nummers lederen avond één voorstelling van 7.30 tot 10.30 Zondags van 2.15 nur af doorloopend — o BEZOEKT ONZE MATINëES o -^ des Woensdags - en Zaterdagsmiddags v 2-4 uur & EEN KINDEKEN BENEDEN 16 JAAB Naar h t Kapitein Gigli niuklijk Bagno inspecteur van liepen zacht maai een November-mld het eiland Do ins drie of vier dagen van den directeur van ongeveei ' vijlii king nauwgezet ijver waarnam wilde alles tot in ]'" n kapilcin Gigli geduldig de nooc clni ijii ra.pport ' ¦ plee iri',i,c;eli.tk zo „ l-j,i hoc slaat van de gevangenen t ¦ r Willen zi | Nict allen Ik 

Kranten

Ga naar