Utrechts Nieuwsblad dinsdag 14 juni 1921

29 & Jaaroaiioj 1921 Oplaag 25000 Exemplaren Uitgave JOH DË üEFOc Bureau DRIFT 23 Utraont ^< bQ Tooraitbetaliii £ per^^woek i O.t'O \ ^ Sfmaand f0.ëï / per 3 maanden i 2.60 ' fr.p Post p maand f O.Oü i ' i ^ p 3 maand f 2.6u Ü.p.p buit p 3 jn^^i 7.50 » I;1JS DER ADVERTEBTIËü Bij vooruitbetaling fan - 6 regois ff.SÖ Ei'ne repQ meer 25 Cent.AtJ'/ertontiën In het ZaterdegBuamer 5 cent per rene extra ^ KLEINE HAüDELSADVERTEHTIËII tlt nieer iton 30 woorilen f I — j 3 plaat ¦ sinjBn r2.C0 Elk wooril iceer * Cent KLEIriE ADVERTENTiÉN Vraag « n AenlloifJ een oniloriverii hoogslons 23 woorden fen plaatsing 6U üsnl 3 plaat5lni»r f 1.50 Efk woürd meer 5 Cent Bit nuKtmer bestaat uit 2 biaüen Maanonderg 0.31 Zoconderg 8.21 IJddheid is een vlaan dae weinig Voedsel noèdig heeft om artdere goede eigenscJiappen t « vernietagen Uit h@t Bystemiand '~ — - OVBEZICHT Üez.s weei zullen te Londen voorEet eerst na de omderteeiendiig vanli^t vredesverdrag weder bijeenkoinen'de eerste ministens van de vea:Behü _ lenae aiutonoime gebiedeji van hetBritsche rijk die tezaanen vormen,het zoogenaamde lijkskaibinet De eei - Bté yergadeiing is vastgesteild op a..s.Pönderdag maar het aal de vraagaijii of Lloyd George die nog altyd'ongesteld is in staat 2;al aijn de ape niagsbijeenkoimst te presideeren.Hughes da eerste minieter van Aus öralië Massey die premier van Meuw Zèesland en generaal Smuts de eeisteminister van Zuid-Afrika zijn reeds te I Londen aangeko-men De overigen zijn jomderweg j Dè bespnekingen zullen betrekking hebben op de meest uiteenloopende omderwerpen Zoo ^ het Engelsch / — Japansohe verdrag ter sprake komen dfe rijksverdediging en de internatio naie poüitiek van het rijt Generaad Smuts heeft er zich over uitgeilaten dat de bijeenko.mst van verstrekkend belang zal kunnen wordeii Het zal er hoofdzakelijk om gaan een gemeen schappelijke intemaitionale politieke gedragslijn vast te stellen die d © be langen van ieder gemeenbest waar borgt en tegelijkertijd de saamhoorig heid van alle deeien tan opzichte van ' het rijk onaangetast laat I V''óor dat koning Konstantijn — Ter ^ ezeld van den kroonprins pi-ins An ' dieas en eendge ministers — naar Smyrna is vertrokken heeft hij een boödfeebap aan zijn volk gericht waar in hij zegt dat het noodzakeiAj,k voor hem is zich aan het hoofd van zijn leger te stellen ten eind © de rechten vsm Griekenland te waarborgen De koning zal zich wellicht persoonlijk aan ' t hoofd zijner troepen stellen die een nieuw offensief tegen de Keraja Hst-en hebben voorbereid Men zegt dat het Griekeche leg.er 220,000 man kan stellen tegen de 280,000 Turken van K.emal Welingelichte Engelsche correspondenten achten die schatting echter overdreven Zij noemen een ge tal van 160,000 tot 175,000 man al heel groot en howten daarbij nog re kening met een of twee drie divisies ¦ vei'sterkingen die zouden moeten aan komen Ook opperen zij voorzichtig de vraag of dit met zware artillerie voor belegeringsdoeleind'en toegeruste leger wel voldoende van cavalerie ib voor zien waaraam in dit teiTein zoo groo te behoefte bestaat Bij de SenaiatsverkieZ'ingen voor Noord-Ierlgnd zijn voor alle zetels nnionisten gekozen De belangrijkste tellegrammen die we ontvingen aangevuld met die aan N E Cfc Hbkl Tel en N v d D laten wo hier volgen De staking in Beieren ' NETJRE^NBBHG 18 Juni De ar beid Mg4 aiJeen stil in de groo'te be drijve^ir de dagbladen xijin versclie nen GOBÜRjG 13 Juni Het weirk ligt Stil dn bijna alle bedirijivein Bij de trams die gas - en eleotriioiteiitewer kein wioi'dl ooik gestaaU De dagbla den zij'n versclienen BERLUN 13 Juni O'ver den toe stand in Ueiiereai bericihiten veirscdiiil leindie bladen van een uitbreiding der aigenieene staikiing weil'kie yöl g'ens d'e Preiilieit zioh ilii'tibreidid'e < jiver ganeel Beieren Daarentegen spii-eiliKiii de Tagl Rmntiiscilmu en de Deutsdie ïageszeatmig van een mds lu'kte algemcene staking De ni ij n w e T k e r s s t a k in g 1 n Engeland LONDEiN 13 Juinii De mijinweir - kiersleiüers in Nortihiuimbedand Yoa'ksliire en Zuid-Wales hebbein bies loten geen adwies te geivien teitr zij tot aanvaarding hekij lot ver -' werping van het aanbod dar mijm eigemai-en Het natib-nale oongres van de Sctotsche mijnweaitaers dat bijeen is te Glasgow heeft na een ibeiraaid slaging van twee uur besloten gae nerlei advies te veirstretten aan de mijra'werliers hoe zij mioetein stem roen Het bestour van de niiijinwieirkieirs oirganisaüe in Lancasliire en Qheis hiire heeft besloten aan de arb aiders te raden de voorstellen vao de eige naren aan te nemenl De seioretaris van den vaikibond der Brttscihe stokeirs en kötelmaliiers bij de mi.jiob8dirijiven heeft mi^egedeeM dat bij g'r in het mjnst niet aan twij felt of,de miijinwerfcers zullen met g-root e iniaerdieirhieiid besMlten om weer aan bet weirk te gaan Hij is er van overtuigd dat op 20 Juini het vveirk wiordit hervat De schipbreuk van de B o u b o u 1 i n a De eeirsle beirkibtein udt Barijs en Londen diie melding maakten van het vergaan van het Grieksdie sloomsethap BoiuiboiUrHna waairbij S40 passagiers omgelvomen zoniden zijn bJajton geiluifckig ovardireven te zijn Havas " beeft thans een tel eg-ram uiit Athene Milvangen waaruit blijfct dat aan boord van den geaoin IvEin GrieJisohienstooniierzioh sleöhits 34 man-équdpage bavond benevens vijf Girieksiche passagiers offdcierein en soldaten De boot liep op © en mijn en zonfe dadelijlk Door de sleclhte zee toon den al Teen de pa^ssagiere en dme man der équdpage'geireö wioirde Een % n twanfig mansöiappen ver dronken Den lOeo Juni nam de Grierksölie ¦ krudsei ' LemmoS twee matrozen op Drie andere sohipb,renikielingen weir den gered dfoior de Tojias en de overigen kwamen te Ohio aam land Uitgeleverde Zeppelin vernield ' PAEIJS 13 Juni Voilgens de Mes sagero is een der Zeppelins die aan Itaüië was uitgeleverd en in Ausch ha " was herdoopt door een hevigen T.'indvlaag ter aarde gestort en geheel vernietigd.,'Menschenlevens zijn hier bij niet verloren gegaan De militaire autoriteiten stellen een onderzoek in S oh e e p s brand ANNAPOLIS 18 Juni Het stoom schip Buck Eye Staite is op de eerste reis van Baltimore naar San Eranoisco m Chesapeake Baai acht mijlen vam A'nnapohs in branji gevlogem Het soliip haid den vorigen aivond met 135 pass,agiers aan boord ' Baltimore ver laten De bran/d ontstond in de röa chJnakamer Onlusten te Belfast LONDEN 13 Juni Zaterdagaivond badden te Belfast politieke partij-on lusten plaats waarbij efcerk van re volvers gebruik werd gemaakt en met steenen werd geworpen Vijf personen werden gewonxi ten gevolge van een bomontploffing Bij nieuwe onlusten te Belfast wer den Zondagavond twee burgers en een constabel gedood ' Partijen maak ten gebruik van revolvers geweren ert bommen Negen pei'sonen wero!en ge wand Sabotage der PTanscihe spoorlijnen PAiRIJiS lö Juni Op verschiiilileh de pilaatsen woaxlen in den laatsten tijd pogingen tot sabotage van dè spoorlijueai gedaan Van gist&ren woTdeai weer twee gevallen gesig naleerd een op de lijn Parijis — Ver saiJ'les en een op.het net.van'O r-leans In beidie gevail'lén weird.,een ongetuik wooii fcoimeè President van den Ita lia a n s c b e n S e n a a t ¦ iRiOiME 13 Jiund De Seanaat nam bet besleit den koning als SenaaJts presildentTit'toni voor testeililen ' Plundering in China iNaar uit Hanikoiw wo^rdt gemeld ziijn plaalselijlke troepen te Woe cbang een plundenpartij - gepaard met bi andsticihiting begonnen Ge meild wordt dat de miuait is giepluib det'd Hanikow is tot nog toe veilig Een aansporing van H a r d i n g t o t m i 1 i t a i r e oefening ' WASfflNGT'ON 13 Juni Presi dent Harding sipoport ie.deiren Ameri kaaUi die daartoe maar even den tijd kan vinden aan om gaduirende dein zomer één der buirgeilijik-nidli - talTe oefen,k,am,pen te baaoeikee.vffij spipeelit de hoop uiit dat zicb een uit gabredd oefenstelsel zal ombwiifeter len voor mdmstens honderdldoiiziend ¦ man per jaar De M ex ie a an SC he buite^" landsche schuld MEXTCO-CITï 13 Juni Officieel ' wordt gemeld dat de betalimg der reAe van de M6xioa.ansohe buiten landsc'he sobuid 1 Juli zal aianvangen Twintig mnllio'eh pesos zijn voor dit doel op de begrooting gebracht De roo V erhoof-d'main Hölz voorderechtbamk BEEDIJN 13 Juni.'Onoei - beschul diging van moord van hoogveri-aaid en oi-deverstoring enz stond heden voor het bijzondere gerechtshof de z.,g roo verihoofdimaoi Macx Hölz terecht Aan den ingang v.ap de zaaa het ondciïbiOiUd en bevesitigde ' dat de oflidertiiandeliingeo f e Parijs zou den TOordein voorlgeaet tu,s.scJien de Eran.sche deslcundlg en en de afg'e vaairdigKilen van P.a.ïihenan ü i t s 1 u i t ing in B a d e n In de texfcielin.du,s.tiri-e in Baden is het i),a een langduirig coraflict tu.s schci aibeide.i's en ¦ we.nkgevers tot een udts,i.uitong gekiomen Zij trcït 0.000 arbeiders " De Internationale De Hollandsche stad te Lens Uit Lens wordt geme'ld Lugol onder-staatssecretaris voorde bevrijde gebieden presideerde de plechtigheid van het overdragen der Hollandsche stad van 380 huizen door den Nederl gezant te Parijs jhr mr Loudon Aan de plechtigheid namen o.a deel commandant Foniana als vertegen woordiger van den ' president der Fransche repxibliek de Nederl mili taire attaché een groot aantal der te Parijs woonachtige Nederlanders de partementale autoriteiten en de bur gemeester van Lens In welsprekende bewoordingen ver tolkte de heler Loudon zijn vreugde deze stad aan Frankrijk te mogen over dragen als bewijs van de belwonderende en oprechte vriendschap van Nederland ' voor Frankrijk Lugol na den nadridc te bobben ge legd op het belang van het tot stand gekomen wierk dankte Loudon namens Frankrijk en de arbeidersbevolking'Van Lens die aldus geniet van een com fortabel ingerichte woning Nadat het applaus een einde hafl genomen werd de gedwüqilaat onthuld Daarna werd een tocht door de stad ondernomen en oen - lunch ' aangebo den in de feestzaal De ceremonie had een ongieiiwojigen vriendschappelijk karakter Sport Voetbal U P V B - OOiMPETITIE U i ts lagen van Zondag jl Slicbteraaren 2 — Voorwaarts 4 1-3 Kamp i o enscompetd tie 3e klasse Rij,z Boys^D.O.S 3 1—2 - B.P.C.—Vtetoiria U-tr 1—2 ' Wimpeliwedstrijden Halve ' eindstrijd ' D.O.S.V.—A.J C 4—2 H.V.C 3 — Gooisobe Boys 0—1 Kerk - en Sch©öirsieyws Eindexamens Toonkunst Amsterdam Geslaagd de danïes " H G André de la'Porte M W Erdtsieck 1 Ritsch en J A H M Visser fpiano R;-K Kerk Zondag heeft ' katholiek tiiiiahoven het veertigjarig priesterfeest van mgr A Damen pastoor-deken ' van Eind hoven geheim kamerheer des Pausen en'kanunnik van het kathedraal-kapit tel van,den Bosch feieslelijk herdacht Te dezer gelegenheid word de ju bilaris met de orde van officier van Oranje Nassau begiftigd ' slilorgens droeg mgr Damen een plechtige H Mis van dankbaarheid in de parochiekerk St Gatharina op Dss middags brachten muziekkorpsen au bade's en verschenen tal van corpo raties en particulie.ren op de gehouden receptie De jubila,ris is bij zijn pa rochianen zeer bemind doch ook in niet Kath kringen acht roén bean ten zeerste om zijn intelleotueele mensch lievende en verdraagzame eigenschap pen Het dagelijlvsch bsstuur der Israëliti sche gemeente deed mede van zijn belangstelling en daamisde te\'ens van die der Isr gemieenschap te Eindhoven blijken door een brief waarin geluk wonschen werden gebracht K.y-nst en Wetenschapper Nat Zang'wedstrijd Ter g-6ie.genbedd van het ¦ lO-j.aa'ig beslaan van ds liedertaf el Hë.lde'ï's Mannenkoor beeft te Heildeir een w,éd,Btrijd pliaats gelhad van mannen kOiren K]i j-uryleden fungeerden de bee rcu A f ' Leewcns - Helder Ülivier Koop en F.red J Roestoe Amster dam De udfsia'g i'S als volgt 3e iaagsLe aid mannen.koren ie pi ' verg ziilv med en f 126 mian nenlvoor Sappbo Hoorn dir G H Boedij.n 40 zan-geirs 2e pr verg zi.lv ' ined en f 73 brandweeir man-n,enik,0'üir Oelening na Ar'bejd Am sterdam dir Louiis Steins 66 zan gers 3c pr a verg zdiv.'med e'n i 50 maiinenaangveireen ¦ Nieuiw Amsterdam \ insteirdam dSr A ¦ Jobbers 48 zangers 3e p>r b verg zilv med en f 28 mannfti ¦ zangi2I2 beno-eimd t'Ot amamuensis te klasse aan de Vee air Is e-nijikundige Ho-og'ee'Cliioiol alteer de beer A R B Gernitsien te Lel deoi De woningnood te Jaars'reld Een wetsontwerp is ingediend tot verklaring yan het algemeen nut der onteigening van grond noodig yoor den bouw van arbeiderswoningen te Jaarsveld ter voorziening in den ko- ningnood AVaar het gebrek aan arbeiderswo ningen in de gemeente Jaarsveld yan dien aard is dat spoedige voorziening niet mag uitblijven ' en bet bedoeld © terrein zich in he't bijzonder leent voor den bomv van arbeiders\voningen is de minister in overeenstemming met het gevoelen van G-ed S laten vaa Utrecht en van den inspecteur van de volksgezondheid van meiening dat het algemeen nut van de ^ roorgenomen ont eigening bij de jvlet be'bnirt te worden bepaald ProFinciale Staten W ij z i g i n g b ij z o n d e r regle ment ffiaterschap Beth.une B en W van Maarsseveien bebb-en aan Ged St ter goedibeuring toege zonden een overefenbomst met het jva terschap Bethune jvaarbij de gemeen te tegen ontvangst van feene geldelijk © uitkeering bet onderhoud overneemt van de ged'eielten yan den Maarsse veenscben Vaartdijk welk © bekend zijn als Zekvaartdijk en B innemviegsche Vaartdijk Ged St hebben aan belt gemeente bestuur med'Cgedeeld dat bij haar in beginsel geien bezwaar bestaat om de verlangde goedkeuring t © yerlesnn Eene reglements^vijziging is op dit punt echter noodig alvorens het con tract van kracht zal kunnen worden Ged St stellen voor tot die wijziging van het bijzonder reglement W ' ij z i g i n g b ij z o n d e r regle ment Voor het waterschap Rijn en D;ijk Dé eigenaren van de gronden welke bij de herziening van bet bijzonder reglement voor bet waterschap Zeist bij dat waterschap werden gevoegd zonder uit het watorschapsverband met Eijn en Dijk te ^ vorden ontslagen heb ben Ged St verzocht te wiUen bevor deren dat bedoelde gronden buiten de grens va.n Rijn en Diijfc worden ge bracht Re commissie uit do Prov St yelko omtrent gemelde voordracht ver slag uitbracht heeft naar yrij in herin nering mogen brengen reeds de wen schelijkheid uitgesproken om bij eene herziening van het bijzonder reglement voor het waterschap Rijn en Dijk dit punt nader te onderzoeken Het bestuur van Rijn én Dajfc beeft tegen d & verlangde grenswijziging gegn bezwaar Ged St stellen voor het bijzonder reglement in dier voege te wijzigen Provinciaal subsidie voor verbetering C u n e r a w e g Indertijd werd aan de gemeente Rhc nen uit do provinciale middelen een subsidie verleend in de » kosten van verharding van een gedeelte van den Cuneraweg ten bedrage van 1/5 dier kosten tot een-maximum van f15.340 De openbare aanbesteding heeft op 30 November j.l plaats gehad De laagste inschrijving beliep f 16.830 meer dan d '.< raming Het gem'eentebestuur heeft zich daar op tot Ged St gewiend met verzoek dat het maximum der toegekende sub sidie tot £ 20.950 wordt verhoogd Ged S ' stellen voor hiertoe fe be sluiten Uta-'^Blindenvereen „ Unitas ' Aan bet Tweed © Jaarverslag dezer ¦\ ereeni,gin.g ontleenen - wij ' het navol - ge.nde j Het ledental der vereeniging steeg i in den loop van het veiisla'gjaar van i 40 tot 45 dat der do'niateu're van 18 tot 32 I De gehouden vergaderingen werden druk be-zocht Evenals het vorig © jaar kon uit de steumkas aan alle leden een ¦ maa'ndolijksch'e te'gemeotkoming van f 2,,"10 worde'U ter hand gesteld Wat betreft de werk'zaainheid der vereeni I ging k,an nog - het volgende medege - de«'ld worden ¦ Door den Het aan O'nzen Gem'eenteraad ge zonden request het verzoek Ibeibel zende omi © venalis in Amsterdam ge schied ie door gemeente'lijkien steun oneen toestand dra'gelij^ker te maken wend ibea.ntwoord op 18 Dec'emiber 1920 een JB.ar latei - met een prae S'd-vies van B em W waarin dei bUndem ve'rweize.n werden naar de AatoosB'© nierskamer Door mevro'ivw Olie Ree-deins - werd in Alaart een pj.ano - en lie der-'avond georganiseerd ¦^^ laaraan me juifrouw Hanna Verbenia en eeni'ge leerlingen ven mevrouw Olie met na ^ me onzo Amsterdameiobe lotgenooten de h.h P Me'egen W J A P Cré man en inejuffrouw I de Vries hun ne welwiltenidi © medewerking verleen den Aa.n allen onzen harte.lijn dtenk ¦ De O'pbrengst van dit concert welke f650 bedroeg kwam aan onz © steun kas tem goede waardO'Or voor gC'rui me'n ' tijd de maandelijksch © ondeirsteu ningen weer verzekerd - w-aren Dank zij d © gro-ote hulpvaardiigbe.id die men van de izijde van de padvin dens mocht ondervinden kwarrien verscheidene blinden die geen ge leid © hadden in d © gelegénbe'id de maandelijksich © vergaderingen bij te ¦ wonen Tot het aanvragen va.n Koninklijke goedkeuring op de sta.tuten di © daar toe aan een a'l'g©heel'e herziening w er-den ondemvorpen werd op d © verga dering van 8 April jl besloten D © adviseui^s der Vereeniging mej C iMenkus en D J Olie Jr stonden in fill © zaken oins krachtig ter eijde Ten slotte een woord va.n d.ank aa.n allen dia in het ' aifgeiloO'pe'n jaar een Wijk gaven van bu.nue belangstellina in ons streven Moge het goede voor beeld van enkelen navolging vinden Kamer van Koophandel Dfe heer W ' Greve beeft bedanktals lid der Kamer'van Koophandel enEabrieiken • De Lustrumfeesten Een gedenkpenning Huib Luns heeft ter herinnering aan ' d © aanstaande Lustrumfeesten een penning gesneden welk © door de liefbeibbers vaiU den penning zoowel uit geschiedkundig als uit kunstzin nig oo'gpunt ongetwijfeld zal worden gewaardeerd De pennimgi groot 10 cM wordt uitgevoerd in de wcrkiplaatsen der Bdelmeta.albedrijven Kon Begeer " B'fdeeling Medailles Straatvetsiering In een gisteravond gebonden verga dering is door de bewoners van de Burgemeester Eeigei'straat besloten deze te vemieren met laurierboomen en fslermasten met bloemenmanden en wimpels De kosten " worden geraamd op f 1300 In hfi't comité met de uitvoering be last namen zitting de beeren H F Grondijs voorzitter G J de Beer secreta'ris M J Zwaa'ts penning meesiter J Pb Böhmer en J Oes trum De Nobebtraat zal eveneens wor den versierd Inspecteurs-gemeentepolitle In een te dezer stede gehouden al gemeens V'firgadering van den Bond van i.nsipecte'urs bij de gemeentepolitie in Nederland is in beginsel besloten in deizen ' bond commissariEsen va'U po litie m et gelij.k © rechten ala de gewo ii © leden toe te laten » Het ' hest'Uiur werd.nagenoeg ' geilieel verniieuwd Het bestaat thans uit de beeren C A Muller voorzitter Eot terdam ' P J E Snippe 2e voorzit ter Botterdam;'E W Simon Ie se cretaris Den Baa'g P Is^ramer 2e seeretnris De.n Haa.g G Koning I © penningmeester Dordrecht A W Brandt ' ' 26 penningmeester alhier en A - van IJsendijik ^^ nst.©rda^ïl — o — Machinefabriek ^ Jaffa " De ailgemeene vergadering van aan deelhouders der N V Macb.inefabriek Jaiffa vO'Orheen Louis Smuld.9ïs e.nCo alhier hoeft het ' dividend over het boS^jaar 1 Eo'bruari 19i20 tot ei.nde Dé cember 1920 vastgesteld op een basis van 6 pet Mr I j va'U He'Ugel werd als commissaris herkozen Hengstenkeuring De Eijksnajaarakeu.ring van tot dek king bestemd © hengsten in 19i21 zal voor de provincie Utrecht ' te dezer stede worden gehouden op 7 Sc'pt.ein ber MATIGHEID opgewektheid frissche lucht gei'egel de gewoonten de noodige rust en slaap lichaamsbeweging en een zorg/a-me leefwijze is wat de natuur vraagt om uw lichaam m goede conditie uw nieren gezond en uw gestel vrij van urinezuur te houden Hebt gij er ooit aan gedacht dat uw pijn in den rug hoofdpijn urinekwalen en waterzuchtige zwellingen een gevolg kunnen zijn van uw leefwijze Te zwaar.eten het voortdurend ge bruik van alcohol te veel rooken tietzich te weinig beschermen tegen hetklimaat onmatigheid en het te weinigzoeken van gezonde ontspanning enrust zullen ongetwijfeld de nieren met tertijd verz'walden En dan komt delast 41 Rugpijn hoofdpijn urincstoornis sen waterzuchtige zwellingen niergruis en duizeligheid zijn verschijnselen van te veel urinezuur in het bloed en er be staat gevaar voor nier - en blaasontste king en ongeneeslijke nierziekten Matig eerst di © verkeerde gewoonten en sta dau de verzwakte nieren bij door een degelijke kuur met Foster's Rugpijn Nie ren Pillen Deze werken niet on de inge wanden doch zijn een betrouwbaar en veilig niergeneesmiddel ander alle om standigheden De echte Foster's Rugpijn Nieren Pil len voorzien van de handteckening van I James Foster op het etiket zijn te Utrecht verkrijgbaar bij T P v d Bergh & Zn Heiligeweg 65 v Rinkhuizen & Her minghuijscn Twijnstraat 4 ' en alle be kende drogisten i f 1.75 per doos ' Ned Bond van Accountants Te dezer stede is de jaarlijksch « algemeene vergadering van den Ned Bond van Accountants gehouden Uit het jaarvei-slag yan den secreta ris bleek dat de Bond in toenemeaden bloei verkieiert Het ledental bedraagt thans 68 ter ' Wijl het aantal aspiranten ongeveer 100 is D:e exam'en-commissie bestaande uit de hh Van Akkeren Bals Hagers v d Have Horsthuis de Kranïer en Lok horst werd en bloo berbenoemd toe gevoegd werd als pi y.v lid Öe heer Paardekooper ' Het bestuur bestaat thans uit daheeren Hagers eer©-voorzitt©r N deKramer voorzitter Van Akfcenen Bals V d Have Horsthuis Lokhorst enVleming ¦ ' —«— Bes,trjjding der Tuberculose De raad van bestuur yan de Neider landsche Centrale Vereeniging tot be strijding der Tuberculosa beeft te dezer stede vergadeiid onder voorzitterschap van jhr mr dr W Roëll Deze deelde mee dat de voorzitter yan het dage iijksch bestuur dr Pijnappel door een ernstige ongesteldheid verhin'derd was de vergadering bij te Nvonen Gemeend wierd dat niet tot de be noeming " van © en • secretaris-penning meester kon worden overgegaan voor dat de vereieniging gereorganiseerd zal zijn De waarneming van dit ambt blijft voorloopig opgedragen aan dr Putte Naar een voorloopige telling heeft de EmmabloemcoUect © dit jaar ongei\'eer f 100.000 opgebracht Het onderzoeik naar het aantal tuberculoselijèers in Nederland in 1920 begonnen zal door dr Van Gils worden voortgezet Melde - I werking zal worden verleend aan de Hygiëne-tentoonstelling te Amsterdam I in October 1921 I Professor Nolen Werd aangeKvezen I en verkla.arde zich bereid de vereeni ging te vertegenwoordigen op de tu - I berculoseconferentie te Londen in Juli van dit jaar te houden I Naar aanleiding van de modedeelin gen van het dagelijksch bestuur waar uit van gemis aan overleg en samen werking van de regeering en de inspec tie met de Nederlandsche Central © Ver eeniging bleek heeft de raad aan het dagelijksch bestuur opdracht geg-even ^ dit onder de aandacht van den minis ier van arbeid te brengen en er met klem op aan ' te dringen in bet belang I van een krachtige bestrijding der tu - ' berculose te brvvorderen dat zooveel ' mogelijk ' in overleig wn in sa,men^verking met de N-eder'andscbe Centrale Veree niging worde gehandeld Het concept gewijzigde statuten en de daarop ingekomen amendementen Vr'erden bs'handeM en namens de corn rtissio van herziening door mr de Crane toeg.?licht Na oen levendig © dis cussie werden de voorgestelde nieuwe statuten mot eenige wijzigingen aan genomen De militaire pensioenwet Aan de leden van ds 3e Kamer der S'a.ten Generaal is het navolgende I adres gezonden i ¦ Geeft met verschuldigden ferbied te I kennen de Afd Uti'e'cht van Ons Be latig " Vereeniging van Onderofficieren der Ned Landmacht enz dat zij ernsttig bevreiesd is dat de Militaire Pensiioenwiet ¦ welke reeds op de vorige agenda voorkwam b-n thans op één na de laatste plaats op de agenda heeft gekregen niet vóór het zompr-recps zal woidcn behandeM dat bclangstoll'cnden ^ reeids vele ja ren met spanning en'vêlen in armoede naar een betere pensioenreg'eüng heb - ben uitgezien dat adressanifi gejijk lutet dezen nood kreet ook een ernstig beroep beeft ge daan op den voorzittel ' Öer 2e Kamer der S alen Generaal redenen ¦ vvaarooi ndrcssanle beleefd en dringend verzoekt voor een zoo danige regeling van wferkzaamheden te ijveren dat de bebamdeling der Militaire Pensioenw-iet vóór bet uiteengaan der Kamer verzekerd is ' t Welk doende enz Gemeentezaken Wjjziging schoolgeld ' regeling B en W bieden den raad een voor stel aan om over te gaan tot wijziging ¦ van de scboolgeldregeling der gemeen - te H.B scholen van bet stedelijk gymnasium en van de dagschool yoor Handel en Administratie en in te voe ren de evenredige schoolgelidheffing Deze zal naar het oordeel van B en W voor genoemde scholen gelijk moe ten zijn Voorts zijn zij van meening dat aan den schoolgeldaanslag het zui ver inkomen van den schoolgeld plichtige ten grondslag moeit svorden gelegd Ten aanzien van de buitenleerlingen komt ' het B en W voor dat gelijke behandeling noodzakelijk bo billijk is op die scholen waarvoor d © Giemeente Rijks - en provinciaal - subsidie gte niet t w het gymnasium de hoogere handelsschool en de dagscbool voor handel en administratie ' Op die overige scholen ¦ zou echter zonder bezwaar het maximum der schaal voor eiken bui tenleierling kunnen w'orden toegepast Wel is waar zal dit voor dé ouiders der buitenleerlingten een aanmeitielijk © ver z\v,aring van lasten betelekenen maar bet komt B en W voor dat zoolang het Rijk blijft weigeren om ten behoeve van de hoogere burgerscholen dezer gemeente subsidie te verleenen de Gemeente aan deze scholen het onder jvijB aan kinderen van niet-imgezetenen niet zooveel beneden den kostprqs b-e - Promotie I Aan d © BijkisiU'nive'rsiteit alhier is hedenmiddag be-vorderdi tot doctor in de geneeskunde de heer J L A Peu'faz arts te ' sGravenbage ' op proef schrift Kliniscihe en C'Xperimenteele bijdrage tot de diagnoistiek en interne theraphi © van pancreaostooi^nissen em m.et biijizondeire betrekkiog tot d © dia betes " en de beer J N Post a.rt « geb te Westmaas op proefsclirift Over reliigüeuize hallucinaties " Tram ver ïToer het een per op - Over de maand Mei bedlroeg aantal pass'agiers 834,728 mèt opbrengst van f72,124,05 d.i ü«.g 26,927 reizigers mat een brengst yan f2326,58 Verleden jaar bedroegen deze cij fers over dezelfde ma'a'nd 741,998 rei zigers met een opbnengst ' Vaih f63,590,01 d i per dag 23,935 pais saigieris met een opbrengst van f2051,29 Ds van ArJcex D © He'l-.aut " bericht dat ds van Arkel voorloopig de pastori © te - Soest blijft bewonen omdat het hem nog niet geliukt is in / Utrecht een huis te vinden — o — Ver Groenten - en Vruchten veiling ütreclit en Omstreken Gewone veiling 13 Juni Witte asperges f 4o a 93 bl asp 1 33 a 34 wortels f S a 15 alles per 100 boe kropsla f 1.80 a 2.2Ü gele komkommers f 11 a 17 bloemkool f 8 a 2a alles per lÜO stuks postelein 12 a 15 wiijboo nen '" 1 100 suikerboonen f 116 a 134 groote boonon f 12 a lb peulen f 24 a 18 doperwten f 2C a 35 aardappelen f 29 a 33 alles per lOÜ K.l ' aardbeien f 25 a 33 tomaten [ 37 a 46 kereen f 41 a 45 kruis^beesen f 13 a 17 alles per 100 pond perziken f 15 a 56 meloenen f 120 il 151 alles per 100 stuks Kommiezen belastingen De koanmieis 2e klasse der belastin gen W Post-ma ie O'Vergeplaiatst van VenJo na'ar hier eerste af deeling de rijkiïklerk P."Boer van hiei-.(inep 2e a.i'd naar BcS'koop de rijksklerk H G van Kuyk van Boskoop naar hier insp 2e a.fd de adij,-commies J V Waissink van IJmu.iden naar hier ktr I en A de ko-mniies lo klasse P W Jekel van hier 26 a'fd naiar GorJn.oh,em b g en de kommies Ie klasse P de Lange Hzn van Gorin cbem b g nn.nr hier 2e afd Benoemd Voor het geven van oaiderwije in boekho'udeu liande'lsrekeneu enz aan den IUïec.ht=oh©n Hn.ii'delscureus d'irecteur de beer H v Woudenberg Gzn is benoemd de heer E A Migo gediplomeerd boeklioudsr hoeft te vierstrekken als bij een gelijk stelling met ingezetenen ook voor de niet gesubsidreerüe scholen het geval zou zijn Bovendien kunnen outt'crs ïan buitemeerliii'ge'n voor jsie het maxi mum-schooigeld te bezwflailijk is naar het bestuur hunnier gemeente verwezen jvorden die in dia Koslien van het Ut recbtsch Middelbaar ünderwijs ook ffiel iets mag bijdragen Het blijkt dat van de invoering dej door B en W voorgestejd'e schoolgeld regeling op zichzelf een voordeel yoor de genieientékas van pl.m f14.500 ' s jaars te verw.achten is indien althans ^= hetgeen aan twijfel onderhevig is — het aantal buitenleierlingen op dei niet gesubsidieerde scholen niet belangrijk terug loopt Tegenover dit voordeel staan echter de meerdere kosten van Üe yerstrek king van boeken len feermiddelen aan de leerlingen Volgens de thans gel dende regeling heeft de gemeente hier voor een jaarlijksche uitgaaf te doen van pl.m £ 8500 terwijl yolgens gen globale raming de kostjen der nieujve regeling per jaar ongöveer f 32.500 zul len bedragen hetgeen een vermeerde ring van uitgayen van pl.m f24.000 per jaar oplevert Derhalve is y^n de niejijïle regeling een verzwaring van lasten yan onge veer f9500 te Retwachten ¦ Het schoolgeld zal bedragen voor lederen leerling van het gymnasium een der hoogere burgerscholen of yan de dagschool voor handel fiin adminis tratie Het repareeren van Icookpannen De directeur van dien Gem'eentelij ken KeuringBdic'nst deelt het navol gend © - niede In d © voi-ige week ont vingen wij me'dedeelimg van een gi&val van verigiiftiging ' t welk zicb hier ter stede bij e©nig © personen had ¦ voorge daan De oonzaiak bleet te liggen in zure app&lfcjesi di © een zeer aanzien lij'k © hoeveelheid zink bleken te bevat ten Zij waren igekookt in een pan waarin juisit een nieuw © bodem was aaingebraebt van gi&galvaniseerd ijizer Bij onderzoek gnf deze pan nog gi'oote hoeveelheden zink aan zure vloeistoffen & i Dergelijk © vergiftigingen komen meenmalen voor Men zij dus voonzicii tig en lat © geen nieuwe bodems ia kookpannen aanbrengen — a — Grarnizoensberichten De Ees 0'ff v Gezondheid 2 © M G J Bonk van het personeel van den Geneeskundigen ' Dienst der Land macht «' Ihier iis in het genot ven groot verlof gesteid D © heeiren F ' S P v iBucbem en B ' P V d Veld tot arts be.vorderd zijn bestemd tot Bes OdEf v Gezond heid bij het personee'l vaa den Genees kiundigen Dienst der Landmacht al hier ¦ De Ads'p Bes Off v Gezondheid L t \ Im.hol van bet personeel van den Geneeskundigen Dienst der Land macht alhier is bevorderd tot Vaan drig De miliciens van het derd © gedeed - j te van d © lichting 1921 bestemd voor I Korps Torpedisten en Pomtonniers koin©n in het tijdva'k 3—7 O'Ctobera.s onder d © ivapenen D © 1 © luit J D IW ' Ka.lkma.n van de 1 © iLicht © Houiwitsera.fde©]ing al hier wordt 8 September a.s voor den tijd van 5 jaren gedetacheerd bij bet Leger in N©d Oost.Indië - D © beer W C M Klasens arts iis benoe.md ' tot Keis Off v Gezondheid 2 © kl bij het personeel van den Ge neeisibundigen Diene* der Landmfi.oht al bier D © Adsip lles ' Off v Geaondibeid 1 J Barnlioorn en J J Vader van het personeel van den Geneeskundi gen Dienst der Landimaciht alhier zijn bevorderd tot VaBnd.r,ig De heer G IJ Scholten tot arts be vorderd is bestemd tot Ecis Off v Ge zo'udheid bij het'pensoneel van dein Ge necskundigien Dienst der Landmacht alhier De Bes Off v Geizondheid 2e Kl H Blom van Ass©ud©Kt is werkzaam gesteld bij het Mili^tair hospitaal al hier 1 
Koningin in genomen Overigens is er feitelijk niet veel bijzonders van de entouragfe ' te ver melden In den ring boerschte de ge jvone gezellige drukte van bestuurs en jury leden en ringmcesters Op en kele hoeken van bet terrein badden buffettenten een plaatsje gevonden Om 11 uur ving aan het concours Slamboekh'engsten type landbouW tuigpaard in de prov Utrecht gesta tioneerd wielte niet tweemaal © en eer ste of tweede prijs ' in tuig behaald hebben Voor dit nummer verschcTien alle ingeschreVein nummers 7 in den ring Geldprijzen uitgeloofd door dte Prov Rijks Comm van de Paarden - j fokkerij De ¦ eereprijs verguld zilver'en me daille uitgeloofd door den htaer J | Waller burgemieester der gemeente Houten en de eerste prijs f 100 vie len ten deiel aan den heer G v ö Grift met David Do tweede prijs £ 50)wera behaald door de wied E M v Wijfc te Schalk'wijl en G v d Haar « d Zeist met Eugo terwijl de Geibr Os kam te Linschoten den deitd'en prg's behaalden niet Markgraf Eervo(lll « vemmeiMiiTigen G v d iBoscih te Houtein m-eit Gamlius en C Lam te Vleuleo met Oen1aiu,rius DaaTOp vond plaate heit coinoowrs van Slaimbioetem'erniën uilt de pinow Utrechit 3 en 4 jaar oud type land biouiwtuiigpaard Geildpirijiaein uiiitgie jiOoM dioioir de Ppov ïlegelciomiin v ' d PaaiTdienfiOikkeirij ' In deo Ping veiscteaien alle 10 ingeschireveiu n'uinimea?s De eerste pinjis ao viel ten dieeJ aan A van Wiouidentoeirgih te Hio'uiten met • El ibana Deo tiweeden priijis I iS ver iWAe.ri P * G Pieek m,eit een ooêie ii.O'emd paard teirwijjl de deide pi'djis f 26 beltoaald werd dooir wed E M van WijiU Sohiallikiwijik eveneens met ee.ü ongenoeimd paard Aan het oonoouirs Slamiboeikimer riein uit de pirov Utirecihit ouder dan 4 jaar type landlbouiwtuiigipaard ¦ weJkie niet twee maal een eeirsten od ' ilwieeden piriJB in tuiig - beibaald beto ben namen deel il van de 12 ingie SiCibreven numimeirs De eerste prijs f 80 werd be haald door wed E M van Wijk te Scibalkwijik met Bangaila 1 de twee de prijs f - iS viel ten diee aan Jac v d WoTp te S'Cèial'kiwijIk met Dri ka terwijl A v d Griift te de BlLi met Dakoma I dem derxJen prijs f 25 veipwierf EeriyioiMe vérmeldliinigieai vielen ten diee'l aan Jioto de Gier te Hanmelen im«t Anna I aan N v Eclc te Ginoe nekan „ met Mionitene en wed v Eük te Zeist met OitadeJla Geildpinijizen uitgeloofd dioor de Prov Reg'el oom.m v d Paardeil liO'kike.rij - In de beide voorgaande nummers Ie zamen was nog eem eereiprijs uiil - geloofd nl een ziiliveirem beJwir be - söbiikibaar gesteld diooir den voorzib ter van de Pr-ov Regeflingsciommis - siie vioar de PaardenfokkeMJ in de prov UtreciM den lieeir A G P G ' rididec van Rappard te Juilfaas voof die beste slamiboeikirrieirrie Deize be - i iber viel ten dieeil aan Baingata I j Bij heit c'oneoiuirs Landboniwituiig - ' paaiden meirriën en rulnsi toetoe - I hoorende aan landbouwers natio - ' naai verschenen in den ning 1-7 van ' de 2i2 inge'scibTeven mummers j De eereprijs ziTveTen medaiiille I uilgetoofd dioioT den heer C K van Daaien landboiuiwkiuindiig-dngenieur I lie BJilthoven en tevens de eerste ' prijs f 75 viel ten deel aan D v j d Griift te Baam met Aslira I den tweeden prijs f 50 verwieirt wed E M van Wjjik te Sic,hia(likw;ijik met Bangala I terwijl de deirde prijs t 25 beihaalö werd doioT Jloli de Gier te Ilanmelen met Anna I Eervolle veirmeldinigem wenden bê ihaald door J Boeikibouit te Homten met Goir J k Spponk te Zoeter meer met V^^fflae en H D Wessê ling te de Meern met Demns Volgde ' t oonoonirs Luxe Tuagpaar den stofemaat boven l.SO M voor paarden die niimmeir een eersten pi-i.js in tuiig belhaalö beibben nieu we 1 ingieinkilass e natiionaal De e ere te pnijis in dttt nnmmeir a Dno'ry de Perez te ViOOTBt met Ca f iOO viel ten deel aan dioniaiidère penoz PMirliing Girl de tweede prijs f 30 werd belhaald door de geÜM-s v d Haar te Zeiist met Aipoillo ter wijl de derde prijs f 26 ten deel viel aan M v Deilden te Amster dam met N.'N Eei'vo'lle veinmeldingen we.rden böhaald door W Niekerk te Utrecht - met May Q^ueen en mevr Gevers te ApekliO'oirn met Queen Aan bet concours Tweespannen j voor den Oogstwagein type la;nd - i bouwtuig.p.'iard toebeb,ooirende nan ¦ landbioiiwtRrs uiit de ppovinicle na - men 8 van de 9 ingesciliTeven spon - I nen deel I De verdeire uiitslagen deel en wc morgen mede Cricket U V V.-V V V IV Deze wedstrijd werd door U.V.V gewonnen met O wickets en 5 runs V.V.V ging in en « loeg 33 runs bij elkaar waarop D.V.V met een flinke 62 antwoordde De twecdo innings in gaande wist V.V.V een inningsne derlaiag te ontgaian door thans 58 runs te scoren Met een verlies van 4 wickets maakte U.V.V daarop 38 runs zoodait onze sit'ad'genooiteo won nen nfiet 6 wiokete en 5 runs Voetbal Oostelijke Ie k 1 A eri B De vereendging N.E.C te Nijme gen heeft een vooretel ingediend tot ¦ " ILl Mfc ÉT nlilli " > JI—ij —« W—i ^ M^M ' BAaOMETERSTAND VAN HEDiEN NAMIDDAG HALP DRIE iHoOigste harometersitand 773.1 te Valent.ia laagste 747.0 te Seydiis fijoird VERWAQHTING TOT MORGEN AVOND Zwakke toi matigie Noondie'liijike tot • Nloord-Oosteilijike wand hailf toltEiWiaar bawioMiit weiiiii'g - of g-een re g€in i'Btg zaïcihiterove'rdag Door den Ct van hei Ie E-egt U^eldi-Art aJlhier bunnien dit jaar ze ' " veax militiapliclitig © studemten van die ¦ ïtijiksvieeartsenijkuiidSig © Hoogeeohoolelhiör toege'liat en worden tot eeiQ y &:- ibinteids als Adisip Ees Paardemarts i Door hfiit I eaa II Batailtjon t&io het Ie Hegt Vest Art alhier worden dit / jaar wederom praiCtisch © schietoefenin gen gehouden met gaschuè - penaif het fort Ertiijigenhoelk ' De milioiens der lichting 1921 Ie ' gedeelte der Vesting Art alhier ' vvor j den 15 September a.s in het genot ge * stald Tam groot verlof Paddenstoelen Ter gelegenheid van de algomeene cVergaidering van de Myoologisehe Ver eendging zal te dezer stele in het Bo jfcaj3isoh Laboratorium een tentoon - ' stelüng gehouden worden van padden stoelen Oe datum woidt nader be ekend gemaakt Eindexamen Gymnasium N'oav bet eiiide-xameo zijn aan het ¦ Obristelijik Gymnasium altoieir eiex Eite gpoep geslaagd Agnes J Bag - igerman J Bairendirecibt Ch F L ¦ Qroniime'lm M P Peringa J P de Gier D Haag H Keers allen diploma A J Bo^on.zaaij'eir P J Do - meilia Nieaiwenhms en P vtan de Graal aillen d'iploma B — o - Diploma Ziekenverpleging In de Rijikisk'liniekem siaagdem iV'OOT het oiptoma Ned er lands ah e Bond vooiT Ziefcenveripleging " de diames En,ffe(l v Dijfe Heineke Daanimian Textor v Helden Dor iiand em Vreeike Winkelsluiting in de Lustrum week Aan B en W der Gemeente Utrecht h door de Utrechtsche Handel3Vereeni ging het volgende adres gezonden Geeft eerbiedig te kennen « nz dat de Utreohtsebe Winkelstand in de week der lustrumviering TOn het Utrechtsch Studenten Corps meerdere drukte in zaken kan verwachten mede tengevolge vaii het feit dat veie vreemdelingen ¦ vooral ook in de avonduren onze wLm kelstraten zulien bevolken dat adi-essante daarom van meening s dat alle middeJen moeten worden aangewend om ook den winkelier de gelegenheid te geven van het vreemde iingenbezoek gedurende die dagen mede te profiteeren dat het daarom gewenscht is gedu rende die dagen de beperking op den frónkelverkooip op te heffen redenen waarom - adressante zich tot'U wendt met het beleefd doch dringendperzoek gedurende de luslTumweek,flus van 20 Juni tot 25 Juni 1921 welontheffing te wfflen veTleenen van het|Pieit'bod lOp den winkelverkoop na 9 uui ' des avonds \ ' t welk doendg enz I Geen spreekuur D © Burge-meester houdt morgen en ' Zaterdag geen spreekuur — o — Visehmarkt Morgenochtend half tien zal o.m gerookte paling worden afgeslagen — « i — Botsing Op den Wittevrouwensinigel botste gisteren een aiuto ' tegen een motorwa gèn van de tram aan ' Beide voertui gien werden beschadigd Vergeten te betalen ^ Gisteren werd ' een 60-jarige juf frouw aangehouden die in den JTran fichen Bazar verschillende voorwer pen had gekocht doch de kassa niet kon vinden Binnen brand Gistemiiddag ontstondi een binnen brarad in perceel no 10 aan de An dreasstraat De oorzaak hiervan was de slechte constructie van den schoor steen vain het daarnaastg'elegen per ceel waiardoo.r ' het behangselpapier en een kleereokast waarin enkele klee ren ' hingen vlam vatten Heit braodje if met emmers waiter door die brand weer gabluecht — o — GEIVONDEN en terug te bekom'em des Woensdags en Zaterdags tus schén 1—4 uur aan het peirceel Gan aenmarkt no 13 Niet per telefoon I Een zwart hondje Oranjestraat 28 een handsohoen een poirtemotmade een bemtsje een iinderecihort een I schooltasoh éen ring met eleutels een \ daisspeld een ri©m,pie een steeksleu tel een blauwe bai'eit een aakje mot Meediingistuklseu een speentje eea lhondenp6nn.ing een enveuoppe met papieren eem oeintunr een hand' tschoen een bril een broche een sfcrookjei zijde een hangslot een hals kettinkje een natitdeboekje een jon -' gensjas een broohe een koralen hals ketting een pet een sleutel een paar handschoenen een flesohje met in houd een rijzweep een reticule een gladde gouden ring eep airmbaiiKi horioge een bril een keeshooid Ma riaistraat J18 een portret en prent briefkaarten een duif ¦ Een lorgnet elen schroefsleutel eenduimstok een zilveren broche eensleutel elen ceintuur een portemon naie een enveloppe met haar eenring met sleutel eén ijveren pin eemhondenpenning elSn zakschaartje eenetui voor schrijtbenoodigdbeiil'cn eenpet een doosje inh eenig geld © envischhengel elen ziWeren ketting eenkistje inh jachtpatronen elen krui wagen eiela armbandhorlogie eenbroche met portnet een broche oenzakje een zilveren horloge een scha kelringetje een brief een tienritteo boekje eien rgwleljekker en een paarsokken i Temperatuur van het water De temperatuur van het water in de zweminrichting Vossegat«che Dijk was h'edenoöbtend 16 gr miei stij ging die van de O.Z.E.B.l 21 gr Sport Concours hippique in het Wilhelmlnapark Door oimstandigheden is het vorige jaar geen ootncomis-hippique door V K U en Zeisiter Paardieihsport gehou den Dit jaar echter is het terrein in het Wühelminapark door B en W weer beschikbaar gestelid ' en kan het traditioneele hippische feest weer plaats hebben en wel op 27 en 28 Augjustus e.k Hat eerecornité bestaat uit de hee ren mr 3 A C Graaf van Lynden van Sandenburg Cotmm der Konin gin alhier mr J P rookeüia An dreae burgemeesiter dezer gemeente I luit.-kol O Bueno de Mesquita al I hier mr J P E Claringboiuld al I hier E H van Dorsser Zeist mevr 1 douaiirière Dro^ry da Perez VoorB.t ' ritmeester L H Eberson Amens j foort W A Frieswijk kol.-coimm Ie '\ reg veld-art Biltlioiven A van Ho j iboken van Hoedekemskerke Wasse naar jhr Louiie v Loon Doorn mr J J Clotterboke Paitijn van lüoe ¦ itinge Zeist jhr O A do Pesters ' Zeist luit.-koj J C Portheine al hier W C baron Eoëll gen.-maj I b d alhier Gb E Stokvis ' s Gra ' venhage D G van der Vooat Maar ' sohialk gen.-majoor alhier terwijl als seci'etaris fungeert d'e heer G ' Ered Klokke Wesiterstraat 5 alhier i Het programma zde biei'onder bded't velerlei afwisseling Zoo vereohijiien den eersten dag landbouwpaarden handelspa.arden en rijpaarden in den ring Die dag eindigt met een ringste kerij een vei-mauk dat hier ter stedie weinig beoefend wordt Den tweeden dag koanen de luxe nummers aan de bem't Ziullen onderofficieren der be reden wapens een sa,ut-couplé geven terwijl liet programma eindigt met een groot nationaal springconcouns voor paarden gereden door officieren en beerrijders Eeedis nu is gebleken dat de-be langstelling van pariticuliiere zijde voor dit concours buitengewoon gro'ot is P r o g r a m m a 27 Augustus I Ingespannen heng.sten II Hajidelspaarden óénspan nen III Ingespannen fokmeniën Handels paarden tweespannen Merriën met veulen VI Eijpaar den VII EJngrijderij 28 Auiguetiis I Eenspamnen vanparticulieren II Eijpaarden III.Tweespannen van partiouüeren IV Saut Couplé voor onder-officieren V.Ponies t'I Laingspaninen en vierspan nen VII Springconcours — o — Concours Prov Utr Paarden sportver Het Sticht " Op het daarvoor uitstekend ge schiJcte HerculesteiTOin hield de Pro vinciale Utrechtsche Paardensportvor eeniging „ Het Sticht " haar ae con cours We kunnen niet dadelijk er bijvoegen dat dit paaidienfeest begun stigd werd door fraai wedier Integen deel In do raorgenurcn dreigde onop houdelijk een loodgrijze v/olkenmassa maar voorloopig althans bleef het droog Er stond bovendien cion frisch windje over het voM zoodat het op het terrein niet in allen dcele een bui tengewoon aangenaam verblijf was Er was tamelijk veel publiek dat een plaatsje vond langs de afrastering ron dom het eerste veld en op de vrien delijk gepavoiseierde tribune Ook aan den ingang wapperden d'e kleine vlag getjes prettig in den wind zoodat het veld mede door de hier en daar ge plaatste groote vlaggen een aangenaam aspect aanbood in hot klciiw tribanetje Waarop bij voetbalwedstrijden de sportpers een plaatsje vindt had thans een muzrek corps bestaande uit muzikanten van het Ie Reg Veldartillerie onder leiding van den heer Roelandschap plaats ge nomen Met vroolijfo muziek zorgde dit troepje voor elen prettige afwisse ling Op de tribune hadden VeTSchillende leden van het eere-comité onder wie ook mr dr F A C Graaf van Lijn den van Sandenbuirg commissajie der onze provincie plaats nnstelling van een Oostelijke Ie klasse | A en B Dit voor&tel woodit behae - deldl op © en den 2eo Juli in Deventer te hooiden vergadtering van h0t Ooste - lijfc district van den N.V.B I F eij en oord-U V V I Deze weobtrijd werd door U.V.V gewonnen met 4-3 Stamd met rust 0-1 ' Serie-wedstrijden D O O Aresr Utrecht 1-2 Voorwaarts - ¦ D.O.O ' 0-0 - Voarwaarts speelde dezen wedstrijd omdH het Ameterdamsche T.O.G niet opgekomem was Getracht zal wordien de ontmoeting Voorwaarts T.O.G alsnog te doen plaats vinden Athletiek l ' Karnpioensohap 100 M Bij cte te Bottendaim gehouden wed Btrijideo veni den Z.-KoUandscheni Athletaekbond behaalde H Brpoe van U.V.V het kampioeinechap hard loopen over 100 M in 114/10 sec Antwoorden op Rechtsvragen De beer van Anïbry vissalie'rij opaiener scibnijtti Ik bein zioo vrij aangaande beit anitwoo'rd op eeii vraüg van D M opgenomen in uw blad van 7 de aar een emtol'e opmea' kiiijg ¦ te niakien Uw medewerkior beert geen juist antwiaord op die vraag ' gegeveiii en is bet verkeerde artikel van het Biinnenvisscbierij reglement ge'raadpleegd nl art 14 ilïeiw.elk alleen beitreikiring beeft op de ongeoortaolde viscibtuiiigen De aalifuiik n.u is een gaooirlooild vieoli tuiig en vioon " de geoorloofde visob tuii'gen geldt ariiiikel lö van genoemd reglement In dit artiiteeil wiordi geen enkiel vooribeilioiud gemaaikt omiinent Ib&t droog of verpakt aijn em wordt ten opaiabte ' van hét vervoer van geooTloofde viscibtuiigen anders dan m eien oipenbaar middol van vervoeir ooik sleeds verieisciht dat men kan aa.ntooinien dat men in bet water waarop of in welks nalbtjlheid men aioh beivindt tot vissdben bevoegd is of dat men op weg is naar viscli water waar in men vissohen mag ol ziiicih vandaar naar taiuiis bêgieeft Om tirent de uitgtftie van de visch-acten aou ik willen opme,rkien dat ook een inspieolenr van poliitie een acte kan bekomen Ik dank den beeir van Ajinbry voor • zijn opmerkingen toiclh blijf ik bij niiijn reeds gepublioeerd antwoord W.'al betreft bet eerste gedeelte van Kijin brief Met belreklaing tot bet tweede gedeelte wensicih i'k te zeg gen dat art 16 suib 9 van de V^^et tot regeling der Vissoherij Visscibe rijwet van 6 Ootober 1908 verbiedt liet uJtreilliien eener visöhacte bln nenvisscherij aan amibtemaren van rijiks - en gemieentepioilltie ^ beneden den rang van inspecteuir der rijiks - Het verbod van vervoor nl van gieóorlootde viscihtuJgen en de aal fuiik is een geooaioofd visclhtnig hcilgeen ik ook schreef in mijn ant wioord gcpuiblioecrd in dit blad van 7 deaer is dus verboden op e'enlig water waairop het Binnenvissciherij reglement van toepassing is anders dan in een openibaair middel van vervoer en het is ook verbodien op of in de natoijheid van zoodanige watere.n geoorloofde vischtuigen bij aich te beihben teir-ft'ijl a en b dè reslricües op dit verbod bevatten Volgt men den letter van dit a;rt 13 dan"'zon liet zeer zeker niet geooir lioofd zelfs strafl>aa:r zijn om met een fiets beladen met éen aalfuik diroog niet verpakt doch evenm.in gereed voor dliirect geibrul'k langs © en viscJiwater te rijden waa.rin men nog niet visscihen mag doclli waarvooT men wel aaaivrage ge daan bieeft voor een viscihaote en zoo naa.r buis Ie rijden Ecihtor — en daarom heb ik wel dcgelijl < a:rt 14 aangehaald omdat dat artiikel 7X)ioa,ls de heer van Amtory terecht oonTsirkt handelt o'ver ibjet veTi'««,r van verboden viischitniigen en zoo danig veirvoer venbaedt — op of in de nabijibeid van wateren waarop bet Binnenvisscberij reglement van toepassing is echter met deae uiV Kondering dat men niet strafbaar is wanneer men kan aan.foonen dat bet verboden viscbtuiig dat men beizig is te vervoeren droog en zoo danig verpakt of in aoodanigen toe stand is dat bet niet voot d.adelijk geibiruik aangewend kan worden En wan.nieer dlit nu het geval is met vol strekt verboden visohtuigen zoo toen iik van opinie dat geen kanton reehleir iemand veroordeel en zal wegens o^e riredlnig van artiikel 15 van ibovenvermeild reglement - wan neer de be.kenrde kan aantoonen dat bij bet geoorlioofde visohtuflg in casn de aalfuiife op een puiblieike ve'.rkoiopin'g getocht beeft en daar mede dliirect van de verkooping per filets na.ar buis.reed hoe>wel hij zullks doende langs een water moest gaan waarin lilj niet mag visscihen en wanneer hij verder ban aantoonen diat bet bedloelde vischtuiig was droog en in aoodani gen toes'ta.nd dat het niet voor dade lijk gebruik kon aangewiend wor den De beeir vain Amib.ry moge den kien dat ik bet airtiitoel 14 verikeeT-dr lijlk gecitieerd beb hij zal thanf mijn gedacliitengang kunnen voilgep iih ¦ bemerken dat n.aar ik vertro'ii ^\ j die n.og niet zoo bizondcr verkeerd is Vandaar dan ook mijn gezegde in mljin vorig antwoord W.a.nneer dlit zoo is voor bet vervoer van ver boden viscihtuflg aoo geldt dit mijns iniziens fie meer voor bet vervoer van een niet veiTboden viscbtuig " Trots mijne nasporingen h&h ik geen juiris'prudentie kunnen vinden omtrent dit a.Tttkel 15 eiï In vrijheid gesteld De 4de kamer der Ameterdainische Eeiohtba.nk heeft verleden Dinsdag H IN den H dSei.lbesohuldlgd was van doodslag op zijn broer ven rechtsver volgimg ontslagen De rechtbank nam aan d.at Ibelclaagde had gehandeld te zijner verdediging tegen een weder rechtelijk * aanranding va.n zijn veel sterkeren broier die misbruik van ster keidrant maakte en onder dien invloed daarvan zeer ge-viaarlij.k was Te^^ns gelastte dfe Uit het Buitenland Rijksconferentie uitge^ Bi t e 1 d LOINOEN 13 Juni De rijbsconfe réntieis uitgesteld tot 20 Juni « A''li © gongel u k BUENOS-.IYKES 13 Juni De E.n gelsche vlieger Pterey Greenwood die met tweei pasisra,giens vloog is gevallen Aillein werdien gedood Laatste Berichteiii Tweede Kamer De heer Kruyt vraagt verlof tot interpellaitié ovei de a&cihaffing van pas-visa Op het verzoek zal morgen worden beslist De V o o r z i 1 1 e r dbeb het voorstel om de grondbelasting en andere ont werpen weer op de aigendia t © plaatsen na de Zondagswet De heer M arch amt s.telt vour die andere ooitwerpen te pjaiaitsöo voor do ZondagBWet Dit vooi-stel wordt ver worpen met 46 tegen 36 Btemme^n Het vooiBtel-M aren en t o'h a'e gï'ondbelaisting met het nieawe a.ct 7 naar de afdeSingen te zenden wopit verworpen met 54 tsgem ' 6 sten-men Het voorotel-W ij ' k om d '- militaire en burgerlijke pensioan vnibio te pbia,t sen voor de Zomdatgs /«:> woxvh ver worpen met 44 tegen 38 stemmen Het voorstel-J ter basin o'n ook de ragehnig der rechtspositie va.ü Amb tenaren voor de Zondagswet te beh,a,n delen wordt verworpen met 43 tegen 36 stemmen Vooitgegaian wordft met de bebsn d'eling van de diienstplioht-wet De motie-ï e r a a n schoiiiging der boraaidblagingen wegen « onvoldoende financieele voorbereiding en het niet opkomen der tweede groeo lotolingen 1021 wordt verworpen mi?/t 58 tegen 2 Sitemmen De motie-K r u y t schoais.inig der bcraadslagingein wegens onvoldoende finnncieele voorbareldingea wordt verworpen met 78 tegen Ó B'comiTi'.n Wethouderscrisis te Amsterdam Men meldt ons uit Amstendlam Ilodcnmfirgen 10 uur is ten stad huize in do kariier v.ain wethóud-jr V/ierdels een bijeen.kon'st gehouden van vertegenwoordigers der E.IC - A.E - en B.I fraioties van a'en ge meenteraad Namens de S.D.fractie v erd medegedeeld ] at hiirerzijidis gee rerlp ' vedda.ring zal woidcn afgelegd als bedoeld in het sohrijvi-a der reciit sche raadsfraiclies van ld M-.'i jl Daar tegenover werd na.mens de E.K - en A.E fracties vooropgezat dat g(;cn OTcrleg mogelijk zou ipa mdiïu'nhit ^ an S zijde eenige verkianng be tref fi:nd'e dte hanidlhaving van hst ge JM'P ' J50IJ "^ wdtt « red « ism Doodslag Gislera.vond ontstond in het caif < Asveid te E.risdhede een woorden wisseling tuisscihen den 21-jarigeirt arbeider A van Dljik en den geihoiw den a.rbeide.r C Wigbers over den verkoop van een vaars Van Diijlk sloeg den 57-jarig en W met een schaaf op het hooifd wiaarop deze ii elkiaa.r zakte De ontboden geni&es heeren lieten den getrioffene naar het zieikenlhiuiis veirvoeren wiaar deze ibjj aankoimst bleek overleden te aijn Hij laat een vnouw en aoht kin deren acihteir - De dader die het oafé bad verla ten doch later daarin terugkeerde werd door de politie gearresteerd Oplichting Een beiwoner van de ie Hugo deGnoolstraat te Amsterdam heeft aam giifte gedaan dat zijn comipagnon,die Uianis te Hamburg wioont ineen peirceeJ op den N.Z Voorbuirg wal is oipgeliiaht voor 190 weegsciia-l en ter waarde van f 935 BEUBSBIIEU«rS OMREKENINGSKOERSEN TOOT vre«mde ¦ wiaeels - fce - Amsterdaar 14 Juni Lotnden - H-il Berlijn - 4.54 Parijs 24.25 Brussel 24.07V JBienn 50.85 Weenen 0.621 ^ Martóen rtiod 4'42i/j Madcen groan —•— ' UTiREGHT 14 Juni Niuclhtere kai'veren Aanvoer 2>2 stuks Prijfc f 20—28 per stuk Kersen Aangevoerd - 490 KG Pnijs 40—50 cent per pond GORINCHEM 13 Juni Vee Op de markt waren aangevoerd 282 koeien 19 nuchtere kalveren 20 - schapen 151 lammeren 107 overloopers 636 biggen Men besteedde voor kalftoeiea f63C i — 710 melkkoeien £ 510—600 kalf vaarzen f 440-^490 pinken f180 — 220 nuchtere kalveren f36 — 40 schapen f 30—40 lammeren f 18—26 overloo pers £ 30—60 biggen f 10—25 Botei per 1/2 K-H £ 1.35 Eieren per stuk £ 0.11 0.12 Handel jveinig Li'mbuirglia thiuisr arr 12 Juni te Lissabon zelite demzelfdien dag de reis voort Eotti thuisr pass 9 iJunj Malta Wilnisi thuisr peisis 10 Juni Pe rim Jav-a(uiitr pass 11 Juni Ouessant Koningin der Nederlanden thuisr - vertr 12 Juni v iGenua Prüns der Kederlanden uitr any 12 Juni te Southampton ¦ Eoepat thuisr veii'tr 6 Juni v Pa danig 6ala.waiti uitr passi 11 Juni Oues san-fc Vondel uitr vertr 11 Juni van Suez iGelria uitr veitr 12 Juni v Vigc itijnland thuisr vertr 11 Juni v Santos Zeelandia v Amst n New Orleans ¦ vertr 11 Juni v Plymouth ^ roentoer uitr pass 9 Juni Perim jnsulindtei uir pass 12 Juni Bou zarea Medan vertr 11 Juni v Sydney via Albany n Durban Djambi i(uitr pas ® 12 Juni Kaap Bon Kedliri uitr pa.ss 12 Juoii-Dover ¦ Insulinde uitr pass 12 Juni Gi braltar Manken vértr 6 Juni v [ Batavia ' n Bott PatrJa uitr vertr 8 ffuni v Pa - iSindbro vertr 8 Juni v Bat>avia n B-ott iSitoebondo arr 5 Juni v Eott ie B.atavia n ® GEBOORTEN H Juni J ' W Kwaker naat geb Waraux z Juni C J van Wezel geb Ver _ d C W Mulder geb Wolft j Jiuni E Schoenmakers geb Vo gelzang d J'uni E J M van der Meer geil V Lent d M E de Rooa geb Verheijeii dochter OVERLEDEN 12 Juni F Vialnen 22 d Frederikastraat 31 13 Juni Af B van Hilten 10 d J de Bdcastraai 28 E Real geh met G C biedt zich aan liefst in de om trek van utrecht Zoo mogelijk intern t g.g.T BrieTen ondor no 4132 bureau dezer Net Jongmensch oud 18 jaar zoekt betrekkinc als winkel of maeasr.yn bediende reeds eenige jaren als zoodanig werkzaam geweest v.g.g V Brieven onder no 4098 bureau dezer Bij VAN VLAANDEREN De Kroon Westbroek is een JOob berman Pjncher KOMEJS AAKIjOOPEK met leeren halsband Tegenbetaling van g6maB,kte onkostenaan boven gen adres terug teb"feoneD • 4279 
^ m ü HEEKEN zoeken Zit en Slaap kamer zonderpension in het centrum der stad Br no 4268 bur dez NAAI - KNIPLES Dames en leerlingen die een cursus willen volgen ' tevens oplei ding Toor coupeuse kunnen zich dagelijks aanmelden bij mej de Weert Lange Nieuw straat 88 t s bellen SALON-AMEUBLE - MENT - Uit nood daar wij moe ten verhuizen pracht stel Canapé 2 Cra poau-ï 4 fijne pracht Stoelen en Tafel waar de f 450 nu v 1 260 compleet leer Huiska - mer-Ameublement sJechts f 85 en f 135 en een Is'e klas eiken hout Buffet Boorstir no 108 De N.V de Inland sche Houthandel te Utrecht VRAAGT zoo spoedig mogelijitó een aankomend Kan toorbediende bekend heid met het vakstrekt lot aanbevelingsalaris nader o\'ereente komen Br fr wor den ingewacht ten kan tore van Speykstraat no 22 4297 MOTORRIJWIEL Te koop een Sim ples Motorrijwiel 5 P K 3 verso deba catie en starter hoorn lamp en diuo loopt prima en zonder gebreken ¦ Teivnes een Heeren Rijwiel zoo gwed alisl nieuw Moet weg w^enls bmsitan diiglifidien Br 427 a bur dezer BIOSCOOP CpAï A THEATER 3l^/\L /\ Voor direct gevraagd eene WERKSTER omtrek Ondwyk wo neode v g g v Adres Mevrouw Ci amwinckel van der Duynstraat lö ¦ viE:s§Tis,..A..A.Tr GEVRAAGD een net Dagmeisje liefst ' zoo spoedig mo gelijk boven de 14 jaar Uevr Dükstra Nach tegaalstraat 4 TE KOOP aangeboden een Pathe fou met toebehooren TezjeaLi,jsteratraat 18 In kleiu geziu,Siad houderslaaa wordt be gin Augustus gevraagd tegen hoog loon een flinke DIENSTBODE voor dag en nacht goed kanneude koken v.gg.v Br no 4262 bur dezes SLAAPKAME.RTJE Gevraagd cudo stad eenvoudig slaaapkamer ije Br met prijsopgaaf no 4251 bnreau dezes GEVRAAGD een flinke ' Werkvronw Maandags en Vr^dags Aanmeldea Blldeidijk straat 34 WERKSTER gevraagd voor de ua middaguren Dinsdag Donderdag Zaterdag M J Top Wittevrou wenstraat 2 LUSTfiUM Vlaggeitok te koop Lengte 6 M Poort straat 16 ER BIEDT ZICH AAN een net persoon voor loop ot pakhuiswerk of dergelijke met goede getuigen Briev onder DO 4262 bnreau dezes KÏNDERLEDIKANT Te koop een mooi ge-vlochtenkinderledikaut zoo goed als nieuw voor deo prys van f 10 Te zien Lange Nteuw straat 78 Een werkman zoekt KOSTHUIS.Geen beroepskoschnis.Br no 4264 bur dezesDUITBÜHEHERDERSHONDte koop aangeboden 10 weken oad zwartmet geel voor spotprijs wegens plaatsgebrek Te zien Viseh markt 10 Een nette jonge ¦ WERKSTER biedt zich aan voor werkster of kantoren Uazelaarstraat 41 NACHTWAKERS gevraagd boven 50 jaar en van goede ge tuigen voorzien Zich melden Woeosdag tns schen 2 en 3 uur Vlen tecsclieweg 211 bis Tegen 1 Sept wurdt gevraagd een Flinke i>lENSTBODE P G V g g V die goed kan koken en netjes wer ken Zich aanmelden Koningslaan 79 EEN NETTEKostganger gevraagdin een klein gezin methuiselijk verkeer Geenberoepstiosthuis Balistraat 73 LOOPJONGEN gevraagd omstreeks 14 jaar * Maadeamaga zyu Lichte Gaard 3 DIENSTBODE Nette dag of dag en nachc Dienstbode ge vraagd Hoog loon H van Gelder Steenweg 36 DIENSTBODE Voor terstond gevraagd een nette heldere Dag dienstbode v g g v tegen hoog loon Zich aan te melden ischotttenstraat 12 WINKELÜPSTANU in zeer goeden staat geschikt voor Krui deniers.Manufacturen Sigarenaffaire enz.Te zien en te bevragen bij H C Knaap Wal straat Arnhem 4279 Groote mooie ge metibileorde KAMER met slaapkamertje te huur miet pension zeer geschikt voor 2i vrienden prachtig uit zicht Mariaplaate Br 4S12 bur dezer 100 GULDEN BELOO - NING Jongelui die wen schen te huwen vra gen een klein Huis of gedeelte daarvan te huur Br met opgave ^ vaSn prij,s 4511 bur d'ezer ^ AANGEBODiEN voor twee broers ofvrienden degelijk pension met vrije zit slaapkamer en eenighuiselijk verkeer Inburger familie om» trek Biltstraat f 70 per m p p Br 4269 bur dezer TE KOOP een Chieii de Brie m stamboom bekroond op die laatste tentoon stelling prijs billijk 3 jonge Hol Hcrders hondeUj ook een nieu we Heerenfiets te koop prima merk Van Beek Lange Jansistra'at 16 4325 n SXvoor ¦ ff 2.60 TE KOOP wegens vertrek van eigenaar twe^j W,in kelbuizien hoekhuizen met bergplaatsen een kruidenienSiZaak een sigarenzaak beide © em ge jaren bestaande bij de week verhuurd gelegen Builen Witte vrouwen Br 4266 bur dezer D'EUTSCHER einige Jahre in Frank reich gewesen « rt«ilt gründlioben Unliar richt in teir deut schen und französi schen Sprache Br | 4281 bur dezer TE HÜÜR GEVRAAGD per 1 Gif 15 Mi djoor g^zin zander fcindiereii klein gieimeubileerdie oE gestoffeerde Wo ning < jf ongemeubi leerdie Kamers in ol buiten Utrecht huur prijs f 60 a f 70 per maairidi Br 4368 bur diezer DAIIES - EN HEEREN - RIJWIELEN te koop met torpedo naaf velgremi pomp tascli en nel voor de spotprijs van f 90 Komt zien Sumialra straat 10 Lombok 4267 SMOKINGJAS EN VEST CO'LBËRTCOSTUTJMS MMTELCOSTTOMS Beste blauwe en an derie kleuren Collbert cO'Stuums van at f 18.50 Smokinigjas sen met Vesten t 15 Rokcostuums voor hee ren keÜners flinke " Toofe matc>n mocr3 '> line en voileistoffen Ja ponnen fijne Mantel eostuum Mantels enz Mej Prins Kanaal&lr no 72 DOITSCHE PIANO.Wegeas aanschafliugvan een Orgel terovername aangebodeneea praciitige linitschePiauo Ie klas fabrikaatpryszeer biiliak Slechtseifkele maanden ge bruikt Ts bezichtigen's avonds tusschen 6 en 9 uur Ferdinand Bol straat 3 4253 TE KOOP wit geschilderd Tuin Amleublement beef uit tafel 2 fauteuil stoelen 4 vouwbare stoelen f 27.50 gego ten en plaatijzer For nuizen f 12 en f 15 6 Huiskamerstoeilen f 17.50 Zonnescherm 2 K br Petroleum kaohel f 5 4-slag)s Ka merscherm f 5 wit Kinderledikantje f 2.50 Rol en Overgordijnen eniz Koopen en Inrui leiu GW'fteiiraiat VS bij de tramhalte lijn 4 4561 TE KOOP^vraagd Divan ookdefect Br met prijs opgaaf 4018 bur de zer ¦ ' ^ GEVRAAGD Zijspan met kap ge schikt voor kleine H D Br met opgaaf v prijs end 4S58 bur deüep Heden oTerleed tot onze diepe droefheid na eea korte oDgestaldbeid onze g^eliefde Echtgenoot en Vader de Heer CORNELiS ROODVOETS ÏE den ouderdom van 58 jaren J BOODVOETS — Spelt C J S EOODVOETS A C W EOODVOETS Utrecht 14 Juni 1921 Frins Hendriklasn 11 Geen ronwbeiscek G-een bloemen De teraardebestellin ^ zallaats hebbea op de Pro testastsH begraafplaats teBunnik Vrydag 17 Juni a s.Vertrek van huis eli uur's morgens 43t)2 GFasferpacMiog fflBt laweiie ^^ door Notaris STOK Al ^ VJS te Utrecht op Woensdag SS Juni I9S1 nam 7 uur in het café „' t Kalfje " aan dea Biltscljen Straatweg bg het fort de Bilt A 4pe]rceelen Hooigras op oDgeveer 3 hectaren af komstig yan de familie WILDERBEEK gelegen achter „' t Kalfje " onmiddel lijk achter het land van de ïïeeren Gebr KOUS groot pl,m 48 aren „ » 4 '^ ^ ren j „ 1 heet 2 aren j „ 93 aren B De nawei yan yoormeld land in 2 perceelen Notaris RIDDER te ^^ Utrecht is voornemens op Vrajdag l Juli 1931 des nam 1 uur in het Notarishnis Achter St.„Pieter te Utrecht in eiling te brengen üene boerenbelmizins met bijgebouwen erf grond en weg aan het Zwatewater nrs 36 37 en 38 en aan den Draalweg te Utrecht groot 6 A 51 oA zeer geschikt voor bouwterrein De hooiberg wordt uitbe dongen Te aanvaarden in eigen ge bruik bg de betaling der koop penningen Breeder bjj biljetten met in inlichtingen te bekomen ten kan tore van genoemden Notaris Achter den Dom nabü Pausdam 4248 Telef No 2807 VllSEHÜlZIISeSJI MS j Het beste ea goed koopste adres is fcP - LDTENDIJK LeidscfiewegT 20 Tel 3541 Ter OTername gevraagd een niimiiiDe liefst Underwood Semmington of Adler Brieven met prijsopgaaf onder no 4367 bur dez SCHOEN Tegen toezending van 10 cent voor porto met duidelijke opgave van naam en adres ontvangt men per omgaande volledige iDlichtin gen betreffende cnrsns Boekhouden die met resultaat opleidt voor het praktijk-diploma Br franco onder No 3391 bureau dezer Doe het nog heden Met aanjïal « feelnemess w«rdl steeds grooter I Versterkte hak en teen in fwit en zwart en alle mo derne kleuren De Witte Roos S2ia.d.©lst;raat lO H SCHMITZ feieis sterfgeva tl ' koop « en jprima Dnitsche PIAN © eikeohout kruissnarig voor t 550 — met garantie Merk A.DOLF LEHMANN EN Co Br oEd No 4366 Bnr dezer 13 a U jaar 4350 K RAVEN Helling 134 •^ JLel S461 Van ie SurA tot en met 16 Jnni NANA Groote buitengewoon interessante fllmroman in 3 atdee lingen naar het bekende werk van den beroemden Fran schen schrijver £ l!121ilï ZOIi A met de gevierde Italiaan sche filmarciste fltiDE KASSAIT in de hoofdrol Derde laatste afdeeling DE GOUDEN TOR 4 acten Evenals de vorige week wordt „ NANA " voorafgegaaa door een tweede boofdnammer een prachtige dramatische oomedie in 3 acten met de jeug dige Fransche filmatrico S^imioxie Grenevois in de titelrol en bovendien door Bigarno bij de Holbewoners een allerdwaaste Amerik klucht in 2 acten Tnsschen deze twee hoofdnummers optreden van de gevierde Zangeres Mejuffrouw met nieuwe nummers uit haar internationaal repertoire lederen avond één Voorstelling van 7.30—10.30 Zondags yan 2 uur af doorloopend Woensdags en Zaterdags yan 2—4 uur Matinee met hoofdnummer GEEur kinde:ben Onze prgaen blijven fl — f 0.65 f 0.45 f 0.26 Couponboekjes 10 kaarten 1 7.50 f 4.50 en f 2.50 VENDÜTIE TE UTRECHT OpTJSIJDAC V3 3VS \ a » zal in perceel I KBOMME NISÜUWE € BACHT No 1 publiek h 1 contant geveild worden ten overstaan van den Deur waarder J KUIJTEES den in opslag geweest zanden niriqiien van Mevrouw de Wed F D wegens vertrek naar het Buitenland e,a ' Bij dezen Inboedel komt o.a voor Ameublament voor Saion Bsudoir en Eetkamer fraai eiken Slaapkamer met Lit Jumeau en Beddengoed groote Spiegelkast enz Kapitaal Eetkamer-Buffet met Dressoir eiken Huiskamer-Ameublement met gr Eettafel Spiegels i Schilderyen w.o zeer fraaie Clubfauteuils Divan met kleed Electr Lampen Pendulestellen bijzonder fraaie Tapgten en Kleedjes in Perzisch Deventer Smyrna en andere soorten Loopers Sohrijibureau Damesbureautje noten Behut Piano Overgordijnen Matten en Kleedjes Halbank groote eiken Boekenkast Kapstokken Divan kleeden eenig Tin - en Koperwerk Schilderstukken Tafels Stoelen en Ledikanten Tafelkleeden Theetafel oude Doeken Delftsch Chineesch ea Japansch POKCELEIN mahonie Cabinet uitgebreid pitriet Serrsameublement Vachten Linnenkast getorst Tafeltje Gangklok Wasch tafel Waschstellen Glas - Kristal - en Aardewerk Dienst - bode Ledikanten met toebehooren Badkleedjes wollen Dekens fraaie Vachten Linoleum gesneden Dekenkist Etagère Spiegel Oiamanten Qsudsas - en Zilveren Werken waaronder een zeldzaam Zilveren Theeservies en wat verder ter tafel zal worden gebracht Kijkdagen Woensdag 15 Juni van nam 2 uur tot 9 uur Donderdag 16 Juni van voorm 10 uur tot 4 uur Verkoopdag Vrijdag 17 Juni des morgens 10 uur precies Commissies worden ter plaatse aangenomen ook Telephoniseh onder No 3550 4363 BIJ VOORUITBETALKB HOgaSTENS 30 WIORDEK ELK WOORD HEER 5 CEIIT MOQUETTE MEiU - MENT slechts f 125 Wij mioet«n v«rbui z«n uit noodl 2 Fau tauite ' 4 ' Stoelen en keurige Tafel f 125 een d.ilo ¦ Ameuible m,ent met pracht roo ds trijp zaer mooi massief eifcen Buffet 6 leeren Stoelen Boor straat 108 KAMERS Tfei bimr aangebo den in ' t centrueii der stad 2 gem Kamers met gelegenheid ' tot koken direct te aan * vaarden Br 4240 bur d'eMT TE HUUR GEVRAAG » vooir gezin besjtaand'9 uit twee personen 2 Kamers met kookgele genheid Br 4263 bur dezer TE KOOP aangebioden leegst Huis te Maargsen aan die SchouHanstraiat 3 koopsom f 1600 Te bevragen bij K Ver woerd Jacob Gheel straat 24a te ütrecbf TE KOOP Vlag Wimpel en Stok a f 10 1-p Ledikant met loebebooren en TaM enz Jufferstr afibis DRIEBERGEN Boschstraat 12 Hedengieiétaleerd wit gelak te Ledikanten 22.50 en 26.50 lUetmat stoelen 30 32.50 35 beter 38 Stoelen - metleer en goèelinbeklee ding Kinderstoelen,Orgelkrukken oud^Holl kleine Meubel ties 4029 HYPOTHEEK Particulier kapitaal aangeboden f 10.000 ook in gedeelten a 6 "/ en 1 " U afsluit provisie Br 4044 bur dezer LOOPKKECHT Gevilaagdl flink net persoon P G in meubelzaak buninlan de fietsen en liefst een weinig bekend met meubelen oï tim mervak sal f 25 per weeik Br met opgaaf van leeftijd enz 4045 bur dezer KISTEN Grtoote Piano - en andere Kisten te koop zeer billijk Gruttens dijlk 1 Werkplaats ' Stoffeerderij en Meu belmakerij Het bes te adres voor Repara tiën djwies - en HEEREN - IRIJWIEL TER OViER - NAME Van particulier te koop een prima Da - mejsi - en Heeren-Rij - j wiel Te zien ' Kanon - j straat no 7 Lom.bok Utrecht 4358 RIJWIELEN KINDER - WAGENS Naaimachines ' en Spreekmachines in de nieuwste modellen de ruimste sorteering en de scherpst concurree rendste prijzen ver krijgbaar bij Joh Cleerdin Hamburger 2719 Vraagt de voor i waarden '\ NETTE JUFFROUW - OF MEISJE Direct gevraagd doorziekte der tegenwoor dige een net Meisje \ oor dei afdeeling buisi h(o(uding vereischte zij;n netjes kamers doen goed kunnendenaaien en stoppen,j Zondags vrij loon f 10 per week met de miidj dagkost van ' e nïor ¦ gens 8 tot '& avonds 8I uur bij A v Angeren Leidscheweg 4 4547 TE KOOP zwaar plaatijzer Ledi kant twijfelaar met 2 deelige springbak ge vuld met paardien haar en matras f 55 2 persoons Veprenbed f 22.(50 ibjauw Col bertpak f 17.50 2 stel groene Gordijnen met gobelin rand f 2a 50 1 stel groen damas Gordijnien f 91.50 lieukentafel f 2.50 Kdndenledi kantje f 2.50 drie licht Gaskroon f 6 ijzer Hek 1.80 M br Looper 10 el f 10 Or gellamp en Schemer lampje enz Koopen en Inruilen Griftstr no 120 bij dte tram halte lijm 4 - 4560 TE KOOP pracht mah«>nie Lin nekast 6 pracht Stoe len pluche f 30 ovale miahonie Tafel f 15 ' mahonie l|itscihui(fta fel f 13 groote Hang kaïst Boekenkast Keu i ken&toelen f 2.50 per stnk Heeronstoel leer Bureaiistoel Nacht kastje Korte Minre broederstraat 5 ach ter het Stadhuis voudjge blauwe ZWARTE JAPON MANTELCOSTUUM ZWARTE M.ANTBL Fijine zwarte - J'apon aaneen f 27.50 een zwarte en Japonnen f 18.50 zwart'laken Mantel " flinke maat f 12.50 luster Col berljasje f fi.50 fijn muisgrijs Mantelcos ^ tuumi flinke maat f 25 fij.ne donker blauw zijde Japon f ' 82.50 Amslerdam sche Sbraalweg 16 4549 ' KAPPERSBEMENDE Gevraagd met 1 Tuli of later 2de Bediende goed scheren vereisich tje j|al haarwferk teleeren Br tr met opgave van verl sal bijH W Drinkenburg,Dameskapper Woer den 4277 VLAGGEN.Eenige zoo goed alsnipuwe Vlaggen metWimpels te koop aan geboden Spoorstraai no 1 4519 6 LEEREN STOELEN rug en zitting met ui gedegen Tafel f 65 VVij mioeten verhuizen uil nood 6 leeiren Stoelen en Tafel f 65 eea massief eiken zoo mooi als nieuw Salon-Ameublement comnpl slechts f 135 Theekast Buffetje f 65 Heerenfautteuils Boor Btraat 108 KINDERWAGEN Te koop mooie Kin derwagen VM goedals nieuw pr f 17.50 en een mooie Prome - nade Kinderwagen zonder gebreken pr f 12 Te zien Lange Nieuw straat no 78 Ook aanhuis te ontbieden voor2e hands Rindènva gens 4284 Een net Winkelhoek huis ' TE KOOPmet kelder gtog 3 kamers en keuken 15 Juni leeg met grootmooi bovenhuis aparte opgang met kelder 7 kamers en keuken,goede stand geschiktvoori manufactut^,boter en kaas sigarenrijwielen of groenten zaak bij de Vleuten scheweg D Dekkerstr.Hypotheek beschikbaarAdres Nasisaustraat 8 3772 TER OVERNAME Ter overname we gens vertrek draaibare Boekenstandiaard 1 M hoog massief noten hout ingelegd Salon tafeltje idem ge schilderd Kastje Vloerkleed Zeil Ga&lamip 2 Kachels met toebe hooren Traploopermet koperen roeden,Naainsachine Kindertrelcwagen Schaatsen(Ruyteir 1 pers bou ten Ledikant met toe behooren Adres Lei straat 6 4289 ORGELS Laat uw Orgel of Piano stemmen of re pareeren door H Pels Altóted'erdijk 40bis Vakkundige bedie ning onder garantie Vraagt prijsopgaaf en conditiën 4257 GEVRAADDeen nette Slagiersjon gen D Gerth Otter straat 74 4118 MEUBELAANIBIBDIN'C 2 Fauteuils en 4 Stoelen rood trijp f 80 Bureaumdnistre f 125 Kamersciberm 6 Gaat jesstoelen f 35 6 met trijp f 45 6 Stoelen m leer en veeren f 55 2 - pei & Ledikanten met of zonder springbak van af f 9 enz Weerd singel Oz 15 bij die Hopakker KARPETTEN Em Fornuis en 4 Imnaakpotten TEiR OVERNAME aangeboden Aan hetzelfde adres een goedTehuis gezocht voor 2 bijna volwassen Ka ters Adres Hopakker no 2 4324 Prijzen van voor den oorlog extra aan bod meer dan 200 Bt zoo lang de voor raad strekt 4 bij 3 el f 9a95 ' hy % bij 21/3 el f 7.65 0\'ertuigt u bij A Groen Schou tenstraat no 12 TE HUUR GEVRAAGD voor de maand Juli in naasten omtrek van Utrecht gcmeubileer HEEFT U COUPON STOF Dan maakt de kleer maker binnen 8 dagen voor 11 een compleet Heerencos tiuum af f 23 voenngs en fournituren inbegre pen Br 4230 bur dezer ^^^ BENEDENHUIS TE HUURvoor gehuwde lieden«onder kindeitai htetliefst op leeftijd be vattende 2 kamers,fceuiken en plaats Br 3985 bur dezer KUIKENS IKUIKENS Wit zw en patr.Legh.kuikens en Klooken met Kuikens bijelkte hoeveelhteid bijJ Samheek Sprling weg 152 4123 TE KOOPoud Eikenhout aanbalken Steen Pol der en Bakknuiwi gcns Steigei palen ¦ enDeelen tot 11 M.,Steen en alle soortenAfbraak Ö Schip pers en Zn Leid,soho weg 47 4 027 H.H K.4PPERS G May Damstraat no 1 do Zit - ein 2 Slaapka mers op mooie stand voor klein gezin zon der kinderen ' Bir 4328 bur dezer EEN NUT PERSOON na 4 uur geheel vrijzijnde wenscht gaar ne eenige Werkzaam heden ook ' genegen alsBroodbakker werkzaamte zijn Br 4527 bur d^izer ¦ HET BANDENHUIS Diunlop \ Buitenband f 6.25 Micholin f 4.75 Binnenbanden f 1.25 Rijwielen nieuwe engebruikte f 63 totf,14'0 lema il leeren,nikkelen verhuren,reparatie billijk autote huur voor de us iirum.'[ees(en ' pei ^ uur eiii per dag Vleuten cheweg 126 hoek Bleekstraat 4 316 BEZIGHEDEN ' GEZOCHT V de avonduren Les sen Latijn Grieksch vertaalwerk in mod falen of anderszins Billijke condities Br 4348 bur dezer i X yoot f 1,50 10.6 BU VOORUITBETALma EEN UOEu WERP HOOaSTEÜS 23 WUURDEN ELK WOORO HEER 5 CEHT TE HUUR gevraagd eeu Hui s liefst omtrek Lombok Transvaal tegen goede belooiiiug Briev ond no 4294 bureau dezes ledikant " TE KOOPEen zwaar yzeren 2 persoous Ledikaut tekoop netjes ia de verf,als nienw voor slechtsf6,50 2de Daalsche d^k 45 TE KOOP een bekleede goed onderhouden Wieg f 15 Abel Tasmaustraat 4 TE KOOP ' 6 mahpniehoutea Stoe len met rood tryp Haverstraat 14 SLAAPKAMERTJE of Slaapgelegenheid ge zocht door net persoon spoedig te aanvaarden Br no 4273 bur dezes GEVRAAGD ' eeu flinke Werkvronw voor één of twee dagen per week Adres Jnstus van Bffenstraat 3 Net persoon zoekt degelijk KOSTHUIS liefst omtrek Jntf.weg Brieven met prysopg no 4274 bnreau dezes DAGMEISJE Flink helder Dagmeisje gevraagd Loon f 6 per week ' s Zondags vrij Aanmelding ' s avonds 7—9 nur Lijnmarkt 6 TER OVERNAME mooie mahoniehouten Leeslessenaar m groen laken opklapbaar op 4 pooten zeer geschikt voor leeszalen ook als schrijftafel Heerenweg 53bi * ADLER SCHRIJFMACHINE in houten kast nog niet gebruikt te koop aangeboden Aoor den prijs van f225 Briev no 4369 bureau dezes VOüWWAGENTJE Te koop een vouw wagentje zonder kap je Potgieterstraat 25 Nieuw Engeland H,U KAPPERS Er wordt gevraagd een net Jongmensoh dat goed kan scheren Hoog loon veel ver val Br no 4320bur dez TE KO0(P een goed onderhou den Burgerwoonhnis Te aanvaarden 15 Juli Te zien én te bevragen Zonatr 124 ' DAGMEISJE " gevraagd voor halve dagen loon naar be kwaamheid en verval Nieuwe Gracht 1 PLAATSING voor een net meisje voor fabriekswerk zaamheden Korte Minrebroederstraat llbis achter stadhuis KülKüNS.Te koop Ie kl patrys leghorn Kuikens % 55 cent per stuk.2eDelisiraat 16 4329 Transvaal TER OVERNAME "¦ gwraagd een goed on derhouden Vouwwa gentje liefst met'fcap.je Kurvers Bleekers kade 42bi8 43i?9 ' GEVRAAGD ' TOor Zaterdag eenflinke Werkvronw.Zich aan te melden'sav 7 uur Nieuwe Gracht 137 4353 TE KOOP een naaimachine,voorzien van voor enachteruit steek nogmooi in nikkel zou der gebreken roop 35 gld Van Lennepstraat 38 4244 WüRtCVEOOW ¦ Voor direet gevr een fatsoenlyke Werkvronw netjes kunnende werken hoog ^ loon Aanbie dingen in persoon Voorstraat 8 4359 TE HÜUR gevraagd net gem zit slaapkamer met volledig pension ei wasch door heerb.b h.h Br no 4300 bur dez Er biedt zich aan een NET MEISJE des ochtends vrjj heb bende zag die gaarne bezet Br no 4302 bureau dezer WAAKHOND te koop zeer lief bjj kinaeren Adres J P Ko enstr 46 4301 -" h.h KAPPERS ' Prachtig mooi Holl HEKDüRSHONDJE te kpop Potterstraat 9 boven 4318 TE HUÜB gevraagd door Jong gehuwde lui 1 of 2 kamers ongemeubi leerd tegen f 6 a f 7 in de week Direct of met 1 Juli Br no 4342 bur dez BUFFET Ter overname aange b idea eeu massief eiken Bnflet nog splia ternieuw voor spot prüs Te bezichtigen Bekkersti'aat 96 Jongelni die wenschen te trouwen vragen TWEE KAMERS of Kamer met Zolder te hour Brieven ond no 4341 bureau dezes ' JIUNGE FRAU 19 Jahne AVienerin SMcht Stellung als Dieinstbote oder Kü ' chenmadchen Aner bietungen an die Bx pediition no 5971 TE KOOPaangeboden voor joJi golui die wenschen te trou^vlen moidterne maisaief eiken Linnen kasten geheel uit el kaair kunnende Lomi bokfitraat 11 j)287 GEIVRAAGDeen net Dagmeisje v.half 8 lot 7 uur te^gen 27 Juni Zich aante melden van 7 tot 9 utir Mauritsslraat 36 4280 LOOPJONGEN Direct gevraagd een nette Loopjongen leef tijd 14 a 10 jaar bij Alb Joh Wennokies Nachtegaalslraat 2 4031 Gevraagd zoo spoe dig mogelijk aanko mend Bediende goedkunnede scheren m lern voor Doorn bijA F J Klijn Zadel straat 17 Utrecht 4156 NET PERSOON "" oud 26 jaar zoekt een Betrekking als Reizi ger of iets anders Controleur enz goed bekend in ' t Noorden des lands Br 4154 bur dezer Voor direct GEVRAAGD ' eenige nette Kostgan gers klein gezin win ^ keiier Adres Hoo genoord 24 4155 ¦ H.H KAPPERS Gevraagd een ' Sda.Bediende prima kun nede scheren gelegen,heid haanverk te lee ren in of extern bijH W Drinkenburg,Nieuwstraat 7 ' Woer ^ den 4080 ' V GEVRAAGDom terstond of - tien,spoedigste in dienst te.treden eene netteDienstbode voor dagen nacht Adres ' Voor straat 83bis Uti^echt 4108 GEVRAAGD /^ een net Meisje vaftVS tot 4 uur tot hulp vari de groote Aanmelding ' s avonds na 7 iiur Oudenrijm 29 415.5 DIRECT GEVRAAGD een flinke Dag Dienst-bodè liefst kunnende ' koken ' s Zondagjj dén geheelen dag ^ vrij goed loon Aanrneldfen Kromme Nieuwe Giv no 94 hoek Pausdanï 4144 LEERLING Er kan een Schil - dersleerling geplaatst worden bij P Sn pe pels Scliilder Varken markt no 5 4139 Heer en juffrouw h b b h h ZOEKEN Kost en Inwoning in net gezin heer in ' t bezit van eigen bed Br 4103 bur dezer ' GEVRAAGD ¦ de BSlthoven tegen 1 Juli een net Werk meisje P G v ' g g V flink loon wasch vrij Br 4040 bur dezer Sloomdruik JOH DB LIEFDE Utrecht 
1 Tweede Bkd 14 Juni 1921 Uit de Sta-atscoïtrant Bij Kon ibiesluit is ingeU'oldien beit ' È der-commandant der marimei en diei pJaatselijke commandant heiden te Amsterdam de eierste sltalneiesteir van H M - en de kam)erliie!ei-cer«m,oniienieeSH ter dier Koningin Tegen het dienstplicht ontwerp EeBiige maanden geleden lis O'pge dciht een comiiité van aotie teigien de DienstpiM«Miwet ^ onden vooinziitter sdhiap van den hieeir W Wdjik lid deir Twiaede Kaïmör Het stoewn van het oomïijté is inviloed te oefenen oip de Ttwie«die Kiaroer t^en eiind © te be weiricien dat bet weteontwieirip tot re gdlintg van den dlienstpiliiabit wordt ' VOTWiOTipen Het coimiitó meent dat dit - omtwerip gietoomen is uiit zniveT poltiltietoe averwegiingen en dat ' a land's belang MeT ondeirgiesöbifet raoiridt gieimaa'klt aian dat deir pottbiefc Hieft cöBHtó heB-flt g-isteravo-nd t « ' s-iGiraiveinihag ^ een vergaid&rainig be le^di waarin als spreteï'8 zjjin oipigis ^ itreden de hte^inen W Wiijk D P Brandwij^i mir P H Rjitter Jt uiit Utrechit an toapiitein W G de Bas ' Uiiit Utreoht De vargad'exing ' toeift ten silrtte met al'g'eimi&eine stemmiein de valgen de resolutie aanigt&nomen Een g.n*ot aaintal Nedteriandische imanmein en vrooiwen Qp Maandag 13 Juni te Den Hanig - in Piullcihri Sta diio bijeen voor eein protetvergade ¦ nxi'g tegen ' bet aanlhanigiiig ' - weiteonilr werp op dein diienstpMciM gietoiooird de ver'Warinig',em van tal van - de meest beilirwam © desfcundii igiein zioöweil in als buiiten het leger d!iie eeosigieaind van cnordieiel ziijin dat dit we'tsonitiweinp tot grioote ve'rzrwaik kiiing ' van d « ¦ weerteaciht en vam d & iweexraaiclhit van ons volk sail leaü'en en dat bet in pilaate van bieeiuii'njg'ing ' Oip ' s landb finanoiSn te ibiremgresi bieJangrijik hioogere luMgaveri ' zal var deiren van O'ardi&eJ dait nieititeimim de mo selijlkheid ' biesiaat diait uiit auiver po Htóeifce oivewvegdnig'en bet wfetsonit wer:p doiOT de Tweede Kamer zal TOOTden aaitigenomien van o'Oirdieeil dait alduis bet Nedeip landsche voJik die liiandfhiaivmg ziijneir vrijibeid en onaiflhankeJiijikibeird onde.r gie&chifet zal zii«n giemiaakit aan dte Öeflansieo deir podiiltielkie pairttijien ter wiijl bm-enidiien de fiBnanciiteeile las ten Mill en worden vemziwiaard dlnlnigt eT bij de leden deir Twieedte iKaroer met kiteim O'p aan diiit wieitis ¦ ontwenp in bet w&lbeigTepen bieüiamig van liand en volk te v©r:w,eTpen " G-ynmastiekfeest te Hilversum De wedstrijdieo in het Sportpark te ' Hilversum geböud eoi welke door het ge west iSoord-HoUand van het Kon Nederl Gymnastiek Verbond waren gjeoi^ani eeerd ter gelegenheid van het SS-jarig bestaan dor Hilvereumsche Gymnastiek vereeniging zijn uitstedtetnd geslaagd De uit&lagen van de wedstrijdten lijn als volgt Yereenigtngs-etalette heeren baan 4 X 80 Meter Amstels G V SI 4./3 sec Coiicordia Zaandam 52 sec Simson Amsterdanü 52 4/5 secr U D I Am sterdam 53 1/5 secp Jahn Edam & 3 1/5 sec Concoirdia Haarlem 53 4/5 sec VereenignigSrestafette dames 4 x 80 M H G V Hilver&um ' 60 3/5 see Hebe Wormerveer 50 4/5 seic Sim son Amsterdam 52 2/5 seor Concor dia Haarlem 53 se » Bijenkorf Am sterdam 53 2/5 sec Marschwedstrijd Hierbij waren 45 deelnemende vereenigingen Heei-en 1 Kracht en Vlugheid te Am ^ sterdam 40i ^ punt 2 Concordiia Zaan dam 58 3/i pun 3 Hilv Gymn Vereen 37 % p 4 Amstels Gymn Vereen Am sterdam 35 3/5 p 5 Gymnastiekver eeniging Amisterdam te Amsterdam 33 5/8 p 6 ö O S Anusterdam 32 i/4 p 7 Bato Amsterdam 51 1/8 punt Dames L.'Vmstels Gyminastiekvereen Amterdam 40 3/8 p 2 Hygiëa Am sterdam 39 5/8 p 3 Holla:ndia 4m sterdam 39 % p 4 CofBOontia Haar lem 36 1/4 p Cama Zaandam 36 1/4 p 6 Hilv Gymn Vereen 35 1/4 p 7 Bato Amsterdam 35 1/8 p Estafetteloop Tumkringen Heeren 10 x 100 M West-Friesche Tumkring 2 min 29 4/5 sec Purmererceeil KiOining atraat 489 aMaa-r bieiraoifö van f 4 en leen ohèqnie der Riottlterdaimsdie Bamis groiot 3000 a - 4000 maPfc In variband m.et dteae heiroOiWiiig - zijn gieairrestieierd P A L kioetsier P E G M en T M B tooopiman A K L L hiu»ii&vPouiW van C S en A C A L öbauifïieuT en diens eiah'!ig«nioiot e j Oh B aJiten t © Rotr föPdam S t r o o p e r s d ir a m a Crister naic.bt ontmoiette 4e onibeaoMigd rijik&veldiwacihiter te Z/eGigetbuiohten « en dirietail sftno'OipieTs in heit veild ' waaronder de bieiraöbte Tennis ' van ds Jjaar uit Stratum Toen de onto© aoldjgd nijiksweldlwacibiteir bet drietal nadieirde Weef v d L staan en plaatste ziiah miet gell'aden gawieier in ihanden teigienover den veJidtwadiiteir te,r.wajiibij uiitriep IkBO(u maar een öindje acMeffoiiit gaan staan wanit ibet i's biier gavaarlijte " De veMwacih/ter is no^a^en paar passen acbteTniit gieg'aan teirwiijil bij die haan van zijin gieiwieeir spanöie Zonder dat hij hetwiidie giirig reeds bet scibot af doah trof niemand iBienop loste v d L een sduot 0!p den veldiW aöhteT diie niet emsttg verwond werd ' in de bonst en aan zijin handten V d L slioeg op de vlmohit De poiffiitieibiond pakte den dad'Sr doeh v d Ij gaf het beest een trap tegen den kop waardoor heit ibeiwiusteloos neeirvaiei Initus soben loste de veldlwaclbter een schjot op den vlucibteling die lidht g-eraakit werd aan bet tooafd Tocih wiist V d L zijn vlU'Obt dowr te zet ten V d L is ook beifcnoiktoen ge weest in de moiordfcaaili 5 jaar gele den op de Geüdirapsetoe kiarmis ge pleegd Vechtpartij Te Stratum ont stond een hevigïe vicchtpartij • w'aarbf de gehuwde 28 jarige sigarenmaker H v I > zijn tegenstander den 27-jarigen Adr V W beiden Woneindis te Stratum met een geiwteerschot in den buik trof © n hem ernstig veiwonddle Nadat genees kundige hulp was ingeroepen werd de getroffenei naar pien ziekenhuis over gebracht De toestand is ernstig hoe wel niet leviemsgevaarlijk D,e dadier die zich intusschen uit de vo'eten had gemaakt is ' s nachts van zijn bed ge licht en gearresteerd Die oorzaak dezer vechtpartij moet giezooht wordlen in een ^ liefdesverhouding tusschen de ' vToui'wi yan den dader ta Idien getroffene ¦— o Slapte Wegiens slapte in het be drijf is aan 80 " tvjerklieden aan dei scheepssveTven N.V y.h Gebr G en H Bodewes tei Martenshoet tegen a.s Zaterdag ontslag aangeziegd Ook aan de N.V Machinefabriek Fulton aldaar w'orden tegen Zaterdag a.s ongeveer 20 arbeiders ontslagen • Een har'dhand'ige inspiec teur van politie Men schrijft uit Zwijndrecht aan de „ VoorVïaarts " Gisteravond k'Wam eeb broer ivan het raadslid Stolik zich over yermöend on recht beldagien bij dien inspecteur van politie alhier Dia inspiectenr bleek niet genegen op zijn aanklacht in ta gaan yaarop hij wees op öen dergelijk ' geval toen het zijn vader betrof en de politie ^ verig in de wieisr was en proces-ver baal opmaakte De inspiecteur gelastte hem hierop zijn bureau tei verlaten Op het Vesrplein stond zijn broer het raadslid wien hij deziei zaak meeldeel de Het raadslid begaf fcichl naar Blein inspecteur Na enkele woorden over de aanklacht van zijn broer geiwissteild te hebben j'wlerd hij door den inspecteur op hardhandige ^ v'tj^e uit höt burieau gesmeten zoodanig dat dr Enklelmans geneesfcundige hulp moest verleenen en een heenknenzing constateai^de De heer Siollc is voornemens deze,zaak bS 4e justitie iaanhangig te ma ken " i ' Vaordraioht B eim W van ' s Hertogenibosch hebbea tor benoe miing voorloopig voor één jaar tot adj - directeur-echeikundige vam dleoi keuringiBdiensib voorgedragen den heer J vao der Eetldten echieakundlig iage-nieur leeraiar aian da E.K medsj es H.B.S te MaasitriSht en tot sdhei kuadige-baicfcerioloog 1 mej C M Oerdor te Botterdlaitn en 2 mej N M Smit te GoudJai ».«(#— Nooollattigevail Te Deventer is de metselaar N bij het leggen vam dakpannen op straat gov allien hij fcreog een siohedolbreuk en is kort daarop in het Bt Josophigestioht over ledem Br aindstiohting Te Aairle Eixtsi braimddo de boeaötei'ij met stal hng on een 6-tail hooimijtieai vam Th VlemmiDgs al lïlea kneoblt kom slechts met gi'oot levensgevaar gered worden en hep tengevolge van tiet springen door © en ruit eimstige verwoadiagen oip De l^raod bleek aangestoikeai te z'ijn in de hooiroijib em ate vendiachi hiervan wei o hederanorgen J Vogels uit Aade Eixtel gevamkeiijk wogg>e voei"d De vardachite sdhijn-t vroeger den heer v Grinsven reeds gedreigd ' te hebben dem rooden hiaain op zijn dak te iatea kraaien De sohads be dlraagt pl.m f 10,000 terwijl bet ge bouwenootmpilex zeer laag verzekeind was Doodelijk ongeluk Op het perron vam de Gooisohe Stbomtnaimi te Hilverisuin is een diroevig ongeliik gebeurd Toen een der passagieiis vao een bimieakoimeiQiale trajn naiair zaja afwaaiendem hoed ' wildle grijpen viel ' hij uit den open wagen tussohen het perroji en de aog in beweging zijnde traffa Hij weïd eeniigie meibers mede voortgerold waiasrvaia het noodlottiig gevo^lg was diait de te hulp geroeipien geneesheer dr Stieler dlireot na het ongeval aianweadg niet aimdie-rs kon doen dan < ïen diood comstaiteei'eu De ongBlnkkige bleek te zijn de 40rjairige ongehuwde letterzetter N J van B woomiaohtdg te Ams.terdami D u r e k e u B 6 n Te Paamiendea zijn biji de kersenveüingen hoog » prijizen badiOiDgen vadëea'end tuisaohem 50 en 60 cent per G op het hout Ben aeilboot omgeelagen Ten gevolge vam ^ een rukwind en een vastgeisetnie schoot sloeg een zeüboot bemand mat 8 personen om op die Nieuwmeer bij A.inBteKllaim Twee wisteiri zich zwemmende te rediden terwijl de olerde zjoiik Door duiken siaiagde men er in hiem hoe wel reeds bewusteloos nog op het droge te brengen Cholera mostras Te SekBbie rum - Fr overleed de vorige weekplotseling de arbeider S omder ver schijnselen van choiera nositrae ïlansis de vrouw aian dezelfde riekte lij dende en ter veipleging naaï een ba rak overgebracht Men vermoeat diaitde naenBohen bedxjrvem water uit eenstilstaianden vijver gedrooikeii hebben — ^ — ^ E en p olitiekwestie De ait deeling Robterdami vam den Algemee nen Boind vam Politiepersoneel in Ne derland heeft in een buitengevrome vergadering naar aanleiding van het dtaor den buigemeeeter vam Bredia aan den agent van politie J H Smit ® gegeven omtBiag em vam de terugz.et ting in rang van den agent vam politie J Blaikentourg een motie aangenoimien waarin zlij coastaifceert dat èn ontslag èn degradatie ongemotiveerd is em al leen de bedoeling heeft voorgezeten ' in de pensoneai Smits en Blaikenbnrg de orgaoisatie te treffen zij protes teert ten sterkiste tegen de opgelegde straffen em verwaeh'b dat het gedane omrccht zal worden hersteld ' door ge noemde Smits en Blakembtirg weder in hnn f-unotie bij het politiecorps te plaatsen Deze motie zal ter kennis woirden gebracht van den gemeenteraad " en vam den burgemeester en commiisearis van Breda — o — Muiterij Men meldt uit Btfeda aan het Hdbl Franz Jung een dier yoormannem der Diuitsche Communistisch © Arbei derspartij tevens schrijivier van ethische boeken en drama's wiaarvan br te Ber lijn meermalen zijn opgievoerd ver blijft in het Huis van Bewaring te Breda verdacht van miedeplichtigheid aan muiten Zijn zaak jvordf te Breda behandeld met als verdediger mr W A J van den Hurk aldaar — o ~- E e n a a mi s 1 a g Te Ledden heeft de sahildai'sknecht Bramd een aamslag gepleegd op het ieiven v,am dem advocaat mr P E Briët seore taris van den Voogirijraed Br was door de rechtbfl.iijfc uit de ouderlijke maeht ontzet en nu had ' mr B als secretaris van dem Voogdijraad beslag latem leggen op een gedeelte vam dieme loon ten behoeve vam de kinderen Hieroiver ontsticht heeifti Brandi na zich eerst daaiig aan sterken drank te goed te hebben ged-aam het ibureau in het Nooirdeinde weten binn-em ta ko ^ men en wilde daar onder het uiten vam vereichiliende ibed,reigangen mir Br met een groot Boberp m-eg te lijf deize vidst echter dem « anvail te ont gaam dloor ij'lings bet vertrek te verla ten Met den huisbewaarder kwam hij toen terug en samen hebben zij Bramd aangegrepen en op Btraöt ge zet Bramd trachtte toen met geweld door ^ de deun ' bet gebouw bininen te komen iBenige artilleristem he'bben hem evenwel overmamd waarbij zijn mes op den grond viel dia,t door een verpleegster werd opgeraapt en aan de politie werd overgegeven Brand is door de politie gearresteerd en gister naar bet Huis van Bewaring te ' s Gravenhage overgebracht Motorfiets-ongeluk De heer P K uit Buiss'um iis bij het af dalen van den Wageningeehen Berg met zijm motonfiets gesüpt en geval lem ernstig aam het hoofd gewond is hij in Zieikemzorg te Wiageningem op geüiomen Waarschijnlijk heeit hij Bchedelbrexuk Zaagersf eesit t © A 1 k miaar De Bond van Ai^beidersizamgver eemgingèn in Neder'kmd heeft 2k>ndiag een zamgenafeest te Alfanaar gehou den op het Gemeentelijk Sportpark Er namen 22 afdeehngen uit de heele provincie aan deel alsrbede de afd Amsterdam-Ma^nmenkoor in totaal ongeveer 1500 zamigeüre en zamgeies een In een langem stoet waarin mee gedragen werden de vaandels der deeil neimemde koren en die voorafgegaan weid door de Airbeid6rs ] p,uiziekveree-nigimg de Harmonie uit Amsterdam directeur de heer P ' F van Overbee ke trokken allen maiar het terrein waar het feest weid ingeizet met mu ziek van genoemde ve.reenigimg Biema sprak de heer Broetema ho'ofdbeetuurslid van dem Bond een woord van welkom tot de deehwrners en de ongeveer 2iS0O toeii ' ¦¦ Meer dan 6 k 7000 zamgers er ¦ ¦,;¦' r eissen zijn lid van den Bond Het eigenlijke zamgemteest begon daarop met gehang van alle korem ge zamenlijk omder leiding vam den heer Frans Eigter directeur vam de afd Amsterdana iGezongen werd Ontwa king " van G Sieuiwenburg en De roodem roepen " van Adaia,a van Sohe tema Achtereenvolgens zongen hierop dertien aMeelingem een lied telkens beloond met toejuichiimg vam het pu blieifc Op het avomdifeest eongen de ande re koren Als dank voor bet daverend applaus gai het Arosterdamsohe m.ian nenifcoor nog een exti-a.nummeii-tje Faillissementem Failliet verklaard K F M Muller - e^xpor teiur en commissiionmair zaa.k doende onder de fema Burk en Co Eottea - dam Leuvehaven 20 A Borger » rei ziger iSehiavemingen Leiuvens>chei straat 69 Nala.tensclh.ap Th P van der iGrindt timmecman U'treeht Be muurde Weerd O.Z 76biB W vam den Hioorm groenten - en fruitba.nde laar - Ufa-eeht Hoogstraat 72 ' W Euys zich noemende Willy Buys ar tist Utrecht Pinrnia B iSpijkers en Co em halte leden E Spijkers en E Tummere kooipliedemi Heerlen A Weeda arbeider Bolneis gem Eid derkert IA v Dijifc assuradeur Utrecht L Cappeteyn vlasise % laatst Stampei s,gat gem Oud ^ en Nieuw Gastel tihans veimoedjelijk Antvi' eii-pemi P ' Schieeres reiziger ' Win Bcbotem Geëindigdte fail'liEsementen W v Dijk Waiteringen D van den Berg rijlwieil reiparateiur St Nicolaasga Ned Herv kerk Bedaiokt voor Westbroek ds G A Pott te Oud-Bejerlamd Geref kerk Aangenomen het beroep maar Am sterdam vac dr de Moor ds S DoomiboB te ' s Hertogenboisoh Beroepen te Eidderkerk ds J E Goris te Schoondijke te Westbroek ds A Soheele te Kapelle-iBezelinge Bedamkt voor het beroep te Zuilen door ds J H Donner te Breda - dhr Geref kerk Beroepen te Maassluis ds J Vreug denhil te Sliedrecht — a >™ L Korthalé f ïm dem ou,derdom van 56 jaar is te Deveniter overleden de heer L Kort hals leeraar aan de Midotelhaar K.0I0 miale LarndbouvMSchool aidaar oud direoteur vam de amibaiahifesohool te SoeKaibarja — i^i — Fiimdexamen gymmaisiuim Allaniaiar 13 Juni Geslaagd A Greebe A Prins N Edel D C Lap aiUen te Alkmaar P Biereiteker Warmenhuizen L Enipschieer Knol iemSam J H W Warners dem Hel dier F.'Melchaor Castrioum m.ej A Harbmam Hoorm em H Broekemiai Heer-Hugowaard ' Do architect J H Hogenkamp te - Doesburg heeit aanbesteed da houwi van een R.-K School met ziels lokalen badlïamers enz ta Mijdiiecht Perceel I 7 ' inschrijvers laagste H A Vosso alhier voor f83.350 '© TMSSSiai AMKBSl'OOET — Voor de zooveelste maal is in gebroken in de bierkiosk boech B.irk hovem aan de WuiytierBiaian Dait ge bou-wtje sbaiat daar uitstekend voor ' t Is te verwonderen diat het hooiitem gebouwtje zelf nog niet eens is mee genomen Deze keer kwamen paard en wagen er aan te pas om kwattai eieren bier sigaren enz te vervoe ren De oxploitaot weid edhter gle - waiarechuwd en dus ook de poülae Eetstgemoemade kom met een auto mee rijden de politie voilgde per rijwiel De kar met buit reed op Utrecht aan Te Soesterberg viel zij in hamdem van de gewaarsohu.wde politie aldaar die alles overdroeg aam de Amemsfooitt scbe toien deze arriveerde De inadt tenden waa'en J G K J H G > de V en J A V A.-unt Vreeswijik '- '-'?>«'" DE BILT — De heer T Ankersmit die doos het Centraal stambureau is geimzem verklaard tot lid vam den Eaad ' cis op volger van den beer J A Kons heeift die benoeming niet aanvaard Het etemoibureau aa.l tiiana wederomi moe tem bijeemkomen Op de Mjst volgt thans de lieer A Visser DEIiEBEiBGEN Alhier had Zten dag de bevestiging plaats vam dem nieuw gekoizen kerkeraad der daar ont stane Ohr Geref Gemeente Sedert zijn uittreden uit de Gerei ' Kerk ver ledem jaar Noviemiber is er te Drieber gen buiten persooniüjk cuptredem vam Ds Wisse om © en al sterker wordfta de groep Chr Geref gebomemi die eerat in Zeist ter kerk gimgem maar toen bun getal steeds gxooter werd in Driebergen begon te vergaderen eerst in de week en spoedig d,aarop ooik 2on Ds Totema van Zeist ' leidde dei&o b © weging welk © nu zioo toegenomaien i & dat ongeveer 150 personen geregeld de [/ iedikdiemst bijiwonen een kerke raad IS geikoizen em daammode een Chr Gerei ' Gemeente alhier is geeticiht Uïtgemoodigd om den kerkeiaiad te willen beivestigen was De Wisse van Arnhem daartoe overgekomen De za,al w,£is eivol en buitem traohteji ve len mog iets op te vangiem van de gloedvolle ¦ red © waaxvorar iZ.Ew late uitga,n,gBipumt gekoden span punnie werktuigen platte wagen en werkpaard en een bekwaam zoekt gemeubileerde Zit - en Slaapkamer zoüder pension | in stil gezii Brieven onder ' no 4313 bureau dezer Heer zoekt gemeub Zit - en SSagpkamer zonder pension Briaven met priisopgave onder no 4314 bu reau dezer Mevrouw PANNEVIS Be muurde Weerd 14 Westzijde wpaa@4 met 1 Augustus ot eerder wegens huwelijk der tegenwoordige een nette Aanmelden tussehen 7 en 8 uur n m SICH AAS EÏ33i yv laikeijyffrouw in damushoedsnzaalï met het vak bekend Snterii Brieven DO 4'^71 bureau dezer r ten nette welbespraakte J'sifiroraw voor het onder de gegoede burgers van de stad Utrecht aanwerven van klanten voor een bekend staande Ie klasse inrichting Hooge provisie Brieven met inlichtingen en referentiën onder no 4291 bur dezes mmi Voor direct in dienst tredenwordt een flinke SIUFFOOSTgevraagd voor het onderhoudenVan het gebouw Aanbiedingen ' mi de directie van het JÜSW Y®KK ÏMKA'raiK kantoorVoorstraat 5 bis 4315 die zelfstandig kaa koken en I werken 4254 m PlonpgloreiigFac i4'16 - ülrgcM 01 © ffiiffpaagrl voor direct een fii^k '^ f e?>k!?»gsisje hoog iooB Hotel „ De liggendeOs " Vreebu.'g 46 4293 — ^..^^«.^„„„ jiiais huurprgs ongeveer f 30 per maand Adres Voorhelmplein 19 Haarlem 4260 Biiiijk te koop alles in uitst staat ' 1 bode wagen draagverm 3000 K.G met houten kap Collin gs patent assen I tweewielige kar f op veeren draagv luOO K.G j ï vgii - mak zTrart merrie - paaBrt bij J VEENENDAAL I \ „ De Wieken " Doorn 4280 ' TË HÜÜR GEVRAAGD tegen 1 Juli gemeubileerde ETAGE Liefst centrum stad Brie ven no 4270 bui eau dezer i"GËVRAAGD een BAKKEBSKNEGHT bekend met de Banketbakkerij ' P G en van goede getuigea voor zien intern Electrlsche Broed en Banketbakkervi D DORRE STEUN 2de HoogeWeg 39 Zeist BESTUUR fföiï "^^ tijdens de Lustrumweek een nei J>'I eisi4|e voor de ver koop van sigaren in de Kiosk j in Tivoli Brieven onder no f 4307 bureau dezer P DEN BOER Mr H J H Baron VAN BOET - J H HONIG ZBLAER J H KOELMAN P A LENS Mr J WINKEL 2101 Mr.J.J DE WAAL MALEFIJT Voorzitter CORM BONGENAAR Secretaris J DAS Dzn Dr H ALuERSHOFF Mr J F VAN BEECK CALKOEN QEOPESSa rïags.ijks wan S-^S uui * @ ssv@ndien rü^HiiD^e ^ en ViiOP^afi^OMB van 7»3 uur SiiEDERL KARNEMELK MAATSCHAPPÜ RIJKSLEVEBASCiER - - BiLTSTRAAT 43 MEVROUW Vraa;;t aan uwe melkleveraneier onze Karne melksche Pap de beste welke door ons ook dagelijks aan huis wordt bezorgd Neemt proef met onze Friesehe Roomboterwelke is voorzien van RijkscontrolemerkBiHstraat 33 BUtstrast 43 gevraagd voor gfruimen tijd.Aanmelden Utrechtscheweg 146 De Bilt 4322 GewTü&mi O ' voor den Haag bij twee personen eea Hulp in de Huishouding Zich ta ver voegen W Ba;entzstr 74 Fiiile Lsspep < ïEVBA 4321 goed kuanerde fietsen Bloe Kieninagaztn J W.WiLDER BEEK & Zn Mariapkats 1 ^ MaiMLi%mmuMumwMiMtiAc < iimam t mJ i wuxM W i L 3xi / jxE SFs9ms ^ xMMMmiMmmmim mBa ^ g'e vrazag'd in eenkruidenier en comestibles zaak extern met het vakbekend Zich aan te meldenGROOTBLANKENBÜRGHutrecht 4179 99 HoUaiidscli F G KERKSTRAAT 15 ISFlJwielgrsteiler TELEPHOON 2899 '' Aandeelhouders in de N.V de Inlandsche Hout handel worden iügevolga art 18 der statuten opgeroe pen tot het houden ecner Buitengewone AfgemeeRS Vergadering op Dinsdag 2iJurii 1921 des namiddags 2 uur inTivoli aihier 4296 DS DIEECTEÜR Bijzondere Maogere nets j G te Utrschi 3,d PlompeioresjgraehÈ 9 —-- -< j^CV ¦ Ondergeteïkends deelt hierbijmede dat eiken ' W'oensdisg - | middag van twee tot drii»isnï gelegenheid is lot het aan geven van leerlingen voor deuvolgenden cursus 380 F DE M'JNNK Dir te Utrechi ' n-o — Opembare © rgel&espeÜHgop I$oii(lcrd»g i & JaaiiQ^i des avonds te 8 uren door J O DE LANG-ü organi-t vau bovengenoemde keri ^ inst wel willende msdewerkiag vaa Mej SOPHIA BiiIJE!>r zan ötrecht Verplioht Programma a 25 ot,(belasting inbegrepsnj ten oatedor kerkelijke tondsen a-'.n dskerk verkrijsrba ir 3760 Daar Tvij ten spoedi^rste uit nood gaan verhuiaen t koop Ter onder de halve waarde w.b keurig 1ste klas Salonameuble ment oompleet 3 ste klas massief eiken Slaapkamerameublement coaapleet Leerameublement Kas ^ ten Bufieiten Tafels zes leeren Stoelen Gaalj(fsstoelen,Fauteuils Portemanteau Theetafel Thee kast Crapeaux Linnenkasten Haerenfauteüil Cauapé enz • Ten slotte Een pracht Duit Bche Herdershond zwart met geel groot soort plm 1 jaar oud Alles moet weg SPSEO SPUES ferlesgie BoorsIrJIlS Gevraagd voor émct Wegens ziekte der tegen woordige wordt in sezin van 2 personen een ntt MJEÏS Jïfi gevraagd niet benuden 17 jaar P.G en Y.g.g.v Van 8 tot 3 uur Zaterdags tot 6 uür Zondags vrij Loon f 5 — per week met broodkost Zich am te melden Dinsdag en Woensdagavond li en 15 Juni van 8 lot 9 uur Wittevrouwensingel 1Ü9 4283 met volledig peiisioo,iögaar,d9 direst Van ilaierdag tot Maan dag afwezig Siiavm onder BO 4256 bureau dezer TE - KOOP triplex ea gewone zeer geschiktbij verhsising het bewarenvan br.'kndsio il n oiiz.Do:npl»ia 6 2311 Heer zoekt Siaap - en Zit - ¦ kamer ot Slaap-Zitkatner met volledig pen ion Liefst oiuirek Ivoordei b.aig B " no 4241 bureau dezer fraagt togen 1 Juii of eerder gemenbüeerde ü5ê en 81asip kaïaaer of Kit-Slaapkanacr met volledig peasion Br fr mst opgaat van condition no 4242 bur dezes to fn restaurant „ Rustoord ' wordt terstond gevraagd een nette JuiivoKw die reeds in eeu peüsion 01 reslanr.int is werk zaam gewees tïoeiê knnraeM de keibea vej-oisscht © Be spreking omtrent verlangd loon enz Mariaiioak 1 utrecht / eraeabiluerde Zis - en ^ laapka üier en Serre met medegebruik v.in keuken Ojag-emoubileerde tamers op goeden stand Brieven under no 43 / O bureau dozer nieuwe lichtloopende esrste klasse en goedkoopste Rijwielen voor den spotprijs van f 108 Heeren et f115 Damgs Adres W A MUUSERT Lange Njeuwstraat 43 Smederg en fflagaBgn va » HaisbeiadeSySse ArSskelen Heden gearriveerd het schip „ LAÜBENT " beladen met prima B®liiis©lie ^ iiiiticaii » waai uit gedurende de lossing groote hoeveelhedentegen zeer voordeelige prijzen kunnen wordensfgeleverd 4252 VAS ^ OE POL-¥WiC ê Co - Otreclit Ml ülreiM vili Mei öiierw üeiüolsofep Yoorstanders van Openbaar Onderwijs ABONNEERT U op 2.msandelijksch blad voor Ouders en Belangstellenden Abonnementsprijs 30 et per jaar op te geves aan J M VISSER Jacob Catsstraat 29M3 415 C VAN DER LAAN Vwedenhmg 31 ' Teleplaooii 600 O m ver ïmeiBg-d © raii ® p>igiBse@le kisten @@ w@gen — per " S ons t 1 — — ^„ ROCADES J^^.V.KONINKLIJKÊ ¦ ¦ PMARMACEUT1SC3-IE MEPPEL Verkrijgbaar bij H,H Apothekers en Drogisten kan men zich aanmelden voor de dag - of avondlessen tot opleiding voor StenO Typen Stens»typBst © Sshs^lJ^e ^ tl led en vB>ee^si @ t^i@n > BREEDSTRAAT 3i Telef 3360 J M KOACH Directeur Tfaagt gratis prospeetiss Pracht ameublement met moquette bestaande uit 2 fauteuils 4 stoelen en zware eiken tafel b echts tl35 — dito met leer en eiken uitsohuiftafel f120 — Massief eiken bak garnituai met goudgeel trijp t 210 — degelijke huiskamerstoelen zitting en rug met loer f 45 — de zes Mahonie en noten gaatjesmat stoelen 1 32 — de zes Massief eiken buiïetten f 91 — en hooger Groote linnenkasten f 45 — Huiskamertafels f 12 — Heeren stoelen 122.50 Theetafels f7.50 Theekasten spotprijzen Boeken kasten Kapstokken Divans Crapeaux enz enz AUeen prinaa werk Concarreiratie onmoselqk ' t Bi3Kranten

Ga naar