Utrechts Nieuwsblad vrijdag 17 oktober 1919

27 & Jaargang Uitgave JOH DE UEFDt Bureau DRIFT 23 Utrecht Ne » 144 ¦¦:>• BI AbaanemeiitsprQ » bg Toomitbetelinl » Jper week f 0,17 " j maana J.'.'.-f 0.75 per S maanden f 2.56 b.p.fost p maand f 050 ¦ ji » p.Smaan ^ f 2.25 It p-p bnit p 3 icr * 5 — Oit nummer bestaat uit 2 bladen Kaanopg 0 00 Maanonderg 2.11 ^ Ztnopg 6.29 Zononderg 5.3 1 Vrijdag October De grootste dwaasheid is dwaas heden als gewichtige zaken te be handelen Uit het Buitenland T eg en S i n n P e i n LONDEN 16 Oct De DuiDlin Ga aette van hedenavond publice&rt een proclamatie waarbij de Sinn Fein organisaties Sinn Fein-ctübs ler BChe vrij:willigieiSibond'e!n en andere organisaties in Dublin en in de pro vincie worde.n ontbonden Het m e 1 k-t e ko r t in B e r 1 ij n BERLIJN 15 Oct De ho0gteerar.en ¦ Berg Marok van IJpsala Gadelius van ' Stockih'Olm Johannsson van Stoclvholm Tendeloo van Leiden & a mevr dr Aletla Jacobs vaw < ücn ' Haag vestigeji de nandacht op den ' ho'peloO'Zen tccatand die het gevolg zal moeten zijn van het thans ver zen'den van melkkoeien naar Be'lgië en Frankrijk daar de uitvoer van m'ëlkvee den dood van vele duizen den ' kinderen beteeikcnt Deze verle gi,enwoprdigers van neutrale landen alle medici dringen er op aan de uitvoer van ine-lkvee niet Ie doen plaüls hebben alvorens.een betere iTielktoevoe.r verzeifcerd is Zeven doodvonnissen g eë i s c h t P.^PJJS 15 Oct Luitenant Jan ningros de retspeeringsconimis&aris in het proces va ^ de Gazette des Ar dennes heeft zeven tS'r dood veroor deelingen geëischt waaronder die van Dubois Fevrilliez Masse en iE^erve ^ et slagveld van Wa -"' t e r l'O o De bewoners van AVaterloo heb ben een eigenaardig verzoek bij den Belgischen Senaat ingediend waar in zij vrijste.lling van belasting vra gen op'grond hiervan dat sinds den wapenstilstand er nog niemand ' een ibezoek aan den lewiw en ' het be roemde slagveld heeft gebracht wa,araan de Yzer en d.e ve'rwoeste streken van Vlaanderen ' Cen doode lijken slag hebben toegebracht Ê a a cl van Ambassadeur s ' NEW YOBK 16 Oct Naar de ' Ti mee " veiti'eemt zal die vrediescoeferen tie worid'en ^ eTva^gea door eem Baad T'an Ambaseadieaars ' ondie'r Toomtter Bcïiiap van Piohion met maareohal'k FocH als raadistnan Frankrijk demobiliNseart PARLIS 16 Oeit D © Jauniiail " be Ta.t h'et ' offioieele presddieinitieële be 6'luit waambij het mobilTsa'tie-dlecreet Tian 1914 wordlt iagebrokken Vertrouwen in dl e Fra n sohe regeering P.^iE'IJiS 16 O'Ot De Kamer hee'ft fel veAiezingein vioor het wC'tgeiveinde iiohaam op 16 November vastgesteld Zij aam met 324 atemimeiL tegeoa 132 eem motie a.an waairbij de verki'eizin geo voor de wetgevi'ng bet eerst aan de owie kommen die re'geeriag had voor die sibeimiminig de kwestie vaa vertrou wen gesteld D «" s t r ij d o m E i g a PAPuLJS 16 Oct Een telegram uit Le'tland beivestigt het Jjericht Van bet eoEec dat de Eussen em DuitBobers ge ledect heibfoe'n bij hum pogiogen zioih in Riga te baadlhaven BEELIJN 16 Oct Volgens dte ieat ste herichten vielen - de ' ' Lietiten op 14 Ootolb'er vian uit Eiga aan Zij werden echter teruggeslagen De voorsitedeiU ' vian EJga liggen ondier zwaar artillerie vuiur der Lette'n De s t a k Tn g e n in Amerika NE'W YOEK 16 Oot Het haveoibe dlrijt V'an Boston en New Orleans is ' Stoj><,'eizet döör een staki'n'g'van baiveo arbe.idens Bet vepkeer in New York is ver lamd door een stiaiking bij dl © besttel diensben het pe(rBan.eel vraagt een l'O'Oneve'rhooging van 2<5 dtoöar per maand De loonraad aal op 5 Noviem ber over deze eisehen biesli'ssem LONDEN 16 Oot Diei toestantd ' in dé ' Ame'rikaaneebe arbe'idleinsiwereld is nog gespannen TC'rwijl die diokwerkew te New York voer de hieirvatting van het we'rk gestemd hebben zijn da mijnwe-rkers tege'Q 31 ^ deizei - tot een stalking op'geroepen Verder kan het industrieel e congi'es te Washington ' t niet'eens worde'U over dei kweS'tde der • aiTbitra-se in de staalbewerkersstiakine Sport Voetbal Het incident H.V.V — ' B 1 a u T\--"W i t iMen'cle.eit thans mede dal er geen S'prake is van - een N.V.B.-cO'rnmissie ingesteld in verband met het oog op de mindC'r prettige verhouding tijdens den weidS'trljd H.V.V " Blauw-Wit N e d e r 1 a n d-D e n e m a r k e n Öe N.V.B is met den Oeenschen Voetbalbond oveneengeteomen al dus de Off Med den wedstrijd Ne dierland-Deinemarken te doeii plaats hebben op Zondag - i April 1020 Stadsnleyw ^ gemeenteraad VEEOADEEING VAN GISTEE MIDDAG Ven'olg G em eemtereik en 1 n g 8 Voordracht tot voorloopige vast stelling van dé balans en de winst - en verliesrekening van de bedrijven en van de rekening der gemeente enz over 1918 met het verslag van de Fi nancieele Conimissie en het antwoord van Burg en Weth Het verslag van de Fin Commissie en het antwoord van B en W pu bliceerden wij in onze nummers van 8 en 13 Oct jL De beer B akker wijst op de ver traging bij bet indienen der rekê-ning tengevolge waarvan er maar z,eer wei nig tijd overbleie'f voor deEin Comm om dè.rekening behoorlijk na te gaan Als,de controle iC'ts meer zal zijn dan een formalisme dan zal een andere metbode van werken moeten worden gevondee Wetb Kettlitz is het voilkomen met den heer Bakker eens Spr heeft dit in de commiss.ie oo'k uitgesproken Hier volgt uit dat spr al bet rnogei lijke zal doen o-m ' t volgend jaar de rekening eerder te doen verschijnen Eén der oorz.a'ken van den achterstand is dat er 50 % me'er mandaten was dan over 1917 bo'veodien was er groote wisse'ling van personeel op de Finanoiefcamer D'ö rekening wordt hierop voorloopig goedgekeurd onder dankzegging aan de Fin Commissie A r men ra ad 4 Voordracht tot goedkeuring van een wijziging van de begrooting voor den Armenraad en tot wijziging van de gemeenlabe'grooting voor 1919 Dit houdt verband met ce-n verboo ging van de begrootmg van de-n Ar - menraad met een bedrag van f 7'30 Z h st goeidgekeurd Terrein Nachtegaalstraat 5 Eekest van K van Dijk houden de verzoek om het terrein ' aan de Nacbtegaalstraat tegenover Tivoli van de gemeente te mogen koopen meifr bericht en raad van l^urg ' en Wetïi In Juni jl bobben B en W op eenzelfde ¦ verzoek geantwoord dat zij omtrent ¦ verkoop van dat lerreün op dat oogenbi^is ¦^ niet konden reslissen Ook thans eobtfer kunnen B en W in verband met do plannen oMtre^nt da bestemming vsn dat terrein welke bij B en W in overweging zijn over ver koop daarvan nog ge<-n beslissing ne men Zij verti oiiwen êiohter dat hét vraagstuk wat er met dit terrein zal mo-eten gebeuren over niet te lan gen tijd zal kunnen worden opgelost Op grond nic'rvan stellen B e'n W voor den beer v Dijk te beriebten dat be.m vooreerst geen uitsluitsel op z'ijn verzoek kan worden ge^evea ' De heer B el g ar-dringt op spoed aan in deizen tijd van woningnood D © beer F r ij d a vraagt of mo'gebjk in geheime zitting mededeeling ' ge daan kan worden van de motiewen waarop nog geen beslising is genomen De beer Smulders dringt ook O'p nadere inliohtingen aan Weth va.n Dijk antwoordt dat wil het ëti'ookje grond productief wor den er aohtcrgeilegen grond bij noo dig is Die grond beboort ' aah de Am baohtsscbool en daarover is ondei han-deld Deizer dagen is deize ' zaak eerst in orde gekomen en eerstdaags zal de grond ovengedragen wo'rden Dan eerst is er een flinke prijs voor het ten-ein te maken Het bericht en raad wordt hierop z h st goedgekeurd Benoemingen ' ' ^ ' 6 Benoeming van onderwijzend per so'neelaan openbare lagere scholen Voorgedi'agen worden School Poort'straat 1 l.J An sink ' 2 ti A van Sobaik 3 L Vos,allen onderwijzer aan de schooi vooro 1 o Abstederdijk bij de Minstra.at School Mariëndaalstraat ' A 1 G A van Sohaik 2 L Vos 3 M.van Ommen te Scberpenzeel 4 W.F Dorgelo te Eotterdaim B 1 L Vos 2 A M van Om men 3 W F Dorgelo 4 ' Th Hen driks te Geldermalsen III Sebool Draaiweg A 1 A.-'M van Ommen 2 W F Dorgelo 3 Th Hendriks 4 H Horst aihier B 1 W F Dorgelo 2 Tb Hen driks 3..H Horst 4 G D Lage man alhier School Minkade 1 Mevr T.Vegter—Jansma 2 Mèj A J vander Veobt beiden onderwijzeres aande school voor u 1 o Abstederdijk bijde Minkade 3 Mej J M O Kuijer,tijdelijk onderwijzeres alhier School Koe.koe.kspledn 1 Mej.A J van der Vecht 2 Moj J M.O Kuijer 3 Mej ' C A Bitter tijd.ondeiTvijzeres alhier 4 Mej N..f M.Hageman idem -.- Benoemd worden de heeren An sink V Scbaik Vos v Ommen Do i'-gelo mej v d Vocht scbool Koe-koekspleia en n^ai berstemming mej Kuijer school Minkade Commissie Toezicht M O 15 Benoeming van tv\-eo leden van de plaatselijke commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs sub-com missie A ' In de vacaturea T 3 van Eossum en prof dr J T F - M Schrijnen zijn de volgende viertallen sa.rrienges'teld I Vacature-v Eossum 1 mevr.M J Ornstein — Hoofien ' 2 mr dr.S van Brakel rechter 3 ir G..Liéignes Bakhoven ingeni«u - S.S 4 dr A H V d HO'Sve alg - seore taris Nett Frot Bond II In de vacature-Schrijnen 1 dr.N J Singels O'ud-reetor Stc'd Gym nasium 2 prof dr H Bolkestean,boogleeraar 3 dr H F Jonkman,oud db-eoteur E.H.B.S 4 H F.Thijssen aldo?!i3J'g« chef S.S De heer v Sohaik zegt dat de Kaïtb ' raadsfractie met zekere ergernis kennis heeft genomen van het feit dat in do vacature van prof Sohrij.nen niet als no 1 is gesteld ook een ka tholiek Spr m'eent dat men dit bil lijk zt.1 achten en daarom geeft bij in overweging te stemmen op den beer Thijssen ¦' Tevens wordt aan de orde gesteld 16 Voordracht om aan Dr Ir G ¦ W van Heukelom op verzoek ontslagte verleenen als lid van de plaatse lijke coii miissie van toezicht op het - raiddelbaa *' onderwijs en ' benoeming van een nieuw lid subcommissie B B.'en-W stellen voor het gevraag de ontslag eervol te verleenen onder dankbetuiging voor de beweizeii dien s-ten In de vacature worden door de oommissie voorgedrage'n 1 P Joosting hoofd ingenieur S.S 2 G - eiLignes Ba'khoven ingen S.S B en W - voegen hieraan toe 1 prof I Franco hoofding S.S 2ifJ.'G J E Bi-oni gO'Udsmid kunst-drijver De heer v S^ch aik geelt in over weging te stemme'n op den heer Bro'm,om naast het teohnisoh element hc't ' art'istieke meer in aanmerking te ne ' men.Spr zou ook een oplossing vindende voordraobt terug t © nemen en b.v.den heer Begeer op de aianbeveling teplaa tseo •' De beer E e ij n d ei r s wil geen pleidooi houiden voor ' t benoemen van een sociaal democraat in de commis - siè Een onderling overleg tusschen dei fracties zou wellioht wensohelijfc zijnom ald.us tot een evenredige'verdee Itng te komen Maar één.èn ander zoudan behoorlijk vastgelegd moeten wor den op.dat er geen verrassingen z,ullen paats vinden als waarvóór-de E K.zorgden bij de benoeming van een lidin de Maatsch ' Oommissie De heer v Schalk wijst erop dat de E.K raadsfractie den heer'Meijer beeft gestemd omdat zij heit billijk acbtte dat er een liberaal in ' d © corh missie zou zitting hebben naast 2 of 3 sociaal-democraten Weth V Leieuwen vindt geen reden de voordracht aan te houdein De beier v Soh.aik kaö in de voor dracht vinden wat hij wU Benoemd worden tot.leden der com missie van toezicht op het m o in de suib comm A mervi ' Omstein en de heer Thijssen in de sub-commissia B na twee stemmingen ds beer Brom 17 Benoeming van een leeraar inhet electrotecbnisob teekesien aan deBurgera.vondscbool ¦ B en W bevolen aian den heer W T van Tertbolen Tegen een herbenoeming van den beer A G Bouman reeds tijdelijk werkzaam werd door den inspecteur beawaar gemaakt O'mdat deize leeraar niet bet vereischta djploma beait Benoemd wordt de heer Tertliolen Aankoop van grond voor woningbouw 7 Voordracbt tot aankoop van een per-ceel gro nd voor de Woningbouwver eenighiig van den Utrecbtsohen Cbris telijken Besturenbond Om een afgerond terrein ' t © vei krij-gen stellen B en W voor alsnog een stuk grond van 122 M2 aan - tei koo pen voor f 1738,50 Zie ons blad van 11 Oct jl Z b st goedgekeurd 8 Voordracht tot a'ankoop van grond ten beboeve \ an de Uti-ecbtscbe bouw vereenigjng Prinses Juliana " B en W stellen voor een stuk grond van 4,25,46 c.A gelegen on middellijk te n N van den Lageiwedd scben dijk aan te koopen voor f 128,988,43 d.i pl.m f'3 peir M2 Bijzonderheden in ons blad van 11 Oct jl ' ¦ Den heer Fr ij d a,is dezei - voordraobt njet sympathiek waar bier de gei meentc ' gi ond koopt buiten de - ge meente en nog wel Zieer duren grond Hoeiveel zal deze kosten na de bestra tingewerken De beer van D ij k gelooft dat de beer Frijda de za,ak niet goed begrijpt Het gaat om bevordering der volks huisvesting en de gC'meenta kan er geen sc bade - bij lijdC'n Koopen van grond ibuiten de gemeeinltei is reeidis herhaaldelijk gesohied Wat de prijs betreft dei grond is niet bepaald goed koop maar hij is te aanvaarden een beboorlijkei woningC'xploitatie is op de zen grondprijs mogelijk De grond wordt later aan Juliana '.' in erfpacht teruggegeven De voordracht wM'dt hierop z h st goedgekeiui'd Arbeidsbemiddeling 9 Voordracht betreffende bet ver Ic'enen van steun aan arbeiders dia door tusschenkomst der gemeentelijke arbeidsbeurs eldea s werk beko-men Voor de toelichting verwijzen wij naar ons blad van 7 Oct jl De hoer L a m b e o k ZO'U het bil lijk achten indi-en de w.erldieden die op eigen getegemheid werk vinden ook van üeize regeling zouden pro-fiteeren Weth D 6 W a a 1 M a 1 © f ij t zou hiervoor wel wat voelen docb hij acht ¦ de contró'le zC'er moeilijk • De voordracht wordt hierop z b st goedgekeiurd Dei vergadering wordt hiero'p te 4,ö'ó vera'nderd in ééne met gesloten deuren Na heropening der openb^are zitting te 5,10 is aan de orde Uitbetaling wedde 12 Voordracbt betre'ffende de uit betaling van de wedde van den on derwijzer S S Noach De onderwijzer Noacb heeft verlof gebad tot het vervuUe-n van zijn mili tairen dianstplicbt Aangeizden hij ech ter studieverlof had gehad meenden B en W ge'durende dien tijd de jaar wedde niet te moeten uitbetalen Dit standpunt wordt betwist door den beer Noacb en na re<3btskun,dig ad vies s tellen B em W voor ia de vor dering - te berusten Zij blijven echter van geivoelen dat de onderwijzer Noacb afgescbeiden van de juridi Bob © kwestie die tw'ijfelaobtig is mo reel ongelijk ho'eft en dat het in hem is af te keuren - dat hij zich verzet tegen e'en alleszins to billijken inhou ding op zijn jaarwedde door de ge meente van d © kosten zijner vervan ging gedurende den tijd dat hij uit school afweaig zijnde wegens bem verleend verlof tot vervulbng van zijn mUitaifen dienstplicht gebruik maakt van bem door de midtair © autoritei ten verleend verlof v't dien dienst B en W meeDÉ'n dat hij gedurende dit verlof redeli]k gehouden was zich voor hervatting van zijn sohooltaak aan t © mc'lden De heer B o o m s m a vtaagt uit stel omdat bem ter oore is gekomen dat den heer Noacb in het bewust © tijdsverloop een mobilisaitiei-toelag © is verleend en hij adht het niet noodig dat iemand op deee wijiz © een voor deeltj © erlanigt Weth V Leeiu wén zegt dat B en W dei voordracht gaarne - wiUe'n aanhouden aangeizien ook hen ter oore is gekomen wat dei heer Booms ma heeft meegedeeld Sluitingsuur koffiebui • zenen z 13 Voorstel van de EechtskundigeCommissie tot - wij'Siging - vaja de Drankverordening Voor de toelichtipg zie men ons blad van gisteren De heer v d Hoeve vindt een sluitingsuur van 11 uur voldoende - Vreemdelingen kunnen in do hotels en sociëteiten terecht Spr acht het niet noodig het lat © avondleiven uit ander © groot © steden hier t © impor teeren do degelijke Ütreobtenaree zouden maar verleid worden tot nachtleven Do beer B r u n a vraagt waarom niet bet sluitingsuur kan worden ver lengd doch met verbod van den ver koop va,n sterken drank bijv van 10 uur af Indien men bet althans noodig a6ht bet sluitingsuur t © veriaiten " D © heer v Nier op kan zich als PRÏÏS DEH ADVERTEDTIÊ » f.J ' ' 2 > BIJ « ooroittiitaniij O '^ 4 *;-'^ y»n 1-6 regels f r.2 « „ Elke regel meer 20 Cent j || KLEIHE HANDELSADVERTEBTlB »,' jls niet neer dan 30 «« orilen te - ««> K.vaHende 80 Ceot Efi « aor4 ^ i meer S Ce»t ' i ¦-'¦ ^ KUEWE ADVERTEIITlEli Vr».j «"^ ^ T " ^ Aanbod één enderwerp fcoog ^ « x Wens 25 woorden 50 Cert '' ''^^^ Elk woord meer 5 Coit V \ geheel-onthoiudar niot met d © voor draobt veireenige'n De gelegenheid tot drinken wordt er zeer door uitgeibreid en de overheid moet de actiei der ont bo'uderBvareenigingien ten dez © steu nen Spr dieoit een voorstel in om het sluitingS'Uur op 11 uur tei bepalen De beer V © rm o o tan - wijst erop dat er hier een cabanet is dat tot 12 uur open is ' t Publiek dat nu om 11 uur uit da cafe's komt ban daar nog - terecht en zoo bereikt men nog nieits De beer De W © e r d herinnert er aan dat w © indertijd een sluitingsuur van 12 uur handden en dit op II uur teruggeibracbt is voor liobtbespairing Spr wijst op bet ongierief voor reizi gers enz en ' m'eent dat bet in een zich ontwikkelend © stad niet opgaat om 11 uur dei cafe's reeds te sluiten Weth K e 11 1 i t z meent dat men ' t gevaar niet O'ver ' t hoofd moat zien dat er nachtsocietedten zullen ont staan Men moet tocb rekening hou den met menschen die op een ander maatscbappebjk stabdpunt staan en bijv na schouwburg eniz nog wel eens iets - willen gebruiken • De heer Eosenveldt verbaast er zich'over dat me-n meent dat men door dwang de mensohen braver kan maken Door vroeger © sluitinig kan - men heusoh bet drankverbruik niet te'gengaan Juist pu bij vroegene slui ting stijgt bet misbruik neemt d © dronkenschap toe De mensobien die nog zoo laat in de ea.fé's zitten zijn geen drinkebroers die zijn al veel © ec der afgeladen '-' Spr meent dat het ^ niet op de'U weg der overheid ligt om de menseben in hun geiwono - vrijbeden ' t © be knotten D © vooraitter ' verdedigt bet voorstel Op ' t oogenbbk is ' t leiven van dien aard dat een sluitingsuur van 11 uur tot alleriei ongerief aan leiding geeft Kon men ' t gebeele maat schappelijk leven vervroegen treinen concerten enz dan war © het iets an ders docb thans gaat dit niet ' t Denkbeeld van den heer Bruna is niet uitvoerbaar omdat controle vrijwel onmogelijk is ' t Voorstel V Nierop is overbodig door t © stemmen tegen het voorstel bereikt men hetzelfde Wanneer de raad besluit het slui tingsuur op 11 uur tei S'tellem dan zou spr hiermede rekemng houden bij ' t ' verleenen van bijizonder © vergunnin geö tot later open zijn welk © bevoegd beid spr uit hoofd © van zijn ambt heeft D © voordracht wordt ' hierop a h st goedgekeurd Voor het botanisch labor a iorium 14 yoordi-acbt tot onderbandsch © verhuring van igrond gelegen achter de openbare scholen Puntenbuig aan den Staat der Nederlanden ' t Is een stuk grond van pl.m 2100 M2 dat steeds üi buur is geweestdoor den Staat ten beboev © van hetBotanisch Laboratorium B en W stellen ook nu "/ eer voor den grondvoor fit © verhuren ' Z " h st goeidgekeurd INTEEPBLLATIE '' > D © Gom gro©ntonv©rkoop De heer F r ij d ai stelt de volgende vragen 1 © Is bet juist dat di © gemeente Zaterdag bij den hovenier Koot 20,000 stirmken an'dijvi © beeft gekocht tegen f 85 de 13000 en doE © terstond aan d © kiosken beeft verkocht tegen IJ cent per KG in 1 KG gaan 3 stronken 2 © Indien dit juist is waarom ver kocht de g'emeentei dan bebeiden kost prijs __ 3e Zijn d © aan da ballen deiz © week verkocht © zand en kleiaiardappelen allen afkomsitig van bet gemeentei'ijk ' land - en tuinbouwbedrijf 4e Indien Ziulks zoo is waarom zijn deizei'dan reeds aanstonds verkocht tegen prijzien den marktprijs naibijko ^ mende zonder verdere kosten • 5e Is bet da bedoeling van B en W aardappelen tei blijven verkoopen De spreker licht in den breeds toei dat indien één en ander juist is waar - / % Feuilleton Aan den Band van't Boseb ifien avontuur van Geoffrey Detective door IVANS ^ 26 n »'» Ma'ar bet is toch ondenkbaiar dat zij binnenshuis verdwenen zou zijn '' zedde ik „ Toch is dat de oplossing - waarop al bet geobserveerde wijst '' antwoord de hij nu zéér ernstig En wanneer het blijken mocht dat di © jplossing juist is dan vrees ik dat wij voor een zeer tragische ontdekking staan " Hij zeid © d © laatst © woordc'n op © en toon di © mij deed vermoeden dat hij meer wist dan bij mij zeiide Hob j © © en theorie " vroeg ik en ^ va'ohtt © vol spanning bet antwoord - Dat.wachten duurde vfij lang Hij had de oogen gesloten en stond zoker Tjjf minu ten lang volkomen onbeiweeg lük Toen ontwaakt © hij plotscUng tot energiek handelen Kom WUly '' zedde hij terwijl hij mij voorging naar buiten Ik hebeen ' theorie en ik kan di © dadelijk op haar deugdelijkbedd toetsen " Hij ging terug naar betkeukenraam ' Naar binnen kijkend © zagen wij dat d © oud © Kobus nog altijd bij bet for npis stond Hij was druk met zijn pannen in d © waer en keek niet op Eechts van het raa'm groeid © een wUde win gerd tegen Ii©t buis op Hoe wel de jong © bladen nog niet hun voU © ontwïkke'ling bereikt badden was bet loover toch zoo dicht dot het onder s-te geideelto van den muur en geheel onder schuilging Wciet j © wat bier aan den an deren kant van den muur ligt ''^ vroeg G.'G op het onderst © deel van den wingerd wijzende Doke(uken na.tuurlijk "' antwoord de ik Hij maakte ae'U ongeduldig ^ e'apar J © moet beter preciséeren Willy 1 '- 2 zeide hij Aan den anderen kant ligt die stapel brandhout waarvan ik © en blokje bekeken hs'b " Hij bukt © en boog de takken uit elkander Let.nu goed op Wiliy Uit wat we hier vinden of niet vindeb sal blij - ken of de thgoiie die ik ' mij gevormd heb juist is " Hij boog d © takken nog verder op zijde en nu zagen wij dat er vlak tegen den muur een kleine verdiepipg in den grond gemetseld was en dat daarop een smal met een ijeeren staaf beiveetigd en met een korst van stof en aarde bedekt venstertje uitkwam Er is daaronder een kelder i "- zei de hij Hoe heb j © dat in Godsnaam ge weten Geoffrpy " riep ik uit Dat zal ik j © laiter wol uitleggen Kom nu me © naar binnen " ' - Zijn stem ' klonk scherp en kort-af en dö harde glans was in zijn oogen weergekeerd In.d © keuken ging hij op de ruw © bouten tafel zitten en keek ' n poosje Wijgebd naar d © avolutiën van Kobus bij het fornuis Vraag bem eens V\filly " zeide hij eindelijk of zé hier in huis ' n kelder hebben '' De vraag scheen onschuldig ¦ ¦ maiar ik beigreep dat het een stri'kvraa.g was In gevaillen als deiz © was bet'^en stelregel van G.G zelfs bet meest onwaarschijnlijke niet onmogelijk te achten Den ouden Kobus die zelf opgesloten'geweest was met hét voj d-ïvijnen van Van Noort en zijn zuster in verband te biengen scheen opper vlakkig bescliouwd een dwa.asbeid Ma.ar mijn vriend bad gedurende zijn langdurig © practijk zoo dikwijls het onwaarschijnlijk © waar zien worden d.at bij alleen da.tgen © als mogelijkbedd verv/ierp wat buiten eiken twijfel on waar was gebleken Ook in dit geval werd zelfs de oud © man door hem orp de proef gesteld Het was duidelijk dat de detective de een of ander © bij zonder © beteekenis ^ aan het bestS'Sn fan dien kelder bechtt © vermoedelijk geloofd © bij dat bij daiarin aanwijzin gen vinden zou omtrent d © z.aak di.3 óns bezig hield Wanneer Kobus pogen zou het bestaan ervan geheim.t © bou d?n zoü dit eenefzijds beiwijzen dat etc inderdaad iets niet mod © in den baak was en andersizijdsj dat Kobus Eclf daar meer van - wist Zooals ik wel verwachtte doorstorid de oude man da proef glansrijk ' aij had er natuurlijk geen flauw vermoei den van dat hem een strik gespaj nen werd ' Hier onder d © ke'uken is ' n kel dertje " zeide hij Meneer v Noorthoeft mij dat meermalen gfiizegd.Maar bet is in jaren niet Open ge weest '' 1 ¦ Waar is d & in,gang " vroeg ik op hoog bevel Daar in dën hoek Het brandboiut ligt erop gestapeld " G.G knikte Hij was blijkbaar vol daan èn omdat z.ijn théori © bevestigd werd èn omdat Kobus be.w€es van den prirus geen.kwaad t © weten Wij zuilen eens een kijkje ia dat gebeimzinnigö keldertj © nemen " zei di © bij van da tafel afspringende en op den stapel hout toetredend Ma'ar la'ftt Kobus eerst nog eens zeggen of het hem ook opgevallen is dat er hier vandaag meer bout ligt dan gis teren " ' Kobus nam deri stapel opmerkzaam op Toen knikte bij langzaam met bet hoofd Ik had er tot dusver niet op ge let " zeido hij Ma'ar er ligt meer ds'n ik gisteren ge'braobt heb ik be grijp niet boa dat er gekomen is *' Misschien zal bet ons gelukken onzC'n vriend daaromtrent m t © lich ten " zeide G.G terwijl hij begon me-t de houtblokken weg te nemen en zo in © en anderen hoek op t © stapelen H€lp mij eens meo WUly En ook Kobus kan z'n handen wel ' eens uit de mouw steken Veel handen maken bet werk licht " Tengevr^ga van onze vereenigde krachtsinspanning slonk de sta.pel zienderoogen Het ^ uurd © niet lang of er kwam een verveloos vierkfl/nt luik voor den dag Toen dit gebéel vrij lag bukt '© mijn - vriend zich eo bekeek het nauwkeurig Kobus zegt dat dit luik in langen tijd niet open geweest is niet waar "- vroeg bij ziiob woder oprichtende Ik liet den ouden m'Sn dit nog © ens bevestigen i 3>an heb ik ' n nieuwtje voor hem " bemam G.G Dit luik is nog | acer ko ^ geleden open geweest Het zit dik onder de stof miaar d © reten tusschen het luik en d,en vloer zijn zooals j © zelf zien kunt WUly scherp afgeteekend en zoo goed als ' stofvrij Wij zullen nu eens zien of wij bet open kunn'en krijgen " Hij vatte den roestigen ring en ' maiakt © de opmerking dat ook deiz ©| vrijwel stofvrij wa'S Daarop trok bij uit alle macht en bet luik ging halver wcgö open Maar — misschien wel met opzet ¦— liet hij bet plotseling los zoodat het met een doffen slag jvoèr dicht viel il Woi'dt vertvalèa.i ' S 
AECLAiE's a 50 Ct p regel ï'"HAAP!"''jBwSe'r ' Steenweg 63 tjo Mariastraat He £ soliedste en ver trouwdste adres woop ITroöf-eiiïertoiipriiiei Alle maten en modellen voorradisr aaa hij aiet tw'ijfedt de wethouder verder is gegaan daoi d © bedoeling vbji ' het raadsbesluifc tot geni groet^tsaïveir ioop dat slechts beoogde prijsreigeileaid op te treden Thans - wcurdt den haa- delaiTen een deloyale conourremtie aaa g«daa,n wat nimmer in ds bedoeling heeft gelegien getuige ook da Teirkla ring van den wethoudeir daib de gei meente een bruto ¦ winsbmai ^ zou ne men van 25 a 3 € % Weth K e 11 1 i t z boantwxDOpdt den interpellant Ten a-anEiieo van vraigeoi 1 en 2 wijst hij erop dat het niefti aangaat één artiked ibij den kop tei ne - wen dooh men het bedrijf in jijaOTE jchen omvang moet beoordeeJem Ben handelaar legt ook wel eens op ' t eesM artikeJ iets toe wat door de andere goed geimaakt wordt Bezien vpij Jiu de^n omzet van Maandag waawip de he«r Frijd * doelt in zijn geheel dan blijkt dat voor f403,60 groenten is verkocht welke waren ingekocht voor f,293,66 zoodat er een bruto-winsi is gemaakt van 33 % Op de andijvie werd f 10,01 verloren Het was eieo slechte koop want ze had zooals de deskundigen het noemen de nik D.w.z ze zag groen De 3e vraag beantwoordt spr be restigend terwij liij ten aanzien van de 4e opmerkt dat de gemeente voor B a 7 et nog goed van de aardappelen is a.fgekomen waarvoor men op de veiling slechts ¦ 2 ^ ct bood Geivolg van e«n handigheidje om wat groene exemplaren boven op te werken ten einde naar spr veronderstelt de ge meen tei wat tegen te ^ werken ¦ Ook de 5e vraag beantwpordt spr tiet ja De heer Sarton geeft toe dat over joo'n kort tijdsverloop nog mot te oor deelen is over den gem - groeetenver koop da,ai-om drinigt hij erop aan dat den Baad van tijd tot hijd een over zicht hiervan zal wordden verstrekt Wat nu de aardappelen betreft spr heeft vernomen dat deK © de ge meent © 11 ot kosten Is dit juist Ook zou hij het deloyalei concurrentie ïchten indien de gemeente z.i ver Jsocht voor 6 ct waar de handelaren voor dien prijs geen aardappeleo kun nen leveren Weth K e 11 1 i t z eeigt nog da * van deloyale conoun'entie geen sprake is als men weet dat de gemeenteeen aianbieding van aai-dappels heeft voor 5 | cent De vergadering wordt hierop te zes jur geisloton — o — Academisclie berichten ' é Oeslaagd doel geneeskunde dr Ë van Bockstale E Jansen G A T Engelman W C Klasens Qand reohlen D G J Jansse.n Tih'eor landti Ie gied mej A Heinsius Theor tandh 3e ged meij J Baay riiej R Joosten Acte gymnastiek Bij het alhier gehouden examen vrije - en orde-oefemngien gymnas tiek zij,n geslaag'd de dames J C L M Boester te Arnhem L Gade ' flus van Veen te Amhsra W A Gharlouis te Arnhem A M dö ¦ Haan ta Armhem W J G Paris te Utrecht N de Ridder te Utrecht en de heeren H OmJio te Utrecht G C Ruiter te Utrecht A J Sctiem kes te Utrecht J M de Weijer te Buren G de dames A P Pa Die denhoven ie Arnhem G A P Hen ge-veld ^ te Arnihem W J Meiule • roan te O'osterheek J M C van der Velden te Arnhem en de bee ren J B Broers te N.ij,mieigien J M Gaspers te Niijmegen A J Drewesi te Nijmegien E Wijnen ^ te Amers foort Te ' Amsterdam slaagden de da mes P M A Wuibbe P M A Jansen en A A M J Keirstholi al l»n alhier Ver Groenten en Vruchten 7eiling Utrecht en Omstreken EIxportveiling vaai 16 Oct Bloanmé f5 al 10 Goudrahïet £ 7 al gl kfOA genaain f 9 a 14 Pippeling f7 a 11 Bellefleiir f 6 a 12 Ook po jiwaia f5 a 20 Gravesteinera f25 IVanspanant da Oonaeil f 15 a 20 St öarmaiin f5 a 14 William BuohesBe f 25 WHte OoBön f4 a 8 Jflöenpeer f2 al 5 Maiaigdiëpeer f 12 a 17 aJles par 100 K.G Spoorwegambtenaren Op den societeitsavond welke 25 October a.s ' door de Vereenigiinig van Spoorwegambtenaren in do gPO©te zaal van bei hotel Noord Brabant wordt gehouden zal p&i trio Symphonia zijn mediewemfcing - ' vftrleenein Consumenten-vereeniging Hedenavond wordt door di » Gon sumenten-vareemging een alg«m©6 n © vergadering gehaudein in Tivoli in plaafe van in hotel de rEiu.riopev jsoo^ls aanvankeiiijik aangieikondigd was Sohoolbouw Het WilhelmaTiaparkikwartier zeil eerlang twee nieuwe scitj,olen rijiker woixien Reeds na de Kerslvacantie wordt een tijdelijke sohool geopend aan de Frans Halsstraat als uitvloei sel der Mecklenburgschoolkwestie lerwijl zoo spoedig mogelajik met den.bouw van een speciaal sobool gebouw ook aan die straat zal wor den begonnen en voorts zal de Ver eeniging tot oprichting on ins tand-houding van Geroronsicprfle Scho len een m.iJ.l.ii.--i'!ioril bouwen op een terrejn achter dn l-lmmaikliniek Deze school hoopt men volgend jaar September in gebruik te nemen Van de eerste school zal de heer Jorksveld than nog hoofd der Mecklenburgsctiool als leider op treden Vrijwillige Burgerwacht De door ons aangekondigde fewsta lÜ'ke bijeenkomst der Vrijwilligie Burger wacht vindt niet Zaterdag a.a plaats ^ doch Zaterdag 25 October Dammen De Utrechtsche Provinciale Dambond houdt zijii jaarvergadering te dezer stede op Maandag 90 October De heer Herman Hoogland Jr dië wereldkampioen hefeft in © en simul taanseance t © Baa*n 17 partijen ge speeld waarvan hj 16 partijen won en 1 partij remis « speelde Statuten De Staatscourant no 220 bevat de statuten van den Chr Opzichters - en Teekenaarsbond gevestigd alhier dei Staatscourant no 221 die van de Hanze in en verkooposntrale toot liet rifwiel en motorbedrgï alhier Bekroond Op de Nat Foto-teiitoonstelling tö Zwolle ia in de aldeeling seniores de derde prijls zilveren medaille toege kend aan den heer D Blank alhier ea in de atdeeHng juniores de derde prgs kleine zilveren medaille aan den heer H Elgn alhier Jubileum Mei A Swagers is 2 ^ October a.S 121/2 jaar werkzaam in de Mach Brei inrichting aan de Wittevrouwenstraafi No 28 j ütr Zendingsvereenigmg Vervolg üOen gamsoheo d!ag troik die tentoon Btelhmg vete bezoe&ars Vooral na d « miödld)ag veitgiadieirioig - wajarop verecihil Setttdie zendtetinigem met te vrargeteo die nieistdr dter viereienagiing dia hioog bejBiardle oudlizeinidlaliinig Van H a 6 B e 1 1 hie * woordi voardiem Aanjgenaam vierpast ¦ wenöfeo die aaini wieizagen toen zij dBor tiwee zeoad^etBn - gen eeiDi Indischen krijg|ËidlanB mcit spe ren ziaigien ud'tvoepeji Gecuamem tijdi vóór dJem aaniveng dier MohtibeeMen vier tooning vierdlrong zaïch een groota me nagltei voor bet Gelb voor K em W En toeo die zaal gieopendi weidi UJeieik wel & m > dot htonidieirdian teleoingeeteiildl moes ten terugjlseeren omdla.t voor hen gecm plaats wae De vergadiearang wetidl geopemdi dOor ds B a u wB die - dkainnia mèdedleeJdie dW dr Gunning dioor ongesteldiheddi vBrth'iniiferd was te Bprebeiii diooh döt saendleüing v d R o e s t ziioh bereid bad veiMiaardi dlem gelheelein avonid vioor zijn reikening te nieanen ' De vioarzdltter dt Oramer maaikta beikend dlat a.8 Zaterdagavond een herhiailliing vian döe veitiooning der tóobtlbeetóleini z'al gehoud'en woidteffli otn ta getffloet te komein aam dien - Hremsclhi dör vieleti die wegiens pHiaategietireik tthians wapen teleuitgeBteM De voorziitlter riep die medieiwêiikiing in viam alen dit zooivieiel mogelijk be kendi te maken Het nmziel^geizieEeohiap dier Jam vao Neeaiamsdbool Ideib zdbh Ijhiana luxifeia en braohib er qp dleze wijiz © die - wiara feesteitemiming in Onmidldlelliiik dlaar mazooig mej Sohoo n h e i m aan grijpendi mooi een Aóa ud * der PHageti Cantate van Bach veidlieinBtelijls begeilead dtoormej G v dl Brink Tthians werd een prachifcige eeiriei ffidhitbeölden vieetoonid IndliBcihia taifeeiei len vooxsteUeodla veddiaaird dloor dleo hieor V dl Roest DaaimBÉ kwianaen eeoii ^ portreittien van Papoieeoba mai » men en vroaiwiem op khidSltiige wijae » aan ' iiiat pulbïïek voorgestetdl ¦««* d « laeMluBé opiweikfea Ter afwüsaeling gaf hiet Bferijlfcje nog een paar nummeins Eeni drieiweri hoek ra werdl aiangeheven toani © en pihoto weircll veirtooind waiarcp VBBsdbiiÉendlei zemdleffingeiQ in ddiemist dier U Z V ' voarifcwamieini De voioireitieHing ¦ weid be sBloteini taiet reeks photo's vbh dioltips> hoofldieini die met hiunme gemeenteini ' i ChriiBitemdbm hiadldien afflugenoioein Nadlait mieg Sdhoonlhieim niog „ Küuifii TTCg " en ZqniDewe(ndie " iüadl gieasom gen weid die vetigiajèlleiriling meib dlanikge ^ bed geskuten Zeer veJeo begwvian jaciK tiblaicis nnar dia iienitocmeiteüiinigBzialen oÉrt te geni'eiten ven he * vieüe ecfobomei d^t gieëxpceeeni is « m viao een ruEitig hoeUer m die geizetliga thieieikiaimier De U Z V naiag meit gmoöte voldioeininig op dieizeoi avond terugizieB Begrafenis H C Schmitz Hedenmongen te ongeveier 12 uut werd op d © eerste algiermeienie be graafplaats ter aarde besteld bet stofJeiMjk overschot van dein hiear tear stede op 53-jaitig&n leaftajd ovotO^ diMH ihieer Herman Obriatofieil Sebmitz « en in Utrecht algemeen beikende en gieziene persoonlij'kheiid die verscMMend * functies beklcied de op school - en kerkelijk gebied Oroot was het aantal dergenert die waren opgeikom^n om d©n afg© atorveiïve ïhsm aijn laatste rufttplaate iiSf geteiden Onder hem mienktan wii behalve talrijke oudeirlingien diaik& nen en notabeten deo - Nedarduitsc-h H©i"vormde gemeente o,p een depu tatie van kerkvoogden beslaande uit de heeren W G baron Röell voorzitter W E van Lennep jhr m.r J P Hoort Orafland en G E J de Bordes administreerend kerk voogd een deputatie van de Ned Heirv gemeentescholen beslaande uit de heeren ds H H Barger voor zitter tevens voorzitter van de Jan van Nassauschool dr G J Vermeu len jihr dr L H Quarles van Uf ford jhr J.M van Asch van Wijck een deputatie van de commissie van toer-iohl op tot lager onderwijs be staande uit de heere.n R Bo(^isma en van iRiijn een deputatie van hoof den van iNederd Herv gemeente ^ soholen bestaande uit de heeren H Wagenvoort A G den Besten W G v d.'Hulst M Amoureus en E Knufman Ansing verder ds G J A Jonker als lid der vereeniging tot het stichten van een nieuwe Ikeaik den heer G J Udt den Bo gaard directeur deir Jan van Nassau scihiool en een dieputatie uit dem raad van beheer der Coöiperatieve Sft)aar - en Voorschotbanik Boaz be staande uit de heeren mr H J H baron van Boetzelaer en notaris P A Lens Verder meirkten wij in den stoetnog op de prediHanten dr J Bee ¦ rens ^ ds P de Haas en dr G P deHaas i Toen de kist in de groeve was ne dergedaald nam dr M a r a n g hêt woord die begon op te menkien ^ dat deze haristdag met ziijn vallende bla deren alleen spreekt van sterven en van de veirgankeldjkheid Wij staan nu bdj het graf van een werker en het is namens den kerkeraad der Ned Herv gemeente dat ik me hier veirplicht acht te getuigen van wat ihy voor deze kerk gedaan beeftv voor welke hij de liefd © in ziijn hart droeg Hij bezat de mooie combina tie van liefde en tijd © n daarmede diende hy de gemeente in alle qua liteiten Wij danken hem niaar ook Hem daarboven die hem ons schonk Hij was niet aJleen werker hij ge looflde ook Wel liep bij daarmede niet te koop maar tocih fcwam hij wel eens een enkele maal los Dan vond men bij hem een hart dat wairm klopte Rust zaoht in de vreugde des Hoeren want daarboven zult gij ruste vinden H'et is met u bengop waarts — aldus eindigde apr Ds ' Barger sprak namens de gemeente en de Jan van Nassau school Hij merkte op dat van alles wat giedaan werd waarby de heer Schimitz aanwezig was MJ het cen trum was Dagelijks ging hij naar zijn bureau om de beslommerin gen die aan dat werk verbonden waren af te doen Immeirs het groot ste deel kwam neer op den sóriba di « er altijd weer al zyn tijd aan gaf Wanneer hij zag dat er plannea waren zette hij daaronder zsijn schouders en leidde hij den arbeid Itians is zijn tijd voorbij maar veir geten zullen wij hem niet Laat ons izijn nagedachtenis in eere houden als van iemand die aieit aüeen zseg de maar ook deed Aan zuLken heb ben wy behoefte Laten wte echter uit dit verscheiden nieuwe toraah ten putten - De heer Wagenvoort sipre kend namens de Herv gem^eente soholen zedde een kort woord en dat heel gaarne daar h ^ hem ai zoo lang kiende Wat heeft hijj ^ zijn best gedaan om alles goed te regielen Alle fouten ontdekte hij maar nooit maaikte hy daaroveor verwaten Spr wil verdeiT den overledene danken voor alles wat hij was voor dei school en da onderwijzers Bij had © en open oor voor allen die tot hem kwa men en wisit altijd imiddelen te be rameiiom Ie helpen moeilijfcheden op te losaen of te varmindetren Mo ge zyn nagedachtenis een zegen btójikien te weaen Ds d 6 H a a s voedde eich ' geroe pen als vriend uit aller vwenden naara te Sipraken en een weemoedig afsoheid te nemen van hem die te vroeg is he6ngegaa,n De hear R B o o m s m a Sipre kend namens de comm v toezicht op het lager onderwijs gelooft dat alle woorden van waardeering op het graf gesproken waair geweest moeten zijn De hieer Schmitz was geen spreker maar eeii werker die er toch ook moet zijn iHij was rapporteur en wel een dege lijk collega wiens rapiporten steeds uit,nem.end waren Daanby was hij © en buitengewoon beminnenswaar dig en aangenaam mensch Namens de commissie brengt sipr den over ledene dan ooik een laatsten eerbie digen groet De heer V e r m a a s sprekende namens het muaeium ten dienste van hert onderwijs waarvan de over ledene ooik lid was hraoM namens het bestuur eveneens een eerbie dige hulde Een zoon van den overl.ed.*e / dankte namens de familie voor de laatste eer den gestorvene bewezen Eigen schuld Gisteravond pijn 10 uur w^etfl ia het polrtiebuneau aan d « Gierard Dou straat aangebracht een 21-jarige wterkman die onder den invloed van ster ken drank in de woning vsüi zijboudera aan den Noteboomenlaan eentweetal ruiten had ingeslagten en daar b ^ zich aan de rechterha'nd rr ^ © m stig verwond had De woeste jonge man werd door dïsn gemeentearta Dn Hingst verkonden en daarna ift bewa ring geateldi ' Jassendiefstal Uit het gebouw van do Veeartsenij kundige Hoogesohool zijn gisteren 2 jassen gestolen n.l een nieuw © regen jas en een zoo goed als ' nieuwe brons kleurige raglan overjas Do keeper van deze jassen of degene wien ze moch ten worden te koop aangeboden wordt verzocht zich bij den hoofdcommis aaris van politie aan te melden Valsche gulden Bgde politie is gedeponeerd een ver moedelgk valsch guldenstuk Overtreding bakkersveror dening • Tegen © en bakker aan de Oude Gracht is proces-verbaal opgemaaltt we gens overtreding der Baibersverorde ning Bedoelde bakker had te vroeg doen arbeiden in zijn werkplaats — o — Overtreding Drankwet Tegen een caiéh&uder aan den Vleu tenechenweg is proccs-vierbaal opge maakt daar hq sterken drank verkocht zonder daartoe vergunning te hebben Stremming tramverkeer - Gigtermiddag ondervond op de Bilt slraat het tramverkeer ongeveer 10 minuten vertraging daar van een raet § zer beladen wagen een rad was af geloopen Binnenbrand Gisteren ontstond in perceel no 37 aan de Mariaplaats een binnenbrand De vermoedelijk orzaaok was dat vuur was terecht gekomen in een partiji turf en brandhout in den kelder op geslagen Het brandje is door de brand weer met eien straal op de waterleiding geiluscht Gevonden en terug te bekomen des Woensdags en Zaterdags tusschen 1—4 uur aan het perceel no 13 Gan zenmarkt Een dagvaarding een bout met ring en moeren een ceintuur e'en band van een kinderwagen een huissleutel een potloodhouder voor potlood een zwart met witte kat Asyl voor dieren een hamer een handkar een bontkraag een handschoen © en notitieboekje een kwitantie een zak met gras eenkorth zwarte hond teef halsband z penning Asyl een kinderparapluie ieen da « mes armband horloge met kettinkje een zwart taschje inh pof tem en eenig g ld een bril öen geel koperen moer oot Een rggschoen ee.n zakdotek een wit bontje een partemoiiaaie een pijp een étui voor schrqfbehoeften een sleu tel een handschoen een rozenkrans een zak turf een kinderschoentje een vulpenhouder een defecte gouden da mesring twee zilverbons teen hoe\'eel heid ruwe tabak een spoorkaartje n Itt de tram Twee parapluie's feen paar handschoenen èen taschje een eleutelg RMRSt CA Chr Oratorium-Vereen Het bestuur van desse jpngio ver eenigdng heeft blijkbaar nog gem raad geweten meit ' n goede organdsatde van ' n kerikoanoeirt indien v«n tei vo ren den tdjdduur van het pro^raramia ware magieigiaan dan zou het bestuur dit dunkt me aanmerkelijlk ingekort hebben Ho © kan men op één avond dide solisten lateoi zdngen Was in de Mia van Gounod geen enkele solopar tij voorgeikoinen dan zou ik ' t opia» den van ' n vanger of ziangeres zeer Zieker hebben kimnen motiveerem en zou iifc meib graagte geluisterd hebben Nu kïieiegi men van ' t p>ede ta veel Me(vr StKXttck-Kappei heeft twee lie deren van BaioJj gezongen ^' n Gebet an den Sonntag " van H Andrieasen geschreivein in den geest van Hugjo Wolf N\ua Wapdre Maria " van Hugo Wcif ea ' k geizocht liedje van Joseph Pembanr op den eenvouddglen teiksti Bs ist edn Bos entsprungen " Mevr Stfonck zooig beter dan ver leden jaar'oip haar liedereeavond Van haar köpafcem gaiat nog veel charme uit Die zit bdjizonder mooi Nu en dan droeig de stem eivenwel wat op De bedde liedetcraQ van Baoh werden ' t beate gieizongen ook me * gevoel voor 3tajl In Hugo Wolf's hed zfocfat ik vergeefs naar expresaio Mevroiuw Stooicik zssng ' il te bleeüa In het lied van Andinessen viel nieit voel uit te drukkeni NergeoB hoor je ' n sterbeir wordend punt ook niet waar ja ' t verwacht Louis vam Tulder beeift faitens mooi gezongen Ik heb genoten van de redn-züvereo stem ma«r ook uitslui tend daarvan want de keuae van hei deren vond ik nog minder dan onbedui dend ' t Waren twee zangen van An drieesen - Cairo zong twee werkjes van den Franechen oomponisb Nicolas Ber nicr 1700 ong^eer In dien tijd heet te hij belangrijk maar ' fc ian ^' t nu niet meer vinden Bemier kan moeilijk tob ' t ednde komen Wat hee£b Caro toch eeni prachtig geluid Maar hij moeit er voor oppaissen in deiz © kerk niet zooveel kraoht t © geven dan gaian de fijne puntjes er af In de Nicolajierk schaadt wat foirsehhedd niet In dieize kerk moet aüe ziingen op draagkraioht worden gefeaeeerd Heit koor begon me * ' n wednig ini teressanba compositie van A Gieaen Hoa komt de heer Keereweer ar bïj zoo iet » tei kiezen De litteratuur biedt tooh Ibeduidender koorweiikies Sei geifcrwu bia an den Tod " van Max Bruch is ' n langdradig werk maar tooh beter om naar te Iniateiren d!an Giesen'a besdheirmaanig op onae Toen volgde d © MeGS « Solermelle " van Gtmnod ' t veoima«mste ount van den aivond üswajxi dusi nadat ' n lang programmai-deel was afgewerkt Gounod heieft z'n Mis allesbehalve eenvoudig geisohreven Integendeel hij ' heeft er vreeselijk veel werk van ge maa.kt eU all © doelen met soli voor so praan tenor en has doorvlochten Hier en daar herkent men op en top den operai-componist Hoeiwel de mu fiek volstrekt niet altijd hoedend is de unisono gedeelten kliniken zelfs heel erg banaal kwam ik nu en dan toiah onder bekorin,g van vloeiende me lodieën al wairen z © zoet Het mid dendeel van het Gloria " Qui tolHs peooata mundi " door den tenor in geizeè leiek ' t mooistö on ' t hpet ge slaa,gde De inzet van ii ' nnctus ook door den tenor gozoiii vond ik antiek klinken Het laatste ' i-el Ag nus DeS " deed aan ' n röixUimg den ken niet aan ' n Mis Dien indruk heb ' k haast nergens gelireigen Ik dacht eigenlijk heelemaaï niet aan een mis Het koor heeft afvidsselend geizon gen dan eens goed en dan eens niet gloed Bijzondere mooie steimmen zijn er m.i nog niet bij De alten trokken ' t geheel nog al eens de laa,gte in Werd er ¦ pJjBnissdmo gezongen dan klonk de zang beschaafd en mooi van toon In het fort © moet de directerar die ' stemmen niet zoo opdrijven " Do koren zaten er bij allen nog lang niet goied iii Maar do vereeniging bestaat nog.maiar kort Er moet dus v ' eel ge studeerd vrarden willen er goieda rei sultaten worden verlrreigen De solisten zongen hun pa,rtijiem met veel toewij ding vooral van Tiilder's tenor klont helder en fraai De heer J A H Waigenaar heeft artistaei begeleid Het bestuur van de Chr Oratorium-veireieniging denk © er © ens aan hem bij © en volgend kerk conoert als solist tei vragen De ndeiuwei vereenigLng had ' n groot gehoor F H ^ Om 10.000 dollar Zondag geeft Het Hofstad Tooneiel '' Dir Cor van der Eugt Melsert in den schouwburg de 99ste opvoering van Ihiet Amerikaansche bl^spfel „ Om 10.000 dollar " Nothing but the Truth in 3 bedrijven van Tames H Montgom mery waarin optreden de damfes Miea Vermeulen Mien Schmidt Crans Annib " Westdijk Louis Chrispijn Nelly Fer guson en de heeren ' Henri Poolman Const V Kerckhovon Ir Anton Roe mer Piet Brom Tonny Stevens en Ge rard Robbers Resie lyouis Chrispijn Jr Corry Ner & Deze nog jeugdig sopraanzangiores die re'eds vroeg'er met toentemend suc ces in ons land optrad komt thans wederom onze belangstelling vragen Zij die zich Corry Nera nog herinne ren zullen zeker met genoegten terug denken aan hel Öestijds reeds zoo warme en mooie in haar stem en " voordracht en jthans na nog rijder studie en meerder volmaking komt Cory Nera opnieuw in haar geboor teland om zich te laten hooren Wie Schubert én Schumann kan vertolken zooals zij mag zich overal doen hoo ren atiting.vaini heden Een lastig © voerman Ben zieifcere A v d H hiad op 4 April diasi morgens nabij Huns ter Hei dtei zijn wagen op die lijn dier Ooeter Stoomibriam laten sitaan terwijl dia team madiarde Er waren sigpaiee ge gieiveo ' maar dl © miani wia ® rustig blij vien sltaiani zoodlait de tnaim Bitoppen moeisit De condiuiotieiur fcwem tenst/ondl dia tratm ef vroteig vian wde die wagen was waiarop matiuiuirlijlfc die man zedde dlaib dSifc een zekere E wae ddei weirfce hjifc edgienaar was Daiairop vioeg d © con diuotaur wannéér da voemmian gieiboreni was enz waanop dleze niatiuiurlijte al lerlei gegeivens ovier zdch zelve apgiaf Enlfin niu had d © miain zich voor zijn euTeWtaiad ' te venamltwoorden en ook omdlalt ihij een vailisolien na,aim opgege veiDi blad De man gaf zijn eenstie mis dtijf toe maar zeddiei peintdnarut geeni vatedhen niaiam opgegeiven ta hebben die conduofeiur hiadi geivriaegldl niaiar dlenl edlgeniaar van dle,n wiagen en dia,t was B D © amlbtenaiar O M voödl dit eeni rara uitivluchit achifet,e dl © beide teo lasteHeggingen beiweeen en eJschta der IfaMive 2 miaial f 20 boeit © subs 2 miB,ail 20 dl hieclhteois Rechts houd'en eni u itwij k e a Op dien 17 Abgiuiaitusi ongieiveer kiwaiï over 7 kwiaim udt dia richrtdlng diei Bülb langs het Boltsiteiaiat fort © en motor ge reden Op heit zeijfdie oogenlblik kiwaim « dit dia andleipe riclhitdnig een moitor met zijspan en dHjozit Er Eohaen niet gie noegi udltgeiwieiken t © zijn otf niet goed rechte gehoudlen te wezen merö biet ge vdllgi dlat d © moifcooieini meit elikaiair ini bot eing kwiameoi waerbij dte \ diuo-gBrl " verwondiinigiein op hep ' iPei Kjantomrecihitieir Kadi tot taialki om ^ IMchit over dlez © zaïak te dben schijnen Er waiiem dian ook 5 getoigien miaar dfiie miaateten de kwesfci © niet ve,ei hel' derdler De een bijv een sEeger liep miab virauiw eni kroost en © en zwager dl © lhieieiljemiaial in Sohoten biji Haiar lem " woondie te Wianidleilen toen in © ensi dl © m'Otor met zijspan „ zjit " langis hiem heee giexedleio kw'am dlit zjt " mieit spirebendie gielbaren veidtiiddielijW Of er hiaixJ gwedien was wist get nieib te zeiggien dte bestiuiurder reedl gewoon ' dlus volgenisi dlea fcantenredhter meit © eiui viaiart viaitu 50 K.M Aodere geèuigen hadidleitt dlergielijk © heldeite aiamwiJKigdingen Een meisje diat diaar in dien omtrek hiaiair ouiw© lui " te gemoeifc gdng hadi ook giezden dlat er ig6iwoan geredlan werdi Nie roianid wist ectóer of eir voldoendö W - ¦¦¦ ' ^ - Uit de Raadzaal Veeil belangrij Ivs was er gii&ter«i niet aan de orde en dat was voor to pers gelukkig want nu konden haar veirteganwoordigers zieh zoo n;ujen dan © ans & v,en vertreden om te po gen hun bloedcirculatie te herstel -' len welke telkens danig in disorder werd gebracht door den ellandigien trek van de ventilatie-indchtinig trek van de auivere doch imeer dan frissche luicht door de roosters in heit verhiooigde giede<e van de ratads zaaï waarop de raad,sileden zittejfi ^ w,eJ,ke tr.eik de voeien en been'en der lag er-zittenden in casu de persv in iJBikolom,men trachtte te verstijven / De stenioig,rafen die op-gielijlk iniveS.'Ui met hun semi-colleiga's zitten,'had den een electrisoh ' kaoheltje bij ' hün voeite,n staan ' maar naar hun ei@en ig'etu.igienis was ' t nóig bijna niet iiit te houden En nu staan wij niOig maar aan ' t beigin van ' t winteraeizö'én ¦ Wij hopen dan ook van harte en dringien er hierib,ij met klem o,p aan dat m©n „ er iets aan zal doen ".' Kan bij,voo,rbeeld niet aan d.rie zij' den een • afsluiting om de peirs,tafel igiéspiijterd worden Wellicht apu ' dat reed s flink helpen Ma-ar om op de raadzittinig iraeer te kdmen ^ wij schreven reeds ' be lang-,rijk was sij niet " Wel kwam de JpTandende kwesiie der Meoklen biu,rigscbool ter sipralte doch er werd • niet in details gietreden omdat in de voJgi&nde raadgizitting de zaak " npg ' eens grondig ' onder de oogen gezfen zou worden — de wethouder be loofde interessante onthullingeh — in verband met een dan door den beeir M,e.ijer te verdedigen voorstel j dat beoogt dé kinderen die bij lo -' ting veirwezen werden n;aar den Ab istederdij'kschool alsnog te plaatsen op de Mecfclenbungscihooli ali de betrokken ouders den w-ensch daar toe te kennen geven Dit komt dus meer op een terügkeeren tot den toe stand van 6 October en sluit niet in ^ zich een reageeren op het betrolkiken i raadsbesluit tot splitsing Intusschen werd op diens verzoek jeervol ontslag verleend tegen 15 Ja 1nuari a.s aan den heer K G Jiomks-1 veld het hoo,fd der iM'eoiklienibuirg school die op zal treden als hioofd;eeneir door een gro,6p teleurgesteld © iouders te stichten particuliere,'school '- Het voorstel van B © n W dm bet',sluitingsuur der koffiehuizen enz.,"weer te bepalen o,p 12 uur thans 11 ' bracht de geheel^onthoudeirs invrde wie,e.r die mee,nden dat li uiur eeni | knappe tijd was om naar huis te ' gaan ' en langer koffieihiuiisibeizoaki ' licht zou leiden tot dranikimisbraiik.iDe heeren " kw,am'e.n echter tolijikfeaar'sterk onder den indruk van hêit;be jtO'Og van de voorstanders van/hetvoorstel dat in & en ' zich mfêiêi»enm'êer ontwikkelende sted het ónge wens'Cht is zoo vro'Sg re'eds detige lijk'e inrichtingen te sluiten Naschouwburg en oo,ncert - moest menjtoch gelegenheid beibben nog ' ééns!even „ na te zitten praten " vreiem deiingen die met de avond treinen]:tow,am&n moeste'n de café'a - niet*dicht vinden - en bovendi-en de prak-j tijlc had h-e-t uitgerwez-en dat juist in den tijd van vervroeg d'e slui - ting ' het drankv-erbruik ges,te gen w as - Een lachs-ueces bad deo,pmerki nig van dan heer Rosen - veldt den o-o,l-ijik'erd in onzen Raiad dat de drinlflab,roei « ireeds lang voorielven afgelad'en " zijn — ' zooals hdji ' t uitdrukte — - en de late bezo elkersijin ' t algemeen niet de d r,anifcmds-|bruikci's zijn " Waar gaan wij'hieen,;jals w,ij in he-t-zich tot groote stadjontwiKtoelend Utrecht om 11 - uiur de;caf é's al sluiteenI " — riap spr uit,,!welike uitroep een an'der lid nieitjon,aardig deed intarru'm,pieeMi::naar ' hui&I Zieer ad rem kwana;onsook de opme-rkingvan den hjeer Ver - m-ooten voor die er op weéa dat eenijonl angs geopend cabaret wèl tot 13 uur permissie had Dat was dan.toc,h|wel 25eer onbillijk m©e.nde hij te | reohit De burgem'eester deed oolC;nog © en duit in ' t zakje en miarkte;op dat ' t maatschappelijk lewen nu!eenmaal aan don laten kant was em;|daarm ede re kiening gehouden moest'wo rd-en Kon men tooneel - en - mu | zieikiuitvo-e'ringen en ' t trein verkieerj-een uur vervrO'egen dan was ' t iets]anders doch waar dit niét gaat zou!,het verkeerd gezien zijn e-en slui tingsuiuir van 11 uur te handhaven.:Zooals wijl schreven maafete,n del opmeiikingën der vo-ors-tandeiTs bMjte ' baar © rnstigen indruk op de tegen ¦ stamders-dranikbiestrij-ders zoodat toen het op stemmen aainkwam - niemand hoofdelij ke stemming aan vroeg an het voorstel tot 12 u',i},r-slui - ting er dus m'at vlag en wimiP '^"' d oorging- ^__ recihltisi gehorfeini wae I Die a.m'btemear van hiet O M vona dia ziaiaik moeilijk en hiad wel voorizieini diafti er niet veel lidhlt iini booi kidnien.j " Volgenis Bipr oivettwiigdng * hadldlen l3ejr | dien sc-huM hoew-al dia eeo mnisiscMen 1 m eier dlan dien anidleir ' Zij - hebben bed-j dien ' Mijikbaiar db weonig Bev © meitihodla dloorgevoeirdl om nniet voldbeedla uit te wijben Er isi echter m'aiar ee6i hlunmerj D gediagvtaiairid ' en wart'dïeai teö lastei geieigd ie ban b-awezieo geacihlt wx - ¦ dien Spr wil echter © em ndet te ziwiai-^j n © stbaf edeohen in - sierbiandl meit brfjder schiuMi lAaar toch ook g'eeini te)lichte omdlat nu altbae © aae e©n Jmml ner kan dluidlefijfc gemëató wordleni hoé m,e«i zidh op diein weg t © geiHtrageia bieeft Een boete van f25 te varvanH gen door 10 d hecHlt lijKfc spr vdldben ' S © toe 1 UiitBpiraiak in bendie za&eia over 8 diaiJ i [^ ' i ' r ^# Ë ^ ¦ 5"jLtSc^^i£r »' tjilfe^Vl£:.'.7^a^^S^ï£:JïlS^^^^fe ^ - ™ iiïrUJL'^Vil^wvu 
ffeABOMETEaRSTAND ' VAN HEDW - - ^ 1 NAMIDDAG HALE DRIE ig | m'agere varkens met redelijken aanvoer prijs 80 a 90 et pei - halt K.G stem ming flauw magere biggen mrt goeden aanvoer prijs t 3.50 a 5.50 per week stem'ming flauw vette schapen ' met wei nig aanvoer prij ^ f 58 a 76 stemming l\a\xvr lammeiron niet redelijken aan voer prijs f 40 a 46 ' stemming flauw huchtere kalveren met weinig aanvoer prijs f 50 a 56 handel matig graskal veren m'et re'delijken aanvoer prijs f 1.40 a 1.70 handel matig PÏÏRAfflREND Ter najaarspaarden' miarkt waren aangevoerd 417 paarden rijpaarden ' golden t oOO a 950 werk paarden f 180 a 400 jonge f 350 a 700 veulens f 150 a 300 Handel matig 145 verkocht aan den heer M P H van Engelen q.q te Amsterdam roor £ 21200 Een dito aldaar no 147 verkochtaan den heer A Diks Rzn q.q voorf21400 ' • Twee huizen aan den NioolaasWèg 19 en 21 verkocht aan den heer A Hiflen q.q voor f4625 Twee dito aldaar 23 en 25 verkocht aan den heer A van Veen voor f 4650 Twee dito aldaar 27 en 29 verkocht aan den heer Arie van Dijk q.q voor f4475 Twee dito aldaar 31 en 33 verkocht aan den heeï Arie van fiiik a,cr voor f4350 Kotaiis J R Romijn Eén heerenhuis aan de F C Don dersstraat 7b opgehouden voor £ 22600 GOUDA Kaas Aangevoerd 64 partijen Handel matig Ie kwal f 74 a 76 2e kwal E 72 a 73 zwaardere met rijles merk f 77.50 Boter geen aanvoer Eieren met weinig aanvoer prijs-per 100 stuks f 20 a 21 handel vlug Veemarkt Melkvee met weinig aan voer prijs f ' 450 a 550 handel flauw vette varkens met weinig aanvoer prijs 90 a 95 et.-per half K.G handel matig heeft is vo6r het groo'tstiei deel opgei hewen Hij heeit een rustogeii ' noiCht dooj^gabraioht ^ Tömperaituur poüs aidemhaling en dei - werking der nieren zijn normaal Laatste Beriehtesi Biniaengesleept Heo ' meldt ons van Wieringen Boven het dorpje den Oever op de | Zuiderïee zagen de visschers een diep > geladen 2-master klipperaak varen Plot ' seling zag men dat een hoos of rukwind den grooten mast met zeil en gedeelte van het dek overboord sloeg en de klip per in nood verkeerde Spoedig gingen eenigo motorbotters de haven uit om redding te bieden Het gelukte hun het vaartuig dat overzij lag tel naderen op sleeptouw te nemen en behouden in de Oeversche haven te ' brengen Hier bleek dat het was een vaartuig van schipper R Schot uit Tilburg geladen Tiïet pulp van Bergen op Zoom ^ naar Texel AGENDA ^ ¦ Vrijdag 17 Oct SCHOUWBURG 71/2 uur Volks voorstelling Nat Opera Laag land " van Eugene d ' Albert Zond'ag 19 October SCHOUWBURG ' s midtogs half 2 „ Doornroosje " ondter leiding van me vroTiw Hopman Kwaèt ' s Avonds 73/4 uur Het Hofstaütoo neiel „ Om 10.000 diollai " blijspel van Montgomery PARK TIVOLI 8 uur Speciaht«iten voorstelling De Internationale toestand üit de R K v a k b eweging De R K Tabaksbewerkersbond heeft besloten dat gehuwde vrouwen ^ een lid d^eir organisatie mogen worden Stoom vaartlij y^'.Hoogste barometefS'fand 776.7 te ' Parijs en Clermont laagste 760.8 te / iVestmanör ^ Weerbericht sEraHWACHTING TOT MOEGEN '^_ AVOND Meest matige Z tot W wind ne iVelig tot zwaar of half bewolkt aan - jvankelijk weinig of gci'n rogen "' iets zachter Andijk axriveerde 16 Oct van New port News ta Piotterdam Boeton thuisreis vertrok 11 Oct van Sa-bang Grotius thuisreis vertrok 11 Öct van Colombo Karimata uitreis passeerde 11 Oct i?bint de Galte Insulind © vertrok 15 Oct van Sout bamptonj Wilis tbuisrcis " vertrot 11 O^.V rpn Peiim r ' President Wilson WASHINGTON 17 Oot De dok toren van president Wüson hebben tiet volgende bulletin uitgegeven De stoornis waaraan do president gedu rende de latatste tweie dagen geleden in het notarishuis op Vrijdag 17 Oct bij toeslag ten overstaan van notaris - P Davelaar Een heeienhuis aan de Biltstraat SGliQuwliürg - IftrecM Ken Ver ^ Het Wed Tooneel " Besch'ermheer Z K H die Prins der Nederlanden laandag 20 Oct 7 % uur HELDEN Blijspel in 3 bedTt'ven ' loor G BERNARD SHAW Regie EDUARD VEEKADE Eid'uarid Verkaid'e Jaci Reufe Albert v Dalsum Fie Carelsen B'efcsy y Berkel e.a Prijzen van 12.60 — f 0.30 en sted'el bel en auteurs recht PlaatsbeispT'eking diagelijks van 11—3 uur Bij d'e Heelkundige - en Vrou wenkliniek der Rijks-Universifceit ^ kan worden geplaatst een Ba.iikw@ric®r bekend met draaiwerk en eleo triciteit Biekendheid m'et het sto - ken van hoo'gdrukketels en m'et centrate verwarm'ing strekt tot « aanbeveling Aanvangssialaris f770 —,' eir.d' salaris f 1-3.50 — Een nieuwe Balarisreigeling is in voorberei ding B ^ vaste aanstelling aian epraak op pensioen Sohriftelij'fce sollicitaities vóór 21 October a.s aan den Direc teiui-Geneesheer Justus van Bf fenstraat 29 1914 öedemobiliseerd Oederoffi " cier 24 jaar oud gebuwdi eenige keimig van adminis tratie hebbeade in staat om f ¦ f 500 borg te stellen ZOFKT EEN BETREKKING Niet ongenegen om als depot houder op te treden Brieven onder No 1861 bur van dit blad Wegens plaaig<;efocek z^n eenige adveitemtiën tot eeia TOlgeu'il nantmerraitgesteld '•***'* *«#*« **# è * èê«^&9 '' J Oen S^en November hopes * vj S ^ VVESTEKBAAJÏ | t-W en » '^ T HAÏKES I 4 hunne 35 jarige Kclit - f » ',^ TereeBi^JBSg te herdenken J | i « 1878 Namens de familie j | /« JASPEHS en SWARTS » < Atnsterdamschestr weg292bis » »**$* ***#* w^^99 «^*^« a SCHOOWBÖRG - UTRECHT Buitengewone Matinee Zondag 19 Oct.'19 l'/^nnr GteMEEIi NIEUW De week weer Prima Kwaliteit geld fConcertgebouw „ Tivoli " voor RÜNDERLAPPEN VET KALFSVLEESOH prima LAMSVLEESGH RUNDERGEHAKT ersclt gemalen §!^- BEUSKIlf VOOSISAA DE VLEESCHVOORZIENÏNG TRANSVAAL T BIETÜERSC Jan Pletersz Koenstraat 3 f 0.80 ± l.OO 1 0.70 S 0.80 Dinsdag 21 Oct ' 19 Opening Zaal half aeht uur Aanvang » cht nnr Programtma's tevens plaatsbewyzen zijn h 10 Centverkrijgbaar aan de Kioskenop ' de Stadtaisbrng en bijhet Bnurtstation 1912 1 fiKüiiiïiipii Kanaalstraat No 63 hoek Damstraat is ' t aangewezem adres Toor desa mwam Bij VAN MAARSEVEEN Koelioekspleia 3bis be ginnen weer nieuwe cursussen ter opleiding examen Laatste examen 9 geslaagden 1958 «^- evraagd een be kwame en zeer vertrouwde Fa Wed A.FRUIJTIER Potterstraat 17 Tel 3533 SOTEEKT HEJDEN Dik vet Lamsvleescht vaaaf 70 cent per 5 ons Versoli Varkensvleesoh 140 cent per 5 ons Vet KdndvleeBeh lOO cent per 5 ons Vet Kalfavleescli 100 cent per 5 ons '^^ ZSB ETAIiACtE eeS^M vanaf M\M % f120 VarkeasvleesBli f 1.40 Spek n.4ö Lafflsvlsesch f§7 § Kalfsvleesgü f 1.00 RODËNëUR & QiUO £ OAALSTRAAT Ë hosk ¥ osstpaat 1898 of desGliooue slaapster goed kunnende zilverpoet sen Uitvoerige brieven met opgave van ieefüjd laatste betrekking enz onder no 1973 bureau dezer • onder leiding van Mevr l HOPMAN—KWAST S.chitterende monteering k Zie verder aanplakbiljetten ¦ V —- ï 1 V «* ïi B ^ iindag 19 October Special e''n-Voorstellinoi Dir - B ' L & GOSSr^'TALK " WeiBi aprogram ia Optreden vau ^^ LOUIS CONTRAN Nieuw repeto re BILLY POOii Muzikaal Excentriek B^t ALBERT BOL in zijn succesnummers KAXCHEN AVELLO experimenten op teleloon draad THE HARRYTONS Romijnsche gladiatoren LES MAKEN Ad Luchtevolatien ROMANOS Universal artisten enz enz ' 1911 Klapelm de heer M Olman Entree f 1,25 1 1 t ü.'75 1 0.5Ü | Plaatcbesprcking en kaart - vprkoop van 1 tot ii uur RXMT-i?AiSMi elookt fleescii Teiefosn 2BS3 iloos*rïepstpaat 5 Ulipecht EsB>ste kwaliteit Zaterdagmorgen één Koe ^^'° Ingang - Oxid-iep HOOG RAVEN Vandaag Vrijdag en morgenZaterdag den geheelen dag tot 6 uur Zaterdagavond reuzen voorraad Tet Paarden » en ret ÏSandrleesch 1985 Vette Paarden lappen 50 ots Vette llunderlappsn 75 ots Ook rauw Sundvet voorhanden ' Stukjes Rund 85 ets Aanbevelend J,T.d VOOBT HoograTenscheweg 1(5 ^ Prima Gehakt Lappen Stukjes ¦ ' l „ 0.70 BoastMef ";'' „ 0.80 Biefstuk Ï0.90 „ 0.95 Prima ' Lamisvlefésoh vanaf „ 0.70 Lamsbtfaten „ 0.80 Alles per 5 rans Prima BotePhamnDenvftilrlsf 13 ot per OM ¦,':' Rookvleescfc 30 ot per ons SP£SI?1G'WE & 113 1951 bij de Smeestraat i Prima Geldersohe Rookworst t 1.60 p pond Roomboter onder R^ksoontröle f 1.80 p pond Delfla Buk 90 ot Bak - en Braadvet 85 et p pond Diverse fijne Vleesohwaren aan conourreerende prijzen ZIE ETAI«A«E I Aanbevelend ISTilJariastasn ] Telet « 649 ¦ UU WERKPLAATS TB HUUR GE VRAAGD dienende voor Schil ders en Meubelmakersg'elegen heid ' ' t liefst geschikt voor 2 oppervlaikten van 100 vierk M bij voorkeur direct te kunnen Eianva'ard'en Er fr no 1946 bur dezer ' iLeest dit Blad ijj - In nHats van kaarten door Onderwijzeres een rnime Zit-Siaapkajiaer of Zit - e » S'Uaapkaimer met of zonder Pension te Utrecht of te Bilt lioven Br No 1812 Bnr dez en HE^K V cl BECS r amers < 2eist \ 16 Oct 1919 1857 © eventer / gevraagd voor twee Onderwij zeressen met of zonder Pensiou We Dtrecht of te Bilthoven Br onder No 1843 Bureau dezer eeliiirifi I8SIIIII ™ Aangeboden bniu-overuame Menie halve Viila te Bassum 2 % jiar huaryrijs 6-25 guHtn met overn&me van Aleubilair tegen huurove rname vaa royaal H:&rrtuhucs,'minstens 8 kamers t -\ Ua-dchr of Bilt hoven ör lio 1ü38 bu " V Op f>t;u ' i \ chni3oh iJureriu « oor BtjUwkuBcle in een pro vin eies'.:ul van Z Holiiuid vvori gevraagd een beJiwaain Bouw kundi.a;'J>ekcnaap.Solucita\ie ' met 0;.'gaxt van verlangd salaris DO 149'3 bureau dezsr - L - iim - I Speciaal middel tegen kink hoest heeschheid bronchitis croup ea alle aandoeningen der ademhalingsorganen we - ^ gens zijn heerlijke smaak bijzoüjer gewild door kinde ren prijs per flacon f 1,50 Alleen verkrijgbaar bij i.elesPam asJress KE WILO^IJZER Alksnaaip of utrecht Utreéhi TeE@fooiï l9o 35S6 aSksraaas » TeSefeaira So 34 18 October a.s OPENING van ons FILIAAL te Utrecht Orade O-raolit " V ^.^ I'.ós 144 en 146 in _ GEVRAAGD in een lileiu g-ezin een nex Biensimeisje v.g.g.v om zoo ' spoedig mogelijk in dienst te treden Aanb schriftelijk of pers *" "' '^ l.BNEKENjHarderwiik tJzer Koper Staal en Houtwaren v d Bouwvakken — Gereedschappen voor alle Ambachten — Machineriën voor Hout - en IJzerbewerking — Schroevenj Bouten Moeren Sluitringen enz — Bascules Maten en Gewichten — Land - Tuin - en Hooi bouw-Gereedschappen — IJzerdraad e » fiaaa — Lood Zink Tin Blik en Soldeer —• SanitairAy^Artikelen enz enz ^ " ' f ^ - ^ vl364 >^^ Gevraagd nette Joai>;én v g g v en kunnende fietsen liefst met het vak bekend Adres Wed P SMIT Kttloniale Wareu Zadelstraat 38 15 -- -- y -^^ W it de Raadzaal Jangrijki was er gistereo Ie orde en dg-t was voor d % tektg want nu konden iiaar voordigers zich 200 nu,en eyen vertredien om te po bloedcirculatie te berstel - •' 3 telkens danig in disorder racht door d«.n elleindiigien 1 de ventilatie-inrichtinig ie zuivere doch imeer dan icht door de roosters in het s gedeelte van de raadis irop de raadsleden zitteii k de voeten en to-eenen é&v nden in cas'u de para in ren trachtte te verstijven ' ¦ raf«n die op gelijik niveau ' semi-colkiga's zitten^.'had -* lectrisöh ' kacheltj © bij toün a^an " maar naar hun ei^n 3 was ' t nóg ibiijna ni«t üit Ea nu staan wij nog maar eig'in van ' t winters^eizo'enil en dan ook vao harte © n r hienbJj met klein op aan „ er iets aan zal doen " ' oorheeld niet aan drie zij - afs lui tin-g om de peirs^tafel worden Wellicht a'pu ' flink helpen iffl op de raadzitting meer wij schreven reeds ' be vas zij niet Wel kwamd © e kw eetie der Meoklen ' l ter spraite doch er werd tails getreden omdat in de raad^K^itting d « zaak npg '^ dig onder de oogen gezien den — de wetbouder Ttm eressante onthullingen — ld m'et een d-an door ' den er te verdedigen voorste.l gt dê kinderen die biji lo eaen werden naar den Ab school alsnog te plaatsen k'Iecklenburgsctoool ^ alé ' de ouders den wensch daar xnen geven Dit fcomt dus n teTugkee.ren tot den toe 6 Oflfcober en sluit niét in ¦ eageeren op het betroikikien i ait tot splitsing ben werd op diens verzoek j bslag verleend tegen 16 Ja 1 aan den h©er K G Jicinks - hoofd der iMeGklienibiurg -^ e op zal treden als - hoofdi een groep teleurgestelde • te stichten particuliere ' rstel van B en W om bet ' kur der koffiehuizen enz ppalen op 12 uur thans il ' geheel-onthoudeirs in-«de meenden dat 11 uiur eeni | | bijd was om naar btrfe te ' langer fcoftiehiujsbezoeki leiden tot dTanifcmisihrmik.i ' fewamen echter bliijikibaar er den indruk van hièi;be-j de voorstander van^ct dat in een zich mfeëS en hwik'kelende stad het óngie is zoo vroeg reeds ¦ dèit'ge - richtingen te siluiten Na ' liirg en concert moest iheni ' | genhead heibben nog ' eens te zitten praten " vreem-j die met de avondtreaneni moesten de cafe's ' flie't Sen en biovendien de p^fak tet uitgewezen d«tt juist in [ ran vervroegd e slui - drankverbruik g e s t e-j Een lachsucces had'de van den heer Rosein - oolijikerd in onzen Raiad ^ [ nbeihraers reeds lang voor ' elad'en " ztijn — zaoals ' hiji ' e — en de late » bèzoefcersi emeen niet de dranifcm'is ijn Waar gaan wij heen In ' het zich tot groote stad fend Utrecht om 11 uiur de sluitenl " — riep spr uit itnoep © en an-der lid niet deed interTumpeeren ¦ I Zeer ad rem kwam;ons - merking van dein heer Ver oor die er op wees ^ dat een ]] eopend cabaret wèl tot 12 sie had Dat was dan.tochi onbillijk meende hiij te-j burgemeester deed oo'lc luit in ' t zakje en m'ePkte maatschappelijk lesven nuj Lah den laten kant was enij rekening giehöuden moest ' Kon men iooneel - en - mu-j ringen en ' t trerin-verkeeri ervroegein da^n was ' t'ietsj loch waar dit niét gaat zouil perd gezien zijn een & lui - van 11 uur te banidbaven - wij schreven maakten dei sen de.r vO'OrstandeTs Wijkj tigen indruk op de tegen - dranikbestrij'd'ars zo'odat - op stemmen aankwam / boofdelijk'e stem'ming aan - tet voorstel tot 12 uiir-slui - ' dus mei vlag en wimp "^' ====\,„ oiuidiee wae 1 [ iteineiaj van hiest O M rcmS | i'0«ilijk en hladi wel vciio(rizi«(D | veel liolhit in bou ] sdim'eiii | oveiFtim^ng hiaKMea beiï ^ l»cwwel Sb een noiiisisoMöo | sn anidieit ' Zij helblbeo bed-I diei - sweimg Keve laeitihodlel om nfeit ¦ TO'l'dbenidle uilj tel eahber tasiax e«ia iiluinin«r,j ktaiaipd ' en wait dien i&tt lastei baia bewemsa geaJo'hifc war - ¦ ~ i echter een niieiti tè ZFtm -' tel in vetlbiandl mieft bw lAaar tioch ook geeia ' M nu aJbhiaes Bami e>m ^'^ idieiijfe gemaoki wondlêni boel op * in weg te gieiSlfageni boete vaia f 25 te vapvafflH d hec-Hlt lijKt spr - roildoeinl va biendie Zia.tett otTOf 8 Ölari IMaaTfensdi|k arrive^rd © 16 Oct yate Rotterdam te Now York ' ¦ OMREKEMINiGSKOEaRSEN ¦ Ifi " * ooit wreemde wisseb ta AmstaröaJÖ ' 17 Oct Londen • 10,96 Berlijn 9,40 Parijs 30,4Ü Weenen 2,30 Gehuwd 16 Oct A van Hasselt en H J Jacobs G Groters en M J Doves J Brinkhuis en E W J v d Burg — 16-i - W F H Stahl en H Muniaerts J J Noordewier en M Sinnecker C5 J Spaamer en H H Dibbets L Come lisse en L J v d Küp Mr M W > ' G V d Veur © n A A van Wijk Bevallen 14 Oct B Kruithoed gteb ^ van Kuijk d "— 15 — O & M Gcoent huizen geb Kurver z A M Smit ^ • geb d © Groot z M van Haren gefr Gouw d E Spans geb van ipenbur ^ d T H Meering gelw van Lit z Overleden 16 Oct Willem Sakkters ' 48 j Nicolaas Johannes Jongerius 11 m Geesje Johanna Kuifc 7 j — 1 ©— J Willemijntje v d Kieft w ''- met G v < 1 Hoevelaken 64 ' j welke gisteravond in ' t Gafé Ooncert „ Luxor " abassievelykeen verkeorde jas heett mede genomen v?ordt verzocht deze aanbovengenoemd Calé terug te be zorgen 1985 een BESTELWAGEN met KAP en een SLEEPERS WAGEN laadvermogen min stens 2000 K.G Br fr no 1980 bur dezes een FLINKE ' HOISNAAISTBR grondig ^ bekend met hiet maken van kindterlcleea.ng en netjes Imnnendte verstellen Br fr no 1981 teiir eri r Waarom zendt ü gedra gen Kieeding van ü en Uw gezia naar buiten ter ver koop of geelt ü ze weg aan menseben die er weinig of niets aan hebben Sehrp s.v.p ond 1883 v d blad en O ontvangt Eeuaenprijzen voor alles RÜNDERLAPPEN 9Ü en 100 ROSBIEF en EIB 1.10 ROLLADES vet „ 1,00 BIEFSTUK en HAAS 1.^5 GEHAKT 0.70 VET KALFSVLEESOH 1.25 VARKENSVLEESOH vet o mager 1,40 SGHAPEHVLEBSCH 0.70 ea 0.80 ' DIK RTJNDVET 1.50 GESMOLTEN VET 1.00 ^ METWORST BLOEDWORST LEVERWORST HOOFDKAAS 20 cent ] 15 centT 10 centj 10 oentt Probeer onze heerlijke EOLPÉSïS:J f L25 per pond Grof esi Fijne SOOKWOEBT % f 1.S5 per poEd '''^ Yersche OSSEMTOMGSH 90 ct.p.p ^ YM WEES ei f il HEÜSDEM Lange Jansstraat 4 - Telef 1998 Voorstraat 60 Baakaplein 39 OPEIiEFOWM S4S & T.ttiï.§üÉ^©©I « » 881 aeclttjd 14 totl®)as&r Er kunnen eenige nette Meisjes geplaatst worden voor het verrichten van licht en zindelgk plak - en verpakkingswerk Zich dagelijks aan temelden aan de fabriek van.geneesmiddelen A MIJN HARDT te Zeist Van uit'Utrecht te bereiken met detram instappen op hetStationsplein of bi,i een halte | langs de lijn Viestraat,Voorstraat Biltstraat en^uitstappen vls,k bij de fabriek!halta Villa Blanda | sbest-Cement Platen \ mm gpsj » Worden op maat geleverd > UTKECHTSCHE ASBEST'CEMENTHANDEL Vleutenscheweg 15 tlTBECM'r — Tel g!884 ambtenaar z k zoeken tegen 1 Jan ot 1 Febr inwoning liefst Kamers en Suite eigea ¦« leubels en kookgelegenheid Br * x 1873 bur de^^r Gouden en Züveren Horlo ges id Kettingen Broches,Dasspelden Manchetknoopen,Knoppen Kingen ArmbandeUjenz Hand en Trapnaaimachi'^nes Mikroskoopen Sngdoozen ^ \ Stncüeboeken Binocles Buk ^ sen Revolvers Demi's » ^ Gostuums enz enz •¦ ' JecuzaSemsteegi a>^!asx:-,an^-^-±n ^ ^..-^.....-..^ w ^..,-:-^ ^^.-...^-«...-.^..^^....^ v ^^..^^.^,^,..^..-.^^..-,.^^^^.,..,.».,^^^ Sii ¦-¦ a-S"-a:a^^aafc ¦- Vi'lÜSgg'iSr 
^^' ST'^IT'r "*!"''''!?'^?"'.^ iT'^^f^'^IPS ^^ ^« ï ^^^^!^^'^^^!!"'"'^^^^ V npapi ¦ pip De Primula-Soepen in tablet - vorm zön precies hetzelfde als ' de gewooniyk in de Holland - scbe huishouding doch dan op omslachtige wtjze bereide soepen Alleen is er met het oog op de ^ dumzaamheid het water aan ü onttrokken \ Agent voor de Provincie Utrecht P h L GEKHARDT Utrecht ' ¦ Tel 354S Votir spoed'igB indiensttretding gevrangkl ' eeo f HOSWELIJK BEDIENDE ' in ' het bezit _ van het diplomaM U L O eenige kennis vaihad'mioistratie strekt tot aianbe reling Lceftü d ' niet beneden 20 jaar Zich in persoon aaai te mel den bij Mij „ LÜCRÜiVr Eooth straat 14 alhier 1949 ie wijst mij tegen goede belooning een Con siampiïe of ander artikel aas welks productie looiiendzouds zijn ' Ook geneigd Zaak over te nemen Br ond No 189 ^ Bureau dezer j Eeo groote partij 2e hmés selioenwerk ' ia alle maten worden tegensiSCEEKP CONCURREBfiBNDE^jPELTZBN OPGERUIMD in de ' LANGE SMEESTRAAT 18 M«n lette vooral op het adres Aanbevelend M v BE S © et por otjs | F"ÊgliF.i§Isligri8fl 1 Biitstraat 80 lei 829 n TO EHll ^ Mevrouw FABIUS Maurite straat 95 vraagt een MEISJE boven 16 jaar bij hare 2 kin deren waRrvan één schoolgaand Goed kunnende naaien en verstel - • ien Aanmelding liefst ' s avonds na half acht 1884 ¦^ ngebo'den zonder pension voor twee heeren ad 60 ' gulden per maand ' Centrum der stad Br fr no 1909 bur dezer üiaissi te JiOop Klein huis liefst niet apart bovenhuis goede stand bij Oentr Station Br met uit prijs en volle oonsohr situatie motderne ge makken no 1948 bur d'ezer TïölMiiiiiam Kanaalstraat No 53 hoek Damstraat biedt deze week extra ¦' ielepitieMskoopjes in aile artikelen 20 et per num j '' Êeïr.iOiSligFpii | Biristraa 80 Te 829 1?iM!ii|ipiii,l Kanaalstraat No 53 hoek Damstraat is JE ADRES voor ' waïêsf 7 gisalïietï Te koop aamgeboden klein statief 2eiss met Wink el obj 2 en 5 ocul 2 en 4 ver.^roo ting tot 388 mag^l vrjordea prijs van 155 — Brieven onder no 1890 bureau dezer Prima RÜNDERLAPPENRIB of BAKLAPPEN ROLLADEN RIBSTÜK BIEFSTUK ciaL ' ae yf Wecleroui verkrijgbaar kerstraat 8 naast den JOLEN prima vleesch van vette paarden GEHAKT ' LAPPEN STUKJESea EOSBÏEP HAAS Don-heer jonge fÓ.50 t0.60 f0.70 f 0.75 f 0.85 f 0.95 VARKBNSLAEPEN VARKENSKARBONADEN VET of MAÖER SPEK VAUKENSFRICANDEAÜ KALFSLAPPEN LAMSCOTELETTENBOUTEN LAMSVLEESCH Prioa LAMSVET GESMOLTEN VüTGESMOLTEN REUZELOok roalsche RÜNDERLAPPENGEHAKT Alles per 5 ons 1943 Aanbevelend liet op ï«t iniiste adres S Ocsokerstraat 8 Kanaalstraat No 53 hoekDamstraat S ievert Zware Blauwe Keper - ¦ iassen in een en twee rijen alia maten 5 gulden • V d LAAN - Yredenburg 31 - Telef 609 Per 5 ons f 0.55 f 0.45 fO.lO f 0.20 f 0.20 Rijpe Bananen p sluk f 0.10 Nieuwe Noten p 5 ons f O 60 Sinaasappelen p.stak f 0.35 Goudreinetten p 5 ons f 0.10 StQofperen Zoete en Zure Appelen p 5 ons f 0.06 NIEUWE RAATHONIG per 5 ons f 1.50 Flacons HONIG f 2.7a — f 1.40 — f 0.80 RAATHONIG per blik f 1.70 Ie soort Druiven 2e soort Druiven St Germain Beuvré hardi Williams SPECÜLAAS Verkade Helder en Doesburg p 5 ons f 1.25 LENSFELT'S Zoute bollen p ons f 0.50 „ Krakelingen „ 1 0.50 Fijn gekr Speculaas f 0.30 Tomaten Peper Citroenen voor mooie degeliike Kleeding - i | Alles eigen fabrikaat Prima voerings en v e rschotten Ch-que modellen Grootste sorteering Minderwaardige Kieeding verkoopen wij niet UliSTERS I ^' i II " J modellen m it peinture vaaaf I 17.50 DEMÏSAISONS zoowel in eenvoudige als chique stoffen v^iiaf f 15.00 WINTERJASSEN IZ L'.^iT.S!°'.T»!T ''^""' * ^^ GUTTA PEROHA CRAVENEiTE > ^ ryf \ WATERPKOOF en Heeren 1 1 t>.llj REGENJASSEN GUITA PEEOBI > '"'¦ voorDÏm's 120.00 r5 I COSTÜÜMS fantasie marenge en blauw vanaf f 18.00 Pi^NTALONS vanaf t 6.75 SPORTJEKKERS „ t 17.00 Geiii SlööiZDiTellaliriBt JilLMA ^ Ci-JLTEV'JfcÜJL.Ü • Gerechtigd tot het voeren van het rijksbotermerk Fabfiseept uitsluitend Ie iwaliteit eepasteorisfierJö Boöiötsr Alleenverkoop voor Utrecht Haodelsvereeniging „ Juliana " r¥ol>elstraat 30 ' l-'elef 340 4 AFSLAG GROOTE AFSLA & van MET eyiiOMLEESCü f 0.70 per 5 ons f 0.80 f 0.90 per 5 ons f 1 — per 5 ons f 1 — per 5 ons f 1.20 per 5 ons Gehakt versch gemalen ^ Runderlappen prachtig Rib en Baklappen prima Rosbief en Ribstuk zeer malsch Biefstuk en Haas als zalm Concurrentie zoowel in prijs als kwaliteit onmogelijk BEeSiAEil SHEL üz - Das-elijks bezorging aan huis mtam Hje*-op het adres ïiE^OMlM.JfcCJES-ï.irV 4 firiÉi GöBfl^i Bil)-Bfl UimgESG LAMSVLEESCH LAPPEN LAMSBOUT JES RÜNDERLAPPEN RUNDERSTUKJES BIEFSTUK EN HAAS GEHAKT half om half RüNDERROüKVLEESCH LEVERWORST VETTE BLOEDWORST f 0.65 per 5 ons f 0.80 per 5 ons ' f 0.90 per 5 ons f 1:10 per 5 ons \ l 1.25 per 5 ons f 0.90 fl — fl — • fl-lO f 1.35 f 1.35 f 1 35 f 1,35 f 0.90 f 0.60 f 0.60 en f 0,60 fl — f 0.95 f 1 — f0,80 f 0.70 f O 70 per 5 ons f 0.40 per ons f 0.12 per ons * f 0.18 per ons Bij L J VAN DILLEN • " • • • Onze magazijnen en kantoir zijn tot nadere aankondiging des ZATERDAGS toi S uur * f 0.55 GÉ cni's BED STU 20 in zeer goeden staat voor den ^ espotprijs'van f'60 — ¦ Eiken dag te bezichtigeii Gild straat 19 tot 8 wu n.ra 1940 A J MEIJERS i L AiQsterdiscle limimg 195 ki&lmm VMÈ prijs 1 ' omtrek dezer inét ' pï-nsioo Tolsteeg. Br ir no 1941 b Schoutenstra it 6 Utrechtsche Zendingsvereeniging Herhaling Licht beelden a vond Cèbouw voor Kunsten en Wetenschappen ' Zaterdag'avoudL Si ^ uur lï ^ Ootobeir Mej SCHOONHEIM zingt Het strijkje van de Jan van Nassaaschool speelt ' Toegang sprijS i O.SS 1928 IJe kring - onzer Cliëntèle ' breidt zioli gereg-eldl nJt Waarom tocli ' * • O m i > ^ v^i ' zij dse Icoopeïï bij ' t ÏEBKOÖPIIS Lijnmarkt 23 Steenweg 25 Potterstraat 16 Telefoon 1039 zioli nooit be hoeven te belrlsag-en over dure prijzen VVij lev^eren onze artikelen teg-en de solierpst comonrreerende prijzen terwijl " vrö tocli alle artikelen volledig garandeeren Wij bieden deze Week aan Stel van B s'uks Email Pannen tezameu S 17 Stel vau ' i stuks EiwailPanueDj grooteremaat 5.69 <« isketeEs gr.)ea met goudeu bi s,sl6c:iis i,S9 Zeeppotten voor zachiezeep bij ons S9 Soeplepels prima emailvjor 39 Sponsen prima 12 '/^ Zeenalappen best En gelsch leer uu maar 79 Stofblibken zwart met goudea bies slech's % 9 f*etroSeum wandlainp | es groote maac 9S Haclitlanipjes gekleurde ballon geen 75 e reaar 89 Gascomtoren met zuinig heidsbranders prima 2-pits iü.79 1-pits 1.39 üammislsng primaprima rubber 49 Peliroleiimhiinglamp geheel combleei 4.95 Indien U gesteld ben op prima kwaliteit daD haalt U Uw vleesch n de naast DE MATADOR het bekende adres voor prima kwaliteit tegen scherp concurreerende prijzen Vet Lamsvleesch 70 et per 5 ons Vet Ruïidvleesch tegen lage prijzen ^ Ble 1 is in de Etalage ge Maast Ëe naast ds Aanbevelend J HEÜSCHÉ De Koek - en Beschuitwinkel \ fct^\raA^^o tPp'sna Sucadekoslk V erSiaue &> ] j Sembepkoelt VprlraHtfi'S l B®B*stp8aat fondant ' tJlUdllc I ƒ Speculaas los en in bïikjes Aanbevelend D Lindner Lange Jansstraat 2 - i(i G1E8KEN8 öteeüwegay Diepe en platte bordten 22 Deikschaaltjes voor 90 110 120 Bmaille pannen grijs voor 9Ü 168 248 310 360 Zinken emmers 129 Koekepannen 70 89 108 Gloeikonsjes goed licht gevend 25 Gaatjesglazen 15 en 20 Lange gasglazen 8 en 15 Gaatjes ballons 39 GloeiUchtkappon 95 Gasbranders koper 75 Potroleumhanglampen loop lampjes glazen katoen enz prima IBelgfi alSe naatexi Broodtrommels eik'en gelakt 180 Huishoaid'weeg'schalen Ave gende tot 20 pond voor 250 Vulemmers zwaar plaat ijzer 275 Kolenschoppen 30 Poken 45 Koffiemolens met kope entrechter 575 Broodmessen vanaf 35 _ Aardappelmesjes vanaf 15 ' Tafebnesjes vanaf 35 Vorken vanaf • 10 Prima emaille emmers 195 239 275 Xiitnaaljcpotten sehe nogr *" Tweede I B'mnenk Uit de Staatse Bij Kon besluit is a Baag op zijn verzoek n i Januari 1920 eervol o • uit zijn betrekking van venter is benoemd bij het bc de verkieaing van do Tweede üainer der Stai den Kieskring VIII B J Zijlsti-a reobter ii ments-rechtbank te Do is de heer H Arenó consul der Nederlandei Bur-mer buiten bezwaf Bcha,tkist Hofberich Z K H Prins Her daag - we der naar het L is vöorDeiri'ens Vrijda gedeelte bij te wonen niaal Onderwijs-consgi beschernilieerschap ¥< voligende vi^ee-k te jvordt gehouden Z K H Prias Hend zitter van het Nederla ¦ bouw-^O'mdté is voorr dag 25 Oct de vergas comité te ' s-Gravenh < nen Wijziging Onge ^ Naar d © Teü vemee ter ' zake kandligie kriia van wijziging dier on f40 maüioeiD geiraaandi Intern Arbeidsc De minister van bui jsemi beeft aJs aiöiiwioor van dieit beer Veaa Dijk djeetoieimdng van Nedieai t'enjiaitionale Aafceidisc * iWia6lhdngiton nog medei < ' kens iamidldejlis ingekor ' iVredieis-confeceati © beet omteeinit die to^laitdng vi aien viaa landeai welke dlmiikifceiliijfc tot ii«t Gm dieoi Yolkenlbonid zijn imfceimaticaialei Arbetid ® mei heibban te beslissei ledier M z.ail verbege dleni dtoor vier gedelegie * itïweo regeerings gedleleij idleüfegeerae verbegeiniw arbeidieiB die bet recW Kjk te etemimen over sM da oamfeireinibiie eien puni gang uitmaken Ten aanizieo van tevee gedieLegeerden de lamgemgro-epeoi vert beeft die Eegeeiring ge Ajan de reg©eicing6g < opgedragen zooveel m < demen da.t dte comferein viani de beperking van en die bescheirming jeaigdSge personen de vaardb neemgelegd Tweed © Kamer aaangei van wet hoiudfemdia bei peiriking van den anbed<3 giemeem en tob het teg viaarlijken aubeid Over s9 gedelegeerden vrijlh ' te uiten en h i zooals zij dat in =..„ 1 ^ oordeielem Nadruk is diaarbij ge fófeelijkheid bij een en mogeiijk aansluiting t < bestaand © Neidierlandte geving en d © opeobaar nen der Regeerinig me di © wetgeving Uit Ind De Seimar.angec n a i r Het „ Soer Hbl ' Qaliatensobap van wijl miLÜoen bediraagt m © pierceelen Tasan zijn maettegenistsand © bij nog in den rouiw moet zijn diocliiter laten trO ' ¦ giroot © feesten worden G © a r r © s t Di © Becretaris der Si ïfgiadljoek is gieanresit ruiing won iD © adiminiisitrateiur diemieming te Ban twist dteor een eimplo '' venschot leviensgeivaar Sp oor wego Bij een spoorwegen i(r«Bid€ntiii6 Keimbiang wond d © stationscbeif inlandsöliö hooM-eond wond mej Ki-om e eo dte miaohinisifc M et p © n De resident vian M Benneibrcek Everts met April den dienst Teriateo A m b o n © e z e n Uit Soerabajap wor let ] es gemeld usrsc neiesob ijuitorkest en Amboneezen weige ¦ vian de politie in h veriieersregeüng op brudkten hun zwar menten als wapen er met gmmmisto'kikeiQ ^** lais '~-:"- v-atei».tei««i?m-^-?«!lff^ieama < 
UTKEOHTSOH ülEUWSiLAO ^ ïrijdag 17 ê^Uher Wn ^ Tw©@iie Tweede Blad 17 Oct 1919 Uit de Staatscourant Bij Kon besluit is aan P H v d Baag op aijn verzoek met ingang van i Januari 1920 eervol ontslag verleend uit zijn be'treikking van notaris te De venter is benoemd bij het hoofdbureau voor d © verkieaing van de leden van de Tweede üainer der Staten-Geaeraal in den ' Kieskring VIII tot lid mr dr B J Zijlstra rechter in da arrondissei ments-reohtbank te Dordrecht is de heer H Arends benoemd tot consul der Nederlanden te Bo ulogne^-sur-mer buiten bezwaar van ' s lands scha.tkist Hofberichten Z K H Prins Hendrik die van daag weder naar het Loo ler.uglveeft is voornemens Vrijdag - 24 Oct een giedeelte bij te wonen van bet Kolo ii'iaal Oniderw'ijs congr.es dat onder bescbermhieeiTschap van Z K H de volig'ende week te ' s-Gravenihage wordt gehouden Z K H Prins Heinidrik eere voor-zitter van het Nederlandsohe Land txniw-comaté is voorneimens Zater dag 25 Oct de vergadering van dit comité te ' s-'Gravenhage bij te wo nen Wijziging Ongevallenwet Naor de TeH vemeenrt woirdein in ter ¦ zake bundlige kringen de kosten vam wi]izdging dier ongeivialieiniweit op f40 mffffioep geraamd — o — Intern Arbeidsconferentie De minister van buitemiandische za Joetii heeft ails aaüswoardi o(p d © vragen van dleai heer Van Dijk beitreffende de dteetoemdng van Nedieaiami aan d © In tenjiaitional © Aïtoeddlsiconferentiie te Wiashdngiton niog medegedeeld diat bHj ' ikeiiB iTiirnidIdieSis ingekomen beridht dei iVredjeB confeeentde beeifit beelotee dat twntoeot die toelaiianig van afgevaairddg öien vian landen welke nog niet uit dlnukkelijk tot het Grondlverdlrag van dieai Volkenlbomd zijn toegeitreden de Inifcemiationale ArbeidBC'Orfenenitie zeiif Bal helbbeoi te beslissen ledler hd zal vertegoniwoardligd wor dlan dtoor vier gedeliegieeiKlen te werten ifeweei regeeringB geflelegeerden een ge dleifegeeirde vertegeirownooitdigeodie dei arlbeideiB die het recht beihben hoiodlde Sij'k tie Bteimmen over ale puniten diö op dö oonifereoibii © © en pnnifc van beraadBla ging uitmaken Tem aanzien van laatstgenoemde fcwe © gedeLegeerden die beip®alde be lamgeingroeipen vertegeniwoordSgen beeifi die Eegeeirdng geen mandaat ta gewen Aan de regeierinigsgedefegeeindien is opgediragen zooveei mogelijk te beivor diemen dat dte conf erentde ten aanzien viam do beperking van den arbeidlsdhrur en die beseheirming vian vrouwen en jeiugdüige petsonen de beginselen aan vaiaitdiei neengelegd in het door de Tweede Kamer aangenomen ontwerp van wet hoiudieindie bepahngen tot be perkimg van den anbeddsdwur in het al gemeen en tot het tegengaan van ge v!«w,rli]ken arbeid Overigens zullen de se gedeieigeerden vrijlhedd hebben hun msenmg te uiten en bun sitem te be pfl&tB zooals zij dat in ' s lands beiang Baodlg oordeelem Madruk is diaaz'bij gelegd op dio wen - • Bïieilijkbedd bij een en ander zooveei Bïogeïijk aansluiting te zoeken aan de bestaande Nederla.ndfech © arbe idsiwet-geving en de opeinibaar gemaarktei plan nen der Eegeering met betrekking tot die wetgeving Uit Indië iDe Semarangecho mill io nair Het Soer Hbl " vemeeimt dat de naïiatcDsobaip van wijlen Tasripin 45 miilioen bejuraaigt met inibeigrip zijner pieroeelen Tasan zijn oudÈiezoon zal ndettegenBtsand © hij volgens den adat nog in den rouiw moet zijn binnenkort zijn dochter laten trouwen waarvoor ¦^ iroot © feesten worden beraamd Gearresteerd Die secretaris der Siarekat Islam te Ngladljoek is gseairesteierd wegens op ruiing L e V ens g o V a a r 1 ij - k ge wond - ID © adhnindstrateiur © ener koffieon dteime'ming te Panatauan is bij een twist door een eimployé met © en revol verecbot levemsgeivaadijlk gewond ' S p o o r w © gO ' n gei uk Bij een spoorwegon.geluk te Tjepoe residentiite Beimbiang zijn zwaar ge wond de stationschef De Vries en een inlandsoh © hooH condluoteiur licht ge wond mej Krom © enig © Chinee zen eni dIo miachdnist M et pensioen De resident vian MadJoen de heer I3«nneibrcek Everts is voomeimens met Apa il den dienst met pensioen te verlaten ' A m b o n e e z e n r e 1 1 e t j © s Uit Soerabaja worden ernstige rei letjes gemeld ussohen een Ambo neeeoh fiuitorkest en de politie De Ambonee zen weigerdeti de bevelen van de politie in bet be.'eang van de venkeereregeïing op te volgen en ge brudikten hun zware bambo'e instru-menten a.ls wa.pen terwijl de politie © r m^et gmmmistokken op insloeg Een Europeeseh ' bodfdlagent werd ernstig miebandeJd na acht Amlboneeeen te heibbe.n n©erjes]a.g|en toen bij door 25 ilniters ' wemd aangeviailen La.ter mis bfiod'eldcn die Amiboneezen twee In landBche agenten Na Posterijen naar Ned Oost-Indië De verzending va.n de post na.-ir Nederlandsoh Oost Indië zal voortaan geschieden a des Maandags en Woefisdags ir;aansluiting op de des Dinsdags "'- iüonderda.gs uit Vli&sin.g©n vertrekken de stoomscbepen van de maatsohappjj Zeeland " en verder via Engeland b des Zaterdags met de uit Am sterdam resp BO'tterdam afvarendestoomsohepen van de maatsohi.ppij Nederland " en Eotterdamsohe Lloyd De aandacht wordt er op gevestigd dat vermits onder de bestaan.d © om standigheden de correspondentie ver zonden met de des Zaterdags vertrek kende Nederlandsche stoomsoheiu'.n «¦© rder bestemming bereikt dan die wfr-'k © tot nu toe des Zaterdags over Engeland werd uitgeleverd tot na.d-.-,T bericht met de reohtstreeksoho stoom scbepen uit Amsterdam en Botterdam alle correspondentie wordt verzonden wolke na de verzending O'P Woensdag ter post wordt bezorgd behalve dio voorzien van een aanwijzing tot ver zending ovjr Engeland • Het nieuwe blindeninstituut te Zeist Gisteren opende de vereeniging Bar time.u8 in bet perceel Zusterplein 4 te Zeist baar instituut voor onderwijs en opvoeding voor blind © kinderen De jaiarvergadeiing werd ' s morgens op de gebruikelijke wijze geopend door den voo'rzitter ds Vonk uit Maassluis en was gewijd aan verkiezingen en verslagen In do vacature wijlen ds Eijkes van Dordreobt werd gekozen ds Van Apeldoorn De voorzitter werd herkozen en in de nieuws bestuursfunc ti © werd benoemd d © heer Posthumus Me.ijes te Huis ter Hedde De verslagen van secretaris en pen ningmeester spraken van voors.poed zoo'dat wordt voortgegaan op den weg dien men op 14 Oot 1915 insloeg Het verslag van den penninigmeester kan bijna een lofzang zijn waar van allo kanten hulp wordt verleend nu de vereeniging met de opening van haar blindeninstituut meer naar buiten treedt Van 12 tot 2 uur werd © en bazar gebo'uden door oudero blinden om daar me © ook een steentje bij t © dragen in d © vele kosten Om twee uur kwam men opnieuw bijeen in d © kerk der Broedergemeen te Berichten Van verhindering waren ingekomen van Z.B den minister van onderwijs die ocbter Vertege'nwoordigd was door dr Coops inspecteuf van het M O en van de beeren Oolijn Dr De Moor en d © dir©cteiur van het K.K BUndeninstituut te Gra.ve Tot de aanweizigen behoorden bet Da.g Bestuur der gemeente Zeist en dr Belzer dtr van bet Blindeninstituut t © Amsterda.m De openings - en installatierede werd uitgeepi-oken door prof L Lindeboom d © ziel van alle vereenigingen op chris telijken grondslag tm behoeve der lij dende me.nschbeid Spr herinnerde eraan boe nu het ge.heel © programma 14 Sept 1883 uitgesproken als een wensch op de centr pastoriën confe rentie was afgewerkt W © hebben nu onze vereenigingen voor krankzinni gen zenuwlijders t b o.-pa.tienten idio.ten ziekenverpleging doofsto.m men en tha.ns ook voor blinde.n Spr herinnerde aan den naam Bartime.us uit het verhaal van Markus 10 46 — 52 Jezus vraagt den a.r'men blinde Wat wilt gij dat ik u doen zal Waar op Bartimeus amtwcordt Dat ik zien de mag wo.rden en door den He.iland word geneze.n Aldus wordt wijsheid en goed beleid toege.beden voor de ont wikkeling der school Daarop kwam de directeur zich met©on uitvoerig Voorts werd nog gesproken door dr Coops dr Belzcr en dr Eeicbel Een aardig monient was het to.en mevr Die.pe'nhorst — De Ga.ay Fortman met een viertal meisjes naar voren trad om de collecte door sohoolkinde.ren in het gehee'le lan.d ten behoeve der in richting bet bestuur aan te bieden Vergezeld van © en oorkonde werd © en zware mand bij den voorjitter op tafel gezet inlioudend © f9212,68 Na a.floop werd door velen gebruik gema.akt van de gelegenheid om de in richting t © bezichtigen TWEEOE ICAIMIER Gistermiddag was in de Tweede Ka mer aan de orde d © interpellatie van den beer San nes over de plannen der regeering ten opzicht © van d © L ei V e n s m i d d © 1 e n v o orzi e ning en do maatre.geieai door haar ter zake van do belangrijk © prijsstijging t © ne men De heer Sa n n e s vraagt of de re geering vooi ne-inens is spoedig maat regele.n,te treffen waardoor de © erste levenshehoefte.n tegen la.g€re.n prijs verkrijgbaar zullen worden we.lk © die nia.atregelen zulle.n zijn of met na.me krachtig zal worden opgetre.den tegen woeker en steun zal worden verleend aan ooüperati © bij duurteibestrijding of de regeering de bevoegdheid tot contro.le over all © particuliere onder nemingen niet noodzakelijk aobt of zij gemeenten dia levensbehoeften te g&a verminderden prijs verla-ijgba.ar stellen wil steunen o.p den voet der distributiéiwet 1916 en of | de rege© ring als baar maatregelen zonder vrucht blijven een onderzoek wü in stellen naar mogelijldiedd van een stel selma.tdg © organisa.td © van het econo misoh leven alsmede naar de wijze waarop deze zou moeten gesoiiieden teneinde zoowel grootere productie als een goedkooper product te verkrijgen Spr schrijft de duurte voor een groot deel toe aian bét beginsel dat de minister van landbouw huldigt Spr meent dat bet vertro.uwen in den minister in breeds kringen is ver loren gegaan Doortapten wordt van Z.Ex niet meer verwacht Ten slotte zegt spr dat de strijd tegen d © duurte de strijd van het sq oialisme is D © beer B r a a t betoogt dat d © melk niet betaald wordt naar © venr ©- digbe.id ' van de Het best © is dat do melk met 2 oenten verhoogd wordt Eumoer Beter duur dan niet tei koop niet waar Het is volstreikt niet waar f,at ale boeren rijk zijn Spr becijfert dan d © kosten van bet melkveeibedrijf Da pachten zijn niet be boog wel mis - sobien d © vrachtprijzen welke oo.k de kosten van den veesta.pel drukken speciaal wat bet veevoeder betreft Uitvoerig berekent bij in aansluiting hiermede de productdeikosten der melk Wo'rdt d © melkprijs verhoogd dan zal ' t tekort in elk geival tot den minst magelijken omvang worden teruigge bra.obt De miflistier vam Landlbouw d'8 heer Van Usselstegn betoogt dat hfl diligent is geweest op het stak van opvorderen vati soheep'smimte en vracht prpzen Van die 50 pet der scheeps ruimte waaircwiar d'e regeering de be sobikki/Cg heeft is % gerequireeid voor den aanvoer van graan kolea en vee voeder En de vrachtprijs is f20 per ton voor Noord-Amerika en f 30 voor iZiaidi-AmerikaL De kolenvoorzieningi oefent veel invloed ' op de tevensmiddelenvoor ziening De kodenpoeitie van ons land is op het oogiemHik gunstiger d'an tüe van andere landen maar ' ds prijzen oefenen naituurlijk veel invlo^vd op den stand ' der tevensmJddetenpr^jfcn Lim burgsobe kolen word'en alleüwrrst voor bet eigen land hestemid wani dat is het v>rd'eeligst Maar ' de proanotiekosten alii toob aanzienlijk gestegen hoewel ei geen ' kapitailistisoh © wmst inzit Dit bedrijf Ls ' eesn vioorbeeld va(Q IStaia.t8so öiailisme maar d'e prij'zen namen zeer toe üit Amerika wcsden 300.000 ton fcoiein aangievoerd en bovendien beeft spr 420.000 ton kolen vrij aangiekocht Het staat iiedter vr ^ Amerikaamsch © kalen te dloen aanvoeren Een Belgisch koienaanbod ' moest als te duur worien afgewezen Br werdl f50 per ton ge vraagd ' De beer Teenst'ra Waaroto sloeg u dat af De Minister OmdSt f50 mq voor Belgische kolen te ótava Igkt De beer Dresselhuys Mogen particulieren uit België aanvoeren De Mimister Dat mag wanneer d'ie kolen zóó worden verkocht Jat die prijs niet komt beneden dien van de distribntie^kotem De beer Dresselhuys Hoe la ger hoie heter De Minister Neen dat zou ver warring geven De d'istributieprijs moet maatstaf blijven andiers zo-u een deel der particulieren de kolen goedkoo per krijgen Hierna zet spr den loiop dier g r a ai n p r ij ze n uiteen De prijs is niet te boog Hij protes teert tegen die bewering dat hij op zettelgk het bruinbrood ' minder goeid heeft gehoiuidten om het gebruik van wittebrood te bevorderen Het lag aan de bakkers Maar ' het bruinbrood is thans beter Inzake die rijst weïd hem in Februari gevraagd of hg een partij ligst van 20.000 ton wild'e koopen kostende T miilioen gnlden Spr heeft toen tot d'e rijstpeUers gezegd Waarom koopt ge ze zelf niet als ge meent d'at er geen risico aan zit D'S minister noemt rijst geen luxe Maar toch ook geen eerste levensbehoefte bewe ging Spr had zeker beter gedaian wan neer hij de aangsboden rijst bad ge kocht Dat zO'U een goede speculatie voor de schatkist zijn geweest m;aiar het had evengoed anders kunnen loopsn en het is gemakkelijk om achteraf te critiseeren Spr beeft echter de 20,000 ton niet gekocht Hij dacht dat de fa brikanten ze zoiuden koopsn Maar deze Ibraohten het niet verder dan 2000 ton De heer Hug.enholtz Waarom hebt gij alle rijst niet in eigen hand ge houden De Minister Omdat de fabri kanten ze vo.or eigen rekening halien gekocht en ik had verklaard dat do rogeering bet niet zou doen Bovendien is die rij'st in bet oosten zeer noodig en waarom wil men ze dan juist in ons lanidi hebben b e w e g i n gj D © b o t e r p r ij s is deizen zomer niet boven de f3,10 gestegen en is onlangs verboogd tot f 3,70 Op dezen prijs zal de boter blijven staan Ver leden winter kostte z © f4,50 Do bo ter is dus thans belangrijk goedkoo per Men bedenke voorts dat dei bo ter ' s winters altijd duurder is Ook den k a a s p r ij s verdedigt spr en daarna < iien m © 1 k p r ij s De Leer Braat beeft betoogd dat deiz © la.atste te laag is maar d © minister ziet dat niet ia D © productiekosten door den beer Braat ge.noemd acht hij zonder veel waarde Spr hoopt dat da boeren hun koeien niet zullen droogzetten maar als bet gebeuren mocht dan is de reigeering daartegen gewapend Als de boeren in de nabijheid der groo't © steden gaan staken beeft spr con traicten met ander © boeren om melk te leiver.e.n D © melkprijs kan dus niet worden verhoogd De voorraden boter en kaas zijn voor den komenden win ter voldo.ende Een vergelijking met Denemarken toont dat d © zuivelprij s.fin ia ons land v©©l lager zijn Overigens moet men niet vergeten dat er normaal-margarine verkrijgibaar is tegen lagen prijs M.en beeft in Am • sterdam geklaagd over d © kwaliteit der normaal m argarinei De minister heeft dit laten onderzo.eken en to.en bleek hem dat bet levensmiddelen bedrijf in Amsterdam de magarin © 4 maanden lang bad laten liggen b © w © ging en gelach Het lag dus niet aan de margarine maar aan Amster dam Inzak © het v 1 o e s o b beeft do mi nister ' zich niet kurmen vereenigen met do maatregelen van zijn voorgan ger Spr beeft groot © partij en bevroren vleesob gekocht in Amerika Over heel d © wereld wordt bovro-ren vleesoh ge geten Inzak © den uitvoer van vee z,al de minister alles doen om do prijzen te drukken Wat de suiker betreft gelooft hij niet dat bet mogelijk zou zijn in In dië partijen door den Gou'wemeur Ge-neraal te doen in besla.g nemen Wel beeft spr tba.ns partijen suilier in In dië aangekoc ht Hij verdeidigt zijn be sluit om do suiker vrij ta laten Er is een productie van 180,000 to-n De binnenlandscbe consumptie bedraagt 140,000 ton Br blijft dus 40,000 ton vrij voor expo'rt maar daaraan woi'dt do voorwaarde verbonden dat da bin nenlandscbe suiker goedkoop zal zijn tot een zeker rantso.en Dit rantsoen is bepaald op 2 ^ ons In normale tijden was bet verbruik 2,8 Het is dus thans werkelijk zoo.veel minder niet Hierna behandelt spr de kloo dingvoor ziening Ook bier zijn d © kostprijzen zeer gestegen Beneden dien kostpiijs zal men.jiooit kunnen werken ook niet bij socialisatie Hier '" i men bove.ndien zeer afhankelijk var do buitenlandsche grondstoiren Spr li©e.ft naar Amsterdam 43,000 pa.ar militair © schoenen g© stuurd Ze moesten sleciits f 8 per paar kosten Welnu er we-x-den 17,000 paar schoenen teruggestum-d Dit is to'cb kras Spr kent een hoog aimbte naar die de schoenen prachtig vond om te wandelen Waarom heeft bet Amstei'damscbo gerneenteibestuur niet meer geadverteei'd Het Nederiand 9cb © publiek echter is zeer kieskeurig Spr beeft er beBwa.ar tegen om van regeeringswego schoenen te doen aan voeren nu bij met d © militaire schoe nen ZiuUc een slecht © ervaring opdeed Becijferd is — gaat do minister voort — dat het levensonder houd in ons landgostegen.is met 93 % Hij heeft inUobtdngen gei vraagd aan onzo gazianten en daaruit blijkt dat in Denema.rk€n het leiven 111 % duurder is gewo-rden in Enge land 116 7o in Zweden 157 % ta Zwitserland 161 % in Noorwegen 162 % in Frankrijk 161 % en in Spanje 60 % Gelach G ei r o e p Dat ligt aan Sinter klaas De Miraisiter vervolgt dIat hij er niet aan kian denken om d.e toeslag-politie.k weier in te vioeren Deed bij h.et da.n kwamen wij er in vela jaren niet af Men d'oet het vrijwel in g&en enkel land Zeer zeker moeten er miaatrege lein woid.en ge-nomen o-m abnormale pri.:sstijgin.,sT te voorkomen Er is re.eds een duurtecomm'ssie a.a.n het werk die Kipoèdig m.et vooirsiteJlen zal ko me.n De depu.ta.ti © dSo in Engetand ¦ een onid.erzo',°k heeft ingesteld ie Zater dla.g ' teiniiggefcom.en Heden of morgen d.ieiiit de commissie een wetsontwerip in Er zal volgens dit ontwerp komen een centrale duurt e-c o m m i s - s i e m-et bepaald © beivoegdlheden o.a om de boeken dier fabrikanten in te zien en die maatregelen zat kunnen neme.n om d © winsten t © b-eperken om e.ven tuieeie contracten te beëindigen en o-m bepaald © piijzen vast ie stellen Ais dlit ontwerp inkomt zal Eiprie.ker ' t zoo spoedig mogeujk in studlie nemen O\edgeosi ku.nn.en de particulieren zeïf meewerke.n om die duurte te be teugelen D.e beer W ij n k o o p Boycotten De Minister zegt op de e.eirste vraag va.n mr Sannes verder dat bij b'erc.id is aan coöp D © vergadering wordt hierop tot be dien verdaaigd Oemengii Ml@uws Uit b©t raam gesprongen In bet Binnengasthuis t © Amsterdam is een typbuslijder in koortstoestand uit bet raam van da derd © verdieping gesprongen De ongelukkige was on middellijk dood Ernstige verwonding Een lid van den gemeenteraad van Opbe mert heeft twee zijner arbeiders naar liij zegt uit zfilfverdediging messte ken to.egebracht Een hunner varke.ert tengevolge van een diepen steek in den rug in levensgevaar Dö gom © ent e-s c b o e n 1 a ppvï Omdat da schoenmakers _ t © Smaliin gérland zeer hoog © prijzen voor repa ratiewerk eiscben aal daar — aldus meldt do Tel ' — van gemeentewe.g © geJegenbeid tot scho.enlaippen gegeven worden Een rustoord Op bet orgel in jdo Nieuw © Zuiderkerk aan den West zeedijk t © Rotterdam vond men een slape.nde zwerver die idoor een raaim waarin bij oen ruit h-ad stukgeslagen was binnengekomen en die zich aan den avondmaalswijn bad ta goed ge daan totdat bij gieibeel beschonken Diefstal Te Zieuwe.n gem Buurlo is Woensdag door inbraak © en poïtefeiudll © met ongeiveer f900 gesto-len To Hengelo * beeft d © politie gistermiddag een landlooper als ver dacht van dezen diefstal aangehouden K o © i e n d o o r d ei n b 1 i k s o m gedood Door den blüïsem zijn Woens ' dagaivond onder Maassluis dxi © koeden in de weid © gedood Het edgenaiardig © was dat do dieren op grooten afstand va.n elkaar stonden — o — Diamantenemp aarlen Een koopman uit de Nadorststraat t © Bot terda.m beeft bij da pobtia aangifte geida.an dat hij in aen café aan de Gedempte Botersloot van © en ' ande ren koo'pman dien hij alleen als Erans " kendei een partij diamanten en paarlen bad gekocht voor f 1300 terwijl bij nader onderzoek bleiek dat zijn koopje niets anders dan kristal Uit do sigareninjdusiirie AUe sigareofa.hrieken ta Deventer heb ben thans het werk hervat Uit bet buitenland zijn belangrijk © orders ont vangen Ingestort Gisteren is liet per ceel Ha.arleanmerdljk 196 te Amster dam een hu.is van vier verdiepingen op ' den boek van d © Haarlemmerdijk en bet Haarlemmerplein iagestort Het buis was o-nbewoond bet werd verbouwd tot bijkantoor van d © In cassobank Oo.k het achtergeideelte van perceel Haarlemmerdijk 192 is inge stort en in den muur vaiü perceel Haar lommerplein 4 zijn een paar gaten ont staan Perseonlijk © ongelukken hadden niet plaats Op last van d © aiutoriteiten zijn de perceelen ' Haarlemmerplein 4 en Haarlemmerdijk 190 en 192 ontruimd — o — Do moord te Sin ai België Da ia verband met den in den nacht van 25 Augustus 1.1 te Sinai België plaats gebad hebbende moorden dief stal ta Ter Neuzen gearresteerde Belg T heeft reeds geruioien tijd in Ne derland vertoefd eerst aan do grens en later ook te Eotterdam en Soheve ningen waar bij goeden sier maakte en veel geld verteerde niet steeds bij contante be.taling Hij gaf uit activist te zijn doch later is aan het licht gekom''en dat bij in België wegens op lichting was veroordeeld tot 13 maan - den ge'vaugegiisstraf Hij was een goed © vrie.n'd van de Duitsohers tijdens de bezetting en genoot daarom oenig © vrijheid van beweging diei bij ge.bruik t © voor smo.kkelen Plo.tseling kon hij deizer dagen zijn schulden betalen en kocht hij dure artikelen bood zelfs zijn vroeger © schuldeisobers aan ben te helpen als z.©/in financieel © mo.ei lijkbeden wairen Dit verwekt © arg waan en daar m.en bedacht dat bij den vermoorden landbouwer Pauwels ken de en hij bo'vendien kort voor den moord te Sinai gezien - was ginig men in dia richting zo.eiken Ondervra.a.gt na.ar de herkomst van zijn geld gaf hij t © kennen 500 fr van buis te heb ben gelo ' egen T zit nog te Middelbuiig in arrest doch men vérwacbt zijn uitlevering waama er naar men veronderstelt moer omtrent de roo-vers - en moordei naarsbende van 15 personfen bekend zal worden Dief et al van broodkaar ten Te Eotterda.m is aaingeboudein de ka.nitoor-fceddendle bij het dlistributi© bureau C G W veidiacht van dief stal v.an bro.odlfca.a.rbein In zijn woning aian de De'.ftsche viaa.rfc zijn e.e.n paar duize.nd van dez.e kaarten in b.esla.g ge D r o - e V i g eng e luk Ben jon gema.n te Bergien Limburg die ker mis geili'DudoTi ha.d met zijn m.eisje viel bij het i.G;Iats.n vaiii de tram e-n raakte er onder De ongelnkkjige was zo.od'aind.g ver wo.nd lal hij bijna onmi'ddiellijk over leed — - a — B ij u a niet t © g e 1 o o v e n Ondier de gtmeente Boraer staan we - gens bet vertrek van veio gezinnennaiar Eindhoven een 20-tal wonin gen te buur Verduistering van dia ma.ntien Gisteravond zijn d © beeren E H Lu'Cas en H Belser inspecteur der H.aa.g|Sicb © recherche naar Londen vertrokken om daar als getui.ge op te treden in oen stra^iroces Het betreft iemand ' die in 1916 met den triedn uit " Amsiterda.m g€k'c»m.en op het perron in Den Haag terwijl d © trein stiiihiieild uit een co.upé viel waarbij hij tue - scbe.n bet perron en den trein geraak - ta en zich ernstig verwonddle De ma.n di © Staking an boo-rd Het stoomschip Gooiland van den Konink lijken Hoïlandtecben Lloyd Woensdag uit Amsdierdiam vertiro.kken is udi ze © tea:uggekee.rd daar onder bet minder persioneeli © en stakdng is uitgebrofceni Van b 1 ij d s c h 8 p g e e t o r - v.e.n Uit Scheemdla verneemt da S tand'a.ard ]" Naar m.en oins verze keri zou dia 82-jairi.ge B van blijd-i sichiap zijn gestorvien - Hij bad zicb voor ' t © erst La.ten inschrijven - voor dl © ouderdomsrente ein was te zeer ver blijd geiw©eet dat hij nu d © dri © gul ' dien zoui ontvaingien De Internationale Ned'eTla'nld en Belg.JS De oorrespondlent te P-atijB van de ' „ Dibre Belgiqne " meldt dat naar men hem beeft verzekerd ' de Belgiscbe de legatie d'e volgende voor-sviaaiideii heeft aanvaard Voor België volkomenl VT^beidl op de Schelde ki tgd van viöde groote eco niomiische voordie elen - wat betreft d © werken op d'ie rivier uit te voeren bet haimdelsstelsel bet loo&wezen d « tol heffing enz maar geen enkele ooin oessie of overeenkomst op militair ge biedi In ootlogsiöd zal Nederland bet recht hebben die rivier af te sluiten Op dit opgenblik kon de ooirespofn d'ent geen nadere • bjzondei'baiea tsweten komen • D>a zaak-Van GroenendaeU „ Het Volk " mieldt dat te ' S Gravien hage in kringen waarin men op diö jhoogte kan zijn van die affaire verluidt id'at de plaats waar ' de beer ' Van Grote - ' m nendaiel te Brussel een gespAk oref Heen vollssstemming in Limbijrg hieeft Bgevoerd de Amerikaanisch © legatie in Higenoeimd'e stad is ' B De regoerbig kon dien n^tn - van deix g bèier Van Groenendiael niet noemen zoa - É d'ér de Amerikaanscbe legatie tegen i haar verlangen in de zaak te betrekken g Arbeiders — n i o t staken fi In © en artikel in da Vrijzi Dem ' Honder bo.venstaanden - titel wordt ee.Hop goweizen dat de staak maar-raak-kpolitiek de wereld niet beter zal üttO' Mken e.venmin als do socialisatie en^ander © leuzen welke men tegenwoor p dig hoort ' _ S Intu3sahen brengt men met al diaÉ holle leuzen de hoofden der be-wusteiH arbeiders hoe langer bo © maer in deg war aldus het blad men brengt ben ^ in den waan dat alles goed zou zijn wanneer de geiha.te bourgeoisie maar bereid was haar bevijorreicht © positia prijs te g.e.ven en bet - met do sooialiEa ti © ta probeeren Dat men daardoor den lust om zicb met stakingen tegen di © bourgeoisie te verzetten steeds aanwakkert is beigrijpeibjk Het is intusscbe.n een zieikt © van dezen tijd dia uitgevierd z.al moeten worden Het kwaad zal zichzelf moe ten genezen Het zal stelbg zoo lang niet meer duren of een to.enemen.d verzet z.al zich tegen al de&e stakings methoden in.O'Us vo.lk gaan openbaren En dat verzet zal niet allee.n komen van de zijd © der boiurgeoisie Ook da arbeiders-klaisse zfiH zaï er genoeg va.n krijgen Een stalling als die der baldjersgei zellen treft zeker den a.rbeider nog heel wat erger dan den man uit da bezittend © klasse Eenmaal zal beib oogenblik moeten komen dat men zal inz.ien dat werken en nog eens wer ken het © enig © rtiiddel is o^m uit da elen.d © te geraken Wanneer er een maal weer regel in den arbeid is de achterstand wordt ingehaald en da productie gestadig verm.aerderd dan zal er kans zijn om tot maatregeleè te ko.men dié een billijker verdeeling va.n bet arbeidspro-duct bevorderen Want daarin heeft men gelijk terug moeten Vij niet Op di © billijk © ver deeling van bet arbeddspro.duct komt ¦ het aan De ongelijkheid van verdee - ling is bet stuitend © in de huidige maa'tschappelij.ke organisatie Of die billijke ' verdeeling er dan ' ko.mt langs ' den weg van socialisatie of o.p andere wijze kan ons ko'ud laten IloofdZ'aék is dab > ij komt Mefc het gebruik viiip groote woordeiii roe.pt me'b haar echter niet in het leven En nog veel minder met een 
J!.:A.i?v4,4,i.JiJLW ^ mm l j*rii.c;Uaj i^lTLiV.iin iirft-,T<..Bl ffllt«WTOtf^-lWn.t-WlilwWMl'»il>ivWii;BWW»»»«lW!>ll««^-flt.g;tf!j]wp ^^ iot niets anders leidt dan dat de te verdeelen vooiTaden nog gei-ingcr \'.' c.i - den Hoo eer dez.e eenvoudige war.vhetlen algemeen zullen woixlen iiigezicn lioe eerder betei'e toestanden zullen intre den Arbeid — nldus besluit hot aili kel in da Vrijz Dein " — is im steeds de voorwa.az-de voor stoff\-Ii.,i welvaart en dat waarlijk niet voüi ' d bezittende klasse alleen Kal keieren Öe minister van Landboww herft in getrofefcen dö beschikking van 1 Ai!;.;n.s tos boiud'elïde vaststelling van niaxi m-umprij^en vaor kaJkeierien In een circulaire deelt de minirfer aan d'e targemeesters mede d.ü aan oooperaties die daartoo tijlig iunue bestólingea kunnen indienen bij - het Rijfa Centraal Ad'ministratickant»or voor d'e distributie van Levensmid.lelen noig kalkeieren zullen kunnen gsloverd wmid'en tegsn den vroegeren niaxlinuia prijs K a a B ' iNaav de Tel verneemt her ft de mi nrisitsr van Lantllhoiiw het ^€ ri•od om kaas te makiCin opgeschort lot 1 I>icg-on niet op ontruiminig aan to diing-cn De Duitsche regeering heeft ai les ge daan om de troepen teru,g te roei)en en belette dat zij verstèrldn.g - kre gen Oote riep zij von der Ooilz te rug doch muiterij van de ijzeren divisie noodzaakte hem naar Mitau terug te keeren Nu is hij definitief teruggeroepen Den Duilschen sol - daten is ten strengste verhodeh in < lien.?t van Russische fornvatics te li'CiHjn Bij de Russische veclillroe ' pon bevinden zich naar de Duitsche j'(\0'P(M'in.y ' erkent wel Duitsche sol üaliMi doch over hen heeft zij niets luiMM - Ie zeggen het zijn ged'roslcn \ nn iet offensief van Awaiol Ber-inondl iiebben dan ' ook g'een Duit sche I roepen onder Duitsch bevel deelgenomen Ook billijkt de D'uit sehc regeering de politiek en mili taire plannen van Awalot niet en zij koes leid noch jegiens de Letten noch jegens de Rupsen vijanidelijke ge - voelrns Ten slotte Gonstateert de Duitsche regeering met genoegen dat de geallieierde en geassocieerde ¦ regecririgen een intergeallieeTde couKnlssie naar de Oostzeelarfden willen zendeil maar zii - verzoekt die commissie in Berlijn gelegenheid Ie geven met de daar gevestigde bu i'Cüux besprekingen te ifóuden De connnissie zal zoo vertrouwt zij wel tot de overtuiging komen dat de tot de Duitsche regeering ge richte verwijten ongegrpnd zijn Dcnikin heeft nu toch Orei het bciangrijilvo middelpunt van den graaniliandel bezuiden iMosliou in genomen Een belangrijk sucaes De belangrijkste telegrammen die we ontvingen aan.gevuid met die aan N R Gt Hdbl en Tel laten wc hier volgien Een b o 1 s ] e Vï i s t i s c II e node r laag LOKDEN 15 Oct De Times ver neeiiit uit Oinsk Hot lloode leger in heib gebied der zaven risieren liet bslanigrijkste van ds drie bolpjewistischei commando's in hat üost-Ka.6;pisohei gebied heeft zicli met manschappen en bagago overge geiveu aan liot liuBBisühe steppen-corps onder generaal AnneJcov Br zijn 38000 mail gevangen genomen ondei ' wie OOOO combattanten Het Hoode Kas pisclie leger heett om versterking ge - P r o o b r a s j en s k i en G a t s ] i n ai genomen HELSmöEORS 16 Oct Volgens hier ontvangen berichten heeft het noord-westelijk leger rreobraKjÉnski em Gatsjina gonoKien Do bolsjewiki bieden slechts zwakken teigenstand De aanval vordert goed De blokkade in de O o s 1 5 e ö HELSINGDOHS 10 Oct De Duit seho Btooms< ' i<-'|)cn Westholm Du.r raen ' Vnna K.-iisfr en Ducus z'ijn in de Oostzee aaiigO'l:0'uden en naar Beval opgeibr'flcht Samenwerking tegen S o V j e t-B u B 1 an d LONDEN 15 Oct Off Wat betreft de berióhten uit Berlijn als zouden de geallieiea-den een nota aan de Duitaobe regeering hebben gezonden oöi haar medewerking te verzoeken voor zekere dwangmaatregelen tegen Sovjet Bus-land wordt vemoimem dat meöedee lingen van dien aard inderfaad gedaan zijn aan de Duitsche regecringen van wege de vredesconferentte doeh men kon geen inlichtingen verkrijgen in welk verband d © vool-stellen gedaan zijn Een Britsch ultimatum aan kolonel B e r m o n d t PARIJS 16 Oct Uit HelsJngfors wordt gemeld De commandant der Britaahe marinesltrijidki aohiten in de Oostvee heeft © en ultimatum a.an ko lonel Bertnondt gericht waarin hij hem gslast voor Woemfiidag 12 ¦ uur Eiga tei ontruimen Bij het in gebrek © blijven stellen de Duitgch-Bnltisclie troepen zich aan een beschieifcin.g bloot Een nieuw wapenstilstandsaanbod van Borinondt aan de Lettisehei regee ring is vcfworpen D © speciale com missiei der Lettisclie regaorirug is V^'oik gepasseerd met be-stemming naar Beval Voor de Weensche kinderen In hotel d © rEurope hielden op ini tiatief van het Comité van vrouwen voor Danrzamen vrede en liet Comité tot hnlpverleening aan de noodlijden de kinderen to Weenon Mevrouw Ani tha Muller uit AVeetten en JMevrouw C Rt^mondt — Hirschraann uit Amster dam cou lezing inet lichtbeelden over de Kiiiclei'ollcude in Weenfen * Mevrouw Wciidly als presidente opende de bijeenkomst en ga £ het woord aan Mevr Muller Sprcokiiter begon er op ' te wijzen dat ieder fcituiijlc schuldig is aan den ooi'iog mannen en vrouwen de oor logvoerenden zoowel als de neutralen daar er door niemand in voldoende mate tegen den oorlog geijverd is Toen do tijding van oorlog in DuitschOostenrijk larriveorde wist niemandeigenlijk wat oorlog te beteekenen had.Toch wekte het bericht geen begfeeste ring behalve de officieele en het en thousiame van een kleinie groep vanmenschen die niets in den oorlog teverliezen hadden • ' ¦ Voor de militaire mobilisatie was goed gezorgd maar aan de socialer mobilisatie ontbrak allies Toch heb ben de vrouwen volgehouden en ont zetlend hebben zij geleden wa;nt alles was voor het leger en niets bleef over voor de achterblijvenden Er was geen brood de oogsten vielen tegen Spr schetst iio © het toen met de distributie ging en hoe de kinderen in de muni tiefabrieken arbeiden gingen en de sctooltascli terzijde wierpen Weenen was niet langer de stad der vreugde meei ' want ook de woningnood begon te drukken daar er geen nieuwe ' hui zon Ijjjgebouwd werden terwijl toch in vroeger jaren ongeveer 3000 wo ningen opgetrokken werden Ook do tuberculose en de geslachts ziekte namen toe wat tot gevolg had,dat het sterftecijfer van ongeveer 83.000 tot 55.000 steeg Moeders wisten nietmeer voor wie zij meer beangst moes ten wezen voor de kinderen aan hetfront of voor de kinderen die thuis wa ren Spr vraagt of de winsten die de oor log kon verschaffaiï opwegen kunnen tegen het ondrs^aglijk leed dat een krijg met zich brengt Spr wijst er dan op hoe de Oostenrijkers thans ais bedelaars geworden zijn die niet meer trotsch kunnen wezen op den bioei en de welvaart van hun vader land Wij zijn zoo arm dat wij vijf jaar lang terug gekomen zijn om hulp en weer durven we a.!rn te kloppen want de aanstaanden winter zal misschien treu riger zijn dan één to voren Met behulp van iiohtbeolden werd den toehoorders de ellende die spe ciaal in Weenen hcerscht nog helder den voDrgescldlderd De projecties ga - ven iwelden van krotten waarin ' demenschen nog ellrjndigor dan dierenicveii van de dibtributieplaag van be delende invaliden van ini'ichtingen dieal haar best doen om het ondraaglijklijden te verlichten van ai-me doorondervoeding dor moeder mismaakteIdnderen en van kleinen door gebrekaan behoorlijlt voedsel dermate ver zwakt dat zij zes jaar oud zijnde nogniet loopen kunnen Een lichtbeelden vertooning die diep in het hart greepen bij elk de overtuiging moest doengroeien dat hier hulp spoedige hulpnoodig is - Mevr Ramondt — Hischmann begon met er op te wijzen dat de oorlog is een menschcnrnoord op groote schaal waarbij niet alleen de'slachtoffers val len aan het front jnaar evenzeer onder de achtorblijvendsn Spreekster is van meening dat er iets gedaan moet wor den om die ellende te verhinderen Nu is de oorlog reeds geraffineerd en wreed maar wanneer er een herhaling mocht plaats hebben dan zal deze nog wreeder en nog geraffineerder zijn We kunnen niet hard genoeg werken om goed te maken wat door de vrou wen uit de oorlogvoerende landen ge leden is — aldus spr ¦— iWe hebben ge - j voeld dat nji ons werk eerst begint » want v/e hebbgn mede te werken aan j den opbouw der wereld Wij moeten het f lijden voor de toekomst onmogelijk ma ken Spr wijst erop wat door het inter nationale vrouwencongres te Zurich gehouden getracht is tot stand te bi en-gcn bij ' t siui'.eii van den viede zij be spreekt de heerlijke ontroerende mo menten die daar beleefd zijn en de resultaten o a de stichting van de International League for Peace and Freedom wier zetel gevestigd is te Geneve en waarin alle richtingen zijn vertegenwoordigd Spr wekt ten slotte op om allen mede te werkeft tot bereiken van het ideaal „ Duurzame vrede en vrijheid op aarde " i • ¦> Alsnog werd medegedeeld dat Mevr Arontzen — Heijn op zich genomen heeft een comité te vormen om hulp in den vorm van kleeding en voedsel aan de bewoners der Centrale landen te vter i leenen Berichten wij nog dat gedurende ¦ de pauze ten b ite d;er Weensche kiri deren thee geschonken werd sseuws ZEIST Burgerlijke Stand ':''' S Ondertr J Tilleman 27 j en A Fran cina Dorresfeijn 25 j Cornelia Marinus Crum 24 j en Elsje Hendrika Kraaij'Sü ' jaar Getrouwd Gerhardus Theodoras Fran cisous Riestenberg weduwnaar van Pe -' tronella Cornelia van Wulfen 27 j en Barendina Wisman 51 j Tendrik Fer - dinand Bordewijk gescheiden van Anna Catarina Maria ' Schat 47 j en " Jacoba Barlha van Boven 24 ' j Hendrilcus Boek hout 27 j en Geertruida Achter 25 j Overleden Maria Wright weduwe vanJan Ilooze 80 j t ' Marktteerieliteii UTRECHT 17 Oct Aan ' def kaae niarkt waren heden aangevoerd 96 wa igens met 21696 K.G kaïas Do prijzen waren eerste kw tli ai 76.60 tweede kw f70 a 73.50 Eijte merk 174.50 al 76.50 ¦ Aardappelenmiarkt aansre'P.Deïnd 16 H.L a 10.08 per K.G — 5 »—¦ HOORN 16 Oct Aangevoerd 5 stapelskleine tabriekskaas f 67 11 ideine boe renkaas f 70.50 15 boeren comimissie-kaas f 66.50 Totaal ' M staoels wegen de 15757 K.G ¦ y ¦ Handel matig SCHERPENZEEL IS Oct Eieren f 20 a 23.50 por 100 stuks boter f 1.65 a 3.80 per K.G biggen f 22 a 35 ' schram men f 54 a 00 zeugen f 160 a 210 ha nen f 0.65 a 1.90 duiven f 0.75 a 1.20 kippen f 2 a 5.80 konijnen f 0.80 a 2.25 stroo f 24 a 30 per 1000 K.G •- G TY iudiensttred ontwikkeld talen zichten salaris barean Kanaal Bericht iE treding f leeftgd bekend ffoordig onder Vil De gatiën aandee De mers prijzen voor band met en zoeder MOtORJEKKERS, EGENJAS8EN E-AMTiKELEN « omdat wi | zijn ingCTicht voor a!3e standen jfj^oowei voor Hser a!s Werkman ea onzs - sStoiten dageiijk zijn gepaard aan Lage Prijzen " II ïËt iis lil ei W piiöossle ^' Laat U niet misleiden er is maar Xjet £ g-oe4 @ p KM B£»nte lompen wio.ïj van katoen f © 10 per Ü.Q SSJesD^ir liaksBi f 0@0 pes * K ® f 0.8S toS f 4r%2«i p ©«« SC,S Bsea^desoffin f 0,@4 pep K,G ' R.lle soorten « reSien tegen iciiarkfpriij;s:en In al mijn filialen zullen tsgen bovengenoemde prijzen van particulieren worden gekocht Stroosteeg 13 lioek ïisscliersp Tel 87 Vleutenscheweg 173 TIEL Bleekveldstraat 183 [ MAATSCHAPPIJ „ SaHlTAS " Vtcecht TooEgtraat lOS - Fottcfstraat 6 < S(H3(la SJang © jesidwess Ararersfoorl S'jajjgeatr lOS AHiasterdatM AimsteJstr Ü7 Vieeschhal [ ariaplaats 61 noteert heden voor prima kwaliteit RüfJOVLËESCH Hunderlappen prachtig t 0.90 en f 1.00 Eosbief zeer fijn f 1.10 Biefstuk malsoh f 1.25 Öehakt prachtig f 0.80 1734 Beleefd aanbevelend v^an Bi Haa 
SrKJiSHl(ata»lijP»)JIWB^gWP^-^WftngLstt ^ Wiilemstraat bij het Vreeburg rrelefoon ï^Ti Alle voorkomende Drukwerken Specialiteit in Bilfetten Het Oseiistiïieisje gevraagd ia P G huisgeïin 120O — loon met 1 40 — w^oU geld Brieven DS VEIES.t'an!]iragerstraat25hnis Watergraafs meer bij Amsterdam 1876 en een ffl E I S J E dat tegenvergoeding boodschappen wil doen tevens het naaien te leeren Nieuwe Gracht 11 1841 Ge ^ 1 '^ op Gros.kautoor een Juffrouw Üefat bekend met boekhouden Br met inlichtingea onder no 1856 bnr dezer K TYPIST ¦ GEVEAAQD voor spcedige indieBsUfediag TYPISTE alg ontwifekeld bekendheid met mod talen vereischt Goede vooruit zichten Brieven mee verlansd salaris opleiding enz no 16Ü8 bureau dezer G roote te hnor gevraagd ' liefst met winkeiraam aan straatzyde Spoed Br fr onder no 1886 barean dezer 1 ïöltsKhfliiipziia Kanaalstraat no 53 hoek Damstraat Berieht de ontvaragst Tan een pracht collectie iEEBEI au toorbediende • op een fabriskskanfoor wordt Toor spoedige indienst treding gawr>aagd Bitterkoekjes Wellington's Bernadines Yanillenootjes 22 cent psr ons Gouden en Zilveren Horloges idem Kettingen Broches Das spelden Manschetknqopen Ein gen Knoppen Armbanden enz Hand - en trapnaaimaohines Mi kroskoopen Snydoozen Studie ^ boeken Binocles Buksen Revol vers Demi's Cóstuums enz enz Verkooplokaal 5 Jeruzaiemsteeg » 4575 üÉteij Wie wil ruilen een mooi ruim Boveahnis staande in de J P Koenstraat tegen een flink Bene denhnis o £ heel huis Bü voor keur omtrek Biltstraat Gasfabriek of Vogelenbnurf Brieven onder No 1854 Bureau dezer 0"ÜI>K10-i-ÊA.Oi:iT SïlS ¦ Wederom verkrijglbaar onxe van oradiü bekende 14 ot per ons TerstOBd gevraagd firiake sters te Utrecht mooien stand een ongemeubileerde Iste.ETTACJE voor echtpaar zonder kinderen Brieven no 1800 bur dezer Korenaren Boudoir Champagne Hav Sigaren SO cent per ona Voor de meisjesafdeeling in pakkerS " ïer Bisquitfabriek „ De Zwaluw '' Merwedekanaal rechts van de Leidscheweg wordt gevraagd een ontwikkelde JOFFiöff als hoofd liefst als zoodanigwerkzaam geweest 1732 UöfölïiiipapzijD Kanaalstraat no 53 hoek Danistraat is ratm gesorteerd in aSle soorteM ¦ W@rkiiiaiisgoecf@ren EOeiWOBST f 1.6 ® per pond F^Gg!ir.iaIsMrpH | Bdtstraat 80 Te 819 1942 efpei FeFsooD gehuwd wenscht zich actief en ftnancieel te intresseeren als GOMPAeHOM in fsbrieh v&nl/Oiesanii>tieartike Ook geneigd iets nieuws op te zetten Kapitaal circa 1 800Ü — Br ond No 1892 Bureau dezer ' 9 leeftgd ongeveer 20 jaar P G Sallicitaaten moeten volkomen bekend zfjn met expad\tie en magazyn-admiaistratie Sollicitaties met opgaaf van genoten onderwgs tegen ïvoordige betrekking verlasgd salaris enz wordau ingswAcht onder no 1736 bureau van dit blad Vinkenburgstraat 15 Utrecht De verkoop der bekende S pCt Obli gatiëa i\2B % ijl §% l|i®j i|4 ® en laalve aandeelen begiat a«s Maandag 20 Oct De eenigste Maatschappij waar de volle 21000 num mers worden getrokken zoodat men kans heeft op alleprijzen en premiën 1929 D GAZAN Naar buiten tegen toezending bedrag plus porto les nemen in ïransoh Duitsoh Engelsch Nederl Taal en Bekenen Boekhoucien Sdioonsoiirijven Stenografie Algemeene Ontwikkeling door onze schnfteiyka lessen Gratis proefles en prospectus terkennismaking Studiekosten 50 ceat per maand Cursus Zelfont wikkeling tildsrdijL straat 88 ü Amsterdam 1957 LES m gewB«aa§ïSi Brieven met opgaaf " van conditie's onder No 1866 Bureau dezer eer apa nscsteersm ^ aieiaf iiedesa EUNDERLAPPEN vanaf f 1 — per pond STUKJES en EOLLADES - 1.10 ff 9 GEHAKT V - 0.70 ff ff GESM RUNDVET - 0.90 ff ft DIK VET SPEK - 1.20 f ï LAMSBOUTEN - 1 — ff ff LAMS CARB en LAPPEN - 0.75 ff ff VARKENS OARBONADEN - 1.B0 n ff VARKENSLAPPEN - 1.50 ff ff BOTERHAMWORST - 0.20 per ons LEVERWORST - 0.11 ff ff BLOEDWORST - 0.15 9 ff METWORST ¦ 3 - 0.20 ïl B alle worstsoorten ba Gemeente slachtplaats keurmeesters Lage ps>ïjz@n Manmf heden vs reid in onza eigen inrichting op de onder voortdurende controle van H.H Ochtendvoeder per 5 ons 16 cent Gemengd oeder n 5 „ 14 cent Mais kleine ronde j 5 „ 12 cent Gerst T > 5 „ 14 cent Tarwe inl n 5 „ 18 cent Haver n 5 „ 14 cent Duivenboonen n 5 „ 16 cent Duiven wikken n 5 „ 16 eent Boekweit 7 5 „ 2Q cent Verschillende soorten Zaden In de winkel afgehaald 5 " o korting Waar bliift dat kind nu met haar Pakje Van NraLE'S Koffie Ze weet dat ik daar zóó naar verlang ó-o ' J 42-92 Vraagt Uwen Wi keiier „ 1414 „ 2102 1932 1785 BEMUORDE WBERD O.-Z 18 Tel 1058 WATERSTRAAT 34 KANAALSTRAAT ABEL TASMANSTRAAT GILDSTRAAT 90 *» 3202 Kantoor GRÜTTERSDIJE 22a eer Ikht m geyrig OVERTOEFT Speculaas Vanaf beden dagelijks versch verkrijgbaar bi^l Zaten e s raicje eclame SiiWattÊF B SMIS msm ws " Vosseg-atsclieciijk 39 Niet de iasgste prijs m^ar qualiteit is reeiame Z&mai^^S SESLÏBTEiS 1910 Zachte Zeep 34 Glycerine Zeep 38 Zööppoeder „ De Du'f " 18 öultane.Zeep 48 ' Sunlight Zeap 64 Delftsehe Sla'jliep.fl 160 Bak en Biaadvet 85 95 Margarine p Vs p 30 371/3 50 KOÏ?^ïnj:i5 8 ' Ï?M.1I1M1 OA-CA-O Prima < 5oMiet 1 l.OO Siefstnlr t a.OO ' CJ^elialit ± O »?^© lE^rliiaïi g'efeSTBialteïi Vet ' Haagsolie I^evervs^orst prima Jf 0.40 Gebr WATsirïileistraa Firma G J EOGAERD i POTTERSTRAAT 7 Groene Erwten p.p 16,20 Capueljners p p 17,20 26 Wittö Boonen p p SO 8 Lucifers p pak 14 18 S Scliolten's Aardmeel p pak 15 Scholten'S Sago „ „ 37 Zelfr Bakmeel ' 35 _ Havermout 22 O 100 ISO5 135 a4 39 35 S!S és 30 3Kaas p p 70 cl 3aRT£Eafii«üe OUTVAKQEU ^ l £ \ M ïï Mi HorloioleitiiiBi Pöortstr 34 
ITSÜM üiËUWSfiLAe — Vrijdag 17 OctóStetf * 1919 <> Tw©@de Slad Irea - ^ öiestililes en DBlicatesseiliaDflel BO DÏERTENTIE ^ a.?p-^c =.-.' VOOBS IIEEB t BUI GEVRAAGD Te koop gevraagd in goeden staat zgnd ¦ Vouw of ander Wagen tje met kapje moet jong kindje in knnnen liggen Brieven liefst met prijsopgaaf onder no 1938 bureau dezes ¦ HEER vraagt net degelyk Kosib'ttis met hniselük verkeer en vry slaap tamertje Brieven met prijsopgave onder no 19'70 bureau dezes TBR OVERNAME gevraagd een hoog Kin derlediüantje Brieven no l980 burean dezes BABY-UITZET "" boven en onderklee » deren in goeden staat ter overn aangeboden Br no 1901 bnr dezes GEVRAAGD een Dagmeisje vanT'/i tot 4 unr Zich aan te melden Frederik Hen - drikstra«t 47 GEVRAAGD een Loopjongen ofLoop meisje — Wilhelmina Apotheek Burgemees ter Reigerstraat 47 TE KOOP aangeboden een nog in goedeir staat zynde Vulkachel met pyp Te bevragen Zand hotschestraat 56bi3 Flinke WERKSTER Er biedt zich aan een flink Meisje om als werkster dienst te doen Br no 1881 bnr dezes Wegens a s verhuizing 6 JONGE HENNEN over te - nemen boeren kippen k f ' ó.öQ p stok Br no 1894 bnr dezes EK BIEDT ZICH AAN een net Meisje voor dag en nacht P G van goede get voorz Br no 1850 bnr dezes GEVRAAGD ' terstond of tegen INov een net Dienstmeisje van goede get voorz Kievitdwarsstraat a4 Ter overname aan geboden een weinig gedragen ULSTER JAS leeftijd ongev löjaar Br no 1845 bur dezes LINNENKAST Te ksop jen keurige Linnenkast Spoedt Boorstraat 108 TER OVERNAME eeu Calori ère Kachel No 7 zoo goed als nieuw met pijp - en 2 ellebogen Brieven ond no 1858 bureau dezes TE KOOP ' wegens overcompleet ' n prachtige VnlkacheL Zandhotschestr 2Bbis GEVRAAGD flinke Hulp in de Huis houding vooralle werk zaamheden van 8 — é Gesloten huis Achter Twijnstraat Loon 1 3 per week Br onder 110 Ib6;i bureau dezes DAÖMEISJE ' gevraagd terstond van 8 nur vm tot 4 uur nm Adres Elinckwijk N Zuilen Stephensonstr 13bis hoek Wattlaan boven KONIJNEN Te koop aangeboden 6 Konijnen 3 maanden ond prachtdieren voor elk redelijk bod Te zien Lanwerecht 143 ' HONDE.NKAR te koop geheel nieuw geschikt voor buiten mensebeu Adres Kwint Violeiistraat 34 Eeu HUISNAAISTER vraagt beleefd eeuige uaaihüizen — Brieven 110 1875 bureau dezes GEVRAAGD ' ' / DO Spoedig mogelijk een net fatsoenlijk Meisje voor de mor genuren voor lichte huiselijke bezigheden des Zondags vrij loon nader overeen te ko men bij L F Lam beolc Nachtegaalstr no 38 hoejc Wcistr GEVRAAGD ' Met 1 Nov in gezin van twee pers een net ' Dienstmeisje gevraagd zelfstandig kunnende werken loon f 170 p jaar en f 36 waschgeld Br 1711 bur dezer SCHILDER ' Terstond gevraagd een aankomend Schil der leeftijd circa 18 jaar ' t liefst vrij van militaire dienst Aan bieding Bankapicin 28 buurt Transjaalj - FONOGEAAF Te koop gevraagd Fonograat met of zon der hoorn Briev met opgaaf van p|ljs en aantal platen onder no 1926 bureau dezes NEX'iSS JONGEN gevraagd voor loop werk en bakkery H de Noo Nobel straat 21 MEISJES gevraagd voor de kleer makery Hoog loon BschJoornstr 2 achter de Violenstr Amsterd Straatweg 2imvel prodiaeten VoSweiïe ^ saas per pond 90 et Clouda iCaas per pmid Sli — 72 '/ et ' EdamiSTiaB » üaas per pond ^ 4—^21/3 et Witte ICaas met koinhiii p poud f UO Limtiuï^gssSïe iCasssjes p pd f Cl.èO ISoom en Lunclskaasjes p st ir i,IO JFifne Vivareia Ie kwaliteitera in diverse soorten Riï0SCriS©,^Sr ie kwaliteit per pond f 1.50 en f B.7S Uitsluiteiïii artilielesi van Ie kwaliteit TERSTOND GEVRAAGD net Meisje om alle hnish bezigheden te verrichten en kannende koken Brieven onder no 1932 bureau dezes ' TE KOOP voor billijken pry's een eoverooat Jasje 6i7 jaar en een Jongens pak 14 k 15 jaar korte broek beiden in goeden staat Heonipstraat 9 Voor direct gevraagd een juffrouw als Hulp in ds HUISHOUDING goed kunnende naaien en stoppen — Adres Fred Hendrikstraat 44 1 ZIT-öLAAPKAMKK aangeboden m.pension geschikt voor 2 per sonen omtrek Ledigerf Br no 1955 bur dezes Tfi KOOP een vierkante Kachel waarop gekooKt kan worden Te zien ' s av na 6 unr Piet Hein straat 1 Net persoon zoekt KOST en INWONING omtrek Tolsteeg en Westerkade Brieven no 1887 bureau dezes të koop wegens tüdsomstandig hi'den eeu zoo goed als nieuw Fongers By wiel met nieuwe Engelsche binnen enbuitenbanaen dnbb Ie remmnn enz Spoikoopje. Ocierstraat 18 TE KOOP een zoo goed als nieuw MaDtelcostunin donker groeu maat 46 Adres Spijkersiraat 17 EEN MEISJE gevraagd dat dagelijks een paar nur bood schappen wil doen ' t liefst na 4 nur Zich te vervoegen Wijde Begijnestraat 7 ' bij Mej D Blankeastein Ter overname aan Ijeboden een SPIRAAL MATRAS zoa goed als nieuw Eschdoornstraat 17 GEVRAAGD voor den Haag 1 Nov of later Keukenmeisje genegen'«huiswerk te verrichten Hoog loon veel hulp Zich aan te melden ' s avonds na 7 nur Koningslaan 21 Utrecht ¦ GEVRAAGD een Werkster voor 2 dagen per week Vondelkade 44 VULKACHEL Te koop voor f 15 Vulkachel gebruikt doch in goeden staat Adres Singelstraat 27 ' ZIT^LAAPKAMEK ' te huar a«ugeboden gemenb zond pension omtrekVogelbuurt Br no 1904 bureau dezes H.H KAPi-ERS Er kan een nette 2e Bediende geplaatst worden goed scheren en knippen Brieven no I9l7 bureau dezes "" KOOKKACHEL Te koop een mooie plaatgzeren Kookka chel met lofwerk ge schikt voor alle brand Weerdsingel W.z 42 by da Singelstraat ^ koopste adres is \ fi:^-Z^i § P LÜYËNDIJK Leidsjïbeweg 20 Tel 3544 GEVRAAGD een net R.K Dagmeisje van ' s morgens half 8 tot 5 uur Vrydags dsn heelcn dag Br no 1913 bureau dezes GËVÜAAWJ ~ in klein gezin net Dagmeisjp van deis morgens 8 tot 7 uur Zondag vrij loon na der overeen Ie konren Aan te melden Nassau straat 21bis 1695 ' GEVRAAGD een net Alcisje van des morgens 8 tot 2 uur leoFtijd ongeveer 16 j Zich aan te molden " i-Sniingweg 11 1628 GBVOroEN hut adre « van de echte Stoofbriketen a 11 et Tevens het goedkoop ste adres voor beste aardappelen én Fijne Fruit N.R Dagelijks - « S ibbS peo-u 3ii»sja * kookte Bieten voorra dig Allheer Vinken hurgstraat IJ 1871 ¦ fÉ'm ^^~' een^in goede staat verkeerende ' Kookkachel en eenige Flinke Ka chelpijpen Te braich % en ' 2e Atjehstraat 6 na 7 uur behalve Zondags 1872 DHAilOLCSOS eEBICBT Een Te)Psten«Jlg '« Ssnisvroaw gaat halesa ISötl per ons Specnlaas 16 et Boter Speculaas amandel IS „ Zandkoekjes hoog fijn 20 „ Botersprits 18 „ Bitterkoekjes taai 24 Kransjes 14 Zwarte - boter - geideurde Eallen 14 „ Cacaopoeder zuiver 25 „ Chocolade Kra!!.elingen 85 Kwatta Rsepen 9 „ Alle soorten PiEj?s 16 DE ZOETE imAl Mariastraat 3 ® 15 prosesl iivlileiii dat is een Daalder wordt in de Uaie Wiukels direct bij iu dienin vau 10 Guldea aan Cassaboijs ternijbetaald Dat 13 meer daa in © eaJg ® Coö peratie Ook behoeft men bf ODS geen jaar op uitbetaliug van dat Dividend te wachten Daarbij uitslnitend prima waren en iaajste prijken Neemt eens eeu proef met de 3 vsornaamste artikelen in nw hnishonden JBoter KolJJe era Thee en ü znlt zien dat Onie-melange ünie-kofüe en Unie-thee.even goed of beter en g-o^dkoaper ik dan „ zoogenaamd " veoraan staanSe andere merken Een proef bindt ü immers tot niets j Unie-winkels te Utrecht Lange Ifssstraat 5 Tssrljeastosat 48 1915 fMIliifLEKG » Wg blijven steeds doorgaan met den verkoop van extra ffjne kwaliteit aameiifiei van jonge vette paarden tegende laagste prijzen in de winkels van X79 - F.YA8 BEEI & ZÖiEl gOaaÊsis'aet gien fau.af Steenweg rechts naast Café de Nijverheid Ook Ie kwaliteit ret Sirba penrleesch Zie de Etalagewaarin de prijzen genoteerdstaan Aanbevelend F TAST BEEK & ZOJÏEM byglëülsolie ArtlkeleB «^ Wraagt prijse met alls iallch ngren eo raadg ingeslot en Con er | 10 et V port J Ook inlieUt per brlèJf pi Je Noorflerpoif ' Utrecht Voorstraat 96 Amsterdam Paleisstr 29 f ' Speciaal adres mot Patent geneesmiddel en ' t Let « v,p op naam en adres I Tottteipaft kanaalstraat No 53 hoek # r Damstraat een peuzenvooppaad Hatiné en ^ otopjassssn vanaf 17 gulden Huishoudjam per pot 80 et PHma Jam » « ^ S>l ® Engelsche Opanjemapmelade per 1 pd blik ® 5ct per 2pd blik f 1.75 A J P Fuddincgeni met suiker in alle soorten vanaf 12^3 cent Ontbijt - Sucade - Gember - en Deventer Kruidkoeken in raime sorteering Hagelslag — Frambozen en Chocoladekorrels per ons 20 cent 99 SigiféiSt Tf|streal7 iioek Oonkffilraat naast vai Geifl & Loos heeft wederom ontvangen een groote sorteering Handbescher mers Jasbeschermers Broekbeschermers Spatlappen Olie Kaars - en Carbidlantaarns en voorts alle soorten Kijwielonder deelen Is ook rnim gesorteerd in EleÈtrisehe Artikelen voor zwak en sterkstroom enz IJzerwaren Gdreedsohappen enz N.B ''- ooeven een reuzen partij Banden ontvangen alle mer ken en tegen scherp ooneurreerende prijzen Lei op het f^uïste adres 18132 Twpsiraat l Koffie per pond 90 ot n — f 1.10 Bess,ensap per 1/2 flesch 41 cent Jam per pot 75 cent C Dureya Maizena per pot 20 cent Honings „ „ 19 Sunluchtzeep per pak 63 cent Snltflnazeep 52 ' Saoads per ons 30 cent Biscuit per ons vanaf 20 cent Bloem per pond 22 cent Geurige thee per ons 25 cent Boaillonblokjes per stuk 2 cent Vermecelli per pond 4iJ cent Lucifers per pafe 19 cent Aardappelmeel per pak 17 '/ a cent I tiago per rol 38 cant I Chloor per ons 6 cent per pakje 6 cent Deutsche sUOlie per flesch f 1,65 ff er o p sr Raapolie per Liter f 1.50 Bak - en braadvet p pak 85 et merk de braadpan Delfia per pak 95 cent by de derbr I Bak Leverworst ÜO et pee on * jF'Gelir.MoIsljergenl Biitsfraat 80 Tel 829 I _^ i I ^*^ i i 1 ïölisileéüDïipzif Kanaalstraat No 53 hdek Damstraat is rnim gesorteerd in prima wates^dichte Engelsche Gummi Regen|a8sen OKXVANGEM sroole sorteerins Gehaakta DASSEN en ZIJDEN SHAWLS Zeer billijke prijzen H.C.flAQËLAAR 1 fctóïteiitipaji Kanaalstraat No 53 hoek l>aastraat is nrim gesorteerü in p p i m a tllseera en Óemi ëaïsons tegen scherp csncnrreerende prijs HOOSSTEIS 30 V6 i Aoii Bil VOuriUM BETALlüO V OOR ELK WO UR ü HE R S C ENT 80 CENT ADfÜNTiN GRAMAPHONE f 60 MMS - ES HEEREN - ai JWIELEN Te koop eenige nieu «• e en 2e hands Dames en Heeren-Ripvielen tftgen zeer verlaagde prijzen Tevens Lan taarns Onderdeelen en Carbid Concurrec rènde prijs Asterslr no 24 bij ' t Abattoir Ook Zondags 1930 Te koop een bijna splinternieuwe Graroa phone met 54 zeer mooie muziek - en ' zangnummêrs alles zeer weinig gebruikt Adres Adriaansraat 67bis ' 1888 GEVRAAGD ' een flinke Werkvrouw.Aan hot zclFde adresgevraagd een Piccolo.Aanb Lucasbohverk 8 Ünitas 1931 m \ OVERNAME 6 Stoelen m«t l>eer be kleed f.25 ijzeren Slaapstool met 3 kus sens F 10 Kinderlcdi kant met matras f 10 prima 2-pers Veeren Bed P*-luw 2 vseren Kussens f 50 Prodik hgererLStraat 16 ERJiSTIÜ GEMEE.W Twee jongelui vrienden weinig in gele hoid met dam«s inaanraking te komen,zoeken langs deze wegkennismaking met ^ ünette Dames V G.,leeïtijd 18 a 21 jaar.Geheim h veri Br ' tliefst met portret 1859bur dezer ' Ü.Nl'V.'ViNGEN een partij alle kleuren Fluweels voor cos tuums en mantels Zij de en Crepccine Man telstotten Ratiné Win terondergoederen Om isilagdoeken Sjaals Komt kijken J H Smit Amsteitdamsche Straatweg 127 Twijn straat 37 FORNUIS.Wegens vertrek tekoop aangebod'en eenplaatijzer Fornuis,plaat groot UO bij 60 miBt toebehooren voor E 50 een model Sala manderkachel no 3 geschikt voor zaal oFgroote kamer voorf 30 oen eiken Thee kastje f 12.50 eenbuitenmodel Ohderof ficierspak met langebroek voor f 25 Tezien Breedstraat 26 ^^ 1874 PIANOLES Dame wenscht hare avonduren nuttig te besteden door het ge ven van grondig Piano onderricht aan eerst beginnenden en meer gevorderde dames en kinderen tegen billij ke vergoeding Br 1853 bur dezer GUMMI-MANTELS GUMJn lIASSEN Ter overname echle(Engelsche iWaterproofen Gummi Mantels m.ceintuur F 35 Gum - mi Jassen van af F 18.50 Jangcheieren waterprooFjasen leef tijd 13 tot 15 - jaar,nieuwste Engelschemode WaterprooFhoe Hpn rti Petten f 2.50 Amsterd Straatw IG,benedenhuis 1844 AANGEBODEN een Kuitenmodel Mili tair Pak flinke maat lange Overjas Tuniek Broek en 0 0 Pet Aan hetzelfde adres een Vulkachel Br 1848 tiur dezer DE KLEINE BAZAR " Catharijnesingel 115 tegenover het Paarden veld Kolenschoppen 30 platte en diepe Borden 20 Boterhambordjes 18 beste Sehoencrê m,e van af 15 et bes te Waschborstels 30 Werksponzen van al 12 % Schalen 50 emaille Pannen groen met goud Ruime sor teering Speelgoederen en Toiletartikelen Aanbevelend H M v Sandwijk Ondergeteekende geeft beslist de HOOGSTE WAARDE voor alle soorten ge dragen Heeren en Da meskleeding ook Jon gens en Meisjesklee ding is ook aan huis te ontbied'en V Prinsde Bakker Kanaalstr no 92bis Utrecht 1900 AARDAPPELEN - EN FRUITHANDEL Lange Smeestraat 26 Bravo'3 8 et per kilo f 5 per mud Bra vo's 9 et f 5.50 pri ma 10 et F 6 Eigen heimers 7 et f 4.75 Eigenheimers 9 et f 5.25 Roode Star 8 et f 5 Rood'e Star 9 et f 5,23 kleine Grof ' Cl f 3.40 ffANDPEREJ ^ Maagdeperen 22 et.Beurré Hardi 20 et.,Meloenperen 22 et Converent 18 Ct Goudrèinetfen 12 ct.,Goudrenetten 16 ct.,Kan«elzuur 18 ct.;Prinsessenoble 22 ct.,Sohijvers 10 ct zoeteStooiFappelen 1 0 ct.,alles per kilogram.Ook prima Andijvieverkrlijgbaar voor in maak F 1.40 per 100 stuks Ft-anco thuis.Aanbevelend J Mnr tin ^^ 1879 VERMIST een grijs zwart ge streept Katertje legen belooning te bezorgen Van d>r Pnijnstraat 7 19U ¦ TE KOOPeen Salamanderkachelmet pijp prijs E 20 eneen Klomkachel metplaatje en pijp prijs 1 25 Te zien Wester kade 24 1944 HALT LEEST DIT Wilt u beslist eenmooie en degelijke 2ehands Schoen koopcn,kom dan naar Uaver straat 42 eersTê win kel rechts van af deSpringweg Aanbeve lend Jansem en van Knik 1953 Rt.tiZEN AFSLAG Nagelkaas 4(2 Gou dakaas CO 72 Recla me Margarine 59 63 en 65 prima hard Vet 85 Reuzel 100 Roomboter 180 Frie sche Koppen Melange 100 Het Kaashuis Langa Elisabethstpaat no 6 Telef 2697 TOOWEEL Bij een reeds be staande vereeniging i-funnen jnog e«nige nettc Dames en Hee ren geplaatst worden Br 1920 bur dezer TE KOOPaangeboden prachtigpaars Mantelcostuumvoor dame m 1 maat 46 prij F 40 En gelsch Mantelcostuumvoor jonge dame m 42 prijs E 18 mooizwart Colbertcostuumvoor slank persoon,prijs f 40 Te bezich tigen Nieuwe Koe koekstraat 51bis 1899 AÏTENTHi.Wij hebben weermooie Demi's en Win terjassen 2 mooie Colbercostuums maat 4'8Jacquet en Vesten,Kellenrsrok en Vest,enz Adres 2de handsKleeding Magazijn vanA de Jong Sr Knip straat 33 Geen filia len 1936 HUWELIJK Dtegelijk burgerheer weduwnaar z k van middclb leeftijd met zeer nette goede posi tie ' wenscht gaarne in kennis to komen met eveneens eenvoudige Weduwe of JuFErouvv liefst ecnigszins gefor tuneerd Stipte geheim houding op eerewoord verzekerd Br liefst met portret en adres loch niet beslist noo dig 1867 bur de^es DEMI-SAISON Ter overname aan geboden een grijze De mi voor flink persoon prijs f 12 tevens zw pluche ¦ Ifantel en zwart laken Jacquet Mantel maar 40-43 f 7 per stuk Br 1863 bur dezer TER OVERNAME nieuwe Gummi-Jassen kleine maat van af 17.50 Gekleede en gndere Heerencos tuums Mantelcos tuums en nog veel bes te en goedkoope klec ding Adres mej do Jong Damstraat 55 REUZEN AFSLAG van eerste kwaliteitvet Schapenvleesch 75 cent per pond bij Gebr Kok Krommis Jacobskerksteeg steeg je achter de kerk Za terdagmorgen 9 uurtot Zaterdagavond halftien 1757 MENSCHEN Kijk niet naar die groote advertentiën dio gij toch zelE be taald Maar verlangt kwaliteit voor je geld dit alleen bij H v Gel deren Steenweg 30 oiid.ste ¦ Volksslagerij hier ter slede Alles per 5 ons Lappen f 0.90 Stukjes Rolla des E 1 Gehakt f 0.70 Aanbevelend 1782 AMEUBLEMENT te koop door kleiner wonten 2 prachtige iFauteuils 4 Stoelen Tafel prachtige Thee kast 2 kleine tafeltjes en Fijn Servies com pleet zeldzaam koopje F 160 prachtig eiken hout Buffet f 90 Por temonteau f 8.50 Door omstandigheden. Poorlstraat 10 H.H BARBIERS Te koop een mar mer Toilet Met opzeten spiegel groot 2.85 M en spiegel 0.60 M,hoog Te zien Bleekerskade no 108 Trans va-J 1070 ¦ GEVRAAGDflinke Werkmeid tegen 1 oF 15 November Adres v ' d Koppel Kerkstraat 135 IJssel stein 1561 BEST RLINU'VLEIiSCH eerste huis door de Tol Blauwkapelsche weg Lappen 70 Ge bakt 70 Stukjes 80 RosbicF 80 Ossenhaas 90 BieFstuk 100 lede ren dag versch vkescii verkrijgbaar tot 6 « ur ' s avonds Niemand komt te vergeefs Is bet u wel bekend indien u een solide • HBEREN OF DAMES - PARAPLUIEkoopen wil daarvoor nergens gocdkooper oF beter terecht kan alsZaterdagsmorgens aande Parapluiekraam opdo ' Breestraal bij de pomp Heeren - en Da mesparapluies van al E 3 — 1368 WORDT GEVRAAGD voor i Deo net dege lijk R K Burgermeis " je liefst van buiten ter verzorging der kin deren en tot - hulp in de huishouding goed kunnende naaien en strijken Br met opg van getuigen 1837 bur dezer WERKMEISJE Gevraagd flink Meis je voor den dag 9 urige werkdag weke lijks vrije dag salarisE 20 per m Vreeburg no 9 1975 STRIJKSTER gevraagd Aan te mel den ' s avonds na 7 u Lijsterstraat 3 MAGAZlJi \ D1 < FELST VREUGDE'-Langegraclit no 87 Maarssen Door de groote voor raad Voordrachten wordt aan ieder die f 1 per postwissel of aan postzegels zendt ge zonden 20 verschillen die Voordrachten voor heer oF dame De eer ste 100 bestellers ont vangen daarboven een Boekje met iNieuwjaars gedichten Schrijf op postwissel • of brief Voordrachten 1937 DEGELIJKE KLEEDÜNG Overjassen Demi's Sapcs groote sortee ring Wintci-japonnen Kinderjurken Man tels Colberts en pri ma Jacquetcostuuras en verdere artikelen te veel om op te noe men W van Koelen Cr^;merstraat no 21 Nieuw Engeland 1882 VERLOREN een GQud Brosje vanaf Leidschekade naar deDamstraat Tromstr.Terug te bezorgen Po litibureau Ganzen markt Tegen goede be looning 1852 DAVIES - EN HEERËN KLEEDING Degelijke Colbert costuums Ulsters De mi's Regenjassen Klok m,anteIcostuum.s Win termantels zwarte Man tels Waterproofman tels fluweel Mantelcos tuum enz Goedkoop de gelijk vertrouwd adres mej Steyger Bleekers kade 65bis a ingang Lombokstraat 1971 GRLIS MANTELPAK er overname aangebo den maat 44 nog nieuw zeer billijk Ni colaasstraat 20bis 1978 HEERENKLEEDING DAMESKIiEEDIXG Beste donkere Demi's ook covercoat Degelij ke nieuwe Gummi-Jas sen m oeint - spolgoed koop zwart Colbertcos tuum Jacquefcostuums donkere Mantelcos tuums ' fijne zwarte flu w^eele pluche en ande ^ re Wintermantels enz Bekend adre's mejuffr Prins Kanaalstraat 72 ' 1982 REUZEN INBOEDEL TER OVERNAME Canapé 2 Crapeaux en 4 zware eiken Stoe len f 155 2 reuzen Fauteuils en 4 Stoelen mot ¦ zware gobelin f 110 2 Fauteuils en 4 Stoelen groen leer doek f 83 zes zeer zware Stoelen rug en zitting roodbruin leer f 62 Al deze goederen zijn gebruikt maar in prima staat Oudwij kerv'éld'straat 10 192S CENT TE KOOP aangeboden wegens vergevorderd seizoen nieuwe Heeren-Rijwie len best merk com pleet met banden v 1 80 alles met 1 jaarschriftelijke garantie.Te bezichtigen Rijwielhandel Jansveld 17 Utrecht 1785 Een Flinke Loopjongen GEVRAAGDleeftijd 14 a 15 jaar.Zich in persoon aan temelden M Hauer enZoon Springw ^ 11 te Utrecht 1629 NETTE L001^JUi\Ghi \ gevraagd Persoonlijke aanbieding Bemuurde Weerd Oz 11 1541 VEERENBED Wegens overcom pleet te koop prachtig zeer degelijk flink en kel 2 pers goed ge vuld Veerenbed billij ke prijs Boorstraat no 108 JAGERS.In bruikleen wordtg^even een Jacht hond werkt uitste kend op vlak terrein,voor haz.en Te bevra gen bij J C Faber,Plompetorengracht 31 Utrecht 1786 WASCHVROUW gevraagd om de wasch te doen voor 3 personen droog thuis Br 1593 bur dezer TE KOOP 2 Beneden - en Boven- woningen Goedestr.bij de Biitsfraat eenbenedenhuis direct teaanvaarden Br 1470bur dezer KAMERS GEVRAAGD of alleen een Slaapka mer voor jong gehuw de menschen zaken buitenshuis hebbende onverschillig welke omgeving Utrecht Br met opgave van condi ' ties 1477 bur dezer TE KOOP een gegoten Kacheltje wegens plaatsgebrek Adriaanstraat 19 WIE HELPT een nette weduwnaar aan een Benedenhuis Bovenh oE gedeelte Huis Br 1927 bur dezer Voor 1 oF 15 Dec wordt gevraagd dege - ¦ lijke R K MEID HUISHOUDSTER in gezin met kinderen Waarbij hulp aanwe zig Vereischten goed koken en helder wer ken Br met opgave van getuigen ond no 1856 bur dezes In een broodbakke rij kunnen voor de morgenuren nette LOOPBRS geplaatst worden Br 1918 bur dezer FRANSCfl Eerst beginnende - vraagt Les in de Fran scbe taal tegen billij ke conditiën Br 1919 bur dezer " ENGLISH ¦ English conversation and grammar lessons bij American Reaso nable condition Let ters English Br 1865 bur dezes TER OVERNAME gevraagd eeh Dames regenmantel flinke maat moet nog in zeer goede staat zijn Br 1927 bur dezer NET MEISJE gevraagd voor licht huiswerk in klein ge zin 14 a 16 jaar voor heele oF halve dagen Aanmelden van 6 fot 8 uur Havikstraat 15 Een degelijk KOSTHUIS gezocht door een net petteoon liefst geen beroepskosthuis het liefst omtrek Trans vaal of Straatweg Br met prijsopgaaf 1976 bur dezer MÜLLNER Net oppassend jong mensch biedt zich - aan V g g V Br 1727 biu ' dezer ZIT-SLAAPKAMER ge\'raagd zonder of met pension Br 1840 bur dezer TE KOOP bijna nieuw Heeren Rijwiel voor dc'V spot prijs van f 90 Van Oiemeustnaat no 1 

Kranten

Ga naar