Utrechts Nieuwsblad vrijdag 14 juni 1918

§ 2Se JaargSKgi 9i8 » Uitgave JOH DE LIEFDE Bureau DftiFT 23 Utrecht it»t 37 jor weet 1 OJ.5 n me.tind »» * 0,70 „ S maanden - • * 2 — - Fr p Post p maand i OSÜ - „ „ p.8 „ 1 2.25 Fr.p.p.bult.p.3m f5 — PHU8 OER * DVEHIEK1I £» bU vogriilUoMIngt ¦ Tni 1-6 " 8 d1 f 0,80 ' ~ tlEIIIE habdeleadvertewtiEh '- EUWE AnvEBTaiiiÊ » VrtugM ¦ i ¦ c -- vi u ¦ [ samen zi er eer " eed - cp'-'-.dim --' voor da luvinjj een u in - te vitj - kt-rn van hei kader eveua.s voor ver - De Staal Jieefv der niiekt oe ioece monc'sn on hun nation-do reenten e wi-zen doch dan is onze eifich dat de - ¦ s ¦]'¦ / al ex - opleiding Roed zij Daarom zij oen vol!-a=le,ser gevormd doer de jiMie een eet^te eisOh daar t - ],--,.•¦ 7 r ~' f het nu c'awr.md is qeen tem gelieve vu.ti bJBt pul _ 11,-e.e w„a--:i - re - - s oi.n de vrede win hot land jjan ondergaan umdrat tk jitidicue btóu.i'lcii ¦/:.' mr - i wij.yg - ]")¦¦• e-'.:"d-stine inree-hi ïit-tr van reser - - 1 m - r v - n ' ¦¦¦¦ opk-j.i-ng s voor het Ie - --¦- S Wnrc democratie is ra de weer - Buïgarcia^lai esn v " tien i'titi r-lieti dot het f ui vl -- i ' S'.r •_¦:-' ¦¦ hr en r^t aioposite ii '— [¦;¦ -' re noodig llff l'.L - ' Ii a '¦¦ op ta a - tlll-e-r.li owo ¦ i doord • ' - '--.- le'ie.pjeiegd.eu s ' i ' ea-i-tr ii - -.- 1 weermickt-bel/is - vntH de jaoeohe bwgei | vara < ¦- veel b „ - IJ i ui ] hlifti - ti.i < r.z 1,0-ia e-i ii ¦•--¦-- i wrdu geregeld ee-k " A - ¦ ¦ \ Itl - „-¦ 1 V - 11 1 - en o...hm - -,- n.'i"s hot petiBiwn 760 werden - eree'-tid nat men s;ee.n pamiie - r T ¦ Witigen wrr-i in M - - s-uie OTiait kweeken v/m de sleebtote in 1 i ' M.r.l / ',:^ T '.".[' ü Vader b"snr.-ekt d inleider de "'.-.'- v'rr ¦•.¦,- ¦ -.-" d T "_' daar velo - ¦'-' ¦ ¦ ¦ • - ¦ ¦ h lisatie tot ook da StH-u t -^ hvrp-.'-i hij het zoeken 9it nammer basiaai uit 2 bladen üstnopg 958 Maanonderg 11,14 ïoDopg 3.*0 Zononderg ö,2l Vrijdag • Juni FTannear twee twisten en er ècn toornig wordt is do eerste die zwijgt wijs Stadsnieuws Academisch » berichten Theor Tandheel examen te mej W van der Jlen * mcj J Baay en de heeren J 11 Kramer en F van Danlsich Theor tandheelkundig examen twee de gedeelte de heeren J.C W C Chati nier A Loterijman en niej D H - L Met ingang van 1 Juli ia kmoe.v.idtot conservatie bij het laboratorium voor technische botanie aan de Techni sche H 00 ge schout L - IWit r.tej C.M Voormoleib assistente bij de botanieaan de Rijksuniversiteit alhier ' i erke 1 Juli Met ingang verzoek eervol ontslag mej a M Voorraolen a de botanie aan de Itijksiinivci'sttcit - hier en voor ' t tijdvak van 1 Juh tot o:i met 30 September is als zoodanig be noemd nlej A M Hartsema Eindexamen Cb.r Gymnasium " Bg het eindexamen van het Clir gj'ni nasiura groep lij z'ju geslaagd J J Abbink fapaink a il van Oven a J R Wolïensberger a Met drie e'.mu-.daten wordt het - exa men voortgezet k'én is afgeweken en éénheclt zich onder het cieanien terug getrokken Ver Groentes - en Vruchteu - hen kropsla '• n.liU ' - " ¦ '¦¦- uiers wit la a IS ec-l i ' ¦> Is groen t 10 a IQ bloem 1 1 1 l'a 11 a - per 100 stuks ïi'uiiii - lii.i'ii -' oU aZM per 1000 muien 1 ' ' 2'i a SI doperw ten f ' 9 a " i 150 bio f 100 115 alles per 100 pond a iö per 100 sinks meloenen 1 iifj a 180 per 100 stuks 15 Juni Asperges wit ï £ 0 0 35 bl f 15 a 17 wortels t ' 7 alles per iOlJ bos orootn boonen I ' -- 20 per ÜHiO peulen f ' 50 per 100 K-C - aaiaiappeier ' 211 a < 5 kersen I ' 0 a 15 per 100 pond — c — ZomorSrtit.te rcizi^ersvarkeer Teneinde te voorkomen dat é jfetions aan ' grooto aani-Ien r^ipgori mcet'-n afgeven gewone enkele i*ei ¦&-¦> ar(.e;i vonr dcberaKis en tïv-.'iiT ce-.i m > b:;.u % o retour den » terugroi zallen tijdei stations worden vei-stre ^ uiinjji ' ¦¦ kaarten van l^'i mnd i iI-t retours ¦ i ¦ geldig veer ' ' " ¦ ¦ voo - - iöteri-gr'-.s se ' ' Twee kinderen voer elk waarvan dehalve vrachtprijs vi.-L-:-:iui!digd is kun nen te ruinen van een dubbele reijkaarLgebruik maken ¦ Herstel vnn BraRli^nchlieer ' De alEcmeeno vergadeaing ran de V'ercenigiüg tot ij-ve'-dermy van het herstel van Drankznclitigen zal wordengehouden te dezer stede op Donderdag 27 Juni i - J - „ BesraetSelijfae aiéktea In do weck ran 5 tot en met 11 Juni zijn-ter kennis van den Centralen Gezond neidsraad gebracht voor zoover de ge meen » Utrecht Detroit 1 geval van roodvonk en 13 van diphterife j \ Kijksseram Inrichting 1 Iniaet eindverslag van de Eerste - Ka mer wordt gevraagd of hor niet wensehe ] ïjk is de Rijksseruiainrichting te ver plaatsen naar utrecht nu daar de Vee arts en ijkundige Hoogescliool i » opge richt waar genoemde inrichting lifcer thuis behoort dan te Rotterdam Spreekuur burgemeeste Ds Burgemeester Kil morgen tan stad huize spreekuur houdea van 9 tot 10 Het Vacsntie-iiQclorfeest De ktTid'creiii die gisteren naar Bil *?™ co Va k.eajbeir i;a>."i-i '-- iwiid ülj.eve / oMvm EHa aai tm ut lend bi-'iis \ on de niyal y ï.rda-pprieiiï apa"Pt ¦-'¦' * l.v.'ee eieren en — nog een lijn c gebalt loei ' Door < k heerlijfke bce&chCT ',' d-i '- ' ¦:¦' i ès Goo f Boer " tii a frii u r i -- i:;-iia - ¦ ^.- liMiikl Om I ¦'¦ in-rit werd raar fwnis teun.e^e Icecird en de bei iaaa og aan cteö n pre * gen dog sal i'i.i i i i - i i \ ' ' VaiiMJ ag '¦-- ' v -' i"i ' een amtos aJdae u -' o e ir " 1 _\] en margoo r.ti ilaonöog ^ n..in er ook neg Lsve bet Vacanitöe - kimderfec©f r-e vo\t330od es de ¦ cï-h t 6'ZiTipeii " Glil hu^pnuim btux ¦ a b lél I o " u ' -.'¦ ¦ Voo - -,- - rd de ïoter - v Bente i de w - a - - ring opende " ii „' S.D.P < U:reeht e Stfldjn rj-no t Xn een eei tf!Vl ivoeii'd van p.-opagair het ' voord aan - i-ju lieer L < lc Visser die sprak over het ïu den VUlln genoemde Spr d i-H alk hu e partijen ' ¦ ¦ ' i-:a il rec - ti 4 bezit ¦ de gesleept 1 k:.-l ren dood in - wereM ei bra In iïaar bohalvo ailo d « ¦ tD» t rieela r.'id rgraving hebben /¦- enk d.'n - i ' ¦ v,,i bei r"''.'.l'',vi:e.u knjiot - vooruitgegaan als in de geae-rl -' > -¦ historie niet is gebeurd Ons la nd heelt zija gouden tijdperk' gekend Welnu terwijl het proleta riaat in inaloïlee - e.n geeüte-ijk - ont aardiiii E'.v rl ^:- i & het Xo'l kapitaal LTe-.te.-i-e.u tot beven 8 milliard Daar kan dan nog een eehepje bij nis men de becijfcringswijzer van do heeren kapitalisten kent kien voor beeld de Y.ir.Bi vmo de bekende firma Jii!-::;«b i=leeg ui een v'i-n de o-.uiogs pren van oh ïos 17 millioen Eem der iirnianten ver diende per jaar vorens een orde i / ook van ioa ii-eus f 361)000 leiwij bij had opeege-.v-n f 111,000 Hij jov-ig f-1000 boete en arbeidere van do " Üi-r gasiabriek een - lialf jaar t'.".a.n!:..ii!r=~tra"f voi>r den dieferal van r \ lv'df mud t | ec-nkok-n rïka.-keuen van afkeuring Spr gaat voort in dit tijdperk van iirnioedo e.n ellende is ar.n de wcer niaebt 1000 millioen verknoeid en ver k'onkeki En daarmee is gepa.avd ge gaan een vervolging tegen allei -' wat i'.ieh Spr — zelf niet staande op bef standpunt der persoonlijke dienst wei gering — lespee-teert the kranige ke reh Spr hoopt dac het getal dienst t\va.;er::ai-s nos eens ï.al groeien tot een mas sa-militaire-^laknuj \[ iplan < bflaft Dan bespreekit spr de vervol ging " o ' bï ïe'-i de onelerteekenaars v;in bet dienwi woi gering man;le « Hpr wijst fileehiö op de - martel in een een geest als v Spr wij at op ver - iillende d'inn;:c's op \ V ijnkoop op I ' * lf '¦ I " t m net De kapita - I - '.'..- ¦ - ed '- die maat - ¦' j b-t tegenoveige kk l>ereikon /¦ -'• n en iev.1 ae.in lien geknakt is Xeen liet ¦ zet wordt iirt-?«onde-el gestijfd do iionKtnities worden gi-ootscliei ' harei - spr Maar een ond-rg kiuEsa als de kapit'.l leerseh Ze kan geen revol verzet dulden '/..- ' racbt de dragers der rev gedaehte tt knevelen en aldus den opstaind te bi'e're.ii Spr wijril s'eelils op de'd-.avionslva tie van 11 April jl in den Haag waar Ie politie den boel hopeloos in dca war beeft gestuurd m-H e-abelen gum - ¦ niet het miuiit door de miliiairen zoo ¦'- d.,il b'-t een oogeablik •'¦" V'.nkeld e Kan i i o v^el Lou • '¦¦ vMBer de btus Km zijn ep verklaart op dezo i-jrloe;:ing-.;- ¦ - aaii-iug nog eens dat'hij ' oola:.>g hij esn tong heeft e.il blijven spreken ¦ ei justitie politic leger jio.piia lisme en iinperialisme We bliiv-.-n de '¦ liners i-ju hot kapib.'lisino Spr hoopt dot de i j -- iandes nu eens ^ ulk n oplinnn-n 0:11 vrijuit te leggen « at tv \ tu ons standpunt denken Zo Ir Mien steeds öji onze ve.ig;i.]..:-.ii-.-.ü gezeten me4 een lammen ¦¦ hutgerhj Spr wil nu vol - len rijd -...' Or debat geven alleen zal h.j n i - Eeaea navteee«et>U -\ m dfOüimen als protest arm hét fÜ at;on zullen 7 ijn De beer de Visser constateerde m Kiju repbek nik-reorwt dat weer be waarlieid is gen-orden dat zijn tegen t-ianders altijd e-en lamme torjg heb ben als ze zijn vergaderingen bijwo nen Ook bic - hebben ze v,ee >- „ j -,- gen Verder beantwoordde hij uitvo=ri " den lieer ITelbeissta-1 neg éeiiïv iH iii ten in ziin beitoe ^ nader toelichtend il '- is er wel dé-eeiijl - voer ie - - VV-v m stemb ^ s i,r„,k:n om S D Leis in de hamei - - hiv-r^en \ 1 is heneen al-^ie —" - he f ' - y m Ltn!a -- n ze voor yij p n tliuisbbjven vim 1e stembus Ook hij k iirt ai - lat d-i bom-g^oisie als laatst bumniKi-H d.-.-n - irbeiders als stemvee naar de i-lembws drijft En mede is hij tegenstand-T vau pietepe rteng werk m de K-imer maar Ooi d ¦ kan men de groots ïijnen wel in adit nemen Spr wijst ' sleeht ^ op de BolejewÜD ir ^ <]- Doetna En Pint het met vtvgons het pajlem-tnt-dr stol-vl n m-x-t het triaar rooa 1 -- de ¦-• eioe-.vi„-i liei hebbon aangepakt Daa moeten er komen d rad van - vt -;- detB en Soldaten Me een gloeiende peroratÏP ie-.-n het kapdabsm - tegen de rea-eennff egeu bet Ier -;.- besluit S|>r d-n ¦,;' repliek "' Met een woord van dank sloot de heer v Jieniem te 11 - uur de veig.ade - < le NieuH-e Hollai ¦- S de long i end officier van kolonel SClie Waterlinie uoemd tol dirigei ioiidhotd 1c kla ^ Coct " srnël Weeshti in hel \ V - hri-ïiai Vi ' Bimbamn 1 5par jaard dr E E irogendwfF « i mevi ü Simons van liaalt iverfen her ]» no Bid lot regent terwijl appröbalio werd verleend aan de benoeming tot regent van dn heer Prof Mr D Simoos te utrecht door do afd Utrecht van de Mij tot Kut der Israëlieten in Neder land I)e voorn Iter brengt bij deze lier benoeming van den heer f Spanjaard in herinnering dat genoemde lieer 30 jaar geletien tot regent benoemd werd De rekening - en verantwoording van _ i!'-n over 1017 werd tot een bedrag van f 44,646 7-H & in ontvangst en uit gaaf goedgekeurd Ijtt hot overzicht blijkt dat er een nadeelig saldo is der geivono inkomsten en uitgaven van f 3S71.S8 Ifct aantal regenten werd als voor heen bepaald op zestien Aan regenten werd machtiging ver leend ingevolge art 2i van het Alge meen Reglement tot aanvaarding van ocne schenking waaraan eentge voor waarden zijn verbonden De weïeerw lieer J Tal opperrab bijn te Utrecht werd benoemd lot hono rair td van de commissie - van tocikiit f?A verslag over 1017 werd uitgo brachl pii zal nader worden verspreid Kaashsndel Dinsdagmiddag as wordt in flolel del'Europc een protest-vergadering gehouden in velband niet do genomen regecringsmaatregelen betreffende den kaas handel q Bevriozlnp van vleosch De heer Hoefnagel directeur van het Abattoir alhier deell in De Vee - wi Vleeschhandel mee dal de heer Koop man in Der Haag werktuigkundig in genieur en privaat-docent in de koel techniek aa M iie l h oletechni-olie - Hun school te Delft thans op veivoek van liet onderzoel tot strekking heelt na Ie gaan welke hoeveelheid vjeeach in den komtnilen winter kaai worden ihgevro - Qp het oogeublik kan hel ïnvrimn van vleesch in ons 1 „ l slectds » ¦ kleine - I gebieden « > el in mi ge evportrlaelitf ru:n m in li ' \ net - - veem De abattomi Ie & rasterd»n Baai lem Leiden Den Haag Dofdrechl \ i[ megen Arnhem i ' BeHogtnboseh Ven lo Roermond Siltard Croningcn llaastricht 1/lrech en Alkmaar beschik Openbaar Onderwijs en den.kheo'd-em lec-nt ke.rraen Om ' half il was éa bijermkom^i aifg'eloei pen Met instemming der a i'nwcxi-tooJworrlers uiting r hot rim,g « erf van zijn \ va haoroe en d A.S Woei maafe c-c-.ti ba Het ver-hord toe iiem.y^tv,tiseeiina dier weeru!..out h.eJl giste re-u u vond eet - i ¦ - ¦ - ¦ g c het hotel ¦ ie il -'-.---.' - r optrad de keer ii J3 Der-u.ys olhier wei J;e doel on streven van hei Verbond uiteen zai zetten — Spr vindt het ki g geen a.mt^amo taak thans be 1 i -:- '.' r _' te vragen voor het mfti iairïsme liet is sprekeis do ' t-c-:lichting te ge ven van het doei van het verbond waarvan de gror.dsiag-;u zijn als volgt Het VcrbrDd tot O-euieoratiseenng der weerm aeat - steil zich ten doel eer voor talie - burgers - u miiitoiren - cHe KicÜi met e - na-rolgende grondslagen Het Verbond streeft-naar een ischa phyeieke en militaire ü'hlei-d oer ra.tio en hare kolo i naar het doorveeren van alle ion ties daarvan met bestrij ¦ n i dere poging tot m,lit,airis - d:r • 2c Bet Verboci stuurt aan op demo cra iis -'.--¦ - - tmieht ten op - zeite • ¦ ' behandeling op ' 1 e - D t-.-rech'ting Se lb | ' er -' i spreekt aH dat op - •.' ¦.-.- pi "- ¦' Dg nest amal - ' - ¦ ¦ '- ge _ - an de nadeeJea ke - ¦ e t.loaen u.t een verblijf in het leger of op de vloot zoowei in Ne - d.;..-i.".i ti i de koktn e'o of ten ge vol vu oorlog el oori¦.',¦• 1 lui-p - r'.ijk ais mi - ' it-r - '¦ oud r-i en eo nvaiidltert Spv '¦¦'¦¦ ¦ eo-nis-elie ve.-.-ib ¦ '¦ ¦ Verbond i'i ' - i ¦ T die demo - democra - Bij ^ _ op dat liet gehecie eerbaar moet z ij n men besmr.eu moet bij het Uind Ti -.- nu s ¦.]- ¦-¦ re oo ¦:.- ' d - oi<.v:d:t e ii'oet venier voort - ¦ ada - J - V.c;.,i.p d « - -' \ '¦ -- n dj voort¦-.:ïetu - lie " ie - mce ' eie.ea tot - een e.teise'in-ia - e csdbenrao De - opvoe - - e =° n i.s t.n.ins is voor de jeugo met Feyiüsiosi wasv-.-M.k ' bruid te beminne fy '"'" 1 ' Neen in gohoe Socmbaia scheen niemand het te n -¦ ten hoe somn ijlen sü-ed n on den y < r,.'a-t < r-M-.-sident die in-u 11011 -¦' ' d -' hen ' aan de groote mystifioailï de c ui sprak va-J • ga-en band do on - de schoone bruid wae geesuif b.ji.'i - betoovereii'ie ]- dan 00 Uf zo ook gelukkig wasi ' v Maar Ermie Lief overdrever kind Natuurlijk was ze gelukkig Dwaas dweepstertje Zoo'n vraag te Anna was ttpuwens do eenige die zoo'n vraag deed De trouwpartij ™ zoudjgn prachtig zijn en men hoopte op_een invitatie dus scheen er op gc-lieel SoCrabaia niet een te wezen dio zich herinner de boe nog seen jaar e - leden een joDgefii - ^' l l I ssenslue * en v -¦<'''¦ • a « WEDERZIE1 ANNIE FOOItE Wat mevrouw Laciokmeer dan hetgeen aij die > fl auwiteilen " uoeiudej hot was dathaar doei ter nog t!-.i/.l her ii;._d.-iiii"n droeg haar io-.r b.-t nul-i -] '.- i je '" ge/eiiid ni ii ' ¦ ¦ '' Maar ze wist te wachten l-.n ec--o zes maanden latei - durfde zij h m d.nillon wegnemen immens zij [ egde er een parelsnoer voor ir d pt is Dat parelsnoer was een eng.-giintnld cadeau Het was een huwelij zooals er inïndic liondetd - n gesloten worden doman en " vrouw die zich v-ibinden omdoor elkaar b - ia - '.- niC'ten of ' o 11 i -_¦;¦_- 1 ¦ dl i.d - te verdu ren die man en vrouw badk 1 ^ 1 - iii-vijf of zes malen ontmoet ontmoet in Hij wist v.m haar aan ftie hij naam gurg geven zijn toehoinst ver - trouwen dat -/ o nlec - ¦¦ ai l'--li...:g - ' y.ickï zij wist vau hem -¦- o ' meer dan I genoeg voor een Inditadi lm velijk ' Dat hij chef v.asvuti een il rite handelsbanken op i.bitavia lat hij een prachtig huis bewoonde op Jmi Mon g-iid'-i-i dat hij b,.boorilo to ijcn Meer don g-moig ' Al ivat nen wtn - Gelicel Soeiaba.ia juichte ' Die La eroix's belet-ivlen mi nog eens ploiv,i-_-v aan hun kmdeienl De zoon trouv-dc in rijke ^ ftlrj'itijije en de doehter — u ja ¦:¦ r.id iudoi-ï aitdi eeu beetje d ¦'.:- a.'uyes ' ld — ï.ieiu - als het er op aanitwai.ii deed 7.0 toch tnaar een prachtige party M ieders si -¦ i ten Adrienno ten voor - ld i '- h,:.,r dochters trouv.ens ¦ i ' ¦¦¦•¦¦'- bt n n:ets bever don dat - naar oju geld en een uieiije als jufrouw LaeroiM nu eenmaal niet be c._den de i'ui^end gulden ' s maauds ie Debeei van Wesboudijcke die voor ha:;-lelszakeu - p Soerjhaki vcrtuovmd met het oog op z:ju aanstaande verlo ving - ijn verblijf zoo lang mogelijk g- moest weinige dayeii na het publiek voeden van zijn engagement it-rlrc i:kcn Mevrouw L.icro - rust zijn da trouwdag^as vastgesteld de galant „ on ais bruigom terutrko men Dat de ^ lieven elkaar zoo wei nig ringen kon geen kwaad Adrienue was zoo prikkelbaar in den kiatst-.-u tijd Wereldwijzö todeSeve weten vat baar in een geval als dit te doen siaal wie-rook itlge band dat ' drienne ' 1 werd door < len geurigen d nop die tot ha ar-opsteeg ' dat het eOta morgen bracht een telegram vol teodere groeten olke poet brieven ol ke boot geschonken De toebereideelen tot do huwelijks feesten waren prachtig I Modistes plooiden fluweel en satijn om de ko ninklijke gcstnlte die nieuwe schoon heid ontleendo aan dien tooi;"vrien dinnen omringden bewonderend de 8 ge vierde — en al wat daar auu hoog moed en wereldzm lag verborgen jn dal jonge hart werd wakker geschud en wakker gehouden Do bruigom kwam en met hem kwamen zes kisten uit Parijs de ïr vroo - J ]- i iiieo-iar.d gbnikehlo ieder hield '¦¦ i y.ich of hij alles geloofde mevrouw 3eg haar [ Lacroix pïnlrto onzichtbare tranen jweg Toen men dat rag iku&terdo me u elkaar toe dal bot toch een heel iets was voor een moeder zoo haar dochter af te staan en zelfs daarbij glimlachte men niet HOOFDSTUK XII Geen - twee maanden na Adriennee huwelijk reed Leo op een stikdonke ren avond me tie gen staande het ver seliriltkelijk'aav.vder — want de weet moteeon wae ingevallen met on-gewone i ¦¦¦ tgb ¦¦ t — naar Emboug Malang ijka was hij ele voorgiilerrj i,n - _ L.-Ltl.jii toen hij ido familie verraste met de tijding dat de heet I.aeroij was benoemd geworden tot vice president in het hooggerechtsl te Batavia „ Groote grut " riep mevroi - ¦ Bloem ' t is me nog al geen klei nigheidl Tn ' t hooggerechtshof 1 TV - - milen morgen dadelijk gaan i'ilisiteo ren of zou je ma nu in het geheel niet meer te genaken zijn ' L Wordt vervolgd ] 
K 30 iaar taBSW ü v E en J V \ jaar Qu n X S - bewJIein te W bii Ek ' f 13 vafl hutovre ei _.> u-k ' m '¦ ¦ v -.- vau tleo bur g < msesti e van AchVitTHioveni Bckk v E £•:' Öal 7.2 stecWs In diwi pi.-..H va>n dê > d-air had EC-s-t-aaat en bsikl S had-op de biattvve ï'toc-p ye;taa.7i De iiside eiaitie.ï u t Ac-^ll-voithovtr zeiider echter dad da hekl ifrudie gaiiig wa'ren geweest I b'i'Yeïarcn dit de vrouwcsn met in In '' n Er was in 4 we ibel 0 -' ' 1 - ü oen an ander in aaiiiime.ik.i'tiK en ei.sehi'.e f 10 boei'e '¦ tt bs 10 dagen hechlcniii legm elk d' r iieii;.l,ar.gd?.n Hek hielden - vol onpch.irHdi ^ is zijn Ze zijn niet in d'c gnn ' ge.wessl Ze licbbeii yejLHeêkl om vet wamt d 2 nood wa -= beo 1 Iicog Heling rubber-baridon In den ii-'gelo pe n winter boent een vIj - -...:¦ ¦¦¦ a.j.l.ier te deïe.r ctedo ' her - b rd i | i van zek:i-=a W een k-jr|!oraid ^ an hot vbegkamp die deze öteeds bij hom bracht i'a e'n kiüfe.jjü " De koo - ¦ beau D tot fS,50 '.« e die klsine Hij vei-l end ' benden v wr met v ast vaa f2,50 ba • > > r Pres mi * v Swb'.dei'en - De kleine handen waren oud met waar ' Bekt Ja ¦— _\ Inar de - greoie waren ra-euw - Ja En toch begreep u niets Keen Luitenant Cobbjn heelt nog 3 banden iu oe.-dag gee.oroe.a >!] be-kl Jlij hcifitde b.na.len hc;'kcod Op een vraag van den verdediger mr Meijer verklaart get en ooi de rijks ' e - ¦•'.¦- d b ii'bï bij do in ^ ¦ ¦ ie a b j 1 B lew Mg verleende 1 v r'j "",-\^> ' oht r „ ' den indruk da ü cv -.' -"_:.- K hsd gekooht b Ti Winttering heeft met - ' ii -.." ¦' du banden uit het ma ganijn tve ™ cnötnen en in Januari en i Vbruat « m viertal banden aan be-kl vko'bt Srj won de 1 steeds in uni £ tb >,' t I ' gea 1 d b.-t z^-ir Xjiefstallen Uü de ' veeöbfüte van een cafó is i ' regwjas'geeiBoleB - Eijwieliiafatsa Uït de ga.ng van een 3:,ir,toor tón de van de ' wen sj hol ijk - OiaJegrucUt js een rijwiel ontvreemd ' Ks en de studie der " ¦--¦ -¦' iPoUtienisnws i.iiaeboudea werd een soMaat die verlof was u abt f - gob leven Nog werd gehoord do rijwielhande laar ' De K-Öïf die zes autóbandon van be::l heett - gebeebt De winst - acht hij niet bovenmatig boog zulks naai ten vraag van den vevdtd^ger Hei 0 il acht het brut-aal von be - klaa ' do te a.jee'en de.t liii l.ie'.s van do heitellen bagreep waai W m uni j - m de ¦''¦ - ¦ ' ¦¦' m '.¦ oopen hea ' r'.e e - - oor ¦ / gaaa'">~>r durft '"' opkoapea vcTU'.-ku'reri eat hij naar zijn verrao - „ ^ gen bij to dragen tot een 500de op - v--.v:m > l ' idin:j fier aajiel.avmlf ge^eei-irardi^e ataeds niet alleen ais een 8jj r.er cei'iite ahehten maar ook als ean rjeer hoogste wensohen heelt be - meen * dat dit ' EJjn • e iüdrukvaij o S | ' heeft ' L ' I rengen me Want i e '"-'.' in taente vrijge » tent dat j ¦'.¦ g worden on be=!ooi mei - "¦:¦..,' ' de Imiverei'.-.j ' moge voort - «'' mieigaan iu '" ei niet het minst ten bate holerfcvan dan vootuj^riug der geneeskunde ¦" » '' e ran de ipteiding lanhaariianstaaade em iiw 1 - ' i ¦.' ae-,1 ^' "¦ "-' Luid applaus volgde op spreker's tweenrc ^ •*' ¦ Üp het verloop aar verdere plechtig Iels e 3ieid — o n werd ti.r scheabti le.i ha,.g - ' i •¦¦'' [ • lecroar door 1 ' if 2 irdti ik 1 d - '- mens een cam - 1 van ïoüeg - '¦ er - ' ¦ _ I Imgcn vrienden en vrie,v.:':a-r V O een plaquetto ai goboden — komen ' <- y we morgen terug '." j raak '.' wet ' hrik ' ".- ' rdce - ing lertigdenkcn zijn voorbeeld ial [ 2,15 1 1 vanden gepere-r.ior eerde nas-r een bur ger betrokkirg ¦ v-i -¦ De V D W wewoht boven de par tijen te staan en duartoe samen te werken met ïj J 1 •> domoorabcclie ek - coenten Volk en ov.prhe.d bobben ja ren i'ang het kger K-a achter gv-s-ü-ar leidt t ¦ trad op dB heer Dijker lengello weJÏke bet ver - Ogen partij keDBcbetat aouwd deze spreakheuri doch néteL op tot ean ¦ n politieke partij wele kier Spr bef - & mfeleSdii « Suiting hij ¦ Igt die ooi v - et ' pen - rsf.-b'.-n eer.'/.ijd'.co p;,r:-,Oi;en maar Na repliek'tan den inleider word de vcïpüdvïir.f V!«;t eer woerd van dar.ii gesloten Vrije I-ibsralsn Blijfcc*-..;.advertentie lii or * riiirr.mor van a-der r-nreokl > i-:-ï Tweede Kamer lid de heer E J W Drion - i •= M-van ds.gaYond in he * Geh v K en W S.S Benoemd tot il---rV 1 Juni 1818 de euni ' fcerjaae tenet inga de waamemoa PO van Wbudienher - tot kust ingang van dhef 13 Murray tweed » klasse ju I91S So aspiuw W Sornmoiink Geeu spre-efcuur De wefliouóer voor.Ond ü-wijs oir de Wikte is v^ntiubdend mor gen spreekuur e houden l«i Slad h-uröse Heratolïingaoord Sporr-weg-persoceel Vervolg D - vondrigeij en « e i-esrooJmg wor den goeeiaekeurd Als bes Lu uitdeden w-erdeu herkozen de iicoren i ' il Km Ikn -...- commies S.S alhier M BuytecJiufe sta tioneend X C S te HarderwTjk W P v d üijck et * ¦ ¦'- N D S t « Gennep en C Overt t - " ¦ '¦¦' - fcer S.S te ' I ¦ ' '-'-' i ' c «•< len de h.h feuir S.S te '/ adj 8ta « en J M Aam art Olverd <' n menwe alic '» toe cevoe-ad Inidvcde d::nrr ^- en at:.-V'r-a bijslagen Na roi-dv.Ma'r.werd de vergadei-irg gedoten Het ondo öiantRBboaW tegen dei grond Men - eni \ i - iv i '..¦ deïel "- Spoed g nol en I tend hiMoris '.¦:¦ t ktx i i « jn het oude gei * w tan - ¦ i - Junt ge vcaligd aan d Umi - iaën ] Ie utrecht bij de Viebnig ' Aan na Kr ma A en B Slier ie Am 6tecdem is het atooptiipwert van heL Oudo Uuntgebo ¦¦¦ ¦ - - ¦¦ o Behalve ile Uunl n m g vei « an dere ^ roota pand i ¦ > il v ad wor den gesloopt Alle In i n >' Keude van ' het pand no 18 al met d ^ gelieeie linkeraijdc \ k Urakedbiirgsrcog be - booi'cn tot bel huizen complex dat ge sloopt wordt Zooals begrijpelijk is wordt hierdoor een aanzienliptc nnmii ^ jw'niien men verïekcrde ons van ÜOIW a BÜOÜ vierk SI Op ii.-t vrijg kom n i rrein tal paar bekend maj w rd i c o h £ ¦ ¦ n nw i » post i a il li BI \:.' i l vC ir " '¦ --' meente Utrecht d daaraan ¦ ér i i te behoede ie " - '¦ ' i ' ¦ ' '"' - Wegens de ¦ " ' il i ' "''''' vorbênden aan de mal iriaieo rojin - uins zal naar men - ¦¦¦ ' '¦ Jdc eeftt na den ooriog kunnen « orden aangevangen ir ' '•' ¦¦¦'¦ l ' J "-"" ^ n bouw van hol ui ¦>¦¦¦¦¦ DOïl en telegraaf kantoor Van B id » ¦'¦ 1 - '.' rnamen wij echter dat direct na d « slooping de tuiidamerileii var het Het Oude MuntgcWw dal straks le ' i;en den graad ïal 1 a ta tt toowel rcllfiictis - a's -" '' a ¦ 1 p lij Iiisto riseh.ï batee 0'"i - Het muntg 1 ** eouwcn eerst ¦ ¦"¦ ¦"¦-> ¦ 1 d tfunl ' ¦ In 1(117 werd h ' ' t - I Ti to ra 1 i'edij.'.'.b - i ' i voniii'eii ' i'n i-ii — 1 i ras ook hel «' oon huii via den intiiiinn Mier in h:l Hunl gebouw gevestigd t bleek op den duur te klein te zi'iii ^ oor de zich Bleeds nübreulende mout aiserieldsoonege van 3^01 Op C P - Poftelhariflsr Ter gelegenheid van het bereiken var den 70 iarig i b-;i':.l.;..i iiieid kelen l'roi Dr a A i'ekeihaiiti - hoaglceraar e ' de Rüksrmiverstteit alhier Khu afschol ïpreker vomek'.e e-erlge reken:--cbap u te leggen win tie wijee waarop hij hei onderwijs en fli et onderzoek in de weeï eelieer algemeen e biologie ei expé rimenteetc « ïeotogie in 5e laatste der tig jaren heeft opgerot Vraagt men nu of hij bereikt boeit v-at liij had gehoopt dan kan hij daarop helaas'-geen bevestigend antwoord gaven Hij ïnder ' kg ¦ oig ra gewecai met wetende hoe hij dooi Sfjn ondemtjg andoi's in h riohteti de geweDBolto belangstelling mq kjja iien opv."ckken In & on ander opnoht heeft epreket alle cjeden tot dankbaarheid Telken ja ren beeft hij rol somaiige studenten kunnen vinden die gaarne van de rn n geboden gelegenheid gebruik maakten bijzonder he den 6e bestudeeren an zich op * lle wijze zoowel met de methoden va:i oudermi ' ais i-i?t de vrangsiakl-en die zij aanvatten bctar vertronv/d ia maken Eho deel van hun — ïidaassijii hun dissertaties beweaen dat zg '° t streng [ Wetenschappelijk v.-erk dat hooge etacben stelt aan ' neuvAeurigheid en waa,-heid>:ierde jn staat waren in oflgeablïklten van overmoed heelt spator '¦" i-ons de hoop durven koes hren h S nogl be nullen Delcven dat aan elke Kederlandscho Fniversitcit nhysio - iï*n lij ' 1 hwv ï,a mi hij soi > Y;e.i«.i ' t ii;r > i ' iV ' b'Jcv-'a jiecit - we niet worden vrtvillri li:i--r dai het /> over zal komen ddaraan twijfelt hfj niet Uitvoerig sehe^de spri'^er de be teekenis vaa de w ' e.rsclieer f.RMU mede Spreker heelt getracht in de afge - Deader -- en En voer to K.'tteii en door ook het sehci laiüdig onderzoek d^r weefe-els mesr op dca voorgrorid tv Invagen eea^.^ï ^ ail ta hrr-blc-n Vi'at de cytologie aan gaat heef ' in de laatste jaren fej l"tr fan licrwerdea als priva.-iWiiceni ii ' ejv rvnjs w » van ht'ni willen over D r Dal spreker flaarbn ' tegon den Btroom ¦'.¦ j'iT'iien oiv'ervoad hij oek door ¦ ' odenI/ai daarom h.-lt bij m langdu i'i~e aa;'i/.diag in 18 ' M hut b-.-idoit f,L'nn Tiioii z.'IC t ' ai leerboek voor lir-]eateii te ï'hr;jvi;:i dat ich - ni'ïbntend met va.eLedk'oi ' niet me mikmi-eopijehe ana tomie iiei ig liieudt in tV - hoop daar door daideiijker dan dof ht ' ï.iiO'.;nei vervlior;-!ni!i ' g -^ prok do b-::t'.".>konis der wc.-t^lioe lieht to et r Dondei nam aangegeven richting zal worde n j ïrtgeset aal de toekomst moeten lee - t het S op a Inj - rite da F g-iu In hoever het ^]> re - i e.-d echo Hij ne-:mt af=eiieid zonder hartraer oaicat hij zs'.l L:.t..-r d-tn ieniae è antlers weet üa ' hij r >> Z'jn leeïbjd Ik ' onder wija niet meer b moorlij ae-i kannen voorUistcn iaaa.r niet een gevoel van greate eraeni.:lij!:he;d Öurekor iankt vVrve lr-em het collage van Curatoren niet ii ' tu.init d.-n i crrft;rïi vt.ii dit co!!cg ii!L ii ' Vl ¦¦¦ - V - - ' 1 ajjiïten ten voer d >' "," a I - en 1 - al ¦' ub hem Ie 1 s!otte rfcb'.ie spH tot rich tot da ' a -- -- ' '•' ¦¦¦ reu ïiMibmlet en ' l;,i oml - Olt do Vöx Stadlöaoram ' Mei Annie Hnlder van do ttraal schrijft in „ Vjo ïtudi arui 1 " Prol a 1 ' - a 1 m r Irecdl al Dol atel de ei si van o li n 1 iuv ig i.i blijven 111 ei o '¦ ia liehaaml Dot niet enkelen hnn lïcbl biijvend kunnen doen uitstralen » Prot Pekelharing had één van dezen — de aitverkorenon — moeten zijn i Zijn colleges tol bel laalsi loa zoo helder en klaar als bel velen nooit is '¦ geg vi ii ' ¦ ii ' bondi f ii hoogi ciachca l i J ] "-..,.- a 11 itclurll St tide en 1 waarde r bij o ik bal recht ' 1 A ran zijn ¦¦ rlingi 11 de | mol Ie inse 11 mg Ie \ f ' ene n d - na ril ia - in ] pen L opwekken ' niet levreden to zijn rdal liet maximum van eigen kunr ¦ bereikt is leen van ons zijn leerlingen iel l vergelen de groote overtuiging die ook sprak uil de wïjze waarop prol ' J'e - cdl.gc inuldag -< kelhai ll.-i gaL bez diufiiii ' u:izer iii-ii-ii'.en ia de nh gie Geen grondige kennis van i ' " ingen van hei latends onder he welen rptusme de oouchlbare gebeurli^heden in de bouwstoffen en in de kleins waarneembare onderdec - len trvan Geen - kennis van dit gebeu ren zooder biatotogisch gepaard met onilerzosk '' ïlet allcrmeefit ia prot PefcnJhariiig bekend geworden door zijn belangrijke onderzoekingen op physiologisth che-raisch gebied Alindoc hekend is mis schien ook onder zijn eigen leerlingen boa ijn opvatting "" W '' c histologie en haar beleekcnis iopats dezo in zijn Voordrachten over WeeiseUeer " ia vastgelegd in buiteulandsche hooge jchoien — waar dit leervak in de ano tomie dreigde te gaan — m&t warmt sympathie is begroet lic wet maakt een einde aan zijn loop baan als hoogleer aar Hoge he * hem go gevrn lijn zich noe tal van jaren in tie gezondheid die hi thans weer geniet nan lijn werk te wijde » " ¦ Ier beschik in e ' der A ile II - 2'6 jaar J!l jaar Jabrie.'i.ai - ¦ ii aitle - te Imtlenlaui i diefstal in ver Jiangeboadea Door de polil aangehouden en justitie gesteld P jookoj - en 1 bi 1 iieider beiden wntw die verdacht worden eeniging met braak roo werpen uit die chocola dofebrïek Walden toebelioorende aan iJcn heer Kaaijk c Amersfoort 2eepdlefetal De lieer 1 \ v d rleoivel ' Min straajt 36 veraoeJit aas te niöldon lat iiii miei dn wtirkeli'er is ivo d zeep ItocDt woJ'ke TC=ilolmi wand in hei Votl^ad'hifts Zörtstraai la beslag gaaOHaen Nv ¦ wrj veöKmeii < ¦'¦:¦ voonviad i - I - a a ' Li - r bij ' hierbrou - werij D < K " iie * ter etede vol - geou mil ] L ¦ ¦ ¦'.•¦ e - -¦¦:-'¦ eg geiieel in b as g i on " W*i ¦ ¦ roe regee - bueer e ' -.- 1 i itron - j y dig ito iTV - n i*rm lAstaaii '.'.;-.¦ iw ar ' vfcïioeer volg zal zijn -¦ be Door < le poGtie wordt een onderzoek ngeeteld naar een persoon die aan de 1 * tirdatrisrfien Straji derdt wa loldje - ''¦¦ 1 3 ti A ¦ i -- ii.v e die ret '„ treat ~^ Ke % een man ' a'-n h-'j echter Ir ¦¦,..,' ¦ ievondeia 011 voor reehthebbcn 1 terug ts bekomen itmzenïnaïkty alhier naast de Muziekschool,iêu op Wooiiadag en Zaterdrig van ¦ I uur ' iverbon een lapje stol een bni Ite ei 1 I ' ad upenniug « ' me f a roieriki In ii tram Een cilyhog een boek ' 1 1 ekje rnh handdoek ren paar hand ach en n ei n stukje goud drie paar DOalIvEi K 8 uur Op DOORLOÖI'END SCAt.A EI0b'CQ0P -- 1 % II - S v - ' irlooj ude vi oretelling van af lederen Vrijdag nieuw huiduitebag Beid leidd-e eer zodeJooe lïven De officier vees er op <\ ni hier voer br.'d geen enjrel èüeuua to vinden was 2 E A eisc'lite 2 maandjen gbvangönis etrsf SEUM Nieuwe öraoht Vin 10-a u HÖRTBS BOTANIÓ06 N„.GraeLt lederen werkdag van 9—=12 en vaa 2—5 uur ïorirperatcïir van hot " water Voo der iafcraberi * tecaako dat hij op 1 FAr 1918 te ' e C « w-r - bag ^ u de ju Hoogstraat Xo 4 heef in^broUu lïè klaag De temperatuur van heb water wds hedenochtend 9 uur 17^gr.C tnesetij ghag IMGCZOnDEa ISTUKKEH - üuïten verantwoorde:ijküe-ld dvw Eedactio • b-r W.c ^ B r art Ü stc t£e n r 8g el i r > g mijnheer de Redacteur Beleeld wordt eerügo plaatsruimte ver - 1 I ' ïiicht vtior het navetgende waanwir bij voorbaat mijn dank ¦ neaï.r var x-a por:retje va.n I op be drf - s de oc-r ' ea'.htor ar « en dhd^r ge'tomeu gefegde De nJ.-T..d:eood M.arlit op neim slcmJ t > waAtern Een gedeel ra der bnft s «» r de - no'htie in casing genomeaï vr.i ir de rept echter e-:b!e - wawrete van f3000 — kon Iiij EÏeRi z ggen Ku tlian ^ « i'.gcas d-ï a'.ee.vee - hejhdsiet lenregeling de aiievering wederom in particulier handen ift overgegaan Is aien aldus weer geheel aan de willekeur van den li."n-lela;;r i,v-rrge!cve.-d wat bo rrelt de eoorl en hoeveelheid infaat ¦•' ii -\:= i worden vrienden en kennissen naar wcnach bediend dan per souen die volgens gaande geruchten doer ovei'betaling da voorkeur genieten niübaït tijd ' e Gnaveclharge coved - maakte Spr kon een emikefc vejIWtohiteEdo ornetendiieB ' - jrfceW wad o en bij me:-r;.i -- aart ock ** 1 I 1 "¦' " 1 I f te r.o:.b -" Ttie.r Z E A ree ¦'."- de '-' w.v.r gewa •." "" v ' E "¦' - -'•"' Tan voonaaries ¦ uu VI M«B*t D & " vetd Sfeer me B iivodu Hpge toonr - a -- - - - ¦¦ ¦'¦ 6 ' 1 bij ¦'¦ p " '- tïe r --_- wel - > "¦ - ¦¦-'.,- beiendt^aa-t -' ' ¦- - 7 "" • d.i-1 - ¦¦- ":¦ akt dar.ookr 1 -- H5 -;"--' 1 ioor aijn mak lïöis PW -- - i •'-- oofe de clemen tie via e 1 De Krijer-aad veroordeelde beWeag H » ' io't éen gevtar.geai-Fii-.riiif vaa êè-a De handelaar weet nu eenmaal dat hij aan de oversehiei-.-nden kan leveren wat hij kwijt wil lijn want dezm hebhen slechts Ie accepteeren Vervolgens waar is de waarborg da ie - 11 il gil ' e-.'ib i fm:.:ii im - Hieraan wee-dla '' velj plaa!-en getwij feld en blijkens een bericht ia uw hlad ' do II Juni j.l omtrent ' t verbal if - 1 ren van 1111 read lö handelaren voor ge - ' maakte abuizen " in hoeveelheid zeker niet ï.iyuiUv gro-art Hei is ook 100 gemakkelijk zónder daldit i » Ie conotateeren ronder nameting,fon dit ia naiuorlijk voor particuliereniiilgesloten in iaderen zak ' n zekere hoe'.'erlheid minder te doon en dan maken voor den handelaar ïele kleintjes eenRroole ¦ ' Men gaat zich in den handel legciiwoor dig ïn alles te buten waarom ook in de - 1 daar door ' 1 AsTöaid S^se^tbs ^" We ] worden hiaj 1 contrökefd maar dit doende snaah ¦_¦ I heel de het gros toeh de el e f 8 1 a 1 van hi 1 - vnr -' - a ven de tkan-e volgd i'fio g.iii 1 ] - ib Ldl-'el v vering De zakken hadden 1 Een drietal personen stonden inden snoods ten over rkelijke kosten ói z ]<\ IniTinen vrorden waar uan ¦!" iuiste hoeveel - ' i taande har - ¦• i-il miilen zijn en blijvoii » rfootdc handelingen ge worden is het doel van dit bekt.-ay.-ky/baak TI J v O 1VJ jaar '& ta-heider te Woct<1c'i \ ir d n mnebf van IC op 17 Maart d -¦¦ --!-¦ - - 1 I-Tree g - fmiil g zuil '- Khrijven Kunst c -' - " y^--a-,i;A-^p^eri Esrjri ïiaVOUlt ' t langdurig ziekbed ia te Stj - 1 ' itnl imrkd-'ll II erin ÏOBT ' g,"-..-.i)i \ 0)i - r dik '..' _| i mieu on had v-e daar • -" t ' ' * uns '.' - ten \* beu ' waan il 2 I ¦ d ¦• tarwemeej en 4 haaltje » Hoen & t « b«ri werdien v <:¦- ¦¦'' m * ¦'-- veulffleh tan een en au Ier w d n ¦-.' i-bóud r v V in het geiheeJ voor een f WO Daarop is v Z nog eeae ¦¦¦" H " ' gasc naar ' t p.akth'oie r.m mot i -> ten ¦' A bail n r ' T l '." rwi ' 1 - D.t oor f 90 - e ko 11 - e ecM "- n -[ ' ¦-• ia iar igifto kreeg - n lus ehenbe-ya ^ R tTjwlen beredhb P 2 2i H J v 0 - 32 jaa beiden lc*so arb - dere ¦ a Wowden ei i ' A genie - „ U--II on Mi-irriacsi leeftijo • d fl " kun6lïChilder m beeldhouw Prï e vnr TjltnanaeöÖieifli Vi " et Tor - ¦ i-vato urn I 1 Amstor dara is de prijs an uil - n a dheid Hcife ' ".- '¦ ¦¦' ¦[.¦ -- aak genioeid - r.d -' M ' jaar los ] -..;,.¦ ïlr-.oend ter ] Oaoavoegd aicosieaem genees - ' i:QECtt De kan'.o.'reeb'.-er be Dee - o werd en ] keelt Hendnk S E oud 59 jear te -,-¦ o i£..ïi -'¦ thetb - - - 1 n " -_ M be l - -- Huievr eüenr 11 --¦,- ih'lic verlaardc do w-.y i '¦..¦ L i hebben liali ble > naait wadei 1 1 en mnder eten hui | •- lend van den honger en overdekt met \ vrd sn outfiarde moe-der Wtl i'i-'en hVCü 1 be " 
Weerbericht I Hoogete barometers-tand boven 765 ¦ ia Ziiki-Duiioekhr/.l bakste - 7-17,0 t © I Skagen I VERWACHTING TOT ÏIOlïGEN ¦ r AVOND Matige aan de ku:i tijdeV.jk kraeb - heivolkt woivreehijslij c^nlgo regen weinig verandering in te mr -- rati mr rens zou door ecu geva.cgeH'isf.ka-f zmi ' mt ' hard werken opgei-iehto sank ie ¦ niet iratin en m'jn jonYo iin totonder f7 m:'",ceb"^lit women Het genoot tc'iiiiT k I.U.U coV he/i-óid bet yjaU-oiviali ever bcl;i o > zich te nemen ¦' Uitbreken " - 2 Junius vin half 10 Kantongerecht ' HüiircomiiiisBicvot Do heer A v d \ V had inoh te ' verantwoorden v.ejKns het vei'liougeii lT andeahuur van een perceel na da '¦ Jf.ri]2.alem.-|":;.g / fJlwl/l - i ' ' •:!"¦¦ 0g yan do Hi.ureommi^ie Volgens hej ' ' proces-verbaal zou de huur > n Api'il 1916 van f3,75'op f4 ^ bracht zijn 14,25 Dü^bcklfinijdö out.-'.d du I '-¦ huur was sedert Au ' UU-J al il -" ¦ bekroon ook kon btijHen uit c-n ovcr - f le ->' hnnrboek t>e bewonen van het if i e '¦ ¦-' tin ^ goed -- Siyïuvov.-l v - hun i nood bals - O 1 en de avotsdo "¦ •> •¦ ¦'¦ i w»i "¦-' do - man w-.t ' i ' ¦ irttól ^ in ' 1 2:eJi.;!ii ' ia r Ken ¦¦ ¦ lig i 6 - r '' '¦--- dk '¦ n Pn " kcle ow -'¦¦ " u " ïoor n btw ¦ ¦ ¦ int kocut ' ha i i ridi ¦¦¦¦ ¦ at '' ö in Sept Wmh'u " i ¦ ¦.'.'¦ i ¦ ichap putte kelc maaJ de stad iri^:i 3 T re - in I!U(i I n ' « rlini ¦¦ i '¦:¦ Buit straat on do lai 1 1 ¦ mnal dat 16 ob aunt opgei P \ iei wna "¦ i ¦ n l ''' _ rice woniu r on de '):-.- Kan p ' HetO M ¦„¦ ivan « ' nn I verkUu'ln ter KÏjde gestald litoi wor den omdat 7e niot omkleed is met redenen vsin v.'ütonaclüip Voot ' de imuiYK-rs o ¦• ¦¦:" i " i.C ¦ ¦ de vo.-hooginir oen evenement — - oor do uu nsehe.o is een kvrartje meer < L minder heel wilt — en liet feit is tweemaal over verbondo.ü aan een kekingrijk f - beurt enk wa tersuood en / iokonhuia hechtenis i ' e klaagde ' nui'.iymun mr Furuéo '¦- ¦•¦:;.¦¦:'¦'.¦ d;;i <},_ getuige i lrt:l!.!r v.el degelijk in -;-- redenen v«ti we'ten Oehap een vorklariG * Lee - ae ',.:¦¦ éêa vetklerb mimi d n an en ito vrouw verklaren vanzelf '¦' msliiidond Ze hebben natuurlijk earn en over de zaal gesproken en zijn tol ' n e.melusie • j:.'i rol heelt gepeeld tw-j - Ki;:ii!te r etao Tegen e^.n nnder iuii-jeigfnaar v.vrd elsi'hls i l-i e o 10 dagen hcehle - iiü geê.i^clit Ü:j ] üd C.>1 p--i.;;ndö.-d button de Hi rijn Jout hora jld door het to veel ge - vorderde terug te geven Mr Bink < ¦ y:.::dmmn y;czs erop dat ' t geval t ' s aan onacht - zaaroheïd Te gevolge van een übu - sieve beech king dar Huurcom -" missie leed be zienlijke soiiad Melk me te laag vofifee - halie - lie directeu van de melleinrielit/ng „ Do Landbou \ * ' svati ge [ te gedaan had om ai i de v iw ¦ en van den Keurmgs - dunst L gerao t la komen E;>n lieebieniiwtnif van fi da.gen werd geêiscbt eïen den iueikver!;evi - per Q It L ta De liilt bij wion f <>?<- r.4X -,-.- w-l - ¦ i ai ¦ ¦ d » ¦' daarvan toch reods ¦ n laag < I -' Imlfca had \ er i ¦ -¦."] rklaard i dt v d ksiqksB r « w Oudeugde]ij_ke koffie en Dr v d Laan writlaardc dat lu m '.],:- vi H.i indien niei ontbitterd — wal Iticr »:¦-' te eojistateeren wa — t'uiüi.i kan zijn too - den men&cii Eiéen ö dagen bechtenis Bij d ei lfd i L was wa o aan 8 i --' i -¦¦¦ L - ¦ ' ro ge oal - i ea - ¦ o -< ' ¦¦ L ii ¦' < j ¦ ¦ t-.vno uit - '-" i-i ' ii i ¦ fsi ¦ ' ¦' i.ii de Iioöfd / i k r ¦ ¦ na tr di ' vna stond ie ^ ' ' ¦_ i '• ' ' ' * ¦," ¦¦ wel ¦ - ¦ n ¦'¦'' de ei ' ' ii 2o kwaliteit w as docb aangos^a iuj op ee \ onderzo k door den AmeisEooitschen Keuriiij - dienst rn^jiis ' geJiooixl h.ad dacht hij dut du eaeao wel verk.e;.'hi kou moge'i £ it'cli f 25 boot » of 10 dagen hecht Het Kantongerecht veroordeeidï Vi-jj-.i^g 1 1 Juni wigens Uvt:u-irf:n « teï Le-ii'p'J.tliL.'.ve.f ï van - Ü to IJeelstein tot f 1 b s 1 d h J W van H mwx tot f3 b S U dagen H W « l'hier tot f 5 b e 5 d h J/vaiiJï te Zuilen tot 110 b e 10 dj en Ü J v M J alhier tot f 15 b B 10 d h het rijd-.-n op een - jjwi'il zonder liciüt J G il airier tot f 3 b.^6 3 d ' il iiet ie liti-e^ht wielrijden door de Lijuiii;i,r!i iet yaiddi-üs l i - v i w-n -> l er 5t uur M A b hutotT P F aiih'ier hei > tC'UUee'iit een per^xnn vei-voe - iv n op riiwiel bov'-o i - daarvoor be stemaje aantoi P H en P G T al hier Wt f 2 b e 2 d h het te UtrecJu een b-i-1 vooriijchoii pen L H K en J E do J alhier tot f 2 b s 2d h ' het w Utrecht ivisieron buire-n de kikker J 11 v A L albiiM Wt f2 b s 2 d ih.j het te I.lt-.-'u;-'i " ruïneer m.ikeni A W J ü ü en h S te ÏJ;=el'itein totf3b & 3b3 10 ei heelit het voEAvoIfkcn van nndiUiiiU ru moer J C ajHiici ' lot f 5 boe-Ie jisbs Ö 4 hechi bet vsirkens = kie.h''.e.n in ve:-L tijd V en P J S alhier l&t boute subs 10 d betlil bet Icopen ove-i vnibed'e.ii g'noi ]" ¦ A IC en H W altóer lot f 10 boelo subs 10 d lieciht overtreding de ' VijsL-liüi-ywel - II N en M B t:e Jutr.a-as A K te Ü'l'Cutwka pei te ' f 5 boete subs 5 d hecht ovw-NKvMg dev Tv'.-.khoiv.tp.nwct 1 J de J ülhier lot f 2 boete subs 2d hecht het zonder ve-i-yunnmu ' loepen op een t-pooirweg W O en J C P al lrer tot f2 boete mi>..i ' 2 da.gen hecht het rooken in een niete-ook-eoupé L U T te Hoze tol £ 3 boete subs 8 dagen hechtenis het « tappen in een coupé van een hooeej-ft idvr ^ i dan het pkie.tvi - ¦.'.' v>T - e ¦ ü ü \ e ' s Ornv.:nlia5e l->t E3 bo te sik - 3 dagen hechtend Dronkenschap W A D A P en A E alhier tot f 10 boete sube 10 dagen hechtenis De Interns female toestand leiding Kris kn o-u i.-inj voldoende peiner aarnwezig om aam alle behoef te Ie kunnen voldoen Do w e n s e h e t j 1 h © i d der v r e d e k b e m i d d c ling dooi de Nader 1 regeer mg In verbniH met de jongstleden Za terdag ¦:¦ pub ' eeude verklaring der serei Dr ieoflmjfl Kooien en Tiut e > ¦:- ii ' ¦:¦]- d'j wenïehelijkheid ' -:.- r vr.-i i -' u •"¦"¦' ing stijgt hot aantal der sedert 21 idei door de legergroep wan den Duiteoban Kjoonprina veroverde kanonnen tot 1ÓÖ0 Gedurende de maand Mul verloor de vjjand op de Duiisehe fronten 32 kSbelb&Uone e « 418 vliegtuigen wij verloren er 180 28 kahelballons Gis,ter werdea 28 vijandelijke vlieg tuigen reergtsc holen Uit d e Oei - a i u e PARUS 13 Juni Uff Vofewis een leie^i am uit PelMEburg aan de Minister van Buiteciaadbdie Zaken Uitteraard üieefl dit niei pekki tot ¦ mogeJijk'iieid van het doen van stel - llegeermg op dit punt voortdurend ea ook ' haps diligent is < in volledige be JSOgeteBing voor dit Tiöagötuk beeft _ D o e o o b ei A 86ig * « r Het berioht om.irent het Bpoedfig in voereu cao e-enhekJesigaren «' aareeiiija afens Bötrij-ft bet Hdlbl — met d ^ dawaan toegevoegde readare uiteen zettingen mrnKtecs rootbong te aoe - k •:]¦¦ gd Te K;ei sijn niiMi ' \ u<,\i m do dieii g-cvl^'ni In de straten wordt woedend me geweren ge schK>ten De prwrfnoies PoiiaAva Klierson Jeikaleira'osia.w eai lic ^- el>:ed ~ va,rï Kniiwonog bewndien ziel " in handen cVropsLundeün an De Duiische i ' ê - nerafiealaf heeft Beslolên nog meer troepen naar de Oekraïne te zendon Wel s over dese xa.ak door regee - ringi^mbiena en met induBtrieeiea en an.iore deskundigen beraa.feiangd doek Ion zulk'u eere.t nog.nader aan andere TOöieteKen worden getoetst - ' voordat van eexe-zeer ter zake kundige - zijde waarbij de ediatkkst voowfeel wü beb lijiden zonder dalt de belangen vau on uitvoerbaar controlenlan ddt ieders fraude uKeSuit ziek ' daarbij nu.toma - EeoigB ter y.ake knricSgen die voor af vian het bewuste dj&t:-:but:eont-werp kennis konden nemen verklaufl^n er zich ten zeerste mede in-'ecomea Wat do tijd van v^-tórokkiatj di-r eedheidSsigaren belreüt kan iüerom treat niets vooraf worden bapaald dlaar zutke geheel zal afbangen van - - ïGffloile en goed georgntjiseerd'e ver „ vkgirig eos'Toi-e en d>tniiut e in het gunst gevd zn h:ermede rog v.'--i iDvns te ra een p/üi - m?.ere'er ge moeid zijn geldende bed esing aal worden OsveïÊd nidilag i Een winkclhnis aan de Nieuwe Eoe koebtraHi 69 — GÖbïs insewi » on i i>S(J0 door Aéfi heer A \ Simonis alhier „ iet gemijnd Een luns aan de Minkadc 1 — Ibis ingezet op f 381)1 door den lieer li J.Hol alhier gemijnd op I üo Café „ Hei Heogeland " Oudwijker laan 1 ingwel op I 4.100 door den heer R 11 Bredero alhier opgehouden op ' ï Een huis aan d 0 Dirkje Hariautraat no 4 ingezet op f 1150 door don heer A A Simonie alhier niet gemijnd 5 Idem no G ingezel op I 1100 door den hoor G J Bos alhier niet ge - Mem se-int ons udit Haarlem De minisler van ttinTicnksridschn Zaken heeft aan het gcmeentebe stumr moegödeeJd dtut vroeni'd'elin gen na 1 Mei aldaar gekomen de yemee.mie moeten vert^itcn Vervoervorbod van eieren iN'u.xr wij ViiT-ji'.-nveii aa ' binnen enkê.le d:i;.'e ' -' v ¦ v varbod van cieTcn we-rden u ¦¦ v - r-Liirj J.er wijl de bepaalde ma\imuimpi'ijze;i streng gehandiiaafdj zulten warden C Combinatie percccleii 4 on 5 slaande op I 22o0 niet gemijnd 7 Een huis aan de A B C straal no 38 ingeïet op f 1850 niet gemijnd 8 lien huis aan de Koolalraal no 12 ingezet op f USO door den hoor A Ilil h'n idlner ' niet yemijïid ' '¦> Een huis aan do Groensleog no Sf > ingczal op f 850 door den heer A A Sinwnis alhier niet " goinr.ind S O ' t 0 r ï S S w a n e Eon huis aan do Weïsfraal no 41~ 41bis ' ingeict op f ÖliiO door den hoer A A Simonis gemijnd op f 50 door den hoor 11 Koot Een huis aan de Adriaans rm no O-Dbis ingezet op [- 3800 niot ge - E e öpplog Van hot We 5 kien huis - aan de Adriaanstraal 11—I Ibis ingezet op f 5300 dooi - don ¦ lieer A Verstoog alhier gemijnd op 1 i'Ji door den heer R Koot alhier BHRLIJN H Juni Off I.eger - groep Ruppjethl Ten Zuid-Wescen van l'peren ondernamen de FranBohen hevige aanvallen tegen or.za linies IU6 - Legergroep Duitseho Kroonprins Op'het elagveld ten Z.W van Noyoo bleef de arölltóa-bedrijviigliedd ki-aoh i \ bfj C « iwelk en Méry evenals m het Mal -.-- i-I vlakten Aan weetijden ve.n den straatvó'-g Sei^on Viliieiv-Coutereta drougin wij m het bes:.h Jlet leger nin generaal ¦ v.DoIiiu heeft sed-'-n 27 Mei meer dan j 630 kanonnen buitgemaakt daardoor ' Gombinoüc pore 3 en ' i slaandeop f 7125 gemijnd op I ' 100 door d < heer 1 Edotkoort alhier fon huis aan ih Oollstraat no S Sbu ingetd m [ 8750 door den heerW \ S v i Sterre Eeraijnd op f 30 door don heer A ff II v d ffeidi Laatste Berichten JEepate Kaïaer Men S'.-iii 1 0QS DÜ Den ik " Do EefBto K ¦'¦¦ ¦ efl ' tooi mede bet biliilengewoon mar,ine-cre d'iet en wijziging m aajinmlfllng van do lood apc-ns ice n.wel 1005 Dood govoadw Men me*M on « si Ileoréni'eein De iü-ji-'V II S eeu=tiYi van Sciiarierbrug rifeg - ai de il B S te il • -.' lv x a - "¦ ='¦• ren na liet ba.k pe op hel SpOrtroM aohlerge bleven en lale.r Ooo-ti gevonden SSURSKIEUVrs OMREKENINGSKOERSEN voor vreemde wissels ie Amstadani 14 Juni Londen 9,85 Berlijn 87.831 34,45 1,31 We 4I7e Sta&lsloterii Trekking IS Juin Hoagsta prijzen oer 5e klasse Prife v r.3O00 no 9475 Prijs v f 100 no 13012 26S è,:j2 8SS 1OS0 1105 1831 v31S3ai'0 - üüi oici osüij to 1 " 7Ti ^ srr-i aa-ie I'.iSil 118G0 lo'oOT bJie'J l::.'J75 15ÖV7 15 117 15054 MIETBiS 253 - 158 lü30 1035 1109 1168 120-5 1624 17VD l.s:.7 22IS 2-"i5 2iS 372.1 - 1S71 5373 53J-J ¦[ " ¦¦' ¦ ' -- 721 ' 7701 7830 8Q0U -' - I 1 8210 Ö7ffi 9996 I07S I illtSO 121Ï5 1234 ' li ' - 13110 13297 13200 ta ¦' ¦ S484 14549 1«I ' UiS tfl403 l'J-ili ImOi id - 71 - j 171W ' 17-iOO 17 520 17S1J \ A~->.ïï \' Sm 1X120 IfS'iS tïl'Jie 201.75 2ÜIS5 20110 20710 5e klasje IGe lijst 537S m z 5371 S330 in f 70 in v miC m f 70 li2S7 vu mei f 70 17722 m f 70 Marktbea'ickiten WAG-BN1N6-B2T 12 Juni Ter week markt besteedde men heden voor Drachme varken f 170 a I'M gste vedtoitó i 80 a 120 varkens f 50 a 70 bigben 25 a f-la Doteren eieren geen BARNEVELD 13 Juni Jonge ha nen f 2,75-3,00 tamme eenden f 2,25 2,75 vette ganzen f 8-10 per stuk tamme duiven 12-2,25 per paar CtJhDIuOlir De hoor J Schop alhier is benoemd tot ondei-wijzcr aan een Chr sehuul te IWterdani Burgerde © iajad O e i n wd:13 Ju.n.ï J J vam Bffli nek um en M Ü Huiler \ V F Mal DOnps en J II Kn p=elH'd D P W Stoeker ran II Chi W iu.-e P A v Toor en Ij Sm t A H Smit en S A v I.ui;ie!'cn V Deivdü en C c EU og A Pul m M A W He s M N k - '¦ ' en 1 1 ' ftiepsaa uie J U'.ii ' ütirnmt Uiuü&en all Pb v Ark C 11 - TVnW'i'-en C J v Nes Bevallen 12 Juni G M v Dovemen gek ijyt i ' leden II Jij.n-i El.isa.be.l.h l'r'rffne'kt Maien loomc '^ erfi met J Plas 28 j LambsrUi'S W.oliffen " buLtel 7 ' j Dienstbode ® Emmm Ad»e>teifl"Që>A Dan?f betuig é"ï | Voor dvi vela na Iiartolhko bc wijnen van beiangs'.ol \:\£ bu de - herdenti..g van zijn 40-jailgo j werkkring op 1 Jin.i ordervonde » i brengt Ou dergel eek end * z(jü wel - j geuiïti.döii dank W VA-N DER BLTJ TJtreoht aojft Dankbetuiging Hiermede hotnig ' ondorgotee Hendc haar haneiytierj dank vcor de bewezen tientien lij bot overlijdoa van iiaar Echt genoot S037 Wed H STELTE en Kinderen Utrecht 14 Jani 1918 Croeselaaa no 13 Dienstbode ¦ Meisje uit - Veenendaal wordt verzoekt nog eons aan Ie ko men • lat ion -.- t raat 32 om nader adres op t geven 8048 ¦'.¦'- r -~ ¦-• ¦-.¦¦- ""¦".- "- e M.V TECHNISCH BUREAU 1 | vl SGHADSf & Go.i 1 Oiidkerkhof 3 4 | Ivraagt bekwame ^ B l^SLOEiteiai s s S Park Tivoli Z0N0AG 16 JUNI 1918 ï ui in abotiiièment Aanvang S mkï °„ Leden van Tivoli vrijen toegang ïo^.-i!:™ prijs Voor niet - r Wen uu Stiid;?enfJ0 en ' 11'cen-t beh.veiiig ' inbegrepen 1 Angus tiiB of eerder ge vraagd een flink 8051 KiiuiEüH'WsrkHielsje P.'k van g.g vooraien een voudig kunnende koken Zicii aan te bi.den ' savond.s na ' uur Kei hi g-laan 74 iT % eyran-Kf etn Itlein ge/in Sïl(!n^t!)i..tlo J [ P G kiunieiKio eeovouuio koken eu nelj^s v/rrKOii Tan die geiu'sÉii vniTziïii Zich tu'.n ' nieklen J.'jnsih s ou i"'cjitl = id".iu s onti.s ' u.-sclion ' i'/i ' on ' 6 '/ uur C Dona-jrBstraat 17 7936 gevraagd ^ v 8 — 8,plm 16 j 1 2.B0 p w Aanm i i ai ik © r s bij d^i N.V Kantoorboeken fabriek AbBIN & Co.Utrecht 7848 " mlS E.-itt Aan ona Bureau 23 is verkrijgbaar eouranten^Mtsdruk si ^ S et per EC.CS - ' Mladftï dwi 10 K.a wordt uiet geleverd " i-M8 prara-j - UBS " Vraagt prü'so "^ voo ISaai-'on Voor Barnesall « naianicrs 1 Steeds cleane zendineeM '& M Noorderpost j Ucrectit VOOBSTBAA.T CG Den Haag Wagenstraat l-13a Wdaraclinwltig Wjj Kiju de ecnigo'.ii in Mederlund ivatke garantie geven voor ïjriu wa ren door onze woKeïïjkieiiou vcr.iCÏion aanvoer Op do Ncdorlandaebe Instru menten en ülloutriöoho Appar:i wo Pabrlefe ïtiEA * 1 " Jut phaasclioweg 194 ' kunnen geplaatst worden 7815 bekwame en halfwas Instrumentmakers Aanmelding ' sehrilteiyk of rerioenlijk tussolion Ü en G uur Do riouwü loonregeling wordt op aanvraag toogezondoa rr ~ ^ 3:3 r "- ~:~ 7 ~- '~ 7 ¦ - iJigsteBeiiief ' a evPaagit op een ^ i f'jxpiv.liiiekantuor hierter ^ stede Eigen eantiig ge [¦' - ehreven br no 8Ü"j0 bu ' R dezer mig Eenig TALSMA'S Kor-.ïee thi f;ra ' Jo?-i'.ys - ï.o:-ji:}Ea een aeer lijn en licht Boter * kostje Jwli^janijjes üö in een Ons Ti-aagt Talsma's znivete \ ji'.i5rastolpier » laeï ïiobic Amnadeieu fiereiü Aanbevelend Voorstraat 7 Foüwft BEkkerstr 118420 feloffoon 2377 Xieawste niodeüen i.ij nieiblon-seU iïefor.'iiistot Of.?rhcn!'i3'a!ou sen vanaf f 3,45 Nionwsto modellen'Witte CosiniimroïUen vanaf i 5.25 tot t 11.75 Nog voorei eelige aaubieaingon in Siukg...e,ieren Gemaakte-on Tricot Ondergoederen Sterke Katoenen Diiuio:-koa£i:i vanaf f 1.80 Wollen Koii.-roii aig-sn f:ib:i - Otxcle prijzen ii Gevraagcl voor den tijd van twee maanden een Zich te Tervoegen Riet steeg S bolled adres vaar jiobraltete Piano's en Orgels W J tr ü U33KEH Pretiikhsererifiir il Ulreoht VEUHüaES -- STüMlJEN loriüilcii iaï'.-.'.n ü >.^ o;:sÉe waarde TO 
lïl W ö I M Jtï & M Mitttli Falnöat m te Fma W i SPflöS Jr CDluliq Haemat»;e » ÖÏJISL «;««¦¦ PREPABATEM UTS I O giOOlll 1 AB0S1ATISCHE STAALWIJN 60 cl per llacM DE LIEFilE's Csnir Apotü borstraat 6 kiumüim^:T7^ZiZTJi\X ffl.8ö a contant DI^AS'DIEISJES ¦ Gevraagd voor direct H'crijtioiijL ' ïfjor in - nthliiig bek wil me Keu Kfiiim-'iijiis Wcrk metsjea en voor Alleen ook iiiignie-jsjes " meivolle itosl en voor löJuli bekwame Nood hulp Keu ken meisje,voor ' Utrecht b'aarn,ililthoven Den lf ai i S Kantoor mej Jaen dooi'n Oude Kamp no iObis 7975 U.UK.MiAST 1.EDI KAM ' KOFfERS Geschilderd Pwianl kaetjo f SM glazen Keukcnkssljc ï 5 iSaelil kastje f 2 Spionnen f j koperen Iloedeji Slaa " F 3 ten f - f I 6.50 1,1 r Kof - i 1 i fers f o f 6 Pauleu f S.Ö0 Pianola ha o re f 0 Theelalel r 6-50 IV.ifciifaW F 2 Tuin bonk f 12 Drieliarina Straal 1 J0XGEN ecvfaMfd bij Firma W Oosh nni Aariliiiifi 1 ' f Ti-T fiiir-r lieievr - Plraat 66 SOOS 1 30 cent iiiL'eiii'-oiiileerde / 0ORKAMEH iet alcool te huur iL'L pension uireel te anvaarileii ¦ Vrouwjut ' iiïlraat l/bis A tJüüB In Pharn brick kunnen nette ' i!EiSJES ;;vpla^i'I worden voi lic inpakken van g ii'Nsiiiidd-i'leii Brie o'lii-1 bar dezer ït;llij IE KOOP raajjd een l'oppen en Br mot priis ave 80ia bur ile - HEERBN Onmacht Draomen en verlies van ™ j levenskracht ipoïdig g-eneze-n door >^ Bcbitterend werkenda Ai vanaf f ° 19 *% Ü ^ aansaha VtrRtwiiiTigapillen „ f OM ME1SJE ' gevraagd " leeftijd H lot t0 jaar van half 8 tot 5 uur einde der week gcheelo dagen Ad run ',\' u!Rtraat Ibis S05Ï Zn'-SLAAPIÏAMER Zeer netle Zit-Slaap nier aangeboden v n persoon Adres Mevr Veen 0ud«ar no ' 12 1V bij do Vi -> brug lleiiedtn f 1 49 § j I ï'jt-ijf » i 3.SO M'i „ ö8 NoarSerpóst " Utreclii Vooretraai 98 4msterc!a!n,Ijeïdscliestr 31 PaleUstr 39 WAABSCHüWISG Zia toe dat fiü ^ een nu^i;:i\aaktc mot verdraaide iwra-.fl ontvangt MANOLSKïiSEv Gi ondig Piano-O derriclit aangelj.'irl -' juffrouw wt voor diploma cent de fes E udegracht 306 bij de Smeeb?ug g < ipR}Mnw£fi gi ige ] M hooit voorbanden j;roo'.'j küuie in Gladde - Ze^'el - en faniasie - ringen Gouden en Zilveren 3 - en fJfiorcii l^orlojrcs TE KOOP Invaliedownien Encelseh model zon gebreken pekre f 2.n0 nu voor f 8C Adres Adi-ii.en v - Ostadrlaan ' D * 0 p | Inlioop vsn Gou 1 en Züvcr - Fïima prima NIKKEL M SUGG Aanbevelend met garantie | A N VAN BEEK liAGMEISIl ' Fnnnt Bum ^ wifltncKot Dutroto^.H I ioo ^ cs - ^ a ^ ae waardo - | ilbnwpKpimpliP 2andlnsen boven f tO franco § 1 REUZËW FILTIiEERPOT van f 10.00 flU f4.98 g UlQllïï UlVOiilubliU ^ MELKKAH van f3.00 nu - u r ^ JSUKERPOT van f3.50 nu f 168 || Zout - en Inmsak - I LEPELBEKER va » f 2.30 nu f 0 08 8 potierï hoog en 3THEE3US van f2.50 nu f 1.21 ¦ u ^„ j a j ¦ ^\\ a iKEUEmKiES-vaèfi-OOnu f 0.38 i ïaag model in alle fti maten voorradig dr Jan IV li'-"...l inlsr 1 G VAN REUSEN | v»i InnüBeriAPOT s h » d e Za/iitiH'isg | @ üIssM®sbs SiesEWJB 39 Dtreciit kond van Vrije lierafesi Afdselinü UTRECHT SFRESBST ^ 7 ÏT T I ffiM 5 J lOGifllBL ^ r.'.i^z.'T^isaasEEEasiBHHSSHEaasa Potterstraat 7 Utrecht Weticïe O — " SJfcreeïit 1 Effecten Coupons Wissels Vreemd geld - Rekening Courant Deposito Rente I dag opz 3 pCt 10 dagen 3 '| pGt 1 Spaarboekjes 4 pCt me!didelijkingaandereiüoépCt | Mariaplaat flanwaireg 3 iiE?r > Toegang vpijj Sa ailoop jjclcaeMÏieid tot gertnchtcn wissel inc Het Besttrar der Afd Utrecht W GEAADT VAN ROGGEN Voorzitter N J J VAN RIJN VAN ALKEMADE Vice Voorzitter Mr F C VAN BEUSEKOM Mr D TEN JJOKKElj HUiNiNiv J EVERWIJN | ëifcSstsste &* r©aSfl@tfoffiaik 1 — UTRECHT - I Boüwcredielen Handelscrediéien C m De Bank goett uit 3 u ' 0 Schuidb j [^ koers van 100 % inwisselbaar teu kanti [ ra eürale 2 jaren na de plaatsing fagen < 1 < ' lil ¦„„ -»..»« 1 I.AA -/ „.,» l/lllO Mr Dr J A VAN ' f HIEL Ie Safaris Mnmifsstruat 73 Mr M H DE BOER 2 Secretaris nnUURÜ HOÖIfE Wlllemstraat Uij het Vreeburg Telefoon 17?4 1 NKUUiS W « 9 I U1IUU1UU ]| _ JJTREIJHT — Mar OUDE GRACHT 9 § Bsuwcredielen HamlelscrediGieii Credlsihypollieken i P9 "/ E Gft2flfd Hakborden Hakmessen Sfijppianken Brood messen Messenbakken mm Steenweg 39 > IiIe:iIIii voor Kxnmeu pfed.J.A.Y lïeijsenj DeN.Y N 0 ESTOPPEV & Co's Tabak - en Sigaren fabriek vraagt voor direct bekwame 3041 DEKSORTEERDERS en STRIPPERS OTJDEGRACBT i JACOBIBRUG No 38 < GreTraa«- mouses Kinderjurkeu aküIUA 3 V'OOI * 1 O | maar wel haeft ïi^t ' ïj Tuogens Kiuippnkjs3 S | loiigeusp^lijea f 3.24 g Kinder Mutsjes en Kinder Kapeitjcs vanaf f 0.79 M Atles TOori-adiK sftoiaiiK < Ip voovraml « trekt S|i lia f"V in ^« t Mamifactuur-Magazijn van de JJ ' Wed O ZANUKU1JL I Lpssarkt 23 Steenweg 25,1 Teïef IÖS3 " i " d i i dïi.^T 01,ze 0ll ï ' • ffll ' S"umbieps pr;*^U iqr j hflder glis van 17 nu in a ja 8ïftïei»si!s2asjeB op | prechtvoeijö van 30 ïfl grooia maat van 40 fg ^ La n p e n in ïs a g e r vooi ' s eraad der lamp ï van ö0 Kooianj da ft voorraad sirekt n gnS oï ekc/.!isv.!ic vfiS'i '-.- ijvvi toi*s tot in de fijns ' uitvüonngei!,uuvan nc ï sSam-3©.C3 üog eélit * ¦ Musriüaansehe per 30 | c.M met 2 moffen AQ ] van Ö0 voor **« Oüiiiü -" at ' '¦ ¦ ¦ ¦:.¦ '...'.¦ ¦ ¦¦..¦¦¦ ' ¦¦¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦¦'¦ ¦;¦¦.:¦ ¦¦ ¦¦ ¦ - Dat wil zïggtii wij verkoop " Zaterdag |^ i alle voorradige Goederen voor eigea iako-jp «| s ïoor IV gas per dag verbruikt mij » TMESKOIFÖORTJE sa kost slecMsfl.20 I Groote sor teeriiig Gas ïoxcforen 1 - ea 2-viains galaktenpê'iiaiüSBrii Gasketels Girsyanaen SGhaleo MeMokers eaz enz 1I0OGE PaU/EK / orden door inij ah uij(;ll(;i!!i;iriii(.'laai - lic li'ijd voor km'ji'r loud ut ' ink en icrdcre nelalen voor keldcr n wlilcropruiining cilragen kltx-dtrwi fiiiraiik'ii flesiclien o ongcri'sehlc goc lei-en II A Schut langt Koestraat ' 2 ' het ÜiLI.IJKE PRUiEN betaalt u voor aLIc soorten cci'sle iiwsili taU Scnoeiuverk bii II A Schal Langu Koestraat ^ N.B Koopt heden Jfiar hel alle ilayun duurder word Ook Sctioeneri vorki'iiuLiJ.n ' op de bonnen « 07i Aanbevelend Steenweg 39 Pompadour THEE moeten wij nog i»c dagen op « ach hebt u om ipn te koop achter lu.i'lioliu Japon Huishoud - r > DAMES - h \ il!:l-..;:h \- KLEEMNè Coi-kkoopst en hc - koridst ridiT-B Dani.-iti ' Schorten Oude prijzen dim mlvB kunt geld r " 1 tot r io vooi Umi Col - mille fornuizen van CeWecile fn J.iC'fiicIjasfei neraroklten f 5 i IfariiolMiSlliullis de Hokken w f 10 lot I 30 cu lioo - a<:c voor hclcri " ioor - en Den Hartog Sjirin^n 100—117 ' S0S2 j Oude Gracht 38 | JACOBIEBRDG n K i | ¦ eel nette goedkoop Kleding Adres iwj uc Jots Danisli aat ö:i S0G5 2 kindcron ïi^ns Siroo i-k Kapnl.nialr '!' sen pracht [¦.' t 1 f.a - lamp lïftlf kan mali Tafel fi iril.-jlil-nl -» 2-pers Iinul lyJiksn ' oilmen ¦ Linnciik.vl n'a Tafel s:ri*;7 r olfe v ml ri i 60 TE IlL'Li Aan neljilein g leien ureinie Ie huur een groot dloraih * van alle gemakken t'oorzien oraii ara i \ i.kI i ' 20 p < i GEVRAAGD legen flink loon een dvï Si Hin -!" lm - PLATGOEDSnillK - STER voor oen n [ Iwc dag-^r in da week Kanon - Piraat 11 ' 70öi - ii Alphen van ' s Os ¦ csiiml-lraal I Ibis Si iieuwe Koekoc'i.'ti nar 8074 Een nette jutti met d'JLhler epens TEU 0VEUNA1IE iiiin.^rhocicn wegens « vororiinpleet een st < viji'o ddiiUrroode plu che Can#pc prettig iniidel prijs pi.m 20 gld Schroder v d Koikslraat 13 Te üicn V HAAGT een Boven of heel Huiejo in de prijs var f 2.50 lot f 5 i - ffrft » JÖÏISSO-V mes eenvï-uJine Juf frouw voor flc bxih hooding Wiiïch hui tdoslmis Adres Villi Een nel joiiu f iiien«cli KOEKT ' ir:i rJegolül luislhuia liefsl in ecu klein S e in oinlrck Ain-lerd Slraalweg Br 7013 VERKOOPLOKAAL o Oudegi nhellen au 7920 no 1.15 a ¦ Ie winkel llavarin " Kaïnpwe ^ B069 TE KOOP een mooie Boxer voor elk lannenielijl - 10,1 10 maanden oud lir SOei bnr oVwr H.H llAlllSliatS Sfet 21 Juni een hc kwaam Bediende ge vraagd intern en lioog loon Aanhicdini hïj Jnli.-v d Linde Cnif - fettr de Bilt 7962 GEVllAACli iiell > II,i^ft,eiiM h"de nie br-nedrn d 20 jaar P R o G fi loon f 5.nO ner week n?s vrii ffieer Een Sciioenmak GEVRAAGD Lijnmarkt 50 el Br 806 * bur net Dameisie r TE DüüK gcincuh / it-5 iai)!(a mor minier perisimi - enli-nm der slnd lïl ' 7n:;:i bnr dezer iet heoV-lr-n d - 1 f t.Sn pp ' H Br SOTjJ.ut Aewr GEVftA"ARI > I r-em 7if - e „ Slaat n>"r mol of met " n o!' vrui keuken Br POTtlGBAFIR Pn.-'ulie „ ri,i a Ra rid Pinion 9'liü 12 en - nntru - voor Wr hü liikeii nl'tjs Ie koop per Kiivildv.ars-.'e.int ¦ 7957 
UTREGHTSGH Tweede Blad Binnenland O it tfe S San is co 11 Juni 1918 IgLUIg V Bij Kon beslui Juni ' BUS aan mr dr UW C Berde wijk op ïijn verzoek eervol ontslag \ cr leend al.s hooglceraai aan de Landbouw hongrfehuol ie vVaguiiinguu 10 met'ingang van den datum waar op hij Kijii belrjkking-zal aanvaarden benoemd lol ambtenaar van admiiii.-.lra He aao de Laniliiouwsiliuol te Wageiuii gen J Boteneer e Amsterdam 3&S > Troelstra naar Londen en Partje m ï ' J Troelstra beeft zijn verkie - 7.1 DpïH'lS 111 llei iÜiUïlWll ik > UïlJi 01V - der'bn.-kei en s ie ' s üraiciihags tei uj<-gckcci'd om zoo mogelijk zijn vertrek naar Londen en Parijs lo regelen De Kamer verkiezingen Die „ Staatscourant " Ran gisteravond bevat de oliieirjele opgaven van hel cen traal stembureau van de ui do verschil lende kieskringen mi.".'leverde lieten met de namen der Candida ten voor do D.S verkiezingen voor do'iweede Kamer en de volgorde waarin die lijsten in de verschillende kieskringen zijn ^ mlaalst Qroningcn drooggelegd Prov Staten dor provincie Gronin - gen ' inillie - do kasten meer den zullen bedragen Geregeld hep,-i »> winters do lan derijen in " et Z en N deal der pro vincie onder water Om een einde uii deze overs t-reoi nu i.;oii " te tukken z.al nu een eleetri-=eh genu-ial zoo groeit en isoo omvangrijk als du tot nog toe niet bestaat g..'-'?uv.-a norku op èen uur jifetand van Zoutkamp Dit gemaal z-ul liet water oppompen en brengen in een h-om van 10O HA gedurende den tijd dat de zootluiwu ie Zoutkamp gÊslcjten aijn jïïr Verkoutsron en do Grondwet Volgens liet volslag - in de Vtov Koord Bol kind se.he Courant kou mr H Verkou beren in een vorkkïings speec-h to Durgeidiim over lie * alge meen loeeiechi geaegd nebben Ik vind h r ¦ t"V ' i iuinnigbeïd nu in do.-e tijdsomstandigheden de Gron.dwet te her.U'-.n om • lOO/.'OO a 500,000 laadloop^rs en bel - li-irv nunr de stembus Ie brengen Daardoor kravJt soms do matht in verkeerde li mden En op een vraag ejin het hoofd dor ehi isteli.'li -' K'-h^r - Ii..,e de ii J dmi..',!ti < lundbw _ i e ' bc V-bci'.i '' bedeeld „ Het is de a.g vierde stand dat is een ziek element sraoals men in ss - VMieei'i "^ u en gekki-tibui/on vi);di Dat mos in r - ti e..-rsl - z.id lijk verbete ren opheft ' i ea aodefa ' u het bïefl - \ i „ De Nederlander " het Chr 33isi blad vne.rv.in d • be?r Verkou teren xvM tnedehoofdn 1 etem ' is sehrijft ii der het opschrift „ Ongelooü^k ' trent d-szo kwestie „ Wij achten deze zaak Keer et Dé hier gegeven beschouwing ow brc:dJn« h '¦" mvV.ve-V ' v-r ¦ ' -•.-•'• -- - t kotitereti jii-i v ver ¦:¦:¦ f i — ZOO vol komen in ¦ ' - u-i ¦ ¦¦ iiet c'iriptêhjl h i ster-i se h houding '\< ¦ ' iikdi'i-toi-i eiie linmprlMen ¦>¦'¦ ].-< - IT e-t > Givipdivot^ hetzieniöK nvi ~- nomen d»t het eigen lijk omiirij 1 i '- moet wotden gracht dat een der on.odid.i.ten van de.Unie Kich op aoodanige wijze zon ultspro - \ Vij twijfelen d.rin ook niet of <] e heer Vrrk on teren stal oo sno-di - c n 700 beelH-mo-eüjI in ons liled T anl - nen verklaren dat hij nieU hcefr geze S d va,ii hrit.^een in boven bedoeld verslag voorkomt " Prov Staten van Gelderland Tot lid der Prov Staten vnn Gel - derla.nd voni - liet d - i:'.-t F.l-slt - \ ie I-I.A Pauwen is bij enkel - emdidaat stelling gekezen K A M ridder de van der Sehiieren te Bommel R.K Uit Indië Hit Batavia wordt - geseind dat de beg.vifcim van pxAvor Droogrüdkio ^ dar Sutdarzea Heit weteóntwsrp tot aMn-':ii ^ efl < lrooi;ii).akir' ¦ ' / - " „ de Eerste Kamer Tender hoofdoiijloe stemming nanger.?men De inspecteur - general van den Wateret-aat H Wori-man ra ] bent-eir-d worden tot d i reet mr - genera al der Zui r.l erz ee a roog m aki n g Zendeling Srnyt + Uit Batavia wordt geseind De zendeling Kmyfc is te Modjohcrto ovcïleiïen Bedoeld is waavi-eliijnlijk de ' beken - de zendeling-loei ar en gclee.ido dr Alb C Kruyt een dor vreedzame en -::- r vei'd.:ei t.Uijke pioniers van Mid - den-C op bet - tan ipi - Imi \ ' - i |.,;„- en geheel bel.iiiglooze Uit dat ooderaoek ia mij dan ook ge bleken dal de negen penCHa hierin bedoeld werkelijk bij iiuri aankomst te EKen zijn teruggezonden doch wat Door dé firma Krupp te Essen Duitschlaud voor wie die personen wa ren aangenomen was een order gege - ven na 13 Mei j.l geen losse arbei ders meer aan te nemen doch daar voor ben alle henoodigde bescheiden voor het vertrek ' naar lissen reeds voor dien datum tot klaarmaken in behandeling vva ren omreden zij voor dien datum reeds aangenomen waren werden zij op 29 Mei op transport ' gesteld naar rissen e.i tol dat doel begeleid door den heer A Bouwmeester uit Arnhem en door den heer v d GeLendt uit UtaccUt tot Z ave naar Daar beiden in ieder ander geval me de reizen naar Elten doch thans door omstandigheden niet verder mede kon den gaan gaf v d Griendt de passen en ai.d'Te stui-.ken over aan een persoon beiders doorgelaten en onder geleide verder overgebracht doch de losse ar beiders door een van hot personeel van Krupp belast met het overnemen en verder geleiden der transporten te'rug ge'-onden blijkbaar niet bekend met het feit dat deze mensehen reeds voor 13 ¦ In deze lean dus geen schuld aange wreven worden aan het adre3 van ge noemd bureau Vervolgens is door mrj voor die men Echen een schadeloosstelling gevraagd en wel een door hen zelf bepaald Ijedrag mm groot f 10 - Teneinde dat verzoek tot een goed einde te brengen heb ik uu hot onder houd met van der - Griendt waarbij de belanghebbenden tegenwoordig waren over do kvvostie gesproken niet den lieer Bouwmeester wonende Velperffeg 106a Arnhem die mij nadat ik hem de ge hc-'I-e toedracht der zaak had uiteen ge ze ' d'rect het recht der vordering schadeloosstelling toesegdc doch aan gezien hij niet bevoegd was tot uit betaling zou hij zich oogcnblikkclijk wenden lot do directie der arbeiders cen trale te Emmerik ten einde deso kwestie opgelost lc krijgen Üp Dinsdag 4 Juni j.l mocht ik het genoegen smaken persoonlijk deze Kaak met genoemde directie te bespreken met het resultaat dat aan de gehuwden I 7.SD en de ongehuwden f - 1 zouden worden uitgekeerd hetgeen door be - - n'g:,eM ' oden gretjg werd aanvaard zonder cenig prnt-'st doch onder de l.epahng dat qj £ tetl dnu ook per eer ete ge e nhekl beschikbaar zouden stel len wat direct werd aanvaard Twee personen bleven echter achter Behalve dat zij deze uilkeering kre gen t ' k-iiile de heer li o uu-meest er als zijnde de hoofd vertegen w ooriliger de arbeiders centrale te Keulen een verklaring dit alle risico verder vooi zvjn rekening kwam en zij W oen " dn ü Juni zouden afreizen en geplaatst worden n:et bij Krupp lc Essen iocn bij een firma ie Crefeld hetgeen oak heeft plaats gehad De schriftelijke verklaring omtrent uitbeteKng iltr vwgoediag alfiiaede ' _ van vus'Jiei'l mi afreizen en pl-at tevens bet bewijs dat do uilkeei'in bebh n kiatsgehad voor hut ver ' zjjn voor ieder ter inzage gedeponeerd aan het cspedi tie-bureau Agnietenstraat 13 alhier Uit een en andei blijkt dus ten slotte dat hier geen mooie voorspiegel mgen hadden plaat gehad welke ten slotte niet v.erd n '^ gevoerd nog minder dat hier mensche ' 1 v orden liet tcrugi ' ¦ rs be - mstta ó:t maal ' ratieye iout hetgeen ook srel Of uinlerc plaat sen voorkomt met •.¦ rustiger gevolgen U mijnheer de Eed acteur dankend voor de verleende plaatsruimte verblijf ik u hoogachtend £ L A BOS Egel.1 u tier straat 3S Utrecht C&mengd - Efóieuws Uijwicld i'i Pu politie te Al witióiew ren waren in hel beïit 1 loopors \ ooi ' de uiloelei Staking g e èind.igd De sta ing van steenzetters en grondwerkers t Leiden in dienst van den heer Van 11 de stakers ik morgen het werk il 1 Val floiM is i'=iïiüii ] aJiigi bchtt iUcibotva van I liij gal op Ie ijn l veiisvurii-kenng uiaalsi hoven iQ gestolen Eén is uis teruggevonden er waarschiiulijl cenigc pakken gloed Vijf geslachte ka veren weiden in beslag genomen - ha ndal i n g o 11 d Bij bak ken ll -' - V ' d IVOM • k-'.'.,Vr.i!rl Ir \ 1 | ¦¦ -¦¦ '.- Diaa 1 dn ru e » bete oplceopi 1 -" i.ui goud - n lientj s / tlinj btelden die voöi e & ij nljc I 17 betaat don üirecl daarop lieten lleerenvconschc opkuo|*ers bekend maken dat ze steeds 10 et meer betaalden dan de vreemde lingen ww dat dezen geen zakon maak - on.orgel met chocolade rfteendereu Geld hoeft de politic draaiorgel in beslag genomen rin IÖOU etuks kvvatta bloken bs Hetvliegongovalte Soes terberg Luit van Wulfften Poltoo,die onlangs bij hert - vliegongeval te terberg vrij ernstig aan bet been 1 gekwetst is tlmns ter verdereziag uit bot reldbospliaai op liet I ' n Haag vervoerd Zijn toeefend is bevr-dige-nd Gesnap tl tiisteruacbJt trof de po litie te Rotterdam in een tramhuisje aan do loopjongens J 1 ' en J ter \\\ uit Den'Haag ^ i ] waren er per fiets van door gegaan met f 100 welk geld troon J D in den Haag heeft gesto len In hun bazHt was nog 197 Het voornemen van do jongens was om oen uitstapje naar Amsterdam ie Xo t>or iaakt zich te Maassluis onge rust over het uitblijven van den zeil logger MA 170 schipper W Pole die 3 | week geleden naar zee ie vertrokken met voor G weken proviand aan boord De bemanning telde 1-1 koppen Ben oplichter De bakkers Knee.ut L 0 Ji de 1 is op e-en poli \ ^' i;ii-t:iu t " Hf-ift-ïduin in be-.'.viruia geateld tb verdaobt de Twenteche Bank op de Noordblaak aldaar voor f4330 en de Ineaasobank op de Len vehaveii voor f5221 te hebben opne licht De oplichter heeft gebruik ge mankt-van kwitanties geteekend 1110 Smokkelen een inwoner van Simpelveld zekere S handelaar in groenten en an-i-d appelen roede gerui - seliijn Ten hum van S werd een in epeetJt gehouden een niassa artike len m bsten b rven en zakken - "- 1 - ¦ - verboden ie wer den in bes - g ¦¦ men Men seliat dat het benaderdo een waarde heeft ran overdo 10,000 gulden Doodgescbot < soldaat die bij Vaals over de grens iraeif ïe te komen werd door de Dur fflhc gKnswaclit doodgeschoten k-n 1'V.iu " D oe okbela * k o ' i '-_- Hieuw-Seheemda Gr is mej 3 K in een regenbak gevallen en verdronken D'e vleeschnood Ecnige agen ten en een burger hebben te Amster - iK-eauii-i-'i ' - i - Ond ¦¦¦ Hoecsbre tt werd een bak I * - ¦ ¦ ¦ ' ¦ u len waarin ver ¦ ¦_ c*A*-ï k ' L iiveod voor onge veer UTJ 10 gulden aan manufBoturen lagen K-sn en ar.der iverd in bcs=hig elioBden die bij 1 - i rsoopen ent 1 politie rag na - -¦ 1 luchl ^-'.- i-.'-'i'Ti BÏjn tende doeh Sivj werd i' iu g grepen Onder - Ie veel gas verbr inkt We gens bc/t ovei^ohrijden ven het inaxi mwi cMsverbruik zijn door < le ga» tlabriel te Haarlem 134 verbruikers afgesneden Men relletje Donderdag zij bij den - ehv i-k „ te Rotterdam on geregeldheden voorgevallen doordat aekere A C e d L de orde ver stoorde herha iid | fc 0 1 1 ' h hek klom en weigei-de aich te verwi'der L - n i'o-en hij g - arr si vrd werd ivtivl met steencn geworpen en een iiutpee t i ' aan d - n enkel gewond ' s Avonds O " - innen do relletjes opnieuw doordat een ' roep jongen van do af 1 / j iii ^ planken afbraken en op de Bei-eden pohtioen agenten maakten van do sabel gebruik - waarbij do lö jai'ig J 1 ' de Q verwond werd Bfilli ' Zat ¦ lagavond -' de bosclij - s teg r:i ' id at reed <\ idea ' aehteiaan IV reeds op den sten toen de - ander in het boschje van zijn rijwiel afsta pte om een hakje uit hei wiel te verwijderen Hij werd plotse ling aaofiovausn cm og ' t gezicht ge stegen > ii'n makker die op zijn hulp gei*')-i ' i-.!>v u-i / - zlin vriend met een gemaskerd man in gevecht De gemaskerde poogde nu den tweeden jongen te vangen in het bouw dat hij had hetgeen mislukte De vrien viüft namen de vlueht en de gemnskvi de man wist te oritkomen op een der rijwielen Dit rijwiel heeft men later gevonden den gehoimzinnigen aan rander echter niet Men vraagt zich af of men hier te doen heeft " met den dader van den moord op mejuffrouw Jansen Gezonken De Durgerdananei vis schcr P Zoutendijk was gi I ddda bijden vuurtoren Van hot 1 test chii I a toen zijn schuit IL D 12 aangevaren werd door een gesicepten zandbak Het vaartuig zonk terstond doch de vis scher wist zich gelukkig op den hak te redden Zijn schuit is later 3oot de sleep boot naar de haven getrokken Jan Olieslagers De „ Antwerp sche Duivel '' zooals Jan Olieslagers do ook in ons land bekende Belgische vliegenier genoemd wordt is door der President der Fransene republiek be noemd tot ridder ui het Legioen van Eer De intern&tionale toestand Debesohieting.van de „ Hel e ii a " Over h-et torpedeeipen van den iog - jer Helena " liebben dfe te IJnni - merk of baar na - - t doeh - 1 geüjH tegen Ie houden De amdc o moesten onderwji ii'Ci water provieaid vore eente d-'e-e-n had den De Jvalniena " koers-la nnar Bog - ^ ei'ft ia-D.'i Xoord waar ï.ij de Sv'lvi - ijivii^ci-ii^en en de - lijken overgaf V üiidua.i ' ken de ÈChipper Be Ruyter ' io.or iiiiddc I..1 - d.ia'.'H.f.'-ji-jze telegra fie zijn reeciei'ij in kennis steLlen van hei ongeval Zöoais bekend kreeg de sleepboot „ Wille Zee " va-n on-ze re^ree-nmg or dor de scliipbieufc üogon en de eveikdienci van het vu;;r;,-ii:p af te halen en naar IJtiui -:-' i ¦¦ ¦ -' t Gered ijn scbipp^r miï'.o-ii iie l^uv Ier uil Roïte«la«i de malirozeai Si mon de bloeien Sybrand de Koning ir H '"" ¦ mi KI tas K'.uwerioord e Dora lis Lacgbi -¦ uöt IJmui den en Arie den Uutk u-'t Sdievöodn ge-n Sa -.- I ' te l,ki,u.;d;en werd •"'- "'- ¦-" "' - aufoirileüen een eerste verin r afgenomen De slemming S hel dorp is zeer - geprikkeld vW hotel Nmniniw Eén " vvaur de ntbiaediag aange brachte Duilsche v'iiegere zijn ge - i ' vcsl scliooi-de een gron-te me - OOI /'"' O '- i -'::'.' inn.-le'end op te tre - den O ïikkig Meek dut m;o noodiig ie EïJTt Voii oer van varkens g e i ten en bokken Het Br renu voor mede-d ¦" e hngen in - ï-ake de ¦-.:- h.,:v..,m V v t t-t er met het vervwrverbod vao g ' en < n boldioe da aan - ¦ ¦...- - op da ' ie bijkantoren van ' t ow roet 7ea en l'-aaiden of te geven v-.rvoei-iiewuzen if-.a bepaal - i.i:fi.3U moeden voldoen ülreng de har.d behoort te <;-.- i ui d'itums moeten ter u - D.j ' _' n ¦& hetge - n;i e - Jv - - Mi's O'lgelo-g ' j.;.-n duur - --- c ét nauw - va:T-,e - r - veer wordt a Zoo^ooT varkens bijv - -' ¦_¦ -.- '" " G i-^-.r.d '.- bt - e - - e en en bok - Ook moeten de nomen van den le rasancser en den or tv:in;-:r der dieren w " J - '.¦- -.-.;¦ oe * wordt eengewaagvi - ee.ev we.r-ie -.- rmeUOp iedere nsarÜ inde provincie zal _ l ',-;-.- ir '¦ ¦ - ïï - _• persoon ¦'¦:;--¦¦ af ie ge - ¦ ¦ j - eownmwBaea kun - -.;-' richten Er - ii b'.-':..-r.d gj miÉ1 wotdeB op welke - - - ¦;,--¦- i ¦¦ -.- "' jks ver - ¦ j ¦ ¦ \ t In die - --."'-¦.-- sar bet _"- - u',k mede - -.- dot headers ' an defcbeeren daarmee va.u plaeds tot plaats rond gaon k'i - i « e van die - i v ¦ « or.'ei-inei-.bepahugen -,'.¦"¦¦" i to ee epflat Voer M ' / on T.ü KG levend _«.¦ - - L ¦ V.eht-varkc-'jis zullen geen vervo w ewrjaan worden ¦ ver - - - ¦ mmeer het betreft ¦ ¦.:¦ - B I urt C voor Vee \'.;-:- r ¦.- •¦¦ lanltte rubriek - ir gitóis bo-'.vri en afgegeven Voer het slacb.te.n van geiten wordt i d '-..-' jik.j vii-rvc-irverietinning niet ',¦ taakt mi he veiïtrijken van den geïdiig - r moeten do vc-voerbèwij/eo '- n r..-:ggezoL!jde-u -!:% rr--.r-roor Vee'en Paar ¦ l:i \ Èon n-nn,;g:Mehs 19 te ' s Gra - vei'kaee oi ' a-i - het provinciaal bij - hetwelk het be-wijs keeiii afg < de I1JU Hof v a ar geul ar «- ij vernemen lieeft de heer Do i z:ei met de v eigende vragen tot ¦ ij-n-^t -- va n LatvEboit-w Kijvêr - - ¦¦ Saiidd aewend - en t-ijd zijn versc-h - '"' ¦ e fe-jiepeu veroüge c ia os - ''¦•¦ wr.s te betreuren est ien gevoi.e - vmn het ioojK-n iepen op - i - r -.- die zich in de ¦ e ¦ ondea Daardoor is -.- aobsde Wroorsaekl en zijn ver - Ij j - - hoeve cd i-e ¦'¦ ie » s k--!ij lvec'uo -- rii -' i _ -.- j ereevaÜe.r - is « -- r '.-"¦ i - rminet toe - '¦ - -."- mate si l -...* -"...-_- zijn van de ':,.- en v-^kvemchaf - De Dt de t D h n de lic gen tsojbla ad • '<¦• ¦' i:-.i-- 7 j\i-.\!t5 die - Berlijn waren te de hun ' i:-;L-'.ietiefi n-eer in de reside n - Hm ¦- lm T ïüden de Duilsche 
UTRE8HTSGH HIEUWSBUISl — Vl4}tfag M êmï ISïS ~ Tweede BiasB ajjgova-ardigdon vm o-lj Xcderkiidscho v.i 1 do ' lvJ.od.,kL ' r-i « CU VOL-.d gO opglive verlangen van al.e act-i-kolén die voor uitvoer in aanmerking komen Zoodra deze opgave is ove-r.ge'ogd zUiio-li tl ' b<.ï.piv-!::i -.'.-¦ '¦ ^ ir.-aon o'.er do prij^ri'vp-:im ^ van de sUen-kolou eu visc bquaestio Onder do artikelen — aid'ue m<-!.!t de Tel — dio Kaai - Duiische opvat ting voor uitvoer in aanmerking ko men worden gonoo-uid eaoëioe melk poeder ge condemn orde nieJüt en hui den " ffiflaaUons voor boter De Vcrcenisiug van iiooperaticve Keu kens in i\eJer!;iii L l heeli aan dim Direc teur van hel Krj - kantoor voor yieesch on vetten op telegrafische aanvrage het volgende antwoord miei r-aar Q d.d - U-ie 12 Jani hihleinie „ Moeien wi^elUios voor boter en margarine door winkoüur in ontvangt worden ^^ Jionitjii " dealen wij u niede dat wi.-^eibi'iLi voor boter wel duoh die voor nu iiuid-innigai-iiio niet door de winkeliers in unlvaajüi ge nomen mogen wunb'n aangezien ih-z ^ verpakt in den handel wordt gebracht jy E ii'ikikanloor voor Vkeich en Voor Vetten on die e n pc Noor aanleiding van een bericht van het Itijks lienlin.d " Adminisii-afieka.iiluor voor de distributie van LcveusniiüJelen en van een onderhoud met de diivelie van bovungenuemd Linluor dooit hot ii l'ciisionhonderbond mede dat li.*l hij do legcnwoordige sch ¦¦ ¦ - i 1 - ¦ ¦ ' - middelen ondoenlijk hendiii'.enden pen.d ' _ i._ baar te stillen rijst utuhiuchleo ha vermout en laehtc terö waaruit rolgi dat alle andere arti.elen van Kibiuik in dl - pendoos - gve-d ais dden ver krugbaar L ' o \ ^ i.nid behoor!zich derhi.1 e > voor onvol - doende vöani ui raa levniie middelen in dè pen*iuj > >¦„ 1.1..11 ' eerhuuileu in do uitvoering van zijn voornemens om cellist ' dagen ohlers door te bcrngCn De eenheidssigaren Do heer IS A Beaudouï Ie ' e Herlo - genboseh schrijft nader aan ikt Huis gezin " In uw blad werd een bericht opgeno men van zekere zijde waarin voorgostohl voor f oS tot i io per m Daarvoor zou den de fabrikanten rennsenteu be komen om do nadeel-u k - verb.i(en Dit bericht berust Lip luutei iuMtJSi ' Vour idgarcn gainaokt nvt tabak van de vrije markt al zou het Ja va-sigaar zijn zooals het bericht het nog yeiü-oi'^anlig tracht te maken zuil meer dan het dub bele noodig tiJD alleen ïüor tabak en loon Waar dan img de ov-nge c.ploita iiekosleii en matige winst bij moet gere kend worden De portpnis ki '¦ ¦ i Kg IW 1 170 solden pei null -' 1 i rm lueii noo dig worden om mik-vcr - e ijk Ie blijven ' ljchalve Awe bemcen zijn er nog so le Hueved fabrikant - i blijven huilen eM - port levei-iiigen ' Ihuuknien moaeiiik eciiige duizenden en v.-.iarop moeten dn verhiden Hog eens liet is toïH &™ cm het is een nap minisler ook al zijn or fnbnkanlen ad'.iseuL's die met hem onder liaadeld hebben * i;ooh b(i berni.1 zngl dis dat klaar speelt Haar roo'n minister is noch hier poeh elders te vinden Niou we aard a p p e Ie en a aï Duit&chiand iLa Uït Alkmaar wordt g-;nwl'5 dat 70.000 kisten en krai'W-u nauroaa tnad wordeu gozonden ii:e l>c-.;t-?md ï^ja voor hei vérvoi-r v-an nieuwe aerdïippï ' len naov Duitseh:.it ' " tiet of Io.ki - 6 kan 1 dijk ïl.L lord-aniii-elon bevaiivn zooda.t l)-aitt <-' ^ and v.ia de r,:-?ov.e aavdapii- iêaoois TO.OCO R.L / al ontvar-gen of otgeveer W 7a va'i don ^ ehe-ek-ji oyeL\t ï u r f 1 * Steenwijk is eau vcre^-ii - < e hou.ion vein v.-.-vc-r/en v,.i:.imu Wvrd bt e:otea ïicii tot bet - Uijka Ko.<-r.^-:sLn > nl-ie bureau te wenden mot Ïic-L ver zoek d.jn ii.a:;-;tiii!.:niirjjs va-u de turf to.n öpeed ^:^ vu - te s'.e'kn T,:i:rij ii die'.:p'ï'."!"aeii:en hg ^ 011 L - '"'- rzeL:.;-r,g geiecöi doe ii ¦¦'¦ u.->:-.i 1 ini'.e-u uLe.etoe r epo;-dig kan worden over:?-a:;U bij ds aaa-ji-rodeiide droogt - e.n ïotvirti sroLwek aa:id..-kki:ig gwK-el Masi olprijzon groothandel De minister van Landbouw enz heelt goedg'jvoixleii voor do na te noe men soorwn en k-.'.al-t'iveli & ehei-rwol l'jlö gLOohoren vóór 1 Augustus 1U16 mijiii-ero:ii.'rir.ndelproton alle prijïou per Ktt ¦ 2Joord-HoIli>n S^.r.l-IJi ^- i.:;uto ho ve.i-U - heid-Mv.-l i 1.40 11.23 fl,10 Noord.«r:,b:un:s.'lid v ' ' - wol f2,80 12,10 fl.flO Noord Hra-b.':niLjclio rurrgHW.'i!*:eli'?ii b ¦:.:-.- ol 12,10 12,15 " f 1,90 Liin'.>i:rir._4 '._ Alnaswol il 75 f 1,60 fl,15 Lim un',;Hcho votto zaiidw'o-1 f 1,40 f 1,35 1 1,10 alles ï'êsp Ie 2e on Co kwali teit Vorenvermolde prij/cn golden fran co ft iit-ion var liesli'iiuning spoor boot of lnnieto veer ^' oor Ëchecrwol 0E0-koron na 31 Juli 1!US wordt'ii d-.v v-oroiibediiehie tr I r.sii!]!i;ii.gi.-ooi,lv(iideli)rücc > v/ïrlaagd De „ Ko i Kcgontc De Ki/hi 2tg handhaaft 7-ieh togen over do bewering vtvu En^ftlsch'i iuiii ti;d Ivor ü \:\ t-i i allen van het Aiiiorika'io-eob'j g u'er-noir.ent door bemiddeling van heit eon suhiatgt i - ranl noz Ben extra maand gage iiehl--:i uitbe taal d gekregen De broodl aart De directeur vim het Centraal Brood kantoor mankt bekend dat de broed - kaart vim het ö-Jst-j tijdvak geldt vaa 15 Juni tot en met 21 Juni lioom en vet Do minieter van Landbouw hooft bij e ire ula ire don luirgeHleetüei'i güv.iKon op do noodzakelijkheid dat het verbod van vervoer en aflevering vnn room met moor dan 10 pot stipt wordt - ge - kto-iliaafd en bon node gedeeld bet op prijs te zullen - stollen indien zij hier toe hun voile medewerking willen ver - Overtreding v.nn het bovenbedoefch verbod is strafbaar gesteld krachten atïikol 8 der Dist-rib title wet 1010 er artikel 1 der Wet van 1 Septeiaboi 1017 Ooilthoffing daarvan kan onder do-o dou ministor te be-paion voorn aui'dcri worden vorl,::.i:d ifo;>r hor - lii]',L.-i -\ e,IO'ii ' Voor Molk en Kuas pkate zal hebben nadat de ïiijkel.'an f slag van onzo beep re-k ingeji zal hebben gedaan " De beJlujgrijkBt © oc-'.ogstolegraiu ineü die w-e ontvingen nangeviikl met dieoan N K Ct BdbJ enTcü kton we ilier volgcu Rijksda alders en gnldens De Minister van Financien uecü ond^r de aandacht van den Minister van Ju stitie g'lirncl.t dat de wet ven 12 Jaiui ".'" i • ¦ • ¦ U | dingen ia ht't belaag van den omloop vnn ',~ ¦ i --.' i.-ii/jli - ii Yperen len Z.w vat troxom an ten z van de Atone PAJWS 13 Juni OffieJee-l mid daeboridU Gstoi-Piiavo-rutl en van - den Mmijt T vun F uanoieii vorguïiiii n ia verle-.-wl — ' s i.ij ' - i zilveren nikkelen of bronzen munli n andera dan van Rqkiweff avereankomstig bet pepaalde ia Je Muafoet 1D01 te versmelten of ¦ ijse voor den omloop onge schikt to naken en dat overtreding van dit verbod wordt gestraft met ge range nis straf van ten hoogste een jaar terwijl munten mot betrekking tot wel ko het strafbaar feit ia gepleegd on het metaal door middel van het straf bare feit nit do munten verkregen verbeurd kunnen worden verklaard Êaiit habbein öe jTraneclMjii dteoii i.nd om do,u vij - Waar den Ministor vun Financiën a gebleken / dat pogingen zijn en wo.-.k-n aangewend guldens on rijksdaalders I o ven de nominale v.'.iard op te koopen konitiiiet.hom niet oairaarachjjclgk voot dat voormeld verhol wordt ovfïttedcn on verzoekt hij daarom zijn ambi'4 ' ii"et van Justitie met aandrang coo spo dig " ijk iliet noodige t < p.U eitredcrs van ¦.-- streng mogelijk worde ¦ tiers aider - > iraarde v/orde betaald de door den Mi nister van Landbouw enz vastges v |" vorm wordt ovcr.-direden De Minister van Justitie beeït nu naiir aanleiding hiervan allo justiticclo ambtenaren uitgenoodigd do mterate di ligentic to betrachten in liet opsporen en vervolgen dor gesignaleerde straf bare feiten " ji ' i '.'." - l)oooi.L«i Ui \ -,.- ai vi " i - \ t men t-.:i o-r na iar Imekkigen - ' I g siaagd o-m üi Coeuwijfi on S ^ i'ierrc-Aiyiie voel te Do vijfl.utl liLj-ci'L eer cin.;,kni,ni.igG."i aa oval op hot front vajri B&uiresöhes on hJ boaob \- i;i BaJtieau ingezet Do Sum-Hi ¦-¦:.'.¦ troepen hébben orii;;.g gi ¦,¦¦ rol ui hun tern«in wunstCTi behouden ü @ © orlofflii hot Dui PARIJS IS Juni Orfiviofl awüd boi'ücJit In d.oji « o-p van den dug hebben do Duks&luws ' n machtigen aan va gedaarj van Coureeiïès al lc4 ' i -.' ¦ len Móiy u ±..;.± I DOW ilot VIHW '-¦'"'¦ i ' l'raiisoho gB - plaats bij - ïperöU Noyon en ten / van de Aiaua Hc-t Fjsmeebe ffiiddaff - ¦ -.- de n -- de Frac schei '-¦¦:- t - vi ¦ ' en rvdn^r oever van de MaU '-'¦¦¦• ¦ E ragwÊE pen en wederom ¦- i - > 4ier '> an La Uroix ltioiiard en Taa Ui ¦ ¦ oadanbezetten Dit zij i tallin - gen wier bezit voor beioe partyen van gro-otc waarde is De Duiieoliere slaogdeut er volgens Poeh slechts b om de Aisne te-n O van LaicffSU » ie ledie ii Bij heit maierjaal bij de Framsohe aanvaWeai verme^aterd zijn liem ka - D ü.iineii w o vi&r zware en een zeer groot aaintaJ maohiitiege>\v6ren Tniéaheo Oiee e:i Aisae venltep de dag bodaoird A - 1 - Ije^uidt'ti die A'iSnc zijn de Dt;:l - j L-boi -.- vaiificiitend luseciwo do Ajs no o;i - ' ¦ - V a \' cic l.'j:ie-perts ii ' irea ¦ £ i ie men teat to-vrodoiu over ' p van het of feiiiiiei tegen Men ia er van oordeel itake toceta.nd atlft reden een geeft inliLi^lond is een bericht - van gene al Von l-'iil'koiihayn ondersonept,iami hij zegt dat er om een afdoen overwinning ie bJioiion die oe.n id aan den oorlog T.al maken out " iijko strijdkia-tditen moeten samen u-okken wórden Xu de Duiiache oepen op bot i;oi-s..-o'iL - * n i '- Oe krair.scho & OOl - i ¦.:..'¦-'¦- hou baeïkKn - ¦_.¦ & -- den ger I - ¦ ¦[ '- -^-- ¦¦'¦¦¦ '-¦¦ 1 atreg ¦ ¦ tot het vervoe - biiilBeB Beven ' - naar hot i'riru seho front tbs de moeste Duiteobe troopeu d;o nu n Wit-Éusland Oe - en 0root-E«al3nd zrja en lip dó in ' e -.:- ¦ i - ' o ffet'UggCï ' i ^¦ oii ~ ¦ gden -¦ oi il ' vod e krij pen i ii • ii-;i la Feratae dat dio \ hun poginje * t m u Cot nv«s vend - i ' i p te nïfcfceo em om vootvü In lo tin o ' - i ' V 1 i de V or Ie Te u - 1,1 tohoeve z jn vu^l-.i^o-n rnjalm-kt 2e fiebb ii vaniwJdeg hiujn aan valt '..:¦ herval Ton N van C ¦ ' v zïjfl die Dtièl sohers dte een oag ¦¦;'.<'.'¦¦ m d ¦ Irramsclie linies -¦"!.' g ' waren De Ffaüschei ir-hti n hom ' cli:n Ttitt ' r '\ '¦ '," y '" o-^-nw'-'riVl in rJ « -' i '."' l \ v - de Oütceï m de ficW ing van Cinonp'-a - rn tö Pom peile He v rdt Verder verliep de ó'is kalm LÖJTDEX 18 Jaai Off Welgeslflag - Wie de meeste divi sies over houdt op een bepae-d tijd stip dat niet zoo king meet zal uitblij ven beeft de meeste kans op de orer - Oraaf Burifla'fi veBbliji te Derlijn is niet van lan-gon diiuï geweest Hij is reeds weer te Weeneo terug Gedisrendo den naaltl z i lijke operiitk-s door do Ecg t » - ¦ pen oedemotnen ten '/ V ' ram \' i rtie on tea O van I t Dick r •-.¦' - M.:,v r i den ee ' n - ¦*¦ " bebbao de Kn go / -,- i--i ' l.u'i linieë voorukgïoraoflt Hun ir - pea 1 « n wch ig v srl r-'er en maaitten g \ -.> m m la de laatstse - hij zijn dank rrifeprolE voor de groote voorkomendheid d.e iuj - n olie teon aangevende Betajneehe kringen had ondervoeden Grant Burian vc-rk.'.aar - M -." \ v-i 1--.-1 ¦']> -'- o I ipedtl i """ d,iMiarovcc kor v den catu',irii \ en die bee - ¦ ¦"• handew Er ] gobouwd op ¦ ¦ ¦ '¦¦¦' ba d ¦ a ¦ ¦ ''¦"' ze is we » ¦ - f spreekt ¦ - ¦ '';' ] - btsprei'lneon '• 0 volgen diLi-r b.-- tan •.] _-.-¦ cesties be slist not ¦' -- ' ¦¦ Afzondi rlijki bespSkiag ' -¦ ¦-•--¦' a b oo nkwl vn c - den g —'.- i ' i.i-- ' - u Duitaoin en LOXDCX 13 Juni ' s av Off En -' gek eb K.tafiier.k'-iit In de gcda.-i'.y'-e klei ne oo.i - rcomiiig bij Merria teibbea wij TBD*u£cb1 IS oe'i'O ¦ -' g'.-'ii.i.ik t:i ö ji.L.it - i _ i _ we-ei en l '¦• ipjuualinor - - j ';¦¦¦¦ ' o i -'¦' -¦ - o -- ¦ Beotwen Getorpedeerd ï,t)N"li '.\ r ' ni Off Op 5 Juni \:\ e in Óritó i b pe&do kust - i ' i ¦-¦ i-i- p -.- m en tot z.:ikvii go b iL 7 opvarenden waaronder - 1 lo - - vsndiï - iiiandeyieiinioning worden Do [ 1 atiaace o be oorlog ROME 13 J OH Ar lerie -» - -¦ d ¦ ¦¦ '-.- - e-i ¦' ¦¦'¦ bev gee in d « To ¦ ¦ ¦ 1 ' -'-- ï i iti ' i-r-:i:tor en ¦ ' n - Brenta - o de l'ia-.e ¦:':¦ vail het slechte voeder '-..':¦ beperkte actie van verkenne-rs Hot t-eileii in do Adrïati - st id s opinio sche Zoo in Quitschlii a ia 0 - ¦ """ eo Honcatr]e vw Met SKiot '\ noegen verwaoiht fk bet 1 tegenbezoek an graal HerUiaia dat Weenen 18 Juni Off Tegenover do Oc'ïtenriik^'.-b-D'ongaiiir-'-ito marine v\U d ' ¦.-.---¦ voVjo '.-.'- hrt'.voU - do - „ Si'/jent 1st f a n " word getorpedeerd masr noch eon under sriiiji pvlroH'ou no.ib e-on begeJoidond vaartuig beschadigd iB Vl'i Nf B 13 Juni De u « Ka - luinuvk -- schel'-ii d i,.-t - Ü;«ton - rijteeh'.i sl.iïs^-iüi ¦¦¦]- - ¦¦¦:- v..i - iv n n-'-i i " "¦ ' i - Ü mi.n aan boord Een r oud ¦ ite.el vun I Skib - ¦ ¦ ¦ ¦ der koop bet begin rl dool taHoOi * ï,.i}niii-.-it-?n o.a dy tor - ptdev riiig vn.n hot slagschip Wion " Pc tweede boot stond ouder bevel van een adelborst In oen interview verldaardo Bizzo dat hij tor hoogte der Didactische eilanden kruiste toen hij ftot zijn vcr wondaring - 0 mijlen ton Zuid-Oosten van Tola - een rookkolom nan dou ho i-izo-it opraerkta „ U ging in die richting on zag een vijfmdrlijk eekader Er Wfle gooii tijd do vijand naat buiten kwam maar id - l ain om « bederd-.o.n dat sulk een kans nooit weer zon worden aange boden Ik gaf don adslbojnt lat-t Ie doon walt bij hot beste vb "--- eu h ^ Lnoi onmiddellijk af i a oud 1 Do vijand zag noch ¦ dl - van Rizzo di he i - twi 4 d n derden est tórpejagw dj ' l'e-.iL iuj ¦ a | dOOC 1MB kreeg een der toq idojag - hem in do j ¦ 1 1 " g liel de alannÖuit werken en aond ennaJittn op & ein af dio owr do WOjtoi ¦- ' il - -> RM toon sieohbj 500 vo t van di ¦ peil v ' i-.v'.j.l-.-.-d ii BCboOt ¦¦-¦' D torp-.do hoogt -- v-o ' de ' - Je moor naai - achteren n Een Ooit » ij h-K i o t.-.rp'doj-o-T-r triLoiuio Riszo's boot to rammen moe ¦:- ¦.' - 7.ij nu ougewi-pond was m ¦ ¦ izo zond oen wn.'..ei-bo:n op ¦ l -> v.j-iud of dio ni/t ontplofte Een i v.eede waLerboiii echter ' deed haar pkoiit cu do jager wem zwaar gjtrof leri en Kwoaide ai oen dranken ïmi'i OW de golven iiiz/o wi.t oen dei-dr-n torpedojagoi • - n en oni kwam e-de onderneming bad g-.vr-n tv Iotig minuten o-eduurd " li '.!'-,-¦-¦¦:..-¦ had do motorboot van d -— ad-lhorst do aeiilerbovle van liut convooi ao.n - evall,;n Kij le^to tweo toniedo'ri op liet idao.vehip Een orvr.n mï:,to iU tweede trof lir-t in - don aci.[ters.t-evcn D/nmii « in ™ de adolboivi z.'ju mo;ge zol achterna Zestien uren later zag oen Italiaan BcJae vlieger Hert duik boot-gevaar fc-ii - Jb-ic Geddes beeft den ooiyes pondont van don Petit Parisian ge zegd dat er einde Januari m ¦<¦ Diut - s ebo duikboot-u / ii l vom ¦¦ I d--.u bijgebouwd ti imjddeïd 70 saai per weeJi wordt er een duikboot aangeval len Do blokkade van Oosteinde o /.- - hi - ¦:-¦ s bolangriik -]- dan ooi«l vrd ¦- i....bl.,Do Duite'licrs kunnen 0;|iai,d,.i i)j'->t moor cebruibon voor didbb-v.On-n on ook de~vor '' ¦'¦¦ -,.- ' l' i'i brugge bggon Irunnerj er - n --,- in.-.-r Duits i n b ij tOSDEH 15 Juni Off Do „ ïïmes " verrfcemt uil Wellington bij do Noord kaap werden tweo mijnen van den vijand vernield Op v r ij o voelen - L0.a> \ 15 Juni Sir Joseph jonas is » 0 pd st voor den vijand null tingen te hebben verstrekt v lfllS lot 10 Juni 1318 Jonas is ook vele jaren Iluiliohlaud geweest Een sa So Officious wordt uit Muskou bericht dat tan do groots - sanimizwerm let een tegen revolutie lieel nlu.n'u zoowc sten lioopen d ¦ mucn her 6tollen door n slaan terwijl d mimmahsien werischin t miul-euoolicl jp met ilc we&lolijko ino - heïvalton ïruts dit v rscllil \ u \ inïiCjlt waren l)»de partijen hot flüns omtrent een •¦ e - moenschoppel k program mei het doel de Sovjelregec • in « omver lo werpen llo hoofdpe soiien van do samenzwa - ring zijn de eneraols Üorgaorl en Sa - spanning wilde hel Oeralgo - Mniilen hu.laiirl afsnijden reed - OiliC KIEF 12 Juni Off vdlgena berïchlivan de Moslcousche pers moei Orenbuiduór in opstand gekonïen iiozakksii ïfesneden zijn De Tsjcchisehe r o e p e n in Siberië verslagen KIEP 12 Juni « F De in W Sibcri operooi'cnde Tjseohi.^ehe roepen schijnen | K slis3onil verflagen lo zijn • Legor en Vloot tve-oifloiur tot resoi-vo-officier in aanmerking U komen nio.-=t de vav.odrig zïcQ in plaats van s eduv««la 5 jaren 10 ja ren als zoodanig bo^ciiikbiiar stollen De ontploiang op ds B Gelderland " In du medidediug beire.IIondo het w i'-.-il i bot rnjiiiiji-iy opgenonion ¦- o ¦ *-.- ldo onderzoek naar eike verled«n jaar „ ii - - i-l vun ii.jt p arris o ¦£ chip Gelder Uiiid iiau e-.i'i-eil dor op.vareuden het Uit b [." nu lolde blijkt dat do - bi._i-.iaii,'Io!i van do s loon ihouders v.lu ulij k - t.-'ls run de Gelderland on betrouwbanr z'ijn Om de kans of hot voor omen van ongevallen als het ge - ix Livde te vemiindoren adviseert de nieuwe v.-.mrbij de belasting in den y - i '¦-" e-uii - nz::vg binnen toelaatbare«i en - u '- - u bien door do tijde iii..l ¦.' ¦'¦¦ - goou doorgedioptOplat i v zijn zoo verdient h t ¦ ¦ >> steunen en elec - Onhepaalü lüeiii verlof 3 minister van Oorlog heeft O.m navolo-.i ti bepaald:"Dienetflioh - ¦' './ i r liet verlof onder de 1 jr _| i - i-is bobben ondergaan ¦'.¦¦ vonnist y.ijn gemeld ¦ dor hun afvuermg-jds deserteur i - i ' of door arrestatie te - ten zooveel later als ¦ Ui waarmede zij tege - lijk hun e- ".- te.TOng aanvingen ipaaWl klein verlof werden i a!a r,ij aan ' den dienst ont - | a.-i-..-ii zijn g,j.*o^si > in verband met hechtenis of \ LBEduiaclit Bij Kon " besluit zijn met ingang van ' Juai benoemd tot res - eerste-lui te nant lo Dij hot wapen der infanterie bijmm tegenv ooi.lig liorps do res twee-¦luite W de Boetr van het 15a K Bijlsma van het 3e rog J.vun der Stok vun het reg grena d'ons M C J van Dijck van het ¦ 2 2-i re " - M \ V Ü Sijesün van hetiSe r;g J T Dokholt van liet 20e rog ï \ ' A Yi r aumnk van hot Se reg.C É M Descii'-ovol van bot He reg 3 J A S modes van hot 21e reg A W " C H Jameson A F H Jtmaeti boid-.oi van hot " 2.5 rog B H.I I Kiene van het 18c reg dr C A O Verschuur en V;L ' J hot iïc reg A.H Sluijter en J II de Boer heidenvan het os rog E Brinkman van hetreg grenadiers J ' Anpels van het 7o re « - Ihr mr ï O II Gevaerts vanhet lic rog J 1 ' E Hueso van het ¦¦ 6e reg P T Poatumus Moijjes van bet 7e reg 1 A A M üerrhse van liet Te iv C J J Vini.ores van het ' 23e >-- r - \ C E;ibius.en A H Co iiin bo dou van het reg grenadiers j ' W do Koster van het lSe reg E.J 1 J Ue-rofi-n van h 1 21e reg N Vala hoH ' I ' l ieg 2o Bij het w:i]v » der artillerie bij d ' vor.l;i,-_'-r,i lii ene ba zijn t^~.uir.-O01 dig korps do r sK.-tweode-luijfc J Boo - dor-burg van hot Ie reg Xe^h-en ëchoolnieuws Ned Herv Kerk Aangenomen naar Mijdrecht E J C Langfihout W Den Bommel E i - o - A.tneide e-ri Tienfao - von A T 1 ' I'op te Jtiddelïiarnb B ruepi'ti [¦ ^ p.-il'.oni on ilot Loo 4e pied plaals dr Th J Ilaitjoma ie Bedankt voor het beroep te Aals meer ds W v-a-n Dimbuigh te Uit hoorn — ie Oa.vdereu Schoonhoven on Zegoeld d - heer H J van Sohup pé.o oiiad te Veenend aal Gerei kerk Bedankt voor hot beroep naar Lex mond door ds - E d.o Jogor te Ka morik Beroepen te Deventer ds L C J Kregt ie Buizuni Benoemd Tot leerares in de l'ra-i'.sc-be taal en Mtorkunde win de H.B.S voor meis jes te Arriiem is bonoeand mej h E twenjü te Wu'.fseiboten ' IVi'ver.-a --:— var d^n5ieerH Bus - - r v.ii ' de Note - 1 " i(l-oi ali-'-v-u - i;en---.--uKt de hee-r 11 W Koorr-tro hoofd der il U L 0 - school so iJairn en ia dio plaats van den boor < i de Haan die eveneens met bet eind van dc-n cursus zijn he trekkiog ueeriogt lieett liet b-.«!uu-r d o school benoemd de heer B J - Gavie - n onderwijl r aan de Ie Doops •.;¦;/ Doopsgez Gem 2orxlag ' 60 Sum a.s zal op feot'eiij ¦ ¦-{¦:.-¦ -,--.' beid - a-i.t - jerea geledeiti op SO Jnai 1878 het -¦.'.- e ¦:,-¦-•'.¦ — in de DivipevTvindo ge ¦ i "-,-¦'¦ ';¦¦ o-nik werd ¦ ti ' om " ¦'--- z iel va-a de m_-..no IIi z-o.-Hilvr-t-umvanEui K a noiar Ilil.vcsv.om vrerd verplaatst E i * d e x a m on g y ra n a 6 i u m -\ l::n - 1C Geslaagd voor diploma A ' Pil 1 V - '- o t-:r Cate J J A T he m ¦ ¦ h l'ii A Groebe J [,.- ¦ ' ' Lo 1 r.ioj Joh van dei ' pii ren i £ r*rfe6 ¦ Vjtr diploma E ïr.cj Jacob a Bjik - i'-.iot éè'.i oar.didaai voor d-iidoona A \ roi iit iiet examo-.n voorrgo;et Eon 
IJTïtEtSHYSeH ESiEÜWSPL^Ü - ïrijdaeg 14 Juni 1918 — Twesis Stó Kampen Gen-ef gyffin Gesavicd de fceori&n P de Jong eu W IT Gis oen beider voer A Met z -& leerlingen sl jeo voor A wordt let examen voortge - Voetbal ' t Conflict in eten ET V 3 Wij küuii in de 0:7 - M.;-..i>..xki.lJnK-]i nsiadenH.-V B „ Aangezien e--u opt ¦-¦¦¦¦::¦" ei v.uidenwerd in de kwestie lei-v heb - bend © o-p de co:n;i _ _,- a de Westelijk * Ie Klaïü - b ' sloot het Ü« tduur de Jaarlijk^-die AigouKene Ver goten » g vaste-iste-id cp ' 23 Juni wei te d'oen doorgaan " ' Stadion contra BI WH - De directie v.vu liet Öiadion bc eclaouwt het i- nt'_r::.iljen:iie wids tnj-den gehouden worden Het program - heotvn cake - ei dubbel - iiam-ii en ¦ kei - esi dniobol - en cienierjigd èuhbel upeJ en 3 ha lïdie.i.p nummers ml iiee - ren enkel - danie ^ <¦:¦!;;!- dubbelepci P&öviiKlovs Do Vercerüiging ' 1 Xederlc adsehc BadivtiudeiE verzoekt ons opneming wnsbet '- oliënde I'll verfjaöcl met de u:v>-'ivir ]- ïö canlüci en iict d*atdoof u " ' i ' ' -- b • 0 tem|Hi,T;a i:iii v Vereenigmg D « N t '.'.¦.- vinder *" ei grootcu prijs c.p in n - i;d te maten dat de bij ban ¦¦¦ oMcesiotou pr.d'vinderó aHe voorzin motten tijn vau geldig voor liet loopeode janr vanaf 1 Maart en goto * ketd door den eecivNi rk voor Ii',i-.n l e Ore-'riisal'ie jbr J SQfammMlpBMÜool w Bbecea Uj aanvrages om gebroit '¦-- malm van tenredn als ger^ve nii ' leu te TM gen Bet Seexliiri uit der V-.-eeeiga g ü ge\eiat.igd lïe t.'ei * Lui lij n Jlei - ens siraiu S3 te Amsterdam ütr Kegelboaó ' Stand van den wedstrijd Dander dagtreohl 1 - t'ur a KÏovpswedsfrfid ooi nel ehiJ >- UampwxMJêc h'ij » L " li B iülS — iOJO li'oo^lc 30S laa^sU 214 c Vrije batin i^e'M.n 5 worpen luoüirste - S-ï Ij iè '^'- - ti d Vrije bjyn - l.iii 5 worpc-ni e Vrije baan H ujibw^ert tas 5 woi-pra boogate ISO i.'^.-r!c Ti f wedstrijd vrye baï Iv W M Wid'ilz iTK t T7 bon Stadsraïeuwë ' VERGADBBIXO VAN GISTE1T.S - MlüDAG A an k o o p ' pa a'rd e n ' - i Voo:-d.T;;r:iit betremcde den aac - Jroop van paarden voor den rcini^rj-tó - dienst • \' er\'o!g WotJi v Leeuwen bavraamdlt ' t dat tuen in deze / a-.ik reor^uu-^iie 2Óet Het s e/.'.nvoiHlig een v^;i,t.'i tot be ii urging Th i L s ^ etdt gei.eilii met Jiuurpy.ii \ n ¦¦ J.iL iii tndh-nge WOOnducr JJe v ui,,v.,ie ¦ ii..i:t - « Ifcen róu over 1918 tl.Tla onnoodig kostaa lüctlcn de g - '¦ tuuii-n^ii-tki bk'ef werk-jJi Spr li;:J dan ook ir ploaita van het vvrwiit duur ' een compliment verwacht voor zijn z.ui jiigh&id De llC-:lê rc:Oi"^i;i:iT.'iliv bviiljiat ii:cr - in dat gepoogd wordt met h*fc bo > l - Spr aéh \< meiiW weth.nidcr,.¦ui aavloosden diensten moi'st < h ^ >'.'.- ingrijpen Do;-li dit.ie geeebicd in ovTicf en Vt voorhevei ding door d,'n heer l'-nkeina en ' denhoofd op ïicih ter ' t Is onjuist dat ei " 11 paarden ¦ ' j - lit er zijn er 0 amig^koal '' ' ¦ - ¦!:¦ rf-y'e Op d.e begrootiug stonden - vu vijf ivinrwr een credict is gnzaagd Voor do Stachtpkiats " ijn ^ r.l'i ' ' 2 pa'uyl-^i a.Tigeko-.dit io,ir ¦ j-.vrwr Welke dieren gestald v.-oi '¦¦¦ n ^ r de l!.-in:gi^g Spr wijst er DOg - ene of d'it de voe dtrkv.-.^tie ' - • i-re^ld luwt ^' ïjn alvorens i'.ol ncnV.op wordt ov r-gêgaan En B en W vertrouwen dat zij sullen elageu De heer Y L an koren betoogt dat met < ba Wet'ii van L e e u w e a meent dat de iv « v Lm " 1 ^- o aid begdjpl woae liet omgoM - ' t Is wn « orsaiii safie.doHi biéiifDig ¦¦ M - bék WÜ de peivoneel isere«l nieiM « \^ i'kv.ij ze in elloaAT geMt die betew r«su1to - teflg jeridande-oude D - vooidwtóbt iv'oivii fcierop z h ui jrceiigekeurd Sproe t wa je n 5 Vo>»draolit in zate de Ofljtscltaf fing van«M t-proiiv.agen voor dtn rei inigicgedieraet T>cz « wagen aal plm f A'iCO Uo&l-en en wordt gefevord door de N.V Fa bi'iet voor Wageiitouiw onz vh J Cï cesinlï en Zamcn te W'ocsp Z li et goedgekeurd D « rkiez T Benoema'ög vDC/.-iitteis türs en k - ooT < k stem ming op 3 Juli a.s te-r verfce/ir.g vnn Ifden va.ri do Tweede Kamer der Stu - ten-GerierfioJ Benoemd worden de ' Tootgwdiraga Raid van Beroep W R 8 Benoeming van een Kd vim den ïtjad van Bei-oep bedoeld in het \ Ve.fk 1 ie den regiemen t In de vacalnne W A G - Jajisen bevelen de * t'6zatnenlJj.li < hoofden v;in d.ii-ii [ uaii W Gi'C'VG diieedeilr van epj lood wiilifaibriek P TI Simlii d van d.e Kon Si^-a roiuTator v.h RibbHis p > f Hieüjievcna bavclcii B ca W * saji A v d ÖUsen direolwic van hel L'l.c iM^blad P II llörmainri M der fkma P H H&rroarai DêliwrTen Ber^c wijst erop dat door den Baud v Beroep twee atoaffen öpireilegd door den dikecbaur der g-asfabwek zijn gecasseerd Ont slag wegens d.icfetaJ we»d Merandïrd in teugëteiÜug tot een Jiagene fiïWtsS W it weten B euW Jnerv.in ' 1 Welli K e t l 1 i t x ant-ivoordt dat V ' v.l fnrJfiprinB nerwo*öfe2d " d ¦ i ' d -.-.-' tntepcakes vande B v B " t Wareu /-¦ ¦ ¦ mis oY-jj'.en 1 r.tu-vehen ' i't het niet cp dea w g vin den Rtaa om der.e - jit-spraken Ie beoJ-rtmeeren doeb zs zul l-.ii nie bij r:iger r om de orteoriijiiC praktij Umi wv'ke ii-.m de grsijïiriek « retted beubea gMohoteo ¦-- uH ta brjjsen D « d»eot*ur heeft zie'h tot B W DPïiclit met een sefaxiyreD wa«r hij z-ieh ernsifl'g ' tefetvrgeeteKI rooct en W zuilen dit eeh.rijveui beftmndo i en da.iv.bij heblvwi ie overwegen of de betcokfe«n - n jwè wia de fabriek ver ïïijderd roUèa tnoeten wötdeas op grond diat zö cagwwawhta elemen ten zijn Do hcetr v Hneeel noU Let on verstandig dat een opemba.ir.co'lege als de Iiflad z;0h nilspreekt over een uitejwoak von den B v B — Sik ben te overwegen oi de nKOWhaD o * v-rxviuierd moeten ' « orden W « hhift dan de moreele fcaclut vam > k n.v e De neer v 15 o Mi n i r vaaagt of d ¦ •-.;¦ » ieJai ¦ oorde " re."it < '\- ^- ïidit ¦' Va & pr drnt B en W ' lien uit den gemeen tediecet zuUen Ywwijdwen Weth K e t tl 11 z zegt geen kri tiek te hebben uitgeoeftr.d aileeo dat de uitspraak ïi:;u " teivurccsteM heeft eunierkt u d;-r <.;> di--,B e:C W ern Kt'g r ' iKn'Ljr hebban te hotidcn met de be!ai:g n"w,n den dienst Spr betwijfelt niet of in ' t vervolg ztillca mn drii\-en als deze wel voor èkn reohter gebracM worden - Intupi^'hen zat het W.-lï her/Jen moeten worden in de eerstkomende ja ren voor 1022 en dan kunnen even ¦ ueclo leemten onder de oogen rzcien Hierop wordt tot fttemming overge gaan en benoemd bij derde stemming de heer Smith Bulling van grond 10 Voordirachti tot rui-hng Van gtond nabij het Ondiep Dit'onleen iieliocrhjkca toiguug ie vriüij'.vu tot di terreinen laugr - de Veclit ° ten N.W van het Ondiep iM.en ma oüs Wad vi\n ' J Tvm jl - De heer Dulour voel * a met voor om de veetiging wa mdustetónlangs de \ - L i-in op dete Wij-o ta be v'oi'.lei'cn Men loei « den L ehoou-lioideeia to kont Waarom nic-t alsluu s den Aiïiütel <-- m « n ^ gc - f.c.hap^i h.n gehgciilieivl tot be'^ie ning d r watemport Spr weet wel dat de Vecht niet zoonzindolijk water heeft doch hij heeft nog hoop dat dit ia do toekom ^ verbqïeren - ai door Voor industi'iün die aan water moe ten liggen xijn er andere bouwterroi - legealie.den geFchapeii worden Spr geoft in overweging de voordracht te rtig te nemen totdat het uitbreidings plan bekend ie en aan publieke kritiek heeft bloot gestaan Weth Worker antwoordt dat door dec © voordracht niet wordt voor uit geloopen op het uitbreidingsplan Mon stond voor do kwestie dat de betrokken groiidtn in exploitatie ge bracht moesten wolden wilden xjj i\if.t langer renteloos blijven liggen In tufschen dit praejudiceevt niet op de ' stfldiiuit'ireiduis jLCiiïij men persé wankbmg Ibdos de Vecht danr plaatse wi hebben Maar bij zou dan ¦ ton aimsluitéii bij de lïoodo Brug dat uu is niet y.oo verldesïij Er _ ^ ou auderi en befcro opk^.hig ril oüibjg-irg vLuj do Laan van Uhai '- tvetiae due con verbinding vi « den l „ ¦ Di b ¦ i D ii I o i dient een nioli ' inii.,i:.l ¦:,,!-.¦ ve^zo ^ do voordrncli Po lieer Ritmeester aiet niet in dat dexe mgwoodic « I kÏjl Bft tei ' is den ireg ianga de audew zijde van dé Vocht te verbeteren Men Jlaai'seau haan langa de Vecht te " ig ltmga den Arnstatdanischoa etraat e ' i Wctb Würlcev bestrijdt do motie Eon weg langs de Vecht van af het met-at iiilistige deel der gemeente is in het uitbreidingsplan vaa B en w niet epgenomen ^ Eê-b wandehveg langs ' ie Bowle Drug zal door niemand bewandeld worden ' ertK't do t dei Vecht te Do L.ëtt ¦ ordt verworpen mei ÏS ' tej-en 3 item man D « voordracht wordt - na « nage dis cutóio over óén der onderdeeïen z h et goedgekeurd Ve i'be ie ring B u r ^ Re i - S e i's tra a i 12 VoaedmSA tot bet BaaTraa^n van onteigening " van voortui'ütjes trno de BttTgemeeeter Lieigeretroat ler ver ti ei im « ran dia straat De evenaar der beide raoriuja&a v;.;ik bij den own.eg G ' o n d b e d r ij f 13 Vooïd(tach4 tot liet Jiibrcn^en van eecige onlangs aangeltoch'te per - ceekn onder Zuiiea iu het Gix>ndbe - dtcijf In geheime zittiiiijf van 11 April besixx * de Raad to4 aankoop dezer pe'Lcetai luseehen Amstordajm scfiens^raaFlYVeg en Daalschen d ' Vü",--.n in den Ides^i'rtng - btroc-hi éiü beeran ö ürufijstei 1 van ' s-tina vo'iihiage en J ü Surimg van Maars sen No de opening va,u den voonüBttei ¦ ut St3ntt*eüen 1 10 hel woord aan den iteei ¦¦• Bfuijsl e r d.e ¦ dt -.' ¦ [ J i '.- C Op - A,j -- d Et d » ke il vi'.,-..e.;:i^,'.u van nel aller gTDoteüo belang zijn Zoo we ooül ones l>e;:te becnitje moeten vxtoiisatlen dan is het nu We zuwWn liians mei vninr voor onze ik....ij zaak inoaten strijden wijs * dan op her kaïtholieive ¦¦ eu beiiaii.J.elii hiervam ven - Aa h » t is hel school - it-örigen ii.ueli ie ¦ ¦ eu omdat ohdcaoe rem moeten wij up onsstuK b.:j.von slaan i'.:u = Leo Xiii en Bins IX dee so - c;al:;iiie en j.heral'iisrne vo-njirsten liebbêin dooi huane enovctadaai lel - _.!¦ - 1 taKiSCÈ matige va voor heraormi 1 "- - ¦ Ik d ' Ijl ' De taak van om rrh I <:.' pfógj ' mi na dei 0 '¦ I.'e ie b -.- ¦¦ ¦" ziellU ' ven d > geesl -' ijke 1 B 111 "' - I - ¦ ¦ aag hébben wan de groolo ge ¦ p de loekoims van de ka ¦¦¦ 1 £» r i JiandeJt dan de socia*e pa - ' iu o.i nvalidtiteiilswet de wei - Taima iia ei teheijuiistzoo noodigda Spi 1 ' i ' l -:.- 1 il-Vi,-i il.il \ 3 lui Min ¦' hl ¦/-¦.]¦' 1 1 " man ap d katbol / tl '.' ¦" = mm 1 - \ Daa -,,!,' [ rees ' Brh ] gekomen Vow JSia poerden de JUiei-uleii héj Olikülue'a - van bijïolvd'ol'O SelKi - Icui ie beJeUeni door lo^aiwerfcinsjj wwi ">¦ i ',' ' he '' V '.,':¦,¦ door het In IStó hij te '_ i ' iv.-.-'.i'iK'nzie i..i.j Rw ca hi •- 11 de 51 mdnvei de * Ttj ¦ • van i ^ bljzondepr onöxi \ j e Rh nnan Üe openjiare scbjool lereeg u t ' s rijks kas al wa * m noodüg lui-ji ' ¦¦'¦¦¦,¦ d ¦ bij » - ere ri ¦;_- kre~g \' a Ie - 15 meu ¦ -= - j d 1 bJjzoiKtéi'e - ¦;.¦¦>'• " - bij '- ¦ ¦ m gevem Hel "¦!¦„• j \ ¦..¦ Aiaekav bijdi-a We xijii a'dus spr mi tva « \;;_ i sh ' i.::tiiji eu bij ken lot 2'fl genoe gen eViisudee itit dï;t de door de lü ijL-taien gevüLT.ie s;:iii!..oi.po!iii.iek mis Nvt is rbans zijn we zoover ' dat het ii'.'i'i ' ' an i '.'- brengtde flinMun c - e '_¦ -¦ - i - ¦ ' bijzonder en Op - U ia - ¦ ' i ¦¦ - \ ¦" brengt Epr hu lie aan rogr \,- i-i.s die Ln de 2e Kamer de man é g ïwi si dut de be'^ngen van hel 1 " od ¦¦ ondjerwijs heef * vwdie - Ue beide ai;ken van ond^nwijj / u::..'U voigejis dit arrke 192 op ge - ¦ dit arli - T.t \ v til " 11 ','_.¦'." i en wanneer Wi I -- w ¦ mï ¦:¦ ii ¦ ri " jaaT de ondarwjjswi wow m v.-.ramdcr - maai ' dAl '^ cekhjair Spr wasvr «'¦ de kiezans \ isler en iisl 1 op | n bij de ' beha d - ing van ad 102 Tydhrnan Lief line * ¦ --- - en Otlo Tei si "' a v.-iS spr nog op d'o be:....uL ' ng van het voorstel bon man en de houding van die swiaal fliemoorafen De kalbivIhvk-M a.'.dus spr heb ben dus de i'i-iU nu \ v -\ cp'3 l W iii ^¦ au r ei ' - wii - iBzoi'gen dal zij de oven ¦ behalen On ter da den spre - ker -'¦' ¦ ¦ •!" VOJ '/:"¦_¦!' i;.-;na d « vw gcdeping K.ftmws K'olkb^aak to Sara&rang De Loc van SU Pel v naai schreef - E 11 ongekende kcachügiê wolk breaü is - rerwh ¦ i I e en voor avon ' van B ¦' Tww b rven Séma rang toEgebaralen Do bui was hi& • ehen 0 uur uu ij uur 30 het hevigst De regens stortten ate zccön de & lad ii \ met geweid ji-vaen ï.Io-ito - " i uii.ni.nium liijdis stond de He 1 onder water Geen erf B ¦ - i ril s<-vn str-aat vaeS - meer pf inre.n 1 was n verd^'omken Op vete pleailsen stmoomde de l de buiicen binnen kampong-s waren er vTeeselijk ton lier.L-ei - dan öjfsn len dmer h 1 „..,¦ - - -,.,- pf i CJ - ¦ ' KL ' ¦ -¦ se * blank % 1 i --' En iveii en uranbleer het water slaan Heden morgen \ va = de zc-ndvlioécl weer weggevloeid yam de hootdiwe - gen en de erven maar im d ^ kam pnngs ket de loejiand nog ^ eer veel » te wenseheiii over r 7 r ^ ï landverraad Dom tu i openbaiir rainisteria bij de ¦¦:••_ ¦':,¦ ' - 1 *' ui v '.'.' 1 in een mefc ¦.' ¦ ¦ 1 i Rod Ide / aak we ici Lia 1 '.' raad eu H J Limburg lm s p d ine ad rul - rustig uit " e Gra enbngi • n e\.ni',v^i.-straf van drie ' uu ' govordewl Vriiepmafe 1 C i '.- b tol ¦¦ ' e G«n aAage [ I ' '¦ ' i '" - 1 \ ' II bui MaO»«tBDit ' Ovartrc-dinj eerlos - swinst bsïaatlng ' De Fïi ¦ '::' I v re '¦¦.:\ h ¦" " < o « G - [¦¦ V v o - ¦ ioA -¦ ' - ¦ tot ij ui.-iL - vo a'f«a i üiae ge ' angenis<*rflf Da modrd te Anna Paolowne 
FRECKTSCH NIEUWSBLAD - Vrijdag 14 Juni 1918 ~ Tweefe Blad 1 forjw-rvj.'.sind „ de - katieboev " te Anna l'auiuwua iu de-u ctwjiir vmu 25 op 20 Januari 1'JIS het versdiiiïfe » van in lichtingen tot hot plegen van het mie ¦ Jt.lj 0 - V eigent ' i-J opgaai va.n uoa der belegden V&Ogt kld U-L'I.Ii ll t il(f gelegd hws 1!J in - iet il "~ t kon komen en diat de * v - -'¦"¦> op zijn boiift ¦ ü'ivri ' A ¦"¦ nk /¦"¦ I n*i i » « Ie beraouiig gekfev f2000 van den De P e 1 reeds beslist dat behiii '-;!¦;¦ die in w-.rüreetvt zat niet E anr d « sttt og n rn ia o mo st wor - ' d ¦.'' ' ' D Ine ] de«e bes i i ¦ bills de gate jen werden id 3 ¦'-"¦ xaak ge - hoord die n:>r v-rkhiarde.n da de h Adiiagde in 1913 1010 en 1017 ion KA gezegd had dut do cutdc boor gc dtbKIm ijk mus te bcnooron Hei O AI oiisclite w-:.M.ns inte^ec tiieele medeplichtigheid vier jaar De v?;rded g-r m - D - Groot » A'.'k maar ¦ vroeg btüaagde'a onimiHdeiMjlre Na rwaïitnn f hsfcte - do Keent - ha.nj b-!;i-,a;-'vi rm dkOiijite rmvrij lieidteteKiig IKtepnaakop IS Jund Provincial BSieuws AMERONGEN Zeer zc-kcr met do bedoeling dat bet publiek de smake lijke éénheide u-orst zuu weigereu ui een ander gedeelte con dubbel ra KOen zou kunnen bekomen hadden ze alhier de volgende flauwe streek uit gehaald Iu de worst was op handige v/ijze eou mollen poe j:j geflopt wat iedereen duidelijk loon zien Dit humt de eer van den slager te n » die do politic er mee m kennis stelt Xa lang durig ouderzoek moeht / ij or in sla * gen de daderes v;iu dit bedrijf te krij gen die bekend heeft — Ondertrouwd D A v d Weide 33 j en Mar J O van Os 25 j Geboren Wendelina d van C H van der Klift en K Kwint Gh>beila • d van-A W J Kiouwel en G van Viegen — Openbare vergadering van den rand di.;:er goiüeente Ai'-.vezig de heerH J Vos De notulen der vonge ver gaderingen worden n.'i ^ corl.:z.i>>»onveranderd vastgesteld Tot commiesarie der H V Gasfa briek Amero^gen Leererini wordt be noemd de beer 1 ' G A G-erh'ii'-'s te Utrecht Afdeeling Amerorigcn en oin <- treken van Volksonderwijs verrookt don raad ' i naast het dag liik^eii sehoollc-i plaoteeuj ¦ ¦ ¦ booleotnmieue ien waat'uie.lo t dagvlijk-,-..')i i zich wei k«a vi reenigi o I zij voordellen in een vokvn - I dio consul sie ['-¦ bi S'-Clli - znl het VO t'sdc-n:ig e Juie.üM ' c-'den beii ndcld Mededo - i:n " u.v.v t ge door God rit d..i ge l ii -¦ Honden be ning L«vi BBttB ¦:¦> nü '- lOOii f 2000 Op een adre-ö i an do afd va ien Xe-1 ioi > van Onde nir va lief hed-vi - ¦ v::n l''c i-uari 11)10 v.c4 op voorst 1 van hc t da.._-eli;!;sc i be - stuur mei aigomo " öno men een Ivnp bt-'eliiklrii Op een Bchriivei van Ged 4:a.t-.n om bet p esentjagedd der leden van den raad ast te ff diets oj f 2,50 imr vorgadem - k-uim.e n alle lede n aich Opdoen vcorstel van Ged Stoten om de jaarwedde van burtoii"ieest':r ¦' r - tons en ontvanger te verhoogea respectievelijk tot i " 1900 f1760 n f 880 stellen B en W voor hierop niet in te gaan wat met aL-e.neone s'.-mn:eii v,'.>:vlt aangenomen Vjstgesteld woedt oen ruftowe jaar - geüng voor do onderwijzers overeenkomstig do regeling van Ged Staten met uitrek vaii de " Kij!;,ehii.im ge ingevolge do wet ^' an Febr 1918 Met do genie c-nto Leensum wordt een gemeeni-.eliappel'ijke regeling aan gega:iu o:mrei:t toelating van t.'iiwil l;inde:vn alhier tcfrcn ecu jaarhdrïidi iiedag van f200 Tot onderwijzer belast met bet ge ven van ond'.-riviw bi nb ' i^'-iint wordt benoemd de beer II J van Dongen te Leeisum en tot or.dcrv ij zo res nan school I luej A W Gravca dee'L tJians tijdelijk Tot loden va.n het stembureau voor den lijd vuil 4 jaar worden benoemd alle leden van den Raad Het voorheen b";item | zb'kenhi.i^i -' ' wordt verhuurd aan II v Vecncn daal voor 80 cent per week D=u'U-na ivist^K Hing koliiei ' hoofd omslag BA.BNEVELE » De kaasmsukt die gisteren hier yoor heb eerst zou wor den goinjiiden kon wegens het ver voerverbod van dit aitikel niet door - — \ Voousi!;iL':i\ond heeft de Vriiw' Brandweer alhier een goed ge - slaagde g:;!ioudon Als terrein Kn-pt;:ij!ist-r:nnt - die - zieb v-i.'liii:..':ido - itiiki>.-n bu'd bier in " c nab.iii ¦ ir - i i l 1 v r g(J vonden aiix.m' ug eau mihr.m-o exfo nirgeu liot gevaarlijke goedje werd door mditan-e aultonieiten weer weg - Do iiecr Ij RuitenseJüid ambte naar bij do II IJ ïj M alhier isbenoemd iot chef bij di e mülitsehap pjj si IÖOO Schagen In de Raadhuiestroat alhier in de i | Vu n;:o:;b-.,d van het politicbuiïla'J weid ten rijwiel dat even onbeheerd stood ontvreemd ten aodesle van A H wordt Zondag ll > Ji dia een groot tuinfeeet gegev «« SwseJ ¦' ¦"¦¦¦ i'i:ii mevr S van Overveldt-Bir - ktiïl mui ' e Gravenhage en mr Albert Gemijiens van Amsterdam opgelui^ ford door zalig en een striii;orehe«t F.DE 13 Juni Teeen de echto-enoo te van den winkelier B aliiier w-v proces verbaal ojigemaakt we-er ^ d.--i verkoop van a.irdappeien zonder boa e n boven den maxi mum-prijs — 12 Juni Vau den vj noh;njd-r G v d ïi werd een partij koffie iu [/¦"'¦'¦ ¦¦¦- bij zon-i-.r geleidvbdjet ' i;ir de daar te worden verkocht — In de J>e!.-bpo'-.ru;l'.aai raakte een'jOTigen do;»r iiel siijipen \ an'ïijn fiets onder een zvvaar geiaden bou.twn - Hoewel door tijdig stoppen het wiel nie'j over zijn heen ging werd hij zwaar geikn^usd bij een der bewonen ui r.r.'.-n gedragen Burgerlijke Stand ¦ Geboren Jillis Jacobus z van A Thrcels en M A SclnUiten Jan Dirk z van J ü Casanl en H - Boele Overleden te JJlrecht Pavid van Gor - ' ioni 00 j ongeh MONTFOORT Bij J Mook buiten de Wii.leskooperpoort is ' s nachts het k.ippenhok opengebroken waaruit 3 kippen werden ontvreemd terwijl ' 1 stub huur heil hadden geaóebt in de viue-ht De politie doet onderzoek — pioedagavond jl nerd in St Joseph '' eeue bijeenkomst pe".ouden j van 11 K kiezc-:-s icr bespreking mn de fo maken pr;.p;igu.'.:da voor de as i verkiezin^e-n Na een ink-.ivr.d would j van dia Z.Kw - beer Pastoor werd Ihi.n etemmen Lvt-ioion tot hor - opricb i ten van een p.repagaü'l.i-elub waartoe 21 peitonen toetraden ale lid Tot bestuursleden werden gekozen de hoeren J H B Feldbrugge voor zitter Th Vergeer secretaris W Kcs teren J Goes Nadat de pastoor op duideliikee wij ze had uiteengezet welke de eerste werkzaamheden waren voor de propa gandaelub werd de vergadering geslo RIJENEN De heer de Afarall hooft in ile achlcrzaal bij den heer Allena gespro ken over rlc volgende twee onderwer pen art 102 en Slaatspensionn earing Wat punt 1 betreft werd uileeugo/,st dat de L r n ie-Libcralen met de mcetiler heid van ' t volk moesten meegaan en dus ook de fmaiicioele gelijkslelbng van open en bijz sell hadden merle goeiige kcurd Alleen hadden Arm parlijgenoo ten welen te bemerken dal men geen kal in den zak kocht en dut jn de grondwet moest worden opgenomen dat biji on denv aan dezelfde eiechVn van deugde lijkheid moest voldoen als hel openbare liet toezicht op de hoeken heelt men moeien lalfin glippen In eenieentcn waar maar enkelen zouden zijn ' t zij voor bijz of openb oiulerwii dan zou daarin worden voor/jen ' door een apart onder wijier niet de opvoeding dier kinderen belast Punt 2 werd verklaard voordealiger ' e werfken als do slaat het bekostigde door minder nmblcnaren noodig te hebben dan wanneer arbeider palroon en slant j het bekwligdeh Ook mocslcii meerdere worden gepensionnau'd Hel is geen be dceliiiü er slrijken zooveel duizenden gul dens pensioen van de staal op s-n onderwijzer ui Wageningen waar schuwde een slem uit te brengen óp een der liberalen de vooruitstrevende Muralt uilgezntidcrd hij had er in Wagcningon kennis mee gemaakt D'o heer de Muralt anlwoorddc hierop dat dit een plaat-dijk Icil betrof Ooit ' ' * i soo'n plaatselijk i ¦ ' -' '• lek.-'n Bovendien zullen cm-ervr.t-rwn uit de Kamer vcr luiinen On rl liliecale lijst^laat de hr Daalle immers na 2 alll WAOFA'IXGF.N ' 12 Juni lieden werden " ijksehe kersenvfr - cenl per pond op i b.i IJcl lflllg VEENENDAAL De commissie te Gel dersch Vecnendaal op wier initiatief de cultuur van bruine boonen werd ter hand genomen hield ' Woensdagavond met tal ran ingezetenen in do Gelder scbeschool een vergadering onder lei ding van den heer V van der Kaay Na verwelkoming door den voorzitter gat de heer W v d Westerinigh een uiloen - zetting van bet dool en plan dezer on derneming De grootc behoefte aan boonen in het voorjaar bracht de commissie er toe maatregelen te nemen om voor do cul tuur van dit product geschikte grond te krijgen Het thans bebouwde land ligt voor een deel aan do Buurtsteeg liet andere deel eigenaar de heer Hoolboom is eveneens gelegen aan het Boveneind De kosten worden begroot op 60 et per roe inbegrepen spitten poten en schoon maken Het land is verdeeld in perece len van 10 roe elk waarvan do op brengst niet te hoog genomen wordt I berekend op 50 a 60 pond boonen j d.i ongeveer 2000 K,G per H.A j Niemand der deelnemers weet te vo ren welk perceel hem zal worden aan gewezen De tociwj'zigine za uiigeiüw ¦ worden door een loting nadat de ge niiïi'.aie'de percee'en door een cultuur - commissie gevormd uil do leden zijn go.ïcha.t Na deze schatting krijgm ae deelhebbers van minderwaardige per ceelon een gedeelte van het geld door hen gestort terug Risico blrjft op te ze wrJBG zoo go-i als uitgesloten Na de loting wordt verdere zorgen als oogsten drogen enz aan elk der deel nemers overgelaten Nadat dit plan bij de aanwezigen algenieone instemming vond werd wat de inning der gelden betreft de betaling gesteld op minstens 50 cent per week Aanvankelijk zijn oél leden toegetreden waaruit de cultuiir-commissie benoemd werd bestaande uit de ii.h A v Dijk G van Dijk R v Har il eve ld P Hoef laken en W Kroesbergen Gelegenheid tot deelname bestaat nog tot Zaterdag 22 Juni a.s — Ue beer H J v Sdmppen cud alhier heeft voor hot beroep agar de ^ ed Hcrv gemeente to Utterlo bedankt jai De irkt j Vrrjd:-g 12 Juli i.s geiioo.i - v.-.ir j Nieuwenweg en hij iie.j Je Wed Hup - kea aan de Klomp Prijzen en diplo - ma's v orden uitgeloofd voor de beste 1 en grootste ia:wnding:-ii De jury bestaat ' uit de h.h Biu-CK J v d Hoef en J J van Woudenberg terwijl de h.h — Burgerl stand Geboren Willem Alice z v H H v Leeuwen en II Lokhorst Anthonia d v W E Nagel en E Ditweg Gehuwd \\ v Beek 20 j en J M Bouwman 20 jaar Overleden Adnana Bodegraven echt genoot v iü il C Ileij ' 62 jaar Marie Hensen 2 jaar IJBSELbl ¦ ii.->-it Raaasvcr - slsg Tegenwoordig üijn de voorzitter Li » S leden Afwezig de lieeren Sehillc van llooijen en Dbjni.-Na opening der vergadering wolden ie notulen gele zen en o;i veranderd vastgesteld Mededeeibig wor.!f g^.Ja.a.u van ver ¦.¦¦'::\' i ¦:'¦ b '' ion [,:- n stukken welke \ oor kenn^geviuig worden aaugeno - llie.ni.a komt aan do orde punt 1 " dei Lteen la üanw^ziive v:.u\eeu ut m-lokaaL Op voorste ] van don voorzitter ïvcrdlt do'irtfe aangLUeZen ecu lokaal oer openbare school 2 Urnen van grond voor hst ver bouwen van bruine boonen üotmurd WOi'-'U van de wed A van Kipiicreb oi;gev C r 2,82 11 A weiland voor den be ".- ro Wo jollier H O 1013 met een vemienia n 1,2 aankoop voor de gae-fabriek Wordt besloten daamiede voort te gaan en aan de gemeentebe drijven een credict te vorleenen van f 8000 7 Wordt op verzoek aan de wed van den eervol oik^l.i'.-.ii i - n-!.i -\.- iker A W de Lange voor het jaar I'Jld een lteI Ei bend groot f 100 ö " Verzoek der hier opgoi-öüte zang - schooljokaal voor het houden van re petities Op vooi-stel van den voorzit ter wordt op dit verzoek met 5 tegen 3 sitemio.n afwijzend beschikt ' ' J Up he verzoek der vereeniging van - - „^-„ iiiiou om subsidie wordt aïwij^end beöthilit Verzak van den uitgever vandeu Stichtsehe Post om subsidie voordit blad wegens aankondiging \ er ' strekking van levensmiddelen Opvoorecel van den voorzitter wordt ookhierop afwijzend beschikt Voorstel van Ged uitaten inzakeregeling van het salaris vau den bur gemeester secretaris en gemeente - Na.eooige bespreking wordt het So laris van den burgemeester vastgesteld op f 230 van den secretaris op f 2350 en van den gemeente-ontvanger op f yOU per jaar 12 VoTïOek van djn accountantGekon om een hooger honorarium,wegens te maken reiskosten en dit to brengen van f150 op f250 per jaar.Dit verzoek wordt toegestaan op voor int te ' s TT-ce t eenige opmerkiu rkoop De voorzit - XlülST ¦ LijiM van peirsonen a:e zicli dé/.e weel in de gemeente Zeis vc~i!i.'gvl'.-n ot ' daar-m-l vc-.rt.iio-kkcji Q e v e sli gd Wed N A van der Aa geb Geel - ' hof cjj moede ' va.n Soest in |> wa.r = ' wc^r G'J wed ï ü va.n den Uieze-ii - boi geb Ueokiii.a.ii yaiii Aniti'sfoort in LJu.detbcliew ' iO - i;-.;d)!aÜ Boni van Woerden in Sie.!.n!aaji 7-la Oor nelis Dijkhór^l van Doom iu Soli iter weide laan 103 Jenii'brje üa iienkamp van Zwolle ui öobaorwei derparkJaan l Jan J Gorter van Winschoten in NooDsedachl 62 Ka nel F Hailien=.l<:beii én ^ ezm va.n Rof-teiRlaoi in NoMWtwtg 83 Gjj& berius van feeN nu ¦-• - - ^ m Sehaepmanlvaan Al P.ctor Kar melk van Hoorn m wed W do Koning - van Dneber-cn in L'.i - s»j 1 Qh nsliiJia Kramer v • " n Leliestraat 8 Maria A A en Alijda Th P Meines van V ¦ - Icm ' in VotortoiwE * 67 üeawirik \ P Meijer en vrouw \ in M.i - rooide in UojH van Beek e:i Rrnjen in Steven Slecnhiiitfen van Utrecht in Vertrokken je de Bruin naai - Pmlien an Dijk naar WrxTicrad.ee ¦ S a.r P.ollerdiani Anlom F Lc naar Wa.Konaa.' AiilJionia V.i.ti Lb ',!.' - i ii.i-i Li:,.-l.'|-.-r."k TcTiTi P \ ij AU ¦ r.L-bar - tue ¦ iittii - i-i Alwoude-Uaam bniese Maria H b üvcikRft van pel iv.ei.n naa.i Ltrechl Alburtus 11 van Rl-.iuics en gezin,-iivuir Ul-rechl Tt'uniije v.in VcM'iMjizcn nv.ar Za;id voc-il — 1G Juni a.s zal < 3<9 br ivrjarop hij voor 25 j i.i ui on ül bij t'K [ Meierijen ' — Dooi ¦ -¦ uVrdcur van het Diilr.ibtil.i'il ' ¦ ':¦ ¦ werd e.cn dezer dsgea I F i^nor be -.';-^ ge*cgd up e'.iii gi - i'.'.-bt var ken ter zwaan '* van pi'm ' 200 KG da.l hij verniuefleliijk vaa ewi ander bad u o ke::!!t n [ bij con ajiddi * had doen sbiohie.:i Prncc.i-ve^bao werd opgema-ikl o.n het vleesch voor de i.ii^e/.eleiie.n gediiólribiicBrd — LLe.n wagon v.ui d « bleekerijvuil v M u.iiifjr kwam va.n denKroositweg afrijden en wilde denti 5f!ï:-aio ovci sleken om op den Utr.we ^' Ie koinieii jimsttoen de learn kwam aanrijden Een bcl^img kon n iet worden vnoirkonren Dawapen werd lokial vc-rnieM tcrwlj'liet Iranirijlnig i:in.v,:eii'.iijk bescha digd werd De voerman en hel paardb ¦.!¦ waru en ^ cen ' etsei WATERSTAHDEH 13 Junf Waterhoogte b do \' aderlandsche ri vieren en te Keulen Medegedeeld door den Alg dienst van den maters laat WoiirnemincB paoten Loblth ' NijmeROn Kt.AIndr Waal I Kampen Manstr slnla I Venlo Grsvc Si Acdr.llaaa.l 2.48 Marktberichten GELDERMALSEN 13 Juni Kersen Op do vcilingsvereoniginc „ Geldermal tcn en omstreken " besteed do men heden • oor meiliersen rijp 40—80 et idem vood 18—36 cl per K.G fiOUDA 13 Juni Vee De'aanvoer ter markt van melkvee was rede lijk do handel stug Prijzen boog Ma gere varkens met weinig aanvoer han del ving f 0.D0 — 1.05 per lia,lf KjG magere biggen goada aanvoer handel matig £ 4.—6 per week vette schapen niet aangevoerd Jammeren weinig aan voer handel stug prijzen f 20—28 nuclitercn kalveren weinig aangevoerd werden in beslag genomen tot taxatie prijs iolckalvercn f 20—30 Eieren niet ter markt ¦ WUK-BIJ-DUÜBSTEDE en Om - streken Veilings vewenigrag lvriuiB i..'i--=en geveild voor de fabrieken 23 et per K.G Geveild 23—20 et per KG mkm MM tegen p tj » i yke L'rinelooztng on Bütasïiekte t 1.-0 en 1 2.40 liTKECunT Vnorstmitt IOO I'otterntrnttt ö AJMHNM Bïijustcaat lit AiöslErtUHBi Westetndè 1 nouuhulp ot voor v.i>t een Keukenmeid Tweede Meid Zonder uitstekend ' getuigen oi noodig zieb aan te meldi-n Br no 802 ^ bur au dezer UtreeiiHïritlisrgsfi it vlak b;j Utrecht In rutl diiinvoor te keep ot te litiat * fiita^t bmien DOBBÜLE VILLA mo grown ^ nin Ib liriebeigeu Br Irauc No 8030 bureau dez «* AdfarttiflilSJi MUiil.vMl bl'.IJl - KA.vllI Tc koop negens ALCEBBALES ¦ geviiuigd tegen Hoek ojigi.ve vim iioiidiuan i!r fiUUT bar ilwcr Itll'.DT / Kill AA.V biedt ' ïich ° aan een ik-iislbmle I ' 0 leef iiid - J3 | nu - u,n ¦ ni oin;l:iiken l!r Ir OlHLCl ' TE llCLIi Iiistkiiiiluur te ILler [ Bctttwci lichierlui 8013 Op JBïuFidae 18 JnnilSSS des voor middags S1 > nar prccba zuilen Ie TJireclit.-iii lietNotaris hnis Achter St Fieter 18 om contant geld teil oras aan van den Notaris J K KOMIJN tïODlcn verkocht MeBhilaire Koerieren waarbii l'ianinu iu N'oteab kast L DRHLS i onlieur du Jonf CbiiToaiiiéro Uniieiikas'eo,Tafels Stoelen Ba Canapé Ledikanten Vloorkleeden Bedden Dekens en Spreiou Sjiicjels en -' cliiia<;n.:en Porcelein ilas en Aardewerk Kachels Iiiaa.ikast tnz £ en aniielie ' lihoorstecnpendiilc Pendules OnttKisBteo en verdere kleine artikelen To bezich i igen Maandag 17 Toni a.a van 10 — i uur HEEi air 2 a a w » j ken naar eigen zo merverblijf gaand in stille heidestreek vraagt voor aijne huü-.honding en eeuigo lchte boodschappen Kclitpaar tiiet Zona ot Ilsme tuct 2i»on 13 a 17 jaar Onkosten goheci ot grootst gedeelte voor steller deze lirieven met volledige oaiscfiri.ivirjï adres en spreekuur no SOi'.ó bureau dezer Meisjes gevraagd bij de Cigarillostabriek Coiura bia " Lceitijd ló—2U jaar Loon i 4—1 8 per w.ek stukivca'i Aanmelden ' aavouda tussehen 6—7 uur aan de tabrieS Ai'.na etraai ü 8012 Ter L aS Mëei^É tl uDrniiS'Verz Mii niet nlrfl - • 00 leden Br no 8027 bur dez luinvorfleriDg Wio belast zich met hel innen van KwitantiGn lir mei opgave van voorwaar den no 7927 bur dezer taewraapss legen 1 Ju.i Flinke Werk meid van gosde gelui voor ïicn Loon laO gul len waschviij Annb bij da Diiccuice vanli»i Kinder iierstelliugs urd.Trei " 3'iS Soes 8U^0 Dlensfliorl8.is g 1 „ f £ ges met Jkindercnnette DienBt bodo V G v r s T niet ouder ÏU jaar Loon I V £' \ V'aseli geldiao Keukenmeid » Tegen 1 Au-asma of eerder wordt te BAAKN ' e;en lioog loon C-evrrsr-Etl atiue bekwame liiS'ia.'liJüïïMEllW die gcre.eu is eei.i Lnwweik ie verricuien i Br oud Nu fóUb Bureau dezer ter overname gcvrnagil lieist zicht aai - schritt Br ir no S013 bur deaes rd 1 Aug o Am^crda eeü fiieiisüj^üe v g - K - v-i l°on t Hó wusoi vrij genegen de v:ieantiea me n.-bu,ien te jiaan Br uo S032 bur dezer Het Weghalen der Soepbeenderen | nit het lnierne?riiigskaiiip te Legerplaats bjj Zeist zal niet incang van I Jali J9»S np iiicüiv nordcn verpacht Inseiiriivingsbiljetien op it\t Jnnï I9l » vóór ia nar ' s middags b.j den Veri.legmgs Ofiicier van genoemd kamp waar verdere inlichtingen zijn to bekomen in te dienen Een ViÜatje to knop s ' vra«™il met flinke tuin liei^t aan Vecht ot den Rijn golegon Brieven motoptiavevan rijs terrein grootte en inrich ting v li hu s i.o 8010 bur dezer Op bet builen de Ovnrp^ia s '' te Huis ter Heide Otr worai gfVraagd met t Angus us ten not en FiauiUc Tweede Meisie TE HUUR GEVRAAGD Zit-eiiSjiaapkaraer egen 1 Septi?mber oi bever ' 1 Ucloeer br met voonviinrdeii j VuuriiirèrkdP * Zich Mn ie meideui Macbirc labiiek „ llo^g Baveu " einde Hel ling bj den Weikitifie'er Door de groote PRIJSSTIJGING betalen wij deze week enorme prijzen voor eya goud en zilver Jufffl*0uwen 9 ÊL SCHAAP Steenweg 63 30 cent AdsGi'tentiëa 1 betrekking in itreclit nordeis vrieEidc'^k tel een büxock aiie.(.'n iDbcgrcBsn lc-en f S jO do pcr - rect ie aan - vaarden ¦ Vmslordahi seh ' Sin lH-eg 8o OEi iAAi.l * een nelle lljg-Dic-iii=t - bode van 8 tut '.- av.-mds 7 - half 8 w Ie iiieldi liisschen en 0 uur r,assaiisl al iilbis 77711 TE KOOI ' Eli nlbllT / li.ll AAX ScliilJersjonKch Ilalfivas GEVRAAGD Hillcloiikadc Ohis vnktii.-iiiilii'dcn bek ¦ en billijk ' een Grniiïofoon mcl linnn en 55 dtlbb be speelb plalcn pi.irhl inimni"r « ' no g"cil al nieuw mule prijs f 50 G I de Vries Jjag - i pad i'di I - Vvncrdcn i 8009 

Kranten

Ga naar