Utrechts Nieuwsblad donderdag 10 mei 1917

25 e Jaargang 9Se e Uitgave JOH DE LIEFDE Bureau ÜB1FT 23 Utrecht É » O Dit nunmer bestaat » if 2 bladen burgerbakke - Uwnopg 12.46 Donderslag Hoe ouder onze herinneringen worden des te seliooner is de licht glans die ze omgeelt Gemeenteraads-agenda De Burgemeester van Utrecht roept den Gemeenteraad bijeen óp Woensdag 16 Mei 1917 dc s namiddags lc tiall 3 ¦ INI I lll'l I II * l 11.11 „,..' ' ¦ ling van ingekomen stukken en icr be handeling van 1 Voordracht tot niel onlwuikelijk-verklaring van een aangeslagene in ïijn verzoekschrift betreffende zijn iüii;hy in de gemeentelijke inkomstenbelasting dienst 1Ö16 Ü VooiJi'dcbt lol hel verleenen van alsduin ing van L'eiueruleÜjke inkomsten belasting dienst l'JJG wegens vertrek en overlijden 5 Voord Voordracht ui afsluiting van de ko hieren der st.aalbolastsne dienst HM 3 Voordracht om aan ür W li vande Sande Hakliuyze » u.-rrf enk.unsligïiin verwek eewol M ' k ml»™™als lid van - pïaad van Toezicht op liet Middelbaar ihider Wijs ij Voordracht'om'voos - de griiieeute een rechtsgeding Ie voeren naar aanlei ding van een legen de gemeente inge stelde vordering lul fchndi.wergn'.'iluig Voord iücIh tot oiulerbatidsebe ver huring van het bo-.piilniis Sdialkwijk straat no ibis nan W ]> Bos Voordracht in zake gemeentelijkenwoningbouw op teneinen aan en nabij hel Ondiep Adres van de vereen teint dc Am baehlssehool " in zake verhoogïng vanliet baar lorgekendi subsidie en hetaangaan van een leening mei de gememIe met bericht en raad van Burgemees ter en Wethouders Benoeming van leden en plaats vervangende teilen van slembure.u.iv voor het tijdvak van 13 Hei 191 " — 15 Mei 1818 il Benoeming van een lid in dr plaat selüke Commissie van Loericht c-P bet middelbaar onderwijs 12 Voordracht lul beschikbaarstel ling van een ercdiel ten behoeve van het plaatsen van waariadiuwingsburdeii bedoeld in artikel 39 dor verordening ip het rijden IS ' Voordracht in zake de verhogingWn het vorplceggeld voor - verpleegdenin het geneeskunde ' gesticht voor krank zinnigen to Utrechl ' ¦ li Voordracht tot tonderhnndsche verhuring van gedeelten terrein der ge meentcreiniging 15 Voordracht tot intrekking van de as van do Vreedeplaals - lfi Voordracht tol het aanvroren win tjidelijke vrijstelling van de verplichting tot het oprïchlen en instandhouden van een burgcrdagscliool 17 Voorstel van Dr.J van lecmvon liureemcestcr en Wethouders 18 Vaststelling van hel 10e aanvul hngskobier der gemeentelijke inkomsten belading dienst 1916 Geheim 10 Bezwaarschriften tegen aanslagen in de gemeentelijke inkomsten belasting dienst 1918 Geheim Utrecht 9 Mei 1917 De BilreemeefIer voornoemd FOnCEMA ANDREW De vergadering zal zoo noodig wor den voortgezet Woensdagavond Ie S uur en Vrijdagmiddag | c hall 2 uur Over den auikbootoorlóg ju d « n Luitsoben B ij k e - Bij de tweede lezing van do marine begroofcing verklaarde minister Yon L'apeileo.a het volgende De ¦ duikbooteu hebben sioh met geestdrift óp hunne grootc taak gewor beakee-end in te grijpen en do elot-aeto • van den groeten voikarenstrijd nader te brengen Ik verzeker u dial de diïik booten zutlaii De noodige endeczeeSrs gceciaootd personeel brandstof en illes traman verder behoeft * lua besta »* s voor handen Bij *» Dnizeodeo et neg eens dmizeaflen buiden / ij druk tn de weer om Steed * e.--u,re A nieuw materiani wat betreft torpedo's en mijnen aan te maken Toejuichin gen Niet alleen groeit hei aantal duikboo ten voortdurend aan ook in hoedanig heid worden de booten eteede beter Steeds worden hetero typen met steeds groot-er capaciteit aangebouwd Officieren onder off ie ie ren en man - t jhappen hunkeren naar dienetne - In Engeland werd gezegd dat de road Dat zoo üö eenigste middel -- ogltomeoi laa.t hen i'.i ¦--;,- ¦.¦ ren 7 ' zullen op gra - Ook onze diiikboolen hebben zich na de opvattin - van den onbeperkteu du kbi-iotoorleg aangepast aande eigenu i - • a vu dcae wijze van oorlog VM moieien teed = groote - ti ¦ • ¦ a een iteedG he - in liet EngeTstib.0 poriemeirl '.'-' rdt veel gepraat Beslissend iseVeawd het feit vsn de voortdurend groetende ma and-rest i.ta ten zooai ^ wij diie zelfs nauwelijlis verwaehtten De opgaven der vnnrd ii]lna pers over bet aantal veriorën gegaiie öuiibooten ie onjuist " v I ' ' ' ' Elke nieuwe ' bemanning die'met een duikboot uitvaart wordt gesterkt doorliet bewustzijn dafc er alles op het spel staat Drie - maanden v,-.n oorlog zijn meer waard oan i tM jaren vrede wat de er " varingeo betreft De duil;boct-beman ningen zijn tegMi alle e:seh-n opgewas sen \\ r ij verwachten een maondeiijk se-ho buit voor de duikbooten van on geveer 00O.00O tonnen Aus over drie maanden gereken 1.800.000 Inder daad beloopt de buit over drie maan den reeds tezamen 2.S miUioen ton dus 55 percent boven de ver.varhtin gen dan waar wij voor onz - besHseang op ererekend hadden In totaal werden in deze drie m.aan d^n >- "' n'h--pen tot zinken gebracht Beweging Hce lang dit zal voort gaan is de zaak van den vijand In stemming De dui.k.booicn staan er borg voor dat wij volhouden Wij hebben *-» l den indruk dat de Engebche stem men thans heel anders Kullen klinken dan voor drie maanden Zeer juist ¦ Zij zijn reeds veel bïecheidener ge worden Hernieuwde instemming Thans wet ook immers Engeland to d ai on * dujkbootoorlog niet zooals steeds werd beweerd een sing in de luèht is doch een litrae.hfeee slag i.n den levensader van den verbitterd sten ¦ vijand Elke nieuwe mededeeling werd met toejuichingen ontvangen Wij hebben een vasten wil om te overwonnen en het rotsvaste vertrou wen dat wij de ons gestelde opgaaf ook zutlen volbrengen Van den opper sten vlootvoogd ot den UohtmatoooK heerfcbt sleeht dez <~ eene overtuiging „ Wij zullen volhouden wij later niet los voor wij liefhebben volbraeht " Langdurige stormachtige toejuichin gen en applaus De Internationale toestand ü i t v o e van fruit e De minister van Landbouw Nijver heid en Handel heei't bepaald dar al le tot dusverre uitgevaardigde beschik kingen betreffende den uitvoer van versüi fruit worden ingetrokken ¦ en dat uitvoer van versch fruit uitsluitend mag geschieden op vertoon van con 1 beuten atgtgeven voor bepaalde par tijen door de ii'jkwe.mmissic van ' i'oe l zicht op de Vereen - ing t'rniteentride welke consenten alleen " ivordeu aig ' gc-veii aan exporteure mgesohreven Pij de Rijk-seoruniie(--,ie welke als zoodanig niet geechomt zijn en voldaan hebben aan de door den minister en door de Hij kseom missie onder goedkeuring van den minister gestelde verplichtin gen Consenten worden alleen afgege ven voor fruit geveild volgeus door de Itijkscomniissic te geven voorschriften op een veiling eener bij do Rijkscom - ging en ingeladen onder ambtelijk toe - Consenten hrèr door do Iïijk>ct ¦ ale Do ¦ heefi ze bi\-=i'hilckinir eons-euteu kunnen wn - rbabarix-r mei knollen bioemkoiil \ nn jes peen kropsla radijs raai»stelen iM'.epma/ie kri.'ten augurken kom l;.v,Timri ^ tomaien i=pe:-ges gla^kaal r-dii andijvie doper w ten T&a pii e ij ner * peulen snij en sperzieboon en pasti uoak prei peterselie selderie tuin brxineii i air.r-nas ivio'le kool eavoyc kool witi.okool boerenkool spruit kool uien grove yieen fijn © peen kuolra - De „ Vla ar ding en 98 " De sleepboot Thames heeft gister van lift hclit.wbi ] Doggct"-b:.ink-Noord - te - Vieuv endiep aangchnehl de beiraurm-i ' groot 13 man van den logger V.L 9S welk vaartuig Zondagmiddag door middel van bommen door een DniUehe diiiktoot vernietigd is ongeveer II mijl benoorden Dr ggfi-hinli-Aoord De op varenden hehiiea met hun eigen boot na 7 uur geroeid to hebben ' het lieiilr schip l.eveikt De logger was op do thuisreis en hnd een vangst van onge veer f 4000 aan boord Te Kottenbm is a au ge 1 o aten de Facto een boot van de Relicicommis^ie met een volle lading graat ' voor de com missie uit Portland Maine Dn its e he kruisers Men.meldt ons uit Nes Ameland Voor het Oostemde van ten gistermiddag een grootc vermoedelijk Duitse he kru Bïrmeftïasid Oit da Staatscourant iq Mei Bij Kon besluit is C H H G Coe - f ïiegiaebt benoemd tot burgemeester ¦ der gemoento Oud-Vroenhoien ¦ j is benoemd tot - se worm boegleeraar in do faculteit dè'r recblsg^-lcerdi^id aande iiyksmuvei siteii te Leiden om onderwijs te geven in het oud-vafler landsöh recliti mr A S do Blecourt reenter iu de arrondissementerecht - i het Ja n^eh JS benoemd tol gewoon hoogieeraar iii do faculteit der letteren en wijsbe geerte aan de Eijksumversiteit te h*i - W de Viasi ' s Eijks Etbn i 1 Mei 1917 be - W C do Graaff thans lector Lichting - 191S Met betrekking tot bet wetsontwerp tot.wijziging der wet betreffende bij?.on dere maatrogi.Ien met betrekking tot do lichting 1918 heeft de Minister van Oorlog naar aar.leid ing van het Verlag een Nota aan de Tweede Kamer doen Da Mini-ter deelt daarin mede dat de Jiegeering nies heelt nagelaten zich voor de indiening van het wetsontwerp rekenschap te geven van de werking der voorgestelde wijzigingen De ïjideehng is zoodanig geregeld dat bü die bij de inschrijving broeder dienst als reden van vrijstelling hebben opgegeven als regel aan de infanterKi toegewezen en naar verhouding van hèd getal aan elke compagnie toe te wijzen manschappen over de compagnieën ver deeld worden Zij die minder gi.srhikt zgn voor > e inlaiitene komen behou dens uilzonderingen tnj de vesting-artil lerie boven de d?,:iT'L'oor uvtgetrolfkv;w getallen Op deue wijze zullen de h-avv^i ren zich hi-i muist doen gevoelen In schrijving opnieuw overeenkomstig art Vè tw®Öo lid c vier Miüiiewet be hoort slechts te geschieden zoolang de ingeschrevene nog niet dienstplichtig is geworden Daarom dient voor zoo veel bedoelde inschrijving betreft do verandering van het tijdstip van 1 Sep tember te worden gehandhaafd Dit is cwengens raadzaam ten opzichte van het vierde lid van dat artikel daar de afvoering van het iuschröviiigs re gister behoort te worden gestaakt voordat de oproeping ter inlijving een aanvang neemt Voor den datum van 21 Maart genoemd in art ' Al tweede lid der Militie-wet -.).¦¦- ting US 1 S een lalt-re datum - \ ¦'"•;- unner wonleu geeteld Tuei ii^ej ' de ji/'ge-'fJag geroeoial zulk een " veranda ring niet ie moeten voorstellen omdat d bedoeling lieeL vno gezel-m zoo wei nig iuo'jY.lijk van tie gewone benaliiigeii af te > vi]kcn Wel is waar zou bij ver andering van den datum in een enkel geval een ' eschreïCne recht op vrij stelling verkrijgen die het anders imli y/y.ï hebben maar hier slaat tegeaover dat met anderen bet Aan hot recht op vrh^telhng van aan st - ii:le g"e~tejji-,-:i tinz doet de wet van 22 Fcbnori niet te kort D « BOgn ] i,;klieid is niet ui L ge - Ie te n dat zij die voor de - geestëbjee loopbaan be s":jïid z.ijti dit nog niet door eeni ^ be wii-:\iuk kunnen aantooiieu wamseei ' zi.j ter inlijv mg opkomen doch deze mo gelijkheid bestaat ooi - wanneer de in Inving g ehiedt in de gewone tijdvak ken Militairen in burgsrbakkcrij-u Op de sell d f lelijke vragen van den beer Helsdingen betreffende het ™ er - 1 Is het den minister bekend dat door militairen bij particuliere werk gevers in het bakkeitsbedriji wordt ge werkt aan de bereiding van brood niet bestemd voor militairen waardoor de werkloosheod van arbeiders in net baJc kersbedrijf wordt in stand gehouden en bevorderd ' Vooraf te llotterdam moet dit in erge mate het geval zijn 2t Ie de minieter niet bereid om zoolang bij de arbeidsbeurzen werkloo ze bakkers zijn iu geschreven te ver bieden dat militairen worden gebezigd bij de bereiding van brood niet voor militairen bestemd Luidt het ant voord van den heer Bes boom milliliter van oorlog ad 1 Het is den minister bekend dat te Rotterdam door militairen in hun vrijen tijd wordt gewerkt aan de bereiding van brood niet bestemd voor militairen om de inkomsten van hun gezinnen te vermeerdelen ad 2 De minister is niet bereid om dienstplichtige militairen te verbieden in hun vrijen tijd diensten te verrich ten in buvgerbakkerijcn Kaar zijn mee ntng behoort aan die militairen binnen de grenzen dio Iv.i dionp.t ¦-.¦ lang stelt dezelfde vrijheid te worden gelaten als ieder burger geniet Hij is echter wol bereid te verijieden dat het zoeken naar of benutten van werkgelegenheid door militairen in burger-bakkerijen vanwege de militai re autoriteit wordt bevorderd Kerk - en Schoolnieuws Christ Cercf Kerk ISrdankl voor het beroep te Arnhem ds 11 Schouten Ie Oud-Ueyerlaud Evang Luth Kerk Aangenomen naar Haarlem ds D Drijver lc Zaandam ¦ Doopsgez Gem Zestal apli te Nijmegen liurema te 0 en Yï Crahiliik iWiiiLM te Almelo de Heil lc Home Koster te Den Helder Iludolphi lc Veendam en lVestra te Alk Benoemd der te Groningen te richten Chr B B S is benoemd de heer Chr Stapelkamp waarn dii recteur der Chr H B S te Rottcr - stadsnieuws Prow Sïe2en Subsi d i es - U tree h lach L a n d b o u w-G enootsciia p Het ütrechlsch Landbouw Genoot schap heeft verzocht om eveaaJ Uitoe versirekte « tmveas blijkt " las ' e i.,i-.[iimi--:e ven keuring van gewassen te veWe inderdaad vol doe aai billijk ¦¦ stelli ü cisenen an da bare wertzaamheid inderdaad ia ¦ rbODW in deze Provin - cie ¦ ii -'"¦¦ Ie moei Komen De werkzaamheid der Commissie woor stalverbetering zou bij oppei vlakkige bescbouwuig een minder gutii-MgiT iridiuk kunnen maken lntuiichen mtfPt men billijkheide ¦ I ¦ Ujdsomsl&Dr digheden niet punstig ïijn om de melkboeren die reeds nauweujkada melk weJke zij vroeger ge\iuon waren lc leveren voor " de Ilegee ringsnrijïcn willen afstaan doch im tegendeel in den winlertyd de mallt pioducl.e « aar mogelijk inkrim pen uofl ' '¦.'- de tiiidk op eene ve meei byge - nische \ ¦ btöi en te bBliandeSen terwijl de beloooinfi voor liet leveren v,in zulke.,,voor beursmclk '' welke in den vorm van eeitigc prijiverliodgiiip dier melk zem moeten worden genoten ¦ op - ijn min " genomen zeer onzeker is in verband met do gciield-e maxi -' mum prijzen AJIea w i men '-^ dezen lijd doen l m - bed bevorderen van kermis omtrent de weosche ijkheid van r ie "- productie door cursus sen voordrachim of Verspreiding van po ¦ i ree irllten on zulks doet de ' Hel ii _ - n bet gevraagd subiddi - zen lerknlve ontmoedigend op do Commijc-ie werken en komt Ged St dus in het belang van de toekoms'l ongéwensoht voor Ge.d Si stellen daarom voor de ge wone subsidies te verleerien Academische berichten Voor het tijdvak van 115 Mei — 15 S - ni ember Ls benoemd tot assisk-nf ' voor de tandheelkunde aan de Rijks universiteit alhier mejuffrouw T Brou - Kerkel voor her examen de hoeren If J van vdmppen en S Ch Groene veld Acta £ O Bij het üliuer gehouden csamen voor den acte L.O werden geëxamineerd S vrouwelijke candidal » afgewezen 4 Geslaagd de dames B Mars M E Ossenblok L F M Pinko en C.A II C van der Schoot allen vanWoerden S S Bij de S.S zijn benoemd met ingang win IS Februari 1917 tot adj Inspect lc kl de adj Inspect 2e kl C F II Gicsberger tiiet iugtmg van 1 April 1917 tot statii.insehel " 2a kl de Ttations chefs Sü kl P J H Wijs en E van Sluiters tot schrijver de arbeider W F Keijzer met ingang van 29 April 11)17 tot echrjjver de wnd schrijvers A J Oostiueber en H van der Zwaag;met ingang van 1 Mei IDlï " tot tech - nif eh-anditenaar Ie kl de technisch ambtenaren 2e kl G A Ü Hello enA A Tak met ingang van 2d Mei 1917 tot kltwk-iel do surnumerairs A M.Post H J L Messie en J T Wit Fcaburg Ver Groenten - en Vruchten veiling - Utrecht en Omstreken IUiabarber ' f 5 3 f 14 per 100 bos I -:.-:-,..- ¦!:¦:- J 1-10 a i l.dO per 100 bos ¦ K v » f 1 a f 2 per 100 bes Selderie 1 l.oo a f 1.60 per 100 bos Wortels ¦ f 3 a f 3 per 100 bos Spinazie f 0.32 a f 0.-13 per ben Postelein f 0.55 a i 0.D0 per ben Zuring f O.ÜOi a i 0.25 per b-ii k're.p - li f f 6,50 per 100 Komkommers pnuv i 23.30 per 100 idem I f 21 a f 2d per 100 idem t 1.0-1 per ben Winlerspèttwte f 27 f 1.04 per hen Winde spinazie f 27 a i 128 nor 100 K.G WïntBrspinazie bum miand f S a f 12.30 yla f 4.30 a f7 per 100 Rlwbarbcr i 5 a f 15 per 100 K.G Pi-èi f 20a I 23 per 100 bos Besmette!ijke ziekten In de week van 2 tot en met 6 Mei zijn Ier kennis van den Contralen Ge - i ¦ 1 van IV Pensioen Bij Kon ' ccsJmt is een pensioen vat f 1011 veivei.,1 aan den heer A Hil leii onderwijzer r.in e - t b::rrersehool - - Hed if --- v G-ri en een pensioen var 1 Jlö uua den he-i 11 F Grondijs e'ant bij ' het brandweren alhier Feuilleton Een Samenzwering Uit het Engelsen EEADON HILL Mijn eigen veiligheid el ik met,maar ik wil niet dat Laura luin i a^ut-offer wordt ^ üoa's 1.i>:j r " tescuo driftig ten antwoord uu l oor de eerste maal in zijn lu-.en zag mj nu dat Volborth ontreeri Met een byigmg die evenzeer l>0 brofsk en den gezeieu waren Het feit dat Duuroisiü op hoog bevel kwam ver/ae'utte liet pijnlijke van den to'staud eenigszins en hij zei nu op kalmei toon legen zijn vroegere verloofde ïLare Majesteit beeft mij opgedra gen u dit persoonlijk ter hand te ' stel len freule en uw antwoord af te Bij deze woorden redde hij haar een Ofschoon lady Metcolfs kapitein Du iirofski neg nooit ontmoet had i;:-ndo zo hem toch wel vau aanzien dank zij de-.-Tuds lmai - goede plaats te Bres laii iijdeins bet bezoek van den keïzer aletiiar en z >> verbaasde zich nu al leen dat Irma hom haar niet voorstel de Irma vroeg alleen de toestemming oni haar brief te mogen lezen terwijl Dors nu met b'orteteu ' stond te pra ten Deze die de kunst verstond twee zaken tegelijk te behartigen sloeg te vens Irma gade en zag nu hoe zij l':o-.<--;ding eer hoogi-Oivl - kien ' kreeg en ten slotte zich op de i:ppen beet Daar zij echter zich niet kón ver - zetten tegen den woueeh die in dit yeurijiei was uitgedrnkt reikte zij den brie ' aan baar gastvrouw over Deze zaak gaat u veel meer aan dan mij ücvo me vrouw Motcolfe " Do oude dame zette haar gouden lorguev op en begon een dapperen strijd i.egon het keizerlijke Franscb waarbij Forliseue opmerkte dat dit sehi-ijeen op luu.r een geiieel anderen mdr;:k maalde dan op de jongo hof - „ Natuurlijk lieve Kal bet mij een grooi genoegen en een bijzondere eer zijn gevolg te geven aan hot verzoek van hare Maj-.eteit " zei bsiy Het colt's nu James Jaiiies is dat niet lief van de ezarina " ' riep rij haar echtge noot toe die op e-mig.n ii~taïid ttond te praten Zij sehriiit aan Irma dat deze baar verlof zeker niet genieten zot als kapitein Dubrofski niet bij haar in en hare Majesteit vraagt nu of wij nog een plaatsje voor hein hier in hui * hebbon en of wij dan zijn bagage wïU lea laten balen " Wordt vervolge 
Gemeenteraad Dtp Ure-e ntieraad Vervolg Me ] van Manen deelde voorts me de dat do Ruud wordt gevormd door een drietril'vrouwen on hare - plaaisver vangsters ' ii voorl & door nik - vorcoivi gingen die Kiel » bij den raad witbn aan idimon Do ] id ber Do Urgentie rand is een bemkkle kngsburoau dat in elke stad zich be last mot kol ' tol - ipic-ekng brengen van loongosehikeii en hu.ip vorsekrift op al lerlei gebied mteozomlerd in tre.vallen don landbouw cl industrie heUvffend luilp noodng mos voor de pesterijen • Daar toe kwam men oen 1-KÖ werk krachten te kort Ook d administratie telijko bureaux akmedo do ziekenver pleging ver * iecheu voel hiulp JDe T!rgonl.or;i:id onder vindt veler medewerking on is nu reeds in 13 ste lden hier to lande verlogo nweordigd met den ll.iag als centraal bureau 179 vereeniginge n sloten zieh aan ïïaar Spt veeö op don minder rooskleu rige fmaueieelen toestand van den Raad ooi ui omdat voel geld jen koi-te ' i moet worden uil gege - ftlsl t de ' inch onverwijld moeten opgeven on niet doarmode moeten wachten daar n v hulp gebruikt kan worden Lnafc alle aanwezigen hot streven Tan de U R steunen laa.t men zor gen dat or bier n Utrecht oen organi satie komt die aan alles hot hoofd kan bieden koo besloot - spr De aanwezigen gaven door applaus van hun mst:mmiü mot hot sohoo-do blijk Hoos - Militair Gerechtshof Eet Hoog - Militair Gerechtehoï be handelde heden in hooger beroep do Ètrai aak liegen C F S „ oud 20 jaren geboren te \' ie uwer Aim tel korporaal der Infanterie die in den erstcn aan leg door den Krijgsraad to ' s Graven hage ivai veroordeeld tot één jaar ge vangen - strak jiïi-L i'iilzego.iiig van het recht om bij do gewapende macht of als militair geetn ploy eerde • dienen voor den tijd van vijf jaren ter zake van verduistering len oplichting drie maal gepleegd beklaagde was k last ge;egd lo lat hij ta Hoofddorp op 2 October lïtlli in uniform " okieed den i'ijwiolk.mbok.ar H A L heeft opgelicht voor twee rijwielen door afgestempelde bons af t ' geven als zouden de ' rijwielen vuur ri k-rekening wellen gekuurd althans dio rijwielen heeft verdui'ford 2o to Amsterdam op '¦-> üe'.eLev 1916 den r(j wieliiatKlalaar W F E aldaar koelt bifcogen tot afgifte van een rijwiel door eveneens oen atyestenipelfie bon af to geven als werd dit rijwiel door het liiyr gehuurd 8u op iie;el!de ma mier den rij wiel handelaar P J de R te AnisLerikua hoeJl opr:obeht voor twee rijwielen - io te Xaarden wederom op bons die door hem vike.heljjk waren op gemaakt den r iji' iel he a i.l e aar J O heeft •> pge!:eht voor twee rijwielen bij al df'Kö oplieliieri'éii bad beklaagde het zelido smoesje dat het Kijk vijwiekn noodig had Jat zij voor zooveel per week werden gebuurd en dat ij Wkk mochten v\n met dat bedrag want ilat andere rïjwicHi andslaren voel raimlor Beklaagde bekende de feiten geld gebrek is do oorzaak geiveost do op bi'"i'gst der rijwieleii die dour bom ' zijn verkocht heeft hij ten eigen bat " aangewend ' De Advoc;ail-l'inhaal vroeg verbete ring der kwaliiiealie dneb overigens beveafitring van het vonnis Mr Sclirotlen Tiep voor beklaagde do clementie van het iiof in Vervolgers wa;-rd nog door Mr Üiri zings gepleit in de zaak tegen d"ti prineipieekn ' lietistweïgeraar II - ¦'- S 0,ud IS jaar geboren to Ibvirkrm milk'ion-.ohiaat ' i r Lvfe.ntoi'ie die door der Krijgsraad te Arnhem is veroor deeld tot 2os maaailen gevangeiiï>;-!raf ter Kike van het te Amej-sfoort op 10 Januari 1017 ma wjae md;elmg als milicien weigeren te voldoen aan de order van zijn seei:e-eoma:andant om i'.i.m burger ja nit te trekken en militaire kieeaipg aan te passen Beklaagde verklaarde door gemofds - beav arr-n geen dienst ¦¦¦ kannen doet Mr Duihinaó eeneluüeerde bij zijn pleidoei om ' '' ai beklaarrdc teven voor den tijd van vijf jaren het recht te ontzeggen om bij do gewapcnrlo rnaébt of * s mibUnr ge-i mpb'veer < i '> to dienon ¦ De Advoe'.iat-Fiska.al vroeg bevesti hot i Het Hoog MUi ¦ ¦ GececJifsbof deed h « ¦ n in hoogci beroep uit spraak in ¦'<•' sUaliaafe Legen ¦!¦ H van V oud 31 jaren geboren te Ke rkwi k sei g«ant-ges < huimaker die in 11 '--'"' ' '¦"" I den Krijgsraad I * W*H « msoord bad te reöhtgesJaaa b - inWigé U bij in Fqjks wer e W iJtensooïd h«K veelheid < n <' Ira •¦ ail yan onge - veer 12 K G ':"' 1 •' oogmerlc van wederrechtelijke to - eei.'Uu " n den lirijgs - raad desWeg * vi ¦¦ i ¦.',....'-] oi vier leggina fan ' I ¦¦- i ' om bij do sc - al £ mihiair ge - bmpioyeorde te diei en voor den tijd van vijfjaren \ van dit vouvus vïs = beklaagde uij bet Hof in hooger bërosp geboiaeo en gaven wij de-dijds verabig vin de f in deze zaak -'' boo-i.en pleidooien waarbij Mr M Meaidek advocaat ie Amsterdam vooi ' den beklaagde tot vrijspraak concludeerde en 3e Ad - vocaat Fiscaal do baveetaging van liet v anais vroeg Het Hol overwoog - dit op grond van de vorsohillende bewijsmidde len aJs vaststaande kan worden aangenomen dat beklaagde op 3 Januari 1917 des morgens te onge - biei ICll iri \ li e ge ven Iqilriatf s BJjkswerf Ie Wtlloins & an ruimte achter de met de han toen aldaar een man in zijne nabijheid is geko jnen waarna beklaagde ori'mi-ddel lijk ia omgökeord en sich beeft ver wijderd tftrwijl hij onder zijn kiol iels djoég en zijn arm stevig tegen het lijf gedruljt hickl dat beklaagde a.ldus lanigi een prooien omweg zich naar zijn eigen werk plaats de yeescJiiitma-kerij beeft be geven onderweg nu en da.n rond ziende en datgene wat iiij onder zijn kifi'l had omhoog drukkende dat bc Klaagde op - ï Januari 1017 Ie rmgevcer kwart vóór twaalf voor - rifutdae' iireue-aande uit de ge sobutmaJteri ] op ' s Rijkswerf te w'il l«iH i"n ' ' ' eii eind achter zijn m ' BMühuïraakftrij ko - ' oo pen bet lege ijl hij lilt ' r gde op 1917 kor vaór bet vertrek van d»n trein van 12.40 Ö«S namid dogs in het station te Helder is'aan gehouden en locn onder zijne cape beeil gedragen een in coaranlen gewikkeld pak waarin drie vier kante metaten s4aweo dat bekling de van ie voren op ie wrag bam door cen senippei bij de Koninklij ke Marine gedaan o hü togoge bij Irnaistaal van " ¦ ¦ luim van on - al welke in die werk lordc aanwezig fe zijn mofjazijn op ' s Rijkswevt ile^'ijfls ong'-vee 22 K nii:;l dat op gPOftd van ni van de ter letechtzit ¦:' iiof gehoorde getuide 1117 tal ' K.G heeft verkocht voor 30 gulden dat uit een e'ii ander voldoende aaitwij./ingcu zijn Ie put!en s dat be - arï lblT '¦ kir de - Uioniwerkplaa'ts op '.- IV 1 ¦¦' i ¦ Villcm&ootd hei ïiw',i)Vi van ieiiv-i'.t eene lioeveel bcbï - int die werk [ ilaal ^ ¦" ' '- k '- au bot Rijk der \ e,.jeie ¦ o rende en uit die weikpljai zonder recht of ver-1 vangs - - ¦ i ' 1 së boeveek | " ¦ ¦ ¦ in k tioeft I vervoerd atts nmi de gesobulma kerij vervolgens naar een piaats buiten - PJjteweri < W'l!e:ii?nord en cmdeüjk oaaj bd -' iMor Ie llel - d' i ' eea en anider met de bedoeiimg ¦ nim deze hoeveelheid staal elders dan te ilelder heimelijk te gelde te maken ' dal waai ' eebtcr daarmede tevens is koiuon vasi fce steac dat dé ver i \ ij'b'i-iiiL ' ' au ia.i f-l-ial uit de stoom - vaekpWtB door-con ander dan beid s geschkd ' ii l-.'-kbi.::do het efcS-Oj van d ' i jn-l.-i hi - El ui oniVAngst geno ilen bait ai die viorkpbi '• ' - lat liet i door dien et p -..,(:- Of E Hef v in B van de " 1 ' iji'-raad werddi rb,ib:i ' '¦¦:-.¦ nw g.daan en bekla ' i mn ten laste ge - logde be-e.'i - " lig 1 "* v'igospre.Xen Onze rnntB oen sering - Htdou oatvnngÉTi 35.380 K.C ro geei'ingBaardappok'u ' 22.8lhii>i mil be koud ' ¦ re Jl '¦ ¦-¦¦.- i jr ' i k suffls ten nemnsitn a - plaatse ' bettaaud - gel e i „ Het Grondbezit " Dij c)e Tiveede Kamer is bigokom - n de -.¦ igoudoniriieu er sehatkng dor bc lafstbaio waarde van ougobijuwdo eioon dom men i—o — Bond van Nederi Architecten In d-e jaarvergadering van don Dond van Kvdori Are l;i toe loll ivolke uüd i-loidmg ven d-n hoor i ' 1 Houtzagers vau fier v.-.-r.i g b - i deelde deze den goeden uitslag mei - - kr.*geu doornet eenden v-ue o«daa»fi lec gomeo:t:..;-j.id ui Ctxoobt betieffen ae b - ¦ e ¦ i ¦ door ge - tnwnU-aiiibtecaren « oor paltlcaBereii d'l mede in verband n^t.ivn houw < Ier Jaarbeurs De raad r.-.oil u:tv,pia,ik go daan liat geen w-rk-ai als dooh dat duamvde notde beitst een bniten ombtelijfe verband taand ktmstenoar _ Bij de gehouden bc-sl,uursverk:-izing weid du ' Iwev lloutewrevs a,-i ¦¦.¦«- I'js.-iittor herkozen Stndiebenrs.Te begéveo ie een stud;el>euns uit t - Hor.drik Naunos en Cstrijc Epos leen " te Hok-vvrd Toneeüedon uit bot gesiaeb -¦¦ -¦ thl ¦¦¦¦¦• tou minste 12 ea v.og ' i md fcjic-nen jiob e>ndor OEecJegging van o-en geboorte akte Il au wijzing van geuotou onder - wijs en zoo r.ocdóg bewijs van afstam ming vier oï op 1 Juni e..s tebritV ijk ' a;;mnokkii bij D N Ziiieihoff ie Bol&ward Damm ' n be wedstrijd nni hel peosoontiü * kam pio?nsehap in tic tweede klasse van den lil ra oh I se he n l'tuv Bauibond tassaheu üd beeren B 11 v d lïcrg dukUui en Bcb^ïcn on H l)v d Baan Ulr Para Gënoolschai »] i - wrsen hel lalt ooi d gebi'okcn en / al m al'l m ' riuvie uordw uil '-" i'.-i'bl be stand dor ïdiijvcn waa 8 om 8 Gesloten op Hem el vaar ter as Volgens een in ons blad voorkomende advertentie zullen de Kappers - cii liur bierszaken te de/er slede op llpmet voartsdag gcslolen nijn Gemeentelijke Vischverkoop Morgein zal aan de kiosken to kwart over B vivw worden verkoobt '' eebol 1-i cent en tseheiviscb 12 oent per balt K<5 Om 9 uur bot togen nader bekend te maken prijs — 0 — Groothandelaren in Boter Onder voorzit toitehap van den heer 11 Dauw uit AiiwuoHinm had bedeu midda " ' m ' t Hjagsobc Koliiehuis een dooi I bestuw one - ¦ ¦:¦ ¦ kring [ 20 Fel Ier iiiuus btê'tajuide Öp doze * requtrr teu is tot nu tos nog goon mtwoord i-pi * bad nog i»-,lieb « le.eeiv ingewon nen bij do Botervereenjong te s Gra - *,,* nb D OU a I i verkjaaidi Jat er ¦¦-¦ i eniog zou noreltu t'ebondeii m i do requesten der VOO Het bestuur bad aanvankelijk ge nieoaid mi m larde nioiiwo regeling temoeten afuacul ui dool'deze id eet zoo 1 lang uit dal bel ¦_- irensohf eek teeb oog maar - ¦ ¦ '.-¦ men opdat de '^¦:..- erueeji tocb 1 -' k-u ' au loven o -:" '['¦ e - r ¦ « 1 A ¦¦ stond nog vrij oo.ind lijk s oiéroond weet ¦'¦ ¦¦-,!¦¦ bi i mi I do Bijke reeoi,i:e staat In Am e-rdam kunnenbijv ¦ iblii geen ir.:or krijgen als de winkeliers ze niet ba - t Eten Hoe staat dit eldera ' 1 Do heer DoGr a a f antwoordt dat men in Utrnht gezien dfl ' ¦ " kbeïddfli b-ivk-kidoke euvu ¦ i ouden wo.g neg qant c n dus e s direet / oudoi bemidde Jing dor vinkeiiens boter kunnen krij gen In Itotir'dam yoo bleob was de toes ' ook in Delft waar ' ei r s ¦ - ' toegelaten wordt dat bu'ton de gon-.eent verkocht wordt in Groningen en Koee-Zaandijk zooals tor - vergadering bleek " ' De vergade-ring duurt voort Gemeen te-slach tplaa ts ¦ de maand April weldon op do tiomoentoislaelitplaais albior ge Pt.i.eht KiOl runderen waarvan 0 uit aood ffi6S v-afefla [ waarvan lö uit re kalvvron \ BoJiapen 8 geiten Mijn 8 uit nood tel ' rd werd bot vloesch var 10 '¦ ' runderen 1 gehoede var > nt bcnovons \ M \ KU sebapen - \ uu dit.iilles werd voor de consump tie afgekeurd de varkens 4 gthooke die bi.:,-n - 1 barton 65 levens s '.- i,,-r.i.i - k < i worden goedgekeurd e Van dn kalveren - 2 longen 1 hart ] lever 1 milt 1 borstvUcs en 1 viei'de deel d Va-n de nuchtere kalveren 30 - e heele dieren e van de gebapen * ' 2 longen en 1 lover i Van de geiten 1 geheel dier on 1 lover g \ au de paarden 5 geboo.lo dieren en 1 lover Tuberetdrse kwam voor bij 100 run deren < l'.| „ i,n 100 vaiiene{ruim 5 % Bij - o * rund m rd oen geval van cj etjc vcOss inermiB langeUoft a Postri ui ven ¦ De t r P V Eerlijk hield een wodvlucht van uit Lage Zwalnwe Da pnjïon verden behaald als vol " lier-t-peul ¦ l -| prijs A v kseli ie pi ijs P do 2de poule Ie prijs A v Esch 2c*pr P ile Sinnle 5e pr.'M l \' Ilooudeaik - ie pr Cebr Pemw be pr Cebr I'ouw ie pr S W ' Boovdonk 7e pr H v d ' Plaats Ei-slc aangoweien iliuf de heer A v Escli - Je aam-cwo-rn duif i ' e Smale Ikre pi-hs „ e beer A v IVh l'ierde oe iaonde Centrale I-taai van Beroep Ongevallenverzekering In de lieden alluer ejoinnjd.en eponhare lereeliliilliii had o.o de uikpraak plaat in de volgende zaken liuoger beroep ran A - Ik crinduei.ur il 1,1 ' S il ie Vmeraloori i Ie iut - spraak van dm Raad un Ikrutp K 7al plien lioudeode I " ' ¦ ¦ É*aj d i bi > -- bir hem m-iaiuie Ï9 Mei 1 ' M Pi muiloo - pi g ree - - r I -¦ l In e.'!,ei„l > all I l.UlVj per werkdaj naar lill *' ini tor lake van - en ongeval trogeralgc WW UI ï < jn rediter acboudei vèrd ontwri '' D « II - liorifcr beroep ren de Rakswi I e - van Beroep k ' '"-¦ e beodende Rnne - liginj dor bi ¦ ran de bank waar - ' iiiv aan II W X liilim-TIT in ' r /"' lit i - Ju S"pt P'ii L - rf " ivii ' i terzake \ doer lm 1 ¦ b ei geheelen linker \ it laad verslond dal 1910 recht licctl op *,'„ inv De - Centrale naad w i - u l--piaak en liaukbe - Fietsdie'stnller Gisteren wiet men weer een voor hotel „ l'omomv " slaand rijwiel als mede een tick uit de vesting-kazerne tb oese'aan weg te pakken Opliebtiiïg rijwielen Door de po ¦ - • - Politienienws Op den Cathflrljircsirigel had een aaa - rljding plaats tussuhen twee wiel rijders wier karrcties daardoor werden bascha - digd Iemand bc ztjn voor een wagen ¦ ge spannen paard op het terrain van de ' vee stallen even onbeheerd bet e-kan kwam bij zijn terugkomst tot de ontdekking dat men bom een naardi-descn bad | onfcbolen ' Door - belt verkeerd uitwrjiwn van een hand wagen werd op den Leidseh enweg een wielkjiier aor> zeer van de wijs gebracht dat deze met fiets en al den Leidschert Erju in reed Ka door een soldaat op ' t droge te zijn gctre.ekea braeiit men den man naar do post J P Coenetraat waar bij wat opkir,rpte om dan ïiju weg te kun nen vervolgen lil dezelfde post werd eon 2G jarige vrouw uit i.lo Abel Ta:-:n!anslraat ver hondan dia in haar woning met een der armen door een ruit was gevallen en zich ^ n dat lichaamsdeel ernstig had verwond I In de pest Gerard Daustraat verleen ileti ttieu hulp aan een ' 7 jarigen jongen J van den Yo-Atgakiehcndijk die door ¦ cen ander jongmenscJi met een steen aan het hoofd was verwond Ten nadeele van iemand die etn on dei-ke-mêii in Jiet gebouw van liet I-ogor des Heik in de E ree straat <:¦:.<[ gevon den werden uit een koffer 4 rijksdaal ders ' smarts spaargeld weggestnlen ver iuoeu el i.i '- duöt ' cen anderen k.ireor - fiEVONDE » en voor reeb the bben der Ier int te bekomen alleen op Woensdaj en ïalordagmiddag van 1 tol - i uur oor lie politiebureau ' Een geldstul een zakmes eer and -,;-!:,- AGENDA Donderdag 10 Hei 1'AlUv ÏIVIJLl 8 uur Avonil-coiicert Zaterdag 12 Mei GEB v K en W 8 uur Beethoven avond door Frédene Lamund DOOlïLOOP-END: SCALA-BIOSCOOP Dan e Vie rjtraftt Voorstellingvan ' s av 7,30 — 10,30 uur Woensefag en Zaterdag mid dngvoorsteUing van 2.15 — 1 uur Zon dags door loopend e - voorstelling » an 2.15 uur ai ' lederen Vrijdag nieuw volksbond-müsbum o p werkdagen van II tot 5 uur ' Zondags van 1 tot 5 uur HORTUS BOTANICUS N Gracht ledereu werkdag van 9—12 en van 2 —¦ Kunst en Wetenschappen ütr Schoowüurg Dtr Bedorijkerakanier „ Kicolaats Beets " Euttifigor cn Zoon Aan een beooi - deeling van bet etuk zullen we ons Uiaar mot wogen - tiet ie er eon vin he * oüdo Duitsebe re c ] ¦¦ ] i '¦' mei veel vorwikkelïn gen ei v ¦ -¦ a dio aanleiding ge ven tot doll - j-iiuatks Een stuk dat al is de dialoog ook nog zoo gezwol len het altijd doet en bet pubbek in 1:011 hiebfctuip brengt a's het in den ge edeiL kluobtspoltoou gegeven wordt Jl - ir oi.-n te benaderen is een jonge - i ' I iat lompo Het vva & gister avond OOk over het geheel veel te / vain veel te geaeeeutueerd spel VOOr c-en 6tuk dat cig^ibjk niet meer dan één giöote grap is Waarom toch - e r dit « OOM btukk.-n '.' Wij en ons elcofata éen i'iguur uit hl I '¦ Ie ¦ Ie - 1 ¦ die de *] juistcu toon - de heci J S Dreund a - il ook dvii ~> t ' et.i-diippee Dezodilottaut verdieni con goede aan teeke rung go jile dictie v j-ij gebaar j,a«scndenii miek Al do anderen stoorlcu daar vêr Mi vrouw de Ru was de rijko Frie - E'b-1 febri 1 " doebter Zii is to dra - h umgéttgi om zien in dit ¦ ¦ - _¦• eel thuis te gevoelen 1 terÜjk natuur Ifljrgoed verzorgd wat vaneen actrice als uievi B de Ru-do Haan niet an ders te verwachten is En wij hebben h-a-.vï workebjk b - v nmkr.i voor wat zij in elk opzicht van deze 1*0 welke eigen ijl geheel buiten baar kunnen ligt ma.aUe Bijzonder eoed 0)t droef waren nog mej M Bbkveld als een kittig ka mormei je en do beer F U Willekes als do fabrikant van gepo soerdea teeftijd Hij had een mooien kop e,..me.akt do-ed e'.ken soms wal jeugdig vaór Koo'n deftig man Overi - gen i zae en we hero zelden zoo goed Mej v Vcenendaal nam baar kloine rolletje van bot arme mooie meisje nog al org dramatis ah wat 01 erigo.ns weimg eie.iadde daar z-i ooi-outineerd genoeg is om lieï aan trol ckelijk spei te:i geven De beor Robbemond en mevr - van O kleren violen ons tegen de laat ste - at " dezo rol ook niet tenvijl de boer Bobbemond van wieu we eens een in.ol e;oeele domino-partij zagen als Bul-tenger zijn etemgetuiet tegeu bad en van de figuur zelf boven diou vveimg begrip kei:'ie bobben De overige sebooeu one beginnelingen over wie we maar kever ons oordeel op ¦ schorten tot ma eon hernieuwde ken ulsmakmg Hot samenspel hokte nog ai eo.n keer Gevolg van al to groot vertrouwen op den « ouïi'lour Er was nog -- aug bij de/.e le'ueiit dio even goed kan wegblijven ï ->^ schouwburg w;a moo bezet een vcllo zaal maar ' t werd veel Lo laat bijna twaalf uur Honig middel eeen huldiging met bingo redevoeringen meer - vooraf en veel kortere pauzes Aan het e lot kregen de dames bloe men en de souffleur de beer de Itu in een hartelijk toespraakje " van den voorzin r ak bèwqt van erkenteüjk - be d \ ooï zij » kee-eho-don doch z'oo voornaoioji arbeid een vulpeübouder L Voor den aanvang de-wr laatste - sei-zoeu-NOC-rstoJtijig van „ Nic Beets " lioe hfte aileroorst de ve.ovutor de lir F C Wil lei es m tege-njoordig beid van bestuur en weikendo leden de verguld zilveren medaille Uhe.wW in den tooiieolwod^lrij.i [.;¦ Haarlem oen 4-a prijs aan de banier de t.-.eodo JOedaille ir ¦¦_ ¦_ ~ 0 - role eeeivle eve n de o o toekent van dit feit en hoopt-e dat er noer meermalen oeroruet-aiil aau de baiiier""zon te bech - Vorvolgens nam de heer J 1 \ v H e I et o bet voord om de Kamer na mens een oom missie uit de leden ie ¦ mldio-or voor de m-aoeUities in het af geloopc-n se izoen Mol den wo-c'-jeb dat ¦' t do Kamer - jegevon moge zijn no - ' vole malen gekmwo-d uit - Ion strijd Ie komen overhandigde epr den voor zitter ten De eigenlijke huldigibgsrcde werd mtgesvrokcen door eten heer K06E0 nit Zwolle oeeelid dor veroeniging en dearfoe door do commissie uitgenoo digd Do commissie die zich voor do huldiging dor werkende leden heeft gevormd waard van mooning geweest dat waar de lauweren op iet tooneel ziju beliaakl de bukbging ook voor het voet,bekt meest ge-aelueden In een zeer uitvoerige rede die bot gehoor nog al o'g-e.bikl'e maakte zet te spr do boemei-ijk-he-kl van de be -' kaalde oYcrwmrimg uit-een cn overban - aiedo vevvolqeiv - e.-..:n do reeiesousc en • Jen voorzitter en vervolgens ook aan de loden < lio in de wedstrijden zijn uit gekomen — ze fs - do souffleur wewt met vergeten — eon èoriiineringsme daillo voor < Io flames in den vorm van een liroobe voor do hoeren als draag penning Programma voor Hemelvaartsdog Kampioenschap van Nederland Be Quick-Wülom 11 - ÖA'.V Uo ahead West rcs Ie klasse A.F.C - II-Hcr oujes II V O.C H-Spurta II Promotie margarin-e Ie kl S.V.V A.l 1 ' C loijenoord-'t Gooi U.P.V.B.-ju-e-ainmaZeeadae - a.s 2o klasse B Baam '.'- Victoria 3 Ü-ó Art 102 H.lk 3eklssseA Voorw d-H.V.C - I ö-ü Art 102 H.lk Baain 2 cn H.V.C i hebben leowo-imeii geeeien LkV.V ö Aros 2 in afwaebiig beslksing be stuur welke doze week zal woulen ge nomen de klasse B Aros 8--Ü.V.V 7 K.cis kle-sso Kamp 3-liercul ü l-femelva.arlsdag Wimpel Victoria.-Voorw lo k-lasse * A.W 8 Are-s 2e klasse A Utree.ht-D.O.O 2 3e klasse A Voorw 3-Sttehteu Dy wedstrijd vaarin de Denen hot te itonenbagon met 11-0 van de Zwe den wonnen ie met Zoudag maai ' Vrij dae '„ e houden 
KLEINE ADVBRTENTIëN '^ TE KOOP GEVRAAGD een in goeden slaat ge bruik Vouw of Wandel wagentje ri;et hooger dan f b liosleiiile lielsl be kleed Br fr aan A H S Benschop te Jaarsveld Op hel dorp TER OVEHfVAME gevraagd een in goeden slaal / linde Damesfiets Hi fi ' aan W Bijlevcld t're derikastraal 2U Utrecht TE KOOP gevraagd een toom beste Legkippen en een liaan Ie of 2e leg lir fr Lange Nieuwstntal ÜG Ltreehl 2823 Een gehuwd Rijksamb tenaar met een kindie VRAAGT Mn o twee ungemeubi leerde Kamers met keuken oï kfiolüjelcgenhcid legen billijken prijs Br fr met opaave van prijs per week ond no 27!lfi bur van d blad TlHfffiLAHG ld OVCriUme gevraagd Ecu n goeden staat zijn ile TuinsSang ^ oo mogelijk mei loebelmoren Br ir mei opgaaf van lengte en prijs oud no KÜO bur van dit blad - ilOlTLX SailfHÜE te koop geschttt \ oor fiet sen of me la ' bergplaats Icyen billijken prijs r fr ond no 276$'bur v d blad I'iêi ll | mms RACKET Ter overname gevraagd goed onderhouden llcrini Teun is Racket Kr k met pnjsong ond no 277-1 bur van dil blad GKSIKtU KA-tiEÜ Gehuwd miüitair metn kind vrn.'ist ceil gem iiner te huur met kook gelegenheid liefst omge ing Veidkazerne Adres 11 Schotanus 4 V ff Bal.Gomp Veklkazerne ai r 2795 GEVlbUGD goed loon wnsch vrij en zeer veel verval Zich aan te melden Prins Hendrik laan no 10—12 dwars laan van de spnorlaan Sin tion de Bill Spoorgchl wordt v ci-gocil -' Ü05 GEVJIAAGD Dag-lbcuslhode sa s f 2.;j0 met kost bom - OVEll TE SEMEfi ' een nieuw donker blai.iu Manteltje maat 42 kleêr inakeisuerk Te zien na a uur Burg TE KOOP aangeboden een in goeden slaat zijnde Damesfiets netjes in do r.-olfel Tc be MCnÜgen UiisctiCn 0 en 9 uur Riddei-idiapstraul no 9 Illreelit 28ÖD GEVRAAGD door lieer degelijke Kon en Inwoning met gebruik van vrije slaapkamer hij weduwe of jnenschen zon der liimleren l'geii een vergoeding van f 30 per maand Br fr ond no 2794 bur ran dil blad LiXSEXSAAlSTEU Linncnnaarslcr kan voe.rmoiiufaeluurzaalt huis werk krijgen vost werk Aanmelden in persoon des avonds tussclien half aclit en half negen uur Lauwe recht 5 2777 CEVHAAGD door juffi'OU " h h h I 11 gemeubileerde Zil Slaapkamer niël pension Jlr ' fr met priisopgüi ond no 28-1(1 hue van i blad TE llll'lt aangeboden op een boven huis frisschc veerkamer mei alceof voorden van sloöknlaals huur f 1-75 per week Br fr end r.o 2792 bur van dit Mad GEVRAAGD voor dadelijk een jong Meisje voor hulp in de hiiishouihng ' van half S tot 4 uur Willem de Zwïj - ÏEii-STOM id-VIIAA(d flinke Goslniiimiaaislci ' voor eenige dagen per w bij C II Ligteringc Wei - Nl-TTE iVLlÜvïïlïU vraagt ecnijje ntlte Werk huizen Br fr ond no 27!)0 Imr van dit blad t 61 2SU Een Isle klas KINDEttffACEN er overname aangelioden GEVRAAGD cn net Meisje van ' J lolmr in een klein geri:;nnd kintlrren loon I 1.50 ier week Zitli aanmeld i,i ' uur Liiilt - Nieuwe ISbis Sïïö i.l-.Vrv.UGI meisje Willei -,¦-¦.¦,¦ | - ter die gcnc _ vrouw des huizes alle ' komende werkzaamheid te - n ¦ Irten klein ^ ezin lir fr ond no 3S11 bur van dit blad 10 t de ' OrVltAAfi ¦ i.-,!i jaar is gestort Premie pol maand f 2.C0 Ook gene gen samen te doen of als pand met voorschot legen matige retilc Br fr ond no 283 $ bur ran dit bl r Maliebaan 87 Biedt ich aan een hel - PUKRE WERKVnOVW met alle werk/.aainheden hokend zoowel fijn als grof werk Br fr ond - no 281ü hnr van dil blad PA.lll^KLkEliMAKElt gevraagd bij I 11 van Kelten Leeuw enhoeksi.r no 3 bij da Kivietslraal t'd::vi:\Ar,D • i Dagmeifje I 16a I7;r aor ' beiaard beer net GfiVRAAGD liiislcrd SlraaKvi'L ' I bij betaarde i 0 rr schen Br fr met - frïd 168 2S2(1 GEVJIAAGD een DicjiSI meisje loon f 140 wasch vrij Zich aan te bieden bij G Lekkerkcr - ker f,ange El i ia lie l hst raat no 21 2827 ' lirijsopgave aa stcrdam'.chen 302btf I'über Ar Stra v-.vg DAGHEISJIv Gevraagd met 1 Jon lagniei-i.ie P G - niet be eden 15 jaar / ich U ervcegen ' s avonds na " ur Maliebaan 105 GJaVitAAGD een flinke Dienstbode voor dag en nacht van go;;de gelmgen voorzien Zich na,n te melden A Groen Sehoute instraal no 12 i In oen net gezin zonder kinderen iviinït KOSTER INWOMXG ' aangeboden ' mei huise I lijk vei-fcêer bmassehmg i en Iieolhouding van óndor L goederen voor I 7 per w Omtrek Wiltevrcuwen Br fr ond no 2SÏÜ bur v 1 dit blad KOSTHUIS ivraagd door een netl ager-hi'dii nde van de Bekwame Linnennuui Bier en eenige gevorder do Leertingen GHVKAAGD hoog loon De Witte Koos Zadelstraat 10 H Seh mi tz Hl"1SÜ0ï:1I|\G Juffrouw middelb leef tijd P G.,.iag licli gaar ne gepl als liui.l ' ¦' l«ier lm Inn ¦¦:.- Iiei-r o a be kend Md all - lnn-li bc - 7iidmhai hefsl I iroctit hoos salaris accu vereiscb Ie Br fr ond no 2851 l)Ur van dil hlai.i ri \ ill:l:Ub'M'lk ^ > koop voor den spnipriji an f 12 Joh Camnhiiis raal Klis 27S(i liüiDT ZICH AAN flinke Dienstbode togen 1 Juni of eerder voor dag e » nacht 28 jaar P.G env g g v.Br fr oud no üSCii bmv v d blad TE KOOP aaiicebiid.-ii ecu splinter - ÜüVÜAAtiP en flinke Vensteluaa ter ook voor kousen ¦ >:> pem eens in da lil iusan van 0 tot 8 uur - Br fr - ond no ^ 8ü7 ür v d blad NET DAGMOSICdie goed kan iverken loonf b pet weck met de kost.hij A v Angeren beid sehenwesf i 2348 TE KOOI ' gevraagd een Hokten '¦ Ewart of bruin Br fr m vermelding van kleur tn 2799 bur dil blad P'''J GBVKAAGD tegen half Mei of 1 Juni een net Dienstmeisje VOW dag en nacht ' Adres S wee line led-raat 27 2371 Eenige bekwame Tim merlieden GEVRAAGD Adres D 1 l J ecs * amp Weerrlsingel 0 / 51 koken on helpen ' ll.'J.Ji.iivKSjJi.iND te koop aangeboden Lief beest uitstekende waakhond Br fr ond no 2857 bur v d blad Xel Dagmo:sje GEVRAAGD fdO pe.r majind P G Zender goede get oiVnoo dig zich aan te melden Rehoolstraat 23 2362 WnilDT irVliA.VGD een nette jouun Werksler voor 2 halve dagen in A week van goede getuign STJUJKbXüitS _ Bekwame li'ijr.fitrijk stcm gevraagd hoog loon voor zomer en winter vast bij H Ka-val Land straat 41 Bueeujn 2861 Een nette Haokctliakkcn leerling kan direct GEPr.A.VTST W01U1E-S T A dlaarspul Voorsfrai lm f.0 2807 Sl,\APKAMr,H jezoclil waar gelagenheid [ éi maand omlrek lh len Tolsteeg Kr fr Secre lariaal leboiiiv Domplein no aso Een bekwaam STIUJKSTER cvraagd I 0 hoven ko i'IAXli en ORGEL LESSEN Grondig piano - en or - g' deivlerricht aangebo den door Juffrouw wer kend voor diploma a 60 cent de lè & Br ïr ond no 2803 bur v d blad GEVRAAGD een nel himdicr Dajmeisje die geheel wlfsfaiidjg kan werken Vin '.- lumgens S tot j nor mak buitens - huis Zieh aan te melden Kiovmlwarsslr.'iat la GEVHAAGD.Direct gevraagd we gens dienstplicht vanden tegenwoordige een flinke knecht vcor de warascJierJj en lie * bezor gen van wosehgoêd Zij dio met wasch mach iu e kirmicn omgaan genieten <\" voorkeur A o n me ld in " ' s avonds na 7 uur Elec¦trische " Wasch en Strijk inrichting H _ Hageiis Giidftraut 159 2665 tïhonding loon f I ¦ f M.'!'.-..-,d IJaai 2S03 ie K TE IILIIB GEVRAAGD om zoo mogelijk dad lijk te aanvaarden een Kamer liefsl beneden niet ledi kant bed en toehehnoren gr-en kost omtrek Witte vrouwen Br fr ond no 2855 hnr van dil blad IVERKVROirw gevraagd voor Vrijdag avond van C lot 0 uur voor de winkel Bi Ir ond no 2851 bur wan dit klad • GEVRAAGD een nette Wcmelcr Iwce hfllve dagen in ' MQSTEBDSPMÏOTS i JAÏSSPAAKTJES '¦' gevüwgV "* Wasff hn ij,liman WiHevrn.iwCnraa ' 22 280 » GEVRAAGD i nel ll.igmeisjc van g vouriien Viveburg SO 2S^-5 Weerbericht ' Hoogste baromctcr-dand 770.3 to Skagen la-.'.jiie 763.5 te Yüssmgcn en Maastricht VERWACHTING TOT MORGEN AVOND ¦ [ Zwakke tor matige O tot Z wind meest keht tot hiUf bewolkt mot wei - n g of geen regen in het Koorden in het Zuiden hal tot zwaar bewolki ra et ¦ fcaas op regen et onweer aanvankelijk wannor Zondag werd ei weereen Internatio nale wedstrijd tusseken de twee eenig&zins gewijzigde elftallen ge speeld Ku wonnen de Denen het Jnbileam UT V V „ Velox " eden Den 12en Mei a.s ïal hel 15 jaar ge leden zijn dal bovengenoemde vcreeui ging werd opgericht Deze datum valt samen mei ecu tijdperk van bloei zuo a!s „ Velox " d.il vóór dien nog uicl ge kend heeR Mei voldoening kan zij op ide;o viiflicn jaren waarin zij zich up ' 2de klas ü P V B tot 3de klas ' N V B heeft opgewerkt terug'.ieii " Vooral hel laalsle jaar hel eerste N T - ' V B.-jaar is een succes geweest Volos heeft zich niet alleen één der slcrkste ' derde klagers getoond doch levens be wezen dal zij zélfs goode tweede klagers partij kan - even Immers twee van de wimpolwedsliiidcm iiitai'Hclir cvon dooi ' den U P V 15 tegen 0 V C wimpel dioudster en A W wis zij op ticvelijk mei 5—2 en I—0 lew iich daarmede m ' Ie finale Ie plaatsen Het tweede elftal lie ' dcli ook niet on ' betuigd en win in dit laatste jaar / du vee oe-ii"iii " te verrassen niet bel kamuiocii sriian der 2e klasse A van den U I ' V B De vijftiende verjaardag kan dan ook er zoo.ds wu irislcreu reeds meldden op 12 Mei a.s ' s avonds in Huilen lust door Vckw leilen donalours en suppl iers lees gevierd H-orden Naar wij ver nemen heelt bel ijverige Ycli,\-!>esür.!i - er voor zorg gedragen Jat ook leder van tnslervereci'' '"'."" kunnen worden uitgenoodigd Doch niet alleen dn iecilbelnon was voldoende Br waren levens - ei lewedstn!den genrgani erd op de beid - l'aascli dageii beu r-i-.-i ' n dag zijn de wedstrij den der e.rsl - nfile-ling uitstekend ge slaagd lenviil t - '- -'¦' - iMeel.ng door het slecht mn ' "' ' ' oilsesleld verm - "-' Mei a.s Kog vele jaren «* n bloei wj onze jubi - \..-^ lV,r l vv-vv.,--v,\;iv.i U*v,:'.d:',ÜU Provinciaal RBieuwa ABfiERSFOORT — ' t Is jammer dat ' t niet te ver - EW-)i.^en LJ.'diiTi eoinge pCHSOUeii Uit Dulteohlaud wia'icn te onlsjnippen TiiCt een kolentreiu want nu wordt anderen den kans lie no men om het ook op zoo danige wijze te doen i'tGe-va't is echter al te ruchtbaar ge worden zoodai de publicatie hier ge eü meerder kwaad kan doen ¦ Woensdagmorgen arriveerde onge veer half zes een kolentrein uit Du.iu5cbland waarvan zes wagens wer den ai'gcbaakt vcor Ameitfoort Toen de v ere obolen on merkten dat zij bier achterbleven was ' t hun duide'ijk dal zo in Holiawl vj-iven en toen kwa men de handen boven de cokes uit Drie li us-:ische ijurgev * en een i'm-o^.J » rfwb.telr luTgi:gevangene hadden 20 ' uur doorgebracht in e-m nauw alge echoten hoekje van een v/agenbeiej Hoe dat afgeschoten hoekjö er lut/.ag weten wij ook precies muur dat hou den we voor ons De besdirijving zoi ' ] unnen dienstbaar voorden gemaakt om do helpers U > ontdei-ken Genoeg zij dat die vier veiwtopte eok nog ver moedolijk ab stcci.kusK-u een pak kier ren h.id.:kn meegebracht Want na aan hot station gegeten en /' eb ge ¦ riigd te hebben veiveiiene-n / ij i'lh fat S0êid;]ke beeii-elieppen De politie ver seliaïlo huu.re.i biljetten tot Utrecht wjwir zij vermoede bk verder naar liot tewUm werden geholpen Yoigcr.-s hrm zeggen wuvon in een andere v a f gi.v \ v.og een twee.t.al ver Gtopt Dc/.V 7,e':lei due eiders voor den dag / ijn gekomen En met een volgen den tvei.i zouden nog eeu viertal de kans wagen De/e zuilen dut Leden bumen zijn zoo zemel ir Du l;:eli!ar.d zijn gesnapt Een der ontvluchten een Kussiseh baud e!' reiziger s-pra.l vrij ve^éaan baai-liollai-.Ec.b fiooken is een ver leidelijke bezigheid Zelf » in de be krompen ru.iinte dezer lügcgruvcneii vond men sigaret eindjes ZEIST Naar wij ' vernemen zijn de plannen voor de oprichting van > en Lyceum alhier haas zoover gevor derd dat op tic - litatulen de Koninklb ke goylkeurjv.-gwo-.'dt aangevraagd lei wijl de benoeming van een rector ni-.-t 1 kang nicer op zich i.\i \ laie.u wachten Het plan bestaat het Lyceum reeds met 1 September a.s te openen Laatste Berichten Kerk brand Gisteravond kwart over « ebt ontdek ie - ie kaneia^r 1 v'mi de - groote St Lav ren bidkerk te Don-en N.-B dat er brand woedde in de kerk - De brand ontstond bij het altaar Toen men de klokken wilden gaan luiden bleken de i.'iir.ieii vl ed d.xii'hct '• uur aangelasV ^ P'X'd'g t-tond hel geheéle gebouw in bchie laaie de brandweer stond vegen over de ' imniiass-i ra achteloos Ook de toren v.eid a-ingetast en brandde ge heel uit De ' koepel viel m de kerk Niets kon worde » gered O.a zijn in de v[:iïf.iBïii opgcg'ian eeil pr.ielLt'.g teiviiikrij van liubenii en een kruisweg van V.au Dijek Het goud en zilver vns in de kluis geborgen zoodat men niet weet wat daarvan behouden is Dé oorzaak van den brand is onbe kend ofschoon vermoedens rai kwaad wiltigiield worden uitgesproken ' Door den trein aangeraden Op de lijn Gouda—Schoonhoven is he den nabij Stolwjjkcrsluis oen paard mei wagen door een trein aangereden waar door de bestuurder werd verwond en hel voertuig beschadigd Dubbele poging tot moord Hel gerechtshof te Amsterdam beves tigde heden het vonnis der 5e kamer fe géh L v d V veroordeeld lol 2i £ jaar onder aftrek van de preventieve hcchlc Tiis wegens dubbele poging tot moord op zijn hospita in hel perceel Beursstr no 25 aldaar Tram ongeluk te Berlijn BERLIJN il Mei Een ernstig ongeluk heeft plaats gehad met een electrischc tram Twaalf personen werden zwaar Geen aanslag op Keizer \ V i 1 h e 1 m EERLIJN 10 Mei Officieel Het bericht rau de „ Conriece d/Italia '' als zou er een aanslag op Epjjser WÏUherm r.ijn gepleegd s uit de lucilit gegrepen PETERSBURG 0 Mei De com mandant van eeu divisie SiberJsche-Ju wliers generaal-in&joor Iiartóof ifi te ïtjga vermoord nabij het station De - Antwoorden op Rechtsvragen E vraagt 1 Kan een vader het erf dec der meerderjarige kinderen zijner ove'-ledene viouw weigeren dit aan hen ui te ke-_ren cp grond bij <¦ van eledite tijdsomütandigheden en daar door ont'S aiie kans i in \ vaardc' emun-goedeaoa 2 Zoo niet welke is dan de weg om hem to dwin gen iiju verphcbiLTi/en tegenover de jrffw W^T na \ n kop '.!¦ _ rvrmj dient <> i / m..rkv Ie worden dat 1 e-d e i-ie orï - e ie:bi;gdi.n roede ongeveer 2 jaar een mi k ' i deze < e;d,-r hebben tot i si'lkrat 3 Kan e-m gerechtelijke ver - ' on W uien i eb daa " - wenden '.- i D ¦ -..- 1Ü2 bede wemsebl aan net - oa -::.^ tot iiizeudiug i-jijner rekelii'!e iii-iv-ee - ï '.'-'¦.>' do hem aaneedeekend se.brijven niet te vol - ¦ doen Ui ] geelt ten miiitto taal noch teekeu Wat staat hun in deze ' te ¦ doen De vader is verplicht bij eerste aan vrage < kr meerde j.rrige erven zijner Oi-ei-lcdeue vouw het htm toko-mende direct uil te koeren Weigert hij dan moet bij gedagvaard worden tot boé - leioi.'s geschieden v auneer bckmgheh bend erl'genamen met een bewijs van ïcdei ' 1 ' t Bureau van Co Kitting houdende dag van 3—5 uur ten Palci title aan do Hnmbir ¦ in Uti-eebt rijdagiiam.iil - i ndvt lebben i de j heeft zoo moeien ij hem wchnj lat indien hij niet onmiddellijk gang met de Kaak mankt > jj een alten u d -' neu bij i Bi I i en Discipline lioz niötti van zich boo ten zij hern wederom ^ ijn deelariitio met vcr güTo van fllle iiem ovcr ken en beeoh«Jd * ahan iat de z - desnoods J vraagt of een dienstmeisje dat 18 Maart de dicnet opgezegd heeft reebt beeft " met 1 Mei op do Nieuw jaarfooi V schrijft Bij [ bank i - -- | keiijks i uit to k ¦ i-ooideêld em ' wc - ijn geseheiden vrouw f 14 il terwijl zijn vordier.ste u een particulieren werkkring f 15 is Kan door de justitie beslag op zijn weekloon of een gadeelte er van ge legd worden Is ook bij * le wet be paald hoeveel hij van zijn weekloon voor eigen onderhoud mag behouden 1 ' De vrouw kan hem zocdr.a hij in j Verkoopiokaal Lüchta Gaard " Utrecht Tei S107 Bij de - WEKELIJ KSCHE VEE [ KOOI'IXG van morgen Vrijdag zal worden verkcent als Kasten Taiuls Stoelen Ledikanten Jirandkast Undden Dekens Spiegels - Schik erij en Kleeren Lampen kleine goederen enz - Verder Biljard Toonbank Rijwielen Kinderwagens Kleeden enz Te zien des morgens vóór den ver De Vend nine ester J BEIJEES K.B Goederen voor verkoopingen worden iederen k'g in ontvangst geno men of desverla-ngd iee!iaa;d - Uitbe taling Zaterdags fcusseben — 12 uur gebreko is om aan het vonnis gevolg te gaven doen dagvaarden tot betaling van hetgeen bij had moeten betalen Na vürkregen vonuis kan zij ^.¦ rech telijk beslag doen leggen op zijn week loon Echter geef ik hem den raad een verzoek tot de betreffende rechtbank te richten om onder uiteenzetting van reden ds door haar toegestane wel'e hjksc.he uitkeering zoodanig te ver minderen dat hij ten minste zijn ketst geld betalen kan Hiervoor hoert hij de hulp van oen advocaat noodig — dien hij koetelcoa van het Bureau van Consultatie kan verkrijgen langs den gebruikel ijken weg BeursnieuwS ' OMBEKENlNGSKOEItSEN voor vreemde sviosels te " Amsterdam op 9 Mei Ziehfc lieden Munt par Londen f 11.633 12105 Berlijn - 87.52 $ 59.26 Padie - 43,85 43 — Zwitserland 47.02 * d8 — Wcenen - 23.571 - 50 41 Koopt de bekende 5 cr'iita Stenn r.Éuelu 1 Mei vertrokken d kinderen laar ons lustoord „ Veld en Bosehzicht " e Putten 1 Julrgaan er weer 20 weg - V VïtOOM 1637 Ulrecieur Kopenhagen - 69.77 | 66.C7 Stockholm 73.05 ' Ü6.C7 Dollark Betaalk f2.35 ülchtv.if-ols f 2.12—2 - 13 Aars bested i i^gen CAFE TE ELOOE * ecu HUIS MET FXilNKtt TüBK ca vrije pourt " waarin sinfls jaren Uafa wordt iiii Keoelead fm'et Caie-Jnveinahs gelegen ÜuiJwnkerlaun brieven franco onder no 2860 bureau van dit blad Door den directeur van gemeente werken werd hedenmiddag m het bu reau Achter Klare.nburg aanbesteed het bouwen van een vebsmeUern op een terrein der geme e Blijkens de 7 ragekomen biljetten werd als volgt ingeschreven GEVRAAGD een Uekwunm USIMOES en KïJ Wiai!^HKÏSSTlit,ï J KK 1 hoog l.uii vast Wftik 1 - n Üel stt-ndig alle voor kuuiBiide Kepiiratieii hu Inlrae l)ouw kiiaueiido veiricliieu ' Br ir ond No aaoi O Koek M.zu 15655 firma p Groot - nboer 15280 A E Koudijs t 5730 J de Wewd f 5350 P 3 van Alphen en A Doesburg 147-12.50 A Terateeg f 51'jU allen alhier en A de Vc genie heeft a&nbeefceed het ver ven van gebouwen en werken van de artillerie - ranch tinge e aan de - Heiwbnug liaming f 1675 Ingekomen 1-1 biljet ten ' Minste inschrijver G Klette al hier f 1-174 - ' BOEKHOUDER Op een A ccauutintskantoor alhier wordt eeu T « jEJiOB I'ÏEÖEKSDE gevraagd Veiciicln worde « enige pr.ieiÏBCüe Ktv^rinff goed liaudsclirlit eu luzii van het dipbiuii bueklunueu Aanvaajsdaria I 5b — per iua«ud Bi ia ven iraiüiuoiidirKo 2548 liurenii van nit Blad Bij de doorliet hoofdbestuur derjios t-,ri]efl en telegrafie te ' S Gravenhage gehouden aanbestedingen hadden het kagst nge6chreveh voor lo het bouwen van eeu post - en ie - l^rfi nnfkKntoor met direeteui-s-woning te^Blancum W - V Eos te Hilver sum voor f30.015 2o bet bouwen van eenpost - en te le^r.i af kantoor mor - ditecteurswoning te = W,assenaar J - E Daym te Gouda voor f 66,755 DS HÜLLAKDÖCHE MACHINE i 31 IJ - CalandpIeiE Den Haag ' vpaagi vodp dspecïi i Burgerlijke Stsïiid CEOmVD 0 Mei A H P'niw en C Mi net H W K Duijtshcfl en C ¦- Z&wi - hci " N J M Tot en A V \ Madnn - ' Erieiicsse en A IL de Hu G Viïite ta 1 ' \ van / anlun 11 V Rl E P ' ' n \ v.,Itijnbei'srn - i Klarenliec-k en i ' de Um LA 11 Wa-mkr-nl ' v d Vliet W I'alel en C Krult P J L V ''~ - i w 1 - v.-l.'i ii s ' I ie Rijft Blin 1 - leeiic W \ l'M-lnan ff I Y Wcrnert cn.W F Schmidt G A d Brago sn W C Kcoanê 1 ' A Boral ei J C v d baal I Kersen en J W Klaa sen S-L * l-.v.ij 1 - an ÏI v d Ilcrl G ] ¦ 1,,.,,,-n en E v Wijk l:r \ MI.KN.i Mei JI C dr G rooi gch Brieven franco met opgaaf waar gewerkt en verlaugd loon onder No 2b'i7 Bareaa van dit Blad geh M II gratis ViooloziiïeriiiJM wordt ge I F geven door een zntr gunstig be \ de kende Muïickscliool aan allen ole een i Viobl Kist en Strijkstok koooen ' tegen zeer matigen prijs en - emal ' keiijke bmaliiirstemiitjea Ue beta ¦ imgen ' mogea gerekt worden tot hec lesjaar ten oindy is Ue instrumenten staan onder deskundige gar.in'ia Inlichtingen worden gaarne zonder eecige verliinten.i vcrstre!;t iirieveu OTKU.T no i'.j t l bar van dit blad VAN DUKEN'S ~~ 7~ - Gorsstten magazijnen OUA£6U^ ro zepeld i:ischrijviui:sbilje ai fl.5U(plus 10.1U porioj vei krii S ba:ir aan bei tiurtau der Güiieauiewi'i'ken en ter Qtmetnie seerctane afdfelnu - Fieanl(ën trlic'u tinguii de tic finlin ae UV de «¦ Jiui utsrliiuL ï£n hei prices verba I ïau iiiheliTlnij.u zal ana eücn ku-p f vau hot Bes'.ek wvidea tourc^ondcii 
Kantoorsc&ortesi MANSFELD's Li voren gesloten,-msi azijn » luuuö 10BW8D in diverse Meeren eo mal ¦ --' Lijnmaykt 4 &* Tel voorradig 2629 P REM IÊH Tooc 35AAHï»A « 14 -' öeï n.s bij een Inkoop Tan t 100 Eau pak Lucifers of o n doos prim i Schoencröme 1 2,00 E«u porselein Lekbakje of oen nik kelen Horlogeketting i 3.R0 Eon porseleinen Kop en Schotel of een Klèerboratel t S.OO Een liapstokmat of een dooa Post papier t 0 — Eon nikkel He eren horlogo of con Klèerboratel garnituur lederen Maandag by inkuopen ian één gulden nnhüo^ei JS --*" i ' si ai e JL 3 remiëii Wij vestigen bijzonder den aand cht op Dü Waardevolle Premin bjj in koop en van Ml gnUlvn en hooier STHOOH4JJ3 aES voor Hoeren wit geplet stroo niet awiirn hand dubbele rand 1 ü.SK 1 | Ö STKOOESOEIÏKM voor Heeron model Panama met zwarte band J «' 08 t 1,16 STKOOHOEDEK voor jongens niouel Panama mot zwarte band I O.SG i 0.Ö1 KISDEBnOKDEH model Jean Bart ronde bol met lint geboorb Üjn wit stroo t 0,49 ' t O.S1 STüïOOIÏOEüUS voor kleine kinderen klein in^idf 1 n.ei runde bal BAMESPANTOFFELS zwarte suf met laknem Jedeica zool en acht orlop No BB tot 42 DAMESFAKTOFFELS hoos of laag op do viiet zwurt ui uruiu leder ledereu zool en ai'h'evhi No oÜ tot i.2 PAS'rOFFSiS.K vix-i ' Heercii zwart leder eiloreu / ooi en platte link Mo 10—48 WAMESÏtIJGÏ-AARSKK zwart cliroonmei lakutiUE boog Duiby model Amen ¦ ' ' No 3b—i'i t G.37 MBKTEIjS KISI*üKTASCÏIJ£S witte zijde met gedrukt patroon f 0.37 f 0 44 DAMESTASSCKBH iron leder nieuwti e ui.delle 1 0,7 » 1.14 B4.ÜKSWEKK - o '- BfSOMSCHAP - TASSUliïiS gebloemd creton f 0.59 POKTBM0NMAÏES m ui cl tre-oi ' zniver ¦ leder Heeren en LamtE modellen i « 92 POKTilliOSSAIES voor Hooien m,dol lienor zniïrr swait leder t o.ïl KEAÏjKSBKÏJKSJES met verfde BluitiUK '...' 1 0.36 f 0.40 ïiAAMIIOKKÏCS Amarikuaaseh mtsebnif - bnar ' 7 c il lioog 125 e.JÏ iaug prima afwerking '<¦.'- f 1.29 Stoom Zuivelfabriek Melkinrichting O - O " VA.TV DEE IjfcüJE » Amsterd Straatweg — Tel No 502 fanaf lO " Miei is de prijs der Afgeroomde Melk s per Lit;r en van de Karnemelk 0 ets per Liter l -- W/V xïjn « loor hfln sterlijUen lionir hun lichten Eiini en sotiditeit steeds een meer en meer gevraagd merk Hamctscli Fabrikaat.1 ad €& ¦ kamervat d & **¦'¦ *- O Sciioo voor Dameskleeding Salves en EïïeiSïes vervaardigt al Uw kleeding zelt U kant bet tegenwoordig zoo gemakkelijk leerea en het wint jaarlijks zoo heel veel njt — Men kan ook elk kleedingatuk tot zelfvervoardiging laten knippen adres Nieuwe Gracht 129 Utrecht 2722 Directie ttüear a 31JLSEÏ3A METHODEN voor ZELFONDERRICHT in practitband BL.OUSEBOEK i f ' 2 — ROKKENBOEK a f 350 franco ¦ '''"'.'-'--'- - B kwame Wiegen - en Gordijnennaaisters gevraagd Aanmelding VROOM & DREESMAN Stadhuisbrug ass * Mej Priinaalslrant 72 eesloionnedenhuis 28ö(l VARKENS to koop gevraagd v asson Adres Lene Ion burg Dbis lob v d Werf 2771 Werkkring gezocht Slilicien administratief ontwikkeld boekhouden eerstdaags met groot verlof gaande zoekt werkkring Brieven franco onder No 2791 bureau van dit blad Mevrouw LA.VERGE Villa Korteu burg te Doorn vraagt tegen 1 AngttSiuB een net rammel In een baukotzaak mot salon kan een neiie > Jufiwaw replimtst worden extern Brieven me ' Oj'.ijaaf van vorige iieirek.ung on salaris onder no 2715 bur v d blad GEVRAAGD ' voor apcfiilJ 1 '' iii.lU-m-tUeiliiig flinke © BEHSTKOÏSE voor dag en nacht bij Frie>:ctie familie toon i 130 en f 90 wMcbgeld Zien aan te meldeu Van 3paljk ïoM t 28 W " i.'guiis me üte r«vra«sJ l ot 15 Juni ISBN SïïBSST HËBSJE voor das oi dagen nachï V & S - v ' i ™ e ' UU * P ™> '' en klein Sleisje Zien te wrvoegen ' s avonds na 8 unr Oudegr 1U Smcebr.og ae < Gevraagd voor direct een bekwaam KacMsmid Bekendheid mei gas - en water leiding strekt tot aanlieveliag Br fr onder no 2812 bureau van dit blad IET JOI&iENSCH GEVEAAGO bekend met ' f inzetten van spiegeia ' t s»'a.npen van platen en Bat "¦¦ ruer tot ' t vak behoort Br ir oader no 2858 bur v d blad iFüi-i kunntn geplaatst worden op de Snelwegbrfabriek ^ üTRËOaT '* fabriek Gasihuïjsteeg 2663 JölilE BEBIEIDE e:-u!;;^:;ius bekend met moderne talen en kuntoorwerltzaamhcden Br ir ond no - 286.1 bur v d blad gevraagd volkomen met liet va!ibekend tegen koog leen bij W J0N8EKIÜÖ Springweg 5 Utrecht 2833 _ Grootwerker em Vestenmaker gevraagd Fa J de Gooijer Jr Kr N..Gracht 92 2859 Te koop gevraagd een s;oed onder loiidon Noteulioal Jjnüet met Spiegelopzet uu liefst JSacnie bluil Br ff mei prijaopgavo onder No 28al bnrean van dit blad ÜEIIOIf LEI1 K-nttoi* owlt iti kleinere partijen Aanvragen Ir no 2504 - bur v a bl ïemenbuBenl ' Jr « hu ~- z<ï ' en gcmeubP jerd imis voor eenige maanden niot i Sroot Dadelijk na Pinksteren be ïlukbaar Brieven mot inlichun^en n pi-ys onder Ko E8J1 bur v d blad Met 1 Augustus revranjril te Baarn EEI IET MEISJE als Meisje-Alleen met behulp van ' eeue Werkster v g g v Br ir ond no 2Ó32 bur v d blad Bübs i Hora uit goeden stand cjswnaagc die genegen zijn na korten tM op proef tegen provisie te werken Daarna ¦ volgt aanstelling tegen vast 3alaris ea provisie Kan naaat tegenwoor dige werkkring worden waargeno men Br Ir oader No ^ 769 Burean van dit Blad Vanai heden bij mij verkrijgbaar 3 et per pond 32'/j et p pond 45 c ' per pond 50 c ' por pond 40 c por pond 30 et por i£.G Runderlappen Gehakt Stukjes ¦ Bicfsnk Kalis ïleeseh Varkens Kluiven Fij neVleesehwaren J8 et p o Gekoik'e Ham Bo'erhanimen Worst Gekookre Jletworst 9 c ' „ 40 ot per pond Plockworst 17 et p ons Tongenworst 10 cl „ „ Leverworst ' 6 et „ B Öoepbeenen steeds voorradig Aanbevelend i M F WATRIN WDlSesnstraat 32 « lat < ie J>leiï.ï>el © t>ij M.ANSCHÖT Oude Gracht T.z 50 zoo goed - en goedkoop zijn Bat al bet Stofleerwerk daar ook g»akt mtil Probeer U het eens Aanbevelend TT ' in BHeubelmsgazïjn ^" V o o i * -\ v aartfl '' Viesiraal dock Vreeburg JOH SCHOONHOVEN i SCHAREIBERB Hofleverancier Choorstraat 2 — Utrecht Saiasfslepsls sa - Foricen ïn alle pi*ïj;£en > ëêcliooffie OntvrJ-kkelde ^ Eïaist © Stevigheid der borsten bij de vrouw en het jonge meisje duor de beroemde Pilules de F Oriënt exlra fort ^^* Daar deze Oos'.eraeLe Bn*te gevallen een flacon voldoende Voorstraat 96 utrecht.Pnleiustrnnt 39 Atnxterrfam,Vijzelstraat 110 ¦ Wagenstraat 143 a l>cn Haa-r te verdienen sis men sterke leere riemseboenen tot 39 t 2.25 42 f 2.50 koopt Schoollaarzen tont jiepind f ot 29 2.75 Groot er suoiten f 3.25 f4 100.000 ttukken prinid zoolleerstukketi Keuzen jiarlijen heele en halve huiden zooileer vanaf 1 1.01 per poei«ï iiergens goMl^ooper dan bü de Firma Gr A.vanaitralen HAVERSTRAAT 5—!7-!9 Utrecht j^t.O Zie No 42 ongeregeld nieuw schoenwerk Lleine Haiailèisativerlenfsën ^ TE KOOP aangeboden een Wutkel lamp met 2 branders wandnrni ejnipleet twee Gaseomfnren 3 Inmaakva ten Te zien bij Martin 1020 Smccslraat 26 2SI7 ¦ TROUWE * TROUWEN Voor den meest bieden de wegons plaatsgebrek te koop aangeboden oude ma honie Canapé met il Stoe le.i met pluche bekleed en li Stoelen met gaaljesmat -' DAHESKLEEDFiG o;,df i half S HEERENKU't-NXr Mooie donkere on lichte Hantclco^luLims ^ eer ïijna Trouwjaponnen degelijke iwürfe Japonnen met wij de Roliken beste zwane lanjje Mantels met los=e rug f 5,50 f 7.50 en hon ger Heeron Cutberlcos luums JacqiiplcoEluu'ns G0I!1!U\E \ C\NAPE TE KOOI ' 2 Jongeiispakjes uitge groeid voor 7 lot 9 jaar de hvee voor f 3.50 drie Ileereti Pantalons voor 1 2.S0 2 blauwe Colbert jassen eoor f i.SO gewone maat Br fr ond nö 2767 bur yan di blad f '' I t ' Lil - i order cc op 2RH TE KOOP een prima ITeoren-Rijiviei bp=le banden goed in mof fel en nikkel A v Steonis vleuletseheveg oü TeleE 2S70 e \ V,i - blemcnl 1 ' 95 leer Ameu blement 1 Ba Salon-Amcu blêment f IJS Sa In n-Rn f let ten i 65 f 45 f 25 Ca napé f 10 Divan f 12 Springmalras 1 8 Led,kanten 1 1 Gordiini'ii Kinder stoel f 6 Vee:.-,i Ded E 45 IJ Stoelen roM pluche f - 2~2 0 Stoelen F 84 fias lampon I ' i Spiegels 1 -' f 10 eiken Spiegel f 15 Inkoope'n inruilen Visch markt 10 2869 KIPPEN TE KOOP gevraagd 30 eent p pond lovend gewicht ook por stuk Abel Tastnanslrnal no 16 Uireoht 2829 BONDEN Wajfelien Seiieren e peeren Plukken van TE KOOPeen Vele WasdunBchinemet Wringer zeer kortgebruil tevens een roodnluehe Canapé te koop " Br.fr onrl no 2770 bur V d blad Itl'WEI.iJK KENSlSMAKffiG koop en npvoediii " van Ü honden Tevens Ie fco-ir ei bene bekroonde P.ienel Aanbevelend J ' Boekhorst Fraiiklinstra na öi Woningbouw 7v Twee neite Jongelieden van 16 a 17 jaar zoeken lWf « liln Jonge Dames om gedurende de zomermaan den fielstochljos en derge lijke uitstapjes te maken Br fr liefst met portret ond no 2707 bur van d blad Portretten worden le msgezondon ficheiinhou ding verzekerd JOH DE LIEFDE 
In de Tweede Kamer weiden g rea de beioe Islagingen ovec het v tdel-Van Leeuwen in-zake hot be stuur dor buitenlandscho bo t r e-k kingen voorbgozet Lakt L<üe veel get Do lieer Schaper verdedigt het voorstel en bestrijdt de heeren Dros - olhuyfc en Viesev v Uzendooni op tiikek punten Il ij et elk nogmaals het belang van do openbaarheid en het uiuidcei vaa de Ivamcr m du buiten bt.ndïyjhe sak'ii in bol l!>.'.lil ileii m-jol ' hoeden wordt oUe taak dior commistio moet zijn de openbaarheid te bevorderen Spr ondorzoekt verder bei De heerVtri ' R a a i t e ^ inTzieh w at de gi-oiidwoUolijko bon-suirmi be treft aan bij do hoeren Limburg en Kooien Do grondgedachte van het voorste van Leeuwen noht lii | jtiitj inaar icooala lit e daar ligt kunnen spr ¦ en de zijnen er hun slom niet aan ge ven Overigens is het spr met duide lijk wat do heer v Leeuwen ¦ ¦ ipeirijl wil Hij gairit dezen alge vaardigde iti ovenvoguig een afzonderlijk sjdiriflo üjk voorstel tot instelling van een pai-loinetlla.iro oomm.ssio voor de hui tenhir.d.sono zidtoti wat kan gois.'uivn kraehteiiis liet liegl v Ürde in te dienon Do heer March aut krijgt verlof tol Kèt houdeu van ecu interpel latie ov^r de opi''>-i':i ^ van de and - - - jl'ln a;ii'kia.-su l'lüti voor du iniji Lie lichfing l'Jlri op buiten i and se daadwerkelijke na Grondwotsh - teekenis to zijn De beer D e S a forniuLo hm a n merkt op dal h il « jotsfc I eij - i.lbl G-iondwelabeWieJi l vraagt Hij vö - bnifccnlan&sel » ~ V -- aiet teel - '.] r i'e ¦/ lid L - 1 ¦..¦ ¦¦ ]'\- i pi ¦¦ ¦ 1 oi ¦ ar < laar'ii me - - tea di groote volken voorgaan Spr verwacht mevr van in tenia 1 10 ïian ' recht on ziet in de motio uit la 1 oen paoifis - moed dsi ligs verwacht lerzieni ¦' Hij W l B0hMl v.ol « ¦ mimssie die advies ntrant do instelling ' xji „;.- o..e _.>.'_.- in dcu geest van den heer Kooien Minister Loudon deelt de tegen het voorste ingobraciile g rond woti ito bezwaren Vckins ik Grondwet be rust hot bestuur over de budeniand sehe bctrekkn-.goii niislnilecd bij do Kroon Kon parlementaire commissie eer en ¦:,¦ r '.-/\- ¦ ¦.- \ >¦:¦.' ' -• ' v " i'.'Ui natuurlijk niet ar.iv.okm aan ¦¦¦ ¦.;:.',:„¦„ 1 als zij 1 aehten t de ig.io door do ild Als do commieme be sioiHl zou de minisier met haai - oi-.t geen enkel oud irwerp m de Ora-aje boo ken behandeid hebben gesproSasn do diplomati is mot do oariaal van oor log dooh beeft oorlog tegongegoan ir < lo evolutie kunnen ei i.ï rond wat opd hij VI V 1 het r igd Onjuist is dat he 1 omtrent hot i orde & t r Minkto betoogt dat t 1 - ¦-¦ _¦ liap van hotparlement zei |.- iden *.- L gedeelde ver ini'ivooi de:i;l:T -¦:¦- j Iminsinnoht vvora rieb ting Bureu a an g r 011 i>uii Gel feu 1 ma I en Co l,lrU bivk ¦ 1 « ij's Bierbrou j Khiucr zullen 1 ontslag knjigen daar er gebrek aan n Een b,ctfo t gelost Eeh ian taarnöpïttto te fAfittePdam'deed bij...e po '¦!' aaflfllüc d ' b.15 ivi dcu Gt ¦:¦ ¦ ' -" zvJTi-Je de a ' „ werd aan - g«pdtct dooi drie personen d'ie hem geld c-n tónali vroegen en toen hij weigerde een schot c-p lieiin loeten waarna zij de vluciit namen — o — ¦-¦ Z a a n d a m 5 c h e kermis ¦ il g voor 13 plaateen op Zaandam gedurende j.ii i 1*17 ' IS en ' 19 heeft te zaïmen f l £ rffi pei j*ai opgebraehl d.i ruim fnooo meer dan het vorige ] aar voor deze plna'.ïen werd be taalr De püfiate voor een sloomca pousrfl werd gepacht voor frXllO Overreden Het 6-j ari.g jon geije vanden landbouwer Dijkeriflim te Holten is door den voermaneknecht il overreden Der kind is kort daarop overleden Gearresteerd — Door de Haarlemsen e reehtnank ie na instruc tie bevel tot gevangenneming verleend tegen een z.g deskundige mevr B te Haarlem Ontvlucht Uit het militaire hospitaal to Delft is des nachts do mi licien G C ontvlucht die wegensdief stal in voorarrest Door de t r Te Sleen Eetste de landbouwer j ' Ei 6ing van Diphoorn langs de tramlijn Hij werd door de machine vnn een toün « grepen en een eind meegc cJetird Beide beenen iverden hem af gereden toen men hem naar liet zie kenhuis vervoerde is hij onderweg overleden V e r d r o n 1 e r Ie Harlmgen is ¦¦ berieèi ootrsagen < ïs do 10-jange I ' Dure grou d ' — Men meldt ons uit Amsterdam d'afc het perceel Ro kin 10 is verkocht voor ongeveer f 1O0O per M3 Het perceel heeft een ODiper vlakte van 114 M2 Voseonfamilie Onder Odöorn is een nest niet \ jong vrii gi'oote vos sen uitgegraven Brand Een - v v -- ¦¦' nr-rV.i'ind werd WowMSdagavona uilitwidhi half j.evea ontdekr in hot mogazija van ge ciT..;iil'oor.ie i7,e it aren van de firma Homoman en Door de tijdige ontdekking en het dadelijk kr.ieljtig ir.o"".;peu van de brandweer ie een grooie hvniyl voorko men want n het magazijn was nie niynd iian.wc/i ^ on de ' ceheolo lie'.dev vol met pakstroo stond m iir:=nd toon do brandweer zich door het idi^klien vaneen deurpaneel toegang had i er-=clm Ook eoa te-lefoouksatea een ge deelie van het kantoor wns al a;n hot jraiide-ii oa do - viainmon bêreiliten bij na een lift die naar de bovenvordie pino'öa voort Bet p r ir.d e.i^nd bovori diett vol rook Dc'-'i'dor gckècien kei dor or der wa'or io ïof.teu is de brand inruim twe ^ v.:en - ob'-i'-.kt Het kantoor is ccdeeftelijk uitee brand maar do rr -...-,- tel zijn bénou Jen ircblevon De s/rade wordi door vei zekering gedekt Een telegram uit Batavia meldt dat een ernstige h-raad heeft gewoed in het stoomschip Gorontalo " van den Bott Lioyd ten gevolge van broeilag van steenkolen De brand veroorzaakte ernstige Eohode het dek is geheet door al © © fflSOüÖg Fresnoy dat thans weer in het be zit der Duitschers is ligt ten zuklooE ¦ auDensdoch ten noorden van-de Searpe dus eigenlijk 111 ' t geheel niet in de Hinden burg-iinie maar in hol front waarop de Duitsehers door het Engelsche offensief ter u ego worp en ïjn en waar de Engelschen tot vier oi ijï üvaal t&a gewetdi.ge safi-.allen on ernomen hebben ffiitslufite door brailispognigen zooals de Duitechers maai eejuden Op dat front zijn nu blijkbaar de Duitschers tot don aanval ergegaan Dat is een gewichtig toe Het is duidelijk dat gaandeweg do taktiek der Duitschers aan Set weg lijk frout zich gewijzigd heolk tn d.on zin dat zij van een deteneieve bonding zijn overgegaan tot een tot o > re'vr hbOgte offensieve En de oorzaak van dit ¦ orüchijiisel schijnt voorde h ia - te bggeni de Duitschers zijn uan hot v.^.i ibk front veel sterker geworden door outt.êkki.r.g van troepen aan het front in Utibland Iad_on d:t vaar is dan blijkt nu ito voordoe 8«t de ÏÏQe si^ho revoiutie den Centraieii -¦;¦ brjcht beeft Niet sBeen i een eon eenrriseb offor.fiof mn oe Entente ÏB deïen zomer onmogelijk gev.or-i.'n ar eer deel van de \ - ' Hue vrede bre 1 eöU tceedt tfaa - - ini de vernielt ¦ - • op hefcwesto '.--¦ ¦--¦¦ s!.i - niejwe aai'.valBfiogmn ' ler Umi schers niet tot d - onmogeTijkliedeii b hoort ' Ook Liberia heeft nu definitief &¦ Araenkaa-n^oiv ti ' > - L n - oh bij Dntechhnd' vi - ' d '- ¦ • l't / ai er geen dag $&* &* X Ja-nd hatidelsbe'anc - in f "-- n ' ia Is ook dit - neer var betwg voor den hardel oa des oork g en natuurlijk ook voorde Dortscb **» die r Liberia nog van hun vrijheid genoten Het Petereburgsche Telojrr - ag^ri-sebon veinpreidd ro toe w eei I sr;;m ' n dó l.lll W on deze / ai dwingen vreè.er 1 ¦ -;.--':' i - - jou te beginnen op de baids van af itand w.ia annoxatos on sobodoloc-sstei hngen Do belangrijkste - oe-r logst el ogram oiendie wo onle-oajioii aaiiooviild roet die aan N It Ot Hdbl en Tel laten Van Ii e t IV c s t c I ij It o o r I o g s t 6 r r e i n BERL1JM 9 Mei Off lYoiii-Hunprechl van lictoren Wegens liet ongunstig we der wns het geschutvuur sleclils up ccnigo plaatsen levendiger Beiericiie en Frankische regimcnkii die gistar oclucnil ïoü kranig rivsudi - ¦ tormcinbir hand namen hielden di piaats kgi-n nieuwe aanvallen berd ui b-iiohtui <:¦¦ lull ijiivangcpeii bii Lugüisclnj ajiivallon bij Koetix en Dullt court / tjn afgeslagen Front-Duitsthe krooiipriiis '¦ - oiicu den Winterberg en den straatweg Cer - ny—borry au-tiac gingen ' s avnncls verzeil in tien strijd ^ braeiile - i:;ii-.!ie tviie'ieu 11.1 lii.uivuolvviiw tut den aan val over In een hecten strijd werden de r'ranscheii reeds in gevechten van man Keen man deels door tegenaan vallen teruggeworpen Overigens'was ook aan het A is 11 ei runt en in Ciiainpiijne de geviielit lieih-iivig-'heid onder den invloed van het slechte weer geringer dan vorige dagen BERLIJN O Hei ' s av Off Bij Fres nay en Bui Ie court ini.-hikksi ' irui willen der Kngekclicii Het vuur was bij Atrccht eti aan de Aisno slechis hier en daar wal Icvendi - 1'Ani.JS 9 Mei Xaniiiidiigf qué Er heeft den gcheclen nacht een hevige strijd gewoed om den Chemin des Bnmc5 waar do Ruitschera op " Verschil lende plinten pogingen deden om do stel lingen to hernemen die do Fronsellen onlangs hebben veroverd IIcïo aanval len die ' mei groots troepenmassa's wer den gedaan en voorafgegaan werden al le afgeslagen In de streek van Ceniy en Bovelle en bij Hurlebise leden de Duitschers twee maal een bloedige nederlaag Meer naar hel ooslen toe werd een krachtige aanval jedaah op het Califor - nia plateau I)c stormgoheii der Duit schers werden Iiiei - weggoinaaid door hel spervuur der Fransche initrailleurs Ondanks de zware verliezen herhaalden de Duitschers verschillende malen hun ne aanvallen met het doel de Frauschen deie belangrijke stelling te ontrukken Een oogenblik kregen lij voet in het sail lanl ten N.O van hel plateau de Fran sche troepen verdreven hen echter in een haiiueUanvak Het gcaote aantal lijken door de Duitschers achtergela ten op het terrein bewijst welke grootc opofferingen de vijand zich vergeefs heeft getroost De Fransche stellingen iiin intact gehandhaafd en do FranscHen iiKu-ikter een aantal gevangenen Hunnerzijds deden ' ie Franschen gis teren | egi ¦¦ hel ei idc van li ü dr g een aanval op de I ¦¦''¦ loopgravi 11 van de eerste linie op een toni var onge veer 12üv « ten S.O van Che*mn lij linie en maakten ÏOU gevan - Hij tusschenpooien kanonnode op de rest van liet tront - Een coup de main der Duitschers in de richting Courcye lUittede Souain co Ronhomme bleef zonder resulta.H ¦ PAULS 1 Mei Olfimeel avendberiebt Ton Zuiden van'de Oisc beeft ome ar tillerie do vijanrieliike verdedigingswer ken en battfiriien in het bosch van St Cobai der l!er " rl.-niemiag ¦ t de v el.'id niieflMMn 1 - ' van een Duilschc schans DMiiij hébhen wij 100 geVahgenen ge maakt LONÖEN tl Mei Officieel Vannacht itjn wij lm y - <' ïan'Hargicourt cenigs - I 1 [ e ' iiriVlkraclUen die len nooiden an Fresnoy ten aanvul ivonlen samenRel rokken zi.ui | uiieengejaagd Ten westen van Fresnoy liehbeti wij in een ' nachlelijken aanval het gisteuui «> er \ n <- H terrein Ijunnon hernemen El - i ¦¦;¦:' ij ¦¦ I II OÓSfWl >.,' oi '¦¦¦•¦" i lier - ' '' r-b:ren I.OXItLIX 0 Mei V Idi laar hall Raig Behlerzijdsche ofli If W van St Que van Bullecotirl Wni LOXDEX 0 Mei Naat admiraliteit rfleedocll i den oden dezer een mijn vlger gciorpedeerd en gezonken Twee officie re 11 eü 20 man worden vermist V & s \ he t boete lijk oorloj/e - PE ' ERSB1 '¦,'- -' ¦ l ' vijsnda - ¦'.._ a ' ' -'¦ ¦ - iv " In » op 1 - eoto - 1 " d ¦ ¦-¦ h - - ' op ds BSO - eidii aaiiLj - zwiiv ' ViV.ipioitingeu i:i bat ier_- van ¦-" - 1 vijand Op de rest van bet ir.ini 1 ¦ -_¦ ï gewone geweorvnur en 701 o:i:.in-;..n - bi.uiï v " K.'M,"'L < -.-' boot de ftn^sie J ¦ rial a Daitafifc tucht - eotüp ¦¦!' -' ' tit I ¦¦¦- m - irecil aan de and -.-¦ __ ¦¦..¦ ¦'¦'¦ dri'.idvei-.spor - - 1,1 ¦ don In do Eir:ek ten 7 van Biaezang sohotèaii ¦¦¦ II • -¦' ¦ oot/,-l.uchtse!iin en een « id a rliegluig twee Duitsobo luchtsohepen omlaag Deae vielen ne der binnou de vijandelijke stellingen Do Italiaansche oorlog SOM33 0 Mei Italiaans e-h E tafbo - scJlilicndo ' V)la arisen gc^hv.t.vu.uf dat wat krechl-.!:er was in bot dfll van do l'.ivntu in do streek van Üürj en op - i'-ties l.i'iddon veelvuldig - ¦ gevechten in het Vall ' Aten \ au ' ie Etech op do bollii'.gon den Mont Majo en den Mont Cl ou 00 bot KaïBtplaieau Wij maalden c - n rgo gevangenen waaronder een officier De duikboot en-oorlog liCRbUX S « ei Dnilsch marmestaf herichl In den / illontischen Oceaan ijn opnieuw door duikboclen 27500 br rcg ton B cheeps rul ml 0 vernield Daaronder waren o.a het bewapende Ehgclsohe stoomsabip Rio Loges 11)00 ton met uitvarende st Taülus 7">ii-ü Ion met stukgoed uitvarende t-aa Engdaitd betEnpilsch ^" i 1 ^ i s c h e ' hel Ma f r BERLIJN 0 Moi Off liet Macedonische front wns gisteren bel toonoel van ver bitterden strijd Ka eeh sterke arlillcrie voorhereidinp leidde generaal Parrail gitleren ïijit verbonden Iroepcn ttis jeben bel Tresba - en bel Doirommeer on til van plaatsen ten aanval Vooral in de Tsjfcrna-bocht i.s nerwoeu gestre den daar liepen Jng en nacht herhaal de stormloopon onder de ïwaarsle ver - tralc stellingen volkomen dood Hetzelf de lot ondergingen aanvallen bij G rade mica aan de Wardar en len W van het Duitche en Bulgaorache divisies heb ben den geallieerden een zware ncder - la.ig lüogebracbt PEIEKSBÜüG 9 Mei De rogeo ring publiceerde een verklaring ton gucfcte van ' een coalitie-kabinet Ke - schreef aan het I>oema-cotmt <$ d»n irbejdere - en soldatenraad £ Ocia.i;t.vie;cne partij-.-a verte ge gors ' l^r deui.jC-nU ' e uiinoocii doloosêtellingen BERLIJN 9 Mei 0e Bcierechc staatóeourant pubüoeert een artikel bijzondere nijde dat rnet het oog iot feit dat minis tor-president ling tegelijkertijd voorzitter van de üonderande omraag ie voor linitcn lands'jbo Zaken ie een bocrijpoiijk op zien bcart Het artikel bu-]irce!;t het vraagstuk der oorlogesehadcloo^tcl ling en komt tot de sioteom dut bet dc-.o niet • i;.o-'i i y'.rk i '' l.'e iciiri ver meent dat niet do,vijanden van Duïtechland overc&n'.TOmst^w t-z tref fen zijn over gratis le-Veraritie » of over levenrantios to ' lagen prijs van grond stoffen Verder zul men moeten ver langen dat de Duiteeae handel iveder volledig tob bloei kan komen in het vroegere afzetgebied Verder dat do in beslag genomen echopen en koloniën moeten worden teruggegeven Het ar fcïke e.lol:e - n oorlogi milliard i TOi-moigea van 27S millbrd dut jaar lijks bovendien met 10 milliard aan groeit Duifochhuid's belastingen r.ijii berreklfelïjk gering De Waden van het centrum en do rechfs-Kborale par tij ' i gebouwen het artikel ais een re sultant van do reis naar Woenèn van Ikrtling De conferentie to Stock holm BEEN " Ü Mei BERLIJN 9 Mo Hot bestuur ïfiD do Duilvohü v ai vore o ï ' gingen vaardig do Legkip Bauevcii ^ a^tioubaeh al ' Naar „ Soctjit-deiiiocva'-.in '- mode dooi ticait Camillc l.Iuv?.mrii-,s de reis van RotfèroMn nam Zweden — iet liet bijwonen vi I * 1 ¦ oi - ee to Stockholm — gemaj ' ate Veilcér aan boord van een Kederiawfe e i-oion - Boiabardement ROME 0 Mei Hen - len dewr heb en vijl vijandelijke watervliegtuigen o omgeving van Uwdoliamaiv gobom ardeerd zonder och ter eerjige schade oe to brengen De oorlog inde lucht BERLIJN 9 Mei In een maand werden 302 vliegt ui gen en ' l'J ballons neergeschoten De^ie cijfers vormen Do krijgsgevangenen in do centraio rijken WEBNEN 9 Mei De * Ocetcnrijtech HongaaiBOhe Krieg&koti'cspondcnt geeft oen overzicht van hot aantal ge vangenen dat op 1 1'ebruai-i 1917 in de vcreohil lende landen van het con ale verbond aan.wcaig wafii Duifech nd 1,090,731 17,47-1 officieren Oos - te nrijk-Hongarije 1,1)02 / 1.1 S20 - o - ln-ii,g--eva-go sèiion ' ï:!20 ¦ hen l'TOÖ C5S officieren 79.033 li 1536 officieren 354.630 Serviërs 896 officieren 5607 Montenegrijnen 31 orfieiorcn Do v i - e d e s d o e 1 e i n do n Een corfes-pondent in Duitechland meldt aan „ De Tijd " in parlementaire kringen wordt vel wacht dat beantwoord ii > z door do rijk.^kar.solier van de interpellaties ovt do vredesdoeleinde ]- - nnoodig zal woi den door'oen meer officio - o uitng over hot onderwerp an Hi t l;o ¦ Tag men uit allo dcelcn van Diiitschlacd becicUen binnen dat do arbeiders van ¦' briefcen te io grafisch aan Hin denburg en Ludendon'f de vcrïekeriug hebben gegeven van hun onverbreek liarc trouw en 1 te houden illi L'it Stockholm wordt aan de Köln y'-\'7 gemeld Hot aantal dor van liet i - - bo Vóór Zr ter dag oorlog en an ders hot par lom o nt naar Do Matïn " verneemt uit Poking dat do Chincc-schc lüiniiit-cr-prosideni \ x rldaard hoeft het parlement to zul len or.tbindon ak hol do rri-olutio die b.-'.oogt vóór het eindö do/er v.ooi deil oorlog aan Duilsohland te verklaren niet aaiinoemt Eeorganiaatio van het Ame rikaanscho leger rTEVv-YORK P Mei Het departe ment van oorlog heeft br^'.-tev tot een volledige reorgoniBatse van 1 - '-- e Ia ovcveciistemminc m't d t •_ gen van - maarschalk Joffro zal do Amoriiiaaii-oho div.i-io we Ufo tot duB 28,000 man sterk wse worden go vormd ate de l ':- irj.-/-.bo ein slechte t'O'Ki man tollen Da alen te-een zal do c fiagme op een oilo^ii-ióf v.-m 250 worden g^iiuobt loftre beeft betoogd dat het toch reeds voor een bevel rond g^oraai een zware UvaU wea ÖO0O m;m behoorliji te leiden en aan te voeren In d-\n modernen oorlog ïb heb volgens Joffre abtoluut no-idig dat,een coiiip i;;n;o niol alleen gewone corabat - i-M-.iO 11 i.dl UlioiV -,- ¦-¦.,¦.:-_¦{¦¦.]]¦-:-:¦ zo-t - als telefonisten granar.t werpers eap peirre ec ^ Do bladen voegen hieraan toe dat allu voorstellen van maamehalk Joffre b - treilondo liet ond-ii-richt de oefening en dn one ad ree-ring van hot nieuwe Amerikaans e ie leger rander uitzonde riog oi-miiddellijk door den gonerolen Daar genoraal Joffro den wensch had i - kennen gegeven dat Amerikaan- eolio spoorwegdtskiindigeii '/ co apoe dig iriogel k naar FrunL-rijk zouden worden uitgezonden heeft do Staat Xeiv-\ork een onderzoek ingeeteld binnen drie dagen Imddcu z'chV.iO.OtK b cam i non wf.-givc rkciu tnacJiJnisLen besebikbaar gesteld tA i n i s t o r s-b iic e n k o m e t STOOKHÖiai fi Mei Da en ' m '¦ 1 - ¦ - min tar-preaklontan i.jn I 1 ui ' - i'a'ivkcb 7A doel te nomen tetilioTiisf Zij wci-d L - n aan bet hofrijt.uig naar bet p.'dui-i waar zjj do ga.;ten vanden koning zijn De Moireebo miüisu-is worden te 12 uur do Deensche te 12 u 15 door der den ¦" - d 1.>I PU V!la bet gehsi m ' c in ¦ and re loden van den l'.i l'.-.dag d>i Z,vóod ebc co'.anten te Cbr:?l.iania on to Koper.hngen en de Doonsche en Noonsobo gezanten Di eoirieivini.io > al drie dafioii duren 0e Enternationale toestanö Do reizigeretre ii d J-e n st i-n de n / 0 in e Aangeaamido koieafaxer ad mot toe laat < in eirigi n reicdieE 3t Uit te weg naatacbappij ¦ luauiu ¦ J oog op do volgende mliiïtregelen g^aornea ion ein do een toeneming ' v:-n net iantal peiii gors tegen te gaan Ie mei tngtuog van beden wordt de aig ^ w ¦„ ioiueforbo,-Kjoó van SM on - a-n iu(w Kiï van kilome terboekjee voor t-gate reizen en van bindv«rhüiïeisbü]otten tot nadoro aan kondiging go-ötaaki terwijl do prijzen iioöLid tot f 16 voor do ie kb i 12 voar do 2e kl en f a voor do 3o kt 2o gedurende do maanden Juli Augusuw «- il üeptembar 1017 wordt voor do énkele re as-k a ar 10 n on plaats bewijzen voor - buurtverkeer alsmedo voor bagage do op 1 - Januari 1917 in govoeroo bij log van 20 pot verhoogd tot 50 pet Do afgifte van tie.nnf,tenbock]es voor buurtvorkcer wordt mot ingang van bodon gestaakt en aal op 1 Jnb 1017 o eerder Kgon do verbooc-do prij zen worden hervat 3e gczeisobapsbiljctten voor een terug óenovei -.- g:-.:eiscbapï.bil]etton voor iiitG tapjes van Jijnderen worden eodi.irou'.ie du maanden Juh Augus tus en Septombvr ui-ju afgegeven 4e tot nadoi-.j LiMi.koadigiug worden exiratroiiion mol uieor bo-ebiibaar ge steld terwijl geen gelegenheid meer kan worden ¦:¦.;¦¦::.¦ w -¦,« "_- i.-elo voer tuigen oi rijtuig,;.;i of rijtuigafdeelin gon ai i w o Juweelan Bin gen Oork noppen Armbanden Veat kettiogan CoiiiRfu Horloges enz Te zien op hut Kantoor ' iS'si in de OoftQtraat een Z3ïai*^©i W OCHahui?*,liOOpsoüui 3UÜ0 Te baviagen K VAN PUK Schoolstraat No 24 ' Heitaalfiie mg to pracht v eiken Sab-mimtabl hu ' Baffet ui gcsl glai a ' Spiegel The - en Servies £ 150 - JT-s-Ue eik Slnnpk ameubl met liubbele sieüou i 140 Iluisk Ameubl 4 stoelen 2 crapaude l canapé nittreklalel en kleed f 95 Srirphnti etrant ISÏ huis A'diim wimmi Boekt 3 Dn'.'cinvubilee - il e lïataers metkookeetee«rah' tl k ^ i^Jjth'l '- van keuken Br Ir.'onder No « 801 Bureau van iiit Blad GEVBAA-GD een bekwaam Vestenmaker Brieven ' franco onder Xo 2öi6 Wordt gevraagd een Draaier Utr Motoren fabriek NieuweKade 22 Ü663 13 olcwame toiwerim 80287829 Poiiers G-EVHAAG » P Haften Bral Hiiversiiin Voor Kantoor-en Magazijn werk zaamheden wordt gevraagd een net actioi persooni bekend met eenvoudige Boek houding Werktijd van 8 — 12 en van 2—7 nor 2e ^ 5 Aanvangsalaria f50 p maand Brtovea met volledige inlichtingen alt leeftijd vroegere werkkring igewaclit onder lolt N.M bij denBoekk Alb F 8WAAK Murinplan » 12 Brand - en I n bra ak v erz o k e rin g ¦ Jlaa t schappij Trans * Soliede Agenten Brieven franco onder No 2708 bureau van dit blad RAXJtETBAÏZÏIEK halittan gevraaK « voor I t&briekszaiiktj Amsterdam Werk tijd 7 tot G uur ' s Zondags vrij Br met opgaat van oudordom verlangd salaris enz oud S.M 1251 Ale Adv Bur A DE LA Vi All Azn Amsterdam fiiETMl«B UTRECHT Kantoor Stationstraat 12 4904 kunnende koken van 7—7 nur 27it > SfACHTÖGAAIjSTtt 3ö japonnen j gereed « o o wel alu I ïuiïiit Ju - lf > verflens if ' i iiKÏ.'-Tieu en pi\tr'»neji vi radls vntiiii t 2.Ü5 Verplsegstorsüborten ó9 G9 ALB BÜHRS HMtlDII NEUS,OOR LAVEHEST fi,f EN INJECTIESPUITEN | Jj ' in all o«nr«i t II^ÉluS ".:.":' UT HECHT ¦ VOOaSTaAAT liK POTTERSTBAATG [ Beisoelit onze IGROOTE JAARLIJKSCHEI OPROIMIMOI in ons filiaal HIMREBROfiDERSTRi&T 26 | 5KS * ' T IS ITS " TJ'W VOOBDBIiL ' WJj hebben een groote kenze in I Dames - Heeren - ea KMeroiiflergoetoii Betóe lakens Sloopea,Tliee - Hand - ea BaÊteken zuiver p Linnen Pellen en Damast ïafeilakeas mi enz I Beleefd anbovolend Fa H.H KO'LTHOF AllTISlO 84 Fabriek van WITTE GOEDEREN Dames Mode-Magazijn GUMMI WAREN ^ f 3 gegarandeerde kwaliteit Lavement Injectie en Vrou wenspuiten in alle genres PflLflBS BE SPECIAUTéSj Utreclit Tooratcaat 7'4 Amsterdam E.°aleisatraat 10 „ DËVLINÜER " - STEENWEG 33 -- Heeft steeds voorradig de nieuwste DanenMiÉOBÈi tegen de laagst mogelijke prijzen Twee diep ingobouwtfe tentoon stellingskastsn vormende voorzijde ' van ons Magazijn waarin steeds [ de laatst uitgekomen Dames hoeden worden tentoongesteld i Eereprijs voor ÏJedsrJ Fabriiiaat STEENWEG 33 D £ VLINDER " Aan de N V da Veriicnig.lo Blik iabtiekeu Morwed kaiiaa worden ge vraugd ïcgoij fit ' kloon een belt wanui Virarnankwerker eu eei bcknaaia 2780 Bankwerker bekeüd me m'uncleli'ig tot - 2 uur " i -= 4 «!;,- -¦¦ U j VREEBURG 18 n.h S^agsclie Koffiehuis m uarmers - ee Kappersnon - A-fdoeJine Ulreeait " 7 \ 7l'i • ü'a JOH SCHOONHOVEN ESevj-ouwj BEfil a^EJlJ kooiit Vrijdag van 11 —£ uur « in Hotel Rest „ NOORO-BRABANT " Vraeburg Utrecht voor | de laattte maal OUDE KUNSTGEBITTEN of gedeelten daar vau tögan & yuM^ra per tiiia m G - p Aparte sltkamer ICleiiie ^ ' ' Aanbevelend Mevis DEN AREHO S 50 cent — Voor elk woord vooï;kam.ei:ajIEu BLEMEST tcvn',6 -.' ¦ ¦¦-* i - priu l'.l ' '¦¦:;- x ¦ H00CE PniJZEN > t ltop*r lood e kasfen teereo •• ¦ el n 2 r.ex stoelen IhmeDkos ¦ i - i toetten lecii ant HALT liet njeestc geld krijgt men voor net gedragen dames en heorenkFefrdtng voor jelicele of j ¦ l | ¦' i inboedels,«¦ooi teW T - ' i ïolderop ruiraifl ¦ ¦ fcopor locd üi '' ' ' er lere mei ilen bij t Groen ¦ lit raal 21 hij het fa obs rl hof I.anl itch aan huis ontbieden Ook bui len de stad Briefkaarten worden vergoed 2151 i li A Schut Lange h'oe i straal no ^' J schuin ach ter hot Haagsche Koflic - huis - icm pin Egel ¦ ' U gen '- --- r pnj/.ei Zeldzame _ genhoidsfioopjeB Bc iretraat lOd rjeen DAMES - ÏSl-;EiU',.YKi;KFÜI >;« ]>?- golijke '-' vEi*te ¦ ponnen roet wijde roi - hoog * vlcescli 10 en ir cent enk Lamsvleescii ió ¦ I cent ' s Uorgcns m roti • j tot ' uur ieder d ig Vn gii!idi!:.i -^ uni i lot il nur Zaterdag < n ^ e - I^tm uviapomvii 1-.T3 - ^^ _ Ul!(L K _ - z * ar -° m' V ' f ' ' Kromme Inohi^kerStstc.'L ' ' het sieegjc ncbler de kerk ¦ i;:.:-o..ie pai f 17.50 kanten mantels netlo imutelcostuuiDB vau af 30 Verder nog vel * -^ Bek endmak ing De Stiolitsclie Transport Maatschappij en _ A " V-A-PÏ X>EK 3L.EXJPT zien zicb genoodzaakt met ingang van 14 dezer de tarieven met 50 pCt te Terboogen en wel om de volgende redenen 1 De enorme booge prezen der fourage 2 Aangezien zelfa tegen zeer hooge prijzen nog niet vol doende voeder voor onze paarden ia te v rkrijgen,en daardoor de ondervoeding bjj onze arme dieren.zeer goed merkbaar is verkeeren wij in de noodzakelijkheid,meerdere paarden aan te schaffen teneinde zoodoende voorongeveer dezelfde hoeveelheid werk meerdere werkkrachtenbeschikbaar te stellen 2579 Salon ameublement Er bestaat b ^ ondergeteekendü ge legenheid in zeer korten tijd oen fraai loopond haudaebrilt te verkrijgen Privaatles f 2 — Cursus fl — Schoolstraat 2G Ter overname aangeboden een prachtig modern zeer soiled SALOS AM*iUBi,B3IEST bestaande uit Canapé twee Crup-aas vier Stoelen en Tafel tevens een praohtig Bnftot en Ees leeieo Stoeleo 2ear biUijkan prijs ItooEHtraat tOS KLEINE ADVEUÏE^TlëN van hoogstens 40 woorden bi ] vooruitbetaling a 30 cent - Voor elk woord meer moei 5 ' cent worden betaald fiezc adveitenticn muyen niel meer dan Éin onder werp bevatten en lijn uitsluitend voor DlESSÏAAMllEDlSfiCN DlENSTA^VllA GliN E1UD11 US VKltHliim KOOP EK VEKKOOP VAN WONINGEN SPOED Ruime bijverdienste Door omsfniiiliyliedcn ter over name aangeboden een Si LjiirciwiiikeS in hül mid ' den der stad voor Weii gezin Br r ond no ^ Ü07 buf van dit blad in een burgergewn word GEVRAAGD een nel Meisje voor alle voorkomende werkzaam lied en te verrichten Adres Oude-raclil 122 Wï 2725 H.H KLEERMAKERS TE liUUli OEVllAAÖD door net gezin 3 pers een net geheel Bencdau huis of gedeelte Huis le gen nader te bespreken voorwaarden Uiterlijk 1 Aug te aanvaarden Br fr ond no 2721 bur v d blad ' Direct of later gevraagdeen Klccrmakcrskneeht ofvergevorderde loon naarbekwaamheid Zich aan temelden Af A de Ruvter straat 12 bij hel Ooglijders gasthuis 20'i7 TÉ IlL'L'li i.]-:vi(AAi;i > | een Voorkamer of Zolder i kamer voor een persoon ¦ omtrek Wiltcvrouwen Cr | Ir ond no 260S bur var 1 dit blad KINDERMEISJE Gevraagd oen nrl Meis je hij kinderen Aanmel den Vreeburg 15 2547 Voor een jong ' werki gevraagd een net KOSTHUIS bij R C menschc-n or G.insstraat Br Ir c no 271S bur van dit GKVtÜAGD van ' s morgens half 8 tot ¦ i uur Zondags tot 12 u loon f 1.50 met verval ai volle kost Aanmelden des avonds na 7 uur Oude Cr Wz 2 Ibis bij de Bakker brug Met de z.i.ik beneden niets te maken - 2688 Dame met kl gezin z ' ZOEKT eenv zindelijke Gulp bo ven 17 jaar of Wed bek met alles die meer ziel iti aangen huiselijk leven dan hoog salaris goede getuigen of inform eisch Br fr ond no 2655 bur van dit blad DIRECT GEVRAAGD flinke heldere Dienstbode die elï';|ai]ilic kan werken en koken loon T 200 Br Ir ond no 250S bur v d blad GEVRAAGD « a ïLiiiko Uagdienstbo - de aiet beneden 17 E v z Nieuw ko-i koeJïstj-aat 53 ' ^.:> ü7 GEVBAiYGD ÏLHHiuXJj jEVltiUGl een nette Dienstbode voor den dag ol voor dag en nacht Zich te vervoegen Wilhelminapork 5 gliSo AANGEIJÜDO gemcub Zit en Slaapka mer omtrek Wilhelmina park met of zonder pen sion condiliën nader over een te komen Br fr ond no 2037 bur ' van dit hl omtrek Prins Hendrik laan oen vlug im helder DIENSTMEISJE ook lief voor kindoren ' t eerste jaar.voor den dag bij lib tamilie beslis van goede getuigen voara loon f 3 per week hulp van een werkvrouw en wasch buitenshuis Br fr ond no 2ifl3 bur van d blad Een nelifce Loopjongen GEVRAAGD Zich aan te mekkn r hei half v TE miUB CEVÜAAGü tegen 1 Aug een Huis'of Bovenhuis Br Ir ond no 2654 bur von dit bl ' s avonds na 6 uur Voor verrichten van licht huis werk tot hulp der dienst bode i\drtrt in persoon des morgens vóór 12 uur ot ' s avonds na 7 uur W Barentzstraat 30 27Ü0 straat ' 24 2594 Een juffrouw h b b h h WORDT GEVRAAGD 15 Juni een ne [ Keuken meisje genegen huiswerk te doen P G en van g get voorz Jan Willem Frisoslraot 10 2000 BAD-IIOÏEL BAAIIN Gevraagd mcl IS Mei tol 1 October een flink Werk mcisje f o per week enivasch vrij llr fr met op gave van getuigen aan ge noemd Hotel 203 Een net loncnieusch ZOEKT een Koslliuis met im ning liefst centrum stad Br fr oud no 21 bur van dit blad VRAAGT tegen 1 Juni net gemeubi leerde Zit Slaapkamer m pension liefst omlrek Tol steegsingcl Br Er met pnjsopgeve ond no 2189 bur van dil blad GELDBULJiÜGINU TE HUUR 2 ongem Kamers meibniik van keuken ender Te bezichtigen Donder dag en later Krngerstrait 43'bis 2616 To koop eeniga soliéd gebouwde Burgerwonin gen en kleine He erenhm-zen op netten stand Br fr ond no 2600 bur v d blad GEVRAAGD L'-JÜO nolle TE liOOPCKYRAAGD een Burgerwoonlmis inel tuintje a contant lielst iimlrik [ ciil.'chen weg of Arastenlamscheri Straat weg Br fr ond no iOÖ'2 bur van dit blad I 26 itbode 2534 DRIE FAZANTEN o koop om Ie broeden Te bevragen bij W Pouw Ar!m ' van Ghentslranl V-l 2358 r.i VRJ \'- n CAllviül.lARD en...,.ar,k fbuitepwijk Ie mur aan fc bod e il gchsol ompleot met of zonder ' nventaris EEN DAGMEiSJE gevraagd loon f 10 per maand mei onslag volle kost in een klein gezin A R Falckslraat no 7 hij de Prinsenstraat 2503 Bejaarde juffrouw ze i Oebo ¦¦¦ i ^- of aleoof en gebr keultentjc bij nel 252fl Ier overeen te ko ¦ fr end no 2551 n dil blad ' a MElS.IE-Af.LTtEN Tegen half Juni ge vraagrl nette Dïenslhodc liefsi boven 21 jaar Aan biedingen Fran e Ilalsi!r omtrek r ond no dil blad ¦ GEVRAAGD daps van i tot 7 uur bouilel bi' '.' beden I ht gelegen op het Zui i Br fr ond no 2;i0r > r van dit blad - TE IHTI ' _,- - legen ' luli op nellen siar.d ceti vrahtds row klein gezin 2 pers huurprijs I 20 a f 2ii per maand Br ïr ond no 2517 bur va ' blad Nieuw II eoren - Rijwiel TE KOOP,laag model kleur sroenf 00 Te bevragen Onrlecr no 175 Tz huid na ze ven uur 2571 KOSTHUIS gevraagd voor meisje h b di ] h in ' t bczil van ledikant en bedde goed Br fr ond no 248a bur van dil blad TE HUn GEVRAAG FBANSGHE CO.WEESATIB door ontw Franchise TE HUUR GEVilAAIll en Pakhuis ' of Bergruim e A Zuidervaarl Kort " lisai>elli raat 5 252 soncn een Boven - of Ro nedenhuis liefst ' niet ho ven f 3 DO per week Br fr ond no 251B bur v d blad 

Kranten

Ga naar