Utrechts Nieuwsblad maandag 28 juni 1915

Jon - en Feestdagen Prijs per week m Gafll StC.'versbl TO-IO - Met Ideaal f 0.1 Prijs per mud „ „ „ 10.12 «* PnjspcrS»md „ „ „ t 1.25 — franco p post p mnand v Kecïerl f 0.50 — „ „ 3 raad n r 1.50 - „ „ 3 „ n Belgii > f Si *» - Lauden der Postnnie p 3 mnd f3.ao bij voorititüctalïn Dit nummer bestaat uit 2 bladen * a £ **•«*» * 444e #**« ««« e *** Jiaanond 4.37 Zonond 8,24 Maandag J uni Ieder geluk draagt een wijd gewaad in welks plooien een of ander leed zich verbergt 49?28891 Brood - en Hieelkaarten Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter konnis van be langhebbenden Ie dat de houders via brood - o £ meelkaarten die van llïiandag 3 Juli af goedkoop ongebuild tarwebrood of goedkoop ongebuild tarwemeel wen schen te betrekken van een anderen bakker of nieelhandeiaar dan dien ¦ van Tvien aij genoemde waren thans betrekken daarvan uiterlijk Woens dag 30 Juni mondeling aangifte moe ten doen aan het gemeentelijk brood bureau Stadhuis 2e dat degenen dio genoemde aan giite komen doen meda moeten bren gen de brood - ot moei kaart die zij thans bezitten Burgemeester en Wethouders van Utrecht EOCKBM & A^DïVÉ.-E De Secretaris J BOOL Bedrijfsbclasting De Burgemeester van Utrecht brengt ter kennis van de ingezetenen dat de van den Inspecteur der di rect * belastingen te Utrecht ontvan gen en door den Directeur der directe belastingen enz te Utrecht execu toir verklaarde kohieren nos 34a 35a en 38 der belasting op bedrijfs - en andere inkomsten dienst 1914-'15 zijn ter hand gesteld aan den Ontvanger der Directe Belastingen kantoor hou dendc aan den Drift aan wien ieder ¦ verplicht is zijn aanslag op den bij do wet bepaalden voet te voldoen Utrecht 26 Juni 1915 De Burgemeester voornoemd POOKEMA ANDEBiE De OoB*ioy B De „ Tribune " zegt uit goed inge lichte bron te weten dat de Paus bin lien - weinige dagen tot do katkoüeke wereld een encycliek zal richten waar in hij do vraagstukken die betrekking hebben op den oorlog uitvoerig zal _ 0 van het interview van den Paus door de „ Liberie " doelde iemand die in betrekking staat tot het Vaticaan aan den cor respondent te Bern van,de „ Voss Ztg " mede dat do Paus zeer ont stemd is over do miskenning van zijn fOuverojnilcit door de Itadiaanscho au ioi'ii'.'iten Do Paus zou besloten heb ben bij do eerstvolgende onvriende lijke behandeling Italic te verlaten Men kan er Keker van zijn dat de Paus dit voornemen ook zal uifcvoe - Naspel van hst drama te Seraiowo SEBAJEWO 26 Juni Als naspel van het boog verraad proces vim Pcin zip den doder van den moordaanslag op den Oostemijkschcn troonopvol ger en diens medeplichtigen had voor den krijgsraad te Travnik do be handeling plaats van do zaak van 39 leerlingen der middelbare school die als leden van een organisatie van leerlingen in dienst der Groot-S er vi sche propaganda stonden De beschul digden waren respectievelijk van mis drijven in zak © storing der openbare orde beschuldigd 31 van hen werden tot gevangenisstraffen van een maand tot drio jaar veroordeeld 8 werden vrijgesproken Do nhutte BERLIJN 26 Juni Uit Hernht.t Zuid-Afrika wordt geschreven Al de onder de Kaffers in Zuid-Airika werkzame zendelingen der broederge meente van de Hernhutters kregen volgens een uit Engeland aangeko men mededeeling last om zich gereed te houden voor een overbrenging in een gevangenenkamp op " 3 Mei Het verzoek van bisschop Kaiker om in vrijheid te blijven ten einde het werk verder te leiden scheen weinig uit zicht op succes te hebben De gevan genneming schijnt gelast te zijn als vergelding voor de torpcdeering der Lusitarda Geen n ATHENE 20 Juni Do met vertra ging aangekomen dagbladen berich ten dat Venizelos zou gezegd hebben geen nieuw Kabinet te kunnen vor men daar hij d Q onmogelijkheid in ziet dat Griekenland zijn neutraliteit opgeeft WEENEN 26 Juni De persoon lijke adjudant van den Czaar vorst Alexander Rugration-Auöhranska ia in Galicie gevangen genomen WEESEK ' 26 Juni De oladen melden uit Krakau Volgens do be richten van liet Lembergscho blad „ Noware Forma " hebben do Russen den burgemeester van Lemberg Ru towski benevens zijn beide plaatsver vangers en andere vooraanstaande per soon lijkheden als gijzelaars meogeno - De Internationale toestand ' De Landstormwot Naar het Hbl verneemt raakt do oppositie in do afdeeiingen dei ' Twee de Kamer tegen het ontwerp-La nd stormwet niet het principe der wet doch komt zij voort uit de overweging dat het ontwerp zooals het thansluidt ver over don oorlogstoestandheen reikt Immers do algeraeene oe fonpliebt zooais het ontwerp die inuitzicht stelt zou eenst na drie of vierjaar tot de mannen van 30 jaar kun nen worden uitgebreid ' Do rongelukfc Omtrent het verongelukken van het Nederland ach e Stoomschip „ Ce res " dat bij Soedararm op een mijn ge loopen of getorpedeerd is meldt het Zwecdseho blad „ Aftoubladet " dat do vreemde torpedoboot dio bij de Uitvoer van erwten De ministers van Oorlog en van Landbouw Nijverheid en Hande brengen ter kennis dat de geldigheid der gunningen tot uitvoer van erwten waarop betrekking heeft do publicatie in de „ Neder Staatscourant " van • 20 Mei 1915 wordt verlengd tot 1 A.,.[T„=n;s 1915 ü mien land UH de Staatscourant 28 Jnai 1915 •¦- Bij Kon Besluit is met ingang van 10 Juli opnieuw benoemd tot schoolopzie ner in het ai'i'oiiilistimeui Zutpuen ji'li mr dr J P Hoort Graafland te Warns - ia met ingang van 1 Augustus opnieuw benoemd to tcliook-pïiencr in het arrou dissentent Harderwijk J llüspers Ie Arn hem is benoemd tot onderwijzeres aan de Rijkskweekschool voor onderivijzcresscn te AjiijIiJooiji mei 1 Kuiper e Veoiuiani is aan II P 1 Bloomers op zijn ver zoek met ingang van 21 Augustus - er-vul ontslag \ crlci-.Tid als burgemeester der gemeente lioreulo is met ingang van 1 Juli bcvordertl tot adjunct-commies bij het rieparlement van Binnenlanilsche Haken II P Gerrit sen [ hans Iderk is bij liet ientraal Bureau voor de Sta tistiek met ingang van 1 Juli bevorderd tul a il ju net-cu mini i's de klerk p Valken is met ingang van 1 Juli aan den ka pitein tei 7te J 11 vi:ii keent den lui ter ' zee Ie fel J P Muller en de luits ter zee Ie fel K Tadenia en 3 J Zomer we gens ongeschiktheid voor de verdere waarneming v.ui den militairen dienst tengevolge van lichaamsgebreken eervol onl;ki _' int ileu ieedievi = verleend aan de ccrslaeiifiiïirule drie onder toekenning van pensioen en nan laatstgenoemde on der Iwkeuiue.e van ui l.-lek ar-iüic-en en zijn met ingang van ilenzclfden dnlum in.verdeed tol kapitein-luitenant ter zee de luit Ier zee Je fel G Hoogenraaii ea tot lui ' ter 7ee Ie fel de luit - ter zee 2c kl E Th de Veer is met ingang v,n \ 1 Mi nap deu ka lonel C Houtman commandant van het ¦ ie reg vesting-art ter zake van li chaamsgebreken onder toekenning van pensioen eervol ojifshc uil den militai ren diens verleend is met inga-fij van IS 3ulï W5 be noemd hij liet reserve-personeel der land nuiclii met be ~ tem mine voor den dienst bij de landweer hij rlc infanterie tier l.-inde,-eer tot reserve-kapitein de gepen ¦ ioneerilc kapitein van liet leger in rJ IniliS W Diet on P A G van Mdcrwe relt van Rosen burgh — o — Do JTocingin-Moeder Officieel wordt uit den H.'oig ge meld dat het bericht als zou H M de ¦ Moeder over 1-1 dagen ' eet paleis " Scestdijl betrekken \ nn allen - oir.d ontbloot is SpOlt 5 I - ï 11 3 Zoo is dan gisteren de beslissing ge vallen in dezen wedstrijd die ' t Was bijna 7 uur gisteravond toen de wedstrijd een aaniang nam Beide ' elftallen telden invallers Al dadelijk began de Voorwaarts-voor hoede mei een terreinverkenning doch moest spoedig inzien dat hel niet zoo heel gemakkelijk zou zijn de Uerculcs achlerlipede te passeeren nie met verre trappen lelfeemnale het terrein zuiverde on haar voorhoede in de gelegenheid si.eUr snel aan te vallen Na tien minuten spelen miste de Her - cules voorhoede een dot van een kans Steeds vuriger en sneller werd er ge speeld Dan eens een snelle doorbraak van de Hercules-voorhoede dan weer een van de Vtiorwaarts-rnenschen die conigsziiis in de meerderheid waren Nadat ongeveer 25 minuten gespeeld zijn weet de half-links van Voorwaarts uit een geeombineerden aanval voor zijn club de leiding te nemen 1—0 Slechts heel kort bkei de stand 1—0 Nog geen 5 minuten later werd Hercu les een strafschop toegekend die in een doelpunt werd omgezet Aangemoedigd doer haar supporters valt Voorwaars onstuimig aan ze wilde winnen en al spoedig hernam ze op nieuw da leiding Ook nu is de vreugde van korten duur Teen dan ook rust geblazen werd was de stond ' i — "¦ Be 2e helft bracht eerst 7 minuten voor lijd het winnende doelpunt voor Voorwaarts door een sclicrj sthot van den linksbuiten Vermelding verdient nog een mooi doelpunt van de Hercules midden-voor in buitenspel positie gemaakt Ende het begon te donkeren " toen scheidsrechter Danvers het einde van riezen apannendon en vriend schap pel ij ken wedstrijd aankondigde Jammer dat liet weder niet mede heeft gewerkt voor ecu talrijker op komst het aanwezige publiek heeft ge noten van dezen wedstrijd Stadsnieuws De betooging der S D A F tegen iiet Landstorm-ontwerp In de groots aial en in den tuin van ' ïivoli werd gisteren van wege de S D A P ' een betooging gehouden te gen het Landstorm-ontwerp Reeds lang voor het uur van aan vang was de gtoote zaal die geheel met vaandels en banieren behangen was tot in al\e hoeken gevuld met be toogefs die den tijd kortten door het zingen van socialistische liede - De voorzitter van het Partijbest un do heer W H Vliegen opende te 1 uut de betooging niet een welkomst woord Het Partijbest en de Partijraad heb beu gemeend op te moeten komen te gen ' t voornemen der Eegecring inta ke ' t ontwerp Landstorm wet overeen ' o\yï i de IjMidiv " ii>;l - ï'^rt in bin nen en buitenland De groote op koiJist naai do o n:oetiug toont dat do Partij good heeft genen door deze actie op louw te zetten Het pas ver schenen manifest van de Jju-l-scbc soevaïd de-iiMieï&tC'ii bevat veel wat we dikwijls hebben go^.egd binnens monds n.l dat de soji-uai-donioi^'utk zou optreden in dezen oorlog als zij moest optreden Do conclusie ervan is dat zij van de Iïegeerir.g verlangen \ i' desonds;rhfii':de':in.^cr Aan te 1;noo pen om a.ns de/.en oorlog ten einde te miken En dat in andere landen ovenzoo gehandeld zal worden Luid applaus Spr stelt voor & aa '' o Du:fs:.-h > l.'ar tij een teicgrum ma hulde ie zonden voor haar thans aangenomen hou ding Luid applaus De Vorv.'jrts " waarin het mani fest stond werd door de Duitsche re gc-ering verboden gefluit doch ¦ int neemt niet weg d - t hot ïiju weg ü andere landen zai viudcri Spr con st.'U'X rde ton slotte dar de vukbewe gine bier krach aan do meoiiriL ' dool neemt A p p 1 a u s Hierna was het woord aan mr P J Troeistra Spr wees er in den aanvang van zijn rede op dat er te gen ' t ont worp-Landstorm wet hetwelk aan den Minister van Oorlog oen bij na dictatoriale macht verleent in zeer ruime kringen een grooto ont stemming bestaat en dat duizenden wenschen dat liet ontwerp door de Kamer moge worden verworpen Dit ontwerp beschouwt de S.D.A.P als oen caricatuur van het volks k-pier zooids do Partij zich dit laatste voor stelt De steun v-oor dit ontwerp komt vnn de zijde van hen die mo.^'ijk Nederland in den oorlog willen " p loe pen Wanneer op het concres van de S D A P te Arnhom^s besloton „ handhaving van d ft onz.ijdighcid " dan beoogt de Partij daarmee bot waarachtig belang des volks te die - Dit zal echter allerminst gesebie - wct vi'ïivdt ¦' ai\f;.-.!\.)i'.'..:n Siir zal het ontwerp n'.el eritisaeren van bet cran-l jicnt van nnti-miktairisme De S D A P gedoogt g-.-on e dice - bro;:k op o:i:w rooh;s:naoh Üesehi-:.'t dit dan moet het bosiacn -- l ^:^!' iie l i daar yigüy keeren Hot v.iiU wordt door hot ontwerp om den tuin L'vl ' i.i i.ioon minist '.' van oorb.'g ' S a melijik m staat om gedurende den huldigen oorlog oen nieuw geoefend leger van 400.000 man op de been te brengen Is ' pr goed ingelicht dan zou de Begeering willen beginnen met de oefening van 121X10 man geduren - 12000 man enz Zoó zou men pes na drie jaar 1-14000 manschappen hebben geoefend Waar vanda-tn moet voor hen bewapening en munitie komen De Regeering houdt de Volksvertegen woordiging buiten alle buitenland sche aangelegenheden Waar moet t heen met de geweldige financieele las ten welke o phet volk worden gelegd Waar zijn ds bewijzen dat de toe stand van Nederland sinds het begin van den oorlog moeilijker is gewor den Onze positie is integendeel gun stiger güïvorden Daarom moet gepro testeerd wordou togen liet ontwerp Het brengt de neutra ite;L van Neder land in gevaar en wij loopen gevaar dat de aandrang van buiten ar grooter wordt om ons aan den oorlog te doen deelnemen waaneer ons leger zoo belangrijk wordt uitgebreid Een oor wet wordt iie;:e ' i:'i:'i:v in do hand ge werkt ¦ De opvatting der S.D.A.P aangaande den afloop van den oorlog is niet dat de ee.oe grooto overwin naar don versl.iïon vijac-.l de bak in den nek kan zetten Wij willen dat er een toestand zal komen waarop deze oorlog iiuii.;go!ijk z.i.l zijn de oor Ingedachte de overwinning van de iiiwri at-ion aio Deze gedachte is door spr en Vliegen in een resolutie nt eryciegd een resolutie waarover straks al v.wden gestemd Wij zijn geen Jan Salie ivanneer we ons volk toeiC' - pon jjf 3 ijic buiton dezen oor log " De grootheid van het Nederland sebe volk moet zijn dot het nuchter biiift iet bet laatslo oogeniilik en zich niet in den o.irlo ^ laat eWejien Vrsde moet het blijven Daverend applaus Thans was het woord aan den heer F M W i b a u t Het middel dat aan ^ tderlahd de boste kans hii'df om bi:itun den oorlog te blijven aldus ving spr ima is dat her leger i:auwg^/,et 0e pliehien ver vult welke do oiiïii'iigiieid oplegt Van deze laak lieeft bet zich tot nu nauwgezet gekweten Geweldige ram iK-.ii ko eil < w ooilog over de Kuropoe ficbe volkeren gebracht Thans na elf maanden is het einde van den Inijg nog met l -.- vooivaon Doch liuma zijn er ook protesten tegen doji volkeron oe.ri.-.i ^- _- kon-t(.i o.a - van de Dnltóoiie soeiiiol-deuioarote üp dit ooge-nbok komt de Nederlandsche RegeeriEg met een wetsontwerp om haar leger macht te verdubbelen Ons a.ntwoo.d op dit ontwerp is kort en krachtig ¦' g.-.-;_-.-'.o ^ brochure van prof De Lou ter te Utrecht waarin deze k gef-uit-breid.ug verdedigt Wij zien hover do mogelijkheid dat na den oorlog het overblijvende deel der meiischhed van den oov'.e.-g genoeg ï.üi bobben Het r - niet onm.-.gebjk dat in eommi - iijk z'd gebeuren wanneer de vredes - oii ¦ rba ' ideli gen worden gevoerd Men zal zoeken uaar nieuwe landen enz Ei het is best mogelijk dut de vr-deslullende ma ¦" r.lL.den ook niet ¦ t i ¦ ¦ atler.d jm - ¦ olonibn eon woordje zullen w:i:-_-u s-proV-n over nieuwe af^e'.;ebi.don Monschen als orlog ndei 1 prof Kernkamp De Louter e a wil - lijn eiselien Het ge viiai komt te liggen in de opkoiuende partij ilio poogt itomimag te mjiken voor legeruitoi'oi iir.g en ^ oo noodig voor oorlog In de iaat-v > v ekei noemt het verzet -- oa loconutbre ding toe De Dniteche Partij doet thans eon op ree » om vrede Oiize Par '"" dien oproep Onzö lïe spore i alles doen wat mogelijk it te bevorderen \ Yii iul'.en baar daar bij holpen ïoo k'i'acia-ig als we kunnen Wij willen den oproep tot de naties gericht - van aansofcer harte steunen Lum applaus Vorvüige.iis was liet woord aan d r J van Lee uwen Spr wees erop dal de kortgele den Ie RütkT-.h.ii gehouden b&tao g"iug gLL'0 t;:i invloed heelt yoliod op de maatregelen eter rege&ring Voor do Iwetde tiiaa komen we thans men legen he o:i Uvc.ip-La.:icislorni-vvcl Veialeiiktag van onze weer macht is hel dool van dit ontwerp Het naar huis zenden van enkele lajidweetpoditlgen is ceai bljkom - Feuilleton MIJN VRIEND JM W B.NOBBIS „ Ja zeker en ik kan niet begrijpen hoe aij zoo snel van getbdite kon ver anderen Natuurlijk was het geheel onmogelijk dat iira^kneil met haar trouwde maar was dat mogelijk ge weest dan yelooL _ k dat zij heel goed bij elkaar gepast zouden hebben Ik * eb Bracknell zoo lief als niemand an ders op do wereld on ik weet ook niet of zij voor hem goed genoeg zou zijn — maar het s todi geheel anders dan met meneer Leigh Ik geloof dat Livioknell hot zioh lang met zoo zon hebben aangetrokken als hij later had ingezien dat Hilda niet juist — niet juist dat is wat bij zich ver beeldt " Datv versta verte inviel lady Mildred ol mij om raad te vragen vonden wij het ge raden onze wijsheid voor ons te hou den wat wij dan ook deden Van Bracknell hoorde ik niets en ik geloof ook niet dat Jim van dien kant een gelukwensen ontving vra gen wilde ik daar met naar Zonder twijfel bad hij zijn owlsn vriend ver giffenis geschonken daar hij _ nu bij zich min of meer als overwinnaar voelde ook wel grootmoedig kon zijn Het huwelijk werd op den volgen den Januari vastgesteld en kort na dat ik dat vernomen had verliet ik het huis mijner moeder < nn mijn loop baan als advocaat te beginnen en mij een bureau in te richten waarin mijn roohtsgeleerde bibliotheek nu nog go heel ongebruikt te vinden is wat ik met genoegen beken Want juist toen ontving ik de eerste practische aan moediging tot de literaire werkzaam heid welke mij sedert het loven heeft veraangenaamd en mij in staat gesteld heeft mijn dagelijks oh brood ruim te verdienen dglukopmvhgh rletaoin shrdlu etaoin Gedurende den herfst en de eerste wintermaanden hield mijn moeder die do aardigste brieven schrijft wel - ke ooit aan do pon vaii een mensen zijn onlvlciid mij volkomen op de hoogte van alles wat er in Craufield gebeulde en volgens haar berichten was er van de verloofden niet -- bijzon - _ Jim richtte Elm rost van onderen tot boven nieuw in waarbij zijn ver loofde oom met raad ter ai ] do stond zhjn oom en tante een zeer oninteres sant paar meuicben die met niemand verkool den en wier vertrek niemand bebaivo mijn moeder ook maar in het minst betieurde waren reods vertrok ken naar Bath waar zij van nu af dachtou to wonen eu die beste Mil dred " voegde moedor or bij „ houdt zich bij alles heel lief en aardig Zij schijnt geheel in Jims geluk te dea len en zal naar ik hoop nog eens zelf zoo gelukkig worden als zij ver dient "- Ik beken dat de verborgen zin de zer lofreden mij toen ontging hoe wol k ze bij eeuig nadenken gemak kelijk had kunnen vinden Een paar dagi-n ' oor Kerstmis ging ik op reis met het dubbele doel ' de fees dagen thuis door te brengen en Jim's daaropvolgende bruiloft bij te Op het laatste oogenbhk toen de trein waarin ik zat juist in bewe ging kwam sprong een jong naar de laatste mode gekleed man in den wag gon struikelde over mijn beenen ver onteohulcligde ïich en zeide toen 0 ben jij het ïvLivnard werkelijk Ga jo naar het oude dorp " Ik antwoordde dat dit mijn doel was dooli vermoedelijk niet het zijne — niet dat ik toen reeds een voorge voel van de latere gebeur te nis son had maar omdat ik bet alles welbeschouwd kiese-her gevonden had als Bracknell juist in dezen tijd het ouderlijk huis vermeden had „ Natuurlijk g:a Dik naar Staines Court antwo»rddo hij „ Waarom niet ' Als je dat zelf niet weet dan weet ik bet ook niet " merkte ik op „ Ach beste vriend I " zeido Brack nell een sigaar aanstekend „ als men elk vrouwelijk wezen waarop men eens ver!ie>:l was uit den weg moest gaan zou het leven wel een voortdu rend verstoppertje spelen zijn Het zou werkelijk niet to doen zijn Hoe houdt Jim hot uit die goede oude kerel 1 Mijn hemel I wat heeft die een leven in ' t vooruitzicht 1 Het noodlot bracht hem een hengen slag toe toen mijn oude heer mij verbood hem van juffrouw Hilda to bevrijden Dat meisje za \ riog eindigen met hem het hart te biekou — dat zal je zien " „ Dat van jou schijnt ze niet ge broken te hebben " merkte ik op Bracknell glimlachte en het viel mij op dat hij een beetje met de „ De vrouwen zijn allen gelijk " zeide hij „ en men moest wel een dwaas zijn om zijn hart door haar te laten breken Jim is zoo iemand " „ Als iemand een dwaas is omdat hij te ridderlijk denkt voor de we reld waarin wij verkcorc.u dan is bij er zeker een " gaf ik toe en ik wee zelf niet wat mij bewoog er bij te voegen Ik hoop Bracknell dat jij altijd zoo eerlijk jegens hem zult zijn als hij het jegens jou is " Het was een dwaze en misschien wat vrijpostige i1.iug doch Bracknell scheen het niet kwalijk to nemen Hij zag ' mij oplettend aan en zeide toen Ö zoo bet hivft jietn zeker met be haagd dat ik hem de loef heb afge stoken Het was ook hord voor hem dat geef ik toe maar wat voor den drommel kon i k daaraan doen Daar het mij met gelukte een dui delijk amwoom op deze vraag te vin den antwoordde k slechte - „ Nu dat is nii immers voorbij en hoe minder men om nog nan denf.t hoe beter " Op dezen wenk i.iia-oo mijn reisruak ker over iels anders te spreken en voi't-eido mij van wedrennen waaraan hij had dtol genomen en dat duurde tolmaan cl eind van onzen tocht Gaarne had ik do c-ü -.- ontmoetan- tusseben backneti en Hilda bijge woond m.iar da.t genoegen viel mij niet ten deel Op het Kerstfeest ging ik to Staines Cowt dmeeren — mijn moeder dio niet in staat was haai ' kamer te verlaten had er op aange drongen d.at ik de uitnood^ing aan narn Het huis was vol niet bloedverwan ten van lord Étaincs louter Henlejs on Bsra.ieiia mu - die mi geheel onbe kend waren toeu ik echter het salon binnentrad viel mijn buk terstond op eon groepje dat uit Hilda lady Mi:' derd Bracknell en Jim bestond ' Zij pi'iiitUu boei vr:o'.-.(.l--ob.-:.i'o,-.ii,kenhad don blijkbaar besloten het verleden te 
slig dool OnïOker is of dat dool ooit zal worden getroffen Waarvoor is de versterking onzer weenuacht noodig Antwoord krijyün we niet van de regeering wij moeten hot maar zelf zoeken En dan vinden we liet in het adres dar 22 lieeron aan de Tweede Kamot waarop door Spr een scherpe critici word ge oefend evenals op het jongste urti - ¦ kei van prof kerukamp in Dc Vra gen des Tijds " Do minister van Oor og heeft zelf in do ' i'wcede Kamer erkend dal de e-ol j nai -¦¦ im 11 oc.fat.Lo ham 1,'eslenJKl heeft in de handha ving der neutr-aklct-t en thans geeft de niinkler toe nun hei drijven van hen die onze neutraliteit in gevaar brengen door aan te dringen op Je - i eruithreiding Voor ons slaat vast dat die groep van drijvers alleen hun economische inaclil willen ver sterken door oorlog Applaus De tegenslel'ing ttissehen beide ïnuohlon was er reeds dooli de re gecring iloed alles om strijd te voor komen om daardoor de neulrakteot van ons land Ie kannen handhaven Thans schijnen de belangen van ons volk buiten het parlement te worden behandeld Men laat de kkssepoJitmk de klas.-Cii hartstoch ten in ons volk los Dat is verkeerd van de regeering en voor de drijvers onverantwoordelijk Als men wer kelijk den vrede wil ook den vrede naar binnen dan dient de rogeeriim het ontwerp in te trekken Ap p 1 a u s Doet zij dit niei dan dient ' do slrtjd Ie worden voortgezet Ar beiders houdt uw handen klaar uw hooiden helder opdat de Parlij lcöcliny ons klaar zal vinden om al les te doen wal noodig is om den vrede te handhaven Lu id ap plaus Eierna werd in slemming ge bracht de volgende motie „ De gi'üüte demonstrate bijeen geroepen door de Soc-Dcm Arb Partij Ier bcsorekiiig van hel,,Wets ontwerp tot uilbreidnag van den Landstorm " gehoord do sprekers constateert dat dit wetsontwerp aan de regeering de bevoegdheid geeft om een reusachtige legoruil breidirm lot sland Ie brengen zon der over de daardoor aan hel volk opgelegde lasten volledige vooraf gaande " verantwoording schuldig to zijn dat dit wetsontwerp mot bevat een voorstel tot invoering van een volkslevcr wijt de oude Ic^.ororga - j,' i.t:e icn vuile b'i'ji ' cclri.müi^i.l'd dat bctückeiil hel ge-vaar vergroo ten dat chauvinistische elementen in het land waartegen do demon stratie krachtig protesteert door die groote legermacht gesterkt zuilen worden in hun onverantwoordelijk drijven dal deze legciversterkiTig seha.do zal doen aan het vertrouwen door de oorlogvoerende i inden in do neutra liteilspOltUek na Nederland Om al deze reienen vereenigt de meeting zich mol liet voornemen der Soc Dcm Kamerfractie om le gen dit wetsontwerp stolling te ne men " Deze motie word ouder luid ge juich niet algemecne stemmen aan genomen Vervolgens werd gestemd over de vol rende resolutie ingediend door de liet ren ï r 0 c 1 S l r a en Vliegen „ De grootc natiunak belonging dor socialistische arbeiders van rkdêd I vastbesloten in ilal land elk militairis lisch en chauvinistisch drijven zoo sterk mogelijk tegen te gaan juicht do toe nemende bewegingen onder de socialis ten der oorlogvoerende lauden mei na me vailDuitschland frankrijk en Enge land naar ecu spoedigen vrede op iïeri groudsla.c der internationale socialisti sche congressen hartelijk toe Zij liet daarin eene uiting van hel be sef dal niet de overwinning der mili taristische ca imperialistische hcer sehende kringen van cene dor oorlog voerende partijen dien grondslag l;an leggen maai ' slechts de eensgezinde sa menwerking van de partijen der Interim lionale en dal het zelfstandig eptrerion va nlict socialistisch prelclanant tegen elk imperialistisch drijven in het eigen land hiervoor onmisbaar is Zij spreekt ten slotte haar onwrik baar vertrouwen uit in de socialistische Internationale die door lie uiibreken van den oorlog lijdelijk iiitcengoskeeiij in en door het streven naar tien Vrede zal worden herboren " Deze resolutie werd eveneens onder daverend applaus met algcmecne stem men a a n g e n o in e n Terwijl in de zaal het woord werd ge voerd dooi ' de drie genoemde sprekers werd in den tuin gesproken door de heeren Schaper G o r h a r d „ Ter Laan en V d Goos die lioh in gelijken afker emien zin over het onlwcrp Landstormwct uitlieten Tc kwartier over drieën werd de mee ling gesloten en gingen de betoogers onder bet zingen van do „ Internationa le " uiteen JJo alloop van do meeting werd ITr Troelstra plotseling ongcsteUL Ondersteund door enkele zijner par tijsenoolcii kon bij met moeite ' t podium verlaten Hij scheen een aanval van be wusteloosheid nabij Per rijtuig is hij naar den trein en daarmede naar den Haag i.oruegckeent Naar we vernemen zal Mr Troelstra i,[i advies van zijn arts thans geruim en i ' 1 absolute rust nemen Hoogleer aar-benoemingen Bij Kon Besl zijn benoemd tol ge woon hoogleeraar in de faoulbait der letteren en wijsbegeerte aan de Rijks irakerskejt to Leiden a om onder - wijs te geven in de Nederlandse he tuol en het middel Nederlandsen dr J YV Muller uooglaenaar aan de Rijkü univcreitói / alhier b om onderwijs to geven in de archaeology de oude ge schiedenis en de Griekschc oudheden dr H van Gelder b uiten gewoon hooKleewmr aan de Rpsimivereibeit alhier en is san dr J W Muller en dr Ti van Gelder rnet ingang van den dag waarop ïij hun lessen als hoogleeraar nnn de Rij lts universiteit to Leiden zullen hebben aangevangen eervol ontslag verleend res peet-ie vel ijk als hoogleeraar en buitengewoon hoog leeraar ai nde Rijksuniversiteit te do zer stede Houtvester Staatsboschbeheer Bij Kon Besl is met ingang van 1 Juli benoemd toe hout vee ter bij bet stnalisb ouch beheer de heer B J Win kelman alhier Centr Lab Volksgezondheid Tot assistente bij het Centr Laboru torium voor de Volksgez oudheid te dezer stede is voor het tijdvak - van 1 Juli tot en mot ' ól Deo benoemd mej J Smit alhier — o — Onderscaeidiog ' Bij Kon Besl is aan D van den Borg bank werker bij de Mij tot Expl van y.Ü alhier vergunning ver leeud tot het aannemen van de ko ninklijke beloonmgsmedallle in zilver hem door Z M den Koning van Dene marken verleend gemaecto-administ ratio Hot diploma voor het examen ter verkrijging eener acto van bekwaam heid in de ycriiceiite-iidmiiiisU'iilieü ingesteld door de Nederl Ver werd o.ii uitgereikt aan do heeren ü 1 Loggers alhier S A Batenburg te > oesr W C A Herbig te Zeist J J lilaneïbecl te Bi.ssum en L Xeijus te Weesp Eiudexamon uymn^aiuni Uitslag eindexamen Christelijk Gymnasium üeëx 1-1 enn-li'.latcn Geslaai;il \\ J Douda van ' Troostwijk B Koers M C ëloleniiikor doBrmno en J Sprey allen voor A Met vijf candidatca wordt'het exn - moLi voortgezet ' dllijbs Veeartseiiljsc'jool Aan liet overgangsexamen van hot eerste naar liet tweede studiejaar aan ' ti Rijks Vc-caiLsemji'J-LOöi hebben vun do eerst j groen voldaau de heeren 31 van Aken van ' t Glavenhago P J ' M IJroovmiias van Diiuoloord J A J ter Iloai ' van Almelo J j van Rijn van Wagenmgen ï C Sehol van Haurlom C Steenbeek van " utrecht en fci H Kleinjan van Bhoon Af geweien ^ ijn voor B maanden 1 1 j;!]i(li..hiten en onvoorivenidolijk i;!ge we/.en ook i eandidaten Met ingung van 1 Juli is benoemd tot amamieusi bij bet Pa'.hoSogiieh In itltuut ii-.m ' ti Uijks Ve ploiu ' O ileui "-- / i i I ¦ _¦.¦!.- gen door een beowntdige doch har In o werden de ge nood -_ uigd waaronder wij opaiertïlen den wethouder van Onderwijs mr C de Wilde eerc vooraHter van de Utrechlsohe afdee Hrig Schoonheid in opvoeding en onderwijs " de hoeren J D Ro # al gemeen voorzitter citer vereeniguig dr J v Ueuwen lki der Tweede Kamer v RosseiTl voornWer van het bestuur dor amhaolrkschool SchöliekidTC ier voor/.;lle ' var liei bestuiifT der Typ Vttitscarol dr Singels rector van hei gjiiH is « m dareoleur en leeraren der inibachk sohool ik ' eo;iiuik--ie voor de ten toaaeieWing een depintaMe uM êen Sena il van Uel ü.S verscMBen de dames ons e:i2 Te ruim 4 uur nam de voorzitter der Utrechtsche aWoeH-ng mr G A E D M e ij e r het woord om al len dan * Ie battiigöu v&ov hun be - Pan wij - spr er on hm Op iuitia tie lionf.lbi'-luu ' een ten - toon ¦¦ geoi -' iii::cerd en hoe 1 1 ¦ ¦ 11 ¦:.'¦;¦ ei i VOOT l'C - i.d.i.i V 11 om reol'inie - bilje ' i I j i b vere ¦ Hfpr zee ' lOfeer VVai ' de \' ri'.nig n be oogt niet alleen de veimeordckii:-' va,n schoon'hetd in opvoeding op school en in huis De opvoed'iu'ir op slnaait spe&H ook een heel groote rol in de opvoe ding zoowel in goeden als kwaden zin in den laatsten w&l hel meest En men behoetl slechts te Kien naar lil van sehnllingen om op le merken boe ieelljK ze beplakt Mefd • rfsas gotoden maar dat was op / eer Iiei"iu dni niaii'iicn van goeden naam die er ver - ¦ ¦ \ ' e " I F ' spr ye -- - e ids nu dank namens hot baaiuur der tfdeeling Vervolgens dankt spr he ' bestuur der ambaohtSÊchoo d e h-t aabouw wolwlillend en in-at t aT^tond En Hul i ' 1 der ver - een ¦ n Etkrop k • den heer ] Ros voorzüter van het hoofdbe stuur van ScboootM 1 in ftpvoe d.in.g on onderwijs ' Balde brengt Sjr aan hel actie k—tuur dei ' nieu we af'l.'ehn - t.'l.-i.lrt die de ïdóe ven - hooi Lbeslnur eoo praotüig hoe - ¦ ¦ U dat = pr met be - wiM ¦ n '-' vu-Mild A i'i hel wfk ötegen twijfel * > pr ' i mens niet raeer loen h(j die b b « ns ieerear was hooi-de ctal de " sur ven de / UrtbscMsschool m e oommis - sie van voorben 1 1 w ar hij den heer \ ' \ --" leeo - nen ¦>'¦¦ > LLOl.si:ln N ue van de gerezen vra - 1 nigliLg niet builen ir " il met deze lemtóonslel iiiL ' wijst spr iii'.voerig'op het doel png Hel is nitt onze bedoeling de sol ¦ ¦ ' ri van builen aan ta brengen baar ils ee 1 etiqual op het oni voor een versierd eft i I te-kaak voor teskenen zangcftder wijs en men moe ' daaroit kol de conelusje trekken dat wij alleen zouden hechten aan niilerlijke schoonheid In de aesthefecho op voed'ing kam de omtwiJtkeliTig van den sohoonilieidsKin eon maeh'tige factor zijn De ziel gaai dam uit near harmo nie Zij schuwt al ' wat wanordelijk is omdat het mot in oVöceenslem mJnig rs te brengen met het harmo nische dat gezocht wordt Ook hij besluit zijn woord met ds beslo weneohem voorliet welslagen der vereemign'ng De heer v R ossein voorzitter van hei bestuur \ cv anabachissehool deeil nog mee da öineotenr en lee raren van deze üngeaochte getegon heid kul hier oen exp ¦ e In rikt h'ioll / f ».'\ der krin hoopt dat Het laatst sprak mr C de Wil de die zei dajt het hem oen bijzon - der ironocaen was w.weest door'den voorzitter " te zijn veVvelkomd m het büaoaitel als lid ven het dag be slui ¦ ng gcvi ¦.-.- [¦ ii f-t ui "" i " -¦ sven ¦ - -¦,;,_- Won't on - deg besl weM eeef 5W 1 dat de sein ¦¦¦'.¦¦ ' k'.ln ook hui.tende school nu ¦¦' onto ikkeU wotdeo ¦ -.' < - l diOCb eJ-k moet zijn taak er in ver vullen Mokoeiiim barlelijkc woor den opent hij vervolgens de len toonsteliM'Qg Mr M.'"n er rle.ell oog mee Öftt de I ' rd wa de k koonsWling '.¦ ¦¦ maar dat hij een bezoek beell I -¦¦ aesd daar het " kk heni seer BympaUiiek is Vardar vertelde hjj in hel kort watde i e:i 1 ¦ ¦ en gouden krij gen en dal dames boven thee zou d ¦' 1 i il M \ Geuns uit de Bilt zou eentge ven n zeggen D i-'iT.a ]¦- ¦ ie rondfMg Voor hel peen de lenioonslieMing te zien geel rervdjoec we naar ons nummer va "-¦ ¦ - Het batig saldo der tentoonstel ling zal ten goede komen aan een of meer phttón-lropiiche vereenlsftn gen Afstiindsmarscli De Utr gymnastiekvereniging Vol Iiarding ' 1 heeft gisteren onder leiding van haar waarnemend directeur den lieer P Boniers den aangekondigd en ofstandsmarsch gehouden Zestien leden namen er aan deel Er werd gemar cheerd naar Bunnik Zeist Drieborgen Werkhoven en Odijk vervolgens weer terug iie.ar Bunnik waarna om 2.20 uur Utrecht weer werd bereikt In uit Si teken < le condiditie kwamen de leden Volharding aan liet punt van uit - uit a li en v - f CI'k terugkeer in de stad werden do deelnemers door een muziekkorps in gebaald do atoet werd ty > de Neude ontbonden Bij de S.S zijn li.-üiiicmd tot adj cunniiies ik iderk-tide^rafist A P Rut - fren tot eersk telirijver de üchrij-rcr J G Soetekouw Aan liet personeel der S.S dat daar voor in aanmerkiin wensebt te knmsn v.onit voortaan boven het vastgeslolde voriol ' va » J ¦] thgoii per j;u.>r t:o % U>c gekend een o.xtr verlor v:m 30 dagen MOnder lic;:clr'li;j:iif Men zal zkh herin ncren dat voor het bestaan dezer be paling veuJ p::'',y,n-.;l werd r;edupeenl wanneer dit buiten do werkzaambeden aan re ' laal^eh^ppt-j no / andore func - tie bekleedde Door liet treffen dezer re.^.limr is bet aan he i poorwo.e'pcrso-ni.'cl ii!OL(.'b|i i -;..' ih::kI [ r.iig üil van za ken te behartigen vallende buiten het i',poorwi':.kr:dn;I o.a bet hilmaakrhiip var den Raad het bïjivonen van verga deringen van Viikvcrecrdgingcn enz Een adres aan den Ministervan Landboirw-Wijv en Handel Door dr Hat Vakgroep van Christe lijke Ikndeli'reizigers is onderstaand adres verzonden Aan Zïjno Exeollentie den Mi nister van Landbouw Nijver heid en Handel ' s Gravenhage Hoert eerbiedig te jienncn De Nationale vakgroep van Handels reiziger in do Vakrk Vereen van I'iir Knütijor en llandelsbednmden ge vest isïd k Ain.--.tji'iktHi to dezer aako iio)i',ieilie kiezende to Utrecht ton huizo von den in.er Ar do Joiur Leidsehekade 112blB Dat door Uw o Excellentie maatrege len o;i'ii:>n;eii idjn voor den verkoop van vc!:~ t-;<':l kade '.¦¦¦ vi'jj.--.'i!idflo!cii ivaardoor het b.v mogelijk is dat winkeliers en handen ren artikelen als kaas en boter van he;:r;.ring -.\'.' ogc door middel van bet llijks centraal Bureau kunnen be komen dat de leden van requestrcmte als ageiden van kaas on boterhandokiren en als hrmdekvr-iidger * in dr-zt - artikok-n door ikvzer mreitrog'd iieiride lijien daar kan door i|e oan ',' zir,g van den leveran cier door hot l ik--eem[\'i:il bureau van groote hoeveelheden aldus afgeleverde kaas en boter de provisie als hissehon - per oon ontgaat dat eveneens door maatregelen ge koflen ten opïkM.e van den graan - en uioidl:?.!;dol vele agenten en handek reizigers in hun beroep bedreigd wor den dat hot immers duidelijk is dat door bovengenoemde maatrogolen hun inter mediair tussclien kooper en verkooper overbodig is geworden en dat zulks in liet akemean het geval zal zijn wan neer ook voor andere oHjkekn vorder op dezen weg zou worden voortgegaan redenen waarom ij zich tot Uwe Ex cellentie wendt met bet eerbiedig ver zoek bovengenoemde maatregelen in dier voege le wi zigen of aan te vullen dat met hunne belangen als lupsc^cnperscp nen in den fcandcl worde rekening ge houden Het bestuur van de Nationale vakgroep voornoemd A 3 M GOOTE voorzitter Ar DE JONG secretaris Utrecht Juni 1915 Installatie-benmltng Aan d « Utrc-ehtsche akokmefabriek T.,ffa " Louis Smulders is door Ge d...p Staten van Friesland de levering Sit«ttae n \ aD Frieelnnd's Boezem instiilktk z,a per minuut j ¦-"' M3 water ver/.etkn o.n bsskiaii «" - i = » eertrifuirae.lpompc.n tezamen dus S j pompen ne-r minuut 500 MS ver - p!aatt-:ijdc Lk ] wt.-:dbatterij Ifll bü öitmn nu ö k-itels IXvo zéér behing njko bcslel.'in loopt vendom de rk ton do installatie moet einde 101b geleverd zijn Jubileum Op 1 Juli a.s hoopt rie heer G ^ ebimm-d hoofdeoiiduueor N.C.S den dag te herdenken waarop h.ij vóór 3D jiur iuj '-¦ A- i'j'j'.'io Mii;iT--eii;ippj ] in dienst trad De militaire vervoerbewij2sn Mei Ingêog vsa 1 Juli irord op de iv j'Ww - oei nieuiv model militair lervooibowijs inge\o:rd Züudunig m gerieht dat traiide k im-ge-.toten Gel digiuaking voor D.treinen is zeik nio meel - mogelijk aangezien in d-at ge vnl een afzonderlijke Etejimeki-kuk vereisoht woi'dt — o — „ Eendracbt maakt Macht " Versehcnoji is het jaarverslag 1914 101D vali den Bond vim Nederl Loeo motki personeel „ Ikndvachc maakt Macht " Daaruit blijkt o.m dat de Bond met 1 akieeling is vermeerde rd en er thans 29 telt Het kdcr.hi sï -- S met 112 en bedraagt thans 1258 Het aantal corroipoiyleursehappen bre:dde zich m.et S uit - in het afge.'oo pen jaar Concert „ Polybymnia " f Door de gemengde / i-i.r.ig\-.-reokek.g „ Polyhymnia " direeteur'de heer II Altiak en het Utreeh^eh Symphonio orcltest onder le-iding vn.u den heer J " Wegman werd gistert-navor.d ten 8 uur jn den tuin van „ Bmtcrdust " een Uitvoering Begeven welke bet weder in rn.mnierhing neme.nde goed bezocht wns en waar volop is genoten Elk nrnimer afzonderlijk de revua te laten posteren zou te veel ruimte ¦ vragen daar door elk der vereenigin gcu - K-a O-tal r.nrnmeis voor en na de miiizo werdei te-.n gehoore gebracht Het m-uzie-kgoz/kchap telt uitste kende krachten het ensemble klinkt ^ eer goed een extra compliment aan den violoncellist -.- De zang vereen inging mocht eveneens een succes boeken Va.n het geheel ging een bijzonde algemeen vluchten werd naar de zaal Zeer jammer u-as het dat zoo mi vn d.n.n oen regenbui de aan.d.n-htige lio-ir d.evs verrast - zoodat het daai-dr-or een algemeen vluchten wea naar de zaai Q Concert geinternearöen Hoi concert i r » n bet muziekkorps gevormd uit de geïnterneerden van het kamp to Harderwijk gaat heden avond met door Hoogeland Openbare Muziekuitvoering op Dinsdag liO Juni ' s middags aj uur door bat Utr Sted Orchest onder leiding van den heer W van der Blij San Lorenzo " Mai-ech ti.Alli <» Dcs Lebens Mai " Concert Ouverture O ülassmunn ' 6 „ Fueionon " Wuls E Streuss ¦ 1 La Benediction des Poignards uit de Opera Les Huguenots " ti Slcdjcrbeer 5 Ouverture van do Operette „ Die Opernprobc " A Lortzmg ö Valso Poudréo „ Intermezzo " F Popij 7 Faataisle over motieven van de Opera „ La Postillon de Lonju moau " A Adam Verzekeringsbank „ Het Sticht " In de algen deel liuu Iers „ Het Sticht " verzekering c ilu balans e ¦ gadering van do Verzekeringsbank Maatschappij van Lcvens Lijfrente alhier werden winst - uu verliesrekening het boekjaar 101 i ' goedgekeurd Volgens het jaarverslag was op 31 De cember 1014 verzekerd aan kapitaal i k i!k.l6H waarvan 1 20.011 was her ver/eken ilaarciiboveii aan rente 15'*1 gulden A T a aftrek der herverzekering bedroeg dus het verzekerd kapitaal rente tot kapitaal herleid f 1.490.682 De reserve bedroeg op SI December 1914 ï 151.796 welke echter door her verzekering verminderd moet worden met f 8191 en dus een bedrag uitmaakt van f k!fj.50i welk bedrag ruimschoots is liekipl ui ctteetcn vaste goederen en hypotheken Ilc winst - en varliesrekening sluit met een winstsaldo groot E 2000 ma kende met het onverdeeld saldo van 1913 ad E 59 eentotnal van E 2068 Ihülotcii werd na akehrijving op de piston Opiieliline en Iwploitatio " en Meubilair " en na aftrek van bedrijf bekstinc en reserve voor koer.-ver'chik len en voor duhieusc debiteuren 21 °/ 0 dividend uit te keeren De adwinistratie werd ovcnals andere jaren gcconlrolecrd door het Amsler d.iiiiscli ' Aeeoiinlanljkanlonr onder di rectie van mr E J Korthals Altes In de vacature ontslaan in het colle ge van commissarissen door bel overlij den van den heer A W do Groot la s GjMvenl'aiTC iieid voorzien door de beiioeinint van den heer mr A Oude gflcsl kanlonrcebter te Deventer — 0 — Promotie Hedenmiddag promoveerde aan on ze Universiteit to doctor n de rccirl.s ' reter.ee.hap op > k:!i-\;en ' mej A D H Boen'ipjter g-eb te s Heriown bosoh Leger dea Heila Bloemenfeest Hedenavond vindt de verkoop van Bloemen enz pfaats van S — 10 in de Wkistraot zaal 1,'rIjzen-K.egelcoD cours De prijzen beaiemd voor het eprst da;..g;i alhk l - b.jiidij » K..geleoncoum zijn ceéf.ide.erd m de vitrine van de n ifigazijncn der firma C lloyng Ou degracht jubiloum Ir Haverschmiclt Gieteren herdacht Dr J Haver - Eciiinid direct-ur va u \ Wilhelnimu Ki.irderziekejiliuk alhier den dag ivsarop hg voor 20 jaar tot arte werd bevorderd Da-t de goueaT.beer zieh tijdens die jnron bemind wist te maken bewezen wel de vele bloemstukken en talrijke iehei'.aties van patiënten vrieiwk'jx en bekeneen me den jubilaris dien da " ten diens huizo - wowel nis aan het zie kenhuis mochten geworden Ook de autoriteiten van h-et Wilhel miiui K iuder ie leer buis gaven door vaiirdeerji ¦;« j - d.'.i t i^.o^L \.- Sim ien directeur blijk zoodal hoewel van volkomen iatfem ksiskta ïöt dog dr Havv-vf ' b'i'ui ti i steeds een aan genome herinnering aal blijven 50-jarig bestaan van het Leger des Heiis Het zai Maandag 5 Juli 1915 vijf - tie - jaar i^ek-kn zi;n dat het Leger ia Heile zijn art ¦ Een een.ondig gadeoksteen in den pv.vid op W'lureehap -] Road Londen Be ark - ïvorpe-nru di'onliaards in - k-.a.ngehe beg Vanwege de i.ijdsom-siandighedon t er van ai'ge/kn aan de herdenking van de/en gede r.kiv-aatvi.i^en dog een in leiTo.tionaai iv.ek landelijk l;arj-l;ter te geven Eohier zal de herdenldng plaatse lijk ' ei di:eden I'nd.iein bei »=;' de autorite ik n de b-e reids gevraagd ¦ fco sfcemimdDg willen verkenen zal hier ier stede vamveoo het Weista ait-loorpa een grooie demon ikratie plaats hebtien o.p het Vivabur ^ en wel op Maandag 5 Juli os des avonds vanaf S uur Nadere bijzond.erhede.n zullen deze ivoek C'Tidiïi * de aandacht va.n het pu bliek gebracht worden Brood - en Meelkaarten Wij verwij/en belanghebbenden naar do pubheatk op de eerste pagina in niku de a&Ji-gil'ten lot het wisselen van leverancier van het goedkoop ou gebnild tarwemeel — o — Gemeentelijke viecbverkoop koop op morgan eeji fliahe ¦.^ e-- neic viseu - oei-^ü Deense fc-ekoeht in totaal Ö20U halve ku.i LöuO & Sïv « IkO honsuiaiiiwl en low j.'i.'.j iv.u Voorzoewel betreft aa nors-makreel ¦ aij het na\'olgendc opgemerkt Uebal;heu is hot ten zi;er smakelij k - visch M-:u ix^ft zorg ie lirageji das aij zoo verecli mogoiijk gebakken ^ vcrdt annationaEs toestand Men laribij Weerbericht Ilocgstc baromclersland 761.5 e Bodö * Laagste barometerstand 75G.S te HeMer Sjlt en Dresden VERWACHTING ÏOÏ MOEGEN AVOND [ - Zwakke m motive Zuidelijke tot W'uïLulijke wind meest zwaar be wolkt waarschijnlijk regen - o [ on weersbuiten weinig verandering in tempera tuur I Qa verzoek van den officier van ju titie alhier werd Ie Rotterdam aanjj houden de IS-jarige J l \ dio naar h r ijksopvoedingsgesticht te AlkmaSi moet worden overgebracht In ons verslag omtrent de opening der tentoonstelling van reelomebiljcttcn kon men lezen dat de heer van Ku.-siim sprak van een tentoonstelling van leer middelen II e den middag werden wij uit genoodigd tot een bezoek Een aardig kijkje op do kundigheden van de leerlingen der Ainboelilsschool krijgt nu:ii svul wanneer men de len tooci ' idling van leermiddelen dier school in oogenschouw neemt een e\ pssitie van modellen door do leerlin - De leerwij?o der vakscholen moet in de eerste plaats rekening houden met ' het verstandelijke het voorstel I mg ver-iiKi"en van do leerlingen Wanneer de leerling een voorwerp wat constructie aangaat goed in xk op wil nemen volkomen wil begrijpt dan is dal eerst re'elil mngr-liji ¦.-¦ a-iiuv.r hem dat voorwerp annscdt-u-widiik wordt Zelfs het in en uit elkander nemen modellen daarvoor dienende 7 1 | n erlin 1 > hele - inhalen opli dan langdurige ve rk la Dit is dan ook het oordeel van den di recteur der schoool den heer L van fissen Tv die in Kijn werkje I)e op leiding en opvoeding aan Ambaelits rh en avondschol en ' o.a van oordrei is di de collectie modellen op vnk-eludeu niet te uitgebreid kan zijn Vooral.wanneer de*e ' imalellou doode leerling / elf e—..H „,,,,„ komt hel ¦ ' „,,' - n - i mot FOlgd « ie - iit Aan - lld.T i besluit dn neer van rasen nw ae overtaking dal liet aanschouwelijk onderwijs voor een vakschool boofiibuk dimt te zijn De modellen van fabritanlcn hrtrok - ten koste rm vn | _.,-,],] fVl jj | mo dellen in de sclin-d vervaardig - on - nc ] als geen onkosten vergen terwijl ' dan wel een " root voordeel kan eennemd worden lief rialiinrliike ' evale \ dat d eolleclie zich tel de uitsluitend ii.indi«i bepaalt De amhachtschool te dezer slede man keert echter con geschikte lvre-pUmls voorde ven.Mardigd leenniihlele'ii zoo dat hij een eventiieele uitbreiding aller eerst daar in behoeft te worden veor - De ten to onges old e voonverpen nu is reeds een met zorg sanieiigestehl en ge eonstnieerd begin van de collectie mo dellen die de sehriol eieenliik |- i-!n 0 rl rijk de zijn wil zo in haar vakonder wijs tot volmaking komen Op een der bovenzalen der school vir.dfc men een verzameling leermidde len betreffende en ter toolïehi.tn ™ die nende voor do tnatorialenkenius Een verbetering mag r t wel genoemd worden dat tie eerste en laatste der bovengenoemde vakken door platen wor den toegelicht waarvan aid ruk jo duur de leerlingen tijdelijk in gebruik kun nen genomen worden teneinde de aan gegeven teekemngen en schetsen nauw keurig [ o kunnen overnemen terwijl te vens de tekst die oen en ander verdui delijkt in indruk vorm rien leerling ten dienste staat Vroeger geschiedde dit overnemen van het bord waardoor het aan nauwkeurig heid nog al eens te wensehen overhel Ook de modellen voor de rijtuig - ai hoefsmeden '] enz vormen een serie die wat uitvoering maar ook uitgebreidheid vooral wel een bewijs is dat in hot on derwijs meer en meer naai - volmaakt heid wordt betracht Een bijzonder staaltje van de heer schende samenwerking van directeur leeraren en leerlingen is wel het Feit dat in den tuin der - < Iion een cantine met eonen i-je-wnning wordt gebouwd voor de leerlingen die van verre de in lichting bezoeken om aldaar in vrije i een aangename verpoozing te vin den Deze cantine een deel van het uit breidingsplan wordt dus chcel door eigen krachten lot stand gebracht De tentoonstelling is lot 11 Juli geo pend en kun evenals de canlinebouw ¦,-¦>;¦ [ is bezichtigd wolden Allen dio cenig belang stellen in bel door den ijverigen direeiotir ' ioo Ier jaLe kundig k-stiiurler IjelriiigwefckeH - iverk der \ mbaehtselinol raden we sterkste aan aldaar eens een kijkje te nemen Voor nadere bii/'md-'i-h'-ilon aangaan do de openingsduur \ envij<.eii we naar de desheti olfendc advertentie elders in dit blad — o — GEVONDEN en voor rechthebbe'n deri terug te bokomon op - werkdagen van 1—4 uur nam aan het hoofdbu reau van politie Een sak doperwtcn een portemon - no ie een BCfcïjeBak een paropluie een jas basöhje met inhoud een kinder pal'je een broche con kruis v e ro zenkrans oen wit kindersehortje een parasol een E C gebedenboekje een gouden medaillon een zak met witte boontjes een vaccinatie-bewijs een ceintuur een gumm&lok v e pé ' een fabnekspennir - « nige klei me boapste versibiüleada afeutcte — o — AGENDA Dinsdag 3D Juni DOMKERK 8 uur Openbare Orgelbe speling HOOGELAND ' s middags half dri © Openbare Muziekuitvoering DOORLOOPEND SCALABÏOSCOOP Lange Vie etraat Voorstelling van ' s avonds 7 uur af ' Woensdag en Zaterdag mid dagvoorstelling - van 2—1 uur Zon dags doorloopendo voorstelliiig van 2 uur ai lederen Vrijdag nieuw pro gramma VOLKSBOND-MUSEUM Krom mo N Gracht 1 Kosteloos op werk dagen van 11—5 uur en op Zon - en feestdagen van 1—5 uur AARTSBISSCHOPPELIJK MU SEUM Nieuwe Gr Van 10—3 uur Provinciaal Nieuws — Polo Drie wedstrijden vow de cuiiijjicdilie en in alle drie hielden do gaslhceren zich als gasthcereu * o Heten do invite's winnen en met spre kende getallen Ziehier de uitslagen M I C—Y 11 1 — ii iNcplunus—-lla-irlcm U — 7 A Z P C—D J K Amsterdam 0 6 In den eersten en tweeden wedstnjd werd de ononLbeerlijke taktiek van dek ken nog niet genoeg m het oog go houden liij den eersten worp van ï ' II liet Utrechts keeper zich vedschal:-:en later werd hij veel beter al woog luj niet op legen zijn overbuur U 5 blonk uit als goed ivtcmowr De rust ging in met 0—2 liet punt door Utrecht gemaakt kwam uit een penallw Gelukkig gaf dezo voorn [ worp een punt want wis en zeker zou de k'l gciL't zijn in liet gewone spel als de V-koeper niet had gezondigd en zijn te genpartij in het strafschopgebied niet ii ad oiidergednwd Gelukkig want selieidsivdilër Kors vergat den zondi geii.'len kci iper zoolang buiten te zetten Ncplumis-Haarlem ' Keptuuus heeft iiift vutyelvlvmken Iniig niet ' I Is ^ vel zoo de beste stuurlui staan aan wal en op den wal is hol vliegen van den bal boter ie zien dan op bet walerniveau maar toch De Haarlemmers waren oek gem wat je noemt " Ink jj h-ui den van goed dekken geen notie Drie man van Keptuuus krijgen achtereen volgens vlak voor de lal den bal in ban den en alle drie werken hem terug A Z P C—D ï K Hierover kan et.n operette worden gedicht en geenmno neerd OuiWi \ mst<>nhinl dio m hi:t water veel op een rollade lijkt z^emt direct links op naar het vijandelijk ter rein waar ook direct Pczic op hou af schiet Als niet te scheiden inarioire Hij ven zij elkaar trouw len - De wedstrijd gaf de impressie vïi een kerniiskramcrveld waar steeds het kin derlluitje snerpt Steeds weer aan klanlt bet stokingssignaal van den scheidi rechtor Naar ons idee wel wat te veel ïfaar ' t moet toegegeven bij het slpelen van genoemde clubs is strikt hnmlUa vmg van het spelreglemenl ononlhccr lijk want beide kunnen aardig Focse - A '£ P C speelde heel wat spel dan vorige week Maar daarin al leen Ing niet do uitslag Er zijn te min schutters hij Amers foort oF beter gezegd te veel die don ken niet te kunnen schieten Bovendien centert men vaak voor gescholen wordt men laat de tegenpartij te veel in de kaart kijken Stel daar tegenover de rappe en vaak geheel onverwachte schoten van Am sterdam De schoten kwamen zelfs van tenigzwemmenden De rust ging in met 0—5 — In deze maand zijn voor 3flW)huisgezinnen b.roodfcaarten verstrekt.waarvoor 60000 KG ongebuild meeldisponibe was Juni Voor Juli is 75000 K.G meel aangevraagd Heden Maandag ' zijin de nieuwe miEiandknarten verstrekt — Deze weel wordt vermoedelijk,aks gemeen te--vis ch Noordzee wsaraangevoerd kleine eehelvisch kle:neschol pieterman en horsmatreel -— Tot onderwijzer Chr r.-hnol te ' s G-ro-venhago is benoemd de heer J.Snoek Chr s-c ' mstrafit — Tot onderwijzer aan do Chr.school te Hoevel.a.ken is benoemd deheef H E Reeders van hier i.ij Afrond » Rechtbank - b.ge Zitting van heden moord te Kamor -„ ¦ ¦ a ' / ïji iorg net over den grond keilde Wat de/e op zijn beurt ook al weer ontkende Do Heden deed de Rechtbank uitspraak zake A S 48 jaar molenaarsknecht „ iboren to Dussen en wonende te Ka merik thans gedetineerd tegen wien do vorige week opnieuw door het 0 M 15 jaar gevangenisstraf word ge eiselit wegens moord op Jac-ub Maayen - in don avond van ' 3 Jan j,l Ds vorige weel hoorde de Rechtbank den wapendeskundige den heer M Stoe lenborg uit ' s Bosch Zie ons no van 21 en 22 Juni \ X Do Rechtbank veroordeelde beid wegons doodslag op Jacob Maayen tot lion jaar gevange nisstraf met aftrek van het liij had ook alleen maar „ afgeweerd " Het O M is gewoon bij zoo'n ge valletje het „ twee kijven twee schuld " toe te jassen eu eischle te gen elk f 10 boete subs 10 dagen hechtenis Do president iruf beide pnrnicn ' Lui goeden raad elkaai ' voortaan uit den wog te gaan daar het anders - nog eens 00 go va iit'e iris * ka f uitdraait Heflijit nr.deii cinischen de tweeop „ oorlogspad " verkecrer.de fimiilit'n nog niet erg op vrede want /.¦;¦ keken - ikiinder nog aan met blikken van wat / ul-jc-me-nou " Bndoecne be V Ta-de vertoldc van zooveel leelijks;dot men bnevec sehr-'i n-u - zi;n t\ pcrieureo dat men j.r '¦ ¦:«]»] maak - < W i '| - '..-'¦ roiJ htor niet te krmc.cu iiin-lc.-b dat hij als dat mocht het wol wete-i Üippendioven uidc'.i v 1 opge ' jg ïnn'iit e-even een toont-je lager ' /' ii"e,i in aijn pleidooi dat bij voor het gemak getypt " mee bad ge bracht cm voor te lezen daar hij hemanders niet a '> getuige zou kunnen hooren In At iaflere zaak daar zulk eer bant met juiït wees op eon onbe va naar waarheid getuigen y -- rak ai even boud van E ' V \' r ^„"^ nvXcgadem to - D - '-' er moet nu maar voor zichzelf uitmaken of er lomö is dat hier tpoedig gesnrokan zal wolden over ¦'- -- rwaarden Iaat staan over een wapor?tilst.ind zooals pre 6id*ot mr Bosèb hoopte Vervolgens deed de Rechtbank uit spraak in zake A S 27 jaar timmer man te Soest thans ge let mee rd die 1.1 dont e Maandag terechtstond wegens diefstal van een aantal kippen ten nadeclo van caféhouder Jansen Ie Woudenberg S ontkende Het 0 M cischte V/i jaar gevange nisstraf met af trek'van voorarrest Zie ons no van 21 Juni Do Rechtbank veroordeelde beki gens diesftal in vereenigmg tot een jaar en drie maanden gevange nisstraf met aftrek der voorloopige hech tenis Wegens heling c-ischto het O JI te gen J W 27 jaar metselaar te Soest nu gedetineerd dio met S in het com plot was verleden week acht maanden gevangenisstraf met aftrek Laatste Betichten Do Rechtbank veroordeelde bekt gens heling totzosmaanden g genisstraf niet aftrek van het voorar rest Lijk opge?ischt Men seint ons uit Amersfoort Hedenmorgen 5 uur werd aan ' Grooteii Koppel opgevtscht het lijk Wan een Belgisch geïnterneerde Het lichaam was reeds in staat van ontbinding Eooge Eaad po Hoogo Baad vernietigde het vonnis van de Rechtbank te Utrecht veroordeoleado C v II te Barncveld ' is to Lunlei'ou wegens het opspo _ vim wild of schadelijk gedierte door middel van kunstlicht tot 30 boeto subs T dngen hechtenis met verhcurilvfrklnrmg van het geweer wild en kunstlicht en venvees deze / ank naar het Iiof to Amsterdam voor een nieuwe behandeling Het spoorwegongiehik bij Hattemerbroek Tegen den koopor der kippen G K 31 jaar koopman te Neerlangbroek ook ui heeh!e:ii ' eischte het 0 M wegens heling omdat hij zoo gevaarlijk indi vidu is een jaar gevangenisstraf met aftrek Zio no 21 Juni ' Do Rechtbank veroordeelde bekl we gens heling tot oen jaar gevangenis straf met aftrek van het voor.irre-.t ¦ ereenkoinstig den eisch vaa bet 0 M Nog deed do Rechtbank de navol gende uitspraken J L 22 j sigarenmaker alhier wc iieus weder r.".r.T;;^iie:ii tegen è.e politie - agenten 1 ' If en J F 1 ' een maand gevangenisstraf ¦ 4 A D H A huisvrouw A v d B 37 jaar te AusterlUz wegens belcedi ging van den Rijksveldv.achter IL Ver meulen tot 2 dagen gevangenisstraf voile leidt c Tegen den adjunct-chef V die _- kond heeft dei wissel w vroeg tu heb boa overgehaald is zoowel amb'.elij'j als justitieel proceü verban ojxge uKia'k Hij is buiten dicnei gesteld ¦ AU ecu kefiende bijion'lerhiiid vermeiiien wij dat in den iron waiiriiiedoVrijdagavond iiet sn ora weger ge lul iiiaew had mej W de Boer bekend¦:iiï de = i a-i'.egeaiiip va d^:i dro n-enKe ' l"!:i ¦ i h-A * i--lnh - kig had mej l.'o Bon len trein reeds voor de plaats des onheils verlaten Zij wne te lioogevee uitgestapt waar zij momenteel bij familie logeert Dit Mexico KL I'ASO 27 Juni Op grond van in - slruclics uil Washiiigluii lijn Ihierta en Cro'a gearruileerd beschuldigd van sa uK'ii.-'.weriiig om een i-crolulie in Mexico te doen ontslaan Zij werden legen borgstelling van een groot bedrag in vrijheid gesleld II C N d2 jaar ba se ui e maker zwer vende wegens opgeven valschon naam Hooger Beroep Kantongerecht Brouko len—Kjjonrode bij vonnis van 15 Mei 1916 ontslagen rechtvervolging von nis bevestigd 3 B P uS jaar plaatbewarker to Driebergen wegens vernieling van een glasruit \ v \ nadoolo van B van R tot f5 boete suhs 10 dagen hechtenis J D W 30 jaar koopman to Amers foort mishandeling van M W S huis vrouw A J tot f3 boeto subs 5 dagen hechtenis E B 44 jaar stoelenmatter te Lecr 6UTQ wegens diefstal van een kip ten nadeelo \' an G J F V tot 4 weken gv-'.-'.ngenbstrnf L K 5S iaat neüenbreier te RdU terdam wegens bedelarij tot 12 dageti Üiechtenis met bevel tot gevangenne - D S 65 jaar schipper zonder be kende woon of verblijfplaats hier te lande wegens verboden uitvoer van cokesgniis uit do stelling Amsterd.tn bij verstek tot f2ü boete subs 10 da gen hechtenis Familiekwesties ie o'lrt Wat kunnen de inenschen bet el kaar toch lastig moken voor het lut tele tijdje dat ze op dit ondermaan bcho doorbrengen ' LONDEN 28 Juni - Communiqué van gisteren a » 011 d 11 uur Zoowel etui het centrale ids het Xooiv'-.-lijire iL or.t hebben geen infan - te - acnes pbiUK gohad lu Argomie v.e.de.u de plwalt-'jlëhe gevv-lvUa <> ï - ' f.'ie v.-lj/o werd ld m me.n teg:n man geleverd De DuHadMra hebben ge bri;:ic gamei&t s 1 11 ia.iiiuende vloei i,loffèn en kor-dew gedekt door rook wolken Minne vroegere eerste linie ve verliezen teiaiggeidagc-n Wij kon deii om h-AiidhB.vc.w ii ' de een gedeelte van de i.weede welke wij v:eeeger genomen hadden Ten oosten van de groot - loopgraaf op de boogie ten zuiden van het Sorrvr na-ravijn heblx-n wij 1230 ii-.eier loopgraaf her overd Dio gedach -.- rij dikwijls als men geregeld stnsfzaken van do Rechtbank bijwoont Hedenmorgen weer zoo'n f oval Niet minder dan 3 zaken op en rol om een ' familieruzie Maar oon heel felle ruzie dat is zeker Een ruzie " tusscheii two - iamihen die er Keel diep iwifc Mensohsa die lief el kaar moeilijk maken waar y.e munr hunnen Passeert do een de bti'nnt der nndero i'uiniiio dan word hij ul ge-isid.i'iiden migejouwd wat natuurlijk v;eer rcpvc;;;ullcs ion gevolge heeft 2oo kreeg een lid van een der heide familii'-n op ekeron da.j oueeuoeg.-.-Ti j/iet ile dochter ' Ier endere partij het Oo Va lijk PETERSBURG 27 Juni Off Zoowel in de street van Shaw aan de overzijde van de Njeme Narew hadden geen wijzig plaats Aan den linker-oeior vai W.*ichse heel " de vijand ann het S'.irof-Swiehorst een groote ' macht in het gevocht eebraeht aanval op den"2Öcn had echter Eiicees Onze troepen trekken ii licië nadot zij een li-iie -- - ldrg.-v Deza kwam heel zenuwachtig thuis,waarop papa er op uit trok om de to genperl.ij e ycy/oekeil mot dio aunge n:r.iMi.iuy.len tul cc:-.s 051 te houden 0\iacfres " M C SMITH & 20 QM Prcdik'-'.cerenatr 14 Telei 185G Filialen Zoitstrnat YB Telcl 2648 A.'daitt(èbestr.wes ITS Spannende dramatische Geschiedenis in 2 Aotcn uit bet leven in Lapland I Zeer mooi Prachtige Natuur tale ree lei Het Patent slot I Amusante Comcdie ia ' 6 Actou \ m Ginfulie Dol-Komisch j Ei et Fateiiislot beg ongeveer e Wnïna heg eu net Weduwnaar tuasciieu de - 15 50 jaar met vijf klndorou vaste werkkring eu eigeu zaakje woliactit in kannlE te komen met dito Weduwe ol Jongedoclitor ongevear dezelfde leeftijd Br fr onder No 369öbur v i blad GéUciiiil'.'.'Uiiiiii - VifV^ekerd TE HUUR wegenn oinstiuuliglieüou een prachtig WJlSKKKiülIJÏS gelegBU in uelte volkrijke bum vuur viie.-.djiUeuiie zakeö zeer geschikt Huurprijs voor niet te groot nut gezin billijkflt Br fr oad No 1Ü01 bureau van dit blad Wegens teleurstelling gevraasfl coa flinke Dienstbofte | oor dag eu nacht 1 ' ft selfstandig kunnende werkeu in klBin gezin wa60h buitenshuis Zoulags vrij Ziek te ver voegen E VREBBDRfl Oafé Kanaal zicht b/d Groeueweg Menvedekude 20 Zoo spoedig mogelijk ge vraagd een 1993 BAKKERSKNECHT GEVRAAGD VSilHI&M J»?J«KJi loon 13.50 per weoli met volle kost om do huis knecht belmlpaaaiii te zijn Kch to vervoegen bullet Wacht - i;aiuor üdo kindse Ceinraal tstution,alhier 2141 HUISHOUDSTER Uevi-aagd een eenvoudige HÜIS JlOUÜaTELI \:.- n 11 ikl del baren leef tijd liei' j van ' lea l;i;e:viistund of van buiten op een stil dorp iu 2.-H bij ' n persoon niet eigen zaakje Br fr ond no 1027 bur v d bl WDMen terstond gevraagfl Hake Mftcliincstiksterfi tceeavaEC werk ea 1ioe-;1oou Aan lielzelf'le aires eeaige iliuko ir.Jikauj.enilo Joti-jciiü [,- evra a £," Vau Wij el straat 2 Ü14Ö Gevraagd met 1 September te de Bilt Station een Tweede Meisje boven 15 jaar 2tclt aan te meldenKonniEfslaaii 11 2110 Eauvouiigo Juffrouw ween 1 ' G wot eenii -.' enaoL-ori Wiaijeiii lionnis makiag mot eenvoudig fltul persoon P Q tnsaehea 30 en 35 jaar vjij van sterkondrank on van nette Burger Familie vaate degelijke betrekking o zaak Br fr niet portret eu duidelijk adres ook van inform onder Ko 21 lijn linrean van d|t blad Gevraaard bekwaam Draaier leeftijd niet boven 26 jaar N.V Vereenigde Bltkfabrieken Merwedekanaal utrecht 21i7 Aöverteen ii Ii blad 
jis de groote pnjs trekking Excellent Pension de Familie ARNHEM Siveerts de IjUiiilasutraat So 20 1 2,50 a i 3 — pev dag Familie be rekeningen Rijk Amenbl Voeding Bolide Oraatrekoa prachtig Zeer wel gelegen Ook voor 1 pers 2116 40 golden ' a maande Te huur srevraagrti voor 2 Dames Ein^c of eedceltc woning met kook gel en zolder of ruime bergplaats goede stand Br fr met FOlleflïge inlichtingen en prijs opgavo Mr in de Eechten vraagt tegen 1 Augustus 2ot3uBfflBi.KaMS in het centrum der stad Br fr ond no 2118 bur v d blad GEVRAAGD door Dame met 2 j kind eeav Gem Zit eu Slaapkamer iaeenl raetJiebt on bedieniug op stille natte stand bij eenv nette liodeu matige prya Br fr met prijsopgave mot en zonder pension ond no 2143 bur v d blad GEVEAAGD toor Amsterdam een flink Burgermeisje o Weduwe zonder kinderen als Dienst bode of Meid-Huishoudster boven 30 i;iar die een burgerpot goed kan koken Br fr ond no 2000 bnr v d blad Mevrouw VAN DER SLUIS Buys Ballotstraat 4-1 vraagt zoo spoedigmogelijk een 2000 net Kindermeisje Aan de Bank et fabriek „ De Zwaluw " Herwedekanaal bij de Leldechovveg worden gevraagd liet inpakken der koekjes Zich to melden bij dB juffrouw hoofdmeisjesatdeeüng 212Ö Bag-BieDStbode Wegens iimveJijfe der tegenwoor dige GËVEAAGi begin Augustus nette ilinke Dag-Dienstbode P.G rist beneden 18 jaar eu v g g v AauvRiigsloon f 2.50 per week Aanmelden tuaschen 1 — 9 uur's avonds Oadkerkhof 27 2156 Mo - Bakkersknecht V.g.g.V Ziek in persoon Ie vervoegenbfj de Wed H DE EAAD,Lanwereciit 30—32 2151 Te Koop een buitengewoon mooie PIAXISO bekend merk AUGUST DTJSSEL Berlijn geheel in ijzer ge boawd irnaie zwarte kast volle toon spotprijs t 175 met 5 jaar garantie Te bezichtigen bij W J VAN DE VOOREÜ 2de hands Piano - en Orgelhande Fredikneefeiislraat 11 BRUKECEgglJ Predikheerenstraat 3 — Utrecht Telefoon 2379 - Handelsdrukwerk - Ondertrouw-Srieven Schoons Buste in twea niannden door de Pilules Orientates Y eenigst middel voor Dames J $ ter verkrijging van een flirk ' « u*i¥ikkclde basic Prijs i 2 — per flacon OOKtcrocli Kriiclitpoodcr tegen magerheid en ter.verkrijging van volle en fraaie lichaamsvormen Prijst 1.25 EAAETWIST om overtollig liaar te verwijderen t 1.20 Fiista de Beauté verwijder Sproeten Pnkkels Vetwormpjea lioode Vlekken t 0.75 Maatschappij SAN1TAS UÜOblH Potterstraat No « Amsterdam Paleisstraat 23 B ] Vraagt bet boek voor Dames met be - acbrijving over ^ Schoonheid " franco ¦ tegen toezending van 10,20 postzegels | loden Nadruk \ Knecht gevraagd om zoo spoedig mogelijk iu dienst te treden liefst op de hoogte vau Wij nkoopers werk zaamheden Zich aan te melden Oude Gracht T.z 187 2121 | VERHUIZINGEN Goedkoopst Adres voor iIeubeltransporten met de grootste Tapïasieros iiior ter stede A VAN JöEJÏ LEUS Wolvenplcln W Utrecht Telepliunn Woonhuis 1481 TelcpUoonStüSIcix JM67 Alle Gummi-Artikelen merk „ LIBERTY " Oor - Sens - Lavement Spuiten Yerbanrtstolfen en F a tent - ti on e e s ni i < Ul © I e u FaSaas de S^écöaDités Den Haag Prinses traat 74 Utrecht Voorstraat 72 van een partij MEUBELENI waaronder zich bevinden Sa-j Ion - en Slaapkamer Ameu blementen Tafels Stoelen Schriji bureaux Bureau Mi nistre Theetafels welke alle f d tegen SPOTPIiUKEN worden p ÜPÖERUIMD Aanbevelend Schoutenstr 8-12 Xcloph gfiuu Of kMun is Fries Tandarts is alle werkdagen van 10 — i uur te consult ereii voor Taudziekten eu het Inzetten van Kausttanden en Gebitten aan hot oude en eeuijre adres Oude Gracht bij de Smeebrug 101 Telefoon 1317 Utrecht ] met Kijks Coutróloinerk u S0 ce«5 pet * 5 ons GOuWStUïK KAAS 40,50 SOITBSCME KAAS « ode j 80 cent per 5 ons ïiElltCKE KAAS 50 ceut per 5 ons Ij FiilJBSCJiK 25 en 30 ceut I per 5 ons e ais et kipt 1 7-7ll cant per * sioik - FIRMA WEO WIEUKERK JiACilTKGAAÏ^STKAAT 6 VÖWKST1EAAÏ 46 Predikheerenstr 18 Goed en Goedkoop zijn da BEKS3BU en MATRASSEN 2 persooRS HOUTEN LEDIKANTEN t 5.90 Pï*aöïkhesB*ensSir'aaft ÊG 1 ' r:,;;ri'i ¦¦>-¦:¦¦";¦ - ï ¦:,¦¦ * '_ t ~ -.^ i-^TL ' ~ r - lzz ^ r^_:i'L "".;'¦ ~ " I y Berbaariteiflslöten ïSooïdliJC'ëjs f 4i B öü B Ifslssl | bij no utrgGtttsebe \ 31ssel -| ea Efiectenbaiiit Zadelstraat IB IgSr HOOGST IBE'.L.Ü-IVG-.O.IjriEE -» MEUBEL - en ANTIEK VEILING C OLTHOFF Makelaar en L SCHULMaN Kxport zyn voorneruens publiek om contant geld te vorkoopen voor wiens rekening dit znl blaken nan te gaan twee MangrükeïIBOEDELS op I>ondcrdnc 1 en Vrijdag a Juli a.B telkens des morgens om IO uur in het perceel MAI^I-EB^-ATN " No 81 te " Utrecht Der.e Inboedels bestaan uit Zeer irauï Queen-Anne Ameublement met meubeletof bekleed chesterfield ennuné met gobaliDetof clnbtauteuil met leerdoek antiek mahonie en wortel uoten barean balkastje Qnoeo-Anue Commode dito theetafel Caippendale klap tafel groote boekenkast oud ho!l canapé met gobeliostof dito met zwarte trijp Kerkstrecp brandkast lianenpeis ant mahonie bloembak gordijnen met Inmbriqains eiken gesneden & denrs kast mut 10 paneolen antieke lecretaire eiken bnreau miui6lro heeren - en damesrijwiei wit lacé latafel tuiameubelen prenten ia lijst schilderstukken spiegels Perzische en andere karpetten en kleedjes eiken balpoottafe ] ^ reiniitafeltje Irani staand horloge met vergulde beelden vleesch-saijmachine koperen kaaisskroon mahniih la'afel satio halfraaautafeitje mahonie bon loir ameablcmeotje zwarte pianino rieto serrelamp groote kussenkast cnbinet eiken buffatteu vee renbed compleet niahonieh Snlon-AnienbtCEuent kasten pbotetocstel oikeoh Ketkamcr Amenb lement divan bonheur da jour vergnld hoek stoeltje antieke chiffonnière dito naciitkasjo penclulesteileo ornamenten iranseau uit oh pine Slnupkamor'Anieubleiiccnt dito eiken noten Ss loumeabel mahonie koekkast talslkleedea soreieu 2 leasen pertomanteani fraai kristal porceleiu eu aardewerk koper blik eu tiawork ledikanten met toeDekoorea fflt laqiié boekenkast noten knilkaat zeil eu üuoleum gas iiaard shawl fageiegd muzïekkastje Frissciie Efaattklok met gesueden vazen antieke makonïo chilïunuiÈre waaelitafols met garnituren wit-laquè serre ameu blement diverse stoelen en cacapé'a Bnigeiueeateratoel eiken theekaet mahonie halfmaaatateltja koffers Bureaustoel Eetkii mertaf el met bladau Loapers Glazen - Ten slotte Eenige Gouden en Zikcren Sieraden 10 — O uur Commission worden ter plaatse aangenomen P,s lu deze velling kunnen geon goederen worden bijges = ESEIlAïïliES is < ie " VollisleflerSiiiEiöel „ De Olifant " I I Sterk Zoollcer GumiuïhaUken Scliooncream eu Fourni ' taren lïepariitïën enx ' c$£l $~ det wel geen lilïiileu ~^£^ i^oiaïs v ö X^ilnAèha ' ' X'wijnstraat 05 j Hubriek SCIêiÉaè iüwe^te^f iën a - iO cents bij 3 malije plaaising ^> o cent worden alleen gepla ¦ L 50 woorden bevat RIJWIEL f 20 Te koop aangeboden een prima goed loopend Bren nabur Uijv.i'el gücd onder houden voor de spotprijs¦van E 20 Spoed gewenschtdoor vertrek vau de eige naar Tc zien Vlcutenscheweg no 120 hoekhuis 2142 WECESS OVr.lH-OMPLEEÏ Te koop een prachtig compleet StloB-Amettble ment geheel raassief eiken hom bekleed met de uil canapé 2 fauleuils - 1 rugstoelen en zware inassiel eiken tafel spotprijsf ' J3."Te bezichtigen Wol venplein 12 1897 GEVRAAGD een flink Werkmeisje het liefst boven do 20 jaar loon E 2.50 per « eek Aan hetzelfde adres kan een net Dogmeisje van 15 a lö jaar geplaatst worden Oude Kamp 3 Donkerstraat daar is hot goedkoopste adres voor Snijbloemen dagelijks ver sche Rozen Ü a 10 cent Verder alle voorko mende Bloemwerken het maken van bniiquellen vullen van bloemenman den billijke prijzen P Trapman telef no 2027 Dus alle naar Iluurkerk steeg dwarsstraat van de Donkerstraat ' 1009 i'öij.M/.ia Ikerctt tusschen de IS en 25 jaar welke werkend lid van cen.looiieclvereeni giog wenschen Ie wordcj worden beleefd verzocht bun naam en adres te zen den ond no 1803 bur v d blad Nadere inlichtin gen worden dan gaarne verder verstrekt INBOEDEL ïer overname aangebo den voor ver onder de hal ve waarde een zeer fraaie hoogst belangrijke Inboe del waarbij prachtig com pleet Salon-Ameublement defligo buffetten linnen kaaien huis salon - en schutflafels prachtige kus eenstoclen karpetten lee ten stoelen moderne ihee kast theetafel goaijes sloolen vazen zeer dege lijk compleet veeren bed geschilderde linnenkast penanlkaslje buifclje hoe kenkost enz enz Boorstr no 108 bij deAmslerdam sche straatweg woonhuis 1 ' ISO AMEB OltGEL f 150 Te koop een prachtig Anierik Orgel met zeer inouic opzet 11 registers 2 kmc/.wcllen een Studie piano f 125 en een F185 Te zien Schoolstraat 32 ïlEitiJWKlIOXDKK TECKEL SPOED Te koop aangeboden 1 Teckel prachlexemplaar leer raszuivor zwart met rOÊSi-biuin 9 waken oud 3 Holl lloidei'shondcn ge kruist ras 2 reuen en 1 teef 9 weken oud zeer slim 1 Holl Herder goud gestr 2 jaar oud teef Nieuwe Kii l nl(str'i!at 18 alliier JUJ WIELEN KINDER WAGENS VVASCU - EX STRIJK 1NRICI1TING.J F Huisman Grosstraat no 2 bij de liollchofsche straat Utrecht Wasschendroog toegeslagen 2 * cl.,opgemaakt 5 cent per stuk,helder waschgocd geenvermissing brief kaartenworden vergoed Neemt s.v pi proef Speciale in richting voor het Vervenof Uitstoomon van allevoorkomende Klccding stukken Dekens enz Aanbevelend lf)26 Kaai - en Spreckmachi ncs Gramophonehlaien en alle diverse Omicnlcclcii in de nieuwste modellen de ruimste sorleering en de scherpst concurreeren de prij/.cn des.ïewerisclit op gemakkelijke betalings voorwaarden verkrijgbaar bij Joh Cleerilm Tele I.urg iïlLER!'.,\-i;i.;\V'lTL f 7.50 RIlANMAST VIOOL Te koop 2 sterke Keuken stoelen f degelijke llrand kast mei dubbele deur 1 40 beste houten Dra aim an gel f 10 Vouwsloelen 1 2 f 3.50 flink Heeren Rij-wiet 7.50 prachtige eiken Kapstok f 2,75 ijzer Ledi kant 2 persoons f 2 beste heele Viool f 15 Schrijf Jiureau f S.50 pracht Gas 2710 SALaX-AllÜUllLlillliM ' 2de Hands Rijwielen TE KOOP aangeboden wegens inrui ling onnige gebruikte 1 cercn-Ri j v,-i'j len allen goed in orde en met free wheel en remmen Te zier bij II Huihers Rijivielfa briek Zeedijk no 18 ' 1014 I slaii te f 4.50 mooie Gaslampen Kerkboek met slot ï 3.50 Adres Drieharingstraat i Utrecht Te koop aangeboden een degelijk Salon-Ameuble ment van goede kwaliteit geheel handwerk ' niet van nieuw te onderscheiden voor slechts billijk prijs waarbij canapé twee cra peoux vier stoelen tafel theekast porteinanieau boekenkast prachtig buf fet werkelijk geon revo liiliegocderei Te bevra gen Amsterdamscheslraat weg 122his Utrecht NETTE MElJI'liLAlliE iiONKEHSTBAAT No ' 25 lluitcngcv.onc aanbie ding noten Buffet met marmer blad 1 35 eiken Salontafel f 11 zeer mooi modern eiken Buffet f 45 mahonie Buffel f 40 ma honie Schuiftafel I 13 Clubfauteuil f 10 Dames vouwstoeltje mahonie Penantkastje eiken Piedo stallen Vazen eiken ï)n messchriifaic Iloekstoel tje en zeer mooi Salon Ameublement bekleed met moquette en wit Sla a pka mor - Ameublement voor spotprijzen Geopend van Otot 12 en van half 2 tot 5 uur - 2i27 Nieuwe e'u gebruikte NAAIMACHINES Alle voor ' spotprijs en beslist zonder gebreken Naaimachines van f 9 mei kast een zeldzame mooie Unicum werkt voor en achteruit met mooie kast f 25 een hoge In ion we m mooie kast f 27.50 en f 35 een nieuwe Singer Machine f 35 met kast een nieuwe Trap f IS nog een gebruikte Tralp f 5 alle met qaranlie en les Te zien ' bij de Wed 0 Ambachten 2is - II GOEDEREN Ter overname aangebo den door omstandigheden een prachtig geheel mo dern Salon-Ameublement met tanapé twee cra peaux salontafel vier stoelen keurig mo dern buffet zes prachtige pluche kussen stoelen zes leeren kussensloelcn ge schilderde mod linnen kast een eigen gevuld 2 persnons veerenEetf peluw en twee ku?sens 6 gaatjes malstoelen en een theekast Zeer billijken prijs Ook af zonderlijk Te zien Lange I.auwersraat 29 bij het Pre ¦ liklieerciikerkhof AMBACHTSSCHOOL TE U TRECHT [ TENTOONSTELLING VAN LEERMIDDELEN UITSLUITEND DOOR DE LEERLINGEN VERVAARDIGD GEOPEND VAN 10 TOT 5 UUR EN VAN " 7 TOT 9 UUR TOEGANG VUIJ DB SCHOOL IS IN WERKING TE ZIEN DAGELIJKS BEHALVE OP ZATERDAG EN ZONDAG VAN 10 TOT 12 EN VAN 2 TOT5UDB „ No 16 " prima Vorstenlaniien > 2 l | Gent „ Gerfla " prima Sumatra l Sigaren j Verder uitsluitend prima SIGAREN in de f prijzen van 3 4 5 6 cent en hooger [' A-lIes 1ste ïiïa.s iaforilfaa * lSifariiapiin„lJBLBiM L*ttofil6 [ E pet - seliepül 40 pOEïcl f 3,40 ï>ei - poaid 9 oesït |^ J ^ A ™ M Pzn^mretraat 12 Telefoon 944 Vast Tarief voor kleine Adrerteatiëa voor DIEKSTAAKBIEmKCEN DIESSTAANVRAGËN HUUR EX VERHUUR KOOP en VEMOOP van WOKlKGEN enz a 25 et bij 3-maligc plaatsing 50 cent Deze advertentièn worden alleen geplaatst bij vooruitbetaling en mo"en niet meer dan - 10 woorden bevatten DAMESFIETS Wegens plaatsgebrek Ie koop aangeboden een goed onderhouden Damesfiets voor den spotprijs van f 15 T e bevragen liillitonkadc Een net BLTtUlilUlEISJE P.G.,ig ach gaarne legen 1 ig geplaatst als Meid-Al en liefst iu een klein ge il O A jaar in één betrei ng geweest dus vau goe de getuigen voorzien Br '- ond letl G aan hetRembrand thuis " llem hrandtkade 54 2121 BANKETBAKKERIJ Net Joiigiiieusch kan geplaatst worden hij A li.vau Wijngaarden Oude graclit 10 Utrecht bij deLii iimarkt 2131 2107 01 GEVRAAGD een bekwame Strijkster voor 3 ot 4 dagen per w Zich te vervoegen llopai ker 70 3108 KINDERMEISJE Gevraagd voor direct at net R K Ruitenmeisjc den dag Br r oud n 2145 bur v d blad GOED THUISangeboden voor lindehj c Poes Oudc'.'i-acht Tz.5bis 9I03 Nette Dienslbode ge waagd die goed kan wer ken voor dag en naeht loon f 120 hij A H van Wijnbarder Üudegracht «„ Ti bij do Lijn fkf Itrechi Een nette weduwe VRAAGT Commensaals midden in de stad Br fr ond no 2149 bur v d blad GEVRAAGD bij nette familie een Slaap tamer Br fr met prijs - iWo bu ond opgav ¦ dit blad GEVRAAGD een nclle Jongen goed kun nende fietsen niet beneden de 1G jaar Zich te vervoe gen ' s middags tusschen 12 en 2 uur Kanaalstraat 2150 TREKIIOMD Te koop een groote Trek hond tegen billijke prijs Te bevragen Damstraat no 51 2101 GEV'HMCD loo spoedig mogelijk een flink degelijk Da-'meMe ran ongeveer IQ jaar P j in een gezin van drie personen Zich aan te mei den Abstcderdiik 108 bij het Wilhelminapark 2133 " T^vtTaagj GEVRAAGDeen net Loopmeïsjc Maria straat lo Blankc Vuur-mans 2112 GEVRAAGD tegen 15 Juli of 1 Aug een net Burgermeisje bij I>r menschen bekend mei al le huiselijke bezigheden netjes kunnende verstellen en stolppcn en goed met kinderen kunnende om gaan zij die bekend zijn met koken genieten de voorkeur Rr fr ond no 5000 bur v d blad agmeisje \ an des ns half S lot dés iddags 2 uur Zich [„ ' voegen Leidscfiewee 2132 " Tci-iioi)-l ef later KAN KIN STELLING Gevraagd een actief Jong ' ¦ ¦ opleiding des ook i loopT Zich aan te melden met goede getuigen Utr Wissel - en Effectenhandel Zadelstraat 16 MFID-lll-T^HOUDSTER In gezin van 2 personen van den bcschaalden stand in mooie vrije omgeving buiten wonend gevraagd een degelijke Meid-Huis houdster P G „ liefst bo ven 23 jaar Vriendelijk thuis e ewaarhorgd Br fr ond no 2108 bur v d blad KONIJNENHOK Te koop gevraagd een Konijnenhok met adcelin - gcn Br fr me nnischrij ving ond no 2U5 bur GEVRAAGD • 11 flink Werkmeisje,et beneden 20 jaar.Zich aan ie melden Do o derstra al 7c 2131 DAMESFIETS Een in goed onderhou - n staat verkeerendeFiets ter overname ao geboden Te iien en be vragen ' s avonds tusschen - -> en 7 uur GeertekerklmEj Sbis 2150 TE KOOPeen gebruikte Kinderwa gen nog in goeden slaaf,tegen den prijs vanf 6.5 ' Te zien Krïilstraat no 57 2110 TE HUUR voor zeer klein gezin netle heldere menschen die goed betalen een Huis Kloksteeg 4 Te bevragen ZaaffmoïenfriM'ïe 28 ' 2121 DAG MEISJE Door onverwacht ver trek der tegenwoordig "" ar buiten een flinke gge Da.ï-Dic-risrhorlo fi e logd P G loon ra | 6 r weck Aanbieden Ca tharijnesiiiüel 124 H.II COIFFEURS Gevraagd een nelte Be diende goed kunnende scheren en haarsnijden loon I 7.50 a f 8 per « eek en goed verval Br Ir ond no 2150 bur v d In de Brood - en Bonket bakkerij van W Pilaar te Culemborg wordt tegen flink loon CKYliAAf.D VOOR DIRECT een Zit-Slaopkamer door een heer zijn b b h h lender pension omtrek Rïllstrnal Rr fr oml no 2123 bur v d blad 213 GEVRAAGD Rnii),-I(j a i:kersknechl goede getuigen voor - NAAISTER Gevraagd een net Meis je voor alle voorkomen de goederen te maken RiM'nliiVsIrnat 15 NET mjRGERWOONHCIS aangeboden groo | 2 ka mers keuken plaats kel der en zolder gelegenKore Julferstraat huur prijs f 5.23 per week Tebevragen Ridder^chapstr no H 2120 NETTE r,001'.lü\i;r,N gevraagd leeftijd 17 tot 25 jaar Aanmelding met ge tuigsehriften bij firma X tlocsburs Sier-mveg ' 55 ^ 2158 GEVRAAGD terstond een nette Dienst bode van e-oede getuigen voorzien Zich te vervoe gen Parkstraat 15 ' s av na half 8 uur 2Ü>5 TE KOOP een zoo goed als nieuwTronie na deivagont je we gens plaatsgebrek Te zienBiildei'dijksiraat no 38his(JIrcchl 2125 ER BIEDT ZICH AAN en nette Werk vrouw oor heele of halve da i ¦ Gevraagd netle men cbon legen vergoeding an vrij wonen en provi ie Tlorfif tel ling vereischt Ir fr ond no 2110 bur an dit Mad BANKETBAKKERIJ Een flinke Jongen kan geplaatst worden bij 0 P.Koudijs J P Koenstraat no G 2117 WORDT DOOK KONÏNKOJKE ITA]VJÏÏL,ïES S < ïl-£iOÏ£XJaK r I ^ Orig flacon 95 ets Orig tube 45 ets a r zijner niO^Jc eeröo 1^1 Dat is de I Uitsluitend in goede zaken verSir-ïj«-l>ïi.a m \ Eagros Laboratorlam FRANS VAN DIJK 
OTMECMTSCH NIEUWSBLAD iaaroeia&g 2B êum 1915 — Tweede Blad Tweede Blad Stadsnieuws Congres S P F jjjt&t zesde eoiiijres van de Sooicuri Item o en k-cue l'a i'tij Jat io noted de l'Euii'Oiiu uliire.r is yv.ii'jiiden werd Zaterdagavond ¦ yoopeud niet een rede van den voo-mttei van hot Partijbestuur den hoer D J W ij n koop uil A.nis\6vtiaiH die aller eerst iii liununeriiiij braent heldeen hij op hel eerste jaare-ou^re ^ üaa pe zend dal nJ deze partij niet alleen ¦ eeïi nationale - maar ueJi nnleniutiij nale beleelionis heeft Om dat aan te fieven licifl spr toen aide landen w r de tooi aai-no-Iiiocratie ccii.uc iiekekenis had jjó krer<;n de revue laten puiseerc-n Men tieefl toen al van spr kunnen boorcn dat de arbeiderspartij in al die landen meerling met de monar chie en haar parlij-en Spi ' heelt toen ook reeds f o we zen op do een-i es / ins vree-inde ma meren van Kaa'-ï^y e-u op lielycen toen in Duikeiiknd ieedb ye^nied was evenals later bij ons in Deven ter Indertijd toen do scherpe en toelt op de we.-vk]oo;lieidiéi-;=;s de ËClioidnig tussciieii onze Eijc-ia.h^l i - sahe partijen heef ' veroorzaakt heeft mevrouw Roland Hoist rach niet omtzien die onbek verkeerd eir inopportuuji Ie noemen Met dal a ';!« vour oouen ziet men üians dat wal de S IX P destijds ¦ reeds heeft uilyesproken veel erjjer nog is uitgekomen on thans / egt mevrouw Hulst noe teherper dan toen dat de critiek der S D P niet goed is He-t eigenlijk kenmerk der S D P is strijd Strijd lot liet uiter ste Dit is aan den eenen kant haat tegen het eene en auderszijds liefde voor liet andere Dat moest mevr Holst weten maar zij is het blijkbaar vergek:i ¦ Zij moest kennen a!du-s spreker on zen haat tegen deze nia.ikdiaiipij en onze irreële liefde voor lie ioeiali - me Dat is het wezen der S ü P ' Juist door de ' scheiding ' niiertijd door TroeLstra towcegeebraelit heb ben wij zeidc spr den varen weg weten Ie zoeken en ook Ie vinden Gellvkfe zijn er in veie landen nee lieden die op hek/e.lfde standpunt staan als de S D P Hiervan noemde spr een-i g-i voor beelden als in Servië in Itii=land DnilseJil.Ttnt Frankrijk en zelfs in België waar de jon -- ' vacht bleef skijde n tegen den oor'og ondanks de naUonale e-e-y.ir.-.lhe.id van alkn Wij moeien zei de spr ook denken aan Liebknecht aan Heisa Luxem burg en anderen die den revolution nairen strijd aanvaarden Dat zijn lieden clric naast ons staan Wat Kau^ky betrof - de/en moe ten wij ondanks hetgeen wij van hem geteerd lic-V.iwiv kvacliV be strijden als den man die in riu.'-lïch land alles kaeht samen te lijmen zooals eertijds bij ons Troe'stro Spr ging vürvol'-Tens nog de ge dragslijn Vnin versolntlenite beken de soöialisten na ten opzichte van den Wij mogen nooit a.!s nichtsuoer nemen de gedachte dat wo door dit of dat te doen wat lue-nscn-en kun nen winnen voor de partij Dat zal ook vooral in acht moeten worden genomen wanneer wij mochten mee doen aan de van Italië en Rusland ¦ uitgaande pogingen om weder Ie komen tot een ' nkmationale bewe ging Wanneer wij de positie der ver schillende in den oorlog gewikkel de mogend iied en lies e houwen ï.ien wij dat België Frankrijk en Itaüe niet onafha.nke!i|k rijn maar ge kocht door hei gcM van de finan ciers De arbeider in Engeland zijn de ergsle slaven geworden van het kapitaa'l van de bende fiiv.uie'icis in de'City die alles door hun geld beheers oh en Eu dat land heette niettemin.het meest vrije van Eu ropa Daarom moet de strijd beginnen bij de arbeiders Wanneer zij dien s-trijd vóór hel uitbreken van den oorlog waren begonnen dan zou do drijverij als ' het affintjrsng&n van munitie waardoor de oorlog wordt verlengd onmogelijk zijn geweest en de arbeiders zouden niet de sta ven zijn geworden van hst kapital-is me Deze oorlog is een revolutie dooh eene van boven niet van on der De arbeiders hebben daaraan geen | deel gehad Zoolang de socialisten zullen blijven staan op het stand punt van hel nationale landsverde digingssysteem zullen zij er toe ge dwongen worden hu.n eigen broe ders van andere landen den hals af te snijden Spr gewaagde vervol ¦ gens van de aanwezigheid van üo wethouders Wihaut en V-liegen bij den proeftooht van het nieuwste schip va.n de maatschappij „ Neder land " de „ Jon Piclerszoon Coen " een sprekend bewijs van den band tuissehen Nederland en Jndie Alsdan wijst spr op de uitbrei ding van de Nederlandscihe Fabriek voor den aanmaak van munitie In verband met de Landstorm wet de houding van Troe'stra en die van dr Kuyper vergelijkend vond spr dat laatstgenoemde meer karakter loonde waar deze zijn strijd wil slrij den als liet voor zijn partij noodig is legen het streven der kapitalis ten terwijl TroclS'tna steeds de knecht der regeering is Ten slotte vestigt spr nogmaals de aandacht op Mars die een denker erreen strij der was Wanneer wij hier in Nederland en ook internationaal de massa we ten te maken tot denkers en strij ders dan zullen wij daarmee den grondslag kunnen leggen voor den opbouw der nieuwe internationale Hierna verklaarde de lieer Wijnkoop het eongi es Voor geopend Medegedeeld werd dat elf afdeelin gen vertegenwoordigd zijn Uit liet jaarverslag lileek dat liet « ratel leden op 1 April j.I "" droeg de airtceling Maastricht heeft zich niet kunnen liiuidliavon In de gisteren voortgezette verga dering werden zeer uitvoerige bespre kjngen gevoerd over den inhoud van „ De Tribune '' Verschillende wensebe ltjkheden werden daarbij uitgesproken die in overweging genomen zullen wor den Besloten werd,-om wanneer de finan ciën er voor govonijen kunnen worden do brochure Gorter in het Duitsch Uit to geven De ' redactie van De Tribune '' werd als zoodanig herkozen Do beer.D J " Wijnkoop werd herbe iiueiud lot bezoldigd propagandist Aan ds orde werden gesteld een aan -' lal vüm stellen in zake het iidniaatsclmji vr.n rcvohdioiinaire clubs Door den afgevaardigde van Ensche de werd betoogd dat Ket lidmaatschap dier clubs in strijd is niet het lidniicd schap der B D P en daarom verboden moet worden ' Na - eenige besprekingen werd lietvOorstel Ensehcde met < 1'J7 tegen fdslemliieii verworpen \ Het vonr,=tel-Leideii A'.ustei'i.i^rü vraat ra do teetcediug tot die elulis v.eivi ' betreurd werd aiitigenoraeii met aSö tegen 103 steiumen Mot algemeens itemmen werd een motie ïMiiigemniien dat alle leden toe treden tot hun vakorganisatie endaar overc:i!':o!:i>tig hu ' begiiiselpru^ruin zoodanig optreedt d.U hel da -•-¦:.' Ie:v.'uii 7-Vi « ' er ii.TlwiïkT ' vrordt o^cwekt t,i hun maeht tegenover de lioiiiiende kh - so wordt versterkt dat'liet definitieve standpunt in zake de vakbeweging eerst door een internationaal eongres van re volutionnaire soc dem kan worden v:i?t gesteld en besluit dat een cummin ie een nieuwe motie over de vakliev.L.gin » aan te Partij ïal overleggen Na de paiize weïtl door dr H Gbr ' tor een referaat grdiouden over volks Woponing waarin hij o,a betoogde dat na den oorlog lit standpunt van liet inteniaïi'ainlo socialisme ¦¦" dien opziehte moet worden gé\\djïigd Geen volksle ger meer moet door ons worden bepleit want thans ziet men dat het ten oieiisi -¦ van het kapitalisme wordt gebruikt Strijdt dus tegen allo militarisme Do handhaving der neutraliteit is in iiet belang van de bourgeoisie Spreker ' be toogde voorla ' Vit do strijd moet ge voerd worden tegen liet imperialisme dat een strijd is voor het socialisme Ten elotte besprak spr ten weder opbouw van de Internationale Een resolutie in den geest van het gesprokene werd aangenomen Gemengd u^ïewws luk bij Do t Het spo Hatteii-iei-broe ilitaucn K Vos van lioodesdiool eu B Grocnu veld uit titedum ivien eeu been werd afgezet blijft naar omstandigheden ecr bevredigend -.- De agent van politie 2o ld J Eg gens uit Kotterdam die aan deti lirt iicrpols werd gewond heeft nog ruc degedeeld dat het detxlo klasse rij-Uiig dat outspocn-d is tlink bezet wab met reizigers meest militairen Ook ecu kapelaan uit Hilversum de heer li Lowes werd Jicht gewond In den trein bevonden aich een mi litaire arts en een pleeg 3 us ter zoodflfc onmiddellijk geue eskuudige hulp kou worden Verleend Overigens kw&men zoowel uit Zwolle als Hattem en We zep doktoren ter hulp gesneld ter Wijl mede een zestal verpleegsters uit Zwolle per auto aankwamen üc MliateteE van WaWrötaat Dr ' Lely " Cn de Voorzitter van den fïaad van Toezicht op de Bpoorwegdieneten do lieer K H ' ynelijcs vetrokken Zaterdag naar Zwoile tot het inEtfll leu vau oen onderzoek Auto te water Gistermiddag reed op den ïïHttveWeolSea W on der Dicmeii oen auto waarin behal ve do chauffeur een dame en een heer gezeten waren Terwijl de da me even het stuur zou overnemen nam de auto door een onjuiste bewe ging van do dame de verkeerde rich ting en reed regelrecht in de Keul Bcho Vaart üp bet gegd der drcnkeVm gen kwamen talrijke wandelaars aan snellen doch niemand durMc zich te en Eindelijk sprong een btewönèr va i den llartveldsehoB weg Vcskuil gen aamd gekleed In de vaare een der drenkelingen bij Met behulp v:in touwen mocht mei mei zeer veel moeite er in slagen allo drie vclüg en wel op het droge te brengen waarna de rcic-igers hij'dl - Der Kinderen gastvrij werden gebracht en door hen van droge fee ding weiden voorzien De-plaats waar do auto geheel on der water lag werd totdat Sinck's tot stel ter hulp kwaih opdagen met eer rood vlaggetje aangeduid mét het ooi op do talrijke daar Zondags pas&ce rond ' pki/.ieivaartuigen liet duurde geruiraen ' ijd voor de auto waarvan do spiegelruiten ge heel stukgeslagen waren weer op den Eartveldseiien weg stond Ernstige botsing schérv motorrijwielen Oiiit.rent de slachtoffers van de aanrijding met motorfietsen aan den Hij te Leiden meldt men ons dat de heer Van der Vin vrijwel buiten levensge vaar is cn ter verdere verpleging uaa Hopiiai Wallen is overgebracht De tocsUnd van semi-ariü livuijtijoaeh is nog z&er ernstiq buewel hoop op her -' stel jiicL is ongesloten lic sergeant is er het ergst aar toe voor zijn leven wordt gevreesd — o — V - tdui De bakkerskueehtö E I J te Sa.iit.pooft eai K BS Veheroord uie broodgeld van hun patroon hadden verduisterd cn meubels die zij in huur kodp hadden te gelde maakten Waar - il H a ¦ i / ij uw ] vertrok - ju door de politie te Velsen lehóudcn ie Santpoort en te ïïoc rd-viik Zij zijn linar liet Huis van Ëewu ¦ ing te Haarlem overgebracht en ter jeseluk kiog va.n de Justitie - gesteld De inbr lem ' Giste rénnaeht is te Haaiiein in gebroken in de liaariomsehe Hööftfa ¦ briek ann den Spaanvikimmcrwcg Benige kantoorlokalen en lees-enaars i - wordt Werden o p enge broken doeh Uit een stal van den.vifiebhande laar Kok op bat Phoe-nis terrein Werd lederen hoofdstel ontvreemd na eipenbreking van een deur aan de acu te rzijde Op de oude begtaarplaats aan de Schoterwcg werd desnaehts een ar menbus open ge broken en het daarin De Hiaarlemsche dieveiabende is dus weer aan het werk Hagelbui Een hevige hagelbui heeit in net noordoostelijk gedeelte van den Grooten Upokler enorme eebjidü nau het gewas aangericht hi erecfieid.ec a Woningen werden ruiten stukgeslagen Er vJelen htigekteeneii 1 a lh cent-i met-er Ha tie Haarlem Bbelüen voor om de kermis ook dit jaar niet te doen doorgaan wegens bet voortduren va.n de economische crisis Straatroof Men meldt ons uit Heerlen Naar het huis van bewaring ie Maas triebt is overgebracht zekere M uit Heerlen wonende te Xerwhiselcn verdaclit van straatroof M is oud - M weigert tot nu te zeggen de plaats waar bij zijn deel in den grond heeft verborgen ' Door Jeu bliksem golror Icn Te Sffulmcn h de arbenier W ui een hooivelJ door den bliksem gedoou Zotordag is de landbouwer J van der W te Otlolond terwijl Jijj zich tu hel hooibiiid hevund door den hliftsein ge troifeu en gedood Te Üss is de vrouw van den wissélv.ach den bliksem gedood terwijl j aan lafel z Te Onuen sloeg de buksen i dot ' n de Ghr lelde en van het dak ziiarli - Lu-and b icrooivat'eii Onder de kuidevcv eiitituiid een paniek ï.öü-lid ze hevig vei-chrikt en schreiend de school ontvluchtten Zij werden In een uabijstaand huis ondergebracht 1 Te Ude f»r is de bliksem geslagen in de « oiling bewoond door G Tuit weliie L't'lir'il is afgebrand Het vreemdo geval De be - woonstei vau de Seluestraat te ' s Gra veuhage tegenover wie een vermoede lijke poging tot vergiftiging werd ge pleegd is de eeliigcnoote van den bouwkundige H D Lamet De onbekende bezoekster Wordt doöï liaeir geschetst als een bieeke vroinv met eéu voile voor het gelaat en van eeingsziiw sjofel uiterlijk Nadat zij a.an de juffrouw gezesd b.id dat haar ze Xu '¦¦- iat ¦¦'¦'¦¦ r " en • ¦ I ¦¦¦-' uit een 1 - bj s i ' I rij i h b - •¦ - n \ haalde In een b^fceï water < n_:i zij julirouw IiAOMl het dfingeH " Deze Iflafete vr -- n i - rouft om de bu ren te v.'i.i "!.- i'i'v-»i Rtnrröp zij iii jilaats dit te do,:n de knip op de straat deur deed en juffrouw 1 nogmaals vroeg om te drinken De hoogst ver schrikte vrouw schoof daarop het raani vau de achterkamer open en liep de hulp van de bewoners der twee De nrWJïnde btffiCëkëtcr achtte het toen blijkbaar beter te verdwijnen en verliet de woning Kort daarop kwam de heer Daiiiet thuis zoodat zijn > t;u\v spoedig was ge ï ex-t gesteld Zij heeft van het geval geen nödeelige g * '-" o'.^n a«éeïTOnder alleen zijn In ' ¦ a h i--t gc - lieurdü ar * -/ ¦ n óc war Op den Ij'vk'iu i ai d < n li ïfeer word een laagje Wit pMdér gevonden dat uu SClieTtrdndig w-.u-dt onderzocht Te Roermóud is de 7ü-iariire Hfbelder J l'jaraber's bij het nssebén in de floer verdronken Zaterdag is het tweejarig dochtertje van den arbeider Q D te Deinum te water geraakt en verdronken TeElokzijl is het twee-jarig zoontje van den heer K W in een onbewaakt oogenblik in de vaart verdronken Zaberdagmiddag s bet 2J-jarig doch tertje van den klompenmaker U in de Vinkebuurt hij Zivanimerdam te water geraakt en verdronken Na den val van Leiuberg schynt er toch wel eenige verslapping te zijn in getreden in den Duitseli-Oostonrijkschen opmarsen tegen de Russen in Galicic en Polen De oprolürig van bet front van den bovenloop der Dniester is wel iets verder gevorderd eu de Oosten rijkere die van Zydaezo'>v oprukten heb ben Chcdorow bezet een belangrijk spoorweg punt maar verder stroomaf waarts houden do Itussen klaarblijke lijk over de gansche linie de troepen van von Linsinger eu f'ïlaiizer-Balim met succes tegen Dat meldden zij ten eers'o zelf in bijzonderheden en ten ik-.eede erkende een Duitsch legerbe richt dat de aanvallers dotir de Russi sche overmacht gedwongen waren om stroomopwaarts van Ilalicz terug te gaan over de rivier Klaarblijkelijk staan van Zurawno af tot aan de Russische grens toe de Oostenrijkers en hun vrien den deels aan deels over de rivier maar nergens zffn zij erin geslaagd een noemenswaarde afstand aan den noor delijken oever al te leggen Daar aan do Dnejster verdedigen do Russen hun laatste stukje Galieisch bezit In Berlijn wordt beweerd dat het niet de bedoeling van den Douche ' staf zou zijn cm thans troepen naar het Westen te zenden maar veeleer om eerst volkomen met do Russen af te rekenen Warschau te nemen en Rus lands militaire kracht te verpletteren Natuurlijk is zulk een plan voor ver andering vatbaar maar we schijnt deze gedragslijn in overeenstemming met de politieks richting dïo de Duitetha r& geering m don laatste » tijd toegedicht worden Duitsehland voert den strijd tegen een coalitie cn wanneer een van haar leden tot machteloosheid gedoemd wordt liggen de plannen der geheele groep terneer daarom richt Duitseh laiid zich fegea den ^ wakste der broe der&i eerst werd I'raiikr.jk geacht de ¦ ijk iieeft bond ' oten den dcodcü.iken klap veten te p den liiötorischen veldslag - aan de Ms ene ca is daarna in staat gelde te bieden Daarom trachten Duitschbuid en Oostenrijk nu den'vijand in ' t Oosten neer te slaan ornaat bij minder goed bestand is gebleken tegen de slagen van den Duiteckan moker Of dan ge steld dat deze plannen lukken Duitseh land den verslagen tegenstander tot een afzonderlijken vrede zal willen verleiden of ook of Rusland zijn noodlot voelende naderen itaarto rc-'-is vroeger te via - den aal / im \ s - n •-¦ van later orde mi geld ' kei ¦" d-'ti zvaksten ie - gens|a:-:,c - OUËC ¦ 1 ifili te maken ¦ ''- ik kan Duitsch - tónö's '¦"¦ igi * i ] j ilmek veldtochts - - - e maar zeker weet dM ' ¦ ' u - 1 - n en in de gchei - tegisebc lelflerï ztillcn wel niet velen ingêivijd Eijh Vandaag is het een jaar geleden Öati de Oosleiirijksch—JIonKaarschc troon opvolger aartshertog Franz Ferdinand en zijn gemalin te Serajewo werden ver moord en het schot van Prïncip den lüuropce=("!'-ii node ' inluidde De OoateKfili lie Waden wijden alle fliepgero Ue ¦ r tan de nagedaoh - wijzen er met Voldo a ng op dat het le ger waaraan Vr ".- --" d - De belangrijkste oorlogstelegiaminen die we ontvingen aangevuld met tele graninien aan N If Cl Kdbl en ïei laten we bier volgen lusieheiipwMu de veorilcikui ter noor don van Alrecht zeer hevig beschoten Aan de hoogten van de Maas ten oos ten van do Tranchee de Colonne deden do Duitselicrs een aanval die echter werd iiFfjiülyijeii behalve ep een gedeel te van do loopgraaf dat slechts doar Iwcc aiib'clingen bezet was Op de rest van hel front hadden slechts arlillcnc aeties plaats PARIS 27 Juni fMamiddagcommu - nique In de streek ten noorden van Atrccht gelukte liet cjen Duitsch e rs wederom voet te vatten in den hollen ' v.'e '\ l:ilrii« \ ii^r(;5 leii ïitvnrden van Som-lici over een [ reut van on vlF-'lit ' vliegtuigen bezocht > vi-n=L'ii.:-;.-jfriie bommen wierpen Ii-.:i gashouder cn een g.isfabr:ek wer kn do,w:V verwe--At llsi-bïone Va n hel üostel ijl mu-aik-aal oogp de sfijc-jne'.e-n van bet rte rend de apsrtm profeteerde i ioh sage eueh werden rnifcht werden fiber den und da £ ' Ë ¦ tótelen Po=auii d.oöi ' de liooge gewelven de = lem van mevrouw 1 Nenrd.ewiet ' IroosfólKl Bil ' vol ' OrDarfnirfS mis toBafeigenflC Ihr babi ntm Traurigkeit ober ieh was de v ' L-kl.inK-ei ^ an Idi will eiu-lt se.ine Mu.lter I-tri f - et een g-notsetea i ven gWuclite die tröostwoorde een moeder lot haai ' k ii-i te prijzen U * de inotgslc kumn en wru-den e H'.c l Hij "" kkend en uit " i'ere^sant 6>OOl tesde certeptte In de Gvoote Kerk te i Naarden In'het vredige landschap van ten mooien zomeravond rees van wvra ' de loron der üroctc Kerk van Xaan' dem Straks zeilden honderden zldi in het imposante gubeuw v « Ut * gen om er ie he.-ven v.'-.-y ' ' hed'igon ernst te liciuist-errn Be w--.onderliik-aandofiulijke klanken schenkend troost en GodsvsrlflDO wen „ Zalig zijn die treuren wanl zij zullen vei'Lroofl worden " zou ' ion ' liet kooi ft den lanvnmr van Drahms ' „ Requiem " en vooi veïen zal m W'ij:d'-ng.-\-d!e gezfRig els een balsem zijn geweest - in gcsiat'en wonden veiYae.htenil liet leed over dieiixi.re afgestorvenen Vrede en rust heeft de poéz:evolleverklanking van het ontroerend soliooue dooóenüod on § esnan kon door Brahms aïi tWi > s b'ren kran neergen-.M op net grafzijner moeder die hij zoo innig ver eerde Dat is de on-verbid-dölij-kheid van ' s mensehe-n lol hel Heengaan von oase aarde en dic-t ¦ nischpitl uerrten ¦ van ïoo - oH&iritVig ve*l rtwfs „ üenn alles Pleisch - es-tófwie Gras nnd alle Herrholikeit der Mraschen wie ÜBS QrW « rBonrert " ¦ Maar Iwe nnn-l^enlijk l'imk rliav 1 ¦ in " ki-uelit.'g oinisr-t-Mi.u.'l de-ar bftS £-.- i bazinnen en patikch öedft Srtfhms muziek van zielen -' Eirijü voowfi in IrÖt tweede cin darde ' ÖB&I lalerbt'cekl de blijdschap va.n rrtf gSloof door en tic smart moet wljtien voor vrome overgave Van groole b-ekering w-jvs tie ' korte instrumentale inltfidii.ng voor het vierde eedeeMe en de zeer-mooie ¦ in Wee Kebtioh stnd done " vVrïa - böel ¦"''"'' •¦ dal hij deze inH - ' le Door de « Ut k heeft hij den '¦ - hoorders een verheven e l vei '¦¦" en aan •¦ i thehici I '- oris ' -> i pathiéken Al iat-nl hebben we een uilvoeri.iis k danken die aan zi-tr Iuio-j - •-.-¦ lien voldeed Wa ren er ireeii I-k r'.-k-.mi'.iK'en Zeker wrd Maar h-t n=t ons liiet'betrek kelijk klekiigüederi te memoree n - - ¦ -¦¦_¦;¦ vele vo-ortref - '.'''¦¦,.-- - ¦¦ i werd e.n waa'r r.."j ' dn soMsftn be ' G on eert e-e - Een avond van schoonheid en voil-w-kkiiii ' r |> ' ana - nog in lierm - • - i rts-keeren loon d / ilvergkins der n.aan de oude ves te i.asvcrach'k ' - ¦-¦ ' ci:(.i " klonken ofts nog de ve^:-lon m ' t oor döör mevrouw y.^nr:i°^ '.^ t"o onroe rend scbnon nr -= topfre/nnsen en die een diepen wcM-klank'jiaddf.r i evonden in r-jtrcti e-emoed „ mVd iiabe grossen Tros fnnden " 
UTüEOHTSGü & 11EUWSBLA ® — WSaanday 2 ® Juni 1915 * — Tweede Blad HH Schuenmakeis prima CUÜUPOMS S tol 12 pond f 1,55 f 1.60 fl.65per J | e K.G „ Hei Lede ^ > aI!lpes M 0 SMiïH & ZOON Predlkhecrenstr 14 Telel 1856 Filialen Zonatrnat 7 K Telel 3GÜS A'damseheatr.VTCg 17a Flinke Dienstbode liefst P ü zelfstandig kanueade wer ken en gued knuaeadü koken Goedegetuigen veieiïchte 2109 ONDERTROUW - ClKCUIiillItËS US liAAKTKS in frrooce veracheldenheid en verso'ailllende [ irijzen DIRECTE LEVEHING Drabkerii Hoon te WILLtifflSTKAAT 15-17 @ m Br FititPi H Speeia middel om overtollige urine zuren op te lossen en geneest troebele ol nijcliji ' voortiiurenftj urineloozing 1 pijn in den rug-en dc lendenen Alge ^ meen betend middel Prijs per doos f 1/15 öepö 1 Paisis sleSpéGïalités Voorstraat VS Utrecht Prinses Ir nat 71—70 Jtenlüaag Boekhouden Gih H ^ e Vries Leerares [ il 0 BoektiouJen PspEisïpan'ï 15 bis Opl vuur de pr&ktijk in U m üpl voor da examens Onderricht in 91 aclitoeschrijven jPrisna iü©sEaem§i üippeiïHoer j Kaas Ger-sï Tarwe Haver 1 Boekweit j j>er öO iüïl © i 7.75 I Prim » " Voes-tjiifw © per SOIdïlo f S.fi j H VLAANDEREN Pzu „ Voorstraat 12 Telefoon 9M Zuid-HolL Kófferfabriek WEIJNS & Co Leeghwaterstraat 5 7 Den Haag GEUa^L - en 5ïffliaüKGFFÊK£Ya&KEKS kutaraHn Ï!IK£CT wast KJapïc bekomes Teusns EEK QOEO rE£PARar£UR 6B £ PiaPPE fe aËCLi^BEtC öuetiiile inrielit.Jn^r voor her ropareeren vnn Poppsn gruuiïto voorrnnd in rJleouderdeelen GutSe E^aGÜït ï?iebr;!g B2 3 SJïr>echt ofieiil^oederen en allo Huishoudelijke Artikelen vindt nien iti dit niHgitayii good en goedkoop Beste Po pp en a il f os let op woonplant » J.S.HUIHCKJHzn Telefoon 8075 Vast iarief voor kielae Adverteiitiën vudr Ult.NSl"AA.M;iEilh\I.L.S UiL.NSTAA \ VHAÜE ^ 1ILU11 1 -^ VliilllUült iüül 1 - m VEilKUOl ' van WÜNtXGES eni i lb el liij 5-nialise plaatsitifi 50 cent Deze mlvcrUnlicn wurdiin alleen yqiliaist bij \- ooruilbC'f.aling en mogen niet meur dji » 10 ivooiiJcn bevallen Bij Schau il heelt yotii Jeitclijke ver andering plaats y-.-had Aan liüt - N'arcf front lui ten vijandelijke aanval plaats op den 2istcn in bet Uwooloef dal die ik n vijand op ernstige verliezen to litteii zij ri-rkvii lijken achter Iji hei Orjiidal sloegen iiij in don nacht van Jen dOslen opnieuw aanval len af van aaniieuiijke viiaiidelijke slrijd krachten Vervolgens overgaande tut schans die wij den uirigeu avond had den verloren en maakten vijl initrailr tcurs buit Dcnzctfden dng legen den nmhbg ' i;i'inlj iie vijand in ilu richüiig van l'rasnvsz een licviir artillerievuur en viel daarna aan liet Hevig gevecht dol iich toen ontwikkelde en tot een bajonet gevecht overging duurt voort Aan den Üiikeroeier van den Wcich scl lm noordwesten vuti liet dorp Za vikhosi naderde een vijandelijk batal jon onvoorzichtig unie versperringen en werd bijna yeiiee vernietiivd duur ons kruisïuur Aon liet TancHront is hel kalm Hij Ravaroeska bc | i roeide de vijand den 25slcn een aanval up het front Verkil rad — Grelienc — Luliclite jicn vorigen dag hadden wij in leaen aanvallen in de richilng Jollct — Um berg waarbij wij gesteund werden door een geblindeerd en trein 2000 man ge vangen genomen onder wie 511 officie ren en 13 milrailli-tirs buit gemaakt Bij hel dorp Bobrlc ontwikkelde zich den 2jsien een hardnekkig gevecht Aan den Dlljcst'cr van Khodovofu at lot Galilz gingen r/ij voorl de hevige aanvallen af to slaan van talrijke Co"s - tenrijk Duilschc troepen ¦ Den 24cn namen wij nog een 1000 man gevangen niet 7 officieren en maak icn wij vele mitrailleurs buil Aan hel bnjesiei' l'nillifroiit maakten wij den " islen cenige vorderingen WEENEN 27 Juni Officieel Ka do nederlaag bij en ten zuiden van Lom berg trokken de Russen met hunne hoofu macht terug in oostelijke richting en namen op Je hoogten [ en oosten van liawidowka ten oosten van Afiklascow en bij lari«owslary opnieuw met een sterke strijdmacht stelling Op dit front namen onze troepen in i' vr;.;Mi.;ir die verse lie id ei ie dagen aan hielden de voor-s tel fingen van don vij and wiiien lol op beflarnimgs^stand lie vijandelijke hoofdstelling te naderen en drongen len sloltc deze op verschil lende punten binnen Speciaal in den sector bij en ten zui den van Bobrfta werd de vijand uit het tauienhaiigeiid fronl teruggeslagen Sedert h.'leiiochieiid zijn de I'ussen weder over het geheele fronl op den te rugtocht ' Ook len noorden van Hol kiel en len noorden van llawaroeska wijkl de vijand - achteruit voor de vervolgende troepen 6 ' der Diiil.-elierj en Oostenrijkers 3J Aan den Rnven-Unjester duren de gc vcchten voorl De DuitscIiC troepen na men na hevige govecfiten de hoogte bij Doekaczowce Beneden Ilaliez en aan de Bessarobi scho grens is liet in bel algemeen rus I'S - lil de De I tali oho oorlog HOME 27 Juni Communiqué Ir het westelijk deel van den Moet * Crocce pns bezette » onze Iroepou den top van den Zellenkofel Wij gnau iiiiiLTS do Isonzo longznam en miaige broken voort Aan do grens van Ti rol en Trent * worden de ortüleriege vechlen on grooten afskmd vooitgj zeï Hevige stormen belemmerden gis teren de actie onzer ' roepen in het V'ijzoix'f r in ket bergaehng godee.le vim het oorlogsterrein WEENEN 27 Juni Officieel Acta het kanaal vm Monialcone werd gisteren een vijandelijke aanval ten zuiden van Sogrndo afgeslagen Overigens hebben anu de Ison?.o en nnn de overige fronten slechts ttrtil - ierio gevechten plaats gehad Ital olie torpedoboo l WEENEN 27 Juni Officieel wordt bekend gemaakt Een onzer onder zeeè'rs heeft den 266ten Juni in liet noorden van do Adriatische Zee een ïtaliaansehe tovpedo'ooot getorpe deerd en in den grond geboord In den Kaukasus PETERSBURG 27 Juni Aan de kust duuïiTc den 2feten dezer her schieten voort Bij Olty beproefden < h Turken een aanval maar werden over al krachtdadig door ons teruggewor - J3e Turken deden bijzonder hevige annvuilen op de Heidiignoogie waar onze troepen mot de bajonet den vij and terugdreven Bij Mekizghen Kop Akhalt hiid'Jen & izo troepen onimce tingen met do Turken Aan het ove rige front geen verandering 6 t r ij d ü a r d a lie COXSTANÏIXOr-EL 2G Juni Aan het Darda.neHenfront bij Ariboemoe werd op 25 Juni van beide zijden slechts zwakjes gevuurd In den loop '.« deia namiddag f.roi onze ertiiteric - t vee malen een vijare'ei ':]' Iranepert van de kust doer iaa boord bevond ¦ was uitgebroken Een harer granaten trof een vijan delijke torpcdoboot terwijl twee gra naten terechtkwamen op een vijande lijk transportschip dut munitie loste Het transportsehip verwijderde zich vande kust daar aan b --' In het zuiden bij Sedul Bahr deed de vijand verscheiden aanvallen op gedeelten ven de veitehansingeu van het Turkscie centrum hij werd ech ter telkens met verliezen afgeslagen Op den rechtervleugel aileea artil - Te oordeeleu naar het aantal sche pen gebruikt voor het wegbrengen der gewonden en naar de mussa's ge sneuvelden die nog niet van het slag veld weggehaald zijn worden de ver liezen van den vijand in den slag v.iu 21 Juni op meer dan TO-'JO man ge schnt Aan de andere fronten is niets van beiang voorgevallen Kus ster PETERSBURG 26 Juni De ïïu.6 sïsche minister van Oorlog Suehom linof is afgetreden Volgens oen bericht uit Parijs aan de „ Afteuposten " zou generaal Kou rojialkin tot opvolger van Suchomli nof benoemd zijn Dc » u i 1 se b e II ijk skon so - ft e e n c n WEESES 27 Juni llijksknnsclïer Cel ii in an - Hol I weg en Staatssecretaris Jngow zijn voor een bespreking met den Oostenrijk - lloiig.iaiiclien minister van ouilenlanusche Zaken Cunan uil het grootc hoofdkwartier hier aangekomen De lliikskaiiselier zuu ook door Keizer Frani Jozef ontvangen worden Onderscheidingen WEEXËN 27 Juni Uit het oorlogs perskwartier wordt bericht dat Keizer t'raiu Jozef een telegram zond aan den bevelhebber van hel 2c legercorps lioliuiErmolli dal luidde „ Mei Prots dc inneming van Lcmbeig di ' ij en uw dapper tweede leger u als grootc ver dienste kunt aanrekenen Ik dank van harte mijn moedige troepen en verleen il mijn waarde generaal hel kruis van militaire verdiensten 1c klasse met ds oorlügsdecornlic Mijn beste groeten zend ik u en mijn Iwccde leger ' De commandant van den Engei-chen onderzeeër Eli Martin Ene Nasmitli die op 57 Mei een inuniticschip een proviandsehip en een transportschip torpedeerde Iicofi het Vicloria-Kruis ge - De social is len en de vrede De „ Vor worts " verboden BERLIJN 26 Juni De Norddeul söhe AllgemeJne Zeïtung schrijft in haar politiek overzicht / IJe^t bestuur der Dui lsche Soraaal-Democratisoho Partij publiceert onder den titel van „ De SociaaJ Democraten en de Vre de " een verklaring waarin wordt uiteengezet hoe de Diiitsche Sociaal Democralic in den strijd om de na tionale onafhankelijkheid en zeif slajió^ë'hcid van Doiitóclilaad baar plieiil heel gedaan en Ime hare vre ilehev.*nde pogingen door de sociaal democraten der viiandelijlte landen zijn opgenomen gewordan Als een [ ent word rasfgesteW d 1 hel mee i'tndee 1 d ¦ - i liel [ til - imi onaal Sociafetasch Btweau aangesloten sotMalislen ia Engeiapü en Frank rijk zoovel als liunno ofgaw&aUea en besUiren mot hun regeer r~y.n den oorlog vo irlz ¦'.'¦• i writen totdat Duitschlan l volkome ^ aeergewor pen is Nioiteswi^aanaa de vaststel ling van Hl fait vraagl&et sociaal democraüstó parlijöestuuT ge stBund door de gedacJile aan liet doe.l van den oorlog en aan den gun stigen toestand welhe mBd * doov c!e dvippe-rlieid tier partij ge iiooten ge schapen is aan de regeeiirg van Imar bereKlwilliglieMl blijk ' e geven dooi ' vredesonderhandelingen aan Ie gaan ten einde aan den bloedi gen strijd een eande te maken De „ Vorwapls " werd wegen deze be kendmakine - welke verbant houdt mei het beslaande een suurvoor-schrilt betreffende het openbaar ma ken van het doe.l van den oorlog verboden Dit is in hooge mate Ie betreuren zegl de Norddeu'lscliö daar deze po ging om de besluiten van de regee - i ing vooruit Ie toopen in het bui -' tenlaod en Een Duifcsche onderzeeër ge zonken Men schrijft aande N R Ct Naar aanleiding van het bericht over een duikboot bjj Borkum vernemen jffa nader dat Dinsdagavond een Dnitsche duikboot van Braaen naar de Noord zee vertrokken ter hoog to van liet eiland Borkum is gezonken Ken hevige ontploffing had in de boot die zeer snel zonk plaats Do kapitein en twee leden van do bemanning die zich in den toren be vonden zijn naar vermoed wordt ge red al de overige opvarenden vonden den dood in do golven Hoe do ontploffing ontstaan is is niet met zekerheid te zeggen De torpedeoring van een Deonscb schip door oen Duit se h e duikboot KOPENHAGEN 26 Juni Het Deen sehe ministerie van buitenlandsche za ken deelt tiet volgende mede liet on derzoek door de Dattsche overheid in gesteld naar aanleiding van liet vergaan van het stoomschip SÖoorg in de Noord zee op ' SO ' lei j.i heeft aangetoond dat dit schip tengevolge van een onge lukkige verwisseling door een Duitselie duikboot met een torpedoschot tot zin ken is gebracht De commandant der ¦ duikboot meende een niet-onzijdig stoom schip voor te hebben en beweert dat i!o iiationaiiteiSsdag was opgevouwen eu do nationale kenteekenen bij het afvuren van het schot niet voldoende zichtbaar zijn geweest Da Dnitsche regeering heeft door haar gezant haar leedwezen over het voorgevallene doen te kennen geven en tegelijk aan de Deenscho rc geenr.g uuur h-reidwillnlieid tot scha devergoeding verklaard z'ij heeft voor gesteld dat de Decnsche regeering een deskundige zal aanwijzen die samen met een Duitscl deskundige de grootte van de schade zal vaststellen Poging tot een a f zo&d e r - De correspondent van de „ Temps te Petersburg verneemt volgens den L'arijechea correspondent vnn ei « „ Tel " uit betrouwbare bron dat de Ocstenrijkeehe en Duiisehe regeerin gen nieuwe voorstellen aan Servië nebben gedaan voor een ifzondedij ken vrede Zij bieden Servië geheel Albanië aan tcu opzichte waarvan zij verklaren geen bokingen meer te heb ben sedert de interventie van ItaliS en de bezetting van Noord-Epirns door de Grieken Bovendien stemmen zij toe in een herziening van de 3er vïsch-Boenische grens en zouden ïii de onsehendbam held van het Ser riseh gebied wat r borgen Oostenrijk en Duitaohiand hebben de regeering te Belgrado doen opmer ken dat wanneer Servië tot een aizon dèrlijken vrede besluit zij in vereeai cing met Griekenland geivapender haud de pretenties van Bulgarije in iVIacedoniü zou kunnen betwisten Servië weigoivlö met Berlijn en \\ eenen in onderhandeling te treden De du'ikbootenoorlog PABUS 26 Juni Het „ Journal '" meldt een verschil vnn meerling tus echen Von ïirpitz die voorstander is van de voortzetting van den duikboo tenoorlog n outrunce en Von Bsfch mai'Ji IJriüw-jg Si - uit vrees voor de Verenigde Staten een verzoenende houding / ou willen aannemen en ziet in de komst van Dernburg een vereter king van de positie van Bethmanni dien hij kan inlichten omtrent de stemming in Amerika wat volgens ' i blad ertoe zal bijdragen Duitse blond te ' doen buigen voor de Amenknau eche c isehen - üe Engelscue marine _< 0NDEN 26 Juni De aanvullings begrooting voor do marine vraagt voor hot dienstjaar eindigende 31 Maart 1915 vijftig-duizend officieren en ma trozen extra De laatste begrooting voorzag in cen totaal van tweehonderd-vijftig-duizend Albanië BEHLIJN 21 Juni Naar ' de La - kal Anzeiger uit Lugano verneemt hebben de Moetenegrijnen San Gio vanni di Medua zonder tegenstand bc zet en de bevolking ontwapend Zij rukken tlians naar Alesio op waai ' waanstliijnlijk een groot gevecht zal plaiib ht bben Volgens het Giornnle d'Italin ge schJedt het optrekken van de Moute negrijuen met voorkennis vau Oosten rijk hetwelk er belang bij heeft de aandacht van Servië en Montenegro van Dahnntic af te leiden De Lokal-Arizeiger merkt daarbij op dat voor do Italianen natuurlijk dit optreden van Montenegro uiterst onaangenaam is Zij trachten derhal ve de schuld op Oostenrijk te werpen doch men slaat de plank ook zeker mis als men aanneemt dat de Monfre negrijnsn zelfstandig zijn opgetreden Een vergeldingsmaatregel BERLIJN 27 Juni Officieel In strijd met het volkenrecht hebben den 13en en 31sten Meï Eransehe oor logsschepen do Dtiiteche consulaten in de open Turksche steden Alesan drette en Haiffa verwoest Als vergelding en ter dekking dei ' schede toegebracht aan Duiteeh en Turksch eigendom zijn aan de Fran scho slede.n Valenciennes en Eou haïK daarvoor boeten opgelegd elk van 150.000 francs If '- en ' i'Jbi KOOP 38 stel Zunnebhuden in diverse ma ten Kuzjjtieu met neuten en ramen,Balk hout Htrlsteen enz aan hetwerk PAÜSHUIZE 2116 was ft.opervqrmer gevraagd Aaomsliea bj de N V Machinefabriek v.h JANSEN es SÜTORIÜS 1990 Ter Stoomd.Ekkeiij vau LON^ HÜIJZEN te Zeist kunnen terstond geplaatst worden georganiseerd 2113 Aanbiedingen pers o ou lijk Direct gevraagd werkers uut tegen hoog loun en vast werk Zich to vervaegen Machinefabriek „ Utrecht " lilll Directeur J BROUWER 2e Daal scaedyk 12 Utrecht Loopjongen Buffeljuffrouw WorJt gevraagd voor Café Ke Btanrant cen R G JUFFUOUW ïoor liianeubuff l inlera üoii zij die uog niet in dergelijke betrekking zfja werkzaam geiïeeal kaaaea hiervoor in aanmerking tomen mita zij goed kuu aea rekenen en duidelijk eclirijveii Brlevea franco met opgaaf vaa leef tijd en waar en iioelaug in vurige be tvekkiug ouder No Z017 bureau van dit blad iiizenm betaalt ondergeteekende voor Lompe Koper Lood Ziok Tiu Papier en allea ffat U ver der wensclit op te ruimen Aanbevelend N v LEEUWEN Burn-kerkhof 5 Telet 2Ü03 DAGELIJKS TE ONTMEDBN TAHDBEDERFi © ® Door deoTacdartaA.FRIE - © © DBE1CE te Arnhem is ia den @ gj handel gebracht „ Üolo-Taud - m _^ Paata " welke speciaal vervaar - ™ f w digd ia ter bestrijdiug vau het © f | taudbeiloif lïeinig dus uwe j-S © Unden Bec m 0 „ OOLO-TAHDPASTA " X ^ Rosa 1 0.1S»/i eu f 0 25 ^¦ wit f 0 15 en 10.3O per doos ™ @ llo invloed vnn liet © @ taatlbcilert op de vollss - @ jfgs gezondheid en de volks - ^ ~* T welvaart wordt beatre - _^ W dc » duoi * liet gerc^eid w 0 tebraik van „ UolO ' ^ ^^ Allo gü-eila Anathckera Dro - jT w gisten Criffenra en verder Ie ® ^ klas zaken veikoopeu „ D^la - ^ gi Tandpaata " ga GUMMIWAREN raerk L1BE1ETY PATEHTSVlEDICIJfJE ^ TOILET ARTIKELEN Verkrijgbaar „ Palais de Spécialités " " Voorstraat 73 * TE HUUR u-en Büneden en Bovenwo iig beneden bevalt flinke hamer alcooï keuken kelder en stuk grond be ien Le\alt J [ linke Lauiers iüliier iq-rij * [ 1.7 TEliSÏU.\Ü ÜEVRUliUeen aankomende TweedeBediende van goede getui gen yourïien bij J j Smit HoTÉogemoker Goud = nud Kiumiiicstraat 21 Amei'sCiioit 198C TLbS'lUM ld'VH\Ai;i een Klccrinakeisjongen / ij die bekend zijn met lie maritelvak gemeten de ¦ voorkeur bij J v il Ho ven Dames kleermaker Sm ^ liK'Mr.ifti'aat 18 ond Een unschvrouw VKA.4GÏ beleefd nog eenige War schén droog of nat thuis met ilc hand g'ewas - lOflU bur - v d blad TE KOOI 1 aangeboden een in goedeistaat zijnde nvorLo Pianoicor den prijs van f S3 Visdmmrkt Sb HlïlS MILITAIR zoekt in den omlrck vai Oudwijk ol Ahsiede vrij Zil - of Zit-Slaaphamer on er den mond door te bre.i een Br Ir oml no 197 bur v o blad « jiuli-r WeLvns liiiivelijt der te - XETTE COMlïrr?;?A.\LS frezellig huiselijk EEN XET TEIllilS voor een kindje van 0 maanden gevraagd loon f 2.50 per week Br fr ond no 1928 bur v d blad TE HUUR door vertrek naar elders een Ileerenbuis aan de Van Wijckstrast 1 huurprijs f 18 per maantl en een dubbel Bovenhuis aan hel Jansvcld - llbis beido ter stond Ie aanvaarden Te bevragen Voorstraat 17 Eli UlliDT ZICH ' U.V toren schoon te houden winkel opdoen of vuoi hal - Br ^ jj-1 i d blad UIÏVRAAGD ongemeubil Kamei iemand alleen bi eiu gezin liefst UX blad Kit t\l!lll>T üEVISAAOl een heldere Vrouw of ïlcis jc om aardappelen engroenten schoon te maken,bij 1 ' v Baai-en Oudegr,nu jj Tz bij de Ihimbur hrug ' 1968 iieiueiibileeide Kamers TE HL'UIl GEVRAAGD zoo mogelijk met gebruik van keuken 2 n 3 gemeu bileerde kamers Bi fr niet prijsopgave ond no 1987 bur v d blad GEYI'vUGö flinke jonge lus ¦ l-rübr * lus van Effonstraal llbi zoekl tegen Aug of eerder een linke L'ü:vmbode met alle werkzaamheden op do hoogte loon f 110 / onder goede gduievn on - h aan ivond -- - ' lviiif llUVERliirNSTE Door omsl.aiidighcdeii lei overname aangeboden voos klein gezin cen Zaak ir chocolade en suikerwer ken welke daar al vele ja ren gevestigd is overne mingssom ïeer billijk Br fr ond no 1915 bur v d blad Voor direct GEVRAAGD een [ linke Tweede Bakkers knecht in of extern Be - iimurdc Weerd 0z 88 1007 GEVRAAG1 spoedig mogelijk eei ¦ ubileerde Zitkamer fiissche slaapkamer n / ït-ilaapkamer of gem Zitiiamcr met ikamei ' alles met vol - ii „ il i.iiitiL Auislcrdam che ilrjatv.eg doch geen tcreischte Br fr met uit vuerige inlichtingen oud 1894 bnr v d blad CKVHAAGD legen Aug of Sept Stad houderslaan een eenvou dig jong Dagmeisje of Bur germeisje dat netjes kan werken van hall S tot 5 uur loon f 1.75 per week met verhooging Br fr on der no 1880 bur v d blad Tai Ie klas dame TE KOOP GEVRAAGD Br fr end no 190S in van dit blad GEVRAAGD iut f.il=otnlijk Mels - 13 a 14 j ju f ir o uw i in dienst io 1724 Ischap bij ¦ aarvaii de n ï Br fr d blad 11.11 COIErEL'IiS Gevraagd een 2c Bedien de P G Bc fr geen briefkaarten aan M S smit Bailheze Zutghen GEVRAAGD liefst legen half Juli of 1 Augustus een knappe Dienstbode T G in cen klein gezin als Meid-Al leen van goede getuigen voorzien Zich aan te mei don ' s avonds na acht uur ïumwc Gracht 135 EEN GOSTDUMNAAISTEB beveelt zich beleefd aan tot hel maken van dames en kindercoslumes ook voor het maken van ver plccgsteisjaponnon met liet bijleveren van het krimpvrije verpleegsters linnen billijke prijzen Br fr ond 1982 bur van dit blad GEVRAAGD ' i 2de Bakkersknecht v 

Kranten

Ga naar