Utrechts Nieuwsblad woensdag 4 juni 1913

V.roUJnt DAGELIJKS Mal » op Zon - « n FeeHilMjM.prijspermua nUs T f ' 57 ISSp 3 JS?,.»-5 -«"'- f?S • 3 rand ¦• '_ *™ v " luwden dor Postunio p J ie fS.2 ' f3.00 bij * voortiitbetallnc ' MEUWS - EN ADVERTENTIEBLAD Bnrean DRIFT 23 BTBECHT =::= uitgever JOH DE LIEFBE PRIJS OER AOVERTENTIËN Van 1—6 regels fO.eo Eiko regermeer 10 Cent KLEINE ADVERTENTIES 40 Cent WENSTAANBIEDINGES en AANVRAGEN S5 Cent pet Advortcntio by vooroitbctaüo Plaatst men dezelfde Advertentie 3 malen dan wordt die tlechts 2 uwlen berekend Jit rummer bestaat uit 2 bladen Maanond l Zoiiond I Nieuwe Maan ïoonopg - 3.4 Zouopf - s - 43 Woensdag Jttlil Voor de deugd is er goctt gevaar Sjker ziekte dna ae vervehng - Het voorkomen van vergiftigingen TTefc is een goed teeken wanneer de blaat " ooveel als in baar vermo gen » de inwoner » door weten/te be sluiten tracht te boschermon Slechte muiTwaar do daarvoor noodde fc>n - ' - waar do uitvoering on waar het de Staat on of do inwoners sterven ion diiarvan ziet men _ Sm vcrg.Itigingen voor de verschil lend landen ze toont grooter getallen waar onverschilligheid hocKcht kige Cijfers waar verstandige maatregelen genomen Kijn Iu hoofdzaak moeten wij ons ze " tegw vergiftiging bcsoherraen zegt MolesohoK " In de eerste plaats hol p OC ons daartoe pnze zintuigen Ver giftige kleurstoffen herkennen we TiioetenoJen ann " Jnm klewj bedorvoa spijs t)toas en worstvorgiï en Behed kundige stoffen akaloidon aan bun emaftk giftige gassen aan bun reuk zwavolwaterstol Üchtgas Oïaeeso.wo > terstof Niet voor alle vergiften echter kun neji onaa zintu%on ons bescinerraon twee van do voor ons gevaarlijksto yrjiften aijn koohnonoxyd of kolon damp dat voOtomen reulteloos is on het orsenak dat zoo weinig ^ te proe ven is dat het gemaJikelijk in doode Uiko bOBveelheid ingenomen kan wor den zonder dat men den ismsok be merkt Ons drink - en memgowater kan genoeg lood uit de buizen bevat ten om ons ziok te maken zondei dat wij het aan den smaafe van het water herkennen Voor ieder die mot dieimcaliün om gaat moot bet een vaste regel zijn nooit anders dan zeer voorzichtig aan een onbt&onde.-stöi te ruiken Wie zijn neus flink ophaalt aan iwavetam moimim zwavelwaterstof of zeJfs blauwzuui brengt zijn gezoiwlheJ < zijn leven in ernstig gevaar Verder ia de tneede regel nooit In een werk lokaal van eon laboratorium iets te eton of to ' drinken Voor eenigo jaxen vergiftigde zioh door het nïofr volgen van dezen legel eon Dmtsebe student die voor zijn katterigheid een bok<2" glas met een oplossing van luiveringa zout Idaar gemaakt bad Inpkats van dit bekerglas nam hij een dat een op lossing van bl»uw?,uur bevatte en dat op dezelfde tafel stond Toen hij de oplossing ingeslikt had bemerkte ïiVj do veigiEsïng riep „ Ik bon vergif - Uit het Buitenland Pasjtisj beeft m een onderhoud mot den oorEospaodemt van den „ Martin " te Belgrado laten doorschemeren dat er toch wei eenige kan&isopeoiiseiuk „ Wij zijn overeengekomen " zoo zoide hij „ dat de verantwoordelijke ministers der verbonden staten bijeen zul.lcu tomen om een definitieve over eenkomst over allo kwesties die de ge allieerden aangaan tot stand te bran gen Er zullen groote moeilijkheden overwonnen moeten worden maar dat is mogelijk " als de geallieerden hun goeden wil maar toonen Ik ' heb nog hoop dot een oorlog tusscfien ServaS en Bulgarije nog to vermijden zal isii • eu stortte bewusteloos neder jickele minuten later was hij ovor - rdver hui üaratof «* ordc?cmeW dal door lardverscliuivinj op den Sokolberg 35 huinen lijn ingestort en 300 zwaar ijjn beschadigd Duizend gezinnen zijn dakloos Ëenigc huizen zijn een paar me ter ïn den grond gezakt Do verschuiving blijlt aanhouden FRANKRIJK VaUch alarm Mancdagmiddiag weid té Nantes het gerucht verspreid dat een mot elf officierea bemande Zeppolinballon bij Lunevilïe was geland Do officieren zouden door do bevolking mishandeld en de ballon vermeld zijn Onder de bevolking van Nnntes ontstond een geweldige paniek De banken wewlen bestormd en " de deposito's terugge vrasgd Brst na een uur kreeg men de zekerheid dat men hier to doen had met een moedwillig verspreid onwaar gerucht en Wegram urt Belgrado Matin " zol die lioöp niet ijdel blijken De correspondent in de Servische hoofdstad seinde nJ ' Een bcoggeplaailet zeer bevoegd persotffi heeft mij gesegd " „ Ik lam u mnchta gen tot de verklaring dat de vredelie vende oplossing vaa Iwst Servjseh-Evd ganrscke gesoliil veraekerd ia De ministers presidenten vian de ge aliïeerde fttaien Pasjitsj ïesjof Ve niEolos en Wiolrowitsj zullen epoedag bijeenkomen om alle kwesties betref fende do verdeeÜng der veroverde ge bieden to Volger Dit geval staat belaas n»t op lich zelf Ken scheikundige dronk iiater uit een aiet goed gereinigd bekerglas waarin kristallen va » eea ' iear gdtigo etof zoutzure hyocine toruggcblevea waren Bewusteloosheid eu stuipen die 24 mis dnurdeu waren liet gevofg Dikwijls is iemand dio voel met govaurbjko atolion omgaat zich het govaar waarin hij verkeert niet meer bewust Ais voorbeeld van de slacht offers dio door bot gowoon zijn aan govaar ten ofier vallen kunnen we noemen den Duitsohon Professor Hans Schulzo die in'lS92 te Santiago stierf liij werkte mot arscenwatorstof en lette er mot op dot luj gedurende \<_ k dingen zeer kleino hoeveelheden van dit zéér vergiftige gas inademde sen ajekbed van 3 dagen overleed hij aan kaniktensticko verachijnsclen van srsoenwateretofvergiftiging Do diefstal te olevtt Ook de lichtzinnigheid waarmede arbeiders de hygiënische raadgeving togea vergiftiging met lood kwik phc&phor»s enz vu de » wind staan is bekend en evon groot ais do koht vaardighcid waarmede ze in werking zijnde toestellen b ylen - Do Franscho politie beeft nog geen spoor ontdeèrt van Daniël Wittop den beöiende van barones Van Zuylen vaa Nyevelt die er met 80,000 francs zij ner meesteres van door is Do nummers van de bankbiljetten dio m de Rue Laffitto door de Robh W3hlkl.httnk aan den ontroawen be dissde wewlea uitbotaald 2Ïjn ecSter oilo bukesd ea men venvacht dut do diet gemakkelijk kan worden gegrepen zoodra hij tracht er een von to wis - Ook bij het delen is eonige voorzit mjfipiaafcs üoed lezen wat op liet eti ket stoat nooit iets innemen als het otikot gekleurd is kan reeds veel ver gissingen voorkomen Uit eigen erva ring is mij een geval bekend waarin een patient een üesohje wonderolie en een flescihje ianuwknetuur ontving en beide flesolijoa verwisselde Het op eonrift der flesohjes hos goed en in overeanstomming met hot gegeven ad vies de patiënt had hot advies ont houden en zonder het opschrift to e nora hij een eetlepel vol tinctuur waardoor do reeds zeer zwakke pa tiënt overleed Prof TvndaU — oen Remter-tolegranimen b melden nog liet volgend ' ihet ïïcGbL r-pres Ecn el ue Tita Tot de passagiers der zoo jammerlijk rdngelukte „ Titanic " behoorde een ze kere mevrouw Brenys uit Hclhune ^ tonkèij>tr Usür wsn een Belg van jüar ging terstond bij ontvangst van ue droBvige tijaing op kondschap uit en ver nam bij de maatschappij dal zijn vrouw mede was omgekomen Zijn smart ivas op recht maar mei eeuwigdurend Be heer Brenys zoo vertelt de „ Temps " lacht ca vond troost bij mejuffrouw Engelina Bosguet met wie hij te Henm-Li'tard op een 20 tal K.M afslands van Belhune zich vestigde Uij leelda Ui vergetelheid en gelukkig tot hij dezer dagen vernam dat zijn vrouw aan do schipbreuk ontko men en in Frankrijk teruggekeerd was en hem overal zocht De lieer Brenys was wanhopig bij de gedachte aan de verwijten die zijn vrouw tot hem zou richten en misschien nog meer omdat hij nu z.ijn nieuwe liefde zou moeten verlaten zoodat hij en mcj Bosqnot besloten neb het leven te bene men Ui ] loste vier revolverschoten op haar zoodat zij stierf en schoot zich tweo kogels door het hoofd maar bleel in le - Een nieuwe poging werd bijtijds door gendarmes belet Wegens zijn vervion dingen veivoerde men hem naar het hos pitaal waar hij ter beschikking van do justitie blijft physica — etierf 4 Deo 1693 door dat zijn verpleegster die hem bitter zout zon gevön eéii veriseefiJLa flesch „ p en hem choralhydmat in zeer groote hoeveelheid toediendo Ook de inhoud van flesohjes waar na hot etiket losgelaten heeft moot men wegworpen en niet meer gobrui - Veider were men sublimoat en car bol uit njn kins Hot nut dat deze stoffen in slechts enkele gevallen op leveren weegt niet op bogen de groote govaren voor veflgrftógingea — ' t zij door inslikken ' t zij door opnamt ' het lichaam van de wond uity SOFIA ' 3 Juni Men gelooft dart do ibmoeÜDg der vier nMuister preea-dentea v.on de Balkainstaiten de volgen de week zal plaats hebben In goed m-geliobAe Snngeii wordt geaegd dai do bijeenkomst zal worden gehouden te Salonika Voor hot geval tot geen ovcr eenstemming mocht worden geawnki is een nieuwe bijeenkomst ontworpen te Petorebuig mot cfficJeuaa medewer kirjig en ond«r protootie der Eussjsoiio regeerwg Indien ooit op deze tweede oonforontio geen reeultaat wordit ver ¦ kxeigLO zijn de bondgonootoa owce.éu -' gekomen officieel de naton'onitie van Rusl&nd te vragen om de geschillen op te lossea Oostenrijk on Sorviu '-' De Balkan Do oesichteener van desa „ Maten " te Sofia heeft met den Bulgaars cliieii mmiiator-pnasideiBt ina diens terugkeer van Tsaiïbrod een en^rhoud geJiad waarna deae ieado „ Ik hoop 2at mijn onitonoeting met Pasjitsj tot een zake ze moreele ontspanmaig aal le«!en Om een howjjs te geven van onzen goe den wil hebben wij afgesproken diat do vier nriuister-presidenjfcea uameu zuilen confereerea Hat is imet onmo gelijk dat zij een uitweg vindei /' Op do vrang of Pasjitej door s;ijn veolbè sproJten vcüilaring in de Servische Skoepsjtoa zich eigenlijk niet vastgo praat had on'twoordide Gcsjof „ Ook wij kiLimea niet toegeven " Hoe men dus tot een compromis zni komen ais geen dor becda betrok ken partijen wil wijken iaeenraaèsai Maar de Serrieche mimeter-presidenl WEENEN 3 3aniHöt „ NeMesWio ner Tageblatt " bevat eon interview met den Semschen gezant te Weenea Deae epredit de hoop uit dat de eco nomiuche betnaldtingen tusschen de beide landen weldm aullea geregeld zijn op een wijze die de beide panüjen bevredigt De heer Jovwnowitsj ocJït die overeenstommmg geriiaikikoujk te vonkrïjgen dear Oostenrijk iKvielrl is door den uitstuiteuden en emstigen wemsöh-van Servië een afzetgebied en een - vrijen doorvoer te krijgen voor zha producten naar Salonika De regdsag van de spoorwegkwesEie wekte in Ser - vië zeker wantrouwen dat echter sjoI verdwijnen zoodra men in Belgrado bui overtuigd sijn dat Oostenrijk geen ander doel beeft dan dk > itranspoiiInt'O ' gen voor zijn handelswarein te vesEO - Minii Bulga BERLIJN S Juni Uit Sofia werd heden aan het „ Berl Tagehlatt " ge eeind „ Het Kabmot Gesjof heeft zijn ontslfl{j aangeboden Over de crisis aal een beslissing genomen wonden na de oonkomst \- an don Sobranje-preendetrt Daynef en den minister von fkiancjën Theodorof dao morgen hier wordeJi -" Een weer profetie De alibi Moreus een bekend Fransch sterrekundige die beweert de aardbevin gen van Mesina en San Francisco lang te ïpren te hebben voorspeld verklaart op grond van zijn studiën over de zon met zekerheid een tijdperk van groote droogte te kunnen aankondigen die duren zal van vocht 10)8 | 0 [ logg aar rcc(!s V00 | dca Qan vang van die droogtepcriode zullen wij den overgang bemerken Hel zal allengs minder gaan regenen er zullen derhal ve ook minder overstroomingen voorko men hei niveau van do groote Europoo schó meren zal geleidelijk dalen en er ' en tijdperk ven buitcngcwoncn bloei voor dea Unttbcuw aanbreken VoOr echter hel tijdperk van voortdu rend mooi weder begint zal de Wereld nog geteisterd worden door een reeks aardbevingen - eerst op hel einde van dit jaar dan ïn 1914 en vervolgens in 1917 cn _ l a 19 En het tijdvak van 1015 tot 19iC zal zich kenmerken door krachtige magnctischostormcn Overslroomingen In het Zuiden van Frankrijk heeft hel zttuargconweerd en gestortregend In do buurt van Bayonnc zijn groote uilgestrcKt heden land overstroomd de vlekten van Osses en Uslarltz stam geheel onder wa ter en ' t spoorwegverkeer stoat er stil e schade is enorm DUITSCHLAND Eenwervolstorm In Württemberg heeft een hevige wervelstorm gewoed waardoor hot stadje Plochingea o-a ten deelo ver woest is Het plaatsje ziet er wc alsof hot aan oen bombardement bkxrtge stoan heeft De seiapalea langa don spoorweg z>ja als ijzerdraadjee ver hogen en zware stangen zrja doorge broken nis riet Eon groot aantal rei zigorfl bevond zich op liet perron toen do stoira losbrak Gillend vluchtten zij ra do wachtlokale a vrouwen en kinderen werden op den grond gewor pen Talrijke spoorwagens ook gela den goedoren wagens worden uit do rails golioht en op den grond gosmo len Meer don 100 huizen zijn door don wind van hun dak bemiofd terwijl twee fohrieksschoorsteenpn ingestort zijn die op de bijgebou-->on der fa brieSten terecht kwamen Van volo woningen zijn de gevels of do zijmuren ingewaaid en de groote barak achter het aiekeniuMS werd met zieken en verplegers opgelicht en weggeelingerd Woader boven wonder heeft geen der dio luchtreis ernstig nadeel Linieschip en onderzeeboot Bij de vloolocfsningen bij E^illiead is het linieschip „ Prince of Wales " mei een \ aanvallende onderzeeboot in botsing go j komen Een catastrofe werd gelukkig ver meden Mleen werd het linieschip aan den twen beschadigd terwijl \ au de on derzeeboot de commando toren het plat form en de opstand vernield werden OOSTENRIJK V Do spionnagezaak Redl ' In verbond met do spdonnoge-siMiik van den overste Redl wcarflt uft Wee - nen aan de „ Vo ^ 2ig ' gemold dut daar door do politie geaocht wondit naar mge geechiiedenis dio woaimchijnhjk met d£ze spjctmrge-aaaSt sajmenhangit In een huis aan de Borschkestraese huurde - n hat ibegco vaa Jiamuari een jonge mooie dame waanwliijnlijk een Russische een wonuog die &\ betrok met haar gezellin een Deensche De fcetde dmnee kwamen m het crpextonr steeds gefiluicid zij waxen jong en eJo gant ea men vermoedde dhtzij artÉ ten waren Dee oivojwIb wmob ej go woaalrjk thuis Zij ihieldien geen dienst boden slechts een werkvrefaw ivoor ' t grove werk Bet coiitraot voor da huur stond op naam der Deceisolio Ohe üus hoewel deze ildaarhlijiloalijik de go - zeJacliapsjuifrouw van do Hoss'in was Brieven Ittegon de dames met do Ji ven ka mens bestand niefE dan oan piano efl twee bedden Doch aan den zolder iver den een geheel st^il elöctrisolie xlradèfl aangelegd die tot op den vloer reik ten Sïüt « m auio werdon aelit grooto zwure koffeis aangehraolit idie naar i hot eoheen ijveren beshinddeolen vaa een viMvehsne bevaMea Op do piano epeölde do Rucsin rnersioJ ' s avonds na 10 uur - ware studies ven Chopin en het scheen dat dit pianospel alloatt moest dienon om het werken eeno-r eleol.n'sehe ma chine te bemonto'en Dia piojno cefo-ningen en dat geruisoh van d-5 nmchi • no worden « jlcen vernomen als de ' pversle van den stal op beeóeït was De benvoneis van het huis verklaarden thoTG doit zij den indruk hadflen als of daarboven een elec'üsche copieer niaohino wcrlrte zooals gebruikt wordt om ' landkaarten of teelKningea te re produeecren ¦ In dea nacht van Zwberdyg op Zon dag van do vorige wie ' schoot — zoo oJh bdkend s — oversto Itedl rich " dood Op denEoJfden dag verlieten è & beido i-rouwen do woning en zijn niet meer teruggekomen Vooraf waren m eenauito de oaht zware iSrtea wegge - Deza peheiimnmnige vooiwallon wor den nu « Joor de poMne in verband ge bracht met de Ëipjcinnogezaak van over sto Redl een oncteicoek is ingesteld naar de identn't-*it d^r beide damps t ^ van den offioier T " an den gesioraJen Rtaf die lioor geregeld ' bezocht en d>i miar de portie meldt niet de overste Red knn zijn geweest HONGARIJE org y vrij ivaardigdo Dei De rechtbank te Boedapest heeft den afgevaardigdo Desj door Dultaoz den minieter president wegens lasten aangeklaagd vrijgesprolten Een rshendc Een beada van Qirgevecr twaalf gemas kerde bandieten brengt aan de ïlon gnarsch-Itoemeonsche grens schrik en ontzetting onder do bevolking teweeg Zij bezoekt verschillende boerenhoeven en vermoordt en berooft ieder die m haar handen valt De schurken overvielen hel kasteel tan den graal Knrolvï en suhoten in het bosch vier gen do rmc die hen wil den gevangennemen dood Daarop werd aan 220 gendarmes bevolen de bandieten te overmeesteren Er ontstond een ver woed gevecht tussthen de roevers eu hun vervolgen Het gelukte den eersten een bosch op de grens te bereiken en zich daar te v erbergen Er is nog een compag nie soldaten naar do grens geionden zoodal er nu weinig kans bestaat dat de roevers zullen ontkomen AFRIKA Zware brand to Casablanoa ' Op de kade to Casablanca heeft een ernstige brand gewoed dio voor meer Feuilleton De Tooneeispeeister Bomnn i i PEEFALL 4 „ En met om alle eerlijke en on eerlïjie mannen behoeft go a over mij ongerust te maken — omdat — gij zijt en blijft mijn alles mijn goed braaf moedertje ea daarmee basta I Nu naar bed en al dezo dwaasbeden door dea slaap vergeten " Nadat zij eerst nog voorzichtig do sluituig dor huisdeur en der gezamen lijke kasten had onderzoekt begaf zij wek met haai moeder Baar do gemeen sobappeüjke slaapkamer Zij \\ m we der even vroolijk en ongedwongen als tllijdin dit vertrouwelijk uurtje wnar ra zij ' iich na do inspanning en de vermoeienissen van den dag tot haar moedor voelde aangetrokken en deze in do stilk huiselijkheid der gezellige me do hermnermgen n m een aok^f verleden opgevulde kamer E eh ve neucde in het TO l [ e en 0 uvcwl«!He be - zit van haai - kmd nadat zij het Ö'en gehcolen dag aan haar beroep en den avond aim het publiek had moeten afstaan Het schittorond succes werkte we dei - op haai - en vertelde alle bijzonder heden het stormachtig terugroepen de toouoaleii waarin zij bijzonder goluit klg was geweest en de complimenten harer collega's terwijl haar moeder met teedero zorgvuldigheid het glan zend awarto baar glad streelt c n zich in do schoonheid van haai - kind ver meide Een egoïstisch gevoel van afgunst maakte zich van haar meester bij de gedankte dat eea onder vreemd we zen eens haai - kind uoo bezitten eea bittere & mart dat do tijd zou kunnen komen dat zij dat haar niet meer kon streelen dat dit uur een — man zou tcobehooren Eindelijk toen alles in diepe duis ternis was gehuld luisterde zij angst vallig naar olko adomliaimg Èlsa had anders oen gezonden slaap lieden kon ay echter niet tot rust komen diepe zuchten die zij tevergeefs achter eén kunstmatig » aderohaling trachtte te ontsnapten nun hnar lip - pin - Scheelt er iets aan Elsa " „ Wel neen moedertje ik heb al leen maar geen slaap " En waarom wild © zij don eigenlijk met dat Elea ' haar kmd huwde ' Om dat zij dan haar zelfstandigo plaats verliezen en een schoonzoon ten loste komen moest Dat ware een Saaie moederliefde I Omdat zij haar alleen moot toebehooren omdat zij haar hei de naet deelen kan — zoo is immers elke moeder I Omdat er geen nan to dia Else waardig is die haar beur be roep waaioan zij met geheel haar hart hangt meer dan zij zelve vermoedt vergoeden kon — daarom Juffrouw Potoky kwam na een lan gen strijd met haar egoiemo mot koortsachtig gloeiend voorhoofd tot deze slotsom Elsa's geregelde ademhaling ver ried dat do natuur gezegevierd had Haar moeder sloop ancht naar haflr bed een lichtstraal viel door het ven ster op het gelaat der slapende Doch geen verkwikkende slaap de glimiacih had iota pijnlijks als stormdo hot daarbinnen Op hei reino voorhoofd vöiBohenen do rimpels van inwendi fion toorn de lippen speelden met I ar '~~ do Tuisten balden zich het was alsof de wilde hartstochten waarmee zij oen wreed spel speelde zïoh op dit hchaani wreekten Juffrouw Pctokj drukte zooht « a kus op het klamme voorhoofd en knielde neder ijor het bed tot een vung gebed - In denselfden nacht bevond zich een groot ea zeer uitgelaten gezelschap vaa heerca in een tegenover den schouwburg gelogen elegant restau rant Do in de residentie aanwezige ree.erve-ofSoieren van het derde re giment huzaren hadden ter gelegen heid van de oproeping voor de terfst manceuvres een rijk souper besteld De eerste familiön en allo standen • waren vertegenwjoordjgd > idaUijko landheereo ambtenaren rijke koop manszonen zelfs een prlvoat-docent en een student trof men hier aan Dit uiteenlcopendl vorsohii ia rang en stand bew'aarde het gezelschap vnn tovoren voor elke miUtaire eenzijdig lieid ja hoezeer men zioh ook de moeite gaf do uniform welke de mees ton droegen zoovee mogelijk recht lo doen wedenaren zioh een roih'tdir voorkomen te geven als ware man let geheole jaar door m den zadel of io den stol geweest gelukto dit slechts ten halve de gewoonten van bot dagelijksob leven traden to veel op den voorgrond De eon lachte veel te luid ea h'eld zich daonbrj don ronden buik vaat oie oogengchijnlijk van een vermooienden rit niet het minste besef had een onder zette dikwijls onwülelwur g zijn gelaat rn een ernstigen ambtelrjken plooi en greep zoo nu en dan naar de pen achter zijn oor een derde ver viel onwillekeurig m een zarvendenka thedefftoon fronste nadenkend 1 bot voorhoofd en haalde zijn vingers docr het onnuhkure haar oen vierde speel de telkons in het oogloopend met eea kolossfllea diamant allemaal dingen die bij een eoht huaaren-olncier ntet voorkomen De champagne dio den monsch go Vïöonbjk m eea andean stomnnng brengt dood nog hot overige Men viel telkens weder uit do rol Daarbij Irwam nog dat er vereoheideai officieren taa beroep van hetzelfde regiment tegen woordig waren die zich door bun hou ding voordeolig onderschaiddau Het was grappig om to zien hoe eens do een dan de ander zich den ïn het gesprek opriohtto de o solulb'j opea^slogea unifonnjaa der toeknoopte on eea militaire hou ding trachUo aan te nemen Don treurigston indruk uit militair oogpunt maakte echter ontegenzeg gelijk een kort en ineengedrongen heer mot een onverschillige houding die door zijn bm-gerkleèdirig welke van weinig smaak getuigde on bij de c ode ver ten achter was bijzonder ao aan dacht trok Het sterk gebruind gelaat mot zrjn paar heldere eerlijke oogen was cm lijst door eea lichtblonden vollen b'oord waarvan het model allesbehalve chique was te noemen en hem een boersch voorkomen gaf Zijn geheelo uiterbjk ademde gezonde mannelijk heid on zekere aangeboren rechtscha penheid daarbij kwam een eenigszin » onbeholpen verlegen uiterlijk wat in dezen Vnng van mannen v*n de we reld bijna den schijn van gebrek aan opvoeding moest hebben 
ian 500,000 O fr schade aangerichtbeeft ijxj Po brand oateKJfïü ' s morgens onder Je goederen de voor de douane-kan oren opgeslagen waren en waaronder Vjiêb < en vi'ij aanzienlijke sóorraad ontplof baar materiaal bevond JieiBt na 7 uur Van men do vlamineu geheel meester ZUIO-AFRIKA G e n o r a a l D e W e t Generaal Do Wet heeft naar uit Kaapstad gemeld wordt een beroerte gehad De dokters hopen cohter op een tpocdig herstel Telegrammen 1 BOEDAPEST 3 Juni liet ministerie ccll bcslolen zijn ontslag in te dienen BOEDAPEST 3 Juni De vrijspraak van Dcsy is de reden voor liet altreden van iel ministerie Hel Openbaar Ministerie heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank KOPENHAGEN 3 Juni Bc koning is he denavoud met liet pau Is erst hip „ Oskar H " vertrokken Hem werd uitgetelde ge daan door den koning do prinsen en mi litaire en civiele autoriteiten ^ BELGRADO 3 Juni Er is typhus uil gebroken ïn het 2de roservc-hospitaal Van 17 aangetasten iijn er 1 overleden È BERLIJN 3 Juni De uitstag Van"dó'vc kicïingen voor het Pruisische Huis van AI gevaardigden was hedenavond te 11 Sc volgende Er zijn 439 afgevaardigden ddiniticl gekozen In twee kiesdistricten moeten ïoor i zetels herstemmingen plaats den Van de gekozenen belmoren tot de con servatieven 147 lot de vrij-conscrvalicvcn 53 de nalionaallibcralen 13 de volks partij 37 hel centrum 105 voorts 12 Polen 2 Denen 10 sociaal-democraten en 2 conservatieve wilden Bij 42 mandaten had een verschuiving plaats in de fractie waartoe de gekoze nen behoorden Do conservatieven verhe ien o zetels de vrrj-conservalimn 1 do conservatieve wilden winnen er 1 de Polen verliezen 2 zetels de nalionaallibe ' ralcn winnen er 8 de vooruitstrevende Volkspartij 1 en de sociaal-democraten 4 Stadsnieuws UTRECHT 4 Juni 1813 \ Verkiezing Prov Statea " Voor do Prov Staten zijn gisteren in het district Breukelcn bij enkele candidaa stelling gekozen de altreden de leden de heeren Ji ' L S F baron van Tuyil van Serooskerkon lib F A E A baron van Ittersum a'-r - mr J IT baron van Boetzolaer o-b en J Timmerman a.-r ^ In hot district IJsselstein rijn bij enkele lamdidaats telling gekozen jbx W E Bosch van Oud-Amehsweerd r.-k alhier F H van Kempen a,r to Montfoort on J P Kleinschmit r.-fc to Schalkwijk * To Amersfoort zijn gesteld door de coalitie de drie attredenden mr W J vaai Beeck Calkocn n.-r J \ y JorJsscn r k ca mr C J W Loten van Doelen Grothe ehr.-hiBt ' Een groep vrijzinnigen heeft een Jjjst ingeleverd voor D Gerritsen J Bolk en A M Tromp van Holst Van de zijde der S D A.P zijn gesteld B J J Weijknnip J Hof land en dr J van Leeuwen Nationaal Kegelconcours van „ K S K " Hel groot nationaal kegelconcours van K K K dat in Üuilenlust ge houden wordt Iretil veel belangstel ling en avond aan wond wordt het drukker begrijpelijk want kege laars zijn gezellige lui ïlie bij hot beoefenen van hun sport de genoeg Jijkhoitt doen hoogtij vieren Er is dan ook steeds stemming Gisterenavond waren velen geko men om te genieten van het con cert dal het orchesl van het regi ment genietroepen gaf in den tuin terwijl later op den avond een strijk je van de vckt-ailillerie in de zaal de stemming erin hield met vroo hjke muziek De banen waren geen cogcnblik onbezet er werd druk gekegeld Voor lieden en morgen zijn vele clubs ingeschreven en zal or veel gofcest worden vooral als er goed gegooid wordt zooals gisteren een kegclclub uit Barneveld Die kegel broeders hadden veel plcizicr we ten wat pret-maken is Stand Dinsdagnacht 1 uur Korpswedstnjd 50 worpen Hoogste 278 laagste 154 Idem 2 vijftallen 100 woipen Hoogste 503 laagste 337 Damosbaan 5 worpen Hoogste 32 laagste 7 Perseneete haan 5 worpen Hoogste 39 laagste 30 Idem serie 15 worpen ' Hoogste 98 laagste 86 Vrije baan 5 worpen Hoogste H laagste 33 Dagprijs behaald 3 Jitni B \ A Janssen Utrecht INooit Gedacht - 41 Korpswedstrijd Negenpi'ijs 13 - aehlenprrjs 7 ze Wnprijs 4 tcc/ferprijs 4 * Park TÏToli Woensdag - 1 Juni AvonJeoneeil 8 ir door het Uti ' Sted Orokest on -' dei - leiding ian den heer W van der Blij Eerste ofdeebug 1 Untér des ïffie dewsilagge niarsch Js ~ Nowowiüeky ' 2 Ouverture vau de opera 11 Barbiere de¦'Sïviglia G ïtossini 3 1'ohjisehe National Timze X Sohorwenka ' 1 ïerie Moreeuu de S.alou lïich Eitenberg 5 Ballet Divertissement II Bhittcrninnn a „ Valse grazioso Allegro moderato b Par de Deus Au dante sostemito Met fluit-eoló door den heer C Kwant e Gavotte Alle gretto grazioso d MitJtarelïo Alle gro vivace Twecdb afdeding Aanvang 9,15 u 0 Ouverture van de opera Die Lustige Weibcr von Windsor O Nicolai 7 La Serenata G Brag » met oboe solo dooi den lieer Joh Vink 8 Fnn taisie over motieven van de opera Lakmé van L Delibes Gottfr Mann 9 Per Aspera ad Astro ntarseïi E Urbaclu — o — " Straatnamen B en W brengen ter algcnieenc kennis dat aan de twee straten loo pciidc vau de Koekoeksvaart naar de Kwartelstraal de volgende men zijn gegeven lo aan de straat liggende in het verlengde van de Kievitstraat even eens die van Kievilstraut en 2o aan de straat liggende in het verlengde van de Grictslraat even eens die van Grielstrual Zwemmen Adhacsie-adrea TJtr Zwam - club I Poor voorzitter en secretaris van den Hed Zwembond is een adres aaa don Baad dezer gemeente gezonden v/airriu ' t volgende geaegd wordt lOr dat zij kennis dragen van een adres aan Uwen Baad geriobt o*oor do Utreohteoho Zwem Club jn wol ] adres de medewerking van Uwen ltaad wordt gevraagd voor de verwe -' nenlijking der plannen der Commissie tot stichting eéaer open zweminricli-tiug annex sportterrein te Uwent 2o dat zij overtuigd van het nut on do noodzakelijkheid van baden en « wemmen zoowel uit hybiëniseh oog punt als m het belang van eigen vei bgheid en die van anderen van mee ning zijn dat de lust tot baden en zwemmen ten zeerste stut worden ge baat door het in elke gemeente waar mogelijk aanwezig zijn van naar de eiedhen van den tijd ingerichte bad en zweniinriclitüigen waar naast de gelegsnheod tot baden tovens de ge legenheid zal zijn op afdoende wij zo do zwemkunst to leeren 3o dat zij ten zeerate toejuïebon het initiatief door bovengenoemde missie genomen ea de verwezenlijking der pionnen dier commissie van groot nut voor Tjwo Gemeente zouden aeh - lïedonen waarom adreesanten zidb met volkomen instemming aansluiten bij bet adres der TJtrecotseh Zwem olub en vertrouwen dat het Uwen Baad mogelijk zal zijn gezien de toe nemende belangstelling in do lieha meüjko opvoeding van het Nederland sc3iq volk merkbaar op schier o!k ge bied \ an lichaameoefenjng zijn mode werking te verleenen m dien zin dat binnen korten tijd Uwe Gemeente m bet bezit komt eener bod - en / wem indohtiDg voldoende aan alle billijke eischen en waar zoowel mannen als vrouwen de gelegenheid tot baden en zwemmen zal worden gegeven nyy tr waar vooral do jeugd zioli zal kunnen oefenen in de nuttige en voor eiken norm-alen mensoh noodaakelijko kunst van zwemmen.-i - Overdekte « Atu Door hot bestuur der Vereeniging tot bevordering der Zwemsport be staande uit do heeren L Verbeek v d Sandc voorzitter A Enthov-^i Eceretarïs mr B r ' s Jacob penning meester H J Besier H A Budéli P Kleijnhens en jhr mr K J Seho rer is eon circulaire verspreid waar in het volgende onder do aandacht der lezers wordt sobt-jicht „ In Mei 1911 heeft het bestuur jo gingen in hot werk * gesteld om een aandeelen-lcapitoal van f 120,000 bij een te brengen dooh het is gebleken dat dit bedrag van partioulieren niet voor dit doel wa s te verkrijgen Het heeft zjeih toen gewond tot het gemeen tebestuur van Utrecht Na lansd-jrige onderhandelingen heeft het college van Burg en Weth thans medege deeld dat bet bereid te bij den ge meenteraad van Utrecht een voorstel ' flngig te maken on te ondonstcu nen om den volgenden finajioiéelen steun te verleenen aan de op berich ten Naamboze Vennootschap lietwelk ~ groote trekken hierop neerkomt Indien do Vennootschap beschikt over oen gestort kapitaal van minstens f50,000 zal de gemeente Utrecht on der hypothecair verband op terrein en gebouw een s ^ Yaa ^ hoogste f150 000 ter leen verstrekken tsgen oen voste rente'van 1 % per jaar he Dcveris gedurende 10 jaar een taste jaoriijksohe subsidie een en ander on der nader door den gemeenteraad vast te stollen voorwaarden Het bestuur dor vereenügïng is over tuigd dat op deze wijzö met dezen steun de oprichting dezer hoogst nood zakelijke inrichtmK verzekerd is Een bodrflg vau ruim 150,000 is " Juin * bij ten te broJtüon '' L'c circulaire bevat vervolgens een ¦ > 1 wekKng deel te nemen in liet oan < LvV-!iii,i]utiiui toeUehting'is bi | J circulaïrd _ d een uittieksel van een door do vci'eeniging in Mei 1011 verzonden eieculairo osidat ecu oordeel geveld ] an worden over de te behalen fman eieele resultaten — o — Ambtenaren ' S S Hij de S.S zal hel waarschijnlijk lot ïam-nisitielting komen vïii > le nuc-Le ïcailcguric bondcii van aiiibicnarcn Ire oprichlingsvcrgadering / a 15 Juli alaaia hebben De boinl van Goedcrentderkcn die van Sla lions assistenten zoowel nis do vercenigiiig van Opzichters bij den diensi van Weg en Werken hebben reeds bestelen zich bij de Algcmccne Ambte naarsverecnigiiig aan Ie sluiicn terwijl andere categorische ambli'iiaarsbomljcs zutlcn volgen De algcnieenc Verecniginf zat zich lm doel stellen du ' behartiging der belangen van 5 S amtcnaren met uitsluiting van politiek en fiod'dienM Op het drietal Op hel drietal bij do ried IIci v gen Ie IJollentam vacalurc Os F J P Mo quette komen voor ds C 3 Lcennians alhier en Dr i D Lind van Wijngaar den Ie Putton — ö -_ Academische belichten Geslaagd eerste natuurkundig examen A Poppers en J II Koetsier doei theol H r D van Hroekhuyien en 0 Kettenaar Acte-examen Ij O fiij het alllier geliouden examen voor de acte L 0 werden seCxatnincerd 4 vrouwelijke candidaten Geslaagd de da mes A Kruyswijk te Amcrsfoorl H van der Zouwcn 3 Zwijnenberg te Bo degraven AiTgewczen tèn candidaat De examens ïijn afgeloopen Vooi da acte als onderwijzer werden geëxamineerd 137 candidaten waarvan 88 slaagden voor die als onderwijzeres 130 waarvan 90 de acte vor-rómn Kieuworoord Openbare muziekuitvoering op Hond t dag u Juni ' s avonds 7 uur door het ïïlr Sled Orcliest onder leïüng - a » den.hecr W van der Blij j En llalaillc Rangcc Maisdi L Schroder Ouverture Ein Morgen Mit'ag mVd ' Abend in Wien F v Sapnt Apotheose Wals L t-anne i Calincrio Morceau de Salon B Eilenberg 5 Ouverture van de Opera Das G'i'ile ne Krcuz I Brull C Gnomenreigen Gavotte E Aacfolt Fantaisie over matievcn van d Opera Don Carlos G Veroi Sabre et Lance MaiErb 1 Starke Leger des Heils Hedenavond van 3 tot half 10 uur ui door het Leger des heils een openlucht samenicomst worden gehouden op hit terrein van den hr Goellsch in de Dom steeg Brigadier Feenstra zal deio saninrï homst leiden terwijl hel muziekkorps en zangkoor ook zullen assisteren Bij eventueel ongunstïc weer is ' do so menkomst in de zaal Weist.aaf 87 Ter horlimerïnfr aan'de onaf banbelijkheldafaesten De Slicliïscho fabriek " an zilvciweriin van don heer Cornelia L * Begiet brengt een artislieJ uitgovucnl mclafl le in den handel lei herinnering aan de anafltankclijkhcidsfccElcn De voorzijde vcilonnl di ' builc van Willem 1 met liet randachnft „ Ter herinnering aan N'corlarifls on^t hankelijkheid 1813 1913 " terwijl ain de acblcr7.iidc ïs aangebracht de voor stelling Willem I zijn eerste rede hou dende tot het volk in Den Haag dp het hordes van het paleis aan den Kncutcr ilijk 60-jarIge Exploitatie W O S.M Gisteravond had in de bovenzaal van de 1'oorl van Kleef alhier een vergade ring plaats van het K C S.-pcrsoneel ten cindé plannen te bespreken - voorgesteld door een voorloopjg comilê lol ïiuldiging van de Kcderlandsciic Centraal Spoor wegmaatschappij ter gelegenheid van de 50-jarige exploitatie der lijnen De heer I 1 I L de Groot kommies presideerde de zeer druk bezochte vergadering Eenigcn der aanwezigen protesteerden Onmiddellijk na de opening tegen do voorgenomen huldiging van de zijde van hel personeel De Vo meen ing dat deze huldiging absoluut niet onge motiveerd was daar de maatschappij ook Op haar beun jiet personeel bij jubilea huldigt door gratificaties enz Besloten wordt na ocnig rumoer tot hootdelijke stemming over t & gaan en mei S7 vóór en 25 legen wordt besloten do Maatschappij te huldigen Ook zïjn nog een 80-tal schriftelijke adhacsïcue tingingen ingekomen DeVoorzitter deelt mede dat het wen schelijk ïou zijn de Maatschappij een huldeblijk aan te bieden dol voor het geheeic personeel steeds te zien is waar om men had gedacht een tegel plaquet te of bronzen - gcdenkulaat te geven voor de gang bij de vestibule in het admini stratiegebouw der Maatschappij op den ' Calharijnosinge alhier De vergadering Eteradc hierin toe en dit pion zal nader " Vordeii uitgewerkt De voorloopïge commissie werd tot de finitieve commissie jrokozen terwiil do - ze zich zat aanvullen met cui aanmt ouderen p\i jongeren vau het personeel De Chefs van Dienst zullen uilgenoo digd worden ïittiiig iu het cotnilé te no lle User Ue Groot deelde ten slotte nog mede dut de Maatschappij hel op pr:,s / il sldli'ii als hel pi'WHirel bn die g.'lj geiihoid haar huldiyt doen i-w-.r \ o,jr ' e dal het [ mldeblijK inderdaad het grootste Uedecltc van het per dal hel de financieelc drai^uacht vau bet jicrsoncel nïei te boven gajl Hierna weid de Instemming betuigd Njar wij vernemen hobbbn tot bo den tweo honderd ' predikanten der Hervormde kerk van de meest vensehil lende lichtingen hun " instemming be tuigd met het manifest onder hiding van dr J 11 Slotomaker de Bruineeu dr ^- " sasi der ïliei G„3ï den.l*Jen Me ialhicr vastgesteld — o— Muzieli-Uitvoering. De dames Eliio en Derta Gouer Bullen met hujir zang - en luanoleer lingen op Zaterdag 7 Juni ' s avonds 7 een uitvoering geven in het Geb K iW " Verblezingsrede Dr C Lely Gisterenavond was door heit IVrijïin TOg Verkieaingscomité ntëuer ecu tweede openbare vergadenang belegd in het Gebouw voor K tn W „ waarin diitmnnl optrad Dr C Lely candiduat voor do Tweede Kamer in Utrecht II Kaöi Etdeon en podiuto waren go heel ja over bezet zelfs voor de opge eehovee ramen » aten talrijke toesction De ^- erg^doring werd ditmaal geleid door mr v Engen die allen hot wel kom toer %> namens de besturen van de divensa vrijzinnaga kieeveieecoigsai gen Het is vwukwig een bclangiijke.dag omdiat do verkiezingsstrijd heden is lu geset mot do & iadwiaaitawUjiig en ook noonié epr het een belangrijke dag omdat yojidaag do dwsiugwetten-Tal no zijn aangenomen dso vooreerst nog wel zullen blijven een pun * van be Gproking op hot x'orfaozöugeplatiorm Ten fllobto richt spr zich tot dr Le Jy dien hij dankt voor de vcnvullmg die eer siBeekbeurt wnaaivoor ibij zijn dm ron kostbaren tijd Steelt wiüón bo eolakbaar utollen Hierna geeft bta aan dr LoJy Jict Sprekeir broohit flllereerst hulde nan do heereai Boigeeiuo Tydoman en Druoker die dóór het samenstellen ¦ von een kort concoutmtoiprogT(i.mma berokitt hebbon volledige sainenwer Jang tueechen drie partijen der Iciiker aijde een Earneawerkiïig dóe meer dan ooit noodig is nu het behoud von hot « olitaeiio Kabinet ons mot groote gevauen betkroigt Die eamieniwotimg is zonder twijfel in hooge mate bevor derd door den druk dien wij gemeea oehappeJiJk ondervonden hebben van de tegenwoordigee Hegeerang weJkc gegrond is op do kunsfcmatuge onder Bcheiihiig tuseohen Geloof en OngeJoof Toen ui 1908 het mimsfceiw Heeme keeik optrad meende men dat dit ge maild zoudo zijn doch na de venkie zing van 1909 werd dit andem en kwam üieb meer on meer onder den in vloed van dr Kuypor Dö alhottkehjJcheidi van h&t Kabinet yan dr Kuyper is weilicto hot meest aan den dog gekomen bij hert geschil roet den minister van Koloniën hot eg '„ afeeliiiwehjk ' rraisveretojnd dat met do erkenning von do macht van den Eoider E 11 zoo zou men wellicht meenen dat feitelijk dr Kuyper ons koud iro geert Immers ' t Kaföiet volgt hem do Tweede Kamer soat dn gewjoatige besh^ingen met het Katóiet mede en evenaoo de Eerste Kamer Toch is dat volstrekt niet juist want dr Kuy per moet op zijn bourt reikenróg hou den met de wenechen jti eiiedien der Koornach-EJaiabolJeke politieke partij Spnaker zou hat eeiltter m hooge ma te botoeuron indieü de strijd tegen do coalitie welke alleen omdat de partij ¦ Man dr Kuyper een v»rbon <[ gedoten heeft mei de Eoomsoh-Kathoheke pir tij en daaifcij hoewel meermalen wi^t van harte gesteund wo«ü door een ge deeite der Olrristefijk-Historieohe par tjj voor ons geranrijjk ie mocht cat aandeo ui een strijd tegea één dier par tijen en diat als gevolg daarvan een ge looffitnjd tegen Iïome zoude worden oangewoltkerd Spraer wijst er vervolgens op hoe de goioofenehtiiiig als pantijen gebleken ia ondeugdelijk te zijn en dom ook in < fe tot stond gebrachte wetten niet te er kennen 1B Groot gevaar dreigl ons echter Bij bdhoud van het Kabinet on zulks in de eerste plaats op hert gebied van het onderwijs Do gwaidwettige bepaling dM er overal vjun overheidswege voldoend openhnar om&KTWïje wordtt ejege,\en mot eerbiediging van iedere gedtedien stdge^begrippen wi3 do Eegeermg ver mogen door een Eepalim ^ dat voor zoover zich een beJioefte aan ander al gemeen lager onderwijs openbaart dan waawin door de jngeset&iien wordt voorden dit onderwijs van ovetfliieiids wego wqtSjè gegeven De ïj^aendeïe eeJiooi regel en de openbare aanvullingasdusdehcofdgie daehte van hettliaits aanlbojng^gc vooi utet fTeeni t men nu laerbij in nanmer iking dat teveniB wordt ¦ voorgesteld dat do ikostcn van liet bijaonóVr onder wijs op gelijken voert ais dut van Over heidswege uit de openbare kassen zul werd on ü«>«sttad ] dan ligt - hot voor de haiKl dat opn'ehUiig van ' uiii van Jiiei j « séholeci gegrond op tóenic gelooEs vei*5chil!on hieiwan bel gciolj * zijn Bn hicniKde nog niet tevietleh liaJ ook het openbaar onderwijs gesplitst kun nen wonden naar de ^ cdSieuiaiiye mee nöigen der ouders Wat zal er dan ten slotte overblijven von de loekceiist-ïge neutrale volfcesdibol '.' Geld voor de bijwsfcieio solKibin s dua Jioiis niet meer a.llecii dc-cuKili der Heehïeehe partij mc.ar tevens ver meeetoymg C u vornietiging van het vcor een ieder tceganielijke oeutraie openbare oadorwijs Het volk - lienr thans een tot hiertoe en niet \< rder - te laten lioornn appJais Ecn tweede gevaar diéigï ons ten aanzien van de lariefn-ct Wel is déze tharjG wat op den nchtergrond gesteld omdat ook onder regcerïngsgeainden dnartegon oppositie is ontstaan dool men ^ eïe zich niet dat die wet van de baan zal zijn als dit K-.ibinet aan het bewind blijft — Er is geld ja veel geld noodïg voor uitvoering der sociale werttoa en de ltegeering heeft reeds thans uitdrukkelijfe m«iegedecld dit door de Tnriefwet bijeen te willen bren gen De minister deelde nog heden middag in de Eerste Kamer mee dat blijft dit kabinet aan het be wind hel zoo sjioedig mogelijk de Taiïcfwct in ije hand cl ing zal bren gen Daverend applaus Spr - merkt op dat dit voor een ge deelte van zijn gehoor een aange name tijding schijnt te zijn Deze liccren denken zeker niet aan den druk dien de Tariefwet zal leggen op den Jtleinen man anders zouden zij niet zoo gul appjaudisseerert En daarom wil hij hen even ecn'onver- daclile getuige aanbrengen Spr ci teert namelijk de woorden die de Groole Leider van het Kabinet 1901 de Koningin in den mond legde bij de Troonrede Daarin wordt ooit gespioken over een herziening van bet Tariefwet en gezegd dat mocht de kleine man door de Tarieiwel ge drukt worden zulks zou gecom penseerd worden door hem een la gere bijdrage te laten betalen in de verplichte verzekering Die druk is dus ook van rechlsehe zijde erkend De bezwaren legen het tarief wor den Hierop door spr nader nog ont wikkeld Geërgerd heeft hel spr met allo respect voor deh groolen leider dal dr Kuyper in zijn onlangs te Am sterdam gehouden rede deze zuiver economische kwestie g-olrachl heeft als een onderdeel van Heilige orde te verdedigen Spr noemt dit een profaan optreden Boven alles acht spr iiet echter een roekeloozc en onverantwoorde lijke daad om tot verandering van onze handelspolitiek over te gaan nu in ons land zoowel op het gebied van handel als op dat va nlandbouw en nijverheid een buitengewone welvaart heerscht Wie die kern-gezond is zal hoogst gcvaaiJtjIie - medicijnen gebruiken in de hoop nog gezonder lc kunnen worden Gelach Om al deze redenen is voor alles noodig vereeniging om alle krach ten op de macht der coalitie te bre ken Applaus En wat dan op te bouwen Meer malen is de vraag ter sprake geko men of de concentratie al dan niet de rcgecringsveranlwoordehjkheid op zich zal nemen Spr meen't dat ' t voorbarig zoude znn daarover thans te spreken Gelach Niet al leen omdat dit zal afhangen van het inzicht der Kroon maar vooral om dat dit zal afhangen van de grootte eener meerderheid dei linkerzijde mocht die worden verkregen en van de wijze waarop die zal zijn samen gesteld Doch welk Kabinet er ook moge komen het za rekening moeten houden met de uitspraak der stem bus mits die uitspraak slechts dui delijk zij Applaus Zonder ons dus Uians te vermoeien over de vraag of de concentratie de regeringsver antwoordelijkheid moet opnemen iij een cvcntueele stembus-over winning kunnen wij ons thans be palen met te 2orgen dat de uiU spraak der stembus ' duidelijk zij en niet voor tweeërlei opvatting vat baar Welnu ais eerste uitspraak zal dan op den vooi grond moeten staan J dal liet Staatsbeleid op hel gebied van den godsdienst een vol lïomtm neutraal standpunt moet in nemen en een ieders geloof moet eer bicdigen yoowel hier ah in IndiC Vooilö dat in plaats van vernieti ging der volksschoo gewerkt zal moeten worden « m hel volksonder wijs op hoogei peil te brengen door herziening van het schoolwezen en verbetering der opleiding en positie dei onderwijzers En verder zal het tarief moeten plaats maken voor directe heffin gen Tot zoover is een duidelijke stem busuïting noodig om Ie houden het kwaad dat van het voortbestaan de 2er regeering te vreezen is Doch daarnaast spreke die slembus zich even duidelijk uit in hetgeen voor de allernaaste toekomst van regeering en volksvertegenwoordiging ver langd wordt En dit is — wanneer men de onderwerpen die geheel op de neutrale xtoc zijn geteg&n ter zijde laat — Staats pen sioneering en Algemeen Kiesrecht Spreker betoogt ven'clgcns de wenschelijklieid van staatspensio neering zonder premiebetaling en wijst er op hoe door de Invaliditeits wet Talma slechts een klein ge deAlf dercrenen ^ die oud en arm zijn worden geholpen * Aid 1 Januari a.s zul van Staats * wegu volgens die Invaliditeits wet ii u liilkci ling gegeven worden ge -' durende drie jaren Jfan ' f 104 aan allen di< 7u jaar zij » en drie aar arbeider zijn geweest ' n et,n be paalde periode van tien jaren Dit sehijnl wellicht heel müd maar wecL uien wel dal van de on geveer 128,000 dn vermoedelijk bchoi ftig zijn en den ouderdom van 70 jaar hebben bcieikl langs " dien weg slechts ongeveei 22.-100 wor den geholpen Of m a w 1/0 van hen die hulp noodig hebben Krijgen een tntkee rhig en ü/Ü met Zulk een onbillijkheid ja onrecht vaardigheid mag niet bestaan blij ven en daarom zoo spoedig moge - lijk sl.ialsjwiisionccnng " voor alle behoeftige ouden Spreker behandelde Vervolgens hel algemeen kiesrecht en stelt op den voorgrond dat dit tot stand moet komen zonder verzwakking ' van den volksinvloed dooi uitbrei ding van de rechten dei Eerste Ka mer Spr is evenzeer voorstander van vrouwenkiesrecht en wijst er o a op dat reeds thans in de Uadenwct aan de vrouwen kiesrecht verleend wordt zonder dat hiertegen cenig bezwaar is geopperd Gelach Spr slelt echten jn het licht dat liet wenschehjk is dat het viouwen - kiesrecht even algemeen zjj als het mannen kiesrecht omdat een be perkt vrouwenkiesrecht zon kunnen leiden Lot beperking van den volks invloed van het algemeen iiianncn Jiïcsrecht Ten slolte wijst spr er op dat Avij niet alleen legen de coalitie doch ook legen de sociaaldemocra ten moeten strijden Behalve hun hoofdbeginselen an ii-kapitalismc cu anti-inililaiisiiic die zij op den voorgrond stelten kan hel in de politiek door hen te vaak gehuldigde alles of niets oor zaak zijn dal een vrijzinnig kabi net moet afreden of weinig tol stand kan brengen en door een lcerl-ehjk Kabinet wordt vervangen Wii men dus een Kamermeerder heid in slaat om als regeerïngsparlïj uiting lc geven aan een cventuecie uitspraak der slembus in onzcu geest dan zal men moeten zorgen dal het aanlal sociaal-democraten niet grooler wordt dan het thans is Spr eindigt ten slotte met de hoop uit te spreken dat door krachtig optreden van alle partijen der lin kerzijde een einde zal worden ge maakt aan de tegenwoordige meer derheid in het belang van de geloofs vrijheid de handelsvrijheid en tot behoud van de volksschoo en dat daarna zal worden ingevoeld staats pciisioneenng voor alle ouden die behoeftig zijn on tevens aïgemeen kiesrecht voor mannen-en daarna voor vrouwen De rede werd herhaaldelijk door ap plaus onderbroken Dobat Voor hot debat gaven zich op dr J v Leeuwen S.D.A.P ¦*¦'<<¦ Berg S.D.P ds H Koffijberg A.E en Koelofsen Dr v Leeuwen begon niet uit een te zetten dat uit deze rede al weer opnieuw is gebleken d.it elericalcn en hberalcn behalve in zake do sohool kwestic de antithese en den vrijhan del lot m heel veel punten samen oenszijn en zoo os er geen verschil tus Bchen coalitie en concLtitratio in so ciale opvatting liigeuaardig is dat do liberalen dat nog altoos niet inzien Met do oeconoinisehe en maatsehappc hjlio gohjkhoid van heil individu hou den noch de eleriealcn noch de hbe ralcn relioning De sociaal-democraten doen dat wel mede blijkens bun ciscb om elkeen voldoend niet a-Heen dus lager onderwijs te geven De heer Lely herinnerde aan vroe gere liberale ministeries die ook had den gestreefd naar algomeen kiesrecht Dat liefcbeu zij mat bereikt omdat zij niet achter zich hadden d <- groote mas sa's der arbeidere En ook nu heeft men geen waarborg dat de liberalen bet algemeen kiosraohi zullen geven Alleen door te stemmen op de eoei.dis ten kunt ge het algemeen kiesrecht verkrijgen Dat zult ge wel met doen zegt spr tot de aanwezjgen maar dan zult ge ook niet verkrijgen het algemeen kiesrecht Ten slotte ver dedigde spr het tegenstemmen der socialisten tegen de leerplichtwet daar deze nog grooter druk op do arbeiders Itgdo door hun ook te betooven van de luttele inkomsten hunner kinderen Do heer v d Berg richtte zich vooral tot de arbeiders Het is noodig hen er op te wijzen hoe zij den strijd moeten voeren zoowel tegen elenca ien als liberalen die hen misleiden Tegen de ¦ verkiezingen worden altijd lokmiddeltjeB voor de arbeider » gebe - ' zigd en dezen Joopon er steeds in bewijs dat zij nog geen bewustzijn genoeg hebben Da-t bewustzijn leert hen de S D 1 ' De heer Lely heeft weer veel mooie beloofd voer de arbeiders dooh wrj hebben alleen niet gehoord waar da miliioencn vandaan zullen moeten Ito mon om al dat fraais te betalen Op het punt van belastingen hebben we niemewial gehoord de Bbetalen heb ben er zeker niets van te zeggen Zoo goed als de clerioalon zijn do liberalen ocJite militajristen en de arbeiders we ten dus opnieuw dat ook de liberalen alle geld da&ponibel hebben Toer leger en vlootdoo Ie inden De - vrijzinniger willen een neutrale school maar du school ja in waarheid Biet neutraal 
Weerbericht Jlcdegedeeld door hot Kon Meteorolo gisch Instituut naar * aatnemiDgo » I van heüenmorgea I Hoccete burornoterstond 770,9 te Borta Laagte 755,9 te Vestmanoer VERWACHTING TOT MORGEN - AVOND Meest zwakke wi«l u.t OoekJijkc tiolibstseo gedeeltelijk bewolkt *¦£ joli-julijk Üm droog wcr bebowkM kano op onweer 2 want de liberajen willen op de school I wnk.veekeu do liefde vopr liet ÜraujC tulB cu do eerbied vooi h eL gezag d"t bcï Blot van rekening de arbeiders aal bevelen Voor die school kunnen do arbeiders dus nooit vfarm loopeu want do libel ale school zal staan in diepst van bet Oranjehuis en in dienst vo » liet altoos „ onvolprezen " gezag Po S.D.F wil etktcr « on vrije staats school zonder cenigo subsidie der t»j Kondcre Vim Antirevolutionaire zijdo wem gedebatteerd foor Ds H Kofiij b e r g lïediictenr van de St.ieliiscl -© Courant Desa begon met hulde te brengen aan den spreker waar hij in zijn redo pteeds iet persoonlijke had geweerd 9B.I met van allo Eborale sprekers kon Stacgd woiden en waar hij een we lwü-lenden toon had aangeslagen Werd bij de aanneming van het iwe-teoBtwtrp op do Scheve nuig&cho ' n dat dorp op het duncocK Lelv bcaiedjctu&;dcbati j a Dr Leiy's rede gehoord te liebbcn hierop kunnen paraphi aeee-ren Loly bcnedjcene Echter t>r r - ïiad tegen den inhoud dei ' rede nan Dr Lc!y groote beswaren Allereerst tegen de doorlooponde be wering daarin dat de antithese van ge loof en ongeloof op pohiietk terrein to taal onjuist is en de 6toart > newkoBl in de wetgeving moet optaeden Debater noemt dat een onmogelijk faeid haalt daartoe citaten aam vim Buys v Houten en Prof Bmining Beutraliteit is het geloof der ongode dienstigem Bij de behandeling der a.g ïcdcüjikhcidsont worpen bleek dan ook wel van hei heet-jan der aniitne&Q Van alle vrijzinnigen stemde geen en kel Umc Iiberaal voor Spr citeert ccaiige uitsproken toenmaals gedjnn iJoor Prof van Haniel over het Neo analthusoanisme van Mr Treiub over de zedelijkheid dei Neo-maltbusmneii en van Mr Troektrfl over de z.g „ So donii;ten ".> Vervolgens beliandolflr spr de kiesrecht ikwestie toont aa hoc het geaaiiöhoof denkïcsrecik'S uitgaat van de onsproi Eolic ^ ohdiftuurlijke opvatting de & volks terwijl A K uitgaat van de va davidunJisteEcOie revolutionaire opvat ting mitsdien ook wel komen moot lot A K voor vrouwen ook do go huwde Hij acht dit op grond van de beginselen des Ev ongeoorloofd de vrouw is met de meerdere of de min dere van den man maar eenc ande re haar roeping ligt in hot gezin luid applaus echter vaameer do vrouw St hoofd van een geï^n of zelfstandig in de maatschappij optreedt,bcsta>ït er l)ij vele A.-It geen overwegend be swaar hun het kiesrecht toe te fefB nen Spr zal om des tijde wil hot Btaa-fsponsioea laten rusten Ecbfer ¦ vul hij opmerken dat Dr Lely bij zijn criticus op Min Ttilnia moet beden&oa dat arjn eigen OngevaBenwet vlak voor de stembus van 1901 pas aange nomen is en nog legislatief niet af V.0F terwijl Dr Lely nu bezwaar maakt tegen ' t feit dat Talma's ont werpen vlok voor do stembus werden afgeliindeldj terwijl co ' Minister Le ly s afwijzen toenmaals van heit amendement-Van Demsc om kflesnc thius-wcrkende basen in de veraeke nng op te nomen an van tot amende - memt ' IïoelGtra aangaande de londar oeidere dio met lcKicbtworfctuo^on wortea bewijst hoö men oen Minister *" 0 t systeem van zijn wet wal hand Haven nMt hard mag vaDen dus nu ™ s 1 a,wia niet in zijn loonarbeiders v ^' ten ngs-ontwcrpeh • len Uatg ^ ] i0mt dehater A eeJ«»i)nvesfee Wug Deb Setoogt hoe de KbemJen zich waarin altoos eon Üwinniete partij bo w«w heEBen Zij gmgen daianbij uit ^ een ïoutirf eentoidsbegrip des wtfce ze meenden < temviI3 a van imo éénvormig eenhcidfibegnp nüe Ünde ™ rfee volks te moeten eteton in oen « sumodolsch Ktaa,t^pvoedin K epakje h,TT ^' tet vrije onderwV werf Jiuu afgedwongen maar met don gold P^op »« fi *« ^ ii het om koud te hk - i k ^ m de liberalen lot de fen « e ^'^ geestelijke stroomin ES u aüs de Keformatie in one volk zlch vertoonden Uomamsnïï » r-iivinismn cl inodernisDJe hel laa s ëChleii W op de staatsschool « eercn En /¦<*> kwamen d?liberalen Sok door linn nculraliteiiswaaii tol beu otiliel ondei wijsbegfip de openb sehool werd te intellectualis tisch en kou de Kinderen niet een waarachtig christelijke opvoeding geven omdat do ware zedckiinde moet steimea alleen op de christe lijke religie Spr eindife'dö mei de hoop uit Ie spreken dal deze stembusstrijd in ¦ 1 Jaar der herdenking ons voor goed van de liberalistische schooltiran nic bevrijden moge De heer ft o c 1 o f s e vroeg mei hel oog op hel nog steeds mei geopende crematorium te Wcstorvcld uit naam van Je afd Utrecht der vcreemging voor facultatieve lijlcververbrane bedoeling ie bij Grondrwetsiieiwienkig do gclcgcnfiiesd te openen voor iaxoa nog vani Vroiiwenfcicsreciit Dg houding der socianl^emocraten bij de leei'pliah't.wet blijft spreker yct teerd acli^en De tweede spreker beeft hein verwe ten datlnj niet heeft gesproken over de belastingen Dit lieefc hij wel en nïj wil het herbalcai Meerdere inkomsten voor de & taa is-kas wil hij - vwiden door eene verbo+ei' do inkomstenbelasting eu uit dtó -" ear - ¦ mogene - on succeSBaeJbelaeibingein dus va » de bemttende kkeae Spr merfite vtiiolgens de heer v d Berg op dat het de phchi der v& tio is ons Jand 10800 een vijand te ver dedigen en dat der ncgeonng een zwtviB verwijt kou treffen als in tijd&a van nood het leger onvoldoende ui'tgerust en onvoldoende bewapend tegsai dnn vijand zou moeten oipijrMten Spr richtte ach vervolgens tot ïs Koffybeig een wooid van dtanJs voor liet welwSleode debat hedenavond ge voerd Echter heeft het epreiter en ve len met hem nUeronaiangcmaaiPsfc ge troffen dat ds - Kcdfybeag in zijn die eussie voor do nanduidkig vmai bet al lerlaagste dat in onze samenleving be staat geen enkel wootd wast te vinden dat die aJokeJijike afwijlöng melt eenjgs ains hoffelijker term beananieldc Applaus De KofJyberg „ Het woord is van mr Troelstna " De heer Lely voortgaande wees rr op naar aanleiding van de boweidng van debater dat do zcdelhWicidswol ten een voorbeeld waren van het be 53itt aaop jooi i).o.p ' eoaifji^m ae-pimJijqB in tweede en esrBte Kamer tal van liberalen stemden waoronder ooit spr Wat het vrouwenlriesreclit aop.ig'ita/li meent spiieker dat de gehmwde " vrouw stellig ovenveel reolit op het l n WcBt-Indie zien werïtein en ik Icaa daiar vtm eeidespr niets « DadeïB dan goeds getuigen doch er ia ecMor oadoiBoheid of men de zending vrij laiiït werfcen df men Jiüöv op opvallende wijze te - genover hot MoSinnnmedajntane bevoor Aaüi tk-a heer Eoelofsen niHnvoorddo sjir ilnthij thuis niet hexl gedaclit over zoo somber punt te wo"l«i onder vraagd als da lijkverbranding Hij ver kkuude & ieh ook in deze voor wijheid kou gaarne een wijwgang der Begiufe uaswet steunen doch verklaart er pir axmlijk niett vooi te voelen De voorzjbter mr v Engea macht dein fipneker dani en vcaxocJit da liofi fyljea ^ ouder luid applaus ten slotte bij zijn pnrtijgonooten te beweitlien ook op hun vcrkiezmgsvci^aderingou do bat toe te laten Na het ter perse gaan van ons blad is gisterenmiddag nog enndidaat ge steld in Utrecht IT J vjn den Berc S DP Eaikoemd Onzo vroegere stadgenoot de heer P Molenaar hoofd der Chr School te Itenkum is benoemd tot hoofd dei Diaconieschool op de Brouwersgracht te Ameterdam i-0 — Folitienleuwe Een Duitsoher die zonder middelea van bestaan alhier rondzwierf is door de politie aangehouden en'zal over de grenzen gezet worden Eon persoon die in een kantoor op het Vreeburg eenige zaken had af te doen & t een oogenblik zijn rijwiel onheheeird staan en toen hij terug kwam was do fiets verdwenen Bij de politie werd aangifte van dezen diefstal cedaan Een H-jarigo jongen die in de Ka naalstraat oen flauwte heeft gekre gen is per brancard naai ' zijn noning gebracht Een danie dio in een winkel op de Biltetraat geld op de toonbank had gelegd Icwam tot de ontdekking dat een andeie kooper of koopster het heel kalm had opgestreken en ermee v door was gegaan ODSBESPONDENTIS Wegens plaategebrek moeten oenigo berichten tot morgen blijven hgge AGENDA Men zio voor nadere bijzonderhe den do advertenties in ons blad Woensdag 4 Juni PARK TIV0L1 8 uur Avond-concert Zaterdag 7 Juni SCHOUWBURG half 8 uur Voordracht IUiytmischc Gymnastiek door Chr van Rennes met dcinonstralie door leerlin - eCn ' DOOELOOPESD SCALA-BIOSCOOP Lange Vie straat Voorstelling vim ' s avonds 7uur af Woonsdng en Zaterdag mid dagvoorstelling van 2—4 urn - Zondagsdoorlooponde voorstelling van 2 uuraf lederen Vrijdag nieuw programma MUSEUM NED HEIDE-MAAT SCHAPPIJ Nieuweroord Geopendop werkdagen van 10—12 on van 3—4uur en op Zon - en feestdagen van2 — 1 uur gratis V ' ' ih --' ¦* MUSEUM „ KUNSTLIEFDE " Oude Gracht Van 10—1 uur „ UNION " Cina Parisien Voor straat 8 Van 6—11 uur Woensdag van 2—11 uur VOLKSBOND-MUSEUM Kr N Gracht 1 Kosteloos op werkdagen van 11—5 en op Zon - en feestdagen INSTITUTE DE DANSE Plom pe torengracht Donderdags en Zon dags A ABTSBISSCHOPPELIJK MU SEUM Nieuwe Graoht Van 10 3 u «— 0 — Temperatuur van het water In de openbare zweminrïchlnig aan den Minstioom was ' l water hedenmorgen 8 uur 17 gr Celsius Deze temperatuur stijgt in den loop van den dag bij normale weers gesteldheid van 1 lot 3 graden Provinciaal Nieuws AMERSFOORT — Voor de Kamer zhn officieel ge steld jhr mr H W van Asoh vanWijck a r aftredend mr W H doBeaufort vrij Ub dr J van Leeuwens.d.a.p Stemniing en aoo noodig herBlem ming op 17 on 26 Juni ¦— Voor levering van roggebrood aan het Bijksopvoedingsgestiiclit waren geen inschrijvers thans zal prijsopgave worden gevraagd Voor aardappelen was eenige in schrijver Ph M Putman met f2,48 per 50 KG —¦ Gistermiddag werd per auto vol voerd naar het gestiobt te Utrecht een Imtnlöinnige m BoJsttard thuis behc-orend Hij was verpleegd geweest op Groot Batèlaar onder Lensden en hier Zondag aangehouden — Aan de kaasmarkt waren Maan dag 20 wagens waarvan 12 aan de ge meentewaag gewogen 8B8Ü KG prij zende f0,ö2 a 0,02 De gemeentezorgt voor wegen en vervoer naarspoor en boot waarvoor natuurlijkwordt barekend Begeen die verkooptaan kooplieden uit Amersfoort hoeftdus geen behoefte aan vervoer maaimaakt nu ook geen gebruik van dewaag onder beëedigdeu weger Zouhot niet goed " jo f * Bpbtaen woag geforulk en vervonr CULEMBülïG üp « 1 rerdên beden do volgende prijzen be steed aurdiippclon f I,8u a ' 2,(i0 per HL ' aanvoer 130 HL boter £ 1,20 1,25 per KG kaas 10,48 a '& 54 per KG eieren 14 a = J,00 per 104 stuks 00 varlKiis ' f 10,50 a 18 per PUBMEItEND a Juoi Koas Aam gevoeld 186 sUiiek f 2'J iv 321 do S0 Kilogram Boter Aangevoerd 2254 KG f 1.80 a f 1.35 per KG - Vee 500 ltundereii vet vee f 0 75 a 0.88 p K.G 82 paaiden 100 vette kalveren 0 afl per KG 011 nuchtere id f 14 a 28 per stuk 407 vette varkens f 0.50 a f004 per KG 80 magere " d f la a f 33 pot - stuif 3-11 biggen f9 a f 15 p ötu5 24C4 Schajion eu Lamme ran Eieren f3 75 a f 4.20 p 100 stuks Handel matig EOTTERDAM d Jum ' Op do he den gehouden veemarkt wonsn namgo voerd 475 vette runderen 1044 moge re runderen 183 vette en graskalvo ren 702 nuclitere kalveren ^ veulens 1 varken 175 biggen 7 bcikea Ö'i paarden Prijzen vette üocien lc kw 80 et 2e kwal 80 et 3e kwal 74 et os sen ïekwal 80 et 2e kwal 80 et - 3e kwol 72 et sla&ren lc kw 76 et 2o kw 70 et 3e kw 6(1 et - kalveren 1 « kw 115 et 2e kw _ 100 et De kw 05 et per Kg Handel over ' t algemeen matig Melkkoeien f150 a 280 kalfltoeien f165 & 300 efeisren f130 a 230 pin ken f90 a 125 warzen f 100 a 165 paaiden f 50 a 185 nuchtere kalveren f 10 a 15 fokki.ih-eren f 14 n 20 bissen f 12 a 20 Handel over " t algemeen redelijk AMSTERDAM " 3 Juni De aardap pel enpry>en waren heden Frieschc blauwe f 1.50 a 2.80 id Fnsia's f 1 30 a 1.60 Zceiiwsclie eigenhei mers f 1.50 a f.75 id bonte f 2.50 a 2.30 id blauwe f 1.50 a 2.60 id Jjravo's 1.80 a 2 Sputócho bravo's f 1.80 a ' Z.ip fielueische bravo's f f.70 a 1.90 Andijlicr muizen groot f 12 id klein f 8 per mud Malta's fO.05 a 0-07 $ id Spring to.12 a0AS per KG Aanvoer 0 ladingen VEENENDAAL 8 Juni Heden wa ren de marktprijzen als volgt Eogge f 5,75 a 6 boek,vcit f 7,25 a 7,75 ha ver " 4 a 4,50 paardenbooncn f 6,75 a 7 maïs f 5,40 a 6j50 voederrijst f5 a 5,50 aardappelen f 1,50 a 1,75 per H L boter f 1,20 a 1,25 per KG eieren f3,80 a 4,30 per 100 stuks biggen f 11 a 10 schrammen f 20 » 30 dr zeugen f60 a 80 kalfVaarzcn f200 a 250 kalfkoeicn f250 graskalveren f85 Smeerwol ' aangevoerd " 300 vadhten f 0,97 $ a 1,05 per KG JÏAABN De gemeenteraad heeft in spoedeisehende veigad tot tijdelijk wethouder gekozen den b^or A van LeeiÈum ¦ e-O — BU.NatfK Vergadering van slemgcrccli - dc ingelanden van het walcrsUiap llijn Pijk mei het bestuur Tegenwoordig de voorzitter de hecren r \\' i - van Hccck Calkoen II L Ycr iiouij tl Vciaooij \ ¦£¦ \ l '\\ si««ger Ingelanden en de secretaris Ka opening der vergadering werden de notulen van de vorige vergadering getc - ii en goedgekeurd Aan de orde is de voorloopigc vaststel ling van de algcniccnc en bïjiondcic rc ïtciiing van het waterschap over het dienstjaar 1012 Bc voouitter leest liet rapport der commissie van onderzoek aan de vergadering voor met het daarbij gedane voorsicl de rekening voorloopig vast lestellcn zooals zij door hfl bestuur zijn opgc mankt Daar niemand het woord over gemelde rekeningen verlangde zoo worden zij door den voorz in rondvraag gebracht eii niet algemceiic stemmen onveranderd voorloopig vastgesteld Nadat de heer van Deceit Calkocn de aanwezigen nog heelt gewezen op de overtredingen welke meer roaleii len opzichte van het Provinciaal Hcglciuenl op hel onderhoud en gebruik der wegen geleegd worden nl door het ongevraagd polen van hoornen langs du wegen of het te dicht bij elkander po len van hoornen of ook wel door het af graven der wegen en daartegen gewaar schuwd heeft wordt de vergadering door den voorzitter gesloten Vervolgens wordl nog met bet bestuurs lid dea liecc W I Vemooij eene opne ming van de los en boeken des penning meesters gehouden waarbij blijkt dat in kas moet zijn en ook is de som vaa ï 17C4.18 terwijl verder alles in orde wordt bevonden ' BA1ÏNEVELD De boerenhofstoden De Glïnd en do Grooto Boei voor heen toebehoorende ao.n den heer W baron van Nagell alllier aijn onders haiids aangekocht door den beer Leh maun te Amsterdam Laatste Berichten ¦ Vliegtocht—Van den Burg Hedenmorgen vertrok de vlieger Han van den Burg om 5.05 uur met z'Jh monoplane van het Nieuwe Kalfje Ie Amsterdam en landde na een voorspoedige vlucht om 5.36 uur Ie Soeslerbcrg Keizer Wilhelm ta Geldorn Men scml ons uil Geldcrn Heden is hiei op IceslelijKe wijze in Icgenwoordifheid V an Keizer Wilhelm hel feit herdacht dat de slad Geldcrn 200 jaar geleden met Pruisen vereenigd werd De stad was prachtig versierd De Keizer onthulde een sland bteld van Keizer Wilhelm 1 Ken buitengewone zending be staande uit hnlcnanl-gencraal De Meester kolonel Wcber en de luile nanl ter zee Von Mühlen begroette Keizer Wilhelm namens H M Ko ningin Wilheimina — Eeeds lang hoeft de broodven tor v ' t L alhier verkeering gehad mot con eenvoudig meisje dat luis tert naar don naam van Jannetje Dit meisje nu was vroeger ïn betrek king bij den melkslijter v d B een niet meer al te jeugdig jongmensoh op wien naar aller vermoeden do liefde wel nimmer vat zou krijgen Toch schijnt dio zelfde betrekkelijk jong oman vorkikkerd te zïjn gewor den op genoemde Jannetje die zoo als we luerboven meldden reeds liarb en ' hand geschonken had aan bedoelden broodvenler Zooals vaneen net meis je te verwachten wa6 kon zij het nu in baar bctreklting niet lang meer uit houden doeli zelfs nadat zij vertrok wos ' had Jannetje van de verhef jnilcn van den melkslijter te lij den En difc'hep zoo erg dat van oei en ander zelfs aangifte aan de pobtii gedaan in^rd maar geon macht tor wt rold kon blijkbaar aan de misplaatste hofdo van den melkboer een einde ma ken totdat nu de werkelijke galant eens beproefde of hij üaeh on wijken vorUefdeling zijn kunsten niet kon af loeren Hij gaf hem namelijk i zoo geducht pak slaag dat de mis wielde weldra beterschap beloofde Liever zou hij levenslang ongetrouwd bhjven don ooit meer te beproevLn een reeds geëngageerd meisje dat hiervan met gediend was zijn liefde op te dringen VEENENDAAL 3 Juni Heden nog word naast de vier gcoandidateer do leden voor de 2c Kamer district Ede door een groep vrije kiezers tot condidaat gesteld ds M Jongcbreur predikant der Ned Herv gemeente alhier on was alzoo ten gomeentchuize te Ede do candid aotsfelhng als volgt - Mr Dresselhuis vrijz te ' e Gra venhage M Jongebreur a.-r te Veo nondoal A baron van Heeokeren van Keil aj to Ede A van de Poel Ë.d-a.p te Veeuondaid jhr G 3 A Senimniclpenninck e.-h te Bhe - 402dö Staatsloterij WIJK BIJ DUUKSTEDE 3 Juni Heden ' zijn officieel condidaat gesteld voor een lid van de Tweede Kamer in dit hoofdkiesdistrict do heoreu Mr H C Dreseelkuys v - 1 mr E A Kouchenius chr-soc dr J van Leeuwen s.d.a p mr J B - L C C baron de Wijkerslooth de Weer dosteijn-i k aftr Trekking i Juni Hoogste prijzea der 6e klasse Prijs van j 1000 no 3083 5152 6077 Marktberichten 7Ci2 16032 16837 Prijs van f 400 no 1471 20268 Prijs van f 200 no 774 1597 4952 55 784Ü 13508 15646 I88G7 Prijs van f 100 no 2029 2477 4250 i8G 6471 10288 13291 14104 14508 1*997 17901 19505 20107 20505 BAltNEVELD 3 Juni Op de he den aBiior gënoudon zomerpaarden markt waron 320 sfcuks aangevoerd Men besteedde voor weeldepaarden f500 a 700 werkpaarden f350 a 500 driejarige paarden f 300 a 450 twee jarige paarden f 200 a 350 hitten f 80 a 120 per stuk De handel ging niet bijzonder vlug — O — BOVENCABSPEL Station 3 Ju ni Heden besteedde men voor Mei rapen f 3,50 a 4,25 per 1000 stuks aanvoer 61500 stuks wortelen f 1,45 o 1,55 per 1QQ0 stuks aanroer liQQO ' stuks aardappelen Streeker mu f5,30 a 7,30 kleine 13,50 a 4,40 per half HL aanvoer lij zakken bloem kool fijnef6a8,75perl00stuks aan voer 5020 stuks salade f 0,15 i 0,25 por-100 krop aanvoer 1075 kroppen •— O —> BODEGRAVEN 3 Juni Kaas Aangc -' voerd 414 wagens te zamen 20038 st wegende pl.m 12006 * kilogr Prijs ii soort Goudsehe I 29.50 a f 32.50 zwaar dere f 34 a f 36 2e soort f 27 a f 28 50 Derby kans lc soort f 91 2o soort f 25 - Handel mntï Prijzen van f 70 — 70 54 183 li'4 188 315 352 olö 551 537 632 739 705 870 829 86 SIS 964 1058 1056 1244 1328 148a Ï5Ü2 1590 1611 1856 1831 1906 2059 2026 2671 2088 2028 2006 2170 2250 2241 2255 2314 245Ï 2442 2558 2609 2707 2745 2876 2959 5195 3291 5248 3429 3510 3043 5614 3758 5759 5857 4004 4389 4413 4056 4670 4662 4760 4709 4891 5162 5207 5292 5308 5528 5558 ' 5623 5684 5045 5780 5866 5872 5831 5852 5883 5914 5917 5934 6112 6127 G235 Ö216 6262 6504 64S5 6435 64SS 64«0 Ö4Ö0 C5ul 6695 660S 0717 6844 0853 7184 7119 7252 7460 7563 7515 7574 7728 7882 7879 7825 7957 - 8141 8108 8256 8428 8455 8-161 8525 9299 9502 0583 9321 9354 9425 9402 9751 7870 9864 9984 mi 9995 10095 10096 10124 10178 10292 1Ö2G5 10258 10553 10515 10833 10823 10872 11042 11070 11230 11262 11450 11523 11517 11646 UG01 11757 11774 11811 12180 I2I70 12149 12178 12115 12561 12302 12317 12584 12701 12810 12837 12927 15052 13140 13272 13341 15409 13422 15453 15570 13518 13U52 15G85 15640 13028 15859 i lömi I5001i IH..7 H124 14429 14T.I7 fiïj.i > 14598 14766 14784 14781 ^ U7K7 LMIfcll r,IB8 IV w i:.275 1 3fS'J I.T,r r.af.7 15322 IMIU 1.-636 15Ü35 IV 70 [" TUK i:>«f»K K.820 i:.908 1610ft I,:ï1 lI-.30S 1G563 16477 I65U8 1C564 1(m2.Ï ii,i '.> 16733 16753 16857 16960 16983 17088 17148 17203 175(2 17304 ' 17459 17442 17568 f7658 17885 17901 ' 17903 18117 18115 18122 18227 18224 lh'!3!t ' si '..' Ihlil 1KM3 WM 18742 1S,Ï l.ssi.1 I.VJCÏ JiMlil 19249 192-W 19340 19419 19517 19657 lflG-31 19681 [ 9973 19958 19972 20191 20312 20577 ¦>< i o <> ¦!-" 2113 -.:' - joriii 20158 2(i:.32 20'»19 20531 20670 20606 20755 20716 20799 20818 20878 20807 20934 HIBTEN 89 101 154 122 278 — £ 03 252 277 B20 193 314 319 340 31)0 d85 83fl J80 392 354 45Ü 445 488 485 530 572 652 Ü88 081 733 793 750 856 87 023 1045 1088 1D7I 1090 10-11 1183 1189 129Ü 1275 1230 1205 12^3 1229 1231 1344 1337 1324 1417 1-1(11 140-1 1406 1489 1 178 1469 1159 1-155 150C 1522 1595 1514 15bö 1534 16-11 1027 1021 1030 1098 1607 1739 lVM 1721 1792 1701 1897 1825 1861 1820 1813 195-1 19S0 1900 2093 20üJ 2037 2038 2199 2220 22^2 22 r 2'w2 2413 2404 2428 255-1 266S 2bl9 20Q1 2Ö5S 2791 2757 27,-j 2719 2779 2310 2850 2889 ' J01 30G7 3031 3I2Ö 3 1 323 3286 3216 3330 3329 3458 3122 3445 3408 3413 3430 3527 3517 3559 3001 3651 3058 3619 3687 3095 3023 3717 3773 3798 3831 3* >- 3 W5ü J819 3901 3922 J970 4091 4065 4151 - J159 4358 4335 4355 J313 1302 HM 4177 4-170 4432 4505 4518 4589 452.7 4516 4003 4716 4739 4745 1723 4752 4857 - 1820 4916 4938 5041 5075 5008 5059 5OT1 5155 5194 5113 522 5o klasse 8e lijst staat bij do fouten 1047 m a 1044 d in a 10047 m z 10044 5o kloseo 10a lijst staat bij do fouten 18311 m f70 m a 11811 m f70 d m z 18311 m f70 m 18811 m fTO;5o klasse 10 lijst sto - 7130 mot f70 en 64-12 m f70 in met 2668 m r 3608 2670 m 3670 3344 m z 3343 Burgerlijke Stand BEVALLEN 1 Juni A W C van do ' Krol geb Haijer d — 2 — U J Palist gcb Sicbcbnk z W van Dodewcerd geh de Gijt z J J Ueeüwsen goh Vor ^ cruijssc d J E Lellïnck geb vnn der ' Wagt - i J M üansscii ecb van Ligten berg d C van de Munt geh Hieuwkerk d A van de Meent geb Dolman i —" 3 — F de Lang gcb van den Bogerl zi G C 11 Drichuis gcb Veerkamp i OVERLEDEN 1 Juni Wilhelm Hen drïkus Emmeloi 19 d — 2 — Cornelh van der Linden 72 j z 
£ T."ic S£ZT£k BEHANGERIJ en STOFFEERDERU BJetawe paii'aneü j B J a EDELKOORT Oude Sracht W.z bij de Viebrug i 36 L'e zaak van Firm I DOESBURG IJZERHANDEL 4723 zal DONDERDAG 6 JUNI vanaf 11 uur wegens familieomslan diglieden gesloten zijn Voor de deelneming oidercoadoi bij ¦ bet overlijden vim onzen geliefden / ader Behuwd en Grootvader den Hoer Pieter Anthonie van den Hemel betuigen wij onzen Iiartelfj ken luk Uit alter naam \ 691 P A VAN DEN HEMEL Jr in SKENE Donderdag 5 Juni ' s avonds 8 uur Spreker Da A R DE JOHG Pred to Vegliel ONDEBWEBP Gevraagd nette zindelijke een butgerpot kunnende üoken.Oudkerkhof 24 | Dienstbode gevraagd voor dag naclit Adre3 Oosterstraat 9bis 474 i TOEGANG 10 CUNT Vondcrdiig 5 Juni 10 uur voorin zak achter de handelsbeurs nJ Jtijnkade publiek worden verkocht een belangrijke partij bi na nieuwe ^ fSspaak Breeder bj biljetten omschreven Te aian ditagg en ' s morgens voor deu Verkoop SJSy Allea meet weg niets w rdt opgehouden 1323 Gevraagd tegen bogiu Juli een Dngmelsje i IDienstmeisje voor dag ca nacht,Zich aan te melden schriftelijk t&órZaterdag o e of mondeling Vrijdag a s tnsacheu 5-6 bij O SEV2NHUJ.JZËN.Dorpitraat 71 do Bilt 4709 Een ïm to oir Geertekerkhof No 8 Huurprijs f 246 ' sjaais Te bevragen bij G v D BRINK Onde Gracht T Z 80 Gevraagd ' ijdelijk met half Jun door een beer rustige Gem Zit ' en Slaapkamer in pension i d bnitenwuken niot-katb Br fr in i>ri,9»pE No 1718 bar v d bl ordt gevinagd per 15 Juni ol later oen Dag - en Nacht Dienst-bode in een kien gezin nitt ouder als 18 jaar van 4e P G waseb bnitouabnis Zich in persoon te vervoegen Ondegraelil T Z 26 t.o de Gaard brug - o a 1 Juli wordt gevraagd in bot OOGLIJDERS GASTHUIS Dondersplein een rerkmeisje liefst boven 23 jaar Direct een net degelijk Kosthuis gevraagd net vrijo kamer uabjj ' t Centraal ge - Mevrouw WBRNDLY Wittevrou wensingel 14 vraagt togen Aug oen DIENSTBODE die goed kan koken en werken en voor dadelijk eon 1>.1 « MEISJE ' b morgens van 8 mu tot 1 uur Zicb aan to melden ' sav na 7 uur 4741 IruiienierS ' Bediende GEVRAAGD een WE eon mart Baweelen ceintnor met Indisch zilveren Geep gaande van do Dondersstraat naarhet Domplein Tegen goedo bt;looningterng to bezorgen Bleyenbnrgkado3bis 4711 Zonder goeie getuigen onnoo dig zien naii te meiden Brieven franco onder no 4272 jnreau van dit blad geTraago 2e H.mda ia goede cojqüIp Hoeren Bljiviel Bamcs Bi.}wiel Kinder lïij wiel Geet dadelijk volledige bc sotiruving en prijs onder do 1729 bnr van dit blad Gevraagd Oudegraeht T.z 216 2 Jongelieden werkenden stand vra gon tegen billeken condUiGu BOK * LES Br fr ond No 1685 bnr v d bl ecu flinke KTHideniersbeflionda PGr extern Opgavo van vorige be trekkingen ouderdom verlangd sala ris Qii i ond No 4752 bur van dil blad Massief eiken Tafels 110 bij 70 f 14 — M A Tafels eiken of Noten in de was 110 bü 70 f 15 — 6 Stoelen met trijp l 25 — 6 „ „ leer f 23 — Salon Tafels f 11 — Gaa ' jesinat Stoelen in alle prijzen Aanbevelend T mAI9S@gl0T PREDIKHEEtiENSTRAAT 16 — bij de Neuda — flevrajisd een bekwaam BAKKERSKNECHT iie goed met paard en wagen kan om gaan Icon f 5 — per weck met koetjn inwoning bij D VERGEER taleo 4710 Aan do melbinricbtlng C G v Yi'ee Aiiiiionirinisclio Htranlnpc ft'iO kia teisioud geplaatst wurdeu IM NET PERSOON als Dlelkrondbrengcr Pereischten zijn gezond geitel in ' t be rït van goede ge tuig schriften omtrent eerlijkheid enz vlug on beleefd 4743 Verkrijgbaar aan et bureau van dit blad Postduiven I D U SCIIIIXING Zijnde No 3 der doodkoopo Bibliotheek onder redactie van F J HOFFMAN Het 11 In'itrutten JPr-iJs 1 O.SO Oitgav Terstond gevraagd een nette HUIS HOI'HNTEIt van middelbare leeftijd btj een Burgorbeor alleoc Br fr onder no 4760 bnr v $¦ bl Vijzels en Tonmolens A Heesterman f zerswoude JOE DB LIEFDE Maassluis " en„Rij3wijk " Adret A N DE LINT 1 Drilt — i - '+ Qmnkm WÏJNEANBBL ¦- A KTTIJPEHi ' v.h LEWIS & Cs 3need3ii-aa4 II llbis Tel 2419 b »^ i M 1 Speciaal adres voor """.^ hi^-^o ™™ Naturel-kwast en zuivere Limonade-siropen Cafóliouders-Wederverkoopers vraagt gratis monsters en prijsopgaaf Agent Toor KOHFFs FOSCO Do bes'e der wereld vuiiai f 13.30 Gas-en Petroieumlampan zeer mooi ea goedkoop Ook voor Prima hangend Jicht Gas KaoMls en Komforea VUEüENKASTEN met slot vanaf 15 VLIEGENKAPPEN — — — _ — — — — VLIEGENVANGEBS Verstelbare RA AM HORREN f 1 8t > Voor ieder mam paisend IJZKREN TÜINMAÏÏEN vanaf 75 et Prima WATERSLANG 11 — per Meter TRAPPEN met 8 treden Blecbts 1 3.5 » n ---•-—- -- —-..—«¦ - koperen RAAMROEDEN ïetierelenate Pe'roleumstellon in alie soorten i G1 * wn deurplaten vauai 20 « int Gieters Harken Schoppen Ifosmnlaf PU soam in alio maten ÜESeden ostvnngru deeerstoTuien we Moll Maatjes '< Haring E BTJNTE Lange Viestraat 24 — Tel 1122 Steenw eg 49 — B ifi£ouD.Masgels f24,70 1 Slrtjkkachela vonal Strijk - Mouw eu Gh nap buk o a Strijk - en Glansbonteu vaunf fl Complete Keuken-Inrichtingen mot uitsluitend lo kwaliteit GiftvriJ EmaiL Joh Muijsart Oudker khof 16 - Telef 749 Tel 1740 m@m m<&m mm ® ®® m©m®m ® Vast Tarief voor kleine Ad verteutiën Doze XE HUURnette lioven Voor-ian de Lange Lauwerstraal voor kicin ge zin voorzien van gas - enwaluleiding slaapgclegenheid en zolncr a [ l.uU p.week Te bevragen Crcmerstraat la Ulo TEUSTO^D GEVRAAGD wegens teleurstelling een uclic Dag'Dicnstbodc van goede getuigen voorzien Zich aan te melden ' s av 7 lol 9 uur Weerdsm gel Oz 87 CEVRA\GD Jongens loon f 2,56 niet broodkosl Zich te vw voegen Bullet Wachikamo 5de klasse Centra als lat ion 4651 voor OIENSTAANBUÜDINGEN DlLNSTU.NVlAGEN UUUR ES VEIlHUBft K00P co VEHK0Ü1 ' van WÜMMGËï * w a i5 cl bij 3-malige plaaising 50 ccnl ' m worden allcon geplaatst bij vooruiibeluling WERKVR0UW gevraagd in Pension lïust - oörd loon [ 4 per week Aanbieding Jlariahoek 1 4745 GEVRAAGD een ncllc Jongen voor licht loop on winkelwerk loon f 2 bij II ücldcr Oudegraeht Griardbr 18 4690 hE \ \ E1 MEISJE week vrij Mg die ne belet als Noodhulp eis dergelijks Iir jr ond no 4720 bur v d blad Wegens vertaling worden alle Farapluies eu Wandelstokken iel POEDELHOND Tc koop een prachligiPoedelhond reu echt rtverlrouwd bij kindererzeer lief beest voor elkaannemelijk bod Adre:Drie h a rings Ira at no 1Utrecht 74 DAMES-RIJWIEL Wegens bijzondere om sla ndigh eden wordt tekoop aangeboden een bituilslek best onderhouden*cn soliedc Damesfiets Tebevragen Büistraal 45 4697 Op Parasols en En-tont-Eas exira groots korting » I NICO ' STBINGA I d * *>• nacht Zich te vervoegen Witlcvrouwcnstraat 18 - 472t CEVHAAGDeen net Meisje te Amster dam om ah w nik el juf frouw te worden opgeleidin oen luxe broodviefaelloon f 1 por weck m^t kosten inwoning Br fr aanP 1 Vcrspuij Eerste Hel mvrètraat 17G Amster dam 4/03 H0ISNAAI5TER gevraagd voor 6Én per week Br Ir met op gaaf van salaris ond no 4717 bur v d blad no 196 Utrecht 4589 DAGMEISJE van goede goluigen vooi zicn voor halve dagen ge vraagd Weekloon f ï 75 Adres Si ad houders laan SO dag Hmm Viestraat 28 Utrecht r Een flinke Schüdeis'jon gen GEVRAAGD bij J Kraak Iiapelslraal no 29 Aanbieding des avonds na 7 uur 1707 WORDT GEVli.AAfJD in 2 tol 5 uur een Kindereisje Donderüstraal 34 4695 Vraagt bij Uweh Bo9kUini9laar of bj tlea Uitgever JOH i)E LÏSFOE te Utrecht et Ïilö8lj8 wnr lei Yisssie GEVRAAGD ten flinke Jongen niet be neden 10 jaar van gceili gilr-igen voirzien - Adie Cudtgraclit Wz 1Ö5 470 i n H ckl ongo - iicr «« f ipkamortje voonien gas eu leasten omlre'f renweg of Hfariap'pflls n vergoeding van f S maand - Br fr ond 408G bur v d blad TE KOOP gevraagd een Papegaai welke goed en netjes knu spreken met ol zonder Kooi Br Er ond no 4702 bur v d blad jubileerde Kar door H M J WATTEIi TE^UfjR gevraagd voor dire net persoon een f Sh.ipl jmertje Br fr der no 4705 bur v blad Bevattende de regelmgea der Nieuwe Visselier ij we t TE KOOP een Kinderwondelwayidel wagentje voor ï 2 SO Minrcbroederslrani 2 hoek Ganzen markt 4724 Pi-ijs 1 <> ¦ M tf @ 2Q D IIII SCHOENMAKERS Gevraagd ecu bekwaam Ie klas Itcpiiwiicur Ihms - werker l!r Ei ond no ¦ ifiS * bnr v d blad KLEERMAKER ' gevraagd voor feparalic werkzaomheden Lange JuEfersliaat < i6 4680 ¦ il i - i.ij ¦¦ Hl - ' M BAKER gevraagd tegen begin Augustus Br Ir ond no 4638 bur v d blad Een nette LOOPJONGENge.raagd a 1 5'per ' iveek,wat voor vcrliooging nageschiktheid vntbaaar is,Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te meldenCitv Magasïjn Oudkerk hol 36 4727 H.II COIFFFimS Gevraagd een aankoinci de Bediende ^ ocd kunnei de schoren bïj IL J Rohr man Westnrkade 8a 4693 Vraagt Ie eslte Hels f ilila enFoeier Een net cn eerlijk DAGMEISJE gevraagd leeflijd 10 a 1 jaar des Zomin '," viii Oudesinehl Wz 47 4087 GEVRAAGD een flinke Werksler I fosL;>\.ide no 15 4714 Mm VBFkFijgbaar En-grcs Eiij de 6r Tsoiip Gossb HAARI.£M Een B(.nedeiihuis TE-IIÜUR in de Lccuwslraat no 1 bevalt voorkamer alcoof achterkamer keuken cn plaatsje cn kelder voorz van gas on waterleiding huurprijs E 3 Te bevragen HfihgeMcg G O 4700 Er kunnen 1 a 2 COMMENSAALS geplaatst worden met hui selijk verkeer en wosch in begrepen Snnngweg 65 4701 Mevr Jacobs vraagt een iet DAGMEISJE plm 16 jaar j\anmelden tusschen o en 8 uur Wil van Noorlslraat 84bis 4730 üuiBriek SCiein ® Asjvea*teatiiës & - Ao cents bij 3-malige plaatsing SO cents Deze advertcntien worden alleen geplaatst bij vooruitte lal ing Cn mogen niet meer dan SO woorden bevatten lïEEREN-RIJWGL.Wegens plaatsgebrek tekoop een best Heeren Rij-icl met freewheel rem,pomp en bel is prachtigin moffel en nikkel en bes te banden \ oor do prijsf 22 loopt zeer lichtbeslist zonder eeniggebrek To zien Absteder dijit no 44 bij de Looier t 4733 TE.IIUÜR ruim Huis bcv I groote voor - cn nchlerk.v me plaats en loldcr E 2.50 1 per weck Tinstiaat 1 ian j de Weistraat voor 2 = eni - Huisje f 1.70 per we ' legen Spniigweg i Wolfaaris faal Bc v i straal 21 hl ] de Xarhl gaalstraat 4733 DAGMËTd ~*~ Nette Dag-6ienstbj|lc vraagd liclsl boven Cc jaar ftdres Kromme wc Gracht KASTEN ENZ Te koop mooie boeken kast f 15 Hall hang hn-üenkast 8.50 JJutfetjef 10 Schrijftafel met op zet f 7.50 Parapluicstaander f 0.30 i 2 3.50.Portcraontean f 5 4,50Prachtige zwarte geHloa de jaa voor dTk persoonf 5 Handdocfcrekie f 1.50.Prachtig echt gewei 17.508.50 Mooie vogelkooi instaander f 3.50 Tuin slang 40 cent per Meter.Adres Driehanngstraal 1,Utrecht 4755 GEVRAAGDstrijksters eerling diegenogen is met een sport wagen 2 dagen lijn goedte halen en te brengen.Loon f 1.25 Maandag enZaterdag do kost Klaver straat bij de Rekkerstraat no 47 4751 GEVRAAGDeen net D.agmeisjo nietjonger dan 15 jaar ianhalF 8 tol 1 uur Aanbie ding ' s avonds van 7 lot 9uur Willem van Noorlstr no 29 4723 HL KOST EN INWONING govraagdl omtrek Centf slalion in klein gezin ' t liefst als alleen inwonend Br fr on'd no 4746 bur von dit blad ER BIEDT ZICH AANn net Persoon ' drank vrij m.L P G voor ln cosseeren van gelden,schrijfwerk aan huis ma gazijnmccsler of iets der gelijks van beslo refcrón tiëi voorzien Adres Goe destraat 55 4734 BARNFVF.TD GEI.RERL Mooi bosohriikc omge ving In net Prol gciin gem Zit en Slaapkamer aangeboden met degelijk pension Br fr ond no 4715 liur v d blad Xira KAMER To huur aangeboden op drukke stand een mooie gemeubileerde Voorkom zeer geschikt voor spreek kamer of studeerkamer aparte opgang Br fr on der no 4751 bur v d bl SAI,ONSTELL"ETJE enz To koctp 4 prachtigeeiken stoelen on canapémet bronzen trijp f 27.50.Mah salontafel op kruis vóet f 12 Idem notenhout t 10 Ronde tafel f 3 50.Kuis of keukentafel f 3.Nikkel bloemtafelljo lft.75Fietonen kastje f 6 Pr.gemakstclletjea in alle prijzen Spreek machine met 10 platen f 20 Piano ta-b'aret f 3 ' Groole prndu!*f 5 Adres Drieharingstr f Utreelit 4730 GASLAMPEN Te koop prachtige Gas lamp met zijde kap [ 5,50 mooie llarpgaslamp met koralen rand f 3.50 [ linke llarpgaslamp en f 1 f 2.50 f 3 Ganggaslantaarns f 2.50 f 5 prachtige Itris talle 2 lichls Kroon 7 f Winkelgaslamp f 2 Salon askroon [ 12 Gaskroon Michta f - 4 Gnsarmpjes f 0.40 f 0.60 f 0.75 f i Hanggascomfobr f 1.25 Hnnglichtbranders com pleet f 1 - Adres Drieha ringstraat 1 Utrecht 4739 4747 ¦ Halt Juli oE 1 Aug MEISJEJ ALLEEN gevraagd vooral virdrliik kunnen iverken en eonvou dig koken loon I HO la ter E 120 wasctivrij goe de getuigen vereischl Rr ^ fr ofrzich te vervoegen des avonds na 8 uur bij mevr A nanc-Vucrliard Eikciiweg 5 bij het Ooslcr paik Amsterdam 4732 WAGENHGS ENZ Tc koop Vicoie wiito wandelkindsnvagen f 5.50 Vouwbair kinder ** gc?I]e f 2 Kinderstoelen i 5 ï 5 50 Prachtige wieg f 4.50 Fonograaf i 5.50 Twee groote schoorsteen beelden f 1 75 Zeer mooi piedcstolle beeld f 2 25 Flinke spiegel I 1.75 Hu ziekst nander f 1.50 Bes te 3 kwart viool in ki en stok f 7.50 Muziek lessentjar l J.75 - Adres Drieharingstr I Dfrechl # rfr ~-<< ^-* 7t7 TERSTOND GEVRAAGD een MET 1 JULI OF AUGUSTUS biedt zich aan een nette Dienstbod als Meisje-Al leen P G 24 jaar net jes werken on een burger E ot kunnende koken helst lein gezin en geen wascli goede getuigen GEVJUAGDeen flinke Dn g DienstbodeZich aan Ie melden ' s avna 8 uur Wccsbrug no lOObis 4700 GEVRAAGD een net en degelijk Ueïïje voor halve dagen Vtrird singel Wz 57 47iB __ i mej Br fr GEVRAAGD een net fatsoenlijk Meisje voor halve dagen Zich te vervoegen Anuterdam ichi itraatWM iibuu M Wijnbergen Hoegce Oudegraeht Tz LEDIKANTEN ENZ To koop-hout 2-pcrsoons Ledikant I 4 sterk ij?.er Ledikant lepere f 2.50 dito _ met slroomatrassen f 3:25 ijzer Ledikant mei slroomatrassen gestikte matras peluw en kussen nog _ nieuw f 9 ijzer Kin derlediknnten 1-50 t 1-75 1-p Stroomatras I 1 Waesohtafels 1-pers f i.75 mooi Nachtkastje | 2.25 mooie Bode f 1.50 tot f 4l Adres Drieharing utraat 1 UÏrccht - 4738 Stoomdruk \« n JOH DE LIEFDE — lUecbL ' TERSTOND GEVRAAGÖ een Fijngoedstrijkster dit bekwaam is in h«f ™ k ïanongfraai il * 7*9 
UT8EGHTSGH NIEUWSBLAD — Woesnsdag ] 4 Jssmi 1913 — Tweede Blad Tweede Blad Tweede Kamer Verkiezingen Candidaten voor de stemming op 17 luni ALKMAAR Jhr mr P van Forcest V.-L aflr J a Snoeck ilenkeaiang G.-H 4 TI Gerhard S D A P ALMELO Mr P J M Aalberse R.-K aftr Mr H Goeman Borgesius U.-L p M Wibaut S D A P AMERSFOORT * Jhr mr IL v Asch v Wijck A.-R - aflr Mr W II - de Beaufort V.-L Dr J van Locuwen S D A P AMSTERDAM I Dr II F R Hubrccht U.-L aflr J W Smit R.-K A IL Gerhard S D A P AMSTERDAM II j R Snoeck Henkemans G.-H aftr P Olto U.-L Mr - M Mendols S D A P ' Dr II Gorter S D P / UI STERDAM III Mi P - J ÏYoelstra S D A P aftr Mr » Ë Asschcr,-U-L Mr 1 ' J Rcijmer R.-K D I Wijnkoop S D P AMSTERDAM IV Prof mr G A van Hamel U.-L aftr Mr H W HoYV A.-R Jus Loopnil S D A P AMSTERDAM V Th M Ketelaar V - D aftr J ïór Haar Jr C-H A II Gerhard S D A P a J A Mulder dooi een groep van kiezers AMSTERDAM VI Mr W II de Beaufort V.-L a(tr Mr II Verkoiilereri G.-H Jos Loonnit S D A P AMSTERDAM VII O A A Middelberg A.-R aflr W Boissevain V.-L _ W II Vliegen S D A P ^ AMSTERDAM VIII ' '' Vv dc Vlugt A.-R aflr P Nolting V.-D A B Kleerokoper S D A P B Luleraan S D P AMSTERDAM IX " W II Vliegen g D A P aflr Mr Til B Pieyte V.-D Mr V H Rutgers A.-R D J Wijnkoop S D P APELDOORN Mr W K - F P graaf van By landt C-H aftr J Esmeijcr V.-D A Dijkgraaf S D A P Pi of dr J p Muller Bond v Prot APPINGEDAM J H Schaper S D A P aftr ril G G Valetle V-D A Zijlst-ra A.-R Mr Th van der Hoop v Slochte ren C-H ARNHEM K Eland U.-L aflr L M Hermans S D A P Mr J A de Wilde A.-R ASSEN Mr C Tli van Deventer V.-D Di A van der Heide S D A P Mr J A de Wilde A.-R BLRGEN-OP-ZOOM L D ï L de Ram R.-K aftr Prof dr G W Kcrnkamp V.-D H \ Koomans Jr S D A P W J F Juten R.-K T C van Erp R.-K BEVERWTJK W C J Pa&stoors R.-K aflr Mr L N Roodenburg V.-IÏ A > aglzaam S D A P Ds A van der Flier Chr Soc pnrlij BODEGRAVEN Mi J W H M van ïdsinga C.-II aflr - I F W S Middelbeek ' U.-L J Timmer S D A P BREDA W n Bogaardt R.-K aftr H A Koomans Jr S D A P Prof dr O W Kcrnkamp V.-D BREUKELEN F H de Motile " VcrLorcn A.-R aftr Pror mr J A van Hamel U.-Io BRIELLE A Roodhuij7on U.-L aftr A Colijn A.-R A VV Ileijttoop S D A P DELl-'f Mr II A van dc Velde A-R W J G van Santen U.-L S P Baart S D A P Dr W van Ravesteijn Jr S D P DEVENTER Mr II P Marcliant V.-D aftr J G baron van llaorsoltc A.-R A II üeiliard S D A P DOETINCÏIEM P van VlicWr A.-TÏ - aftr H P J Bloemen U.-L L M Hermans S D A P Mr dr van dc Laar Ghr.-Soc DOKKUM Mi R van Veen C.-H aïlr J Sibenga Mulder U.-L Mr P J Troolslra S D A P DORDRECHT ¦ Mr M M Schim v d Loclf U.-L Ds II G Hogerzcil A.-R J H van Zadelhoff S D A P DRUTEN Mr Th J A Duynstee R-K aïtr Z Gulden S D A P A G W Rijke R.-K H G Diferee Bond v Protestanten J W Wiessmg R.-K EDE Jhr G J A Scliiinmelpcnninck - G.-H aftr Mr \ baron van Heeckeren v < ï^tÖjHj A.-R Mr II G Dresselhuys V L.A van der Poel S D A P,M Jongebreur A.-R EINDHOVEN Mr dr J van Best R.-K aftr II Spieknian S D A P ELST Mr A L M J baron van Wijnber gen R K aftr Prof dr P J Muller Bond v Prot J van der Veen C.-H J \ V Malthijsen S D A P EMMEN Mr H Goeman Borgesius U.-L Ds G Hofstede A.-R J A Beigmeijer S D A P ENKHUIZrEN N Oosterbaan A.-R - aflr Frans Netscltcr V.-D J II Huijbcrs S D A P ENSCHEDE • - ƒ G Elhorsl A.-R aïtr ¦ C A ZcIveWcT V--D J W Albarda S D A P \ Dr H Gorter S D P S | PRANEKER W..P G Helsdingen S D " A P aftr W J C van Santen U.-L A Colijn A.-R GOES Jhr mr A - F de Savomin Lohman C-H - aflr J G Mooyen V.-D G Middelburg S D A P - GOiUNCIIBM Mr P E Briet A.-R Prof mr A C Visser van Uzen doorn V L J A Borgmeijcr S D A P t GOUDA Jhr mr W Tli C van Doorn U:-L aflr Mr J A do Wilde A.-R Dr E A Keuclienius Chr Soc-A Dijkgraaf S D A P G Roos Vrij A.-R Gekozen • s-GRAVENHAG'E I K Ter Laan S D A P aïtr E Deen V.-D A Ten Boscfi N Jzn Lib C Smeonk A - R L de Visser S D P ' s-GBAVENHAGE IL Mr W Dolk U.-L aftr J U Snoeck Henkemans C.-H L Hoejenbos S D A P B Luleraan S D P ' s-ÖRAVENHAGE III ' ¦ J C Jansen U L „ aftr J G Suring R.-K F W N Hiigenholtz S D A PProf dr P J Muller Bond v Prol GRONINGEN Dr D Bos V.-D Mr J Anliciman C-H Mr G W Sannes S D A P G Slcrringa S D P GULPFN Jhr mr Ch J M Ruyc de Beercn - brouck R.-K aftr A Wijnans U.-L J Schreijeii R.-K W H Vliegen " S D A P J Diepen R.-K HAARLEM Jhr Mr D E van I.ennep C,-IL Mr D Fook U-L Mr P J Troclstia S D A P L de Visser S D P W H Lioftinck Bond v Prot HAARLEMMERMEER P U van Wiehen R.-K ajtr J Korlhals Alles U.-L Dr E A Keuclienius Chr.-Soc S G Rodrigues S D A P HARLINGEN,-Mr dr J - Ankcrnian C.-H aftr Mr A D II Fookema Andreac V.-L J II Anncma S D A ï » DEN HELDER Mr Th II dc Meester U.-L aflr G J van der Hcggo Spies A.-R A P Staalman Cnr.-D G Thomassen S D A P HELMOND A N Fleskcns R.-K aftr Gekozen VIIERTOGENBOSCIL Jhr mr A F O van Sasse van Usselt R.-K aïtr J Westerhol S D 4 P - HILVERSUM ' " Mr V H Rutgers A.-R - aflr W do Jong U - L Mr JE baron Mackay wild C.-H Dr Th van der Waerdcn S D A P G A Vader S D P HONTENISSE " P F Fruilier R.-K aftr Jac - Welleman V.-D II A van Dalsum Onalh R.-I \ J Ossewaarde S D A P UOOGEZAND ' Mr P Rink U.-L aïtr \ Dr R Koppe A.-R - 1 TI Spieknian S D A P - HOORN T W do Jong U - L aflr G D Wessehng R.-K ¦ L Hoejenbos S D A P IvAMPEN •] - Dr E J Beumer A - R J C de Gast U.-L P Tidemaa V.-L J H A Schaper S D A P «_ J G B Eykinaii Chr.-Soc ' N J Bosch U.-L KATWIJK Mr O J E baron van Wassenaei van Gatwïjcli G.-H aftr Mr J G Kieislra V.-L S R de Miranda S D A P Prof - dr J P Muller Bond v Prot LEEUWiARDEN L > V J K Thomson U.-L aflr W Franssen Jzn R.-K Mr r P J TroeLlca S D A P LEIDEN Mr P E Briöt A.-R Prof mr J E Heercs U.-L D3 J C B Eijkoiao CUr.-Soc Dr Th van der Waerden S D L de Visser S D P LGGHEM Mr G Jannmk U.-L aflr Mi A baron van Heeckeren van KelL A.-R Dr J van Leeuwen S D A P LOOSDUINEN Ds.~A Brummelkanip A,-R aftr F M Knobel V-L J H A Schaper S D A P M-Vj^TRICHT Mr P I J Janssen R.-K - aftr U Nijpels V.-D Jhr W G de Jonge S D A P D J Wijnkoop S D P MEPPEL Mr TI Snictnge U.-L aflr Mr I '' Fokkens C.-H Ds A van der Heide S D A P MIDDELBURG J II Blum A.-R - aflr Mr E E van Raalte U.-L G F Lindeijer S D A - P - NIJMEGEN Jhr mr O F A M van Nispen lot Sevenacr R.-K aftr J E Stork V.-L * Mr dr A R van dc Laar Chr.-Soc J - E W Duys S D A I * OMMEN Mr C Bichoii van IJsselmondc ¦ wild C-H aflr.Dr J Tli dc Visser C H.G Schotveld S D A P.B Berends Vrij Chr.-H ' OOSTBURG i v i Jhr R R dc Muralt U.-Lv ' Mr P Dieleman A.-R G F Lindeijer S D A P OOSTERHOUT Jhr I B D van den Berch van Heemstede R.-K aftr Prof dr G W Kcrnkamp V-D H A Koomans Jr S D A P RHEDEN Jhr J W J ü M van Nispen lot Sevenaer R-K aftr L M Hermans S D A P RIDDERKERK Mr A P R G baron v d Borch van Venvolde A.-R aftr F J W Drion V.-L Mr dr A R van de Laar Chr.-Soc J H F van Zadelhoff S D A P ROERMOND Th Vcrlieggen R.-K Max Boncaerts R.-K B J üerrelson C-H Dr E A Keuclienius Chr.-Soc II Spiekmun S D A P D J Wijnkoop,-S D P PiOTTEftBAM II D de Klerk ü - L „ aflr Mr dr W B van Staveren A.-R H Spiekman S D - A P ROTTERDAM UI J H Lasonder U.-L II Stulcmeijer R.-K Jos Loopuit S D A P ROTTERDAM IV 1 F Heemskerk A.-R aflr * J van yollcnhoven V.-L Mr dr A R van de Laar Chr - Soc A B do Zecuw.S D A P Dr W van Ravesteijn Jr S D P ROTTERDAM V Mr D Fock U.-L Mr A de Jong A.-R J Ter Laan S D A P Dr W van Ravesteijn Jr S D P SCHIEDAM Jhr mr D J de Geer C.-H aflr Dr J H Gunning U.-L P do Bruin S D A P SCIIOTERLAN.D '' Mr J Limburg V.-D aftr C SmeenJt A.-R Mr M Mendels S D A P < SITTAii ^ J H J Beckers R.-K aflr *¦_ ft Gijzeis R.-K SLTEDRECHT J van der Molen A.-R aftr Dr W W van der Mculon V - L A Dijkgraaf S D A P SNEEK Dr J G Scheurcr A.-R aftr Mr J G Kielstra V.-L Ds A van der Heide S D A P C E van Koetsveld Bond v Prot STEENWIJK L F Duymaer van ' J>vlst A.-R aïtr Mr dr Ë van Kotwich Verschuur U.-L Ds B Boers S D \ P ' T1EL Mr„M Tydeman Jr V.-L aftr C Smcenk A-R L M Hcinians S D A P ¦ T1ETJERKSTERADEEL G van der Voort van Zrjp A.-R TILBURG A II A Arts R - K aftr J A Bergmeijer S D A P J van Rijscwijk R.-K UTRECHT I Mr dr J H W Q Ter Spill V.-L W G baron Röell G.-H Ds A van dor Heide S D A P UTRECHT II J S F van Hoogstraten A.-R aftr Dr C Lcly U.-L Dr J van Leeuwen S D A P 3 van den Berg S D P VEENDAM Herman Snijders V.-D Ds F G Petersen A-R Mr G W Sannes S D A " P VEGHEL B R p van Vlijmen R.-K aftr Gekozen VENLO ¦ Prof dr W H Nolens R.-K aftr Mr J A Rosonveldt S D A P WAALWIJK Mr J A Lcefr R-K aftr W H Vliegen S D A P II Prinsen R.-K WF-LRT Jhr mr V E L de SLuers R.-K aftr G - kozen WESTÖTEUINGAVERF F W N Ilugenliolta ' S D A P - aftr Prof Ph Kehnstamm V.-D P de Bruin A.-R WINSCHOTEN Dr D Bos V.-D aflr Ds F G Petersen A.-R L M Hermans S D A P wijk-bij-duurstede Mr J B L G C baron de Wijker sloolh do Wcerdesteyn R.-K aftr Mr H C Drcsselhuis V.-L Dr E A Keuclienius Chr.-Soc Dr J van Leeuwen S D A P ZAANDAM J E W Duys S D A P aftr Mr J Limburg V - D Mr J A do Wilde A - R ZEVEN BERGEN A C A van Vuurcii R.-K aftr ZIERIKZFE Mr R 3 II PaVijn U.-L aïtr Ds H C Hogerzoil A - R H A Koomans Jr S D A P 2U1DHORN E M Teensira V.-D aftr A Zijlsira A.-R P ULemsWa S D A P ' ZUTPHEN F Lieftinck U.-L aflr J R Snoeck Henkemans C - II F M WrtKiül S D A P ZWOLLE A baron van Dedem G - IL aïtr.F M,Knobel V.-L Dr J vun Leeuwen S - D A P B Luleraan S D P Binnenland 4 Juni 1913 Uit do Staatscourant Bij Kon Besluit zijn benoemd tot ontvanger dor directe be'jistingcu in Yoerreclitan en aoeijnzea te Middel burg K van Schouwen ontvanger der zèlftle middrlon te ïïarderivijk tot ontvanger der dirosto belastingen « ii aooijuzon te Hattom J G - Oostor baaa on vonger derzelfdo middelen to Willomstad to Gouda jbr A J I Coenen ontvanger deiKeJfdo midda lo nto Driebergen te Stecnboigon J Ü Boatma ontvangar d^rrolfdo mid dobn to Strijeu te Oostburg C Bogge veen ontvanger der direoto bo!nsti]i gen invoerrechten en accijnzen to Anna Pnulowuo in ingaktdilicii do bsnoammg - vsa den ontvanger der direoto belastingen en acoijnzen J O Altorffor to Loer dam tot ontvanger doraelfdo midde len to LïBse gedaan bij Kon Besluit vaa 1 OMaaxt 1913 no 53 en 1b hij bevestigd in zijn tegenwoordigdo ba ifl^jtking nis outvajiger te Leerdam is beioemd tot ontvanger dor directe belastingen - en accijnzen te Lïsbe Ê W F Postel ontvanger der directe betastingcji iuvoerrccliteri en accijn ïon te Aaltcn is benoemd tot loeroor aan do B H B S te Groningen G van der Laan Umus leeraar aan hot Nedor landsch Ijyeouni te ' e Gravenuage ¦ Js met ingang van 1 September be noamd tot leeraar aan do B n B S te Cocvorden W II Huyeman thans tijdelijk lecraM aan dto sobool Prins Eendrik ta Amsterdam Pnns IlenJrik die morgenmiddag de scheepvnartlentQonslelltnB ie Arasler dam zal openen komt des vooimïddags Ie 10.21 aan liet Centra al slation aldaar Per auto worül dan jrcreden ' naar de lentoonsletling „ Qe Vrouw i813 — 1915 " waar Z E D blij^l tot ongeveer halteen TuEsoiieiilijdacIio Tweoao Earn er verkiezing Bij tussehentiidsche verkiezing is gis teren bij enkelf Candida als toll ing geko zen in disirïcl Rotienlam III vacalure Verhcy de lieer II Stulcmeijer R.-K ' ' iilvbrsatiee De correspondent van dc N Ii Cl Ie Bat,:na seinl De igenl ie WcIleVrcdon van do Es co m rekeji aio „ broodeter " Be * biood-eten was con gewone zaak iedej ' ai broed en was daarom ' t broodoton bij do vereahaUcndo mee mirgeai op oüeiilei gobienonidozii raiitooiiBto]!"ng to doen slagan Hij vsndt echter hei mooist dat men niet om een bijdrogo bij do gomooate beeft aangeilalcipt en vesttgt ten alotto de aaindacüit op d * « oiiiwoaige machines dio bewijzen dat unai in alle opmohtsn zoo - robnaakt mogelijk wi werksn Mot do woorden van don vooraiftte van don NcdoruLndficJicci Balakorebcmd don hoar G Slagt dio bloei en groei aan do - aJdeelijig Gooioöi teewerÉei ^ to ' wee het oificiw!e gedeelte afgeico peo Er zijn in hot g.£&cei 02 ir-cerjÜngen j,i™-,-o7ig Tdijone don duur dei feni l -» Tn'.clriiig woirfen or dagelijks breodwedsbriiden gehouden De uitslag viiji don guiteiren gehou » den bioockvedstrijd is ais vo!gt lüaeEO l(gesnedon brood lo prija A C EJomoet Amsterdam 2e prijsf J v Steenwijk Beam 3o prijs D Tlrartoft Ajnoterdain KW » II panbrood la prijs N V Wi>d do Jonge Aon-,teidlam r 2o pr r D Homoot id 3o prijs B J Ho moot cd Kloi^eo III knipbrood lo prijs H V Wed Do Jonge Amsterdam 3e prijs H G wn Mill Dordrecliti 3 » pr J Daa Jlh Hilversum Klasoa IV Korstibrood Ie priJB - D Homoet Amsterdam 2e prijs J G 15ioroei!en Amsterdam Se nrijeï BroodfabrieJc wed De Jango id EERSTE KARflEK Sadat dc wetsoriuworpon m zake liet staats munt bediij f en kot staatsbedrijf der arbdlerie innchtingen waïen aan genomen werd gistoreu in do Eerste Kamer do algemceiio beraadslaging VEEZEKEEIKG SWKTTEN vooi-tgezet Dc boer W o 11 \ e r haalt giootu ba zwaren doah ziet daartegeiiovor licht punten ' Zijn bezwaren komen hierop neer ^ dat de continuïteit met bot bestaanda met is geh snAha aid Het spijt si?r _ dat de regeonng in do ouwerpen niet eenige grondtruiken van een regeling van den arbeid bcoft overgenomen Eou onder bezivaar noamt bij dat do contJalisatio to groot is on dot er verzokcringsdwaiig is Um ecliler niet m staotEpenEÏoimcering to vervallen stopt spr ovor dien dwang been Spr zul doarom vóór stommen Do heer " Vorboyen molavoerdï ook zijn stom vóór dc wcisontwerpen al had hij ook bazv.unr tegon staata curatoole Echter erkondo bij dat bet onder zokero omslandigheden püoht - oor don etoat kan zijn ' m te grijpen en dit is z i hier hot geval Geheol audota was het gesteld met do Steon bouweiswot waartegen spr dan ook gestemd beeft en met do BakkerE-.vet waarmede spr zich ook met zou bob ben kunnen veroenigen - Doch op het gebied van ni'beidsverzo keringen waarvoor de aajiliangigc wota ontworpen strekken moot do staat wol do riehtmg aange^-en Daarbij komt dat rvimto je gelaten aan het particulier initiatief us practijk lain dus leeren of staatshulp noodig ib dan wol het partiouber initiatief het zal vinnen.'Ook is voor spreker een ro den om vóór do ontwerpen te stem men hierin gelegen dat bij verwer ping to vreezen staat dat staolspons:on noeiiug zal komen Do hoer Von Lamswoorde ricbs zitb tegen do door den boer Van der Eeltz ontwikkelde juridisoho bc uivaren en meent dat een nndero wet niet gemakkelijk tot stand gebracht kun worden Spr meent lat deze wetten iiet par ticuiior iiiitiafjef zullen prüikelen Heb tarief is ntg zóo ver ai en heelt nog ' too wcnig vorm diit dit geen rcdea mag zijn om do wetsontwerpen aan Daumukwam de Min van Ij and bouw aan bet woord Hij dankte voor dcji ondervonden steun Aan den 1i«m Laan merkto do minister op dat bij geen katheder socialistisch e neigingen bad Spreker boeit alleen sterke nei gingen om iets voor den arbeider tot ütaöd lo brengen De minister trad voorts in een weor k°gaiug van dc bezwaren van don keai van der 1'eltz betoegeudo dat na de wijzigmg in da liodonwet gebracht met betreakmg iot bet veroideuings ivsebt niemand in do andere Kamer meer strijd met do Grondwet aanwe zig aobtto De minister stelde ook in het bobt dat voor de uitvoering do algeiueone maatregelen van bisstuur niot kunnen gemist worden Die be st uursni ontregelen maken do wet vol strekt niot tot een doodc letter Ooü wordt de kroon volstrekt niet ondei den omutonaar gestald dot it t er decide e \ V „ r do i II i geling voor do gomc-ente-ambtooiiren in do afdcelingeü znl morden onder zocht en do Kumcr ' s namiddugs om 2 uur weer in openbare vorgadenng zal bijeenkomen on dat aan bet einda « Ier agenda eau vorgndermg m comité ' generaal zal worden gehouden voor do bespreking vuu het verbouwiugs ' plan dor veisaderaaal De Min van Landbouw vci dwbgdo voorts de begnselen der vor * zek iringswotten Hij betwistte dot men bior te doen heeft met overbodige staats bemoeiing al vos hij bot vol komen eens met den heer dfi Boer Jat die Ijemoeiing met « nders moet zijn dan oen middel Do minister be toogde < JaZ de staat bier w»I moet in - 
UTREGHTSGK NIEUWSBLAD - 3 1313 = eedc Sfad Zondag 31 Aug uitvoering van de ge westelijke gynmasVckverecnjgirtgen bioeiriK-iieorao \_ ie keei-veei mil ziekui t voeringen Vrije - en ordecefeJiingen gymnastiek lïreda Geëxamineerd 7 lattdkiaten Ipotkelïcrs-asdsiea'S Broda üeëx 4 vromvelijke eandi dateo ' Geslaagd do dames K M bei del te Stad-Volkzahoven U M J vcb Eijck te Dieren Zwolle ' 2 en 3 Juni GeësominccKt -[ vrouwelijke oajxiidaieji Terugge Irokken 1 üe&laagd met If do Groot van Barfcingerhorn gers en politic ie hulp en « erd liet gc licelc gezelschap naar bet politiebureau gebracht waar het meisje aan de moeder werd teruggegeven — o — Inbraak To lïussum is Dioedag nacht ingebroken in het heeienmode roagozijn van de firma Haakman aan de ïtaesaulaan Aan diverse wmkclgoe derca wordt voor ongeveer 1 100 ver mist Ook een rijwiei is mede geno men Moa vermoedt dat de diovwi aaa do achterzijde het perceel zijn bin nen gekomen — o — Arme kle'inel Te Enkhuizen ie Maandag het driejarig zoontje von K de H in een pot met kokend zeepsop gevallen en gisteren aan de bekomen brandwondem overleden _ o — VleoGchprijzon Wegens de stijgende waarde van het vee zijn de de pastorie der 11 K kerk op iw4,Jltusland een gohr.ideu ossenhaas ~ weg genomen muur was op straat gear * ¦ reeteerd f Doodslag Voor de rechtbank te Aseen is op nieuw behandeld do zaak van JunJÖ te Steenwijk Üijjuï gedotineeid we gans doodslag op Oost de Vries - te Mep pel Ei werden 7 gotuigen gehoord.Beklaagde bleef er bij zich mets teherinneren daar iuj besekouken was.liet 0 M bleef tui zijn oen6 genomenoisch nl 7 jaar gevangenisstraf f ' — o — E;a bannibdall De vierde Kamer der Amsterdam - sebo reelitbunk veroordeelde tot ¦ ' maanden gevangemsstraf een man dio onder invloed van drank zijn vriend bij een twist do onderbp afbeet Het O M had dezelfde straf geiiisoht Eh t otti fj Maandag ging een gezelschap dames en hoeren te Deventer oen iaalstocbt mn&ea Op een helling\in <& Onzalige bosschen bij De Steeg kwamen — al dua meldt de Te ] — twee dames en een heer to vallen Eén van haar mee wouw S bleef bewusteloos en motos per auto naar Deventer worden ver voerd ' Gisterenoohtend wrcs ze nog met weder bij kennis gekomen Ver moedelijk heeft zo heraensoliuddicg ge krcgeri Haar toeGtand ie ernstig Woggeloopen huzaren Sïnda cenigen lijd was er onder ile man schappen van het 3c regiment huzaren la ' s Gravenliagu — aldus schrijft Jle AvonJpost " — een geest van ontevreden - heid anngcslookl door eenige „ eiira onlevredeiicn " Vooral werd geklaagd do menage waarom de comman dant en o luit.-kwartiermeester in over leg mêl den men ugo mee si er de geuite grie ieii uit tien weg irachlien te ruimen Zoo werd bij de invoering van [ Argentijnse vleesch een beter bereiding lotgepas waardoor hel uitstekend voldeed ook werd bij de warmte sla met eieren opge diend doch het „ gekanker " hield aan Tot dezer dagen de soldaten ' s ochtends weigerden de aardappelen ie schillen ei op de vraag waarom niet werd door een korporaal verklaard dat zc niet deugden " OFschoon de aardappelen er nu niet r.oo mooi-uitzagen bleken ze ge kookt goed van hoedanigheid e zijn De oversla gelastte nu den klagers „ voor strot '' eens erwtensoep to geven dal voldeed zóó slecht dat er ' s avonds 17 manschappen van verschillende csca dions op ' t appèl ontbraken Don volgen den dag kwamen zich reeds enkelen aan " melden [ orwijl er ook eenige in de huurt van Pijnacker zijn o-"-""ioord Woensdag iren allen weder terug Volgens aan genoemd blad verstrekte gegevens 13 van een „ willekeurige hande ling " door den mcnagcinecstcr of „ ge konkel mfit leveranciers " waarover ge klaagd werd hier geen sprake hel onder lingafkoopen van 3c menage door wacht - meesters me nageinces Iers voor sommen van [ 80 en meer behoort tot het verre verleden Integendeel wordt door den te genwoordïgen commandant aan de solda - ten menage alle zorg besteed „ hij is de keuken bijna niet uit te slaan " werd ver zekerd Als proeve van goed - < A afkeuring der soep werd op een der sol da te nxa mors op de vraag van den overste geantwoord z3 is te heet " Op de volgende kamer tt Hauw " De derde „ te zout ' De vierde il zït lot mijn nek toe vol " enz waarna di somiaandant zijn onderzoek — zooalsle begrijpen is — maar voorloopig slaakte Een korporaal U reeds gedegradeertij terwijl eenige aanstokers iii arrest zijü \ gesteld om voor de Ie vormen commissie van onderzoek te verschijnen en later voor den Krijgsraad zich te verantwoor den Op t oogenbhk wordt nog niemand als ' deserteur beschouwd E s amen-KirwIer ju f f rou w Gravenhage Exdmeu vanwege eoiiging „' letselschade " Geus - 0 candadaten Geslaagd do damcij lï Stoeeser Amëtee>ram^C A Hameitra Velp M.A Goedhart A H Bosb mami G M 1 ' vnu liilkum en J P van Manen allen te Arnhem Begrafenis Prof Hnber Op do Nieuw * Ocstcrbegroafplaa-'ts te Amsterdam werd gisteren het atoffolijk overschot van Prof dr S A Na«|bër ter aaide besteid Op een doodenakker waren vele hocgleeraren en sitndlentan aomveisjg Dö Koninklijio Academie van Weèen sdhoippen en het Amsterdajnsch Ëtu - Kunst - en WetensGbappen AlfrECl Austin t Op 78-jangen leeftijd is te Londen ovei'kslen dk " Engeleche „ poet lau reate " Alfred Austin Hij publiceerde eengroot aantel ver zenrbundcla enkele vcra-tragedies en prozawerken waarvan de meest be kende zijn ' i'hc Garden fhat I lovo "- „ In Veronica's Garden " In 1890 werd hij benoemd tot Lord Tennyson's opvolger DANKBETUIGING gay " Wijt hst vrijwel ondos.lijk blijltt elk afzoaderlijit te bereiken brengt liet B e s-t a a r van den ÜErechtsohen Bastuurtiersbond blq&q namens ' ds raim 30 J daarbij aangesloten sigarenmaker - ihai'.d langs dezen neg een ïiar teliilc woord ran dïtiiii san allen Ü6 daor geregelde en ruime naanciiielü bijdragen hun daadwerkelöke ^ ympstitie met het modern georganiseerde deel der ei gesloten Sigarenmakers betoonden Het voor deze arbeiders veikrrgen gunstig resultaat zü den geefster i ea geTera de beate voldoening Kamen den U B B C LAMBECK Sccreiaris Verdronken Bij de sluis schier de Haarlem me rpoort te A'dant is teren verdronken de 13-jarige W v d7 B en derdo"ziekenhuis te Amsterdam Binnenkort zal door Bur gem on Wetih van Amsterdam een voordracht bij den Baad worden inge diend waarin zij voorstellen over te gaan tot den bouw van een derde zie kenhuis Eenz'ondorlingeplaateom te nestelen Men schrijft aan do Tel uit % tevoren Aardiger kan het wel niet maar ge vaoriijker misschien ook.niet liitus solum er zijn or meer die ziek met wat bun ' t liefst was toevertrouwd hebben aan oen reddingboot en behou den bleven Maar vrijwillig zooab oen spreeuw dat gedurfd beeft blijft het een zeldzaam zoo met een éenig gevaU Eerst had ze haar zin gezet op het zeiltje dab over het zoeldieht boven de stuurkast yraa de steompont Enk huiaon " is gespannen Daaronder scheen het haar zoo'n goed plaatejo voor haar nest maar de equipage kon dat niet toelaten En toon viel net oog op het zeil dat over do in do da vide hangende reddingsloop is gespan nen Dat kon men niet weigeren en daaronder boven in den kop van do sloep ligt n u't nest met de vier eitjes Meermalen daags en ook ' s nachts maakt do broedende spreeuw do reis medo over de woelige boren SCH0ÜWBÜR6 - UTRECHT Zaterdag 7 Juni Itnlf ** VOORDRACHT over RYTHftliSCHE = GYMNASTIEK == r ^§ CATHARINA VAAS REHflES gevolgd door een demonstratie met toelichtingen den gebeden kei-gang omvattende onder welwillende me dewerking van een groep leerlingen uit do verschillende klassen BV Naar aanleiding der demonslia tio zal de keer H BUKUKiSK Zenuwarts te Utrcclit " preker — over — Het nut.der Rythm Gymnastiek op paedagogtsch terren Het batig saldo wordt voor eeu liefdadig doel besteed Prijzen tier plant-sen Uolcon f2.50 Stallcs en l3to Amph t'2 — Eerste Züloge 2de Amj-b en liaig noires f 1.50 Parterre * dc Zijlogecii 3o Amph f 1 — verhoogd met 5 pCt stodeijjko belasting Plaatsbesprckinj Voor aandeel f houders Donderdag - 5 Juni vnn 10 — 12 voor ' t publiek dicnzelldcn dng van 1—3 na loting on Vrijdag en Za terdag van 10—12 en van 1—3 Brand Gistermiddag braken te ' s Gravenhagc bijna op hetzelfde tijdstip twee vrij zware binnenbranden uit éen m een clectrischo smederij van J B van lieysi en Zn Malakkastraat—Bonïstraat cn een in een magazijn van hoeden en heeren-artikelen in de Bock horststra at nabij den Zuidwal Eerstgenoemde brand was ontslaan doordal een knechl mei een in petroleum gedrenkt voorschoot in aanraking kwam met een brandende kachel - Dio knecht bekwam gelukkig geen brandwonden Het vuur dat zich verder nog aan petroleum in een reservoir mededeelde werd met cén siraol op de waterleiding gebluscht Nauwelijks was men hier mol het blus schingswerk gereed toen het uitgerukte personeel order lirceg zich naar do Boek horslstraat ie begeven waar mtusschen ook al reeds ander personeel met mate rieel aanwezig waa " brand in de Bock horststraat was door onbekende oorzaak ontstaan op de bovenste verdieping waar een groote voorraad heorenhocden'en andere goede ren geborgen'warcn nelko verbrandden ol beschadigd werden Hier werkte men mei twee stralen uil de waterleiding Bin ion een uur was het blusschingswerk ge indigd cento Be „ Prov Gron Cl " schrijd Bij een onzer - lezers een dood eerlijk mensch maar een grap-pcnniakcr wat uit deze nicuwe-cent-geschicdenis blijkt had zich de meenïng vastgezet dat achter hel zwartgallige mombakkes van h < jongste onzer muntstukken een vriendi lijk gelaat moest schuilen Hij besloot dus al het mogelijke te doen oin den •[' kijker het masker af te rukken en probeerde met bijlende vochten om den neger een zonniger aanschijn te geven En ziet de wasch met ïoulzuur loste do vuile roetioag op en ons nikkerljc bleek een echte onvervalschte blanke die geen ' oppcl zwart bloed in zjjn aderen heeft Prachtig schitterde hij in do zon en lachte zijn eigenaar zoo vriendelijk toe dat deze den indruk kreeg een gouden vijfje voor zich to zien En toen kwam deze op do onzalige gcdachle hel cx ne-gertje voor een echt gouden vijljo te la ten spelen Onze lezer ging daartoe een onzer groot ste sigarenwinkels binnen bestelde voor een kwartje sigaren en zei onder hel neerleggen van den blinkenden nieuwe ling van 1913 „ Hebt u van een gouden vijfje terug " En ziet de argeloozc winkelier vloog en in Do gewasschen cent speelde baar rol zoo natuurlijk dat ie onmiddellijk in do loonbankla verdween en & grooto en 3 kleine stukken zilver er voor in de pjaats aan den vorigen eigenaar werden ter hand gesteld ' s Avonds heeft deze grappenmaker den winkelier het hem toe komende wel weer terugbetaald Hij had zooals wij begonnen te zeggen met een eerlijk mensch to doen maar in ' t andere geval zou hij de dupe geworden zijn Blïjt dus op het goudschijnende aangezicht onzer koperen munt passen Let op het cijfer 1 en het woord cent — o— De Onafhankelijkheid s feoaten Door de permanente comimifl sda tot viering van Kaningmnedag te Bmdüioven 1b besloten ook de leasing der onaöiian&eJijkirieidKEeesten op zloh te nemen Een dertigtal jonge dames onJ een collecte houden on stad en omgeving twwijl de gemeente f 1000 heeft toege ¦ ewfl Bij voldoenden fón&ncJeeleri steun b to * ' t volgende programma besloten re Zaberdotr SO Aug Udhtatoet 2e VERL.ORE81 Een Brïj '> fiiimini fictscnpc f gaande van Draaiwcg naar BÏItstraat Tegen belooning terug to bezorgen het bureau van dit blad 471f Kerk-en Schoolnieuws wieirsjders " Indien gij een goed Rijwiel verlangd te koo pen zoo gaat kijken bij F W JACOBS Kintgeiisüaven 2 Aan hetzelfde Adres goede Oude Rijwielen tf koop Let voor il op mijne Speciale t-E Ued Herv kerk Drietal to Rotterdam voo da F J P Moquette ds C J Leenmana te Utrecht ds W Bieebaar te Zetten dr - J I > do Lind van Wijngaarden to Putten Beroepen Te Monster ds S van Dorp te Bodegraven Bedankt Voor het beroep toez te Gouderak da B van der Wal to Hoe velaken Gerei kerk Beroepen Te Tionhovcn ds A C Heij te Molenaarsgraaf Aangenomen - het beroep te Kollum ds W h Milo fe Vianen CkriBt Ger berk Bedanikt voor het beroep te Ncorde - loofl ds L do Bruyno te Bnnschoten Ontcerekenbaar verklaard Naar het Val verneemt zou de Haagseho Eeohtbank m raadkamer beslist hebben dat gchcord het rap port van het ingestelde onderzoek der psjcKiaters de oud-kapitein van " üet Indisohe kger 0 - die eenige maan den geleden zijn moeder met revol verschoten doodde in een pension aan do Laan van Nieuw Oost-Indiö niet toerekenbaar moet wolden geacht on zou hij op rechterlijk bevel in een lrranli^innigengestujbt zijn opgenomen De gestolen ossenhaas Do rechtbank te Am-ïterdam ver oordeelde een zwerver die al meer dan éen vonnis achter den rug heeft wegens diefstal tot 10 maanden ge van genisstraf Hij had op 2 Januari uit de keuken Teehmsobe a GecJaagd voor het propaedeu&ch eoramen m de weg - en waterbouwkun de do heer W F de Mol van Otter too en in de werktuigboiuwikuDde - < m heercia P L Fauftl J P Spruatei M Vc&erB ^ in Arbeid Bezo lichamen zijn vc racket ing duur grijpen wegens « en " vorm waarin ua arbeidende etand zijn inkomen ont irangt Door dien vorm ut hot weke lijks ontvangen van het loon bestaat voor den arbeidenden stand een voort durende prikkel om het loon te beste den voor de voorziening in levensbe hoeften Het gevolg daarvan is dat niet voorzien wordt in de aorg voor tijden van invaliditeit ouden dag « o Eickte - Gobourdo hiertegen nu nirvts dan krijgt men in bedoeldo tijden maat schappelijke schipbreukelingen Daar om bedoelt de voorgestelde wettelijke verKckeringsrcgeiingdiea loonvorm koo dani " te maliën dat do arbeider een loon ontvangt dat hij vow huishoude lijke voorzieningen naar huis mcae necmt en daarnevens ecu deel van zijn loon beetcmt voor een premie waar door bij in meergenoemde tijden zien een inkomen uit zijn loon verzekert Hot voorstel beoogt dan ook met « on zor< voor arme mensehen maar houdt ce°a regeling van arbeidsovereen komst ia en wil wigging brengen m den loonvorm des arbeiders en daar mede tevens wijziging in het arbei dersbestnan - Vervolgens verdedigde de minister de Kaden v kunnen vruchtbare Onjuist ia dat zij d < EiUfl verdere vwiiaigras van zijn voorstellen betoogde do ministei dat do weduwe van oen verzeleeraigspucü tjgen arbeider die met kleine 1 ™*»» na der dood van baar man achtcrblijlt ace * " eholpen wordt door oen weezen rente,dan indien zij zelvo later op 70-iarigen leeftijd een pensioen zou kriicen Die wcezeurente welke bbjlt looSm tot het jongste kind 13 jaren ï C,i haar immers door mosilu>o tij - j kan haar den heen helpen Ten slotte verzocht do minister < Ie Kamci dringend zijn wetsontwerpen aan te nemen overtuigd als hij was dat zo in zich bevatten een kracht voor de bevordering van welvaart voor den arbeidenden stand ¦ arbeider mogelijk mnken om m mot to bezworen moeilijke tijden het be staan als zelfstandig burger to bo - houden _ DoMin.vanlïmueal Zaken verdedigde toganover den heer van der FclU de voorgestelde bereohtiguig Tan geschillen voortvloeiendo uit de vrijwillige verzekering De Min van Financien ver dedigde do financioelo zijdo - van net vraagstuk Do rentevoet van 3fc pro cent is niet te hoog De reserve wel ke heb invaüditcitsfonds kan kweeken zal echter steeds als reserve moeten worden beschouwd Misdadig zou liet aim die reservo eventueel te bestem men voor verhooging der uitkeermg of voor verlaging der premies Nadruk kelijk verdedigde de minister het voor etel om de tariefswijziging te beste don'voor de dokking der kosten voort vloeiende uit do verzekeringswetten Na een korte repliek van den lieer Van Niorop werd het algemeen debat gesloten L De Radenwet wordt met 24 tegen 12 stemmen aangonomen Rechts te gen Baks De Tnvaliditcitswet wordt met 21 te - gen 12 stemmen tegen links De Ziektewet wordt met 24 tegen 12 stemmen aangenomen Rechts te gen liute Minister Tabna wordt door vele lo den goluiigewenseht Gemengd Nieuws Zijn geheugen kwijt Aando maredhauaseekazeme te Ommenvervoegde zich een uiterlijk net per soon gekleed in zwart pok met ton tnsichoed Do man dio overigens geenverwaröo antwoorden gaf scheen zijngeheugen gelicet te hebben verlorenHij wist niet hoo hij heette of van waar hij kwam op allo vragen ant woordde hij * zich niets to kunnen uer innereJi alleen herjnuerdo hij zich oendruklto zaak to bobben gehad doch die te hebben verloien In do kazerne,waar om onderdak werd verleend athij niets en sliep ook den geheelennacht niet Op lost van den burgemeester werd hij Zaterdagmiddag voor den officier van justitie " te Zwolle gebracht Naar do Zw Ct verneemt is hij te Zwolle aan een deskundig onderzoek onderworpen Ernstig ongeluk To Zuïd Scharwoudo is gisteren een werkman in do krattenfabriek De Volharding in uanraking gekomen met de zaagrno chine Do cirkelzaag met zes messen trof hem in den arm zoodat dit lichaams deel moest worden afgezet In zorge lijkcn toestand is de ongelukkige in het St Eliz&beth-Gssthuis to Alk - Om oen kind Gisterochtend urachi te Rotterdam een vrouw die van aaar man gescheiden leefde haar 7-jarig dochtertje naar de Christelijke school in de Ilovenierslraat Op den Goudschen Singel stonden twee zoons van 18 en 19 jaar uit hctzelide huwelijk haar op te wachten en trachtten haar het dochtertje dat door do rechtbank voorloopif » aan de moeder was toegewezen Is ontrukken en in een gereedstaande automobiel te slop pen Op het gegil dar moeder dio den chaul leur bii lijn i " vuthidu kwamen bur - fegendeel ik nam de exploitatie met ¦ nee -- vertiouwen ter haiKl temeer uu een awenielnb bij monsto van hun voor litter zoo „ tui ^" op do inrichting bleek te zijn Op een schrijven van den voor/jtter < liei vereeniging den heer Visser mede oiKleitebkend door don heer Minnes aks waarnemend se «« ttuïs waarbij zij zich vleiden op een prettige samenwei-kicg tussehcu naar de vereeniging en mij nis es pioitant zal ik hierbij niet verder op ingaan om redenen het ver van mij ie do houding van de U Z C in eeu al te ' bespottelijk daglicht te willen hebben gewezen van de hand werd • over oen en ander gesproken do in stellen Na het verzoek zonder bedenben te richting betreffende o.m ' over hot baggeren ' Echter een besliste onwaar heid is het dat ik den heer Visser die Bonder mandaat was zou hebben ver zoekt hoi baggeren der baetins voor rekening der u ' L ' G te doengeschie - Uudu IJ Z G bij mendij van haar voorzitter tot de ontdekking kwam dat ik niet do man was dio zich liet verieiden door bet zoet gefluii van den vogelaar de heer da Visser scherm de zoo iets van te komen met lüO le den kwam de aap uit den mouw ai-brck&a geen gebrek ' t water deugde t do iuohE was verpest en do in richting meer alB bouwvallig Aan iet grof werd gcejiraken door a rector magnificus der Amsterdam soke Unr,*erarteit prof Hector ' U-aub d!e het holder " verstend den p&ügea geest en het eerlijke karakter van den overledene huldigde door prof Boer namens do Letterkundige faculte&t prof Karaten ais vriend en pief J r Hantman uit Leiden Dansers dc re-dsctio van „ Mnemosyne " Deae spreker urtte zijn dankbaar heid voor dan roem die door prof 2Ta van do Leidscho UnrverEÉitoit werSch ik ik dun ook op het ' gehalte en kwahteit van bob water even terug te komen Volgens do U L C nu haar het voordeeltje van zelf te kunnen esploiteeren vnjwel onmogelijk word gemaakt bleek niets meer aan do inrichting te deugen en liet water had hot boren olies ge - Kiaanenrï hot Ajnstordamseho Sm demtencorpa legde de rector de heer Van der Goot mot eenige dankbar * woorden een krana nan do groove no Nadat neg do voorzitter der Litte lEaro Faculteit van bet A S C feet wooidi had gevoerd dankte de Oiadote zoon van den overledene prof J C Nober voor de betoonde belangstel ' lEng waarmede de plechtigheid wzu geêiroiwd Acte examen L O Amsterdam Geëxamineerd 8 candi daten geslaagd " de datnee C E Wel lensiek A M Wassenaar A G Wil meeing E Westeniorg N Zerniko en A W Zij alien van Amsterdam bravtMÜmge Geëxamineerd 1 1 en 1 vrouwe candddaart afge m 1 Geslaagd mej A M C Kooper Deze eaxmens zijn oJgeioo - Maur waar in een inrichting mannen als de heerea Stromk Grenier jhr Schorer fater van Koogstraten en dr ITraiike met zijn kinderen zwom men met betuiging dat het water in veel beleren toestand verkeert dan verleden jaar om maar slechts enkele notabelen uit de velen te noemen die reedt als abonnc zijn toegetreden laat het getier van ouderen mij vrijwel koud Kobterdam Gec'xaminesrd 8 vrou geÜjke candidaten Geslaagd de der mos A ïan llce lïotterdam N 0 de Beun Nieuw-Beijerland A 51 ' SoheUekeae E Sonoonewj H M Sehreuder L P Schrooder allen Eot terdam C J l^iure Dordreoltt L O Sevens Rc-tterdam - Do overoude zwominruiiLing van wijlen den heer Vossenoar heeft wel licht alreeds zijn verval overleefd daar ik ten slotte gerechtigd ben kond schap te doen dat in geval geen 1 ' wo zwtmscihool words opgericht ' t Yossegat of eklens van een overdek te zweminrichting uithoofde do te hooge kosten zal moeten wnrden af gezien de noodige fondsen ter mijne dispositie zullen worden gesteld tot oJgeheelo restauratie zoo hevig afgeknmde zwemmriehting aan den Krommen Itiju m.o.w ter zijner tijd zal worden overgegaan met heien in den grond van ai het begin van het heeroaihassin tot en met mo ters voorbij dat van de dames m dier voege dat het water eventueel zal binneustroomen en dus warden opge Kingen op een ruimen afstand van do asplialt fabriek zoodat indringen van vuil van welken aard ook tot de onmogelijkheid zat behooren en naar ik vertrouw nooh met finoncieele mede rking van den raad noch met eeni - medewerkmg van welken aard ook 1 do V Z C pbiat^ruimte teeken ik hoogachtend V geachte redactie beleefd daiik - Ubneht 2 Juni 1913 IPIQEZOHDEM STUXXEH Sport Do zwerninrichting aan den Krommen mja Geachte lledactio Vliegtocht-Van der Bnrg Do heer Han van der Buig steeg gis toravond wederom to Amsterdam van het terrein bij hot Kalijo te ongeveer 7,40 uur op De aviateur vloog van af befc Kolfjo over do Overtoom en " Adm de Ruyteiwcg naai Sloterdijk en keerde vandaar weer naar het Kalf je terug Hier landde liij na een mooie vlucht Dit v.-.as do laatste gra tis vbegdemoEstratio welke de heer Vv < H Burg voor ditmaal to Amstcr - Naar aanleiding van het ^ dxes aaa den Raad door de Ü Z C waarin mij versoliillende feiten ten rechte - of ten onrechte worden aangerekend veroor loof ik mij de vrijheid hot navolgendo ter kennis te brengen aan een elk die belang stelt in da Ewemeport Het request dan dat meer weg heeft vaa ' n boleedigend schrijven aan mijn adres dan van een zakelijk be toog van de £ iak waarom het gaat krioelt van onjuistheden en onwaar heden De aviateur Perroyon steeg te Buo et een passagier tot een hoogte vnn 5100 Meter en sloeg aldus zijn eigen wereld - record Rechtzaken In het kort komt de kwestie bier op neer Alvorens er sprako van was dat ik de exploitatie van do Uti-eohtecne Zwem - en Badmifyjïting oafci den Krommen Rijn ter band zou nemen had de heer Visser voorzitter van de TJ Z C zich reeds eenige malen bij den heer van Zijl één der eigenaren von ' t bewuste terrein vervoegd om te trachten de z.g zoowel do onbruik bare als afgekeurde wveminriciitingin huur te mogen bekomen Om wat voor redenen is mij onbe kend echter de eigenaren hadden KOn der dat nog van eenig bod sprake was daarvoor geen oorên zoodat do pogin gen vara den heer Viseer vrijwel schip breuk leden Toen mijn naam als oiploitant be kend werd ontving ik onmiddellijk bo aoek vnn den heer Visser die mij vroeg of ik ook eventueel bereid was nu ik boter bekend was met don toe stand van do badsobooi hetgeen ik volgens den heer Visser hoogstwaar schijnlijk met was voor de definitieve huring van het bewuste terrein de huur aan do vereen U Z C of aan hem persoonlijk over wilde doen daar het mi ] toeh nooit baton kon opl < ren mot het oog op do eventueel to verwachten tegenweiking in geval ik bij het voornomen bleet zelf de inrich ting te ezploiteeren Ik was tot geen afstand bereid in - 66 I fcnm stad on Adrea Lane 
Tweede i&B&rï » éör-Tariefwet-Comité — ' t'ineJwtt zal l&u onze iidoslrie bescherming ren en daardoor — gelgk de ervaring eldsra leert — hasp 0rAvaïklt.&ling bevorderen r^Iddensfan decs at'bcïtlErs ja het gehaele Hedertand sche vcük hyiit Uj d{-n bloei dei * nijverheid een niet ia mii-kennen bslang Wie ' la % oïE(sweEvacr £ wil reilioogen en niet het buittnSand Jea anzen hosts bevoordeeld wil zien rjuere « oor de totstandkoming wan het nïetiüfe tarief Ond-Amli.em:che Bovenseg tub Fcbon Doarn en Utrecht een pak4 J iï ei laken in deu avcnlvan SO Üei i " Ï.ÜU oeiaoaing vaot deaeerirjken vinder Adres 4606 II Hekmiiu - COORN X-iijiiixiarJkt 15 ¦ Ie Kia-i inrichting voor het j van fijne Hok - Gikleede - en Smoking Costumes — — Con carreer end tarief Zuterda.iUiOrueii J«bestu Koe on twee Varkeiis verkochtworden Ook staan alle pjttcn Vet enReuzel geiuld 47C8 Rund vises cii 20 ei p pond Varkensvieesch 30 „ „ „ Vet of Reuzel 32 % „ „ „ Met ticlcefil verxat'b do brlcl ¦ a met oen loimf Je non deu ctauicf > liercHiigen ca er aiet los iu e JlnUwuH Boekbinder gevraagd bij J 1 SCHREÜTELKAllP Sprir weg 318 Biecht warden ztmt ving ea correct vervaardigd Luie Brood - on Banketbakkerij-Oude Graobt W.Z 105 gevraagd een Batesimec&t pm esa sen Loopjongen W v UASTBiaX Mej E G Werfiekker ' t andt3Gh.n.icaa TolstecgHÏncoI O 2 35 bij de ïi r om me lEijnbrns Qobrokeu stakkeu ivordeu Iu 24 uuj zeer soliedo door mij gerepareerd Geopend ' s jnorgene van 9 lot 12 nnr van 2 tot 7 unr Vooral verzocht ook des Zondags IRÜKKEBIJ Id het Bijtnig-Magazijn van II B GIELEN wordt gevraagd een flinke eerlijke KNECHT T HE ïek et oo bij res tf I Interessante schets uit list leven \ der Nomaden van liet booge Noor don in 4 actRn;prnehlIgeKaluur talercclen bjeiendo'banlelïiigO HET LE6P0EOEB BE BLINDE SïflIA B iljk gemonteerd sc!ion«spel uit DE LAATSTE OASEN - VAM POMPEJI - ben 0NRÜSTI8WACÖTEMI Oer komisch HUWELIJKSFEESTEN van Prinses Victoria Louise van Pruisen mei Prins Ernst August van BrunswijktQ Berlijn Nog enkele dagen Voetiialwfitistrp Vetder verteld lende Fitra-nuunners Iioile SCnal Uitstekende YentïLitie Woensdagmiddag n 2—4 unr SATIMÊK Zaterdagmiddag i als Kinderen tOiïpIOüOenl 0,11 u 8—4 nat voorale.ünï met ' n nagezocht KlHDEKraO G KA II Hl I ïosr kort verhuurd geweest bestaan Ide uit prachtig modern Salon - en I Huiskamer Ameublement masaief ¦ eiken handwerk aangeboden OokTafzoBdBrUjk Tan tekende soliedemrma sikomstig Zoo goed aïa nieaw[kwitantie enzesjaarblgvendgaran Kebewëa ter inzage Nn roer denpalvea prgstakoop TesieaenoYei|e nemen tot as Vrrjuagmiddagdage ¦ cka vsn 10 tot4 nnr in bet gebouwpan den Ned Prot Bond Boatfc ¦ traat 1 Utrecht 4615 SLAGERIJ ¦ q TE ^ P VE HNAME een flinke I Slagerij in grooto arbeiderswijk I Hnnr en overname billjjk Br fr No 4614 bar v d blad TE HüUï § min modern en gorlcfebjk ingericht met gas en waterleiding nabil cen ^ atadentram Honrprüe i » 50 • i MBO per jaar Geoa straAtbelas -- Aa>fw Lange « meest »** No « Q sen flinke ttAKKEUSfiLNECHT PO b(j H - Z DE > OOI.J Maartens duk Zonder goede gstnigen onnoo dig aan lo melden 1580 TERSTOND GEVRAAGD een flinke 4636 Kokkenwerkster KKIST1CAAT IA Mevrouw VAN HAEFTEN Bhtatraat MO vraagt togea Augustus of Sep tember een eenvoudige hotdero Keukenmeid s Tegen 15 Jnli of 1 Angnstos wordt « KVBAAWD een Br fr onder no 4726 van dit blad Werk 2de Meid a zelfstandig kan werken en ei Verstel-Naaister v g inf voorzien Kr N Gracht 80 Een flinke BAGME1D gevraagd voor w.nkcl en anderew erkzaaraheden van goede got voorz.Adres Vreeburg 13 tussclien G en 7 nnr 4505 In klein / geÉin wordt gevraagd een flink net Bapelsje Aanbieding ' s avonds tussehen 7 en 9 anr F C Dondersstraat 31 4492 Werkvrouw Terstond gevraagd ee^o nette flinke degelijke Werltvronw P Q van goede getuigen voorzien Vaste dagen Donderdag 1 Vrtfdag 6a Zaterdagavond en des Dinsdags eau halve dag Briefen franco onder Na 4581 bureau van dit blad QEVaSAaGB een beschaafd jong meisje plm 14 h 15 f aar ter opleiding in eeno winkelzaak Brieven franco onder no 4597 bur van dit blad Verhuizingen van en naar allo plaatsen por tnpis alere's kipTragens of apo or wagons tegen de meest bilUjko prUzen met gratis la bruikleen van bisten en ver dere hulpmiddelen Aanbevelend A v»rï Leun 7 WOUENPLEIN 10 — Utrecht Kapiaal Beschikbaar voornit Bnello afwik keling Voor particulieren ambte naren enz Met en zonder borg Rente 4 pet Discrete behandeling Brieven Iraneo onder motto „ Ver troBweluk " bureau van dit blad IK D SMITH HUIS - EU \ ÏSECOR&TIE - 1 Hardebollenstraaft 4 | Tel S604 ütrsclitsciie Gredïetbank Kronme Uiouwa Gracht 46 Utrecht Geplaatst MaatschappelijkKapitaal ir l,Oaü 3 OiSO — Verschaft op billijke voorwaard ea Orediei ' ïoopt en verkoopt ÏÏSecten Vaa pons en lluiteulnndsen Uetd Sloit Frolouxatlën tegen den koera van den dag en opent llefaentag Oonraut mnt lïeiiteverijuerïïn Neemt gelden In depot met 3 dagen opzegging a £'ƒ pCl B 14 dagen opzegging a 3 pCt voor drie uiaaudcn vast ft 3yijke > prijs Eoi sès £ siao 2de hands MECBELMAGA-ZIJN Voorstraat 18 io hn:s vaaai de PrdJiklteereusiraat S;eeds voorbanden een gruotesurloe rins geheeJo en gedeeltelijke Sïloii - sa SiiaEtaer-AiïütlaEiüiifl iet alle houtsoorten en stijl o a Dames on llct-tcn ScliT^fbuieM If.fflKl Dordrecht Marmer Liuiieu Hang ' boeken - en Uiunstbo denkasleu IJuttetlcn UonLeur dn Jour Zilverkasten Luxe Tafeltjes geheeld bouwde en overklecilo Öaoapé's Cra peai'K Salou ca iuislioudwiuls Se crelaircs Piano's Orgels en Pianokruk heii en verder ie veel om oy te noemen AI deze genoemde goeduren zullen geregeld verkocht worden voor nog minder als do helft der naarde Oaaeliibs te ontbieden voor ïnkoopen i UtfoeUt Is voTaehonen en alom verkrjgoasr mr I mm ra i met Ulmtraties E";ndono ldor Goedkoopi Bïbliotnaek onder ralactio vae F " J HOF FM AH l J i-4ï'e f O.SO INHOUD Algeuieone opmor km gen II Verseüillendo bcioodigdliedco potten soUotcla kuipen aarde uit ^ aud lit Begieten on besproeien IV Vorplanten V Opbindon eu saooiou VI Bemesting VIL Verpleging in do kamer VIII Plaatsing der planten IX Drogo lucht ^ Knrkacliors XI Planten voor hangers XII Slingerplanten XI11 iiou on ander ovor do voortplanting stekken daoLng aneggera MV Zjaien XV Zieke planton XVI Schadelijke ïnseeten XVII Alpüabotischo lijst van kam ri>!asïon mot eenigo aanwijzingen voor behandeling Een paut 1 heootrêeelïngen Een practiaoh boekjo voor hou die geoa vaklni zijn on er planten opnahouden Allen die bloemen on planten in do kwncr houden icunnon ditÖoekske a!a handleiding gobnukon ' t Ia niet duur mooi va.:i drafc eajfaniakkeUjk in behandeling ite Veldpost Een goedkoop en aardig boefje dat zekor zjjn wog wel zal vinden verscheen dezer dagen bü don uitgever JOH VU LIfciPDy Voor don lnttelan pr'üs van 20 cent kan men over do behandeling en verzorging onzer Kamerplanten ovor de kweekwgzo het vorplanten het opbindon bot snoeien enz al datgene ta wenan kojien wat uea liefhebber van bloe men en planten diout te ¦ votcu attlleu hoai geen tolanrstelhngou waehton Een goede gedachte was het van den solicnvor om naast de botanisehe namen ook do vol its bona mingen der vers e billen do planten dio in hot werkje basprokon worden op te neinon Dat zjj in alpliabetischo volgorde worden gerangschikt maakt het naslaan gemakkelijk Ook voor de boapreking de schadelijke insecten is oen plaatsje inguruiml Gaarno bevelen wj dit pructischo werkje don bloo ojn-ielhabaors aan Het verdient in volar handon ta kamen dïar hot an a jdragen do holde voorbloetnon en alauten in ha Iiliagssia aia ta kwjeija Sihrjvar on Uitgover wenschen wu succes toe A N VAN WOUDE liiilFögï k LipÈpi Houthandel — Eindhovea Handel in Triplex-Plateu Okoumé krimp - en trekvi'fl Grootste atineting uit eeo stok 120 on ' 120 C.ST Kwastvrije eiken ei _ « spen ArcMtrayea Kop latten Plinten alsmede fijn Lijstwerk van de N.V Hout Industrie „ PIC CIS " voorheen J Brüning eu Zoon Telefoon 34,4 Teleloon 344 m den oout 8RINT - ZAND WIJSfl£GE » r Waalkade 17 I den Breejen \ BAG9ER0HQERNEKHMG Telefoon III TELECHU BBËBJENBOÜT 
— Woensdag 4 Juni 1913 — Tweede Blad UT&EGHTSCK Rubriek Kleine Advertentiën riÉïfciteëv^Éfiy effaèu&mmm a 40 cents bij 3 inalige plaatsing ^ O cents D.'zc advertentiën worden alleen geplaatst bij vooruitbctaling en mogen niet meer dan 50 woorden bevatten STOOMZUiVERIMQ DÉSIMFECTEEHEN EN OPMAKEN VAN BEDDEN ENcMATRASSEÜ » IN DEN K0RT5T M05ELUKEM TIJD 1EDDEH EH MATRASSEMPABf|If K | BEHAMGERId^ StOEFEÉiPErüU SCtflüKHGEJ met SOH w - A.GrlSTrï.'jg pntent kogellagers SCJHL w A^CHEIt's patent remmen en SCHWAGBH's banden de meest betronwbare en meest volmaakte madiines « ELEGANT SOLIDE LICHT LOOPEND F F SCHWAGER GEERTEKERKHOF 12 UTRECHT TELEFOOH 714 ABÖNNlillTSTÉEPr _ f 3 maanden g-i-iitiw „ DE PRINS " 60 omslagen „ DE Overal Terkrügbaar GEÏLLUSTREERDE CATALOGUS GRATIS EN FRAHCO OP AANVRAAG afóSGftTORS compleet f 0,65 Nous oor lavement en vionwenapnitcn In Ml o Na inzending van i REVUE DER SPORTEN " Vast Tarief voor kleine Advertentiën voor MEKSTAAMBIEDINGEN DIENSTAA K11AGEN HUUR SN VERHUUR KOOP - en VERKOOP van WONINGEN enz a 25 et - bil 5.ma!igo plaatsing 50 cent Deze advertentiën worden alleen geplaatst bij vooruitbetaling QOKDGEKEUltD 72 Voorstraat 72 Utrecht Nadruk verboden WBUmraRMJSOTI BILTSTRAAT 72 s-a BURGEM REIGERSTR 33 XX.XI " WïelrïjAers l>er4jdt uitsluitend HAMMONIA RIJWIELEN ongeëvenaard in Elegance en Solid ïteit Prijscourant wordt op aanvraag gratis toegezonden —• — — S — — — — — | TevenB late klas Beparatle Inrlohti ngen Agent voor E1JSIHK RIJWIELEN EüiiEKES 1 Schoenen NI FABRIEK INDÜSTRIA Kastoor Amsterdam Fabriek Apeldoorn De goedkoopste en beste Binnenmuren bouwt men van BRUCKNERPLATEN Afmetingen 66 bij 60 cM t dik 8 en 8 Yrjjdrftgende branfl vrjj'e isoleerende Tocht werende en geluiddempende Binnenmortn 1 jj | M vreegt plm 40 Kg Geen Tengels Latten of Taseohen Btijlen noodlg Afpleisterea of staudooren onnoodig kunne » direct behangen beschilderd of gewit worden BRU0KNERPLAT2N trekken absolnnt geen tocU fttn YrAigt prospestns un N.V FABRIEK INDUSTBIA Kantoor Amstel 163 Amsterdam Tel 1331 Noord KI&S'l ' op 17 Juni alleen | Tegenstand@s*s van de TAR1EFWET De TARIEFWET schaad den BURGEN I door hoorjer WON ING HUUR als gevolg van nieuw of verhoogd invoerrecht op bouwmaterialen zooals I hout metsslsteenen dakpannen aanlebuizeii gootsteenen I solioora leenmantels ramen deuren glas verfwaren pgpen j apijkera ijzerwerk bïhangselpapier enz ¦ VERHUIZEN Gant nietVEBHTJIZBN zonder bij de Firma WILLEMSE Korte Vieslraat 12-19 utrecht prijsopgaaf gevraagd te hebben Verhuizingen met Tappiselères en Kapwagens In do stad en daarbuiten tegen ongekend lage prlJEen Volledige garantie Vele uitstekende attesten ter Image BegrootingeQ gebruik ras Kisten Takels Pnkmlddelen ens kosteloos BV Hmbnllcn » dagelijks to ontbieden * Tel luiere 48 Wagens met Werkvolk voor kleine Verhuizingen vanaf 38 ot per uur * Groote Afslag KOFFIE 9>V Goedkoopste KofGeboonen en gemalen Koffie - i Melanges met surrogaat werden 4 en 5 cent per I pond vei'laag'd Goedsmakende Melanges met surrogaat vanaf 520 et I per * pond KON STOOM-KOFFIEBRANDERII „ DE GESLOTEN SticMscheHypotheekbank Uti-eolit Boothetraat IS Do Dlieetlo berleht dat de Bank thans ook verkrijgbaar stelt t Pandbrieven groot vijftig yuiden rentende uiee * en een BasïBf p^osenftp bijzonder geschikt voor het beleggen van Spaarpenningen Dese Btnkjei kannen op vfork&agea tmachen 9 en i nnr vraier wordeniBgewlneia Dt JEXwcfte A DIKS Ejw 1 J ËLLEBMAH Het Piano - en ÖFpMagazp Firma J M W STOKER Gboorstraat 9 zal gedurende de maanden Juni Jou en Angustus des avonds j — ï — na acht nar gesloten zijn — JU.VOREBS Electrisohe Kracht of Licht TE IH5TALLEEREM — o — Vraagt ons Prijs — o - Wijnmalen & Hausmann ROTTEROaB ¦ LKOTR ATB HENRI SIMONS TEGELEN Fabriek van alle Morten Machinale Dakpannen * Specialiteit Kruis - en Muiden bonnen TE KOOP cen Damesfiets v E 1.50 een Kruiwagen f 3.50 cen Trapmachine merk Winselmann E 12.50 cen f uhcclo I in Lilians voor ruidenierszaak als Iles sche/i bakken malen ge wichten bascules lol 100 pond wegende koffiemo lens diverse bussen loon bank met gedeeltelijk mar mer blad enz enz Alles bevragen 0 tierstraat 54 A bij de Ucerenwcg MET WIE SPREFK IK wel met de Wed 0 Hin ges Arab achls traat 14 in de Nobelslraal ' die heelt een beu werkende mooie Naaimachine to koop met prachtisc atsluikast voor de spotprijs van I 1G en nog bijna nieuwe voor I 20 Riem 30 cents beste Naaimachineolia 15 cent Schoenmakcrsnaaldcn 5 cents " Uile kant 5 cenls HEERENH.UIZEN Tegen 1 ' Juli a.s te iur een lïecrcnhuis be ttende S zoo groote als eine Jumers keuken kcld zold tuin waterlei ding era huurprijs 300 gulden per jaar Bn Er ond no 4610 bur v d blad GEVRAAGD cen nelLc Dienstbode P G voor dag en nacbl Zich aan te melden lus achon 7 en 9 uur des av Nacht egaals traat 34bis 4'599 Oudegracht 141bis Wz wordt TE HUUR AANGEBODEN tegen 1 Juli een net gem Zit en Slaapkamer met of zonder pension zeer go schikt voor 2 vrienden die samen willen wonen zoo gewensoht voorzien van eleotrisch fioSt condities billijk ook gelegenheid om te dineeren 4601 ZUIGGAS Op cen parriouliere in richting wordt iemand ge vraagd boven do 25 jaar in staat zijnde cen Zuiggasmotor te drijven zij die ook met bankwerk bekend zijn genieten de voorkeur Br fr ond no 4005 bur v d blad H.H BARBIERS Gevraagd een nette aoa komando Bediende goed kunnende scHeren tegen hoog loon on ook een nette Loaning bij M Tordon Mariastraat 28 4607 TE KOOP PRIMA VEEREN BED.Wegons verf rek te koopeen zwaar prima Veeren bod es groots Peluw v.slechts r 35 Tb zien deaweek hisschen lOen 12 o,voormictdag Dleijenburg kado 57 4608 GEVRAAGD 15 Aug wegens huwelijk der togenwoordigc diensf bóde een net Meisje als Meid-Alleen in klein ge zin loon t 100 a 1 1Ï0 naar bekwaamheid 1 26 waschneld Br Er ond no 4609 bur v ' A blad ER BIEDT ZICH AAN een aankomende Timmer tnonsjongnn leeftijd 49 jaar ffdres Bopakker Flinke kenlren-Trers >~ GEVRAAGD irttern c < damneïd v * ' S morg 6 tot " aar Mtfi nor Maris I 15 per m Br fr onoW no - WSO bnr van dTl blad HTJIS TE HUUR Ben vrij Kuis voor - efiachterkamer Rroote vrljaplaats huur i p week.staande Zonstraat iW TebeTramn J K t Arkel,Weerdsfnirel Ou ïfll bij deVwlrbro 4631 IfET PERSOON wa*gd voor direct ne koetburi RetH omtrek Oudvrljk ol bnitw Wrtte-¦ r c m iie u Br fir coder no 4610 bar ven dit blad TKiT « er < m biwddepoi i fr flttd * w 4022 bc TtM èfclbbd DIESÏMEISJES Gevraagd voor 15 Juni en Augustus vele Meisjes II e u Ll ii-Wc i k me i s jea Werkmcisjcs en voor Al leen vela voor Utrecht Amsterdam Baarn Ililwr j Meidhuishoudster v Culombnrg Meisje voor Zeist Keukenmeid voor den Haag Dagmeisje ge vraagd E 2 a I2.5D per weck voor hcele dagen Kantoor mej Üien doorn Oude Kamp lObis,Utrecht * 4017 JACOiBÏJNESTRAAT 18—7 1 [ lersoons kopokma trossen E 7 2-pcrs I 10 1 pers Zeegrasmatrassen f 2.20 2-pers E 5.20 1 pers SpringveermatraB sen E 7 2-persoons E 9 Kapok 5 Ocent per pond bij 2a pond 48 et bouten Ledikanten E 5.90 Qpma kcri-ven-matrasson t 1.40 per stuk Zeegras 4 et per>pond Divans met leer bekleed E 12.50 Slrooma trossen 2-pcrs.E 1.90 1 pers f 1.50 Vim I^itjn 4504 GEVMAGD om terstond m dienst lc Ircdcn een nette aanko men do Loopjongen Loon 1 2.50 a E 3 Zich aan lc melden Hort in g Bank,Pausdam 2 4C25 GEZINSVERPLEfllNG In net burgergezin P G zonder kinderen te Ulrechl 0 niin van hel Wilhe!mïiiq|uark beslaat gelegenheid loor opname van cen oE meer kinderen ConditiÊn nader overeen Ie komen Goede behande ling en verzorging verze kerd Dr Ir onder no 4613 bur van dit blad ER BIEDT ZICH AAK cen ongehuwde Werkster Voor heele of halve dagen van zeer goede gctuigei voorzien Br Ir ond no 4500 bur v d blad Flink net Dienstmeisje GEVRAAGD voor heht huiswerk van ' a morgens half 8 tot on - Ê evtfer 4 uar met hrood ost Zondags vrij loon E 2 25 a t 2.50 per week Aanbieding Lijnmurkt 1 4592 TERSTOND GEVRAAGD cen nette Slagers jongen,bij H TV Rijnhout Jans Braat 4 4593 Ruime gameub frisse ho Zitkamer mei aparte slaap tamer TE HUUR mot volledig degelijk pen sion in klein gezin Kom pier Spoors tra at 13b is 4635 COMHEffSAAiS kunnen geplaatst worden,bij netto menschen helliefst broeders oE vrien den Jacob Gcclstraai 17 huls 4038 Firma G van Rossum Huis - en Decpralieschil dera Maartensdijk de Bilt Btation VRAGENterstond 4 a 5 bekwameSchil dersknechls Aan meiding ie de Bilt Station ol Maartensdijk 4615 GEVRAAGD voor dadellik of later eet n*i " üienilboie Zich aai te melden ' s avonds na 1 uur Nic Beetsstrsat 12bis 4576 COSTUUMNAAISTER ^« vraagd om voor enkele dagen aan huis te komen naaien Br Er ond no 4575 bur v d bind DAGMEISIE voor hulp hti de dienstbo de rol 4 uur Van d Duvn ttraat 5 Aanmelden tus Rhrn 7 en S uur 4596 DIRECT GEVRAAGD een flinke nette Jongen ïi tot 16 jaar voor Eiets en vdnkelwerlr en ter oplei ding vsn goede getuigen vooralen Aanbieding na 2 Wtr bfj I F Mutjvenoar Hobelatraai 17a 4490 RIJWIEL.Ter overname aangebo 1 den cen Hoeren - en Dame)Rijwiel stevige bouw,hchi loopend ËngelscajIcbrikaai zoo goed olinieuw iuet Füspanderj stuur ca Fauwler zadel,met ponijjj tasch sleutel,enz Te zien Lauwerecht no 123 4011 TE KOOP aangeboden een linkje m voorglas voor paard ea C Dony prijs I 125 Een rikje voor klein paard ruimte voor vier perso nen prijs I 90 Een spa * beste werktuigen prijs I 35 Te zien en te bevrn t en Tolsteegsingel W.Z * 45M SALON-AffiUBlJiMENT Steller dezer geen op kotjpcr zoekt langs dei * weg iemand die met hem in onderhandeling wil tre den om van hem over te nemen oen zeer degelijk Salon-Ameublement be < slaande uit prachtige ca napé twco crapeaux zet prachtige stoelen en tafel gekost hebbende I 140 nil vcor T 95 Br ïr ondef » 4579 bur v d blad TE KOOP een prachtige zware Trek hond 5 jaar oud leu 76 c.M r hoog To jievragenj Cronjclaaii 22 Zeist 4495 TERSTOND GtVRUGD 1 een nel kamermeisje be neden de IS jaar van g get voorc Zich in persoon te vervoegen Buys BaltoU straat 14 Utrecht 4511 Mevr Koorts f ',' li^ri dcrsslr 18A VRAAGTlegen 1 Aug cen EhnktDienstbode boven de 2Pjaar Aanmelden ' s av.na 8 uur 4ó2f GEVRAAGD icn net Meisje om huod ichappen te doen Adres Lange Niouwstraat Ö 4534 TE HU UUeen Roven Achterkamer malccoE en kast voorzienvan waterleiding Zeer ge schikt voor weduwe of kf.gezin In het centrum derstad Huurprijs F 1.50 p.week Te bevr Servetstr 6 4506 GEVRAAGD cen fhnw Slagcrsknccht bij M A V Wees Grift - straal hoek llenmnslr 1 • MM IE R'tOP een Ikl.t loopmd Dames ' Rijwiel voor f 20 Tezico Wolvenslraal 5 4499 ER MFDT ZICH AAN cen bckwliiun Machinist Banlnverkcr en met smco werk electrisch licht enir bekend met baggorwcr ken en ook genegen om naar buitenland te gaan van goede getuigen voor zien Br Ir ond no 4527 bur v d blad Wegens vertrok ter over EEN LUKïn kruideniers en grutterswaren waarin jf 10 ver dienste per v/eek voor despotprijs van f 150 Br fr.ond no 4532 bur v A blad DAGMEISJE gevraagd van " s morgens 7 tot s middags 3 uur Adres Pas ten rst raat 3 4479 " kleermakers Jongen gevraagd van 4 tot 6 cent geen confectia en vast werk Atelier Tee ll ngstraat no 10 4481 ^ TE HUUR een Berg of Werkplaats staande Ilartsleeg b d Irfiefbergmakeratr huur E 0 50 per week Tc bevr Amsterdamsche straatweg no 314 4484 _ HANDCAMERA __"" la koop gevraagd 9 bij ia Br fr mot prijsopgaol ond no 4180 bur v - d blad 

Kranten

Ga naar