Utrechts Nieuwsblad vrijdag 8 november 1912

No 163 20e Jaargang 1912 Versohijnt DAGELIJKS behalve oProper w «& tn Geni.StotvmM.rjj—Pnjspormnd „ * 25 _ " " " " 8 " Ü " n BeTgia f 3 2 « - Bureaa DRIFT 23 UTHECHT =::- - uitgever JOH DE LIEFDE PRIJS DER ADVERTCNTtEH Van 1—6 regels f 0.60 Elko regel nicer 10 Cent ICLEINE ADVERTENTIES 40 Cent DIENSTAINBIEDINGEN en AArlVRAG-EN 25 Cent per Advertentie bij vooruitbetaling Plaatst men dezelfde Advertentie 3 molen dnu wordt die bIccIus 2 malen berekend A VOND Vfi LtBA DE1UNG Onder presidium van jnr De Gttor kwiivn gisteravond d » Tweede Karaet weer bijeen Do neor Goeman Borgesius zegt dat vrijwillige verzekering aan vankelijk niet velen zul omyatien Do critiek van Jeu lieer ' iroolstra viel nog meo tL.j heelt een anderen grondslag ' '¦ oor staalspenaionueeriug eh be scluuwt aheaop afrekening Do boor ialborsi staat iieel wat dichter bij '_ do socialisten dan do vrijzinnigen waar hij zijn dwang verzekering bijeft geba seerd op een van staatswege vastge steld loon Uit do redevoeringen van den heer Treub sprak moed en karak ter Men moet het in hom apprecice ron dut hij ondauke ijn poisoonlijk standpunt geadvisei'rd heeft met bet coneentraiicprogram medo te gaan Spr komt op tegen - ie smalende wijae waarop do heer Troclstra over do ne derlaag van don hoer Treub sprak on wensebt dat bij in ' a lands belang btijve werken De minister greop zich rast aan de brokjes verdediging van do hoeren Treub oa Bos zooale men bekentenis sen wol eens splitst De bekoenng der liberale Unionisten begreep de minis ter nret maar die vau don heer Leh man well Spr kwam ertegen op dat de heer Lohman hedenochtend zou bob ben gelegd dat epr als ond-mmieier list volk zou ophitsen tegen eerlijke baden zooals hij | Do heer Lohman staat op on brongt.den redenaar bol stenogram ssij r redevoering De lieerBorgosiue tecat dit voor i bedankt den boer Lohman er voor dat hij hem do gelegenheid heeft ge boden te doen unkomeu dat hot nog veel erger is dan hij zei ' Ge I ac a De hoor Lohman sprak zelfs van „ de allergrootste teugen " sprekende over do mecrwnaj deüieorio terwijl zelU bot woord „ onwaarheid " hier niet mag gabozigd worden Da beer S o In p e t Hij mag hier alles zeggen I Do heor Borgcsi'us conoludeeri dat er geen enkele vedsrt weg om ^ qq te oproken als do hoer Lohman deed Do lieerTroelstra Hij vleit zètf 0it nummer bestaai uit TWEE bladen hij de gelultwüiischon van aijn tal - i anH [ a [ Vflll $ e urn b[eiiaien en i ¦ ijke vi lenden m ontvangst nam In j buir/auuulie vm d-n tnuuslbr korte loespraak zcide hij - eni - | blijkt weder uu bel mi twerp lol i Maanoad 3.40 Zonond 4.18 " Vrijdaar November Zeg nooit wat ga niet meent me tltud wat ge zegt m ******* ********* HET » UlTE>LAsD RUSLAND eten op de ltuasi oko vloot De Onder beschuldiging ¦ fling tot onlusüen op do vloot zijn osax een l^ter-telegram uit Kebaato pol meldt door het maritiem goreoh&i bof 17 ra&troïem ter dood veroordeeld 10Ö tot 4 a 8 jaren dwangarbeid co zijn 29 beklaagden vrijgesproken Zelfmoord van-eoa polrtie - Nuar uit Petersburg wondt gemeld Jice.lr een agent vau de HutsiKche snuttspoijtae ilelin zich doodgescho ten Hij was met een gewichtige zon duig naar W lborg bekut geweest en juist van diar teruggekeerd FRANKRIJK o vliegtoesto to recktbnal Het tMOUWBie op a.viaiWsoh gebiod dezer dagen re Parijs vertoond een aviateur oegai ziek te luohfc en to wa ter nou r ' t Palais vwn Jusüifcio om te recht te efauui De vhegeiiier Chomet w geverbalflseerd wegens te h-aird njdjen met zijn auto Dinsdag moset hij zdoh daar voor verantwoorden Maar ' s middags om twee uur be vond h aioh nog to Becons Met oen gewoon vervoermiddel zou hij zotter te ' laat komen of kaïns loepen een nieuw proei.'S-vwbaal t * krijgen Alleen een aeroplaiio zou bom kunnen lielpan - Hij besteeg zijn hydroplane zebte zijn «¦ atorvogel aan on den loop der rivier volgende streek bij juist op tijd m den etffoom neor © ven voor de brug v&Q het ChöteJet Onder de toejuaolun gen van het samengestroomde pubkek ooiid bij zijn voertuig vast en snelde maar het Paleiip om aieb tot een boete te hoorefl veroondeelen Al moge de justitie nog mot do tneJc sohuit varen solwijft do „ Figaro ' haar sWhtoifers heb ' dag vJeugels - DUITSCHLAHQ de s tegen voor stemmen omdat het volk ' t wil Do heer Borgesi us zegt dat ivij eikaara eerlijke overtiugmg niet mo gen in twijfel trekken Zoo neemt spr ook aan dat do heer Lohman uit volle ' overtuiging voor d3 wet zot gnan sten men al kwmn debekouring wat plot sohng golijltspr nader aantoont Eerst bij do Ziekteverzekering werd ons do les goteeea om geon rekening te hou den met politieke oon-iidüraties en nu werd de bekeeruig volbracht juist op politieke motieven gelijk de beer Loh man beden zei Da heer Lohman Het waren ver schillende politieko motiovon toen en nu Vorbazing Do heer Troolstrn Och Ochl De heer Borgtssiua zal hierop maar niet nader ingaan Do hoer Lohman U citeerde wel juist mnar ik gaf oen toelichting van mijn woorden toon en nu De heer Borgoaius zegt dat de redo van don minister mieto warmte on zakelijke argumenten Spr protes teert tegen de uitdrukking van den beer Duys dal spr hnd moeten zwij gen omdnt twj komt dracht milliooneh zal verdtonon Spr noemt dit verdachtmaking welke uit drukking de voorzitter niet kan toelaten 8pr noemt do bewering te onzin rug omdat hij do particuliere maat schappijen or builen wilde laten Spr on do zijnen zouden gaarne vóór do wot Prons Heuffijoh van Pwuseo is van zijn reis van Japan weer te Berlijn te ruggekeerd weldöd'ighewisittsitettiingen - daar eon heel kapitaal vermaakt nl 1.450.000 gulden en bovendiien aan een vcreenè ging tot ixsddmg va » soliipbrenkeJia gen 60,000 guldein De baldadige kiesrecht - v rouwen In Londen hebban tie suffrage ties weer eens ruilen slukg-Qgooid in Bowstreet en Uxtordslreel als ge volg van het verwerpen door het Lageihuis van het amendement op he Home-rule wetsontwerp om de vrouwen in Ierland te laten mec Rtezeii De polilie heeft twee op heeterdaad betrapte jonge mus jes ingerekend ITALIË flbl Goedo vang Een ze«r goed gekleed boar <& 0 zioh Louss Laujuar uat Muireuullo noemde on een ui^a dae voor zijn seereums doorgmg Adolphe ltebomg te Uerrua gearreateerd toen zij m oen voornaam liöteJ goeden sier hadden gemaakt eu vertrokken wildon zon 1 dor lo boKueu liij ue bej*te üi&s tien J vond men eenige duizend-on lire Toen zij echter naar de politie gebracht wer dén wierpen zij een portefeuille weg diie een grooten buit van diefiitaüieu I m Duiuschkuid Beigió Frankrijk uu llaJtt gepleegd Uova&te Uurtsohe banknoten bijv vond men tot een be drog van 3UO0 mark boveJidneiu een veerUgtui coupons der „ Deutsche Bank " Natuurlijk zijn do opgegeven namen der beide manaietn vaeok Zij verklaarden dat de portefeuiLki bun met toebehoorde maar zij weigerde » Iir m to ettelijke duiizenden gulden papier van wuJtrde in de portefeuille Ken watoi reservoir ge sprong en In Nashvule is een groot waterre servoir goöprongec Stroomen wai ter spoelden met oaweyrsLaanbare kraolii door de straten en deden tal van huizen instorten Men vreest dut er ook uiensolienlevens to be treuren zijn maar daarover ontbre ken de bijzonderheden nog Do p res i de nts-verk lezing Roosevelt was een dei ' eersten die Woodrow Wilson den tueuw sidenL zijn gelukwen scnaii deed loekiomen Hij seinde „ Het Aineiikaaiiselie volk heeft met groote meerderheid de hoogste wjat dikheid die hel heeft te verge ven aan u opgedragen Ik weoscJi u daarmee geluk "' Verder publiceerde Roosevolt een verklaring waarin hij meedeelt « venaJs allo goede burgers den uit slag der verkiezingen met opgeweld heid en tevredenheid te aanvaarden President lalt die dr Woodrow Wilson ook een gelukwonsoh zond heeft met waardigheid fcijn neder laag aanvaard Hij heaft een verkla ring afgelegd waarin h.ij zegt dat de overwinning von dr Wilson zal beteekenen een spoedirre wijziging van de ' economische poiitiek der regeering ten aanzien van hef tarief on hij spreekt do hoop uit dat die wijziging zonder schade voor den nationaJen voorspoed aal kunnen geschieden terwijl hij tevens hoopt dat de republikeinen de les ter harte zullen nemen en zich opnieuw rond om de parljjbanier zullen organisee ren Wilson was zeer ontroerd toen slig ie getaaveu dat de zaak d ' democraten gezegevierdJhéefl en dat het Am'eriUaansche volk dit ook heeft gewild en weet wal liet wil En als het weel wal bel wil " « li de hij „ zal het zijn wil ook door zetton en daarvoor de juisic man - nen weten int Ie kiezen Ik voor in ij zo ] f heb ' niet hel govoel cri triomf beliaald Ie hebben ik voel slcchls de zwaie ve ran lwoord"lijk " lioid " Al dadelijk worden namen ge noemd voji aanstaande nieuwe mi nisters en o.a wordt dan gespro ken over Bryan als minister van builenlaiidache zaken ' hoewel da.ir wordt bijgevoegd dat het no ^ de vrnag is of Bryan deze waai dikheid z-il aanvaarden De laatste uitslagen " an de verkie Kiiiijen in ' i0 van de 48 ^ fnt^n geven Wilson H2 Roosevelt 77 en T^ift 19 stemmen van hel kiescollc-m respect 6 192.000 1 lïM.000 en 3.537.1XK voütsslemmen lïr wer den 750:000 socialisliscbe stemmen Uitgebracht Mep acht het waarschijnlijk dat bet Huis van Afgevaardigden zal zijn samengesteld uil 9S7 democra ten 122 republikeinen en I6 pro gvesaïeven de Senaat uit 52 demo craten 35 republikeinen en 0 pro gressieven amen MEXICO-Clïï 7 Nov De oprocr liugen in den staat Morelos geraakten 20 KM noordebjk vau tiuernawaua slaage met do regeringstroepen uit dtisn ttuut onder de gouoraais Angelo en Blanquiit De revolutionairen wer den totaal verslagen en hadden 200 doeden en gewonden BRUSSEL 7 Nov Ook do direclcur van bet „ Journal Hruxelloas " is be schuldigd van inedophchtigheid in de aaak Hestor Wilniar betrelfende de uitgifte van wlsche schatkistbiljetten BliNJNEiNLA^U TWEEDE KAMER De aljtemeone beschouwingen over de In val i dit ii B - on Ouaerdo a - werdon gisteren vwwlgcMl l)e beer Uuya eriLscerl op ver scnilioiide puutou lu-i siulsel van liet De wijze van premieheffing deugt niei omuat do premie alleen siaal in verfieuding loi het loon en « een « ke iniii wordt geiiuudeu nul net meer uf mindere cc va rui-mi e o vau lui n > driil ' Daarduor zat de vriie verzekering een firiancicele sti JLMk 1>1ML*N In de guvalleu van bliieiiai incodc u de ourzaak van het succes der Pink Pil len loo eenvoudig zoo helder dat een kind haar zeer t'ueil kali vatton lic blccdaruieu do ulcekzuchligeii vervul len eu sterven ounlal liet hun aan bloed ontbreekt of dat hun bloed te sinp is Be l'ink Pillen geven bloed verrijken en zuiveren het bloed Zij zijn de zekerste luevluchl ve-ur de ver zwakten cu de uugeputleu Door zich onder do bescherming der l'ink Pillen te stellen zijn zij verzekerd van de ge nezing en na een kortere ol langere be handeling al naar de vi'vallen schrij ven zij unS zooals heden Mejuff J llcs kes wonende lleinbrandlslraat 31 Ie ' s Cravenhage hel doel „ lliju gezondheid was teer achter uitgegaan Ik uudervoud alle dagen al lerlei - ongemakken schele huiddpijn duizelingen schemeringen voor de oogen en benauwdheid Ik was ver zwakt i'n ongeschikt mij uiel mijn werk bezig Ie houden Ik liad dikwijls over de Pink Pillen hooren spreken en ken de ' verscheidene personen die duor die pillen genezen waren Toch heb ik ze niet dadelijk genomen maar eerst te geneesmiddelen beproefd die mij waren voorgeschreven Diar dele echter gcea uilweikmg bodden Ucn ik de Pirek Pil len gaan gebruiken De Pink Pillen heb - '¦ i ¦ ni " i I - | i i ¦ - i Na een do-sjc te hebben beproefd had ik mijn eetlust en ' een weinig krachten weergekrepen en was ik minder be nauwd Ik beu gedurende cenigen lijd met de behandelïn " doorgegaan en toen volkomen genezen " Hoevelen zijn de vrouwen die volfcf men'gezond on sterk ziin Gij hoort <> p die waag oliid dezelfde aulwoordcn Ik gevoel mij niel heel g-'cd Ik ben altijd vermoeid ' Indien gij uzetvc on dervraagt zijt gij er miss'-luen niet ver van af hetzelfde antwoord Ie geven Dat komt doordii alle vrouwen of bijna al lo arm liloeit hebben dat z'l bloed noo dig hrhben De Pink Pillen geven bloeit mei iedere gift - Zij geven aan de vrouwen Wat de zen ontbreekt Zij ziin onovertrefbaar tegen de bloedarmoede de neurasthe nie de algeinecnc zwakte de maagkwa len do ' rheuntatick de schele hoofd pijn en de zenuwpijnen De Pink Pillen zijn verkrijgbaar a f 1.75 de doos en a f 9 de 6 doozen aan het Generaal Depot der l'ink Pillen van Eeghcnlaan 22 huis te Amsterdam Voor Utrecht en omstreken bij T P van den Uergh en Zoon tied igeweg 65 en in alfa goede apatue-tcu en dro gisterfjen stemmen moor ze is te slecht en te onbillijk Minister T a 1 m a begint met naar aanleiding van de aanvallen op zijn eerste rode op te murken dal alio sprekers dor opp'isitic reeds in eersten Lermijn zeiden tegen do wet te zul len eWmnien ja ' t hunne te zullen bij dragen om de wet niet uitgevoerd te krijgen hu had de minister niet tot de oppositie maar tot bot volk kun nen spreken doch dit heeft geen be langstelling meer voor do couronicn vorslagen van dozo lango debatten Wat deu voorrang van dozo wet be treft voor do Kickteverzekerittg be toogt de minister nogmaals dat niet electoral © motieven doch parlementai re hebben overwogen on verdedigt hij vervolger » nogmaals het gebruik ma ken van do Duitscho cijfets voor den finaucieolen opzet van dit ontwerp nlsmedo zijn standpunt m zake do Krankeurente on bet Hcilvcrfahrcu Feuilleton * Napoleon's toont naar Rusland Historische roman — O — 0 — 2ö0j „ iönosg genoeg '.' aei do gravm terwijl zij wankelde verbleekte on aieh met moeite aan een stoel staan ' lö hield Arnheim witdo kaar to hulp snellen doch " zij wocs hem mot de « and terug Nog stond zij ademloos üict ui staat te spreiten toon de deur geopend werd Lodoiaka bleek als 6011 ' nai-merhoold met den doods a " gst ia hes maf.to oag stoof het ver wek binnen Met uitgestrekte armea JsuiWe zij op de vriendin too om ne-sda haat krampachtig en voorbaat op < to kmeén vallende verborg zij bet ir m " nnl sc!l0ot ¦*' s Vote m baar ünart versieend „ l 1 0 S»vin sjirokeloos ov C r de on •¦-^- J iieergebogeii « n legde rfo bevendo hadden op haar hoofd Arahoim staarde sombol ' v(t,r zicliheen wol is waar zag bij uit cezenvreesclijken nacht reeds de ê^er derverlossmg voor zijn vaderland sobe moron doch deze ging to bloedig op,dan dat zij niet haar stralen vreugdein oou menschelijk voerend bart zouhobbon kunnen wekken _ Thans vorstheeü ook Maria - bleok,siddareud Toen zij Artheim fcedpeiir dé vloog een donkere blos over haarwangen dooh spoedig horsteldo zijzich ging bom te geinoct bood here vtien „ j seiilfl niat een nauw hoorbare stom Help mij tiezo ongelukkige te troosten " „ Het is voorbij " « uMk eindelijkda gravin mefc vaste 3tom < Iezo ramp moet moedig en standvastig gedragen worden Kom Lodoieka hei het hoofd op toon dat gij een dochter van Po len zijt " „ Dat wil Ut " sprak het meisje „ toonon wil ik hot metterdaad Maar gij mecder beloof mij dat gij mij niet verinten zult " Voor do gravin was dit vorsoVujn3el oen rondeel Marin - daarentegen ver Hioodde de bodoeüng dor belofte wel ke hot tendens moieje zoo ontetuimie eischto „ Bohoef ik u nog te beloven wat ik door elke daad mijns levens be loofd waarvan ik u eiken dug een nieuw bewijs gegeven heb " vroegdo gravin op eea toon waarin zoowol eon vraag als een verwijt lag „ Neen gij behoeft hot uiot te bo loven " sprak Lodoiska kalmer „ want gij zult doen wat yj mij niet weigeren kunt zonder mij hot leven te ontnemen ik moot hom zien eer do oofiog hein wegrukt mijn hart - cgt mij dat hij nog leeft dat ik bom vin don zat — wij moeten ons met ¦ elkan der verzoenen — neen met verzoenen wat ik voed geen wrok en vósddê iien nooit maar hij moet zien dat de liefde hem nog eens vriendelijk toelacht al ware het ook in hot lautstö uur zijns levens i Gravm zoo gij dat belot dan breekt go mijn hart " „ Onbegrijpebjk kind " zei do gra vin door aandoening en verbazing overweldigd en drukte haar aan haar borst met een teederheid die het in witligon van haar hartstochtelijk ver zoek ook zonder woorden te kennen gaf Maria's gemoed werd door afwis selendo aandoeningen geschokt Het verpletterende dor « ra " ron nntvnn - gen berichten hevige ontroering over Lodoiska's smart en liefde baugo hu zorgdliLid voor den geliefden broeder en eindelijk in do diopte van het hart het beeld van den edelen i > au van wien zij afstand bad gedaan zonder van haar liefde voor hem afstand ie doen en die thans ^ zoo hij al niet reeds uit hot land der lovOnden was wegge rukt door honderden doodsgevaren omringd word — dit alles óestermdo gelijktijdig haar Biel Eensklaps viel haar oog op Arnhem Zij trad op hem toe on flusterde „ lïdelo vriend wellicht moet ik ra doze minuut een broeder verhezen wilt gij zijn plaate innemen — bij blrjvo of koere terug — bet zusterhart kau tweo broeders liefhob'ben " Driftig greop hij haar hand en klem 3e ze aun zijn lippen Zij gevoel over meesterde hem bij verwijderde zich haastig Toan do drie vrouwen alleen waren spra!r do gravin „ Dezo vrooselijko slag die in Euro pa's eene helft droefheid in de an dere vreugde zal verspreiden doet in uw hart Maria welhcht oene zoete hoop ontkiemen terwijl het onzo aan sombere vertwijfeling wordt ten prooi gogovon Maar laat ons thans niet dan aan hetgeen ons zou kunnen schei den oen gumeensoruippolijke zorg dia voor onzo dierbaarste betrekkingen lioudt ons innig onafeoboidonlijk ver oondan Lodoiska's minnend hart neeft ons den weg gewezen Het drijft naar jen geliefde zij wil aan bot iiardo lot nog een lachend oogenblik ontwringen moge wij haar alleen la ten vertrokken ' - ' Néen iieeul " riep Maria Lodois ka aan haar botst drukkende „ mijn hart maakte mij reed » lang tot uwc gezellin Eüu zuster bemint ook " ¦ Ja een zuster bemint ook " hor haaldo do gravin en een heldere traan wok 1 -'' n haar groot oog op „ Hel '= dus o^ioten wij vertrekken 1 — Onze vrienden zijn ' mot ver af binnon wei nige dagen ioinnon wij hon bewaken WwEïclit hoeft het lol hen gespaard om hen nog ' oens in onzo armen te voeren wellicht ' zijn wij bestemd om hun brekend oog ^ aoht te sluiten wel licht ook kun onze vrouwelijke verplo f ing bon nnn don dood ontrukken Ten mag ons gedrag afkeuren ons hart spreekt ons'vrij " HOOFDSTUK IV Nadat bot Kasinski gelukt was mot zijn vrn ndeu cu do weinige kamera den die hem ovorgebievon waren don rechteroever van den gtroom te be reiken dio zoovele duizenden ver slond zette hij zijn weg tot Zuruun t Hier vond bij maarschalk M^y t wederom do zwaarste taak het dokkon van deu terugtocht / ras op gelegd Do grootste moeilijkheden en gevaren échencn nu toch overwonnen te zijn want men trok door een ireer bevolkt land en do inwoners loonden althans geen vijandobjko gezindind To Zerublin gelukte het Lodcwijk een kloine sloile dio nauwelijks voor twee monselren ruimte bood voor Bian ea te bekomen Rasiüskl liet bet piard van een gekwetste die tot rijden met meer m & taat was inspannen en red de den man zelve door hem mot bet besturen van ' l klomo voertuig te ba lasten Wordt - rvotgi 
CuilberL ui hel üeb voor K on VA.f ' vlijl gelegd zijn ouao verwachtin gen welke gewekt waren door deuroep over dezo kunstenares dio voor uil gedragen werd teleurgesteld hotgenot was absoluut niet onverdeeld.Wat een vrcesclijko etcml Zij ia zon 3 or eeuige charme ver-zongen zij is stroef rauw hart en lo.theeft ons meermalen gehinderd ge m Uiiq gehinderd De uithc - Uhi >;%_ welke zij mm het lied geeft is teh win aefft ito minister die zijn 6tclscl j ter werkelijk bijzonder door een stand verdedigt waarbij tinancicclc centra - j sxa gebaar of door een uitdrukkinglisalie uoodig ïs y in het geaiebl weet aij een effect te Wat de sumenkoppolng van Invali - bereiken dat treft juist typeert « lite its - en Ziffktcver/ekiiring betreft Zij zong o.a oud-Franscin liedjes in Engeland mcji nog blijken of dit ' met geestelijk karakter waarbij men Btclset mogelijk is Volgens dit onb - herinnerd werd aan de ürcgonaiinscliü werp krijgt do weduwe ecu rente in de kerkmuziek Zij droeg daarbij een moeilijkste periode van haar levn ui rood satijn kleed mot geel bewerkt wonneer zij staal voor de opvoeding \ een stof welke men ook gebruikt voor ¦ san baar kinderen Waar geld voor I hiisuifcls ia do 11 Il - kerken In hebban in Imm Begin van l'eóruani 1'j13 « aarin ala hoofdnummer zal uit gevoeld worden KchiUer's „ Lied van < b Kok " mot medewerking van eem^r ge vocrnitmc solisten Ten sJotije ¦ bracht bij dunk aan de leden voor da sohoone uitvoering op 31 October ] 1 m de Buurkerk waarbij hij l&v&na aan d^n direeteiur don lieei Joh H Caeo woorden van hulde en duuk hiwelit voor zijne vooii-td«ivindo kmeJi t.ige leading en mededeelde dab doze uitvoering nog het resultuut had gele verd dat tal van peraouoa aioli \' oor het hdiiiaiittöohap hadden aangemeld Eon uitvoerig jaarvcrakig wo-di daac-na door den eeoretoris uHge bracht,waarvan wij alleen willen mede dealen dot dé ve*ee^g saJdoi kon de tokeaing worden aigeektón Bij de bestuursverkiezJng werden alls aitredendo beeAu-widV'ireiii mot nage noeg algemeene eteinmen herkozen Na vereohitena © befipn^kmigen van hiii'-i'ir-,i:d jjifecn oaivi wcrd'cia VOTga denng gi'sloteh Proinotio Hedisnniiddiag promoveewk aan on ze uinvece.Uat tot doctor in éi lieolvts wetensolia.ppe>n op Stellingen de heer C E B.\Cnr Starn geboren te ïete ringen De hr J G J Numaoe p-nrd otU lie kl O.-I legei ' vr>vj ir aisïtt Liever dun een iiuadoiniseha bespre king van liet Belgïsouo stelsel to hou Öe'i zal de iiiumsUt « uy evtm over zijn ontwerp spieken De & mlijnkoppeling * nn do Ouderdom * en Invali liteitsver « ckeriitg verdedigt de minister met een beroep op den heer Verhees die < üc vrijwillige verzekering met staats steun in België hielp invoeren on die Uu zelf bekeerd werd Deze wv;t zat \ oor nunderdd uitenden arbeiders ze ierhcBl brengenen Spa ar bank De schuld der Spaarbank aan de in ' Brengers op 30 Ëcptember 1012 was 1 5,0^0,651,57 üp 1 Oct 1912 ie aan rente bijgeschreven f 54,62(1,43 maeud October 1912 1192 inlagen f9V12U,-21 totaal 15,778,401,21 1111 t-erugbeta hngen f l-lö,0S4,98 De schuld dor Spaarbank aan do inbrengers op 83 Oot 1912 is f 5,632,ïl(i 2a Dit de V*x öLudloöoram Voor Rector vun r bet ö S C zij » candidaal gesteld do heeren W J B Boeier B n C A L Jacobse Doude Theologische faculteit Zijn gekozen bij enkele caudil-wt ' stelling tot voorzitter W A ii ton liote tot eecrearis li van Dijken to * pennicgmecster J C H ltomyn Juridischolacultejt Zijn candidaat gestald als voorzit ter J " E van der Muulen en W F P van VeisohuQi ' Bij enkele c.indiduitstelling zijn ge kozen tot secretaris Is van der Snuk tot penningmeester G J Wijors PhiEoeophtSche faculteit Zijn gekozen bij enkele eandiditt Bbellmg totvcorzitter G F van Duin stoilrng tot voorzitter G F van Duin tot penningmees Ier R T R Mees — o — ïximw gymnastiek De dames Th P A M Diesfeldt C Kresen C A E van."Veldhuizen allen alhier Kliagden te Breda en üw dames A M E Wilken en il M Verbeek van hier slaagden te Am sterdam voor het examen vrije - en orde-oefeningen gvmnaslick Hoo ' Militair Gereihtshofl Het door scnuid veroorzaken van d-sii uood van twoo Huzaren In de bekende zaal tcjfcn dtn rit mees ter J 1 Ncuman ord - itl jaar geboren lo Willifje bangerak.diciiemle hu hel 2e jTj*nncn hiiïaren werd heden tlo-jr hei lliioa Mil uur Gerechtshof ui tip raat gedaan Bdilaojide was Jsior den krijgs raad e ' s llcrlosenliosch schuldig ver klaard en veroordeeld lul drie weken hechtenis vau d | vonnis was ini int het Hol ' in hodKCr heroën gekomen en op 15 Octobei j 1 weid dour mi jlu 0 1 Micliieh van Kessenich in dere caalc voor ' t llof « epleit In ' s Ilofs sententie werd o m over woaen dal de kriigsraiid te rHil u;tiig en ovortuieend heefl beweren vcülhard dal beklaagde op 28 lult 1911 met het cbkadrou dut hij aanvoerde een dienst reis makende van Vcnlo naar Hüoriu.nd onder de genieenlc tfoer — als arnLie naor — twee zijner ouderhoorijje huza ren fredwongen heeft ofschoon v.i \ niet k-i'iidcn ïwenuneii Ie paard de Maas ui hare gehcelo hreedle o>'or ie trek ken terwijl die rivier daar [ er ploalse dieper dan 1 30 M de " roolsle diepte voor het doorwaden van ïav.ilenc ioo ols deze is aangeeeven m ' t Voorschrift op den Velddiensl voor hei Kcdcrland sthe leaer en ïecr driHig was en slerk sh^omdc Het Hof oordeelde dat de opaelegd * strqt wel niet zwaar is tecenovei hel ernslij gcvols van bcklaagdes vcmiim maar dat bëtiaag&es opfreden eenij«i > san baar verbonden pensioenfonds zul ' openstaande deur aaiigeli __ i weduwenrento vandaan moet ko men zonder renteverlaging weet de mi Mister niet Of wil men daarvoor een sinatstoeiiigc ' i Da minister bestrijdt vervolgen ^ de uitdrukking van den lieer Hchaper dat dit ontweq » een ötraf op de Kelf etandiRbeid zou zijn om vervolgens in bet licht te stellen het verschil tus schen de stant.sbijdrage van deze wet die een bijdrage ineens m voor den in koop van een bestaande arbeidersbe volking in een verzekering met do staats bijdrage van andere stelsels Wat de lage tronen betreit meent do minister dat zijn stelsel wellicht i den 310,3 heer ' Patïjn Tegen een vaste staats bijdrage beeft de minister beswaar ufe wjnde een bijdrage aan de workge — — dio t « log eloonen betalen De Tjdenian heeft ' s ministers woorden in anke de kerk en do armenzorg ver teerd uitgelegd De minister zot zijn standpunt nader uiteen Wanneer wij aan de kci'k denken denken wij tege lijk aan het belang der armen maai JLe zoo spreken als de heer Tyderoan zullen dit standpunt niet begrijpen De minister bestrijdt ten glotte dat bij do antithese in do saali der tovia bracht Hij is overtuigd dat man ook nu weer zeggen zal dal l"i niet op do zaken is ingegaan Wanneer de wolken van den strijd zijn weggetrok ken moge man net ook bier te lande van link 6 en van rechts doen strek icn in het belang van de arbeiders en van bet gehcelo volk Eenig applaus rechts Do algemeens beraadslagingen wor de » gesloten De artt 1 en 2 worden zonder hoof delijke stemming goedgekeurd en daar na wordt de vergadering verdaagd O ader dome - en Invaliditeits verzekering Do regcering ueett uij tweede Nota van iVjjaigiugcn so uei ntwer geivyaig dL onuveip van wefi tot vei^aeiing van uroeuitis tegen getdUljse gevolgen ¦ van inviinaiieit < u ouuoiuom eeu aan tal wijzigingen geotatnt De vourntiuiuöto üetreft do invoe ging van twee artikelen 33 a en 34 a Diijaens de loaiionung lt*»t art 34 a do zwik voor cie spuoi i.egarbewers ep goiijuo wijze op ais art 2UY •» heelt geua-un voor do vrij wi Lug - dienende mi litairen ïii amewier die uen spoorweg dienst verlaat zonder reent op eon on lunuioilijK mguuiin en vooruiuijiu pon Bioen van ï iiH of meer on dit op bet oogenbiui waarop hij onder de pen sioenregeling uur spoor w ego ntlerne ming luvain te vollen met verplicht ver EeVeJMl was zal worden geaeut gedu rende den lijd dat luj onder die pca Eioen-rogeliiig viel i ondergaan De minister van Waterstaat heeft zieh voorshands bereid verklaard om in overleg met do spoorwegmaatschap pijen bet aanbrengen van wijzigingen te bevorleren welke m verband daar mede in do wettelijk goedgekeurde overeenkomsten met do beido groot ste spoorwegmaatschappijen ter zako van de pensioenregeling voor haai ' arbeidens noodig zullen zijn In verband hiermode zullen perso nen die reeds verplicht verzekerd wa ren op het oogenblik waarop zij onder do pensioenregeling van do Spoorweg maatschappij kwamen te vfttltn ge durende dien dienst van rechtswege eijn ontkevcn van da verplichting tot premiebetaling Toen aldug voor do spoorwegmaat Kebajipijeii do móest eenvoudige en practïsche regeling was vastgesteld rees vanzelf ilo vraag of het nicl juist zou zijn die regeling over te neuten voor arbeiders ontslagen door puh ] ck m-hfc lijfee lichamen of sen u-publiek rechtelijke ondemeniïugon Die vraag werd bevestigend beantwoord Met het oog daarop wsrd art 33a ingelascht en Knust en WeteasGisappeD Yoette Guilbert Dat < le cabaret-kuDst in trelt is bev/ees gisteravond ook weder do groote belangstelling die bestond voor do Parijseitc Cnbarot-artieste " tfvetto passion de Jêsus-Christ ' Sohien'wel het meest op hot uitbeel den vau het bed in gezicht en stand ¦ In do Pastorale liederen droeg zij oen 17de ueuwscu eostuiim terwijl bij aan het slot in de moderne chansons eveneens in ceoi smaakvolle klcodij was gestoken Van de laatstgenoemde liederen wil len wij o.i als hel best geslaagde aan - stippen „ Notre petaio Campagne " waarbij ïvette Guilbert een sigaiet rookte „ Si inon oirvous dit quclque chose Vou B auriez tort do vous géner ¦„ Je nu la fais pos & la pose Ja suis „ La femme " on mo con - Daarin kenmerkte zij zieh als de geestige vrouw met talenten begaafd Helene Jhalot harpiste en Louis I^loury fluittist gaven oen paar Dunl mers Jieel verdienstelijk ter afwisse ling An tuo Luzzatti was een goedo acconipagiiatour aan den vleugel uetdQ V wiuwcoacort.Wat ons Utrechtenaren een Yolka coneert van Muistneiiruyter s trouweschare wel waard is bioen gisteravondvoor Uc opemug trer zaal ouidelijkerdan ooit Unzer gewoonte getrouw,verschenen wij een minuut of Menover zoven aan Tivoli waar — zooiilaaltijd en gehjk het programma nu ook trouwens weei auugal — omkivort na zeven uur do zaal geopendzou worden In afwijking van vurigekoeren was ditmaal center de vesti bule nog etdidc-nkur Wij toch naarbinnen en uoewel wij zeei govooliginaanraking kwamen mot een dichuianndo tochldeur bereikten wij gelukkigheelhuids de iets minder stikdonkïrogang waarin juist te onderscheidenwas dat er reeds tientallen uiuïïskliefhebbers achter de tourniquets ston den te wachten To kwart over teven was nog allee donker en wond in allebescheidenheid hier en daar opge merkt dat bot nu tocb tijd werd lichtte maliën en do zaal to openen Eenvnondolijko brigadier van poliüe ' looi de eohtei mede dat de zaal om halfacht openging omdat Ja waar om Omdat het steals de gewoonteis geweeat haar om kwart over zevente openen on dit trouwens ooi nu weerdoor hot programma vermeld werdïIntusschün konden we blijven wach ten do queue kon met eens meer inde gang ook do vestibule stond volen misschien stonden de menschen welbuiten Ln in plaats van dooi do con trolo lieen to breken bleef iedereenrustigjcg wachten op do dingen diekomen zouden Er word zelfs nauwe lijks gemopperd In Tivoli begreepmen echter blijkbaar dat het toch wolwat gek was nog langer te talmen muthet openen der zaal en lo 7 minotonvoor hall aoht mocht ilo kudde m Amsterdam in hoo^dezer slede om Ie beslissen wal verder ger beroep-tegen den W-jaismii col gebeuren moet m verband met de voor porteur N J v d B 8 dagen gevan ¦ patroons organisaties geiijsstrai is gcèischt wegens opzette - lijk een minderjarige die bet wettig 1 geaag on-Joopeo was aan de nasporin | gen der politie te onttrekken Nader meldt het Hdbl nog het vol - In „ Do Nederlander "' heeit jhr mrA h ' de tiavornm Lobman noofdre - ff=™ daotour van dat blad mans geant - I Een I9-jawg messje wier vadei ' overwoord op den aanval m do „ Vragen leden was zou omdat ze niet goeddes TijeV door proï dr G W liern - j oppaste door hoor moeder tevenskamp alhier op hem gericht voogdes naar een doorgangshuie wor - toen herinnert zich uut prof Kern - ¦ *&" gezondein _ Dat wilde het mes'öjekamp het laakte dat in een artikel echter met Zij liep op 8 Juli mt iein „ ue Nederlander " da lol gezongen ouderlijke woning — te Utrecht — werd van jhr mr B C dé Öavomin weg In den avond van 9 Juli vervoegLohman toen die voor het hoogloe - j ^ e zij zich ten hui-K van een vnejidóu,ruamambt in aanmerking kwam | ¦ wonende inde ^ waansteeg te UUecht Mr A 1 * de Snvomin Lohman Een vader van het vnendiunetje eenschrijft ' I 60-jaiïgen co)j>oi ïederlandsobe Verecuigiag van Spoor - en ïramweg poisoneel mot groote meerderheid be sloten dat g&en buitengewone alge meene vergadering zal worden gehou den De otdeeliugen die niet op de Qirculaiue - van bet boofdbeetuur heb ben geantwoord zijn met medcgeteld Eveneens is besloten geen ontslag te verlccnen aan den vereenigingsamb tenant Nathans ¦ Portret Mg-r Van de Wetering 1 Het schilderen van een levensgroot portret van Z D H den Aartsbis schop van Utrecht " mgr Van de We tering en bestemd voor het St An dreas-gesticht alhier is naar we ver nemen opgedragen non den heer Louis de lïreet kunstschilder te Arn - Blijvend gedeelte Wij lezen in de Avondpost '' dat de ministei van oorlog thans aan do con i mandeeren tl b olfieieren vai do korpsen heeft gevraagd lo „ 01 bij hel ontvangen van de aanse-h rij vuig van don minister van oofiog waarbij werd bepaald dat voor de lichting 1912 dienst vervan ging aij het blijvend gedeelte vol gens de bepalingen der nieuwe Mi lil-iewet niet geoorloofd was reeds zoodanige vervangingen waren toe geslaan Zo Bij lwvesljgendë beantwoor ding van deze vraag eene opgave van hel aantal reeds toegestane ver vangingen volgens de Militiewet 1912 So Of dooi ' de hierboven genoem de niinistericele aan sell rij ving de reeds toegcslane vervangingen we - der zijn ingetrokken Ten slotte heeft de minister be - j paald wanneer reeds toegestane vervangingen vols-ons de bepaJfngeri der nieuwe Mililiewet nog niet zijn in ge hokken zulks m afwachting van nad ere beveJen van den minis ter niel moet geschieden " We Iers - annischcid Het gerechtshof te Amsterdam lieell in hooger beroep bevestigd hel vonnis van de rechtbank alhier van 15 Augustus jl - waarbij ü v G veroordeeld werd lol SS maanden gevangenisstraf wegens ïveder-5j*aJi ïiiglïoid legen een polilie-agent Zang vereen „ Cantate " Gisterenavond werd door de vetee niging haar lie jaarvergadering ge houden m bet Militair Tehuis in het Wed die door ncgenoeg alle leden werci bijgewoond Te 8 uur opende de voccsSt/Sei ' do hees Corn L ds Leur de - - iM-Vring met eene uitvoerige re de Vfiarin hij de voornaamste featen in bel aigïioopen jaar voorgevallen in hezïciïierjfig bmcht wijzend © op don gezonden fcnaehagea toestond waacin aic h do vereeniginfl thans ver heugt Met applaus werd de mededee kng begroet dat Z Ese de Commis eaiis dier Koningin Mr F D Guaai Seaimmeipenninck zich als donateur bij de vereei^ging luad willen aanslui ten Nog öUietóe de Voormttea - mede dot du groote winter - ui trmering aal pliuais 
waar hij oen onderhoud van 2 uur met Generaal Ji'ikol'orolf Minisier van 9 or " log gehad heen De genomen bestuiten worden aos eelieiin gehouden faaar naar inlichtingen welke ik heb inge wonnen schijnen de vrcdes-voorStellen te laat e zijn gekomen om Conölanti nopel te redden De Bulgaren zijn vast bcslolen naai Constantinoncl op ie Irekken en de Turken ccheel uït Euro pa wee te vegen De militaire successen van de verbonden staten hebben al hun ne verwachtingen overtroffen en hun ne ömhilies welke eersl bescheiden waren zijn nu veel groolcr geworden Aan het Algem IM'bl woixW uit Athene geseind Uil Arte woMt bericht dat dins dag een bloedige slag is geleverd bij PonLegikliadia Aon de zijde der Turken die verwoed hebben gfvoch ten moeten meer dan 100 man ge sneuveld zijn De Grieken zouden Pontepigliadia een belangrijke po meenden echter road be weten en i Silic die don weg naar Jamna be l gingen de spoorbaan op die aobter 1 heerscht bezet hebben Zij leden „ Buitonlust " langs loopt Dan ïou den zq er langs dien kant wel binnen komen Zij hadden echter buiten iien waard In caeu twee agenlen van po litie gerekend die de hoeren snapten en proces verbaal opmaakten Ieder hoorden zij f 10 boste of 5 dag^n tegen zioh oÏEcben voor dit loopon op oen spoorweg maar twee bovendien nog 115 boete of 10 dagen hechtenis voor hot opgeven van een valschen naam Domme jongens I « AKUMETEHSTAND VAN HEDEK NAMIDDAG HALF DItlE slechts geringe verliezen Bij mini^terieele besolnkkin ^ v-aai hedenochlend is de oproeping van de lichting 1912 uitgesteld tot i Dec Men seint uit W oenen aan het Al gemeen Handelsblad " De oorlogscorrespondent vafl - de „ Eeichspost " meldt uit het Bv'gaar Goke hoofdkwartier van gisteravond 11 uur De colonnes van bet derde leger opereerend ten zuiden van hot meer Derkos bezetten do positie van T Jeli jtinii £ óp den rechter irlougel ven fjol Turksche leger Do colonnes vsn het eerste leger die in bet zuiden cpruk - Jutia Cuijpers en Eduartl Verkaoe ken aetfen msgelijks den mareob gevicrend voort _ COSSTANTmOPEL 8 Nov Een lsche kruiser ie heden aang^o - Vlieerongelnfc Woansdagmiddag is op het vlieg/ terrein in HaJberstadt een droevig „ ongeluk gebeurd Een tweedekker mon De Porte stond Tiet nendcn tweedon kruiser door redere no gendheid too Op het Franeohe bip Leon Gambttta dat bier geslation neerd ligt heeft de admiraal Dortïgo zijn vlag geiiesclien CONSTASTIlTOPEL 8 NoV De ' f UL groot-vizier zou iu verband mei bofc i e Zuloge Baiguolres eu 2e Auiph verzet in verschillende mihtaire brm - f \.— % Parterre 1 0.75 de Amph en gen tegen bemiddeling zijn ontslag vra 2e Zyloge f 0.50 4e Amph en Gaan gen Fuad pacha de leider van dit derU f O.ijO verzet zou bet groot-vizier3cbap of Plaats bespreking Vuoraaudeel hot opperoommaiido van het leger op houleis Zaterdag van 0 tot 11 uur,aiob nemen | oor nel publiek deazdfdea dag i.a Uit de Sigarenlnaustrie ' lotiu S > T * n l A tot 12 nu '- en ™ a x Naar „ De Sigarenmaker " m@ldi ÏA door de hoofdbesturen dei vier werk bedenorganisaties in de BÏgarerMiiduE trio beeloten dat er thans bij de onver eenigde patroons geen aetïe voor bet gemeoneeJiappeiijk program zal wor den op touw gezet Zoodra do tijd daarvoor gekonien is zal dit aan de afdeelmgen worden be llend gemaakt Bebroning prijsvraag Bij bet bestuur der „ Tentoonstel ling De Vrouw 1813—1918 " sdjn op 3e uilgescliruven prijsvraag voor een aanplak biljet waarvoor uitsluitend No derlandecho vrouwen konden leeftijd overleden de weJcerw heer dmgen 19 mzendmgen ingekomen 1 Pli HatLmfc enientus-mv/Iikaiit ri « i „„ j i7^.>..™i ^ de bevoegdheid toegekend zich des - i werd gekneusd Per branuird is hij Overgave van Adrlanopel Aan de Daily-maul wordt volgens i — een Ilcuter-lelegram uit Boekarest p ^ V..E.-G Hciboe.r geb Scbtödees | Ppl nrö^S'sciS A M.IMHOF ISjiillSJELV 1 tiS " F " i Predikheerenstet 4 | Voorstraat 108 Scdeseiieeld door hei Hon Meteorolo gisch Insiiluul naar waarneininRen van hedenmureen iloogato baromelerstand 77G,ö te jMuiiuuen laagste 719,1 te Seyjiefjord VERWACHTING TOT MORGENAVOND Zwakke tot matige W tot Z.W wind zwaar bewolkt tot bctroliUen mogelijk enkclo regenbuien weinig verandering in temperatuur male verschoon iiiR vindi in de omslan dJKticdcn welke iicm hebben geliraciU tui hel ondernemen van den on'rtochl Ie weten de snannins die k\i ikslijcls in de politick der Wesierschc Staten van Hu rep ad eed yevoulen en den wensch van den divisie commandant dal de cavalerie ' rtrecht—Montfoort—Gouda Gisteren hebben ten sUtdiiuize te Montfoort de raadscommi^ii-n en vertegenwoordigers uit de betrok ken gemeenten vergaderd ter be spreking van de toni plan nen Gon flu-L'lrcclit via Montfoort I-Iel bleek — naar do N R Cl meldt — dat men algemeen van jordecl was dal de gemeenten zelf • Je zaak lot een goed einde moeten zien Ie brengon Een voorstel om een dageujfesob bestuur uit alle commission te be noemen werd aangenomen Tol leden van rlil bestuur - werden benoemd - de lieeren F II lïenipr.n Lurjremcestei van ' Ji Besloten werd de voorzittei " van Kamers van Koophandel te Uticcht en Gouda uit Ie noodigen in het co mité zitting Ie nemen Aan bet da eeliif;<;(lï begluur werd opgedragen zich in verbinding te stellen met versch il lende aiitonteiten on werd gewensclil door een deskundige te doen bijslnan Over eenigen lijd zal het comité weer te MonlfoorL vergaderen en verslag doen van zijn bevindingen S.S Bij da Sfcaatsspoorweg-Miwrt schap pij aijn benoemd tot surmitfieirtur A 3 H Tendijck J A van Heuveu F B 3 Elaliof J van Eifmruk L H Deliesen L „ G krott J - Middelburg en C A ven den Braak _ o — Extiinea apotrnüers-assistent Mejuffrouw C M van 3epk alhier s te e üravenhage geslaagd voor het wame n a potb okersassistent Toegelaten tot ae Evangelie be-iie ing Het pi'oviuuiuul korkbestum - van Friesland hcuii lot de evangeliebedie ning iu de Ned Herv kerk toegelaten de iiaoren R J Knoop U ' Amsterdam on i r G Knottnerus to H'.ei'lo L t beiden enndidaten aan de umvenu teit alhier Het Prcv kerkbestuur van Gelder land heelt tot de Evaugalhbedieaing in < lc Ked Herv kerk icegelaten den heer P J Israels carididaat aan do universiteit alhier ~ Q BeSTiottalijire ' ziekten In de weel van 30 Oct lot en met 6 Nov üijn ter kennis van den Cen trales Gezondheidsraad gebracht voor zoavor de gemeente Utrecht betreft 6 ge-vüllea vnn rcotlvouk en 8 ' van dipliteritïs — o — CTamiaoensDerlehten De reserve-officieren van gez 2e lil E W de.Vrics J Renlmeesler F - II van Loon en C D L dt LuLige zijn gedetacheerd bij het uiii hos piiaal alhier lot het volgen van een cursus tJe kajiiteii II L G Donleben ¦ van hel He resr inf te Nijmegen word van 18 N'ovember lol 14 De cember gedetacheerd hij het Ie reg Vesting-act alhiei De voldwachter — zoo nu en dan eens to gaan opzoeken Bedenkt ivei dat gij geen kinde ren beneden den in de Arbeidswet daar voor gestelden leeftijd kranten laat rondbrengen Waarvoor gij trouweiia genoeg gewaarschuwd wordt aau de expeditie van uw krant 1 Toch '.© mt het nog herhaaldelijk voor dat gij jonge kinderen daarvoor exploiteert Dat blcok ca vanmorgen toen twee hospitaal alhier sedert 31 October jl gedetacheerd bij hel militair hos pitaal lc Amsterdam wordt 11 No - van zijn detachecriiig ont i keert naai ' zijn garnizoen ve-mlier beven e lenig treding en ieder een boete van éen gulden of één dag beehtenïs tegen zich hoorden eischen Do Ambtenior was wel lankmoedig I Kwajongens ^ lien zestal jongens van 17 tot 20 jaar hadden m den nacht van 12 ip 13 Octebvr gepoogd „ Buiteölust " in do Maliebaan binnen [ e komen doch hun was de toegang De minister van oorlog ad inte rim minister van marine hcefl den officier van gezondheid isle klasse A G Ttieunisse monende aan boord van ür Ms Evertsen met 9 dezer op non-acliviteit geatedd en met 15 dezer geplaatst te Utrecht De Eorgeaat-majoor-6ohiri]V6i ' Buk is met ingang van 20 Nov ¦ leid W6 adijuCiMaS-onderoIücaeir - Aon den seigenat P v die b o&ngcsteld tot tijdelijk ambbe idaar bij ltijksiopvoeidiiigegviilJcih.1jeia js oalelag wH den dienst verleend SPO&T Vrijspraak Prof Da Kouwer beeft geitje men zich zal bömnneron indertijd een kkiolit ingediend tegera © on t « liajn huTg wool Qohügcn fuhrikanit die voor de bevalling van H M de Koningin aan hem een middel bad gezonden dat moeet dienen tol verkobting van de vorlossmf De man bad dm terug zonduig van aim artikel veasocüit in dien dat met aangewend word Aange zien aan dit verzoek met voldaan was verspreidde de fabrikant na de bovuJ ling hot gerucht dat zijn middel suc ces bad gebod Door deze voorebolling als zou hij kwakzalversmiddielein ge bruikt heJibem voelde prof Kouwer yaeJi beleedügd on diende een a&n kboht m tegen den fabrikant viel uil een hoogte van ongeveer 100 M waarbij de vlieger luite nant Altriehter dadelijk gedood enzijn passagier de ingenieur Meyar,zoo zwaar gewond wero dat hij spoedig daarna stierf Du rechtbank te Hambuig beefttnane - - naar de N K Ot meMt — den koopman vrijgesproken omdait dobeklaagde toen hij zijn middel wietteruggezonden kreeg te goeder irouw • " had L Kerk - en Sclioolnienws aad van State Examen staatsinrichting K XI ' s Gravenhogt Geëxamineerd - 1 candidaien Geslaagd de heer A A C M van lerset te Stratum Examoiis wiskunde L ü art 86 ' s Graveiiihagc Geëxamineerd 3 candMlaten Geslaagd de hoeren G de Weert te Vallbermond en E WoJtors te Doomeiiburg Ned Herv Kork Bedankt voor liet beroep naar Loon op Zand door ds J II F Rem - nie te Rijsscn voor Heilouw door G J Hooyor cand te Nieuwveen öir Gerei Kerk Beiwepen te Rotterdam ds P de Groot te Noordeïoos J P Haliink f Tc Bussum is op 1 Door de Raad van State afdeeJing gescbillen van bestuur is m bebonde ling genomen bet beroep vtm 11 utop ie atóiier tegen een beeJiuat van Bwrge meester en Wethoudiars wsiaiiij nteu wo voorwoorden zijn verbonden aam de hem verleende veigiuiiniiig tot bet op ncJiten van eene smederij aan de Kor te Nieuwsteuai 17 Rapporteur de Steateraad mr Harte van Teoklenr burg Do Kon beelissiüg volgt latei - — o — Ambtsgebie noofdinBpecteur VolUBgezon ' hela De ministee van BnmeoJaiadeehe Zaken heeft mot ingang van 1 Novem ber 1912 als boofdmepeoteur heid dr W P Ruveoh saiiigeweaen do provinciën Zuid-Holland NoanaV lio'in,ral Zeeland en Utrecht PolitïeoteuwB Laatste Berichten Len 19-jange jongen uit de A B C-straal it in de Lange Viostraat door een tasi-aulo aangcredeJi De jongen liep eenige geringe bnlvel lingen op Hij heeft ihet ongeluk aan eigen onvoorzichtigheid te wij ' ten De Balkanoorlog Overwinning der XarlxenP COMSTANTMÜPEL 7 Nov Vol gens een telegram van lUaa - Pacha hebben de Turken bij Sorowitjr een groot aantal gevangenen drie kanon nen en vijt mumtiewagens buit ge maakt De vijand vluchtte in do rich - nonnen en een groot aantal wapens en munitie en veel verplegingsmaleriaal ftohtti De Turkschc troopeu ziju den vijand achtervolgd BOEDAPEST 8 Nov De Oosten rij ksch Hongaorseiie gezant in Ser vië Stephan vou TJgron verklaarde aan oen medewerker der ^ Nop " dat men vermoedebjk binnen tien dagm zou kunnen spreken van uitzichfc op den vrede " BERLIJN 8 Nov Aan het Berbner Morgenblatt wordt uit Athene gemeld Naar oüicieele berichten welke hier gisteren zijn binnengekomen molden ' m bet onder commando van kroonprins Conetaiilin staunch leger na den alog bij Jonedsa naur Balouiki opgerukt en heeft da door de Turken vernielde brug gen hersteld en vervangen door schip bruggen waarover het Gnekeehe le ger de opmaisch v.iortzette en noord westelijk van Saiouilii een sterke stel ling itmam Do bij Salonilu eaamge trokken Gnek scko hootdmachi beatoat uit ongeveer 00,000 man Een 8-jarige jongen van den BeLh lchemwe ^ klom gisteren Buiten de Ween op een vleescb wagen De pennen lieten los waardoor de klep viel zoodal het linkerbeen ernstig ouderlijke % voning ver voerd In de Kruisstraat bralt gisteren liet wiel van een bierwagen niet het gevolg dat het voertuig kantelde en de koetsier een lichte hwidwoiidc opliep Een man uil Amsterdam die gis teren op het Vreeburg van een stoep wilde afstappen struikelde en brak zijn i ecliterbeen Per brancard is hu naar de rijksklinieken gehracnl na dat hij voorioopjg in de Calibarijne barrière was verbonden Proces-verbaal is opgemaakt te gen een winkelier die kneUerlak verkocht De jeugd schijnt nu op ' t oogonblik bijzonder veel aardigheid er in te h-obbon om dat soort vuur werk te kooperi ' t is echter te ge vaarlijk — o — GEVONDEN op den openbaren weg en voor recli[hebbenden aan liet hoofdbu reau van politie icrug lc bclcomen Op alle wemdiiifcn van 1 tol l uur nm Een rculame-zakmesTc een lluiljc ten bloun lederen damcstasclije een ccinluur oen porlemonnaic een blau we strik een Fronscli hoekje een lan lasii'hroche een dainesporlemonnaie met ocnig geld een papier met lien schroeven een donker brume hond ren bruin hondje met halsband zonder w>i penning een lluweelcn cetnluui een [ door handboek v d Aarlsbroc d 11 famihc '(¦ l-iV-l.-'i ooriogscOiTespondunt w seinii KANTONGERECHT Zitting van heden Roekeloozc wielnjdsr Een wielrijder die op Jen Il.twe weg onder De Bilt niet behoorlijk rechts was uitgeweken \ m dientenge volge ecu ouden man onderste boven reed met het - gevolg dat dezo nu reeds 4 weken mvalido in wat vol gens d«n zoon nog wol 4 weken kon duren hoorde 15 boeto eube 10 da gen hechtenis tegen zich oiscben De ernstige gevolgen van zijn roekeloos heid in aanmerking genomen geen zware etscli wat Tiij to danken bad aan ' t feit dat hij voldoende belang etelling in zijn slachtoffer 6tclt om doze — na een wenk van den chof - „ Ik kom zoo juist uit Sofia Ik mecui Ie welen dat Adriaiiopel aicli Dinsdag heefl oyerg-cgeven De Bul garen lioudeoi dit geheim omdat zij « on mtervcnitie van de iiiogondlic den vretaon vóórdat Gonstanilinop " is genomen Het Algeni Ildbl ontving uit Lon den een Reuler-lelogram dat te So fia liet gerucht loopt dat de Bulgrmr sclie troepen de ILniön van Tejalal dsja hebbon bcxet Oflicieelc beves tiging ontbreekt coblcr Uit Solia word geseind aan de Daily Telegraph ut verneem uit Roede bron dal Turkije cmalfge vreri es-voor waar den aan de Italkanslalcn hcctl doen toe bomen De lice Gnesiol president van den Ministerraad heeft zich direct naar liet UinisLcric van Oorlog hegeven prijs werd toegekend i mej W C Drupsteen de tweede prijs aan mej Cato Berfage Aanvaring CHERBOURG 8 Nov Brj een nachtelijke manoeuvre had een aanva ring plaats tusschen de torpcdobool vernielörs 307 en 308 Beiden werden licht beschadigd Majoor Ven Ldyveld t Hen seint ons uit Amersfoort " at he dennacht aldaar plotseling ia overleden do majoor der huzaren Van Lelyveld Ml ju ongeluk GRAZ 8 Nov Indo kolenmijn - Trï-fail " zijn dno arbeiders een vader met Iwee zoons onder afvallend gesteen te bedolven Do lijken der oiJgelok kigen zijn reeds ta voorschijn feebruchi Pest URALSK 7 Nov In een dorp van het Uralsk gebicd Kïjn elt mensobon aan pest overleden Burgerlijke Stand G ' e h u w d • 7 Nov II Vernieer en G van Kooien Tb van Landen er H W Lulternian A Alenian on U van Zanleii G W Bevallen 4 Nov II van den Oord geb Hoogcrwerf z E Sclirij ver geb do Jjger z — 5 — K Slraub geb Noul d P Heesbeen geb van Sctiaik d E S Carbo geb Beclink z M C Renilves geb Ruiling d — S — M J Ollhol geb Mulder z 3 Fokkens geb Schinkel d D Arreman geb - Kok 2 G de Brouwer geb Verkoki A J van den Broek geb van Bos sum d J Panjer geb van Eist d — 7 — J - E Karsenbarg geb de Buek z C J van den Heuvel geb de Rooij z G Bogaard geb de Boer d G Versteeg geb Oeurl BOn z Overleden 5 Nov Albortu Marlnus van leeuwen 12 j — G — Daniel EÜbertse 5 m Anlonius Jo annes BoDkclman 3-'i j Nicolaas Hendrik van Dijk 5'i j Anna Maria Grcsmgl g eh mej J va n ^ iJ '^ LJ ¦ it - Mevrauw VAN LEEUWEN Mi straat 25 vraagt al - Meid-A leen die u e t i o a kan werkoE kolton niet noodfg SCHOUWBURG Utrecht N.V „ HUT ' IOONUËL " Dir ItSLIiK TI KUYAAKUN DINSDAG 12 NOVEMBER 1912 p t Gaf étje - n TMSTAN Regie Tan WILLtil 1Ï0YAABDS Pauze mi het 2e Beur.f Aanvang liair acfat are Prezen der plnntaen H.dcm f B.uU Siulles 1 a.ou la Aniph 1 2.00 Ie Znlose f 1,75 B.i^uoires eu 2u Am vUitlieaier t'lobj Partetio f 1.00 3e Amph t O.B0 2o Zulogs f 0.75 ja Ampli f 0.Ü0 Gaauderü t 030 l'liintHbeHprehing Voor Aandeelhuu em Zitt-uag vuti 10 toi l2 uur.voor het pabliek denselliJea dag ualoling van 1 toi 3 uur Veidui Miiuodageu Diusdag van 10 tot 12 eu van 1 lot 8 uur 2169 Schouwbung — Ufpsohtt N.V Tooncelvereeniging Directie HüliMAN HUYivUMaN Artistieke leiders HETiDBMAKS & VEESADE o-o Zondag IQ November 1312 — Opiredon 28ste opvoering | - De Lijfgarde Blijspel bc dr ij ven M0L.SAE Regie BOUAltU VERSADE Aanvang Itall S are I JPrijzeu der plaataun üalccu n " yullrs 1 l,5u la Amphitheater L FRANZ W De preien norden ver hoofrd niet 5 " J 0 Autenr Hrcclilen ïiestraatu Tel 246i Dir JOHN FRIS lederen avond doorioopende Voorstelling van 7 tot 10.30 Hooiende Comcdie gespeeld door do bekende artiaten v d Kon Sclionwb te kopenhagen Groot sensationeel Drama in 3afil gespeeld door de cersie Itall - aaniche Ariisteti De Medeminaaar & van Arnhem gekleurde Bol Ian ds Pathé film ï Oer Komisch en andere I Zaterdag en Woensdagmiddag | van 2 lot 4 uur Matinee met een uitgezocht Kader programma " Ti Gevraagd JO>fiMK'iN<'li voor Kantoor en KliianzijiiMcrli Zi h aau ie melAeu Dinsdag 12 Nov Visehmarkt 7 21-2 PENSION iei « directs overname aangeboden a coniani Brieven Ir onjeruo.2187 bn r v d hl Fpe Boter Mélange - ter vervanging van Natuurboter - S3 « ent per 5 ons ÏHisOfl DE K8ÜIJFF Jan van i.itb ebstraat 35 DEN HAAG Telef 447 Lange Jansstr i7 BUITENLUST " Aïïili<.Etïiïitt SI Zoiiilagavma 10 Nov 1912 Graote PRiCHT - Voörstelling Optr-wdew van lste mt*s Arii»teu Zie uitvoerige advertentie blad Zaterdagavond Op veler verzoek Zondagmiddag van 3-5 nor Te geven door bet Stnjkorchest der V ld Artillerie Kspelm den heer Roelamschan Met medewerking van enkele Variété Artiste n Verplicht Programma MATINEE 1«ü O-'iit Wf 1 T 1 ü BIOSCOOP OUDEGRACHTTz 85 Heden en vol^enue lanen een nienw pracht programma o ft Hst Vino Mm il Herinnering 2ü'J-jarig bestuan H Sophia — Actueel Hopeloos Wachten Drama Ijcn l reui'Mpe op Zee Drum Little IlorilB als I&rnitieuier liomiach < 9 - Unhovelcnd " E DIKECHE Langs Jaasstraai12a IflS ^ Buïondereaaubiedii'i Pe'it Gris en Blauw » s=e » Atttraküri SInuils vmiaf ïö c*i Kigiin at liar > our rep it a'it il eu ver aul lilden ia tiealteil ¦ itfii«nio lellen Bontstaarten en Kopje » wen 4ï en 50 cent ner 5 ons Tel 39 J Voorsiraa 66 | Winter-Aariiappelen Beste Liguuheiiucrs lï.UU 1 20 Beate hrnvo's - 2 70 f2.90 l.csto Blai.w/n - 2.70 - i.90 Henzen Unellngea - 1.80 - 1.70 bmvo'sDrioliiigen zoergr 1.30 - 2 Eën parLü mooi rütii'jL tegen eln aan nemelijk bod Aanbevelend Twijiistj-aafc 4ö hoek ' ruebtl i nissiraftt Tel f 919 Somnnmbntef Wroiojme,Cluiivojiint I leidere end Tie Ui urn ouO ven rotten in iiunrwcrnzniiDi lieden Ml DRIEHABiNGSTKAAÏ l»is vuu.ueüit j&or.en&t vital H bis | HUniNiCs Kuokwarst I 60 ceipS pee * 5 ons SA van Aiitiel 1 VoBTS^a-t 83 Tel 398 Uedcn vcrkrijjjtniiji GEZOUTLN sNIJiiOJNÜN Ëeudrenetten Belief leuren Li -- Verder alle Boenen vai ' X'a.itilvr ïKjIiteii AuubeTelend 
Oude Gracht Tl 214 ' s het bekende adres der Bfciame fcicolaas a 20 cent per pond per pond 37 '| KIENDOPJES thailS 25 asassi per poild vroeger 2 '| cent per pond.PtPËR«U'lEM • 2 % „ „ -- „ 3 > „ „ „ Fjjne FüNiANT BORSTPLAAT 7 smaken a 10 sssait psr ons.Gewone BORSTPLAAT a S Tien cent p?r ons kosten reuzeiiwafels 2e be.iooren beslist bij Uwe Theetafels SUIKERBE'STJES a 8 cenï per ons iWASTE BALLiiii a 23 cent per pomi GEKL „ a 26 ceni BOTER „ a 23 cent ' " Ac Mest gaan er in een or.s juist rond Dat is negentig in een pond Oade^aclit TZ Si4 iu eens per © ais Ottde öraoht ' A > 5 ÜÜ liclitsclie leiilieliiaiiile ] FredtUheermiaiLraHt 10 is HET adr-es vsoï » L nf3GnksssïatLwt WO eu de M t loMi»itHiii linneu 1.60 en S.tt » de IVI | Irrigatoreii y^eli - e * compleet f 1.75 Ifasfl facial 7o>p Sl3.a3 & ivdct,3xüm voor DlENSTAA-Vll.i'.UIW.EN DIENST AAS VRAfJEN UU UB - EM VKitHNlR KUÜP - en VEIIKOtlP van WONINGEN ' enz a 25 et - bil 3-mali "<- nhSHnie 50 ceni Dr7i nrlvp if ™ wolden alleen Replaaisi hii innriiilbelalin ™ UITGEWOGEN GROENTEN SOPËRWTM 1)0 1 3 & eest per S ons | SPERClEBOOtiEN 20 „ „ 5 „ SMUBOOMEN 98 „ 5 „ Alles is Prima Kwaliteit en wordt ZONDER WATER afgeleverd A e A @¥ EüB£EfC f ZSoo juist ontvangen een prachtige bot teer Ing Dassen Binders en Handschoenen I Een groote collectie der nlvawita modellen Hoeden en I*etten j en verdere artikelen seer geschikt voor Sint Mcolnan-Cndcnnx I ZIET DE ETALAGE EN PJUJ2EN Annbaveleno BE O HAGELAAB B oter St Nicolaasj LANKERT Schouten| i KOnder veer vau « r l'IKi'l'.fiS Niet i uen 13 1.90 Elgenh drielingen gesort 14 ' 2.0CGroote Eigenheimers 14 2,lC Enotsche Kigon hei mere 16 2.3t•Blauwen 17 2.7 Graaijes 18 2,8 3.10 3.20 3 25 3.M Ó.JQ j.OO Gel Iers ci > o Blauwen Zeeuw scha Bonten Viaanscöo Blauwen Getdersehe Zeeuw kea Zeeuwsche Blauwen Betuwsc-uo Zeeuwkes Duinzand aard appelen FrlcBcho Kapen 3 ets per kilo 1.30 Friesche Wortelen 3»/i * r 1-20 Kriel en zieken voorhanden Alles franco thuis Bomnurde Woerd no 49 Te 2065 Willomstrnat No 14 „ 2489 Eilderdykstraat No 7 „ 2328 Amsterd Straiitiyeg - Ko > 205 „ 2490 Pleter Pothstraat ^ o 4 » 2162 B OHSTPLAAT LANKErtT Schouteiiitraat 13 MORGEN mooie van 4r~i \ et p pond Pen pond Geiialitnalfo<3half42Ut Raniieriaupeu 45 cent flourrrrjen Lappen 40 cent Voorts een mooie partij Lamsïfjsescfa VOOrrailin AanbcvaleN A HSRSCHEL I^ol>elsti*ïiïit 25 HedeD hebbeu | wg aaue;ek.cü een to Ite I Probeer mijn eigen gemaakte ROÜiWO.iST 55 et per 5 ons ^ T agon mei Sciioenen | die » au spotprijzen verkocht worden Alles prima leder Geen papier zuoa s elders verkocht wurdt maar alles wordt onder volle garantie vetkociit SS83P Aan suiide lui wordt ook op afbetaling verkockt lS(iaratieH3t8aMiIök | Das alleo naat het Schoenuiagaaijn " DË H9UP J 1 J Coenstr ra Voeraardappelen ie koop Z STEENIS Pne dikhecnenkenkhof No 24 Telefoon 2258 aiöl per MudBravo's f 2.50 Eigenheimers van af „ ' J 10 Keuzen Drielingen „ 1 50 ¦ Beste Blanwen r 2.75 Puik hoste Zceuwties R 3 — Verder alle sooiten in voorraad Aanbei elond H W0UTERSE Bemuunde Weend No 20 / Of Verdur wordt voor belung hebbenden ltienucdo bekund gemaakt dat bons vOOr of op 15 November 11)12 moeten worden ingeleverd Na dien tijd zijn zo mot moer geldig 1878 H WOUTKKSK g Rookworst £ f GO ot per 5 ons ^ g | A 70 ot per 5 ons j & ® SO ot per 5 ons jjg g Hl NIEUKERK gj ia ft * ¦" « si Aüoiiüeert 11 ou dit ülafl gg Nachtegaalstr 11 Tel 17(54 Md MropoteMpB voor Boerenjongens 3 '> eeui p^x - 5 4 > ns THEOfl DE KRÜIJFF Telef 447 Lange Jansstr 17 Panketstaven " lahkert Schuntensiraat 13 - zin Ppoeiiis * moge jg te eeu flinke D!EF35TCQDE ia eeu gesia met IWöh kiniloieii lu-ffl f 100 — Adres J ELSDIJK Zwnsr de Kro'-ns raat 25a R'itteulam 2154 < i erraagd ï£aiiiff van Leening ' Jacobijnestraat 17 beleent Goud en Zilver gedurende 6 maft».ion bewaard In de brandvrije kluis kelder veizekerd tegen braudeuiubraok Geopend van 8—1 our en van 3—7 unr Zaterdag ' s avonds tot half elf Voorstraat 3 Voorstraat 15 De Beheerder G GERADTS CTÜECinSdl FM AM STERDAMSe 11 VtR - AOOPHlffS Lange Sm cc si ra at no 26 voorheen Vischmarkt '¦ Gocdkoopc aanbieding van SulmhlzecD TriomE zecp Karnemelk » Letteröanket BLAMEERT outenstraat 13 il.ni'11 [ e en klei ilaak - Brei - on Truiwol cn alle soorten Do e ren sa jelten alle 30orlen knoo pen Boenders Dweil et Sponsen ' Zeemlappen Spe cialitcit in Kruiken Zak ken aanverwanie lireiar Eikclen Spoedige levering Öpiuioiing van Hoeden pennen Aanbevelend mej E de Beer ÏÜwö " pitaal BESCHIKBAAR I op pereceien mei 1 overwaarde provisie 1 */ Br fr ond no 2183 uur blad H01.L HF.ROERSIIOSD te koop oud 3 maanden geheel zonder wit Te non Sehelpslroat 17 2184 BIBLIOTHEEK tfillensiraat 15 17 Geregelde aau • koop tier nieuw GEVRAAGD Ie huur Huis omtrek Bill straat of Biltsialion huur prijs hoogstens f 3.50 per week Bi fr ond nv 2162 bur v d blad Jonge Boxer o [ gladha rige Herdershond GEVRAAGD tegen billijicei » prija reu stamboom geen verÈisch le Br Ir niet opgaaf van prijs en lcclliid Uudkcrk - hof_6 ai «_ I | COSTUUUNAAISTER I | beveelt zich bclceEd aan IJ voor hei inakon van dames kinder cn manie kostuums tegen billijke prijs voor werk aan huis Br fr ond no 2152 bur v d blad Telefoon 775 H.fl BAKKERS Er biedt zich aan tegenDecember een flinkeCrood en Besch ui bakkersknecht van goede getui gen voorzien extern Br.fr ond no 2150 bur v d blad _ Telefoon 2230 JUFFROUW.Een nci Burgermeisjevan den P G zag zichgaarne geplaatst als Juf frouw bij een paar jongekinderen tegen Februari.Dr Ir DAG-DIENSTBODE Terstond gevraagd oei heldere Dag-Dienstbode boven 18 jaar van goede getuigen voorzien Zich aan Ie melden bij mei v d Wijs Lucas Bolwerk 1 2180 GEVIt Adres irortingstrnnt nlObis ' 2150 DAMF'SMEPDING TE KOOI ' Winterm ante Is T 1 en [ 2 zwart Ijkimi - Mantels voor bejaarde dames t ' 2 ÜO en i 3 lijn grijs llccrcnjacquctcostuum ge - daagstho Regenjas [ 2 50,flu weel e Ujntcltjes k>irlmodel f 2.50 lijne Trouwen Gelegcnheidsjapoiinenf C cn 1 8 cn f 10 Adresmei De Jong Dnmshaii no 55 2177 M\CIHNAAL BREIEN Er wordt gevraagd een - Machinale Breisler die all c voorkomende breiwerk voor een winkel kan ver richten Er wordl go \ rajf;d een Ucisjo van 13 tot 15 iaar om opgeleid te warden in een zaak liefst met bekendheid van handwerken en er wordt gevraagd een Heisje van 13 tot 15 jaar voor allc voorkomende werkiaom lieden Br [ r ond no 2228 bur v d blad DAGME1SJE Voor Alaaudag a.s go vraagd een net Bagmeisje van goedo getuigen voor zien ioaii 1 2 per week Adres Wdlcm Bnrcntz ilrant 09 2100 BANKETBAKlvElUJ Wordt gevraagd ee Loopjongen bij Vskc d Jongh B urge mees lor Rei gersiraat 2148 HUISNAA1STER eenige dagen vrij hebben de ïag die gaarne bezet " Er ond no 2145 bur d blad EEN NET PERSOON vraagt kost en inwoning É en bewassjhing en vrij slaapkamertje bij nette lieden P G „ omtrek gas fabriek tegen vergoeding f 5.25 per weck Br fr end no 2^6 bur v blad GEVRAAGDeen net Meisje van desmiddags 2 tot 7 uur Za terdags den gehëolen dag,voor f 1 per week Nas saustraat no 12 2153 TER OVERNAME gevraagd een [ linke slcr'iïTn goeden Slaat zijndeReiskoffer Br Ir biel'prijsopiïaaf cn waar libezichtigen worden inge wacht bij Galurt's Tioekb.Burgemeester Rcigerslr no 49 21 G5 GEVRAAGD een net Dagmeisjc goed kii nu werken voortoo pig halve dagen le«ei goed loon / ich te moidi in den ochtend vöór f2 Rli'iiMibNvïsIraat 3 KOOPJES Te koop Uangkasi f 8.50 Tafels f 5.50 f 7,60 E 2 25 Biandkast l 40 Brandkislje [ Ui f 12 Ruit F 3 ledikanten f 2.2a f 3.50 Kinder stoel f 3 zes Sloefcn f 1G Koffers f 3 [ 3,o0 l 4 Gostoiufoor [ 3 v l'enanl kaatje f 4 Schommel wieg 3 Roeden E 3 Schemer lamp f 2 Wnschtafcls [ 1.50 f 1.75 E 2.50 f - i.SO Adres Drie h a ri nestra at no 1 Utrecht 21b8 WAT zijn die steenen Tegclka chelplalen toch goedkoop,nergens heb ik ze zoo kunnen ' Koopen Van f 1.75 voor f 1.25 van E 2.50 voor f 1.75 hcclc moo.c zeer grool v"l > >°« J " S " 1 oot < lon oorlog ">»» ™°" 1 voor d ™ JUl me«m Boos *• " S...Sn „ laiMO.t-o » zullen do "" gf ^ hT.n zware kanomisii — waarmea zo S room » g « »« op < k n^Lte ' sliilua-Jge wegen — «' J na m J3 Z iSLui *" r n """ TC > Bubaren en de andere ganvaUers ^ au lunuje schijnen zich don ook wer keiijk te haasten - Vooral de Semen ^ Uriekon rukkaQ '^¦^ a Sus u.e > oen b.jnu ongtlooilijke snot beid vooruit Trouwens er viteen eausj in dezen oorlog zooak ie uibk> JU maar zelden in eer anderen krijg weet aan » wijzen Alleen Napoleon e geforceerde marechen herinneren er Da pijnhjko verboaing welk * zich alom openbaard * bi ] de nederlagen V an het Turtaohe baar — waar het Jocb Bekend was dat de Turken zulke mistekende eoldaten njn — zijl wfr dwijnen wanneer men weet dat de atoiw sUg in de vlakte van Loele Waas eigenlijk door de Turken ge v wonnen ts doen dat het Turksche le ger door tf ebrek aanheb allernóodig - Een lüDiaent van bet lioiubardement van Warna diepen rouw en nu vernam men de lobsiiiding dqt du Serviërs in den nacht een andere sidling hadden ' ingenomen de Turken in ecu hinderlaag hadden gedekt en een bloedbad hadden aange richt Sen hoorde dat de spoorweg beamb ten van Kocrmanowo waren teruggetrok ken daarop kwam hevel alle materi aal van daar ie " halen on leeii k&amcn de treinen mei enkel gewonden en weer gewonden opgehoopt in en op de wa gons En te Koemanowo lagen nog hon derden gewonden op het station Tegen den avond Kwamou moe en afgemat de eerste vluchtelingen e Usluib aan —..- staat van verdedtging gwbraöht De algeinecue indruk kan luerin sa ineiigcval wordoir Wat men hier ziel is de lolalo débncib u*in.Turkije Volgens particuliere berichten te Beagra'do ontvang on is Solonild na een hevig gevecht gevallen en siijn Servische troepen üe slad binnen gerukt Dit bericht wordt echter niet be vestigd Fou officieel bericht uil Belgrado meldt dal de slag by Prilep 2 da gen duurde beide partijen vooral de Turken leden zware verhezen Ziehier nog eenïge Turksche beracn - TeJcgramnicn uit porticufc'ere brou uit Adiisanopei aaa de rurköche bla den moLftlepn — aJdus aarnt Eeutor a«ui de S Ct — dot NVoei.sdug gelukkigt uitvallen hebben piaitte geluid IJe ïwnsohe artillerie beechoot bij Marasj do etelÜugei ] der UidgaiMn dae beproefden veraWJ kingen naar hot Bul gaaisolic leger to aeaden majir daar in wevneui belomnnMid door hot Turk soho vuur dat eveneerat do kaDcniüin on con depoi mot loveiiainiddoleai vet melde Een Turkseho bestuur om luchtballon voeidc gisteren een ver lformwgstoeiu uit Üitgtvcer ÖO uiaajsohallion ou gauj nuda najii^u dool aan don ki'ijsnr,i'"i due böJoot olie maatregelen t * neme voor de verdiodigiug van Jiet land < a voortaotiting vaji den öotIok - De li mii>T«ng werd ovorgelaten a \ i den rnkLSt«na&d die VA Düddornöchi du unie Dü Porto be&loöt Naiini paoBii t « liaudiiuvtn sSa góiiieu-aJietimiis e^a vot & de hem tos genérsnl Safik ya*!i & ouo minjeser va^i Openbare Wwfeo Kon telegram uit Sof » uieJdv Do i5uigaren tiebben op 1 Nove auer Drania en die omringende ¦ lo.jem be zet en zouden naar < ten " ommiwlan der troopen deputeitiiea lljlga."en ei ' GneköJi De Turkon w^kkordoa zjeii to iullon onderwerpen i>n bcci'-.u u*n La iMipenen uit te leveia-i De Turkdobe croeptin aijn naar JH - Mohungen verepreid de roeestoit le veren vrijwillig de wapouoa uit - en bo goven Kioh aaar hun IiAOtïtst « Uu t*i Isuitisle ovcïbüjffielen via het Ttfïk sch © leger z u zoo gedepnanwi da de bevoitinj hen m.A gowrf*d dwu'S 1 de wapoiwfa ueer ie "^ 3011 er te vlutli ten ] 3o Bulguireohe iifoepon Ln Thra eië naderen steeds inew De J3jlgo*r eoho vLig wappert op de oevers vau de aeo van Marmora To Heigrado zijn partleuhere barauh twi uit Skoetan out tangen vcJfiena weh":e Esaid pacha ejoI » met het hec le gaixiaoeji overgegeven heeft IJj hev-eiliebber van Skoetan Wi eerst ds overgave geweigerd Aleseio éoi San Giovaunidd Medua biju door de brigade Voefcwwtsj iDgaaomen Twee dagen was rn do ïlakte regen en op het gelwugto sneeuw gavaüen Deze omelAwwUgheid had isefc knjgBbedrijï be lemmerd Ovorwmning dor Turke Volgens een gOTuoht waarvan eender voorbQhou3 weidt meUti ^ garnankt Eou — aldus wordt uit Athene ge seind — to Jnnilae Hoor do Turken ' orwjinang zijn behaotó op < k > Oridrecbo ti'ospeii El Telegrammen van lieden biengen het volronde nieuws van het oor loos IffTT&in Allereerst een bericht van een nïfcuwe oveiwinning ' Ier Bulgaren De correspondent van de Iteichs post " zend — volgem een Reiiter tölegiam aan hel HdJ)l — uit het hoofd kwartier van hel 2o Bulguar sche leger de volgende beschrijving van den slag op 6 dcaer - De linko.r vloug>el van hel Bulgaarsche leger belette na een hevig gevecht de hoogten le n oosten \ on Islrandsja gelegen en wierp den rechtervleu gel van hel Turksche leger.ïe.'ug in de boschrijke streek len wesLcn van het meer Dekos De Bulgaien brengen over Istinn dsja en Jenikoj een lal rijke troepen macht om een slag Ie wagen op de T&jalaldsja-linie len ani'den van lirl meer Defecva Hel wwli urn uw de reciblervleuisel der Bulgaren achter volgen de Turksche ach te i hoede langs den spoorweg en ovei Sanla en valt de Turkseho positie aaji beide zijden \ an Tsjalaldeja aan De sipoedjgc vaJ der Turksche stellin gen wordt als zeker beschouwd Voor Adrianopel poofiden de Tur ken eindelijk door de Buteaarsche histuilingslinie \ e breken Ondanks de Turksciie zoclilichlen wagen de Bulgaren vaak naolitclijke aanval len Bij Karajgalsj aan den recliler cc-ver van de Marïlaa worden Dijna dagelijka gevocJitcn geleverd De beschieting wordt met goed aucces voorlgeaet Hel garniwon schijnt elke kracht tol legcnwcer verloren te hebben De val der vesting schijnt aan staande Voorla word't uit ConsUivtinopd gemeld dal naar een draadloos tc legiam van een bitileniandaoh oor logsschip mededeelt hel vijandelijk leger op nog slechts 11 KM van SaJonjki is verwijderd De builenlandBche corresponden ten in Constaiilinopel aangokoinon melden dat de TurUsolic troepen m de eerste dogen niet " in slaa.1 scliij nen lot een ernstige inspanning Do speciale correspondent van hel „ Berliner Tagoblatl " ïn Salo niki seinde dd fi Nov „ Salonik-i is volkomen van de wereld afgyislolen De bevolking'is zeer opgewonden Soheepsvorkter en lielegraafvci bin dingen zijn absoluut gestremd - Ik send dit lelegram angs omwegen die natuurlijk zekere vertraging wr oOTzaiken Een enorme massa solda ten die in een zeer jammerlijken toesland zijn lcopon door de slra len Het Turlcsehe leger wacht bui len voor de poorten den vijand Het bezit nog maar enkele officieren De grook meerderheid der officie ien is buiten op do wegen wcggcJoo pen De groote processies van wanho pige volkomen terneergeslagen de serteurs herinneren aan den terug tocht van Napoleon's leger uil Rus land Overal liggen de lijken van men schen en paarden Gisteren stierven 50 gevluchte soldaten door de verschrikkelijke koude Enge land Frankrijk en Oostenrijk zon derf oorlogsschepim hierheen De | slad ziet er werkelijk jamnmlijk uit Met de gewddia ^ hopveidheid gevluchte soldalen zijn ' 50,000 Mu zelmannen met hun fomilies hier aangekomen De overvolle stod vreest voor een öhnstenmooid Men krijgt gruwelijke wndruklien wanneer men ' s avonds door de stialen wandelt Tn de cafe's en bicrlokalen billen een grool aantal officieren die ge dfserteerd zijn zonder sabel ter wijl do arme soldalen vechlend en niet meer vechtend letterlijk ïn de stnat?n van den honger neervallen De vreemde r»nsukten„.wpidjpn i * „ „ js lot den lerugwcht oen terugtocht welke niet zooale da ie berichten willen doen gti looien in een wildo vluolit ontaardde aoeh die in goede orde plaats 1 ad tot Tsjataldsja waar thans de Turksche hoofdmacht opnieuw den vijand af wacht Du alles kan men lezen in het uit vowwge telegram dat de Duitrche ge jKsnsioQuoerde majoor Eugen Zweuger ge speciale correspondent van het JJer liner Tageblatt aan zijn blad hocfl gB^nden Het telegram dat verzon tien is van hot lloemecnsohe stoom schip lmperaiul ' on dat niet aar ¦ bidt als volgt „ De slag eindigde « erst den 3on No vember ' s morgeivt Do Turken waren in den slag zelve overwinnaars geble ven Den 2on November voerde Moek thar paoba zeil de rechtervleugel van net Turksebe leger aan van Sara-writ tegen Bonar Hissar Hij steldo zïoh aaa hot hoofd van het tweede batal jon en nam stormenderhand tweu Bul gaaiKcho bntierijen Da Turken bivak keerden in de genomen stellingen tt* durendw den nacht regende het onop houdelijk Door den regen en vooral door den honger want sedert dagen wat er gebrek aan voedsel - naren de overwinnende Turksoho troepen etork gedomöraliocerd In den nacht trok ken voortdurend kleiner of grootor troe pen weg - ioodat Nazim pacha zich ' s'morgens gedwongen zag het bevel tot den'terugloobt te geven voor bet geheclo leger Het trok nu m Arie co lonnes naar de Tsj at atdsj a-linic terug Do liDkorcolonnc marcheerde linke van Tsjerkesköj de middehlo over Tsjerkesköj de rechter nog verder reciits van de & poor!ijn Du terugtocht had in volkomen cr'do plaats daar de Bulgaren dü ' lurken mof ychtervolg - De wegen zijn door de laatste re gens en ton go7olgo van hel drukke / eer slöoht Hierdoor wordt ' t den " Bulgaren moeilijk gemaakt op te rukken met hot Kware geschut en het begin van nieuiio ' gevechten zal dus nog wel op zioh-laten wachten Het grooto hoofd kwartier dor Turken en het hoofdkwaf tier i'an bet Oceteljjk l«goT aijn fer legd naar Maienküj De Tsjaialdsja linie wordt mat zw sterkt " Degi rlo Gruwelijke bijzonderheden r.ier den terugtocht der Turken na den slag van lioelc Boargas deelt Ashmed Bartlott nog modo in do Daily Teiegroph Zelf uitgeput van vermoeienis en honger zag de correspondent den te rugtocht aan lk herinner me oon omdelooze pro oossio van gewonden door het dorp trekkend sommigen zich zelf moei Baaua voortsloopond andoren gedra gen op geïmproviseerde baren anderen elkander ondersteunend weer anderen neeivallend op den grond zoodra ze slechts oen bundul stroo zogen waar op ze zich konden nederlsggen Ik zie dan ook weer voor me enkele ge vallen van zwaar gowondwu dio bij den arts worden gebracht welke ech ter met norse hc bewegingen verklaar de dat het onnoodig was iemand bij oem te brengen daar hij noch ver bandmiddulcn noch geneesmiddelen aoeh operatiow erktuigeii bezat De iiokendragere brachten dan d < ge wonden naar hei naostbïjzijnde hfiia en legden liem daar npcr Maar hij li lie gruwelijke tooneeipn hoorde ik jiimmer een klaclifc of een zucht der lijavm Ieder sclwen aan to nemen dat ïiijn uur gekomen « vas oi alten p " • mrddon hun lnr -|.- bt met - ranr-dijriieid wn zelfbeheersehiüg " n De tooneelcn a ]> den « eg naar ko bsfeönYr£yjnz.ti * I » brj IJoele B o e r g a 8 Uit Stom Zagers wordt aan het „ Berk Tageil " geseind „ Het Tvzk sc&e legér had bij Loelo 120 O0O man mfcnteria 6a cavaleiïo en 800 kajwrniun in het veld Do skg duurde vijf dagen - Do Turken verloren meer don 40,000 mam « on dooden en gewonden Do verlie zen der Bulgaran bedioegen 15.000 Over de ucQiiddclineskwestïc is or weinig nieuws Volgens een particulier bericht uil Petersburg aan de N R - Cour hebben de diplomatieke vertegenwoordigers van de lïalkonslalen den minister van buiten landsche zaken volgens do in structies tlie ze van hun regeenncen haddeu enlvangon hel vorficnde mede gedeeld Sen-iü Bulgarije en Griekenland vin den het tegenwoordig oogenblik vcar vrcdojonderhandclmgen nog te vroeg en volslagen ongeschikt IK » S/tfiiwolrdi as » hei Berl Tairehl Tï-'-srio/M zegt do correspondent Zij bren me een schilderij voor don getst dat ik oens zag van den terugtocht < uu het Fransche leger na Waterloo of Napoleons terugtocht inKuslaud Er was gcun sprake van orde meer Geheele brigades en divisies waren uit c engevalien De mannen deden geen moeito meer hun plaats iu de gelede ren te behouden Do sterkston traeht wn naar voren te komon en zwakken zieken en gewonden strompelden moeizaam achterna Duizenden gewon den deden jammerlijke pogragon'om hun kameraden bij l « blijven maai ieder moest voor zioh zelf zorgen want zelfs de ongeJEwetsten waren niel in ' staat de helpende hand te bieden Velen der ongek'weisten waren zot zwak dat zij langs den weg neervie Ion en geen nadero poging deden on zich zelt te redden Drie dogen lang waren al deze mai nen zonder oenig voedsel geweest v « len aelfs langer Alleen soldaten met aulke sterke gestellen als deze Tur ken haddon zooveel inspanning kun nen verdragon Torwijl onze kar zoo door de wagonsporen verder sukkelde ioios dreigende om te slaan vroeg me ing gewonde hem te heipon smeo Jieud de handen uitstekend Het was ellendig hen te moeten aiwijzen wij hadden twee man in de kar opgeno men or kon memand meer bij en de uitgeputte paarden konden toch al haast niet meer voort Soms zaten wij van onze paarden af en heten uitge putte offideitn eon oindweegs rijden jvaar zo dan heel dackbaar voor waren Hetïoveischot van onze levensmid delen g9,ven wij weg aan uitgehon gerde ' mannen maar Dij zulk oen me nigte mensoheu was wat wij geven konden slechts genoeg voor enltelen Toen wo bij een dorp kwamen dat al een emd van het slagveld verwijderd was waren we zelfs verplicht onze twee gewonden aan de zorgen van een paar karromaanen over te geveo daar onze paarden op net punt waren - ei bij neer to vallen Hoe verder wij van het slagveld af kwamen hoe treuriger het tooneel werd omdat vele gekwetsten djo zich tot zoo ver voorgesletpt hadden niet vurder konden gaan en het pad ver heten om zich eigens aan den weg neer te leggen en te sterven zonder een vervioe&ing of een verwijt aan hot adres aan de mensenun dit al deze ellende over hen gebracht had:bn Soms wanneer er een man gestorver was hielden zijn makkers een oogen blik stil en dolven een ondiep graf Maar de meeste lijken het men ugg < op de plek waar zo gevallen ware Onder do vluchtelingen waren vele menschen wit do stroek die lieh v\!g liaastten van het oorlogstooneel lan ge treiaea ossenwagens pijnlijk kra kend verslrooido artillerie - batterij en mot paarden die zoo op waren dat zo do kunonncii haast niet verder kon deu trekken slapende kanonniers op de lemoenen Te midden "' an deze dui zenden vluchtelingen het oversohoi van drie legerkorpsen was nauwelijks een officier overgebleven Bij bot bo gm van don veldtocht kwam het lurk sche leger met minder dan 2000 of ficieren ie kort Het verhes aan offi cieren in dozen grooten slag is enorm geweest en zoo zijn or geheele batal jons aan aich zelf overgelaten als schapen zonder herder Olficieren üjij nooit méér noodig dan wanneer de troepen bandeloos worden als bij de zen terogiocht maar nu w-as hst zelfs onmogelijk te trachten ook maar iets wat op orde geieek te herstellen ender de vluchtende horden Onderweg kwamen wij ook versene troepon afdeelmgo togen van Tsjcrloe komtnde op weg naar het front en geheel onkundig '^ n de groote ramp Ook zij sloien ' zich bij do vlucht aan en loserteerden mot - poed uit do 1 ge lederen en verspreidden zieh In elk dor drongen troepen achterblijvers de huizen binnen zoekende naar voed sel in do tuinen groeven zij wortelen en knollen op en kool waarin zij gre lïg de tanden ' zetten Elk stroompje water werd een modderpoel tongovol go van den algemeenen aanval die monschen paarden én ossen or op de den cm or oen druppel van machtig te worden Nadat wij nog vole uren voortge gaan waron en er een aanzienlijke af stand tusschen ons en dun vijand ont staan was hielden we een half uur rust om de paaiden wat bij te laten komen ^ Op een hooger gedeelte van het ter rein halverwege Tsjorloe hadden wij een goed overzicht over den geheelen omtrek die oen buitengewonen aan blik opleverde Langs ailo padön kwamen mannen paarden Ittinonnen ossenkarren aan geslioomj en deze slroomen vloeiden uit op de twee wegen die naar Tsjor loe leiden Er moeten wol veertig nl vijtlit dimend vluchtenden over de vlak le _ verspreid zijn geweest die er allen op uit woien vóór het vallen van den nacht de stad ie bereiken Velen waren zoo uilgeput door gebrek aan voedsel djit ze ecavoiidiff niet verder konden en gingen liggen slapen waar a waren Wat er van hen terecht kwam weet ift niet Ik veronderstel dat een groot De blag bij KocnWnowo De oorlogscoi respondent van de Roln Zlg is " Je cenigc correspondent wieu verlof werd verleend tol de reis naar hucmanowo te paard en niet een wagen die de ununlbccrhikc uitrusting en ïijn Turksclien tolk meevoerde ' Toch gingen de gebeurtenissen zoo " snel dal zijn verlof hem weinig hielp en hij tot snellen terualucht was ' ge dwon«-:n Over het vcriuop van den slag bij Koeinan.uwo vertelt hij hel vol gtnde „ De Serviërs hadden Dinsdag den 22slcn Ociulicr een uilersl gunstige stel ling ingenomen Ongeveer öO.ÜÜO man mei veel artillerie bevonden zich tegen over ongeveer IS 000 Turken met wei nig ' geschut De Albancesche bataljons hadden er n I reeds na den eersten vuurdoop bi'i Uüjamwilsie genoes van en waren in de bergen ven hun land gevlucht waar zij terugtrokken tn het Dreiutsadal De stemming van het Turk jchc leger was loen reeds wanhopig Pclhi Pacha vag DmsikiL-jvi ml met ang 3tige gevuelens de zonondergaan.Waar de Servicers begonnen lol algeinccne verbazing geen aanval en men neemt aan dat zij wachtten on liet aanrukken van de van Mgri Palank.i oprukkende Bulgaren Tegen 10 uur ' s avonds kwam de ad judant van Fclhi Pacha en meldde de aankomst van de eerste divisie die van Koprulu over Rerikellu aangerukt was en own daarna kivam Djjvid Pacha zeil met de tweede divisie en toen de eerste morgen schemering aan de hori zon lichtte lagen te Koomanewo onge veer GO 000 man aangevoerd door ver scheidene van de bekwaamste generaals van hel Turksche leger Do heuvels te genover Roemanowo waren bezet met snel vu ui kanonnen en alles stund ge reed om den aanval van Serviërs al Ie weren Maar — de Scrviüra waren ver dwenen Zij hadden ' s nachta ' een om trekking van Fabanodsie naar het oos ten over Tsjetirtsi ondernomen om zich met de van Palanka aanrukkende liulgaron Ie verecnigen Testen 8 uur ' s morgens was hun Melling verkend een signaal en snel rukte de artillerie op de heuvels ooste lijk van Koeinanowo en onmiddelluk begon de strijd Geschut - en geweer vuur waren niet meer lc onderschei den ' een enkel onafgebroken gedonder rolde over het dal en de shrapnclls bliksemden als een regen van verschie tende sterren Felhi pacha had juist overlegd toen hij gisteren in de vroeg te zeide hadden de Serviërs gisteren mol geslapen on waren - rij ' ons aange vallen wij zouden onze stelling on middellijk hebben moeten ontruimen en / ouden genoodzaakt zijn geweest lul Kuprulu terug e trekken Heden echter trekken wij voorwaarts Hij had gelijk Om 2 uur ' s middags kon naar Uskub worden geseind dat 10 Servische ka nonnen waren veroverd en het geheele fronl voorwaaits rukte Maar deze overwinningsbood schap die allen Mohammedanen weer moed gaf veranderde weldra tn treurige be richten De strijd bij Kicmanuivo duur de lot in den nacht toen ' s morgens de venolging dor terugtrekkende Ser viërs werd begonnen bleek het dat de ze nieuwe stellingen hadden ingenomen en de Turken ' Jians in een hinderlaag waren jjelokl waar de Servische artil lerie ontzettend moet hebben huisgehou den _ Mijn 1.1 ' i expeditie was juist onder weg toen ik door voorbijsnellende " li den vernam dat de Turken waren vc slagen en op den terugtocht Alen sprak van tienduizend dooden da Albanec scho redifs hadden legenuver de ver melende « eiking van het artillerie vuur het eerst da vlucht Keuomen ei bij hen sloten zich de andere soldatei aan Verder te gaan of te rijden zuu reen beteckenis hebben gehad Ik keer de mijn paard de koelsier zijn rijtuig en in snel tempo reden wij terug üskub Onmiddellijk begaf ik mij naar Ircm Het perron was bezet met i schen die dichte rijen Soneili|f yprnnrf urilp fa vrflirjiln in geseind dat Bulgarije bereid ia lc nn ilurhandelen als Turkije de Iroepen ïcndintfeii naar t'uriijia dorl opiinuilcii Volitcns een uu Congianlinopel door de Neue Freie Prbss'e " nntvaiiaen tc Ipgrom ïcrsckerl men dal Turkije aan Uneniemc daadwerkelijk hulp lesen de vcrli-ndc.n Balkans!alen hccfi gevrausd Hermen ie rehtcr woiecrde doch bc ïoofdc hii de onderhandelmgen over ¦ len vrede on lc treden ten einde da "\ ioralrt»n dor Balnanstalen lc linper - Ru i!c Tainps " bcvai hel vuluciuk iil"!ir.ini uil Belijrador De minislcr-pre ¦ ijdenl ïellc in een interview hel Scrvi eslu > slnwlnuiii ais vnlgi uilepn Servië Wil i'echisire.f ks ondrrhaiiddrn met Tiirlinc nia.ir Tiirkiie inncl lirh lol una wenden Di > Imnditennoien zenden un " tlwijfeld bezwaar mnlten beniiildnling lp aanvaarden tenzij de voornaamste nsrlien van Ie vuren werden Inpgc - llci voorstel Pomcarc ' 13 gescliikl een ' ie ' rpih^pinip nnli>=s'ii7 lc vergpniikkp liiken SoiTiË zal CWcni-ijk niel belemme ren in __ ecn uitbreiding vnn zijn hnnilel en * ijn rpcblvanrdice peonbmisclie i'ischpn nïcl vcrwerppn Maar or kan tfpen siirake zijn van een Oosii'nriikirli Sprvisi-hc lolunie " asjilst mpenl dat de aulonomip van Mbiimê rlrn vrede in gevaar zou bren een De linnd^onooien u-illnn een vcr ili'rhug van Fur.neesch Turkije rn aan Wil intpriialïonale brilissinj van do inocpndhmlon hot lof van do haven Con ¦ slanünonol overlaten Injevolse don sldii van Turkije — ol Hus luidt len slofte een ueutor-lrlogrnm aan de ï Ct ~ liet d e [ trit=(;lie reet'e rintr welen dal zit zitli aansloot hï | tir-t iioginspl van hcniïddelmg Len gclijü luidond iniwnonl icivara zegl men van Rusland Men gelooft dal de anlwoor don van Uuïlschhind rn Onsieiiiijk even eens gunsliir xullcn Jijn niiilor voorbe houd van de regeling der hilzendorhe - In hel doro Tahin heblieii een vader en eon moedor hun uil lici dorp ge vlui Itlen zoon die niel ten oorlog rek kun wilde vermoord Etn luster was den vluchteling no ceie'Sil en had tieni ondci la'süie voor wendsi Is [ cruggchaald 0e vader s[ilcct ' tem niet een bijl de schedel terwijl moeder liem vnslhicld Pe Pariischc bladen ziin ml van bet verhaal van don moord iliior do cchtcc noote van eon rijken Pnrijschcn bandcis inmc Heinhardl on baar man ge ploogd en door haar zelt bekend Als reden tra kïï on da | haai man haar va der gedurende een woordenwisseling uvpi Jen Kalkanoarloj met een dolk had scdreisu Zij wondde niet een re volver haar man dio aan dpn geneps liecr had verklaard dot bii zelfmoord liad geploesd en die Iwee d:vrn Irlcr in ren particuliere kliniek overleed llmc Reinhnrdt v'ord Mnrlo-'pir vrijRC toton IHGEZOMOEH STUKKEN iodiictie Ue Houde K.U<--^ii buihnce iiu.r deii ^ alKuu 11b t aumioeni.ig en eerbied heb ik gelezen van het vertrek vun de K Kr - ambuiauee nuu,r uet Urmiiüche oer iLjgstoouoiil uu stille hulde iieb ik go uruohtt aan die dappi^e bcuoar vun vrouwen en iiiiiniiuu die met gevaar voor eigen Le'.'en reddnig eu dioun sullen gaun brengen wuar dio 111 het geteisterdo Üosieu zoo dringend 1100 < üg is Tocli ia er iets dat mij vun hot hort moot ' t la mij nn.J oniguiui waarom juist do ürieksclio gowondcu werden unverkoren en guurne breng ilc < hmk aan den edelen goyiar die do auibulanse daartoe in sUuit stelde doch gunt niet wanneer de stem van medelijden spreekt m do ceretM plautó veler sympujJiio naar den kant van don overwonnene Wat moet dut - een nameloos krijgsmansleedEijn Over wonnen en gewond I In boschoiiWin gen ovur hot moer o minder varhe veno vau don strijd daarginds zal ik nioi treden voor velen zul hoa dan ook over de Turken mag worden ge sproken een gevoel van vorohtwoar diging moeilijk to onderdrukken aijn als de oorspronkelijk als ot.n tuchti ging hedooldo opmareoli der Balkan stoten ontaord«le m een oidieiligon „ Heiligen oorlog legon do Hnlve Mnun ' en verwerd tot c\-n uitroeiing van hot cmtredderdo en door een pa niBehen setvrik aoiigegropen TurlLïcho ros in Europa t Laten we dan dnar over zwijgen Maar Waar het Roodo Kruis helpt zonder aanzien dos pcr ¦ ïooiis en niet vraagt „ zij gij vriend o £ vijand " daar zal het dieper spre ken tot liet hort als hét zijn reddendo en zegenende hand uitsteekt naar den diep beklagonswunrdigon goslagene dio mensen is en voor wien de liefde leer van Christus die ons zeido otizo naasten hef [ e hebben geen uitzon dering heeft gemaakt Gaarne wil ik mijn bescheiden krach ' ten beschikbaar stollen voor inzame ling voor het door mij beoogde doel Met do woorden „ Voor den gewoa lan Turk " zullen dio gekten y»n - loc * mij aan het „ Roodo Kruis " worden verantwoord Laat de oogon voor dit werk van barmhartigheid meer zien in do riohtïng van den overwonnene den triomphatorl Zend mij ft venl W F VAN MOURlK Apoihek » Vordeo Gold S Nov 1912 
UTRECHTSCH MESJWSBIJI'3 ~ Vrijdag 8 November 1912 — Tweede B?a & BliNJNENLA^O 8 Kov '« lü Uit de Staatscourant 13i ] kon besluit is jjir mr dr W J M van Eysinga boogleerau aai ' J « mjksBimasiteH ie Lekiea benoemd to ik va » helcollesc voor de viESCbe rijen is C „ Pcerebooni buitengewoonlid van tien ' raad van begluur derkolonie Suriname benoemd tot lidvan bet collage „ u.j L m „ ^ lenient van M u-inc met ingang vuil don Kien Novem ber 1D12 bevorderd tol commies de tdjiüicUconiinics B C Kool - aolo^rjcoten II M de Koningin is gisteren middag niet een lioldaine uils * 1 ^- den ui een up&n Victoria en zag er wer welvarend uiL Dit is du eerste maal dal de Ko -' nüigiti üiüd sederJ daar terugkeer in ueL olicr in de residentie buiten liet paleis lieetl begeven ' J'nr iJr - ü ai v Naar uil Weeiioii wordl geinefal is de Ncdertuiwlsclie legflUesecrelu riB jlir dr 11 M van Wewje toon var den Nederlandsen en ge auil te Woonen aie Uinsdsg u 3 een Benden jacht op 5oliooni>0rn door een der deelnemers aan de jacht per ongeluk werd getroffen gislerrti uaii de gevolgen overleden Wordt m de eerste piaats z-ijn fa milie door zijn lieeneaan onder zoo tiugiSitfiu oiustandig lieden zwaar getroffen ook voor hel Nederland aulic eörps diplomatique ~ aldus schrijft de N Cl — ia de dood van dezen jongen veelbelovend en diplo niiial een ernstig verlies Men her innert zich dal de lieer Van Weede itorl na zijn pronïolie een reis naar Indiö maakte en daarvan een be fajigweidtênd verhaal in het licht Saf dat evenzeer getuigde van zijn scherpe opmerkingsgave als van lijn ernsMgen stiidiczin De lieer Van Weode was 3 Juli 1879 te ' s-Gi-avenhage geboren en bereikte dus slechts den leeftijd van 33 jaar Sederl Januari 1010 was hij als gezanlschaLpssecretaris te Wee ren werkzaam Uitvaart Graaf van Beritlook Gistermiddag is het stotfeïiff over MM - ick schot vjji Uraaf fienli dachten te E'.kcom [ er aarde sield i n atl en defti^e.i eenvoud Tal van bel angs lellend en na-on bn Ijel kasiecl Middactitcn on in Eltecom bij © tng''komen om van do droeve plieli bgr.eid gelalde to ztfn llit Dieren Sietg Velp on Arna>m kramen ial ] oos velen per rijinig " of autornnbie ' naar be stille dorpje Op bet kasiee ] MiddacUtca kwamen 6ea mi.idacs büe^-i do familieleden en lic veriogoiiwoordigers van vorste lijke pusonon Z lt 11 Prins Hen drik der Nederlanden baron D von Se hor/en berg 2e soi.reians Ier IJuit aclie legalie verltgenwoorliger van den Keizer van D ui se hl aal Ü graaf v Limburg Slirum vortig nwoor.iiger van H M do KomnginJloeder vooris graat Benlincli van Amiirongen ba ron Van U'eeekiTca van Tmckol en baron Van ïle^cktren van Keil Door den Dckan van Gaildotf ds Echrenck werd oon lgkdienst geleid Na afloop daarvan werf op het Tooi-plein van bel " kasteel de stoot ge vormd zes.'tea r$'.u gen vodden bc ' Ier den lijkwagen d,o bebam>en - wj met de kranson van Z K - H Prii Hendrik H VI de Koningin-i\lo.der van den Uui'scben Keizer en personeel Op do rgkknjtj gedekt d»or - een blauw fliiweek-n k eol met zilveren rand lag een b:oi!ius;nk van do k.nJoi«n van den overleden graaf Naast de por tieren der rijtuigen setircdon do ja gors van de li and goed ert.n van den overlek-no en pa!(Ten,ers Achicr oen apiirlcii wagen welk » mot hloems:ukken was overladen g n gen ongeveer een tweebandoTJ leden van hel poreoneel en arbeiders van aiiddachten Langzaam ging do droeve - Stoet door de sum go Mitld achtera lee naar het kerkje van EeMecom Honderden stonden langs dtn weg geschaa.d in Eli oom was do belangstelling buiten gewoon Te drio uur kwam do stool ann iet kerkgebouw aan Toon do Igk kist werd binnengedragen en voor den kansul werd geplaa.sl speelde Vt orgel he andante ftinebre '/ an 30h S Svendsen Uaaraa wepl gezongen vers 7 van Psalm 42 „ 0 mjjn ziel wat buigt g ' u neder " Ds J D van Arke tol tekst nemende Fillip 1 vers 21 w \ Vaat hel leren ïs mg Christus en hol sterven is mg gewin " besebresf v ~ aldus meldt de N._R Ct — den tooit die do grxfal'qba ramilie voor de twoedo maal in korte weken tror Hij riep den beminden cnbcinm nel pen graaf licn.inck een laarengui viau i 10,000 op f ló.OUU alleen voor 1SJ13 Mr Tirijteon becocgdie dn * do ver bocgmg mol moet » komen van do ge meurrte maar van paruculii - on waai op-de heer ltinikerna vorklaitide < fcutjn die riohticg roods gewerkt werd " i couimJfc6 « dbe ma aan den or is heeft reeds 12U0O par jani tüujun toegeaegd gekregen Tan paraöii h(iron wanneer de oommie'S'.c alaegt zai or een vCreonigiag komen die de iidminïEfcnaitio ovecii38Ent on de heei Kriens wondt daTi eenvoudig direc teur De geaneentesubsdie zaJ dau overgaan aan de vereenigicg De hter Modoo GteH © voor doit de lieor Uncus voor ds 5000 meer eiib » Édic 20 extra eoTKKiten zoo moeiten Seven in Ï913 Mr Van Siynuui wemecl).lo aian bet toestaan Van do meoideirc f 5000 maV ro voonvnarden te verbinder door B en W teet&Ucn In - verband hfermeds trek de beer Mofoo zijn vooiÈtcl in Dat van den boer Vftn Sjwjm werd ann^eocaneEi en de f 1000 meer toegeöraan ' Goedgefaetord wend dat voor do ze kenbcidiiatislling vaa f 50.000 vara den anitvanger der gemeenWo kunnem wor de in oijdeïpami gegeven effeoten zoo ate due warden nongegevein by ^ o On fiovaJJemveit 1901 Voor bet maken vam een oivöcdetee opltidiiT!,gsp:aaJfi voor hot getrtaohi * vleosoh aan het abattoir wejd f 4000 besdhikhaar gesteld on voor den ¦ ver bouw aan sobool Ko 5 f 14.500 Bij do bel ü.adeJing van een voorstel " vam do eommissse voor de starfvercir deniini^eti waarbij hst keuaen van bui len do geaneenile ingevoerde bereide vksCFchwaren weid gBregeid lieedlt hei Aageot^RoeJio vlee^h een onden-weap vain fte^prei urlecinaaltt Besproken weid rJ do wensobeJijk heïd om dat vleeodi in de xerofcinte toe te Jatian wttairdoor < fo ^^ beÊdere er van zul m kunnen gemoeten Do waam b^IrgenleesteJ ¦ verWoatde dart de invoer sedert Zaterdag reeds was toegostaan dofli dut hot vJeeeieJi eereifc oan bot elaohtliuré geikouid moet wordon Da Tarief wet Dooi - den Nederiamdsohen DabrJon touliarid io aan do Tweede Kamer oan adros gunonden waaiin ¦ vensoeb't wordi heit daarheen te leiden diat lo plaiton voor bet ondsrwijs in den numusteo 2ïn des woorde es Kadere pla.en die bq niet meer dan 3 exem pbiien van dezelfde plaat tegelijk in gevoerd worden * 3e plate » bemoodïgd voor Nedcr landeobö intgaven onbelast blijven Cuirmezen-reUeijea op Boraeo Bij bot Dcpaj'iemen tvan Kolomen ie ¦ on.tvangou bel voigeode lelegram un ueu uouv.-tjeuerual van ïi'ölerl - Indië d d 7 Nov betreWeudo ouge rcgoldboden onder do Chineezeo in de WeeturaïtleeUiig van Bomen „ De resident to tontianak eiMnde twee loiiuavs in Sambas sn Mampawa zijn bij belastinginning door ChmeeaeB vermoord In Mampawa zijn anonie me ChiuotiScbo biijöiten aaageplakt waarbij belastingbetalers vn onder puchlers met moord bedreigd worden Onder - de Cbiaeezen beersèht op ver schilleiKle plaatsen gisting Vele Cbi neezen weigeren belasting te betalen De iDïlifüre ooram ts op Waarljeb ten dog door een Chinees opzettelijk tegen het lijf getoopen en bij het weg duwen aangevallen Do dader is on mkldeiiijk gestraft „ Trog pen versterk ing wordt gezoa - GËfflEUSD NIEUWS Droevig ongeluk Onder ¦ xmui Jalijk is g'.'jkaeinoehteiid in de vroegte door de dni iraleirnis een wagen m oea eJ"ê gereden Een vrouw kwam in do fJoot onder dea wogen toreohit en fdnaiJt liet lijk * Jwa „ daarna opge PlotSfiliiigo dood Op het perron der H IJ S M to Haarlem bleef WoeoBdagavood een 23-jorige jufjrouw picrtseltog dood He4 wae een wnufc^uffreiuw d 2T Firoia Ktoj > h Graaf Bentinck t In do Nooidliolloiidficbo geraeentca SeaiS broek em übdain is met dediuimiiig ' t ¦ bericJit ontvangen van bet overlijden van graaf BesrtuieJ eo Waldocüi-I-'iiii purg Ais eigenaar van een tiental loeaderijeo aJdoaj benevens vele kw denjeu en boeob deed de cwïledene zich kotirien als oen zeer humaan grondbezittetr ovea vnen eteeda met lof werd gesproken Toen voor ruim twintig joreffi door de Hervormde Ge meente te Obdam een nieuwe kerk mot pa&torie zou worden gebouwd deed graaf BeolAook bet zeldwune aan bod dit alles voor zijao rekening te la ten zetten Doar zijn huwelijk wo6 bi namelijk eigonaaï - gewordein van ve > schillende bezittingen weleer toefce noard hebbende aan den bekenden m 1005 nesneuvcJdon luiten&at adimi-mal Jaoob van WaHsensosr heer Tan Obdam en Hensbroek Kerkdiefslal lit hel grens plaalsje Geniën is uit de Katholieke kerk een kostbare zilveren kroon gestolen welke op hel beeld van de H Moedermaagd was geplaalsl De dader is nog onbekend De slaking aan den Gro - ningschen bazar De staking a-in den Franseben bazar duurt onver anderd voort Hel hoofdbestuur van den Alg Ned Bond van Handels en Kantoorbedienden heefl zooals aan de N Gr Cl wordl mcesediwlrl in een Zondag jl Ie Amslordam re houden en voor dil doel spec-tea belegde vergadering besloter o-n met het oog op de slaking legen * 3 * S - SI Niortaasd nikte een bijzon dere actie lego " den bazar te voe ren Van de zijde van den GrGnrngpr Beslutirdersbond wordt meegodeelrj dal zij nadot do slaking zes wr.ken heefl godtiurd eene stennhe weging onder de georganiseerde Groninger arbeiders op touw heefl gezet en witte 1 e e n-we r i h De heer Anton Sutherland meldt aaji het Rptt Nbl dal hij drie welttai geleden een in Friesland gevangen spierwitleii leeuwenk ontving Vol gens hem komen witle spreeuwp waarvan hij ontvluribt was Toen hij op zekeren dug ndet ge noeg geld bij olk&ftr bad gebedeld bep hij van Eindhoven naar Helmond waar bem door de pobtie orvka^flk wierd vierelrekt IntutBolien wordit onderaoek gedaan naw zijne familie welke eohteir de wijk naar België beeft genomen KriistJgc mi eh-andeling GostensEUbOObt ie te Leiden « en e&u < loiut die met anderen « enigen tijd doorbraoht bij het bekende „ Eoffie viwiwtje " door - een burger arnsug niMhnindeid O a werd eon der Iccg liem in bei oox feebwen Men meWfc or £ uit De Nieuwe AcJitergiBCibÉ was Woeüs dagavond eoo half uurtje in etaajfc van beteg Omatreelia tieai uar werd de aaraduehit vao een voorbijganger - '' n-I-ken door bet onoplioudolijk gelui van een alarmbel dit ach op ' t ksarotjOW van den bpandetoifenbandel dar firma Hoilsoiicr en Küvper bevindt Daar ' t betond is dat deze bel tn aotee komt e«n oüibevoegde op oen omfee voego uur bet kantoor met een bezosk vereert werd de politie met bet ver moeden dat er inbrekers waren in kennis gesteld De bel klingelde in Misschen lustig door Het asmtai tos ecbouweis " groeide langaeam nifuu * - - a ^- *- rt * ~-« menigte aan Daair ver „ n aantal pdiiieagenteö Onder leiding van een mspeoteur weiid de graont algozet zoodat geen muis zou kunnen ontsnappen Toen een der firmaiaten was gearriveeod gingen de dienanen der politie bet perceel bin nen wnatfin beft aleFmËdgnaoiI nog steeds weeiilook In angèSage span ning waoirtte bet publiek op de den gen dde niet zouden gebeuren Wamt pbteeJing bield bet geëei op^en kwa men do agenten uit het gebouw zon der de door bet publiek verwacirte in brekers No onderzoek was geWeke » dat een draad der eïectrieorie gelei ding welke door het gefeeele gebouw loopt zoodanig contact iad gemaotó dat de < vh ^ in werking was getxraöht in werkóng was gebiaahl Veldwachters en schip pers Gïslernachl hebben de rijfcs veldwachter Monna en do genieen levoldwaohler Deg enaar onder Zoe - torwo ide waargenoinen dat door eenige schippers te snel werd ge varen Aan hunne sommatie om te sloppen werd geen gevolg gegeven Bij de b.-ug over hel Rijn - en Schje kanaaJ — aldus meldt de N R Ct — moeslen zij evenwel omdal zij met geopend was blijven wachlen Toen de veldwachters hen sonimetr den om aan wal te komen werd hun geantwoord dat ij maar ïn te'eti zij iels wilden aan boord moes len komen De veldwachter Monna gaf daaraan gevolg Nauwelijks was hij evenwel aan boord of hij werd door den knecht aangegrepen die hem in hel water wilde smijten De veldwachter wïsl echfer door het dreigen met zijn revolver dït plan waaraan reeds een begin van uitvoering was gegeven te voorko men Inmiddels kreeg bij hulp van zrjn collfiga Degenaar De sohappijr zelf wilrfe dezen toen met een ijze ren voorwerp ' e '' J lf ^* r ontstond toen een worsteling Het gelukte den veldwachters echter na veel moeite om den schipper en zijn hnechl te overmeesteren De laalsle rrist evenwel te onlsnappen De schipper werd naar Leiden overge bracht evenals de knecht dóe later opgespooi d werd Zij zijn ter be schükking van de justitie gesteld Herten In bet Oranjowoud In de boBicben bij bet Oranjewoud honden zich tèians ook herten op Woensdag den laatsb^n dag van do jacht op groot wiW wenden er twee opgejaagd waarvan er één geschoten wetd EECHTZMEN Moord t Openbaar llimslerie bij de Haag - Rechibank heeft tegen don « lazen - wasseher Eduard G — wegens muord ip de weduwe Hoenstok met revofver choien in hare womnR oan de Pastoors varande aldaar op Zondagochtend 8 September — twaall jaor gevangenis straf ficéischl Diefcfcal met gewoldplegiog De A.mslerdarasche Rechtbank ver üordeelde de gebroeders J W ea J f Run uider tol drie laren gevangenis siraï wegens dietstal met geweldple uine en bcdrcising Zij hadden ep iondae 8 September ' s middags omstreeks 3 uur in een win kei in de Haarlemmerstraat te Aiustef dim cen gruoi aantal broches armban den enz uit de uitstalling we.geeno ii.en zooveel als ze maar konden grij pen en hadden den winkelier die hen wilde tegenhouden met geweld up zij sedroiigtn waarbij de een hem een paar slompen in hel gelaat « af en de ander hem met een mes dreinde wei Dewezerj doen met straf baar Voor de rechtbank te Zutphen heel onlangs terechtgestaan C E ï B U bnkunl in bessensap aldaar wicn te laste gelegd werd dat hu op flcsschen bcsaeiisnp die na onderzoek een tract-eehalte van 3.74 pel bevatten gedrukte verklaring van dr Cohen Itoiterdam had geplakt waaruit moest bhjkenu dal de inhoud Ö.4 */ estract schalte bevatte Dr Cohen had daar over cen aanklacht ingediend De rechtbank spralt den bcklaasjde vrü Uej gerechtshof Ie Arnhem in hoo aer brroep achtte bel feil wet bewe ren oach niet strafbaar en onlsloeg den bekloagüe van alle rechtsvervol ging t UN10f»"i BIOSCOOP VOORSTRAAT 8 Deze week als Hoofdnumm D r REGENTEN v-m deStichiia gen AgüieteB3lr»&t 3 t-ff recht ea Willeoi Arntsz Hoeve te Zeist z«:iea bij in«eb.tqving in het Opsntiaar AaaflesseüBii Ketcrtivo Neuker tesen de bsndo Hoogst ip au a end Deteclive-Drama — Ju Z acieo — ieapeald deer de Aitieten vso de — Firma Ganmoit — Vtruei ' vuilca n g v«ie aadsre muiera di Pr cat-1'rüi'ramaia o a Hoed en KoelbloeT KOOGEH PRIJS ¦ Tooneelspel in 4 bedrijven door J tiaarsma Jr terwijl het ii O Zang koor „ Abstinentift " bare welwillende medewerking verleent Na aüoop Bal onder ieiding van den heer Schrijver Voor de Sieendrukkerij een flinks Jongsn gevraagd beneden de 16 jaar Adres Kmtateeg 8 Alles afgewisseld door ïnuzn te Opening der zanl 7 nar Aanvang S unr Mevrouw DE BIJTjO—Naohehioi 0 ranja Na » a iu lain - fö AmaCsrdam vmnst voor dadelQlc seil llink Tweede Meisje v g - g - v P Ö Leen f i 10 — enWMcfige d i 3t — 215 & Programma's tevo'ie bewijs vantoegang zjjn h ZO cent bjj do ledenen onderstaande adressen verkrijgbaarAmaliastr 12 J&nssteei lUi iradwij kerveldstr 125 j Kareisstr 48 lcDaalacbendijk löUbis Job Camplrais straat S Uazelaarstr 58 en in domelkoalon van den heer Hartman,Kende 22 Aan de zaal 25 cent 39 Het BeBtuuT Bouwterrein ie koop fi£w«ti!iiaa tegen Pebru < rl op eon bin on bo Dtreolit eeee Weplt Liunonniold B C Vereieciiiea UekwuivH m iin lijn atrükec ea ufeldi iiiuii en van prinui goin gen ïoaraiuu Ür Ir No 1D4 * Bur v d Blad < gen oan de prins iJendriKiaan en aangrenzende straten tegen zeer ma tigen prijs en gemakkelijke vevkoop voorwiiarden To bevrauen Lucas bolwerk 5 Aan hetzelfde adrea worden bouwcreüioien togen zeer billjke voorwaarden verleend 20 o 5 TE HÜOR ËEWaariS '.' In een nutte zaak van Unmes-3Iode < arliUelen eou IjKE££i.I3 <* E.gen limiillij HescbrevBii b laïen heist met epgaai van aaabsveling ondT No 2053 Bureau van dit B!i\il een rnim buis met tain mooie suite,voorts 3 slaapkamers keuken onz.Fraai nitziclitover Leidseticsiraatwegen Herwedekanaal Gole en Leidschekade no 112 over ' sKQks Mant,llaur f 3B0perweekj ook per maandte uuren Dagelijks to zien < WaU H.M üSaPP£«S Een Bediende goed kunnende Sebeveo en Kulppea knn g;epian.tat warden b « J en P VANiJnKiiUll Vooi«tramt 88 ü07d uBfeis Oüfleroffliir op fabriek*kantoor gevraagd Aocurnst en zorgvoldlg werkea wordt verelsobt Voorwa»rdBn nader oieruen te komna Brpven met bijzo u dei beden onder No • jiïii IJuresB van dit blad per pnlcje ÏO et A wan Andeiy \ uoratmiit t>6 - gssi " Voor de Ëspeditie een flinke Jonnen Onzuiverheid gevraag X^oon ± S — per - weeli Adres RIETSTEEÖ 8 van bet blued verootisakt de meeals Ziekten Do lax^erplllun van Apotbukor BOOll znivrreo hot blued verdruvan overtolUsö gal eu sUJiu ea bevurderaH den atoolgang PrljB per doosje 26 en 50 cent Alleen echt zoo elk doo«J vuorzicu is vandoiiandieekenlng¥irm » i M BU0M m _ ïo Dtreeht verkrijgbaar tyj i T f v d BEliOH & ZOON Hollfg * Wtg 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD - Vrijdag 8 November 1912 - Tweede Blad liufiriek Kleine Aiifersejitian * i > cents b < ui-uaiiji tiUatsng «*•> Deze advertentiën worden alleen geplaatst bij vooruitbetaling weer dan 50 woorden bevallen mogen niet BLLAA'GRJJÏË AANBIE - DING Wegens vergevorderd seizoen wordt een groole purlij Builen en Binnen banden voor belachelijk Joge prijzen opgeruimd Lel op zoo iets komt nooit meer Buitenbandui I 1,10 prima Buitenbanden van f 3 nu f 1.50 de Lombok bend v f 5.95 nu f 2,05 koperen Garbled lampen nu f 1.21 Raarslampcn 98 cent Onderdeden en Uzcrwaren voor spotprij zen Magazijn de Leeuwen band Willemstraat 12 bij i ieL Vre eburg AMEUBLEMENT Tc coop aangeboden een prachtig compleet Sa Ibn-Amcublemenl Cana pé twee Crapeaux zes Stoelen en Salontafel prachtig modern Buffel Linnenkast Wasch tafel Spiegelkast Karpet zes prachtige Kuscnsloelen iwce-persoons compleet Veercnbed zes Stoelen en Canapé brum leer Spie gel zoo goed als nieuw zeer billijke prijs bijzon der gelegenheid skoopje Boorstraai 108 bij de Amaterdamsche straatw WEGENS STERFGEVAL Over te nemen een prachtig S al on-Amwib le nient canapé 2 prachtige era peau x 4 massief pi ken stoeien massieve Tafel alles van achteren ook met de zelïde mooi bron zen lm "" bekleed 9 maan den gebruikt nieuwste vierkant model r.-kosi f U5 thans f 87.50 Br fr ond no 1988 bur t * d blad WIE NIET HOGREN WIL MOEI VOELEN Beslist moei « volgen * 1 le kwaliteit bij uwe sla ger 10 cent per pond meer betalen doch daar ik zonder nersoneel werfc Kan ik zulks aanbieden Lappen Gehakt en Polet 40 cent Rollade Stukjes Beuf en Rib t 0.45 Biel atuk en Haas f O.«0 Pro beer het ' Pnoteer liet Vleeschhal Voorstraat 83 over de B no lb straal TE KOOP • e e goed onderhoudenDa mes Rij wielen zoo goedals nieuw sluirf net dub bele remmen ventiel ge biesd en nikkelen velgen,voor de helft der waardeen twee Beeren Rijwielen,een voor f 17 50 en eenvoor f IS ook zonder ge breken Adres Oudegracht Tz 192 1885 SOILED PERSOON kunnende borg stellen,zoekt een Werkkring alsAgeul Reizigei of ielsanders Br fr ond no.321 san het Advertentie Bureau r > A Bauhaus te Veldhuizen 1950 VLEESCHHA1 Mariaplaats hoek Spnng weg Vrijdag en Zaterdagzal er wederom een groo le parlij Ie klasse Rund vleesch worden verkocht.Zie de prijzen en kwali teiten in de étalage Rundvleesch zoolang de voor raad strekt van af 35 ct RolUdcs van of 40 ct Biefstuk extra lijn 60 ct..Aanbevelend J H vanDam 1975 tIEEREN-RiJWIEL Tc koop ecnige prima gebruikte H e eren-Rij wie len met dubbele remme *' nikkelen veleen en free wheels ook nog zonder nikkelen velgen en dub belen remmen ïn prijzen van r S5 f30 r 25 f 15 Adres A J Coljée Bond » Rijwielhersteller Kapel straat 101 Utrecht HONDJES TF KOOI * GEVRAAGDleer kiem toon leeftijdniet jonger dan ' 2 maan den kleur zwart bruin,geel zwarl met bruin ofanderf effen kleur Aanbieding tujschen 12 en 2 uur of tussehen 8 en 6 it Adres Winkel OudegrachtWz 04 i960 Wast Tarief voor - kleine A.tlrdrGaut.en voor DIENST/AANBIEDINGEN DIENST AAN VRAGEN HUUR - EN VERHUUR KOOP - en VERKOOP van WONINGEN enz i 25 ct bij 5-malïge plaatsing 50 cent Deze advertentiën worden alleen geplaaist bij voorin ibi>t;ili n < GEVRAAGD net Daguieisje van lowens 9 lot 5 uur P G en van goede getui gen voorzien Zich aan lc melden ' s avonds lussch 8 en 0 uur Van Limburg Slirumstraat 27 20G5 SAMEN WONEN Te huur aangeboden op zeer nette stand een prach Lig Bovenhuis bevattende grootc voorkamer met balcou achterkamer met alcoof aparte plé en wa terleiding en gebruik van older zeer eescliikt voor onggchuwden of klein ge zin legen zeer billijken prijs Br fr ond no 2077 bur v d blad TE HUUReen flink Winkelhitis metpl.m 100 M daar achtergelegen terrein a d Mo len de Kai V leut ens chew huurprijs f 6.50 per ivcekTe bevragen Wcerdsingel Wz no 54 " 1975 GEVRAAGD In - een klein gezin i personen wordt gevraagd een net Meisje dat helder kan werken en reeds meer gediend heelt voor den dag ot dag en nacht Br Ir ond no 2051 bur v TE HUURIwee Buizen ieder bev 1 groot kamer bedstede,kast en gr zolder huup prijs f 1.60 en f 1.50 perween gelegen Kcukenstr no 20 en 26 en een Benedenwoiiin voor 1 1.75 per week bev 2 kamers,kelder en gr stuk grond,gelegen Zilvcrsleeg 40 Tebevragen Kwartelstraal no 25 iOSt Door een dame worden tegen 1 Januari in den - omtrek van de Noorder brug gemeubileerde KAMERS met of zonder pension ge vraagd Br fr met opga ve van volledige condition ond no 2071 bur v d e.H BAKKERS Gevraagd zoo spoedig mogelijk een Tweede-Bak kersknecht bij C van Ee Kerkstraat Soest 2055 TE KOOPloo goed als nieuwe Da mesfiets gemonteerdnikkel met dubble remen freewheel tegen billij ken prijs Adres Spring ing 72 2056 DIENSTBODE Wegens teleurstellinggevraagd een Dienstbode.iu klein gezin kunnendekoken en zelfstandig wer ken op of vóör 1 Decem ber as Bijl Parkweg 41 Maarssen 1947 EEN JONGE VROUW vraagt beleefd oenigc Dienstbode - of BaL' 2 Zich aan Iemelden bij den WmWhauder 2083 WORDT GEVRAAGD legen H ei 15 Nov fatioenlnke eerliike Dienstlinde van goede geluigen voorzien Zich aanmolden van 1 tol 4 en 7 lol 9 uur OudegrachtTz 101 beiicdenhuis m"tde Smrëhmg 1960 PïANO-ONDERlUa Een juffrouw die « enige uren dHsp"i ihel ZICH AAN een Buifenmeisje 23 jaar zelfs ' kunnende werken en koken legen 15 Nov oï 1 Dee vonr Meid-Al leen Br Tr ond lett M nan Van Rod e graven ' s Boekhandel De Bilt 2075 heefï biedi 2icb san lol hei geven van grondig Pianoles aan eersjbegin * nenden on gevorderden leerlingen a 25 cent per WORDT GEVRAAGD een nel Meisje dat vlugen netjes - werken kanvan des morgens half 3 tot des avonds half 8 uurwit naaien en een burgerpol kunn koken strekt \ rl aanhev niet boned de 17 jaar zonder goedegetuigen onn ioh aan temelden Aanb lusseli"!!S en 9 uur ' s avonds,liion f 1-75 a T 2 per w.Burgemeester Reigeerslr.Ubis 1984 ' ¦ sNi Irsiu dames en kinderen D fr ond no 1980 bur d blarl NETTE LOOPJONGEN ' gevraagd boven de 1G j Choor^raal 16 _ 1976 Tegen half NovemberGEVRAAGDeen e net Ie Dienstbode,voor dag of dag en nacht,P G en van " lede getui gen verzien Nirnwi - Cr.na 1251 2007 EEN NET ïlTRGERMCjISIE T.ss KÏch rrnarnc voorzien Br fr ond no ' 1945 i v d blml Visstraat - UTÜECHT - a.d Viebrug DIJCKHOFF's Kinderkleding Alom bekend als de besie en voordeeligste Verreweg grootste Sorieeringan in fijne Engelsche Genres Jongens Ulsters Eog Nooveaate - Sniffen f liO G — 7.60 9.60 12 — JongensJekkers io lt&tiné en Coveico&t f 2.76 3.76 6 — 6.60 8.60 Jongens Costuums Eng Nouveaiué-Sioöeu f 3 96 6.76 7.26 9.60 Meisjes Jekkers Eatiné en Covercoct i 6 —^ 6.60 8.26 10 — Meisjes Marine Costuums eisjes " en Jongens Capes 1.75 tot 7.10 oolferoeken 0.90 tot 3.7 Bij gelijke kwaliteit beslist LAAGSTE PRIJZEN aas ii*i'obi>oc ouze Pdma Jfcüii <> S*pirot 10 cent per bosje Monnikendammers 4 voor 12 cL Vrongi onzi primo ' 1 voor Vi c«nt " Vette JM-ralii-eelen 5 cent per slbI Gens Hacinsg en Rolmops Fflariastraat 6 Telef 179 Potterstraat 9 Maatschappij S ANITAS Koninklijk Goedgekeurd 72 Voorstraat 7g t'ireclit In blauw Serge f 6.26 7.50 9.76 12.26 iROöMBiïEMl feg met R\iksCo ^ TO temer:i Ê3 I &- 80 cent gsei * S ons *$& k E I E H E ü Ü tg Kvfnii eit gegarandeerd coorcïa étt I V PJ Ver Pltiiuivea Nod "» fil m mm 1 vour B(?erenjoü};eni | 3Qct.p8r5«JS A van Ars"i>Ki r J | Telepli 390 Voorstraat 66 | Gehoorhorens ** in rroote verscheidenheid voor Itï « en in het natjazijti van üpt se!i8 en Chirurgische Instrumenten yFliMffiUrlffiJF Juiiervtraat 5S Tel 359 êï "?¦ ot g.*ex * s*ttsik gg 1 ^ B^lte.^la^Jdictle Eieren Kt ^ S lr ei @ cent per sink ™ ^ Ho 1 gcci.ii^erveerdeEiPi'en ^ p ^ 5 ot - P er * t « Si - i m RpmaWcfl F NIEUKERK ' © Jgji Voorwtra«t 40 ' 1 «' lSifl £& J § [ Ï3 NIEUKËflX Bg 72 & TooH*s£raa2 72 Utrecht ] ^ NuctitcAaaVsti * 11 TeL1764 ffi ¦ / 
UTREGHTSCII NIEUWSBLAD - Vrijdag 8 November 1912 - Tweede Blad onze zeer vergroote en geioierntseerde lagazym ' ' in — alle artikelen weer den lüllnic als Dames Ulsters Pelterijen fluweelen Blouses Heerfn Ulsters Kinder - Confectie Wollen - Molton - en Gestikte Dekens Kachels,Haarden en Tegelplaten - = Een ongekend ruime keröse ZATEKDAG irtïil in < le UTHi CHT.-CHE Bund - Kalfs - en Varkensslagerij — van — HEM RU IJ 8 Amsierd Straatweg 118 ¦ worden verkocht een gedeelte Bankrundervieescli flarkraiiaerlappen 42V Ct Bank Stukjes 47'k Gt „ GeHaK 40 Ct gebraad volgens systeem Pro is s:o ds versch verkrjjgbaa Hooiddepö ZadSlstraat 3 Telef 1209 en by ' de voornaamste winkehora STekooktVleeseli Jzulvere Gnead Zwin-e nniükimijneu a 50 e » 55 Ct BRAADKIPPEN vanaf 60 Ci SOEPKIPPEN „ 80 Ct tfetle HEIHAZEN „ f 1.70 Ilea staeaB panklaar voorradig WiSOüiS.sa«StT 17 tegen over de afslag * M6N8MA geregeld werscis « A H VAU WlJNGAAf BANKETBAKKER OM GRACHT Ti 19 l|d LIJHMT TJËL&FOOtf ottO - van het soliede SCHOENENMAGAZIJN F H E8KEN8 13 Steenweg 13 utrecht Over de BUURKKKK V Iten Kinder Pantoffols van at 20 cent Vilten Dames Pantoffels 50 cent Zwart en gekleurde vilten Pantoffels met leer zool en hak 75 80 100 125 ct Vilten en flawee en Handschoentjes zeer nlanw f 1.25 — t 1.40 Brnïn en zwart leder Knoop - en Ilijgiaars - jes 60 cent Chr«omieder Dames Pantoffels met wol gevoerd f 1.90 Chroomieder Dameslaarzen f 2.75 2 90 f 3.26 3,75 Uur oo ai leder Derby Moliéiljss f 2 40 f 2 95 Dames Gesp Schoentjes f 1 60 f 3 25 Zeer groote sorteering Dames Hoeren en Kinderen Balschoenen Gymnastiek en Voetbalschoenen Heeren Chroonileder KIJÜBO Al'OK »» f 3.15 f 3.40 jf 3.75 en hooger ERWTEN EN BGONEN Uitsluitenil eerste kwaliteit per kop 12 en 4 cent 14 „ per pond 6 '| 2 „ fl VLAANOE < EN Pz Voorstraat 12 | Opgericlit 1«37 „ —;— r JL"e!efoun 9-4 ^ Zuiver Boekweit Meel „ Havergort per LiterCapnejjncrs groote N Holi ü6 ct,Grauwe Erwten 30 „ Groono „ jjroota Kaapsche HO B ttrmno Booneu iijno N lloll 2z „ Witte Boonen krombekkon 35 „ fcplit enParelorwten peröonaïiO „ W C VERKEEK Ziindlinndel " V"ïsolimï»i*kt 3 Intorc Tolef 242C Prima Witte Suiker lier 5 ons BS cent Basterd Suiker per 5 ons ' Il cent 3 VAM & HtS£.i Tel 390 Voorstraat 6S ZES soliede Hor.friveriegsnwsjordag'ej's aevraagii v.iftr eeue nieuwe o,i <* onciUe KoirsasakBijke Goedgekeurde Naanral Vennootschap mét osu opucaiin ^ kauu&at va » wijf honderd duizend gulden welke W V zouais begaande Hugocti premüe-obfóga^.es uan tf 3.50-j doch oin liara vrjjgonge voor waanton üiid u es taan de üasdauige ondernemingen of Maatschappen overtreft Ui wettige gezegelde panterewande obligaties p genu i merd van ï '| i 2lu(JJ be cunespoudeeien niet de Loten dr-r Heil Staatsloterij te.wnf de betalingen ca rscutwi precies gelijk zijn / ojin da ue prnaen eu premie i welke binnen ' 12 urêj kuuui'u w rdsn onbetaald door de betrokttena Hooiilagenteii Beaalva de praviaie wor;en elke Lkiterg bedraden gestipuleerd voorhet plaatsen van reclame-annonces in Uti eJitsehe Couranten tevenszal me vele tactische reciamGiuidd^eo mrden begonnen - - G-een borgslorting Alléén oj uitvoerige brieven zal worden geregardeerd ¦ - Brieven fraisco offiler No 1958 Bureau van dit Blad Trekking 2d Koveiuher as ° öliipiiiifli!i!spssi*i dcorgeioiKranten

Ga naar