Utrechts Nieuwsblad zaterdag 21 januari 1911

Verschijnt DAGELIJKS behalve op Zon - en Feestdagen Prjjs pet woek m Qeïll StnfverebL 1 o.io — Met Ideaal t « is ' PnJB per ïr.nauiJ 10.42 — tiet lilcual 1 O.B-ï Piijs per 3 maanden 1 l.'-ö — Met Ideunl ¦ 1-S7 1 F anco per post J 100 - — Alet ld caul 11-05 UlEtJWS - en ADVERTEER a'SEBLAO Bureau Drift 23 Utrecht — Uitgever JOH DE uIEFOE Prijs der Advertenti'Su van 1 — G regels 10.00 Elke rosel ¦ meer 10 t!t Plaatst dea deïoifde Advertentie 8 malen 1 [ dan wordt die slechte 2 malen berekend —- VtentlaMilicdinqi ™ I eii Aanvragen 25 Cent per Adïcrleotie bij vooruitbelnünp 1 JU nummer beslaat uil 5 bladen K-jtoisachügMi steen getroffen ea ge - ders van den liamlelaar Berthel kwetst aan den schouder _ ïon toeken | heer weiden de aanwezige vaten en fles - de onderstelling geopperd dat de öpot gekanteld zou ' zijn omdat zij gce » torpedo bij zich had en men verzuimd had de daardoor veicor zaakle i,ewiüitb\ermind'ering door bjtllast te neulialiseeren Dit is nu echter veer van andere deskundige zijde tegeflgcspEOken Van een dcr dc di - kundige zijde wordt weer be weerd dat do oorzaak te zoeken is in een vergissing Men zou name lijk hebben verzuimd een veilig heidsventiel aan de venlilaliebuïs te " sluiten Door dit ventiel moest dus noodwendig water in de buis door dringen zoodat de boot niet meer luchtledig afgesloten was 1 Uit het reddingweriï is gebleken dat de kranen die het eerst wei-don aangewend om do boot to lichlen voor déze laak geheel onvoldoende Bleken Eerst hel lichicrselup „ Vul kan " dal juist met het oog op der gelijken arbeid is gebouwd kon er in slagen de boot naar boven le brengen De „ Vulkan " lag echter tijdens het plaats hebben \ an het ongeluk in de marinewerf te Kiel gedokt zoodat het schip niet dade lijk ter plaatse kon zijn Had men do „ Vulkan " dadelijk kunnen te werkstc-llcn dan zou men er mis schien in geslaagd aijn nog b:jlijds den ingang van den commaudoto ren waar de drie omgekomen slacht offers zich bevonden boven water le brengen en de dnc mannen le redden Op de „ Vulkan " bevindt zich een opleidingsschool voor ds ondirzee boo bemanning en men Jmopk dat voortaan ook bij de ocfeningen,*weJ -_ ke op dit oplcidingssehip worden gehouden alle mogelijke nut zal worden getrokken uit de ï;rvanngen bi | dit ongeluk opgedaan Ecn Duitsch blad geeft nog het volgende overzicht van ongelukken met onderzeebootcn In I90i zon ken A i Eng en Dolfijn Russ met een verhes van 37 mannen In 1905 verging de A 8 Eng cli de Farradet Pr waarbij toon 28 raenschen het leven verloten In a06 kwam do Bonile Fr in aan i'.inng imil een slagschip op de Gigogne bralt in Juli de n.olor en enkele weken later do schioefas L'Esturgeon zonk door f en fout van de bediening is ' t dok van Scigon en in November verging in de Mid dellandsche Zee de Latin tengevol ge van het springen van een bal lasttank met man en muis Het jaar 1907 bracht een accumu latoren ontploffing op de ÜpaL.Gym note en Bonile liepen in het dok vol En haar derde ongeval beleefde de Bonite door een ernstige aanva ring onder water met de Souffleur De A 9 kwam in botsing met een koopvaardyboof ^ en Jeed ernsüge averij Op de C.S doodde een gas ohne-ontploffing don commandant terwijl twee mannen gekwetst wer den In 19O0 leidde een zelfde oor zaak lot de vernieling van de Fcca Ital waarbij 14 man om het leven kwamen en op de Drakon Kuss loen 17 manschappen ernstig wer den gekwetst De laatste rampen met onderzceboottn waren het ver gaan der G II Eng met 13 man door aanvaiing van do U i Jap bij vlootoefoningen in 1910 voor Hw.psjima on van de Pluviose in Mei 1910 loen door aanvaring n;el de stoomboot Pas do Calais 27 per sonen het leven verloren rouw hebben de ^ klïedcn den j sehon geledigd cri vernield De daders l waren hierbij zoo stil te werk gegaan I dat het gebeurde pas dooi den kelder * I meester ontdekt werd toen h?»»*»»*# UIT HET BUITENLAND BELGIË Koningin Elisabeth ' Uit Brussel wordt gemeld dat Koningin Elisabeth zoo goed als sc heel hersteld is In de eerste helft van Februari vertrekt zij voor twee maanden naai het buitenland W aar schijnlijk gaat de Koningin eerst naar Zwitserland dan naar Tyrol en dan naar Itahé of wat varen op de Mrddellandsche zee Ook is er > pra)ie van een verblijf aan de Afri kaansche kust Geen Ue£h«BUo £& Er heeft zidk geen enkele pacbLeE voor do kurzaal ia Osteade aange meld Nu hot dobbelen or verbojlen is Water-olilantcnV Professor Trouessart maakt mei - Uo onverwachte twist in het Luik scire kolengebïcd tussehen do vakver eonigingen en do arbeiders heeft oen ïedenkdijken omvang genomen ïcr wijl de stakers tevoren voor rustige onderhandelingen waren te vinden zijn zij hst thans onderling oneens De lei ders der vakvercenigingen kunnen niet meer reienen op de arbeiders Terwijl 10.000 mijnwerkers ja do mijnen Het werk hebben hervat weigeren 17.000 anderen weder aan den arbeid lo gaan Zooals men weet eisenen zij schril tolijke waarborgen voor do har-.dha.:ng van hun rechten Terwijl do stakers zich aanvankelijk onthielden van allo daden tan geweld vallen zn Urans do arheidsw dligen aan Zoo wierpen zg een leider der arbe ids willigen en oen gendarme die hen vergezelde met steenon Do gendarme werd licht ge wond en dreef de aam allors mot revol verschoten op de vlucht _ Gelukkig word niemand gojrojtenj De onlusten In het c h a m p a g n c-l o n d Ecnige honderden tv ij nga arde mors hebben dezer dagen — zooals men weet — een inval gedaan in de kelders van deir handelaar Perier te Daméry dien zij voor een wijnvcrvalscher hielden Duizenden flesschen champagne werden loen vernield terwijl van veto vaten de bodem werd ingeslagen De aange richte schade wordt geschat op meer dan 100.000 tra Perier denkt er oter tic gemeente een proces aan ie doen daar luj haar verantwoordelijk stelde voor het gebeurde liet parket van Fpernay is te Damcry gekomen begeleid door gendarmen om een nauwkeurig onderzoek in te stellen voortdurend wordt door de omstreken ding van een nieuw soort van dier l gepatrouilleerd De rechter van mslruc een „ water-olifant " die in den Con - lie ondervindt bij zijn arbeid weinig — l leven Gris nog geen enkele van die djc ren naar Europa gBbracbt geen ge raamte er van gevonden en er be slaat zelfs voor zoover men weet geen photographic van die ohfan Üen De professor gaat alleen af op [ het zeggen van iemand die ze heeft gezien dim reizigor Le Petit die ver lbonden is aan den Planlcntuin te Parijs Le Petit heeft aan'de oevers van toet Meer Leopold II in Opper-Con go niet minder dan vijf waler oli-.fanten gezien maar slechts zeer kor ten tijd want loen hij naderde do ken zij onder water en zwommen onder de oppervlakte met hun snuit boven water Zij waren onge veer 6 £ voet hoog hadden lange hal zen korte ooren korte snuiten en geen slagtanden N'anr hun spoor te ¦ oordeelen verschillen hun poolen aanmerkelijk van die der gewone olifanten ' Ernstig sSfigeittTBlBölSS Basis » mijtt In de kWonmijn van " dé Violette ta ' Jupille is een ernstig 1 ongeluk ge beurd Drio werklieden waren op oen verdieping van 240 meters besrig de ¦- randen te schoren daar een reus athiigo stoort losgeraakt was en dreig de to vallen Terwijt men den steen ivildo vastmaken ging hij eensklaps CeJicol los on viel een der werklie den Joseph Lallemand brak do rug gegraat en de ongelujjkige was onmid del ijk dood Een andere werkman La iieck genaamd werd pok door een dewerkmg het blijkt zeer moeilijk juis [ cgcvens lc verzamelen ' s Avonds - j het onderzoek voortgezet te Ven teuü Toen twee wijngaardeniers in het stadhuis verhoord werden verspreidde zich ' t gerucht dot deze gevangen waren genomeo Onmiddellijk liep do bevol king voor het gemeentehuis e hoop sieener vlogen door do ruiten knalsig nalen verwittigden de bewoners der om liggende dorpen van hetgeen gaande was waarop deze dadeljik van alle kan ten toesnclden om de gehangenen te hel pen ontzetten Zoover behoefde hel echter niet te ko men al spoedig verschenen de twee wijnboeren op de Sloep van het stad huis waar hun een gccudi iftigc ovatie werd gebracht Hét parket verliet daarop Vcntcuil Tijdens oen rit naar Epcrnay werd de auto waarin do rechter van instructie en de procureur van de republic luid den plaals genomen herhaaldelijk aan gehouden door benden hoeren die ge hooi gevende aan het alarmsignaal op trokken naar Vcntcuil De minister-pre sident heeft strenge bevelen uilge\aar digd om een herhaling der troebelen te voorkomen Hij het parlement zijn ontwerpen bangig om de wijnvurvalseinng legen te gaan lerwijl groote bedragen zijn ge votcerd tot ondersteuning der wiingaar demerr die schade hebben geleden ten gevolge van o\crstroomuiden enz de toestand in Champagne schijnt echter ernstiger te zijn dan men te Parijs wel vermoedt Des nachts zïjn ook eenige hoeren naar Haulvilliers getrokken en hebben zich toegang verschaft tot de wïmkel - Esperanto " als - leeirv ' Kaar het voorbeeld van Rijsel lieoft Grenoble het Esperanto op - de scho len van lager en voortgezeL onderwijs als leervak ingevjoerdj Levcndbegraven De twee arbeiders in de mergel * groeven van Vcne3ville die nu bh > na twee weken lavend bograven zijn en op brood en appclwijri leren zijn nog steeds niet bevrijd Heden ho pen de redders die nu tot een diepte van 20 motor hebhen doorgegraven aan de laag mergolaardc te komen Dan gaat het werk tweemaal vlug ger - De genie helpt thans ook aan het reddingswerk mee Met cleelri sclio pompen tracht men het water uit de 5 gegraven putten te houden Het zal nog minstens drie dagen du ren alvorens men de ingeslbtenen zal hebhen bereikt Uit Kei leger In 1910 zijn in het Franschc leger - 3 500 man gedeserteerd terwijl 53 000 aan hun oproeping om onder dienst te komen geen gevolg hebben gegeven DIHTSCHLAH9 VeïEoBp nooit een lolörjjlo't Een zeldzame pech had een Duit * scho metselaar die met vakgönootcn tö Gross-Umstadt bij Heidelberg ar l>oidde De mannen hadden tarnen een lot gekocht in do Hessisch'e Staats loterij lïenige dagen voor do trekking berouwde liet één van de deelnemors z jn goede geld voor een dergelijke spe collatie gegeven o liebben en bood hij zjjn tiende to.t weer ten verkoop Kiemand wilde tocbijtc „ lijk een andere metselaar het aandeel voor een varkenscarbonado otcraaro Eenige uron later kwam evenwel reeds een bode van den lotenjeol^cioür dio mededeelde dat do groote prifc van 200.000 ruk en do premie van 300.000 rak ' la zamon 500.000 mk dus op het nummer der metselaars gevallen was Iedere deelhebber zou 50.000 mk krijgen Men kan zich do wanh'oop armen kerel denken die do 30.000 gld voor een paar varkenskarbonaden had ingeruild tiet was hom nog maar een zwakke troost toen do gelukkige winnaar verklaarde 2000 mk te willen aM.nn Kïesrochtbiatöo gingen De Pruisische sociaal democraten zul len morgen in geheel Pruisen kies reeb tbeloogingen houden waarbij in een gelijkluidende motie aangedron gen zal worden op vervulling dor ko' ninktijke belofte in de troonrede van 1908 gedaan Alleen in Berlijn zyn niet minder dan 70 zalcs afgchuuid ¦ è r z o e - Uit Kiel wordt gemeld dat do meesten der geredde manschappen van de gezonken onderzeeboot het Jiekenhuis reeds verlaten hebben Van enkelen is het zenuwgestel nog wat geschokt door de herinnering aan hetgeen zij hebben doorleefd pmtrent de oorzaken van de ramp W0T*dl reeds hier en daar in de ' ou ran ten gedebatteerd Een desl un-dige had in het Berliner T'igcblalt ting plaats gehad van het proces legen de \ an moord op haar man beschuldigde professprsyrouw Eau a Herbenen Ditmaal was de be langstelling ook weer zeer groot zoodat ' s morgens te half negen reeds geen plaatsje meer op de tri bune was te krijgen Alleen de plaat sen die gereserveerd waren voor de dames uit de Neurenberger „ bcttu monde " ivcrden cenl laler bezet De beklaagde loonde zich weer lolaal onverschillig en glim lachte voortdurend De president die baar vraagt of ze iets tegen heeft op de voorlezing der verklaring van haar eersten echtgenoot die m öchöneberg woont en door ver * lamdheid verhinderd is zelf als ge tuige lo verschijnen kiijgt ten ant woord „ Het kan menictselielen ik vfnd alles goed " In de bedoelde ge tuigenis verklaart de eerste man van Frau Herberich dat zij m hevige mate hysterisch en nerveus was en vooral erg jaloersch Daar zij zeer ontwikkeld was had zij zich aan - Een andere getuige FrSuIein He lene Metzlbalcr presidente dor Nou renberger dames-vcrecniging voor liefdadigheid verklaarde dat Frau Herberich een zeer begaafde en goe dige vrouw was zondat zij haar ooren niet kon gelooven teen deze baar m de gevangenis toeriep „ Efc heb mijn man doodgeschoten " In het - algemeen luiden de gelui gtrïssen betreffende Frau n zeer orgunstig en geven zij alle den in druk dat men hier met een geeste lijk minderwaardige te doen beeft Een der getuigen prof Raulhor schilderde dr Herberich als een de gelijk en begaafd collega diens vrouw daarentegen als een zeer on sympathiek wezen Ook het dienst meisje is beklaagde niet erg gene gen daar zij hare kinderen mishan delde Nadat deze getuige hare ver klaring had afgelegd werd do zit ting verdaagd Doodgevroren Een werkelooze le Berlijn is het slachtoffer geworden van de vorst Hij had vergeefs den heelon dag door oi d Te Neurenberg heeft de voortzet - de stad gedivaald op zoek naar werk en ging ' s avonds laat troos teloos naar oen van de voorsteden om le zien of hij daar wat vinden kon Maar de weg werd hem lc lang en ten gevolge van de langdu rige ontbering stortte hij op een oogenblik ineen Het was al heel laat en memand bemerkte het Den volgenden morgen vroeg vonden werklieden die nnst hun karwei gingen den man doodgevroren op straat liggen ¦ Hrtongeluk ' In Munster is een treurig ongeluk " gebeurd In een dor groote fabrie ken was de hftportier op een boven verdieping bezig in een goederen lift de noodige pakken op elkaar te zetten teneinde die naar beneden te voeren Door een onhandigheid sta pelde hij ze verkeerd en er rolde » er een paar af Terwijl luj die tracht te te grijpen en op den drempel'van de Jift stond ging deze plotseling naar boven De man gleed er af en viel naar beneden door den liflko kor waai hij voor c'ood werd opge nomen Zijn schedel was verbrij zeld De man was gehuwd en vader van vier kinderen T weemensch enoverr fi de n Op hel dorpsslalion Thyrow aan de lijn Berlijn — Dresden is een vrec ^ selijk ongeluk gebeurd Eon 50-jari gc arbeidersvrouw liep juist een der sporen over loen ze plolsehng - ver moedelijk door den schrik van den trein dien ui zag aankomen in el kander zakte De stationschef een huisvader van GO-jarigcn leeftijd liep toe om de vrouw weg te sleepen maar de bliksomtrem tan Dresden kwam in vieeselijke vaart aanrollen greep beide M ij n r a m p Volgens een telegram uit Berlijn zijn in de mijn „ Cas-mir " lusscben Sosnowïec en Gianica aan dc Sile-zische grens meer dan 40 personen om het leven gekomen In een af gelegen bijaanleg in de tweede ga lerij brak brand uit terwijl in die galern meer dan 400 mcnsclien werk ten De scherpe rook drong tol op de plaatsen waar gewerkt werd door Er ontstond een vreesclijltc paniek Onder waarschuwend geroep snel den alten naar den uitgang De lie den wierpen zelfs hun kteerenweg om snel vooruit te komen Dank zij verstandige maatregelen van hel mijnpersonecl gelukte het verdere ongelukken te voorkomen De slacht offers zijn allen huisvaders Dot goudzocken in de Eifel In de Koln 7eit " slell een vakman de vraag oE de goudwinning m de Eifel op den duur winslgevcnd zal zijn Die vraag hangt ten nauwste samen met do hoogte van het arbeidsloon - op grond van nauwkeurige berekeningen kan men zegl de vakman aannemen do een ar beider eiken dag 11 gram goud le vonr clujn brengl dat een waarde van ï 2.70 vertegenwoordigt Dan is een an dere moeilijkheid ol er genoeg water voor hel goudwasschen is en eindelijk dient men te bedenken d,il bij liet was sclien nog de helft van hel gewonnen goud le loor gaat Mies lc zanim geno men meent hij dal men dieper in den grond een grootcr goudgdialtc zal moe ien aanlrcHen indien de ondernemin gen winslgevcnd wdlcn zijn Helaas heeft de speculatie ïich van de goudvel den in de tifel meettor gemaakt en ver wachtingen opgewekt die te ver gaan FEUILLETON HAAR GELOFTE In de daarop volgende jaren leer de ik een jonge arbeidster kennen die korten lijd geleden in het dorp w ° 5 gekomen Ze was knap yen sroole slanke blondine met lachen de oogen ut maakte haar een wei nig hel hof daar ik niet k-.hil v.as - n wat grei tl bc/a i oim i uri W1J m na voorjaar Gelukkig was ik ech - hmir ^ >^"' in mij 1 - t K.HMO w,ike k an m ' J n www de moeite KS^'^P^Hetis c cn a*-hf.iii.B „ ns ' dat K,,1Iïc dm ' KSTift " 4 1 *' mini oiirifl imr,i ra " T1 schrik dut Ik wist met eens waar Yvonne was gebleven ttn v lt 0 v « ^ nnno bleven en wal ei van ha K ^ 1 " ücn was Ik hiutic haar R « larjW I invijangain ham - vooral wanneer mijn vrouw bij mij was Het was ontzettend Als ik de blauwe oogen van mijn vrouw zag meende ik de groote oogen dor andere te zien en het ver langen om die andere ie ^ ien t ver meesterde mij en do wensen om haar weer lc zien dadelijk het huis uit te loopen en naar haar toe te snellen liet mij niet met rust " Weldra was het leven in huis ver schrikkelijk voor inij Mijn vrouw bemerkte spoedig mijn ziclstoestand en daar ze coquet en eigenzinnig was en zag dat ik haar niet meer het Jiof maakte bekommerde zij zich niet meer om mij Toen ik op zekeren avond langs den weg die naar de klappen leidt naar 1 huis ging kwam mij een oude vrouw te gen Het eerste oogenbhk was ik verschrikt maar toch ook verheugd oen ik Yvonne's moeder herkende Zij was ook zeer verouderd " Wat tvilde ze van mijï „ Ik ben gekonron om je Tiede te dooien dat Dood ' DU woord gaf mij oen sleek i ' t hart en wekte alle verdriet weer op dat ik had geleden Dood Zij die ik zoozeer had bemind mijn verloofde die jaren lang voor mij het hoogste op aarde was geweest en ik zou haar niet wcerzicnl „ Blijf kalm " zei haar moeder „ zij is dood maar ze had den vretfo en de rutt reeds lang gewemcht Het armo kind was niet gcltik'.Ag hier op aarde " Ik zag haar met oogen vol tranen vragend aan in weerwil van mijn kommer en mijn harleleed over dit bericht wilde ik welen waarom ze gewenscht had te sterven - Herinner je je den avond loende „ Mane Anmc " vijf uren lang te gen den slorm worstelde on tenslotte toch nog met man en mrr » levergaanï Jij zoudt waarschijnlijk mee verongelukt zijn ais Yvonne er niet geweest was Kij had den doodstrijd van het schip mee aan gezien on van gahscher harte voor jou tot God gebeden De slorm bleet onafgebroken doorwoeden Na vier uren van den hevigsten angst had zij met meer den moed te bidden Plotseling kwam do gedachte bijhaar op God iets te beloven een gelofte lc doen ' zooals do schippurs vromveri dat doen om haar mannen te redden Ze bood God alles aan,^e zou alles voop-jóu hebhen weg gegeven zelfs haar aandeel aan ge luk hier op aarde " 4 „' Arme Yvonnel "- „ Ja arme Yvonne Maar ooor hoe het verder ging De „ Maiie-An * ne " werd dodr de golven in de diepte gesleurd De zee wilde vï.n Yvonne een nog grootere geJcfle Toen beloofde ze zicbzolve en haar liefde op te offeren om jou le rtd dcnl Kwam het door de gelofte of wos het voorbeschikking Ec-n uur later bracht men jou gelukkig aan land " „ En toenï " „ Toen heeft ze woord gehouden hoe moeilijk het haar ook viel De ze geloften hinden ons vrouwen voor altijd ze zijn heilig En Yvonne heeft de hare m elk-opzicbl gehou den " „ En is het haar gelukt mu niet meer te btminnenï " „ Neen maar wel jou te doen ge looven dat haar liefde voor jou ge storven was Nu is n dood het is haar góéd bid voor haar " ' Als waanzinnig liep ik weg Ik waagde het met naar huis lenig te koeren ik verachtte mij zelvcn Ik ging naar de slad waar Yvcn ne geleefd had Ik zou haar ouders hebben willen weerzien en over haar spreken mnar ik wist niet " waar ze woonden Op het'kerkhof vond ik niets dan een graf waarbij ik lang lang bad Wil er van mijn vrouw geworden is weet ik niet Ik heb ze nooit wcergezïen Ik liet mij dadelijk voor de marine auiuver ven en deed den eed dat ik met zou rusten voor een vijandelijke kc-gcl mij had getroffen " III De malTOOS zwoeg Ik zag hoe twee glinsterende tranen over zijn gebruinde wangen in zijn baard rolden Toen ' vroeg hij mij of hij geen ge lijk had „ Morgen komt het lot den ge vecht "' antwoordde ik Hij werd erin gedood EINDE SLIM „ Waarom zet je je bril op nu je naar bed gaatï " „ Onlangs heb ik in mijn droem een brief willen lezen doch hel r.iet gekend omdat ik mijn bril met i.p had Dat wil ik in hel vervolg voor komen " VEIAPPvAAT Vrouw lot haar man die drie ha zen van de jacht heeft meegebracht „ Weet je wat ik zal er een van aan mijn zuster cadeau geven " Man Denk je misschien d geven in Oïerceusietiiin'ii ' me lynlster of pleegouders liet eerste buis is ' iu aanbouw te Noord wijkcrhotit en is bestemd voor normale 011 - en weiaïg bemiddelde kinderen uii do meer bc scliTiafdu krnig.n Daarna zal moeten komen een tehuis meei m het cen tfain waar i | die raar verdere op leiding de ecu of andere inrit itm van onderwijs moeten biiinckc ] tij lelijk kunnen worden gctuiisvest Dt verpleegbeden moeten de kosfta diu zoo ¦ laag inogolijk gebonden « ul lun worden dekken terwyl gei:n gt-i dehjk voorleel beao^l wordt Uit een te stichten ondersleuniugslouids ' kan men in nooJige govallcn venqrgiug en opleiding golieel pf gedoeItelijK b< ^ o^tIg n terwijl een Bouwfonds zal die nen lot opricniing en ïnat^nJi'ou.ling van de tehuizen Alle gowcoschte inlichtingen znllen gaarne worden verstrekt door mej C M van Dissal te Noord wij IwriioaJ dm met mevrouw H Bodfiaurt Sehnurbe-i]U'i Do.'ye te ' s Gravenliage den heer H..G A Eiiuk Schuuxmao accoun tant te Bussuin mevr II Siewertz van Reesoma — De Graal Den Haag en mej Margaret » ilcyboom te tlijs wjjk ïn de coiisütueeronile vergade ring ' van 29 Dec 1910 lot bestuur gekozen werden lDitomrning hiermede betuigden reciis ie AinStcrdam freule E Bod daert movr v d Huchl - Kerkhoven dr G A M Y Wayonburg te Amersfoort mevr C Sanders — IluM e koper te Apeldoorn M van Wrjlie dir llo.nkrloo te Arnhem A J Sclircudor lir Med Paed InsL Klein Warnsliorn te Groningen prot G Scbtltema en prof J Siuion van der Aa Den Haag on Sche-vcmiigcu mevr A E van Dorp — - Verdam mej mr E van Dorp mej Suze Groshans mej A Kalf / Jan Ligthart jhr mr lïethaaii Macare jhr mr H Kmis saerl J R - Snoeck Henkeinans te Katwijk a Zeo mr dr D van Dor » Becker Andrcac te Leiden prof dr G JcJgersma mevr Van Leersum — Wijsman prof dr JI A Lorcntz mevr A Lorenlz — Kaiser te Ho o rdw ijker bout ds A J P Boake te Ooster beek mej A H vaa Wfjten te Rot tenl.un mej Ida lieijermans Ie 3tra Inm ds E J F vau Dissel te Utreclit mej P M H Dolk—Mevlink mevr A flu Graaf mevr 11 Mulder—Luiofs te Zieriksee mej K de Crane te Zeist dr H Postma en mej Jac Snethlage U Z V De Ulreehtsche Zendings-Vereeni ging mDclil sinds de la-ilstn n»n»f aan giften en co 11 tril)utiegelden ent vangen f 5113,68 Algemeen kiesrecht Te dezer stede is een comité ge vormd bestaande uit een twintigtal personen uit de kringen der vrijnm mg-democraten der leden van do Liberale Urne en der voorstanders van vrouwenkiesrecht hier ter stede om een beweging voor algemeen kiesrecht op touw te zetten De nïenwo'spoorwegtarieven De heer II G de Leeuw te Vee ncndaal schrijft het volgende 1 Januari jl zijn de nieuwe spoor wegtaricven in werking getreden Mogen zij voor velen cenige voordce len opleveren de onderwijzers be zoekers van land - en luinhouwcur sussen voelen maar al te goed dal alle verandering nog geen verbete ring is Bij de oude regeling kon men mei ccn maandkaarl van If onverschil lig van weke plaals ml den Iand bouwcuisus bezoeken zoodat elke reis f 020 kostte de mcl afgelegde reizen werden zelfs weer terughe l.Kt:d Thans wordt de reis bere kend naai 10 cent per tarief - kil o me ter binnen een afstand van 40 K.M zoodal voor iemand die op dezen afstand woont de maandkaarl komt op fi dus viermaal zoo hoog Bo vendien moet zijn kaart voorzien zijn van een portret wat den cursist weder dwingt tot extra uitgaven Dit is echter nog het ergste niet kreeg men vroeger de niet -" olbfachte rei zen terug thans is dat met meer t geval zoodal ' l bij ziekten vacan ties of andere gelegenheden wan neer er geen cursus is kan voorko men dat de rcdneüekaart veel duur der wordt dan een gewoon vervoer biljet Om slechts een voorbeeld te noemen-Ik ivoonte"vecnendaal bc laal '*' dus mijn roaandtaiart f3.40 Vóór de Kerstvacantie bezocht ik in de maand Jan slechte 2 maal den cursus te Utrecht zoodat elke reis 1 1.70 kost terwijl een retour slechts fi.so bedraagt Gemiddeld zal dan oolï ' t reizen op de zoogenaamde goedkoope ï maandkaaiien duur der zijn dan op een kilometerboekjo terwijl men op de laatste bovendien de reis kan onderbreken en reizen wanneer men wil Van de cursisten te Utrecht heeft dan ook deze maand nog niemand van de nieuwe maandkaarlen ge bruik gemaakt Wel mocht de minister spreken van een surprise voor den heer Ty deman voor den onderwij/er had ze meer van een koudwaterbad Juist de goedkoope rcisgelegenheid maakte dat tal van onderwijzers zich op de landbouwstudie gingen toeleggen en in one land lat van Lokaal Nieuwe Kamp 7 Zondag avond ü uur en Woensdagav 8 uur godsdienstoefening IMIilebeinkerK'vm 10 uur voor kinderen de heer Van Petegem nam half 7 ds juast Woensuag avond 8 uur ds Quasi Stadszending Silo Heerenslraal Zondagavond 8 uur Evangel samen komst Bclhcl Maandagavond 3 u Vrou wensamenkonist door de Ohr G O Ver Unie Woensdagavond 3 uur Bijbelle zing Vaartkerk Voorm 10 " uur ds Gunning ï.i.L.joiisaliekring Notch laan ' s morg 10 uur Evangelieverkondi ging Wijklokaal Lcidschtvaart J Pz 1,^1 nn „„„ iiM«r be,v«a i WJang tail ooa = z.eklc m » l MitlJWktai 5 uur v«or Sindc - M -._ pon - i hup vnnr vnlvvntanrton ren 8 uur voor volwassenen Wijklokaal Maranalha Uansstr £ 0 Ijiii'jUiigavond 8 uur bijbeu^ziny door ds Barger Broedet schap ter bevordering van hel Chr Maalsch Leven Palm sliaat 29 lederen Zondagavond 7 11 Openbare samenkomst Nieuwe kerk Dinsdagavond 8 u bijbellezing door dr Slotcmikcr de Bruine Linisdagavond Sunr liiihcllezmg dr Slolcmakcr de Bruine Jrono Dinsdagavond 8 uur Ver h misschien reeds kunnen ontwik kelen tcrivijl er een geheei oni'ere oor zaak voor zoehl on er een vrkeerd geneumtdiitt tegen gebruikte Dan leidt zijn kwaal plotseling tot niersteen wa terzucht lenden^itlit en martelende unnes[oomissen Zijn nieren worden gaandeweg eel na cel vermengd en verliezen hun kiacht om het bloid lo lillreeren — en uianwer hel blond niet behoorlijk gefdiretrd wordt dan tcurdt liet geheeic lichaam langzamer hand vergifu$d fndicn gij ccn nier - of hlaasoandoe ning hebl ïult gij opmerken dat de urine buwolkl en zandeiig is dat de Troriet en Zwaaitl Spreker ds lïoon loczing moeilijk geschiedt of dat gü stra van Montfoorl « ondeidaga.-ond geen ma < hl meer heil over hel - water 8 uur Bijbellezing dooi ds Gunning ¦ 3 Morgens slaat gtj met een ellendig Wijk Jacob ikerk Dinsdagavond S gevoel in uw rug op uw oogen zijn uur bijbellezing in Azareül door Ds opgeblazen uw enkcis gezwollen Krj BriQt Wijklokaal Buurkerk Dinsdag avond 8 uui Bijbellezing door Ds h „> & he püneï i » de pier » ™- = = — « en gewrichten Alleen a.n gcncfsniiddel uiUluÜend voo " de nïrren kun de nieren genezen Foster's Rugpijn Nieren Pillen zijn uisluitend voor nier - en blaasückien Zn werken rechtstreeks op de nieren Bijbellezing door ds en komen deze op oen zachte wijze to hulp Zn heclcn de nieren en geven hun gaandeweg de kracht terug om de ïiekte-aanhrengendc stoffen uit het bloed tu verwijderen ' Do naam Foster's Hugpijn Nioren repeeen vcrgadeiingplaals van hel Pillen staal voluit op icdero doos comité tot sliobting van ccn ovcr Zij zijn to Utrecht verkrijgbaar bij do deklc zwem - en badinrichting 011 heoren T P v d Berg Hciligonwejj der presidium van dr A Huijsman 65 en van Rinkhuizen & Hormnghiii - De vergadering was zeer druk zen Twijnsü aat 4 Toezending ge - bezocht schiedt tranco na ontvangst van post - | j e voorzitter die zich Keer ver wissel 4 f 1.75 voor één oi 1 10 ^ t heugde in de talnjkc opkomst waar uit bleek dal de belangstelling bij WijUgebouw Lauwerechl Dins dagavond 8 & uur Bijbellezing dooi ds Bronsveld • Nicolaikerk Woensdagavond 8 u J _ Kwint Overdekte Z*>em - en Bnd - inricbtinfr Gisteravond ten 8 uur had op een der bovenzalen " van hotel dé l'Eu - dc burgerij om lol oprichting en tot standkoming van hel hier boven vernielde 1c komen riep allen een hartelijk welkom toe inzonderheid aan dr J v d Plaals Bd der ge y ondhci dscomm i ssie Allereerst memoreerde spreker de corstc vei'gadcriflg vau hot comité nu voor ongeveer 3 jaren gehouden waarin hel doel en bet ntil van cene overdekte zwem - en badinrichting was uiteengezet Doch al zou men n'i oppervlakkig denken dat bet co mité " al dion lijd had stil gezeten dan zouden de notulen dor gehouden vergaderingen welke folianten be slaan daaivan het legcndgel bewij zen Doch ook te Amsterdam waar bet geld wel aanwezig was heeft bel toph ook S jaar geduurd eer een geschikt terrein was gevonden Hel comité dal uit 10 personen beslaat had echter ceiiigc verande ring ondergaan Prof di van Over bed de Meijer had wegens zijn hoo gen leeftijd ontslag daaruit geno men en werd vervangen door mr dr v Tienhoven Doch aangezien dit zeer geacht hd eene*andcro po sitie builen deze gemeente innam werd ïn zijn plaats gekozen mr ' s Jacob welke ais plaatsvervangend penningmeester is opgetreden ler ¦ wiji wegens drukke bezigheden vat baron Tacts van Amerongen hel secretariaat werd overgedragen aan den heer A Bnthoven Met zeer veel dank werden herdacht de advie zen gegeven door den heer A Inge nohl uit Amsterdam welke ooit geregeld de commissie-vergaderin gen bijwoont doch hedenavond ver hinderd was Verder had de commissie reeds cenige tcirouien in oogenschouwge nomen o.a op hel Predihheerenkcrk hof Janskerkhof ' Plofnpetoren graebt en enkele pcrceelen op de Oudegrachl Hel bedoelde terrein moet zijn plm 1500 M2 bij eene breedte van 25 M cai eene diepte van 00 M Nagaande de inrichtingen te Am sterdam don Haag en Uollerdam had het comité in dier voege een ¦ lijst opgemaakt van de mogelijke kosten Deze zouden bedragen voor aankoop terrein bouw machines etc f 200,000 De jaarlijksche onkos ten zonden dan bedragen tegen cene rente van 4 % f 8000 steenko len f 5000 personeel f 8000 onder houd gebouwen f 2000 assurantie f 400 belastingen f 800 aflossingen f 1500 onvoorziene uilgaven f 1500 De post water zeker niet de ge ringste zou bedragen wanneer dit werd betrokken van de Ulrechlsche Waterleiding-Mij berekend tegen f 0.10 p M3 f 10.000 Zoodat de ex ploitatiekosten per jaar plm f 37 000 zouden bediagen De inkomsten werden geraamd als volgt badarlikelen f 1000 toilet artikelen f AOO bewaarloon I 800 diversen f 150 aantal baden 125 000 Door den hoer C R Uhlhoin al hier is acn simullaan-seancc gege ven in de Baarnsche IJamcIub Aan deze seance werd door të personen deelgenomen Hiervan won de heer Uhlhorn 6 partyen maaktö 2 rcmibc-cn verloor tegen de becren D Biuidcgom W V Da niels W llenger en A de r*ooy Interacademiale wedstrijden In aansluiting mcl ons bericht over de interacademiale wedstrij den welke 17 en 18 Februari hier ¦ worden gehouden kunnen we nog mededeelen dat na afloop den deel nemers dooi de leden van „ Olyin pia " alhier een feest zal worden aangeboden Brandwezon Bij besluit van B en \ V is met ingang van i Januari 1911 op vcr zoak eervol ontslag verleend uit den dienst van liet Brandwezen aan de navolgende personen Th van Brons wijk Sr C Doeser A Jongcrms Th J Fonville en H Agterbjrg al len als spuitgast en op voormelden dalum aangesteld als zoodanig de vogendc personen ' A Jongenus J J J van Lmjn Jr Th M Does burg A M Seveiijn J J Jonge nus J H v d Linden 3 Bookliolt J J Kersbergen W Rijksen 3 P Dekker C M van Riet J J van Soest en J J J H Jansen De prlis van Wijnmalen Het hoofdbestuur van de Fransclfc Automobiel cl ah heefl oificiect de toe kenning van don prijs van 50.000 gat den aan Wguraalen uilgesproken Het bestuur hoeft tevens bestolen dat een feestmaal tijd aan Wgnmalcn aari gehoden zal worden Vliegdemonstraties op Zondag Men meldl ons uit Soesterbcrg In zake het bekende adres van den Korkeraad der Ned Herv Gem te Soc&terberg waarin gevréifed werd de vli eg demons tralies op Zondag te willen verbieden betuigde de Ge meenteraad met 2 stommen tegen instemming mei bet advies van B en W om aan adressant te antwooi den „ dat op het oogenbhk geen bepa lingen beslaan op grond waarvan de Raad aan Verweij en I.ugards Aulo - mobiel Maalschappij verbieden kan op Zondagen vliegverlooningen ie houden dat B en W er evenwel bij die Maatschappij op zullen aan dringen ingevolge de ingekomen klachten in hel vervolg op Zonda gen en Alg erkende Christ feestda gen met vóór diie uur des middags haar vliegverlooningen te houden zoo zij er niet toe kan besluiten om Zondags liaar terrein geheel geslo ten te houden " — o — Waar moet het hind grootge bracht worden dat dsotideilfjkezor " mlBt t Hier volgt do hooMinhc-uiI van een ons toegezonden stuk dat do aau daelil vraagt voor do kinderen die onr welke reden dan ook niet in liet ouderlijk huis kunnen ivordcn opge voed en voor wie een warm gezellig pietje toch zoo pióodig is Voor velen dezer >— zoo worüt ge > aegd — is pea weeshuis of geslicht 1 pngeschiipt _ een gewooa gezia — A J Stal Op 71-jarigun lecflud is alhier overleden de beer A J Stal oud distncts-mspecteur der ' joorweg diensten PradlttberiTten Zondag 22 Januari Oosterkcrk Vin 10 uur ds Bieu - kelaar 11 Avondmaal ' s av 6 car ds Breukelaar Nabetrachling " Westerkerk Vm 10 uur ds Klaar hamer ' s av 6 u ds Klaaruamer Bagijnekerk Vm 10 uur ds Pein hout H Avondmaal ' s av 8 uur ds Pernhout Nabetrachling Donderdagavond half 8 ds Breu kelaar doopsbcdiening Doopsgezinde C™c?iie Vm 10 uur ds A H van Droogc Doopsgez pred te Deventer Chr Ger Gemeente Wittcvrouwensingelkerlc. Voorm 10 uur en nam half 6 Ds Jansen Woensdagavond.-half 8 u Ds Jan _ sen Luthersehe Gemeente Vm 10 uur ds J Stellwag ' s av hah*7 ds J A Rust Eng Episcopaalsche Gem Geb Irene nam 2 uur godsdienst-oefe - per jaar bassin - en kuipbaden tegen eigen kinderen eveneens Voor be f 0.22 f 27 500 zoodat de exploitatie - tüocWc kinderen ou pp do beste wg kosten wel gedekt zouden worden | ze het ouderlijïe Jïnïs te yervawren Vrna Fröhlïch " gearresteerd Erna Frabhch do ook in ons land Welbekende Duitscho actrice is te Berlijn gearresteerd onder beschuldi ging van valsehheid in gcscbriClen £<% pas betrokken in do kwestie van den graaf De la Bamfio en vat » Margolin m heeft öp aanstoken on onder den invloed van den laatstgenoemde b(j ton notaria voorgevende Fran Hecht Ie zijn oen oorkonde doen opmaken ¦ n als „ Frau Hecht " onderteekend y«or den rechter vaa onderzoek heeft XÜ een volledige bekentenis ka een laflgdi ïerdedigers berg Kiso in Kiootsoo woonden da po litie kennis Jat ïij dikwijls boven op den berg ontploffingen hoorden Men meende eerst dol die ontploffingen door een of andere vulkanische werking veroorzaakt werden De politie vond de ïjaü - evenwel verdacht en toog op on derzoek uit Toen een patrouille nu den top van den leer moeilijk te bestijgen berg be reikt had ontdekte zij daar in een diep berghol een oanial personen Een nader onderzoek bracht aan bet licht dat men in dot hol een djnunutfabnck had op onderhoud met baar gericht Een groot aantal personen werd nu gearresteerd en hel komplot ont dekt Hel bleek nu dat men te doen bad n u il ge li ren Ie anarchistische or ganisatie ITALIË Gravin Tarnofska " In de klauwen van een nierzfekte Gravin Tarnofska bekend nit het • cruchlc proces heeft een operatie pndergaan en is vervolgens in de ge vangenis to Milaan opgesloten Ge luchten dezer dagen verspreid dat Bil kiaukzinmg zon zijn geworden wa ren dus vermoedelijk door vrienden verzonnen als laatste poging om haar ïrit do gevangenis te krijgen Geen aangename uitnoo d i B i a g Zes vice-admiraals vier schouieu bij-nacbt en vijf commandanten / ijii uitgc noodigd hun ontslag ie nemen op grond tan onbekwaamheid gebleken bij de loatsle manoeuvres AMERIKA Door liet ijs ingesloten Uil St Johns New-Foundland wordt gemeld dat vijf iiaringschepen in de Bay of Islands door hot ijs sijn in gesloten Indien een schip van de kustwacht er niet in slaagt hen los to werken zuben zij or den geJiee ïea winter moeten blijven slecht weer gevoelt gij 1 terneergeslagen Gift van Car jieg-ie Carnegie heeft nog 10 milhoen jw schonken voor hel fonds van hol Garncgie-instituitt dat nu over £ 6 rnillioen dollars beschikt Een pelrolcumbronaan ge b o o r d Uit Mexico wordt bericht dal bij Tnxpani in den slaat Vera Cruz le xer dagen een pcti-oleumbrofl werd aangeboord eigendom van de Mexi caanschc pelroieummaalschuppij te Agmla die dagelijks ruun 30 rnil lioen liter levert opera Stadsnieuws Te New-York heeft bij een " voor stelling in den schouwburg van „ Arabische Nachten " een opera van Hamilton een treurig ongeluk plaats gehad UTllliCHT 21 Jaanari 1U11 In " t stuk komt Ccn duel voor dat door beide Russische dansers Mord lin en Pavlowo werd uitgevochten JWordki » / waaide met eon sabel bo ven zijn hoofd ben plotseling hel heft los raakte de saai invloog en den hr ShwericK den zoon van ccn milhonair in liet hoofd trof en daar ' jlecf vastzitten Groote ontsteltenis onder de toe schouwers Bc buurman van don getroffene trok met moeite het heft uit het hoofd van Shivcrick en dose werd m Jbewusteloozen toestand naar een ziekenhuis vervoerd Men hoopt hem nog te redden of schoon zijn loestend hoogst beden kelijk is De revolutie in Paraguay Volgens ccn mcdedeeiing m de „ Times " was de minister van oor log in Paraguay die den president en vice president der republiek tol aftreden dwong al reeds sedert vele maanden de feitelijke dictator in het land In Juli zette hij toen nog slechts kolonel een revolulïoimaire beweging 0 [> touw en na een ver woeden sliijd m de boofdslad werd de regecrende partij de Civicos ver dreven De president der republiek nam de vlucht en kolonel Jara zette in zijn plaats ccn slrooman als vice prcsideiit aan bet hoofd der regee ring De kolonel zelf nam de porte feuille van oorlog en verschillende kameraden kregen de andere regee ringsamblen Do nieuwe ministers trachtten hun positie te versterken dooi ook de leiders te verbannen van de porti ] der Colorados Deze partij had jaren lang het bewind in banden gehad tol zij m 100-1 dooi de Civicos " werd verdreven Kolonel Ja ra die toen tot de Civicos behoorde maar zich toen het op vcrdceling ¦ van den regecringsbuit aankwam achteruilgcsteld waande maakte van den steun der Colorados gebrui bniik Om weer de Civicos te verdrij ven Maai eenmaal lot macht geko men verdreef hij zijn helpers ook iDe vorige maand kwamen oen nieu we president en vice-president aan hel bewind maar blijkbaar hebben öeze zich met gewillig willen schik ken naai de wenschen van den al maehligen minisier van oorlog en zoo Kijn ze thans ook door hem weer Tordreven 7Iij is nu zelf als presi dent opgetreden JAPAN II e t anarchisten-proces Naar aanleiding van de ver oordeel ing der anarchisten die een samenzwering op louw gezet hadden om den mikado en zijn gehcelc familie en bijna alle le llen van den senaat om het leven te brengen verhaalt de „ D.iily Chronicle " de volgende merkwaardige geschiedenis omtrent de ontdekking van het complot ïn Augustus van het vorig jaar gaf ccn aantal boeren die aan den voel van dwi bloeiende cursussen werden opge richt Het cursus bezoek is gratis zoodat ' voornamelijk plattelanders ' die mcl een mininnim-ij-actemcnlje moeien rondKome-n en ¦ gehuwden die geen Jiooge studiegelden aan hun g.-Kin kunnen onllrekken profi leenlcn van Ue gelegenheid De cursus te Utrecht lelde voor 1 Januari ruim 40 bezoekers - 11,1 de zen datum verschenen slechts n 50 Uil op ' t appèl voor hel rnecren dcel Utrechtenaren of personen dio dit jaar examen wenscliten te doen Er zijn assistenten die reeds twee a drie studiejaren jchler den rug fieb ^ c » en thans gedwongen zijn hun studie vaariveJ h > zrggen ' t geen v il zeggeu twee a drie jaai - na een ver moeiende ri:u ' rik voo ni'iiwndal te hebben gewerkt ' I Platteland heeft behoefte aan landbouw-onderwijzers Ioder die weet welke verouderde denkbeel den onzo landbouwers braitten len opzichte van landbouw en zuivelho reiding / al onmuldcllij herang in zien Niet alleen maalde ze ' l mogelijk dal onderwijzers uit alle oorden van ' t land met een minimum van kos ten zich op de studie konden toeleg gen maai looide zotfs yen premie van f iOÜ uil voor het behalen der ak te land - oEtuinbouwkunde Thans Kullen do cursussen zoo iijtl geheel verloopen d.m toch hoofdzakelijk Jjezocht worden door onderwijzers uit de plaats waar de cursus gevesligd is Ik behoef niet aan te loonen dat ' L platteland wei nigzal profiteeren van de bevoegd heden dezer ondcrwyzers dit aan gelokt door hooge Iractementen voor goed ' t platteland den rug heb ben toegekeerd De nieuwe regeling zal dan ook ontegenzeggelijk een gevoeligen slag toebrengen aan ons landbouw onder wijs en daarmee niet alleen den Ne derlandschen oiiderwijzer doch voornamelijk den - Nederiandschen landbouwer scliadc Laten we ho pen dat onze regeering eens haar blik richte naar ingeland en Amen ka landen die door daden loonen wat mcei voor de ontwikkeling v^in den landbouw te gevoelen dan ons land waar om ecnige honderden guldens de bloei van ons landbouw onderwijs in zijn verdere ontwikke ling wordt gestuit — o — Alcoholcur^usseii voor Student "*" Als iulcideis op Te alcohol-cursussen voor studenten zullen optreden de hce - ren Dr II llcrcod Ocncral sekr des Intern Bureau zur Bckümpfung des Alfcw liolismus te lausonne Prnf dr R Hag - nus hoogtoeranr aan de Hijl'a Uniyersi - docent aait de Riitis llmvcrsiteït alhier prof dr Gustav Ascliarreiiliunr iioog lueraar aan de universiteit te Keulen en dr.'J II Gunning Wz privaat-dotcnl aan de Stcd Universiteit te Amsterdam TJtr Arbeidsbeurs Er wndt gevraagd 1 smidrongen Er bieden zich aan 1 bosktinder 1 cleeiricien 1 huisknecht 1 fcantcc-r hediende 1 kantoorlooper 1 koetsier 2 Iuodgié:ers G loo pk neen ten 1 ma chinist S m ag \ 7 ijnknechten 1 Oppas ser 1 ' opperman 1 pakhuiskr-echl rijwi el hers teller 11 schilders S sjou ïvera 2 stokers 2 Btecadoors 5 tim merlieden 1 tuinman 3 wisclivrou - - wenj 1 winkelbediende 1 zilversmid Begrafenis Ku Blomoifirs Hedenniorgon 0111 min » half elf uur is on de oude ingraafplaals ter aarde besteld het stoffelijk overschot van de ¦ wed Bloromers betci - hekend onder den naanx van „ Oranje-Ka " Ho begrafenis geschiedde jn illeo eenvoud Commissie van Beroep Naai - we vernemen kwam hedente dezer stede hijecn onder yoorzil.terschap \ an mr Van der Vegte ui.Zwolle de Commissie van / creep vooi de Scholen met den Bijbel ' tan gesloten bij den Schoolraad omuitspraak te doen in het geschil lo Gameren waar het hoofd dei H'ïbooi de heer J Mcijering met op - er-zoek door het schoolbestuur 3 onlslagen De commissie bestaat ml dr nee ren piof dr Bavinck mi van Beeck Calkoen prof mr Diepen horst dr A Kuyper jhr mr A P de tjavoruin Lohman en J l Wirtz — o — Openbare Leeszaal De heer P de Jager uit Tiaï zal insdagnvond in de Leeszaal spre ken over „ Een wanbegrip rei het risico der Levensverzékeriitgmaal ' schappij " — o — Voor Kerfe oj ZendiDg Js G J A Jonker alhier ont ving o.m dezei dagen f 1000 van N N aldus te verdeden f 300 voor de Nieuwe kerk f300 vuoi de 12e predlkanlsplaals en 14(10 voor dv Zending Prot Obr Bond van Spoor - et Tramwsgpersoneol Voor de Bfdeelïng UtrscM van den Prol Chl ' Bond van Spoor - en ' iram wegpersonee trad in het Geb v K en W ah spreker op Dr E 3 Ileumev die tot onderwerp gclvozsn ' had „ Het dehal over het spoorweg personeel in de Tweede Kanjer Uitvoerig ging spreker n,i well » 
" Laatste Berichten khig der dames Wessels en Emma Mort opgevoerd wordt Fabriöhis '' bekende t'ooneelspel „ Mei den Hand schoen getrouwd " Serenade Gisterenavond werden de heeren M J Hoenkamp A Güence v d Vooren J G Hoekstra en J Oudge noeg de vijf korpssebutters van de Scluet - en Schermvcreeniging „ Da Utrecht ' onderafdeeling van „ VoIIts weerbaarheid " die m den sehietwed BAROMETERSTAND VA » IIBDBX NAMIDDAG HALF 8 Weerbericht Medegedeeld door hel Kon Mc - Mwrologtssh instituut naar waarnemingen van ne " denmorgen Hoopte Jjaromctcwtana 774.9 fc " iSagsfo baromelcretand 7-14.3 te ftodó VERWACHTING TOT MORGENAVOND Jiatige Z lot Z.W wind nevelig to beUokkcn mogelijk nuersla - n süj « n van temperatuur in het Koorden in liet Zuiden weinig verandering van temperatuur — tonclusie uit dit debat mag word-in getrokken vervolgens ook bclun Sulend het ji,ni^i«H'iii;i)iiiires - door de Ncd V er van öpooi wegpersoneel georgani&ci.id er ten slotte op wij zend dal do Piot Clir Ver vel de gelijk reden van bestaan beeft hiel alle richtingen zyn in eén vcreeni guig samen l'e brengen ieder ruocl op haar wijze trachten verbetering lc brengen in den toestond \ an hel ipuorwegpcrsoneef Aan het debat werd deelgenomen floor den heer Öneevlret die aan het einde van Kijn beloog de aanwezigen opwekte om zich aan te sluiten bij 3e Nederl Ver welke vciceniging tbseds dooi daden heeft getornd de iielangeti van het « spoor - en tram ivegpersonecl te behartigen - Na repliek van dt Beumer werd de bijeenkomst met dankgebed ge sloten Zondag 22 Jan Ochteiidconcert Park livoi 2i / 3 uur 7de Solisten - Katin e onder leifling van den iie-sr B F Ilulschenruijler mot mciierc " rkinif van mcviouw M To Winkel—Tvescns Bopraanzaiigeres uit den Haae " Programma Eerste afdecling ï Symphonic no 3S Ee t W E a Adagio — Altegw 1 / Andante c Mcnuetio - All'Cgretto ' -^ Trio d Finale Alfcgio 2 Aria uit IwU muKÏefalrania „ Iphi jgénio en Taande " Cki v Gluck ïwcede atdeeling 3 Trio voor Iweo fluiten en harp Dit het Oiiiioriuiii „ rEnfancadu Christ ' H Bertio -- Voor tl dragen door de heeren C Kwnnt en B Render en mej M Honl iraat 4 Lieiieren met pianob^j^Ii idinT.a Prière Ch Gounod 1 Chanson pour Jean Em Chiiat c Mndnnnakrndje Cath van Rennes & „ Elsjes ik kom " Hendrina van ToFSctonlirock 5 Ouverture van de Opera „ les deux;Journèes ' I Cherohini In Duiucliland der Wasscrtragei Ïbach-Coneertv teugel van de firma Steker Choorstraat Mevrouw DEN BLEKER te IJssei stom verlangt tegen 1 Mei - wegens huwelnk der tegenwoordige eene Keukenmeid die goed - kan koken en huiswerk wilverrichten Van goede geluivoorzien P G 0725 Avondconcert 8 uur ' onder I • an den heec W Ifutschcnrnijler - Eerste abkclmg AGEHDfi " 1 M°v V wXJ 3 ' 1 ÜV OPCra " ObCr0n " Mcn 2iü ™ t "' nadere Wjzondeihe - " 2 Iwkscte Maisch uil het zangspel dc " dc de she Iro f tend e advertentie s dio Ruinen von A then " L v Beet | „„„_ ™£ f ™£ '** Jan - T roven j SCHOUWBURG 7 uur Ver _ 3 Onvoltooide Symphonie Fr Scha ° i i ' y ' lm _ Jlen i rel1 j-tefdadigheids - A J H.ALJLEBEEK 8 Potterstraat 8 O-O TT ï > iS IV Seh'a fcrL Allegro niod olko -' men ongewettigd Hei Duitschland zijn verschillen di kwesties geregeld Voornamelijk de kwes tie der missionarissen op Macao De icgceiing ontving aanbiedingen van Engelache en Amcrikaanschc huizen die haar in slaat stellen de Fortugce sbc vloot te reorganise e re 11 zonder op offeringen kamp A Matton ta W > Dykman N Th v d Broek en P G J Etferbroi C Gcurtsen en H J Kerklcainp F Geurtten ca G de Bocy Y Bomiiof en C C Suijdendorp R ir d Berg en C v Zomeren Wi H v d I.ee ca C Elbertse Herodiade Ei 1 wacht ons Maandag een belangwek kende on o ra-v üorslell ing He Ned Opera en Operette voorli Rcrob randt-lli eater ia dan onder leiding van den - lieer J A Kwast JJasscncl'a groote opera - JJe odiade " voor het voetlicht brengen "" Gehuwd 19 Jan C H J M Grgsccls L A C E v d Doos slritd uitge^clireven dooi den Leid-1 - K Schielbond met 280 punten hoofdrollen zijn m handen va » de dames Oer eersten | ir>js > afd A hoofd - Engelcn^cwmg I™b *»" *»« g * man en de heeren Slonsson Carol icr Kublringa Atesanderaenz Grooieop tochten extra kooi en orkest zijn voor drec voorstelling geëngageerd — ioö meldt ons de directie va * bet gezelschap — en ïij hoopt dal hel 1 publiek du zaf apprecieeren - Wij sluiten ona hierbij gaarne aan en wekken de liefhebbers van mu7.i kaal-d rami lischc ' kunst gaarne op vooral niet te verzuimen de voorstel ling bij te wonen Hen zat er kunnen ge nieten van artistiek werk korpswedElrijd zijnde de medaille van H M de Koningin hebben be haald en ook de heer A Bakkenes van hel Utrecht's Vrijwilligers die in denzeUden wedstrijd een'nersoncelen prijs beeft ontvan gen feestelijk afgehaald van het Centraal Station door de leden van do „ Utrecht " en van liet Vrijwilli gerskorps benevens door de leden van eemge schiefcvercenigingen mei hare banieren In den stoet die om 9 uur van het Centraal station vertrok nadat de heer W A Couvee den heer IIociu Itamp voorzitter van „ De Utrecht " een krans had aangeboden en de prijswinners had toegesproken gin gen mode de muziekkorpsen van „ Valksweerbaarheid " en De PJieu we Harmonie " onder directie van den heer F C Th Reh Omstuwd door een dichte men schenmassa ging men — langs den Bevallen 17 Jan M A v Gils gob de Kraan ' z — 18 — D E Pozzi geb Boerrigter d — 19 — P J Hekman gob Jansen d J B v Santé geb Lemmers d B W Kamp geb Ralterman d R v Tefsel geb LoJ der z A M Huiting goh de Bmin d G A de Groot geb v Kraaij z J v Vlaanderen geb v Eivijk d - M W tie Vos geb Ilalzmann z Overleden - 19 Jan Jan v Melchekn 28 i Cornelia Lanser wed C G „ JVen - Twee Stamboek Premie Hengsten WOENSDAG 25 JANUARI 1911 des morgens 11 nur zullen in de Stads manege 10 Utrecht ten verzoeke van het bestuur der Associatie „ De Mcern " in het openbaar woiden verkocht de navolgende hcng9len „ Te etp-aai " donkerbruin 7 jaar boog 1.62 stam boek no 70 vader Cleon Seluin 6 i 9 Moeder Goudmnw Olden borgsch ras ' ïra 1 iavola " koper-vos sneb ^ Normaudfcch ras 10 jaar Iwog 1,63 11 stamboek no 61 vader Madar 14871 " moeder Cocoite Een keer voor den verkoop lc ncn Zij worden voor den verkoop gemou iLcrd Beide hengsten zrjii goedgekeurd oor 1911 EICHABD BRESSER Provinciaal Nieuws VEENENDAAL Tot « oorzitter vt>ï de Kamer van Arbeid van Textiel nijvariieid 13 benoemd A de Oonyer en lot secretaris - T J tïovers — Donderdag ia dezer had ir Kerltewijk een opstootje plaats De jachlopzienei Dorland bekeurde ze kere v I * met bet vervoeren van een haas terwyl dit lydslin ruear vroeger reeds door ons vermelden dan Vüerl ' IG n dagen wal na deslui - Tv/in - __ ni.-iT rtiTilOTiliicI Fiii iln Tim " 7 ° -_ ¦ liDg der jacht Ook wilde tip Di huizen visileeren doch deze wensen te zich aan geen visitatie van Dor land te onderwerpen Uorland be sloot hierop hem voor den hulp offi-cier van justitie Ie leiden Niettegen staande Dorland reeds verzst had ondervonden van dese personen ge lukte hel hem hen te geleid.m voor weg — naar Buitonlusl Bij de wo iiiug van den Commissaris der Ko ningin werd halt göhouden en net Wilhelmus " gespeeld welke at tentie door Z.Exc bbjftbaar zeer op prijs werd gesteld Zooals te begnipen valt werd bij hel gezellig samijnzijn in Buitenlnst menige gloeiende speech afge - steken en de kramge pnjswmners d b d mil ^ c „ ausSÜC a j op hartehjke wijze gefêteerd 1 hi ndciwüg mclaM11 arrestanten Vermelden wo ten slotte nog da ^„^ vond hy vcmt van een 50-lal ¥ m,!llj "" « ï«!l(fl van den stoet fübp j l!saT beiaci s meest van de Cra nrt vallenfabrrek diè hem met atomen SPOTKOOPJES TE EOOP mooi malioote Buffctje mét opzet f 15 Weer cen pracHtigo Kinderwagen 2 duwets füDO Twee mooie Uil£thuiftalels mcl nieuw leer belegt f5.50 en f4.50 Mooi Keuken - ' jti 1 je met Jeor f 1 25 Kaap Gcmak sijelletie 13 Nieuw 2-pei-sfjons nzexen Ledikant £ 2 50 Mooie zwarte kuiter £ 3.50 Flinke Hondenmaud 10 60 Stel 100de Overgordijnen met embraasen £ 1.25 Prachtige draaialijpsteeu in gie ren hulsel £ 3 Bamboe Vogelkooi op staander £ 0.75 Twee bckleede Gordijn kapjwm £ I Nieuwe Cither £ 160 Partir opgezette geraamtuu en vogels gehcdj of G^deeltelgk ^ koop Uagelijk - te zien Bekkersiraal 85 Utrecht 0774 tracblten te gooien en riepen „ gooi hem de Hersens in gooi nem over de leuning van de brug " Eerst leen de brigadier der marechaussees al daar voorbij gaande bandeend cp trad werd de menigte uiteen gcdre ' ven en werd alles rustig - Van een en ander wordt proces-verbaal op gemaakt ZEIST Tydens afwezigheid der familie D hebben zich ongewenseb te personen toegang verschaft lol de villa „ Nrsuw Becrschoten " aan den Dnchci gsGhen siraalwcg By Uwiskom.'il vond de familie overal sporen kaarsvet en vuile veel gisterenavond onder leiding stond van do reserve - eerste luitenant J G Imlioff terwijl de politic onder lei ding van den hoofdnnspecteur Van Leeuwen en den inspecteur Lcttinek op uÜLtekende wijze zorgde dal de seTOnade in de beste orde verliep Poli tien ïenwB De le:rlingLU van de teekenavond scliool aan de Van Wijckakade maken ¦ ach na afloop vau de les sen aan alleiict straatschen derij schuldig Gisteren ' hepen eemge van die knapen op den Wecrdsingcl een winkel binnen en gooiden alles onderst boven JJc politic heeft de jongens te pak ken weten te krijgen en proces-verbaal opgemaakt Fhnke jonden gevraagd hovan de 16 jaar om op geleld te worden voor machinale boat bewerkiae ' Loon tS — perwselc;ievBaa een ZIeabelittakera Ieerlin £ go - vi aagd Zich tan te melden Achter l'wu'n atraatN.o d 9197 Een bewoner triTda Kraanstraat heeft "" tets werd - echter TOimist terwijl bij de politic aangdle gedaan dai rijn « ol i g^n enkele aanwijzing luteal - zoontje zonder loestemmint d « oudeiiij - lloe $» ongenoode gasten zijn bjn - Icc v.'ouin S Leert verlaten nengekonien of de woning verlaten „ hebben Een Sr-jarrge songcii - van den Kwakkel | — ¦ Door het Kantongerecht ' alhier is gisteren uitspraak gedaan in de na volgende strafzaken M N v B en A M beiden won dbier b t z v het verwekken van nachtelijk rumoer tot / 5 boete sub 3 d hecht L H D W B H N allen wo » te Hilversum D v V - C v V-i beiden won te Soest en A W won te Maartentidij'k iy t z v be.1 zonder vergunning loopen over vep beden grond de Ie en 7e tol f 5 boe te subs 3 d heebt de 2e > tn 3e tot 5 maal f 5 boete subs 5 maal 5 d hechl de ie tot 3 maal f 5 boete subs 3 maal 5 d hecht de 5e en 60 lot 2 maal f 5 boete subs 2 maat " Q d hecht J - K - won to Amsterdam b t 2 v het als schipper niet opvolgen hel bevel door cen kanaalbeambte gOReven tot t 10 boete subs 10 d hecht L D won alhier b l z v hel zonder vergunning loopen over den spcorwcg lot f i boete subs 1 d hecht Chr H K won te Zeist b t z v bel in hel openbaar houden van ocne voor de eerbaarheid aanstoote hjke toesprak tot f 10 boete subs 3 d hecht H W won te Maartensdijk b I z V het aanwenden van cen poging om wild te bemachtigen mei een strik lot f 10 boete subs 8 d hecht \ l N en J M de II beide w HifviTJum Ir [ z v ic cen kaas ren in open jaeliliijd zonder akte om mnchli'ring door den lc gcplccsd bij herhaling de lc 5 daeen hecht de 5e f 10 subs 4 tingen hecht Wegens overtreding van liet ïfuler - en Bijwielrcglemenf nil.PG M I - an der f A H W B mej P D „ K F s iIIgw won alirier H J E W C W tvoii fö Soest B van der H rn D W - beiden won Ie Zeist de lc en 7e ï 10 subs 5 hecht de 2e f 1 subs i week tucht school de overigen f 3 subs 2 dagen hechtenis Wegens overtreding van plaatselijke verordeningen ftijifen op een rijwiel op een xoetpad C A W won alhier f 3 iubs 1 d h Wateren op den openbaren weg bui ten de openbare waterplaatsen II van der 7 won ilhicr I 2 subs 2 dagen hecht Wegens dronkenschap Th W en J M ivon te Zeist B de W J van der W JJ A.dc B en W M allen wnn alluei de lc I Hi subs 5 dagen hecht f 10 subs 3 dagen hecht de 4a Gevraagd een flinke DIENSTBODE voor den dag liefst boven 24 jaar netjes en vlug kunnende werken Loon f 2 25 na gebleken geschiktheid f 2 50 Zonder uitstekende infoimaties on noodig zich aan te melden Br fr onder no 9775 bur v d Blad Ann iiestedineen dijk liep gisteren tegen de eleclrisehc tram aan dnordal hij plots achter ' n rij - i tuig vandaan kwam De jongen kreeg eemge onivellingen aan het voorhoofd Bij een aldaar wonende banketbakker werd < c knaap binnengebracht en is later dijor ïijn vader afgetMiuldj geworden in de Ten StadJiuize werd hedenmiddag 2 uur aanbesteedi ITet aanleggen van rioleermg be straling enz in een geprojecteerde ' straat lusschen de JMieuwe keizers gracht en de Johannes de Beka straal benevenb liet maken van een rabat enz aan den DraaJweg Ingeschreven werd als volgt J C Krachten en J G Krachten alhier H040 C Krachten J zn alh f3746 J L Kras alhier i 39U Gevonden en voor reohlhab benden aanbel hoofdbureau va » po - litie op werkdagen van t-4 uur ram terug te bekomen Een lantaarn een nng met sleu tels een jachthond bruin wille borst een zilveren oorbelletje een ijsmuts ven kinderrokje een i eurs jo mli cenig geld cen rnntmes-een I geel gestroomde boxer ïeu met i nikkelen halsband Asyl Ten nadeeje van een winiidu AolieKlraal is een kistje sinaa an [ vreemd Marktbericiiten AMERSFOORT Aangevoerd 40000 « ieren f 5 4 £ 5 70 700 K.Ü boter f 150 S £ 1-60 350 biggen £ 8 d £ 13 RHENEH Boter £ 1.45 per K.G voorstelling „ De Schoone « ter " Doornroosje TIVüU„Suur - aPenla " Tooneet uitvoccing en Bal Zondag 22 Jan P-iRH TLVÜLT Oohtend - ei Avond concert 2J en 8 uur SCHOUWBURG 7J uur „ Het Toonccl ' Dir Royaaids „ Scha kels " van II Hcyermans Maandag 23 Januari SCHOUWBURG 7J uul N V De Neilerl Opera en Operette Rem brandt Theater Herodiade " opera van J Massenet Dinsdag 21 Januari SCHOUWBUKtf rialE auur „ J.m var Beera " „ Met den uandschoen gei troufl-d '^ doorloope:vJ > bioscoopsalon vreeburg Voorstellingen vanaf G uur BIOSCOOPTHEATER „ FLORA " van Qi —~ 11 uur des Zondags van 2 — ii uur ClM ' ma PAR1SIES Voorstraat 8 Van ö — 11 uur des Woensdags Zaterdag en Zondags van 2-il uur ÖEMEBTtTE-MIjSjEUM Uooge land Van 10—4 uur MUSKl M „ KUNSTLIEFDE Oude Gracht Van 10 — S uur MUSEUM VAN ¦ KUNSTNIJVER HEID tWittevroowenkade Van « eren £ 5 per 100 stnks biggen f7 — 12 vette varkens 46—50 cent per K.6 idem van Engeland 47—48 cl per K G idem van Engeland 47—48 cl p K.G ^ Jdppoiï £ 0.50—1 hanen f 0.30—0.50 rogge f ± 25--4,75 boekweit £ 5.75--6 UTBECHl 20 Jan Viwhmarkl Doo do whelvisch £ 0,10 & f O.fiO p si Boo do kabeljauw lO.öO — 2 per stuk groote scliol f 0 50—0.90 per siuk kleine schol - le £ 3.50—4 per mand weyting f 3—4 per ™ mand scharren 2,50—3,50 per mand spiering f0.2ö—0.G0 j>er koop WIJK BIJ DUURSTEDE Eieren per 100 sluk f 6 a 5.75 boter per pond f 0.75 a 0.7Ö biggen per sluk r 7 a 12 Aangevoerd ' 1OOO eieren 30 stukjes holer en 00 biggen ZEIST 20 Januari Do markt was lieden als volgt Biggen 6 a \ 8 weken oud 18.50 i f13.50 per stuk Vette varkens f0.49 lot f0.55 per K.G Aardappelen f3 lot £ 4,20 per H.L Boter fl «> tot £ 1.00 per K.G Eieren 51/2 en G cent per stuk Ondertrouwd 20 Jan A - J Hom mers on C v Laar J B JI Mar chand en A G D M v Swaarj G W Vervoort en A A Spijkers P J Bal kenende en I * J v lagen D Fok A H do Raad H B Koudys - d Endö J r Cappelf - Burgerlijke Stand ROLSOHAATSEKBAAN Plompe -' ttSBïiiTS ' a morsfins fl tot k T ^' 5 " 5S «*°?™ teïïsïr « i i - s ^£ f.t K J U d ™^ pe e'n B « *"'¦ "- sufj 3 dagen hecht Gevraagd op Ie Hypotheek f 10.000 tegen 3 a 3i % op boerenwoning mei lande rijen in de prov Ulrecbt ruim « overwaarden Brieven fi onder no ÖTTS bur v d blad Gevraagd 2 nette FLINKE MEISJES niet be neden de 15 jaar voor droog - rek en mangolwerk Steomwasch en slrijk-mriciKiug „ De Vlijt " Buiten TclEteeg Rotsoord 2i ' 9S09 Gevraagd voor vast werk cen bekwaam ZINK V I - IlKER bekent met gas - en wa terleiding Oudegracht TZ 83 bd.Wt es brug OTSff 59 Breedstraat 59 fj.d 4iegijnestPaat a HANDEL IN KOLONIALE EN GRDTTEBSWARE1 SPECIAAL AUSES VOOR GELUERiCHE WAAR ROOKWORST 53'|j et p 5 ons tl-n K.G - J SCHOUT N voorli ESSEÜNK I HEDEN Pracht Nieuw Programma Het bevat o.a Les Grands Records deviation de l'année G < i aiidpri£iMöö.B08 franc as A CP.resie acpis a i'aviateur Hollaiidais Wijnmalen La Coupe Miclielin [ est ua^nce par Maarieu Tabnteao La Coupe „ Feniina " est Ie glorieux I tropbéaderavïatricuHelenb 1 union La Pnx rta la 1 Passagere est auribué ï Jeanne ÏÏerven piloted par Alfred Liblanc etc en ZXIL,"VE!H.li;iS J Dsze film blijft tot en Maandag as 
ü Iverkoop die nog dourt lot en toet 31 Jamiaiï zullen een nartü Pefroleum'ainnea met de Nieuwste Brander verkocht wdMi m j £ " ï l lSP r fiaI ™ Ranilei - T eTm " mak ik " 8keM dat fflet a - s - MEaaila » te ^ Binnen een grsste nartij Geëaaiilserdevaa BERK & ZUON Kamps » tegs » veel verminderde prijzen zullen verkocht worden ^ ameerae Uitverkoop warden geen goederen op zicht gezonden -&& '^„,,„ H J VISêSKEê Voortzetting ra üe Balans Opruiming W RBETVELDT^ileiligeweg 63 f Üeeren Hoeden I*öts^ja en Peitexüen Uaaaluitettd fste tclaa goederen 9785 Zeer veel koopjes in Bontwerken Dames Bontmantels en Hoeden spotgoedkoop Sknnga Kragen en Moffen Steinmarter Zobel Petit-Gris Blauw Vos en vele andere soorten Een groote partij Dames - Heeren - en Kinder ViBthoeden Sport - en Auto Petten F.i 13 STEENWEG 13 Hog voorradig CHROOMLEDEIl RIJQBOTTINES t 3.35 OHROOMLEDER KNOOPLAARZEN i 3.35 VETLEDER JAOHTBOTTINES gzersterk t 3.35 " Wïnterp&iitofïols en ££ in.B.a.i>tsïes woeden « ooi » SFOTlPfSUZ^H ojigei-uimdg tfasiri fafisi * vaar icleioe 4lvarteuDiea oor mËNSTAAHBlfiftmGEN DIENSTAAItVRAGEN IIÜUH - en VUilllhUU KOOP - i VERKOOP von WONINGEN enz A 25 et bij 3-malige plaotsmg 50 cent Deze ndvericntiën uorden alleen gepljatst bij vooruitbetaling ïpr&SRininy ^ BUITENGEWONE SPOTKOOPJES '^ | Oil | Steenweg 4I S tlti«echt f recht over de fïpma BAK * " Vilten I£inderpantoffels Opruiming 14 ot.«31 elileurde IXeerenpantoitels met bak 4 © c *^% iVilten Kinderknooplaarsjes Opruiming ' 18 ctS'lVilten Damespantollelei Opruiming 38 ot - ^"~ ZI3E VEKDBB J>i5 3BT A JJ Jk.Gh 3E3 1 ^ SM Geiiireniis de groote Zoo ooü eon « lartij ilasa fioBaei'su ut de falirieï SBiiureasia Eis KB SfflJ „ JAN VAN BEERS " ¦ o ¦ ¦ " I - IN DEN SCHOUWBURG OP DINSDAG 31 JANUARI 1911 Tuoneelspel iu b bedrijven van Fadriciüb met welwillende mede werk Ins van do Dames W WESSELS on EMMA HOREIi PLAATSBESPBEKING ZatBrdag 28 Januari b nor ' savende IJaveazaaj Haiigsche Koffiehuis Het Vereen igingsj aar loopt wau Januari tot December Jaarlijks worden drls TooneelvooraielHogea gegeven ¦ Do contributie bedraagt f6 — per janr met reotit van toegang met ' È Dames PotEoneel lidmaatschap f 3 — - - Tooi ' het üilrouni schap gelieve men zich aan te melden bij den L'euulogmcester J.H MULDER Broedstraat 50 liire Saaeiöiüsi met Lichtbeelden IJ-SETS-StC op MAANDAG 23 JHiUAR 1811 Ds LAAN uit Brussel Aanvang 8 uur 9734 Toegang 10 cents Openbare Vsrkoüping iregeus faüliasaaumt ea vertrek De Deurwaarders KOGKEN BAO - l UOUT « n ültUE.NENUAAL to utrecht zullen op WOENSDAG 25 JANUAIU 1011 ties morgens ten 10 uur publiek en tegen contante he Uling vei koppen 1 Diverse Kantoor Meubelen waarbij eiken Ütireau-Almisfre - eikenhouten Boekenkast dito Lo ketkast - Wcenei Stoelen Tafels Bu reaustoelen Vloerzoil Gordijnen Gaslampcn Brandkast Kac'iel orrz Beliocïcnde tot het Faillisse ment.der K V OLSU SPAAR UGHT MAATSCHAPPIJ te Utrecht on elders iif - ck ' c Wegi EEM ZEER FRAA1EN INBOEDEL ¦ waarbij - een zeer fraai zoo goed als HKjuw Italiaansch notenhouten Sa - lon Ameublement bestaande uit Salonkast Mtraekkast Tafel Ca nitpélatöl Canapé 2 Grapeux 6 Stoelen met Velours de Naples en Gtagèfespfegel pitch pmc Slaap kamerameublement Ijits Jumcaux Ledikanten Canape's Stoelen Ora pcaux Tafels Piano zeer Iraai Kabinetorgel Spiegels Schilde rijen m eikenlijsten Scltilderst ik ken Pendules tel Overgordijnen Tapijten Loopeis Vloerklöc-den waarbij eon Perzisch on een Deven ter diverse kleine Goederen Glas en Aardewerk Hoeken Buksen enz 3c Verder - Kil AAI BLAUW EN GEKLEURD ANTIEK PORSELEIN waarbij 12 Kom ngs-blauwe Bor den Delftsch Vaststel Deïttsclie Schotels 24 gekleurde Zonnehloem borden en verder Porselein En ten slotte gewerkt GOUD en ZILVER als fraaie empire dood nund Lepels en Vorken Dessert lepels en - Vorken Zoutvaatjes Mosterdpotje en Paper bas eerïig zilver Speelgoed zilveren Knip goud Dameshorloge 2 gouden Arm banden Kijkgljs mot goud gemon teerd Broches met camee Lorgnon zeer fraai en hetgeen vardar len verkoop zal worden aangeboden Alles te bezichtigen op niNSDAO 24 JANUARI 1911 van 10—4 uur Nadere inlichtingen omtrent de zen verkoop zijn te verkrijgen ten kantore van den Vendumeestcr Lichte Gaard 0 te Utrecht De Vendumeestcr J^-BE UERS Zie hedenavond de ETALAGE in het Meubelmagazijn Steenweg 26 b.d Donkerstraat Door eigen fabricaat con currentie onmogelijk A 1 o b '¦• v o J e u il G PASMAN Dij de E.eotrotachuisclio Mechanische Industrie Ploni'OtoreHgracht 2 — i la plasiaing voer a nu kom e u do Draaiers en Instrumentmakers Reflectanten guiieven zich aan to mel den iBBsehea 9 en 12 des voor ot tas schon 2 en 1 des namiddags Plompe toreogracht Ho 4 9750 VEULORISN een « OUDEN UËEBEN ZEGEL RING Turng ' e bezorgen tegen bo looulng Mariastraat 34 9756 Hoofdkantoor Ouuerjracht W.z Viebrug 110 Scheikundig onderzochte Zuivere Cognac bijzonder lijn van smaak on ryli aan bouquet * i het Labora - C E VAN LEUSDEN Onder eonti&le i torium van Dr EMBÜEK en J alhier Cognac Cognac flno Cognac Vieux Verkrijgbaar in mijne alom bekende acht winkels Jiïer ter stede Öj'JT Dij afname van een fnstje kan do toezending desvorlangd recht B tree ba uit Cognac geschieden Mevr ADRINO Onthult als Astrologisto de toekomst I atlc goboime en iluistoro zaken isalhier in Utrecht dagoib'ks teconijal teeren boft dos Zondags van 10 tot 10 uren Kwartclstraat No 1G bene donhuïB Consult van af 25 cent(Alleen voor Dnines 9J66 Reclame Kous Zij die eene sterke Kous wen Kcher zenden ana onderstaand adrea postwisael a f 3.30 ea ontvan gen 6 paar ijzersterke primo - Wollen Dameskensen bruin of zwart naar verkiezing gegarandeerd eebt van Jtlenr Proefparen a 65 et franco door geheet Nederland „ DE WITTE ROOS " Magazijn vaa alleüooc^esa Ondo£)£joeoier&n a ZarïeBstg*aat m utrecht Telefoon 2130 Betrekking gevraagd Een HÏÏER middelbare leoltud vcol tijd over bebbendo zag dlo gaarne aan gevuld met een post vm vertrouwen of iets dergelijks Bewijzen vr>n soliditeit kunnen veelzijdig verstrekt worden Br Ir No 9755 Bureau van dit Blad Qevr tijden m 1 Febr d e heer Gem Slaan - en Zitk pension i d uiiitiüiatid niet ty of Soo Uem ï*»rty aid Utrecht Openbaar Cut*SHfl8vepgadei*ïng op Dinsdag 2i ea 31 JaDuari en 7 Februari a.B in „ De Nuvcrheid " DouUr - eirnHt bij den Steenweg Onderwerp De stroomingeu In de nrbeidersben-eeïng Inleider - VAN Nl'UIl-1 uit Leiden Acli tore e nv eigens zullen worden jjoliiailoU het Auarehimo het fiuvisloalsme en de Öocfsal-Democrfltfe Entree per avond 5 cent Aanvang halt negen — DABAT GEWENSOHT ' ' Het Beetmir van-Je afdeelinn - Utrecht der 9 D P Opgericht 1804 GROOTE SORTEERINu W VEEREN KAPOK en ZEEGRASBEDDEN SPRING KAPOK -,- ZEEGRAS en STROOMATRASSEN IJzeren Houten - en Engelsche Ledikanten Waschtafels met Waschstellen tinoleiims Zeilen Karpetten Vitrage Loopers \ m enz legen de moest tülJIjkele prezen Telopli No 1012 I'SoHig-eweff « O - lOelanng-erij Stoiïeertierij fflGF ' Voor uitsioomen van Wollen Dekens wekelijks opzending naar de fabriek te Leiden met Winst - uïtkeectnQ Van Wtfekskade 10 De Bank verstrekt gelden in bedragen Tnnaf 25 gulden onder porso > IJjke of zakelijke zekerheid togon bitl^ke rente 8278 Do geldnomors gometen aandeel in do winst Kantoor geopend van 9—2 u De DiTRCtonr J A tl VAN SWOLL GEVRAAGD met 1 Febr een net vlug Meisje om de vrouw des huizes behulpzaam lc zijn van Vmorgens 9 uur tol 4 uur Br Ir ond no 9783 bur v d bind TE KOOP een blok Burger woon hui zen een blok Maandwo ningen eenige blokken Be neden en Bovenwoningen koopsom billijk omtrek Amsterdamsche straat wc j Oudwijk Transvaal en vo gelenbuwt Te bevragen Wcerdsingel Wz > 781 _ [ GEVRAAGD I „ Hotel Central " een vlug I ge nette Dienstbode voor den dag 9782 _ VIERKANTE KACHEL Eon gebruikte doch in goeden Maat zijnde en le vens mooie vierkante Ka chel te hoop aangeboden legen teer billijke over komst ook kan op deze knchel gekookt worden Adres P Verschuur PijIsweertstraal 124 Utr 9737 GEVRAAGDeen net Dagincisjo nicl boven de ïï jaar / ich vervoegen ' s avonds na 8 u Oudegracht Wr bij de Ja cohiebrug 144 9739 DAGMEISJE gevraagd om dadelijk Jiönsi ie treden van des morgens 7 tol des mid dags half 5 uur goede go tuige voreisciïtc Br fr ond no 9731 bur v d blad TERSTOND GEVRAAGD een linke Werkvrouw.Zirh te vervoegen ' s ov.na 7 « ur bij de Concierge der School Oude Korkslr no 2 9758 GEVRAAGD een gevorderde Leerling legen flink salaris bij J J Smit Horlogemaker Brncücsirant te nuuit een mooi Winkclbuis op uitnemende winkel stand - in volk rijks Ie buurt aan drukken hoofdweg huur prijs f 5.Ü0 per week Br fr ond no 9757 bur v blad EEN IffNGEN GEVRAAGD voor de boekbindcrïj cenigszins met hel v *>'' uc - kond bij W van Eijk Wol venstraat 9 9701 NAAIMACHINE Te koop een beste N machine voor I 8 Te zien Anjeltcrslraal 2 te Utrecht 9764 GEVRAAGD een aankomende Zink - en Lood werker bekend f s en waterleiding bij B Smit Weisiraat 90 f»752 Stoomdruk \ Een belnvamc CoBtuum naaister VRAAGT beleefd Werk aan huis en is ook met ongenegen uil naaien lo gaan tegen ver goeding van t 1 per dog Br fr ond no 9762 bur - v d bla d TE HUUR ge juf trouw oen mooie rriKseiic Kamer mei slaap kamer voorzien van kas ten watcrJciding en ver dere gemakken matige prijs Te bevragen Vleuten scheweg "" Een halfwas Behangt 3n een Behangcrsiongen GEVRAAGDhij P H Vree Zuilenstr.io 2 9770 KOST EN INWONING aangeboden aan een net persoon met degelijke kosi en de wnscli en hecl houden van goed en vnj sloajigelegcnheid tegen fgld in de week in eer felcin burgergezin ' fulpstraat 28 9754 fl.H BAKKERS Bieill zich aan voor di rect een flinke Bakkers knecht van goede getui gen voorzien voor nood hulp of vast Br Ir ond no 9771 hur v d blad AARDAPPE1.ENZ1ÏAK over ie nemen wegens vergevorderde leeftijd een volkriikc buurt gcscliikl voor groenieli ' zeer geschikt i jong gehuwde Br fi ner no 9779 bur v blad GEVRAAGD 1 Februari of eerder een Burger-Dienstbode P G voor dag en nacht Zich aan e melden in pcrsooiï Lange Nieuws l ra at 95 Maandag of Dinsdag lu= schen 7 en 9 uur 9755 missE Gevraagd uit Iwrgerge n een nel Meisje boven j iaar van ' s morgens 7 tol 4 uur of den geheelen dag toon E 1-30 per weck goede behandeling verze kerd Calhaniiv-initel 34 9767 Practise ervaren KIEEDERMARER beveelt zich beleefd aan zoowel bij patroon als par tieiilicrcn voor ' 1 vervaar digen en rcparccrcn enz van hoeren - en damesklce ding Br fr ond no 9765 v d blad DIENSTBODE Gevraagd een flinke Dienstbode netjes en standig kunnende werken en burgerpot koken loon f 140 wflscligcld inbegre - S en Zich te vervoegor hoc-rslraal 12 9751 GlSt i JOU - LIEFDE TE UUUR een zuiver llmsje voor 1 a 2 personen geschikt hou ten vloer waterleiding enz a 1 10 per ncek Een dito 89 cent per w flevr Helling no 48 1)726 BOVENHUIS te il uur Li uden straat 16 Achter Oudwijk groote vourkatner alcoof achter kamer keuken groote zot der gas - en waterleiding en vele kasten t 2.45 pet weck Tc bevragen bij J Bayer Springweg 1 a TE HUUR GEVRAAGD een afzonderlijke fnssche Slaapüamer tegen den pii;s is » I 1 a f 125 per week Br [ r ond no 9728 hur v d blad TE HUUR een zeer droog HencJen huis met linn bev ruimesuite met kabmel,e 2 slaapk keuken waranda enz gelegen l'oortsiraat no 3ü hauepe S 3tf ol ies inbegr iict huis isruim 12 jaar dooi dezelf de ïam bewoond Te-be vragen Tol steegs ingcl Oz no 6 __ 9752 Degelijke kost inwoning GEVRAAGD door net buj weduwe iiict een zoon van 20 jaar z b.b h li - eigen Ifcdden en cenig me'ubil liefst omtrek Ccnir staiiuii lir fr met prijsopgaaf onder no 97ï>9 bur v d blad f>.f>iii Jde H diende goed kunnende scheren en haarsnijden van goede getuigen voor zien Ur fr ond no 9735 bur v d blad Er kunnen nog eenige nette It ERLINGEN gopfaatsl worden om m nuttige iiaiidvvcrkeu les te ontvangen bij uiej Th van Krcijl Mariahoek 14 n 2o ccnl per & lessen 9750 Voor behulp in de huis houding gevraagd cm nel R K MEISJE circa 15 - i ld jaar Zich in persoen Ie vervoe Nieuwe kc'zersgraciil34bis Utrcchi 0769 TE KOOP 3 Kippenhokken met ren nen in zeer goede slaat verkecrendo legen spul prijzen Tc zien en Ie be vragen Minslraai 27 TE HUURalle langs de Amsterdamschc straaiwog iwce groo te Bovenwoningen en twee hcclc Woningen van al f 15 por maand Bevragen Amsterdamsche sli aalw no 226 9763 
81TREGHTS6H « IIEUWSBLML - Zaterdag 23 Januari is 11 — Thesis siatf kelijkheid om bij voortduring'pro paganda onder de volksklasse te maken voor beter hygiënisch leven '' De vraag stellen is haar hciihtwoor den Van den ontsmettingsdienst ge sproken deze is mei de administra tie van de openbare reiniging thans ondergebracht in een prachtig mo dern gebouw vlak tegenover het kantongerecht aan de PnnsïïgraihU in het hartje der oude stad Voor de zen bouw zijn weer t-enlge fraaie patriciërs huizen die in de bocht van de Amsterdamsche Keizers gracht met zouden hebben i staan verdwenen Voor de oude keu rig gebeeldhouwde gevels is een moderne steenklomp in de plaats-ge ' komen Intusschen mag men het waardeeren dat do gemeente-archi tect eonige piëteit heeft betracht en een klein gedeelte — maar o zoo weinig — van het oude beeldhouw work in den nieuwen gevel heeft overgebracht Het doet daar wel eenigszins vreemd maar aan het geheel toch geen schade Een zon derlinge stad overigens die m.jner inwoning vooral wat het gemeente lijk stadsbeheer aangaat De gemeen tehjke hoofdadmimstratie — de ge meentesecretarie en al wat er aan verbonden is — is gehuisvest in een Raadhuis dat als historisch gebouw beteekenis heeft maar overigens ge schikt is voor elke plattelandsge meente en wellicht voor elke an dere stad — behalve voor D'cn Haag Wij hebben dan ook reeds een onlel baar aantal jaren onze „ Raadhuis kwestie " waarvan de oplossing als ik het goed zie nu dank zij de sa menkoppelmg met do verruiming van de binnenstad is verdaagd tot Joden Hemelvaartsdag Maar bet eigenaardigste is dat de gemeente raad inmiddels tonn-sn gouds heeft geroteerd om verschillende lekken van gemeentelijken dienst — duin waterleiding reiniging enz - — on der te biongen in ware Paleisjes in gebouwen die in do wandeling „ een voudig " worden genoemd omdat onze gemeentelijke architecten hun „ luxe " als eenvoud wenschen aan gemerkt te zien Aan een van onzo meest onaanzienlijke singels slaat het hoofdkantoor der gemeentelijke waterleiding met een gevel zöö kostbaar — ik zeg niet zoo mooi — dat het gewoon belachelijk is m zulk een omgeving En dit gebouw heeft een „ hall'V die groot genoeg is om er ' s avonds voor het personeel der waterleiding en hun vrouwen een bal te ' organi - Zeepverbrnik in beschaafde landen Toch is indertijd in den Raad te gen deze geldverspilling met geen woord opgekomen men is eerst gaan „ sputteren " toen het gebouw er gtond A la Kampen Ut hetzeg wat ik reeds cenige malen aanvoer de dat door een en ander hoogst noodzakelijke en kostbare maatre gelen achterwege blijven De residentie hoeft om een voor beeld te noemen de aschvaalt mid den in éen der meest bevolkte buur ten der stad De opstallen zijn zóó bouwvallig dat jaarlijks cenige dui zenden voor voorzieningen noodig znii wil men niet dat vandaag of morgen alles ineenvalt Bedriegt mijn geheugen me niet dan piaten wij nu reeds 15 jaren over de voor bereiding van het vraagstuk iui * vuilverbranding en evenveel maan den als wij er jaren over praten I.gt in de Kamer-van Burgemeester en Wethouders een voorstel ter tafel om tot vuilverbranding over te gaan Dat is édn voorbeeld een ander gaf ik reeds vroeger en betrof ons ziekenhuis En toen wist ik nog niet dat gemiddeld 40 peisonen iei week moeten worden afgewezen wvgens plaatsgebrek Ik ga mij zoo langza merhand schamen Hagenaar te zijn Doch scherts ter zijde Is het inder - Tweede Blad » ¦ laayscüa Praatjes 1 iels Belofte maakt schuld Ik ohrijven ovor het „ Tuborculasc-Mu Bum " dal nu reeds eenige weken lank zij de goedgunstige beschik ling van de Koningin in de üothi Kihe zaai wordt gehouden en zoo ' eel belangstelling trekt dat besïovi ten is de n dag der sluiting van^e tentoonstelling te verdagen Die ^- ungstelling ' laat zich vei Wareo-J ^ s wel geen ziekte die meer slacht offers maakt dan de tuberculose geen ziekte die meer de aandacht en Btudie gaande houdt van de geleer den over heel de wereld Aan de tuberculose-bestnjding zijnvooral in de latere jaren vele zor gen gewijd sanatoria hospita lig ballen en consultatiebureaus zijn opgericht en mannen van groote be kwaamheid en van veel toewijdinghebben getracht in woord en ge schrift betere hygiënische begrip pen onder het volk te brengen Ditlaatst » doel tracht men ook methet tuberculose museum te berei ken en om dit doel behoort men een wezenlijk bezwaar dat aan dfze ten toonstelling verbonden is voorbij te zien ¦ Ik bedoel het bezwaar van hot kweeken van luberculose-vrees " Het is niet Ie miskennen dal een be ïoük aan deze tenlonostelling gelijk staat met hel aanschouwen van veel illendigs veel afschuwelijks en wie er heengaat moet van de ernst van zijn gang overtuigd zijn moet ge voelen dat men ' t volk de vreeschj Ito gevolgen van do ziekte voor oogen moet stellen om het te over tuigen van de noodzakelijkheid al die maatregelen te nemen die het gezonde lichaam kunnen beveiligen en het zieke lichaam in beteren slaat kunnen brengen Aux grands maux les grands re tmedes ] Van dit standpunt be schouwd moet men wenschen dat dit verplaatsbaar museum in ge heel het land in sleden en dorpen aan hot volk wordt veitoond Want de begrippen omtrent de hygiene zijn nog maar weinig tot het volk ' doorgedrongen Vraag het den man nen der praclijk den medici vraat het aan arm - en huisbazoekers en het antwoord zal steeds zijn dat het volk in het algemeen genomen maar weinig aan hygiënische aan voorzorgsmaatregelen hecht en zich eerst de govaren van besmetting fce nvust wordt wanneer de gevreesde ziekte eenigen omvang heeft gekre gen Sedert cenige maanden werkt in de residentie een gemeentelijke ont smet lingsdientt Bjji in de wet ge noemde besmettelijke ziekten tieedt deze dienst onmiddellijk en geheel ' kosteloos in werking De belang hebbenden hebben bij het optreden van den ontsmettingsdienst geener lei nadeel — uitsluitend voordeel _ Toch is het onlangs voorgekomen dat een bewoner van een huisje waarin een besmettelijke ziekte was voorgekomen zich met geweld te gen de ontsmetting verzette waartoe eoist kon worden overgegaan nadat de man met^inmenging van politic en justitie v/as bedreigd Do tuber culose valt nietondcr de wet betref fende de besmettelijke ziekten en voor ontsmetting in geval van tu berculose is dus een verzoek van den belanghebbende - aan den direc teur van den ontsmettingsdienst noodig Is het nu niet merkwaardig dat sedert do instelling van den ontsmettingsdienst nog nimmei - een idergehjk verzoek is gedaan En wijst dit met op de noodza - Aan het zeepwbruik kent men den cultuursland cencr natie wordt ™ cl c'cns beweerd Deze zegwijze wordt Uier op origincclo ivijze in beeld gebracht De grootte der natie wordt op de afbeel ding aangeduid dooi de figuur terwijl Uo grootte van liet stuk zeep het ver bruik aan zeen por jaar en per hoofd aanduidt Aan de spils slaat Engeland links '» boven aan Ieder Engel se liman gebruikt per jaar 8.8 kilo zeep om ïiclMc reini - daad geen schande dat m ccïi stad ] van bijna 300,000 inwoners de „ woonstad " bij uitnemendheid zul Uc toestanden voorkomen en dat het uitzicht gering is dat in de naaste toekomst daarin verandering zat komen Schiet do gemeente in dit opzicht m haar laak te kort dea te meer verdient het waardeering wan neer liet particulier initiatief zich '- -' gelden En die waardeering i wanneer aan het icofd \ an dit particulier initiatief staat de Ge maal van onze geGerbiedigde Ko ningin Het is van algemeene bekendheid dat Prins Hendrik buitengewone ' kkracht ontwikkelt datnij zon der eenzujdig te werk te gaan met voorliefde alles steunt wal lot ver betering kan strekten van de zie kenverpleging Als voorzitter van het Roode Kruit — men weet bet — nam hij het initiatief lot oprichting van een centrale verocniging liet Oranje-Kruis ' een vcrceniging die in de toekomst aan ons vnlltjin al •$ fa geledingen veel zegon kan brengen Maar de Prins doet méér ' Behoo ronde tot de orde der Johanniters welke in andere landen talrijke maat regelen heeft getroffen om bet lot der lijdende menschheid te verzach ten heeft Z K H een poging ge waagd om ook hier te lande els rid der dier orde in deze richting - werk zaam te zijn Een poging welke naar ik met genoegen vernam met succes is bekroond en waariran het gevolg zal zijn dat binnen erkele jaren in de residanlio zal verrijzen een „ Johanniter hospitaal " dat wel licht gecombineerd met de Leslaan de Roodc Kruis-klinick aan onge veer tweehonderd zieken plaats zal kunnen bicdan Men heeft mij ver zekerd dat de Prins zich persoon lijk veel moeite heeft gegeven ont bet benoodigde bedrag bijeen te krijgen..Dés te grooter de voldoe ning dat hij daarin is geslaagd Zijn voldoening dat do Tweede Kamer 3 ton subeidic heelt toege staan voor de door de Koninklijke Landbouwvereonlging in 1013 in gen daarnaast staat de Amerikaan met 7,2 kilo Volgt de Franschman met 6.5 kilo Op de tweede rij links vvascht iich de Duilscher 4 5 kilo per jaar de Oos tenrijker met 2.1 kilo en de Rus die liet onnonïelc stukje zeep van negen ons zwaarte per jaar verbruikt Wel jammer dat de Nederlander niet in hel slalisliekjc is opgenomen Wij zouden wel gaarne eens een vergelijking willen maken Den Haag te orgamseeren landbouw tentoonstelling — is met mmder groot In de kort geleden gehouden ver gadering van de „ Koninklijke " vend ik mijn mcdedeehng in dit blad be vestigd dat de gemeente een reus achtig terrein aan den Schevening schen kant — 21 HA groot — voro deze expositie zal beschikbaar stel len Ik weet ook dal in verband ir-et deze tentoonstelling ten Raadhuize andere voorstellen in voorbereiding zijn Maar daarover beslaat in het college van B en W zeer ernstig verschil van gevoelen gelijk dit in den laatslen lijd ook over andere zaken herhaaldelijk vooikomt Men slaat in het college als twee „ i>ar lijen " tegenover elkander er moge al sprake fijn van een collegiaal be sluur — bet is in onze stad net meer dan een fictie Sedert het radicale clement in het dagolijksch - bestuur is versterkt is ' de collegialiteit geheel zoek en aan schouwt men voortdurend in de Raad het aanlokkelijk schouwspel dat B en W door inncilijke ver deeldheid in eigen boezem zich de leiding der gemeentezaken " ien ont glippen KOLONIËN © IMiT-BSMÏE De huwelijksvoorwaarden ter inzage To Solo is iel3 geschied wat in heoge inlandschc kringen hevige vcrom waardiging licefl gewekl schrijft de cor respondent tan de Java-Bode Door liet hoofd van het Mangfcoenogaraanschc huis is nl in een Javaansch dagblad een zeer moderne advertentie geplaatst ' niets meer of minder inhoudende dat de Pangcran Adipolic dat is Mangkoc ncgoro vernomen kou dat vrij alge meen verwacht werd dat luj zijn doch ter zou uithuwelijken Dat dit inderdaad hot geval was reden waarom cvcntucclc ituvvchjVscandidatcn zich dagelijks lus schen O en 11 uur liefst in persoon konden vervoegen op een aangewezen bureau waar de liuwe hjts voorwaarden ter inzage lagen Zulk een advcrlcnlic door een zoo hooggeplaatst Javaansch edelman Geheime Rouootschanpon Het is nog niet zoolang geleden da melding gemaakt werd van du aanhou ding van enkele Cliincczcn die verdacht worden lc behaoren,lot hel geheime Chi neeselie cedgcnoiMschap dat de groene vlag tot svmhool heeft De leden liici van worden gciaaiiijk gcachl toOJj-dc gocde orde en de openbare rust m K.-E ' en indertijd zijn reeds verscheidene de zer leden naar China lcruggC7ondeti op last van onze politic zegt hel „ Socrab Handelsblad " De ' bedoelde geheime vcrceniging heeft zich Ie Soeraboja reeds \ auk schul dig gemaakt aan jrcidafpcrsing en dat was dan ook de aanleiding,'-lal enkele Chincczon de politic mei hel bestaan de zer vcrcenigint in kennis slddcn Nu schijnt de Groeue Vlag-vcrecniging er cchler achier gekomen ie zijn wie haar verraden hoeft en bestolen c heb ben wraak te nemen De Cliinecsche spionnen van de politic zim gewaar schuwd en do bedreigde Chineczen heb ben de bescherming van licn conlroleur voor de politie verzocht welke deze hun toegezegd lic eft Bon leuke ^ op De directeur van de gasfabriek te Makasser heeft eenigen tijd geleden een nieuwe machine in werking ge steld Eenige genoodigden waren bij de feestelijke ïnXvijding legcnwoor - ¦ dig o.a het hoofd van hot plaatse lijk bestuur Die zei niets " dronk mee eerewijn " clc etc En nu is — naar wij in de „ Malt Ct " lozen — de directeur wegens ' t niet tijdig aangeven van het in ge bruik stellen ecnor nieuwe machine beboet met honderd gulden Dat noemen ze in Indie - „ een leu ke mop ".,» C an tl c o - li n o ei er i j e n Het Soer Handelsblad bericht ovei*ac zaak van do cantine-knoeie jijen op Bali tengevolge waarvan de overplaatsing naar Soerabaja werd gelast van dun betrokken ka pitein dal na onderzoek ingesteld door den afdcelingtcommandant thans de zaak in handen is van oen commissie ter uilmaking ol die ka pitein al of met voor den krijgsraad moet terechtstaan Eo stro oho eden-kwestie De Cur Ct verneemt dat de Ka mer van Koophandel en Nijverheid op Curacao van de Nederlandsche Kamer van Koophandel te New York een schrijven ontvangen heeft waarin gemeld wordt dat op een enkele uitzondering na een beslis sing genomen is inzake de hangen de aangiften van Curacaosche hoe den Deze beslissing is ten gunste der importeurs geweest ' de aangiften voorkomende op de consulaire fac turen zijn goedgekeurd en de hoe den mitsdien toegelaten De zaak is daarmede echter nog niet ten einde daar op het laatste oogenbhk liet Treasury Department apptl heeft aaugeteekend tegen de ze beslissing zoodat de zaaJt thans dooi do uit drie leden bestaande „ Board of General Appraisers " be handeld zal moeten worden De re gcenng is lol dusver echter steeds in gebreke gebleven bewijzen Ie le veren van een werkelijk te laag aan gegeven waarde en zoover bekend schijnen deze ook geheel en al te ontbroken Ofschoon wellicht wederom een paar maandtn zullen vcrloopcn vóórdat de gchcclo zaak in orde is wordt de gevallen beslissing als een gunstig voorlcckcn beschouwd aangezien naar men verneemt hel gelden gebeurt dal de „ Board ot General Appraisers " een beslissing van oen der Appraisers wijzigt ten zij zeer overtuigende bewijzen ge leverd v orden dat een dergclijko beslissing op onjuiste gronden ge vallen is welke bewijzen in dit ge val ten cenenmale schijnen te ont breken Itel blad teekent verder aan dat blijkend de ontvangen berichten allo moeilijkheden feitelijk reeds zijn opgclo':t Auto-ongeluiï to Woae.ra-13niiïi Nieuws en Advertentieblad Palenibang verneemt liet vol ' gende uit Mocai^i-Ünim Zaterdagavond den JTdon Decern ir vciirok de heer Lïolard chci van den gouvcrnemonls automobic lendiensl in gezelschap van-den hr Ansingh cmploj'6 bij d ' Bataafse he Pclroleum Maatschappij te Kam pong-Mmjak met eigen auto vao de 7 goiivcrnomcnts-aulo's zijn ei maar j bruikbaar on dezen roden ollen dienst des avonds om half i van Mocara Enim naar Soengih Waras met de bedoeling daar U overnachten om den volgenden och lend vroeg naar - Buloe-Kadja te gaan alwaar hij den benxine-voor raad wilde opnemen Hij dacht Soer gih-W ar.is nog vóór dal liet donker was te zullen bercikon maar onder weg bad bij oponthoud o.a door re gen waarvoor bij eenigen tijd meest schuiten en door het wegzakken van de auto in de losse aart " waarmede do breede goten langs den weg wa ren aangevuld Eerst om half 8 was hij bij de doesoen Watas Ecnc in de nabijheid dier doesocn gelogeii brug overgegaan zijnde/slipten de wielen by hel oprijden van cenc holling Hij reed daarop achteruit om cen aan loop te nemen Daarbij raakte de auto van den weg af kantelde over een aan den kant van den weg lig gende balk sloeg om en viel met de onderzijde naar boven in het ra vijntje naast den weg Beide hoeren makten bekneld onder de auto De heer Liolard nep den heer Arising » toe te trachten onder de auto van daan te komen en dan hem lc lietpci De acclyloenlampen waren dadehjl uitgegaan maar de pefiolcumlara pen waren m brand gevlo gen Daardoor werd de bei zine dio uit de benzinetank vloeide in brand gestoken De heer Lioterd die dat het ecrsl bemerkte nep nu den lieer Ansingh toe dat de benzine gmg branden Na vele vcr goelsche pogingen gelukte het den heei Ansingii eindelijk zijn linker voet die bekneld zat los te trekken on onder de auto weg te komen Hij heeft teen getracht den heer Liotard wiens lichaam ondor de zitplaatsen bekneld lag maar wiens beencn bui ten de auto uitstaken uit diens be narde positie lc redden door te be proeven hem er bij de beencn uil lc trekken toen dal niet ging heeft hij geprobeerd met den schouder de auto aan den cenen kant eenigszins op te lichten maar het was onmo gelijk De benzine stroomde steeds meer toe de Weeren van den heer Liotard geraakten geheel in brand en eindelijk stond ailc ^ in brand Op deze wijze vond de heer Lio tard den dood Zijn lijk is naar Laliat overge bracht en Maandag den lOen Dec daar op het kerkhof begraven De ontsteltenis over den vrecselij ken dood van den beer Liotard is iL Ier wegen gioot zijn smartelijk ein de wekt groote deelneming i-ö — ¦ Taliaks - en Sigarenbandel en - industrie Het aandeel van Nederland in don wereldhandel in tabak is slccds zeer aanzienlijk geweest Reeds in het midden der 17o eeuw.was de tabakshandel in ons land van groot belang Tal van lijk boladenschepen kwamen onze havens bin nen en vulden de volders en entre pots te Amsterdam Rotterdam en Dordrecht mei duizenden Inlogt am men ° Do bloei van den tabakshandel be reikte zijn toppunt in liet begin ücr 18c eeuw In uien lijd werd voorna melijk tabak van Maryland Virgi nia en Kentucky ingevoerd maar ook Vannas die geheel gereedge maakt en gevlochten in manden / ka nasters aankwam en waarvan Am sterdam van 5750 lot 1755 liet mono poli tie bezat vervolgens tabak van Jamaica St Virteentïus Domimaue Ha-ana Porto Rico Brazilië en fat Domingo De'Nederlandsche markt was dus steeds ruim voorzien van de beste soorten tabak on do kooplieden van het land zoowel ul 0 uit den vreemde gaven bij voorkeur hun orders te Amsterdam en Itotleidani of kwa men er persoonlijk hun inkomen doen De invoer van Virginiëtebak werd vin jaar tol jaar bclangnjker en de nrirkf daarin was zoozeer in Ne - derland gevestigd dat alle andere landen er grootendccls in hun bO ' hoefte moesten voorzien In liet land zelf verwerkte talrijke kerverijèn eveneens groote hoeveelheden Dit tijdperk van bloei hield even min te Amsterdam ah Rotterdam ten voile stand doordat te Ilambiiig en Bremen tabaksmaikten werden opgericht gepaard aan mindere af neming der fabrieken door vet bods wettcn en hoogo invoerrechten in den vreemde en de omstadigheid dat gedurende eenige jaren veel in ferieure kwaliteit werd aangevoerd In weerwil van dat alles heeft de Nederlandsche tabakshandel steeds zelfs in de eerste 30 jaren der 13de eeuw toen de ge'ieele handel in ens land gedrukt was haar eerste plaats onder allo landen van Europa ge handhaafd Tot ongeveer 1840 — aldus lezen wc in een apercu van het Min van h N en H — averd verreweg do meeste voor de wereldmarkt be stemde lahal te verbouwen want van dien tijd af behecrsclite de Ja - va Sumatra en Boriieo-tabak do Nederlandsche markt die haar po sitie behield in weerwil van de concurrentie met Btemcn en Ham burg Dil is grootendeels toe te schrijven aan de laeih'teiten die de koopers tegenover andere landen hier vinden vooral aan de loge in komende rechten waardoor tabak bijna geheel vrij en zonder lastige formaliteiten binnenkomt Daardoor kunnen de hansacties sneller en goedkooper dan elders geschieden "* Dailfthers ' en Amerika - Vooral c nen voorzien zich op do Holland sche markten van Java - en Sumatra -" tabak De Sumatra-tabak wordt voor al in Amerika voor sigarendek ge zocht wat duidelijk de superioriteit van deze kwaliteit aantoont terwijl de tabak van andere landen behalve alleen Havana geen liefhebbers op deze markt vindt Sedert Amerika deze tabak kent is zij er een hoo langer hoe ernstiger concurrent ge worden niet alleen van Havana maar ook van ConnecticuIrScedlcaf die er ^ eer in trek was Het grootste gedeelte van m Ne derland geïmporteerde tabak komt van Sumatra en Java minder be langrijke hoeveelheden van En gelsen Borneo hoewel da gehcele productie daarvan ten verkoop op do Hollandschc markt komt Sedert eenige jaren verbouwt Ne derlandsen Borneo geen tabak meer yoor de Europcesche markt In dun loop der 19de eeuw is de tabakshandel tweemaal geheel van aanzien veranderd den eersten keer tcngevolgcf der olgemceno verbete ring der'transportmiddelen die voor al aan de sloomvaart te danken is de tweede ter oorzake der aanvoeren uit Nedcrkndsch-Indie Een vijftigtal jaren geleden toen voornamelijk Amerikaansche tabak in Holland werd ingevoerd sloegen de Amsterdamsche en Rotterdam sche grossiers het artikel in hun magazijnen op om het aan binnen en builenladscho fabrikanten te ver koopen Toen de scheepvaart ' door sloom vaart verdrongen werd ' kwam de groothandel als slaande lusschcn producent en fabnkanl-consumünt in ongunstiger positie daar de ver bruikers uit Amerika of elders meer of minder groote parlijen direct aan voerden En loan later Uo Indische labak de markt beheerschende veranderde het karakter van den handel op nieuw Die labak ' werd voor het grootste gedeelte op do Amsterdamsche vn ftotlerdamsche markten bij inschrij ving verkocht evenals thans nog het geval is Evenwel worden groote par tijen Javatabak vóór de inschrijving ondershands verkocht zetfs or be monsterd en nog onderweg Om aan den handel in Nederlandsen-Indi sche tabak te kunnen deelnemen hebben lal van buitenlandsche hui zen grootendccls Dditschers hun do micilie in ons land gevestigd ter wijl in Bremen en Hamburg zoowel als in Zuid-Duilschland veel koophe den genoopt zijn zich op dien han del toe te leggen Termijnhandol m tabak heeft niet plaats Behalve Indische en Amerikaaïi sohe ontvangt Nederland hoewel in niet groote hoeveelheid tabak van andere herkomst bijv van Algiers Duit&chland Hongarije Rusland de Filippijnen Britsel)-Indie Ct ina Griekenland en Turkije Men kan tabak daardoor als hel belangrijkste enlre pot-artikel van den Nederlandschcn handel bcsch-in wen en de loop der tabaksmarkt is in de sociale huishouding voor zeer velen een hoogst gewichtig faclor ' Niet slechts als handelsartikel maar ook als grondstof vooi ver schillende industrieën is in ens land tabak cen product van het meeste belang De fabricage van rook - en pruim tabak sigaren en sigaretten is cen uitgebreide en bloeiende tak van nij verheid Vooral de si ga ren fabricage is zóó belangrijk dat zij aan tienduizen den werk verschaft Zij is over het gehcele land verspreid wal niet uit sluit dat zij in sommige streken en sleden bijzonder uilgcbreid is Zoo heelt zij zich zeer ontwikkeld in de Mcijerij ' 3 Hertogcnbosch Eind hoven enz waar zij reeds sedert het begin der 19de eeuw gevestigd is Culcmborg Delft Kampen Utrecht Amsterdam Rotterdam Wagenin * gen Rhenen Groningen enz In Noord-Brabant alleen zijn mcor dan 180 groote en kleine labcicken Bij hel lubricecren van sigaren _ bruikt men in Holland als dekblad de fijnste soort tabak die goed brandt en door zijn geur den reuk streelt in de eerste plaats Sumatra en Java-labak on van deze laatste vooral Vorstenlanden en in " tweede plaats Borneo Seedleat Voor wikltclblad neemt men even eens dikwijls Sumatra Java en Seed leaf en voor inférieure soorten Hon gaarsche tabak Voor het binnBnwerlt bezigt men « ikwfjis ordinaire Java-labak en naar gelang de kwaliteit beter moet zijn Braziliaansche voor goede siga - ren gebruikt met bijna uitsluitend deze laatste soort Voor nog beier soort neemt men Havana-tabak öl onvermengd of gemengd met Brazi liaanschc of Java De beste soorten sigaren worden met de hand de andere machinaal vervaardigd iDc cl ga rellen fabricage is even eens een belangrijk onderdeel van de labaksnij verheid in twee fabrie ken te Amsterdam en cen te Roller dam worden ze gemaakt Het aantal tabakskerverijen is in de laatste helft der vorige eeuw zeer verminderd daarentegen zijn er on der de ruim 200 die nog bestaan cu aan ongeveer 3200 arbeiders werk verschaffen zeer belangrijke die door stoommachines gedreven zeep groote hoeveelheden produeccren Op veel plaatsen is dil bedrijf met groothandel in Itoffic en thee vere nigd Behalve vooi de groote consump lie in het land wordt op uitgcbreidr schaal voor export gewerkt De uitvoer van vooi consumjitit bereide tabak geschiedt hoofdzake lijk naar Nederlandsch-Indie Bel gië Ooslkunst van Afrika en Dene marken De sigaren worden in all » landen der wereld verkocht althans voor zoover regio of verbodsbepalin gen den invoer niet beletten want do Nederlandsche sigaren hebben een welverdienden voortreftelijkei naam Gedurende de laatste jaren werö het meest uitgevoerd naar Neder landseh Indiö Duitschland België Denemarken en GrooIrBriteTinic ^ 
UTRECKTSCH NIEUWSBLAD - Zaterdag 21 Januari 1911 — Tweede B"ad De anarchisten van iotón ïSSSïW.SSS.'XSnSS i-e -^ I geboorteland ee,n detectieve hadver - met en sender chili in ~- e Over 1 C ier van justitie te Amterdam d « 7 prodjarcn hebbeu te Ter IdzarJ mederleelmg ontvanirén lat ^ T vonp kaïnict en slokbcmneu o,.k « n heel de M.-.atsch^ppij geen wellelijke ver " plielilinff om teVrvoeren bwlaatn NO 349 « O II A TC I-C IX 22 Jan ltlll Redacteur O Cti Sionekw Leiilaclieweg 17e Utrecht Probleem No 508 T»n C C Wetfio SfcHnlni C-'o priji „ Tidehrlit lör Schutk "" zwAftf groot ® winst opgeteveiil bier geen sialiui:3t aangewend ¦— ti ' Ie beiiarJ is de proofoamer uitstckon.l tr-vitïden over < 1q werking van kunst mest in vergelijking lol lerpaarde en sliilmest zooals die in zijn pingeving wolden aangewend ïoomJ v'ergolekea mei de töiw.e icrpaarduj 7 Ovlt de 5 proeijaien gai t » Kes Ameland stnlniest ouk een logere ojibi^ngst dan de beide vomica Viin kunsimesL ü B Zw«rt K ii Lil p M ca ift go g6 ej'b'BioiB worilou ovor li da en VEitueld cr e»3n voorbeeld van De vorige M,pjts w uu « ju >««.¦«(«- js "« «» maand wend een RiiesIsoIjc vluchle 1 men van alle scheuten,.zonder onder ling Ecdorenlto genaamd to Win - ] scheid minstens da helft afsiiiiat 1 Waar aanleiding van den moord in loundsditch on de verdediging p&ii net huis in den Syiineyslraai ie Londen wijdl de Londoner lic cpf respondent van hel „ Berk Tager JbiaiL ' een beschouwing aan de anar diisteii van de Engelsche hoofdstad In de laatste zeven jaren — segl tnj — heell zich ondei de anarchis ten van Londen een groole verande ring vooigedaan Ten tijde van den Oapanschen oorlog kwam een groole menigte jonge Voolsche Lcltisebe en llussischc desperado's naar En geland Dozen vestigden zich te Whitechjpel en te Stepney en hadden een niet ge ring aandeel aan de laten ernstige orde-verstoringen in Kustand Tot de gevaarlijkste van deze groenen behoorden de LeUisclie „ sociaal-de - mocralen " die echter met de gewone sociaal-democraten al heel weinig gemeens hadden Zij gaven Londen proeven van hun bekwaamheid die zij op het gebied van roof diefstal en moord te zijner tijd in Rusland Hadden verworven Zij leerden den dcmocralischen Engelsehen die een heiligen eerbied voor hun politic hebben dat iedere politieman vogel vrrj is maar veel sucees hadden zij van hun leer niet Inmiddels ver scheen een uitgebreide revolutio naire litteratuur lerwyi levens in Oe anarchistische vergaderingen hel ge oorlooM-ïijn van gewelddaden werd gepredikt Deze soort heden mogen niet met Russische „ anarchisten " verwisseld worden die met hooge — hoezeer onvervulbare — idealen zijn bezield en tot wie mannen als Tsjerlkof de vriend van wijlen Tolsloi prins Kra polkin en andere mannen van be teekenis behooren Het is te betreu ren dat dezelfde naam aan zoo ver schillende waar wordt gegeven en dal de brutaalste misdadigers zich met den naam looien dien « delden Bende mannen d-agen De anarchisten voimcn Ie Londen een aantal groepen waarvan het aantal leden nooit boven de twintig stijgt üp deze wijze wordt hot drei gend gevaar van verraad zooveel rno gelijk verminderd De organisatie der huidige anarchisten is geen ge heim gebleven De verschillende groepen'komen meestal te zamen in twee clubs de „ arbeidersvrienden Sring -" in d'e Jiibi " eestraat Ie While chapel ' en in de „ communistische arbeidersonlwikUehngsvereeniging'-' in de Charlolleslraat in de buurt van Tottenham Court Road Buitendien beslaan kleinere organisaties waar van die te Edmonton de voornaam ste is In de provincie is Liverpool liet helnngrjjkslc centrum In ver schillende plaatsen waar anarchis ten m eenigs/inb groole getale brj cenwoncn zijn Zondagsscholen ge sticht waar men de kinderen ver haaltjes vertelt revolutionaire liedc ren worden gezongen en de jeugd tol de uitoefening van het bedrijf der gewelddadigheden wordt opgeleid ' Het kan niet worden gezegd dal de ze Zondagsscholen een bijzondere opgang hebben gemaakt De anarchistische bladen hectcn ' „ Freedom " „ Le Libertaire " „ L'Anarcfiie " en „ Netre Zmf \ Zij zijn overal in de winkels in de buurt van Tottenham Court Road te vin den Ken tijd lang zag men daar ook Ilaliaansche Fransche en Ameii Baansciic vlugschriften maai - dank zij de bemoeiingen van de toneri Kaansche politie zyn die thans ver ¦ d'/cnen 4vondbijeenkomsten worden dik V jls in de clubs gehouden Zoo ver telt een medewerker van de „ Ti mes " van een anarchisten&oirec in Bricklane te Whilechapel waar een Spanjaard met gioote losheid van tong legen de bpaanschc regeering Julm'neerde en een Francaise do Marseii^iisc zong Daarna betrad ' n knappe donkeruilziende man een Spanjaard het podium met een re volver in de hand De voorzitter van den feestavond verklaarde dal de man wel is waar niet kon praten maar hij zou do aanwezigen laten zien hoc men hel beste met een re volver kon omgaan De man sohoot dan met zijn revolver over de hoof den der a.inweaigen heen naar een schijf en bleek inderdaad groole vaardigheid in het hanteeren van dit ¦ wapen te hebben De feestavond werd mei een dansje besloten De politie der Engelsoho hoofd stad heeft zich langen tijd niet over hel doen en lalen der anarchisten be kommeid toldat zij het te erg maak ten Daarop kwam haar vuist op lie den neer als Johann Most en een '¦ jongen Mus die openlijk het ver moorden van den Czaar predikte Het gezonde beginsel bleef echten ge handhaafd dal politieke vluchtelin gen niet verhinderd werden in En geland verblijf Ie houden en a's i \ in Engeland zijn ook aan zich zelf worden overgelaten Men heeft zich meermalen afge vraagd waarom Russische vluchte lingen die werkelijk geroofd en ge moord hebben zich juist in Londen vestigen en waarom de Russische re geering hun uitlevering niet vei Jangl Het antwoord luidt elk der gelijk verzoek der Russische regee ring zou in Engeland onrust tegen haar-opwekken De „ Times " geeft LANDBOUW en VEETEELT moord Onmiddellijk ontstond in ge heel Canada éen slerkc beweging ten gunste van den man Bladen van belci-kenis verweten Rusland de gru welijkhedcn van ijn gevangenissteL sel en de barbaarsche behandeling van zijn politieke veroordeelden Op groole meetings werd geeisclil dat de man niet zou worden uitgele verd Ten slotte werd hij om een of andere formaliteit werkelijk vrijge laten Rusland had met het geheelc geval niets anders bereikt dan dat de oude gebreken nog eens wérdan aangewezen Op dergelijke wijze zou het in Engclandgegaan zijn in dien Rusland de uitlevering van Lellische vluchtelingen had ge - San Sen idngedijlc zulten met het oo * op öö koulzickten die jaar op jaar do kootstroken teisteren uitge breide proeven met nieuwe cultures worden genomen Do liejr Haicioöp rïjks tninboirivleer-aar acht Al-zo aeer gewonschl en ma.ikt m verschillende - tu inbouw ver ccnïeingen aan den Lansedu"k een krachtige propaganda voor nk'uwc cul tures üijn dczii doorgevoerd dan z:il wisselbouw een dar beste middelen ter ' bestrijding dt*r planiziofclen veel gemakkelijk » rkunneo worden toege past Uoventhpn oordeelt de heer Ha zc-loop dal de welvaart in ie kootelreok mt » rMabicl znJ zun dan nu hot ge val is wanl mislukt bet eeno gewas n«i onaoro aai welIÏLhl gedijen Voer een algemeens mislukking van den oogst zal minder gevaar beslaan To moer waar nu do kooUiekten procycn wellicht zuilen « orden ge slaakt acht men den bjd gekomen mot rijkssubsidie en onder loi'lüng en jOfajchl van den lijfcsluinbouwleoraar eigen proeven te nemen Een 16 tal bouwers bobben reeds bestolen te zamen 100 euees Verder zullen proeven - worden ge nomen mot nieuwo soorten aordappe kiïjg clhorseneercn rabarber bcpaal 3o eoorlen rouzenblocmkool öa en tuinbooucn on aardlic/iCa Men veiwatht en hoopt op gunstigo uitkomsten waardoor aan de koofatrcêk een nieuwe bron van uitkomsten al warden gegeven Het bestrijden van den Ameribannecben krutBbeseen - mettlnauw in den winter prof J Ritsenta Bos deelt het volgen de mede Ku de tijd weer gekomen ts waarin de feruiBbcsacnstruikcn gesnoeid wor den wil ik uwe aandacht er op vestigen dal men door goed te snoeien de zoo ge vaarlijke en schadelijke Amerikaansche kruisbessenmeeldauw zeer krachlig be strijden kan Door de hieronder gegeven wcnlicn op te vo!«en kan men de scha de die door deze ziekte veroorzaakt wordt lol de kleinst mogelijke afmetin gen terugbrengen De kruisbessenschcuten die net vori ge eenoen door den AmerikaanEclicn meeldauw aongerost waren hdbbcii nu een geheel ander uiterlijk verkregen dan zt ' toen badden In den zomer waren ze met een vit later met een bruin vilt be dekt Ku ziel men do donkerbruine bij kans zwarte gewoonlijk daarbij nog ver schrompelde lappen lc»cn hei lichlge - l | mi I ¦ '¦ '¦ ¦¦" ¦ Jpii.'l.il ¦' I 1 i ' Dcie bruine of zwarte twïjgloppen nu zijn bel van wnaruil de ziekte het vol gend jaar zich weer zal verspreiden Maar mirdcn de ziektekiemen bewalrtf die in lic komende voorjaar over de als dan jonge bessen en de uitgroeiende scheuten zullen worden verbreid Vooral de jonfje bessen zijn zeer vatbaar voor oan tasting zooilat als men de gevaar lijkc bruine Wpjes niet van de alrulkon verwijdert men er zeker van kan zijn dot ecu groot aanljl bessen ziek zal wor den en zieke bessen zijn onvcrkoepbair Deze gevaarlijke topjes moeien dus cc wijdi ui worden en dit kan tijdens den gewonen snoei zcci gpmaltkclijk gebeu ren maar men moet dit werk ieer nauw keurig uitvoeren want de zieke toppen moeten allo afgesneden en vernietigd worden llel verwijderen van een groot aantal is niet voldoende Reen enkele zieke scheut mag op de struiken blijven en al wat men weggesneden heeft moet wor den verbrand dit is de ecnïge wijze waarop de ziektekiemen kannen ged«od worden Snijdt men de topjes wel af maar verzamelt men ze niet nauwkeu rig zoodat er een aantal onder en tus sclien de slniiken blijven liggen _ dan heeft men moeite gedaan voor niets want van die topjes uit worden liet vol gend voorjaar de ziektekiemen even goed verspreid Alle zieke topjicn moeten wor den afgesneden verzameld en verbrand Nu zijn de toppen van ferujfebeswDl ¦ ij gen d«r Jiet vorige jaar met WadMzea bezet waren öólt bruin gekleurd en deze Juizctoppen " zijn niet altijd gemakke lijk van de door meeldauw aangetaste loppen te onderscheiden Daarom moet men alle limine lapjes afsnijden en ver branden wan | dan eerst kan men zeker zijn dat olie door meeldauw aangetaste topjes er bii zijn Nog beter ïs hel dat Piobloero Ko ' 607 l.c2 oB Spcolttn llng Een cofieapondantip-pö tj ] tnB'cïi-n Dr K.iull«r U tin wit en Jwrf ' acli nra-tach Johannus 1 Qti ' zwnlt vuudo toieun oilglueul slot Bland Wit Kb8 DeS pi cO dt — Zwat KW TpE ^ l.»7 pi a bi « ü ilfr In deze s'olllng kan Wit niet goed win nen dooh hi ] hi uit rOiuiBikar n dtor eenmlgec ' iiab Wit beniiwoui dele den Iniit Btan not vu Z*n-i Tt4 = e ai mtt K t,8 rl on w ito dam moe de houjiopo-n v.r - litt mat op 1 ï'oS 2 Dal Koö ra b7 L5 ± Toen evhier 1 TeB - cil wer kflnk gftcbloJdo dw»n ^ Wit door 2 Ba *— da-f tut Fat WEKNERPAUriJ J H BI.AÜE ' Dr H HOLMES e7 oö Pgd 18 P 1«-*4ï Pei — 06 Lf8 67 L o - ei 8 Pbi-c3 Ln ei 4 Dal b5 b Let b3 I>o piff'D.j oni den o-pion te nahouden hcori nog ztldm tot een pUisung eiua'govourJ.6.DbS eS 0-0 - 7 Pgl-^3 Le7 tg 8.D0 & « Tfii-fe-r Ontneemt Wit do roebode a'e ioq nv » leut « oor do Uo s luOiO sliiUiug van doa znnrton dsmoviougel * 9 Kel-U Niet raa'iaam wal 9 Pc3-e2 wfgrniO & ToS-eJ JO D£i eö PdO f - 1 ' Dga - b3 tt7—d & enz root Boteropoi vui Zwart 0 k7 — es 1D d2-fl3 b7 LS IL h2 Ui De Intrnasanto epelvasriog van befds d n voriient do volle aonüudit in bet vervolg dor | artij.j 18 W 12.'pf8-g5 Td3 e5 Ï3.Lc1iu2 P fe 8 » f - 14 d8 d4 Te 5 ^^ lö Di4—gt o7—có Zwart 1 van plan o5-e4 ro Bpelen oreralot of ondo toLat echter het mnon notwoord van Wit.16.Pc3 b3t LfS d *- Deiooigo vordo^i?IoR;bul6.Pd6 L5 - kom Wltmot 17 Pg5-n:io lietv or bij 16 Li6-gfj wiot 17.Pb5 46 minstins de kwant ei t 17 P LB - di JTn zou I P&5-d6 wogsns 17 - Tfu 18 j " do » aanval naa Zwart over Men heeft dan absoluut zeker alle zie ke toppen vcrwijdurd ook die Welke zeer licht waren oanpetast en dus niet als zk'k werden herkend - mior die daar door liiel minder gevaarlijk ïouden g'e ^ woest zijn De zekerste weg is in deze de ücs'c en met den ivnitersnoeF kan d'n werk zonder ocnig bczivaar geschieden terwijl er genoeg hout overblijft om een goeden oogst te geven Aan alle kruisbessen tel o ra road ifc daarom ten sterkste aan in den winter alle scheuten van luinne kruisbessen struiken minstens tot de helft m te kor ten en het afgesnocide hout zorgvuldig Ie verzamelen en te verbranden Zij die hunne struiken reeds gesnoeid hebben zouden deze nog eens na moeten zien t of werkelijk alle si.bciiten zijn ingekort Ha het verzamelen van hel snoeisel meel de grond onder en lussehen de struiken gekeerd worden in een laagje van 5c M Ook dit mag niet worden ver zuimd daar op den jn-ond gevallen klei ne stukje van de bcspmettc - twijgen dan worden begraven en onschadelijk ge maakt KtmBtmest tegdsover stalmest Ieder jaar zien ure mot groola be langstelling uit naar het vershig van do Lan<*.bouwproefvelden in Friesland onder liet ambtsgebied van den Ilijks "¦ andhotrwlcera'ir den heer O R Brink man Dat we dat vcrsLigi met bijzondere i'rian > '_ l'ins tegemoet zien heelt een goede reden - De toew Bnnlrmaa ' is sedert jaren bezig tlv werking moer knnstbemcsüng te vergol(jtoi mei die van stalmest en half om hall Eenigo proeven looT"*n nu reeds over 10 eni meeV jaren Op laslzelfdb land steeds jop dezelldo wijze ingedeeld gaal hij veort op liet eeae perceel ii ' f tunslmcdlstoü*eii op het Jweedo al leen stalmest en iop het derde van beide half ta eeven - Een zeer leer zame proef dus die ieder jaar Toblang - 37 o5 - d4 18 Dg4-d4 Pdil to llf f - 4 — 4 Pau-La tV Lh3-g7 f Met liot o g optotoprubVondfirzwuj > to k-n l>i>.-iit W.t twooificro ijjs to Evmn voor I^ren en i'loii ït Tfó-i7 BI PnS f7 Jtfio-17 ' il DgJ-o.f Al-iet » om duo d-p'on vooruit te lokten lii-bö - woio aal moord • ii d7-dö '£& Del-HJ D.dö 6 • M UU fujf Kf7-fo 15 b2 al In nnd io pa tijno pl.goidc ov ui ' se eend " f,c:i iiï dt'ii Viiiuravlii-n lJuiniTiill o uiiiii juii in uuze ib dit niet het gtfvul Pb5 d6 KM 1 ti.Ü fö Plo e7 pBÏ gü Ll7 Ut > di-ds L.6 ai Taa-0.8 Do middol'i van Wit zijn jni't toarei - nlut al te UO.k ie leitt ij laat z.cli E^oiti roiuifee - ¦ Ü-iB a^uïiw rrö ai;i Ï-G eb T.da d7 Lul cl ' L,a-f3 i T i,l-ïl LfS fi 4 PÖ3-0Ï lü T.l - nl h7 b5 « 6 T « 1 « 5 * 7 T».-<5 Ptd ds iü K gS SA De dro'gin ^ 48 Pd6-e4 £ w \ aQ hel gebeurde verdacht waden Zij traclilien zich lc veroiilsulmldigen lot «' il van lien be*eude En < fe i;" latingtn die één litïnner ' zich ver oorloofde tégenover den comuiiKsa ris - van politie getuigt met vóór hem Was bet hier een gtap van werkelijke Studenten geweest dan iweslcn bij ook den moed gehad fheb btil om volbuliy la bekAnoan po i ">»- ontscJiLildigingen aan te bieden Untb geen van beïdo ïs ges&nted ¦ Die omsland^lieden doen,K.E-A ^ tenvijl hij in och ander gcvil geld boete zon hehben gcêistht verzoe ken om aan ieder der beklaagden 14 dagen gevangenisstral op te leggen 0p 0 o"ba ir mï^dd van vervoer Met belrekking tot de kwestie ge rezen lussehen de directie van de Gooische Sloonilrani-maatsctia|jpij en een bewoner van de genieeulo Watergraafsmeer verneemt bet N ' D nader het volgende onAsUat " door een microscopische ' kleine zwam een bacterie die zioli bij voorkeur nestell in hot slijmvlies van don neus do keel en het strot teiihoofd tot zelfs in de luchtpijp jok volwassenen vaji eiken loeftijdi spaart zij niet Cüog vete weken en md.indcn nadalalle sporen van ont steking m de Itecl schijnbaar zijn verdwenen kunnen bacillen »» " et speeksel gevonöen wonJen Men denke hieraan niet bet oog'op ^° S ^ hjke besmeltiiigl Vet Belgische „ MelkTijMad " waar schuwt dat getracht wordt een z.g rf „^ prndusi n.iii J ™ man Ic.brciigeit d ¦ mla ora aroma lc ecven aan boter marganhe en vebHolfen hot is een luchtig vet dat den aangenamen geur hceh ran bittere amaaöelolic tiet liC sta?t " it oen geringe hoeveelheid ^ nilro bcnï.ol vermengd met sesamcJie ' 1 Moet eea hevig vera if "!"• wniintm den bolcf li in lelartn dringend wordt ontraden soortgelijke producten te gebruiken Onlangs waarschuwde een medicus le gen hei gebruik van een kunstgebit door ouile nicnwhen Dit deed ze lc veel eten mi hij en gat een slechte « pijsvcrloi ing met al êen aanklcve van d»-n Br & ' i,ft hieï den spul mee Hij zegt dot _ J „- J trrvU irwnw * hril mil i>n tiain van het traiiiwegreglcnient 10n2 „ waarbij bet o.a verboden is zich zonder toestemming - v«n een be amble van den spoorwegdienst op een motor of in oen wagen te bege ven " gaf indertijd per aangetee liend schrijven den heer S lö Wa tctgraafsnieei kennis van haar voor draden want dan lezen ïij te veel waar door zenuwen en hersenen worden over spannen enz Maar dan laat hij in ernst loipen „ Ik hen overtuigd dat al < fe ons len dnuisie slaande hulpmiddelen om aan de ickorikomingen van het orga nisme tegemoet te komen gerisl door H « n medicus met warmte mogen en moe worden aanbevolen tegen nadeden De dim-He der GacUche Stoom — ^ ^ Vrd » ouk exen Swhioeb » ziclt beroepende op art 58 _„„„ b J n rfnn f p „ lf BM j wanP nomen om hem niet meer lot hare ' [ j e het gebruik daarvan zoude kannen 1 trunen toe lc laten wegens herhaal de weigering van den heer S om de verschuldigde vracht'te betalen voor de klasse waarin door hem ge reisd tfcrd Na eenige strubbelingen - w.erd eindelijk door den beer S een ci viele procedure legen de maatschap met lich voeren " Haal adem door den neus Je neus is het voorhemd uigsslatmn der luehl voor rW tongen Öe ncusliaren werken aU nn ' zeel zij houden de grovere slo'deelljcs terug terwijl do fijnere als ze ojn de neusslijmfieid komen door snuiten or emclieFdoor den kantonreehXer te den Voorts heeft de lucht lerwijl Amsterdam toegewezen o.a op dooreen neus gaat gelegenheid zieh grond van de verplichting - van den - iidernemer van een spoorweg dienst welke verplichting blijkt uilart 31 van de wet van 9 April 1875 Nu is dit vonnis onverklaarbaar,wijl juist art 31 niet van toepassingis op spoorwegen waarop geen vervoer plaats heeft dan met enne snel heid van hnofralens 20 KM per uur,tot \ ve)ke spoorwegen ook de Gooi sche Stoomtram behoort Van diowet zijn nl slechts van toepassingde arlt k 7 9 tot on met 12 IB 17,20 tot en met 22 benevens art - - 42 Hel spreekt vanzelf dat de Gooi sche ' Stoomtram zich niet bij dezeu'lspraa'i Jton neerleggen en daargeen hooger beroep mogelijk _ was,bleef de maatschappij de actie te gen den heer S voortzetten in dehoop door een nieuwe procedure oen juist vonnis te kunnen verkrij gen De heer S daarentegen sterledoor het vonnis van den kanlon Techier fin geslennd door eenigtmedebewoners van WatergraefB meer tracht titans toch mede te rij den wat hem nn cehs wel dan¦weer niet gelukt zoodat zeer tonorgeneve van het meer ordelievendpubliek moeil ijltheden voorkomen,¦welko op een echt „ Amsterdamsenrelletje " gelijken Thans heeft de directie Ser G001 BChe Sl oorniram vnn den heer offi - „ u „ de blocdrijkè warme slijmjjuid dia den binnenkant van den neus bekleedt tot dt " bloedtemperatuur te verwarmen Door geregelde arfemfraf "!^ 0 ^ 0 ' 0 ^"?' in ' t begin kort later langer - waarbij Cón neusgat met den vrnger wordt lic it - geh mden worden d.e Wellen ^ welke tnen vroeger niet gebruikte weer tot wer ken sedwongen het vermogen om ziel » u,t te zetten en lucht op te nemen wordt van dug tot dag sterker en door den groo Ie ren toevoer van zuustoi wordt de al gemeeno geïondbeulstocsiaui ] dikwijls beter Geen schouders onheffon ook niet de borstkas wijd jpensperren Welke long last de tunerculoae bij voorkeur aan Volgens onderzoekingen van Strandgaaid hij 2132 personen van beiderlei sexc vond men in ' l eerste sta dium 83 "/„ rechter - legen il ° l tinker aandoeningen in het tweede stadium 11 */„ ïegen 40 °,'„ in het deidc - 50 tegen 60 ° L Het heloop der tuberculose is dus in de lmkcrlong veel actiever De uilkofli slen waren m boide sexen gd'jk Volgens c*r Cooper bereiken deii leef tijd van 70 jaar van artsen 24 •ƒ„ van onderwijzers 27 "/ van kunstenaars 2 »' pel advocaten 2 » "/ oïfiueren fi •/ kooplieden 35 % landbouwers - Ifl «/ geestelijken 42 *ƒ OBSEMATOR - 
UTRECHYSCH NIEUWSBLAD - - Zaterdag 28 Januari 1911 - Tweeife Blad VrJJdair V * J»n ¦ '« » v 8 unr denkt de heer HORN Evnnee'ltt tn Hu Bin ï'n MUM VAM AVOao to gwn in da « moto Znnl vim Tlvoii " 14'JOsilpLj te Utrecht hut heruomite werk Kpih CbriuteiiH r in - naar de Beuwiifheld ' vourgonleld iu eeu « ene Inta e lichtbeelden wat vei Uariaf Met Suto-zBUf vun ïUJ I '— Inleider den Wel Eerw Heer > K Fernhout TqagtDgihaarten sü'a il 25 ot eero8f 4 * 0 ot ï * i-rij i 15 ot vei-kriia * fcnar fDdaBoekU e«n Erveu UiJl.KVbX » Janskerkhof A FHSCIIlStt Kim lu-tlr llinat 3 H MELDKR Oale GrntjhL Gaardbrug lttj W H KUITEN Nschl* CBilstraat § 2 eu '¦ avonds o au da De v.aa.1 is te ï nnr open Ec wi>vilt niet gerookt Vereenipg tot bevordering vaa Vakonderwijs voor Kleermakers te Utrecht Aan de Vak cliool voor Kleermakers Concerns en Coupeuses Oude Gracht lïïl>ï « te Utiecut b.stait gelegenheid ziek ei omlig in < le Damej - zoowel als Heer en Coupe te bekwa men De lessen in de Coupe worden gegeven door den leeraar F PEREBOOM Cbei-Conpenr De prospectus wordt op franco aanvraag toegezonden ter wijl bet Bestuur zich tot bet geven van alle gewenschte inlichtin gen beschikbaar stelt Jongelieden die zich in het Kleermakersvak grondig willen bekwamen vinden daarwo galet l nhcid ttan aa Vakschool alwaar een geregelde n*g enrans onder bekwame onderwijzers wordt gehonden en o m Po/«r« teneit Anatomie Warenkennis enz worden onderwezen Voor inlichtingen omtrent den Dagcuisua wende men zich eveneens tot het Bestuur der School HET BESTUUR 34 cent per 5 ons Iw.ENSELS Mariastraat 35 f 5000 gevraagd als 1 » llypuhcek op een pand van voldoende oveu \ aaide Br ir otidur no S6&0 our van dit bind Kund - knife - en Var kei sslageuj Berm Riiijs AiiislBid Straatweg 118 tel 1779 Betaalt gij niet te veel bg uwe tegeiiwooidige leverancier Eiadpleeg dan HEB VI KU1J &' Frpcuuiant welke gratis ver enigt « ar is en U zult over tuig l zijn Wordt U niet op tijd bc 3ient Ut dan naar HERM RUIJS en U zult ttvreden zijn Hef Ideal allor dames h oBDznolit.rair gezicht,hl tend JBU'iliE uiterlijk ulautefluwu'lv.u li ¦ Siniil en verblindend¦clioono teint Jeuero dame w,i acbe«< li dnnrum mot & 011 Stokpaardjes Le.tc..meJJc-Zeep V llcrstiia'iti&tJo.J'iirfrfötH D enden Jüiaiu-htiiLCik StoBuaardjoa 4 50 et p sluit bij Louvreur en Wiellct Lange Vicslr.ial S/10 P A F de Haas Lange Vicstraal 16 De Zwarten Co ftobelslraaliM J v d Berg Coirfüiir H Ellens van Eclen Chooi straat ï2 il J Corver Steen weg 12 J P Eramelol Korle Jans straat A van Leeuwen Jr Stad huibbrug 3 F J de Leur Coiffeur Lynmnrkl 0 J de Itaad Galant l.irlile Gaard 4 öflStilÉClB M DONKERE GAARD 2 — Utrecht Rekening-Courant lücasseering Spaarbankboekjes Deposito's Kantoor geopend van 9-3 uur Iïet goedkoopste Ketste Drukwerk Wordt geleverd « loop doaBA\t(B:B,SlilCtIKUKK J v,tn M BOUWMAN Oude Gracht 65 ii|d Munt Ui echt VItAAGT PRIJSOPGAVE Kromme Nieuwe Gracht 4 e Utrecht verleent Crud > eteii aan Handelaren Landbouwers en Par ticulieren tegen persoonlijke ot zakelijke zekoili id De Bank geaft i'i^Scbnlê brieven uit in si ukken van f 50 f ion f 5U0 en t 1000 3043 Do Directeur F DOORNBOS B en alle aan het vak verwan'e Kerk * zo mbedou levert D zeer billyk Kantaorboekbinderij HOOHTE WiiteniHttnat 15-17 Tel 1774 tbnST Vraagt voor Uwe Kantoorhoe ken ook eonoprij ' ojigaveaauung adres K©op nee geen Gramaphone alvorens ge-eïen ta En-sbben Sn het Baanstraat S3 Telephoou I6S0 Een prachtvolle collectie vindt D daar met fraaia Kasten voor werkelijk spotprijs Ga dit eerst zien voor dat U koopt en U houdt veel geld in Uw zck Reuzen Sorteerintj Platen Haalden van af 18 cent de 200 Rijwielen Te koop 4 gebruikte Hecxen>Lty vrlclen te tarnen voor f 40 oob •(- zo i.i ' lub te konp en 2boit e gebruikte liaineB-Kywielen met freewheelen rem Adres 9Gb"ü A J COL JEE Rijwielhandel Kapelstraat 101 VU-rrht liet Lederadres Het Ledsradres is |^ PpfidikiiBerfiBslraalll.j|i Groote voorraad in allef ^ degelijke soorten - van | S " Leder Telflph 1SS © ^ = W TON H KHWIELHANDEL m Sp e c i ¦ n 1 I S mul *¦ n - A d r ch 03 in alle maten voorhanden 9 » Bt| K.N iictv..i & I Z'OJ Heilig-eweg VaN KlMiHUDZÜN & HEIUllNGHUf 1SKN 4 DE ZWART & Co Kubeloiriiiit Zi 3 ShLDEN 11 ATB,-Ban Wooid i7 Dagelijks te ontbteden voor mkao pen L.SPIEKMAN Ovenliouwer Utrecht Nieuwe Kelzersgraciit 34 HonwteRr-te ïrïn «,' Ileele fjti4' id onder g'tratifie ^^ Rfïj»»r * siiiïJi not en biliiji r-y Attesten ter mznfro ii t>ü jvï mij isjt t^nsKï | HoSiandsche Anthracfet | f uit de staalsmijti „ WILHEL^IMA " Zeer voonleelü r wordt U thans de Brar Gel • tof aangeboden ^ 100 Bruinkolen Briketten merk RU & f3.60 per 1000 Anihraclot 2Q U f 1.20 per H.L „ w l M 1 1.40 per H.L Verder alle sndrrflbranflaioff 11 tegen een cu t teerend e prijzen Aan bevelend P ESTER Piet Heinsiraat i \ f 1,2 ® per LTL a(m 20 | 3O m-M f 1 s 40 vvv 30 5o v fpaBBBo bergpSaaSs Aanbevelend CTakken&Zn Opgericht 1852 Teleph 201 1723 OMTVAi.G£ll de nieuwste Paironen Behangselpapier welke weder voor de spotprijzen Eollei verkorlit word e i bij M HERSCHEL Ouite Gracht 9(1 tegenover de Hunt WeeröÉiul Oz 68 fitieïïÉgel 25-26 LootaStatoDB.IJ.Sl Matiebsan EBStelUtafeB.IJ.S.I Biitstr Sigareïtiaosk GEEÜ heerlijker Chocolade dan die van 1 1 per 5 ons VurfcrtfijW bij Oil o J Verlïerlf Oudkerkiiof 5 Tel 537 Bankinstelling Verstrekt voorschotten aan pmiii - It rei euz tegen 4 n J 0 teuto Geenhosïoïï waui'ïx.iti Buaandelingnhv en geheim Kantoor Achter d^n Dom e 3042 99 geneeat MIXÏKUIIAMIKN en - VOKTK » £ ' ' t rawe buid bai-aten Uloveu ea aprin^ende lipp.m pe doen r&'h cent Heelt bntndwnndea en bram derive nilsloif by hindereu IJ «» r dan boar ziilf VarbrygbaHrteUtirahtbrj W.ü HOTKE,Twn > — bij Ktle goede Drogisten Zij munten uit in lichten en ge raiiubloozen gang in nette en sol lede itiw eilJ.ng en in billijke prüïOD 5iAAI31ACUINES vanaf 118 — en hooger voorhanden ïn ons Mngnzfln Gllfite MUM DOBBEL BESPEELBÈ8E PLATEN EBlipt3tet8Ütetó:GiÖSST8ilTU f2.70 Anker Piaten f 1.60 Polynhon Platen SprecIiTiiïïEeJiinos van at # ÏQ * — f 1.50 [ 11.80 I | Oilcon Piaten [ Jumbo Platen ai.anrcen GROOTE SÖISTEKiUNK hetkooprn JE e ni n kk o y k m n a k t BlSjartfaöriek „ De Prins " il 12S 6168 ' STEPH WENNEK.ES Uot A3iljni-t S I>I £ r»ftIINS M Is onovertreOel^k in zijn loop Is vun GO m.31 dik Spaanscli-lei«n blad voorzien 07403325 Is voorzien van EJcrste Ojualiteit Caoutclioncbanden Sluit qui aoHUenboBweudeecIijko constructie alle trillingen « It » l ovdt in alle otijlon en hontHoorten vervaard ïgd Wordt met tien | anr scliiif lelijke garantie geleverd Tfli-pli Il4 « WXa I IJimwWi • Tclcpli 17111 - He naam Wennakes segt meer dan genoeg REPARATIE ¦ DEGELIJK en BILLIJK - - LAKENS - • BALLEN - QUEUEN enz | Het is geen zoogenaamde Saisoen Opruiming doch een | " werliielïjlte XJiLvoi*l*ooi > 5 0 °| BESPflSISÊiS SST ALLES lite aUALITEIT De ISiljartfnbriolc „ T>E I^rSI^tS " is rain voorzien van alle Biljart.Ariikelen.Solide Bewepliing «— Billijke Prijken Het Biljart DE PRINS " staat altijd ter bespeling gereed Worden bij Opruimïnecn de oudere nrlikelen onder il Svrnarrlo « erkoeht nu ben ik besloten een al ceii e el I OPiUllftïlAG te bonden Da enorme voorraad moet tegen eiken prijs weg ten einde I I raimte te krijgen vaar den aanvoer van een groote partij „ Indes - | I trnctible Schoenen " die steeds met stijgend saeces verkocht j I worden — Die das na werkelijk eens wil profiieeren van deze f ¦ gelegenheid brengen esn bezoek aan mijne Magazijnen watr de i I prijzen fabelaclitig liag zijn gesteld Ieder die komt tijken koopt ' 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD - Zaterüay 21 - Januari 1911 merikaansch Hlte©iiiiig$masjazijii « SllFifipIllfltS 3p ier(!e llllis ÏM ÖSB Hoek zMs Zadelstraai Door de aaasloiting aan het lüacMigste Nederlandscöe iDkoopaois de F00ï'deeligst8 ilirïchtïll ^ Tengevolge van het buitengewoon zachte Herfstweder en de ingrijpende modeverandering die voor 1911 weder voor de deur staat w aiie FopriandeDzöoöeeigengeMatóe Meeren - Jöïfeüeeren - enKinderkleetaff B&s B © tt@n B Petft®3B Kaf®®nen Kind@rgoed 9 enz ® me b De CPRUIMUNia begint AtftfcGl'Uug UöU *?*' tfOIIIUU'l en duurt slechts kort Aanstaand voorjaar brengen wij in onze zaak een geheel nieuw geconfecfionneerde coSBectse g@ed@a°en teneinde het publiek ALT IJ 11 te bedienen met het nieuwste solïedste en beste wat te vinden is Daarom gaat nu alles w©ff tegen getaxeerd © inventaHsprijs en al hetgeen iets beschadigd of minder frisch is tegen SPQTPÜIJZEifo Het is ondoenlijk in dit korte bestek een opsomming te geven van hoeveel heden prijzen of kwaliteiten men bezïcEstige echter daanroai * de ETALAGES fj%g|ffi2 ^ Wij maken uitdruMelijk opmerkzaam dat bij ons geen minderwaardige ÜP^S *^ goederen soms elders speciaal voor dat doel aangekocht in de opruiming komen cftlleen groote prijsverlaging van onze Se/senóe aanwezige êmaliteiten moet er komen voor de N 1 E U W Mimen te komen Kleetfingsfokken üaaraiiii feon § nen prof if aspen vanaf 1 50 tot elkbedrig mot onzon der borg Rests i pCt ' Bjaara AS f 5 p ra zonder levonsvorz VJtJ GEYEN 0 X£nïm 50 °| 0 besparing „ THE nDESTflDCIM £ SH0E "| | met 3 maanden schriftelijke - garantie op de Cgroomzolent j worden met doizenden paren verkocht I DAMES LAAEZEN i 8,40 en * 3.65 HEEREN LAARZEN f 3,90 I JONGENS - en MEISJES LAARZEN * 2 — f 2.50 B ff 3 — en de grootste f 3.50 Schoenpepapaïïe met CitroQBwzoSei 3 maal ] Bterker dan gewoon zuollcder en goedknoper in prus woidt onder I alle Schoenen gemaakt ZADEf.SIBA.VC 8 NACHTEGAAr.STBAAT 30 i VLEt)TENSCJIEW*ïG 3 IIE31UI HOE WESBÖ O.z TJBi UTRECHT DAMES lOBMCAÖEffiil SCHOOLSTRAAT 37bis UTRECHT Onderricht aan Dames nit den netten stand tot het vervaardigen van Dames - es Kindercostumes op maat Gorans - enPiivaatlessen Opleiding tot Coupeuse Volledige opleiding tot het door Hoofden van Iadnstrie en Hu is hond scholen te honden examens voor „ Leerares in Castuumn aaien " Knipcursus voor Naaisters DauderdögavEarad van de K'S as&ESTCEIfflENT platen voor Wandbedekking Plafonds Deurnaneelon enz of wel van de ETERMI T van ie Deutsche Elernit - Cesellschaft ECHTE Am erikaansche D1APHBAGM A Pompen COHBPOHWT in bladen van 3 1|m 51 bij 1.20 Meter breedte Abonneert U op dit Blad mmmwmm leid verkrijgbaar Solled vertrouwd adres ' Volledig'e XSeliandelmg Of het nit komt dat de voeten zoo'n eind uit de bnnrt zjjn of dat ze nit den aard der zaak als verschoppelingen beschouwd worden een feit is het dat slechts wminigen denoeteaafe als hoofdzaak beschouwen zoowel wat betreft zindelijkheid als wat aangaat schoeisel en verzorging dikwijls tot groot ongerief niet alleen van zich zelf maar ook van hun omgeving Het is voorgekomen dat bg pasgeboren kmdeion na verloop van 4 of 6 maanden de platvoat al aanwezig was Hierop kan dan door de on,ters niet genoeg gelet worden opdat dan direct ingrij pende hulp worde ingercepen om bh ' dergelijke voetjes de verdere ontwikkeling van den platvoet in den beginne te fluiten en men zooveel mogelijk alles aanwende om znlke voetjes tut den noi malen stand te doen groeien Hetsjj een begin van platvoet of hetzij deze dan ook wel in zijn geheel aanwezig mocht zon Een spoedige hulp vermag in zoo'n geval alles te kunnen herstellen ORTHOPAEDISCHE - en VERSTELSCHOENMAKERII van J P DE LOOS STEENWEG 45 UTRECHT Op verlangen worden Chpoomleéren zolan gezet Asbest Inlegzolen zeer verfrisschend voor zweetvoeten Stoomdruk van JOU DE LIEFDE — UtrechU 
UTÜEGHTSGH NliUWSBLAO - Zaterdag 21 Januari 1911 - Derde Blad Derde Blad üe-lf tii informeerde eens bij do Hauïlemsclic politie En zoowaar — die had de fiets gevonden en vei lig voor den Amsterdammer be ^ waard tü e n v e e l b e 1 o v c 1d knaapje ' l't Amsterdam is aangehouden eeii knaapje van li jaar dal ctn post wissel heeft vervalscM cn hel geld giSttid — o — Brand Te Apeldoorn ' onïsinoa brand in een rilla aan do f.oolaan Do bewoners waren even op wsik b'ij hunne naaste buren De brand is ver moedelijk ontstaan door het omvallen eener pel role umi amp in hel achter huis De eene helft der villa brandde uit de andere blecE gespaard docb ondervond voel waterschade Huis en inboedel waren verzekerd t Door onbekende oorzaak is do woning van den landbouwer S Uroekscina te Lullen bij Dedems vaart totaal afgebrand Vcczoiie ring dekt de-schade Gisterenavond kwart over tien brak in de aardappelmeel - eii sago fabriek van de firma Sauverplatie en Co 1g Amsterdam een zware bin nenbrand uit Hel vuur was ont staan in een verwarmingskoker vermoedelijk door zelfontbranding De koker en alles wat er.ovci drie verdiepingen verdeeld omheen lag verbrandde Hoewel de brand ziek aanvankelijk ernstig deed aanzien was de brandweer die incl vrij veel materiaal uitrukte het vuur spoe dig met een koolzuurspiiit en eenige slangen op de Vechlleiding mees te er De firma was legen brandscha de verzekerd I boekjes waren niet jiersoonlijk ' oo dat verleiding 1 tot bedrog uitgesloten was in dat opzicht - Onze slotsom is deze ¦— zQgt'-g 0 " noemd blad — dal de kilometcrboêk jes bijzonder onpraeliscJi zij " VOTr allen en dut zij op drukke ö»»n tol last aan ' t ' toxct moeten leiden Laat do Maatscbj-ppu'zooveel mo gelijk üenrittenboekjes invoeren tegen kilomc-terboekjc prijs en ze too *"™ geit en het publiek een cnor men-dienst Kilameterljoekjes liïj de invoering van de nieuwe sjioorweglarievea is ei noirog vau heL reeds beslaande pvergebbicn Veel is gewijzigd Sommige maatregelen zrjü ingetrokken Alleen de kilometei bock-jes hebben genade gevonden in die mate dat hun gebruik is uitgebreid Hier en daar heeft men oen mal kreetje vernomen „ de kilomotetboek - Telegraaimen Ögven " also daarmee - oen heug ^ g CLERMO.NT FMUIAND 20 Jan SHamelijli sterke aardschok is * men in velschillende gemeenten vim I kanton Cunibat vooral te Anzellcs St Jean des Ollicres PARUS 20 Jan Minister Briand ¦ zcide in do Kamei van Afgevaardigden in anl noord op een viaag in zake de onlustei in Champagne dat de begrenzing der betrokken streek zol worden gewijzigd maar dat de wijnboeren zich van sabo tage moeien onthouden BERLIJS 20 Jan Bij de tweede lezing van liet wetsontwerp betreffende de be lasting op de waardevermeerdering vol gens hetwelk bij verkoop van een stuk grond van de waardevermeerdering die ontstaan is buiten locdoen van den eigee naar een belasting zal worden geheven waarvan de opbrengst gebruikt zal wor den ton bate van de defensie of ter on dersteuning van veteranen werd verwor pen een amendement van de conserva tieven om de vegeeceade vorsieahaiz i van deze belasting vrij te stellen WASHINGTON 20 Jan De eommissie voor de marinc-aangelegenhcden advi seerde lol don volgenden aanbouw voor 1912 twee slagschepen twee kolensche pen acht tbrpcdojagers en vier onder zeeschc booten NEW-YORK 20 Jan Uit Porl au-1'rin-ce wordt gemeld dat de Arbitrage-Com missie van Haiti die met de vertegen woordigers van San-Domingo aan de grenzen was samengekomen leruggc kceid is zonder baar opdracht lot een goed einde te hebben gebracht Vijande lijkheden schijnen onvermijdelijk Do in in ie aan - ch e [ roepen hebben tirandgo zicr bezel en trekken op naar Saltrou Do regeering van Haili besloot zich legen dezen inval te verweren on maakt overhaast aanstalten om een groole iroc penmachi infanterie en artillerie naar < le bedreigde punten te zenden - PABUS 20 Jan Minister liirand deel de mede dat besloten is tot hot houden eener internationale conferentie voor PARIJS 20 Jan In den'loop der dh dc begroeting van binnen ren werd in de Kamer do opheffing voorgesteld van de geheime fondsen Briand stelde de kwestie van vertrouwen Met 5b0 tegen 155 stemmen werden de fondsen gehandhaafd PARIJS 20 Jan De Kamer hervatte hel debat over de interpellatie in zako de Confederation GÉn^iale du Travail Minister-president Briand zeide dat de Confederation wordt gevormd - door 70 a SO syndicale federaties en arbeids beurzen achter welke 5000 werkhoden verecnigingen staan Wet in deze werk lieden-i ereenigingen zijn de kiemen ge legd voor de besluiten ie Parijs op ze ker oogenbhk genomen Raddraaiers heb hen zich meester gemaakt van de lei ding der Confederation maar de arboi dcr wereld tracht zich vrij t'e maken van de tirannieke overhecrselung die haar drukt En de Confederation voelende dol zij hun prestige heeft verloren wil de dat weer terugwinnen mei de zaak Du rand Briand voegde hier aan loc dat men de Confederation mot moet ontbinden omdat men daardoor den schijn op zich zou laden een aansla ^ op de vrijheid dei organ is i lies te bedoelen ¦-¦¦ nij zride voorla dal de noodige maat regelen genomen zijn om te belellen dal de nli militaire propaganda de kazer nes binnendringt Do regeering wil de werklicdi gingen handhaven mits zij zicli lend op vakgebied bew-egen De daden van sabotage nemen ïcderen dag af De arbeiders begrijpen dat de jijko Ijjding'wcrd verkondigd Er is roods in enkele bladea oetv atem opgegaan tegen tie kilometer boekjes ot liever legen do leden " daarvan bet „ Handelsblad heelt gc wezeu op den toevloed van reizigers voor het loket van arstem pefinc „ Land on Volk " heeft bet stel sel der boekjes fian critiek onder worpen een crïliek die instemming heelt gevonden En inderdaad ook wij vragen ons a £ — aldus schrijft do Kyni Uur r _ wclko voordeden toveren do kdo metorboekjes op 1 Behalve bet s c h ij n voordoel dat men 1 % 21 A - oI 3 cent poi K.M betaalt in plaal3 van 15]8 2 9JS0 en 3 ft cent geven zij niets dan last Wij noemden dat prijs verschil een s chnnvoordecl want men yergete niet dat hot vooraf betalen va » den koopprijs en liet storten van do waarborgsom £ 250 of £ 5.00 aan ' do Maatschappij een renteloos v oor schot bezorg!/dat wet zoo ongeveer pp zal w-^gen tegen het geringe prijs verschil Een waarborgsom tWal waarborgt die Heel weinig Hot heet datde verbeur Iverklaring van die waar borgsom ma andore evon vieesolijkobepalingen moet dienen om den drang nil te oefenen dat alleen de eige naar en zijn huisgenooten er van gebruik maken Man hoeveel menschenzouden er al in do jaren dat deze.boekjes bestaan tot huisgenooten jqjngemaakt die nooit onder ten dakhun vast verbbjt hebben gehad Welkeconducteur maakt uit of die jongedame logee of ment of dochter ofnog iets andera is ¦• Wat zijn huisgenooten De defini tie ontbreekt En wal verder liet gemak van do botkjes aangaat dat is totaal pro blematisch De eigenaar moet invul len wat hij met een kaartje niet be liooft te doen Hijj staat bloot aan vergissingen die een kaartje niet op levert IfcL afstemjjcten aan hot lo ket vordert meer tijd dan het afgeven van een kaartje De beambte moet het aantal kilometers vaak eerst op zoeken op een lijst het dan invul len het boekje stempelen en het vloei tje er Op leggen In dien lijd had Inj 10 kaartjes kunnen afgovcn Voor | iouder jen beambte zun do boekjes -- Jandsclio zaken werd Er is nog meer Er zijn er inderdaad die betrekke bjk veel reizen vooral over kleine afstanden marktgangers kleine koop lieden enz menschcu die met on fcfer ' t begrip arbeider vallen-en toch vrij geregeld van den trein gebruik maken over geen grooter afstanden dar dezen Op enkele baanvaklren van < b IL £ M hebben ze nog kans op tien ritten boekjes bij do SS met Wat Varen die Uenrittonboekjes gemakke lijk „ En goedkoop ' '« gt iemand Over de goedkoopte hebben wij liet niet de prijzen bujvcn buiten be schouwing Ze waren gemakkelijk Dc ^ ' eigenaar mm eenmaal een kaartje in plaats van 10 maul do JokcUmntc na.ir had voor 10 reizen maar een maal zich er moe te bemoeien • oor iden controleur was de coupon niet lasligcr dan liet kaartje en voor den conducteur evenmin de maatschappij had toch een zeker voorschot de i-nlul ion noire agitatie lot mets leidt Op het parlement rusi de laak te zófcj n voer de erkenning der vakvcreènï w rigen lien meet niet de hand lichten incl de maali'cgelon lol onderdrukking van wandaden Men mort de ivol doen eerbiedigen wanneer die wordt gcsêh'on den door particulieren maar de collec tieve verantwoordelijkheid niet'aT te zwaar doen wogen wanneer daardoor het Icr'rcin der vrijheden van de ' vak'vcr cenigingen kan worden uitgebreid Vrijdag ' voc-rtzetling Voor onze Lezeressen Bruid s toiletten Sliuers Toiletten voor Bruidsmoé deiT • In het begin van coii mouw jaar zullen velo lezeressen voor liet leit staan bimien korten tgd haar voorge nomen huwelijk te zien voltrekken Zij breken zich dag aan dag hot hoofdl over-de inrichting der jonge huishou ding de samenstelling van haar uit zet maar bovenal over haar bruids kleed Iedere jonge bruid wil er óp den dag van haai huwelijk zoo voor - duelig mogelijk uitzien want haar tpi-lotzorgen golden hoofdzakelijk den man hare r keuze aan wien zy haar jong leven voor altijd gaat verbinden Ik zeg daar dat iedere jonge bruid er'op den huwelijksdag zoo vpordeelig mogelijk wil uitzien dat wil dus niet zeggen zoo mooi zoo sierlijk mogelijk want een opgesierde bruid is in mijii oogeu verre v an mooi Het bruidskleed moet bovenal uitmunten door sober heid en klassiek » schoonheid Dio schoonhotd lc zoeken ia materiaal in lijncnhannouie is een eerste vcreischto en getuigt van goeden smaak Het mooiste materiaal voor een bruidstoilet is ontegenzeggelijk echte kant diQ echter meestentijds niet voor de gelegenheid gekocht wordt doch in sommige families van groot moeder op moeder en kleindochter overgaat En zoo ziot mui vaak een kanten jabot op het bruid-kleed eener jonge bruid dio eertijds als berths op de trouwjapon van baar grootmoe der dienst deed Hoeft men veel van die oude echte kant dan blijft er niets anders over dan een f o urea u van witte liberty of crepe do chine to maken cn daarop de kant volgens do mode van den dag te garneeren Doch we willen ons liever bezig houden met de toiletten van minder bevoorrechte bruiden die alhoewel door do mode geïnspireerd hun klas siek karakter niet inboeten cn toch binnen hot bereik van bescheiden beur zen blijven Vraagt men wat feitelijk mods is dan moet ik zeggen do vootvrijo japon Docli aanraden wil ik haar niemand omdat jk het als een csentriciteü bc aeleouw liet bruidskleed den slejp - ló icntnemea " en een bruid moet all « excnlrieilvit vermijden zy meet bo venal eenvoudig znn want haar een voud is oen waarborg voor do toe komst Een o ud-Ho Handset spreek woord loeit ons immers dat eenvoud het kenmerk tan bet ware is Voor bruidsjaponnen beeft men de keuze lu&schen liberty - satijn crepe do clune en cachemire > Een rechte rok die van achteren een lange steepbnan heelt is van pnderen m drie breedo opnaniscls genaaid De sleep is zuiver vierkant gesneden volgen - de heer schc-urio mode Hot gladde lijfje is ingericht met e;m inzetetuk van tule of kanl en een ruimo ceintura van het zelidc weefsel als de japon Eeneigen aardig soort kleino lioléro die del busto omsluit en met smalle bretelles over de schouders gaat den inzet der mouwen bedekkende wordt in den rug geheel sluitend ingericht en ge tailleerd om ais üen breedo zwaluw staart ov er psn gedeelte van den sLeop te \ allen cn daar een soort over sleep vormen Deze oversleep die eveneens vierkant wordt bijge-snedca is rondom mot ewi kantan entredeux of geborduurd zijden galon gegarneerd en aan do twee hoeken zijn passement kwasten aangebracht die den over f.h'op cenigszins zwaar doen neerhan gen De bretelles evenals het bolero over de buste zijn mot hetzelfde entre dcux gegarneerd Do tulo sluiers worden zoor luim genomen - mui heelt minstens & nu-tor dubbele breedte no.odig Men kan den gonsvaart Wel werd iiij gered en wist men do levensgeesten weer op fo weldten doch gisterenmorgen is Iiij ian tic gevolgen overleden Landgoed „ De Sonnen berg " Dow c"on bekend industrieel ' te Rotterdam mott het mooie land goed De Sonncnbei'g " aan den iftreclitschonslraatweg te Ooslcr becto gekocht zijn Dc Sonnenberg " is bij de vele bezoekers van Oosteibeel vooral bbktaid om de Acolushani aange bracht op een rots en die speelt ah er wind is voorts om een uitge slrekten doolhof van hagen en zijn sthoone wandelwegen Met hot oog vooral op bel drukke vreemdeüngonbezocl is liet e ho pen dal de nieuwe eigenaar de vrije wandeling op hot landgoed zal blij ven toestaan sfaiifei * op vcJoriei manieicu opsteken Het Tfiooisto ' is bvenwel oen kcooa fcj « fijno OT.iujebktosem met myrthe takjes rondom hot JiooKt ia bevesti gen dus achter do crepo v.m den kuit ¦ en daaronder den sluier aaabrtn^en Zeer fijn is het om van hctzcUM'a - lijno gtioen met jivit de bovenstö op naaiscl van dien rokrand af to wer ken 1 Op dé corsage wordt geen bloesom peer gedragen De mauwen moeten nauwsluitend zijn en onder den elboog met een entre-deuK aigewerkt worden Schoe nen en handschoenen neemt men bij ¦ voorbeur van peau de suédo glaco leder kan tvenoens dienen Dames dm hot hierboven beschreven middet in plaat wenschen to zien hen ik gaarne bereid het zelve in bruikleen af te slaan tegen toezending van post zegel voor fraukeerkoslen Tentoonstelling In het ge - ne uw van don Volksbond lo Deven ter wordt heden en morgen de eer ste nationale tentoonstelling gehou den van kanaries zang - on siervo gels voliercvogels post - en sierdui vcn met kanancz-mgwedstnjd uit geschreven door de postduivenver corJgiiTg Oranje Boven te Deventer Do tentoonstelling die kwantitatief en kwalitatief uitstekend geslaagd is er zijn ruim 330 inzendingen vertoont de beste exemplaren van de meest bekende fokkers in ons land ' Den slatte willen we even onze aan dacht - wijden aan het toilet der bruids móeders.'Voor haar is het een schoo no gelegenheid om oude zwarte kant van welke soort die ook zijn moge te benutten Men maakt daarvan steeds do mooiste toiletten Een ondorjapon van witte of pf blauwe zrjdc gegar neerd met een tuniquo van zwarte ehantilly'-kant bijv kleedt buitengo Tvoon rijk Tflt de maand Mei in hel land komt kan een bruidsmoeder ook tlwueel dragei Dezer dagen zag ik een bruiilsmoeder dio er bijzonder rijk uitzag in een toilet van oud-blauw iluwocl De rok dip aan de linkerzijde was openge knipt vertoonde een inzet van gou den laat terwijl liet inknïpsrf aan wcorsaijden met oude guipure was af gewerkt cn verder den rokrand om - „ zoomde Dozolfdo gmpure was reven - ¦ Hïa ^ m ' Lcbb " cen K c gclmurtjcs haargewijd op taille aangebracht met j vredige 0L-lifr.:!I.i;,,-n!.,.ii ^ als n me dion lerstand e dat de linker revers ' ncor ' " stemmig-geklecde meneer bm veel korücr was dan rechts on het " cnlrccdt en na n allerbeminlijkslgarnituur in den rug ejn Mcrk.inlen goemorgen dames " ja dames zei ic,kraag vormde Aan het einde van do f lll > mel cvon-bcmmfijkc vrijpostiglinker revers waren twee grootc zij - i ' 1U1U l ' i n i,s < -' 1 ° P " e teonbjnl plaatst,den rozen aangebracht ° P cnt cn mcl volkomen nonchalance voor l bedrijf der - fruitvrouw ' n eigen negotie begint GEMENGD NIEUWS S1 1 a n d i o o f Op den 7 Mei 1910 is in den Nieuwen Waterweg aan den grond gevaren het inko mende Duilschc stoomschip Düs seldorf geladen met haver komen de van Riga met bestemming naar Rotterdam - De lossing en het af brengen van dit stoomschip tjn aangenomen door de bergingmaat schappij Holland directeur de heer W A van den Tak te Rotterdam Aan de lossing uit het schip heb hen ruim een veertigtal visschers vpattiiigcn uit de gemeenten Goe dfcrccde puddoip en StcUendam " deelgenomen Terwijl deze zaak zich gelieel heeft afgewikkeld cn het bergloon reeds aan de schippers is uitbetaald geworden heeft thans de - rijkspolitie op vermoeden van ontvreemding van haver uit gemeld stoomschip in den laatslen tijd een uitgebreid onderzoek ingesteld zoo wel bij de SGlnppers dor blazcrschul ten die daarbij belrokken zijn ge weest als bij enkele landbouwers kooplieden en anderen door wie van do schippers haver hcrkomslig van het gestrande schip üüsseldorf werd gekocht In verband meldiL onderzoek zijn M d L en K K te Slellendam reeds respectievelijk in hunne qua liteit van gemeente-veldwachter en buitengewoon-veldvvaclitcr van Stel lendam op vermoeden daarbij be trokken te zijn door den commis saris der Koningin geschorst — o — On.tspoord De Oostersloom lram van haU-lwec waavmee veel schoolkinderen naai Arnhem gaan is gisterenmiddag nabij den Brink tusschen Arnhem cn Oosterboek ontspoord Gelukkig was de vajirt zeer gering 2oodat er geen persoon lijke ongelukken bij voorkwamen Ei is veel schade aan de machine en de wagens aangericht Overleden Tc Knijpe geraak te Dinsdagavond de heer W Pool wiens gezicht in den laatslen tijd erg verzwakt was in do Gompag - lleilaarrl linalt hij cenige pakjes uil de tasch een voor een ie langzaam ont pakkemt uit ' n overvloedige hoeveelheid papier Moeten de dame s'ns kijken " Couden cn zilveren voorwerpen ïn allerlei verscheld"onhcid komen voor den dog Kettingen ringen standaards oor knoppen cn zie toch wal allerliefste snoexigc broches Tc duur 70gl u Hcusch niet — Ju als u de waarde do echte werkelij ke waarde betalen moesl Ja dan — Maar kijk u ' ns hier We hebben er ' n prachtige manier op gevonden om de menschen voor weinig geld in do gele genheid Ie stellen onze artikelen te be trekken " Meneer haali ' n handvol kleine dobbel steerttjes 1e voorschijn Voor ' n kwartje mogen de dames gooien Zoo goed als allijil prijs Wachl Om de dames van ' t zuivere van de zaak te ovcriuigen mogen ze elk ' n keer voor mets gooien Toe maar bc dames gooien cn elk wint iets — althans kou iel gewonnen hebben wa re ' t „ uil houwens " gegaan Il eg rijpelijk dal nu onmiddellijk de gelegenheid 3oarloe wordt geopend üuurtje i gooit cn vcrliesl Buuiljc 2 of liever haar kwartje gaat dcnzcltdcn drocvigen weg Als buurtje 5 ' n kivorlje op ' l allaar harer dobbelzuchl zaf gaan offeren be sjieiirt ze iels „ Haar meneer d'r zijn nu veel min - dec slecncn dan daarnet voor niks " Minder slecncn minder slecncn denk u dal ik ' n oplichter ' buurtje gelegenheid beeft denkwijze hieromtrent uiting lc geven is de steminiggcklccde onder nemer van dil-en-dat verdwenen Meneertje Meneer lic 0 II Cl Hij had ' z*n fiets v urge toni Een Amsterdammer was te Haar lem op z'n fiets In Den Hout ging hij met een kennis een café binnen en liet zijn fiets lagen een tank in Den Hout slaa Zonder meer on.'zijn rijwiel te denken ging hij later naar Amsterdam Daar kwam hij tot het besef dat yijn fiets nog in den Haar lemmerhoul stond Jo kunt het nooit weten ' dacht de man bij zich Door het achteloos w egworpen vai een nog niet geheel verbrande luci fer ontstond gisterennamiddag 6 uur brand in een op zich zelf slaan de loods tot berging van benzine bthoorendo bij de glasfabriek van den heer Herman Jansen aan den Noordvest lo Schiedam Toen de benzine geheel cn de loods gedeel telijk verbrand waren was de brand geCindigd De brandweer behoefde geen dienst te doen Verzokering dekt de schade — o — Trok naar Duitschland Men schrijft aan do Maasbode De commissaris der Koningin in Gel dirland Leeft bet -" Onge jaar ruim G100 bevvyzen van Nederlanderschap afge geven ten behoeve van perronen dio in uuilscfilantl g-.an werken Het is treurig dat zooveel flinke arbeider - die gaarne het zwaarste werk willen verrichten in hun eigen omge ving toch maar geen werk kunnen vin Zou de Hcderlandsctio regeeriug daartegen nn volstrekt nicis kunnen docnï En ook rijke particulieren zouden iets kunnen ondernemen In Kerk-Dnel en omslrekcn bv zijn een menigte werkkrachten - < Jo streot waar zoo'cei fruit groeit waar zoo vtel suikerbieten geteeld worden zou - ach uitstekend leenen voor suiker labriek en Nu moeten die arbeiders Of wei leegloopen óf zij zijn gedwon gen na^r Üuïtscliland te gaaa En welk werk wordt dan aan onze lond genooten in Duitschland gegund Valscbo papieren Te Nijme gen is door do gemeente-poli tie m do Blijkens ingewonnen info maliën bleek dat bedoelde Duitscuer zijn Hei mat was ontvlucht als verdacht van diefstal cn bedrog Hy is op last van den commissaris vau po.itie overgebracht naar Arnhem en daar gesteld ter beschikking van den officier van justitie ster Voor de Mesicaanscbo consul over handigde den burgemeester namens zijn r'T,ouring 100 piasters 218 gul den bij gelegenheid van het ccuw feest van Mexico's onafhankelijkheid en uil sympathie voor Nederland ten behoeve van de al^cmeenc armen der hoofdstad Het or.ëiiteervermogeu fler Postduiven tii Ji B Ccl1 ou dio geschiedenis die R»ï*l nieuw blijrt Iloo komen onzo ¦;.!- <-- tli „ ls j ^ üm urlt3La[1 ^ ls SJn ^ ™ Ssi"k nieor op welenschappe W > vm behandeld cn verschiUen l ' ' S ° ondoTzoofcers wijden hier aan hun aandoelrt triWI P " t " V 1 "- fllr Ericitauben po in hel Sportblad van hot Vad — £*!?* l "* l ^ x I ' ÜR Oelze nicuwo ver -.- Ij Ilannoi flaring voor ' dït " wonderbaarlijk VeV fcwgen welke wij liieronder doin Do vraag hoe js het mogelijk dat inzo dniven uit den verren vreem So langs hen meestal onbekende we len naar huis terugkeeren heelt van hdshor do gemoederen van Uolhcfc Vers in beroering gebracht zonder | at hel hun tot dusverre gelukte tot Ion bevredigende verklaring Je komend t i een Kcgt dat zij zich naar de n richten do ervaring leert oven tel dat do-duiven bij bewolkten he el vaak het Jicsl reizen bovendien is klc zon als zoodanig absoluut geien one'ntaiiepuni daar zij voortdurend baar schunbare plaats aan den ht > mei verandert zoodat alleen do plaits vau op - en ondergang als kenmerk in aanmerking kan komen Een an der zegt weer dat de duiven door hun buitengewoon ontwikkeld gezichts werktnig den terugweg vinden Dit is er.h'lcr absoluut onmogelijk daar we gens de kromming van bet aardopper vlak grootc alsliuden omno^relijk kun nen worden overzien Ten slotte ken de men do duif een nfzonderüjke zes de zintuig voor do richtingsbe paling toe zonder dat men zich hier van een verklaring kon geven zoo do andere werd ontvangen do & anderc werd vervangen In een kort geleden verschenen werk schrijtt do heer Dordomann Do meening van velo deskundigen dat ' do Qlectrische stroomen hierbij een zeke ren invloed doen gelden zal wel licht later tot oen nieuw inzicht voe ren " Do heer D schijnt gelijk te heb hen en is t'hans oen nieuwa verkla ring voor het ori en [ onvermogen ge geven die op de electrischo golven " j * keende dierkundige Hens geeft " i ' et tydscbrilt „ Die Umschau " een TwkbnM voor liet orienteervermb een - wfllke,hir ophidine feiten.-basewL In do eerste plaats ' verwijst hij naar een historisch feit een hond betref lende ' Deze hond ' heeft ïn twee da gen trjds den hem vreemden weg van Bochum naar Neuwied 95 K.MT af gelegd waarbij hij den Rijn moest over zwemmen daar er destijds 1874 nog geen brug was bij Bonii Zijn tweede w aarncmmg betreft do postduiven Als voorbeeld kiest hij den afstand JVeiszentols—Frankfort a d Main Na ceiiigc opmerkingen vin aigemoenen aard die ik hier voor deskundige lezers niet behoef te her halen deelt do schrijver bet volgen de mede Een gewichtig punt is ver der dat hot den duiven dos Ie moei lijker is den weg naar Tiuis to vin den [ nJaurmatG zh ' moor langs om wegen ot zigzagsgewjjzö naaV hol punt van losUiing zrjn gevoerd Hen richt zooals bekend is do duiven zoo af dat elke reis verder gaat en dan wel zoo dat bij den nieuwgekozen vor deren alstand steeds do vorige wel ke reeds is afgelegd wordt ingescha keld Hoe verder nu de afstand is des te raeer kan men opmerken bij het loslaten dat do duif zich ' als het ware eens bezinnen moet vvelken weg hij rooet instaan Mij zien do vo gels dan eerst in kringen rondzwer men ala het ware speurend maar niet lane duurt het of ajj zijn het er met zich-«uiven over esiis welke lichting moet worden ingeslagen Heeft de duit in den beginne cïu verkeerdo richting gevolgd dan verbetert hij dat reeds na enkele secoudci zeker en £ oed ' Ik ben nu ^ ast overtuigd dat het niet de verdcro aLtand is welke do dieren oogcnbhkkclijk of zelfs voor ' angen lijd in opwinding brengt maar ik houdhet er voor daL hel liter gaat om het ieit dat het ven oer langs den spoorweg over groole aislaiidcn niet in reclitc lijn gaal maar met al lerlei bochten on omwegen Werd nu bv de spoorvvegreis Frankfort a d Main over Wciszenfels a S lot Frank lort a d Oder welke laakte plaats op 250 K.M afstand van Weisf en-fels gelegen is in rechten lijn afge legd dan bon ik ten volle oyortafoli dat een dujr uit Frankfort a J Main to Frankfort a.d Oder opgelaten zonder dralen den juislon terugweg 7oa > inslaan Het ve.langcn n ar huis ver snelt do vlucht der duiven Zooala van zelf spreekt is hot vermogen van de duiven om een terugweg te vin den over al lo groote afstanden door bepaalde natuurlijke grenzen beperkt De derder waarneming betreft het doelbewuste handelen der trekvogels gedurende ban reizen Hier loont Je sditrjjvcr met groote scherpziniLi'!:-;i '' tst * J*t ~ ó >- desbc'rMfeftie " thee rion niet kunnen worden aangenomen Vóór alles wijst hij or op dal het oog hier goen l>olaneTijke diensten kan bewijzen daar de trekvogels bij voor kom - ' s nnchfs reizon Op dezo drïo wairneniingen bouwt rScji - zijn gevolgtrekkingen Hij zegt Wij zint dus dat or dieren bestaan I die in slaat zijn den weg te vinden naar een zeer verwijderd door hen j ¦ begetrd doel hetzij o var land hetzij door de lucht oCschoon^zij dien weg ' AP dezo wijze of in het geheel mei Ol ' in donker hebben afgelegd De na - j tuur zelvo moei deze dieren dus zoo ' danig hebben toegerust dat zij hun herscniunctios ot hun Insticüei wil len kunnen inspannen om op vvegTiaar buis bewust o onbewust momenten te kunnen opnemen welke - hen in staat stellen zich rekenschap te geven om trent den gevolgden o ' ingeslagen weg Dezo lichting m omgekeerde volgorde ingeslagen voert terug naar het punt van uilgang Hetzij wij hier nu heb ben overleg oi instinct schijnbaar doelbewust zich openbarende wils kracht deze dieren zijn in staat om do indrukken welke do richting van hun reis op hen maakte ook vjor den weg in omgekeerde volgorde dus don terugweg op de juiste wijze toe te passen Dit — als geheel — afzon derlïjlfiö - vwrmoieu z:d natuurlijk ver - • scbiJJend zyn bij verschillende indivi duen van dé belieffcndc soorten cn ' zijn oiider deze ook individuen die minder fijngevoelig zijn aangelegd maai ook tiior bevestigen de uitzon deringen don regel Ook noem ik aan dat dit vermogen biecht dan in wer king treedt als hot dier zich be vindt in een toestand van gecsiielijkd opw inding zooals ingespannen opmerk - zaantheid heimwee angst honger dorst en vermoeienis Verder zal wol niet zijn uilgcsloten dat nog vole an dere di r-uorten en zeker wol de ver wante soorten ui gelijke mate door de nalour begaafd zijn.-maar vannen hebben wij nüg geen pro tl ondervin dt lijko bewijzen gezien Indien men hel in ' hel algemeen wilde beschouwen zou men kunnen zeggen dat een zoo danig afzonderlijk vermogen eens meer verbreid moest ijn geweest in het dierenrijk liet kon zich editor slechte daar handhaven en verder ontwikke len waar het ook werd benul oldera zal het zich ten gunste van andoro inslindievc < genschappen hebben ge wijzigd ol is geheel verloren gegaan De beschaafde mensch heeft <- en der gelijk alzondcrlijk vermogen niet noo di " en is daarmede dan ook met loc gerustl bij maak gebruik van zon en sterren alsook van do voortbrengse len van zijn vernuft als uurwerk e » kornpus om zijn weg te vinlen __ 
j»™£ii!TggHJIiEUW8BLAD - Safes-stag 21 Januari lOfl - Derate Blad Een kloino vergissing Te Stadskanaal vertrok dezer dagen trein JS98 welke om 716 naar Coevordea ' tföl geheel zondof reizigers en zelfs ponder conducteurs dio verbluft ach Jerulevcu De machinist had waar pcliljnhjk en flnitjo van een jongen E Üoord ca dit als seta tot vertrok grepen ïe Gasselber-Nijevcen gekomen be perkte men do vergissing Do ach Jergeblevenen kwamen daar aan met Ireia 968 die naar Assen gaat Zij Xonden nu overstappen en de reis Jaar Coevordon verder voortzetten Kaar IndiB Als gcnccsiieerdi JJectour van het hospitaal liclwclk ge touwd wordt vanwege de Zending der Gc re formeerde Kerken op een stuk grend dat geschonken is door den Sulian van Soerakaria zal optreden Jo arts Wl L Vogelsang vroeger wo pende to Zaandam Onvoorzichtig ïe Sneeft ipceMe een leerling van de H fï S onder do Les met een ledigen huls van ecu rev olvcrpatroon Het voorwerp dicht bij zijn oog hou ' lende onderzocht hij niet een speld pf er zich nog wat slagpoeder in be vond Plotseling ontbrauddo dit met hot treurig gevolg dat de jongen de volle rlam in ' t oog kreeg Volgens don oogarts is ' t hc Vlies ernstig beschadigd en moet do [ Oesiand van ' t oog zeer zorgwekkend Een fcïud verbrand Te Borer - wijk is een kind van 3 N terwijl do i moodcr even was uitgegaan om een boodschap to doen te dicht bij do gloeiende kachel gekomen waardoor de kfeeren in brand geraakten en het kind zulke hevige brandwonden kreeg Bat het weldra aan do govolgon bè - Ook een jonger kind kroeg brand wouden aan het hoofd doch minder ernstig Landverhuizersverkecr floor Pruisen De uit New-York met het stoomschip Cnmpanello te Rot terdam aangekomen Russische land verhuizers bevinden zien nog steeds ttan boord van dat schip De hoofdcommissaris van politie te Rotterdam heeft van de regeering In den Haag bericht ontvangen dal » oor deze landverhuizers vergun fling is verleend de Duilsche gren tcn te passeeren Om te voorkomen dat deze land verhuizers te Oldenzaal worden vast gehouden en gedwongen daar een paar dagen te vertoeven heeft de po litie echter naar de N ft Gt meldt besloten deze mensclicn eers-l dan van de Canipanello lc laten vertrok ken zoodra zij uit Oldenzaal van den zich daar tovlndenden Jïotter damschen inspecteur van politie be richt ontvangt dat de landraad te BentJieim vergunning heeft ver leend voor de landverhuizers de vrenzen te passeeren Een dreigbrief Te Amster dam is aangehouden en lei beschik king van de Haagsehc politie gesteld een ongeveer 30-jarige man dio aan den minister van marine een dreigbrief beeft geschreven waarin hij den ininistei een zekere som golds vroeg op een bepaalden tijd en plaats Ie zenden onder bedrei ging dat de schrijver anders oen misdrijf legen het leven van den minister zou plegen of zijn huis in brand steken De man is oud-matroos indertijd afgekeurd en ontevreden omdat hem geen pensioen of toelage is toege kend Hij vertoefde reeds meerma len in de rijkswerkinrichting Men heeft den indruk dat de aan gehoudene den brief heeft geschre ven om in de gevangenis te komen Vree se ] ijk Het 10-jarig zoon -| tje van den molenaar P te Rheinc dat zijn vader van den molen wilde afhalen - viel van de trap hi het drijf » wwlc en werd hier voor ' t oog van den vader door de raderen gegre pen en vermorzeld ïloodvonk Onlangs werd me degedeeld dat in de Martha slich-ting te Alpben a.d Rijn het rood vonk was uitgebroken Thans ver nemen wij dal de ziekte zich nog voortdurend uitbreidt In de zieken barak liggen nn al tien patientjes en een tweede barak is meoriebt waarin onmiddellijk het dochtertje win den directeur ds Voors werd opgenomen Drie zusters die de kinderen ver pleegden zijn zelf ook aangetast iDe ziekte treedt gelukkig niet kwaad aardig op ' — o — Failliet verklaard 16 Jan J J Oos terbaan koopman Hengelo O Reehler comm mr C A Star Rus mann cur mr di M G ten ' ate Jan M J van de Water ma ïiu/sctui-icr Zoelmond Reehler comm mr o Marman cur mr J.Vorslecgli Tfel Jan W L Laenders koopmanin aardappelen Schiedam Rechter comm mr H van Goudoever curW A van Dolder Dz - notaris J Ci Hageman koopman Vee re RechtaiWMöJDi mr O F r-aron Thoe Schwartzenberg en Fohen lansberg cur mr J de Witt Ha mer J üz Goes L Gftria schoenwinkelier Rot icrdam Deiistraat 20b ÏVèehtor-eom tnissaris mr II van Goudoever ir mr J G Soliürmann Geaindigd door hel vcibindend worden der uildeelingslijst de fail lissementen J van Vliet koopman Giessendam J H van Diepcn,smid Oud Albias wed L J Hakkenberg Martin Leiden en J W Jordans Arnhem BINNENLAND 21 Jan 191L Uit de Staatscourant Bij Kon Besluit is de bij kon besl - van 22 December 1910 gedane benoe ming van J R de Nass lot ontvan ger van het buitengewoon zegel kantoor no 2 Ie Amsterdam op zijn verzoek ingetrokken en wordt hij bevestigd in zijn tegenwoordige belrekking van bewaarder van do hypotheken het kadaster en do scheepshewijzcn te Almelo is benoemd tol ontvanger Yan het buitengewoon zegel kantoor no 2 te Amsterdam J Rcilsma thans ont vanger der rcgislratie en domeinen te l'urmcrend is met ingang van 1 February mi - lo aan den kapitein W - M C Langlois van den Bergli van het re gimcut grenadiers en jagers lerzakc van lichaamsgebreken en onder toe Kenning van pensioen eervol ontslag uit den militairen dienst verleend 2o bet bedrag van liet pensioen vastgesteld op 11121 ' s jaars is met ingang van 15 Januari 1911 - lo aan den ritmeester der cavale rie jhr T H Roel ] met verlof in Ned Indie op zijn aanvrage on on der verplichting om op den voet van het bepaalde bij de Wet van C Juni J903 Ier beschikking Ie blijven en onder toekenning van pensioen eer vol ontslag uit den militaiien dienst verleend 2o het bedrag van het pensioen vastgesteld op f 1846 ' s jaars 3o de dilroeesler jhr KOell voor noemd mede met ingang van 15 Ja nuari 1011 benoemd bij bot reserve personeel dor landmacht tot reser - ve ritmeester by het wapen der cava lerie on wel bij hel 2e reg huzaren is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau de controleur bij het bmnenlandseh bestuur in de bc zittingen buiten Java en Madoera G J van Dongen en tot broeder in de orde van den NederJandschen Leeuw de gegageerdc korporaal schrijver van bet leger in Ned - Indiö B J lUaassen gediend hebbende on der algemeen stamb n 3tS68 Uiana klerk bij de kredietbank „ Moesi Rir " is met ingang van 1 Februari lOtl lo aan den luiL kolonel-kwartier-meesler G J C van Goor belast met de mandateering op zijn aan vrage terzake van langdurigen dienst onder toekenning van pen sioen eervol ontslag uit den militai ren dienst verleend 2o bet bedrag van het pensioen vastgesteld op 12100 ' s jaars Hof/berichten n M de Koningin geeft a s Dins dag een maaltijd voor burgerlijke ' autoriteiten. Een thé dansant ten hove - zal plaats hebben op Dinsdag M Februari Z K II Prins Hendrik komt he denavond te half negen van hol Loo lerug in Den Haag De versterking van Vlïssingen In een bespreking van ' net Nedcrlana eche ki^tverdedigingsonlwcrp « egt de limes Wij zijn verplicht totdat het bewijs van het tegendeel geleverd ia de verzekering der Nederlandiche regeering aan to nemen dat geea vreemde mogendheid gepuogd heeft inv:o.d te oefenen op haar onafhanke lijk oordeel in deze - kwestie maar dit staat buiten do intrinsieke bo.eckenis van de zaak Met hel oog óp verscuii knde uitingen van ongerustheid die do kvestio reeds heeft tengevolge ge had eu de govaarlijliö misverstanden ¦ waartoe zrj moet leiden in de ' toe komst schijnt Zij juist geschikt voor het houden van vriondschapjiebjke be sprekingen zooais QcUuuaiiiL llollwog die in zijn redevoering - van 19 Decem ber heelt aanbevolen De Times ia daarom verbaasd over de korte en krasse afwijzing van Pi chon s denkbeeld m dit opzicht door het ofhcteiise orgaan van do Puit Echc Regeer ing En de Times voegt er bij dat vol len als individuen dan alleen ton zaken kunnen drijven en met bourlieden op vriendschappclijlwn voet kunnen staan wanneer zij van tijd lol tijd afstand doen van dé onbeperkte uitoefening der rechten die zij in wet tigen zin mogen hebben Ontslag gevraagd De heer II W L Leur directeur van rijks lelegraaf-kanloor Ie Am sterdam beeft ontslag uit die betrok king aangevraagd Ter beurze aldaar circuleerde gis teren een adres aan den minister van waterstaat handel en nijverheid waarin verzocht wordt de ontslag aanvraag van den heer Leur met te steunen Hoezeer de werkzaamheid van den heer Leur in zijn tegenwoordige be trekking door den handel zoowel als door de pers op prijs wordt gesteld bleek bij zijn m het vorige jaar her - dacht 50-jarig jubileum als amblc naarbij de telegrafie Kamerverkiezing - te Sneott Do distrïeisfederatie Sneek « er S D A P heeft volgens bol Volk bfhoudens nadere goedkeuring van bet Partijbestuur candidaat gcslcld vacature Golijn den heer ds A van der Heide te Britswerd — o — Het nut van eun behoorlijke administratie Men meldt uit Amsterdam In eon bijeenkomst m hel Ameri can Hotel van het uitvoerend comité van de Internationale tcnloonsiel ling van moderne kan toorin rich tin gen en administratie welke te Am sterdam in Mei on Juni a.s zal wor den gehouden werd gisterenavond dooi den heer e van Dien accoun tant op uilnoodiging van hel comi - i te gesproken over het nut van een behoorlijke administratie Vooraf word door den heer W J Lugard voorzitter der Perscommis sis uiteengezet wal met de tentoon stelling wordt bedoeld waarbij hij I vcnral deed uitkomen dat zij geen ' winst beoogt Prijzen zullen niet beschifcbiar worden gesteld medai Ics zullen niet worden uitgereikt i Hel doel is o mie laten zien wat op het gebied van moderne administra tie wordt ¦ gepresteerd Voor den grooten en den kleinen zakenman zal er op deze tentoonstelling veel te leeren zijn Ook zal de tentoon - | stelling aanlickkcJykhcden bezitten Kcslen noch moeite zijn gespaard om ook het buitenland voor deze tentoonstelling te inleressceren Er is veel animo / oodal het comité zich verplicht heeft gezien hel ten toonstellingsgebouw met 000 M2 uil te breiden De tcnloonsleliings niimte zal ongeveer JOSO'MS zijn De beer Van Dien schetslc nu hel verband lusschen deze tentoonstel ling en de administratie De administratie heeft toch voor hel publiek iets intiems iets geheim zinnigs het is daarom goed dal ook op deze tentoonstelling een plaats voor de accountancj is ingeruimd onder het wetenschappelijke ge deelte Hij wees er vervolgens op dat reeds in de oudheid hel boekhou den bestond al was het dan ook m een anderen vorm Het waren even als nu aanteekeningen om aan hel geheugen tegemoet te komen Bij Romeinei * en Grieken bestond reeds bet boekhouden In Ï4<10 niet lang na de invoering van de Arabi sche cijfers kwam een boek uit waarin reeds ten systeem van bock houden werd aangegeven liet was van een Ttahaansehen monnik Fra Lucca Pacioii naar wien dan ook dit bcekhoutlen hel Haliianscnc werd genoemd En dit boekhouden werd reeds door de Ilaliaanschc koop lieden gebruikt De Hollanders heb ben ook veel voor hel boekhouden gtdoan Hij herinnert aan een werk van Valentin Mounter de Kempier in 1550 dal m 1891 onder loozicht van pror Volmer werd herdrukl en aan dat van Simon Stevjn in 1003 Hij schetste nu uitvoerig het koop mans boekhouden waarbij hij op merkte dat de administratie van rijk gemeente en provincie no ele menlair is onvoldoende en weinig juist zoodal men eigenlijk moeilijk kan spreken over een boekhouding Door een wijziging in de Gemeente wet van 1909 kwam er eemge ver andering in dezen toestand Langdurig stond spr stil bij het Itatmansch boekhouden Het voor naamste doel van het boekhouden ïs het aanteekonen van do verande ringen die hel vermogen ondergaat Daarnaast is bei gebied van bet boekhouden uitgebreid Spreker not ml kostprijs-boekhouden magn - zijn admtnislralie een bclar^r -'/' factor voor warenhuïzen-statiBlfek Voor deze nieuwe gebieden van het boekhouden zijn nieuwe hulpmid delen noodig als schrijfmachines onz Ten onrechte is daarbij ge noemd het kaartsysteem zoover dit belreft de comptabele administratie Na de redo werd medegedeeld dat op de tentoonstelling de moderne hulpmiddelen te zien zullen zijn Fransch-HoUandBOh incident Jn afwaebljjjg v,i » nadere bijïcmncr heden omtrent het incident dat zou heb ben plnals gevonden te Tangcr naar aan leiding van een Fran^ch-Nederlandsch eigendomsgcsckil kan de N R Cour hel volgende mcrfedcclen dat wellicht verband houdt mei bei gebeurde indien er althans iels gebeurd is wat con in cident mag heden Sedert midden 1900 bestond er ie Tan ger een gcstliil tusachen den Nederlan der Hoojdnndt en don fransclicn onder daan Gaulsch over een terrein dal de cersle bezat Het jjesctul werd niet aan hangig gcmajkl voor cenige consulaire rechtbank daar [ pr plaatse daar het on der de competentie viel van een Moor sefte rechtbank da Sliraa A'a een jaar is de uitspraak van dien inland chen rechter gevallen ten nadeclc van den Ne derlander Aangezien Je tenuitvoerlegging dit Hoorschc vonnïs begrijpelijkerwijs niet geschieden kon vanwege den fJcder landscben consul-generaal en de llarok kaansche ovaiiieïd de uitspraken van hare reclilcrE niet cxccutceren kan te genover vreemdelingen is een door de Shraa geveld vonnis waaraan partijen zich niet goedschiks onderwerpen een documcnS wtnrom men niet zoo heel voel heeft Tot zoover de feton ' De veronderstel - ling is hierna niet zoo ücwaagd dat de j in het gi'lijk ^ stelde [ ar ij zu j t verder zelve recht verschaft licet en met hel vonnis ' van den iloorscbcn men Ier ge wapend zich daadwerkelijk in het bezit stelde van liet hetwistc icrrein Hierop is waarschijnlijk de in zijn bezit ge stoorde Nedi'fhndei zijiirnijds üvcigc gaan tot daden die hem weer in de heerschappij over zijn eri hebben her steld Dat deze handeling — zoo zij werke lijk hceli plaats gehad en de zaken zacEl hebben toegedragen als buveu wordt vtroiiderdsiidd — zou hebben plnals ge dad op de rfoue de Halm beschremt " ij ze n.l mei behulp van 23 tol de tanden gewapende Spanjaarden is vrijwel on mogejiik ds men bedenkt dai een zeer talrijk tf.iniWia.msch politiekorps under Fran - the iifticiercu in de oiiirni!il,ilij nabijheid van Tanger gelieerd is en de Spaonschc bevolking dier slad zelden of nooit aanleiding geeft lol wanordelijkhe den in de diplomatieke boofdsiud van hei Cbcritfijnselie llijk Dot aan de belrekkelijke gezantschap pen ' lachten zijn ingediend naar aan leiding van de tenuitvoerlegging ol ver ijdeling dor tenuitvoerlegging van het vonnis dat uitspraak deed in hel ge schil lusschen den Nederlander en den Franscfiman is zeer wal ntogdijfr Doch van zooveel beteckenia als de Matin wil zal hel geharrewar wel nitl geweest zijn daar lol nu loc geen bericht van unzen gezant Ie Tanger over deze tangelegen hoid is ontvangen aan het Ministerie van 11 ii 11 en land se h c Zaken Kec &- eti Schsaflinieuïifs Ned Herv kerk Geroepen te Ezinge - ür ds A E T de Boer te Lippenhuizen tn llemrik Fr.j te Horinelc-ti ds J W H Kalkman emeritus lc llilvciüim ¦ Geref kerk Tweetal-Te Arnhem vac.-dr Wie lenga J Douma te Leiden er J H Laiidwéhr te Rotterdam Ds S W van Eerde f Te Loppersum is m 8(l-jarigcn ouderdom overleden ds G W van Eerde em.-predikant van de Ned Herv gemeente te Huizinge gem Mid del slum en officier det orde van Üranje-Nassau Ue ¦ iveiled'iiie was enkele jaren de oudste dienst doende predikant bij de iNed Ilexv kertt Benoemd Te Gouda zijn lol onderwijzers aan school no 3 benoemd do heeren G Rensink te Apeldoorn A Bot te Groolr Ammers P A Begeer Ie Gou da en nan school no 2 A van Es te SI - Philipslajnt la de tristerenavond gehouden ver gadenng der liweeksthool tot oplei ding van Ghr onderwijzers en on derwijzeressen te Dordrecht zijn be noemd lol directeur de heer J van Dijk hoofd eetaer school te Dor drecht en lol onder-directeur de Sr A Oosterwijk hoofd eener school te Breda van bei leentrenpersoneel zijn reeds benoemd de heereiï A Bouman hoofd eencr school te Oud Alölas en J - Baan onderwijzer te Dordrecht SPOKT V liegen De N R Cl meldt dal aan een officier van het Indische leger ge detacheerd te Dein de regeeung heeft aangeboden in Frankrijk te leeren vliegen ten behoeve van het Indische leger Volgens de Ncw-York-Amcrican heeft de commissie van onderzoek in zake de wedvlucht om het Vrij heidsbeeld te New-York het bestuur van de Inchlvaarlvereeniging aan bevolen den prijs aan Graliam Whi te tee te kennen De prijs 10,000 dollar was eerst toegewezen aan wijlen Moisant White piotcsteerde echter Louis Bregnet heeft Donderdag op hel vliegkamp La Brayelle de snel ' heid-wereldrecords van 50 en 100 KM voor vluchten met passagiers verbeterd Hij legde go KM in 3i min 54 4/5 sec en 100 KM jn 1 uur 0 min 284/5 sec af dus bereikte een ge middelde snelheid van SG KM 368 in het uur James Ward een C B RECHTZAKEN Ben oneerlijke loodsleerling Voor de Haarlemsche Rechtbank beeft terechtgestaan de looosleerling G W wegens het zich loeeigenen van verschillende voorwerpen toe behoorende aan de Duilsche lucbt sclnppers die op 25 October 1.1 in do Noordzee bij IJmuiden gered werden door den loodskolter waar - op de beklaagde in dienst was Tegen G \ V die op dien dug in eenigsztns beschenken loesfona ver keerde werd viei maanden gevan genisstraf gevorderd Echuldmïsdrlif Gisteren stond ceu 26 jarig » h5iban ^ voor de ae kamer der Reektbaafc te Amaterdain tenscht beklaagd van het toi'breneeu van Uchainelijk letsel door schuld Beklaagde-was op 14 Xöventlwt voor den aannemer A Hageman liuzii met heien 0 [ een bojivucrk aau den O-er - j toom bij du Siariugstraat Mij aloud ' in den put eü reeds waren vijt hei palen opgeiiescherr toen de lictting waaraan dj zes^e pa:tl beveiligd ivaS brak De paal vjel ca fciwam terecht op een vierjarig jongetje llcL joogetje word Jour de:i paal aan hoofd en bats i aeUoh'en Kaar het WilhelmiuiiL t:mn I i fTiwrd bliek hel teoije een her - | yensacliud ' in >--¦ xwuiliu achLep hit reebier oor ea eenigt andere laó^ies ' bekomen lc hebben Vijl en ecu lïsfcw wek wen ] bet longc.jt in h-t zi keu huis verple-gd Daanut werd hst - h-ar stcld ontslagen De beiliaas werd vervofed ' omdat het ] ongeluk aua zijn onvoorzichtigheid te ' wijten wiid Het blaek toch dat de telling dien hij gebezigd had mm - ' de waardig was Hij was afgebrokenop een on-voldoend getasehiea scha kei ea de breuk uie vóór ' t ongeval I zich In öe keLun » bevond was vuor j een leek te Zien geweest Bovendien I bevatte d-j ketting euttate puile half idooEgesnadea sühakek J Do ' geboorde deskundigen noanidcn ' bel onvoorzichtig van bekt dat hij dezen ketting gebruikt had Ueklaagde '' eikiaaïde uiei gezion te j hebben cat Lie kcüug oa grond del de ka merver lm ur'ster ant - | kende liet brielje geschreven te hebben Het gevolg was dal legen het dienst meisje een vervolging werd ingesteld doeii reeds bij het voorloopig onderzoek nam do zaal een anderen keer daar het meisje verzekerde dal zij geliandeld had op last van haar inccaterer „ Dief dief grootata dief ",- Bij dB 57-jarige vrouw Sieuwke B ' landarbeidslcr lc Vluimv.rwaudej is hetcj.'ii icli''U lute geworden datiiuar onrecht is gedaan toen de armvoug -" dij de woning naastte welke ia den dood van baar vader door haar en haar man bewonod werd De vader had de woning aan de arror logdij verkocht onder vooiwaarile dat hij lot zijn dood daarin zou blijven wo nen Na zijn dood kwam de arm voogdij haar recht opcischen Sieuw ke weigurde editor do woning te ver laten en een rechterlijk vonnis was noodig om haar er uil Ie zetten Sinds dien tijd beleedigt de vrouw voortdurend den toenmaligen arm voogd W ïroen alleen met het doel om zooals zij zegt de zaait „ voor de lieeren te brengen " en recht Ie verkrijgen JJcn lücni Oc tober schold zij dom uit voor „ dief dief grootste dief ran M'urmarwo'O de " voor welk feit de Leeuwarder rechtbank haar tot f 10 boete cf 10 d hechtenis veroordeelde Dat vonnis is nu in hoogcr beroep door het Uerechtsbof Ie Leeuwarden bevestigd — o — Oatevredaa gevaugrene Omdat hij slecht wordt behandeld te Veenhuizen - steeds wanneer hij met een of andere klacht komt bij de directie wordt hij afgewezen re denen waarom hij overgeplaatst wensciite fe worden naar Poorn — heeft dü erplccgdö J W S fot twee maten toe op 20 - en 31 Octo ber ruiten stukgeslagen Overeenkomstig den eiscli van het O M dat wees ap de vele te Veenhuizen gepleegd word indo mis djujvcn werd de ontevreden gevan - gene tot maanden gevangenisstra veroordeeld In liöuger beroep vorderde het O M bij bet Uoi te Leeuwarden be hraohti^rrg van het vonms van de rechtbank Meineed De iraaikiehtscho rechtbank be handelUu een zaak van o*m geineen tu-veld wachter J P Stoffels uil Ho ehollz die bejilaagd was ter zake dat uij op de openbare terechtzitting van dü aiiyudiasninciits-ieclltbanli la Maasliiiiiit ti-.d Ajaaltuiii tuen hij ais getaige weiiL gehoord.'inzd ke bet u _ il contra den caféhouder P J ü bij LtodiOllz dm door den geiniiiüiln veidwacutci gev.erball seerd vvas gewoidcawügauis uvertre ding dyi gumi^iiteJyke verordeoirig opnietsluïlen der hci'üerjre » en wel ke z.iaji atetoea ns hooger beroep wei'd behauUeld de navuigunUu val -' sebe verklaring onder cede in strijd met de waarheid zou Iithbmi afge legd v lk heb beklaagde diï is de cafu liauderG geeiie vcrgun'riiiig gege ven om zijn herberg - apen te hou den totdat de kaartjiartifuit was ' üil de verklaringen algehjgd door d'e geltngeii bleek o.a dut op ld Miiail 1&10 iir liet café van t,X een kaarl coucours werd ' gehouden Uour den burgemeester van Boohollz was - au ti vurguumug ver leend om anno herberg tut 11 uur open te huuuen — liet siuiüngauur is ' ondel viii'guiiiiing iJe,)dald op IÜ uur Na eit uur kwam dn guineonU veldwüciiler binnen zeggende „ nel wojidL tijd " lien der iiaurtspelm s vroeg ol ze nog " n „ mies ' mochten uitspelen waarop de veldwachter toestemmend aniwoorddc terwijl een kwartier daarua allen du veld waehte ioclais du herberg verlie - u'e beklaagde door den president onderv raagt wist zich niets mettr lo herinneren van " t vflOKgiwuUene lic ambtenaar van liet 0 11 - du lei ten bewezen on eene llinkoslral in deze guwensdit achtend eisdile 3 weken gevangenisstïat UitspiaaU over l-i dagen Vwmistsrin v*n Stunt Voor den rechter van instructie lc Rotterdam liad II - M de J - 38 jaar zonder beroep aldaar bekend dat zij op 21 Septemner ap den liur gerlijlicai Stand te Rotterdam aan^il te had gedaan van de geboorte van een kind van het mannelijk geslacht op 3t Augustus waarvan zij zich in strijd inet de waarheid als moe der opgaf en dal ze den naam van Hendrik Willem gaf Moj v d S verklaarde dal zij de moeder van ditzelfde kind was dat dit kind op 20 Mei was.geborcn Jan heellc en door iemand uil de kraamzaal was aangegeven getui ge zelf had het later erkend Het kind had e uitbesteed bij getuige v Gevcren Ie Rotterdam In Augustus las ze in een dagblad een advertentie waarbij een echt ' paar een kind vroeg Er op schrij vende ontving ze - antwoord van lemönd die teckendc mevrouw Ketwich Verschuur ' Op 19 Sep tember was er bij geinige per rij tuig een dame gekomen die ' ich voorstelde als mevrouw van Ket wich Verschuur vertelde dat haar man meester in de rechten was en zij in de Clacs de Vrïesclaan woon de Getuige gaf haar een briefje mede aan moj - v Coveren om het kind af te staan maar deze weiger de dit ptjlij-tt ze gisteren zelf vnnr de rechtbank verklaarde alhoewel de dame aanbood voor mej v d S de achterstallige onderhoudskosten te betalen De da-me was daarop bij geinige teruffgr.komen die me haar raedegmg en hel kind btj mej v Geveren haalde ze had het de da me medegegevan en het later terug gezien m - een cafu in de Lombard straal waar het door mej v Geve ren toevalligerwijs werd ontdekt De caféhfuidsler verklaarde legen over getuigen de moedor to zipi " an h&klaagdc dio haar het kind tei inwonrinig had gegeven - De ambtenaar van den Burgerlij ken Stond " W Diei tens verklaarde de acte te hebben opgemaakt nuar de opgaven van beklaagde en op de vnlscJibeid daarvan onder meer Ie zijn attent gemankt dooi een paar pnhrkend gebleven dame - Het O M richtte een ernstige waarschuwing tegen de'moedpr van het kind en eiscJile tegen beklaag de oeïi jaar gevaisgenissfraf Inast en Wetenschappen Kwartet „ Iioreley " to Haarlem Over eten kwartel-wed strijd te Ilaarlem meldt men ons nog het volgende „ Hel kwartel „ Loreicy " zal bij ge legenheid van hel 25-jaiig beslaan een wedstrijd uitschrijven vcor.Man nenkvvarlotten rtubtel Mannenswar lellen en dubbel Gemengde kwartet ten op Zaterdag £ en Zondag 0 Sep tember a s Voor zoover ons bekend is heeft hier in de zangerswereld een zeld zaam feit plaats nl dat allen nog van ol de oprichting op 2 Juni ISSP van het kwartet lid zijn " 
UTRECHTSCli Oerde BS as » imnmi OPES'VARE \£ EGAiiSHI^G op Woenmlae 25 Jannurl I9II dea avonds 8 nre in lie jebmw voor Kttuneu eu WeleuscliaDpeii MarinplaMI Spreken Ptof Dr D VAN EÜÜDEN Onderwerp De Taak dor Vr(jzinuigeu Enli e 10 cent Gelegenheid tot Debat HET BbïSTLHJti TE KOOP GEVRAAGi een Blok goed ver huurde Buv^ei'tvoniiigeii U ca vuu iiiaiuui jviiin Ier iiK^iuK groolieaii lue.en ieu iogewacüt onder uo 25 bureau dit blad Oud WPIOTÉ te koop Te bevragen bijr L WALTMANN & Oj Makelaars Catharimekade 2 TE IÜH non fiiiikL s A&.mj«Si.f WEttK PLAATS mat terrein eu luuuo uok nemiiiili uui uit te verkoopeu Üintrek nu Aniaterd O.raatv/e Br no 958a bnr van ait blad Ken behivame Sm A kan teriiuuil gepla.iUt wuiden dio ge heel zeiiauaiii » kaa werkun bekeiiivuur on bankwurk aau da liiee iriiabe öinudanj v^a A J EMSliNS,Uregntuub.raaC la Utrecht öiJL ' Bekwame fflet^aiiiraaiers g:evraaf>;d Brieven met o ^ aaf van verlangd kon en afscirift van getui^seüritcen onder no 9671 liar vnn uit b:arï Bekwame lïias in Lood Zetters gevr.-iagd vour oeu niuu.v opgunoht aiUier vjur glassehildBrwork vawo positie vaKokord Br onder N > 135 Aiivorteuiiabnroan „ Uo Residentie * K fion'straat 20 Den Haag Bekwame zeiisEfiudige Banlwerlers vojr werkzaam betten ook buiten do stad gearaagi ' vuor liinü werk huo ^ Joud zonder uitstekende aan bevelingen en de^einke bewnzen Tan bekwaamlieid unuuodig tsounf tel^ke aaiitaeimgett ie Aoea oiiAer no ^ 549 aan het bureau Tan dit blad II IK COiFl>'KURS Gevraagd een anohoiHeudc JBe - diende verotsebio gvati hu - uemte Eumruti en vangtiede gn.aigen vourzieu.Adrea Itiiaïü SMIT WntevroQwea Straat 5 Mli 1 li Sc'iBiiitslBiiSc'ifiiiiaKsfii \ i \ I ^ ë a OutisSracht.Jei.i228)VoIderoriig - ggfl^S « ^ ^ ^ 1 E1GBHGE33AAKT SUSaOEXWSSIE Handwerk o ^^ g '™ ÏJaci'stei-ku Waterdichte SC IO0LLAAR7 ¦ VS ="• W ^ £ ° Aanbevelend « a VAN B3EEEu - ^ 3£££g ^" " V raagt ouae ElÉIg PBrtWlBe feilllll BüSiUBQSfpi l>|i de TH stat BOODE PORTWÏJS 1 1 per Liter [ 0.50 pel Mva Liter VEKMOUTE f 1 — per Liter £ 0 50 i er hajie Lit r SA MOS WIIN f080 per Liter f 0.40 per hal,e Lite » bij 6 Liter f 0.75 eu bij 10 Liter £ 0.70 de Loer VRMI5T J3SESHSE PSSJSBaMSaBT aïS B Pjï OnfieflracM 5 bij de Stafi - IJë QL Wil It»is»riiB Otrecat - - - rfeL luiere - j>o 359 ïJï**isg-S arira üst tSupenea van dit blad fceï IsiriÉiüi WoonliMiB il IbMh I voor öehooi en iiuis zijnde No 2 üer QoeüUoope Bibliotheek onder redactie Tan F J Iïorpnit ï?vïjs i 0.20 Bestol en Bestollith Drootrlcggon van Water Be ianworko en Rugenpntten dio lolclieu ol grondwater van HoiaEwam vrarrottTag - ïnso«ten etii - Watarïsrvera voor list saassn van üuitenmuran tüqen aïl @ weersinvloed Lisstaiid kimnon mot nlle nnrdvorrsïolïen voor kleai^n door verwerkers vemiengo ^ t»3S « öDseliadcIijk nfbijtraiddei voor de djiuta iiout - en ateensoortei of werken et » jöïASSJLSÏJffiAlK die elk befiorvea wenk weder goed maalit Alloen b(i A G VAN BBEST li Proveniorssigei Botterdam M beste IJZEREN KAPeOiSTllICTIE worden vervaardigd als specialiteit aaa ó!e Gorcnmsche Maehiaetabriak Adverteert ie i Blad dit ovcreenkomsiig art ö van liet Heglemeut da l^Bt vau Blem betoegden ia lierziou cii dat die voorligt ter inzaai vaa'betoug bf ' nidi van fllnandft < 23 Jmianri tot Zaterdag 4 Fe bruari aannt aaytUjiat ui ge nomen il — Zondag » van des voor midriags IÜ lut des uamlédnRS 4 are en des avuuda van 7 tot O ure bij den Koster der Domkerk Achter deli Dam 10 Gedurende 14 dagen na deze ufkon Üging bebbon olie leanslïdnutou die verme?iian dat ïij ten oürecbte niet op de iijit voorkomen ol dat onbevoegden daarop geplaatst bud bel reekt otn lebnficlijk liuu bezwaar iu te o?eren fry Kerkvoogden att ' In liet bijzouder wordt aan tfembevoegdeu aanbevolen zink door inzage iler lyat to vergewissen dat bnnuu woonplaatsen daariu mei uw held - n v.rmeldi Icn einde moeilijk bedeu te voorkomen tyj do uitreiking der eieinbiii'iJ-B Belii ug hebben den worden opmerkzaam gemaakt dal do ibaiis vaat te Bteilen b,r»t K ci dis ib Zijn vour allo stom wingen in den loop vuu kot jaar 1911 en nu den voor verdere in lichting en jerwi zen baar bot Kealemoiit dat voor 2D Cauia verkrijgbaar ia bij den Koster ier Duuikerk HUYDECOPKR VAN MAAISSSEVEEN EN NIüTEVEChT yï35 Voorsitler Ulreeht 20 Januari 1911 öptalSii ran den lieer F DE J^GEK uit Tiel Onderwerp Ee » wanbegrip over[set r.sco derLeveiisverzekeriiig maatsc iiappij ^^ SClLiïöSDilIES Gemeente utrecht Ieder die o?er 1910 wegens geddiie laverantïën eene voi de nog mocht lubben ten laste van de gemeente Utrecht wordt verzocht die vóór 1 F^bniari ' a.a in te zenden bij den betrokken ' ak van dienst UTRECHT 17 Januari 1911 Verkooplokaal leur stfieMoJ tier Vereeniujiig van Notarissen te BTKEUBT taaag der zes weMijk sclie Verkouping van leiiüMïu eoBftsren — OP — Qmsdag 24 Jamiari i9!i das a.jor;aiddiBg3 3*Jia«s j W«PLQKAAl Hchter St Pietar 18 der Voreeni ij.iij van Notarissen te Utrecht op Wiiisilu - S * Jnnnnri 1911 i Meubilaire Goederen taires Bouueura da Juur Zilvorkiis eu Hang - Liuuou en Boekenkasten C lic dennaflgels Ladekaoteu uivorEO Tafels Spelen Ciapauda en C.inaió-.apiegela Schilderijen Vloerklecden Ka'petten Meu.belgonJi!!!cij,Ueddon,Dofcens,Spreieu, en Jbiiiïji Bikwerker gevraagd besliet bekwaam op de hoogte metKü'mli en Carroaaoiiebouw a d Zeis ter Eijiuiglabriek Geor UITMAN.Zeiat 8746 1911 Balais Opruiming 1911 I I0FH GanzBiimarkl | ft him JuIJJLIJj t|o ' t Belastingkantoor IU » Zie Étalages Zie Étalages — Eenige Koopjes ï'B f 88 vóór f G2 — van f 60 vóór f 34 — van f 85 vóór f 63 — 4 4 ®,— 1 groot Massief Eiken Buffet 1 Spieplkast 1 Ameuitani met leer liekleeil 1 Matiune Buffet spotprijs 6 Eiken Stoelen net rood modern trijp van f 45 vóór f 32 — 1 SGiiriai'tafel voor Dame of Heer f i®,50 Tafelkleedsn Karpetten Salonknssens met 25 °|„ korting We bieden U werkelijk © ksopjes aan S ^" Alles fi contant ~^&& Deze Opruiming duurt tot einde Januari Wanneer U iemand hoort spreken dia een vreemde taal vloeiend zuiver en correct spreekt en zonder in het buiten land te zijn geweest zich deze aangename welluidende uitspraak eigen heeft gemaakt welke den buitenlander in zijn spreken zoo karakteriseert ¦ WEES DAN OVERTUIGD dat hij een leerling was van The Berlitz School of Languages de riosr ds concurrente meest benijde en dientengevolge de meest geïmiteerde onderwijs inrichtingen der geheete wereld Eenig Adres te Utrecht NOBELSTjKAAT S8 Ws HOEK LtTCAS BOLWERK Ds lessen kannen eiken dag aangsvantjeu worden - Vraagt pospectns Privaat-proefles gratis ea zonder VERBINDING verflieat gij indien gü nw Schoenen koopt hij de ikkerstraat 8 « WB ^ ledeËfï If tiaras aass-s 90 90 100 149 120 145 Einder warme Pantoffels Sterke Kinder Pantciiels met leeren foo'en Warme Kinder Pantoffels met haknandea Warme Dames Pantoffels met leeren zoolsn Waime Dames Vilt Pantoffels met hak en sirik Rsoie en Blauwe Vilten Dames Pantoffels eenig mos Dames Vilten Gespschoenen eenij warm Cbroomteeren B glaarsjes mat wol gevoerd 1 — 2*j s jaar Vilten Heeren Pantoffels met leeren sraolen eenig warm Vilten Heeren Gespschoenen een g voor rUeaaiatieslijderT Veileeren flchoollaarzen met hoeven leergevoei'd hont gepild - Toor 7 jast Zwarte en Bruine leeren Damespantoffels met hak wol gevoerd Zwarte en Bmme leeren Heerenpantoffels met hak onze reclame iJüroomleeren Dames Knoop - en Hijglaaüzen^iaallanioöjellen » BoX'Kalfsleeren Heeren B-ijgbottmes Amerikaiinsch model prima Ch.oomiesren Dames Hijglaarzen nieuwate Amerikaansch moxleK onze reclame Chroomleeren Heeren Eijgbottine ^ eigen fabrikaat - w.Ih - Heil^i *'- M««»ff8".aBalsffa«aiirel'55 » Bakkerstrast ®« al ons 3eboenwerk zelf en kansen daardoor voor de laagste prijs BKEM4 k GH&B8T SotseriaiH Staal e » IJzer ffunm 8te*i3 irnwtmr oT30-TSa;c Aan de Ctrecntacue Kinderwa gen en Ledikantenfabriert kannen l ongens g-plaatst worden b(i de S ïof f eet> der-ij Schilder Btv£pk p as a ' n Sme ppij Ammel - iifu Bulitoiikadd 22oieA weien 8 en 12 nar voormiddtiga Ö747 Aan de Stjjftelfabiiek kunnen nette Jongens van 13 jarigen leeltud gcjiUatstworden 9677 On pla&tsaa waur nag iiioi ver tegenw onligd wortea dour een Suhieiii^BVotjrdeSptiirads werk z>me Agenten g»vi'oag >!- Bnav>n traueu on.ler nj 9672 a*n Let bare^a v&n da blad j i FMo JflJ gevraa^^l voor de Boeübiiiderij beneden de 1G jaar Adres Rieistee ^ Q lBii,p.fi gevraagd Uai £ Februari met cK overhem den van f2 voor 59 et Witte boeren overhemden van 95 voor 59 en'73 cl Graslinnen heeren hemden van 90 voor 63 en S3 et Gebreide heeren sokken van 50 voor iO^'ot - WOLLEN ONDERGOEDEREN Kïnderborstrokjes van öO voor 29 et Jeager heeren borslrokken eu pantalons van 12 voor 83 en 98 et Jeager heeren pantalons van binnen gewold zeer zware qualitelt van f2,23 voor fO.89 en fi.18 Wollen Jeager dames pantalons van 12 voor 83 en 98 et Wollen dames on dorlijfjes van 00 voor 39 en 46 et Dames flanellen met feston van 70 voor 39 en 19 et Extra zwaar van I LiO voor 64 et Heeren flanellen ' met dubbelen borst van 90 voor 49 en 69 et RiETJZEiN THEEDOEKEN van 15 voor % en 9J et Linnen thee doeken 4 cl Extra groot verschil lende ruiten van 25 voor 14J et Lin nen oogjes en blokjes goed van 18 voor 11 en 13 et Linnen oogjes en blokjes goed extra zwaar en breed van 25 voor i-4 en 17 et Satijn streep dubbel breed zware quali teiten van £ 5 voor 1*J et Dames Blouses Costuumrokken en Morgen japponnen Dames Blouses zoolang er voorraad is 95 cent Flanellen Blouse » lieve maaksels 79 cent Stoffen en Flanelten Blouses van f S.25 voor 1 1.48 Fluweelea Blouses allo kleuren van 4 76 voor 1 2.73 Costnumrokken van t 3 voor 98 cent Ffjae GostDpmrokkon van prima stoffen van f 5.50 voor t 0.98 » u t 1.28 Morge o japonnen van f 4.50 voor f 2.95 Morgen japonnen van prima stof of flanel van 1 8,50 voor f 3.95 Geheel gevoorde Coatnmes nieuwste maaksels van f 20 voor f 7.85 Kin dei jurken van f 5 en f 6 nn 98 cent GORSETTEN in alle maten Sterke corsets met veel baleinen van 90 voor 69 et On breekbare Bpiraal-corsets boog en laag mode van f 2 voor 1 1,06 Extra goedkoop Zijden Lavalières van H,26 voor 14 et Groote stukken band H et Luxe doozen gevuld met bnnen zakdoeken van 12 voor Bö ot 6 klossen garen 0 ot LUIEBMANDSGOEDEREN Ponnetjes van 45 nu 12J cï Sa Innatroöp ponnetjes van 45 voor 29 et Hemdjee nu 7J ot Luiermandjes van 1 1,80 voor-SO en 69 et Kousjes nu 1 £| et Flanelletje * nu 104 et Ii het Beddenmagaztjh LIJNmABSCT 2 ® f Bieden w ij a sa n Groote zware Dekens nü S9 en 108 et Gawattferde Dekens van f 4-'voor 12.79 2 Persoois Tan i 5.50 voor t 3.68 2-Persoons Leidseiie Woiltn Dekens van t 5.50 voor t 2.95 2-Persoons geöeel doorgewerkte fantasie Wollen D k«us van t 7 — en f 8 — an f 4.35 en f 4.95 De mooiste van i 12 — en 1 14 - nuf 6 95 Satijn Dekens in Iictit blanw en groen van f 5 — voor t 6.9S KAPOK BEDDEN 2-pciaoons kapokbed peluw en 3 kussens van f lö voor I 6,08 - en 18,45 Zwaai 2-pcr&oons kapok bed peluw en 2 kussüns van J 20 voor fi2,45 en [ 14,35 Nog enkele zeer zwaro stellen van 25 nu f 18,35 dat is iets moois i-persoons kapok bed peluw en 2 lcussent van t " i2 voor 15,90 en f7,35 VEEREN BEDDEN 2-persoons veeren i)cd f.«luw en j 2 kuisens van 30 voor f 18,05 en van HO voor 123,95 liet sehedste | wat er bestaat liot bekende veeren bed-van fSÓ vocir 133,75 Gcvvast » bed de n tijken S-persiuns van 16,50 voor 13,45 en 14,05 ' Rad ovcrlrekkcn met overslag van f 2 en fS mi 11,58 en n,Ü8 ¦:- LEDIKANTEN » s = IJzeren Ledikanten met 6 pootert 1 psrsoons van f 4 — voorf2.2S 2 persoons van f 5 — voor f 3.88 en f 4.95 Hou'ei Ledikanten in dot noten of pitcn-pine 1 persoons van f 11 — voor f 6 45 en 17.45 2 persoons van f 13 — voor f 6.95 en f 8.45 Het reclame Ledikant een pronkstuk voor Üe slaapkamer alleen 1 persoons van t 11 — voor f 7.45 2 persoons van f 13 — voor f 6.95 en f 8.45 Eet reclame Ledikant een pronkstuk ' voor de slaapkamer alleen 2 persoons van £ 18 — voor f 13.45 Massief pïteh-pfne Ledikanten beslis ' concurrentie onmogelijk 2 persoons van f 20 — voor i 13.95 Engelsche Lelikantea van f 12 -— voor f 7.95 MATRASSEN Kapok matrassen 1-persoons v&n f 12 voor f 7,95 2-persoons van 116 voor f 12,45 Zeergras c-otrassen i persoons van fövoor f 3,35 2-per soons van f 9 voor f5,45 Spnng voeren matrassen van f 12 voor f 7,95 Slroomalrassen nu per paar 1 1,90 « n f2,75 Alle nog voorradige SLAAPKAMER AMEUBLE MENTEN bestaande uit spicgelka'st ledikant nachtkastje en waschtafel met spie gel voor ongekende prijzen bijzon der vóordeelig vooi 1111 Hotel - tn Pcnsionhoudcrb De nog voorradige Vloerzeüen allea met rooüe rug 183 c.M breed van f 1.20 voor f 0.69 v Ee echte Knrkzeilen of Linoleums van f 2.25 voor t 1.18 Vloermatten B '| a en 14 '| a cent Denrkleedjes nu 49 en 61 cent China matten 2 bij 3 el van f 1 — voor 66 et en van f 1 50 voor 89 et illtiiB>llilll'mil>i|ll VITRAGES 1 cis breed vitrage v HVi en 14 y » cl Vitrag dubbel brccl | \ aa 26 voor 12 / cl Vitrag » dubbel f breed van 45 voor 19 et Exlra 1 lulls vitrag " van M > voor 30 en 34 ei KARPETTEN Prima Hilversumscli fabrikaat frir.ch rood ol gekleurde süoep Goede Itwa liteit WOLLIiiS " LOOPERS Mooi wollen loopen - van 30 15 et Zwaro loop?r van 40 1 26 et ' Cocos looptws van 00 \ 34 et De zwaarste - wollen looi>er I van 90 voor 59 et Tijger loo]«r v 50 voor 31 c Mj B.éls van " 1360 voor 12.48 2i / 9 bij Si/i cis van £ 5 25 voor 13 68 bij 4 els van f6.75 toer f493 31/a bij 41/2 cis van f8.50 voor f6.9B bij 6 cis van £ 10 50 voor £ 8.45 EXTRA ZWARE KWALITEIT bij 8 cis van £ 5 73 voor 13 86 2'/s bij SiVcls van £ 7 75 voor i 5.36 bij 4 els van £ 10.50 voor f 7 44 Si /» bij 4Vj els van f 13 voor £ 9*92 bij ' 6 els van 1 16.50 voor f 12.37 L ' ^ Alle AxmmsUr en Tapistry karpetten ¦ voor b|jna geen geld 12-Els Axminster van f22 voor i 9.93 12 Els Tapistry Carpets van f 14 voor 17.48 ¦ HHHHHHna 
Urfi-EGHTSCH Ü9EUWSBLAD - Zaterdag 21 Januari l»11 a - Vierde Bfad Vierde Blad bij algemceneniaalregc van besluuf en in verband slaande met do be noembaarheid lot eenig ambt dö vervulling van eenjgc betrekking of de uitoefening van cen bedrijf ot beroep Brengt verder ter kennis van be langhebbenden dat voor hen die krachtens vroe ger gedane aangifte op do loopendo kiezerslijst voorkomen hernicuwdo aangifte onnoodig is indien de plaat sing op die lijst berustte op lo bewoning van een huis of ge deelte van een huis of van cen vaar tuig nuts zij pp 31 Januari lOIl ' alsnog hetzelfde huis of een gedeel te van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonen 2o genot van pensioen of lijfrente 3o bezit van een inschrijving in de Grootboeken der Nationale Schuld of van een inleg in een spaarbank tot liet bij de wet ver cischte bedrag 4o afleggen van een examen Dat daarentegen hernieuwde aan gifte wel noodig is voor hen w ' plaatsing op do lijst berustte op to bewoning van een huis of ge deelte van een huis of van cen vaar tuig indien zij niol meer op 31 Ja nuari 1911 hetzelfde huis of een ge deelte van hetzelfde huis or hetzelf de vaartuig bewonen oï 2o genot van inkomen in dienst betrekking of als in wenenden zoon in hel bedrijf of beroep dor oudeis werkzaam hetzij met of zonder ge not van pensioen ot lijfrente dat de aanslag der vrouw in de Rijks directe belasting geldt voor haren man die van minderjarige kinderen wegens goederen waar van hun vader het vruchtgenot heeft voor hunnen vader Jerwijl inkomen pensioen en lijfrente der vrouw geldt voor haren man dat van do inwonende minderjarige kinderen vooi do helft voor hunnen vader dat aanslag in de Rijks directe be lastingen waarvoor eerst na 31 De cember van het laatstvcrloopcn jaar een aanslagbiljet ie uitgereikt voor plaatsing op do kiezerslijst van dit jaar buiten aanmerking blijlt dat bij de berekening van liel in komen behalve vrije woning of in woning vrijo kost of inwoning of enkel vrije fltpst overigens alleen geld in aanmerking komt - dat indien bet inkomen als vast week veortiendaagsch - maand - of jaarloon is genoten en dit loon we gens ziekte of verwonding gedu rende ten hoogste twee maanden niet of niet ten volte is ontvangen het wordt geacht tot het normale be diag te zijn genoten en dal indien in de plaats van liet inkomen eene tijdefijlïD on gevallen re nlo wordt genoten deze zoolang zij wordt genoten in rekening wordt ge bracht tot een bedrag gelijk aan het normale loon dat door hen die plaatsing op 3e kiezer si ijst verlangen op grond van eene inschrijving in de Grootboeken der Nationalo Schuld of een inleg in de Rij kspostspaarbank eene ge meentelijke of eene bijzondere spaarbank bij de aangifte moet worden overgelegd eene door or van wegö de Directie van de Grootboe ken der Nationale Schuld of den Directeur der Rijkspostspaarbank of van het bestuur der gemcentelij Iïc of bijzondere spaarbank afgege ven verklaring van die inschrijving of dien inleg De verklaring van den Directeur dei Rij'lfspostspaarbank or van het bestuur der gemeentelijke - of bij - Siaasaiaeuws UTticUlï ' Ül Jannul 1911 AftSgÜïe v-jue piaaisiog op de Do BufKemcester der gemeente Utrecht den * op tie ai'l ïrf'i K *«*«* en meeiien ' K'Sibiw worden geplaatst '' t ' om zoo J»J ia een uitere b ' e ' m«nw « in « wigesiaBen * de por SS5Uw « * v « heuler ' r or te venuügeiuocuibUnp "'- " Vol hulslvarioopcn dien.tjaar ' i?M"l<')i>i '" een andere gemeen te * of ' in meer ge-mce-nlen Ie / amen ' m l - grojKtugiasting over het dienst Ü,ai lyiü lol een bedrag in hoofd som van ten minste een gulden li^uvan ' door overlegging der voor ¦ Jküwn g<;teekcnac aanslagbiljetten II ujn ou zij ufceiioon hun paam niet bvj den aanslag in het tst.J':c v is vi'iT v ld a's mcdc-cige wr wigens onroerende genieren oi"iCi '" onverdeelde nalatenschap i " iio sTondbelashng r.ijn aangeslagen - mits '¦¦" i.vteel m dien aanslag m hoofdsom " ' en himsfö een gulden i cdraagt — daarvan oaiigillc te cn wv.U \- overlegging van het i liighujct of eer dooi den ont viipgoi gewaarmerkt kosteloos af ',- pcvii hiplicait daarvan buie > '< iis va ^ can opgaaf van hel bedrag van het aandeel sa den aansl ig Viin ie ïiotMlïgc bescheiden ten ln-um van het gomGC-nsch appel jk bezit ¦ UI om indioü dj met over het i^i'shcrieope » jicnsljadr zijn aan acsiageu in te grondbelasting voov ca J)cdrag vae ten minste een gul don in-hoofdsom in de vermogens belasting in do bed rij rsbclus ling of « aar één of - meer der vijf eerste i tmu slagen van Ie personeels be mslin maar voldoen aan een der hierna onder A lï C D of E vol gende voorwaarden daarvan aan gitte Ie doen Deze voorwaarden z.jn - A Dat zij als hoofden van genn ii.;ii of als alleenwonende personen up den Sisten Januari f911 t,edert den Islea Augustus 1910 hebben ijsfWOORÖï krachtens kiuay een huis of een gedeelte van ecu hui v aai vdoi met e f zonder hïjbchoorendsn of in huur gebruikten grand rf lokaloa ii bijgeUoiiwen niet ter bewoning f'titcni I Je werkelijke huurprijs per weck berekend ten minste heeft iwdragen f 1,75 voor de aan de gemeente il recht te'gevuïg'tc voormalige gc - k eilc der gemeenten Jalphaas on lic - Bilt [ 2 voor hol overige deel der ge meenlc Utrecht of web achtereenvolgens in de zelfde gemeente twee zoodanige hul zen of godoGltcn van huizen of kracn'fcï » eigendom v.uciitge - ' brsiik of hmir eenzelfd vaart \\ g \' an Ier minslo 24 I'.ubieite Meter in - houd of 24000 lülögraiö laad ' ermo - ge'c Fiji i ¦ > e':el(c:'..:i van jen werke uUkelen il 12 en 13 lijken luuirpnjs ia d & ftaveiistaande gevallen die ook verschuldigd Kan zijn ui den vorm van contributie adn cen coöperatieve bouw ¦¦ ereeni ging wordt maandhuur lot weck huiir herleid door deeling met 4 ïaarhuur door deeling met 60 en vindt geen aftrek plaats van cte som verschuldigd vooi gas - of wa terleiding ingeval deze m dan huur prijs is begrepen B ' Dat zij op den Sisten Januari 1911 sedert den lslen Januari 1910 bij niet meer dan twee personen ondernemingen openbare ' f bij zondere instellingen in Jienstbetrek king of als inWonendi - oon in het bedrijf of beroep der juder ^ werk zaam zijn geweest en - ïls zoodanig oer het jaar 1910 - een inkomen heb ben genoten van f 450 per jaar voor de aan dö gc mctnlc Utrecht toegevoegde voor malige deden der gemeenten Jut Caas en De Bilt f 500 per jaar voor het overige deo der gemeente Utrecht By de berekening van het inko men worden Voot de aan de gemeente Utrecht toegevoegde voormalige dcelen der gemeenten Jutphaas en de Bilt Vnje woning of inwoning gere kend op f 87,50 vrije kost on inwo ning gerekend op f 300 enkel vrije kost gcrekond op f212,50 Voor het overige deel der gemeen te Utrecht Vrije woning of inwoning gere kend op f iOO vrije kost en inwo ning gerekend op f325 enkel vrije kost gerekend op f225 Ten aanzien van vrgen kost wordt geen rekening gehouden net don Kondag nf algemeen erkende chris telijke feestdagen of voor zooveel Israëlieten betreft met den abbath Indien de aard der werkzaamhe den in een bedrrjf medebrengt dat zij in den regel een gedeelte van hel jaar niet worden uitgeoefend wordt ter berekening van ilen tijd gedurende wolleen iemand in de hierboven onder B genoemde dienst betrekking is geweest de tijd mc degeteld gedurende welken de werkzaamheden waarvoor tij in dienst is hebben stilgesta-m ook indien gedurende dien lijd de dienst betrekking tijdelijk was opgeheven C Dat / ij op den lslen FebruariiOll.in het genot zijn van een doorcen onderneming openbare - of bij zondere instelling verleend pen sioen of verleende lijfrente vin f450 per jaar voor de an de ge meente ' Utrecht toegevoegde voor malige dcelen der gemeenten Jut phaas en De Bilt f 500 per jaar voor het overige deel der " gemeente Utrecht Voor hen dio zoowel inkomen als pensioen of lijfrente gemeten wor den zoo noodig lor bereiking van het vercischte bedrag het inltomcn en het pensioen of de lijfrente sa mengeteld D Dat zij op don lstcn Februari 1011 sedert cen jaar den eigendommei recht van vrije beschikking heb.ben van ton minste f 100 nominal ingeschreven in de Grootboeken derNationale Schuld of van ten minstef50 ingelegd'in de Rijkspostspaar banlt in een gemeentelijke spaar bank of ui een spaarbank beheerddoor hot bestuur van een rechtsper soonlijlvheid hcziltende vereeniging van cen naamlooze vennootschap,van een coöperatieve vcreenigingof van cen stichting E Dat zij met goed gevolgd heb ben afgelegd een examen ingesteld of Itraehtens de wet of aangewezen zondere spaarbank wordf den be langhebbende toegezonden op schriftelijke aanvrage waarbij op gaaf moet worden gedaan van het nummer waaronder en het kantoor alwaar hel spaarbankboekje is uit gegeven En eindelijk dat de aangiften moeten ge schieden op daartoe vastgestel de en kosteloos ter Gomeentó seoretaric verkrijgbaar gestelde formulieren Dat de aangiften door belang hebbenden persoonlijk on derteekond moeten worden enhij die zijne handtcekning nietkan stellen in tegenwoordig heid van den Secretaris of van een door don Burgemeester aan gewezen ambtenaar ter Secre tarie der gemeente een hand merk kan plaatsen Cii dat om voor plaatsing opde kiezerslnsl in aanmerkingte komen alle aangiften en be wijsstukken hiervoren bedoeld moeten zijn ingeleverd vóór 15 Februari aanslaande ter Se cretarie dezer gemeente afdee hng Kiesrecht geopend opwerkdagen van des voormid dags 9 £ tot des namiddags 3 ure ^ LIJST VAK PERSONEN die zich hier veBtïg-dea of do Btafl verlieten VERTROKKEN K A^CVcrlindcn Achter SI Pie ter 12 naar Tilburg Pcnsionnaat St Louis Mej A Kingma Voorstraat 36 naar Zeist bij Blankenhage ' Mej N W M van Embdcn Groe nesüaat M naar Haarlem Drecr 30 Mej G M van Rijn Havcrstraat 37 naar Amsterdam St Elïsaboth - II J C van Voorn Baltkerstraat 8 naar Haarlem Veerstraal Mej M II Hubert Weistraat Wa naar Amsterdam j v Lcnncnkade 184 2-Iioog Mej R J B Reedijk Bleekerska de 37 naar Hilversum Badhuis laan 0 C W H II Frögcr Leidschcwcg25bis naar Amsterdam Leidsche kade 84 Mej M H Jansen Kersslraal 0 naar ' s Gravenhage Gr Hcnoginnc laan 206 Mej E n Cenijh L Nicuwslr 53bis naar Woimerveer Mej I J HoHaoöcr Oudcgracht iw,-3 42 naar Franoker Dijltslraat b d moeder Mej H M P Heremans O Gracht W.Z 32 naar Tiel Vleesc he straat by firma v d Veen J A 3 Vuister Rozenstraat 10 naar ¦ Culemborg Zandstraal B 58 Mc ] W A Schoenmakers Kerk dwarsstraat 20 naar Delft bij Vroom en Dreesman D Groonewoud en gezin A Tas manslroat 53 naar Monlfoort Mo lenstraat 86 J F F Roelin Ollerstraat Mbis naai Bergen op Zoom K Bosch straat J P Kreeftmeijer en gezin Pa dangstraat 14 naar Hilversum Ro zenstraat 53 N v d Bos Smgeidwarsstraat 31bis naar Amsterdam Brouwers gracht 00 N J Pauw lc KL Lijnpad 10 naar Jutphaas bij den bakker v d Berg J II H Deuss Calh.singel 30bis naar Maastricht Kleine Staat H M Bergman Pr Hendriklaan 7 naar Amsterdam 3e Helmerstr 24 G Taal en gezin Ie Bagijnesteeg 2 naar ' s Gravenhage Tuiadcrslaan 3p3 Mej A v Putten Kapelstraat 13 naar Rijsenburg R G Seminarium II v Zijl Lièeuwenkslr 6 naar Gulemborg Tollenslraat 34 D P F Kooijman Huppeldijk 5a naar Zuilen werf de Klop " X Reinoardus 2o Daalschedijk 49bis naar Zeist Schacrweidclaan no 5 J de Klein en gezin Padangstraat 72 naar ' s Gravenhage Uochusstr 143 G - van Ketkoerle Calh-slngcl 33 naar Breda Ginnckenslraal G.t L van Kerkoerle Caih-singel 33 naar TJondrecht Voorstraat bij Keuss Mej C G - Gemtoen Calh.singel 15 naar Amsterdam Binnengast huis J Kamperman Vaarlschcstraat ibis naar Arnhem Jansplein 50 Mej A Plïjter Heemskerl^traat 2 naar ' s Gravenhage Dunklerslr no 8 Mej L v d Plaats W Rirentz straat 11 naar Amsterdam Joh Ver hulstslraai 93 L de Vries en gezin Hardebolten straat 7 nuar Ftankrijk Parijs L J v Apeldoorn Bregittcnstr 4 naar WijmbriEseradeel Mej E P Drest Nieuwegracht 44 naar Ithenen Eist i.d Paardenkop GFVESTIGD Mej II - C W Boer doel ia Class Int Wrcn vaa Arnhem Ouilc Kcrksiraat 28 P Doet en dochter van Zuihclicm Voiiuelkade 21 n J I - t Boonz-ajer van België Breed slraat 58 H II Duijvewaardt kockbindor bij aefirma Abefa Von Hilversum Achter Tivjjnstraat 23 „ Mej - C M v Eftón van ' s Bosch Plompentorengracht 23 C tergugon ïendtling van Md 0 - JnaiÈ Jansveld 51 II J Frarikema [ ïni merman ' van Leeuwarden Walcrslraai 51 P II Frenzen en gezin piaiioslom Kijmegcn Joh Camphuysslr 6bi * G v Gaasbeek klerk von Waalwijk U Geldcrman veriiiecgslcr van Hil versum Justus van Eltcnslraat 29 J Goëtscli kleermaker van België WrtlsvrouvfitJwUaat 1 J H van Eorkom en gezin bandels cm'ployé van NedcrI Ö.-Indtê Sin gelslraat IJlbis H v - d Berg schipper van Aspcren Vaartuig bij de Willemsbrug M C F de Groot assistente apoïb van Hilversum Schoolstraai 28bis Wed P Tb Stornebrink eo Rezln van Amsterdam Ob rechtstraat 38bis A J Jansen hoofd mac hi mal gasfab van Hottcrdam Kapelstraat 24b is W Kamp en uouiv peiisionhoudor van Roüerdam Ualicbaan 19 - Pijpers geb C G KIcijzc van Amstudam Kruisucg 18bis i \ Levic m \ grain vtehandebar van Ede Oude Gracht Tz 179 Mej W P LieVegoed van Baarn Ha vik sti a at 2 Sb is A v d " Linden ca vrouw werkman Heide Hij van Maartensdijk Lange Koe straat 69 L II Menning ian Amsterdam Hop akkcr 2a ~ Mijnheff arts van Viaaeii Jualui van Efcnslraat 29 Mej A Doornebot geb ï Ooi van Amersfoort Staahtraat 5 A U Post winkelbedicnile van Vlaac duwen Obrcclitstraat 53 F ff Pothmann en gezin wcrkma < Slichfitlic Ol.islifmdcl van ' s Graven ge Gildsiraai 21 I Eilanders " van Amersfoorl Foclt straat 10 Do wed J P v Balgooï geb Schmidt van Grubbonhum Obrecmslraat 54 _ ffed C.Uoovgeb Schutlenhurg en ge ïin van Amsterdam Vleuienschcwcs 128bis ^ Wed J v d Usscl geb van dec Sicen en gezin van Zuilen Pijlswecrd slraal 55 Mej Vicrbergen geb J von Slccnhcr gen en kind van België Korte Juffer eiraat 10 J A v Slraatcn en vrouw schipper van Zeist Hoogelanden Wz 46 Mej A Schipper geb Steïk van Uoqch HaviL'siraat 18 Voor Huis en Ho & Het gevaar dat mazelen voor de gezondheid der kinderen oplevert wordt dikwijls door het publiek on derschat Een epidemie die in den aanvang goed.iardig verloopt en geene of slechts enkele slachtoffers eischt kan plotseling vun karakter veranderen en een kwaadaardige ziekte werden Maar ook zelfs bij goedaardige epidemicön kunnen al lerlei naziekten de gezondheid der kinderen bedreigen waaivan vooral aaadoeningea van het middenoor ea tuberculeuze ontstekingen van ver schillende organen de voornaam ste zijn on die zich zelfs na jaren nog kunnen doen gevoelen Bijziendheid ontstaat bij oogen die een eigonaardigen bouw — na melijk veel te lange oogassen — ach ' bea oader den invloed van een on voldoende verlichting bij langdurig inspannenden arbeid fijne hand werken b.v ook bij kinderen met een slechte houding lioogcn schou der scheeve heup Brj het beslaaa van ecnigszins belangrijke bijziend heid moet de leeiling met de groot ste zorg door den onderwijzer wor den behandeld en steeds bij onder wijs waarbij het hord landkaarten of platen gebruikt worden vooraan in de klasse geplaatst worden Hel papier van schoolboekea en cahiers zij mooi wit hoogstens ietwat geel geliat de letters moeten een bepaal de grootte hebben en niet te dicht op elkander gedrukt zijn Hardhoorighaid komt bij kinde ren voor die aan de eeniöf andere infectie ziekte hebben geleden maar meer nog bij scrophuleuzo en slak ke kinderen omdat zulke kinderen dikwijls aan een ontsteking vaa het middenoor lijdon Een vorm van doofheid ontstaat tengevolge van adenoïde vegetaties in de keel een betrekkelijk onschuldige operatie kan hier meestal helpen Doofheid is ook wel eens hel gevolg van vuil heid en onvoldoende reiniging der ooren Ilardhoonge kinderen moe ten zooveel mogelijk in de klasse vooraan geplaatst worden en bij ver tellingen en explicaties moet zoo veel mogelijk tot hen het woord worden gericht Bovenstaande is getrokken uil een opstel van Dr J W F D0 nalh OBSERVATOR Vakonderwijs voor den ¦ l>c Miditeiistc:;"-ljOKd ' bevat tóii belangwekkend artikel over vafcondcsjiVjjs van de hand van den heer J S.M.(euwse:ik Het volgende is aan dit artikel ontleend Het daghet in bel Oosten ' mag in den vlstcn ' tijd ook gezegd wor den ten opzichte van het uikondcr wijs voor den - Middenstand Zoo her veel jaien is he nog niet S' i ' kit dal de Middenstand in Ne derland totaal vers'ol-en was van '¦ lui '| H ¦ ¦ - i Ki'li \ oo hun vak konden bekwa üw " '/¦ ' ict hel mag niet ontkend worden « ai hl ms ttemo-tand ' / V op cndiii'v.-ijïa-oljied ver r rr ¦¦ locn da onderwijs hoc ïw T " J 1,eE '-'-"• «' as en is tZ n'S ' ¦ W ^"¦™ on lager rncei uugebreid middelbaar - tn iwoger onderwijs Het vakonderwijs zoowtl om SS *?;' " Pavoor degerlei Ir,'n,f u,t dr £ nf lid den kleinhandel Uetf slïrf fc^dwiy beo-.vi E.,:-M in dn iïïst jan f In het zeer lezenswaardige hoofd stuk over „ Hel ontstaan van de Ambachtsscholen en speciale vak scholen " voorkomende in hel boek werk ïl«t onderwijs in Nederland " uitgegeven Ier gelegenheid van de internationale tentoonstelling lc Brussel van 1910 geeft de heer Th van Harderwijk directeur der am bachlsschool te ' s Gravenhage een uitstekend gedocumenteerd over zicht van dat deel van ' t vakonder wijs Wij ontleencn aan de daarin voor komende statistische gegevens ceni ge cijfers en wetenswaardigheden welke wij hieronder laten volgen Nadat dooi de Maatschappij voor tien WerKendon Stand te Amster dam ia 18QI op zeer bescheiden voet een ambachtsschool geslicht werd kwamen er tot aan 1800 een zestien tal scholen tot stand Die tijd is een tijd van werken en zoeken geweest van vooilduie nfl veranderen en ver beteren Onder het particulier initiatief kon den de scholen zich vrij ontwikke len Zij waren bij het wijzigen van het leerplan niet gebondsn dan wet lelijke bepalingen elke nieuwe ge dachte welke naar het oordeel vun bestuurders een verbetciing bracht kon direct verwezenlijkt worden Een groote Hinderpaal bleef een ter bestaan én belette dikwijls de uit voering van de beste voornemens S-ederl het beslaan dezei inrichtin gen had men lc strijden tegen ge brek aan middelen en dit was ojn oorzaak dal men op enkele scholen werkte op te kleine schaal en daar door het onderwijs niet zoo goed als <" t tnlet mogelijk werd deed aan luilen aan de praktijk Wel wer-'lcn de scholen - eerst door de gemeente on-daarna door de pro vincie * liiianeieetgesfaund maar loeit kwam er eerst i'ïtkomst toen de minister Tak van Poortvliel op de bogrooting voor het jaar 1891 een post plaatste voor hel verlecnea van Rijkssubsidie Sedert dien lijd kon het ambaGhtsonderwijs zich vrijer ontwikkelen Ten bewijze van den cnornien vooruitgang van hel vakonderwijs voorn dagtekenend e van het tijd stip af dat de heer II J de Groot tol inspecteur vaa het Middclbaai Tech nisch onderwijs benoemd werd ea zich speciaal belast zag met bet toe zicht op ambachtsscholcn 1899 ont lecnen wij aan genoemd werk de vol gende vergelijkende cijfers In liet jaai 1892 was het aantal leerlingen op de ambachtsscholen op 18 scho len 1650 terwijl dit aantal op deze zelfde scholen m 180S bedroeg 253-5 en m 1803 ruim het dubbele aantal van 1832 nml 31 SS leerlingen Ka 1899 kvyamen er 31 ambarhls scholen bij waarvan alteen m l^Oö vijf en in löOG zes scholen Hel to taal der leerlingen van döze vakscho len bedroeg in 1903 ruim 5800 jonge lieden Aan hetmeerendéel dezer scholen wordt onderwijs gegeven in hel tim meren ineubelmaken huisschilde ren hiiissmeden en machinc-bank werken Enkele scholen hebben de leervakken uitgebreid mei koperbe werking hel electrisch bedrijf V o het instrumentmaker beeldhou wen en metselen terwijl er boven dien cursussen beslaan voor chauf feurs gasfitters behangers en stof reerders - Wij-bemerken liierbü dal behalve de hier genoemde scholen nog lalrijke speciale vakscholen en avondscholen met rijkssubsidie tot stond kwamen Toreen t schrijft de heer Van Ifar der^vijk in het hieraangehaalde werk dat met deze cijfers duidelijk - vyo-rdt aangetoond dat het ambachts onderwijs in eene behoefte voorziet en dat de vraag naar dit onderwijs steeds grootcr wordt Wat bovendien nog meer spreekt voor bovenstaande gevolgtrekking is het tevt dat waar vroeger da „ Mn bachtsschool " wel eens door vak mannen werd bestreden hot tegen woordig dikwijls vcrccaigiagcn van patroons en of gezellen zijn welke het initiatief acmea voor hare stich tingen Wij zullen op dat deel van het vak onderwijs nml de ambachlssclio Ion in volgende opstellen wél meer malen terugkomen te meer waar wij het voorrecht hadden verschil lende dezer scholen te mogen bezoe ken on de voortreffelijke inrichting in vergelijking met buitenlandsche vakscholen — konden constateeren Wij willen echter m dit opstel naar aanleiding van het besluil van den Gemeenteraad van Amsterdam om eene subsidie te vcrlecnen aan eene Handelsschool door de Algcmecne ¦ Winkeiicrsvcrecnlging te slichten het vakonderwijs voo'rhen die later in den handel hun beslaan zullen vinden het handclsondeiwijs dus — zooals dit hier te lande gegeven wordt — aan cen beschouwing on derwerpen Heeds in ' t einde der vorige eeuw weftl door oen der meest gezagheb bende mannen op het gebied van handelsonderwijs nl door hel be kende Tweede Kamerlid dr D Bos geschreven „ Voor hen die geen ander dan la ger onderwijs genieten,.is er thans voor opzettelijk handelsonderwijs zeer weinig gelegenheid en * heeft deze ook in deze gcheelo eeuw stcchls in zeer geringe mate be slaan Voor de meer gegoeden was erop oen enkele kostschool of insti tuut gelegenheid het een on ander van boekhouden of handelscorres oondentie te leeren van moer alge - mcencn aard en bereikbaar voor een grooleren kring bestonden slechts enkele inrichtingen " ¦ rn datzelfde standaardwerk van dr Bos kohiV de schrijver tot de slot som dal Nederland wal handels onderwijs hetrert schrikbarend ach terln/ïe is vergeleken met andere landen De sein ijver gaat dan in den bree de na wat de Middenstand op do verschillende congressen gedaan heeft voor de belangen van het han detspnderwïjs tel in 1906 op het te Leeuwarden gehouden bondscon gres manaen als drs Borgmann Bos on Nouwens den Middenstaad den weg aangaven waarlangs ge Iracht'mocst worden het doel te be reiken ï>eze geleerden groote vrien den van den Middenstand streden met woorden en met daden voor de hoogc belangen van het handelson derwijs len behoeve van den Mid denstand Op dal congres werd de conclusie aangenomen dal de mid denstand moest ijveren voor de op richting van instellingen van on derwijs waar zijn zonen en dochte ren in dirmodernc haadelsweten schappen - onderricht konden wor den en koos men als devies de la gere handelsschool Naar het systeem van het behan delde op dat congres en op het la tere van Dordrecht werden vele handelscursussen en avondscholen voor handalsonderwijs door Mid denstaadsvreenigingon met behulp van autoriteiten in het leven geroe pen In 1909 werd echter volgens onza congreswenschen de ecrsle la gere handelsschool gesticht te Alk maar door het gemeentebestuur op aandringen en met medewerking vun de Alkmaarsche Winkohors - jaar en schrijver dezes dio eenigo lessen aan deze school mocht bij wonen en hare geheele organisatie volgde kwam tot de overtuiging door de praktische uitkomsten wel ke vn dit tijdsbestek reeds te con stateeren vielen dat op deze wijze voor den Middenstand cen nieuwe aU'ra aanbreekt en de gunstigste re sultaten van deze handelsopleidings methode verwacht mogen worden Men mag van lager onderwijs zijde gerustelijk beweren dat het hier gevolgde lcciplan onpedago gisch is Wij zouden echter dezen pacelagogen " den raad willen ge ven tenminste als zij m handels onderwijs belangstellen breng eens cen bezoek aan de school te Alkmaar zie daar eens hoc die jongelui in hun eerste cursusjaar bv de lessen m de Engolsche taal volgen en het ondcrwczene in zich opnemen wij zijn overtuigd zij zullen bekeerd woiden en met ons ijveren voor hel verkrijgen van in stellingen van handelsonderwijs voor hen die zich voor den handel willen bekwamen Onwillekeurig komen wij nu w > rug op het eerste deel van ons arti kel — zegt de heer Meuwscn ^ waarin wij de woorden aanhaalden van den heer Van Harderwijk waar deze schrijver er in ' t bijzonder op wees dat vóór 1890 hel vcor het ambachtsonderwijs cen tijd van werken en zoeken is geweest van voortdurend veranderen ca verbe teren terwijl onder het particulier * initiatier de scholen z.ich vrij kon den ontwikkelen In dit verband hebben wij dan ook ten zeerste ge ijverd dat de plannen welke bij ver schillende vereenigingen bestaan om handels-scholen voor den mid denstand in te richten zouden stf gen 
UTBECHTSSH NIEUWSBLAD - Zaterdag 21 Januari 1911 ÜITYERKI van een 2®er %$*-<&&& van I.7S van M.50 van f b.ss Tas f l esfanten van f o 90 ya n f Q.7S yanfQ sp van fö.so voor * i.uo Toor*«.s«i voorf».7S voorsö.ss voorte.60 voorïo.sa voor*o.4o voorfti^sïj en een pas-tijSf © wan f 1.25 f „©© f $„©© f 0.75 voor 2S een * van f s.eo Taa « 4.oa van f 3.5 ® van 8 3.oa van f a.ss va n f 2.aa Tan f s.so voor*3.oo Toor*2.sa voorf2.od voor f i.?s vsor * 1.23 voor f i.or iiteia ^ Alrerteatiën ïoor DIENSTAAWIJffiDlNGEti öiENgïAJJAÏBAGB » UüUll - en VEHIlüLlt hüuf - ca VEUKÜÜP van WONIMJEN enz a 25 et liij 5-innlige planning bV cent Dfiïe udvorleüliën worden alleen gsplaatsf bij ïuoruilbetuliiiK - Stoomdruk van JOH DF LIEFDE — L'irccht UTRECHT CHOOKSTRAAT 9 Piano en Orgelhandel Uitgebreide Ikmizo MPBS ï>e Uarmoua het meest voluia ikte en soUedste 3 verstelbare Orgel-yueelapjiaraat iucl 3 boeken i 30 — Special ® Éaailsieiiisigs Van Prachtige Amenkaansche Orgels massief Botenhont Spieg 3 ltop hnog-il 1.95 twee Spel U Register _ Prijs f 16 ©.- 10 ia f oratie Utrechtsche Hypotheekbank Kantoor l>ritt 17 Ijlreelit De Bank geeft 41 Pandbrieven nit in stokken van f 1000 - f 500 - 1 100 - en f 50 - rairyi/aar ten kantore der Baak en i/ij - - Heercin Commissionairs in Effesten -:- De Directie Mr L VAN LI1SB Jmi H J M VAN ASCII VAN WIJCS Hanwfxèrü Ontvangen nieuwe Brume Boon 311 Groene Erwten Capuceynere Inlantsclie Gort Verder alle s orten GiUtterswaren en aanverwante artikelen J DAS Dzn Twijnsiraat lil Tel 200 Wascht in VIJF MINUTEN het VUILSTE GOED hagelwit Smeeslr Tel 1205 Baanstr Tel 2010 Jmstslraatw Tel 1394 De 7 wakste vrouiv zclia ecu kind kun tie w use It i'i mede doon znlfs fittende Hei fijnste auowel als ti"i i-rofste goed Vitrages nuuwel als Wollen " ï ekens Geen roasts schou ren 3'ü on naboenen 01 block poeder Voor iedereen ïv contant en ou zééi - gcmnkkelijka voorwaarden up ut betaling Ytr krtjgtnuLi De huismoeders tiio zo sebiuikoüjiul Icn zo U gaarne aan * ' iotcIbd boel niferiuiiun.do machine ia geheel afgesloten m — jST Twee jaar degelijke schriftelijke garantie Uaaviio zenden * j - ie VKM>-WASCH!IAClliafK nau ioderen aolidou aanvrager op proef M Wo-nudae van 2—4 en Zaterdag van 10—12 nnr kaa men [ net PKOEPWASHCDES bijwonen in net Filiaal dtr Velo Wascü-TUüCÜIne lh 7 VIM£ES iSUHGSTKAAT CANADA-ANiERIKA Laagste Passagepnjzen eerste tweede en derde klasse per Allan Line naar Canada Cmard Line naai Amerika en andere voorname Htooujvaai Mijnen H0YMAN & SGHUURMAN's Passaga Bureau Amsterdam fieauaiersbreentraat Mo I liaÈBpalsiraO Alk J ] i WsanekBS | AlyeUeele SciioeneB-Oprniaiiny Wege«s iit>rs»al * van liet perceel j j JVïMflite^MïiIsfcrsiiit 30 totale OPllUMINtf van j lile voorradige Sciweuen tegen onplooibare lage prijzen HËefvoop zie mun de t-helacbtige lags p a jzsn ':¦ i in de uitstalkast — AM-Es tttOET ffif£S „ TEE INDESTRUCTIBLE SHOE " Wordt steeds met [ j 1 liet grootste succes veikocht Drie maanden schriftelijke ij garantie op de Cliroomzolen i vele nieuwe motietien alléén verkrijgbaar f in WENNE.KES ' bekende Schoen Magazijnen ÜAGAZiJW „ O E HERAUT " P VAN BAAREN " WEESBRUG No 55 — Utrecht Telephoon 1439 Verhuren van Zalen voor Bruiloften eu Vergaderingen BilMIMCOrEB&ÏMIELi OSJDKICKKHWÊ ' — UTÏtKClïTC T>j£3r»OSITO Efit iln » 3 °/ n Andere ' termijnen op aanvrage Beste vloeibare Metaa'-Poetsextract der wereld Zaor - en Vuurvrij 300 °/ D goedkooper dan alle andere fabrikaten Tast het metaal niet aan In h L kruikjda l 0.12'fi Eeuigste Fabrikanten E SCHERER & Go Haafdsfraat 131 Nosrdwijk ggl ^" ££ enig-st ll<>ï!;irndSw;*ïi I^fitoriliaafc Verkrijgbaar te Utrecht bij:J v Dorsten Voorstraat 22 I A v d iierg - Kanaalstraat 51 E C A v d lirook Omlagracbt ' G Dijkman Willemstraat 31 Weesb:ng 79 vaa fiinkboijasn en Heimingiiujjsen,H Mloaet Vrcabnrg | TwijuBtrant i Voeasel voor huikerzieken aLÜTE ^ - LÜCHTBTOOD por doos van 8 atnka 70 centonder contr&Io Y Victor van Italllo Nicoiaaa Uoetslraat 130 A'aam.Monsters « taan gaarne gratia H.1I.Medici lor Beschikking — 9121 Verkrijgbaar bij i W J WEDEKIND flpolheker Voorstraat 6 Utrecht Allé én in winkels met dit uithangbord zijn de SIMG ER Haaimociiines verkrijgbaar Onze machines behoeven geene aanprjjzing Wij verzoeken slec&ts er op te letten dat ze aan het jniste adrea gekocht worden SINGER-MAATSCHAPPIJ Utrecht Ou ii e gracht W.-Z 16 bij de Bexembrug TEJJEPHOON 162 * GEVRAAGDeen Loodgiclcrsjongcn Spring weg 7b 9d5 & ÜEVM4GD cen nette Dienstbode net jes kunnende wei ken en koken van goede getuigeti ïoorzicn tegen 1 ol 15 Febr Choorstraat G 9082 iWOL&'b Grondig ondcrnclit o an geboden door ecu'juttrouw aan ccrslbeginncnde en meer gevorderden f 5 p kwartaal 1 uur les per week Br tr ond 9Ua-l bur v d blad AMGEEÜDEN in cen net klem gezin degelijke kost inwoning beY ossein ng enz met go brui 1 ' van ruim mij en I rise li slaapkamer je op vroolijke stand billijke condition Br fr ond no 8652 bur v d blad GEVRAAGD cen net Dagmeisje niet bc noden 16 jaar üefst voor JjaJve dagen Adrea WiUcu Bai'önlïstraul 103 9BS1 DUII'S - K \ HréMA UIJWIEI Wegens afsclialfing te koop aangeboden mei nog nieuwe binnen en buiten banden zeer weinig go ^ bniilvt en in In i sLaat zijnde voor elk redelijk bod Spfinweg 58 9077 Damcs-liijwiel ' f 22.50 li cere ii-Rijwiel f 15 TE KOOI»wegens vcitrck der eige naar mei freewheel net jes in omaïlle en nikkel enzonder cenige gebreken eiprima merk lüllilonkad'28bis 9062 MÜZlERKOItPSWoi'den gevraagd bij bellc regiment Huzaren eenTrombonist Saiilomsl en llooinist als Efieclie!Trompetter Adres aan deKjpelmeesler W II Schollens llocflcwcg 0 Amers foort ÜGS9 GEVHAAGD een Dag-Keukenincisjc loon f 2 met kost P G yan goede geluiden voor zien spreekuur ' s avonds na 7 uur Ulreclitsche Volks gaarkeuken Watcrstr 11 9C7 5 GEVRAAGD een flink Waschmeisje die met bel blcckcrswerk be kend is ot cenige dagen in de weck oen Waschvrouw AdrCR A TïcltJtra Blccke rij Veldzicht Achter hel uri-lm.napnrk 0075 GEVRAAGD zoo spoedig mogelijk een flinke Diensibode diegocd Ion werken on een burger nol koken P C lielst van buiten Br Ir ond no 9GG0 bur v d blad BbLWGlWKE BIJVER - DIENSTE Croote Ziekteverzekering Hij mei ofdeciiiig week prcmien vraagt sohede actieve Agenten legen goede condition bij opzeg pa « wordt drie vierde der reserve aan de verzekerde terugbetaald Br fr niet omschrijving van werk kring enz end ielt B B Boelsbande ] Heijl Ham burgerstraat alhier TERSTOND GEVttAAGD een LoodgielerslcerlHig bij II 11 iSierkeus l'redik bcerenstraal no 2t l'OX-TERRIEK Ie koop aangeboden H jaar tii"i rottenvaogcr Tebevragen Vaarlschestroat no 41 95yU liet 1 Mei a.s te hum GEVRAAGD door klein gezin in ck Cenir - station een modern Bo venhuis óï llcerenhuis hummaróc 3Ü0 J 4M gu j den Br Ir met nauwkeu rige omschrijving enz ond no 9S83 bui v d WÓ1SDT GFVItAAGD 1 Febr cene nette DicnsU bode goed kunnende ko ken 1 ' G en van goede Kciuigcu vooraicn muis dragen vercisebt Aürcs llccrcnslraai 17 OCH DIRECT GEVRAAGD een helder Dagmeisje Il ink ktumeiido werken ijn goede getuigen voer ïïon boren de 18 joor Br Ir ond no 9009 bui v d blad GEVRAAGD een Iliiiko Slagers jongen dio degelijk het vak wil leeren Te TE I1UUR cen droog net Burgerbuïs dat van alle gemakken voorzien is bevattende klem en groot 6 kamers huurprijs t 4 por week al les inbegrepen slaande Jolian de Bckastrool Be vra"en Kievildwarsslraal no 25 900 i KETTE LOOPJONGEN kan geplaaist worden 7,a - icïstraat J0 zonder goe - 1510 de getuigen onnoodif te melden cc 11 Tor opleiding ab kclbedicnde kan zaak van consumpticarli kelcn cen net I0KGIIESSCH geplaatst worden ouder dom van M lol 17 jaai Br Ir ond no - 500 bur v d blad GEVRAAGD cen Meisje voor den dog leeftijd ongeveer 1Ö jaar bij \ H van Wijngaarden Oudegracht bij do Lijn markt 19 XE KOOP - oor spotprijs een nog best gebruikt Heeren-Rij w icl mei freewheel en rein on toebehooren goed fn lat en oMe goaic binnen en buitenbanden voor de prijs van f 22.50 Te zien 1ste Daalschedïjk boek Vlijtstnol 202 ATELIER Bij D J Oudegccst vooi heen G S Groenhuijse Sone Vicsiraal 23 kunnen direct geplaatst worden nctic Leerlingen vooi^ate lier en winkel ' 9587 TER OVERNAME aangeboden een £ aal;;'i garen band en o an ver lc artikelen ' t welk door con vrouw kan worden waargenomen Br Ir on der no 9a'64 bur v d Mti TE HUUR net gcrieliijn uuiiuilcnliuis mol tuin vooiai » de Poort straal b koineis keuken enz I i \ per maand we gens vertrek lol Met vuor r 10 per maand Spoed ge wenscht Br Ir ond « o 9bü5 bur v d blad WORDTTJEVHAACD ooi 11 ¦ - U te I.ecrhiigeii in cene Iij - Br Ir ond no < '.)- iiv > v ï d blud TE ÜOUP aangeboden can iratbli^e houten Li n lien - kast v or spotprijs Rr lar ont no 9bö9 bur v d blud TE UUUR ' i'c liuur aangeboden een mooï Boven - Voorkumcrtie leen wonende juffrouw le gen £ 1 per weck Br fr „ oud no 9589 bur v 6 blad TE UUUR een Huis mei luinfjc en plaals hockockstraaj 17 bevattende gang voorka mer en i mme achterkamer keuken plaals bovenka mer en afgeschoten zolder Te bevragen Voorstraat 17 ' 9580 Tegen 1 ol 15 April a.s to huur gcviaogd ecu BENEDESHUTS op nette slaiid huurprijs [ 200 o F 250 per par voor cen cenige jutfrouw Bi fi om no Wil » bur v d blad en plafonds geschilderd bewoond door den eige naar vooraan de Amsler damScbc straatweg huur prijs f 5.75 per iveck Br Zoo spoedig mogelijk ~ GEVRAAGDwegens ziekte er moedervan de dienstbode eenflinke Dienstbode Zich tevervoegen ' s avonds lus scben 7 en 8 uur Oude gracht DSbis Wz bij dc t Viebrug 9584 ' TE MUUR Adclaarstraol no 58 cen ruim Bovenhvh bcvalian dc groote voerkomer ol coof acliterkamor en keu kon boven 4 kamers en zolder verder van olie gc makken vooreien zeer ge schikt voor pension di le aanvaarden 9571 KANTOOR Er biedt zieb aan een nel Jongmensch bekend met kan loorwerkz a am he den Fransen Buïlscll en tjpewrilcn Hamniond voorzien van uitstekende getuigschriften Is ook mei ongenegen als reizi ger op lc treden Br Ir mei opgave van salaris on der no ItTO bur v A blad TE HUUR een Huis Kleine Eligciv steeg 21 bij de Nieuw Gracht bevalt twee groo lo kamera alcool en bed slede on beschoten zoldci huur f 2.25 per weck Be vragen KI Eiigenstecj 9581 
18e Jaargang 1 en ADVEHXEHT1EBLA Ho 231 Prija dor Advertenflün voo I — G regels IO.C0 Elk c iesl meor 10 Vt Plaatst man dezellde Advertentie ü malen dan wordt die slechts 2 malen berekend Diewtaanlntaiiu * en Aanvragen Ü5 «^" t per Advertentie liij vooroitbolaifry Boïioorende bij No 230 Zaterdag 21 Januari 1911 oo verzeild ¦• aangesproken het verschrikt outje op het - bord vallen slend ging m kaarsrechte houding zijn hand lot een militairen aan het onlbloote hoofd bren Men koh'aan zrjn vriendelijk nd gezicht bemerken dal deze mverwachte ontmoeting hem vreugde verschatto ii uw dienst rttmoesterL » n hier op bevel van den tarön out te verkoopen gelden te in eren enz Een moeilijken lijd twoordig hoor ' a zitten Kappell Hoe gaat het thonbrunn en hoe is ' t tegen dig met den baron " at weet Godl " zoide de hout vcbier die door een teug bier een beetje vlugger van tong scheen te zijn geworden „ Wij weten het geen van allen Hij was al altijd een ge heel in zich zelf gekeerd gebeim iannig man hij scheen destijds ook geheel en al op zich zelf tb leven maar thans is het alsof hij in.een mantel der geheimzinnigheid is ge huld Enkelen denken dat bij den steen der Wijzen zoekt want hvj studeert geheele nachten bij het schijnsel van een nachtlampje en ook niet altijd alleen Er komen van tijd tot tijd des nacht3 zelfs vreem - ïiu voor nem uil talrijke uorBtorens Werden koo af en toe zichtbaar dui delijk kon men dion van Strehlen onderscheiden het was een raken voor den ruiter want daar was bot hoofdkwartier des konigs opgesla gen en dat was het doel zijner reis In het logement aan den voet van den berg waar hij ar3teog was een groote menigte werklieden verza meld Hoog boladen vrachtwagens vormden als het ware een zoö"wernenaagli)K op neï Kippebout je rustten en da onschuld welke door die geheele verschijning aan den dag werd gelegd gaven aan het vermoeden van den cfficier een geheel andere richting en litj ' be schouwde het roode Maar en den rossigen baard als'een heel gewone gril der'natuur Nog maar nauwelijks had do of ficier den houtvester ifi het aange zicht gezien of hij herkende hem en richtte zich vriendelijk tot hem de woorden „ Wel wel Kappel Iiob komt gij om de snel koniLiidc en weer even snel veidwijnuide lichtstralen wel ke de bruint gele en roodachtig ver lichte bossclieii als ' t ware schenen te vergulden Hij merkte niüt op hoe een vijver beneden in liet dal tot dusver onopgemerkt - gebleven plotseling een lielderen spiegel ge lee De officier seliccn in diep ge peins verzonken en eerst toen hij bo ven op de heuvel was gekomen hield hij sli en wierp uen blik terug op den afgelegden weg Hij keek niet naar hel stadje Rel - Voor de Jeugd DE SINT-PAULUSROTSi Ouden van dogen hebben we meerma Jeu hoeren verhalen hoe in tien zo mer en het najaar ivan 1845 al de ilagMaden vol waren over üQ Echip foreuk van het nieuwe IfedoClandschB harkscliip „ San Hendrjk"-j dat « en Sfeien Anril met een ibemanning van 30 personen en één passagier mj Hel levo'eislms was uitgescïld Hei eerste bericht kwam gelijktijdig aan met acht geredde personen onder welke de kapitein Zij waren door een Eogelsoh scbip mef veel moei'e afge draaid van de Sint-Paulus-rots - ' waar tegen de bark was '- ergaan Hoewel do Eïjgelscliman nog zes dngon in den om trek had ^ kruist had fcutihera ne ijens hel rit we weder tnret mogen ' ge Jukken do rots ' weder ie \ Jndeïi ^' a ' fet vernomen van [ Ie Üijaoiuler theden der schipbreuk was ïöder niet tieemis vervuld over het lot ' der on g^lukkigen die op een ruwen steen 3;Iomp midden in ' den AtJaniischcn Oceaan achtergebleven ware » met jjen gloeiende zon vlak boven Smn hooi tien en zonder een drupppel drinkvva ' ter En met niet minder spanning werd uitgezien naar eenig boritht Ivan ds acht personen — bestaande uit den op pferstuurraan den passagier en zes'ma trozen — die nog ivoor do redding van iaet eerstgenoemde achttal met de sloepvan ds rots waren weggevarefl naar hei [ Westen om ito traobien üe kust van Brazilië te bereiken en hulp ta halen voor hun makkers * Ka deze inleiding volgt korlelijk het verhaal vrij gevolgd naar ' bet onop gesmukte Dagverhaal van deft sehoeps heelmeester 3 Ilanot ^ LOUIS In een dorpslraat tusschon lïnizen met kleine ramen en omringd door een omheining waarbinnen ïn atle stilte ¦ hoenders in het hoogopgaando gras rondloopen ' de bijen $ m hun korven vliegen bloemen ^ n hoesiers bloeien daar werkt ïn de felfe voor middagzon een mot blooto y.öeten ïn schamele kleeding gebu,I|d knaapje dat oplettend om zich heen ziet Zfa 00 «& n waaruit ean echt ' kraderhart straalde een vnendelijkon mond een aangenaam levensiusUg geiSat en oen ^ lint-j * ini.«ij ° »"" die t Was Loiii Zm teen Idein rfuis blanke flinke n kracht di Hu nhift hu < I De scJiip'breufe ' Do eerste vier weken van de uit i3 had de Jan Hendrik voortdurend gunstig neder Voortgestuwd door den Koord Oost-passaat kliefde ze den At lanüschen Oceaan ' ten westen \ an de eilandengroepen die Lij de Afrikaansche kust liggen en reeds ' begonnen enke'e itrozcn en scheepsjongens aanstal t te maken vooi ' het Ncptu-'-usIecst Maar drie dagen nadat v e de Kaapver dische eilanden uit het gezicht verlo jk regen we innig weder algewis Be'd rli en dan door volslagen wind stilte Den Sisten dag v.ih onze uit weiden wij gepraaid door dn Maas laymf die op de ilerugreis Tegen den avond van üenzeltden dag jheersohle er een recht prrttige Bteir niïng Het scheepsvolk ' vleide zich der volgenden dag do linie ïo passeeren waarom eenige mntrn.-m naar oud ge bruik een brandend pekton ïn zee dreven en toen allen op liet dek pen om Keptunus in zrjn vjmrschuitje tooien slaan verheft ziel voor het raam ' o"m naar binnen te kunnen ^ ien buigt sich naar tie huisM«ur om t « luiste ïicn bn iprak hij zich zjelvtejr ver heugd „ Niemand thuis als d kat dat Nog een blik ' rondom irï Ha stille omgeving die do.or uit de verte klin kende orgeltonen nog indrukwekferJier wordt « n hrj sluipt door een opening in den tuin en verdwijnt in het dikke slruikgewas Xa een poQs schreonw de daar een hoen angstig en kort daar op versohgnt Louis aan dezelAlo ope ning docli met vato geluk stralende o.ogen en gloeiende wangen In de hand draagt hij eeji arm ge wurgd hoen iWeer een snellö blik naar allo zijden e ^ j-fl^rt ging iiet zon.d£E e|nj > eeraas ^ jjp piiri fliria breekt Door een paar v ogende ' stouten ikat de achiersteveit geheel uit elt^n ier en raakt op een blinde fclip vast Nu koert de ï.-oedende brnniüoe zioli togen de voorrijde en di>et liet sciuu Itoe langer hoe ' meer overhellen De wanhoop is algemeen en de ver warring met minder AHcn t "" 1 oppdi' ¦ itrurman behoudt nijn tegenwoordig | h«d van geest raaai ' is alleen geheel smaciiteloor De kaïiilein / die bezig ïs mfet hot inpakken van ïusjnimenfen ^ üioekon en journaal wordt evenals an Uèien door het in?trooniendp watSÏ i>edwonsen ' op het schuins liggenddcfe een toevlucht te zoeken n nog bovendien vier mcnschinlevens plotseling zou doen eindigen ¦ Te 12 u,ur -' s nachts het de eerste stuurman acht glazen slaan en droeg de wacht over aan den tweeden 1 stuur i met den last & Ofid uit te kijken daar men in den nacht de Sint-Pau lusrots moest passeeren en deer den stroom wel meer afgedreven kon zjjn dan de rekening was Het schijnt dat deze raad niet genoeg behartigd is Even over tweeën — de lucht was min ieer bewolkt — nep de'man aan het roer „ Land te lij Branding "-" ' - Lu \ L Vj ii c 1 ' aatuurhjk begreep nu iedereen dal lüm hehoad - in.de groolc lw«t «» dé sloepêrc geso'cht moesi woi-den doch eoÓ weïni?''wa9 aün - Öe ¦ mogelijlsheiu *- an - een plotseling ' opkomend gevaar ¦ gedacht dat deze vaartuigjes ondel ' touwwerk ' en zeilen aJa bedolven la - pen v aardoor men ze niet spoedig vrij ¦ kon krijgen Lenige minuten laier tel de het schip z.üo sterk over dat do elan gen der masten de golven iaak > len Het inzwnlpendo water stroomde door de luiken weder uit mot moeite Ihjeld men zich cp de bovenliggend 2(jde van hot schip staande iEr was geen denken meev « a ^ Ö « Sloepen die middensc-heena slondeni wij te krijgen maar gelukkig kreeg anen de giek te - water Petdge ham men en kruiken bier en het kistje met instrumenten legde men er ju De ka piteiff da pa=sagier de derde Stuur man en een paar matrozen spiongen er in en namen een tros mede om die 1 « bevestigen aan de rots die op ruim twee ïcheepslengten verwijderd als een zwart spGok uit zee oprees i » de sch'a - ¦ Wie beneden ztfn schrikken wak fcer en ijlen half gekleed op het dei Büet oen enkelen blik begrijpt do op perstuurman welk ontzettend gevaar Jien bedrest ncg.eeniae minuten en [ het ^ ip dat veel ' gang heeft zal te pletter kopen legen de klippen die gedeeltelijk boven gedeeltelijk onder water do Sint-PaulusrcU als Voorpos i n qi lïi'ngep Radeloos van a_ngst vlie K&it allen door elkander nn luisteren maar huif naar het * fcevel van ' den stuurman die uu allo macht schreeuwt i „¦ Aan lij het roer les do kluiver en de fokkesc-liootf -' Het commando wordt Opgevolgd maar niet vlug genoeg In do verwarring kijkt niemand haar het rc.er om en de weinige o.ogenulu.ken waarin misschien het schil | aog gered kon worden gaan verloren Tech heeft men nog hoep Wel stoot de kiel even legen een paar blinde flippen dooh nu er gebrast wordt loeft de bark goed bp lietgecn een enkele reeds doetxoe pen „ Het loopt vrij het loopt vrij 1 " Maar — een oogehblik te laat is veel te Iaat Door aen sterken stroom deinst liet schip achteruit geraakt iusschen do klippen en begint ' tuk te stooten Te gen esn der klippen stoot de achterste ven zco h'SVig dat het vuur vut den roer ketting springt en het foer in stukkei Iiloöle voeten altijd in de richting van hot gebeTgtc Geen mensch ' komt hem tegemoet alle lieden zijn in de kerk Zijn goheele wezen is vervuld vaa vreugde ovc!r zijn welslagen en jan ds eene gedachte nu tijdig het doel bereiken eer de Lied»n thuis komen want zij,zullen hem dadelijk zoeken iedsr weet loc-h gesn and^r als Lo.ms hekelt het gedaan Reeds is hij buiden aangek]5mejt Inj do laatste geheel veryalilefl Kut daar wordt voorzichtig de deur geopend en op ' dien drempel verschijnt de groot moeder g'slrjkeaüe öp een tooi or h?ks del oudheid met verwilderd haar op haar hoofd e'eji hoogc gestalte ^ n in lompen gehuld Snel grijpt zij naar den buit en roept i&üis tuw toe ^ ftt_t«H daS lang ^ feurd - 5£aar hebt gü rcndgeloopenï Maak dat ge wegkomt Versta ja Ais jij Je ^^ pakken ' dan krijg je op den kop toe van ' mij I-oop dan toch " D © verwonderde imaap ke sk groot moeder verbaasd aan en vliegt verder Do oud'3 vrouw bekijkt het hoen ad sluit zich in haar hut op Deze hut is de woning „ van groot moeder en Louis ' in weike hij ech ter sedert den tijd dat bij stelen kan bijna geen nacht doorbrengt H'J slaapi onder den eersten den besten boom waar zich vee mos bevindt bij slechl weer en in den winter slaapt hij in een ledig hondenh'ojj fif iq een opeji staande schuur Bijna nooit krijgt hij Warm v.Qedsel I llij schudt rijp ooit en groen van vreem 4e feflPmea VA iK&t tortels siï fl ' de iïiduwmeien om de gfooiê Hou ten tafels geschaard en terwijl een groote kachel een heerlijke warm te door het lokaal verspreidde spra ken an allen ovor den groolen ko -' ning van zijn heldendaden en van zijn o vet winningen Zij ledigden du glazen op het wel zijn van hun vorst on dreigden met gebalde vuisten en luid-klinkonde zweepslagen zijn vijanden onder wien de aanvoerder Laudon tegen woordig een eerste plaats innam on naar wiens hoofd allerlei vorwen schingen werden geslingerd lal in dö behandeling der en misslaf heeft begaan Dit ijk ' van een opvatting van de der rechterlijke macht wel g met is overeenkomstig de en woord echter werd door lister gezegd om tegen deigc tvatting protest aan Ie tee - ens de woorden uit Le spre it de Papendi'óchtsciie zaak ï de schoonste bladzijde in jhicdenis van onze justitie " daardoor „ het aanzien van lio niet altijd is verhoogd ' Minister moeten bedenken ¦ elke uiterst moeilijke laak iterlijko macht van het begin misschien maar zeer zeker aisle phasen werd geplaatst de zaak was gesteld in han n den Ncderlandschen rcch > 3fl men een publieke opinio n te voimen Dat heert de edaan met haar onderzoek ooren van personen ïn het jerOK'dicr verhooren daar ft de regecring medegewerkt iar administratief onderzoek ksvei tegcnwoordiging door vragen Deze leden begrepen c men tot zoodanige ïn haar hel gezag ondermijnende da Q komen ienden van stenografen van ingsvvogc naar de openbare aohtton zij zelfs Frenlteiid e rechterlijke macht ' Wat ïc ' regeenng in de rechtszaal anders dan toezicht te liou > or het openbaar ministerie ling behoort bij den president is nu a ppslerion gebleken rï waanzinnig querulant den ¦ r intellectualis " is van de ge aak 1 ' n om daartoe te komen st afleggen van dezen gehce ilïjk hot gezegd werd hjdens jodig geweest leden betroui-den hot dat ch met drift geworpen had op iddel waardoor deze ontdek iccft plaats gehad en het cap ïeeft bekend gemaakt wat el met aan het Hof maar aan s moet geweten worden aagd word of do minister stitie thans in het bezit is van 3nograftsch verslag van de irê behandeling dezer recht vooi het Hof te Arnhem en wat den minister daaruit ge i i3 omtrent de zoo zij juist ir Zrjnc Excellentie afgekeur laling van den advocaat-gene - Arnhem woorden op Recnts vrages komt nog eens terug op zlji ir medegedeelde in zake de op ig van een 2e hypotheek door gezamenlijk met anderen ge i op zeker onroerend goed an de rente met betaald is en Ive daardoor de hypotheek op war is « ui J S nu zelfstandig oplrc jn einde zijn kapitaal m lian ï verkrijgen niettegenstaande hypotheek in verecniging met en niet name genoemd gc a heeft loc moet hij dan handelen om edeelte der hypotheek afgelost igon loe te handelen als aan een op ring tol betaling geen gevolg en wordt loe moet de.reeds verschenen ente verkregen worden 5 Door wien moet de opzegging der hypotheek geschieden 0 Door wien moet indien noo dig het beslag op het onroerende goed gelegd worden 7 Wio moet kennis geven aan den eersten hypotheekhouder S Hoeveel zouden ongeveer de on kosten bedragen Mochten er van Je overigenzijn dtc mede hun aandeel verlan gen is hel dan voldoende dat dieaan 0 y toestemming geen omhandelend op te treden ' Hoc moet in deze gehandeld worden J S heeft mij met verteld of de personen waarondci hijzelf die geld op tweede hypotheek op dal pand gegeven hebben zulks gedaan hebben alssolidaiie credit.uren In dien zoo dan kan J S de tweede hypotheek opzeggen on door die daad ile anderen verbinden Is hel echter niet het geval zoo zal hij zeer zekerlijk zijn aandeel kunnen opvordcicn en dit zal hij dan moe ten doen — indien de debiteur hem nïet betaalt dooi beslag te leggen op het goed en mol kennisgavcdaar van por dcurwaardersoApJoil en aan den eersten Hypotheekhouder en aan een ieder zijner nicde-crcdileuren in de tweede hypotheek IN-i deze no slaglegging zal hij verplicht zijn tot dagvaarding over te gaan en voor het door heni verstrekte kapitaal plus de daarop vertellenen rente lot van waardcvcrlUanng van dal be slag en tot execute belverklaring van het goed Dit is een kostbaar proces J S zal dan v.il mogen beginnen met oen voorschot te geven aan den advocaat van minstens een f L'50 De kosten worden toch later weder ver haald op het vcrhypolhccecrdr goed Het bcsle zoude dan zijn dat J S zich verstond met Of alle óf eenige zijner mede-crediteuren in de iweo de hypotheek waardoor de finan cicelc lasten om de actie te kunnen beginnen meet gelijkelijk verdeeld wordtin I)c ache en de opzegging zouden dan geschieden len geza menlijke name van J S en diege nen die met licm accoord gaan II v II heeft ecu broeder die in een VBrzekorihgaphchtïg nediijf een ongeval m cu door hel werk beko men heeft zoodat hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen daar hij zijn eene been mist hetgeen door een kunstbeen vervangen moet worden Voor eenige jaren heeft diezelfde broeder een ongeval gehad waardoor hij een vinger heelt moeten mvssen on waarvoor hij van de Ilijksveizc keringsbank een zeker bedrag ont vangt Op hoeveel uilkeer ing heelt die der nu voor het geheele leven recht Wordt nu het geld dal hij thansontvangt bij het te ontvangen geldgetrokken Daai hij geen ander beroerkent als hetgeen hu geleerd heeft,heeft dan de Rijksvcrzckeringsbankhet recht om zoo iemand iaar oenander vak te veiwijzen welke helgemib van zijn beön niet hindcil ' l Wordt hot aan te schaften kunst been door de Rijksverzukeriiigsbaul vergoed Bij algeheele invaliditeit m.a.w waar de man zoo verminkt is dat hij totaal ongesciukt is voor eenigen arbeid is bij gerechtigd lol een uit Roering vaii 70 % van zijn gewone loon Is dit echter met nel geval dan wordt rekening gehouden mei bel geen hij wei zou kunnen doen en de gasten bij hem en als & ullan zoo goed kon sproken als blaften en een signalement zou kunnen gtvcn ik verzeker u ritmeester die zou • ons wat weten te vertellen " „ En hoé gaal hel met de freule ' * Nu niet zoo heel rooskleurig I-eentje — neem mij niet kwalijk dat ik haar bij dien naam noem wij allen noemen baar öjo v alsook in Ober - en Niedeirasenl Er hgl nu wel juist niet zoo zeer respect en formaliteit in opgesloten maar he » levert dos le meer hel bewijs van liefde en vertrouwelijkheid wij nor men immers.ook onzen Loning ge woon „ da oude Fnlsl " — welnu Lecntjc dan is oangevvozen om haai Word vtrvoigu 
UTRECHTSÜH HIEUWSBL AIB - Zat erdag 21 Januari 1911 e@ra zeer groote partij Restante ÜITYERKOO duwen van den nacht T.'nhg - bc louw I de hïanuiög te ge « ou de giek teruggebracht kunnen vior a«n en alzoo mocht mén hbperi dé goheele bemanning op de rats te bren - Mij dunkt ik zie nog de scneeps - |"^ ha P ^ 3Coï P in het é czicht kVeg < hetgeen hewc j ten tweede zou ze ons laier van groot hut kttnnèn zïjh tie eenige weg om op de rots te komen het touw dat van het semji liair de rots gespannen was Eén ¦ aagde het zich langs het tcuw in dé branding neer te laten terwijl wy onzon makkers op de rots toeriepen de lijn zooveel mogelijk in te halen terwijl wij een weinig vierden Jin met hét hoofd boven dan weer onder water en schuim bedolven onophoudelijk been en weer geslingerd schoof de matroos vlug langs de lijn voort en wa3 betrekkclrjk spoedig bij de rots Dit gaf óns allen den moed zjj iöl ook met eenige hui vering zijn voorbeeld te voigen Trou wens er werd ons geen keuze gela ten want spoedig kon het wrak kort en klein slaan De overtocht gelukte aan allen hoewel we nog een oogenbhk weesden dat een der scheepsjongens er bet hachje bij zou inschieten wnl hn " door het geweldig slingeren zich ern stig bezeerde tegen uitstekende rots punten en losbet Zeker zou hij om gekomen zijn zoo niet dadelijk Door met lakens aan lange stokken te ïoiigens langs - de rotsen klauteren i aU zij met de eene hnnd ïch vas'lkou - ¦ wuiven hoopten we de aandacht op dend de anctere hand in elke spleet ons te vestigen 3oeh tot onze groote Ondanks de hevige branding tus fch'en de klippen gelukte de eerste Overtocht en de giek kwam terug De tweede maal zou do derde stuurman iwee matrozen en twee scheepsjongens Overbrengen doch " nauwelijks hadden ze het schip verlaten ot het iichtê " vaartuigje werd door den konen hevi fcen golfslag ten onderste boven ge worpen Een gil yan ontzetting steeg • van het schip op niet alleen Wit me delijden met de vijf kameraden die dé teerste slachtoffeis wvien ma ir ook wijl men meende dat met de wegdrijvende Riek de laatste hoop op redding ver dween Doch ziet — de maan die af ten toe een zwak lioht tusschen de voort jagende wolken heenzendt doel ons nu opmerken hoe een der bende scheeps Jongens dien we reeds een lijk waan öen op de omgeslagen giek is geklau terd en zich stevig vastklemt hoewel l do golven over hem heen bruisen De kloekmoedige knaap bemerkt dat wij en do mannen op de rots elkander maar foalf verstaan hoe luid er ook ge schreeuwd wordt en hij helpt ons door ons geroep naar de rots over te bren gen en omgekeerd Doch niet lang duurt het oi wrj hooren hem kreten Van pijn uitstooten in de wilde kol ken der branding wordt de giek dan te gen deze dan tegen die klipppen ge worpen en beloopt de arme jongen ttenig kwetsuur ook voelt hü zijn krachten verminderen en wtf vreezen e]k cogenbhk dal hrj door uitputting ftedwtongen zal worden los te laten dode zn dank — daar springt een der matoozen die reeds op de rots zijn ta de branding teneinde een poging tot i^dding te wagen matrozen zich langs het touw tusschen i ^ ^ ] eneTeri niaaj he riuis ga ' de klippen had gewaagd j j^j met wa[or of bier Oo k een varken Zoo waren er dan 2 van de 31 be - dat op 2 jj n m dn]Vend w3s komen houden gebleven op de rots kon het \ aanzwemmen > actmeu wn een welkome woedende element ons met meer de - o^^nst voor onzen mondvoorrnad ren Natuurlnk wat onzo eerste ge - | ^ dm eerstvolgenden nacht werd Weldra verrees de zon boven de kim en konden we nauwkeurig het terrein overzien nadat we een weinig beko - s P aaü ^ masl t0 kunnen men waren van den uitgesianon angst werd eea B«ef i fl den bodem Eekor • i ven een boegspriet er in gemankt - van twee beddelakens een pas&cnd zeil ge naaid — in ' t kort het ranke vaar tuigje waarin 8 personen konden plaats nemen werd gereed g^ma.-fct om een tocht over den Oceaan te ondernemen Wani het denkbeeld was ter sprake ge btacat eenigen met de sloep uit o zen den om te Irachtert de kust van Bra zilië te bereiken al gevoelde ieder hoe opbrand ' luttel de kans was op die manier red - i ding te erlangen Ten eerste b°stond branding en van het walgelijk eevoel veroorzaakt door bet zrewater dal we naar binnen hadden gekregen De Sint Pau lus rots in de verte go Pien één zwarte massa met een witte kruin — dnor de vogelmest — bleek uit eenige steenklompen te bestaan gescheiuen door nauwe kloven waarin pj _^_______^^^^^^^^ bij stormachtig weer de vloed met ont - Hg grijpt den knaap die losgescheurd | zettend geweld binntrldringt Zich om den rug zijns redders klemt ' •"•'""« i Terw^l hij ' t vaartuig met zich sleurt En met de voeten trapt en zwemt Öij ploït in zee zinkt aanstonds neer Maar heft het druipend hoofdhaar wear flrj daalt hij rijst hij werkt zich voort 5\aar bij de stem van ' t jongske hoort klemt J schuim opzweepend tei^ea de iteile ft an den maar die bij eb en rustig weer doorwaadbaar zijn ¦^¦¦-^¦_^ pj_^pj_^p__________JI Op de rotsen waren honderden zee - Beiden neréiken de rots en worden vogels die locn ze ons ontwaarden door de anderen opgetrokken t angstig opvlogen weer daalden leaen Dankhiar dat de knaap en de giek on s aam logen Ons ïcifs in de klee fcehouden waren overlegden we met a e reu beten om hun sfilla woonplaats elkander hoe wij op'de rots zouden ko - tegen de indtinger3 te verdediger men Spoedig waren wij het er over ti cH i enkel plantje cen3 da de giek bij de rots moest Blij - ' bergzame ***&&•*&< iven eersieris was ze te licht om door O ok — gi ontlast zich over de plaats De doo delijk beangste lieden knieën in de siikdonkere woningen en spreken mei bevende stem hüh gebed uit Ooi de vader knielt m z'jn vertrek en bidt enkel en alleen om verschoond te blijven van hel gevaar van ded bliksiim voor zich en zijn gazin blcedJ verwanten en ooi gedacbl hij in zijn gebed Louis „ Waar zóu do arms knaap nu wel znn " I*U bad om be gcherming voor hem daar hij ' och ook no maar een kind was Hel onweer gaat voorbij De onder gaande zon schittert reeds weder in eiken regendroppel dw van dé boom bladeren in het gras v-alten aan derf hemel spant zich een groote won derschoon " rjgenboog uit de tucht riekt he.rüjk de bloemen hullen - hare vclüen lo het boscb ' znekt hij bessen en ' rap n die ' hij rauw gebruikt hoog slens braad hij een paar aardappela j ¦ Hu is gehard legen honger eb dorst tegen koude en hilte vermoeidheid ^ len pyneri ÏJog nööit Is bij 6kk gowfest in JVal een andef kwaad zou doen dut maakt hem Iiisin vèeikrkchlig en ving weerwil van zijn zwerven leven i Dat is nu Louis de gröolste beroemd heid van het dorp Zijn vader stierf aan de galg zijn moeder zil als een I dievegge voor tien jaar in do gev.tn ci-nts b & lamïÜe i * bot uit'aag?H van het dorp De oucó grootmoeder laat Wft met pakken dé politi doM tevergeefs tooe.1 ^ « m hen uit bet doip te te rnvia j mei dit uithangbord zijn de SIHSER Naaimachi nei verkrijgbaar SINGER-MAATSCHAPPIJ Utrecht Oudegracht W.-Z 16 bij d * Bezembrug TELEPHOON 16S7 van I.7S van ï 1.50 van f i.i voor f s.u © voor f w.9 «* voor f o en een partijtje van f 1 van f s.@o van « 4.0 g ra voor f 3.00 voorf2.5SS ra en een partijtje van f 3 JONG * Aaahevelenfl B ^___ Stoker UTRECHT JHOORSTRAAT 9 Piano en Orgelhandel Uiturebreïdle Jkeiisee 04 31 X>e Hai-mona liet meest voluiaikte en soiisdst verstelbare Orgel Speelapparaat inci 3 boeken f SO — Speoisfe flaniïissÉisB'fg van Prachtige Amenlvaansche Orgels massief notenhout Spieg s Kop lioog-M 1.95 twee Spel LI Uegistei Prijs f - Jö iar a arantie Utrechtsche Hypotheekbank Kantoor IJ rïtt 17 Vlireolit De Bank geeft 41 Pandkieven uit in stukken van f 1000 - f 500 - f 100 - en f 50 — verkrij Daar ten kantore der Baak en DU - - Heeren Commissionairs In Eflesten -:- Do Diroctlo mr l van l1isr jbk h j m van ascii van wijck Ontvangen nieuwe Bruine Boon9 ' Groene Erwten Oapuceynevs Inlanlseh Gort Yertler alle s orten Gnuttersware en aanverwante artikelen J HAS Dzn Twpstraat lit Tel 20 FDLIAJLBN Wascht in VIJF MINUTEN het VUILSTE GOED hagelwit Smeestr Tel f205 Baanstr Tel 2010 Amststraatw Tel Ï3S De wwakste vronw " a ecu Ifitiil nua Joon zolfs zittende Hot fijnst © buowol ils Ii i grofste goed Vitrages zuowelals Wollen ï>ekens ÜPfn roosten sotisu ren 3 ij en naboenen oi blaokpoeder Voor iedereen Si contant bh on « cêr gemnMit'lijlio ¦ voorn'narden op ui betaling Ter krijguai.i Do nnïsntoederH dis so gcbiuikou,znl leu zo D gaarne aan bevelen name reu » oi mom boel ïn eriunuis de machine is Relied a gres loten • l^^^^^a ^^^^^^^^^^^^^^—^^^^———— sfaT * Tiïco jaar degelijke schriftelijke garantie Gturue zeudnu wy de V BI.O-\VASCII 11 ACUINË aan lederen solideu aaavra;er op proef 1 lederen Wo-nadar « an 2—1 en Zatordsg van 10—12 nor kan men het PBOKIPWASSCHBN bywonon in bet Filiaal der Velo-Wasch nchiue Uu 7 VISKENBOtGSTJIEAAT ' CANADA-AIHERIKA Laagste Passagepiijzeu eerste tweede en derde klasse per Alias Liue naar Canada Canard Line naar Amerika en andere voorname Stoomvnaitiijneii H0YMAN & SGHUURMAN's Passaga Bureau flniBterdim ReauHerabreestraat Mo I teleurstelling werd geen enkel leeken gegeven dat we opgemerkt waren Tóen sprongen de eerste stuurman de pas sagier en zes matrozen in de sloep slaken waarin water stond het v.ater naar pen mond brachten en met een wanhopig gebaar uitspuwden Volsla gen gebrek aan drinkwater-.svas voor s =--- ons de grooisie ramp het schrikbeeld \ namen in der haast eemge proviand van deii ellenden dood door - s er - mede en roeiden hsen om lo irachlen Smachting grijnsdp ons reeds in de j bel eclnp nadcihij te komen Gaarne verbeelding In de branding hadden de meeste on zer hun schoeisel verloren en het was ondoenlnk harrevoets over de klipppen te gaan DQob ook Hier bleek dat drin gende ' behoefte zochten onde rj naar kleine duigen en plankjes en bon den die onder de voeten j na eenige oefening konden we reeds vrtj onze houten sandalen loopen Do in haast gerepareerde giek kwam ons zeer te pas om verschillende din gen uit het stuk geslagen wrak afkom stig in te halen en op de rots te bren gen Gelukkig behoorden hieronder eeni ge vaatjes met eetwaren en eenige met had de stuurman zijn zoon meegeno men doch de^.e was juist aan de andere zijde der rotsen on er mocht niet go - - ~ w ™» Voortgestuwd door den sterk'aanWak - dingryk maakt Wé I kerenden Oostenwind verdween naeen aangespoelde hout P aar Uïen het schip achter den hort zon en ook de sloep konden wij niet o _ meer zien hoewel wc vermoedden dat op ' ze niet opgepikt nou worden omdat het schip met over stag wqes gegaan uitmuntend zeiler bleek te zijn waardoor het aan de sloep niet geluk - hot echip te winnen Toen den volgenden dag mets van de sloep ontdekken was veronderstelden we dat het achttal makkers de rots met had kunnen halen en van de gunstige harde bries gebruik maaitc om in de Yicihting van Brazilië huip te zoeken Met ons negentienen bloven we dus op de rots achte God voor onze behouden aan t op de Sint-Paulusrots te danken onse giek door de branding geheel brijzetd Dit verlie werd ovenwei i dan vergoed toen den volgenden dag een der sloepen kwam aandrijven Met zorg word een ingeslagen gat gedicht do naden gebreeuwd Oi III Op de rots É i schokken • Een ongeluk en een geluk voladen hu spoedig elkander op Een der'obeeps jongens was bjj het zoeken naar eieren langs een steile klip afgegleden en had den arm gebroken hetgeen veel ont steltenis veroorzaakte Ik zette den arm tusschen een paar kleine duigen bond er zeer stevig een lap zeildoek om en had de volgende dagen het genoe gen mijn arboid met den jjewensohten uitslag bekroond te z,en Het bedoelde geluk bestond hierin dat het mij na vele vergcefsche pogin gen gelukte met de glazen uit den ver rekijker eenige droge spaanders ia brand te steken Met zorg werd het vuur onderhouden en ' e nachts Jie * do wacMhebbende zeeman het lustig De gevangen zeevogels en spek konden we nu roosteren Onze big werd in negentien gelijke porlien stuk koperblad badden gemaakt et weinig hoop in zoo'n ellendig klein i verdeeld en onophoudelijk werd liet vaartuigje een zeeweg van honderden ' braadpannetje gebruikt datmijlen af te leggen ten tweede ' ' '~ 1 "'"' 1 ^- A ° n die overtocht gelukte bestond er veel " 011 >"" n «" »« v —^ gezwollen waren viei hel den meesten onzer reeds moeilijk de spijzen door kans op een onbewoonde Lust aan te kromme spijkers een stukje spek dien komen ver verwijderd van een haven > de tot aas Doordat keel en tong erg plaats eti eindelijk re fes do Vraag of erheid daar geneigd zon zijn schip te onzen behoeve uit te ' zeilden i te slikken op de onher - B vinden en nkeïe dropppel drinkwa Miuitsprc - Hog hadden we geen vast besluit ge - I Den vijfden dag ontdekten we we nomen toen we tol onze groote blrjd - der een schip ón t '—' klaren wie die Louis nu eigenlijk Alleen de oude timmorman die in um i dorp algemeen vadertje genoemd werd | daar de grijsaard zijn levenswijsheid j voor ieder beschikbaar bad d.e hem opzocht zette „ vadertje " denkt dik werl over den jongen sohudl zich hel hoofd meewnriü en Zégt „ de jongeh Ï3 tocfi nog niet zoo sliecht -' Zïe hem slechts aan Ik woel rjiet waarom — doch ik geloof niet dat j hij slecht is " Op denzelfden da dat Louis de \ kip gesloten bad kwam er een vree l sebjk onweder over die streek op De I liïchl is donker geworden de wolken zijn met zwnvelgoud gekleurd blik I semstraal ob bliksemstraal vliegen I door het luchlruim dondi-rslag on don derslag rollen en een aware hagelbui De bo ren z'jn bevreesd voor baar wraak inuieh zij haar vervolgen I Wondurtijke geruchten gaan er om trthl dal al schuw A$x buis Men zegt dat de ouda vrouw menschén en die ^ ten kan betooveren De wind built door e-m gal in bot dak en aan don anderen kant gaat dié door een ope ning van den muur en in het dorp verwonderd men rich er over dat da | hut nog staande ia gebleven on don - winter beeft doorgestaan Van den jongen wordt voor de toe komst nie's dan slechts verwacht hooit is hij ïn de school Moöit heelt hem een onderwijzer of prodi - | Kant daartoe kunnen dwingen _ j De dorpskinderen verhalen van hem mtv alkepr dn ' hi * niet bidden kan & igMiand in bet dorp kon zich ver - ser op " ie tïcden Br Ir met opgave van salaris on der no DSIO hur - v < L blad heen C S Giocnhuijsc Korte Vieslraat 23 kunnen direct geplaatst worden nette Leerlingen voor alc licr e n winkel ¦™°' TER OVERNAME „„..- ' oboden een Zaakje in naren band en aan verwan ie artikelen ' l welk üoor eon vrouw knn worden waargenomen Br Ir der no ' 956-1 bur ¦ Ulad geene aanprijzing Wij verzoeken slechts er op te letten dat ze aan liet juiste adre3 gekoekt worden TE HUUR een Huis Kleine Eligen slee " 21 bij de Nieuw < Grachl bevalt iwcc groo te kamers alcoof en bed stede en beschoten zoldei huur f 2.2b por week Be - a Eligcnsteei 9581 '•"¦ DTETOtE Croole Ziekteverzekering Mij met afdeeling week premicu vraagl solicde actieve Agenten tegen goede condiliên bij opïeg ging wordt drie vierde der reserve aan de verzekerde terughelinïd Br fr met omschrijving van werk kring enz oml lell 11 - l > Boclibande Heijl Ham burgerstraat alhier 0085 
NTIEBLA ] Se Jaargang 1911 No 23 1 < ï Prijs der AdvertenÓün van 1 — G regels t u.co £ Jj e i CS e ] I meer 1 » Cl Plaatst mon dezelido Advertentie i malen j dan wordt dJesletlits2raaleniierckead D\tmtaanb\tdn n Aanvragen -' S C'eut jier Adverleatle b:j voorailbelnlinE iwdde jongens ir de straai die riepen mij daf ik zou meespolen fttiai ik heb gezegd Neen ik wil met zulke wilde jongens niel spelen Ben ik niet vee beter dan dje jongens moeder Neen zei moeder want gij zijt er ttotseb op en wilde kinderen zijn be ter dan hoogmoedige kinderen Maar heeft dü winkelier u geen gejd meese geven — Jawel moeder '~ Hij ' tastte in ljn zak en tiaaldo er Ürie centen uit die lirj nog bad Herman hebt gü maar drie cen ten Je moet er toch vijf hehben Herman kreeg een kleur zoo rood als bloed en begon te huilen Ik zie het al zei moeder - Herman zég mij Jiet eerlijk licht so or koekjes voor gekocht Ja moe O ik zal hef tegen je vader zeg gen Foei jongen wat heb je gedaan ik had niet gedacht dat mrjn Herman zoo oneerlijk zou zijn Wat zal va Ier ook bedroefd zijn En moeder schreide Her man kroop Stil in een hoekje C de üroot — o — GELUKKIGE KLAAS In de groote stad Londen was eens een jongen Hij heette Klaas en was 9 jaar tlij - vas oen straatjongen want hü was heel veel op straat en voerde niet veel goeds uit Zgn vader was een dronkaard Zgn moeder ging v?n ' s morgens vroeg tot ' s avonds laat uit werken Op zekeren dag toen Klaas weer midden op straat was liep hij vlak voor een „ utomobiel Klaas wou wij ken maar hel was reeds te laat Klaas automobiel reed over hem hoon Klaas word bewusteloos De auto I kazerne kregen Zrm opmerkingen cch - etopto en het deurtje ging Open er kwam eon dame uit Er kwamen meer menschen hij Eenigo mannen beurden Klaas m de auto En deze reed weg Zoo ging het drie straten door Toen hield hij stil voor een groote villa Klaas vera uit de ïut5 naar een warme kamer gebracht en op oen bed gelegen Hij was onderhand weer bijgekomen Toon hief hij zijn oogen op naar do dame Die vroeg hem waar hij woonde en hoe hy heette — Ik woon in een steeg en ik heet KIn is zeide hy Een poosje later sluimerde hij in Toen ging do damo zijn vader en zijn moeder opzoeken Moedor was juist dien dag vroeg thhis Die dame vor teldo de gebeurtenis Moeder ging niet mevrouw mee naar haar Klaas Hij was hoe bly dat hij 2ijn moeder zag Dien nacht bleven moeder en zoon komt nog eens terug op zijn ir medegedeelde in zako do op ig van een 2c hypotheek door gezamenlijk met andoren ge n op zeker onroerend goed ¦ an de rente niet betaald is en Ive daardoor de hypotheek pp jaar is tan J S nu zelfstandig oplre en einde zijn kapitaal in han e verkrijgen nieltegenstaando hypotheek in verecniging met ¦ en niet name genoemd ge n heeft loe moet luj dan handelen om edeelte der hypotheek afgelost jgcnï loe te handelen als aan een op ¦ ring tot betaling geen gevolg i loon Is dit uüiler niet helgeval dan ¦ en woidt 1 wordt rekening gehouden met het - Hoe moet de reeds verschenen geen hij wel zou kunnen doen en man kwam toen 3nj daar aoo voor den slapenden jongen stond een in druk op van het waro wezen van het kind en hij denkt ' „ Dus Louis heeft zich daar verscholen " Zoo onscbu'.dsg heb ik mjjn kinderen nooit zien sla pen Arme jongen hot ware voor u miss hun beter indien ge sliert dan dat ge zuik een treurig bestaan moet vooilslepen Nuj voor mij moogt ge daar blijven liggen pre eens goed uit te slapen " Toen de oude man don volgenden morgen lydig ging 2ien of de jongen er nog was was hy reeds over de bergen gegaan en had zich voor het morgeneten een paar der schoonste vruchten die door liet onweer wa ren eespaard sèblevén toog '¦ igend Dseh dg gqiejrit gedachte van den lingen liet zusje een wiegokindj ligt boven op de kamer Marie - en ïransjs slaan beneden saam te overleggen wat zij zouden gaan uitvoeren Een vuurtja maken ' ' zegt de k'naan „ Een vuurtje maken eii als het dan goeo brandt daarover springen Ginds in den hoek by het huis daar waail do wind van het veld naar hier en oaar zal bet gjoed branden " „ Het nout uit het bosch halen nie van den Iwop bij d-en stalmuur nn dei3 zou moeder spoedig ontdekken wat wo gedaan hebben " Het vuur brandt do wind blaasi het aan en jaagt de vlammen in dn hoogte Zori hoog nis het huis Ju belend staan do kinderen daar Jy zoo hoog als het huis on dicht bij he.l huis Daar s daar = j De wind oo verzeild ' aangesproken het verschrikt ' ouljó op het - bord vallen sk nd i ging in kaarsrechte houding zijn hand lot een militairen aan hel ontbloolc hoofd bien Men kon aan zijn viiendeüjk ¦ nd gezicht bemerken dat deze onverwachte ontmoeting hem vreugde verschafte ot uw dienst ritmeester ^ m hier op bevel van den raron lont le.verkoopün gelden te ïn ïeren'onz Een moeilijken tijd nwoordig hoor ' la zitten Kappell Hoe gaat hot ichonbrunn en hoe is ' t tegen * dig met den baron " at weet fiodl " zeide de hout vester die door een teug bier een beetje vlugger van long scheen to zijn geworden „ Wij welen bel geen van allen Hy was al altijd een ge heel in zich zelf gekeerd geheim zinnig man hij scheen destijds ook geheel en al op zich zelf te leven maar thans is het alsof hij in een mantel dèr geheimzinnigheid is ge huldl Enkelen denken dat hij den steen der Wijzen zoekt want hy studeert géheele nachten bij het schynsel van een nachtlampje en ook met altifd alleonl Er komen van tijd tol tijd des nachts nclfs vreem - nu voor nem uil^iairijhe kerktorens Werden zoo af en toe zichtbaar dui delijk kon men dien van Strchlen onderscheiden het was een taken voor den ruiter want daar was het hoofdkwartier des konigs opgesla gen en dat - was het doel zijner reis In het logement aan den voet van den berg waar hij afsteeg was oen groote menigte werklieden verza meld Hoog beladen vrachtwagens vormden als het ware een vesting op de straal de zoo zwaar beladen wagens moesten worden voortge trokken door zwakke paarden dis zou weiueiiaugiijK op uut iui>pei)om je rustten en de onschuld welke door die gelieele verschijning aan den dag werd gelegd gaven aan het varmoeden van den cfficicr een geheel andere richting en hij be schouwde het roode haar en den rossfgen baard als een heel gewone gril der natuur Nog maar nauwelijks had do of ficier den houtvester in het aange zicht gezien of hij herkende hem en richtte zich vriendelijk tdt hem do woorden „ Wel wel Rappel hoe itomï gij om desm konr Ue mi w ' '¦'¦.',' y sne ve r d ^„ c „ | c lichtstralen wel ke de brume foic en roodachtig ver lc vergulden Hij merkte niet 0I > boe een vijver beneden in het dal ' lot dusyar onopgemerkt g bh ven plotseling een hildei-m spiegel ge ^ leek De officier scheen in diep ge peins verzonken en eerst toen hij bo yui op de heuvel - va - gekomen hield hij stil en wierp een blik terug op den afgelegden weg Hij keek niel naar hel stadje Rel - fcel\jke blijdschap hield het eenigszinS | op de rots aaa en het een stoep Uit hetgeen een bewijs was dat onïè seinen opgemerkt waren Alle leed was ver I peten en we ' beklaagden het achttal mis 2 dagen vroeger in overhauling ihad verlaten Wjj drongen er bij den V kapitein op aan dat hij reeda do eerste ' anaal in de sloep zou gaan daar hij ' krank on uitgeput was Met nog 7 ande ren slapte bij in do sloep Wc verna men dat het Lngelseno schip „ the ' Chance ' heette en Londen tot iifcstem " raing had zoodat we ra<* werk Een thuis bracht ontmoette een i heer met een dikke dame en Itëp ï schén iieïdei ioóV Vlegel wat doet ge daar schreeuw ^ de de heer vergram Mijnheer de bans lï6eft Rflzègd;dit ik maar acbr dik eri d'in nincsl Loe pen om eerder thuis te zijn " L elkander Den volgenden dag was het mi,oi weer Klaas was heel wat be ter Vader moeder en zoon b'evcn bij dé dame En moeder werd er werk ster Klaas ' was intusschen heler gewor den Hij is toen naar een school ge zonden en later zelfs onderwijzer ge worden Moeder vader en zoon heb hen samen nog geluk!:ige dagen beleefd bij de vriendelijk o daiitb Trijntje v d BergJ ANECDOIEN De kleine Nelly is in een drukke straal zoek geraakt Bedroefd gaat ze ïn een vensterbank zitten en vrnagi aan de voorbijgangers — Hebt u ook een meneer gezien zonder klein meisje Tah Vco " de eerste maal cén sibrip'cf veld ziende zegt tot zijn moedor 1 — Moe hier komen zeker de luci fers vandaan ËÊN AFDOEND MDDEU — Zog eens gij hebt nog al onder vinding weet ge geen middel tegen slapeloosheid Ik heb in vijf nachtenmyn oögen niet dicht gehad — Wel ' t beste middel is te gaan boksen Ka den eersten keer dat ik aan boksen deed heb ik mijn oogen in geen 14 dagen kunnen open krijgen ÓNZE BRIËVENËtJSv H Mennes Daill voof je mööle k'aafr Hen Jlik Clazina Bos til anderen ' Dank róbï je k&mje oi gcJBfcft-eflscJién in artde ren vorm Wedorkcerig wenscli ik jullie ^ allen een tleel prettig jaar P en A Meèüwissê Zeker mogen jullie meedoen En Petrus die ' itiufe is heel ' mooi iijd dunkt mij dm htij at en toe eens een briefje te schHjveh dot is - meteen ee.i goede Oetetiihg ' en een prettige bezigheid voor je baasje " Vind je niet AL TE HAASTIG Prins Fcler \ an Oldenburg had zijn soldaten reeds dikwijte hooren klagen hot slechte voedsel dat zij hierover aan den kok schenen de zen weinig belang ia te houzemen Op zeSëren dag dat hy weor nieuwe klach ten verneemt over de soldatensoep loopt de prins brieschende van woe de naar de kazerne Aan de deur der keuken i.omt hij twee soldalen tegen met een rookenden ketel Een lepel wil ik proeveflj De soldaten bezagen elkander Proeven heer zoo stamell einde lijk een hunner dat is onmogelijk het -.- Een lepel zeg ik spoeditr Maar heer " Zwijg Een lepel wordt gebracht en de prins proeft * Dat heet ik geen sbep buldert hij de lepel wegwerpend dat is vuil wa ter Inderdaad heer wij hadden juist de scliotels gewosschen en v JM E Lotsch Welkom Tildal Doe maar gerust mee Jacob v d Oord Jij ook ] vent Tiy'nLje v d Berg Cornells de Groot en hl Slip Jullie verhaaltjes on versjes moot ik nog doorkijken Zyri ze geschikt dan plaats ik ze misschien in dit nummer al zie dus maar eens A de W Niet alles kan ik opnemnn Ik neem eigenlijk niets aan en op f dan wat door mij - jevraigd is want o ik zon veel te veel krijgen waarvan ik een lieeleboel als ongeschikt in de papier mand moet doen En dat ie jammer Ik kreeg nu zeker twee versjes van je dat met een gekleurde aarbei is zeker ook van jou Daal stond je naam niet onder maar ik meen het aan het schrift te kunnen ziem Dat zijn zeker mooie gadichten maar niet voor ons blad ze zijn te hoog voor kinderen en dus meer voor ouderen Ook zou ifc zulke gedichten en gezangen zelf wel fcuh " nen afschrijven nietwaar Vriendelijk gegroet 1 ASECDOTENWÉDSTRIJD ' Ziezoo nu wil ik jullie weer ctfns ge legenheid geven om wat in te zenden voor ons blad en meteen do kans.tJm daarmee een prijs te Verdienen Helt je de anecdoten — dat zijn fcloine > grappige verhaaltjes — hierboven gg" lezen Welnu zulke vraag ik ook,van ' jullie en wel een 6-tal Maar ' t is met onverschillig welkV ' t Moeten anecdoten voor „ kinderen " zijn dui geschikt voor onze krant ouden tuinman over den knaap blij ven dezoltdo Zoo verstrijkt de tijd de eene dag na den andere en toch is voor Louis elke dag nieuw door gevaar en el lende Verder en verdïr breidt hij zijn sirooptorhten nü en pveral word ' hij verjaagd zonder dal hij zich daar over bekommert Doch daar breekt in den herfst een dag aan die anders is als alle an dere De laatsie dag in het laven van van Louis Ver van het dorp aan den zoom van het bosch ligt c-jnzaam en ver scholen fl:,et huis van den Opzichter De echtelieden s*yn ui gegaan en de kiO ' dereh thuis gebleken hun was dus de zorg overgelaten over have en huis Zij waren beluaj op verboden hande - oe mauwKieien om ue grooie nou ton tafels geschaard en terwijl een groote kachel een heerlijke warm te door het lokaal verspreidde spra / ken zaj allen over den grooten ko -" ning van zijn heldendaden en van zijn overwinningen Zij ledigden ds glazen op het wel zijn van hun vorst en dreigden met gebalde vuisten en luid-khnkende zweepslagen zijn vijanden onder wien de aanvoerder Laudon tegen woordig een eerste plaats innam en naar wiens hoofd allerlei verwen schingen werden geslingerd der i Dit ijk ' van een öpvalling van de dei ' leclit-eriijkc macht wel g niet is o vereen Ito ms tig de en woord echter werd door lister gezegd om legen dcigc walling protest aan Ie tcc - ¦ ens de woorden uil te spre it de Papendraohtsche zaak ï de schoonste bladzijde in lücdonis van onze justitie " daardoor „ liet aanzien van lie niet altijd is verhoogd " Minister mootan bedenken e kc uiterst moeilijke taak iterlijltö macht van hot begin misschien maar zeer zeker atsle phason werd geplaatst de zaak was gesteld in han a den Ncderlandsohen rech 3ft men een puhlieite opinia n te vormen Dat heeft de edaan met haar onderzoen ooren van personen ' en het jeren dier verhooren daar ft de regoering medegewerkt iar adminisliatiel onderzoek kaverlegenwoordiging door / ragen Deze leden begrepen ie men tot zoodanige in haar het'gezag ondermijnende da _ n komen renden van stenografen van ingawcgc uaar de openbare achtten zij zelfs Kienkend e rechterlijke macht Wat ie regeeiing in de rechtszaal anders dan toezicht Ie hou jor hét openbaar ministerie nng behoort bij den president is nu a posteriori gebleken n waanzinnig querulant den r intellectualis " is van de ge laak En om daartoe te komen ït afleggen van dezen gebee ilijk liet gezegd werd lijdens jodig geweest leden betreurden hel dat ch met drift geworpen had op iddel - waardoor deze ontdek ceft plaats gehad en het rap leeft bekend gemaakt wat el niet aan het Hof maar aan s moet geweten worden aagd word of do minister stitie thans m het bezit is van ¦ inografisch verslag van de irc behandeling dozer recht voor het Hof te Arnhem en wat den minister daaruit ge t is omtrent de zoo zij juist > r Zijne Excellentie algekeur l'ating van d'en advocaat-gene i Arnhem Iwoorden op Rechts vragen ' cntc verkregen worden '' 5 Door wicn moet de opzegging der hypotheek geschieden 1 ' Ö - Door wicn moet indien noo dig het beslag op hel 7 Wie moet kennis geven aan den eersten hypotheekhouder ' 8 Hoeveel zouden ongeveer de on kosten bedragen 9 Mochten er van de overigen zijn die mede hun aandeel verlan gen is Het dan voldoende dat die aan J S toestemming geven om handelend op lc treden 10 Hoe moet in deze gehandeld worden J SI hecü mij niet verteld of de personen waaronder hijzelf dia geld op tweede hypotheek op dat pand gegeven hebben zulks gedaan hebben als solidaire crediteuren In dien zoo dan kan J S de tweede hypotheek op-zeggen en door die daad de anderen verbinden Is het echter niet bet geval zoo zal hij zeer zekerlijk zijn aandeel kunnen opvorderen en dit zal hij dan moe ten doen — indien de dubiteur hem niet betaalt door beslag lo leggen op hel goed en mol kenmsgavcdaar van per deunvaarderse.\ploit en aan den eersten hypotheekhouder en aan een icdci zijner mede-crediteuren in dy tweede hypotheek Na deze nc sUglcgging zal " hij verplicht zijn lot dagvaarding over Ie gaan en voor het door hem verstrekte kapitaal plus de daaiop verschenen rente tot van waardcvefklarmg van dat be slag en tot BKQcutabelverklaring van het goed Dit is een kostbaar pioccs J S zal dan wet mogen beginnen mei een voorschot lc geven aan den advocaat van minsiens';en 1250 Do kosten worden toch ialei weder ver haald op hel vcrhypolhcceci de goed Het beste zoude dan zijn dat J S zich verstond met of alle ót cenige fijner medc-cradi leuren i"n de wee ds hypotheek waardoor de finan cieele lasten om de actie Ie kunnen beginnen meer gelijkelijk verdeeld worden Do actie en de opzegging zouden dan geschieden ten geza menlijke name van J ö En diege nen die met hem accoord gaai H v H heeft een broeder die m eon « sraclcoringaphclitig nedrijf een ongeval in en door het werk beko men heeft zoodal hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen daar hij zijn cene been mist hetgeen door een kunstbeen vervangen moet worden Voor eenigc jaren heeft diezelfde broeder een ongeval gehad waardoor hij een vinger heeft moeten missen en waarvoor hij van de Rijksvcrzc Leiingsbank een zeker bedrag ont vangt Op hoeveel uilkeenng heeft diebroeder nu voor bel gelieele levenrecht W ordt nu het gold dal hij thans ontvangt bij het k ontvangen geldgetrokken Üaar hij geen ander beroepkent als hetgeen hij geleerd heeft,heeft dan de Rijksvcrzekcungsbankhel recht om zoo iemand ' laar een ander vak lo vei wijzen welke hel gemis van zijn been niet hindert ' i Wordt hot aan te schaffen kunst been door de Rïjksverzekciingsbank vergoed Bij aigcueelb invaliditeit m.aw waar de man zoo verminkt is dat hij totaal ongeschikt is vooi eeuigcn arbeid is hij gerechtigd tot een uit kconng van 70 % van zijn gewone de fjaslen bij hem en als Julian zoo goed kon spreken als blaffen en een signalement zou kunnen geven ik verzeker u ritmeester die zou ¦ ons wat weten te vertellen " En boe gaat liet met de freule * „ Nu niet zoo heel rooskleurig Lecnljc — neem mij niet kwalijk dat ik haar bij dien naam noem wij allen noemen Raar zoo alsook in Pbtr - en Nicdcuasenl Kr ligt nu wel juist met zoo zeer respect en formaliteit in opgesloten maar he * levert des te meer het bewijs van liefde en vertrouwelijkheid wij nof men immers,ook onzen koning ge woon de oude Fnts " — welnu loontje dan is aangewezen om haai vader gezelschap te houden - maai zij kan evengoed hel Ncplunusbcelt in het park dien dienst bewijzen dat zou evenveel met haar spreken als de baron Hij let maar nauwe lijks op haar orschoon zij lacb wo waard is om lo worden geacht Vai dag lot dag wordt zij schooner ei was zij vroeger slechts als een bloen zoo teer Muins gelijkt zij een Gcop gme zóo statig en zóó vclwassei ziet ze er uit " Wordt vervolgd 
UTRECHTSE KIEUWSBLAD - Zaterdag 21 Januari 1911 — WIêsps ® Blad ITBEE ¦ Restante fe = ÜITVERKOO va n 1.75 vanJMUBO v an ff t voor f i>uo voor t u.wa voor f o en een partijtje van f 1 j • van f 3.QO vaa f 4.Q0 va 11 ïoorff3.oo voorf2."so vo en een partijtje van f 3 JOJNGJ Aaaheveleiiti Firma J 1 W Stoker UTRECHT CHOORSTRAAT 1 Piano - en Orgelhandel Br-.i»w - rp Uitirebreido keuze 9652 I>o lijn nioiiii bet meest vuluia-ikte en solie Terstelbare Orgel-Speelapparaat incl 3 boeken t 30 — yan Prachtige Amenkattnsctie Orgels Prijs f 16 ©.- 10 massief notenhout Spieg-lron huog-M 1.95 twee Spel H ïtegiste Utrechtsehe Hypotheekbank Kantoor i»i-ift 17 l^reelit De Baak geeft 41 PandMeven uit in stukken van f 1000 - s f 508 - 1 100 - en f 50 - verkrjj iiaar ten kantore der Baak en SQ - - Heem Commissionairs in Effesten -:- De Directie Mn L VAN LIKE Jim E J M VAN ASCH VAN WIJCE leuwe Ontvangen nieuwe Brume Boon Groene Erwten Capuceyaeis Ialautse ] Gort Verder alle s orten Gvutterswar en aanverwante artikelen £* mooi en gepost zijn neem ik na meiijk in ons blad op Geen flauwe dus of onbehoorlijke ojE die te mpeilijL zijrï ypor kinderen Graag ontving ik historische anecdo ten zooals er hierboven ben staat van Prins Peter van Oldenburg - anecdo * en bedoel ik betreffende personen uit 4 vreegere o | tegenwoordige geschie denis Een 6-tal prijzen woeden weer Bit gelooid jBeschrijf hei papier steeds aan één Bijle Schrijf netjes en zonder fouten Zet je naam vjoluit met leeftijd en vol ledig adres er onder ivoor -' t geval ge p$a prijs mocht winnen Ik wacht de anecdoten in tqt JVeens öagmjiddag 8 februari i * Jongens en meisjes doe je beat om Olooje tte vinden Neem niet de eerste de beste die ge binden kunt - Dan zou ten ze ook stellig in de papiermand terecht komen t Alien yriejidehjk gegroet van O.OM COR EEN VERZ.OE & ' Beste Oom Cor | Mag ik voortaan ook meedoen om raadsels op te lossen wan de Kindcr courant Ik zou het graag willen Ook ïad ik een vriendelijk verzoek aan u o £ u zoo gotü * wilt zijn in uw courant te zetten of er kinderen zijn die eetn serio plaatjes 37 stuks - Neelmeijers inkten Willen ruilen voor plaatjes van - Blon Üen "' Elk aiantal is ny zeer Welkom Ook kan L Ü van Wijs Leeuwerikstr 12 bij mij por.tzogek uitzoeken welke hij neg niet beeft Hopende dat ik mee mag doen noem ik mij pa hartclijkg groeten uw neefje / ONNO JACOB DEKKER ' ud S jaar won Be - versfr 13 Utrecht Zeker mag je meerlGen Onno Oom Cpr.l WOG EEN VEllAMün Beste Oom ' Ik wilde u ieO verzoeken n.i ol u de neefjes en n.ohtjea wilde vragen i e ' Ie 3 pi aatjes van Lindebcora voc-r mij ie bewaren Ik geef voor één Isgplaaije twee Vcrkade's plaatjes - Lonte " ^ Zo mer '' of „ Herfst " al naar dat ik ' ze be zit het komt er niej pp aan welke num mers het zijn Ik wenscb u een goed voorspoedig jaar en b$E hoogachtend ' '' w neefje " GERRIT DIJKMAN Amsterd stra.atweg 3.i2bis MAAKDRIJMPJES - In Januari is'het koud ' En stookt men braat wat turf en ho.uf In Februari sneeuwt het vaak En vnest het dikwijls nog al raak In Maart wordt zachter al de Jucli* Maa;E waajt en stormt het soms ge - ducht Aprilletje dat maandje zoet Heeft nog wol eens een witlen hoed In Mei die lieve zoetfe Mej ^ Legt ieder vogeltje een eï > J In Juni is -' t zoo waar een pracht ïïoo kostelijk dan ook alle3 lach.t \ In Juli is h«t vaak zoo heet Dat oud en jong ontvettend aweeti Augustusmaand doet rijpen ' t graan En brengt den maaiersarbeid aan September is de appeïtijtl En maakt al ' t kiudervolk verblijd ' Oütobeimnand is nog niet arm Maar is toch ook al ver van warm ' November is de tijd der sJaoht Kort wordt de dag long is do nacbr Decembermaand besïuit de rij En dan maakt St Nicolaas ons blij Cornelia Rijkhals In Januari Ls het kood Dan stookt men heel wat turf en hout In Februari vindt men in -' t bdsci Veel dorre takken op bet mo3 Maart „ heef Lentemaand - niet is " Hij dio ' t beweert die her&ft hat mis April geeft ons het groono gras Maar ook heel vaak een regenplas In Mei dan groeien Iievo bloemen ' En hoort men weer do bijtjes zoemeji In Juni breekt de zomer aan Dan kunnen wij naar buiten gaan ftika Luchies In Juli is de vacant ie daar Dan maten velen zich voce t reizen \ ' '¦ klaar In Augustus aan ' t eind niet aan ' t begin Vieren wrj aen verjaardag onzer ge eerbiedigde Koningin In September komen veel vallende Waarneembaar vcpr ' t oug maar niot voor -' t oor October is maand nummer tien En ook niet over ' t hoofd gezic.-i nu komt November aan liet rijmen is welhaast gedaan In December verlangen de schaatsen - rijders naar js En ik Upm Cor houd m ' aanbevolen voor een prijs Selsy Daems Januari heet dé eerste maand van ' t jaar ¦' t Is buiten meestal koud en naar Februari ' heeft al langer dagen Over kou gaat men dan minder klagon v De Lentemaand zoo noemt men Maart ¦ Maat die roert soms geducht ' zijn ' Eea kwartaal ia om nu is '' t April De schooiimaakmaand voor die maar wïL Met Mei prijkt d '- aard in feestgewaad Da koekoek roept het vinkje slaat Juni de zesde maand na Mei Nog prijkt de aard in woud en wet Aaïiue JVage Juli _ ' k Geloof nj>.i * zijn we al over de helft rt Eb vader zegt lachend de re^t volgt van zelf Augustus Als de boeren het hooi bren gen binnen September Nu weer fle hoepels en da tol ' Vooruit jongens | nu jhebben we jo.ol 1 en lol Ocitobcr Nu zoeken wij steeds naar appela en peren - Maar als wij ze etelen dan zal de boer ons leeren November In deze maand Ihebben wij het iniet naar den zin Thuis zeggen ze JVe gaan de nacht schuit weer in December Oom Cor hebben wo nu ons best niet gedaan '' 3>at wij nu al de feesten meemaken gaan Eve « en Theo Anlten \ Januari is de eersteling des jaars Toont menigmaal een Jiemol blauw en paars Februari heeit -' t Kortst getal van da - 1 ¦ ' gen ' Doet menig raensch pok nog van koude ' klagen In Maart komt de lentezon ons heerlijk beschijnen Is er nog sneeuw ras zal ze verdwijnen April is de grasmaand door velen be - groet Men nadert den zomer maar lang met met spoed Maar nu vjolgt do Meimaand de held der natuur iu prijkt alles op prachtig fll was z'n voorganger guur In Juni komt de zomer met duizenden kleuren Alle bloem is ontloken met liefelijke geuren - ---- ^ Antonia do Haan Juli wil ik het meeste prijzen Als ik met vacantia veel rnag reizen Z naar bene den Toen de knaap na een poosje uit zijn bewuste Loosheid ontwaakte hoor de ny ae brandklok luiden hij zag het buis in vollen vlam Hij ligt bij de bron Marie staat voor hem over haar geheels lichaam bevend en slaat zuchtend de handen voor haar gelaat toen zij aag - dat hij de pogen opende „ O God Lpuis die angst Zoo Jang Croole Ziekteverzekering Mij mei afdceling weêk premien vraagt soliedc actieve Agenten logen goede conditiën bij opzeg ging wordt drie vierde der reserve aan de verzekerde leniabcinatd Br Cr met omschrijving van werk kring enz ond lcll B I Boekhandel Hcijl - Ham burcerstraBt alhier 0C85 Korlc Viestraal 23 kunnendirect geplaatst wordennctie Leerlingen voor ate lier on winkel 0587 0570 bur blad TE HUOIt een Huis hlemc Eligei»steeg 21 bij de NieuwGracht bevalt twee groolc kamera alcoof en bed stede en heschoten zoldeihuur f 2.25 per weck Be vragen El Eligenslecj no 48 9581 TE1Ï OVEUMME aangeboden oen Znakje in garen band en aanverwau ie artikelen ' t welk door een vrouw kan worden waargenomen Br Ir on der no 9K64 bui v d - Wad DE LIEFDE — Utrecht i - F1&1ALBH Smeestr Tel 1205 Baanslr Tel 2010 Amststraatw Te 13 Wascht in VIJF MINUTEN het VUILSTE GOED hagelwit [ doen znlfo zittende Het lljnste au o wel al * li i ceofste good Vilrage » zuowelala Wollen Öckcns Go en roesten soïibu ren slijten naboi oi blooKpoeder Voor iedereen ft contant bh u |> zéér semitkholijke Toonvanriivn op ui betaling ver krijgbaar De huismoeders die zo gcbiuikoii,zul len zo TJ gaarne aan bevelen t jlm boel m«cittluiM macliine ie geheel afgesloten ^ —— ejujp - Twee jan » degelijke schriftelijke garantie Gaarue zenden wij ue VI'H.O-WAttCiniACHIXE ana lederen tolïdeu aanvrasrer op proef 3 lederen WnKranten

Ga naar