Utrechts Nieuwsblad zaterdag 22 januari 1910

No 222 17e Jaargang 1910 ÜIEÜWS - en ADVERTENT IEBLAD Bureau Drilt 23 Utrecht — Uitgever JOH DE LIEFDE Prije der Advertentfön tod I — ö lagala to.ao Elke regel I meer ÏO CU Plaatst men dezolfdo Adveitentia 3 malen dan wordt die slechts 2 malen beretoi — DientteanbieAntqen I en Aanvragen 25 Vent per Advotluutle bij voorultbatallnj | Verachijnt DAGELIJKS behalv » op Zon - en Fetstdanen Prijs y * week m G6ÏH StohenM t «.!• - Met Ideaal I •.«• Pril » pot mmmd 1 0 -«- - Mot Ideaal t O.RS Piqs per 8 D»»n4«a " «• - Wet Mwtl 1 l.B £ fmiicli por post 11 ""- — Met Ideaal iJ-»S Eeït noodlottige heoEl Te IfeiIJghaus in het Rijnland vftaH ** to6U*nAm 9 Mtonmmm ke J ordc Z0 % A r mita lo cn do &<] m den vrnger gebolon Er onh*oad _ den ran hc fcas(Ml > d % cca ong0 vrcrsMcn trokken met de iinniJon hel pua " Deze naam is van een uit Ham I Leopold Wolflmg en Wil bur » afknmsiig stoomschip dal vermoe - helmina A'damovicz I ling voormalig a-irtsbertog van Oosten Do begraven mijnwerkers \ * d door liin 8 osclleldcn vrüuw ia S * Uil Gclsciikirchen wordt gemeld dat I Wilhdmma Adamovicz beweert dal men van de elf arboidtrs die in de mijn Wolflmg zijn plichten van ondcilmiid i.Holland " werden bedolven helias niet nakomt cn eiwlil voortaan 1UI1Ö niels meer hoon men vreest dat zij kronen per maand beneicns S ] 000 fcro reeds overleden zijn De hoop zo nog Ie - nen voor de 31 maanden die sinds de vend uit do groeve Ie zullen halen is srheiding verstreken zijn Voorts eiselit Leopold's ex-gade terug gave van haar effecten of anders deweging j waarde van die papieren 27.0flö kronen Êepnogd wordt nu uil een 25 meter | Bij liet vellen van hot vonnis word de Verder gelegen schacht in de mijn orsch betreffende de icmgg-avc der getds Ernst " een weg te banen naar de ver - j waardige papieren ontzegd « ijl de cclit verongrJiihlen M^ar die ^ eg moei door genoot volgens GwieefscJi recht waar hard gesteente worden gebroken zoo - aan Wolflmg thans onderworpen is mei dat daarmede minstens een weck zal ge - verplicht is aan de cchtgcnriotc hol scheidingsprocos gi'fn aanspraak heeft doen gelden op onder houd iets uil te hcrMen.Tenslotte verklaarde de rechtbankzich onbevoegd do vennogenskwe^ticmrjn _ t te maken daar aan Wolflmg door Zooals ivo reeds moWdcn zijn ïn do keizer f'Vans Jozef verboden is Oosi™ IlalLourigf miim bn Coalhiidgo acht [ rijksch grondgebied ie bolreilen en hn"mgnwerkers vorongelnkt Ihl nadere zich dus niet kan verantwoorden,berichten blijkt dat bij het ophalendo ketting van de hti brak aoodat de PERZ1E " Uit Het rijt van den Sjah Ut nummer bestaat uit 3 bladen EERSTE BLAD i ##*****_**********«* * ***** Mnanope 16 Mnanonrt 5 35 Zouopg 8-0 Zonond 4.24 Zaterdag 22 Januari Wij nemen bet onze vrienden wol eiiis Uv ilyk dut zij ons niet hiin gelieilo vertrouwen schenken Wij moeten bet liever one zelf kwslyk nemen dat wij het nies beier hebbun weien te verdienen T *.* 4»ït»ö*t «(»< • < Het Panamakanaal Door den gouverneur van het Pa nama ta aal is niedegedeeld dat het kanaal hoogstwaarschijnlijk gereed zil komen in hel einde \ an hiet jaar 1913 Mag men hierop misschien met a Ie \ ast rekenen toch kan men gorust aan nemen dal het kanaal binnen onge veer vijt jaren geopend zal zijn Van rrcJ.ing ai;n eenigo torle statis fisCilö opgaven o miren L het kanaal De afstand van knsi tot kuist is 41 ' Eng mijl de geheel » lengte van het kana * is 49 Png mijl de lengte van " t Suc kanaal is 87 mijl hel Kai&cr ftiihoiniMiHiai i-"Sii mij tang terwijl de f engte van Ket Ma.nolies'toE'kanaal 2 & mijl is 1 Eng mijl is « 09 M.J De minste diepte van het Panama kan ia is 41 voel de lengte van de at sluizen l&IUUO voet de breedte 110 voet Vermoedelijke kosten 1200 milk-oen gulden Kosten van het Suez-kanaal ¦ Jlti mlllioen gulden kosten van hot Mam-hestorkanaal ISO millioon gmMen kosten van het Kaiser Vjalhelm-kanaal 96 « villi oen gujdan De tnd voor de vaart door Het ka naai zal 8 a 10 uur bedingen Welk een groote tajdabrasparing het kanaal zal zijn voor directie stoom schej,en naar de Westkust van Noord Amenka blijkt b.v uit de reiu van Liverpool naar Panama die iiivi G0O0 mijlen korten Is dan via Kaap Hoorn De voor Muiden - of Nonrd-Amerika bestemde goederen wordon nu \ oor het groovic gedeelte omgeladen in Colon ol in een der havens aan do Golf van Mexico en gaan vandaar per spoor naar Panama of naar Saliaa Cruz om daar weder te worden Over geladen in schepen die de goederen naar de eindbestemming brengen Het behoelt wel geon betoog Int a/ge zien van de ftositcn der herhaalde over lading deze wijze van vorzendiug niet in het üclang van liet verkeer is en men aan directe verlading wiel den voorkeur zal geven Bnna het^Ude kwam voor bij de zoogenaamde overland rout » bij het Suez-kanaal m 1840 slechts met dit verschil dal de goederen nu mei wor den verzonden met kameelen doch per epoor over de landengte Het spreekt hiaat van zelf dat na 3e opening van het Paoamafcuiaal er lirccle stoomvaartüjmon van Europa oaar Mexico en de belangrijkste ha / ens aan de Westkust van Noord Amerika zullen worden geopend De se havens staan dan ia een geheel nieuwe verbinding met de havens der genoemde landen aan zyde Men behooü slechte ie noemen graan en vrucluiiansporUm die au over New York gaan en meer of min der van de aan die Süllo ' Oceaan lig gerfde staten Orgoon Washington en Cabiornië komen in het bijzonder geldt dit oor het " Califoiiitóne vruch tenvorvoer De waarde van den vnich tenoogsi in Oregon bedroeg reeds in 1907 circa 7 mihioen gulden Do Mem caanschc ha » ens hebben behalve hel vervoer \ an vruchten - tcgchjk nog een groot koliieverv oer Mot reden kan gevreesd worden dat deze nieuwe stoonivaartliijaen van het begin af zuilen gaan concurrteren met de maatschappijen welke nu deze transporlen hebben tusstihen Europa ¦ n New.Èori alsmede Mexico Eon der gelijke concurrentie ïou vermoedelijk kunnen vermeden woixlea wanneer de nieuwe stoouivaartlimien zouden wor den gevormd dooi de maatsohappijen die nu het vervoer reedein handen neb ben Bovendien zouden deze maat schappijen dan het vaoipdccl hebhen overvloedige tonnage ter beschikking te fiebheu Volgens Ket b'erioht van den „ Com 1 - missioner General I numeration " be droeg hel aan!al landveihaizers van 1 1 Juli 1907 tot 30 Juni 1908 dus in een tijd waarin het tusöühendekvcr voer zoo goed als geheel opgehouden had in Californië - 24574 in Was hinglon 16.518 in Mexico 12107 in Orgcon 3.217 in Arizona 2.784 en ia j Nevada 994 personen ^ I Men - zou kunnen metnen dat Ket 1 grootste deel van deze landvcihirzers heeft bestaan uit Ghineezcn on Japan nors doch dit is niet bet geval want in dcneHde tydruimto kwamen er slechts 417 personen van Japan en 4881 personen van China naar die Ver Staten van Mexico Hier gaat ket dus om landverhuizers die aan de Atlanti sche havens geland zijn en verder per ï spoor naar hu binnenland zjjn ge ' roisd i De sloomscKcpen die voor de nien w © hjnen in de vaart gcbiachl zul len worden moeten grootc koelruim en ' xoor het vervoer van vruchten heb ben en eveneens rapt ingori'cht voor het vervoer van graan en hout ' De snelheid zou minstens 16 mij mrielen zijn ten einde den overtocht van b.v I Hamburg naar San Fcancisco ïn 27 ' dagen te kunnen Een ander belangrijk uMjVoer artikel van deze staten dat nu naar de Atlan Isithe havens per ripoor vervoerd wordt is gezo.ulen en ingemaakte Hoewel Ket nog eenïge jaren duren zal alvorens de opening van het Pa namaal kanaal al plaats vindon zal hol toch DIT HET BUITENLAND RUSLAND Een Port-Arthur-proccs Men verwacht binnenkort to Petera burg een nieuw sensationeel proces vva.iihij onthullingen gedaan zuilen wor den o \ er de misdadige nalatigheid van do bij ilen bouw van de versterkingen van Port-Arthur betrokken militaire in gemuirs Men verwacht opheldering over systematische vooi ebreiding Ru5sisi/hc nederlagen rog voor er von oorlog sprake was Het voorfoopig on derzoek wordt geleid dooi de generaals Dnsilekki en Bobrinsfti Hovjg © brahiï In do tnhriek te Petersburg der Ber lSjriÊcho wereldfirma Siemens en Halsko höefl con brand gewoed waardoor do Jifdeehaig spoorwessïffnaion de Jneu bclmaboDj on het kanooer mei ontvang kameis totaal verwoest zijn De schade wwrdt op 1 120 '— De moord op fcolonol Karpot Naar uit Po'lersburg wordt gemeld zou het proces van Wo=feres^cniiky den moordienaai van den ohef d'ar po üöeke pofitiB kolonoi Karpof van daag beginnen ' t Wordt gehouden met gesloten deiw >« in < te Pelcra on Pauls vesting FRABKRIJK Een incident teUontc Carlo In de spcebaaj van Trente el Quaratt te te Monic Carlo waar hel gewoonlijk stil en statig loegaat kwam het deier dagen lot een opzienbarend voorval Tus schen de ernstige „ systeemspelers ' - nam een iongmensch plaats — aldus meldt de N Ct — die onmiddellijk 12 000 fr het maximum dat hij dit spel is geoor loofd op noir zelte De croupier spreid de met de gcorujfcelïfke snelheid en ele gance de beide rijen kaarten i il en niet zwart maar rood won en de inzet ' was verloren 01 liever die zou verloren zijn ge weest als de speler niet haasug op zijn twaalf bankbiljetten van 1000 francs was aangevallen en die viór de croupier lus schenbeiden kon komen in zijn zak had De partij werd onmiddellijk afgebro dc Spelers omringden den crou - Keu en uu ^|* eu:ra "¦»¦ myueii « vu liiiu - J pier die di ingend vcrlanRdCi dat de nan zijn 12100 tra terug zou geven Haar toen deed de speler wal men in ' de zalen van Monte Carlo volstrekt niet kan verdragen hij maalde een „ scène " Hol luide stem riep hij in hel Haliaansch dat hij hef « eld veel meer noodig bad dan de rijke speelbank van Monaco en dni hij niet eraan dacht het te geven Reeds werden spelers aan de andere la Tels opmerkzaam en daar de bonk voor niets zoo hang is als door schandalen ¦ haar gasten ie verdrijven ging men te - t genover den gauwdief mei tot liet uiter ste over Men leidde hem nu op no min j mogelijk in het oog vallende wijze uil het Casino nadat de beambten die-de entrei biljetten uitgeven hem genoeg ' hadden opgenomen om liera in de loe komsl den ingang tot de heilige lal len " der spcclb-ink te kunnen ontzeg gen Maar de lachers had de Italiaan op zijn zijdel Een half uurpauaevoorde pol i lieagü n ten De prefect van politie te Parij3 de heer Lépine ontving gisteren middag in gehoor een twintigtal po litio-agenlen uit de verschillende gemeente-arrondissementen die als afgeziinln hunner kameraden tol hem ivoren gekomen met he £ ver zoek den agenten die slraatdiciifit hebben een half uur pauze geduren de den avonddienst toe to slaan om te kunnen eten Ook de ploeg die tusschen middernacht en ö uur ' s morgens < iienst doet verlangd © een vol uur pauze - Do prefect stond do eerste ploeg slechts 10 minuten rust toe en aan do andere een uur maar dan slechte om de drie dagen Des avonds vergaderden talrijke agenten om hot door hun afge vaardigden overgebrachte wit woord van den prefect lo verue men Men was niet erg tevreden oyer het resultaat De straffen voor de Apa chen Ken hoofrgr-uLi.its.t politie-amhte naafcheefLijj^fc Malm " zijn uiee iiiiiPMe EeniïSri geg-evcn over de vraag waarom het Apacheudom m den laatstcn tijd zoo driest te Parijs en elders in het land het hoofd op stok Naar zijn meening waren de straf fen die door de magistratuur wer den opgelegd veel te licht terwijl ook met voldoende toezicht kan worden gehouden op de lieden die reeds voor misdrijven als die waar aan de Apachen zich schuldig ma ken werden gestraft De geringe straffen die opgelegd worden — en dan nog dikwijls Ion dool e kwijtgescholden worden — schrikken do misdadige elemeiitcn ¦ niet af din er zelfs een zekere eer in stellen om een aantal vonnis sen op hun boekje te hebben Worden zij uit de gevangenis ont slagen dan worden zij niet onder worpen aan het toezicht der politie zooals vóór do wet van 27 Mei 1885 het geval was maar wordt hun slechts het verblijf ontzegd in oe paald aangewezen plaatsen gedu ründe een bepaalden tijd Er zijn op het oogenblLk niet min der dan ' i0,000 heden alleen wat Parijs betreft die door zulk een be paling werden getroffen Daar fei telijk slechts de poliUe-agcnlon die t bij da inhechtenisneming van de ¦ betrokkenen hun medewerking ver I feenen dezen kennen is het naga noeg onmogelijik aan dezen maat ' j regel de hand te houden Wil men verbetering in den toe stand brengen dan zal meent iezc ambtenaar het wolgendfe moeten worden in acht genomen strengere bestraf f mg - der schuldigen afschaf - I fing der kwijtschelding van straf fen en toezicht op hel verbod om | op bepaalde plaatsen verblijf Ie hou den Voorts zal een strafbepaling moeten worden ingesteld ter ver vanging van de relegatie " of ver banning naar een strafkolonie DU*TSCHLAND Van een beklaagde die nieta had gedaan Een eigenaardig © wcHszaaV tegen COn beklaagde die niets had gcda-in is 1 » Berlijn behandeld Daar stond een 17 jarige letterzetter terecht die be schuldgid werd den 19 Ooiober j.l — bij die ongeregeldheden na de Fcr rerbetooging — op straal gevchtecuwd en zich tegen do polilie verzet zou hebben Door het Openbaar Ministerie was ' een politieagent en door de verdedi ging waren een paar dames die oog getuigen waren gedagvaard Do beschuldigde betuigde dat hij niets van do belooging had geweten dat hij plotseling op straat in een menschenmenigte was geraakt en een oogenblik nadat hij met moeite uit het gedrang gefeomon was in een ao doro straat met een aantal mciuchen door politieagenten te paard en te voet omdngeid en in hechtenis ge nomen was De politieagent die den ' jonkman in hechtenis nam verklaard © dat deze niets onbehoorlijks had gedaan Hij had met geschreeuwd zich niet tegen do politie verzet en dat Iwj gevangenge nomen was geschiedde op bevel van een commissaris die gelastte allo men sthen in do sjxaai in hechtenis be ne men n over - in dezen storm gebiei moe id zijn ENGELAND Het ongeluk in de Hatt aart Na deze getuigenis hleof er niets van de beschuldiging over Do verdediger behoelde met to pleiten en do rechter sprak den onschuldigen beklaagde vrij ni'ei de bepaling dat do siaal de kosten van hot geding met inbegrip van do v^edigingskoalen za.u dragen liftkooi waarin zich do acid mijn werkers bevonden van een hoogte van 1800 voet op don bodem van do schacht viel Daar 6tondcn tal van mijn werkers te ivarfi'len op bun beurt ora opgehaald te worden Niemand van deze kreeg echter eenig letsel ZWITSERLAND Overslroomingon Ook uit Zwitserland kom^n böiïcH ten van ernstige overstroomingen Verschillende plaatsen in het kan ton Wal'i en de I Senior Jura hhben veel geleden In vele doipon moesten do inwoners vluchten uit hunno hui zen Te Trametan zijn twee küidieren en een man verdronken Op den Golthordsp oerwieg is net ver keer bij Freüteld 2i/a u gestrenid ge weest door eon Jiergstorlirnj op do lijn AmstegGuxtnellen Sommige rivieren zijh in zes^n der-tig uren 2 meter gerezen Door den awaren sneeuwval wordï hel gevaar voor Qvcr^ooming nog ver groot To Sitten moesten militaïrpn worden ' ontboden om hulp te verteenen Voze heeft men tweeërlei watersnood bij do o verst rooming is er namelijk gebrek aan drinkwater Hel verkeer op don Simplon.spoor weg is gestremï Do schade is in Zwitserland groe ier dan mnds tientallen jai'on Iijt ge val was OOSTEtlRUR-HONGARME Door wolven verscheur 3 Te I.enggvclfolva in Hongarije had de M jarig © Baron Otto Orban een rit IE paard gedaan door een bosch dat tot ijn landgoederen behoort Hel paard Voor do Perzfcacfliio regeering zijn weer nieuwe moeilijkheden g-rezen Do stam der Baloechi m Zul-lotnU Perziè heeft do gehoorzaamlitid aan den Sjah opgelegd cn maaVl zich ge reed e'ke poging van den Sjah om zijn gezag lo doen gelden niet geweld te verhinderen De stam ij goed ge > wapend mot geweren van den nieuw sten tijd Spahdar cn de minister ' an buiten tandsdie zaken hebben hun ontslag aangeboden maar hel paflcmenl heeft dü niel villen aannemen Het lfeft een deputatie naar do beide mint » vs gestuurd om ze te overreden In de laatste dagnn zun hcrha'lde malen de Kozakken ca de gendar mes slaags gc.-aakt Man vertelt dat do Kozakkcnbngarie a'ge-cba * 2d wor den cn de Russi-xttsi offwieren hit do gendarmerie zullen komca Feuilleton * De man zonder plaat Naar het b'ransch van A BUlSSIeHJS lbj Dan richtte hij ach tot m » en Servolifde „ Ik raad uw bedoeling Gij ocJt wilt me een fout besparen ecu ern stige namelijk Luciq Weill Ie hu wen en beter dan vader beht ge een oorspronkelijke oplossing ge vonden Wanneer ik alleen naar mijn hart had geluisterd toen meester MurcDfJian me uw plan mededeel de zou ik dadelijk toegesneld zijn en me in uw armen hebben ge worpen met de woorden „ Genoeg dwaasheden reeds Jo nathan Ik zie van Lucie Weill af Overbodig is het de grap tot hel uiterste door te zetten Ik wist ech ter dat ik veertien dagen de Rjd bad en dezen op ernstige wijüc moest gebruiken Gij zult dal strafcs zjen meester BwsnSafiÖ " „ Morgen reeds trouwt Jonathan met Luwe " vulde Joe aan „ Maar Ui zeg u dat ik n>u lach om Lucie Weill Zijt ge dan doofl " Ik slaakte een zucht van verlich ting bij deac medetlceling en achtte me met meer gebonden aan den Amerikaan wiens li^t voorlaan over bodïg was Oöto had ik niets meer te maken met haar die slechts die nullioen Iranlken voor oogen had gehad William deed BrenUmo verbaasd staan doch zou dadelijk Baiabas zulks nog meer doen Hij ba3 zich naar njn vader ge keerd en vervolgde kalm Joe Duncoeij eerbiedwa arm'ge va der ik bedamk u voor don giooton dienst dien ge me bewezen hebt door Lucie op te sluiten en u te verzetten legen een vereeniértrrg die inderdaad uw schande en mijn on geluk zou geweest aijn Ik wist dat om deze beide onheilen te vermij den ge tot alles ïn staat waart om me te onterven zelfsl Hel is een recht dat ik u niel be twist ' Ge weet evenwel rroïjn min achting voor het geld en uw besluit zou me nfcet tot staan hebfeein ge bracht Edoch mijin plan stond niet aö * vast als ï4t zelf dacht De menseh is een voortdurende illusie tk meen de inderdaad dat ik Lucie Weill van ganscher harte benvnde en bijzon dere gebeurtenissen benevens uw tufischenknnist zijn noodig geweest om mijn gevoelens te wijzigen cn me mijn dwaling duidelijk aan te toon en 1 " Ik wensen je daarmede gelukJ " gnjnslachte Joe die met voldoening luisterde Zeg dat niet te vlugl Ik bemin een andere vrouw " „ Wat zeg je " vroeg de Ameri kaan v&rschnlft opspringende „ Ik herhaal dat ik een maa.nd ge nomen heb om mijn niouwo g&vinl?chc ge - za nts * Iidid wilde onmiddelhrk te ha ren gunste lussebenbeade komen iiuiar de Nede-rla-ndsolw 1 reseering f.leui:ri!dn r>n hel alli 1 -" der genees ïcnindigen wiide daar niets van we ten fn Maar 1C07 hel zii zich ecbler dnftr de Duilscbe ver te e-onv woord i gina'bewogen om juffrouw r.airii vrij te lafen ondef voorwaarde dal ziï c rrmiddelliik naar Duil^liiand jrebracbi zou worden en nif t tèrua kcirn zon voordat zii gebeel gene zen va " Zu werd door een zuster in GÖrhtz opgenonen Van daaruit herfl zij de regeermg in Berlijn en het gezantschap in den Haag war - • In -| * I ' ii ¦ M i fcomsl te üiareii gunste Maai levens gaf zu haar voornemen te kennen naar UtreclH lenig Ie keeren _ om te morgen voor hare zaaKjes die zij daar ter stede had achtergelaten Men heelt baar dat dringend afge iraden daai ' zij dan gevaar hen in een andei geslicht lc worden onder gebracht Ooh hcefl men haar op verzoek der Nederlaiidsehe regeeiing onde bet oog gebracht dat haar talrijke vei'zoeksclirilien « n weer in het land te worden toegelaten haar niets konden baten Hef - gnzanl schap m den Haag heett haav geHic-1 pen bij hel vaststellen van de be waarplaats barer beziliingen Zij be weert dat er alierlei aan onl breeltl en dat wordt nu onder De teruggave van haar eigen dom moei zij ecbla van haar fami lie eisenen liet gezantseliap heeft iaar nog den weg gewezen hoe zij koffieloos procedcoren kon Maai dat-wilde zo met „ Men jKie [ ' zoo besluit hel be ridhf „ dat de Daitscbe overheid niets nageteien heeft om juffrouw Laiiitz aan haar reclit te helpen " — o — Uit do afdeelinesverslaaan Eerste Kamev Staatsbegroating 2910 Gevraagd werd of de Minister door subsidievorlceiiuig niet zou willen me dewerken tot opheffing \ an bezwarei aan het droogmaken der Loosdrcchi sebo en Vechtschc plussen verbomlen Govraag'd werd of de resocring niets kan Iffc.'i m hel belang van da Zon dagsrust van het spoonvegpersoncel zonder de bclingea van bet publiek te sehadeii lïon onderzoek naar het aan tal re zigcre op Zondag werd verzocht Andere leden waren niet ingenomen met jnlrtïmpiiig van bet vervoer op Zon dagen en Kouden het integendeel tfitge breid wilren Kien in bet bfliing van hert < l:e alleen Zondags van do openbare in ïdilHi van vervoer'gebruik maken Door vete leden word geklaagd over hel veel te laat jaafcoanen van treuie " en aangedrongen jrerd op verbclerfng Vele leden meendon;.dal bet ivaprn der ai aicne jvat betreft vele WJ r leVejisfactorenr steeds meet geraakt » Telegrammen ODENSE Fucn Denemarken 21 Jan Bij eüti havenwerker ia ecu gevat van zwarte pokken geconsta teerd Zijn vrouw zijn bei te kin deren do behandelende gciiocsheei ' en twee meisjes >.\ y cveuens zwfc Alle zeven personen / ijk in cpian iaine gebracht 1RL ziekteverloop is normaal LONDEN 31 Jan De graafschap pen loonen ook lieden een besliste neiging om terug te iseerea lol do unionisLische party wat voorname Iijk wordt toegcsciiiovim aan de sleitiming der landbouwers ion gunste van de landhervorming en hun tegenstand legen liet sooialis-j inc maar ook nan de algemcenc gehechtheid der nlatlelandsbevol khi £ aan de oude conservatieve be gmsolcn De gemeenten in liet Noorden voornamelijk m Lancasbji * en Yorkshire blijven vasthouden jan de liberalen in Schotland - lamen de liberale meerderheden zelfë toe hoewel er toch twee verrassende unionistische overwinningen wer den behaald die toe Ie schrijven zijn aan plaatselijke omstandighe den Ken dei me vkw aardigste en meest onverwacht overwinningen van de uniomslen is de nederlaag van den liberalen whip Poase De uniotiis tcn schrijven do stemming in land bonwkringen voornamelijk loe aan de land reïtmm poiil'ck der r^gee nns Zoo de unionisten nog meei dan zeventien zetels winnen t zal de ler schc pailij in hel nieuwe parlement den doorslag geven LONDEN 21 3an ' l'e 5 mi r v ai en gekozen 18i unionisten 150 libe ralen 31 leden vim-Se arbeiderspar tij en 5S nationalislen Do unionisten winnen SI zetels de regecrmgsparlïj 10 Do Londensche universiteit loo ^ den unionist Sir l'lnhp Magnus met 2BSo -' ommen op den liberaal " West Ridgewey werden 1023 stemmen uit gebracht Grayson socialist beeft de ne derlaag geleden tegen den liberaal Lcaeh te Uolnc Valley Yorkshire ieaoh behaalde i74i stemmen Grayson ' 31.Ï0 T W RusseJ presi dent van den Icrsdieu ftaad van landbouw en nijverheid werd te South Tyrone verslagen door den unionist Ilorner met 2770 stemmen legen 305 S Te 10 uur 13 waren gekozen 182 unionisten 151 liberalen ' 11 leden - va » de arbeiderspartij en 50 naUoua listen De unionisten winnen 81 netels do liberalen 0 de m'beïaspavhj - wint ' I zel.cl LONDEN 21 Jan Te H uur 30 was de stand aldus 183 unionisten ia'i liberalen 31 leden van d e ar beiderspartij 58 nationalisten Winsten voor de unionisten 81 liberalen 9 arbeiderspartij 1 LYON 21 Jan " De Rböac wast sterk do m&tcrieele schade is aan zienlijk Tweo peisonen zijn ge dood Vele bewoners - van bel Rhöna dal verïieereii in gevaar daar hun ¦ woningpen reeds door het water ^ ijn meegesleept PARUS 21 Jan De Seine i 40 cM gewassen Er zijn hier int verschillende stre ken berichten ontvangen omtrent ©¦ vevslrooimngen Do werkplaats van den ondcr grondS(,hen spoorweg tn de rue La rapóc staat ondet wator en eveneens de werken van den spoorweg die het Noorden van do stad mot bet ïuldcn zal verbinden HengstöDkeiiring ' B en \ V brengen ter kennis lo dat de in het vooijaai van 1910 te honden-gewone Rijkskeu ringen van lol dekking bestemde hengsten voor zooveel de provin cie Utrecht betreft door den Mi nister van Landbouw Nijverheid en Handel zyn vastgesteld op VVoeus ddfj 2:1 Fchr 19IU alhier 2o dat du regolïngscommissïc toï bet aannemen van insfiliviiviiigws voor bedockle k - uringen za zitting houden op Zaterdag 12 Februari 1910 van des voormiddags 1 \ 1st des namiddags half 1 uur id het Uaagsclie Koffiehuis ami bel Vree burg alhier Go dat op vraciitviije schnitulij kc en ondertêekcndc aandragen door den secretans dei voormelde Ti iïehngscommïssïo den heer M L II thtssen / adres Landbouw bank Ltrcciit aan eigenaren e i hn.iders van hengsten uisehnjvings biljeüen voor de keuringen / uilen worden verstrekt ¦ 5o dat bij de aangifte / uilen moe ion worden vermeld i naam en ttoónplaaU van den eigenaar en houder h ' laam ouderdom ras Sileur en bijzondere " kentekenen van den hengst benevens indien deze in cc-i Hamb'ifk is ingeschreven stam hoeJ cir stambocknummcrj c zoo mogelijk afstamming van > W \ beiijïi zinAvel van vadeis - als van iiwedcèzijde en naam en woon plaats van den fokker Stadsnieuws » UTEECHT 22 Jaiinarl 1910 Op zijfl beslait teruggefeomen Saar wjj vernemen is de onlslag namevon don hoor II If Kolstó als secrelaris van den Alg Hond van NedGriandsclie Rijksambtenaren in de laalslc hoofdbe.-hiursvrrffidi'nns van dezen Bond hebandetd ^ met hel gevolg dat de beer Te KolMe op ^ ijn besluit is teruggekomen en zijn functie zal blijven waarnemen „ La Danza " De beer Wouter Ilulscbenruyler heeft Rossini's I-a Danza " een Ta rantella m A-mol voor oryüw * ge fl.rrangH.'ei'd Het wak is bij Ki-i'HT ie Leipzig verschonen pji wordt door de Mig Musifc-Zettang vX»p pojiulairc orcbesl-coiiccric geschikt geacht ' De Obr Gom Zangvereeniging „ Zanglusl " geeft 8 Februari - een uit voering in ftet Geb v K en W Naai ' wc vernemen zal dien avond o.in optreden als solist de lieer Jan van Tlijsselberg^banlon ml Sdiie dam Leger ösb Heila De samentomsten van aanstaan den Zondag aullen geleid worden door adjudant en mevr Smits In de muzikale samenkomst des middags zal een uïlgdezln instru mentaal en vocaal prograinma wor.-dcai uitgevoerd De toegang tot deze samenkomst la vrij - O — ' EouwvakorganiBaties Men schrijft ons In ean gisterenavond geüjouilen gecombineerde bestuursvergadering van de te dezor stede gevestigde Bouwvakai beïdcrs-organisalies n/d van den Ned R K Kalk - en SleembcwerJi.ersboud „ De - vier ge Icroonden " de afd van don Alg Ned Timnieplicdenbonr en Sa afd van den Central en Hond van lïoitw valtarbeitlors is een voorloopig co mité gevormd tot het samenstellen van verzoeken aa n^fle patroons tor vfrliryemg cüncrC^fflcJiycvc £ ver - Of idÉOmst tusscheïr pSrSow en wcrlüiedcn Dooiilat alleen de be siuren van do eerste en laBtsIg o-noemde vcjeciuging vast mantiaaL hadden en door een abuis de afd van den Ned R K Timmer ] iw'im ¦ bond niet was uilgcnoodigd zal nader nog een dtófinilieve vergade ring plaats vinden 2>e „ Vadorlondaebo Sebool " Mtift ïclirgf l ons omtieot < lt actiu «^ ri deto hecj J B Moerkerk djrectenr der B H B S lo Sappemeer tegen da „ absoïole " jiaulrabteit van den E v N O dat het getal brieven door den beer M als bewgs van sympa.1Me reeds « itvimgeji ecmgc bondctiltn bedtaagt ion dat het nog steeds aangroeit - De vergadering op 1 April alhier te hooden gaat dan ook door Daai 7 &\ ' ftverwogen worden of een vereoiuging zal « orden opgericht b.v De Vader Aaaasthtt SclioBl '- Onderzoelr Workloosheïel Banmaifcort zuSTen door de Staals coaimissie > voor de werkloosheid vragen Igsten verzoiidoa worden voor een uit voerig ondcizoel naar den omvaageii ¦ do oorzaken der werkloosheid in - alle ibodiTjfsIjkten uver do laafstc vijf jaren Die vragenlijsten zullen vrorden gericht aan haitieci van Koophaiidel Kamets van Arbeid vereciügïngen xaxi ïvei&govciB vakvcrecnigïnsrai en vetücr aan allo verooiugingen ^ commissies en conn'tf's 3ie zich met iroitloosheid Be zighouden o [ ilaarmM in aasiTakiog iio mon Do conumssio is or van overtuigd " oadorzoek slechts dan resultaat aai bebbon vvanneeï ï*owcl vjerkge veis arbeiders als belangslelltndea bun sleun verleeuen ter vorfcrógnig « au juislD kenwis der feilT&gkc locstaiKlea Om do goede invnlbng dor vragen Igslun Ie bevorderen is het bureau dei commissi » vcitstoriïl mfit 8 jdju.act secrchirjssen die voor schTiriebjko maar ook voor mondelinge inlichtin gen lei beschikking staan Daar nel wel met mogebjk is allen to bereiken dic in staat en bereid zija om dd staatscommissie voor te liebleni stelt aij bet op prijs dat ieder die ga gevens hoeft doch geen vragenbjst ont ving aan bet barean een hjsl sanv raagL Vooral geldl dit voor de Verconigin gen commissies ca comité'svoor werk ¦^ taschalfcug o bet verkenen van lïulp bij werkloosheid Opgave der adressen van de besturen anu het bureau der ¦ Blaatet^mmis^ie Nieuwe UUteg no 12 to ' s Gravenhage - jvordt gaarne tegit moet gCKieUj — ©- L Ac adem üerichten Bevorderd tot arte dr E van de Velde L l^ocb en A Trijgg Bovordcnt tof tuidails t " J Diest Lorgion — o — Vleugel " Wij verwijzen naar de adverten ties in ons blad waarin de direetie Vleugeh tegen Zondagavond een voorstelling in Tivoh aankondigt Na Iran vcrblyf buitenslands zul len dan voor het eerst weer optre den de bekende UoHaiwïsche duettis len Louis on Rika Davids Een bizondere alt-ractie voor - waavl Utr Arbeidsbeurs Er worden ccirraagd 2 meubclmn fcejs pl.m 22 jaar oud 1 aanV nioii belmaker 1 metaaldraaier Ha bieden xich aan 2 bakker i bankwerkors 2 boeMrottprü 2 jioor ders 3 grondwerkecs 2 huisknechten fi kantoorloopers 1 kellner 1 kpet - - fder 3 letterKCtlere 1 lood - en Kiik werker 2 loopgangen » 14 loopkncchls 2 magaz^nkncclits 2 metselaars 1 PP pernmn 2 pakhuiskncclden 1 palfre nier i portier 10 schilde ^ 1 scbr^ vcri.lraearcujnakori'ï sjcoiweiBi 2 sm-h idea 2 Btoktijj ö linunerlicd«i 3 werk vï^uweri De zaak-Laïritz In Dtiitsehe bladen wordt-de zaak bairilz weer eens opgebaald het go val waaruit zou moeten blijken dat in Nederland een jonge dame - Van Puilsebcn buizo onrecht kou ^ ijn aangedaan; Velen ZnUcii zidli lic zaak nog 5o dat do lieuring aa plaa+s heb' hcu des morgens to 0 uur op hel Vreeburir alhier _ 0 - Aardbeving ' Men meldt ons uit De Bilt Hedenmorgen werd door de seis niographtu yan hel ineTeoroIogiseh ' ' instituut te De Bilt een zeer sterke 1 storing geregistreerd " ten gevolge van een verwijderde aardbeving y Het epicentrum ligt waarschijn -' lijifc ïn Zuid-Hohü op een afstand van ongeveer 1600 KM van de'Bilt Het begin der storing werd gcre " gistreerd om S,3 " uur Grce^vicU tijd De uilslagen op de diagram men zijn ongeveer evengroot als bij de aardbeving van 5S Dec 1908 waarbij Messina gebee verwoestwerd zoodat ie verwachten is datdo aardbeving bijzonder hevig isgeweest — o — Be Willemsbrug De Willemsbrug is heden voor het tramverkeer geopend Gedeelte lijk althans d w z voor één lijn de andere is nog met geheel gereed De noodbrug doet echtei nog dienst voor hel overige verkeer Wij kon den nog geen zckerJieid krijgen wanneer de brug voor liet gcbeele verkeer zal worden opengesteld Sidder Losioon van Kor De heer dt P G Tb Lems offi cier van gezondheid Ie klasse en chef van den militairen geneeskun ' digeii diensl on Curasao thans met verlof Ihfi ter sfetic vertoevend is door den president der f ronsche re publiek benoemd tot nddcr in 4e orde van bet legioen van Eer Prof Hubrecbt over Dr \' an der Sande Gisteren mirklen wij melding van bet ovèTiipjen te Soerabava van Dr G \ 3 van derSande die zich ook ie dezer stede zoo vele vrien den bad verworven In een artikel dal Prol Iluhreehl Jiooglecraar aan onze Universiteit in Februari 3909 m de Gids scbfeeï over Nederlandsen ^ natumonder zoekers in Nieuw Guinea lezen we o.a over v d - Saiide's werk Nqv < Guinea '' is bestemd het standaard werk te worden waardoor de Ne derlaiidscbc welensebap de nieuw verkregen uitkomsten wereklkun dig maakt Het is een in kwarto for " maal verschijnende mïgavo waar van reeds een geheel doei en ver schillende afleveringen hol licht zo gen en waarvan de publicatie dooi de Maatschappij tol bevordering van het natuurkundig onderzoek der Nederland se hf Koloniffn voor bereid is en geleid wordt Van der Sande ~ arbi^id kenmerkt zicb door uiterste nauwgezetheid en is voorzien van een voortreffelijke lijst van de omvangrijke door hem geconsulteerde litteratuur alsmede van een onmisbaar en mei zorg be werkt register waarvan de afwe zigheid in zoovele andere elhnogra fis'he werken dikwijls te betreuren is De vijftig platen alle naar eigen pliotografische opnamen vervaar digd zijn voortreffelijk uitgevoerd In nog hoogere male bewijzen de talrijke soms zeer groote illustra tie ' m den [ eksl hoezeer de heer Van der Sande als „ nboiosraaf on der moeilijke omstandigheden " door weinig ontdekkingsreizigers op zijde wordt gesLreefd - lün prof Ifubreclil siuü zijn he spnkrna met deze w-jorden „ Edoob wii doen heler bel oor ^ pronkimjUf It lezing aan te heve len en kunnen dat mei ie meer ver trouwen doen waar reeds bespre - kina en van kngelsi - ir - Diiitsche en Anieril-aaiisehe zi.jile zich in ¦ gnv ten lof over Van der Sa.ndc » zeer nitvocrigco en zoo voortreffelijk ge illiislrcêrdcfl arbeid hebben ijÜü laten " - R Kath Kerk Kaar dr Sebaapiaait nresidea * " w het Groot Seminnrii Ie Uij?ent)iirg in de Kcderlandseha K.itliolijke Stem men OKsfcdech rat de uïe'Mve Laieehii mus Jit voor alle Bisdommen van Xe d'il.iiiï „¦ etiikl'.ii'lend za zijn terstond na Hi'BioUoar ' Jag a = vci'sclujne.n üitc iris cue spioeiwngen Men meldt ons uit Do Bill In den afgcloopen weck is op oe electriscbe tramlyn tusschen deze e.-ni-ente en ïcisl proef gereden met een efeetrisciieu sproei wagen - Deze reusachtige machinerie trok zcei de aandaebC Ledig zijnde heelt zij een gewicht van 13000 kilo gela den met 10 M3 water 25000 - kilo * De inrichting is zoodanig dab men onderweg met eigen krocht op den wagen aanwezig tica groeten ron den ketel Ran votpompen - Do di rectie - an de Ned Gen tri als po or die het den reizigers zoo aangenaam en gemakkfliik nmgebjk weel te maken zorgt dus bovendien ook voor de wandelaars althans ij zr.1 iii tlcv knincnden zomer zorgen ' ilez laa'slen govrijwaard tf^ven van eer steÊageit weg Ais er nu maar s ^"^ automobieler waren Nederlandscho Ver^ekeringS ' boud IIe.IcnmiJ.l;'S llntl ' n P ¦ clfi '¦' lt ' 1 K i-l^l van Anttfcrpcii " ribrr At t«w irarlijtschc algemccire verg.-u-i ioj • 
èöfcèfc * Aïedegedeeld door hol Kon Mo Ij ieorologisoh Instituut naar 1 waarnemingen van he denmorgen Hoogste baromctersland 7CS,I te Valcnda laagste 751,7 Ie \^ isbi ' SEBWAGHTING ÏOT MORGENAVOND McesL matige N.W - wind veran derlijke bewolldrrg waar^chiiii'ij sneeuwbuien Weinig verandering jn temperatuur pln.ils van den NciiurlainJEcEien Vurze iringsbond onder vooralterscliup van don heer C \ Miltebccl alhier Do voorzitlei opent de vergadering wijst 0[i hel eerste lusti'uai ian den Stond Op Jen 2Sslcn Augustus 1301 weid de Bond opgcndii Om m te gaan \\ Jt ïn dien lijd is vciriclil ddus spieker j inneiliik Ir z«2gen alleen iij medege deeld dat het provisie-vraagstuk nog Meeds onops-oluB is qrhliv.en De woorden van Carlyle zijn op den Bond van toepassing Het was een lange koude lente mei een stormachtige Mei doch cindoliil i - de / urn - gekomen Aan een sliiliilen-wHiigiiig denkt liet " hesturn - voorloopig nog niet de Bond heelt behoefte aan rust om moer pmc tïschen arbeid voort Ie brengen i the „ There Slate " kunne » zekering in o hel vak lieeli dcnB " ken weg te ii bel eigen hel Wij bcli ' ïiardsl cn bet lering van salaris Spr wees verder op de bclrekki'ng ¦ n ïiisiieeloni hij de leven sverzrk ei ' ing ' welke ïn ' t algemeen niet / eer hoog bij hel publiek slaat aangeschreven Aan het sloi sprak spreker den nensili ui'l dat do voorzitter van den Hond over vijf jaar hij bel 2e lustrum kan mede ilcelins doen dal de toestand voel bctei is - geworden dooi het werken van den Pond cn de betrekking van inspecteur zeer ïn ommen moclii komen Hierna werd de vci'gadeng door don voorzitter geopend Uit het Jaarverslag van den srrrcf.arïs den heer TV Cinmmelin dcelcn vij mede dal 13 leden bedankten twee werden geroyeerd Velen meenden dm ' i laatste litir van den Bond Een belangrij d.i.i rail den Rond yerd voorts genoemd h-t uitgeven der ' brochure van mevrouw llylkcma „ De vrouw en de Levensverzekering " een jnlgaaf dïe groot lucccs had Twee bestuursleden stelden oen ont werp Inspücloursc on tract op dal thans ïn bet bestuur in belmiedling is lie voora'tei en secretaris werden ' lot afgevaardigden benoemd naar het Congres - an lyjïiensVerzckeiaiigs.vcite genwoonligcvs dat tijdens do ' tentoon stelling te Brussel zal worden pehou Ui liet verslag '- an Hen penning meosler den lioet I C Brei heisen alhier bleek dat de Vckcniiig over 1.909 iu ontvangsten en uitgaven stoot top t - 190,31 waaronder een haiig sal Uo van.rU3,ï6 De vei^adcnng duurt voort sergcant^najoor S JL ihe op ' zijn hets w.er ile Lucasibrng kwam hoorde gisteren pnet de sfanaalliooni van oen automobiel door hoi hudèï fier trambel Op ft laaLsto oogenblik Kag de iietscf nog juist kans van zijn rijwiel te spangen waaraan hij hot to Jilaokcn bad dat hij wet iverd overreden Po fiets werd gLhaeï verbrijzeld De fhaulfcui kon niets aan het ongeval ïloen De eigenaar van de auto zal don Ecrgeanl mjjoor ' n nieuw rijwiel geven Drie personen die gistcttnazond in het plantsoen bij de Willemsbrug hepen te drentelen hadden do aardigheid een pistool af te schieten Begi i wipe voroorsaakto het eenjgt op chud Bing Op den t.'atbarijueKjngel gingen gis teren twee honden heftig aan Jiet vvcli i.cn De cigc-naar van een der honden wilde d beesten scheiden maar dat zij hiervan niet gedinnd bleten onder grond de vrede-rediter Hij iiqi pen fliu ken beet in Kïjn hand pp — o — GEVOKDEX op den openbaren weg en voor rechthebbenden aan hel hooldbu rcau van politie lerug e bekomen op alle werkdagen van 1—4 uur nam Een rozenkrans een zakmes oen aleu Iel een handschoen een breiwerk een hoorn waaraan twee sleutels een porte monnaie inli cenige centen een " ragen noet-je 1 » de Irani een glacé hccrenhanJ - dl/i "' 6 -" naar '"" idjchocncn een « oojje trjjt een p3ar m anchclten t een hob " het a-an ere " ti - bij ' nest dat e lijn licnst i halsdoek mm m uut mmm 3 sSyaüT * 1 Een zwart damestasebje inh ' ö m ' een sj$joiwogkaartje eetf sleutolring waaraan ' 4 sleutel ^ oen zilveren me jdaillou een notitieboekje - een ceintuur ecu portemoniiaJo inh penig s e '* l Cn - twee spoorkaarfjes een Jcesboekje ' n pantoffel een portBmoamaio inh eenigö centen en gebruikte postzegel ^ handschoen een sleuteltje ^ — o — CORRESPONDENTIE N jN die pen rechtsvraag inzond over goederen gekocht van een han delsreiziger wordt v.erzocM z^'n adres pp te gevcUj iWeerlDericïit ' Aan een abonne Idie ojis een vraag Hond over de N V Olso-gKLarlinuulcr Idcelen wo mede dat het fcoofdtonlooj ï i * ECif=figEN 22 Jan Hedennacht half pen waren gekoren 134 unionisten 157 liberalen 31 van de arlieidsparlij fa 58 naüonaliEten Do unionisten winnen 82 zetel de bbcralen 9 de arboidsparlij " I Do minister van marine Mc Kenna is herkozen Lawines Volgens een telegram uit Pern jujiiin de nabijheid van don I.oetsehb erg tun nel verscheiden lawines neergekomen.Keu persoon werd gtdood eenige hui zea zijn ingestort Aanijestt'diimeii Het aanleggen van rioleermg be strating en trottoir in eert gedeelte Amstcrdamschestrantweg cn Naoli - tegaalstraaf ' waarvan de openbare aanbesteding 11 Zaterdag ten Stad huize ' heeft plaats gonad is door bet gemeentebestuur opged ragn aan den laagsten inschrijver den heer C Krachten Jz alhier voor f 3851 Verkooplokaal ' Dinsdag 35 Jan ' g av H " Voorclx'aclit van Dn A PüLLE Onderwerpi De Plantengroei der Iieete Lucht streken met Iiiclitbeelden Toegaiiff vrg voor leden met één dime nict-ledon a ÏO cent Zaal D!i_SÉiiwl)iifi Openbare Verkoofjing Bïirgerlyke Stand De Deurwaarders KOOKEN BAL F0ORT en GKOENENDAaL te Utrecht zullen op Waeneilag 26 Januari I9IU des ' e mor gens ten 10 uur publiek en tegen contante betaling Terltoopen _ Diverse H et Beatunr der Vereeufging tot bestrpmg der Tuberculose in Utrecht heeft de eer te berichten dat haar Conwnltatie-Bareau voor on en minvermogende taberculoseljjders verplaatst is naar Weerdsingel W.z 2 Voor leden en begunstigers zal het Bureau BI aan dag 24 Januari a.a £— 4 uur gaarne ter be zichtiging gesteld worden Spreekuren der geneesheeren iederen Dinsdag Donderdag en Zaterdag 4—5 uur Namens het Bestuur 1418 H RoELL Secretaris 9044 bestaando nit Pianino - fraaie Noten Glazen Salonkast Linnen - lïalïet en Penantkast Tatelf Stoe'eu Ca nape's Mahonie en andere Ledi kanten beste Teerenbedden.Kleeden Tapijten Qvergordgnen Zeil Gas kronen en Lampen Spiegels Schil derijen Gravuresj Theetai'ela kleine Meubelen Crapeaux diverse kleine Goederen een partnye Port en Madera Eijwielen Fornuia Kachel Bad en Zitbatl en hetgesu verder ten verkoop zal worden aangeboden Benevens eenig gewerkt Goud en Zilver als Horloges Gouden Ketting enz Tc zien Dinsdag B5 Jumiavï 191 • Bdmtvd - en Kleinkinderen » % utrecht 21 Januari 19i0 % * 1403 Holstraat 18 » Bevallen 19 Jan J A Buns goh v Maanen z en d H E de Wolf geb v Mechelen d i — 20 i-s F Hester geb Koning d J M IJssektein geb Bicker d B C Bakker geb Willem se z W ' E r do Groot geb Scholman a - 9 31 ^ C P Adelaar geb v d Weert d C v d jierge geb Huizen z Iwj M G Maas geb Roepers z Overleden 19 Jan Jacobus Johan nes Sabee 81 j — 20 <— i Johannes Uiterwaal 69 j Picter Jacobus V d Vliet 10 m Gerntje van Kooien 83 j Arend Bnnkmaa Gl j PI Met ingang van Zaterdag 22 Januari 1910 zgn de prjzeu van: GEOVE COKES ufgahaald aan de fa - briek 55 cents per HL GKOVE CUKtW irunca bergplaaU GO cents per II.I QBBLOf TE Don 5 ^«= Februari I9l0 hopen | J « onze geliefde Ouders Wietze Adriani * 1407 E » » X Amande Wilhelraina Elisabeth X % Sprengers J hunne 95-jarïfro F,clitr«reeni - * gl n e l0 herdenken « Etiniie danlibart Kinderen » * fJtreoht 21 Januari 1910 »« Anjelierstram No 29 De Directeur der Gemeente Gasfabriek Vertaling van JEAN VAL JE AN S^BT Heer d&a 1Q00 maat ia L'nitscli land en Sal land opgevoerd Aanvang half achi uur Prijisen det plaatsen Bakoa en Slalles t l.oO leAmpb.enle Zuloge 1 — Baignoires en 2e Ampb f 0 7a Parterre I 0.50 3e Ampli cu2eZuloge f 0 40 ie Ampb ou Gaanderij f 0.35 Plaatsbcspi'ekïnjr Zondag v nu 1 tot 3 nar Öraaimaugel enz enz TS KOOP oen grootesterke boutenDraatmaugel met bijbebooreudi pers f 10 Mooi Huiatrapje £ 2:i5 Keokentaiellje I 1.25 eu f 1.13 Mooie Ligatoel rooiileer t 3.50 Zeer lief beat Gaskaobeitjef 2.50 Mooie Hnistafel f 3.50 Nieuwezwarte grooto Koffer I 2.75 AdrceBekkeratraat 85 Utrecht 139C Wegens vertrek Voorloopifl Bericiit 0-0 —— SthoMbnrg - Utrecht Zondag 30 Janusrê 1910 ] DIRK PENNIN l EN '% « GERRITJE BUSBROEK ï hunne So-jarigo Kchtvcrceui - [ J 41 ging te herdenken » 41 üiuinc dankbare Ktndcren » % Zeist 22 Jan 1910 1398 * naar het Buitenland te koop aange boden 2 nagenoeg nieuwe lïames ItyiticlcK met frciwiel euü voor t 40 — on t 45 — To zien ¦ 14QS Willem Barentzstraat 60 Gevraagd 6 8574 Directeur ALPH JANMART Verwacht Eriiiiuie hoogst coraiïsclie Operette ADR isE WKiES tshoasts Oude Gracht Tz 101 bid Smeebrug IITIEE€UT Is angoHjI.4 van SO-Ï nu te conBnlUeino ook voor Konsttaiuien eii Gebitten Tegen een salaris van f 6 — per week en liooge provisie wordt in Enschede e a n Sta^sreïzi ger geuraagd die goed be spraakt is om bn winkeliers en particulieren werkzaam te zijn Brievenmet volledige inlichtingen refarciiliün en opgave van onderdom worden ingewacht onder het motto Siadsreiziger " aan het uarean van dit hlad BalfeiéutfiuTGSti [ het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen Z.lTKKMit ' A9 JA'1I'.lltI 1910 10 praeïitige prijzen Aanvang O ntir Introductie bü het Bestuur naballotage a f 1 — voor een Heer,f 0.5 » - voor oeno Dame 1 1.85 voorHeer cn Dame 1120 Bekwame gevraagd £ fflAARSCHALKEHWEERD VERGADSRING van „ Het Groene Kruis " te Maars sen op Donderdag 3 Februari 1910 des avonds acht uur in „ de Har monie " Agenda gevraagd op een labrickskautoor Alleen zü die op een ander kantoor zvju werkzaam geweest komen in aan merking Zonder opgaaf waar thans werkzaam wordt op de sollicitatie geen acht geslagen Br £ r onder no 1134 bur v d hlad Verslag vm den Secretaris Rekening cn vernntwoordins van den Penningmeester Vendnkuis ah Vreeburg 3 Verkiezing van oen heBtaurslid wegens periodieke aftreding - Dr J 1UTZK1I i 1400 Soeretaris 31 B31K kan geplaatst worden bij G H H0EJEN80S Horloger Lange lüieuwairaat 27 Juffrouw GevraagS voor Winkel werkzaamheden liefst eenigzms met Dameskleedermakerij bekend Brieven met volledige in lichtingen onder no 1101 aan het bureau van dit blad Nuttige Kennis wegens hkwidatïe en vertrek jLezing 1 Pnf Dr J J A A EKANTZEN van hier Maandag S-l Januari ' s avonds haH acht bebuuw vuur Kunsten ca Wetenschappen Voor lid maatschap zich op te gevenau don Heer ft M J SWART Barg Btrant 59 M60 Dinsdag 25 Januari des voorin 10 nn zal wegens litcwidatle van de firma II VAN EEliDiSN cn ZONEN In het openbaar worden verkocht fliTcrsG ËOliefltt MeuüUaire UAm Fox-Terrier tB koop aangebeden ren ruim 1 jaarand lief bij kinderen.Adres ZaaeUtr&at 23 I42 & bestaande in Salon - Eet - on Woon kamer-Ameubliiuienten Salon Oittrek en andere Taiels StoelcD Canapé s Linnen - Penant Boeken - en geschil derde lias ton Buftatten Salon Monbe len Spiegels Karpetten euz Voorts wegens vertrek een zeer nette ged Inboedel Een burgerjuür-ouw gep ond biedt Handwerules aan ü f Ü — por maand twee lessen per week het onderwijs zat in d « Fronsche ' taal gegeven worden Brieven franc » onder no 1133 Mi het bureau vsn dit bind Latijn en Grieksch l*rlvantlps aangeb voer Stutfez en tlvma t ' 1 — p nar Br Ir.ond io 1417 bureau tan dit bttd waarby Schrijlbiireaa diverse Kasten Ta te Is Stoelen Cn nape's Fauteuils VloDrl.leelea Éarpetten Ledikanten Waicü - en Kaïiliitafela Beddengoed Miaimacbine diverse kleine goederen en hetgeen verder aanwezig zal zyn Te zien Maandag 21 Januari van 10 4 uur EICBAED - BRESSEB 
LsiUtW 11 nnbti het Station Til 43 « i oueiiiiiiai 1 nabij do Viebrng Tel I3,;4 Biilsiiaai 10 hook Kopolstrant Til 14:9 Hack ev^ais-raat 27 ovor do Mulder^tr lel 4o3 ü ÜMIlt T.Z HÜ oviT da Smeebrn Tel 173 » dBffldOfflfiW,MUl < nali'sJ de Steen?nbr T » 145 1 over de Bonteratr Tel fc40 Mil l\I:ÏMl u over do Boveratraat Tol i413 Ondergetekenden urengeu hiermede Ier kennis van belanghebben den dal de zaiulprizen te Vreeswijk zijn verhoogd en wel voor de zomermaanden I April tot I October met 5 cent en voor de wintermaafiden I October tot I April met ÏO cent per M 3 N VAN LOON Gebe VAN LEUSDEN.GOËDGELUK U4Q VAN KOPPENHA.GEN & Co | BESSEXTWIJN per heele üesch 35 ets BISSCHOPWIJÏT per heele flesch SO cta 1443 uit de Stootuvruchten H Unenfabrick van AUGUST BAIJEB Utrecht I " Ver-bi-Sfg-Iwjir in mjj filfnloii en bij vei-tsclïillende - winkeliers Wederverkonpers geaieieu extra kortilj H A BUSSHA8DT City-M OUDIE Parlij-aaubieUiiig PRIffiA K 13'Ij ot Gemaakte WITTE GOEDEREN I TirynHti-aat 24-^0 Tel SS « UTRECHT OUDE GRACHT 22 T.z over de Gaardbrug bij de Dom tfas4 T.a^eïf vjar itieum Adverteut-ëa roor DIENSTAANIIIWMGUN l>iKi\STAAi\VHA«Eii Ill.l.lt en M'liiti i II ni VWIItUUl ' van vVOHIKÜEN em a 95 cl - oi ] S-.u^ii ^ i - n 50 cent Deze BtlverteiHien it uiden uileen gunluani tuj vuoi'uitbelahiiK E?n der grootste inrichtingen zoowel si «' ont;uït als o zeer g-emsilflzelijke lietalïn «£*¦=;- c-oiiditïëii Groote prtf-vermindering Wraterartikelen T £ KOOP in de omtrek CHIdstrmt 4 « oed ver battrde IS iirjjor nooit hui zen kuur opbrengt por jaar 008 gulieu Koop som vrij op « aam 1 UOJU Te bovra&en onder no 1439 bureau van dit blad ÏVM.a.i£it.xiin v«n [ El „ I>ii TiJU ' Korte Vieslraat 6 UTRECHT IOuES Leerlingen en Appreïpu - aes gevraagd op een atelier van datnealumdsn Br ir latt B brj JÜADO & Co Onde Gracht 1446 niet Slagwerk vauai i 7.50 2 JAAR GARANTIE Aanbevelend N KOOL BAUER GRATIS Unde laar mork „ De MatrooB " litcrkruik | fi literbrnik I 1Ï0 | 0.b5 Jenever e23 hareid ouder controle \ I liet geuieoi.tebea uur \ Schiedami iïescu 80 I per liter 95 I Fransclie Cognae per flescii 100 120 140 160 por lieer 120 140 160 180 zter n > ea nicht I pee il - siii 85 90 1GO r liter 1(W HO 120 Origin elo g-ï-i poriofrde Jamaica-Ram 100 120 140 160 per liter 120 140 160 180 ALLE SOORTEH Bitter-Jenever I Gestookte Citroenbitter j per UB6CU 80 a-i I pui - 1 tor 9,i 105 Baijer's Advocaat iturere Dooier-A.iïoofl ^ per fleatb 100,120,140 I Ze>ar fijne Oranjebitter Dubbele Likeuren ri't fleaen M iOn 120 VERGELIJK ' MIJNK PfiiJZtóN EN QUAL1TE1TEN MET DIE DEK CONCUREtfNTIE Alleen mijne reusachtige omzet stelt mij in staat fijne qualiteiten tot zeer lage prijzen te leveren | Verkrijgbaar in mijne alom bekende 8 winkels te Utrecht gevestigd Speciale condities voor levering aan Bruiloften en Partijen itoomdruk van JOU BE LIEI'DE — Uirecnt Bü de prima kwaliteit geëmailleerde goederen uit de iiekenue fabrieken van üERit & ZONEN Kampen zuilen nog women opge ruimd een partij Lepels en Vorken in menw-Zilver Alpaca > n Srittaniiia Me iaal alies met volkom garantie voor goeiiiiiy vend tevens een groote party Tafel Dess rt-en Brooü Bsesstu aiies van prima kwaliteit van Herder ei anaeren sommige een iieetje geroest voor de haivs prys mei iioornen etiit Delfts en Zwieiiel betten met volkomen ga rantie Tevens nog een klein < ii ' ii*ije massief eiken Kapstokken 3-4-5 baaks en met tegels en hoeden piank en daar by passende Eiken Parap uiesiandaard en nog eeugen Eiken en Zwarten Zuilen met de ni uwsie Beelden alles zmr goedkoop en in de winkel geëtaleerd WsidJ ENTREE Aanbevelend j m Te koo » i-t'ii nieuw zuiver afge werkt üu^oiid Stooniiuiidiino.'jo ter overname als keurig massief oiken Sal«n Ameublement moderne s ij zij idciï practia zoo goad aU nieuw spot prijs f 85 oün f 100 en een parifo f120 Nog nieuw rijk Salonkked t't2 xxi f iü 4 Stoelen pluche f 11 Secre taire f 16 Beste gosch Linnenkast 113 «.¦ kun 123 Mahonie f23 en f 45 Zes Mahonie Slopen zijden pluche f 18 Keurige C;innpö z.Jden pluche slechts I lö een mei iud^r Keurig eisen Buffel mol spiegel sluchis fiiJ Keurige Cra peaudi f l'J en 116 heung ge.-ch Po * nant - of lU-n b < li-:.k.i t -> cut-3 f8.50 Flink ilui-k-nmorkked f6..60 Flink tafelkleed 12.50 en era 16 ' Ze = j Keurige mi eiken Stoelen modern mot ' 7(,deii pluche in do rug nog nieuw siechts liüi ' idem mei leder 138 Zes rruth Stoelen gebeeldhouwde koppen ' zijden pluche spotprijs f 23 2 muhoiiic Stoelen plueho £ 4 Keurde koperen I Gasfcroon coinpl s'cch.s f 12 Flinke Spiegel f 6.50 oen ld 50 eisen vanaf i f 12 beate Bureaustoel leder f8 pluche f 10 Prachtige Boiiheiir du Jour f45 lijieii a.i.oulakis vunaf f t > j Miihonio ronde late f6 5'J P.aciiiigö Theetafel f6.50 Ktcina massief eiken Tafeltjes 14 on fö Verder gohoelc an god cc i lelijke Ameublementen in soor - j ton nieuwe on gebruikte alsook groote keuze in Stoelen van de fijnste int de > iTLnsIe sooric-n pluche leer of riet ook Canape's Crapeaod's Buff.tiwi Zilver - - k.LW Ledikanten Malrasaen Spiegels en sein ' dt-rijen Lampen en Gosfcronen i K(r;>eli^n T.ifelkh'C lcn Uvcivoidnneu > Dames ca Hoeren itywiclen cnv u r £ - ge n bluf maar komt 2;on Adelaaf j gttzuU i2 — Ook inkoppen en.ruiten^J | van Nederlandscfie Franscha Engelsche en Hoogduitsche Tijdschriften met ot zonder Ru uw b Men abonneert zich fu don Boekhandel van kos J Dfc KiinUfE Koi-ts Hieuwsïpaat Leidseheweg 7 H 12 c e nl sasp ggas I Stokpaardjes Lellënmelkzeep 50 et peff * S2uh 10 i2 en 6b een * Meü Zespen VAN RiNKiiülJZtiM&l HERRING UIJS£i4 Te ' 1218 Twijnstraat 4 duor omsÊandagiiecilen * Zes maetiief oikoa Snlonetoeleu prima rood trijp 1 prachtig Buffet goLeel eikon van binuen kan uit ellinuder 1 oiken Salontafel 6 naton ge > Stoelen Irons trijp Zes mail Saluustuelon to-r.-.coita tiijp Adn-Bi Znudli ach eat raat 25 Daar ik 2 Reuzen Inboe dels gekocht heb moet alles voor een krats weg jH.aast XJ MaHoni Linnenkast f27 eiïwn Lin nenkast grootste soort f25 geschil dordu linnenkast f 11 malionia Pc nanlkastjea f 17 f 18 f 19 Eiken IVs marranr blad f 7 — Goschdderd f3J10 l-persoons yVaschtafcls £ 125 tot 12 — Puik Veeren Bed Peluw 2 kussens f23 6 Malstoolen fö G rood leer f 12 6 gaatjes mat en f 11.50 6 rood of groen rijp f 15 S22 4 rood trrjp f8 f 13 f 14 4 rood leer f 10 Bureaustoel f7 Fateuil rood trijp f6 flO 112 Vouwstoeltje f160 Uoekenhanger f2.25 Huisirap 12 treden f4 mahonie ronde Tate f0 50 noten Salontafels f 11 Canape rood zijdo tnjp 1 1.25 Ui [ schuiftafel ÏG rondo ilifcohuifüit " met inlegblad f8 50 KcuÊen-tafeis 1135 " il ói > ïillB » huudlafeb f2.60 f3 Catéia.cltjé f3.50 Kinderwagen met goede banden 12.60 Schommelwieg f2 Koffer f2 25 2-per soons ijzeren Ledifcuit £ 3 60 2.per soons plaatijzer f 8 f 10 l.persoonshout 15.50 Gaskroon compleet f6 17.50 Gaslamp f2 f350 Karpetten 3 bjj 1 f4 50 Loopergood cl breed f0.75 per meter Kano of Orgclkruk toa f5 l.persoons kapok malras f5 2 pcrsoons f 12 Nachtkastjes f2 f2.&0 f3 Naaimachine mol trap f7.50 vast KJeed flS fComeorpcra f2.50 Gas armen f 0.50 fl hynoclo f5 Pelro loumlamp massief koper f8 f 2 petro leum Ganglamp f125 ia-gaiigi.imp glas in lood f 1.50 £ 2.50 Kamer scherm 4 slags f6 Pendule f 10 Schrijftafel opzet en laaien £ 5 f 7.50 Spiegels f0 50 14 f 12.50 ' Pelroleum kathels f2 f350 Zuil 0.85 Itidder taioltjc3 eiken f2.50 13.50 Bjjbel talcltjos rl.50 f250 Hoekstoeltje f4 Muaiekdragcr £ 2.40 Etachere 3 hoog Ï2.50 2 groote Itoclden f3 rood Clownspak £ 3 Kapok bed f5 Over gordijnen 2 stol f 15 1 stel f2.60,f3.60 Alles moet sveg denfc daar wel om 1431 Adres J J 2JELEMAN Kapelstraat 59 fiemcubileordc Zit - en Slaapkamer GEVRAAGD met volledig ponsion hel I liefst omtrek Wiltevrou - j « cnsingel lb - fr met [ ii ijsopgaivc ond no 1393 our v d blad 1394 GEVRAAGD een nette Schrtdersjongcn Zich te vervoegen hij D Dona 13Ü5 4 jon^e Boxers TE KOOP rasiuiver lichte on dnn - kere beharing Krueer laon 51 Zeist 1S9C GEVRMGD oen gcvo.-ilerile Lrerlingen een nel l.oopmcisje.nm als Strijkster te « or den npuelpji KwartcMr no 7 U02 Er km GEViUAfiD begin Februari nelte een vnudige Dmmeiil gene gen met i Mei voor dne en nacht te komen Zich aan te mehten ' s avonds van 8 lol 9 uur Weenl sinsel Oi 811*15 l3 n H COMMENSAALS geplaolsl worden ingezin voor t 5 in demei gebruik van vrijeslaapkamer en liulseÜik vorkeer en de wasoh hi>e houden vnn onderg inhegrepen Bleekerskadc no 4*bis 1400 GEVItAAGD een flink Musje van ph 15 jaar uit een net geiiin lol 12 uur ' s Zalerdaga lol 5 uur loon f 1 25 met ontbijt Dr fr ond no 1401 bu r v d blad GEVRAAGD een nel handig Meisje nm behulpzaam te rijn hij hel moten van Rprldf-n kussens en capiton^ren van luicriunillÏFB ïlj nic met oapiloneerwcrk be kend zïïn genieten de voor keur Werkuren van Int 12 en van hall 2 lot 6 u In persoon zich aan te melden Oitrleeracbt Tz SObfs Ga nrdbnig U24 GEVRAAGD een gebruikte doch in góe den stnnt zijnde Meubel mokersworkbonk aan bei zéïfrfe adres oen Lrerling eeni5«zins met het vak op de hooste Br fr onder no U23 b ur v d blad GEVRAAGD bogin Februari een llinke Dienitbnde die zelfstan dig den burcerpot kin ko ken en ncljss werken v A P G loon naar he kwaamheid Dr fr onder no 1390 bur v d blad BEXEDESIII1S lo huur A D C straat no 2C voorkamer ach terkamer en kelder twee gulden per week klem gezin Tc bevragen Schoutenslraat r.o 8 ' 1415 bij jongöloi d.or ouHti digbaden Benprachtig zij ''» plues Moiib en een id louii A niiibieuiua ' gaatjcszllling enandoro mude ue ükeu mahonie notenStoelen Tafels Canape's CrapLau'e Buf loiten Spluge a Scliiliieruon.LeiiikiiQttn,Veereubed Kussens llnirasaeu DekeüB,Kleedeu Karpoitcn LiiupuiaeiK Up ai inu6[wBg.0 u kaIa,mdevlijk M U WOL TERSE Boorair 108 bu de AiOBterd.Stinatweg Ook Zouiags U97 ' N MtS JffiilgeiïS van \ i tot 14 j.iai kunnen direct spplaatst wo den aan da Capsule ifauriek aan de Hommel AANGEBODEN voor 2 liccren een Zit - ei 2 Slaapkamers kosi ei inwoning de prijs pui inuaiid F 27 de persoon Riddcrschnpstraal 23h:s bij de VVittevrouiveiislrnni 1428 EU WEDT ZICH AAN con nellc Dicusibude O G en vnn « o«le getuigen vcioi zien liefst k.em gezin in Utrecht uf uinsücKóii Br Fr uitil Ion S aan lluuk handel VV II Hullen \ a(.hk«;iuN(raal 3d ER U1EDT ZICH AAN voor 1 Haart ecu fluijier mcisiD al Jfeid-Ahteii voor Noodhulp ol vasl f G en van g gel voore Br fr oud Ictt M L bureau Woerden K38 K rs jijen b rinks ' ^ Advert LOOPIONGEN Onmiddel lij * Rcvriingd coo nette Loopjongen Adres Lijnn:irlil " ü 1450 wie BtSEDENHUIS Te huur een imulein ii.im llcnedeiibuis mcl tuin gelegen Sliialslrn.il Np de DilMraat hiiuipr TE rcup i ie Statu TE KOOP aangibndcn ¦¦¦ en Kinili wagen met neten bak i gen bilijke pi ijs Ihgei slraal 41bis ende Di'iiedmoclii ir 50 eieren no ie Mil i he hm nd Te - n HfMti r In wil lijfc fl Tegen 1 Febru zich aan een WlJNKOOrTli.sRXEUlT goed met bel vak op r boogie ook niet ongein gen een ancien * belrol king ie aanvaarden oi vcrschilliff van welke aard van goede geiuigen voi zien Br fr ond i 1137 bur v d blad nrviiA'cn een he'der Meisje oirMaandag en Zalerdng ieloopen en de overige dagen der weck lichte huiselijl e hczigbeilen te ver.(en tevens kunnen nelttLeerlingen geplantsl woiden Moderne Slrijkïn riehling Eklelwouz LangeJufferstraal 5 Hi-ï F0XTERR1ER voor den hil!ijhi > nrïir van l 8 te hmp a.inafbnilpn 1 jaar oud primi tircikl kopteckening goede rat tenvanger iv a alm doch nipt valseh P'fcstranl 15 1532 M',T D\ft«EISTR ar.i»d P G niet ljp | pn de fi jaar 7ieh Een llinlip Loopjongenr.EVR\ARDAdres Zwarle " aard lm|pgrnchl Tz 9 H50 ZEtMAAM AANfiOI zWdhriig iSïhfs 1i h l TE IfiO " GÈVR'ÜGn [(-..¦.[ Kr Gfl'mrro "' hi 13 Br fr mei prii=npgant oud ' nn sten buitenwijken bui van hel huis hil'iik m nemintrsinm f 290 win van nnc - T 101 am Irvrn middelen en l HO aan i yfibtarin is direct Ie ai vaarden lusschenpcrsom komen niet m n.tnnie king Dr Ir ond n 1410 bur v d blad 1311 „ ir v | blad ' PfAETtntlA'STE Een bekwaam Pantalon verkor eenige tijd o\cr hebbende BIEDT 7inn DELEFFD AAN lierst voor Ie klas mnal wrrk Br fr ond no 1392 bur v d blad 7ekerine Minlprliapnii vrnagl Ir Hlroehl vnnr < 1 ard vnlliiwrTokerinR een rnlied coed bespraakt Agrnl-Bndp welke nver ecu paar vri)e dagen over week heichikt lage InriN ven vait Inftn Rr Ir on der nu U2Ü bur v d blad TE KOOP GEVRAAGD een " rbriiikle doeb in goi de Staal zijnde Vlee.wh irtiimnrhine Br fr nrid n n UU hnr v d bl.id Mevrouw Leverlond Dondersstr.iat t7bis,VRAAGTtegen 14 Februari een netDagmeisjc klrin gezin).Zich aan te melden "« av,na 8 uur U35 Een derde Bankcllink kershediende ruim 2 jaar in de bankelbakckrij werk zoom geweest zijnde ZOEKT PLAATSING als itokslcerling v..g g voorzien Br fr ond no 1409 bur v d blad 
BlJVUi-(J iX van Zaterdag 23 Januari 1&10 Uilgever JO£L Uü LUili JJü - 17e JAAEuAiiü op dezen dag Nu zoudon zo ook wol gauw allemaal beginnen en konden pa en Fntsjo ook vorscho eitjes clen niettegenstaande don kippeükonner Mevrouw zat mot tranen van aandoe ning in do oogen voor het ei Fnlsja glom „' t Is haast zonde om ' t open to breken " zeide de jarige zenuwachtig met haar mes manoeuvreorend „ We moesten ' t eigenlijk bewaren Juist op dozen dag Jo zou zeggen hoe weet io het " „ Koe VEOuwlje " drong mijnheer lief(zijn vrouwtjo was'maar ecns'in ' L jaarjang „ dat moot jij nou opeten Datis nou voor jou omdat jo jarig bcal."„Nu dan zal ik hot doen " zei me vrouw „ Maar julïro ook eon stukje er van pa Frits " u En na zich do oogen afgewischt tq hebben sloeg zo mot een raken zwaai van ' t mes in oenen handig het kopja van ' t oi aE Toen maar opeens haai de ze den nol opgeborgen zakdoek weer terug keek van ' t 01 naar haar man van haar man naar voldociung-gli ra mende Fntsjo van Frïlsje weer naar hot ei „ Wat is er " vroeg mijnheer onge rust In zijn neusgaten drong een pe netrante zwav el waterslof lucht Wat is er " vroeg Fritsje van kleur «£ IHsT EERSTE Ef Toen de familie Van Pulten - be-yledcn " ging wonen on coa tuinijc kreeg Tan vijf meter bij zeven nieter toen souden ze kippen gaan houden Hel was zoolang ze gotrouwd warca •"" tijd een van hun idealen geweest om dal movrouw versche eitjes zoo noo - „ Maar maar " rei mevrouw stot terend van ontzetting „ dat et stinkt dat is niot versch Man zouden onze kippen " „ üeon versehe eieren leggen Onmo gelijk " „ Maar ruik dan zeil " „ Ja ja ik ruis genoog Laat ' t maar gauw wegnomen ' ' „ Als dat nu maar geen slecht voor teeken is " „ Kom bon jo mal drank een slokje wanno thee Wecin " n snceltjo koek Fnb wat is or jongen " Frils was opeens mol zijn hoofd voor over op tafel gevallen hel gezicht in zijn armen en saikto het nu uit „ Pa maatje neom me niet kwalijk U hadt zoo graag dal do kippen van daag ' t eer;lo ei lc;5n Nou daar zou toch niel9 van komen / lat zag jk wet ankomen als ik zo niet een handje hielp " Mijnheer en mevrouw keken elkaar ontzet aan Omzettende kiyponmyste riön spookten voor hun verbeelding Dal Fritsje wio had dat „ ILolp Fritsje " „ Ja ja moe toen heb & ' n eï ge kocht op den hoek hier voor Tier centen en dat heb ik van morgen Do antlercai proestten hot oit „ Maar dwazo jongen " zei me vrouw „ daar moot je niet om huilen dat vind ik vrcesclijk aacdig van je Dus jg was ' t o^enlgk en mei de kip duo de attentie " niet aan dat i het goode to ' voel krijgen l niclwar Oom Corl ik dacht ' t ' bedorven kou zijn ' „ rice natuurlijk niet Je benl een lie YQ jongen Kom hier dan krijg ï e een Cedeesd kwam het kind op haarloe Loch nog oen beetje gelukkig „ En rekent do uitslag niet miar telt hel doel alleen " reciteerde do vador Acht d.igcn later begon de eerste kip RAADSEL-RIJMPJES ' t Was Zaterdag da krant kwam thuis En met die trant het Zondagsblad Dat in ons huis Dra veel beweging bracht ^ Er wa3 een raadsel opgegeven Je stond er van te beven " t Was meer dan vrjELig regels lang Maar Lueh ging ik fluks aau den gang En ' t viel mg neg al mee Ka een kwariiec riep ik „ Hoezcel ^ ' t Moeilijk gewaande auLvvoord i.Burgemeesler " was op mijn woord Door mij eensklaps gevonden In eiken stad ' t zg groot of kioinj Moet een burgemeester zgn ln Delft is h(j haast dertig jareni \ oor de Jeugd ooldo zich verlegen met zijn gewich tigheid Een kwajongen uil den groep schreeuwde „ Drie jaar geleden " — en zette ' t op ceu loopen Mijnheer Van Putten voolde toch een beetje spijl dat hij toch maar met hot aanbod van een vnend „ die er verstand van had had aangenomen om hem zo to laten koopen hadden hel al de - echtelijk leven zoo ingepikt dal zo dij iedere vorhuizenj telkens weer terecht kwaincn op oen „ boven " kuis Nuzrjn er wel memehen dio kippen Ju »"'»" op zolder maar daarvoor moei je heel enthousiaste kipmaniak zijn dors vindt ja ' t onfrisch on bezwaar - i'nfin zij woonden na beneden ca in den Luia werd een oude vliegenkast ingericht tol kippen wooing Een loupjo werd er bij gcgaasl en Toen dit alles klaar was do bo dem van ' t leghok met versche turf molra bestrooid en tn de ren „ Ze leg&en nou al " ging do boer voort „ Ik heb dagen gehad dal er twee eiers lagen meneer zoo waar als ik hier sta Ik ben er vanmorgen vroeg moe uit ' t Gooi gekomen ' t beane Gooisoho kiepc meneer on onderweg heb ik van die acht kiepc zouder liegen zeven wers kunnen rapen Ik hob zo dadelijk verkocht bij Van Bien ^ voor zes conto * t stuk de ciers " j,En wat kosten deze kippen?" „ Zil oo zo meenemen alle aehl voor ' n bentjeï " „ Met de mand er bij " woog mijn heer die zich al met acht kippen zag thuiskomen Kee meneer da nio Maar ik zal ze bij oe ' thuis beoogen " Mijnheer deels om van de mcaschen ai lo zjfn die ook hoo langer hoe meer op'zijn gewicht igheïd indrongen maar ook voor een groot deel omdat ' t toch prachtige kippen waren dio kolossaal schonen e leggen — coa waar koopje — sloeg toe voor het stelletje Zoo kwam do lamilie Van Puiten aan haar eerste stel hennen Dien middag stonden mijnheer en mevrouw en Fritsje aanhoudend voor ' t rennetje en als er een van do vogels ma « r binnen ging en een beetje lang wegbleef werden onmiddellijk de siga renkistjes geïnspecteerd „ Zo zullen zo toch niet opeten " zei manheer toen zo legen den avond nog niet anders dan do sleenen eieren gevonden hadden „ Och ' t is la onrustig zoo " zei me vrouw „ En ' t is voor do bcesien laagje wit zand gestrooid toen stcencn drinkbak aaa ' t eind van de ren j hqo vreemd voel jg je dadeUjk up ju do kippen die er nog mei waren ver - gemak in een nieuw huis " lokkend noodde tot drinken — hel wa - j Bi ra!iar & behoef gcon eieren to Icrtje was helder ais kristal — en oon leggen " andere sleenen pol waohllo op ' l graan | < j oaa l^t^n j e de gevleugelde vrien - en do wanno smurrie toon begonnen j den gaan s i a pen En den volgenden do Van Pullens er over te denkon do morgen lag er nog geen een echt ei kippen aan te schaffen ¦ Alles went Toen de beesten in acht Op een Vrijdagmorgen ging de heer dag ^ geun oi hadden gelegd wielde Van Putten met don kleinen Fnts — familie al niet heler of ' t hooide zoo d » voor dezo eenmaal in jo loven De - kanarie in de huiskamer legde ook gebcurendo tending uit school mocht i n 0O1 t eieren Toch toen de vnond van blijven — pa vond ' t een heoljo eng a 0 kippenkennis coim kwam namen hecleniaal alleen eon lovende kip aan ' zö hem mee naar do lo [ lakken on Ie behandelen — op dien „ Prachligo diertjes " zei deze Hct \ rjjdayinorgeo in October gingen va - z ^ i^aoma " der en i-oon gewichtig naar do markt I „ Ja hou jg ons maar voor don gek ' om kippen ie koopeti Ze zochten lang j r > [ Jee waarlijk hoor JIoo oud zg'i ca vonden ten slotte een mand mot dio " op ' l oog heolo mooio jonge kippen ^ fju dat vragen wij jou Drio Pa deed of hg er erg veel verstand jaar?"van had en vroeg aan ' t boerljo dat j jj 0 vriend schaterde het uil.er bij sioad j j>J j baol oo kippenhouder Als zi „ Zgn dat jonge kippen vriend ¦ dr 10 maanden zijn is ' t mooi Mc kop „ Ual zal wel waar wezen meneer I « r af als or ' n maand lig komt."'t bennen allemaal hennen van Augus - ^ W annecr ga.m ze dan leggen?"lus Augustheniteko's " __ „ Met J.muari Februari kerel op nijn „ Wat is ' t voor ooa ras " | vroegst " Pa hurkte neer bij de mand bang t j,0ooh ]" dat hij er eeu zou moeten bevoelen | H a d iea ijjd voerden ze de bcesfea „ Hollandsche boorenkiepo meneer ax ^ goe(li koken zo minder in de gewone boerenkiepo die tieren tocli sigarenkistjes Zoo naderde November u.,1 „ „„„„ h,(.i,f - n die maand de tiende do verjaardag i don duur ' t bosto in onze lucht - sireek Ja bekgk oo zo maar gorusl eens " hij haalde een bccsl schreeu wend u.l de mand dat do voeren o - * f ' i Putlen „ Dat zou vrcaselijk aardig z.jn ' ma - ' ditecrdc mijnheer die nog altjjd een vlogen flauwo hoop had dal de kippenvciend „ Laat hem maar " zei nujiilietr „ Ik Z C |[ vot g 3 zou hebben als we op kan zoo ook wel zien " jouw verjaaid;ig'l ci.rsie eitje hadden " Do Doeren konden zoo wreed zijn ^ u 0U het als een goed voor.eeken Do koopman kneep de fa.p in den beschouwen beaamde zijn vrouw buik „ jong vleesch allemaal jong ¦ F nls]e za t daarbij en in fritsjo's mooi vletsch Is ' t om te braden me - hiem rgpte een idéo irhjk niet ' t I „ Neen „ Zoo nou maar dan kan ' k ze oe recommondeeren hoor Om op te 3len bennen zo ook heerlgk mabch als bo ter ik ben or gisieren nog iweo bij Van Biene verkochL Maar voor de leg Er zyn geen beier legkiepo als deez ' Ze bennen van Augustus oi onde Juli daar wil ' k af znn " Er had zich Ben omloop om hom heen verzameld Mijnheer Van Putten En jawol loon mijnheer den tiendon November ' s morgens nog vroeger dan anders gmg kijken lag er een cil ' l Was oen pr.ichlig groot roso ei De k-ppen hepen net of or niets ge beurd was Ln mijnheer holden den tuin van vijf bij zeven door hol ei in de hand Hel oi werd zorgvuldig gekookt co meL oen loepasselijk woordje weid het aan hol omtiijl in de feestelijk ¦ versierde dop van do jarige yuplaaLSt Wat vree soujk aard;g v.m die kippen om juist gevaar vreesde hij niet Zijn ouders gaven eindelijk na veel zourons van Erelis met tranen in do oogen toe Zoo werd Krolis dan geplaatst op een boot die naar Afrika ging Zoover zou het echter niet komen want toen het langs de Caraïbische eilanden voer strandde het vaartuig Allen poogden zich te redden Krehs was hot oerst op oen onbekend eiland Toen zg er 10 jaar op goweesl waren kwam er een Nederlandsen schip on na oen afwe zigheid van 10 jaar en 6 maanden be groette Krelis weder zgn vader zyn moeder was van verdriet gestorven Krehs had door de ondervinding ge loeid en was wijzer geworden Voos zijn vader was hg in do volgende jor ren steeds har ^ lijfe Gerard Louwerse Mocht de Hoor hem lang nog eparen Dat is een wensen voor hooi do stad Sophia G 5 Yissgr Om te zingen Wie is hot hoofd hier van do stad hoezee! Wio hoeft hot cere-burgerschap Hoezee I Dat onzo burgemeester leeft En ons niet voel belasting goeftl Hoezee hoezee hoezeel Hoezee hoezee hoezee I Simon van halw ijk Wat al woorden kan men makenj Uit den naam van eenon maiij Die zich voor velen en in véél zaken Bemind verdienstelijk maken kan Rust stem stoog en beer Een bres in een muur ja nog voel DE LIEFDE EENER MOEDER Q Maar doo ik al die woorden mj ' elkaar Dan is het voor mij zonneklaar Dat do naam van dien man k zekor en D;e vaa „ burgemees ' Evexdina Jan ter Veen was een groot hefhefc - bor van vogels Eiken dag als hij uil de school kwam keek hg naar zijn vo - golknippo.n of hij ook iets gevangen _ - had Dan ging hjj naar het boach dat Vlooien J achter zijn huis lag De burgemeeslci is e Opdat een elk ii noodig heeft len vrede leeft Veel rust heeft hg niet allicht Wanneesr hg doet zgn beslc plicht Een beer is zeker geen vriendelijk beest ] Als men dat zoo in de hoeken leest Een 3teeg is meestal erg nauw Een muts draagt men voor do kou Een mees waonl dikwijls in con koois Mnar liever is hij buiten als het weder - • is mooi Gor-st of garst is een graansoort Waartoe om Ie malen veel kracht Wanneer ik bij helder weer een ster zie in de lucht Dan denk ik Groot is God ca zeer geducht 1 Wie is er dio nooit eens tronrti Om een begeerte die mot gebeurt Een borg is in Zwitseland algemeen ] Maar toch gaat ieder gaarne daarheen Een beurs mei geld komt wel van pasj Als men die vindt ia het natte gras In oen meer zit dikwgls veel visch f*Maar dio in do zeo nog veel meer is Dirkje Starrenburg J Op zekeren dag toen hij weer eens dien men j ^ cr hol bosch liep boorde hg plot seling hot gepiep van eon paar jongo vogels Jon liep op het goluid af en ontdekte daar een paar jongo vinkenj die in een keurig klein nestje zalen Een hhjde glimlach kwam op het ge laat van den Knaap Hij dacht Ik at ze nog een paar weken in hot nest dan haal ik ze uit " Er verliepen een paar weken en Jan tor Veen ging weer naai*hot bosch om Ie zien of do vogels nu haast groot genoeg waren Ilij koek in het nest en daar lagen do _ cr arrao vinkjes nog springlevend Jan strekte do hand » uit om do dier tjes te krijgen toen zich het angstig ge schreeuw van hot wijfje liet hooren Do jongen aarzelde even wanl hij dacht „ Als zo mij daar eens zoo ml s haalden hoe zoo mocdcrzicJi dan houden " Dio gedachten gingen hem door het hoofd toen keerde Jan zich om on zwijgend ging hg niar huis Sedert dien tijd haaldo Jan geen vo golncsten meer uil on ving ook geen vogels moor Do jonge vinkjes hadden echter hun vrijheid to danken aan hun lieve moeder Bernard Wcsschnk Oom Corl ¦ Jk vond Zondag Waar ik in to Iqjken zat Uw prijsraadsel ^ en ging toen aan het weifc terstond ^ Totdat ik afs oplossmg bmgemees-ter " vond J F LiebcrwerUi iMeer vers jos over „ buigcmeesler " konion « r niot we zouden anders PRIJSRAADSELS Krelis was een cchto schavuit Hij sloeg den raad zijns vaders altijd in don wind Op school was hg bgna nooit mot z'n gedachten bij zijn werk zoodat do meester dikwijls kwaad op hom wasi of hem de school uitstuurde Eens op een morgen was hol zelfs zóo erg dat de mecsler hem een goed pak slaag gaf en hem de schooi uit joog en hij niel moer terug mocht ko men voordat hij beloofd had nooit van die streken uil ie halen Op straal was het ook al niet min der Hg ging met een soortgelijken jon gen om als hij was Toen bij van school ging mocst luj een vak kiezen i,We ' ' vroeg zijn vader op zekeren dag „ hebl gij al wat gekozen mijn jongen " „ Zeker vader " antwoordde KreliSj jü wonschto zeeman to worden " Moeder schrok wel een bectjo en 1 zg ' en vader neden hel hom af maar Krelis bleef bij zijn bcduit want voor Ziczoo nu moet ik weer eens oen groep uit mijn raadsefsvoorraad doen die maar niot minderen wil omdal er iedere week weer bijkomen Ik laat er bier eonige volgen ik weet zelf nog niot hoeveel Daaruit mogen jul lie een keuze doen Voor de aardigheid kunnen jullie ze natuurlijk allo oplos sen zooals do moesten zeker ook wel zullen doen ala ze niet te moeilgk zijn maar ik vraag er slechts 5 die dan alle goed moeten zijn zal de inzender of in zenister aan do verloting der 4 prijzen kunnen meedoen Woensdag over een weck moeien de antwoorden ^ binnen " zijn Zei jo dus maar schrapl Hier vojgen ze VERBORGEN PLAATSNAMEN Ga brj geen ander om bedrogen to worden maar kom bier Een jongen gevraagd die vlug oes ters kan openmaken 2 namen Do kleine Fnlsj die zgn Zon dagspakjo aan hecfl laai zich zonderophouden langs de trapleuning naar.den werf gbjden 4 Over voorspraak en gcldj Maakt niemand geweld Maar dio hol mankeoren Dio brommen als heren 2 namen » Louis FaleL VERBORGEN JOEGENSNAMEN 1 Do aardappelen blijven jn den pol totdat zij gaar zijn Do lente komt in het Jan/L thansgaan wij naar builen Do oude hen nep haar jongen bijzich oen zij gevaar bemerkte Do gebrekkige man toonde aan dqvoorbijgangers zijn kreupel been 6 Piot is in Maart on zijn zusjo in April jarig Tbeodoor Heitink Een mooi raadsel van E v Vlooten Hol geheel hostaal uit 27 lotiers Een 12 19 8 13 27 vindt men in of nabij eik huis 1 23 11 ia een kleur 18 9 7 20 21 on 22 3 15 25,16,14 zijn hoofdsteden van grootc rijken in Europa Een 12 5 24 10 is dikwijls con zonnotje in huis Een goede t 4 9 13 10 vindt vaak beloioning ju zichzelf RAADSELS ï maal J 1 maal h 5 maal o 6 maal d 8 maal n G nwJ o 3 maal i t 2 n > a?il r 1 maal v 2 Leiden Amsterdam Alkmaar n zoodanig onder en loodrechte nj ir stad in Noord - Kg mogen Bovenstaande name elkaar plaatsen tot i letters den naam oon Holland noemL Waar ik geboren benl Dat wist j a.ó ïcnianil uie door ii-ts-voischi'ikkelijks is overvallen en - ve feel Aan de manier waarop de meid hem gegroet had toen hij vroeg ol de lami lie boven woi " had Willv al ' Cts-vreemds gemerkt Hij keek Daatje scherp aan maar bel deornljo kecli zM droevig 106 striik ei listig voor zich heen dat ' t hem toch wuannjitig eng om ' l hart werd J juli rouw Nel is Het meisje knikte „ O-ja de juller is best " flat wa » bcm een pak van ' t hart Maar toch En hij holde naar beven Do huiska mer in Sombere stilte Mevrouw Waanders zat in haai Taiiteuil ' l heofd achterover — mei gesloten oogen De jongste dochter Annie naast haar — arm mn hals van mnatie cesiagen hooMjo icfron mue d'r ¦ chouder JÏu en dan doekje legen do oo K en drukkend En Nel bij bet raam loen Willy binnen kwam draaide bij net hoofd even naar hem too Keck hem • an — zoo vreemd zoo star zoo gto - r zi|n meisje toe fin re eigenlijk to besctleii wat er gebeurd is die heeft in vage droom wereld waaruit lsi | sticks zai wak ker worden gillend van sohrik en van pijn Hij kuste linar op het voorhoofd Zij liet ' t top doth Wil boog zich naar d'r mond om den gebruikclijken zoen van haar e krijgen In plaats daarvan sloeg Nel haai a.inen om z'n h-sils en begon te snikken Tc snikken met schukjes van sniartc woe da Willy zeil tranen in de oogen kreeg Want hij hield toch zoo dol cnnlolvcel van z'n meisje Dat z'n kennissen hem dikwijls genoeg ge zaed hadden kerel wal zul-jij nog eens onder de pantoffel komen Willy druk te Nel tegen zich aan streek over d'r I mooie lichtbruine haren en sprak sus ' aende troostende woordjes Van wat er dan loch gebeurd was Eergisteren had ie loch nog gcgelen bij zijn aanstaande schoonouders En nu wns ' t wel waar dat Willy veel te ver liefd was 0111 voor iets anders oog te bob - ben dan voor Nel En óók was ' t zoo,dal zelfs hij anders Reen scherp-opmer - I Jter toch gevonden hfld hoo ' Nel leis sluRser was - flan gewoonlijk ZoodM ze hom wel twintigmaal had moeten gerust stellen Houscli ze voelde üch best hoor Fn ze hield nog altijd even-vcel van d'r „ joggio " Hij kon geiust zijn Nel had hem onder tafel een innig hand dj ulije gegeven - tegen hem geknikt gelachen Toch was ze anders Ein delijk troostie hi ] zichzelf nisscbien ceu likje hoofdpijn of zoo Ilij moest met zoo leurig-a.inhoudon Haar ook bij ' 1 heengaan was Nel zoo koeltjes zoo vreomil-afgelrokkcn van houding Willy bad er den halven nacht door wakkor gelcgen en den ochlend-Grop vöfirdat hij naar kantoor ging liep hij 110 ^ even tjes bij de Waanden aan Doodsbe nauwd dal Nel soms „ genoeg van hein " zou hebben Haar toen « as ze weer als lijd Ilij moest up haar wachten Ze was nog niet eens gekleed Eindelijk kwam Nel in elegant peignoirljo hmnen-hup polen Vrooiijk frisch jolig Zoende zo ' haar jDj;gie " onstuimig-danitbaar voor de lekkere bloemen die hij al er gens had welen op te diepon Liet ze hem uil wuifde bcm na,totdat-io de heele straat uit was Will » was ijerungesleld En toch ter wijl hij brieven zat te dicteeren aan do typiste woelde * t hem door het brein Wat zou er toch wezen ' WanHieele maal-gewoon lij de Waanden was ' t Biel lig niet Aan iets gejaagds onrusligs geforceerds van hartelijkheid had bij ' l gevoeld Zelfs aan ' t allc-druklic opge wondenc waarmee Kei hem dien och tend had verwelkomd Terwijl bij — dien middag dan — Nel liwstcnd legen zieli aandruWe werd er plolsclmg achter hem gesnikt Me vrouw en Annio hielden elkaar om klemd „ Och",'zei mama ik heb met jou dób zoo te doen Willy Arme goeie jongen die je loch benl " En mevrouw stak hem cone hand toe Hij voelde den grond onder zich wan kelen ' „ Mei mij Met mij te doen zegt u ' Zwijgend I nikte mevrouw Trok hem op haar beurt naar zich toe Drukte Willy een aohoonmocdcrlij l.en kus op de wang „ Mijn beslc goeie jongen Dat jij nou nog En die Nel " Hfanr ik bid u mevrouw Waanders Ik smeek u Vertel me dan toch " ' I Werd hem ie kras In zijn wanhoop in de pijniging der onzekerheid van het niet-wiicn schreide hij zelf nu „ Nel zeg-jij ' t dan Wal is crT Wat is er gebeurd " En Nel plolsaltng — wit gezicht oogen van koortsige overspanning „" We lijn verloren Geruïneerd - Erger don dat Nou weet je ' t We staan op straat Ik mol eeu hetreklcing zoeken Als caissière Als winkelmeid Iiuis houdstor Kindc"juffrouw Weet ik ' t ' Om mot te sterven van den hon - liij Wtllv had hel hoofd met beide handen gegrepen ' t Duizelde hem hij overzag den toestand In gewone s'andighedcii hadden Nel en hij loch „ we een jaar of drie moeten nachten met trouwen mol zestienhonderd gul den durfde bij met in zee gaan me neer Waanders zou dan wel voor uttict meuheleering en zoo zorgen zeker anders was ' l ook heclcmaal onmogelijk Maar kapitaal had meneer Waanders mei genoeg om conlanten mee Ie gcvi En irouwens „ uil principe " deed r neer dat niet hij vond ' t „ immoreel " om eene duchtcr iets als bruidschat verschaften meneer kon daar mooi indrukwekkend over speechen Dat mevrouw hem mei groolc bewondering zoi aan te kijken Nel en Annie luister den dan zwijgend en in ncuiralc afwach ling Maar * de goeie verliefde Wrily zocht bij zoo'n gelegenheid naar de keu rigste woorden om toch aan te ooncn hóezeer hij ' t mei meneer z'n beschou wing in alle deden eens was ' Een lult uur n > de tetne der tranen en der kussen zat Willy tegenover me neer Waanders in het kleine zijkamertje dat spreokvertrek en levens „ studeer cel " vooi schoonpapa was Meneer Waanders had de beide han den vóör bel aangezicht geslagen Hij nam ze er af en ging naar de deur van hel vertrekje Hij hoog zich tol ' i sleutel gat en luisterde Willv die in allerlei paperassen — brievcii exploitcn oude wissels — zat Ie turen keek verschrikt op Ifi greep meneer Waanders honden Voelde dm er iets oiitzcllends kwam „[ loste vriend " zei 0.3 schoonpapa op den plccliligen toon van een die met do wereld beeft afgerekend „ je ziet er is geen uilkiimst denkbaar l)c * lag lirefl mij overrompeld Iton ik drie imiamkn uilsiel krijgen ik bewijs ' t je met de stukken En Irouwens wal men ooit van me zal kunnen beweren nooit ' s Mans " slem beefde en er glom ieti lusïchen neus en oogen Willy druklc schoonpVs hond likje steviger nog „ Nooit zal men van Anton Johannes Waanders kunnen getuigen dal hij een leugen m zij leven heeft gezegd " Willy wou ' t beii*sltgcn hem doordrin gen van zijn onbegrensden eerbied voor ¦ ijn Rebel lunktcc fetek Mfeonpa teg 
Liefde overwint Lieve jongen gif hebt nog voet tijd jtflon tijd zelfs vooriiaE go aan trou wen kunt denken pn gij behoeft u nu daarover nog niet moeilijk io maken Bovendien Jiet is mij eerlijk gezegd jiangeiiamer dat gij voorloopig onge huwd blijft * ge weet nu eenmaal dat pngctrouwde mannen voor de rcdac tiQ van den it DuiL.ssheii Adelaar '" mij ocr welkom zijn I T — ilaar boete - vader ^ ik kan Erna finch niet laten \ wachten ter wille van tfetn ^ ÜUi^clieii Adelaar " hoo na liet ï>lad mij ook aan het hart ligt Want u weet eigenlijk neg uielj dat wij se Scrt een jaar al zap goed als verlooM Wju Ik.heii trouwens vastbesloten Erna fa trouwen en nieuianll kan mij dat verhinderen verklaarde vastberaden do jongo tudwig Benvig - ian ayn vader die eigenaar waa van Ilc.t uxvlnediijk pto stad der Dcovicieie — Wat wilt gij dan van mij hebben Biel do pudc hoer uit die-zeer opge wonden was Ge komt bij me onder jraorwendscl mija raad in to reopen 6 » als ik niet onmiddellijk op uwe on ïïerndeii plannen inga dan zegt grj nie tonder omwegen dat gij niets om mijne [ toestemming geeft en het meisje in ieder geval zult trouwen Wat is zjj ÏSIoemenrneisjc of balletdanseres mis Échien i — Geen van beiden vader kïj is op Ëfcn gro.Oi kantoor a's tvpewritster werk mam • — Zooj zoo Ja - ziet ge tutting ik ieh eigenlijk belangrijker zaken aan jnijn hoofd Den zes«n-twinUgsten de zer maand heeft er ecu buitengewone ivergadering plaats van do Leinbeck Bcho petrolcum-maatscliappij en die Kriegels willen in hot geheel niet hob beflj dat wijdaar eert verslag van ge uren Zij hebben mij juist bericht gezon klen - dat do vérgadennj * streng geheim is en vertegenwoordigers der pers in goen geval worden toegelaten Onsen [ verslaggever hadden zij toch toainm Btc den toegang niet moeten weigeren besloot de oude heer ¦— Gij hebt wel gelijk vader stemde Jazdwig toe maai - beging daarop de piwaciztchtigheid het onderbond weer pp do aangelegenheid te brengen die hem het naaste aan liet hart lag i — Ik hel dus goed hogrepe » dat u inet mijn huwelijk >— Loop naar den duivel niet uw Irouwplannen viel zijn vader hem ïn Ide rede Gij hebt niets to begrijpen Efroowt gij toch dan onterf ik u en dan moet gij maar zien hos gif aan den kost komt Wat zal do jonge dame daarvan Bvel zeggen ï Erna heeft mij niet lief om mijn geld antwoordde de jonge man metvuur En ei mag gebeuren wat er wil;lïan haar liefde bon ik zeker Ik nuglaar dus geen vriendelijk woord van n o verb rongen Neetf maak dat gij - wegkom riep 3o oude heer zijn zoon toe Niet minder opgewonden dan zgu va Hei verh'ct Ludwig de kamer Hij snelde Öaar zijn Erna zijn lieveling - die ver langend naar hem uitzag Anne jongen zeide zij " toen zg hem begroette aan uw gcziüit kan ikwel zien dat gij geen gocdo tijding irengt Het Ts toch al ta dwaas mijn en gel beweerde Ludwig ik bei geen kindmeer Laat vader zijn toestemming ge ven of niet het kan my niets schelen;jvij trouwen locii nietwaar Hot kostte Ema heel wat moeite len E igen heethoofd in zijn opgewonden Èd tot bedaren to brengen en hem toe gankelijk te maken voor haar ' be ' zwartn tegen zijn uitlokkend maar zeer onpractisch denkbeeld nog meur hem te doen inzien dat zijn vader het zoo hoos niet meende maar dat Ludwig al leen oen zeer slecht oogenbli - bad fc t.ozen Wanneer liccft d;c algenieone ver tedering van de Leinbecksche petro Jeum-maatscbappij plaats vroeg zij öadat Ludwig haar liad verteld hoc het onderhoud met zijn vader was at geloopen Over tien dagcn.Uet gaai beslist j»vcr een zeer belangrijke zaak on i is htcl onbehoorlijk van hen ons ' deur voor den neus - to sluiten Juist 3e „ Duitachc Adelaar " hoeft " hun zoo jneajgen dienst bewezen * Haar kan uw verslaggever dan niet als aandeelhouder optraden e.nzoo hinnend ringen üat zou wet een middel zijn alsjnaar nioi alle leden onzer redactie den hebren " der maatschappij " zoo goed Iiq kend waren Iet zou niets geven - men zou toch dadelijk weten met welk doel zij kwamen helderde Ludwig op ile \ gespfefc hep daarna over andere dingen maar Erna vergat de - algemee no vergadering niet In den namiddag trad zij een der eerste bankins tellingen der stad'binnen en vroeg - wat het haar kosten zon om aandoeIhoudstcr der LEiobtckEchi relroleum-maakcbappij to worden — Dat hangt or van af hoeveel aan deden ix wensclit te koopen werd haar ' lachend ten antwoord gegeven De pe troleum waarden staan tegenwoordig zeer hoog 3*12 pet Een aandeel komt u dus on ongeveer vier pn twintig hon derd frank to staan — Vier en twinlig honderd frank herhaalle Erna verslagen Ze weid zc er bleek toon zo vervolgde ^ Dat is alias wal ik bezit " ~- Koop dan maar liever niet ried de bankier het jongo meisje Dergelijke actiën zijn speculatiepapieren llaai nietiegeiislaaiide dezen goeden raad bleef Erna op haar stuk staan en fdo opdracht voor Iiaar een aa_i deei to nemen en het op haar naam bïj de directie der maatschappij in to doen schrijven — Maar - nnjii waarde mejuffrouw ^ zoo sprak pen oude goedo heer Erna aan men bespeurt liier niets dan hoogsternstige gezichten Er schijnt storm aan djklucht te zijn en do vergadering zal zRer een zeer opgewonden verloop 10 mca Daar kunnen zachte poren niet tegen ijonge dame en ik raad u dan ook werkebjk liever de zaal to verlaten Iic zal u met genoegen naar den uitgang geleiden i — Neen neen - dank u - weerdo Erna liet yrien-jelijk aanbod af Niet zonder hedoeïiug had zij haar plaats hier uit gekozen omdat zij racende gedekt Jcor de u broeden rug van,'den ouden heer ^ ongemerkt haar aanteekeuïugeii te kun nen niaken Wooid voor woord bracht zij do openmgsrede van den yoorzit ten^Msiaissaris dan pok op papier en nu begreep zij tevens zeer wol waar om den vertegenwoordigers van de pers zoo streng de toegang geweigerd SV as geworden Wat doet u daar meiuiiromv?U stenografeert dat is verboeten Aantee&oniagcn mogon ' hier niet gemaakt woixlen Züiidt u niet zoo vriend-el ijl - ivil len zijn u lievei mei uwe eigen za ktsi la bemoeien antwoordde Erna driftig maar vastberaden Ik lien aandeellioudater dezer maatschappijca kan bier dus van mijji vaardig heid in Jiet stenosiafeeiren g-cbrnili maliën zooals dat mij g-osddun Ik moet u overïgeuis beleefd verzoc ken mijabeea ' mijn arm las to la ten an mij niet tanger te hinderen Eerst moet u dat iioiitieboekdicht doen eischte de lastige lieermet luide stem Erna sloeg liaar boekje dicht en gal " daarop met den kartonnen om stag ervan den lieer die haar aim nog steeds vaïlliield een hevagaii slag op do hand ' — Jlisschien zult gij mij ' thans toe staan mijn aanteckeiringen voort Ie zet ten beet zij hem toe Do lastige kwelgeest sprak ia zijn woede nog over de geladen nederlaag en cb™»dc hulp der poiïtm in te roe pen Do vergadering had al meer on meer een stormachtig aanzien gekregen hef tige woorden werden gewisseld en scherpo base huldigingen tegen bestuur der en commissarissen geuit AI do ge wichtige redevoeringen dio weiden uit gesproken door mannen van aanzien en gezag in do handels wereld teekeu do Erna op En toen eindelijk do ver gadering uiteen wts gegaan ijlde do jongo dame naar huis L'renïang had zij noodjg om haar stenografische aan tcekeningen uit to werken Het was dan ook zeer Iaat toen ^ tj eindelijk daarmede gereed was en zich onverwijld naar het redacücburcau van don „ Duilschcn Adelaar " begaf waar zjj zich bij den ouden hoor ttenvig het aandienen Zonder zich om do verbazing Van den ouden heer te bekommeren ^ vroeg zjj onmiddellijk — Do avondeditio van dcnj,Duvt schcSi Adelaar " is dio al op do pers Zooals zij daar nu bij de deurslond met strakndo oogen en e*n trek vol ver wachting om den fijn besneden moud ^ bood zij een aanblik dio iederon man voor haar moest innemen De hoofd redacteur kwam naderbij en an'woord de pg hoffeJijken toon Züker geachte mejuffrouw.Maar dal is niets brengt gij mij ' ngewiditlpa tijding.'dan laat ïk da delijk een buiUmgenvoue ediüe uit komen lit woonde lieden toevalligeeino aigeineene vergadering bij waar het zeer woelig toegingen ikheb er bepaald pleizier in geïiad daarvan eun v&rslag te schrijven " ¦ Erna loonde hem daarbij net eer ste blad haxer zoo gewichtige aan teekeni.ngen * — Prachtig prachtig ^ mijn lieve jonge dame!"rieip iiij opge^TOnden ' uit Twinljg hladzijdew van zulk een gewichtigen aard on dan zoo mooi en duidelijk geschreven Datis'wer keiijk de grootsto slag de schitte rendste slag dien do „ Duitsdie Ado laai " in jaren heeft geslagen En dat liebben wij aan dit lieve Ideine ding to danken Z&g mo eens jonge donna wat verlangt gij voor uwen anbeid Als gij niet op zijn minst iets zw kostbaars als een diadeem ol een paarlea halssnoer van mij vraagt enJ ik steeds uw schulde naar Wijven — G©td raooh juweelen zijn het die ik verlang mijnheer Berwig,antwoordde zij Maar iets anders ïebs veel iefis duizandmaal kostbaar ders begeer ik Gij Irebt een zoon,Ludwig en ïk weet dat zijn geluku boven alles ter wereld gaat Het gelaat van den ouden heer nam een zachte uitdrukking aan en terwijl hij Erna diep in do oogen blikte antwoordde hij Ja dat is mij mecir waard dan schallen Zij ton zijn blik niet verdragen en daarom drukto'zij haai gelaat Li^r i ijn schouder Sla mij dan toe sprak zij stamelend dat ik u va der noem - Ik ben do Weino type wntslor van Ludwig en wij hebber elkander zoo lief wij kunnen zon der elkander niet leven En toen hare bleeke lippen voor de eerste maal de gerimpelde wan gen van den ouden man aanraak ten begreep K-ma dat zij zicfli in s:;i.i karakter niet had vergist en las zijne toestemming in den blik zijner oogen — o — Ernstig gemeend De lust om te trouwen scheen on der de mannen van „ njpeien leef tijd " met heel groot lo zijn slecJils vijf antwoorden waren ingekomen op het huwelijksaan'xwik " dat juf frouw Mar-Eha Beerbaun ^ boekhoud ster iuj Weber m de courant had doen plaatsen Zoo wend naar de keuze met Bij zonder moeilijk en ze beslislc na een kort overleg ten gunste van het aanzoek van een zekeren meneeik Fricdrich Muller wiens netjes en foutvrij geschreven biïef zo nog maals doorlas eer ^ e besloot er on te antwoorden De heele manier waarop meneer Mullei ' had geschreven beviel haar en daarom antwoordde zij dat ook zij niet ongenegen was om den vol genden Zondagnamiddag tegen vijf uur in het vei verscSnngslokaal van Asehmger aan het Alexanderpiem te üijn ze zou een roode roos voor zich op do tafel leggen waaraan hij haar ' herkennen kon Zoo trol ze dan des Zondags haar besta japon aan kooht een volle donkere roos en begaf zich op weg ¦ Meneer I^riedTich Muller had reeds op haar gewacht want looo zo was gaan zitten on de röode roos voor zich op do tafel liad gelegd stond een heer die hij een tafeltje in de buurt zat op en ging naar haar toe Mejuffrouw Martha Beerhaum vroeg hij terwijl hij haar groetle — Ja meneer antwooidde zoblozend Daarop stelde hij zich aanhaar voor on nam aan haar tafeltjeplaats Martha Deerhaum's hart klopte » alsof het tou bersten dezo man was knap niet zoo heel jong meer maar krachtig mannelijk met een fhn ken knevel en levendige donkere oogen waaraan hij soms ook een droomerige uitdrukking - wist te ge ven Zijn optreden was beslist en han dig zijn lüeeding echter kwam niet volkomen overeen mei zijn optre den Doch juffrouw Beerhaum vond daarvoor al spoedig een veronl - schuldiging een vrijgezel die de zorg eener vrouw ontbeerde die lot dusver altijd op gemeubileerde ka mers had gewoond tegenover wien — zooals hij zelf had geschreven — het lot niet altijd vriendelijk was ge weest dit alles verklaarde veel Bescheiden dronk nij evenals zij een kop koffie — hielp haai — eu —'¦ er ooit zichzèlven — - door een tr goed gekozen woorden over de eerste verlegenheid iieen en bracht haar daarna uit het binnen ste der stad onder de schaduwrijke hoornen van den dierentuin Ei > bier stortte hij zijn hart voor haar uit op zulk een openhartige wijze en in zulke eenvoudige woorden dat Martha Beerhaum goen twijfel meer kon koesteren aan de oprecht heid zijner bedoelingen en van zijn geheel e wezen Het is'tegenwoordig geen » xngc wone weg meer juffrouw Marliha zei hij langs welken we elkaar ge vonden hebhen Maar u moet daar om niet denken dat het voor mij slechts om eon zaak om een zooge naamd huwelijk uit berekening gaat Ik ken u ühans pas esn uur en tocOi kan ik niet slechts met een geweten maar ook volgens de eerlijkste overtuiging van mijn aart lot u zeggen ik heniin u ' O zei juffrouw Beerhaumen sloeg iilozend do oogen neai Ja zeker lieve Marüia vervolgdo hij de coisle indruk is altijd bcslissend en als ge ' t daarom wiltwagen met een eenvoudig gewoonman Het was jnlusschen donUei gewor den en juffrouw Beerhaum die leo larhjk Jjedwelmd werd door het uiterlijk van haar nieuwen vriend zoowel als door zijn beschaafd eo toch ook weer zoo gewoon optreden wist niets beters te doen dan hem haar lippen Lot ecu kus den verlo vmgskus aan te hieden liet verbond was dus bezegeld en op den terugweg stelde Martha Beei haiyn zelf voor den dag in een res taurant of misschien beter nog Jbij Kempinski te besluiten Fnednch Muller aarzelde een oogenHik en loer antwoordde hij met een trouwharligen opslag van jn mooie blauwe oogen — Van iiarte gaarne beste Mar ia Maar zullen we dadelijk hfJtlen asten slap in ons nieuwe leven een lichtzinnigheid hegaan Ge ziet hoe oprecht ik tegenover je hen en ook zijn moet Ik moet op mijn eerste salaris nog ongeveer aes - we ken wachten daar ik mijn nieuwe belrekking pas over veertien dagen kan aanvaarden en tot zoolang wil en moet ïk met het wernïgje - geld rondkomen dat ik bespaard heb en dat reeds aanmerkelijk heg'ml te ver minderen Martha Beerhaum was Ieüerlïjik bCitooverd door zijn openhartigheid en eerlijkheid hij was niet alleen een knap en beschaafd mensen — hij was ook eerlijk en spaarzaam Dat beviel baar lnjna nog het meest van hem Welnu meneer Muller zei zedaarom gelukkig en tevreden Iege lijk we zijn elkander nu immersniet meer vreemd Als u dus wildetoestaan dat ik dat wij ik ïe doel dat u van my die nu tochspoedig m een nader-o betrekking lot u kom te staan zonder comp'ïi menten kunt aannemen dal Nooil Fnediich Muller zagerletterlijk Martha Beerhaum zweeg zo knik te zacht met het hoofd enhaar vin gei'3 drukten zwijgend zijn arm Daarop vergezelde hij haar naar huis en zij begaf zich gelukkig glimlachlend em sleeds aan hem denkend ter ruste Do volgende dagen zagen ze el kander altijd slechts voor een hair uur des avonds wanneer luj haar van het kantoor haalde en naar huis vergezelde Eiken morgen echler ontving ze een groet van ham een prenLbrief kaart of een langen brief waarin hij haar van liet geBuk sprak dat hij in haar had gevonden,-en de toe komst vooi hun lieiden in de'schoon sle kleuren afmaaide Tegen het einde dei weck deelde hij haar mede dat hij op reis moest sleehls voer twee dagen zoaals hij zei naar bloedverwanten op het land op wier kleine bczittfhg hij nog een paar duizend mark hypo theek had hij moest dit geld nu zelf gebruiken als borgstelling m zijn -- ouwe betrekking Morëba zou hein gaarao voor dit doel haar spaarpennïngen hebbon 1 aangeboden ' maar ze had zijn ge voeligheid in gieldzaken loeren ken nen en deed hel daarom met Des Maandags kwam hij - terug en toen hij haar van het kantoor baai do pruilde ze eerst eonige © ogen blikken omdat hij haar niet eens een briefkaart had gezonden en-dras vermoedelijk in t geheel niet aan haar had gedacht Laeve Marliha antwoordde hij ¦ ernstig en streek zich met de band over het voorhoofd ik was inder 1 niet in een stemming om je te schrijven ofschoon ik veel aan je heb gedacht Mijn bezoek bïj mijn bloedvarwanten bad geen beslo re sultaten Het zijn brave menschen maar het gaal hun met voor den wind en mijn klein kapitaal kan ik m olk geval niet voor October ïorujg ferijs-en Dat is nuj pijnlijker dan je denkt want de borgstelling moei onvoorwaardelijk bij het aanvaar den mijner beteeKking "« orden ge stoit Geschiedt dat niet dan moei ik bedanken en hij voltooide denzin niet maarzagemsügenna denkend voor zieh neer Martha Oeerbaum aarzelde ecu oogenblik maar toen zei ze - op eeii loon die bijna verwijtend QGonk Erilz heb je dan in ' t gebedniet aan nnj gedacht Zekei kind zei hij schijnbaarverstrooid juist daarom is iet ni jdubbel pijnlijk Hoc onbaatzuciblig " is hij zei ze lol ' Zichzelïe en vervolgde daarop lui de Neen je begrijpt me niet ass mijn geld mijn spaarpenningen Aan jouw __.„ Maai ' ik heb je immers " gezegd dat ïk vijfduizend mark besïi eenkleine erfenis en wat ik er zelf bijbespaard heb O juist En neen Jlarfa liet gaal niet Hel gaat wel PriLz zei ze meteen voor haar ongewone vasibaradenheid wij kunnen de papieren — het zijn consols — reeds morgen vjrkoopen en jij Ijetaalt dan het conbnte geld hi ] jouw nieuwe firma Nu goed dan — hrj-gaifeincle iïjlt toe — " we moeten dan Wt Octo ber met het huwelijk wachten ¦& aal eerder lean ïk mijn geld niet krjjgen Ach en ik had je zoo gaarnereeds dadelijk als vrouw aan mijnzijde gezien Hij zuchtto nog eenmaal diep en scheen ¦ den gansenen avond * nt stomd te zijn Den volgenden dag was hij uw beier gemutst Toen jij te - zamen de consols verkochten stak hij er zelfs den gek mee dat zij benden — in weerwil van haar ïcuz^nvermygen — nu toch eigenlijk straatarm wa ren Martha had dien namiddagv£i*!cr gevraagd en vergezelde hem naar ' t grooie bariklarshnis zijn toekomsti ge werlsplaals wadi ' hij de borgófël ling moest brengen Ze belioefde slechts weinige ooger blikken voor het prachtige gebouw te wachten en toen Trwam hij ei weer nit overnandigde-haai een kwitantie over bet gestorte bedrag en was nu weer uitstekend gc'.iu meurd Hy " wandelde mol haar de hoofd straten door dronk " koffie mét baar bïj Josly en betreurde liet alleen maar dat hij haar - ook Jiid den avond kon wijden daar hij bad af gesproken met zijn nieuwe collega's een glas bier Ie dninken Maar den volgenden iivond beloof de hij haar Zij verwachtte ïiem voor haar ikantoor een to3 uur — tevergeefs Toen ze ook den volgenden mor gen goen bericht - van hem kreeg sohreel ze naar^le Arlillerjestrasze De brief kwam als onbestelbaar te ' „ ïïiet bekend waarheen de adressant is veii rokken " Nu weid ze angstig en ecu som her varrn/jeden kwam bii ia^r op Maar neeul Dul was iimners biet mogshjk Ze deed hern zeker on recht Bovendien had ze immers de kwi tantie over hei belaalcic gelj in han - Ze wachtle nog een dag nog een tweeden Toen ging ze naar zijn hospita Juffrouw EeuBomann in de Artil ¦ wa = niet heel vriende lijk - — Meneer MuUcr is vier of vijf da gen geleden " hier vandaan gegaan Wfi.arhcen dat In-eit hii met gezegd ^ adat ze dit gezeg I-rul '' sloot ze de dair weder Mai'üia Büti^öini b\CT-:-;i he ' ge al nog allïjj nie e waagde nu den Ip-a'^ien slaii — zo ging naar ' t bankierjkan[oar loonde ei kwitan tiee.n woa % up-.w Meneer Muller — Mij riet bekend verklaarde deissicr lajwniek maar keel toen toch de boeken 11a onderzocht de kwitantie en ga'f y.o baar me'f een medelijdend schouderophalen te rug terwijl bij aside — Een 3>elalin,g van zuik ec:i groot bedrag is - dien dag bij ons niet ge ilaan bo^ndien is de bandieoke ning onder deze kwitanlie valseh - / Marlha Beerhaum was in weer -' wil van baai ' vrouwelijke zwakhe den een sterk meisje slechts voor eenige seconden sloot ze de oogen toen ging ze voor het loket weg en ' e.rhet zwijgend hel vcrlirek Duiten laciite haar do warme"'-oor jaarsBOïï tegen miaar zij voelde ' haar iavenwekjusnöen adem met ' Se zag - ook nie wal er om haar heen gebeurde ze hoorde niels zo hoorde niets ze dacht alleen maar ene opgelicht voorde-zorgvul dig bewaarde niet moeite vergaar de spaarpenningen opgelicht ' Toen ging zö met laugzamesclire - den - en met O'Ogen zonder tranen ¦ haar kantoor lerujr nam voor baar lessenaar plaats en begon weer te werken zooals - ze dal nu al - twin ¦ jaar had gedaan __ j BE FAnAPLtlF K \" HET KAUAETER DER YRQÏfW t is voiSlretl niet onverschillig voor de heoordeeling van ilc Levalliglieii en den smaak der vrouiv up wclle v.ijïe i \\ haar parnplu'ie of parasol drnagl zéte heeft uien geCrBchl daaraïl h^jr karat [ er of te leiden Een vrouw die in alle iielskahiite doorloopt onaei - raar open paraphiie lang nadat ' hel met regenen heeft ojifiehouden is ^ ekcr rr-n flinke huisrreDW of meisje met groei 5iuiShou deM tulen zeer spaanaam solide en vhuig ren meisje dat baar paropluio iceds oproll ala ie nog tarneHil na is wordt slcüig oen o-ade joITraniw lic trouw die nooit haar paraphiie oprolt maar altijd los dr -" 3 '' r?A ïtker nooit rijk worden zelts al Etroomi bet geld laar in o^eivloeS toe Zij is bezield door een grootmoedigheid die geen grenren kent en har '' bijna hei l \ 1 ge Arijgevig beiil oversell rijd sleeds haai middelen Een vrouw die haar paroplHÏC dilc iVjjis nolauji lelupr zich f - epl moet sen boosaardig koraUer hebben men kan haar niet vertrouwen ïïj heen een scherpe tong die zelfs niet terugschrikt voor lasterpraatjes over haar nnaslhe staniiden Het loveiislusiige altijd vi'oo lijke meisje - draagt de gesluien poiaphiie ' doorgaans pil'ïg ïn den arm ' tn laat tie kruk zoo hoe moscliJK wer den selwu ¦ ui[=(e!;ei ] Zij iicclt een gelukkig Icmpernmeiii is vroolijk bijna overmoe dig im wil alechls vroslrjl » goesügc ' menschen rond zïch heen zien Ziet men ir een vrouw haar parapiuie in de hoogte dragen nis een men zijn lans oo kan men er op aan dal liet een enoreick intelligent persoon is liien meisje dal bij hel lonpcn do pa rapiuie heen en weer « lepelt is in de meeste gevallen lichUinnig icn coqiitt houdt er van ziuh op te ooien en niels Ie doen kivaafl van haar kennissen te spreken en gaarne loe te luisteren als men iels slechts van dinar hcsle vriendin nen veriel Slaat een meisje tij iedcren stap me har.r ' paraphin op den grond dan Iran men mei zekerheid aannemen dal z ":| een warra fjemoeil bezil een oer lijkc opofferende \ nentt;ii kan zijn en een iioawe liofliebI>endc iïoaw zal wor don de hem met verbeven en fier gebaar het stilzwijgen op „ Drie maanden uitstel " herhaalde hij op gnnftoon „ konden mij redden alles ' terecht brengen Ku is ' t uit ' Slijn kin deren moeten hun brood verdienen Natuur!ijk buitenslands Uier zou ' t voor haar gevoel al te yreesolijk zijn Zoo ver mogelijk van hier Ergens in Amerika in de Nieuwe Wereld Hun brood verdienen Voor zich en hun mocdei Zoolang de arme arme vrouw nog leeft Wat niet lang zal wezetL " De bevende stem hokte En na nog maals geluisterd te hebben of niemand hem kon hooren voegde hij er — ' ' zacht schor zoodat Willy ervan hui de bij „ Gelukkig zal ' l voor mij met noodig zijn " Waarna meneer Woanders met do eenc hand oen van Willy's polsen knelde heilige gemoedsbeweging en de andere voor het gelaat sloeg Ontlcnvid snik kend zonder geluid „ Dat mag niet Dat zal met '" rinp Wil ly uit en hij greep schoonpopaY beide schouders En liet echte verdriet schrei de uit de eerlijke zcchle oogen van i.'n jongen „ dat zol nipt gebeuren Ik an wel iels missenen^k houd ook veel te veel 1 op gevon - allen ' Daar n " den worden " Maar meneer Waandera wees naar de papieren op tafel „ Vooi drie maanden slechts " riep hij nogmaals uit en hij liet de armen slap langs het lijf vallen „ Drie maandenl - Meer niet " Zo hadden elkaar zeker in geen half jaar gbzïen — Willy en z'a broer Dolf Hadden nooit goed met elkaar kunnen © pschaotcn Willy een zachte weetcj dioflmerjge jongen - zóó zacht en gedwee dat do meisjes o-p dansten niks van ' m mooslen hebben giebelden om hot suikerpoppetje veel liever rond Iruppeldcn met de stovigo plagerige rekels die aan d'r vlechten tecfeken sneeuw in d'r hals lieten glijden ga zoo moer dan mot zoo'n nuffig ventje En zco was Willy altijd gebleven Maar Dolf liad de stugge koelheid van moe der Aan dien ton jo „ nooit iels mer ken " Zo vonden hem saai droog on genieEelijk Hij en Wil voelden niets voor elkaar En nu stond Dolf Taai 1 ineens ' op z'n kamer ' s avonds hij half twaalf Zag Dolf het wildo gejaagd angstige rondstappen van den ander Jfad io kern gezegd — raak weg zonder iets to verzachten te verbloe men — wal er gebeuren zou yaji hetgeen er hij Waandera omging En hoe zo hem ^ Willy ^ gebruikten 1I3 mid del om uun tnofiïeriica te dekken Dat zö hem voor - den gek hielden dat-ie met zich spelen het - — als een krad ala een zot dat io op ' t punt stond zich ongelukkig te maken „ Ja ongoluMcig " zei Dolf met dal snjjdenda van zeggen hem eigen uiter lijk aibjd even bedaard „ dat weet jk dal voel ik Spreek ft mo ' tegen j \ je kunt " En hij Wam naar Willy toe Legde een hand op z'n schouder ' t Deed Wil vreemd aan -,—• die hartelijkheid van aen stugge En het plots warmere ' t hcelemaal ongedachte van zijn pralen ver.oigens „ Wil kerel - ik hen je hrocr toch Dat laat mo niet koud al denk ja ',' Wil — ala vader nog leefde ' Vader die liever zou gestorven xiju dan iemand een cent to kort to doen Willy denk eens aan vader Herinnt jo je nog wel van toen jij eens dub beltje verloren nadt Van d?e hood schap naai - den kruicnicr -' t Is of ' t gisteren den dag was jij moest voor moeder een balfpo I snikiTluV-n jlie had d'r voet versluïkt Weet jo niet riicer Toen had jo een duo bekje verloren En Trui van Oorac Daan zei plagend „ Zeker iel.i vooi gesnoept hè WH " Wat had dio Tlraii ' t land aan je Weet je nog wel " Mi i i > i'"l iu-»t tp^f <¦;> « twit jdaUi En dat-ie Trui wegjoeg Direct ie mocht in geen mjand komen spelen Omda ' ze jou verdacht had Zeg ÏVil wéét je nog wel " Dolf wist best dat het teere ' der oudo hersinering op hem zou iverfcea Kende Wil aoo precies Kneeu ^^ i sekouder „ Kerei denk nan vader Wiit ik jo bidden wat ik je smceken wil Ik hen zoo hang dat ja op het punt staat jo ongelukkig to maken „ Wilj geel me je cere woord Bezweer rrüj jongen dat je Maar toen Dolf - weggjog zat zijn broer dp.ar Jiüg altijil aan de tafel Het lioofd op de handen gelen iU Hem niet durvende janken Zooder dat-ie zgn eei ewoord had gegeven Wij spreien ni-jt o"or Je po iscanil dcji van de iaalslc zes maanden ' zei do verdediger van den gedelhieeR den kanloorbedioinde die in helrek iehjkfcort tijdsverloop ïjjn patrooin-nor een aanzienlijk hudrag hcd bestolen ¦ ik heb nu met dat geld voor de vorlaescn op de jenlinaa en niet dat zoogenaamde bankkantoor op ' t oog j\Iaar het allereerste bedrag dat gg erkent ontvreemd te hchhen Nu ciica acht maanden geleden - Dat diende toch niet voor wedden en gdk - lionderd gulden Waarvoor hebt dat gold besteed ï " Do beklaagde s!aarde - z-«^jgcnd toot zich uft Er trilde iets van Vcronlwaardiguiï n d ^ neusvleugels van jong iocgc veezd adv.ocaarje -„ Ü byw'serl voorldurend het doe te hebben geljad om door middel van wedden cu B,r.ccu]eeren ' t joogeljjk U maien dal gij kotidl iroiMvoi U wcart ook gcfiiigag-seid toen nieiwnar " Do bekladde fluisterde ie ^ oa daep boeg hij ' t hoofd omlaag Dij was ROO bang — de zachte ongelukkige ¦ Willy — dat advocaatje merken iels van de waarheid Daf ^' n oqgeü ' t zouden vertolken - Dij ÏËanpte zicli nog vast aan do illusie dat Sel hem Waaneer alJes voarha was - D.-I Ae.ij hem dan toch aou uooien nog - lïe arJiie naïeve t,ar i^eJcóvigL lüj aJii/1 gewest \ ras _ „ Jlaar van dis liraalibondèrJ ccisie gestolen gülüens " haxslie advocaarjc ia warme venr.U'vnai-dïging nif — „ d4fiT kunt u niet van Eeggen sr»-.r>r zo griilevea KTJ1L -" En hij zag hckJaagde m-jt oni-erSioteij minachting aaa j^nn'ii buioliolanr 2óo'n elkiibgc ' farlufie van ' n vent Is geëngageerd met een falsc-ealiifc meisje hewoert te stelen om mei haar te'kun nen trouwen Maar hlykl achleraf do kat ia hol donker to ïcnüjpcn An ders móest-ie immers fcannen verkla ren waar die twaalfhonderd pop ge - Uf,\r A naren Koen toegevoegde ver dediger bet rkh om den drommel niet 0111 d'j Uir leiden Jlr.d kereltje in de Kiiinio z'n boek dicbU Stond op Ik ian u weinig hoop geven " zei Iuj lit hekiaagde „ inv zaak 15 zeer cLiH tig Ik _;¦¦ weinig hchtjmnlen " Steele naai ' de deur Bewaarder tikte beklaagde op dos sel,,.::.i Vcoriiit naar cel tenia Wbly schrok o cin Iiewaaitior voor En fei'wij hr mar ji'u eel s!a;!l.i ti-.-;-i - hem de e / k,t - Toch niks Ij / ju ' geheim I>eiv:u;e:i ¦ ïri-iide in gaiisen veriatei ^ JlAITilE CGCyMU 
38 D7B STOBBE mseht direct i ISO Totale Uitverkoop wegens opheffing der zaak - ï>M - ParMiTOli - utrecht I ZONDAG 23 Januari 1910 ' s avonds 8 uur — te leen en zonder borg ' 1322 aan ' het tegen lioojio — ouder no 1 dit blad ESESBSETITEUJKE ZBERTES Voor de branche „ Bedrij f aslilstaud ten gevolge van bcsuietlolijke ziekten " war den tij can beten Ie M&atschappy r.rtiüïo Vertegenwoordigers gevraagd Br Ir do 1218 bur v a blad BILTSTKAAT Tot zeer verminderde prijzen Specialiteiten Gezelschap Nisuw Programma jzia verdere aankondigingen enz SSïtWQeirög L^pogi^acnraiiia Qsea de 2aaE » 33ntrêe 50 cent Bureau en Zaal geopend 7 uur Aanvang Muziek 7,45 Voorstelling 8 uur precies KaapfiverkoGp en gelijk - ¦ ïjdig gelegenheid voor piaaïs beappekiEït - ran af yirïj - dag dagelijks tcschen 12 totS uur f.aa liet Admmistiatle kantoor en aak Zondag)aan het Bureau bij de grooteZaal vsn Tivoli 1800 Iies aangeboden ter opleiding voor bovengenoemd evamen tegeu bil lijke coiiditiën Br Jr oad uo 1321 bureau vau dit blad Veneeisïgïng van Vrijzinnige Hervormden „ GODSDIENST en VRIJHEID " In aansluiting aan een opwekking in hot Utrechtsch Predikbeurten blad - van 15 januari noodigt het Bestuur der voornoemde vereenigmg alle Vrij zinnige Hor vormden die hun Attestatie of hnn Bewijs van Eiitl ai nats chap nog niet van elders hebben opgevraagd of nog niet heb ben ingediend by den Kerkeraad der Nederduitsch HervormdQ Gemeente alhier ton dringendste uit dit ozivcrii'ijïd to doen Do Koster der Domkerk Achter den Dom houdt tot het in ontvangst nomen der be scheiden zitting bij voorkeur des Dinsdags van des voorm 9 tot des 4unr en ' s avonds van 7—9 nur Hot Bostunn iEILO laar mits zakeljjke of per soonlede zekerheid Ook op Holl pensioanen Kantoor Cathanjne sragel 18 ' B43 SStf Een M ItopÉjs S3 & Hoeden - en e « Petten Winkel 9 IE ZOU " 3 5 »= 3uïlABMM3Ö Aan onzen = GR80TE OMZET % KLEINE WINST = g danken wij het Reu - _ zensucces der verkoop © Ruime sortcering Kinder - en 5*ro menadewagens degelijk en goed koop in pry's Reparation worden net en bïllfjk uitgevoerd Adres ¦ Seihleltemweg G 1336 Klein formaat Cliatwood Brandkast in uitstekende Klant to kuo[i oppor vlnkto 0,10 X 0,46 hoogte 0.62 biunen luimto 0,24 X 0,24 hoogte 0,40 To zienBiltitrnut tJlbis alwaar inlichtingen tebckomeu zij " 1335 Een sierlijk Orgel voor roiid f ISO — Elegant noten houten kast S spel 10 registers octaaf koppeling Aange naam krachtig ge luid Ook verkrijg baar In meer spel Zie voor jnisto aibeelding in di Catalogus Waas M 3 Gr&ta & franco toesending JOU BE HKEK Utrecht Voetlusstr 1 MlÉl Te " overname aangeboden do huur van een zoor not ingericht Heercnliuis gelegen in het Centrum der Btad bevalt 4 groote 8 kleine en 3 Eoldeikamertjes keuken groote kelder en verdere gemakken Huur prijs f 425 — per jaar tot Mei 1911 Zeer geschikt om to verhuren Do hnnr is reeds gTootendeels gedekt door onderhuur Aanvaarding naar verkiezing Bnovon Iranco onder co lOoO aan bot bur Tan dit blad o _ f 2.S9 — Spript ¦ f 0.75 Este EiSas £ ie hands MEüBELMAGAZUN Wittevrouwenstraat 14 Sieeds voorhanden een groote s or tee ring gehoele es gedeeltelijke Salon - es Sla^tar ABfinblürasn tea in alle houtsoorten en stijl o a Dames en Hoereu Sehrij four eau Linnen - Hang Boeken - en Dienstbo denkuatcn Buffetten Binlienr de Jour Zilverkooten Lose Tafeltjos gobeeld-houwileenoverkleoioOauapEj'a^rapfiius Salon - on Hulfibeudtafela on verder te veel om op te noemen Al deze genoemde goederen zullen geregeld verkocht worden voor nog minder als de helit van de waarde Dagelijks te ontbieden voor inkoopen Te flir aai een mooi Benedenhuïs ge legen Vaartschestraat 18 Het per ceel ïcvat twee mme Kamers enSuite Iwee Slanpkamertjes flinkeKeaken en lieluer en overdekteplt&ts met uhg&ng Het ia voor zien van gas - au waterleiding ente bevragen Drift 23 Hunrprjn'af 14 — per maand 242 Het goedkoopste Netste Drukwerk Wordt geleverd door de HANu-ELSDltUKKJtilEIJ van OnilG Gracat 65 bid Kut ÖTflECaï VEAAQT PRIJSOPGAVE MetaaWraaiers uitsluitend bekwame draaiers gevrnagd tsgen hoog loon oi direct in dienst te treden Zich t » vervoegen aan de Machinefabriek Utreckt 2e Daalsckednk 12 1345 « zoowel " vooi groot alskteiv.-weiV ingericlit en houdt zich voor de levering awer Drukwerk beleefd aanbevolen Tel 1774 Willemstraat 15-17 Esliprstalit Terstond gevraagd een bekwaam ïleltnngcrslineolit vooi vast work lij l i EDEIKQQRT OudegrscEaï naas ' de Efionf Oe ORANJE GRUTTERM te Lltpechf jCnnn steed3 een zeer aanbevo lö UUy lenswaardig adres vüor 7niver Boekneitcnmcel " Oezondkeid Rogge blo cm Iiinzcniueol Kevalcnta Arjtbiea Kin der me cl C J P0T1A Leeraar ffl 0 Boekliimiieii Kieiiwarsstfaat 11 MGilEID Ei wordt voor d.rcct een nette heldere Dagmcid gewaagd Iwa ï C.ufi per maand Aanbiedingen Lan ge Jansstraat 27bis B 129S PERSOON In bezit van dipl.'s voor land - en bosehl goed practise » onderlegd en v g g - v zag zich gaarne geplaatst op een landgoed als Opzichter Bosch wachter of iets dergelijks Brieven franco ond no 134S aan het bur v d blad Waarom geMzorgeu Bankiustellmg verstrekt Voor schotten tegen 4 % r-enie Geen kosten of korting vooruit Af wikkeling vlag en geheim Vraagt gratis inlichtingen Ach ter tien Dam 8 1185 Alles onder geregelde controle van do hoeren Dr Basenai to Amsterdam Br v Eude.n on v Ledbohh Apotheker van kot Stedelijk Ziekenhuis EEN ' DIEKSTBQDE gevraagd voor heclc da gen Te verroegen us sthen 1 en 8u\ir ' s avonds aan dc Blciienburgkade 35 11 Bruine Boonen 6roene Knv ten Capneynei's Inlandsche Gort Blocnif Kippenvoer c wat vorder tot hot vak bekoort | & ij:en zeer billijk Xicaliltit bent FILIAAL Smeestranl Tolof 1205 UiiOLKTsul Telef 2010 Amstcrd Htrnatir Teict jsul Twijnstraat Int Tel 200 TE IKiL'R GEVRAAGD een Beu eden-Vooi kamer met alcooE cn Klookplaals liefst omtrek Wiltcvrou wen I 1 o t 1.2 $ met te bovengaande Br Er ond no 12aübiir - d bbd AANGEBODEN nel gcnicubi Zit - cn Slaapkamer met pension legen 31 ' 55 gld per maaiut tlcin ^ cziu iieLlc behandeling Br fr ond ¦ • ' mr v d blad Knip - en Naaicursus GEZ DAMES Domsteeg 3bis Dag - on Avondlessen tot onderricht in het Jmlppon naar mant ou hat ver vaardigen van Dames Costumes Mantels BI on a e » Rokken enz desgewenseht ook Onderkleed ing Dagelijks aangifte Elegante Coupe Billijke conditiëo g-e-vraag-dL NOBBLSTEAAÏ 84 JUFFROUW 37 jaar oul b z a voor thdeljk ol vast voor HttishondiEK of bij Kin deren Br ir oud no 128 * Imioau ïau dit blad JOH L ILblAI Pianist voor Huwelijksfeesten Danspartijen enz 1129 AmljaGhistraat Ho 1 " Eli RIEilT ZICH A.\N Teiien 13 lebr of later biedt zich aan een bekwa me Diensibade voor Nood hulp ot vasl UclEÏj voos Keukenmeid at Heïd AI-Iccn van goede mondelin ge zoowel óls scbriftcüjke •< tuigen voorzien Br Ir ond no 12S1 hur v d blad - Sterk licht loopend - en degeLyk afgewerkt zijn de VICTGitlGft - en GITO - Hee^eEi REjwielen » f 80 KJaEraesnRijEfteEesa f 85 met volle garantie V.S Bsniliiaaiaiaeliines met Kast nieawste wnatiactia Aan do Inrlclitisg voor Havelooze Kinderen wordt gevraagd voor de Be waarschool oen Handig Meisje Van ongeveer 14 jaar en van de P Br als Helpster Zïeh Ie verwegen aande Sekoiri Achter St.Pieter 14 Woens dag 26 Jannari ' s middags tusschenhalf trvco « n Iinlf drie 1J84 heerlijker Chocolade dan die vait f 1 per 5 ons Verkrijgbaar byj Otto J Verkerk Oudkerkhof 5 Tel 537 Wilde tapen S & cenita «» A ENGELS Witl(!ïr.str 28 goed kunnende ¦ en eu zich verder ¦ ta schend e Ie beWnmen i ' t k.ppcrsvak Br fr nd no 1278 bur v <' TJTJtMBOJHT Repapatje-Inpiali^niT Voor dit seizoen outvangeu oen geheel nietïwe eolïeotie Groote outeCTtng € aenftval-actikcloit abt a.aUors Kohtod € ol lïers Uurbeiteu Unions i'ailcUcn Jluntca Uiadecms l'rnlkenfluz Henri van Baaren Faestmagazijn Jansbrug 49 | TS Geen voBsten schou ren slijten naboenen ot bleaïfpoodDi Voor iedevee » a contiliiL au apKééi geuiaickelijke voorivnnrden ' op « f betaling ver krh'gbaar De huismoeders die ze gebruiken zul len zo ü gaarne a-ii bcveleu DeKwakstevrouw zelfs een kind han ean mooi WINKELHIIS aan i rakken hoofdweg in zeer bevolkte omgeving Ook bijzonder gnustlg ge legen vo*r Boek - of Schoon ban del Hourpr f8 p w onooumooiHOEIL WISKBLMUIS op eau der beate ponten der Ondegcaolit ffa Haurpr f 10 j w Br fr ander no 1352 bureau van dit blad de wasch er medo doen zelfs zittende [ Het fijnste zoowel alsbet grofstegoed Vitriiejcs kou wel nis I Wollen Dekens | wascht moo er medo Geen onaange name reuk of niors boel meer iu luiln de machine is geheel afgesloten „ gevra&gd die goed < werken P G niet " Nobelstraat 24 huis netjes kan de 18 jaar 1356 E ^" Tsveo jaar degelijke schriftelijke garantie Gaarne zouden mrj de VKE.U - WASCH!!ACHISK aan lederen | souden aanvrager op proef lgM In lossing 6380 Hl Zoolang het schip in lossing is afge haald CO et per H.L 850 Franco bergplaats 63 et per HL Zeer prachtig Cokesgrnis franco bergplaats 5S et per HL Zeltde kwolitsit als vorige Echepen C BOSMAN & Co Leiaserreweg 41-44 Tel 1062 Iedereu Wo«nadag vaa 2 — i en Zaterdag van 10—12 uui kan men j het PBOEFWASSt'HESr bijwonen in het Filiaal der Velo Wasch-machina Uu * VÏSKENMCRttSTBAAT ¦¦ BHS9 Wa@fc Tarief voor kleiaa AdrarÊeDtiëa voor DlENSTAiUiBlEOÏMGES DIESSl'AJSVnACES HLUJIl - en VEHI1UUR KOOr - en VElUiOOP van WOKISCEtr enz a 2S et bij 3-malige plaalsmg 50 cent '^ Deze adrerleuliên wotilcn alleen gephjolslbïj vooruilhelyling KOST EN INWOSIKG aangeuodcu aan 1 of 2 juürouweo mei gebruik van vrije slaapkamer Ik fr ond no 1559 bur v d blad ftlS£EUllT5 fc liuur of te f;oop billij ke prijs met breede mrij weg en tuin Te heYragen J G van Duschote aanuc te Driebergen 125Ö TE llb'LT aangeboden een gom Zit on Slaapkamer benencden a suite bovenkamers met suite ccnigszms buiten gelegen ló min gaans v d stad zeer gescliikt voor een studeerend beer rus tige omgeving ruim cn vroolijk uitzicht klem ge zin ook ongem te verkrij gen Adres Vondelkade ' 10 in dc CroDselaan 1285 L Spiekman Ovenbouwer Utrecht Leidscbedwarsstraat 4 GËVlUAGö tegen 1 Februari een ilin - ke heldere Dienstbode P G - voor dag en nacli Adres Vreeburg lo 1362 lUnVIEL f 17.50 prima merk teer vlugmodel ' oed in emaille eniiitvkcl beste onderdeelenCn goed loopend Uillilon kade 15 12C5 Bouwt eerste Islas üeete Jjucbtovens onder garantie Eepanaïiëii nel en bïlÜjËx - TE KOOI 1 aangeboden wegens ver trek een Gramophoon met platen en een Heeren ficls merk Succes Te b vreeën Mauri issiraat 2S 1350 Attesten ter inzage 11.11 BARBIEltS ïcn spoediMic ter over name aa o geboden een Zaak naar dc cïschcn des lijds ingericht in iiet mid den der oude slad ook ge negen om de Inventaris over te doen Br fr ond no 1279 bur v d Wad Wordt gcviaagtl legen 1 Februari cenc flinke IflEN'STDODE kunnende koken cn netjes werken van goede getui gen voorden Br fr on der no 1280 bur v d blad SaamioDzc ~\ eimootachnp „ PRINS HEulDRIECLaAH " BOUWTfiBUElN te koon II WOÜTEKSE M > Schoen - en Laarzen maker bcvecll zich be leefd aan voor alle maat ea reparatie werk spoedignet on billijk Hekelstceg no 1-1 derde huis vanafde Steenweg 1527 Böien - en Ben oden huizen te mva Billitonkoiie huurprijsbovciihuizcii f 5 per va en beneden huizen f 2.7öper week Bovenbuizcn tehuur Johannes Campiuusstraat I 2 ^ j pci week.Tc bevragen BillilonkadcOhis cn Johannes Camp huissiraai 58 1231 GEVRAAGD een R K Dag-Diensiliode mot onder diii leeftijd van 1 " jaar Zich in persoon aan te melden Joiian dc Wiltslraat ibis des avonds lusschei " en 8 uur bc halve Zaterdagavond 1265 prijzen van I 12 tot f 16 por M 1 Ge makkelijke condities te bevragen btf do H H R DIKS Ereodatrait No cO en W VAN LANKEREN Jr Malic slrant Ko 26 alamedo tea kantore der vonuootschap Nieuws Sraokt ü alhier 119J Een ilurRErweduw VRAAGT een fatsoenlijke Commen saal liefst een werkman 1 5 por week alles inbe grepen Bekkerslran ' " iiuiï lui de Biltsiraa 1552 GEWtAAGD tejjen 1 Februari a.s een Etinke Dienstbode als Meid Alleen van buiten komen dc Er tr Willem Baranu s traat 5 0 Utrecht 12G2 TE UUUR ecu Bciiedcniiuls Ilecren weg 65 her een voorka mei alcoof keuken cn plaats huur E 2.b'0 p w „ geschikt voor 2 menschen voor/ien van gas - en wa tCriefdiiig bcvrag üóliis 1277 TE KOOP OF IX ROIL een jonge raszuivere biau wc Kecshond 2 maanden oud voor I 5 met stam boom vader ook te ïïeo or hicn'on de moeder 2 jaar oud \ oor f 7,30 met stamboom zeer waaks niet valseb of in rui voor Kanaries Ster ot Zang vogds Br tv ond no 155S bur v d d blod Kromme Mieuwe Grachl 4 - te Utreciü verleent Credieten aan Handelaren Landbouwers enPar ticulieren tegen narsoonlijke of zakelijke zekerheid TE KOOP een goed onderhoud ei Rijwiel vooi jonge meis jes tegen billijken prijs Nadere Inlichtingen om trent bezichtiging enz WGtttca gaarne verstrekt i f hr oud d blod De Bank geeft 4'fc % Sehnld brieven nifc in stukken van f 50 t 100 f 500 en t 1000 De Dirocteur F D0ORSB0S FLINKE LOOPJONGEN gevraagd niet onder de 14 jaar Zich aan lc mel den lussphen 12 cn 2 uOudcgraciit 91 bij de Wees brng - lSCft Bekwame Mï u bc maker GEVRAAGD legen hoog loon tij J C Rietveld Poorlstraat 98 1557 Buitenluiii met 1 i jaar garan tie f 3.45 Met 1 jaar hondsgatantie van af f 4.S0 ER BIEDT ZICH UX een net R K Meisje voor de kinderen ook genegen om in hel huishouden be hulpzaam te zijn van g gcL TE HUUR fiink Bovenhuis slaande om de back vai de JfinslraM'cn Kotcboo meiaan huurprijs I l.flf per week Tc bevragen Kanaalstraat hoeV Bam straat ao - 18 1554 Een goede Band sinder garan tie f 2.80 = Binnenbanden vanaf f I.BOi Eerste EJa » Verhuup - en Ksparatie-Inrichting " vr ton GEVRAAGD m \ IXiL-Ihenstbodo en van mondelinge en Zadelflraat no ¦ 171 - 1525 Hardeboltenslraat 5 Utrecht Sigaren sort eerder en K is Iftnpl akker zag zicli gaarne GEPLAATST t ongenegen ci'tc lc dagen per week Ie ko en kistjes eelsr VOS privaatlesse üoofdonderivrjïer metakten voor Fransen Tee kenen cn Sclioonsclir If.0 heeft cenige uren be schikbaar voor prfvnailes sen R do Vrm ^ llopak ker 2a 1524 Iu:is laken Br fr d ö2 Boden en Vrachtrijders vUtrecht op Hilvcrsnm Naardenen Hnssum vertrekt Jlaandag,Woensdag en Vrijdag 3 unrAnnnstr 11 Teletouu liJlO boj>eudoor ceo accurate hoiieuiug hot ver trouwen waardig to worden 1204 TE KOOP aangeboden een Winkel hms met aïzondsrlijk venhuis ^ aamli 1 Dm Br Ir oud i ¦¦¦> 153G v.d blad Bo - II II KLOOSTERMAN Pas^enicnlT.ibri'iaiil K polstraat 35 vraagt ei nette handisc T.rcrjonge 1545 GOEDKOOP ' lERRELV Te koop op 1 van station Apeldoorn mooi Tcrrtiii naliij den nrnliO'-i-i^j'i groot bijiif 7000 vicrJi II fof Gedeel ten koopprijs f lihQ een Rmnv terrein in dc torn nou niooio hool'i'.veg bij dc Doventenveg gmnf 192ö vierk M breed 42 SI koopprijs F 14oÖ een Bnuwterrjjin aroot pi m 1Ö0O viert '\ L op puike lage grond breed 50 SI a f 473 IV bevragen hi W van de Bnoni School straat ' i4 ' aluoar 1550 TE UUUR op tielle staniS bij de tram met i Febr 2 Bovenhui zen * i kam gr cn tl keuken 2 L.-Jcons cn iol dor f 510 en f 5ü0 per j mei 1 Hei 2 Benfdenhui zen G kamers keuken 5 waranda's eu tuin ï 5GQ en f 460 n j 1 April Iltcreuhuis op een grachten 8 kamers „ cn kl tenten kvlder zol der plaat f 151 per jaar ook te koop Br fr ond no 1317 bur v d blad Vraagt bij uwen Boekband el aar 523922 O H SC1UE.LEKG Zijnde No 3 der Goedkoops Bibliotheek oneer rodactie Tau Sb 1 3 nOFFlAH 11II f.OII-l EUll ïf.'ra r lui Met Illiistiatïes enwlt JPrgs ± O.SO Ultga've JOH DE LIEFDE Utreobt 
9870 " ï I»r ede heeft cnderjïetcMieïide dn eer O ' a belichten dat li(]_in«t Slanrt " i b.b weitor een ' hïcöitb Jaarlijkscue tlmaus in Pianospel r beiclu ' enden opent JLcHu-t'u oy fll naming n Uondcrditg v.in 41/4 — 5'/i unr eu Vrijdagê'/i — 8^11 our In ie.iui Icuur worden drla iaorHngen geplaatst.Cuuditiég 1 Lesuur [ or week 1 40 p jaar I lora volLjendeleeiliaiulteongozinf iJj u j 2 lesuren f7J ' „ „ „ „,,„ ffiOpj Suruekunr ' s Woensdags on Vrijdags van 7 — 7'/i uur ' s avonds een beproefd 3 oli ed e RIJWIELBAHD met 6 maanden garantie ia het _ öe £ fiesfe bewijs voor de prima kwali teit mijner ZEEPPOEDER verpakt in zilverpapier is dat concurrenten mijne verpakking nabootsen Een ieder hoede zich voor schade en eische den naam 3W MULLER en nevenstaand fabriehsmerk op de verpakking Wi MOller Utrecht Baanstraat 53 - Teleph I6f Speciaal Banden Adres * Het Lederadres Het Lederailres is |- s Prediklieereüstraatl4.|li Groote voorraad in alle | J & degelijke soorten van J ja Leder § 1 £ cs mingeboden door 2 onderw met acto Hoofdonder wijzer Fransen en Wiskunde Hulp bij Stadie aan H B 8 3 on 5j cursus on Gym Toezicht huiswerk Los in Ned - Taal Fransch Algebra Meetkunde Stereometric Tiigun IJcschryv Mootk Kokeaen Bokeii kunde enz Staats examen l9ld en Itft I Opleiding voor Opzien to r-Bxa mens Cursus f 1.50 — f 2 50 per maand Privnatles f 4 per maaad Brieven Iranco ondor No 897 bureau van dit blad BIUARüFABRIKK LAKENS - BALLEN - ü'JEUtN enz f f ALLES l ate Een soa goed als LAÜWBBECHT 68b REPARATIE D GhLlJA - en BiLLlJK - QUALITEIT f f nieuw Biljard te koop is eene sS'j * et Sigaar uit ds beste Melange gekozen Rookt U ze eens Overtuigt U door liet nemen van een proef bïj £* Irff Diebels Wzu Twïjnstiraat 9 Utrecht Vraagt niet alleen wat u ziet toe w:it gij lïff»a|gt l>est!ïéa:i uit niots duel VRUCHTEN eis SUIKER Wü garamleeren volkosnen zisiws^a kwaliteit YcrkrQgbaar bü 3331 staat on SlPKEs ' Jamfaariek - Haarlem da oude Boeit - en Plaalliaudol „ Hot belefcrue Hula " lignuiarkt 30 I zijn steels voorhaudon Nuuwo Buckeu toguu Zn liauus ¦ nja Pracht I Cullaetto Platen Oude eu Nieuwe Zeer Artistieke Eecldun tio Plastiek Grootato keuze Ptontkaarcea enz enz Eeuiget en uillvjkut adres voor het vtrvaarditon van Toka'cn 8p reakeu Diploma's Jütalago-Kaurtea liorduurpatronon I.i'dnn - Aan evolo I Ijst ei A COOVBAIj LynmarW SO Ii^xtenfabrick Hoofd - I bnreaa ran liet Weekblad „ Oe Uierenvriend " Tee k e ii a « r-I ït li o k raal lOnze machines behoeven geene aanprijzing Wjj verzoeken slechte er op te letten ilat ze aan het juiste adres gekocht worden Alléén in winkels met dit uithangbord zijn de SiaSEB Naai machines verkpijgbaap SINGEESMAATSCHAPPIJ I V 13o;:nt Tigress " WEH8P bq Amsterdum Gocdgeli hij Kon BuU vaa 1 Dec 1009 Slaatsbl no 3 Hoest Gij Lijdt Gij aan Astlima of andere Longaandoeningen Hebt Gij den kwaden nasleep H - I van de Influenza ASTHMATICGORO Vroa Uw Drogist een nation van 90 of SO et £ i niet « n enkele flacon zult ü genezen zijn \ W.A.T IS ASSS I'HMATICOÜBO ¦ AstDiuatlccuio is eeu zuivere * aaien stelling van Planten en Kruiden D bereidt volgens reoept vau Dr JEAN PBOSt'ER LEUOIN on ia In I Al'ri a algemeen bekend oo geroemd om zijn zekere geuozlog en zuivere estanddedeii en is omniaoair in elk uuisgedn Vorkrt gbaar te IKrcfbt by J Seldenrath drogist P ü v d Sorg drogist I W ilobiua Urofjist Bottema ass apoth A do Jager drogist E C I Broek drogist W de Vries drogist J Dorksen drogist A Drjjvor | I drogist J C Voortman drogist M Gathin drogist W Brinkhoud I drogist te JBanrtensd|}k bij J Hardeman Waar geen wederverkoop era bü den Gen Agent v Noder i land en Kol G C UU PLËSSI8 Weesp i OverÏKens op allo plaatsen in Nederland ia '/ i flacon a f 1.50 Va fl a f090 Vi fl a f050 | WgE3BRUS,!5 Groote Sorteering Bal-HasqnC Costumes Lföaskeps eiïz ouat ö.e vaa liet met steaa der rag opgerichte station voor Sffisaail l£jkkei*aj te ^ agöüa.eigesa UÜMT PBOEF jh m fufj Firma Wed W.J.T VAN ES I Si JUisauetnstraut 2 U t rt Jurkjea „ 40 D ded-LUi'do-lurkjca 3 40 „ Flanellen JurJtjes „ 40 Stollen Jurkiea & 0 Witto Jakken 65 „ Gekleurde lakken 80 „ Toeht Kapers 6i bpelden kussens „ 35 „ LuiormancijcB „ 75 „ W iogcudekena B 45 Wies o nap roil Jes la Wagon kleedjes 05 „ Doopmofjc Doopkapero 22'/i < Do ipliocdjca „ 55 Doop mutsjes * 25 Gntta Percna Ba vete vanaf 8 latielian Luiers 21 Baalon Luiers 25 Gezoomde Luiers 15 „ ïlV Al deza Goedere '] teveus in ' oe'ere kwaliteit Doopjurken r 125 Dooprokkon „ GO Doopspreien 100 Kinilerdoeken „ U5 Popjes 6 stuks voor 10 zija uitsla-tend eigengeraaakt en | ii voorradig Lnim'goed wit Katoen enz groote voorrand waarvan per el verkrijgbaar Van de gued - kospsie tot da beste kwaliteiten Vaste Prijzen a Contant 205S1 Firma Wed W J T VAN ES Lees dit Lees mi SUa schappij van Verzekering op het Leven GEVESTIGD TE WAALWIJK OPGERICHT 1343 Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit Voltcekend Maatschappelijk kapitaal t 300.000 e servekapitaal * 1.7'33.116.5S Gedeponeerd liij de Aedcrlandsclic bank een half mllliopn gulden werkelijke waarde Vooprfeelïge tapieaeu voor Voaksvepxekeringen Hoofdagent den lieer « VAN GAASB11EK Vosstraat 17 Utrecht bij vlon lullclitinguu eu prospectussen te bekomen £ jn IJverige Agenten g-eTTt*ï*ag"ci ¦ l TIEIICHT OUDOËBKnOf ï J ± ir - 30 - D JE I > O « I T \ Iioketlen van nf f 6 per jaar Flnatslne van eisen brandkasten — Ueglement op aanvrage — Indertijd werd een boekwerk uitgegeven waaraan als Premie waa toegevoegd EEN WIKKEL HEERKN REMONTOIR HüR LOOE Daar er eeu jartij van die Uorioges zijn overgebleven weuscht da Boakhaa delaar W M HKIJL die voor een jseer Zeer billijken prijai op te ra men doch daaraan toe te voegen eau fraaie degelijke sonedo HORLOGE-KETTING Die zich eeu goej H.orlog-e met soliede 8 ïor log-eWettiiijf wertscht aan te schaffen zends een postwisael vau f a aan den Boekhandelaar W \ M HEUL Hamburgerstraat te Utrecht waarop staat „ Horloge " en men ontvangt het irauco thuis Voor Beljië « ende mea eeu postwtsaol va » 7 franc | W H.TeteiilJiirö Tel No 1410 Verhuisd naar Sfaüionsti*aat S 3419 | Wijzingen Expeditie Garfle loille Thans ook daaraan verbonden gewone en Miste Reusachtige Opruiming Schoenwerk van Komt zien en overtuigd U van de - werlielaUe | I spotprö^en welke te vesl zijn om op te noemen b NI BLANKERS I Oude Gracht 14Ï b.d Jaeobiebrug | 
feisrslag 22 Jawuari 1910 - -~ ü@rde Blad worden dio gelden door de 3 broe ders gelijkelijk gedeeld te samen niet hare nalatensotiap A en B vragen naar aanleiding van het feil dat iemand bij schrifte lijk - contract cone dienstbetrekking Jieeft aangenomen tegen een vasl salaris per jaar die dienstbetrek king wil doen eindigen I Hoe moet die peisoon hande len i Welken lijd moet hij in acht nemen indien hij zijne betrekking ' opzegt * A en B vertellen niet voor hoe lang die persoon in dienst is ol hij voor bepaalden dam wel onbepaal lien tijd aangenomen is OnverscJiil hg is het bedrag van het salaris en ol dat per dag berekend ' meer dan X 4 bedraagt — Is do man varbon den voor onbcpaalden tijd zoo is de termijn van opzegging gelijk aan den lljiCÏj ' die gewoonlijk lusschen twee opvolgende uitbelalingen van het in geld vastgesteld loon ver strijkt doch niet ' anger dan zes weken Bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement mag " van deze bepaling worden afgewe ken mits ' ie termijn van opzegging niet langer zij dan 0 maanden en voor den werkgever niet korter wor de gesteld dan voor den arbeider Geeft het plaatselijk gobruik een langoren lermyn aan dan mag in geen geval een langere lormijn ge bruikt worden A V lliier verzoekt eenige in lichtingen omtrent eene erfenis Haar vader huwde ten tweede male * en verkreeg het gioolste gedeelte sten Februari vertrekt hel recht van zijn veimogen tijdens dal twee heeft haar langer dan twaalf uur de huwelijk Nu is A V uil hel eer middags te houden zoodal do ste huwetijk geboren terwijl liet tweede huwelijk kinderloos bleef De vader nu stierf zeer Uoit geleden on liet het vruchtgebruik zijner na latenschap bh testament aan zijne tweede vrouw Dezer dagen stierf deze i Erven nu alleen de twee kin deren uit het eerste huwelijk - 2 Moet er nog een gedeelte naar de familie van de sfiefmoedei 3 Tot hoeveel zijn die familiele den der stiefmoeder goreciiligdï A V meldt tevens dal hij de dood der eerste vrouw geene boe delscheiding plaats gevonden heeft A V vergeel * e melden eerslensol de vader in eerste huwelijk in ge meenschap van goederen gehuwd is en of dit ook plaats gehad heeft leden het huis en gaf den kooper bij hel twoede huwelijk Ik zal daar beb ' >!- Ujk kennis van het huurcon - ' om verondeislellen dat steeds gc Irttd en fcijue bepalingen Geene op I meenschap van poederen lussehon zegging van hel contract heeft de echtelieden is geweest Toen dus plaats gehad Nu wil de nieuwe i de eerjto vrouw stierf had er boe - eigenaar het leent om de huur op cru vierde gedeelte van den vader m a.w het een achtste van den ge beden üe mee nsch appel ijken boedol o u b o mots als voonleulen biedt ' V M huur nerft plaats trehnd blijft Voor zulk een bagatel pi m 2 '/» cl i het contract r an krnehl voor een k kan men zich toch nergens tweede jaar mei al ziine hiMiali vastei ' clan ooi I op no i Alien Weerbaar heeft i;1 Bussum ccn goede leans om lo winnen van t!u Adelborsten Dc ontmoetingen in de c klasse aftl A zijn Haarlem E D 0-D V S Rotterdam Acliilles-V U C Delfi Concordia-V 0 C Voor de reserve eerste klasse speelt Hercules II tegen Haarlem II Het Utrecblüche reserve-elftal Maurssen en Maars - beschikt over een goede combinatie zal ü Maart as alhiei op en zal zeker winnen De overige wedstrijden zijn Amsterdam ¦ Ajax II-Quiek II Den Haag II B S ll-Soarta II Haarlem - H F C II-II V V II Onze derde klassers gaan naar Amsterdam legen S D 11 = pclen J.I Zondag won D O S np eigen terrein met G—O van S D JEU BLi ' UTRECHT 22 Jauuarl 1910 pfti'soonsJtaa^enstolsel bavol - K.ngsDoeKtiouQiii-.Do heer D Kooiman secretarisder geineoiUcn"'sevecti zol ö t - uilnoodigmg van do Ulieehtscliopruv vw eeiiiginö van buigemees • tci-s en seu«Urissen ecu lezinghouden over hol persoonskaarten stelsel hij de bevolkingsbookhou ding / ooats wc roeds meldden isbij den minister van Biniionland sUie Kaken dè invoering van voor schril ten omtrent dil stelsel in over dat de Ulrecbtseli © spelers ook nuweging ' i gemakkelijk een overwinning lyin - _ u_ j nen behalen v aardoor zij -/ oker van Verpleging van behoeftige < de laatste plaats zijn Krankzinnigen j Voor do Oostelijke eerste klasse De minister van binnenlandse ]» staal op liet proitramraa zaten heelt aan de colleges jan Arnhem - Wesse-Wdbelmina ied Slalen toegezonden om advies een aan zijn depai ¦ lemen l ontworpen nieuwe regeling der rijifcsbijdrage in de kosten van verpleging van bc t'OüItigu kiankzinin^n l-'nUle ^ o nieenlebesluren worden hierover mede gehoord * De bedoeling is gedurende be trekkelijk korten tijd ten hoogsic ' iOn dagen een liooge 90 pol i ijlts bijdragc te geven als premie om de spoedige opneming ut goeds ge stichten e » daaidooi het tierslol der patjüiileii te bevorderen Thans soefi het rijk een voortdu lende bijdrage van f 40 per piLiunt en pei jaar ook als het geldt een i doodoopond veiblijf van chronische krankzinnigen die niet ïelden zon der ecnig bezwaar buiten de ge slichten verpleegd kunnen worden tj^rnizoensberichten LotoSingen der lichting van dit jaar die in het bezit zijn van het be wijs van militaire bekwaamheid dun wel van lichamelijke gooefend heid en wenschen ingedeeld te wor den bij hel korps en garnizoen hun net keuze moeten hun desbetref fende verzoeken vóór tü Februari inzenden bij don provincialen ad judant in de provincie binnen wel ke de gemeente gelegen"is waar de loteiing voor de miliüc s ingeschre ven Voetbal Weds trijd-p rogramma Hel weer geeft weinig hoop om " vastgestelde wedstrijden to doen Nijmegen - Quick-G V G U P V B Voor don U P V B zijn voor 7ondag a.s de volgende wedstrij den vastgesteld Eerste klasse Utrecht U V V H-H V C I Utrecht - Hercules HI-Kampong II Tweede klasse De Bilt Kampong III-B V Cl Il UtreohL Arcs 1-D O S ' II ' Utrecht G r V V-G F G Hilversum - Victoria lï-Volox I Hilversum Sparla I-Minerva I Derde klasse Bilt Voorwaarts H-D O S III Amersfoort tas H Zeist - Z - V V IT-Sparla JI Utrecht Veloi H-B V - C III T O IJ B O Tot onderlinge uitkceving bij " over lijden Do vcrecniging van geiiinployccrdoft ïn het Log on lïoffiehiuïliedrijf T o u b o hield Woensdag 1.1 baar 10de jaarverg adding Behalve Bc ruim 60 leden aanwezig do " beer V Simoons cere.voorziltei en do afgevaardigden uit Amsterdam ' s Gravenbago Utrecht en Hjartem Nadat de voorzitter de heer T Itte dprs de i'ergadci-iug had geopend ver zocht Lij de leden zich even van hunne zetels Ie willen verheffen ter nageuac&lenis " an de leder welke T o u b o dit jaar door don dood ontvielen Uit het verslag van den penning meester bleek dat dit jaar f 1275 ia uitgekeerd en er een batig'saldo ia van 11083.59 en dat hat kapjta 1 dor verecpigïng thans bednagt f.i283 52Vs 125 nieuwe leden traden dit jaar toe 3 ontaelen de fereeiugmg dooi den dood 3 bedankten en 9 mow.ten geroveerd worden zoodat het leden tal [ hans 634 bedraagt Bestolen werd de uitkecring&som van Ï425 op f 500 to brengen Onder oorverdoovcnil applaus werd do heer 1 Keoders lot eerelid be noemn ' terwijl liein voor zijn onver beterlijke leiding oen jiracliüge liev inneringsmodaille \ erd aangeboden - De heer Jonkers * w rd als peuning mcestor herkozen De heer Simons hel woord nemende spoort alle leden aan mei te rusten voor zij alle coi;ega's hebben over tuigd dal het lidmaatschap U-Rap i di - ai doorg unze eei ste - klassers gaan Zon dag as naar de Spaarne slad om foyen Haarlem te spelen Wil Her uiles in dit seizoen nog eenig suc ces hebben dan zijn de heide Haar leiiöcne - clubs aangewezen om aan tie Ucrcuieanen eenige puntjes af te Staan Haai lom speelt in den laat ¦ sten Lijn niet zoo bijzonder m vorm Koodat liet zeer goed mogelijk zou wezen dat Hercules Zondag eenig Succes heeft hetgeen wij van harte Ii o pen verzekeren en dan collega's Elk employe in het moet hu " van T - o u b o fllel een heilwensen voor T o o sluit do beer Simons fijn zei gejuichte rede Zonder twijfel zullen vele Hercu lessupporlers meetrekken naar Haar km om van deze ontmoeting getuige te zijn Wint Hercules tan is de Vrees voor degradatie " erdwenen blijven onze biauwwitlen in de eer ste klasse een uitbundige vreugde a dan ongetwijfeld onder de Hei tiiles-vereerders hoerschen zoodat jubeitoneu kunnen vei wacht wor den en de reis naar Haarlem een groot genoegen kan geven Do andere Ilaarlemschc eerste Wasser H F C is de gast van H V V in de residentie De gaslhce ren iUlJen op eigen tenein zonder twijfel de baas blijven on een flin ke nederlaag voi>r de llaailcmmcis is met uitgesloten Antwoorden op Rechts vragen Quick ontvangt Ajax uit Leiden.Zou deze Haagsclje club zich opeigen terrein weder laten kloppendoor et.n der zwakste Le^enshiKl slers Wij gelooven liet niet ' t zoutenminste abnormaal wezen w - v - B - a,,fller ' k * lt ceil dienst " Tc Dort kan een spannende « Irnd meisje dal do^r bemiddeling van verwacht worden tns=5ch»n D F C ' & m dienslbodenkantoor teiic be en Veïoeilds Wint een der clubs t liking kreeg als meisje alleen can zal do victorie niol irroot we - ^ U kwam met « are mevrouw -¦"" ""' eeri gelijk = pel Inkt ons niet eai1 dal Z1 J m November - uitgesloten Te Rotterdam speelt II B S lo gen s.;,Ma De 1 h^or-oars zullen ï'i ' h inspannen om zoo spoedig mo gelijk de kans op de laatste plaats te onlloopen of liet echter zal luk Ken is eon groole vraag lm » B w *" olijhe 8e klasse afdre iing _ H speelt Kampong op haar ^ rrem legen Vicloria Deze Utrecht selie tweede klassers kunnen Zon dag a s winnen mils met liefeelfdo vuur wordt gespoeld als tot nu toe is ffcdaan " Wij willen hopen dat de neder laag bij H A P deze spelers niet te veel ju den druk lieoft gebracht U - V V gaat naar de hoofdstad V V A opzoeken De Amsterdam mers schijnen m de laatste wedsjr i den weder meer op dreef lc i.ijn do goede verstandlionding ouder deze spelers die veel lo wensolien over liet schijnt ïeruggeilceerd te-zijn zoo nat de U V V.ers zicti zullen moe ten inspannen om te winnen het hjkt ons echter met onmogelijk In Alkmaar zal hot spannen tus Schen R \ p en Alcmana-Victrix De R A P spelers zulten een har den dobber hebben om te winnen ' ïreiukt het haar dian plaafet rij zicli dienst moest zijn " op proef en dal zij dan den 15 December zeggen moest ol zij bleef ja dan neen En 15 Decem ber nu heeft zij den dienst opge zegd tegen 1 Februari isu wil me vrouw haar van het Icon de gods penning afhouden die zij aan het Dienslbodenkantoor he&ft gegeven Mag die mevrouw dat doen Heeft zij de dienstbode geenrecht op het behoud van die gods penning vooral waar zij slechts opproef gediend beeft De dienstbode heeft den dienst opgezegd binnen de drie maanden dan heeft de mevrouw volkomen recht de door haar betaalde sods penn.ng af te houden van het door haar aan de dienstbode versöh'uldig de loon - Voor die mevrouw is ' t totaal on verschillig of die godspenning kwam aan de dienstbode of aan ' t fcaiiloor dat handelde namens die dienstbode ' Of die dienstbode ' nu ' t bedrag der godsponning aan dat / kantoor betaald heeifl voor de moei te door dat kantoor ten haren be hoeve genomen heeft nioU te ma ken met do rechten van de werk geefster U G E alhier vraagt - i Is een papier op zegel van 22J oent voldoende voor een huurcon tract Zoo niet welk zegel moet dangebruikt worden Is het bedrag der to betalenhuurprijs nog van eenigen invloedop tie waarde van hel zegel Wat is de goedkoopste manier.om bij liel overlijden van do echtge noot een testament ten gunste dervrouw te maken wanneer er geen •••¦' ¦ Vooir contracten onvorscliillig of het huur dan wel andere contrac ten zijn is een zegel van 37i eent benoodigd wordt hel contract in duplo geleekcnd en dat zou ik aan iederen huurder zee.r zeker aanra den zoo worden twee zogels van 37J cent gebruikt nl een voor don venhuurdor en een voor den huur der Kan alles niet op een zegel van 37 £ oent geschreven worden zoo dient een zegel van 75 cent ge bruikt lc worden Bij « en kinderloos huwelijk zou hel besle zijn om een wederajdsch testament te maken nl eon testa ment waarbij en de man en de vrouw elkaar over en weder nl de langstlevende hunner tol erfge naam benoemen Wil de man slechts een testament maken zoo kan hij dit o I co grafisch doen ten 1 einde tic kosten van een notarieel testament te vermijden welk oleo gmfisch testament behoorlijk op zegel geschreven hij den notaris in bewaring gegeven wordt J W alhier vraagt ol eene me vrouw wier diensLbode op den dienstbode eersl legen den avond m haar nieuwen dienst tioden kan 2 Welk wetsartikel geeft die me vrouw zoodanig recht fcr bestaat geen zoodanig ai Likel Hierin voorziet hel gowoonlerechl naax plaatselijk gebruik De werk gecfslcr ¦ heeft het reclil de dicnslbo do ie houden tot twaalf uur niet langer \ B alhier heeft een huis ge huurd onder schriftelijk contract voor den tijd van een jaar de eige naar te belalen do waterleiding Wordt 3 maanden voor hel cindo vain het huurjaar gurno opzeggm i ' gedaan / oo blijft bel contract voor een volgend jaar van luaoht De ver huurder verkocht een klein jaar ge - eigenaar zich niet sloren aan de he paling omticni de waterleiding en zegt indien de huurder die niet be taalt hij de buur zal opslaan Gaat de huur te met door ver koop van het gehuurde — Neen Moet de nieuwe eigenaar zichliöuden aan do bepalingen van het¦liUur con tract — Ja fs de huur stilzwijgend weeringegaan voor een tweede jaar betaalt 5 Mag hij van den huurder eischen dat deze nu de waterleiding te slaan 8 Kan hij bom daartoe dwingen De nieuwe eigenaar moet / ieh houden aan de bepalingen van het huurcontract Onder dat contract moei hij de eigenaar de kosten j dcir waterleiding voldoen en niet huurder Daar geene opzeg " Zoo ja heelt dan de nieuwe Pen en voorwaa.rrïerc Derhalve li.m dp nieuwe eigenaar geen opslag vnm huur doen en tou ik dr~n huur der aanraden s.ïdb niet to « foren aan de praalies of drejeementen van den nioniven eigenaar A M alhier sWH liet volgende IVic meerderjarge hoeders mef in Nederland woonaeht-g hftbhr-n een door hun sr-nnUnder nnsrptatc " som th het C-roolboek staan waarvan de notr levende mofrter hel vriiehl STbruik beeft Nu wordl een der b^'>eders failliet verklaard I Kan nu de sehuldeïscber van den srefailleeide diens deel verkno pen ' I Wordt indien dil ma ™ hr-t ren tpliptdrag der moeder niet ver kleind 3 Tb daartftHttn niets Ie doen 1 Hop gaal hel me de brnwlnrs bil eventueel overlijden dei moe der 5 Erven de overhliivenden hel to ten van het Ie r-vk shande rrelH A M verWI niet nr dn broeders On we spfti-iaa ' de ^ praillee-de b-^e der m een dor Nederland "- lip Kn'o liieJ'n wonen of woont Woonl de Sffailleerde m hel buitenland zoo is er niet de minste moeihikhHd I>e curator fn'el dr schuldewbert kan dan in crppn geval aan de ha ten m Nederland oehehoorr-nflp aan den in het buitenland cpfaiUrr rle komen o ' besla daarop dnen Ipcra-pn In Nederland wordl men eerst faillifi door vonnis eenrr Ne derlawlse-iio Reohtbank wiar dus de broeder niet in Nederland fail liet verklaard is zoo is bij hier Ie ¦ lande niet in staat van faillissement Echter al ware hij hier te lande fail liet verklaard zoo kan de curator rniJTis inziens geen beslg leggen op het deel den gefailleerde toekomen de van de in het Grootheek mee schreven gelden omdat de moeder het vruchtgebruik er van heeft tot aan haar dood toc.'Stérlt zij " dan de arbeider grovelijk de plichten veronachtzaamt welke de overeen komst hem oplegt " Echter mijns in ziens komt do door den werknemer opgegeven reden niet als zeer aannemelijk " voor en indien het waar is dat de eenige reden van hel ontslag is dat W v G naar huis geweest is om zijn gereed schap te halen dal hij ' s morgens vergeten had en dat dit slechts een alleenstaand feit is m a.w dat het geen ' gewoonte was van W v G om zijn gereedschap te vergelen waardoor hij steeds een excuus had om zich voor een poos van zijn werk te verwijderen dan geloof ik niet dat do Kantonrechter den werk gever gelijk zal geven en zo-u ik W v G aanraden om gewapend met een bewijs van onvermogen te verkrijgen van den Burgemeester door bemiddeling van zijn wijlt meesler naar het Bureau van Con sultare te gaan om kosteloozen bij stand " üe hem dan toegevoegde pro cureur zal wel verder voor hom zorgen Zooals W v G weet moet hij zich dan bij verzoekschrift tot den Kantonrechter wonden LIJST MN PERSONEN GEVESTIGD Mei M 11 Blekxtoon huishoudster van kampen L Nieuwslr 71bis Mcj II Douma stnden.lo van de Bilt Poorlstraat 19 W Dijs Bjjksznivel-visiteur van Ajieldoorn J 1 * Koenstraat 7bis H Coeirraats sigarenmaker van Em merik Koteboomcnlaaa 25 M C v Ewijck van " s Grave nzandc Üamstraat S C v der Honk cu gezin timmerman van Aidam IJlc^kcrakade 109bis G Hulst van A'daui Brecdstraat 38 Mtjj M C Jenaissen wïnfocl juffrouw v;in Beuk bladhuisbrug ö Mcj W A Kipp van ' s Grave nliagc Jlaliebaan 96 II D Kruijs van A'dam Zivartewa tcr 56 J G Mansom niLlte;lijter van Maar tea^thjk Ylüutensd'vvaail 17 - A B Merkelbacli van Rotterdam BillHoiLkndc 14 Mcj M W H Putters van G C - Rijnberk kcllner vaai ' Tilburg Ihivilöiiaat 48 Mej M M Scheer van Zuilen Hup pcldijk 1 L J Sicburga en gezin off v gc ^ oiiahcid lc kl vaa Hed OJoidiu Jar l;i:khof 10 delschoiding plants moeien hebben ten einde de helft van het haar uit de gemeenschap toekomende te kunnen vnslstellen daar die helft - aan hnro twee kinderen kwam Bij hel herlronwen var den vader be hoorde drie B Simons van D-Jitschlar.d Twiju etraat 14 Th Staal huisvr Ca Wjlpcott cos - tuuianaiuster van Zurich Uovcastr 6 Mej A O Tbcunjsseu oostaumaaai - s-tcr van Amsterdam Jcruïaiemslceg 1 J'j vonfc liirunermaö van Vlculen Joh Campkuissfcr fjOüia Jlcj A ^ Ve^seis cuiieuso van h»ade kvrk Minrebroederötr 33 J Bartcls koetsier van Velsen Baii straat 57 I v d Berg van baarden Spring weg 48 eerste huwelijk De tweede vrouw kreeg nu kraöhtens haar recht op de gemeenschap bij den dood van haar man den vadei de helft van bet een vierde door dezen bij zijn tweede huwelijk ui de ge meenschap gebiaolil plus de helft an bel door den vader gedurende | A G do Brand gia-icnwJSEclier van A'diun Waterstraat 12 L Hcrmsen vj.a lida Gcrarddou str^at Gbis C de long onderwiJKor van Kam pen llulderstraat 5 H G Kccrs v.ia Velsoa Ivr ' Nicu wcgracbt 20 IjrJJmschipper "' DuiUiohlajiil Vlci-.ltiisclioweg 99 Mej i Lisseniierg van Rlicdon Sciialkii ijkslraat 22 Ju MauswüLxl aiolaelaar van Berg soiicnJiiiuk Bank'istraat 19 ' i'h Sühipijyrs cu giüitt tiimmcrniua vau VcUeu I P liooastraal tibis j J óm.dt « ekenaar van ZwolL Beverstraat 9 Ij B van uoadt opzichter teokonaar vaa XijincgLB Zadclstraal iöbis V lilt 1 ROtvKFN M van Uoijen W J SLreumcr en gez Sleen wftg 55 naar Antwerpen Êssohon straat 25 E Zaal N Keizorsgr J9 naar Apeldoorn Mariaslr 76 J F G Bievce OJjreclitslraat 26 naar Bunnik Ch H W Brand Goodedtraat 137 naar Amsterdam Teasel cliadie straat 27 A Le Pair Bollenh.stnal 95 naar Woensel e.s Binnenpad 8 & A Vos on gezin Valkalraat 6 Uf>lleïiiam Hocidrifl b \& W A v den Heuvel en gez Bem Woerd W.Z 13 naar de Bilt Station de Bilt W J van Eijlt Wolvenstr 9 naar Cotben huize Rijiistein G Visscher Maliebaan 8-3 Kampen Slagersplcin 8 J Blan c jeo en vrouw J Gamph slraat ' ibis naar ' VGraveivzan'le Hoek v Holland C Leenmans Tolsleegsingcl O.Z 10 naar Doorwerth le Heclsum A Alflon Noleb.laan 227 naar Itagcstein Os^rnvaart liet tweede huwelijk vorkregene De resl gaal naar de twee kinderen het toekomende aan en dus nagc laleue door de tweede vrouw komt aan hare bloed ver van Ion — Ik heb mei de beantwoording dezer vra - gen builen spel gelaten het niet door A V vermelde nl of en de vadej - Èn de tweede moeder een tes tament nagelaten hebben W \ G alhier was in dienst bij eene Nanmloc-ze Vennootschap Hij was slechts mondeling aangeno men en kreeg nu zijn ontslag op grond dat hij nu kortelings dos morgens \ voor 7 van bet magazijn eerst naar zijn huis aangeioopen was om het gereedschap dal hij ' s morgens vergelen had te halen Hiermede werd ochler niets ver ruimd en kan hij schriftelijke be wijzen overleggen hoe laat bij op zijn fterk was i Was dit ontslag wettig 2 Kan W v G zteh beroepen op de Wet op het Arbeidsroiitraclï 3 Kan de werkgevei / no maar iemand ontslaan ' zonder opgave van wettige redenen '' \ Indien zoo hl hoeveel is dan de onls'ngpn arbpider gpreohligd 5 Rij wien moet W _ v G zich wenden om verhaal Ie bekomen le gen zijn patroon 0 Wat is de soedkoopste manier Schouwburg De Hag e speler Macbeth Een belangstellend en waardee r&irtl publiek in niet al te gioolc gfttate opgekomen vulde Donder - Ren werkgever heeft hel recht e eeniger tijd zonde " opgave van re den den werkman te ontslaan ech ter zal hij dan gehouden zijn dien workman ^ cnadevprrroeding te be lalen Heeft de werkgever eene wol lige „ dringende reden " voor hei ontslag en heefl hij die aan den werkman opgegeven tegelijkertijd mei zijn onKlaggave zoo behoeft hij niets int te kreren In dit specia Ie geval moet dus onderzocht wor den of de reden die ongceeven is geworden nl de bovenvermelde indien het werkelijk door den werft gever zoo opgegeven is werkelijk eene wettige ' dringende " reden is Koo heeft de wet een twaalftal on der andere aangegeven waaronder eene voorkomt als volgt wanneer godeeltolijk do betere rangen van den scbouwhrg en.heell er de Hagespeters dankbaar toegcklapt voor hetgeen zij wisten te bieren En dat was — gegeven do krach ten waarover het gezefseliap be schikt en gegeven de technisch schier onoverkomelijke moeilijkhe den van Shakespeare's bereemdö drama — dat was niet gering Integendeel zoo hipr en daar wis ten do vertolkers ons werkelijk iets te doen gevoelen van dit machtige werk „ Zoo nu en dan " en iots " — dat is niet vee hooren wij iemand zeggen doch men besclu^uwc deze kwalificatie in verband met hetgeen verwacht mocht worden De heer Verkade toch zal niet de pretentie hebben te denken dal hij ons Sha kespeaie's „ Macbeth " gegeven beeft zooals de huidige eischen der too necIspcelkunsL dit wel zouden eischenl Daarvoor is h.ij t « veel kunslenaarl — Hij heeft slechts zoo artistiek un zoo goed hel hem mo gelijk was Macbeth " willen ver tolken teneinde hel publiek iets Ie doen gevoelen van den machtigen geest van dil werk En daaimcde diende hij de kunst onl?E-enzcgge lijk Hij heefl zich dan ook wijselijk met gewaagd aan de enscèneering zooals de schrijvor dit heeft aange geven doch achtte hel vohloenik door eenvoudige doeken en enkele lijnen bij het publiek een indruk Ie vestigen van dit of dal van ccn heide een slotplein of van een zaal Zoodoende maakte de heer Ver kade de kunst niet onderg^-rli^l aan goedkoope effecten welke al tijd nog op een groot deel van het publiek vol bobben doch waarmede de kunst Wel allerminst gehaat zou zijn Wc zouden willen spi-r-ken van een schetsmatige voorstelling doch dan een zeer artistieke er zoowel in aankleeding behalve de '.- os-luum = als in vertolking Macbeth de beer Verkadc '/ clve en Lady Macbeth mevr Betsy de Vrios-van Berkel waren wel de bes len mei na de pauze C.oen His sink al deed deze ook wat senti menteel Docti er was althans ly pecring in I:aral;lerleckcning Van do overigen valt weinig te / eggen - Do heksen waren soms niet kwaad en de tafereelcn waarirt zij optraden misten hun effeet niet En resume een vertolking die zeer zeker oir/.c hebn^=tellimr waard is doch die ons sWhks doet verlangen naar een helere creatie Volledigheidshalve zii gemold dal den heer Verkade twee kransen gewerden in wel ie hulde hij nicvi " de Vries deed doelen B o ft ti o v " - ay of ij Aldo Andmiclli liccfl Dnmljivlacavnaa mei hei Uli Slml Orcb^rl mi llrctho - ven avond gegeven in bei Geb v K on W Een zeldzaam gcnol Fifcfi ilrae violiüt vnn-üi-noIr v - liPlPekeais ons wc Iionkrn I ' lil ' i nl 1 ¦ •'•¦ l ¦ knnng van / ijn buile^BCwnon mooien Slreok ' iii=I iIip vo'maaklf aan7Pl \ an lonn üMl zullf een lipprliiltrn klank die ei-n wi-cldo b voar bfl onr Prai-hliir ir - stïil Wils lijn vnonl^chl v^n liel conccrl bh^nnrler Irnt nns bd Lnrehrttn Ka de pauie spceldi i « t«*ce roniances welke diepen - uk - mankten ook bier kwam ten e uil bee iIpjp eenvoudige kunsie tol do geliPiiediiilen bebnnrl best be'jpleiibl " Ant.uiirtti ¦ ooral ' 1 acenmu-ieifiiient wis hii^anrlT verzn - nd Ireffeliike Iw-itileili de nroheM kwam«n nok weor len vuile tul in de ouverture van liet zaaerspe Pie lluini'n vnn Alben ' terwiil de Tweede Svnuilinnie een vertolkmsr genooi die len hooiislc ceroemii maü worden Jammer dal bel conccrl zoo sleclit bo zooht was Zij lie bel verzuim den hebben cemiFl een Isunsltiaar Ie liooren die mei de allcrbesten op itn lijn mas ^ esleld worden Provinr.iaa Kiüiiws BAARN 20 Jan Dooi den heer H E lloegsraa is ontslag aange vraagd als directeur van de Gasfa briek legen 1 Mei 1910 De Tooneelverecniging de Vriendenkring " hoopt op 3 Febru ari c.k een uitvoering te geven Burg Stand Geboren I/mwc nna Christina d v E Hebei en C Wielemaker Maria Geertruidad v.H Hessets en A F M Ploeg Overleden ' Wimelmina de Roos 72 j eehlgen van D F Wegerif Gerardus Beuken 6 m Nicolaas Grift 51 j echtgen van M Natter DOORN Tot op dezen dag is een bepaalde verhouding lusschen do kilo's spieren en de loodjes hersens der menschen mot ontdekt Maar een maatschappij met le veel her sens en lo weinig spieren — of te weinig hersens en te veel spieren is vast mei gewenscht Daarom op z'n tijd elk z'n beurt En vanavond waren in „ Ons Huis " do spieren aan de beurt De gehcele uitvoe ring van D L O was écn succes en de kleine fouten deden hel on bi rigpi lijkc des le klaarder mlko mn De klein a-kerel Ij es-leden en mevrouw Tedi zorgden voor de lach spieren 
Herd ® Slagf De komeet van Halley s?S j8 Méi | 9 18 Mel I9IO v \ m 26 millicen Küom '' Y QlFebK "\\ - van de aarde D Jul ' V^fe -' • Qua < \ \ ~% lOctAj -^' "-^ \ ' BARXEVELD 20 Jan Hedfiiunid Bag had alhier op het kerkhof oii ïïer zeldzame belangstelling de bc jgrafems plaats van den heer Van lïlcuven in leven notaris en wet houder alhier f Behalve het dagehjksch besluar 6.1 de raad der gemeente waren pestuursledeu van de corporaties waarin do overledene aB had bovendien Dawezen de iste notabelen onzer - gemeente dB latste eer aan de overledene Toen de kist in de groeve was Jieefgelatcii natu do Burgemeester heer baron Van Nageiï het woord zeggende dal hij zoo gaar po een woord van afscheid aan dit graf had gesproken lot den wethou der niet wien bij ongeveer 13 jaar ï'ficds in de öesle harmonie bid Samengewerkt doch omdat do over ledene had verzocht geen toespra ken bij zijn graf te houden moest « ij de^en weasctt eerbiedigen en Icon hij eins alleen den lieer Van Heuvcn een „ rust in vrede '." toe roepen De oudsle zoon dankte diep ge roerd voor de laatste eer aan hun besten vader bewezen — De uitgestelde muziek uitvoe ring door eenige leden van het 2ereg infanterie to Amersfoort ^ sal nu Vrijdag 28 dezer plaats hebbiïn EEM.N'ËS In de gebonden raad's zitting die door alle leden vera bijgewoond las de voorzitter Ce Schrijven voor van den heer Dijli huizen uit Groningen in den voor gaande zitting tot gemeen te ge n cc 5 - heer benoemd In dat schrijven n;i eocbi de benoemde mistel toi Si Jan e.Ie tot aanneming zijner be noeming omdat hij ook naar een inde-re betrekking sollfeiteerite Us raad was niet genegen Lol zoolang e wachten en besloot een telegram te verzeilden om den arts to nood zaken de betrekking aan Ie nemen óf er voor Ie bedanken GescniecH dit laatste dan zou dr Kroon uit ffaarlam benoemd worden L zoo deze lijn sollicitatie niet intrekt HAR-MELEN 20 Jan In verband met de gisteren reeds dooi ons ver melde inbraak bij de wed Verbree in Gerverseop werd - hedenininid dag ten huizo van zijn oom alii'or door onze gemeente - en rijksprjï t'c gearresteerd Jacobus St-reeftau I die zich op zolder verstopt had Na op ' t genieën te li u is - verhoord 1 te zijn word hij naar ' t arrestanten holt ge bracht Dear aangekomen verzocht hij even ceti jiocdige boodschap te mogen doei Hiermede bezag rukt ' hij zich los ronde in de richting van den Rijn sprong er fn en was oogen Jblikkelijk in de diepte verdwenen Na ruim een kwartier - dreggen weid hij opgehaald Dg geroepen geneesheer * dr RonfTaer kon slechts den dood co slat e eren Q de ongelukkige dus werkelijk iets met bovengenoemd misdrijf tiilst-nn de beeft zal met zekerheid moenijk uit te maken zijn HAAR2UILENS Burg SEatnT Geboren Aloysiirs Johannes z van J Staat en van ü „ M „ van Kes tereu MAARS-SEN Op Donderdag - £ 7 Januari des avonds om 1 uur tal voor de Geref Jongclingsveieein ging Zang en Vriendschap van bier Beliiel als spreker optreden ds H A van Audtl predikant lc Baarn Het onlangs door ons aange kondigd bcfdadigheidsconccrt Iegeven door de mamienzar.gver.cui ging Zau gen Vrïcdschap van ncr,met welwillende medewerking - au het Utrechtsen MuziekgezelSeüan Mozart ten voordeele van bet Giae no Kruis alhier is thans bepaald apVrijdag 4 Febi in de zaal van hethotel de Harmonie Door den hoogen waterstandder riviei do Vecht staan onderdeze gemeenle vele landen blanken het Zandpad van af Doornburgh tot Goudeslcïn is onbegaanbaar wanneer zal aan dezen toestand toch eens een einde komen MIJDRECHT Do knecht van den heer U alhier gistermiddag met paard en brilt van Driehuïs kamen do had hot ongeluk doordat biu'n tje in plaats vam recht dooi te gaan loch door bet mrijbek naar den stal wilde niet voertuig on al in ds diepe sloot bezijden den tuin Ie geraken Gedienstige handen brach ten terwijl de voerman zichzelf ¦ wist te redden alles " zonder veel schade op het droge — Door het bestuur van het wa terschap ao Derde Bedijkrag " ismet ingang van f Maart a.s J Be zuijn als stoker aangesteld in deplaats van B Kcnncdij die op zijnverzoek eervol tegen dien lijd ïsontslagen TER AAR De Gcref Jongel Ver Eben IlaSzer vierde deze weelcbrm jaarvergadering onder leiding van den heer Quak Nadat de verslagen waren gedaan door den secretaris en penningmeester werd de avond doorgebracht met samenspraken en voordrachten enz TIENHOVBN Burgerl Stand Overleden eGrritjc Verhoef Cekl - genooto van Adriauus Manlen 70 j Geboren Lijeje cF van - Hendrik Tan Kont en Jannetje van der Wilt VEENEfflMAE ï'ol onderwijzer eau de ClirisL sdiuol der \ ed liei-v kerk is bc nueiud de heet S SirijLos Ie Anc bij ¦- ',.!•¦ v ¦ [ r Je heer J P Meijer ie Gaeijp terwijl do lieer D Broun er Genoemd ia tol ondcr wijzec aan eeuo acliunl met deu Ifïjhc te Ouderkerk aan den IJsscl — Alhier is ceiio - ddeeling ongericht n tie Gereformeerde Zendi.igUjutid Het bestuur beslaat uit Ds J de Bruin ïoori Ds Joiigcbreui - 2c idem W J „ Hardeman secretaris penningmeester L Spaans leden van liet bestuur T llienscl W van BWncretd en A Boers VLEUTEN Deu rijksveldwaeliter Pint alhier zal ' van gemeenteweg » een rijwrol worden verstrekt De ^ geuKcnteraad ' besloot hiertoe om daE geuaenwlB velüwaehjer een ijve rig - politieman is - — BurgCTl ijifee Stand.Geboren Johannes Petrus z v * J Hopman en A Hensbergen — De keuring - van tot débfttsg be stemde bengaïen zal voor deze ge msenk woïden gehouden op hetVsaeburg ' te utrecht op 23 Febr a s.des v.m 9 - uur Aartgifte voor diekeuring moet geschieden in liet Haagsche koffiehuis op f 2 Fe&r - a.s ^ van Uuur tot.bair i WIJK BIJ DUURSTEDE De school met uitgebreid leerplan alhier is alsnit voorïoopigr gosloleu wegens enkele gcvaileir van roodvonlv — Bc beer J Eaiice'e Jr ondervvij zcx alhier slaaf als no 2 op devoordracht voor hoofd ' der schoof lcEnspijk — o — WIESIS Woensdag 2G Jan a.s des voorn half elf zal in do zaal van Hoeke alhier de heer II Th Cerhngs uit Utrecht optreden ten einde over de ontvallen verzeke ring voor KndbQuw en veehouders i bedeijT te spareften letlcr bei-jnghdj ¦ lïc-udö ïs wclkonj USSEL6TEIX 20 Januari Op de dezer dagen gehouden ledenverga dering van liet neutrale zieken fonds alhier is het jaarverslag uit gebracht over de toestand der ver - - - i:j;::ig waaruit bleek dat bet le ' li-.ilal was gestegen van 76 lot frï het batig saldo bedroeg op 31 De cember 1900 taiöyti de inkomsten over lOOD f 331,21 de uitgaven aan zieJcengeld en andere onkosfen f172,30 Kocdal het batig saldo op 31 December iorn > bedrotig de - som van I374J32 ~~ Op Dinsdag den ^ en Januari a.s des avonds ten T uur zal tn de Herv Kerk alhier een openbare ve rand " ring worden gelio.uden van prolestantsdie kitzers om lo ko men tot opciohltn van n Glirisleli Ristftriscbo Kiesveeeenigi-n Als sprefter zal optredpn de WclFd Heer C F Koetsveld van Rijsen burg BINNENLAND 22 Jan 1SIQ TJit do Staatscourant Bij Kou - besluit is aan G Toxo peus lid van het college van regen ten over de strafgevangsnis voor vrouwen lo Appingedam op zijn verzoek uit dio betrekking eervol ontslag - verleend onder dankbetui ging voor de daarin bewezen dien sten en benoemd tot hd van gemeld college G C de Lanoy notaris wo nende to Appingedam is met ingang van 1 Februari iïUO benoemd tot kantonrechter - te Haarlemmermeer mr W van Son thans kantonrechter te Zaandam is aan L Cuppen op zijn ver ziek met ingang van 1 Februaii 1910 eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Escha ren is met ingang - van 1 Februari 1SI0 bevorderd tot commies der posterijen lc kl B BoogaarL thans commies dei posterijen 2e lï is voor den tijd van een jaar mei ingang van 1 Februari a.s „ benoemd tot assistente bij het to Leiden ge vestigde rijksbureau tot onderzoek van handelswaren mej G Bak ker apothekeres te ' s-Gravenhage zijn bij bet wcerbaarheidskorps „ Pi'O Pallia " te DordrecJil benoemd tot kapitein-commandant J Tui nenburg oud kapitetn der voorma lige dienstdoende schutterij aldaar tot Ie luit M van der Kloet Szn tot 2e luit J Logger is aan A S JJehülvinck burge meester der gemeente Warmond toestemming verleen om tot 1 Fe bruari 1911 lo Leiden te wonen is toeslemming verleend aan H de Bordes burgemeestar der ge meente VI aardimger-Ambacht om tot 3 December 1915 te Vlaardingen te wonen - is toestemming verleend aan C B Wisboom burgemeestsr der ge meenten Noordeloos Hoornaar en Hoc-gblokland om tot 1 Februari 1913 te Gorincheni te wonen is aan den gewezen officier van gezondheid 2e kl op non-actmteit J D Jordaan te Apeldoorn T met ingang van 15 April 1009 een jaar lijksch pensioen verleend van f 1005 en zulks met intrekking van het lij delijk pensioen van I 503 hem voor den tijd van ién jaar bij Kon be sluit van 23 Maart 1909 toegekend Generaal Van Heutsz Dd aljreürederi goTiwFneuj>g«ie -- Dfl komeet van Halley ijl ' na een afwCKÏgheid van 75 jaar met een snelheid van 150.000 kilome ters per uur op zon en aards toe Haar komst in de nabijheid van de aarde - do mogelïjklieid eener onl iTPostïng ^ van de atmosfeer van do aarde met den staart van de fcomeet die gevormd is tut verdunde maar zeer waarschijnlijk nog zeer gevaar lijfee verstikkende en bedwelmen de gassen maliën natuurlijk de mensc'imeicl in liet algemeen — al dus schrijft de Tel — toch wel cenigszins ongerust Maai ' de geleerden slcrrckundi gen en pöysici schijnen zioh niet zoö erg to verontrusten Van het vergaan dsr wereld zeggen zij vrij wel eenstemmig zal ook ditmaal weer niets fcomen De sleirekundi ge Bigc-urdan zegt Den Iwinligslen April zal do komeet naar de bere keningen van Gawd en Gromme lin de zon bet dichtst genaderd 2fjn Dan zullen slechts 90 mitlioen kilometers de zon en do staarlster scïieiden De komeet zal dan baar ¦ kringloop vervolgen en zich op den 18en Mei lusseben do zonme schijf en de aarde bevinden De kop zal dan ongeveer 26 millioén feïloimeters van onze planeet af zijn Bo staart altijd naar do zen toege wend zal zich als een waaier in on " ze richting ontplooien Dan zal mis schien de gasnoudendo atmosfeer - van de komieet langs onzen eigen dampkring strijken of die aanra ken Wij zullen er niet meer door gestoord worden dan in 1319 en 1S61 bij het passeeren van andere kometen De d-iretteor van liet Pari|.sche ob servatorium Railtaud drukt zich nog posilievsr uit Wh z-ullen er nanwelijiks iets van bemerken zegt hij De gassen die den staart van een komeet vormen zijn zoo dun zij zijn verdeeld over zulke enorme ruimten van 30 40 of 50 milhc-en kilometers dal waai schijnlijk hij raal van Nederlandsch-Indiö de br Van Heutsz is gisterenavond 9,53 uur te Amsterdam aangekomen en heeft met zijn familie intrek geno men in het American-Hotel W F Von Erkel f Te Nijkerk is op 72-jarigen leef tyd overleden de oud-direcleur van het post en telegraafkanloor al daar de heer W P van Erkel sinds 1806 directeur der Nutsspaar ba-nk en een groot deel van dien tijd voorzitter der bank In aansluiting met bot boricliE dat jKr mr A RoLdl burgemeester van Arnhem zou zijn aangewezen om mr Van Leeuwen op to volgen als burge meester van Amsterdam verneemt de N R Ct dat dezer dagcu cên « m fcrenlie beeft plaats gehad tusschen den Commissaris der Koningin in do proïinciQ NoordJlolland mr G van TïenhoTcn jhr mr A Roêll en mr Van Leeuwen Commissie Landsdrukkerij Bij besemiking van den Min van Binn 2^kcn h ingo3tield een commissie web ' clichl aal hebben te verspreider over de vraag of bet teonnïscli helieer aan " 3e Algemeene Land^drulkicrij mot gepaste zuinigheid wordt gevoera In deze eomiDisöÏQ ^ jn benoemd tot lid en voorz jKr J W J C M van Nispen to Sovenaer te ' s Gravenhage lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal tot leden IC ter Laan te ' s Gravcnh.ige lid van de Tweede Ka mer der Stalen Generaal Aug Beli iunie ie ' s Gravcnhagc admni bij bet Dep van Binnen Zaken D - A Daa men nilgever te ' s Gravenhage E 1 de Grool te Amsterdam hoofd der Stadsdrukkerij aldaar F J A M " Wierdels to Amsterdam dir van do Electr drukkerij " t Kasteel van ¦ Am stel " Naaral Venn Dagblad en druk kerij Bo Tijd B C E Zwart 1ö Amsterdam dir der Arasterd Boek en Slecndrokkeni vji Elletman Harma tn Co en lid van den Gemeenteraad Tan Amsterdam tot sec » tans de beer een schok tusschen een zoo weinig aaneengesloten gasliohaam en den dampkring dei aarde de eerste er alleen onder lijden zou Ook fle directeur van het ohserva toriuni voor physisdie sterrekunde ie Meudorc de heer Deslandres acht een ontmoeting der atmoslee ren ïn&en zij al mogelijk is niet gevaarlijk In de - 18e - eeuw hebben de staarten van verschillende ko meten tegen den dampkring der aarde gestreken De geschied scJir ij - vers melden ons dat da wereld « eer beangst was voor den schok doch het is op niets uitgeteopen Ben iOenJuli I8S & heeft een komeet bijna de oppervlakte van Ju-ptter aangeraakt Maar deze planeet schijnt daardoor niet m het minst to zijn gedeerd De observatie - van de voorbijko mende komeet van Halley zal ech ter uiterst belangwekkend zijn voor de welenscliap Sedert de laatste maal dat dit is geschied toen Ara ga ze heeft geobservewd in 1S35 zijn de instrumenten der sterrekun digen enorm verbeterd Men zal trachten zich rekenschap te - geven van do eïeeirïschrï en magnetische wijzigingen die onzon dampkring ongetwijfeld zal ondergaan Men zal zeer waarscliijnhjk een regen van vallende sterren zien in ¦ de hoogste sferen van onzen Siemel Het sebjjni dat do staart van som jnigo k«ïn«L':ii zich losraaaüit en denzelfdcn weg - volgt als do ko meet die voorbijkomt Wat nu betreft het onivaarschijn lij'ko geval dat werl;elij.k de gas sen van de staartster onzen damp kring zouden binnenkomen dan zou volgens da scheikundigen de werlïing van het cynanogeen dat met onzo lucht vermengd zon wor den ongetwijfeld doodehjk zijn Maar indien daarop kans be - staat dan moeten de gezamonhj ke sterreknn(iigen zich at erg ver gissen jKr mr Ü A M van Asck van W^jck to ' s Graven Inge adj commies bij 1 bet Dep van Binnenl Zaken GEUEieO MOWS Brand Gwieravond holf eb * brak te RoUcidam brand uit in een der vertrek ken van de directeurs woning van liet Casmo-variulé aan den Coobingcl waar juist pauze was Het gerucht drong da delijk duor zoodat liet publiek naar de uitgangen stormde Van alle kanten kwamen de spuiten aangerukt Brandwacht ^ on spuitgasten bluschtcn den brand met minimaxen ' t Publiek was door den directeur spoc dig toi bedaren gebracht Te Sliedreclit is gisternacht omslreekj halftwcD op Orleans " door onbekende oorzaak een blok van dne woningen be Jioorcnde aap den lieer J de Rouwe to laai uitgebrand De - inboedel der bewo ners flf Itccluig A KederkiE en Koba v d Berg is zoogoed als geheel in vlam men opgegaan De brandweer werkte met twee slon gennagens Door het kranige optreden der brandweer mannen zijn de belenden de pertecien in de volki ij.e buurt ge spaaed gebleven Men meldt uit Apeldoorn Gisternacht - ruim kwart iver tweeën werd ons dorp opgeschrikt door den iinndlioorii Het bleek dat aan de vak school ïn de scl.ildcrswerkplaals brand was onlalaan In den vloer nas een groot gat gebrand Spoedig nas de politie met de spuit ter plaatse en de Brand gc bluscht JToog wal er Hen schrijft aan Je Zw Ct uit Hessebngen d d 20 dezer Het aanhoudende stormachtige en buiige weei der laatste d'.igeir — weken mogen we wef zeggen — heeft heï water van ïfeppelerdicn en Rent kolossaal hoog opgestöwd Sedert 1876 - — het jaar van ErctZ ff - Yeehlwater ' — zijn hiernieC;ul lw boege vloedeni voorRekomen 1 Hedcn morgtii waren iuet minder dan 22 ge zinnen geliecl door ' E water ingesloten Olil'e Sian'herst en ITamingen zim lijde - lijk in eilanden veranderd Van den Koe dijk de school weg voarVelc kinderen — eifca een derde der ecliooKwvoIfcing — valt iiicls meer te bespeuren Over die weilanden waar bij gewoon koog wa ter slechts hier en daar plasjes slaan zici men nu fe punters varen Het talud aan de noordzijde van den üiilanas aan gelcgdcn slraatwe » van hier naar liep pel heelt aoiunerkcïijli goledcu up som mige plaatsen is het Fietspad geheel weg gespoeld e » liggen zelfs de Itantstcenen uit den Weg Hedenmorgen heeft men door liet aan brengen van lakkcnbossen grooter on heilen trachten Ie voorkomen Bij hel af zenden van dit bericht was hel water vallende Verdronken Uit de Dokku mer Ee nabij Leeuwarden is hel Itj fe opgehaald van zekeren V por tier van het Gob bema-gasthuis al daar Hij werd sinds eenige weken vermist Uitliet Spaarns lc Haarlem is op gebaald het lijk van den makelaar in houtwaren P M aldaar Treurig Sen mijnwerker te Kerkradc stapte uit bed mennende öat hij zich nns op de slaapkamer bevond slapte bij uit een raam en viel circa 10 M iidar beneden De man bekwam een dubbele been breuk en vermoedelijk is zqn rug gegiaat gebroken Zijn toestand is bedenkelijk Ij e ii bit it en kans je ' Een inoc ie vondst deed eenigen lijd ge leden de bejaarde - arbeider S Mcl Icma lc FmsSeriïoïde In een ouden bijbel bladerende voiKt hij daarin een inuntbiljel van f 50 ' hoogstwaarschijnlijk daarin verborgen door zijn thans overleden vrouw Daar de niunlbiljeUen niet meer m circulatie zijn wendde Melfema ïieh lot den minister van Financiën om alsnog inwisseliug van het biljet te verkrijgen Op dal verzoek i « gunstig beschikt - Na toezending van Het biljet sag MeJ lema zich de f 30 per poslwi3sel t er gezonden Een dicnstaanbieding „ Mevrouw wij hebben uit de krandt vernooimen dat wegens huwelijk van uw Btenslliadc dat uw om een Dienstbode sohrijfdt zoo liep ik een nedl meisje tuis dio heefdt er zien in om hij uw de Diendst aan te priese teereii als uw er 2ien in hép Rclirijfdt uw dan van uaavondt spoe dig terug maar me vrouw rijs geldt lenig dan komen wij mor ogen naar uw toe dan kom ik met me dogtcr mee zijdt mtw gegroedl tot zien als uw er zien in heb rr-.e - E e n I u c h i v c r s c li ij " n s e 1 Donderdag in den vooravond om streeks 5 uur werd te Haarlem een eigenaardig luchUerschijnsel waar genomen namelijk een dubbele maan De maan stond ongtveer 100 gr boven den westelijken horizon en rechts beneden de helder lichten de schrjf aan den donker blauwen hemel prijkte een flauwer neven beeld dat minstens 5 minuten aan hield en toen plotseling verdween — o — De aansprefccrs-kweslio te Kampen Te Kampen s na het verleden week ontstane geschil tus schen de aansprekers en de stal houders thans door den steun van vele ingezetenen opgerichlL de „ Al gemeene Kamper Begraienisver « nigiiig ' waarvan reeds ongeveer SO personen lid zijn en waai voor omstreeks 80 aandeeïen van f 10 zijn geplaatst In een gisterenavond gehouden vergadering waar 41 personen aan wezig waren werden de statuten der nieuwe vereent ging behandeld en goedgekeurd waarna tot be stuursleden werden ^ eko^n de heeren B J Moskie K M van den Berg A van de Wetering J Valk Cz L van Dijk W Wchsink en J II Lubbers Twee lijkwagens en een volgkoets benevens 4 paarden zijn reeds aan gekocht er zullen nog meerdere aangeschaft worden Hei geschaakte mfei&jc De Rolt meldt dat met uit ' s Gra venhage onbode » speurhonden naar de verblijfplaats van het te Hillc gorsberg ontvoerde R - K meisje zou worden gezocht De resultaten van het onderzoek waren nog n.et bekend Mishandeling Gisternacht had te Amsterdam in c-en perceel aan de Rozengracht een ernstige twist plaats tus&ehen ochtgenootón waarbij do man zijn vrouw W B S - zoodanig mishandelde dat zij m haar angst uit het raam sprong Zwaar inwendig verwond werd zij naar het'Binnon-gasKiuis ver voerd Uaar man word gearresteerd Het co-nflïct i n de bouw vakken te Amsterdam Men meldt uit Amsterdam Door den secretaris van de metse laarsvereeniging Door Verbete ring Verbroedering " is oen schrij ven gepubliceerd van de ongeorga niseerde patroons met wie bespre kingen zijn gehouden om bet werk te doen voortgaan Zij verklaren btenn dat het bestuur van D V V bij deze besprekingen niet do eisohen der arbeiders lager gesteld heeft Gisterenavond werd in „ Hand werkers Vriendenkring " te Aihsler ddui een vergadering gehouden ur.irvp alle h MnwiilojiLeiders dus ook timmerlieden smeden schil ders enz toegang hadden De vergadeiiii ' «' as belegd dagr tlü metselaai'svei-eeiïiiriiiï Door Verbroedering Verbetering " en do opperlieden'- 1 rcenigii ^ Ontwaakt door Nieuw Leven " De bijeenkomst welker doel was den stand van liet conflict voor de daarbij niet betrokken bouwvakar beiders uiteen lc zetten was slechts matig bezocht Diewes vccrziUer van D V V " betoogde dat in 1308 liet collectief contract lot stand is gekomen zon der dat door ilc patroons rekening was gehouden met de verlangens dei arbeiders Verder ging de spreker het gebee Ie bekende verloop van hel conflict na Hij wees er op dat het niet al leen geldt de belangen der metse laars on opperlied tn maai ' dal de andere bouwva 1 arbe iuers na korte ren ui langoren lijd inden strijd he trokken zullen worden Door KolUiak secretaris van het Nationaal Arbeidssecretariaat werd daarna het woord gevoerde Mishandel n g zijner moe dei Naai het huis \ a.n bewaring ie Dordrecht is overgebracht de losse werkman L te femïdshoek gem Barendreebl verdacht van zeer ern stigc mishandeling zijner moeder L heeft bekend De toestand der mishandelde vrouw is lev-eiisgc vaarlijfc De moord te Amsterdam Het onderzoek intake den moord op do 17-jnrigc dochter van den hoer Van Driest te Amsterdam is thans it banden van den rechtercommisEaria De dader Vloothois kon nog met ge hoord worden Zyn toastand baart echter geen zorgen Men deelt aan do Tel mede dat Vloolhniï een dergenen is di bij bet ongeluk met een roeiboofje op den Amstel waarbij conige jongelui omkwamen gcicd werd Inval van de politic GiiLcr morgen werd door een inspecteur en een rechercheur van politic ie Wij niegen een inval gedaan in cen zoo genaamde fci garen win k-el aan do Lige markt in wtlk soort winkels de etalage meestal uit ledige sigarenkislen be slaat doch dio inderdaad verdachte huizen zijn In een der vertrekken werd een Duitsche vrouw aangetroffen do=b op betzelfd * oogenblik zagen do politiemannen op gcbeimitumige wijze een kasldeur bewegen en bleek bet dat - jch daarachter ecu man bad vcr ^ bargcn F die aicli Slozes noemde Dit tweetal werd naar bet hooftfbu ïeau van politie gehucht alwaar bleek dat Mozes nog 14 dagen gevangenis straf te goed bad Om raju fchiild mot da justitie te vereffenen ïs bij na Arnhem overgebracht Pr G en Xijm tri Lijk opgehaald Vrijdagmiddag is to Ganzcdyi gen Finsfcrwolde uit het diep hot lijk opgehaald van den co m mis si o na ir H van Eeerta die se -^ öert Dinsdagavond werd vermist Don - derdagavond waren zijn iiets en boo.'d deksel gevonden —?— Arme kleine Gisterenmiddag had ten huize van jhr mr L van Bevervoorden lot Oldemealen Kei zersgraebt te Amslerdam cen treu rig ongeluk plaats Bij een kindje van acht maan den 1 moest gestoomd worden en nu wilde bet ongeluk dat de vlam van het stoom tosst-cl met het wiege kltedjc in aanraking kwam waar door dit verbrandde en bet kindje zelf hev ige brandwonden kreeg De toestand van de kleme is zeer zorgelijk Boefjes Tegen vier jongens van 14 tot 17 jaren is door de poli tie proces verbaal opgemaakt In een chocoladefabriek lc Apeldoorn was door hen voor ongeveer f 10 gestolen door middel van inklim ming Na een langdurig onderzoek mocht bel de politie gelukken her op te sporen - o — Failliet verklaard Jan L J Ivlijhorst winkelier m vloerzpiJen Ie llotlsrdam Aklordijkslraat no 46 recht comm.mr G van Sloclen curator mr ü.Limburg Jan C v - Wingerden van tafelen bed gescheiden cchlg - van J G Durivou kanierveihuurster te Am sterdam Heerengraclit 19 recht comm mr J Kruseman curatormr W J H Dons Geëindigd doo " het verbuiaend worden dor uildeehngshjsl het fail li^sement-Tb N Overnieer vrae irer landbouwer te Oegstgeest Opgelieven de faillissementen van j Huisdier fabrieksarbeider te Gouda ' D - van dor Plank zonder be -" ï roep lë Middelburg en n Rènser ^ Iioopman te Utrecht KOLONlJa.>f OOST-INDIK Straat Sapeti - Sapoh is ito dooigui f » sclu a do oilandca Soembawa en 1 - lore * Men kan zich bijno mot voorsfclol — aEos ^ chcijEt het Bat HicawsbM _ dat ook dit Bodeslto van dra IraW Khen atcWpet behoort tot i,«en 5 " rf < 
ÜTÏtiGüïSSÜ NIEUWSBLAD - latei-dag 22 Januari 191 ® - Berd © Blad Spelterini geïnterviewd Dezer dogen meldden de bladen dot de bekende Ziviistrsclic ' uclitreiziger kapitein Spelterini in Den Haag bij dch IViinscIien gczanl den beer Moreelliu l'ellcl gedineerd had Dondeidagnudiiag J-wam de heer Spel terini te Amsterdam a-m en stond in zij'n hotel bijna onmiddellijk na zijn aan komst cen der medewerkers van liet Ildbl cen onderhoud toe Stellen wc eerst onïen lezers — aldus schrijft deze — even den stoulinoedigen lucht reiziger vooi Spelterini die reeds 519 luchtreizen met ongeveer 1500 pas sagiers zonder ongevallen volbracht is een vijftiger van middelbare gestalte ilure ccmgszins timide geraakte hij spoedig in vuur toen wo hem mede deelden d,at wc zijn moedige tochten in de buiLmland' clie bladen nauwkeurig hadden gevolgd en over liet algemeen telken male als maar in he gesprot hel hooggebergte of de luchtvaart werden ter sprake gebracht Do lieer Spellcriiii is niet zooals do Koord pool reiziger Cook met ledige hau den van zijn avontuurlijke IclIUcii wedei gekeerd Dij toonde ons een dik al bum met photo's van de majestucuse Alpcmvcreld in vogelvlucht als mei aanschouwden Zooals men weet werd Speltei wiens tochten wc meermalen melding hebben gemaakt vooral bekend door zijn Alpcn rcizcn Hij steeg boven do hoogste tappen on heeft met zijn photo graphisch apparaat prachtig werk gele verd Hij was do eerste die per ballon we ten schappelijke tochten over de Alpen ondernam IUghi lungfi-au Eigcr Moncli „_ ifaUeihoni " ilistliabelgruppc Dom den ' ceh mi soleer rol len hoogsten berg \ an Zwitserland de Mon - " ic rosa en het gehecle Monlblaiic-sebied heeft hij in vogelvlucht gcphologra pheerd Speheuni woont te Zurich en heeft ve len m de luchtvaartkunsi onderwezen s c i,uurman de " Jon 0.3 maakte gi.iaf Zeppelin met Spelte rini zeventien aar geleden zij\i eerste luchtreis In het verwerven van cen luclslvlool blijli het Uemc Zwitserland waarlijk niel achter Op een vraag of hel ook niet zijn mec nïng is dat de vrije ballon ondanks de uilvindingcn nog een schoo - Perceel 4 Koolspitscn Siemens aan nc ua omsl wochl antwoordde do heer Schuurman de Jong cn Maier voor Spcltcrini bevestigend z _ i zal in detoc nocnid voor de som ran f i 900.70 fpn jünarag-li die ich ' siïngc^t om dep pvonaar " iiafef inane raiseu dikmjls aAje li'rojtkeld lot seheipo spitsen die als een PüiuschawaiBkii vinger boven jv-Uer ajlstd:en;«i verder op den aciiLergconil iUi venschroeidc holliiycu der bsrge » Km Sosniiüi wd en Floras Geen kani pang geen Iws mLs doet deukea ian Devouring die zich blijkbaar nifil j>p houdt aan deze stranden " En soo woest ais liet land is - zoo ge ilr.iagt zich de zee die zicbj iaar-]ict Bcl^fQtj - nier met geweld Laan breekt tusscIiQii do eilanden dcor ¦ Draa-fcolken die kuilen en verheven hcflenïn liet wafer doen flats tao » dwin gen ten Koeman met de grootste zorg pp den te sturen koers to JclleiL Difc tsijls wc-idt net schip > iLs een toomloos paard me ' luisterend naar het sluin-j ietterhjfc dit de nchtmg gegooid Dezee schijnt lner op sommige plaal Ban in oproer te zijn tegen den te pauwen doorgang il © golvon krullen zich en loopen tegen elkander in zoodat zo niet zelden op het s-iiij » breken en Jvoor een vaartuig van geringe grootto gcvaarhjk wanten ïïict zelden gebeurt het dat men met een vaart van een nujl of acht loor eg«nsüuom me ' vordert en op dezelfde plek blijft drajjen Dat dez3 straat zelfs voor groote Schepen onveilig kan zijn geinige liet ivorgaan van de T3anda ' d;e eenige jaren geleden daar met man en muis yorioreii ging De Jaatsto ramp in de iabi[hc:d van de straat - was do schip breuk van dn ftSiup " der gouvcine jneaUsmarüiï Vermoedelijk i ^ dit vaartuig doorden Kwapen stroom « toe voorbij en door straat Sapeh loopt uit zijn koers gc - plagen en op het strand geworpen Zeer zelden en slechte iwj helder Snsfer wordt dan ook de route bij pacht door deze straat genomen Terwijl men ja straat Banka cai Hiouw - van het cene vuur op het aii fiere stoomt vindt men in straat Sapeh geen enkel ficht dat bij nacht dea zeeman tot g:ds dient Is het niet meer dan nnodig om qp Ï*sl van de omliggende rotsen in ge noemde straat ecu vuurtoren of licht ' ppstand te plaatsen * liet zou er teer zeker voiligci door borden en nrjsschien nieuwe rampen voorkomen Moord op Gloegoer Een aïsebuwclijto nword is 13 De cember jl in den vooravond om streeks zeven uur gepleegd in den jkampong Gloegoer bij Medan Fen daar woonachtige Moliammedaan sclie BatuJfJter is nacUt men oven leveren een güs moorden kreet had gehoord in zijn woning gevonden met afgehaJkl hoofd Van de daders geen spoor Reden onbekend De su i tan snol j lie stelt een onder zoek in schrijft de Sum Post " ATJES Aan de Dcii Courant werd d.d 2i Dec uu Buitenzorg geseind In Atjeli zijn neergelegd 7 kwaadwilli gen gevangen genomen 2 vrouwen dit aanvielen en 2 kwaadwilligen iwaai ge wond 2 vrouwen lich gewond sergeant Deem en 1 ïnlandsehc mindere Boor zclfvcrwondmg werd zwaar ge wond 1 inhmdselie mindere en licbl ge wond 1 inlandscho mindere Buit werd gemaakt i voorladei Lijk gevonden Kortelings is op do onderneming Adolina van de Serdang Tabalt maatscliappij het lijk van een Chi nees gerendon die door een schot om het leven was gebracht Bij het onderzoek deelde een der assisten ten mede zoo vertefl de „ Som Post " dat hij ecnigeu tijd tevoren des avonds bezoek van Chraeeschc roovers had gehad hij had op de bende geschoten waarop ze op de vlucht was geslagen Hij wist cch lor niet of hij iemand geraakt had vermoedde echter dat het lijk was van een der door fijn kogel ge troffen leden der bende Vacature geneesneer Lanöskoe - pokir.nchti - g en loet Pastenr te Weltevreden Vcoi de landskeepokini'iehlingen het ïn&tiUiut Pasteur te Weltevre den wordt een geneesheer ge vraagd die bevoegd is lot uitoefe ning van de geneeskundige prak tijk hier te lande Aan de betrekking is verbonden cene bezoldiging van Ï300 ' s maancb met vier driejaarlijlisoho verboogmgen van flOO ' s maand - alzoo tot een maximum van f 000 ' s maands De uitoefening van particuliere gem.esKundïgc praktijk van wel ben aard ook is verboden met dien verstande dat onder dit verbod niet is begrepen hot houden van consulten mei andere geneeaheeren en het vcrleenen van oogenbliJUte hjke hulp in dringende gevallen Zn die vooi plaatsing in aanmer king wenschen te kernen behooren zich vóór 15 Pebr 1910 bij geze geld adres te wenden tot het Dep van koloniën onder overlegging van hunne diploma's een bewijs van goed maatschappelijk gedrag afgegeven na dagteekening dezer bekendmaking door den hurgc meestpi hunner woonplaats bunno geboorteakte en een door den Com missaris der Koningin in de betrok ken provincie afgegeven certiticaat ten blijke dat voldaan is aan de ver plichtingen welke voor hen uiL de wel op do nationale militie zijn voortgevloeid In het adres moet worden ver - meld-of de candidaat gehuwd is en c.q het aantal zijner kinderen - Doop een vanwege het Dep - van koloniën in te stellen geneeskundig onderzoek zal moeien blijken van pbvsïeke geschiktheid voor den In dis'eJien dicnsl Voor nadere inlichtingen woidt verwezen naar „ Sl.-Ct " No 17 Leger en Vloot Met pensioen Do N R Cl meldt dat ' do Iuit = kolonel der infanterie Af J van Ilillc sedert Januari 1909 op ' ïionaeüviteit tegen Mei den dienst met pensioen zal verlaten ffies*!i - en Schootnïeuws Üfcd IlerVarnidfl Kerk Beroep-en lo Laren Geld " ds C J Bartels Ie iWeerselo Beroepen te Diemcn fi ï ioez dr A Bekhof ennd t d II D te Diemcn Een 91jarige predikant Të Enter gemeente iWierden zal de lim 91 jarige predikant Brnncmcyei morgen voor zijn vroeE erc gemeente op treden Ds Bninomevei die te Enter is blij ven wonen » s een krasso grijsaard en in het hezit van oen goede ge zondheid Nog altijd gaan hem do belangen van zijn gemcenlcnaren eeï ten harte Naar Transvaal Aangenomen het beroep ie ' Piet Relief in het Trausvaalschc district Slanderlon door den heer D Rnrnpff tand van de Vrije Universiteit P F JVielondt f In ffien ouderdom tö Breda overleden de lieer P F Wielandt predikant to Geertruiden - borg foor onze Lezeressen Masfcerailc.costnums en an der © baltoiietlên Parijs pn Berlijn Ileeds worden alle tocbercidsclen gemaakt voor de a.s gemaskerde bals want Prins Ciln ival zal binaonkort zijn scepter zwaaien en oud en jong wuer eenige dagen komciï amuseeren Vooral in Koord-Brabant en Limburg wordt het carnaval nog in core ge houden on feestelijk gevierd in de ovengG provinciën stolt men zich te vreden met het organiseercn van ge maskerde bals waarbij met zelden fraaie prijzen wolden uitgeloofd voor het meest origiuccle C n fraaist ^ pos - JVe vragen ons daarom af welk cos tuiini wel het meest actueele zou zijn cn komen dan lot de conclusie dat het costnuni moet zijn wat tot zinnebeeld het tucblschïp den acroplan of de Noordpool heeft De twee eerste tan men gemakkelijk in hoofdbedekking te pas brengen terwijl de Nbordpoöl ont-deklüng alleraardigst tan worden voor gesteld door een slanken jongenman die zich daartoe ia de hurl vau een ijsbeer steekt IHs.arische costuums kunnen alleen dan eenige waarde hebben ais ze ge trouw zijn aan het tijdperk waaraan zo werden ontleend in sladsbibliothe ken cn musea kan men desbetreffende tijdscliriften prenlen enz raadple gen Een historisch costuum mag niet bedorven worden door het aan de modo van den dag ie willen aanpassen want dan mist het - ajn doel en doet men beter cen of ander fnnlasic^eos Juuui to kiezen - Men kan daarbij reke ning houden mot zijn Sguur en de hcdendaagËeho mode.eiöchcn Behalve de historische of fantasie rostuums zijn daar nog de verschillen de opera figuren of sprookjes heldm-nen wier costuums steeds in den gmaak vallen Men denke slechts aan hel kokette Ncdda.costuum '' uit „ Ba jazzo " de verschillende „ Carmen.cos taums " vorder „ Margarclha Mignon Elsa " en anderen die alleen bij uit nemendheid geschikt zijn voor jonge vrouwen en goedgevormde meisjes Voor jonge meisjes met onvolkomen figuren heeft men do verschillende landsdraohten van boerenmeisjes Al lerlielst is het Friesche costuuni waar mede onze jeugdige Majesteit zich gaarne tooide hij hare be/oeken aan d > Noordelijke provinciën Verder de Noord-Hollandschö boerinnen cn voor al die Zeeuwscho Vollendammertjes worden gaarne door kinderen voorgesteld Boerinne tjes uit den Llzas het Scharzwald of Tirol bekoren door de frïsschc kleuren der wecffclf waarvan deze costuums vervaardigd worden Voor gewone baltoiletten biedt de hedcndaagsvho mode een ruime keu ze in dunne zijden stoffen lutes pail letten en gilgarnceringen Ook op tule geborduurde stoifen zijn zeer modern Do modellen zijn over hel algemeen zeer Battens De slanke vormen — al hoewel niet overdrsTen <— domineeren nog altijd Sierlijk zijn do overklee den luniques en draperiên op de lango sloeprofcXen en de willekeurige bals uitsnijdmgon der tailles Men ziet de uitsngdingen ïierltant ovaal puntig en rond doch altijd wordt van gaas of zijden crepe in do Beur der stof een paai plooien langs het decollecle gewerkt om den overgang m.ndcc scherp to doen uitkomen Vooral bjj zwartg toiletten verdient solk=i aan - beveling bmdat zwarte crepe de cEine iel9 wazigs geeft dat zeer flatteus ïleedi Behalve Parijj en iWeenen kan te "- genwoordig Berlijn eveneens als loon aangevend op het gebied dor modo beschouwd worden hetgeen do groo - lo confectie fabrieken van do DuUsah'e ' hoofdstad 2cer Ion goede komt Niemand minder dan de groolo mo \ de-toiiingin Madame Paquin hield de zer dagen in een der grootste mq Öo.magazijnen tó Berlijn een tentoon stelling Kiet ' alleen van prachtvolle toiletten doch ook de volkomen ge - achcycerde waspoppcu waren uit Pa rijs medegebracht oin de toiletten op hun Toordccligst Ie doen uitkomen terwgl öe groote mode-koningin zelf da laatste hand aan hare expositie legde want zij was inderdaad in hoogst © igen persoon naar Berlijn gekomen Oningewijdcn kunnen zich nauwe lijks voorstellen wat het voor do Ber lijners zeggen wil dal Madame Paquin - __ bij wie vorstinnen en de ijjkste vrou wen der wereld komen anucbimbree ren ^= zich venvaardigd heeft naar Berlijn te komen Deze vrouw die 18 rmiiioen fran bezit arbeidt nieltógen staando haar rijkdommen van devroc gen morgen tot laat in dea nacht in dienst der mode omdat milks haai eenig levensdoel geworden ÏS Toen er bij het in orde brei der expositie in hot arrangement cut gaping ontstond ontdeed zn zich vlug van lïaro zobelmantel ter waarde van ÏOO.QOO tranlc wierp dit achteloos over een stoel en stelde door deze han digheid de verbaasde bezoeksters in de gelegenheid dit prachtstuk te bewpn - Dcze kleine elegante vrouw aan wie alles van natuur is is inderdaad een geboren kunstenares Allo door haar ontworpen toiletten kenmerken zich door grootcn cenvoad mooie Jijuen en volmaakte a snti RECHTZAKEN Madame Butterfly De kantonrechter ie Amstciöam heelt overeenkomstig den eiscli van het üpcub Min den regisseur der Franschc Opera togen wien op grond der arbeidswet proces-ver baal was opgemaakt wegens het doen optreden van een 4-jarig meis je in „ Madame Buttcrflv ' ontsla gen van rechtsvervolging In het vonnis weid overwogen dat uit het feit dat het kind door de directie der Franschc Cpcra was in dienst genomen nog niet volgt dat de regisseur als willoos werk tuig van die directie handelde Verder werd overwogen dat het liggen cn zitten van hel Jund op een kussen niel als arbeid kan be schouwd worden De arbeidswet verstaat in ait I onder arbeid alle werkzaamheden m of voor eenig bedrijf Werkzaam heid nu veronderstelt in onze tual volgens het door prol M de Vries bewerkte „ Woordenboek der Ne derlandsche laar aanwending of inspanning van Krachten waarvan aldus werd in het vonnis gezegd bij de door den verbalisant een inspec teur van poiilie ais „ werkzaamhe den " betitelde handelingen van ge noemd meisje geen sprake was Milfcdien werd de beklaagde ont slagen van rechtsvervolging Sen liefdesdrama Een bijna 20-jarig grondwerker had zich voor de Rechtbank te Am sterdam te verantwoorden liet prullige vuurwapen — bet ding had nog geen gulden gekost in den winkel — had gelukkig geen ernstige onheilen veroorzaakt Op een afstand van 2 M 03 c.M — de politic had het later precies uitge meten — was het schot nog mis ge weest en hel kogeltje was Icndeclc in het houten beschot gedrongen De jonkman had daarna het wa pen legen zich zelf gekeerd den loop tegen zijn voorhoofd gezet en toen afgedrukt maar ' t was slechts een ongevaarlijke verwonding ge worden In het Bmnen-Gastbuis wa3 hij verbonden t was een schampschot geweest van geen be tcobenis Maar de beklaagde meen de dat het kogeltje nog in aijn hoofd zet en hij hield dat stokstijf vol ook Of er met zijn hoofd iets niet in orde was Men zou ' t haast geloo ven uit de antwoorden die hij gaf uit de breedsprakigheid waarmee hij mot een ongewone radheid van tong uitweidde over do oncenighc den met zijn meisje die - waren voorafgegaan cn uil bijïi ïare rna n'er om telkens weer de vragen van den president met niet ter zake dienende wedervragen Ie neantwoor tien ' t Scheen ook wel of hij ich niet voldoende rekenschap gaf van den ernst van het feit dat ten laste was gelegd cn dal was en corsta een poging om het meisje van het le ven te borooven vervolgens poging lot toebrengen van lichamelijk let sel en eindelijlt bedreiging met dood slag of met zwaar lichamelijk let ' sel De getuigenverklaringen van het meisio en van haar ouders waven niet in hel voordeel van beklaagde die Kick vóór het gebeurde dreigend Had uitgelaten en toen de vader hem de deur wees had bij gezegd „ Za gaat er aan " Ook bezwarend was do verklaring van cen bïcrhuïshoudster uit ds Spaarndammerslraat in wier bier huis bek over het meisje spre kende gezegd had dat ze er aan xou gaan Hij had bij die gelegen heid odk het pisloollje geloond cn toen de ' vrouw zeï „ Dat is een hang rnalicrlje geeft ' t liever aan mijn zoontje " had bekl gezegd Wal een bangmakertje ga maar eens naar do schutting achter de kerk kijken daat zijn de kogels doorheen gegaan " Hij had daarop tot twee maal toe in hel bierhuis een stliot op den planken vloer gelosl Deze juffrouw die in haar woor denrijklioid nu cn dan door den pre sident gestuit moest worden had bekl altijd een raren jongen ge vonden en dikwijls gedacht dat hij niet goed wijs was * Tijdens de zitting kwam ook nog het geloofsverschil tusschen bekl en het meisje ter sprake dat vol gens bekl toch in de toekomst een beletsel tot een later huwelijk zou zjjn geweest Bovendien ontzag bekl zich niet om op weinig Iüc sche wijze do moreele reputatie van het meisje in cen kwaad licht te stellen Ka het getuigenverhoor waarbij ook een deskundige een verklaring aflegde omtrent de ondeugdelijk heid van liet pisloollje waarmede niettemin ala het schol bijv m het oog trof cen doodelijkc verwonding zou kunnen worden toegebracht nam de Off yan Just zijn requisi toir Hij zeidc dat deze -« iak oorspron kelijk werkelijk als een bangmakc rijlje is beschouwd maar dat de feilen hebben geleerd dat het ge beurde wel degelijk van ernstigen aard is en dat bek een eind aan de verkcenng lieert willen maken om redenen die heler zijn niet in ' t opnbaar te bespreken Uit verschillende omstandighe den handelingen van bekl en drei gendo uitdrukkingen achtte spr het ten lasttte gelegde opzet om te dooden bewezen Wegens poging lol doodslag eisch Ie spr ten slotte drie jaren gevan genisstraf Als verdediger trad op mr L W van Gigch Jr De verdediger achtte het len asle gelegde met bewezen cn beschouw de de daad van bekl als een kwa jongensstreek Bovendien was het goedlvuopo pistoolljc een ondeugde lijk wapen en de te laste gelegde poging dus een ondeugdelijke po ging PI drong aan op vrijspraak al thans op een lichtere straf indien ten minste do Rechtbank niet ïioo dïg achtte het instellen van een des kundig onderzoek naar de geestver mogens van beklaagde De Rechtbank begaf zich m raad kamer en deelde na heropening der zitting als baar beslissing mede dat een onderzoek naar de geestvermo gens van bekl noodzakelijk is Der halve werd de zaak terugverwezen naar den rechter van instructie cn lot na afloop " an het nader onder zoek geschorst " Diens tw oi e er aar De milicien K die thans voor de derde maal zich heeft schuldig ge maakl aan dienstweigering is door den krijgsraad te Haarlem veroor deeld tot S maanden militaire ge vangenisstraf met ontzegging van het rcthl geduionde vijf jaar bij de militaire mocht te dienen Zooptrust De rechtbank te Rotterdam heeft beslist dat de „ zeeptrust " opge richt tusschen de fabrikanten van zachlc-grocne-/e p en waarbij over eengekomen was dal ieder deelne mer zijn fabrikaat naar de centrale verkoopnlaats moet zenden waar de pnjs werd vastgesteld en \ dü waar uit de klanten bediend wor den niel in strijd is met do open bare orde omdat niemand kan ge dwongen worden tot toetreding cn dus ieder fabrikant vrij blijft en bij niet-toetreding kan verkoopen zoo als hij wil De aan een loegetredene dpgeleg de boete ad f 2750 was dus gégiond Het verstoren eener godsdien stige bijeenkomst Toen op 7 Februari 1909 hei Leger des Hcils te Naarden een bijeen komst hield waren er onder de hoorders Iwet jongelui die hardop tegen elkaar spraken terwijl de leid ster het woord had en die nog dooi zongen als de anderen reeds uilge zongen waron Wegens hel versto ren eener godsdienstige Injconkomst hadden die twee jongelui zich giste ren voor de rechtbank te Amster dam Ie verantwoorden Een der jon gelieden die met verschenen was schijnt een ongunstige rcpulalie te hebben Tegen hem werden door het O M mi Del Gampo twee weken gevangenisstraf gevorderd in een mishandelingszaakje dat in dezelfde zitting werd behandeld nog drie maanden Hoewel omtrent het andere jonginenscli geen on - gunsfuge inlichtingen waren ver liregen cischte het O M legen hem één week gevangenisstraf uitgaan - de van de stelling da'l men besmet wordt door dengeen met ' wien men emgaa * President ƒ Ju * mr Ouarles van Ufford opende het iaalslo jong inenscli het vooruitzicht dal de rechtbank zal overwegen or zij hem geen geldboete ^ al kunnen opleg gen Vader en zoon Hel gerechtshof lo -' s Gravenhasc Ver oordeelde den luindcrsknechl uit Mon ster wegens poging tot doodslag door het lossen van revolverschoten op zijn vader ^ tot 5 jaar gevangenisstraf even als do Haagsche rechtbank had gedaan ïriens vonnis ïntusschen door bet Hof wegens vormgebrek werd i-eroieligd " Valsche munters Voor de Haagsche rechtbank stonden terecht Th G ^ C D G A van I cn C 0 allen beklaagd van hel jnakcu van valsche munt te ' s Gravenhage Gecischt werd tegen allen drie ja' rep gevangenisstraf SPOKT komst de groote bestuurbare ballon do groote rol spelen die velen hem thans toedenken De acroplan zal meer en meer m gebruik komen ook voor oor logsdoeleinden De luchlkruiscr of bc stuurhaie ballon / o vermoedelijk in de loekomst nog goede diensten bewijzen voor hel doen van vcrlccnnïngcn Zoowel van bet oude tjpc den vrijen ballon als van de acroplan koestert de heer f-pelterini echter de grootste verwach tingen Hij zelf volbracht al zip rei-'on met een -" cwoneii vrijen ballon die hij roem om zijn grootcn Ausdauer cn om dat men met dezen ballon tot dusver de grootste hoogten kan bereiken Spcüeiini studeerde aanvankelijk dat'is reeds 27 jaar geleden voor den zang ie Parijs Hij kwam ton echter on der de ontzaglijke bekoring die de luchl vaart op zoo velen oefent Van Eugene God.ird kreeg J"j eenige lessen doch grootendeels leerde hij door eigen oefe ning en studie Op een vraag of.hij speciaal hel herg land > ii'>t \ oor zijn reizen antwoordde Spelterini dot het gevaar voor hem wel zen zekere bekoring heeft Ooit in Egvple echter heeft hij merkwaardige reizen Folbi icht zooals zijn photo's van Cairo den Sijl de woestijn en de pyramiden getuigen kunnen „ Ongetrouwd " Ja zijn wetenschap pelijke onderzoekingen haddon hem zófi geheel cn al in beslas genomen dol hij ai-n trouwen nooit had gedacht Onder zijn inleressanle photo's hclioo ren zeker die van zeldzame wolkhanken m van een bliksemstraal bij donkeren nacht uil hel schuitje van den ballon Benomen De sleden ziet men liggen als kinderspeelgoed Merkwaardig is ook hel onl'toan van een rivier uit stroompje 1 beken elootes cn greppels alleE uit den hooije gezien Voorts noemen wc de glet schers dm als bevroren stroomen om ïaag glijden som - cclijb duidelijk te zien is elkander zelfa verdringend Naar do medewerker van hel Ildbl vernam worden tusschen iet Kon Ned Aardrijkskundig Genootschap en den heer Spelterini reeds besprek in gen ge voerd zoodat het niet onvairschijnlijk is dot den leden van dit Genootschap met de onvergelijkelijke huhtbeciden van dezen harts toch dijken liicut Alpe-nist cen schnone avond zal worden be reid Ziin lof is wel voldoende voor een Iweetul avonden zoo deelde iuj mede en hij beschikt ook - over beweegbare pi * ten die als ecu hergpanorama aan het ooi van t < n if lidiouv.-er voorbij glijden dr ilIuMi v.üUeud also ze zich in het schuitje van cen ballon bevonden De legemvooi-difc toning van België « as als kroonprins ouder liet gehoor van den heer Spelterini onderhield zich long niet hem en schonk hem een keurig souvenir Tenslotte hebben wc zegt den versla ".' gever hij den heer Spellcrini nog geïn formeerd naar iets dat mei hel hooggc ' borgte cn de luchtvaart men hoegenaamd te maken hccTl n.l naar het Zwilser sche leger waarover itu onzent zoo ver schillend wordt geoordeeld Van de deug n ' - ¦ waande hij vol trots Iuj deelde mede dat de schieloeleningen reeds in de jongens jaren beginnen en trachtte met c.-niei eibers oan te loo ncn'het ontzag!ijfra m il geoefende Zwit sers » dat gereed üoat om hun - schoon idei'Iand waaryoo aüe Zwitserschc ilionalileiten zonder uitzondering veelge - oï!en in geval ' van nood lo verdedi gen - - • Kcderland bezocht spelterini voor do ei i'sie maal Hei fiuUji J?is;i ösr hoold Stad " had naar zijn woorden Ie oordee len blijkbaar reed dadelijk een zeer d iepen uid rul op b cm ge maakt ' Edn later beziclil meldt dat Spcllcrï r llaaiidag 31 Januari in het Concert gebouw to Amsterdam een voordrachthoudt over zijn Alpenreizcn per lucht ballon cn daarbij een rcclw van zijn be wondcrcnswaardi.^o licht liedden zal verlooncn _ — 0 — Schaken In den schaakwedstrijd Lasker — Schlcchler lc Wccnen bleef ooi de vier de p irtij om het wereldkampioenschap onbeslist Na 56 zetten eindigde ook dezo partij als remise Stand Lasker 2 Sch'echtcr 2 Paulhan te Los Angele a Paulhan vloog weer een mijl ver üco in Daarna dc-ed hij nog ecu aan tal vluchten mot medeixazigers Verscheidene particulieren koraou hem vragen om ben op een tochtje meo te nemen en ze belalen er voor zooals men dat in Amerika gewend is Aanbesteding Dooi het gecmcntebesUiur is de leve ring van de bij inschrijving gehouden openbare aanbesteding op J2 Bcc i * van de bcnoodigi'e magazijugocdcrcn ten diensten van hef gemeen lel ijk clcc triciteits - en rambcdrijf alhier voor den dienst 1910 als volei toegewezen Perceel 1 gedeeltelijk Zefcerringeu cn glazen buisjes 1 2 cn 4 ampere zo kenngen fiberlamel - 2 amps wil por celain isolccrrollen no 2 aan de Kaaml Venn „ Het Technisch Bureau voorh Niersiri'sz te Amsterdam voor f 51.90 | Perci-el 1 met uilzondering van lie | hovengenoemde aan hel Technisch Dn te Amsterdam locgewezene aan rman de Jons en Maier lo Amster dam \ oor f 175 01 Perceel 2 Giimmiadcrdraad oan de Naam Venu „ Hel Technisch Bureau " '' oor-heen Niersmsz u Amsterdam vooi 1262 Perceel 3 \ Gloeilampen Edison aan Siihuuri'Viii de Jon ' en M.iier ie Amsler voor f 201,50 Perceel 5 Kabelschroever _._ Mijns en cn Co Ie Amsterdam voor f Ü9.75 Perceel G Siror.moverbrengers aan " V.;iiis.cri en Co > te Amsterdam ¦ oor [ 8*0 Perceel 7 Bouten moeren sluitrïn gen enz aan de Iirnia O.sti n Co al liior voor f 26.20 Perceel 8 Spijker - fcliroeveu en di versen aan de firma G C Daris alhier voor f IS-i 56 Perceel 9 Staaldraad vijlen enz aan de firma C J Dans alhier v f 186.2.1 Perceel 10 Kop e rui e [ werk aan de firma Renetter cn Zonen alhier voor f 287 50 Perceel U Piombeerloodjcs en tin aan W van Laar alhier voor I Cl.S0 Perceel 12 Dzcrginlwcrk gedeeltelijk sogoien ijzeren remi-lokken en merkstee nen aan Julius Engelman te Kampen vooi de som van f C6S en geedcltclijk hui ' n '>^ luitingfl-aItnkmoffen kabcl af-tnkmoffen verbind mgs-moffen cn huis aansluilinglmgslia-ten aan Hijnssen cn " o te Amst-rdam voor ï 1.18b Perceel 15 Glos Kiel toegewezen Perceel lï iTarmor a^n W Linscho tcn alhier voor f 154.30 Perceel 15 Hout aan de firma M de Wit ilhicr voor f 109.25 Perceel 16 Zond Niel toegewezen Perceel 17 Borstel cn touwwerk enz aan Perceel IS Sponzen cn zeemlampen aan dezelfde voor f 55 50 Perceel 19 Vcrfwaren enz in twee ' ge doel len a Japanvcrf Vaseline groene zeep,lucifer alecn kleine doosjes en Sun lichlzeei aan J Seldenrotli alhier »' f 2!I 75 Hel overige van dit perceeloan II G Hoogcnboom olliier voorf 5Ö5.27 £ „ „ Perceel 20 Petroleum oan H G IIoo " genhoom alhier voor f 115 50 Perceel 21 Poelskstoen OliekussenJ rn / aan Fr dr fleur alniar v f251 7f Perceel 22 Poets - ex 1 roet aan f Aug Mriiijn r en Co alhier voor I - 50 en Perceel 25 Smccfcolen aan If J va < den Berkhof alhier voor f C5-80 
UTilECHYSCIf fêSEUWSSLAD - Zaterdag 22 Januari 1910 - Derde Blad «• T * O O T 13 Paai B il©siiiii»iisiei * iiig Op Maandag 21 Januari 19iO komt de Boer HUGO Ü&HL6 peip3ffl©gi8ajSs op onderstaande plaatsen om - Paarden te koopen Tan 4 tot 10 jaar rrijzen van 300 -©^© gulden Vertrek van Uipsshi 7 uur 0 Mjnniarkl M \ 8-7,1 sa U 1 Xl-JliL/ii X Groote Jaarlijksche Vleuten de M«era Mohtfnort I.Tatielsteia * Bonten Schalkwijk W«rtthoven " tt'ijk bij DuuisteJe Ontheti Amernngen V eenendaal de Klomp Renswourte 1 Snïierpenzeel f •* " Woudenberg Bameveld Amersfoort Over Utrecht naar Bannik 7.16 45 10 8.40 9.15 10 — 10 3011.60 12.15 1.—125 1.60 2.20 3.— 3.35 van Dijk v d Berg Blom. Bouwman, den Engel van Leur Tan Leeuwen van Bnren Werkhoven Post Eaalboom V d Veer Lageweide Verzendaal bij ' t Station Schulz V d Hotst J VERWOEïtD Vredenburg » Utrecht A-Hes g-eselileclt pex * - A-U-tomofosol TE HUUR ipruiming brosmjes een rnim BOVENHUIS van alle gemakken vouizien gelegei f JL"*vi|»»s huur i S80 per jaar Te bevragen bij P M D1KBELS Wzic Tabak - en Sigarenmagaiijn Twijn sirïiïit 0 Vanaf laaniag 24 Jan tot en met Zaterdag 12 FeÈr 1910 T * i»orsris r roTB Tr E:r«j tfoklmriïe Japniiitoff-ri van al 13 '/ et Reitimten Dameslnkena 6|t brand van 30 voor 16 et Diverse Sti.ffia van 6U on 50 voor 30 ot Prima blauw Cheviot ijz-rsierlc o |+ breed van ÜÜ voor 40 et Volê primo Siuffao vun 75 voor 40 et van I 1.00 voor 55 cl ïna f 1.25 voor 75 ot van f 1 50 voor 90 ct la Stiff met ram vuil f 1.Ó0 voor 70 ut HO o.M breed Fijn laken voor Diimra CuBiumes van f 1 75 voor t 1 ' 0 Pri CS-1 * o o t o koopjes ia Zwarte Stollen voor IJevestiging © Zwarte nawerk te stol van 85 voor 45 et Zwnrte stol mot rand vnn 9a voor 60 et Zwarte ebeviot ijaerarerk van GO voor 40 ot Prima zwarte atoffun van f 1.00 voor 60 et van I l.oO voor 95 ot van t 2.00 Grijze ICsporvuarliig 11 ot Prima U ot Iilnenette voor rnkkn 1 i.2ö Lappen zwart stot on Tinbot voor de helft dor prijs "'- - voering ¦[ broed v — ¦¦ * jat I2'i cent Blauw cheviot 2 el breed voor pakjes enz ijzersterk 4S Gt Prima soort 7 a cent 1 > l V JtÜ IS HS ifcü ^ V 1 ' A 1 '_ T 1-fi e * O JtQ IJ " * Ü && Jbü r * Wit kntoeo 10 et G|4 breed 12'h en 5 et 2 El breed 16 en 30 et Groot koopje fijn wit kaMen onopgemaakt voor diime'IiAtuden 32 '/ en 25 et Zeer lija uiaüapolam vour dumnshamdon vnn 40 Ot uu 25 et Pi inn iialfliniien voor kan i«n 20 an 30 et sulver iiuu.u 40 et Gr.ielnmiii voor koeren hemden 17'li en - 0 ot Ciroot kooij « ijBevstsvk van 15 voor ia ot Voor Rneeelaara on 1-porioons mkene zear mr-k graeltauen 22 /» en 2 > f « ot Molton pi(,uó 2ö et Prima s"ort vau 40 voor 27Vs ct „ vnii 60 voor 40 Ot Sunn stieep voor Nachtjaponnen 127 » Ct '| breed me min atreepjea 2-'/i voor 15 ut van 25 voor 16 ot l'-siru kooplo van 30 von 2U et Prima Eug Kuuer onupuemHiik ' i0 on 25 et Groot Loupjo ran 40 vour 27 '/ ct Wit flanel 9 1 / oi Koopje treed soort 15 en 17 '/ et Ln'ir - Sorvet - on Handdoek«nirnaJ M en LÖ Ot In balfiiminn 16 Ct Zw^ar gns okoiwl vour iiumidoBkeu 16 17 '/ ' en 20 ot Voor Ü-a^ersooiitse Lakensi zonder « aad cM breed iets vnil geworden v i 75 voor 60 ot 200 o.M breed ur iniudor dan de lic rt der puje i voor Uvargordljn»u Hpotgouikoop 60 on 70 ot Groote k.io j s 1 » Btuaueu rioper miait ZO UI fH.oO IS — lit 50 f4 — U.Ö0 f o — f o 60 hervatten i.'notU quultteït 17 ' cc iu prima imlitiniian iU on 5 ct Uokiorvatten 6/4 bij H/4 40 en 50 ct Vlugerdoehjag 75 ct per doznn i ui i loelion 12>/a ou 15 ct in prima lialQ'iinen 20 en ' J5 ct Groot kooi ji - Geratekorrel Handdoeken 10 ct Groot soort l2 '/ Keer - w.iir aourt ï0 ct Af S e n.w luiaia lü'/j en 15 ct Prima soort 20 cent Tftfellakena 2 BV » « Gro..t sourt 35 er in prima balfllnuen 6u i-t - 10 Ct Zeer groot aoort •£% bij 3 el I 1.25 Primo badhanddoeken vanaf 25 ct Groote koopjes in Theedoeken Glaz^ndoeken Handdoeken met opstduüfc int « beschadigd wan 2S « ooi * 14 ct Van 21 ' U voor 96 Van 30 voop I7V S ¦ rheedoekcu 4 ct > ct 8 ct Koopje groot soort $ l \ 2 ct Gezoomde 6tofdoeken 77 | 2 ct per löZÏjO Groot kooyje in zuiver lianen Zakdoeken iets beschadigd van f 3.75 voor f 2 25 van f 4.75 voor f 2.9 Boiitigowpvt'n Sloop an ka toe ti zonder nnnd 7 | t - breed 3'.'/j Ot 8[4 brood 36 ot 4[4 tinnen voor Vftatdooken 19 ot Prima keperlinnen 20 ot Fijne gezoomde kntoenen domes Znk torken 80 e per iLzyn Groot koopje Heerou ZaJcJoeken icta beechadlg I vnn f 2 — vfl 0 Groote koopjes in gekleurde Katoenen vanaf S cent Voor Ruis - en Dienstboden Japonnen vmscbefht van 25 voor l ' 1 / et van 30 voor 50 et Prima Verpteogatorslinnen on Vichy waaeliechl 6j4 bieed van Ü5 vour B0 van 40 voor 2s ot 7|4 oreod Pootbont voor Japonnen Ijzersterk 17 '/ s 20.26 ct Groote knojjes in Karpetten rlïlversumsch tabrik»at trisache kleuren 5 El lang 4 El broed 1750 f 9.00 4'/i Ei laug 3Vj 1 Groote koopjes in gehlosmde Karpeltm Wasdoek voor Tafelkleedjes vanaf 32 '| 2 ct Vloerzellon roodo rnir S0 cE bread 35 40 et 112 c.M broid 45 50 ot 1^6 cM brand 55 b5 ct 180 c il b'eed 60 71 ct Linoleum 9 I appon Iilnolcum Vloprxcil en I.ooper worden voor < lo IiclTt der l'i'ys opjiominKt Coc»a 70 o 11 breed met en zonder rand oü ct Puaa C^coslooper Jl'ii ct Llunöul ojmtb v m.it i5 ct Waaclfclite Ta'elkleedeo Tanat 67 ',' ot Fant»a e TaMk'eedan vanif 1 1 75 Groote Peluolie of Velvet Tntolkleeden vanaf f 7 90 l' ima gestreept Goidijn - on EatraBlinueu vanaf 35 ct Lountyk 25 ct Koopja Ua'rasliiinen 3 Ct Gewaste Ocdtijken vanaf f 3.16 Qroot koopje Goraetton van f 2 — Vuor 75 ct Dauiesrokken en ïtolia uffau voor de helft der prijs ExSra sranbiedincg in SO£Z£L&&ifS!g gi*90Ï9 ko^pi©s Funo Dames Bnoirlnara van f 1.25 f 1 — 90 en 75 ct voor 45 on 30 ct Mctsjos achorUn van 90 voor 45 en 30 c Groote Huishoud - aE BOhorton vart f 2f>Kranten

Ga naar