Utrechts Nieuwsblad maandag 13 september 1909

¦ '¦ ^-< J " * v ~> ' ¦.¦ 11 uu urn 17e Jaargang 1909 Verschijnt DAGELIJKS behalve op Zoo - an Feestdagen j por weck m Gei'ii SluivoreW ïO.IO '— Met Ideas Wijs iier 3 nuuiiiileiL r a.25 — Met Idoaa ¦„**' per post - '.' r 1.30 — Met Ideaal ' •>' * Bur«>au^Orift^23 Utrecht — Uitgever JOH " DE LIEFDS No 111 Prijs der AdvortentiPii van I-G regels f O.B » Etfco regel icer 10 Ct Plnjtst me » dezelfde Advertentie 3 malen a:i wordt die slechtsSiimien berekend '— Dicnstaanbialinam ti < Innuraj(n 2S Ceat per Advertentio bij vooruitbetaliag boel © sub 0 dagen hechlenis conclusie al mas hij dn 11 v M 31 j alhier beleediging eik O M legenwooidig Dit nummer bestaat uit 2 bladen Nieuwe Maan den Uden ' s av 3.Ï iojiopg 5.31 ïonond 6.20 — Maanopg 3.42 Maanend G,30 Maandag W September Hond nw eerlijke vjjanden in net „ og misschien worden zij nog cons uw beste vrienden ««¦ ii/u *»^;»**^***** uv DIT HET BUITENLAND Do Cz i dcCz Zaterdag zijn tic Czaar en de Czanna lc Sevastopol aangekomen De Czaar zal er een inspectie houden over de vloot ' on de troepen ' T-LGIEX ¦ Mislukte vlucht \ Twe gevangenen te Luik hebben ecu vermetele poging tot onlvlueh ting gedaan Zij sprongen van een 3 meier hooien muur op ^ traai Een brak zijn been en bleef hulpeloos Hg gen De ander werd kort daarop ge pakt FRANKRIJK » ¦ Een broek alg tt£,!] door lïclg^eliQ arbeider * itmaardied was eïi dat de slof af komstig was uit een fabriek te Ver viers De fabrikant kon * n kleeder maker aanwijzen die de slaï ver kocht had en de klco-i"-—-—kei - hei innerde zich dat hij hei.p.iK waar toe de broek behoorde vflör don prins de Qhimaj had gemaakt De ze had het pak toen het mooie eraf was aan een bediende geschonken ' Öic ituniddols naar Buenos Ayres gegaan was om daar een restaurant te'openen Ginds had hij diet pak weggedaan en zoo was het in hel bezit gekomen van een armen balic kluivcr met name Knoeltaert een Kcl,™i ' hL de^eiicur tba als valen waskher naar Europa E-erugkcerd In dien Knockae-rl vond men thans den moordenaar Hij Kat in de ge - vangems te Viivooidc zijn straf voor desertie uit en bekende bij on dervraging terstond de misdaad FJeurot bad hem Ie Parijs op straat aangesproken en hönniaargijnwo m'ng meegenomen Ze hadden ialer ruzie gekregen en daarbij was Ftsu rot doodgeschoten Toon Kncckaert ' den zwierig gekieedon uoodc zag trok bij hem uit nijd a zijn kleodc - ren uit en bet mplaals daarvan niets achter dan de oude gelapte broek die nu zijn verrader was geworden DU1TSCHLAHD Een \ r e o.u w e n z i e k e n b u i & In Berlijn heeft zich onder voorzitter schap van dr Agnes Hacker eert vec eenigmg van vrouwelijke artsen ge vormd die t!e stichting van een vrou wenziekenhuis beoogt da | alleen dooi vrouwelijke arisen zal wordt » Ix-flicruL Zaterdagavond legen tienen — ' dus veel laler dan verwacht werd — is de „ Zeppelin HU " vlot geland op bet ter rein van don luchtvniirttentoonilclling Ie Frankfort De 1'oEEeval " had tol 7 uur in de ¦ rlit gemanoeuvreerd om de Zeppelin e bunnen begroeien Een defect aan een der motoren liecft h vort;.lollig ir -!¦ > rtk>mst der Zep peün 1H veroorzaakt ook tegenwind heeft het zijne daartoe bijgedragen Do motor van hot voorste scnuifjc heeft steeds doorgewerkt Niettegenstaande liet geduld op zulle i»i zware proef iu L rd geslcld was er iiij nankonis \ ' n het bichlwliip toch veel publiek aanwezig dol door luid ge ]« icli uiting gaf aan zijn geestdrift He luthschrp gleed uit bet duister in Itct grocnblauwe nngncsialicht on in het licht dor reflectors beschreef een ' lering om de ten(oonstelling gaf seinen met lichten en landde daarna vlot 4200 Itïcrlnkl Een staaltje van wat een gcmcenle admioistratic van een stad als Berlijn omvat in 1908 is er op de bureaux van den gemeentelijken dienst - Ï200 hier inkt vcrfic lire ven Do Passie3p"ft'Ien van * Obe rammergau De Passiespelen van Oberamimer gffiU zulten het volgende jaar gege ven worden van ti Mei tot 25 Sop töïïïber De 3jurgemee3Wr beeft reads een pioclamalia uitg-övaar digd voorin Hij » i"Uo mniuiun auu herinnöfl dat zij nu nunne harrn moeten laten groeieai ' EHÜELSKO V ' No;odiattige brand -,,' In d^i Jjondt-nselic wijk Wbiteeh'a^i - l Eeeft ' nbovige brand gewoed die uit brak in een banketbakkerij Hot vuur brniddo ach ' mot zulk een snelheid uit dat eor do brandweer ter plaatse was do drie bovenverdiepingen reeds brandden Twee meisjes ' van 18 on 20 jaar die op de 4o verdieping jva ren konden geen anderen uitweg vin den dan uit liet venster te springen waarbij do eon op slag dood was on ' do^indera beide boenen brak Een dor de jonge i,rftns ' s " i de vlammen ojn gökomepi AKiERlSCA Volgens een te Kew-York ontvangen telegram uit Monterey in Mexico hcefl de overst rooming m Jfonlerev en om slrcken 10.000 si ach toffe is gcêischl en zijn gehccSe dorpen door den vloed "" zwolgen Duizenden gieren zweven bet district He overlevenden sterven.bij na van honger bij geb.olc aan ander elen voeden aij zich met cactus-bladen en wortels daar alle Ie volde staande gewassen zijn vernield ] e Diiitaehe Keizer heeft 10 000 Mark gezonden voor do slachtoffers MAOÜID 12 Sept De Bi»uausclie pre mier Mlencalazar beeft verklaard dat naar hij geloofde do oorlog in Marokko voor liet eiade deier maand lot UcIam leilen zou behooren LEIPZIG 12 Sepl De Socnai-De-ino craliselic Partijdag waaraan 400 gede legeerden mannelijke en vrouwelijke deelnamen is hedenavond om ^ uur geopend Bebel was wegens ziekte niet aanwe zig Ook Eduard BeniBlein wos er niet Er _ worden morgen nog meerdere buiten lan'dstlie gedelegeerden verwacht Singel uit Berlijn verklaarde den per tijdag voor geopend ca werd met den cK-atgc \ aardtgdc ' Lipinski lol het pre idiuni geroepen Een voorstel om do laktick van da parlii op do dagorde te brengen werd dcr ingel rokken DABCtLONA 12 Sepl De regeeïuig heeft 13 anarcJiistcn verbannen en een burgemeester twee adjudanten acht ge mcenteraadslcden een secretaris ten stadhuïze en verscheidene gemcente ambtunaren ' in verschillende plaatsen ontslageï BÜEIfOS AVRES 12 Sept De minisier van Binnctilandsche Zaken heeft ecu te legram ontvangen meldende dat de rc gceriugen van Peru on Bolivia heden een inleidend protocol onderlcckcnd heb ben ter oplossing van het grensvraag stuk en van Ie voren een sElicidsrcch - telïjl c nitspraat - van Argentinië Iicblicn aanvaard KOLONIÊiSr OOST-IMBBK ' r Luit E H HofTman + Bij de lamilie'te Nymegen is be richt ontvangen dat do 2e luit der inlaïrterie wan hot O.-I leger R H Hoffman op 19 Juli jl lo Po?so Celebes aan typfauo - io oirAriwm SPORT Toettbal De ailveren voetbat-wedslrijden Gisteren werden bovenstaande wedstnjdon op liet II B S lerrein te den Haag voortgezet De uitslag was als volgt Sparta R/dam — Vclocitas Breda 0—1 Quick don Haag — II B S den Haag Ö—O Haarlem & senewedstrijden De tweede dag van dfl seriewed strijden te Haarlem uilgeschreven ¦ Ier gelegenheid van het 20-jarig be staan leverde de volgende uitslagen op Hercules — Heemstede 1—0 Klein Haarlem — V I O na gelij ken sland en verlenging bij loting gewonnen door Klein Haarlem E D O tl—Haarlemschc V V 4—2 Haarlem III — Zandvoort 2—1 ' Hierna werden eemge vriend schappelijke ontmoetingen ge speel d Do uitslag was Haarlem II — A V V 1-2 Haarlem ï — Vitesse 2-^0 iDc dag werd besloten met een ge costumeetden wedstojd De H V V seriewedstrijden De senewedstrhden van H V V lunzen weiKrspanntgbeid ca G B u.s alhier lot 2 maanden ge vangcnissiral ' J V.22j Uoopman Ie Amersfoort diefslal van scuapenvachten ten na deelc van W V lc Barneveld tot 1 jaar gevangenisstraf met uïtrelï van prev hecht A S 26 j te Amersfoort als vo ren ontslag van rechtsvervolging met onmiddellijke invrijheidstel ling O v IJ 23 j bakker Ie Zeist mis handeling van N V vrijgesproken J E 23 j te Maartensdijk helee diging van W D aldaar lot f 3 als feestelijke viering van het 25 ja-lig beslaan leverden gisteren de vol gende uitslagen D F C — Concordia 2-1 ' ' Achilles — O D O - i — 3 Consolatie-wedslrijd ' Volharding — ü B S 3—2 Hierna werden de serie wcd^trij-den weder voortgezet II V V.—Xerxes 4 — i Bland met rust 4—0 - Seriewedstfijuen De seriewsd strijde il te Tilburg uitgeschreven door Willem II had den bet volgende resultaat - D V S-—Noadi 1—0 na verlen ging Spartel II — ZaiU>omuie \ 5-0 ' au den gemeentevoldwaCMer de R tot f 3 boete sub G d hecht H R 26 j schipper alhier dief stal van een vaarboom - ten nadeele van 11 v d L tot f 3 ' boete sub 10 dag hecht L v d B 13 ] II B 14 j M h K 13 j allen alhier wegens diefstal van koperen voorwerpen ten nadeele van W M de Ie en Se tot l > maanden de 2e lot 1 jaar tuchtschool De eindstrijd ging dus tusschen Sparld II en D V S waarbij Spar ta II met i—O den fraaieh beker yproverde Antwoorden op Reclits ïrageii Verduistering van geld In de heden gehouden ztltmg werd uitspraak gedaan legen den 41-jaiigen C G Sch exploitanV van hel Nieuwe Handelsblad " die do vorige week terecht had gestaan wegcusi verduistering van geld De beklaagde werd veioord>eüid tot 9 maanden gevangenisstraf oa Zooals onze lezers zich zullen fi \ \ herinneren luidde de oissh van liet O M vrijspraak II G alhier vraagt ot er ui het iWethook van Strafrecht ook soms een artikel is hetwelk ocmgzins als volgt luidt Hij die opzotfelijk iemand door onware of lasterpraatjes nadeel doet in zijn bedryf beroep oE anderzins waardoor dio iemand financieclc scha de toegebracht on gijn gocdo naam PK ' door aangerand wordt zal gestraft jverden met en De XVIdo Titel fartt 201 tot en met 27J van het Tweede Bock van liet Wet boek van'Strafrecht behandelt iel derwerp „ belocdiging laster ima yV d K verhaalt het i olgendc Eone jonge moedor ongehuwd hoeft van hotte l'ind afstand gedaanv Le vrouw aan wie het is afgestaan wil Let kind op haar naam laton overschrijven daar ' de afstand op gezegeld papier gedaan is geschied voor goed Heelt die jonge moedor au na ver loop van jnTcïi irog fecïA op hotkind Hoc ' moet de vrouw aan wie lietkind ia afgestaan nauUeien om liet ais het hare to kunnen beschouwen Kan zjj het op haar naam laten Schïijvenl Teel hangt af van do vraag is h'ct ' onwettig geboren kind door do moe der als hot hare erkend n.l ook voor den burgerlijken stand hetgeen bij de geboortoaetc van het kind kan geschied zijn Is dit geschied zoo kan ik vol stana met te zeggen dat afstand doen van eert kind in don zii het voor goed als het zijne aanneemt adoptie in onzo wetgeving onbestaan baar is Do moedor in dit geval be houdt al hart rechten op hot kind al heett rij honderdmaal afstand ïan het kind gedaan dosnoodfi bij notariële at tc lonzij do \ oogdijraad er zteli mede bemoott en door rechterlijk vonnis hare ontzetting uit do ouderlijke macht vcr r krijg met toewijzing van het kind aan die het kind hebhen wil - Toerekenbaar Onzo lezers herinneren zic-h ' de zaak waarin een zekere julfrouw B E v L wonende op het Mun - sterJtei kliof terechtstond wegens op lichting van den heer P J h m het Wilhelimnapark alhier Op ver zoek Van den verdediger mr Ham burger wetd toen door de recht bank rei tb - kundig onderzoek ire - ia ii iiaar üoKlau^-dcs j eest vermogens en als destindlgcn weiden benoemd de doktoren Van Delden en Lam berts hier ter & lede Heden werd dooi genoemde heo ren rapport aan de rechtbank uit gebracht De beklaagde wus daarbij natuur lijk leï nwoordig Door twee veld wacrHois ondersteund boklaagdc is herstellende van een vtij ernstige ander i zi 0 kte werd zij binnengebracht en mt neergezet op oen stoel aan den voet van het podium Daarop werd resp door dr Van Delden en dr Lamberts verslag van hun bevindingen uitgebracht Beide verklaringen waren eens luidend wij memorecren or liet volgende uit Beklaagde js lijdende aan een psychose bestaande in hoogmoeds cn vervolgiugs-ideeen Deze m ver band met e<;n bestaande hysterie oefende zoodanigen invloed uit dal zjj als het « vare niet verantwoorde lijk is voor haar daden Zitting van heden In de aitling van heden werden de volgende uitspraken gedaan E K 45 j grondwerker G L 2S j ïitasrmaAter zwervende dief - stal inet verbreking Verschillende ethische gebreken doen zich dan oo bij beklaagde voor waarom zij ziekelijk gestoord moet geacht worden in haar ver standeliiite vermogens ' Daarom — concludeeren do des - sciiocnen ten nadeele van M A 5 j'kundigen — behoort de vrouw nietieder lol 7 maanden gevangenis - j thuis in de gevangenis doch in eenstraf geneeskundig gesticht G K 25 j arbeidei te Langbroek \ De ambt van het O M wil zichmishandeling van A B aldaar lot niet verdiepen in de kwestie of liet 14 dogen gevangenisstraf wettig en overtuigend bewijs van J ter H 32 j werkman te Veen - het ten laste gelegde wel bewezen is Daarvoor Is de behandeling der zaak Ie laijg geleden Spr mcen ^ ütch echter te herinneren dat hel bewijs we geleverd geacht kon wori den Indien — gaal spr voort — dB rechtbank komt lot de conclusie der deskundigen dan zal zij plaatsing in een krankzinnigengesticht gelast ten en spr vermeent dat die be slissing de aangewezene is waar da rechtbank zelf een deskundig onder zoek gelast heelt Ais ambtenaar van het o M dus als leek mag spr z i niet ' niet de deskundige debatteeren over hun dan ook gelijk einig liefhebberen in de psychiatrie Evenwei wenseht hij erop te wij zen dat als men voortgaat op den weg die de desundigou bewande len — en die zij zeer zeker weten schappelijk zullen linnen verdedi gen — men binnenkort voor het fed komt te slaan dat oplichting moei lijk meer gestraft zu kunnen wor den Immers juist hel door de wet vescAseate „ samenv/eëlset van ver dichtselen ' brengt de deskundigen nader tot hun conclusie Spr wil hierop niet verder in gaan en er op wijzen dat de bckL ïceds een behoorlijke straf heelt on dergaan nl 0 maanden preventieve hechtenis Bovendien wil spr - nog coiisfateeren tlat een ieder in ' ten legenwoordigen lijd'zich tocll moet wapenen legen oplichters en bei toch wel een weinig onnoozel mag heetcn zooals hel slachtoffer van dc^o bekl zieh bij den neus iioelt laten nemen Spreker requiiecit ten slotte lot ontslag van rechtsvervolging en plaatsing van de bekl tn een Krank zinnigengesticht voor den proeftijd van ten hoogste één jaar De verdediger mr Hamburger is van oordeel dat de ambtenaat van liet O M zich wel wat heel gemak kelijk van het al of niet wettig ui overtuigend bewezen zijn van de aayvaacaing ndüauUt Pleiter wil beginnen met er op lo wijzen dat de liefdadigheid welke de lieer II betracht heeft niet ge heel van eigen belang ontbloot was Immers de goederen dlc beid op hel Munsterkerk hof had moedten overgebracht worden naar de wo ning van den heer II en werden daar niet op zolder of in den kel der opgeborgen doch in kasten ge Uaar ' t Leek wel alsol de lieer II zich hel eigendomsrecht van die goederen toekende Bovendien wer den nog goederen geborgen in per ceeler waarover &.¦ heer II het be heer had BeEafvc door zijn algeincciie menschenhefde heeft de heer II zich echter nog ïaleri verleiden door een meer bijzondere sympathie Hij verschafte immers de bek niet al leen voedsel en onderdak op een wijze in overeenstemming niet haar persoon doch bij vcrschalte haar Öil aan zijn eigen tafel en ïn zijn eigen woning En kon in dit geval nu wc hel aannemen van die hofdadigh«len als oplichting belicht worden '/ Schuilt er iels weder ree hiel ij ka achter Neen smmerst Van den Bovendien heelt ze den heei ' HL met overreed of bewogen tot afgiflo van één of ander Integendeel do heer H beell het haar aangeboden tëen andere vraag is of de heet II we de voorzichtigheid heeft » o FetXEiiHetoiia IN BUISTERKIS naar het Engelsen van GOLSWORTHY " J De kaais uifc de hand van Stanton nemende hield Dupont deze bij Öen grond zijn metgezellen aannè velende met den grootstcn zorg ' de oppervlakte na te gaan om er eenig teelten lc vinden dat aanduid de of een kort geleden plaats gertad fiebbend zoeken of de verborgen plaats zelve Weldra werd hem liet licht on verdraaglijk en gaf hij het Stan ton over Zo doorliepen eenigen afstand in hel onderaaidsch gewelf dat met iVeel gorg gebouwd scheen Overeenkomstig de aanwijzingen ïan Eugenie waren de muren ge stut door zware balken De gang was minstens een halven mijl lai " en moest het werk veel gold heb ben —' Abbot wiens moed scheen toe te nemen nu alle govaar was ge weken was vooruit gegaan in de ' hoop de eerste ontdekking te doen Dupont die een schop en een houweel droeg sloot den stoet Van tijd tol tijd hield hij sül om het ter rein te peilen doch tevergeefs Eensklaps wcendonk een heldere stem in het gewelf „ Haïti " nep men „ Wie is daar " Op hetzelfde ' oogenblik stootte Abbot een kreet van smart uit en viel met doffen slag neder Stanton die hel licht droeg week lenig doch de onzichtbare aanval ler had hem reeds bereikt De l'aars ging uil en de mannen rolden ever elkaar Dupont die in het donker kon zien had kolonel Ilenson herkend Doze hield Stanton plat op den grond liggen half hem verstikken do Dupont aari-elde een oogenblik en wierp zich dan mei een woelen lereet znn lamp weder op en een zwa ren schop nemende maakte hij zich gereed hel lerrein voet voor voet te verdedigen Dupont nam zijn houweel en vloog op item aan HOOFDSTUK Vr Het duel Nauwelijks had hij een paar scbro don gedaan of hij zag zijn tegen stander een schitterend voorwerp voor den dag halen Op hetzelfde oogenblik weer klonk do slem van den kolonel door het gewelf „ Hall of ik schiet " Schuimend van woede was Du pont verplicht te blijven staan ziende dal de loop van een groole revolver op hem gericht was Hij betreurde zeer de onvoorzich tigheid geen SergeJijl v/apen to heb ben medegenomen Vertrouwende op zijn spieren had hij gemeend dat de slnjd tol zijn voordeel zou uitloopen en voorzeker is bet dat in een stnid van man tegon man de kolonel weidia machteloos zou zijn gemaakt Nu waren do rollen evenwel omgekeerd en dapperheid en kracht moesten plaats maken voor voorzichtigheid Op deze plaats onder den grond zou een schot door niemand wor den gehoord en een lijk kon er jaren liggen zonder te worden ge vonden Het was hier een waar graf „ Ik sla stil en verroer met niet " antwoordde Dupont „ Des Ie beter voor je " hernam do kolonel „ Hadl go nog een schrede gedaan zoo had ik je als een hond doodgeschoten " Dupont haalde de schouders op Lichamelijk was hij niet bang doch de gedachte lc sterven op het oogenblik dal hi ] zijn doel ging bereiken maakte het hem onmoge lijk kalm te blijven „ Wat wilt ge van me mijnheer -' vroeg hij „ Hoe zijt go hier gekomen " vroeg Ilenson zijn revolver op hem geacht lioudcnde I1 dacht alleen den weg te welen naar deze plaats Hoe zijl go er gekomen met je ' me deplichtigen " DuDont kon niet nalaten voldaan te glimlachen De kolonel wist dus niet dat or een tweede uitgang be stond Dupont gevoelde met een weinig gevatheid uil zijn g < vaarlij ken toestand lo kunnen komen zonder zich te verraden Zijn ge heugen en verbeeldig te hulp roe pende antwoordde hij „ Ik kende je woning vóór ge erin woondet en heb een middel ge vonden eiin te komen dat ik nel genoegen / al mededeelen " „ Ge zijt hier dus gekomen cm me te besleien " „ Ik vraag wel vergeving mijn heer " antwoordde Dupont,op koe len toon „ kit hetgeen ik gelezen en gehooid heb van den verborgen schat heb ik de gevolgtrekking ge maakt dat deze niemand toebe hoort en oordcel ik evenveel recht erop te hebben dan wie ook " „ Sta me toe dat ik kolonel Ilen son je mededeel elk recht op dit gewelf en Sen mhoud ervan tp te oischen " „ Geeft de buur van het huis dat recht aan je '' vroeg Dupont „ Neen mijnheer " antwoordde de kolonel vertoornd „ Ik kan even wel bewijzen dal deze kelder mijn eigendom is De eigendomsbewij - zen behooren sedert tal van ge slachten aan mijn familie joch eerst kort geleden heeft één mijner familie-leden ze kunnen doen gel den Zijt ge nu voldaan mijnheer " Och mijn onbescheidenheid is niet opzettelijk " hernam Dupont op een toon als wilde hij zich ver ontschuldigen Ik wist niet wat ge me nu vertelt en betreur het hier te zijn binnengetreden Om de - vaar hcid te zeggen verbeeldde ik me do ware eigenaar te zijn en be schouwde u als een indringer Dat is dan ook de oorzaak van mijn vij andige houding " „ ïk kan die verontschuldiging niet aannemen mijnheer " ant woordde Ilenson Ik heb u duide lijk aangetoond dat ge hier geen recht hadl en daarbij moeien onzo betrekkingen blijven / onder mijri waakzaamheid zoudt ge met je medeplichtigen me hebben ver moord daarvan ben ik omtuigd Ik zal je nu alle drie van hier la ten vertrekken en zal het in « titge nbelang zijn je niet meer te genover mij lc bevind "- ' Ha je me Sepïichtigen dus opzoi Wordt vervolgd 
- Wij " zetten onze wandeling in de groote zaal voort en treffen achter In de zaal onder de galerij - een éta lage aan van den Stichtscnen Zaad faandel Kromme Nieuwe Gracht 74 ij Wliier waar ¦ bloerrrenlietriebbers De lima O BSBJiit Gmu-mjren 1 ïteze temimlc jrcdikant Hen Sanscli radii welke men van hem kan en ma ^ vorwacliti'ii I'leiler is van mooning Yajl | iicl ' HuLTs " S heeren II."s eigen si;hulu flat hii er in gevlogen is Hot is plot ter dan DOtnog tiiel duidelijk waar am de liter ' II staar de politic is gc toopen om tc vertellen hoe low liij sell toch wel geweest is am dtze beklaagde aldus Ie behandelen Domineeronl vooi pleiter is nog ' lic vraag of de heet 1 II wel nadeel « eelt ondervonden ' De beklaagde zou imioi' 11 imager is geraamd dan op de in October 1007 vastgestelde ibcgcu* ling yooi 1Ü0S ' Do post „ kosten van het ihfitajDu houden van school lokalen en onder ger worden uitgetrokken Wat do gewone uitgaven betreft ino-ïst hoofdstuk \ I in totaal rand ' f 3-i.OOO luwgci worden uitgetrokken dan voor iSflO Hel aantal leerhr.gc-n o - openuare lagere sciioien nnjit vrij wel gelijk met het gevolg dal het ¦ rijkssubsidie in de jaarwedden dei onder wijzere slechts een vooruit gang hij 1309 vertoont van 13030 ¦ Wat het hoofdstuk Armwezen bc treft de verpleging van minvermo genden in en subsidie aan hel Alg ineen Ziekenhuis wordt f 13000 — ïioogcr geraamd dan het vorig jaar Voor verpleging van mhivcrnic geiulen in do Rijksklinieken vooi 1909 uitgetrokken op £ 20.0.00 kon 18000 minder werden geraamd Voor rente en aflossing van gehl Iceninaen te zamen is 143,790 niö -' luitgelr oikkeiL In de begroeting is EUiniglieidshalvo niet opgenomen de buitengewone nïe verplichte aflossing van f3000 op de gorae - Hing van 1905 Voorgesteld wordt daarom hei raadsbesluit vt 20 M i 4905 waarbij besloten is jaar!i;k = f3000 -- buitengewoon op die geld leening at ta lossen teneinde den termijn van ailossing van dezocoji - iwraife leeniHg gelijk te maken aan dien van ds Ieening waarvoor hij in do plaats trad voor 1010 builen ' toepassing - to laten de commissie ivan financiën is over iial voorstel gehooid en heeft zidi daarmede vereenigd Voor ooderwijs armwezen en rente en aflossing is dus reeds meer noodig ongeveer f 07000 — Van bet overblijven Je dei hoog re raming ongeveer f 38500 — fconit ¦ ten lasten van tfc eerste afdeahng jran Hoofdstuk I der begroeting w Koslen van liet bestuur der „ Go jneen.L ' f 1-4710 — waaronder ÏS500 — wegens kosten der as volkslening waarin door het Rijk vermoedeitjk f5400 — zal wonden ^ bijgedragen Behalve deze uitgaaf voor de volkstelling is meer nco Üig op volgnummer Si Jaarwed * n van het secretarie-personeel enz f3280 — voor den dienst der wijk meeslers fSOOO — vooi presenlic gelden voor leden van don Raad if 1000 — en voor verlichting ver warming meubelen enz van het ' SUsMiüis 11500 Daarentegen fcon ' den andere posten van deze afdec Jing lot een bedrag van 11500 — lager worden geraamd Vooi jaarwedden van het politie personeel is f8905 — meer uitge trokken waarvan f4300 — voor da CvenLueele uitvoeringvan hof inge - iVoor verliohting meuttelen erfflf der pi/liU-bnreaux kon iels miu it-'i worden uitgetrokken liet onderhoud xm bragg.-i > eli0 ' l iïngwi en riolen zal ock ia 19 10 greote zorg en niet geringe uit gaven vorderen Eindelijk moet nog woi Jen gewa zen op hel vetliocgde subsidio in ' iru.>[ilslj:.v IX iiilartiolikiai voorliet Sterfelijk Orchcst f JCCO — on ' oor de Opeiïbarc leeszaal f 1000 — Daar tegwiover staat echter dat de p< sl aandeel der girmccnle in de bijdrage aan het wolow - en wee ztiip-Misioeufeniis " niet onbeiang rijk loger dion women uit getrokken De mcenlei'ïicid der commissie van finauctën heeft zicli met bet voorstel van B en W stieüdiendc om liet winslsaldo der gaifabn-k over iWW it-32328,33i alsnog aan ' lfn ge.wonen dienst der gemeente ten goede te doen komen niet ikun nen vei-eetuA'n al = strijdig met ha re opvatting dal tegenover een naar iet zich laat aan/.ien duurzame ver hooging « an gewone uitgaven bron non van inkomaten moeien woTden geopend waaron ook > oor do toe liomst valt te rekenen B en W zoggen « lat deze bedenking van den aanvang of ook bij hen zwaai heeft gewogen en zij lot het voorstellen van dezen noodmaatregel — waar mede een minderheid in het colle ge van B en W niet kon instem men — ui strijd met & un vroegere mcening in dit opzicht eerst na cm stig beraad en zeer noode zijn @ e fceajien B em W meeuen evejivvel ge rerhUg't lc zijn tot de vcrwaehl.ng dal een venuiming van het belas tinggebied der gemeenten niet lang meer zal kunnen uitblijven en ach ten bovendien den fjnancitdeu toe stand van do gasfabriek van dien aard dat er voor ditmaal wel mag worden afgeweken van het steeds gevolgde en ook door hen steeds juist geachte gebruik can ex - tra balen te bestemmen tot oxtta aflossingen Ook heelt bij B cn.W de omstandigheid gewogen dat naar alle waar^injnhjkheid het lek m wn der gashouders — een der giwiden waarop zij in Juli 1909 tot \" mg van genoemd winstsai dotoÊbuilt'nïTwoiH ' aflossing advi teerden — be-boorlijk kon werden hersteld — o — Voetbal. Uerculcs-seriewedstrijden Da eerste dag van de seiiewed strijdon mgeschrcvcn door do U O en V \ lleiutlcs oorspronkelijk al leen vooi voeftoivineuiignigui uit de Provincie utrecht kan weder in het bock van het verleden worden aan ü \ teeltend Aanvankelijk zouden deze wcd - «[ iliaen ecr^i non 1 <«* eind » ™» Vid * seizoen iüOB-I'JOO worden geliou t den doch door verhindering van ' verschillende uilgcnoodigdc verecm ^ ngen èn dooi het te ver gevorderd zijn / au het voetbal-seizoen werd door het bestuur bepaald deze senc wedstiijden aan het begin van het voetbal-seizoen lOOO ' iO te houden Wij zouden dezo wedstrijden de oavertura ^ villen noemen van een grootc opera hebbend een prettig verloop eindigend met een goed slot Een stille Ucop In heV begin van een voetbal-sei zoen is nog zeer weinig tc zeggen van de prestaties der elftallen in do te spelen competities Het is nu eenmaal ceu onbetwistr baar feit dat de meeste vercenigin gen hun elfallen in het begin - ar een seizoen nog met hebben vastge steld zooals die m de com zijn samengesteld zoodat op seiie wedslnjden elftallen voorkomen die men in de competitie-wedstrijden niet meer terugvindt Het is te begrijpen en tc verkla ren De meeste vcrcenigingcn krij gen bij bet nieuwe seizoen nieuwe Miers van wio de elflal-com mis sie der vcreenigjngen niet weten wat zij presleocen De serie-.vcdsirijden en verderefriendly games zijn prachtige mid delen om de nieuwe spelers te taxee ren Ook de Hercnles>senewedst;y den ' hebben voor een gedeelte alszoodanig dienst gedaan voor eengedeelte sdiujven wy omdat hierverschillende elftallen in het veldkwamen dte voor de competitieniet veel wijzigingen meer zullenondergaan Dit is ecu gelukkig verschijnsel geweest waardoor deze serie wed-strijdi n aan belangrijkheid winnen De regeling bleek in zeer goede handen te zijn geweest en voor al les was behoorlijk zorg gedragen Het bestuur van Hercules verdient daarvoor een woord van lof Jam mer dat bet weer ' s morgens met meewerkte anders zou de toeloop zeer zeker grooler zijn geweest De eerste wedstrijd weid gespeeld ttissdien Kampong I en D 0 S I onder leiding van scheidsrechter Sylsma die tot resultaat had dat bet euidc met een blanken score werd aangekondigd Na een kwartier ver lenging gelukte het Kampong de winnende goal te maken door mid del van den linksen half-back Van Diermeiu De nieuwe achterhoede van Kam pong met Kctllitz en II W Coenen als baclts is volkomen in orde De voorhoede ' ijdt nog aan c nge-oelendheid terwijl bet eerugszms natte terrein ook niet medewerkte om goed samenspel en scliieten te laten zien » - BctDfO S elftal ' debuteerde als tierde Wasser van den Is ' V B heel goed De tweede wedstrijd Hercules II A W had tot resultaat dat de L'lru'hhehe reserves met fc-2 ver loren In dit elftal troffen wij als nieu we spelers aan Qlloloiider F « van Ilaeflen N N Willen en C van Dijk allen jonge krachten die Her cules in ' de loekoms van dienst kunnen zijn De ontmoeting Hercules I-Robut el Vclocïtas uit Apelduoui eindig de in een i-1 overwinning vooi onzo eerste klassers Met rust was de stand vooi de onzen reeds 3-1 Wanneer ons eerste klas elftal definitief is samengesteld en wij de resultaten van bet trainen beb bui ^ idegcs'.agcn hopen wij eens meer uitvoerig de spelers afzonder lijk Ie bespreken Zooats bekend is komt de Engel schc trainer Blackburn viermaal naar hier om deze blauwwitten nut li.'v ¦¦ ¦ ut r > i ¦¦•;<• De wedslriid U V V I-tMympia gaf allen schijn dat het beslissende ¦ inde iïji'1 komen zou Eerst na oen * uur verlenging scoorden onze roodbroeksn de zoozeer voor hen ge wenschte goal De doclverdedigcr van üouda ver richtte in dezen wedstrijd scbiUc rend wcr " Het U V V elftal vormt voor dit seizoen een goed team Op deze wedstrijden afgaande kunnen wij zeggen dat de Utrecht sebe elftallen die uitkwamen vooi do komendo eompelilicwcdslrijder ons gerust stellen Moge het bewaarheid worden — o — De Hndson-Fultonfeesten Prof Mr J - Baron d'Aulnib de Boa ' ifluiUji kooglecraar aan onze universi Icit j-i Zaterdag aaa boord van het stoomschip ^ Nieuw-Amsterdam " naar Amerika vertrokken ter bi/wojüng Va " 32 HnasaH-FuItoiifeesEeöi — o — TJtr Sted Orefaest Ec Sympbojiie - db.or Gerard " von Bracken Fock gecomponeerd is naai - ij ve-iienicn door den keer Wouter HutscLicuriiytei ter mlvociuig aAngc nojnciij — Q — In memoriam J it van Berne Hijt ïï WcckbIjiI van de Adm d dir < bel." scbrjjft Het liagisch cmde van dcre toelïchtïng niet kon worden be giog om misdaad tc ontmaskeren viel als slachtoffer van zijn plicht anllea dfl luecstcn onzer lezers reeds jn hun gewoon dagblad hebben gelezen We behoeven do fcgzonderhedi:ii dus Iner niette herhalen - te meer niet waar het ongeval niet hel rccjjtstrccksch gevolg was van zira " dienst als aJiibtenaar \ l,,ii " ' •» vceroochse hulde willen wij tien bvorltaciid n - I ' £'• ox sgf-fl " O*.- wicn de amWel^c looptiaan Iielaas zoo kort heeft mogen duren Opnieuw is hev-czen hoc in ecu OjOi oeviDg waar de smokkelhandei zoo jang hoogtij heeft gevierd een racn Ëcheiileven niet veel tolt Daarri > oo willen wij ecu woord van icspcct niet onthouden # m de veio jonge ambleaa ren dia in dergeiijTtc omgeving trouw hun anibtelrfke plichten vervullen Zijn Assdie r.ustQ m vrodol — o — De groote tuinbouwtentoon stelling te Zeist Eet ventoonateUmgsterrctn vtrseiidleiido arliltclen naar him gading vhiiien om hun eigïn ver zor^de planten lc behandelen Versdiillende tuinbouw - en bïii dertjwirlihelen zijn hisr getxpo - De speelgoed-fabriek van den beer O lioogcndooni uii Waddiux v«n beeft een stand ingenomen ' kleine Jdcutcrs '¦ tralende oogen krijgen bij het zien van zoo veel mods speelgoed om dagen lang zoel mee lc bbjvcnl ¦ Verder gaande tomen wij bij een bijzondere etalage waarin lal van mooie gekleurde deuren die elk oogcnblik omslaan De firma C 13 tidineider Lcids-yieslraat 70 Am sterdam beeft dcac deuren niet win dowpJianic of transrerophanie be plakt Windowphanie is een mooie na bcotstng van gescïuldcrd glas in lGOd niet doorzicblig daarom ge scbikt voor badkamer gangen en alk 1 plaatsen waar inkijken hinder lijk is Het typische van deze slof is dat zij ook gewasseben kan warden als gewoon vensterglas Trausfcrophanie is ' nfcgcnslel hng van windowphanie \\ c \ door zichtig en wordt gebruikt voor hor ren tuindeuren waranda's enz De naaml vennoofëdiap Utreeht sclic Aspïialt fabnclt Slcin en Tak lien,Gansslraat alhier beeft hier ecu aardige reclame gemaakt voor hout cement en coment-mostLv dak Li dekkingen en Aspballvloeren enz die door deze firma worden gele verd La Maison G.-Pirolli Molenstraat te den Haag heeft ecu fraaie collec tie beeldjes en vazen bijeenge bracht die mooi van lijn en vorm zijn Stand G-i is ingenomen ' door do firma P Prill te Almelo en te Rot terdam welke een aantal alumi Rium-voorwcrpcn heeft tentoonge steld keurig door deze firma be werkt waarbij de zoogenaamde glanssteck is toegepast waardoor hel bewerkte op t aluminium keu rig schittert De naaml vennootschap E II van Vught's weeg meet - en melaal Wörktuigilnfabridten exposeert ver schillende weegschalen en bascu le's m allo vormen terwijl hier bo vendien een wecgstoe is geplaatst waar men zicli kan laten wegen vooral een hefhcbbetij vooi corpu lente mensdicn waarvoor bel nog eens de moeite waard is om van zoo'n toestel gebruik te makeiïl De goederen en spijücnült met ka bel zonder einde van den fabriitanL C H IJcnzien Jac van kennep siraat 103 l « Amsterdam Is van groot pradisch nul en bespaart veel trapjïéii-kïimrnen De lift is eenvou dig van constructie en loopt gdiccl geruischloos werd Zaterdagmiddag con bloemen corso gehouden met fraai versierde fietsen voor dames en heeren ge volgd door een ringnjderij De uitslag van bet bloemencorso was als volgt Dames Ie prijs A van Scberpen zcel 2c prijs J < J Uïlman 3e prijs Vooj wij de groofc zaal verlaten halen wij even „ een zoet mondje ' aan den stand van de Gebr Kamp huizen hofleverancier i te Gouda waar echte Goudsclie Sprite siroop wafels suikerbollcn en nog veel meer lekkernijen te verkrijgen zijn De kleine zaakDe tooncclzaal binnenkomendevalt dadelijk ons oog op de expositievar de bierbrouwerij en ijtfibnek,,De Krans ' alhier Deze doet aardigaan met do mooi beschilderde bier C N Bik " allen te Zeist 4e prijb tonnetjes waai lussdicn hoog op J Jansen te Driebergen I gaande palmen Hoeren lc prijs G Wittig tc La - ren Ee prijs J Kors 3e prijs G Klomp ie pnjs W Taser 5e prijs ten Broeke Ce prijs Wessel Aas allen to Zeist Een bestuursprijs kregen M < Kamphuis en M van Norden Do uitslag van de nngrijdenj was Dames " Ie prijs J G L'ilman 2e prijs M van Norden 3e prijs Joh Jansen allen Ie Zeist Heeren Ie prijs P van Deyl 2e prijs Job Ronk 3e prajs H Jacobse - Is bet bloemencorso uitstekend ge slaagd ook het bal-cbampetre on der de uitnemende leiding van den heer D van Bemmel was alleraar digst Tal van paartjes zweefden lustig op de vroohjko danswijzen m ' t rond Er heerschtn een recht pret tige stemming die ten top steeg als er op het teeken van „ burgemeester Days " een ommegang werd ge maakll Vanavond is er luchtballon-opstij ging en morgenmiddag 2i uur zal II i\I de Koningin-Moeder nog eenbezoek aan de tentoonstelling bren gen welk bezoek voornamclijik zalgelden de tentoongestelde groentenen ooft „ Dinsdagmiddag zal op Oud-Seysl ook Speenhofi nog optreden Dins dagavond is er op de tentoonstel ling concert van de grenadiers en jagcri Woensdag zingt Joh Schmier liedcien en Donderdag avond is er vuurwerk enz * Vlak tegenover bovenvermelden stand bevindt zich do firma Bieder man He wat is daar Lc zier ' 1 Een oogen bli v blijven wij staan zien dan twee banen san ' t vechten zij vallen ook elkaar aau telkens en telkens hun scherpe snavels vlug naai elkaar uitslaand Aardig speelgoedl De Etigdsehen zijn verzot op een h rgcvccBt als de beecten in vu \' Inkhcid cvenzoo heftig elkaar bekampen als hier deze speelgoed firma een voorstelling geeft dan kunnen wii ons voorstellen dat bet meeslecpcnd is de zenuwen gespan ncn houdt de hartstocht opwekt al is bet dan niet dat tempe rament in den-menseb dat bom be ter maakt met een temperament dat wij zoo vaak bij kunstenaars aanti flen gevend gloed in bun werk Reusachtige duikelaars treffen wij hier aan aardige figuurtjes hoe ook worden gezet gegooid steeds komen zij op bun beenen terecht Voor dames staan hier zee ' han dige zoowel figuurlijk als letterlijk instrumenten Hoe hinderlijk kan bij regenachtig weer met het ophou den der rokken zyn dit instrument heft dezen last op Vervolg De beer Jules S Bolle mfc Amster dam heeft brookveeren die tevens dienst doen a's fietsslot een tnstru ment van het grootsle belang dat fictsdiefslal voorkomt In bet bezit van zoon slot kan men gerust een oogenblik zijn fiets onbeheerd la ten staan Deselfde firma exposeert mooie pi - iiderijtjes van cmaille m ijst en aardige aquarellctjes op papier niGcbé ¦ f waarna door spreker weid tiehaiwdeïtl de verzen ' 23 — 3i van Hande Iir-gen 16 bevattende de geschiede nis van den stokbewaarder En als;zij him vele slagen gegeven hadden,')wierpen zij licit m de gevangenis en geboden den stokbewaarder - dal'hij ben zekerlijk bewaren zou - enz.,enz " f ' Dr Gunning sprak voor deze be ¦ handeling een korte voorrede « ïlA waarin hij erop wees dat soderlirijn laalsie optreden leïTlei telcnr istelling zijn deel was geweest Spre " ker heitnnerde aan hei alscbeid van'ds Cou\|jo en aan hel overlijden)van ds Gewin -^ Ds Gunning gal ztin verlangen Ie 1 kennen dat zoo God hem dit toe IjIaat hij gaarne zijn resl.-ndeii lijd/zou besteden om als boodschapperdienst Ie doen de oude tijding te~\blijven brengen dal er verlossing is/voor iederen zondaar clie de loc ïvlucht neemt tot bel kruis van Gol ' gofha - * S Hierna hield dr Gunning Kijn preek welke met groote aandacht werd gevolgd ¦ Na bet zingen van'Gezang 30 werd de zegen uilgesproken waar mee deze plechtigheid ten einde was — o — ' Hooien Voor den wedstrijd om lie diampïo muL van Nederland ïn de Singlc-seuh ling IS eu - 19 Sept Ie Amsterdam heeft zich laten inschrijven de hcei C H Ü überemet van de Utr Stu dcntcnrociveTCbiugLiig ' lrilon ' mliicr jn den ^ i-cdstiijd vooi Single-sculling boolcij geroeid dooi juiiiores al me' dedingea de hec ^ G II liovti'and van Triton '¦ - V Ovordracht rectoraat • JlaanaagSC S ¦ zal Pi L Dr T de Vrie - eclo i nzer llooseschou Lijn i.bL o i_..-se - iaii ^ zyn opvolger - prof öl ' II 2viajrdc jaakcr C^n met ] ie_t iiiÈspreken cener redcvioenng jn het Grnot Auditprim"der Universiteit ' ' V -" *-'— — 0 — -- S S Bij " fle jtfaatsohappg lot exploitatie vaii tofaal^poojTvregcn is de beer M Januach overgeplaatsL van ëlq centrale werkplaats te Zwolle naar het cen Iraul bureau alhiüi ' mede benoemd ' yali klerk lot aajanct-conmiieSi j — O — '- " Seinregloment H IJ S SI Dooi de Holi lïz Spoor » eg Jly U i haar somregteiucat 1 " ficn bepaling opgeuouicj ^ dat - indien bet mockt voor komeiij dat een Ircïu Tflofhij een puvei Jjg sciu lot stilstand is gekomen deze " njet mag worden teruggezel - da « bij noodzakelgkheid pn onder verantwoor den hoofdcondneteur jnd;enbem na flverleg met 3ea betrokken ¦ KACiAer 2eb\ctei ' w dat hal tenvgiel ' len geen i '- ' i i z-lieirl fit gevaar kan v.ero.qrzakeai / ' * Garnizoenberichton Pe ' kapitein-intendant C JVals X biei wordt van 15—22 feepL ji.S gc afilaehecrd te Arulic:a beeft van de cicclr wagenmaker/j eciügu producten tut haai fabriek gi i sposeerd waarvan vooral tie beï d-3 wagens aandacl.l verdienen door hunne goede afwerking De maatschappij jWifliaiaX " uil Scheveningeu is ook hier weder verlegenwoordigd met de bekende siieiblusciiapparatcn Mtnimax " Bij het podium zien wij cenige bil jai-dfi mei regulcabare consivndie verdere benoodigheden waar des avonds seance's op wor den gegeven De bekende profes sor ' t Is-ine-Edso " debuteert even eens eenige avonden in do week Het mmiatuur-saton amcublcTient Prinses Juliana ' van blauw en geel pluche en eikenhout is bijzon der mooi Do heer C Olthoff uit Hilversum is de vervaardiger van dit mooie smaakvolle ameublement je Dezelfde firma heeft een prachlt ge collectie in de kegelbaan ' t Wecfhu i s „ Ieder kan binnengaan " t Kost niks " Wij stappen na dit opschrift ge lezen te iliebben vrij eii frank bin nen zoon'opschrift geeft moed Het fijne borduurwerk geschikt voor kussens de tafellooper en klee den de fijn gevveefde stukken kant getuigen van kunstzin Aangenaam is bel hier een poozc te verblijven kijkend vol bewondering naar de pracht bier uitgespreid In een andei appartement vau de zelfde firma staat boven de ingang „ Gaat hier maar binnen c boeft er niks voor te geven " In deze ofdeebng zten wij een zeer uitgebreide collectie antiek en modem meubel en aardewerk De serviezen van nicuw-Engelscli zijn mooi van vorm fijn van des sins terwijl de groote antieke bor den met smaal gearrangeerd zijn De prachtige sniyma karpetlcn,'en tafelkleeden aan de wanden envloer aangebracht geven colonet enwarmte aan deze keurige colleclie,vooral ' s avond * als kaarslicht allesyefgöndt scheiden wij nooüe ml ditmilieu * fc Bij Olthoff in het meube'.huïs ' „ Voelt iedereen zidi dadelijk lliiiis „ Men vindt er kosleüjk antiek Yiak naast de meest moderne chique ri ' Een huis door Olthoff ingericht iJGedt steeds een aangenaam ge - zicht j'i 1 ïedcrcn stand „ Zoowel Sminia karpctlen als Brus selsche kant " lün QQTOubltk vertoeven wtj bij Xavicr Matziiigcr uit rtivc^Durpr diï in den korist mogelijken tijd ym ieder die met zich zelf il inge nomen een silhouet vervaardig ^ uiLstdïend gelijkend iDc vaandrig Rielscma v li lo lieg Vesting Art is ïn hel genot van onbepaald verlof gesteld « Aan den milicien 1903 A Wed ders v h Ie Regiment Vesting Ar Ullerie is wegens lichaamsgebre ken het bewijs van ontslag udge - reikt De besmetverklaring door chole ra van heL garnizoen Utrecht is door het militair gezag opgeheven Verslag Rekenkamer In het verslag over 1908 yan do AI gemeent Rekenkamer lezen we P 3 ¦ 0p de bedenlang - flat 2ondcr ïia ilczen jongen ojnhtcuaar die bij een - oordeelde oj > welken grond de kosten van e en pianino ad f 4139.50 ten ' dienste van iktTilmifkev \ ow tin ugw gynae cologie en obstretie by de rijfesunivccai teit te Utrecht ten laste Van het rijk werd gebracht ontving de Rekenkamer van den minister van binnen!imdscho zaken ten antwoord ' dat do jmuECbal fing bad plaats gehad len behoeve - yan de recreaüokamer der plccgznsters pa voor haai 1 verpoozing beslist noodig werd ge a ebt " — o — Kud van Schaik Over heL ' debant yan onzen ' stadge noot den lieer Rud van ' Sch'aik bij du Faust opvocrmg jn bet RembrandL - >¦ ' ÏS.taVor te Amsteï-lr.w schïijtt dü mu zick-icc«nsent van bet Hdbl p a ¦ r Van Sthaikï voornamelijk ais qon _ iïzanger bekma * geworden jvas piet iieeli ¦ naai VTcemd op de plnuken ian een opera-gezelschap echter js hy no.oit ^ verbonden geweest - Jn spel houding - nuuuo - ¦'¦ U 3nj zioh nog een en andei pigen waken dat onontliecriyk is in de tficn mek dex zangkunst in inuEika-e be schaving is hu zoover oiihvitfcctüijiat de komst Van " dezen lyrischen tev.or o < bet Rembrnndtplein pen aanwjnst jaag heelciii " Pater van IStton ¦;- Op ruim 79-jarigen lceflyd u alliier overleden de hoogeer *- Raicr W% GnHtwius E J P van EltW o.ud nrecurator - generaal der Aagü^Bfien orde oul-provinenud en eerste dehni j,or der Nederl Angiistiinca-piovincic i Ds plechtige ter aarde-bcstellmg van het stefleujk overschot " " < Jeu verdienstelijken priester Met groote handigheid knipt bij ieders portret bet poseeren duur sleciits enkele oogcnblikken terwijl deze - knip kunslenaar zijn model vee ' vrijheden veroorlooft wat be treft het stilzitten In ons volgend stuü]3 hopen wij onzo lezers in kennis te brengen met den modelleur Gosari een ar tiest par excellence " Slof volgt Door tic fcntoonstcllingscommis stc is aan vele muziek - en zang ver-eenigmgen hier ter stede een uit noodiging gezonden om een con cert in den tuin van het park Tivoli te goven de helft van do entrees wordt aan de uitvoerende vereeni ging afgedragen die dit geld mo gen schenker aan een philanli opi sche mrichLing haat sympathidc De TJtrechtscho mannenzang'-er c > niging „ Eulcrpe " chredeur de lieer L G Keereweer heell Teeös toezegging gedaan dit sympathieke streven der commissie te steunen © n zal Donderdagavond a.s van 8 tot 10 uur een concert geven De balen worden aan het comité voor Werkverschaffing afgediagen Reeds meerdere vereenigingen Jtebben toezegging gedaan wij ho pen dat vele zullen volgen Wanneer de datums der concer ten \< in de andere vereenigingen de finitief zijn bepaald zullen wij oolï hiervan melding maken Moge de len toons tel Ungscommis sie met dst nobel besluit succes heb ben ' De vereenigingen voor baar me dewerking reeds onze hulde ' r-O — Conferentie over zeerecht Tc gedelegeerde van Nederland bij 5e ep 28 September Ie Brussel te Openen internationale conferentie over zsereclit is benoemd Mc W h P A Moïengra.Tff hoogleeraar aan de Rijisiinivemtcit jtlhier Dr J H Gunning Jzn In " de Janskerk trad gisteren dr J iï Gunning Jzn predikant bij de Ned Hervormde gemeente alhier voor de eerslen keer weder voor zijn gemeente op na zijn ernstige ziekte Zooals te begrijpen was de kerk ditmaal bijzonder met geloovigen gevuld en moesten velen zich gedu rende dezen dienst met een staan plaats behelpen die fio '< Reeds lang voor halE elf uur - was de kerk geheel gevuld oStouïI'nS »™ l EZ I > S a ' l & 1%?..?ÖSJ "' ° i "" 1 "''' 
Hoogeland Oprnhiirc moMctfintvoeriiii ' o|i Buis di^nuddog l'ï iepleinbcr l aif 5 uur door liet Si'jd ürclu'sl ui«l « leiding van Iqii heer W ran der Blij > i Pjxigraiiima ' U Marscli 2 Ouverture van Je opera Die Zfecuuerm L B.dfe 3 Jeuncssc Dorcc Wals K WalcUcuIel 4 Kclnoelter ii)p>j.L'd liclci - Bïli 3 OiiTcnure van je opera Lm Di-muiiis de la Couronnc J ¦' E Aiiiici - U - Scwdlia Morclie Es pagnole J JIoitloSHC 7 l-qnlaisii ovor motieven van ik opera klaclictli Terili 8 Marscli Eerste prijs In den gisteren ^ clumdcn ' cdM ijii van dufiLelc kwartetten uilgesclireven door de fccslvicrcnilc vereen 12 ing Cliai JDis ItjniiEUUür.^vi'i'i iiipnij Kuiist 110 Aiticid te itülierdam beliaattie lic I'trcclibelie vouaal Kwartel T A V E N U onder leiding van den Iir L C Koe rcweer den len prijs incl 331 punten De - de prijs iveiil niol toegekend de 3de met 208 punten Hel vei'plïdite num nier was Ave Maris Stclia " van A II de Leur als vrij iiunmier werd gezongen ïn ' t woud " van Kcerewcer Hel vocaal kwartet bestond uil de lice ren J J Boüzcinaiiï 51 S(rgier tenors J Hems J A Stuffing 2de tenors G Butcr J A Rasters Ie bassen en C v d Grofnekan J II Van I'iggelen 2de liassen Hulde aan de kranige zangers — o — Spreekuur " Wethouder Van ZIjst Door iï en W wordt medege deeld dat de wethouder mr W A van Zijst voor zaken de hem opge dragen belangen betreffende ten stadhuize zal zijn te spieken in plaat van des Donderdags des Za terdagsmiddags van half iwce lol half dnc v Voor hot verkeer opong-esteld D"c Roodebrug is weder voor alle verkeer opengesteld — o — Kommandeur brandwezen Do heer R ftïjkscn Gz alhier heeft legen lö Septembei - ontslag ge vraagd als komniandeur bij liet brand we zen — o — Consul van den A U W B Door bet dagelijkscli bcsluur van den Algemeencn Noderlandschcn " Wieliijders Bond is de heer J A Tvl van Swoll wonende alhier van Wijckskade no 10 benoemd lot con sul voor deze gemeente gres vertegenwoordigd waai'ondcr enk li Ziüd-AmonkaarLselie Hepu blnken ZFx Minister Tahna hield de openingsrede — nadat Z K H Priiib Hendrik hatt plaats genomen — en jreide o.m den Prins harte lijk dank dat deze het Besshexói - fcec rsclKip had Willen aanvaai'deui en daaidoor steun heelt verleend aan de zorge'n vvelkc de Nederland seb ¦ li."|feei'!iii er aar iieetl gewijd in idon bTeede wijdde ZEX uit over de Vetürinaire wetenschap wier vertegenwoordigers ui schiet a!ie wcrelddecleii dit Congres thans hijfcooien teai einde de iMK'gst 3wlangi'ijke vraagslul'ï.en te Èelian delen Voor Nederland is de VélCfinaare weienschap een levcnsviaag - zcide spr en toonde aan dat landbouw veeteelt en ïuivelbereiding de hoofd bronnen zijn voor de welvaart van land Aanmoediging van deze takken van Nijverheid is ipIieJiL waaraan do Ncderl regcering zich met alle krachten wijdt Hel Nederlandsche vee is wereld beroemd door zijne goede noödanig heid Dank zij de vingerwijziging ¦ eearlsenij kunst kan men Tooi het vee die zorgen besteden v/elke zoo dringend noodig üijn — eenc kennis verkregen door samen werking der geleerden van alle Ion den op dat gebied ' lot de Duiisclie en Engelsöhe af gevaardigde voerde de Minisier het woord in de taal van hun land om l..;i slotte in de Fransclie Taal den Pjïis te verzoeken het Congresle openen 5T K - H de Prins alsnu het woord n'^inende sjiralt hel eerste gedeel te eveneens ia de Pransche l-aal als volgt „ Mijne Heereii Mct veel genoegen hel ik ' de uil ncTKliging van den heer Minister v iLandhouw Njijverheid en I'anJel om Heden dit belangwekkende con - Ta goed wetende dat voor Ne-d sr land de goede toestand van ' t vee van hel hoogste belang is en dal de goed georganiseerde RijltsveearEae - nijt undige iiienst evenals ïiet vol maalde onderwijs in de veterinaire wetenschappen oivmisbaar zijn voor l,et welzijn van ons land heb ik ge mtend het beschermheorsebap over dit congres met geestdrift te moeten aanvaarden. Het spieekt vanzelf dal waar zoo j°.l wetenschappelijke mannen zijn bijeengekomen om aulke ur gente zaken te behandelen idu be raudslagingen uiterst vruchtbaar zullen zijn Ik hoop mijne hoeren dat uwen arbeid met hel grootst mogelijke succeb moge bekroond worden On der dankzegging aan u heer Minis ter voor uwe gewaardeerde tegen woordigheid verklaar ik hel negen de Internationale Vcearlsenyikun Congres vxx>r geopend taaoeterctati m beïei mtitol ^^ Marktberichten UTRIiCHT 11 Sep Aangevoerd S mud ni varigo tarwe 112 a 12,50 7 mud blanke tarwe f 10 a 11 10 mud rogge f 5.75 a G75 k mud garsl 15 25 a-0 50 4 mud haver f-i 75 a 5 25 38 mud boekweit f6.75 a 7,-30 5 mud duiveuboonen f9 a 10 500 mud aardappelen I2.S0 a Ü 300 mud appelen 12 a 0 S00 mud peren f250 a G50 Boter natuur 11.45 a 1 50 Bieren f5 a 5.75 per 100 sinks Kaas fO.lS a 0 30 de 5 § ns - te huur gevraagd,of geschikt Winkel huis daartoe op drukke ' stand "^ Brieven franco ond no 7J6 bnreau Tan dit blad Te Huur gevraagd tegen 15 SapteuAer lle&t naliij lot Yvilheliainapiiik een semenI>iIecrio Zit - en Slnnpkumcr met I-euil«n ± f 35 per maand Br fr oad no 350 bureau van dit blad Burgerlijke Stand Overleden 8 Sept Joliaimes Hor naïdofl Kcisiaing CS 3 s = % -=* iVjl lcm Egdom 63 j - ONDERTROUWD 10 Sept A v Ekeren en D v Leeuwen J J Kos ter en E Baas H W Broe;e en D E de Goede BEVALLEN 8 Sopt M H v d Kleyii geb v Waas z ' - 9 - C Th van Buuren geb Kreeflnieijec d - 10 - C de Fluiter geb Gijbels z H de Vries geb Zelle d C Mansveld geb Ruijssenaars z J Kerkhof geb v Kuilenburg d G Keu ' geb V Groningen d A A Maaxschalker wcerd geb Toonen z J H Lancce geb Jansen d K Peek geb Uilen tais 5 - 11 - C M 3-.y Duijl geb v d iVooron z OVERLEDEN 10 Sept Ferdinan dns Joannes Petras v Elton 79 j.Ad nanus IvoJsleeg 39 j - j Aaiigeuofleii tegen 1 October een zeer net gemeub ZIT - cu SI,AAPiiAMEK dea ver kie^cadmet pension iu de ouaïddclüjkb nnho'lieid van het Centraal station La -' uoratonuui en Sted Ziekenhuia tegen nader over een te komen conïitiün Hr fr ond no 9iS hnreau van dit blad Te Himr met töov >\ con iii-achfi » ïto ici'buis Bolied gebouwd cu modern ïagerlcht Bey G kamers zolder enz Oj zeer nette stand nabij do Noorderbrug gelegen Htinrprjji 1275 per jaav Er Ir ond no H'Z bur VMi dit hlftd TE rara GEPflAAGD cp netten stand GEM LABILE E UDE ZIT - eu SLAAPJvAHEK i 00 i lieer veol ou reis zijnde Br fr onder Ko 934 bar v d bla Advertentiën r Sigaren-Mag azijn Iu een bovanvenneld Magazijn word oen l«e erling-B e diende gevraagd togen gratis opleiding Brieven met op gaaf van leeltvjd Ko 767 Bar v d Blad Het behaagde den Heers 11a een langdurig geduldig lijden uit ons midden weg te nemen osec geliefde Dochter Zuster en Behuwözuater MARIA JOHAfdïüfi iu den onderdom van 28 j'aar ' ** Jf *^ ^ STARIKK -- il G STAEINK --,^ HoLl3SSl::.lv ' ÏA SIKKIN'G — Starisk ^ \ G SIKKING stvq "^ E C STAEINK G STARIHS v v ' D.STAIUNK—HootLASD De Bilt U September 1909 937 JLOOrjOXGEX of JiSEfHT Direct gevraagd een fhake Loop jongen oILoopknecUtj voor loop caUnU werï Van goede getuigen voorzien Aanmelden ' b morgen » voor 12 uur of ' b avonds na S'nur Drift i 936 BuBsuml Loopjongen Gevraagd een nette LOOPJONGEN,niet ouder dan 18 jaar BoeHandelBOHLE Schoutenstraat 8 9B0 Bij den gisteren gehouden Boa * denwöclsliijd op het internationaal liegclconcoiurs van den Amsterdam schen Kegelbond werd de 50 prijs zilveren medaille aangeboden door het Gemeen Lebestuur van Am sterdam fiohaald door den Utrecht schen Kegelbond inet 66-1 punten Üij den stand van don korpswed stnjd was gisteren „ Altijd Jians " al Juer no 0 met 317 punten „ Koge len kosl QcracHt " albier no 13 met 20S"punten „ utrecht ' alhier no 24 mol 172 punten — 0—1 Mnziokavond Aan do leden van act negende Inter nationaal Ycoarhetnjkundig Congres na Zaterdagavond m den schouwburg al liier door de Maalscbappij tot bcvorde - 11 ' il - 1 | l 1 r u - i avond worden aaiigeboden welke onder leiding 7al staan van den heer Willem Mengelberg uil Anislcrdam - — 0 — " Waarschuwing De Commissaris van Politie in de 2e Afdeeüng te Utrecht - - waar-schuwl kameiverbuurdej s te dozci slede tegen twee als heer geklasdc personen - opgevende genaamd Ie zijn do Groot en van dem Berg de Grool ongeveer 33 jaar oud is van middclm;'.!i £ lengte cenigs zins tealhoofdig en geü'-lced met dojïlvOi cosluum en dito overjas van den Berg ongeveer 40 jaar oud is eveneens middelmatig lang doLii Ewaar gebouwd en gcUeed mei donker cosluum boden dragon zwarten fantasiehoad ¦ Zij geven Vfflor bouwkundige van beroep en uit Groningen afkom stig te zijn en huurdem in do oige loopen week onder Lbed-riegedijibe voorwendselen alhier een gemeubi leerde Jvamer die zij hoimelij'K ver liclon met medeneming san cenige op die Kamer aanwezige voorwer pen —- 0 — Politienieuv/s Een bewoner van het ledige Erf had aan een paar hceien gemeubi leerde kamers verhuurd Zaterdag avond badden beiden hun intrek ge nomen Zondagmorgen waren do huur ders plotseling verdwenen met zich nemend de zilveren lepeltjes en al datgene wal eenigszins waarde had lïWce sluwe dieveni De politie stelt een onderzoek in Eenige jongens kwamen gisteren avond in het carê-rcstaurant „ Rust oord " Manaplaats met veel drukle binnenloopen Do kellner wilde de jongens niets geven daar hij dacht dat de knapen nog niet den vercisch jen leeftijd hadden bereikt Een der vlegels haalt plotseling een mes _ yoor den dag en geeft den kellner een steek In den arm Een bloedende wonde ontstond Zoodat de man zich ana ' t politic-bu reau moest laten verbinden JJe jongens maakten zich uit " He Bioscoop-Salon v^ï*eelt>tïrg'.7P v - ^ t Hedenavond Programma-weöstrijti PRACHTIfiE VOORSTELLINGEW Aanbe-ffllend DE DIRECTIE 0 Op eea atelier van Dames uoeilen wordt een nette Leer ' ling e gevraagd bij voorkeur eene dis reeds op een ir werkzaam was Br fr onuer No 825 bureau van dit blad Schouwburg •— Utaecliti ÏV.'V IXet Tooneel Directeur WILLEM KOIJAABDS Dinsdag 14 September 1909 inl PÏF11 üeen cholera Men " stmt ons uit Corinchon l'it het ondenoèk is gebleken dat de ihippcrsknoctit die aliiier in observatie as niet lijdende was aan cholera Do politiepost is ingetrokken " --.- Een opzienbarend bericht REW ÏOEK 15 Sept De „ World " pu bliecert een opiicnbareiid bericht vol gens hetwelk vorselicido ambtenaren aan spooonvcg - en stoomvairlmaatschap pijen iijn gedagvaard ten einde getui gonU at te leggen voor de Iedcfaticvo aroolu juri lo Jiew-York op 18 Septem ber in verband met een onderzoek dat ji ingesteld van wcgc liet departement yan iuslitie naar aanleiding van Ecbcrc klachten \ an de „ inlcrslate commoree commission " welke verKlaard heelt dat ifcrjeh ill wide spoonu'Sinaatscliappijcn kortingen toestaan * an ' lo IIolland-Ame nltaiijn waardoor de Elkiiis-wel wordt gesch uden en verder de beschuldiging uit van samenspanning in zake hol rc gchn van vraehttarieven lussclnri de Hol land Amenka-lijn de Qaiuburg-Ameri - ka iijii de Korddeutsche Iloyd e a Levensmoede „ Men meldt ona uil Toxcli Zondagmorgen mceft de kaosinolier U Lodder werkzaam aan do kaasfabrieli van de firma de Waal zich vermoedelijk uit zwaarmoedigheid mei een scheermes den hals afgesneden Notaris Ponw f Op C2-]arigen leeftijd is te Amsterdam overleden de heer 3 P Pouw Jr ¦ iedorl 187ö notaris aldaar De drievoudige moord te Koefeaa gerveld ^ Uil Assen wordt ons gemeld dat hot bericht als kou Brouwer hebben bekend medeplichtig 2 zijn aan den drievoudigen nioord te Koekangerveld onjuist i -- Een nieuwe Zuidpool-espeditië * aren seint uit Londen Kapitein Scott commandant van de nationale Zuidpool-cxpeditat Van 1900 tot 190 ' zal Jnh a 6 met een nieuwe expeditie vertrekken met het doel den ' Znidpoul te bereiken en King Edward VII L.iud te explorceren De kosten wor den op - 10000 ' pond sterling gesehat Scott doet oen beroep pp _ eene alge rneone xnscbnjring De meeste bladen ' steimon het nlan ten ze.rKstp flinke I-ïaaisters diezelfstandig kannen werken tegen boog loon en vast werk tevens een bekwasn Darnew-Kleermaker F J J BEESSEE Jr Parkstraat 51 83i Treurspel in 5 hedrijvcn ' van J.-VAN DEN VONDEL ïlegie WILLEM ROYAAHDS Deeoi naar onlwcrp van F U DE MOOR DE DANS DEK EKGELEN ' naar onlweip van P C DE MOOR is ingestudeerd door Mej > 1 WES - SELS Voorspel lusschciispe ] en rijen geeomponeerd door HUB LUIJ-PERS Orkest van de Nieuwo Toonk Nereeniging 3QK9T Eet oicbest zal door don Heer HUö CUIJPi'HS Componist zelf ge di Igeerd worden Aanrmi £ Isnll Jicht ure Dienstmeisje Bij HoIIandscbe lamihe te Urnaaeljevr.iagd een l£e;ikeiinioitl Uuïühoudster tegen hoog loon vrij overtocht nog vele Keuken Werk meisjes e oMeUjea voor alleen te dienen voorUtrecht Amsterdam Dan Haag enz.,ook een net Dagmeisjo gevraagd kunneude ' n beetjo naaien stoppen en tafel dieaeu Adres Mej.IJZENDOOBN OadiKamp 10 bis Utrecht 061 " Wegens le.em-.-tcllïi ^ vi-ordt gevraagd in klein gezin xondet kinderen een net helder Sleiyc voor dag of dag on naeht Jceft"d oage voer 18 it 19 jaar Zich te vervoegen na 7 uur F C Dondcrstraat 32 926 VENDUH U IS a.D VREEBURG Morgen Iliiisdag 14 Septem ber des ' h morgens 10 nar/al wegeis vortret van den WelEd.Geatr HoerW G WOLFFSWIKCKEL ia hot open baar worden verkocht een zeer nette Inkoedel s n 0 vele Antieke Meubelen on Anti qultciten Schilderijen euz N05 te zien voor den verkoof EICSAED BEKbSLE Een net Burgermeisje zoekt ceno 739 nette betrekking om in de huishouding behulpzaam te zijn ook goed kunnende naaien van goede getuigen voorzien Br fc oud letter L aan C Steenbriuk Maflrsscn leges October of Nor biedt sich aan een net Meisje ala Jïcid-ullet'ii liefst in klein gezin P.G v g g v Br Ir ouder So 961 bnr van dit blad Ter overname aangeboden wegens vertrek het gunstig bekende Tabak en Sigareuniaga'iju „ de Xjaii jerdam J Boon - Gor-dcreedc H G yan liiuucu Dordrecht Doorreis van Z K S » / Prins Hendrik £ Hedenochtend 10 uur kwam Z j > il Pruis Hendrik aan hel Cen IraairStalion alhier aan op * y'n reis '¦ yan 4ict Ijgo naar don Haag Om ¦ 10.10 uut vertrok de Puns verge zeld van zijn adjudant jbr van SucJjlcl " 1 van de Ilaarc en den op ucr-ca-cinomemeester dor Koningin naar de residentie Wielerwedstrijd / Bij den gisteren alhier gehouden Wieierwcdainjd werden de volgcn - flo lijdera whmers der prijzen 5 K.M i Van Delft Amsterdam * ' 2 Kemme Vinkevcen i Wallemee Leerdam ' i Richard Burgemeester alhier Hulde aan dezen jeugdigen ren tier die blijken gal in de toekomst can goed rijder - Ie zullen - worden t 20 K.M 1 Kemme VinkeVrai - 2 Van Delft Amsterdam ' 3 Uitermark alhier - s - / OJoor HG rijders werd aan dezen Wedstrijd deelgenomen Monument Dr Thomassen - Zooals wij reeds sroeger meld den za de buste voor wijlen dr HnoflWEsen " n town lesiaac aan de Rijks vecartaenijsohool Maandag 20 September ' s morgens 11 uur wor den onthuld ' De boer W C Schimmel voorzit ter der commissie voor hét monu ment zal daarbij een toespraak hou den De onlhulling zal o.a worden bijgewoond dooi minister Taïma en den hcei Lovink directeur-gene raal van landbouw Van 9—11 uur 2a aan belangstel lend » gelegenheid woidcn geboden de busle te bezichtigen de plechtig heid der onthulling zal plaats heb ben op liet terrein der vcearlsenij sciiool m de manége — o — A H DisseLkoen - j - Op 48-jarigen Iceltijd is alhier - overleden de heer A H Disselkoen BnderwijacT aan de o I s in de Poortetraafc Met leedwezen zal zeer aeker door velen deze droeve tij ding worden vernomen daar de ^» cer Disselkoen een man van groo le plichtsbetrachting was en een Viilncmend docent Zijn nagedachtenis al bij allen die hem gekend hebben in eero ttlijven De begrafenis van hel stoffelijk " Jiaeaschot heen " Woensdagochtend tl uur plaat-s De üoineeE van Halley De sterrewacht alhier ontving te legrafisch bericht van de ontdek Qüng der komeet van Halley door jprof Wolf te Heidelberg Deze ko ancet — aldus schrijft prof Nijland j.n hei U D — zat ^ waarschijnlijk in den zomer van 1910 door haar hol ücihcid ieders aandacht trekken jwbahs is zij echter nog 200 zwak j!al alleen de grootste instrumen ten der wereld haar kunnen waar nemen & j werd dan lien Sept op flc grens der sterrenbeelden Orion en fweehngen ontdekt en beweegt zich voorloopig langzaam west Sïn d ' U '" tle rio!llin ® van Al - De östaiMi der komeet lol sou en ÏÏÜ 1 6 Is ffi ans ongeveer 3 4 £ 00 de afstand aarde-zoS ala oen Kva7 £^ omcil > ' i^nhet garh _ tot 1.0 afgenomen en de hel derheid van hei hemelliohi derhal 1 ™/* toegenomen ayn L^°«J j,ar ï fI verwacht dat de ka ïneet omstostte half November voor r opsning Dcreiibaar zal zürr y —* S Gevonden en voor rccUlhcb lïcüdeii aan ' t hoofdbureau van poli tie op werkdagen van i-i uur nam terug te bekomen Een wandelstok een parapluie een pakje waarin drie stukjes band een zilveren ring een ring niet slcu tels een ceintuur ecu metalen spoorfluit een dameshandschoen een lorgnet 111 etui een herdershond penning no 7051 gem Adam een notitieboekje en een duimstok - een kinderkraag - een sleutel een kora len armband met gouden sluiting een ceintuur een knipmes een fan laisie hoed een insigne Kruisver bond een notieboekje een portc monnaic mh eenig geld Uvee jonge hanen een gouden ring met zwar tcn steen GEVEILD Ten ' overstaan van do notarissen 3 liggens en II A ImTnink cciio hofstede aan den „ Ovpreina* scbeit weg te Jutpbaas get B po 50 grooi ' 18,58 60 Hectaren fcn pen perceel weiland aan den Ovei ¦ cjnüsehcn weg nadat perceel 1 ge ' ii Mil di ' Oude Heemstede groot 12.6I.W1 Hectaren vorl;orlit aan den liter Joiï van Dijk te Cotlion EO.0.1 f 64400 cene Hofstede un den Orcreind ac'iit • - ï lt ïatplwas get B no 19 groot 18.01.80 Hectaren verkocht aan aèr/heet ü h Boskap ' ajliipr moojh iSd700 ceoige percceloii wei - en hooiland in klqin \' uilcop groot 8.33.60 Hectaren ¦ xcïkoclit aau den Keer J yan possum alhici voor fllöOO eenc holstede aan den Heemsteder.Dijk to Houten get O no 34 groot 23.90.iJ0 Hectaren verkocht aan den heer T C Spinhoven ie Houten vio.qi E«300 ecnïge pcrcetlui wei - pn hoouanu uaïi den Heemsteder Dak in t jvater pctai Wulven groot 8.8a 20 Hectaren verkö'ciit aan den hoci dr IS G E v DjJgteren Ie Rotterdam yooc f15000 ' pcnigt perceclen ^ vci en hooiland in " JClein Vuilcop strekkende van de Hooiiwctcring tot aan de Jlolenvhct groot 6.0a.80 Hectaren verkocht pan den bee a I yan RqpYcn alhier voor f9200 cen perceel grieiidlojid gnjamd de Oude en do Jouge Bot aan do Honten Ê.ch \ wetering groot 3.55.60 Hectaren yerkocïivaan den heer $,'- van Doorn li Toll eu -' t Knal voor f5900 ÏIq molcngricnden iaan de Houtenscho vtclcrhig onder Jutnhaas gelegen naast liet vorige jjereeol groot 7.47 40 Hect aren verkocht aan den beer S - ' Xh v i l'ijt te Houten voor IIOIOO do guend de Oude Heemstede gc Jegen naast het vorige perceel-aan - de ] lci..tetische pn aan de Heemsteder wp- iering fnider do gemeente J'itphaas groot 2 18,70 Heetarcn yerkocht'Aan e'en heer B F v an Ilooycn v.oornoemd fl _ griend de Snip gelegen aan de Loide zijden yan het teomgem.ul tus Eiheft de llcmteiisclw wetcniig 5n de Hoonwetering groot 1.2-1.30 Hectaren yprkocbt aan den heer van Roeyen yoornoemd yoor f1650 Èeiio nrboidenwomng met tuin en Tc Vder aanhehooreii a.in den Koppel dijk to Hpiilcn groot 290 ceaüoten en pen perceel tuingrond aan den Kop pc'ldijk nabij het vorige perceel groot 310 centiaren lerkocht aan den heer C > erwcij lo Hontcn yoor f570 Van Wijnbergen Tc noverstaan van den notaris Het huis ingericht voor 2 wonin gen waarvan een bovenhuis niet af zonderlijken opgang gelegen aan de Koekoekslraal nos 32 en 32bis al hier is ingezet op Ï6000 Ten overslaan van den notaris W C J M Stokvis Het landgoed te Mook genaamd de Mookerheide in de nabijheid van de spoorwegstations Mook en Groesbeek en nagenoeg aan den verkeers wog Nijmegen — MaasVi ïftht - groot 133 hectaren 66 aren 3P cen tiaren is ingezet als volgt no 1 het - kasteel met park enz groot pl.rn 71 Heet op f 71,000 '¦ no 2 - cikenhakhout en heide groot pl.rn 17 Heet op 16000 no 3 dennenbosscheiij loofhout en heide pl.m 2 SHect op f8700 no J i dennenboseh en heide groot pl.m 20 Hectaren op 16600 Dczo perceelen,zullen op Zaterdag 18 September e.k bij tooulag m per ceelen combinatie en massa m orden geveild en verkocht Laatste Berichten Hofnerloht jMen ' meldt ons nit Apeldoöm'T Het Koninklijk Eehtpjar woonde gia - ci oditeuii de gotlsdienstocfeniiig bij in het gebouw van het Lnth Genooisehap v.ooi ÏR en Uitw zending Be oor - ganger had tpt tekst gekozen Lnc 12 15—21 IXe Intern Veeartsenijkundig Congres Men seint ons uit Schöveningen Hedenmiddag ten 2 ure had op uHnoodiging van den Minister van Landbouw iNijverheid en Hamdel den heer Talma voorzitter van het ¦ Ecro Comilé de plechtige ofTicTeiilo opening plaalt van ' t IXe Interna tionale Veeartsenijkundig Congres door Z K H den Prins der Neder landen toescticrmlieer van liet Con gres Ecu aö-lal Staten ztfn op ii'el Cön - l 
smaKenoe « goeo waTernou GRUISTHEE Puiksmakende " 9 ® GRÜISKOFFIE ets ÊROOTE TüINBOüW-TENTOOMSTELLINe *' ¦' ESTB l ï J K BIK DES Oiid Zoyst Diverse vermakelijk - heden w.o Ballon opat ugingen bij avoüd Toonee voorstellingen Vuurwerken oqz lederen dag afwisselend Pro graninia en Kermcsse d'été Entreeprijzen ivyeiglngea voorbehouden li Sapt f 1 — 13 en 16 Sept f 0.50 13 Sept f 0.»5 la Sopt na 4 nnr ÏO cent — Doorloopende ka&rten verkrijgbaar Goedo Tram en Treinverbindingen naar alia richtingen Late avondtreinen per ons Fï H Knottenbelt & Zoon i JMariastpaat 31-33-35 ' TeSeph SS Geopend tot 16 September ï > a £ ol ij ks lïidcluiï C'oncer-ton op bot Tent eons tolünge-terrein cd Middag on Avond-Co n eert o ii op Ond Zcyat door do Tent oo na tel II ugakap ellen Zeist Ljïï!2:ïïïïL Oyd-Zeyst i*.*„i - ¦ - •*¦ to op bot TentooBstolUuga-torrein en " S(ï ir iti II n M * 10 V.lfi — 7 B.ffl 3P XUtog - on Avond-Coneertou op Ond "* Ï.ID — 11 fl.fll Buitengewone Avond-Concepten Speciale Tentoonstellingen 14—16 September 14 Sept Kon Mil Kapel van het fisg Grenadiers en Jagers Entree t 1 — GROENTEN en OOFT per ets ' ons IJl F H Knottenbelt & Zoon TANTEN BSaraastpaa * 33-33-35 TeSeph 98 tegesB ze©i ° 1 Goederen van de Opruiming worden a contant verkocht en niet opzicht gegeven Ifast Tapief voor kleine Advertentiën voor DlEPfSXAAHDlEf>IKGE » B1EN51 U.TOAGEN 1IUUU - en VEilllülR IvOOP - cu ïlïltliOOP van WOKIMSLN enz È 25 ct „ [ j ö-malige plmtswg bO cent Deze adverienlifln worden alleen geplaalat bij vooruitbetaliug KANTOORBOEK van prima panier en onberïapaiijke afweging KANTOORBOËKBINOERIJ HOONTE Willamstraat 15-17 Telephoon 1774 Stoomdruk van JOH DE LIEFDE — Utrecht TEIÖQIffiLIi „ ELF PBÖflICIËS " met Kermesse d'Eté ïa Tivoli Programma van het Concert te geven door ütreGMseb Mannenkoor „ Euterpe " Directeur l _ C KEEREWEER in den tuin van het Park Tivolr op Donderdag 16 Sept 1909 tan - "- bate van het Comité voor Werkverschaffing 1 Eriihliugazeit - " '/ — • Cakl Sibbqld Kerkklokje > • * f ï * L C Keebbwbeu Waldesransclien - t ' £ 7 f - Fe Ullbioh De Wereld een Oïcnest ' ^ * *¦ Hkhbi Dubois J 1 *-— PAUZE — Als d ' avond daalt ' V '- L \ t V ',' L O Keerewbeb Psalm 8 ' r \" ¦,- ° * $ ' « J A B H Tranen De rots ia Zee ".'» i " ^ ' ï * Eiohaed Hor 8 Fanatmarsch.-.^/fY '.'"'- *._* ' C M Goh-nod Aanvang half 8 uur Bij ongunstig weer in de Concertzaal van Tivoli Toegangsprijs ï 0,25 por persoon 0003 uitgesteld tot SO September Tot dien tijd sehrifiolgke aanmeldingEmtnalaan 13 Moj A.SI.SIJPKENg — KIJLSTRA Gediplotu leeraren In Stem vormiug en vloeiend Spreken mi een zeldzaam mooie brnïne grooto Trekhond mot Kar twee malen bekroond Ook zeer geschikt voor Utils ' hoad To zien cu te bevragen bij J G BLEIJESCERG S troost raat te Wyk bij Dnorstede 922 ¥® 0R SPOTPRIJS 1 F H Motorrijwiel 1V « 1\K t 40 — I FnfnirHotoi-rQwicl l l k PE.I 60 — 1 F N Motorrijwiel 13 '» PK f 75 - Deze motoren mogen geprobeerd worden — Separation aan BHwïolcn en Motoren spoedig billjjk en onder garantie van goede uitvoering — Inkoop van oude Motoren van elk systeem Rijwïelmagazï/n „ HERCULES " Baanstraat 53 Telephoon 1660 ReuzeapnrCïj prima Biunenbandon a f 3.75 Profiteer hiorvnn fuut mimti nen Antisepiisch Strooipoeder l?jjnlijke voeten genezen binnen twee dagen bij gebruik van dit poeder Eenig middel voor mensclien die veel moeten loopen Voor militairen op maiioeuvers onontbeerlijk 1 doos h f 0.30 De Liefdes Centraal-Apotheek Oudkerkhof 30 Groote voorraad Eiken Para pluiestandaards vanaf ï 2.00 Groote voorraad Eiken Porte manteaux met geslepen spiegelvanaf f 4.95 Groote voorraad Eiken Thee tafels met een en twee bladenvanaf -.- f 5.35 Dito Theetafel met Etagèie en zijkleppen Eiken Zuilen in diverse soortenvanaf f 1.00 Eiken Riddertafelo li a f 3.76 Dito ronde Eileen a f 2.00 en honderde andere fantasie Meubelen m noten zwart enz I.VXK VOOBOKKMG Aanbevelend VB IJ ENÏBEÜ H5 §?" In de advertentie van Zaterdagavond staat abusievelijk MïiïasatlEeg g-esloteu dit moet zijn JBouwerediet voor boaw - en herbouw ook voorkleine huizen tegen billijke voor waarden verstrekt I ' J iiOSKAjf Verbr 3i a ent e gaalstraat 48 bij doMaliebaan 710 Nuttige Handwerken Les a.ngebodon aan schoolgaande meiijo3 door ' n onderwijzere » ia N H 1 les p iveek S 20 et 2 leesen p w ÜO et Br ir onler Mo 95G bar i A blad 50 gulden terlcen gcvraasil legen btoearento met u ekelijksCUo of maaudelutisebe jf lossing Br Ir onder no 1148 bui'e u van dit blad Een jonge froiw vraagt beleeld ecnige Uienstbod^u TFasschen Voor netuold ivordt Inge staan Kcrklanu 20 Mariaplaats ' SöJ Roksleerïing liefst eenigszins met de Banket bakkerij bekend kan geplaatstworden Extern 1 1 Café Kintgenshaven No 2 Vrijdag U.S ïï Wouteniber BILUÜtDCOaiCOËlIES van uan logen uiLin met ' S ballen Aanmeldingtot Vrgdasavond 8 nnr 9Gj Aanbevelend G VAN VLIET Weder vooilianden een nog zoo goed als nieuw Amorikaan«cn Orgel nitstekead fabrikaat 2 spel tongen 11 registers mcoie toon enz prjjs slechts 1 115 Degelijke garantie Franco levering door Adr J vanSchaik Piano enOrge!hande!,ï>riitl UTBECHT 918 Het meeste geld js voor oude Schoenen geeft men in de TjuolbeigiuakutGtraat ¦ bij J DliL HINK Aan liet aellde adres 2 Jliake Sornjenmakei sk - eblits gevraagd f DUN-DÜN-DUN g Unnne Parapïutes met g foudraa nergens zoogoed < kcop dan 11 " Lange Jansstraat 12a ¦ Eigen atelier voor Repa roeren en Overtrekken i ëtlïliftair>en 3 Cont9ucteurs t Postboiien snz enz De ondergeteokendo bevoelt zïch beleefd aan voor hot rapareereh kee ren nieuwe ui troon storingen ventia " ken van allerlei kleed in gstukken tcgca da beslist laajsto prijzen — Vraag Prijsopgaaf — Achtend J W » E GKOOT KANAALSTRAAT 75 hij Lomhok ïn alle voopEtomeiulE • — liniatus°en = iS B Alle goederen kunnen worden gehaald en thuis bezorgd Ö27 TË 11ÜÜK een mooie Onder - en Do vcmvoning met tuin gele gen in de Keukensiraai na bil hel plantsoen Te bcvr d Rijst Kolfslraat IJu 37 K(>Sl ÏA I'.w.imm aangeboden aan een jut frouH " ol ntt burgermeisje h I > b h li gezellig hui sclijk Dcrkcer tegen billij ke prijs Br fr ond no 914 bur v d r Wad Ivleermakorsjongcii GEVR.UGD loon naar « ekwaamheid Adres Bernh J TapJr miistraat 55bis i>12 VM RET MEISJE 20 jaar zag zich gaarne spui'Jig t,'e[ilnatst liefst voor Tweede nl Mcul AI-leeu van goede getiiigor toorzicn Br Ir ond no 915 hur v d blad KEUKENMEID OF KDKLS Govrniigd in een cenvou dig hotel een bekwame Keukenmeid ot Kokin om uitsluitend in de keuken werkzaam te zijn - fir fr ond no 945 uur > tl bl MET IHJV TE HUUR ern mooi en solied ge bouwd Benfideiiliiiia bev 4 kamers allen gelijk vloers keuken kelder fuin enz op nclte sl.inil gelegen huurprijs ï 220 ' s laars Br fr ond no Ö45 bur v tl blad EEN NET DACMEISIE oud 19 jaar wegens stert geval buiten belr zoekl plaatsing als zoodanig ol als Tweed e-Meisje voor den dag lidst in een klein gezin goede gel staan haar ton dienste Br fr on der no 933 bur v d bl GEVRAAGD f en fScliocnmakcrsjongen hij It " J Eijkclkamp Jr Kapelstraat 31 ¦ GEVftAACD onsem Kamer voor cenv,juifroiiw die * cel builcos nis is Br fr ond no.038 bur v ri blad EEN NAAISTER hekend met wollen - en li nentaicn vraagt eenige Ji'aaihuizen Br fr ono no 939 bur v d blad ¦ RIJWIELEN.Te koop aangebodentwee gebr doch in goe de slaat ïijndc Simple » Hecrcn Rijwiel en 1 da nies Swager Rijwiel en ecuDames Burgers kelti n E>loos Rijwiel Te zien bij A J Cnlioe Kapelstraat 101 Utrecht 0G7 JONGEN GEVRAAGD leeftijd ongeveer 13 a 14 j Te bevragen bij v d Meent Javaslraat 41 928 W'OBDT GEVRAAGD ci > net Dagmeisje van ' Dt 4 uur iliiik kunncnili / L rken iiïci beneden 18 ion f 1 75 per weck Adres Liimnarkt 27 96 WOllDT GKVHAAC0 een nel Loopmeisje Zich aan te melden ' s av tus schen 7 en 9 uur I'rans 19 WECGELOOPEN Vrijdag een jonge zwarte Tok met groene halsband,legen goede bd o on ing te rug te bezorgen Rem biaudlstniat 30 957 TRAKSI'OIU'WETS te koop t 11 buitc-ngew sterk met nog goede ban den gesch voor slager of kruidenier Te zien Poort sifSat üöliis ' s av na ü u 959 l'IANO.Tc koop een goed onder houden Piano geschiktvoor studie voor den spot prijs v f 20 Tc hezicli ligebiiW i v j VooienPiano Reparateur Jacob ijneslraat G 952 TE UUUReen Bakkerij zonder invenlans ooit geschikt voorbrood depot of anderszins.C Mook Hoogstraat 8G Ie Ulrecin 953 Een nette Leerjongen GEVRAAGD en voor een weinig loop werk hij A Woltfcbuttcl Westorkadc S Itokkcrij 954 DAGMEISJE Wordt terstond gevraagd een fatsoenlijk Dagmeisje welke netjes en zindelijk ui haar vcrk is boven de 18 jaar A"drei Oude Gracht 103 Viehrug - Öf * TE UUUReen vrij Huis een groolehuiskamer zuiver vrijepica en tuintje foor ' l huis huur I 1-80 staande Grutlerspoorl Te bevragen Re muurdc Wïcril 11 Jk \ nnArkcl 9GS ER WORDT GEVRAACD een nette Waschmcid voor drie a vier dagen in de week Wnsch en Strijkin rïchfing lleerenweg 89 904 OEVR.UGD bekwame en aankomend Naaisters voor costuums en mantels Adres Stations dwarsstraat spreekuur schen 15 en ' ïaK 2 uur m ER BIEDT ZICIf AANeen nette Juffrouw voorHuishoudster ol Wcrk vrouw Ailres Harinpbats no 53 Ö31 EEN NET DAGMEISJE gevraagd Zich te vervoe gen Maandagavond lus scJicn 7 en SJ uur Zondergoede getuigen onnoodigzich jan te melden KorteJansstraat - Ibis 923 CEVilAACD legen 1 Nov ot eerder een nette Dienstbode goed kun nende koken Aanmelden ' s avonds na 7 uur Corne lls Evertsen itraat 21 924 lERSTOJD GEVRAAGD en Wmkdjuffrcuw.Choorstraat 40 9n JONGEN GEVRAAGD ' voor licht werk loon f fper week Zich vervoegen Nieuwe kade 20 9i a VIÖÖLT Tc koop aangeboden ecu 1/1 Viool mei tocbcfiooron kist strijkstok kmhoudcr enz pracbTig instrument voor den spolnnjs van f 12.50 Gr Ir ond no 919 bur v tl blad Voor terstond gevraagd een flink DAGMEISJEvan ongeveer 16 jaar diereeds gediend heen terhulpe van de aanwezigedienstbode Adres Konings laan 38 920 HUISHOUDSTER of als Mcid-IIuish biedt zich aan een nellc ïveij P G 42 jaar van goede et voorz Br fr ond no 09 bur v d blad TE KOOPwegens plaatsgebrek eenLinncnkaslje mei twee la den cen van boven en eenvan onderen ook zeer geschikt voor cen dienstmeisje Te zien ' s av na 8 uur,prijs f 8 Cellamvslroal no 20bis 916 DIRECT GEVRAAGD een net Dagmeisje van goede getuigen voorzien voor halve dagen Zich ie vervoegen Obrccli!slaat no 276is lusschen 7 en 8 u 992 TE KOOP ¦ aangeboden cen Scliaaf bnnk m voor - en arhlcr schroef voor elk aannemelijk ho3 Te zien fievcrair no 4 995 STRIJKSTER Terstond gevraagd een nette Strijkster voor 2 of 3 dagen in de week bekend met fijn goed en glons werk Br fr ond no 569 bur v d blad GEVRAAGD J con zindelijk en vlug fiag meisj'e niet ben*den 14 jaar P G „ van 8 lot halt 5 uur Zalerdogs den ge licelen dag loon f 1.28 p week Zich aan te melden ' Nasoustraat SIbis 95S 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD - M&anAag 13 September 1909 — Tweede Blad maatregel getroffen wordt is de og i 22 September jvan Bremershavan ¦< naar Oost-Aziö vertrekende Rijka * poststoomer „ Kieist "* B r a n d Te Terborg is de 40 me « J ter lange rijtuigloods der Cteldfir - $ sohe stoomtram afgebrand Het rol * ^ lend materieel is ge-red * Alles wa « verzekerd üislernacht brandde ' door onbe kende oorzaak de linrnigrookerij van den lieer Wormsbccher op het Visscnersciland te Hoorn aï " Heü mocht de brafldweoi gelukken het vuur tot dit pand te beperken Twee menschen ver brand Over den noodlottigen brand by H Poelman te Icrseke welke twee " slachtoffers eïsctite wordt nader ge meli dat de woning die door den brand vernield werd een landbou werswoning was staande in het midden van het dorp Beneden sliepen man vrouw ert een zoon boven sliepen de knecht een 3^ iarigc ongetrouwde man en de ^ 1 jarige dienstmaagd ' s Nachts ongeveer half twaalf werd de reeds bejaarde man gewekt ¦ door liet hulpg&s&Vireeuv ' van de meid Toen bij naar boven wilde ijlen werd hem de toegang tot de trap versperd door dikke rookwol ken waarvoor hij moest wijken Met zijn vrouw en zoon snelde ¦ hij naar builen onmachtig hulp te verleenen Toen de brandweer ter plaatse verscheen stond liet huis reeds üt lichte laaie De wonmg brandde geheel uiL De lijken van den knecht en da dienstmaagd werden later gedeelte 11 k verkoold gevonden De knecht was klaarblijkelijk in bed geslikt zonder eerst te ontwaken Het Noordpool-gebied met de reiswegen van Cook en Peary BINNENLAND Sigloo hadden declgoüomon aan de ex peditie van Clarcfe AVcn - waren be reid mij te begeleiden waar ik maar "' en hun leven voor my ' te wagen vijfde was cen jongeman een Eskimo die nog nooit had deelgenomen aan ecu Pflol-expcditie maar hjj was nog meer verlangend het geschenk to ontvangen ^ dat ik hom had beloofd Al len waren rustig en vol vertrouwen Wat ik ftok zou doen ik was er van verzekerd da,t zo mij zouden volgen '^ vond bot echter beier een oogennlit lij blijven - alvorens ons weer op 13 Sapt 1909 Uit do Staatscourant • By Kon Besluit zijn met ingang van IC September 1909 bevorderd tol Jui tcflanl ter zee 2o kl do adelborsten lc kl J \ V baron van Ilaersolte van Humt J E Meijer ïKOirreft P Eiken boom » W K Maurils Il JoUet C £ L llelfricb J A Sonncnberg 11 - I van der Stad \ Y O Kwyck - H V van de Wetering bijgenaamd de Rooy W Wijnaendls J W II Vcgelzang J I '\ van Aalst R h E de Bruijn - C T Bollaan II A Grevc jhr C van don Krandeler II Vreedenberg £ A A Gregory en I A Ro.m Colthoff ü aan den officie van administra tie 2e kl b(j do zeemacht mr B M Taverne beroemd suhstituut-griïf icr bij de arrond - rechtbank to is met ingang van 1 November 1909 lo overgeplaatst bij het 10e rcg mf do luitenant-kolonel J C Ver spyck Mijns-ion van hel wapen der in [ ajitCEic directeur van do Normaal Se hie school int welke belrekking hij in verband daarmede ecrvo.1 wordt ont heven 2e benoemd bij het wapen der in fanterie tot directeur der Normaal - Schiolschooï de majoor A J Scholman van hel 10e regiment is aan den reserve-luit H A van Nuï vell van liet ' Aa reg huzaren op het daarloo door hem gedaan verzoek Sen cctvol ontslag uit den militairen dienst verleend Toru'ii'1 do mannen ban sleden Jiad den dacht ïk na en veranderde mrjn programma Ik besloot 5 tochten van 15 mijlen te maken die don vijfdon April voor 12 uur jn den namiddag moesten zijn geëindigd om ons in staat to stellen dadelijk na pnzo aankomst aan het kamp con breedteopneming te doen Zoo tengevolge van cen oE an dere omstandigheid onze tocht niet op deze wijze kon worden uitgevoerd had ik tweo middelen bedacht om hierin to voorzien Het eerste was om van onzon laat sten tocht ' een geforceerde marsch to makon waarbij men niet anders zou ophouden dan om thee to gebruiken on de honden te laten uitrusten zon dor echter ie slapen Het tweede imd oe \ was ivan het einde van den vijl den locfit cen geforceerde jnarseli te doen met een üchlc slede met een dubbel stel honden bespannen pn ver gezeld van slechts een of twee leden van de qxpeditie terv.ijl de anderen in liet kamp zouden hinven Een der moeilijkhedcni waarmede wij steeds moesten rekening kouden - was de na bijheid van open water waarover wij dikwijls nïet konden trekken Ook zou storm gedurende 21 men al mijn plannen door do war kunnen sturen ca ons leven ernstig in govaar kunnen brengen Na eenige uren van diepen slaap vond ik even na middernacht op 1 April cen begaanbaren ik naai de leiding van don tocht ilet was mooi weer er was weinig wind en de weg was goed en gelijk de beste 3ien wij nog hadden gevolgd Welwa ren er hier en daar groote ijsbergen ' t was voor ons thans slechts spel er omheen te gaan of zelfs zoo nooihg er over te trekken Een maredi van ongeveer - tien uren met cen flmfcen gang waarbij wij 25 mijlen aflegden bracht ons over do 880 brgr Tcrwy'l wij bezig waren hut ten van sneeuw op te lichten voor on3 kamp vormde zich een lango spleet naar liet oosten en zuid-oosten cenigo mijlen verier Wij sliepen ecnïgo uren en begaven ons toen weer op weg De zon had toen voor on ' n horizontalen loop Wn waren bevrijd vnti alle lastige bagage cu konden daardoor Eulkc lange tochten doen als wij verkozen alleen moesten we minder Jang dan gewoon lijk slapen Het is eer w.is mooi en jvij gingen bijna onder dezellde yoorwaar den als don vorige » d.ig Nog lion uren nog twintig mijlen en wij waren halfweg van den breedte cirkel van S $ gr Do beweging van hot ijs was vrij sterk maar men zag die bijna niet Dicht bij bet einde - van onzen tocht kwamen wy bij cen half open gedeeJto dat kranklc onder onze - sleden enten slotle scheurde toon de Jaatste sledö er over was In hel gezicht van de 89 gr cirkel was de temp - rr 40 gr * Be VeüezolaanscliG gezant Van het Venezuelaaiisolie jfo-uver nement is Uians te ' s GnrAcnhage anltileJijlt Ücnebl ontvangen dat de lieer Gristanli berfveejiHi is tot gevel iniacMïgdc van Venezuela bij tie NcderI regeering GEMENGD NIEUWS Decliolera Uet..\eidachteziek tcgeval Lc Wormerveer is gebloken geen cholera te zijn Het politietoe zicht is opgeheven Men schrijft uit Dirksiand ' Het cholerageval dat zich hier voordoet is blijkbaar van lichten aard De toestand van den patient den schipper G van den Berg is bevredigend Door bacteriologisch onderzoek is uitgemaakt dat een ziektegeval te üiessen NiEUwSverli geen cholera is Men meldl uit Schiedam ' dat Uet ' in do bedoeling ligt met het oog op don gunstigen toestand waarin Rotterdam thans verkeert met be trekking tot de cholera indien deze toestand zee bestendigd blijft bin nen enkele dagen het verbod tot ver koop van roomijs met de bekende Wiigenljos op te heffen Wegens de Ie Rotterdam voorge komen gevallen van cholera zullen de 0ost A7\atisclie postbooten der Norddeutsche Lloyd uit Bremen ¦ voorloopig Rotterdam niet aandoen Het eerste schip dat door dezen jTOEJLAI De Noordpool Wal verwacht werd is geschied ir is ccü onvGWtlikclijlie ruxio onl laan lusschen de ueidc onl lekkers van de raiA aanlKirgers Uo projec iem - vlieden nog naai rechts en naar links en de strijd zat wol voort duren totdat een der beide looirei tigers als een onbetrouwbaar per soon en ecu leugenaar is udge - " pear'v m zijn leger Hebben cen / ciwocdcn aanvat gcd»»n » P « cn rixuid en de grootste verwarring cVoorzaUcndc granaten op hem ar jcïonden terwijl Cook hel mei noo \ ie schijnt te achten den onver nocdacheii aanval met grof gesenul o beantwoorden Do gehcele wereld volgt inlus iehen met belangstelling der - strijd „ l wie van de twee geleer den in het gelijk zal worden ge steld In afwachting dauvuur geven « o nierbij ecu kanji van liet Nooidpool - ebied waarop tevens is aangeduid loc ver vroegere onderzoekers in de verschillende zijden van hel Poot gebied doorgedrongen zijn Drie ' eeuwen geleden Vaten net '« oral de Hollanders die in de buurt van \ ovu-Zemula Spitsbergen de Ooslr ku«t van Groenland e » misschien ook bij Krans Jozcfland hooge breed ten bereikten dertig jaar geledon fcrccjr nog cen Nederlandsclic Pool 1,1-ïlüii ' if.n Frani Jozct-archipel in " t gezicht maai sedert hebben wij aan anderen den edelen v euloop lot ontsluiting der ondoorvorschle l'üolgebicden overgelaten Merk waardigerwijs hebben ook de En gelschen na Nares ' expeditie in iV.HJ weimg succes ineer behaald on dit terrein liet waren Noren Ila Jjanen en Amerikanen dit binnen den laalstcn ring - die van den &> cn breedtegraad in hel onbefcende doordrongen liet thans nog onbekende l'oolge bicd wordt begrensd door de zwar te slippen die de verst bfncil >\ pun ten aanduiden Men ziel dal hej vol strekt niet gelijkelijk om de Noord pool nis miadelpunl ligt maar sler'A alvwijkt nam de zijde van Alaska Hier heeft nog onlang MiLVelsen op sleehls korten afs&ncl van de kust den strijd moeten opgeven terwijl reeds een eeuw geleden Pany op 7 oT 8 graden van de Pool kwam ten Noorden van Spitsber gen DïC eigenaardigheid hangt vooral samen met de geografische gesteldheid de vordecUng van land en water den warmen tiollstroom enz ten tleelc niet de ligging van Europa aan de zijde van Spitsber gen en Groenland Cook en Peary hebben beiden als uitgangspunt de Eskimo-nederzet ting Ita aan de Smith-sont geko zen Men weet dat Cook beweert dwars door EHesmerO-land te zijn getrokken en van kaap Hubbard uit de Poo Ie hebben bereikt de terugreis ging door de Kr Guslaai Zee en over kaap Sparbo Peary heeft met zijn schip brj kaap Slicri dan overwinterd zijn route moet Oostelijk van die van Cook gcloopcn hebben Zaterdag is aan het ministerie ' an buitenlandsehe zaken te Was hington cen bericht van Peary ont vangen waarin detc meldt dat hij den Gen Apcil de Ajnecikaatisclic vlag heeft geplant aan de Pool en formeel de geliecle streek in bezit beeft genomen uit naam van don President der Vereenigdc Staten Ik vermeld dit uitdrukkelijk — seinde Peary — opdat het bezit aan de Vcreenigde Staten niet zal wor den betwist ' Intusschen n een gedeelte van Peary's reisverhaal — waarvan nogmaai enkele feiten bekend waren — verschenen We laten hier uil voenge bijzonderheden volgen | Den Icn September 1003 dus geweer een jaar geleden wierp de JUc-inc stoomboot Uoo3evelt "„ diede expeditie van Peary aan boord 1 had het anker uit utm de noordkusl ' an Granlland ïvoord Ainenka),bij Kaap Sheridan het nooidehjk slc punt der beschaafde wereld.Het was onmogelijk met het schipverder fe komen waarom Pearybesloot liet stoomschip daar fc la ten om te voet of in steden nog ietsverder naar het noorden te caan,naar Kaap Columbia dat men daareen groot bivak zou inrichten omer de levensmiddelen te bewarenen dat men vandaar uit op denmeest geschilden dag de verderereis naar de Noordpool zou aan ¦ vaarden z ö s maanden later deniep Maart ïoof vertrok Pearv in derdaad met zijn expeditie Dezeexpeditie telde a i s 7 överi voomaam sio personen Peary znn eerstenlm enant BartleU professor MacMdlan dortor Goodscll en de onl üekkingsreizigers Pomp Marvin en«ansen 1 ^ ndl „ waren cr Sleden Jjo colonne was als oen le gerkorps ingedeeld BartleU vorm de d 0 voorhoede dan volgden Mar vin en Dorup pearj met hot gros n^F^Y * vormde i ° achlcrlioede S ^ Iin l Ilct ^ rOk van Kaap door Pearv Crane Columbia Uily werd gedoopt begonnen do wcderwaardigheden al Kr woei een hevige sncciiwjacïil en liet was Vrècselyk koud Ten gevolge van den toeskind van hel ijs ' werden al don eersten dag verscheiden sleden beschadigd de bemanning moest naar Kaap Columbia ' lerugkeercn om rC3evvc 5leden te halen ¦ ' Op - den tweeden dag der reis werd het noordelijkste punt door den Engelsehnian Maikliam in Mei 1876 bereikt overschreden.'Den iCe Maart bemerkte Peary dat een dei voelen van professor Mas Millan bevroren was Dat was al ' twee da gen geleden gebeurd maar Mac Millan had er.niels van gezegd in de hoop dat znn'vqct wel van zelf genezen zou Er zat'nu niets anders op dan hem naar Kaap Columbia terug to zenden De volgende dagen trof Peary op zijn tocht verscheidene kanalen open water aan Toen do reis van het geïmprovi seerde kamp bij Kaap Columbia aanvaard werd tcldo de expeditie in het geheel 10 mannen 12 sleden en 100 honden Maar deze cijfers daalden spoedig aanzienlijk want eerst ging Marvin daarna Borup teiug Voor Marvin evenwel lerug ging gebeurde er iets belangrijks Den 24cn Maart 1009 sloeg - de co lonne alle Pool-records bahalve dio van Peary Zij bereikte een breedte van 86 gr 38 min dat 13 een noordelijker punt dm vroeger door Nansen en den hertog dei Abruzzen was bereikt Toen dit record was vastgesteld ging Marvin terug Als eenig af scheid nep Peary hem toe „ Qeste vriend pas op de spleten in ket ns " De colonne telde nu nog slechts negen mannen zeven sleden en vestig honden Onze tocht naar het Noorden zoo vertelt Peary verder werd onder vnj gunsligo omstandigheden voort gezel maar voor de eerste maal sedert wij het vasteland verlaten hadden namen wij het bijzondere op do ijsvelden in de poolstreken veelvuldig voorkomende verselnin sel waar dat het licht m de mistige atmosfeer van alle richtingen scheen te komen Den 25en Maart stuitten wij op cen hooger sneeiiwvcld dan wij nog op onze reis onlmoet hadden Bart tctt tn de zijnen die de voorhoede vormden waren fhons geheel afge mat en zelfs cen oogenblik moede loos Maar ik maakte grapjes met hen verlichtte hun sleden en zond tien opnieuw na eenige rust ver sterkt vooruit In den loop van de volgende dag reis den 26en Maart moesten wy door cen dikken ijzigon mist verder trekken en op het eind van de ötnppc haalden wij onzen kameraad in die zijn bivak aan den '- and van cen kanaal had opgeslagen Wij richtten onze snceuwhutlen naast de zijne op vcrlcll Peary ver der en haastlcii ons daarin een schuilplaals legen de koude Ie zoe ken Maai juht loen ik begon in te slapen v.erd ik dooreen plotselin ge beweging van hcL ijs gewekt Ik snelde haastig uit mijn hut naar builen de toesland was alles behalve schitterend op slechts-wei nig '' oet afstonds ^- an onze hutten had zich een spleet in het ijs ge opend en bet had weinig gescheeld of één van mijn met honden bespan ncn sleden was door de zee verzwol gen geworden Ken andere bespan ning was ook ternauwernood aan don dood ontsnapt wijl ze bijna bedolven was onder ijsblokken Ten noorden van de spleet verplaatste het ijs zich naar hel Westen Het ijs waarop ons kamp en onze ihütten van sneeuw rus tl en dreef naar het Oosten af en mijn hut dreigde ook die richting te volgen Ik trapte de deuren m van de hutten waarin de chefs van de er pcditie waren gelastte de sleden Ie bevrachten en zich gereed te hou den oo spoedig mogelijk de reis te vervolgen Do honden waren tersfond voor gespannen en toen bereikten wij cen ïjsveld van aanzienlijke opper vlakte ten Wcslcn van on3 kamp Een man ter bewaking van de hon den en sleden achterlatende haast ten wij flns de rcsl van het convooi te halen De volgende uren van den nacht en ook don volgenden dag deinde en kraakte het ijsveld mot hetseh ge raas tegohjkcrlijd steeg uit het wa ter een dikke mist op zwart als de rook van cen piairiebrand Eindelijk hielt Je beweging op r het kanaal sloot zich weer en van die ge legenheid maakten wij gebruik pra er vlug over te trekken vooiilal het ' js \ eld weer zou openscheuren Op som mige plekken was liet ijs zoo dun dat wij het onder onze sleden vootdi „ ven Dit belette ons echter met nog zos mijlen ia Noordelijke richting iE te leggen waarna wn cen beter terrein njnlroficn gevormd van oud jjs met harde sneeuw JbciïckL Woldra - moest Bartlott volgens -' t door Peary opgestelde programma de lerugreh san vaar den Onze voorraden levensmiddelen wa ren niet voldoende zegt Peary oin ons te vcroorloi'Cn het aantal leden vap do hoofdcolonno ' o vermeerderen Voor het eerst sedert ons vcrtreL - vin kaap Columbia don 23cn Jlaart had den tj te lijden van cen hevigen w inel die ons m liet gwïclit blies maar wij waren daar mei rouwig om want wij vonden dit beter dan oen Oosloa - of Zuidenwind iïc ons in open water zou gedreven hebben terwijl deze wind allo kanalen afsloot Wij dachten nu ook eliclit bij den SSsten parallel te zijn 7.00 do Noordenwind ons allhans met verscheiden mijlen had dooit verliezen Dartiott deed waarnemingen waar uit bleek dat wij ons 051 87 gt IS min N.B bevonden Van deze waarneming maakten wij twee kopteen i's bewaar de de cêne en Dartiott nam de andere mede op zijn terugreis Toen BartleU vertrokken was Meld ik mij bezig met do kwesties die mij bleven op te lossen waaraan ik twee an derlig jaren had gewerkt Wat de uitrusting en de levensmid delen betreft was alles ia orde er was van alles in overvloed aan - • •„ Mijn expeditie mocht worden be schouwd als een inodcloxpeditie mijn metgezellen waren trouw vier van hen waren beproefde sic de leid er ' zij kon den den bond der c3kiino '' s het ijs de koude alsof zij in liet land geboren waren Twee ïlcuscn en De dr moord te Koekangcrvekl Omlrei-.t de » verdachten 1 ' lirouwer die van Heppcl naar Assen i overgebracht loopen in zijne woon plaats Zuïdwolde llians allerlei gorueh ten Men beweert dal hij aldaar getracht heeft ecu bankbiljet van f 200 Ie wisse len en dal dit.argwaan wekte omdat hij het geld van den vermoorden Hendrik Hakker ook een bankbiljet van E 200 Br is ge-boren ie Ilavelle in 1881 later woonde hij te Kockange alwaar bij in 1909 huilde en scilerl woonde hij in de gemeente Zuïdwolde llij is ook al eens veroordeeld geneest wegens bedreï ging legen de polihe l>e scheepsjager li Wemmenlnve waa des morgens halfviif ia den moord van Hoogeve cn komend bij de Voenesluis lusschen rebtcn en Zuïdwolde een man ^• i'pa^scerd die later over cen hek ging tüunen töOUat Wcmmcnhovc alitn den rug kon zien een groet van W bleef onbeantwoord Verder gaande mg fiïj aan den overkant een anderen man ze keren V Ook deze is verdacht geweest hij ' landch ook in schapen - Deze man liep zeer vlug in de richting van den on k'lfcndcn man op de sluis en voegde ïicli bij hom Ook bij iïel den morgen groet van W onbeantwoord niettegen staande zij van jongsaf goede kennissen w.tven Wcmmcnluwc heelt dit oan de [ lolitic medegedeeld Een schti non jager Ie Hoogevccn ver klaart dat hij in den morgen na den iiiQord zoor vroeg drie personen uit hel Koekangcr veld heeft zien komen onder andoren — naar zijn hcweren — ook de verdachte P Brouwer Deze is door do marechaussees uit Meppel gevon den in cen fietsenwinkel te Hoogevccn van waar hij eerst naar Meppel en vcr velecns naar Assen gebracht werd Volgens cen bericht van sndcre zijde moet Brouwer bokend hebben medepllch lig Ie zijn aan den moord — o — - Eon deserteur gevat ïo Ho mogen js ycarresleerd oen lS jangjong-mensoh dat na dienst te hebben ge « nomen bij hot korps mariniers jjorn haalde malen uit zijn garnizoen te Rot terdam was wcggcloopen hetgeen pok weder voot ecnigtn tijd had plaats ge had waarom hij als deserteur ia he Aig Politieblad gesignaleerd stoad * Lang heeft hij zich ivo ten schuit tfi houden doch ' s avonds Jjcp hij in de Burchtsfr.iat tegenover don Schouw burg cen tweetal rechercheurs als het ware \ n de armen Een worsteling ont stond t waarbij S lieftigcn tegenstand bood maar ten slotte gelukte het hem te ve toren To Hindcloopea bolt de Wcstertoren naar de kork oven en dat is ^ olfs vreemdelingen bg den eersten oogopslag opgevallen Maar dat de afivijking'l 32 M bedroeg - gelijk bij het liatsle onderzoek hle.ek ^ had zefcei niemand verwacht Door cen stier gedood Ofl de veemarkt to Lcouwardon js cfiK ernsüg ongeluk gebaard E Pasveer ^ metselaar van beroep - dch wegens g » brek aan werk voedrijver ^ zou eeaslicri naar den heuvel brengen Het dien cliïjnt wat dartel te zijn geworden ^ mo_t het gevolg dat Pasveer door den stieB legen cen paal werd gedrukt Een voorloopig onderzoek van eert ge neeskundige had tot resultaat datmoest worden geconstateerd dat vier ribbed en een sleutelbeen waren gebroken De ongelukkige werd voor fiader on > derzock naar het St.-Bonifacius-ho;5j*i taal gebracht waat de man is Qfe * leden Aa n v a r i n g Men meldt uit En & huizen Gisternacht omslrteks halt ifcn uut is de driemast aak Schip Basalt 5 " schipper A tientjes Lobiüi geladen met basalt voor de Basalt-Maatschappij 
eiTIIECHTSCH Gróndwerkcrs'stakï ng.tc Am.iti'td.im 0[i d • Zateiil ^ middag guhou - il' ii c Julivergadering van de Gioit luwt ' rs patroons vera em gin to Amsterdam,besloten ' do bemiddelingsvoorstellen,gedaan door het bondshcjalnur van doafdeeling Amsterdam van den R K.Volksbond als beraiddejingsconiilé ieaanvaarde » ^ Dczo voorstellen z'du Ij het minïum.'niirloon zal óp 1 Oc tober a,s zijn 26 cent op 1 Februari 1910 zal liet be dragen 27 cent op 1 Juli 1910 op 28 centOverigens zal " de bestaande tocstanü gehandhaafd worden tot een nadere regeling in een ' door partijen vast te stellen collectieve overeenkomst is'vcr kregen De dunc der overeenkomst ' al later door partijen worden vastgesteld De datum waarop het werk zal wor den liervat is nog niet vastgesteld in elk gecal begint men echter met vóór d.qn 15den ¥ asï Tamest voor kleine AdvertentiSn » oor BIEtJSÏAANBnïDIKtJEN DIENST AAK VU ACEN HUUR - en VEBHUUR K001 '- ed VlitUiOOP van WONINGEN enz a 25 et bij 5-maIige plaoUing 50 cent Dezo advertentién worden alleen geniaalst bij vooruitbetaling Met dezen berichten wij onze Clientèle dat door Feest dagen onze ^ a atpj C3-E©X J < J > r X É2W zal zijn van Woensdag 15 Sept ' s avonds half Zes — O - TOT — 0 -^ Zaterdagavond 18 Sept Zeven uur Ten einde teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij U beleefd Uwe Orders voor dian tijd op te geven Hoogachtend TIEa \ Dw Dien M S0TD"VT3«;A.TS " Oudiyracht 65 naast Sijlcs Munt VAIjT TJ ^^ 3X^J^K UW I i TPrüf dan 2--maal per weak Uw Hoofdhaar in met „ ÏToi-tciosepta " I ongeveer 5 & G weken en Ü is tevreden Te Utrecht alléén verkrijg 08 *"" bh " EOBEET BECK CoiffüUr Kot-te Jonastr 3S a 10.S5 per flacon ï Ook vorkrygbaar bü F - J COEVBR Steemveg 1 MIJ VALET " From LoiioM Eem'g adres Oucfetjracht 0.-Z 37 tüsschen Jans - en Baltkerürug TKLËPMOON 1979 Eerste Utrechtseïie Separatie-Inrichting - oor het chemisch reinigen nieuwBie procédé en repareeren van alle JEïeeren - eu Dames B^leeöing - enz „ i Ie Beinicing onscbadel^Jk voor stof en mortel 1 grooto | ae A Q 6ve¥ills binoeu 3 Onsen Tooraeeien j 3 e oe Ui 00 per en veel*eter « an nitstoomen Vraagt Prijscou-rant Op venoelc ooi per TelapUoon no 1979 worleu de goeleron van hai cehiuld zonder Wüi^Brhaogius - Stoomdruk van JOH DE LHiPDE — utrecht Ie RoUerdam bestemd voor ' l Vlïc ïn Ha Pen — o — Telegra mbestelJer3 en hun rijwielen Men schrijft uit Amsterdam - Gistermiddag weigerden een aantal hiilpbeslellerrs hij do rijks telegraaf telegrammen per rijwiel lc bczorgf zulks omdat wielen zich " den bevinden en groot gevaar opleve ren - '¦*!• Er waren in koeien lijd aldus werd gezegd drie ongelukken gebeurd bet laatste ongeluk gaf den hulpbesteller3 aanleiding te weigeren per rijwiel do telegrammen ie bezorgen Er zijn toen zooveel nio«clijk treinkaartjes uitge reikt doch de dienst schijnt toch nogal vertraging te hebben ondervonden De afd Amsterdam * an den Nieuwen ncderl ï'oslbond moet voornemens zijn « vee deze zaak eerlang ie vergaderen De teenen atgeknold Ter ' wijl aan de Melkbrug e Haarlem de bïu«rwachler de brug toedraaide Werd hem plotseling foegeroepon „ stop er zit een meisje tiisschen de brug " Bij onderzoek bleek een meisje ' l 13-jarig dochtertje van den timmerman Smit met haar voetje lussen en de sluiting der Crug te zijn gekomen met het ge volg dat de teentjes va » baar voet aifgeWFOngen waren Zij wend naar hel St Elisabeths Gasthuis ver voerd De ooi-zaak schijnt.te moeten worden gezocht dat de hekken vlak tegen de sluiting der brug liggen ' t Is nie de eerste maal dat zoo icis gebeurt - G a 3 o n t p 1 o f f i n g De heer E Km te Woelde N.-Br ' was in zijn woning bezig mei de gaslei ding Eensklaps bad een hevige ont ploffing plaats waarbij hij op slag gedood werd — o — Ter beschikking van de justitie Een 17-jarig longmcnsch te Zulpken uitbesteed door de ver ocniging Pro Juventutc bij den bak ker Van der Linde bij wien hij in dienst vhj heeft van zijn patroon acht gulden verduisterd van het geld dat Iiij van diens klanten had geïnd Daarna heelt hij ten name van zijn patroon een paar schoenen gekocht waarna hij ' heimelijk per spoor naar Rotterdam is vertrok ken en vandaar pei boot naar Ant werpen waar hij een kennis heeft Wonen Zonder geld is hij uit Ant werpen te voet naar Nederland te ruggekeerd Bij den Moerdijk even Wel ' werd hij aangehouden en op transport gesteld naar Amsterdam vanwaar c!e pofitie hem naar Zut plien vervoerde waar hij ter be schikking van de justitie is gesteld Do Amsterdamsen ^ inklwcr B,er Een lezer van het N v N schrijft dat hij te Amsterdam wel de ïnfcLwer per zou durven aanwijzen liet is liom Sezer dagen zelf overkomen dat hij gret vrouw en kind de tram instapte ign toen ontdekte dat er op de kloercn jan.h'et kind eenige zwarte vette drup_ B'êls vielen vermoedelijk van de bo' n'ovendraad van ilc tramleiding Ziet pion tasseben de wielen dan ontdekt men dat alles vol zit met een zwart " aebtig vel dat terzijde spat als do tram schielijk stopt Ook liet vet waar mede de bochten der rails gesmeerd Worden spat somwijlen op en wie Het Öp zijn klceren krijgt denkt allieJit ^ an inktvlekkon ' t Is to hopen dat deze oplossing de ' luiste isi — o — Ver'dcenk'en Te Hecsclt Gelder ÏS het " vierjarig dochtertje van schip per n die aldaar stcenen lag te Ja Ban te jvaler geraakt en verdronken Ha lang dreggen werd Het lijkje op - tammer on Kan de L - Van Het eiland Texel znn sinds 1 Mei 41.200 lammeren uitgevoerd Nog elke week w.orden Hojidcidcn Jammeren ter markt geürach't — O — fiVuïü-ongel uk De Keer laipijnjtc Haarlem komende met zijn automo biel van den Zrjlwcg liad het ongelukï>p de Zijl vest twee personen aan tetijden met hét gevojg dat een vatfEen Snijders een bloedende wonde!aan den hals opliep ea schijnbaar in öyendig gekneusd was In de automobielSjörd hij naar h'et St Elisabeth ' O ask Suis verroerd Aldaar bleek dat zijn'(opneming noodza.VeJijk was " De tweede&angeredene welke eveneons melddeAutomobiel naar h'et Gasthuis jyasjgeLuacht bleek slechts licht gekwetst§é ' zyn zopjjaj dezo gjojjjg zjjns.^agafeon gua * - - J - - e-O -" £ ën JucKtb'allon Zafcr'dagavo'n'd fetreek'gen iuch ballon jvaarjn twee Bel tóscEe officieren zaten fangs ' dert fBoseli jen daalde voorspoedig b'allweg Sftidit fen Helvoirt OïSciercn eri bal - ¦ fijreemging de E K " Volksbond als bemiddelaar optrad met die voorstel len vereeuigd Maar men verneemt vergadert Helpt ES:ander Dinsdagmiddag a.s in Hand v/erksvriendenkring Vcnvacht wordt dat zïj de hcmidddlingsvopj'.ste!Ieii niet jbJ aanvaardegj Een lage streek Tc Dinsperloö hebben eentgo opgeschoten jongensde vrouw van den arbeider jWeikomprter wijl B'ez ^ bezig was met aardappelen wassfihen jn ce.n sloot geduwd De reeds bejaarde ytouw werd door penïgo personen in de diepo sloot gft vonden Zij is thans ziek door dgn orfdervflflden schrik * Ernstig gevecht In lïet café van J II Riesmeyer jn de Wijde Broe dersteeg te Rotterdajn heeft midden in den aatbt een gevecht plaats gehad tasschen den caféhouder en zijn vrouw De vnsrw richtte een revolver op haar man - joch gmg daarmede o.o onhan dig ü/Oj dat zïj perst zichzelf door ' de linkerhand schoot en yoorts e.ea der kellnennnen aan den hals trof Ries meyer bleef ongedeerd - doch de heide vrouwen moesten najr het--sïe!>'T tïïTjp Wittevrouwetistraat Ullld r iJÏÏ h Riifdersohapsfr Huwelijk Ken net fals heer i,'odiiwiiaar,R K met vaste betrekking wonacht in keu nis Ie kamen met een B E Burgcr dochter of Weduwe z k vaiKiQ — 50 jaar om na wederzijds goedvinden een hnweHjk asti to gaan Br fr lieiat met portret onder uo 725 bureau van dit ïiïa i Strikte gehoimliondios ver zocht en verzekerd Soiumibnle Asironologe hel tlcraieurë mcdïHsi oaocortrófiaQ ia baar werkzaam be den Faalt nimmer ROZENSTRAAT 8bis Bii V\i de Varkoumarkt P Het LEDEB-imiE voor H.H Schoenmakers Croupous in 15 soorten Eenïg asipes des - „ Stella"-Oroupons H c Sana MO » Preiiikeusi [ u Anthraeiet Cokes enz Laatste maand dep IKOIEBFBUZEII Alléêiiverkoop van „ Aiseati | Presle " het baste van België ] FiMDEJÖIHHö ' Kantoor Van Wijckskade 18 | l'eïci/ï » 1188 KapïSaal f S.CQG.OSO Reaer-Hen f 4.0GS.000 Het Bijkantoor Vtreclit Dom steeg 3 opent loopend e rekeniu gen en verstrekt fiandelscredietcn-t Koopt en verkoopt wissels fond sen coop ons en vreemd geld 55 Neemt gelden op deposito op nader over een te konieu condities 7ÏI7 VERLOESN een koralen Ketting met goudenslot en dito medaillon met portrutjea.Gelieve tegen bslooning terug te bren gen Janskerkhof 22 932 Voplzaden goed gezuiverde soorten tegen con - curreeruude prijzen Zang - oi Zevonznad ii 20 cent per Koii Geaieusd S-ailieazaail h 25 et per kilo P SLUIS ' Qmvexaeel Voer voor Merels Lijsters Leen we rikken per Va Kilo 25 cent P SLUIS'tape Kaaienvoer & 25 cent per Liter F SLUIS Ochtendvoer voor Kippau en Opfokvosr voor IXaikeus 944 13 C VERKERK VigcEtmarltt 3 ffiMELBAMDEI HALF JASR CARANTIE SWIELEMS UTRECHT ' ¦ BEDUUSDE WEËSD 5 ¦*,¦ BUITCNBANS is een even ec - v aarde er tie reclame aia eun bliakcnde bekro ning Op do htatst ge houden Tentüoii steiiing te SotCer dam behaftldea al ni'j'nc fabrikaten diverse bckro Qïngen Buiten die en -' dersdieMfngeu vaa doDkuudtgen bezit ik tol vin dank betuigingen v,»u ruim 6000 koopera die bij mij een orgel kochten Wilt ge er eens kennis mede maken Vraagt dan gifttis en franco catalogus aan Voor ttapreking-Bteed en oTr.ral kenteken to ontbieden sSe El eea » s Tcleplioonnnmmer ïöïS een beproefd s o I i e d e met 6 maanden garantie in liet Baanstraat 53 - ïelepli 16 Speciaal Banden Adres Ill * Kill Prima Engefsche Kwaliteit '' Tot Ho 8 £ 4..SO per paar GrooUto nummers ieta hooger In prijs 1698 W J v d l?JLr£It Jr Jnllerair 68 Telefoon SOS Wegens ouderdom ter overname aangeboden EEN ZAAK.in aardappelen en brand stoffen ovei'itemingssoinibillijk huur van het huis'f i per week Tc zicii Joh:Campliuisslraal H Tranivaal 700 GEWAAGD een Hink jong Persoon voor pakhuiswcrk om Ie gelijk bij in - en verkoop van slachlL'oed op de markten behulpzaam te zijn Br fr ond no 790 bu ' v il hlad 11 II BAKKERS Er biedt zich aan een ilinko Bakkersknecht » 21 jaar oud P G en vrij van militie Br fr ond no 755 h u r v il blad Voor dadelijk gevraagd 1 oF3 bekwame SCHILDERS bij D van der Wilt Joh Caiuphmsslraaï 3 alhier GEVRAAGD een net Dagmcisje als Tweede-Dienstbode P G ongeveer 16 jaar Aan miWen Nicofaacweg S des avonds na 8 uur KIPPENHOKKEN 5ÖNIJ NENH0KKEN Wegens plaatsgebrek te koop een dobbel Kippen hok nieuw met rennen twee groote Konijnenhok ken zoo goed als nieuw 25 H nieuw Kippcngaas.i hoog 150 M Atrres Kapel straat 35 Utrecht 80S EEN JUFFROUW met akte nuttige h werken wenscht grondig onderr te geven in Naai en ïfaicn Verstellen en Stoppen a 23 cent per lea Br fr ond no 195 bur v d blad 11 GULDEN.Wegens afschaffing te koop aangeboden een laovi goed onderhouden geëmailleerd Fornuis de corbrcedle 7G c.M Catha wjncsingel 110 822 GEVRAAGD te huur of in onderhuur dooi twee nette bejaarde echtelieden 2 Kamers m keukentje omtrek Rijks klinieken Br fr met prijsopgave enz ond no 815 bur v d blad KOST EN INWONINi aangeboden aan een heer of juttrouw In een klein stil gezin met gebruik van vrije zit en slaapkamer tegen vergoeding van [ 26 per maand omtrek Malie baan Br fr ond no 817 bur v d blad 11.11 KLEERMAKERS 2 iücermakcrsknechls*liefst groolwerkers kun nen direct geplaatst wor den tegen vast loon envast werk beslist nellewemers daar er alleen bi>steld werk en uniform gemaakt wordt W J Dam,Leidschokadc 6 836 ER WORDT GEVRAAGD ' een flinke Dienstbode v.een betrekking in Amster dam goed kunnende ko ken on werken en van goe de getuigen voorzien Zichte vervoegen Wilevrouw singel 29 821 CiEVRA-VGD een flink helder Dagmeis je Weerdsiiifjel Wt - van ' s morgens 7 lot 4 uur Vrijdag en Zaterdag den geheefen dag Br Fr ond no 818 bur v d blad TE HUUReen zeer net ingericht Ben Ilencdenhuis gelegenaan het einde der Baan straat bij het Wilhelminpark van f 17 lot f 20 permaand Te bevragen aanhet werk en bij W v Zoelen Bilïstraol & 8 835 Dames - en Hce ren - Rijwiel TE KOOP aangeboden voor elk aan nemeüjk bod sluur mei 2 rennen - freewheel pri ma binnen en buiienhan den met garantie dage lijk en Zondags te bezich tigen Havilislraol Z 851 WORDT GEVRAAGD tegen October een nel R ' S Meisje voor liuisuirfc m ook genegen fijn woseïl ocd aan huis te doen zonder ^ otdc getuigen « i noodigïich aan lc melder Vervoegen Bouwsiran t no 50 MODES UOEDra In gesloten hoedenzaak kan een nette Leerlinge yc plaatst worden om het vak grondig te leeren Br fr ond no 703 bur v d ' blad GEVRAAGD nette I)3i;-Dieiistbode P G van goede getuigen • voorzien boven 10 jaar Zich lc vervoegen na 8 u Callr [;„¦••.::¦' Si 7_'i DAGMEISJEgevraagd niel beneden do 17 jaar om 27 Sepl a.s.ïn dienst te treden Zichaan te melden ' s avonds 7 ot S uur Pöortstr.lOibis 722 RIJWIEL f 14 te koop vlug model goed loopend en een kenkorretje als nieui Bilitonkadc 13 7i«'i SLAAPKAMER de straat te huur f 1;25 per week met kost en inwoning f 5 Lange Smceslraat no 1 of br fr no 711 bur v d blad GEVfiAAGD nelle vhigge jongen loop en bakkerijwerk P G nïet'beneden Ï6 j I 2.50 jjer week Voorsli 051 no 7 IffifilJER Groote dfogc rui _ der ii huur aan de Oude Cracftc fmsihïii Qeertc • en Vollerbrug Te bevra gen Oudchamp 18 GEHEÜi KAMERS gevraagd Br fr ond ito """ bur v B blad FRUIT Groote Eeerenpcten 20Ö mud na 8 Sept geplukt 2000 fijne Ilandperen 2*fot 6 ons wicht bij ' ie Jong Leidschedw - atraat 24 780 Voor kl net gezirTE HUURgevraagd een Bovcnlnüöje.bev 2 o 3 kamers m £ eu;ken hofsi niet te ver van' hel station S S daar deman dagelijks oprcis is,is de vrouw ook genegenop billijke condities eendepot lc aanvaarden zijis zeer geschikt voor zaken.Br fr of inform met op gave van huurprijs Am sterdamsen " e 5 tra al weg ' no 138bis Utrecht 701 TER OVERNAME _ iagd een insteek Gos haord Br fr ond no bur v d blad TE HUUR e rnel ingericht Bo venhuis gelegen Havik straat no 12b het huis __ er ruim en van alle gemakken voorzien f 17 ir m Te bevragen bij W Zoelon Biltslraat 48 855 NETTE EERLIJKE JONGEN gevraagd om voor Win kelbediende te worden opgeleid genegen ook cenigloopwerk ie verrichten;tceitijd circa 10 jaar ird t Koffie en TlieehaudclKomeet " Vrcdcn b'urg no 45 826 GEVRAAGD voor direct een bekwaam ¦ oekenmaker voor lijn besteld werk niet be kwaam onnoodig zich te melden Intern en vast werk bij J E van F ren Krugcrlaan 50 Zeist TE UUUR aangeboden een mooie Voorkamer met zijkamer en groote alcoof voorzien van kasten gas-en water leiding en verdere gemak ken bijzonder geschikt voor oen ol Iweê dames dagelijks te bezichtigen niet op Zondag Vleutcn scheweg 2E HUIS TE KOOP GEVRAAGD • Te koop gevraagd een ' Werkmanswoning in do ¦ omtrek Amslerdamschc ' i prijs inhoud üJ > d blad EEN NET BURGERMEISJE zag zich gaarn geniaalst als Kindcrjutlrouw in een deftig gezin in Utrecht of in den omtrek daarvan ook genegen behulpzaam te zijn in de huishouding leeftijd 19 jnaivBr fr on ' der no GOG bur v < r bl AAKGEBOBE.V voor twee hoeren of.damc die samen wonsehen lo wo nen een gem Zit - en ieder ahotuterhjke Slaapkamer met degelijk pension be wasscbing enz op nette stand omtrek Wecrdsin gcl tegen f 5a per mSanr * Br fr ond no 702 bur r J bhd KETTE'JtTFBOUW ' li b b h h vraagt zorf spoedig mogeiiif - een gc mcub Slaap ol Zil-Siaap kamer Br tr ond met op gaaf " art huurprijs en dui delijk adres worden inge wacht onder no 701 bur v d bl,id WOIiüT GEVRAAGD een flink en helder Bar meisje boven de iö jaar ¦ geed kunnende strijken en werken van goede gelui Soa voorzien Zich ie ver voegen Achter St Pieler 4 loon j S per '¦— '¦ ER BIEDT ZICH AAS een Bagmeisje 25 jaar v goede getuigen voomien ook genegen Werkhuizen aan lc nemen Br l'r ond Ot > 2BS(,etli W.M Heiïi JHamhurgcr sfraat 24 738 WOONHUIS Tc liliur gevraagd door gehuwde - Heden zonder kin dereii cefi Boven - of Be neScnhüls in het cevttiiun der staS ïn den prijs van f * per week Br fr met prijsopgaaf en sland der Woning ond no 705 bur " blad TE KOOP aangeboden een eerste kl Da mes R ij^viel zoo goed als nieuw heel weinig ge bruikt voor den spotprijs van f 40 Witlevrouwen singel 110 bcucdenhute G2C TE KOOP een Bovenhuis met groolc slal 17 M diep kan tot 30 M diep gemaakt worden huurwaarde f 450 per jaar vlak aan water gele gen omtrek Zandbrug koopsom f 5800 Br fr ond no 713 bur v d - hlad Wegens ziekte der legen woordige worilt 15 Sept GEVRAAG » een R K Dienstbode vart goede getuigen voor v Nnodbujp of voor vast Nassauslraat 12 725 ¦ WERKSTER Voor eene nette zindelij ke oppnsendc vrouw die vlug en flink werkt zoele ik nog enkele Werkhuizen beste getuigen staan ten dienste Br fr ond no.v 728 bur v d blad AANGEBODEN voor een jonge dame Pen sion met huiselijk verkeer en vrije slaagpkamer in ' een net gezin centrum der stad prijs billijk Br frond no 705 Bur v « J * blad i KOOPJE 1 ORGEL Een 2 speis Amerika Orgel degelijke consjruc tie krachlitrc toon 10 re gislei'9 2 Snlezwelleii prijs f 10O Br fr njid no 755 bur v d blad GEVRAAGD ' een flinke K ' e rm alters haf was 10 a 12 ets - per uur Longrstranl Ai ' ülversun 73 4 Voor de Eraaie ïlandwe ' ken worden op ecji alclio ' LEERLINGEN gevraagd Br fr ond nl 707 Fur v d blad 

Kranten

Ga naar