Utrechts Nieuwsblad donderdag 8 april 1909

Ve echljnt DAGELIJKS & o halve od Zon - in Feestdagen Prjjs per week m.GoilLStuivcrsbl ro.10 — Met ideaaKO.lK 1 PrlJ » por 8 maanden f » S5 "— itfot Ideaal fl.tt7 ' Fmnco per post „ f 1.50 — Met Ideaal *.._ ri.05 Bureau © rift 23 Utrecht — Uitgever JOH DE LIEFDK Pril » der Ad verten lilin van l—C regels f 0.(10 Elke regel IO Cl Plaatst Jioa dcvpIfJe a ü vin ton Ho 8 male » j dna - ronk die slechie2maien oorakwid ~ thavtoauhttdinam I en Aanvragen £ 5 Cen » per Advertentie bjj vooruitbetaling ¦ Wegens den Gooden Vrijdagzal dit blad morueti niet ver sch ijnen Dit nummer beslaat uit 3 bladen EERSTE BLAD * ft***g***»gaft«g»»#**«**st ** Donderdag s April Do waerheyt borrelt oyt golyek ee-i sonueschgn De waerheyt boo het gAo wil met begraven zijn DIT HET BUITEKLAMD De Balkan-crisis De ' besprekingen wier can ban flelsvendiag tusschen Oosfenijjk en Servië sullen na ' Pasc-hen faogwiiien Men heeft veel hoop dal zo spoedig weer zullen > k>Jiineji eindigen en ' Ü handelsverdrag naar tender an tot stand zal komen lm Geneve mouten l/wee boeren zijn aangekomen die een groot ruis willen huren voor ' rekening van koning Peter van iServiS Men braitgt dit in venband miei ' 5 ikf > niings voorn«men om toon maar af stand < te doen van ide legeering Nog steeds worden ei ernstige candidafen v.oor d'esi Servisehon troon genoemd men beweert nu dat altereer in r.anmerl mg tonen Prins Waldenar van Denemarken ¥ Oscar Prins Beiiiciu'oita In wee-rwü van de tegenspraütën in die ïial P-ambtelijke pers in Oos tenrijk blijven de Serviërs over tuigd dal ' de geruchten over een op handen zijnde dynastieke crisis van Weenen uit veTbreüd^ijTL De vetd ¦ toriit in de Oostennjlüsche nin de Duit sdie " pers tegeri'ide dynas&ie Karageorgewits is door ds Ween sche diplomaten op tomw gezet zeggen de Servische Maden Door eon en ander is de an&ipalihie tegen Oostenrijk er - in Servië niet minder op geworden en ïiet wamtrouwon ten xspeactete van do bcdoc tongen der ' Don aai - monarch ie is toegenomen De gföieelc Servische ipers op een paar bladen na neemit ibeslfet stel lino t ^- en de ongunstige geruchten wielkc over het Servische vorsten huis verbreid wonden iDë ex-Kroonprins George die voornemens was tvó6r Paschen het lamd ujt He gaan Sioeft nai opeens besloten hel PaascMeesl towh snaar liever wi de ouderlijke woning met vader en broeder te vieren ' Daarna gaal fliïi naar Engeland „ om nog wal te studeeren " RUSLA3D Op een ijsschots w egg e dreven BIJ Riga aijn ifiOO visschers op een giroole ijsscifrots in de open zee wcggefireven Er zijn er 35 gered maar van de averagen weel men niets Hevige stor ti Een hevige storm die nai)i Me mel op de Russische Iwisi woedde heeftl sow * verlies aanmisKischên'le vens teweeggebracht Tussehen de vissersdorpen Polangen en Niiu ancisatli zrjin 10 vissfirhersschcpen vengaan - waarbij ïO mensohen hun dood in de golven vonden E Een geheimzinnige nïoorrl Drie maanden geleden wenl to Tarnt nes een lG-jnrig mrisje vermist Délina Vigncron genaamd wier lijk thans hij Anvelais uit da Sanibre is opgehaald Lcn woud aan hel voorhoofd en de voe ton die aan eikoor gebonden waren wet tigen liet vermoeden dat de ongelulikï _ ge vermoord is maar men verkeert nog in volslagen duislcrnis omtrent de om standisheden waaronder die moord werd gepleegd Ontslag van rechter IteydetL Riechler l^eydöt de rechter van instructie die aanvankelijk het on derzoek in de zaak-Steintïeil leidde maar wegens veronderstelde party digheid z.ijn taaii neerlegde zaJ ontslag uil 2ijn ambt nemen „ om gezon d he i dsrede nei *.' ' De 1 M e i-v ï e r T n g Mnn verwacht in Parijs du jaar een exlra vrering van den I-Meidag Wat ] precies de plannen zijn weet niemand dan Pat3»d en de l \ andere mannen van liet atakingscomité Toch verwacht men na al het voorgevallene en de hecr schendc slamming minstens een alge mconc staking van 2-i uur De overmoed van Polaud rs er ntet minder op gewor den sinds zirn succes van Zondag Hij beschouwt dit als een ware zegepraal voor de vcrceniging van werklieden en de beambten en is niet hang voor maat regelen van de ministers Zoo hcersciit er een algemeene vrees voor 1 Mei die zich zells schijnt mede Ie deelen nnn de leden van don Senaat en de Kamer DUITSCHLAHD P o s t z c g e 1-1 o e k j e a Zooals bij ons en in ecnige andere landen reeds gcruiracn ' ijd geschiedt zal de Suitsche regecring thans ook boek jes met postzegels tulgeven en\vel bpeft jes met 20 postzegels van 5 pfennig en hoekjes met 10 zegels van 10 pfennig Deze boekjes bevatten echter in afwij king met die bij ons een nieuwigheid Tusschcn de postzegels worden blaadjes dun papier gelegd die bedrukt zullen worden met advertenties De post direc-tie onderhandelt met voorname lirma's over de verpachting dier reclame De weveirs-staiking Uil Breslau wonlt gemeld d&i in een vergadering rai slaikenJdfe we vers He ¦ Langenbiclaiu met 878 tegen 10 stemmen ibeslolen werd de sta king vootÏ te zetten Ten gevolge daarvan zullen alle anbeidsrs en ar ibeftdsleirs va de texliel-industrie te Langenfoielttïi Peterswoldaw en Höichenbaeh wenkzaam dSe leden eijn van den Duitsdhen l^exG^Dr ibeidei eirond inet wgang yah 10 April onlslagon worden ^ OeZeppeldnl * ÏTst RijkslucMsctop is na een vaant van 18 uren gisferenoclitend to 11 uiir m Manzel geland In een vlaag van waanzin Te Oxford heeft do winkelier Tho mas Barbci eerst zijn beide kinde ren een jongen en een meisje en zijn vrouw en vervolgens zichzelf I den hals afgesneden De ongeluk kige vertoonde in den laatslen lijd leekenen van waanzin Zijn stiefvader vermoord Te Ëlberfeld is een 64-jarjge her bergier vermoord op het biljart m de gelagkamer van de herborg ge vonden De man had een paar gapende wonden aan hel hoofd die Item klaarblijkclijik met een stomp ^ wa pen waren toegebracht Alsj'^sgr daehlJe misdaad te hebben'öegdSiïi werd in bechtenis genomen de blief zoon van den verslagene die met zijn Uweeden vader in voortdurende onmin leefde en in wiens huis een mei geronnen bloed bevlekte sleu tel van de gaskraan is gevonden Officieus wordt bekend gemaakt idal de Keizer binnenkort te Venetië of later op de terugreis van Korfoe een ontmoeting met Victor Emma nuel zal hebben De Konimg en Koningin van En geland zullen in de tweede helft van April op Korfoe acht dagen tong de gasten van don DuttscJien Keizer zijn Een balkon ingestort Door hel instorten van een bal kon is - te Hannover een lt-jarig meisje gedood Een ander meisje werd ernstig verwond - In Duitschland - wordt jaarlijks voor 10 milhoen mark gercciitclijGte botte opgelegd Dal lijkt erg veel doch wanneer men kennis neemt van de beschrijving die Frido in de „ Jugenti " geeft van „ eén dag uil hel leven van een geacht Duilsch koopman " komt men tol de con clusie dal het eigenlijk nog maar zeer weinig is De beschrijving vol ge venkort hier Een aanloJtkelijk raal persoonlij ] ïe sprftlcwi t vooral over zun jongste reis door Dene marken en Scandinavië Zijn ge sprek met Koningin Alexandra en ïteizenn Marie duurde ruim een uur Na deze audiëntie heeft de corres pondent van het Hbld een onder houd gehad met Generaal BooUi Aan dil interview omtleenen we de volgende bijzondenheden Ik vroeg den generaal of bij de wereld vooruit gegaan achtte beter vond dan in de dagen toen bij zijn aiibeid voor do lijdende en afge dwaalde menschheid begonnen was „ Beter gewonden ' Ja beschaaf der geworden verfijnder men ver dient net getd op andere wijtie dan toen de vermaken üijn ' verbcte'rd de beleefdheid s toegenomen de voimen zijn beter de Uennis is ver - meerderd op elk gebied Maar or ' de mensen en er op godsdienstig op zedelijk gebied hard op vooruit zijn gegaan is een andere kwestie Toch vooruitgang is te zien geluldug Ik geloof dal de mensc-hen niet meer Mdibeeld van hel leven in Duitsch ' nd geeft zij niet De koopman Iwee mark boele Aan ' tontbijl schrijft hij een briefje om aan depolitie te melden dat hij een weekgeleden een nieuwe dienstbode heeftgekregen deze aajumelding s te laat — 5 mark boet3 Hu gaal naar zijn zaken on springt op een reedsin beweging zijnde tram — 5 mark boete Eén sprekende reclame op zijn kijltratfin voroorzaaM een op loopje — 10 mark boele Zijn - deco rateur heeft een schild zóó aange bracht dat de voornaam van defirma niet duTïlelijk meer te zien is 5 mank boele Op de terugrsis naar huis ' s mid dags verliest nij ijn tramkaarljc — 6 mark boete Uil zijn middagdutje wordt hij gewekt door een wrseke - nng's inspectetir die hem de iiwa liw.ii'kaarl ' vin zijn dienstbode vraagt tiïj hcett haar bohooi lijk ver HM doch vergeten de zegels waar «^ ïï ^ ^ e ^„" S ™ deloos Ie maken - 10 mark boete \ whUia „ iet meer zooveel Na ' dezen kr^t h.j oezoek van een «„'^ Vr aan uilerlijfte ceremo - potibodwnaar ütc hem mededeelt m d ^ ooI J M ¦ hun dat hu ï«n zoo » twee dagen te laat '^ l'Jf „ i „ b v „ r hnt rrnoAa riD heeft laten inenten — 20 mark boete Hdj gaat per fiets weer naar zijn i winkel Onderweg door een politie ' agent aangeii juden blijft dat afj i zijn rijikaart niet bij zich tieeft - " mark boete zin voor het goede de zin om elkander te steunen is toe genomen en dat is een gelukkig teekon " „ Verwacht u voor de toekomst veelï " TJ S „ ï;ï ™ H,i~,i „ Ki „ ï monscMieid en wertuijM dal Ckx &- rscë l ss r g'"-ïff as ar lai hij zijn voeten van de pedalen J ü ¦ r „ heetl losgelalen - 3 m.irk boele De I Wanneor gij no op uw leeftijdzevende omdal h(j ztjo sluui-sUng jon terugblik werpt op al uiv ar met vasUiield - 3 mark boete tal ™>» SO « dan MeursesteldTerugkeeteod Heelt bj zijn lamp < 1«"J d o verkregm resultaten»met BjdlB aangesMon - 3 mol * »^ k » »«> i ° v '* d « ^" ff ¦ boele Nf bel avondeten speelt bij >>* ben tevreden Nataurlijt ik hebpiorat met ijn vrouw gebrul » mol al mijn veraachliugon vervuldUirlen uil Ooslennjk medege - « ezien maac in sjmmige opzichtenbracht doeli niel van bel Hijksetem zijn loeb d,o verwachtingen over.pel voorzien - 3.1 marl boete Na - troHOn O ' lis zoo moeilijk dedal bil nog vergeten Heelt naar de I mensohen te winnen voor gods venolieliurbrandweer^ereiuns te d.eiist en sociaal wenk t te zoo zon gaai - 10 marl boete Ontkleedt hij derting de menschen verdragenach dooh vergeet daarbij hel gor - dwang in den spoortrein in geld din ran zijn slïaplamor te lalen zalk aten "> legeraal en alleen e.p helken - een week hechtenis S <> t >!<** van godsd.ensl en goeddoen Totaal 137 mark boete en één ' n ' ol - H ™' dranbij ook geen orde week hechtenis vo.jr een Duilsch on dwang noodig ware * elmi ik burger die op een goeden dag wal heb de vok'oem.uj dat duizenden * r u nmnnfifipn virtirnfari ruin mn / TIJ > mannen en vtoinvsn om mij overtuiging van mij gekregen heb ben en een leger achter mij staat en zat blij van staan dat onder orde en tucht godsdienst en goede werken brengt Niet hel socialisme ten minste niet liet socialisme als sociaal-demo cratie zal de wereld veroveren Het is een waan - lie zal vergaan iets heel veel pech licufll ENGELAND Do 80ste verjaardag van Generaal B ooth Zaterdag a.s hoopt de grijze ge ncFaal van hel Heilsleger William Booth z'n tachtigsten verjaardag te vieren Ter gelegenheid van dezen feest - dal naar mijn overtuiging geen dag zal het Lsgei over geheel de stand zal houden Mwr wel zal over worcld aan een inzameling begin winnen bel ware socialisme want ncn om twaalf millïoen gulden bij - ' socialist ben ik ook Doch s,r«ialisi een Ie brengen voor een „ wereld - ' zijn is naar mijn meening berde in universiteit ter oplcidingin'Imaat - nge liefdevoor zijn mede menschen schappelijk werk van het Leger en een stellig willen de menschheid met Londen als middinpunt In de beter te doen worden met alleen 5ï landen waar hel Leger vcrlakkin lichamelijk doch ah geheel mensen gen heeft komen afdeelingen ' dus geestelijk daarnevens En ik ben De Generaal werd Dlnsdagmid - overtuigd dat dit socialisme allengs dag in het Buckingham pa ie is te Lon ' de wereld winnen zal Ik zal er voor öen ter authentic ontvangen dooi de blijven arbeiden tol mijn laalsten Koningin van Engeland en haar snak en als hel kam — ook daarna üusler de Keizerin-weduwe van nog " Etuoland welke laatste vorslin zeer „ Dus " vroeg tk „ u is nog niel verlangend was geweest den Gene voornemens den arbeid neer te leg - v gen en ' na den aanstaanden iOsa April rust te nemou " „ Rust nemen ' seide Generaal Bootli „ ik denk er niet aan Ik ga niet rusten voor ik geroepen word lol ceuw'gc rust Ik bluf arbeiden zoolang ik kan en ilc hoop dat hei nog héél lang zal kunnen zijn " „ Maar uw vermoeiende reizen -.* „ Ik denk er niet aan ze op te ge ven ^ Dl zal met pleiner nog eens naar uw land gaan Ik zou zoo gaar ne m Hollaind een g-rooten automo - biel tocht ondernemen ganseh hst 3anid door maar ze hebben mij ver teld dat de bruggen over uw ka nalen ' daartegen niet bestand zou den znjn Wat denkt ge er van 1 * Ik heh den Generaal — zegt de correspondent — op dit punt de meest geruststellende vtrz&UeningeQ gegeven en zoo kan het besl gebeu ren dat men den krassen tarahtig jarige nog dezen zomer door Holland aiet toeren m het mee3t moderne vervoermiddel om gehjk hij het in Engeland reeds een paar maal op die wij«e deed in stad en dorp het goede te verkondigen en de armen van lirthnam en geest hulp en steur * te brenson Helaas onn onderhotKi moest eïn digen Dringender werd de eisen van Generaal Booth's secretaris mij te laten gaam — er waren er nog zoo veel die den grijsaard spreken wil der » Zoo scheidden wij De Generaal drukte mij krachtig de hand en met zijn Ood zegene ui " geleidde hij mij toï de deuren van zijn vertrek Devordedigingterzoe In het Engclsch Lagerhuis werd den premier A.scjuith gevraagd ol hem iets bekend was over een voorstel door cen der koloniën gedaan ter bijeenrocping van een bijzondere eoiiferciitie over de het liritsche Rijk ter De heer Asnuith antwoordde dat hem van een dergelijk voorstel door een der kolonrën met zelfbestuur gedaan niets bekend was maar dat indien zulk een wi rixeh van < fc zijde der koloniën werd kenbaar gemaakt de Engelsche Regec ring de oak in ernstige overweging ne - » e sa Edw SPfiSEJE enkomst van Koning Allons rd en Kon Koning Edward heeft te San Sebastian en Biarritz herhaaldelijk met koning Alfonsus geconfereerd Mag men den cof respondent der Koln Zlg te Madrid ge looven dan moeten deze vertrouwelijke bespr»i ingen worden teegescl ' reven aan ongerustheid over de Praiiscli-Duitsche Marokku cnlente Men vreest dat Frank rijk door de aldus verkregen aanmoedi ging veel verder in MarolAo zal door dringen dan met de Snaansdic belangen kan worden overec nge bracht en wiekt daarom hulp en raad bij Koning Edward die als den vader van de onlenin wordt beschouwd De Sjiaausche bladen melden over de ze ontmoetingen geen bijzonderheden maar stellen alleen de grootc bctcckcnia aan bet licht ITALIË Hel b e z o c k v a n Roosevelt G id-president Roosevelt ts ïn Napels ontvangen met evenveel geestdrift en eerbetoon alsnl btj een regeerend vorst was Over zijn aankomst nebben wij reeds een ert ander geschreven Ka een maaltijd in zijn hotel genuttigd te heb ben bracht hij cen bezoek nan den her tog en de hertogin van Aosta met wie hij vervolgens het museum bezichtigde Daarop ontving hij in zijn hotel den ver - Fete»B8e&£-H3 a „ De daros in het zwart " Naar hel Fransch van GASTON LER.0UX M „ Bij onze terugkomst " vroeg Dftrzac die bel niet begreep „ Juist bij onzen tei ugkeer op het tasteel waar wc mevrouw Daxzao gtfieel alleen gelaten zullen heb ben en waar we haar wellicht niet meer zullen terugvindenl " Allen zwegen en hij vervolgde „ Natuurlijk is dit ^ leUils een ver • nderslellin ^ doch op dit oogenblik kunnen we alleen veionderslellend redsneeren " We keken elkaar aan als verplet terd door deze woorden Kiaarblij kertfk zouden we zonder hem een groote domheid hebben begaan een groot onheil na / ach slepende Nadenkend was Ronleiabille op gestaan en sprak „ Goed beschouwd heflVben we de zen nacht nielh helers te doen dan ons te barricade e ren Natuurlijk dit slechte voorioopig want il wil dat het kasteel morgen in volkomen staal van beleg zij Ik heb den ijze ren poarldoen sluiten en hem door vader J«cqucs doen bewaken In de kapel heb & Maltoni op schild wacht geplaatst Ik heb hier voor den stuil poort oen versperring la ten miken wijl dit het eeniga ge vaarlijke punt is en persoonlijk za ik hier waant houden Vader Bernier zal den gansenen naohl voor de deur van den vierkan ten toren waken en vrouw Bernier die heel goede ocgen heeft en wie ik bovendien nog een zeekijker ge geven heb zal lot morgen op den omloorj van den toren blijven Sainolair zal plaats nemen in hel kleine tuinhuis op het terras van den ronden toren Vandaar zal hij met mij de tweede binnenplaats en de borstwering bewaken Mijnheer Rance en Darzac zullen zich naar de open pUate begeven en moeten tot het aanbreken van den dag daar de wacht hou den de eerste op de Westelijke de tweede op de Oostelijke boulevard die de eerste Binnenplaats aan de zee-sijüe begrenzen Het werk zal dezen nacht zwaar vallen omdal we nog niet goed ge organiseerd zijn Morgen zullen we evenwel een staat van ons klein gar mzoen opmaken en zien over wel ke bedienden we in volkomen ge ruslheid kunnen beseiiikken Zijn er onheilouwibarc menschen onder zoo moeten ze het kasteel verlaten In bot geheim moet ge hier alle wapenen brengen wiarover ge be schikt vooral geweren en revolvers We nullen ze naar behoefte van den nachtdienst uitdeeten Hel bevel is op eiken persoon Ie schieten die niel antwoordt op de vraag „ Wie daar " en zich niet komt bekend maken Een wachtwoord is niet noodig Öm door te kunnen gaan is het vol doende zijn naam te roepen en zijn gelaat te laten zien Trouwens wij alleen zullen het recht hebben door te gaan Morgenochtend zal ik bij u > Noordorpoart het ij&ercn hek aan den binnenkant laten aanbrengen en zal daar voortaan di toegang af gesloten zijn De leveranciers zullen dus met door het gewelf kunnen bomen en moeten hun waren plaatr sen in het kamertje van den toren waar ik vader Jacques heb geplaatst Eileen avond om zeven uur zal de ijzeren deur worden gesloten Mijn heer Rance zal eveneens morgen ochtend timmerlieden en metselaars laten komen Die menschen zullen wordien geteld on niemand van hen mag onder geen voorwendsel in de ¦ tweede afgesloten ruimte komen Om zeven uur wanneer de werk lieden moeten vcrtrekkien zullen allen opnieuw worden geteld In den loop van morgen moet al liet werk geëindigd worden name hjik een deur voor hel gewelf ma ken een tweetal gaten m den m»Hir herstellen Eerst dan zal rk gerust zijn en wijl mevrouw Darzac wie rk verbied tot iiader older het kasteel te verlaten dan in veilig heid is zal ik het dan kunnen wa gen hel kasteel te verlaten om een ernstig onderzoek m te stellen naar do schuilplaats van Larsan Komaan mijnheer Rance te wa pen Ga alle wapenen halen waar over gij dezen avond beschikt Ut tiéti mijn revolver geleend aan va der Bernier die op en neer wande len za voor de deur van mevrouw Daraac's kamer " Al wie de giebeurtenissen van dtt Glandier niiet kende en dergelijke laai uit den mond van Kouletabillo vernam zou niet hebben nagelaten ïiem voor krankzinnig te houden die aldus sprak en hen die naar hem 1 mistenten Doch ik herhaal wanneer die zelfde persoon hel diama van de Glandier had meegemaakt zou hij hübben gedaan'als ik zijn revolver geladen en onrustig den dag afge wacht HOOFDSTUK VIII Jean Roussel — iLarsm'—Ballmeijer Een vuur later waren wc allen op post en liepen heen en weder langs < le borstweringen nauwlettend zien de naar aarde hemei en water ang stig luisterende naar hel minste te ven m den nacht en naar den wind die tegen drie uur in den morgen van uit zee begon op te sleten Mevrouw Edilh iie was opge staan voegde zich bij Rouletabille Deze nep me gaf mo zijn wacht over en tevens het toezicht over zijn gastvrouw en begon een ronde te doen ' Mcttouw Edilh was vroohjk ge - stemd De slaap had haar goed ge daan en ze scheen iioh buitenge woon vroolijk te maken over het bleckc gelaal van haar man wicn ze een glas whisky had gebracht Ze klapte iïrüe kleine handen en zeide „ Ol het is grappig Zéér grappig Wat zou ik dien Larsan gaarne willen kennen " Ik huiverde teen ik die woorden vernam Gewis er zijn van die ro manixhc yezens lic niets vermoe moeden en i * hun onwetendheid hel noodlot betecdjgen Wanneer de on gelukkige hel had vermoed Ik brai-hl twee uren door mei me vrouw Edith en verleide haar tal van afschuwelijke daden van Lar * san alle waar gebeurd Wij de ge legenheid zich hier voordoet zullen we dien Larsan-Ballmeijer histo risch den lezer learcn kennen Balhncijer had een gelukkig * jeugd gehad Hij is niet tot sihol men-alrekcn gekomen als zoo-vele anderen na de bittere ellende " te hebben gekend Zoon van een rij ken koopman had nij van nen an- dere bestemming kunnen droomen Wordl vervolgd * 
Arbeiders wautngen Overzicht van liet aantal in onze gemeente aanwezige en leojfstannde arbeiders won m^an omstreeka 1 Maart 1 9 09 Onder da bier epge ei > vüu cljfBrs z n n „ lot begrepan de viüe * woningen Het aantal dezer woningen bedraagt o vrije woningen 287 in de binnenstad 255 in de bniteawfl ^ n & dgea woningen 55 in de biniiunsiad 544ju do buitenwijken Totaal 1141 ^ eRcnwoonligcr van Cuba to Rome die honi Itwftm ''"' linken omdat hij vonr het einde " nu zijn pn:=idenlscliap '• ' / elf fcfcsfuur in Culm finrsloM ft » r * as door dot bcv.oefc ItccI aangenaam aan ftwlaan ' a Avonds om 8 " uur kwam de DU i ge moe ter van Napels danken voor de | hulp van Amerika hij gelogi-iihcid der uitbarsting in hicihë e » Cslnbriè Om 10 uur ging Rooscrcil mei zijn zoon weer non Iworu van de Aciiral on weg naar Messina wan liü lifi Itnliaanschc ko niiiklii'i paai - ouimoet De lfoniig en de Imiinijna iin Mann ling [ e Messina aansrtomen Zij hebben den dag doorgebracht met bezoeken aan de barakken wear do bij de aardbeving gewonden verpleegd worden Zij hebben voorts de Mad bezichtigd en door het puin en slijk gewaad RnoïcvcU's schip kwam Dinsdag te hnlïdrie in Medina aan Hij vroeg ter stond een iiudiPnlïc liii ' pii Koning en werd op diens schip icer liartelijk ont vangen Ka cen onderhoud begaven zij zich aan land en gingen naar liet dorp Retina Elena waar de Koningin vcr tfetde ttOSTEr-ïïïüJK-HÖBIGasïJJË De gevluchte geldschie ter De bekende geldschieter Fr Rei cher Ie Wcenen — van wiens vlucht \ vo needs melding maakten — is vermoedelijk naar Amerika uitge weken ReW-her bewoonde een vorstelijk ingericht huis in de Mayfedergasse waar ook zijn kantoor gevestigd ¦ was Sinds jaren maakte hij zijn Verk van disconteeren van wissels tier voorname en alter voor naam Ie aristocraten Ook speculeerde hij aan do beurs op groote sr-baai H-tj heeft echter daar hij in den laat Sten tijd vast rekende op hel uitbre ken van een oorlog daarbij drie « liltioen kronen verloren „ Oom Reioher " zooals hij ook vaak werd genoemd zoowel door de voorname heeren aan wie bij geld leende als door de buffetjnf ftouwen in de c.hamnagne restau-rants waar bij dikwijls znn vrien den trakteerde ging door voor een fiian die 20 millioen kronen bezat en hij beeft jaren lang geleefd als iemand van onbeperkte inkomsten Ook met het verdiseonteeren der — tater velsefi gebtclten — wisvan prinses Stephanie en van prin ses Louise vnn Coburg heeft Rei cher cen flinke som g^d verdiendDaar Itij meestal niet anders leen de dan aan menseben die jpsed wa h-n voor hun geld kon hij metge ïnak in de laatste weken voor viermillioen aan vals«he wissels verdis eonteeren bij versrhillende Ween sche geldmannen Reichcr heeft ook hel geld van ïijns broeders weduwe en van zijn ïoon — Ie zamen 3 millioen kronen — verduisterd AFRIKA Dooreen haaige dood Een duiker en s ponsen visscher JVdiannis Züimhi>tta genaamd was by " kaap ijirti - Man cour in Tunis - hiraig mei visscben Toen hij Baar tie oppervlakte zou terugkeerén v erd hij aangevallen dcor een reus öchïttgen baai die hero hel rechter ¦ boen bij de fteup a/beet De on#e lukkifte werd met zijn sthip naar Sfax vervoerd dal 20 K M verder lïgt maar was - V aankomst daar reeds - overleden PODT DE PRANCE 7 April Castro heeft zich onV Scheept op Martinique Castro r " ' niet lie-t stoomschip Guadeloupe en nam 2ijn intrek hi een der woningen aan wal Hij heeft alle havens van West-In * uitgezonderd Porl de Prance voor ëich gesloten gevonden Zijn wouw blijft aan boord dei Guadeloupe to San La Guayra De Amerikaanse be kruiser „ N<>rth - Carolina " arnveer flo terwijl Caslro to Point a Pitte was Gisteren waarschuwde de Ürische w>iiaiiJ Gastro dal de Brtt sche redering bem niet zou toe slaan 1e Port of Spain Ie landen ItONSTANTlNOPEL 7 April De Aedacteur van hel liberale orgaan „ Sanbesti " is vannacht op straat aangevallen en doodgeschoten door ten onbekend jie-rsowi Naar men nieenl is de daad © en politieke aanslag De Serbesli " tocth is be slist vijandig gezind tegen hel Oo ictte van Eenheid en Vooruitgang KONSTANTINOPEL 7 April De onderhandelingen tusschen Turtujt en Bulgarije vorderen goed Men is ai op yersishitteude punten lol over wnslemmmg gekomen in bel bij zonder omtrent de betaling der bij Örage van Roeme'ië KONSTANTüNOPfiL 7 April Er wordt beweerd dal de moordenaar Van Hassan l^ehmi dwi directeur « tn de Serbessi een officier is van # o cavalie rie Na een Jjefiige cliecussie m de Ka Bior werd mol algemeene stemnien beslolen aeni grootvizier te inler pelleeren Vyffiiondara personen hielden een Iwïooging voor de Porie en de Ka mer om to prolcsteercn tegen den « noord fANTWRïlPBN 7 April De gc toeenteraati heelt iiel geld bswil fcgd voci ' een nieuw groot droc^r ttsb Het dols zal 200 M toruikhaïe lengte hefiben en 25 M breed zijn Het zal in ik jaar klaar wezen CARACAS via Wil'enistad 6 April Ue Venezolaanse!)e r-ageering heeft de Franscbe gepolst om te weten te komen of bet misM liijn aiinScAiliug zou geven tol moeilijk beden indien Caslro aan boord van de „ Guadeloupe " in « en Venezo laansoho haven in hechtenis zou worden genomen Uit bei antwoord door de Pran sche regeering gegeven viel op te iTidkfrii dat do - cwh tegen de in heebtenïsnemtng met zou verzet ten WASHINGTON 7 April De Fran sclie ambassadeur bracht een«be zoeii aan den minister Knox en deelde deze mede dat Frankrijk erop zal toezien dal Caslro terwijl hij op Martinique verlooft geen mi litaire maatregelen neemf LONDEN 7 April De eigenaars van de „ Oakbank " het Bnische schip dat Maandag jl in Straat Westminster op een drijvend wrak is geslooten declen mede dat de kapitein en de S vermiste personen gered zijn Zij zijn nl door een an der stoomschip opgepikt SHBF'RN-ESS 7 April De torpetlo bool Blaokwater " kwam bij Dun goness in aanvaring met een stoom boot en zen * De bemanning werd LISSABON 7 April Er is een nieuw ministerie gevormd onder voorallersc-hap van Sebaslian Tel - SRERRBNICE 7 April Drie rui ters schoten van den Servischen oevar der Dnna op een patrouille die antwoordde Een paard werd De Serviörs vluchtten zonder ge kwetsten gekregen te hebben r^NDEN 7 April Van bevoegde zijde wordt medegedeeïd d-xf g«en samenkomst tusschen Koning Ed ward en Keizer Willwlm op Korfoc is voorbereid of in overweging ge nomen De bekende plannen van de twee vorsten mahm hel trouwen zeer onwaarschijnlijk dal er een ontmoeting in de Middeilandsehe Zee zou plaats hebben PtETIÏRMARmBl'RG - 7 April De - wetgevende vergadering ' heefl met op drie na algemeene stemmen het voorstel aangenomen van den minister-president nl om „ into committee " te gaan ten einde bet ontwerp voor do grondwet te be spreken De minister-president herbaalde de vroeger reeds geuite waarschu wing dat er vermoedelijk ernstige geschillen zouden ontstaan tus schen de verschillende staten in dien de vereafiigmg niet tot stand mecht komen LONDEN 7 April In den loop der algemeene discussies in de laatste zitting voor de Kamer op Paascbreces ging werden door eemgc leden van de oppositie aan merfiiftgen gemaald op de handen sche verklaring gepubheee-rd als resultaat van de jongste internatio nale maritieme conferentie De minister van buitenlandsche zaften Sir Edward Grey gaf toe dat wat Engeland ook mocht win nen als neutrale mogendheid zulk voordeel toch te duur betaald zou am wanneer dit werd verkregen door opoffering van rechten ais oor logvoerende mogendheid Op één punt slechts heeft Engeland verlo ren dat nl door het opgeven van de leerstelling van de voortgezette reis mei betrekking lot de voor waarden voor contrabande terwijl de voorstellen der Brilsriie gedele geerden in de belangrijke kwestie der hlolfhade waren aangenomen De minister beval de verklaring nan nlg een flmïien stap in de rich ting van arbitrage Het Huis gang daarna uiteen tol 19 April BERLIJN 7 April De Lnkalanzeï ger bericht Hel wetsontwerp op de heffing van scheepvaarttollen zaJ kort na Paschen bn den Rijltsraad ingediend worden Zoowel m den Bondsraad als in den Rijksdag is een meerderheid voor het onlwerp te verwachten in den Bondsraad zelts ook dan wanneer het als een wijziging van de grondwet mocht worden beschouwd in welk geval het mei 14 stemmen reeds verwor pen zou kunnen worden Autooorden on Mts » L D " alhier had mu den 2G Maart jl enkel onder de letters A L zon der meer roedegedeedd daï een spaarzaam huisvader het zoover ge bracht heeft dat hij met zijne vrouw op zijn ouden dag stil kan leven Ster-fLeen liunnei « n vragen dan do kinderen of een of meerderen hun nor om vader's of moedep's erfdeel dan ' kan de overlevende echtgenoot of eehlgenoöte van de > rest niet be slaan en vervalt bij geeno goede harmonie met de limdeperr tot ar mocdie ' Kan er nu door testament of anderszins m worden voorzien ïM - de langstlevende tot aan zijn emde in liet tvezit blijft van het igoheer De echtelieden oioeten een we 1 - derzijdscb testament malsen ditl Itan'Dji ééne acte waarbij de langs * levende tol aan zijn Mar dood het vi ucJitgetoruik ' lieert van de geheeie nalatenschap onder voorbehoud dat wanneer die kinderen of een of mcerdcï eui hunner daarmede geen genoegen nemen dan de langstle vende echtgenoot echtgenoote erf genaam erfgename is van het be srfriküare deel en de Kindct-ea sJechts hun wellchjlt erfdeel zuiïcn ontvangen G Il te V moot " nol mij met fcwa lijJi nemen dat ik niet eerder zijne «¦ agen omtrent eene nalatenschap epengevalien door de vrouw d'io voor de liweede maal gehuwd voor kinderen en kinderen uit dil twee de huwelijk had beantwoord heb eehter hij heeft zijne vragen zoo gesteld dat fit wil ik de vragen zooals die gesteld znn beantwoor den ik voor onderscheidene alter natieven kom te staan die minstens een paaj kolom van dit blad be slaan zullen iets wat te voel ge vergd zoude zijn van dit bkid Wil dos G H zijne vragen beantwoord zien zoo moet hjj mij mededeelen of de weduwe toen zij herfirouwdc iets medebracht,.en ongeveer hoe veel of helgeen nu te verdeden is alteen afkomstig is van hel eerste huwelijk en indien de tweede man iets medebracht hoeveel drt ge weest is — verder of de man m hel tweade lïuweluk door den ge zamentlijken inbreng zooveel winst gemaaM heeffc dat er nu de som te verdcelen is als opgegeven door G H Mocht G H misschien deze inKsme zaken niet in een courant wenschen te bespreken toch wallen weten helgeen hij mij gevraagd heafi zoo ben ik bereitl hem len mijnen kantore te woord te slaan natuurlijk tegen betaling van hel gewone consult Mijn adres is te bekomen bij de reductie van dil Ha & A E van H alhier doet my de volgende vragen - 1 Iemand die voor onbepaaldcnlijd eene dienstbetrekking heeflaangegaan en volgens algemeen gebruik per drie maanden loon ont.vangl word zonder geldige redenvier weken vooi de driemaandelijk sctie betaling opgezegd heeft dezepersoon recht op zes weken scha devergoeding van af den datum,dat do betrekking word opgezegdof van af den datum der laatstedriemaandelijkse he betaling Artfc 1636g alinea 2 en 1639b ArbeidscontThct zijn hier van toe passing nl de opzegging mag al leen geschieden tegen den dag of cen der dagen bij overeenkomst of reglement bepauJd of bij gebrek © van dien tegen een van die dagen wefke door hel gebruik daarvoor zijn aangewezen bij gebreke van tUirgolijke aajvwijBing mag de op zegging tegen elite dag geschieden — Waar dus hier bij de drie maand»n wordt betaald moet de opzeg ging ook 2es wfflien zijn andersdrie maanden ^ echter ark I839i eegt'uitdrukkelijk dal de opzeggings termijn « iet langor da « zes weken ï(jji mag Deze zes weken moetenmijne inziens gerekend worden vanaf den eerst vol genden betaaldag,tenzij de opzegging aieeehied is,CBB dag voor den beisaJdag 2 ' Kan iemand m een dergelijkgeval meer schaderoossteHing ver langen bv ingeva ' van door de op zegging ontstane werkeloosheid — Ween 3 ïloe wordt het loon vastgesteld volgens ark i637r van bet Arteids conlraot fWTai van 13 Juli 1907 sibi no 193 van iemand die kost en inwoning geniet qn daarboven een bedrag m loon on*vangW — ïlt begnijp de bedoeling van den ge achlen vrager niet daar ik hel ver band van gemeld arlikel mei zijn vraag niet zie Wil hy zoo goed zijn zijne meening te verduidelij ken Vooral waar art 1637r slechts beirelflctiig heeft op uitwonende ar beiders 4 Wordt voor iemand " die toost inwoning en loon ontvangt met vastgesteld loon voor den duur van de opzeggingstermijn in art 1839r van het Arbeidscontract bedoeld ver goeding voor Itost en inwoning pthjs l»et loon — a veronderstel dafi rteze vraag verband houdt met de voorafgaande en dal dus de dienst betrekking voor « bepaalden tijd was aangegaan Waar de wet hieir aildruMieJijIk z^gï dat de schade loosstelling bedoeld bij arlt 1637k en 18390 bij eene dienstbetrekking vow © nbepaalden lijd aangegaan gelijk is aan het bedrag van het in gei & vastgesteld lona voor den dmir der opzeggingstermijn zoo zie ik aM hoe onrechtvaaTdig hel ook moge schijnen dat er racer dan het geldelijke sahjrK kan geGischt wor den Daar eebler voor zoover ] k heb kunnen nagaan geen jurispru dentie over deze kwestie beslaa * zoo is het de moeite waard om zoo danige zaak voor bet kantongerecht te brengen ten einde daarover eena decisie to krijgen M&E£QttD£N STUKKEN Buiten verantwoordelijkbflidi der redactie Mijnhe&r de HoofU'redöcleiïr I In ïiet vorig © jaar wendde de Ka mer van Anbeïd voor de Voedings en ÖenoinMdïtolen aöiïer Eicfi 6crt cfe Ibaldters-paVpwns hier ' ter stedie met tiet verzoek op dm bweeden Paaschdag Pinksterdag en KeTst 1 - dag geen torowü tf doen bakken of te doen rondbrengen opdat dfc Mc ¦ JwreknWhte enkele xsfc öagjen zwi - den iieiiben Bijna alle patowns detlen tooaeg Éfing cwe reenkomstjg Ual vcr&^ek In zulten dandeien en ep sletJitó enke ie witeondenngeii na lijelden zij ' hunne fceloflc Wu de tweede Paasctalag weder nadert spreelit de Kamer de hioop ufl Jdai üians iI1üii # mn woorf zyl Icn gestand doen en doei zij een be loop o,p hot prtöiiek om Qiaar ^ n < Ib ze te steunen d-»r op den tweeden Paasctidng geen lerseh ibröod te eisenen en mei te verlangen da * brood < ip dien dag aan liiuis wonde bezorgd De Kamer ivan Aiibvsfd voor - — noemd ' W J NCiTEBOOM Vgötz Mr P J C VBRQÏOBPF Secr 3ijn Brood en Bftnk'tbuiikars óók oienscheu P 2Iet is zeer wel ¦ mogelijk ** at de goeiiwillige leizer(eii bij tiet lezen ven wcM altijd weerzin en zuil een ven weM altijd wee ram en zmek een wraeg m de 20ste eeuw MissCh'ien is dan de fürmuleering der ¦ vraag au d>u3 beter „ Kan een jialktorsgoze aanspraali niii-ken <« j.i de rechten van een Ohrislenmensch " Maar dal I lijkt nu toen nergens opl bonden i die en dre toarkkers die we óö goed tomen - wo slecilit voor tam \ knechts zijn Lieve ilt&er(es perso i nen kunnen liicr on be sproken blij ven er is stedhls „ éon vraag ' 1 die tóles < bebeeiïïobi en in de eerst © I plaats schuldig mnakt en ' s Maan dags of Zalend ii gs morgens even j streng als ' brommende ons legen tóMifcl „ Moe vroeger hoe liever / versdh toiwdl " Neen lezeres we be schuidsgen n niet want n kent ons bedTijf niet en is A traag B graag alleen de Wetgever Itan hier af dnende ingrijpen Dit neemt ccSiter rist weg dat u onbekend mei ons bedrijf U vtiak zoTul(.r hel te willen of ie moe ten onöarmnarlig doet zijn v/ect a wat een „ gewone Zondag " een iwflflkcrsgezel kost Ween dat kunt u niet.wten nu die wordt steeds voorafgegaan door cen arbeid va * rieerende tnissr,hfin iS en 2-5 uur en in de fabrieflien om 6 uur door een gedeelte < tes Zoivt!aigsav/>nd6 weer aangevangen terwijS particu liere nakkers die den Zondag othV zien beginnen als de klak het mal dernaobteJijSi - uur tieeilt aangekon digd Dus denkt een ge^el zjcS even i>n welk een heerlijken Zondag ttQ reeds heefl nu komen nog de ex-tro ïtesldagen of de wel erkende „ Ohristehjke feesldagen " iKunt « het zich even indenken da de ged&ohte aan wal die dagen voonafgaait patroon en gezel een jMiïveping door de leden jeagl7 WeJk een week ¦ van spanning ga,i.t reeds vooraf nien moei van aï fe retj mear beWben ais anders en lieffst oi>o versch mogelijk - riu na dert Vrijdag Acfo men vi-nd'l het jammei dat er lusschfn Donderdag en Zaterdag » og 1 * eer morl gesla pen woeden maar hel sraS ¦ weinig zijn en dan vaneepl de wt.:Vi;rt dóe aan Paasch - of Pinksterfeest vaoraf gaal tnibschen Si on 30 uut en welk een werktijd iMaaT dan volgt ook een voltee foen ¦ vrije » Zondag Zoo Afefant U Jieven bfflklkers " haddwi verleden jaeir Pinksteren den droeven moed ap iden ïweerien morgen ¦ versrih bieod uut te stallen en i*us ook dezn Orêe vrije Sondagen d'ie een bak feiefsgeBeJ mag genieten door h-un oarwurFentee in gevaar te lóiengen WeJ 3pe.' u*eerde - men in Sroofdwaslt op de ondoordaoWilh&id disr toewo nere van • roHcsbn-urten cmaai tfi * m-pmt mei weg dat het ooüVn'I er door naar beneden wwdt gehaald en ilml pubhek er door on d»n waan wordt gebracht dat bij die op de tweede Oir feestdasen T.tsl bak3»n Waarde lezerfes wij komen langs dezen weg tot u to fel ImjL wnen d*Ji>k doch dringend veraoelk helpt ons s v p d»or m uw omgeving ie gen Esulk een óonouïiren'Üe te waar senuwen fam jaill U moflewerken tot ibet bftiioml onzer drie vrije Zondagen in hel jear ¦ U Mynheer de Redacteur dan konti voor de opname dezer rege len U Bestuur van ' l R C Batkkersge zaöfsngïldo „ SintiHiub'J'ec.hi " en van de Chr Bakkci-sgezoMen - ¦ v»aerfig!rnS „ Door Eendiiuoht Verl>e*eringi"j Mijnheer de Redacteur Ondwgeteekende veivx>ekt vrien delijk opname van onderslaande re gelen B«j voorbaat mijn dank Aïs mon des morgens G uur langs een der tramlijrwn lo-jpi ' en hel droog weer is heeft men groote kans op een ftinfls stofbad onliiaald te wolden Omstreflfts dezen t(jd is er reeds vrij veei volk op de been daar de meeste fabrieken en weritplaatsen reeds beginnen Zoodoende zyn dus xeer veel personen m de g^gien neid o*n eens een ötectrisolte veeg ntachine m werking te zien Ik zeg » en maar dat gaat nnet voelen pmevern ruiken en hoorea gaat be ter He * is gewoonweg verscJiritoUe Itfk zooveel stof ate er opgeworpen « ordb fjtngen Sjd daarna zweven w nog dWite stofwolkem Jangs de 9*rateiii aeodat nog menigeen er van proJiteeren kan ftte ksn begrijpen lise owpfeiüi» • tSp « et vflor e«n wder to voos » [ GpUiïïIo huize bimor 180G kamers _ 1 [ 5714 kiaiarn Voor vele wuikeliers Ieder heeft nu zijn i afuni open vooral de slagers zooditfip - bof dan overal binnen dringen f>'in Vooral in de slagornen nioeU-n de iann>n steeds open zijn Is mi>n in niet lijidig op dan kan men * p"aekerd zijn alie waren met stof bedukl 1e vinnen yoor vleesch ¦ al zeer on si iiakehjïi H.ff fcetcn der ge/ciidiiei(isi;omnii-.-ie kunnen aiej ] - " au o\ei Lmgeii Men zal het zelf SSffiSSftSBÜSBSB^SB VTMECRL ' S April Üfluff Wilbelmïaa-KinöacziekenhiiiB De jaarlijJcsohe vergadering van het besluui en van ete leden van het Wi!betóHi)a-iöftdrf7CTefc3ii}iuis al hier werd gehouden ondei voorzit terschap van rnr J P de Beaufort In deze vergadering werd door den secretaris pen iiMifonreestei van het beshinjj 1 lien Jieer J W des Tombe rekeningen TCrantwoordnng ovei hel jaar 10üS uitgebuieht en door den geneesheer-directeur den heer J Haversohmidt hel verslag over Sim icf^eloopen jojtjiknng voor " ïlezen Dil verelag zal spoedig in druk ver schijnen en aan de belangstellenden worden rondgezonden Het spreekt van een overvJoediigen en danfcba ron arbeid die bij hét djwaan voor afgaande jaar niet ten achter stond en herinnert aan tiet diepgevoelde ver-hes hetwelk hel overlijden van den heer H A van Beuningen voor de instelling moest zijn Wal de geldmiddelen dei mstol öng betref ^ zoo was hel Jjedrag der toenmaliigie baten gedurende het jaair 1808 grooter dan m het jaar * 907 Dringiemd wordt echter gewezen op de noodzakelijkheid dat de Hjst dei oontnöuanten en donateurs waaraan door overlijden pt vertrek m dan loop der jaren menigeen ont wel de aandacht moge blijven trek ken van degenen die den arbeid van bet Kinderziekenhuis waardee ren en de middelen bezitten om deze instelling door een jaarlijksche bij drage te steunen Aan 3fi0 kinderen werden gedu rende 100E 9452 verpleegddgen ver strekt fDe Depute tsnvergadering Met bet oqg op de plaatsruimte in Tivoii is thans aan de Itiesver eenigLngen die aCge'^ardiagden auL len zenden naar de bepu fa ten ver gadering medegedeeld dal er in het getal afgevaardigden beperking dient te worden gebracnl en opge geven hoeveel afgevaardigden bui ten den stemhebbende en diens vervanger naar verhouding van bet ledental der kiesvereenigtng kun nen worden toegelaten Academ Berichten jslaagd fcheor geneesk HF B J Stoffels — o — Eaad van State Poor den Raad van Stele afdee liug gfcscnilleii van bestuur is be handeld het beroep van A A van V-toten vertegenwoordiger van hel waterschap Befhtine le^en bel bn sluit van lietlep Staten van Utrecht üioudcnde gcedkodring van een be sluit van de vereenigde vergadering van het grooUvaterschap üeoosten de Vecht tot stichting van een nieuw benialingswerklU '% met toe behooren in hel beslaitnde gebouw van het stoomgemaal van hel water schap Bethune Appellant achtte het bestreden besluit of de bepaling krachtens welke dat besluit is ge nomen onwettig omdat het eigen dom van de Befihune zou worden aaqgetaefc anfnder dal eenige ver goeding aou worcten gegeven E K Stndentenvei-eBD Veritas Den Sleten April viert de R K Studenten-vereen-iging Veritas " Jiaar 20-jarig - beslaan Er heefl zich een commissie van oud-leden ge - - Kormd bestaande uil de heeren Mgir Dr Andreas Janeen te Bunntk Ühr mr J Bosch van Oiurf Ameïis-«werd dr W A Bceftalman dr * K M NoyoM aBner en mr J kunnen aicji vooral in straten aoo « als de Biltslraal ^ Voorstraat e.a Als vanwege dr - Centrale eene d * ctettr sproeiwagen voorual gestuurd werd zou naar m i al veel kwiad verholpen zijn Jn de hoop dal aan desten toe stand spoedig een einde mag ko * men heb ik de eer te zijn J2 Uw dw dn L J K ft If van Sehaik te Arnhem om dil feest aan de oud-leden in herin nering te brengen en aan „ Veritas " een materieel blijk van den dank en de beiajiïjS'telliug j er u ud-!edeinj m de vereenigiiig te bfcsorgeiï Op den Sisten April zat des raffl dags te 2 uur een feestvengaitenng worden gohoadsn in bot gebouw voor K en W waar als spreker zal optreden prof dr F van Can welaerl hoagleeiMaj in de Psycho logie aai de F rei burger Universiteit die dan zaï spreken iwêr lietondtir * werp „ Zelfcuttïciir als maatschap pelijk hervomniragsaridöer ™ — o — Etalaao-wBiUiti-Jjd Gok de slagecs hebben met hun keurige etalages veel sucte&i Gis teravond werd door veten een kijkje genomen en pel ten Lounged tuide vleesoli bewonderd De mooie verlichting kwam aan vele uitstallingen dikwijls ten goede Vandaag werden de etalages door de jury beoordeeld he-denavond 8 uur heefl in hotel ie l'Europe de "" der medailles plaste De firma H Picard komt op de lijst voor Vredcnbiirg 28 Niet met deze zaait dwh mctüiaar zaait NacJitegaalüticial bO ejiïigl de^e firma mede Bureun van Vaccinatie Aan het verslag van het Bureau van Vaccinatie alhier onileenen me dal hel aantal inentingen bedroeg ' in 1908 1617 in 1WT7 i494 in 190G 1379 in 1905 1403 in 064 1U6 in 1903 121J in 1902 U90 Waar du in 1SÜ5 hel jaar dal voor het corsl zitting weid gehou den in het tegenwoordig lokaal Mil Logement slechts 484 bedroeg wijil 1I1L op een grooten en steeds - lij^L-iMteii voorn iljgang Onder die 1617 inentingion waren lfcl5 eerste en 2 hennen tragen ver deeld over vci'=chillende leeftijden Heli blijkt dal de meeste inentin gen werden verricht tusschen 3 en 6 jaar Van de tien tancohteckjor vijf op eiken arm kwamen op - 10 pokken bij 913 9 pokken bij 186 8 pokken bij 164 7 nokken bn ¦ 103 6 pokken bij 87 5 pokken bij 51 4 pokken bij 44 3 pokken bij 26 2 pokken bij IS 1 pok bij 7 0 bij 3 onbekend bij 3 Tolaal 1615 ürt deze tabel blijkt dal bij 56.Ö % alle pokken en bij 33.8 % vijf of meei pokken opkwamen terwijl ffeheele mislukking na her haalde inenting driemaal voor kwam — n — Oranjeave'iiï Waar in bijna eiken krsig-hel feil der blijde verwachting feeste lijk wordt herdacht daar meenden de Ghr Jongelmgawr te dezer ste de niet achter te mogen blijXcn Daartoe besloten zij e^oii „ Oranje avond " te organ iaeeren welke ge houden zal worden m de groote zaal van „ Irene ' op een later te bepalen avond na de vervulling der blijde hope Verschillende " Jonge ver gaven reeds toezegging tol me 
Scha ui-v burg — fiJUrsch-ï Neder Operette Gezelschap ïï-gia ea leidliig A SAALiiOItN ESaSESÜSG 12 fiPK.L a.e 2o Paasohdag Een enkele buitengen aue © p - voeling van Triomf der Liefde Oorapi-oiikelijk Ke-lcilen-Iselio Operette m ö bedrij veu Tekst Vttu M Sl'IEITI-SI Muziek v-ju SAU SCIIUYIüR Hoofdrollen te vervullen djor do Dame - G Juukeis J Vv'csierlioveo 1 Cre.iisi eu ne Hecron H Vigeveno F Hing P LsQiidei'o ecz enz al'.cu ei ltdeii der K Ned Opera Koor 2i Dauieu cu Heeieu Orkest 18 ilr.Bitl onder leldtüir v*m den Compoaist „ De drïo verboden pasjes " on Öe ïïioaipeiidana gedmiht auur het Nieuw decor „ do blcccnvclden hij Hnavlenï " door h ' UAtvnJiR AiinvRog balf ncht are I Priji-ien der tilaatKeu Ualeou enSlalltu I 1-óU lo auipu uu ie Zijlogo f i — Baiguulres en ie Aniph £ U.Ï5 Pariorro f i 50 3a Ampb en 2e Zijlogo f OtO 4,0 Aiii.li ea u-anderij f 0.35 J?laatsbeapreking Voor aandeel huoueiB Zu.ierjnjf van ld tot 11 nor voor bel i'ni-iieti deuzulidea dag vau II tot 12 en vau 1 tot o uur ea Jianud'ig van 1Ü tot lü on van l tot ij nar K0CKF.NCICW \ cu Iltrv iia't ï uu » ds 1 l'laiilinga deref teil ' s av iial 7 P Visaciier BODECBAVEX De ttirectie der Bc-Jegrj vensche tlaiik directeur de heer Aug ÜMJ'.i ' i-preidiie ra » „ Toelteliluig op de lulans en winst - en vcrliesi-cfecmng over hei jaar 1908 " Hieruit b tijfel dal ttcïcn bonfc in bloeienden toestond ver keert In 1903 werden op loste » en longen lijd uiv.tL 753 7-2 05 il i bijna y f 500.000 meer don liet vorige jaar De g winst bedroeg dil jaar f 13701.07 Zij § 2 bleef gcliee verschoond van verliezen ' Br werd di paar extra f 1181 ül gereser veerd - jar-me-M nn ate Mima AFi'ÜI^CIil.üls-litSlllfiaüJ Ztlling van hedenmiddag De zaait Van JSijk In ecu extra zitli'ig-dei ' AffOiKÜs sements-Rechtbardi werd heden middag uitspraak gedaan m da zaait le^cn den kassier en commis sionnair in effecten II J van Eijlt alhier en Ie Woerden die 27 en 20 Maarijl zieh to verantwoorden had lor zake van dooi hem gepleegde verduisteringen van geldswsardige effecten en gelden die tocbehoor den aan andoren en welke In ] uit hoofde van zijn beroep onder zieli nad Herinnerd - iïj dat de aiïiblenaai van het O M twee jaar - en zes maanden gevangenisstraf retjuireer de terwijl de verdediger mr H Th Gerlings concludeerde tot nie tigverklaring der dagvaarding en vrijspraak wegens gebrek aan be wijs De i*echlbank uitspraak doende veroordeelde den beklaagde wegens zes misdrijven van verduistering tol TWEE JAAR GEVANGENIS STRAF onder aftrek der preven tieve heüilenis Do beklaagde hoorde zijn vonnis gejaten aan " VU eerbericJttt Modögede-.-,d door hel Kon Ma * Iccrolcqucti Instituut naar waui*nemingen van bo tten morgen iloogsle barometers tand 774.3 Ie " Kuliiingham Laayslc bjiomelersland 7J3 0 lc Bodö VSRWAC-.ïial SOT i.uHG J - i l«\U itost niauge M lot N W wind loe leuieude heuutluüg waarschijnlijk nog truGg weer Daiiug van teiupi^aLuur Do nnl.-üurg Li 1 * Burgers van nol Ie reg - vesting-irl gedel bij not \ ed tna Leger is van de-ie « iisluclHseniig albitr teruggel-.*jerd en m.'Igcnol van groot verloi gesteld Lic raulienens ivtf h Mazereeuw en P Blililuiiiüursl van hel lo rBg vesting arl zyu door uedep Stalen Ditgcsdiikl voor den militairen üiunst bevonden Aa » dun milicien 1900 M G Ha«1 > ran hel lü reg vesting-art ib door van murine Allen diu iets to vorderen bob **- -*- beu va.n-ol vei'KCfiuidiiïdaïjsi aan - de ïmlatcn-icliup van unn heer W M VAN AliE ^ 1 ia leven Wugen luakor gewoond hubbundo te Utrecht aan de Langu Julloratrua " No z2 on alduar overleden 25 Maart j.l wordon verzocht zoo spoedig niogeiyk DilerUlk vóór 15 April ai opgjuf ol butalmg te doen ten liaiitoie van Notaris H J BliSimi te Utrccbt Kromme Nicnwo Gruoht No 08 ÜU30 ZA'IEUDAG 10 APRIL 1909 ' sav G UUR is Notaris U J BESlliR Ie Utrecht voornemens in hel Lokaal voor Upeubare Verkoo - 1S » iSOÏi 18 » 19550 1K13 1«K » tefifiS 1 " ^ ^ "" | C«B 2*09 20203 20246 20197 20516 *»"' C » 0.Cïï.c ' jaren ru.u » ® sim®iÉ.%,m£i & met afzonderlijk Bovenhuis en grond Ie Utreehi aan de Voorstraat No 96 en üUbis grool 00 Centiaren Bevallende * beneden Winks s Kantuoitje Huiskainei Gang Keu - Ln hel Geb v 11 en W werd door den architect R Ryksen Ga namens zijn principaal den heer A Bayer aanbesteed Het verbouwen va n het perceel | ^ n waai-ooven kamertje overdekte aan de Üudegracht WZ no iiO ',«»"*» «" »» W«r en boven gang b Voor deze aanbesteding waar - j kamers « n keuken en op de zolder - berg - rerdieping 3 Slaapkamers kamer Verhuurd beneden voor 1600 ^— per jaar tol 30 April 1910 met 3ja ' ren optie en boven voor 1 4UO — per jaar lol 30 Apiii 1010 met een jaar optie '" Een WINKELHU1S met BU - VEMIU1S en grond Ie Utrecht aan dg Hoogt No 2 op den hoek van de Siachtsteeg groot 36 Centiaren Bevattende beneden Vvinkel erkplaala en 3 kelders on boven * Kamers Keuken en Zolder mei algescliclen ka mor Verhuurd beneden voor f182 por jaar lot 7 Febr 1910 en boven voor 1135,20 per jaai tol 7 Febr 1912 lei-wijl de kelders zO n ver huurd voor 50 — per jaar I1L Zes BURGER-WOUiNHUIZEN met erf grond en luinijes naast elkander te Utrecht aan de Zand hofscheslraat Nos 4 0 8 10 12 en 14 te zamen groot 5 Aren 411 Centiaren Bevattende elk huis Vestibule Gang 4 kamers alkoof keuken kelder zolder met beschoten kap vliering Verhuurd elk voor - 118 — per maand Deze 0 perceelen te veilen eerst ieder afzonderlijk en daarna te za - en ' IV Acht HUIZEN met erf grond en tuintjes waarvan één in gericht tot Winkel naast elkander Ie Utrecht aan de ZwaJuwslraal Nos 12 14 16 18 20 22 24 en 26 te zamon groot 8 Aren 3 Cen tiaren Bevattende elk huis Voorkamer achterkamer keuken boven voorka mer en Bolder Verhuurd elk voor 2,50 per " week Deze 8 peiceelen ie veilen eerst leder afzonderlijk en daarna te za men De perceelen zijn te zien DINS DAGS en DONDERDAGS van 2—1 uur en te aanvaarden bij de betaling op 24 Mei 1909 Breeder bij biljetten omschreven Nadere inlichtingen zijn te verkrij gen fen Kantore van genoemden Nolans Kromme Nieuwe Gracht Burgerlijke Stand Bevallen 4 April M - Smit eb Kuiper d —- 6 — E Geilenbeek geb Wouters z W E A Weerden burg geb Luksen d — 6 — J dop pen gch Zijderveld z H Wieben kamp geb Brom us z J W E Kol vink geb v Hassel z S Gabrièlse geb Cramer z S Slijper geb Hesz ler d — 7 — G Bosscha geb Mas sink z M Vermeulen geb v d Hoe d A W y Amelsvoort geb tie Üoeij d Overleden 6 April JohaiMia 1*auhna Hubregtse geü met A A J Buijs 51 j llenrieUe Hesseling 15 m Amoldus Ileudrikus Verheul 00 j Willem van Ros»ü,m 17 j Dirk Willem de Goede 58 j No EÏOSONGKL t ZO TE KOOP een moot Huisontel 3 re - - jif-ters goed in orde f20 Prachtige witte Wandelwaj-eu f7 50 Krulijzer2 pers Ledikant f2 50 Twee Stroo matrassen f 0 76 Adres - Bekkerstraat 85 5695 TE HUUR gen ' zeer net gemeubileerde Zit - @ nSlaapkamer zonder ponmon Uitzichttuin Oudegnteht T Z 171 Uitstekend roor studeerend heor 6680 BREL'KËLEN Ten gemeen tehui zo alhier werden gisteren caiididaai gesteld voor hel lidmaatschap der Provinciale Staten district Bre«he len vacature Van der Bijl de hee ren G J Blaauw lib J Plomp lib en J Timmerman a - r en i.-k De candidatuur van den beer Plomp is gesteld door een groep kiezers meest uit den landbouwcn den stand De stemming fa bepaald op 20 dezer BARNEVELD 7 April Aan me juffrouw Petric onderwijzeres aan school I alhier is wegens ongesteld heid een verlof van drie maanden verleend oUOiie Staatsloterij TroJUiiUig van 8 April Hoogste prijzen der Se Klasse Prijs v 1 20.000 no - 18203 Prijs v f 400 nr > i£-S25 Pr a v £ 100 no 12071 Prijzen van 1 30 — -' 9 TOO 840 900 974 1036 1102 1403 1533 HBO 1043 1881 2025^778 4500 4873 481ü B5Ü8 572-1 5857 ClStl Ü702 9758 7230 7208 7450 7710 7853 792-1 8324 85-50 8tï7Ü 8705 8760 8949 9094 0225 9253 0077 10452 10410 10741 10805 10007 11292 11350 120451345S — Hoewel oorspronkelijk was be paald dal de drie conditie toy rs 3 Mei e.k den dienst zonden verla ten is nader beriihl ontvangen dat van al - heden hunne diensten niet meer verlangd worden doch hun aalaris tot boven genoomden datan zal uitgeheenJ worden Niet onwaarschijnlijk is het dal spoedig oene prot-istr-vergadenng zal belegd worden LOENEN 0 April Hedenavond ïttbd alhier plaats de c-penb verga - oorlog vergunning verleend I daring der Vereen „ KonJngir.ne eersl in 1010 togalijk met de licü - j dag ' Img 1007 v-Kir herliaünfisoeJeaungen opende oiitlcr de wapenen lc komen vooratl«r de hr idema vergadering mei een ~ v ™ ^ 0 ~ 0 lUötS HÏMi liayü lldoO i^üio 1Ï4ÖS woord van dank aan de aanwezi - iXsg & mm m ^ i3510 l3fjM i3g(JU 14133 14218 14471 14438 14509 14C45 14742 14941 15299 15340 15343 15549 16874 15794 15002 10391 1Ü5Ü7 17U5U 17033 17032 17297 17422 17000 17755 17760 18310 18650 18042 18718 18700 i J i adiKtn-a.'ten OüEUt VRIJDAG 9 Apnl Oosterkerk " sm Iialt 8 ds Dreu fcelaar ttagijnekerli ' aav half 8 ds Fem houU Doop Cbr Uer Gem Witlovi aJcerk ' eav half 8 ds Jansen Lutli Gem voorm 10 nur do J Slellwag ' sav 7 uur ds J A Rust en ds J i-ilellwaj - bed " II Avond maal Uuopsgez Gem '*-> av 7 uur do S de Waard x ' o 1 Itle nlauwa IJe L2-jar jonden C L is aangeboni Daalsuhen dijk is alhier aadisjediou den als veitmcht van koperen ge wiutittu te tieblwn uutvTtemd ten naüeeio van een winkelier uit de VüjEstraat Twee DuiLschori die ïonder mid delen van LnHjUian Tondïwie-rvBn tijn aangehouden en muilen over de grenzen worden gezet tien zekere K tuinman van be roep üviidur vaste woonplaats t wei d-gistei'uii lange'iouden om nog I eeuige dagen hechlcmi Ie onder - gen voor de goede opkomst en Stiet woord aan den hr Willems j Spr zette het plan der oomni inza ke de te liouden optocht nader uit een an noodigde " ipr de aanwezige jongelui tot deelname uit Slaande de vergaderingen meldden men 45 personen tot deelname aan 2e kl 3c hjsi 14-129 m z 17429 Aan bestedingen voor 10 hi schrnvingen waren ont vangen hadden ijigeschreven de heeron H G van Benthem alhier voor f 299S1 B Voorend te IJssel Blein voor 29940 B Ürootenboor ¦ oor f29 550 W Tan der Unden « w f28,982 A M van Oeeien voor 28,540 II Wilzand voor 27,S00 J H de Vos voor 127,254 Ü J A Elmans voor 127,150 J W Matthijs voor 26,940 allen al Tiier en N Willemse te Vreeswnk K»r 126,400 Do toowgzing werd in beraad ge houden De hr de Jong deelde daarna nog een en ander mede omtrent de op iocJil zelf Deze za > voorstellen de landing in Ï810 van Prins Willem te Soheveningen Deze landing zal hoogstwaarschijnlyik plaats vin den te Nieirwarsl-uis waar de stoet verder zal worden opgesteld De Prins begeeft " don daarna omgeven door eere wachten enz enz naar Lop-nem alwaar Z K H ten Raad - h uize van CrooneralMirgl " zal ' wor den uitgeroepen tot souvercin vaTi Nederla nd Bij voldoende deelname zal de stoet bestaan rat pi m 70 parac-ne-n Een vuurwerk dat schitterend be looft te worden zal bei slot zijn van den feestdag De plaats waar dit v-un-rwerlt zal worden elsjes loken zal neder worden medegedeeld Niete meer aan de orde " irïjnde wordt de - vergadering door den br Willems gesloten Sioomvaariiijnen ken 3-jarig knaapje liep gisteren op de Biltstraal legen een rijwiel aan waardoor hel kwam te vallen eii eeiuge veiwondnn Ureeg Nadal bij in de apwtfieek van uiivior was verbonden woi-d hij door een pc unswaails gebracbl Gevonden en voor rechtheb benden terug Ie bekomen aan net huoldbureau van potilie op werk ddgtiii van 1 — i uur nam Eén TaiiLisie armband een zilve ren oor knopje een sehoolbcekjo een zwarte kanten das een port a-monnaie een paar bruin glacé band schoenen een rijspoor een knip mes een kinderhoed een rolletje randjes van behangselpapier een zilveren armband een dames hand schoen een sleutel een sleuteltje een meisjoskraag een rozenkrans in ólui een stuk geel koper een oecarino een fantasie broche een paar katoenen heeien handschoe-| ien een bruin glacé handschoen ProvMaai Nieuws Hel stoomschip Solo van Java naar Rotterdam vertrok 6 April van Padang Het st Medan van Rotterdam naar Java arriveerde 7 April te Port Said Het st Koning Willem Hl van Amsterdam naar Batavia arriveer de 7 April lo Sabang Het st Madura van Batavia naar Amsterdam aniveerde 6 April te St Nazaire Het st Sumatra van Amsterdam naar Batavia passeerde 0 April Perim Het st Vondel van Batavia naar Amsterdam posseerde 7 April Kaap St Vincent Het st Oranje van Amsterdam naar Batavia vertrok 7 April van Suez Het s Nieuw-Amsterdam van New York naar Rotterdam passeer de 7 April nm 8 uur 30 min Li zard RHEIVEN Albier heett een erger lijk geval van mishandeling de ge moederen in beweging gebracht De nachtwaker die reeds meer dan 50 jaar ijverig op zijn post is maan de oenige luidruchtige bruiloftsgas ten die ' s nachts huiswaarts keer den lot kalmte aan In plaats van den goeden raad van den ouden ge diende te volgen werd deze beloond door een zware mishandeling Een paar onverlaten sloegen den grijs aard met een boksbeugel en brach ten hom met een mes een paar ane den toe Sinds is de man bedlege rig De politie doet ijverig onder zoek naar de daders van deze laag hartige daad Predikbaurtan Goode Vrijdag ZEIST Ned öerï - gem vm 10 u ds v Jloogstroteu Voorbereiding n hall 7 uur da Naiiuijs Avondmnnl Gcrer kerk ' t av ö uur ds ds V Christ Geref gem ' s avonds 6 u de heer Vermeer Evang Br gem vm half 11 en na Z uur ds Rekhel Marktberichten VL\NEff De Jterlieraatl der Mcd Derv jjern alhier heeft besloten wnnneer de blijde vcrwBcbling in het Kon üiiia zal vcrweien lijkt ïijn den daarop volgenden Christelijke feestdag ol Zond -*- dil heu gelijli leil in de godsdienstoefening te herdenken SCHIEDAM 7 April Noteeringvan de Beurscommissie Montwijnf 9.25 per Ned vat zonder fust en zonder de belasting ACHTTIENHOVkN De machinist van het stoomgemaal Rozendaal haalde eve.i vour het scheprad een pakje gewikkeld in grauw papier op dat bij onderzoek bleek in te houden een kinderlijk ** « vaarvan de beentjes aan het hoofdje met een louw waren vastgebonden Het lijkje is naar Utrecht vervoerd ter gêrochlelijkr - schouwing IJSSELSTElff Nerf Herv gcm oom B uur df J Haring Gerei gem nam half 7 uur ds J „• Jaspers VTAiNEV « cd Hm ds J Steenbeek en j 3 F Wachter Geref gein nm 10 t 7 uur dj W I BODEGRAVEN Woensdagavond sloeg bet paard van den landbou wer de K op hol Hel was gespan Ben voor een boeren wagen en werd bestuurd door IJ M Woest honen de ging het ' l dorp in bij de open bare schonl sloeg hel bovengedeelte van den wagen er af en kwam de bestuurder er onder lerechl In minder dan geen tijd kroop deze • ander hel houtwerk uil en zelte het paard na dal dan ook spoedig lot « aan \ d geürachl De jonge mai nad aeli aan het hoofd Bezeerd m • oonde kordaat e kmineii optreden BSi'eohsrscrie IJSCLUB Predtklieerenstraat A Haadel in alle Vrachten Afslag van Bi-usselscji Lof f5 et per 5 ons Valencia Cmaasappelen prima kwaliteit 30 4Ü 50,60 voor * I Groole Brama Banaüe 5 et p stuk Groote partij Gezouieii en Bus groenten Hoü voorhanden Go mi reinetten en BalisfEeuren -— Alles tegen coucumorciide prijzen — „ VOORUIT " f OPQEttlöHT S3 ÜECBilBEIJ 1879 o-o - op Mix-Idas 13 April 10O » des ui - ond « ten half negen uur lc nol lluicl n de 1 ' Karur/a " Vreeburg *• AQENDA Notulen Wljziginfi van Stutnten en bulBlioadt lijk rcglenieuL / Aauvulliiig van bet Bustanr De Secretaris HERMAN BERGMAN - > • rotte SsiFi - i liiiiÉl i A STRAMROQD & ZOON BERIJDT _______._- „ Royai-EofleM " Rywieleii vanaf f lüS » imperial " Rijwielen vanaf f 8ffi « JUcintloopen-d "?&$& — o — e-EGARöHiïEÊLÏE BEL LIJ Et £ PKSJJS is iiij J j Uit II 11 ziiiELSt de Maat Tapüt - Bedden - en Meinel-Magazp Oudsyraoht b,d Hamburg srbrug 37 Toleï Interc 779 Reuzen Aanbieding | jQcn ioiler raad Ik aan mijne fctnlage e komen zie Een Eepzïii Aanbieding in | iïiiter-JaBisiri - BiKöste-Karptü Nimmer fin bij niemand zult gij dit gezien hebbeu J Ds allernieuwste dessins de fijnste kleuren de < egc!jjfc-ie I kwa ïteiten de dolgoedkoopste prijzen uapiai^ji Kappeïte jii 12 els zonder naad prima qnaliteit f 7.50 j fjsmiRS-ceE 1 Ksu'^etSen maathosdend i 7.B \ f 9.50 f 11 50 ongeluoflöke Eenzenvoorraad — Profiteer van doze bijzondere aanbieding I KoehsESP Sarjieïïeïï 12 els maat hondend t 3.75 f 4 50 £ 5 — Tapis BöEgeKaPii©i-Sen,f4.7ó 1 £ 675,fS.75,£10.7ö,£12.7r » I Koehaar - Oocos - Sajet - ea Tapestry Loopers Selaiselfflerei -' lefiaisiiiBreii Gaat zien de pracliLpatronen van 7 9 10 1 ^ en 15 cU t I deze vindt gS nergens 200 " mooi en goedkoop J PrachtsortGGnng ' m Sramets foWié VloerzDi m Linotemrt ccen nitorHt evherp concnri'cercndo prywen I Bijzondere voordeelige aanbieding in Vitrage Cocosmatten Vloerkleedjes Tafelkleeden Gordijnstoffen Traproeden IJzerer * Ledikanten met 6 pooten 1-pers t 2.75 — 2-peiu f 3.75 | W-fssg ppïj-ee-n van Kapok - Stroo Zeegras - en Spriügveeren-Matrassen uiterst Boliede nurgens zoo goedkoop dan Ofj Behanger en Stoffeerder SPC9TQ3E0iC@eF kan U nu SPIEGELS en SCHILDERIJEN " ke-o-pen in iöêlJEK'S oüsxS-s EseksKslé SPLEGEL-MAG4ZIJN STEENWEG 21 al deze zijn yepr-Jsi es groote der Spiegels aangegeven — Zie JStalage — Spotprijs - KT STEENWEG 21 
6555 TIJ KOOP AANGEBODEN een mooie wit \ i nil er wogen Engelsen » V bezielt im jen Wed öbïs llKSl-I ' I nds 5685 WlMiEUlUlS i Wie ÈclllHlS werk - ¦ geschikt voor aardappelen handel of sla gerij welke in die buurt wordt verlaagd slsaaée Leistraat no 22 voorzien i waterleiding huurprijs f 56U per jaar Adres J Meijer Wcerdsin - gcl Oz jf.3 51i>5 DlEjtëTBUUii UVKAAOD ns ziekte der tegen • e voor direct ge - ceu nclle helders Dienstbode tvclke zeHstaa dig werken kan en van go « d ' getuigen voorzien is Adres Oudegrachl no 41 ' ij de Ilamburgcrbru " 51H 1 TERSTOND GBVHAAG » en Meisje niet onder de 16 jajr van hall 8 tol hall 6 uur loon 1 1.50 p w Bein Weerd Oz SOhia 5692 TERSTOND GEVRAAGD ten heldere Dag-Dienst I bode niet beneden de IQjaar i'e vervoegen ' a av tusschen 8 en 9 uur GJBerkhout Am sterdam scha itiaptweg W 5681 EEN DAME vrangi 2 vngem hnmers f 7 a f 8 per fr ond no 5008 bur ¦ TE llüült nabij de Leulschcweg eet Winkclliuia hoekhuis m qroote berg of werkplnat » voor alle doeleinde geaeh rijwiel maker melkboer 5 ka keuken gruutc zol der en ook een gruotc dro ge kelder voorz van gas en waterleiding hutirpr billijk Te bevr Panrlstr no 17 Bankstr 68 Telel 17-5S Pleirlel Knscfstr 2f ïsClI()E\M\Kl'iiii Gevraagd een aankon ¦- chijonmakersknecht of ge vorderd Leerling bij T ] Doorn i » Ortb Schuenma kcr Zand hofsebe straat 28 5653 GEVRAAGD Mntiritsslrnat 55 ee fiagmeisje lot iwln i de groole meid ' E KOOP GEVRAAGD mooie Wandel wagen 1 staat zijnde Br fr ond no - WS * bur blad ABVGRTENTIE-COLPOltTEURS Gevraagd degelijke goed bespraakte Advertentie Colporlcurs tegen huogc provisie Zich te vervoegen des avonds lii«rhcn 7 en 0 uur Rananblinnt 327bu ] Een bekwaam Rijwicl Rcparaieur GEVRAAGD fifjwret ïfogazijn de Kam pioen Vleuten se h > wc:f V -> Utrecht 5C « Klcermakersjongen Kaai sten GEVRAAGD bekend mol grootw e rk loon v'nn 6 — 10 cenl per uur en Naaisters von r 2 tot I 5 per week Adres Rolleholscheplcin 196 5653 ER RIEDT ZrCH AAN een bekwaam Behanger en leefdenmaker hekend met stoffecrwerk voor va et werk voorzien van goede getuigen Sr fr ond no 5G<12 bur v d blad EN iv \ ot latei aan een nel pcr P G mei gebruik / on vrije zit - levens slaap kamer alsmede hei was * seJien en repareeren dei ondergoederen a f 5.5Ï per week of f 2 & per in Adres Pallac'U' aa ICliis bij do Weisiraat 568G TL tJl.T'R \ AN'G^G'!|)I S imnib Zit - en Slaapka - icr m degelijk er geschikt voor of hoeren die samen wen schen Ie wonen lief uit zicht drukke omgeving aan halte tram billijke condities Br fr ond no 5662 bur v d blad GEVRAAGDSmidsknechl bekend __ bonkwerk alleen zij • die met hurgerwerk bekendijn gelieve zich aan Ie meiden bij C J langton Smcdérij Loefbergmakcrslr no 17 5089 en Twijnaftraat 22 TBR OVERNAME aangeboden cen Pianino legen de prijs von f 35 Tc bezichtigen ' s av tuasch 1 en hal [ negen uur Rr fr ond no 5890 bur v d blad Verkoop op de meest billijke condition Abonneert IT op dit Blad Humber Rijwielen Automobielen en Vert voor Utreeht en Oinsfr Firma Wed BINK - WED 5 Geïilustr cat op aantrage ER 111EDT ZICH AAN een flinke jonge Werk vrouw zonder kinderen T zoo nnodig halve dagen en Zaterdags den heclcn dog van goede getu ' voorzien Br fr ond 5095 bur v d blad " Wegens f • r binf PENDULE MET KANDE - LABRES voor f 20 S|ln Iraat 11 SÖ58 TE [ fUtflt AAKCEBODE.V gemeub Zit - en Slaapka mer m uitstekend pension gelegen op mooie stand aan halte ram zeer gr schikt voor heer of darm h.llïjkc condities Br fi ond no 5663 bur v i blad ER RIEDT ZICH AAN tegen Hoi of eerder eet nette Dienstbode c G - » g g v liefst klein gezin SCMLDERSJONGEN Een Schïldersjüngen ge vraagd bij J A Tin Dijk Pielertkerkhol 13 5664 i 
yYHE©HTSCH NIEUWSBLAD - Donderdag 8 April 190 ® — Tïsreeie Blad geen ingenieur is kan dat toch niel want hie kan hij dan over allerlei technische zaken oordcelen of moei hij dan om Miliciilingsn bij zijn ingenieur gaan Dat zou een onniogelijkcn toestand worden Als we niel als loorwaardc tlcl len dal de benoemde ingenieur moei zijn dan zuilen we een massa ^.> l liciliuilcn krijgen die meeneii w;t geschikt te zijn voor onder-direc teur Hoe daar dan den werkelijk he kwame uit Ie zoj'ien Spr legt veruVi uil hoe ' t bedrijf is uitgebreid en voor al deze zaken ' t aanleggen van geleidingen h v moei men een deskundige hebben Dat vraag ook ' l publiek B en W zijn inlusschen sviieigd met hot amendemenl-Üiifour insile lc gaan de salarissen bepalende op if 3000 lol f 3600 en f 2000 lol f 3000 Aan den heer Van Bolhuis ant woordt spr da een ingenieur bij hol nagaan der lijnen noodig is om lc eonslaleeren hoe defecten ' o voorkomen uf te herstellen welk werk dan door vakmannen wordt uitgevoerd Spr besluit we hebben noodig r-cii ingenieur voor de eleclr cen trale Die heeft daar volop werk De ingenieur bij de Irani is ook onmisbaar Hem wordt boven l ge wone werk daar nog opgelegd de controle over vervoer en over ' t ersoneel Dc heer K e 11 1 i t z verdedigt zijn nendement Hij gelooft met den lieer I aseur dal we ïcoveel perso neel met noodig hebben Toch wil spr het door 11 en W gevraagde aantal personen niel weigeren om dat hij daarvoor mei verantwoorde lijk wil woidcn gesteld want bij inste on gei e geldheid ou na tuurlijk te weinig personeel als oor zaak genoemd worden ¦ moeten hebben een zaken man met wetenschappeijke men schen is men gewoonlijk duur uil wal bijv ook hierin zit dat die uil liefde voor hun vak on voor de we tenschap allerlei proeven nemen Dit is zeer verklaarbaar ook wel lc verdedigen maar duur blijft het T3ïj ' laanleggeu der leidingen hij spr ia gaan ingenieur geweest mis schien bij anderen wel De heer Dubois bij mij ook niet Zoo vervolgt de ' ïcer lietllitz/dan misschien wel hij den heer Kol maar hoe dan ook de leiding is goed gelegd en dal is voldoende -' c heer D ulo ar licht toe waar om voor het technische werk een ingenieui riipel zijn voor de lijnen De heer Lascur heeft geen uit leg gehad betreffende y.ij-n vraag ovei hel voor vast aanstellen van lijdelijke ambtenaren De heer V a n D 1 o re 11 B ij v o e t zei dat wo in i jaar 300 aansluitin gen hebben gekregen maar in Arn hem zijn in 2 jaar 350 en in Leiden ook in 2 jaar 241 aansluilingen ge kregen Daar is tpersoneel nietzoo groot waarom hier dan wel De heer Zoetmulder komt er logen op dat de heer lïelllitz wat schamper heeft gesproken Maar inluESchcn is hef aan ingenieurs werk Ie danken dat het bedrijf loovecl • iieil onp,i aciJi [ icrviiloil-'crd liet is toch aan dc technische hoogesehoo dol dc bnlrijfsleor wordl onderwezen De beer VanDicrenQijvoel ant woordt den heer Losour dal door dc uit breiding van ' i bedrijf vanzelf meer amb tenaren noodig zijn Verder ïegt « pr zal men iemand al onder directeur aan de gasfabriek san stellen die van gasfabricatie mets af weet Waarom dan bij dc Irani wel Het amendement Dufour wordt door B en W overgenomen Het iuneiidement-LüSciir bedoelende den onder-directeur lc laten vervallen wordt ui Voor de hoeren Dp Ligt Akkerman lascur Evorwijii Houtzagers Sertoli Hel amemlenienl-Kctlültf f 11 Wcrkci nel 17 legen In Stom voei Ketililz De Ligt Akkerman Werker Hooft Oraatland Prijlink ' Lverwijn Houtzager Kockema AiHii t'ae Van Aodei De Wilde Van ïlasscl Dubois De Vos De ' Beaufort Van Bolhuis Witicveen Uroinver Nijhotf en Lascur De vergadcrviig gaat hierna in geheime zitting Onze vloot Tol — o — Schietoefeningen op het For ' bij Hij naiiwen - Dooi den Burgemeester wordt be - kend gemaukl nat op eér of meer vverhda^n tusstheii JÜ en 17 April 1 a,s op het fori bij Uijnaiuven ver -' nioedelijk oe.fcningen yilleu gehou den worden waarbij van uit de bin nenruimte van Oil fort losse schoten uit vuurmondeii zullen gedaan woi " den De aard der scholen is zoodanig dat schade aai omwonenden ol hinder aan voorbijgangers niet 1 verwachten is Besmettelijke ztekton In de - weck van 31 Maart lot ei met ö April zijn Ier kennis van den Centraiep uezjndnoidsraad ge bracht voor zoover de gemeente L'lreeht betref 1 gcal van lyphus 1 van rood vonk en 1 van diphleritis ^ Een aieuw piano - on orgel - magazijn Hedenavond wordt sen nieuw pia r,o cu orgel magazijn nopend < ioo onzen stadgenoLit den heer 1 ' Blad Na ruim 15 jaren met loenemcm ' debiel zijn zaken te hebben gedre ven op hel Schoolplein 28 alhier heeft de lieer Bk.d thans de geleg3r hcid gevonden waaraan Hij rcedi zoo lang behoefte gevoelde om na melijk zijn hand 1 over Ie brengcv naar ruimer kwaliteit Een ruime collectie inslrumenlei is voorradig en wc kunnen bclang slellender aanraden zich Ie gaan overtuigen dat dil nieuwe magazijn ui'slekend gesort^^rd h Onze bcsle wensclien voor de ^ heer Blad in ziji nieuwe zaak Jubileum Den lOden - Vpril hyopl II V d Vorst mooühie bankwerker lliana ploegbaas den dag Ie herdenker waarop hij vóór 25 jaar in diens trad bij de S S Schrijvers van Spoorwegen De jaarvergadering der „ Vereent ging van Schrijvers van Nederland sche Spoorwegen " zal G Juni alhier worden gehouden De besebrij - vingsbrief vermeldt o.a hel volgen de hoofdbesliiursvoorsiel l'ersonen bestemd om schrijver Ie worden en daartoe in diens ' ge nomen worden al - zoodanig nim mer aangenomen i-p een leeftijd bo Von 20 jaai - en benoemd op een mi nimum van f 1 30 per dag Door een jaarlijksohe verhooging van EOIO per dag bereiken zij een maximum ¦ ae I 2 per dag Een jaar na hel bedeilten van hel maximum volgt ho.ioemmg'tol bu - reel ambtenaar op een minimum van f 750 per jaar v elke bezoldi ging door 5 jaailijksühc verhoogin gen klimt tot f 1000 per jaar Geslaagd Voor fooi toelatingsexamen tol dt RijkskweeksohTOl voor onderwij zers te Haarlem i - ircslaagd onze stadgenoot J Scholman Verkiezing J?rov Staten De vrijziiimg-;lömoci\Uis('he kies verecnigi.ig Algemeen Belang al hier sickle gisleravond tot candi Üaa voor dc a.s verkiezing van een lid der Provinciale Stalen in kies di*trict utrecht II var mr Men dels Prof Mr W 1 - 1 ' A Molen graafl vrijz.-dem.l " Ueze / ai nu ook ingevoigr het be sluit van de Utrejlilsrhe Kiezcrsvcr ceniging door de liberalen gesteund worden Hockey Gisterenmiddag speelde Ie da Bilt een gemcnud hockoy-elttal uit Hairlcm ' legen een Ulrechlseh ge uieiigd clfla K-i Slichlsche elftal speelde - oor rust ' i!"i een etarken wind mee Bg bel einde van liet eerste gedeelte ' te ddeii dc onzen mei S — 0 - \ j r.iM maken dc Haarlemmers vi'ii vl v drie doelpunten en welen /¦' lis de k-dina c Krijsen i'och het ' l ' rechische elftal weet van geen op '¦ oven rn uil een algemeen opbren " - I wordt d-r stand weer gelijk pof>dig lijd wordt wordt verworpen men Voor ' de beeren Dc Ligt Akkerman iTiiliti'i lascur De Vos Iinerj Evenvijn Tloufzagers Ketililz Serlon De ' Vilde v Ihss'.'l Weikei - v De beer Van Andel wijsl er op dal be iiiumiimsalaris van den hoofdopzichter iOO lager is dan dal van den oplichter De heer VanDicronBijvoet icbl ¦ lit peon bezwaar Wanneer ren opzich ter lot iioofdop-.ichtei bevorderd wordt hoeft men immers niet hel minimum is lc geven en zal nier hel ook niel doen nis de benoemde reeds hooger sa laris beeft als opzichter Mei amendement KetlÜU en Wer ker betreffende benoeming sc-hor sinjr en ontslag van den onder-di recteur wordt nu in bespreking ge bracht Dc heer Schorer is tesen hel amendement waarin spr een in grijpen ziel in lief helieer en de ii'l ¦ voeririg wat aan B en W moet blijven overgelaten Dc heer Uelllilz antwoorJI hierop dat ook de dirocleur door den Raad wordt henoemd r:v;.nals in < ie ^ Y^^ige vergadering srest -' Pr oat 111 hel limcr.flfn'onl niels Wi*n Irouwends zit > foo I ' en \ v TVwh het is een « er gewichlise betrek hing en daarover man dc '.« sbs gi'ig wel aan ik-n Raa.l hiijvn De heei Meijer - hrl /¦¦¦ h lul den heer Sr-horer aan De heer \ V-r!ti*r vprdedij hrl amendement da ' m « lemmn-a ge bracht aangenomen wordt >\ e 2 \ teiren 11 stemmen Voor de heere-i Van l)i-;-r-?n Ri *- BINNENLAND Uit de Staatscourant ' • S April 1909 Rij ton Ilcsluil 7-ipi mei ingang va * \| i l!l'l!J henocnul m U Ml i BikaBsy's scMtësrij „« lystöa ' In >¦ rij vjn Door zijn werk hoefl deze Hon gaar cc 11 onii ilwi sen baar dienen in druk gemn ikl in zeer breeden kring en zijn roem zoowel als zijn popula rileit dankt Munkacsy bijna Uitslui tend aan de tvee Dijbeische schil derijen dio van hem bekend zijn Ciirisliis voor Pilatus " en „ Gol gotha " Hel was op fien tiocden Vrijdag locn Miinkaesy zijn schilderij Col gollia " ~ " welks hiel minder dan MS en derfig " le'vensgroole figuren ie aanschouwen geelt — voor hel eerst aan zijn vrienden vertoonde In uflcmloQzc stillf zagen de _ loe schoïiweiïerjiaai op Het was als of zij werkelijk in het verleden wa ren teruggeplaatst en persoonlijk ge tuigen waren v an het on!zettend dra ma op den Kiuisheuvel Inderdaad heerlijk schoon is dil doek zoovel wat de groepeenng der figuren als de iiaiiuoin » der kleuren betrelli De meest verheven gewaarwordingen lOapt het bij ons wakker — hel ncefl het drama juisl ziió voorgesteld als hel gewoon men schelijk gemoed net-in dan geest meermalen heeft aanschouwd Aandoenlijk mooi in zijn natuur lijken eenvoud is de groep dei ge -' trouwen aan den vest van hel kruis Hoc prachtig is in de drie wou wen de smart weergegeven die zich bij elk op een andere wijze uit Maria de moeder stom versla gen van smart het noofd rustende op de voeten vaii haar zoon Mara de bost aaiiHgc voelende in haar smart als zij de nanden vooi de « ogen staat hoe zij haar eenigen vriend zal verliezen Uoc geheel anders it de droef lieid van die derde Maria Maria i lïRüiaiiië di - iiui goede dee.l gekozen had ^ die wel meer be grijpt dan al de andoren en ook hier met ootmoed en jerbied lot den lij der opziet om in dit ontzettend oogenblik Ie loeren dal leven slur ven is ' En naast die clrït slaat prarh Üg gepenseeld de Apostel der lief de zorgzaam toeziende mannelijk bereid om elke laak op zich Ie ne men die de Meesier hem in dit laat ste oogenhlik misschien mocht wil len opdragen Bij en achter den beul die on danks zijn wreedheid loeli niet kan nalaten met ecn'ge belangd Ie 11 spjt neer Ie zien op dien aandoenlijkcn groep scholen innen en aanzienlij ken Ie zomen ook nu nog de spot iaal op de lippen en al tegenstel ling daarmee rijzen hoven die be weeglijke menigte de blinkende hel men van Romeinen Wordt ons gemold dat er op Golgo Iha evenzeer waren die door het drama op den heuvel in de ziel wei den gegrepen en heengingen z,ich slaande'op de horst ' het komt ons voordat Munkaesy ook aan dit be richt op zijn schilderij recht heeft willen lalen weervaren althans er is twijfelend nadenken in de prach tig geschilderde gestalte van den wilgebaarden Schriftgeleerde op den voorgrond en cv-'iizcer in den ie paard wegrijdeiideu man die haast met bewondering omziet naar het stervend slachtoffer iTn uie andero Schriftgeleerde met beweeglijk handgebaar druk redeneer nd zou die ook nu nog oven hartstochtelijk halen en even vast overtuigd zijn van het rechtmatige deze lerechtstel ' lin.ü als loon hij in den vroegen morgen mee had geroepen Kruist Hem kruist Html " En wie is do man die door de Jcren ternauwernood opgemerkt als in radeteozei angst met de grootste £ icllieid zich verwijdert '/ Man zegt dal Maar wendt iu uw olikken af van dat bonte mensehen gewemel en heft uw oog op naar den ruimen hemel waarlangs availe duisternis aan komt zweven zinnebeeld van den rouw over ds diep-gezonken mcnschemvereld Men kan op Munkacsy's doek dat laag neerzakkeiide van het li chaam van den gekruisigden Chris tus en die si rak-ges pannen olcsei ' spieren niet aanzien zonder lc liui fVCren denkende aan het nameloos wee Én wie riet gelaat aanschouwt Ssnlvangl een levendigen indruk van jaiel vrceseluk Uclüamslijden en van de felle zielesmart van den gefol terde terwijl zijn oog in waarheid aan dien,duisteren hemel de liefde de gerechtigheid schijnt te zoel&en welke hij gepredikt en in welke hij zoo vasten innig heeft geloofd Waarlijk — op do zoo indrukwek kende schilderij van den groeten Hongaar is het aan de kunst gelukt om al wal te denken te gevoelen lc bewonderen Ie leeren is als wij het woord Golgotha ' uitspreken samen te voegen in een harmonisch schoon geheel en wion het ver gund was dit meesterstuk te aan schouwen hij is niet heengegaan zonder verrijkt te zijn met dieper inzicht in de hooge beteekonis van het lijden en den heiligen ernst van het leven S£aff3sns£&BK&Sii UTRECnT 8 April 19 J9 Gemeentepaati Vergadering van den Raad op heden Donderdag 8 April des na middags 2 uur onder voorzitter schap van den Burgemeester Afwezig-do neeren Ds Groot Roy ¦ aards en Verbeek v d Sande Ingekomen stukken a Adres van ' Ikerkbesluur der O h Vrohwe parochie aan de Dill slraaf waarin gewezen ¦ wordt ophet nadeel dat deze parocliie zouhebben als de voordracht omtrentoverdracht van gronden ten Zuidenvan de üiltslraal ongewijzigd werdaangenomen De afstand \~ dn den weg Bilstiaat Roomsliaat zou locli slechts 20 M zijn van den onbe-st raten Iïcrkweg waardoor aan laatstgenoemden weg niet zou kunnen gebouwd worden Verzocht wordt dus met dit be swaar iekenimj te houden door den afstand grootei Ie nemen Verder wordt er'op geweien dal een gedeelte van de Boomstraat eigendom is van de paiochie dit In verband met latere verbrccdnnr en " bestraling Zal op gelet worden by de des oelrcflende voordracht b Adres van de afd Ulrechl vanden Bond ran Ned Ond verzoeken de het voorstel au den heer VanBolhuis in zake akte schoonschrij von M O aan te nemen In de toelichting wordt dit ver zoek nader gemotiveerd Zal op gelet worden bij behan deling van ' tdesbelreftonde voorstel o Adres-van de kicutteil van ge neeskunde der Rijfes-Univcrsileil al hier naar aanleiding dei voordracht over lm exploitatie brengen der ter reinen aan de Groezclaan Verzocht wordt dat thans slechts op zoodanige wijze zal beslist wor den ovc \ do bostemniing dier ter reinen dat in de toekomst de ruime en doelmatige uitbreiding der in lichting voor genecsktmdgo behan deling en geneeskundig onderwijs er niet dooi worde ncleinmcrd Betoogd wordt voorts het noodza kelijke dier uitbreiding Zal op gelet worden bij de des betieffende voordracht ' Overzicht der Icdigslaandc ar ¦ bbiderswoningen elders in ons blad opgenomen De heer Zoetmulder is ge schrokken van ' t klein aantal ledig staaudc wonïngen De vorige keer was dat 189 reeds weinig doch nu is dat cijfer gedaald lot 130 Sjor heeft nog ecu hoop en die is dal ui het overzicht een fout ingeslo pen is De heer F o o k e m i A n d r e a e ' kan mei ontkennen dat het gela zeer gering is Ot er een lout in de opgave is kan spr zco dadelijk niet zeggen Wel zal getracht vorden zcovcel mogelijk in den woniii'jno"d ¦¦ ve-ïr zien Het overzicht zal Ier inzage ge legd worden d Verslag van de - ommissic he iast met hel afnemen der eindexa mens aan de B urge ravond school - Ter inzage der leden gelegd c Adres van het bestuur der aid L'lreeht van den Ncd Voerlieden bond houdende verdoek art 10 der gemeenteverordening op ' t rijder zoodanig te wijzigen dal personen van af den leeftijd van 18 jaai lot rijden bevoegd zijn indien zij ' die b ' ivoegd'heid kunnen aantoonen door een bewijs op naam van houder en geleekend dooi een daartoe bevoegd ambtenaar der gemeente In lianden gesleld dei commissie bedoeld hij ar lOti der gei neen Ie \ s r ordening 0 o z o n d h e i il s-k o 1 a n i c s f Adres van ' I bestuur van Je ver v ' i iidhcirlskolonicn voir Utrechtsch <> liii deren inhoudende ilnl blijkens rïe statuten liet doel dor Vereeirigmg is art 2 dooi urn verbhu \ w cci>'s « weken in jjC7.nuile biiiloiiluehl onder doLllret ïriiJi hiding bet liUi.iini-lijk en geeslc hjli ui l/.ijii [<¦¦ bevoidoi'i'ii van scbonl«.i,ui do kinderen - ihu aan zulk verblijf bcbiirf le bebben " ilot blijkens de Memorie van toelie-h luig ite Vcrecnignig lic nfi;iloo|wii k.sv ecu tekort heelt lan pl.ni f 1300 Jat ili Veieemging ini-l over voldoende middelen li.in beschikken om op den in geslagen weg voort Ie j;.iaii tol bel uit zenden van ïwokl'L ' s(lu)ol»uande kinde ren der opcnb.ire en bijzondere lagere scholen te Ulrechl lol versterking on ber sfel ven gezondheid redenen waarom het Bcsiuur voor noemd de vrijheid neemt zich lot « lc wenden met het verzoek lot bet verlee nen van een gemeentelijk subsidie groot een duizend gulden Het adres gaol vergezeld van een'c toe lichting s 1 g Acte s c h o o n s c h ij v e n - Do beeren Van Bolhuis Kcltlib « n Boers dienden in t\c vorige raadsverga dering hot volgende voorstel in I Het besluit van 25 Februari 1903 waarbij bepaald werd „ dat voor het be zit der acte middelbaar onderwijs voor sclioonselinjven do jaarwedde van ilea onderwijzer niet £ y0 ' il zal worden Ver hoogd " in lc trekken II Tc bevuilen de jaarwedde von den onderwijzer aan een der ge meen te se bol en die in bet be zit van de acle voor schoonsclirijven voor middelbaar onderwijs aan Burgemeester en Wethouders de vraag had gedaan om op dien grond in aanmerking lc komen ï°Eft do ^'" ooS'ng fijner jaarwedde mot " f 50 nadat door Burgcmccslci en WcU lioudei'3 diens naam zal zijn medege deeld te verboogen met f 50 Zal worden behandeld bij punl 10 der agenda De agenda wordt nu in behande ling gonomen 1 Adres van P Sclwam gebo ren Van der Velde houdende ver zoek om onaerslouiung uil do ge meentekas met prae-adv;es van Burg ei Wclh - In den nacht v-m / op 5 Pebr O-'i werd P Sehwarl toenmaals brigadier in perceel 3 Oude Kamp goliroffeni een ii/iirioliting vcr daoht als huis van ontuehl Wegens het gehruikl licbnen van sterken dranti aldaar en Jict zivh bevinden in pen toestand die grensde an dronkenschap werd Schw den I7ji Pebr d a v niet-eervol ontslag ' gegeven uit den dienst der gemeen te Dientengevolge had bij geen aan spraak op pensioen Reeds meermalen is een verzoek als in deze - voodaeht ingediend In de Raadsvegademg van 30 iuni 1004 is uitvoerig beraadslaagd ovei een dergelijk verzoek en een voor stel van een der leden om adres sant alsnog een gratificatie Ie ge von werd toen ' verworpen Bvenzoo werd m de vergadering van Z't Nov 190-i verworpen hel ge ven van een ondersteuning Er bestaat geen aanleiding af-lej wjjlten van deze vorige btsluiteii ' zeggen ü " en W in nun prae ad-,yies,-ïn zij stellen derhalve " voor op ' t adres afwijzend Ie beschikken Goedgekeurd - ' 2 Vaststelling van hel kohiei derSlraatbciasliijg voor wijk IV dienst 1909 lot een bedrag van f20785 Ocügckeuul 3 Voordracht bcireriende de uit[>eïah:i!j van het aan de Vereen i giug de \ inbau,Uscliool " verleendsubsidie uit de gemeentekas De Ambachlssohóol ontvangt ecu jaarlijkseh subsidie van faüOO De rekening over 1'JuS sluit niet een tekort van f380,37 Volgens de voorwairdc van sub Ëidie\e.!ecnin,g is hij ' u cieraeüj.k gil val een besluit van den Haad noo dig voor ' UiifhoUIcn van den 3 - inauudefijkseiien termijn de subsi die Als oorzaken van t tekort worden opgegeven n de vorige jareii is opgenomen wegens behwïle ian kasgeld eer bedrag van fSiji'IO De school heelt orttvjuigen ecu legiit van den heer Van liüuniiigon ' gioot f 4000 Daarmee is allereerst afgelost die l'200U Vertier djn aangekocht " sr sehillcnde wnrkluigan instrumenten vooral op gebied va-n eleclrolecn r.iek waaraan wegens iiilbreiding van ' loiKierwij \-- > ii jjc!ie > lic wu - In inos is üowiidien een irrcolo hoe veelheid hout aaugekoclit dat in magazijn opgestapeld is Dat hout vertegenwooruigt een grooior waar de dan het tekort bedraagt B c-n W ijn van inccnir.g dal het de voorkeur zou verdiend heb ben de laatstgenoemde nuf ave over twee jaar tb verdeeiên doch ove rigens bestaat » r I i geen bezwaar den leu teïinijn der subsidie over 1S00 uil Ie kueroii wit dan ook voorgesteld wordt Goedgekeurd i Adres van J F Enkolbtrolli in houdende verzeek dat door de ge meente een waterleiding vroeger tij hem in gebruik in haar vorigen toestand za worden gebracht ol zii'len worden afgekocht zijn rech ten op die waterleiding met prac advies van l}urg en Wetli Deze voordracht werd in de vo rige Raadsvergadering op verzoek van den lieer Mcndels " uilgcsteld lol behandeling in geheime / illing Nu dio toon gehouden geheimo zil Ing volgde echter geen openbare zoodat ze verder niet behandeld Ook in de vorige vergaderingkwam ze mei eeiu^e andere nietin behandeling 3 - B en W advisee ren aan adres sant lo berichten dat men met ge negen is da leiding in r ijn vroe ge-ren toestand lerug lc brengen wel echter om adressantt recht óp de waterleiding al te koopen indien een aannemelijk voorstel inkomt Heden wordt de voordracht weer ongewijzigd aan de orde geslcld Na een-inlichting door den hoer Van Z y s t aan den heer Dubois wordt de voordracht goedgekeurd 5 Voordracht tot - wijziging van de verordening regelende den rang enz van het personeel van het elec triciteilsbeörijf en het trambednjf der Gemeente B en-W stellen voor in de ver ordening onder het vaste personeel nog op te nemen een hoofdopzichter oen opzichter en een adjunct-opzich ter en hun jaarwedde respectievelijk te.bepalen op f 1-100 loWiSOO f1200 lot f 1500 en « JÜ0 tol 11200 - Wordt'dit aangenomen dan zijn B en W " oornenïoiis aan te stellen löt hoofdopzichter G II Brums tol opzichter J II W Benschop en lot adjunct-opzichter A W H de Ruij ler Alle drie zijn vroeger tijdelijk aangesteld en thans nog in dienst omdat ze niet gemist kunnen wor den Vorder wordt voorgesteld.ook aan het trambcdrijf een ingenieur lc verbinden op een salaris van f2500 tol 1350O De bedoeling is een der beulde ingenieurs later lot ondcr direetcui aan te stellen De jaarwedde Kin den hoofdop zichter opzichter en adjuneUop zichter komen voor 5 ten laslc van " t trambednjf en voor J van ' l electr bedrijf Op deze voordracht ïijn 2 amen dementen ingediend - 1 anionuenunt DvfourIn plaats van een ingenieur voor ' t tram - en een voor leleclr bedrij oen onderdirecteur salaris f3000 tot HOOO en een ingenieur salaris riSOO lot 13800 2 amendement Kelt!ilz-Wcrker:oen onder directeur chef van ex ploitatie salaris f 3000 lot f 3500 en een ingenieur saUris flSOO lot f2300 De benoeming van eon ondcr di-Lrccleur geschied evenals die van ' een directeur door den Raad na oen aanbeveling van 2 personen van B en W ontvangen te hebben Ook schorsing en ontslag ge schiedt door den Raad De lieer ï e ij c r s vijst er op dut de ¦ heide amen denton ten van gelijk '' strek king / ijii en nogal veel verschillen \ an ' t voorstel van 11 en W Snr zal voor dit laatsle stemmen Wij hebben niel mo veel bekwame ingenieurs vcor tram - en electr bedrijven On dadelijk bij de ^ nslelling te bepalci de chef ilc onJor-dirMem / al v nekt spr daarom moeilijk Beter 1 1 en W willen om na cenigeo rijl dicnsl te Beslissen wie van ito 2 ingenieurs foiiier iiuccitiur aal - fcijn De lir Kettlitzcu Werker gen we hebben behoeltc aan een fiocdo exploitant Spr vraagt ol de exploitatie dan niet deugt Ili ] zou dat niel graag beamen maar indien ' t zoo was dan was I dat de schuld niet van den directeur ' doch van 11 en W dicidjn verantwoor delijk Verder wordt gezegd we moeten iemand hebben om ' t vervoer aan te wak keren Maar we kunnen de lui toch niel in de trom drijven Spr begrijpt niet dat de exploitatie zooveel Ie wenschcji laai ol zooveel door een z.g exploitant nen worden verbeterd De lieer Werker bedoelde ook met zijn amendement om de keuze van aan biedingen Jo verruimen Daarom wil spr niel bepaald vnor de exploitatie de keuze lot ingenieurs bepalen lir zijn zeer goede exploit a ui en hu die do zaak in goede ba nen leiden en locli geen ingenieur ijn Men ziel nat mik bij andere bedrijven Met aanwakkeren van ' t vervoer wordt bedoelt ' jÜe verbeteringen welke zoo hier en daar goed voldoen ook luer toe ie passen Dus de bedoeling is een onder directeur voor dc zakelijke leiding en cèn ingenieur voor dc technische uaar binen eeti directeur die do geheele lei ding heeft De Ine '' Du f ou 1 licht zijn amende ment toe ' at bij een onder-directeur wil oproepen legen huogcr salaris om meer kans te hebben een bekwamei persoon t krijgen anders niet De heer Lascar liorinnei-t dnt vroe ger in lOQy 11 ambtenaren bij de trnir wnteir nu wordt voorgesteld 10 Spr bad gedacht dat bel tijdelijk perso neel bij voltooiing der werkzaamlledi zoude kunnen gemist worden Spr incciü dal we hel met een cteclro technicus wel konden stellen 01 in dat i"e 5 ingenieurs noodig hebben In Arnhem is behalve dc directeur niet cen ingenieur Daar doet men ' t ook met een cloclro lecliiiieus Spr l;an daarom niet meegaan noch met de voordracht noch met de amendementen Spr stelt voor 1 ingenieur aan Ie stellen m plaala van 2 Wil men die ialer tot onder-di recteur benoemen dan is daar niets tegen Dc heer V a n B ol h u i s acht dat in de toelichting vin O en W i'.o werkzaamheden van een ingenieur der ram vrel wal breed is uitge sponnen Spr is « lal met den heer taseiir eens Cr vordt gesproken van ' t nazien der lijnen Dat is een gewichtig werk want de lijnen moe ten goed zijn Maar hebben we daar een ingenieur voor noodïg En wie zijn dot nu Zijn ' daarmee geen opzichters en bekwame werk lieden moe belast Gaarne zou spr daarop een bepaald antwoord heb ben Zoo-ook wal het nazien der isj latie betreft Vertier worden nog andere zaken genoemd examen af nemen bijv controle en vervoer maar alweer hebber we daar een aparlen ingenieur voor noodig De heer Van Dieren B ij v o e t antwoordt dat - de onder-direcLei ' den dirocleuï moet kunnen vervan gen Maar als de onder-direcleui 
UYKEGHYSeH fHEUWSBLAB - Donderdag 8 April 1909 - Tweede Blad >*&& fJZl£'SÏ y \ 44 da het leste Adres voor alle artikelen nenoodigd voor Kleeding Huisvesting 23 Ganzenmar ems den ggpooten aankoop vóél * de Paascfrdaggem verzoeken we mbszo © Siëistèl ® ook de ochtenduren voor hnnne inkoopen te genrnik@33 Sedert 26 jaren hier ter stede gevestigd ra ep het adres te letten Conditlën \ v \ ••• \ v Tot 1 20 per week 50 ets per maand il 2 — I „ - 40 „ 0 firn ™ „ „ - 4 „ 60 „ v fL25 — - 5 -„ - 100 „ „ f2 — „ - 8 - GEOPEHD da BIER - en BBELKS&LON „ de " VolIssnrtlïMg "» 4EARIASTBAAT 34 Aanbevolen t 5654 C H KIPPEBSLUIS Spccianl verkoop van Maüonie on Gescliildeirtc Linnen 1 en PenanUcasteu in grootc keuze aan do goedkoopste prijzen voorradig Verder al wat maar tot hot Meubelvak behoort tegen de minst mogelijke prijzen V\j J SANDERS Sr bij ds Telefoonpaal op de Ncude Lot s v p vooral goed op het adres uep aller dames Ia da alleen echte ifiS-L ranBER0MA7JN&Co.,Redebenl want deze alleen geelt « en zacht rein gczïclit Molend jatigdig uiicrljjlc nltte fluweel za:i;te huid en i n.onc Gnt ót3S i 50 C'*s per slat verkri/gbaur btf JF P EllilKLOT Korte Jansstraat H J COKVER Steenweg 7j 6 BROM Goiffenr DE ZWART & Cc Nobolslraat 24 P A F DEHAAS,LangeVie^tra«ti6 & VAN LEEUWEN Jr Coiffeur ASTON MILTENBURG Coiffenr,Omlc 6r,icbt T Z Gi COBVEEUll & MIELLÜT Grand Bazu - Fransate Lange Vicatraat 10 OPRUIMING van een partij Rijwielen met vry wicl gebiesd van af f 37 50 met een jaar garantie Hand - en Trap naa!:nach:neb Singer's en andere Gouden en Zilveren Horloges Ket tingen Juweelen Knoppen Bellen Ringen Speldjes Flacons Medail lons Boeksïooljes enz Orgel Piano Sprcolimachinc's met platen Buffet en Wasciil«rd met opzet en marmer bladen Eikenhouten Slaap kamer-ameublement Karpetten en • Tapijten Luchlgeweren en revol vers Klokken Opruiming van al de ' in voorraad zijnde Costumes enz Inkoop en inruilen ïögelzaï fn goed eez'iiverde sooï ciirjeereude prezen Zang - ot % a \ unznad it 20 cciit Herols Lveters LeeawoiikUeii per *ƒ* Kilo 25 eent P SLOIS ' Pape gaaienvoer a 25 cent per Liter Ittroond met 491 Medailles P SLFIS * Oohteadvoer voor Kippen en Op TOkvoer voor Kuikens 5630 W C VERKERK,Vaailbanuel Yfeckutavht 3 W Artikelen Brnustfie Watten in doozea « an 25 50 en 10(1 gram 7 12 en 18 eent In pakken van 250 500 en 1000 gram f 0.35 f 0.65 f 1.20 Badtnermometers 50 eent nar stuk Billrotii-Battist 80 cent per Meter Geheel yeraikkelc'e Irrigaioren met prima rootl Gnmmislang gebeel sompleet f S.75 Engelsen Pluksel en Ëngelsciie Pleister fljdfopnlle CamnriG Gips - en ItüaalwMsels Glyeerinespiten 50 60 70 eent en i Gil Hospitaaldoek prima grijze pedsiof f 1.60 en f 2.10 per M Jodoforagaas en Bloedstelpende Watten Migraenestiften 20 cent per stuk Pelccco Tandpasta Sainariter f 2.50 per flacon lermogene Watten f 0.70 Windknssens Itakken De Lieffle's Centraal Apotiiee ^ Toorstraat a UTRECHT 30 Lange Vfestraat 30 vijfde huis van heè Vreeburg Speciale inrichting voor het uitstoomea van Dames - enHeer en Cost nines Gordijnen Tafelkleeden Vloer kleaden Trappen loopers Bedden Matrassen Spreien Wollen en KatoenenDekens enz enz 6636 Stoom Kunst-Ververij van alle Goederen in wepspnillendle Icleuran * Kouw Artikelen kunnen in 3 dagen gereed zijn Fabriek groiumerjn EFo 13 Duiten Tolsteeg ' Bakkerhrng - stille zijde - Bezemörug • Mapzi 9928 P J S3 w EtfEKDl':;a£EE HUISHOUDSTER Er biedt zich aan een netto Huis houdster middelbare leeftyd van P G liefst in een klein gezin in hot bezit van een nette Inboedel Br fr onder no 5660 bar v d blad Voor Vrijdag en Paaschdagen heb ik voorradig versch gerookte wefrSe Hollancïscne Patting dikke en middelsoort van af 30 cte per V » kilo Veiie ge croofeï * Elft den gesneden a40 cis per ons Prima sekotsche geroc&te ZsSm est'a vet enfijn van smaak SO ets uer ons B(j gua.-tig weer versch gepelde SaPiseSe » en - steeds voorradigfijiie SloBsiaopa en m-jne bekendefijne gekruide gemaa°ïs:er i»deHaspËtsg Verder prim » qu&liteitSardines en '™ a5m in blik inverseliiltende suorten en pilzen.Versche Zee en Riviervisch,steeds dagelgks verkrggbaar Grooteflftoons Paling ia gelei dikkemoten & f 9.16 6551 Fima J W C DOP GROOTHANDEL IM GACA0 en CHOCOLADE van diverse fabrieken 4331 Eirfna9EJG3G & STRAAT Slagisleeg 7 b|d Neude Utrecht O a ateods voorrndfg Milks ' Velstsa Hoise^Ëine SuchsE-d.KwQiia'SjacugaS-bBokken alsmede de echte Haagjes he-Hollas der fii'ma RADEj ' t v-:b té Den Haag enz Levering tegen fabrieksprijzen SchnUtaiels blad in paneel mahonie of noten gep flO.ÖO modern eiken Bnffet f55 — I Canape 2 Fauteuils 4 Stoelen on Tafel f75 — met prima Btül trup boklecd 6 gestoffeerde Stoe len ronde leuningen bekleed met ge bloemde tröp 6 Btuks hooge eifcen Stoelen boMeed mot trijp f45.—;zea stuks Stoelen met spijltjes in den mg bekleed met trijp f23 — Sticht@cti & StoelenftandeE Predikheerenstraat 16 TJtreoht dan Farasola iu groate keuie voor li an don Grootste aorteeiiug limieu ivnacli bare Parasols zeer lage prijzou Zooeven ontvingen wij de nonvennt^R ia Wandelstokken O stait verbaasd over de groote voor raad en de lags pilzen Lange Jansstraat 12 * VischmarM 6 Teleplr 1211 KIBBEL Fijn kwalafeif pep siuk 4 '.' 2 en 9 cent H FIERST VAN WIJNANDSBEEGEt Witte Vrouwenstr 19 Tel 3XO 
UTREÜHTSGH NIEUWSBLAD - Donderdag 8 April l§©t r Be Zuiïïpöl-sxiisiütie van SiiaeklÉtoa tt ± --^-^^ Hier geven wij oen kaartje i-aa ' t gebied op enze a,irdc in de buurtvan ste Zuidpool Br is voel onbekend wel.ied ' iaooals men aïet Eandikke zwariï streep wijst aan wei ken « eg Sliackleton met zijn man nen nam op rci = naar de Zuidpool en'iaat ons ook zien boa dioht hiidie s genaderd J BE1E BUB ferkwistius in hst groots stadsleven Het grooio stadsleven heeft wol K r vorschilleiiüu en / cur niei..vv,uir [ tigc siide-n Men leert er tollicut iets nieuws uit en men staal ten opzich te daarvan niet spoedig * voor ietson frehoords Maar oenigermate moet He verba-zing toch wel de gedacmten yande inwoneis van New-YorK iieb Ix?n beheerscM — aldus schrijft Hen ei van dor Mandere in het S W — toon daar kort tevoren een zeer oan - r ionlnk en belrouwen&waardig or gaan hun kwam voorhouden de Ivo lossoie sommen welke zij allen te zamen in de kuiste twaalf maanden verspild ' vermorst hadden zij de burgers van de eerste stad van een land dat om zijn praclisehen zin en geest van business-doen bekend staat En het klinkt dan ook inder daad ongeloorelïjJt dat een bevol king van 3 millioen menschen erin stagen kan in nauwelijks een ja.xr lijds « en som van 100 millioen dol lar of 50 milhocn gulden k verdoen met uitgaven waarvan niemand eenig plcizuer of eenig nut heeft ge had OngiOlooilijk indien niet de meest betrouwbare statistieken daar nevens waren om tot in de kleinste brji-onderhedon de opgeworpen stel lingen te bevestigen Boven aan de iijst slaat een waar lijk schnkweltkeiul cijfer dal aan geeft hoe voor een waarde van 10/180.000 dollar aan de meest iioo digc levensmiddelen tot bederf is gebracht De gezamenlijke bevol king van een kleine stad zou daar van geheel het jaar hebben larnnon leven en m eik g«v-a ] zou ieder nood lijdend menscïi in de ' Voord-Ameri kaansche metropool waar ei zoove len rondzwerven zonder dak en zon Ier toskoniil driemaal daags duar van een rijik maal hebbin kunnen verkrijgen Op biood alleen kon de statistiek een waarde van 85,000 dol lar aangeven en toch is tir.t een feit dat gemiddeld ieder der drie mil lioen bewoners per dag slechte een vierde ons brooii gebruikt heeft Onverantwoord dijk verkv\ici \ kenen maar 1ooh minsten * stelt op vijf pr:cïnt van iwtiH^'ifrs -:' ^ v.-.'.;u ' ' Inderdaad moet — men ziel het zelf bijna elk irur in do | iaclySi ioe - gt pasl — veel moer gas nuitsloosï vei brand worden Bedraagt zoo doende de schaiJ'ppis-sl op dit gebied maar cen SOO.iiOO dollar veel"groo ter •' de post die ' oor verspild ijs - ¦- • ' brink in rekening dient te komen De armen mogen echter onnaden kend en onpracfisch zijn de rijker bedeelden weten in Nuv-'Vorl ook aan de verspilling mede te doen Ja,nl,ij'ks geeft Sew-York ian het gebruik van bier wijn en spintua Hftn 36ö mi.llioen dollar uit en ron der nu te kunnen nagaan l'oeveel daarvan als nutteloos verbruik dient aangemerkt zovi hel toch zeker niet tot lichamelijk imuoei der bevnlkin ^ slreklien mdien dit bedr,3g 50 mil lioen minder was Integendeel zou geivraagid mogen worden of daar door hef bedrag der gezamenlijke dokteisrekenigen niet op zijn beurt weer omlaag < ou gaan Dan weten de menschen die in dow deskun digen kunnen heeton te vertellen dal Ncw-Ym-k belaciielijk hoog be taalt rooi 7/ijn amusementen Inder daad ' waar in 1907 de gezamenlijke theaters opera's en andere inrich tingen voor openbaar genoegen in die reuzenslad aan de lïud&on cven ïjes 20 millioen dollar aan entree gelden louohesrden zagen andere steden van Noord Ajucnka met een naar evenredigheid iMsrekcud inwo nerstal precies hetzelfde repertoire zich appelen voor ongeveer de helft d)ier som Vcrrooken doet Nevv Yoik elk jaar een bedrag van ciica 22 milhoen dollar aan lab.ik siga ren en sigaictlen - waarbij alleen de waaide van de door de rooklusügc stiaatjeugid opgeraapte halve of nau welijte aangerookte eindjes geaohat dient oip rtnm 1 nulhoeii dollai een ZMivtro vorspilling dus aïweer En van verloren gegane voorwerpen van algemeenen aard — de statis tiek houdt hier alleen rekening met naalden potlooden ön pennen die inderdaad wiel dikweri schijnen wieg te vliegen — slaat geboekt cen be drag van ongevenr ' 100,000 dollar naar ruwe sc/hattiiig Zieda.ir enkele getallen die ter leering kunnen strekken Voor N'ew York zijn ze zoo heel vreemd niet want reeds Ja in Amerika gaat nu eenmaal alles in het grootl BINKEiJLiND Spoorweg t r.eien Door den Minister van Water staat zijn aan de Kamers van Koop handel toegezonden de concepten van de nieuwe tarieven dit door de besturon der 5 S nn H IJ S zijui opgomaakt voor Het vervoei vwi reizigers over de üjnen dier maat schappijen en die der N üenfcr Spw Mij De minister ver?oekt de kamers uiteilijk 15 Mei omtrent die voor stellen mede te deelen 1 tol welke opmerkingen deze ainteiding ge ven 2 of v voor zooveel gekozen zou moeten worden tusschen de voor gestelde nieuwe tarieven zender een aanvulling of wijziging en be stendiging van de thans geldende reizigei'starieven ian de beslaande of voorgestelde nieuwe regeling de voorkeur wordt gegeven De beginselen waarnaar de maat schappijen haar nieuwe normale rei zjger tarieven weiischen op te stel len zijn a afsGhattuig van de cetourkaar ten althans van de besUuide met langen geldigheidd:iur behoud van de 1 of 2 daagsehe ictourkaartenvoor buurtverkeer mei eenige * uit breiding b berekening van enkele-rcis-prrj in zoowel op de hoofd - als op de IixuaKpoorwcgön Ic^en een kilome trischon eenhe-idsprijs over eiken af « land van * o,Z > cent <\ de et"ste 2,45 oents in de tweede en 025 -• tnVa in üt ttcvdt k'ivs^'rswt on - waarlsclie afronding dei pnj/eü op vec.v ' iden van 5 cents Het thans bij & S geldende lanct voor kilometerboekjcs hetwelk be rekend is op een kilome tri se hen eon fieidspnjs van 3 cenls m de ter > ie 2,25 in de tweede en 1,5 in de derde kla j.Si zal beho;toen unvulh,.y liii ven beslaan Ook door de lt 13 s M zal üer - gel.ijk tarief worden ingevoerd en ie \ i ' unelerboekjcs vjn beide niaat ^("' iin.jen Kullen op al haar weder xijaecïie lijnen geinig - ijn zoodal van kilometerboekjcs ook m bm nenlandsch rechtstreek.^oii verkeer zal kunnen worden gebruik ge maakt Voor reizen langer dan 200 KM zal volslaan kunnen worden met een kdometeiboekje van 200 KM Het tekoit bomende behoell met ie woiden beiaald zoodat aan hem die met in het bezit is van een'ge woon kilometerborkje eon rei over eei afstand van 200 ot meei K.M mmmer meer behoeven te kosten dan t'S f'i,50 f3 mttsluj zich zOo'n speoiaal lulometeibiwkje wa'irv.in de geldingsduur 6 maanden / al zijn i.::;?uiari mitsdien zich een cnmid dellijlte uitgaaf getroost van fi f9 of ' B Voor hol vervolg woBseht de S S geen enkele re'iskaartcn meer in buurtverkeer uit te geven tenvijl Z(j haar relourkaarten in buurtver keer op dcnzclfdcn giondslag als thans wil blijvon beekenen De abon neme nis tan e ven dor bei ae maatschappijen nullen een in grijpende wijziging ondergaan Een voorstel strekt om in deze uniformiteit te brengen in dien zin dat de S S de thanr door H [ J S M gevolgde wijze van berekening overneemt m a w dat voortaan hij beide Mij.en als grondslag daai van zal worden aangenomen het ba ronie waarop de thans beslaande maandrctüurkaarten der II IJ S M zijn berekend nl O/il en 3 ets per KM waardoor Je pi-ïjs der Ira jeclkaarleii van de S S welke Ihans vooi trajecten tot 3u KM op den %• iv lag van 5 3,75 of 2,5 cents pei KM zijn berekend ocnig-"ins zal worden verhoogd Ten aandien dei se holier kaarten wenscül de S S Iiel hare te vervan gen door hel II IJ S - tarief Wat de v crkmanskaarlen betreft stallen de maatrchappijon voor elk haar eigen beslaande tarief Ui ' hand haven Het ligt in de bedoeling der maat schappijen en is almede hel hoofd doel der voorgenomen algemeene la nefsherziening om de vele thans bestaande of telkenjarc opnieuw in gevoerde speciale laneven af te schaffen Behouden zulten worden - a de gezelschapsbiljettcii de prijs en voorwaarden zullen echter af wijken van de thans geldende bij Beide maatschappijen / uilen slechts voor gezelschappen van ten minste 20 personen en alleen voor reizen heen en teiug die biljetten verkrijg baar worden gesteld en wel met cen reductie van 25 pet op tweemaal den gewonen enkele-reis-pi ijs b het tarief voor het vervoer van school - en weeskinderen voor het vervolg echter gebaseerd op de als dan geldende enkele reis-viacht Het ligt in de bedoeling der bei de Mij.en cen uniformlarief voor landverhuizers in te voeren tegen 1,25 cent per KM Tot aan \ ulling van het bovenstaan do kan voorts nog hel volgende wor Sen medegedeeld De retourkaarlcn althans die met lange geldigheidsduur niet de 1 ol 2-daagschc retourhaarlen met buurtverkeer worden afgeschaft doch hel ligt in de bcdoehng om waar noodig aan hef pubhek"de ge legciiltoid te geven zirh bij veilrok van eoii plaatsbewijs voor de terug reis te voorzien mits de/c dezelf den dag worde afgetegd Als gemeld werd zal het bij do H IJ S M bestaand systeem van biiurlverkeer worden uilgesirokl tot de ie klisse on nenscht deze maat scliai p'j haar buurtverkcor;.>i ijzen voor alle spoorwegen Ie berekemsn volgen i aar tka ' s weidende enkele - ïeis baróme voor de hoofdspoorve gen Door de H IJ fc M zullen dcr ii.iivc virtji'iaan in buurtverkeer wor den uti-gegeven piaatskaarlen voor cén rei been en leiug op denzelf den dag tegen een prijs van 5 cent per K.M voor de lc 3,75 cent per K M voor de 2e en 5 cent per KM voor de 3de klasse en daarenboven de tieniitien kaarten legen 5 maal den pnjs van zu'k een retom kaart Ook de S S wensen geer enkele ivi'-kairlen meer in buurtverkeer uit te geven terwijl " ij haar relour knartui u buurtveikeer op dcn/clf ' den grondslag als hans wil blijven berekenen Zal mitsdien ten aanzicii van hel buurtverkocr-tancf unifor miteit worden veikiegen ook wat Betref de toepassing van het buurt verkeer-slelsel is S S voornemens daaraan geleidelijke uitbi-ctdnig te gc\cn in den geest van het stelsel der H IJ S en b'jv r"eds dadelijk Set huurtverkeerlai ief in ' te voeren op ai haar locaal spoor wegen Wal de abonnementskaarten te ondeiseheiden m trajectkaarten en groepenkaarten belrett wenschen de maalschappijen de abonnemen ten voor de verschillede groepen en voer alle lijnen op te heffen en in de nlaats daarvan gemeenschap pelijke abonnementskaarten ver krijgbaar te stellen geldig op alle lijnen van 8 S N C S en II IJ S ' en wei legen de volgende prrj zen Ie k 2e kt 3e kl 1 maand f 50 f 38 f 25 % maanden E 80 t ' 60 t 40 maanden f120 f 90 f 00 maanden f 100 f120 f S0 maanden r200 f150 f 100 maanden 240 f180 f120 maanden 1280 tilO f 140 maanden f320 f240 I1C0 maanden f 3Ö0 f270 f180 maanden f'i00 r300 f 200 maanden [ 440 1330 [ 220 maanden 1480 f300 i"240Wal de scholierkaar ten betreft aij nog opgemerkt dat niet alleen ten aanzien der prijzen maar ook tsn aanzen der voorwaarden bijv die betreffende den mmimuiu'eoflijd van hen die van dit tarief kunnen gebruik n>üken betreffende de re ductie voor meerdere kinderen uit ëcn gezin S S het stelsel van H D S wenscht over te nemen De speciale larieven welke komen te vervallon aijn in hoofdzaak Wat S S betreft De in de zomermaanden vanelk jaai uitgegeven algemeene on bijzondere vacantiekaarten inlus seïten zijn de maatschappijen voor nemens telken jare vuur hel zomer seizoen na Ie gaan ot en zoo ja we'ke niaaircgtlen zij tor bevorderingvan het reizigersverkeer zullen ne men hel tarief voor 10 nltenboekjestusschen Amsterdam on Dordrecht Amsterdam — ' s Gravcnhage en Am sterdam en Rotterdam 3 het telken jare voor den duur der zomermaanden ingevoerde ta rief voor eéndaagaohe retourkaarten tegen < le enkele reisvracht van Gro ningen naar de Punt Vries Zuidla-ren on Assen en van Leeuwarden Grouw Irnsum en A-SKruni naar HeerecLveen ' t hel tarief voor a leden van miiiack schiet - gynuiasiiekvereeni gingen enz en b voor polderwer kers giasmaaiers enz 5 het speciaal tarief voor teerlin gen van ambachlssihoten en indus trie en huishoudscholen 0 het speciaal tinef voor ondcrwij zee tol het bezoeken van cursussen tot opleiding voor hel Uoofdonder - wij.,cis« amen ¦ 7 ïiïï spaujOAÏ ÜiTi&i v & ut ofttlcr - sertfe vvij/ers tol lid boZ'jflUen van land - rcspLclievclijk luiiiboii.viivi^eu S hel larie'f viwr vaeaiiliekaariei ' sêor werklieden Wat.II IJ ti bclrtfl hel - 1 tuiifcl ' voor geeukoope uik-lap jcs langs de lijnen der inaatscliai p!j en ^ nniiiige tramwegen ' vc-or clc zouierni laiiden « cldcnd tarief voor spciaal goedkoojte uil = a}>ii ^ kings de lijnen der maat schappij 3 speciaal tane.E voor het atleg ge-i van 10 rjlte.n ' t tarief voor driedaagsehe retour kaarten 5 tarief voor wiel rijd erskaavten Wat de beide maatschappijen be treft bet tenef voor het afleggen van 10 rillen met gemeenschappelijke 10 rilten-boekjes de speciale retourkaarten voorniatkltrcinen 3 hi'l speciaal tariei voor hel ver voer van leden van weerbaarheids on van sclierpschiilterskorpsen De rechlslreekschc tarieven met het buitenland en met verschillende tramwegen en stoomboolondewe mingen welke uit den aard der zaak bij totstandkoming fier voorgenomen [ aricfsberziemng oo k een algchecle omwerking dienen te ondergaan zijn bij hel overzicht builen bcschou wing fielaten KOLONIËN OOST-S ME&IB Valsch geld ' t Worifl iioe langer hoe erger mol liet rnlsch geld te Semarang ïoo schrijfl de iucomolief De winkeliers kingen atcen ca been ïvant geen dag gaat er voorbij ronder da ri \ ongangbare geldsluhken oiitvangi-'n hoc vourziclilig zij ook zijn En dat kan ook niet anders want soms zijn de stukken zoo goed afgewerkt en ïoo netjes verzilverd kiinkurizc zoogoed dal men eerst na een nauwkeurig onderzoek dal lijd vordcrl kan ontdekken dat ze valse ] r.ijn Komt iemand in de loko dan g.ut hel miliiurlïjl met aan hem een half uur te loten vveciilen voor men liet geld van li ' in accepteert De meesle koopers weten Goed afgewerkt en goed klinkende sluk l;en komen echter veel minder voor ddn Plukken « r aarvan de valscUbeid reeds op liet ecrslc gedicht blijkt Die worden dan ook bij voorkeur des avonds uilgcgcven door ile handlnngcf der valsclie rnuntera en vooral doinJaiidPcFic verkoopsters die ' aan den weg zilten zijn do dupe daar -' Dal de vele klachten over Tel valschc geld niet overdreven zijn blijkt wel uil liet Feil dat sommige groole toko's soms op êên dag wel voor een bedrag van 1 25 aan ongangbare munt ontvangen Men verzekerde aan de Locomotief dat liet meesle vato.he geld van Singapore komt en dat op Java zelf betrekkelijk wei nig ' lui liet wagen valsche munt Ie ma ken Deti'ekkelijk weinig maar dan toch nog genoeg getuige de vele valschc mun ten die in dcn"'aal=len lijd te Semarang werden gearresteerd waarvan de mecs len nog op bectci ' daad werden betrapt lei wijl zij aan bel werk waren Hen be ' vecrl dat de nolïlic in zake het ' alscbt geld niet aclid genoeg optreedt De Locomotief deel echler mede dal zeer veel geldstukken niet lakoe " wor den verklaard terwijl ze iniki'ddad eclil zijn Hoodra * eu echt noldstuk een krasje heelt ot een iicel kleine inkeping weige ren de inlandei's het aan te nemen om de eenvoudige reden dat 7.ij ïell de grootste moeite hebben om iul weer uit te geven ' onder daarop iels te verliezen En boe koml dal Omdat de onwelondc lavoaii ook weer Iner de dupe is vcui listige prak tijken Chinecschc en andere kooplieden ici'lcllen den menschen op de pasiars dat deigelijk geld met lakoi is dat zij uit on dervinding weten dal zelts de hlanda's geldstukken weigeren zoodra ze eenigs zins geschonden zijn Zij verklaren zich echter bereid ze voor een veel geringde waarde Ie koopen omdal zij de kans loo pen dat zij zo nicl meer kwijl raken Ve len zullen vvcllichl meenen dat het haast ondenkbaar is dat er inenschen bestaan die ïoo naïef zijn om aan de praatjes dei hslige bedriegers geloof Ie Pihenki'n maar het is een feit dat zij er zijn en zeer veel ook En dairdoor gebeurt hol dal de dessaroan zich een valsch goldstuk in de hand'laat duwen als dit maar volko men gaal is en cen echt stuk waarop een haast onmerkbare inkeping is weigert Ons dunkt dat van besluur-swegc een eind gemaald moet worden aan de praktijken der sluwe bedriegers Wat hier te Sema rang gebeurt koml begrijpelijkerwijze op geheel Java voor en daarom zou een ge schrift in de fnlandsche Uien waarin er op word sewezen dal geldstukken die een kleine inkeping hebben of op andere wijze nicl noemenswaardig beschadigd zijn toch gangbaar zijn zeer veel nut kun non hebben " l Is waar bet aantal Java nen dat lezen kan is ecr gering en daar om moei het bestuur levens zorgen dal zij ook op andere vvijïc anu d weel ko men wal ei in bol geschrift staal Hm zes ge niet dat tvij overdreven en al werd slechts cen klein deel der berolking de dupe van bedriegers dan nog is hel onze plicht lc zorgen Diofttnl van mausoh n Misdrijven waartegen de strotwetgever geen bepalingen in l loven lieetl geroe pen omdat hij ze in een geordenden slaat ecnvi-uiliK onöioseiiib heelt fie - i-iUW-J^jW ^ n ¦ «» achl kuuivsn n Kcikrlandsch-lndig ot geslrnfl w„rden gopicugd aUus schrijf „ Do Locomotiel " Zsierdng b ' Maart zijn lc Scmaranj zestien menschen geslolen Toen na me lijk dien middag voor oen der emigr * licftanloren lc S.-uarang eslicn eöa - Iract koelife per trein amieerden on der geleide en keziehl van twee man docrü school een Europeescbe employ van een andei emigraliekantoor Ills ' sclicn den Irocp in en kaapte voor zijd pairowi alle zeshen menschen voor den neus der inlandse mindocrs weg zeüö u in di-.'cars en reed er mee been De beteuterde mandoers bleven mef de paperassen der koelies duim-afdruk ken officieelc verklaringen etc in hun ne handen staan maar waren hun zes tien koelies kwijt een schade van omre veer f 500 Hel benadeelde omïgratiekiiUoor he pcmsl tbanü op grond van welk mis drijt het den bedrijver van deze tnerk wajidigf nandaad bij den officier vat f justitie zal kunnen aanklagen Men scbendiefslat menschenrooE te in ome weUen niet strafbaar gestild voor de Indische wet schijnt dit echter wcnsclie lijk te worden Wellicht zou men bier kunnen spre ' ken van „ ontvoeren " of schaken Twee dagen laler schrijft „ DeLocomo lief ÏIedcn zij'n wederom op klaarlichten dag tien menschen gerootd die aan bc » contranMation te Semarang waren aan gelira&Ut voor cm der cmigraiiokanlo ren De roovors hopen ditmaal met ge laden reiolvers langs don openbaren wcf om bun buit te bewaken In welk land leven wij '?" Moord In de boei op Gladok werd bij fe - rug Jteer van geslraftcn die in den winkil hadden gewe-nlii de cipier Prancken door een Ohnieesphen dwangarbeider die weigerde zich aan öc voorgeschreven visitatie ie ondc i-w ¦![)tjna pentuiek in l begin des jaars iu;n ii.irne iijd door De maanden Februari Maart en April als de rijst van den vorigen oogst k > ongeleerd de nieuwe nog \ te velde staat / ïjn hul moeilijkïl door te Jtonien \\' ij ' ïebbei ' verte - > den jaar uUvucr '-:- op de slechte / eeoriO'iii^clio onvtan^ghcde n in de i afd Tangeiang gewezen — ^ eglhjl l « Batav Nieuwöin — en wij konden \ in Dceoinbrr II reed 1 voorspellen dal het lit j.iar weei mis ou loo pen door gabrek nn regen was de padi a uiplanl loeu neg - net in den grond en een late slechte oogst zou ouve mïjiielij.k volgen Hoe de nood zich nu reeds loekcnl kwam ons toevnlhg ter ooro Vpf/üvvcn van Benleng onder Taitgerv/ig bren 1 haa - kinderen naar Balavia om te heproEVen zn cen itouw die - j^vi inav ma-n ver laten was ini>l een Itindjt van 2 maandei oud in Je l'.ajiip ¦¦ g Gang Dellé illMcr wa.ir » c cj;i gexin vond dal ziel ' over iiaa ' kleine ont fermde Gisteren wis in diey.c r ' te kau pohg een jonge mecder niet een zunjelnif van nog geen tupi maan den oud ' Ie klemt ' aanhio lend aai ie het wilde h^böen 7c hid zoo vertelde zij h-ar nwn ¦ i,-,i den dojd verloren ¦ il "- wat o-eleerö den gorteelen dug was ze zonder ei^en giblevefi en de verdroogde borsl bfvatte gp:ii voedsel meer voor i*el ' kind ï.n weer was er cen gtzin dat ' lc ¦\\<- mz damiam - want ' dergelijk liefdewerk geeft oenloeiïg " Miar wee hei i^r^fuur idervanï En wat WeoL het van wn nood die b'lijfehaur in TanE '.' h>;e - reeds oir zich ' leftngrhplï Vernam hel rewls van dit wogecven vin kindc rer 1 Ik - zou wèi ^ eer bijzonder zijn als ' set aieli bt-paaltte tot de 2 vrouwen die m Ging Bello terecht kv aitten - er aiillon dus meerdere moeden « ewer ï ïiin < üc \' aqv dei » honger hcrw-ui '-- wereien gedre ven — rnnar w -> ',(¦ znikp creval lon dan niet < K"n hei ¦" - cur nocli door de Kampin " jH-lrJif gerappor teerdï Mnruthon-weOloor » ïfttetdftgnaïn'rfdag is bij Kew-VotV oj den Polo Ground cen ba-m in de open lucht " en ïvcdslrijil gehouden die de ili'iby ui de Maralhons genoemd werd lin inde laad nam hc-l puikje van de lan - gc ' ahlan l-löopers er i«ui deel Thomas Longboat de bekende C.inadeesclie I «- diaan Alli.'d Slu-.iub 1 i;*iwn van Eii - Cl,-.nd Jnhniiy Hayes en Picln Ooi'an do de beide helden van den verleden zemer bij de Olympische Spelen m hon - ] den '^ houden Mn ra tb on-wed loop v iritk While Itauvivioeii v -> '¦ t-.-lmd 
4 = UTREOHTSeü WEUWSBLAfl - Donderdag 8 April 1909 - Derde Blad tloibew MnJonoy Qud-amatear-kam - ' ioon van Amerika en Henri S.uiil-Yvcs pi Franaelns Iiellncrtje die verleden fccrlst zoo glansrijk een wedloop over tien Marathon afstand in Schotland won ' i Ging ftrti oen prijs van [ 12.000 Er waren meer dan 20.000 locsebou fct.s op do baan ^ ninl-Yvcs had at eamv de leiding ' l tins mei feu fjanpeijo van ruim 17 kilo meld ' in ' I uur I)c 20 Emj mijl 32 kt lomeier ISO meier liep hij in 1 uur ü7 inin 25 4/5 sec ' t Ging Iinmrhnal ie bard n,i 5S IfiTo tntler gaf bij den =' njd op En Slirubb gin na 41 kilometer uit de baan Sainl-Yves werd gemaftkoliik overwin - No 2 was « lè Italiaan Dorando in 2 uur - i.'i min 37 sec on S de Ameri kaan Haves in 2 urn Mmm 27 sec en 00 - i do Amerikaan Moloney De tijd van Snint-Yves is werelddecord Pel on.Ie ivo rel d record dal op naam van Dnnndo stond wis ' 3 uur 14 min Provinciaal Nieuws » K5 ESSE POOKT De voltooi [ voering van Ainrrsroartscli Miumcnkooi ca veniLi.uVüili 22 April nlnnls hebben Het sirij'.'''^emble Thryn's jat ook hier zijn medewerkinggeven Onder do r * U snllïeil uilen '- oor di rêcirui von " opvoedinssgüstiobt AMe gonüo " is nng geen keu/c gedaan ' Menlioopt voortaan het onderwijs in ' I ge sticht zelve te kunnen « even ' f Es steeds oen genol een uitvoe riiiff Ie kunnen bijwonen der vnl!c=M!>Ksrlioot van Toonkunst Ons couinlimen!aan lioide onderwijzers aan do heerenden llarlnj en Verbiirg Zoowel de moereenvoudige nummers van de klossc Fcliool Bcefr t(f.ia ais ' la nvaarJei-e va>*school Koning * nat hebben wij met zensnip trenqegen liooren p.ïngcii Hel zang - ^- 1"ij i Ï' Ij »"" ton ' t eind was een mooie al i I i ' it en men steunt deze mooie zaak waarvan dj khul'^n zooveel preJiiife ii.Tino.'rin pen meen men in Dun later - Won Mcj Sioelrer ninelu i.iel tvn drielal vioolmim Tiici-s « oei annlaui ¦ nwrven De militairen die mei IVioscbvcrlofpaar moeten T)in=da " vnnr den middagweer binnen zijn met ' t oog oji mogelijkeparade De cinlikon / ijn al npeesMld op donBerg nabij Lusidiinn om de snluulscho en o loss ".' Moet dil aelieuren na zons ondergang dan wordi cepchotcn in ' t ar - lilleri^n irfc neliler 1 " invalei'iel.aiwi'ne Gieren namid.lay werd on de Ap IX-lmnrkl do nieuwe vrijstaande brand ladder benroeM 13 V bona mei nnir eenverlenrfsl''k van 3 M Do proef beeft uil slekend voldaan In eonïee lellen is defoililcr öftffcsi " ld kon gedraaid wordenheeft sleviaboii koiioni de werk derfirma Gteesmk ¦ » Zonen Ie "'->.^ i wektealccmoenn bewonder bis V '" dn vanaaiiia ' ors Van ilians bnven in de hoog ste huiwr ijesnolon wnr.hm Een naanwinst voor de brandweer Oui'efc heef Zondair in den ftp&erwed slrüd Een lïitï'ne.hei * deed eimeren aan « lElc > ii de no'ilie dol linm in den treinvan Ani'b'n ' a naar lt ' "¦' il min wld dnnr!hvarfjes \ insïers reef de kaai'len was af - " _ J > ftve-ie billenant 7 C f*V van * vrijwiHiGcs-ikni-Ds is hij Kon Best tot ïommandrtiit benoemd — S Aimusiiis treHe de aehlmann ' ler ^ Hei intattterfe alhie naar Jen Hars - Vamp i ' i Grbnren ' Thfèdorus ' i v Tli Snlten nv en A \ f 1 van den t-ker Anthojiia Akte d v A do Vries on A de Ttann Jliïfwiis A/lrianns i v W van Vulpen en A Tinnwmao Overzien Eiberlus Peie 2 m Klaas Hir.n 7S j Evérl Wijnen 63 j Gomt van Beek S BAARN - i April De Ü G on S V gttf ui ilü üanl van hotel Velaars haar lStie uitvoering De zaal was zoó bezel dab ve Igsi zitJi moesten tevreden stellen met ' n staanplaats De heer K van Wijk voorzilfer det ' vereeni^ng opendo na den opinai'sc-li > De Idasseïi ' optredende in num nierS 3 en ' i jraven ons mooi werk lc - zien vooral die kleine Heulers tleden kort en krachtig hunne oele Bingien Do oudere jongens moeien feièli aanwennen k-oa'ter en krachti ger de oefeningen af te werken Do adsp der B Q en S V toon den zich goede turners ' t was aar dig toen no i der sroep der rtirec icm \ den « eer W A Cari>roau ' n fraaiei ' ferans ovorliandigdc © e dames leden van Hv^iea gA Iiven een sord uitgm-i srdo sltïc oele ningen op en van de plaats e Kien ¦ Voor uitvoering en samenstelling onze fiuWe Mtivi W ^ itnp Üoïij,-waard pre=i(ienlc van flygiea ovöi'hi'iulia-de n.t d.j oeieiiiiiyeii den « lirecteu ] een lauwerkrans liissehen da nummers G en 7 vond de voorzitter der lï G en S V « öt <[<> bimlci-on d'er Klussen 3 fOUi ' tö-0'.'rKiB1;iiiii«n ^ e;i / iivereu"chroiwniclei Toen kwamen de le den der B G en S V Zij tieten ' n ¦ goMl uitgevoerde serie spnng W3/ef!ij7gcn zen liet paard in delengte Na die Kevie trad de voor « iller der B G en S V nogmaals*mar vore » om van een geo^iie;.woord begeleid den heer W ft •- '¦ Mi ¦¦ ' ¦ ¦ ii • ie ¦ * en viais(o onveranderd worden vast sesielil Krengt de voni'/i-ler Ier aM Ren schrijven ' an den beer van don r » eb dal hij verhinderd is do vergade riiiH hi lc wonen Sen schrijven van de heeren G C van Sluvvenberg en fl II " Woiidenb ii ' houdende bericht dal a \ de ftonoemiOH lot wethouder aanna dairlii ui aSnnierking nemende dal 7.i | ziüïi nou ' rooien vevbeiicen in het vcitrouiven van de meerderheid van den raad ea rekeniu.K boud m]e mei de blij Iton van sympnihie door hen ontvangen van oen eroo deel der burgerij en mei dm web'ir ' iiJeil ani'diMn ™ van die \\ i \ op ben ui «« isfend ' u Missive yan Gcd l„l ii bouwende q l'r.niin » van liet pnirtilii'i uiii"i ' der hondei)bel.\-.i>!\f en li"l 2e - u inb'.iu kohier van den fioofdei cmWi di;u=i 10(18 Een ver - zoet van S B Golft oiHferwijïer om eer vol omslag wegens zijne bi i fining n iai ildcrs Wordt besloten hom met ingang van ir » April te verleenen Hei school vorslag over 1908 wordt tei - aeGretario er inzage gelogd Eene mededeelin ^ van Ccd Staten dat het voorschot vooi IflÖfl als bijili.yc in de Iwslati van hel lagei üiiaer.niw;d hediayen f VJUIi E-n mis sive houdende goedkeuring van fiie al en OM'i ebrijvir ^ in de bejje-joling dien>i laOS II - versfo " der gwoiidtiudstotii missii over 1908 Een ficn'cbl van de fa - uu '' ' ¦¦'¦¦¦ l ¦ i l-i i i - t.-.l ¦[...¦¦ van het overlijden van de weduwe Schoc ïnakcr en dankbetuiging voor het ver leende peiKioin Ren nii^^ive v lied 1)1 ^ ion boud-'ivle bemerkingen op eon roads Iiesmït lm wijziging der fl TMnitiiiv dienst 18(18 Wordt besloten daaraan te gemocl lc komen Aan de orde is De aanbieding van het verslag van den loestand der gemcoiftt over IflOS Wordt ter viste gelegd Naar niil'i ii ^ van lief verleent ivrsJj * aan üpn onderwijïcr Bolk steil de buraeni namens burgerm en wcth voor liideluk eene onderwijzeres aan te siellen tol aan de annsjifli van nieuwe leerlingen mei 1 Juli a.s Daartoe wordt besloten Vervol gens wordt voorgesteld ml den post on voorziono uitgaven betalingen te doen Waartoe wordl besloten Een voorstel tol liet aangaan oonev geldleeninq vond bestrijding Er werd voorg < Eteld om f 10000 te leeuoii voor de « nsfabriel Idmimsli-alief i ^ new f HOOO over Met 1 Allril moeten de renten du geleende kapitalen voor de gaslabriak worden betaald pi.in f 3Ö0O I)e beei Bakker moet nog f ÏOOO bebhen vooi overname van goederen De hoe Bos zegt - dat verleden jaar I ' lÖOflf is gc leeiid voor uilhi'eiiiing dal beefl zoo veel I mei getosl Hii ach bel overbodig w-der ' eeno geblleenine - ie sluiten De voorzitter zogl dat er ceid moet wezen voor rente Iniaüiig bedrijfskapitaal enz Dc beer van Krieken wensahte dil punt aan te bonden omda de ga?eomnin;sie - er tn ' t geheel niet ¦» gekend was Siiro kor acht ' t ook overbodig om geld te I Irenen De beer Hardeman wenschle de zoak maar af te doen De heer v Silïliout is hel ine.t don beer van Krieken eens on acht hot Imlnr om uit te stellen en eerst de e a-irani missie eens te lion-en De heer van ScJiupneii acht hel beier om minder te Iconen De hoer van Ilardevcld acbl be ook maar heler oin hel ml Ie stellen No eenige discussie wordt hol voorstel nm - IfllflO te Iconen aangenomen me C tegen Z stemmen Naar aanleiding dei rekening voor geneeskundige hulp dei armen ïiwediend door dr Hekster wel ke een bedrag van F i72.35 aanwijst wordl besloten voortaan te trachten eene annbest^ing e hou ginnen omtwaukt meer en meer en ' tis juisl in ' tbiJKonder l.uj onilgin ningcn dal tcrpaardi nuttig kan worden aangewend Verder zullen de heeren wellicht meenen dat de sohaarsc^hfe en als gevolg daarvan bcfrck'kelijkc duinle van het slak kenmecl aan den afzet van hun ar tikel bevorderlijk kan zijn Dezer dagen ontvingen besturen van I and br/U'Wve ree ingingen van de eigenaars eener terp m Friesland eön offerte naar aanüciding waar voji iemand ons vraagt om inlich ting Wij geven deze gaarne en doen dat in en artikel voor de lezers van dit blad daai zelwr ook anderen hiervan weleens iels willen hooren en met oitzen raad hun voordeel kunnen doen jNjcI icdci weet misschien wal lerp aardc is dus eerst hierover een en kel woord Vödr het land door dijken was omringd hadden de kleibewoner om legen ' hoogo vloeden beveiligd Ie mm rinpfd iiilc » oijgeworpen waairinmnen ze woonden * met hun vee Langzamerhand hoogde zich die omringde ruimte cy > Ier hoogte van den dijk t>i nc ^ hc&ger en ont stonden aidus de terpen zooals men in Friesland r^gi oi wiei-den ge lijik de Groningers zeggen Die terpen worden ' thans voor zoover mogelijk d.wz voorzoover er geen dorpen op liggen afgegra ven ter bemesting Die aarde bevat ver^clHÏk'ncïe v Kling of feu - van de vier welke wij bij onze bemes ting dienen aan te brengen kalk het meest Voorts bevat zij nog hu mus eepiga piocentsn zelfs waar dooi ' z.ij ietwat gunstig - kan werken op de structuur van den bodes » " De vraag rtordl ons nu gesteld wat is de bemestiugswaarde van lerpaarde is ze een aanhevclens v-.;-.jrdi^e ni' l-:!of wal is het ge tiallc gcwoonlijl iie-evee moet er •¦ au worden aangewend Wij willen die vragen een - onder di 1 oogsii zien lïn dan moeten wij al dadelijk zegger dat de eerste ui ' t algemeen niet kan wordsni be anrlwoord De samenfcteüing van de terpaarde toch ie zeer uileenloo pend en verseiiill zeifs zeer bij aar de afkomstig van dezelfde - terp naargelang aij afkomstig is van meer of minder diepe lagen van den kant nf meer van hel midden gedeelte Zelfs is er wierde-aarde die bijna geen pi au ten voedsel bc vat alleen wat phospharauur deze gipond is mseslal alko'nstia van de randen dat zij^i de overblijfsel van de viroegere opgeworpen niigdijk"ii Knik k ml i;j tprnuudr - verreweg in de srootsle honveelböid voor In bo venvermelde offerte wordl de ana lyse opgegeven van 3 onderzochte monsters " daarin was bet kalkge - bMetde anddre veeidiingsslnfifen — sti'k«ior phospüMiOirsuiir en iiaJj — is re al GVünr.aö is«slel»ï ' Va » ¦'¦ ¦'* is ' t ijjhosspihörwimr in dai re^i m die moïndtsAeiid de stiil;fif.nf in de minderheid 1 lei wijl do kah-hoevral heid middenin slaal Bij bedeelde ' ï monsters was Giet sJ.ikslor-£e3iaH>c 0.13 — 0..9I en 0 ' ri pCt " t p'Iiiü&pfnoB'Ki.i'iir gehalte - 0.31—0.70 en 1 04 nnt ' t Hierbij rijst crJhler nog een andie re vraag Hebben de stiikslof ' t TfliosphOKBöiur en de kali m den wiemie-grond ^ u'ke waarde ails die voedmsTMrfren helJben in de kiuist m&sffW'ten a>jj zo daarin evsn woiüffiaaniï Wordl vervolgd Kunst en Wetenschappen Frltjof Hansen en zijn vrouw In de „ Woche " ws-léü Björn Björnson aldus over Nansen on zijn vrouw Als ik afbeeldingen van Nanscn s hui £ en zijne lieve omgeving zie is hel mij als hoorde ik nog een won dei volle stem die met haar spre ken haar zinecu en mei het minst niet haar aanstekelijk lachen s » ms deze plaatsen vervulde Ik spreek van zijn mooie nu gestorven viouwl Zij was een buitengewone vrouw En haai familie behoorde ook tot de buitengewone Haar va der was predikant ver buiten aan de zee in West-Noorwegen Daar huid hij zich bezig mei zee onder-zoek en vond zeldzame soorten werd bekend beroemd gaf het priesterambt op en kwam als pro fessor aan de unverified Sars heet te hij Toen hij stierf werd in de hcele beschaafde wereld geld inge zameld voor zijn weduwe En zij was een vrouw zooals een groot land ze maar zelden heeft laat slaan dan een Idem als Noorwe gen Zij was een zuster van den dichter Welhaven Rn bij haar waar onder andere kinderen ook haar beide zoons woonden — Ernst Sars professor in do geschiedenis onze ' ' ri Tï!e poitrellen • éi-n ik oij doa pticlograaf X Hel maten ImvaJlen mij volstrekt niet " zei Mevrouw ÏJ „ Ik zie er op uit als eene vrouw van veertig jaar " „ Ja had hem moeten verzoeken ze niet te i-eloücheeren als je er ' niet zoo jong wildtf uitzien " aait ' woorddc hare lieve vriendin HUWELIJKSLEEFTIJD Algemeen neemt men aan dat bfjtoenemende beschaving de men schen niet alleen minder trouwen,maai dat wie lol een huwelijk ko men ook langei daarmee wachten,zoodal de leeftijd waarop de trouw lustigen in hol huwelijksbootje stap pon hoogcr zou zijn dan vroeger.Het blijkt echter dat dit taaiste nietvolkomen juisl is In Pruisen was in 1807 de gemid delde leeftijd der bruidegoms 30 on die der bruiden 27.4 jaar in het jaar l'ïül was hel cijfer voorde man nen In Beieren was de huwelijksleef tijd van iS41 — lSÖï gemiddeld voor de mannen 32.4 en voor de vrouwen 29.4 jaar in het jaai 1904 bij de man nen 29 1 bij de vrouwen 26 jaar Iets dergelijks toont ook de static tiek der overige Deutsche staten en daarbij bestaat weinig verschil tus sc-hen slad en platteland In Beieren zijn zelfs op het platteland de cijfer hoogei dan in de steden Ook in andere staten van Europa daad de leeftijd waarop huwelijken worden gesloten al is het verschii niet zoo groot als in Duilschland a ' leen Engeland maakt een uitzonde ring Hierbij moet echter opgemerk \ worden dal het aantal huwelijken njet toeneemt en dat dus het getal van hen die ongehuwd ' blijven greater wordt Het spreekt dus oo & vanzelf dat de leeftijd waarop men.„oude vrij er " ot „ oude vrijster " wordt dsal AIs gemiddelde leeftijd waarop die „ waardigheden " verkregen worden zou men resp 30 en 28 kunnen stel len Bioscoopsaloii Deze week de zoloV.aam mooio voor Eonig indrukwekkend om te zien en meer lutoreaaaute nnmuiei's Aanbevelend DE DIRECTIE van Planten en Boomen Zutertfag 10 Apvil des v.m 10 nor zal voor de Schouwburg a|b Vree burg pnbSick worden vei'ltocïrfï een befangpijke partij Planten Truchthoomen es Gewassen Alles van prima kwaliteit Te zien des morgens voor de verkooping RICHARD BRESSEK Aangeboden Van twee paarden dfo veel op ski staan woidt de MEST AANGEB0DEV ich ' te vervoegen Drift 23 Wegens ziekte üer tegenwoordige met Mei gevraagt in een klein gezin lc Hilversum rei flniltc DlliSSTBODE P G v g.g Br fr no 5434 bur van dit blad LBE MEISJES BATÏSiSSaOEDJBS E enige natte meisjus kunnen 3aiU lijk geplaatst worden Adres Jlüjjul - R v d GOOR Kericstiaai 13I>JSs bjj ïivoli gesloten huis « SgXISSJHERS Tlnet uw voor'deeï - Ie His Dames en Heeren l'Jjwiclen in de pnüekende [«•!« jji'ij'ïcii van LÓO MO IÓ2.ÓO,fÜ5 tot fS3 mei 1 jaar garantie Bui tenbanden met 1 jaar garantie - f 3.6D Velgrommen 85 cent Vernikkeleii gn emailleercn beneden elke concurren tie Tevens inruilen = M E v d PAL lc Spcdiistraat^iig 11 BoniJsnj"'i ' • h.e l ' iioi '"""'— -"* 0*-*"-X$87 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD - Donderdag 8 ApHI 1909 - Merde Blad AAN DE Alle NOUVEAUTÉS zijn arenhuis „ VOORWAARTS " reeburg in deze Opruiming opgenomen HOONHOYEN Iwaluwentarfj " Gïie straatweg Hilversum EOPENIl Aanbevelend ¥> SMIT 1 ^" Yrouwenspuiten Irrigators compl öd ets Spuiten iu alle genres Vraagt P'.'tjfieoninnf ÖANlTrtS P.l£>gz W£&£3 ï3 e » zooals Gras - en Slaverzilcj Gele Lupine » Seradollo enz worilen ge leverd ouder gratis Controle Rijkoproef station Wngeniugen tegen couearrec * rende prijzen Prijscourant wordt op aanvraag francotoegezonden 479 i W C Verkerk ZaadhaïidoB VTÜKVBST — Vfecniuarkt 3 D Gobmiht 59H WJ en U blijfD bü bet geregeld gobrnifc er van „ aiiSï»Ei5S " noemt alle stof op zonder te otniven Procfpotten IS cïa 2 pond Hoil « 5 ets 5 Kilo f 1 - Neemt eens proef met Heiaalolie on poeder roeib J K f verrassend reaoltaat Uijlt lang gued Geen vluch tige of bijtende onderdeelen Voorts alle Schoon maak-Ar titelen Prima qualiteit Goneurreerend Vrtitist goederen op zicht Aanbevelend iUSMAEKI ' 15 DTBECHT 2 Elisabethaipaaï 2 UTRECHT ie iMe JiBllell Wit Crème en Geklennl vanaf 35 vt voor do lste H Communie Beleefd aanbovelond ZffsarüjTi£Ma Coi'iinlGutiu wordt door de Sariënbader Out * vettingspillen bestredeu Zij geven spoeuig eeu slnnit figuur Oascbadelijk voor de gezondheid Prijs f 1 — Overal verkrügbaar Te Utrecht bij V d BERGH & Zn Heltlgeweg 65 Amorafoort P de ZWART Luige straat 129 lEct goedkoopste adi'c<4 voor ECiiiderwaijeiis ^ povtwagens e » Fromenadewayens ia en blijft bij Th O Grötei - « Tr Vinkeitburgstraat 22 bij de Koude Vomff * de Pesoben een oxtps ffïjne s©E>iee^ÏBa I3 Zweedselie geneeskandige Cymnastiek en Mas^aje ' — o-o — Be^lta SS de J®r?c $ Tolsteeijsingel O.Z 27 o £ Gediplomeerd in Zwnrüen I Te Koop aa&tgsfeösjfen twee JBUmVAGESS bij II VINK wngonmukerij en Smederij KoestraatS5 — 57 Utrecht 641.5 ie Kesep Mil parti ] boste Eet-Aardappelen ook vroege en late I'col-Auvdappeleo oob dos « en pnrty Voerwnrlelen Benevens tevraaüif een flinke Jougcn H v o UNt>Ë Vleu euacue Vaart 16 fcy liet Jlerivedekanaal 5574 Gem Kamer tïtiï ' Of zonder pension gevraagd door aea heer z b b h h tegtn 1 Mei i orolrek station Br fr met prnsopg sudor no 5408 bur " an dit blad bê Zoo gpoortïer inoK«Tij!i gevraagd een bekwame Huisschilder uut persoon bekend met Hout Marmer en letter icbilderen voor vaat Br fr ond no 533D bur v d blad Terstsfsd gevraagd P G van ' smorgena half 8 tot half 5 om de andere dienstbode in allen be hulpzaam ie zijn Zich aan te meldeu Wil helmi uupark 18 '¦ uvonds na 5 BEIZKSSffi Gevraagd een netto RBB2E«KR welke vooieerst op proviaie zal werknn Soch na ge&Iofcen geschiktheid salaris zal genisten lltfi moet beslist van o nb os pro e gedrag zijn Voor hem die wilskracht bezit en deze weet ten unite te ma en ib een aangename werkkring verzekerd - Brieven met referenties wor den ingewacht oadci No 5SG7 bureau Tan dit blad liitiir ïs zoowel voor groot als klein werk ingoricht en houdt zich voor da levering beleefd aniibuvolen Wille tnsiraa btf bet Vreeburg Tc!opl»u»n 1W4 rEHTIE Ho o go prijzen besteed men voor onüo Kleeren *!?<¦ ulicïon en Vtncrlclcctleni Mej.tiÜUUËNBUfiö Will pet " 5 ons 20 SOIT Jams e » Marmalafls Zwaardemaker Uoasbardt van Wocrkom Crosse ói Black well UITGEWO&ES JAMS pev 5 oh ' tO « ent VRUCHTEKAPPEH VRUCHTENWIJNEN ALCOHOLVRIJE LIKEUREN L BOSSHARQT HacMeuaalstraat 44 Utrecht | Telefoon S859 Aardappelen en Gezouten Groenten Pnrk-beste Aardappelen vanaf £ 250 per mud Rroote Drioiingan f2 — per mud Prima idg yporraad sirekt 10 cent per pond s AanbevcJ.undj 4 iVOliTERSlï ¦" Vgnslivsat 48 Halte Holl Rading üiFeeh WEüEü B TELEPHOON 437 Voor een billijke prijs te loop aaiÉÉ een party Bonten Schuiten groot il bij 8u e il dikte 2 o.M Eee party Plankjes lang 117 bij 12 c.M dikte 12 stroep Een purtij Schroten 1 on S lang 86 C.M Zlah to vervoegen BIETSTSEG 8 SWILtEHS-UTRECHT " BEftUUBDE WEERD5 - m van do Blaas on hut Brinokanaal. 6BUK11ME ZIEKTES [ veronderdu of nieuwe worden apoc I dig en volkomen genezen door SANTAÏ,-PARfiï>{ van Dr PlSST Prijs f l.gO Bet Qienwsie middel I SANTAL met KAWA-KAWA zeer aan ts bevelen 2.40 I Amer Pilleu v Prol JANSON l tegen verlies v levenskracuten bij | Manneo f_S 5 0 per flacon pAHITAS Paleisstr 23 u A'ilam g ï>en Ifiaag Wagenstraat 118 Franco tegen tocz v po&twisae BRILLEN Zeer mooi en duurzaam zuil mijn echt nikkelen Brillen zij zijn don roesten noiit en ziju daarbij zeer billijk in prija W J v d FUER ir Instrumentmaker JuKerstraat 58 6837 Telefoon 598 ril ÜAlï De ondergeteskende maakt bekend dat ztfne Paascb Etalage gereed ia Aangekocht van do landbouwer VAN BLABIMGEOM twee pre chit * emplaren van Oasen bekroond met de ecreprtfB welke govoed zija met koek eo hot fijnste voeder dozo beesten zullen voor bet geëerde pnblïek verkocht worden als volgt Lappon doorregen vet of mager naar keuze t 0.35 Gebakt gemaakt waar men bij staat f 0.35 do Bolletjes met do haas er ia 1 0 ' 17 ' k de IJcnrjee | Bib en alle mogelijke fijne Stukje * f o.iö de Bief ei uk alom bekend 1 0 öd waar - i van de billen id hun getieel voor do j rniton komen te loggen B-!eefd wordt men verzocht beatellfugeu voor bniten do stad vroegtijdig op tegeveu omeoae zorgvnldlgo verpakking te bevorderen Kif > mijne Etalage Boojtacliteni JACOB COSTER Mr Slager Voorstraat h Pfom[teioreng [\ 108 WllKciylïK VCl-SCll ou BOKKING volle 6 et ISOT lö 20 25 „ Firma IM J BOTER Viichmarkl 16 Telefoon 1742 ILEE & HEIM^IUS Heude 9 » — Utrecht [ assisrs en Commissionairs in EFFECTEN >¦¦ l \ t OoTipons Vreemd Geld Wissels Holitèiiiiifv-Oourïistit-Renüevepgoeding 3 pCÏ Spaarboekjes 4 pCS j S3 lï^EBfV-MULDER M / 3TE5TD.FFEHV00RKlEÏDINünflflR*\^t 8K MEEREnrJiEEDine 1 ÏJOMHKffiltffiiraJ jnorfolKCojtüumsl j Blouse Costuras j Colbert CostuunsJ Colbert CostbUBisJ Jas.quetCostuuHS.1 GeliltEdeCostiiwl beal-SaisoDS Refienj&ssenj itofjasssD ÜÜ BeFpU,VierMenr SJwielei ' Hollandsch eerste klas fabrikaatne°s|zen 90S vasa af f 7 ®„ - ¦ Vratig-t g-eïSlustreercle pi-ijscottrant P a fi @ ELFeAAliW f Jansdam Bonds-Ry wielherstell er Hiermede heeft omiorg-teeftentte de eer V mede fe deelen dat bg zjinen PIANO en ORGELHANUEL ieeft overgebracht naar alwaar Item beter gelegenheid wordt geboden aan de eischen van een toe nemend debiet te voldoen Beleefd noodigt hij U uit het bezoek aan zijne nieuwe inrichting alwaar steeds eene mime soi-teering PiMfirs en ORaHLS van aanbevolen fal-ikaten zoowel in de eenvondigo als dnnrflere soorten in voorraad zijn Met aanbeveling in nwe welwillende Belangstelling Hoogachtend üw dw dr 3P BLAD ^ tBp ™ - ' - vflorraatf '.* ¦ '"' modernste Roshaar oewètRiflg ÜTRECHT-^tDEftManiplaafs = AMERSFOORT Varkensm 
ÜTUECMTSSSt NIEUWSBLAD — Donderdag 8 ApHÏ I90t Bev&n M®0 Waar heb je die mooi » GOHDUSEX ' gekocht Wol meuseh sasp je < Iat fiwg 83 Aip>3B&Sr in ' tTT « ÏB v -'" 1 °< l «** niotï Waar iir.ders dan o\j «¦¦ « rl ir IIE.J residu iocdui^a _ daar'kun jo-van - alloa-krijgt on niet voor 8 of-14t dagen uvuir het goIiecJe japr door zjjn daar Hy Jieeft nn on b-om - aan ™ gekocht ecu groote pirljj laank rnaof gun » Jftt jo or bij koiat « SïiXEaSSTiR&ftT I en 25 # vaar Kleins Ad/arteiitiën DlBNS'lAAM.Ii'ijlV.LM Üil -^ 1 » \ A^VRA(i^.,ïl llliUfi-en H.lilUitiB KUUP - e VHKXOUP tan WH I KGB » enz è 25 « bij 3-maliRa plaaiainf - 50 cent ¦ niit'n worden alleen geplaatst bij vuoruilbelalinjr Dvze i Knie boa meieitei mm pv nirssTi onK Mevr de Vries Catharij Singel 19 vraagt inhaar klein gezm eene Dag " ns[hodc van 8—7 uur - op Zondag nader te be palen loon E 2 — pci iv eek ^ 5517 TE KWP f „ EMU ® gevraagd een Barnes Hij - rf ™ Fijnslnjkstcr vraagt ¦ " '- nel oti"avr hclctfu een paar Kinder wassehen Br fr i TE IvOOPgevraagd een klein RasÏKwIje ' i.iefst pukje,goodt " orzorging • v ' 6e y,-Iïr Tr on i no hiifl usulitn 8 ™ V kor v d bk«l Iletïtraa 12 Zaterdagavond 10 April OPENIIVCt van do Uiogiitciij een bepiuafil soli ed R8JiVl£S.Kfta0 met 6 maanden ijarani-e ' m iet Amsterdamse lie Straatweg 124 HANDEL IN Drogciüen Chemicaliën Vei - b:inifotc>flcii « uk enz Aaaboveleaa E H EN5ERS Asx Apothfier Baanstraat 53 - Telapii 1660 „ Spvfianl Onaitca Atïrcs itÈp-Wstif lainMt 3 PAASGHKOEÉM waai'van speeïnnl voor den / wei'lzmsiu vei'l£rüï£*>£ïEïi ' is B8öiT|iBiSilii V0 P^r 4 Zie de £ tm $®§® ifeij HEBSCHEL Drieharitiüstraat De Oranje tattsiij te Utreeb is nog sieods een zeer canbevelenBYfaa'dig adres voor Zuiver Boekweüenmee Gezondheids Jïoi/gebtoem LiHzeiïmeel Revalenta Arabica Rinilerinoel Alles ondev gevegblde coi.tröïe van < le hec-reii Dr BASEN'AU to Amater(l"ifl Dr v EolUEN oa v LEUSÜEN Apotheker ynu het Stedelijk Ziebonhuis Bruine Boonen Groene Erwten Canticijners Inlandsche Oor Bloem Kippenvoer eti wat vorder tol hel vaic fiehoorf Prezen sees » teiagsjle * S&wsBiifeifë Ssest - In de winkels gainsaid en toeïaaSoJ 10 % hoping _ Aanbevelend „ SiweeBvSpaait ijf a a$l4ü * Ü^a AKtsteptl fia ®' Tirjijma?raaï 60 otpaatui 198 I TVryf dan 2 maal per « eek üw Hoofdhaar in inct „ formowept »" 5 ongev eer 5 a ü weken en U is tevreden Te Uaocht allóCn vorkrh'gbaai | bh HOBEIÏT BECK Coiffeur Korte Jansstr IB h f « 85 per flacon t&ames / LA COURONNE Steenweg 41 nnaat V_A_TV SPANaH 58 Giuoiste en nst ülatelo Coneiirreereiidste prijzen oiids bekend adres is en blijft je il I DH.IU£in « SolletlHte - A. wel op 23 © t sla Et^la^e - Stert-Sierliit-Lieiil loienfl ¦ Bill in M ¥* F SCHWAGER TeSepl *' 714 Te3a|th K03 ' Geïllustreerde Catalogus óp aanvraögr CAPE OÜOW IJK Tiir overname aangulio ilea voor F 600 spotprijs;een zeer act Cute-Bdjart met greote speolluin fje licelc CifOinvcniaris uin 1 ' ¦ ulilcnu'ii acbiclbancn met wcdstrijilbuks scliom nieJs rip refratolr groof kipiieniiök niet vici groo rciinen eiiï Tc bevingenË v Zsalea Owdiwjter divai-sslraat 70 lllreclil c!tr gescliikt voor oude ïcrgunamg 5412 LEEULING Op bel atelier van Jo IraiLn Mej-cr iïoriogemafcer l.jiige Snicestnat ' 23 kangoplcatsi worden een nette Zeeii'tBg biiO iii ] een weduwe zonder l-'lcine kinderen kan oen nette COMMENSAAL geplaatst Karden nellc sin riclijlic omgeving JY-issclic slaapkamer en liewasscli.en onderhoud van hel goed'a f 5 50 p w DAMBSliOEDEN Onilergeteekende beveelt -' ich beleefd oon voor het opmaken en leranueren van al(r soorten Damesfioe den tegen zeer billijke prijs Speciaal odics voor J fvapols Sföj IV Froüztjc * [ li(lderscbai>3t"aal 19 _ 5ös7 VEiUllliSD Brakke Miildcr Ni TO - laasiveg 205 Blijft zich minzaam aanbevelen alle werkzaamheden Tiijn vak betreffende Ach end 1 fti-akto - 5556 | ÏE KOOP 2 niistekend Üourson üroEdiiiachinca voor 100 eieren deze week in wcr l'ïiig Ie zien af te yeVcn 13 j Af ui Hoender park Ben lenoord Diiehergcn 5577 DAHFSKETS Wegens voortdurende mekte vnor elk aanneme lijk bod ter overname aan geboden een geheel nieuw nog ongehraikt Dames Rijwiel Adies Bcfamyslr 31bis bij de Wecrdsiiigel _ 5411 TB HOOPvoor billijke prijs een ïoo gaed als nieuwe Broodvvagen me patentassen isöok bijzonder geschikt voorkacnhrik ot bestelwagen,bij Joh G Bosboom Kr.liakker An I honied ijk 1 bijde Roodebrug 5453 mm nji'PRomv b h b h b zoekt eene Slaap-iilknmer met pen sion omtrek Kende Br fr oud no 5452 bur v d blad RIJWIELWegens iijnsch.iifing van ecu nieuw rijwiel een # oedondei'liouden Rijwiel voor elk aannemelijk bod tekoop N hoekockslt aat 90 Utrecht 5419 r EEN JUFVlMirW vraagt belecftl ïï.iain-erlc aan huis ook humiendc versiellcn ook mot onge negon iviiikeJuerk aan hu ia Ie doen Br fr ond no 5418 bu r v d blad HUISHOUDSTER Een werkman weduw naar V G zoekt eene hem geschikte Huishoud ster Br fr ond no 541G bur v d blad TG KOOP een goed onderhouden llecren-Rijti iel met bcsic banden voorzien van freewheel rem en verdere tocbcliooren merk „ Os mond " voor elft aanneme lijk bed Tc bezichtigen Zamlhofscheslraat 97 des avonds na 6 uur 5S75 MET-t HEI gevraagd in een I.lei Cl'YRAAGD tegen 1 Hoi een ongcm liencdeii-Vnorkamer om van 9 tol 5 ' uur-voor kafi loor te gebruiken liefs centrum der stad Br r met opga"e ian prijs ond no 5572 bur " \ d blad TEWVR Co ih ar ij nes teeg no 1 een Bown-Voork a f - 1.25 p weck en een Domi Vft-terk a f 1 pt Lange Kic ' fïIS no - 32 B.WlfM'lk'l'S TE KOOP Goed onderhouden Da esficls voor den spot ' ijs van f 20 merit Broin abor lleeic ostra al no 21 5847 een klein gezin wordtterstond of mei 1 MeiGEVRAAGDheldere Werkmeid vgoede getuigen voorzien,hij voorkeur een builen ntcid Br fr ond no 5371bur v d blad.TIMMERLlkDI'j;vee bctw Timmerlie den bieden zich aan pi 25 en 30 jaar oud eenpl.m 5 jaar als uilv werkzaaiu geweest Br fr on ' no 5572 bur v d blad " SKiARENDRÖÖGKAST - van gegalv ijzer te kooplangeboden droog 7 null linnen 3 dagen in bestestaal voor zeer billijkprijs Adres Holstraat 7 Utrecht 5374 I H BOEKl.lNüKliS Een bekwaam Kantnor - TE HUUR aangeboden een Woning met bergplaats zolder m Ijcscholej kap voor en achter tuintje mei schuur Ijc voor f 1 10 per weck staafde te Bilt Te bevra gen bij C lon'njjn Hilt slraa 172 Utr echt 557 ^ Kll'PKN Te koop 6 Patiijs Lcg H'iis volop aan de leg desrerlanffil mei Haan Tc hevragen ' s morg \ ooi 10 uur Nachtiïgaalslr 46 5352 met opga ' prijs merk en waar bcïiclitigen ond 0 bur - v d blad Er kunnen terstond u aankomende NAAISTERS EN CEERtlWGË » gnpbalal worden Br ond no 5543 bur v bted GEVRAAGDnetli Dog Dienslbodc.Zich te vervoegen mevr " rouwer M ichinefabriek.Utrecht " 2c Baalscheilijk 5341 GEVRAAGD net Dagmeisje Adres Staalslranl 52bis ' 5540 LlSNENSïOPrEN Bekwaam Sfopstcr vraag beleofil eenig Linnenstop - k briefkflrtrton worden goed Br fr ond 5512 bur v tl blad GEVRAAGD - een groot gezin Iliiikc Dienstbode loon 10 gulden in de maand fr ond no 53)3 bur A blad SPOED ' p aangeboiieii te gen elk aannemelijk bodeen tweejarige Bok ISok frentvagen ' fuige'n c»z Tebevragen Oude Gracht 154 ' Tolslee gz 5425 LOOl'/OlïfiEH gevraagd f 2.50 per weck Adres Zade lstraat 2 5422 FLINKE JONGEN gevraagd voor licht werk,loon f 1 per week Zich inpersoon Ie icrvoegen fiieiiwc kade 2 0 ' - 5420 GEVRAAGD een Witwcrker Meubelma ker Adres A P Schorree,in geschilderde Meubelen,Koestraat Ü5 of llagelstrnoJ9bh ^ " - Mi STRIJKSTER Ei biedt zich aan een oikszïns bekwame Eijn strijksler Dr fr ond no 541.7 biii v d - blad GEVRAAG een nette Werkster »* oor de schoonmaak en vi twee halve dagen i « Tck Zich aan e melden Oudegracbl 158 Tz 5571 GEVRAAGD M'j'i = ïroat 55 een nel Dagmeisjé ' lol liulp iïf 2 on gemcubilecrde ftamsia met kookgelegenheid omtrek Biltslraat de prijs f 10 per maand met lc boven gaan de Rr fr ond no 550G bur v d blad TE KOOP een sterke l'iets met freew heel iwee remmen en toG ' 5514 bur v d blad schen de 16 en 1R jaar P.G Zondags vrij W vanWcedc Lange Nieuwstraat no 80 5357 Boor onist.itidighede » biedt zich aan voor direct ut latei een flink MEISJE 26 jair voor Werkmeid ot Meid Alleen met alle hui selijke werteaamhedon goed op de boogie ' an uit slehemlc getuigen voorz Or fr ond no 5353 bur v d blad SIEÏD-ALLEEN nïel boien de 21 j;;.ir met 1 Mei a.s gevraagd netjes kunnende werken en een biMgrrpoi kunnende koken muls dragen verciscbt Aanmelding in persoon ' s avonds na 7 uu AdresNic IScclsstraal 14 bene den hu is 5350 EK.V io.ycs;essgh slaai vraagt l'ost en inwoning bewassebing en hoelhou " iiïng van ondci kleed ing ¦ cbruik van vrije ¦ r tegm vorgoe f C per weel Br o 5511 bur v d ï.t ' ui-men wee COMMENSAALS [ gploolst ïvordenT - netlt itand gröote trUseUo slnapkamei prijs billijk Adrcf Reversti'.ial 50 Am sterdtiiisclic sirwliveg 536b Wegens vertrek n-iar Amerika ie hoop aangebo den cc 11 DAMES-RIJWIEL £ ocd als nieuW - innt imiemcl bod Adras [ 75 11 I ' ¦ 5303 ' mi MEISJE " van de I ' ncilc Vriendin Jcfftijd 21 jaar Br fr ond " no 535G hur v d blad-l TE KOOP \ A\r.l'i;OliFN ~ cen ufft nnderlioiidcn Kir dorwj'^vi adres te Specht stram n tióoa ^ ItLWIEL te - Itoap gcbruikle Himi - t.er - in « cclle slaal f 55 5310 bur r fr nel [ bl,-d 

Kranten

Ga naar