Utrechts Nieuwsblad donderdag 30 juli 1908

10e Jaargang 1908 No 76 rt.Geill StuiversbI,rO.I0 - Met Ideaal 10.12 ' 3 mnandcli f 1-S5 - - Mol Idcanl ri.5y ' ir iiusi n.SO - Met Idtïal fl.OS ^ Bureau Drift 23 ' SJtreciit — uitgever JOH.'DE LIEFDE 1 njs Jer Ad Vürt cntii-n vin ¦ - C regels ff 0.eo Ello rcffol inec l'l 3TsC don tic7.c\rde AdvPrtoiitte 3 mafen 1 dan wordt die SIC Ills 2 male uerekcnd - eii Aaniragtn üi Cent per Adve/lenHe bi vooralt bci al ing 1 öil nummer besiaat uit 2 bladen t**!»^a**^*»*ft ****--***-^** Züiiopg i19 - Zonond 7.54. Mtiftiiopff - 6.8 Muanond 9 U Donderdag Juli ¦ Wflarlijk vrouw te z(jn cischt veel bevaliiglieid en vele dongden rair vaii de vooinaiimste zijn aeUVorloo elieniiig eu tocivijding ^ ÏT HET BüITENLiNDr De samenkomst van Tzaar eu Presiilünt behoort weer toL het vei' ïerJeii - gisiérnacht om 12 uur — al dus wurdt uil Reval gemeld — is hel Frunsche eskader vertroUUen Op de Russisolic schepen werd de Miirseillai^e gesiieeld De Pranschc Sftïit'peo vuurden 21 saluutschoten af de Russische antwoordden liet eskader werd iu aan Kaap Dagerort door een aldcnlin ^- Loraedoboolen besclcjd bc Rus?i^clie bladen van verschil-ieiidc lichting spreken met ingeno menheid over de samenkomst van President Pailières en den Caaar, als een bevestij^ing van het verbond tiissciicn Ru&land en Pranlirijh ¦ Rusland en Frankrijk " aegt de Peiersl » Börsen^eilung „ hebben .yan den aanvang af voor den vrede gcwaalil niet door de wapenen te zwaaien en Ie roepen dat zy strijd vaardig zijn maar wel door een at mosfeer van vrede Ie weUtfin waar door de overige mogendheden on wlillck-eurig v-wden medegesloapl ' De loelreding van Engeland is een schitk-rend bewijs van het nut dor Fransch-Russische vriendschap ",- De RetS hel orgaan der kadelton-pailij wijst er op dab de samen komst anders dan de vorige er nu een was van twee eonstitutionneele staatshoofden en dat het bondgenoot sdnp daardoor des ie mniger en naUnirlijker is geworden - De Slovo het oigaan der vooruit-gangspailij spreekt in denzeifden geest on het biad ziet in Fallières' l)ezoe!i niet enkel een waarborg voor den vixde maar ook voor den pditiekcn vooruitgang van Rusland ¦ vL'ant door elke poging om terug te Uficren lot hnt oude regeer in g&sl el sel zou het bondg'enootschap wor den i'ei-zwaKf De Goloss Prardy hel orgaan der meerdcriieid van de Dosma roemt hel Fiansch-Russisehe bondgenqot-sdiap als hel,,reinste en edelste po-¦iüiekc verhond " BELS IE ö n ge u k b ij ii e t k o k 1 ui d en. De koster van Everghem-Doorn-Ze!e luidde ais gewoonlijk voor de ¦mts van halfzes Eensklaps bleef de Islok stil en een gekiaag werd in de kerk gehoord lieriige personen snelden naar boven en vonden don koster op den vloer uitgïistrekt Bij ïiet luiden was het Idoltkel-ouw om zijn beenen geslagen en had hem drie meters hoog medegesicepl om hem a'sdan met groot geweld togen den v'oer te slingeren De ongeluk - i-'ige had het sleutelbeen en t gebroken DUBTSCHLAHD De t e r Gcli I 3 [ o 111 ng van Crete ü c 1 e r Lil Dresden wordt gemeld da [ i!c pro cuiciii-genwaal die hel doodvonnis van Ircle Beier voorslelile naar Plauen ivordt üvcrgephiJlat omiial hïj 200 oe gangsbnartcn voor ie lor cell Is tel ling hetEt afgegeven Een aantal orboidcrs licett een l^yans gelegd op licl grot van Grelc Hcicr ^ cn krans mei hel opsclirifl Vaii de mcn sclielijk donkciulc arbeiders " De over Ijeid liecfl het hnt met liet opi-cliriEl van den kians verwijderd lloinnoii Apcl een Drcsdoiistli schrij ver liocfl een drama gcsohrovon waar in hot geval Grele Beier wordt behan deld De advocaat van do onthoofde bur gemeestórsdocliler doel moetle een vci-bod uit te lokken legen do piiblicalio en legen de mogelijke opvoering van hel BalkaEs-SchËeifaïleind uc grondwet in Turliije Het Tufksche volk is nog steeds niet uiigajubeld Konstantinopel is in vlaggentooi optochten trekitcn doop de straten voor het paleis wor den geestdriftige betoogingen ge houden ja zelfs gaat de vieugde zoover dat locn de nieuwe grootvi zier m zijn rijtuig uitreed het,volk de paaixien afspande En toppunt van geestdrift voor de Tupltscho hoofdstad zelfs de ohof d^^r politie ikrccg een ovatie toen hij zioh op straat vertoonde De rede " die de snilan van h'et pa leis te Konstaniinoj)el uit tot zijn ond'crdanen heeft gehouden wondt Irt •]<¦ i)i-H|T'ti nitv-icrig beschreven llei voorval had als volgt plaais Voor het palcis van YiMis Kiosk' stond een groote menigte te mani-'festoeron - De sultan opende het venster en vroeg wat men wilde Iemand uit het publiek anltwoondde met luide stem - We wensclien nie',3 anders dan de gezondheid van uwe majeslnit Sedert 32 jaai liab-ben eenigo verradars ons i^lel ^ het aangeKiclit van uwe majesteit Ie zien Wc hebben levendig naar uwe -majesteit verlangd Duizendmaal dank Thans hebben wc uwe majes--teit gezien Lang leve de Padisjah " De sultan liield daarna do volgen de toespraak Mijn kindleiren weeat kakn Van mijn troonsbestijging af heb ik sleohts gedacht aan de welvaart van mijn volk Mijn zielswcnsoh is hot welzijn van mijn onderdanen die mij 300 dierbaar 3?ijn als mijn eigon ¦ kinderen God is mijn getuige Van nu at is uwe toekomst verzekerd Ldoft thans broeders genietend van uw vrijheid Ik zal samen mei trouw en dte danlibaarheid die gij mij beloont Gaat naar huis en rust uiti " Onder leven'dige finldoheliuigin igen trok de volksmemgtt af Gisteren heeft Sultan Abdoel-JIa-inid op den Koran den eed van trouw aan de Grondwet gezworen Het gabeurde in tegenwoordigiheid van den Sjerk-OeMslam d i het hoofd der Mo^ammedaanselie kerk AMERBKA Levend verbranff. Te Grcenvdlc in den sli^t Texas IS op een openbaar plein van de ctad eon neger lovend verbrand De man stond onder beschuldiging, een blanke vrouw te hebben aan - gerand iiij werd ' dus op au wr\ïadsl mogelijke manier gelyncht Auto-ongeluk. Een ernstig auto-ongctuk heeft plaats gehad bij Oysterbay Een auto waarin vijf personen waren gezeten werd bij e'en spooroverweg aangereden door een Ireln Van de inziltendeji we'iden er drie onmid deilijk gedpod een vierde werd le vensgevaarlijk gekWL'tst terwijl de vijfde ür met den schrik afkwam KEW-YOliK 29 Juli Vele spoorwcg inaalachappijen oiidet welke de Cana-Jian Pacific " de Great Northern " en de „ Union Pacific " deelden aan de rccde rijen mede dat zij met don ceralen No vember ifiion van hol expoi l-verkeer met China Japan en Auslralië en ook van hel import-verkoer Deze beschikking wordl beschouwd als oen wocnvraak legen de beweerde in menging van de commissies voor den handel tusschcn de slalen onderling in haar aangelegenheden Hen gelooft dat de betroklien sloomvaardijncn verkotht ïullca worden HONGKONG 29 Jiili Bij den wervelstorm zijn 2000 mcnsctien onigiilvomen ie ivowlocn stortten 15 Chineesche huizen in LISPAtiON 29 Juli De politie heeft een bergi-iitals van bommen en wapenen gevonden en daarmede in verband vele menschen gevan gen genomen o.a eenige officie ren Het hoofd van de geheime po litic schijnt Ie meeiicji - dat hij een uilgeijreid koniniot van de repu-blikeinsohe partij op het spoor is ' Leger en Vioot ïnstmctie-compagnio Tegen den 28en Juli waien jonge lingen Ier vrijvv'.illige dion'^lncming bij de instrnctic-Gonipagnie ic Schoonhoven opgeroepen Van de 8 opgckomenon werden 4 geneeskundig ongeschikt verklaard, trok 1 zich terug en werden è als volontair mdier.st gesleld Luchtsoheepvüart Farman in Amerika Keury ü^iuman wil den Amcri ' kaïien voop ii'un goede geld ioli.^ nieums te zien geven llij za namis lijit bij zijn wedvJuohton te New-York een nieuwe stuurinriüiiing beproeven waai'van Hij vervaciil, dat de aeroplaii er ati-kumatiseh door gcricJiÈ zal worden wanneer zij ud d^ii fcoe'rs geraakt ' t Re^ïcnl rewls uitnoodi'gingon voot I'armaii Olympische spelen Roeien Gistorenmidiiag badden twee prac'li^ige vvicdslrijden plaate üc eerste voor sculls waarin uitkwa men Sejioles van Kanada en Von Gaza,van Duifechland tierstgenoem de was favoriet maar do iaalsle sterker die dan ook won misl 11 lengte an 9 minuten i7 sec Dü tweede aehtriemsgieilvcn tiis schen Noorv^gen en Kanada go-wonncn floor Kanada met SJ leng th m 8 min 6 see De Lfiander-Glub ver'^lmpg de Hon garen in den wedstrijd achl-riemb - gleken mei twee ï^iglen in S minu ten on to seooiidten I.n het Scullingnummer Invam uit ¦ Bowler Canada tegen BhcKslaiff ^ Engeland De Canadees raakte a J'^pw^dig legion een piket waandoior hij aooivcel ii^rloor dat Juj geen ikajis meer iiad DlaokstafX won hicindoor gemakke - hjJs ' De BelgiscJie sculler IJeraians roeide daarna tegen ilen ï.«iinder focier Mc Cullocb waarliij de En * ¦ felsehman gcTnakkiilijk in 10 min S'aec won StaeS^iniaessi ws ^ i ÜTKBeHT 30 Jali 1908 Staatsexamen Bij het Staatsexamen loelaitings - ramen uniwrsiteit werden geExa jiimeerd 15 oandidailen voor < to Pa culteiten der godgelecidiidd enx Geslaagd zijn de Iteeren O Riepe-iaer W F MtierJiosler niej F A ' ÏWIdcns H F Wicrdwls Jvr A E. "de Brauw L W H de Leeuw en P E SLaverman Voor de faoul'teitcn der gcneeskun de enz - werden 8 candidaten ge-öxamineeid Geslaagd zijn i ' G R. Mingolen B P ' Haalmeyer H jTiondijB J P H de iKruijff ' H-et exiameoi wordt voortgBEet miet 3 andidaten iNa voortzetting van iict esamen zijn van don vorJgen gixiep alsnog geslaagd voor diipl B G E Opstel, "ten en mevr de vi'cd A de Favau gc—Bruyel ËindeKamen H B S met 6-j'arigen cursus Tlto grosp ' Occxamincerd 10 can diilakn GefclaagKl L A'ilnm J B i3iof iinendal Wjllu'lmina Dorrestcin W G de Haas 11 v ifoorn en Annette 1 H Kami vandc II B S te ' Vmer füort A J Bevi^rslus J - R Beversluis G 3 Eollec A J - Doo/man P 11 it-nijhbooit S Wesselmk en J H. Wysenböek van de R H B S al-Jner iï r Grondijs Wilhelmina Ham burger D M JtoOglaiid A Kuycp en B I ¦\ is van de Gcai ïi B S. alhier Afgcwe7-Dn 1 candidaal Scbool voor Zwakzinnige Kinderen lüooi ' B on Vf woixll nieüege-deeld dat de aangif-le van leorlin-^n voor de bui'tengewone openba re school vo.or lag^r ondeiwijs kan pltols Ihebbcn bij liet hcofd dien school den iieor S Snijdier op iMaandas 3 Dinsdag ' i en Woens dag 6 Aug a ö des nam tussdicn O en 8 uur in Hét schoolgebouw ge tegen aan de Agjaielenstraab bij wion nadfere inlichiiiiigcn te ver krijgen aijn - V olbs vi'esr ba a rheid Vrijdagavond 31 Juli a - Kultian door de afdcciing Utrecht " van „ Volks-wcerbaairhera " wederam vel'CMiensiioefeningon gehouden - Wiordcn Aantreden te - kiwart vóór aciht uur bij d'on heer W Hoogland 6i Bilt straa'l T2 ¦ Men wordt verzocht zoo mogelijk in uniform ' te komen aondagmorg'on 2 AiisusUis a.s op liet fiort de Bilt piijsschieten voor do ' deelnemers aan de vcfd-diensloefeningen Een drietal kunstvoonveriren die gcdinende den wedstrijd op iiet lort Ier üezicJiliging üullcn Tiggen, zijn daarvoor bcschiKbaar gesteld Utr FoBtd Ver „ de Zwaluw '* ' BovengennimJe Ver hield een iwed'^iidlit van iiit'Mechelen raöt duiven lingn 1308 Afstand - i26 KM Dos waarschljnlijlk 9 uur. De uitslag was als volgt Je pr A M - Hoogondoorn 2e pr. Cebr Scarier 3c pr GcJ>rs. Schner / ie pr J ' van Veen 5e pr H ' MijndBrs bc pn H Mijndfers 7e pr ' H Mijndiers 8e pr Gebr. Sülirrer 9e pr GoBr ScliTuar 10e pr Gcbr ScJirier He pr Gobr. Sohrier Dr ecr?!e duif werd geoonsïa-¦teeid om n uut 27 min 65 sco ïlieuwe Ned Schaakbond diet vcndene vm-loop van don w«di sbr-ijd in ' t Hotel de l'Europe svas gjsLercn als volgt; Uitistag dei ' vijlde ronde HoofiSdasse - Itoedors Speet l — l Geus Vaii Trwlsenburg ' 1—0 Tweede klafse StokviE L PicJÈO—1 V.d Veèiit De BrieO~d Wo - fers Nijdam ' 1—0 ^ Derde klasse Ofman Van Kaïslfeöl 4—0 Mackenzie Oudegeest 4—1 De einduitslag is Hoofdklasse - J Oh JleOdCTS te Amsterdam 3 ^ punt te prijs K. Geus te Den Helder 3 pninton 2e iprijs J J Speeifi Breda £ punten ¦ SchcHhout AiTietendam IJ ptnit B J van Trot-senburg Amsterdam. O punten ierste klasse - G iFeytH 3t te iBunnik 3 punten Ie pirys AV Fick te OosfertiOuJJ 2 punten 3dÊ ' prijs T Krone te Amsterdam 1-pnnt S Zwanenburg te Amster dam O punten Twiiede klasse Groep I C ite Biie niÏÏiër 4 pünlon Ic pnjs li Fick te Oi^lerhoul ^ 2 punten Sa prijs J St Sliolcvig te ATOBterrtain ^ 1 ^ punt C v d Vecht te Kampen 1 ^ punt C J - len Tus'ichedé lie Am sfördnim l punt Tweedh klasse - Groep Ö Scliaat &" aSliiicsr 3 punten Ie prijs L J Egigink te Zaandam S puia tctn 2e prijs na loting m«l A H v > Wijngaarden en J J Wiefers Beli tink tieiden alhier ieder S punlen; J Nij'dam Ie Sondol l punt Derde klasee J Muurlink Jr te Leidon 5 punlen Ic prijs H C Oud&geest al'hier 3J punb 2o prijs J MackeuKie Ic Amstepdam 2i punt - ïo prijs B van Kasteel al ' hier 2 punten B Ofman cm Cififer mans beiden Ie Aimslendam ieder 1 ' prtint Des avonds haö de p'rijsuitdee-ling - plaats De Voorzil-ter sprak daariMj een toepasselijk woord Spr wees op hiet wclslajgcn vati de7/e.n wedstrijd niissc-hien de laag ste die de bond lioudt als dfe fusie plannen tenminste woi-den verwe zen ijkt iDe Jieer Refter bracht naimens de deelnfimers aan feestelijldheden een woord van dank aan den leider den heer Glir Smeekes terwijl de heer B 1 WfiUer ' het heslump van den Bond hulde bradit vaor alle ^ wat dit in de i.iatste jaTon in hel belang va-n het schaakleven bad gedaan Plaatsvervanger van den dlBtriets-veearts Dij Kon Reslitil ^ ijn mcl ingang van 1 Augusius 1908 lol wed cropü egging hë noemd lol plaalsvervangers van den dis tricls-veearls wien Ulri'cbl ah aland plaals is aangewezen de vecnilsen J C Colder ic Gonnchem cu i P Van der Sloolcn alhier Onze Spelling * In 3e Algcmeono Vergadering vaiï Hoofden aan R K scholen " in hel Aarls bisdom van Ulrechl op 27 Juii jl is — naar hel Conlr meldt — de hier volgon - motie mol groole nieerderlieid aan genomen „ De Verga'dcring van oordcc ' dol oen uniforme eenvoudige spoiling als een zaak van hel gchcclc velk een nationaal belang moet geacht woi'den spreekt den wenscli uit dal de Regeering moge Inm ncn licaluilcn hare tot nu toe bewaarde ijdig!ieid in dezen te lalen varen on door hel instellen rcncr Slantsuoniinis sie hel daarheen moge leiden dal een hervorming van ons tegenwoordig spcl-ling-sysleom tot stand komo en daardoor levens aan do beslaande en loeneniende verwarring een einde goaleld worde " Benoemd cD heer M 11 Eleveld Ie Xicnw-Wcer - dingc is beiiocnid tol opzichlor voor de firma Carl Aalsler en Co alhier — o — Gïooabelastjng ' A'an den heer P Reder e Rbcnen is door Gedeputeerde Slalen van Oircchl, teruggaaf toogcslTian van een bedrag ' van [ 73.ai in zake gTOndbelaslin van bel gebouwde cifrondoin Jiin ih Gofutiiniarkl no 2i alhier ' Aan den heer M T van der Mnden di reclenr der Haalschappij Angulus " is door Gedepuleerdc Slalen van llircchi teruggaal locgeslaan van oen bedrog van f 30 SS in zake grondholasling van hel goliouwdc eigendom aan do KoningsUian uo 4i alhier ftai den l-ecr II de VJnl alhier is door GedL'pnleerde Slalen van lliredil lerngg.iat locgeslaan van een licdrog van f 40.55 in zake grondhelaKting van hel gebouwde eigendom aan de Dleijoniiurg kadc no 2 alhier « • » A'an deii heer ï C BosKouwci ^ Ic Roor Icni is naai ' aanleiding van ccn inge diend verZDck.ioliritt door Gedeptileorde Si vin Ulrechl leruggjaf van f Ui.10 locgeslaan in zake giwidbclasling we gens de gebouwde eigendommen aan liet Oorsprongpark no 7 en O alhier JubilGTtm Den len Aug herdenkt F G Dar telen woonachtig Ie Waardeni>urg, ploegbaas bij de S.b den dag dat hij voor 2S jaar in dienst trad bij genoemde Maalschappij Soc Dem Haadslcdaa In de vergadering van Soc Dem Gemeen teraadsleden welke i^ondag S7 Sept in het Geb v K en Wi alhier wordt géliouden zullen twee inleidingen worden gehouden over „de uitvoering der Wonng^vef' door den heer Wjbauii en over ,het rapport van de slaatscom missie voor de gcmeenloflnancii'n '" door den heer Vliegen Hoofd eener School De heer Van Mourik onderwijzer alhier die als no 1 op de voor dracht was geplaatst ter benoeming van hoofd eener o 1 s te l-o^-hem is Ihjns als / oodanig benoemd Iiucasbolwerk Openbare muzicluiitvoer'i'i ' Gp Vi'ijdag 31 Juli '•' avonds 7 i.n door Fe&siiSetesss » Dona Quichotta Naar liet Pransch 4 ' De jonge weduwe fluisLerdc Gor mainc in het oor - Oiize beste afgevaardigde moet nood/akelijk worden getiooat Ik belast me ei mede "' I>angzaam volgde ze mijnheer Sa blon die de trap afging den h:>e'J over dl oogen gctiokkcn en « ombei eruit ziende Komaan ' sprak Anloine Ein delijk zijn ' ve dan vrijl Laten wo de - itad ingaan Gaat ge mee Dela-rivC ' En g'ij ook Gertnaine Vlug din Stel eens « oor dal Sablon me-,vrouw Bonneret afsnauwd dan Hij IS oen beleefd man " bracht de kanloiH'echler in het midden Die ev<;nwel mets opheeft met een geflirt dat een doel hC'-ft her nam Anloine „ Mooi zoo '" spï'ak Gtrmnine, „Wal heefl die arme Mal'iilde locli u gedaan ''' „ Ze prikkelt me door dien ouden egoïst lot man te zien te krijgen "- Komaan Ze is arm en men ver waarloost haar ' zuchtte het meisje, „Gij zijt wel slecht Antoine " „ Wilt gij dat ik haar het hof maak '' Uw geldmiddelen staan - i ^ toe " „ Gij zoudt me dus lot een lief fladigheiiishuwelijiv aanzetten " IIet zou inderdaad een schoon werk ztjni "- Ik dank voor uwe vriendin,'-Iflonk het droogjes Do jongelui keerden elkaar den rug toe en mijnheer Delarive die hen van achter zijn bril bekeek be sloot lachende „ Nog een twist ' Dat zijn er reeds twee De dag begint mooi Met wi.-n zal ik oneenigheid krijgen '' Wacht, ik ga Pierrot inhalen " „ Present " piep een vroolij-kestem Snel loopendc kwam do jonge man terug Zeg nu eens dat iik n-et aardig' ben " riep hij uit Ik kom je waar schuwen niet den kant van de Espo-lon uil te gaan daar toch / c\udl ge een allerliefst onderhoud verstoren Op een bank bij den Üöog Santa Maria storten Sablon en onze schóo no Mathilde hun gewonde harten uit Als een ekster zit ze te snappen, en onophoudelijlt beweegt ze ' het hoofd zoodal de veeren v.in baar hoed het oor van onzen afgevaar digde kielelen Hij is lol op net uiterste puntje van de bank terug geweken Nog eenige centimecers verder en hij ligt op den groirl " „ Aan haar voelen '' besloot Anloi ne schertsend Prettige wandeling " riep Pierre aie recdi wegsnelde Zijn vader haa'de hem evenwel in en zcide ^ Joi ' heb iki'i „ Au ' „ Onbeschaamde " „ En waarheen gaan wc "- Vraag dat aan Antoiiie "- Lalen wc " hernam deze niel vergeten dal wc in ' t land van de iid zijn en beginnen we dus mei zijn hedig gebeente te begroeien dat hier dichtbij iigl aan den andcien kant van hel plein Mayor " „ En Chiméne " „ Ook haar kunt gij uw opv ach ting maken " „ Welk oen buitenkansje " Het troepje ging op weg Zr had den de Elspolon kunnen o-/ergann, bet verliefde of liever hoogst droe vjge Iweeta-l was er niet meer ' Aan het eind van de bank g/eko-men was mijnhcoi Sablon opge staan on MaUiilde had onverschrok ken zijn arm genomen De warmte werd onvcrdiaaglijk op dezen A ugustu-"i-namiddag on der de brandende stralen van een zuider-zon die aan een strak blau wen hemel scliillerde Verv.oeI tk u " zuchile nievrouw Bonnerei het se'uat ophcffande naar haar / wij'gende melgeïcl „'\^'¦ anneer gij me m den si'iek laat wal / al er dan den ganschen dag van me / worden De tnderen zijn vertrokken Willen vij ook er gens heengaan zeg opdat we dezen avond evenals de overigen kunnen verlelien \ va we gezien hebben? Weten we niets zoo zullen ze zeg gen dat we üOn noodig hebhen als gids ' i Sablon schudde kraohüg de schou ders en antwoordde „ Gij hebt iTOltjIi Ik vind ralUs beter Ze zijn nu en dan \ irveientl door zich op " ileepJoHW In laten ne men door Anioiiie De kunstenaar leidt alles " ¦ En wel daar vaar hij wezen moet - voor zijn schelsen lel i.iaar eens op '" De kleine weduwe fluisierdj ^ rr - trouwelijik Gelooft ge niet dat Gcrmaino idïefd is op dien Anloine " 1 Ziji " grijnslaohte do haatdrngen 3e afgevaanligde „ Dat '>.< yu ik den ' ken ' Zij is geen meisje om op iemand vcrlxfd Ie gerakfjn zij met haar knjgsliaftigi manieren is bang voor niemi.i.d en nictsl '- Ze is wel gelukkig '" / uclii.te me vrouw Bonnerel Ik ben altijd bang geweest voor liét kwaad waar hei ook van daan home Ik heb zooveel geleden moei u weten " Ik weet het " \ iel mijnheer Sa blon in de rede ' Ai pratende waren ze de biug over de riviei Arianïon ovev^eiiaan; deze was viijwel droog en ' oeic-u liepen erin rond Ze schreden nu voort m zuidelij.ke richting Plolscling bleef oe alge-vaardigde slaan opc»iiUziju Baede ker on mompeldc - Hm wanneer gij loopcn kunt We ' ijn op weg naar hel kloosler de IIue!ga5 ztör mcrkwaardii^i '\ laar ik kan loopcn " i'icp de weduwe vrnnljjk uil Heii'riert gij u met hoe ik Ie Moiitponnel draafde ''" Toen gij nog een mci.sje waaiV Zeker dat hrrinncr ik nic " klonk het lai;hcndc „ Is dal dan reeds zóó lang gele den ' nieesmuikle de jonge ^\^¦ duwe „ Dat zeg ik niet mevruuwtjc ' Dus " "„ Welnu op weg naar hel ouilc luslslot der koningen van Sp:injc; Hiielgas dol Rcy " Alles goed beschouwd w^.s / do afgevaardigde vo!'.;lrckt iiii'l boos door de jonge weduwe -¦ zivi ge volgd Zij was niet leelijk en zOér opgeruimd zich druk makei n iet lig voordoen voor een vrouw die hij als ineisji bad gekend te Montpon-nel waar haar vader statioiiscnof was ziedaar wal geheel onni.odig was In dien lijd was hij SaM ':':' no geen afgi vaardigde én ' hu.lil Inj i-r ook niet aan heric worden Hij was sIchL ^ een groot gronclbei^itler, plnalseüjko bijeenkomsten vw.rzit lende en zich aldus ocfeiieiKle vooi Ulier zonder het te weten Wordt vcTvVs'i 
11 y - ^ ei Prograniriia  " I Marseli ~ Fest-üuverLurc C lalan 3 Auffurdcning ïum Tam C M y Weber 4 Fantaisic ovei fnotieveii van do opera Marlha Fto iow 5 Die goldene llosi ' Ouverture ' A Schubert C a Kaiscrlied A iWaldshcim b Am Gardaaec Ton-genialde 1 '" ftoinliardt 7 Seufzcr W'alnyi " Hoog Militair Gerechtaiiof ZUting van lieden  ^ Door liet IIooï Mililair Uereclils liot werd hetieii in openbare te-'reelit^ïillinsr wattrloe het llofj met liet f.ng op i!e vacanlie büitengc svixi ''¦¦ i!iji'c:igcrücpeii iiilspraalc B'ctl Mke iiPt Jiucger bcroci) van 11 P oiKi 18 jaar korporaal bij iicL regiment grenadiers en ja gers die door den Itrijgsraad te Dün. Fla.tg we!,'^i?iis diefslal in de cliam-tirije Icn iiadeele van een'kameraad door hem was in den loop dei-maand r\pril lOOS op de chambrör der Orp-nje-itazcrnc te ' s Gravenhage een aan zijn iiameraad de soldaat A toebelioorcitdc porlcmoiinaie mei gcldswaardigcn inhoud cnl-.vrecmd is veroordeeld lol twee maanden mililaire gevangenisslral in Ic gaan lü Jui;i 1908 met degra datie liet hof verklaarde den appellant, bij liet door den Krijgsiaad tegen hom gewezen vor.nis niet ic zijn liezwaard en bevestigde dii vonnis Qaruizosnsboricbten Do milicien d<)08 G J v üneii van bet ïo Rog Vest Art is dioor H.H Gedeputeerden uit de piw. Overijssel voor den militairen dienst ongesciiikl bevonden De res.-seig Rietseana is lioden weder met onbepaald viartrokiton Do cadcl jlir i - W - ïan tien Boscli bc-nocnul lül ^ c-luitunant bij hcL regiment gcnictroeiicn lionit alluur in garnizaeit De mil apothclicr 2c kl.'3 Hosier keert 0 | 5i Juli van zijn d^lacbeoriiig al hier bij den mil gpaeoskuiidigcn dienst te Naaid'^ii leru ^ Ge miijlairc apolbeker ie klasse J I. van VVcrmoskorken werlizaani bij ' s llijks magazijn van geneesniiddeloii te Anister-Jam ivoriil i Augusuis overgeplaatst bij bel mililair bos[jilaal albicr - Mei ijigang v-n balE Auguslus a.s. ivordl de le-liiit i S A licrgacker van het inslr-byL Ie Kampen toegevoegd aau de peciiioncLiic militaire spoorweg-commissie alhier De bi ] hel Ic ceg vesting-arlilleric b'c-iioomde 2c-luilenanlB II de Grool G II ArEerdmaiLS en ü Crok koiiicu alliior in d'iibileum Heden herdaclil de heer J C Spruit den dag waarop hij voor 25 jaar in diensl irad bij de voormalige X R R Ihans S B Examen apotUekersbediende Hij bc beden en gisteren alhier gebou den cxnmi'n-apuliickorsbedieiide werden geë.\ami;n.'er:l 5 eandidaleii Afgewewn i lksh;v ->\ ic dnmt-s C J van Chcsel Groliie ü nodcgi-nveii en J h Cicvndürl te Kiee-.veiidam Politianieuwa Cislermoigun ging hel paard van don hocfdotficie ' tjiiarles de Ouarics op bol. Op hel Vreeburg sloeg de bcrijdei - er af cii i)ekiv:ni cun i'insli^e hooldivnnde Na ilal Dr i-'oliiier lip efrslc genccsknndigc hulp bad verJeciul v.vrd de gewonde-naar bel mililaire liotpiuuil geltr.ielu waarna bij nanv -^' in wüniiii ' kon gaan Het paard werd lul - laan gebracht en cp slal sjiizct Ken ifi-lini > - sO!::i die lil de Itijks - i!diirich|i:v i \ S onlvlucbl ngelioiidi'zi [' yytn Ker 11 Vlei gi.^icrcn op Jc ïol,=!e,'ybr:u van de iels doordat do voorvcrk brak De wielrijder bekwani ccii err^:l|,'e wuiidc in ' t gelaal \ a aan de Uijkskiinickcu vci-bomlcu ' lo rijn kon bij bu(3iv;iar ' ' e'5ren lt;VON'D >:%' op don opeiilwren weg eu voor recbliiebijeiiden ajn hol bootdbu-rean van polili ^ enig c bekomen op iüf wci-'.-.dK-cii van I lot ' i iiiir nam Ken k -- vnn een blouse een rolletje tide een Kal;.i|icl slooniiolcn een zwoi;lo (iimlcr/a mei lakdoeli een paar dames ïiandscbuciici een lorgnet in ólui een buis5lei!lel een ïilkiissen een paar lange gele danic=liandöclioenen een voet bal ccii / alidock een wandeikaarl een 'ï"erkbtjel in élui en e;'n parasol Verg;:iioni!g van den flaac op he < lcn Dondiirdagnam 2 uur onder voui':^ii:erifliap vai üen burgemees ter A;\vo/ig de liccren Van Bolhuis, Uoer ^ Kcolüii Dubois V d Kande, Van il;.;lzci.aer Do Wilde Kettlitz Ceblijn Pufoiir Van Ilasscl en Scborci ' liigpkumün - stirUKcn a Adres van de ver coüperaticvc Sliehlsclie olie - en lijnkockcnfabnek om een boom Ie mogen voJcn aan tien Gi-o,-iKnveg in verl)and mei oen aldaar Ie biggen tiam icn gesteld var O en " W lol eadvir C A'.'re va:i bewoner - van den JiilpliaUBtheii wi-s CU aiingrcuzende * lralei ' 11 wordt incöken zij ' dat er maaliregelen gemomen worflon tot het voorlcomen van dergelijko op stootjes Gesteld in ' lianden van B en W. "tot praeadvies Aaji^bodem wordt de ' gemeente-reikening djetist 1D07 bedragende in cmtv f 6 f S3 Si-S 6S A en in uilff f 5.Ö80 625.32i alzoo eeii lïalig saldo van f 522 189 % ¦ In handen g-esteld eener commis sie tot onderzoek en rapport   Als Jieden w-«rden aamgewezen de liceren Laseur Van S^rateni Harte Boers Mendels en Van BoslKeiaer en de Wethouder irookëmaAÓidreac 1 Vootdraclit tol goedkeuring yan.de rekening der Sfcidsaalmoezenierska - mei - over 1907 De rekening bedraagt in ont\-ang-¦sten en uitgaven IféSÖi-SOJ Goedgekeurd 2 Voordracht tot--wij2iging der be-grooting voor het ¦\" eduw - en iveozcnpensioenfonds yöor 190S Voorgesteld wordt het saldo over 1907 groot 10002,07 over te bren gen op den dienst 1908 teneinde dat geld Ie kunnen beleggen Goedgekeurd 3 Voordracht tot - wijziging dor & g grooting voor liet gemeoutGlijk wetk-loozcnfonds voor 1908 Voorgesteld wordt het overige tleel van ' IbaLigslot zijnde lH'd,Oi in zijn geheel op de begiooting van lOOS over ie biengen Goedgekeurd 4 Voordi-acbt lot onilerliandschc - verhu ring vau gemccute-dgendonunen Op 1 Nov - a s eindigt de huur van perceel Pieterslterkhof 21 ver huurd aan de commissie lol spijs-uitdeeling tegen f 100 per jaai Op 1 Januari 1909 eindigt de huur van een perceel weiland gelegen hooit omgelegde en oude Lagewoid-sche dijk verhuurd aan J van Schip v)oi fil2,60 per jaar Voorgesteld wordt beide perccclén aan dczelfdi^n weder te verhuren op gelijke voorwaarden de huur prijs van het perceel verhuurd aan J van Schip wordt echter op f'i3o gebracliE Goedgekeurd 5 Voordracht tol liet aaiilrongen raiïrioloer ];'.- "•¦ b-^traliyig in oon gcdceliavan uoii 1 ' Licweg gelegen vdöilieL perceel vau mej de wed II Vreeburg De kosten worden geraamd op fSoO De wed Vreeburg heeft in dertijd 1^20 gestort voor de over neming van dezen grond door de gemeente Goedgekeurd C Request van hot hoofdbestuur d6r vureeiiiguig voor lucbt-aarf om ver strekking Van ich).gas legert vermin dorden » rijs niet prac-advios van Ijuc-geniecsler en Wethouders Dè meerderheid van de commi.=.^ie van de Gasfabriek was voor iinvil-!i,ging van ' tverzoelt van ' thoofd-hesliiur Oer vereeniging voor lucht vaart de minderheid was er togen D en W gaan met de laaTstc moe I'^t.n groole hofivcfilliêid gas zal de vereeniging niet noodig lïcbbcn Levering lol-ve.inindciden prijs is als ecu sooit subsidie Ie bescliou - en een gemeeuLelijl belang ia bij ' t doel de veiceniging niet bc-Iroklien GoedgekeurtI 7r Voordracht om Burgcnioesler cti Wctlioutlors to machtigen tot hut in ge bruik geven van'do galerij in de ftuitisal voor hot hotidou v.ui tentoonstellingen IIcl bestuur van de Utr Konijueu-fokkcr.ïclub en het besluur xaa de Ut '' pUiimvecclub hebben weder vcrzocTif om lii Ocïbfcer en Novem ber gedurcndt cënTge óagen de ga lerij van de truitlïal Ic mogen heb ben voor een tcnloonslcinng Van konijnen en van pTuimgednfflo B on W adviseêren Tiet ver^roek toe te staaii ihits dooi beide vor-Gcnigingen 123 woral gestort voor de gemeente Daar deze verzoeken regelmatig wederkecren vragen B en W. yerdci aan den R^iad om hcji te machtigen deze voortaan op de zelfde voorwaarden m te willigen Goedgekeurd 8 Request van de Vetoonigïn'g „ Ko ninginnedag Utrecht " om een subsidievoor do op 31 Augustus a.s - door ha.icte oiganisoercn Iets ten mot ptac-advje^yan Baigemeostcr on " Wctboudcrs in hun pfae-advies merken B cir W op dat de gemeente zelf op 31 Augustus allerlei feeslclijkhedci geeft Verdci men had mogen verwach ten dat de vcieeniging die nog zoo jong is rekening zou gehouden heb ben mbl haar geldmiddelen en hel feest dus op besclieiden voet zou hebben ingericht m plaats van op zoo groote schaal dat zij dadelijJi om geld moet komen vragen om haar plan te kunnen uitvoeren Op leze 8^'Oïi'Ien stellen B en W voor afwijzend te bescliikken op 't vefioek Ten slotte merken B en " W nog op dat meermalen verzoeltcii om. subsidie zijn afgewezen wijl de ver ecnigingen nog zoo jong waieu.. Gosdgokcurd 9 Voordracht tot intrekking vïut lietRaadsbesluil \' an 21 Mei 1908 totaaa-koop van een kolder onder do Setvcl - In een der vorige vergaderingen was goedgekeurd om den kelder vooi f iÜO aan te koopen Deze hoort ^deeltelijk in eigendom aan min derjarige kinderen van G W Da-velaar Vt>or hen zijn door den kan-tonicchlcr deskundigen als schat Iers benoemd en deze hebben de waarde op f 850 geschat DU bedrag komt B en W veel te hoog voor eu zij skillen daarom voor - den kel der niet aan te koopen Goedgekeurd De Gasinstallatie 10 Voordracht bolrelEcndc do uil3ireï-,ding der gasfainek voor het maltetóvan eon inrichting yoor koololio - « l?(eerg^is ' ' ' Voorgesteld wordt m te trekken het besluit van 7 Fcbr 1008 uit breiding der gasfabriek voor zoo veel betreft de onlveening en met zandaanvuHing van het lenein tot uitbreiding en vernieuwing der fa hntli eu een overeenkomst aan te gaan met het Patent-Syndicaal tot exploitatie vau het kooiolie - en teer-gas tot het maken van een innch-liog vooi dit gas systeem Rincker er Woller ¦ Door het maken van deze inrich ting wordt de maximaal clmaalpro-duclie voor de 3 fabrieken steen-holcngas - walergas - eu koolohe-teergasfabriek geschat op 100,000 kub M waardoor gedurende ten minste 8 jaar in de gasbchcefle zal kunnen worden voorzien en de voor genomen gioole " uitbreid ing der fa briek waarvan de kosten begroot worden op f 1,090,000 nog langen tijd Kal kunnen verscho > en worden Wc geven hier eenige der 12 ar tikelen van bovengenoemde over eenkomst Ari 1 lïet Patont-Syndtcaat neemt aan de gemeente Utrecht ten dien ste van baar gasfabriek te leveren een insfallatie lol het maken van kooiolicteergas voor den doiji de Gemeente te betalen prijs van r'i7,ü80 Voor tocslcHen en van r2I,370 voor het gebouw makende totaal een bedrag van 168,750 - Art 2 Deze installatie moet bij beproevmg een productSevermogen hebben van 20.000 kub M koololie-teergös in 2i uren / ïrl 3 Het Syndicaat garandeert een cokesveibruik van ten hoogste G KG per 100 M 3.geproduceerd gas een opbrengst van 100 M3 gas per 100ICG móiange f residu en - i wa-torgasteer een G O gehalte van ten hoogsie 5 % en een calorische waar de van 4000 calorieën Art C De geheele installatie zal moeten voltooid en geheel gereed zijn om in werking te worden ge steld Ö maanden na de schritlelïjkc opdraciil - ^ rt 8 Vanwege het Patent-Syn-dïcaul moet het daartoe aangewezen personeel der gemecnlegasfabriok van Utrecht volkomen op de h0;Og-te worden gestold van een goede ' en zuinige behandeling der logslcüen e nmoet nog gedurende zestig da gen na i'otlooiing der montage toe zicht worden gehoudou op het kool-clio - en teergasbedrijf, alles zonder e.mige kosten voor de Gemeente-Art 10 Het Syndicaat vei'bindt zich de toestellen te zuilen amovee-ren en af te vocien van het tcrrei van do gasfabriek wanneer >•- het oordcel vm B en W mi-^-blïjkcn dat de in artikelen 2 an 3 genoemde garantie met wordt be reikt alsdan zal de gemeente slecbls verschuldigd zijn i-i-a bbdrag van fSljÜTO voor het gebouw en is het Sjiidieaat vciphehl binnen drie maanden na aanschrijving van B. en W de toeileilcu '' un het terrein .van do gasfabriek te verwijderen, bIj gebreke waarvan die zonder eeni ge vergoeding het eigendom blijven van de gemeeulc Dfi heer Van ö traaten heeft met ingenomenheid de voordracht begroet doch op ecu enkel punt hciïft spi bezwaar Het komt spr voor dal de post voor ' t gebouw, dal 12 bij 12 M wordt veel te hoog IS ruuii 120,000 De heer M e n d e 1 s v.-il er op aamlringcn om ' t-werk in eigen be heer te nemen dan hebben we te vens een proef hoe dat afloopt Spr heeft bezwaar tegen ae ju-ndiselic constructie van ' t contract. Genoemd wordt nl te ecner zijde, liet PatenlrSyndicaat maar kon men daarmee contracteeren ï Dat is geen vennootschap en geen / ede-lijk lichaam Vertier - vraagt spr of de ondernemers financieel sterk ge noeg aiju en of ieder der heeren aansprakelijk is voor evenloctio schade Men leest in de loelichling dat de gemeente geen ribico loopt. Maar in het garanlie-jaai als liet doeltreffende van de installatie nog niet is bewezen krijgen de heeren toch eerst 7 % daarna nog 20 % van de ruim fW;000 Solide dunkt spr dit contract niet in dit opzicht De heei H o u t za g e r s sluit zich aan bij den heer Van Straaten en stelt een_paar vragen betreffende de toelichting Daarirt siSsi dat een pro ductie van 100,000 M3 zal worden verkregen en dus de uitbreiding der ^ sfabnck de eeistt jaren ach terwege kan blijven Maar als werkelijk 100,000 M3 per jaai ' kan geproduceerd worden ^ dan is voor zeer langen tyd uitbreiding met noothg Zou ook de installatie niet op grooter voet kunnen inge richt worden " Wat het gebouw be treft in de toelichting staat daar omtrent niets aangaande inrichting, booste soort materialen enz De kosten komen spr ook vrij hoog voor ¦ En als de inslaüatie soms aoli-lerwege blijft — wat dan Dan zit-Icn wij met het gebouw Daarmee dient lekening gehouden De bepalingen omtrent hel beta len acht spr ook niet goed Zoo loo pen we kans een gedeelte van ' t geld liwijt te wezen waar we dan heb ben een onvoldoend gebouw en los se materialen De beer Van Lier beantwoordt -de opmerkingen De vinding is door den directeur eu een lid van 't dag bcsL nagegaan en goed be vonden Over de opmerltingcii zegt spr. dot de directeur der gasfabriek be zwaar heeft togen aanbesteding, omdat anders de uitvoering niet op één verantwoordelijk persoon rusli terwijl ook wijziging lo de toestel len kunnen gewensehl zijn die on der ' t bouwen noodig bhjken De details van de inrichting Kijn er niet bijgevoegd maai B en W. zullen die nagaan Het gebouw zal 8 M hoc ^ worden en 4 verdiepingen hebben llet ^ zal een vrij kostibare fundeo-ring moeten bebben en de inrich ting zal van zware ijzerconstructie zijn Dat alles in aanmerking geno men acht spr den prijs niet te hoog zooals ook nagerekend is door den directeur Tegenovei ' den heer Mendicls ge looft spr dal het contract jui^idiscli coarcct is Er wordt niet met het Syndücaat doch met de personen geCiOnl.racleerd Wat de personen aatigaat spr. ir.ecnl dat die ver trouw ens waard en soliede zijn De risico voor de Gemeente achl spr gonng Ei woidt niet betaald, vcor alles goed bevonden is De ga-rantio betreft niiet de werldng der irfStoJlatie maar gebreken van ' t rraferiaaJ Ook voor t gebouw is geen risi co Ais de inrichting niet aan de cischcn voldoet dan is het gebouw voor do gemeente het geld waard. Ten slotte acht spr hel niet ver-standiig om over enkele kleiniglie-den het contract dat van zoo groot belang is vooi de Gemceniie in de waagschaal to stellen want als ' t meevalt zai ze-ker in vele jaren n-og geen nieuv/e fabriek noodig wezen, v/ezen Bbjkt latcp grooter productie noo dig dan kan de inrichting verdub beld worden Zoodat de productie wordt 120.000 MS per jaar De iieer Van Straten dankt vooi de mlicliling maar zou toch willen d-il een tarief van de onder-do EOeer Dal zou icts anders geregeld kun nen worden De heer De Beaufort herm-;crL aan de opnchting der waler-¦asfabrtek Dat waren Doch zoo iets is haast onvermij delijk cn bovendien hier ook zoo groot niet dat men daarvoor zou behoeven lerug te schnliken De heer Van de Wall Bake onlwültkc't ook eenige bezwaren De heer Van 7ijst meent dal^ de Gcmecnle wel eens grooter risico aanvaaiid iieefl Maar [ och ' as hier wel wal beter omschrijving noodig Verder kondigt 5pr een amende ment aan om ieder der heeren aan - orakelijk fe slolten ¦ Do heer V a n I - i e r begrijpt met de oppositie Wij krijgen ïlii contiaci omdal ,'e de eerste zijm Als wij ' t met aanTiiemcn zai een andere Gemeen-ts on = voorfra-'in en verliezen wij de nu bedongen gunsLgc voorwaarden Om dus de üiali uit Ie stellen zou een lichtvaardige daad zijn Spr dreigt met ook het Syndi caat h'eott dat met gedaan maar de zaak is als spr gezegd heeft ¦ De risico van mislulU;en icht spr. sleciits in theorie Ie bestaan Want hel onöerzoeli i & nauwgezet geweest en tic directeur is overtuigd van het uut der uitvindinig De garantie acht spr voldoende Die 10 % als waarborg gelden slechts de kleme gobreken De fa briek kan ontploffen is gezegd, m-aar daaivoor zijn we verzekerd Om nu bij ' t syndicaat aan Ie ko men met nadere voorelcUen spi durft dat niet aan Want als de maatschappij weigert zijn wc wel licht de voorkeui kwijl en komt er niets van Spi " meent wel de toe zegging te mogen geven dat hel plan niet zal doorgaan voordal de teekeningen door B eii W zijn-goedgekeurd De bezwaren door den heci Zoel mulder geuit zijn overdreven Als de installatie er is geelt de gemeen te 50 % of 110,000 De calorist^lic waarde is aangegeven zegt spr iu antwoord aan den heer Bake om-'dat men daar nogal belang m stelt tegenwoordig zeker wegens gebrul: -van gas m de kouken De heer Mendels heeft zijn raotic voorgesteld omdat hy nu legen amendeeren is en ' t beter lijkt om eerst nog eens met de heeren te spreken Dan kan men zien of ze genegen zijn aan de bezwaren tegemoet Ie De heer Kol is ¦ van oordeel dat we h ai ideis on dernemingen mcl moeten bemoeilijken cn dal we tbest doen het contract aan Ie nemen De Voorzitter merkt nog op, in antwoord aan den heer Mendels, dat men moeilijk bij ' t syndicaat kan komen met de bedenkingen hier ge hoord omdat uit niets blijlil dat deze doo rde meerderheid van den Tïaad worden gedeeld De motie-Mendels ¦' vordt verwor pen met 10 legen 10 stemmen Vóór de heeren De Ligt Van Slraa ten Mendels Houlzagerfe Frijlink, Balte Werirer AkUermans Van Hns se ' Van Zijst De vergadering duurt voorl Provincie-Nieuwa flïïSEESif©OKT De jonge koristen van " t Zan-doi zangkoor maakto gisteren eenliecrlijk reisje naar Amstcrdain,Zaandam en Zandvoort Het buitentje Kampüord müt2ö H \ land waaraan de laatste ja ren veel tot verbelering van dongrond is ten Jtosto gelegd werd bijverkoop opgehouden voor f 14030.Een seiieus koopei scheen niet aan wezig te zijn ^ RECHTZAKEN Zwaro mishandsling met doode-üjken afloop Bc rccblbanlt ts Zulpiien bcefl lot ii jaar gcvangcni^slraf veroordeeld J v N, opperman lo Deventer wegoiis zware misliuudelins mei ttoodetijli ficvoig op een iS-jarig man te Deventer, —o— DonJierst Amsterdam De AmSerdamscbc rechlbank heofl gisteren l\'ce van de grijpvogels die hel „(lonïierst rtmslordam " onveilig maken, "oor een poosje onschadelijk gcmaoktr lo door lot 10 maanden gevangcmsslraf (geiiischl wfls een jaar oen SC-jangen man lü vcrocrdeden die na de vrouw mei wio iiii loofde lat lokvink te hebbeu .ifgoricbt ii.iar prooi van een porlefeiul-leifiboudemle f 50 aan hanltbiljetlcn iind beroofd So door conform den eiscb van hel O M lol O maanden gevangeniestraf ccii 55-iai iqr vrouw Ic veroordaèlen - die 'CU bankbiljet van [ 10 van oen Volen - djrimiLr vissünr hetwelk dcie baar Itf Y'sseling bad [ ooverlrouwl diu wat lr.ink e koopen aan een andoren man ba,U'<|geven voo ' wicn iij den kost moest MishanCeline op de kermis Mo krijgsraad Ic Leeuwarden beeft den iiarecbaussee J v d il van de 5e di -^ wsie Kon marcdiauEsee standplaats Goor ffegenB hel Ier gelegenheid < an de kermis Ie lüjsscu met ïijn sabel mishan delen van een herbergier aldaar voroor - deo.(i lol ü weken gevangenisstraf. —o — Gevaar voor botsing * ' Vooi hel Kontoongerecji t fe Tiël had zich Dinsdag te Veianlwooaiec j d V - adsisenl van-don buiten dienst b!j de ll.lj.s M te Echteld,"'egens '' lo dal hij op 29 Juni lOOS rem 821 > an Tiei door hel niet verleg gen van wisse 17 te Echteld ge vaar heert laten loopen te s-tootcn op goederentrein 380S welke aldaar op vrorkeerd spoor de kruising met 82-1 dfivacht 2e dat hü in strijd met de wette lijke voorscilmftcn verzuimd heeft kennis van hel ongeval te geven aan den rijks-amblcnaar belast met 'il dagiilijksch toezicht De wegwerker J H de Kruijtf ig dtn wissel verkeeid liggen cn st signaal vdlig slaan waardoor de botsing moest volgen Hii hep ' daarop den komenden trein ' onge veer 70 meter Ie gemoet cn wisl dezen door het zwaaien van een roode lantaarn tot slaan te brtat, gen Nadat dit gebeurd was zag tii.ï den wissel gtoed liss^^n Beklaagde bekennende dat - ' do "Wisse aanvankelijlic verkeerd lag beweerde dat hij hem reeds liad overgctraald vóói de Irein tot stil stand kwaim Geluigo If A Henkart rijlvs ambtenaar belast met hel dagc lijksch toezicht verklaarde dat hij na persoonlijk onderzoel - dezer zaalf tot de meening is gekomen, dat beklaagde op eigen initiatief — dus zonder dat hij van de bemoeim -' igen ¦ van den wegwerker do Kruijff wjst — den wissel heeft goed ge legd Wat het 3e ten laste gelegde bc tretl geeft getuige toe dat vaak van ' het wettelijk voorschrift wordt afgeweken en hij met direct maar zijdelings kennis van ongevallen krij.gt Het gebeurde te Echleld heeft hij ecisl uit de conr.inlcn vernö imen waarop kennisgeving door den clief volgde Hij achtte hel on geval Ie gewichtig om toen mcl over te gaan tot vervolging van de zen beklaagde den rcchtsireeks be trokken beambte Hel Openbaar Minislcne zich hierbij aansluitende — O-a de disci .pllnairc straf beklaagde door de '.Maatschappij opgelegd niet vol - ^ doende achtende en aannemende dat hij ooit op eigen initiatief den wisse zou hebben overgeliaatd het geen lot clementie s'eml — eischte voor do eerste overfroihng f ió boe Ie of 3 " dagen en voor de twee-Jc [ 5 boete of 1 dag hechtenis Beklaagde mecndf door de Maat whappij reeds voldoende gestraft te zijn en beriep zich onirtcnl hel verzuimcu der kennisgcvii ^ op don last van zijn chef om alleen hem alles ter kennisso te brengen Uitspraak 10 Augustus a.s ^ Markfcbenchten SCHIEDAM 20 Jiitf N'ofeeriug van Je BcurscomuiJpsie Moiilwijn f 9 per Ned val zoiii-Icr fust cn zi;n der de belasting UTRECilT 0 Juü Aardappel-markt Aangevoerd 500 mandiiii uardappt;!cn Prijs tO,0Ü a i,ÜO per mand 388ste Staatsloterij Trekking von 30 Juli Hoogste prijzen der lo klasse. Prijs van t 300 no 3071 PrijEsn van 1 30.—.O 127 ÜSi 705 Ü8i lOÜi 12üS 17S0 iïlÖI2250 2343 2001 2C4C 310S öHli 35bS4011 4770 4»ia 50S1 50 / 5ÖJ3 üHÜ5 5827 iiWi < j2m G-210 G5Ü1 Üó",U Ü87SÖ827 C9S0 7009 7388 7(i7B 7810 8^798205 855Ö 8a5ö OOüii 0217 OiOt l)5tj0772 0775 0977 10lü2 102S5 lOa-iS10494 10'ibü 10952 llOiS 11190 Ulh't 1118G 11240 11275 n397 il598 11870llOSi 12030 12320 12508 12SSi 1280713087 13349 15800 1-4040 14107 15U0¦J52S0 ¦ JS505 1572-2 10890 15880 1CO0510179 IG.130 10458 1CG7S 1C897 lGSo217J1 > 17138 nSW 17808 18040 1820a18808 lO'lO.i.lOCOl 19700 1981)2 20509 20CG7 Aanbestedingen Bij de doof de dtrecUe dor Ma rino to Willemsoord gehouden aan^ besteding van de levering van di.-verse gocdei-en was minste inschrij ver voor perceel 5 ' blik lood lin. zink en vcrtiiwi piaalsiaal Ned. I,ood - en Zinkoiellenj v ii A D, Hamburger alliier f 3818.00, —o — Bil de aanbesteding door bot De partement van Kolonii-n was min-al3 inschrijver vooi pcrceal 2000 KG overieder lï Wcssels eu Zn.,, alhier f 5795 ' 2 2000 KO ui do-' zeUde t 5860 3 2000 KG id do' zelfde f « 94 i aoOO KG id de zelfde f Ö17I 5 3000 KG id de zelfde f 0201 0 3000 RG id ilezeli de f 0201 7 aOOO KG id doxoiC-de f Üi71 
fiareiüBlerstaül m Mn WearDericM " ^ iedoged[^eId door tiet Kon Me-leorologisch Instiluut naac waiirnoiningen van he denmorgen. Hoogste barometers tand ' 77-5,5 Ie Scilly Uagste 747,7 ie Scydiisfjord VERWACimNG ™ T MOBGENAVOïïD ZwaJike tot malig'o N lol W. wind toenemende bewollun ^ mo-peüjk regenbuien m ' t Noorden Da ling van tempcrajluur laatste Beric fe ten B6t Mieldeiislaiitiseongres iMcn söir;l ons uit Dordireclit-:Oni tien uiu ' hed-cnmorgen werd Éel congres iiervat Aan de orde waicn de praeadviezen en de cmi clusies over het vakondcivjjs De leden waren in groote getale aan-wozifr De voorzitter brengt hulde aan de rcgiiHngscommissie en de ingejelenen van Dordrecht die een on vergel ij kei ijlk luisterrijk avond feest bobben georganiseerd Uij heet welkom de leden der staalecommis-siü van den Middenstand Dr Bos en Sell oltkilig die aanwezig waren, Telesra.mmeii van sympathie ¦ wa ren iiigekomi van Dr de Visser en het l5tc Kamerlid IIovj die tol hun leedwezen niel aanwezig hebben kunnen zijn De dag van heSen wae m tegen-slelling van vorige congressen ge heel gewijd aan hot oongresonder v.crp Nadat gisteroii alle huishou-üclïjke zaken zooveel mogelijk wa ren afgewerkt - besteedde men he den den ganschen dag aan één on derwerp ni - De vakopieiding van den ' Middenstand ' Een vjjflal prae-advjeücjn wacen nopens dut onderwerp uitgebracht, tcrwij bovendien verschrllende vor-cenigingen nota's en prae-adviezen omtrent dit onderwerp hetwelk in den afgeloopen winter een onder werp van rijpe beiaadsJagmg m hunne vergaderingen had uitge-maalct heden lei tafel brachtea Allereerst irad als spreker op dê voorzitter vaai den Nederlandsohen Aannemersbond de heer j f Ren-drix dio het vraagstuk der vakop leiding noemde een der belangrijk ste der laatste jaien omdat goed en beihoorlij-k vakonderwijs voor het gansche volk een levensbelang is. in het bijzondci geldt deze waar - hcid voor die vakken die aich ton doe slBllien de grondstoffen te vor - j werken — de Nijverheid — en vootK 'die vakken welker uiloefening be oogt de g-creedgemaakte sloffen van de hand te zetten den Han ^ ael AI ' voorzitler vsïi Hen Aannemers tend wil sprel;er in hol bnaonder do aandacht vestigen op Va-konder-wrjs voor den Inidustrieeten Mid-"dmslfiid Na een hisfonselïe uifecnzelÏÏn^ van d.0 < mtwi!;keling van het sys-t<;om van opleiding vanaf hat began to heden wyst spreker er op dat dó be^rooliii ^ van 1007 eon som van bijna anderhalf millioen vooj .Tcehniscli Oi^dcnv aanwijst Tocli komt slechls een vijftiende daarvan; voor liet Middelbaar Tcohniseh On-'derwijs en de fest vo'or het r.-ager en Hoogor Technisch Onderwijs Spreker noemt dit een wanver-hMidmg ftop dient nu de vakop leiding van den IiDdustrieelcn Mid denstand geregeld Ie woiden Spreker niemor-oert hoe juiEt ' de-Kc vraag in de laalsie maanden heel wat pcni^n in beweging bracht en gïïlooft dat een centrale school, mib dan ook uitstekend ingorjchfl, de voorkeur verdient De opnch-liEg dient te geschieden van Staats wege met st-cun van het particuher initial iff In den braoile slaat spreker nu sli bij de cisniien van toelating vcor zulk een S(.hool en mecnrt dat 'dö praelische riobting die de eisclien ,van toelating lageir wii stellen dan (IiBOretische door de meeste be langhebbenden met groote beslist heid wordt voorgestaan ' Uitvoerig Fiaat spreker nu stil bi.i het reor-gnmsatinpian der Kw^eeltschool v. Maebiiiistpui Ie Amilcrdam woikc den Sfna ' aMeen reeds een jaar-Iijkscbc sub.=Kiie van f ROOOO 7.ol KOi^lön Ilfil is hipr de pkiat & niet om uitvoerig hierbij stil te staan, wnnro.m wij len sloüe nog slechts cverinetden dat de heer'Iliontipix niet pen enkel woord de mo'gclijkhcid nojï besprak hot ondenvijs der Mid delbaar Technische sciiool ooki 'dirnalbaap te maken voor hen wol-te dan leeftij.d waaTOp aciioolgaan. ÜloscUiJt -!^^ oeeülS Jadg voorbij zijn Ten slotte spreekt de heer Ilen ' diix deze waurseliuwinj ' uil Mid densfandcrs waakt ei voor dat dit onderwijs nitt gegeven worde op zoodaiurge wijze dat het meer ten schade dan ten voordenie vaii de overgroo'e meerderheid de.r Mid dFiïstanders slrekkc Vervolgens komt tjct belangrijke en uitvoerigö prae-advies van dr D Bos uit Wjnsclioten indertijd reeds in zijn geheel in het Bonds-or^aan opgenomen aan de orde. Dr Üoa Itoml tot de volgende coii> chiaiën 1 Algemeene qnlwikkeling en.voorbereiding is voor den ondemc-¦ner allereerst noodzakelijk Ze dient lenminsle of vijftien - a zes iien-jarigen leeftijd te worden voort S Deze algemeene vorming vindt bij voorkeur plaats in eone lagere school gevolgd door eene hoogere burgeischoo met drie-jarigen cur sus ofwel door uilg^ebrcid lager on der ivijs van donzclfden duur Bij dö voorbereiding voor de industrie dient hel meer uilg'etireid lager om.-dcrwijs ook wat wis - en natuurkun dige vaklicn betreft niot achter te staan bij de hoogere buigersehooi 3 Voor jongelieden dóe niet in staat wonden scsleOd dcigelijk on derwijs te gouflelen is hcrhalings-onderwijs vaa algemeene en met opklimmende klassen gedurende dne jarenMenminsle noodig ten.-minste 6 maanden per jaar met 3 a 10 uur in de week A Ten behoeve van dit onderwijs is [ leerplicht gowenscht helaij bij njkswöt algemeen hetzij " doop ge - mceotehesturon krachtens bevoe^-hcid bij rijkswet te verleenen als óvergangsmaaitregel 5 V'OOi de Industrie kan ïïe m53-'denslajjd reeds nu ten behoeve van dt jonge lieden die de II B S.3-iarigen oorsus hebben afgeioo-pcn of daarmede gelijlislaande in richting uitstekend daarna gebruikmaJien van do ambaehlsscliolen ofde weriiplaatsen met lecrlimgover-cenkorasten on aanvullend ay_ond-valionderwijs O Middelbare technische ' icHoiben ran twee-jadge cursus niet een speciaal derde jaar voor bijzonidcve 'takken-van iirdustne behooien in vorsohillei'.de doelen des lands zoo spoedig mogelijk te worden geves tigd Zij volgen op de H B S met 3 jangen cursus of girfijiksoortige school zoo mogelijk met i jaar voor praetisch ambachtsondenvijs en op ambachtsschoion met i jaar vooi-bereidnng voor mee^r algemeen ont-wMtelend onderwijs 7 Aan middelbaiie technische ¦ scholen behooren wmtercursussen ¦ te worden veiiiondien voor jonge lieden uit de werkplaats of die vroe ger Ie ambachtsscholen nebben be zocht 6n daarna de werkplaats, om voor opzichter bouwkunde, wateiikunde edectrotethniek w«rk-tiiigbiouwkunde e worden opge leid 3 Fkm enkele zeer kosthiire cen trale middelbare lechiüschc school vöoi opzichters is niet aanbevelens - 9 Ten zeerste is gcwënscbl een centraal nijverheids-instituut of be drijfsmuseum met daaraan vor-boniden patroonsiecrgangon en wan del leeraren 10 De op - © n inricfii^ng van drl miisoum mioet geschieden van rijksweg ^ die vaji de scholen sub 6 en7 bij vooPkour door particuliorevereenigïïigen met sTiimen rijte-steun 11 - Ifen ' diensle van Sen handelzyn de m den IeiddTaad " gen.06m-dö inrichtins&n aanbeyelenswaar-dfg 13 In een fïan'delsmuseum Be hoort zich de algemeene miichtnigs-dienst voor den handel te concen-treeren i De Beer Frans Keulenföns Vak opleiding voor den Middenstauid be sprekende komt itot do volg«Tide conclusie - 1 Ook voor den Coeikomstigen horlogBmakeii - dient gelet op de hooge waarde van mieör algemeen ontwikkelend onderwijs De scliool voor iM U Ij o zal in don regel voor hem het meest geschikt zijm 2 Het leerlingwezen worde langsden weig van hot particulier imtia-luef door de vakbooden " tot ontwik keling gebracht en zulks in do eer ste plaals door het sluiten van leer overeenkomsten 8 In de leerovereenkomst wordeeen bepaling opgenomeji betreffen de het bezoeken van innchtingenvan onderwijs door den patroongewensoht i Het ioeaicht op'de naleving der Civereonkomsteii alsmede het zich vergewissGJn dal de leerling zich het gelieerde voldoende heeft eigcai - gemaakt woirdc aan ^ een eommissiie opgedrag-en vanwege den VakbonJd' ingesteld o Vont door ' den UonÖ geldig ver klaarde leerovereenkomstonf worde v:in regeermgsw <^ subsidie ver krijgbaar gesteld - tRT tegomoetfeo-mung ^ n de noodzakelijiko kosten Zij die naar het oordeel der o&mmi&sio zich voldoende het ge leerde hebben eigengemaakfi ont vangen het Bonidsgeze!l6n-d'ipl& ma A Bezitters van 9ipIoma A Slij' f&n desgevvenscht twee jaar on der controle vait do commissies en verkrijg-en daaima — mits kunneo d ' bewijzen do noodige vaa.rdigheklien bedrcvcnheiïl te hebben verkre gen en bekend te zijn ^ met iJo een i^ijiidiee < H=cnon van boekhouding -'— heb Bondsgezcüilen-diptoma B ^ Voor houders vmh diploma & wwiia van QverUoid&wegö een sclioo geopend of ge.reorganïsGerd, :.a;i welke verbonden worde lecr-gangcai — speciaal voor het horlo-gemaltcrsambaciit — en waar voorts gelegenheid bestaat eenigo bekend heid te verkrijgen niet optiek eni electro-techniek 9 AiEin bet einde van den leer gang worde een examen gehou den Wie bij dol onderzoek blijk geeft met vrucht den leergang te heJjben gevolgd onl'angen déii n*eestertitel als ' lortogcmakcr Van ' de verschiilcn'de nota's en' rapporten der verschillende ver-cenigingcn noemen wij nog die van de I.,eo-verceiiiging ie ^ Jt^ech ^ die gaarne de volgende besluiten geno men zag I Aan te ' dringon bij de regee ring dat de Amsteidamsclie Kweek school voor Machinisten indien de ae voor het vakonderwijs van den Middenstand zou moeien dienen •?.< j6 worde ingericht dat ook de boa gere techinei met practisehe voor opleiding er voüdoende worden be kwaamd naar Öe bedoeling van het rapport-Hendrix 2 Indiou ' de Middenstand zonmeenen ééne eigen hoogere school volgens genoemd lapport te moe ten oprichten zulfe met te doen,tenzij miet eene rijkssubsidie Al thans alleen dan zou de Ijoo-ver--eeniging daaraan Uesn'oods hare vrijwillig-e medewediing kunnen verieencn AJzoo in dat geval ook daarop bij de regeering aan to drin gen 3 Mie moeite te ' doen dat nfet6éne technische lioogescbool van'acer hooge stroldMng maar dat indo plaats daarvan of desnoods naast haar er voorloopig Icn miinste vier hoogere ifaitschoilon aij ' t - ook van minder hoogt strdddng, worden opgencht bij parlicuHer initja'jief maar met ^ er hooge njksi-ubsidie Ook daarop bij de re-gcermg aan te dringen 4 Alle moeite te doen dat buiten dien op kleinere plaatsen yaar vakleerlingeii — tioekomstige werk lieden of bazen — moeilijk ecne centrale vakschool kunnen bezoe ken die vakleerlhiigen in hun ejgwi oT IJl een naburige plaals eene vol-dCende gelegenheid vinden om ook die vooi hun vak wenschelijke ken-ni.s of kunde als feeltenen sejioon jieidsleer wiskunde enz op te doen. Wederom zoo mogelijk bij particu lier initiatief maar met ru'OTft rijks-hulp wellfó ooïï kan worden ver leend door middel van wandelloer - - aren Ooi < daarop bij de regeering aan te dringen Corresjjondenli e-onderwijs Kon overigen * waar bet nut kan ^ ticli tcdi worden gegtven Een ^ eer levendige discussfo onl-spOi aich over dit onderwerp ISbS Onderwljzorsgenootscliap - Mcn moldl ons uït Haarlem ' Heden mgrgon on overmorgen " vci'ig'ö' dcrl nlliicr liet Ned Ondciivij^ersgcnool-scliap Deze GSsle aigemeenc vergadering oüderscheidi zich door eon riikboladüii agenda Onder de 35 voorslcMen welke m liet gchcol in behandehng komon is hot vooreto van de atdeoling Iloom nopens de toenadering tusschen den Bond van Ned Onderwijzers en het Ncd Ondenvij ïcr^cnoolschap ongetwijfeld het bclang-njksl'c daar immers de oplossing van dien strijd slecbis Icn voordecle van on^ Lager Onderwijl kan slrokken Gisteravond zijn de algevjardigden er zjjn er 300 op de bovenzaal van caft Brinlunan bij elkaar gekomen alwaar zij door hel Hoofdbcsluar op niel offioieele wijie allorliartolijitsl werden verwelkomd Deze gcieilige hijeenkomsi droeg een wei nig rieflig doch daarom met minder ge zellig karakter Htdenmor^n ie lialf eit böod de l'eci picercnde afdeè^ng llaarlcro den leden en congresgangers een orgeleonucrl aan in d'e Groolc Kerk uitgevoerd door den wolbekenden organist van de Si Bavokerk den iieei W Ezormafi Daarna werd de Icnloonsleiltng van leermiddelen welke telken jaro aan deze vergadering vcdion-dcn was geopend Wij vermelden Ihana slechts ' dat zij ge opend word door den voorzitter van do af-decling Haarlem die or op wees dat alles wal hier bijeengebracht werd door tal \ an Firmas uil alle doelen van ons land, slechts strekken kan lot vergemakkelij king van liel ondenvijs en onlivikkcling van hel verstand en do onlwikkolïng tan het kind Er zijn inzendingeii öp allerlei geMed De ten loon stel ling werd bezocht door ver-scbiltendc Ilanrlemsche Haadslcden door den Ha.irlemscheii wethouder \ an onder wijs Ml - van Tliicl en ltd kamerlid Reync hedenmiddag oin liolf drie had in ' de sociëteit de Verceniging de opening der vergadering plaats - Db Padangscho Bovenlanden iDc heer Ch Boissovam seint he den uit Port de Koek aan het Hbld he * vo'Igende Ik heb de Padangsch"e bovenlan den doorreisd Daar heerschen vol komen orde en veiligheid ïle onlus ten waren uitsluitend het gevolg van plaatselijke dweepzucht Giste ren is een versiffcnis-feest gevierd, waaraan de bevolking vol geeslörin' deelnam De OoQgo-kwestie Hen seinl oiis uil ^ riiESoI Do rechterzijde van de Kamer IfeeFf Iic-'denmorgen besloten niet met vacnnlic te gaan vóór de slcmming-over de overna me van dcD Congo - door lielgïë heeft plaats gch,id Naar bet Zioo Men meldti ons wii Deirllaag station Z E.vc d"e minisier van Gui tenlandsche / aken met den gezant van Nicaragué en dien van Clijnd, genaamd Lulisengchang naar het Loo Eerslbedoeiae gezant om aan H M de Komingm zijne geloofs brieven torug te geven en lan.latr genoemde om H M de Koningin zijne geloofsbrieven ter band te stel len SegrafenïB Saron dn Tonr van Egllincliave Men scint ons uit Den Haag ' 3I de noch tend elf uur had op Hik en ' D-jinen de begiaferiïb plaats van het stoffelijk overschot yan ba ron du Tour van Bellinchave Z K H Prins Hendrik en baron Schimmelpeiininck als vertegen woordiger van H M de Koningm waren tegenwoordig om den overie ' dene de laalsle eer te bewijzen, ïien equipages met verschillenöe famiheleden volgden de lijkbaar Een talnjik publiek vaaronder vele autoriteiten waren op de aige meenc ïbegraaE])laals liijeen geko men om de di'oeve plechtigheid by te wonen Se inbraak in den Bozar da Ia Bourse te Amsterdam Men seint ons uit Amsterdam-Heden zijn drie beruclile inbrekers ge arresteerd vermoedelijk in verband mol den diefstal in de bazar Dc la Bourse " De zaak tegen Jan Jongcjaij en Mjn medebeklaagiden öetrokken bij de inbraak in den bazar de la Bourse komt pas na September voor Chr Poortman f Men seint ons uit Gioningen' Na een langdungo ziekte over leed op 62-]ang6n leeftijd de iieer Cbi Poortman eersle-violisl van hel Harm on ie-01 cbe si Fzins Hendrik naar de reBidentïe Men seint ons uil Den Haa ^* Z K H Prins Hendrik kwam lïeÖenioBlitcnd alhier aan om de be grafenis bij te wonen van den (girootmieestei^-honorair ^ an Ï-I M. de Koningin baron Du Tour van Beliinehave Z K H keerQe hedenmiddag naar het Ivoo terug Auto-ongel «& Men saint ons uit Parijs In de buurt van Poissy had eein anlo-ongelt & plaats - waarbij een zoon van den milWonnair Vander-bilt werd gedood De chauffeur werd licht gewond 3Beia'rsl>ericJ»'t Londensohe Qptnfngakoereen Cbesepcoka & Obio ^ l 4i £ t!o 25 S5 Missouji KanEai Texas 31 % ï 81Vi ¦ Soathom Hailway 19Vj ^ 19Vs Pacliic 95 I ï 95 ÜDfon Pacific 155V » 157 '/ TT 3 Sioul Common AG 46 Grand Tmnk ' l&k i&k Peruvifin Connaoa " es/i i S^/i Gieat Oohm ' BVa ^ 5\i Leopoldina TO'/a TCVs Bnoaos-AyieaonltoBarloIOe • lOG iBi loe 106 Stommlos kalm BxirgerXigke Stand B e V a 11 e n ¦ 27 Juli L Smoren-burg geb van den Berg d — 28 — J W.A Ratelband geb Stollen d; A M van Rijnsoever goh Kragten d G de Kort geb Krom d C J H Binkhorsl geb ' WltewagJ z J. M Maarsehalkerweerd gcb Bot man a J van Piggelen geb Lethö d G P Pouw geb van Zomeren z M A van Rijnsoevcr geb Sod-deman gen Keute z — 29 — H. M Aglerberg geb de Groot b ö ' W van den Berg geb von Dijk z Overleden - S Juli Pieler Evort van Loveren 28 d — 28 — Johanna Glasina de Wit 53 j He lena Agatha Schoonhoven 9 j Adita nus Pieter Coenraad Holster 63 i -— 29 — Alida Clasina van Tessel 11 m Paulus van V&enendaal 72 j Wegens plaalsffebrek zijn emige Adverteniiën tot een volgend num mer ttii VooF de Boekbinderij worden FalSÖEilgJflBgBlS Ailres Drukkerij Rretsleeg 8 Dagelijks Terkrijgbaar VEHSSSH EEPELSIE Znlderzee Garnalen G oeii't per - ons, 30 oeii't per 5 ortm CORN VERBON Potfiei^ti-aat 9 Oude Gpiioht 9S 2 62 hSj do W«esbra £ Heden oTerlsod plotsellag tot onze diepe dioeflioid onze innig gelioHe Eclitganoot en Vader Airlanm PietsF CesiiTaail Holster in den oudoirdcm van 63 jaren WsD A P C HOLSTEE — S M HOLSTBB.W HOLSTEEA P C BOLSTEE.Utrecht 28 Juli 1908.7213 Gildatvaat 163 Heden orerleed zaclit ea kalm, na eeu langdurig l^dcn anzo innig: geliefde Eehtgenoote Hoeder Be hnvFd - en Grootmo^det B»BUrjETANlEElIWE»tril!ei ia dea ouderdom van raim 81 JQieo - OoslerieeJc M TAN LEEUWEN Uz ^ Ulrecht V H VAN LEEOWEK JAC " VAK LEEOWES — LodIs 3 B S VAK LEECWEN. S ' W VAN LEEUWEN--KenffelJ H H YAN LEBDWEN Ehtden B VAN LEEUWEN. T VAN LEEUWEN — vau ' Burk OoBterbesk JI VAN L-'EÜWEN Jr S W VAN LEEUWEN— Eonffold Ameroiiffen J C VAN LEEUWEN. L G VAN LEKUWEN--Aiilbor.j m Zinderen OoBterteet 38 Jnli 1908 as^E^a^ssms ^^^^^^ Port Tiïöli - DlrecM tex eclcgenhcid vau den ver-}nai-dag van H.M DE KONINGIN MOEDER GKOOï VollsXonsert 7230 te geven doer Hef Ufp Sted Opchesf gevolgd door Inlsterrijk ïnnrwerk dat onmHdellük na aSoop van bet Concert z %\ worden af ges teken Enfree 25 cent Itetlcn Tan Tivolivrjg o toegang öpiareiaitelBÉi Hot GemeentobestQnr van Utrecht U voornemeDB op Zaterdac den S'?" AoEHi^tas 19ÜS dos namiddags to i £ nnr ïu het openbi^ar ten Stadiinizc ann te besteden Het doen van vernieuwingen en hersfellingen aan schoeiin-gen cademuren enz Het bestek ligt ter inzage aan hetBarean der Gemeente werEcoD AchterElarenborg en ia aldaar zoomedo tenStadlinize aldeeUng FinandSo en büde BoBlchandelaren VAN TEItVEENEN ZOON te verki^jgen tegen ItetaÜQgvan f 0.50 7272 Telephoon 662. Sy ^ Q ' WcI>cIUk»c!ie Teikoo-piug Tan niorgen Vrijdas ^ al o.m. worden verkocht Een soliede Voorspanwagen, dubb Ladders Huistrappen ged. Inboedel Fietsen marmeren Sctioorsteenmantei Schuifdeuren, de gevonden Goederen van de ' lor enz enz Ooftderes voos do Terlioopiii> S«u « ordea lederen dBEinoiit< Tangat genomen of afgebanld 7244 EICHAED BEE33ER V^ïnkeSopstaiDd en Toonïfraiilf met T ja den te koop Te bevragen Korte Jansstraat 10 ^ Lees dit Koopj * I TE KOOP 2 UllBChiilftafela voorf 8.bO en f 1 8 sterke massief niaUooieStoelen met zwarte trjji f 12 Eeneiken E enken tafeltje I l.aO Eon notenBloemtafelije f 1.25 Een flfuk 3-vlaEDBGascomfoor f 3 Een l-vlams 11 Eengroote ijzeren FortemocEoau f 3 EenFnutenil f 1,50 Een praclitlg Machine-Taïoltje I ï Adres Bekkerstrnat 85,Utrecht 7280 Te Hussi * 15 gniden pc-i mannd oen Be-nedonhnis dadolyk te anuvaarden,etnande J F Cocnatmat tegenover dekerk Tb bevraeon G 3 BOS VanImliofNtraat 2 Utrecht 721G PJ LAMBERTS is weder te consnlteerefl ' Tjrieotgoederen eni ' Tooi direct e^Vl'aagd in een gioota DetsUzaBk eaoe nette Wiukeljnf iKOUV esteia Eenige v^ittkenali ge-wensclit £ Tievea Itiuco No 7232 boiean dezer couruDt vraagt Sosf en Innonlue ntet be-iva^Bchiiig tinz lact gebrnlk van vi^e Slaapkamer b ^ nette lieden P O zonder kinderen Br fr lettur R b/d boekli, E H LONDT Lange JanflBlraat 20 H.K Kappers Gevraagd eenSediend^e goed kunnende Haarknijipen en Scheren I Brieven franco ond no 723 <# bureau van dit blad I H,H Ooiffeui's Een Bediende eevtaagd te Zeist Franco brieven of in pursooti te ver I voegen b|j J K v ÏÏECnELEN.LangoJansstraat 13 Utrecht 710t ^ Terstond gevraagd ecu flïnlEc Mcid-Haisltondster ieeltjjd tusschen do 20—30 jair P G In persoon zich aan te melden Voor straat 8 7278 Aan de Stitf).'].'> DE FIJKSTE ¦ oorzieu van liet contrSlomerk v; lut Kaaacontrölr atatlon „ Noord - i jolland " welke garandeert füiie | 30 vol vette kwaliteit I?ei * stulc t 1,30 Alleen Wiltevrouwenslraaï 19 | 7259 Tol 310 H Fierst Tan f iiQauflsiürgea ax^.oïsiTS'^.^ï ^ gekk de volgende weok weder in lossing H.L gekl - Cokes welke wij kunnen leveren afge haald 60 et. Fr bergpl 63 et per H.L spoedige bestelling annbcvolon dani wanneer het schip ledig is prjjzeii hoo-ger zün O T50SEQÏ1.ÏI < S ^ Oo "^ Eerste aaiiMefling Saksisclie UIARIEfO&ELSj Jonge nianiie:i Ie broeil 90l prijs f 2.S ^ Zingen rccrt « lief 726Ü \ Adres L Maréclial i Vogelhandel Drieliaringslr 7 j TiEibij liot Vrooburj met Circulatie koperen Water ketel tot spotprijs te koop Ge schikt voor Pension of Restaurant. Adres J W DE NEUT Vree' burg 17 
' VóortiKottiu's tlor J STROOHOEDEN DASSEN KOUSEN, 1 SOKKEN HANDSCHOENEN en MITSINES | Zie onx « uttepsi lage ppijzen m^Amm büme feü RE CL AM E-ARTIKELEN ailéén ZATEROAe 1 AUSUSTIIS mr-koji^^ar BH " Vooi-ÏKiettiiig - de »* ïan aUe Zoiiiev-Artikcicn STROOHOEOKH DASSEN KOUSEH, SOKKEN HANDSCHOENEN eii MITAIHESj Zie onza uï^creï lage pB*ijzan t TSr Wr A A TT " P o * T T * TT.T ^ Bruin Keulsch Aapdewerki prima afwerking voor den instaaak X XN XtX - tX-tX iX -£^ \ J ^ X XJX ^^ van Bootien KomSsoBii)nie3*s en ^ ïBelere gpoanten f 0.97 ± 0.64 f 0.49 f 0.39 t 0.3S 1 « CUOOni^TËtlNOAKNITVUKN 1 Pe»iliüe ajtpeldcn,imU broos good loopead uurwerk mei aleuiel Si jaarschriftclüke garantie PbuüdIb voor«tel)eDde Herder uu üordtriu £ 3.24 i1q lleeldcu op Imit mHrniar votCstuk MetBelsar en Smid Waarde i i.'i5 2 SAIiONTAFKÏ-TJES l bamboeB-pooteu,Ji>pnMScli bovenblad visikuut mode S gioutlon bruin ol scvlcUt bamboes Waarde 1 l.IO voor I 0,69 Waarde t 1.40 voor f 0.86 3 BtOK3IPOTSTASDAABDS 3 gekruialo liauibocs-poofcn j - n • rr j majoUcu EcIiDtel zeer iraal uigewerkt Waaide i 0.55 voor I 0.<34 4 PANOItAJKABAÏiLEM verscbillenaB kleureu ala zilTcr gonfl n ot » grouD enz i5 cM omtrek ieer mooie inlnvoreieting Waarde I 0.60 voor f O.Oa * 5 BïllilLDJillS versobilleude sooiteD fijn IjïBCuit ivoor klenrig e a ¦* - j met brons zeer lijn afgewerkt Waarde I 0.30 voor I U.X4 6 BliOËlIBAKJËS fiin porselein voomtelluude zwaan met * n - ta wagcii on mnzikant zoor fvoai fijao klenren Waaide t 0.95 TOor I U.'iy 7 ¦ GABNITUBEN 3 deellg ia dooa fijn biscait 1 jardioière en 3 vaasen groen met witte figuren In rulioi modern Waarde f 1,75 voor I U.ï^o 8 SPIEfiEIiS zeer goede qualiieit glas zwnrte lyst met verjfold groot 38 X 25 cM Waarde f 0,60 voor I u.*!y 0 TANUBOUSTKIjS goede qanlileit liajir ToiachilIeiideraodeUen Wanrde I 0.20 TOor f 0,09 10 TAKJUPASTA Odontine « ohl Ciricksch tandreinieingamiddel merk Grioksclio Vlag Ji.K Waaiüe f 0.12 voor I O.Oy 11 TOIIiETZEBP,Tor8chlllanaeEoorteü,zecr(iJMgepHrfamccrd n ^* ia inhoad waatde voor groote stabkea zaor zaobt-eu goed BcUnimoHd Waarde ï 0,12 voor I vMV 12 TOILETSPOHZEN zeer fljue Gviektolie apous zaclif tünk sroot Waarde I 0 35 i-oor f Ü.Ï9 13 eiiOEIKOl'SJES prima soort baii « a gen-on c annbicdiug weKDus doorgchauld slempel Waurde 0.12 voor f O.OG 14 GAATJESGIjAZEK voor gnsslocllicht iielder glas gewoon mode Waarde 1 O 12 voor f 0.07 15 GASeiiAXËN Itair kristal cylindet model ^ 0 eu Ü5 c.n iBUff Waarde f O.OB voor f 0.O-i4 16 OLOSETPAPIEB merk „ Sanitas " rollen vru 300 graui geperrorccrd itapïcr Waarde f Ü.08 voor I 0.O5 17 OI.OSETPAPXEBPI.AIÏSJES Toor roJku benkenhont net ufgeworfct Wanrde l 0.15 voor f 0.O9 18 TIiIEGEXBEKSKliS zeor sterk blanw gans met metalen rand en ring ovaal oirond - io eu 35 c.M middelliin Waarde f 0,55 voor f 0.31 19 DUXaiSTOKKEN 4 ledig met koperen scfaarniereii meter on Engelsche maat palmltont zeer aoiide Waarde I O.iO voor f 0.33 20 BROODHESSEN prima qnallteie staal groot model braiu keft maa doorgeklonken Waarde f 0.30 voor f 0.14 21 TAS'EL - « n B ESSE BTM ESSES prima quahtei ' ainaï zwni't eu brnin boft vorflcliilleQde modellen Waarde f 0.20 voor f O.O0 22 POSTPAPIEB in doos Engolsch formaat 50 vel en 60 enveloppen zsor goede qnaliteit papier Waarde t 0.35 voor f 0.19 f 0.60 t 0.46 23 BWEItEN zware molton balf wit 50 X 60 cH groot Waarde I 0.16 voor f 0.O9 wscli pelfle Zulflerzee Kaïiale » is vanat lieden 29 ets pr S ons 9 ets per ons | E BOUTE LaHge VlestraM 24 Sleenwei 49 Heilige Weg 72 '- Teiefoon 57 IC L HOEPNER v.h Kaiser SiiecialMt ia DDIfSGH BEOOl iHaaysche EesËliuit en Diabetes-tooi Vrijdag en Zaterdag dikke Bladren^el 35 ct Dik EnndTetranaf 30 ot Dik vet gerookt Spek 28 ct Zeer mager Spek 30 et.Varkeuslappen eu CarboDitdeu S5 ct ilnnderlappaa z b 35 ct TetteLappen 22 ct 1250 frobeer mp KeGlarae Leverworst i8 et pr 5 ons HAAGS£;M £ LEVEEiWORST 7 ai pes ' ons S)fiti8ijt6it ji iji ïtesEtari lepi w \ m üiKi OojUiere Onai**i 3 " VVesterltacle S4 Sdioenniag'azij'a WATERLAARS " — Geen Filiakn — ''''^^ Dam es-Il o ronle a - E 11 wiel van f 105 — voor f eO —' Panlhar Ileeron-Itijiviot vnn f 90 — voor f 55 — Phanomcr Heoren Üljwiel lota beschadigdvan t 9,ï — voor f Ga — lioo ^ model Eer Meisjosliéls — leeftijd circn 8jaar — van t 70 — roor f iO — Ileeron Eljwiej vrywiel rera nikkelenvolgen van t 75 — voor f öd — — Al loze Küwiolen worden algelevordmot soliode garantie en prinvi banden — Verder oen F N Motor-R^Twiel1 -/» PIC en oen Vierkleur Motor-Kijwiol 1 */ PK Beide inaebines in uit stotende - toestand zondoi gebroken voor ledor rcdclQk bod 7252 ¦ Al deze goederen - ^]] n dagelijks to bezichtigen in hot liijwiól-Magazijn „ BEBCÜLES " Baanstraat No 53 Telapiioim 1660 Meubelen Kieeden Gordijnen Rijwiel enz er overnBine waarbij praoktig Snlou-Ameublemeüt pompleet epotprus f80 zijde pincho Zes keurigo Stoelen rood !dder,elec1itfif21 Prachtige St^Ispiegel sikeu ofno[en,spc'^;.30ct WitteTrouwouatrftat, boek RiddcrEchnpstr LAAT JS Retiapatie-Zalen met Houten I*©iijieii HEEREH ZOLEN EH HAKKEH f 9.2Q DANES ZOLEN EN HAKKEN 7 0.65 K:ndcpen naai * grootte in het Sclisiiiipzijn „ Dfi Waterlaars " Poftslraat S Mefoon 1736 H BSUWafia 11B Ieder kooper die voor §® cent of meer besteedf ontvangt Wr'ijdisg SI Jsili en'Zat@r>da || 1 Sii^ustiss een heerlijke Süoade - of Gemlierkoelc cadeao in het GfleÈööBst aires ra LE?EilDlJELl uit liet l^gagazljss O © Tfflk ® Twijnstraat 16 Twijnstraat 16 Witte Sniker de 5 ons 23 ct. Koifie vanaf de 5 ons 2i ' 27Vj,80 35 40 ot en hoog;er Gemalen Grniakofne de 5 ons 17'/i ct, Thee pep ons 10,12,14,15,16,20 ct. Poeder Chocolade per ons 10 12 U 16 20 25 ct. Poeder Chocolade met vauille per ons 16 20 ct. Hoz^nen voor Boerenjongens de o ons 20 25 ct. Eandijgi'nis de 5 ons 25 2Vlt ot. Vanille Stokjes 5 en 10 ct. StufKcl de 5 ona ct. Sijst de 5 ons 6 7 8 9 10 ct Sanlic!itzeep per doos 24 eU Q-Ianstijfeel per doos 7 ct Lncifers per pak 4 - 4Va 5 ct. Sode:ï per pak 3 ct. Zeeppoeder los 6 8 10 ct. Oloor de 5 ons 6 ct. Zeeppoeder zilverpakjes per ] " y ct Zeeppoeder per psk 3'h ct Groene Zeep B 10 ct Gele Zeep 8 10 ct Spiritns per liter 18 ct ' Mosterd per ilacon vanaf 5 ct Braidsuiker per ons 6 ct IJs bonbons per ons 7 ct Vi'iichttabletten per ona S ct ïrekwerk pèr ona 6 ct Trekwerk met vrncht per ons 6 ct Drops in alle soorten per ons 6ct Eecl.irae Pudding per pakje in alle smaken 3*|i ct. Pudding per doos inhoudende 3 pakjes 20 „ Griesmeel-PnddjDg in smaken ' per ons * 6 „ Likeuren ia verschillende smakep per heeie fleach 27 \ „ n n lï n - B ^^^^'^ n 15 „ Neem vooral proef van mijne Reclatte-Koffie de 5 ons 30 „ Nienwe Bessensap per heele öeach 16 „ „ - n ¦ » halve „ • 9 „ „ Tams de S ons 20 „ 0 n in flacon 20 „ Aanboi plcnd 7'iÖB D J - VAN KUIK Twijgnstpaat No SG Mevrouw Overbosch te viaogt zee oposdiE moge-lyU een nette DIENSTBODE P G., vau goede getnigen tooi - eEVRAAGDeen net Dagraeieje P G..boven 16 jaar ran ' e mor-gene kwart orec 7 nnr tof's avonds 7 nor ' sZondagivan 8 lot 11 oor OudeEerketraat M bjj de Bllt-straat 7^1 TEHODB een werkplaats ot pakhnis, staande Helling Ho 20. Haurprije 60 cent per week Te bevrr.geu Amsterdam-acke Straatweg No 70. 7218 RIJWIEL i 16.—te koop met nienwe Cle veland's banden en teebe-hooreu voor de spotprijsvan f 16 — 721é LeldBclie Eada 119 hnis GEVRAAGDeen net DicnslmetBie vanhalt 8 lot lialf 5 uur metonder de IG jaar van deP G van goede getuigenvoorzien Adres Weistraal no 47 - 7226 GEVRAAG » oen heldere Do^cid niet beneden de 17 jaar Adres Lanue Niculi^lraet 69 7227 Wegens verandering vanwerkliring Ier overnameaangeboden cciïZAAKJEin kruiden Iers waren fa hak sigaren en aanverwanIe arlii-pend met zoo goed als nieuwe banden zeer bij-lijk Te zien en Ie bevragen BlechCi'skade SObis 7243 ' i'EftSTOND TE HUUR l e Zei si op een der drukste punien een goed onder houden en ruim Winkcl-huis van alle « emakken voonicn huurprijs billijk Tc bevragen Loislr 12bis. 7279 GEVRA4GD direct een 2de Kellner, bekend met de restaurant, niel boven de 20 jaar He ld de Liggende Os " Vree burg 49 TE HUUReen Bonndonhuis ïn dejoh Camphuisslraal a [ 2.50-per weck idem eenWinkclliui_5 met pakhuis,zeer gesclPikl voor een melkzaak Te bevragen Banka plein 18 - 7275 KOSTHUIS. Een nel gehuwd pcrso'en vra.igt een nel Eoslhuis, omlrtk Ccnlr.ialsl alien 1'. G mei vrije zit - en slaap kamer legen f 5.50 a f 6 per week met bcwassch. Br fr ond no 72B1 bun V d blad TE HUUR ccïi ruim Rovcnbuis Grift straat 127biE bevallende Ie zanien 5 l.amcrs roime zolder keuken eon frfs-sche ruime kelder voor zien van gas - en walorleï-ding liuurpriJK [ 14 30 p. in of f 5 50 p w Te be vragen Paarlslraal 47. 7220 WORDT GKVriTVAGD een Meisje voor de ecK-tenduren niet heneden de 16 jaar Aanmelden Oudc-grachl Wz 81 Viebrug. 7242 TE KOOPeen 5 jnls Gasbnar en eetgroei blauw WLtikeifiordijr,.bij Seli dan hoven - S'achlegaolslraat 11 727 4 iril BAIUtlERS. Een nellc aanl^omcndc Rcdieude of Leerling ge vraagd bij Schoonhoven, Nachlegaai^iraal 11 7275 TER OVERNAME een aak in drogcrijcn, Vcrte.aren en aanvervvan te artikelen in een ivclva-rend dorp nabtj Utrcchl. Br fr ond no 7272 bur. V d blad EEN VRIJ nUISIe huur F 2 per week vooren aeblerkamer grooleplaals zolder gas - en wa-ierleiding slaande Moole-boomenlaan 184 - Te bevragen N de Haan BolIckoF-schd'slraal 94 en ik vanArkel Ccmuurde U'eerd ' no 11 701)3 TE KOOP aangeboden een gerieflijk hed Huisje mei luinijc, omlrck Maliebaan Br fr. 7219 bur v d. blad BOVEtJHUIS Ie huur in de Cropsclaan' 63 nabij de Lcidschc - ^ gerieflijk ingcntht, voorïien van gas - en wa-lerleiding huurpr f i 60 per week Te bevragen bij G de Bruin Durfjslraal 47 7218 ¦ Tcg een e nette JgJ DIENSTBODE,die goed kan koken en net jes werken voor Koodburpof voor vasl zondtr goedegetuigon onnoodig zichaan te melden CatharijneS ingel n 7213 WEliliVROIIW nellc Wcrkvrouw ge vraagd bij J Bos Geerle-slraal 25 7211 m BIEDT ZICH AAN legen 1 Seplcmher een Bak kerskuecbl P O Adres L Smaal p a \ V \ d. iTei ^ Hell ing 116 7210 Wegens huwelijk ii"r le-gcnwoordige beslaai gc-leaenhcid voor KOST EN INWONING in een net burgergezin zoiider kinderen tegen 15 perweek met gebruik vanvrije slaapkamer bcwas-sching pnz Adres AciilcrRlarenhurg no 17bis na bij t ' Vrcaiurg 7207 EEN NETTE WEDUWE vraagt een ongemeub Ka-mflt.Br fr ond nó 7209 TERSTOND GEVRAAG » een Dagmeisjo flink kun nende werken Inaflijd 17 a 18 jaar mcoi gediend hebbtaniic itegene die mcP de wasch bekend zijn hoog loon Adres Slaesieeg 12 
UrR£C$MTSOH l«il£UWSeLAO — Dofiderdag 30 Juli 1908 - Tweede Blad « ij Diiilschtami Mifir een gebied liilgat ^- 1 I'23.10Ü f!ii ildcn voor cÜLCn iiielet iji;V ging m België de heer Zcttthoul op den Gommii-ius der lïonmgin en op den Burfïi mees ter de heerPijt-feroon op risu krachli.gcn bloei van den Middenstand en den Midden standsbond, -•Mr Evei-wijn voerde nog hut wooiiid er op wijzende dat Inj slechts is « io « idvisetir en d € uitvoei der der inslirueUes van den Minister van L iH on ' N en dat het met den besten wH voor den ambtenaar ck mogelijk is iels lol sland te brcn-i.yen xoinder mfideworking vaii-dait ¦Miiiiisler Dike ' bemoeiing op sociafi! gebied zcidc spi kan i,ll':^,eni sla gen waiinaer de durect - belanghcb bende « lic bemoeiin^g steunt oni van voorlichijivg dic-m on spi sjeelb do verzekoj'ing dat A'annGür steun wi vooiUflchtifi ^ met ontbreken naar t'we nieoning steun i'cr regeoring ¦nicl ail u,itblij>'en Spr eindigde iiiöt ct.n dronk tp den bloai der - Dordlschc Winkcv iicrsvftrt.eni©in(S en liet regehngs-combk - ¦ De heer Palijii Commissaris dor Koning.in sprak er zijiv leedwezen -over uit morgen met « anwcaig t« icusmoiii aijm Spr herinnerde aan een gezcgdi uit zijji sliudCnfenIfljd Waar de Middftusta'nd ocht&niit gaat slertt de kern uit " zegt goddanit dtm iiv druk mee te riem-cn dat de kern nog gezond is oraals da.t zoo is Liob Va-lerla-iid kann iiihigse.in Spr eindigde met een dionk op ¦ Ii^r dc bu'-vouers van bet peiec Kloven iersbiirgiviii la le Imslci'd^m ' ' iJi Ban de kotfielatet liaddcn begcen oiil - slond vernincdeiijk door korlshiiling in hel magazijn niël Itnidei-speelgoud dal op de iwecile verdieping gelegen li brand De firma De Flon ^ en Cohen eiigros-handetaren m kindcrspeelgoedereii ga ren band schoünsniccr zink blfkwerk. zecpeii odeurs gr.lanteriecn Inciters enz leed grootc biand - en ivalersehadc, die cclifur door vev/ekerin'g gericki iverd Dc brandbare slotten die een gretig voedsel voor het vuur boden dreven ge weldige roobvoikonmassa's naar huilen. De bnndweer was in een drie kwartier ,li]ds den brand meosier Een oplichter Door den rijlis veMwachler Kieviet le Naarden is in vöorloojnge becbicnis naar Amsterdam gtbracbl C A I laJlslehjk directeur der N V Wassclicrij De Volharding '.', ¦ Ie Dlaricum CA B is bepcbuldigd van 'Oplichting loord te Geertruiden rberg Volgons dc laaisie berichten is de milicien S op vrije vooten gesteld en blijri V B uil Oirschot in hechlcnis Vertijnins in dc slrooperij. Dezer dagen maken heeren slroopers in den Aerdenlioul hij Haarlem deftig van dc eicctrische Iram gebruik om zich naar hel terrein Imnnci werkzaamheden lo doen brengen Daarvoor nemen ze echter geen lichtbaldten ol geweren mee maar bezigen nu fretten die in een lederen alies worden meegenomen En wijl dc heeren nel gekleed gaan zou men niet iiocdcn met welke bcdoebng dan aan _ ol andere holte word atgestapt ' t Seliijnl dat tiians voor levende konijnen goede prijzen gemaakt worden In liel reisseiioen Door een inkelici in Sciiolerland worden hand-koifers le huur aangeboden 1 e n Hen meldl uil Geldrop bij iilindhovcn Wegens het ernstig beerafchcn der ma-_Jen zijn vooi den tijd van veertien da gen de scholen gesloten —o — Fi e t s e h d i e 13 la 1 Uil de goede-ronbergplaals der M H Tram Ie Monni kendam ïijn iwee rijwielen onivreemd. De polilie is lol dusverre nog niet kun nen slagen de daders le ontdekken « Onweer Tijdens bel liovig onweder, dal in de omgeving van Doetincliem woed de 13 de bliksem in de woning van den landbouwer Bcsseling te Beek geslagen. Ilel perceel is geheel uitgebrand Fraude Dezer dagen is ie ïlissln - gen belangrijke iraudc onidekl in hel be heer der militaire cantïnes aldaar Door aangifte van leveranciers die geen betaling ontvingen bleek bii onderzoek dat dc serECont S J C van hol 5c regi ment int betaal mei den dagelijkschen dienst der cantines gedurende ruim Iwce maanden valschlijk de rekeningen der leveranciers van bier eieren melk enz had getjuiteerd mei hun handlctko ningeii en bovendien een som gelds uit -de ka bad verduisterd ^ gezamenlijk lot con bedrag van een paar honderd ""' Bekl is na een volledige bekentenis gearresteerd en opgezonden naar het Huis van Bewaring le " s Gravenhage ter beschikking van den andileur-mililair teneinde voor den Krijgsraad lereohl te staan W r a a If n e m i n g Men meldl uit Ge er trui den berg aan de ' s!l Courant '" Het had maar weinig gescheeld ot bel circus Libol ^ toiid gisternochl in licbte laaie Men legt dal de directie van ge noemd circus een barer kneclilen die den vongen dag wal veel aan Bacchus had geolferd verboden bad dien avond in de voorsletlina mtöü ts Speieir - üii wraak schijn de kncchl nu den boelen boel in asch te hebben willen leggen. Gelukkig werd de br-ind nog bijtijds ont dekt en kon zijn Bij Hel zwemmen verdron kcn Een fG-jarigc jongen T genaamd ging te Arnhem m den Rijn zwemmen, tegenover de remise van de sloomlram. llij geraaklc in een diepte en zonk Zijn makkeis die bem nicl konden redden, haalden hulp doch le laai Een hall uur later is zijn lijk opgehaald Een vrouw in brand Gisteren had in het Friesche dorpje Winsum een ernstie ongeluk plaats Oij de licb daar bevindende lerp hggen een aanlal woon-scheepjcs van menscben dic bezig zijn deze terp ol te graven Toen nu op een dezer scheepjes een vrouw bezig waS hel vuur aan le maken en petroleum op dc reeds smeulende brandslot le werpen, sloejf plotseling de oliekan mei groeten knol uiteen en stond de vrouw in een oogcnblik m braad Eerst loen men haar oierboord in hel ivaler wierp werden de vlammen gobUiscbl maar inlusscben was hel lichaam reeds vroesehjk gebla kerd Een in a'leiijl geroepen vrouvi om de ecrslo bnip le vcifconen schrok i66 \an den aanblik dal zij bewusteloos neer liel en eenigen tijd daarna overleed In lusscben werd geneeskundige hulp inge roepen en de wonden van de ongelukki ge vrouw oorloopi ^ verbonden waarna men zich per vanrluie naar de Joure be gaf waar de ongclukKige thuis boort MisÜruikvan verlro uwen Door een burgemeester uit een dorp in N - B was zijn wetenschap van aanslagen in dc bedrij tsbelasting - den voorziller als ioidei der verga dering ' De Ijccr Wichers b'urg-cmeöster van Doidn^cht wijdde vorvolgcns een dronk anm de zcgenrijike gevol gen van het congres en sprak < Jq hoop uvii dat dit'zou mogen bcanl-woorden aan het doel De heer Nyland ^ id van den Diordlsclien gomceiiloraiid dronk nog op de groole mannen van Ne-dei'la,n,d ' De tafel werd daarna opgeh'cvej> en de congioespislien begonnen oen wiindclinig door de stad ter bcztcli-liging van de gei i!u mine orde lia ven waar concerten en zanguiilvce' 'Pingen M'orden gegeven Kefk - en Schooüniieuws Ned Ilerv kerk, Aangen&men maar Deltt Ds G H Boèkenkamp Ic Huizen naar Renkum en Heelsum Ds H A Ileijer Ie Staphorst. Boiuepen te Ouddorp - Ds Gu)i - ' ning te Rijssen te OoslerhoUt Geld de lieer G J Tliieriij cand te ' s Üravonhage. Boioepcn Ic West-Zaandam r ils G Visser te Assen Geref Kerk R K Kerk BenoemdL tot professor van het sem'inaiie te Culemborg de heer H Ahsman kapelaan te Wintoiswijilt Notarieel staatsexamen ' sGravenhage 2 Juli Geslaagd lo gedeelte geen 2g gedeelte ' D M iKIij/ing te Amsterdam A 3 Gor - loF Il Vianeii lüxamen Engelsoh M O akte A ' s üravenhage 29 Juli GeëTiar neerd 2 vrouv^-elijke en 2 mannelijke candidalcn Geslaagd de heer J Smit Jr - van Vlaardingcn Chpisleiijk Utlerkundig Verbond In hel gebouw Iren r laatslgonüemdc bc-Irckking bestemd bij hel ¦ ie ' eg vesting-arltllcrïc de luit.-kolonet h J Sciicllcma van den stat der artillerie hoofd der IVe atd. van liet deparlcmcnl van Oorlog en zulks onder Lcrvolle onthdfin ™ uil zijn tegen woordige bclrekliiiig 2o benoemd lot houtd der IVe afd. van het departement \ an Oorlog de ko lonel W A P F t Rovers lan den stïif der artillerie directeur der arlille-ric-iiirichlingen — O»-T>e Stuttgarter Lieder-fcraaz" op het Loo ^ Men niGldt ons uil Apdtfo'orn: Teg'oii liet uur van aankomst per exl.ru4rein ¦ van de leden van den^ SluUgarlfcr Liedcr-Kianz bfevionden zidi bij Ifot JjjQ duizenden loescttou ¦.VCI5 viel-e vreemd elingcn ids gic-volg van Jiet reisseizneii talrijilce i,ij-tuiSen ea auto't Het puöiiek sohaar die aich om den bassocour en tn ie Unan om iiet paleis De Irein testond uil een zeslal Duitsclie waggons en arriveende aan ¦ hot slailaon H&L Lcm Juist veff-tootden op Het Loo een dnehondiepd tal stiioolkinrdtren op óen uitJitti5>]e Dezen soliuardien zich om " het sta;-lion ön ontvingen mei iiet Wilhel mus de zangoïs die ziohSjaar ver-lend waren met deze aMenti * AUen droegen eon rok en grijEO roftde lioüdljcs - | J>o zangers waudeïtfen iinar liet K-on park en gangen dloor, liet ifök naa?t liet burca-u van die inl-endanco wat voor het publiek natüutlijk oen enorme teieiurslel-iin ^ was daar vei"wa&bt w-crd ^ dat-de nilvoering op den baescoour voor lie.t palcis zou plaats heluben Sijoedig ' weid ' bekcnil dat het Kon ecJilipaax de aangers aou ont vangen in ihet pack nabij het beieltf' üb l^'aurn ' De zangers " SoJiaandJan «icli daar om hst grasveld ' De zaüigcTK bcsloton m'el h'&l oude Willielmus - Het Kon eclitpaair deed zieii dten directeur prof W Forst-Ier en de beschuürsteden vioorstel-len Later onderiiield d « Pi-ins zidi nog afsonderlijik met enltelbn iNa afloop wivrden d & zangers in Jiet Kon paj-k ontliaald Tijdens de uitvoeiing waren vele "wandielaars opgesteld langs den muur van ïieit park waar men deii zang goeü kon lioorcn Alles klonk onder hoA hrOüge geboomte van het eeu^^enoudc park mdrukweiukcnd' De zangers Tjegaren ziöh na tol v»r. trelt van liet Kon echtpaar naar Het Ijoo in iitet Hotel Kcizei^kroon en ¦woerden daar voor d'e'menigte Vér-soheidene licrferen uil Er was v«ol geestdrift toen de Nederland'soh'e en DuiLscRe voll^sliederen gezongen warden In den tuin van Jiet hotel weiKl'en v&rvcrs&hingcn gcbruHit en iwc-rd menige dnook uiitgebraclit op H iM ' dfe Koningin den Prins en KcIkci WiJSielm ' Veel piiblieik deejd' lïcn uitgeléidie naai den oxtra-jlrein, dic ruim 8 uitr onder hoera's ver trok De minister van landbouw nijverheid en handel brengt ter kennis dal bliikcns bericht van den consul te Lsscn-Uubr, door V M J Ililbranl Wonende aldaar Hermannslrasso 40 advccIenlicE in Ne-derlandsclie bladen worden geplaatst waarin hij bericht 3000 werklieden lim merhcden metselaars schoonmakers, enz aan werk ie hunnen holpen Da.u' ïoor wordt eenc ïergoedjng van Mk 3 per pciEoon gevorderd tenvijl hij hcni logies KOU te verkrijgen zijn Genoemde Ililbranl is evenwel nicl in sliiat gebleken om werklieden welke zich naar aanleiding van die advcrientic naar Esson-Rubr hadden begeven hel bc ¦de iverk Ie vcrschalfen Aan KednHandsehc arbeiders v derhalve dringend aangeraden op grond van dergoiijke ad\crtcnliof niet naar Duit'icblaiid Ie gaan 7.ondcr zieh eerf! vergewist Ie hebben dat er vooi ' hen in-derdaad werk te verkrijgen is naartoe zij zieh kunnen wenden lul den ffedor landsclien consulaïien omblenaar in d< plaais waarheen ïij weiifclien te gaan o lm do verschil lende in Nederland geve? ligde arheidsbc-uraen De adressen der consulaire ambtena ren en lier arhoid>beHr!eii « oiiien oi nanviase versliekl ifura - ile.aldHingli.in dri van hel donarlemen vnn landbouw, n'irerhnd m haniiel LantrcUoulFllTasi 3C Ic -- j travi-nliai'C herinnering gt-braclit de in de Siaolscoiirant " van 22 I''elmiari jl no 15 opgenomen bcktad aarliij e\enceiis werd ewezen op du wensclieüjldicid voor ai'bciders om ¦" DinUtiilaiul Ic gaan zon der beslist zeker te ï-nii van plaalsnig en ider de noodige papieren tn cenigc ddelen om de eerste uübelaling van ¦loon te JiMnncn ahvachlen Nederland ea ¦ Venezuela cspondent lan de New-Vork He - rald te Will'enislad ¦ jeinde aan nijn iil.-id Inwoners van WüIcmsUd brachlcn cjjnc groMe ovatie aan de pers omdat deze er tbo krachtig bij bel gonvenie-mcnt op Uad aangedrongen h ' not'gdoc-nmg te vragen van bel Venezolaan'iche gouvornemeni voor ïijn s4eciilo behan deling van Kcderlandstbc onderdanen. De quaiantamc-amblenoar heelt niet willen " toestaan dfl dagbladcorrcspon-dcnlen den lieei De Reus gingen inlcr-vicwen maar deze het welen dol bij m Venezuela tot den tlag van zijn vevtret toe goed behandeld was Alleen hel di plomatieke corps deed hem uitgeleide naar hel spoorivegslolion ie Caracas Oe Gelderland kwam de haven binnen nn verloop v.in den ^ naranlaiiictei-mijn, niaar een De correspondent ^^ ect nog te vertel en van een boricbt dal u te Willem itad Ameriltaansciic oorlogt'^scliepjcn op liümst zijn doch deze f.inlasic ivordl m een leleprani uit Washington in hetzelf de blad rcpd ' gelogensfratt liet departe-le - heet het daar - - n op hot - oogeiiblik eer r Willemstad te dirigee - MIdd en atan d scon g r es Gislfcrmiddag werd Ie Dordrc&ht in Kunstmin een fcestmaaltijd ge-¦Üiouden waaraan ooit mmislcr Heemskerk deelnam Behalve de minister namen aan den maaltijd die voorgezeten weHl door den lieer A C Zoethout voor zitter der Dordr WmitfilicrsvereEni-.ging deel de heer Patijn Commi's-¦saris der Koningin in Zuid-Iljolland, mr Everwijn hoofd der afd Han del van het Depaitenient van Land-'toouw de heer ¦ J ¦\^ iichers Bur-gomeesler van Ltordreoht en andere aiulorileiten De heer Meuwsen dCRd hier mc-¦dedeeling van oen telegram van ant woord van H M de Koningin dank zeggende voor de aangeboden nul de en stelde voor den ct-rstcn dron'k te wjjiden aan II M de Koningin (Luidruchtige toejuichingen on het „WiihelmuE " Later vourde de Bondsv&or?_itier nog hel woopd Spr herdenkt daar bij het licuglykc feii dat de mmisler president minislcr Ueemslièrk hier mede aanzit ccii feit dat de kr.oon zet o,p den arbeid van den midden-sftind ' \ ls Amstcidamnicr is spr er Irolsch op dat een cud-Amstfti-damsch bpr wekte de a;inwezfgen op ge loof te hebben m do toökomst ge loof in eigen kracht en energie dan zal de Rcgeermg eenmaa.1 reke.ning. houden met onze wenschen eii ver langens Spr stelde voor een dronk te uij-den aan minislei lleemskerli Toe juichingen ¦ Minister Heem.skerk dankzeggen de voor de woorden van den heer Meuwsen noemde het een voor recht hier te ni'Ogon aanxrtten en wel tnsÈchen den Bondswuoraittcr en de Burgcraetster van Dordrecht, een symboHeke vooi'steMing van de waardige ontvangst van een waar-rligen gast Spr merkte nog dat hel het niet de eerste maal iE dat hij; di-e aan bet hoofd van du regeering staat de eer heeft met den ^ Ed(Ion-sUnd aan te.Billen De vroeger ge uite syini>ath"ie door dr K^lyper^ wen'iche spr te handhaven Wat spr « jympathiek tn don Middenst. voorkomt is dat de Middenst niet wenscht geholpen te worden van boven af maar wenscht door eigen kraeht slaande te blijven Het iijilit .vaail zegt spr dat de overheid te veel op haar schouders heeft laat ons daarom verheugd zijn flat ev ni>s een stand is die zelf wil wer ken In mijn dagelij,kschen weihknng, 7/egt spr heb ik eigenlijk niet voor don MiddensUnd f zotgen dit ligt meer op den weg van mijn geaehtcn amihtgenoot van Landbouw lïljiver-beid en Handel die hier zou zijn, ware het niet dat hij verpoozing zoekende voor f-waren arbeid nieu we krachten vergaart maar die toch zijn vertegenwoordiger zond " Jael!, zegt ppr is de-Middenstand ^ vël een terrein ^ w^aarniode ook üi in aanraking kom nl door het punt. dat morgen hier ter sprake zal ko men het valiJondGiwijs en wiar-van de besprokingen naar ik hoop, door den inspecteur den heer De Groüt znllen worden bijgewoond Spr zet vervolgens het belang van goed vakonderwijs uiloen en zegt da de Regeering gaainc alles wil doan wal mogclijjc is om de he-Sangen van het valwnderwijs te be vorderen Spr eindigde met een dro.nU op den Bond en zijn Voorzitter Alge meen applaus - De heer Mei'wsen dronk vervol gens op mr Evprwijn ais verlegen - « ooidi^cr van den Mint=lcp \' an Landbouw Nijverheid en Handel en np pr:>r Pijffrrwn den bekenden MrijdiT-uit de middcnslandsbewo -' Avclingh Sophie Adellc van « uu ren A C Koorcnhot allen van de lï B te Leiden P Koenraad G. P de Kruijff beiden van de U - D. te Voorschoten Afgewyzcn 3 ean-(lidalen Het examen wordt voortge - zet 3 Juli ' Noord-Holland Zaandam Gcslaaird de candidalen K I ' Beek, C G j Bos C Blomherg C P Pnirrep W C Bonclwkker S.'IIar-to"g B K Boom A Klarenbeck P la Fonlame J H de Man mej E. H Dijkhuis M G Stokvis mej. F var tden mej R fliwlin mej C J Hengeveld alien van Amster dam inej H N van Rooijcn, Zaandam - 3 V Alms B J Kiiegt r eiken ntcltr oevorleiiate niiacscvcn ler - l,e bij kende door de atkondigina vuil hot kohier dienstbaar gcmaakP^ aan de regeling van aanslagen im den hooldelijken omslag in zijn ge nieeiile l)(jör den persoon wiens aanslag ten gevolge daarvan werd verhoogd is nu een aanklacht legen den bur gemeester ingediend op grond van art 17 der wet op de bedrijfsbelas-ling De betroklicn burgemeester en ec'i paar leden van den raad zij"n ret-ds op de aanklacht gehoord e e n b r a nd s t i c 11 l e r Te flilva renbcek is de arbciderswoiing van Aben afgebrand De eigcnoar = en bcivoner ^ waren afwc iig zoodal niets vaneden inboedel gered kon worden Huis notb inboedel waren ten koopman landboper is als ver moederlijke brandstichter in bechlcnia genomen Bedreiging Zondag-arriveer-dcu le Breda drie personen van woike dc een opgaf portier te zijn aan eert groot hotel in Den Haag, nummer twee lid van een detective bureau en nummer drie bij'.ooper Deze drie heerschappen hebben zich Dinsdag vertoond bij dc eclil-genoole van een zesofficier wonen de te Gmneken Zij liebl)en dCM da me gedreigd met openbaarmaking van zaken welke zij omtrent don zaevaiende beweerden e welen of zij moesten geld hebben Db heer Doorman gepension-neerd commissaris van polilie le Zaandam die tegenwoordig ook in Gannekcn woont heeft zicii met de zaak bemoeid en een onderhoud met de drie be^ekers gehad Daarop is aangifte gevolgd bij de maréchaus-sfee lïpze hebben hei drielal giste ren gezocht en door inliclilingen vftn den agent van polilie Van Rijs wijk hen gevonden in hel Oranjc-Holel Daar zijn aj gearresteerd en overgebracht naar de politiepost " oan het station waar een voorioopig ver lioor is afgenomen Het drietal is v/si'violgcns overgebracht naar de marechaussee-kazerne waar een der drie is losgcialcn de uiderc twee blijven voorloopig zitten Dtold V N. —o — ' Door do tram overreden Gisleienavond is op de Kruiskade to Rollerdam die sclieikundige A C. Goppcr te Bern thans met vaeanlie Iiij zijn ouders aam de Scluek«dc, .van een motarwagen gevallen en Gverredcn door den bijwagen die hem beide becmen verbnjzddc Per hrancard naar ftel Zïekonhu'iö ge-brachlt bleek hij Inj aantomst reeiis overleden Beklemd genaakt Dinsdag avond is op den Ijoidsclienweg le ¦' s-Gravenbage ceiie dame u-ilslap-pende uil een ' autocar beklemd gc-Kialot tusschen den motorwagcn en een passeeren/d r.ijtui.g De dame kreeg inwendige itncu-Kingen Rijwieldiefstal in Kras-napolsky " Maantdag kwam te Am sterdam in ho1el K'rasnapolsky een liogé die bij zijn bezoek aan de bcofdslad een splinieraieuwe fiets met „ i&olo '- lantaaim ' meebrachl. IDe gatt verzuimde den portier le waar^dunven dat deze fiets die In} onbewaakt in het fietsencek had geplaatst hem toebehoorde Deze zag er d^is niets bijzonders m toon de fiets me't oen antter uit jujden ¦ging Dmsdag wïïdo de gast van „ Kras" zijn rijwiel probeerea toen hij bc-merklc dal con ander hem ne^ds voóp was gewe«st Onmaddellijk werd de polilie met het geval in kennis gesteld Gebleken is nu dat het rijwie ' ontvreemd is door een wertïloozen diamantbewerkor die er alleen Öe gear-cast had afgeno men ' zoö tjscd ^ ij ' ïft iicts le Jf *??^ aan bij eeni kivaaireizïgeiier in^escJiou'ken was z.ej de graaf dat een zijnsr gasiten - v oor af bcïii lusiag drinlüicdje moest din gen en we hij die thuis Ijaas on niet banig yoor zijn vrouv * was De iwQj'fin wierpen schuanc blik Jten naar de andere IdUcJ eersit na jVT&el hoesleni en iiiichenr waagde de-ÖMipBnecaiiliep het oeai liedje aan te heifen maar zoo zaclit om niet zulk icen beiveaide slemi dat het wel naar HAR'MEU '^ 28 Juli lleilcninor gcn vergaderde de > raad ticzcr ge-mecnie met den burgemcesler als voorzitisr Afivezig do heer Üavc-laar Nadat de notiflen gdczen eii ver-.volgens onveranderd goedgeiieurd v;ai'eiii wioriit de agenda bühanidöld als volgt De vooia deelt niöde dat 20 Juli ] 1 bij deal gBineonlio-ontvanger ka ^ opname heef-t plaats gehad ' dat ailes inrorde ijevonden is en dat er in kas ,was de aom van f 3405,80 Ingefkoraera M'ai-cn bezwiiarschrif ten van C do Waaiijer en T ' Bun-. nik wegens hun aanfiiag in den hoofdeüikcin omslag Op dcac sluk iVKi werd m g:cheime vergadering goedgiinstig besclrikt Ingekomtn was een missive van Ged Stalen houdernde s«edkcuniig yan het / faa;ösbesluïl waarhU iian C. van Viiet de stiaatverJrichting van af d'e bögraafplaats lot aan het sta j iliani onderhands wörd aaribcslced tVcrvoIgems wurd ' de rdiening,, over 4907 voortoopjg vastgesteld -« n ¦ een bedrag van f 14580-33 in uiitgave tot eeni - be drag van f 13219,62 ^ Alzoo een ba tig saldo van f tH)7!>.70 ^ CcedgekeuFd werden ecnige af-en overschrijvingen OTer 1008 rneolcomBn was een verzeek-schmft vai'j cen ' Onderwijaer alhier om onderwijs Ie ' mogen g<3ven Be - [ sloten werd dit zondecling'e selicij -' ven naar - 0 en W te renvoyeei en "^ ter afdoening Aangviodion v/büI '^ gernuïenfc - JiegTioölnng dienst 1BÖ9 Ote couniniüsie die doze üegroo lang zaïl onderzoeken bestaat uit do hli OostPoon © aveiaarcn Eb^amp.. Als laatste nunt op de agenda' 'komti aan de orde - Aanvulling van het college van zetters wegens het peniod'JSk aftreden van de ih Van if lof en Kromimenhioek [ Voor de vacature-Van Hof war den - mtgebJ-iicht ^ op G v d Pol 3 stermnon op Van Eof 1 en op Bcdijs I stoin ^ zoodut eerstgenoemde ais na i cp de vcordracht giaplaafst wordiU i\ls nö 2 wortlit gepJaalsl W ï SloJ-wijk fc de vacature Kr'om.mcnhoak wordlf ais no 1 op de voordracht ge plaatst ' M C - Kiwniinenhopk en als nD 2 G Bcdiis Iliierop wordt de verg.nrlcring ge sloten Er kan zoo spaeilig mogelöfe ge-plastss worden in eau klein barger gezin een FÜinke Huishoud sïer P > G > Bekendheid met ¦ een winkel geniet de voorlteiir 7317 Br fr lett Z aan JAC VAN HAKDEVELD Boekb Veenendaal - „ „ ^ ' eek De graat lachtü dait hij ecii-uMde aaarop wenidid'e hij zich naar de LVrouweo en i^erzoclit üaajr die maagltJTfs in huis was ean Med te ^ beginnen En aiedaar — aile vrou ¦¦ wTcm ' wingCDi iegclij'kei tij.d aam en zonigein uiScden treuren do gravin jiiiiet ïiet mmist Nu latihllen de boe ren eni dö gastheer Iwikende Gra vin ot iwermt op dat punt eijn zij ailein gelijik " LEGITIMATIE Chef „ Zoo zijt gij de huisknech't Meier ' Hebt u ook eeji gciuig-sohrift ' HiiïslvJieCht - „ Dab ligt buiten op ^straat — u.w ellendige boeJühouder die me niet wou laten hinricnko Zioli persoonlijk aan fe melden 's avonds na 7 ure Lijnmarkt 1 ïe utrecht wordt voor dadelijk sc-rangü ceu bekwame WAKEN BIJ ZlEüEiV. Diegenen die bij zieken moeien wa ken doen goed gcdiirendc dien lijJ iels te eten Ur Edward Smith bescliouwt-Ihce met een süjkje spek als liet beste '¦ voedsel voor waakslers en zegt le-lieb!iün opgemerlil dat zij die die voedsel go bruilten het veel beier ronder slaap iion den uiliiouden dan zij die iels ander,'; alon De dokter nam er zeil ook de prooi van en Jievond dal hij.ïelEs cen 72 ure» lang lui de ïiekeii kon waken aonder nei ging lot slapen ie govocleii GECI!O.M)E REDFK Uijidicer Durbeen zalxn een reslaurant om te dinceren Toen iicm e*n liord soep was gebrachl zoi id ] lot den beilicnde ll £ kan die soep niet elen " De bediende nam het bord weg en bratlit oen andere soort van soep Moor ^de Iiner Dorbeen zci weer llï lian die soep niel elen " liel een bwM gwiclil maar ïondcr iets te zeggen ging de bediende liecn-en haal de cen derde soort van soep Uaar weer vorldaarde do heer Dorbeon „ Ik kan dic soep mot elen " Ku verloor de kellner zijn geduld Hij riep den pairoon en deze vroeg aijn gast Waarom kan u die soep met eten Miinheer '-' „ Omdat ik geen lopeMieb " antwoord de de hoer Dorlicon doodbedaacd goei knaaeado mazon atoppeu en ver-atollen loon ï 150 P e V z e g V leoltyd baveat 2.1 ] aar Br fa lettorD.-BDakii J S BE0B3E 7138 tiARTM Zondag O Augustus wondt alhier een itniomalaon.ale f daagBche höndentenitoonsteliing _ houden iReeds-zijn een groot " aanlal pnijaon an conlanteni kunstvoorwer pen om medailles waaronder oen jnedaiile van JT - M ' de Koningin CVIoeder en schildenijeni aquarellen loeitoningew - an - etsen van LaronBCho Iiünstschi:jki9rs ingekomen SGHOONiïïOVEN ^ Juli Buirg tamd van Si—24 Juli Ceboren Antonia hMangaretlia ü ' mn G - Murk on W P WenndiKs. ¦eetardus Pordinont ^ nguBt z v P van Woerkom en G Ifeijdanns Gglronwd G OudsUoom en J v, d Werken Overleden - M Berley oud 33 j VERSPROKEN - Wel Mejuffrouw Vogel nog al tijd ongehuwd zijt u dan niet mot uw verloofde getröuwdï " Mgt welken meent pï '-^ Stoiiiming.^niensoHen ^ ijn Ueiit ontetemd ONDEUGENDE VRAAG Solulder „ In het beiersriio hoog gebergte heb ik dit jaar govaar go-loopen ^ door eeji os te worden ge-spies t " Kennis „ Je hebt Iic-m toch niet willen achtidei'onï '- EEN VERKÏEZINGSREDE Twöe candidalen in één - district dö e«n wel ter Ions ' da oaidor tamo - jijk gevat maar zondai de - gave det iWoords Do ee de hron van wiïlvaarl ^ welke voo'r xijn hoordeo-s zou ontepringen uit öen exporl-slachteTij vam varkens (waapvoor de slaat eni onz emz Hij Koo ' titichteni te bcnverkren bc-'looide hij dat de suibsidios zouden tOQgesrtaan word^^n. Nn traid de aaidfr op en spmR  — Wa-È mijn geaehte tagenslan-der cffl'ktJ tniaai belooft dat zal ils daon Hij wil voca-uitltomcn ^ blijve u gteeds n'ajgchoudein - als een flof-¦lui'lii'ng ' nimmer als oan vorwij'i van misbruik van macht Er 20U vee mmdcj - misvers^taurd heerschon als men op heb juiste oogemblik ' i juislc woord kou vin - illel sl Ophir van Rotterdam raar Java arriveerde 2ö Juli te Mar seille Het st Koning Willem ' III van Amsterdam naar Batavia passe&i-de 39 JuiT Oucssanï Het 31 Koningin WilhClmina, Van Amsterdam naar Batavia arri veerde 20 Juli te Sfflbang Het at Groflus van Ainaterjnnï naaT Batavia vertrok 39 Juli ïan Suez Het st Flores '^^ an Balavia naar Amslcrdam arriveords 39 Juli io Genua Iliet st ' Rijnland arriveerde S9 Ju li van BuenoSnAyres te Amgiördam Ilel flt - Nooiidaim vertrok 33 Juli n.TO van Wew-York naar Roltar dann Het st Kussia arriveerde 2S Julii i'ïin RoilLardam te New-Yonk Het 3 a Kawi van Javan naar Roller-dam vertrok 29 Juh van Povl Said Hel s s Uembrandl vnn Halavia naar Amslerdani passeerde 20 Juli Gibraltar Hel « s Sfadurn van Amsleidam naar Batavia vertrok 29 Juli van Antwerpen GEVBAAGD een Idem bovcnbnis voor 1 ju E fro uw öl kamers mcl iige gomaklien bij nelle mscheii binnendoor P G. Br fr mei lollcdigo op-ven van huur enz onder I 70(15 bur V d blad hiUIERS TE IllJUn,te bevragen en lo zien ko-zensiraal 17 7110 CREDIT PONCIER RGYPTIEN 3 pet van 1903 Trokknig 16 Juh EetaalB i Aug - No 58''i3a5'fr 50,000 D'e volgende nos elk fr 1000 - - iOOTTO ^ 08800 415102 - 158783 - 173684 /| 83i70 49I37S - ÏOóT ^ - 590023 52P174 & i9538 55'i2&'i 3552C2 seOOJ-l öVTimt 572450 579Ö9 '' 600052 6l-'ilC5 629303 0E5fl52 CSG'iOO 7.i2520 719162 791089 50 GILPEN TER LEED Een nelgebuwd persoon ¦ asle en degelijke bclrdj-;ïng hebbende iraagl 30 gulden ic leen le^an Iiooge rente en wekdijkschc of maandclijksclic iflossing. Bi - fr no 50 boekb W " M llcij Ihimburger straat 2-t 707 % GFVRAAGD een Tweede Bakkei skofChT of tecrjongon met kosL eninwoning nij Joh A Dos -' boom mr Rakker A^lhtf ^' niedijb 1 bij de RooJcs brug ^_ 7099 Zijn loven ' dcelen met eon g'eliüfd .wezen dat is geheel le\en iVErtANDËB.r?JG VAN OPJNIE „ Zoo hebt go last van slapelcos heidï " ' iei do doktor „ Dan moot gij *cts eten vóór bot naar iw-d gaan '- „ Maa ' doitler ' 7m do paiuën't, „gij habt mij indPrlijd gezegd ' dojt ïK ' s avonds niefe mrocht etcn '.'- Jaw6l " was heil opdeftigem - tooti g.^gevon atvtwoord - da't was vorie--den jaar Maar amds diea tij'd is de wetonechap onitzaglijk voomiilge-gaon " M.LEi \- GEdJJK. In DirrtscJiland lecfdo iitii de IGo ceiiiw een Giraal vaoii Manafeld dio een vr-iolijlttt en vriendelijOte heer was Een'5 iioodigdo hij Oip Sinl' 'ivfaartem twaalf van zijm boeren merti bcli'cf/or.di oiiigepasle haiule-linfe'eii met soniiir.ge vroiiw-tJijkc Icei'liiiigen te ontslaan t To * onbcwoonb'aarverlïlaring ' is B voorgedrii;^e » w.ii complex Iv.ii zen Jjeslaanüo uil cen driela paii-Wen aan het Grcrafe KerQipi-aiii on twee aan de Bagijnenstraat Dit gö-iioelc complex is tol Ic^emcut inge-jridit. in lage donkere iiamoploes diÉva leen langs ffevaariijk uiigesleiien, met gcplafonneerde trappaü en gan gCQ te iicrevjlien zijit worilt hier uan een toondcrdtal logeergïistcn slaap - gelcgcnlieid gedioden Tengevolge iVaii den vervuildffli tóestand en de slechte ventilatie hecrscht in vele idier verlreHjes die bovendien voor het meereïiiiöel te klein zijn vcor ' t aantol dsarin logeerende per^nen een ondraaglijlw atmosfeer De pri vaten waarvan er eniceie onmid - delljjlc in tie vcJ'iT»li!ien uitlcam^n verkecren allen m onvoldoen'dttn toeslanii terwijl de geheele riolee - Ting sleelit is en vaak lot ovorstroo ming aanioiding gedU Hierdoor en in ver>;)aiid Tiict de lage liffging dor vloeren is het overal in die ponden sop vochlfiV dat iiel bewonen ar yaii vooi ' iP ^ umuilMiü beslist na-declig m¦;^ii ' werden geacht Een dure zitting Df sehoi-sin ^' icr züting van de Staten van | onityansatsmKuid-llollEincl tot Dnisdas ' omdat«Jen vci-igen Woensdag-rond een-ilid on'lbiMk aan ihet-getal vfircisahbom Is mogen beraadslagen of stemmen liost aan de provinciale kasolm ' f lC-00 aan rois - vert)lijfkosiencnK vcor hel hmiden dczCT verga dering ' t Sate.n!id dat flc stemming uitlok te lijï dconvoliollisheidaan'tiicht bracht had aanbod gedaaTi die¦ktötcn in de provinciale iïas tenrg(e storten maar van d'ie royale aan bieding is geen gsbruik gemaalct Boor de nolilic - Ic EnsciiEilo ia proccs-vei Iiaal opgninanla legen den Ickeiiiion col porteur KloMlcrman ^ vegons liet Voi^ spreiden van voor de eerbaarheid oan-Blooleliiko scliriïturon waardoor gia^r avond een opsloötjö ontsloni in ite Ha verslraot Naar wij vcrneniBn is door conigc Chriskiijkc \ eiwni;;mgon oen voi^c rin " uilgcFelii'uvün om colpnriaKe met schnttiircn vflii onaodoüjltc slnjkkmg te jcn ic gaan Fmiaciaal Nieuws B'\Aïl \'' 20 JuT-i Nadat de off; ciccie onlvangst van cfo aam liet muzieX-cenctmi-s deelnemende ver-ccnigingon iiad plaats gehad op het Sfa,caiuis ginson de aan den wedstrijd rlcelnemende vereeMigin-gen nm optochl - naer het feosttei'-rein Slet concours word geopend door Crescendo mot FeeatlilanJWii, opgedïBg^n aan hot korps doST Q K G van Aakrai ' Aan directeur Van ¦ Dappör^ii word door het üorps €0n kraos aangcD^dcn Eip werd tioor de cojpsen «" n vict aJdcclingön on een afdeeling van' uitmun'leiulhcM aan don wcdstrijcl dceigenonijii Do uitslag is als .volg * FiQintarekorpscn — ' Afdecling IV Voorst te Vooiiit bij Zutfen Ür-, A J Van dtiniBarg la pr Volhar ding te ' Noorduloos ' d'ir A ïï. Sicot 2e pr Centrale Werkplaats te Bleril < iii J Simons 3e pn Afdoeling ma B-mol te ' s-Gia-veniaiid dir J Schuilemakci Je prijs met 3 Icgcn 2 stommen Vol-hardir '!- la Ilpendam dir J Paar-(ickoopor 2e pr Nijikcrksclie Fan fare If >,' ijk*:i.k dir N A ïJ Jans sen " e pr A.d(^:'!i';y nib Hrescentlo la As-sondcli dir Cl Schaar io pf., Re!isu\:z;ntyieif ] Ic Wc'i'mör dir. S Renï ^ £ a | ir A Patien.l.ia vjiicit omnia fo öoest < lir 11 Ko^k 3c pr B Crewoiido te Muiden dir H V P Schoc'iïderbeck 3o pr A, 'Kunst iitt JiïsiVwnn'i-oig ic Anistor-Oairi dir \ G Schoondorbeek 3e pr li \ kL ' " U Ktiiiis naar Kracht, lo Vu ^- - rdam dir A G Schoon-derfecfk Je pi Aabniccr's Fanfa re Ie Ayism;!er dir P Hulsbos 2e pi ' Keppelsolie - Kapel ta Laag liDprfe-l - ' lil ' '^ ü-J-eistiicoiv 3o pi" Afdc-Iing I Edam's Fanfare ^ e .RSam dir - G Brouwer lo prija; Knnf.(i Ij f(le en Vriendschap fe Loorflam < i^r M J Il van Bonecl^ 2e pr ^ iniderptiwt en Omstreken lo Ar.i.-ïeriam dii - F van Diepen beek 3s nr UITLOTISJSEN Af mr A Harmonie te As-Eend.--!ff dir J K Jonigejans ie pr B aa'td^ik's Fanfare te Zaan-di.iJi dir J Vst 2c pr ' Do iiüBiirakcn dor jiirj werden met grnib vrcngïie en uitbundig gejuich door de ovenvinnende ver-cciiignigen ontvan.gen Enkele ge-zclschajippn zonden postdiiivciii met liet Kogrb.'^richt Des avoiiils v\-erd in li'eE verHcHIe Pekiiis-oGscii con eoiicart gegeven idoor het s'rtfmnxtókcorps < lei " Ned ' W*crü,i;ir;;'>idsvcn:^!i'!a'(ns " te A'ïn-slonlnni dir de hcei F van Dic - — 1 — ' Varia ia«tliii>;,'en be\Lilteii de ineenloopemie voor - en alJllo^¦kFllllü ^ keiilicn kel der plaats'til inin " boven flinke zolder en viioraeh van iva Ier ei ding Ihnii-prijs f 1 73 per w.-ek - Te bevmsevi Xieiiwen iveg 2S ie de Dili Ttjyi TE IlbüB.'oor eenigc dame of gezinzonder kinderen eeii ge-iefchjk ingcriohl boveii-uis beslaande uil mooieoorkamer Tuimc alcoof,groolc achterkamer voor zien van alle gemakken,voor en acblcr mooi uit zicht huurprijs f 2.50 peiweek Te bevragen Kievil-dwarsslraoi 64 7057 met 15 September oeu flinke UIHSifST' JSOIÏË van bmteo P B boven de 22 jaar v g g v en voor direct een nette jonge WBUKVROITW. Br fr oader So 720 ^ bar v.d blad GEVa,\AGDin een net bui^eigezin eennel Burgermeisje om dovrouw des huizes behulp zaam te zijn leeftijd bo ven de ¦> j P O " nhalt aclil tot 5 uur Br.fr ond no 71(56 bur v d blad ^_^ fmstmi sevraagd eem Noodhulp Adres Buys Ballotstraaf 4S | LEERJOKGEK GEVHAAGfl Voor paiihuisweri woi'dlcen leerjongen gevraagd.Goede getuigen ^ oi-cisclil.Aanmelding ' s morgens om'7 uur M A dc-llu^ler-straal li 7081 WORDT AAXGi-:iit:pf::ï voor [ wee hoereti ti'cii i gem zil - en hvt'c U-'h~z slaapkamers met dej p-sion m den prijs va ^ fi( ö2 gulden ' s ma.imis ui centrum der a'lad fr onder ii.i " O V d blad TE HBUR aangeebodcn m de nabij heid der gasfabriek een gcneElijk ingericht Huis, mei twn it kamers keu. ken zolder gas - en water ieiiKng huuqinjs f 17.50 per maand te aanvaarden leocn 1 Sépt a.E Br oni no 71fi7 bur ' blad TE KOOP GEVRAAGD efn kleine ijzcrdraaibank,-een klein aambeeld en' een groole vcldsmid op term ij libelling " Ir onder rio 7134 van ¦ Ail blad hoeft atolUr dezes boioikt met IiBt geveii van Q^@£LLES aao eerstbogiuBenden eaccos binnen een lialf jaar verzekerd zonder snoceageen betaling Prya SO ceut per lea ge-dareudo IJ nur Bt fr onderno 6828 bnv V d blad GEVRAAGD nelle flinke Imwa loop - en balilifL-ij vctrk zaambeden licFsl nii^i '^- neden 10 jooi bij ' il TaIsm5,Voor,s(i'aal7.'Ti^i KtEEHMAKERS KAAISTERS kunnen direct soplaolsl worden Bollehorscheslr no 126 Groolwerk lo«n t 2 lol r 3,50 Ook cen cevorderd Leerjongen, 7154 GEVRA gd ' fatsoenlijk ' i s Lcidsclie U"J ¦ i m TE HUUR een beneden - en bovenwo ning bevotlendo ieder 2 fhnbc kamers boven flin ke zoldei en beneden kel der en groot stuk gronS, verder van alle gemakkBn voorzien huurprijs f 1.75 per weck gelegen Zilver-slecg le'beïichligen voor-middags van 10 lot H uur te bevragen Kwarlelstraal Gekookt Vleeseh WORDT GEVRAAGD een nette Dienstbode alj Mcid-Allcen voor dag eii nacbl helder in h.iai werkkoken geen vereiscble ïicbie vervoegen Binsilag enDonderdag * a avond o E's morgens voor 12 uurVoorstraat löbïs bij do Neiide ' ER WORDT GEVRAAGD cen Timmerman op een fabriek welke ook gene gen IS om andere werk-zaamh'eden Ie verrfchten. Br [ r mei opgaaf ver langd salaris en ouderdom ond no 7135 bur v d. bl.id lib'lSHObDSTER Er biedt iicli aim om i.oo spoedig mogelijk in dienst te treden cen nel Riirgor mcisjo P G oud-iO jaar als HiiisWidsler Zaïecdagmorgea 10 nnr wordt aan IiSE Abftttoir oeu beste 3£oe voTkocbt & S5 cent per pond Enimers brengen van aï 8 uur inganE Ofldlep 7162 • lel Ier Br >" ja^^-^€!-T 7001 Een aankomend SMIDSRNECHT bekend mcl hoeïbeslagkap geplaatst worden bijW B van Pijen Mr Smid Vianen 7-156 WORDT GEVRAAGD door een net Meisje eer _ lessen ifl bel ^ lansp^'ikeii am zicli verder te bcliwa-men. Bi mol prüsop AI.©.Tï - VEEEKBSJGBAAE E^jiHros bij lieÖr.'J^audp Comp.Uani'Iem 6755 II II ÜAKhTüS " öiu.met 1 oE i > Augustus in dienst Ie treden bicdl zieh ^ aan « en Raiikcrs-knccht zelfstandig kun nende werken en van.g,.s. voonicn Br h -- onder no 70(53 bureau van dit blad 1 dienst Om dadelijk Ie treden wordt GEVRAAGDeen Dagraeisjc van 7 lol h uur waarvan goedemondelinge getuigen zijnte verkrijgen Br fr ond no 715 bur v d blad GEVRAACir nette Dag--Dien.'!lbodc beneden de 18 jaarZich IC lervocaen ' s avondsuur Na chlega al straal IS 7170 1 hel der no bureau v 1 dit blad Prachtig ' grof \ viDia*;CHuis - huiir aangeboden een en sOliüd gebouwt' Winkcllmis voor den han del allcrsunsiigsl op bloei enden winkelstand gelc - o.a voor lünkc uur werk - kapper.s - bcban-gers - of meubehaak ol drogislcrij Br fi onder no 7092 bur van du blad EOndep sieen of siof TLPi OVERNAIR ' gevraagd een f;ebiuiklc döcb in goede sla;U itjndc Wandel wagen Br Er onder no 70G0 1 - van-dit blad franco iergpl 571 cl B.H.I Earato aoort Belg AatbraeioE gezeeld en Bteeuïry.aloietiog ^ i ^ m,in f3.35 afmeting ^ tigj mm fi.^S 2flBr grove fateenkolsn f I.05 Brninkool Briketten B par lOOO f4.S3 CBOSMAN&Co Een bejaard heer eigen beddogocd zoekt in. een slil gezin zonder kin - BENEDENKAMER met eenvoudige kost le gen ï 2a per maand in oi om Utrecht liefst bij wan. (Iciwegen Br fr ond no 7174 bur v d blad EEN - ffET DAGJBi;iSJE gevraagd bovcn.dc 10 jaar.Zondags vrij Zich aan iemelden ' s avonds na achtuur Lange Elisalielb-straal no \ TOS-l LeïdBQlteweg ' ÏE—44 | Telefoon lOeS 7120 JEAN VAM LAAR Directie Variéiê - m Operetlegcséiaehaj GEVRAAGD 1 Aug nette lli'isjes Keuken en'MeiS-Al - leen hoog loon P G eu g vöorz Adi-es Voorlhuizen Koi slraat 180 ihlvcr.'um huudtanloor van \ l \ Warmoesstraaf il8 Amsterdam naast Itet Bibic-IIotel 7223 VertttotilQKen met de Bioseope NET MEISJE gevraagd die keurig en helder huiswerk verricii Icff kan en vhiif eenigc bood schappen kan doen hoog loon van ' s morgens'8 u lol 12 n en van balf 2 lol 8 uur ^' ochlc^a^!Maat 42. 717 j gÊvHaacd legen 1 Augusliis of lalcr' een ïTet Dogmcisie boven de IC jaar voor halve of heele dagen zich te ver voegen na 7 uur ' s avonds Jiisiusv Effen viraal No 1 x ^ 7067 lovende fotografiën Billijke Conditlën felegram-Jdtas Jean Laar AimUrdam PLAKJOWEXS GEVR.^Af.D lan de Sigarenfabriek Ach ter Twjjnsiraal 5 zieb aanmeldenvan5—7mu'sna middags 708 EEN WERKSTER zoekt oen S!aap!;.imertjc bi.i nette lieden liefsl zon der Itindoren Br fr ond no 7155 bur v d blad - IggS niige goudeii en zilv Dameakot M tingen Ilorlog^es Jan ' Dellen ^ fM kaoppeu en EiugeD gooien '™" Rhigen Knoppeu Keltingen, MedaSlIoDB Flncons enz enz 6839 Bijwiclcu Bsndeu Bellen en Lampen, Sa alm n chines BnQ'et Pondnks met CandelitbrBs Tapis Beige Karpetten, ¦Hoeden Petten Draaibank iricroBkoopeu (Loida Binocles on VerteMjkera Orgel, Tafel Qn.pittij Zomer-Miintble enz.eni Terkooplokaïïl _ Stoomdi:uk van JOH ltEjt.lEÖ)B — QmdiL 72-24 Jerusalemsfeeti - 

Kranten

Ga naar