Utrechts Nieuwsblad woensdag 3 juli 1907

15e Jaargang No 53 " v»rBChl|nt DAat^.mS behB^-Bp Zon - en FeiBtdaflsn PrHe per weak ni öeïil Stuiversbl fO.J0.-MetHeasJ f »-»» Piljs per 3 mnnndon f ï '?^* Li Bureau Drift 23 UtreehR — uitgever JOH BB MEPDE Prijs der ddvertentiCn von 1—6 regfllB f O.flO Elko ngti fio » « f Cl Plaotet men dtsolfaa AdTortenHe 3 mi ia wordt dloBlcctitsSmEiIeD>berekou^^£inufken van harfelijlte liefde en betangsteliing voor dil alles, naast God zijn ootmoedigen dank brach Met het zingen van Ps 134 ver ^ 3 ' Lwelk slaande werd gezon gen en dankgebed door ds Pern hout werd deae plechtigheid be stolen Hierna werd gelegenheid geboden den jubilaiis persoonlijk geluk te wenschen - A.S Zondagmorgen hoopt Z Fw. den feestelijken dag [ c lierdenken in de Oosterkerk Konljnentselt Ütrethtsche Konsjjienclob hield gisterenavond haair ge*one maondelijk^ohe vergadering ïn de zaal van den heer Wiesmeijer afd. Oudegreiolit Aan de orde was o.m een con cours voor den mooisfen ' Vlaam-scheii Reus ram De eniste |> njs wePd toegelvend atüi den heer W i v Impelen, terwijl de heer Vermaak met ^ ijne Mizeiidsng den 2e prijs vcrdtrceg De plassen beooatan de Veoht. Men meldt ont dat op het ver-zoekschnft aan II M de Koiiïngin, tot droogmaUing der p'assen bcoos-leii de Vecht geteekend is door de grootsfe eigenaren van tand eii wa ter in de Hollandach - en Slichtscn-Arnevecnsche polders Voordracht Prof Muller Dr J W Muller hoogleeraar al faier heeft voor de leden der VJaam scho Academie een voordracht ge houden over den Vloamschen dich ter Everaerl De „ Indépendancc" schrijft er met veel lof over Ook in andere opziclilcn heeft de Duilsche Rt^oc-iiu ' hot Skcds vui > meden Uleinc ccuiiOTJiische en pcr BOonlijKc qiiaesliüB lol zaken van politick bdang op Ie ftlazcn De Öeer EUertiie bce/t kunuen bCiner-kon ddt de al^meene öpvatLmg in Cuitschland dezelfde is als die der legeering cii wanneer hij mol 3Üjn ercolen invloed in Franki ijk maakt dat men daarvan inxijn laisd door drongen wordls dan lieeft zijn be zoek in elk geval veel sotjds opseie-ïerd CooranteBin delranis Ook in de irams te Berlijn zal men roorlaan couranten kunnen krijgen. Een proef op enkele lijnen is het Soolcviij baslEruit op onze oorlogssohepen. Naar aanleiding van de ramp aan boord van het Franscho slagschip „Jena " — aldus schijft A in „ Het Ncderlandsche Zeewezen " — is het wellicht van belang te vcrn«nen, welke bepaling bij onze marine be staan omhwit het geregeld contro-loercn van het rookvrije buskruit. Em overzicht der voomaamsle be palingen volgt bier Behalve een strenge keuring van het rookvrije kruit bij de opleve ring moei dit kruit op geregelde tij den onderzocht worden zoowel scheikundig als naar de eigen schappen dis voortdrijvend middel. Ten einde nu van alle partijen een goed overzicht te krijgen worden van de aanwezige voorraden jaar lijks monsters scheikundig onde-r-zocht en wordt van dit onderzoeJi gerapporteerd aan den inspecteur over de artillerie Van iedere soort rookvrij kruit zenden ook de sche pen in Oost-Indiü zoo mogelijk een maal per jaar cmi monster per rijks gelegenheid op Ier onderzoek Ko men patronen en gevulde hulzen bij het mt dienst giian van een schip terug in den voorraad dan worden daar ook eenige van ge sloopt en onder.iocht Geeft men bij schietoefeningen in de koloniBn een zeker percentage weigerende patronen aan dan komt die partij ook voor sloopcn in aannieiking Bovendien bc-^laat hel voorschrift dat de uitwerking nagegaan zal worden van patronen en gevulde hulden welke zes jaar oud zijn en al worden deze goedgoiieurd dat zij drie jaar later gesloopt moeteai worden - Als veiligheidsmaalregel bcstaai de bepaling dal de temperatuur in de muniüe-bergplaatscn mot rook vrij kruit dagelijks opgenomen moet worden en zoodra deze de 30 gr C bereikt wordt de berg plaat ^ niet behulp van de afSioe Imgsinrichlmg benedon deze tem peratuur gehouden Tegen brand gevaar kan men de bergplaatsen binnen een paar uur onder water zeilen " nog voorioopig maar hel zal niel hét ïloSlëren eenigc particuliere lang duren of oolv op andere lijnen hui7.en Dt kcrklorfin slorlte in do £ aal moii daartoD over De couran - klokken smollen door de vreesclïjkc tanjongens der firma die dil recht hitic en beeldhouwwerk van stooLo pachlle stijgen bÜ de ecne halte op Tfed Ilerv Kerk Bedankt voor hel beroep te Poorlvliel door ds A a den Oudsten te Koctcn - Bcrocpcn Ie Vinkevcen cand Eolke Eteiu ie tlüïcrsum Ceref Kerk Beroepen Ie Baarn Ds J E Vonken bcig IC BanaidreehL Vrije üniversileit Bevoiderd lol duclor in de godgeleerd heid ac heer F W Grosheide geb ie Araslcrdam op proefschrifu „ De ver wachting der Toekomst van Jezus Chns tus " Enidesaincn gymnasium Breda Ü Juli Geslaagd voor drnloma A de hcereu C J Poiitier tV AodrÈe Willens diploinj B de heer f J van IVesl en mej U E H Lindgi'ecn Technische Iloogeschool. Geslaagd voor het candidaals examiMi van werkluigkundig-inge nieur - de becren D - J Boks L C. Bol C Breebaait G I^erguson P. L P G Pourtens R Meijer R.A.z., W A Palijn G L Philips C W. van der Pijl J H Radeinak"er H. H M Reufel en K van der Schroef / Machinisten-examen. Rolterdam 2 Juli Geê.'ïaniincerd volgens programma B ' t candida-len Geslaagd de becren A de Waard A Rüvokamp om bij de volgende de iram weer iè ' verialea ' öoS^iekle Het gymnasium Ie Quedlinhnrg IS gtslolen moeien worilcn omdal i58 lecrhngen door etn oogzielcte vjn aangetast La^ljse slndenlcn.-3Pe ilannovcr kwamen ' smorgcns vier ïiur i5 studenten in de tweede klasse-wachlimmer van het station en wilden een ruilerfcest houden inct de stoelen door de zaal Toen zij op TermaniDg van de beambten niet wilden heengaan en den assis tent aangrepen pakte het oveiiige publiek de studenten en wierp ben op slraat Ztj zullen terecht staan wegens „ limsvredebieuk." Dc stryd in de bouwbedrij ven Doop het besluit van de werkge vers Ju de bouwvakken Ie Berlijn is de stadL van zaken weci aanmer kclijk verscherj)t De slakende werk lieiïcn doen al liet mogdijke om de hervatting van den arbeid te belet ten dooi do arb e ids willigen van liel werk te houden of tot ncdulegging van den arbeid over te halen De staliingspostcn aan de grooto wo*-kcn zjjn van twee lol twaalf man uigebreicl - De politie neemt ecu al-waLhlendc houding aan BetKeizerlijlt ech tp a a p ii.a.ar Kopenh a g e n Reizep Wilhelm de Keazerin en prins Adalbert zijn gisteren aan boord van de HoliDiizollem uit Kiel naar Kopenhagen vertiokkon Stadsnieuwsvv UTKliCHT 3 Joli 1907 Prow Siftien Iledoiimflrgen half il werd de Se ztHing der Prov Staten gciioiiden raider proeidium van P D Giaat i Schimmelpennijick conimissaais der Kaniingin Na oponing der vei^dering en hot lezMi van ' l gebed ivondan de notulen den - zwtlang van gisteren ge lezen on göcdgf.keurd Aan de oidc is de benoeming von 4 ' leden van Gsdeputeftrcle Staten De oersie stesmnimg igcilaat u de p:itiëutcn in tijds do Kliniek heioeken Echt haar Pruiken van at SO cent Bosliït onbree bato Koppen en Armen in allo maten vuorralig Let op Woonplaftta 8778 J S nUlHCK „ ïracMen-Brandewiir DozB Brandewijn niet te verwiir reu met dea reeds ia den hdodel zgnde g«won«n Rrandewijn ia ge heel en ftl TQor bet gebriiik go roed L ff E deze Brandewijn bavat a'ie bes land deelen noodig om verache vrachlen op lo doeu trekkeu en zoodoende een becrjij'ke TTncbteodiBDk te verkrygen GEBBDIKSAASWlJZinie Uca beeft aleshU de inmaak tlesfohen mot de in te maken vroohtoa te vallon daarop zonder loevooeiBg van vjelb artikel ook do Vracliten-Braiidewyn te gieten en men bereidt zish zonder veel omslag een goedUoof e en heerlyke Tiucbtendrank Db prijs van deze Vincliten - Brandesvijo ü 8778 95 cent | ie > LKsr Vorder lestigoa wij de aandacht o rr - prima kwaliteit ge - - ^ Inmaak-Braodewijn per Liter 80 30 en Da ceat pornascli GS 75 80 cent E^j 5 Liter I ol 6 llesfldwn I 0.25 korliog I Direct ffflimporteerJe 8328 Fijne Ftaiisclie Braiitlewijn per flescü I 1.00 on 1 1.20 per Liter 1 1-20 od t l.JO I Barcelona Brandewijn pei flesch I 125 en i 1 üO ^^ Liter I 1 öO eu 1 l.SO Ultïlaitend vorkrijebaaE bij s Firma STAFFHOBSr Wittevrouwenstraat 32 - Teiephoon Ko 997 en Jaeabiebrog 140 ^ Tölepboon No 998 -' ï = UTRECHT ^'=^ Onder zeer grootc belangstelling had gistcrenavund ten 8 uur in do Oosterkerk een fcesture plaats ter eere van het Sa-jang jubileum van den oudslen predikant Een gedeelte voor den liansel was geresei-veerd voor den jubilaris met zijn gade an familieleden Toen om ö uur ds K voorafgegaan door Br ouderlingen was binnen geleid nam de praeses der feestcommissie do heer H J dc Ugl ^ het woord.om Z.Ew ook namens de gomeenle te compümenteeren er tevens aan toe voegende een enveloppe benevens een album bevattende de namen Oer gevers Gezongen woi'd Ps 12 1 - 3 Ken dochtertje van den heer Van Andel boofl de^tgcnoote van ds K een fraaicn Dioemtuil aan Ds Pernhout hierna het woord verkre gen hebbende v/enschte Z.Rw niet' te fdtccren doch alleen de giootc daden te herdenken die God had ge daan en wij daardoor den dienst leeren waardeeren den pei-soon liet hebben en Ie gedenken den herder  [ die ons door God is geschonlten Een milifair schandaal wekt fo Londen groot opzien Een generaal werd m liechtenis Benomon onder faeschuldigmg van gelden verdonkeremaand t © heb i)Bi wellte hem door een bond van eeeliedan era militairen waren Eoe « erti'ouwd - Tegen borgstelling l^BCd hij weer vrijgelaten Kier raalH verdronken ' '- 1 Bij ile verwisseling van plaats in Ben roBiboot op de Tweed geraakten Bes mannen en tien jongens te wa-(m - met het ongelukkig gevolg dat |iop mannen verdronken ^^ Zwaar weer - ^/ L /«¦ h ümsbröck heeft dezer'ÏTa'gan ' po^zcoE ewaar,,onyre6r;-g6woeflj*n ¦^-^¦' Acadsjniat^he Berichten Geslaagd Prop Theol J G R. Langhout prop geneesk " G J Schneider cand reclitsw J 11 VJ Verziji aanv ex dier - en delfstotk JM Wagenaar den Ati.iiilisclicn OccDan Ie Iiouden on | dat liet ovui weging rcriliciidc ecu storite vlooi in Jcii Stillen Occaati Ie ondcrliou-den eii het bcnclit Jat Duilscliland voor eonigcn lijd te Wasliiiiglon zekere medt-dcdingen over ' 1 Verre Oosten Jicctt ge daan viordtn door Wulffs burcao op gwag van oHiciecIe inliditmgcu volko me a onjuiil genoemd rARUS,2Jui De mmiEler van oorlog Picquarl deelde mede dol da nimisler raad zal vooislcllcn Je lichlins iÜOÖ den 12deii Juli nicl gruot vcrlol te zenden doch Ai > muiicts van bet 17c rcgimcnl die tot de lieliting 1903 behoorcn welk rcgiinenl liians in gnniizocn is Ie Slax AIpci's onder de wajiens Ie houden door den hevigen hagehias dio er mee gepaard ging is in Oosl-Tirol ccri onteagljjko sciiade aangericht In het SUmzerdal kwamen une aardstorlitigen voor die den lijlts-wcg versperden Bij Leonhard wer den de lijken gevonden van een vrouw en een jongen die waar schijnlijk bij het Wocmenzoeken door het wocr verrasl en naar bene den gestorl zyn Bij de beslijging van de Disschopsmuls in het Dach-stoinsobicd zijn hves Weoner toe risten veronal u kt Hcvlgc brand Te Ncunkirchcn brak eergisteren een felle brand uit die al spoedig oversloeg naar de kerk de pastorie Kepk - en Schoolnieuws waarde werd in de kerli vernield AHEHIKJU * ili ^ rd-slad Ben hcginl itch m Amerika af ie vra gini ol de zelfmoord soms ecne besmet Iclijkc ïieklc ïs geworden die op Lcel een slud haar vloek laai ruslcn Fort grfeden liecTl kardinaal Cibbons reeds gen-ciei op de onrusltarende toename van den zelfmoord in de Vereenïgde Sla len lig schrijft hel toe aan een gebrek ian Eland\-astiglicid en flinkheid van ka rakter maar anderen daarentegen mee nen dat hel een zickleixrschijnsel is dal daor een of anJcre oorzaak mei de macU ecncr idêc liïc den vrijen wil ver lamt en zich door Eugs^stic op een of an dere wijïe voorlplant En wcrkelijTc Is eer voorbeeld gevonden dat inderdaad de juistheid dezer stelling bevestigt De siad Bunlingtoii in 1S71 sesticlit is op het oogenbük een Liloeiende iilaals met neer dan 20-ODO inwoners In datsladje ïju in den loop van dit jaar niet min ier dan 51 zctfiiioordcn geconstateerd ten percentage dal door geen slad ter wereld is overtroffen i ^ deze gemeente zeer [ ererlil den naam zelfmoai-dslad" ficefl bezorgd Daarbij zïjn ficl voorna - melijk jongelui die negens dikw^ls zeer minieme oorzaken lot de noodlolligc in geving komen de hand aan zicli zelf Ie moeten slaan zcUs menige jonge doeh-ler is vrqiïillig in den dood gegaan omdat iiel leven voor Jiaar geen bel'.onng meel ' had ïn Des ilonics hebben ecnïge damcs gj-mnasiaslui aich lol een lellmoord club vcrecnigd en zich allen Icgeliik ver giftigd Opmertensn-aard is nog dal deze manie - uitsluitend hcerEclil onder de zoo genaamde hoogere standen Een gevaarlijke brand kas 11 Een groolc bankicrsfirma Ie New York heeft een brandkast laten ma ken die tot dus^-er eemg in haar soort is De kast is tien meier diep in een 1'eldei geplaatst en kan door een handige combinatie - van spie gels door haar bewaker tegelijker-trijd van alle kanten bezien worden De eerste inbreker die er zijn kracht aan zou willen beproeven zou le vend verbrand worden door de ko kend heete stoomgolven voortge bracht door de buizen welke aan de buitenzijde 2ijn aangebracht en die hij de minste aanralcing haar gloeienden inhoud over den roovei zouden uitsloiten Terwijl tot ovei-maat van ramp eeo reeks electrische [ Chcllen op ' t_ze!rde oogenbbk het cjeheele buis bij elkaar roepen zoo dal de boef indien bij ' er levend af-Itv.'am mei eens gelegenheid zou hebben om ongencn weg Ic komen. Vijftig jaar zijn noodig geweest vóór dat dit pracbtexemplaar kant klaar was flAfiilSTADT 2 Juli Ook op de aard-bevingswaüit alhier is een aardheweging -•¦- — ir schatting 9000 ILVfflïID 2 Juli Generaal Primo Bive ra ÏE licnoemd lol minister van oorlog LONDEN 2 Juli De commissie die Iie lasi was met een onderzoek in ic stellen naar de wenschelijkheid van aansluiting van Groot-lJritlanniÊ hij de conventie be treffende de draadloDze telegraphie die in November van hel vorige jaar te Ber lijn goleokcnd ta lieefl met 5 legen h stemmen heslolen zich vü6r aansluiting bij de comenttG uil te spreken De regce ring 2n thans hebben Ie overwegen of zij het advies der commissie zal opvolgen WEEN'EN 2 Juli In do Kamer lotcrpel leerden de socialisten over de ontbinding der tweede Bussisclic Soema De minisler-prcsideot baron Von Beek verklaarde dat deze interpellatie j een loging is tot inmenging in de hin nenlundsche staatkunde van eeu ander i tand hetgeen in stnjd is mei het alge - ¦ meen rechtsbeginsel De regecnng mag ¦ geen rekening houden ïeide baron Beek mei een motie die strijdig is inci haar vriendschapjielijke betrekkingen met Bus landi hij beluigdo zijn grooio spijt over de oanvalleo op de Russische Regeering en wees deze krachtig af ffEEUEiV 2 Juli De Oosten rijks cli"e bladen muiden dot de bijeenkomst von Keizer Frans Jowf en van Koning tdward eind 3uü of begin Augustus zal plaats hebben op bel kasteel Schlackenivcrth, beboorende - aan den grooUicrIog van Tiscanc waarheen zi'ih Koning Ldward van Hariënbad en de Keizer van fsclil uit begeven zullen DERUJN 2 Juli De ncdedccling van de Loodensche Aforning Post dal DuitEch land der rcgeering der Vcreenigde Sta ten e verslnaB gegeven hoell dat bel j>iefj?eisian(lig49 anccoriogssdiepertHDj ^ Bond van Gom eentawerklieden Door dc ardeeling Utrecht van: den Bond van Nedcrlandsciie Ge-mccntewfi-kliedeii zijn aan de gestel de candidiiien voor dc a gemeen teraadsverkiezingen vragen gericht onitrcnt - a Verbclering van de salarissen der geme<ïnle-wcrklteden en het. zooveel mogelijk verkrijgen van den" ach turen dag b Invoering van rechtspositie inscheidsgerechlen c Hel verkrijgen van pensioenvoor gemeen te-werklieden hun we duwen en weezen zondei bijdra'gen van dc werklieden d - Zondagsrust en meerdere \-^ canliedagen met bdioud van loon e Verbetering van de uifieering' van loon m geval van ziekle of in validiteit ook voor losse werklieden f Uitvoering van alle gemeente werk in eigen beheer g Verkrijging van een befer mï-nimum-loon en maximum-arbeids-tijd h Zijn de gemeen e-werklieden vrij in hun staatkundige en maat-scliappclijke overUiiging Te ingekomen antwoorden zullen a,in de leden van de afdccling wor den kenbaar gemaald opdat deze bij de verkiezing fiiei-mede rekening kunnon houden _ e_c E K Kerk ' Z D H - dc Aartsbisschop van fti-ccfil lieeft benoemd tol kapelaan alhier II - Gatiianna den wclecrw lieer H J i Ten Berge ¦ Srederlandaohe Maatschappü totaovorderingdor üBaeeskonsc   Slol ¦ Nadat gistei middag in Tivoli het dfijeuiier was gebruiNl vertiokköii de vergaderden omstreeks half drie lil rijluigcn naar het iltiLs Ier iiaer. In hel I'ark - van het kasteel werd ecn coiiccri gegeven Des namiddags torugkcercnde werd in Tivoli een fecalmaaHijd ge houden de levering wa-dr\'aii opj;c dragen was aan Maison Ockliuyzcn (den heer W Ruunls Omstreeks half il vond in dc too-neelzaal dc opvoering plaats van de medische revue gclilcld „ Dc naclit merrie van een Neuraslheiiicus "" En hiermede waien da feslivilci-lon afgeloopen Tijdens de vergadering waren in 'tPariï Tivoti eemse brp.ncnrdwa-gens ter bezichtiging gesteld Deze brancardwagon is een iroor ' drie brancards ingericht tweewie-lig voertuig bestaande uit een on derstel raden as en veeren en eenberrie een overkapping waoi'in dcbrancards hangen 5 De geheelc berrie hangt aan de veeren van het onderstel en is daar zij langs een rail op rollen ioopt, zeer gemakkelijk te verplaatsen zoo dat de gelieele wagen in evenwicht kan worden gesteld Onder in de berrie loopt een wa gentje op rails dienende om hierop de brancard te plaatsen die aldus zonder eenige krachtsinspanning m de bcrne wordt gereden Aan elke der twee voorstijlcn en evenzoo aan de achlerstijlen der her rie zijn op onderlingen afstand van een Iialven meter twee zoogenaam de horizontaal gestelde ijzeren con soles aangebracht die naar boven kunnen worden omgeslagen en door haar eigen zwaarte neervallen tol zij horizontaal liegen Deze conso les dienen lol rustpunten voor da biïmcards die bij het naar boven brengen tijdelijk daarop worden ge plaatst om daarna aan de veerende haken te worden opgehangen Door deze rustpunten wordt er niol v^ kracht gevorderd om de brancards een meter naar boven te brengen Doordat dc brancards aan veeren-de halven zijn opgehangen en ot or-ric in haar geheel bovendien op grootc veeren rust wordt het schoK ken en sloolcn lot een minimum te ruggcbrachl De geheele brancardwagen is van ijzer vervaardigd met oprolbaar ch afneembaar bruin ondoordnnghaar zeildoek bedekt zoodal de dcsin-fectie gemakkelijk kan geschieden. Terwijl de bestaande raderbaren en ziekenwagens slechts zijn mge-rlch ^ de eerst * om te worden g& duwd dc laatste om door paarden te worden getrokken is brancardw3 gen Nord zoo geconslrueerd dat hij, indien geen paard besclnkbaar is, door een paar personen desnoods kan worden voortbewogen Meermalen werden enkele proef nemingen gedaan om de goede wer king van den wagen te toonon Ook o m zeer bezienswaardig was dc inzending van dr G W \ Es-serb van Amsterdam Een grootc ver sciieidenhcid van medische gebruiks artikelen trof men hier aan Bran cards operatie-stoeien waschbak-ken waren er in verschillende soor ten ie zien O.a merkten wij op een nienworwetsch bloeddruk-apparaat; eon electrische oogspicgel - van dr. Sassen het Bier-siuwingsapparaal^ voor moderne mondbehandeltng en? Dr Essers had voorts ook nog ten loongcsteld ecn aulomobiel-zieken-wagen en een ziekenwagen be slomd om door een paard Ie wor den voortbewogen beide zeer prac-tisch en netjes ingericht - Gamizoensboriolitei ] Dc off van gez 2e kl P Ch Plr bestemd vooi den dienst in W »-- blijft tot Oclober gedetacheerd aai de universiteit alhier 
Breener z Ceertruida Sandvooit geb de Mott d Aaltje van Midden-do_rp _ geb van den Heuvel z Ileii-drifcje van den Heuvel ^ b i'aii den Brink d Hendiika Rijswijk geb. van Wesiemeng d Ondertrouwd Otto ^' an Midden dorp 25 jr en Heintje Bokhorsl 32 Jf Gehuwd Geene Overicden Hondnkus van de Kuijken 01 jr gch met Wiitia v. Dijkhorst leunis van Blieenen 21 jaar Willmijntjc Putman 47 jr geh met Helmert v Uheenen Predorik Meijer 02 J wed Gorritje Dejincn berg Gijsje Alberla Schul 2 m HUIZEN Beknopt verslag van den i^c mcenleroad Open en lezen der nottilen. Mededeelingcn De voort doelt mede dat liet rtchl vaii vi?sclicn in de iiavcn is vcrnichl anu de firma Honing-Kiuimer Toorf Gi.CS De lioofdcl omslag voor 1907 is vast gesteld op eco bedrag f 5890.07 Uil ccn brief van de gezoadlieid.scom missiO blijkt dat Huizen moet Lclatcii f 77 02 Voor Iccnnisg wordt aangeno men de goedgek subsidie voor hel < irni bestuur De ininsle inschrijving'-oor den verbouw van hel poslkonloor bedraagt f 2450 Raming was f 2000 Kog wordt mcdescdeeld dat de kas van den gc mccnlc anlv bij de laatste ojiname in Wordt belianileli he venoek van liel onderw pei > der openb school waarin ïij verzoeken hunne jaarwedde Ic wijzi gen als m adres is gevraagd B en W vinden een ivij/.iging billijk en vinden de tcmiijit van b j waclilcii op ' a verhoo ging Ie tang Wordl voorgesteld te be handelen bij liet opmaken van de begroo-ting ever 1908 Atgcmeea goedgevonden Een adres van D tiocdiiarl Jac de inge wordt verdaagd Venoek van Jan Boor en Jac Kos om ijiercn hek te plaalsen wordt toege - na f > 1 C V,-i,ru.i ^ en « Ion Etaer K'tiüuiiit '^ Hdcl en S lïeuuilïorst SuJd en E v d aieusea Oie:ltr!i:(i - C.ilJiarina ' IVunisscn S ui llfiiiiiik ï,;ii dv'ii lïd 10 m -^ l>L ' iKi/icii v.m de Adelaar gaat 8 Juli naar Kite ' l laarlijliscli reisje daeit ' ALinsoïoerd ' lü partijen feaa gewogen ïö parüjeu tarnen 7039KG ie kwal f Su a 3i e kwal.f ffi 1 s De heer J A Tazelaar staogSe voor ' t eindexamen Ceretormcenlgi'niiiasium Ic A.inslerdam MSSKI.STEIN 2 Juli Bij de ue-Elcu gehouden stemming voor vier ledcii V d gemecnieraad werden uit gcbïacbi 428 stemmen van onwaar de 22 geldige slemmcu iöQ bier van verkregen de h.li S v ' d An ker aCtr lid 186 II Brugman aftr lid 255 II Meere 227 A v dL Kop pel altr 1'il G J V Rooijen füTen H 1 ScbÜle aftr 2.Ï5 stemmen zoa dat gekozen zijn do h h - H Brug man I Meere en H J Schiltc. herslcmming tnsschen de hceren S V d Dcj'aiiriijksche verpachting dortienden van het krcondomein zal alhier plaats hebben op Donderuag;den iS Juli a.s in het koffiehuis.Het wapen van IJsselstein van dewed 1 Hoes De gioolc jaarlijkschc vcrkooping van boomvrucbten zal alhierplaats hebben op Vrijdtyi ' a Auj?.a.s in hel koffiehuis Het wapen voiiIJssplslcin van de wed H Hoes Aanbestedingeu ij de onlangs gehouden inschrij.-ving voor de levering van varkcns lecsch ten behoeve vaa de soWaten menage VTin hei regiment genielroc pen alhier van 1 Juli lot 3-1 Bec 1007 is Sc levering goffund ' aan den hen G J Egberts albier voor den prijs van f 0,73 poi KG st3a:i Aan Hendriks wordt in erfpaclit gegeven Op een adres van de gem Kaarden om adhesie te belmgcn aan een verzoek aan den min v B Z m zake oplossing van de crfgooicrkweslic wordt afwïpend be - Aaugeboden wordl liet verslag v d toestand van de gemeente Huizen wordt ter vi3ie gelegd Op hel vcreocli van L Spies om de be taalde boete vcroonaakl door schade bij hel rooien van boomen wordt afwijzend beschikt Na de rondvraig komen de schaar - arm - en mecntmcesfcrs aan den raad tek en veranlw doen De voorz zegt ben danlf voor het accuraat beheer en na sluiting gaat men over tot een gemeen scha ppclijken maaltijd HUIZEN De voorzitter van de christelijke zangvereeniging „ De Lofstem " de heer L Moll heelt wegens vertrek uit de gemeente ontr slag genomen Ook heeft de tweede voorzitter de heer G - Gooijer als zoodanig bedankt — De verbouw van het post - entelegraafkanloor is gegund aan deheeren Beeverborg en Fnmzen Ic Hilversum zijnde de minste inschrij vers KOCKENGES Ds A Hocncicld predi kant der Gcret Kerk alhier heefl voor de beroepen naar Harderwijk en Mijdrecht bedankt — Hedenmiddag is het 4-jarig zoontje n den heer A Versteeg alhier in de Bijleveld gevallen en KAABDEN Girleren had in tegenwoor glieid van vele genoodigden in het Bur gerweeshuis alhier de opcnmg plaats van de lentoonstell'iig van Gooistiw nudLe - Hel woord werd gevoerd door den voor zitler ds Drijver die hulde en dank bracht aan allen die hebben meegewerkt om deze ten toonstelling te doen slagen waarip door den burgemeester de len toonslellmg werd geopend verklaard ODUK Vei^adenng van den raad der gerae-nlc Odijk gehouden in de raadka mer bij n 0 van Rijn aldaar Tegenwoordig zijn de voorzillcr alle leden behalve de heer K van Nes en de secretaris De voorzitter opent de vergadering waarna de notulen der vorige vergade ring wonlen geleien en f-oedgekeurd Ingekomen zijn de navok'ende stukken Ie liet besluit van Geu Stalen dcicr provincie lot goedkeuring van het i-aads bcsluil d,d 25 April l.l tot al - en over schrijving op de hcgrooling van 1807 2e hel licsluil van Ged Staten lot goedkeu ring van hel kohier der belasting op de honden voor het dienstjaar 1007 3e het proces-verbaal van kasopnemïng bij den gemcnteonlvanger d d 23 Juni 1907 vaarhij blijkt dat ïn ka ^ moest zijn en was een som van I 465 70 ^ en dal ver ' alles in orde was Isnu gaal men over tot het behan delen van liet kohier van den booldclij ken omslag voor 1907 Na het doen van nog enkele mcdcdce lingen sluit de voorzitter de vergadering VEENi3ND\AL De uitslag van de stemming van den gemeenteraad is als volgt Uitgebracht 393 slem-men Van onwaardes Geldige stem men 396 Volstrekte meerderheid 196 Uitgebracht op den beer C D Henny 188 G J van Krieken ISfö, G ïl van Leeuwen 175 M van Schuppen llza.Wo G C van Sluij-venberg S17 R H van Wouden berg 240 stemmen Derhalve zijn gekozen de hceren van Wouden berg van Schuppen en van Sluij-vcnbe ^ Herstemming tnsschen de heeren Henny en van Krieken - Burgerlijke Stand Geboren - Ucndnk z v W Bos en M Gaaseiibcck Tcuntjc d v J Portengen en G V d Weijer Anüsonia d v L t Drukten en J Coedcgebi'ur Coru'lia Gc - 1 semücnlo.vcg Marktberichten SCHUlÜ.\M 2 Juli Noleenngder Beurscoinmissic Moulwyn f lü per Ned val zonder fust en zonder de belasting ZIÏIST 2 Juli De markt was he den dis volgt " Biggen 6 a S v^'eken oud f 7 a 10.50 per stuk volte var kens f o - 53 a O/iO per KG nieuwe aardappelen 30 tot 35 cis per 5 kop holer f 1,30 a 1.50 per 7CG eieren i en ii cent per sink Laatste Bertchten Terng op Iiat Iioo Men meldt ons ml Apeldoorn: Het Kon Echtpaar arriveerde gis teravond met < ien trein van 8Ja aaa het station alhier vanwaar in epen lijluig naar hel palcis werd gere den De vorstelijke personen werdeu door een talrijke menigte begroet Brand Men seint ons uit Tiet-In het naburige Maurik woed Je hedenochlend een hevige braiïd Vier huizen werden m de ascb ge legd Nl-JW-YORJÏ 2 Juli De kniÊct MÏLWaukee der Vereenig'db Stoleii IS op weg naar Acajutla Siilv,id()r > met mslruelies om te veiliindereit dal het door den piesideiiL van Sal - vador over de Ivvee ^ merifeaanseiic koffieplanleis George en Edu-jr(\ Müissanl uilgespcokcii duGdiuotmë wordt nitgevocrtf H-\MBÜRG 2 J.ili De ^' roolihïit-tog van Mecl-ieiibur,u'-^-üweriEii kwam hedenavond 7 uur met liet stoomschip Eleonorc Woerninnn" 'Uit Kameroen iiicr aan De grooJ - herlogiu was ter begroeüug aarawe zig Het gro other loge li^k paac is Sa delijk naar Schwerin vertrokken TANGI-.R 2 Juli Het gcniebü gaai dat twee Pranschc kooplieden ir den omtrek van Mequinez zijn uil geplunderd Een derde l;oopinan zou gevangen zijn genomen PETERSBURG 2 Juli Op ccn rapport van den minister van ma rine heeft de Czaar zijn gocdkcirring verleend aan hel plan tot oprichting van een bijzondere academie rooi den generalen staf der marine Hel plan bestaat deze academie in 1'JOS voor 35 leerlingen Ic openen Den gouverneur-generaal van i^'in land Gerhard is van 7 deMr at ccn verlof van twee maanden toege staan De commandant van het '^ e legercorps zal hom vervangen Btirgerlijke Stand Geh uw d 3 Juii W R van Ter gouw en A Rosweijdc J ]• Ktulz en G A de Klein J li Lcraaiei - en S S van der Linden A van Zan ten en M Gazenheck Beval Icn 29 Juni P G v ' d Hensl geb van Alter z J Coenders geb Kwast d — 30 — A P M Bruinsma geb van Hijn z ~ 1 - ïuii J Van Tongeren geb Viot d E. Ensie geb Insegard d J W van Rijn geb Eijkelcnboom z ~ ï ^ A de Groen geb van Farowe r. G - van der Kaaij geb Bcikbo d Ovcric den - 1 Juli Maria So * phia Burgerhoul 7 m Cslharina Kopermeijer 75 j — 2 — HeiïclïtiMï Hoonakker 33 j IThcodortïs kici»-bus Leijten ë m ^ leisislïii m Esies baiaili ^ ^ S ' W eerbericiit fcledesedeeltl door het Uon Me - leorologïscli Insliluut. lloogsle liaro meters land 773G Ic Uorla laagsic 7iS.8 11 Neutahrwas-eer VERWACUTiXG TOl " JIOEGENAVOXD Matige wostciijlie lot zuid-wesle-lijUc wiud Zvvaüi ' bewolkt ol bc IrokUftii Waacsciiijnlijk regen mei Kans op onweer weinig verujidc-niL ^' ill lomperuluur De 4e pionjcr-conipagiue viin hel reg yenietroepen dUiier comman dant hapilein J E Roorda wordt van 20 Juli lot 30 Scplembct gede-tacticerd op hel lort bij Rijnauwen Bij ' Set examen voor [ eiegrafisï ijii geslaagd de hceren J Kroeze Ie Velp A J Wiltemsen te Echten i P van Ree Ie ttedel - C - Jooten te Waspik en J M van Berkel e Gel ' lormiiisen Chr Zajigexsfeest Ds J Breukelaai alliiDr zai al? spreker optreden op hel ChristeEijk zangersteesl dal Woensdag 17 Juli wordt - gehouden m hel Middachler bosch [ e De Slecg Nat SchietfVedstrijdeQ Door H \ 1 de Koningin is ats buitengewoon blijk Ilarcr belang-stelling 111 de schietwedstrijden, welke thans e Loosduinen worden gehouden een prachtige beker be schikbaar gesleld Het bestuur der Kon Ver van Ned Scherpschullcrs hcett bepaald dat deze prijs als wissclprijs zal verbonden worden aan het liampioenschap van ^' cde^-land Dit kampioenschap wordt.toe gekend aan hel korps of de vcrecni-ging die de hoogste plaah verkrijgt jn den korps wed si rijd — hrailleurs vuur — op 300 meter De massief zilveren beker werd vervaardigd in de Kon Ütrechlsche fabriek van zil verwerken \ an C J - Begeer alhier. De boogie bedraagt 46 cM en de grootsle biecdle 28 cM Deze beker Flik versierd met fraai renaïssance-ornnmcnl aangebracht op doffen rond hetgeen een zeer mooi effect raaalit tegenover den gcpolijsten bowi bestaat uit twee deelen De cigcntijke beker is van binnen zwaar ' verguld en draagt hel Ko-ninkliik naamcijfer en hel deksel verloont als bovensLak een Urans waarin twee gekruiste geweren " waarboven de Koninklijke laoon Nienweroord Openbare muziekuitvoering op Donderdag i Juli ' s avonds 7 uur, door hel litr Sled Orchesl onder leiding van den lictr W v d Blij 1 Marsch 2 Ouverture van de opera Leichte Ravallerie f v Sup p6 3 Danielo Wals E Koedei 4 Fantaisie over moLievren van de opera Macbefli ti Veidi - 5 Marche Ses Chauffeurs A Bosc 6 a Lalo, en b la bilena Daiua Habanera D. Gnanadi 7 Zigeunerstandchen W, "Rehl 8 Marsch V elddiensto efenln g. Re afd Uliccbt van Volksweer-baarheid houdt Vrijdag a,s een avondveld dien stoeten mg Aantreden om kwart over 8 uur ülilstraat 72 Promotie Hedenmiddag promoveeide aan onze Universiteit tot doctor in de sclieikunde op proefschrift Dc ex plosieve platina metalen " de heer ,'rh SLrengers geb te Nieiiwer-Am-stel en tol doctor in de Staatsw eten-schap op „ Slellmgen " de heer M ¦ A van Doorninch geb Ie Oist Vorkeer gestremd Op de Voorstraat nabij het Jans-vcld brak gisterenavond luim 7 uur de as van een zwaar beladen .vrachtwagen juist op de tramrails ¦ Het ongevat bracht nogal eenige belemmering ïn het tramverkeer, want het duurde wel een half uur eer de versperring weggeruimd sva » — o — Beroepen Ds L Schutte predikant bij de Evang Lutti Gom alhier ontving tón beroep naar A-msterdam De Lu - Uieranen doen reeds alle moeite ds. Schutte Ie bewegen dit beroep niet aan fe nemen FiatsongevaL Gisterenmiddag had iemanü uit Amsterdam op den Matiesingel het Mgeluk door zyn fieia te zakken. ucöalve een geblesseerde hnie en »enige ontveUingen aan zijn fean - den kwam Iiij er nog al goeil at. Het rtjvïel was natuurlijk onbruik-baar Eea fiets gestoten. Men schrijft ons uit Groningen: Door een onbekend persoon die voorgaf Nunian te hceten en inspcc-"leru van een vceverzekering te Utrecht Ie zijn is bij den rijwiel-handelaar Van der Mei altiier een ifiels gehuurd die s avonds zou ¦ worden teruggebracht doch nog met aan baar adres is bezorgd Het rijwiel IS geheel zwart gelatt uit gezonderd lic bol hcett Teutonia l'lir.eumnlJcKbaiiden opgcbogen stuur en defecte handvatten ' t za del is vrij groot-Een oog - uitgescboten. HeJennioigen werd m liet ooglij-dcrsgaslhiiis opgenomen een knaap-ie uit Deil Sai tia der oogen was uitgesehofen FoIttienEeaws Een 55 jarige vrouw uit de Palm-sfraat is gisteren op Ie Neude door een oiibekendcn wielrijder onderst boven gereden Zij bei;wam hierdoor een verwouding in het aangezicht Na in De Liefde's Centraal-apotheek verbonden te zijn kon ze haar weg vervolgen Aangeiiouden is een a2-jari'gjong mensch P 6 J gclieelen en uit ujidlérdam afkomstig alwaar hij zich heelt schuldig gemaakt aan verduistering van eem'ge gelden Een man van de Keizersgracht heeft zich bij de poütie beklaagd, door een vrouw in de Gildstraat in het aangezicht gekrabö Ie yijn Op Bc Oude Gracïit WZ had gis teren een aanrijding plaats tiiaschen een Iramrijtuig en een baklv-erswa-geii Beide voertuigen werden IS besjchadigd L'tt Amsterdam ïs aangebracht een moisie dat hel ouderlijk hms hier ter stede was onlloopen Bij de Matiebrng had gisleren eert i-anrijdiug plaats lusscheii de elec-trische tram en een wagen Beide voertuigen bekwamen eenige schade Gevonden en voor rechthcb benden terug Ie bekomen aan het hoofdbureau van politie op werkda. gen van 1-4 uur nm ' Een ondcistulije van ' n oort)Cllc-tje een beleenbnefje ten name Cra mer een muilkorf een Ifettinltje; een huissleutel een bril in étui; een hondenhalsband;eenbloedkora-len halsketting een damespara-pluie een zakmes een hruine por tefeuille een schrift een kijker Provinciaal Nieuws fiEH£BSFOOBT — Bui^erlijke Stand Geboren Alida Antonla d v Pe ter van ' t Klooster en Maria Catha-rina,van Stbaick Roelof z van Ja cob Mijnten en Lubbertje Berkloo, Hendnk Johanna d van Gerrit Evert Nclleslein en Dirkje Laui-ens Adri ana Cornelia d van Adrianus Leo-nardus Maas en Cornelia Hartogs yeid Marinus Hendrikus z van Hen drik van de Wakker en Maria Wel ling Aalbertü-ï z van Aalbert Wa let en Hendrika van Dijkliuizen 1^1 bert z van Gerardus van Eeden en Gerarda de Ruiter Jan Willem z van Cajpei Mmjs en Rijnljc Maater-man — Op de Kaïnpslraat werd dooreen stapvoetstrijdenden ledigen wa gen een ventje van 7 a 8 jaar over reden tWas hel zoontje van Kuituit de Koningstraat Opgenomen mhet gasthuis blijft de toestand totheden bedenkelijk ' t Is een gevolg.van het geliefde wagenspnngen — Tot onderbrandmeester bij spmt l IS benoemd de heer W Brouwer, lot commandeur in diens plaats de beer C van Zwol — Stand van het Kegelconcours.Korps Achl o d Kon Amic Amersfoort 140 Moed houden Am sterdam 146 Nooit gedacht idem 146 Wis of mis ide mUö Acht o. d Kon - Vereen Twce vijflaUen zelfde korpS ' Gooi lust Hilversum 23B Moed liouoen Amsterdam 235 Zwolle 220 punten Vrije baan Beekermg Rotterdam 42 H de Wil Hilversum 43 iï J. van Eyk Utrecht 41 Th Grijzen Zwolle 40 van Loo Amersfoort 40 W de Rijk Utrecht 40 Q Peet IHlveisum 40 punten Personeel J Loohuis Hilversum 42 Jös Meddens Hilversum 3i7, L Muijs Araersloort 37 G C de Jager Amersfoort 30 H de laat, Vianen 32 Serie - L Muys Amersfoort 05 Jos Meddeu Hüvcisum 93 Meltm Amsterdam 85 J L de Boa Am sterdam 83 punten Hoogste korpsgüoier ' Mettin Am sierdam 41 punten Dagprijzen ZaLeidag B J - van Eyk Zondag Beckering Maandag de Roe Dinsdag Peet Tol den cursus bij hot 5e regzijn toegeJafen de korp L Bellaarrf,C J Pliiygcrs en de sergeanten A.Hamming C G Poort J de Roos,P - Smil Steenbeek en J Vesseur.Er waren 29 candidatan voop dittoeEatingsesamen Te Bunschoten is als lid -« andin Raad ' gekozen de üeer G Bop Di;5Sl'M Alliicc ontstane braiuE lit Iwte oaiicv/aanbaac vbc&Iaacilc arliciifers wonïogtu a^iu den Sfecnfne LoElicliaö renne aaa ifcti heer Sch^^ei Eaae cbe mÏEclii iv3jicher ^ werd er ïn utlgaacfcntE ctoorduR lieer Leeman liet perceel brand de geheel iiil Oorzaak onbcbend 7en:c ^ ketiiig dekt de sebadc - BARNtvLLD 2 Jult - Onder zecf .veel blijken van belangstelling werd hedT^n liet stoffelyk overschot van den nijiia M-jarigen gemeeiite amblcnaar P Meijer naar de faaEste ru;tptaat £ gebracht Ouder de stoet werden o a ^ ge merkt de Burgemeester en Secreta-ris - lïerstgetioemde deed bij hei graf uitkomen wat Meijer gedmrwide zijn 5a-jangen apiblabediaung als politie-ambtenaar was geweest en prees hem als getrouw beambte Moge zijn ascb in vrode rusten 1 B.\ARN Ds Vonkenberg van Ba r«ndrecbt is voor de Ger kerk al hier beroepen — Maandagmiddag was hal een drukte iu Baarii ecu 20€-lal me dici waren van uit Utrecht aange komen om alhier te vertoeven Zij kwamen Icii 4 uur aan en gebruik ten ten 6 uur in t Badhotel ' t diner Tea 8 uur werd hun door de ver traaiing!5C om missie een concert aan geboden in ' t Oranje-Park Vooraf gegaan door muziek trok de stoet naar genoemde plaats alwaar bun aan den ïngang door den heer N. Wafelbalïlter ccn programma mei ingevlochten bouquet werd er hand gesteld Toen de stoet binnen kwam, bief Crescendo een fö Vivat aan dat Sooc de liceron met enthusiasmc werd begroeL Spoedig zalen allen genoeglijk aan tafeltjes gescliaard t ' genieten van het „ medische " pro gramma waarop natuurlijk de Apendicifis met ontbrak Professor Kouwer spiak de hceren bestuurde-len der verfraaiingsc om missie en den burgemeester in een allei^eesti-ge speech toe waarop fanfare's ant woorden Ten 10 uur opsleiling De sloet geflankeerd door brandende fakkels leverde een fanlasUach betld velen baddcu de attentie ge had om ^ langs den weg m him tuin bengaalsch vuur af te steken; de vlaggen wapperden van veler dak Onder gezellig gekout aange naam gedrang op den maat der mu ziek gingen de heeren in optocht, begeleid door vele honderden mwo-ners zoo groot als klein naar N C Salion Hoera lang lang levc.t iJat was " È afscheid DE DILT In oe roaasvergaderïng waren ingeJtomcn de navol gende stukken ' ie ecne mis sive van Ged Sliton houdende goedkeuring van de laatste af - on overschrijving op de begroofang 1D07 Se ecne missive v^i idem houdende goedkeuring tot lid aan gaan cencr gefdiconing groot f iOüOO eesïe missive van idem hou dende goedkeuring van het besluit tot ondcrhandsclic veriiurioff van een stuk grond ie cene missive van de beer Commissaris der Ko-mngm houdende mededeelmg dat aan Jhr Mr D de Block van liaersma de With met ingajig vaji I Juli a s eervol ontslag is ver leend als Bui^ineesler AI deze stuldien worden voor kennisgeving-aangonomen 5e een veraoek van de heer S Floor hwn ontslag te willen vsrleeacn aïs ambtenaar ïaa den Burgerlijke Stand Wordt ver leend Ecnige " ïTsrzoolien om af schrijving van inkomsten en hon denbelasting worden ingewilligd; 7e een verzoek van don heer P B J Petermeijer te ' s GTaveaihagc om hem ^ u beBoeve vam den bouw ocncr woning ontheffmg te verlee-nem van de rooilijn wordt ingewil - Tot ambtenaar van den Bui^rlij-kon Stand wordt benoemd de heer P Sevenbergen ambbisiaar ter secrclane alhier Eenige posten der inkomstenbe lasting en hondenbelasting worden oninbaar verklaard De begrootuig van 1907 wordt m ycrband met de leenmg gewyzigd aan de automobiclclub wordt geen subsidie toegestaan tot het " stofvrij maken van den Rijhsweg.Nadat nt ^ eenige reclame tegem den aanslag in de inkomsten-l>elastmg met ge sloten deuren ïijn bdiandeld wordt besloten in de verordeaiiug op de heffmg der inkomstenbelasting te bepalen dat het percesnlage hoog stens dne percent zal bediagen m plaats van een procent Hierna komt de heer M van Mar wijk lïooij oudste wctlïouder aan ' t woord on spreekt dan Burgemees ter ongeveer aldus toe Mijnheer de voorzitter toen a in de laatste vei^dorin ^ van den Raad mede deelde ddt er met in gang van 1 Juli ontalag als BurgcmeesÉer had gtjvraagd kwam dit bericlit zeer onverwachts tot ons Ht meen dan ook mt naam der Raadsleden Ie mogen spreken da:t dit bericht ons veel leed heelt ge daan In de 28 jdrao welke u den Raad heeft gepresideerd is er veel yei-anderd in de gemeente van de Hceren welke bij don aanvang uwer beti'6ki''.ing lid van den Raad wa ren is er niet éen meer over Maar wat blijven bestaan is de goede loon die steeds in de vergadenngen geheerscbl heeft lietgsen de Raad voornamelijk aan uwe leiding te danken heeft Ik spreek den wcnsch uit Saf al mocbt u nie * rcew als Bargemees - ter fungcereiï u als Raadslid nog vele jaren de belangen der gemeen-le de Bilt zai mogen behartigen en nog vele jaren mei mevTouw üc With en uwe dochler iu do ge meente sal mogen wtmeii De Burgemeestei antwoordde hier op ongeveer hot volgende Mijnheer Kooij Ontvang wel zeer mijn harlolijken dank voor de woor den lot imj gesproken en gij mijne hceren voor de inslemmiiis daar mede betoond Zooals u bekend is. heb ik mgn oiilsrag mei ingang van 1 Juli gevraagd omrcdeik denk de zomermaanden builen de ge meente door te brengen Hoewel it nu geen afscheid van u behoef te nemen is het unj toch eene beboel-te thans in deze vergadering mijne erkentelijkheid uit te spreken voor de medevverUiug welke ik als voor zilier gedurende 28 jaren van haar heb moge ondervinden Maakte dit de leiding tot erae gemakkelijke laak zoo was het voor mij niet minder aangenaam te zien ^ dat M den regel de voorstellen vun liet Da gelijks iïSStuur de goedkeuring van den Raid niochlcn erlangen waar ik dit voor een groot dec toeschrijf aan de kunde het beleid en erva ring ' van de wethouders betuig ik hen mijn welgcmeeodoii dank ^ voor de wijze waarop zij in de vooctierei - ding van die vocH^tellen mij heb ben bijgestaan dank ook voor dLn bijstand m alle aangelegenheden, waarvan de zorg uitsluitend aan Burg en Wetb ii > opgedragen zoo mede voor de beloonde bercidvaar-digheid om mijn ambt bij afwezig heid waar te nemen Ook u geachte heei Secretaris ben ik erkentelijk voor den « teun die ili gedurende 13 jaren ¦>' 3ii u heb mogtn ondervinden waar ik uwe werkiiracbt kennis en tocwjjtüng betoond m uwc beide betrcklung van secretaris pn ontvanger heb leeren waardeeren wil ik hopen dat gij dezen nulltgen werkkring nog lal van jaren in deze gemeente zult mogen vorv-ullen Wanneer ik nujne lieerere een terugblik sla op bet wedervaren van onze gemeente, zoo zie ik mei genoegen dat de wei vaart 13 to^enomen al iverd een gedeelte van ons grondgebied in ia)6 aan de gemeente Ut-recht afge staan zoo bleef de bevolking toene men werden er bouwterreinen en villaparken in exploitalio gebracht en if dank zij het groote spoorweg vOTkcer eu de gwonde lucht in de nabijheid van het vroeger zoo een zame sUtion de Bdl ecne nieuwe bebouwde bom yearezen Wij hebben ook de nijverheid zien toenemen terwijl de waarde van den grond is gestegen Doch ook de lasten zijn gestegen als eeri ge volg van de toename der bevolking, van het verkeer en van de uitvoering van nieuwe wetten Waai dit niet wegneemt dat wij ons m den bloei der gemeente thans mogen verheugen spreek ik den wensch uit dat terwijl wij bü den aanvang onzer ver^deringen steeds lien zegen van Hierboven afvragen voor het welzijn van onze gemeente dat welzijn moge bestendigd blijven en gij allen nog vele jaren uwe ItraUiten daaraan zult kunnen wij den BUNNIK Vergadering van den raad dezer gemeente Tegenwoordig de voorzitter alle leden behalve de beer G van ' t Hoenderdal en de secretaris De voorzitter opent de vergade-rmg waaina de notulen der vorige vergadering worden gclezwi en goedgekeurd Ingekomen zijn de navolgende stukken Een besluit van Ged Staten totgoedkeuring van het raadsbesluitvan 23 April 1.1 tot a - en ovcnchrijvmg op de begrootmg van 1806 Het besluit van Ged Staten totgoedkeuring van het kohier der be lasting op ae honden voor 1007 Verder proceL-veiliaal van kas-opneming van 28 Juni 1907 waar uit bl^kt dat m kas moest ^ ijn en ook werkelyk was een som van f 1671,49 en dat verder alles in orde werd bevonden Daarna gaat de vergadering over lot de behandelmg van het kohier va nden hoofdelyken omslag voor hel jaar 1907 terwyl ten slotte nog een post op het kohier der honden belasting over 190Ö wordt oninbaar verklaaid Hierna sluit de voorzitter de vor-gadenng DOORN De stemming ter vervul ling van twee plaateen in den Ge meenteraad alhier m het kiesdis trict Dooïm zal plaats hebben op Vrijdag 5 Juli IfKTT van des voorm 8 lot dos nam 5 uur in de raadka mer van het gemeeiitctiuis De ean-didatcn m ^ phabetische volgorde zijn F Labouchfire T Meerdink, C van Vulpen Op de lijst van hoogsfeiangeslagcaicn binnen deze provincie ver kiesbaar als afgevaardigden terEerste Kamer der Staten Generaa!,komen voor uit deze gemeente - deheei-en - Jhr ^¦^ r R de Beaufort,Mr W I J Baron van Heemstra,W Baron van Hogendorp P Ija-bouchöre Jhr L A van Loon enMr J iM W van der Poorten Schwartz Boiï Stand Bevallen Neal-tje Eouman geb Zegers z AaltjeBouwman geb Huizen d Jannigjcvan Maanen geb Jerrilscb d Jan netje Mastenbroek geb Pranken z.Grietje van de Kockelt geb vaa ï ^ 
•^ delaaastenri de Uagsre prijzen -*¦ UTRECHT hii|tMariapljafs >- AMERSFOORT l/afkfnsm ' I l^te DtrechtsGhe Crajonteekening-Ioriehtino znlver houtskool-teekeuing aa ieder p.ortret 60 bü 40 koat eteohtaf 1.95 Daizeaden Daakbetalgingen Waoht n voor nitmaak Platinavergiooling 50 by 60 koaten slechts f l.es Alleon 6784 ISalfkerstr 11 in BAUER's Spiegelfabrieb Geheel Utrecht roept er over de zniver ofganerkt * Crayon te eken Ing deze kast f 1.95 gioat50bü JO f 1.95 ' Naor iedar portret nagemaakt De Platina koit slechts f t.as NAAR lEDEE POETEET Zie fle Modellen ^ Steenweg 21 ® F>IITT£RSTRAfiT 3 ® ^ 0S ^ Gedurende de verbou-rrizig - ® — I*otterstiraat Sf — mS aliraar alle voorradige eoederen worden Pttverkocltt | B | met IS pOÈ X£orting - | STEPH WENNEKES veatigt Uwe aandacht op de 87 in zijn magazijn Za E-rijwielen trb af SO tot bet funBte SS g-nlden Verkrijgbaar in bet Eijwielen-Magazijn Lange Jansstraat 10 Goedkoopst f l EMILOÏ inrichting FriiM afirlii Iööf eipi ftitat IBezoelft iiet 8785 Spiegel eo Sehilderüenmagazün Eiisabethstraat12 Tel 1410 Prima kwaliteit goederen tegen concarreeresde prijzen Sfi9 ^ A.lles ondez ' g;ax-aittie "^ SSS A.>b.ni..a J0H F VAH SL9@T£REH Naamlooze Vennootschap Bouwmateriaalhand@l,,Sieenoord " Alleen verkoopster voor » Wederleindi» België en E£oloiiiëzi van r Waterleiding-Avtikelen - Zinkputten en VetVangers Syata&ia CIlcEer der Oiegersche Fabrtelc Ie KarlRmlie i/B "Vrang-t prijzen eii Oatalog-us SÉlplitaitij Je laas " te Botterdam Kralingen Handel in Kluitkaïk Meelkalk, Stuif kalk Gegoten Kalk Tras enz VAN DER WALLEN & Co K.a n-t^Ldr "# Nieuwe ' K»ven Z Z & H A BOSSHAfiDT rwijnstr - a4i26 Tel Interc 88 Shirting 24 Els na B.C « OOP f4.75. Siukjos wan 21 El Zwaar OrasUnnen f4 —.- i Gpoot aasoptiment Witte Goederen ^ rij HOONTE is een bil lijk adrea Wiilemfltr. 15-17. 8786 iRum ' Iltr temssclierij J B SMITS Nieuwe Koehoekstraat 15 Belast ziek met hetseboonmaken?an ledigataande iinizen witten enwat veraer tót bet vak beboort.Slnit abonnementen toiif betw^scbeu der ramen vanaf 5 centper raam 8782 D E BREUK o < de Biind'Sfiiteeiii Barrere Deze Br^ukband zonder v-cer is demakbebjkste Breakband die bestaat,geeft geen drak en houdt de zwaarsterbrenken Ia 8781 S W J w d FLIER Jr >„ JDFFBE3TEAAT 58 Trieioon 693 Doet uw voordeel MeeP d 13000 Eeclame Bedden geleverd welke door ban gelieele voor komen alB artikelen van beier fabrt-.case worden erkend dan de ordinaire 'looiten waarb ^ het streven naar goed koopte boofdzaak is Niettegenstaande de enorme stUgiog der goederen bl^E fk leveren ver beueden de teKeuvraordige ver-boopannnrde Toezending vrij zicht fk-anco totnaasthljgelegen station gg Pelan enaiiiuseBa 2p'etK)on«,l WoI< les 1 Watl«a l SSoltoa Dekea, Bed « n Pelaw'OTOïtreb raat tsooie elnitlnK m 3 HRftHMsen f 3B,7a Beter kwal f 80 Iets extra t 40 Dito rtel met prime lutpou gsmld C ae f 33 en f 30 Kapobbed pelnw « huiiiu S pn«. f IS 7a en r 16.50 OTertrebvootBedenPelnw fS.SO en f-4.50 Dubbel Oalta-Feroiialinaen f 2 — de vierk meter WlndbnMenB f §.— I 6.—,16.75 en I 7.50 NLOOFESmet 2 penoons prima GraBlJnneo fl.4S per stuk overslag Satuka t 3 — on frima C3.30 Büke kenze Iiedlkanteii Closets aiö.6ta Matrassen Vouw - en Baetstoelea Meubel en Vlaggen, Lniermsndartikelen Wiegen en Kinderstoelen B 0 A V d.Woude Zwat^sluis Overijselecbe Beddenfabriok D J Verweij Egelantiersgraclit 157 A.mstercla.m STOOMZAGERIJ HANDEL IN 3 Mabonie - Koten - Eiken - Amerik,-, FopE ^ en vele andere soorten fijn ' Werkhont - tcak hoot ^ leVËbiuo op besteemaat Zoo spoedig mogeti^ wordt verfengd oen net MEISJE niet ouder dan 15 par ^ dogen van 9 lol half 3 3 dflgen V 9 lot halt 6 uur, loon [ 1 10 Adres Oude Gracht Jauobiebnig 129 TE HOUR bii E Kcij a d Oude Gr.183 bij de Zandhrug eennel ruim Bcncdenhius m.luin voor f 300 p jaarenWccknoningcn v f 2.40lol r 3 8766 TE HÜUn een Huis Nieuwe Gracht no 37 Ijovalt res Itomer-l]cs keuken en zolder, loorzïcn an gas - en water leiding en verdere gemak ken huurprijs [ 18.75 p maand Te bevragen Nieu we Gracbl no 59 8754 GEVRAAG»In Schfivenin^on een netMeisje in klem gezin loont 80 en verval waseb \ ri \ Br tr ond no - 8734 bur V d blad ^ ' Heer vraagt van 10 Juli lol 10 Scpl go-meub Zit - en Slaapkamer, nabij Cent raat 3 lal ion Rr. fr mot opgave '- on prijs ond no - 875S bur v d. blad DIENSTBODE. Gevraagd Oudegraeht Wz no 20 nello Dicnsl-bode van goede getuigen voorzien / ith te melden 's av lusschcn 7 en 8 uur. 8756 TERSTOND CEVIIAAGD een nel Meisje met bovende 17 jaar voor huiselijket)eztgheden Adres Nieu we Gracht 78his Zich Ievervoegen tusschen 6 en 7uur's avonds 8762 GEVRAAGD,ccn nelle handige Jongen ongeveer 16 ja.ir tevensiemand des Zondags voorbediening Aanmelding¦'s avonds half 9 uur Tol -- - - 8748 GEVRAAGD en degelijk Eost-mot gehrutfc v vrije Itcfst « nrirek Cen - tta mi U<0 v iF Maft Gemeub Kamers T & HKUH aangeboden met of zon der pension beslaat ook gelegenheid voor huiselijk verlieer prijs billijk Eh aabethalraal 52bis S75 TtKOOT gevraagd een gebruikt maar knap Wandelwagcn-tje met kap Br fr ond no 8763 bur v d blad Een net Burgormensch VRAAGT beleefd werk aan huis, goed kunnende ondergoed naaten en verstellen ook goed kousen kunnende breien alles zeer billijk in prijs ook met ongenegen voor een ivinkel Ie naaien. Br Ir ond no 8764 bur. bur V d blad WERKSlEll. Er bicdl zich aan een net Meisje voor heele ot liolve dagen uitwerken Ie gsan van goede getuigen vooitien Br fr ond no 8726 bur v d blad Een net Builcnmeisje GEVRAAGD, G in een klein gciin   a 17 jaar Br tr ond   8771 bur v d blad DAGMEISIE.Wordt ge\raagd een netbeider Dagmeisje niet be neden de 15 jaai en van deP G Zich aan Ie meldenin de Rijks hoogere burgersthool Kruisslraat no 1,naast Tivoli 8774 NAAIHEISJES.Er kunnen terstond 3 a 4 nelle Naaimeisjes gepl.worden voor het makenvan kinderpakjes zij dieer eenigazins mee op dohoogte zijn kunnen hoogloon verdienen Adres Valkslraat 29 8770 GEVRAAGH een net Meisje van ' s mor gens hall acnt tot twee u. die netjes kan werken, loon 1 1 25 per week. Adres Choorslraat hoek 00 15 8795 LEERLINGE» Terstond gevraagd nelte ZifversnidsIeortHigen van de P G eenwwins met hel vak befc^mL Br fr un der no Vm*m V d bi Door bijzondere omstaiP' di^heden voor billijke prijs TER OVERNAME aangeboden een goed be ^ klanlc Aardappelen - en ' Grocnlcnza^k welke een iinc bijverdienste ople >' rl Br fr ond no 873Ö ' r V d bl ad Een nelle Workvrouw BIEDT ZICH AAN voor hccle ol halve dagen v.iii goede gel voorz Br fr ond no 5758 bur v blad WORDT GEVRAAGD met 1 Aug oen falsocniijk net Dienstmeisje 16 a 17 jaar voor dng en nacht, om met belmlp der work vrouw de huiselijke bezig heden Ie verrichten Br. fr ond no 8727 bur v d blad GEIIEUB K/UJER Te huur aangeboden op, nelte stand een zeer netle gemeubil Zilkamcr levens Elaapgclcgonhoid zeer ge-sciiiiil voor een ccnigo heer ol juftroiiH voorzien van Iwee ramen aan de siraal bcrgkasl as bed en loebehoorcn bij nelle jong gehuwde lieden le gen E 7.50 per maand Br. (r ond no 8746 bur v d. bl.^d GEVRAAGDeen nel Meisje om mei eensuikcrkraam mede te rei-'Cn en hchiilp''aam te zijnmet de verkoop iiiol bene den dè 17 jaar loon f 10per maand Te bevragen'Daendcistra'ïil 00 bij deLeidsche vcg 8796 ER WORDT GEVRAAGD or 1 a 2 dogen per weck,ne bekwame Wollcnnaa • T Zieh aan ic biedenmorgens lusschen 11 enuur Golhanjncsingel 92 8795 KINDERWAGEN Te koop aangeboden een' goed onderhouden Kinder wagen op dubbele veeren. Te zien Springwcg 9S 8744 i Een faf^oenlijk KosthuÜ GEÏOCiiT " bi ] bugerlicden voor MB heer Br fr ond no 8ïH hiir v d blad i __ ^ 
UTREGHTSCH NIEUWSBLAD — Woensdag 3 Juli 1907 - Tweede Biatf ^ Vredescouferentie. De ontvangst door H M de Ko ningin aan de gedelegeerden der Conferentie en hun dames bereid moet zeer schitlerend zijn geweest Ongeveer 8Ö0 gonoodigtlen bewogen zich in de zalen Het feest begon met een voorslelling in de grootfi zaal van al de gedeïegeeerdeii be halve die toeds in den voormiddag door U M ontvangen waren Mid delerwijl waren de dames in de an dere salons vereenigd ledere eer ste gedelegeerde stelde zijn delega tie voor die vervolgens hun op wachting maakten aan de Konïngm-MoeSer en aan den Prins Vervol gens werden de dames onder wie zich bevond baronesse Bertha von Suttner ingeleid en insgelijks aan de Koninklijke familieleden voor gesteld die 2ich vriendelijk met ieder onderhielden De Koninklijke Militdirc Kapel en de muziek der voormalige schutlerij voerden een uitgeleaen programma uit - De raout eindigde tegen 11 uur De Japansclie delegatie heeft een voorstel ingediend betrekkelijk de behandeling van de schepen van oor logvoerenden in neutrale wateren, waarvan de strekking deze is sche pen van oorlogvoerende naties mo gen voor eentg militair doel geen ge bruik maken van on?ijdigo havens of wateren zij moffen niet langer dan 24 uren in neutraio havens of wateren verblijven behalve voor ' t geval de zee S gevaarlijk is meer dan drie schepen van oorlogvoeren den behoorende tot eenzelfden Staat mogen geen gebruik makon van een neutrale haven het is aan schepen van oorlogvoerende Staten strikt verboden in neutraio havens of wa teren hun strijdmacht uit te breiden of ammunitie kolen en levensmifl-len m te nemen de oorlogsschepen die de/e voorschriften met in acht nemen zullen door den neutralen Steat tijdens CTen geheelen duur van den oorlog ontwapend en in bewa ring gehouden worden De voorzitter der TweeÖe Kamer jhr mr J RjSell en mevrouw Röell geven Donderdag een diner voor We derlandsche en andere gedelegeer den ter Vrede sconferen tie _ Uit den brief van den Haagsclïen corruapondent der Middelb Ct „ Hoe de hoeren en dames der conferentie het maken Naar wat ik er van hoor BesB - Alle dagen op kosten der diverse schatkisten uit eten mooie apparte menten fijne equipage's Bracht van een leven En de vredo Ook dio komt in orde Daar zorgen de 5 o fi Iiooge bee ren voor die niet uit eten ol rijden gaan maar die het werk doen Jlet eenige tastbare resultaat zal waar schijnlijk een permanent arbitrage hof / ijn on voorts dat talrijke lan den hun vertegenwoordiging naar Den Haag zuücn overbrengen waar hun gflzant-vroeger elders woonde teiwijl hij hier slechts geaccredi teerd was Dat is dus een toeneming van leven en vertier m Het Haagje Overigens zal de conferentie mets opleveren Veel merken wy anders niet van do conferenticleden WiJ zijn er al weer aan gewoon geraakt Do lieve straatjeugd gaapt de Chineezen en Turken of Perzen met meer aan; ze gooien de heeren zelfs met meer met vuil Maar de groote feesten moeten nog komen en tegen dien lijd zal " er nog wei iets lo melden vallen Voor heden laat ik hel hieibij '- • • • H M de Koningin heeft ^ steren den staatsraad mr T M C Asser i.er conferenlic ontvangen Het on - TIEDE BUD - BINNBNLAN © 3 Juli 1907 Uit de Stflatacouraat Bij Kon Besluit zijn met ingang lan 1 BuHiislus 190 ' bBnoenul lot landmeter ïau ' t kaansler 11 J I'ielers ie Arnhem -~ W Smil Jr te Arnliem S Eisenga ie " Einahüveii C L IK Horslmann te Dordrechl A L M C Smeulders te - Bneile H Roetert Slcenbruggeci W Jaiisma en A C J Hol allen Ie Neuzen; J P - U Slaal te Tilburg A J Kanne giesser te Ainliemi J A Th van Dijk te Tilburg is aan F ïl L I J van den Heuvel lol Beicliljingeu gezegd Bartololü Rijn icrs op zijnf daartoe gedaan veraocK met ingang van iO October e k eervol ont Biag verleend als notaris te Wolvega is C - liuler te Sillard mei ingang van 1 juh 1007 benoemd tot directeur te vcna leeraar aao de Biikilandfiouw ^ vinlcrsLllOol aldaar onder lockaming van ceiTol ontslag als leeraar aan die in riobling is benoemd lot plaatsvervangend gr" her bij den Raad van Beroep OngevaUcn verzekering te Zulplien mr 6 H Dri]-brr advocaat en pi-ocureur aldaar is met ingang van 1 Juli 1907 in zijn ryng overgeplaatst bij hel reft grenadiers en jagers de majoor L J H Habbema van den slaï der inf toegevoegd aan den inspecteur van dat « apen is-dc kapt H C Verheul van hel 7e regiment infanterie ter zake van lijde lijke ongcsleldhcid op non-.icluiteit ge steld is de ritmecsïer jb'r R E Diltlinger van bel 3e reg h"uzai-en lor zake van lij delijke ongcsleldbeid op nonaclivileil ge field en is benoemd bij liet vapcn der cavalerie b'j het ie reg bu^arcn lol rilinccsler de le-luilenant G J A A ba ron van Üoomslro van licl korps is aan jbr J D Six raad-adviseur bij liPl dcpailemeiit van KoloniCn op zijn vei zoek met ingang van 1 Augustus 1907 eervol oiilslas verleend onder dankbetui ging voor lie langdurige en ge\vichlige dienslcn door ïicm aan den lande bewe - 13 du Oost-Iiid ambïenaar met verlof ¦ P A Bregman iaalslolijk onderwijzer Ie tl bi hel openb Europeescb lager on derwjj ' in Nedei-I Indië opzijn verzoek gerekend van en met 1 Juni 1907 eervol uit ' s lands dienst ontslagen met toeken ning van pensioen r.ijn met ingang van den Gen Juli a.3 '¦ iioemd tol buiiengewoon adelborsl bij de Kon Morine-Bcserve de heercn J J Jager m dicnsl bij de sloonivnartmij Bot tcidamsche Lloyd D II van dei Hiel in diensl bij den Kon W.-Ind Blnildicnsl J W de Jong in diensl bij de Kon Ne dcil Slooiiiboolmij.;P Slof en J - T Kort in.diensib ijde Sioomboolmij Itollcrdam sIiG £ la}d en A Dekcma in diensl bij de Sloomvaartmij üoMand-Amcrika - ' V Hof börichten Z K.-H ' de Prins beeft gislervoormid düg vergeield van hju aüjudanl baron Van nccinslra Ic ' s Ciravenhage de len loonsleliing be/icbligd van '^ childei iien von ïli do Bock Mei veel bclangileliing brzichligde Z h H zoowel deze vcna meiliig als ook de werken van andere mees Iers ' Gisleimiddagbpzoclil dcj>riiis h'el con cours luppiquo IletlïonTnklijU Eclilpaar hicdt he den ten paleize het Loo aan conije officieren mt de legerplaats bij Harskamp een diner aan Bestrijding bedelarij ' enz Itet rapport der SfaahcomiriiEsie " ot hel beramen van ¦ wettelijke maat regelen er besli ijding van bedelarij iandlooperij en habitucele dronken schap is aan de Koningin aangebo den Bij he bezoek dal een honderdtal gedelegeerden ter vrede sconferen tie en secretarissen der delegaties gis termiddag aan het gebouw van het hof van arbitrage aan de Prinsen-grachl brachten en waartoe ook de. president der conferentie de heer NelidoF behoorde werden de hee ontvangöii eiï rondgeleid door den secretaris genei'aal van het hof, mr baron Michiels van Verduynen, en de eersle secretaris van het in tern a lionaai bureau van het hof, Jhr mr dr W RoèII De afgevaardigden namen de ge-heoie inrichting met de grootste be langstelling in oogeuscbouw Baad van State De beer mr ' J ^- baron Mackay nieuw benoemd lid van den Raad van State is gisteren als zoodanig beëedigd en geïnstalleerd in de al-gemeene vergadering van dal Staats college Eerste Kamer. In de gisteravond gehouden ver - sectie besloten heeft vandaag in de afdeelingen te onderzoeken Öe door Ue Tweede Kamer aangenomen en leedb aan de leden medegedeelde w etsontwerpen Dienovereenkomstig werd beslo ten De openhare vergadering werd daarop verdaagd lol Dinsdag 11 uur ter voorlzetting van de debatten over het arbeidscontiact GEfflENGD MIEDWS Spoorwegverbinding De pro vincie Dicnte ^ ai binnenkort per spoor met Duilscliland verbonden worden Er is een lijn ontworiicn van Ncuenliaus naar Goevorden aansluitende aan den Hoordooslcr Locaalspoorweg Het leggen daarvoor is dezer dagen aanbesteed voor Ui 000 Mark Ecfi 1J-jarigc zoon van don turfschipper B te Ë):locrmond is gis - leren van ' l scbip gevallen en levenloos Uil de vaart opgehaald Gisierocbiend oncevecr llJ uur zijü twee knaapjes v Br en W ie Hoogerlieidc op de frant gesprongen toen zij zich ïn beweging stelde Op de komst van den conducteur zij'n zij er wel licht afgesprongen met ' t gevolg dol de eerste 9 jaar oud mei zijn hoofd op de alecncD viel waardoor de hersenpan werd ingedrukt en de duod onmidderjijk inlrad De tweede bleek ernstig gekwetst zijn been was verbrijzeld en is door dok ter De Bruyn gezel geworden Men ver moedt dal zij bij den val lusschen tree plank CD de veeren der wielen zijn geko men waardoor zij zijn bchneld geroakl en laler op den weg lerecht kwamen De toestand van bet knaapje VV oud 3 jaar ia gunstig hij is na verbonden te zijn, naar zijn ouders vervoerd terMijl het lijkje op bet kerkhof in het Iijkenbuisjc is gebrachU Een schilder is gisteren bij hel verrichten van werkzaamhe den van den kap van het Centraal-station te Amsterdam gevallen Hij bekwam inwendige kneuzingen en bleek bij aankomst in hot gasthuis reeds te zijn overleden De ontslagen klerk der gemeente-gasfabriek te Amsterdam J Montagne over wiens ntslag des tijds door verschillende ambtenaars-veiceni^ngen een adres aan den Raad is gericht met verzoek op S rond van het ongemotiveerde van et ontslag hem weder in gemeente - dienst terug te nomen is met in gang van 1 Juh aangesteld bij den dienst der gemeentebelastingen _¦ ¦ Nabij Oss IS de goedore n-(rein een ledige ballasttrein welke 3 06 naar Nijmegen vertrok oven buiten het slalion onspoord ver moedelijk door verkeerden vvissel sland Twaalf waggons werden uil de lails geworpen De materieele schade is vrit aan zienlijk doch gelukkig heeft nie mand eenig letsel gekregen Ben aanklacht ingediend Door W A h tmminlt te Amster dam IS een aanklacht ingediend bij den officier van justitie te ' sHcrto-genbosch tegen bet bestuur van hei kianziimigengesticht „ CoudewaJer '' ii*i Rosmalen wegens valschhcid in geschrifte Op £ 1 October 1904 heeft zijn echl ^ genoote beslist geweigerd voor hem .voerloopige plaatsing in een krank-zinmgcngeslicht te vragwi en om hem te Coud6water'i vast te hou den heeft men vier weken latei uil .baar naam pladlsiiig in het voor melde gesticht ' vei'zocht voor óén ]aar hoogstens waarvoor zij echter To Spijkerboor N.-H zijn door onbekende oorzaak de meelmo len met schuur en woonhuis van den heer Van Klaveren tot den grond afgebrand Niets kon gered worden veizokerïng dokt de schade Onder groote belangstel ling beeft gistermiddag op de Nieu we Oostcrbegraafplaats te Amster dam do leraardcbestelling plaats ge had van het stedelijk overschot van den hcci P van Leghen Verschil lende genootschappen en instellin gen waarvan de overledene lid was, waren yertegenwooidigd Het Ko ninklijk Oudheidkundig Genoot schap Arli et Amieitiae De Mpij. tot Bevordering der Bouwkunst hel Stedelijk Museum de Kamer van Koophandel en het Zeemanshuis, terwijl door hun tegenwoordigheid biijk van belangstelling geven de burgemeester van Amsterdam ver schillende raadsleden en onderschei done leden van groote handelsfir ma's - Aan de groeve werd net vvoord gevoerd door dr A K Kuy per namens de Doopsgezinde Socië teit jhr Six namens hel Kon Oud heidkundig Genootschaj dr Qaerl namens het Stedelijk Museum do heer Pelderhof namens hel kantoor personeel De zoon van den overledene dank * te voor de eer zijn ontslagen vader bewezen yele en fraaie kransen dekten de De beide voor tien dagen vermiste jongelieden J de R en Alida S te Schoten zijn na een uit stapje naar Buitschland in de ouder lijkc woningen teruggekeerd De polilie had hunne opsporing verzocht Diefstallen ingroote win kels Elke groote zaak moet de kin derziekten van alle groote en Itleine warenhuizen doorstaan en is niel veilig voor dieven van allerlei soort zoowel onder de bezoekers van den winkel ais onder het eigen perso neel Wie er buiten slaan hebbon er geen begrip van wat er in een groote wmkelzaak zoo al gcitelen wordt hoeveel op heeterdaad be trapte mannelijke en vrouwelijke dieven met een ernstige vermaning weder worden vrijgelaten of indien zij tot hel koopend publiek belioo-ren uit den winkel worden verwij derd met het verbod dien ooit weer Ie betreden Af en toe komen er evenwel ge vallen van diefstal voor welker be - drijvers men voor eigen veiligheid dadelijk aan de justitie moet over geven Zoo werden dezer dagai in een groot warenhuis diefstóUen ont dekt die reeds gcruimen tijd door een van de bedienden werden ge pleegd De dief legde hierbij een jTootp mate van sluwheid aan den • dg liad zich bij voorbeeld des i.iijiits in hel maguzijn laten opslui ten om dan ongestoord uil de ver schillende afdeelingen ' n groote ver-sclieidenlieid van allerlei artikelen bij elksai te stelen die hy van zijn gading vond gouden voorwerpen, zijden onderkleeding sluiers zak doeken overhemden kousen schoe nen enz Dank iij de voortreffelijke contro le en mei behulp van eenige getrou we bedienden kwam men den dief weldra op hel spoor en werd hij aan de - politie overgeievei'd Nu heeft hij tijd om over het ver schil lusschen het mijn en dijn na te denken dat lu onze maatschappij toch altijd nog beslaat Winkelier I Een dynamietpatroon I ontploft Terwijl de dienstbode van den landbouwer G te Cuyck hel ka-chelvuur oppookte ontplofte met-donderend geraas vermoedelijk een gedeelte van een dynamietpatroon, die zich lusschen de kolen bevond, kachel vloog hierdoor geheel kort en kleinj eenige huismeubelen werden door de wegspringende stukken ijzer vermeld De dienslbo-de die ïich gelukkig alleen m het vertrek bevond beltwam een kleine wonde aan de rechterhand en den Iinkerbovenarm — o — 1000-jari g bestaan van Workum Hel feestprogramma voor het lOOO-jarig bestaan van Workum op 10 Juli IS verschenen Het feest wordt dien dag des voor middags 9 uur geopend mei het lui den der klokken en het planten van vlaggen op topentruiiscn openbare gebouwen enz Om 10 uur is er samenkomst in de Groote Geerlruidakerk waar een koor van 70 zangers de historische rede van den heer T - H Siemelmk zal afwisselen Van 1 ^ tot 1 uur is er maliniie op de Markt Om 2 uur wordt de intocht voor gesteld van H K H Prederika So phia Wilheimina gemalin van Prins Willem V en hare drie kindeien, Prederikd Louisa Willem Prederik (later Koning Willem 1 en Willem George Frederik binnen iVorkum, op 17 September 1785 De stoet begeeft zich naar hel Marktplein waar de vroedschap dier dagen bij H II op de estrade ver schijnt " Inmiddels woriJen volksfeesten ge geven w o eene ringrijdcrij op krompaiieelen sjeezen in oud-Frie-sche of Hindelooper kleederdracht Om halfvijf wordt dun doorluchti gen gasten uitgeleide gedaan naar l^ranekei Des avonds halfnegcn worden IJ II terugverwacht en als dan wordt de optocht b ^ fakkellicht herhaald Drie muziekkorpsen luisteren de feestelijkheden op ten slnlte wonil een bChilterend vuurwerk afgeslo-door de firma Schuurman uil Leeu warden _ Tc Haarlem wordtscdert Zaterdag vermist de 12-jarige knaap ,\'icoIaas Johannes Roosen wonen de in de Damstraat Ilij is klein, mm van persoon rossig liaar sproe ten in het gelaat en gekleed met zvailr pakje korie braek zwarte kousen Namens zijn ouders verzoekt de commissaris van politic zyn opspo ring en aanhouding Een Kesselsclie hermis ganger had gisteren het ongeluk overboord te vallen van de gierpont ' in de Maas te Kessel,(L en yerk eer jij aJs com - pa^mon ïn de zaak kwam IK ver-' loon drie schepen achter elkaar, geen van allo geassureerd Daarom stak je ' t geld yanjulfh)uw Norman m do zaak en hebtdaarmee altijd gehandeld Luistereens als die Druco met Luej;trouwU zit je leelijk in de nesten,als hij na twaalf maanden komt omhet geld en verantwoording van jovoo^ij O praat daar niel vanl "^ ' i Zal dus voel beter voor Ie zij » Lucy te geven aan een man, die den staat van zaken kent - m - Wat zijn je plannen Ik heb juiSl de assurantie aï gestotBn voor da „ Havik'A ^ Wat moet er met dat schip ge-Eeuren ^ Het vertrekt over drie dagen -"- Dat weet ik Grime maar ik zie niet in..j — Als je plotseling blinü gewor den bent zal ik ' t je uitleggen Wijmoeten Ilarry Druc <* overplaatsenvan zijn tegenwoordig schip als ge zagvoerder op de Havik " Zeidler slaarde een mmuut zijn compagnon aan in stomme hewon-dering Bcrnara mijn jongen je Senteen e«nio Dat nu Juisl niet anïwooiiacfe Grime bescheidon maar ik ge bruik mijn bor^Éins Bn hoe i:la - jifnu met je deel van iJe zaak Ik heb er gister den hcelfflïavond aan gewerkt ' t is perfect inordb Werkt ' t goefl f ^*^ Ik kan hot precies slelleh op den lijd dien Ik verkies " t varieert geen fractie van een minuuL Kom van avond weer bij mij dan kun nen wij ' t nog eens probeeren eer ik ' t in het kistje schroef Goedl Ik denk dat deze iaalstóreis van de „ Havik " ons voor goedzal helpen Ik ik hoop ' ts Grime maaraJs ik denk aan de l)c.majnmng..> dan Ben ik waarlijk angstig ' t Zou wall Een troep schooiers en tuchtihuisbofiven Er zijn booten genoeg en zij zullen wel gauw op gepikt worden Wees maar nietbang voor last bedenk liever hoepraohtJg ' t zal zijn als wij de zaakgoed op pooten kunnen zetten Bui tendien let op je eigen zorg de wetis heel streng legen voogden diehet geld van pupillen sleclil behee-ren O stil Bernard zwijg ' daar.-vanl Wees lan ook met dwaas enzei de zaak door als een kerel Alsdie Druce uil den weg is kan ikmet Lucie trouwen on haar geld zal in de zaak blijven tegen behoor lijken intrest Maar als ' t mislukt '— Mislukkenl Hoe kan ' t misluk ken als jij jc dingen goed hebt ge daan Neen ' t zal niet missen. Schrijf aan Druce dat we de Mer lin '- willen dokken voor reparatie on hem daarom verzoeken ' t com mando te nemen over de „ Ilavik' aa bmnon drie dagen gereed te zijn -om uitLte zeilen * ^ üMn » was zeer vetrasfe ïTon vol ' gen'dei morgen oen brief Ie krijgen van de hoeren Zeidler en Grime, .waarbij hem ' t commando over de „Havik " werd opgedragen zoo ver rast dat hij dadelijk den heer Zeid ler ging opzoeken En mag ik vragen waarom u mijwcnschl op te schepen met die collcclie schurken die u een equipacc bcliefl ie noemen '' Is dat om ' l kleine geschil dal wij gisliT hebben gehad O neen kapilcin vclslrekl niet Ik licfa eens nagedacht en ben lol de conclu sie gekomen dal ik volslrekl geen rechtlicb Lucy 111 cenig opziclil te dwingen,Daarom laat ik die zaak rusten lot ii Icritg ' an deze ncis En ik geloof niet dal wij reden zuilen hebben om Ie twisten ci-kehik vrl;;!ij;t dal ik ° P m Ik ben de In^lstc mon o > do wereld om te kibbelen zonder reilen meneer'/cid Ier en ais u wcrkehik vrl;;!ij het commando ovrr ds ll.ivik ' neem verzet ilmijn Isalstc reis is IKv laalstc reis •~ Ja dal zil tM ilijn oom wordt iwnk ter en bij wil graaf dal ik ihms blijf Als ik md de Havik " ga al ik eerder in Engeland lenig zijn dan waniieei ik wacbtiü op mijn eigen seliip Hoewel kapitein Druce b"rcid«'illig er ïn toestemde met de „ Havik " te gaan blcel er toch zekere verwondering ver denking zelfs in zijn hoofd bij de plot seling veranderde houding der pniroons En hij besloot vooriicbli ^ en op ziJQ hoede l * zijn Don volgenden dag was hii aan de ha ven waar het scbiji ' t isls(e ^ edeolla van ds loding innam teriviil bij in zijl hut zal hnis met panieren kwam ceK matroos bcra zeggf'n dat een dame hei ^ J 
i - tlt ^ SEUWSBLAD Tweed © ^ iagf « werd deze aanstelling ot loodss;hip per Ie kl ' Op 1 Januari IflOt lij gelegenheid van de ramp aan den llück van Holland genoot htj ce hooge cei om onder zijn comunii-du Z K H Prins Hendrik ie bren gen me ' / ijn boot tot bij het wrak van do lierjin Hior\'oor werd hom ir Veh hlj-zondero Icvrcdenheid betuigd van den minister van - Marine zoowel als voor het aandeel in de redding der sehipbrcukeirngen Door II M de fioiingin werdhem de gouden mcdaülo toegekend van de hui^ioidc van Orahje en door de regeering de gouden medaille van Oraiije-.N'a'ssau Moge kapitein Berkhout nog vele jaren zijn krachten kunnen blijven wijden in dienst van hel loodswe zen dal zijn dienaren recruïcerl uit de besten en edelmoedigsten Een jongnien^ch te - Arnhem kamers bewonende had deze met ingang van 1 Juli 1007 opgezegd j Den avond van den 30en ïuni jl ' om 11 uur thuis komende blccl hij nog eenigcn tijd opzitten en kreeg, toe » de groote toren twaalf bad ge slagen bezoek van zijn iiospiia die de deuren wijd openzette on lot hem sprak " „ Mencerir thans schrijven wij 1 Juli 1907 da klok sloeg daar even 12 uur en liEd wordt beleetdo lijk uitgcnoodigd ic verlrckken " Koodal onze commensaal ni minder dan geen tijd verbluft op de straat stond en zich van een logenienl kon vooi-zien ¦'• l'-iS Ay ri,S7 ¦¦ 1ü 5190 3305 5307 ÖKSi & 7 ' cm 5jLS r.OOl 5813 58ffi ' mi > « Ui j.'72 KKIS b-.61 tS591-6G2G TiU TÜji 7!7t 7311 7313 7329 TJ80 7-124 - it-H 7rj3 7709 8010 8300 8373 8ï5'i « nii S021 m'iS 8G70 8735 8770 020 923 9^27 953-1 9553 Ö688 9807 9902 8871 9197 Y oor de vele bewijzen vftii deel-ueming ontvangen tijdens de zielcte en na het OTerlIj den van onzen geliefden Vaderj betaigen wij onsen haplelijken dTanht Üit aller uaam 8760 a WALMiN Utrecht 3 Joli 1907 Dankbetuiging De ondergeteekenden bstaigendoor deze linn welgemeenden dankaan den WelEd - Heer Dr NIEU-WESHÜIZBS wegens stipte be-lianJelmg in de praktijk tijdens dziekte Imoner zoon onderrondeD.C STEaENGA 8729 F S I'EaENdA K01.PE.ÏEULES Snmstrastrsit llbis alhier De trekKingsIijsten vau de verloting zijn van at don 5un JTiili n.s vcr-krygbfljr tcgon botaiing van ÏO ets aan do AmbuchtsBclioolj dcuitgeloot te prijzen moeten vüór don 14en Juliworden in ontvangst genomen Het Ecfltuur A C VINK 8732 W C M VAN El^.TEN Kunst liQtevGTi en "Wetenseliappen Bayrouth Volgens een bLiichl aan de Miln chencr Neueslc Natbrit-uleii zal mevr Oosima Wagner wigens baar gezondheidstoestand de leiding der Bayieulher voorstcllingtn oveidra-gcn aan Siegfried Wagner en mevr. Reuss-Belce De tegen 6 Juli e.k. aangekondigde veiling van iiuizen te Jntpliaas gaat niet door ^ wegens verkoop nit tie hand | Notaria VAN DOBBEN SPORT vuil dan kan men zeer goed een normale oplossing van ammoniaK-wifcr met oxaalzuur erbij doen Spiegels élalagekasten en von-stcrgiazen maakt men op de vol gende wijze schoon 1 ons koolzure natrium - 1 ons krijtpoeder 1 ons sterk ainmoniakwater i ous alco hol gCJioeg water voegt men hier bij om 12 ons vol te maken Men niengo licl goed en brengc het met een spons op het schoon Ic maken voonverp Als het droog is veegt ^__ ^^ j ^^^^^^ men het-d en wrijft t goed na met ^„ j ^ ontkennen. wn EChoonen doek Do oppervlakte van spiegels en andere geslepen glazen voorwerpen wordt dikwijls Icclijb wanneer zij met met de noodige zorg behan deld wordt Wanneer do sehram men en ki-assen niet te diep zijn kunnen xij verwijderd worden en zal de gldsoppervlakte haai vroe-geren glans herkrijgen door de be handeling met bel volgende poeder. 60 doelen Keulensch krijt 30 dee-Icn Tripel io deülen Bolus Dit al les wordl tijn gewreven en ge mengd Dan maulil men de opper vlakte van het beschadigde voor werp eventjes nat mei water neemt een stuk linnen stopl dit in hel mengsel en wrijft tot de oude glans terug is Zwemmcm De bad - en zwem vereer iging Zwar lewalei ' te Zwolle heeft ter vicimg van haar laj-jarig Iwslaan voor Zon dag 28 dezer een inlernationaleii zwcmwedslrijd voor amateurs uit geschreven liet voorloopig pro gramma vermeldt o.m 1 5000 meter naar keuze Lengte der baan 500 meter 2 100 meier buik - of zijdezwemmenï 3 Doilien Diepte pi m SJ meter i 100 meter rngzwemmen Clubzwemmen buug te der baan 100 meter Astotocht FeMng'FariJs De lA'tic Ihon-Boulon - en ile Spijker-wa gcns zijn ic Missovana ca Z W van lid Baïkalincer aangeJtoracn Prins Boi^beso is na - vet^xh een weg gezoclïl te lieb bcn om hel meer heco bcslolcn liet Bai-kalmcer per veerpont Oïcr ic trekken De Tri-Conlcl is naar Peking teruggekeerd nationale aohietwedstr^d Uil Loosduinen wordt gemeld dat de hoer A H Douwens uit 's Ilertügenbosch meester-scherp schutter is geworden mei bet prach tjge rcsultoat van 91 cartons Dat ig een gBbaurtems Tot nu toe behaal de de Zwitser Staheli op een car ton van 30 c.M 80 cartons Het ear-ton is hier 40 c.M maai Douwens schoot 83 cartons binnen de 30 cM. en staat dus flink boven den Zwit - Ilet resultaat van den boofdkorps-wodstrijd was B Schutterijen Regiment achut-tenj Rotterdam 173 p r ^ schut - TE KOOP eenige goede gebruikte Ejjwielca T o aea Ie soort A ITosafcits Heer Magazga Neade li 8651 Wegens vottrok wordt zoo apoclig mogciyk ter orornamaaangebadca ccn NErri segabe^wisisbl op netto stand waarin buur en liclit en nog een idoino bijverdieaat». verdient wordt Br No SG!)5 Bnr xA Dlad Tb Hir miMu In klein Bill geziu P S VJOr bsjanrd Keer of Damg te«arle net « eiaen blteerdo Kamers m«l Ititlcan onttek Billatraat Jïr Ir oud uo ö72c bnrean vnn ilit blad Zoldars ts liiiur Aan de Nieawe Ksde te haur aaageli rnlma drooi;e ZOJLUïSK zeer gesebikt voor bei-gplaala vau Sluubeloü enz deol nitaiakeiiJö van het gaboaw waaiia Toorlicou do brcavforü „ Ub Kraua " S5S * Nadere inlichtingen bijMALTSIANN & Co Catli Kado a Telel No 3Uy H.H Banketijakkers Ken Ijïkwaani GUal-Kok ssliuivd vraagt voor Zeist ceal'iWA.AL vaa ccn eerste klas L an Let bakkerij ' Frnuca Lrievea lettere Z i3 aan EBdAlt'ts -' Boek - en Knn»lhanflel Zeist 8733 tiKl ii'«i ' ^'^>' iWö *^'^'^"""-"' ""-'^ iiwak gcKOul waler zi »'!'^ '^"" l^orslel met casUllezctil » iri uu acliuurl du bcscliit dii,'(lo p!cK dutlilife ' Uuuïim iiiuaKt UKji lil zoiilwalci - hokeml lüi Ijor sull zoolang lot de vlek vfi-dwuiicii IS Men wuaclil dumiiu mol ten so'hooiiuii lap af üh v vijlt dü vleK droog - Men uuiiKu ur uiu sl'.uUi nlü ^ iteri diaad van lii-l VLursul niui ie tvi'ijveii Uiil Itilükuiii er fnscli ' ü oocii uil aicii wasdil nicji iiel mci warm zeepsop sjjoeit tiet at en Urug^t liet i-rOKdig Als liet t.i'Oog is wrijft imn du uppervhiKtc met nel volgen dtj ineiigsul meti s^nitlle DO ücelon Jjijonwas nici lui deiilun karnaubu-wJi euiieniiciii ceniera Üm sl-jialle Lijmen ij Overreden Een jongen van omstreeks Ki-jarigcn leeftijd die per fiets nog de spoorbaan vaji de sloomlram Den Haag—Scheven in-gen van de IloU IJzeren Spoorweg Mij go!egen~aan de Delflscbe laan wilde oversteken terwijl de som-wachter met de vlag de nadering van de tram aankondigde werd ' looi de Iraiïi gegrepen en overit deii Uc tingplukkige diu al3chu wetijk vormiiilit werd opgenomen, was onmiddellijk dood Ned D a nke tbalikersvereeni-gmg Men meldt uit Den Ilaog In de gisteren gehouden vergade ring rail de N'ed HankelbakliCrsvcr eenigiiig werden tnt hoofdbestuur-dcrs herUozeii de htcren E 1'ötkel Den Haag cii O lleijgers " Amster dam en gekozen de heer W C v. Breda Den Helder Zeven hoozen Men stbrijtt van den Hoek van IFolland ' Een zeldzaiim indrukwckkeoid na luurverschijnscr werd bier Maan dag ïTi zee waargenomen Op een gegeven oogenblik waien er zeven wnterhoozen aan don hori zon ziclilbaar Hel was een inajes-lueus schouwspel dat ongeveer iO minuten aanhield Eeii van de ho zen raakte hel waler Fr worden wel eens meer twee of drie water bozen tegelijk gezien maai zeven icgelijli is wel een groote bijzonder heid 5 lak ing opgeheven Maan dagavond heeft hel bestuur der afd Delft yan den Glasblazersbond offi cieel de slalUng opgeheven \ an dit besluit ging een tdi van samenspre-kingen met den bcdrijfscher vooraf. ¦.Men is lol een vergelijk gekomen op den voigeJiden grondslag - de ar beiders zullen tellen en uilzctlon, doch dragen per blazer in hel laatste werk 135 pci iveek by wat ongeveer de hein van de kosten is. Ook het Ji.g „ scheepje " zullen zij gratis zetten Een schriftelijke over eenkomst 13 voor een jaai aange gaan Maandag a s kan het werk •worden hervat Zware mishandeling Gis. terenaehl half vier liud in een café in de beruebto Bagijnenhofslraat, van de wed S Ie Rotterdam een zware verwonding plaats Een be woner vando Wijde Broederstoeg, zekere P D verloefde daar met een dncf^al andere personen P D, viel de logemenlhoudsler lastig, waarop de drie andere bezoekcis voor haar pütij kozen Men word handgemeen en D werd een gewel dige messteek toegebracht in de rechterzijde van den buik üp hel hulpgeroep Kwamen Iwee agenten tóeloopen dio op de Dciftscbevaart survoillerden en werd het slachtof fer zoo spoedig mogelijk naar het ziokonhuis overgebracht Zijn toe. sfand,bleek levensgevaarlijk Giste-ronacht nog werden drio verdach ten aangehouden doeli zo bleven Kapilen Berkbout Wcik een keurbende het persoieel van bet loodswezen in het algemeen is, daarvan getuigt de redding bij de droeve ramp aan den Hoek van Holland in Februari l.l toen Itel personeel van de loodsboot Helle voetsluia zoo groot aandeel in de redding nam Het was i Juli 25 jaar geleden dat de kapitein van die loodsboot bij het loodswezen in dieoEt trad Geboren op 30 Augustus 1850 te Vlaardiiigen als zoon \ dri den kapi tein Berkhout toenmaals gezagvoer der op een der koopvaardijhockers öi-3 op ' de Levant voeren voor de fir ma Uoogendijk deed bij eenige lei-zen ter koopvaardij om op 1 Juli in dienst te treden bij het loodswezen en op 1 Augustus 1882 aangesteld te worden tot inalroos bjj hel loodswe zen Loodskweckeling 2o kl gewor den 1 Juli 1883 maake hij al spoe dig hevordering tol de ie k cp 1 Juli 1891 en werd als zcel^Jids aangesteld op 1 Juli 1893 Tijdelijk loodssohipepi 2e kl te Hoek V Holland op 8 Juui 1893 Frovinciaal Nisüwa toom Burgerlijke Slaiid Geboren Jolian z van Cerrit Ccrril Scn en Elisabcdi van Dijk Ccertrcida Jobanna d van Borend van Socii en Klaasje Bflitc CciiuH'd ilenjrïk Lagcnvcg en Mü^rlje Evtrl's Jsnseii Wi^P De sloomtimmcrfabnek is in eigendom overgegaan aan den heei P Th gtornebnnk voorheen directeur der Waalwijkscbe stoom-timmerfabriek — ' De wsdvlucbl uitgeschreven door Dc Honp " van Orleans leidde tot ' tvolgcn ^ resultaat ie piij ^ P van Amelrr>~y 2e pnjs H Boom 3e prijs H DaTies 4e prijs J G Brink huis — De eaiididaat J G Steenbeek heeft t beroep naar Lutjcgasl aange nomen P V Z m dienst der gemeentereinigmg werd Zalerdagmorgengelast zijn paard dat haast nielvoort kon uit te spannen Hij vol deed aa ndil verzoe » waardoor pio-ces-verbaal achterwege bleef C Knanepoci alhier is be noemd lot bricl - en telegrdmbeslel-ler lo dezer plaatse RUENEN Raadvergadcring onder voorzillerschap van jhr Schmimcl - terij Amslerdam 09 y C Weer-baai'heidsver Hijmecgseii Vnjwilli gerï'korps 109 p D SchieSvereeni gingcn Je groep Schielgezeïscliap officieren v h korps mariniers Rotlti'dam 191 p sehietvcr Karel do Grooto Nijmegen 170 p ^ sehielr yor De Residentie Don Haag 152 p weerbaarheidsver Schutterij Delft Ie Delfts 151 p sehietver. Prins Merits Leur bij Breda ' 143 p idem ' Oefeaing cR Lilspanning, Den Uaug 12S p ineni lïollandia JCatwijk a 2 ftyn 128 p idem Scherpschuttersver liaarlem 106 p afd Den Haag der Ver Volks-wecrbaarfaeid 93 p 2c groep Weer baarhoidsver ÖchuHcrij Delft 1^2 p ScheiTJschultersver Hel Vader land De!(t,136p Ook in den korpswedstrijd-tirail-Icursvuur op 300 meter bebben .reeds zeer veel vereenigingen afge-schotor lïier gaal hel om hel Meiiist aanio p'untan Ook hier eÏJjal boven aan Schiétgezelschap olfic korps ma-riniors Rollerdam 12 j - Uc reg, infanlcne Kijmcgeii 15 p reg gre nadiors en jagsis Dce Haag 15 p koloniale resc.-ve Nijmegen 17 p 3c reg iiuzaren Den Haag 19 p sehietvcr Sanboo Amalerdam 22 p korps pantserfürt-ai lillcrie, Haarlem 23 p 7e reg infanterie, Arasterdam 25 p 3e reg infanle - ne Bergen op Zoom 2ö p Deze ver | penninck burgonieester Afwezig de w.ei vm Mf ^ n v„p,-„i,i -,„„ j ^^^,^ Ramondt De vier InErekcis die inbraak hebben gepieegd bij den hee de Sturlei U - Bloemendaal zijn giste ren door de rechtbank Ic Haarlem veroordeeld ieder ol 3 jaar govan-getrisslraf De moord te Mm Pelcr Verbruggoi die door het gereehlóhof Ie ' s Hcrtogonbosch tot 4 jaar gevajigenissliaf is veroor deeld onder aftrek dei diwr hem ondergane voorloopige heciitenis, als scliuJdig aan mishandeling van den genieenlevcldwachler van Mül Johannes Maas die kort na die mis hajideling is overleden heeft itigm dat arrest cassatie aangeteekcüid Na de notulen komen enlfclo al en overschrijvingen aan de orde der fcegrooliiig 1900 tot oen bedrag van f 2988,34 Op de post cnvoorzien wordt overgebrach een gezamen lijk bedrug van f635,72. Ingekomen Goedkeuring van Ged Siatende wijziging der verordening rege lende de Jaarwedde van bet hoofdder school voor M U JL O Ucn adres van P J Boumanom ontheffing van 3 maanden schoolgeld de rscbool voor M U - L O Niet toegestaan 3 Dankbetuiging van mej Se wed Klingon-Smids voor haar be noeming tot gemeente-vroedvrouw Bi ' de rondvraag meende de beer Soetcrs op het noodzakelijke ie moe len wijzen van een plaatselijke schoolcommissie Tot nog ioe be-lusten de werkzaamheden eeiier cier gelijke commissie in handen yan It en W Een agenl-recbcrthcur Ie Amster dam kwam in den nacht van 21 Mei van dienst thuis aan zijn woning m de,.4lbert Cuypslraat Ie Fri nu was bij ' de rouilieering hel aardige dal drie loopers vier sleu tels en een zilveren horlogekelting op den man werden gevonden wel ke ketting bij de politie was aan gegeven als op 18 Maart gesfqlen uit een huis aan de De jth an straat waarop een van diC bevonden sleu fels paste Het was geen nieuweling in het vak Reeds vijf jaar had hij in de gevangenis doorgebracht Het O M requireorde legen bekJ wegens diefstal en pogjng lol dict-slal een gevangeaisslraf van 5 jaar Dit wordt uitgesteld lot een vol gende vergadering waarm B en W een voorstel daaromtrent zullen indienen Hierna wordl de vergadering ge-slotim — Burg Sland Bevallen M Hovorilad geb v Vee Overleden E v Krcel 2 v / lotejN Van brunswijk a Th so van 1869 Trekk 1 Juli Bel.baar 30 Sept Serie 353 no iO M 45,000 serie 4462 no 15 U 9000 serie 7001 no 38 M 7500 serie 2G2Ö no 2 M 2500 serie 440 no 18 serie 464 no 3G, serie 939 no 12 serie 039 no 36; serie 2417 no 5 serie 2i44 no 16, serie 257ö no 33 sene 3232 no 45 serie 4462 no 50 serie 6S86 nO 25 elk M 300 serie 32aa 110 31 sene 4238 no 4ö sene 7469 no 35 serie " 7830 no 25 sene 7836 no 35 serie 8327 no 27 elK M 210. LOTEN VAN MEININGEN a fl 7 van 1870. Serie trekking 1 3uli Bet b i Aug 95 seneCn. 13-i 167 447 613'790 850 877 971 1099 1203 1462 1468 1604 1623 1882 1983 2094 2150 2162 2312 2-130 2'i50 2486 2568 2717 2752 2764 2809 2881 2972 3095 3189 3498 3591 3504 3511 3655 3697 3714 3741 3848 3Ö30 3992 ïCrlanjsdL ' ic sjirclieil Hij siielili iadrlijk aar ' t tick en vond i'aar Lucy ' Wman O Lucy dal is oen aardige verras - \ k laclit ivol dal ' l je plezier zfludoen llarrV En ih U'dde toch eens we ten l)oc ' t cp dit scliip er uitzag Daarom ben ik ^ i'konicn liariclijk ivoikom lieveling lit zal je alles lalcn iicur Apropos wal leg jij ran die Iron Ivcran de ring van je voogd Ik ücgrijp hel niel Harry gisteren nas er riicis Ic sleclit voor jou en van daag ben jij de besie hapilein die ooit een schip hcefl gecomandcerd En Gi-ime O die Is nog meer cnthoasiast Ain Zeidicr Hij is gislorcn den geheelcn avond bij riiijn voogi geweest — hij heeft'niïj zelfs gpfeliciteerd met mijn en gagement ~ Al dat gevlei maakt mij bang licvc Ik wcnschte dal ik kon snannen wat hun bedoeling is & ben ervan overt iiigdj_dnl it ict3 mei jou voor hebban terwijl ik weg ben — O daarover liaii je gerusl zijn Ilar ry Ik hen geen kind dal zich iaat be praten en van liwingcn is kcch kwestie ' t Werd lijd voor l.ucy hoen te gaan Srucc gcioiddc baar lot ' op de kade ^ ij giiwrcn voorbij een stapeltjo waren die nog ingeladen mocsicn worden Eens klaps bleef Lucy sla.'>n en ric Dat is komiek — Wal Dal l,istje ilt bad ' 1 allijd in mijn ^¦ mer slaan en ik mis hel sed<'rl ^ cn pxr dagen llookoml dal hier Ben je zeker dal ' l helielfdo kistje kï I ^ Heel zéxT _ [ fary Ik ijeivnarde er VKt^r mijn schoolboeken in Sraai ' t maar eens om aan den voorkant zil ci een rij lioperon spijkcrtj^cs op Druce keerde liet kistje en ï.ig dal Lu cy gelijlt had ' l h zoo Iiucy ik zie dal ' t geadres seerd is aan T^ïmbush eii Caird Ie Syd ney door Drice en Co Ic Londen Uwkomen Brice en Co aan ] Du kistje " k Weel ' t niKl ' t Komt er opk niel op aan Ik zal ' t eens onderzoeken.Toen Lucy weg was hel do fcapilcin het kislje m zijn kajuit brengen Ilij achllc ' t geval vreemd genoegd om ver denking Ie koesteren en ' t kistje te openen Hij deed dil met een achroovendraaier Spoedig was hel dieksïl er al en hij lag niets dan watten Daar trof een rcgelma-lig likken zijn oor Voorzichtig ontpalitc hij ' t kislje — Goede hemel een Jieisclia machine PlolEnling begreep hij " t sujiecle com - plol van Zeidtcr en Grime " Hij had den vorigen datt zorgi-uiriig inlichtingen "^ wonnen en vernomen dot de roeiers de „llavik " hadden vonekerd ver boven de waarde Dit wa.5 Ie merkwaardiger wijl ' t bekend ivas dal Zeidler en Grime ge woonlijk me ' verzelceritcn doch zelf do risico drcei-en Met het boiviis van hun moorcidadige " plannen voor ïich bcgrcon liij hun ver langen dat bjj de rois zon mee maken In hun bfgcerle naar geld aclitlrn ze menacheiiievciis nie»i en doemden do go heelc licmannins len doodo ilei incl ^ cnlfiiieerde iec'iniek vrn-a.'ir digdc miioidtuig beziende werd bij " rood Even dachl hij na toen i'ing liij zelf êen eminer waler halen - schroefde de moordmachir.e los von den bodom van bel kistje en dompelde baar fa ' t naler Dadelijk hield het uurwerk op to loopcn. Toen maaklo bij ' l heel voorzichtig on schadelijk Hij de"d fe watten weer lu ' l kistje schroefde het dicht riep een matroos en liel ' l weer bi ] de andere goederen bren gen De „ Itavik " moest uitzetlen bij vloed, den volgenden jvond Toen de tijd van vcilrct iiadcrde worden de heeren Zeid ler en Grime zèó vroolijk in ' t vooruit zicht dal ze besloten de feestelijke gele genheid ie vieren met een glas cham pagne De oudste compagnon nam het schuimende glas op Op de „ llavik " en haar laatste reis Op kapitein Druce en zijn ladtstc Nadat ze eer hadden gedaan aan - hun edele gevoelens kiccg hun opgewektheid een scliok Er werd een biicf gebracht van kapitein Druce Bt verzoek u verlof bet vertrek vifir en-trtinlig uren uil Ic stellen daar par liculiere zaken mijn tegenwoordigheid Ie Londen vereischen " Dat kunnen wij niet toelaten Cri me hij TiQct om zes uur afvaren ifaluurlijk Wat denkt hij wbI Hij moet uitpeilen zonder uilslcl Laten we er'zelf l'£engjart 3"i te ' ion dat ' t ge beurt Een uur laler zag kapitein Druce lol zijn f^o'ol voldüenin ^ beide compag nons de kade opwamleien — We komen kapitein om antwoord to brengen op uw brief Ü weet dat hel onmogelijk is do Havik " een dag lan ger Ie ialen wachten begon ïeidlcr _— Oninogeiijk gebood Crime — hel schip ' mflef afvaren om ïes uur er mag in geen geval uitstel ziju i b < Best IiecroD zei Druce kalm ^ * l Spijl mij dal Tk u laslig gevallen beb Ik licn er in geslaagd mijn zaken al fc doen per lelegram dus ivc Itunnen vai over een uur Will u in de kajuil knm om uns een goede reis te wenschen — Mei plezier Precies zes uur voer de flavik " af begon de reis naar Sydney Èen paar uur later locu alles aan df h in orde was r^cp Druce zijn eersten stuurman Fisher ge naamd Fisher kom eens even in de kajuit Ik heb een paar pasagicrs die een steun tje noodig bebSen om in hun tooi Ic ito - Verbaasd over deze meedeeling volgde Ksber zijn iiapilcin naar de tajuil Daar vonden ze Zfidler en GrimC ochterovcr ligi'cnd m liun sloclcn zwaar ademend — Dal zijn de palroons riep I'lsher — hoe komen dic hierï '-^ Die maken het tochlie naar Sydney mee Zi wilden niel maar ik nas zoo vrij, hun een slaapdrankje ic geven Help mij maar ze in de kooi brengL'n * ik jal je de bis tone vertellen Vi er-C 11 - twin tig uren laler vond Druce zijn beideRevangoncn weer lol bcv.ustzijn gekomen Ze ontwaakten met ccn iVaar ' ben ik vri>eg Zeidler Aan boord van de üavrlt " De hee ren ] n allebei ziek geworden in mijn kajuit Vreemd Ik gevoel me loo oiilekker Ik ^ a ^ maar naar buis gaan Ü ni-it \ 1 lij Nee:j dar misle ik nio / hicnc hen bijtiji '* 3[E*varen Afgevarifi Wol bedoel jo vroeg Grime r ^ Ib bedoel dat ik met tii beo gaon varen ive ïijn nu al iicr-en-lwinlig urn op wee naar Sydney Wal Neem je ons mee naar Syd ney Hoe duri je ' l wagen Je moei dü dsli]lt ktcren — dodelijk boor Ik hoor ' l maar > vrees dal ' t met ban MiJD orders luidden dat ik ïonder oponthoud koets moet zeilen naar Syd ney Wi ] ïïjn de rccdera en wij gclaslcn je Ie kecrcn =— Aan land heelt u alles Ie zeggen hier zijl u slechts pasagiers en dus on der mijQ gezag — Maar dat is een schandaal Welke reden beb je om ons mee Ic nemen — Misschien om van uw gezelschap te profiteeren — niisscbien ook om Ie verhinderen dat u samEnspanl legen julfroinv Norman En je weigert ierug te kcercn Ik iveigcr abso!uu I Maakt ' t dus zoo gemaklielijk mogelijk voor de reis De kaoileïn verliet de kajuit de beide hoeren staarden elkaar aan Vermoedt hij iels iToeg Zcidier Wel noen hoe kan dal ' Maar we zijn 24 uur op ' t sob'p bel is de I7e en en 0*erl ivee uur zijn wij verloren olwe moeien het kistje zien machlig ' e worden Wat zullen we doenï Wal 7ieggcn?Qij zal niel willen hcblien dat er aan de lading geroerd wordl ' t Is Tcrscbrikketïjk Waarom luis lerdfl ik ook naar jc onzinnig pian Da rijd verloopl elke mimiut is kostbaar De sthmken bleven m an "^!- tol Druco wéér kwam — Hebben de liecrcn ook iele noodigï >— Ja dat is Ie zeggen er is een kistie onder dp lading dal ik ^ el lou willen hebben een brui » kislic mei ko peren • pijl'erl]cs Besl Ik zal er over een paar uur naar gaan zien ïwec uur Dal is ie lant We moe ten ' l nu hebbca Hel beval liea helscho raacbiue voiiooidc Dnite vervaardigd door jou meneer Zeidler ea aan boord gcsluurd door jou en je compagnon O genade heb mcdelijdciij kapi tein Hedclijden Had iclui medelijden mei al die ' ranscben liier aan boord Vraag jelui medelijden voor zoon ver ïloekl gemeen moordplan Haar de doos — de doos O die is veiüg Maak - e maar iiitl moeilijk Juffrouw Nöiman herkende ' t dmg dal van haar was Daardoor krcefik achterdocht II ' heb ' l geopend En wal wilt u nu doen n mei julfro \ len uil - r laler ' 1 was „ s cii -' en krcel u der boolen af _ U aan land zetten in de ccrslo ha - -- en de justitie M.iorschuwen Dan geel jK ' t commando over aan Tisher en ---¦ naar Enfielaiid terug o Norniaii te trouwen De kapilein kon zijn plai .ijer brengen Een paar ui-donker hoorde hij een plor Crime had gcprobecrii eci _.,.-—.-- - Ie lalcn " it met zijn rankkcr Ie vluchlcn Doch ze deden ' t onhandig Oe boo sloeg n Allo pogingen om ben lo redden even vruchteloos In Eiipciand toruggeltficrd onlvinÉ kapitein Druce veel gelukwensclien mel de cïlukkige ontsnapping aon een grool eevaar Ui ] wist dol hij dil in do eerslB plaats ie danken bad aanlucys licide 
OPROEP Evanoeliacb Lutherachan te Ulreohil Atlen die dsn WeiEcrwaarden Heer Ds L SCHDTTS beroBj'en predikaat bg de EvangcHscl Lntheiactie Oecueente te Amsterdam Tovr onze Gemeente weascheii te bchonden wurden nitgenoodigd een daartoe strekkend schrijven len spoedigste te willen leekenen ten huize vao den Koster Himburgerstraat no 11 alhier 8G9Ï ^ Eenige Lulkersehen Utrechtsch&Kiezersvereeniging Het Bestuur noodigt U dringend uit Dandepdag 4 Juli bij de Verkiezing Tan leden van den Gemeenteraad Cw stem uit te brengen 111 ï>i(striet A op de Heereu B^iJA J V d Hegge Zijnen f * _ en — Mr W II J Soyaards Ill X)ïstriet 33 op de Hceren Mr W M n Boers en J II Th O Kettiitz In T>istriot O op de Heeren il A van Beuniugeii en IJ F Kol van Ouwerkerk 111 I>isti-iet I > op den Hoer aai Mr C de Wilde Door flinke opkomst bij eerste s'emming kan herstemming vooiliomen worden Het Bestan r: Mr a H TAN BOLHUIS VooreMer. 3 EVBRWIJN & Seó-daris D J H VAN ELDEN Peiitiingmeestsi Mr J G BttOUWEE-NIJHOI'Jf Vraagt bg uwen Buekhaadelaar ïèmU f oerfleiöÉiB ai MMM >„ Schuo en Kuis Zijnde No de - Goe4ïto3jis Bitliotbeek ouder ledaclie 7aa F J Somtias jCi-ijs f o.ao Ditf«T0 ïM JOH DE LIEFDE DU-coht OaféJEMMWEKARSEBOOM " JEerstdaagTS openiisg " Tnn hrt opnieuw gerestunreeni en naar do eiachoa des t8ds iDgericht Cnfé-Bïllxt d inct VcrcniiniDS gi3iiiia,md „ DE NIEUWE KAHSEBOOM " voorUeen JT 33 iKUEXÏ Prima Coiisnmptie nette Tledieniog eorsts klasse Billard Haantjes - PÜEenor m Lager Öicr ea Siaaslnolits van „ HET WITTE HAAKTJB " Qevone KofËebnUprljzen 8G21 Aanboveïend J J GALESLOOT f AM ABELS BaÉrartal Stoomboekdnikkerij en --«-_ Kantoorboekenfabriek Electrisclie Linieerin'-icbtlng Uitgebreid magazijn van KANTOORBOEKEM en KANTOORBENOODIGOHEDEN ^'^^ Srootsie K!okkë^maga^lja 2e Nassaustraat 17 Tel tnferc 3965 Tramlijn S en 10 Verzending door gehtel Nederland tegen ineending van postwissel Keurige vorpak kiDg gratis Vraoht toot vclcening van den Deze Bognlatenr 75 c.M lang met zfraar slagwerk f 5.50 Idem 85c.M. lang met zwaar slagwerk i 6.SO Alle uurwerken zijn voorzien van debesto werken gerepasseerd mat S jaargaritatie Enorme kenze stnande GloUbon Pen-dnlGs B3j:ometcr8 WeUUers tiond - en Zilvenvevk tegen ae laagste koers £ n gros En detail Export ¦ Vraagt gratig pHJKOurarU ' ' Het accuraat loopend ZüverenEeerenBcmoa* toir tneirk Uilkema f 10 — De hoste Wakker koperen TernikkeldekMt, laug wekken f 1.90 AQto - « n Uotorboot'HorloceB os Tast te scbroBTan ^ f ao «— f 2Sm::z » HUISHOUDSTER | Een DcUc JnlTi ' r.cg zidi gimrae loo spoedig inoKeluI ' geplanlat oDver:;cliiltig iu welke plaaii *!¦ UÜXSaoüUSTER, I'.G bekend luet koksa en verplegen Br fr loti - K aan ZWIEItZISA'» Aler..AiIr.bui ' Kurle Janutr.'2 Dtreolit Wordt gevraagd Ib een bleln gezi » nordl can nette faSaaenEsjke WERK-8IEID gevraagd P.G Loon i JOO BQ t 26 waseligeld Alleen nu die T&n goede getaigen zgn voor * zien komen in aftiimerl^iiig B seven worden ingewacht o a der motto „ Werkmeid " Barean T&n dit blad GEVRAAUD egeü Angailna iu esn zeer klela geiia een fnUaeaifjke nats drajcudo Sag-DienstiiGËe P.G ïo r Lsfile dagon oiel bcDeilen da 18ji»r laet goede geinigeit Zicb umi tn mcidoii OiïdxuTkbaf Nu 33 87Ó3 Terstoiiö Sevraagd een FnUoéallJbe UIoiMit^odo van do P G vnii goodu getnfgen vQorz[en Annbieoingeii iii pDraooD bij ïroirenw JüitRITSUA Donkere GnitrJ overIi8t Wed 8765 Dienstbod en kantoor „ Secnvi'as " ABCalrnit Np 8 vrsagl eOD heiiwamo HULSHSt,CHT ea velo nette DmflSTUEl.SJKS vuor 1 AugoaTn » vear bianen en boiicn de ttaiS 8379 Gevraagd voor Amsterdam een net < Wegens lioivclüfc tier tegen ivo or dige woi'Jt tegen 1 Aug a s ia « en gezm nel 1 kïad eeti M gevraagd goud kunnendeknken en wer ken en van goode gotnisan foorziou Looa 100 gulden WosebgeH 26 galden en terifal Br Ir lelt B Boektiandel POHLE Schomenstraat 8 8679 Tegen 1 Ang wordt te vr aaed eone bekwame 8u61 DIKHSTBOBE Ma Ueid-Alleen in een klein gezin ' Zich te vervoegen ' a avonds tnucUeQ 6—7 Qur Nacliteganlstr&at 40 c SëiaideeiiBieaÉoSe bg Heer en Dame biirg;erpot knn-nende keken en netjes werken goed loon en verval Bi fr Kevr.VASARKEL Prins Hendriklaan No 31 Zeist 8368 tïiiisjcirïtls zijn Terkrijghaar bij partijtjes van minstens lO ££ Ö A S oe»ts perK 6 aan het bm - van dit blad Drift 23 Utrecht Toezending naar bmtan de stad geschiedt na ontrangst 7&d po3f wissel 1 ZBlf Borstplaat UuaitBiEeai Ukenrea ea dlreiBe Draaken met Hek Essences 30 Cs per flesoltt ® met gebruikte Hcbfi'B Vaullleeniber vermengd onier gewone suiker voor Vaoillemelk. Fnddiogen en op Gebak & 30 Ceatpir bnsje verkrügbnar in Voorstraat No 6 Utrehet OutSe ScitioesïGn nordea tegen de tioogsCo wnarde aan gekocht in de Loefbcrgmalierstraat 22biJ da Noade 8700 JOH DELSINK Advertentiên ' s JUs#nnenseeii@a « W ei tM « 9>taï ~ beïdn er ü MEIJL O ndergeteekende U vaniit heden 8 Jali tot en iccL Zatoi'dag 6 Jalt io zaken rekeningen enz enz ' b aToniix van 8 tot 9 anr te constiL-teeren Siageldwarsstraat Ihts J M KIJLAND,8750 Arte Ecïita f^edicinalB Levertraan Bijzonrtor aan te bevelen voor KlieracMlge Kiuileren Verkrijgbaar è 4S cant ^ er flacon - j IN DE -:- DöLiei'sCeiiM-ApöteL Voorsïraat 6 b.d Neuda XJ t r - e o ï » t Totale IfOFlöop in Jean v Laar Jrs i\^i!zlekha!iiJe [ Steenweg 50 Pjanomazia tUana 5 en 10 centper numaiar AUe Voordrachten met20 pCc Mooie glimnioiide gekleurdeStadsgezichten voor wedevvorkooperaf 1.30 de 100 stuks Faatasie-fcaartea 70 csnt de 100 Op;-aimingval een piirt^j Kunstbloemen Ejzeu-takkes va-iaf 2 cent Lnxc doozenPoBt vanaf 15 cent 8719 Poppenwagens in alfe hieupsnen sirïjzeni J T Detli Steenweg 4 Ei fgrlrijilaar „ tegen Z£ER billijke coR»ditiën " 8740 S & R T o U U Achter den Dom 8 Mt öf ta lit ol bcoft Ü iRBt van BcliilvBi is nwbaar dor droog en ^ obaudelbaar ge bruikt dan FETBOIiAN Er bestaat?iet beter Alleen ectit il f 1.S5 per aescfa bu L BECKEB Cofffsiir Mobel atraat 33 87il Oom Eau de Cologne f 1.00 Oosterstraat 19.5739 Kcmers beachikbaap mei en zendep pension Utrechtsche Gredietbank Kromma NleawB Graeht 46 UtreohL Geplaatst MaatschappeJijkKapitaal f 1,000,000 - Verschaft op biUUke voorwaarden Opedlet Eoopt en verlioopt EfFocien Oon pOSH en BDitenlnDdmcü Öeïd Keomt gelden a deposito met & dAgen opzeggiog A 4 pCt 14 dasei opzegging a >/ pCt voor X m»and tegen de genoteerde prolongallcrenle. voor ^ le mansdea vaat h 4 pCt a Eea maautlen vast a i'/i P *^'- « ééo Jaar vast 4 4 pCC in hare NpsarliaB 4 3 pCc Belut ziel met het in beirnrfnE ae«en van waar don ia bare bxaadTjrlle Inrlebllag Eantoot geopend « Iken werkdag van ' s morgeuB O tot ' e nan>iddnge S unr 8736 De Directie - J J VAN ASCH VAN WIJOK G Vr J HOOFT perse3en knirnen gelden bekomen tot elk bedrag vuot bsdrüE en bandel ook partlcalieren Voorn biUük Aanvraag BObriftelgk i.v.p Nederl.Crediotius'.elliag itaam straat 1 Den Haag 8i38 ^ Wees niet boos op OTIO niXGES HavorstpaaS 3 wölka dnbbele steek Pi'ïiclii;naai maohlaea verkoopt voor f 4 f 6 f 8 met Kast Losse Maciiinel-r.Bten i 5 Naalden 2 cent Biem 2 & ceat 8761 Maasslais " en „ Rijswijk " Adr es: D*Ift ¦ > s Gpavenbesa EifgfëipiJÉrliJiOïif TE UTRECHT "* _„ ^ rr ^ Bij de stemmige root ' leden vin den Gemeenteraad o ^ I>oiidei*dag ' 4 ^ taii worlcn tlfing-end aanberolfll '- In ï>iwti-iot - A - de Heeren ^ il - d - US Liyl io de Tïcatnre-DAfl C nn Straateu ^^^ end ¦ o iV VöliUOp eltreJmd) Ia l">isti-iol 13 de Heer A X ¥ 80 Bieren Bijyoet nre ^* In S>istrii,s:ti-iot ï > de Hear«n P J Heiitzagers ^^ J M A Zoetüialfler " aïtreïlend Til - steiflbas is open van 8—5 uur Stejut zoomogeüik vóéa>luiipi 6731 HET CEgTDUE ' S ^¦' I Bevoegde beoordeelaars roemsn de 1 \ en 3 H P Motorrijwielen 5 at « I aicest betronwbar toerm.eUaeB * ] S Alteaten ter tnz^e ft'fêa W 1 Amsterdam Overtaom 271 Filiaal Garap Blltstraat 23 Utrecht „ QOBELiilE " Qemakkeljk te verwerken gaeft nïei af en kan als olieverf worden afgewasschen De eerste en eenige verf die mat kond water aangemaakt zijnde de olieverf evenaart S743 Ma&epiaal gebpuik alechis enkele centen pspViePlcSL H,H AannemeiB Metselaars SUikadaors en Schilders irraagt B;d chnra en Qratis proeven bq A SANDMANN Eminastraat S4 HILVESSUM Hoofdagent « oop de Ppo « Uii'echt iPiedfièlBlsfeèiülÉö ^ eSihcntéïnhalt.'S Pro^ramro ^ orcb das S'ltretariat I De beste der wereld I lazijii — " V.A-I«f — 8738 GERARD VAN DIJCK LANGE VIESTRAAT 17 UTRECHT leiie wordt door n.II Doktoren aanbevolen tegen nier - en blansziKkte graveel ep nierstoen diabetes snikorziekte dcverBChiUonde vormen vanjicbt,alsook ga wnohtsrhenmatiek Verder togen katarrbalo aandoeningen van bot strolten -^ hoofd on de longen tegen maag - en darrQkat:ii'rIi Kicuwe brochure graÜB ' Jtdpessei Kponea-QacJIe Bad SalabPünn ifSohle <» Bad Mllfflster am Stein Hotel BTJBAT en Hotel LOEW Fomilicpensiona van den eersten r.ing in vooruannists ligging Stoomver* warming Etectr licht Baden iii hiiia Bekend voortreftelijke kcnken en zeil gebaande WjjacD Speciaal dooi - Uolloudsclie families uitverkoren F BUBAT 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ~ Woensdag 3 Juli 1907 - Tweede Blatf ^ Ixtra voordeellge aanbieding van Heeren - en Jongehe^ren Costumes Reis - en Flanellen Costumes Regen - en Stofjassen. Lustre Jassen en Vesten. Witte en gekleurde Piqué Vesten ^-^"":" • "¦ Norfolk - en Marine-Pakjes. Katoenen Kinder-Pakjes. Vacantie Costumes Ijzersterke Broekjes in Cheviot Diagonaal en Tricot Egbert's Cichorei ep Pee-0 ^^^^^^^^ SioBiïwag 32 W PXjANTUA Wogen dwarsstraat 2 Wad H E PEENSTBA Witt e vtou wenst raat Opening der Monsterzaal van ' toog In ' t zeil " m Daipiiiei m ward op verBoliUlande TputoooitelIIngen bskroond o a Londen ArnlionJ Veandam Weeneu MolbonrneiAntwetpan Amsterdam enz Ta Ütraoht varkrügbaar b\j Hearin Winkoliers H J VAN ACHTER-BEEG Baanatraat 21 J K v AEKEL Bam Woord O a 11 J H v d BESG Springwog 66.J V d BEEK Weistraat H O d BRINK Amstardamsoha atraatweg 207 C EIJDENBEKG,A HEMMEBS Adrinanatraat 27 J A Möf.DEB BiUsttaat i8 Wed P A J FOCK Agentesse Blltatraat 79l]is 8744 in goed gozolTeide soorten taeil3aH9Clleer:Jitd)f2.flOO,090.-< KuitH öQ mllllocti EIulKi ï3t inilHo^tb ^^ Sleoïits t ^.' 30 legen Rembours Nieuw Kimstenaars-iaraonika Mi " 19 toötBon 4 stomingen,elke ry 2 korig Wezen-lt)k nieuw aan dit Inatm-ment ia de « onriorbaroafwisaoling in do mtiniek,ivell:o d;bo«k voor de jengd Eau BoeEEtrerb getitoHi „ De kaopmin met de Muzstn^fülen."i Een Boekwerk getiteld i „ Christelijke Proza m Foèzie " Tweo mooi * Waudtehaten formast 4G bij 3i o M Eon Boe»*rerfa geliteld 7a » dutalernis tot UcIU ' gr 136 bladz.gcïünstreerd met 63 platen Een OJiroBio Di!-K(opiJ«ide JM«*",'n pasHepartont.grootSiXlOo.M EfnChMOiO „ Hoedt mijneLammêyen " in pSBaepa.rtoat gr 2i%i0cM Een l>Aniesbrocbe.10 Hoeren Zikkmes ïleo zanle een poatwisael ^ ' I — waarop ataat ObrlaielUbe leefnnr " m den Boekhandelaar W M HEUL te Utrecht en men ontvangt liet paikke franco tliaia Bestol en BestoUith Droogleggen van Water Beton werken Kelders Fnndeerin^cn Water on Regenputten die lekken of grondwater in laten muren etc totale wering Tan Hniszivam verrotting insooton otc Waterverven voor het dousen van buitenmuren, tegen alle weersinvloed bestand hunnen mot allo aardverfatoffon voor kleuren door verworkere vermongd wordon MOH8A onsobadolök afbijtmiddel voor do fijnste hout enatoansoorten of werken otc J72AHAJ1XK'&I'K dio olk bedorven werk wedor goed maakt, AJleon bü A " G VAN BEEST 14 I'ro\oniorssingol liolterdacj J M DE MÜINCK KEIZER Keform-IJzergieterij eenig in Nederland i^aa'^tenshaefo geen Il@©g©^3^dg Teleefram-Adres _ IntercomiBunaie IJzEFaiETHIlJJ—HOOÖEZAND T 6 1 6 p h O O D No 9 Loreriüg van gietwerken in smaedlfzer in da kwaliteiten van LasGhijz«p Uloeiijzei * en Wei-ktuigsfaa9 QietBtnkken Tan dit materiaal gegoten zyn dicht sterk en taai en zacht in het hewerfcen ze tnnnen ving worden geleverd omdat ze na de gietiag direct al deze goede eigenschappen bezitten Ka inzending ran teekeninèiof modelien Wordt gaarne pr|BOpgaaf Mevr Wortmon Jus-lUE V Effonstraal 27 VRAAGT legen Aug een netle TK'ce-dc-Hcid met beneden IC iaar Zich aan te melden 's dv tussclicn 7 en 9 uur. 8721 TE KOOP. ccn lleprcnticla voOr I 12.50 1'e zien ' s avonds na ö uur Servclstraat 1 TE IiOOP een blok 5 nieuwe Wonin gen groot 080 M huurop brenüsl f i70 p j koop som vrij op nuani t 8000, gunstig ^ cli-gen bij Aniers Eoort vooi ' iiolcl Ponsion, bij de Ivoop f 100 storting Inlichtingen bok Koning straat 20 Amersfoort Ie huur bev beneden rui-ijjc suite warande on tuinbov i kamers gelogen'^(.boolslraol 52 liuurpr.f 575 p j Tc bevragen bijViallraan en ffcerdsingelOï 3!)bi9 SÜSa DACMEISJE Een nel en zindelijk Dag meisio gevraagd in per soon mn te melden Cild -,¦ lra,-it 00 Utreelit 86Ö0 KOST EN INWONING aangeboden aan ccn nel persoon met vrjjc slaap-kamer voor E 5 SO per w. Voorklarenburg 10 8718 SCmLOrRSkNEClif gevraagd vooi gcrmmen liid werk bij \ P V d Yoldon Ml Seliilder Ben-nebroekerw Oz Haarlem bij Aalsmeer 2 FLINKE ] ONGt:\S gevraagd - voor de smede rij en koperslageiij vast weck Aanbieding m per soon Sleininan 52 Zeist, bcl-end mol het vak 8650 TERSTO ™ GEVRAAGD " een nel Dagmcisie Eoven de IC jaar conigszins be kend met hel koken van een biirgcrpot en P G. Adres Nieuwe Gracht 107. 8Ö53 ER niEDT ZICH AAfJ ron nel Meisje voor de middaguren ook niet on genegen oih dó waSEh ' aan kant te maken hclaij nat of.opgemaakl Br Ir ond no 8654 bur v d blad 1 Een ruim Huis met tuin en werkplaats TE flüÜB [ 5.25 per ivcck benedenvoor - en atlilerlinmer enkeuken boven 2 kamersen ruime zolder Tè zienen te bevragen Vossegat sohediik ^ 0 8G37 TE KOOP 3\raaBd een paar glazen plaatsen toonbank te en een om togen r te zetten o [ te h.ingen Dr ïr mei opg van prijs ond no 8717 bur v d blad AANGEBODEN een net Slaapt.aniertjo, voor een jongmenach ïijn b b h h met ' b merg onibiit voor 12 per weck. Cr fr ond no 8696 bur. V d blad PIANIST ¦ Dicdl zitb aan voor de 1,0 miswcck een bckv\aam Pianist Br tr R Jansen Koningslrant i5 Arnhem ^ 86S5 BREIIIEISJES. Ecnjge nelte flinke Brei meisjes kunnen nog direct [replaatsl worden aan do J(.-ieliina!e Brei-Induslrie, S^nnigc & Co Bemuurde Wecid 28 Utrecht 8687 Broodbakkersleorling GEVM\GD met 1 Aug P & HcIëI boven 16 jaar bij G Brou wer Prcdikhcercnslraal no 36 Utrecht 8628 WORDEN GEVflyUGD liinko ijverige Timmcrlic-deii.-Mctscl.iars Opper - en Sjouworlicden Br fr met opgaaf van leeftijd en w,iar inlurmatiën zJjn Ie heko men ond no SeUbui'.v. d blad TE HUUR een niiil;e Boven-Voorka mer voorrien van gaslei-tlmg ruime bedstede kast en stookplaats helst voo alleen wonende inffrouw, Br fr ond no 8598 bui v d blad TE flUUR crn Huis hev grooto ka mer bedstede kasl on Uir kc zolder verder van all( gemakken voorzien huur prijs t l.ïO per week ge legen Kóukcnslraal Te be vragen hwartelslraat 25. 8634 TE KOOP ivraagd 2 Honden bokken )or trekbonden Adics ¦• edijk Ubis 8597 TE HUURde CroeSDSiraat 2 mooieBovenhuizen zeer geschikt¦001 amblcnareii dor S S.,bcvatl kamer aan sui-l " zijkamer keuken gr.balkon 2 grooto slanpka-mera aïgeslolen zolder Tebevragen Croescslraat no nog & ia Boncden-VDor [ 3 8435 M,\NFACTUREN Geraagd eon nelte Ion en boven 10 jaar Br ^ ¦ ond no Wiili bur v GI'VRAAGD een netle Loopjongen 13 a U jaar Vinkenburgstr 2 SG69 TE llfUR > Vootiiamor mei alcoof en ïijkAmortje kop gcscliikt voor een ecnigo juffrouw. Vmki'iiburgstraat 2 Een nel onwikkold JONGMFNSCH zag zich gaarne gcplaalsl 'lis,Reiziger of dergelijke bnlrcklting is genegen to gen kleine vergoeding 1 vM'ken op proef te werken. El tr ond no 8620 bur. V d blad T[-;rstond gevra \(,» ccn net Dagmeisjo die ook ecnig loopwerk kan verrichten lusschen 15 en 16 jaar Zonder goede gcluigcn onnoodig zkh aan te mdden Adres: Sdioolstraal 16 8022 Wegens vertrek naai Duilsciiland TElvOOP een ^ ood onderhouden H cc ron-Rij wiel met allo tocbchoeren voor den spotprijs van t 23 Tc zien 2de Daniscben dijk no 25 sei G MEID-llhlSHOUDSTER In oen zeer klein gezift v.,>idt zoo spoedig moge lijk verlangd cene Meid^ Huishoudster P G vvasctf buitenshuis Br fr onden no 86 07 bu r v d blad ^' EiiN nh ' MEISJE vlug en helder kunnendt werken oud 22 jaar P;G,' verlangd gaarne oen WerB huis Dr fr ond no 8600* fiur V d blad 

Kranten

Ga naar