Utrechts Nieuwsblad vrijdag 21 juni 1907

16e Jaargang löoy No 43 BLAD Vsnchtlnt D^LbnitS Iietiaivo op Zqq - en FeasldsBsn - Pril * per Week itt.Qoïll StüiveraU fO.lO.^Mot Msaal fO.l "'' PiijB psr Ö maaodoB C Ï.2B — Met Idwml ri.lW » Franeo par pcist f 1.50 — Hab Ideaal - r 1.»S Bureau Drift 28 Xltreokt —' OitgeTer iOB.,-DT&iiMiFJÏE Fry's dor AdvartentjËD van I^li regel » to.ao Elfce regel l-mser lo Ot Plaatst moit dezelfde AdvoctDntfa S meJen ^ j'du ] wordt dieiIechts2uBl0Q4eiekei)&f'üifrufmmeMuijm ^ Q ^ atiwajen afi Cent per Advertentie bij TooraitbettUng g ' 0bi \ nummer bestaat uit 2 bladen 11 «*******»*******»**^***« Zonopg 3.39 Zonond 8,24 — Maan pg 2 38 Maanoud 1.14 Vrijdag Juni Ï7at bet zwaarst is moet liet zwaarat rtegen Dat ie waarde plicht gebiedt moeCon w ^ volgen *****^ Ty ****?»?*?********* OIT HET BÜITENIAM RUSJLAHO De RussHche geheimraad De Mar lens — de beliunde gedele^eei'de Ier Vredesconterentic — moet zicli ook over de ontbinding der Doema uit gelaten h'ebbeii ' Volgciis zijn mcc [ nng had ze geen levensvatbaarheid — meer dan dnchoni^erd ieden — aldus moei de heer De Marlens ver Waard hebben — konden lezen noch sciirijvenl Daarenboven maakle de Doema rteC.en teii gansle Van do vijanden van don Staat terwij'l een deel der argevaardigden zich schuldig maak le aan revolulionnaïre nropaganda in het leger Golowin de e*:-Doema-voorzitter moet niet ontmoedigd zijn hij heeft aUc hoop gevestigd op de derde Doe ma meent dat het volk eon gema tigde ]> oema wensclit en is daarom overtuigd dat in de ve'-gadei'ing wt;lke 1 N'ovember bijeenkomt de Kadetten de meerderheid zullen heb ben In Pelersb'urg s men nop altijd druk bezig mcL huiszoekingen 135 personen ziji weer in hoclitenis ge-rtomen ' ie Moskou weiden naar aanleiding van de Doema-ontbin ding tal van ai beidèVsv-érgaderin gen gehouden De kozakken en de-politie hebben de meeste bijeenkom sten uiteen gejaagd en lal van ar restaties hebbon plaats gehad De sjltdelijke commandant heeft het vfireenigingslokaal van den ty pografenbond doen sluiten De le den van hel bureau zullen uil Mos kou gezet worden wegens liet doen verschijnen van ongeoorioofde pu blicalies Er is veel vertoon van (¦roepen in de stralen Zoo scherp is hans de censuur in Rusland dat de bladen niets kun nen meiden van het oordeel van het buitenland over de Doema ont binding dal niet geheel in den geest der regeoring is De Rnss Korr verneemt dat hot Nowojc Wremja en de officieeic tolegraaragenlscnap pen dan ook nicls dan de voor de regeermg gunstige oordeelen meldt  ¦ ^ oodat het lezend publiek misleid Rordt FRANKRIJK Besmeiling door tra ta kaartjes Een doctor te Bordeaux he>;fl on dc-izotht in hoever door Iranikaart-¦jes besmetting kon \ v orden overge bracht llij vooizag zich daartoe van gesteriliseerde enveloppen en daar na maakle hij een grooten tramtoei door de stad en stak Mb kaaltjes die hij kreeg na hel hoekje d^t hij zelf vast had gehouden l « hebben afgiiseheiiid in oen afzüiiderüjko en vbloppe Alle kaartjes waren door den conducteur voorzien van een af druk van zijn door de lippen be vochtigden vinger Eftj het onder zoek werd toen Igler een ware ver-zdinclnig van bacterisn'sevonden, die een aantal ratten na inspuiting, deden sterven en eenige muizen crn stig ziek niaaltlen Het bij uitstek vieze smeeren met een bcliklen vinger had aan deze uilkonist alliehl veel schuld De o p r o e r i g e wjj n b o u \ v e r s. „Cela va mal Irès mal " ja in derdaad het gaat slecht er vallen nu dooden en gewonden in Zuid-P rankrijk In Nar-bonne werd op den boulevard een^ patrouille kurassiers uil,gejouwd en toen deze op de beloogers inreden Vleien ep van weerzijden schoten waarbij eön man weid gedood Bij het opruimen der barricades dooi het voetvolk zijn 20 personen ge wond en op de menigl « welke de piefeetuur belegerde werden scho len gelost Burgemeöstei - Ferroui doet dienst als marlelaai Te Monlpellier waar hij gevangen zit is de nicnigte e hoop geloopen om de gevangenis on heeft den naam van den oud-bnrge-meester uitgeroepen s Avonds lO uur is er oen soorli van stoel ge vormd die de stad it doorgetrokken en ten = lotte getracht - heeft de poon van hetf gerechtshof in - brand te ste ken De politie liep " toe o.n heeft hel pogen verijdeld Maar de chef van den veiligheidsdienst.üirard is ern stig ian het hoofd gekwetst met een flesöh Gendarmen en ruitcnj heb ben daarop charges gedaan een paard is gestruikeld een brigadiep der gendarmerie emslig geKwotst Vfile menschcn ziin gcvangsn geno men de verbittering was groot het regende groote kei^i en ei^t tegen middernacht kon men al de muittrb ' uileeujagen ' \ V.it er mtt Marcellm Albeil is geschied is niet recht duideiijJt Sommige bladen zeggen dat hij op de vlucht IS doch - zij zijn in de iflinderheid - vele beweren dal hi> gevangen is en Ie MontpelKer wordt gehouden ander ^ zeggen dat dit zeer goed-mogelijk is maar'dat de regeeping er nog mets van weet, weer anderen meenen te weten dat hij zich viijwillig g,cvaiigen zal ge ven en teil sioll * riog een andere groep aegl dat hij - dat al gcdaaii heeft De L-ibrc Parole rekent uil dat behalve de gewone negen regimen ten op het oogenblik tien andere re-gimeulfin uit do omstreken in de wijnstreken ijn samengetrokken, ongutcld de dragonders de huzaren, de gendarmen enzoovoort In Paiijs was gisteren weinig nieuws te hooron de toJegraphische en lelefonische gcmeensthap met de Zuidelijke districten was hcelemaal m de war Kon wijnbouwer in Arge liers verklaarde aan den correspon-donl der Kö!n ZLg Marcelin Albert dat is een eerlijke een bra ve man Hij werkt voor ons en krijgl er niüls voor Misschien zal hij ons redden Men zegt dat de legeenng hem zai gevangen nemen O mijnheer, dal zal bloed doen vloeien dat is de revolutie Voor hem trekken wij al len op " Allen dat zijn 600,000 tot 800,000 misschien een millioen wijnbouwers m Zuid Frankrijkl Onder onze Telegrammen " zal wel weer nader nieuws Ie lezen zijn LUXEE^BiJRGt De " Iroon ^ opvolging Gisleirein is de Kamer in Luxem - burg begünncai met de beitiiaaide ling van liet we^onliwerp waacihij aan hel familiestoiuut dat de Inoonsopvolgung regeH luraolii van wet woidit verleeaid De iieeo - Ey schen mransicr van staat critieeer-'de heit laafete telegram van graa Mêneniben ^ waaittn deae aijn redi ten uilecnzet Com motie van den ao cioiisit Wdhcv om de beliand&kng te veipdagien werd venworpen De hr bclimit rapporteur van de oanlra le acolie bestreed het adivios dat de candidsluur van giaat Möwnborg steumjt OUaTSBHLAIID V ü r d r o n ke n Kabij Coljlenz is de sluuiman vin oen Rijiislflepboo die [ ic te water gevallen kind van ilen ttapilcin Zelfmoord Op de spoorweglijn Berlijn-Sten-dal hebben twee jonge goudsmids gezellen die in don laatélén Lijd wal fe royaal geleefd hadden en diep m de schulden slaken door op de rails te gaan liggen zelfmoord ge pleegd De geheel verminkle hjken werden dooi ' den baanwachlei —• vonden Staking op Rijnboote Uil Dusseldorf wordt gemeld dat tengevolge van versctiillen over de minüiiura-nacht - en Zondagi.rusi iSOO maehmisten en stoker '' op 35Ó sleep - en goederen booten bchoo rende aan 92 maal-schappijen en ree   d'e^s hel werk hadden neergelegd. De vakvereeniging voor Mann heim en Ludwigshafen oodertiaa-dell nog Japansche bestelling by " Kr u o pBij Krupp m Essen is een Japan-sche commissie aungckomcn zemoet groolo heslellingen hebben ge daan van kanonnen van het zwaar ste halibi;r die in den herfsl 1908 alle op de viool niocfen zijn ovcrge - tiraeht ' *' Hel bezoek van den bord Ma v o r Üe Lord-.Mayor en de Londenscnc gemeonle-autorileiten zijn ie Berlijn ontvangen in de couloirs van hot RijksdagB'Obouvv I>e Lord-Mayor verklaarde dat hij het er zeer bc-haaglijlt vond en sprak een alleuiar-lolijkste redevoeiing uit hij vond het m dat gebouw zeide hij zóó aangenaam dat hij er het liefst zou blijven lot hel begin der volgende zitlmg daarna bracht hij jiulde aan de Duitsche vaderlandsliefde Ver volgens ijcgonncn de Engelschcn hun LordrMayor Ie bezingen mei het gebruikelijke ror he is a jolly good fellow " en dc DiiiiCL.hers stemden in met oen hartelijk Er lehc hoch ' V 1 i n d e r-l enloonslclling tn MQnchcn wordt thans een Icn toonstelling gehouden van doodc on levende kapellen zoo volledig tol dusver nergens te zien is weesl In ongeveer COO kasten zTjn de inseiilcn bijoensobracht Daar van behoort de hcift aan den heer Erhardl voorKitler der Enlomolo-gis(flie Vereeniging te München en 50 kasten zijn ingezonden door prin ses Therese dochter van den prins regent die van haar reis m Zuid Amerlka een iioogst belangrijke ver zameling vlinders uit Brazilië heeft meegcbraohl Ook de ontwikkeling van lups lof vünder kan men er "" e vloedgolf op de Carol i-nen eilanden In Berlijn zijn Ihans nadere olti-cieele beiitliten ont'.'augen over aen taitoen en de vloedgolf die einde Maart de westelijke GaroUnen ge toislerd hebben In het geheel heb ben 200 menscheu er hol leven bij gelaten op een edandje bleven van de bevolking eón man en è&n vrouw ' over Hel prachtige eiland Kaur is een kale zandplaat met een paai büomtoppen er op geworden Mensohen met ervaiing hadden de vloedgolf voorspeld aan een eigen airdig dof geluid Van de branding dal den avond te voren Ie hooren was Men bond de kinderen vrouj wen en zwaiUien daarom veiligheids .halve in de palmbooraen vast Den 'volgenden dag dook de vloedgolf als een zwaite wolk aan de kim op, kort daarna sloeg iicl water lot ' jver de kruinen der hoornen Dien eer sten aanval hadden de eilanders nog kunnen doorstaan maar achter de eeistc golf kwam een tweede nog hoDger die de boomen ontwortelde en alle levende wezens in een ra zende Wölerkoik sleurde waaruil slechts weinigen levend ie voor schijn kwamen Een schip van dc regcering heeft aan de noodlijdende inboorlingen zoo spoedig mogelijk levensmidde len gebracht Anders zou de ramp nog een ernstigen nasleep hebben gehad Destrij'd in de bouwbedrijven Mtl groolc spanning wordl door werk geveis en « erklieden in de bouwbedrij ven Ie Berlim de 1ste Juli tegemoet ge zien jls den dag waarop Ool de arbeids wÜlieen niisscbien ïiillon slaken Op den len Jiili zal de striid eigenlijk reeds beslist worden nanl lijn er dan genoi^ arbeidswillifien om de Icdiire piaalscn op de mcerdcilieid der shUisffende bouw werken Ie bezeilen dan hebben de ar bflidersorganisalies weinig kan op in willigen van hun eischen ler.Jijl in bel legpnovorgssielde geval de loesiand voor dc wcrligevcrs ongunstis wordt Volgen berekening der arbeiders lul len er op ïijn minsl 3-iOO arbeidswiUigei noodig zijn om den arbeid op dc versciiil lende boii'.\werken vjorl [ e leiien EHQEILfiSJD Een gouden l-okor geslolon De eercprijs van den Aseo[s Gold Cuii"-rcii een goudt'n beker Ier ivaarde van 500 pond sterling 6000 gulden is Dinsdagnamiddag lijdens de ivcdstrij'den gestolen van liet Icirein waar dc prijs len toon gesteld wa =- onder loczicbl nog vel v^n een pohli!-ageji en oen be diende der juweliersfirma die den be ker vervaardigd had De dictslfll is ge sebicd mei » eld73nio onbeschaamdheid Juisl was een belangiijke ren afgeloo pen Ipcn livee elcgani gekleedc heercn plölsding den bjkcr grepen bom ïn een paksloplen en per nid -> ivegredcn Dc be diende was juist in gesprok en de ageiil meende dal dc lioorcn vrienden waren van den winner van het juisi gereden nummüi ' on ' len prijs voor hom in ont vangst nJiiiMi Van lU dieven ontbreek olL spoor DTALDE Zonder d-akler Een sladjc op bet eiland Sardinië San ta Maria d'Arzagiiena van 1700 inwo ners 13 in groolc verslagenheid omdat hel geheel zonder genecskundiHB bulp is on inaar geen arls kan krijijcn Ier wijl dc omslandigbeden bot dringend noodig maken dal er spoedig een homi Een aantal f>raamv,-uii\ven is reeds door gebrek aan hulp gestorven on do mala ria wo"dt in sterke niaie De slad bad recbl op c&n gencoAundige van staats - wege en die was hasr ook beloofd maar hij komt niet Ten einde raad heeft men nu een deputatie gezonden naar den pre fect van Sassari 19 uren ver lang on gebaande wegen om dezen den onlioud baren loesland blool Ie leggen OOSTCHRUK-HOnGARIJE Het militair saluut Dikwijls reeds iju er pogingen in het werk gesteld de gewoonte te groeien door den hoed af te nemen, te wijzigen daar men het lastig en ongezond acht l'hans heeft weer de Ooslenrijksche graaf Harrach zulk een beweging op louw gezel. Hij heefteen vereeniging opgericht, die in de plaats van hel afnemen van het hoofddeksel het militair sa luut wil stellen ais groet zoowel te genover heeren als dames gelijken als meerderen In veertien dagen is de vereeniging reeds honderd leden sterk waaronder hooggeplaatste personen geleerden enz behooren De leden zullen een rood witte ko karde op don hoed dragen Graaf Hariach heefl beloofd in liet begin van den winter eiken dag door de straten van Weenon te gaan loopcii, om door eigen voorbeeld de nieu've wijze van groeten te bevorderen Men heeft eenige hoop dat deze poging zal slagen omdat de echlge-noote van den graaf een aulonleit op het giobied van vormen is on hare instemming met het plan heefl Ie kennen gegciren Balkan-SohËepeiEand * DoorBulgaren overvallen Vijftig ongewapende Servische boeren vrouwen en meisjes wer den uit de kerk huiswaarts keerend bij hel dorp Dowesjtse Macedonië van uiteen hinderlaag door een ben de Bulgaren overvallen Een onder wijzer en een meisje werden ge dood verscheidene gewond De ovengen kwamen er ongedeerd af door te hulp snellen van politie De Bulgaren kozen hel hazenpad Aanslaglijdensde Kamer zitting Tijdens de TiUing van dé Grïok-schen Kamer wierp gisteren iemand van de Inhunes af eejn dynamietpa-troon naar beneden die op een bank neerviel zonder tó ontploften. De schuldige werd in hechtenis ge nomen hel schijnt iemand te zijn, wiens verstandelijke vermogens ge-kreek l zijn AMERIKA Uoodgetrapt door een olifanl Bij een optocht van een circus mol oli fanten in de stralen van Buffalo werd een der olitanlcn voortdurend geplaagd door 1 kleinen jongen ondanks de waar - word het die kwelgeest me grond wierp moes trapte den cornak Ten slotte zoo woedend dat hij zijn den snuit opnam op den zijn poolen lot oogde vloeschprijzen In dc vlceschpakkerij te Chicago is oen crisis ontstaan De grooie fabrikanten weigeren name lijk vee van de fokkers Ic koopen en te betalen voordaf - de regeeringsambtena ren het goedgekeurd hebben en als een onmiddellijk gevolg van dit besluit zijn Ie Chicago to St Louis en in andere ste den van bot Westen de vleescbprijzen gestegen De fabrikanten eigenaren der kostbare nu onder gestreng toezicht van slaatsivegc slaande inrichtingen verbouwd en uitgebreid overeenkomstig dc welsbcjjahngcn eischen dat de fok kers gelijke zorg ïuUen bcsLcdcn aan bun land h'un stallen hun vee D'e pt * sidcnt dei Vcrecnigdc Slaten steunt Ai fabrikanten in dezen cisch maar in ja > ren is ' t aan de markt ie Chitago mei ' zoo slap geweest als ïn de vorige week Auto-ongeluk ¦ Te Cincinnali zijn de gebroe'dera Thomas en Alfred Trever gedood 'doordien hun auto in volle vaarl over den kop ging toen zij een ne ger wilden vermijden en plotseling remden Zomer In New-York is hot zoo warm ' óüx er reeds eenige personen door zon nesteek zijn getroffen of door de hit te gedood PAPdJS 20 Juni Volgons dc laalsle bericbten dor J'alne " zijn er Ic Nar bonne wee mannï'n en een jong meisje die vódr een koffiehuis zaten gedood MOKTPEMER 20 Juni Cathjlo Ri cfiard en Scrnard leden van bet comité van Argehers hebben zich in arrest be geven PARUS 20 Juni De ministerraad ver gadcrde biHlen in bd Elysée Clcmen cau deed modedeeiing van de bericblen dic hij onivangen had uit Narbonne on Montpeliier Ka afloop van den minislorraad deed Clemeiieeau aan de iournalislcn " n v'er-baal van bel gebeurde leNarbonnc maai hij koa niet bevestigen of er dooden ge vallen zijn PAIIIJS 20 Juni De heer Aldj mler-pcllcerde de regecring over do onrecht matige toepassing der wellen in hot Zui den Hij zeide dat mini ster-pre sidcnt Clcmonceau misbruik had comnakt van de volmachten die de afgi;vaardigden hem hadden gegeven en dat er gebeurd Avas wat to voonien was " owoesl er is in hel Zuiden bloed gevloeid er zijn dooden gevallen De heer Aldy eindigde oldus ' „ Minister ClemenceJu z'al aan de Kamer medcdeelen wat daar ginds ge In zijn antwoord herinnerde de licet Clenicnceau aan de kivoslie van dc recli icrlijke Spi-eker doelt daarop verder aan dc Kamer mede welke instructies er waren gegeven en lioe de soldaten met revol verscbotcn ontvangen deze met hadden beantwoord Toen echter bel vuren aan hield gebeurde er wal niet kon uitblij ven ec viel een doode de hcei Ramon en zijn dochter werd gekwetst evenals vijftien beloogers ook de troepen had den een groot aantal gekwetsten Tc Monl pellïer warfn er onder de geatiesloer dcn 7 die reeds vroeger ten rechterlijk vonnis liaddcn onderdaan De bevelen lol I nIIcchienisne mingen ivcrden uitge voerd zonder dal daai^iij ongcregeldhedci voorkwamen Dc hoor Aldy vcreochl onmiddellijks behandeling van zijn intorpiHIatLe en dt rogeeiing verklaarde zïch ook daarvoor maar hij handopsteken besloot de Kamci morgen de behandeling voort ie zotten Do zilfing werd Ie ruim 4 uur opge heven PARIJS 2Ö Juni Dc afgevaaMig dc Aldy ontving heden een tele gram uit Bise een gemeente dicht geving geloof ^ ine dal zijn altemaal voordeeled die zich niet zoo licht voor een tweede maal zouden voor doen " Ronduit gezegd wordl die ver bintenis dus zeer door ii gewenschl, papa Ik ben er zeer door verrast' Ik begrijp nog mei hoe de baron op het denkbeeld komt juist mij Ie ¦ kiezen ' Hoor eens vadertje-lief " ging zij na diep te hebben nage dacht op vleienden toon voort „ ik wil eigenlijk veel liever bij u blij-yen ik ben nog / oo jong " Ja dat 13 waar je bent nog zeer jong doch hier ni de eenzaamheid, m onze bijna strenge afzondering, is uw geest vroeger gerijpt dan ge woonlijk op hel marktplein van de bonte wereld daarbuiten het geval is Nu uw geheete loekomsl er me de gemoeid is zou hel verkeerd we-aen aan sommige kleine bedenUin-'gen een al te groot gewicht te hech ten We zi(n arm en leven slechts van heldeen de praktijk bij meer of minder gefortuneerde patiënten mij opbreng Op onzen naam rust een vlek -voor het oog der wereld en er zijn jnerrschen die u dal allrcht vroe'gtr ¦ol-laler konden doen gevoelen '^ TOinB-biedtzich de-gelegenheid aaji ZIJN GEHEIM Roman naar hel Duitsch HOOFDSTUK XIV Welk een heerlijke a>'ond Aliccl Geen blaadje beweegt zich Willen we een poosje langs het = trand g^an vvandelcn "- Mel alle genoegen vadertjel U iict er " dunkt me Veel opgewekter uil dan in den iaaf-slen tijd het ge val was Heeft de qngeslel'dhcid van dc oude barones niet vee te bedui den '- „ Neen dal v'as ^ lüron een aanval van haar gewone zcnuw-lKiofdpijn Vindt ge weikelijk dat lU er opge ruimd uit zie ' Dat komi dan / ekor omdat men op Oiafsholm druk op weg IS mij in den grond te vorweu - ' nen Die mcnschen woIru nu lef-ter-!ijk niet wat ze doen zullen om mij ' het beslaan te ver.iangcnamen Hoe de - levenservaringen iemand vcran - deren kunnen ^ Aan die twee moe - der en zoon vroeger zoo ongenaak baar Irotsch heefl de harde levens school een wonder gewrocht - Een oogenblikje papa ik moet even mijn hoed opzettónl Ziezoo, nu hen ik tel uw orders " Wil je mij een arm geven kind? Je heiit nu al mijn volwassen doch ter niet waar En vertel mij nu eens Alice hoe bevalt u eigenlijk mijn vriend Olaf Is het niet een mouie knappe man '" Mooi ' Ik virid hem veeleer inte ressant en gedistingeerd ook wel innemend van voorkomen en ma nieren '" En jong " voegde haar vader er bij Alice nam hem glimlachend van Ier zijde op Zou iU hem soms ook jong moe ten vinden \' een papa iemand van veertig jiar vind ik al heel oud '" „ Maar kind Olaf 1 = negenender tig dus nog vier jaar jonger dan ik, en mij zult ge hoop ik nog mei onder de ondelui gaan rangschik ken Maar dal zijn bijzaken kind; de horifdzaak is Alice dal Olaf von ¦prcdenborg om zoo te ze^en bij mij aanzoek heefl gedaan om uw ¦haml " WChiii wat zegt ^ c hierop " vroeg liiv na eonig slHzwi3g:en toen Alice hoegenaamd niets antwoordde Beschouwt ge het voor mij ais een geluk " Ontegenzeglijk " riep Jurgenvon Helmorshron met een stem die uit hel hart voortkwam „ Olaf is een .van de weinig aristoeralen die men, wat beginselen en geest betrefts tot den waren adel kan rekenen en al bezat hy vroeger eenige in zijn karakter,d6 harde school levens heefl hem zooals ik reeds te kennen gaf daarvan geheel bevrijd. Volgens menschelijke bergkoning zou u met hem een gelukkige toe komst lege n lachen '¦ En zijn moeder '- Zijn moeder zou een schoondoch ter die haar geliefdon zoon wcdor met de wereld verzoenen kon har telijk w^kom heelcn nadat het on verantwoordelijke gedrag van zijn eerste vrouw hem bijna tob een men schcnhater had gemaakt Wees over tuigd men zou u op Olafsholm als een roddonden engel begroofcn Ge zoudt daar nagenoeg op de handen gedragen worden en niet-hel min.^t door don fijngevooligen man zelf die na zijn treurige le venservaring het nienwe geluk des » ' te moer:kon waardccrcn iDaaiMi ^ mirkdona geest een - voorname om ^ om hom te verwisselen tegen een schitterenden naam waaraan tege lijk een fortuin verbonden is Het komt niei bij mij op kind u te willen ompraten maar tk moet u toch dringend venoeken om het voorstel rijpelijk Ie overwegen, want ik zie nergens een aanneme-Ujken grond om het aanzoek van Olaf von Ferdenborg zoa maar van de hand te slaan " Zou hel u gelukkig maken pa pa als ik „ ja " zei " „ Dal is te zeggen kind zoo het van uw kant niet als een soort van o[)offcring wordt beschouwd Ik wil u ronduit bekennen dat ik u gaarne goed geborgen zag want daarmede was de zorg voor uw toe komst die mij dikwijls kan terne-Serdruliken geheel van mij wegge nomen Al ben ik ook nu nog ge zond on sterk het neemt niet weg, dat dc vooruitzichten voor den ouden dag bijlang met mooi zijn " Laat mij lijd lot nadenken va der meer kan ik voor het oogen blik met zeggen ' „ Hel IS goed Alice ' Niemand denkt er aan eenigen dwang c. uit Ic oefenen Uw eigen gezond " ' Vefstalnd wijst u zeker den bestóR wcg.'V Ze haddon nu hel strand bereikt Zoo ver het oog kon zien was ei nergens eenig monschelijli wezen zichtbaar In het Oosten aan geiw zijdc der altoos mstelooze zee» stend de maan mei een opaalkleuri' gen kring terwijl het g^eele uiH spansel zich in het blauw en goud - getinle gewaad der Noorsclie zot mernachlcn begon te hullen Vader en dochter wandelden eefi tijdlang op het weeke oeverzantf stilzwijgend naast elkander W"e zullen doorwandelen tol Hs landtong waar Nora haar dootf heeft gevonden Alicel Op zulk « plaatsen komen wij in den geest d & afgestorvene nader dan bij het graf op liet kerkhof dat slechte het wep geworpen omhulsel verbeidt " Weldra hadden « ij de noodlottige plek bereikt en staarden in zee Op dat oogenblik had Jurgen vu llelmerskron dc kleine wer^d waas m hij leefde on haar belangen verg » ten 
fij ' Angelicis waarin woröl mede-K^eeld dat er bHilcngowone-opge-iwondenhcid hccrseht en dal het fe-gsto gevreesd wordt Alöy heeft tot kalmlfi aeingeniaand PERPIGNAN 20 Juni By ont - vaiigsl van het telegram int Arge-liors waarin de vorming van een iwocde comité ter vervanging van liet eerste dat in hechtenis is geno men werd medegedeeld verklaar de Pamies „ Wanneer ook dil twee de comilé gevangen mocht worden genomen vormen wq onmiddellijk een derde liet is noodig dat allen zich aaneensluiten om onze eischen ingewilligd te krijgen " PERPIGNAN SO Tuni Toen de ontvanger op / ijn gewone reis to ^ Vilic-longue de Ijelaatingen wilde innen werd iuj daar ontvangen door het comilé der wijnbouwers ' die hem den toegang lot het Raad huis weigerde MONTPELUER De rechtbank hecCl verschillende vonnissen ge veld in zake de ongeregeldheden 1 van gisteren De gewonden zijn bc - terende NARBONNE 20 Juni Hedenna-middag werd door belóogers op het plein voor liet - raadhuis de politie agent GuiUaunie met kogels door boord en toen in het wa>tei gewor pen Nadat hij met moeil « was op gehaald werd hij naar het bureau gebracht Toen de soldaten iiilArokken om Je Ketoogers uiteen Ie jagon scho ten dezen met revolvers op den troep die het-schïeten beantwoord de Er vielen een aantal gewonden en naar men zegt ook doodcn Heb IS niet bekend or de agent nog leeft dan wel of hij reeds over leden is ROME 20 Juni ïn dan loop der tieraadslaging over hel buitengewo ne vcrdedigaigsonlwerp zeide mi nister Giolotü m de Kamer „ Wij zijn m Furopa vreedzaam geand leven echter in eon gewapcnden vrede Onze politiek is erop gericht de » vrede Ie verzekeren maar we moeten de verantwoordelijkheid niet op ons laden dat we in omstan digheden die niemand tei wereld wcnscht onszelf den ondergang van ons iand fc wijten zouden heb ben De Kamer venvierp bij hoofdelij ke stemmmgde voorafgaande quaes lie en begon me ' ïe behandeling van het ontwerp HAMRi RO 20 Iiiiii In cene ver-nadering vaai 2000 stakende zccïie don werd besloten mei alle weUage middelen de staking te blijven voortzetten Verder werÜ verklaariJ dat de stakers alsnog bereid zijn door be middeling van een door hen geko zen commissie van actieve zrölie-den met de recders m onderhande ling te treden BEZIERS 20 Jinii - Hedaiiavond dwong de monigte de Isotfictiuizen Ie sluiten on rouvwlaggen te hy schon ter cere van do slachtoffers van Narbonne De menigte heesch een roode vlag op het gemeente huis MACON 20 Juni - Er zijn ver-icheidenc Russische anarchisten in liechtonis genomen LONDEN ' 20 Juni In het Lager^ huis werd heden de regoering een vraag ges'eld over hare houding ten aanzien van de vernieün ^ van den handel in oorlogsüjd en van de instructies der Bngelschc vertegen woordigers t«r Ilaagsche coiiferen-lio betreffende de onschendbaar heid van tls ^ particulieren eigen dom ter Xtê Deze vraag neantwoor-dcnde zei Sir Edward Gray dat hij hierover geen mcdedeoling Iton doen de kwestie zou zonder tfwjjtel op de conreroniio behandeld wor den en hij ichlle het niet ge » wenscht op die behandeling voor uit te loopon door een verklarÏTig namens de afzondcpiijke rogccrin-gen DATtMSTiVDT 20 Juni De Grootr hertog en de GrootJiertogin van llesseü zijn heidenmidda ^ naar Lom den vertrokken om een bezoek aan het Ivngelsohe hof Ife brcngen. Het verblijf aldaar zal 14 dagon du - i^p de werkplaoisfni voot wapenen alwaar het per-slukwcrfe blijft « bandhaatd. de eonalmctio.werkplaatsen Ie Delft zal bef ploeg - en oersoonlijk stukwerk ev£iRnin wordrai afgescbafl omdat de aan die inrichling uit te voeren wcrit-laanihedcn zich daarvoor nfel eigenen LANDBOUW EN T^ETEEIT Bezoek aan landbouwia - Een zestiental Denen bezocht deze week verschillende landhouwinrichlin-gcn van „ Holland's NoordiMiovartier". Zij bczichligdcn bel Rijkslandbouwprocf slalion en do frocIiuivfJfaQerdcrif te iloorn een kaasfabrick ie BinnenwiJKiid hel veilingsgebouw c BovciJiarspel etn möttelboerderij te Heogkarspel efli - Van jnar ging de ' r Zeeland UTRECHT 21 Jnra(fhl werd aan den heer Vaii Veldhuiziai,! de muziek der Chr GehcolonJhou dersvercciuging Oaecilia ' aiC ' li&l hooren nanne herifiin".rwigon aan tir Meti-siiig - 5 oude Alma Maler mooht zija - / £ cadaiui3cbe Berlobtwi' Geslaagd Cand U<]jieesk-:A van IJawiöiji^ en J H J vaia Spanje ïc Nötuurk ex II 1 T6x4«iren / J D van Heutsz Prop Goneesk H H luioop CM W P J Iloog^eJd üainri Reohteai - M v TouJon y«ü Ko "^ en H Albarda \ K'crkéi VoorJ»r ex A de Kat ¦' Auigelino Exames-coismfsaie. T»l leden vam de commissie aan wielke wordt oi)göirag:ön hel cxa-miiicpren vaji hen die eeoi elMe mm beitwaamheid voor middelbaör'On-doF^vijs in laiHid - of l>u«iü)ou"iV^Uii)id6 of houtteeld of eene aikte voor la ger ond&mvijs in land - or luinbouw - kunde bp/JoüJd bij hftt KonünhJijik ' bosJuit van 2B Mei 1897 < StsbI no 1C1 > wen&oom te vcrhiijgom en ¦ wEikG ' m ' i jaar 1S07 aiWüngzal hou-dan te Wageow-ngMi zijn o.a be-rioomid d £ hoer D F van Esvcld, leeraar aan de Rjjk&veea,nlsejiij-scihool en de heer H 13 Ilylliema, ?ulvelcouiöUlenl ^ beiden alhier zieken beslenid uti i.u ' oor hei ge-meeiïlfibesluui voor di / uu gclii^el andere doel wehviHs-iid afgestaan, zijn in verachiUcnde vertrekken en buiten op de plaats dt drie aEdec-lingcji waarm het ten loon gestelde verdeeld is bijeengebracht De eerste afdeeling geeft een over zicht van de voedmgsmiddelen / oo-als die in de natuur groeien of in rabricken gefabriceerd worden met de grondstoffen en de wijzen van bereiding maai ook met de veront reinigingen en vervalschingen Daar vmdt men naa^t allerlei le vende vïsschen in atjuana en ook gewone doode vissclien en diverse bereidingen daarvan een zeer merk waardige collectie van alle Neder-landschu visschen in geconwrveer-dcn toestand mgesönden dtror de Heidemaatschappij ' Daar ziet men eens welke schatten aan degelijk en goed voedsel onze wateren nog ber gen en hoeveel da^irvan nog nauwe Jijik-ï gekend is En verder behalve 1 allerlei elMiswaren die men wel kent boor gchcoi iiii-.--..,i.t mi loctje.-ust met a!li bekende uiitierC(;htijiiioilen, eji daarna een jtiderc zooaSs ze wei wei behoort doodeenvoudig maar keurig net en zindelijk een tnfel, onsmakelijk en slordig gedekt en daai naast een andere met een ser vies dat niets meci kost zoo aar dig en gezellig dat men er dade-delijk aan zou willen gaan zitten, Bn verder allerlei labellen en hoe ken bij het oiidenvijs op de kook-scholen in gebruik een collectie huisvlijt mede toegepast op de keu ken Ie vee om te noemen Builen vindt men nog een militaire keuken en een tentoonstelling van vegetari sche voedingsmiddelen JJtrechl£cIi induslriöel zich over be - maar die hier in groote verseheV denheid en verschillende hoedanig heid bijeengebracht zijn gi-ocnten vruchten grutterswaren boter sla olie enz enz een zeer inslruclieve tentoonstelling van paarttenvleesch en van konijnen de beide dieren die voor de volksvoeding zooveel waar de hebben met een duidclijIvC de monstrate Man wat er v^ui gemaakt kan wordbn - Kouijnonwnrst bv, die ik nog niet kende Maar vooral krijgt men hier een beeld van de verval schingen waaraan dil alles blootstaat en van de knoeierijen die men er mee bedrijft zoo treffend en zoo goed aanschoiiwelijJc voorge titeld dat het niet kan missen in druk ie maken En dat hel dal ook deed bleek herhaaldelijk Ge«n van de bezoekers die vereuimt er büzon dere aandacht aan Ie scheniten en die niet op de een of andere wijze zijn verbazing te liennen geeft over wal hij hier to zien krijgt Naast de étalage van de gtondsloffcïi der ech te vruchtensappen en limonades en van die ari.iltelen zelf een éta lage met een rouwlinl er om heen de limona(tefabricI die geen sui ker en geen vruchten kent maar uit saccharine en andere sciieikun-digB producten een kunstJimonade maakt Ken snoeptafeltje geheel zoefds men het m de volksbuurt-en ziet maar hier met een to6licl>ting van wat het inderdaad aan de k-in-deren biedt - als boven ajlwlei al De beeren Kooien en De Louter handhaalden hun bezwajen. Het amendemenl-Graalland wonjl Tjangonomcoi met 1 * tegen 13 slem-raem Voor slemtien de heeren - Houtza gers Mcijers Akkemians 5erbon Djs Mcd,ioKnicw lli ' Üen MaliODiBionde tsddBatKapoleosi inaraier bind iJl Eaa mooi*e'ULfio kaM i 25 Vuorts 3 zoor mosllzwarte jougo pooBJes voor f 1 per itnlc'T « heEichti^en Bekkeistriat 18 bij deBiltalniat Utrecht gOll ¦ Te Utrecht i wegens ziekte ter ovemame aangeboden --- 8ider 20 jaren bsBtaande Zaak ilajgel^tsche cougnmptie-artlkeleii, wdks een filuk bnrgi;rba«taan opleverd, iowyKen vüorhaadon Br onder letter K a Rwi dBuKaiit.BöEkh.BERNAED gAHDYLIET hpBl VinkenbnrgBlraat Ter overname iLMigehodcu een Cafë-BIIjarf met bivenUtïB en Sebnnr met Kelder. Br fr « ndor Ho 7955 bnr t d blad Marktberichten jet ] SCHIEDAM 20 Juni Noteeiiiig van-de Beurscommissie Moutwijn 1 10 per Med vat zon-dei fust en zonder de belasting U'lREGUï 21 Juni Kaasmarkt, Aangevoerd 179 wagens kaas Ie za-moii wegende iO & iulo Pnjs Ie hw 127 a 129.50 2c kW I2S a r26.50 per 5Ü kilo Hajidel vlug gevraagd voor een Heer Brieven met dniflelyfcu opgaai van condities onder No 7991 bnreau von dit blad Pakhuisknecht K eTxa a g d good met paard en wagecJninncnde omgaan ongehuwd niet bovende 28 jaren Zich aan te melden tne-Bcbea 10 en 2 unr Ondegrachl " W.aNo bO 7tJö9 Aaubestedingen Op de Sigarenfabriek „ De Mer cuar " Tcelingstraat 2 knnneD terstond geplaatst - worden i »» lietae Sorteerflers De bouw van een Zusterhuis jil-hiei under beheei van de areintee-len Joseph Guypers üü Jan Stuyt Ie Amsterdam is voor de som van 1 4i3,'i5ü opgedrugon aan den aanne mer l -" Rings te dantpoorl. —o — B en W hebben liet maken en wcdtr opruimen van een tijdeljjice ophaalbrug over de Buitensmgcl-giacht en bet maken van don on derbouw van een i oibasci^ebrug Ier plaatse van de bestaande eai yoor zoov'cr noodig te sloopen CaUiarij-nebrug met bijiiehooronde werken alhier waairvan de openbare aanbe steding den ien Juni II heeft plaats gehad niet gegund aan de laagste inschrijvers de heeren üebr Des-sing te Gouda maar aan den op éèn na laagslen inschrijver de fir ma Thijssen en Van Doorn te Am sterdam \ oor f-SS^OO een flinke Slagerujunecn niet bene den do 16 jaar om zoo spoedig mo gelijk m dienat te treden aanmelding ' avonds na 9 anr M BROEKMAES & Co Voorstraat 56—58 Laatste i^ericiitBË ten spoedigste gevrnagd 777 ' Hoog loon Vast wepk BEORTSZJIKEH Uardenparty op liet Loo Men seint ons uit Apeldoorn Deden had in hel Kon Park van 't kaleis ' IIjOo de aiingekondigde Garden-Party plaats De ceiele werd gehouden jn de omgeving van don „Uozcnberg " nabij de bluemislerij, een der vele mooie plekjes van bet park lleeds in den voormiddag kwa men tal van gasten dames en hec ren en vooral yele officieren op ' t Loo aan die zien allon naar de ho Iels Bloemmiï en Röge begaven om daar straks de laitsle band aan het toilet te leggen Enkelen kwamen pei auto ande ren per spoor ot rijtuig allen pro vinciale - gemeentelijke - of militai re aulorileiten waarvan yelcn met hun dames Tegen twee uur begaven de gas ten zich naar ' t paleis hetgeen voor 't talrijk publiek daar aanwezig " mooien aanblik opleverde Vooral troklien weer do aandacht do officieren dep Rijdende aitdlerie ml Arnhem Bij den ingang van ' t paleis weldon de gasten ontvangen door den kamerheer-ceremonlemees ter Jhr van den Boscb en den ad judant van diensl Graaf Schimmel-penmnck en begaven do gasten zich door de yestibuie naar ' t parli Zoodra de gaston zich op do aan gegeven plaats hadden verzameld, kwamen 11 M de Koningin en Z l Prins Hendrik met de dames en heeren van ' t gevolg en werd cercle gehouden ondertusschon speelde do muziek van ' t Se reg inl, een keurig programma on - werden de gasten yan een drietal buffetten met een keur yan yeiverschmgen bediend Met de meeslen der gasten voer den Ivoningin en Prins oen gesprek H.if M.M bewogen zich onge dwongen tusschen ' t uitkiezen ge zelschap Tegen xier uur namen Koningin on Prins osfcheid en begaven eIJ zich binnen ' t Paleis waarna de gasten vertrokken Slnga-Hara^a gesneuveld. Men seint uit Batavia Kapitein Cbiistoffel overviel den 17oii Juni nogmaals de schuilplaats yan den priestervorst Smga-Maradja Deze sneuvelde alsmede zijn oudste zoon terwijl zijn yolgeiingen wer den gevangen genomen De opToerige wijnbou-were PERPIGNA.N 20 Juni Do centra le commissaris die geduwd en ge slagen werd vluchtte naaj bel Grand Uolel waarvan de ruiten en de eiectrischc lampen verbrijzeld werd Om ü uur deed de memgle een aanval op de deur van de prefecluur Üij gooide de ruiten stuk en brak de straten op Om 10 uur werden de deuren van de prefectuur opengcloopen Er Aan de Speelkaarten labiiek Witt&' -vronwenamgel 61 worden eenige aankomende meisjes os.j gevraagd voor Heit bindwerk. Aanmelden tusschen 9—12 nor 1 AngnstuB gevraagd in geuft Tan 2 peraoneD ] Bene Dienstbode die netjes werken en birgerpot ko-,ken kan 7988 Aasmelden ' s avonds na 7 nor Kromme Nienwe gracht 62 FXetsendie&tal Op 27 Maart jl werden twee fiet sen uit bet rek der Koningin Wil-helmindsc-hool aan de Brinklaan te BuEsum gestolen De fietsen belioor-den aan twee leerlmgen toe Verdacht een der fietsen gestolen te hebben stond gisteren voor do rechtbank Ie Amsterdam terecht de 36-iarige Barend Jan Fritz in 1903 veroordeeld lot 3 jaar govangems-slraf in 1902 tot Één jaar in 1897 tot maanden en tot 1 jaai gevange nisstraf Onlangs werd iiij door de rechtbank albier veroordeeld tot li jaar gevangenisstraf wegens rijwtel-aiefstal tegen welk vonnis door hem hoogei beroep is aaugeleekcnd. De andere fiets zou gestolen zijn door zekeren Jan Gijs die zich vol gens den voorzitter gek zou houden De belUaagde is te Bussum in ge zelschap van een op Gijs gelijkend persoon gezien beiden gezeten cp oen fiets Beiden Kwamen ongeveer tegclijkcrlijd in een huis aan do Du-saristraat aldaar aan on de bewo ner van dat perceel beleende op veryoek van bekl Fritz een der fiet sen De beklaagde ontleende hoewel hij toegeeft dal hij dien dag te Bus sum is geweest niet echter te voet om en bij de school gelijk een der getuigen verklaarde doch per fiets welke hij geleend had van een door hem met name genoemd persoon, dïe echter niet te vinden was Er worden in deze zaak 13 getui gen gehoord Hei O M mr Besier achtte hel ten laste gelogde bewezen on eisoiile legen beklaagde wegens diefstal in vereeniging 2i jaar gevangenisstraf liet O M wees er op dat beJilaaqde een gevaarlijke rijwieldief is even als de verdachte Jan Oijs dio zich -wegens meerdere njwieldiefsiallen zal hebben ' te - verantwoorden Ie Delft Bodegraven Apeldoorn Do toegEivoegde verdediger i;ir Arnold Levy was van oordeel c^ol het len lasle gelegde niet was be wezen Inzonderheid betwistte hij dat er zou hebben plaats gehad dief stal m vereeniging welke primair is ten laste gelegd Hij verzocht vrij spraak. Uitspraak 28 Juni a.s Dienstbode gevraagd tegen 1 Aag a.s,, liefst van de P Ö van goede ge tuigen Toorzion een bnrgerpot kan-uende koken Brieven franco onder ' Ko 8009 tnreau van v.d Blad Wordt gevraagd tot knip der gioote meid een net ini se«aIOk DAGBIElïiJE tusscben de 15en 16 jnar van ' emorgeus 7 mir tot'a ivonde hall aoht loon 11.T5 jicr weck,Adres VAN DE PAS Bakketbrng,OudegracUt 48 " " rug ¦ 046 Overal naait men tevreden op de Snaimacliines van £ 7 on f9 met kast van OTTöRINGES,Il»vci'8ira«{.3 EennicaffDraaiorgel met zinken platen f 6 Eengroote pracht-Graraophoon f20 Kaal don 2 ot Olie 15 et 7989 Dansen » § De leasen worden niet meer ge - jndon Kr Nienwe Gracht maar in i „ Eensgezindheid " St Anuastrdat gewonen urenl cgt hq^vooii Steenweg 1 Nienwe HoUandsclio Uuisjes en lonila vna iJ2 34 33 en ifi et 5 kop NieniTO Maha 50 et 5 kop En Kog puike ouda Airdafpeler toi 10 16 eu 50 et 10 kop. Aen^evoIend R QR0ENEB3ER A Arroiiilisseiiieiiti-BeGtilbaBlr Zitting van gisterenmiddag De voornaamsto uitspraken deel den wij reeds mede in ons blad van gisteren Vooits woidcn nog ver oordeeld J B H arbeider te Waverveen, wegens huisvredebreuk bij en ver nieling van een stoel en kast ten na-deele van U R lot 14 dagen gevan genisstraf P - V te Amerongen wegens over treding | achi en yissoher ^ ^ ooger beroep xonnis kaoUugereblu Wi ^' Vraag Talsraa's [ es IS cjont por 01IJ3 " Voorstraat T Teleplmon 1337 6034 Baraaöerstaiiö TSB tei!enMaaaüalï3 Weerbericht IWeitegedeeld door hel Kon Me-leorologibch Insiiluul lIoojËto barometewtaad ¦ 771.2 io ' ilorta Ljagslc bsroffleterstand 747.1 te Skagcn VIviUVACHTffG TOIMORGENAVOMD Meest matige westdijke iot ziiid-wes tcÜjkc wind zwaar bewolkt waarscljija lijk i'ogenbmui weinig vcraadering vaa tciui)«r»tuur 0nnü2oeiiBï)8rlohteii De adjudant-onderofficiei O J^ Scliwiud vdij liet Ie legimeut veld-ait oibier zal i Augustus d.s den d verd adiïgesteld Zendingsda ^ Woensdagmidddg werd — aldus mi;lmelis en J Groenewoud SI H Scbreulel-kamp en B Vissej - E v Dijk en J, iJ Gnflioen Th F E Andriesson on M A - L Boolaars M A w An del en A Bre-viie BF VALLEN 17 Juni C W y d. Geest geb Pimkse z - 18 - A A H. de Boer gen Heldeman d M y. Slijnvoorl gub v ' Walsem z E M. H V Lecrsum geb den Bode z - 19 - G Zieleman geb Iteile d B, Zweverink geb I^jnmers d A M. de BruijngEb y Wezel d P G y. fiaiilcn geb v d Steen z 1\V Swa-¦nink geb v 3 Bo\enkamp d M. D - van Lieeuiveai geb Verlcun d Ü. Otter geb Meijei d - 2f - A Gol-liard geb y Loosbroek d A J. RijSiSen geb y d Linden d OVERLEDEN 19 Juni Willem Antenius Beaudoux 54 j - Willem Anion Jansen 4 m David Slootma-kejs 3d - 20 - Johanna Roelofs wed. H A vWertrik fö j *«*««« 4««*4 «« ««£««««*««*» a 1883—1907 £ Zoo de Heer wil en zij Ic « hopen onze geliefde Ondera ^ Willem Jansen « en ^ Margaretha van Tienhoven jt hunne SS-jaxiee Ivcbtrorcc - ^ « iilti;liiff iB herdenken » 4j Dat zjj nog lang niogea leven ia * ij de nenich tui hnnne dankbare ^ « kinderen l » « TTtreoLt 21 Jnni 1907 » « Zilverstesg 58 » * Herdenkdag 5 JnU 79Sl $ twi^r * »?** Y»T ****** ***** ï Vendutiuis alh Vreeburg Zaterdag SS Jnni des middngj lü uiir znlloii pnbliok worden vorkockt Girea 30 eerste klasse Heepen - en Damesi*ijwielen alien vAn de bekende primh Lwnliteit Ie zien des morgenB voor den verI{oop ' 802S RICHAKD BRESSES • VEKGUNKINQ He koop een vergunning doaverkie-zsnd kau inventaris eu de ünnr van het hals worden overgenomen Sr fr oud no 7610 burcas van dit blkd 
ïs stat HansisshoêBBess met 2 örukknoppen Lanije Stof-HanilschoeiiGii in Ajoui - PereusTilet * lU — 13 — ie knoops 3a et - 19 et - 59 et 9 » et por paar FakablüTks voOE - DAMES en HEEREH » 8 c-t f 1.13 f l.S-4 f 1.43 1 Ilceren dlB ia liet bezit zgn vaii radou w^j aau dit lo laton ovevtrekken « oor oii*ca f 2 — Oudegracht W.z 44 Aid Utrecht Bakkerbrug Totale Uitverkoop van alle Restanten 34 X ^ X ' ^- I TV E üS IG et £ 4 et i£9 et 4M et enz Letterdoeken 6 atuks Linnen Finish met & jonr rand p dozijnGlad Irish Lawu per dozjjn GS et. 98 et 108 et " WiE en üeklenrd 8 en 10 knoop lang * per paar SS et i6 et IJASSEN Jaeger - Oud er-goederen IlEliREN B0K8TR0KKEN 89 08 14-1 et DASSEN DASSEN DASSEN " DASSEN DASSEN 9 14 13 D li 19 1 9 U 19 9 U 19 1 9 14 19 E 33 et. B 33 et. 5 33 01 HEKKEN PANTALOSa 89 98 144 et Heeren Netz Borstrokken en Pantalons 89 cent en 98 eont SOKKEN 121/j 15 26 29 86 cent por paar Lavallieres in ZIJDE SATIN BATIST 19 29 39 et enz Ceintuui^s 19 23 39,49 et enz WAMES-KOOSEN Gladdo Kat Eonsen 26 ot \ Jour Kou3on p paar 39 et 4 paar f 1,38 DameBbonsen met broderie per paar 3G et HEEREN JiOORDEN dnbbelo per stak 18 ot MANCHETTEN met lip por paar 26 et HEEBSiïN OBjDKBHE9U>GN extra lan^, 8'J et f 1 08 en f J.14 Ziet de prijken in de Etalages van het Ziet die goegfereoi f fill n T Bakkerstraat 1 Zondags tot l uur geopend Lanae Viesti^aat 3 Morgen Zaterdag OP^Ui^l^e van beschadigde om 9 uur begint onze G i Restanten en eenigszins TE ZONIEe - Goederen Zie onze Etalage W ^ Zie onze Etalage » ZONDAGS GESLOTEN Wast Tapisf voor ideina Atlvertaniiën Deze adverlentLcii word en ollcen geploatal bij looruitbctaling. j bij F F Sell Utrecliisclie Kiezersvereeyiging Voor de Hepstemnning op Dinsdag 25 Juni a.s van 8 ure v.m tot 5 ure n.m.) van leden voor de Provinciale Staten wjrden dringend aanbevolen I>ISTiï,ICT I Mr G H van Bolhuis F H Coblijn J H Th O Kettlitz Mr D Ragay DisTiiioT ir Jï F Kol van Ouwerkerk. Mr W L P A.Molengraaff. Mr W H J Royaards n'et Befltuar 3030 • Mr C DE WILDE Jr 3e VoorjiUer J EVERWIJN 2e Secretaris D J H VAN ELDEN PennitsmeEslor H A Mr J VAN BEDNINGEN BROÜWEE-NIJHOFF 1 VAM WOMÊAAKDËN's 1 I priiiin » U0%0 £ G£etaB£!i %- eu i HOS^BEaOHTSSJTKOËIK i — — I * T s « 5 1 ii 1 - s ' e o r s o 11 ® Utreciitsclie Stoom Koek ' en BankeUakkerü ® Oude Gracht D|fl.LÜIKKI 19 - | TELEPHOOH 590 S019 @ Als gij weten I wilt wat lekkere koffie is I koopt dan ééns onze koffie ia T4I cent per 5 ons. begeert gij meer andere ii Mi Extra Cadeaux liovüudien noü^e gewone lioss ' P lé Goncnrrani Amsterdamsche Straatweg 22 Wij geven Vrijdag en Zaterdag bebaWe de gewoue bons I bji de Boter en bjj de Koffie Extra Cadeauxi Trofiteert van deze aanbieding Zoo iets is nog nooit I aangeboden I Uitsluifend puilre kwalitei««n « 005 Ohgekaiid lage ppijzan TE UUURccn Dovenfmis groot iweevcforka [ Iters aclitcrl-amer,keuken aicoof zoliier go lden Gocdcslfaat 134bii,liuucprijs E 2.75 per week.Tc bei ragen Korle LauwerElraat 15 8007 Wegens ziekte der vori - gcn direct gevraagd eci FLINK DAGUEISJE Joh Camphuiailr 5Tb[s bij mej ' N Engel TE HUlillop de Kranskadc no een Bcncdenhuis bevallenit 2 kamers me ' plaatsen 3i,!iuurl]e I 1.7a p wTc bevragen Abci Tasman-straaV 50 « 004 l'E UUÜHoen Paardanslal Kocishuisen gedeelte open lerreinen Bovenwoning boven destal ook nog ccncgo Bo venwen en Bencdonwo ning^anaf[2,2alolf2 75p IV alle gelegen bij deAirslerdamsche slraatwcyllcvragen B Vermeulen,Amsterdamsche slraalwcg no 220 8001 ER BIEDT ZlCil AIN een nel Meisje G G IC j., voor Wcrkmeisjc of alleen, voor heelc dagen oï dag en nacbl legen " 5uli besic geiuTgen sUan baar ten dicnsle i)r tr om 799T bur - V d blad GLAZFKKASl'JES la koop gevraagd om op toonbank ot latei Ie plaal-acn voor verkoop van cbo-Cülade arlikelen Br fr m opgaat van maal en prijs aan L W Noivee & Co Tcelingslraal 10 Ulrecht BIKECT GEVR.\AGD oen link Meisje voor bel Verk en bcj de kmiieren, voor dog en nacht Adres Vreeburg 58 liORLOÜEUAKERS - Gevraagd een Bcdrende, boven de 17 ] aar welke cenigszms grootwerk ver slaat goede igclegcnheid om bel horlogcwcric l'c ice-ren Br tr ond no 7964 bur V d blad Stoomdruk v Wegens plaatsgebrek 2 HERDLIISHONDEK li koop mak en waakzaameen jaar oud reu en teelBr fr aan P Salun Mfei LpgcKLJde 7992 KOST LH INWONING AANGEBODEN Aan een net persoon wordt Kost En Inwoning aangeboiien voor l 5 a f 5 50 per weck met de wascb en hcelhouden van chdergoed niet vrije ^ laap kamer beneden Beverslr no 22 bij [ ie Amsterdam sche slraolweg 7995 TF KOOP gevraagd een nel Burger-wconhnis omstreeks 2^00 gulden nïet gelegen op Lombok of Transvaal Br. tr met prijsopgaaf onder no 7987 bur v d blad ER BIEDT ZICH AAN oen Mandenmakersknecbl, bel lietsl builen Utrecht. Br Ir ond no 7986 bur v d blad TE HUUR Kicliockslraat aan delram. een Bovenhuis 5 kamers ei een atcoot keuken zol der xele kaslen t 19 per m Bevr - bij A J Wenne-kcr Benmurde Wcerd 3Ö GEVRAAGD1 Juli ot laler een FalEOcn lijke Dicnslbode niet bene den 18 jaar van 7 lol 8uTtr I 1.75 por weck mitfgoede getuigen ialer voordag en nacbl Wcerd5ingel no 36 Wz 8029 TF lïUüReen Huis nicl voor - en acbleikamer zolder en plaaU,siDandc Daalscbcdijk huur t 2 p w Te bevTBg Bloem slraol 27 7977 ER BIEDT ZICH AAN legen 1 Aug ccn Builcn-melgj'e als McJd-AIleen,goed kunn Irokon en nel-jea werken van g gel v.Br fr ond lell Z aan W.n Rullen Bockh Nacblc gpalstraat 56 7978 I JOU LR BIEDT ZICH AAN een nel Hink Diensimei':iL P G voor dadelijk ot ni? 1 Aug lietsl m Ulrccbt, in een klein gezin val goede getuigen voorziea Adres T Nagtegaal IJsvo-gel Ie Uaarssen 7984 GEVRAAGD een nel Meisje liefst vooi dag en nacbl met ouder dan 16 a 17 jaar Adres; Kievildwarsslraat 3 7905 Zoo spoedig mogelijkGEVRAAGDeen flinke Dogmeid Tol steeg Barrière Weslcrkade no 14 1982 GEVRAAGD Een eenige juflr vraag n Voorkamer mei alcoot kouken ot klein hui £ lo de prijs van t 1 50 Br tr ond no 7908 bur \ d blad 1'LINKE DAGMEIÜ voor heele dagen gezocblion der g g onnoodig zichaan Ie melden Calbanjna Singel 2 8bia 7969 WORDT GEVRAAGD een nel KindcigjiGisje iii'el beneden de IC jaar P G reeds jls zoodanig gediendhebbende Zich in persoon ' eldcn ^ ladhouderi loan 50 7966 VOOR 2 HEEREN b b b b h ti > huur rut ' gcmeub Voorkamer aparie trisschc slaapn icr op bcslc ^ roolijken ' jd cenlium oude slad incl goed degelijk pension t 32.50 per persoon maand Br fi ond ' 980 bur v d blad TE HUUR mooi Huis Niouwegr,Onder de Linden no 143;huis kan ook in Iweeëifrbuurd worden prijlvan t 4.50 pci week - To bevragen B H WïUenne,^Nobclstraat 5 7976 • GEVRAAGDlegen 15 Juli een hclderfR K DieiLSlbode vereiioMIe zijn zolfslondig werke»en Ilinit kunnende koken,loon 1100 waschgcid f 2S;wascli buitenshuis Br \ i ond no 7990 bur v dJ blad ^ _ J 
UTRECHTSCfl NIEUWSBLAD - Vrijdag 2i Juni 1»0T - Ttveede Bfad TffEEDE BLAB ^« ec'BTiiz«E «^ 4 proces met toe te laten als ook teo gienoegc der - moedei völideende door diein verwetiwr voor heit kmil ge-zoJ'gd wotTdi De hoer Van Doom lih oniaeg-de aan de reigieermg hel peoht door hare regediaig vam e^-'tiis-prooed'ure vrij-e niaJLnien te kunnon drwingieii, kosteloos werk te voirjcJitesi De Minuiler en-de heer Haamskerk (a,-v onLkeindein.dat aam de balie meurt-ic laston wordeni opgelegd Hel aanendemoiit-Vam Idstnga wörd-jia beslirijdmg " doar dem Mmis ¦ Ier aamgcnoman met 39 tegen 33 & t. De Kamer vörwienp mot 33 Icgon 32 st het-artikel waatibij de kan-lonp&ohler bevoegd wend veaikiaa-pd om mdieii bij hom nist dc'gering-stó twijfel bostaat dat de voixicrmg zal vTOrden toegieA\«zon eee voor-looipige intkeeiwig Ie geven aain don voo^ijmad in giQival èt noodtoe-s-tanicL beslaat. I-fct vendor debat wend geisahore*. Aaaigevanigedi isde behamdelmg vnain het omtTrerp tot verinimding van de Oosterdoltsluds e Ainstar - me belangstelling van de zijde van het publiek^-df aangekondigde fak keloptocht der studenten plaats J^^ het punt van opstelling bij Le6 .schuitenhuis van Nereus aan den Arastcl was reeds lang vocm ' den aaa vang een geweldige menschenmos-sa saam gestroomd die - door de tal rijke politiemacht onder bevel van den hoofdinspecteur van Rooycü op zeer tactvolle wijze werd m be dwang gehouden Te half tien werd hel sein tot ver trek gegeven V»orop de beraden politie gevolgd door de schutterij-muziek de pers en de orde-commis-saribsen waaractiter de galarijtui gen van den senaat ¦ Als een langö vurige slang kron kelde zich de stoet waarin tal van banieren en vaandels werden mee gevoerd Lang ^ Amsleldijk Stadhou derskadc Rijksmuseum Spietel-gracht Heerongracht Koningsplein en Heerengrachtroneven werd he * huis van den burgemeester bereikt, ¦wien de eerste serenade gold Over al zag * liet zwart van de menschcn .en de politie had dikwyls een zwa re taak ' Terwijl de senaat bij den Burgemeester die met zijn familie ¦ en mr van Tienhoven voor de open ram.en den stoet had afgcwach^ ontvangen werd en hen de eerewijn werd aangeboden klonk uit do hon derden sUidentankelen hel lo Vivat en luide hoera'3 Geruïmen tyd ver wijlden de senaatsleden bu den Bur gemeester die daai'Oa op hel boïdcs verscheen en lachend dankte Voor de warme huldiging Onder lustige mueiek werd langs de grachten naar het huis van den Rector-Magnificus prol Rotgans aan de Keizersgracht gemarcheerd. Hier droeg de serenade een zelfde karakter Br werd gejuicht en ge zongen on luide hoeras begroettten den Rector Ma^ificus toen hij van Tiet bordes omringd door de Se naatsleden met enkele hartelijke woorden dank zeidc voor de huldi ging Dan trok men op naar de Studen-lensocieteH waar de steel te onge veer half twaalf aankwam Alles had in de grootste orde plaats dank zij het beleidvol optreden der poli tie die slechts bij den aanvang een oogeniblik moest optreden om een verbreken van het cordon te voorko men Aan de optocht werd door een tweehonderdtal studenten meest met de haret gelooid deelgenomen Directeur ZendingscSool Ais opvolger van Dr H M - van Nes is benoemd tel directeur \' 3b de Neid Zendiogsehool Dr - A van Vtïldiiuizen predikaat te Almelo Dabbele moord te Homberg De üotterdamsch © necnlbank tien oordeelde gistere den 22-jarigiui roeier P Andftweg wegens den dufc beien mooid op den schipper Claas* yjn en diens dochter te Hombera gepleegd gepaard met dielsUil Un » 15 jaar gevangenisstraf ^ De eisch was levenslang Heb gVerwiBselde * Mad > HbS Ijenacaiahof te Amstendaim heeft aaipeet gewezen in het bokeai-de langdurige burigerlijk gieidflng iri zake dic boivöende verwiisseling yaa Gcn kiiiid mhöt B uiten-Oaslhuis Het Hof aohfrtie de door appötoil oamgiKvoepde grieven ongegroinid en beikiraclitigde overeenkomslug do coaiclusie vain den advoeaatgieawr-raal het door de Reclilibanik op 17 IMiea 1905 g&wsenxi Vionnis nl dal heS kind is een kiind Venmij eert meisje van wie vnouw Vermaj derf 4cn FeJJiuanJ 1902 ifi bevallen S^ioorwegosgelük te Sozendaal De Rechthanik lo Brada verooirf' deelde gistoren den staitionsiaidsas' temt te Roaomdaal overocnilwHnstig den easc ^ tot M dagen gefvengaiHS* stratv ^^ SeleecUgende brief haarteu Onlauigs deelden we modo da* tegen de ecJidgonoote vsm dietn bur gemeester eoner kleime gcmeonite piroDCS-vifrliaal was opgümaakt we gens bdeedigin\g anonieme brieN kaarten De ReohillKink te ISaarlcm lieafan-deJde deze zaak Deamblcaiaar van hel flpcJiibaar Mmistene wiiJdc de dame nu nog njot met de gevanga-ais latein kennis maiken maar adiilf-te tech een zwane straf noodzaJteiyW wa'airom do eisch luidde dei-Ing gul-. den boete si>bsidiaiir 10 dagen ge-vangenisstrafj Zware mishandeling J>E Rechili&inJi te ' s Herl'OgenImisoï veroordeelde giste/en W - M v d' Kamp geboren te Hocsth tot één jaar gevangenisstraf weg'ejis mfe-liaaideling vaïi W Droomcrs te Ile*-l'iinghausee Duitichlamd den 3on December jl die tcai geivo],ge dier mÏEhajidielang sohedelbreuk en her senschudding bekwam Beklajaêde vrae uit Duitschland naar Kedenland gevJuclit alwaar hij nog 4 maan den gevangenisstraf heeft te onder, gaan waanom hij verleiien jaarnaaT Duitsoliland uitweek Als Nedieo-Jan-deff " kon hij niet aan de Duiteohe jusialie worüori uilgeJevord daar om wierd de miisdaad door liem op DuiÈsah giraidigiebicd begaan hior te lonJde berecht - De eisoli tögion hem was S jaar gevangenisstraf ^' BINNENLAND ' 1 »-=^^" 21 Juul IS07 ' uit do StaatsGoiurant Bij Kon Besl is benoemd tol ge - ttoön'iióogteeraar'in de faculUiildeP *- ¦ reCh'l^gelecrdheid adn d ^ tUjiKs Uni - ^^„ versileit te Leiden om onderwijs te ¦^^ ïgeven in NeJedandsch-lndiscli ¦ straf iiy^::recht Nederldiidsch-Indisclie ^ traC - ^^^-' vordeiing en ' de hoofdtreltken van ^^¦- hedlcndaagsch reclil mr ^ J H Cai - ponfier Altmg secretaris van hel de pailement van Justitie te Batavia is benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in ' de facuieit der gc neoskunde aan de Rijks Universii l«il - te Gronmgen om onderwijs te geven in de neus - keel - on oorheel kuride dr W Schutter arts te Gro nin.^en IS ing«troItken de beiu>eming van den ontvanger der directe belastm-geri " invoerrechten en accijnzen en van den waarborg en de belasting der goudon en zilveren werken ÏJ Glindeïman te Alkmaar tot ont vanger der invoerrechten en accijn zen te Leiden met bevestiging m zijn tegenwoordige betrekking als ontvanger te AiKniaar en is be noemd tot ontvar^er der unvoer-reehten en accijnzen te Leiden G J J Greidanus ' ontvanger dier mid delen te ZwüIIe is mei ingang van i Juli 1907 aan de boden bij de directie van de Groot boeken der Nationale Schuld A Beercnds en C A vao Wankum, op hun verzoek eervol ontslag ver leend uit hun betrekking is met ingang van 1 Juli 1907 be noemd tot ^ u^gemee^^e ^ der ge meente Bloemendaalj jhr A Bas Backer met toel-.enning van gelylt-tijdig eervol ontslag als burgemees ter der gemeente Elbtirg Hofberichtèü Gi^Termiddag maakten H M de Ko ningin mei Z K H PrrnS Hendrik een rijtoer door ie Hoog SoKrenrche boa-¦iciien en over Wiessel de Prins mende het tiiccspan Prov Staten OVERIJSEL Tu=;schcntijdsche vacature te Rualle UitgebracL'te stemmen 3313; van on'waaide 78 Mr H de Bio h 2387 J van Merle 1 830 Gekozen mr H de Bie Yïedesoonferentie De voorzitterp der vier commis sies van de Vredesconfercntie heb ben gjsiercn vergaderd over zaken Ijetieffcnde de organisatie Onder het personeel van het se cretariaat-generaal IS een keuze ge daan van secietaiissen die aaji de commissies zullen worden toege voegd De Gomnitssies zullen ziclï onder ling vcrdeelen in subcommissies vol geus de verdeel in gen voortvloeiende uit hel program Deze laalsten zul len zelf haar bureaux samenstellen - ¦ De eerste en tweede commissie ïuiien haar eersk vergadering hou den Zalerddg de derde en vieide Maandag a s De voorzitter der Conferentie heeft ¦ een missive van dankbetuiging ont vangen van Z.Exc Lou-Tseng-Tsi-ang eerste gevolmachtigde van '" jlii-na die tot eore-voor'.itter van de vierde commissie is benoemd en vvien gezondheidsredenen vorplich ten gedurende eenigen tijd afwezig Ie blijven Den SOen Juli zal in tegenwoor digheid van alle leden der Confe rentie de plechtigheid der eerste-steqn-lcgging van het - Vredespaleis' plaats hebben - K«pk - en SotioolnieuwB Ned Herv Iterk. Beroepen te Groningen Dr J W. P Gobius du Saar Q.zn ta V/ou-drïcliem Ned Ooder.w Genootschap. Tot voorzitter van het Neder landse h Oiniderwijzeirs-Geinoolschap (vacature K Andriesse ia benoemd de heer H W J A SonooJi lid van geinofiimd hoofdbestuur te Amster dam Amtiachtsschool. Benoemd tvot directeur der am-baohtssohooi te ' s Hertogenboach de ticer J Dony direolcur der Ko ninklijke School voor Nuttig * en Beeldmde Kunsten aldaar Examen apothekersbediende.-Zwolle 19 en 20 Juni Oeëx 4 vrouwel cand Geslaagd de dames J L D Le Haen van Velp B v. d Wal Pemó en A Boelhouvver, beiden van Amsterdam Eindexamen Gymnasium. AsseurlS 19 en 20 Juni Geslaagd alle leerUngen W G Boon II J. Meïermgh en J R Stratingh mei getuigschrift A voor do faculleilen van godgeleerdheid rechtsgeleerd heid en letteren en wijsbegeerte G il Beens zich schrijvende Benes, H yan Dalen en Th B J Ueine-mann met getuigschrift B voor de faculteiten van geneeskunde en wis-en natuurkundo < Examens krankzinnigenverpleging. Deze examens zijn voortgezet met de Landidaten uit de gestichten En degeest Rhijngcesl ' s-Gravenliagei, Oud-Roosenburg St Joris binnen Dejft en St Jnris buiten Delffc De uitslag is als volgt; Eerste gedeelte: Endegeest 5 cand afgewezen 2, geslaagd de zusters E H Ligtvoet, H P Looyen en H J E Vi'ollering. Rhijng?a3st 2 candidalen beiden atgew ezen ' s-Gravenhage 3 canüidalen al len geslaagd nl de zusters M Blok, G Draayer en W Harmsen Oud-Roosenburg O candidafen, afgeweken 2 geslaagd de zusters ^ van Hoogdalem E van Noord en A J C Swancn en broeder J F. van den Broek St Joris binnen Delft 5 candida-ten afgewezen l geslaagd de zus ters E G Henderiks L P G Schuit N Spreij en C C van Wilgen St Joris buiten Delft i eandidaat  " zuster G Ovink, Tweede ' gedeelle 7eandidaten allen ge - „_ nl de zusters P P Ever-hard D Kruijff A - Maats a Sluling,D Salentijn A C W Sohmoll M,C van der Weel ft Withers en J.H van 2omeron ' s-Gravenhage 1 eandidaat die af gewezen werd Oud-Roosenburg 5 candidaten, allen geslaagd nl de zusters M J, SchSperkütter L B Smits en M. van Wcijk en de broeders J R. Drenlh en B Rouwkema St Joris binnen Delft 3 candida-ton allen geslaagd nl de zusiers G H van Dorland G G P Koek en M Velgersdijk Derde gedeelte Endcgcest 5 candidaten allen ïeslaagd nl de zusters T Afima S Camstra J W Donlt ' M G Hollinx en A ' Oostinga Rhijng^st l eandidaat geslaagd zuster M J van Prankenhuijscn Oud-Roosenburg 3 candidaten, jllen geslaagd nl de zusters A J. E van Slingerlandl en ft A Smits en broeder A Alksma St Joris binnen Delft 2 candida ten beiden geslaagd nl de zusters P fiademaker en C J A Tam De examens worden voortgezet De Lustrumteeston te ' Amsterdam Gisteren was door de Amsterdam-sche Studenlen-roeivereeniging Ne reus " een boottocht georganiseerd naar Volcndam en tenig over Mar ken waarvan de reunisten en tal van leden van ' t corps gebruik maak ten De tocht werd gemaakt op de stoomboot Geres Gisleravond had onder een enor - GEMENGD NMWS SPORTJ ¦¦'- Wielrijden Het congres van de U - C I 29 Juni as te Parij * zal namens do N W B bezocht worde » door den gedelegeerde den heer Jacq HecK. Aan de wereld kampioenscliappcn zal door onderstaande Hollands cl ia renners worden deelgenomen Amateurs korten afstand J P Wi Tulleken Haarlem D M Nijlana, Amsterdam Amateurs langen afstand P van Nek i\msterddm Professionals korten afstand G, Sctiilling Parijs Aatomobilism e Zouden de optimisten de lucht-harligen wier lijfspreuk is alles komt terecht " bij slot van rekening nog in ' t gelijli gesteld worden '' Zou de met zooveel durf maar i-oo wei nig doorzicht en overleg onderno men rit dwars door China en Sibe rië loch nog gelukken Na Kalga op een 250 kil van Peking waar al len Zaterdag weer bij elkaar waren (de „ Italia " de „ Spijker " de twee „ Dion Bouton ^" de „ Cantal " zelfs) IS ' t Maandag vlug op de Gobi aan gegaan en Dinsdag was men reeds tePongkong op 230 il van Kalgan, na een nl van dertien uren achter een door hel roode w.xstijnzand, zoodat er met een handig gangeijc gereden is over Pcking-Katgan deed men zes dagen Alleen de Cantal", de molordriewieler mul Pons als ba stuurdcr legt ' taf het beet dat die 't reeds heeft opgegeven De tele grammen door de deelnemers ver zonden uit Pangkang waren de e1 lercerste in het zesjarig bestaan van dit station op bijna 500 kil van Pe king ' lis Maandag en Dinsdag prachtig gegaan Ëen tachtig kil.-vóór Pongkong namen de deelne mers afscheid van de kcelies de muilezels en de wagens die hen tol dusver van Peking af begeleid had den nu moesten ziji op eigen kracht bouwen Pnns Borghese was reeds Maandagavond te Pongkong de an deren kwamen er Dinsdag tegen den middag na een rit van ' 18 kiU per uur De Mongolen zijn vriende-hjlt en belangstellend " Woensdag zou de reis voortgezet v \ orden naai Oergo op il20 kil van Kalgan; daar gekomen heeft men nog 35 kiU voor ' t stuur naar Kiakhta 600 naar Baikal Gislernamkldag om vier uur werd in een bijeenkomst van de heere-n Nelidow De Beaufort en de voorait' ters van de afdeehngen der Vredes-conferentie de heere.i Bourgeois, BocinaerI Asser lornielli Do Mar lens en den secr - gen..'besloten dat de commissies een constitutieve ver gadering zullen houden op Zater dag en Maandag e k en wel de 2c commissie op Zaterdag half drie, de 1ste op Zaterdag ' i uur de 3e op Maandag 10 uur de 4e op Maandag half drie Nog enkele andere hu ishoudehjrke zaken werden afgehandeld Naar uit de gesprekken met ge delegeerden valt op te maken is het voorslcl tot beperking der l.nj^s toerustingen reeds geheel van de baan Niemand acht het waarschijn-JijK daf'hei Ier sprake zal komen of zci's maar zal wordch ingediend Tweefle Kamer Bij de voorlgczeHc beJiaoideling yan ' t ontwerp betrcffmde onder zoek iiaa.r het vadeiachap lichtte de - mini.ïler van Juslif'ic ecmnge laat stelijk aaing-cbraehle TOge&mingswij-zjgnigon toe waardoor do Itant^n-reöilter bevoegd wordt verklaard aan hel kind verguinming Ie vcslee-nah toi Ivostöloozc prticeduTe cji Avaairdoor evens de reciif^svordc-ring kan worden ingcst'&M vjuor den kan tmiir-cchter mdiien er a'llocai geschil is - over - hot ¦ Jiedrag - der uj Miet-a-jpg  ¦ iDe iiecr Van Iflfi.iiga chr.-hist.) _^9kIe'Qon.a,möiii:ieirientvi>(>i ojti het geneeskundig ongeschikt bevonden voor den dienst en dadelijt onlela - In de grutterij der erven Wed Ten Gate te Bo.me werd een der Arbeiders onder een stepel om vallende zakken meel bedolven Itoewirf hij inwendig gekneusd - werd is zijn toestand mot levensgevaar lijk Te Rietveld is een 5-jarig jongetje van den landbouwer J v. D verdronken Het kmd hield zich vast aan een stok aan den sloot kant die afbrak waardoor hij met het hoofd in de modder terecht kwam Ecnigen tijd daarna werd het l«kie opgehaald Te Slagharen Ov.)ifl liet lijk opgehaald van een Msti«i]arig.en jonge-. Iing die aan loevalkn leed rni waar-sthijrdijk dienlengevolge te waier is ge raakt oil om het leven gekomen gewonden grstonwi werd de getexif. Ten looii-régEdiiiig beliamdeld i\i de ivergodeiiai ^ der laadbouw<4^3 zoo 00 * in de hjjeenjkiomst der artiot-dejï - -^^ _^ Uitgeleverd Aa.n de Belgi sche justiSic it te.M'iddel])ur.g uiige-levand een 24-jairig |> ersoün uit IxeHles bij Bruss&l d'ie kioIi ten na-deole van zijn patroon scJiuldnff bad gemaaikt a.iai vönduistoramg van tus-üohoii 30,000 eai 25.000 francs Verdionken Do 21-jarige schilder P K te Vreeswijk had gis teren het ongeluk van de schipbrug waar hij aan het werk was in de I.ek te vallen met hel noodlottig ge volg dat hij verdronken is Een der bnigkneehts sprong hem nog na te.pwiji 2 anderen met een-boot hem Irathttc te bereik^i Ech ter te vergeefs Tot nog toe is het lijk niet gevonden N I ] V e r - p p I ] heid In de vergadering vao do Mij,Nijverlieid ïo Dcventei - 13 oaDeenomenvoorste ' cha F a het lioofdLcsluur AmsteL-Suikerraffinade nj Voor eenigcn tijd werd uit het jaarverslag der Wester-Suiktrraffi-naderij medegedeeld dat de resul taten van de atdeelmg dier fabriek f 300 op de begMoiing te brengen ala gevestigd in de voormalige Amstel - auikerrafJinaderij aan de Marnix-slraat te Amsterdam niet loonend zijn Er is Uians besloten het bedrijf weer over te brengen naar de „ Wes ter " Het N v d D deelt mede dat slechts eenige werklieden van de ar beiders die tijdelijik in dienst geno men waren voor de proefneming in de fabriek in de Marnixstraat, Kans hebben geplaatst te worden in de Wester-Suikerraffinadery - flet Hbl bericht nog dat aan & arbeiders van de Amstel " die als het ware per dag in het werk wer den genomen en aan 150 die voor de proefneming meer geregeld, maar gelijk gezegd geen vaqt werk hadden is aangezegd dat zij resp, over twee en over drie weken ge daan ullen krijgen Gisterochtend omstreeks half e » brak te Roosendaal brand uit in de woning van den arbeider B van 0ste De hctendende onder één dak gebouwde woningen ble ven bolioudcn De inboedel is grootendcels gered. Noch hel huis noch Ie inboedel waren verzekerd Oorzaak van den brand onbekend Kan de Turfmarkt te Ijl den werd gisterenmiddag een vier jarig knaapje door een gescliulwa-gen der artillerte aangereden waar door het zoodanig aan borst en hoofd werd verwond dat het in be-denkelijk'on toestend naar het Aca demisch Ziekenhuis moest worden vervoerd > Een ongeveer 9-jarigie knaap viel gisterenmiddag van de K'Oningsbrug m het water aan de I'rmse'ïsegracht te '¦^- Gravenhage. Na veel moeite werd de jongen in bewust6loo7en toestand op het dro ge gebracht ^ doch de pogingen om de levens^esten op te wekken mochten niet slagen Gisterenmorgen zaB een beer uit Den Haag lu de nieuwe serre van Musls te Arnhem Na zgn vertering betaald te hebben we^ willende gaan zag bjj niet dat hij van de buitenlucht gescheiden was door een der groote spiegclruiteii, die op warme dagen in den grond verdwijnen en liep hij pardoes te gen ÜG76 nut aan met het gevolg dat onder grool gerinkel hel glas op den grond rolde Mgemeene con sternatie in het café vooral'toen b'eeh dat de Hagenaar een vrij' diepe snede aan de hand en e«n paar beenwonden had opgeloopen  — o— Inbrekers verrast Gister nacht werden te Rotterdam nabij de Vredenoordschool aangehouden twee ve«iachte personen J J ' D en J A V die daar op den uitkijk stonden en op een signaalftiiitje b'iezen Gelijktijdig verlieten drie inbralierE de school en vluchtten Bi onderzoek bloek dat in die school was ingebroken alles was dooreengeworpen en oen spaarbus met geld leeggeschud lïvin breek ijzer werd teruggevonden De drie gevluchte inbrdiers werden door andere agenten opgemerkt en ge volgd Zij begaven zich naar de der de verdieping van een pand aan de EIconorastraaB waar / ij de deur barnkadeicrden De commissaris van poliUe Vuyk, die inmiddels verschenen vvas som meerde de inbreker '- de deur te ope nen waarop zij zich overgaven-Het bleken te zijn D v B B L, en K J H alle drie verdachte indi viduen ' Bij on'd'erzoek wer'den in het pri vaat gevonden een beitel valsche sleutels en een aantal geldslukken, en in de pet van oen hunner lus schen de voering twee bankbiljet ten van f iO en twee halve guldens subsidie voor hel Bureau voor Handels - - ' ¦ ' ¦'- ¦- inlichtingen Verder zijn voorstell'cn aangenomen om op de begrooting voor 1008 een post van f 100 te brengen als subsidie aan de Vereeniging Ier ïÊredeling van het am bacht en e'cn post van 500 ah bijdrage voor d " uitbreiding der School voor Kunstnijverheid le Haarlem en om voor dien lijd van vijt jaren aan de Musea der Moalsoliappii een jaarliiksch subsidie te verleEnon van t 2000 Hot voorstel van hel dqi Haarlem om zich le verklaren tegen sociale verzeke-nngswcUen die een gedeelte der kosten hn laste der werkgevers brengen zon der de aanwezigheid van een specitiek Werkgeversbelang werd aangehouden Aan de orde kwam daarna de proeve van e'cn onlwerp-Ziekteverzdteringsivet, voorgesteld door bel dep Haarlem Maraens het dep werd het ontwerpToegelicht De afgevaardigde meende datmen mo'ct redeneeren van liet standpuntdat ziekteveczekering een dwang _ wordtloor allen De llcgiering is niet bi ] maclile geweest om ook den lossen werkmanm de ^ ï'et te beUiJtlien en [ och moetook deze verzekerd zijn in een zuivereziekleverzekcring „ Dö Rcgeering voelde zich daarttfe met in slaat maar aan hdt depl Haarlem ib het gclulit den lossen werkma » een pUols in het ontwerp le geven In d'e tweede plaats is hot fioofdbegins weest dal een zieke zoolang moet verze kerd zijn dat de verzekering met gehou den la aan cen zeker aantal dagen zoo-als de Regcering doet die een maximum neemt vim 100 dapien A 11 e k r a si De „ Zeeuwsche Cou rant " deelt het volgende geval me de van een veldarbeid ster uit Hulst, die te Rotterdam gevangenisstraf moest ondergaan omdat zij met steeiien had gegooid De rechtbank te Middelburg kwalificeerde dit feit ais mishandeling en veroordeelde haar lot 3 dagen gevangenisstraf De vorige week Dinsdag ' s mor gens 7 uur werd ze door de politie gehaald en door deze daartoe over Walsoorden en Vlake van haar woon plaats naar Middelburg overge bracht De vrouw denkt natuurlijk daar, te Middelburg te moeten blijven; hiervan was echter geen kwestie. Zij moesl nl gevangenisstraf on dergaan geen hechtenis waarom zij onder politiegeleide den volgen den dag — Woensdag — naar de gevangenis e Rotterdam wordt ge bracht alwaar aij des namiddags 4i uur aankomt Zij wordt hieruit Vrijdagmorgen 7 uur dus na ruim een dag verblijf, onfslagen Deze viouw komende uil een achterhoek van Zeeland was nooit verder dan daar geweest Gelukkig wordt zij naar den trein gebracht^ maar ziet zich overigens geheel aan haar lot overgelaten niet kunnende lezen noch schrijven en door haar Viaamsch accent 7ieh moeilijk ver staanbaar kunnende maken Al ' vervoeren de spoorwegmaat schappijen gevangenen en rijkspoli tie kosteloos dan blijven toch nog de kosten der terugreis voor reke ning van het rijk daar deze arme vrouw geen cent be^at Nu bad deze vrouw thuisgïlaten man veldarbcider met 8 kindoren van O.jaar tot i maanden oud Deze man kon daardoor zyn t 1 daggeld niet gaan verdienen want hy moest op de kinderen en het huis, passen Ook mist het gezin de ver diensten van de vrouw die na haar huiselijke bezigheden te hebben ge daan nog 20 a 30 cent per dag ver dient met veldarbeid haar kinderen met zich in een kruiwagen naar den akker medenemendo Voor haar terugreis naar Hulst moest nu die vrouw gebruik maken van niet minder dan i roisgelegen-heden le Irein Rotterdam—Vlake, 2e omnibus Vlake—Hansweerd 3o boot Hansweerd-WaHoorden 5e tram Walsoorden—Hulst en dan moest zij nog i uur te voet afleggen om in haar huis te zijn Het arme gezin heeft voorts 4 da gen verdienste gederfd en de vrouw had 3 dagen gevangenisstraf te on dergaan Een aJgekeurde dienstwöj-geraar H van-Huizen - dienstwöi-'geraaï gedetinew ^ te Haarlemi.-is Hel Haai'lemschfi ontwerp heeft echter gehroken m'et alle andere stelsels mafltt een absolule scheiding lusschen Onge vallenwet en Ziïklcvcriekerincswet. Den Haag slctde nu voor dit piinl aan houden omdat de argcvaardigden 1 vcidofnden tijd lol onderzoek heb ben V^dcr stelde den Haag voor hel on[we.p naar de dcparlemcnlai te zen den Ier oï'erweging en rapport Haarlem oDiraa'Il dit echter noemJo het oen ver moorden van het ontwerp Dp molie-dcn Haag wrd van verschillende iidi.-n be - slreaen ook door hel hoofdbcsluur Am hem stelde loun voor de discussie ov'er hel ontwrp-naarl'cm le openen doen niet W Memming over te gaan waar mede Haarlem zïcb vereenigdc Dit voorslcl werd mcl algemeenc stem men oangcnomen Van ir Itdtn van het hoofdbcsluur wa ren aan de b'eiul van altreden de heeren jhr C F van do l'oll A van Drooge en J A Laan In de vacaturen v d Poll en Laan moe do iiigcmeenc vergadering voorzien in de vacature Van Drooge het deparie-menl Middelburg " Door directeuren zijn dcC vergadering voorgedragen Vacature v d Poll mr Joh Ensche de en F C Dutour beiden nduslrieelen le Haarlem " Vacature Laan E P de Waal indus trieel te Arnhem en G J F van Vrij-berghe de Coningh ingenieur te Ulrechl Uit deze voordrachten worden be-fioemd de hcercn Mr Joh Enschede le Haarlem en B - P de Waal te Arnhem ^ Het departement Middelburg licetl in de plaats van den heer Van Drooge be noemd den lir mr E Fokker ic Ulrechl Tol algemeenc voorziller wordt geko men de hfter A van Rossum te Haarlem, die de benoeming aanneemt De heer Van Rossum wordt van alle tail on gocomplimcnieerd Do volgende vergadering zal plaats hebben Ip Dordreclil - Ka plicblipleglngcn wordt de vergade ring gesloten Daarna werd gisteren ecïi rijtoer ge maakt in de omstreken der stad onder begunstiging van fraai weer en vereenig-de men zich aan een gcmconschappelij-Iccn maaltijd Een dubbel jubilè Te Haar lem heeft lic broodbal.kerij van den beer H - H Japibse m de Scha^helslraai vijf tig jaar beslaan Hel was dien dag efln (tubhel feest wijl hel echtpaar J levens zijn gouden bruiloft vierde Een Deense h ' ooorlogs schip te Rotterdam Gisternacht i? te Rolteirdam gearriveerd het Deon-scho pantserschip Iverhvitficldt", van Kopenhagen De commandant maakte gisteren mjn opvachtmg op het stadhuis Ote burgemeester bracht later een eontrabezoek - H M monitor Bjemier Claeszen arriveerde gisteran om de honneurs waar te nemen De Deenach © con sul Ëiedt aan officieren een diner aan in de sooieteitv.Dë Diergaarde " Te Becïs Pr is de meel-molen met woonhuis en stal van den molenaar Dijkstra tot den grond afgebrand Niets kon gered worden; do bewoners konden zich slechts met moeite redden Alles was verzekerd Werkstalting der veld-arbeiSers Men moMl uit FtnsCiBi^ wolde Dia commi.'ïsie utt de landböuwiens en die uit do aiokers aijn tiet eens É ^ 
SlYBECHTSCH ÜüEUWBELfeii - Vrf^sg 21 JmibI I§®7 - Tweede Elail cnnt mt door groate zui?orheid lieerigken « nraak en aioam alaat onder Yoo;rt j dttraaae coEtrole van J)r tan Hamei Koa % oa HiMncss Let voaral op den naa » wamt otifluet en pakje woiden nagemaakt s B H EGBERTS & Co Dalfaen Staatsspoor en Oeïïtraalspoor Van 1 Jnra 19J7 al zollen wederom jn de maanden Jnll AngnHta4 n S>epicQi'i«r worden verkvijgbuar gesteld de bekende Bijzondere Vacantiekaarten Zj zyn euliiig vojr eeae reis Gi-oep A ta weten Groep B te weten ïoor e treinen op < i La Moiiefla fie liesle s ets Sigaar J VOCKING i Elisatiütlislraat 32 niet geldi _ _ _ _ „_ ^ daarbö aangogevoa baan-vakken i & iuB t de s om f IO — asn Bans f l.OO Roomboter tegen marktprijs ABBbQïolend 7*74 Oadestiudit'60 l>ïj-deHsni - burKei-krng ÜSLJL üehr MULDER ¦•-¦¦ XJTJRECÜ'-J 7i66 Groote Sorteering Gemaakte Beeren - en Jgngelieeren Kleeöiüj Prachtige Collectie Moderne Stoffen voor Kleeding naar Maat l?rov3Tioiïale S Credietvereeniging Ter>s drraiend aaia: MOOÜ OüSTRIGT I 50 Mr G H Hm Bolhuis WcgeuB ziekte der tegoan-oordigel'ionatbode zoekt U e vrouw BAKE lialicbaan i >& zoo epoedlg mDgolyk olanders tegen 1 Augnatus a.s oenealleazlai bekwame 7776 KEUKENMEID Met 1 Aagtutna nordl te ds BHdt gcvrai^s '' ''' ue falaoenlüke ÜLüKSTBODE sIb Ueid-Alleen in een klein gcziD,vaD eoqde getoigoD voorzien Br fr onder no 7904 ann bet buTcan ran dit blad ir D Ragay, J H Th 0 Kettlitz, F H Coblijo V90 ^ DSSTRICT 9h Nienwe Aardappelen 3BEc2.-trein8n en bsbondens de uitzoiideitogen op de kaarten ver meld in de H-treinen _ i^^gQ De prgzen bedragen ± 4 — ± 3 — f 3.—tStrooibiljetten worden aan de stations enz verkrggbaar gesteld 91 Hfltsmoeders Ucustra's en lEolcnaar's Sin-dcriacel is bet beate voadael der Kïit-deion ataat onder contrólo vau de E.H, Dr VAN HAUELEOOSenHAEttENS Verkrügbaar bij J DIKKSN, A-dcIanniti-aat 4S hoek Leeuwerik-straat 99 lF@t@rirerfj 16 Terweiken geeft niet af en kan als olieyerf worden afgewasaelien.De eerste en eanige verf die met kond water aangemaakt zijnde,de olieverf evenaart f97i S^atei*iaal ^ eba-uik elechts enkele centen pap ViePk tH £ 9t 1 Juli in een klein gezïu een Botte [BNSTBODE P.G boven de 25 jnnr, Eelf9taudig kunnende werken en kokon. Kick to Teryoogea üiltatraat no 114, '9 avonds tnaschan 7 en 9 nnr 7979 H.H Aannemerfi Metsölaars Stakadoors en ScliJiaerB vrsagb Bro chnre en Gtratis proeren bj ^--^ - A SAE^D^ANN Emmastraat 54 HILVERSUM NIEUWE flÉÉÉiii ' Hedeo ontring ik de eerste Aending nienvre Hol-landselie Wïaatjes-kia.i'ixEg ' welke n « bepaald(oed is welke ik clientèle aa fpt proefnemiDg kaa reGomnum leeren 7970 mm J f G DÖP ^ Cel 1211 VisGhmarict 6 HscfeBaflBrtt igeor da Prov Utpepht ' ' poedlioi slechts I dag Morgen Zaterdag is de laatste dag derOIWIBSSNQ in de m ' VIMHENey^eSTgAAT 22 Toon-aSig zijn nog DEMI-SAISONS van £ 18 f 16 en t 14 Toor * y ± 6 en f S — Echte ZIJDEN DASSEN en STRIKJES van f 1.20 f 1 en f 0.80 V03i f 0.30 f O.S5 en t O.ao — LAMPEN te koop tegen elk aannemelijk ïbol — Beste LIMtBN BOOEDEN MANCHETTEN en ÏEONTS tegen spolprijien PAPIEREN dito bijna tooi - niets i Zstérdsgavond om ll-.Bnr-zsl alles Terkoeht zijn - ^ - - nJ l Aiiiftlerdaiu T en tlirecht ejiierzljJf der SU lions t flS al w.f i>,idei > Dea m p U en K UoHdÜB een der siations van Bsitrn ZelHt brlebef^en Ede Waiteningeui Baiaeveld Hf C S Uoaterbeek <»« aic), AmiieNi Telp de Si Dierea.JSrnatmen, Zniphea Gorsacl I>nveuler Laraia,Ii»cU«m, Oamerlieek(K,iiUK),El9tenSUmeseDaudBizüdi ol omgv-kaerd. raa C(r«elit oaar Uen Hn-Rf. in da D en jH troiuBa ou ovenmia io de volgendt f Amslerdnm l KoUerdnn 3 ft Arnltem—Vireeltt 36 irtreclil—Amsteriam 1 AjuBtardani | a5 j Uen BtMg \ — AruUsjg » l KutterdMui I AuMlerdHni I l>en aang — Arubm, ttocterdnm I - AAMGEBODEN een gcracub Zn - en SIjap komcr ook geacbikt voor spreekkamer liegi-'n billij ke prijs Nieuwe Gracht no 72 Htfecht 7918 ' BROEEENMAKER Kan voor vasl wcrl beko men een bdtwaam Bi-ou-ken maker speciaal vooi maat ¦ ¦ Br fr no 7S0O bur blad aUUR OVERNAME Te huur-aennct en ruim inger Benedenhuis slaan de N Gracht huurpriis f 16 oer maand Te bevr. Sigaren - en Wijndcnot 0 Gracht T Z 75 78!)i Een ongehuwde wcrk-^er zoekt natie WERKULIZEN voor bedu 0I holvc dagen o [ voor het selioonliouden ven liantoren van uilsle-konde gcluigcn voorzien ailres Kniia\vcg 4 7796 TE HUUR _ Croesestraal 2 mooie Benodenhuizen bcv 4 ko-m.ers keuken Itiin sthuur kelder voor I 3.10 per weck 2 bovenhuizen 5 ;r kamers balkon zolder :eukeft voor f 3.50 per week een Bavdcnliuis 3 kamers alcooï keuken, kelder % n luin voor lap  " allfes te bevragen fiOese5tLüat 58bis 7725 LOOPJWtGEN Gevraagd een loq»jonsi'ii tjc voor licht wcrli a [ 1.2i ' s n'ceks adres in persoon Choorstraalno 10 7772 VEIEKDK Een net burgermeisje 18 ar P 0 in ' t heat ecner fiets zuckt ecne VrJ.C'iidin. Br ïr no 7874 bur v d. blad Een jonge Wedusvc vraagt h^leeld cenige nellc WERlOllJlZEN Br ft no 7769 bur v d blad TE UUUReen lluïs aan de Vossegat-sche d'ijk ^ b'ev benod^i 2kamers en suite keuken,luin mei sohuurlje boveisgroote kamer zolder envliering Tc bevragen Poortslraat 14 7902 TE UUURhuis Zonalraal 128 be staande in VOOI - en achter liamer en keuken boven kamer met boschotczi zol-Tuin voor en achterhet huis doorzien van gason waterleiding Huurprijs f 2.85 p week Tc bnvr Ueerenslraat 17 78Ti Een Naaister volledig al es geleerd hebbende, 'raagt bedeeld eenige MAAIBlllZEN, ook niet ongenegen ' s mor gens van 8 uur i«t ' s mid dags 5 uur Ic komen naai en Br tr no 7896 bur. van dit blad TE HUOIt legen 1 Augustus a s een liuis mrt luin staande Prinsenslraat 44 beslaan de beneden in suite met keuken en vier kamer op do bovenverdieping 7871 Voorzien van gas - en wa terleiding huurprijs 1 285 per jaarr Tc bevr Hoeren-slraat 17 HONDENLIEFDEBBEBS Wegens plaalsgcbrek Ic koop aangeboden een lloi-landsche llcrdi^rsiiónd, cchl ras 5 jaar oud Johan nes Kamphuislrasl 03hia In ewi Crullers - en Coniea-libleszoak kan een nat GEV.RAAt.D Dagdicnstbodc loge » 15 3uli of eerder a ' 2 ^- dcnpir weck Adret Spring g 18 - 7861 ebe - JONGMENSCn geplaatst warden als lee hng Zij die lust govoeli zich verder in ' t vak t kwamen genielbn de keur Rr Tr no 7770 bui d blad BANKFTBAKRERIJ In do Stooinkock - en Bankclbaklicrij van \ van^Angcrcn kan oen neltc leer ling boven de 16 jaar ge plaatst worden 7897 TEBSTOi^D GEVRAAGD een Uink Meisje om te Strijkim Zich ïc vervoegen Ganzenmarkl 12 7952 KEUKENMEID. Gevraagd een Uinke Keukenmeid ilie goed kan koken zij die in een ros-lauranl zijn wci-kzaam go-wtesl gi^nielen de voor keur ook een wi>duwc be kwaam komt 111 aanmer-kinf - Br Ir no 7898 bur. ¦v d blad 

Kranten

Ga naar