Utrechts Nieuwsblad dinsdag 27 november 1906

14e Jaargatrg looe r VorBohijtil OABELUKS bahtttve op ZOH - tn FtistilBB »'"' Prda per wEoli m Qeïll Stntverebl ro.lo — Met Idea » f 0.l £ Piijs psr 8 maanden f t.ttS — Met Ueaai f l.BT » Franco per post ¦ f Ï.GO — Mot IdeiuJ i f 1.95 NIEUWS - en AOVEBTEiÜ TiSBLAD ^ Barean Drift 23 Utreeht —' Cïlgever JOH DE LIEFDE f Prüs dtt AdVartMrflött » Ba 1—G regda f O.flO Elto rega m»t 10 C » Pkrtt mm dewMdo Aövaxtenö » S nulro dan worft aieiIeditoStari8irtPon*en±^-ifeuteoHH«itnjm ea ^ anw-osen 3ö eeat pet Ad«rt«ntto bjl Toomttbetiüoe ï Dit nummer bestaat uit 2 bladen ¦¦ *«* e*»*«a*ft«gi Dinsdag November Tobsigdtogon rijden met Tlor paarden Bet üzer in de geschiedenis der onile ToU^en De Israëlieten ^ pok op de geschiedenis uer IsraS-lif len i = het ijzer van invloed ge weest Bij de vöi'iiielding van het 8ste gesiacht na den daarin ge noemden eersten nicnscli en met na TIC van Tubal-KaMi zegl de Bijijel dat liij was een Iceinieesler van al ten dic werkten m lioper an ijKcr Kain of Kenan Leleekml volgens sommigen „ de smid " en Tubal zoo men meent nanw verwanl aan lieE Afabischc woord Tubal " ijzer-schuim zoodal dus Tubal-Kam de ijzcrsmid " zoude bleekenen Men lueent dan ook dat de naam zijner noeder Ziüa wat „ de Zwarte " be-leckenf hiermede in verband moet i\'örden gebracht   In de oudste geschiedenis van dit yoJli wordt er verder niet veel van Het ijVer gesproken wal dan ook Jecr goed uit zijn leefwijze en ka rakter IS Ie verklaren Het was in ¦Jie tijden noch een inJustriëel noch een handeisvolk doch leeldé " ioufdzakelijk van landbouw en vee icclt vooral yan het laaisfe zonder zich m vaste steden te ve,=iigen en dus uit den aard der zaak geen groole bouwwerken opnchlend De mceslo teclinlsche kenniö zullen'öê Jsraelictcn-wel heöben opgedaan ge durendo'hun verölijt in Egypte vol gens de geschiedenis van ongeveer IS00--I500 jaar voor onze jaartelling Dat ze In die tijden wel met het ijzer bekend waren blijkt ook uit hetgeen voorkomt in het 5e boek van Mozes waar staat „ een land „(Palestina welks steepen ijzer „zijn en uit welkb bergen gij „ koper luthouwen zult " Mede blijkt dit nit hetgeen slaat in het 'ic boek Alleen het goud en net „zilver het koper het ijzcr het lin „en hel loo.d alle ding dat het vuur „ lijdt zult ge doi-.i het vuur lalen „doorgaan dat iiet rein worde " ' Blijkbaar waren ze dus toen reeds met het smelten bekend nog nader bewezen door helgeen voorkomt in Ezechiei waar staat ze zijn allen „koper of tin of ijzer of lood in „ het midden des ovens - lilvei „schuim zijn ze geworden üelijn „ zilver of koper of ijzer of lood in „ het midden eens ovens verganero word om het vuur daarop Ie bla-,^zcn opdat men het smelle ' De ligging van bun land midden Eussuhcn de toenmalige groote rij ften was oorzaak dat niet alleer de haftdel tusschen dczo volken zich ibor Palestina bewoog doch ook dat hel als iiel ware de buffer was voor deze rijken bij oorlogzuchlig - bedoelingen waarvan het muar ai \ e zeer de iiadeelen heeft ondervon-öen Krachtig laai en volhardend waren ze ecliter zoodaï welke on-derdi Likkingen zelfs lot op onzeti tijd dit volk heeft ondervonden en hoe menigmaal men gepoogd heetB hel te vernietigen bleeds verscheen het weder sterker dan te voren Hei is Öan ook wel als zeker aan te ne men dat latere geslachten dit volk weder zullen zien in hun geboorte-land tusschen de Middellandsctie Zee de Libanon en den Jordaan De Israëlieten handelden voorna-, meiïjk met do Phoeniciörs van wie 7e hun metalen gesteentsn en meer andere zaken betrokken in ruil voor koren tarwe en honig In het boek der Kronyken worat verhaald dat voor den bouw van den tempel in Jeruzalem door de oversten der stammen Israels on der meer lOOOOO talenten ijzer wer den gegeven Volgens Dr Joseph in zijn werk „ Geschichle der Bau-kunst " werd het echter bij dien tempelbouvv alleen gebruikt voor constructiedeelen welke niet - in het gezicht kwamen Zij moeten ook met het verwerken goed zijn bekend geweest waarvan gezegd wordt in Jeéaja ' De ïjzersmid maakt eene bijl en ,.werkt in den gloed en formecrli „hot met hamers en bewerkt hel „met zijnen sterken arm hij lijdt „ook honger totdat hij krachteloos „wordt hij drinkt geen water tot hij ,,amechtig wordt " Het smeden was bij Hen niet zeer in aanzien meer ecliler het timme ren waarvan wordt gezegd „ De „timmerman trekt liet richtsnoer „uit hij teekent het af met den „draad hij maakt het elfen met do ,,schaven en teekent het met den ,,passer en maakt het naar de heel-,,tenis eens mans naar do seiioon-„heid van een mensch " Blijkbaar dus meer schrijnwerker als wel tim-merman - - AJs een bewijs daE men in die tij "- den.reeds overtuigd was van den in vloed van het ijzer kan dienen het feit dat de Filistijnen toen Saul nog koning was door de smeden in hun macht te nemen het geheele TOlh hUllllCIl UWlIlglïrt ' Bij de Israëlieten waren niet al leen Ijzeren wapens in gebruik, doch ook hun strijdwagens waren van dit metaal vervaardigd Veel wordt er in hun geschiedenis van zwaarden gesproken en waar nu onder meer zoo dikwijls voorkomt, dat ze hun zwaarden moesten ver smeden tot ploegscharen en hun lansen lot sikkels is het dus zoo goed als zeker dat al deze werktui gen en wapens van Ijzer werden vervaal digd Zoo leest men - „ En hij zal richten onder de hel denen en bestraffen vele volkeren, „en ze zullen hunne zwaarden slaan ,,tot spaden en hunne spiezen lot ,jSikkelen het eene volk zal tegen ,,hel andere volk geen zwaard op-,,heffen en ze zullen geen oorlog ,,meer leeron " Dit laatste hadden nu de Keizers van Rusland en Ja pan na de gehouden vredesconle-rentie wat meer moeten overden ken Zij sympathiseerden echter blijkbaar meer met de woorden' ,,iLaat optrekken alle krijgslieden. ,,61aat uwc spacien lot zwaarden en „uwe sikkelen tot spiezen de zwak-„ke zegge „ ik ben een held " Zoo was volgens de beschrijvmg het lemmet van de spies van Goliath vervaardigd van 000 sikkelen Ijzer Doch niet alleen hun wapens en landbouwgereedschappen waren van dit metaal vervaardigd ook voor andere doeleinden werd hel ge bruik Zoo lezen we - „ Wzer en koper zal on'der uwe schoenen zijn En leidde het volk onder zagen en ijzeren dorschwa-gens en ijzeren bijlen " „ Gij zult ze verpletteren met een ijzeren scep ter " „ Want hij heeft do koperen deuren gebroken on de ijzeren gren delen in stukken gehouwen " ¦ Dit alles bewijst dus dat het ijzer al werd het dan ook met door hun bereid toch veel door de Israëlieten werd toegepast waardoor zij le vens het ijzer van de Phoeniciörs betrekkende welke hot op hun beurt van andere landen ingevoerd kregen indirect ook deelden in den vooruitgang der beschaving weten schap en kunst dier andere volken C tV ÖIT HET BUITENLAND RUSLAND Bij een huiszoeking in de.Pelers-burgsche voorstad Ochla m de wo ning van een schoenmaker zijm 8 ^vuldö en 3 ongevulde bommen,-1800 patronen alsmed'S een aantal geweren en revolvers gefvonden De schoenmaker en twee zijner c-jm-mensalen werden in hechtenis ge nomen Prins Kukuch'ef hd vani d'en Uus-sischen Rijks_raad Jieatt den Adeis raaij van Ufi verkocht hem nieb meer als hd Ie beschouwen Hij wil geen deel meer uitmakeau van dien raad omdat die drie achtbare cud Doema-Ieden wegens onder teeken e a van het Wjtoorgsche manifest lieett uitges looters ' Een cavalerie-regiment in Peters burg in garnizoen het regiment &aar Alexander HI dat zich her haalde malen schuldiig maakte aan muiterij is nu in zijn ^ loel naar Sibone verplaatst Volgens een particulier bericht uit de Russische hoofdstad is thans t*n diaadloozo telegrafische vorbinding tusschen Berlijn en het winterver • biilf van d en C zaar TsMpskoje-Selo K-oiZrors uit de verte zich mei oUtiui- der-lcunnen onderhouden E«n ernstige aanval op een trein wordt weer uil den Kau-liasus gemeld Toen een - nosltröin het station Sharopan naderoe open ^ de een rooverbeaide het vuur op den trein die daardoor gedwongen werd te stoppen De roovers stalen 20,000 roebels uit den postwagen en gmgen op die vlucht Verscheidene peKso 3icn zijn Üoor de scholen gcdoodi 8EL6IS Inlerpella tie Vandaag zal im d!a Belgische Ka mer d © liberale afgevaardigde Jan-son de regeenng over de Congoiaak interpeheeren naar aanJeiding van helgeen de Engels«he Minister van BuilenlandscRo Zakem Sir Edward Grey daaromtrent heeft gezegd Poging tot ver zo en in?? Naar men beweert heeft Koning Leopold een poging gedaan om zich ^ met zijn dochter Louise te verzoe nen Hij beloofde haar een vdla en zöu voor liaar verd«r levensonder houd zorgen en de schulden belalen, mits zij de lot nu toe gevolgde ie ^ yenïwjzo wildto laten varen De tirin ses heeft ecliter voor dit aanbod be dankt FRANKRIJK De inyentarisatie Te Sangues een gemeente m 3iel district yaiv de Raute-toiile Uadden de inwoners zich bij de kerk-inven-lansaties voorbereid op een hefU-gen te^^stand zij haditei barrica den opgencht en zelfs een guillo tine geïmproviseerd door een scherp geslejwn zeis tusschen twee balken op te hangen Toen echter de auto riteiten aankwamen en de mot bet commando belaste kapiteta zeide dat niettegenstaande alles de boedetbe-schrijving toch zou plaats hebben, werd allo tegeiistand opgegeven en .werden barricaden en Midere strijd middelen weer afgebroken ^ Een SchTp ver bran i < 1 de recdc vaa Toulon is Iict torpc do-opleidingsschip Algésiras vermoede lijk tengevolge van ccn buskruit ontplof fing vcilirand Alle opvarenden op drie na die vermial worai ^ zijn gered er zijn ccn aantal gewonden ' De Algésiras dagteekcnde vaü 1SS5 eri as twaalf jaar geleden ia ccn oplei ingsEcIiip veranderd D u b b ' e I e » ïï 1 s q o r i d g ' Op de spoorlijn Bordeam—Cetle luS-scbcn de stations Sainte-Bazcille en Mar mande bccK ccn dubbele ontsporing plaats gehad Er kwam een goederen trein geladen met houtblokken van Agcn een aantal dezer blokken vielen ondenveg tusschen de ivagena waardoor de koppeling werd verbroken de trein werd daardoor in iwecÈn verdeeld de clunist liad niets gemerkt en dus d hel eene gedeelte door terwijl de ' 12 achterste wagens ontspoorden ca omsloegen Een gocderenïreïn uil Bordeaux kwam daarop in volle vaart in botsing met deze wagens de Irern derailleerde en twee-en - twin tig wagens vlogen uit bet spoor Gelukkig zijn er slechts weinig i'sonen geki\elst en dczo slechts licht DUITSCHLAHD KarlsBïsscho.p Sla> blewskr..t lïe dood van den aartsbisschop Slablewski te Posen die piptselingi is overleden is een onverwachte ge beurtenis in den slrijd tusschen de ïglWJir^n-^IlêSiSfmniiÖfitgenoot Kopp alles deed om de sohoolstac kmg en de agitaüe tegen ie werken, is Slablewski krachtig en rondw^ voor bet lijdelijk verast der Polen c^ïgekomen noemde den eisch van godsdienstonderwijs in do moeder taal gerechtvaardigd en rTelilte ver zoekschriften Jn dien geest tot de Pruisische rageering Ongetwtjfelti zal deze laatste mi alles in het werk stellen om lot zijn opvolger een ge williger persoon te laien benoa-men Voor do Polen is zijn overla den een heele slag dia als een pa-'tioïialö ramp door hen zal worden Belastingontduiking Te Berlijn dient een geding tegen een naamlooze vennootschap die uit de slachthuizen afkomstige hui den looit wegens belastingontdui king Bij het behandelen van de hui den wordt zout gebruikt dat mits het onder toezicht van belasting-commiezen door middel van petro leum voor menschelijk gebruik on geschikt wordt gemaakt ^ vrij van accijns is Aan de leiders van het bedrijf wordt nu ten laste gelegd dat zij de commiezen die toezichb op de onbruikbaarmaking van hel 2Cüt moesten houden omgekocht hebben en het zout dat voor de be reiding van de huiden moest die nen weer van de hand hebben gje daan. Uit de Boeken van de vennoot - scITap Blijkl dat gedurende zekeren tijd waarin het bedrog gepleegd moei zijn 986 KG petroleum en 1,U05,000 KG zout zijn ingeslagen Voor zulk een hoeveelheid zout zou echter 4762J KG petroleum noodig geweest zijn De liscus berekent op grond daarvan dat voor 181,272 mk. aan belasting ontdoken is welke ontduiking met een boete van het viervoudige dus 725.088 mk ge straft dient te worden EHCELAHD Een suikertantol De tweede zoon van Lord Rosö - bery Neil Pnmrose heeït van oen tante een som van 1,125,000 gulden en een prachtig buis in CreaUStan-hopestpeet te Londen geérfd Do be doeling der testamentaire bes latenen zeide dat de voeding in de ge vangenis bepaald onvoldoende is niet in hoedanigheid maar in hoeveelheid Door Sen misl Ook het spoorwcgongeluk tus schen York en Leeds moet aan een plotseling opgcliomen misl zijn te wijten Een lecge kolenlrein wacht te bij een seinpost op ' t teeken om voort Ie gaan De seinwachter kreeg toen bericht dat de sneltrein door een onveilig sein heengereden was en den kolenlrein dreigde achterop te loopen Zoo hard hij kon rende hij met een lantaarn den sneltrein tegemoet om te waarschuwen De machinist remde nog~uil alle macht, maar de botsing was niet meer te vermijden De machinist en do sto ker werden op tiun post gedood. Verscheidon reizigers vooral in den eeislen wagen die zwaar bescha dig * werd kregen verwonding^ maar geen ernsligo Van den kolen-trein werden enkele wagens ver nield Eapitcin I^ronnbcen nagc ^ volgd Tc Portsmoulb kwam een Spaansch ' zccofficicr in uniform om dcti bevel hebber c spreken Ilij vertelde dat zijn schip bij CoWes lag crt zij een zïeïêB aan boord hadden voor wicn ' t noodig was dal hij aan wal verpleegd werd 01 bel manne-gasthuis hem wilde opne - 1 ml alle liefde Engelsche zccorfi ~.-.^ D vroegen den Spaanschen kame raad Ic elen en ' t gmg aan talcl harte lijk loe Toen de Spanjaard een rijtuig moest betalen had hij geen EngelwË geld hij hel een paar Spaansche mun ten zien en wou die wol wisselen Een adelborst Ie klas had vier pond btj zich en leende dio den Spanjaard van wisse » len wilde hij niel welen Inlusschea wachtte men aan het gasthuis vergecls op den zieken matroos en telegrafeerde nu naar Cowes ücl antwoord was dat er in ' t geheel geen Spaansch oorlogs - S(,htp lag De Spaansche zeeofticier ver dween en de Engelsche adelborst koP fluiten naar zijn vier pont SCHOTLAND Een vergiftig gebaJi Iemand te Cumnock ïn hel graafscliap Ayrshire een oud man met veel geU kreeg over de post een gebak met een kaartje waarop stond „ Beste groeten van een oud vriend " De ontvanger ala ^ mede twee dames die bij hem waren aten van hel gebak en allen werden ziek Een der damea stierf de toestand vart den ouden man was Zaterdag nog zeer zorgelijk en de derde werd beter Het pakje schijnt uil Kilmarnock niet vee van Cumnock gekomen ^ te iijn ITALfE Alweer een bomt Bij de St Andreaslcerk Ie Rome is een bom geworpen Er werd geen schade aangericht maar er ontstond een paniek waarbij geluklug nie mand werd gekwelsb Do Vosuviusltra ter. Een groot gedeelte van den Vesil-viusltrater aan de Noordelijke zijde "¦''' egeD is ingestort BUjken'j c-en gram van bet Vesuvius-observa-torinin ging - Jaze instorting gepaarö met lichte aardschokken « n eenige aschregen Hier en daar worden tel kens nog schokken waargcJiomcn Voor onCAn 151.11.1 lil Iu>. blad met den roovcrlioofdman Rai-^ soeli Hij heeft zich laten ondervragen aldus vangt zijn verklaring aan omdat hij het noodig acht dat devolkeren van Europa worden gerust gesteld Hü heeft daarloB eenSpaansch blad gekozen omdat Spanjo met liêht verdaclit zal kunnenworden van intrigues uil eigenbo,lang Dan volgen Raisoelrs geruststel lende woorden „ Men maakt zich in Europa ten onrechte ongerust Het is niet waar, dat ik Tanger zou bedreigen oven min dat ik 8000 volgelingen zou heb ' beoi ' Ik lal slechts lot 2OD0 aanhan gers en deze zijn landbouwers uit Zinat Ze slaan op uitstekenden vc-eS met de Europeanen en doen zelfs ¦hun inkoopen bij een Franscliman „ k eerbiedig hel ver&rag van Al-geoiras Ik ben het eens met Mo-hammed-el-Torres en den Sultan^ dat de oprichting van de Fransch-Spaanscho - politie ondfer prote&ï moet worden e ' ' F^aiiiSetosei Levend begraveü Wat de gravin betreft - W nam mijn hulde weliswaar schuchter, maar toch met een [ loffelijke dank baarheid aan het imoesl immers de versmade vrouw - langenaam zijn en zij begreep ook wel dat ik haar met hiït hof maakte om haar lot lichtzinnige dingen over ic halen hoewel haar echtgenoot haar dwong om in dien geest Ie handelen Ik had nooit een wooriï van liefdö tol haar gesproken en zij gaf mij er ook nooit aanleiding loe Onze .verhouding bleef zeer rein en juist daarom bedachten wij niet dat men die houding m'et kwade trouw juist anders ' zou yitlcv^gcn ^' J ^"^ immers zoo dikwijls alleen er. .was slechls weinig loe noodig dat 'de diensfiboden hierin iets vreemds zouden vinden ¦ Langzamerhau'l was tu'ïschen ons een groots male van vertrouwelijk heid onlsiaaa en hoe kon het oolc anders Ik vertelde haar veel mijn vorig leven terv^ijl zij over haar jeiugd evenmin acnterhoudend was ais wilde zij daarmee aantoo-nen dat zij mij een verMaring een opheJdermg schuldig was Zij ver ¦ Êeade mij niet tm eens haar levens geschiedenis maar ik kon die gaan deweg gemakkelijk opbouwen Bcrlha was de eenige dochter van een hooggeplaatst Pruisisch aonlr.te naar die een groot inkomen had maar zijn positie legdfe hem alierJfei vepplich tingen op tegenover de sa-tnertleving en daar hij geen eigen vermogen bezat slikte zijn inkom sten slechts zoo ver om met eenige berekening juist de uitgaven te kiin-nendekken l scheen wel dat zij dik wijls zorgen had gehad van geldelij-ken aard Hij liet zijni dochter een uilslekende opvoeding geven vooral omdat hij wel voorzag dat haar toe komst misschien door haar kunr.is zou moeten worden verzekerd Zij had een zeer igelukkige jeugd lot haar vader na een langduris^^K ziekte stierf loen zij veertien jaar oud was Do ziekte had het geyin ' meli zeer vele zorgent beladen de weduwe kreeg slechls een zeer schraal pensioentje zij verkocht al wat 2u aan waarde bezat ^ kon voorna om Bertha's wil niel besluiten met ' haar betrekkingen te broken en,als do meeste moeders had zij dobeste hoop op de toekomst barer dochter mi op een igoedo parlij Demoeder was met ijdel of irolsdi onmaakte zelfs geen jacht op vermaak,maar was integendeel na den doodvan haar echtgenoot een ongelukki.ge vrouw want sij leed lichamelijk,en wilde alleen haar dochter oenoffer brengen Zy verwaarloosdedaarom de opvoeding harer dochterniet en had daar veel geld voor over.In hel geheim leed men dikwijlsgebrek maar voor het oog der we reld trachtte men zijn stand op tehouden en daar moeder en dochterde grootste achting genoten blevenzij in hun kring zeer gaarne gezieneen gezochte gasten vooral loei ^ Ber tha volwassen mocht iieelem en den naam had van een allerlieisl jongmeisje te zijn Nauwelijks was zij den kiiiderschoe nen ontwassen of - Jij maaikte kennis met graaf Jelinski die haar open lijk zijn hulde ' betoonde Juist m 'dien tijd stond het zeer slecht met de geldelijke omslandiglieden harer moeder die bovendien zeer ernstig ziek werd zij voedde nog siechls den vvensch dat bij haar dood dien zij reeds voelde naderen Berlhas loe - ko'mst verzeikerd zou wezen Het jonge meisje had soeai harts-tochlelijke liefde voor den graaf op gevat — dte gravin bekende mij dit inderdaad met met zulko duidelijke woorden maar ik kon met groole zo. kerheïd die gevelglrekliing maken — zij voeldo zich echter ver eerd door zijn huldebetoon en liel zich door haar moeder bepraten. Aan ' het ziekbed ' harer moeder volg de een verloving on wtanige woken later had hel huwelijk aan het sterf bed plaats de wedu^vo blies ge troost den laatslen adem uit in de zekerheid dat zij heli geSuk harer dociiter boven verwachting iiadwe. ten te verzekeren Een treurig huwelü'kl — Berllia kende haar man eerst hoogstens se dert tien weken voor haar bruilott; zij zou hem later hebben loeren lief hebben als hij zich'daartoe eenige moeite had gegeven Maar de roes der wittebroodsweken was s-poedig bij hem weggevaagd rajn vrouw, die door den dood harer moeder waa nedergebogen was hem Ie stil te ernstig Hij vond haar vervelend, want zij paste nïet bij ' zijn levendig karakter Graaf Grcgor Jelinski Rad ook eem veel jongere aaister die kort te vo - ren meb een njk edelman in Rus sisch Polen was gehuwd Mademoi soUe Helene Jacquot was bjj de jeug dflgeeravm gedurende eenige jaren gwuvernanle geweest en had daar door den Öroöder leereai kejmen De gravin had met voei met haar op, haar man had ongaarne een juf frouw van gezelschap over den vloer en de juffrouw die zelf mets bezat, zag zich in de treurige omstandig heid om ajrscheid te nemen met eenig geld dat met genoeg was om in de behoeften die zij ^ ch schiep te voorzien en om oen andere be liekking Ie zoeken Zij scheen zeer goede redenen go. had te hebben om zich in haar te genspoed tot graaf Gi^or te wen den waail deze bracht haar als juf. frouw van gezelschap bij zijn vrouw zondfér daarvoor haar toestemming lo vragen In den loop van het jaar had zich alles onlwikkeld zooals höl van den beginne was te voorzien Zooals ik reeds zeide verleide de gravin dit alles niet en klaagde ook niet over haar man maar de tranen kwamen haar in de oogen als zij over hem sprak en zij verbloemde het niet, dat zaj juffrouw H^no niet taotAi Jijden Ik wist g'enoeg en Beklaagïje de arane jonge vrouw nog meer ik zou er müjn leven voor igegeven hebben om haar yan die slang to bevnjden, die haar doodelijk haö ¦ gewond in het barl — maar hoe HOOFDSTUK IL Reeds bijna vier weken was ik op. slot Czarnejewo ingekwartierd en verlangde eigenilijk niot eens vara daar weg te komen - Ik had mij vol strekt niel te ^ leklagen over de ont vangst want ajlen waren zeer vrien delijk jegens mij mijn dienst was gemakkelijk en weinig inspannend — een jong officier is bovendien al iicht tevreden wanneer hij een com mando heelt — maar dctreurige ven houding in het grafelijk q-erin be zoi^do mij menig onaangenaam uun Waarom moest ik daarvan getuige wcaen Waarom was juist ik hier heen gezonden Het is zoo treurig iemand die men acht en — beminl, Lo moeten zien lijden en dal nog wel door dB schuld en de opzetfclijko bedoeling van andereni en toch ge noodzaakt te moeten wezen om üet wille van andere omsl^tndighedeDv een vrienJdijk gelaal Ie toaen 
tlo Vcïsdidlendo snaat ^ blaas en ski ^ inslrumenlcn be^prokcfi te hebbieoi eüii di^e Dr Schouten onder dankbaar p ^- I^Mis nja interessant referaat Academlscbe Seriobten Bevorderd tot doctor in de Sfaate-welenschap mr II J von Bruckon Fock geboren alhier op „ Stellm - delijk uit den nood - wanb hij had verschiUentle dinigen af te lossen, die hij tijdens zijn werkloosheid be leend Iiad om in het onderhoud van moeder en kind te kunnen voorzien Dien dag was bij voor zijn TahrieK werkzaam te Amersfoort waar hij in één der lokalen ' van het stations-gdwuw eonjgo koperen monteering,-stukken zag liggen Hij nam ze-mee, dDoli ' s avonds op weg naar huis, word hij te Hilversum gevat on had zaoh Njeswege gisteröiï voor onze rechtbank te verantwoorden Beklaagïlo bekentle schuld en diepen spijt Het O M de treuriige omstandig heden van teklaagde in aanmerking nemende cischle i maand gcvange. nisstraJ Eera zelfdio geval diende daarna ' Een arm vrouwtje uit Wouden berg had vier maanden ' lan ^ bij een bakker can roggebrood gehaald op valschelijkgelèekende bonnetjes der Diaconie van de Nedi Herv Gemeen te te Woudenberg ' Toen haar er echter op gewezen werd dat ze met goed had ' gehandeld heeft ze haar geit vcrkoclit en den bakker de schade vergoed tot oem bedrag ^' un r 14,26 Het O M ministerie wilde cle-menlio ibetoonen en vroeg 1 maand gevangen isstroif Geslaagd doet reclitswetenschap: P H Abbing Voor den Indlschen dienst • De heep I J Warendorf alhier is bcslemd voor den Indisciien dienst om te worde ^ benoomdl tot adjuncu ingenieur by dan dienst der Staais-spoonvegen in Nederlandsch-Indiö Ontslagen spoorwegpersoneel Op initiatief van bel Nationaal Ar befdssecrelai iaat is alhier een bij eenkomst gehoutEen van ontslagen spoorwegpersoneel ten emde te t>e-preken op v/elke wijze getracht zal worden bet door hen in de pensioen fondsen der spoorwegma^Etschap - pijen gestoi te geld tcmg Ie krijgen Uit een zevental plaatsen waren afgevaardigden aanwezig vertegen woordigende ongeveer 275 per&onenr ¦ Do lieer G van Erkel van Amstefi dam zette uiteen ^ wat helN A S. alzoo gedaan bad nadat een jaar ge ledten zijn huip in deze door eemge personen was algeroepen Uit een en ander bleek dat aan 2^7 perso nen een vragenlijst was gezonden en uili da ingekomen antwoorden ' een overzicht was saonenscsleld ' Door 'do afgevaardigden uit Hotlfirdam en Zwolle werd eveneens verslag uit gebracht over db door heav gedane werkzaambeden Na iangdiurige besprekingBn werd besloten dal het bestuur van het N. A S aan alle oiganisaties van ont slagen spoorw'egipersooneel de vraag zal voorleggen of het N A S óf 't ontslagen personeel verder de lei ding der zaken op zich zal nemen fJa bell an del ing ' dier waag zal binnenkort weer een vergaderin/g gehouden woiden ten eindo een co mité van uitvoenng te l>enocmen, waarna de verdere werkzaamheden zullen worden vastgesteld In ^ n avond van den ien Novem ber Het de melkboer H uit Zuiion op do Nieuwe Graclrt alhier zijn mclkwagen even onbeheerd staan. Verder rijdende ' bemerkte hij dat men zijn paand ^ den steurt afknipt had waarvan hij aangiïte bij do po litie deed ' Wij hcblien dit gevalletje inderüjd onder ons „ Politienieuws' veiïïneld Ook dat als verdacht van dezen dief slal werd aangc^iouden zekere E. W een berucht individu Gisteren nu had W zich te verant-wooiden voor dit zaalije luj was echter niet verschenen doch de in structie had zijn schuld aan hellieht gebracht Hot O M eischte O maandetn ge vaneenisstral Kunst Lettereo en Wetenscljappen De aÊ»Iiïidg Utrecit vïm d'ezön honfl licrichl ons dat de in de7.ea wmior te houden vakcursussen vBot bciic» don in deo boekhanilcl en a.-uirerwan te vakken deze sk ^ zuUen a.aftKUi > gen Do cersTe cnTs-uSiVoniTiU „ BiMifigra pihie " door den heer H G « m HaffeSI sal plaate héhben op DoniJeidag 20 N * Ttónbcr xs ' s avonHs fcwarl.ov rd;cTS opixaden Do cereic sprik^ar de heer Ifep^iy be^ooyde vtooTnaineH ^ het nut van or gjuiKaite der riJcEr.ve.rifSeden on meifc ' o op dat lüians de tond na jar6n aikk^bn op jfcai goeden weg is Doot He krachüg onüwnoman beweging inj de verschillraid © minisieis en hij de Tweede Kamer zgu reeds wetgcbiitfl de vETbe&toaeen vertocgai Kn maei gekampl woBten v»or verbcteiing der orgnms£.lie vooral nocüjg tegenover vcrschüJenÜo boofdai van dienet zei do spreker en liekclüe hij3ïï)ij ' d » in heiii regifement bejsalde _ w,eiklied;^-,verta genwooiJlïEfng Na no & aaugetobud ia hebKen ' dat inersdbb^CJidc loeetonden do rijksw-^ Eediat betarffende veiiclord & nen to worden — beloo^e sprekor wetlt.'ö'j'oa vusüstelbng van den duur van devi ai beiilsdag en van liet loon eu fcwa ^ daarna ffpi hot geval te Arnhem waair Invefi miïtaire b^üi&ers aanzegging heb ben gekregen dal eij tegen AprH a.s. uit den dienst euïen worden ontslagen Een daarvan is na aan streitge faeuring te zipi onöenvorpen op een la^ew be zald^Üig d ^ wcike hij thans genoot gep'Eaa:lst bij het nachtiegcrmagazijn Spreker die overigens mmistor Slaal aïs oen wdwaJteBii mcnsch prees toaur do dttze hmtdéling echter scherp a:f m wees or op dajtj ' z i do minister met conSgen goêüen wO dio mensoh-Mi beat in een andcoe tjjkshetrekking mat onge veer geii ^ arfieidsvooMvaaiÜen had kunnen laMiKtoi te plflatsen Do twedle spreker dö heer Kars4 van liiflT bad ' t voomanie'lïjk over de ¦ JjoestacHcn aan's Hi ^ Munt en deelde 't een en anite niedO vaw ' t door hem bggewooiüdo onderhoud met den Min. van fïnanehalve Spe!a " nog üed-jren van Diepenbrock Zweeis en Van Tette-rode Een concert dat van het ' kunnen van de Ncderlandscbe toonkunste aaais een hoogon dunk heeft gege ven " ëiadsnaeuws »\ ÜTEECHT 27 November I9C6 trtr Verzokeringsbanh Ce Staatscourant van heden bevat de statuten van dè Utrechtsche Ver zekeringsbank D6 Voorzorg ^ al hier Doel het sluiten vaji overeen komsten van verzekering - welke op levens - en sterJtekansen der men-schen gebaeccrd zijn tot een bedr.ig van boogstfyis liOOO op sen hoofd Duur - 99 jaren Kapitaal f250,000, verdeeld in 5 serïe&i ' van ie Hellema assuratteur wonende te Leeaiwarden P \ V J Moonen ossu radeur wonende Ie Tilburg F Leg ger assuradeur wonende alluer b, tot commissarissen de heeren H van Andcl alhier lid van de Pro vinciale Staten en van den gemeen teraad alhier mr A L N van den Clooster baron Sloet tol Everlo grif fier bjj het kantongerecht no 2 to Rollcrdam A Munro te Groningen darecteur der verzel'.crïngsmaat-Echappij Stad en Lande aldaar mr. J Siokenga griffifti bij hel kanton^ gerecbt 1 « Harlingen te Wolvega; E L P M Brandjes ^ fe Bloemen-daal lid der firma van Vloten en de Vries kassiers to Haarlem Een orgel. Tn liet kerkgebouw der Chr Geref Gem Wittevrouwensingel ia men beoaig met don bouw van een fraai nieuw 2 kJavicrsorgel met vnj pe daal afkoi«!ig uit de Fabneü vau' kerkorgels van de firma IJpma en Co te Alkmaar Kon Tabak en Sigarenfabriek Gisterenmiddag werd alhier een bui'tcng'ewono veigaderiijg gehou den van aandeelhouders in de Ko ninklijiko Taibak en Sigarenfabriek voorheen G Ribbius Peletier Jr Aangezien echter geen voldoend ka pitaal V6rt<:genwoordigd \ vas om tot slatutenwijzi^ng te kunnen overr gnon werd dieze vergadering ver daagd tot 12 December a.s Nuttige Eennis Tooi - de leden iler Vcneeniging ter Be VoifdcTiiig van j.ffiullige Kennis " trad 3ïilcren3,-TOn.d in ' L Gebouw voor K Kii W op Dr S h Schouten van hier SpTcfcer hid tot onderwürp van de ^^ avond gekozen „ de natuur^nndige gfond jf t^Z " 1 ^ ma zjctjji struinen ten " fia er op gewewn te luibbcn dat h ^ Lel OLJuerwcTp Sledits zcts oj^crvJak tag on daarbij populair wïldc irêftando ien mcl het oog óp de moËcIgtheuF da.1 er tc! tonen en ooemfle de drie vcrscliilllesid ^ toonSöJddcTS ni de eoiiarmonisclio - de eigcnïi^e gwöo do cbromalsïche - zoo ais wg die koimen op de piano ea do diatorische-loojiftitfder Hie * alle trilUngcn — ging s^tn ter voort — zijn voor ons gehoor waar-neem%aaT ke ^ aantal trillingen raoct zeker minimum Ie heven gfian ea onder zeker maximum b'f,veai Ho minsüa aan tai trilluiscn iat ivjj Enmnen waaiue ïnrai is 83 en fa&l hoogste aantal pk ta 36000 jKir secuiüo Hoo ouder nwn wordt hoe sfeckfej ' men echter de &» hoogo iojien kan hooren bi een or ehest mnakt d » Itiaj^te toon 41 lïilhn gen per secuniie ' en de hoogsle voort gehraclit door de piccolo 4700 IriJUn geii De nuaiÈchclijte fSem vaTÏOört tus Echen 64 en 1550 Crilhnger per £> cunHc - Er zqii cchlier ook geniideubo ven de 38000 trilüngso a3_z ^ ze voor ons niot waainecraibaar ileze worden b.v door KCfiU'mi ^ insecien yoorige bïaGhf AIb Vadfe raiötetaf ïfeeti men nu [ de snrmalo a g^o<.én St ^ 4B3 Ijillingen ^ EecuDllö Op het monogoiyiuin ' foon^o Siprelisr VootIs nog aan da.1 de toonïioogte ooi athankelijf is van fle spatinóng boo heviger spaunistg ftoo ïioogor toon maar ook des Ao dunner ca lichter dn slof des te hooger do toon IVcrvoJgens veAïaanio api«JfCT fteil nKÜddSnken en do z.g boven - of pcdionen waarddor ons ecu toon in ze ker timl)rc gcgeVcn worÜt De ogenEoliap van het mcddcbnÈèm is boi'ut bij het viOTTaatdigen d«r op g6iï^r^>en ^ we!ko laerop geheel berus ten Des to langer de pijp is des to hooger de toon terw^l men door bani to blazen o £ hooger t&nai jyiq te SiqoisohiJa brcnigciL - Ma nog ecn«6 js^h^iWi^itedtti SSm verdraagzaamheid wel vermeer derd is Toch zijn er nog kringen, waar Spinoza geëxcommuniceerd zou worden kringen waar men mei twijfelen mag Maar Spinoza en zijn geestverwanten hebben het gcvon-nen en gaan voort het te winnen, Wij allen moeten meewerken zoo besloot spr om voor de vrijheid van den geest te strijden Komt men aan de vrijheid van den geest dan tornt men aan den adel van den mensch En daarom is deze dag in dit opj^icht een dag van vreugde, omdat wij kunnen zeggen in dïTbp-aicbt ging de ^\ e^eld althans niet ach eruit Dit bebben wij van Spinoza te lee ren dat wij moeten leven in God, e » dat WIJ vrije hartstochten moe ten bedwingen tot een nieuwe ge boorte ie deren dag Toen het applaus geëindigd was bracht de heer P H Hugenbolt Jr den spreker dank voor zijn bezie lende voordracht Het is om het zelf opofferende leven van Spinoza niet om zijn stelsel dat volgens den beer llugenholtz zou dooden het veranlwoordelijhheidsgevoel in den mensch dat Spinoza's beeld onder ¦ geschilderde ramen in „ De Vrije Gemeente " te Amsterdam is opge nomen en ook omdat hare leden als hij strijden voor de vrijheid Daarom dankte do heer llugen holtz prof Ritter nogmaals omdat hij op deze plaats over Spinoza had willen spreken Oarsns teilen het alcoholisme De heer P Ü Schmidt ' behandel db gisttrenavond op den derdie-n van de cursus-avonden die de afdeeling Utrecht van de Ned Vereeniging tot Aifschaffin^i van Alcoholhoudende Dranken aan hel aJcoholisnie vrijdt, de gevolgen van het alcoholisme Het getal van 80 miliioen jaarlijks in Nedijrland aan het gebruik van giCdistilleerd is nagenoeg aan allen bekend ' Dal getal is voor dezen tyd waarschijnlijk wat te hooig en moet op ongeveer 70 miUiocn gesteld wor ti&n Helaas is m de laatste tijden wederom een toeneming van het ge. biüik van g;cdislilieerd te constatee-ren De inleider gaat na hoe men aan dat getal Itomt Bel.rekjielijk zeer nauwkeunge cijfers zijn beltenestrijder reeds tegen accijnverhooging Er zijn echler nog een reeks andere be zwaren tegen het heffen van accijn zen ' in het algemeen eji ' van drank-accijne ïn iiel biizonder Do mees t-onbevo or oordeel de on derzoeker komt tot dn ernstigst-waar schuwende uitkomsten indien hij de weikmg van den alcohol op hel li chaam nagaat Maag lever hart eo meren die voor een goed werkend organisme zoo aller-noodzak«4ijRstc organen ' kunnen zelfs van een ma tig alcoholgebruik de schromeiijksto nadoelen ondervinden en de g«vol-geni die voor de organen mt onma tig drankgebruik kunnen voortvloei. en als regel ook inderdaad voon-vloeien bedreigen elk levensgeluk Velani toMien met de zoo;)Fnaamde kwalen van den ouden daj hetgee-n vaak wel beschouwd niel andelB, zijn ' daji de nawerkingen van iilco' holgeiiruik zelfs een zoogenaamdl ' matig alcoholgebruik Het gelieeW lichaam ondergaat trouwens eea ongunstige verandering tenge-' voige van het drankgebruik HeS' lichaam verliest door drankgebruik' de groote kracht die in gezonda lichamen tot zoo groote onlwilütc-ling ' komen kan de krachl om zietj tan en verwondingen te overwinneuM Eein geheelonthouder is m.-t.Wi mits de overige omstandigheden ge lijk zijn veiliger tegen ziekte vei-^ liger tegen het ondergaan van won den Dat geldt vooral vooi besmet telijke ziekten De drinker heeft grno Ier kans dan een geheelonthouder om door besmettelijke ziekten te wor den aangetast Grooter dwaasheid is er dan cok ook niet dan zwakken en liersUiJlen den drank voor Ie sehrijven Do giootste nadfeelen de alteraf-schuwiijkste voor de nakomeiing;-soliap zijn de nadeelen die do kiem* cellen van het gebruik van alcohol, ondervinden ifcunnen De geboorte van idioten en slompzinmgen is in den regel het gevolg van het dnn-ken van de ouders Het sterfteclper is het hoogst In de vakken die bij de alcoliol-productic of bij den alcoholhandel betrokken zijn Joh Burns noemde den drank handel terecht het ^ eivaartijkste be roep Do statistieken van ö>r Engelschfl onthouders - en niet-onthouderj'/ie-kenfondsen toonen duidelijk aar dal; de sterfte onder dio drinkers aan-mertelijk hooger is dan onder de gcheelontliouders De gehoelonlliou ' der5 heJ>ben meer kans op een lahg- en op een gezond d i een gelukkig) leven De gevolgen van ' taIcoboli vetdra_jWsrfJen i^.cg ^ 
„ jj „_ wnir 1 stelling der grenzen en van hel regie BaroiiietEFstana Tan iieaea mMi m 3 ment voor & i.a poider Gerenvoyeerd naar Ged Staten om advies Missive van mr A W van Bceck Calkoen houdende mcdcdecling dal hij tegen 27 i^ov e.iv ontslag neemt ds lid van Ged Slalen Üe Voorzitter wijdt eeiiige woor den van waardeering aan den heer Van Beeck Calkoen wegcJs diens ijveren voor het welzijn der pro vincie en hoopt dat zijn gezondheid het hem toclale nog lang in zijn andere belrekltingtn werkzaam te zijn Missive van Ged Staten houden de mededeeling dat het subsidie ten helioeve van het te Amersfoort ge houden land huishoudkundig con gres met lal woiden opgevorderd. Voor liennisgeviog aangenomen Missne van de Kamer van Koop handel en Fabrieken te Ulrecnt, waarin zij de aandacht vcsttgl op den onvoldoenden toestand van eenige kunstwerken in den Leid-scheiiRijn Gerenvoyeerd naar Ged Staten om advies Adres van het Dagclijlisch Be stuur der onderafdeeling Utrecht van de Verccnigiiig tot bevordering der pluimveehouderij en lanimc ko-nijnentêelt in Nederland houdende verzoek om een subsidie van I 1[}0 teu behoeve eeiiCi m l-'ebriiari lüli? te houden lentoofistetling met het .voorstel van Ged Stat daarom trent De Vooizittct stelt voor het adres naar Ged Staten te renvoi eeren om advies De heer Van Bcunmgcn weiischt het naar de afdeeiingen te verzen den anders kan hel pas in do zo mervQigaderuig in behandeling ko men Spr dient in dezen zin een amendement in ddt na ' bestrijding door den Voor/.itter verworpen wordt met 23 tegen 10 stemmen Voort jverden een - i tal voordrach ten naar de afdeelingen veraonden Tol lilt der Gïd Siaii:n cii vervanging van ileu heer Van üaerie wordl gebuzen jiir W E IJoach van üud-iVmeliawccrd met 2(1 tegen 10 siemnicn De heer Rapy vcrkrecs 7 de hoer Van Tuyl van isero os kerken 5 stemmen lermjl 5 blanco hadden geslemd In plaaS van lieii liBiii ' Van Ueeck Col koen wordt als iitl der Ged btalen ge-koïen de heer Van lllorsuni mcl 2U le gtn 10 stemmen Op den In Ragay wa-rea 4 siemnicn migcbraciil o[i tien heer Van Tuïi Ü en 3 bfanco Beiden verklaren na gelukwcnsch van den voorziller de ijenoemïng aan te no - " Weerbericht Medegedeeld dooi - ¦ ¦' Kon Mo-l«orologiscli Jnstiluul Hoogale barometcrstand 773 h lo Uo d'Aix Biairilz " laagste 7i3,9 Ie ilaparanda Vt.UW;UHTL\G TOÏ UtiRGEKUOXD Meest mitliga Weslelijke wmdi  " [ ijdelijiie oi>lUaiinb ' nu en üaü re gen gertago daling yan ti^aipeia-niur f iicdeumorgea H utir veigüderde de i-Tovinoiani atutea in hei gd)oiiw vouc K en W ondtr pi-esiUmm ¦ van dun liüuiniisaiiris der IvonuigiOi Uiaal bi;nimnieipciininiiJi ¦^ ij.üpuuinjj uiüL gsDed tiermiiert do/i?fl'uriilte r er aan dat de iiucr Vaji Btteue beUanKt lieelt " ala Slatenüo wuaidooreen uieiiwevtc-bitïiBg iu lJ=belsit!in nüodig ge wee^jt 15 iMüL deeiucauug vefvuigt de Vooriiiller hebben oiigtlwijleid de leden lieL Deölüil van deu i_n,ei Van bueilc vernouien un ZMuer is ' l üiia aliei wwnch ' Ual hij daoi ' ' t iiepie-i eener welVL-rdiende lusi hei siel niogi'viuden vooi - zijn gtgchoitto eezondhvld Als lenen dec uunimissie tot - bel oaderaoeKen der geluotsbrieven van ibr Bosch van uud-Ainehswaetü Bet nicnw gekozen Jid voDf Ussel iStein worden dooi den V uoiïiLter aangewezen d « heeren Doude v Tjooslwijlt Van Heemstra Hagay Hamers en Van den Cerg Na korte schoraing der vergada-ring deelt de /• ominiasio hij monde van den beer uoudo van Troostwijk mtde dal de geioofibneven zijn on derzocht en dB commissie adviseerl loL toelating Dienuvcreeukoms tig wordt beslo ten waarna de heer Bosch de ver-eischte eeden allugt uu als lid zitting neemt Uq Voorzit t er doet uiededee-ling van eemge insluiten dei ver gadering waarop du Kouinlilijke goeillicunns verlitegen li Wordt voor kennisgeving aango (louieu Ingekomen is een adres van bet bestuur der industrie - en huishoud-echool te Amersroorl waai in ge-yraagd wordt om verhoogiiig van subsidiCi wegens vermeerderde on kosten door verDouwmg der school De Voorzitter bestrijdt dit adita wijl daarovei nu nog met Kan besloten worden üoedgeKeurd wordt het adres ytor kennisgeving aan Ie nemen Na het trekken der afdeelingen, jvorden tot voorzitters gekozen de hoeren liuydeooper ie aid Wijc ierslooth ^ o afd en De Waal Maie £ jt ^ e afd Hierna komt in behandeling Voorstel van Ged Staten tot wij ziging van bet Bijzonder Ilegleraent ïooi liet Watcrscnap Eenmes Wordt zonder h o goedgekeurd na een kleine redactie-wijï,iging voorgesteld door de heeren Van Lier em Ue Waal Maleryt voorstel van Ged Staten lot he lalïi ^ der kosten van verlichting en vcrJionhg der provinciale gebou - Weh"tijdens do lustrtimfeestcn uit denpost voor onvooizienc uitgaven der begrooting voor 1906 Z h o goedgekeurd Missive van den heer E J r C ran Baerie houdende mededeeüiig dat hij ontslag neemt als hd van Ged Staten Vooi ' kennisgevmg aangenomen Op voorstel van den Voorzitter lal na t const itueeren van de afdechn gen de verkiezing plaats hebben Voorstel van Ged Stalen tot wij ziging van hek Reglement op hetbestuur en beheer van het Hoog - beemraadsehap van den Lekdijk-Bo - yendams < Z h o goedgekeurd Voorstel van Ged Stalen tot wij - zigiiig van het Bijzonder Reglement voor bet ¦ waterschap „ de Gecombi neerde Stoomberaaling van de Zel-derdsche Wetering " Z h o goedgekeurd Voorstel van Ged SUten foi wijzi - B'"g van het Reglement van orde ¥ oor de vergadering der Slalen  _ besteld in handen eener commis-uf.ii ""'^^*' Bolhuis De Waal Ma-lelijt Tuyl van ScroosKerkcn üe iWy.ver3loolh de Weerdesleyn Missive van den heer \ V van Si ^^."'^""'^'^ mededeeling van het overlijden van zijn vader den cud - hoofdingienieur van den Prov Water staat ^ den heep K van Rijn Zal mot een brier van rouwbeklatr oeantwoord worden Adres van den Gemeenteraad van Loosdreclit thans tevens polderbe - TOur van den Loo=;drechlscbeii Fol « KT houdende verzoek om over Ee man lol instelling van een alzon-oerlijfc polderbestuur en lot vast - t A übbers Gisteravond ia alh ovciledeo de heer A Ebbtrs direclcuc iler R Iu begraat plaala ^ Po't itïenieu'WB De 56-jajige van D uit Bodegra ven is hier gisteienavond weder aangehouden toen nij zich van eenig snoepgoed meester maakte Zooals wij dezer dagen reeds me dedeelden laboreert de man aan zwakte zijner geestvermogens Een gepensionneerd o,-I militair is in den afgeloopen nacht aan ' l leesten geweest met eenige vrien den Na afloop der fuif miste hij zijn horloge en portemonnaie De poiitie hiermede in kenms ge steld vond deze vermiste voorwer pen terug bij éón der vrienden - fees tgenoo ten Ten nadeele van een balütcr op de Nieuwe Gracht is door inslui ping de toonbankiade gelicht Eveneens heeft men een weduwe uit de Zilversteeg vooi eenige gul dens uit haar winkellade bcnadeela LaaïMB ^ uncnten Eerste Kamer, Men ' ïeintons uit Arnhem-Door de Prov Staten van Gelder land heden in buitengewone zitting vergaderd is tot iid der Eerste Ka mer herkozen de heer G M E van Loben Sels mei 39 stemmen tegen 20 blanco De nieuwe verldezing was een ge volg van de bcvoi dering van den "'" tot genei aal-majoor Be ontslngaanvrage van den borgomeester van Zeist In lakc hel onlslag V3n den burge meester was de Ka ad hedenmorgen onder voar^iilterschap van den oud sten welhouder Gulsteeilen Egcling ver gaderd Na Itfcedvoerigc discussie werd 5c TOlgcniie motie vnn de heeren van Itomondt Vis Tets lluydccopcr en Kamphuis met 7 icgee 5 slciumcn aanga nomen De Raad lier gemeente Zeisi erken nende dal in de ïergadcrins van 12 No vember Ie heilig is goivecsl de oppositie tcgci het faelcid van den burgcuieesler in ïake klachten legen den ge meen lege uees hcer en vcrondersLellende dal dit de reden is geweesl wa:irom de burgemees ter zijn ontslag bij U M de Koningin heeft aangevraagd spreekt daarover ïijn leedwezen uil en verzoekt Z Ed.Achlb iich lol II U de Koninstn ie wenden met het verzoek om aan die oanvrage om onislag geen gevolj te - geven. Voor slcmdcn de heeren van Romon^l Vis Tels lluydecopor Kamphuis Egc - linR van Edt:n legen de hccrcn Blooker de Geer Suis v d Bruch en Snellen De heer v J Pol verliel evenals den vorigeii keer vfiór de slemr.ung de Tei > gadering, Zaafc Do Montigny—Ds Geer Men seint ons uit Vnisterdam Bij de heden voortgezelle behan deling was in de eerste plMts aan de orde het Ze punt van de dagvaar ding vaii Do Monligny De wedcp rechtelijke toeeiL^ciimg van 22 asn de zekerhcidssleliiug loebehooreniie ' Union pacific oliligatian a JOeOiiol lars Uit de verklaringen \" an den hecv Van Vliel diof do hurcati der Uoll ilypotheekbarik bhjkl dat hij ais parljcnlior boekhouder van Ue Mon ligny met dezen naar Rotierthim ts gegaan waarde Unions ' ij iü Itot tcïdamsclic Depo'iilo en Admmi-ilra licKas werden gedeponeerd leii oe hocvc van verhooging \ cn hel ere diet van den Rotlerdamschen hout-handel waarvan De Montigny pie-sident-commissari ^ was De Montigny erkent dat hij de fondsen van de zckcrheidsstehiiig voor den liouthandel die daarmee niets te maken had gehruikte om dat hij vreesde dat het met den hout handel mis ticp De transacüc werd niet geboekt in do hoeken der 2e-Kerheidsslellmg later werden de Unions terug gezonden en toon heeft De Moiitignj 7,c meF andere ten eigen bate verkocht NEW-YORIÏ 20 Nov Een tele gram uit Victoria meldt dat do stoomboot Miowera bericht dal he vige aai dhevingcii en vlo'edgolvcn plaats hadden ir de Stdlc Zuidzee - Groole scliade is aangericht in DuilscIiNif Guinea en het aan tal slacholleis onder de inboorlin gen 13 hoog In de bergen langs de kust heb ben zicii ontzaglijke Moven ge vormd PARIJS 2G Nov Een hulpcolon ne samengesteld uit 3Ü0 manschap pen met verscheidene kanonnen is uil Senegal vertrokken om het gar nizoen ifan Tcjigia op de zuidelij ke gi'cos van de provincie Adrar, die aan Spanje behoort Ie ontzet ten Men verwacht hardneldtigcn tegen stand want de Mooren zijn zeer sterk in aantal en hebben machine geweren MADRID 27 Nov De minisler-raad heelt besloten morgen de be handelmg van do verecnigingswet lo aanvaarden en aan het bewind te blijven totdat do regeering in de mindeilieid mocht worden gebracht abSdte Ötaaisloterij Treliking van 27 Nov Hoogste prijzen der Jo ïUasse. Pi ijs V f2«X)0no 19012 Prijs V - ÖÜOO no 19ü27 Prijs V • lOÜO no Ö72D Prijs V - MO no 7744 Prijs V ¦ 100 no 18070 4Ö43 i22oG Pnjaen van ISO — 10 152 iQQ 295 317 345 308 363 400 401 477 óiO 543 021 KiÖ 692 772 705 722 8Ü0 801 007 1Ü99 1070 1125 1280 1271 1328 1330 1473 148'J 14U3 löü'J 1646 1Ü37 1735 1728 179S 1734 1702 1740 1870 1828 1853 1804 ISiö 1872 1910 1074 20(30 2ü4ü 2üü2 2058 2144 2483 2407 2411 2539 2581 2518 2595 2579 2513 2535 2045 2öü0 ^ 753 2703 2757 2718 2894 2814 2845 2911 29,i') 3(B4 Sü38 3156 3149 3157 3S7 -> 3287 3221 3208 3223 3274 3410 35SG 3;jl4 3619 3ijl0 3702 3726 3740 3718 3853 3893 3Ö29 3982 3045 3972 4244 43SI 4348 4412 4554 4597 4718 4733 4703 4713 4734 4803 4834 4088 4990 4913 5102 512G 5180 5116 51Ü5 5299 5238 5225 5373 5481 55Ö3 5507 5511 5734 5870 5817 5S01 594Ü 5961 6076 Ü039 GOSO 6101 6141 6269 6210 6246 6463 0412 6423 6tó7 föü4 6578 ü53-i 6385 662S 0722 bS36 6898 6950 C984 7069 7133 7172 7253 7203 7200 72Ö8 7391 7385 7382 7367 7400 7432 7459 7444 7473 7445 7609 7632 7714 7741 770J 7883 7838 8011 8070 8168 3166 8285 8258 8228 - S346 81S9 8488 8451 8495 8538 853-i iö4Ö 8599 8763 8730 SS29 8861 8084 8065 8947 flOöO 9024 90JS a04ó 0017 9164 9104 9159 9231 9224 9398 9371 9309 9467 9520 9699 9681 0666 9804 Ö892 9899 9897 98K 9901 10040 10038 10057 10179 1021 » 10240 10249 10287 10361 10303 10588 10341 10532 10535 10673 10664 101)23 10707 107S7 10779 f0762 10720 10890 10311 10839 10957 iOOOl 10055 10967 11019 11096 11030 11134 lllfri 112(K 1L231 11302 n367 11390 11349 113IS U48Ü 11421 11457 m28 IlöSI lló-'il 11053 11660 11764 llOil 11918 1202Ö 12004 12031 12013 12123 12177 12248 12260 12296 12390 123J5 r2J4Ü 12482 12471 12570 12567 12582 125-17 12.Ö14 1S50S 12633 1267Ö 12765 12863 12S57 12930 13022 13110 132ffii 13231 132S1 13224 13303 13366 13345 " J331Z 13-163 13435 13453 135S5 lföl2 13556 13534 136C6 13615 irm 13788 13768 13835 13830 13U45 14079 14022 14101 14178 14143 14357 M192 14439 14411 14567 14500 14638 14705 14716 14782 14b3t 14884 14824 14970 14^6 149 "^ 140Ü5 15022 15190 15110 15247 I527S 15207 15^7 15369 15533 15&26 15677 15615 15730 15738 15766 Iö'82 1ÖS60 1592:; 16031 10001 16177 16165 16163 1Ö2:J5 1Ö238 1G277 16368 163G2 1G3;S 16342 1G46S 16147 I64J2 16Ö00 lföS2 16559 16638 16633 16076 1678i 16738 10881 16895 1(K)52 16968 16991 17108 17125 17168 1T268 17248 1720S 17259 17306 17367 17488 17541 17623 17602 17794 17715 17838 17814 17870 17979 17Ö32 18095 18063 18022 1804Ö 18145 18159 18169 18278 1824718320 18341 18321 18338 18'j25 18490 18406 l&i92 18-143 18749 18644 18712 18775 lS84i ISSII 18971 18942 18923 18992 18910 10035 19ÏB3 19064 19114 19274 19261 19304 193-15 19311 19358 19461 19^fö 10435 19487 19445 19434 19641 19797 19897 1Ö80G 19890 19913 19941 20031 20038 2CÜS1 20174 20396 20326 20493 20463 a043t 2£B98 afö79 2(B35 20051 20634 20604 20714 20873 20816 20002 2094¦ 209Ó0 ic lil Ie lijst 12904 m z 129-19 lioden ontvingen viii do tremig tUdiEi -^ dal onze g«lkfilo Brüedcr j OU Dcüiiwdbloeder LDieiieiis J.EiIns Sasgar ZautraElier j vaorsicu van de H Snccimoateu 1 der stervudeu op deu Öl »"» Üetober nn een kurt ducü havig L lijden teGranite-ljHarryCN.AnierilinjS op deu jen^digen leeligJ van 21 f jaar ia overiedBii i231 j A ZADNBRLCHEE \ A ZAÜNBKECHER - ütreobt Kociog i J BOTTEXHEFl ' 1 J " P,BOITENHLFT —' fldveisuii Zauub'-cclier ï L F ZAÜSBSECnER \ I>"f«W L utrecht 26 Nov ' 06 ïiachtegaolstraaË Q7 3 E ^ 5 aüHaa g g5f ' gs s iMi B Te KOfll Bmiii ¦ Een goed or.ücrhonden HUIbH^AR geschikt vooi Manufacturen Aan he'zeirde adres to koop aangeboden een goed onderhoudun IIIT^I i'K.Ut op veeren Bi fr lelt G aan den Boekh P F Kuiper e Amerongen 4284 VulkaGliels enz eoz Tl ' kuup ecu Ltcgclijno reguiaidur vuUiachel t8 50 tien Ideir.e sale-maiider vulkachcl 15 Een orna ment-kachel 12.50 Een gas-haard 1 2.50 Een klein ga':-tiaardjc f 1 75 Een lief met rood en geel kopei' doolpol 13 Een soliede Brandkast yoor elk aannemelijk bod Adres G P VAN MECIffiLEN Bekkcrstraat 8ö „ üti-echt Inkoop en inruilen tegen de hoogsle prijs 4311 Te'HiFgeïïigS aau de Nieuffo Kado o £ eeuig auder breed va&rrrater mat losplaats. Br Ir No 4257 buc v d blaS ren net Bovenhuis iicnnipstraat no 13bis f 2 CO per weel 1 erslond te aanvaarden Bevragen bij P j Ru:=K.'Ul Verhreede Kachlegaal straat 48 4312 tegen 1 Juii ' 07 gi-vr Typiiwnten, Stcuojraüo ua UaltKch strelilien tot aannei ' Brieven w opj ^ v verl-^laris onder no 4266 aan bet Ijiir.T.g Blad P.G iu bol bezn pml^irjk uiplk«i*ouw 4267 Adres Oudegraoht b/d Viobrtig ilO - Dftielyii vour Uirecüt Amsterdaio,Eoiterdaiu vour deltigo dieu&icu geslo ten liuizeu ceuigQ iieice MeiBjeu m g gel gevraagd Aaaüieding Epoedig ah Bur „ Gelrla " Kmpstraat i » laiO Euu NLT 1 i>i.üoUN via:igt » uurij(-ol Cot"ëvtiv«rk > Bekend met de FrauEcbo eu DuiTBCiie tiia Brieveu irauaj oiidei uo lÖOO bureau van dit blad Brajidkasten met gewone en ge heime sluitingen Pijii smeedvverk J VAN RÜOIJEN en ZnJansveid hoek Kleine Slagrlsleeg 4210 Utrecht Kunstsmedeii Spcoiaüieilen m Brandkasten et üeiielni ólol'verk ¦ L>lE«öTliüi>lS Gevraagd met 1 Febr een nette Dienstbode P.G goed kunnende Ko ken en werken Atires KrommeNieinvegracht 36 - 1285 Zware Wilde Konijnen 4n « a 60 coui By A EHGtiLS Poehcr ' Wilte-vrouiïens'.rant Kö i272 NUTRIOIA Filiaal Nobelsiraat 14 Afileeilag Kinilerïoeüüg lielalvo du zoo v o o r [ r e II e 1 ij k« Nutricia's Klndarmelk eyateeia Prof Dr BACKUAUSi fabrieceren wtf met si eed a toenemend succes Sredietvereeiiiging I verstrekt seiiï tar loeu 33etLi*Eiig-eii vanal ± 30 bij maaudelijksehe aüassing t)iiderBorgtooht,Hjpotiieekenz KaïlüOF^F G UÖSBERSSTRAAnS ' geopond van G—'j utu \ met lurwebloem ir y ^ uiot rljaï«blfteiu aitBlulteiid vaar kinderen l^deuJc uu maag - en darmk\valen sa voor die lïnaivau do s«wielil3loeuame uiet vol-doeudo is De piija der beide soorten karnemelk,18 f 0.3o per bus Van elke bus be reidt men door toevoeging van nater1 liter Karnemelksuep 4307 kind 1 degel speelg.-pakke 2 mooie groote pojipen door du kiciue zelE u te klet;Juii met 14 kleediagst Loogat cieg.-.ut niinr dt laatste mode rokjes, keniBlüijo boezel strikk bioeméueto. 1 allecdoUt leuk grappigat theater, ,1'ia door bew toauuelepcIeiB dier, ^er enz esc aardig blijspel opgnv o e rd k vrordeu gelit > „ Ka»per en duMuor" waarom ze scbatereu proesten v b. lachen leUstb er b^j ~ 1 kiadciecherta lotogratieioestel piie uica;v elk kind maakt U05 z'ua cijeu portret 18 apar V pt br k als TOg^ia honden Dit sllea oog vorz op ontv v postw Ii f I.1Q ateelg - labr Prinaepgr X4b A'dnm 0-i*ootsl.tj lasj tot ZH,teiTda.g - ¦ Vleutenseïieweg ' 13S JiHSÏELl ] tiü-19 DQ u unmi — o — Het goedkoopste adres voor prachtige Iiias3ie7e geheele eu gedeeltelijke Ameublementeo il 30b H UM MBIJBR Jansveid t9 Dagelijks te oatbiudeu voor lukoopcu Kog bteeda blóft het MenbaUMagazyn van - 129B J ONSEHSea Heeren PETTE » HöËSbN m iu luima keuzs v o o r ] i a u d e n jo hetMagazijn 4299 Minrebroederstraat 2 P J DE HAAS Look Gauzeumarkt i SANDERS Sr mimsclioots voorzien van alle saos^Een iVleubeJen van is gewone tot de praclitigste soorten en modellBii Eigen Beddenmakerij en Stüffeerderij Sterk Licbblcopend endege-lijfc afgewerkc zijn de tfioiocia - en Ciio» Heepctï'EiëjuiaeSeBs 80 bQmes-RïjTKfietei 35 Y.S Handoaaimacliiiies Bl|j{t voortdurend liet goed-koojssteessoliedsiesdre » J SifliS Si i 35 - - MiW bij de Dorpswagens op iü Naude ï VUSÏEID niMirjSlf ï St Nicolaas-Cadeaiix Zie vooral Baijer's Grootste Spiegel en ScMlderijenfabrieli daar ziju je 35 te wepkrijgen Bakkerstraat 11 Bakkerstraat 11 vaor kleiE:aU SSEMp 6rt¥aietl^p Walarpr®o £ Het eenige SOLIEDE ARTIKEL miwm ^,;->?^ tegen Borgstelling ^^^ iMt Hypotheek enz I3O0 ^« Achter den Dom 8 g 15 \ korting ^ S DeBralDbrood Jtlaliberlj > Systeem Div T B ALLINSON « —¦ belaald met Deceiober ló pro - o t cent dividend van liet besleede 3 g ledrag e au Iiare Broody er - '* t ^ ^./ m zyn als volgt < = S ~ Broiubrooa 33 35 8 g S Vol Melkbrood 16 12 8 3 ^ Gebnüd brood 13 10 6 * «" S Krop „ 26 13 6 « =" o Zwaar „ 33 16 ' 13 3 ¦^ Krenten „ ii 2i U « — Klein „ 2 2 ' g Puin de lux brood 2 2 = = — Koztjueubrood 55 24 12 <' E Verkrijgbaar by de Tolgenda 3 = DapSliiouiJera ¦ ^ 283 _ g V ü ucrg Koekkoeksir 3 * ^ IS zoo ff^o^2^j^nii^eB^^t^^„1.4dX'"f ^ nijbe Qroencstr C Jacobs = 1 o Beverstr i Bolje Daals e bedijk 2 * 3 b VlytBttaat Marree Draai - ^ ¦ o weg Steevens Korte Smaostr g o 27j V KonwËD Kanaalstr b 3 ^ Lombokstr SmltB Hagotatr.i g ££ Break Bethleberawog West r " » liogi Jobanues CampUuiBStr -^ Wolf GildBlr 11 Onde Kerkstr ® en Weverwijk de Meer Bak kery Waterstraat 91 Dtrecbt N V raftrauFfiCTiïREMiï^raoEL Si Nicolaasgesoliefikep QROOTE SORTEEBIHG Dames - en KinilerliamlsclioeneB Boezelaars, iZdkdoeken met en zonder letter Avonddoeken Ecliarji'-'s Dameaboorden Lavalliöres en Lederen Ceintares - Avondmantels Peignoirs Rokken en Blonses Tafelkleeden - Ontbütstellen - TafeMooprs ££ i*ag:eii en J^lSffea voor I>ames en ISsndereH ^ In onze Afdeellng voor Heerèn ütreclitsciie Vereeniging ïoor Kerkgezang Elifecleiis-s W VA » EEB BLIJ lÏ op VRIJDAG 30 NOVEMBEB 1906 des avofsds l'k uui > in de Grootc Zzstl van Tövoliy vaxi liet Oratoi-iojoi Yan l I DIej lOHANNA VAN DE LINDE Sopraan Amsterdam, Solrsten | de Heer WALTER VAN SON Tenor ' sHerlogenbosch I „ HENDRIK C VAN OORT Bas Utrecbt ORKEST Het Otreciitscli Stsdeiyk Oritest Toagangsprïjaen f 1 — beneden midden ge de el Ie en eeierli bij de IJo ^ Hel erontaëei baüg ualdo dezer VltToerin zal worden af' gedrsEeu nao de Btr Vereealgius Toor Qezaudlieldsboloniëu Toor Utrechlsche kindereii Kaarten en Takatboekjea zya verkrijgbaar by da H.EI 7AS BAKBEGEit Nobeliraat — BIJLEVELD Janakerkbot -~ ÜISDaOVSS Zalalatraa ' — FI33GHBR Eüaabelbatraat — LONDT Lange JanBitraat — UELDER Oada Graoiit Ciaardbra — EfflTEN Naolitagaalatraat — VAN SCilAIK Drift — STOKER Cboorslraat en WAGBNAAB Oadkerkbof PlaatBbsapreSdOE op Donderdag 29 Noïeaiber van 10—3 aur In TivoIL Mantels eii M\ï Oudegracht stille zijde Telefoon 1194 City-Magazijn SS Oudkerküacf 36 f /^ Db ondergeteekende maakt bekend dat de St Nicolaas - r ^ Oisdkei>khof36.m ^ 1 ruim Tooiziea van Luxe en andere ^ artikelen ^ | i^*MPSGltWGAiiOI | Xt OEd beleefd tot een bezoek nitnoodigend Kf W A,ub.v.ie.j H J VISSER JK M " WHUelmina Hazai - OuaUerkUof S3 ÖÈ W Tooiheea Bakkerstraat koek Oade Graebt «^ KSSS^S ^ S^S S^-^8 Sg ^^'^ DAüHES MODE-ACAJEiii £ Scliaoistraat 37l)is Onderricht aan dames nit de nette stand tot het vervaardigen van DAMES - eiB ÏCINOERCOSTUUMS op maat Opleiding tot CoDpense Vraagt prospaetnp Opening nietiwö carsiis iO Oecerniies » tevens gelegenlieid voorwinteravond-lessen luhcUtingeo verstrokt gaarne i5:6 EV^ioj R H0(3 BilEÜiSTBfi Eiirecfpice LSSTZSlMPZijüi Weesiiruö maakt het jeaclite publieL bekend dat vaa ai liedea al bet vooi SCHOESWEKH ver beneden de labriekapryzeu z.it worden UltverJiocIUi een ieder wordt in zyn eigen belang a.-tu?eradeu om bier a^oedig van te profi - g toeren om dat deze uaTVJEBKWUP van een korte tijd zal wezen lap Prima Vetleder Heeren iachtboitines met waterkap f 3.35 Wasleeren Heeren Rijgbotlines i 3.10 4-298 G - J T^TJB:BE3R © BIZEMBEN fflOEBERSÜ hebben erkend dat het leven hunner kleinen mldilelijkerwijs te danken is aan het gebruik van Kiffleel i is Bïai ftiMi als zijnde door zuiverheid licïitverteei-foaar-Ixeicl en prijs liet ECiiitlervoeji-S I>zn CJtreellt Twünstraat Telef 200 Smeestraat ïelef 1205 Qg>ooie Keuze in irstplaat-iguren i g @ 9 pep % KïSo Oude Graclit li,l Lijnmarkt 19 Telepiioon 590 MODE-MAGAZIJNEN S Handschoenen.Ceintuurs.Zakdoeken.Avonddoeken.Boezelaars Kousen "~ ¦ Boa's ¦ * Kant-Kragen. Kant-Cols Jabots Strikken J Boorden Tuffs Cachenez Lavallières Dassen j Sorties de Bal Groote Prijsvermindering DameS ' en Meisjes-Mantelcostnmes.j MeisjeS'Mantels i 
UTREOiiTSOSf NaEUWSBLAO ~ Dinsdag 27 November 1906 — Tweede Blad * WBEBUl BliNJMKjSLA]?4l > ' 27 Kov lüUlJ mt de Staatscoiu-aat Bi ] Kon Be?l is vergunning ver teiiii aiin du na te noemen pei-bonen ot liet aannemen der onüerscuei-lincen achter hunne namen ver-nefd W A P baron Gevers Ht Is Kczanl te Berlijn ridder-groot-truis der orde van den üaehnnger ^euw ¦ van Baden jhi - mr W.' Söell kamerheer in buiteneewonen Jienst van II M de Koninsni eei itc-secrelaiJs van hel jnternalionaal ïureau van liet Permanente Hof van Arbitrage commandeur met de ster / an de orde van Isabella la Cathoii-Eavan Spanje jhr F Michiels van Verduynen attaché honor bij Hr Ms gezanlscliap te Berlijn ridder Ie kl der orde van den Zachrr „ Ueuw van Baden G il A - N Riet itap voormalig consul-generaal van Monaco officier der orde van Ka* rël van Monaco Het Middenstandavraagstufe In de iVmslerJamschc Sludciilemcr eni"in " voor Sociale Lciingen sprak yisloravond Dr J Nouwcns over liel oii dem-erp Hel Middens la ndsvraags lult Hel voldoening constateerde de sprc gor dat met den dog de bclangsleliiiig in het midden sta ndsvraags luk groeide fot voor enkele jaren bezigde men te genover de middcnslandabeweging klct neercnde termen als kruideniui-s-poh liek " ot yein burgerlijkheid " Het vooi een drietal jaren te Amstcr Bani zoo goed georganiseerde en welgc - ilaagdc congres voor den niiddcnslaud " luidde dea triomf voor den middenstand in en liet middenslandsvraagsluk recht laardigl thans oen groole belangstehing en een eriistigQ besludee ring Spr vraagt zich af wat o'nder den mid ienstand ïerslaan moet worden lüen \ er deeling in drie groepen landbouw in tusli'ic en handel zooals m builschlauU geschiedt is bij ona van den beginne af vermeden aangezien hier de laiidljouw [ ich reeds georganiseerd had üijons re-Kent spr lot Jen niidcnstand alio handel en industrie die niet lot het grootkapi taal gerekend kan woeden Zoo acht spr het onderwerp beier omgrensd dan door i,\cilcc andere definitie ook bat het middenstaiidsvraagsluk en mid dcnslandspoHtiok geen reactionair bc ginï^ol in zich bevat meent spr in de cei-ste plaats met het oog op zijn hoor ders te moeten bewijzen door de vraag te stellen of de middenstand zooals zoo heel dikwijls wordt aangenomen — Mars heeft de stelling het eerst verkondigd — werkelijk gedoemd is te verdwijnen Van der Goes beeft liet trachten te verdedi gen De practijk hecfl volgens ' spr ech ter anders geleerde Naast de vele klcin induslriceelcn die in den groolcn strijd ten onder gegaan zijn hebben toch hon derden het hoofd boven water weten te houden Denkt gij dat heel het klcinbcdriiF de plaats zat inruimen voor de grootindus trie Deze vraag door Troelstra in dezen zin bevestigd dat de klein industrie in derdaad het instrument \ aa de maat schappij van do coöperatie zal worden beantwoordt spr op deze wijze dat in theorie klaarblijkelijk de verdwijning van den middenstand logisch Spreker ¦ gelooft dat de middenstand zal blijken levcnsvatliaaiiicid te hebben bcliotidcn ofschoon ze door zoot'cle en zoo kundige lieden reeds ten doodo is opgeschreven Als strijd van verweer te genover de coöperatie is ze in Frankrijk en Duilschiand onlstaau Deze sirijd te gen de coöperatie is het echter niet vat spr m de middenslandsbcweging aan trekt De vraag waarop het volgens spr aan komt IS deze kan de georganisee.'de middenstand aan de maatschappij bewij zen dat de nood/.akelijkheid van coöpe ratie en groolhcdrijt overbodig wordtï Hierop moet een bevestigend antwoord gegeven worden Avorens het mid;lea Etandsprogram uiteen te zetten en de middelen aan te geven die in het ' vcrk gesteld kunnen vorden om de Rositie van den middenstand te handhaven wil spr eerst aanwijzen hoc de liegee rinp kan helpen om den middenstand in stand to houden in elk geval niet te^sn te werken Onder middcnslandspoiitiek ïerrtaat spr op dezen grond het be hartigen van de belangen van ' den mid denstand van staatswege Deze politiek ¦/ raagt hoe de belangen van den mid denstand kunnen behartigd worden en ¦^ eeft ten autivoord dat daarvoor dncèr let samenwerking van particulier ini tiatief ierceni«iiigsgccst en hulp * der flegeering nooilig is t5ersl don wunneei men bewijst dal de middenstand geen moalschappelijk nuttig work verriciil dan zal evens vaststaan dat de midden stand verdw'ijnen zal Als middenstander winkelier stelt "- pr echter de vcreischle van ccnigc onlivik kcling energie en slrijdiusl Om Ie ma - kon dat iemand van top lol teen gewa pend in den manisch appel liken sirijd e gen do grootindustrie kan meedoen moet hl ] een geduchte praclische Eludic achïer den rug hebben een studie wanr loc hij tegenwoordig op de verschillcade indugiriescimien gelegenheid heef ¦ ¦ loch IS dit onderwijs niet zoo ver breid of er kan geconslaicerd worden dol nog 50 percent van du onderwijs verstoken blijfl Er zijn model-ombaclits scholen _ deze zijn editor voorloopig nog veel te duur Jlen kan niet leeggen dat jr algemeen liand^ls - en mnbachlsondcr wijs in ons land is - 1'Jn-dit aehUsur ab ECrkinl noodig om e maken dal do niiil denslander vuor tijn,rfniijil£cliappelijl(B laak berekend kan zijn Wat hier in andere landen van regee nngswege gedaan wordt kan blijken uil hel feil dat België 1 3a0 000 fr jaar lijks voor dit doel uitgeeft Behalve dit onderwijs heeft de midden stander kapitaal noodig Volgens spr zou reeds ' n enorme stop vooruit gedaan wanneer „ de contante betaling ^ an Ic veronciei-3 regel werd Nu moet de win kelier kapitaal opnemen om op kredieL Ie kunnen leveren Een centrale krediet bank zou in ons land groolen dienst kun nen bewijzen aan den middenstand Jn Utrecht zijn pogingen op Meinc "^ haal ' gedaan ont een kredietbank op Ie rich ten ric Lcenbank De Bcgcering zou vol gens'spr een machtige steun kuiincu zijn Spr haalt als voorbeeld aan wal er in'Hongarije te dezen opzichte gedaan is De samenwert'ing der midden standers kan volgens spr van zeer groolen invloed zijn voor hel ver krijgen van werktuigen om naar de moderne eischen het v.'erb te kun nen verrichten Deze middenstands-cooperatie acht spr best mogclijlc, omdat nog niet gebleken ib dat de parl.icuhere coöperatie aan het doei van het verkrijgen van goede en goedkoope waren beantwoordt Spr. meent dat in goede winkels de koo-per evenzoo goed terecht kan dan in de coöperatieve winkcivereenigin gen Van dezen moeten echter de detailiste » uitgezonderd worden. Deze middenslandscoöperatie ais een vorm van samenwerking waar door de middenstanders sterk ko men te staan tegenover do verdruk king van de groolindustiie is vol gens spi tevens een middel om te kunnen concurreeren tegen de vor-bruiksooöperaUe van particulieren. Als andere middelen om den mla-denslanfl krachtig ie maken wijst ¦ spr op bet houden van tentoonstel lingen voor het kleinbedrijf Met de verklaring dal een mid-denslandsvraagstuk tïestaat evenzoo goed als er van een arbeidersvraag-sluk gesproken wordt eindigde spreker ' In het daaropvolgende debat wees prof - Anema op deze leemte in het betoog van den heer Nouwens dat over iiot hoofd was gezien de nood zakelijkheid van een pnbiiekrêchte-lijko vertegenwoordiging In zijn repliek beaamde de heer Nouwens dit ten volle gaf echtci als reden van zijn vcizuim op dat aan het verkiijgen van een derge lijke vertegenwoordiging bijv in den vorm van een afzonderlijke at-deeiing voor de middenstandsbe-langen aan een der departerpenten niet te denken viel nadat een audiëntie bij den minister Veegtns zulke bedroevende resultaten had opgeleverd Eersie Kamera De leden van de Eerste Kamer der Staleii-Oeneraal zijn ter verga-' dering bijeengeroepen tegen Maan dag 3 Deo des avonds te huif negen Tweede KamePi Intomationsle Sanitaire overeen kom at In haar antwoord op het Voorloo pig Verslag der Tweede Kamer no pens het w.-o tot goedkeuring der internationale sanitaire overeen komst den 3en December 1903 te Parijs gesloten lusschen Nederland en onderscheidene Rijken wordt door de Hegeering onder meer hei volgende opgemerkt Maatregelen om de ontratting van door pest besmette zeeschepen Ie kunnen doen plaats hebben zijn in voorbereiding Wijziging van bestaande wettelij ke bepalingen zal zich in hoofdzaak beperken tot die weike de overeen-Itomst door het in bepaalde gevallen voorschiijven van verdelging van ratten aan boord van schepen noo dig maakt Ter beantwoording van eerie des betreffende vraag wordt opgemerkt, dal de vroegere overeenkomsten zul len blijven gelden met de mogend heden welke tot deze vroegere over eenkomsten loetraden De Perzische Regeering heeft on langs voorgesteld m plaats van op het eiland Armii een lazaret op te richlcn op bet eiland Ifenjam de kosten te dragen dooi Pcrziö dat dan ook het toezicht op het lazaret ?al hekomen üEMENCg NIËDWS De Amsterdams che Beurs. Het Gemeenteblad van Amsterdam bevatte Zaterdagavond een voor dracht van B en W tot liet aanvra gen \.\ i \ een crcdiet van f 83 000 voor hcrslelüngeii aan hol Beursge bouw In de toeliclilnig lot de voordracht wordt o,a bet volgende gezegd Omtrent de wijze van uilvoe ring der werkmanmliEdfin is door den'direcleui der Publieke " Weiken overleg gepleegd mei den architect Berlage die zich hercid verklaard heeft de aeslhctischc zijde der licr-steüiugen voor zijn rekening te ne men Mo£ht het daarbij wenschelijk blijken aat van de door de genoem de commissie aangegeven construc-(icn wordt afgeweken dan zal daar omtrent eerst hel advies dier com missie moeien worden gevraagd De werken door de commissie voorgesicld zijn./.ooveel mogelijk in onderdeelen nagegaan en ' begroot. ,iRckcning hoiidetido met eventueel onvoorsiftn werk,-worden dc-koslcn geraamd op fT&.flOO - waaronder echter niet zijn begrepen de kosten van de werkzaamheden welke be halve de door de commissie noodig geachte veranderingen in de zaal van de Kamet van Koophandel even tueel zullen worden uitgevoerd. Tevens zal moeten worden toege staan een bedrag van ongeveer fSüOO voorwerken op verzoek van de commissie uitgevoerd en voor uitgaven wegens voorloopigc maai-regeien die niet kunnen worden be streden uit het bedrag op dehegroo-ting vara 1906 voor onderhoud van hel beursgebouw toegestaan Wij meenen daarom dat het gewcnscht zal zijn het erediet Ie bepalen op fTÖOOO plus f 8000 IS f33,000 Zaterdagnami ddag is de 25 jarige Duitsche monteur R H toen hij werivzaam was aan de sluisdeu ren van de nieuwe sluis te Ter Keu zen in het water ge-allen Toen men hem vermiste werd met dreg gen aangevangen - Na verloop van een half uur werd zijn tijk opge - De marechaussee van Til-1 burg heeft daar gislcrennacbl gcvan. kelijk binnengebracht O Ie Varen,, die H met een bijl op het hoofd en den rug geslagen en hem levensgu-vaarlijk verwond had Gisterenavond is Ie Haar lem ingebroken bij een bewoner van de Parkstraat blijkbaar door ge bruik \ an een valschen sleutel Be halve ongeveer f 100 aan geld wor den gouden en zilveren voorwerpen vermist Te Xf arken is bericht ontvan gen dat de visschcr J d W die op een logger voer in de Noordzee overhooixl is gevallen en verdron ken Benieuw o schoenp oetsori Op de Amerik.iansehe methode kon men gisterenmiddag aan de Beurs te Amsleram zijn schoenen laten poetsen lEr stond bij - den ingang zoo'n scboenpoetsersstoel als men in het buitenland vooralün Anicrt-: ka waar iedereen zijn schoenen op straat laat poetsen overal aantreft. Iemand die een van de eerslen'was, die zich aan de nieuwigheid waag de en de verhevenheid beklom baa veel bekijks Kr was een heel oploop jc ontstaan rondom den schoenpoet ser Den vaslen schoenpoetser van de Beurs Wordt een heele concur rentie aangedaan Hij zal ' echter zijn trouwe klanten vvel met zoo spoedig kwijt raken In hetgrensdislrict Borken zijn Honderden men schen ver drongen zich gisteren och tend te Am sterdam om een deurwaarder met twee getuigen van wie er oen mei luider stemme op de trappen van de beurs en voorliet slandijeeld op i',cii Dam den volke bekend maakte dal 10 December in Fraseati de gcrccb-tehjko verkoop ia plaats iiobben van het ijzeren tjalkschip Jacob Daar een dergelijke bekendma king in jaren m Amsterdam niet voorviel bad bet wel iets van een „ antieke vertooning " die dan ook door tal van fotografen gekiekt is Gisterennacht i ^ t e Scho ten bij Haailem brand uitgebroken, doordat een theelampje sprong Het bovenhuis is geheel uitgebrand as surantie dekl de schade Dowagcnbestuur der Ie Am ¦ ilerddm die - onmiddellijk na bet noodlottig tramongeluk op de We teringschans in zij » belrekking werd geschorst is thans ontslagen Dit onUlag moet geen onmiddel lijk gevolg ziin van het bewuste en ge'uk tn don n a c 11 t V a n Z a ' e r dag op Zondag is te Tilburg bij den win kelier H - in ae Heuvelstraat diefstal met inbraak gepleegd er zijn een bedrag van ruim 40 en een aantal kleedingstukken gestolen - Op de pUals van inbraak vond men ecnigo stroohalmen wat lercohl deed ver moeden dat de dader in bot sli 00 geslapen had Daarop ging do iT juiicl-inspecleur van politic op on derzoek uit en spoedig bad hij den dief opgespoord o » den bonixoldcr van den winkelier d 15 naast H Het bleak te zijn - oen SO-jang Duil scbcr afko.nslig uit Dusseldorf lïij was n(Tg in ' tbeKit van al hel geslo lejic Stroopers Men schrijff uit Borculo aan De N Ct " hi'fle heorliikheid Borculo " tiert do slroopenj zeer welig De wild stand 1,'aat tl - dan ook schier jaar op jaar achleruik De stroojïers in onze gemeente met den modernen tieosl behield hebhen bijvoorbeeld ten bond opgoricht uit we ^ kas de boelen der aangeslagen leden wor den betaald indien zij ter zake van jaeblwet-overtreding worden veroor dccld Niet alleen dat met strikken, tiras of go.veer ¦ bel wild wordt be machtigd ook do lichtbak spoelt tnep oen-gTOOte roh Vooral nu bijna ieder ¦ een een fiets en dus ook een nj ' wiellanlaarn bezit is het samenstel len van con lichtbak een kleinigheid Door een licbtbakstroopor werd aam een der veldwachters alhier meege deeld dat het wild en vooral de ha-z«n zoadra ze op het licht aanko men zöóland en sóódanig belicht worden dat zo als het ware g
ben Ie verantwoorden we gens tal van diefstallen aan boord van genoemd schip op z^n reis naar New-York gepleegd Verschillende passagiers misten uit bun salon kostbaarheden papie ren en goudgeld Toen men bij een gezagvoerder ^ jn ' beklag indiende, verdacht deze er den genoemden be diende van Deze werd ondervraagtj en onderwijl het men zyn ' plunje on. derzoeken En loen kwamen de ver miste voorwerpen te voorschijn Ze waren 2orgvuldig in kleedingstuk ken en daarna onder zijo baga^ .weggemoffeld Er was geen ontken, nen aan De ontrouwe sal on bedien de werd door den kapilein geschorst en aaji de pohfie overgeleverd —o — I Tc Veendam wordl se-dert Zondagmorgen vermist de ruim 40-jarige ongeliuwde dame, mej T O Zeer waarschijnlijk is de ongelukkige verdronken Gisteren is degeschors - le Rij ksonlvanger Ie Purmerend in zijn ambt hersleld na aanzuivering van de alsnog op raadselachtige wijze verdwenen f 7000 Door den inspecteur van politie aldaar wordt 't onderzoek nog steeds voortgezet, tot dusver zonder resultaat Ten Zuidwesten van Enk-huizen 13 gisterenavond een kanon neerboot aan den grond geraakt. Ren andere kanonneerboot is in de nabijheid voor anker gegaan om zoo noodig bulp te verleenen Te Eist is gistermorgen de voerman A B doordat zyn paard schrok van een voorbijgaan de tram en op hol sloeg van de kar .geslingerd met het gevolg dat by onder de wielen terecht kwam en zoodanig werd verwond dal hy spoedig bezweek DeZaandamsche brand - v \ eer Behalve een achttal gemeen telijke spullen telt de Zaandamschc brandweer ook drie spuiten die ge heel vrijwillig worden bediend Deze vereenigingen van vrijwil lige brandweerlieden werden alle ongeveer 25 jaar geleden opgericht en hebben aan het brandweerwezen een liinken stoot in de goede ricli-ling gegeven Nadat eenigen tijd geleden een der vereenigingen aan het hoofd waarvan de heer H J van Does-burgh als commandant slaat haar 25-jarig bestaan vierde had gisteren een andere de V B no 3 waarvan de beer P A Meysberg comman dant is haar ziheren feest Hoe groot de belangstelling voor dit jubilee ^^ as bleek gisteren op de officieele receptie Behalve de wetbouder-gcdelegeer de kwamen alle commandanten en \ v:Ie officieren van de gemeentelijke spuiten en de andere vrijwillige hun opwachlmg maken De ontvangstzaal was keurig'ver sierd terwijl de spuit in hel groen, neljes opgepoetst aan hel hoofd van de zaal prijkte De heeien Van Heijningen wet houder Pondman cerelid van de vcreeniging van commandeurs v. Dcesburgh en Stam deze namens de commandeurs voerden het woord terwijl de laatste bierbij een zilveren herinneringsmedaille over handigde Voorts ontving de verecniging een waardeerend schrijven van hel gemeen lebesUiur met een mandaat en eindelijk verscheidene giften van assurantie-maatschappijen Eennieuw station voot Zandvoort Uit Zandvoort wordt ge meld dat besloten is aldaar een nieuw slation te bouwen dat geheel naar de eischen des lijds zal wor den ingericht en waarvan de kos ten een kwart inillioen gulden zul len bedragen Het station zal meer. naar het strand worden gebouwd, zoodat de reizigers bij aankomst on middellijk aan het strand zullen zijn De beide Ihans beslaande stations zullen dan worden opgeheven Üe juiste plaats waar het nieuwa gebouw verrijzen zal is nog niet aan te geven daar daarvoor eersi nog stukken grond moeien worden onteigend De veekoopman J v d IWl * te - Workum werd Zaterdagmorgeu in een sloot nabij zijn woning ver dronken gevonden - Vermoedelijk» hij den vortgen avond door 3e duii ^ SiTRECHTSCJi gfllEUWSBLAD - Oinsdag 27 Woveailier 1906 - Tweede Blad Efii Detail 5 ÜTMECHT löterc TeL No 189 Grootste Voorraad Ongeëvenaarde Kenze in Wollen ea Katoenen Dames - Beeren - en Kinder Kousen en Soltken Dames Pantalons » Borstrokken Onderlijfjas enz Heeren - en Kin'ler Pantalons Borstrokken ïraien Jacht - vestoB Schippers Truien Wanten enz 4274 ftlle gebreide goederen zijn liesISst eigen fcbrikaat Hen doet zijn Tom-deel alvorens egn inkoopen te doen een bezo:ik te breiden aan de TRICOT en KOUSENWINKEL van Gebrs Sohafers BaKk^PStraat 18 Utrecht Sle ïiiïis « aast tie Stnd lE^fai'ijs £% en Electro Mscïianischs BrM'flricliting te Maarssen I W H Telenbarg & Co | 1 Tlians üantisot * "^^ | || 1 ^ W fiieuwe Made 27 S "' f Bagelijksciie Motorbootdienst naar pf I BeflEMiJelflesLeite J Verzaeke juiste voorletlers op brieven p Baar is de Boskiianflelaar Yi M EEÏJL weer Er is esn peaa^itig moal Siandaardn'erk a'^Ecboiueu ovei Zuia-Attlka ea zOoo UorlogeD Dit goïllnatreord praohtwerk in linnoi band mot goudon titel groot 87a ItladsUdeii viel niet onder iedeta beioit aangeïian de prya I &-— was Hea zende dna postwiBael ü f 1.S5 waarop stnat PRAOETWEEE aan den Boekhandelaar W U MSUHj te Dtreobt « n men outvaugt het wei-k franco thnii Vast Tapïef voor kleine AdTertentiëii voor DIENSTAANaiEDIilGBS DIBNSTA.-1.N7RAGEH HOtJa-en VEE^ÜCa KOOP - en TEBEOOP Ton WONINGEN enr a » S oeai l>g »-& i«llge plBRlRïns 50 ceut Deze adveiteolie'n worden allosii geplctatat bU voomitb^taling Stoomdruk van JOU DE LIEFDE — Utt«cht - Pfevmieaaï Nienws AfflEBSFaORT '^ Op Jcn hoek van tic Siaiionssiraat klhier in hel winkeiliuis van den heer de Lddzc ts een mcjaillc oolvrccinJ ilic •p de lenluons Idling Cc Lceuwai-jcn aan genoemden heiT voor een uurwerk was — Burgerlijke SlDJid Cclioren lahanita Iiiieoletlc A v 4ico-laas Oclaaï Jan de Pjuw Gcilin^s en Idricnnc Alida TbiJEscn OE BILT Burg Stanfl Gfjhuwd-B Melciiior Ie Ulrcclil en ir w Pij pers te de BilL Jan Sciiolsman en ^L HarsUiunp Geborei Janna d v E Mauren won in DuilscTiIand Hcndriita Jo hanna d V G - J Slrennicn en A - Kommcnaer Jan z - v C van He nen en C Körstanje Overlccleif gcene — In de vergadering gelioutlendoor de DiILsche IJsclub werd be-sl'olen om dezen winter ijs - en " wederdienende het ten vürige jare niet guhouden leesl ter herdenkins van hétdO-jarig beslaan der eltib niet eenmiddag-feest waarbij ringrJjdenenz en een gecoslumeerd avond feest te doen plaats hebben Verderwera besloten om bij loelrcding - vanoude leden die om welhe reden oolibedankten de conlribulie van eenachlerslalüg jaar te doen bijbetalen ~ De molenaarsknetJil van E al hier had bel ongeluk om rad een zai meel op zijn nelv uil te glijden: hij viel met zijn zijde op den rano v'ari den wagen en bezeerden zich daarbij inwendig zoodanig dat ge neeskundige hulp werd ingeroepen en hl ] hel werk moest laten staan — Op don Oostbroekscheii laanQlhier werd een bocrenkncclit wel ke varkens vervoerde met wagen enpaard door ' n toeval getroffen hijviel van den wagen en bekwam eenkwetsuur aan hel hoofd en hleefliggen zonder zich echter ernstig Iehebben bezeerd Hel paard ging ervan door en werd op de Bisscbops-weg gegrepen - — Voor een bijna volle zaal trad ' t operelte-gezelschap ' Jaen van Laar uil Ulreehl alhier op in Hol-el Oos-iergetel Dat hij succes had met zijn opvoeringen hewees het applaus. Vooral bij de opvoeringen van het uitstapje naar Amsterdam en de ge vangenneming \' an - den Burgem, van Köpenick door Kaptem Jvrom-been Proces-verbaal is opgemaakt le gen een werkgever wegens het nietaanwezig liebben van een arbeids kaart voor een mindeijarige Door de polilie werd op denUfrechtscheweg een persoonaangetroffen die zooveel spreek-water had gebruikt dat hij inhet geheel niet meer spreken kon,neen als een doode lag hij te mid den van den regen in modder enslijk naast zijn met kool bela den honderkar en trouwen hondPer as werd hij naar de bak ver voerd iNa dit werk verlroh zijn hondhuiswaai ts en de man die naar hijbij zijn ontslag beweerde nauwe-lijlis was hersteld van zijn infiuensa.was hersteld van zijn infiuensa,moest zijn zwaar beladen wagen nazoo een op knapper je nog voortsjou-wen bijna 2 uren ver om thuis tekomen O die drankduivel CtLBlBORG Door hel Burgerlijk Arm-ïiesluur is benoemd lol directrice van het nieuwe ziekenhuis alhier mej M van den Oever hoofdverpleegster in het gasi-liuiB te Middelburg ' — Burgerlijke Stand GeliuwJ Willem Johannes Verkerk en Kuinijc van Vugl Gehorend Hendrik Johannes z van Arie de Jong en Ilcndrlca Johanna van Ilaa-rcn Slaria d van Teunis van Ilaafleu en jVnlonia de Bod ' DOORM Ds A 11 G van Hoogenhuij-M alh komt Voor op het C-lal door de iterkeroad der Ned Ilcrv gem te Utrecht üpgemaakl voor do vacature van ds Ten üaar Romcny ÖBIEBEHGEN Burgerlijke Stand van S 6Nov lot 23 Nnv Gcl^ou^vd Aart van de Haar Ie Ülrecht CQ Jannigje van Dijk te Drichcrgen - Jan ï Hanteveld te Zeist en Metjo v Ginkel (o Drichergen Geboren ' Jan zoon van Hendrik de ÜrJcs em van Barlha van Ginkc ' Overleden Ilijmcn van Selm oud 6G j 1 Eedc weduwnaar van Pcfronella v HILVERSUM JJenoemd i's lol opzichter 'der plantsoenen de lieer K liijsdorp — Tol ouderlingen der Corcf Gem A lijn gekozen de hcoren Benschop Fhlele j,*n Wilie — De stand vaïi den inlcmaljonalenSchiclwedstnjd is hedenavond als volgt Vrije baan buks ' 1 A Helfenratb Cu-lemborg 298 p 2 J Sallzherr idem 290 O 3 G Luiicts Amsterdam 280 p Vrije baan cvlinder - i G Luijcks 290 p 2 - M W Dels alhier 285 p 5 J H. S|oi idem283p Vaste baan cylinder - i G Luijcks 277 p 2 - A Drcsselhuijs Culemborg 255 p i J - Hubrcglse idem 251 p. Juhileum-wedslrijd buks 1 - G luijclts M p 2 F Sallzherr 93 p 5 J SalU-licrr 93p ¦ Dagmedailics buks 3 Sallzherr 97 p idem cylinder M W Dels 9C p —' De Bazar door Arbeid Adelt gehou den ' braclil ruim I 520 op De lieer C Vlek alhier slaagde voor^'andelscorrespondenlic in de Franschetaal Mevrouw Koordowler-Reddingiai ^ ell Dinsdagavond a.s^^c ^ _' lie^e_n ^ avond in de Jlarraon'ic B en W stellen o m.voor de aan vrage lol aanleg van een Volkspark voor-loopig nog niet in ie willigen met beloog op de rioleenngsplannen Burgerlijke Stand Geboren - Arnoida Dohnnann Bernar-dina Herlogs Nicolacs Vogd Elisabeth Ecrcnberg Hendrik Jansen Willem Kreu nmg Anilrics v d Üazel ¦— Victoria veiloor gieieren van de Adelborsien uit den Heider mei 0—5 Jlet rust was de stand ¦ 0—1 Alllier worde " po^iajen in helwerk gesteld eene vereenis^nc voor Jaclil-en Ter re inrijden op Je racJilen De bureaux van hel llouwloeaichtcni zullen worden ovcrgeplaalsl naarhel vroi«;erc Wil helm inahotei Bet gan-Hchc goljouw aan de Emmasirnat komldan vrij voor het palitic-wczcn UNGBROEK Burgerlijke Stand Ondeitiouwd H van Holland oud 2G j. wonende alhier en E Jïozeboom oud 20 jaar wonende Ie Lcersum MAARSSEN - Daar hot aantal ' leerlingen op de R E Joiigensschool met i Jan. boven het wellciijkminimum zal zïjn ge-'Elcgcn is daardoor een 3de onderwijzer iioodis Pis zoodanig is met ingang van 1 Januari lienocnid iJen heer C Verdur-mffn Ie " Vnisterdam — On 28 November 8 uur zal de ülr.Ond Tooneclvei-ceniging een uitvoeringgeven van „ Grooie Sladsluciil "'^ TER AA In liel volgende jaar zal hier een biibciscTiooi gebouwd worden op een slUk grond dat aan het kei'khof grenst ÏEE^'ESDAA ^ » e gedeeilelijkc stalting van de 40 voorwerk.itors en spinsters op de sajclfabriek van ile firma D van Wou-dcnbei ^ is weder geëindigd Haar werd medegedeeld dal zij Jieden den arbeid op hel oude loon konden hervallen dan zou aan bun voomaanisten weiisch vergoe ding voor eventueel wachten jip werk, worden voldaan ' IWEFST * ZaliciKingiLVbiid gat ao üir OnBcrw^ers Toone^oreönigli ^ op ' uil-noofliging Vaa de aid „"^ Vec-sp en O."' (Kin den B t H O isa ' b.iis der On - Hers^cnmng^fcis „ Groote Slads. 1'aclvt " Wïigwl in 4 ' beaqjvon naar het Dniisch van Oscar BTümenÜiaï en GuEjlav KaildlOjöT ^ De groolcBe op-k(£m^L van bddn'gstrflenileii zij de „ Ü O T ¦ een iKïwqjSi dal-liaa:r-o.pft^dcn tai ¦vtoigeji jaro ingeslagen is DaJ'^dcEo triJLVoeoLc niet Jieiieaon de laoogc wacbïiuig gefciiVen is daaïraïi getuigde - xa meiüigmaa " ' L hatitel ^^ gclacli dat tien spelera loonde Ge»n WOTidcr Hnn « ok dat na eJfc iMidiiff maar yooral h ij't laat.'rte sMxmieiiigtoiaa ] moest „ ge-hiialfl " woitden ' t PaiWifik was enühon-EÏasf wat jlo btsio belofte is Yooc eiea -sucecsvol opVIr^cn wanneer m ' l vol genu seizoen weeresü uilmM^ü^ngdö i-crecniging ntócht bereiken ' i St ^ maakt aanscluouv.-el ^ het gKwlc sioB^cTta in tegenstelling möt T liScinsiceJlsche vïm eon pro.wndü-EfinÜje on sohcLst ons den gemaadstoe - ' " den gi-ootcn staB-mcnsoh oma-in ' t eenVBnmge lavsn vïüi kleine jijaialti De onderscheid^hib rollen waren in ibëkwamc Juiiislen - Waar zootre ^ te genie<[';ii vieJ onUioidciawü oi © « UI critidk De jctaurs eq \ f:\l:(exs LU ' i l>i|zoiü3ör na to gaas wo aditen 't Earf gewenscht Wc awiden totih yoort dusenii in herlia^uig moeten tocder, Zonder uilaondenng was v^n ajaemsptel te acn aJs Jüör zelden of naoii woïdt geboden " Vaji JiaT.fe roopen wtf de „ U " T oen „ iot weerziens " ioA De hiaar A E Biülicim coj ^ ifij vïLTig pufih gön heeft vioor liet ixaroep naaf Do Rgp b^ankt ^ — Do hear Joh Sdioajtcn s^j^wielrfop den nat ' wedsffjjd voor uiterij^o ¦ wel^wAianldJiea.d sM jjinisl '' " lo Goiv iia den 3en j^ig inei „ Hel lichljo ypor -^ T - BuTgerlijT *' Slsnd ^- Gftboiea Aiberius z " v " G - Dobr A lleikanip ' Comelis z Bout en I Mejjb - AÜda d t P P Ifor.'.cnidorf en M ' StaaTLjes lAiblier - lus fl r H AJieris en J E Ddfomo ' ComoJia Caliarina d R G Raderaa - A M Kastsraians Tlicodojii d - T Wl Vciacinuir < 2i W Heraiscn Onderlrouwld J V d Glas * m S ugs M V y Zee ea SI - E do Vti.ci = ¦ Overiedoni M ÏI Ste.uK 1 i - B ÜfPA Marktbericïiten SQUIEDA-M ' 24 Nov Noteering van de Beurscominissie Moutwijn f 12 per Ncd val zondci fusl en zonder de belasting UTRECHT 24 Nov Aangevoerd iO mud ruwarige tarwe f 7.50 a 8, 30 mud blanke tarwe f O 75 a 7-SÖ, 20 mud rogge f 5-50 a 5.75 4 mud garsl f 5 25 a 5 50 2 mud havc S 3.75 u 4.25 20 mud boekweit f C 50 a 0.7 ^ 6 mud duivenbooiien f 8 73 a O 300 mud aardappelen 1 2 a 2.75, 30i > mud appelen f 3 a 10 100 mud peren X 2..50 a 6 50 boter natuur) r 1 K a 1.60 eieren f 7.50 a 8.50 per iOO sluks kaas f O 24 a O 48 de 3 Adveri:entiën Vlïagge bekwame Platpeèsli'ijisters GEVEAAQD ioou naar bekwaam heid Zieli is persoon aau te mel-denwn de'Stoom WwcIi-enStj^-'inriehting W G BüEGES ZeiBt 4180 En 3ros > Bakkersfraat 18 Wordt ter overaamo aaTigohoden een zeer fijn Amenblomeot bekleed prachtige Veioure FrappÉ voor ider - dan do helft der waarde leta bnitaagewooii inmi's voor jonge - ' i Tezicn en o \ er te nemen bö Mevr de Wel Smit d27e Hopekker Ko 24 W i lil iii ] Een net persooa Daiteclier) vraagt KOST en INW^HSESS met of ronder vi-Se kamer ' t liefst bij Dnitschers Br met volleilige iiüiclttisgeit worden iofewaclit onder het motto n^cst en Inwoning " aan liet bnreaa van dit blad 12C0 Attentie ^ ioi'tnaties omtrent de soUdi teit Tan flen Coiportenr GRUTER Cursus Kantoor stenograaf Cimdiüan f 10 — voor dcu gohaelen Ciirsns lulicUtiugan onder no J:L72i Ijnrean vau dit blad ^-"/ z h Qe Weilaan 51 Zeist worden verstrekt onder no 500 dezer advertentie aan hot tnr. van dit blad UTTItïCOHT Möiw ïir tales gi Mm / Ie Koat ESetüerl Bioscope Comp BeuzonsDOces door geheel Ifeaerlajid Öoor de opvoeiing der Hieuwste rijkste Beeldeiïgalerijen ALLES LEVEIID ALLES LEVENOp Da Diraciie koopt in ' t Gcb v K en W te ÜlcKciit op de üntnms vnuaf ïaaniag 19 ii M en iel Mti 2 Dec ieïlfeak des oveui^s -^ an S—lO'/i uur Ce seven eeno ssrle UTBECHJSCHE FEESTAVOMEM op dezelfile wüzo a's gediiremle ie KERiïIS met zoovael auccas werr Klnderou ellien namid(]ag ten tf nnr docb op do Woensdag - bd Zaterdagmiddcsen ' ea 3 uut andere da^en 6 uur Tttlkcna opioering vnn KEURIG ONGE£¥£«flARD PRACHTPRUGRAMM '•'•"^ JSLiS "" Etjowel b ^ dB Uiddag - als Ayoadvooxatolüiig waAroadcr zaHen nitmiuiteQ I >© Ifra.silfzlza.ziig ' v er l £ 1 a 8 > x ' d e Drama ^= SE BLINDE e.{5 ZtSU PLEEGKIHD ^^ Een Interresantte Smokkeljaoht Slechts een dag van weelde gekleurd ¦¦ Oe OuivenkonËngin Hei Interessante bericht - TF'1!:ü>3:Ï.JE£;tV OIVE EÏüIV ïCII^X * Comisch tafer De onialBgen & ewangene « Een Lieïdes-oei3E ït-EÏH X >^^ - G-E^I-TJICS g-els-lens-d § Ouderleed en Kinderliefile n^^^f,M In de sneeuw verdwaald § fXoxtdentjrouTv tan ÜVEeinsoliezLiiEta.'t smoces w un EEK BOERTiE IFS DUIZEHD AMSSTE » coj un X^eveude ISloemeM vol schitterende Kleuren Beneveas tul van andere PmcLlvoUe Iisvans ' Werolfl - Volfaa-, Zee - CU üand - Tnl Sr.imn's ea Bmepeloa on BoeiontEe BsflofaKnfde Toortlracfaten j273 bü de Di'Hma'B daor den Heer EEIJZER Nooit werd duor wj znlk eea BcboonBcbïtlGïend programma Terloond alB tlians wijl oen dor gtootato hnixeii op ditgebied de Segie on Adm op sicU nam Oreral ircnzeu Bitcoe » eii nitTerkocliteKalen In Scbcveuiugen d wsken ülreclit 1 ^ dagen tijdena da Kermia Bolter dam 3 weken Den Haag C wehen Amatai'dam 4 neken lasg Kvond tan avondlioEderdoQ wegena plaaiagebvek dooi de ontzageelijkctocloap te lonr moeten stellec Db toegangsptija voor de Kind er-Uit voeringen zijn f O.to per kind geleideref O^SD gereserv het dnbbele en voor de A vond-til tvooringou Ie rang f Q.SO 2e lang f 0.35 Piaatsbespi'eking f 0 <> do persoon estra vau O—S unr,'t Qebgnw v K eu W Beleefd nitnoodigend 0 £ QIRECTEUES FREDERIK KEIJZER van Amataraam de eenige ondern die zelf de Voordracbten arrangeert en leidt ieimimipiipBiiÊ Motoren Groote ïoorraad Verlichting Attesten ter inzage Ditgeiireide garantie « i DEM ir N Voor weinig geld levert de Boekhandelaar W M HEUL te Utre c Ut. een pakket dat iedere verwaehtiag zal oTeilreffon Duizendou pakketten worden er jaarlljke alom door liem verzonden Nimmer een klacht vaa outevTcdeDbeld Integendeel dnizendea bswij^en van tovrede--heid zijn voorbanden H ^ Ueeft nn weec een SQ'dcEie pabbet eameugesteld waarover een ieder verbaaad zal ataan Voor f 1 — ontvangt mea PfacbllE Buekiverlf i^k gelUnatrecrd 1?0 blz getiteld ^ Haar tfe woTtingea dea hcJtia " £ oQ lï^lltelüch Prenteubaelt voor de jeugd £ en Bucicwerb gatiteld „ De koopman - met de Muismnallen ' Een Boekirerk getiteld j „ Ckrittüijke Proza en PoËzie."b Twee mooie Waudtekaten formaat 4fi bU 3i c 11 Een Boekwerk getiteld ' Vaa duUtemis lot Licht ' gr 136 blads.geïlloBtreerd met 63 platen £ eu Clirotav „ De Èloppimds Jesits " in paBSspartont groot 31 X 40 c.M Eflü Ohromo „ Hoedt mijnt Zusmmeren " in pBiiepartont gr 2i X 4U c M Een DttoteHbroehe.10 Heeren Zakmes Hen sende een postwieael i f 1 — waarop itaat OtuisteUJUe leetnnr I aan dea BoekhandeJaat W U nEIJIi te Vtrecbt on men ontvaoEt bet fvliket fcASca tbolE TE IIÜUR oen Huis non de Vos^cgal-scliandijk bev 3 kamers en suite keuken luin en schuurtje boven grooie kanwr zolder en vliering, huui-pvijs I 2 70 per iveck Te bevragen Poor(slraat no U 4182 Nette CoIportcui'S GEVRAAGD legen vast salaris en hoe-ge provisie ich aan Ie malden Magazijn De Vol-harding " Gonzeiiniarkl no 4-(i EEM ffEl ' ilEiSJE vraagt beleefd werk be-k\yaani in tiet naaien van linnengoed kiinierpakjes CEVILbVGD legen 1 December een net te Kindcrmeid voor dag en nachl loon f 7S niet beneden de IS jaar Zich in persoon aan te melÖcn Sladhouderslaan 50. 4052 TE HUÜK GEVRAAGD een Winkelliuis ol een ge woon Huis ia \ er voor in gericht kan « orden voor een droog ariiltel ook niet ongenegen een Zaakje over te nsnien Br Ir end no 417.5 bur v d blad I'UIK PUIK Bcale Zeeuwschc Aard appelen bij schipper J Boogaard ligplaats Van ftiickskadc over pand 4 of walcrpemp p mud I S.'So Monsters te bekomen. 4179 AANGEBODEN In een klein beschaafd gezin wronlen kamera aan geboden naar ver.tiiiing met of zondLT pension cp nader overeen Ie komen condilien Wed Tissol Patel Slaaislraai 13. 4150 TE i'-OOP Zwecdseiie Roshond ruim' IA jaar oud reu Br Ir. ond no 422D bur ¦ biad DAGMEISJE Gevraagd een net Dag - nieisje leeftijd 15 è 16 j Zich aan c melden Justus van EHenslraal 0 4255 TE HUUReen flink ruim Bovenhiiis,met achter balkon f 14 p.maand een mooi Benedenhuis 2 kamers è suite 2kleine kamers keuken,tuintje f 13.50 per maandaan de Amslerdamschcstraatweg en aldaar bevr I 3ÖOhis 4195 EENIG EENIG Castor van Geut Koe-slraat 49 Muzikant en Ko miek beveelt zich aan voor brui lollen en partijen cd ÜBponibid voor kinderen voor St Kicolaasfeesten. 4170 BURGERllEISJE zoekt plaatsing bij beer of dame of idein gezin met alle be^igbedcn bekend 4 jaar in belreklfing geweest zijnde er zal meer op goe de bchandehng dan op hoog salaris gelet worden. "!r " fr ond no 4178 bur '¦ d blad VOOR ZIEKE KANARIE - VOGELS'! Haal geregeld mijn al om bekend en meermalen biekroond Kanonczang-ad ii cent per hal - Lil 3-Pak N.B Verkrij^haar ad 10 cent een bq^rceld en on-leübaar middel om ruien de kanariovogels binnen 4 weken „ op zang " te krij gen Mres L Moréclial Vogflliandeloar Driclio-fingslraal no 7 3563 TERSTOND GEVRAAGD een Sehoenmakeraknechl, voor uiililair - en burger werk per stukwerk en vast werk Adres ïli Ga briel Oude Vtasakkerwcg 24 Anicrsloort 4181 DAGMEISJE.Gevraagd een Dagmeis-je P G niet beneden de10 jaar Zich te vervoe gen ' s avonds tusschen 8en 9 uur I.eidschc slraat wcg 75 4215 SAKS KANARIEVOGEIiS Verkrijgbaar aan hot be kende adres beste Dag - en Avondzangcrs schoonc vogeb en schoon van zang Oudwijkcrvcidslr no 12 P Ovcrbcek Bar bier te Ulrecbt 4127 DIEiiSïUEISJES Wegens ziekte kunncb voor direct geplaalsl wor den Keukenmeiden ea Dienstboden voor Meid-Al leen ook ^ uodhulpen Kantoor jncj de AVcd.van Dam Oude Rcrkslr.DO 55 voorheen OudeKamp 4228 KOST EN INWONING In degelijk burgcrgczm zonder kinderen op zeer nette stand centrum stad wordt Kost en Inwoning aangeboden met gebruik van vrije slaapkamer, f 5.50 L-i I 6 por weet Br. Ir ond no 4^21 bur v d blad Tli KOOPaangeboden een goed on-derh Ulrechlsch Tcnlwa-gentje voor 6 pers le gen Oillljlien prijs te zienen te bevragen Zonsiraal102 Ulreehl 4252 FLINKE WERKVROÏiW gezocht van ' s morgenshalf S tol 3 uur Ztch Icvervoegen ' s avonds na 7uur Catharijncsingel no 2Sbi3 425S FLINKE DAGMLID van ' s morgens half 8 lot 8 uur voor dadelijk ol la ter Zich te vervoegen 's avonds na 7 uur Catha-ns 4239 EE?J FLINKE JONGEN gevraagd die goed me WINKEUUFFROUW zag zich gaarne geplaatst in een Ma nufac luren zaak. van goede getuigen voor zien hoog salaris geen vereischlc Br tr onder no 422G bur v d blad AGEXTSCHAP Ter overnanie aangebo' m Agentschap van ide maatschappij tr end no 43?a ¦ i blad Wegens langdurige ziet te vraagt een net persjon li^en billijke vergoeding ^""^ CÜRIJFWEUK aan huis AmslerdynschC elraalweg 264 09ji

Kranten

Ga naar