Utrechts Nieuwsblad maandag 30 juli 1906

14e Jaargang Bureau Drfft 23 ütiechfe — Uitgever JOH DE LIEFDE Dit nummer beslaat uit 2 bladen een oiidefzoet msfelc'o vor - \ kkard lietft dal al.c re'.iekcii - cnüe BchtLfligd zjjn Er zgn 3 poikamoiiten in van 1481 USS eil 1861 Hel eerst wcitl'de tomlie geopend.-in''t ] Bnr lOOO toen kuzer U^Lo Hl m dea kelder nt daaWe Hij vönd hel oveililijfc^lr va "' üen-heldenkeieer op o^n niiwiiiciren üoon " gczcteHj gehuld iit den Jwizer lijheji maateL Er ^ aosl zij " zwaard civ een bijbel o ^ do fcniecii lóO jaar lafcj lifit Fïcd^nt Barüaius ^» nogniaais dea-telderppeneji HeL was tei - gei^^in - heul ' er hèili-ijvcrklaKJig van Karel den Grooliyi vflonianiclijk deai Fieclcrik Barbiiroasa bc^vorkt ïucii iveru^'n do ovorhüjfsëlen ' ia oen gcooie züveJiem eaicc^haaè Ëodaan dic mea op he ^ id taai - der k^itticdraal plaatste In 1813 werd doze overgobrat,h naar a«i kelder wjar zo i-lcli ihans bevindt ' De Earcopiiaag is ecu inecslorw^rk van silver smidskunsL Do vprm is die vitii iiel middensciilp van oen iiasilick De dakpami'en geven la vc/gu'd ke^or in basreliof verscliilleu'de beröcnijii gs beurtemssen uil - Karefs le.ven vooral uil zija lochtün Icg^n de Sarace.iien ' De zuilen Kijn de beelden van S hé roerade Daiilsolie vorstoii jnet iinaiii veniielduig Hel standbeeld van Hen drik IV ecnicr draogl iajro noch titel Ifet klecJ v/aarui Je overijl ij f^eian geh;ild wai'cn meel Diigcveor 2 nusi ^ in liet ' vieAaJil « ai is van Byi.3iUynsch « naaksel uil d - iöde oE.lldc eeuw Hel tweede bijden kicüd is an - iiees terwc-rk vaa Slciiiaausche weofkimst en daleert uit de 12c:c öf 1,3de ee.uw D ^ aneiiiigen die aan de boonderon ver nclil zijn tooiieii dat Pepyit de Korle ook lichdTiiclijk een zeer groo^-C^i - oon gehad licoEt « wit de waaritiiijnlijke lejigto des kqizgri hediaagi 7 Mfit koers gezf it naorr de Fïmchie oS'eM ' ipe ] De laid'.mg weiwl aan " wal go - torachit oip veirschiBendiö role-eijilan den Zij Jjestofld uil waipens tmt am muniiKe De feaipDtein,'hoorde boei dufcwjjüs ¦ hei proe^.sfchieiteui Derr ' Ifldeni Juli ^ werdhij b&viriijd Do Ftmi nien zoingdiein voar een mie uwe bo - ¦ manTUime - meit wiio hij < iei tei:-ug-iBeis oair.vaairddie Te Koponhaigien was dö mam diie mejt den - tepjiloin ojid'eu-har.'ïd'E'tcl had iiiiLusachen spoortooe wndw ^ neik FRANKRiilC Do aanslag t © Parijs iDe dader van d(ga schandelijken aantsiag door midsib van e^ni Ivet ' solue niachjne in eiem poetpailil..«j in de Tue da Bondy te PoirJtjs is Voo goad OjIs aeker beitejiid fet moeJ j de zwager vairn Iiïiï elachioffór Jtio geil zij.n oen man die zedelijk wrtr loog ¦ i!aai.€ii oen haot iiid-aan aÜa sclioojibroor Insnb'orainatie la het kamp van Argèlé ^ bij Po.!):g - 111 h^ien Eich - ornslige g&valjêii ' iait ¦ anubordiiiölio voorgedaan Een sol - - daal wiexp zijn kapitein een brood naai bet hoofd en wondde hem daarna era - " slig een andere had zijn palToncn ver' nuiid een derde weigerdia te niii-cluw -' ren Er wo^t fisn s.Ij'.cda onderzeck ÜiSes ^ EIIQELAHO Levend begraven ' Bij een aardbeving - le Saffórd is een mijn ingestort waarbii twee imijnarbeiders levend begraven Wer den SCHOTLANO Vltkkeorta-epidomie In filjsgom hcerschl een vleMioOiU' cpidcmie Sinds Maait werden in lifil liospijaa 69,gevallen behandeld,.waur een doodelijlion afloop " hadifen " tcden ïich liog 12 doodelijkc ge vallen voor die nïel in hot hoajilla.i - wcrden bdiandeld De doeden waren td - len kinderen beneden tien jaar ft *******»*******» ***-***** ZoBopB i.17 ZoEona.7,55.-llft«iope 2.52 toanoud O.M Maandag Da MDlc * freg om tijtl *• ipnen i « geea oakel uur onjAroikt te I«ten Tooibu gwui - De nieuwe minister-pre sident van Rnsiaud Sto-iypine flJlT HET JÏÖITENLAND RUSLAND Op hoog bevei worden aan de giL'nstelegcaaf kan luren geen tole grammen van pofiüeken aard maar iilleen orficieelc torichlen doorgela icn heS nieuws is dan ook zeer ïcliaarsch en bovendien gekleurd naar den zin der regeeriniff I'arUcuUeren mogen naar het bui-Iciiland sleohls draadbenchlen hun b'czondtieid of zaken bctnertende ver zenden Daar zooals men weef - ook geen enkel conslituLioneel blad ver schijnen mag IS het duidelijk dat ' nen slechts een eenzijdige vooiïlel iHifc ' van de gebeurtenissen ontvangt ' 11 dat het gouvernoniefit vooi hel > ogonhlik althans in de gelt^enheid ^ om den wcrüwlijken staat van za k'^n naar goeddunken te verbloemen Üe conferentie van revolutionaire ilussische co^mite's die in Finland was bijeengeltomon heett zich uit gesproken tegen liiet onmiddellijk be • linnen yan een algemwïene werlvsta iiiug Uat beleekent een niet gei'ing voor deel voor de regeering l'yd gewon nen veel gewonnen De rcgeertng - laat nu Te Deums zingen en de officieuse bladen ver klaren dal alles rustig is - Niettemin-maakt men op allo spoorwegen mili taire treinen gereed voor - het geval de algemeene werkstaking toch nog niODlu uitbreken Druk besproken wordt Sloiypihö's verklaring de re geering zal niet leaotionair aijn maar met werkeloos bliiven tegen over de revolutie Zij aal zich een program kiezen van stelselmatige Eel Koninklijk Echlpaa op rcjs Koning iVltonsus is Zalerdag met njn jonge vrouw aan boord van hel jicht Gii'aLia uit San Sebastian naar Santan der vci-lroklcen van waar zij gislci'Cii naar Engeland gingen om daar jio - nirigin Ena's tamdie te beieeken In hol begin van September zullen de honing en de Koningin van Engeland een bezoek hrengeii aan hel Spaaiisclie Hof Balksn-Schiereiland Hetojland Krela ' Den isten Augustus Jwmt d & na iionaae vei^adiarimg van KtöIq wee'r ' bijeen - le Ailhene veirwaohit men dal de vai^dtxing « pn^uw « i ddniks hel vrerzot detr mog«?nd(heideiii die vieo'eienigi-ng mol GraeJieinlianit zai procJameereTi Dart prms Georg - zal aflir^dem wïuidil als onwaaj' SKhijniI;jk beschouwd ZWITSERLAND Majoor D r e y,r u s Majoor Dreyfus is le Lenk m de Berner AIp6n aangfckomen Hij sa daar lol September blijven en gaal dan naac GenÈve AFRIKA F-en bloedig treffen Tusschiyt d § troopea x^n den SuJ - hij over zijn boekon gebogen Hol gebeurde evenwel dat hij plotseling ojïhield met sludoeren en in ge dachten verzonken KOor zich uit staarde Hij mompelde dan dezelfde woo ^ den die reeds vroeger over zijn lip pen gekomen waren „ Genezing wellicht mogelijk een goud maken van het verleden ge luk voor allen uitgezonderd voor mij '" Hij zuchtte Langen tijd duurden zijn over peinzingen ovenwei niet Opnieuw was hij in de studie verdiept Onder de vele nieuwe werlten die hij zich aanschafte - bevond ' zich ook hel kortelings geleden van Servièreg ver schenen Het lezen van fiel werk dal över de krankzinnigen handelde braclil hem in vervoering Hij vond er veel nieuws in en inderdaad sloule denk beelden die mot zijn persoonlijk» meening overeenkwamen „ Die man is de bekwaamste pro fessor uit Parijs lot hein zal ik mi) wenden " ziedaar wat hij tol zicli xelven zeide Toen ZIJ in den sneltrein gefeefen waren ging Inös voor het raampje slaan Zy hot het oog wijden over de onafzienbare m © en daclit Ga ik wederom mijn noodlot tegemoet ' „ Wal zou hij J>esIuilion Welke ge beurtenissen zouden zich nu voor doen ' Zou - Pierre - zijn vader niet vinden nu hij zich ging bewegen op dat gedeelte der wetenschap, waarin deze den loon aangaf Zie daar vragen clic zij zich met angsti " gevoel stelde Ook Pierre was van oroevige gecïaelilen vervuldi Aan wie dacht hij7 Wanneer Infes zich eenige oogenblikken kon losmaken .van datgene wat haar geheel m be-alfig nam begreep kij dat het aan ffilaufj&tte was het meisje dat zij [• M HEUL > reyfï»s '*,' twee deelen» srmaat bevat platen Do&i dat ± 4 — > a&ngeboden 1 spdedi ^ een Q Boekliaiiile ' - 0.3S ze prtjzen vaa Am eele Bgk pjea 35 V X9 ot allo klea in 21Ö Toor 1 > n,p d02(jn Zabdoekon oor f 1.18 keu m fijno 49 cent rafeliakem < a en Hond - ediugf 66 cent l on 58 cent fabrikaat, gekleurde jiten illteiL T6 3.96. .95 Qf T.W 9 » VersohHot 0A6ËLUK S tiehMw « y Zon - h FeBitdigBn ^ QeïlL StulveiBbl tCAO - Uet Idual ' 0-1 ^ Praspttweeltiu EiijB per 3 maaiideo f »•»'' Franco per post •" \-^*' Met Xdeial f i-W * Uttlieud...\ti.aB der liervomimgs - Op de vraag of er kans bestond de pogroims le veihinderen ant woordde Alad'jin Zoolang Stolypine aan het roer is niet Mijn partij kan zich alleen wjjden alen de groote rovolutio en heeft geen gelegcnlieid ] zich speciaal de be&cherming der Joden aan Ic trekken " Aladjin vertrekt van Stockhdm naar Finland Of Jiij naar Rusland terug zal keeten hangt van de om standigheden af In de builenlandsche bladeii lezen w©-van'nog een ander interview te, Aix los Bains hoatt een coriespon-dent van „ Central News " een onder houd gehad met Graaf Witt * Het merkwaardigste daarvan is dat do-ze uitbundig den lof zong van do» nieuwen minister-president „ Ik was dikwijls in de gele^u heid " iïoidie hij iijn eerlijJiheid vastheid van wil zijn gosatkracht te wanideeran en ik beni overtuigd, dat de Czaar in ' liom den man ge vonden heeft die noodig was voor den toestand De Gzaar had gieen.be tere keus kunnen doen en ikwonsch den ' lieer Slaty'pinc van harte veel sutces " Dü toekomst ^ al Iceren of Graaf Witte een goede profeet isl Uit Warschau wordt gemeld dat een bende van 30 man op den War sehOTi-Weenen-apoorwe ^ een perso nentrein bij Proesjikau heeft aange houden Zij ' beroofden den postwa gen en V Cl'meesterden 75,000-roe bels slaatsgeld Niemand ^ vord ge kwetst maar de roovers heeft main niet in handen kunnen krijgen ' Tc Brest LitofsJc is de heer lïon-drasjoek lid van de ontbonden Doö-a in hechlenis gcnoi »'*" ^ Daarentegen zijh de ¦ protessuït ^ advocaten en oud-afgevaardigden, die Dondwdag Le Petersburg gear resteerd waren op 3 na weder in vrijheid gesteld Tal van huiszoekingen worden ge daan ondier politiek-verUachle ariiéi dtrs In het distriet Gon Tiflis wiril de revolutionairo beweging veld in hel gouvernement ÈliEabctlipoI Jiecrichï anarthic De correspondent van d © Malin Ifi Odessa heeft oen interview geJiatl mei den gouverneur generaal Kaul-bars die opklaarde dat het de wil van den Czaar was dat er geen wan ordeiijkiieden zoudon plaats heibiien en dat d'e wil van den Ozaar licm heilig - was De Itozakken deden niet anders dan don dood hunner kumeraden wreken Hij zou al tiet mogelijke doen om nieuwe niooidpartijon t« onderdrukken Uil PeLeiJbiii'g wordt aan de Glo be geimeld dal het gainizoon om pe lerhof veisleikt is en dat hot Kci-^ ?jeriijk jacht Standard gereed ligt voor den kiui^toohlvan den Czaar in rinschc waieren OUIiTSCHLAHD verwiczenl ijking plannen ' Uit Stock'hoim kreeg do Frankf. Zeitung een merkwaardig bencnt omtneuir.cen interview mot het ge we/An Dofiima-iid Aladjm 30 Juli Deise verklaarde dat jijn partij, die der radicale boeren wel is waar dikwijls met de socialist'On was me degegaan maar met dezen geen so cialistisch program had opgesteld ' Alleen in de gioote aigrart&che kwes ties waren de beide partijen heteens geweest Wat de beschuldiging le gen de Doema - betreft dat ae niet ernstig zou hebben gearbeid ver klaarde de heer Madjin na een staatbgreeip moettmon steeds meteen verklaring voor den dag komen Wij hebben slechts onliole weken g-e werkt maar we hebben toch heoï wat gedaan en eon aantal wetsont werpen vooiheieid bijv - do wet op de verdéeling van het land die op do civielrechtelijke vrijhetd de wet op vergaderingen en ve re en i gingen de wet op de diukpors de wel op de godsdiènsien en die op de verantwoordelijkheid der - minis ters Maar men heart ons met rustig on-zen arl>eid ten einde laten bren-^n Bij ons werk stonden we sleeds tussohen tv/ec vuren aan den eenijn kant stond de r-egeeriiig die ons noeh de geëischte amnestie toestond, noch den slaat van beleg ophief en evenmin een.etnde maakle aan de slachtingen ' aan de andere zijde hol volk hij hetwelk de regeerinR ' door deze maatregelen de nicemng wilde doen post vallen dal do Doema niels uitvoerde en niet den minsten invloed had De kieaers v^n Aladjin in iiel verro district Saubirsk hadden ge toond dal ze den toestand - hadden b^repen Adressen mei duizenden onderteekeningen van zyn kiozei-s waarin wwd gezegd dat ze hom en ïijn partij met alle middelen zon den ondersleunen wordien dooi de tele gra a kantore 11 cenvoudis ' niet verzonden Toen Vi'aren 00 boeren zonder - passen groolendeels als vrouwen vermümd naar Petersburg gekomen om hean öe adressen per soonlijk ter hand te stellen Op de 1 Eugcn Uel di^lricl \ ¦ Richli Dij de licrslcmming in het listricl lla gsii-Schwelm hel oude dislricl van Eugcn Itichtcr heeft de vnjiinnigc can didaat Cuno met een meerderheid van luim 50ÜO sleniinen de ovcnvinning iie haiilii De sccinnl-demecralischc candi doal verkre ' ruim 18000 de liMr Cuiio ruim 21000 sieinmen D,e iijkjiiist van Karel den I Groo-te-n i i We hebben reedï niedee«a3es?il ^ dal op bevtl van Keizer - \ Vilh(^n de Jgkkiat ^a^l Kare den Grooicn is geopend Kader wordt nog geiiiGld dat de oom - Feuilleïotii De officieren en manschappen der linie-regimenten waren volgens hem ged6sorgan.isecr ijtiirtin'gr,tiike l>off:ed:i!\le.esl<ór za'1 nu wel een paair doigien gedivonig'en va cajife moe.tein njem-euL ' Branidemdie ' oo.iovaars Eiij dieil dOTp ¦ I^aüweblen ' Én Oost PjuJsen ' h.uiisdo op den slam van e=>n deodii^i aippeflttwom ' sed'erl viaie jai&n iMat.paat - oOM.vaair3 Deizer.do-genii wOTd heil jiiEst dóoir deni Wife ' seni gfi'ifoffen'eni al do vc»».eJs ge raaliten tm bi'ainid Ovaiig^ecis schó jutin zij lüWit gSHivond e zijn weinit dfidielijk '¦¦ logsin aiij dear iiun brranir dienijdfe vtici;'-^u omg'en'ün ^ omhoc ^ om zich op dé silrooiiein daker.i der om gijvoinJiQ ' ' hu.iaeui nöec Is iailen Een dor.oshawoiiar düe hel geraar in - ¦ zog Mi?ii dl'fecL de braindMtlk en weJ'dra \\ qs bet gehöele dorp op ae be^'n \' i.jf bramLdemide vogels vlog^eim m kininsieti üovai ] hei dopji Jedler nam vai kern voor de hand,kwam om <- Do\iBisl moigeilijilt l-&VBn te maken einm:?:r & Mininen ' MiiKik-env b&lea enz MiEij diil iieódietniselie spektaltd slii^gdie fiiisiii eir ki Q & Vc^eils büiitèn liiEil dorp e ti'iijiven Hdl begon nu iia reg-€i!iïn eui eaen daleir Ziegen de arine diepe ais haiifveii'kooilde nog rooik-Einde ' iOi'cO'Sltidii op diem g.iv>nid ii©tir Het diw'p \\ qs ecblw g'&r&i B1 s m a r c k-z u d I Hoviig © b'randi J 31&t doiT - Ltir..nlbal ' hg Ut GoaxsJiau - » i — welbekend bij aite By nrolai gel's — is geiieel - lu v lammen opgegaaii ¦ De bevolking van h^i t D.uit I sclio rij & Naar ^ ai üiilciiiale atatistïsk moldt ¦ teil ' Duitscülniid op " libt oogei.biik 61.102 000 zusjen In hel beg'ni var De cember 1905 bödi'Oeg liet aantal zic Jej - Ö0.605.Ï83 itx UI tijdsvcilaop vaa coii half jaar ü do bd.-olkjng dus me,t ecii kiJf mlLoeu foei go nomen ^ ' D,e z-warie ku-n-E t - Etoii moiliea-ii -- P]-ihui moiesi zicJi di&ze weck voox ea^-n ireclil^iii > to Berlijn ve.raiiiilwocin)'In Zij iii'?l ic'i'ls toiigiaii tijd adiv&!'.tee.reiri dafi z^i in beiVrslcking r,!.on-d ' lat d'S ' giefiemiziini ni^e zwa;rt « ktmiat eui u'it ko£f;ediit(i eiej^ioun'CJis en lood da toekomst ken Op ze[k:.!i:t!i dsg v:iiï>che'Sn een lwiiiiit'igjor,igc latoitiiöJii'bftidster büj haaa en i'Cisds n cbe eciretó % vooi'd©n had - de tooveuciQasuileo ' als motief VBiii bel consult " luaifdisfiÉ "!' gecoair sta.teerd Hcfi jonge m.&isje kjaGgde "- dier,bi'tl.&i '£ tira.u;ein dat h'.-!nr ' vjijeo - Ter ecro van Duitschland's groot-sten - kanselier zal in Bismarck's ' geboortep.'aals Schönhausen een reusachtige zuil worden opgericht Vwder SPANJE n i n k I ij k E c f.''i tb re id ing derDuitscho marine ne Gerniania " meldt dat on danks alle officieelo tcgenspiaken in het najaar bij den Rijksdag een iiijuw Ontwerp lot uitbreiding dor Duitsohe vloot zal worden inge diend De Duitsche lïeizer is tij dens zijn reis in de Noorscho ^\ ale-ten door verechillende personen omringd geweest die alle pogin gen hebben.gedaan om den Keizer to overtuigen van de noodzakehjk-heid van een spoedige uitbreiding der vloot De Keizer zou ' t naar men zegl met hen eens zijn DEÜlEÜ/iARSCEH S moJtkelamj va-n wapems Eie » Döaiiscti koorp."aoiidij-Jkapi it^iii'i ii'eefl aam do wlatiö le KoT>&niha geui heit voljgendie verhaoil gedaan can leeri.ljkjB biitdiiagö toU d © kw*f>-itie voor d'6 waipewÉ-smoSüielainij in J'i'iii'and De ' k-ipi'I-ain was met d^n mol-or SRiioemiff P.otar ' uit Piuiilamd te Ko pö!ij'iaig>eiii öaiiiigifftwmieio Hem w-erd a-aiii'gebo^.i'cin - auiiide ' Juni te naoir Luhci.'Jv om doünr ¦ nlukgoedensn - iiii ' te adetn en dietse ie loeeen in Noorwïy-tin Hlij dieieid dlit cjt nam dus te iLübecik de iQd,ijn @ iin ^ volgeais niicls-mseir van haan ' wihle \\- ei'£in \ diï paipthc'^eiii bestaauiide in woirwer-De PïiUïio brou,w.tle nu onder alle P":in Vdui iijKor sioal en andere moekiLijke ' Tiocus pocuis oen fc/Jies dranJi H'Cifl eiriiÉIVig veraeriüGiraje zij tiei Jciiigij mieiJ3j.ei dal do i(no-iiw>tJ!oi> ze zioh sfechts in g,eldl\''Cii"!ege5iJieid be\oaid © m tvöt haar iijüiei ' wiMia be keoLirein l-jiiij zoiu hel - Iwar eclvLiw zoeir liwaJiijik iiiemen waniiicea ' zij liam " hüt geild p6iiJ'0.:nflijSt donbood De viniding.iïjike waarzegster ' bo-od haaf aam d « b-e.nudüeilaeirarol op zich te jiieme.n cun aam den joia gem man hel geld le owej^ianidiigein Voi vertroiuw^i^Ji ' ^ l zij d © « rouw vow düt doeJ 20 mjj'k Op dieze ma - • talon Daair meldden zicli drie Piii-(!:icin aa.ii om ditcaist to n-ö^mieui - ap hel ÊKliiip en de ik'B'pitein voideedi ^' liR hmn \^ i"zoelk Toan hei sehip in de Bolwisehe golf was oralalond ' op S Juiü plolsïiJing muiterij ond*?c ' ' ite P'nsCih6b2mjaiiiin,inig I>edwi < Pininien iriciititade revoUiaiscip den ' taijitoiini en b.edirj;'^dlen hem meil dien doodi wainniisieT liijj zich aileil c^niigiei dageji in d © kajiMil hot opsliutilen De gezag veerdor week vooir dö Oiviiimoich'l werd ini é & ' kaj.u3L oi)gfieloiln'nv ' woor hij het 0)VeTig.enis besl ha*i Kr wcird grootsle gewicht geweest Spoedig waren zij evenwel van hun onlroeiing bekomen en waren met noesten vlijt aan het werk ge gaan Niets bleef als hel ware op zijn plaats Hel geleek wel een groo - ' lo schoonmaak on actit en veertig uren latei was alios \ oor de ont-vangBt gereed Inès ddiclit - dal zij een verlaten en somber huis zou vin den Het tegendeel bleek evenwel en aij zoowel als Pierre was in één woord vorruk't In alle vertrekken knapte een vroo lijk vuurtje Alles ' blonk van zindo-lijitheid Zelfs ' haddon de outij'js te Parijs bloemen wezen koopeii ' die in de vorschillen-'Jc vertrokken een aangename-geur verspreidden Ver wonderd liükeii Inès en Pierre elkaar aan De laatste zeide Mama u hadt c'-egd dat wij hier oen som'bcr huis iouden vin dt-n maar hel is ecu heerlijk wanm nestje en dat üebben wij aan de bei de oudjes te danken " Won en Ca therine iïlinilaohlen Zij waren óver-gelukkig Hun meesteresse i,vas vofdaan over hun werk en niets kon hun meer genoe gen doen Pierre vervolgde met een glimlach op het gelaat Hel al ver !.ciilckej,ijk zijn oim hier te levenl " Hij doorliep mot zijn moeder alle Zonder het waarom van zijn ver zoek op le geven vroeg Pierre meer malen aan zijn moeder bijzonderhe den over de misdaad die aan den ongelukkigen Roger gepleegd ' \ va3 Veivolgens d&chthij er langen lijd over na N'a verloop van acht dagen volgde Pierre reeds hel college le Parijs Weldra werd hij door zyn professoren ojjgeunerkt on verwierf hun aohling Met noesle viyt werkte hij Tol laat in den naclil zat 
1 ^ A - EsSHïéfi So'ojdafcïê'j 1 Ge&iünuieeïd 15 dandidate""n - T&ïï^i - ^ aïe'mét^f 2ft ^ van Mai-oMi'o feh ^ v óps'tan'ddb^ yaï > BtoeJaia bcett een omstig treP-ïe « plaats geh '^ Dö laatste leden eroo-fc Terlic daar van is voorgekomen te Roeklord staat Tilinoig Vier lieeren k-wamen daar in een prachtige aulomobiol dineerden m tiet lijnstc hotel en begaven 7.ich vervolgens, in hun aulo naar een bankgebouw dat reeds gesloten was i'n braken in cii lie ten binnen met dvnamict niel minufr dan i3 brandkasten en kluisdeuren spnn jren De inhoud werd naar de aulo ge bracht en ^ aar ingeladen Hel had ech ter de aan'ilachi getrokken dal die auto Jiflo lang voor het gebouw bleef staan, de po lilio was gewaarschuwd en dcïc jïcrvicl de dieven juist JoeK lij bun buit hadden ingeladen Twee werden ge arresteerd maar de twee andere wisten met do aulo en het gesloign geld, ^50.000 dollars lö ontkomen Roc^kefö'll'e'r vöor heO se-ip e c h fr Dei lieer Rocitoteiier diS aeJtct baing TS igeaTircsleörd te woi^dcïii als hij xrit ' Eufr-apa 4ieirug*ie«Jrei!de b New Yorit - vdei nam wiü zet heeTt y.ï^Ti reolulsauflüdigan ¦ TOrlege.nwoiBr-dSger c«n slBït gezoai^eoi waarlwi hijj zjch - warinindt m September per-Fooiniliiglc - voor eom géreichlslioil in Ohio te V'ËirBctiigniein G e ' e ïï ö R g e I u tl i g 6 b ' u w e--1 ij k e n meer Prolessor Zuebhn te Chicago lieeEi een nfanier uitgevonden om ongelukkige hu welijken ic voprkomen Ilij stelt voor de echtscheiding met te vergenialtkelijken, maar een soort van proeftijd in te stel len met twee wetlelijke alkondigingon Bij do eerste zou de verloving worden tiit-gesproken De beide verloofden moesten dan de gelegenheid hcbhen elkaar goed Ie loeren kennen - Dan lou minstens ïes maanden Jaarna het,huwelijk gesloten worden als een onverbreckbare band Indien het huwelijk binnen zekeren tijd na afloop van het verlovmgshalfjaar niet volgde was alle verbinlenis van lelf ver broken De professor is nvertuïsJ - dal er op deze manier met veel ongcluiikige huwe lijken meer zouden zijn Of er velen " met den professor zoo lu'-len denkcn?.,ï!ïi Een rnmantischelicfdes geschiedenis Tien jaren geleden ging een jonge en rijke weduwe mevrouw Lawless ic Was hington ci!;on avond in do opera den ba-rylonzangcr Charles Bakody liooren met wiena atem zij dweepte Maar loen iij, na een reis door Europa ^ ic'Washington Icru^crde was Bakody met meer bij fiet opera-gezel SC hag en zij vergal iicm T.eldra ^ Onlangs echïer Koorde zij op straal, voor hnar huis een stem die oude her-innenngen bij haar opwekte De zanger was een blinde bedelaar in wten zit Charïes Bakody herkende Öij had blind geworden zijn loopbaar moéten opgeven en was te » stolle er loo gekomen zijn brood te bedelen tangs de straten ' De weduwe allijd nog vol bewonde ring voor den blinde vervuld bood hem haar hand en haar geld aan en xoo zijn mrS ' Lawle.sa en Charles BakoJv dezer dngen Ie Wasiiington getrouwd '- ' I '''* Eeii KleescItfap^gorPi De doiamissic vaa ^ ondcrsoeÏL naar ueit aard yan hot busscnvleesch in den slaat M.assascJiusctts heeft haar b'ovin-diiigen gepubliceerd Een aantal fabti-taten werden vo or tref felijk ¦ bevonden, -¦uiderc „ vrij goed ^ D.o meordijrlaeid yan do oadera.ochle Eussen en vooral diei welke op ^ he.t ' ijlntet de ' me.daieiding dioegen ' ilat z(ï ye-rvïiaidigd zijn „ on der toezicht yjiii do wettelijke inspec teurs '- worden ' rondweg „ lüiaerabel '.' gi:;-socmd ' üiigeloofelijk is hbb wat ^ f ge_ mengd blijkt onder dö als boenders';' rund vlo es cii ' tong ea ' bain - aan'gebo - [ den scorkii ' „ RoUed tongu<ï "- hieek voor I een groot dc*t ton ^ huid speekseltaiw - j O bloedvaten on a.fötj te z ^_ d,aj i hiét maispowlec was geSondoti eiu m^t borax -„ gebalsemd ' V In het algemeen Epe^t 34 rnaïsi hij tia bereiding een gtoolei rok In i,ATmocrs Berrij Best Potted Uam: fean men slechts nauwkeonge onder-xoetingcn sporen van ham vinden i,Palj tèd ox tongue '^ hicBl gtoolts massa kip-gcnveï en een klein bB^je _ tippen-vleesoh in'j Vee-ren ïto kippen vwnd: men ook Verder bhecK dat do onthul-lingen Tan Sinolair m zoovlMTel zegea-rgfc h'aiïden gcwerfc'lv dat overat ceni pijnlijfoe reinheid ' wctü aangetiofCenv Het KLppört wijst tcin slotlc ofi dei¦wfenschelükheidj van een strenge con trole * '^ l - i Eern scRieEoiiTffcTiiS--i\an boord van ' de AimerikaansctïB gepanlserdei kniiser „ Ghatianooga" IS een zeeotticier gewond door een liofcl komendü van de Pransche kruiser Dupétit-Thouars ' sAvonds overleed hij aan zijn wonden - Het PranscÜG schip bohoonJo met efenige anderen toti eon eskader dal schietoefeningen hield Seinen aan boord van do „ Chattanooga " gege ven loen verscheidene kogels baar bereikten schijnen door de Pran-schen niet te zijn opg«merkB ^ CHINA Nieuwe Ghi nee^sCTïB w e t li a n Fp gaan geruchten aall eerlang bevel zal worden gegeven aaa de Chmeescho soldaten hun staarten af te snijdcji Ook 20U er een wet fomen ¦ waar bij het verminken van voelen der meisjes woidl verboden Telegrattimen lON'DEN 20 Jnli Bij een bevfgen" brand nabij Leicestcp Square zajn 2 meisjes en een klein kind in de vlam men omgekomen KOME 29 Julf In Rcgg-io ai Cala bria worden dagcliiks ween lichfo aanlschoklten gevoeld K0I.ONISI»,\i Atjeh Fel Adv.blad v Atjeb van 30 JanI bericht Door drie patronilles in het Menla-bobaotie weidoa neergelegd 24 TJj'aQden, bnit oen voerlader Bij een pntraniüe in SannagnQ iagewond de inl koip mare eb a iia see llakatalg stamb ao ai378 do aanranflerwerd neergelegj Ean mareobinssoapatroailleonïeraargeant Heidfman tig Btamb no i6898,doodde ia Tiipa G vijanden oabcdaldendwerd daarby gewond de Amb faielicrSiaialé alg ataiab no 6il03 - eea ge weer M ' 95 giug verloren ïlarecbaasseepatronilles oaderlnl-tenaut Hoogcrs en sergeant Vemoij,ajg atanib no 55813 Joodden in Teacom7 vlf.inden en b ^ ougolQk een IfinJ;buit een Bcaitmont en twee vooilndetf Bü eaa patiauillo in Penaanganwerd licbt gewond de in ] marecban^aeeSemii ] aig atamb no Ö6357 Onderlnitennnt MatËhijzen Van Batavia wordt aan hat „ Soerab. Handelsblad " bet volgende gemeld nNa ongeveer zes maanden te zud verpleegd in de militaire hospitalon to Anibün Soerabaja en ' WeltovredoD Ia de ondeiluiteualit J A Mattb^zen, ridder van de ilililaira Willemsorde io klasse ait laalstgeuoemde zickeo-inridtting oatala^en Zooals bekend werd h ^ don Hen December 1005 tijdens de excursie op CetaiD door een geweerkogel in de liakerdij gewond Niattegcuataaudo de meOBt zorgvuldig behandeling eu ver pleging is bet verbrijzelde been 8 c.U. korter gewordaa dait bet rechter zoodat bij voor goed verminkt of kreupel de. bui-gerntaatsdiappij zal binnenwandelen, daar tiij voor alle militaire diensten ia afgekeerd Het Indische legei telt daar door een kranig uilliuic minder Dcu iea 4Dgastua a.a zal deze wak kere ondoroIÜcier met pensioen nanr Europa verttokkep waav wij hem een toekqiuat wenachten tuinder bewogen dan zijn 20-jarige loopbaan behalve zijne laatate verwonding tocb kreeg bij ilea öeii ifei 1900 bij het nemen van de veraterkÏDg Kota Qlé Tjoet een schat.in den mond dat de halve eudei-kaak wegnam en nog een in het rechterbeen Korintji Bit ¦ Weltevreden wordt dato 3 Juli non de Samalra Pos ^ geseind Uit Korintji waidt < benebt dat bot bivak Karamnntcn nit da lichting Se-moenocp is beselioCen Deze deaa healt mat J.e bcuds van Fadguran Hadji Oemur Een QieitwQ siacbine Do eorreapocdent van de tQC " te PosDcroeau Ecblijfc d.d 12 Jnni In tegenwoordigheid van eenige ad-miniitrateare der omliggende anlker-fabriekeu demonstreeïda gisteren do heer Schel ] mnchisiat te ilodjokerlo in de inioen van bet proelstaliou alhier een uitvinding om autOEaatiscb liet riet met wartel en al alt den grond te trekken Uet toestel dat op den grand zeer laag naaat eau lietitoel moet werden geplaatst en op tw^a wielen lust grijpt ala bet ware door middel van een acbanr de atengela lerw^L een hefboom de plautcn mei wortel an al nit je aavJe baalt 1'wea personen zyn voldoende om bel te bedieueu Als men weet dat bt ] bes snijden vnn hit riet op de gewoie wyze circa 75 pieol van ^^ n bouw in den grond blijft zitten don beboelt het geen betoog dat h«t tvestel zeer ^ ekei z\ja ant beeit Da ces omen-proeven slaagden nitmnn tend met bet riet dat eroelde in lichte gronden mindei goed evenwel bij ^ t geworteld in zware aarde De lieCbooM aeb^ntdin te Teel kracht ta moBtBU nltoefeDeD dlenteugSTolge wordt bet Het gekoeoid en Tcrlfest ontijdig aappen latnaichen brengt de nitvindar nog esnige vetbeteringen stn In één nor tijda Itnnnen met boven bedoeld taeitel op niet te zware gron den 23 geniën van twee picols riet per geul ait den grond worden gehaald Benige fabrieken in de baart van Modjokerto lebnltea ïich reeda voorde a.s campagne bet ïnstrnment aan dat wannear man neer dan 25 stake tegelük koopt alecbts f35 gulden per atnk kost Een enderneiniug heeft ongeveer bottdeid Bluts noodig wil men alle velden zoodanig bawerken Timor De Snnatra Poit verneemt alt Wel tevreden dato 3 Jnli Dit ïimor komt bet berleht dat een patrenille oadcr Inltenant de Vriei door een bende iterk 12a nnn btjNoenbana met seweervnoF ii ontvangen Ds bende werd verdraven Wij hadden geen ver liezen De balt bestond alt2S^neren In Hei weiden ingeleverd ISl geweren — o — Sen granaat gespTong;en Aan de Samatra Post wordt dato 2 Jnli nit Weltevreden geseind Op bet aefeniogsveld der atlillerle te Badoe Djadjar Preaiiget ia oen gianaat gesptangea in een bronzen aebterlaad-banon van 12 centimeter Vier man werden verwond waarvan 2 zwau Postgemeeneeliap Het Soer Hbld ^- schryit „ Zooals de postgemtsenschsjp tusscben Aus l-raliö en Java geregeld is is meen dan treurig Wordt van WesÈ-Anstra liö een brief gezonden naar Soera baja dan gaas hij eerst naar Singa pore en komt dan in den regel via Balavia la Soerabaja - Het gcbeurl ^ dat schepen van West-Auslralië jnct brieven voor ^ personen te Soerabaja onze reede aandoen deze stuklten.. mogen niet direct worden uitgereikt maar de geadresseerden moéten-toe zien dat ZIJ de reis maken over Sin gapore „ Het dichfct Ëijgieleg-e'n punt van West-Australiö Broome is slechte Vier dagen slocmens van onro woon plaats verwijdenJ Er worden te Soe rabaja zaken met Broomo gedaan; zoo wordt van daar vee naar bier overgebracht Dank zij een gvnstigo bescbihking van de agenten der boot lian dit ve © hier gelost worden d'e bijbchooPende slukken inzonderheid het cognossemenl met dsn wissci - moeien echter den omweg over Sin gapore ntaltenl „ Klinkt heï niet ongelooflijk Kan men elders op de wereld een post dienst aanwijzen die 200 wtütig ' ini tiatief ontwikkelt als de Ncder-landscb-Intecbeï " * KerÊc - en'ScliooIiiienwSa Ked Ilerv KerK Beroepen te Eomn es-B innen ds N P E G van Cehelcn to HÜversum bedankt voor Keslercfn Js - C l Leenman 15 Azn Ie Bennekom ^ Oud-Geret KerK, Beroepen te ïleiiskerkc is B Itoe - [ olsen te G - O-a — Emeritaat Aan ds I I van öiüc predikanl bij de NederI Berv gem te Zaandam is na meer dan iO-jange ambtsbediening legen 1 November a.s eervol emerilaat verleende EinJc-(amen II B S b-i curaüS ' s Gravcnhage 28 Juli Noordelijke commissie Geslaagd J Sf A ' M van den Bergh Cli F J Chaulan V h ü Di-riks N II - Hancmaaijei M Ilamerslop P A J Koot II fiL Kruiiibosch F J Ninck Blok P W - Palle W B < van der Wilde H Sf van denBcrg P M de Boer h Knoppicn A Ch de Bruijn II W van der Lee Eiisabelii Mees A ' J - F. Oudcndal A ' A II Oudsboorn II P. van Weideren Sengers J - G Wiebenga en JI C de Wil Kiel geslaagd 5 candida-ten ' Rolierdam - 28 Julf ' Zuidelijke oom missie Geslaagd C Bubbcrman D J van Rijn J S Iloogslra ' G F van der Want, J Klijn O - Verhagen P U Tjebhes II Kunlie P ir Buisman F M Kok P. W Ie Winkel C A vanderVclden G F Neyenhms t H vaa_der Velden B van Drimmelenen E MoS llilverauni 28 luli ^ Geëxamineerd 22 candidalen ' Geslaagd K Kunst C A'.-Wülemse J I Poslma A Surie C G-. Pouw mej - S " GÜtay J Veenendaal mei H G Harmse H 8 L ' Veldholf inej. A ' TeA'een A F Bronsinir mex - N J Waekerlin J - H Croockenwit A U - do Groot S van Dam mej E J C U Hul-siede N « D!B3e!koen,r Rleerekooper al len van Amsterdajn'T Afgewezen 4 candi dalen Alkmaüri98Jult Geslaagd R Lonian \ lkniaar St W van deiï Berg li - Orou-slra A Hofman en J lllermark allen te Haarlem J A - Hummelinck alljai Den Uelder P Stapel te Uooni 3 afgewezen Zwolle 28 Juli Geslaagd G E Bïc kart van Kampen II de Vries van De venter i B v d Berg J ter Horst H Schouten ert ' J Ph.v.d Wart allen van Zwolle Afgewezen 4 ïiel 24 Juh Geslaagd mej - H W. Broyer F ' - van Diermen mej W Goed hart mej G - Ingenegercn J J Mulder nicj 8 - Hieiaeycr P Fecnstra Kuiper en mej E H C Veen van Arnhem U - We-vc v h Can Coll mej H F - J Backer mei C H Hansen mej A E - ïulius P. Kieboer H I Rcgeei I Schipper en J - Veder van Nijmegen J H Belloart P I Dwars G J van Levdcn J Groningen 23 Jul » Geslaagïï dS fcee'-leo E h afarwaJz W MiJddendorpi,J Onnes M Pcsman ajlen van deR H B S O Groningen h H Oos-tingh ' J Ai Postema mej Anny ïlaria!Ottê van da R H B S te Assen ' T,H lïeijer mcj Zwaanhni Nicboor vando BH.B.S te Veendam Afgewezen2extratieï 1 ' ¦¦ J ' 1 ' Brcdff S8 Jnh " Gcslaa'gd C vSïi SoSÏ-loos Ch P M Verhaalt A J Ph A^Hci Vnes allen vam Bergeü 0 ^ Zoom 1 G A Gnedcljet ^ - Wj J Hoawing,J A ' Knylaars £ W « Laiapman A J-P Veischtaage M J Ziedscs des Plan-tes Th Zicdses des Plap'cs allen yatLBreda ¦ Zierikzcé 28 Juli Gêslöa ^'- van de H - B S te Zienkzce ' J W A van, Nonh'uij ^ écn candidaal afgeWezen; nog gcslaagjl do esLrancus M B Smits; van do HBS te SlLddelhnrgj E J I. V df BgV D - HiïdcTOisstt G Wl d^ HtK^feon J J Prenninger IX C dö IVaal vaa de ttB.S to Goêe / H A A de Vlos ' C J Pbldeitnah en G yonfc', Eéai candidaat troK zich terug gettoklceni één ' Geslaagd de h'eercnA. van Dnuii Leid ^ T Blom Bolncs at Brouwcv Don Haag J H Emck Bi*-deiïetk ' A den D-lfctfciTy Bodegrwen 3 JK van R § Rotierdam ^  itaihemi Geësaminccrö 13 tandidS-Ifinj Gesla^cgd do hoeren A ' Kajnpert;.. van Lochtm - A ' Jt Poldciwoa ' van ' Tec Neuzen W H JaKEScïb-^van Ónlcf-y A H KanKinbepiki Rotóendara J S A ^ LagBay ' s Gira\ieunhage G Lame Bèttan^i en ^ e heorani J Flranclien; AmsliCirdaim P Gudde öoxtel J v. Dijïv GaEseJÜ'ft-Nii^iioen P vaia Cj^jti ' s ' Gicaivieinhage K I-tirt ASikmaorr K S G D WeijiE Vaiil^ipmcBUÜ W. P V d Hoeven Amaterdam P C V d ' Horre Aimsterdoimi P Ha[r.t& koom RdliteTdam K v H«rw«lnl'enï AmïSl-jrdiïim Aan het exam.em ter - vierfcróigSing vani h©t [ rigtosdiQïlcima TOOtr huilp-'lieus'meeetes ' van vee en.i ^ teescjj dot a-w het Ëflaichitiiute te NtiTnegen Verd g.Cihoiudan ' nöaiien 1(2 pen-so-neiï dSel Höl diiploma w-eirdi nitge-¦neUit aan A Il - J n<;i;gvieJkii te BemmeJ H C vanden Boc^airdi, fe - VrnsliCirdam - P h SLeisuwainkel, Ie GoriincJiiöm K F - Budkema ' wV Smailmigenllaiiid A ' v d ' PUaail tej Vlaoirdiuigan F \ eün der Laan te" Hceneveen J - A ' F iloogiveiüi te Beffinanscin P Pouivele ta Grave P J lE varoScest te Zövenaar Wt ¦ VVetirmeijer fo ' s Gra\-enhage J. Ingialse te Koudeüieiiko einr A - J. Va"eisibi!rg l6 Leiden Zwemwedstrijd te Far^s i ' Sa grootiï zwemwedstrijd TOüc aihs Jjours dbor.Pajijs plin 13-K'M is gia-ieiea gewonnen do'oc den Bnsdschman. Jaiïja tweede was oiiza landgenoot gDrns Ed M^ey.ej tcivaia zeycpde aazif jitasisaiseMMf 5 >^-^ -¦ UÏKECHT 30 Jnli 1QQ5 Fanfareoorps „ Harmonie " Zafett-dügaivantl toachit biet fainiri iieoQiipa Hair.aicinii.ei " eene ovatie door iDDskeioptoolil arrn - harsit Dii«c-ieua - fel bdr A KmnigilMg tw g«ifi-aemhicidl diait Je beitioa^Mc prajzeo « p. de oriilain!g & bo iLeidjen geJioiu&ini taai-fare-Wiedöfaöjd aain de bajatee werdean gcheclït De ledöni wTenden ' in het gebouw „(te ¦ NiJT.'örheiidi'i door deni DftireiclieiuiP anithaajldi em ' hïeft'eni altdaar omjar bel apelon vom eerJgo nummeSB eeni-gem Lijdi getieVlig b!de0n Aanbestading Qp Meaimdiaig dten - 20 Augusitus 1908 tes Bia.mdd)d3i ^ fo 2 ure zal aan hetgeQwuw vaji MlProviinoiaaï Bestuiuir ' la L'toifftM de aBanbesl-edimg plaiafe hedibftni van liet uitvoweiii wssa baigigterwerik m hot geküinolliSËeird© gedeeHe van den Holl^midgchen IJs-nevillei V Pinnquettc 8 Mocsch Groote I7ationaIe Schiet-Ttredstrijd I Öo " Utrechtschj * ScliiêlvSr&orti'p'ng i,Vyiti4 Hendrik " hoiüf ter gElegenhwd; van haar fl jang bestaan een giootwt nalionalen schietwcdstrijd op FlobHt-bnks in den luin van s.Bellevae " I De fferachillcndo wttflsfrijdieli zwlBïff gehouden worden op Sfaandag Dins dag WMUfdag en Donderdag van 1 Awgs a'.s tol en met 13 Sept aLa Deze wedatrgd bestaat uit de srü gende afdeelingén A6Ï 1 ' Korps-wcdsbfl'd Afif 2 yaStc'Bahn-wediatriid Afd 3 Trijehaan wed strgj Afd 4 Eere-wedslr ^ Afd 6Konst Baait j " - 1 * VDor de korpawfeïlstrïraén zgn ïlim'-'fttens 11 prijzen beschikbaat - en w>e!f^l Eerejlnjsu Groot Gonden medaille V ' 18 kaïaala geschonken door den beer'H 3 va » Eijfc • ' ' il 3 Ic prgs gyoot vieï^ïiia lilvfeVe^f ISP - 3 2e pYïs vpr^EH znvcfcn meifaillënfet f 10 ' - 1 4 Seprijsif'ergtüd ailfertSi'iffedaJIIi tiïet f 5 -" t - r I 41e pP ff " Voorts wordelf lï^'d'e Volgende ex tra prijzen uitgeloofd - I iVoör de drie hoogste ' fco!r^schaRetS" iri dezen Wedstrijd - '¦ ¦ Een vierguU zilviïreii m'e'daSlK Eénftilviercn medaille Een zilveren me-daiile ¦ " '.'^ * * Bovendien is dodr déln h'etV II V.Schaaik 1 zih eren berinnerïn^-mc-daïlle beschikbaar gesteld voor de"yerst komende aan het korgs ' defelhe!-mtaido vereenigjng ¦ ¦¦_ jVbor do vaElo Baan ' zgiï dé folg^ln'déprijzeff beschikbaar ¦ "' i'ifterüg kunstvoorVei^eli Êain'é'n ft > g arde van minstens ï 200 Ie prtjs Waaide van minstens f35 30o _£rijs eerwaarde van minstens f3. ïl De rair^chikking is als volgt ' \ ' he Naar bet bUo^tc aantal puntcft iiï 3 series maïs 300 pimteh 2e Saar ' stcnnserics - I \ ¦ 1 In alles gelijk dan BesUsl het ïof ' 1 T^f e " twintig geldprijzen ieder iiï Zeker eedeellö van fö pet der ont vangsten bedragende zijn Vjoor dé a£-^eeluig Vme Baan uilgclbofd 1 De raïL^cliikking is als in afd 2' i "^ Behalve bovf^staandc prijzen wor ^ \ vi dezen wcdsirgd dagelijks een dagmi^ ^dailk ' beschikbaar gesteid ytiOT dê Jioo^lc scnc vaa den dag ' ' ' Deze GCric moet echter mmsten ^ 91 ganten zijn terwijl dezelfde persoon d ^- ^ medaille slechts éénmaaJi ' ove ^ d£g geheelen wedstrijd kan wumen f Bij ^" ikheid vaii punten be.slpstj al het beste laagte sdiOt • i'i,.n [¦ b ' steunscrioSi I ¦ '¦ '';-"'' ¦)*" yoor den eertf-Wedstrijd zija i € ^ ol - ' geüJc prijzen beschikMar ge.slgld Ie prijs l gpuden modaiU » i -..!',^ 3e pr een verg aji.cren kruis '• 3e pr ^ 1 verg zilVcrcn medaiU ^ 4c pr 1 ' Zilveren raedaiHe i 5c pr 1 Zilveren medaille ' ^^^ 6e p'r 1 zilveren mcdwÜ.eu ¦ w '"''"' ¦ Rangschikking • "^-^ Ic Saar bet hioogsï aintal pü'nte'iï \ 2c Naar het b^to laagsite schof,Voorlaagsle enz ïs alles gelijk danloting f ¦.'.¦' l Het schieten " m " den jj'uhstbaah-Wed;-è'trgd is opengesteld voor alle dee^ffi-jntrs aan den Vrqebaan-wedsirijd alJi3 Deze kunslbaan feslaaB uil i^eëxonddi^iende schgvcn ^ fariel '-' diéieder ongeveer 16 seconds ia voort-ïi'ewegendcn toestand zichtbaar zgn,.jnet cch luischcnrnimlfe vj ^ söjwse^pngeveer 15 seconden - i - ¦ ' pe schutter doet op iedere schijf,^dens do2e zichtbaar is ' tien schot met^.cn varstande dat het teerst © schot og ^ schgf naar tOTze gelost kan ' " soc-den deoK hot tweede schot beslist ogjie daü eerst ' zichtbaar komende volgenimoef De serie komt alleen dan in aan-iCBierküngjt jviumtair hsite g^bolgn lisf.(Eers zqn'j - - 1 ¦ > ¦ - 1 Voor ceri Séri » vwi 9 scKolon wordt peo \ ijd van top hpogglig g minjileft [ Da ran^chlkidng is ^ 1 ^- f ia lüar het Iwogst aïiitiij ' Koht^ri fjf één serie vait 3 schoten 3e Naar fe ^tciunsene.s ter.vyl aj Ëf^ïjn zij^i 8e tot eit m'et de'a l'/tgi ^ 1 zilvgl^^pidiulloh 1 -.¦--- Samen 17 prgzen - -^- I t En iöder die eventueel ppderd in-(toh'üngein mocht w.enpchen voor dezeJioogst belanKrÓkc wedstrijden woado{ïich tot één der Jicsliaureleden diejgaarno aJle Rcweaschta Ta^ichtingen zalgeven ' 1 Het ficsluuf van „ Prme Hciyiij^'J '(fe als volgt sameogcsicld ';  R O Bottmga yoorsitter A - Jran iVeSdlraijzen onder'-voorz W Klavers fle secretaris H van Scbaaik penning-.jnie^ter H h ïUuvers 2e secreiaiiE; ¦Jt G A Oveffbect 1 « Commissaim m p h wn Eijt Se BMumisssius '^ ui Docent Xheol SohooL In de vergadering van de Synode der Chr £ eref kerken alhier gehouden is lol docent airi ' de Thcoi School beifd'eiïjflde heer P J M de Bruin prcd te Apel doorn die deze bciKcming aannam en ntfzijn ambt als leeraar vermoedelijk lalF---neorleggen - -" JÉ — O — ¦¦'¦¦^ Motorrliwiel-wedstrijden ' ^ Bij de Zaterdag te Leeuwarden vodfl^ iettc motorrijwiel-wedstrijden werd dö de „ snelheids 20ste eeuw race " de twee de prij9 een accumalalor werd behaald door den ^^ er Ch de Koek alhier Parade Ter gelegenKcid va nden verjaaFdig vaiï H U de Honingin-Moeder wordt Donder dagmiddag 12 uiiv een grooie parade ge houden in de Ujliebaan De parade zal worden gecominandeiTH door den luitenant-kolonel Van de Kaslee-lo van het regiment genietroepen en wor den geïnspecteerd door den generaal-raa-joor De Bruijn commandant der Nieuw( fiollandsche Waterlinie levens bevelheb ber in de 2c militaire aCdecling Practiselie examens vap apotheker Bij K B zijn de commissien die ie re kenen van i Augustus 180G gedurende één jaar te Leiden Ulreclit Groningen en Amsterdam belast zullen zijn met het alnemen van de praclische ctamcns van apotheker samengesteld en zijn o a be noemd ïn de commissie welke Ie dezer stede zitting zal houden tot lid en voor zitter dr H Wcifffs Bellmk hoogieer-aar alhier lot lid en secretaris P De nijs apotheker alhier lot leden - C Gul-dcnslcêden Egeting apotheker te Züsl, en dr A A Pulle leclor aan - ' s Rij'ks univcrsileit alliicr lol ptaai'svervangeiade leden dr F A F C Went hOögleeraaf alhier dr L van Ilallic leeraar aan" 's Hijksvccarlscnijschooi albier C Slees ^ wijk ap o lil o ter alhier en J C leusden, Islc apotlicker in het gemeonttdijk zie kenhuis alhier Maziekveresnïgin?. Alllier is opgerïchf ciSi muziokveFe'ETti-ging onder den naam van Werklieden Harmonie " De conlribulie bedraagt ii cents per weck Naar men ons mede deelde zijn er voor muzietdielhebbcT'f nog insinimenten voorhanden Secreta ris is de heer G Kare Lijsterstraat 92 - Verlof Aasi ' dm liecT K vsin ' t V^er is HooiT den Mmielor vccLot v^ii&einKÏ Icii dcni Tijd en ' Vafcbelaagr Zaterdagavond jl vergaderde T. en V huisliouddijk in ' t Cafe „ Voonvaarifi " Na openini der vergadering door den voorzitter werden de notulen gelezen en vier nieuwe leden toe gelaten Na afhanaeJing van eenige inge komen stu'kken werd een voorstel van eenige leden om f 50 — aan de stakende timmerlieden te Leiden te zenden met groote meerderheid van stemmen aangenomen Eveneens werd een voorstel van hel bestuur goedgekeurd om nog maals een schrijven te zenden aan patroons die lot hiertoe wHigcrden het standaardlooR to bclalen af schrift hiervan te zenden aan de palroonsvereeniging en aan laatst genoemde organisatie te verzoeken iiarerzijds te willen meewerken Hierna kwam Ier tafel hoi gewij zigde rcglenwnl voor de werkloo-zcn-verzekering Na eenige discus sie werd hel goedgekeurd Besloten werd vervolgens ditmaal geen jaarfeest Ie vieren maar te - wachten tot Februari > 07 om alsdan hel 12J-jarig bestaan Eeeslc-3ijk te herdenken In de idaats van den heer D Ma gerdans werd tot correspondent voor ' t vaitblad benoemd de heer r Endendijk terwijl vooi de f ur.olic van commissielid voor ' l Bureau van arbeSdsrecbt niemand der aanwezi gen zich disponibel stelde Na de gebruikelijke rondvraag sverd de vergadering gesloten — «— Hoogelasd ' OpiönibaJ ^ m^uzJedtuitvooring op Diusdag 31 Jutu ^ U«r ' s - mWd oGTdör leiding v-mit den heer ^" V v i BÜa Pfogranima 1 Marsch 2 Oux'^rtusT'C EiiI Morgieini Miitlsij U'fud Ait>eiid im Vi*M P V Suippé 3 Lee Sirenes ' ^\ ais - E WoJdHeuIel i Famtaisi'e ov>ar mo hevw vBoi ' do opera I>oni Carlos G Viördii 5 Aai Pays Corruyer ^ le^xo de CaaMTt J GTajigier 6 a^ SamtJagcT ','-' ' Vails Espaeiniole A' CoiTbin ' h Küoteken PoiLT;3 - J " Btt djiok 7 FtotjJaie over moitieven van de opiein „ Ies C^oclie df Con n.'Ov'ilJs - V PeamqaeLte 8 Mu^rscli » Qarnizoensböriobten De nteuw benoemde 2a-lo)ltenaiijIl lïer giemiiö A nenkiuide H G Groa a'eami G M A W LalSenEi cm J di Rooide Bire^or Kam&n alhieir to gasr 1112 oeiK ¦»« De raeuw benoeand'C eommamydan va » bol Ie regimcTul vtsling-oirtilk lae ^ de kolamöl W A 5oE komt ^ b!*r jai ganniaoon " De oil V gee 2e'kl dr J ' S va Reek-um aÜÈiiar womüt 4 Anguslue 6 deilacheepd tiij üsei 2e Mg W I ' s Boecb ^ - i ^ © e off V djez Se ifcl Lijirakaimp 1 vaai - BiJTKi telaicheel'uxg to Amer to(M on.Uieven en Iwden m aijin gt nieoeji Mü&t leiruggekeerd 
K v it.:S **>^ > Een koetshuis met érT èS ^ fSü^t pitmakendo een gedeelte van de yfll * Parkzicht Ie Zeist gtoot 10 ^ e"B ^ cenljaren en « 1 jwrceei b'ouw"tcri:*Siri aitm'aIoeïiH'4 gedeelte van dx vilia Parkzicht fe " Zc!Sl naast he ^ vorige pfcrccel groot 9 -'¦ en 98 ccntiartfn en ' een becrcnhuis mei Srf en gro'nH fil bet Zeisier piak nilmakemde ean gs aeeite ' vaïr de villa ' Pattzicht ié Zeisf ^ groot 29 aren 4 cienUafenj oggehou.dstt or f40.100 < SLen winfc'dbtlïs üï « êrf groha 6R iujn aan do Vborstraal ao 9 nabj ^ Neudc alhieï vcckocbl aan den biaa " A - B van jVspdren g.q aJhier KöoiJ f 12.G00 ¦ _ Provinciaal Nieuws AMERSFOORT Og ftt axTréÊ Vnii aèaïd AimfeïSïbofl vah den B y ÏÏ O aan Gcdcp - Sta len houdende rcTzodi dal de goetl tenring van Gedeputeerde Staten mochf Worden onthouden aan hel besluit van den raad aangaande tel verloE aan tondoTwijzers en ondeTwijzeres^sa is afwijzend bescï&'l ¦ ' ¦ i ' ' 1 — De cadetten Wl ridder Tan Rap' piW en H Wl E CTanner zija benoemdi tot Se luitenant b ijhoE 56 rog terwö tol 2e luil b ^ heC lo Peg huzaïen i & btmoemd do cad,et jhr L JI vaa Eei ^ geTsberg Veisluis inAc ¦¦' ¦ [¦ Öe ziekenioj>7,tch)l'eir Stecmtor geiv vam Lêcun,vairdteni die meit 1 Aug atim hfet hcsi^ai aihiEir otii ¦ kamem blajH te Loenrwarden bij de z:ekenJiamar gedelnfthieard ^ De seigföiini Tiïtt.nwmnaiiB van dö ' liospitaBü-comipaginiie gedfcto cheeiS bij de Hemiwuig worndit met 1 Aug 0i\ieB^?eipIöQ'le4 naar het luce piitaai alhier nim da fiUnidie ^ asa zie kenopzjcihlör ' OE BILT Bu[-gcrlijke Sland " y 1 Onder iwTBwtl Fianz Hoogerweg bn Geirttje MberÜn van Donkclaal Wil liam Basüaan ' Knopifcrs to Maarfens dgfccn Geertje van dê Geer Geboren AUda d r T y'an Wo\i donberg en P IiyhorsÊ Willom ' 2 v W vaiï Woudenberg eji 31 Krjoppbr Orerlcdcii Jolianita Kmm&r 45 ' j c'chl^oole Van R >^ u Valpwü DE BILT In ii&-jl.l gehouden raadsver gadering ivaren ingekomen de navol gentle stukken a eene missive van h'etren Ged houdende goedkeuring von < le laalaic wifuging lier begroeiing b eene mTSsivë iriem boiu'cnili vangslberichl van Je verordening lot wijziging der brandwccrveronJeiiing c idem houdende ontvangslbericiil van de verordening lol intrekking van eenigé " bepalingen der boslDande strat verordcnnig d idem houdende loezending von het koninklijk iiesluil waarljij liun besluit lot vaslstelüng van de jaarwedde van ambtenaren van den Burgeilijke Stand goedgekeurd is \ c ¦ een rapport omire'nl liet gedrag van eon verpleegde in liet Doorganga huia Ifoenderloo M deze stukken wor den voor kennisgeving aangenomen f nussivo von lied Staten houdeniic cenige opjnerkingen over de verorde ning belrellende getóigverklaring der ' beslaande slralvcrordeiiJngt " g idem houdende eenige opmerli geil over de verordening regelende iiel verkeer op do wegen in verljand met lii motor - en rijwielwcl De vooniller deell mede dat deze twee brieven eerst den voorgaaniic » dag zijn ingekomen zoodat Ö en ^ V nog geen vooi'steJIen kunnen doen b eentgü vereoeken om afschrijving van hüni!cnix;lastiiig en ci'u idem ' aiiinkomslcnbelaatin ^ welke - worden inge willigd i ver/oek van mr A Tronk vanHoo gcveen secretaris om verlioogiiig zijner jaanvedde Op voorhiel van den voordl ter wordt besloien dit Ie ïcnden aMi U en VV om advies k een verzoek van den ondcrwijier 1 ' Kagtegaa om ontslag Wordt op eer volle wijïe verleeiid met ingaïig van 1 Nov a.s I een verzoek van het bestuur der op gerichte toonoelvereenigiog om haar voor hare repelilicn een schooilolwal ju i bruik la geven Ucslolen wordt inlichtin gen in lü vvinneri en de hc;slissiDg tol eene ïdlgeude ïcrgatlering aan te liou - den De voorziUer biedt liierop do rekening ' over 1906 aan en vcrzoelvl de heeren Doctzclaar Moor co Hoogland dcïc na Ie Als nu had mei gesloten deuren plaats du behandeling van vier bezn aarsuli rif ten legen aanslagen iii de inkomalenbe lasting Ka heropening der ii..uren stelt de voorzilter aan de orde de soorloepige vaslstelüng van bet uilbreidingspian De voorzitter geelt te kennen dal hel < len leden bekend is dat er drie bezwaar schriften legen hel uïlbreidingsplaii zijn ingciomen dat li en W voorstellen om trent een en ander voorloopig een beslissing Ie nemen en wanneer het advies der gezondlieidscom missic IS ingekomen dcfiniliel eene be slissing IC nemen - Pe voor^illcr leest hierop liei ontwerp voor helwelk zonder diseusaie vasigestelii wordl Nog werd vastgesteld eeno aanbevelinc voor twee zeilers fiiels meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten BUN^'tK Vergadering van den ' Raad der gemeente gehouden op Vrijdag 28 Juli 190Ü - Tegeawüordig de voorzitter allo leden — behalve de Heeren Mr G C D baron van Hardenliroek en G G J J Schroder — de eerste met kennisgeving — en de secre latis De voorailler opent de vergade ring waarna de iiotideu der vonge vergadering worden gelezen en goedgekeurd Komt aan de orde Ic de aanbieding der gcmeenterèkc nïQg over 19(fö sluitende met een balig saildo v r 1042.491 wordende .«'eB&kecijigKeslQldin handen cenec Marktberichten SlMERSFXXïRT - tMapMiSerkflit. AaOKgavioend 150 beet zandaaTdaippö len^OO 000 st hOCTidewiierem dSOfl ikiilo tiofleo - 30 magere vairkens 3ö bi'gigefli eii - 20 zeugen Aoirdaippelefi f l 60 a f 2 iumvi dtarortsren f 3.60 o f 4 p-eï - - 100 st Bo Isr f 1,10 a f4.1S4 pc-i kilo fcipoar, ro.80 d f I kunkcóis f 1 a 1 20 pïep ifcinkens fO 30 a O 70 eenden f 1 a 1.20 - par stuk thiÊv-eai f O 30 a 0.80 ' p paar Maigere voirtiens I IS n 55 "Ta 70 ib S mud rtuivenbooncn f 8.50 a fl — 700 mud aardappelen f2~ a f3.50 10 mud appelen f 5 — a f 6 — 50 mud peren f 10 a 12 — Boler natuur f i.50 ¦> i ^ ' iO Eiereri f4 — a f-ïno per 100 stuks Kaas f0.2t a 0,*l2 de 5 ons Aanb estedingen © oor ' B en W van Nijmegen > if aanbesteed de levering ' van 880 klimschachUoiken mef rand onge veer 150 mioopkaslen mei draaiende roosiers en 5500 klimijzers alles meerendeete van gegolen ijzer en bestemd voor de riDiceriiig aldaar fngcschrevi'n was o a door de N'aami Venn Mnchinefabr l'frechl Verloop en Co alhier voor perc - 9 f 1518.75 pf ] c 3 12000 Laatste Berichten H M de Koningin Men seint ons uil Apeldoorn De toestand van H - If de Koningin ' blijtt zeer bevredigend hoewel II 11 zicli nog zeer zwak blijll srevoclen Men meldt ons uil SoesKiijb H - U de Koningin-Moeder vcïgezeld van liarpnessc Van luersum en jlir Ds Ranilz woonde gistermorgen de gods dienstoefening Inj te Soest onder gelioor van ds D P Braas In den namiddag deed B U mei freule Riedel een rijtoer over de Lage Vuurscbe LIMA 29 Juli President Pardo consia' Icorl in zijn boodschap aan hel congres dat de republiek zichtbaar vooruitgaat De nationale politici bezield door bet voornemen om een einde te maken aan de internationale moeili]~klieden en door vertrouwen m iicl Pan-Amerikaansche congres houdt Peru in harmonie me ' de overige Zuid-\mcrikaan5t.lie voiben ' JUSOFKA 29 Juh Wegens de onibin ding van dc Docma besluol een vergade ring van duizenden mijnwerkers lie ' werk in alle mijnen te staken - Dragon ders zijn naar Jusolka gezonüen WARSCHAU 29 Juh Op den hccp Koerba directeur van een Drcsden Eohe finma zijn am tot nog toe on bekende redenen revolverschotet? gelost De heer Koerba is ernsüg ge-¦kwetst PFIERSBuaO 29 Juli De orga^ nisatict die te zamen de parlij der boeren in de Dooma vormdenj ^ heb ben besloten zich geheel af Ie schei den yan de constitutioneci-democra-len Ze hebben een oproep gericht tot dfe boeren en arbeiders om zicli voor Ie bereiden tot een revolulionnaire-campagne PETERSBURG 29 Juli Zaterdag is brand uitgebroken in hel hoofd gebouw van het leJegraaHianUior; Men vermoedt dat de brand is aan-gesloken oin de Iclegtafisehe ge meenschap tusschen Petersburg ea de ¦ provincie af Ie breken Inderdaad is dit nu ook bel geval, maar met het buitenland kan ^ te-legrafeerd worden omdal de^c ka.-faels niei geleden hebben Burgerlijke Stand OiVDERTROUWD - 27 Juli A J Heetveld en - M D F Gregor A v d Waerdl en C var DijU C n ' d. ?eijwen en W ' Doornekamp J B(j-éard en Vv ' F M ' Heijl J Polder en J G Groenendijk BEVALLEN 26 Juli L G Wes-selman - ^ eb Schneiders z - \ Braakman geb Moes d — 27 — J V Bkere ' ' eeb - Telenb'.Tg z E. P A Thomson geb iKoo z E. P € Rcinoid geb Spits d C y.-Linden geb Lingen d 28 — ' A^ Hommerson geb Hommersc A de Graaï geb Boven d OVERLEDEN - 26 ' Juli IMaril Leemans 13 j — 27 Theodora Pe Ironella Rooseling geh - met \ V - H Lammers 78 j Maria Smiesing i^ m Grada Hendrika v Doom 11 IQ ^ 1 ^ Alg Synode i - Udli d Tct lid v-an de Algom Synodo der Nedu Herv kerk is in tte te ' s Gra-^venliage gehouden bijeenkomst be noemd ds Bakhuizen van den Brink alhier ^ „ _ ' Weerbericht Medegedeeld Soor ''" cï Kon Hfr teorologiscti lostituot Hoogste tinTomc'ieir^iainid 766 5 69 Bodö laagsta 763.6 ¦& Valencia Vcrwaclilins tot morgenavond Toenemcüide Z.-O loi Z - - vv-ma toeoicnieinde beTvclikinfr mtigeJÈSIta regön mei Kams op osuwear Geringe dnJirg van temperaituur Eindexamen H B S 6 j - cursus ' Bij het alhier gehouden eindexamen H B S 5-j cursus zijn gesiaagd van ido 4e groep J - J Pb Beernink, |j C Bousoholte C F A de Bruyn, A G Greidaiyis J Meulenbell ^ J J Pels iRtjckon A - G Perk en 0 N Zijlstra van de H B S tcAaners-foort W - G do Haas W ' E M Heuperman J - Kouwer Tlicodbra (M A J Leusden G Mossei J v. d Eist Johanna A Niemvland en L A Stoop van dte R H B S alhier O van d © Volde en J ühr ¦ Witjens van de G - H B alliior M één candidaat Staatsexamen Acte Engelach M O De heer H J Makkink alHTer sTaagda te ' s Gravenhage voor de akte EngelEch A MiddeJb Onderw Het PopponSioiH In Het Fransche lijdschriXt ti'SrIs Aomt een opstel van mr S Muller Fzn voor oi^er het Poppenhuis in hel Museum alhier ' JiSn het - Slaalsesamen tot te ting aan de Universiteit namen van 26 tot 28 Juli 12 candidaten deel voor de-faculleilen der £ to%ete3rd-heid enz Toegelaten 2ajn 6 candida ten H W J Sohregel G S Ovec diep J - A A Fransen van do Putte mej 11 C Koning ni^j ' J Loot mej - J > E Koeug Voor de ftteultei len der gcnceskuiidp ene werden 10 catididalen g^öxaminoerd ' Toegela ten 3ijn 6 c^idaten J Maarse A Krautz N Ouweleen A D Foküci, J D Janson D Hubbeling mej A M E R - Ti«niiersma Beide diplo ma's werd^in gevraagd door éen can-diöaaï met wien het examen wordt voorligajei » Oedurendo den loop van het oso-imen trok zich " Één candiïiaat terug 'oorlzetting van het examen aijn Johan Wagenaar i-^iV'devorïgëgroëpalsno?geslaagrl Do heer Wouter Hulschenrayier i ^^ Mostarl H ée Jong van Beek en sclircef in „ Eigen Haard " een artitoel nönk en mej G yan Elzelingcn over den heer Johii ujiigeiJokA-doQ

¦ ze singels to matocair de wn^?inB'-w& ren moesti'l geheel ibeset — o— Binnenbrandj Tni d © VlijilÊiiraali c(nllsl luigiiia Ie zenden aan den mi nis ' r van'Waterslaali oiet dö door oil iiniia langevraagdb concessie socr don aanleg vm tien electriscJie Ëön meisje vont 7 jaar wKWnaoli ic ^ m - de Goei&aln*aajt genïakte gaste' ren in dem Saigel rjabij het Paair-dfe-.'eJd Ie ^ ivater iDooiT een voNWiójsainee ' is de Mei mo wedür béTioudon op _ het diwge ge - iraicht iVamt jiflchiï ie airca hsUf één wae er iJiL de BaiBBÈraait een ¦ kaiïaaJ sein beilaatg Eeintg-e veld-airtiJilEinisteni InepiCJi mat getroUIccni saibel lieem eni wcor, JelkeinB roepemie - „ Wjji-airiini \ iaa de baUarij varn feaipLteJiti GraewLUiu&el Ifl^cir esiK oen ageoit komen ''"- Em Je pctiliie 4iwaira refeemdo d © asMJeuïslen amder hevsg veiraat im en Inracbt de la/iivaasmakeiB naar ï poi'iiiebuiröffiu waar zj dooa - eeuii paJrrouaki weid-^n aJgehaaildi GBVONïïSN m voet ' reeluLhebben)-oeii « injjgi te helioimen oip weiikidar geiw voïi ' I-i uur aan hel hoo-rdilm ream too poêilio Bean a.-C lkeiftlbt>bkie twee ktf ^ » r.gi£ja © m loean vaini een nijwiej e^m ipüömuitirincK ticinr ikirui.wagea t Mr W H Baron de.WattevJla Met eedfte7£ii zal zeker worden V"K"^'?f ^ "'^^ ^- -^^'¦- "¦ Öaron d « Waltsville oud-secrotaris onaer gfe n:a?-nte na ee » on^esloldhen * yan fcC'.jgo ihsi&Ti Zaterdagmidüug - on ïl-jano'cn leoJUitl '^ iïS ^' "^..^^ ^ t hmdwasen ceai aailt waajrm eeft torkbodc cea gouÖMüi oorknoinje - « üiö ipeLSeni otai ' maintol eem famila -' ¦¦ SM-aajoJKiirad eeci toffl hni-ledferen cJm eera büBreSenKtEdls een w^iliEaJlt - Je > een Ewair * inriiön handje eeiu teg - • göi - wfflwin een ' onltwedip vwr een ICtJüH '• '^^«£ 5 ^ ¦"«*« wc«'geM;eeintzalS%aaauii comWÏEsie van onderzoek bestaan de uil de'Heeren G C J J Schro der en II W J van der Horst 2 & ' de herzienmg en wijziging van de verordening inzake de geldigverkla-ring der stratverordeningen voor deze gemeente en zulks naar aan leiding van den brief van Ged Sta ten houdende eenigc opmerkingen omtrent de in de vonge vergadering vastgesl^de verordening - Een nieuw ontwerp wordt alsnu inge diend hetwtat na toelichting door den voorzitter met algemeene stem men wordt aangenomen Op voor^ stel van B en W wordt de veron-denung tot regeling van het verkeer op de wegen lin veiftiand met ' het gebruik van motorrijtuigen en rij wielen ingolroklten Hierna wordt nog opgMnaakt een voordracht ter benoeming van Iwce leden van het coMege van zetters wegens pcrio-diclte aftreding bestaande uil de heeren Jan van Dijk A van Zijl G van Bstntum en H Meijsrs De hee ren Jan van Dijk en A van Zijl zijn aan de beurt van aftreden Verder niels meer te behan3elen zijnde sluil de voorzilEerde verga dering BUNNIK De leerlingen der o 1 school alhier maakte onder geleiöe der onderwiJKörs en begunstigd door heerlijk weder een uitstalde naar Dtii Haag en SoheTCningen Achter-leenvolgens worden bezocht de die rentuin ' hel Sted Museum ^ hel Maafilshuls de iVergaderzaal ötr ia Kamer de Trèvesizaal de Gevan-' genpoort de Passage en ten siotle het Wnrenfiui-'r AT en toe deed men nval in een mi^dnrichting, .waar de inwendligï mensoh ver sterkt werdl Vervolgens ging men per ^ ectrische trani naar liet nooit volprezen Schieveningcn waar een wandl^hn ^ lan ^ hW strand gemaakt werd en iinen ceni l>eBoelt lïïachtaan de Pier Velen veimaaikien zich door een r;t op een ezel langs het strand fe doün Zoo was de dag als ' t ware omgevlogen en tot aller teleurstel ling ' lieL uur van scheiden veel e vroeg daar maar men moest weer naar do binnenlanden van Bunnifc tenyj Aan hot slalion stond „ half Biinnilv '" de reizigers op Ie wachten ' Onnoodüg l&jseggen dal allen opge togen nr hoogst voldaan tliuis kwa-.¦men Nog lang.zal allen deze pret-ligen d ^ in het geheugen blyven. Tol hel ' genietan van dit heerlijke reisje was anen in slaat gesteld door de jTiildo öïjdragen van vele ingeze tenen inzonderheidi van twee hier vroeger wonende dames - die hiertoe op onbekrompen w^jze hebben bijgc ^ dragen Aan alle kindervrienden har telijR dank voor al het genolenc _ j -- I ¦ ' - - © RlFBERjGEN Op 15 en " IG A^'g-Jstuï zal iiiiici - ter grfegenlreid vu » het 10 jas ^ bcslaaii van de Utrethtsch&Har in'onlevereenipng Auirora etli muzcet ziBkffcdstrgd voor dileitahtöi-ïanfare ' eH bannoflic.koritóen worden sSsliouden ¦ ODfJlf Vcrg-adering van den raad " Jifezcr gem.e.ejilo l ^ buizp v3n H C yïüx Bon ' < __ ¦ Tegenw'oo'rilig de VbbrziiEêr aJle le" Jcö — behalve de heer G P vSn dejï — beïialvo do lieer G I ^ Jfoch^n ^^ en ' dé secretaris Ds " yooriatler opent Öe I zeer ernstig vSin dc > tfngj>lutkïgtf is ' miUssiiiiiii-Biciiniit ' 1 ' Zithnj rti ^ heden "' 1 -• Übdf ' dc rechfbaii ^ werd heSeUötSf gen uitspraak gedaan in dc navolgen de stralz:d:en en veroordeeld ^ C S wegens bcloodiging tot £ 3 Üè'ótJ subs G dagen hccblerd ¦ J H de R wegCQB mislnüMlelmg tot 3 mild gevangenosstra 1,1 F T Z wegens Ie h'êï 5j&'cl'olgf tax weaen'echiclök T6ny.c)ett vim ecos ' andermans goed cu 2e wedcrspanmgr Jieid fct 4 weken gcvanjgenisstraf F it wcigcns mishandeling tbl 8 Doete siibs 8 d ' H r J IL A wegetis niisTiaJiiaf'i'-ijSiiV '" " De openbare veiligheid in gevaar Dv ' chauffeur Tii S Jt A ' te NiJE gen werd door den kaïilonifechter al daar veroordeeld lot f 100 booLe suKs 60 dagen hochlcnis met ontzegging van de bevoegdheid om ceii raotorrgtuig t Jbcsludeenatgedureadp G'tnaanden w© gens bei rijden met zoodanige sneiheid dat dc openbars ïi^ghejd ia geyaajr jverd gebracht GBVEILD Gereild ten o\-erstaan vah de notaris sen H F & ^ a.aj i^i J > H - vjn Ifeju w,enhuiz(,n Een terrein fthaiis weiland tusschen dett Daalschendijk en den sp^orwe^ ,vaii iJtrecbt naar Amsterdam te vei leiL ïa 4 perceelen iïg.arvan 5,0 ^ 1 groftt 8100 ccnliarcn cu co 2 groot 97C5 centiaren en " ' no 3 groot 10S50 centi^cn en no 4 groot 11440 tentiarrai te z^ iien ophouden voor f80,500 Ten overstaan vfiB deji not,aris C A A - A Benit Een heerenhais erf grond ' èn tnin plhiec aan ie Burgstraat ao 7 nabg jie Baaustiaat opgehouden vnor f 7900 ÏIct beercnhuis erf grond en tuin alhier aan dca Weerdsingel O Z - no 33c nabi ] de Koonicrbrug opgeboji dcn voornoOO Fen winkelbuis alhier aaa dc Slaclil stecg no 12 verkocht aan den heer G J van BaESol alhieir yoor f4550 Drie woonhuizen onder één dak met er-i-en grond en tuin alhier aan den Kcrkwtg üos fria 64h en 64c verkocht aan den heer H O.ostveeii ilbier yoot fSSOO Twee woonhuizen met erven en grond alhier aan de Pgistraat nos 1 en ij en wol no 4 verkocht aaai den beer P de Giaai alhicJ voor i Ö0 ^ no 3 op gehouden voor f 1600 Twee woonhuizen met erven en grond alhiej aan den Vuthoiuedgk nos 13 en 15 waarvan no 13 ycrkocht aan cea bed P F Gritfaocn alhier voor ^ 700 en no - 15 aan den haat 6 Utrechl £ 3 ^ Wanneer vooi boKan Utrsebt butelUDces van ifai ot twee SawDR franco verlangd wordena.^Bllia Maiu 15 cenL meer Beste kwaliteit Sciiorp concurrearend l MMit JE IJSÏOGEL " Mmi VaBi Tapaaf voor itleins Advertenliën voor OiE.N"dr.iANIilEDlNGE>r DlliNSTiANVRAGB ^ HUUR enVERHDDK -' KOOI '- en VEBKUOP van WONINGEN enz a dS eeut bU S-uinllg^ piaatalur so vent Dez4 adverteultlSn irorden alleen geplaatst by vooruitbetaling Centraal sl^eubelniagaiijn yOORSTRAMT 5 Si iiit m \ t m \ Zie de prüzen in de etalane aan eiken kooper eener A'AAXHACniRS onze hand - leidingr in het moderne borduren 6727 RUI»I £ SORT£CRING HAAiMACHiHES voorhanden in prijzen vanaf f 16 4 Allé lIAOiaiNSS met laugilurliie car au tie Haaimacliinenhaadel vJi A LI3WENSTEIN IpftOVERTREfBAARl Filiaalï UTRECHT STEEHWEG Ho 54 Deze zaak wordt verplaatst naar Choorstraat I4 is Elisabethstr 12 Magazijn van de Stoom Lijstenfabriek Alles besMst enQpn fabrikaat Let vooral op de zuivere afwerking uwer Lusten Aaabevelecd 6726 JOH F VAN SLOSTËeEN AdrertentiëD Park Tivoli TJ11 ' e o ïi t ^ Donderdag 2 Augustus 1906 ter gelegenheid van de verjaardag van H M ds KONINGIN MOEDER Groot olts-Coicerl te seveD door het ïïtr Stedelijk Orehest Illuminatie van den Tuin Springen der Waterwerken en Liiistemj|[?irwerl [ dat onmiddellijk iia afloop vftn bet Caieert zal vrordea afse&tDkeo 670 Algemeene OC pi Entree • LU UI Zaal naast den Schouwburg te UtrecltL Openbare Verkooping wegens FailiisBemenfi Do Denrwaaiders KOCKEN DAL-FOOBT en ÖEOENENDAAL ie Utrecht, müen op Wu«Hadas 1 Antustna IDUS '¦ ro ar middags ten lO nro. jubUek ett tegen ciuilanta Ijetaliagr Toikoopen De fnirenfaris van'Iiet Hotel - en Café-Restaiiranl „Oe Keizerskroon " Ie Amersfoort beitanude in: Blljprd met toebGliooren Pianino Nen-iiie^er Lees - Qezelscbnp - ea audtre Tafel » pi m 300 Weenei Ütoeloa, Buffet - ea Toonbanken Glas - euAsrde-werk oetii^a Dranken Tuoueeldecora-tiel GaKkrencu Spiegels GordjJaeD, 'euz ' eus Voortit Diverse Meubilaire Goederen Nuleubnfiet Stoelen TafeU Spiegel » Si-IrWerUen VloerkleedeD Gordijnen E!i£Ëre - en andere Gaederen Kabinet eii ICeakeDgeieedKbap Füruuts Kacbela enz enz AIlM Bfbomills wan liel Fsll< IJasemfDt run J 1h aiASSA, lIuleN em KoifieiiuUboQder e Ameritfsorf Uor 4U Te xien Dinsdag 31 Juli i900f wan tO-^4 uur SC63 Do Vendumeeater J BEIJERS Veudnbuis a.Ii Vreeburg Donderdag 2 Augustus des Toorm XO viiir zil wegens op hclüng Tan een bekende zaak 'n het Eeue partij Htlaniifactinen ge ciiaahte Ondergoederen Costuuni rokken voorts Dekens Karpetten Vitrages alsmede eetie partij Bustes Kleedspiegeh enz Ta zien Woensdiig 1 Augoslns vnn 10-i nnr ö723 niouARU buz:ssei:b T&taaBMBWfiii 8 stuks weinig gebruikte en in goeden s!aat zijnde I 1 Uzers 12 X 15 clYI elk lang 12 IVieter zeer geschikt om voor rails dienst te ifoen Te bevragen Rietsleeg No 8 Utrecht TB KOOP eenige goede gebruikte EIJWXELEN tegen billijken prijB Adres POKGEHS EIJWIELMAGA-ZIJN Neade 12 Utrecht b714 joDge Gehuwde lieden liefst zouder kinderco best&at gelegenheid toi plaat sing in een filiaal Zij die veel met pnblielc hebben omgegaan of reeds in een wini;el ïijn werk zaam geweest genieten de voor beur Br met opgaaf van refe-reutiën onder no 6680 aan het bnnaa v d blad L M Th LOBEL HardebollenBiriaaf 10, vraag-t een XïTBieolit ODgreToeF 30 jaar goed kunnende Ri'isia « oede getnigon TereUcUt " jogj gevraaijd door iiel Electi-o Tech-nische Instrumentenfabriek F ONLAND V il KASTËËLE 65a4 Stalhouderij Gevraagd tweo KOETSIERS. Btieven Iranco oudet no 6710 bniean van dit blad EliHj NKT JUNGUKHSOII zag zlcb gaarne i^epkatst aleWluLel-moEaziJii - of rnbliiiiskueeüt goed met'paaid en wagen kiinaende omgaan, van goede get voorzien Br fr lett. a aiin C STEENBRINK Maar.sen. 670i Op een Fabiieü van Zil-ervverken wordt gevraagd een Jongmensch niet banedoü de 16 jaar om als Slijper en Pollster te wordea opgeleid - Een net iieschaafd Persoon dio borg kan ttelloa wenscht zich gaarua te belasten met het ophalen van bnnr, IncoBseeiing van geld voor vrinkeliers ,n Utrecht en omitreken zeer biU^ke conditiSn Br Ir na G5T8 bnr v d blad Reiziger » Terstond gevraagrd een Jïelatleer voor Utroclit en Omsirekeo tegen Tast salar » en provisie Franco brieven ond no 6639 bar van dit blad Gewr-aagd bekwame Bleekerskechï vooral op de hoogte met eentrefuge Stoomwassclierij en Strijkinricli ting A VAN MELSEN & ZOONS Koperdraaier Direct gevraagd een bekwaam KOPERDRAAIER tevens kunnende forceeren bij S VAN GINKEL,Zeist 6677 Op de ie Rietsteeg 8 l(an eei File Joiipn geplaatst wordeu ijeite^ deu de 16 jaar Voor de Zettenj eeu iliiiïfo Joiig-en g-evi'aïig'd beneden de zestien jaar Adren Eietsteeg S Manufaotiiren Wordt gavrüagd Helst voor direct, een R C Winlteljuffrouwr in een couraiLte ïlanufactnai ^ a^k en LuicTmand-Artikelen Goode veikoopster Br fr. met opgave van vroegere belrekking onder uo 6611 bnr van dit blad tefiö-ffiifiliimiiw gevraagd te DtrËckt in zaak Heircn CU Dames ModC'ArtikoIen Estetn Ver eischtou zgn Nette Familie P Q erntut boren 17 ja.ir Gr fr ond no bur van dU blad - Een bekwame flln - euplutnoed * sirijkster biodt zich aati tot iiot Movronw JUESCH Oade Gracht bij de SmeebiDg 121 buvenhu verlangt negens hnvrclljk der tegeuwoardige met 1 November eene nette IJlEiSTEOl n als Jleid>AlIeeii 668S Met 1 Angnstus gevraag een X-'^'liiike JEÏoog - loon Aan Ie melden Hotel „ D e 11 e v a e**,Vreeburg 6560 Gevraagd een ainka DISVSTBOÜË voor het b nis houden Adres Broodbakkerij Da Zeeuw " VPateratraat 91 ülreobf Terstond gevraagd 88118118 DieülioÉ voor noodhulp of / oor vast 07jO Mej VERTHORt ^ Vreobarg 46 J J Schreutelkarap Boekbinder Springweg 119 Utrecht Goedkoopste adres van Winkel * boekjes met zilverrfruk voor H.H Slagers Kniideniors enz enz § - Wow tefs «> n _ aan wi'Jtgg QEVBAAGO tegen kali September een flinke Dienstbode Zicii aan te melden 6Ü9B ODDE GEACHT T.Z a llO Efil it MEISJE ttevraagd bekend met het strijken en ventellen lleiBt zoo spoedig mogelijk. Centraal Weeshais Nionnegraebt 6684 TOOI nwo Sdken Drukwerk noodjgheelt DrnkiccrijUOOME Willem-Biraat 15.17 hoadtzich beleefd aaubovoleD Bjltgke vluggeuiiToering lllbllolb«c]i < j721 A.A.Th.SEDEE Hui darts ZDILENSTIÏAAT 1 is tot nadere aankondiging tit -^ ¦ vve:»ig - 6698 HedoD worden onze Brandstoffen nog tegen ooderstaaude prijzen franco berg-plaata geleverd — Spoedig ie verwaoh teu belangrijke prtjiverboogiug Cokea zeilde soort als vorige jaar Grove per II L kopmaat 1 0,60 Geklopte par H L „ 0.65 Prachtig Cokeagrnis „ 0.80 Eerste bw Belg Antraciet = 6/30 „ 1.35 Eerste kw Belg Antraciet 3 " 50 „ 1.50Eiigdaclie ^ utraoiet ^" Isa „ ' "= Grove Steenkolen Brniukolen Bnketlen /^ p 1000 „ 4:25 Bruinkolen Briketten Union p 1000 j.00 C BOS»IA » & Co Ontvangen Ie kraaliteif MIEÜIE BESSEISIP merk Muijzerl en merk Wed. C Rok & Zoon Alfen a.ü Rijn Loefbergmakerstr 9 bij de Neiide en 6721 Lange Nieuwstraat 39 tegenover de Vleesclilial BREÜKBANDEM Zeer sterke Weikmans-breiik banden tegen billijke prijzen B W J v.D.FLIÜJRjR ^ Jufferstraat 58 - Telefoon 593 HIooE>d en brand I I schreeuwen de conciirentcn.Het nicatv ste model Echte'Sïnger Nanlmachine mot fcokertjes'schuit wellco Tyltig gul den kost voer f 17.ao met kast Naai machines mooi gelakt voor fier onxeveu £ ald«n met 5 jaai garantie bü OTTO BINGES Haverstraat 19 Dobeste Beparatie-iurichting Plissoerenen uitslaan Git04 ' - ^ VOGhmi^'ZAL.jyjSilS ' ten tegen con curreerende prijken. Zsug - of Zercu/.uad & 9£U oeat per top P SLUIS ' XJniveraesl Voer voorMereia LDstcra Leeuwcrikkon per '/ i Kilo 25 cent bekroond met 126 Medailles P SLUIS ' Oohtanövoervoor Kippen oa Opfokvoer vooi " ¦ 6683 Tt HUUR Voorkamer ïijkanier keu ken met 3 ncUc kamers op zolder en bergplaats op zolder voorzien van gas - en waterleiding Uaanstraat 10 dagelijks te zien ita < 2 uur 6711 ÏEB OVEMAilE nangebodcn ccn 8rood dcpot 1fij de Koren school ' wat een rijk be slaan oplevert en niet een paard te bedienen Br Ir. ond 110 6712 bur v d hhd DAGHEISJE Een Dagmcisiö gevraagd Zich in persoon aan te melden Saanslraal 23 Ö700 - ¦ KilSDEiUIEISJE GEVRAAGD Gevraagd een nel besch. Mcis|o beien de 16 jaar, die goed met kinderen em kan gaan bij tM'cc kinderen van vier jaar Zij;dierccda meer als zoodanig gediend bebben gemeten de voor keur ' Adies Oude Gracht ilbis Uamburgci'brug. 6705 VElU^UEiïZondagmoii;en ccn gouderfDameïhorlor;e in ledcicnarmband de eerlijke vin der wordt vcraochl dit li>.rug o beïorgen legcn goe de bclooniiig Nieuwe Ktkocl:straatl hoek Lijstistraat G6 TERSTOND GEVRAAGD ccn flinke Dienstbode bijlï Troelslra CrocseiaaB no 91 6691 GEIIAiXGERSLEERLmGI Direct gevraagd een Bchongerslcerling ccnigSi' zins bekend met sloüeer-dcrij C Itavesteijn Slol-leerder Loefborgmaior-struqt nn 28bi3 6704 UATnASSKNMAKEB veor stukwerk gevraagd Lijnmarkl U 6697 hokdeFgilden belooning die daar legenkan cortiairreeren voort 8een prachtig wctkcnd zoot als nieuw Singer riand-NaaimachInc meikasl en 5 jaar garantie.Tcelingslraal 10 Goedkoopsle en folied&lc ileparalic Innchting 6695 TE KOOP can bcsl Hocrcn-RiJMiel, voor den spotprijs van ï 2Ü Lombokslraat no 44. 6702 GEVONDEN Zondag een Tasclijc de rcthlhebbende kan hel te gen adverlenliekoEien te rug tiekomen Ileerenwcg 7 DIRECT GEVRAAGD oen net Dagmcisjc van 7tot 4 uur Uamburgcrstr no 52bH 0703 CEVRAVGDccn Dagmeisje genegenloopwcrfc te verrichten,met boneden 14 jaar PG Aanmelden ' s avondsvan 7 tol 8 uur Nachtegaal.straal no 1 6700 EEN FLINKE JONGEN gevraagd voor loop - en winkclwerk bij firma D. Blom Bjltsiraat 56. 6609 WORDT GEVRAAGD door burgerheer een Ka mertje levens slaapgele genheid Br fr met prijs opgave met en zonder pen sion omtrek Dillslraat oné no 6696 bur v d Mad CEVRAAGDI een nette Dag - of Dog en Nacht-Dienstbode P G., zonder ^ oedc getuigen on-noodig licb aan te melden IfejuITrDut * Buijen van Weelderen Korle Hinrc brofidetstraat 11 6719 DAGMEISJE ' Terstond gevraagd een inet Dagmcisjc boven de'16 jaar P G van ' s morvgens half S tot < i uur looGU,f 1.50 per week Adres;Servetstraal 0 67-16 ' LOOPJONGEN ' ' gevraagd niet boven do 16 ] aar van goede gcluigon'vooi'zien Adris G J lïeL-'der Manufacturen Schou-i lenstraal 14 67I &' STEENHOUWERS GJiVR Steen houwers leerling en cenigszins gevorderde ge - • vraagd bij.S J en H Dct - niar Dalilia^lraat 33 ' Utrecht 6717 GEVRAAGDeen net Dagmeisje AdreSyMinrebroederïlraot S^'hockiGanzen markt 6715 EEN NET BURGERMEISJE zag zich gaarne zoo spoe dig mogelijk geplaatst ten,assistentie in de huishou ding of in klem deftig ge zin nl £ Ifcisjc-AUccn kaagoed koken en werken v ' g g V 28 I P G - liefstbuiten Utrecht Br fr on - • der lelt B bockh W It*Heijl Hamburgerstraat 2#'6720 In een bunrergozin mei twee kinderen " wordt eet flink Dagmeisje GEVRAAGD van fatsoenlijke oudoTËtoy bulp der vrouw niet boi^ ven de 16 jaar P O Bit fr ond no 6682 bur « r d blad EEK NETÏE WERKVBOB* vraagt netle Werkliuizeiiy V d bifld GEVRAAGD in een cafË een ' ftfnlcl ÜienBtbodej ouderdont 31 b 40 jaar cn>van gpcde g>i tuigen voorzien Br fr ^ ai der no.'9690 iutr <,»>,# UTRECHTSGH IIIEUWSBLAP - Maandag 30 Juli 1806 - Twesde Eiad TWEEDE BUD Uit de Staatscourant 30 Jnli 1906 Bij K-an Beslui is benoemni nfi«l ifjieajig van l Sept loL loeraair aaia dut - « tjlishoog^re bungersohool tó Bargen op Zoom A J A Busquei lliaiis le-luiitenaat der infainit€iiii © ap liom-aabiviteit aJdaar tot lid vm IlgiI ooitee © van « eöut^Ji - oveir he-t lm is vaiii bewarirng voorloopig t&vTens huipsl^fgovaingCTiiSi te lioirdjiiecht ¦ H J WJclifiirs buitgemeester dier scni'eienbfr ' M liü en voorziHer van tot ootlegc ven regenten over het buis van bowairüig voonloopig te vens hulpstiafgevoirreenis te Alme lo mr A W C WienithoU ^ oftJciiei van justïtije'bij de airioïid'ïsscmenila jeohttjanh aldaair tot lid van het coUlcgie van peeentoi oveir de ge i'angmie&en te Almaar riir J S iL AgMofli adivocaait en procureur oldoair möt imgoaig vae i5 Aug tol •bupgiemesstor diar gemcemte Heme lumer Oidephajeïit en NoordwoJde ras G A M Kailemibach mei toe ikcainiiing van gieüikdijidig eervol ont slag als l>ui^ieanMStör der geoneen le Uiilhuiaeii - moedan met ingang van 15 Aug lot burgemeesteir diar gemeenrle Zevenaar A L W baron ian Hugemipöth tol Aierdl - met oe ikejiiiirine van gölij-ktijdiig eeiTOl ont Blag als buitgiemeeater d-eir e^imeËJile Boxtel tol dÈireoleuir diar Rijks - H B S te ' s Heintogonbosch dr J. Soliüngiel leoraar aan dne school mtit inigang van - f&ept tot leeraar aam de Rajlts - hoogere bunge-iachooJ ' Ie OoudOi J Huges Jrlioüis leeraaJT aan de Rijkshoogeipe buii^rsöliood te Sappomeor met toökeniiiing - - v-oin ¦ üarvol ontslag uit aa.li&lgemoèmdi6 betreilskiing en voor hel tisdvaik van 1 Sept 1906 kil en mat 31 Aug 19*7 tot Ic&raar aan d « Rqks - hoo gere ibujgie.rschool te Gouda M S Bolh ondeiTwijzeir aa;n e&ne opan - baire logere school atdaa-r Eervol omlfiJag Hofberichten ¦ Woonjdag 1 Augustus konU H M de KtuiingMi-Uoeder voor cea lieiua dügeii op t Loo logeeren »«« • Z K \ i Prins H-sidrifc beweegt zich ' dagelijks in de boaclien van ' t Loo om .verscJiillcDde werkzaamiieden als aan plonlingen enz in oogenschouw ie ne men zoo iVBB de Prins Zaterdag weder Icgenwoordig bij opgravingen die op en kele punlon in liet floo^-Soerensche bosch worden gedaan naar oude voorwer - E en belreliking Iiebliende op de vroegere cwoner van de Vcluvve deze opgracin gen gescliieden op laai \ an den Prins H M de Koningtn Tot onze vreugde aldus schrijft het Hdbl blijven de berichten uit het Loo zoo gunslig mogelijk en is de hoop gewettigd dal onze Ko ningin in geheel herstelde gezond-Jieid haar geboortedag vieren zal ftvor enkele weken ¦ Weder is gebleken hoc groot en algemeen de liefde is weike baar volk der Koningin toedraagt Voor-•waar niel denkbaar is een meer .voorbeeldige verstand houd mg dan Jner te lande beslaat tusichen sou-veroin en volk Het innigste vertrouwen in Haar ¦hebben al haar onderdanen zij ach ten haar onmisbaar tol hel geluk « an iiel land on ai & onze koningin baar volk dat haar steeds trouw iiel had en eerde sinds zij als jong ^prinsesje aller harten won dan ook ¦mee rdan ooit aan zich hechten wil dan late zij vooral do plichten van de zware regeenngstaak nooit be-lenvmeren dion zorg vooi - haar ge-jnndheid welke boven alles noo-dig is Wij welen heLr de Koninging doet graag ailes wat zij haar plicht aeiit ^ doen Zij die de Koningin voorbtj zien rijden denken soms. een gemakkehjke laak Koningin ic ztjnl Volkomen onjuist Het is een zware taak Er is zooveel waaraan hel hoofd van don Staal kenniö wü " f>inon er is zooveel te hooren te be«li.ïsen te leekenen er zijn zoovele vaak vermoeiende ceremo niën te vervullen ¦«¦^« i'l " ^'^ i ^*^" Jangdurig verblijf in hot buitenland zooveel mogelijk .vry van zorg en vermoeiende plich ten eens noodjg werd geooi-di^ld of een langdurig verblijf op helLoö ' zonder bezoek aan den Haag of Am sterdam werd voorgeschreven in ¦ 4i6t belang van haar gezondheid dan smeeken wy onze jonge Koningin mat uit phchtgevoel Ie v eigeren ¦ wii ze Uit Uefde voor ^ aar volk waarvoor zij onmisbaar ïs moet doen _ Mogen wij met één woord dume-lijk maken wal wij wenschen Wjj hopen dat H.M onzegoliefde Koningin van haar geneesheer haar Eerste Minister on voornaamste ad viseur zal willen maken en dat wel in den vollen zin eefl verantwoor delijk ministorl Uit de jeugd vein Dr Knyper In do rede welke Dr A Kuypcr te Maassluis hield verleide liy o a ook dat hl ] in ïijn jeugd ïeer leel van de zee hield en ie Middelburg wonende van plan ivas koopvaardiischipper te worden en naar do KweeUchool van Zecvaerl te Amsterdam zou gaan Qoe kwam het nu dat ik nicl naar zee ging en in de theologie ben gaan studee-ren flat is de schulil zei Dr Kuvper van mijn drie zusleri waarvan er llians nog twee leven ' t Is mij hier net gedaan als mijn der dic in zijn longe jaren in Amster dam op een kantoor was Toon kwam daar een Engcischc dominee als zendeling onder de Joden die een aantal Engeische traktaatjes in ' t BoUandsch wildo vertaald hebben welk werk mijn vader te doen kreeg en dat hij z6ó goed deed dat deze ' dominee hem een studiebeurs bezorgde waarop hij in de theologie ging sludee - VVal nu die Engeische predikant voor mijn vader was waren mïin zusters voor mij Hijn vader kreeg eÊn beroep naar Letden en hij stelde zijn vertrek daar heen afhankelijk van mijn keuze van be roep Bleef ik bij mijn besluit om naar zee te gaan dan ïoudcn we ie Middel burg büji'en wilde ik theolouie gaan stu deercel dan gingen we naar Leiden Mijn zusters die niet graag te Middel burg bloven en wet eens wal van Hol land wilden zien wisten mij toen over Ie balen om theologie te kiezen en op een goeden dag te zeggen „ Vader ik heb mijn zeiltjes maar opgerold ik ga theo logie studeeren " Zoo zijn zü dus betrek kelijk ' t zelfde voor mij geweest als een maal de Engeische dominee voor mijn vader was En 1 raagt ge nu oT ik te Maassluis ol Middelburg op een chrtslelijke school ben gepaan dan antv.oord ik neen en toch ja Op een openbare school ben ik nooit geweest ook niet op een chiistelijke school Mijn vader en moeder bobben me zelf aan huis es gegeven Aan hen heb ik don ook buitengewoon veel te danken. Moeder was uit-Ewhserland aikonistig en kende dus goeii Fransch Vadei kende goed Ëngelsch en Hollandsch kenden zij allebei goed Daarbij gaven ze me les in rekenen en schrijven zoodat ik bij an deren die op school gingen in ' t geheel niet achter stond Op ' I Gymnasium had ik echter wol een gevoel öf ik ochlerliik was doch dal bleek me laler een gevolg daaraan ie zijn dat ik sommige gcmokkeliike schoolloop jcs niet geleerd liad - en dat Ib door hot degelijk onderwijs van vader en moeder eigeniijTt veel verder was Afdoening der regeeringszakon - De omgeateJdbeiid van H M de Kemiingin veirooii^zaa'kte gisenir oponil-T houd in ds aMOiening der regeEfringB zaken daajr U M sediftrt biijna da - gfölij'ks de lcoi>end;e stUkJiien te^jfceni de De zaak Van Heecteren Het weelvbiad De Vaid.&rlnndei -" m'eldit dojt m^schiien nrog vóór die Kamer w.ed'ea - bijeBTikomit helzq in een d-sr girool © dagbladen hKlzij in © an brochuino op daae saailc betrek king höbbendie slU'fcken zullen ge-publ'iiceer,d worden Dit is — sclipiöft bet Blad — ons van mei den heer \" an Keeokeiresi beviriende aijde wer zekapd en we hebban geen led-ai, die vfi'izfekering in twijfei te trekken ai mesnen we ttetn ook dal een deo--gelijike puWicaitie nieil de eenige en niet dio tis waarop list Nediarlaiad * sche volk recht heaft Voor de schatkist De mmiister v^in ^ fifnonci&n maaikt bekend ' « oji ' lien behoG-ve vaia ' s Rajilts söhalit'ist big den miaisler van binr neiüaaidsche za'ken namens een on bekiende iiöii Vianen ^ onder dog^teeke ning van 24 diezer m onUiangieii een iwrikbïIjeiL groot f iOoO — C-r Spoor - en Tramwegperaoneel De Ned yoreeniging van Spoor - enTramwegpeiBoneei liield ic Hoiterdam ' haar algemeene vergadering ondier vooznttesrfehap jian den hoif J Oji,dp-geest _ ";" Uit h"et jaarverslag blcok ^ dal nieuwe ofdeelingiu werden opgericht Ic Arn hem Nijniegcn Zwolle Breda Gronin gen Leeuwarden Den Haag Coscli c-n Rotterdam wnarvan echl.er jeenigC iveer opgeheven werden ' Ifeloten werd lot de unsavc taa ë.ën jïro3>ag.i n da^bro ciiure, /yêorls werd besloten aan dtf dircci-fie der H IJ S M penigg va,can - tiedagen te ^ Tn|on voor hot përsono ^ der Centrale WcrtplaaLs ie Haarlem ol anders da.i persoiiee gejjjk ' te stel ler met vast p'ersonoel Ook zal verzocht worden " aaü do"'di > reclio der SS de dienstregeijnj yan hel ireuipoisong meer ovgnrediato pejialcn I AangcSopton ^ rdhVl vjÏQjstol göits iverzoekon dat la ' do 3.S zooals " bq de il IJ S M.j bq kleine ongevallen het volle loon wordt uitgekeerd om dit dan terug te doea geven bg ontv;an6St Kaa de Rgks verzekeringsbank Het hoofdbesluu.r word opgedragen m de regeeripg de vra^n Ie befialen, it voor bet personeel 14 dagen p^r Uialenderjaar yacafltio wordt gegeven ' I Ten slotte kwapi op aandrang yan Tilburg een voorste ia behaadeling tnel de strekking den dirccteiir-gcneraal' te verzoeken Het uurloon worde veraa derd in daggeld met afscimtüug van altó slukgelden prcmi6n ons het " daggeld bedrage voor vakhfidiiai o plSjarigcn leeftgd 1120 als mimmBm ' op 35-ja,-rigen leeftijd f 3 a!s maKimum fsi voor niet-vakhedoji op 18-jarig.eii - leefiijd f 1.20 als masunum en op 35-jarigen leeftijd 12 als mmimura in bwdüge nallcn yjorkregea door periodieke vet iioo^g volgens ^ ncieiuuhat uitb » taaid worde tegeii 7 dageo pïir^»'e<^ en de wjorktijd bedrage niet moer/dan 9 « ren per werkdag Do yoorzüt maakte bezwaar cgea don niunea mqn fusschen minimum en majcim Het hoofdbestuur zou mol dej daartoe benoemde comraissio pver die ' régio ling voor het loon der ccntraie wgHt plaa-lSÊB SÊldÊT ftïÊTlSS plcgeA IiGgei ' en Vloot Door mevrotiw de douairlËre Hoeufft van de Spifgel te Zeist eun aan bet departement vao Marine en geschenke aangeboden do cavoleende bescheiden olkooutif dt de D&lalenscbap vau wtj leu deu kiipitein ter zeo ' EaitloiU Co lo een copie-ordeibook metialiouda opgave 2o olficieele aanitoUing tot luitenant ter zee vrd F K Hartingh door ge committeerde raden ter admirtljteit vsn Amsterdam 3o eene verdsoliog dor vlaggen vlen geU en nimpela vojr oeue vloot reu 27 schepen van linlo io plan V3D de batnille b{j den aan vang van den zeeslag bfj DoggeisbaDk & D beloogend plan nangaaQde dien zceslagj 6o relaas van dien zeel ^ zich aan-Glnitende bif het ouder So seuoemde stnk 7o ' e Gravenhaagiche Na-Conrant v&d 10 Asg 1781 isliondeade een eslract oit bet authentieKe relaas vau meerge noemden zocsleg welke Etukkeu in Itet Ztyks-aiobief zoilen worden opgonomei Aan iuevroaw Hoenffc ii toot dit be langrijk geschenk de dank 3er Regeo » rlDg betuigd Oyej-gangsexam Cadetteijechool ¦Van hel eerste naar hot tweede studiejaar zijn onvoorwaardelijk be vorderd ' i9 cadetten te weten A. Asman jhr W A van den Bosch P A Cox iM A Evers - 3 A h'lei sciier E M ¦ Pnjiin'k J P taping Tobias A K ¦ Langenhagon P P van der uMear iD M ' Niei&trasz H Poulus « dc ftidder W 3 IMn kêl D J G van Steenbergen W. Thomson H J M Wijnoldij Da niöjs K J C 8eckmann W F. Bpeman W C van Duinen E Frenkel P J Craaff W C - Tii Haarmau C II iwe J ïl F Kerlt-hoff J ' P Laiicel J Th N B La-ruwiere Kraal * hr S ft S A A de Mareea van^Swindenen A L J. P de Pauw iL '" H Slolk G J Tici-rooij A E li van Win A J Bak ker S G W J Bijl do Vroo ' P W van Dniel F van ' Dijlt G P van Hecking Golenbrander J H Krah-benbos G A L.liulz G Otiwohand 0 PeU-zer J J Pesman Ch J L SchuJlcr H P J Schul W J A. Schwing J P van dcr Slaaij J H G Slegeman ' A K Sleup J P. Tuijtei en Gh G E Ubbens ¦ Voorwaiid'Clijk werden bevor derd 17 n A W Allirol A Th Golenbrander C H van Doornum F A - J de Klerck L J Roeper Bosch it W B Sclimidhamer K E Schuit R W Dahmen \ on ¦ Buciiholz ' E Eisma ' J P W Hen dnksz W Leendorta F ' E de Nijs Bik C G Seemann H W h Schram C G iL Schroder H G van Voorthuijsen ' J R de VVijs. Kiel geslaagd zijn 3 cadetten Traotement reserve*oiiderof&. laadmacht iDe minisler van ooriog heefl be paald dal rcïerve-onderofficiewn van do landmacht wier jaarlijksche toelage meer dan ' f SfX bedraagt voorlaan maandelijks kunnen wor den uitbetaald öndien debclansheb bende dit wenschl Tot nu geschiedde die uilbctaJing per kwartaal — o— Oouden medaille Heden werd aan A Spreiiger, weikzaam aan dc werlïplaalsen voor dt^agbare wapenen aan dc liembrug te Zaandam de gouden medaille uitgereikt mei daaraan ver bonden gralificalae van t lüO we gens 36-jarigen trouwen en ijvcri-gen dienst EEfflENGD NIEUWS Aanvaring Het Duitsche stoom schip Socimda " dal Zaterdag naar zee vertrokken is iieeft op zee tijdens dc misi de IJmuidcr viscbkotler 1'utk no 20 " aangevaren waardoor dal vaartuig gezonken is Drie man zijn door dal II i c h i e I d e R u IJ l e r Den 3icn Maart 1907 zal helSOOj.iar geleden zijn dol Miclucl Adriaansz Do Riiytcr werd geboren Kaar wordl meiicgodoeld heeft het bestuur dor Verceniging „ Hot Keder-landscho ' Zecwczen " de eerste stappen ge daan dien dag op voor Nederland waar dige wijze ic herdenken Aande II cmbrugb ij Zaandam IS Zaterdag oen workslaking uitgebroken De volgende bijzonderheden worden daar over medegedeeld - De cheï-monteur van den aannemer vpii den bovenbouw van de spoorbrug de heer Jennebach had den Amstorüam schcn arbeider Visser ontslagen omdat deze dc andere arbeiders van hel werk hield met socialistische propaganda aldus deeld men mede Zaterdag wilden de Amsterdam se be ar beiders niet aan het werk gaan alvorens Visser weer aangenomen was De heer Jcnneliach weigerde hem in dienst te men Toen hij dc Duilsch arbeiders, wel wildcji gaan werken aan het hek doorliet werd hij onverhoeds aangeval len door eenige stakers die hem op den grond wierpen en op hel hoofd trapten, waardoor hij tamelijk ernstige verwon dingen bekwam De heer Jennebach hel nadat hij ver bonden was heiwerk niet dooigaan zoo lang de stakers in do buurt waren Zoi dra dc Amsterdammers afgetrokken Wi ren werd de ariieid voortgezet Er we ken nog een aO-ta Duilsche en Rotter damsche werklieden Het gclai slakors bedraagt 19 die allen onlsl^en zijn Ilct werk ondervindt geen gi-oolo belemme ring Een 12-lai Rij ksvc ld wachters hou den toezicht Kader vei neemt men dat do arheidcrS ' die staakten zoovvai allen sjouw orli eden-en behulpzaam waren bij liet vastklinken dcr nageia aan do gioolc iizcren binten Htl raonleerwerk wordt in hoofdzaak door Duilschers vervuld Er was de laatste dagen reeds roering onder dc Amsterdam « he arbeiders Zij cjschlen dat hel werk te zes uur zou at loopen on 25 cents ioon pen uur Dn werd toegestaan naar dc heer Jennebach dc uitvoerder van den bovenbouw mede deelde Aannemor van den bovenbousv is de heer Aug Klönnc uil Dortmund Het werk ging Zaterdag den gebeelen daa ongestoord door en niettegenstaande dc gebeurtenissen van den ochtend werd de eerste groole ijzeren spant gelegd wat evenals hel voltooien va nden kan op een iD bouw zijnd huis een feit is waarbij de arbeiders gelracteerd worden-Een „ lastiger Auslandei ^' — De Duitschc Regccnng verzoekt de op sporing en aanhouding van den voort vluchligeii molenaarsknecht ook hoeden maker August Slernickel geb 11 Mei 1866 in Nicder Mschaniia Pruisisch 5i czië die door dc jusllbo te Uirschbei ^ m die provincie vervolgd wordt wegens noord root en brandstichting Hij wordl verdacht in verceniging met twee man nen die rcdi aangehouden zijn in den nacht van 9 op 10 Juni ' 1905 den mole naar Knappe ie Plagwilz a Bober hrcia lowenherg in Silezie gedood geld en an dere voorweqien gerooid en den molen in brand gesloken se hebben - De mogelijk heid 13 niel uitgesloten dat knappe nog levend door Slernickel in den branden dcn molen is gcsleopl Ifel is niet onmogelijk dat hij « cgons wankelende gezondheid zich van tijd tol tijd in een ziekenhuis moet laten verpli liij schijnt steeds in hol bczil ie zijn van een schietwapen De Duitsche nutorileiten hebben ee premie van IOOO mark op zijne aonhou iling migelüold In wi d o r I a n d s plalleiandsgemecntcn bcefl de Edelacht liare heer iiurgemeesler zijn ontslag aan gevraagd geenszins mt spijl van een grool deel der burgerij Viiör zijn vertrek IS ' s avond voor zijn woning door een menigte aangeheven bij wijze van at-schcidsscrenado uit de Psalmen Davids Psalm 7 8 Hil iieofl een diepen kuil doen delven Maar ' t was bij d'uilkonisl voor iich zel - ven Schoon hij mot zooveel loos beleid Dien had lot mijn verderf bereid De moeite die hij dorst vcrwcVken, Zal zijnen kop eerlang bedekken En zijnen schedel als ' t geweld. Waarmee hij anderen heeft gekweld N-Br Te De -^- een jongmcnsch tijdens den dienst in de R Kalh kerk met een zakrevolver tje te spelen toen plot:icling tol schrik van dc kerkbezoekers het wapen afging en de kogel zekeren V in den wijsvineor drong Dr Crohach drc ook ïn de kerk verleende spoedig hulp om den kogel ic verwijderen - Tegen den zonderlingen kcrkbezoekei D genaamd is proces-verbaal opgemaakt Dezer dagen Icoecdo de op2ïOliile.r W „ van H*i?irleii le^^n eK uuir ' s av'jincte iiuiswaaipls Oip den Sitlarderweg wenl hij ceneklaips door dirie peirsomanr staande guhou-d'&n iE«n dei aaaranidera pabte den been W bij de teel ' In-een worate iiinig die omtetend ili'ep de heer IW veiscli.iJ.liende snedem meit een mes op aan iaide haiiiidieni waarrnoi de aaniraindiera hel iiozenpad - kcixn Van hei ^- oorg'fiTOBIïme is ' bjj de poi lülie aangifte gedaan De Kon NcderI Sloombool niaiarlsohapipi'j eevealiigdi te Amster dam herdactó ZeÏLeindaB baar tiO jangi besBaan üe dSTectiei ibesilemde Lep « ffB vara h-al leest 50,000 als reserve voor cwi nadtr te regelen peiKioenh of e.paiaii'roiide • Dó Kon Ned StoMn'booii,Mi'j be gon in I6ÖG dc vaoul noair eeniiiec DuilsChc haMüiiisiTiel een w^^üM ge huurde schepen die Ln ieS7 SA'Jsrd dra Nma ^ gn-ooil 300 rton gekocht d^'S ondi&r dGsi tioam 0ndiiin(6 " vele rarzcn naar de Ooslizee eiii Boirdeanx voObTOchd ook wrardtïini in dat jaoir opgdeveind de in Engelandi voor de Woai'eohap ^ ïi.j gel)ouwtEr schcpecii ' „ Rem torjmJj " van 400 teni on „ Wülem lil " „^ IiK\a Paniiowuia " en ' BcTe nioe " nediCiT vao 000 ton ' dfaagvej mogen ' ¦ I/iii de daairoipv-oigi?ode joinen bueiddi de ' Maa.laDhaipipi.j Rich gtion - aeweg ujü - en nam hert aaciital ' boo ilen slicieKlEi tee doch biewem ook de ze onüiaiiiii;min|g nóci de mocKl'ijk bedön geainard dlie zoovele mMit schapipijen hetoen te overwtiniifin aOvKwena ri -] zÉch van oeih tosIö ba' sïs voor haar bediria'f kunimsn venzef feeMoich'len Dc Kon Nad SliCiom boolrMiij lïwaim deze mindiEir gciulk - kig © iMjdeni nued glaims te Ibovieni ibi^eodde lie * lenrain ham>r woiikiziaaim heden gesUiid'ig uiiit zoodail m ' Juni van htA JGflir 1903 d-e verscliÈiïicindo laad -- len loapTeialseim dar ¦ schelpen aan dB Niiau^ve Vaairt moesten vvor desi verfiaten om ean voor de zich steeds uÊKhreidende expJoifaWe doei m,i)l,i|3iar plaats ite 1d«zen Het gelseie te ibedioijf wftixl teeui geconcien - Ijeerd " aam de tineuwc uaniöii'tiinigiQn aan de Ooslalriijkie IJikode Do Kon Ned SloombooJ - Miij iefi niu 30 scbic-p^m met 33.000 ion dlraagwarmcgea in die vraarl teirw*iJ spoedig opg^Iovend zultem womdesi de in aanrbou.w zijiniciie 5 sloomisclie pen met een gezooiwinHijk draaier mogen vaiii ' 13.000 ton. —o — De b'oofdjÏTijs va'n do Il'ia.t Icmsclic paardenlolerg — « en omnibus brick bespannen met twee pjarden — is gewonnen door tien heer If - Koel btoodbaSker in de Ilaïirleinmem'eBr droevig lamilic-drama is Zaterdagnacht afgespeeld aan den Zwanenburgwal te Amaleidam Een jongcdochler M oud 22 jaar zou dezer dagen met zekeren P oud 20 jaar in het huwelgk treden ' '' yadcr en schoonzoon konden h'ot al heel slecht samen yinden Herhaaldelijk badden tusschen beiden ergerlijke twis ten plaals waaraan het veelvujdig ge bruik van sterken drank door don ya ¦ r vaji Let mi^je met vreemd was Toen P Zaterdag bij zijn sciooa' oujders a.an huis kwam ' ontstond et wederom twist welke zoo hoog liep, dat het meisje de woning verliet en in lien Zwanenburgwal sprong i Diulelijk werd zij door haar beminde gevolgd die om fiaar Ic redden zich eveneens te water bcgat Gcootu con sternatie De sclioonvador vcrnemcndB ii er gebeurd was sprong h.en daar - < achterna ' i ¦ Helaas zijn beide jongelieden vrfer dronken alleen dc vader kwam Vi'cer ongedeerd uit het water Dc jangcman werd vrij spoedig tnel dreggen opge-ha^dd maar dc levensgeesLen waren toen reeds gcwcköii TSaar het hjk van het meiisie werd lot laat in den nacht ge"oc!il Eindelijk wprd o.pk dit met dreggen opgehaald [ - - Hot geheimzinnig sterfgeval te Gemert Door de doctoren Timmer van tïeek-en-Donk on Verbeek van Viecue > IS op Iflst-dor justitie hel lijk van vïouw V d K geojwreerd ea geconstalefeitd - dat ZIJ is overleden lengeVolge ociiec harlkv\aal Zaterdagavond is het lijk e.iödeiïk ter aa.r.de he^Usld ' Aan de artillerie-inrichtingen nabg dc Hembnig te Zaandam vvaren Zaterdagmiddag omstreeks half drie Iwee Amsterdamschc jongens van om streeks 18 jaar aan het stoeaen Een hunner zekere V R had daarbg de on voorzichtigheid naar den ander zeke ren Tbceboom met een dri^ajitïyi vijl Ie stoken waarbg deze ongelukkiger wijzo vvcrd gclrolfen in do borst nabij het hart Een dor longen word geraakt, zoodat de te hulp geroepen gcw^hofit-ren een operalie noodzakelijk veiklaar den en uilvoer.den Wot het oog op den erpEbgen toestand werd hel ycr voer Kan don patiënt voorloopig ver boden Men vreest Sfipj bal bs'ioAd tap dep gclrpifcno ' ^ - ' t Tc Erica Dr heeft een z&n droevig ongcvïil plaats gehad hc;t circa lO-jarig zoontje ' van den heel 3 ^ V Sa,venijc dat zich op ' den molen Van den heer Dijfcs h.eyond kreeg toon het zich op de borstwering begaf eien slag tegen hel Uoold van een der vVicben 'Met ingcdrnklen schede werd di ^ knaap voor dood opgenomen Kort daarop ^ i* hg & a.B dc gev.olgon ovf>rledeii ^¦„ In een woning indetjan ge Gorlsfiraat te Middelburg is e«'n zeldzaam Itód te zien due voortalde aandacht vun nailuurvoischej's ver diienit maar ooTc de beilang&tellling vaji bel groote publiek svekSiwii mag Iteil is oon dier dal gep'repaofaerd in oen glazen Jiost bewaard ' wondl en ' waaTvan liet bovenlijf grwte ge lijkenis verloon/l met oen Hndeir iichaam itarwaj ' h'eit ondertojf oip een iviischnaiuur duidtl Hel hoofd otp iJem seheïle ] met haar ^ bezef lieeJt groole oviemoeni - Ifomst mei ean menschenhoofd mdB neus en mond waarin ean tong en scherpe landien - tds dte van eeo aap De oogen wijzem Aveer op eeo VJSCll De schoudors innen en JianUen' waarvan de vingers van nag^as voorziei.1 zijn hebben een menEClie lijken vorm hoewel de aJmeliingeoweei meer aan een dier doen drai-ken liet onderlijf da'l gesolnibd is,loopl uil in een staart en vertoon * ook eeii,ige vinnen | Heidier schijnt lof de oirde der zoogdieren te belioonem en von liet vrouwelijk geslacht te aijn \ fón beweert dal bal dier ve]e jaren geledan gevangen is te Mar-' tinique en na de vangst niOg ecni-gcji lijd heeft geleefd. Aldus verhaalt öe „ Middelb Crt -" ' 2ou het beestje soms oo-k een zee^ slajig zijiiï — O — Bij Wij kaan Zee is gisteren oen jongen vertlroniken te IJmuiden Jtwam temajid die van de pier sloefl - m de golven om en ook Ie Vekea nabij de pont,-v&idromk eten per -' soon — o — Tusschen Lent en ResM.n-Bemmel is Zaterdag oen persoon dooreen tneiin overnedeu en gedood uil een op het liy,l gesvonden briet IS gebleken dal - de overledene de heer B was een zeuuwpatienit die sedert eenigen li,jd onder hchande-Iing was van Dr W te Nijraegem Uit den b-ief bleek ook het voor nemen een einde aani zijn teven te makken zoodat aa.n een ongeluli mol kan wordiQu gedacht Hel ij.jk i? naar Nijmegen overgebraohl Zelfmoord Onder Poelgcesl bij Leiden is in een laantje m hel struikge was gevonden het lijk van een Leidsel - litter sludenl V genoamii die zich met een revolver van hot leven schiint beroofd te hebben Het ivapcn was nóg in zijn band hij moet iiet in den mond hebben algescbnlen te oo.deelcn naar den toe sland waarin hol hoofd verkeert Uil den neus had ook bloed gestroomd • 0 0 ürthclonderzockinzokedcn moord gepleegd in de Prelonalaan e Rotterdam op den bootwerker E van Dijk IS als vrij zeker gebleken dat berooving met den moord is gepaard gegaan liet geroofde bedrag kan ongeveer f 2 iicbhen bedragen De Z w a r l e b e n de " Zaterdag wcr den per Javabool Goonloer te Rotti'rdam gevankehjk aangebracht drie ontslagen kolonialen deel uilmakcjide van de zg. „zwarte bende " te Batavia en die ver oordeeld zijn tot 5 jaren gevaogenisslraf £ ij werden door de Rijksveldvirachl in onl vangsl genomen en direct ' naar Lcei'wor den overgebracht E e n s c h a k 1 n g Dc justitie te Rot terdam lerzocki de aanhouding van P de K Jr 32 jaar commissionnair enz welbekend uil de Maaslandgcschiedenis thans verdacht van scbakine en mishan deling van een n-jarig " meisje van Uol tcrdam naar Antwerpen Hij bevindt zich vermoeiTolijk in België De rechtbank heefi rechtsingang mol last tol instructie en govangenhoud'iig legen hem verleend - Een zekere C Kruin bijge naamd de Kale die een lO-tal dagen ge leden liet Oude Mannenhuis te Schcvcnin geii heeft verlaten en rondzwierf en van wien het gerucht ging dat zijn Hjk op gehaald was werd Zalerdag aan de Oude Hcrv kerk aldaar tIs doodc beluiJ docb het ïs inmiddels gebleken dat hij toen rustig bij een familielid ziin ontbijl zal te gebruiken Ccnondcrwijzerva.ndeR K Parochiale Jongensschool te Hillcgom heeft in een driftig oogenblik een zijnci leerlingen den 10-jarigcn Zonbeck zue danig met oen slokje op het zitvlak ge slagen dal de jongen zich onder geneen kundige behandeling moest stellen De ondenvijzcr staat anders voor eeo zeer kalm man aangeschreven ¦' t Ceksto van hel geval is dat on decwijzer een verkeerden joncen te pak ken had en dc knaap bovendien nog on schuldig werd gestraft B heefl zijn excuus bjj de ouders van zijn leerling aangeboden Bij dr i P i v.C - in " dc Prin « Hendrikslraat te Roltordam icrkochl een onbekende ongeveer 60-jarigo koopmaa in schrijfbehoeften aan dc deur ccntgc E otlooden en lak - Men gaf hem een bank iljel van f S5 mode om te wisselen - Ucl dal geld heefl bij zich uit dc voeten ge maakt ^ Een hoogsternstige abon nÉ schrijft do Tel zendt ons het volgende Hel is historisch zegt hij er bij „ Een mijner vrienden ' die in Noorwegen bij een Hollondsche familie^op oen klein plaatsje jivoonachtis ' ging logeeren Averd bij zijn atm-komst als Iwleefdheid o.a door deplaatselijke zangverecniging onlvan-gen die liet Holland^Us kdIKsIicö zou zingen ' Na plechtige voorstelling salfe lol zjjn niel geringe verbazing hel koot van zangers en zangeressen liel ïOl* gend hed plechtig in Mijn vader heeft bokje ' Een bokje zonder staart^ enz enz tfeshiitend met hel refrein van En van bokje ' bokjo bokje * èhl ^ De Hotlandschc lamilie had H zangvcrceniging dit,,volkslied ' ttt tiÈl volkslied gegeven ¦' Eon enkele vraag Zön:g:eii Se fiOn ilTRECHTSCM IIIEUWSBLAD - iWaandag 30 Juli 1906 - Tweede Blad te Do soorten van visch die bij ons goed gevraal aij-Tii Zijn dt Tongo mooie midaelslag van Irs 4 tot i,50 p ' Kgr.. üroot Garnalen 1 „ i,25 — Middtelslag Zalme 5 5,25 -™ Mooje Snoek 3 „ 3,75 — Spiering 2 „ 2,50 paklteu .van 3 kistjes Da spiering is bijKonder goed ge-vraat öen Vnjdag ' Zaterdag en den Zondag In afwaehinig van uwei zendingen bidden te gelo.ven Mynheer op mijne beste xorg in uwe intresten voor de goederen die g ^ my zult lietrouweni lioogaohtend enz - — o — ' Nog een Remh rand t-huld " Men schrijft uit ^ mslcrdam - Vrij dagmiddag ging ' de lichtin ^ taos van de infanterie met groot verlof 0.m een uur of vijf begon de uitlocht Het ronde mutsje sehuin op het hoofd de sehoenzakjes over eu^n schouder gingen zij de s!adi " in De groole troep ging wai later ea nam onder-.weg de enkelingen die cr liepen mes. In do Middenlaan was er al een aar dige collectie land verdedigers bijeen die steeds aangroeide Men werd luidruchtiger,en begon Ie marehee-ren gearmd ' pelcloiisgewijze sleeds meer soldaten sloten Kicli aan Op het Rembrandtpleinwaren er den-, keiijk een 100-lal bijeen en daan ¦kreeg men de geniale gedachte nu op bun beurt Rembrandt te gaan hnl digen Het-bien hom iiepen overgaf aaiiagH ^ OR onï het thois te brenj Ttezo zegt liet dbndcrhoedjq er af gi men ea h'ot daarna aan zijn zusje gege ven te hebben De moeder eeii 43 garigo viouw ^ liet er haar 12-jarig doch-térQc moei spolwi oa zei soheriscttd o ^_ een bnurvroaw vqjzend „ Schiet vtou \^ Vi T niaar dood " EVea daarna legdehet tneajo oj haar moelder aan die zq met ccJi hagclschot m het voorhoofd'ttoC Do dood trad byna onmiddellijk in ^ Acht kindgxea be.tc,c,iirea de moeder Even gehëïmainnij al & s;oof i'cht maanden ceti 12-jarrg meisje te Ddft verfweon dat door een kinder loos echtpaar als i^cegkmd ' was groot - jjebracht êa toen door do moeder iwö ^ Dp;gevoïder(i oVoit ËfchfeimzjunTg is h'et Sdad thans ^ v^ec Icruggefeje.erd tot haar pleegonilers ¦ Het merKv/aai'digsle is dat liet Knd iegf zelf mct'to weten waar het in dq acht maanden die ^ yerliepbn Verbleef xets wat de i)leegpndersi naar hua zeg ^ MTj cy.enmiiï kuiinea oi)hcldereiL _ ¦ EeSacbtta'l jengeliedon vün do Kweekschool te Uaarlenï maken oen tcisje door Frieskwid Zes van hea iija yo'orzien vaa een snaarmslrujnent Bun hftofdde^ei bt^laat « it een zoo-^nSanidé vijgeaiat ^ ivaaïop de letter a Vi G Deulsche VioÜR Ge'sellschalt ¦ Ia ' dij iorpen geVcn ze uitvoenngen og stra'at evenals de Duitsche straalmuzi tiüiten terv/ijl dan nummer 7 zijn bltfc Icen doos presenleertöa miramer S ojigrapËJgo wijze prentbricfbaarten aan,Jca man tracht te brengen Zo Jiadden plan ïn ' t dorp W den nacht door ló Krengen ia ' t Jiooï " coccr booreng schuur doch daSrloo jvas het te laat waarop ze vergunning & egen om in deagenbaie school te overnaciilon ' s Mor gens ¦ T:6ór zonsopgang slondcn ze weei o [* en na bet gebruik vaa een ze ^ censtuidig ontbijt gtngeji zjè ver.dg - Slagersgezcl ionbond Ir oen manifest aan de slagersseïcllor in Nederland doet het besl-uur van den Ncdi Slagersgczeilenbond een beroep op de slagorsgczellen om do afi-itaüc tegen liet koslslelset Itrachtig lo steunen Door licl stci&ol dat onder ' de sla komt wordt nuar het bestuur b,e gers-s'GZellea nog veelvuldig - voor komt wordt naar het bestuur ' be loogt de arbeidstijd die in het sla-gcrsbednjf evenals in de meeste winkelbedrijven veel Ie lang is van een ontollenden duur voor den in wonenden gezèi Als me:i wee - zegt JiGl manifest dat overwerk uacht-en Zondagsarbcid evenals bijkomen de wcrlizaamheden in liet slagersvali aan de orde van don^dagzijn lerwiji deïo weflizaamheden niet afzonder lijk worden betaald dan kan men 2ich een voorstelling maken / an het slaafsche leven dat het lol van den-inwonenden « lagei-sgezcl is Nooit -bezit hij rust - van den vroegen mor gen tot den lalcn avond ja vaak in den nacht is hij bezig - Tijd voor on! spanning gelegenheid tot ontwikkt lins of aich te wijden aan den groei zijner vakorganisatie heeft hij met Doof rem.an'a tcScheve-ningen «" erd de volgcsde in ' t Hol-landsch iresfcïde circulaire uil 1'urijs oiilvangcji, Mijnlieer, A'angczionliel goed weer ' seizoen a-mgczien de goode prijzen dat ' wij op den oogenblik behouden oil ons markt ik licb d'Iïcer van mijn «ilienfélle ^ nifebiedch van mijne groole en regjelmalig ^ zending en lo 'doem > Onïc lïeslè ' dagen voor ' den ver-(*.oop zijndcii Woensdag Donderdag wrjjdarr Zalcrdag cjj Zontfag den ftialstói ' doe wat minder bii gewoon -" | 0p afiietalinii èf a contant! met 10 procent korting i WiNSELMANN Naaimachines Ie klas fabricaat I Hosgsf e 03cdes>scheiiiingen j 8 jaar g-araiitie 6f liiriÉcte ScMÉÉF 117 9f SCÜEBTS en LUH '' Wenscht D een aegeüjken boeienden SOHEOBKALENDER bestelt dan den Kalender „^ oïiei'ts en X^nlxn '* Deze Kalender is aan beide zijden bedrukt Uet Schild in 10 kleuren gedrukt is een eieraad roor de haiekamer De prijs Fan dezen Kalender met inbegrip van 2 Hol landsclie Landschapjien „ een morgen in Notfand " eu „ een avond in Holland " in kleurendruk ia slechts 30 cents Alle koopers Tan dezen Kalender kunnen door SO oenta meer te betalen ook in het bezit komen van het geïllllStroerdfi boeiende boekwerk „ de T^vee " HVeezen '*- De Uitgever JOH DE LIEFDE Uipeeht Hotel de l'Europe BlEST-aanganaiinisi gslagan « en haf Vreeburg No 17 " Dtrecht Vtrbonden door Iram Centraal Slation en Bollandsohe Spaor geheel uaar d § eischen des tijde ittgerteht Aan ket Hotel dat buiten xgn Badbameps 40 LogaaE *-| UIU pafckamftE's en Conwapaaiiasalan telt ii een CAFE > -- RESTAURAHT verbondan Logiaa mai aïSsËaEcand anSbijt wanai f I.7S.Plat dn Jour f 0.60 -^^~~ Dlnere vanaf I LUS Table d*Hoto 5—7 uur stalling « OOP ICO Eaaariien Rijtuïgan aan Biat Hotel « crkpijgbaap fiuim Soetabuie voor berging vtn Kijtuigen en Automobiel en HotalhoiBkneoht aan alle treinen ¦ verwekt snelle toeneming der lietiaaniskraelife 3Bla.eeiiatog:eeii geeft spoedig vermeerdering vaa eetlust 38Caematog-ee » vervangt Staal Levertraan enz. !0!sie£i3,atog:eeii versterkt liet geheele zenawatel 3Bl £ a.ema.togreen is bij bloedarmoede zeer aan te bevelen ^ ' B^a.esna.to^oeu kan door de zwakste maag verdragen f worden zoowel van kinderen als van onderen JtAa.ezxiËt.'tog'eeii keeft een aangenamen smaak de tanden worden er niet door aangetast of zwart CeEi3>usEt:saanwïjzing van HasBnaSogeen Volwassenen nemen 3 maal daagj een eetlepel in Selser-water Water of W(jn Kinderen nemen 3 maai daags een thee lepel in Melk of Water Haematog-eeai kost per flesch 1 0,90 en is alleen voor dien prijs verki-ijgbaai - in de DE LIEFBE's Centraal-Apotheekj Uoopsfpaat 6 bij d * Heude — Ufpecfat en bg DB HEER & Cie Oostzeedyt 200 Saltetdam Te Zattea by Firma J.H WEE VERS Korto Hofatraat 16 J FIÈVEZ Benkeatraat 73 ' Jf D HAKKEN Laarstr.iat 82 ïe Arnliem bij G J DE WAAL & ZOON Groolo Oord Firma LEU ilEN Koaingatraal 2 J E h SCHOL TEN Hflmmelstraat 12 B DBELS Hommekclie Weg 6 L SIUONS Oade Eoogsttant 3 Am aterilaiD C G SPBOSZEN PriDseiigrachtl22a S&a Haag H IIAMQERT Volderflgraoht 7 Vast Tarief roor kleine Adrerteutlëa van DIEHSTAANBIEDINGEN DIES3IAANVBAGEN HDDE an VESHUÜR. £00P on VER£OOP vaa WONIKGEK ens & 1 tf.as per plaAülHc eo bÜ 3 maal ila:i(aoa 90 oeulB DeEe AdveitentiSn irorden alieca geplaatst by voornltbstallag koek PapBstrnat.''Belft - NO'meegacIte Ceatriiat-iVpotlieck Broer - etiaat 40 NumëgeG Firma DE WIT BEDEES Haariem - meisttaat Leiden SIEBEL Hcerenstraat 9 Rotlerdam lEVRAAGD Wegens teleurstelling een gesl huis een een voudige aelte Dienstbode, P G lielïl buitenmeisje, wosch geheel klaar thuis, g g V Br fr ond no 6669 bur v - d blad TE KOOPaangeboden een eiken Trekmangel \ ow een spotprijshij A V Geelkerken Üop-akkei 61 6555 MEUBELMAKER Halfwas of vergevordertt Lcerirng gevraagd G H - Garden Oude Ramp ^ 1 6670 Een Belian;;ür3lcerling GEVILWCD bij E A Molenbeek Oude Kei-kstraal 8 Zich aan te melden ' s avonds tussobon .8 en S uui ' behalve Zater dag BROOD-DEPOT or vertrek naar elders ter overname aangeboden een Brooddcpol van de Maatschappij de Koren-schoof hetwelk een goed burgerhesioon opicverd. Br fr u'nd no CÜl.i bur " hiad COUifENSAALS een burgergezin kun Iwee netto Commen saals geplaatst Korden m. iruik van vrije slaapka-r en huiselijk verkeer. Adres Croesestraat 52bis.. GG46 H fi BAitlilERS. Er biedt zich aan tn Zeist Baarn ol omstreken, een halfwas Bediende goed 'kunnende scheren i'nlcrn. Br fi ond no G540 bur. V d Mad Voor baiten de stad zende men met bet ooo ^ op de frankeer kosten 1.5 cexil meer TE KOOP aangeboden een goed on derhouden Kiadcrwagea Te bevragen Daalstroal 6. 6618 DIRECT GEVRAAGD een nclle Iioopjon; levrouwenslraal 3 Wit LEES DIT CEVHAAGD aih ' dadelijk tn dienst Ie IredCii een Boeren Dienst bode lietst die goed mel-'ken kan Br fr ond no 6558 bur v d blad EEN LINNENNAAISTER viaagl eenig Naaiwerk aan huis kunneiidc verstellen, mazen sloi>pen enz - ook it ongenegen uil naaien gaanj tegen ÖO cl per dag kan ook wollen goed verslclicn en zoo noodig strijken Br fr ond lett L ' Boekh W M Heijl Hamburgerstraat 2 ^ G6T5 ÏE UUUR twee Huizen in de Gashuia" '¦¦¦g bij de Billslraat een 11 40 per week en uec f 1 50 per week mei tuintjes er voor Br fr. ond 110 G6]y bur v d. blad Het is ongeloodijk wat nn weer door W M HEUL Eo.khandelaar te IJtrecIit wordt aangeboden TER OVERNAME aangeboden een goed be klant Brooddeoot en krui-dcnierswarün en suiker-werken wegens veraiide-ring van zaak op eeu wel varende plaals Br fr ond no 6551 Lur v d blad TERSTOND CEVISAAGD eene tiinke Builenmeid P. G niel onder de 20 jaar, z g g onn zich aan Ie melden Zich in persoon Ie i-ocgcn Looidijk 4 villa Bci'kenoord do Bilt 6640 Een Pakket " bevattende het Prachtwerk 3,X>rey*tis"a 5 jaren in ballingschap op liet Duivelseiiand in twee deelen, een Historisclie Boman Dit werk in kwarto formaat bevat 879 pagina'i draks en is geïllustreerd met 63 platen Door gebrek aan plaatsruimte wordt dit Standaardwerk dat jf 4.— kost aan de ïezers van dit blad voor t 1.30 aangeboden. In Prachtbanden voor f 2,35 COMMENS'Vi'aS een klein gezin i ' G., kunnen nolte Commen saals geplaalsl worden, omtrek Amslerd straatweg ibij G - S Br fr ond no Ceee hur v d blad GF.VMAGO T Aug een fiinkc Dag-mcid vun ' s morg - balt 8lot ' s midd 3 uur goedogetuigen vereisclit Zichpersoonlijk te vervoegen's avonds na 8 uur Oud-l;crkhof 2bL - 6538 ttegcns ziekte spoedig GEVRAAGD eeno fliiiko R K Dienslho de jIs Meid-,\!Jeen Jlaga - ïijn de Vlijt Bussum Daar de voorraad niet groot is zendp men spoedig een postwisse waarop staat „ Xjees dit " « an den Boekbande-laar W M HEIJL Utrecht TE lllUR een fhnk Winkclliuis bij zonder geschikli voor aard appelen - en groentenhan-del ol kruidenierszaak, gelegen in volkrijke buurt, nabij den Amslerd straat weg iiuurprijs tip w. Br fr ond no 6650 bur blad Vo^B " slsehts 2 % gulden KAMER BESCHIKBAAR lu een nel biirgergeïin, niet groot op een aange name sland is oen vrije Ramer beschikbaar zon der ] ension bij voorkeui ïoor een juffrouw Br Ir. ond na 6654 bur v d blad TER OVE!iK\i[E aaingebüdcn een Zaafe in Koek Banket Chocolaad en Suikerwerken verdien ste ongeveer [ 5 a 6 per week huur van het ruime huis f 4 per week kan door e'en vrouw worden waargenomen Br fr - ond no 6659 bur v d blad DIENSTMEISJES Gevraagd voor 1 Augus tus en laler nog vele net te Meisjes ïooals Keuken-Werkm een net TweedeMeisje en Meiden-Alleen,voor Utrecht vele Hilver sum ZcisI Amsterdam,Haag Kantoor mcj.Llzendoorn Oude KamplObis IJlrcchl 6643 EE \ KETfE WASCH-^'liOlW aagt Dienstboden wai schen ook grootere was schen gevraagd nat t netjes opgemaakt thuis B fr ond no 6053 bur i hIad GEVRAAGD wegens ziekte der tegen woordige een het en eer lijk Meisje hoven de 1G j P G in een klein gezin-Zonder goedo getuigen oo-noodig zich aan te mel den Zich persoonlijk of schriflolijk ' tü vervoegen 2dc ' Spcchlslraat 7 OliSl TE KOOP aangeboden een flinke Cou rantenloöp dot een goed burgcrheslaan opleven Br. fr ond 1)0 0676 hur v, de hIad GEVRAAGDeen flinke Trekhond hoogIe minstens 60 cM doorde Alg Arb CoBperali,,dc Eendracht " KrommeNieuwe Gracht 34 Vooraanbiedingen zich aldite vervoegen bij den chefvan de atdeehng melk han del 6556 TE HUUR een net Kuis met tuin, voor achterkamer keuken, kelder beschoten zolder, Koekoekslraat no 5 Twee ncllc Bovenhuizen ir Hnviksiraat no 20—22bis bij do brug Te bevr Koe-koeksif 1 en A M v Gee-ien Oudegrachl H \ n bij de Lauwerstraal 6655 VOOR DIRECT gevraagd een flinke Dienst ¦ ¦ Zndelstraat 19 0613 lever ik eene bgzonder fraaie Orkest-HapmonïBEa 3-kaorlg (octaaf en tremolo met bniten-ge^vooD sterken vèrklinkenden toon Het in^trumant is met alle nienwsto vorbeteringen voorzien en zeer fijn versierd Grootte ca 35 e.F Zon een instrument niet naar genoegen aitvallen wordt het volle bedrag temghelanld zoodat de kooper volkomeu zonder risico bljjft 2-kaapige Hapmonikai 2 pegiaicps met dubbele stem men eveneens een fraai instmment 2 '!^ gisld£9 Te bekomen bfj HEpH^ICH SUHR Gpoot» handel in ^ uzïekSnstPumanïen te Apnhem Ho 68 Geïllustreerde prijslijeten von alie Bootteo muziekiustiameitteD en Irnnoo Met \ Aucustua gevraagdeen fatsoenlijk Ö6a & MEISJE, als - Tweede Meid ran ' do P G goed kunnende wer ken bekend met hel in orde maken van de dro ge wasch en kunnende verstellen en stoppen goe de getuigen vereischl Aan biedingen in persoon liefst 's avonds na 7 uur Nieui we Gracht 60 HUIS TE KOOP Te koog gevraagd een vrij Huis zonder boven huis met beschoten kap en tuintje in de omtrek van Buiten Wiltevrouwcn, zoo ongeveer Kapelstraat ol Bouwstroal tegen de prijs van t 2200 a f 23O0 niet te boven gaande Br. Ir ond no 6637 bur v d blab worden vervaardigd als specialiteit aan cle Gorcnrasclie Machinefabriek MODES HOEDEN Zoo spoedie mogelijk ge vraagd eene 2c Hoüisle, ApprÈleusps en Leerlingen Adres Vrcdenburg 1 le-cenovor den Schouwburg, 6643 SOLIBDE BEANDKASTEN worden geleverd vanaf ï 40 — Kluladeupcn worden vervaardigd volgens alle maten en tot coneuiTeerende prgzen door de ScliieaaJoaseïie Brandliastenfaferieli ' BE LIEFDE ^ Utrecht Stoomdruk v iH6mleayoflD.HöflgsM7UGl!ieto W L

Kranten

Ga naar