Utrechts Nieuwsblad maandag 22 januari 1906

Maandag 22 TanuRri VertDftlJnt DASELIJKS Iirfifttvo od Zon - « n FitR'aagiR Prg-parwetlini GpïII Stttiverabl fO.lO - MfAIdwwl < O »' - - o mnundua r I-ï5 - — Met Ide^iiil f Ï.07 ' Franco per pust r 1.ISO — U«t IdeM r i,os en A0V£H7£iHEBLA0 Bureau DHft 23 Utrecht — Uitgever JOB DE LlËFüK Pijjs der AdFertenHgQ vim 1—6 regel » fO.60 EIto regal ¦ neer to 4;t Plxuiat men dcEcKde Advertentlo 5 urnlou ' dun woriit dienleditaSmsJoa derelcoad,«-i^taMtoimMsdiiycn en Aanvragen ~ 5 ConC per AdvortcQtio bit iOOraiti)Bt*Uiig ^ fcen te Ajitwerpeai bcPrnci'i 0!t nw^mer bestaaf uit 3 bladen Mei d«n Londcnschén na[uralisli " IlatH -' ondergingen no ^ vijf personen het zelfde lol twee vrouwen die ooit terdüixi veroordeeld waren hebben als geiijde vestingslraf gekregen Bij een dynamieLaansloe te Odes sa die aan de Joden wordl toe^ schroien zijn vijf politieügenten gedood ia zeven gowond de kalhe draal vordl door l.roej>en om'nngfd omdat liet gerucht loopt dut deze mei een aanslag woi^l beda'eig-d Professor Belnhaidl ^ reulor mag nificus der univetsileit van Char kof IS in hechtenis genomen Deze opzit-nlxtrende aanhoudmg moet ge schied zijn op grond van m beslag genomen revolulionaire brieven die Reinhardt's medeplichtigheid aan een complol om den Czaar Ie ont tronen zouden bewijzen Volgens een herichl uil Peters-fcurg aan de „ Ham'b Corresp " vond eer haanwachter vart den Ni - hoUi-spoorwcg lusschen de rails - van don zijlaK die do lijnen naar „ VorwSrls vermaant zijne partijg l^arskoje Selo iatscliina Peter - ten tot grootc voorïichtifiheid bij de „ j hor en Krdsnoje Selo verhfawll een genomen stemrecblbetoosinn op morgen aan - BaMour oiilrouw ffe\voJVJ«n =- ft il doek gehulde Itisl welker ||'„^^„ X ji ^"" l*!!!/hïl i „^^ '° ^^^^ '" ^' J '"' ¦«¦" hiiU'ea-ing ecft weerhaan-s lad " genoemd bt verboden eitten en opslaan word arlükel Gaan-gönanicn waarna óa tweede lorwe,gon^6]uK Bij Gent heart g'i&l^ren e ¦ VUegioiigBiirik plaats ^© lidde De jMstl'rei.ii van üatonde naitr HeitbesHml is itaüiij Gen in • bo'lsin.7 gcflfoimcn met eonige spoorwegwar gens Hel fjostrijluig-d'eraallfterde on vert)ra-nddc met den geheelen ui-houd De gieheele correspondentie Ijny dit " verscheidene Europeesclie en inJandsche jagers in dien&t heeft - in Afrika ' D & verkiezingen ' I Het 19 merJiwaairdig 1 © zion wel * een ged'UChte opruiming er door de verkiazingen wordi geJiooiden on dej - ds leden van diet vong KoJjineli Ilict IS of de kiezers kucIi over hot wanbelieer en iie om den ¦ luin lei den dait zij zoovele jaren geduW en gedragen heljhon wllICTi wreken. AHeen Chamberlain heeft jiich op EERSrE BLAD Kiad ea Kunst n ^ wor - In liet Stedelijk Museum Ie Amsleidam ïs deze maand door de vereeniging „ Kunst aan het Volk " een tentoonstel ling gcorganiaecid ivcilio ten ncoriile de aandacht trekl „ Kind en Kunst " »' di>1 IC genoemd on een uitgebreide hu6§s^ belangwekkende vei'^amcling Vinder sneclgoed prenten en prenten hoeken is hi.cr bijcengehiocht Üovenaf is de collec tie prenten en prentenboeken bijzonder iiitci'Cssant Hel prentenboek is een uiting van fcunst ' Dwaaslicid is de oppervlakkige redc neeiing d:il het er nicl op ann knml of het bind een goed oF een slecht geïl lustreerd bock in handen kiijgt daar bel le'ch geen onderscheid kan maken de onbewuste indruk dien het kind voortdurend ondergaat is juist van zoo bijzonder grool gewicliti Door het slech te prentenboek vcrslonipt de zin voor kunst vooi-tJurend in aanraking ge bracht met schoone lijnen en kleuren zal het oog lan hel kind als van ze!F daar aan gewennen en te gaan zotken — en de grond is gelegd tol het stellen van eisclicn van schoonheid drc het later in alle uitingen van hel leven zal willen doorvoeren Op de Amslerdanisclie fonloonstclling is Eln'^clnnd dat steeds den loon aangaf op het gebied van kinderboeken schitte rend vertegenwoordigd Fianknjk heeft mooie arlisfiek-hoogslaande boeken en pfciiten gezonden waarvan vele echter niet kiinlcrlijk genoeg zijn Duilsehland __ _._ leverde ook ÏÏèl liesic wat het had maar klonken berniend op zijn hnls iwear en zoelig werk en ons eigen landj'c maakl zeker niet de minste figuur oi > dczc ' leiiloonsiel I ing die ons in een geheel antFerc wereld veiplaalsl De oude ccnls-prenten en de kinder hoeken van onze ouders en grootouders vinden we er ook Daar is bijv het „ Alphabctiseh let terkransje " Het eerste plaatje stelt voor „Jelje met hare Mama in de Jaajjschuit " ta daaronder hel volgencle versje bestemd voor België en DuJIsohlond zuiiiit « em hoog voetslulc welen t « weiTd ' vernieLigd terwijl vepsoliillen dte pöfsonen wcirden gekwelst DUITSCHLaND Stemrcchtbctoofiing De „ liorlijnsche Bociaal-democralrRche Hoe bar de winter is bij geejf nogtbans jtas bcsle SluHium auf der Dauer plaatsen üaJL de vjoed hem niet b » reiken kon DirmingJiam dat ChamberlaJtï met zoo overw-sldiigende meerder-hi>id IierJtoos wordt door Daily News"seeslig,,ce3i arJtnn den zond vloed " genoenid • Chamlwrlnin heeft owriganis ïn zijne reJevoenng Ie Nuneaton liel " inhoud hij met een Kaars in do deren en daonoar huis te gaan _ hand bejon [ e onderzoeken Te Leipzig_is krachtens de Saksische PlolseJing had er een onlzettende "'¦ " e eering welke den kinderen reeds mooie KersU>oon]en opgericht voor jdunder ^ bij een juwlior is voor z n^-condrdn.i«n pcclaon worden de troepen en de bcido Keizerinnen 15 a SO.000 onark geroofd bij een blitkl iir,t c.P.n mp/.(,nrr j ^ ri „ ¦ leloen Mlf bij de uildeeling der ce - I i^ilogwranaJier voor ongeveer lO.üüO Uit deze kleine opsomming ziet men hoeveel interessante dingen er op deze tenioonstelling van hun6t aan hel Volk " te vinden zijn Hoge het streven der Jelje Kijk Kama is dat met raaf Nu ik vaar Schijnt de weg met huis en boomen Uij voorbij te komen De Mama Leer hieruit mijn lieve Jel Dal wie op den schijn slechts lel, Deerlijk in de war zal raken fiij ' personen en bij zaken Een ander boekje heet Pfcd Spreek woordenbock voor kinderen " uitgege ven in Amsterdam in 1807 en hij een prentje waarop een jonden die zicb van een groepje scTi a alsenrijders heeft afge tonderd en door hel ijs zakt behoort dit lijscbrifl ille verandering is geen ver betering ICarcl ^ e in al ïijn daden Altijd naar veranderinj haakt Js met van de baan te rijden Door hel schijn-schoon ijs geraakt iAklig schreeuwt hij nu om liuipe Er hii ondervindt gewis, 4)al verandering ie maken -¦' Allijd eeea verbelering is IVij'ze en ware lessen inderdaad — Ifteral komen de zcdepreken om den liDck kijken Zoo is er ook hel Prenicboek der Am bacblen " onder de afbeelding van een jlijligen timnieriuan lezen wc Oil en duizend andere lakcn Weel de nijvre Timmcrniao Uit het ruwe hout Ie oialicn Welk een tegen dnl liij ' 1 ban Zou'men wc in huizen wonen Zonder ï.ijiien noesten virjl Moet men ceiie kunst bckroonen ' t Ecieloof ZIJ hem j,«iïüd Vermakelijk zijn de een is-prenten " Wie hefinneil zith niet uil z'n jeugd de geschiedenis van Jan de Wasscher < ia de prent ivaarop de jaargelijilcn in zul ke nelle kleuren ziJn ofgemnald Onder een voorstelling van den winter vindt men dil levenswijze opscliritl vcrma^ik Als men maar schijven heeft dat is de gi'oolc zaak De winter ïs in 35 prentjes voorge steld onder ell > is een rij.npje Klaai tjo rijdl hier vlug ter baan Keesje bindt zijn schaatsen aan Bij een prentje waarop Klaartje met het zitvlak op hel ijs gevallen is be hoort de gems IS Ie Hen de verzekering O ' t is niets zegt vlugge Kees Gij valt op het dikste vïeesch Dij die goedkoope prenten is er ook een die een rijke verscheidenheid beel den uit hel leven geetl Onder een gen daime die er zeer schrikwekkend uit ziet leest nicn Gendarmes houdt de Vorst Om boos bedi-ijE te sluitcg En pesten van den Stnal In band en boei te sluiten I een gevangenis Zijn misdrijf ic beweenon an soms een buigzaam liait Tl'eer met de deugd vi Een volgend prentje heeft tot vcriilariiig De Waschvroiiw aan de lob Hoct zuur haar broodje wir Raar lecc van haar o jeugd Üe ïuivwheid beminnen Op een andere prent is de levensloop in beeld gebracht van een paard van de wieg lot hel graf Zie hier o j'eugd het lot des Levens van hel Paard Wulpsch moedig Irotsch en sterk maar strijdbaar ook von aart Uel wordt nogflians al wi Toorïs zïjn er vele prenten tol onder lijzmg ïn de Voderlandsche gesehiede - Haai naast zit e ' olgende Vorsten van het Oranjehuis De retks eindigt bij 1815 met den held Van Qualrc-Dros en Waterloo Zoo stroomde uw bloed o jonge Held Dij ' 1 fnuiken van het snoodl geweld Zoo töondet gij Oradje's aard Zoo hebt gij ' t Vaderland bnwaard Alleraardigst zijn de mooie prenlen - hoLken van den laatsien i "'' van Kelly Dodenhcim die de leuke oude rijmpjes waariiicdc we ons in onze jeugd zoo goed geamuseerd hebben niet heeft afgC ' bcurd en zoo lezen wc hier weer van „ Hanooplak " „ Hel regent het zegent '' „ In Holland staal een liuis " en van Kakkemijne stoeltje ' t Kindje gaat naar ' t schoeltj'e Varen we naar den Overtoom, Dunken zoete melk mei room, i^oele melk met brokken. Kindertjes mogen met jokken Ongelwijlcld zijn ook de prentenboe ken uil bet buitenland die men op de tenlrxinstclling vindi lecr de moeite ivaard bezien te worden Echt Diiitscb is „ hlia Itildcrhueh ' tan Hans l'robsl - On der een dikken welgedanen slager js het volgende versje geplaatst ÊrwüTilcn Backer Melzgt Dcnn drese / inden immer Kunde Die Weishoit will nur wenii;cn monden Isl cin Wursl sehr dick und langlicb, Datür fst jedeimann cnipfandicb prum sleiit der Ikfctzger slolz im Laden Und scbneidel auf von seine Thaicn. Gewöhnhch mogen wir's nicht leiden Wcnn einer liehl dick iuFzuschneidcB Doch wenn es un«er Mcizger thut Dann finden wir es recht und gut Is Tat niet typisch die nationale ver - ngeprenl voor dikke en lange worst, behoorlijke schijven gesneden Uit Engeland is er een mooi uitge voerd boek „ Pictures for Little Ëiiglan dcrs " kenschetsend voor het karakter dei natie Een plaatje waarop een postbode is afgebeeld die een verheugd gezin ecin blief overreikt heeft lol bijschrill — en hiet is de trots over den atuïverspostze - gel ook uit de koloniën gerechtvaar digd — Great and greater Britain Shake hands across the sea And colonist when willing homci Pay but a penny fee Maar wee wordl bet ons om Jiet hart als we het rijmpje lezen onder een af-. bedding van i'aiil Kruger eenzaam zit tende op den muur Oomply Dnomptj sat on a wall Ooinply Doflmpty had a great tall With aH the Doer horses and all the Qe cannot dictate to the British agaic - echl-Engelache s inderdaad iiiel j lijkt snorkende grootspraak UIT HëT fiUlTËNLAlVi RUSLAND heeft besloten de beruchte slanhgevangenis van Schlüsc^lburg op te heffen en de hierdoor vrijkomende golden Ic lio steden Ier versterking der gedela-choeixle gendarmerie-corpsen Dat schijn't noodig te wezen In het gouvernement Oitn^burg zijn al weder een paar disiriclen in sUal van baleg gesleld Te Warschau zijn Vrijdag vier bommenwerpers Ier dood gehracUt nd een vonnis van den krijgsraad heelc baan wee hier woning ïn brand geraakle de baanwachïer en zijn drie zoons ivepden gedood De on derKoekingen wezen uil dal men te do.efb had - met een dynaroiet-Ia ding diie in staat was iedoren trein lot s-phnters te slaan De Keizer '& onvermoeid in ^ n gü'n.o'roewijzen en vriendedijkheden aaH ' hel leger Het gardivhozaikken regimont is naar Tsaarskojo Selo geweest om door den Graar gein-epecleerd Ie worden Br warca schenken Ook m het Alexan'dra Peodorowna-hOfepflaa waar la.ll'oo ze iOTAliden uit Mantsjoerije liggen werd een bezoek gebracht Aangrij pend mo0t het geweest ïijn daar te ^n lioevele lijders geen armen meer hadden om dci geschenken aan ia nemenl De kiezer'ilijsten waarvoor de kie zers zich maar heel maligjes heb hen aaingeg'cven zijn gesloten n -ï'eiorsbur^.-beval-die ruim Si.OOO namon in Moskou op 120,000 lues gereohligdemslechls ruim MOO De boeiren schyneni de zaak blauw-blauw Ic laten BELdlE Denajalens-cliap van de Koningin van ÖelgiG Vr hél Hof van cassatie te Brus sel is de behandeling l/egonnen het proces Oiver de nalalemscliipder ¦ Kommgin In Ciftisle en Iweedo in eiantie heeft do reohtor verklaard, dal het huwölijksconlract goJdi ^ was en Koning Leopold alzoo niel in giem'eenschap van geederen getrouwd is geweest met Koningin Henriette Tot de nalalensohap der Koningin behoort dus voligens do lol dusver g'e'weaen vonnissen niet < f & * tölft v.a,n ' t vermogen des Konings ^ zooaife de scliu.ldei!=chers van ' s Ko nings doe Iers zoo gaarno vTerklaanJ hadden willen zien Zooals men weet zijn de partijen ' aan da ecne ^ ijde de Ko ning en a«n do andere zijde gravin Slophame Lonyay en ¦ tien schuild" eisehoTs van de gew.hciden p^rinses Louise van Koburg De An twerps che ttaivcQ planneni. Gisteren hooft de Belgisrtke Ka mer de bepaa^lagijigen avea - do vkt waarop voorlaan genomcn - zoo - lanig zult u moeien waehlon '" Hölennaoht i uur was de « slan » der vcirkieaingen Gökwcn S33 libe ^ raicn 33 arheiderscajididnlen 01 ¦ uixion.aie « n 72 nntiöinitlstai oa liberalen wonnen IS7 zclels d.B « r - beiiderscmdirtalen 2S de unionisfen i on de nationalisten can Welke dwa^e vragen oan verkta - De razeinu van hetgopoupcl was VOO groot dat do politie niet sieclils tnet slecaien en emmers. maar zelfs met gouden en zilveren iiorloges giebombardcea-d werdl Er zajn iOO gewondfen wojarondcj velen zcer zw.iar Twmtig politie-agenton zijn gekwelst De politie JieefTl nu strcngxï nwat regeien giencmoii aangezien voor herhaling d^r onlusten gevreesd woindil ïn de buuri vt aoo zal ik ti niet met mjjn te genwoonligilieid lasliig vaJIen Eon i^loerije iu.nt gjo wel ZtOmder iinijn SBloideaif Mavirouw zesde ghmlHCJiöU'd „ Men aoiu veel minder van ech Bfl!ieidüiie«n hooren Indüenalitoviron wen aoo toegevend waren als i'ic ïloovcel nieuw Ijes hebt ge ons vain ciOTgen voongeleaen manlief " tiSlochls ze-ve-n ^ Jjcsïe IcincJ " zoJ Dii/nheer met een ' kalmen glimlacli „ Ob voelt u aelven bitücn schol " héiftem aijn vrouw ^ ni^ar neem « ^ fi&lit wa'n t fiJs men er - htt m^inigl ojan dieflikt is de storm reeds oiplian - den " Mijinrlneer wuifde gerustslcUond milt zijn Jiiikierhaind terwijl ihij imet de reölfteir atjn kofp thoe naaj - den ni'ond öraolii Hij verheugde zich voO(na)lsno.g in de wjndslilte „ Ge zijt ook < ioor Jiielg uil - üw on&eweoglijküieid op te sohiidfelijkie dog in S&p - tcmïjar De naluUir had dio molain-.JioiSeltfi tint aangennmcn gis Ineur-de zij öiver - het nadteremdi einde mn 'Jiaar blóealijd!.'Alles " v?ait zit eaji gjioen en bJoemen kon bieden gaif zij mei volte miM'heid afe een vncn ^ deiij'ken aJsclieidsgiroel „ De winler zal voor de döur zijn, eor wc hem waohten " zei Annie lot haar schoone geaellm ge weet niiicl tanile wat een slille treurige wjnlor het vcriecten jaar voor my geweest IS toen ik pas mijn lieve gouvernante tod zrion heengaan " Koni ik u in December of Janu ari maar oeais ibij mij hebben " zucht te haar lant & „ dan zouden we sa)-m&n naar concerlen au komedies gaan an kon Ui u meer genoegen aandïien dan - thans " Ocn tante ik vj^g mot zoo zeer naar uil^an als naar gezeHiglicid - Wait zouden dat heerlijke avonden ztjn met u en ooim en Zij zwuJeg verschrikt Zij wist niel wait Z3J zeggen wilde al wist haar har.1 het wel Nu en üerJüualde lanto lacliend komt Karel Van Eiborsma zich m.isschien m ome slud vestigen " A,nni8 Jict haar lante ui den waan dolt zij aan Jiaar vriend giedachl liad en zeido om ihaar van dit tfiema af te brengien - „ xie eens welke piach-tige butten>plaatsan en hoe heerlijk die tuinen nug in bloei ' zijn " ¦ Zij wnren reeds lang buiten de stad € ia rcdieai in vollen draf over don breeden straatweg met zijn twee rijen sLaitige ci-Itenboonien dac over de koppen der paarden en over de plos&nae wangen der twee sclioo ne'vrouwen wuivende schodüweiï, en dQnsemde Iichljes wierpen Een schot in haar ojunididellijkc natoijiheid ' ^ cst deed ' lanto en nichl verechrrkt om zich heen zien De hoiidian vani de naburige pachthoe ven sloegen aan on een vloog er onder een vervaarlijk göblaif het nij-tuig naj on egcn de paaiden op De vurig © zwjrte hengsten wienpen de koppen omlioog en bogen z » toen snuiiyendo op tfe breodb horst iJe Jioelsier klaple met de zweep en tpoik aan dö leidsel Een tweede schol volfjde Eïi voort ging het iii ' Windie vaarl langs huizen en boomen en velden en weiden Voort ging bel en or was geen weerhouden meer aan I M2t hun blinkende hoeven hel slof ¦ hoog in de l'uch * werpende snui vende van onlsellmg mol vtiegendie manan en tnülonde neusgaten nol den dK wiilde rossen ov^r den b'rce den slraatweg bliod voor alles doof voor alles on.gevoefig voor zweep en leidse.ie en menschongeweld Vooint ging ihet en or woi geefn WiöCffhoudten moer aan ' Ituizen en - fcoomeii en weiöan en velden viojgen immer sneller voortnj het slof word opgenomen als in een stoiunwind en in roeJtetóoze vdOirt jiendfcn de zwar ie.Jiengston door alt of dood en licl en veiderf < ien op de hielen za ten Het schuim vloog van hun hij genule borst zij Jtnarsten op hun gebit ZIJ veiweenlen zich woedend tegon aiHen d'wong en weKleui er nog te woester oun - Hel rijtuig slingerde geweldig de Iwjclöier l;on do leid sels niet langer regeeren hij slortle van boven op den & i-aatwog neer ' Bleek &\ s oen doodfe en met van onjtaotlmg w^jd goo.pend6 oogien zat mi-ivrouw Ge'nkens onbeweeglijk in ¦hel rjj'tu.tg met de b&wuslolooec ge slalle van Annie m haar airmen Zy sloot de oog^n en wonschte dtii ooji zdj haar bewuslf.ijn mocht verliepen om met den dood te zien naderen met - ontzcKende haast Een secQiidb g!.ng vooiibij in adem JoozB spanning in ecn'zieh liope Joos overgeven aan hel noodlot toen deed - een luid gwroop en ver ward rumoer van sltmmen haar op ïien in de meeiimg dat hel einde dtiar was Ploleclmg werdlcn de paard.en in den taugcl geg-repen er voJgde een manhó'pige worsWing tussdien monsc-h en dice en — het portier werd open geniikt Zeabi Ket de ont - stelde vrouw het meisje uit haar aT men ghjden om hulp voor liaar to zooken Zy steeg uil hel rijïui'g en vroeg wie haar giered had Men ant woordde niel en boog zioh ovier lela hoen dal beivegJngloos aan de voo ten der paftpdfen 1 % Men hief het op iiel \ TO3 ' heil liölioom van eöi ' jeugidig nidji wiens weelderig blond ilianr stroomde vun bJoed aijnaijnien tiiflgcn ^ Idp naar beneden machte joos zoaik hot solioone IiooiTd ach terover zjjn oogen waren gesloten, een vale lijkltleuir bedek(e hel edelo gpdJoaJt Met een kreet vol onbesoliryfoïil-.iiC smart drang dte jonge vrouw atf dOr en ajs een snik onlwtong aicti dal cene woord aan haar lippen „ Pau ir HOOFDSTUK IV Ongeveer Iwee weken na het g * bou^rde in hel voauge lioordtstulï ven meld leiden we dfcn leser de wooiii kamer vvui mevrouw Gankens bin nen Hel is avond het gaslichi branM met holdbre vla'mmen en Jjeddiynt vier gezjichlen zeer vBiBChiltendivan vorm on uiitdmkking ^ maarailen gO * luigWfi vBfi een stille tevredenihieMt pVordl vervolga.l _^ 
gebruik van de hooikist vare 69 stoöinipaji enz zal worden to«e* licht Aan bet einde von elke voorSroftm en ] gelegcnhend beetaani tot de i » leidteis vr^iyen te riolUen Met Itel oog op dö bepenlite ruin * te eji in vertxind mei ïict sl^eveo aan de bijeeoiJicimsten een gezeHJa karakter te geven zullen sleeli.ls eefl 36-lal vrouwen tegel ijkerlijd ' ItunniODf word»n toegelaten De Uoegais - is kostelooe ochEe » alleen voor baar < iip zich vwr oB ojilefilijk 05 ZoJer-dügS Joawairi aan een der - hieronder te noemen adire » scrt pcrt-socnlijk of scbrrfteTSjk aanïi moldlen — en uitsluitend op veriooa van « en kaa]rts welke aan dfe 36 vrou » wen dfo zicb bet eerst aanmeldierJ kos'teiloos twee daigen voor de eerstee « jirdraieht zal wordden loogczondeoi - Melden zich nieor dön 36 vrcnweni oian dun zal zoo mogeliik ecniwêo *' io reeks van - die voordïtiKhtoi - wok den gehouden Dê gelegerJieid zich helzij poP ' SOonUjJt liejzij schriflriHilf voor deel neming aan te meïdten womiï opcn-gsslead bij Mej E j \ Westenylorp dixectWiCS far Industrie - on HuislicudscbooTr NiegWe^rracht iD5 dio zich bemfl-heclTvcj'xlaanï van Maandag-22 tolt en met Zaïlcrdag 27 Jaituai ^ elksni avojid van 7 tot 9J uur aoen bef 3 TJiiijs lel tanden alle gewenscflito irr-ticTiti.ngen Ie ijcven ~ cn vooiils bij d » heeren E A van Eimeren Èof-kdmiikaP n^'Kerslrant 132 J G Prijlink üni> meminn Undestraat 2.7 W " C<, vane HaeTlen secrelarls der Volks - - bandtifd Bülstra»J UO P W J. van Hasscl lel'erzetler Adimir v. Ghenislraat iOl en d.r J PJl Slaal^ ari ^ Voorstraat 83 lltfi Bp.sluur der Afd'.elmg Utrecht van den Volksbond fleadiJe RedacUe In uw Wad van IG dezer koiul oeiil boritht voor over de meuwe eoöptt- latic genaamd ' „ Voorwaarts " ' t wciB aanleiding kan geven lot onjiiisfn ge volg Ir ekkiagea belrotfcnde de reeds ja ^ ren bestaande coöperatie „ Oc lien-. dracht " tn dat bericht slaat dat dfi Eendraolir ' beslotca heeft in plaats s-an 20 pci vootlaan maar 5 pcL dor winst af te slaan voor de arbeidersbewegiog en dat naar aaiiloidiug vau düi besluit üe soc - dc-n en hnii geest verwan len ba s.^:en hebben „ de Eeudraehf ¦ te ver laien on en een meuwe coöpGralie tö Destakingöer sagairenmaiers iij den heer Jeïlema ie Bus&yjii is opgeiheven Maandag gaat hel ge-üeele personeel behal-re de ontsla gen gezel voor wiens omtslag do sla king werd geproclanKendi weer aair V werk De veraoeninffsraad varkJaarde de staking angomotjve©rd en achtte geen verzoening raogelujk indien de slakers ' ble-wn ^^ barden in ftun eiscJi hel weder m dienst slefllen van den on lr-!agene Deze heeft daar op verklaard in geen gevat meer bij - den iieeir J te willen werken en toen besllolen de slakei ^ hel wenk te her-va,tten Een vader te En.&hituzen beePt aangWte igedann van de ge -' boorJc van zijn zevenden ' eoon dien ibtj noemde noar Prins Hïaidrik der 1 ' Nederlanden Hentfrik Wladiiniir Al - brecht Ernst Plunl^e hul pi Een bewoner in' ¦de Kipstraal to RoHerdam heeU bij do politie aangïflo gertaan dal uil, zijn waning zijn onJ-vireemd een ' pa»p goHden oorbellen een zilveren i rozenkmtis e*n paar dekens en ¦ vTouwöniMcören Een vrouw dicl daan - tijidelijik in huis belKulpzaani ' w.1 wordt van deja;n diefstpjl ver -¦ daciit Rflftids g'erui m ein ¦ tiijdi wörd ite Zotphen gdd veriniat utt de col lecliftbus ^ er cO'limhisaAnekamer in de Groote Kerk aldaar Gistetrcamor den is de darieres de vrouw van den kepkeknechl K op bEeLepdoad betrapt D e a aj n g i f 16 d ei-göbocjTte van een kind moet binn *^ dWe d.Ti§ien na de Seivaliling wondun gedaan door den vader Onlange is het voargeko-men dnl een vader te Amsta-riüm die reecfe meer kinderen b>«ri zulhs beeft verzuimd en een iienlal dagen nadftevTilJinig naarden omWenaar mn den Bnrie Stand is gegaan Dit TOrzuim zal bij nweJen boeten met ten hoogste f 100 Door den fTTiuV deT-gemeen-te-gnfifabri * * e Wogcningen - word on,ldi"k.t dal een winkeliier oJdaar doGr mid-del van eeai g.utla-peTCTia - bu'is welke Inj oan - de binm^nVi dmg wii^t Ie verbinden waardoor de gasmfttejT aldus buHcn werkin.cr werd g*sileldi gas verkreeg Door di;n fit - ter werd de directeur met het " oxai ' slichleii „ omdat zij alleen wiilon coupe in - k.e.nnis,g«slel(t die legen den win ' meeren als middel in den slrijd der or ¦ köliOT proces-vierbaai liet opmaken I bei^efs op _ i^akvercemgings - en polu tiek gebied 1 Dat legende zon men vei-mooden dal „ de - Eendracht " rjjn karaklor ais airyilmiddel verloochend kecfl iSiols is nnnder waar don dat De verlaging ieett alleen plaau gohad ' omdat bet jioodig is voor ' t voortbestaan van „ D * Eendraclit " Op < lo GOflperatio - Easlen eware verpiicblmsen In 1915 moet ' t gebouw voor f Sti.OOO vrg geld ge Tiocbl worden ïocli is daarvoor lot mi [oe niels gereserveerd Dat koopcon-Iracl is gclcekeuJ door " t dagolakach begluur boiten do aiideee hGsliuirstei don en builen de ledenvergadering om' j,Dal wai-Qn sociaai-doroocratcn ' dal dagclijkscli bestuur Ook „ oiular hun leiding IS lol nu loe van roserveeren voor dal koopsomnietje dl OiCea sprake geweest De meerderheid wil eenmaal aan * gane fïnanciêele verplicbtingott ge traaw nakomen Daarvoor i3i noodig ö zorgen dat de Goöpeiatia noorkract len voor zicbzeU bondi doir lat au De soc.^lcm cchler willen veel gold voor de arbeidersb e weging Om dnar^ aan te komen zien ze kloarblijlüriiak « mei tegen op de kip te tlachtcn die do gouden eieren moet lagj^in ' Uil ' t bovenstaande zftl duidelijk zijn dal do Eoc-dem er wel m de laatslo plaals aan kodden mogen deiduiii om „do Kendrachl " io verlaten on in Af tweede plaats zal duidelijk zijn dal da vermin ilcrmg van 20 pel tol 3 pet al lerminsl ' l gevolg is van mindoresyni paihic voor de arbeidersbeweging Zot gauw mogelijk zal dio 5 pci ^ seet stïj gen tot 20 pet en daarboven Ten sJolledee ifc nog even meej dat ' t wel mogaiijk is dat reeds „ een eroot aantal " leden tot de meuwe coupera lie zna toegetreden nwar meu moei niei denken dat „ do EendracW ' een grool aantal Icdeu en verbruikers heeft verloren oE nog zal verhezen Inte gendeel de Coöperatie als zaak sta*l er beter voor dan verleden jaar Uit breiding slaal zelfs %- ooe do denr Mei beleefden dank voor dc-plaals mlmie Uw dw dn - ¦ ¦• ' J h & NOEK Bestamdcr Goöp „ de Eenüroolif BUeclit IS lau ' OG VOORDn.AGHTEN voor GEHUWDE VROUWEN uit ] AVERKMAN&KLASSE ower ONZE VOEDING Vanwege Oe ard'eeling Ulrecht van ilgcndö den Volksbond zulten dfrto Voac - dracJvlen oi.'or onee Voeding vjorden geliouden op Donderdag 1 Muuv - dag 5 en Doiideixiog ' 8 Feta - tel'kens dies ojvonds Ic 8 uur m d © lokalen van de Indaislrae - en Huishötiüi - sdiool Nieuwe Gracht no 135 tol dat doel door de Direclni«e moj E A Westendorp mei bijizoaidDrD we ^ wiBendhoid i)escJu*LJMör s»stEldi De voortlcasïhlen zullen woi'dteJi g » boude n wal bel lOeorelisdi giodoedle betren door den heer dr J Pi». SlaaJ arls en - wat het praeliscn ge deelte betreft door nwj M E de Holl oJidleiMJineclrioe der Indtjstrie en HunsHioudBctiooI die beadeii medo op de meest welwiltende waJBo « un | medewerking hetoben tottezogd I Deze bijcöikomslen zijn bestomdl ' vooi gehuwdfe vrouwen uil dv weirk -' monskiasse te utrecht gevesltigd Daarondtu raitlen er van oordeel zijn dal er voor Tiaar die as sinds jaren het lAen vooi tiaor gezin ge reed maken niets meer over keuken en kollen te leeneii vadl Nrel op h-iar is cnwonderheid - het oog geiïcstigd: wel op de ontwikkelde werfcmams vi-ouwen die aJ slaan « ij sindS long aan hel hoofd van ewi inirs houdten beei duidistijik gevoelen dat hoeveel zij reeds welen nog aiiij -^' Dier enmiah an d ellngr Jlijnheer de Eedacteur 1 Bq dezo verzockl onder gele eken de voor hem een kleine ptaalsruisole in uw veelgeleïcn dagblad af Ie willea staan Cg voorbaat mijo dank Gniïergeleekcnde wousclll 113 Sezen de aandacht van bel publiek iheren vjieuden en nctheblicrs vtin honden in het tigzonder op bet ondcrstaamfo voorval ie vestigen In hel ponimer van Woensdag 17 Jan jl komt onder rubnek slads nieJiws ' n bericht voor mei afe opschrift j j « o -,..,.„ Wreedaardig " vau een pBCkliond Hl bekïioplcn aang-sjiamen en beval ibms helm oren de verlengde Tlekkei ' lelij*en vorm ac-h Ier een vote ns Ic ' s "-" no 112 die op wrewlaariKge Iwspre-ken ïe samenstelling van de vréze is mishandeld Da benchi is aeet meest ïrebruiSielijke voedingsmidde - jujs leais Btemcde hel nut en de beleeAe - j De zaak beeft ridi als vdjl lOBgè — ffoedio êanienstirf+iïig en ' - i --."- haar wet nieuws leeren Hel dwJ nu dezer VoordTaoMen 16 oun veden zoo mogctijk wat nieuws aiui allen wat goeds Ie hoo ren en ie zien — en ten slotte - ook te proeven Ie geven Er zal naar gesli-eoM wonfei om De eigenaar liel Zatwrflnca^ond S anr dei hond even n.iar biuion ging even ii.iar binnen om hoed eirj » o«l ifl trekken om vervolgens - met Urn mud oen boodBChMi te aa-^Ti dt «« IM beaeidir ^ der nMOlIijden In ver - baïid met t]v ^ bpspr-eking lal ¦ lege - I btkerHtd gedegenlieid worden ^ t^i ven »"' manHijrt gereed Ie/Jen ma ken en te proevcnk wanrbii ook liet Er moet aan getwijfeld worden of met de > voor ons landzoo gewichUgo overwinning in den'zeeslag by Gibraltar HiU7j waarin hij zelf hel leven liet Velen keinnen bovendien de verarogels vao ilooftlioven zijit gaaf ia de Unde Kerk teAmslerdam:„Heeansiterck dio dwers door ' t ijs AMERIKA en ' t ijzer dorste streven „ " „ Liet d'eer aan't land bier't lijf net Panama-kanaal en voor Gibraltar't leven " Uil Washingion wordt com.'ld dat de Minder bekend zullen allicht dO ¦ " " ' ¦ ¦"' andero vier namen menigeen in de vendien ongeveer het geheele per-eoiieel aanwezig was 5 t Q minuten in de school geweest ora de boenen die mijn eigendom waren van da ajidere te scheiden Verder kon ik beslist verklaren, dat liet bffipi^oken adr-esje niet van lij uitgegaan is Had iJi gemeend et te moeten doen dan hïd ih ge bruik gemaakt ran de gfigevcns dic ik workeiijk bezit om de beschuldi ging - te bewijzen Hos emaelijk een vader beweren kan da * ik gezegd zou bebben dat hij wel leeikcnen zou is me een raadsel daar ik ze geen van allen kende Eeret voor weinige dagen heil ik er drie zeer oppervlakkig lec ren kennen Wel was me bekeend dal waar schijnlijk een dergedijk adresje naar den Raad zou gaan maar niemand zal me kwalijk nemen dal ik me met nis den aangewezen persoon be ¦ schouw om loeb vooral den Heer Hol.lxappci een ontuuigenaam oogen ' bïïk te bcsparep De hr T Edölman meldt ook dal hij sinds den d,ig van zijn ontsiag niei moer in school T is geweest Flejervary bij zulk een weadinfr dep zaken aan het hootd van het kflbine* za ] blijven misschien zal de minis ter van Oinnenlan6sluur van den Bond de hoop voedde dal Gedap Sloten van de provincie Noord^Hol land zooals door enkele roadsleden waa voorsipcld hun goedkeuring can dit beshiit zowden onthouden wusir om hel hoofdbestuur zich onledig 1 hield mei de samenstelling en loe - ¦ lichting van een verzoek san dit col-loge om in dien zin te besluiten dat echter de ongewoon vlugge beslHsmg van Gedep Stalen adres sant de gelegenheid bena-m aan dit college do gegevens te doen toeko men die naar hel oordcel van adres sant bij een alzijdige beschouwing van de zaak van dienst badden kun nen zijn en mogelijk hun invloed op de beshesing hadden kunnen oefe nen dat bet naar hel oordeel van adf es sojil niet in overeenstemming is met liet algemeen bclajig indjcn de meo ning post vat dat de onderwijzoi-. wiMs positie bij de wel geregeld is, ontslagen kan worden zonrier ont behoorlijloe gronden voor dat ont^ slag worden aangevoeld fal de gevoelsovepbuigingcn die aan hel teshiit von den raad gemeente Anislci lum ten gron liggen moei1i>k als beliooriij'he gron dm te aanvaarden zijn terwijl zij bij overneming eldïsrs zeer schade lijke stoornissen in hel onderwijs zouden kunneai ten gevolge fliebben doi adieseant daarom Hare Ma-iestieit eerbiedag verzoekt hel ge wraakte raadsbesluit als stnjdig met hel algemeen belang te vwnic-Üigen " Van gemeemleivege is de gas'leidiug algesneden Gis toren naoht as Ie Kam - ^ pen tijdens ihewig stormweer brand wwden geheel op elkaar gescno - j onj^inan j ^ q ^^ perceel anji de Ie cngcdecliclökvcisplimcrd lerwQl Ebbibfie-itrai ^ deels bewoond door let daaiop volseuile restauralifrraluig ^ ^^ ap^nl yg ^„ ppjjijo j y ^„ der Veen dieels onbewoond De bnird - wefiT was \ Tij spoedig ier p'aatse Het buis is gelieel uilfficbrand van den mboc-dip.1 wend iMefs gered AI - ies waï veraokerd eveneens bedau^jbe scliaiie b ^' VijE personen zijn gewond n.l H Slühlhausen en < i Üiedenliovin hoofd - conducicur van de Duitsche post VVü - helm lüroechcl bijkok m den reslauraüo wagen P ftüuis en Jan Üiltcnhagen icninicrs van de Siaalsspoor woaen-dc te floïoadaal He ' ergste gewond is G Diedcnlio ven die daa ook per brancard naar het raoiDscbiatbohek weeshuis moest vervoerd worden De ï)ijkok Kroechel moest nit het yijluig gesaa ^ worden._^De wonden van de overige personen rijn gelukkig niet ¦ nstig gebleken De machinist en do stoker van de locoinolicl van de Siaalsspoor bleven hoewel hel oiigclok aieado aankomen trouw op hun post Zij zijn beiden ongedeerd gebleven doordal zij zich op, don scbok konden voorbereiden MadM wordt heden nog het Hierbij komt nog - als een factor, waa-r^-an wel niels iii do oonatilittie to vinden is die editor locli r.vaar genoeg weegt liet persoonlijk vor-lioer vnn den Presideirt met debui-lenlandsohe souvcrcincn Itetoij dnt deza Parijs bezoeKen of de President hen in hunne lioofdsleden opzoekt. zooals eerst eenigc maanden gele den Louhet Koning Alfonso Ic Ma > drrd Hel ligt voor de hand dal bij zulke saimenkomsten bij mondclin-gfl gedachtcnwissolmg dikwijls meer ¦ belangrijks lot slajid komt don dwor bel wisselen van nola's Gedurende zijn Presidenlsoliap heofl Lotibel o.a onlvangcn - den Koning win Eiigc-land den Koning van Spanje oen lÜMiiiig van Porfiigal den Koning van llaiie don Koning van Zweden, den Koning van Griekenland den Koning dor Belgen ha Russiautio Keizerpaar verscheidene Russische groolvorslen den vorst van Bulga rije den vorst van Montenegm den vorsl van Monaco en — als een 7.cei mooie daad van iiem — Pi-csidenl Knigor nadat die uit zijn Isiid ge-Een veel ' besproken vraag is het. welk middel de President beefl wan neer er een botsing is lussebea zijn wil en dien deiT parlemenlaire meer derheid De conslttulie schrijft voor, dal de President door een gomoli-veerde booöschap beide Kamers Kan uibioodigen tot een nieuwe beraadt slaging over te gaah en dal hij de Kamor van Afgevaardigden m ver-standtionding met den Senaat voor den wetlelijten aHoop van haar mandaat ontbinden kan ^^' dc hoodtcondnclcur dor Doitsche poslcnjen Mubihausen klaagt veelovcr pyn in borst hoold en lendenen Do oveiige gewonden zijn allen ter been Als bewijs hoo sterk de schok was I dienl dal het reswuraüerijtuig onge veer vijl meter in bol posUijtuig is ge drongen Giaierenavond was men nog aras mei de opruiming bezig H«n locomo tief werd voor de drie ïemicldo wa ^ gons geplaailst en züó werden deze naax bel ateher te Vlissiügen gelrokken Als sennoedclijke oorzaak van bet onccral wordt genoemd dal door een of andere oorzaat enkele wagens met aan do Wcatinsliouse-rem vcrhonaen waien Ter waarscihuwingl De hoogbejaai\lie H v Z Ie Bu'uU gem Epe wilde deaer da ^*" ^ ijn paa«l hooi « even Eensklaps tiaple he * dier * oe en heel hem den lep v den wijsvinger der linfcBrhand af SPANJE De Marokko-conferenlie De verklaringen van Almadovar en Revoil op den eei-sten zittings dag te Algeciras hebben eeo uitsta-kenden indruk verwek ^ maar het zoti onvoorzichtig zijn Ie gelooven dat de wezenlijke moeilijkheden int den weg zijn geruimd want helde-bat is eenvoudig met algemeene Bleinmen verdaagd Do Duitsche afgevaardigden be waarden een hardnekkig stilzwij gen en gaven aldus aanleiding om een houding te doen voorzien val lende builen de even ban.ile als hof felijke verklaringen legen journa-lislen geuil en dat stilxwijgen drukt zonder twijfel op de overige afge vaardigden ter conferentie opge-«aan met het idee om lot een oplos sing to geraken die alle partijen voldoet Maandag komt de confei^lic ¦weer bijeen OOSTENRIJK-HOHëAkIJE DeHongaarschc crisis Algenie«n wordt in Boedapest Owns geloofd dat de Hongaarsche crisis m « en gewichtig stadium ¦= gekomen Ko69ulh beeft medegedeeiri dat men op ' t ei^ste bedaolu moet zijn, daar de regeering lol ' o open abso' tulisme zai overgaan Uil de meest vei*n,uwbarc bron wordt vernomen diit de onlbinding *an den Rijksdag nog voor hel •tiid « van de maand geechieden zal In d'it geval moet binnen 3 maan den tot nieuwe verkiezingen wor den overgegaan Teiwijl echter even eens volgrais den teltst van de cwu Uilulio van 25 Febnieri 1875 arti kel 3 elite orTicieele handeling van den President door een minister ge-coiilrasigncerd moet worden geêlt «ij hem nïel liet recht de mïnisteis eJ Ie aetlen we ecbeir zijne onder teekening te weigeren Boel bij dil, dan 20U hu daarbij ailijd op het ge vaar moeien lellen van het ontslaan mm eeai Pfesidentscrieis zoodot hij dan mischieji zijn ambt zou kunnen verJieizea O n * e r de l r a m In de mee - nnng doJ ze zich tn een vei-hee«^en wagon dei Wet^llandsche sloonflram lïevond wiHde een wotjw tö " s Gra venhragc woonaehlig overstappen in WO andere afdieeilinfr. Ze geraakle bierbij onder de tram I eger en Vlout Da Amatwdaraache ondopwij-zidrs Kwest ie De ontslagen onderwijzer K. TruMiibei ^ schrijft „ Lang heb ik ge7W6gen en ge meend te moeien zwijgen Nu ecli - „„ ^ _^ ter tnkele ofticieeJe verdnchlmakers en werd zoo zw.mr ge*viond d-il zeme niet met rust kunnen laien achl ipcr brancardi naar hel Haagscbeik hel noodig een kort woord van ZinV^mhuis moest werden ovwge pj"olesl te doen hooren j brachl Bij aankomst aldaair bieeh De Heer Slerk beweerde Woens - ' de vrouw die op de fabriek van dag l,i in de Rnadszitling te Am - j veriuiir/aamdo levensmiddelen te sterdam dm een Rijiksauloriteithem j Loosduinen wx-^rkzaam was reeds lo verzekei ^ heefl dal ik geregeld \ zijn oveirleden. z^ts s dagen geleden nog be»oe-ken Uttii de school bracht Die autoriteit liegl Gediu'p.nde de sotiorsing heb ik angstvallig veriUEden in de nabij - 1 m *^ i-'eDriiari a.s optn-iiwi mo « 1-hPid der schoot te komen ot zelfs nscleur van ünl bijkan^imor „- Nnnrd-maar een teerling te ontmoelen '¦ Holland " te Am^lca-'lam van do Kort na h«i ouisl.ie ben Ik tiibschen Soc.-Dem Cr^perstia „ De Ce-.-'A ochlend ^ en middagschooiliid met ¦ Ie " Hij za ' echter Ie Haarlem blij - He > biUngsoofeningen Hel ligt in h ^ voornemen van den - Mini.'iler van Oorlog om geduraide dtl jaar de navolgende lichtingen voor ' herltabngs-oefeningen op Ie roepen lichting 1899 van ft*-25 Au gustus lichting 1901 v»n 30 Juli lot 25 Aoguslus lichting 1^03 Van 27 Auguslois—29 Seplember Hel Tweed-e Kamer-Jid ^ de - OT P W N Hngenhrfi-z Jr zal De vijf nf-juwe sohop ^ Gelijk we gistei-on reeds mede-deieldein bebben het nieuw in aan bouw zijnde jianlisei^-liip en vier torpedo hooien histoi'iscli ^ ramen onlvangen t^ei ilaürvau J*iwib von Heemskerck is üK«etwijreld aan ie der bekend ais leider van uieer dnn een scbeopsl(«iiit ^ zonv.-el in helhoo ge niv>nlen wie kent niet de üver - wintering op Nowi-Zemhlaï als nivw..t „.«- ^ -.^.^.^^ __.--- ïndiËw eai die.z^iie roemrijke looe-1 eon van de ondei wuzers lerwul bo-1 ven 
de consistoriekamer deJ ' Buurkerk door don heer W D ïlamer van AmsUrdam Utrwhls Jongeliedengeuootschap ien behoeve diea ' Zendiing Vergade ring Zundagav S uur in het 2en-dingshiiis Janeveld 51 Verschillen de sprekers-Park TivoiL Zoadag 21 Jaauari OcIitena-'Coacert (nam S'/i nui door het Ulr Sled Ürch ooAet leidmg van den heer W Ilnt-jcheuruijier Programma - Eersie Afdeeiing 1 Oaverluro van dB opera „ Obüron " C M v Weber. 2 Canzoaotia J L Nicodé 3 Vana^ tiia uil bol kwartet jn A J - v Beelho-vaa 4 Voorspel tot Parsifal ' oin BQh-nenweihlesispiel H Wagner Tweede Afdocliag 5 Serenade Es, Op 6j Voor Sirgkinstrumenten Jos " ik a Aodanle coa moW - b Allegro a lion iroppo e grazioso o Adagio. Hü Andanio Tempo priino d AilcgiC giocoso ma naa Iroppo prMlo Poco laeno moEso Vivace Op verzoek 6, Ouvorlure no Ill van do Opera „ Leo-nore " L v Beetbov-en Aroud-Concc-i Qiali 8 uur door bet Utr S'.Cil Orcb onder leiding vanden Leer W Hutsoheamijter Programma Eersle Aideeling - 1 Marchc du Sacre uil de Opera „ Ie i'rophèie " G Meyer beer 2 Uuvenure voot W Sbakespea. re's „ a Uidaummemigblsdream " F. HeiidelsBobo Barlboldy S Wals nil do ¦Serenade voor S try kins trumen ton P. Tacliaikowsty 4 Taraal^le 3 L Si oodé 5 Taaaliauser'e Klgerfabci la leiding toi he ' derde Bcdröt van de 0£e -_ ra „ TanahauKer " R Wagner Tweede Afdeeling 6 Ooverture iari da Opera „ Elisalietia Heghiaa d'lng-tulierra G Kossim 7 Prëfade na.x Délugo Poèine biblique C Samt-Saëna Viooi-Soio door dea beer it Drukker). 8 Enlr'acia uil de Opera „ CafinQu", Bizet 9 ïlosen aus dem SQden, WBls J SlrauBs 10 Ouverture vi Ogera „ Georgelle " A Gevaat * " V-oetbal ¦ ' Bij gunstig weder zairZohdagmiiJ-ig a.s op hel WjUieiminopark oö i U V V „ U V V " mïrtchen te gen Ajas van Amsleniam voor de 2 « fejasse N V B Zou de Llrechtsche vepeemging e rhftl loodje weer bijïeggen ' ¦¦ ' A.a Zondag ztl op Hercules,terrein aan den Hommel een wedstrijd ge speeld worden lusschen Hercules 11 van hier CR ^ ieerJandia 1 v^n Amsterdam Winl Hercules deien wedstriid zoo is iq kampioen van bear afdcelmg Neertan-dio zal er ecbier altea op zeilen om dit te voorkomen daar zij by Ilcrculea slechla éËa punt leo acblcr ia Waer - ¦ Bchijnlijk 2jJ~4a strijd - dus xter inltres saal zijn ïlet is l £ faopeo da [ hel pu-bhi^k nu ook eens naarHerculee Jl zal ko men kijken Aanvang wedslrgd Icn 2 u Hcrtulcs 1 gaat dien da naar Breda den strijd aanbmdca met het geduchte VelocEiaa 1 Wij willen hel beste hopen ea als Hercules speelt als verleden Zon-da legen Ajai nebben vt daar al bet recht toe utr ArljeldsbeuTS Er worden gevraagd 1 Beiiangcrs jongen 2 bakkers 2 colporteurs 1 jongste kautooTbediemle 1 barbie>F8 l)ed'iende 2 MeermakcrSi i id aan komend Er bieden 2Ècti « an 1 ariieider is bankiolbakkers 2 bankworkers 2 hedrendea kruideniers en manufac-luren ó behangers 1 hoe^iiider 2 id dmkkeo-s 2 gasfitters 2 gjond-wenkcjs u huiskneclils l incasseer der 1 kanlcoi bediende 2 Jbcllneis, 1 kislje&pjakfcer S koetsiBra 1 koper slager 2 letteraelters 1 lood - en zinkwerker 16 loop - maga^jn - trf pakiiuisJutechts ] macJimisl 4 met selaars 1 meubelmetker 2 opperlie den 1 opzichter 2 reizigers 9 schil ders 1 ld halfwas 1 id jongen 1 schipper l achoeomaker i sigaren kisljesaager l ¦ ygarenmoker 1 stal knecht 1 atokiftr 1 sluoadoor i lim-merlieden 1 id bailwas 6wet*-vronwen 1 voorslaander 1 ijzer-drooder 4 sjouwers 5 smeden 1 id jODgen 1 « orleeider Se Finale op ue Oudegruöht, Vroegen we hoe de finale zijn OU — ook deze vraag is Ihana op-gelosrl Toen we hedenmorgan voor op hel peiTceel wandelden zag het er uil net als elk ander perceel dal Ie huur etoat en zoo begrepen wo, dat de draaiorgelend e banketbak ker met beliulp van zijn muzikale vermogens de zaak voor zich had welen le bepleiten Op een confe-renlie die nu wel niet zoo aange naam aJs een theevlsite geweest zal zijn kwam men lot een overoen-komst De beer beneden gaal er uït en — meheer boven die d'r in blijft, heeft rust Welk een genot „ rust Is zal meheer na die enkele muzi kale dagen wel uitstekend begrij pen Qamlzoensbfirlohten. De bij bei Se reg vest ari nieuw be noemde aajoor S B Uoil van het la Oe ondervD « eneniging A & V B, N D 0 tan het 2e bat lie ng - ml al hier behaalde onder aerg J Ënkclalrut de ailveren medaille op colonne floret De kranig ¦ cbtrmcn van liel ie ng - VMt art werden bedenochleocl net mu-ticlc van hel italion algebaalé fclddda iomi dt toud fa«t imto 1» ftfiu Tjieeen kennend gq 8chreeuw«na Umi pnn zood»l üUe bewoners mtöenïmliS ta*r builen Uepen Wal Week?B^l beest had « en groole gapenüo iron-ae op don rug bd den nel en dut p-licurde in dea tijd van nog geen ami tu'cn De hond « erd loo spoedig mo--e:,ik Tcrbondea Zondo«B k-ia menBiet na de TceailsenJiiclwol lereclit(met boter te welen maar 9 Maaa-aaRsnwrgciia is hg er Èrect na".?^»eebiachl De deskundige aan s Bjlka-TceMtacwjscbool lei datde wond dooreen hakmes o £ onder Bcberp mes wasfee!;ebracht.'»Ik geeE hier den lezer te2eukcn do plogöf die lüer zoo leta doelia völeens mnn inziens een onmenBCb•n dat zoo iets bi ] - kanmbalea taagebeuren kan ik mij voorstellen maaiïaii een bcstbaald mcnscb ie ^ n'ka metIe denken De hond is dan ook Dinsdagmorgen Ja do Bqks-Veeartsenaschool gestor. yen aan de loegebrachle wond Het Toorgevallene ia bq de bevoegde anto-iitcilea Ier kenms gebracht welke m flezeft een streng oiidersoet doel _ ' Ik weiischle hiermede diorenTnea-aealcwaarsciiuwen dal ztj wanneer (les avonds bun hond buiten fcoml de-ie aan een louw vastlio uden vooral in de boiienwgken waar het niel zoo ¦flruk is a!s ia de stad waar natuutlQk 100 iels niet rop gauw gebeuren zal aJs in genoemde straat Ieder recblgeaard menach zal het tach met mij « cns zgn dat genoemd geval allerafscbuwelDksl is Een ieder passé dus op zija hond Uogmaais xaiin daak mijnheer de Rcdaciear voor de vcrleendo elaats-ruimle Hooaachlend _ G A LAGEMAH, ülrecbl 19 Jan 1906 StadsKseuws » üTKhCHT ZD Jaiinaii 19u6. Het Ideaal In „ Hel Ideaal " van heden komen versclwUtnde kiekjes voor van en uil het genoolscliap „ KuusUiefóe" alliicr alsmede een zeer geölaa^ pyrtrel ran den bekwamen direc-leiir van hel jjenootscJiap don iieer G W P van üokkum Causeria Eleclrische Centrale We hebben gemeend de aan-tiokkelijklieid van ons blad nog meer 1ö verboogeu door wwrtaaii, waiinetr we ands 8 uur voor - de ieóea van de afdeeling Utrecbl van de Ai 1 N. v h Algem optreden in bel Geb. voor K en W met ' t vcdgeod pro gramma 1 Een tragment uit „ Vcreten-acbool " vnn MultatuJi 2 „ Visioen uit doPraascherevoJulie'VanPol de Monl 3 „ Anna Uoleijn " %- an H J. SchimnieJ 4 „ KindeLiiwoeJ[uuTti«", van H Heijermane Jr 6 „ Mach-leld " van PoJgieter 6 „ t GeducW fllandje " door Grenet Dancoux4 OonlérencBs franj^aises In een serie van B lezingen zal de heer P Eyquem die reeds meerma ten alhier met succes optrad de volgende ondierwerpen behande len Ie L'Arliale « I la SociÉlè 2e. Un oonteur Vilüera de l'islo Adajn; 3e ün penseur Ie Comlo üe üobi-aeau 4e Un sculpieur Augusle Hodm 5e Un pemlre Eugene Car rière Öe Un poète Emile Verbae - Be lezingen Ie houden lo het Gelwuw voor K en W zullen om de 14 da^en plaats hebben ie be ginnen Uiusdag 33 Januari De gemengde zangvereeniging „Somper Crescendo " geeft Zondag 28 Januari een concerl in de groole zaal van bet Geb voor K en W Toor bet verkeer opengesteld. Door e en W wordt medege deeld dat de liaalsliBal de Be-muurde Weerd Wz en de Zeedijk weer voor hel verkeer van rü-voerluigen zija opengesteld Opentmre Leeszaal. Dinsdag 23 Januari ' s avonds acht uur wordt in de Openbare Leeszaal een inuziekuilvoering go-geven met welwiilende medewer king van de dames Cl van Dok-kum alt Jae Spaan viool « n N, vos Dijk piano De ware Jacob MaundSig ajvond wordt in den Soliwiwinii-g aS-iier de revue „ De Ware Jaoob " van 11 Haining Jr, en Ü urvaiij opgievoerd Onder iiel sptjan der ouverture ¦«10 leacn we in - seii korlo beschrij ving konil een inspecteur ui de mai die op grond vaji arl £ 14 dcj--Ug PoJilievoroi-dening de voorstel ling verbiedi Uc regisseur voor ^ i donk Ire-dcaide meent eciiter dit vorbod niel Ie moeten opvolgen wijl er noig geen oensuur in Nederland beslaat en roept den haiidiiaver der orde oe Loop uaai de maan Deae bei * j dagav S uur bijbelIeEtitg door ds liuitt4 Eioh juist Jat hij dnaj * we - | Gewin zen mot ^ gnat af na voorai gewaar - Evangdievefkondigmg ' voor diïol - schu-wd to fcabben dal^oo de revue stommen Dinsdagav halfS uur in iels mocht Jtevottan dat gevaar op aou Icvcnen voor de goede orde o de zeden de straf niet gering zou zijn Het éoeik gnat in tie Jioogte ixl voorspel spealt zicdi at op de Manu We vintteii hier een bont geael-sdbap van personen on iiisleUuigen die naar de Maan gegaan zijn Frau Uina \' an ' t IlemtröAdtlJhcaler de Nederlaiiïfacilie Opera's Notarissen, de scJioaiuDoajkslera dircr de Sloonnr fitorlzuigimaclune en de Alctdiol, door de N]car\vo Bran&^iïl naar de Maan geholpen Alleen « miianlen die ontbrelicn «oor tot spyt van li^imi Luna die een faif goell Ier gelfsgenheid van haaj-g^oorlodiag en zoo graag een ver-&lag]o in de coniraAl bad Doefa hel toeval koait haar te liuip Op de sante ze9 door do muiisleirs een perswei wanien ingediend waar-ttoor g'edirukie Etujkken slechls ujs bnef mogen verzcsndjyi worden, wanneer er iels Ui vooi'ikoml dai afc spuitend met Het Genas kan be - sciiQtiwd wordtn Vele spolbladen suilen liieröchir naar de Maan geiool - poa woiittei doch een der vrijsie — de Ware Jecoib — viudl het beKr liet rCEag voor Ie zijn en rustig aaö oen anti-pejiswcl Ie gaan wenkon Op de aarde is daarvwir geen go - tegenlieid ] iel is te rumoerig door al te dwaze wetten die er ^ jn inge - düenü en deswegen zodit bij e^i rustig plekje op de Maan. Doch ai spoedig blyirt hel jjoever iiij zich iKCii ver^isl öoik & ar " hél aiies beiiaJvc rustig wat vooial de Alcohol op zijn geweien heeft UU gaal doorojn per luchtschip maar weer naar do aarde terug dooh neemt oon aolticr te zijn aJlud mooi weer tcliebben den Zoin6r(di60ok al noar ife Maan was maar weer Hel tudlilschip aTriveörl dan op den Dom te Amslsrdom Wal er giei>eurl in de hoofdstad, en hoc we zelfe ook nog verzeild ra ken op de wereldtentoonstelling te LuHt — dai vertellen we niet men Maandagavond naar oiïaen Schouwburg waar mcji 2ioh wel amfiiseoren zal ElectriBch Theater De ecne vermakcI^jUioid is nog niel goed-en-wel uit onze veste vet^ dweneii of de iindere is reeds dödr Zoo 13 nu weer do heer Tewe mei zijn „ elesiriseh theater ^ gearri veerd om « lk«n avond gedurende de volgende weöi eene groole gaia-voorstelhng te geven — dal deae schilte'rend zuUwi zijn bewijst bel zeer mooie programma waarop de nummers ons byna alle ont^ekend zyn wal in werkel^kheid en dit we len we allen wel eene groole btj-Mnderhaid - op bioscopiscb gebied is Niel adieen gala - maar ook kin-dervooretedlmgen heeft do beer Te-vire georganiseGTd ioodat ook het jeugdige en klemene deel onzer l>e-volking mee^ienieten kan Voor ver dere inlicbtingen zie men da idver-tentie Prediköenrten Zondag 21 Jan V.m iO uur ds Pernliout epen-haie belijdejiis bedieoiug H Avond maal ' s av fluar ds Fernhoul na-betrachtiog Wosletkeit V.D1 10 uiir ea ' s av 0 uur ds De Gaoij Porimaii vóh AnislenJam. iLigijucnhfi V.m 10 uur ds Klaarhamer be-dieiuiig 11 Avondmaal ' s av 6 uur de Klaarbanier nabetraoliUng Dcnderdagavond half 8 ds Fern bout Doop i.iir Uer Oemecnla. Wiltevrouwensmgclkerk V.m i(i uur en nam hall 6 uui ds F Lenglioek yaa Uariingen. Lulhcisolie ueni.-.1 Vjb 10 mir dis L Schulde ' s av. baif 7 ds J A Rust ' l»5fiei nemeente Vm JO uur ds J van Loenen Mar ttnel vaa Uussum Eng bpiscupaalsUie Uem Ucb. Irene Zondag nam £ u godsdienst oefening r«I J Uhaisbers vun Am-fterdam Betlilehemkerk Voorm 10 uur (voor Jiindei-en De heer Van He-tegem ' s av half 7 uur ds Quasi Woensdagavond 8 uur ds IJuast Lokaal \ j£tede X-Notetiuuuicntdaii; v.m 10 unr Evni^eiteverkoiidifting 's av hall 7 idem Woensdagavond 8 uur Bidstond Donderdagavond geen dienst Lokaal „ Axareei Walcrsmat 78. Zondagavond >--' f 8 Verschillende sprekers Wijkgeboaw J P Coenstr7 Don derdagavond 8 uur bijbellezing door ds Bakhuizen van den Brlndi W]jl(gej>oi]w Lauworeeht Dinsdag avood half 9 bijbtileziae door ds. Bronsveld Geüouw Irane Oinst^av 6 uur voor de vereen Troffel en Zwaard 10e spreekbeurt door ds M Jonge-breuT ven Veen«ndaai DonderdagBvond balf O mir bij bellezing door ds Gunning Lokaal Maranalha Qansstr Dlns-dagav 8 uur bijbaUezin door ds. Barger Wijkgeboaw BouwsfraM Zondag «vond ball 7 unr bdjlwUeiinff door prof S D vam Veen VVijkgeiMMiw BuurkerK Dinsdag avond 8 uur bijbellezing door den Dear J Kool Godsdéeojakffiderivd wc  Lokaal op de Voarstiut Ikolikc - In den corpswcdslrijd sabcl werd dc Iwccde prijs ork gewonnen door licl ie reg vest art in afd 1 « ibel verwierf Berg De Vaal den 9dcn prijs in afd II ssbcl werd de 2e prija bcboald door den serg Snioorcnburg Door bet bestuur van de Uilitairo Wcdcrkeerige Waarborg Uaalscbappij „ Onderlinge Voorzorg " wordl Woensoag-namiddsg a.s ecne vergadering geliou-iD de vesting arnllcrie kazerne ten einJe het doel en de weriung dicr ver-eenigmg uil ecu le zelten - Svbilé Do rangeerder Coritelii Hoonikker wm^am op het Hetion Utrecht faer-dacht den IS dezer deo da waarop bij voor 95 joDi bij de Rhijnsnoor en later bij te ^ aalscbappïj tot liliploilatie van Slaatss^ioorKË^eD in dienst trad Oen jubilaris — die voor 4 jaren bet ongeluk had bij het rangeeren een been te verliezen ¦ — werf door drie tden van bet hoofdbestuur van den iNr.d van Slaatsspoorwegen bi monde van den br. U J faap opzi^ter te Driebergen met een loepesseliik woord een cadeau over handig zijnde een gesloten enveloppe Be eeienade van de brandweer Van bevoegde züde vernemen we, dat de voorgestelde serenade In verband met liei 25-)arig jubileum der reorgauisalie van de brandweer, oj;!aiigs wegens omelandigheden uilgesleld a.5 Vrijdag zal plsets hebben I>esloet zal zich dee avonds 7 Bur m do Bolerhal opstelten & a van daar circa half 8 verlrekkeoi om den heeren Reiger en Van Üeu-nmgen op hel stadhuls in tegen - woordigheid van Raadsleden een serenade le brengen Daarop gaat de - stoet-naar-de woning van don Gommandant - dwi heer Van Vell-huizen Politieniettws Gisterenavond zijn door de politie personen paqgejioudea afkomsüg ml Enschede die zich le Hilversum hadden schuldig gemaakt aan dief-sla3 van rijwielen - GEVONDEN op den openbaren weg en voor reeb hebbenden aan bet booldhu-vau politic terug le bekomen op UI van i—t uur nm ilveren beerenborloRc Een knol zwarte sajet Een portemonnaie waarin horldgckeltingen Een hond does Ëen Kogcnkleedje Een kindersthoentje fflel zwarl bokje ' Een aleulcl Een sicutettje Een broche Een groene porlemonnaic h.en zwarte das een duimstok; een arxabai^d waaraan een eikeUje; een poriemannaie mei e«iig geld; een mes Een ti.-C kenkboeUje een ponlo-monnaóe met 6 cent en een mesje, een i>ont een ailveaen dnmoslKwJo-ge een timine « verja ^ een ijzeren raiadjo een paikje gekJeurd glas mon eiarei «« n pïjii eoo Ui«iioiiiap - Ajohlergeltiten in de tram en terug le bekiomen aan het lianloor W.-Ba-reul£Siraail 9B Een domesring e«n zwarte doeb Aangebracht in hel süchlsche Abate-YOor Dieren Marklsireat 1 hoek iVbslc-derdïjk Een zwarte pus mei wille borst ge vonden WUIem^arcniszstraat DiU£BËaOEN Zondag Geref. kerk vm 10 ea ' s av O uur ds A. L Uuis EEMNES ïïeditbeurtcn Zondag 21 Janoan Eemnes-builen Tm half 10 en imsL 2 uur Da A ten Have Ëemites hinaan Onbekend wegens aiekt ^ HItrVJSRSUM Predikbeurten op Zondag 21 Jan Ned Hétv Gem vm 10 « Da v. Uchelen ' s av 5 uur ds Kaiikman Gebouw „ Baïem " van 10 uur ds. Kalkman Geref Gem A vm 10 « ur dr IjOs ' s av 6 uur id Gered Gean B vm 10 uur ds. Tom ' s ttv half fl uur id Evangelisalie vm half 11 out dr. Van Gbeal Gildemeesler den Uiag. —o MONTPOORT Predikbeurten op Zondag 20 Je^i Ned Herv Kerk Dea voorm 10 en d«s n.m 6 ure iéüsens ds F. Lelükenkeriter Xieret Kerk Des v.m 9 en dee njn 8 ure telkens Jesen eener pf«-dikalie MAARSSDN Op Dinsdag 33 Jan. van des nam 1 tol 3 uur zal ten hui ze van de Dr A M Venker en J C Prtllevitz gelegenheid zijn lot kcel«-looze inenting en herinenting — Predikbeurten op Zondag Ji Jan Ned Herv Kerk roorm 10 uur bediening van het H Avondmaal en '8 avonds half 7 uur Dankzegging ds M J Sanders Woensdagavond halt 7 uur Bijbel-leeing Geref Kerk voorm 10 uur en ' a av a uur da beer S BijdemasL Donderdagavond 7 uur de heer N Bijdemost MAARSSEVEEN Burg St On-derü'ouwd Q VoornveJd en G van Ewijk Geboren Apolina Adriana d v. A A Elfferlch en A A v d Berg.. Marrigje d v H Menten « n W van Ee Overteden Corneüia 17 Jaar d v. ö van Be « n O Ploor - -^ RIIE.\'l|arise 9 « UobtverceHiulME te berJenkeo S J Ewme datücbare Kinderen £ ^ Sthwsd - « n KlHnkindtrcn ¦ * Boogïtraat No 18 B Ifi I>in8dae - S3 JaJli 1&O0 scht onr ' a avondi MüimfOEHB met nelwiUendfl medefrerkiBf v«n de Dames Cl VAN DOKp KÜM Alt JAC SPAAN Vierf en N VAN DIJK Piano Leden hebben motecnedaiuevrUestoeganff op vertoon van bua bewülvan Liamaatscban AIJÜ 
t Immt Kreed ^ een jri-oote ke^isse XCiaie¦ll * vooi*l&a,iiclen in iniine J\laga.zÊJnen II ] hfl ^ ani^.e ^ ondeiRE>a,loli De nieuwste modellen van af wekelyicsclie afvaart met snelst vaiende maïluüOteo voor passage Adrei de Ageoten 4101 1 JIEU ^ ö BB Rayisrlafie I QQ kmm Waterstraat 13 nigB ^ ^^ Waterstraat 13 VeB*hui2ÏBigen en SiepepiJ * ¦ Wöde " Watersti-asLt 13 ' l'elephuoa No I&Ö-Het goeiIVoopste en sMiedete adres om te verbiiizen is bgG VAN DAÜA Waterstraat 13 Hij is voorzien van groote en kleineTapiHSiéres alsiuede van gewone Yerbuisvragens AUe veiheizingeQgeschieden onder garanUe Ook kan mes bij bem alle verpak-middelen bekomen 4127 Waierstnaat 13 -^ 3 SN ^ Waterstrart 13 Gebroeders VAN THIEU — uël&on » — Fabrinkten Tan Klinknagela — Moerboijteo - Draadnagela Vast Ta3"ï«f voor kleine Advsrtentiën voorDIBN3FAA,NUIt:[JINGEN DieNgriANVRAGEN UUOE - on VUBHUOB KOOP - en VERKOOP vna WONINGEN enz a SS oeut bU S.msllce plnHtBinB OU ceut Ueze AdvertentlSn warden alleen geplaatst bij voorn il netaling ER BIEDT ZICH AANmet Fcbr öl loler een"flink net 4071 BUrTENMEISJE wiiikoizaak ' of [ l">niicndo koken en neiie» huishouding Br fr ond werken vg g.v Br ffc no 4108 bur v d blad aan C Wilkens Kaalsbaan Stopmdnik v^a JOQ B^jmm ' •« UcecM HURGEHt'^KSTEH en WKThOÖ P'-KS dei - geiU'BiilH TJutclil zija viiot ii6(i.flii * op Zaterdag a S'ebruari 1906 ios DiimiJdags te 3 uren bij iii-'nruvmg in het opeiibaar teu Slad liuiïD aun ts beatedea Tiot rJ Het vervaardigen en leveren van dienstkleeriing voor het personeel bïj tiet Gemeentelijk Trambednjf van I Februari 1906 tot ultimo December 1906 Tot 1 '^ ' cIliigiDg wordaa alleeu z^i tl r ¦'.'¦ Ito < lle Bene in da gEmeeate Oiiecbt gevuHiigde zuulc bebben ïm \ Fri8 MÉrs ei ipmrs Het beaiek on de vonrwHnrden van itniiheijteding zt.n te«en betaliug Vbd f O 25 per c^seijiplHat verkr^gbnnr aan de FliiaucieltHuiBr en bt do Boohlian 1 J O Van TEE veen & ÜÜOS ebt ] Uii Utrtclit 20 Janaari 19C8 Ds Srcelafia der OemetTtle VtrecAl 4U1 J BOOI / woraen direct gevi-asigd door F P SCHWAGEE Alleenhekwama werklieden komen in aanmetking Zich in persoon teTervosgen Geerteberkhof 12 4102 LsYerMMliroeiiteii Boereiijoiigens en Kersen De Kol e rel Comiaandant tbd BeiiiiiiQui ienictroepen te Utiecbt zal op Alaasdag den üQ Jaotiarl a.8., de « ïuuimldditgg len IL uur te zijnen buroMe in do kazeins van geuueoid Btiijinicnt DaiiiiuBt een onderhandscbe ' iiucb.ijvlug büuden voor „ De levering van Soep - en Middayyroenlen ten behoeve van de solüatenmenage van genoemd Regiment gedurende het lijdvak van I Mei 1906 tot en met 30 April 1907 " De vourwaardun van levering Hge^'' len burcele van KBuoemdea Coiuiuaiidin'i Ui leziog op alle werkdagen vbdüudi TOOt - tot 1 uai namiddag De Kolonel Commandant,4109 BECKING op per Vi pot f 125  Vi 0.70 Ledige pot terug f O IS > > « - 010 Mordleni ^ op Branden wijn, KERSEN-LIKEUR per '/ fl met flescli i fl'>5 '^' t • • O ' Koode P**rtwijn en Vermouth bij de maat per Liter ^ • - 1 Vi Liter o"5 FIN JE & Co Ouderacht Wz F 5 Teleph luterc No 359 h.A StadnDisbrug atCHARD BUK38ËR is voor nemens vün » f IHaandag 22 Januari des avonAs ten 6 ure in zfin Vöiidtt'inis » h Vreebarg ii het openbaar legen alle prgzen tb verkoopeu eene grootu partij Bïan>ooi*boeScenj Catiief-a PostpapÊQs't EnwelDppenj Holitie - en ant.ei:een versterkt tiet geheele zennwstel, Hfiemsitoi^eeii is bjj bloedarmoede zeer aaa te beveleu. XSaeiunto^eeik lian door de zwakste maag verdragen worden zoowel van kinderea als van oaderen. !S:ieiiia.tog;ee » beeft een aangenamen smaak de tanden wurilen er niet duor aangetast of zwart GeEiPuikeaanniijaïng van Haematogeen Volwasssnen nemen 3 maal daags een eetlepel in Selser-vr^ier Water of Wijn Kinilereo nemen 3 maal daags eea tties-Eepel in Melk of Water iraesarttog-eeii koat per fleach 1 0,90 enisalleer voer dien prijs verkrijgbaar in de DE LIËFDE'g Centraal-Apotheek VooPsftraaS 6 bij da Heude — Utrecht en bg bestannda utt: Plano Seraphin Orgel Polypbon, Salon - en Haiskamer-AoicnblemeDt: Noten - en PUelipino SlaapkamBr-Amenblement Linnen - Buffet en FenanCkastei],Tafel?,Stoelcna,Onapes, L«dikanlon Bedden VIoorkJcedoD en Taputen Gaskronen en Lauipon, Pendules Beelden Spiegels Scbtlde-röen Vnlliaard Kachels GaBoomfoor, ^ukengereedschap diverse Kleine Goederen Olas - Blik - en Aardewerk eenige antieke Borden onz ' Daarna cou 7 lierkel-Snümachine, KookfornuiB met Gaslolding groote Hongbak staande Qebttktnachiac, Blagersgereedschappen Bascule en geniclit en hetgeen verder ton vor-toop zal worden aangeboden ' EO bezichtigen Woensdag 24 Jan 1906 van 10—4 ttur en des morgens T&ör den verkoop ' De Vendameester J BBIJEBS A SIEBEL,HeefHn9traat9 Rotterdnn DE HËBK & de OostzeedOk 29( Itotterdnm 0 G SpEOiraEN PrinBengraüht I22a den Haag. W H MANGBRT Volderegiaoht 7 hoek Papesttnat Dellt. Nijnteegoche Centraat-Apatheek Broer - ¦ traat 10 Nijmegen. Firma DB WIT BEOKES Haariem - mciTBEra'it Lolden 1 Te Zntten bg firma J H WE& VERS Korte Hofatraat l6 J.FIèVEZ, Benkeairaat 73 M D NAKKEN, Laaretcaat 83 Te Arnhem b ^ Q J DE WAAL & ZOON Groote Oord Firma LEU MEN Koningstraat 2 J.E L SCHOL-TEN Bommelsltsat 12 Voor ballen de stad zende men met bet oog op de fraokeer kosten IS ceiii meer Hotel de TEurope ¦ tlet^cangetsaa'ïRsf gslesaii aan hal utrecht Vreeburg No 17 Brandkast Forusisje enz Te koop een degelijke Binodkast f 5 & Een flink S-penoons U^erLedikantfS  Een knap gegoten FornniBJe 1 3.7Ó Jüen 3-liolita Gaakronn f2a0 Een mooie 1 -' pits Gailamp f 1 25 TweeSIoemvanejeH Met Bloemeo onder Stulpen 10.75 Een'strart HoekUfeltje 1070 4131 ¦'"'^ AJres - IJekkeraTnat 85 Ülrecht Vei'honAen door Itum Qenlraal Station m BoÜandschs Hpoaf, gehssl naav dt iitehen des lijds ingericht Asn het Hotel dkt batten sga Badkamers 40 Loooap - Uit> uaEcfeemners eu Convapsatiexalan telt ia een CHFE-RESTAUK^^T TerliondaQ LosSsE BnaS uit«tak«ntl « nibijt «« nat f 1.75,Plat da Jonr fO.&O —^ — Dlnws Taoaf f 1.85 Ïal3le d'Hote 5—7 uur S^sEling woar 1Q9 paardsn Rijtuigen « an hal Hole eePE£PiJ9baar > Enim Keetebuis voor bgrghig T(t & Bijtaigea ea AntomoVialea Hot9lbtüsbnaDl:its.aan alle troio ' J'e Huur Te baar Ki...i..fce groor EaruatrnRt hij Heereu ütr q Kamerg Shtb deo buizen War*udo _.,_ ^„ richt Hnor 1 325 a f üOU por jnar, dadelük te aauvaarilea Ta Uuar ] tup 75 per wenk en eeii rnim Win-kelbuig met groote kelder.zeergescliikt n E < nidenienzank tmur f 1aUper iaar Te bevrajteu by J Ü VaN GrELEN KuekoekBtrsBt 1 of Ou eGtocbt 173 4095 Ter overnane aangeboden itüa«zaiik verdere inventaris. ider no 4116 barean beklante Vrac Inbegrip van Htt e Brieven franco o van dit blad Ep biedt xich aan een Si.iiiiKfunjron dia reeiie é jaaraan da rjjtuieifHbriek nerkEaam wai,iielst b{j e«n borger baai om z'u vakgrondig te leeren P G SelirifieUiKeaaubiedlDg bj 0 VAN UARKUS,Ondenrijn 41.9 Tegen 1 Pebmari a % wordt goed loon verinncd eene een dto als Meid-AUemi b-.'ft ge diend komt ook In aaumerking juHde getttiseo veir a Itta Br fr ond uo. i08t bar van dit blad Ho boreaa ^ Uelria ' Knipstraat 1 A bij Uet Ca barljae Singel vraagt vuor Direcbt darloluk Febr au Utur velr ?ette meidji.a vuor > iefiige en dieuateo JD gegoeden bnrgaraiaud Alamede vo'it doQ Haag Ameterdam Botiaidam Ari bem Zr-isl HnaflamiHilvor^nai enz eiiz MB Te B II - D den Haag Breda Maaatrielit Bele^eubeid vuor twee m^ii-jea die als henhca-en ' Wo*de mul ¦ btj elkander weiiachen te dienen 412 > " ge'vraaüü n e ¦ j"ug iiniabond»n«enionge Dlenat-b de alt een n e t gezin P.G t-geu I of half Jliiatt Br £ r ouder no 4105 borean van dit blad Gevraagd eei net BidiüSJE ' ir hulve dsgen Ziob aan te bieden ,1e Eerkatracit 9 ' s avond * aa 7 nor Er biedt rhti aan | met 1 Ff-bmnrl eei nette latBoeul^ke DIüNSrBOHB P.G als Mel-I-Alloen, liefst in Utrecht of omatreiieD Ilr fr no 123 Bo-kb Firmn K LOS Bnasum iiOI Ntderlaud te AruUnm Leell tapi btsc'iikbaar tegen Ie Hypotheek op hnizen laud en buuwmrreiu tegen bilUike voorw.iarden Da gelJuemer-d'elen in de ninat Ag at vuor Utrecht on PiovlndeP J aOSKA-M A-ihtor den Dom 2öbij r-auedam 3-20 J B WINKELMAN ^ opakker 22 latere Telef 8S9 Levert niterat coacnrreeiend In groot en klein Ste-nholen Cokes en Antracat Heide - Metsel en Bttionzand en Grint. Verte gen vroordluer voot de Firma'E Qebr v HASSELT in Kampen en Amerongen Kleurige meskantiye Waalsteen Alen vrajc * pflja 4110 Aanbevelend De Concurrent Lanye Mieuwsiraat 3ö Pl'ima magere RolSiamnieijes van al 4 pj per pd S & <' t3 Ie soort Gekookte Han 10 ets per ons Echte Medicinale LEVERTRAAN Bijzonder aan te bevelen voor Kiierachtige Kinderen VerkrggbauF & 45 cent per flacon Voorstraat 6b.d Neude Utreoiit TE UUUR Voor allo golegenhedcn nel te gekte cilc Costuumg, specioal hiervoor vtivaar digd Aanbevciciid M A van Zandwijk Ur Kleeder makT Nac hl egaals tra at no 9 over Tivoli 4115 SPORTWAGEN HET KAP Ter overname aangebo-bodcn een Spoctwaaen met kapje gummiliandeu en bakje dal opgezet en neergelaten kan worden v. den spolprjjs van ï 4-50 " fr ond no 4097 bur d blad Een flinke Loogjongen 1 een Dogmeoje 4098 GEVRAAGD Aehter Si Pïelcr 6 Er wordt terstond gevr EEN NET DAGMEISJE niet hencdcn de IG jaar n ' s morgens halt S tol _ midd 5 uur laon f 1.50 Adres Catharijne Singel 92 4096 Half Uaarl ol eerder GEVUAAGD nette Dienstbode als Mcid AUeea in klein geun goed kunnende koken en V g g v Aanbieding in persoon WuerJsingel Oi. C5l>i3 ' s avonds iiu ' 7 uur 4113 ll.B BAKKERS Een Bakkersknecht enLoopkneciit gevraagd versiraat 30 4107 TE KOOP GEVRAAGD een in goeden staal zijnde kleine Handwagcn en een Lalicnkruiivaeen Br fr mei opgaat van prijs aan G Westen ing Job Camp huiSElraai no - 47^_4112 TE KOOPeen Kippenhok met loop 1 5 Te bevragen Oude Kerkstraal 4 __ 4080 KOST Efl INWONING Bij een nclte weduwe kunnen 2 Commensaatg ge plaatst worden met huise lijk verkeer en bcwaMching ook een nette Kamer te huur om te studecrcn Adres wed D Krul,Kruisweg 26hia lioek Oiier-slraat 4079 L BALMASQUE. Dames - en Bccrencos-luuins te huur geheel nieuw Uppakker ^^ 4081 TElt OVERNAlfE igcboden een Kaasaliai - __ met vele slraalklanicn een goed bijzaakje bewij - voorhanden Br fr no 4128 bur v d blad GEVRAAGDikomend Meisje v.halve dagen P - G voorlichte heztglieden Kerk straat 23 _ ¦ il3q _ TERSTffiJD GÉVHAACD ccmgc nette Meisjes voormakkelijk naaiwerk loonnaar bekwaamheid - ZichIe lervoegen C U de UariBolalraat 101 4009 ^ KOST EN INWONING aangeboden aan 1 et 2 nette personen met vrije slaapkamer en hcwas-sching è t 5 So per week, de nabijheid der gaEtf-briek Br tr ond no 4070 bur v d blad ^ TE KOOP Wordt Ie koop aangebo den een solicil Uuisorgel, ;rs iwee knie zwellen licicijik van loon, prachtige kast mei lok-apicgcl Sr fr ond no 4103 bur V - d blad ER BIEDT ZICU AAN a net Curgermcisjf opleidng TERSTOND GEVRAAGD een llinkc Dagmeid boven de 18 jaar bif D v d. Vondel Willemstrast 40. 4084 aagd goed kunnende werken, niel beneden de 16 jtar-Corn Everlsenslr 17 - Ter overname aangeho - elk eannemetijk bad, wegens verandering var woonplaats Br fr ond. 1078 bur V ó bTiid TE HUUR gevraagd leeen 1 Mei v. een klein net gezin ccd kleine Beneden - of Boven woning huurprijs F 3 tot n hoogstens f 4 per w ' Ir ond no 4025 bur d blad ~ MEISJES Het Verhuurakanloor teBussum heeft nog velenette Diensten voor Fcbr.Vraagt Keuken - en Wertt-meisjes v g g v eogeelt ^ vat van de godspcn-ning tegen hoog loon.Dr tr met postzegel voofantwoord VcrhuurksnlooftVerlengde 0 B ivcg 3 - teBussum 4024 MEID-ALLEEN Er biedt zich aan tegen1 Maan een nette tstsoen-lijke Djenslbode als Meid-Alleen van goede gGluigcn P G Br Ir aanE Bruming Kruis-laan 4 Du'^s um 4076 407 * Maarsaen tEN NET BOVENHUIS buur gevraagd 2 ka mers keuken en fnssche slaapkamer voor een kleia gezin de prijs van t 3.751 ot f 4 niel te boven gaan de Br ff end no 4077 ' bur v d blad TERSTOND GEVRAAGD een Schoenmakei^knecbl^halfwas bekend mei repi^ratiewerk bij P de JonbLange Nieuwsiraal no ra < 4082 ^ WEEKWONINC Te liuur een ruim ' od en vrij Benedenhuw m0 keuken kelder en iw ^ huurnrijfl t 3 pef we^ .vroohjka nelte alsof flH legen Uinkade in S » ï""" straat Te zien ifaa«3 morgen van 10 uur t *3lt ell To bewsu saustraat 49 bij f IielminaparK ii>r,ij:-i 
mm BIJVOEGSKI van Maandag S3 Januari 1906 Uitgever JOH DB LIEFDE iSe JAARGANO den bezat omstreeks mijlen van de stad een landgoed. Hier had hij een grooten koppel liondeji waaronder een bijzonder groolen reu en een klein dashondje, die erg intiem met elkaar waren. Eens nam de heer hel dashonO-je 's winters mee naar Londen Daar hel landgoed n;el aan het spoor ligt, werden de bonden on de dieii'^tbo-den met den postwagen vervoerd en na aankomst in Londen werd ile hond in een slal gcpiaatst waar meteen een groole Newfoundlander werd gehoudc^i Deze scJicen niel gesteld te wezen op den nieuwen in dringer van buiten en hel duurde niet lang of hij ging aein Ie lijf om 'hem eens flink te pakken te krij gen zoodat de dashond er niet zoji-der kleerscheuren aiKwam Deze be greep eelvter niet b machte Ie zijn om zijn ru.ven metgcMl te bestraf fen en besloot daarvoor hulp m te roepen De nacht sliep hij ' taüm in een hoek doch ' s morgens voor dag en dauw was dasliond verdwenen. Te-vergeefs zocht nwn het dier over al om eindelijk Ie gekwven dat hij gestolen was Op den derden morgen na het verdwijnen vertoonde hij zich ech-lor weer echter niel alleen maar lot ieders verwondering met den grooten reu van het landgoed. Zij gingen den slal binnen en zon der eenig geluid te geven pakle de reu den Newfoundlander die zijn vriendje zoo had mishandelden oon vreesclijk bloedig geveohl volgde. De dashond zat kalm toe ta kijken, blijkbaar mei grool genoegen Het geveclit eindige met eene glorierijke overwinning door den reu terwijl de Newfoundlander lee-lijk gehavend en mei wonden over-delit was Dt groole wreker die zich nu bo - vj-edigd gevoelde wachtte niet eens de bt^roeling van zijn meester af, die mon geroepen had maar liep den stal uit lot aan de deur door iiet dashondje vergezeld en ver dween Na enkele dageji meldde de rentmeesleiT dat plotseling de das hond verschenen was en deze weer plotseling met den groolen reu ver dwenen was - Drie dagen had men dezen Ie vergeefs gezoc-.nt loen op eens de reu weer laruggckomen De dashond had dus om zieh e~ wTckcn de hulp ingeroepen van zijn grooten vriend van buitcji en was deTien op een afstand van 60, mij'len gaan halen Hij had daar zijn nood geklaagd I de groole reu nam de wraakneming ovciT draafde mee terug naar Lon den om daar zijne gelofte geseind l te blijven en dan weer naar zijn eigen wxjonplaals lerug te keeren gem worden Het dier ven plaatsje want ' nz ^ reécl is om ' sialism alleen op Ie nemen wut door mij in 31,31 de wedstrijden gev - agd wordt An - 1 ^ i ^^^ 5icm nog zeggen Ziet gij de ders 13 de toevlO';.i zoo crool en 1 wolken die nederdalen over liel iandï komt er zooveel in Ja geui plaats - Daaraclilcr loeren ilc UonPolen!jc waard is dat ons biad wel 10 - 1 Uij wos sterk m praaljes over liet maal zoo groot mocht zijn Ik zal Cele Gevaar bel socialisme en zulke - dus eens zien | dingen T Tennissen Ik be.'i jp je ong *)- — Maar zei liij weel je wat den vol duld Nu IS do pn - z-^ker ^ eJ in je ' ken ontbreekt Ze hebben behoefte aan bezit hé ' Anders ^ hnjf Je maar leiding - ik zal ben onderricblen OPLOSSINGEN 1 Geon eii]--ele erwt gaat er in een mud waiU erwten kunnen met loo pcn 2 3 en 4 Do bakker word gehan gen om den lials legen zijn zin en l:isschen hemel on aarde 5 Porre rtjeskraam GOLDE ' ïSINGEN kwamen in van * J '¦ W M on Marie Tosseram 5 Nico H V Geest 5 Chr G Simo - j nis 2 L B Hoorn 5 Anna de Rijk 3 welkom Anna in onze club A.' Burgerman 5 Mooi voor den eer-slen keer Anniel Roelof Schoustra 5 M Tcbhenhoff 5 plaatsnaam ver melden Maortje en ook je leeftijdl). Greia Tebbenhoff 5 Anna Soeten-dr.i 5 M Trompellor 5 G Brijn 5 (voornaam is niet duidelijk - M G. Kroon 5 ook wel geluk nichtje ' C. J EijdCTiberg 5 dank voor je felici tatie Galrjenl J Moesman 5 J. Fransen 3 alleen de antwoorden op-sohnjven Johan niel de-raadsels on de antwoorden nummeren P v, We.^|j-hcnen 5 G Enderman 5 zeer gaarne Geertruida A Jan Sleen-bhk 3 twee mis ArendI H J Wei-mor 5 alleen de opl-o.^ingen Hen drik ' H I-igtoringe - 5 A Ugfórin-ge A Anna L i W L i H Brou wer 5 vermeit alloen de oplossin gen met de nummers er voor ook e«n prettig nieuwjaar Henri Mv ne Ad:im 5 Ü ^ Kssen 5 J C „ De viviseclie " et alcoholisme " llcl so „ Het egoïsme van den kapi - lisme zeg ik jc met alle bescheidenheid I kan het doen Ik zal hen brengen 10 vci j lige haven in ' t land der lechlvaardig jicïdi vol melk en honig Zoo ging het maar steeds door. Toen ik nog een kind was kleedde mijn moeder mij twee of drie keer per • weck netjes aan om dien ouden gek Ie t gaan liooren en ib gehoorzaam aan de gegeven lessen bleef dan kalm ziUen net ot ik al den onzin begreep j Later j'ongcimg genorden ging ik ' nu en dan uit eigen bevvegiiiK naar mijn oom zonder Ccnige bijgedaclite over de erfenis Ik was de eenige die hem be-zoLhl maar bij schreef lalloozc brieven aan do slaatsheden en vorsten van euro pa om hen uit Ie tioodicen met hem te komen spreken over de natiën en de rccblvaardigbcid Natuurlijk bleven " ibeaiitvvoord en niemand kwam bij licm Den laatsten keer toen ib hem lag gaf hij mij een boek lüj scvoelde iich onwel zijn handen beefden — Dit is mijn laaUte boek zei hq,mijn allerlaatste,besle longen mijn laat te woord aan de volken die dool zijn n onwillig En ik zag waarlijk een traan droppelen op zijn perkamenten wang Hij weende, wijl zijn einde nabij was — en hij had dfic-en-vijtlig boeken geschreven over üllerloi ondirwerpen — Misschien ben ik wal bitter en hardgeweest jegens dit geslacht MisschienKaH it wal mchlhoi ^ moeten Bcbruiken Hij zuchte en verloor bet bewustzijn voor een oogenblik Hen kon zien dat hij erg ziek was Toen hij weer bijkwanr leek hij een minuu ' na ic denken Daar na luisterde hij i.ict zwakke stem — Ik ben dwaas geweest —- ik heb mijn gcond verstand met irebruikt heel mijn leven lang Maar Hi die in aHe harten leest weet ot mijn daden nl o! niel door ijdelheid werden ingegeven Ik weet het niet God alleen weet of ik ijdele en nulleloozc dn-in^jen heb ge - Tclkens zulke woorden herhalend gaf hij mij het boek Ik herinner mij nog zoo goed wat hij zei omdat ik thuis gekomen het herhaalde voor zijn moeder Die arme man Hij was geheel op alleen de ijdelheid hield hem nog overeind Heb je ' t gelezen " vroeg hij Ik ben den gehoejen nacht er vooi opgebleven Huislerde ik aan zijn oor,om hem genoegen te doen — ' l Is hetlaatste maar " l beste en krachtigste Hij glimlachte zwak en rachite mijne handen te streelcn als die von een vrouw maar zijn kracht begaf hem — ' t Beste en krachtigste herhaalde ik ziende dat dit liem goed deed Doch bij antwoordde nicl meer Ik zag hem aan hij had de oogen gesloten en scheen te slapen Hij was dood ' Gestorven met den glimlach van voldoening on de lippen Zoo stierf mijn oom Ge kunt u voor stellen dat mijn moeder en ik ons best deden om hem een eervolle begrafenis Ic bezorgen Het oogenblik waarop hel Icstamenl gezocht moest worden was aangebroken Wij begonnen er aan eerbiedig en stil, en eer de dag len einde was hadden wij alle kasten en meubelen ondcrslboven gehaald zonder een spoor van liet testa ment te vinden Wij vroegen do huishoudster en de-ie verklaarde dal zij getuige geweest was bij een leslamonl geschreven op een half vel papier heel kort Dal was een maand geleden De andere getuige waa de tuinman die hel woord voor woord van huilen kende Maar al wal wij vonden hel leslamcnt niet Uijn moeder dacht er ol over ol hii ' t somr meegenomen had in ' t gral idelijk kwam een advokaal vooi den Heer ' e i.tefde of g eens naar hem toe Neefjes en mchtias iIh.i haj lijk gegroet van - Uijo ü met ' t E een jchUle-millionair Hij bezat ci, honderdlwintig duizend noiid En beeft mij alles nagelalen. Ik zag naar de glimmende jasmouv den spreker Correl é 4 b^le kind hartelijk hoop ' „ et bet ander oog keef bij miraan, IK mei JOU dat je nu eens vrij van lialf beleedigd half venvonderd. z.eK.te moogi bltjvien en geregeld — Maar een legaal is niel altijd een aan onze rubriek kunt meedoen ik j zegen merkte hij diepzinnie op ¦ je lot mijn = pijt zoo lang ge mist C Aders 5 eveneens veel ge luk Cölo Doe je nu geregeld mceï), H C Andrea 4 D iv 4 A v Dom melen & E Locuvvenslein 4 prettis; Nieuwjaar E.l Hoe is je voornaam?), J H Smoes 3 G de Bruijne 5 zoo, was jij d-p inzendor van het briefje zonder naam nu heb jo beter opge past n A L v d Hengel 3 schrijf op hot adres Aant)öTn-Cor antiers j„i,:kp'[,ii,ralüii^ krijg ik je brief met of Ie laai IL J f„-"cJr'p - m^n IJwema 3 J Joole 5 M v d Berg 5 den Butler 5 A v d Berg ' 3 (zoker Ane heel jc'zoo met ge noegen zal ik je briefjes ontvangen), J v d Berg 5 J E ' Korff 5 K v „^.^ 5 Steenwijk 4 A v Pilmar^h 5 D \ yan zcve Bout 5 P ' Vellekoop 2 H lieinders I en die r 4 D A J Boks 4 ik gun je graag moest d een prijsje Dirk maar jc % vect het Denkt Soms niet hevesligde ik ~ Hij ivas schrijver en heeft vele boe ken gemaakt Och kom En dal was juist ' t kwade van dezaak Hij zweeg om te zien welke uitwer king die woorden hadden doch spoedig ging hij voort — Hij was mijn oom van moederszij-hnfl-hPimnW ep.n jwak voor je-Itraluur „ Z,vak is uiet I juis - woord „ manie " is beier Hij was bibliotbccons van een ondenvijsinncii-ling én nauwelijks had hij een beetje geld of zijn eerzucht begon zich te open baren liet is een raadsel voor mij Een man van zeven-en-dertig jaar plotseling rijk weet wal hij met hel geld ^ nS"^-'h n «''^" L"¥",H?'i ''^^ ^"^^^^ Hee"dlk Da^hijl.cll^eTdozijn „ niet G H Tap 4 W ^ Pullen 5 antwoord is niet volledig, Willem Broertje Alter 5 ot -ik het op prijs slel dat goede in schafte Geen kwes-hij sliert Iiel hij niet eens een gouden horloge na ' t Is een schan de dal zulke monschen geld hebben Hij deed niets anders dan boeken koopen en bestellen hij kocht ook inkt en papier btgon zelf boeken te krabben over de begrijpt zoo iets nicl DE HOND MS SCHAPENDIEF De eigenaardigheid van een her dershond in Eng<^and kwam zijn heer die daarvan een ongeoorloofd gebruik maokte duur Ie slaan Men hing namelijk den eigenaar op iU-leei om de eigenaardigheid van d^'n hond De hond was op een bewondorens waardicre manier erop gedresseerd, om 3<>Jiapen Ie stelen Zijn meester gjng met dtn bond tossclicn ecnc kudde en hield zioh a.lsof hij scha pen koopen wilde Hij zocht dan onder de,kudde on wees diegenen aan w^.ke hij zeide ' wr Ie wiüen koopen De hond lelie op al wat hij deed en vooral op bepaalde te-^kens waiij-door juist die schapen werden aangeduid we-lke gesfolen mncalen worden Hierna vertrok de heer zonder G&n sohaap te koopen ' s Nachts ech ter zond hij den hond uit soms als hij reeds een paoir mijlen was ver-¦wijderd Deze liep naar de kudde, en droef de aangewezen schapen voor zich uit naar zijn meester 7oo werden soms op eenmaal 10 i 12 scha pon gestolen Geruimen lijd bleef deze ¦^ oort diefstal onI>emerkt lot wndelijk loch de uitvinder van deze nieuwe manieir van slelen aijn loon k ad.n de strop juüic meedoen insgelijks veel ze gen in ' t nieuwe jaar P v Putten 5 H v Thiencn3(zoo ib het goed - ^- do kleine zinnetjes " f woordjes be - zedelijkheid hoeven met Ie worden vermeld ^ "" fiar toch « js iui iuu J«c v Thienen 3 uilen ook Je pa en *''!" " ifcdei was zijn ccnige bloedver - moc een gelukkig 19061 C v Th """'^ l>eba!vc een verre neef En ik I G Schijf 5 J Peeis 5 Fr v d '^''^ "^«"' se ^^ o^n Begrijpt u mij Plas 4 M Brinkerink 5 fik had ]¦ i ^ "< """[ ''='' "" K "' i " '¦^?"\ ™'"'^ ^^ briefje wel ontvangen Marie maar '""'"^"''^'' '"^'" '^ dikwijls hu den ouden je waarl er lo vroe ^ mee Wat be - ''"'"- ""' '^"^ '^ ''''^ l "' ^""^'"^ '" j *""" ^ efien diê ^ spr^kwoorden """• "^ SO " Inj e builen en tegen te daar kan ik niets mee - doen meid /¦™"^ f'j ^'' '^'^ f *'')-_ J - V Ooycn 4 hij Ie liuden ip a riolen ¦— Breng hem weg breng hem \ Dadelijk riep oom zoo dikwijls is je naam Joanna of^hanna P ' „ it"' -J ^- Augustijn 4 welkom Pielerl j - Dii „ gunstige omstandigheid voor niq vuidt u nictï Uijn moeder dacht dat ook ' t Was een vreemde snuiter die oom -,- vjn mij Hij leek net een verscbrikie j Rieksen 5 ¦ jonge geit Rij bad van dat haar ala Ja-'n liefhebbpind pansclie poppen zwart liard Douze 5 L Lianonbank l Ja I hebt Ie vee moeilp gedaan Ixiuwie; alleen „ pofferlje=kraam " was doende k itma>rsch 9 jaar Suma[.rEislra>t '¦ del - Hij zag er uil om hem een cent teSbis Utrecht M C Kroon nichtje S ":™"' '" ''"'^ '"'"'"^ S 1 " een HanellenJagcrlaan Zeist Marie Tusseram Ifanierjapon met een z«arl muisje.9 jaar Falkstraaf 2a Den Puag ' Tett^cis verhuisde bij en nam dan zij-Nichlje Kroon flioe is ie voor - "<* schallen aiee een stoel die behoord«naam moei even « an den Heer Do ' ''^^ •''"'' ^""^^ e I-andor en twee ma-Liefde Dnfl 23 i>er briefkaart be - "" scr-i.lcn teen van Carlvlc I anderrichten hoe oud ze is 1 ^¦''" Shelley dat hadden de verkoopers Wel gcfelicileerd neefjes en nichl - '^'" '^" 7 '.'"^"^ vvijsgemaakl en de vol - DROFFHEID. Koning Alplwnso van Spanje be zat een jachUiond die hem oi\;rai volgde en zeJfs in de zittingen van den ministerraad zijn meester volg de De koning noemde hem „ Fea ia brutla ' < rea do leelijke Fea wa ' in de ziekenkamer aanwez-g losn de konmg den laalslen adem uilbhos; do koningin begon luid te schreien en Fea verliet luid huilend de ka-mor waarna hij nei-gens meer te vinde-n was De koningin liet zoe ken maar te vergeefE Eerst op den dag der begrafenis kwam Fea te voorschijn die zioh onder hel doods bed versoliolen had en stortte iich op den Major domus die hel hjk van Alplianso aanraaklo Het trou we dier moest gegiepen en vaslge-bonden worden en eersl ' toen kon öei lijk - naar dec ' lijkwagen gedra - ledigsle hjsl von alle bihliolbeken Engeland Kooit was-hem t Ihj bpwecrd " is ¦ ONZE BRlEVENtïrS Nichtjes Te \\ i,-,kcl Vnrndelijk dank voor je aardiüe briefjes en jo welgemeende wensohen ' Aederkee ng wensch ik jullie alien al es goeds Ik las met genoegen dat ge weer met frissche moed jan oiize rubne--wilt meewerken Gonst en Broer V Itelkum en J Joole Mijn dochtertje die ik mei do mooie kaarten verblijd heb be dankt jullie zeei daarvocr Wal wordt jij een Frai?chman Johant Krijg je Fransche les H.^J IJwema ^ k las m'i genoe gen ] 6 briene Henriötle Je nobl - uiiiiiKujn bivaiii een auvOKsai VOOI hel waler de lastige trappen ' j ^„ j.^g ^ e ^ n ander testament eenfplüke nn7in j ^^^ ^^ ^^^^^ gemaakt loen mijn moe - der een lijdelijke ruzie mei hem had ge-bad Dit was het ecnig geldige En iK dien laatsten wil vermaakte hij al lijo gcH en goed aan den zoon van lijn neef denzelfde dien men altijd btj moeten wegbrengen en die later nooil weer bij hem was gekomen Hel icslameni « erd geéxcculeerd. Die andere kreeg de erfenis en zoO' dra hi ] meerderjarig was begon hij el van te profileercn En boe Hij dronk speelde leende links en rechts H? maakte alles op en eer hij dertig jaV de lud'ii of een dergelijke onzin Dal ' t hem in ' I iioofd scheelde merk te bij met — De buurt w.ior men woont doetveel placlil hij Ie ïeggcn en dis bij danmerkte dat men om licm lachte her haalde hij De buurt doel veel voor eengevoelig mensch.Hij schreef niets wat ntcl reeds dooranderen geschreven was maar dal snapIe hij niel Geen mensch kon zijne wer ken lezen Hij wilde een groot opvoederzijn en wist van de dingen die liij wil de onderwijlen met meer dan een jon gen Hij kletste over waarheid recht-vaardighf ^ - ' - jWas stierf hij en deo geert der historie flat 3 nn drie jair gcledi UOL HEI ' i>EN LANGSIAPBB GING. door üom Cor. OUo hield van lieel huig siapen, Kooit kwam hij eens vroeg uit bod KwBm hij ' s niorgeils uit de veertyi, d'Aiïd'ren maaktón dan al pret. Dal gal moeder vaak verdriet; Al ütar roepen Jiïelp naar niet Vader zei „ Dit moet verund'ren, WacM ik zal tieni krijgen lioor Laat hem Zondag rustig ÜSijen, Zeker siaupt hij dan wei dooi " -- T [ Zal het doon ' zei moeder, „maar ïWed hij is dien dag wel klaar ¦ Zondag sou ' t een fewstdae wezen, Oom eo ' xuile kwamen dan. Biacljten neet « i nichlje mede Ullo wist Cf alius van ' t tou een prei zijn van beking O wal Viel de lijd hem lang Maar liet wÉrd loch Zondag morgen „ Ulto opstauiil " riep nu moe ' t V'fltjo deed zijn oogen 0{>m • En -- hl ] deed / e coi weer toe ' t Was ook pas de eerste keer, Moccer riep hem wel eens weer Dk \ was nu toch nii5gerekend " ¦ MocötJ - liet de blinden diclit. 't Bleet dus donker in de kamer, Ollo had geen l.isl \ an ' t Üclit En hij sliep maar rusüg door. Mow'er dacht Slaap ij maar hoor Zusje Anna was reeds wakker, En ook gauw a4 aangekleed Zi ] hielp mueder toen een iMndje Tol dal alles was gei-eed Daarna ging men naar den trein Die er kwart voor ticai zou zijn Oom eji tante kwamen mede Neer en nichtje ook TOoruan Harll.jk groette men elkander ' En i toen naar huis gegaan „ Slaapt neef Olto nog ' vroeg oom „ Hoeft de vent zoo'n langen droomï ' Oom € 01 tante lachlen vroolijk Toen zij hoorden van de grap ' t Jonge volkje schatetlachte Wal een luid en blij ges^napl Otlo sliep nog altoos voort. In zijn ' slaap door mets gestoord ' tWas een allerprellig&t dagje, Voor de '- ind'ren ' l anermeesl ' s Middags ging man saam uiL rij den Toen was ' t voor de Kleuters feest O wal hajden zij een pret! Maar vriend Ot lag nog Ie bed Eind''ijk werd hel lijd van schentei De familie ging weer heen. Samen ging meji naar den Iroin toe En de slaper bleef aJleen; Toen men thuis kwnm werd ' t gauw nacht Otlo sliep gerust en ^ acül d'And'ren morgen nog voor zes sen, Kwam de vent Jiet bed ' looh uit Hé dacJit hij wat ben ' k woeg wakker ' k Hoor nog niet het mijisl gduid " i Zondagsch pak trok hij ^ ch aan _ Aangekleed vond moe hem staan „ Zoo mijn jongen nu ol - wakter?' Sprak zij „ had je soms geen slaap " — „ Och > k weet niel - wat raij sclieelde ' * Was onrustig " zei de knaap ' k Wou ¦ vandaag die oer&le zijn, „Straks dan gaan wc naar den „ Naar den trein " sprak pa verwc „ derd Die de kamer binnentrad „ Wa je naar den trein gaan Ollo ¦ Waarom ventje wU je dat " ¦ » Och " zei Otfo „ vader kom. Houd u nu maar niet zoo doml '^ Maar a © knaap slond raar Ie kij - Jwm hij zusje Anna zag we kwam in Iiaar daaigsche lUee - Öohjk ioehend voor den dag "" « H Is U)ch Zondag zei nu 01, i.uou je mij nu voor don zot ' „ Zondag Maandag meen je jon - ^^ ^ toeh zondag héf "":-"^ • ^ °^ verkoop maar grap - '^""'¦¦•**'' ii,„.,,s.,,op A Weet 200 waar nift >,«„' P ^" ' t Werd len vent nu nog al vreem der Hij begreep er niels meer van Cind-lijk vroeg hij vader vriend '- lijk;„Toe vertel eens hoe dat kan?"Vader sprak 0t hoor mij aan,Hoe ' t je gister is pj^aan Toen vertelde vader alles O wat keek de knaap bedroefdl .,Ja " zei moe „ hel ts wel jammer, MaajT het had ook niet gehoefd-Word nu W1J5 door déze straf. En leer loch die luiheid af " Dit l>ütoofde Ot zijn moeder ¦ Doch hij had eerst veel verdriet Niet uit lijden maar naar sciwol loei Hij vergat ' t zijn lewn met Voorlaan nep moe liönen keer Nooit versliep de knaap zich weer IN GROOT GEVAAR. Het gebeurt niet vaa * dal een wild dier in gevangenschap een mensene lijk we'.en verdedigt legen de aan vallen van andere dieren En aller minst zou men dal Jenken^van den hyena met z'n giuipcri,^c oogen en zn krachtige bewegingen Echter lieert Theodoor ICischer ' n dierentem te Berlijn het alleen aan een hyena Ie danken dai hij mei vree-se ijk gewond of zolfs niet gedood i-ej-d Niet lang geleden had Pischcr twee groote beren dae hij dresseer de Deae dieren blelteoi weldra de maest onhandelbare in den gehee-pcus De leeuwen m hun koo kropen op den blik van den lemmer een hoek en op het geklap v^n zjjn zweep sprongen i;ii door de vlammen heen Niet zoo de beren Op zekeren dj'g trad de dierenlem mer die boos was oradal hij nieJ ¦ erdcr k'vam de dressuur sloiilm,Te dig hun kooi binnen Ete beren ke ken woedend naar hem en hij a eef in ceji hoek Met een zweep klappend alsof eï een pistool werd afgeschoten liep de temmer vooruit steeds den biik gevestigd op de diejen Pjolscling schenen de beide be ren m woede te geraken Hun slape rig uileriijk veranderda ineens ^ r wild brullend-gingeai_zij„op bun.iioh ¦terpooten staa.n en bewogen zich lar^zaam met uilgei^trekk pooien in de nchttng van den lemmer Een oogenblik weni Eischer ang stig - Hij vreesde dail de beie.n hem gingen a-anvalien Te ontsnappen was onmogelijk wamt tussohen hem on de deur versparden de baren hem den weg Stap voor stap nog half vreezend voor hun hulpeloozen lo^'en stand er, liep de beer vooruit dicht op den voel gevolgd door de berm De dierenlemmer begreep dat eei hevige worsteling hem te wachten stond Een zwarte ' i>oot zwaaide door de lucht en raakte bijna zijn gezicht Hij sprong terug Weer gingen dt beren langzaam vooruit Vo^je voor voetje ging de dierentemmer uit den weg Zij zou den hem tegen de tralie-i van het hok drukJsen Als zij hem daar een maal hadden was hij verloron Een wanhopigen blik door de kxwi wer-I>cnd zag hij die kleine deur der aangrenaende kooi Daarin zou hij veilig zijn Luid schreeuwend sloeg hij den voorsten beer mei zijn zweep op den mui!; daarna was hij met 66n sprong btj de deur Hij voelde hoe ^ jn rug-werd aangeraakt en ioen tuimelde-1 liij do kooi binnen To uitgeput om zJch te bewi^en lieok de diomntemmor naar df deur In zijn vlucht had hij geen tijd gehadi die te sluiten Reeds had een \- an de beren ontdekt waardoor Jiij onlvluoht was en laag kruipen de beproeJde hel diier om ook door de lage deur Ie komen Tó'&n gebeurde een zonderluig ding Aclitcir den temmer weg spmng een liyena op de beren los Een vreeselijlv gebrul vervulde de hokken en de rujmle er om heen Blood bespatte den vloer Maar de I)eren waren niet bang voor den aanval Fischer keek angstig toe Fischer keek angstig loe Nooit heeft iemand met grootep spanning den uiislag - van een strijd afgewacht Steeds opnieuw vielen do beren aan maar telkens drpef de hyena hera erug en bedekte wonden Plotseling hoorde de temmer hel geluid van stemmen Een aanlal op passers snelden op de kooien toe. RoodgJoeiende ijzeren slaven wer den tusschen de tralies doorgesto ken Toeai was het gevecht spoedig uit En de dierenlemmer kvram Ie voaPsfdiijn ongedeerd ondanks het vreeselijfce half uur in de koot der beren DE \\^ A\R VAN EE NHOND *> i^^^e^^^yb^r^aam heer in Loo 
grijpt dal ' I een siag voöf mij wa3 Al toiin plannen vielen ia duigen toen mijn oom stierf Ik heb mijQ „ upa and dowas " gehad ea op dit ooKciiblik Ik lal ' t u maar cerliit zeegen ik beb bfr tioerie aan steun co nttu t lo > van dfi gcscliïedcnis vcrtcUeaï Ut zal een poos gcledco in mijn kamer na Ie denken DTcc de middelen oju uit miin ellendige posijie Ie £ crakon Daar viel mijn oog cp de boeken die mijn oom geschreven had en die - hij mij had gegeven Ik kreeg een aanval van woede ca gooide u alle op den grond al die prullen wel Ie voor mij nieia waar waren Een er tan - viel open — eo wat denkt a dat er uilbvam Qet tcslamcnl dal bij mij eigenhandig had gegeven ra lijo laatste boek Db Tcrteller aCeundc met de handen öp de tafel en keek mei njn ééne o ^ in lijn leeg bord Toen schudde hïj het boofd en zei — lic liad het nooit gelezen dat boek Ik had ' t niet eens - opengesneden En Einer gtimlaehend voegde hij er bij — Son iet vreemder " ft begon verstrooid een snug op Ie tisschen die zich Terdronkeo had m «en g!aa waler — Dat geval bewijst hoe ijdel de schrijvera zijn hernam hi | mi ] aanzien de — Zbu het een grap van hem ge weeal zijn Hq had ïich zetcr verbceM,dot ik rcgctrechl naar hura zou gaan om dat gezegende boek te teienl Maar wat bewijst dal Weer tuurde hij in ' t Icecc bord — Dat wij amifr menschclijke lens ons dikwijls vergissen in ' l beoor ^ deeltn van anderen Haar hel waa nrel moaciijfc zich la vergissen in de welsprekende uitdruk king van zijn oog Ik gal hem een kleine ondersteuning ïn geld waarvoor hij met warmte *¦- dankte Het seegras Het zeegras of het wier is plant die hier ia Holland groeit op dé wadden Wadden ajn oppervlak lien grond in zeci ' Binnen onze zees gaten - dio bij laag water nagenoeg droog komen te liggen Deze wad den worden dan ook wierwadden genoemd Tusschen het vastelanden de Waddeneilanden vindt men overal van die wierwadden VooittI om het eiiand Wieringen — de naam zegt bet reeds — komen uilgeslrekte wiervelden voor en voornamelijk op dat ediand geeft het een voomaam middel van bestaan, .Ook bij Tesscl vindt men uitge^ strekte wierwadden De meesten onzer lezers zullen be zeegras wel kennen maar dan waar scliijnlijk in gedroogden toestand, als ' het reeds diensthaai is gemaaAt voor vulling van matrassen enz Het wier is groen gekleurd en groeit in breede helmen Deze kun nen verbazend lang worden en zijn zeer laat Het wier wordt in den zomer op bcpaaiucii iijo ' gtmiLiiiiiii uuc maaien ia echter niet aan iedereen toege staan De gemeente Wieringen aeeü het monopolie voor den wieroogst. Ieder die wil maaien kan daar voor een consent bekomen en is dan gemachtigd een beperkte hoe veelheid wier te maaien Voor eilt pak wier van 50 of 100 KG wordt een vaste prijs belauld  Het maaien van zeegras gaiil aldus in zijn werk In een vfet of schuil irëkl men er op uit om met de ac>i-teVeb op de wierwadden tezijn De vlet oï schuit wordt ten anker ge legd Met een hoos — dat is een lee-ren broek die tot bijna onder < 1l schouders reikt — gaat men te wa ter Een /^ ewone zeis dienst als werk lu.ig om het wier af te maaien Een net IS reeds gespannen om er bel afgemaaide wier In op te vangen. Bij kentering van hel getij slaakt men bel maaien trek itiet nel toe en haalt met tweolandige kromme ha ken het wier m vlet of schuil Dal dit werkje hall onder half boven water geschiedend verbazend in spannend en vermoeiend is laat zich begrijpen Ia het zeegras aan wal gebracht, dan bbjft he ' ecnigen tijd aan den zeedJjli liggen of wordt naar bel land gereden om bet daar zooals men dal noeonl Ee laten sterven De g^eele dijk langs Wieringen en Tessel's kust ts dan ook in desen tijd belegd - met wier Het is één lange zwarte stroep — de grens lubsolien de zee en het land. Een aangsnaraen geur verspreidt dal stervende " wier niet en men moet er eenigen lijd aan gewend zijn om het dragelijk te vinden Is het dan „ gestorven " dan wordl hel naar hel land gereden en in de sloot met zoet of wrok water gewor pen om daarin do zoutdeelen uil het wier te laten alschciden Daarna ¦wordt het - weer op het land gebaald om het De laten drogen dan op hoo-pen gezet en vervolgens per as naar hel wierpakhfuia gebracht waar hel in pakken wordt geperst van 50 en jnO KG In dien vorm wordt het zee gras in den handel gebracht Hel kan bij stille dvonden een heeriijk gedicht zijn als er wier kings de kust diflftl Zooals men weet nestelen de lichtgevende phos-phordiertjes ztcb gaarne tusschen hel zeegras werpt men dan een sleen in hel water dan zijn de spat ten zilverballetjes en verspreidt ziob een groole knng zilverglans over hel water Het is een verrukkel^k schooiwspel Heeft men hel voorreent op ZOO'S avond een boottochtje Ie maken dan is de golfslag dien de boot maakt één blinkende zilveren 8b"cep Hel wfer wordt hoofdzakelijk % e Imtikt voor ' het vullen van matras sen opvulling van stoelzil tingen ca Advertentiën tusscben plai'Gïïd in de steden lol demping - van het geluid Tijdens hêï heersohen van de cholera in ons land was er zeer groote vraag naar zeegras voor vulling van beddea in hospjlden en ziekenhuizen Vroeger werd het wier veel ge bruikt voor versterking van zeewe ringen waarvoor bet 2i i2,h4 Zwart Kd5 Lb ^ P dS bi Wit geeft in drie zetten oiat COBRKSPUMiLNTIEPAltTU gespeuld door middel vitu ouze rabrlek Partij No 5 GoweUerd OftmegitiBbiet II » eft a Ch Smeek^a P Soilt £ Iizii 2 « 94 Gelioiw Tflor Kift en ffete nscliaieii Vsnaf 21 tot en met S8 Januapi ïederea avond van 8—lOVi Uur Sroote Oaia"VoorsteB8iag door TEWE's ELECTRI5CH THEATER van Levende Sohilderijon met een rljfcVBriëerend Programma W In ' t buzondcr munten nit. DE KIP MET DB GODDEN BIEEEN Totaal gefeleuraeprojectiein 12 Aid Dezo projectto deed duiEonde PariJEenaais stroomen naar het Olympia Palace. EEN RAMP IN DE KOLENMIJN of het leven en het emdo van ccn mijnwerker Zeer spannend in 15 Afdeelingwi DE BARBIER VAN STVTLIB Grand Opora Comique 7 AKeelingen en 25 Tafereolon Gefcleurde Projectie JEANE DE DOCHTER VAN DEN JACHTOPZICHTEE Eon achets mt het werkclüke loven DB DROOM VAS EEN OPIDM-SCEUIVEE — RIJK AAK DECORS HET PRANSCBE HEERTJE ZONDBÉ PANTALON Het ouover - troS'en amices nnmmetr vao Nederland BeeHst groove exploitatie op Bioscopisch gebied. Spodole Tertooning van geklenrde on bladatilstaande Tableaus I Prijzen der Plaatsen Ie Bang a75 20 Bang f 0.50 3o Bang t 0 ^ lederen WOENSDAQ en ZATERDAG r KINDER - en FAffilLIE-VOORSTELLIHG - q I waarvoor kinderen en b^igoleidera HALF G-BLD betalen zgnde: 1 Rang 0.40 2o Hang £ 0.2j 3e RanR f 0il5 Minzaam aanbevelend De Directie Ki 6 TGWF Dageliiks Piaatsbeapreking van 10 - tot 2 anr a tO cent Ambachtschool te Utrecht De gelegenheid tot ^ inschrgving van nienwe leerlingen _ TTOcdt opensesteld van af heden tot I Msapt tSOë UcQ vervoege zich onder orerlegsing van gebnortebefT ^^ bg den Directear der scbool Schoolplein alhier des namiddsgs Tan 2—3 tite uitgezonderd des Zaterdags en des Zondags J04'i Onderricht n^ordt gegeven in ket timmsran meabelmakenschildereii machine - en edectrotechnisch Bankwerken lims - ui,hoelsmeden HET BESTUDB F MELKES ElecSpisoh Installatie Bureau de Bilt bij Utreeht Electrische Instatlatiën voor licht en kracht aanleggen van Electrische Bellen Telephonen Bliksemafleiders enz enz — o — UHUKIÏ U«KAHrlB _ o — 40^3 Alle Eleclrische Eienaoüigdheden steeds verkrijgbaar Nette Afwerking Billijke Prijzen Begruotrngen Gratis Beleefd aanbevelend E M Ë^lj tl H <& Wat minder kost is daaroioa nog niet goedküope ]^» Het beroemd HEGLAME VEEREN BEDSTEL waarvan ia het jaar 1904 1093 stuks werden verkocht dat ts in vier jaren vief * dni^end inei * hondepd een en zesentig aiukSf ia es bl^jtt omdat tgk en veeren soovel & U de dekens matrassen en overtrek allen van pnma kwaliteit z |^ Het goedkoopste bedstel ter wereld Wel wordt Toor Ugeren prgs ook een reclame veeren bedatel aanga. boden doch dit weegt met op tegen ons bedstel want dit ia onover. troSen en blpt Het Reclame - be detel bij aitnefaendbeid een stuk voor het leven Ons EE(3LAME VEEREN BEDSTEL beslaat uit Een groot 2 persoon ^ Veerentted Peluw en 2 kossens weende 55ptmd een groote 2 persoons Wollen en katoenen Deken een blankemoltonnen Deken een overtrek voor bed en pelaw ean paar zivtresiroomatrasseD en kost alles te zamen slechts 4048 35 Gulden Zonder verhooging ran pakloon of emballage tegen remboars franco aan hms waar de ÜoUaadacfae spoor of kaatoren van Van Send en Looj gevestigd sgn anders franco wal of noa^tbg gelegen station H T Bah & Zonen CSpoote tfoopraad-magazijnen Huize jZaudenbaloh *' Vi-a.a £ uwen Boe Ifh a.o.delci>£i.i ^ I MEELHIEIiER's É ^ a M ^ ^^ P na Scbnjt - Copieer - Geklearde « n n lm I k Sa J Stempelinkten Vloeibare Gom Kantoorlijm Zegellak Het zijn Nederlandsche fabrikaten welke in elk opzicht voldoen 4060 SCHOENEÜ.MIIGilZUII ¦ J.C.SClEITIÖIST,BiltslfitM.(}iiii8str ' M ' vanal f 4.60 f 0 40 f 3.00 - fS.76 ^^ H CHEOüU-KIJQBOniNi'iS ^^^^ B ld EMOOPLAARZEK ^^ S^^W _ PANTOFFELS I^B^BMB BëËBEN BUGBOTTlNES DAMBS KMOOPLAAESJBS. gi ^ Verder alle soorten Schoenwerfe en " Winter-Artike lea tegen concmreerande prijzen Inriebting toot Maat - en Reporatiewerh Het meest aaugoaaani werbend L ATf R RBM rPDülEj zondei eealgi nadeeligen lovloed op de apijaverteerin i^d onze 8ASCARA PASTILLES per flacon i 30 pastilles 1 0.30 „ „ „ lOD „ i 0.7S Ome Tinumerda STAAI.PASTIL1.ËS z^n onbederfelijk durom bd beite middel tegen Bloedarmoede en de gevolgen daarvan Prijs per flacon i 100 stuks l O.SO „ „ „ „ 1000 „ « 3.30 SMF * Migraininepastilles lioofdpijnpastilles per Flacon tO.SO ^ Vreagt uliBlniieuJ « ns merk iC35 BROCADES & STHEEMAM - M«pp*i f ' t ' t KnninHijio Haiierlandscfia Fabntk lan Gecomanmccri/e CeMOw'ddvhn f f Verkrijgbaar bij uw Leverancier van geneesmidtlelen 
iaatschappij „ DeKorenschoof UTRECHT Brood - en IMeelfabvielï ' De Broodprijzen zijn als volgtJ ^ U £ e ' S ^ i=i = s b ^ ï „^ &^ " r ^ 03 QQ a ^ 1 = ts - II FijD cebuild ifelkbrood gebakken mat oUe melk Franache Stokken Gebuild Tarwelirooa Slank cagebnild Tarnebiood Qrabambrood OogebDlld Tarwebrood • • Koggebrood Blank t i j Zwart i Zoet toet Krenten balf Tarwe half £ ogge Casinobr ^ S Boggemik met Erecten,Kiouienbrood Ftja „ gewoon „ 2fl loort Fijoe CD gewone Krcntenbroo^'ei pe Klejue Krentenbroodjefl „ Kleinbraod en Weenorbrood FraDBoLjea •• Bescbeiten groote ronde \ i IG „ fijiin tafel S > i 4 U keakeu 22 lange 22 Tarwebloem Boggebloem en Tarwegries VEBDÜDEZAAHD Tarwebloem - Bij elben Depöttaaiider taoet een Ifjet der Broodprijzen is den hinkel an wagen Achtbaar aanwezig zijn 4067 a Wgr - der naaiHcIiAppU fiAATSi:BAA.T no O te « dresseerea In gemeentea buitea Utrecht mag hoogstens 1 cent meer berekend worden DE DKIEOTEÜR Canvas Dani8S-PantolfeIs mat hak en strik 45 cent OPRUIMiNB ONDER JAN Dames Winter-Pantoffels fflet liak lakpunt 85 cent J P USi ttOas elleeaiTes 45 over den bear VaH-S?AÏ{J & Vraagt Uw haa I Hij heeft waarde I Telefoon 675 4050 Bnf kalf Hoeren IMetCbroom gelooide 1 Vetleerea Eïjgbot - Sottlnea uit één stoklHeereQ Kügbottinesltiiies met Watei^ap i s.eo I t a.TS I i 3.S0 ÖOEDKOOEST ADfiBS VOOR SOHOBNWEItK Een soiled FELIX & Co LIJMMARiCT Bo 3^7 - Utrecht MANUFACTUREN f|si Tiiijis-Öiiiii maf Maifli 22 Jaiiari tot bb iet Zaleröai 10 Feliriari 1906 jAPi i § T o F F E N BeBtanten Dameslaten prima kwaliteiten voor 20 e » 25 cbd Xwart met witte ruitjes Stof Van 60 voor 35 cent Grooto koopjea Geruite Stoffen van üO voor 27Vi cent Prima grijs goworbt Stof van 80 voor iO cent Prima blanw Cheviot 42 '/ ets Prachtige gestreepte Stoffen diverse klem-en Waardo 80 na 3U cont dito soort vsn GO cent nu 25 cent Grooto koopjes Voorjaars Stof Woardo 90 lu 10 cent Geliecl Wollen gcroito Stoffen Waarde f 1 - nn 45 cent Prima Diagonaal Stof alleen in marine Waarde f 1.20 nu 65 cent Velu Prima Stoffen van f 1.50 voor 90 een ' ^ an f 1.25 voor 75 ct van f 1 — voor 60 cent van 80 voor 40 cent. Groote koopjes PlanoUet voor Blouses van 40 ct voor 20 ct van 35 ct voor 15 ct van 30 voor iS'/j ct Flanelletmetrandvanafl'/iO ' Groote koopjes in Zwarte Stoffen voor Bevestiging enz 2 Els breedte Thibet 45 cent 60 cent 70 cent Geheel wol 75 cent Zwart gewerkte Stof van 75 voor 40 cent Prima Cheviot 43 " cont. Extfa koopjea in zwarte Stoffen voor 50 cent 60 cent 70 cont 90 cent f 1.00 Velo prima soorten ivorden extra goedkoop opgernimd Lappen zwa9"ï ^ iof en Thibet Spotgoedkoop - Cheviot voor Uaatels Capes en Pakjes groot koopje van 70 cent voor 40 cent Qrijze Voering 6'ji cent breed aoort 8 ceni KoperToerïng 11 cent Groot koopje Kepervoering waarfle 20 nu 13Vs cent Liuonette voorroflten voering 7(1 breed 14V3 cent DIVERSE WITTE GOESSEREN Wit katoen 9 cent 2 EU breedte fiju wu katoen voor Boezelaars lila 20 2ó cent GiaaUnDen voor Heetenhamden ijzersterk 15,17'J,,20cent Cooatiiation voor Dameabemden onopgemaakt 12>/i 15 17Vi oent Fijn Uadspolan waarde 35 ua 22'/i ct Sloopenkatoon looder naad rond geweven 7,4 breed d7'/i cent S/l breed é'^'/i oent Gfi balfliancn 25 ceut Zuiver linnen 37 '/] cout Prima ËngelGCh Repor 20 cent Baain voor Macli(japonnen l2'/i cent Extra breed aoort 17ï ceut Satinpcking voor Nachtjaponnen en Kokken waarde 30 nn 20 cL waard » 40 nn 25 cent Holton Piqnö vanaf 20 cent Voor 1 FertooDs Lakeaa en Boezelaars 2 Els Graslinnen 19 en 25 cent Wit Flauel 9Vt cent Groot koopje voluit 5/i breed ieti bescbadigd waarde 30 nn 15 cent Oogjes - en Blukjesgoed vanal 6 ceut Prima soort 14 coat Groot koopje 75 c.M breed 16 cent Prima Gerstekorrel 14 cent Koopje effen Vaat - doekhnnea waarde 27'ri ceut nn 17'fi ceat Voor 2 Persoons Lakens zonder naad Gedl Katoen 19 en 22'/i oenl Graaünneo ijzer sterk 22 >/ 30 cent Hailiiuuen 35 en 45 cent Groote koopjes 11/4 breed gebleekt ' watertwist jzer lEcrk van 70 voor 5U ctut van 60 voor 42V3 cent Groote koopjea in Vitrage 7 '/„ 10 12Vï 15 20 cl Prima aoorten 25 en 30 et Vele lappen Vitrage spotgosdkoop Kldue lappen vauaf 5 ct de lap, Algopasie Gordijnen vanaf 75 ceut Zwaar Cretonne 10 coat prima soort met 2 randen voor Overgordüneu van 4ü cent voor 17V9 cent Franjes vanaf Ö Ctot 2 Ëla breedtfi rood Oordljnatof vanat 37 % ct 2 els breedte Damast vanal 35 ct Groen Saai vaciit 45 ct 2 ets breedte Gordijnvocriug vanaf llli ct Geel en Wit Keper f 2 oO l 3 -~ t 3.50 i 4 — t 5 — de EO el Groot koopje StnkHen voluit 20 el lots beschadigd van f 8.Ö0 v r t 550 van f 7 — voor I 4.75 van I 5 — voor f 3.25 omiljsten van Sclillderstttkken is thQtrnnt 19 Magazijn Tan de Stoom Splegel-lllftUüai 14 ej lijstenfaliriek van JOH F ¥^ N SLOGTEREN Achter Clarenhnrg No 9 en 4 - uiz a?ole±ooMi 14Ji & Men zie vooral de étalage ELISABETHSTRAAT12 Mico MeclÉsÉ ZÜER imm i POieii-we Gï-raoht 64 ' X^elefoou IN o 669 Oraojegrutterij " Utrecht ISvynstraat —:—¦ —:—• Intorc TI£L£F 1^5 Inlero TELBF 200 Zuiver iBoek^veitenmeel Boekweitengrutten Ha vergort LlnzeniESl BsfBlcnta Mu QszoQdtieUs SogËGtiti]Bi > KINDERBHEELy alles eïgen fabriekaat Inlandsctie Gort Epwlea tal ^ r « Blaate kinderen tot de grooiate Mnnszolen on Zoollodor GnmmihSt »^ ''"* •"" j'en 90k verkrUgbaai dn ocbte draaibare Barbto J - Hoevenaars van Lixh * tj-raoiit 14a l>.a Jacobie^ruS ' De verpakte Posderzeop Chemische ^^^ Fabriek van IVl MULLER IVI ÜTSECHT is Toorzii Tas loTeniüaaiid Selesonl Fabnetsiert Is doelmatig en net verpakt Is van onovertroffen kwaliteit koopt wordt vaste A fnemer [ Voorstraat 44 Voorstraat 44 MEUBELEN — il bij — B DE SEUGB 2b Haul iBQlislfflaKarSD Voofsipaat 44 Grootste voorraad Eo ii dagel^kv aan bnia te ontbieden voor het inkoopen van Meubelen 4061 Voorstraat 44 Voorstraat 44 laar op 1b Kypotbeek in groote en kleiae bedra^ea billijke rente Adres Maliesingel No 43 UTRECHT 4039 1 ^^ 
€ ^ ww^ksi w^y WÜHGAABO Wittevroüweosfraat 38 e Uitverkooi in het iieiceiide iliaiiEsfactiiiss °- esa ^ eddensnagazljn van Ujnmarklii MB lUHRS mnmarbt 2 < Deze week onyeReiKiB ëolle koopjes in Nu Ï3 ' t tijd Oid üvj uitZ8t ts koouen of uw linnenkast spotgoedkoop te vullen Voor hen de ' t onntogelijf is mijfia inagazijaen te bezoeken zijn gratis geïllustreerde Prijscouranten verkrijgbaar, j terwijl ze-dltii)8ii leaar buiten boven f 10 - franco in tiuis geleverd worden • m U eeniq Idé ^ te qeven van de sootgoadkoopa prijzen leze men oitderstaanda prijzen K48PETTEN BtOÜEN Ooigoedkoop Dames proHteeri oog van deze koopjes voor dat alles weg is Wil te Coulectie ïngcüvena.Lrcl g'oodkoop dnnr hot door et.ïleeron iels vuil ia geworden ji'iinlinncn en Madapolam Dames Hem den van 9 voor 49 o9 en G8 et I met Schondersiiiiitog en gcbord pa,3 ¦ an f 125 voor 63 en 81 cl lire Keper Pfintnions met strook on iiit V.1II 7ü voor So en 4 '' et aarste Wit Keper DamKa Pantalons iet festonstrook vnn 80 voor i et ] Zwiinendons Dnmes l'iintulons met oan g:i.-tcstoii.icei-do strook v f 2 v 73 et Dames Kaclitlioinden motborduursel^auO voor GH 8 > CU 9Ö et ' II1C8 K.aclillH-mdt'ü van prima gras iitnen met brcudo strook van f 2.25 ¦oor 98 en 118 cent I Damca KachtjaUjCB prima Satijnstreep LAECt.nS 2 pcrsoona Kwaro K'itoonon Lakona van 95 voor - 9 on 1)9 et. ExlFi » zwaar 7G n 84 cent, Grooto Witte Sloopen met feston overslag van 50 vooi ' 2a van 70 voor 39 cent. 2-persoons Eivaro Grnstinnca Lakona van 140 voor 83 cent. Exir:i zwara Lnkens van f 2 voer 98 en L08 cent 2 pcrsoona zwaro Bedspreien van f ü 50 i Kapok Bed Pelnw o ir 16 75 en 18.50. I-pei'3ooD3 Kapok Bed Peluw on kussen van 12 voor t5.'.5 on 16.45 3 Zwaar 2-persooDa Knpok Bod Peluw en 2 Kussens van f20 voor t9:7ó en 11245 I Kapok MjtraSBCB van f1360 voor it>.98 I iioogrns Matraaseu van f5 voor £ 3.68. 3 2 peraoons Loidsciie Wol'en Dokons van f 6 lor fl».98 eu f3.95 liekens - 2.35 Gewatlcarde Dekens vnn f 4 voor f a-pevsoons watten Dekens vnn £ 5 voorf343. 2peraoona Leideoho Wollen Dekens geheel door - weolit van £ 6 voor f 3 65 eu £ 4.63. De prachligate Dekens die het geveö,2-persoonB van £ 10 OD f 12 nn voor 1 6.95 en f 7.95. 2-peisoonB Molton Dekens van I 2 voor 69 en 98 cent. Prima [ Baliteit van f 2 50 voor f 1.38 Alle Vakgoederen Irapsspti Vitrage 1 El breed van I7 voor ö'/i en 9 '/» ci. Vitrage dnbbol breed van 45 voor 19 ct. vitrage dabbcl breed van 25 voor l2f ct. Tulle Vitrage oenig mooie patronen van 70 VOOI 29 en 36 ct Ür Jaeger Ondergoederen Estrrt a f3 a I 1.2 leger Ilferctt Boratrokkou on Pantalon a van blnaeii gewold van f 2 vo^ir 89 et Ex ia zwam Villi I 3 voor 118 en 148 Ct Jae^jHr Hceron Hemden van 2U0 voor 69 ci u vau Uia ïüor 93 en 128 ct. üebteiJo JEeger HearoQ Borstrokken en Ponta - loiiB vau f 2.50 voor t 1.48. GeUroida Jaeger Uainra PaotaloDS vaD 201 ' voor 73 ct van I 3 00 Tuor U8 en 148d Flanellen D^imei Pautalona van 150 voor 79 en 98 ct. Zwuvteu Stof enkel breed van 47 ^ ct voor C ^ c<. Witte üauiis ll«mileii tlink groot met haod - lesion \& a üO voor 39 ct. W^den bken Onderrokken net volact ei - tressen van f 2 voor 69 ot. KindErmniaiLS 2 ^ ct. Groeien Wnselicchten Talelkleeden van I 1 5ü voer 3S cC mol traaje vaaf 2.00 voor 53 Ct Oat Is zeer Dames Flauellen mot TesIoQ van 60 toot ' en d6 et. Estra zwaai van 90 vooi 46 « n il et, Haereo Flneellan met dubbale borat van £ voor 39 eu 54 ct Giooto Ileerea Ovorhemdon van 125 voor Ö6 en G9 ct. Gi'aslinuen Qesren Uemilea vnn I 150 voor 2-persooRa Veeren Bed Peluw en 2 Enssens vau f 30 voor 118.95 eu van f 40 y 123.95, hot Boliedste wat er bestaat bet bekende VenreoBed van £ 80 voor l33.7i Gewaste Beddent\]kea 2 pers v £ 6.50 V 3.45 IJzeren LodikanieD met 6 pooten l-persooos van 14 voor f275 2 persoons van f5 voor tS.tiö Ileoton Ledikanten l-peraoons vaa £ 12 voor t7.95 2pu'aoous van 115 VODI £ 9.35 Engelach IJzeren Ledikanten van 115 voor 17.95 BebeboBzelaara 130 o.M long van blauw | dril met grooton Blatrozonkraag i f 2 35 voor 79 ct ni £ S3S cent Morgen japonnen van prima stof en liane van f 6 nu f 2.65 on f 3.45. Geheel go voerde Costnnins nieuwste maaksels van f 20 voor f 7.8j van prima dril van 30 voor 17 '/» ot Bazeud goedkoop. Pels pnlerine prima bont t I Bontstakken met staaiten on voor 49 Qt. Felaen van prima wit Ck&vre v f 23 ' Reuzen Theedoeken van 15 voor Th en 9'/i cent. Linnen Theedoeken vorBChillondo nilten van 25 voor 14Vi en l6 cent. Linnen Oogjes - on Blokjeagoed van 18 voor 9'/i en 11 ot. Linnen Oo^'es en Blodes estra zwaar en breed van 95 voor l4 en I7'li ct. Satünatreep dubbel breed zwaro qnalitelten van 25 voor 147i cent, Plqnó Holton 3 patronen v 40 v lav ct Kappeiten ü els gebloemd van I 2.25 voor 98 ct. 9 els gebloemd van £ 3 voor 1 1.58 12 els gebloeiDd van t 4 voor £ 2.08. Karpetten van prima HilversuaiaoU fabri kaat frJBch lood zwait of geklearde strepen Goede kwaliteit X 3 els van 3 50 voor f 2 24.2V3 y 3V els Tan f 5 voor 3 45 X i ela van f 6.25 voor f 4 28Sf ] X - i-y » els van f 8 voor f 5 98 X 5 oIb van f 9.26 voor f 7 IG afelgoederen Eooige mooie dualiteiten en razend goedkoope prijzen. (ürooEo linnen l'aiellakens van 60 voor ' ib en van 95 voor 58 ct. Klei nero'soort van 45 voor 21 ct Linnen Servetten en Handdoeken van 20 voor liys ot van 27V3 voor lii en 19 cent. Linnen Damasten TafeUnkeni slechts kleine voorraad van I2.S5 voor 84 en 128 ct, In mooi Linnen ook zeer groot van 11.2 voor 61 en 79 ot JAPONSTOFFEN voor bijna geen geld 2-els breed Zibeline in grijs rooa blsaw en zwart van 70 Toor 29 ct KIESPIJNWATJES i ' BDHeaineenmlnuatdebevi^Btekleapijl Per buige 20 et 1 RlddoTHchapstni&t Een geheim is het niet dat onze prima Winselmann Naaimaciiïnes van af f 18 — te hoop zijn met 8 jaar scbriftelijke garantie a > contant en op albetaling " Hobelstpaat 16 Neemt s v p proel met mijne RecBame VOGELZAOEH1 1 Ia kwaliteit,en prima gezuiverd Eanariezaad zaoazaad p pak 0.^2 ot „ „ „ i „ O.ll „ LÜBter - en Uerelvoeder „ „ O 25 „ Zaadmeagel » voor Blnneul Vugela pet pak O 22 ot Zaad men gels voor Buitenl Vogels j por pak 0.26 ct Papegaai en 70 adot zeer geziiclit per pak 0.25 ot QflUeiin Zangmiddel voor kaïmrle's pai I doosjo 0.10 et I Eanig adrei I ^ HAHÊiHAL 4054 Vogel - cu Zaadbaadel Driebarlngstr 7 Ucceclit Zyden Lavalières nn 2't cent Qiuote itokken Band IVt cent 7 kloBsen Gaten 5 ct Groote gezoomde witte Zakdoeken van 13 voor fj'/i ceet. Witte Zalcdoeksn nu 4'/j cent a > ^ ST AFSLAG '^ 3 zoete melk Ko nijnen Eaai Costuumrokken nu 98 cant Ie FjjDo Costcamrakken van prima Sloffen van 4''i ^ ent de 5 o Prtma oude Melkaas 4 '' v-nt do5 om Vette belogen Öiaekaua SU oi de 5 ooi Prima Boumboler TC aent de 5 oni Alles eigen FabrikEiat Briefkaarten worden vergoed on aan hnis bezorgd zonder veihooging. Aaubevelcud J VIn - ij T van Zwujl Jt hohbsn oivlslsg ¦ gen DERDE BLiB _ ¦*¦ ' ' " 20 Jan 19(J6 Uit de Staatsoonrnut g-evvaagd ais commamleur vaii spuH no g lïKNiN'lK Dinsdag 23 Januim a.s Ovengieplaatet n«a.r hel posl - en aal diwir de conimisiie voor herzie ^ deriEiig onlxu-ispelijik govvcnlit en IwDozeer de verechillende nuimniors de aiindaolit vam de lïöningjn en den Prins IroJf'ken bewijst wel dat het De Kon Mi.1 Kapel onder direc tie van den Ie luit directeur N A. Bouwnun voerde tusscAien de scheiunnu'nuners een fraj,i prograiin-ma uit Bij bcLvertrekt beluijdcn de hoogo gasten hunne ijigenomenbeid met de uitvoerins die o a werd bijge woond door de Ivltnïslers van Oor-!oig Marine en Koloniën door do inspecliftu ^ der verschillende wa pens door öe toipscommandan.lon van het g^iyrni^oen en door zeer vele hoofd - en subalterne officietan RE c H T sz ïï is c a ' Moedvi/UIigo veriatiag Voor de reclitbank ic Haarlem stond wegens moedwillige vertaling kinderen gerecht A S een man die tol die daad was gekomen door een reeks \an rampen die hem troffen kort ach tereen Hij nas los werkman verdiende daar bij f 1 per dag en onderhield daarvan zijn geïin beslaande uit vrouw en vier kinderen Zoolang alten gezond waren, kon men er nog komen doch toen vrouw en dochter ziek werden kwam hel on geluk de deur bïniten baar ei geen geld was om vreemde hulp te bct.tten en de drie jongens daartoe te klei " moest hij zelf thuis blijven om op te passen Verdiensten kwamen Cr nu vandaar dat stuk voor sluk het meubi lair werd vcikocht en toen de beide zie ken overleden werd het Isalstc te gelde gemaakt om hen te begraven Hij nam toen zijn intrek met de drie kleinen in een volkslogemcnt verkocht zijn kleeren om hel logies te betalen doch toen er niets meer Ic Daar verwees men hem naar hel r k arnihcstuur dil zond hem van het kastje naar den muur en ten einde raad zond hij toen - den jongen met een hnetje naar het politiebureau Zijn verhaal waarvan de waarheid ~ ' olecrd bleek maakte diepen Bij Koninklijk besluit ïijn benoemd ftiKt ingang van 1 Februari i906 tol kaïiiiinwcliler-nlaalsvervanger in bet kanton Oïrscfiol W Smits - oiilvanger der registratie en domeinen Ie Oiracnot; in hol kanton Nouicn B U Reebn^g Brouiver lielaoliiieesler Ie Neuzen in kanton Ulreehl jlir ïiir K J Schorer, advocaat en protuicur te ütreclil in Jiel kanton Moaslricht mr E J ü Jasper, oilïoeaat en procureur te Haasiricbt is aan mr H A Spnndi/.r op / ijn doailoe gedaan verzoek fervol ontslag verleend als notaris te Lopprrs'im is aan mr J Rombacli op zijn daar toe gedaan vei-zook met ingang van i Februari e k eervol onlslig M'rleem ] als kantonrechler-piaalsvervaiigïr in liel kanton [ totlcrdam no 2 onder dankbe tuiging loor de als ïood^nig bewmn diensten; is met ingang van i Mei 19iiG benoemd lot-commics ter directie ier diiecto be-iaslïiigen invoerrecliton en occijnisn te Arnhem Y S Olinisicde llians sumu - j merair dier middelen ter direttic An ' sterdam is met ingang van 1 toi 1'JUC aan de toutroleurs vün het kadaa'er F H de fielder te Haarlem en E T SmccU Ie Amslferdam ophun verzoek envoi unt ihT uil ' s Riiks dienst vcri^-iiJi en iiin met ingans van dien daluir bciine-nid: tot controleur van hel kadistor Ie Haar lem V J de kriivtr conl-ohar luj dat dienstvak te Zwolle tot conlroleiir van het kadaster te Anisterdom ï Draiier, controleur bij dal dienstvak tijdelijk be last met de waarneming van de controle ' s Graven 11 age Het Koninlrlijlc Eclntpaar op liet wiipanfeeat Gjslcreiiavonci veree-rden do Ko ningin CR de I'nns liet vijfde wii-penleest vaii den itoninklijken On derfllficisrs Sülierinboiid te ' s Gra-venhage w.iüivan de l^nns be schermheer is moL Hunne Itgen-woordigueid D.c hooge Tje/oekers weiden aan den ingang van de gi'O.ote zaal van liet Kon Zool Bot Genoolschap onlvangen door iiet bestuur van den liond bestaande uit adj onder-off Van Schouwen burg voorz seigl.-ma ] Chalelain secr en den gcp sergt Dijkstra, mei welk be^l'jur I-I M zich eenige * oogenblikken onderhield Itjj het binnentreden der zaal dee_d do Kon Mi KiijjeJ van tiet re giment gicnaöiers en jagers tiet Wilhelmus hoorcn waama onmid-doUijk de Scherm bondm.>r3ch van Blom volgde Het sciiei-mpiogramma werd ge epend met een colonne - geweer uit gevoerd door de afd Amsterdam •van do Vereen Volkswoerbaarlieid, commandant J J van WijkUz Ie ipiijswinner in den wedstrijd Hierop volgde een partij Floret tusschen sergl.-maj Schuilemakor van het 7e reg int en den wacnt-¦mecster H J Vetlieien v d Kon Mil Academie daarna een pinlij sabel tusschen serg W O van Ros-(sum V h 5e reg int en afirg-maj. A J 15 Paulen v d schuHerij 10 Haarlem en vootls een party ge weer tuEschen serg J Smorcnbui'g \ h ie reg vcst-art en serg J H. Scbreuder v d Kon Mii Acade mie Voor afwisseling werd daarna een ËOloime sabel uitgevoerd door ond.-off korp en huzaren v h 3e reg. iiu/aren onder commando van den iwachtmeefeter O v d Born piijs-winner in den wedstrijd gevolgd door partij schei men sabelen ge weer lussclicn wachlraeeslor K DuiKendatra v d Rijschool en serg jnaj P de Jong v h 5o icg mf Met oen colonne lange stok uitge voerd door de Vereen Do Vrije WO'ponibrocdiors " te ' s Graiveailiage commandant H C Abspoel prijs-wiTimer in den wedstrijd en een par-4ij dueldegen tusschen seng G O, de Vaast v li Ie reg vest dirt en ser ^ E A van NiouweiS^uizon v h III VoTOfel ' tflt afsohnjving van derirou.wd Jiic ^ F.J H Witlcrtlr 2.73 ^ op ' t collier van derii iiooIÖe - vanHoepla'rwi mei ¦'^" Ji^^''^,,^;,^!^'^*lijJion omslog - ¦ - ¦ ¦ ' o „„.,!.^„„ ^.^ een ijzeren beerkar — Do bevolking van Amersfoort be stond op 1 Jan 190G uil 1i3G5 mannenen 11747 vrouwen lotaal 23 012 perso nen tégen 22575 op ï Jan l?l)5 ¦- ' B.A.AjRi.'iI Wioenada ^ 21 Jan loopi vamof AmstöTiimj gr Injd 12 u. 's ni eiMi cxlra4i>ein Stoppende aan de tussch'enalaittons ol Amerfi-foiont — Op de agenda van don gomcen-leraad korat voor de bonoeming v.in een Oioofdi aan de Oostersohool aie ¦ lioori'd wioirdl door B en W voonr'v steld J K MöUer inans hoofd « p de Ldge-Vuursolie I ™ Jterknieuws Zon^la/r SI r^n Ned Herv ' KifSTk vm 10 u Ds Meu - Ijingrij^ke i lortbelt ' s atv 6 u Gf*ef - Kerk Oude ü'tr Weg vm 10 en ' s a.v Q n Ds W II Gispen Ji "- Chr Ger Gem Jfloasau^aam vrn I 10 en ^ av C \ i LeGscïienst ¦ Nedi iProfcstanicnbond Kamp-?tra.Tl vjn 10 30 D p van dor Vcim Amsleipdnm iBurg^irlijiko Stand Geboren: Henri Albertus z v il Slaaj en H. W tonkamp Anlonius IlendrfKu^ Wüli'Slimus z V A W Elzendoo.rn A C Elbereesm Alaina J'osephi-¦na Anna d v J Bloni en A E E. Pionk PiPiliw z V W CkjEijn ^* en C SchoOinioord Hendmk z v W v, d Vla(g en h Moalert Emmai d v. J Pupep er G Mcijera Hendrik 2. v K V ó ' ' Honst en G Ros Bareo;-dini dl V J Cosijn&e en G Isairin. Gelirouvi5d > A Franken en N telegiaaJkantoor alliier de liietW der poslerijeiv en te^egrajr.io 2e ' kï H. ¦IJo ie Amfjlördam « n do W^rft der posterijen en ¦ lelegratiE ' lo kl ' A. Pijper - te Alkmaar — De voligende m.U!ilnüpen be.bbein op liet Schermfeest van den Kon. Onderoift^ciers-scbermbond lo " s Gra venhag-e prijxen JwhaaJd S^r ^^ ' de Vriendtt 5e reg inf 5e prijs floret Mnuit-Zi Keskasen vamd'BiRee to zaïren vam rts Rij-ein HJoefsmidschool fie Seen 3e prijs in de.n personee len wedstrijd model siib ^ SPrg-.-maij de Jong 5a ireg inf Se pr flöirat terwijl de icinderoffi ciere-voreeniiigiïng Rmma don 2e pr, en het delachomon-t van miliciens van ' t 5 © reg inf den Sen prijs be haarde in don colonne-wedstrijd op hel geweer -"- Büirgertijike Sland Geboren HrendTil«a d v G v Duinen em J J. w d Pol Pie'tcmelta 0 v A H Sl.ial en H v NaaTtLen ' Afiloniriis (M'^rinu z v H Bahfcars en A HHl-'hiorst Peter Col^ne¦'l^s z v A C v I Oven en G v LeeuwenItamp I Gehuwd Johan^noi v d Hou,ve>l en A Itarlman ' < Overl'öJen Joihamna v d Ileu'vi&V oud & 5 j ecSiig vaji A v Di|,k Hen drikd Bilker oud 3 m Trijnije Mos terd oud 29 echte van G v d V116. rcn'i I "" ' Dpgin Februari zaï ' van Ge lien i ' meentewege worden aanbesteed liêt j siliollen van een ijaeren hok iJij don in I Lievei-Vrouwen-lioren eir hat vw groolen vam dien ipaardcnsIaJ der'Ge^ meen ' ere inig:in;g Door de polilic zijn " earrestoerd J.v V G en A 1 wonende alhier,die beschuldigd zijn van het stelen vanijzer en zink ml een woning aan denBloemendaalscben weg De tweede li.iltjaarlijk'ichc kook-cursus voor dienstboden aan de Industrie ën iluïshoudsdiool alhier te ' geven be gint op Dinsdagavond en de iweede lialf jaarlijksche kookcursus voor dames opWoen-nJag en üonderdagoclilend in Fe - Aanmelding vóór Si Jan bïj de direc trice mej n H S J de llofl — Verschillende smeden alhier heb ben zieb onlangs met een bezwaarschrift _ _ i - lol den raad gewend omdat verschilien - druk temeer daar de geluigen ver - ' de zaken bij den reinigincsdiensl ' te ge-aarden dal hij zich steeds een goed > brinken van builen werden betrokken  liefhebbend vader had getoond ' Oinncnkorl nog zullen de adressanten Toch moest er'volgens de wet strat kunnen mededoen aangezien de aanbe-wordtn gcëischt de officier van justi - sledmg 7 » plaats.hehhen van tonnen - requirecrde een week gevangcnis - Vooi hetgerec-htshof te Arnboin is gisleiMsn beiiandeld de zoaK van P. B alhierbdlOaagd van aboirtus pro-vocaetus welke ^ a'k door den Hoo-gen Haad iraar dit hof wferd verwe zen nadat > iritl99ede bij ai 1 est van ¦het hof te ' s Hertogenbosch lot zes maanden gevang-onisstrat wa & ver-oordcold De advocaat-generaal vroeg bevestigieng van het arrest Frovinciaal Nieuws AiHERSFQO»T Gevonden een gouden nïGdoU-lom beilwelk op liot peililieaiujeaii 3£terug te l>e.konien ücwi diE lecrlin^em der Muaiek ' school zal ap 23 Pea>iiuairi een 00a-;eert worden gegeven l Op Maandag 20 d'CKeir zal een \ coJiceiPt wordion gegeven diootr liettrio WoUT-Verlioij-iVIossie mei me-devvenking ivan - Mej Rooslmg De h'aèir II vain l(ase:lon i Jior-liozen ilot besluuriJid der Kiesiveree-niging - Nederland en Ofanje " alh.,¦lorwijl gekozen werden lot deizciltdrefuncliee de H.H A de Coer ca E v.Ruller 22 Januad a.s zaJ do tonlon-nale efdeelijig der Maalseïia-ppij totoipvoeding in het Huisgeein vanhalfverwoesde - werwaarloosder ofvertalen hinderen alhier vengade - ning van de ' belastbare opbrengst der geiwuwdo eigendommen in hel schattingsd-islrict Amersfoorit oif j door een of meer barer laden van 10. 'UI voorm tol ' s middogs 12 u^ur zittinp worden gehouden in Jiet go-, meentchu.is te Dnebengen tot heft go-1 van mondelinge intiobilingein hen die zioh daarvoor aanmel-! dtn Prpdikbou-ricn op Zondag SI Ja-}nin.n vm ii.ilf 10 uur Da D van 1Popla vieorbereiding lot het H.Avondmaal iiam 2 uur De D van ¦ Popla j BL'NiNTK Burg St Geboren ' U \ Jan Joannes Sixtus Maria z - v J, Bofema en J B M Kniep COTIIFM Preirri.k.bouj?ten op Zoii-daig 21 hin a,.s des voorm Ie 10 u. I m en G26 vrouwen hesJond op I Jon 1306 uil 674 ra m 0-iS vr Zij wns alnoo vermeerderd ' met 17 vr en büdraogit lotaal iSliO personen le^^ün 1209 in 1905 Er werden 5 hoj-welij'ken ^' tslotan — Bij 4e Nèd flarv gemeenite teEpm-icï-bLiiie.n zijn tct - nolnhp'ienverkozfin de hcnreji J van Wouden berg en I vian de Ivuinder - De laatste zittinuf van den gei-m.e?iii;Eiraid ' werd weg'ejis familie-omslandighftden van den bumgemees¦Ier geprejjdeerd door d'en oudsten'Wethoiii'IieT den he«r A van derI\^'a.^d,t A,lie leden waren doairbij le-go.nwoord'ii - Au da opening der vei^aderingen vonrle/ing en goedfeuring ïer no ¦ tuTen van de ^ vorige deelde de Voor zitter mede dail H'H Geti Stalen r^ödgekeurd ihebben taruiggezon-danr a De igemoente-begrooling overhel dienMjaar ISÖ'i b Do gcmeente-begrooling voordep dien~j I90ö c Doit bij dlsa gemeen tetomlvan-ger op den 19 Nov J.1 dei has onb'VEkftn zij'n nojgczieit en alles in or de Aviiis bevonden Daarna woJrd besloten lot bel aan-fjann eciw tijdelijke geldleenaog IcA ^ 3n bedra'g van 13000 teii^an eene crenle van lioogsfiens S -'% - lon-.einde ie voofzicji in hot lekart aan kas geld in de eerste ma,inden - v.in 1906. Da?ip er verdei nieti meer aan do ards wa=i en niemand hei woond ver-langdie ^ werd de vergadertng door den voorziMer ge&loten ' s GRAVDTjAND 17 Jan Bung Stand Overieden W vl Doom 2 j _ IIAMtRLRN In het a.fgcloopem jaar is len poslkoniope alhier in die Rij'laspoatspaariianlt bel.egd de be-langriJFke som van f 28989,14 ^ zijn de ruim fSOOO meer dan in 190ï. Heil terugbelaafide bediPnicr ziindo rS3088,S & IS ruim f2000 minder dan in 1004 Bung Sland GelM>TOn IWaria Cornelia d v C Scli.pijvere en G.KeuTiis Bepdima Ane.lla d v H B.van Kufj,k en Th de Roos Predjükbaurten N H Konk vm half 10 en ' 9 av fi uur ds II J Olt-hujs Gerof kenk voorm half 10 on ' s ay C uur Ds A Brouwer IIARMELEN Kort verslag van ' t vei^ndelde in d!o laatste Rowdaver - Togen \ vo;>rd'ig alle leden VooPKitter d'e h.oer Burgemocstier, waarnemend secretaris d © heer A, vBïi Doiaselaar Na.oipaninig der vergadieping wor-diein de notulen geleaan diio oniver - imdpiTd worden goedigekeurd ' Alnrorens tot ¦ reófi toelianristcïi ' van de at^idn over ie gaan wijdt da vooraitUy ecnie « harlelijfee woorden aan die nogedachtonis van het kort geleden gestorven raadslid den heor J A van Miltentou-rg Z E ö hcr óiacM'l den overledene als een oniptiT' tijdig mani els oen iiiaai flink op zij.n ipoBl in allo omstanKliaiiied^'.n gr dio zioh bewust was voor de ge-meento gjcworlït Ie hebten Alsn'U-liomtaaii de orde I üngjckomen Een sohrij.vpn van God Stalen houdende goeritoni'mns van het raorffebesluit regielende / iet on'torwij " II Med'edeeiin ^ dajt on'gewij'zi;gd terug onivsingsn is do geoncentebs-g rooting ' behoeve vanu J. van der Kam.p en J A van Schawik wcurdt good^lwiupdl Bemojminig stemiburcau voor 1900 Voowkit lïiertoo wordt ovierge^gunn dlaot ds heer Van Weode het voorsbel hienmistie te wachten tot hel pos geltÖEen raaid&Ind zitting zal ge nomen i'iobbon Everaaems wensctilhij d'it met betnokking op"5.ijinj aan staandi voptneik naar Ulireoht ' e Ji s s - Het verlecnren van de jaarlijJc siohe eTail.ificatio va«i E 50 aaji ' dengemeien.hMfeld.wajah te r Ojnidiap;uisa l-tos Gojara'us WiiUoniSCi Bertus Sterk ' LAINGBP-OFK NaaT wij vern©^ men zal von wcge dfi af deaüngi'Wijlt i)ij Duurstede van het Genèotschap ¦voor'l/i-ndbO'UW en " Kruidkuihde dO heer Hij'ikema aihi.er ovei eenigea ilijd een lezmg houden ovar het. snoeien en behandelen van \ ruciiï» bocimen iL.'V.^GöRjOEK Burg 6!ana 00 ^ Snouknert van Scjiauibmrg Göba-en Krijnije d v li J vaö Dijk on M C.Quint - JjAiSGBliOEK Prediik'bourlen op Zojwtog ' at J\itt a s des vonrm lo halt 10 ds J üioekema alhie — o — MlIDllKrHT Aan de R K BClioo ' is de hctrekking van onderwijzer i'acaut," salaris f 5óD MAARDEN 17 Jan iBi'rjr Staiïd ¦ Gebopen NeHetjo StJiaap joi'.iunno DcJiker Anihonius Vrakiking Overleden P v Oostveen 75 j OUDBNRÏJN Bung Sl«.nd van 1 lot en met 18 Jon Gcibore.n Cornelia Johanna docl > ter van B Jongoriais en J & i lüjk ODTJK Pre^Likbeurten op Zondag 21 Jan vm Jialf 10 ' jui Üe diensii za.1 door een dèr rin.g|jii'eJjkanlCD worde nvervuild RIICKEN De heer C A van ^ norï at hier is benoemd tol oiiÖerftijier aun do openbare school te Arnomuideu — o — TIDNitOVEiN P.iediikbeurten op Zondaig 21 Jan as Ned ' Hcrv Gem des voopm hafll 7 ds G B Pijnvantiraa'l Chr Gerof gemi des vm haBf 10 on dl2fi avonds half 7 ds II Vollen Woensdaigavond half 7 dsi H VoJ- ton — ' Burgemeester en Welhoudera dezer gemeente iiengen te - kennis dat op Woensdag 31 Jan - u.s de ver kiezing van dne leden voor den gc mesnleraad zaïl plaats lidbben nl twee ter voorziening in de vacatiu-re onitsrtaa.n wegens ds periodieke af.tredmg Min de hoepen A ftlot on J van Elk en één oml^lann dioor het ovcrliiden van den heer D Locnen.Op di.en dd'l.um kuninen van dea morgens 9 tol des nam 4 uur ojigaven ' vïin candidBilen - wordisn ingeleverdf *^ ^ ecref-nrie der gemeerile fiij den BuB^oni oester VLEUTEN Gedurendie de maand " Pchnüairi a s zal Ier gomoanle-secre tarie ter inKagie h.gigein ean lijst ^- vatlöndte de namen vau ' eigenaars of bolioordieps van poiirdien wc!ke in geval van oorlog hunne piarden cr vordiennig moeien aan'bieden De Raadl doaer gicmecnte hceïtap vooifitel van Buirgemoesjiera en Welihoudiars besloten w\:goii3 oiphef-fing zijner bütnekkiing aan dbn heer C J Vallienstijn met mgan.g \' an t Aipril a.s eervol ontslag - te vorioo nen ah ond'orwiiJ7-ep aean do O L ScIkmI in '' i.pt diarp alhier Door d.sn Kerkerand d^er Ned Herv Kor.k al'h'ier is aan hel go mieoniiei)»!!uur hel veisjock gericht dn Ie sluilen O L Sciiool mol ondjr-wijcserswonnnu in het dürp a.nn hemIe verkooipen ton-einde eene Chris telij'loe School te slichten De gomiGeinteraad ' Jietoft besloten ' t vor2xiok m te willijn en d'en prijs to bepalen op f 3000 Predik beurion Ned Herv Kerlt ZomdnR 21 Jan as voorm 9i ulir Bediening H Avondmaal en nam.-2 niir DanHtïieggineg Ds A T VimJt Burg Slan * van 12 tol en meï 18 Jan Ondfertrouwd norneli Ekctschot en Sophia Merken.ho.f De geschieitenis van een Gestoorde NaGhtrast door een licht tiat walmen ging Sinds onheuglijke lijden verdiep ten de verschillende leden van ons huisgezin bestaande uit mijnemoe-'der die weer in ' t bezit was van een drietal doehtors en een zoon - E4ch m eene verhuizing Doch ' t Weef helaasi we luelden geen van allen van de stad onzer inwoning) «leen bij ' i verdiepen in dat plan en öieyen dus waar we waren totdat jnijne moeder op zek.eren dag den sn ^ n ^?*^*"*" '"> S «' ^ oor de kerk ir^.?«-'^';^'^'^s*^anl^«n n öfpacht ¦ zijn gegeven aan de s& meenle Mseetelein en die we!l « daar nifli toebehoopcn ' ' Wordt beslo ten B en W te machtigen deze zaak vn orde Ie breiigen De heer v. Doesburg vraagt of er aj pogingen ¦zijn gedoai » RijRssubsidie te krij gen voor de om.bach tic eken sehooJ De hfier Schilto zegt dat noch het Rijk noch do Provinjcic subsidie geeft - aan « ui GemeenJe-Teelten BChoeJ wei aan pairticuliere instel lingen \ Tin dien aard Da heer Van Doc8bu!\n - wijst op Soest w«ar de ¦Provincief^OOen lietRijk t900sub sidie geeft Do heer SchiiHQ z£igt öoi het daar geen gemeen'teachoo ' is Na nog eenige bespreking wordt de vangadCTÏng door den \- KM)raUl6r ge - slolen e bewijzen - dat zo er nog best en kele moer gebruiken kon Toen suk kelde het tweetal weer verder en bleef ejndelijk in eene weide lot men haar elders vrij nachWogies-be zorgde Toen was de weeczinwdt-koiidE verteonrng geëindigd In > bat laatst van ffov«mher weid te Ellekom het lijlije van een pasgeboren kmd gevondeov dat vol--gens de deskundigen geleefd had. Berst dezer dagen heeft men een spoor van de moedier meeiien te onldekkfln De verdachte is r-eeds in inslsuciio gehoord De marechaus - see uit Arnhem beeft te Ellekom een nader onderzoek ingesteld - TcOoslwoudisdo korenmo len van P Gootjes afgebrand De na bijgelegen liuizen bleven gespaard. Enkele jaren geleden werd dezelfde rao&n ooit ïn de ascti gelegd 0en man met konijnen oogen Na een jaar van lolale blind heid hoopt een zekere Wilson liei-nard uit Washington opnieuw te kimnen zien niet door middel van zijrt eigen oogen maac'met behulp vnn de oogen van een konijn ETen neger had hem hij wijze vari wraakneming een hoeveelheid kalk in ' t gelaat geworpen die ' iet hoorn vlies van zijn oogen verbrand had. Een chirurgijn heeft nu het hoom-vlies van een konijn weggenomen en hef op deoosüailen van den ge troffene overgebracht De beide ' hoomvliezen hebben gepakt De chirurgijn hoopt dat de zieke spoe dig zal kunnen zien met behulp van sterke brilleglazen I Qat financieel schandaal te Amsterdam Hoelang er in Iinancïeete krincren reeds wantrouwen heerschlo le gen do direcüe der „ Hollandse lie Hvpo theekbank " schrijft de Amsterd corres pondent der N C blijkt wel uil het feil. dal een onzer graolsto bankinstelhngcn sinds 2 joar den aankoop van haar pand brieven onfned en zulks hooldzakehjk op grond van gedragingen van den oud sten directeur jhr De G Dat nu de bom eindelijk is gebarsten wordl in bevoeg de tinancioele kringen als een geluk voor de instelling beschouwd De „ IIolI H> polbcflkbaiill " zal als goede zaak met r ile relaties gezuiverd en geattrkt uil cnlaetroto te voorschijn komen. Door kapitaalsvergrooting mei nieuw prcteronï kapilaal waardoor de wel ge-wcnschle kapilaalsvermeordering verkre gen en bijslorlmg op de aandeeron voor lomen wordt kan hier aldus ome xegs man zonder risico de zaak in orde ko - Vo'01 Bef mcerendeel moeten de direc teuren te eigen bate opnieuw hebben uil-ge-even de pandbrieven die ter aflossing van hvpolheck lijn ui betaling gegeven ¦ Voor deze pandbrieven aldus ia het al gemeen gevoelen blijll de Bank volko men aansprakelijk Echter met voor de Ie golde gamaaklö waardclooze uilge-lole pandbrieven waarvoor de verkoo pera 1.0 makelaars of directeuren m privÉ zijn aan te spreken Wel wit men ook hiervoor de Bank aansprakelijk stel len omdat Rel papier nicl was vernie tigd Tengevolge van een en ander wor den nog mogelijke juridische kwesties legemcet gezien — O — De gemoederen der werdUieden aan hel Westerviaduct to Amster dam ztjn Ihans geheel lol rust geko men meddl hel ^ l v N De veteeni ging die zich fuidens de staking bad gevormd is ontbonden zooal met officieel dan toeb feitelijk en in te vreden opgewekiheia wordt thans gewerkt En hard gewerkt ook Wie thans een kijkje aan h ^ viaduct gaal ne men zal mots begrijpen van dii etellages waartuaschen zich de-smalte wegjes voor nel vervoci van mateEifiel in groolo bochten slinge ren van aJ de giroole en kleme hou ten gebouwen van de bergen kiezel-steenen en zand ' l Lijkl een gtoote warboel waartusschen een leger van aibciders vol ijver m beweging is Onopl)ou roeden gelegen onder de aemcente S.,doch m de noiarieelo akte de bepalinggeniaakl dal de leden der club Excelsior hal land ieder jaar « It moeien beplan ten met aardappelen en ze mede zeil op een Woensdag in de maand Scpt - of Oc lober moeten rooien rapen en naar hetctuhfökaal vervoeren Dezelfden avond iieefl een concours in liet clublokaal plaats voor de geheele opbrengst en zijn i de winners verpliclil ie ook weer ze » | naar buis ic vervoeren Dat dcic bepalïn gen nog al kameiljcs zijn die groote hi larileit zulten tewe^rengen ligt voor ' de hand De leden hebben echter da sciieaking aanvaard en zullen daar de meeste nog al niet voor een grap ver - vaard zij » de gemaakte bedtngoit wel nakomen daar anders de gchenkmg nie üg is Hel mooie echter is dat de heer C als scbeuker zetf lijne gemaokle voor waarden moei belpen ten uitvoer bren S "" Donderdagnacht lo ongeveer 5 uur brak brand uil in de ijroote atoom drukkerij van het blad „ De Noordhra banlEche Post " Ie Waalwijk Aangewak kerd door een stormwind grepen de vlam men zoo ancl om zich heen dat weldra bel ^ ehccle gebouw in de macht van het-vemiclcnd clement was De zollcrij ma gazijn en bil pakhuis werden geheel ver nield Pe drukkerij lieefl enorm veel schade geleden door de groote massa's water die van 2 kanicn daarin werden geworpen zoodat de machinerieën bij - na geheel onbruikbaar zijn — O — Boogwoler Door den aanliouden den wcslcnft-ind en aanhoudenden regen is de watórstaniï in friesland liooger ¦ dan den ganschen winter het geval was | De landerijen buiten de polders slaon j blank overal water en nog eens water ] Bverfc-tenï 3oïianneB M&Uheus % | VaroKlIen ' oud 4 hiimL " WBRKHOVBtT^Burg 5t ' GöBo Sen 15 Jan Bemardus Johannes z » a A van K«aleren en J MiUen - — PredikB op Zondag 21 Jan.«D Iiair ïö ttur en nam 6 uur Ds t U F Gangel USSELSTEIN PrediklieurCcn - Zmi ' flag 21 Jon Ncd Ilerv Gcm voorm ÏO uur en nam 6 uun Ds J Ha - Geret Gem vconm - OJ uur en nam 5i uui Db J U Jaspora — Bürgeriijke Sland van ir Eot 18^amiari Gebortai " Ceiim MargnreUia d v e Westcrhwit en 11 A v lloevao, Hendrika é v Th van Doorn en C Verlieij A'driQinus z v Joh Bos en n M Wejjnen Gerardlus Frao cBcuü Jozef » V Q V RoBijen eil ' A P Hoes Overledïai Cornelia Velt caiJ ^ m MarrareJlia ItLoaina Gniliocn oud12 m « > Gehuwd tl van Leusdennen S M BounmiUH ' Anl van Vliet en P J rerelecg J Beriuen en J ^ ihker — Op Maandog - 22 Januain or.s tfes middtiKs 114 ^" r - zal door Bue gwneester en Wethouders alhier ophet Ramiliuis in hcl > openiiaar wer den aanbesleöl het mahen vm eenhulpbrug ovor de Benschopper we tering naibïj liet - KanienifilliESal ^'- lUSSEliSTDIM Ilcfcnopt verelag dei - jongst g^Jwuiidn Raadsvciga'ile - " Aanwezig 10 teilen flifweziE de heer v d Bergli De vooraitter oppnl de vftrgaac^ ring Du noUilen dtr vongo verga-derint ' vordcn gelezen en soeöge-heurd Aan de orde is de jhorzicning van het saia-Tis van hei hoofdi der O - L School en daarna de va&leleHing TOn iiel salaris op r i^O ' s ia:trs / Oo als het lol hiertoe is geweest otcu deze za.i!t ontstond " een breedvoerig en gerclil debat dat echter aan de zaait nieta - veranderde Ten slotte wcrdi zonder s^emmins | bedoten om in eere voegende verga dering opnieuw di > zaah te behajide-len Daama werd jn stemming ge bracht iiet verzoeü van Mej il-oor ncftbur,g onderwijzeres m nuttige bandwerk«n aan do O L ScIkwJ om len koste dergcmcenlereenjabon nemenü to hebben op de Gracieuse, waarover in de vtvrige vergadering de stemmen staakten ihajis werd Èet verzoek tocêeslaan meS 6 legen 4 Stemmen Komi ter late een scbrij'reii van ïict'poiderbesiliuur \- an ¦ Benschop in ontwKOiXÏ op hei b^uit van denftaaïïJ dezer gemeente om een brug'ovor do wetering te leggen van ijze ren leegtirs en een planken dek ge I aioemd bestuur wrWaarda daarm 1mei mede ta gaan maar wel te wil - ¦ Ion deelen in hei maiken v^n een;Blecnen Brug wa-irvan de kos-len ' zipi begroot op f3600 verziekendetevens om dfll weirk Ie bespoedigen,opdat aan den dlemligen tcesJanrteen einde kome De heer v d RopsI waagt of ' Bensolïop een nood-brugwa i^gen want nn Jtan men nietbeginnen aan het ïeggen van oen;sleenen - brug De heei ' SchiJlte 13'van meentng d'at Beiieclcop zulkswel zal willen Baarop stelt den heer v d Roest j voor mui eeai noodbrug en later «« n | Bteenenbnug te leggen De voorzitter zcgb dQit onJaiigs het voorstel ckm eein noodbrug te Icgigen door den flaad fs verworpen Ka cenrgc d'ijeusste wordi besto len om zoo spoedig mogelyk een önd aan dien treurigen tcaslandi iff « laken en hel Poltiterbesluur vaa iDenscbop te verzoeJitni in de kosten dep ie leggen noodbrug - voor de iielJl bij ' Ie dragen De heer De Haas wraagt hoe het I « wns moet gaan med een vijf - of ' eeslail tanderen in de bunrtschaip iftcMhoven ' dne door het verbreken van het contract mei de gemeeijte Montfoort Üians gem onderwijs ge ^ I orelen De voorzi>tter zegt deze zaoli De poldcrmölens on stoomgemalen wer ken dag en nacht om de polders van hcc, overvloedige water Ie verlossen wal den" staud van bet liuczomwaler nog " Imogen - aakt De wcrlwaamhedcn op da oict-poldcr - j landen zijn daardoor opgehouden en lal ' arbeiders zijn daardoor zonder wert Ze gaan nu naar Duiisclilaud om duar werk ta zoeken Ook de waterstand in de kanalen aU cc — aldus wordt uil Voandam gemeld - 13 onnialhareiid gestegen In tal van provisiekeidcta staat het water haasi een voel hoog iierscliapsbesturcn hebben wacli icn aangesteld die met de spade gewa^l pend de zwakke punien in ' t oog houden zoodoende het buitenwalcr Ie bee - In de kanalen gaai een vliegende slrooni zoodat de scheepvaart zoo goed lis gestremd ia Tol ge nceaheer van het ge slicht \ uor krankzinnigen Bloemendaat te Loosduinen is benoemd de heer dr J A Porlengcn te ' a Gravcnhago gep dir oIF V gcz 2c kl bij de zeomachl Gisterochtend onlslond to Venio brand in de groote gloei lamp en fa briek der tiraia Goossens Pope & Co to een minimum vaa tijd sloud hel gebeele gebouw ttt vuur Aan blusschcn viel ntet te denken 150 man zijn daardoor zonder werk De heer P M een der at-g6tred€»ï directeuren van de Hol landsclt-Gddersche HyiiQtheekbaiik tegen wien door de rechtbank te Dordrecht recbtsingang was ver leend wegens gepleegde unregel-matigheden is in voorarrest gestald nadat door den officier van juslitto een gevangenisstraf van één jaar was geüischt Nu hier een nachtwacht js aangesteld aldic scbnjtl men uitl^jnacher aandö„Resid Bode", begmnen de mbrekers ook van zich ie laten hooren In een nieuwe boe renwouins van Th Steenwijk heeft roen eenige ruilen uitgesneden Daar hel huis nog onbewoond is, was daar echter mels te hale » Vervolgens beeft men de deur opengebroken bij den arbeider Slax revetd Daar de bewoners echtec leven hoorden en gerucht maakten gingen de daders en van door Alb een staillj.ö van do goede zorgen door de poslewijea besleed aan het haar ter verzending toevertrouwde het - voIgeBde Tc Pijnacker bestaat cene huurt die om wetke reden weten we met dooi den volksmond wel eens Keu - len wordl genoemd Nu verzond on langs iemand te Zoetermeer ceo aa sichtkaarl aan een bawoaer der he Avuste buurt Hü schreef op de achterzijde Keu len zonder meer en door de poste rijen verzonden wordende kwam zo natuurlijk in do Duitecho stad Keu len terecht Ka eenige dagen kwam ze retour op het kantoor van afwen ding met het bekende „ onbekend " Cöln Daar men nu op bel idee kwam erop Ie schrijven zie Pijn-aclter awam het bewuste in ban den van den geadresseerde Wat al moeite om een ansichtr ' De landbouwer A G v T lö üud-Vossemeer had Donderdag avond het ongeluk onder zijn r^toig lo gö^cn on don wog tusschen Tbolen en Bergen-op-Zoom Da wielen zijn over zijn borst gegaan eii ernstig gekwetst werd hg opge nomen en vervoerd naar het hotd Ikif van Holland te Tbolen wuar hij voorloopig verpleegd wordL De geneesheer constnteerde dat twee ribben gebroken zyn Twee Iijne danies UiC Veld hoven wordt aan do L K gemeld: Eene vrouw en hare docliter slea-lerden door onze slraat zoo stom dronken dat ZIJ beiden bijna geen beenen meer kenden Toch werd haar in zekere herberg nog een bor rel geschonken Toen de herbergier de dochter aanraadde dal zy len-mmate wijzer zou zijn en geen bor rel maar een top koffie nemen » goot ze © r nog twee achter elkaar, in één teug naar binnen teller cm molen gereden Ingenieurs als ge-. won » arbeiders geliieed ' bewegen zich overaf aanwijrfngeiï gevend, lerecbt helpend doende ' wajt hun hand vindt te doen Roede acht caissons zijn „ op diep te " en \" an binnen gielieei afgewerkt In de aciii overige is men nog steeds aan den arbeid thans met niet min der dan 90 man Trouwens het aan-¦Iti ] ' werklieden aan hel - viaduct neemt gestadig loe naarmate hot werk vordert 2i)n er meer men-schen noodig Op bet oogïjnblü wer lioi ' er ruim 300 man Dan kon>t.Ia-tcsr als alle caissons ^ op diepte" zijn het metsel - en granielwerit waarvoor ook weer nieuAVO weirii lieden zuilen noodig xijn Het zal echter neg een goed j'aar duren eer. men zooveir i i\Js dat afgeloopen Es Ikrijgen - we bèlzdfde van Imhs hei caissonwerk aan den anderen kant Wel mag hot een reuzenwark genoemd worden, deze overbniggmg van den toegang [ot.he.t Westerdok De beamtt-te i2n het sfedelijk slaï*thuJs 16 ' 3 Ueriï^einbOEch A 1P J V D die als verdankt van viendiuislering in voorlöopige hccli tenis werd gestdd „ is mt die hech tenis ontelagen Uit goede bron verneemt dej „Havenarbeider " dat minister Vee-gcns het plan beeft ook in de Amster damsche havens controleurs aan te stellen teneinde grwven misstan den enz te onderzoeken en mei al leen Ie pu-bliceerea maar ook te tiachten daarin verlietering te bren gen Men weel dat te Rotterdam reeds die maatregel weird - genomen IndeverzLnkepij aan den Omval in Ouder-Amstel is dezer dagen een werkstaJiing uitgebro ken Ëen dertigtal arbeiders mec-rendeels jongelieden legden den arbeid neei omdat zij hooger loon verlangden De heer Ch van Ktes-scl directeur verlilaarde ecMei aan dezen eiscii niet te kunnen voldoen, zoodal de fabriek ihans sldstaat Al lo werlOieden konden zieh vóór Vrij dagmiddag weer opnieuw uanmel--den Niemand is ecbler verschenen üit verschillende plaat sen komen berichten over den storm vaji Vrijdag ' naoht Op de rivier de Vlaas voor Rolter dam heelt het gc\ve!dig gespookt Het stoomactiip „ Gnndonhall", liggende aau boei 25 tegenover Delfshaven rukte dEn boei uit den grond en geraakte op drifi De ge zagvoerder deed omnidd»ilijk vuur pijlen afsteken en knalsignalen ge ven waarop do „ Haveiidiensl lir oir imderesleopiyMtcia tcc assistentie kwamen In wikte iraaJrt dreef de „ Grmtion liall " in de richting - van ie stad en kwam m botsing met het aan hoei' 19 liggende schip „ Fncdrich Krupp " De sdiroef van de Gi'm-donhaU " drong in het achterschip van de „ Priedneh Krupp " en sloeg-daar een gal m waardoor dat scJiip m een oogenblik 12 voet water maak te Hel blOBt drijvea op ' de waJei dichte scholten dooh werd in aller 1 ijij de St.-Jol)shaven op hel drcfo go gezet om zmken te voorlujmen In de eerste Katendrechlsciio na ven geraakte een lichtcrsclup op drilt De schipper en zijn vrouw ver lieerden m levensgevaar doch wer den gered teiwijl hel sïüup latei werd opgepikt Ook ra do Ma,ishaven kwamen veiscliilleiidfi schepen in gev^r Een Wesllandsohe sdiuii werd los geslagoï de schipper vluchtte op het stoomschip „ MaJo " m angst wa-t er van zijn schuit zou worden. Dczo werd ' s morgens 6 uur uoor-bootwerkers opgevangen Ben üchterscUip dat aldaar gele gen was sloeg lek en zonk terwijl' ook andere schejren meer of nimder averij bekwimen In de Moasiwven werd de „ Malon ' driftig en stoeg tegen „ Whaleley-hall ' die daarop voisaiilende rond om hggende kleine sdliepen havende ¦waarbij een tjalk zonk en een ander schip werd ingedrukt Een gedeelte van de soliipbiug W Deventer 13 door den stoawi ea asa ffewcidjgcn golfslag van den - bretK den waterspiegel ten gevo^e vair - den hoogen waterstand geheel wegi-gestageni meA groote averq aan brua De evertocht voor voertuigen « a voelgangers is gestremd Het sWomschip Serbia aldur'solmjft men oit Nieuwediep is dooij den storm nagenoeg geheel voJ waj * ter geraakt Het schip is als vertoK roiïtebesolMuwen T-och.hcoptanflöj nog een deel der ladmg door dai -^ kers te tannen bergen ' i En < uit ' s Uertogenbosch wordt ga * meld De Pcttelaa.rscliewegis-ondei ^ loepen de stedelijke walertoegan^ï ' zijn afgesloten Het stoomgemaal ia ia wecking de Vlümensföo w <* staat ojidar water tcngevoJee waap = van-dfl stooimlEainditast Deo Boscif —Vlijmen is moeien worden ges - slaak * Uet Iraanvedteer ' lusclieni. Vlijmen en de verdere dorpen m dtf Langslraat en Tilbui ^ en Ueusdcn. blijft vooralsnog onderhouden ' Te Dordrecht is tijdens hel storaB' wader deaali „ Calüadoa ' schippee Baei^ns te Bredm itouis beiieoreaH dfe door den liewigen grf'febg vot water geloopen en gczonlten ' Hel sd'rip was des avonds op die onJierplaala in de Merwede lor hoce te van den Sloarll * ten aniter getow' men en lag daar ' met \ 6r2cheidene. andere scbeuen Dooi-daE het schip vrii diep g^ct den was metöteenen glccgeai * ^ golven spoedig i>ver Siet gangboordf - 1 toen echter de stonm in hev^aieid' toenaun werd de toestand krilieJ^eo ïragen de opvarenden ziicli genood -' zaalkt - hun iheil te zoeken aan ' ' boocif van een naast b.e.n liggend ' ^ üip - De wU on^veer 200 ton groolj ¦ kwtunf \- an Duffel bij Antwerpen gö was bestemd vooi iVnislerUaim IHGEZOHDEM STUKKEHi Aan de hengelaars van Brederland 0 volk van Kedorland ¦ Welke i;mkltcii hoort gij luiuen Müu legt de hengelaars aan cün Jiahifc Van het noorden fot het Koidcn ^ l ' V.-U1 hot oosten tot het west ' 1 Wil men den hengel weren De T^eering doet haar best Om hengelsport Ic keercn ^ Dl dal vrije Hedeiland Waar teder op bMjÖ - roenifen ' Ziet mcB den grgsaaid aan den kant EleinMnderen plukken hlo-emen ¦^¦'' De vador in zg'n vrijen lijJ, Gaat met aün zoontje vfsstiien En soms nog kou - en aunocii lijd^ Wil toch ' t genot niet misscii Jhjn harea zijn reeds grijs ' Ruim zevcntis jaren zg al teÜJir Toch toekende ik op een Wpi Om dcu hengel fe KctateMuj ' Haar neen hg valt nog met. Men zal wel wijzer wezca. Die wet stuur die in ' t riet. Weet waar die voor moet weien Voor de vinnon ouder ' l roer Men Tindl zo aan « Dte scbiut Die door ' t kanaal heen voer Vernielt do kleine visch en kuit Zoek daar etn middel voov Ihè zal meer risscbon dooden Dan men van don hengel hoort Laat dien toch in de mode ¦ liet miilde is gaun - gevoiidsn, Om knïL en visch te sparen Haak om die vm een trommcf, Fn kijk over ceiugc jaren. Den strooper moei men weren. Want alles ïrttoopt hij weg, Laat den iengelslok m eere. Mij dunkt dat is met akcbf Laat de piJBaard loopen naar ZitElen 01 naar Jlaarssen lan don vii-it - J vm die wet voor vorst jnkwlón,En vergeet den hengelaar niot ¦ aangenomen en alzoo toegelalïeld, zeilden ze bij een tweeden verhuur der binnen Contracten zijn or altijd geweest «1 zullen er ook wel altijd blijven, tenminste op dien merliwaardigen middag werd ' t althans aan hun Tcrgund een in ' t oog loopend be wijs daarvniT op te doen oen ze ' eensklaps iemand zagen versohij-oen die een treffende gelykems met een giraffe vertoonde Hij was teleefd tot in de kleinste bij7x)nder-beden zijn onophoudelijk buigen mas beleefd zijn glimlach was be leefd zijne bewegingen waren meer dan beleefd en zijn gebeele houdmg was grenzeloos gnK-ieus voor zoo ver iemand van een paar meier Bal tenminste zyn kan In elk geval was ' t een bewonderenswaardig iwoordenrijke persoonlijkheid ' t geen dit geloof ik zeker een niet onaardig lijd-verdrijf zou geweest aijn zoo niet de hermnermg aan mij € 01 mijn zorgvuldig verzorgde ©rwten onbewust van den jammer-dijken toestand waarm me zouden •^^ rkeereo hun had be/ig sehou-¦«en Goddanfe evenwel dal alle 3eöd verborgen blijfu totdat do lijd xat ^ Ie ontdekken b aancobrokpn, •«snt eawie zouden ee bQ de g «- dachie aan den bun wachtenden maaltijd met zoo blijmoedig achler den beschreven ellcnstok njn aan - ' gewandeld om diie huizen to zien, waarvan ' l eorste vol korals ge schikt was om voor doolhof in te nchlen no 2 om je met gesloten deuren en ramen bij een stei'ken wind van je sloel te laten waaien, loUIat ' s mans derde huis oen ta melijk voordeeligen indruk maak te en het plan om het te hui en de nu zich gaandeweg al meer en meer kronkelingen makende huurbaas op een zeker oogenbltii uit louter beleefdheid volslagen krom bleef slaan Toen alles eindelijk met dal lenige nummer was afgesproken, trapte hij ten slotte de heift van het druipnatte velerband van mijns zus ters rok af welke bezigheid een stroom van verontschuldigingen uit den mond des heeren verhuuniers ontlokte en een gezicht dal ' t beste bij een oor.vnrm Ie ver.ffelijken viel bij mijne zuster lo voorschijn bidehl Over de verdere rampen die ' t iot hun dien onvergelelijkcn niidd:ig deed 0(Ktp.rviiiden wil ik zwijgen, doch de tegenspoeden wan'n daar mee helaas nog niet ten einde Toen zo avenweli na een merkwaardig kalmen teruglocht om zes uur terug keerden snelde ik in don meest on-schuldigen toestand naar de voor deuif toe met vermoedei^de daï oogenpaar iets zou aanschouwen, waar mijne lachspieren volkomen onbestand legen bleken te zijn De verlooning die ik voor me aag, was mijns inziens tenminste uitste kend geschikt om zelfs den volhar-dendslen pessfmnl dubbel te doen' slaan van pteizier De drie druipen de onderwerpen van mijn oiigela-ten larhlust schenen echter zelf ' l minst behoefte te gevoelen die met me Ie deelen en met de onverschil ligste gezichten van de wereld slap ten zij huis en kamer binnen Om met verder uit Ie weiden over den reeds besrln-even m-ialtyd die loen volgde slap ik m eens over op ' t naar fapd ^ i.^n w.iarnaar een irder uiiermate scheen Ie verlangen en zat nu nog even het benauwdste gedeelte van mijn geschiedenis ver tellen Zooals met alle dergelijke voor vallen in ' 8 levens onbezonnenhe. dm waarin meiden voorkomen die vorgeetaclilig zi.in en immer slape rig naar bed verlangen wa ° ook aan deze tr.igisrhe geschiedenis een aanletdende oocüaaït vArimndeoi Ik kan nFet direct zeggen dat bedoelde aanieidende ooiza.ik van stichlelij-ken a.ii-d - was doch ' t vond plaats en dient derhalve vermeld ie woi^ den Doodvermoeid lagen we eindelijk om een uur ot elf op onze bedden toen ik na verloop van een half uur een been zag verschijnen uit het te-genovnr ons staande ledikant ' l gewi bij nnder mzien van mijne moe der b]ee ^ te zijn Nieuwsgierig wat de mien wezen mooiit van deze nieuwe vertfloning aig k op een Be geven muiiient — ons naohtlicht — verdwijnen hemelhoog opgedraaid en hoor kort daarop de luitten in de iiainCT nnasl de onze sluiten Door den lievigen wind sctieiien dJe dingen optngewaaid te zijn en om de wai'iindii-gl üm geen gelegen heid tei breken te gcveij werd dien lOcliL oi.Jeri Hot gevaar was spoedig afgewend en binnen tien minuton was de vo rige rust wmr mgelreden en even zooveel lijd Uiter verk«€i'(le een ieder in iVloiplieus teigenwoordiglieid „' t Was ons ovoii.wel mol beschoren lanz die rust te genieten Nadal ik ongev.w een uur fjv-wel - dig benauwd geurwmid had over ai - J Ier-lei mugelijkc en on mogelijke voor vallen dic een icdfei den sohnkwelc kensten angst zouden ingcboezenid bobben werd ^ k wakker en ontdekte een iucSit weJke myn reukorganen deed ondervinden daler m dien tijd long geen fabriek van Boldoot opgerioht gewoiden Na eersl een poging te bebh'-n aangewend om mijn neus mderwijl daaniaii te onttrekken bleek deze uitvrnding al spoedig, ineECbikl middel om je adem voor goed kwijl te ralten en bleef me dus nietsaJiders over dan om op on derzoek uit te gaan teneinde de oor zanik dezer nieuwe ellende op Ie spo ren Na eei'st een wjjie om den hoelï i van ' t ledikant gegluurd te hebben ' zag Ik mét lang geen vriendelijke gewaarwording dal't nachllichtzichj aan ' t sloomen had gezet Alvorens ^ Ik aanstalten maakte ' t licht verde re incnlverapreidiiig Ie vfsrhin-dï'-en blikte ih terzij om te zien of mijne gasten ook iets van ' t gevat gemerkt hadden Doch een bli'k op de sluinuarende 6rekken diw jcug-ge nimf ze had n b d'er gansche pruik in de meest grilhge vorimm volgiestopl met popvllolten bewees me terstond dnl dat ltd van onze Fa milie votkonieo onschuidig w«s ge bleven van de ramp die be-zig was ï^aats te grijpen Op kit moment maalile de pm picremhome ] welke als een stekel varken ouder een Berg wolten de kens te voorschijn kwam een onbe-schrijfiijken indruk op mijn gemoed, terwijl ik tegelijkertijd over haar heenklom om die onburmharttge pit te beletten ons leven nog langer aaa een zijden ' dTaad te laloa slingeien. ZelP hing rk in een minimum van tijd nil do m allerhaasl opengescho ven caraan om zooveel mogolij* Inssche hicht door mijn loiigcii ' ie ¦ lattaj glijden en omkijkende zag it uil eik der twee ledikanten een ge stalte han'gen om te ondeEMoken wal er wel gaande was Ik had niet veel moede dot nieuwsgierig twee-fal an ' t verskmtl te brengen dai-bol weinig iuid gescheeld ol ze ' wa ren geslikt geworden Hot dfeze walmperiode neemt dB geschiedenis een eind en ' t zal ze ker wel niet te zelfzuchtig wcKcn ^ wannecE ' k den wensch rtitdl^uK drf ik van pinscher h-irie hoop znlKS miv^r door mij mag bygcwo^nd wor den 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD - Maandag 22 Januari 1906 - Derde Blad OpruimiDg in ESKENS Schoenenmagazijn ' ü ^ CttaÉ 14 l$i Rtra nvnkiii vu al H naiip SclinnL Vergelijk kwaliteit en modellen van deze ^ otgoedkoope aanbieding ¦- Zie Etalage Bijna mor n ¦-- F H ESKENS 13 Steenweg 13 ''' TE KOOP EBiip prfii ïtoneüra jprijs per paar l ' ii.OO BAICiCËBlJJ Wegens stil guD leven ter anngebodcn aen ia volla werkiug zijQ^o Brood - en BBoketbakbery gelegen op leD i]cr bestD Btatideii Ie dezer stede flunrprya wjntellinla ÏIG per week OTeEoemlograoia biUyk Nadere Inlicti dngea te benomen byWALTMANN & Co JlakalsBiB Catbsrijaekaiie 2 a091 Een Melkzaak ten qoedigits aiinscbodum wesens ^ ioket^ka omsundigbeden op eeu tcboon iorp bu Utrecht dat ecu fliok bsstiuia oplevert Uv fr oad Icit W aau dea^geet van bet ULr Nleawablwl W C VAN UlI^TKKBUAa TempelliutD BUsenbiug ^ 89 Üac 1 Febrnari gevraagd eeu fiinki WINKELHlilS TE KOOP Op de ] jange Nieaivatiaat to koop ¦ angeboden een boIIc ^ geboawd Winhel btiia met Tuin welke een geineen ¦ cbtppelüke altgang beeCt iiaar de « ti&at beneveoB apaillluveubuu Ëeueu ander voor veledueleiudeugeacblkt Kooppr^a t70U & Aanvaardiug uaai * umstoudig-beden Nadere iiüicbtïBgen vers trou ken ' WALTÏIANN & Co.,tlakela!irs,C»lba lUnekade Ho % èSM uit de hand ie koop BitBgebadeu 1 matioDïelioal Ameoble meiit bestaande nit 6 Sutelcu Canapé en Tatet voor den prys van 1 jo £ en groute Spiegel vuor f 6 Ëon Volkacbel met ploai voor I 16 Een Kindenvagen voor f t Een Wieg met liedje au Deken^ea vuoi 1 5 Een Uangkaai voor i 1 Jl TbeeCafel voor t 1 Een Wascb tatel met toobebooiea voor 6 Vogel-itandRaid met kuol voor i & Br Ir ond no iiSSa bar y d bid ' Ie Huur met 1 FebmarieeuzeermouiBOVBIS UUls bevattende Ü Kamera EeokeD-Zolder en 3 iSoldeikamertjes Uei per eeel ia voorzien vaa ras - en Water leiding Hanrpr^s f la.15 por maand Te bezidiiigeu Vaaitacheatraat 2übi > DlUBdog en Doaderdag van 1—2'/j nor Zaterdag 20 Jannari OPjbiVl'K ^ van de Uarbierawinkel aan de VlcutenacLc Weg i ^ Mijn on dervindingen omtrent liet vak in ver BobiUende steden opgedaan geven mijlilt voEtronwen aan alle oiaclien te knn uen voldoen Scheren ü cent Üaarkuip.peu 10 cent Voor kinderen occut Bel maken van Eoarwerken billijk Minznamaanbevelend G DE JOJ^G Vieaiensclio Weg 28 Ü9D1 JoDgo Dame soekt direct pjtürvssiorv net bniselük verkeer iielst omtrekJiltatraat Br Ir met opgaaf van prüa,ind lett W a d Boekbnndel VAK liOOTEN Weiatraat 7ti WüS Salon-Pianinc slechts weinig gebruikt pracliUg van toon en kast zoo iioeü sIe nieuw * 3eo Studie-Pianino Plijel yoed van tOon en besiisi zonder eenig gebrek ± r23 Worden met degelijke garat ie franco afgeleverd door ADR J VAW SCHflIK Pfatio - en Ora'^-'lian del Dritt 1 ütreclil 934 in een klein barger gesiu voor eei Boitenmeiije P ü waar zü onder leiding kan werken Brieven adres UireohtocUewog S6 Hilverenm 40.i3 Bekwame Piatella Hiflwerta terstond gevraagd tegou Sink toon fiederlandacbs Üigorentabiiek 39-3 „ De Huilka " Oiaterwt|k H.B ALVORENS " Kywiel aaoacbalt vraagt dan de CoudiliSn en 1'rijzen In liet alom bekende Kijivielmagatiju v.tn alwaar D zeker i^£U zljn een üegelük BJJWlBL ^ oor trelnig geld t « knuuea krijgen -— Prlütc Rsfiaratto-lnrlDhtlng _ lïocdkaopi Prijzen — tenlg ftOrei voor s.Ib RIjwiel-OadKiJteitn ' 4036 Aanleg \ ODr Gns - on Waterleiding Voor ürgilottsartiksIeD i3 je iiüi'es a951 J£AH VAtu LMAR J^-., Steenweg 50 - Utc*osht "" gevraagd e«n flink Sul e vouc dJ stoom mangel brkoQ^lieid geoii vetei«cbt « BU uvi:e aatl.oideii.in «' T itl JÜ fcS'X'liiXlS * Ai.reB StuujiivaKClieiy „ ll'Sijuaisl " JuiFüanscliewt'g jüii Uutciii uiiö Op de EoekbiudeEïj vau de irffla F H DAIEB Voor Glarenlrarg fio 7 Kcpinalst worden 4U90 WOLLEN DEKENS WOLLEN DEKENS WOLLEN DEKENS Mooie MOUSSELINES en Katoentjes flO et, per el 8ociei«OUSSELINES en Katoentjes 10 et. per el FlBLliffi II ffllpri de weel Op een atelier van Dameshoe den kdQnen nette LEEUUNtiEN geplaatst Korden Sr fr letter U L Botkli W M HEIJü Hambnrger-siraal 2i ö70i \ o De Heer AEMAND FALUERES ^ thans gekozen ala Loon iVl % eu vau goed ^ gclninvoorzien Hóte „ Believoe " Vreebo i Utrecbt '' O ^ President der Fraiselie Eepubliek Q llevroatv KOLEti MuuriLssnu^ii 16 b b WÜlielminapark vraagt 1 febn. een eenvoadige netto DIENSTBODE als lleid Aikeu goed kneueuae werket en koken en van g g v z loenflO'J Zich aan te melden ' a avouda lasacli^E 8 — a nuv iUi ^ bedankte zija volk Toor het Tertromfen dat zij in hem sjelieu en hoopt dat Sïi Tertronwen steeds waardig te blij ren pi ^ Ook ik geachte Dames kan niet anders dan mijn dank zeggen voor het ^ W vertrouwen in mg gesteld y Q ü die allen de eepste week mijner Groote Opruiming zijt opgekomen u die ^ ^ deze eerste week tot een nationaal feest hebben gemaakt u Dames mijn dauk ^ GEURAAÉii ^ Dienstbode gevraagd P b om is Bbetjdt omtrek Uusseldori in Unitgcb land te dienca v g g voorz Looa f 120 Ketakoaten woidtu vergoed Of goede beüaadeliog kan gerekend wurdeu Ziek Ie vervoegca ' s avouda van £ tot 9 tÏDr Wcerdaingel W.z wb a d812 M Er zijn een massa Dames geweest die tot mijn spvjt niet konden geholpen worden 2 ^ " Maar weest allen gerust g i " Mj^suG uncDuc TvvuiL idivi iitjii ttuuerH gaan IK Zal l [^ wordt Ik zal zorgen dat u Dekens zal kunnen koopen naar hartelust Want Aardappelen Jladen voorradig alle aourten vai Blauwe - en Gele AAKDAPPELEX. Pnike Eoodea I2.'j0 per mnd k\Xk Alle andero soorten lesen eoncm;-recrende prijs Aanbevelend A GRÜE.\EBU(-R Lange Nieuwstradl i9 Tel 753 Deze tweede week zal het anders gaan ik zal zorgen dat een ieder bediend ^ Maandag Woensdag en Vrijdag extra WOLLEN DEKEN-DAGEN ^ met prijzen die ik niet gaarne zou willen noemen anders loopt ö ^ het weer zoo storm dat de helft der dames weer onverrichter Sg zake zouden heengaan ^ Mill Ifii ftii J3i3ri jBS irpis te 3 ir aarai Eiaderaoeken Kapers Baretten euz voor 5 lO en IS centen waarde f 1 en f 1.60). Nog enkele Cfipes voor kinderen SS centen voor 1 cent van 75 cent. Sterke gebreide Manssokken 13 cent per paar Zware zaiver wollen Sokken van 55 voor 33J cent per paar De uooiste Corsetten bijna voor niets qjj ] Een klein partgtje nog maat van dia mooie kanten Colliera o Ja ja ' t lieli ze nos M De Gitkragen de Nouveauté's voor het a.s saison Kragen van 3 4 m 5 galden voor 30 40 en 60 et f ^ Jaëgerrokken ± 1 P ^ De flanellen KoEken van f 1.75 na jf 1 ^ Moiri laken en gevoerde zanella Bokken voor ongeveer de helft ¦ " 1 ffantaisieaciiortjea met breede strook voor 20 centen W Deze week Refornucborten voor 70 centen, jy Zaiver wollen Franach Fl»ael 37 " cent per EI deze is [^ van 50 cent ^ Weder van die mooia stukken Madapolam alloen bg vol stnk \ S \ cent per Ël ^ Het gzersierke HemdeDlinnen IS cent par El g JAPONSTOFFEN b pH Het bekende znfver wollen Cheviot yan 50 na 40 cent p El | jq Wohtof lO cent per El M De fijne öatijnstoffen en LakenstoiFen tijn veel in prijs Het bekende onverslijtbare 2 ^ El breedte Imitatielinnen na'SS cent per EL % breedte Graalinnen voor Lakens 31 cent per el. Wit Katoen beel fijn lO cent par El. GrasUnnen i<4J cent per El. Tafellakens 20 centen 35 45 75 1 — 2 — 3 — enfin tot acht galden per stnk De mooie gefestonneerde Beddel&kens alléén b{j minstens 6 8tak3 f l.'T'S vaarde f 3.50 de daubg passende Sloopen nu " J'S centen G e Op de Stflfaelfabritik Jut faaachewegj kunnen JOMGENS teplaalst worden Leeftijd onge-»eer 13 jaar aich »» ii te meldenKKQ het kantoor tnsscbea 10 eo 8 nnr 3973 s jna voor niemendaL O De gemaakte Witgoederen z|jn zoo dolgoedkoop dat men het moet zien om bet te knnnon gelooven De linnen Handdoeken beslist linnen zgn er ook nog ± S 4S > per dozyn ï'irma J 1 ' WlJJiltS Kende e tmOLEUMs e „ meubel ^ SlOFfEB - aSöit twrwji CdJ ^'"" eenuagmejnje verminderd te i Bes alien naar de groote Opruiming van L DE WIJZE Steenweg 12 UTRECHT ö ïUeulmis Hootildepot voor alle landen van ae beroemde Germaniawol WOLLEN DEKENS WOLLEN DEKENS WOLLEN DEKENS 
r lüTlSËGIiTSCil NIEUWSBLAD - Maandag 22 JanuarS 1906 - Derde Blad 8-10 Viestraat 8-10 Utrecht INVENTARIS-OPRUIMING 3e en 4e week Tapüten Karpetten Vitrages Salon-Menliels Bronzen Beelden M^olica Beisartikslen enz.enz ü » e vei-hoo > < ie.ee »- ai-i.iUele.i geschiedt op < le aalei-i.i ^^ A ^ 4 ^^ É w ^ ^,«,!« ^ - ^ J ^^^ ^^^ *^® prijzen in de ' sGravenhaagsche Ptl Ctïlïll ¥ PPllSIÏIQn « eubeibazai - gezien heeft § öll Oiaai ÏUl JJaaOU OUOtGRACHT A \ Ui Hamburoerbrüg Bedurende de Opruiming SPOTGOEDKOOPE PRIJZEN "^ J O-i-oole Icenze Goedkoops Pianomuziek JU 10 en 20 cl 39a5 Vraagt gratij Catalogna in JEAN Vj\N LaaE Jrs Eoiiekiiandel Stoen-weg 50 Utreciit Te!e [ Iniero 108S Tan alie Toorraüige Goederen tot sees ' ^ spmlst ' darde prijsen wegens verplaatsing naar ÖlEGMCSTfZ 1.49,1 ie Haiirprft Saionkasten Ganapé's Crapeaux Lnxs Msoïeltjes Stoelen Buffetten lioleum Tafelkleeden Karpetten Dekens Ledikanten enz enz Alles met zeer grooteprijsvermindering DIRK A NIEÜWENBÜIJZEN Ontie < 53-i*aoltt AVz IVo 19 bij de Bakkerbrug TELEPHOON 29S 4068 Hei voornaamste Taal-leer-mstitilut VOOB Dames en Heeren Onderwijs in vreemde talen slechts door 4101 m Handelscorrespondentie Mondelinge en scMtelyke vertalingen in en uit alle talen tegen vaste tarieven ConifersatielesBen Literat ur Pitoneiiquei Nohelstraat 28 "'= Tel Mere 835 IjSilöLfttiSttpÉit ^' V^ói^ëi^i Onlden zeodt de BoekLandehar W M HEIJL weef een i'ak boeben dat minstens YÏjf galden'waard ia ¦ Luister wat men voor eeix gTilden ontrangt Ie Een groot prscUtwerk mot tal van Clinslelijke Verbalen waaronder lie ' hoDs^t boeiend verliaal van Benfanr Een verLaal uit den tijd TaD Jezos omnan-deling op aaida Dit prachtwerk U ruim 400 bhdz^'den groot eu vecaierd met ralm aOü platen 2e EoQ Clir Boekwerk met plalea getiteld „ Van Verre en van Nabij", ralm IQO bladEyde 3e Een Clir Boekweri vaa HESBA STKETTOS 95 bkdrijdec ie Een boekwerk Kerstg.-tveu met platea 32 bbdzijdeu 5e Eea mooie Wandcefest op atevig canon en voorzien van slaander 6e Eon aquarel getiteld „ Het Molonvliet " eea mooi HollaoJsch landsclisp 7a en aqnaret pendant van anmoter i 8 «.' Een Kinder-Prenteuboek Zendt spoedig een postmssel Yaa eeti gnJaeHa waarop slaat; ;,<3 - O E I > K O O I *'% aan üea faoekhasöeiaar W M_ HEUL te Utrecht en men ontvangt het pakket franco Abonneert il op dit Blad G.&J.COOL/'i^-rrEc^„Vf ' iTotale Uitverkoop weieis Yerkflfli m M Ms WILHELMINA BAZAR Ouöegracht üoekBakkerstr 44 De^e week wondt bijzonder de aandacht gevestigd op een groote paMij houten en baniiioe cMuzieMsianóaaróSf buitengewoon goedkoop Varder een groots partij bruine en ge vlekte l'orte-ftlanteaux met geslepen spiegels vdn f 2.75 tiloeinpatstandaards bruin en geylBltt tjamboe nu 35 cents ten groots partij Etagères met 2 en 3 planken en spiegels Noten en zwart Salontafels in bruin bamboe prachtig mooi nu f 1 5 en f 1.50 Een groots partij Gaslampen en Kronen voor den halben prijs ten partij Nikkelen Theebladen met gaan derij la parlemuer a f i.35 in rood gefaioemds f 1.25 Vist legeis Edelwels en andere decors f 3.50 Met tegels Edelweis en a.'.dere decors f2.75 2iet de Etalage Ppofitees-i hispwan Alle goedepen moeien met April opgeruimd zijn & lk redelijk bod word aangenomen Aanbeveiemi H J VISSER Soliude personen dio geld noodig hebben voor bandel of bediyt kannen ditbekomen ook voor Ie en 2e Üjpotbeek Conditiea zeer billgk.Mensohryve br fr No ' ói lett W ^ poalbua 57 den Haag 4043 ZOO GAAT IE NAAR DE Chroom Knooplaarsjes t X.ÖO f i.aö Warme Kinder Knooplaarsjes ^ 45 cents J P Dis LOOS Steaaweg 45 oïar dea Ilecr VAN SPANJE. i05l Vraagt Dw boal — o — Hy beelt waaldel — o — TelsEöoa « 75 Chroom Heeren Rijg - Gesp - of Ëlastiekhottines f 4.SO Chroom Jongens Dames BüO ' of f 4.ÖO t 4.iïS Geen Schapenchroom bijk ^ ama rrrrrrrrrrrrrrrrrrr f7 GoileelBScl6Mfliif2.t Ond-erdeeleii als Element 16 c,M f 1.00 1 Draad p m f 0.03 I Ifrukknoppen f 0.15 [ etc etc STRiATMilf Wrt,Ilr8CM 9 Probeer Riij » harde Kousjes en U is tesreden [ 407 f O.li en f U.S5 Mi J l SMH K JaissM 10 OPEÏÏiniIMG i Ydn alle restauten Kanten Ëntre-iieux Kantgalons, Bordaarsels en Galons Tot spoturyzea a eontant tfast rai*i€sf TOOI * i^teiiie Adv-erteaciea van DIE^JdTiANaiEOINGEN üIENSr Desa idveitentiSa wordaa alleea geplaatst bij vooraïtbetaling TE UUURccn huis a d Helling be vallende drie kamers keu ken en tuinlie vootiicnvan gas - en waterleidingen alle verdere gemakken.Ook te huur ccn ^ ch daar bij bevindende stal uielbergplaats ïe bevr bij N.Janssen Kromme NicntteGracht no 46 5983 MEID-MXEEN Door omstandigheden, legen 1 t'ebr ïn een klein geiin gtvraagd eene Dienstbode P C als Mcid-Alki>n goed kunnen de koken en werken van goede getuigen voorzien, loon f lOÖ mei opslag ^ bui ton verval Br Er onu no 3994 bur y d blad DIENSTBODE P G., als Meid-Alleen ge^Taagd, vcreischlc ued kunnende koken loon t 100 en 2S chgeld Br fr ond. 5958 bur v d blad TERSTOND GEVIUAGD een Ilinkc Jongen boven de 16 jaar die goed met paard en waL'cn kan om gaan of een bejaarde man. Adres P ilillenbm ^ ho venier Pijlwccrdsli "" voor groot werk van o a 4 et per uur Adres 11-Vermeulen Klaversiraal 7 4000 TER 0\'ERNAilE I rijk gebeeldhouwd idcrn Salon-Amcuhlc-nicnt niet prachtige ïijdc. velours bekleed voor f llO een Ramer-Ameubl ook prachtig gebeeldhouwd v [ 65 Tc zien Kerkweg 185. einde Violcnslraat bij do Amsterdamsche straatweg 3956 AiVKGEDODEN Kost en Inwoning bij een burgcrjufErouiv stil gciin-Verlengde Riuuwslraal 68 DIENSTBODE GEVRAAGD HcEst Duilcnincisjc bur-gcrpot kunnende koken en netjes werken ingaande i Febr a.s Zich aan ie mei den Nicolaas Beetssir 14, lorkeur ' s av tus-3Ciien 7 en S uur 5913 Een gepensioneerd jni - ' [ air zoekt ccne 3941 GEVRAAGD met 1 Fcbr voor dag ot dag en nacht ccnc Ilinke Dienstbode van P G ho ven do 20 ] aar dic zelt-Elandig kan werken Sn van goede getuigen voorzien. Aanbieding Voorstraat 1. 3963 CETREKKING, hoog loon ' geen vereiEcble geen loopwerk Br fr on der Icti II M Boekh W. M licijl llambiirgerslraal 10 24 J - 941 TE HUUR legen 1 Apri of 1 llei prachtitr Bovenhuis,6 kamers keuken,zolder en voor en aehlerhalcon gelescn Kwarlel-slroai huurprijs f 20 permaind Tc bev Kwarlel-slraat 2a Te bezichtigenDinsdag en Vrijdag van2—t uur 5915 GEVRAAGD tcr overname een Zaak ot Zaakje bchangerij enz, liefst met kleinen winkel, of te huur cevraagd een Bergplaats ïn te richten tot behangcrii liefst in de oude slad of omstreken v. ülreoht Cr fr oud no 5969 bu r \ d blad WERKSTER. Een heldere Werksler gevraagd voor Woensdags morgens en Zalerdagsmid-dogs - Juffcrsiraat 58 5990 " GEVRAAGD Een flinke Schoen makers-jongen of Leerling kan ter stond geplaatst worden, bij J A - Weijers Aster-" straal 31bis bij do Am-slerdamsche slraalï\eg GEVRAAGD Direct gevraagd een flin ke Loopjongen Doneden 16 jaar Bo olhstraa l 15 5925 In ccn klein burgcrgi zin wordt gevraagd een KET DACSIEISJE P G,niet beneden 16 jaar Zichaan te melden dea ' s av,van S lol 9 aur Kruisweg no - 21 5910 Een flinke Dienstbode van huilen - BIEDT ZfCU AAN goed kunnende kokenwerken en van goede ge tuigen ïoonien oud 25jaar en van de P G.fr ond no 3894 bur a blad ^ CEVR.UGDwegons teleurstelling lep*stond of 1 Febr - eenDienstbode ' G die flinkwerken en ook koken kan^van goede geL vwrzicD,,Joon f 90 en verval Dr Ir..ond no 3933 bur v d--blad IfiBOEDEL TE KOOP 1 mooie mah Linnen kast 1 Canapé G Stoelen mei teer bekleed 1 mah. Penantkasije 1 Karpet,-! Spiegel cm Spoed ge wenschl Te bevr Visch-slraat 10 A Hilversum bij 5981 ¦ TE uutnt" een lluis bev 2 kamera,, keuken lolder verder t «' alle gemakken voorzien, huurpr [ 3.25 p w ge* legen Bloem straat Te. be vr Kwartelslr 25 391S OVERNAME 2XA & Kleine Zaak in boter en kaas Ie koon nette stand billijke prijs Br fr ond no 3917 bur v d blad Een Platstrijhsier CEVRAAGD hij V d Klis Singel 46 Bussum 5914 GEVHAAGB een net Dagmeisje F G niet beneden 16 jaar Adres Nicolaas weg S9J 4003 TERSTOND GEVRAAGD een net Dagmeisje van ggel voorz bü T Dijk,Adelaarslr 40 3937 GEVRAAGDmet 1 Febr eene nellCDienstbode van goede gwtuigen voorzien goed kun.nende koken en netje^werken Oude Gracht 10 Stadhuisbrug 5919 STÜCADOOBS gevraacd bij Gebr Bust ' Hiddelian 7 JJeTtf Jjg StoomdraE san JOH DB ÜEFDÈ ^^^ UtrechU « • Miffe ö#t^.2 « 

Kranten

Ga naar