Utrechts Nieuwsblad zaterdag 30 juli 1904

No 76 =- Zaterdag 30 Juli 1904 ' 12e Jaargang Nieuws - en Advertentieblad voor ÜÏRECIIT en Omstreken Verschijnt DAGELIJKS behalve op Zon - en FeesMogen. Fr)j > pet week mei GtilluiUeeril SlailGiiblud « t • t ^ 0.10 Franco per poit 1 l ï f 160 Bureau Drift 23 UTRECHT Uitgever JOH DE LiEFDE Lïij » tier Adverleiitlen van 1—6 regels f 0,60 Elke rogel moer 10 Cont Plnntst nieu dezullde Ailvertoutie S inaleii Ju » wuidt die ileciili 2 iiii-m bBieVeuiJ Aaïerioiiiifiiivjja in A bui mom ent liy 500 regala 6 '/ oeul ly l'' n Noor wrgen begeven Na een reis door Noorwegen zal het van uit Bergen naar Holland terugkceren Dll nummer bestaat uit 2 bladen Uit \\%\ Buitenland I>e Oorlog - Wie Wil welen hoe de Russen 2\c \\ gevoelen ouder al de slagen, d;e hen door de Japanners m het Ooslen worden tocgebrachl doel goednotó Ie nemen van hel arlikel. werschejie,n in de „ Nowoje Wrem-ija " het bekende Pel©ibburgsclio ¦bUd een arlikel waarin vörgelij-liingen worden gemaakt tusschen den tegenwoordig en strtjd in het iVerre Oo&ten en andere oorlogen van Europeesclie mogendheden In verre gewesten ¦ Waarom ~ / oo vraai^t het -- vcr-hciigen zich toch de Europeesche lieeren der beschaving De Engel-schen zijn dooi de Boe.rcn de Ita-ïiunen door de Abessiniërs versla gen Dal is geen onge-v^-oon ver-Echijnseï dos dal een Europeesclie mogendheid niet opgewabsen bleek tegen een klein volk dat ver weg iwoont Wal in Euiopa een groole mogendheid is is hel daarom nog niet in Akika of Aziö Engeland had te doen mei een volk van 300000 7ielen Rusland hMtl [ e doen met een volk van 50 miUioen Die verhouding slaat dus lang mei ge lijk en het blid veegt er aan toe dat de Engelsche journalisten die eoo laalduni end over Rusland sc-hrijven dal wel eens mochlen be Üenkeli Daarbij komt nog dal de Engel-EChen hun slagen verloren - tegen een minderheid crwijl de Russen (t-lkens door een overmaclil wer den Ie rugged f even Niellemin bhjtt ihel blad vertrouwen in de todiomst houden ' al slaat hen ook Koeroki «n Oki en al komen er ooit nog honderd andere öki's locli zullen de Russen winncnl Wat iict blad echler nip.1 kan ver-'kfoppen IS dat de openbare mec-ning in Europa zich voor Japnn ¦ verklaart Wat vmdt men eigenlij]!' tian de Japanners voor bewonderens waoJdigs roept hal blad uit Kunst ftn literatuur die voor Europa van fcelang zijn heeft hel nicl Zijn handel en verkeer is voor Europa ni-ct van overwegend belang en 'toch inlerGsscert men 2ich meer Voor Japan dan voor Rusland Hel blad schrijft dit toe aan omkoope rij der pe^rs door Japanschc agen-l«i en ook aan de onverschillige houding die Rusland slecds lot Europa hesft aangenomen In Een ander Petcisburgsch blad liomt een belangrijk arlikM voor over De oorlog en de staaisgeJd •¦-¦ middelen " - j ^^ Oorlogen in on7ri ] lijd kosten mdliarden roebels " zoo schrijft hel ibiad allercerTSt De Knm-oorlog kftslte Europa er 6,000,000000 en de oorlog met Turkije kwani Rusland alcen op meer dan een milliard Ie slaan Tol hal bestrijden der kos - Maat schappij ter bevorÖBrinir der Veoartsenijkuade in Nederland Onder Toorzitlerscliap van den he^r I W Kroon Rijksvccarls te Dcvciilcr zsl bovengenoemde naalschappij op 23 en 2i September de 45sle algein verg hou den in hel Gebouw voor Kunslca en We tenschappen Ic lilrcclit - Ondcr andere wordt daar beliandeld Een voorstel van de afdechng Noord Qolbnd Hel hoordbesiuur di-inge er bij de C ^ ccniig op a,an het maximaaltanef voor de entingen tegen vlehziekte mei serum en cuUuur uit de Rijks-scruminrichling Ie Itotterdain bedoeld in de aanschrij ving van den direclcur-ffcneraal van land bouw dd 20 Februari 1901 te doen ver vallen en de la rietsbepaling over te la ten aan de vccarlsen in overleg met ^ c veebouders - Toclicbling Unaniem v/aren de Ier fi deel mgsvergad e ring aanwezigen van oor deel dat een voorgcsclireven laricl welk dan ook principieel nicl door ons vee artsen kon worden - eacceplecrd aange zien dil moest worden beschouwd als eso ongeoorloofd indirect ingrijpen ïn < l vrije iiitoelcning van bel beroep en i|ls zoodanig een gevaarlijk precedent lou kunnen worden Men meende dal een dergelijke maai re-el moesl worden genoemd onverdiend en ongemotiveerd Onverdiend omdal bei vrijwel alleen aan liet initiatie fen de werkzaamheid ten van den huidigon krijg heeft de regeering reeds de uitgaven met 134,377,006 roehels beperkt zoowel gewone binnenland*,chel uitga-alb die voor groote openbare werken Men begrijpt dat zulke besparin gen aan het land n.ict de noociige middelen lot ' l voewn van don oor log kunnen verschaffen Verhoo-ging der indirecle belastingen is niet raadzaam daar wat Lndireete beJastingen betreft do draagkracht van de meerderheid der bevolking reedg haar grens heelt bereikt Ee^n verhoogïng der directe lasten zou boleekenen groole achterstaJligheid in de belahngen De tegenwoordige omstandigheden maken een builen-landsche Icening onvcrmrijdelijk, doch zulk een last moet later zwaar gevoeld worden Heeds wordt jaar lijks e«n derde van de Staatsbegioo ling beslomd tot het betalen van de rente vanj buifcnlandsclio oorlogs-leejiijigen „ Waar de zalien zoo slaan moe ^ ¦ ten de Russen viagen of hurf'bin-iienlandschc hulpbronnen zijn uit geput Ofschoon directe en indirec te Jasfcin te zamen don boer druk ken lot hot uiterste van zijn draag kracht aijn or standen dïe niet mermalig belast zijn In de groote steden met haar st-cik ontwikkeld nijveirheidslGft'en en waar bij een giool aantal slatidcn flinke iniko-'iiens genoten worden zou / icer hulp gcgevon kunnen worden aan de financiön van don Staat n deze lichtmg behoort hel fiscale stelsel te wou'don uiigexet " We-rd er in de laatste dagen weer drak gesproken - ai'iw Jioi ^« recd ma ken van het üoslzee-osltader over den datum van'vertrek wordt ge zwegen De corrcèpondcnt van liet Bori liigebl weet echter Ie Vertel len dat de vaartuigen nauwelijks voor het einde van Soplember zul len kunnen verliekken In den laat-slen tijd worden per spoorweg tor-podobooton vervoerd Zoo zag hy op het Nico ] ai sta lion 12 torpedoboo ten op platte wagens geladen voor hel veïlrek gereed slaan Op deze W1JK6 zullen binnen 10 dagen 36 lor pedoboolon naar Wiadiwoslok gaan; ook worden eenige onderzoesche tor pcdoboolen m do treinen geladen Eenigei otficiweiï van do Oost'.ee vloot hebben boiiicht ontvangen dat zij niet behoeven tovortiekken waar uit moei afgeleid worden dal het eekader voor het Vorro Oosten be stemd meteenige schepen vermin derd wordt Verder meldt het te-logram „ Hol versterken van hel Wladiwosiok-os-kader door torpedobooten zal van vèislrekkendo beteekenis zijn daar ik met zekerheid kan meededen dat generaal Linawilsj legen het begin van SeiptemhGi met een legerkoips uil W.!adiwoslok zal vertrekken en zal trachten Seoul t&bezeilen en den Japanners dfin terugtocht af te snij den Door dezen opmarsch kan, neemt men bier.aan hot Japanschc hootdlcger gedwongen worden zich ovi:f te geven " ' Achter deze laatste modedeeling is het Berl ïagcbl zoo vuj een viaag-leeken to plaatsenl In een Parijsch blad wordt ver teld dal generaal Koeroki van Fran-sche afkomst isl Een Fransch officier Joseph Cu-ricquo geboien m Sierck een stad je aan den iUoczel tusschen Metz en Trier deed in do jaren lu&schen 1850 on ' 60 dienst in Chma Later nam hij deel aan de China-expeditie onder generaal Cousin do fWonlau ban en keerde mei haar terug naap Prankrijk Gedurend & zijn vcrhtyf in Sjanghai leerde hij een aardig Japansch meisje kennen dal hem een zoon schonk Het kind kon niel erkend woiden Doch Curioque liet het een goede Europeesche opvoó-ding geven De naam werd in Koe roki verjap an i zee rd De moeder van Koeroki leeft nog en woont in Kioto De vader over leed verleden jaar in Toulouse In zijn nalatenschap wetd een omvang rijke briefwisseling gevonden mei zijn zoon Als het gelogen is is het loch wel aardig gevonden jn den kom-_ kommerlijdl Naar men uil goede bron meldt he&El de Japansche sotiaat-democra-lische parlij voor het inK^mallonalo socialislencongres dal te Amster dam wordt gehouden een vooi-siel ingediend om slappen le^doen die kunnen leiden tot beëindiging ' un den oorlog - Da krijg wordt door de kapilalislisdie regeerjngen van bei de landen gevoord hetgeen grootó rampon moC'brQagt voor do arbei ders van bcido landen In Rusland hebben dezer dagen een groot getal boerenvrouwen eenij aanklacht ingediend tegeit den Czaar Zo waren ontevreden over den oorlog er was loch land ge Doog vooral als men den grond van de groote eigenaren en de slaats-domeinen gelijkmatig wilde verdco-lon Daarom moot de houdmg van den Czaar veroordeeld worden en stelden de vrouwen voor Vadertje" naar don Haag te sturen Daar is immers ' hel scheids ge rceht Men ziel het schcidsgerechl dus klaarblijkelijk vooreen vorsten recht bank aan De idÉe is nog zoo kwaad niet ' BINNEN^,ANÏ ^ ¦ 29 Jnli 19^1 trit dB Stnntscourant Bij Koninklijk besl is aan J P. Mahistede op zijn daartoe godaan verzoek met ingang van 15 Augus tus e.k eervol ontslag verleend als notaris te Bergambacht is aan mr H G Kronenberg op zijn daartoe gedian verzoek eervol ontslag verleend als kanlonrechler-plaalsvervanger in het kanton De venter onder dnnkbeluiging voor de als zoodanig bewezen dien=ten is benoemd lot commissari van politie te Amsterdam A Kummcr thans hoofdinspecteur van politie aldaar der veeartsen is ie ilanKen dai de » oo riultigc entingen hier Ie lande reeds lulk ccn goede reputaiic genicteu en zulk een omsang namen Ongeinolivcci'd omdat men meende dal het waardigheids - en bitlijkhcidsRc-voel de concurrenlic en bet eigenbelang, waarborg genoeg zouden vormen dal de veeartsen sicclils matige tarieven zoud-m berekenen Praeadvies van hel bestuur Het hoofdbestuur kan zich geheel ver-cenigen met hel voorstel Noord-Holland en IS van mccning dal het niet op den weg der regeering ligl tarieven vasl ie stollen voor pracliseerende veearlsen liet handhaaft deze mcening ook bl sleh de Ikgceting in hel belang van de leeboudors entsiolfen gratis beschikbaar Een voorslcl van het boofdbcsluur om / 100 uit bel saldo beschikbaar te stel len voor vcrlcgcnwoordiging op iiel in 1905 Ie Budapcslh ic houden vecarlscnij kunJig con " res Verder worden de volgende voordrach ten gehouden De kennis van melk en melkhvciêne worde a!s lecivak aan ' s Rijks vceartsc niiicbool ingevoerd " door H H Kroon ' Hel onderzotk op ornage door i J Wester Nadere onderzoekingen over tubercu lose door dr 8 A de long Over aniyloldc Ie ver degen e rul ie hij hel paard door dr H Markus Over een nieuwe sroep van infcctieusc ïcnuttzieklen bij de herbivoren dour H H J V Thomassen Over Hoe ren woningen in ^'^ dc^lanl ^ met lichtbeelden door pioE dr 1 D Gallee Daarenboven bestaat nog gelogenbeid voor vrije mcdedeeliiisen — O — De erfg.opierBg.uaeetie Afpn meldt uil Hilversum Gisteren was alios op de Meent rustig lioowel de bewaking van rijks - en gemeenle-pohtie vooil-duurt De commissaris van pohlie IS gisterenavond ruim 10 uur nog (er plaatse geweest Door de politie Zijn de nelsnijclers van het „ nieu we " bestuur van de Meent verwij derd waartoe de oplichter Klaas-sen namens den mecntmeester Smit van Stad en Lande het bevel gaf Zij moesten de reeds geladen bossen riet uit hel vaartuig halen en achterlaten Er zijn nu van het ,.nieuwe " bestuur geen arbeiders meer op de Nfeent Gisterenmiddag werd evtnwel loegelalen dat hooi, dat van hel „ nieuwe " bestuur ge pacht is met wagens werd wegge voerd Men deelt ons nog mede, dat hedenavond de rukspolilie ver sterkt wordt Tariefwet Uet het oog oji de aanhangige weis voordrach tot wijziging der lanc invoerrecht meent het bcsluur N^d Patroonsvcrccniging lloaz " goed te doen ook de bespreking de^er taak op de a s algemcene vergadering aanhan gig te maken De heer mr H W Ilovy Ie Loosdui nen beeft zich volgens de Siandaard bi reid verklaard ccnc bespreking van riil onderwerp in ic leiden Ofschoon bel doel zoo luïdt bel rof.1 schrijven aan de leden - dat ons ii.ur oogen slaal moei bluven de toetsing van het wetsunlwerp aan de beginselen die de patro(jnsvereeniging krachtens liaar grondslag belijdt zou bel loch kunnen ïtjn dal uil oen nauwgezet onderzu ^ mocht blijken dat van onze zijde bij i'c liooge Itegeermg op wijziging van een of ander onderdeel zou moeten worden aa > gedrongen Het is mei hel oog daanv dat het den heer llovy aangenaam • u zijn hierover uw gevoelen ie leeron l-'i'.-nen teneinde naar aanleiding daarva n speciaal ondczoek omtrent zulk een i-ii derdecl ie kunnen inslellcn wal an'i'i's uil den aard der zaal niet op 7.iji weg zou liggen Voor ben die moebicn veilangen daarop in ie gaan beslaat tot iri Augus lus e k gelegenheid hun wc-iiticn — liefst zoo gemotiveerd mostii r — ken baar Ie maken bij het besitm > '* — o— Een bi-ng te Volsen. Men Echiijtt uil Velsen aan de N R Ct I-lel te Beverwijk verschijnende blad Kennemerland " dat bij de laatste discussie m de Kamer over de pont Ie Velsen nogal eens is ge roemd bohiijtl hedenavond dal i i-l in de bedoeling ligt een mcuwe vtrhoogde brug te loggen die düor cleoti'ische kraehl wordt bewogi^ii, een paar honderd meter oosLwaai'ts van de oude voctbiug en de op - en ad'iUen daarvooi zoo wemig glooi end te maken dat die reeds Ie De verwijk bij hel landgoed De Sel,;il ptn " moeien aanvangen en aan tie Vclserzijde bij Beekensteijn lie kom der gemeente Velsen zou dp.ir door geheel eeisolecrd komen te liggen Wil dil pian kans hebben te wor den uitgevoerd dan zullen belang rijke onteigeningen moeten pNials hebben daar de opritten dan koi!;i'n te liggen door de landen van ji'.. mr J W O Boreel van Hogeb.'i-den graaf van Limburg Styrum on anderen wat zeker de^uilvoeiug met goedkooper za doen vvordtii Bovendien kan gevraagd of mi nister Bergansiui geen bezwaar zal Hebben legen de uitvoering even als minisier Eland dil had in l'.yi), loen hij zeide nooit op dit puii ot.n 7.00 hooge brug Ie kunnen tc^'^'i^m mei hel oog op de forten dit e.i üi,ii-ter liggen — o— S'.aatssp oor wegen. Daar gebleken is dat jia de - i dienst slellmg van hel Buurlsl •¦¦ i ^ te Utrecht ook van de algomor ¦ vacantiekaarlen misbruik w-ord p > maakt Oieefl de S & Mij bepan rl, dat van reizignrs die zich van h ' t Gentraal-=talion Ie Utrecht naar ' l Buurtslalion begeven ook de al^"-meene vacanliekaarlen zijn in fe trekken tenzij verklaard w^ill, dat men zich in de richlmg M.r.ivn of Zeist wenscht te begeven in vveüi geval de rez-hter bovenhoek van do kaart wordt afgeltnipl De aldus ar geknipte kaarten - ijn U'.al geld'g in de S.S lre:nen FeuilSêton - De reisavonturen vaa Samuel PICKWICK Lit het Éugclsch van Gh DlCKl'.NS 158 ¦'^-^ vLr^^?^1 '^^ ^ '^'^ ^ o«t*i beefde: ¦;Iasi or ^^'^' J ''^^ bewegen om ItTLf *™'- u te gaan zilfen zon-fcf mnif^'^if " bediende in de kamer ¦ S nioel lil vooi-af eenigö waarhor "- hebben Gij hebt u gisleiennaciit een dreigement legen ^ nj iateS ontval - '¦¦'\^^ ~ « en vreesehjk dreigemenk .mijnheerr Hier werd Wink e dMds bleek en blééf steken „ Dat is waar " zeide Dowler met een geziclU bijna even bleek ais dal van Winkle „ De omstendiglieden hadden een verdacht voorkomen Zij zijn nu opgehelderd Ik rcspec-¦tcer uwe dapperiieid De bewust heid uwer onschuld gaf u het recht om op mij verstoord Ie zijn Daar is mijne hand Reik mij d © uwe " Inderdaad raijnhcerl " zeido Wink-ae onzeker of hij zïjn hand zou " e-»ven of niel en bijna bedeeld dat Cowler dit zeide om hem onver-i^oeda op het lijf o vallen Intlcr-A^Q mimhoer i'i " lk weet wal gij zoggen w.ill " zd-de Dowler hem in de lede vallend Gij gevoelt u bcleedigd Zeer na tuurlijk Met mtj was het hetzeUde geval Maar ik had ongelijk Ik vraag u verschooning - Laat ons vrienden zijn en vergeef mijï " Dit zeggende maakte Dowler zich bijna met geweld van Winkle's hand moes ter diukle die heflig en betuigde, dal hij Winklo voor een man van eer hio^ld en hem nog hooger achtte dan ooit to voren „ Ga nu zitten " zeide Dowler Vertel mij alles Hoe hdbl gij mij gevonden Wanneer zijt ^ ij mij na-gereden Weios openhartig en zeg mij alles " Het 13 geheel loevallig " zeide Winkle ten uiforsie verbaasd over de zonderlinge en onverwachtev dirng welke hel gesiirek nam ÏJaar ben ik blijde om " zeide Dowler „ Ik werd van morgen wak ker Ik had mijn dreigemanl vcrge-len Ik lachte om het voonrevalteno. Ik vond hel gra.npi Ik h.id nir^ls kwaads in den zin En dat zeide iü ook..'i „ Tegen wien '" vroeg Winkle Tegen mijn vrouw Gij hebt een belofte gedaan " zeide zij — Dat IS waar " zeide ik — Een iieor on bedachte gelofic " zeide zij — Dat IS ook waar " zeide ik rk.zal oi vergiffenis vragen Waar is bn?'i „ Wien meent gij " vroeg Winkle U " anlwoordde Dowler „ Ik ging naar beneden Gij waart niet te vin den Pickwick zag donker schudde zijn hoofd hoopte dat er geen ge weld 2on plaats hebben Ik begreep aHes ' Gij waart uitgegaan mis schien - om een vriend oo te zoeken of pistolen to halen Hij ' is e«n man van eer " zeide ik „ Ik bewonder hem " Winklo knikte en nu hij begon (e zien hoe de vork in den sieel zat, zette hu oen zeer deftig gezicht „ Ik heleen brief ie voor u achter," homam Dowler Ik zeide dal hel mij speet en dat was de waarheid Dringende bezigheden riepen mij hier Gij waart niet tevreden zoclii mij op wildet een persoonlijKo vor-onlschuldiging hehhen Gij hadt ge lijk maar het is nu voorbij Ik heb mijne zaken hier afgedaan Morgen rijd ik weder naar Bath Ga mpde " Naarmate Dowler verder sprak, werd Winkle's gezicht hoe langer hoe ernstiger en barscher Ilotduistere m het beginvan hun gesprek was nu opgehelderd Dow ler had evenveel afkeer van een • twoe.g6vecht ais bij kortom dezo snoever eu ' bluffer was een lafbek, zoo groot als er ten wezen kon * en daair hij Winkle's afwezigheid San een reden toeschreef die zijn vrees iinm ingaf had hij denzeltden slap als deze gedaan en ïich uit voor zichtigheid uil de voeten gemaakt, iotddl alle drift bedaard zou zijn Toen Winkle do weeenlyke toe dracht van hel geval begreep zeide bij met een zeer grimnug gezicht, dal hij volkomen voldaan was en dil 7Cide hy op een loon waaruit Dowler moest opmaken dat maiein hij bij ongeluk niol voldaan was ge-weesli er onvermijdelijk iels zeer verschrikkelijks zou hebben plaats gehad Dowler scheen diep doordrongen van de " overtuiging van Winkle's grootmoedigheid en goedhartigheid en de twee verzoenende vijanden wenschten elkander met veelvuldige betuigingen van ceuwigo vriend schap ccn goedennacht Tegen halfeen uur toen Winkle een kwrarliertjo bel zoete genot van den eersten slaap bad gesmaaui-, werd hij gewekt door een'luid klop pen aan zijn kamerdeur hctweili zoolang aanhield dal hij eindelijk overeind kwam en vioeg wieer was en wat men hebben wilde   „ Daar is een iongme^sch dal zegt > dal hij u terstond spreken moot mijnheör " antwoordde d stem van een meid Een jongmensch " riep WinJtle uit Gi behoeft er niel aan - Ie twijfe len mijnhcea-l " anlwoorddo een an - dere slem door het sleutelgat „ En als die lieve jongeheer mei dadelijk wordt binnengelaten is hol zeerwei mogelijk dal zijn beencn eerder in do kamer zullen zijn dan zijn ge zicht " Dit zeggende gaf hel jonge mensch een schop legen do deur, om de beleekenis zijner spreukma-tie:o uitdrukking op een tastbare —¦ze Ie verduidelijken Zijl gij het Samï " vroeg Wmkle, terwijl hij uil zijn bed sprong „ Gij kunt nooit zcl-er welen of iemand wel degene is voor wien gij hem ^ houdl als ge hem niet voor u ziet stean mijnheer ''- zeide de zelfde stem Winkle cchicr tw^ijfoldo niet en deed de deur open hetgeen hij nau welijks gedaan had of Samuel Wol ier tradi-mel zeer veel baast binnen, sloot vervolgens de deur achter zich toe en zeide terwijl hij bedaard den slcflilel in zijn zak slak „ Gij zijl me een hef heerschap, gij mijnheer " Wa't moet dit beduiden Sam " vroeg Winkle met verontwaardi ging „ Maak oogenblikkehjk dal gij \vegkom'tl Wat moet dit beleeke-nen ' i „ Wat dil bcleokenen moet " her I n^m Samuel Kom kom mijnheer I d'.l is nü ecn beetje al te machtig, zooals dejongejuffer.legenden pas teibakker zeide loen zij een vleesclï - paslcilje had gekocht en van binr-"i niets dan vel lond " Wat dit beke kenen moei ' Ku dat is grappig dat moet ik zeggen "- „ Maak de deur open en verlmt oogcnblikkelijk de kamer " ztuo Winkle „ Weel gij wanneer ' k de kamer zal verlaten mijnhi^r " zeide Sam op een natiruklteiijken loon lcrwi]l hij bedaard op oen steel plaats nam. „Net op hclzolfde oogenblik als gij, mijnheer Het li wel waar als ik genoodzaakt ben om u op mijn rijg weg Ic dragen zal ik eien allerkleinst oogenbijlfje tóor u biiilan de deur wc^cn maar ik hoop dal gij hel niel lot het uiter-sle zuil laten ko men en als ik dal zeg zeg ik mei meer of minder dan de heer te.:;en den koppig&n ahkruik zeide 1---'a hij hem niet mei oen sptld uil zijn horentje kon - halen en daarom bang begon te worden dal hij hem tusschen do reet van de deur zou moeten kraken '- Aan hel slot dezer voor hom bij zonder lango aanspraak zclle Sam zijn banden op zijn knieBn en zag Winklo vlak in het gezicht ' met een hhk die duidelijk aantoonde dal het zijn vn^l-bc=luit was om geens zins den gek mal « ich Ie laten sto ken OiVordt vervolgd.ï ' 
MS Monsch'rlift 10 maa'r gebleven w,i'-invaar Kij «- area gcko - Van at 1 A'ngusius zuUcn naast tie'gewona retourkaarlcn EiiocialR t^tourkaarlcn worden ingcvoc-i'd l^gcn vofminderd taiief voor iiel Vervoer va.n Amslerdtun ot RoUer ïlom naar Den Hïing Schevenin-ecn > waarmetic de reis op ceti on-Oonvcg gelegen station niet mag wordca af^'ebro^en Tn veHirind mei de opening van liet lijnfredeelle N'ljUerk-Barnoveki van den sooorwog NiiliCJ'3\~Edc Irecdt op 1 Aiigiii^tus möi in wc?-Ivirig liet 3e vervoig op hel tarief voor hel vervoer van reinigers in ^ ngageV in binnenverkcer S-S en N C S o.m bevallende vorscbil icnflc vrachlprijïcn voor hc sJatiion Otrccbt Iclszcl uit Gomort Ais iels Mldïaanis dicnc iiot voigcn do Do jüiige p;airij/on door een kip uit gebroed waarvan wc vroeger reeds molding maafelcu zyn stecda in Itnaa en rcc'ls ïoo goed als volwassen ' s Jlorgeiis zoodnt men bij t - d I3oom uit de veeren is wordt hat hok opengemaakt on het tiental gaat mt wandelen het vrijs veld in ' s avoodi komcQ sllcn weer thuis Uasi ook op den dag wordt er ccn keer of wat appèl ERlionden Mot een tii\nen lepel « opt d B op den aarden voedoiTcbotel en een flinke slag jtatrijzen slrijlit neer voor ZTJa voeten wipt op schouder en armen en handen - Een kwartier ver zagen we ze komen aanvliegen ' t Was wezenlijk oca lust om te zien — o — Woensdag sloeg de blik in do boerenwoning „ Do Vorgcr " te Eulo Een paard eti twee koeien werden gedood lerAïijI Iweo kalveren verbrand den Het ovciigo veo werd gered lluis en inboedel gingen verloren Sïol veo was alleen niel verzekerd f met % Eoveudicti was ci vee tegenslrijdigs in KÏJn verklatiiiRcn waaroni hij werd gevangB gehouden en naar Haarlemovergebracht door den brigadier-majoorDen Bdder en eea gi^meeateveldwach ter i Zoo kwam bij daar een weggewor pcii doth gevoïidea zicht op het rij tuig legen 8 HUr over de eivoüe Orooio Markt en onflcï liel geroep daar gaat de nVóqirdcnaar werd bet rijliiig door liondecdeu gevolgd ai naar het huis van bewaring geleid De verdachle zal brutaal uit liet raampje te kijken ca to lachen Hij woonde bij zijn ouders in de Coleasosttnal en volgens belgeen men vernoemt staat b ij lüet ongunstig Le kend Het lijl van Bosman is Ic Hnofddorp gescbo\iwd Het is aïschuwdyk vci minkl zoo is b-v eea kaak totaal dobr gcsnoilcn Do inoorfl moet met een mes zijn ge pleegd doeli dit IS nog niet gevon den in l:el land en do omliggende rog ge - ea tarweveldcn & c rcrdjchtc heeft niel aTlccn den heer Ziiidgesst geivaarscliuwd duch ook den burgemeester Ie Hoofddorp [ n diens njbiig kwam liij bij de plaals Tan bel misdrijl lercg Vki het hq hem gevonden geld wist kij de betkomsl niel op te gbveo TcVogelcniangis.door blijk baar mei liet vak bekenden ingcbrokLii jn Ie boüenjcliunr van de blocmkiveckcs RocE en floeniajis Ontvreemd zijn 3Gi)0 tid|)enïiallen Prcscrpmc en 659 Belle Al-tiancc Dl ' dieven hadden eerst nau\\k-:a ng na?cg»an waai de ecfsli soorten i gen Een helooniitg is uilgeioofd voor i et I er ctlil brengen KOLONIËN Suriname Vrijdag I Juli heott hot cersie eiiislige spoorwcpongehik in Suri-nanio plaals gciiad op de hoogte van Wel gedacht Van een ooggetuipi vernam De Surinamer de volgende bjjïonder-hcden van het ongevali Vrijdag n.m omslrcclis drie uren was men bcKif m^-t flnd rijden de trein fring mei achierwaarlsche be weging t w do locomotief achter de wagens Dij een wissel gelioraen waar een doode Kijbjn loopt " be merkte de condticieur dal do tion-pelpcn fii.=sctien de locomolief en de cancar loi^eraaltl was Aan stonds " gat hij bevel c sloppen, maar de wagens üepen met fcrachl ha dfKKic spoor op en twee er van derailleerden fcrv/ijl een ai-boider ' nannes Daltcais tn'^efJien de buf frti-s van Uvce wagens liwam en in gedrukt werd no spoonvcfl'-S'SniVslww was iiii?t Ier plnafse Koodal lerMomJ f'^Jiigs geneeskundige hulp kon ge boden worden De arme man " t^crd naar het hos-!vii.ial te Paramcrnbo vervoerd en bceEl pcnige dagsn later den geest gegeven In de B " do vruchtensappenfabrick van den beer N 3 Booswinfcel Uaniaalecg te Lceii waiden afgebrand De oorzaak is on bekend Gebouft ill goedoren waren verzekerd Men meldt uit Stavoren dalo 27 Juli Een hoos van ongewone ftradit en afmeting deod zich hedenmor gen van 9 tot iO nro gelden in zee op een afstand van ongeveer IGOO M in Noordelijke ricbling van bic? en naar schalling circa ' lOO M - uiï den wal Massa's water werden op gezogen bleek zich afteekonende tegen hel diepe blauw des hemels Bij overigens Ualnio zee geratilite bet water in heftige beroering Wit-gekuifdo golven slormden aan naar l middelpunt dor besveging Men klom in de masicn der scbepeo en op de daken der buizen om zoo goed mogelijk getuige Ie 7^n s-ao tiet gpootsche naluurverscbijnsel pelukkig waren er geen vaartui gen in den naasten omh'ek _ slcrenmorgcn Ie half tien IS een schuur aan dm Dordl-schenstraalweg te HoUeriim lus-schen den Charloïschen I-agcndijk en de Twee bruggen m ' t Veen tce - i behoorende aan den lumder J v d. S tot den grond loo afgebrand In de schuur waren gelxirgtn BOO Jios Kanthooi 600 aaTdbeienmanden 25 ¦ hectoliter nieuwe aardappelen een handwagen tuïndersgercedsclrap, enz Kort voordat do brand ont dekt werd was de eigenaar vaa de markt Ihuisgekoman in de Echmii geweest wegens gemis aan tele-pbonischc aansluïling in den Oost hoek van oud-Charlois boa da brandweer niet gcwaarscaiawd wor den Alleen de schuur en bel gp-rcedschap - waren legeü brandwba-de verzekerd fli n cHt o Uit Itosc jrenocliload toen een Ie klasse rcï - ïiger \ Bn Antwerpen alhier aankwam bttné/kie bii dit'z^n porlcrcaillc met 29 ÖÏ3 francs nas verdwenen Itij had e*c k»irt}e uaar Amsterdam doch kcjr tit onmiaaell^k raar Aniwcriien terug na ecLH aangiitc bi ] ilc marechaussee ' c hebben gedaan — O — TePiilte weigeren deraads ledcn l « vcrgailerin Ic komen daar ic vounillcr de vergaderingen ' s ochtends lïischrïtfl en de vroede nianncn willen allsen ' b avoutls Ten;aderen Nu'is reeds i maal vergadering uitgcschrcve » maar er verschijnt niemand j — o — liieroorlog Se derl en la:le da^^ca ia te ' filbüi ce « bitroorlog it ^ reken ik VooJ van herbergiers daar ter « le j iiajcn gpitelgil dal de a^nlvan ^ e Traiwiaïen blerbrouwern gebniik ma kende van oen korten slilslaud van de lisEabrick van de groole brouwenj dc Poslhoora "' Ie Korrel den pri ^ van Vel q ^ hajj opgeïM - u iiL Zij vOrqadcïilen daarom in het caie fcnisscn cn met akemcere Btemmer Biiaj WO werj besloten'geen bier meei«n ¦ de Trappisten te nemen ol zij niae Icii gcbik staan niet de Korvelsehe Broj cni foMi de agenl daaron met inging vf*i Ai bovcoll uiI^esprokcB en van liel lelWe oï^Bbbk alle bier van de Trap ¦ istcu ioQt de herbci^iers cewcigcrd ' DagbL T N.-B GEMENGD NIEUWS Ittde Zulpb Cour geeft K. de volgende untbOKiwnms — vrij naat ' Spe^yiiiof — over hi;l sloclilu .iiL'spoleii van liet carillon: Carillonbespelers wcnscben. Aangenaam ie zijn voor nicnsclten; Mijai ' die gisL'ren zal Ie spe4ea Was een iwicr aan ' l vervelen; üui zevtn uur begon trat grapje 'li Vcitaiigae naar liel eind dat snap ] e, Wanl het waren dissonanten „Misgelrap " van dlle kanlen; Welke mop hij ging probceren AIScs moest hij instudeeren; Een ieder die dat aan moest hooren ilield zijn handen voor de ooreti; Kinderen die reeds mocslc^i slapen l-agen in hun bed te gapen; Ktnd'irjk was hel dicbt bïj achten h'n verlangend zat ' k Ie wachten T'A ' t geljingel op zou houden k Dacht de man is wis verkouden; De iield kwdm eind'UjJs naar bene den En verdween mcl groole schreden Em ieder wil hij zij grool of klein^ '^anlloubespelür Z!j.i „ Jij moet zwemmen ee-renl " Uil een grap is hij hel biden in het Oder-Spree-kaoaal epo droe vig geval voorlgekomen Een 2&-^ rige arbeider die voor veerüen oa gen gehuwd was en een SS-iarigQ dienstknecht gingen samen baden, Vroolijk nam de eerste afseheSd var 2ijn jong vro'jwljft die op een af stand stond CD stiet loen zajii vriend onder de woorden „ Jij moe * zwem men leeren " in bet water Dat ge beurde echicr op een ditpe praats, de man zonk en kon niet ¦ weer mi hel water komen Ra«oos i-an angst omdat hij do schuld van een dreigend ongeluk was sprong de eersle ook in het water De Sïide kameraden klampten zich * an el kaar vast en hadden eea tangen doodstrijd Toen verdwenen ze te zamen m de diepte Vele pcvsonea waren getuige irat » dat droevige too-neel geweest konden echter met helpen omdat ze niet konden f^cj»; men en er geen teddingsra^cnaa * s aanwezig was fjjalrenl het drama dat Ie Dea Akker gem Steen is afgespeeld » ordl no - gemel6 _ Eerigeu lijd gclcJen ia de wonmg van lobannes ter Intn afgebrand öij kreeg feriol met een Iqst rond te gaan voor bel lErtamelen vaa cclden voor een niea we wuning Toen hv een voldoend f e ias haa ïemrbl hij eenigen goenra kennissen bcjn bq den bouw te heipen Bcicn deden dat co loen het selwv " — lond aerd « gelralttcerd "-•'" In de gevangenis te Gro ningen bevmdl Zich op dit oogen-bliJi een misdadiger van de ergste soort Do man geeft op LmminJv te heden In den nacht vaa 11 op 12 Januari ji pleeêde tiij in Oosl-l'rui sen moord op een moeder en dodi-lor brandaiïchling en dietslal Des wege is zsjn uitlevering dooi ' de Duilsche regcering gevraagd De man beweert evenwel — hoe wel hij ii > Duilschland is geboren ~ Nederlander Ic zijn en dat daar om de uiUeveringswellcn niet op hem van toepa.ssing zijn De voorzitter der Gron recntbana fleeldo iiem g>sleren na verhoor Kadat ftn Bit Baiaeveld scbrgft jnen De onder deze gemeente gelegen „¦Wcssclsdie Hejde " vroeger een soott iBaats:Uap beeft reeds heel wat aan leidni - tot onderlinge Iwislen gegeven Boewel de » heide sedert eenige jaren lékt ' Gisterenmorge » mede dal hij binnen vcerüen da - Bosman ie UaarlemvermoordiB « neet een zijn bezwaren aan den Boogen I land ievondeo Hij sloail bekend * Is een lasJJfi « ia » tiaad ter beams moet brengen die maaiers en eigenluk met « ilcrcen doodsbenauwd nas voor zijn gdt vorlgcn dag bad hij nog quaestie ge*«J met zijn maaiers en dit verteld aan ce menseben waar hij klaver lercrde G ^ lerenochlend vroeg vf » bij ml zqn knecht naar de Heer gegaan om Haver Ie halen en te 4 unr werd hij gevonden met aleesneden ball badende m iija bloed liggende aam den kruis »« bij * a» Spieringerweg m htt land vaji J - Zoid Ecesl De knecht Klaas Blonk wis hoogst opgewonden den heer Zuidgaert komsn waarschuwen en daar ia bet Ubö p«a sporen van looptn gevonden werdea is de knecht aangebonden Op hem werd een bedrag van ƒ 15 gevonde » O het Gisterenmorgen tus-5cbcn 7 en 8 uur toen de bewoners afwezig waren had een brutale in braak plaals ten huiz-c van den hr CoJjclens Burgwal lOOrwd te Haar lem Da linnenkast werd openge broken en uit een kistjo ontvreemd een bedrag van f300 een gouden iMrloge met Uetling en eea juwce-Icn st ^ De inbreSer moei met een val-echen stculcl zijn binnengekomen Capré de Prausche - weer-profcol voorspcll het volgende om trent hei wedor in Augustus _ De eerste weeX dezer vacanl»-maand eal men volgens hem, slecht weer hc-hben regen en wind Van 9 lot 12 Aug zal hei mooi, Bvarm weder zijn Den 12en komen er onwcders aande Goll van Gascogne mtsselücnook elders Van 12 lot 20 Van 22 tot 29 Aug is wedermooK warm w^eder te wachten,maar den 30en en 31 Aug - dreigenjwedor zware rcgenr en onwearsbui-en Geiukkig voor onze Konlnginnc-dagviering komen echler de weer-voorspellvngen « og al eens nic4 uil  ^ De maand Juli bijv had volgens iflc weerkundigen „ koud en regen ^ ' Oen pnneaödappcl ^ eigendonj be sdioowd ' '¦ " BCïdï het torig jaar is tegen ver - scbilteadc personen deswege proces - " laM opgensatt - lich e I geiie.n nek en twee in bet hoofd lüj woonde te Ilaarlom Dij bad üaa £ een pakhuis in de BeeksUeg waar bij paarden en karren stalde c « ook « hap De jusülie uil Haarlcju de offkicr mr Pélerio de rccblcr-commïssajia mr van Nes van Meerkcii en do waarac mcndo giïfSer mr Steemaa zgn Ie 2 uur naar Hoofddorp ' ycrtrokten en heb-, hen daax gehoord " den verdaehien knecht van den vermoordea ilosmaa Hij bleef steeds cmtftennen co hield vol dat twee personen wjn baas piolse-Ung badden aangevallen en dat hg lowi was wcggeloopen om hulp U _ halen Dio Iweo personen zouden hooivoikeoilj zich hebben gehad - iif,*-i^'i '^'»^'" "¦¦ Hoe er bloedvlekken kwamea ojt'KJjn bij echten met te yoiklareji School - en Reï-hnieawe eindexamen H B S. Overijsel Almelo 27 Juli Ge-slansd W Admiraal te liampcn W C Somberg Ie Almelo D Kor lenboot van der Sluys te Almelo; G P do Biuin J Colien L El-frmk W A v Goor allen te De-vtnter C Hendriks A J Voort-buizen beideo Ic Kampen J Es-bun en J Stoik beiden Ic Almelo  •^ Gelderland Arnhem 27 Juli Ge-slaag ^ IL MispalBlom van Allena, R * H Bloembei'gen P Meijer Qu-.««n i A K M Geliicas H de Hoïewiiift.Hiiic.affiA^êa s.m '»^."* ' idlliï " moeten züni - ¦ A\l slfllon den Rmd der'alve VSöT bedoelde disDcnsalie te verleenen Jong van Deek en Donk G N D. M van do i\Inascn J Vevsleit en W n Foewater alien ia Nijmfgen; R Borst en mej If tJorsl Ie Tiel; li W van Gorkom It C Grave-slein iv - Peiger en E Vlaming al len Ie Zulphen C Il van Riet en Th P A $ perna Wieland ie Arn hem co dö extraneus C M Vis-man Hol pariicuücre gasverbriiik ge - - oiiT en niiintmelers bleeit aan ' t einde dos juars l'i,403,03 M.3 Geslaagd Uiddelb Hoogdoitsoli De heer Th A VerdenJas aDner is gisleren te ' s Gr.ivenhage geslaagd voor de acle B Middelb onderwijs Hoögduitsche taak ¦ ¦ "" Ziireren jubilea De b'cer K A Grondijs teelmiscE ambtenaar brj den dienst van tractie erf materieel van de M t E v S.S - her dacht gisteron zijn 25-jange dïenslver vuüing bij de spoorwegen Van vele zij den mocht de-jubilaris bigken vanbe laiigstelUng ontvangen Bg monde vari den beer PiUo assistent-ingenieur S S werd den hoor Grondüs namens ' t per soneel van de locomoüet'verkplaatscn en de daarbij beböorendc ambtenaren een huldeblijk aangeboden tegen I3,812,(y»t M.3 in IMÜ Ie zijn dus een toials vooruiigang van Hei gasveibruik van genicenloge-bouwen bedroeg in ia03 ïü'J,y26 M.3 in 1902 was die Itoeveclbeid 101,527 M3 Oar&f Kei'k In den onderdom van 40 jaotm overleed Maandag j.l de lieer Da-vicboQl om-Ircat bet natuurkundig esamcn vooi aanslaande vccMlsen afRenoaicQ in he iaat 190i - liet examen wordl voDTlgezei m^ 3 candid a lui Na voortzefitng van liEt examen is van de vorige groep nog geslaagU de heer J - b - A Fabms voor Uilüo-ma A. EinÖexsmen H.S S B 3,curBUB ïlÏAÏbö?^iW'gêdronken,b!eeiernog HL cokes - - „ „ êems geld over en de gasten wilden 3Qk 1 Het aanlal afgeleverde JHU ge dal opmaken Tkit was cctiler nïel naardco ïm van Ter bain Er viefen woordenen - weldra volgde tx ruzie H v d W tidk bel mes en srced iijn gastheer too - contractrfant ' in eöi der btenen dal dcic dooJ - 1 f 4,032.10 Qp.iHwdOe "~ """"¦ Woplo cokes bedroeg 51,897 HL é i 22.07 % der geheele verkochte mrji »^ llci cokesziftscl werd hij verkocht en bracht gaszüivering voldeed geheel aan de eischen welke bij Icchnisch gezuiverd gas ijillijkerwljs kunnen geslelit worden Billijke klachten over de hocda-ni^eid van hel gas kwamen met voor daar waar klachten werden geuit ble ^ steeds bij ondeizoclt. dal de oorzaak niel lag in de boeda-nigheid van bet gas maar aan ver stopte of slechte leidingen vuile branders defecte kousjes ot andere oorzaken ' van geheel plaatselijken aard en ook aan den oawil of de onmacht der verbruikers om ver beteringen op aanwijaing van de Bij bet op 25 25 en 27 Juli allmr afgenomen eiiidcsaaieD H B S S-j cursus werden 20 leerlmgen go-esamineerd aan 17 werd bet di ploma uitgereikt t w aao 13 G-van BusseJick M H van Eek J-Enlc Johanna M van Jlelsdmgen _ W li van Holsdingen vtui den B S te Amerstooil H L san \ m - - 5 stel J A Kleyn van de gemEeflifc „.^^ luke II B S te UUecbt Ch V EJir.j - Kclhard Johanna E C Enldaar Anna Jonker Ch W G ¦ Miei''möl,_.;^»sj J Muysken E Rijland ' C P 3 ï^i öly H M van Vcl'th-uijsen D - tt - ¦ M de Vries jhr W E van Weede^ vdn de a H B B te Wretlït Dij Raadsbesluit van den Jslen ju„Al004 wd in banden v=mB ^ GaTnïzoeosTo erlcJrtgn Db l=to Imtcnanl der artfllerio 3. C A Jansen van de KonmWijkeMt-li'aire Academie gedelaclicerd bij hel lö regimeiü voelmg-aT.lülcne ai-biof is van detacheering ontheven i en naar Breda leruggekeerxi Door den generaal-mnloor s-an den alecbte brutdet geworden ^^^ _ ^^ j ^^^,,^„^ 5 ^^ namelijk 2130 gewone 1 ^ e^ïtv^verzck.-Mij - „ - gevestigd te Ulrechl wnarbij onl-faarns hefdnc wordt verzocht van hel de - Op 31 December 1933 bedroeg hel i oeurng wurui _^ _ _ ^ ^^^ f,or,xr,u< aanlal lantaarns 2233 en wcIl 2180 gewone 43 Westminster - en 10 2183 lantaarns voor de openbare „ j^ïeg gesteld een adres van [ „„ nf^iiuojWu driensL is de oiticier, verlichting namelijk 2130 gew^jne | P^^^f^ve^eU-Mij - „ Wrecbl '\ \ lll'^^o^^ih^id Istc klas=e dr ïï - TbaBs beelt de poh ^ « ht ^ op - ^'\ vëstm.nsi;7-"en"iÖ Kraussötan: meiiw oemgo bmdbonwMs tieEeura aic j ^]^^^^^ Zeeliuizen - tob bel ïniBtatre bn^i - _ a ander van deic beide had - den iDogeragend ' '"' ' 1 - 1 itet groote belangslelhng wordt de oitstag % m ae»c bekeurmgen tegemoet K ^^^^^,,^ - - taal alhier aangewezen voor üe mn - „ van chet van den Ceaccekundi-.gcnd.enslder Ie brigade-bij daawM staande Grootje MnooQUvras s - r Bil bfsüiikking*van aen M s S^(,y H v O is de conducliur der ar;,,,., tillerie 2e kl J Grimminck tnans OD hal - lorl ErJprins geplaal^l oR het fort Uijnauwen b ^ UlrecnL Oo 1 " Bijgeplaatst werden 49 gewone I lantaarns „,,_ Op 31 December 1903 waren 3117 stuks gewone gasmelcrs gepiaslsl en wel 2022 nalte en 7395 droge I Hieronder bevinden aich 70 nalte 1 en 419 droge meiers als lusschen - paalde bij artikel ii der Verorde ning op hel bouwen en sloopenten behoeve van den bouw van eea kan looi-fiebouw op hel terrein vrtigc ko'iien door de stooping van do pee ceolon Damrak 28 ' Hf en öO ï-ooals uil de door adre^^anlc na der aan Ü en W iugezondei^^tcekc niD " blijkl beslaat - het voornemen, boven de ma.iimum-hoogte - van 2L M genoemd in artikel ii der Ver oiSening on bel bouwen en sloo - Het tolaal aantal rekcnpltchligemeters was dus op 31 December 1903 8928 tegen 8513 op 31 Decem ber 19ri2 ^„ Op 31 December 1903 waren 7581 stuks droge - munlgasmeters ge plaatst namelijk 379 S-licHts en7202 3-lichls waaronder zich eentussctienmeter bevmdl en 4 meters.ingericht voor een gasprijs van Oets legen 71i2 stuks munlgasme ters ia iSEÊ —- -^ ' B en W van ooi-de«l f iberaeijiisa en ï Hoewel zijn dal met deze beiangrijke ui^i schiijding de uitersle gicns is bt reiki van de hoogte < be kan woi den toegcslaan bestaat b;j hen le gen mwilliging van hel vcrxeek, mei hel oog op de ligging en de \ X - 1 slemmmg van hel te stichten ge - 1 bauw geen overwegend bczw Ddijk CR beslissing van de M n S H v „ ^ -„ is dft 5evseanJ:-ma.;oor vuu.'jvüitar hel verv.eek Ut A H v i - Borg van '« t ie ree - ' 1 ve"t~-3vUBeïie benoeEod lot re & aerg t waiOor-vuurweEkcr laeLhcEUimmmg orf ibp eve.alji,idê opkomHL.cndtï * i m pen iwee dakvenï-ieis van oiirovcci ¦ penen '"' """'"'""' ol'Vir " j " G15 M hoogle aan Ie bveugcn keiijken <^">'^^^-/ l^^^r ^' j a v 
fë ^ Waicia^ï ïc zijn aan ü " müni liefabriek a d Hembmg ' Hedöi vèrfroltfcen de nillicic'ns lich Jjng 1903 van b^l 5c bal 8e ïcs inf, ïnet groot verlof *¦ aan den raad dezer gomeenle od-"e ventochil aan baar advies in de verbetcrmg van den Eeni-mond — De vier baialjons inTanlerïc hier Ier slede gekaMrneerd zullepvan 7 tot 15 September deelnomen aan do hl Limburg on Brabant Ie iiouden groote majnoeuvres Gislarenmtddag onislond bij n de WoLkensteeg een bcgiin brand De Vrijwilligers en spuil 3 waren er fluks bij dot^i be hoefden geen dienst te doen Zondagmorgen gaat in de Re-monstranJschc kerk vooi ds M A Reijnders uit Amslerdam Mej Jacoba L van Essen tx poseert in VaJkhOcfrs kunstviirhie cemige oliövcxf-scbüdcnjen bloem-slul^ken Do som gekis door de ho&Tcn ^ B mr J P en mr W IL deBeaufort aan den commandant der Zeilster legwplaals er band pesleld7Jjn mede bestemd voor de man-sohappen van ihel 5e Fegiraent in fanterie wegens liun Itranig ortre-den bij de jongslc boscbbrandên Onder de gevonden voorwer pen bevindt zich ditma«3 eea ^ u-de-n oorbel en oon met ftescbengeivulde boercnitlepmand Terug tebotomcn bureau van politie Burgerlijke Stand Cieboren-Rijk Jansen-van lïuiiien Elisab&Ui de Vriös-Len^lng Gehuwd - Gerral de Man en An(o-nia van Vulpen DOLDKRSCHEWEG Dr J D de Lmd van Wijngaarden pred telUrecbl, hoopt voor te gaan bij de op Zondag 31 Jidi 1904 te 2 uur D.V te bonden gods dienstoefening in de zeepfabriek van Chr Pieines aan den Dolderscbeweg ^ — O — BODEGRAVEN Door den " raad de zer gemeente is teslolen dat voortaan de kermis in het dorp zal aanvangen op Dinsdag volgende op den laalsten Zondag m de maand Augustus en dat deze zal eindigen op Vrijdag d a v — o — - ' iiSI BUSSUM Het ihans geheel uit dub-b'eldraden beslaande telefoonnet is ran af heden toegelaten tot het verkeer met de Belgische en Diiitsche pUalsen, waarmede het rijkstelcfoonbuteel ailiier is verbonden en welke in den rijk!.-gids zijn vermeld deze zaak lo mengen ToejiiTcTiTn '' gen LONJïrfï?j 2B Jul ï - Aangnanae heï in beslag nemen van de Malacca " door oen sciup van - de Russische vrijwillige viool werd door minister Balfour gezegd Br werd een zoo sterk mogelijk iprolest mgediend, op grond dal ^ een Tlus3ische oor -' Icgsscbepen ' url de Zwarte Zee - mo gen 3!omen en omdat wij meenden dat de schepen der vrijwillige ¦ vloot als ze mït'öe Zwarte Zee waren ge gaan on dan icen oorlogsdaad be drewn öt niet bet recht hadden om uit de Zwarte Zee Ie varen öf niet het recht - eén oonlpgsdMd Ie « er ricliien He iRussisolie rögEsring kwam ons te gcmoet ten minste wat h ^ bijzondere geval der Ma lacca " hcLneft fEr kon aan dat ga val niets gedaan worden voordalt " de „ Malacca " PortiSaiii had verla ten maar dit schrpus nu losgelaten, terwij ] de Russische cegecnng jjns ifgelqïferlijd ¦ de verzekering gora-vcn Ifficü dat ^ indien de ' viijivillige vloot nog verder schepen in'heslag " nam voordat tiaar de mededeeling • kon berciten dat zoolang de aige meene fkweatia iu>g Jmngende wns geen vendere onüïgsdaden vetrrch ' mochten worden deze daden zou den toOHcboiiiwfl worden oJs nie ' rechtraatrg te ' zijn geschied en in gevolge die schikking zjjn de „ Ar-dova " en de „ Formosa " - losgekiten. Wg ontvingen de verzekering - üdl de vrijwillige saliepen leri^ggeroe pen zullen tworaen ^ jg - mij as Jiet a£n gerjngen toijfel onderhevig ol bij de RiasËiseTic Tegeering zül geen verder verlangen bosiaan om deze schepen als kmisere ' te gebruiken. (Toejuichingen ^ Voor ioo\'Hrre de ze siSiepen betr^t dragen de vep wB;te]-iagen fiean ficnslrg Èorakter meer Er is een ennEfigsr kwestie [ gere zen aei Balfour doerdaJ een ' krui ser de Kni^t Commander " heeft doen Kinken op grand - dul zij cao trabamle yervaerde - Volgens onze meenmng is daT legen de gewoonte der natj'en W ^ helvhon ibü da Rus - SiECbe regeermg sleflt aangedron gen m dezen - zin proejiiiehmgen.') Wij hebijen bepadra-don'-mdiuk ge kregen dat de ' RnE5ische regcenn ^ ivanneer deze zaak Ier liarer kennis is gobracjii zDodaragc bevelen zal geven dat ifle herhaling van zulk een laageluklrig ' voaiwal ¦ vflorkotoBn wordl BalfaorbESlodLziin rede mat er op te wyxen ¦ Sul op de miiitrtfle TAiy&i ook zcteere-prKailen-taiiuslen BERLIJN ' 28 Juli Het nieuwe DuitscMluasl^h handelsiurdrag is heden liter dotir den rijkskanse-lier Bühiw ¦ eo den pre^idait van eeis?t toasnbeB Jfaits-jeng en Ansjanlien slanfl aulhin liondEn TOKHS 2B Ju'E fiïet iskailEr san Wladrvoslok moet zicb in de buurl van de Tolöo-baai bevinüen Men maaki zitb ongeraSl •' over het nra.-ime-insliuctiBSCluj Kolno Maroe ^ over öe ¦ majilslo'Dm'bODl JKorea. Vele scbcpEjn Icoraen nict np lijd aan PETERSEORG ' Z9 '- hili tn dB „RegeormgËbDibi "™ - diio öieflea met Rouw'paad wflsciüiiiU w«cül ion breeövotuag aitlikdl ann snlnist» Von Pleliwe gewijd OiöciBcl wordl over den aanslag nog gemeld 4al 4e dadLi de bom wiei p van ibét troüoir af sonder ihel njtuig De HidEflEiar lis oift gedood. nesfcn voorbUgiingers waaronOer oen - vrouw aai ' P-an 3dnd n/an-drie jaar zi3n BöKt e^mdoA itc garoft-kapTlem awerin ^ die acWler liel lüjtulg - van den minisier reed wenl zwaar gcwnnd © e natarilenaac Tverd ges^sjten up ' de plaats wan den aansUg hij heeft eemge won den öie - niet ^ i-am lijk wjn - Nog siceds weigert fiij zijnTiasjn'te noe men deJiHiihier iiam ' inslrüöbc Jeidt het onderzoifk TIEKTSL »] ^ MM OEHeraiü Kon-Tspa'Wvine Tiroel in - flon ^ ag ' bS Ta^ïlFjao aan den sctiouder go-ivond zyn - - Mie mijnen in iTe haven >en in ' de iiiviGi vsa Niodlsjwang ïijn oijgeruimtl en fle fceleimneren-(de bepalingen voor de scheepvaart z^n ' insc'tTteen ' ChrnceKcn héb-IbP'n ' Öe voorstad en de i^eme kin kels van vreemdelingen geptim ¦ derd ' door de Japïainüi's Aveid dü orde hei=Ield Wordl gcfisclil f 8 suts 2 d I.irtu. Haar vcroolwaanJigd iQgt v IV da! bij geen slraf za aannemen omdLii l'j nicis gedaan lieefl wal niet mag L B..en P S K.,?;jn Lcschiildisjd itc Ic van ten nadeeio van v D aartlappel-planlcn Ic hebben uit den grond getrok ken en de aardappelen ic hQiiijcn niecgc-nomen de 2e van on dien grond te Iicb-beil ge loop on Beiden onlkennen De eerste zegt ^ ij is nici op dat land geweest zoadat hij - k geen aardappelen van daar boctl niee-genomcn en de 2c bewccil dal liïj over de plank wou loopen naar dat land maar bet lulitc bcm niet omdsi hij ntcl <.¦ vast op zijn becnen meer Klönd wegcas dronkcn.'^bap / oo kwam ' t dan dat lij nevens de plank slapte en in de sloot tc-reclil kn-am Maar irij wist er toch nog uit Ic kniipc » gcliiliktg Door de reclilbonk wordl er op gewe zen dal beiden Toor den commissai-ïsheel anders getuigd hebben » Eiscli voor no.lf20sub.l2d hecht.,voor no 2 [ S subs - 3 d biechtDaarna stonden ze nog eens en nog eensterociil voor ongeveer gelijke feiten,alle in denzelfden nadit gepleegd.Voor dit 2e on 3e feit wordt voor ieder't zelfde geéischt als voor ' t eerslge-noemde ' ^ Ttgca W V O lïiclkboar alhier, werd proces - verb aal opgemaal ' we gens walcr in zijn neen wegons een kreupelen bond te gebraifcen om zijn mclkkaiTctjo voort te treltken Het dier leed veel pijn doordat zijn poot stuk geloopen was En de agent die dait zag eïscbte dat t O ' de bond uit zou jannen waaraan deze na l^crbaalde aanmaning voldeed Kaar zijn naam gevraagd gaf hg ten antwoord kijk maar op mijn kar daar slaat ie ' t Lind van ' t geliaspe was dat de agent hem aan een collega overleverde om hem naar „' t bnreau " te brengen wat ook geschiedde v O - K^l dat hij direct Jen bond ait-gcEpannen heeft toen bom dat bevolen werd Verder vertelde hg de j^eiil sleepte me baast nair ' t bureau en toen ik zei je kont ma toch wel wat fatsoenlijk behandelen antwoordde h^: „ik beb jc in mgn macht en nu '^ ul j;: naar n^u pijpen dansen Als ik bard wQ loopen doe jg dat ook en " iüs ik langzaam wil loopen loop jij ooklang-za?m begrepen '"- £ Iaar dat deed a.-m de eigenl^e zaak niet af vast stond dat bg oen liond met een open wonde aan de zool van zipi teen of teepen als trekdier gebrmkt had en daardoor het arme dier veel piju bad veroorzaakt Eisch f 3 boete sub 3 d sergeant Ecnjamins van janie troep en is enoemd lot vaandrig Pavk Tivoli " Tor < SSc van den verjaardag van H M de KoninEÏn-Moedcr zal Diiisdag 2 ' Augustas door liet Utr S!ed - Orchest 'een groot volks-coneert worden gegeven in liet Park Tivoli gevolgd doof bal ' champêtrc en vuurwerk Een likpartij Een bakker rolde van morgen een yal meC witte siroop over hel Vree -¦ burg ' Uoor een oE ander toeval sprong liet vat open en vloeide do inhoud over de - straat lot grooie vreugde van een aantal kinderen die volop ^ an do hun loevloeiendo zocHgïieidgenoten voor den baldcor is het ccliter een niet onbelangrijk scha-deooslje ' ¦¦ EHsatethEtraat | 6 De lieer O van Oalen vlcoscli-Iiciiwer alhier opent hedenavond een nieuwe ^ aak in de Elïsabetti-slraat no 15 Dezö zaak is voor de zoo drukke wmkelbuurt een groote aanwinst Zoowel uil - als inwendig ziet het geheel er hoogst eenvoudig doch smaakvol uit bij alles wat in het winkelhuis is aangebracht is reke ning gehouden met de voor derge lijke ziken zoo hoogst noodigc zin delijkheid de muren bezet met CEnvoudigc wille ti;ge!lje £ zijn ge makkelijk schoon Ie houden en ge ven hel gehtel een Keer tnscb ana-zion De heeren Diks en van Ilil'.en die liet geheel daarslelden liebben alle eer van hun werk De heer Van Galen stolt zich voor de besïe kwalileiten rund - kalfs - en \a'-lansvieeseh benevens de fijn-sle vleeschwaren legen concurree-rcnda prijzen te vcrkoopen wij Iwijfelen niet of het bucces vao den heer - Van Galen in deze nieuwe xaak zal zeer gioot zijn Overreden ncilcnmoFgen ongeveer S uur wilde êe.i jeugdige Getsi'gder Qp den Amslcr-daiiischcn straatweg gaan fielsen Juist loon hg opstapte reed een slagerswa-gcn voorbij - De jongen laakle zgn stuur kwijt en reed te^en den nagen met het gevolg dat hg er onder kwam en waardoor Èen der wielen over zijn licbaajn ging De sl^igcr stopte dadelijk en nam don jongen op en bracbt hem met denielfdun wagen naar een uabij zijnde pdst van de politic alwaar bg werd verbonden — O — Te water Gislercniaiddag getaakte een knaapje aan den > Vcstcrdijk met hengelen Ic walcr Door eon paar voorbijgaande jongens werd bij er oil^ehaald en in een woning in de Kaatslrstieer be noemd voor den Ujd van 2 jaar de» heer P VinKhuijzen arts alhier. Niemand meer het woord verlan gende sluit da voorzitter de verga dering Naar aanleiding van art 2i vanbet Kon Bosluil van 10 Nov 1892,Sllbl no 253 waarvsn de tekst be kend gemaald is bij Kon besluitvan 19 Febr 1903 Stbl no 78 isdoor den burgemeester vtm Zeistinoverlfg met den directeur van betrenionteweKcn voor den tijd van driejaren als taxateur van paarden bijvordering ge^hirendo den oorlogs toestand aangewezen do hceir - G v,'tHoendcrdaJ landbouwer op Bouwlust PrcdikTjcurten Zondaer 31 Juli,voorm lalf 10 ds - Ticbelaji ' vanNijland nam geen dienst — o — BAARN se Juli Een kind spe-lendo in den BalsEtraa.1 kwam Ie wülcn Juist toen ' n bandkar der H-IJ S passeerde Het wiel ging over den Tug Huilerwle werd ' t kind op genomen en naar huis gebracht De dokter cons!a:leerde dat er mets gebroken was zoodal ' 1 zich hal aanzien dat ' t met den schrik Cu ' in paar schrammen vrijkomt — Van.\voge de VerfTaaiings-com missie zal de Brink op 2 Augustus worden vcrliclit HILVERSUM 27 Juli Heden is alhier m het schoone Spandcrs-woud de « penluchlvergadering ge houden van den Rmg Hilversum on Omstreken " van helV,Ned Jon-gelingenverbond ' De ten^inen wa ren welwillend beschikbaar geslcld door mevrouw do douairière S. Bakker-de WUdt Nadat de heer U w J van Hasselt als voorzittea-van den ring allen het welkom had locRorocpen sprak ds de Bel pre - Slolbewaardcr Kn nu mijne h <" rcT er dames fasnen wj ] in de onde? aardiche gevjclvpn wïer mclcrdikl " Ji \* rc:i bel schreiin noch hei « aicblci der gevüigeien d'^rlietenl Hcor Kijk eens vroirtvijej zoo i " flïö efi ccschikl wiUijI i^n voor joi zang-:tudjé'jï r AaEbestedinaen Uitvoeren bagger werk.Aan den Min v - W-11 en If is voor gesteld om bet uitvoeren van bagger-werk in het gekanaliseerde gedeelte vanden noUaedscben IJsscI in de pronn-«ae Dtreohl aan den laagsten ïnscbiij-ver P T van der Aa te Rollerdam voorf 2919 te gunnen,.1 — o — In het c^é „ De Poort van Cleef",Manapkats alhier werd gisteren doorden aicbitect M E Kuiler namens z'ijnlastgcvcr den beer C M Knopper Tz.aajibcstced hel sloepen der perc'oelen8 en 9 aan hel ïanskerkhol on het hou-'wen van eon winkelhuis met twee bo - ¦ venwoiüngen op genoemd lerrcia be-groofiug 1 fö 575 98 ' Ingeschreven was door - ' K Willems te Vre^sn -^ tooi ' ï 29,700 D - L van Kent alhier voor, 128,200 W M Rtcerse te Blauwka-' pel voor £ 27,868 1 H de Vos al hier voor f25,449 H M de Haaai,' alhier voor £ 26,040 IL J Jurriëns, alllier voor f E5,C00 H - J A Elmans roor f 25,100 W van den Lnv-den alhier voor i 2i.995 Gebr M. Hulder alhier voor i 2-1,000 en J W, ilalthijs alhier voor f 23,-475. Het werk werd nog niel gegund B en W hebben bet doen van ver nieuwingen on bcrsfelEngMi aau de Weerdsluis èn aan sclioaïngen kade muren bruggen remmingen ' enz vol gens bestek no 19 waarvan de open bare aanbesledii ^ Zaterdag LI ten stad-buize heeft plaats gehad toegewezen aan den laagsten inschrijver dca heer J W an Yuurea alhier voor £ 10499 Kxmst Letteren en Wetenschappen Men meldt uil Amsterdam: Het Ned Toonecl zet ^ lerdttg-avoiid a.s zijn poorlcn weder open na een rusl van iweo maanden Op gevoerd 3cecph TijËEcn is aangezocht in nel komend seizoen gaslvoorsteliin-gen to gaven in hel Metropolitan « Jpera House te New-York directie Coirried speciaal voor hel Pran-fichü'repertoire „ ftonico " „ Faust " „ Carmen " enz Markbericbteïi V1.A.NEN Ter weekmarkt peüiou-dea op den 27 Juli jL gold Ooe'.o-ter rO,CS b fO.70 ueiboter f0.tS i tO.fö en kaas 10.22 a f 0.23 pei - ^ K.G eieren fO.03i h I0-03i ca biggen 16 a fö pci sluk laatste BsriGhten lïarg-erlijtke - Stiüviï PARIJ.S 2S Juli President Lou-bet zond den Czaar een telegram van rouwbeklag waarin wordl ge zegd dat heel Frankrijk met-algi'y-zen den aanslag op Von Plehi\'Q heeft vernomen De heer DelcassÊ heeft onmiddel lijk na het vernemen van den aan slag een be?ock gebracht bij dm i Russiscnen gezant LONDEN 2S Juli Op de viaas van den afgciaardigdo llenuikei.' Uealon omtrent hel dooden van vrouwen en kinderen in Mjeh, werd door Graaf Pcrcs geantwoord, dal hel voor de Rngulsche regee rmg geen p ^ zou geven zicii in ïïie.hiu'R'.d - 51 ilijli - J ' A Trebcct te i A Eïfiebijn K G v Ew-jk en A,.C V Tloiil A ' B Aiimor en C 1 ' l^alirins l T li-kel en £ V Orer.füin H a!e Rsafl wi ' S de I'-aaJ ] W FBorgci » ca Proviucl*»al Nieuws G - M E ¦ Hiol AfSERSFOORT Do dames-sladgcnoolen J.Uperlaan en T II Korlcweg zajnee,slaagd voor ËngelscJt 1 o Dd Vrijzmnige propaganda-club alhier heeft beslolcn eich aante sluiten bij den Bond van Vrijzin-mge propaganda-cluhs _ — Door de vereeniging lot bcvor öering iter _ stoooiyda>rU>alajigen is - 26 güi v..AEoh,z — 2S — L Jiurgcr " Bh. ccb v d rhs z ' M - C Vij^r geb-Rn-suL J U Jonker - cl'Ii Ier Rci ' i L P V a r.Diaii ^ l^b llmlriks i ' I M '\ \ 1 de "" A^ijlicrsl9o!h - de ¦ ft'tfcrdffllc'ija " ph bar ^ 1ll Hapiber.STO s-Ov e rieden 2C luli Dtili pfe --" 1 ^^ l ilant allijl bieu - SlaaiSTc.i ' 3 ^ jcuHei-l'oege-lieerea A iï I 3 S. Icn der ¦¦ eneens Toesc - lieeren jn mej. Ira Joop l caiiili - izöl m ^ UI ' liiüo - cnvfius ^ ill alliicr L B B. [iigen ge-1 bet di-a 13 C. i * EgK J Isdinpen, üji den ",- san Afft -_ i,j5 ¦ jem^eflic - „,.^ i ^ h-l\En -.;' EnldTiar ' " " Mietemel,„-i~t   ' C P 3 >¦ ¦ ïen D fi rn Weeflej :ec\ït Sp^'gEiï eervol onïsTagëff ondetwijzer aan de Gem Openbare Lagere School der gemeente Polsbroek en Vlisl is bij Kon besluit een waclilgeld toegekend van £ 250 " s jaars te vf\:—-i v;:i 1 Hei 1904 • - ^;« ï ^ "'" SOESTERBERG ' rfcdikbeurtoi * Zondag 31 Juli a.s 10 uur v m ds Riomens predikant te Hoogland — o — SCHOOHHOVtS 37 Ju'i SurgerlijUe Stand van22—2C Juli --.^ Geboren IIcndri!:a d ' v k v Ondertrouwd - C Wendcis en il Soéters A J Verroen en A C Blok Overleden - C Rietveld oad 61 j., cchtg van W Lobonsteijn T — Dezer dagen bad hot lUim ' tweeja rig dochtertje van den beer J N - V in het plantsoen aan den Trompertswal bet ongeluk kopje onder in een sloot te geraken De juffrouw onder wier loe zicht het kind speelde begaf zich te water en bracht het kind op bet droge ¦— In de Lopikersfraat werd hetkindje van den heer J " BI door een paard achterover geworpen Gelukkig kon de boelsier direct het pjard inhou den daar anders een vreesclijfc ongelukbad plaats gehad omdat bet kind reeds mot bet liootdje voor ' l wiil der wagen lag - Ji ^ dikant Ie Bussum eene schoone openingsrede uit die aandachtig aangehoord met applaus begiocl werd Niet minder aandacht trok ken de overige sprekers Ds van Aalst predikant te Amersfoort be b.ande!de het onderwerp „ Ilct ge luk der liefde " Dè beer F J P. van Hasselt zendeling op Nieuw-Guinea vertelde belangrijke bij zonderheden omlrent den Papoe-schen Jongeling Da heer J van Bommel de aigemeene secreiari ' van hot verbond behandelde bet onderwerp „ Trouw " Nog irad op ds Baart de'Ia Faille van Am^lel^ veeo in plaats \' an ds G Wisse uil Leiden die verhinderd was Ds; F Scbulte predikant te Muiden, hield de slfltxede Hel fanfare-corps der afdeelïng Monnikendam bege leidde de liederen die door de aan wezigen gezamenlijk gezongen wer den terwijl Tiet chrisl - zangkoor „ David " uit Hilversum in de pauzen cenJge nummers zong die prachtig kk)nken onder bet geboomte Het was een schoone dag die ongeveer 7 uur in de volmaaksle orde afliep. Het publiek was niet zoo alrijk als bet vorige jaar hetgeen echter voor een deel toegeschreven moet wor den aan bet dreigende weder dat izich evenwel goed hield VLV-NEN Burgerlijke Sland Ge trouwd J W Bncnen en M ^' e^-hoBven H Boerboom en L den Hartog Ondertrouwd J van Gcldercnen LI Dcleunaij — Predikbeurten op Zondag 31 Juli Nod Herv Gem Vm half 10 d«. SletMitoeek ' s av half 6 u ds van Hemert Geref Gem Vm half 10 ds Voe ' s av 6 uur ds Vos VVFRKHOVEN ' PredisbeurloB ZöndaiT 31 Juli i-oerm haJf 10 en nam 6 uur ds J H P Gangel WAGENiNGEN 28 Juli De com missaris van pohlie alhier beveelt voorzichtigheid aan by het aan-knoopen van handelsrelaties mei het handelsagenlscbap „ Induslna" gevestigd Ie ' s-llage Vaillantlaan SS omtrent welk agentschap by hem inlichtingen zijn Ie bekomen-Een ieder zij dus op zijn hoede Bij vonnis van de Arr Recht bank te Arnhem is Th A N S„maehmist aan de stoomtram Wa^een ing en—Ede wegens eenvoudigebeloedigmg van een ambtenaar infunctie veroordeeld tol f 10 boete subs 14 dagen hechtenis In do gisleren gehoudenRaad-^vergadenng werd het voor stel van B en W inzake grachlvcr-vetsching na uihoerige discussiesmet alg stemmen aangenomen-Voor hPl daarvoor beschikbaar £ 8-sleldp bedrag zal de sloot langs'denNieuwen Weg worden uilgegravMien de sluw gebraclit worden bij deLawirksche Allee Het zat dan mo gelijk zijn de gracht 1,12 M Ie la ten anoopen De gracTif die onge veer een diepte beeft van 0.40—1.93M zal dan op de meeste plaatsengeheel droog komen en behoorlijk,uitgebaggerd liunncn worden Te vens kan dan een onderzoek inge steld worden naar verboden riolen Door de vèreenïguig „ Theorieen Praktijk " alhier zal 10 en 11 Aug a = eene Tuinbouw-lenlccn-slelling gehouden worden Alhier heeft mej S uit deViolenstraa ^ vrij hevige brandwon den gekregen door het omvallenvan een brandend pelroleum-loe-stel Zij is naar de R-Iülh Zieken verpleging vervoerd vanwaar zij,na verbonden to zijn huiswaartskon gebracht worden JUTPIIAAS Gisicrenmïddag on-geweer 5 uur brak er een hevige brand uit in oen der boerderijen aan den Vaarlscbün Rijn ' bewoond door den landbouwer K - In een oogen-VJik slond do gebeele boedcnj m lichlo laaie Toen do brand atgelooiien was, twam dö brandweer uit Julpbaas <^agen LOLKEN Door den gemceolc Eccïbta-ris levens bujtenge woon-veld wachter is ' proce^-veiïaat opgemaakt tegen den eigen.aar van een molorrrituig IL v.'A. te IVi-insIcdc wegens bet niet bran den van licht ia de lantaarns na zons-oudergaag _ - - MUORECHT Door Th Hoger-wcrt en eenige andcffe vissctfiexs, nvonende alhier is aan den heer Commtsairis der Konmeiai in deze provincie een verzoekscJirift inge diend om wijziging te brengen in het Provinciaal Rcglcmcnl op do uÈtoefeiuns dor jacbt en vitscherij, «Wdanig dat hel pouen in gcpach-. lo wateren door particulieren ' ver-' boden wordt ZPiKT ' Afin J Blooker alhier is vergunning vctleenö lol l»l maken van een uitweg van hel perceel kad bPiend gem ffi^M Sectie A no 334 naar dm Rijks Groeien weg der Ie kl - no - 5 van VoUenSio-ven naar AmerfifoorL NEDERHORST-DEN-BERG Woens dagavond vertoonde zich een bui tengewone drukte ia ons anders nog al stil dorp Do Chr Jongelingsver-eenigiti'g Ciad dien dag een tochtjo gemflöJtl per boot naar Haarlwn en nu keerde zij weder De boot was ryk verlicht en van verre klonkpn reeds de tonen dor muzicJt ons te gen Velen hadden tescn belaling gebruik gemaakt drt ttilslapje mede Ie mak:n waartoe vooral ook het schoone zometweder uillokle — Burgerlijke Sland ODIJK Vergadering van ^ en raad deze ^- gemeente gehouden op IHnsdag 26 Juli U ten huize van H C van Rijn ¦ Tegenwoordig da Voorzitter alle le den en de secre'aris Do Voorzitter opent de vergadering waaraa de notulen der vorige vergade-nng worden gelezen en goSigekeurd Ingekomen is een brief ^- an Gedep. Staten 18 Jub i.l - houdende aanmer kingen op de onlangs vastgestelde m-atroclie voor den gemeente-secretaris. Verder wordt de gémeenterefcening over 1903 aangeboden sluitende met een voordccUg saldo van f 362.90 worden de deze rekening daarop gesteld in banden ecner commissie van onder zoek bestaande voor dit jaar uit de beeion H van Mes en A de WÏL Vervolgens ïs aan de orde do opma king ^¦ an een voordracht van vier per. sonen in te dienen b § den heer Oom-taistaris der Konmgin lor benoeming van twee leden van bet College san Zetters die op 31 December ei he-hooren af te treden Na hiervoor ge houden slcmmingoa worden ochtorcen-volgens op de voordracht geplaatst ' de heeron A do Wit H Peek L S Rood-voets en J Oïdemaat Verder niets meer te behandelen ö voor te stellen zgiido sluit de Vooi-zit - tei de vergadering tt-ss - ODIJK Burgerl Stand Overledeui 23 Juli Johannes Brinklliot 72 j tcblgen vaji G S P [*" let - ' „ « — Predikbeurten Zondag 31 Jun voorm half 10 ds J D,'v d Craals Gefeojxin - Johannes z v 3 Pauw en B ïheebe G£CIITSZaKSe3 | Do HTagsehe hanlonfeehlcr heeft lol f 25 bocle veioordcld don heer GoI<Ü>eck directeur van hel wandel hoofd Scbeveningen wegons liet toelagen in hel pafiljocn van ' t „ Jeu de Poule " in strijd met de vci^un-nmgsvoorwaarden tol het geven van publieke vermakeliikli&dca Hel gcwchlshol te ' sGravenhage heeft Woensdag mr v Munnekrede Ie DeltU < üe door de Jlaagscbe Recht bank vertx>rdcold was tot twee eo een half jaar gevangenisstraf wegens verduistering als euiator gepleegd veroordeeld tot vier jaren gevange nisstraf overeenkomstig den « sch van den advocaaUgeneraal bij hel gerechlaboL ^ _ KANTOMGEEECü '* Zilliiig vjn het fcantongerechi op Vrij dag 29 luh - ' Ui V W te Jultaas ïtond terecht wegens visschen in een slool loniior ve ' gunning daartoe Ic hebben van de eige nares de wed V W Ot:DENRIJN 27 JUliToen de heer S pastoor dezer gemeente mei 2 dames uit Utrech.t huiswaarts keer de brak bij het - Merwedc-kanaal een as van hel Tijtuig De inzitten de pei-sonen bekwamen geen ver wondingen en hel paard bleet stil staan Met eèn inwoner jicaijr £«" meenlo die juist mei een wo4rcnil.j& voi»,'bij kwam meid de reis'verdis voorigezct -.^-,- - -•¦ Daarover ondervraagd zegt bekl ilathij geen vergunning van de wed v W noodig had om de eenvoudige reden dal ' l waler waarin hij visthtc baarmet toebehoorde maar aan Stb en vandien had hij vergunning Als bewijs legl hii een stukje papier over door hem gc-Ëchreven en door Sch ondcrleckcn Ditbrielje wordt door de rechtbank in bewa ring gehouden Van W lest verder Jil,dal de slool gelegen was lus<;chcn ' cltand van de wed v W en van Scli tnhij viscbte aan laatstgenoemden kant op't land van wed t W was hij mot ge-wecsl Haar de rechter ooi-dcclde dal ' twalcr toth moeilijk Ie scheiden was zoo dal men kan i^sen deze helft behoortaan A en die helll aan B en cc » st-hei-dinglijn was er natuurlijk mei.t)c verklaring van den agenl die bskl ^~ - ~- o — ^ bekeurd had brachl geen bijzonderbe - ^ POLS^WffiK Aan im be^C M - van J'den aan hel lichte 
' P^iT^'ï ' KAMER GEVRAAGD '"^ zonder pension « ubtiliulS?» de la Station", f 10 lol 112 per Br [ r oml pnjs-v. maand i-e 275fc > voor Dames en KinderAD worden naar den laatslen eiunak en tegen-den meeil biliybau prys boosat elogmit vervaardigd door A M DRAAIJEB * IVewde 33"big ¦¦¦^§ Uiteiat « oliede en konrie nette afper king gegarandeerd A DE ROODE & Go jScUltdniu Opgericht 1878 ^ l Fabrikauton van -"- S^Ë Oleïne en Xjoog Zttppoedêr en Votloogméel ^ prima qnallteiten Concarraeiendo prUzen Advertentièn be K:"W.A.rn:iü VAC ANTI EKEISJE naap KUIÜKEH 2669 Dinsdag 2 Anyustus Aangifte uiledijk Zondag 31 Jali A VAH ALLBR,Pooviatra^tlOGb!s kunnen terstond geplaatst wor den OT het Atelier van Mei A. VAN MOIDBW MnntBtraat Q De FIETS iswlöfllflii Pari Timli No 4153 De POP op No 202 i W.ïHJüï,Tatteniitl[ta ier tjelegenheid v\d Verjaardag t ü M de Koningin-Moeder ^ Groot Volks-Concert Db BQia - Ealfs - Gn ïarlGüsslaneiü Tan G van Galeny ivordl lieden 2767 Vrijdag 29 Juli Verplaatst Elisabellistraat No 15 — TEL 1S6 - bavelen ^ Ui 1 1 Luisterrijk VUURWERK liibliotheelc. Willemstraat 17. Elke treek N ï e n \ t e Booken 2763 m dat onmlilddlijk av afloop van bet Concert znl urordeu algeEtokeD Bal-ClianipêU'e etc KIESPIJN Binnen éSa uinant raakt men delievigate bleap^a kwijt door ' t ge bruik der UlekipIJiiWBtjeH ad 20ct3.pfr koker 9678 VerkrijglïaariJijA Draver Ml WttteTionwvn&lruat 24 A^fï^msene entrèd 25 Cent Café „ RUIMZICHT " Billecheweg bij UTRECHT ZONDAG 31 Julias GrootHannonie Concert door lioi Staf-muziek korps van Uet late BegementVeld Ariillerio onder leiding vnti deuHeer H F VAN PIEPENBEEK opveelvnlillg verzoek zitl 1 >« Slug l>IJWuterluo om Iiali uogen geapceldïfoideu "' 1160 AanVnDg ' a avonds 7 uur Verpliulil progïammi a 10 cent. JOH WlLDEUnEEK Jeruzalemsteeg Tol 1042 Te Koop san de on3eirlnige rham Groot Landel KieuweGiacht 63 alh'er Ledige Kisten en Vaten 2769 Ue panden die In de Vendn niet zijn gegund zijn alsnog uU do hand to koop. Jnweelen Pamrea en Bellen Gouden Borlogea Kettingen Knoppen Biagen, Armbanden enx Ook in bet zilver, Earpetteti Bijwielen NaaimachiaeB, enz enz Boekhouder gevraagd TOOI daJeHjlii aajivaiigsalnvis I 5 — per««V - Kuntooin.eii van 9—J Br fr \ M K bU den lioekh W M HEUL,Sambargevalroat 2i 2758 Geopend van 9—18 van 2—12'yj,van 7—9 nnr 2692 Victoria RIJWIELEN Frnelitle « a zeer soUede DAMES BUWIELEN f 85 HEERBN EU WIELEN - t 80 bij N VLASVELD Hlechamcusi 2738 TlnlKnbartBtrifM 30 VTtMoIit Toor direct gevraagd Fatsoenlijii JONGMENSCH ter opleiding goed kanneads rekenen en schrijven uet salaris BiieveD lianco oujer No 2689 bniean TBQ ^ t blad Huishoudsiep biedt zlcli tegen einde Angnstna ot bfi> gia September aan P G van prima releientiSn voorzien Dr b * onder no 2727 bnr van dit blad " Wordt gevraagd iemand goed liilsl«ri c « t«erllaB«w apreek - nir tassohea 12—2 unr Statlondwara¦Uaat 4bia 27Q3 CroedUoopste a.dres A,C DAVIDS QQ Klaverstraat QQ Utpechi Nette Meisjes iireet voor vast worden geplaatst Leel-ttjd niot beneden 16 jaar Zich to ver«Toegen tuaacbeaS—öuur Plompetoren-sraclit ^ 2T33 Advertentiên M Toor dil blad worden belialv * i^an bet Bureau ook tangenomei U doo Boekhandelaar /' W m SIEBJC fltubargetsUaat 24 ot9I ' és Lntherssta Kerk _ Ondanks de brand die van Woensdag op Donderdag heeft plaats gehad in de Stiehtsehe Spiegel - Schilderijen - en JLijsten-fabriek POTTERSTRAAT 4 wordt de zaak voortgezet - o - IN HET — o — 2769 Stiehtsehe Spiegel - Schil derijen en Meubelmagazijn Elis^i3@tiistraat 8 alwaar alle goederen fflor worden yerkochit Bestellingen en hooAsebaypen voor Potterstr Eiis^beiiistr^at S » saam Voor de Levering 1 " hydranliaclievette Kluit - en landbouw - ^^ m KALK per wagon en per schip aan streng concur " peerende prijzen beveelt zich beleefd aaa FRANS VAN DER VENKE Jr Nijitingeai Boiiëndgial 2 & — Agentuur in Bouwmaterialen — iedere breuli een passende Breul(band ƒ Specialiteit in bet vervRwrdlff B nn BrenhbanAan t / BallüttKBdsat tnneiunr » • m.bhs.IiW.J.TAII f DBB FJtjaB Jr BumdkgUt ' JnffeniIrMt « S Telelooa 693 Mei wt^an de iterlie werkam » rititleka Komib 43üjnmarkt43 Maakt g^rniic ran Ie PRIJSVERLAGINS io ^ uisSouÓQlijBa JlrMekn Zij biedt U een Voordeelige gelegenheid Verlcoop per stulivan fijne Tafel - en Dessertmsssen 1 Verpakking waarborgt zindelijkhBid en herkomst is niet genoeg Schoenen te koopen en alUeo ie zien wat ze koaten dochl na te gaaa of men voor zigti geld goede qaaliieit kt^gt JlrecIlsfiUiiBiflosstSciKiealasazp LIJNMABKT 30 levert goed en spoedLcoopen voldoet aan 1 a>lle eischen Vrouw Leeren SIJGSGHOENEN f 2.26 SCSOOLLAARZEN TOor Meiajoa è - 1.35 f l.S SOHOOLLAAKZBN voor Jongens - 3 — - 3.40 | Dames Linnen RUGSCHOENTJES in grijs en wit - 1.25 | Het Programma der sprekende BIOSCOPE ^ o I so jVlberts IT'i'èrc * voor de Matinee Tan Zaterdag v&n 3—-4 >| nnr zal bijzonder opgeloiBterd worden door JSeu verloven tjeven 2679 BRAME D'AMOTJR D £ VALBES VAM BARMUM Een sohandatl op de 2e Etage Ql ^ JToüffe " Wilddieven "^ m Al deze voopnoemde numtneps zullen slechts Zaiepdagmiddag verloond worden ï*rtiacen der Plaatsen Ie Rang Achterzaai « 3 f 0.50 2e Rang Voorzaal •' l 2 0.25 Lengepicher>Poptland-Cement enKalkwerke te Lengerich i Westfal 2 ^ bevelen aaa hare bekende voortreffelijke Portland-Cement langzaam - normaal - en enelbindend Grootste gelijkmatiglreid — Fijnst gemalen Volkomen bindkrsclil * Levering op strengste keur *' Spacialiteil Langzaambinder voor Cementsteenfabriekatie en ' Betonwerken ' Staaldraadtouw van NICO HOOS KOTTERE»AM Ja-ffa '^ voldoet aan de hoogste eischeR alcohol vrïj PUNCH 80 cent per Literflesch Toldoende voor 20 glazen PUNCH door bijvoeging van heet of koud water OVERHEERLIJK Bjj iedere flasch wordt een apaciaal glas gevoegd - J A VAN OLFFEN Rotterdam Haringvliet 81—85 - Vast Tarief voor kleins Advartsnliën voor DIEHSTAAKBXEnTNOEH ï)3[ï3BrSTAA.1ÏVHA.l3 «»- ' HUUB * en TBBHUUa KOOP « n ^ SRSOO T»a 1 GiSH eni k 95 oant bij a>nuiig » pinntiine 5o oent Decs Advsrten^Sn « ordan alleen ceplaatit blJ ToonUtbetallDK Een heer z b b h h vraagt per 1 Aug INWOKING met PENSION Br fr ond no 272S bur V d Mad TER OVEMAME aangeboden ccnige stellen zeei - net ftoopgoed Adres: Mcj v SCIIAIK Badstraut "¦ inde Wcislraal 974 TE UUUR een Huis bevallende zes kamers keuken ni<.l scliuur en grond hmit-prijs f 300 per jaar te aan vaarden dadelijk Br fr. ,,n < no 2754 bur v il blail SCHOlïNJIAhFRSKKECUT Terstond gevraagd cuaankomend Schoenmakois-kncchljo Adres D VANr.ER BIJL Amsterdamscbegtraalweg 144e 2741 TE UUUReen nel Bovenhuis fraaiuitzicht Iiuurprija X 2.50per weck Te beiichligenslle dagen Te bevragen,benpdcn Julphaasschcvci;133 27C1 SLAÜLHSBEDiENE ol tlinkc Jongen zoo spoe-difi mnj5clijk gevraagd lnjBERNSEN Sbger Caiha-rijnesingel 70 275b TER OVERNAME aangeboden een Zaakje iiï Kruideniers Waren en Ta bak en Sigaren en Brand stollen [ 225 buur van hel ruime huis billijk hit lYClk een aardige bijïer-dionsle opleverl Br K ond no 2730 bur v Ö blod 1 Augustus gevraagd een (linke GEVRAAGD „ meubileerde Kamei mot slaapkamer en pension den prija van f 55 met ie bo vengaande Br tr oud. 2753 bur v d blad DIENSTBODE. Zich Ic vervoegen ' s avonds 7 uur Voorstraat 15his 2Ï56 SAKS KANARIEVOGELS te iioop nog ccnige mooie 0Dr7.anger3 en levens een [foote partij jongen Hon-iicn die al aardig rollen, ook jonge II oh I rollers Adres genoegzaam be kend Oudwijkerveldsliaal no 12 Ulrccht P OVEU-BEER Barhier 2751 lEVRAAGD een net aaniiomend Meisje om in hel strijkvak ie wor den opeeleid en tevens loop werk te verrichten Uej. LUCA Zandiiolschcslraat bur d blad LOOPJONGEN evraag * bij G J MEIDEP choulensiraat \ i 2763 WS ï(ET DAGMEiSJE P C 1 wordl eevraasd dooi Mej ' nOKHCBST Ilainburee.ïtr^i hoek Korie Mieunslraal > 2732 UENSCHEN van builen vragen een F>os ganger en ook een Kamer tje te huur aan liet zelfiic adres voor 75 cent in de imtrck Weislraat Br fr ind no 2716 bur v d, blad ^_^____^^_ AANGEBODEN Orgel - en ViooUusscn r.irigeboden door iemand dienriü eunige uren dispouibdhcèri & 30 cent per li'S-Br tr ond no 2720 bur V d blad \ WOlïDT GEVRAAGD een ïindcliike Dagmeid, zonder goede getuigen on-noodig zich aan Ic melden, loon 12.50 por week Zicli te vervoegen lüliïabclbstr TE KOOP. 5 Huizen met atzondcrliiV. Bovenhuizen te zamen ver liuurd voor 17.45 per w., sla.inde in de Gritlsli'.iil Te bevragen Willem rcntistr C9 Ie Utrcchl 2747 WORDT GEVRAAGD een Umke Leerjongen 14jaar bij Iirma P LANKEL-HA Bcmuurde Wccrd Wz.15 2772 TE UUUR A-\NGEBODEN een mooie ruime B'iven-voorkamer met twee ra men aan de siraal dcaver*ticzcTidc een slaapkomer'Ije Cr tr ond no 2ï2a bur V d blad ^ SPOED SPOED Wegens omslandigboden te koop aangeboden een rijk zijde pluche Ameuble ment gekost bobbende I 500 voDi de spolpriji van 130 Te bciichligca namiddags van 2 lot 7 c Ilogclsiraat no 10 bij de Leiilschcweg Utrechl 2718 DIRECT GSVRAAGD in een klem gezin conI linke heldere Dienstbode.voor dag en nachl vangoede getuigen vooraien ¦ Adres Oude Gracht 57 ^ Wecsbrug 2430 COSTUÜMNAMSTEU Een Cocluumnaaister goed bekend mei hel maken van _ Dames - « n Kindcrcoi - ' luums ook bekend met lin" nen goed biedt wegens omstandigheden zich aan om hij nclte tamilica aaoi huis Ie komen naaien Br< Ir ond no 2771 bur t.' blad Om spoedig in dienst Ictreden gevraagd een zin(lelijk -- Door zieklo icrËlondge-vraagi een nel te DAGDIENSTBODE niet beneden de 16 jaar. Adres Twijnstraat 46 MEISJE -^•^'¦ niet beneden 16 iaar vanlatsocnliike ouders alsDagmcisje in stil en kleingezin van 7 — i uur loon [ 1.75 per week Spreek uur dagelijks uitgez Zon dags van 9 — 2 uur Kaa-sausiraal 3i '''*" WOBDT TEBSTOHD eevraaaga aan faUoenlUk IVoontrttt 24 2TÏ1J GEVRAAGD eon nolle Hl eermaker 5 jofi - LOOPJONGEN GEVRAAGD I Caardbrng 40 2750 ccn ol Leerling Adres ^ aat 87 2735 v^Zie vervolg Kleine Annonces Tweede Blad ^ St(iBiQ|nik TW 3 OH DE IiffiFp¥.s;DU«lit ^ 
Nieuws - en Advertentieblad voor UTRECHT en Omstreken Zaterdag 80 Juli 1904 Oitgever JOH DE LIEFDE 12e Jaargang TWEEDE BLAD SGliulterü en landweer „ Hoe zit het toch met de schuU terij Wanneer wordt die nu heeie-maal opgedoekt Is er eon Land weer Wio belicoren daar toch eigenlijk toe '-' Zietdaar vragen die wc meerma - aen hoorden en dikwijls is ons reeds gebleken dat men mot de sohu'ttenj on do landweer daniff in de war zit ^ ddit men wel do klok had hooien luFden zonder direct do plaats van den klepel ic weien ja het IS ons zelfs gebeurd dat iemand ons verbaasd ' bij den arm ^ resp in hoogste vöi wonde ring uitroepend „ Kyk eens een schuftcr " Is dat zoo iels bijzonders " „ Dio zijn immers afgeschatir ' En do schutter die het hoorde lachte witjes denkend mjs&cbien aan do schoone dagen van Araajuez die nog moeten komen loopend nu nog als dappor krijgsheld naar het exercillelerrein Het is nu eenmaal niet anders ¦ WIJ - Holiandors kennen onze wet terf niet Oip een duimpje en er zijn er zelfs onder dio reeds een paar jaar oud zijn zonder dal wo er de rainslo notUio van bebben genomen. AVat de scbullerij betrelï ialen we nog eens enren mcdedeelen dat zij den Islen April 1908 geheel wordt a'fgeschatt een jaarlijkscho loüng voor de schutterij heeft sinds 1903 niet moor plaals en nieuwe schut ters worden met meer ingelijfd. Ieder jaar gaat een vijfdet gedeello van do actievo schutters naar do reserve over in 1908 is het dii % met onze schutforij finaal afgejoopon. De landweerwet is in werking go' .-treden don laten April 1903 Cort daarop zijn eenige voorloopigo uit voer'ings-bepaJingen ¦ en - beschik-kmgeni ¦ aangaande de OandwecT verschenenv aiiari s.eehler'Zijn een landweerbesluit en een landweerinstPuctio uitge vaardigd Het is niet noodig allo-wcUolijke voorschnfion mede te doelen voor Üien dio landweermannon 2ijn of zul Jen wordoni wèl hjkl hét ons.van belang op het onderstaande de aan dacht to vestigen. Tot do landweer behooren: lo Zij die daarbij ingevolge wel telijk voorschrift © en verlengcccn mi litiediensttijd moeten volbrengen 2e Zij dio ingevolge de wot be trekkelijk de nationale mililio naai de landweer zijn overgegaan Beidei bier bedoelden hoemt dewet dienstpliohtigen bij de land - iweor als zoodanig worden ^ aange - '¦ geven zij dio bij de militio Ie landnebben gediend voor hun oigcn lot,(dus niet als plaatsvervanger of aisnummerverwisselaar en bij eindi-gingvan dien dienst n ietbehoorcnlot de torpedislcn of tot bereden«orp^en Met dio sub lo worden be doeld ZIJ dio op 1 Januari 1902reeds in militairen dienst waren ' met die aub 2 & zij die laler in dionstder militio zijn getreden | 3o Zij die bij do landweer zijn ge ' plaatst als de actieve of rosorve of ficieren onder-otficïeren en korpo raals dio door den Mm v Oorlog ' mn het leger naar de landwcorzijn ' 40 Zij dio daarbij dienen krachtens vorlTmtoniis tot vnjwilligcn dienevor flerdU-t "" a hooifdcomnries de commiozcii jlir - J de Rovcro van Creugol en mr dr W I Doudc van Troostwijk cetsf ^ noemde möt behoud van den pcrsooA - lytcn [ lid van consrd ' ' > commioa tojt ad]uncl.commi«i!K pr mr 3r J C E C Rendorp jhr,mr T R J E Sloop ea Shr mr V/li M van Eysdnga ^ m * c adjunct-commies de ttarit3*IerKeÏÏ ¦ A J G SdiTMU en j W l \ Brucas Bij Kon Bes ] is i lo aap d ^ na te mWdoli ïaden van cölCcgcs van rcgcnlon o.vct Je n4 lo nocmeii gevangenissen ^ Op hun daarloo gedaan verdoek oarvol onKag ver Jeead ^ ondcr danJüboLuigmg voordo ai zoodanig hwvczon dionstoi als naai mr G L W Vos M van hot coBk legQ van rogcnben over iet hu;s vafl ' lb)«waring te Asson ¦ ¦ ¦ mr 3 E J ül vaii der Kan lid vaV het cWtego yan resenlcn « wor hot huig Tim bewaring to ZiMiikzoe ' 2o benoemd tof lid wan iot coU ^ van rcgenien over he;L huis v^n bcwa ïingi ¦¦¦'¦¦ a te Assen mr A II Böchlcr | idi Tocaat en procureur Ioi-ctis ' cwilon - rcahtöTiplaatevervanger aüdaar i b ICi Zionlsco mr D EngoUwrts - fMcMT van juslilio bij do aTrondcseeü menits-reditbank aldaur en mr J Q Immink gritlscr bh do nrrondi.semcnlS ' nüchtianb aldaar ¦ ' i ' is mot ingang vSilSépiOmlieïWOl aan W Struifc op zijn verzoek eervol ontslag verleend ais leernar aan i ^ rijks hoosere burgcrachooL t ^ Hcereai nncWi'j ' ¦ I ' is d(S h'ootd-Tnaohiniat H 1 W Grinajerg mot ingang va > 6 Augt^stuE as benoemd tot oEa.der-ma,ohmistd >« Sdp klassö ¦ Gcnoemdo otficierjnSchiTiisl wordfi ' tnci G Augustus a.Sj geiplaafsL ia do d & msolcq der manno te Amsl6rd ^< l 53 aan dcjL adelbör der Isto U^'ëf ^ l)ij do Koninfcliife KcdorfanÖsciw mSrit; .nS-ffiêÖTVÊ C B F BsplH^ollSi Ht ^ ^ 
dere Icrreinen on ivatercn vüóe ten oosten van het tort llaarssevccn gele - ^ L lot üp een afstand van öOO M van ' ¦ 1 ter weorazij'den begrensd ig langs de Maarsseveenscha «aart en den Jleeronweg mogen ach op dé gemelde ^ gen tusschen 9 uur v.m en 3 nur p.m gccne personen cw geen vee ^ vinden zgnde do Le-doelde strook op ' die dagen en uren on-vülig Wie en wat daar aanwezig is, Stelt zich aan gevaar bloot Practischo oefeningen in ïlen omtrek van Utrecht Van den 22en tot en met den 27cn Aug e.k zullen door compagnieën van het Ie rcg vesüug-art dagelijks zoowel bij dag als na het invallen van de duis terms losse schoten worden gedaan uit kanonnen opgesteld op de forten Vechten en ' t Hemelti ^ en uït andere opslellingcn gelegen in de gemconton Bonpik Odijfc Houten en Werkhoven ~ o — De nieuw benoemde 2e luils der genie P W Sciiarroo J C van Reenen 3 A Kattenbusch A T. van Daperen en S C Sporrij wor den geplaatst bij de geoielrocpen en komen lo utrecht in garnizoen gaiig vSfi 1 Aiigusius 1904 eervol Mit-yag w^enJ uit Hea dipnst 4er te-^ewe ' ' ia medingan ^ » iah 1 NoveïnlKr 1904, taji den dórccileor van liet post - en te -' Icgraa&^ntoor te Oosttrhout D 11 It^^cr als zootkUiig op eijn rer^wt " XKtol o;iil6lag Tiedoend gen I dat f koloniën De expeditie naar Apokajao De correspondent viui het ild bl to 6a)3.7Ïa seint - > ¦ ¦ ] I „ Ifet Balaviaasrfi Nieuwsblad publi-fccrt fact reisverhaal van do politicdai ïspedJilie naar Apol^ijaii m Cenlraa!. Bomco Het doel der expeditie is vol-ledig bereikt Na overgroolo moeiJjjk. iodcn en zeUa govaar voor hoogenloDd.. Do hoofden der Apokajans loonden wüi yriendschappelijk gezind on verzotJi-ten lochtstrcokscb bcstnor 2 ^ be loofden hol köppcnsnoUen Ic zullen, ^eneaan en hoden geschenken Aan Voor H M de Koningin on voor pro fessor HieuwenhiijSj - Leger © n Vloot I IDe officier van geiondihe;d 2ö kl. 3r - A van der Minne ia van aijn dej. tadieciing in do le^crjiiaals bij Ü313 tainp onSieven en na^r zijn gai-tJippp OlMCht teruggebsarf ' I ' De le-luiljenant F G IL Büry is we een lietarficmait lelcgraataSee-(ing van tet rcg Ewiie^To^pea Ie Utiedit ^Oerk 80 onderofiïoicien oi ninKleMn;, naar Ijidutn vepliokkcn tot ihct decl-jiemeo aan do lefcgraafoeïcnirgen op grooic scibaaj in de omstrci^cu vojtt Barcftem ' Be luilcnanUcoionel-intefldaiii C M. A IJeirgL'is van do 2dc divis ^ inttxtis he is aajigcn-ezen als choi vaa üeB ïnleadance-diejist ' gedurraale do - 5.8 ZitÜng vao de Arr Reohttoanfe op Dondealas 28 Juli 1904 des mor-gens te 10 uiir Uitspraak werd gedaan ui de-vol gende zalien A J H uilgesl'Cld voor nader go-luigenverhoor W V E 3 V B J J C be klaagd Via dlefslal tot 1 maand - Cfia Mn 3 beUI v mishanile-ling tot f 10 boete subs 10 d licch-lonis A ' V brfd V dicfetal lot 3 m. Lecbt ïï d J viüigpsproken A V d li E ' V beJt v op ruiing lot 3 d hecht ieder W II hêkll V onJshandelmg fot f3 bocle subs 5 d Jiecjit Ja V O belli V dicfslal iol 3 d, heoh * J V d n bcJd V mïshaiHlcljng van een ambtenaüi in functie tol I mnd bcchl G - V - d " VV M M P P A " V V J F F L A L J L allen - bold van overlreding der plaalsehjJiO verordening op do hondenbelasting de 26 tol f 10 boete sufcs 2 dagen hecht on de anderen lot f5 boele subs i dag betht Ete kolonel van den gcneralen slaf F. H Thjange bcnavens de kolonels com-maildanica van het regiment grena diers en jagciS ' van 3ic4 4o en 7e iegt inf van bei Ie regt huzaren en van fed Ie en 3o regL vdd-arU zijn [ lajiger •¦««en als scheidsrechicr bij de aan-Slasnde groote manoeuvres terwgl YOor hel opnemen van achado verooc-aaakl door bet betreden yan leiTC?-iten door de troepen tgdcns die ma noeuvres CU het bepalen yan do dea-,wegc nit l © keerea vergo^ngen do commissie is samcngealeld uit den heet II W J Jloi lid van Gedcpu teerde Staten vaji Noord-Brabant vopr ziUer en leden ^ luitenant-Jcolonet J '£ Ooslerman comniandaai < van dq 2de dó:Visic matcchausscó en den heer 3 Daken burgcmeesto vop Westejv to>-êïU - O— Tengevolge van den uü.slag van iiei on langs door cadellen der Cadcllenathoil afgelegd vergeliikciid examen voor loe-laling als cadet bij de Kouinkhikc Uiti-laire Academie komen voor een e plaal-sin - bij die ini'ichling op 29 Sepiemner ' e k in aanmerking bij a m/enlerie hier to lande L van Du ren L A C de Bock A G Evcils jhr.A D C von Bose W L A C vanWoerden b cavalerie liicr ie lande K G W.baron van Wasscnaer F E EverwijuLange c artillerie hier e lande A H Drijf hout van lioolf 11 W ' ïilanus A P.Licuftcns dr genie hier te lande F E van der Staay Il J U van ïarel e intanlerio in Kederlandsch-Indië A C van ' t'rtchl W H van l>csch E. 11 de iNijs Bik jhr B C C 11 « van Suchleren W - Stevels T Dokker J van Balmael W H F Giel P B J van Bille W 11 F Slobbüköorn H M lu-icvn II Cröcncmeijer W F Hotstede, S'A Doers B Slem E D Langenha-gcn W F van der lloft ¦ f cavalerie in Hcderlandsch-lndic E. 1 - Bruynis g orlillcrie in ^ ee!jckkiug lol de veiligbdd van persoucn en eigendommen js overleg gepleegd met den lieer Burgemeester vaa de gemeente llaarsscvccn en wordt ter zate het navolgende aoodig ¦¦-¦ ¦¦"'- ïloende geacht lo van hot fort zal een roode vlag waaien ten teeken dat ei gescholen wordt of nog zal worden 2e er zullen i-islcu worden opge-Bleid - ai op ' den weg iangs de ilaarsse-veenschc vaart op een aïstaud van circa 600 M vóór bet fort ü op den lleerenwcg op een afsland van wrca 600 il vóór liet fort c op den weg naar ilaarsscn op een afstand van circa 200 M achter hel De laak dezer posten is de galeiuers van aannadeïende aangespannen 71J - of voertuigen te waarschuwen dai er van hot fort geschoten jvordt,,ea voorts door een afgesproken pein a^n de be-zelling van-het ioit van die nadering kennis te geven Het vuur wordt daaroi> onmiddellrjk geslaakt in dier voege dat geeno schotan nullen vallen zoolang dergelijke voerluigca zich pp de aan-iwenzciide wegen zullen Jicviu.len bin ' nen afstanden van ÊOO U - vóór en 200 JL achter het Jort ' \ Mi " P " lê Silg.»ïïf6.?^ê landen Door ïertrek naar elders ia Loosi aaascbuilen ecu HnismotVergnnuiDg en EruideniarBwinkel en 3verliaurdo Woningen on ongeveer 100roeden Bonwsiond Brieven franen Oolt-sttnat No 11 27i3 Twee VrieiKJen vmgCD Gom Zit - en 1 of 2 dilo SUap-kamers met degelijk psBsioi ^ bij nette maoachen Br Ir andei no 2719 bnr V d blad om tersto:,d iu dieait te treden of1 Angnstiu oen saDkomead Bakkers knecht ui gevorderd Leerling om-BtreokB 17 ut ISjaur van coede getuigenvoorzien Adres " WIJNBERG E H,te Zeiat 2719 QEVRAAGiï - Qekleedwerbers kunnen directgepl&ates worden op het Ateliervan EDDAUD DAVIDSON,Haarlem KleoderrnKkeni > i!iu'^^^ihoogste looBöD vaat wark gegaran deerd 273 £ Joiigmensch Eou net JougmeDSch een goedohand schrijveude eu eeuigsüns bekend met do moderae tulen zoikt plaataing op een kantoor Br £ r oud do 26i6 bar v - d.blad I'ËMAND I voor 1 ft 2 maanden bXQctonftrbeiil In de biiltenliicht voorgdscbreicn zijnde voor gezondheid vraagt zalksl>ij laiaoenluko lieden Br fr mot opgaaf van coudUiên onder uo 2a6 aau G Q ' VTSENENDAAL's Adv.-Bnr AmeiBtoort D!ENST.\IEISre;S Voor Anislcrdam oin ' 1 è 5 Aug m dienst te tre den gevra.ijïd een ïcrmc Dienstbode Meid-llujshoud ster P - G - of \ an gous-dicnst vrij leeftijd 20 a Sh jaar kcin gezin van 3 personen koken een goe den burgerpol salaiia I 120 ' s jaars bij voldoe ning opslag waschgeld I 2ö vri ] reisgeld bij aan vaarding Br Ir ond IcU A aan hel Öiensibodcnbu-reau „ Gelria " Arnhem. 2B52 Tegen 1 AagastuB a.s « otdl op een expoditiekantoor aliiier gevraagd een JoMsieBsÉ niet beneden de 15jaar > Aanvankelijk Ralntia I > 20 per jaar Eeums vaii de I beginseten der moderne talen sirekt tot iniilmvt^litip - Sollicitaties fraaco onder O O " jk 3S s Onze bekeöde C o k o b dezcltde nisvorige wiaier irauco bergplaaia Kop maat per H L f 0.52"/i gokloptof 0 55 Prachtig Grof Cuk«Bgralaf 0.47'/i - ^ 5^0 Ck QOSMAS & Co.} Kantoor Lei^schekalie 21 Telephooa No 1062 BOüWRUlïDlG - I tcekenles aangeboden d lOr godïpi - bouwk tegen ma - lige vergocdmn - Br r ond - nol 2676 bui v d EE \ ÏIUGGE JONGEN P C beneden 16 jaar. kan paalsing vinden in een zaak van Kolnii ' ren en Gonieshblcs. ona no 2054 bur blad rgevur-wordea al da nog in voorraad zijndo Heoren-0 bui V d blad 1.12 - » 9i * Gebr TEN HOUTEN Oudegracht 49 bd Nafflburgerbrug Salöi - Eel - ea Slaatüer-Amfiiililfiaieflifir in verschillende prgzen Gegarneerde Wiegen en Kinderledikanten Buinte heuse Solide foe^er-kisssgi Utreoliteohe Voorscbiank Üireoteptren s Mb Eb W A VAN 2IJSTH E KOOPMANS VAN BOEKEEEN lEEoof da^entscha-p 476 Administratie-Bureau VAN BIJEEN & Co SIHSEL 27 aiHSTERDjlia Verleend voorschotten vanaf / 500 „ DE L'EUROPE " oBlerasnganEsaiinot galsgen « ran hot Treeburgr Ko 17 Btreeht verbondm door Tiam Cmiraal Slation en BoUandsche Spoor U geheel naar de eischen des tijds itigerahi A«n het Hotel dftt buiten squ Badhamera 40 ILogeet^i Ui9 - pahSiEainoFO ea GQii3¥Si*&altexalQn telt ia een Ci^FS - HESTAUBA^T Tei'honden Logies I»a3 uUsSskesid an^iïijt « snaf f 1.79.Plat au Jonr f 0.B0 — Diners vanaf f 1.86 Table d'Sote 5—7 uur Stailiag vaae tQQ | gaai*den RÊjiuigsn « an het Hold wst-kf-^jgbi^iaFi Quim Koetsliuis voor berging v&n Rijtnigeu ea Aatomobieleu Hotelbnisknaoht aan alle trelnoQ voorheen M LUIJTEH, Lekkerkerk Kotterdam en Dordrecht everen pasklaar door geheel Nedethiud tot - zeer conuurreeieiide prgzeD vloeren vun Hardgebakken Tegels met bijgevoegd legplanzoaderprijsverbooging Deze tegels zgn tegen de strengste vorst bestand Alle desins voorkomende in ons modelboek op dat aanvraag gaarne wordt toegezonden zijn steeds in voorraad in onze Magzaijnen De Nederlandsclie Hout - en Heipalen-Maatscbappy heeft vooriianden mteilÉiüMMSiif tegen con enrreeïende prijzen Santoor Gelderseliekafia S Rotterdam van de Koninkl Fabriek vaa Waskaarsen Amsterdam M - HfBS m i m W Het ia het streven van do DE LIEFDE's CENTBAAtn^POTHEEK " om eerste kwaliteit Hedicüuea zo » goodkuop mogolük te lovereu Da groote vraag naar I£iNA-lIK9Pl"GÏ.S tsu Ui - 033 ïBIf heeft ons doen overwegen, of deze ook niat goedkoopev geleverd kouden woi'den Bierta zijn wij geslaagd dooi - dit praeparaat in eigen ¦ verpakking tclevoroa eu op deze verpakkiae geen winst te nemen — ' Wij leverca de KINA-DHüPPEIiS van Dr DE VEIJ in Usepfcante Doozen met nacon voof 50 CeoSa Dit praeparaat ia volgens verklaringon van tal van Goneeaknnaigon een bracbllE opvekttetid middel iu gevallen vau bluadarmoede bleeh-sincbE « nliK«ri3lelite titeaebeupcKeudc koort^ou ea nlgeuieen eeTogl vau zwaltte cii lanihotd Gebrek aan eetlust ontstaan door maagoatarrb misbruik van aleoholiBcha dranken infintuzn oE welke andera oorzaak ook cvenzoo looze brakiiigen b.v tijdeOB do zwangeraohap worden dooi ' dit middel bijna zeker genazen Hot is dan ook niet te verwonderen dat dit geneesraiddal zoowel in oqb land ais daarbuiten een grootou opgang heeft gemaakt Er ia echter éèn puut waarop de aandacht van de vorbinikera wordt ge vestigd en dit ia da bereldiug lii het laehtlciiigo want het iu hotluchUedlge bereida praaparaat zal in thernpentisoh opzistil hooger staan dau holaan de lucht bereide omdat da werkzamo beatanddeclBn der Kinabast in donmoest onvotanderden toestand aanwealg zijn " _ ¦ lÏBt hot oog op de Itankeorkösten en emhaUago zendt men voor bniten do atad voor één Üacon f «» 05 voor twee flacons f 1 »» voor drie fincoiii f 1.70 EiBCht steeds öe ïlood © Doos waarop staat ¦ i Xm tilEFDE's CENTRAAL-APOTEEEK " VaDPloopig gevestigd i Drift 23 Utrecht 30 Lange Viestmat 30 wijfde hnim kan bef tfrecburg fipeci&l « inrichting voor bet oifstooiaen van Dames - aa Heeren-Coatiunes 0ordgnen ïafelkleeden Vloerkleeden Tiappei - kopers Bedden Matrauseb Spreieu WoUea - en Ektoesip Dekens enz ens Stoom Kunst-Ververij van alle Goederen In verachillende hieuren Rouw-Ai'tikelen kunnen in 3 dagen gereed zijn Fabriek Krommerljn No 13 buiten Tolsteeg - P J 8 w EVERDINGEM Bet is het atiaven van de „ D £ UEFDE's CENl'BrAAL-APOTHEEK " om eerste IrwaUteit Uedicljacu zao goedkoop mogelük te leveren Da groote vraag naar SINA-DSDFFEIiS v«u Ur 3>E TSIJ hesit ooi doeo OT«we

Kranten

Ga naar