Utrechts Nieuwsblad donderdag 7 april 1904

• ' v^JlJt-.J • j^-i^jmmi ^ Nö 288 ' l^^^,^»AA »^ Dondffddg 7 ^ priM 1904 ^^ ^^„ aM^,„:,wJ ^ 1 Ie JaargaHg.v ^ M m Nieuws - ea Advertentieblad voor UTRECHT en Omstreken Bureau Drift 23 UTRECHT VerscWint DAGELIJKS tehaivo op Zon - en Feastdagren.Pryi per week met GeïUwtreerd Stftiïeriblfta i _ i » ƒ 0.10 3 maanJoü ^ l^s » '" 1 i t S-'vfi'^if;'ïf t i i " 1.35 Fraaco per poit ^- J'^i "-'";'":'' I ï ' l " ¦' r'J^'^r'r ^^^ f 1.60 rrü « der Adïorlenlien van 1—G legiJs f 0,60 Elite regar meer 10 Caot > tit uieo de;^eIIiio AJvevIoiitie ' 6 imilOJi d.\a ivurdt die aleclitfl 2 b^al lorekeod AdveHeinicpiya i ¦^ Alonnement Lij 500 wgeb b'Jj cent lü JOüO lü 200 ' 5'/i cent per i'egel cJiz epz ^' lenB^aall&ifld^ll^eu od aaavrjgea per AdïüriïuUe lü vooiuiawialing I Uitgever Joh de Liefde i t?£i Oil nummer basiaat uit 2 bladen Yan het Oorlogstemin Een Bcbiil tafercel van de ellende door den oorlog veroorzaakt geeft het volgends verlinnl dat een der 70 naar bet oorlogst o on e el gezonden aitaen aan dB „ Groniec " te Warscbaa TBrscUynend zond. „StHtion Mandfljoeria " Zoo roept de condnctenr die voot ons lai den trein sprong Wü stappen nit Uit den Vagagewa gen worden Iiaastig kist«n manden en koffers geworpen iti een bonto ii'oop ligt do bagage op den grond dooreen By het schUtisel van een petrolenmlampje it het moeilijk zijn eigendom te vinden. Lawaai gedrniscb roepen „ Hier alsjeblieft beatellet — roept iemand nit de mjiijgto — ik gee 5 toeb.ola « bEq ik tien roebds hier alBJeblieft ik geel tien -' roept een ander „ Heeren " roopt de condnctenr verlaat de wagens wg muetoa soldaten ver Toeren " „ En waar moeien w!j heen vragen wU bezorgd WUt u maar wacbten in het slation totdat de volgende trein vertrekt D moet Mer overstappen en kaartjes nemen „ Kaartjes nemen " K.iawelijks heeft de condncluur bet gezegd ol allen her halen het en fipoeden zicTi naar bet lo ket dooU daar wicbt osb een groote teleurstelling want de beamble verze kerl eenige malen ^.^ HbE Hj ^ S^ioeg De trein vertrekt ^ lipover twee dagen." ¦"^Wat moeien wü doen ¦ ' JKaobtenl Goed bereiden wij om daarop voor Jllanr na ontmoetea wij een nienwe maelltjkbeid ' Het station Mandsjoeria is niet zeer gioot Het ia zeUs zeer klelu en be staat uit 3 kamers dis de passagiers van iO wagens Larbergen moeten Waar moet men zich bergen Inde kamers is geen rnimta voor allen velen moeten bij 15 gr vorst bmtea hnn T6 ger opslaan Wij zün zeer moe Velen gaan op den grond liggen — anderen wacblen in groote opwinding op do aau konst van nieuwe treinen en vragen of Cr nieuws is „ Niet slapen " — roept ieraani „ waat men kan bevriezen en woidl nooit meer wakker " Maar boe moet iemand het 48 uren zonder slaap niihouden alt bij weken lang op reis is Wg dooden den tijd zf.o goed wij kunnen Het ontbreekt niet aan too-neeltjes die iemand den slaap nit de oogen Londen Treinen van de tegenoïergestelde rtcli tlng kon en alle paar uren aan en bren gen berichten van Port-AttUar Vele aankomenden weten belangrijk nienws In de waobtkameifl is bet gedrang ïeei groot Er komt een nieuwe trein Eon aantal paSBagiers stijgen nit. Daaronder een nog zeer jonge vronn in nachtgewaad zij lieett een deken om en baar voeten steken in groote viltlaar - FeullSefon » De reisavonturen van Samuel PICKWICK Uit het Engels ch van Gh DIGKENS 6i „ Gïj zijl een braaf man '' zeide Pickwick die inderdaad getroffen ïvas „ een eerlijk mant'i „ Kom kom " zeide Sam wien hel schreien van Jeremias schrikkelijk begon te vervelen „ Schei nu maar uil mei ai dat warm water gieten. Dat maakt immers toch niets uil '- „ Sam " zeide Pickwiok verwij tend „ het spijl mij dat gij zoo wei nig eerbied hebt voor de aandoenin gen van dezen jonkman '- Mel zijne aandoeningen heb ik vrede mijnhcerl " antwoordde Sam „ maar als ze zoo machtig mooi zijn zou het jammer wezen dal hij ze verloor Daarom zou ik hem raden om ze liever in zijn binnenste te be varen dan er roekeloos lucht aan e geven vooral daar het loch niet helpt Tranen hebben nog nooit een «lok opgewonden of eene sloom - machmc gedreven Als gij weer eens " n een rootfgezcischap komt brave ïongcn sfOD dan uwe pijp met die ¦ zen Deze vreemde kleeding trekt al-gemeen de aandacht Het baar van de vrouw was geheel in wanorde De deken glijdt ieder oogenblik van haar scbou ders zü wankelt Zy strompelt van den eenen hoek naar den anderen en zoekt een plaatsje „¦ Wie is dat " vraagt men elkaar Eet blijkt dat de vrouw een inwoon ster van Port-Artbnr is die b^j bet eer ste bombardement nit de stad gevlncbt was Toen het eerste sebot dreunde besloot zij de slad te verlaten Hoe z(j tot Mandsjoeria gekomen was weet zU zelf niet meer zij wil slechts éen ding ïlncbten onverecbiliig waarheen — als zU maar ergens been kan Hier zJjn ook twee bedaarde en koel bloedige Engelsclien Een van hen liet aan het gezelacbap een stuk van een granaat eien die in Fort'Ai'tbur eenige passen van zUn buis sprong De aanwezigen bekijken bet projectiel met waatrouwende blikken „ Vredestoorders " fluistert men De Eügelachman hoorde het en zei bedaard „ wü zijn neutraal ' Zie daan in efu heek \ rd dokamer onder de kende gemetselde kacliel heelt zicb een jonge vrouw met drie kinderen genesteld De arme kleinen liggen op een koffer In elkaar gerold van de koude De moeder staat er naast en past op ze De dag breekt aan Morgenioliema ring dringt door de veuscers lu hot vertrek boliobt do bleeke gezichten Wjj zitten allen stom ter neer Ds koude heeft onze kracbten uitgepnt, maar wy begrüpen elkaar al spreken wy niet „ Moeder " — roept smeekend een klein knaapje — „ moeder 1 Ik heb iionger " Deze Btem — als had die ons geËlec - triaeord — herinnerde ons aan eten „ Ik zal gauw wat voor je koopen ventje " antwoordt de mooier en gaat naar de restauratie Helaas Iiot baffet is leeg alles werd al uitgoplanderd geen bete broods geen « tukje vleescb is te kragen Het trenrigo nienws gaat van mond tot mond Diegenen die nog wat van hnn voorraad over bebbeo eteu Anderen gaan naar bet dorp maar niet allen kragen daar wat wanterzün nauwelijks een paar families — de anderen znn gevlucht Met leege handen terngkeerend reela meeren da bongerigen b|j den stations chef maar hoe kan die helpen Hy Btelt allen gerust zoo goed b^ kan met liet bericht dat de rein over 10 uur komen zal en de passagiers tot aan het volgend station zal meeuomen waar zeker proviand te Krggeu zal zijn Do tijd kruipt oatzettead langzaam voort Wy wachten zwijgend BINNENLAND " 6 April ISOi Uit de StftatscoTzrant. Bij Kon Besluit is aan den hejr J H A Daiwé op zijn veizoek eer vol ontslag verleend uit zijne bótrek Icmg van consul der Nederlanden Ie Dm ban spreuk en steek nu dat tapje katoen maar in uw zak Hel is niet mooi genoeg om er mee te slaan zwaaien als een koorddanser " „ Sam heeft gelijk " zeide Pick wick zich tot Jereraia keerende. „hoewol liij zijne meening op eene eenigszms ruwe en somtijds onver slaanbare manier te kennen geefl „ Hij heeft groot gelijk " zeide Je remias „ en Ik zal mijne aandoenin gen bedwingen " „ Goed " zcidc Pickwick „ Maar waar IS nu de kostschool " „ Hel IS een groots oud huis van rooden steen even buiten de stad mijnheer " antwoordde Trotter „ En wanneer zal dat laaghartige plan len uilvoer worden gebracht — wanneer zal de vlucht plaats heb ben ^ „ Van nacht mijnheer " antwoord de Jercmia-s „ Van nacht ' herhaalde Pickwick „ Nog dezen nacht " zeide Jere mias „ Dat is iiet juist wat mij zoo ongerust maak '" „ Dan moeten er aanstonds maat regelen genomen worden " zeide Pickwick „ Ik zal dadelijk naar de lutfrouw gaan onder wier opzicht het meisje zich Ihans bevindt " „ Neem mij niet kwalijk mijiT ^ heerl '^ zeide Jeremias „ maar dat zoujuistde verlieerde weg zijn.ü „ Hoe zoo * vroeg Pickwick i De waarneming vaa hel consulaat IS lijdelijk opgedragen aan den lieer dr J Letlenbaur IS pensioen verleend aan J Hin kenkemper len bediage van fSSO 'sjaars op grond van de arll 3a en 9a der burgerlijke pensioenwet is de duur der detaclieenng bij de landmacht in WesHndiü van den kapitein G C Gre/e van het wapen der infanlerie mcl ééne maand en die van den eerste-Iuile-nanl D J van Meereiidonk mede van het wapen der infanlerie ander maal en wei mei eif maanden ver lengd IS de heer T J Swiersira ïe Ulreciit benoemd lol direcleur van de Itijkszuivelsciiool Ic öolsward is dr H Remmells plaatsvervan gend dislriclsveearls Ie üoek van Holland met ingang van i dezer. lot wederopzegging benoemd lot ¦njkskeurmeesler voor hel onder zoek van voor uilvoej - bcslemd vlecsch aldaar is aan E van Konijnenburg inge nieur van den rijkswaterstaat 2tte klasse Ie ' s Herlogenbosch verlof verleend tol hel aannemen van iiel ordeleeken van ridder der mitilaii's orde van de Ileiiige Maagd of der Ontvangenis van Villa Vicosa hem door Zijne Majesteilden Konmg van Portugal Dn der Algarvcn geschon - 1 hen I Hofberioliten II - M de Koningin en Z K ïï de Prins die Maandagavond naar ila.tiö gereisd zijn hebben zich-onderw nergens opgehouden maar het 1 jeci van 40 uren sporens aan één stuk afgelegd Heden Woensdag) legen 1 uur ifl den namiddag k^a ongeveer dfl aankomst zijn aan de Goit van Napels te Sarrenlo Hel vorstelijk gezelschap zal daar drie weken vertoeven en intrek ne men in hel hotel Tramontana Den 27e dezer Kal H M de Konin gin-Moeder eon bezoek aan Jïoller dam brengen om Hare erkentelijk heid Ie betuigen voor de schenking der Roltordamsche Burgerij voor Üranje-Nassau-Oord Er zal bij die gelegenheid een ma tinee gegeven worden in den Groo len Schouwburg die door H M zal worden bijgewoond Mevrouw van Ej-sden-VinK zal een loepasselijl '- dichlsluk uilspreken en de [ leei A. B Verheij zal piano spelen Een bezoek aan den dicronliiin zal worden gebracht en een iijtoer door de slad gemaakt Bij een en ander zal een lamclijk boog entröe geheven worden en de opbrengst die niet onaanKienlijk j-al zijn zal eveneens strekken voor Oranje-Nassau-Oord neljaarlijksch bezoek aan Am-ilcr dam door de Koninklijke FamUia zal 4 Mei ptaals vinden — o— Achtste EenwfoBSt van Eoldue Irfen meldt uit Rolduc aa,i de „ Mijn meesler is geweldig listig mijnheerfJ ° „ Dat weel ik " zeide Pickwick „ Hij heeft de oude v rouw zoo voor zich ingenomen mijnheer " hervat te Jeremias dat zij volstrekt niets kwaads van hem zou geloovcn al wildet gij hel ook op uwe bloote knieën bezweren vooral daar gij geen ander bewijs hebt dan hel zeg gen van een knecht van wien zij licht zou denken — en mijn meester zou dat zeggen — dal hij weggejaagd was en zich op deze wnze wilde wreken ' Wal zou er dan gedaan moeien worden ' vroeg Pitkwick „ Niets zau de dame overluigcn dan dB schuldigen op beelerdaad Ie betrappen en ^(^ zien dat zij werKe Jijk met elkander de vlucht namen " zeide Jeremias „ Al de oude kallen willen met geweld met den - kop legen een muur ioopen " merkte Weller lusschcn twee haakjes aan < „ Maar hel zou loch moeilijk ' gaan om hem zoo op heetcrdaad Ie be trappen vrees ik ' 2z\Aü Pickwick „ Dat weel ik al niet mijnheer!':zeide Jeremias na eenige overwe ging „ ik geloof dat hel gemakke lijk Ie doen zou zijn * « „ Hoe dan?ü vroeg Pickwick ' ^^^ „ WeJ,i ' iiernam Jeremias „ mijn meesler en ik zullen om tien uur Achtste Eeuwfeest van Rolduc „ in jiel jaar onzes Heeren 1104 hel zevcn-en-veerligsle der regeering van keizer Hendrik den IV bel der-Uendo van ' i episcopaal van Obber-fus _ bisschop van Luik in de hvaalf ae indictie nam de eerbiedwaardi ge priester Ailbertus bezit van deze plaats Rolduc en sloeg daar voor hem en zijne twee broeders eene woning op Hij bouwde er een honlen kapel vierde daarin bij bet eersl de heilige geheimen van on-,!^en godsdienst en wijdde de plaats Mot deze woorden berichl de an nalist ' n priester van n kloosteror de mt ' t midden dei 19de eeuw de stichting der Abdij nu seminarie en onderwijMnnchling Rolduc. Koiduc zal zijn achthonderdjarig be slaan niel stilzwijgend talen voorbij gaan maar kerkelijk vieren Tol blijvend aandenken zal bel beeld van den slichler Adbertus op bel voorplein verrijzen Opmerking ver dient dat Ailbertus verwant is met ons koningshuis Deze verwant schap bestaat - zooals Spaan en ' andere schrijvers geluïgen — door Meclilildis eclilgenoote van Hen - dri^.den Rijken van Nassau en doch -' •« tp-an oilo r van Gelderland Als gedenkschrift zal eene teesU brochure verschijnen bevattende het leven van den slichler met aulo - lypie van het origineele in de kei - ¦ zertijke bibliotheek te Berlijn be rustende handschritl der iSde eeiiw Nederlandsche verlating en toelichtende geschiedkundige aan-lockeningen '' De Dienstweigeraar Ris De dienstweigeraar van bel-7e rog inf A Ris is ingedeeld als aclilcr gcblcven lofeling der lichting vaa 1880 waardoor hij voor den lijd van vijf jaren achtercenvolgons onder de wapenen moet blijven hij is gis teren naar Haarlem overgebracht om voor den krijgsraad lerecht te staan Vrijdag zal de krijgsraad zijn zaak behandelen „ menzorg. Onder leiding van dr 3 Th de Visser werd gisteren Ie Amsterdam de jaarlijksche algemeene vergade ring gehouden van den L.en!ralcn Bond van Chrislelijk Phihnfropi - sche inrichtingen in Nederland In '.ijn openingswoord constateerde de heer De Visser dat er voor dezen bond sympathie in heil land onlslaal zooals uil hel jaarverslag zal blij ken Toch spoorde hij de aanw^iige afgevaardigden en correspondenten - an dat ieder in zyn kring propa ganda voor de vereeniging zal ma - Uil hel jaarverslag van den secre taris bleek o a dal Ie Amsterdam weder een v-ereoniging is loegclre - Aan Uel geUt contribuanlen be draagt thans 190 De bond zal zich lalcn verleeen - woordigen op hel congres te Bern in 190S en op dal van dienenbesclier mmg dit jaar m don Haag te hou den door eene van de meiden in de kca-ken worden weggestopt Als hel huisgezin naar bed is tiomen wij uil de keuken en de jongejuffer uil hare slaapkamer lir staat een posU rijtuig te wachten en wg rijden been „ Welnu " zeide l'icliwick „ Wel mijnhecrl Ik dacht als gij m den tuin achtec het huis stond te wachten alleen " „ Alleen " vroeg Pickwiöki„waS om alteen " „ Ik vind hel nogal naluurlijii,'! antwoordde Jeremias „ dal du oude vrouw bij zulk eene aansloolelijke ontdekking iiufsl zoo weinig perso nen tegenwoordig ziu wttlen hebben als mogelijk is En de jongejutfür ook mijnheer — liet zou bet besle zijn haar zooveel mogelijk Ie vcr - sclioonen " Gij hebt gelijk ' hernam Pick wick Die bedenking is een bcwijsJ der kieschhcid van uw gevoel J,Val verder '- „^ Vel _ mijnhcerl ik had gedaclil als gg in den tuin wildet wachten ' zou Ik u precies om hall Iwaaif door do achterdeur inlaten dal zou juist het rechte oogenblik zijn om de ontwerpen van den slechten man te verhinderen door wien ik mij zoo ongelukkig heb laten vcrstnk - kcn '-' Hier slaakte Jeremias een die - j'^,.\yecs daar niet Bearoefd om.'j " Uil hel,verslag van den pennin ™- meesler bleek dal de onlvansslen toedroegen 12156 waaronder een gift van f lOUO van N N ie Rotter dam van il M de Koningin 1 15i on van H M de Koningin iMoeder eveneens f lüO Ue uilgaven bedroe gen f 2(j5 zoodal er f 1801 in kas is Hierna werd omircnl bel plan lol opleiding van gestichts-personcel medegedeeld dal daarvoor die in richtingen zullen gekozen worden welke waarborgen geven dal jon gens en meisjes theorelisch en nric lisch een goede opleiding kunnen genieten en waar ook de Bijbel de vorm 13 voor geloof en wandei Zoo IS hol bestuur voornemens de meis jes te Zetten de jongens voortoopig Ie Iloenderloo en Heemslede oplei ding ic geven voor de uiloefening der christelijke phiianlropie Besloten werd voor de opleiding van 2 meisjes Ie Zeilen 2 jongens Ie Heemslede en i jongen te Hoender 00 f1500 voor ieder f 300 uit de kas besciiikbaar te slellen De beer Pierson van i,ellen gaf een concept-program van voorwaar den en eischen waaraan candida - len zullen moeien voldoen Na een geringe wijziging werd diL concept goedgekeurd De candidaten ziil'en met jonger dan 17 en nicl ouder dan 30 jaren mogen zijn Ned Centr Spoorw-Mij Definitieve ontvangslen over ri = maand Decem.l-;r l'JOJ [ excl tram dienslen RL-izigers l 7/..S0li.:33 Bagage en honden » i i/i,i',t Goederen lev dieren njluigen enz t7,C50,7ii Biiilengevvo.Tu onlvang - s'.K'ii en tflegrajf - 2,900,031 Totaal ri40,308.fj7t Cnlvangslen over December l'Jürf f 11.758.142.3 ^ 1902 flf>8y,iG3DT Gemiddeld aanlal kilometers m \ lfp Vi »^ * J-Uiuari ar iuoa 133 '¦ nR,"^","''''^""5f P^f " < 3''<ïl=i!onieter 19''3 f - 7 « iuü2 f Jli.'j2 - ' rosterij'jn Mei inging van 1 ftlei zal hel be staande hulppo.sikanloor \ k Huizen opgeheven worden en in veieeni-ging mei bel Ier plaatse beslaande leii^raafkanioor -/ al nu daar i-cn postkanlooi v\ordeii gevestigd ïïiamantbewei'lt ers -„„.• de uitgestoten diamanthe-werkers is mm ontvangen van lipt bestuur der ^ u^v¦¦iorkselle di.imuiit - slijpers-vereeniging en van de New Yofkache macliine - en smjdersv^r - eeniging f 2'ii Ooh ui-i 1'arijs is met onbelangrijke steun toegezesïd De bondi."aad van den A N ü A bccfl besloten Ook aan die bond'^ie - den eenige ondersleuning te vtrlce-nen die wegens contnbuliescliuld nel recht daarop hadden verlori-n alsmede aan tien die door langdu - zeide Pickwiük „ Indien hg slechls een aasje van de kieschheid bLzal die u in uw nodengen stand onder scheidt was er nog iets goeds van ticm te hopen " Jeremias TroUcr maakte een die pe buiging en in weerwil van \^ ul - Icr's vorige slrafpredikalie kwa men hem de Iranen in de oogen ftö^ï|«&gfefnflg^.noo!l zulk een venl W^l S ijBJP"H)fe^am Ik geloot dal bijeen walerketel m zijn hoofd lieLll waarvan de kraan allijd openstaat " „ Sam " zeide Pickwick met gc-slrcngen ernsl „ houd uw mond " „ Als ' lu beheli mijnhcerl " her nam Weiier „ Tk heb geen zin in ' al plan " ci-öc Picwick nadat hg eene poos crn-slig ïiad nagedacht „ Waarom zou Ik de bloedverwanten dei - jonqedu-me ma waarschuwen "- „ Omdat zij meei dan honderd mij len biG vandaan wonen mijnheer." antwoordde Jeremias „ Dal i £ den spyker op den kop ge slagen " zcido Sam bij zich ^^ elvrn t.n dö turn ' zeide Pickwick Iioc zal Ik er in komen ''' De muur iszpLi laag mijnheer en uiv ^ knecht zal u wel een zelje „ Mijn knecht aal mij wel een zcUc geven - herhaalde Pickwick werlt - JPa ^}- '-^ H ^^ sy ^ ull toch oppas sen dat irij bij de deur bhjft om mü Tabaksbewerters tllZ ^' S»™»"MI«rs en AbaKs-r'^Sf '}'- « Mraiinielijk „ M be ancleid de icerlingkwesUe een nio - ^ S'SnZaï "'"»"'"-*» Jet IICI de plicM der ardceiinl Is om zoo moseii k in ovejle - mei nj ^ J S '«." linsen zooveel most Jk Co verminderen opdal wii vm k"JSen een sleisel wlorin dó "„ hS.T '' " P '" "'«° s alleen uil 5ern^S.?Sli.1STJf h'«o"r3S " 1 "°""" "--.'« leidt drageE fatie nopens de Arbeidswet i,i « evenlü „,„ „ «« J ^« * M?„T?'°'"'Ï «" « eneens n dfj utpcramff en lol eene rcüeiina vin bet leertinsweïen leidt ^' Het consrss der S D A - o Jll "-''"'-' ¦¦" volgende dagen 1 ew.r ' 5"»''l-Bemoeialiiclie A," S '""»!""''!» Ie Uordretw baar licnde congres selioodon e„__op«k,n.srede''v „-„./.'\?" SSer *"'""""""™'* ^""'- Ucn cerslen dag verd Bebandcid ™„ <" e p.irlen,cnlaire actie bei rapport dei Kaïiierriactie en de ri-S?i,>'°a "" '"' l»'"l-»r(raan welk pont den tweeden das werd voort wet tiij ace amatie werd te beer ' lj Jak tintyr hel i:oni:fe ' ¦ ii ' loofdrcd.iUeui vaa hel „ vt.lk " g ' Ko-^en tul welk amhl lii uoor iifi part.jbcsluur was benoeiiiU Mei een vvoord van dank nam de lieor luk de opdnicht van liei congres aan ken woord van prolest wa * uu de ^ vergadering opg^-gaiin leaen hommigü „ moppen " in het Zondag - blad van hel „ Vuik " ii-gen d% godsdienst geri.ïil De lieer Tuk verzekerde „ dal door Hum steeds elke eerlijke godsdienstig overtui - ging zal worden geCerbiedigd Doch lig zou si.ijden kg-n de poli lid der priesters en predikanlen dir den fiudsdiensl niisbrutui-n ji den wereldlijken strijd -" Door Mr Troels-lra wen eene - k do gehouden over i njhandei en Drv ectie waarbij hg wec ^ op Hut i;;;-lang dut de atbeideis bij dit z i in te laten ' „ Gg kunt nii^t mis hebben mijn - iKierl \- t is maar i^Cnc ii,:,ic oii in dun turn uitkomt r.hip maar zacht - s a:in als gu de klok hnorl slaan 1 Ik ïdl terstond opendoen " „ Ik heb weinig zin in ntt plan " zeide PickwicH „ Muar oaar ik nieis anders kan bodenken en hel gtluk tier jongeiufter voor liuar gebet volgend leven op liet spel Mnul zul Ik hctflaniiemen tk zal zorgen dat Zoo word Pickwick door ziine aangeboren goedtiartigho ] m men-scheniietdti voor.de tweede maal in een otidcrnemïng gewikkeld welke fiij zich zeer gaarne htid willen wu «en hats scimivcn „ Jfoe heet het liuii '" vt-ocs Pick wick ° AVes!gate rrou=e mynheer Als « IJ de slud Gitkomt sladl py rcchh om iki huis suial geheel op zich Kcir een eindje v,m den wcs of en ae naam siaal oii een kopji-tn-plaal op de ^ cur - O ik wcGl hel " zeide Pickwieli „ Ik heb het voorheen eens cczien. üij kunt u op mij verlaten " Jeremias maakte weder eene b'uiging en wilde zich verwijderen oen Pickwick hem een guinje ia di hand stopte ^ ¦ Wordt velVolgi ' w ¦ m m Il ' * ê tm 
prof L Lindeboom ds A ' M Don ner pred te Amersfoort en ds J. Westerhuis pred te Groningen^ terwijl met den rector zijn uiige-noodigd voor do regeiings-commis-sie de heerea dr W H Nieuwbuis, dr A Noordlzii H Esselink 3 H. Kok en J H Bie benevens de da mes mevr lindeboom en mevr. Koordtzij aHen te Kampen Aan hel c^men L O te Haarlem (schnltelijkl namen gisleren deel löl vrouwelijke en IBS mannelijke candidalen Ifcd Herv K«tf BodanS voor het beroep ïb OuöeAert aan dco JJse door ds a van de ^ IVaJ ' ta W33iEngB vecni uur voor de weinige ambachtsÜedeil' die op de uilbesleede werken der Ga^ meeote des wnnlers langer werkenW tengevolge zal hebhen dataij meen) vergaderingen zullen bijwonen ere, zich onder anderen - door het voU' gen van cursussen meer zullen ont*) wikkelen maia - hel is oob mogelij!^ dal cp die ontwikkeling daardooil geen invloed ivordt uitgeoefend.' Maar het is zeker dat het door hem verdiende loon door die oeperking zal morden ingekrompen juist in* dat jaargetijde waarin de behoeN Ien hel grootst zijn en dit bezwaan is m ons oog van meer gewicht dan " hel lïiordeel dal door bedoelde ont*. wiklicliog ol door het bijwohctf van ïjedoetdo vergaderingen kan» worden verkregen Ook andere redenen zijn er ont niet lot die beperking te adviseeren Door het besluttvanden Gemeen * teraad van 27 Dec 190O dat over * eenTiomslig-ons voüiEtBl)isaangenoH men is een eind gemaakt aan il3 overmatige werktijden welke toen* maals wel eons voorkwamen Alles wol overwegende ^ ijn 7tn van oordeel dat de voordeden verj bonden aan vermindermg van averK (ijd m den winter door de nadeelen worden overtroffen en dat bet beten is niet m ie grijpen in eene regeling ¦ welke volgens bel schrijven der Ka -< mer van Arbeid voor de bouw"bedrij ven hel resulteat isvcn vroed oirer-leg tusscbcn patroons en werklieden Hoewel WIJ bij het uitbrengen vaff ons piaeadvies - van 22 November 1903 nog steods van-mcening waren dal hel verkeerd is in de bestekken bepalingeji op te nemen omlrenl de minimum iooncn hebbon wij ge* meend ons hij he ' besluit van 27 December 1900 Ie moeten nederleg -* gen en thans de regeling Ie moeien aanbevelen " wetko in bet afgeloopen voorjaar na langdurige onderhan delingen lusschen patroons en weiü lieden is vastgesteld In denzelfden gedacMengang achten wy het raad zaam die rogcting dan ook wal den werktijd betreft te volgen zooddt WIJ ons voorstel van i2 ^ ovemben 1903 handhaven 23 Benoeming van leden der coiïE < issie tot wenng van sohoolver -* zuim C 24 Benoeming van onderwijzendpersoneel aan de school O L Q Iesoort aan de Kanaalstraat Aanbevolen worden voor de ee& te vacature de hecrèn: N C Meijer Drces te Devenler; H A Nijcnhuis te Geldermahen) D van Ge(jn te Maartensdijk; en voor de tweede vacature dehse* ren: A Blolt A C van den Broek* J G Etlmgen allen alhier 25 Benoeming - van onderwijsen3personeel aan de « ohool O - ~ L 0,1ste soort aan de Bavikslraal - Aanbevolen warden voor de lééftste vacatuie do dames i'iii^r P van Dingen ' u i iï M Neervooi.t A C Rijltaarsdam allfn ahier en voor^de tweede vacature de da < mes H Jl Neervoorl TI J W V Wijngaarden v Rees  _ M Jjancker allen alhier 26 Benoeming van een leerares ia de handwerken aan de üons-ere Burgerschool met 5-jarigcn cursusvoor meisjes Aanbevolen worden de dames J H C Middendorp leerares,3on ' de hoogere burgerschool voor mè'is * jes ± e Groningen A P van Bliijn onderwijzere " aan openbare scholen voor lager on dei-wijs Ie Holleidam C J Conijn tijaelutieZeerarcsaan ' dB ïnduslrieschool te Alkmaac Op da voordracht Dq hoer M L de Prater-albiei' komt als no 3 voor op de voor-" dracht ter benoeming van een on derwijzer voor de gymnastiek aan openb iag - scholen te Rotlerdam SftasSsnieuurssa ^ FTBECHT 6 April 1901 ScRiaenferaatf * Donderdag J Aprjl ' s middags 2 uur zal do Raad onz«r gemeende een vergadering houden waann de volgende punten zullen iöiandeld worden waarvan sommige reeds nader door ons zijn besproken 1 Voordracht iol ïiel verleenen van restitutie van planlselijke direc te belasting naar het inkomen over 1903 Voordracïii tot af - - en over-schr^ving op - de begrootnig vosr de Gasfabriek voor lOCé 3 Voordracht tol af - en overcchrij ving op de begroeiing voor de Guj fatiriek voor 190 * é Voordracht tol af-en ovei-ï^hrïj-vïng op de begrooting der gemeente voor 1903 Voordracht tot nadere - fgclingvan de v/edde van de ondeiwyzerjsin dft handwerken aan de school O L O Isic socwt aan den AhsXeder dijk Voordrachl lot vaststelling vande wedde van eene onderwijzeres in dï haTidwerlvcn en een onderwij zer in de gymnastiek aan de ^ clioriFO L O Ie soorl aan de Palmslrant 7 Voordraehl tot nadere vistslei-ling van de wedde van eene onder wijzeres ïn de Iiandwerken en een onderwijzer in de gv-mnasfiek ïan de school O L O - Isle soort aen de Bavikslraal S Voordracht lot vaslstelling ran de wedde van de onderwijzeres in de handwerien aan de school O L. O Isle soort aan den Amsterdam-=chen straatweg Voordracht tot vaslslelling van de wedde van de tijdelijke onderwij zeres in do gymnasi-iek aan de school O L O 3e soort voor meisjes aanh(A Pielerskerkhof ¦ Voordracht iol het verteenïnvan een gratificatie aan den rocrk man dei ' gemeen te reiniging G Schoi raao Vaslsleliing van de^kOhltrenvoor de straalbelasting voor de wij ken ni en V Rfiquestvan deaannemerCT'er eeniging de Unie " houdende ver zoek lot wijziging van de aanslag biljetten voor de slraalbelasting,met prae-advics van ' Burgemeesteren Wethouders 13 Voordracht betreffende de Iraur van hel perceel aan iKl Munster kerkhof van do Neder-duilsch Her vormde Gemeenlc " Voordracht lot overnemingvan grond voor hel perceel KorteJansstraat hoek Annastraal van P.J Eramelot Voordracht tot wgziging vande verordeningen regelende de pen-sionneering van de amblenar?n enbedienden der Gemeenle en van dewerklieden der Gemeente Voordracht tot het invoerenvaa een rechtsgeding legen " W A.G Jansen Ier zake - van hel bouwen aan de EoÜcnhofEcheslraat m strijd mei arükel 695 Burgerlijk wetboek J7 Voordrachl tol onbewoonbaar verklaring van gebouwen aan de Oudwijkerdwarsslraaj met rappo-t der commissie Voordrachl tot wijziging depverordening op de lappenjen koffie huizen en logementen Voordrachten lol wijziging vun do verordening tol he:;:ng vanmarklgelden B en W brengOT Jn herinnering, hoe ten vorigen jare een aantal slraaHiandelaren zich tol den Ge meenteraad hebben gewend mei het verzoek o.a om aan de kooplieden, die des Zalerdagsavonds op bet Vreeburg hunne waren wenschen uil te stallen daarvoor een vasle standplaats voor den lijd van één jaar Ie verzekeren en daorvoor Ie doen loten eerst door de stadge-noolen en dan door elders wonen-den Overeenkomstig de voordracht van B en W heefl de Gemeenteraad op dit verzoek afwijzend bescliikl, omdat het Vreeburg^nog niet geheel bestraal % vas en hel middengedeelte van genoemd plein bij slecht weer onbruikbaar zou wezen Aan de adressanten is echter medegedeeld, dai han verzoek nader in gunstige overweging zou worden genomen, wanneer het Vreeburg geheel be straal en in orde gebracht zou zijn Nu dit weldra hel geval is en over het eigenlyke marktplein ge heel kan worden beschiki komt hel B en W wenschelijk voor om aan bet bovenbedoeld verzoek gevolg Ie geven en de kooplieden op bet plein Ie plaatsen waardoor de straal ktngs het plein in het veriengdo van de Lange Elizabeth straat en van da Vieslraai meer voor het doorgaand verkeer kan worden opengehouden Oaartoo zal bet echter noodig zijn Bm^emeBstBra e Id hel - Haagsche lioffiehuis", Vreebuig aibier zal Donderdag I-t' Apnl ' s morgens 11 uur een verga" dering worden gehouden door de leden der „ lUrechlsche Provmc, Vereeniging van Burgemeeslers en Gemeente-SecrelaTissen " Op de agenda zijn de volgende punten geplaatst i Ingekomen stukken en medft* declingen Ballolage van den lieer B Eeü hout burgemeester van Zuilen Veriiezing van twee besluurs loden wegens periodieke aTIreding van de lieeren H ' B A 3 haron deGeer van Jutfaas tn Jhr 10 Quarlesvan Uftord ¦ S Benoeming van een penning" aiEBSler en een secrelaris Rekening en verantwoocdingvan'den iienningmeester Bespreking van de aan den ^ meenterodd opgedragen regelingonrten Ojizichle van de wijziging inart l-'i9 der Gemeentewet ' Burger-ilijke - Stand Prov.-blad no - iO van190'i In - ï^'elii'e gemeente Wördcir curandi en minderjarigen wier va * der of nioedeD overleden zijp ge -* BClit hun hooldverblijf lo nebben als bedoeld in art S'SS sub Io der gameenlcwct daar waar zij weikc!iJ -< ke woonplaats hebhen of in de ge*meenle waar de curator of de iangsilevende hunner ouders woonlï Voortzetting bespvekinfe bE ' zwaren tegen de Woningwet en dQGezondheids wel Voorstel 161 hel Kouden vaKdo a.s zomervergadering Ie M^^jt richt Op 14 en 15 Juni a.s zal hel 50-jang beslaan der Theoi school Ie Kampen op feestelijke wijze gevierd „ ^ „._,„ worden Curatoren hebben benoemd artikel 18 der verordening op dö lief _ de jongste-.:n!ededeelingen dienaan-j brand brak door onbekende onrzaa'k'J.tot ^ ^ itv^o^^^i^.^coinil ^ dé;.l>eereai.|.fing van mojklgetden te wijzigen ecvitchlige vraagstuk hebben zij hebben zich Ie plaatsen op ' island-punl der produoenlen en verschil len dus in dit opzicht met amble-naren en onderwijzers enz die nl-Icen consumenlen zijn en daarom een ander slandpunt mnemeB Vcrvolpens werd t)epaald del de jarljj zich zoo Itrachlig mogehjk lal verzeilen legen de door de Re-geering voorgestelde lariets-berzie-Hing waardoor men Jioopl vcie ' e-den voor de parlij Ie ' wirinen Naar aanleiding van verschiUende gemaaklu opmerkingen zei de heer Troelslra zich zonder opgaaf van redenen verklaard Ie hebben tegen douane-reclilen Persoonlijk is hij m principe niet voor vrijhandel of prolectie even min is hij beslisl - tegen bescher ming Op verschillende gronden toon'le spr aan dut geen algeineencn e-gel is in te voeren De S D A P bier Ie lande is - he ' slist legen^andcr van ' he.l oalwerp-larieEwct op pracljscbe gronden Hel congrK vcrofnigdfi zich m"! het gcspro!;eni van deii heer Troel slra Vervolgens vjerd nog behandeld ccne resöluüe van het parlijbestiur beiretfende de al£cmeciie werltsla-king welSe luidt ' „ Overwegende dal de noodzalic-lijke voonvaardt voor hel slagen ccnci weriislakins op ^ roole schaal, is een sterke or^anisalie en een zich zelf opgelegde discipline der arJiei dersklasse achl de volslrekle werk-slalt'ng in dien zin dal uile arbei ders op een gescven oogenblik den arbeid neerleggen onbcsiaanliaar, omdat zij elk beslaan dus ook dJt van het prolelarjaal onmogelijk maakt ovarwrgende dal de ont voogding der arieidcrsklasse ïiict hel rcsullaal kan zijn van êen zoo danige plotselinge krachlsinspan-ning dal bel daarentegen mogehjk is dal een werlislaiin ^ die zien over enkele voor het economische teven gcwidilige of een groot aan-lal lakken van bedrjjf uilsirekl '¦ pb « ilorsle middel kan zijn om ijelatig-rijke maatschappelijke verande'rin gen door ie zetlen ol zich tegen re actionaire aanslagen op de rechten der arbeiders Ie verzelicn waar schuwt de arljcjOers zich door de propaganda voor de algemeene werkstaking die van-anarchistische zijde wordl gedreven om hen a£ te houden ~ van den wezenlijken strijd dag aan dag door middel der vak - en politieke adie en der coö peratic niel op sleeptouw Je lat-en nemen on wekt iien op door onl wikkebng Jninner organisatie hun ne eenlieid en macht in dea klas-senslrijfl'le verslerlten daar indien de wcrlisialdnE voor een politiek doel Ie eeniger lijd noodig en oiiltig mochl blijken haar - welslagen daar van zal alhangen " Na - een langdurige öiscüssic fn bet vooi'sleHen " van TerschïllenJe amendemenlen die fater n«der wer den ingetrokken vereenigde * 3ct congres zich mol deze n^olulie Ben vooi-slel iot verlaging v^n den abonnemcntsprys van „ llel Volk " werd inKctrokken Omtrent de Stalenverlriezing deel de Mr Troclstra mede dol bel id-vies van het partijbestuur nooit ' al zijn om hij de eerste verificzingeji af Ie wijken van liet beproefde stelsel der partij Een voorstel om een commissia te benoemen om rappori uil te bren gen over bel co operatie-via agstult, nerd verworpen Aan bcA parlijbc^lunr-wcrd over gelaten de propaganda Ie rcgeten ' n Loopuj-t wordt tot 1 Od - 1303 De noemd lot vast propagandist Een voor.=1el-Scb!cdam tot het Üs noemen van een commissie tot net voeren van po!pmie1 en hel schrij ven van iioofdarlikelcji in « Ie kleine pers werd aan het parljbestuur overgelaten Ka behandeling van eenige pnn-len betreffende de organisaUe werd Dhisöagmidflag Ie 4 uur het con-ijres geslölcn Eijksversekerr ÏD gsba^ilc De heer C - JL E Zóbm Scls fo lonei dcT ariiÜMic coaamaadant leJ>2a Helder en oud-Jid d^sr " Kamer zal dcz«r dagen worden tenoerad tot directeur dor Rgksverzekeringsbank in depiaats van ien heer Stru.ve Hij zal daartoe voorloopig op pon-iicliïiteiï irorden gesteld om hem d-a gelegenheid niel tif 1 ^ sugdcu io heC leger terug te kcei^p ¦ ^^ „ Bes " Prov Staten van W-H JDö Ged Staten van Koord-IIottand beibben bepaald dat wanneer jo één o £ racer disincWu - een ^ lemming ofherstemming mocht noodig zgn deae ottderscheiöeniijk zallcn plaats ieibea He stemming op Donderdag 16 Juni1904 en de herstemming op Dinsdag 28 Jufli d a v i Militaire Academie. Op 7 Juli a.s zullen de verschil lende beveiligings-inrichtingen van het station ' s Herlogenbosch door een 8-laI cadetten van het laatste studiejaar worden bezichtigd Eeni-gc hoogere ambtenaren der Slaals-spoorwegen zullen hierbij de noodi-ge inlichtingen en verklaringen ge ven KOLONIËN Atjéh en Djambi Volgens hier Ie lande ontvangen telegrafische berichlen zijn sedert gaande in de Nederlandsche Sfaals courant van 3 Maart 1904 no B3 — bïj de krijgsverrichtingen ' In ' Mjeh en onderhoorigheden ver dronken de fuselier E O B Fi scher no 39287 gewond de kapi tein der infanterie M 3 3 B H. Campioni de isle4Dtlenaiit der ca valerie C h C de Bruin de adju dant-onderofficier R H PÜJiS / no ¦ 56017 do sergeanlen 3 P Geys no 36SI9 - en G Smïls [ no K5'.i tJe korporaal W Mëjrjk no 51567 en de soldaat-ziekenverpleger O Sluis-man [ no 38139 en lïchl gewond, de Isle-luitenant der infanterie J A. P Kan en de sergcanlon J J. A\ink Ro 51383J en lï de Jong no / i205i In Djambi licht gewond de 2de-luitenant der infanterie J M Prey terwijl de sergeant A E P MOIIe^ no 43461 en de fuselier P Merke-slein » o 55353 onbeduidende scbampscbolen bekwamen ¦ 3-GravennIiag « Jieeit een feilen uilslaanden Jitand in de Raam-^iraat no 55 gewoed waarin gove^bgi Thc Bomc JUomifacLimae en Tra dïag Co firmaiLtca de heeren Van Lccawan tai Van Sohaai i il het perceel js eeii-eatigd « ien groots handel in rijwu^en en oiulerdeebitik waan-an cea zeer grooW li6es%elhcid gcÈorgon was op de voor ci.igazgiKn lil gc^roik zgnde zolders Daar BcAgnt ' de brand onlslaim bg tqa Aithaas de >' vliunmen sloegen aasslcuds ïiet dak ait van - bet aditergebouw leirwijl dik ke rookrcolfecn opstegen iDc irandweer tastte het vaar krach tig aan en wisl onder leiding van d^n commaadaat den brand te li^erkea tol de zolders De ' daar aaiin-ezjge goo dcren weiden een prooi der vlamman terwijl de hsneJentlagta waar e>T-in eens magazijnen ajfo gevesügd mede bdaugrgke Sfaierschade opliepen In e«n kloin utir was hel viair met vier s truien op de waterleiding be dwongen Een iicble antplafüug vtsa carbid dat ook op > dc - zolderre iras ge iorgen had gelukkig goea enastige g ^- Dc ooreaalv van 3tx hÉSni is tot in toe onbekend In de tenederana^ieij nen was b^den g^c^t op de «)!- ders met jfea ij'-H » MaajiSagm orgen ialf WTJf w(^d in Fjjcsland In iiet imateii een grooic imirbtïl aan - dea bemcl gezien ongci eer 30 graden ioven den honzon De ' joI had ongcvoer de plotte van een volle maan was niet geheel rond en bewocig zich loogsgewjs vaji iet Zuiden naar het Noordeifc "  — o — iDevorigeweck werdïe ' s-fïra ¦ eniiage ingebiaAen ia Jiel Jiais rin. neiTouw fl P de Jong—Calïsh 3fas aQ-Dillenl)urgKlrj.at 30 die ' ia hel hm IcnJand i«rloefl - ' öe inbrekers heblwn zicii toegang \ ot hel bnis versiihafl dobr opcnbrckmg van een keufceniaam na vergeefs gepoogd ie icbljcn 3e k«u kendeur met geweld Ie ojienen 2jj hebben ^ ich een aantal kostbaarlied^n waaronder eenigc ringen cea iotlog-j oriiellen loegeêigend gezamenljs ter waard © van ongeveer f500 Me\-ro(rw De Jon^—CnJish is « et üict g<;bcuxde in kennis geslcli " ¦¦ apuss de ternepshon gerlijder die heel Nederland beet had Papuss die hall Amsterdam naar de Amstelslraal deed loopen en enti'êcgeld het belalen om te zien hoc hij hel ujihield in zijn tiesnli Papuss omlient wiens be-staan me nig Nederlander zich een betere voorstelling maaltle dan omlrent onzen eerste minister de groole populair-e Papuss is op dit oogen - blik tinunerinansknecht « te Scheven ingen Te Vierlingsbcek N.-Br is de stal van de wed E van den Bosch door brand vernield Daarbij kwamen 17 stuks vee m de vlam men om '— ti -* So Paaschdag is op 3iet perron van hel ^ Cent^raalBtalinn te Amslerdam een man uit Delft af komstig plotseling onwel gewor den Bij aankomst in het Binnen gasthuis waarheen hij werd ver voeid bleek hjj reeds overieden De lieer 3 A W.Troweïa on langs to linhenj o verteden lice'fl t 30 000 aan het DiaconeS3 «¦ Men s^Krijft uit Venlo Hier doet zich " « vesieens H geval voor dat een persoon wegens gemoedsberwaren zgne pbchtcn ^ s slaatsiurget niet wenscnl la vervullen • Iltj weigert beslist zipe b«3asling Ie betalen met die kwaal zullen er w ^ meer behept rijBi Te Zaandam is gistere n-ochlend om twaalf uur een felle brand uilgebroken die in korten ijd grooten omvang aannam "" uit in het vogelzadenpakhuis waar in ook een groole voorraad stroo en matten opgestapeld lag van de llee-ren B H de Haan en Co aan de "WesUijde Doqr den krachtigcn wind aaogcwakkerd sloegen de vlanrmen spoedig over naar de Woordzijde op bet woonhuis met iboerderij en magazijn van brand stoffen van G Brinkman en naar de Zuidzijde op hel graanpakhuis van J DeTiker 3z ïe Koog aan de Zaan Alles brandde geheel of nagenoeg geheel aï Alleen hel vee is gered In hel pakhuis bevond zich ccn groole voorraad graan en meel Daarpa weiden nog Iwce woon huizen van K Kan elk jnet twee woningen - döor het vunr aangegre pen Ook van deze bleef weinig on aangetast Van een paar gezinnen zijn de meubelen gered Alles was verzekerd Een d r ij v e n d e k e r K — In Berlijn cal vooi het zielcheil van de in tie omgeving der stad liggende schippers zorggedragen worden door hel inrichten van een drijven de kerL Een ijzeren 13 M lange boot wordt tol dit doel volkomen omgebouwd een gchoorzaal waar in 150 personen plaats kunnen vin den zal door bet beele sctiip lieen Boopen Behalve voor preeken zal Diet stfhip ook gebruikt worden om er voordraclilen te houden voor de schippers en bovendien zal hel die-aien als hewaarsobooJ voor scliip-persKinderen Een lokaal voor ver-ifnsscbiag ea een leeszaal zullen ¦ook aangebracit worden Bt'gia Juli 2a de dnivende 1er.£chuldigd ook als hij zijne plaaTs met inneenil Art 2 Deze - wijziging - treedt in ¦ werking op den dag na dien,.waarop de koninklijke goedkeuring op dit besluil zal zijn verkregen Voordrachl om Buigcmeesleren Wethouders Ie machtigen tol hetaanbesteden van een bareiiloods by de 26 begraafplaats en lol bet aan-¦scbaften van hel noodige meubilairen gereedschap Voordracht om Burgeracesleren " Wethouders te machtigen overte gaan tol de aanbesteding van ietleveren en leggen van bet kalielnelvoor de eleclrische centrale De uitvoering van dit werk in-clusief hel leggen der kabels wordt op raigeveer 1230,000 begroot Het verschil in raming thans 1230,000, legen 1 166,000 bij de indiening van hetavanl-project toen dekoperpnjs 20 pet lager was is eensdeels daar aan toe te ECbrijven en anderdeels een gevolg van de groole uilgebreid-heid van hel verdeeBngsnet en van de gewijzigde plaatsing der centrale Het ontwerp voor de aanbesteding opgemaakt moei ook voorïd wal hel verdeehngsnet betreft nielalL een definitief onhverp worden be schouwd daar na de aanbcstedin.g de noodzakelijkheid kan bliji.en hel Ie wijzigen oT uil Ie breidteD B - en W vinden daarom aanlei ding f240,000 voor het kabelnet e vragen voor do huis-aansluitingen en voor hel aanschaffen van meters tol de opening ¦\' an de centrale is volgens B en W een bedrag vao f 200 voldoende 22 Nadere voordracht betreffen de de bepalingen omlrenl minimumloon en maximum arbeidsduur B en W „ herinnerend o.a aan een prae-advies van 22 November 1903 een onderwerp van heraadsla-gii ^ uitmakend in de raadszitting van 26 November 11 doelen mede. dat ZIJ zich per taiief ds Utrechliche Bestuursdersbond ^ le Unie 11 de Lco-vereeniging 12 de Sclnlderspalroonsvereeniging13 de afd Utr van den AlgemeenenMelaalwerkersbond 14 de Nederl.Patroonsve.-ecniging „ Boaz " Op al le brieven - werden antwoorden ont vangen welke zooals trouwens teverwachten was zeer nitcenlotqien Do Nederl palro ons vereen iging „Boaz " — zoo doelen B en W me de — bcefl zich van het uitspreken ^¦ an een oordeel onthouden De Ka mer van arbeid voor de bouwbedrij ven de afdeeling ' Ulrecht van Pa trimonium bel bestuur van Plicht-hese / de Unie en de sclnlderspa lroonsvereeniging zyn tegen beper king van de vrijheid om in den win ter elf uren te doen werken de ove rige berichtgevers zijn er voor Het bestuur van de ütrechtsche bouw vakfederatie dal van de schilders-gezellenvereeniging Door Eendracht Sterk en dat van de traimerlieden-vereemgmg - Tijd - en Vakbelang"-', zijn op hun verzoek in de gelegen heid gesteld om hunne denkbeelden in onze vergadering nader toe te lichten De ons gedane mededeelingen nebhen over hel onderwerp dal ons tot onderzoek was opgedragen, eigenlijk geen nader licht gegeven. Wat is medegedeeld was ons niet onbekend Alleen is door onderzoek en bespreking onze opvatting ver sterkt dat de overgroole meerder heid der werklieden indien ieder zijn eigen mcenmg zegt met bel oog op de belangen van zyn gezin het als een voorrecht beschouwt als hij in dea winler elf uren werken kan of als het lengen der dagen bet ver lengen van den korten werklijd loe-Jaal Ook is nog nader onderzocht in hoeverre Ihans op do door de Ge meente aanbesteedo werken gedu rende de wintermaanden van de be voegdheid gebruik wordt gemaakt' om tol elf uren te werken Bij bet nagaan van de bij de directie der gemeentewerken ingediende Ujsten IS gebleken dat op de aangenomen werken door timmerlieden nog al dikwijls door schilders en stuka doors eenigo - keeren en door - werk lieden in de overige ambachten bijna nooit in dezen wmtcc elf uren is gewerkt » Het ingesteld onderzoek beoftons derhalve geen reden gegeven om op hel gevoelen - uitgedrukl in het prae - advies van 22 November 1903 terug te komen liet is mogelijk dal het verkorten van den werktijd lot 10 van hel kin 
ft'EENENDAAL ' 5Aprth Dfr markt was Heden als volgt rogge f 5-25 a 5.50 boekweit f 6 a 6.25 haver t 3.50 & 3.75 paardeboonen f 6 ü 6,75 mais f 4 50 i 5.50 voederrijst f 3 TS it 4.75 boter f 0.90 a 1 10, eieren f 2:50 4 3 aardappelen f 2 75 k 3.75 biggen f 5 i 9 schrammen r 12 il 18 zeugen f 30 t 40 dr zeu gen f 40 aso appelen 15^7 peren 1 9 a 10 •' « ZEIST pe martt waS hVaon nis Tolgl - Eiggen & aS weken oud f 6ö0 tot id per stak vette i/ar&ns 3fi tnï 40 fit j>er K.4 > Aardappelen tZ.i9 tot f5 j«r H.t Boler f 1.20 ot 1.50 per KG Ewjrcn 4 ert 4 »/^ ct per stuk IJSSELSTEIN 3 iftprit Op dff voor ' t jaap 1904—1905 vasigestelde ' kiezerslijst dezer gemeente zijn ver-mdd 630 namen van kiezers als: belastingkiezers 496 woningkiezers 43 vaartuigkiezer 1 diöistbetreit-king 40 inwonende zoons 37 pen soen i spaarbank 4 en 3 examen kiezers •— Bui ^ cn Welh dezer ge meente zullen op Maandag den 18eïi April schouw voeren over iie wegen aan bet toezicht van ' tdagehjks be stuur onderworpen •— Ter gelegenheid der feestvie ring van het 25-jarig jubileum van het hoofd der school op 12 dezer is door B en W b^iaald dat dien dag voor onderwijzers en leerlingen vacantic wordt gegeven *— Door B en W is benoemd tot brandmeester van spuit l den heer P V Lomwei in de plaats van D v Schaik die wegens hoogen onder-dom hp-sfl bedankt *— De stemgerechligd & ingelan den van ' twaterschap Broek Lage Bieden en Nede'r-Oudland zijn ter vergadering opgeroepen op Maan dag 11 Apnl as ter verkiezing van 3 heemraden en ter benocmingvao een oommissie tol nazien der re!-'e - ning over 1903 * ZEIST a April Gisierenmiddag ^ eg op den Dnebeigsdien weg het pa^rd v.in ^ en lieer D voor een rij - Img w.iarm de heer D met Ewee da-tnes op hol De dame fljc Lel paani b^unrdic werd pvcr he ' voorsidienn gt^iird en twa m n^ct onzadil op tien grond tcrecbt waarbg z ^ zlcli Vüet onMangrgk aan Let hoofd en. S«i arm iè»erde en drie tanöpan uit Hea moad Tciioor De heer 0 weni ^ vaieens nit het rijtusg geslingerd waarbg hij pok ccnigo verwonding be twam doch gelnl^^i van niiad ^ prn-Btgen iard De tweede dame ^ e ach orin zal had gelegenheid het rgtnig te verlaten zoodat dis met den ¦ iciinfc Vlij kwam Bet ipaard verloor pnderwcg het ri|Uiig waarna liet aan hot stattoa gegrepen pn tol slaan werd gobradit ~ pe burgt-meesler tlezer geanetente Waarscliuwt Ie iiigezelenon voor eea onhefccnd man die onder voorwendS'sla Ihe gcbicfen 2ijn vaJsch ie a ^ ia eten hotel alhier van 24 op 2.5 Maift* Ijj ' hoeft grfogeeid Cn zonder fcala liag is verttotÈefl Hj gaf zich ait Voor Jhr de Ranitz en « eide voor een z^sJce thans Ie Wieshaden ver pleegd weidende mslor pension fi zoeken Sigaalemenl wnsIreeVs 35 ja - ton tvaa \ f/Tg inf^igent gezicht eenigszins Indisioh iype klein en ma ger pogen haar en wei^branwien knyi ¦ reHje eo klein sifcjo sw^i gekleed' Inet fludc ewarl laken jas zw^rt jac quet cosiume pn fantasiehoed De ran Ben y'ah zija pantalon zijn vwaletsn ea de hakfert va » zjjn schoenen pchcef Bfgcloop ^ Laatste ' Berictiten BERLIJN 5 April Volgens de „Nortid Allgem Zeil " zijn de on-guhsL^e bedclUenc-door verschil lende'ou^erilandsche bladen in de laatste dagen over de gezondheid van den Keizer verspreid zonder uitzondering verzonnen De Keizer verheugt zich in een uitstekende ge zondheid ANTWERPEi * 5 April Door de heeren Coetermans en Albrecht zijn nieuwe voorstellen gedaan aan den Bond der diamantbevverkers alsook aan de werkgevers Allereerst wordt voorgesteld een scheidsgerecht te stichten Het zou bestaan uil G af gevaardigden van elke parljj en onder voorzitterschap staan van een bekwaam rechlsgeleerde of van een persoon die niet tot het vak be hoort en door den voorzitter der rechtüank wordt aangesteld De vonnissen van het scheidsgeretJil zijn voor ieder bindend Omtrent do leerlingen-uuaestie wordt door de heeren Coetermans en Albrecht voorgesteld dat 300 leerlingen ge durende liet eersle jaar zuUeo wor den toegelaten Een commissie van twaalf leden, beslaande uil een gelijk aantal pa troons en werklieden zal elk jaar de aanwerving regelen De voorzit ter dier commissie zal van rechts-svege een patroon zijn de onder voorzitter een diamantbewerker l9 een der leden afwezig op het oogeU ' blik eener stemming dan zal de te genpartij slechts éön slem minder mogen uitbrengen In afwijking van het voorgaande znllen alle ie^-lin-gen aangenomen door de palroons sedert het uitbreken van hel ge schil erkend worden Ten einde echter een ieder op ge lijken voet te behandelen zullen de arbeiders een even groot aantaMeer-lingen mogen aanwijzen De werkuren wilde de heer Coe termans regelen als volgt 10 uren-dag lot 1 October a.8 daarna 9 ' Aanbesteding _ Doar de Slaals-Spoorweg-Bfaatschap pg alhier is aanbesteed • Beact ^' o ' 973 Hot wgzigen en uitbreiden der WatervoojTzicning met daarmede in ver band staande weAen op bet pmpla lement van het goederen slat ion ji.- boodetifk reglement voorloopig vaslgCi EfeM - Volgende freek til eene algci - ii(c£ne vergadering gelionden worden en ceuo penaanen^Miom missie gcko acn wojiioji uli afe slan^I-'i pn nth - • XOESEN Tot « nachinist aan Het yowngemaaJ van HoHanJ Slicht sn Voorburg is iï}eno«^4 H ' van Tol te Kindcrdüt j ^ ¦' - ja LOOSDRECHT Hel raadsbesluit waarbij aan A Graffioen te Mijnden andermaal voor 6 jaren onderhands is verhuurd de sluis te Mijnden met aanlKiongheden met ingang van 1 Mei 1904 voor f 250 ' s jaars is door de Gedeputeerde Staton van Utrecht goedgekeurd * RKENEN Bo/gwlsko Sttind Bevallen S tor Haar gei ' Hol d Overleden M v d Scheur g!h. inet C V d Schemf Cl j *— iiarJitbsicbliai - Boter t L15pör KJÜ Eieowi ï 3,25 i f 3 50 pci 100 sloks Ro^o I 4,50 h tb Boekweit It^ii 6.5.0 Biggen f 6 a f 10 Schram ' inen f 10 ^ £ 15 De > noteerin ^ dl^r oTOrjge wai ^ ^ StieA als d ^ vonge *—^ Voot ffe voorb klasse eter noi ^ hfisd^^ool die I » Ï2st zal opgcncht woiden zgp geslaagd o a van hier MeÉJtj © Möja ' e » Aroold P vfin Nooit ITIENHOVEN ï April De collecte voor hel Ned Bijbelgenootschap gehouden opSon 4 April m de Ned Herv kerk heeft opgebracht f 36,62 Op Maandag 11 April a,s desnam te 1 uur zal voor de ingezete nen dezer gemeente gelegenheidworden gegeven ot kostolooze in enting en heriniailing ten gemeen-tehuize alhier De leden der Zielien - en Be-grafenisbus van Tienhoven cn Oud Maarsseveen worden verzocht daar van tijdig kennis fo geven aan tienbusmcester alhier met het oog opart - 33 van het reglement VBENENDA.Vl Burger ] Stand G 61 r o u wd C Vink en J Ach terberg R Hardeman en J Dijk-htiizen Geboren Errisj'e d v H v. Bameveld en H v d Beek Jacob z V Gb Achterberg en W H Schoonhoven Johannes Jan z v J. Siemelink en H - v d Bendt Jan z V H Hendriksen cn G v d Zand gdiulp Levonl oangeg een kind V h mann ges v A Diepevocn en 3 V Hardoveld - WIJK EU DUURSTEDE Aan den he » 7 Renkema aliuer is we gens zielsgebreken eervol ontslag verleend als hoofd der openbare la gere school met uitgebreid leerplan cn U)t hel bekomen van pensioen in ^aanmerking gebracht uren-dag - De heer AlBrecht ' echia * vraagt 10 iiren-dag tot 1 October ' 190i 9i uren-dag tot I October IftOB ' en daarna 9 uren-dag Het scheids gerecht zou in elk geschil omtrent deze quaestie moeten beslissen Hedenavond werd door beide paf - ' tijen vergaderd Door de patroons werd geen besluit genomen terwijl hel besluit van den A D B mot bekend is daar de zitting geheim was Vanwege de samenwerkende socialistische vennootschappen zal aan den A D B 40,000 rancs wor den uitgekeerd FETERSEURCï 5 Aprit De geuïtwift leraad van PelershuTg besJoot de ftaif ' komst van de ovei^ebleven hcmaiE mng ' van den Varyag " cn den ' „ Kofietz " leesiclijtc te vieren Aan ief inoedigiï commaiKtanten der scihep ^ bal soa het sl^on brood en zout wor den aangeboden lerwgl een plechtige bijeenkomst Ier herinnering aan hqj glonerigfc oorlogsfeit van Tsjemoelpo op liet stadhuis zal word>>n gehouden ' Aan ' de officieren zUlIen gesdienjten en kunst/oonveipen jvorden aangebo den - do malrozSQ Fcrdcn onthaald iigliet VpHtshms ^ ¦¦ Burgerlijke Stand Gehuwd 6 April H 3 v d. Weide en C J Uilerwaai C H. Gadelta en W v Wagenrngen O V d - Berg en E Allena M Tolle naar eo W Verhaar P L Bams en C Erkelens H Mauiils en H A M Dak'kenes H v Zijl en A M v d Brink Bevallen 2 April H M Ag-lerberg geb de Groot d T Doktor gei > v d Werf d J de Swart geb Arlar d A Rultmk geb v d Berg d G Vï Oort geb v üiest d H RuIt tenbeek geb v d Horst d — 3 — P C J Wicart geb WiCarl d M M Koning geb Blielcendaal d - — 4 — W Bolhcem geb Veldman d A S J Molijn geb v Marie z M Schoonhoven geb v d Linden z P M de Vos geb Groenmlwoud d. M Roelofs geb v Maunk z M v. d Linden geb - Gernhe d G W v. Dillen geb Schleedoorn d - G G de Groot geb v d Rijst d M M. Worst geb v d Berg z J A West rhenen geb Bennik z — 5 — J M Staal geb Pitlo d Overleden:8 April Peliub Jo hannes Adrianus Harreveld 2 m — 3 — Maria Middag geh met P de Ridder 26 j Beha v Lier geh mot - mr J Sleenhoff 52 j — 4 — Kran-ciscus - V Moffiroorl 13 m Johanna Duijtshoff 11 m Gijsbertus Herma > nus Paivre G9 j Maria Philippina Graass geh met J H Leesberg 45 ] — 5 — Jannetje V DijU geh met G ' V Straten 70 j Anna Mana Schou ten 26 j 
DAM vanaf 40 cent I Koopt Uw Hoeden gegarneerd of ongegarneerd in het Dames IIoeden-Maeaziin ' „ BE-VERQEET.MIJ-NIET ' Bakherstraat 5 en gij bespaart 50 procent van Uw' geld Chique gegarneerde Dameshoeden van af f 1.50 Ongegarneerde Hoeden Aanbevelend ' J " VA.IV PEIV BEItC J.H.Cznf ' Gekookte Ham KoerookTleesch en Sanais de Bologne 6565 allee IQ et per ons 1 ' kvyaUteit Roomboter 6S et de S ons. GO cl de S ona G RELLER Catharijnesingel S3 > Geen Fraasclie doch onze I pnike bwaliteit henrjg ^ eklopi, kost nog f 0.05 per H.L Buorm aaccos keelt onze prima I & f 1.90 ea f 1.40 per HX aüe Valkftc\él * gfsbhitt Bij 6 HL franco thuis Allé£MverIto*p der Firma Oe iongh & Go Eanloof Mm 5829 Teleph H33 Goedkoope Dames Fantasie Pantofibls met hak en o^pïhm LO©S Stêen-weg - 45 er den Heer VAN SPAKJK — - Hg'hoeft waardel Telefoon G7B Ij bereide WEUF in bossen i ^ is do beste droogt @ nel m n'lai\slioiiclo!iarean vsn dit blid een nette Loopjougen P.GF-Adres Miurebrocderstraat " i 5850 GEVRAAGD en duurzaam PIANOLES Gfondig ooderricht oani geboden voor eersibegin. Quadeu en vergevorderd en, door jonge Dame A 10 ceBt per nnr Uitat ref voetb. Adres Voailrait ib 6785 t>oo digheden vraagt men tegen 1 Uei e ene ^ el wan a Keukenmeid " G Tas zeei goedi gitaigen tegen I Uei eeno 1^1 ink e Dienstbode P Q uiet be neden 18 jaar Zich aan te icelden Zaterdagavond i s. van 7—9 unrbi ] Mevr HAL BEBTSHA Zailcujtrant la. 5825 GEVRAAGD net DagmeiBje P G < I goodo getnigen vod STOELEN ¦ ~^ Zes mahouiehonten SioAi n inot zwarte irijPiVeoi de spotprijs van 1 12 Adrer Kleine Singel 23 5832 Er biedt zich nan raet Ueit-r eenfataoealijka nette Dienstbode Toor meid alioi'n P Ö en van goede getalgen rooriien Br Ir no 5631 bnr T>n dit b1>d Ho 6 1 Voor Direct S Flinke Colpoiteur „ » 9 < Terstond gevraagd een Üinke Behangersjaneen Zich te vervoegen bij LOUIS VAN DE fOEL PriöBcnslraat 8 5830 Een Etnvoadige Bnrgerjuffroow P S en Tan Ditstekoade getoigei vooriien biedt lieh ain als Huiihoadsier Ueid-Hmi. honJster ot leta dergelöki gd voor do Proïincio Utrecht tegen lliake provi tie Brieven ranto vooi a e. Donderdagavond Önurondor 5922 bar van dit blad GEVRAAGD Terstond gevraagd een flinke Bogmold welkf genegen is twee dagen in de week te wasachon ver dervoor huiswerk Zondaga vr^i loon f 2 Adroaitla-vei'itraat 47 b/d Bekkerstr 6820 I Fliuke Dncmeid Adrea nai)natraat Ko 1 5321 ÏE HÜÜR I een mooie Bovenkamer, met > t ook plaat * cd een mooi uitzielit goed gt schikt voor « en cenige jnffronir liefst vanP G., iinnrpruï 1 1 — per week. Adres Grasstraat 17, Dtreobt bij de Gaclabriek Er biedt üich aan een netle Jonge VVeduwo, P O on hcele of halve dagen n't werkon te gaan, laa goedo getnigen vooi Hr fr co 5788 bar V d TE KOOP DAQMEISJE eevr.i.iga van'smorgeui 7 tot ' a middngB 4 '/ unr. Adrea Weistr 15 beneden 5317 Heeien Rijniel to konp voer I 30 Tabevragen Bilttlraat 66,ÜlrtcLt 578i Ie klasse Damanywiel soo goed als aicaw mot danlop-banden en ckiislyaaiel als mede echel lenlaarn pomp, tascti en leel'ehuareo,Kckost hebbende f 150 — thans voor biedt zich aan hekwanm Timmeimnn nltc werkzaamheden tot het vak hchoott   notie en promptt bediening wordt ingesiann prijB billijk Br fr - ond. 5801 bnr vnn dit blad GEVRAAGD een llinke DagmeM, E 1.50 per weok morgens 7—5 uur. melding tnascbenS—9 nnr avonds Vreehorg 31 bio 5(^51 t 65 - C D VAN DBWAAL Vin den Boicbstraitt1 hoek Jon P.soon Eueu-Btraat 6763 Symphonion Wegens plaafsgalirefc te ' koop iror den spLjtprQB van 75 gulden een oo goei ala " nieow eijndc UoKiek-Aalbo aaat met 10 bellen e " platen gekast liebhendii - vw „ gulden EO Toorbovenstaaude Een net Burgermeisje GEVRAAGD ^ ia a 9 e an Bink Dienst meisje die netjes kan irer-kea en luit heeft ih koken,met beneden 22 jaar en vaagoede getuigen vooiamn.Zich aan te melden behalveop Zaterdag tuMchen9 nur ' i avonds EmmalaanNe 18 58^4 prija Te bavrageu bij W.TENHÜCVE Caffi Sflingneg 13ütretht 5809 aagt beleefd t aan huis ook niet ouge* negen aan bnis Ie komen naaien - Br fr ond no 60 aau de Boekli HEUL Hamburgeretr 2i 3SQ2 SPOED Ter overnama aaagebo-den een Café met biljncC eu vergunningen compleatB ioveuiaris te Utrecht we gens verandering van zaken een aaoeDielük bod. Br Ir oud no 5318 bur dit blad van Eoede getaigen voorzien ge vraagd in het SchoenmagazijnNobelstraat 10 5726 TB HUÜU gevraagd voor een cenigB Juffrouw een Kamer niet Slaapkamer eu watoilel-diug met watcrloozing in de prija van I 2 a 1 225 per week Br fr ond do 5806 bnr van dit blad KOSTHUIS Een gep Ond,-Off vtaagt een Eoslhnis met vrij glaap--kamertje hnitenwgken ook goed Br fr ond no - 5327 barean tan dit blad met 1 Moi eena zindelijke Dagmeict uiet beneden 17 jaar voor tweede meid,bekend met alle Imiselijke bezigheden.Zich in persoon te Tcrvoegon Weiitraat 124 6793 DIENSTBODE [ et 1 Hei wordt een SInke Dieustbedo gevraagd die ncijc * kan werken on tan goedo getuigen vooriien üi fr no 5803 bnr v d.blal Madame V H van oudi bekend nitBelglS Finneet - en Gdaatkundige, dage'Üks te spreken Kn-naalatraat 9 huis bij de Leidachekade 5691 EsaMeJöipii Er biedt zich aan Door onvooizieiie om-laudighedenbiedlzichaBQ m met 1 Mei in dienst ti treden eoo net Burger-ineÏBJo voor Meid Alleeo, te Utrecht v.iu goeJc ge tuigen voorzien Ur fr aan • B E E G Frank - beneden da 16 jaar k^ii direct geplaatst worden Met 1 of half Mei biedt zich aan een net Bui-teniaeiaje als Keukenmeid, lielst in tJtrtcnt van goede getuigen voorsieu euvan de P G Br fr ond no 5801 barean van dit blad Een Halfwas Timmerman zag lich gaarne geplaatst Leeftijd 18 jaar Br ir onder no 5785 bur van dit blad Adres Drukkerij Lange Biet' steeg 8 PUIKE DUlTSCflE ROODE 1 3.20 BESTE 13LAU WE - 430 LOOPJONGEN Gevraagd een nette eer-Uike Loopjongen P G, 15—17 jaar Adres Wit-tevroawenatr 19 5752 GEELB - 2 90 DIENSTBODE ïlojullroaw VAN ' DEK KASIP Oudo Gracht 3G de Gaardbrug verlangt lUei een aindclijkB Dienstbode. Zoadei goede getnigen on-aoodig iieh aan te melden per H.Ij franco tbuia "¦'' Aanbevelend 5823 B BAARS Predikheerenstr 26 Dagmeisje P G gevraagd.Loonf 1.75 Zie vervolg Kleine Anrion ces 2e Blad ^ f Stoomdruk JOH DB UEFDE — UtWBht /' 
Nieuws - en Advertentieblad voor UTRECHT en Omstreken Donderdag 7 April 1904 uitgever JOH DE LIEFDE xle J^aargang vreest Men zegt dat aan zijn moe der de gewezen kroonpnnses Louise nu gravin Montignose vergund zal worden haar kind te bezoeken naar een aangrenzend vertrek waar hij cenige oogenblikken later be zweek Vcrhongcrd To New-York is bericht onlvan - met groot verlof die eeno vrijwil lige verbintenis voor 4 of 5 jaar bij het leger wenschen aan Ie gaan Zij krijgen daardoor dadelijk een pre mie van f 12 voor elk jaar dat zij do verbintenis aangaan zoomede f öO op een rijksposlspaarboekje Wanneer zij binnen zos maanden het examen voor vrijwillig korpo raal met voldoenden uilslag afleg gen krijgen zij op nieuw voor elk jaar van hunne verbintenis f 12 en mede voor elk jaar f 25 bijgeslort op het spaarbankboekje Over dc gelden op hel rijksposl spaarboekje krijgen zij eerst de volle beschikking op den dag na het ein digen der vrijwillige verbintenis Deze bepalingen zijn voorloopig alleen voor dil jaar van kracht ¦ Co Norfd AJe«in Zeit " oenisfs gen van hd overlijden van een dag - van de reis van den üuïtsdiea Keiler ""^^ ""'^•^ l "'""^^'^ '^ «" '^ en loch Deze ongelukkige is op een tocht __ het noordon van Labrador letter lijk verhongenj Ben melgezel van Hubbard heeft de vreesetijkc bij zonderheden van diens dood wereld kundig gemaakt llubbard en de New-Yorksche ad vocaat Wallace verlieten in het be gin van Juli 1903 do I^oord-west-ri vier en drongen vandaar honderden mijlen diep in Labrador door totdat zij eindelijk een gebied bereikten dal nog nooit door den voet van een blanke was betreden Een Indiaan had de leiding van den tocht op zich genomen Ongelukkig hadden dc reizigers te weinig levensmiddelen medegeno men zoodal zij in Augustus zeer zuinig moesten zijn mei den be schikbaren voorraad Op de leruq-reis hadden zij mol de grooiste onl-beringcn te kampen Het inlTcden van de vorst maakte hel visschen onmogelijk slechts nu on dan ge lukte liet een vogel to schielen me dan zoogoed als geheel verslonden werd Den Hen October kwamen öc lochtgcnootcn aan de legerplaats waar zij twee maanden te voron een hert hadden ontweid Daar zochten ZIJ de afgekloven beenderen op " n den huid van hetbeesl om zich daar van een maaltijd Ie bereiden De reizigers die lot wandelen-dc geraamten waren vermagerd wa ren aan Itot eind van hun krachten. Den dag na hel laatste warme maai, was Hubbard te zwak om zich nog langer te kunnen voorlsleepen Zut • melgezcllen helen hem ocliler met alles wat zij nqgaan mondvoorraad bezaten om o trachlen hulp Ie bu ien Zij werden zelf een dag of zes later in halfdooden toestand door pelsjagers gcvondeji Dc laatste da gen hadden zij zich door het eten van stukjes leder nog in het leven weten Ie houden Later werd ook Hubbard door de polsjagers gevonden maar dood. Tot in zijn stervensure was nij jour nalist gebleven Met aangrijpende nauwkeurigheid had hij aanleekeningen gehouden van de kwellingen die koude en honger hem hadden doen verduieM BECHTSÏAKSa Hoog:o Raad Adv-gen bij de Hooge ïiaad mr Koyon najii gisteren concfnsic in de zaak van een liekend strooper Is Utrecht door hctkai.tmgorectil te Wijlt lijj-'Duutstede en de rechlbank tö Ulrecit veroordeeld t^t 13 dagen IkoIi tonisstraf terzake van Jachlwoteover treding bij herhaling gei^ccgd i.W,v,ocaat-generaal adhile gegftml fien der bïj pleidooi voorgiïstolde mid delen van cassatie volgens helwoik len bézware van beid was a.cht gesla gen op hot vroeger vonnis van do rcchU)ank Ie U^rcdit en een daaim ^ do verband lioudende amblseodige ver klaring van den grifher bij die redht hsnk ïondcr dat die stukken Ier le icdilzitbn ^ wanen - voorgelezen iDe conclusie slreklo mitsdien lot vernietiging ran bet bestreden vonnis en verwijzing naar hel gerecIilslioE l-i Amsterdam ¦ Uitspraak 2 Mei Tegen den makelaar in effeclen, J P K te Utrecht die door het Hot te Arnhem wegens afpersing is veroordeeld tot 3 jaar gevange-nisslral is thans opnieuw een klacht ingesteld wegens valschheïd m geschrifte ilij hoeft nl valsche lijk een schuldbekentenis van f 3000 onderteekend met den naam van zijnon schoonvader Voor de Rechtbank te Arnhem slond hÈden Icrecht de heer Pytlcr-seri hoofdredacteur der Nieuwe Acnh Courant beklaagd van smaad schrift tegen wie door Dr van € ap' pelle thans leeraar aan de H B S. te Den Haag een klacht was inge diend wegens een in het blad van 15 November 1903 der N \ Grt opgenomen artikel over de expedi tie in Suriname onder leiding van Dr v.-Capeile De zinsnede waarover Dr van Capelle zich belcedigd had gevoeld, luidde - Ik beschuldig Ds IL van Cappetle zoowel II M dc Koningin als den Minister misleid te hebben omtrent het dool zijner oxpeditio. Immers had Dr van Capelle meege deeld dat het doel zoo niet geheel dan loch hoofdzakelijk was een on derzoek in te slelten naar den goud rijkdom van terreinen aan de Nic-korie en niet uitsluitend in het be lang der wetenschap dan zouden zefer noch de Koningin noch dc Minister daaraan hunnen zedclijken en financiüelen steun hebben ver leend de laalsle allhans met hel noodlijdende Suriname met de kos ten hebben durven bezwaren - Als advocaat van Dr van Capelle trad op Mr Drooglcver Fortuijn uit 's Gravenhage als getuige was dooi den heer Pyllcrsen laten dagvaar-den de oud-minisler van Koloniën de heer J T Cremer De heer Pyllcrsen gehoord ver klaarde o.m dat zijn eerste artikel aan dc gemaakte expedilic gewijd ten doel had duidelijk Ie maken dat zij niet van zuiver welonschappelij - ken aard ' doch met bedoelingen was ge,schied In diens 2e artikel waarin dc ge-fncrimmeordo zinsnede voc^kwam, ^as dc bedoeling zich Ie verweren tegen de verdachtmakingen voor komende in een artikel van Dr v, C in de Groene Amsterdammer De heer v G verklaarde dat de Min bij zijn vertrek reeds had toe-geslaan gelden aan Ie mogen ne men van een consortium van finan-cieus en om zoo mogelijk de Nicke-rïc op te varen om daaina naar dc.-Coppename te gaan De heer Pytiersen stelde een drie tal vragen die door den heer v C. werden beantwoord In de ie pi. vroeg hij welke de bedoelingen van de houding van Dr v C * as logen Vro Tioordc fo Boston zijn dc menschcn a1li>s lebalve op hun gemak In Ó6n maand werd daar een serie nm zeven vrou Tvenmoordcn gepleegd Hd laatste ge/at van dien aard ^ rctü eergisteren ontdekt Slaolitoffer was ze kere juffrouw Page de ^ 0 jarige doch Iter van oen rgfe boopman.in-rustc Juf frouw Page werd in haar eigen slaap kamer vermoord Daar bij onderzoek bleek dat niets gestoten is en do txg andere moorden op even gclieiiDziiin^^ wijze gepleegd zijn geloott mon d^t ' n kiaokzinnigc de dader is i>i > vi TelogramniBn SEOEL 5 April Hel eerste Japan sche legercorps 45000 man sterk, waaronder de Keizerlijke Garde en de 2e en 12e divisie rukt van And-zjoe langs drie wegen naar Widzjoe op Een groolc voorraad levensmid delen wordt to Haidzjoe geland en met jonken langs de Tsjing-lsjeng rivier naar Andzjoe gebracht Ook zijn er paarden geland 5200 voor elko divisie Zij zijn er slftcht aan toe Aangezien elk paard afzon derlijk geleid moet worden moei voorloopig ' een oven groot aantal manschappen van de gevechlsslerk - te der troepen afgetrokken worden De troepen hebben veol lasl van be vroren voelen De Russen overschatten de troe penmacht der Japanners m het Noordon van Korea en Ircldtcn dien tongcvolge lerug zonder van de voordcelen van hel terrein gebruik te maken De Japanners versterken Poesan en bet eiland Kodzje om Masampo Ie verdedigen en de Straal van Ko rea te behcerschen Leger en Vloot Ctanstigo bepalingen to or m iliciena ' korp or aal s. Bij Kon besluit zijn met het oog op het incompleet aan korporaals, zeer gunsljgc bepalingen in het le ven geroepen %' oor milicien-korpo raals Ihans onder de wapenen of TWEEDE BLAD / Uit het Buiten!a»d _ üe Oorlog " Zoor interessante bijzonderhedenover da kosten van den oorlog,gcctt het Russische blad „ Nowoje.Wremja " zal voor de Japanners hot onderhoud van do vloot dezwaai-ste uilgaal zijn dc Russen — 200 nieont het blad — zuHon alles noodig hebben voor hel veevoer van personen en goederen ovce den Si bcrischen spoorweg Voor het eer ste half jaar worden de oorlogskos ten voor Japan op 250.000,000 die voor Rusland op 380,000,000 roebel geschat In slechts zes maanden moet Japan meer uilgeven dan zijn jaarlijksche begrooling Rusland evenwel slechls een zesde deel vanzijn jaarlijksch budget Wanneerdus heide tegenstanders hun be volking het dubbele bedrag der staatBinkomstcn lieten betalen zou Japfin met dit bedrag vijf maanden,Rusland evenwel drie jaren toeko men Nog opmerkelijker cijfers ver schaft een vergelijking van de oor logskosten met het Krediet der bei-do tegenstanders Wanneer Japanzijn slaatsschuld verdubbelt zal hel met dit geld.14 maanden lang oor log kunnen voeren Ruslnnd echter,aangenomen dat het tol zulk een operatie moest overgaan niet meerol minder dan 31 jaar Geen won der daarom dat de Engolschenreeds thans de bepalingen hebhen raslgesteld welKc dc Japanners naeen veldtocht van drie of vier maan den in Korea zouden moeten aan nemen om geld te bekomen Zij zou don al hun inl'omsten uil spoorwe gen en in - en uitvoerrechten moeienverpanden om 1000,000,000 roebelste bekomen De toestand waarinJapan dientengevolge kou komen,zou nog ongunstiger zijn dan die van Egypte Over hel^ieirde onderwerp'schrijft de " Kowosli " nog Van den afloop van dezen oorlog zal het geheel afnangen welke rol Japan m de toekomst in het Verre Oosten zal iijnemcn Voor Rusland evenwel heeft deze slrij'd slechls de beleekenis van een kolonialen oorlog van een belang rijke expeditie die zonder zijn slaa-lsleven bijzonder gevoelig te be nadeelen slechts gevolgen kan heb ben voor de verdere Isolonisatie van het Verre Oosten In dit verband kan men ook met eenjge zekerheid oordeelen over de gevoigen die de veldtocht voor ons zal hebben Dc kolonisatie van Oost-Sibenö en van de naburige * landen die tot dusver tamelijk langzaam in haar werk is gegaan zal zich plotseling krachtig ontwikkelen wanneer dil niet reeds geschied is Onvermijdelijk zulten onzo Iroepen gevolgd worden door - een ontwikkeling van de industrie, een vermeerdering van arhcidskiach ten m het Oosten — in ' t hegin ais hulpmiddelen voor de behoeften van ¦het leger dan als zelfstandige fac loren van befeekenis voor het plaat selijk loven De verre grenslanden zullen nader gebracht worden tot hei • binnenland er zal een groolo ftedrijvigheïd ontstaan en de nauwe ¦ belrekkingen mei het binnenland, die ton tijde van den oorlog zijn aangeknoopt zullen ook in het daarna volgend tijdperk van vrede niet wegvallen Honderdduizenden kolonisten is ' geeD'-kteinigheid en hoevelen er ook na dezen kolonialen oorlog terug moeten keeren er zal toch een be langrijk overschot blijven liet is dus buiten twijfel dal de oorlog voor hot Verre Oosten een ontzaglijke beteekenis heeft uit een oogpunt van beschaving en vooruit gang en het eenig streven is ons deze koloniale winst zoo goedkoop mogelijk Ie verschaffen Teil slotte schrijft de „ rJowosti", dat daar de materieele offers die Rusland zich gelroosl waarschijn-Jijk spoedig betaald zullen worden door de voordeden die het in het Oosten verwerft het daarom zaak is het leger en de viool zooveel mo gelijk te sparen en te behouden. 'Daarmede moet ook bij alle militai re operaties rekening gehouden worden — De minister van het Verkeerswe zen Prins Khilkoff heeft aan den Pelérsburgïchen correspondent van de - Malin " beslist verzekerd dat de .Trans-Siberische lijn in uitsteken den slaat verkeert Dicht bi > Tomsk moeten zeer goede kolen zijn en ook elders in die streek moet een overvloedige voorraad wezen Voor hel leggen van de rails over het Daikalmecr werden 1600 werklieden en 1000 paarden gebruikt Dc weg in zijn geheel is tó K.M. lang De vorschdlende huis^jes die men langs de lijn gebouwd heeft zijn onderling door de telefoon verbon den opdat men lijdig kan waar schuwen mdien zich scheuren in het ijs vertoonen on dan onmiddel lijk maatregelen kan treffen Wat den spoorweg aangaat die over het meer zal loopen hel grootr sle deel daarvan d i van Misso vaia naar Koeiloen is gereed maar een afstand van 90 werslen van Koeiloen lot Irkoetsk unjfl nog over en dat stuk kan niet vónr Augustus klaar zijn Aanvankelijk was prins Khilkotf van plan ge weest om in plaats van den spoor weg dio 63 mitlioen zal kosten vüf ijsbrekers te laten loopen oic elk een miUioen kosten doch van dat voornemen werd ter bespoedif van het vervoer afgezien Voor de veiligheid der lijnen, de mmisler wordt uitstekend en door tal van wachten vooral bij de bruggen zorg gedragen Generaal Kouropatkine en admi raal Alexejef schenen het met gosd met elkaar Ie kunnen vinden Er moei tusschen hen oneenigheid zijn ontstaan over de guaestic der lei ding van de operalie's Alexejef wil zijn invloed aanwenden om het land zoo spoedig mogelij'k van den Ja panschen overlast te bevrijden en Kouropatkine wil geheel zelfstan dig te werk gaan Zeer te betreuren zou het zeker zijn als ïn dezen lijd oneenigheïd ontstond lussclien -' t' twee mannen aan wie de opperste leiding dor Russische operaties nord loeverlrouwd In Londen word nog bericht ont vangen dat Port-Arlhur weer be schoten IS geworden vertrouwbare bijzonderheden ontbreken echter Uil Shanghai werd voorts nog aan de Standard geseind ilixi volgens een telegram daar uit Port-ArthuP ontvangen van Planton do toegang lol de haven van PorUArthur volko men vrij gebleven is Alles most er zijn gewonen gang gaan de bom bardementen der Japanners zijn on schadelijk De geestdrift onder dc Japanners schijnt aanmerkelijk bekoeld nu hel oorlogsnieuws zich Iaat wachten. De houding ' dop hoofden van leger en vloot — zoo zegt de correspon dent der „ Daily Express " te Tokio — wordt op afkeurende wijze be sproken Minister Khilkoff gelooft niet dat er vöör einde Juni-ernstige gevoch ten te land gevoerd zullen worden en hij gelooft zeker dat Kouropat kine die zeer voorzichtig is fen slotte de Japanners wel klein zal krijgen ofschoon de oorlog heel lang zal duren EEtQIE Vermindering van loon. Door de glasfabrikanten in den omtrek van Charloroi werd een stemmig besloten het loon te ver minderen en voorts een belangrijke verandering te brengen in de in fichling van het werk en wel vöör I Mei Men vermoedt dal do werklieden - naar aanic.ding van deze besluiten, zullen staken OUITSCHLAND Op het slorfbed Een stokersleerlmg ml SI Goar, dio op een Rijn-siflonibool dienst deed verdween vijf jaar geleden spoorloos Niemand hoorde ooit meer iets van hem Maar thans heeft de sto ker van de stoomboot op zgn sterf bed bekend dat hij den jongen fn drift met een pook heeft doodgesla gen en het lichaam in het feite vuur van den stoomketel verbrand Prins Maximilian "*^ van Schau m bur g-Li p p e t Op 33-jarigen leeftijd is to Abaz-zia overleden Prins Maximilian van Schaumburg-Lippe nceJ van den regeerenden vorst George van Schaumburg-Lippe Sinds 1898 was hij gehuwd met Hertogin Oiga van Würiemberg diC hem twee zoons schonk Van het Saksische hof - De tweede zoon van den Kroon prins van Saksen moet zóö ernstig ziek zynj--dat - men - voor zijn leven wqdcnd zegt dal ondanks den oorlog 111 liet Verre Oosfen zich in de onder linge voritouding der mogendliedcii ze kere ontspanninj Iieetl vertoond De regeerin ^ en de volkeren — aldus zcgi het iilad — Ugvon den Keizer e leeds beschouwen als den verlegen isoordiger van een vredespolitiek die a © ontwikkding der kracblcn laa de Dailsche natie begunsiig-t en dat wel zonder iemand e krenken of te scha den „ Kiemanden zu Leiden " IDcze laatste woorden zyn ontleend aan een ollegorische teekening locgei sclireven aan den iieizer waarop het Dnilsclie leger wordt voorgesteld door ' een krijgsman in militaire iiouding den di^en in de liand en - voorts dc iempel des vredes waarin do kunst en de niji-ivo.rlieid bcscberiniag zoeken ENGELAND Hetgev ecJit ia Tibet ' Üit Tuna wordt gemeld dat het ge vecht h-twolk dezer dagen heeft plaats g»Aad geen verandering aal brengen in het politieke dool der eipcdtlie diö Ihans naar iGyang-tse op w ^ is Alle gevangenen zijn iosgelalcn de Engsl sciie troepten hehben Gouvon hezéL De „ Times " deelt nog modo dal de meeste gevangen renonien Tibe-lanj9i, wien men de vriffioid hergaf beslist weigerden naar hun iiaardatoien lenig o këercQ en vcrzochlen bg de expodi lie te mogen blijven Zij die gewond eijn worden door de Enyelsche artsen Iboliandeld Naar hel schijnl geven do Tihotancn er de voorkeur aan ondflj Engelsch protectoraat te komen aje bewoners dor TcJioemtHC Vallei zegt het blad voorts verheugen bïcIi in de nederlaag aan de Tibelancn toe gebracht ïe Goiirou lieeft men een rsenaal en ops'jgplaaisen van muni-ie ca vocdiiigsmiddelen onldokt - SPAHJE KoningAlfonsus Koniug AJfonsus hccEt een ni hesluit genonicr ' Vour de eersfe maal smds zijn kroning zal hij eon bczoci fcrcngcn aan Barcelona de ongelukkig hoofdstad vaji Cataloniê die in eei ' oortdurcnde gisting verkeert Kal is een der bolwerken van d'ï republifcein scSie partij het is liel middelpunt " do Catajonistisclie bewoging voor bestuur die volgens sommiger mosning zoJfs op afecheidfnj van hel konink rijk za ' uitloopei en hc is een brccincsl van het auaichisioe Al die aan bel ko lingsohap vijandige machten ie trol ccren is dus een be,wijs van moed dal niet nalaten kao in Spanje mi ' te maken Balkan-Schiereiland Aardbevingen. Mnandagmiddag tusschen 12 en 1 uui 13 in Sofia Philippopel en m dere plaatsen in het üalkangehud een ki-achlige aardbeving waarge nomen Vele huizen le^n groolo schade of er monschenlevens te be treuren zijn is nos niet bekend Ook in Saloniki voelde men 2 hevige aardschokken AmERlKA Tentoonstelling s - pos tzegeis In de Staatsdrukkerij te Washing ton is men druk bezig mot hel ver vaardigen dor lentoonsteilingspost zegels welke dit jaar tijdens de tontoonslelting Ie St - Louis zulten uitgegeven worden Voorloopig maakt de drukkerij gereed 90 millioen één dollar - cenls zegels met het portret van Livingstone 2?5 nnlhoen twee cenls zegels met het portret van Jeffer son 171 millioen Kegels van drie cents ihet Monroe's beeltenis OJ millioen van vijf cents mcl dc af beelding van Mc Kinleys hoofd en &\ millioen vnn 10 dollai - cents waarop de kaarl - van de Verocnig de Slaten met dc aanduiding van Louisiana in ' t bijzonder Plotsel inge dood Onder zeor bijzondere omslandig-hcden is te New-York een welbe kend chirurg dc hoor Charles -Truax plotseling overleden Terwijl hq bezig was een patiönt te opereoren gevoelde hij zich op eens ongesleld aan het hart Hij gaf ztjn lancet over aan zijn assistent die ¦ de operatie vervolgde en ging over dc expeditie waarvan Dp van C met verdachimaking in zijo artikel in de Groene Amsterdammer sprak 2e Of door een consortium geld voor de expeditie was gegeven 3e Waarom de Coppename en het plan der expeditie was opgenomen, lerwijl het eigenlijk doel de Boven ' Nickerlo was Op de Ie vraag zegt dr v G hier mede bedoeld te hebben dal dc heer P hem had losgelaten Ier wille van de groole expeditie waarover reeds ve)e jaren plannen bestonden Dc 2e vraag wordt door hem bevesti gend beantwoord terwijl dr v C. op de laat£lc zegt dat toen berich ten inivwamen de Nicherie slechls ¦4 dagreizen ver kon worden opge varen en men met minister's lo^stem ming het bovengenoemde plan op maakte Nog verklaarde de heer V C daar omtrent ondervraagd nimmer rap port aan de financiers Ie liehben uit gebraclit Vervolgens werd de heer Cremer gehoord die verklaarde dat men nimmer aan misleiding van den kant van den heer v C had gedacht toen deze verzocht om zich lan we tenscliapelijke commerpcicele onder zockingen te mogen verbinden " Uitdrukkelijk was bepauld dat al Ie rapporten aan de regecring moes ten worden uitgebracht De off v jusliüe betoogde iü zyn requisitoir dat de heer P ^ ich wer kelijk heeft " ichuldig gemaakt aan smaadschfifl daar hier een bepaald feil met aanduiding van plaats " n lijd IS len laste gelegd Hel opKCt stond bij den heer P vast m dr V C te boleedïgen Noch in het al gemeen belang noch om zich zelf noodzakelijk te verdedigen is hisr gehandeld daarvan misleidinggeeu sprake is zoowel dc min als d-3 gou verneur van Suriname waren beiden op de hoogle van het aannemen van geld van financiers en had bekl zich op het stuk van dr v C willen ver dedigen dan had deze moeion be wijzen dal dr v O een leugenaar is en dat hij geen onedele Iru'fvce-ren had in zijn vijandigheid legeii de expeditie In plaats daarvan bracht S-ij een heschuhtiging uil van andere min der edele dingen Spreker ciscbt daarom negen = smaadschrift legen beio f50 boete subs 25 dagen hechtenis Mr Drooglcver Fortuyo Je advo caat van fiioluige v C noemde on-juitil de bewering van den heer P dat het karakler wm de expeditie veranderd was van een welenscliap pelijke m een commcrciCelc oven onjuist is dal de hoer v G gelde lijk voordeel zou hebhen gehad iiit hel onderzoek - naar goud hetgeen men uit het stuk van den heer P zou kunnen opmaken Slechts de kosten van hel onderzoek wcrduu door het consortium getrokken De heer Pyltor.scn die ^ tlf zijne verdediging op zich nam wijst er op dat gcirachl wordt hel rommcr cieele kara'klei van de expeditie W3g te moffelen Hij blijft van meenmg dal de wclenschappelijku inderzoe - ker zich ontpopte als goudzoeker Nergens noch in de Begrooling noch in de Memorie van Antwoord wordt met een enkel woord gewaagd over het Inlero doel der oxpedifie Aan een onderzoek naar ie goud velden aan de Boven-Ooppename werd bij deze expeditie in de kamer niet gedacht men had daarvoor ze ker bever zijn steun willen verlce nen aan een gmolerc expeditie mei mannen aan hel hoofd met rootB wetenschappelijke namen Uitspraak 12 April Voor onze Lezeressen Kindermode -^ Nieuw » stoften — Mantels — Mei » jcs - en Damcslioeden Menigmaal worden de kinderen al^ het speelgoed dc lieve bewecgbaro poppen der jonge moeders Ijcschouft-di wier liofslo bozigheid het is licl klein ^ goedje zoo netjes mogelijk e klecd-2n Hen kan zich dan ook geen dank -^ hantdcr werkje denkfen daar die kicinw wezentjes iets op de groote menschep vóör hebben wat de taak van het klecden zoo bijzonder gcmakkcJtJèmaakt hel is dat alles hen oven gold ^ taal ot liever dat zg elk blcedmgstuV goed weten Ie dragen Da zorgotoos - hcid w.iarmede zg zich bewegen zal hiervan wel dc roden zijn zj vragin eicli immers niet al ot dc jurk van linnen of zydc van woilcn stof o [ fh ^ weel is ' Een gofedc ïfloeder Kceft over 3 ^ klccicii van haat kind evenvqgl boitj als ovËT haa eigCa toilet het'zijn g * Inkkig maai enki>Ié vrouwen uil iM 
gebracht dg plooien zijn ochlep min der diep en - de jurken worden van onderen met een volant afgewerkt. AVanneer I een stof met kleine moes jes neemt slaat een entre-deux van onderen in den volant allerliefst - M » AV ' H,H Muntgasverbruikers die verliiUzen worden in hnn eigen belang herinnerd aan hnnna Terplichting tijdig ïaa hun voornemen kennis te geven aan het Kantoor v»n de Gagfabriek 5513 1 ^- ZIE DE VOORWAARDEN -^ ü De Directaur de Gemeente Gasfabriek. J J MEURDEMBURG Advertentiëö iieiüfiesi Dames - en fleeren Zangers die Sla KenooillgSen hun medewerking wil ton TBileeuen aan het Uuziekfeest op 34 25 en XG JBut».i kuDDcueich daartoe aantDelden eiken Znlerdsc (ul(ltl«e van 3 tot 4 uroo aan de niuxleloiehool Gaaxeniunrltt 5195 KuDBDs de Commieils B V DE WITT HAilEE-SecretnriB DINSDAS 19 April a.s trekt ile icltste Grflüte OiewatersctiB feriotiDg ^^ Hoofdpri/s fWOOO Sn Gon1l;asaten « 2Je Pr^a uytu tsbeBpnuaeu met Kpnsrden of f 1SOQ in contanten 3de Prijs KUtal beepnnaen met 1 paardof fTOOin cootanteQ. idePrijï Dojrar baspauiien met I paard off flO » in conlanteo Voorts Paardeu Kosten Eüwielen NaaimaciiioBS Ueubolen Haiflh. aitikelen Desveihngd wordt ieder paard voor f 300 ledere koe voor f 200 en de minste prijs voor f i door het Comité teruggekocht Lofen 4 f I — pep stuk Terkr^gbnar bg de meeste Loten - Boek - en SigarenhaudelaitTi en wor den tegen inzending van FoitniBBel franco toegezonden door bet Comitéte Oudewater b796 De OBdarueuien J BOEB D W f 10.000 Aanbesteding De Aiiuileet U Ë KL'LbJi:a te Dtrecbt ia voornemens oftneui ztjn Luteeefatet de Naamlaoze Veanoot-aebap d » EoDinkluke Tabak en Sigaren fabriek " voorheen G RIBBIUS PELE-tlËR Jr Stoomkoffiebranderii de Geelaten Sleea " Ie Uirecht opUaan Sag 18 April dei namiddage 2 nor, iu het Caf6 da Vereenigiog " aan ds UariaptaaU alhier mmm Ie beHteden Het aloDpea der bestaanüe Eoffiebranderg een Fakiinis en twee Woningen het bouiren Tan een KofHebranderij met Pakhuis en TabakskerTerij met da daarbij behoorende Onder deelan op een tenein aan de Qi'oote Sligensteeg en achter de perceelen aaade Oadegracht te Utrecht Aanwijzing znl worden gedaan Donderdag 14 April voormid-dags elf unr Bestek en voorwaarden met Teeke*ningCD i t 3.ao per stet z^n van a Donderdag 7 April verkrygbaai aan liet Boawknndig Unreaa OudegrachtT.z 5Übi8 waai tovcaa verdere in-licbtüieen worden verstrekt 5653 f 10.000 i^aafi ^ Tss^ïeff voor kfeins Atfverteiitiëii voor DISDTSTAAarBIBniNaEU DIENSTAAlTVBiQSH HDCTR - on VEaHUÏJB SOOF oê TïaKOOP t«i WOKIH GHa oas h 16 aaui bil 3>maliss pUatilns 50 oant Deze AdvertenUSi « orden alleen geplaatst bj ] voondtbatalllg Agenten gevraagd door eene lolida Uü van Levens - en ZiekteverEekeriDg voor de afdeeliag Volkaverzakering Br tr ouder no 57*1 bnr v d blad Op eenFabrifksknntoorkan geplaatstworden eeu Qink Jongmeuscli ol gepen-sionueerde een goede hand schr^vendeen geschikt om met werkvolk en pnbliekom te gua PenoonlÜke aanmeldingLünnitrkt 17 '¦ motgeus iDUchon 9 en12 Doi 56t2 Voor een oppasseud huiavader m I door het overlijden van zijn patroon ^ alwaar ruim 30 Jaar in betrekkiog ¦¦ | V!1iTlf']lPTlf*T ' RlOT geweeet zonder werk geraakt wordt I'M U1H.JLXvliCJ JJlt-l. een betrekking gezocht als magazijn - of toopknecbt oppasser ol anderszina. Intiu9chea vtaac ' * te vrouw WEUKBDIZBS - Wie belpt In-lichUngen worden gaarne verstrekt Br. fr onder No 5769 bur v d blad GEVRAAGD een nette jongste X^oopjon g-en Aan te m eldbn ' s avonds na 7 unr Trans 6 5776 Terstond gevpasgd ïiar voor loop - en huiswerk Café-Rettauraat LAP08DER Oude GrachtT « 28 6756 Huishoudster bl«dl alcb « an lioftt In een burgoi gezin Hoog salaria geen verelaobte. F G middelbare leeftijd goedo ge-Inigen ten dienste Brieven Iranco " 5S60 Bureau van dit Bind Gevraagd _ ipoedigste een 80Hodlsie tevens goed verkoopster Brieven franco onder Me 5596 bureau Van dit blad GEVRAAGD teknutiQ Bokken - en Taille werksters Adres StatioiisdTrari strut 4bis 5599 ^^ Modes Hoeden Gevraagd een Uinko Hodiste in < bnigerzoak Br fr onder no d748 bnr van dit blad -^ Het 1 Hei t.B.woidt op een buitenge, 10 minuten van bet eintrua der Btad GEVBAAGD eene fatHeol^jke S>iensf6ode P G als Usid-Alleen van goede ge>tuigen voorzien Adres met brievenonder letter A,BandenPapi«rfaande1aatH VfiS AUSTËL Kromme Nieuwe.gracht 76 ~ - - 5816 Wordt gepraagü te Dtreoht tegen l Md eeuo lllnke heldere Diouat bode alB Meid-Alleen van de P Q en van goede getuigen voorzien loon b t 90 Br ft ondrt i^'dwigMib^Ötteöht 56l7lno 6654 bpr t d blad GEVRAAGD tegen 1 Me ol eerder eene nette ffttr floenHike DIEHSTBODE ala Müi - ¦!*'& Alleen e.'-Q en van goede getuigea i^^ï50oitien Mies Itlddenoti^BUigi;,.1t - ï^toomamfc JOH DEjmFpE — OtjeoU Üoogere slandcn " die hienp een-ï mt zondering maken ea bet niet noidig Oordeclea zich over het loilet hua-ner mcisjee ta bekommeren alïorena Idezo de schoot Teriaten hebben en ta do wereld gepreseitleenl worden Om van de kinderk leed ing veel wert(e kannen maken moet do noeileraict met een talrijk kroost gezegend'zijn laar de keuze daji moeiclijt enHe uitïoeriug zéér kostbaar wordt InUat gcvaJ begrijit ik de moeders van«ea vijf - ot zestal liCTelmgen die omfcct „ crabarraa du choix " dalmetieJerËeizoen terugkeert te vermgden haartocvinclit nemen lot het geiielkoosdemalrozen-pakjc wat roods sedert lalTan jarcQ als oen kindar-uniForin be schouwd kao worden Des zomers tan wit piqué of blauw on wit guslresptdril des winters van blauw scrg*¦wordt de Wouse met blamv-iin-Qcn kmag en rood anker op de mouw,Uroor ] ongc « oE nieisje eender gemaakt,terwijl voor het raeiEja hot korlgc-|r]ooido rokje liet c^igo ondcrsdieifftiitmaakt wanl do marine-mnL ' in denAvifltcr ca ile groote slcooicn Enatelot-hoed in den zomer zijn voor jongensca meisjes hetzelfde ¦^ Tot Iwaalfjarigeti Iccilijd ksn menQc meisjes gemakkelijk do matrozen-Juik lalen dragen docJi daarna komt9o tyd voor meer gekicedo jur^n.Do tokken worden mei model gekniptGil de blouses wel ruim docli „ en tail le " gedragen Oc grnotslc kunst is dan,het meisje niet ' t annzien van ' n minta.luur-dajnc te geven want alhoewelIdo modellen weinig van de onzo ver-EcJiiltcn moet de lolaalindrufc die helmoisjcs-loilet maakt toch iots kinder-l^kü icis naïc ^ behouden Door hetEpaarraam toepaswa van gameerin-gen aal men het eerst tot dit doel ge:-lakcn docJi ooic het combineren d^rkleuren mnet mot tart geschieden ter wijl do stolfcn vooral niet te zwaaroiogcn zijn De nieuwe wccfscb dio fact a.s seizoen ons brengt makca'deze keuM zeer gemaktfclijk ' de go-l)1ocmd & mouselincs gcboidunrd nerIcidoet gcmoesde en gcEtiicoi>Lo wol-Jen « toffyn dat aücn leent zich bijTiilslek voor liet toilet van onzo jon ge meisjes en dczi ^ gc.wcrkto sJolflepigarnecrcn zicJi zclt i Do roklam worden mei plooiljiis gïï-Sirrangoerd smalle of brcodc al naar gelang van het model terwijl de taiH'^s Ëijna zonder nitzondering met kragen, .pciarines of andere sdionder-gamce-iing verbreed worden waardoor de onvolledige ontwikkeling der figuurtjes minder in het oog valt Zijden cemluurs imct ilhangendc einden in allo mogfj-Igkc kleuren zi ^ weder onmodern  ' iDe mantels voor onze jonge meisjes kannen naar veikiezini met losse-rog-jjen o E gelaillcerd gedragen worden, idc voorpanden blQVcn recïit en dcgar-ncering Ijcslaat uit een of meerdere l pelerines en metalen knoopcn Wanneer de mantel niet van deZcU-Hc stot als liet cosluum vervaardigd is. Verdienen de lidilklcarigo lakens - de .voorscur als beige gris perle mans % ni=L en licJilbruio hoc licüer de klqor, Loe gemakkelijker mcA den manl ^ op neder toiictjc kan dragc/i ¦ I De meisjes hoeden zijn over het al gemeen zeef eenvoudig Groote ronde vormen van goudgeel beige bruin, ,wit en zwart stioo worden met choux van liberic-zijdo of wieken gcgarncEfd; yoor meer goklcede hoeden golden dïi Gtiuisveeren terwijl do liergèrcs met bloemcnkiansjes versierd allcriiefst slaan Men moet eidilcr mat de gelaats kleur en de kieur van het haar reke ning houden vooral waancac de hoe^ ïïen een interieur hebben voor blon-Uc mcisji » verdienen do interieurs m^t ^ lichtblauwe en zncht-rose zijden roset-jcs ^- crsierd aanhoveling terwijl ecne brunette een zwarte stroohocd met .witte strnisvecren of rozenknoppea rose meer üalleert Do nieuwe modellen de » hoeden z§ti * oor iet 33 sciïoeu zeer versciiil lend pa als bet ware in fweie seriesircrdccid de groote en kleine hoeden;voor zeer gekleed golden gewoonigë ' Co groolc modellen met afhangendeveeren gegarneerd Maar niet aileeiiivoor pQzc meisjes dodi ook voor onazelve - moeien wij bij hat kiezen vaneen hoed rekening bonden met onsuilerlijfc ' - '_ De buitengewoon groole h'oieden met breedc randen kunnen slcdils groote vrouwen cbiquö ktceden Icrwiji een kleine vioow met groolen hoed Tog aan een paddestoel doet dfenken EaT-monio in kleuren en m Irjnen betracü-(en ziedaar een aidoend antwoord op Se vraag wat d of nïet staat beter gezegd flatteert Eene mooie vronw k'an ' & Sn jnooi loilet en moois liocd slechts flaltec-Tcn terwijl zif dic minder met uitór-Iijk schoon bcde&«&¦ Spi«ekuf£0 dagelijks vanlO—ISeuroD 6—9 Zondags van 10—1 v.tn. Vtreelil WaerdnlAf;el VI Z iU Ö7!:)2 naVg Ccatrart Slatiju G'pixïtit Uutsokappst. £apitaal Ronlarwgoeding 3/,,. loligan en ietasb«ti.lingoB knnnaa plaats btba^n oIKev WEt-icdns van '¦Mors^iii lO tRt '» namiddag * t uar De Dirtctie J J VAN ASCa VAN V7UCK. G W J HOOFT Het bsate adres voor GronHo!SQndsaEse Bcouwepij Den Hsag Dozo Bieren zy'n in kwaliteit nog door geen Bnïlen - en Bianenlandaaue Brouwerij overlraSen Qitalnltend « erafe hnalitelt tioi-Bt en Hup züu de bB»laaddeel«w dezer Bieren Strenge Controle Laadt eteedi eon vast « au de Brouwer ^ verhouden ichci-kundige kfet het oog op de verhooi^ag der iuvoenecbten laten zich de Bul tenlandsche Bieren makkelijk dooi bevoogenoemde vervangen Lielhebhera van een soed gise flïar nemen eena proef. Vetkr^gbaar op Fuilen ven 12 tot 100 Liters eo heelo en halve fleeicheu bij ÏI WARNECKE Hoofd-Agent des * Zuïd-HoSlandsoSie Qpouwei'ïj voop UipecliS en Prawinciea 661 TËI^GPHOO » 3 ld Oifda Gracht Weesbrug 68 110—04 Utrecht De Liefde's Gêiitraal-Apotheek Drift sa — Uti»ee§it Hebt g ^ Irloedarmoeds gebruikt dan Sr Hammei's HaematozeB & I 1.30 per ÜacDD In carton verpakt Ook onte Staalplllea Blaudecbe Tericb bereid z^jn voor bloedarmoede zeer aan Ie bevalen en koBten per flacon inhoodeuda 1000 Btuke f 1.20 per flacon inhoudende 500 Rtukl f O 65 Zijt glj swab en hebt gij weinig eetlnat gebrnlk dan onze veriterkende Klnadrnypela Or DE VÜIJ Nanuiug in vierkante doozea mei dacoui 10.65 Ook ona £ iwiutaal woidt zeer geteemd en koat per flacon van 500 (Tram f 0.4O Zijt gij baortale gebnilkt dan onze Ctünlne Pillen waarvau de piija is by 100 sinks 1 0.50 by 50 atoks 1 0.2g Hebt g ^ veel lut van üoofdpye gebrsikt dan onze Antlpyrlne Poeder per dooB 12 poeders 1 0.30 Aanbeveling verdienen 9nze Teer-Capinles per 100 atnki f 0.501 ome Salmiak Foetllles per flacon f 0,18 Onze ChemlBCh euivere Veihandwatten Roode Eraia kasten fn cartons van 25 gram f 0.07 van 50 gram f 0.12 van 100 gram 1 0.13 In pakken van 250 giam 1 0.95 van 50O gram t 0.65 enz Recepten worden zeer spoedig gereed gemaakt en tegen den minst mogelljken prij3 berekend Voor bulten Utrecht zende neu eeo postniiiel ot postzegelB met 15 cents verhooging voor rankeerkoaten aan DË LlEFDE's Ceutraal Apotheek Drift 23 Utrecht Staaldraadtouw van NICO HOOS ROXTBItOAMi Jafia yoldoeVaan ^ e hoogste eischen VAN EINGBLSTSDi StatioEsdwarcttroit Sviugt 2 bekwame SchildcrsknecMs teyon 22 cent per DA9A1EI3JE Een Hink Dagmeiije ge < Ttaigd lau goeile getuigen Adrei Voorairaat 96 6731 Damea-Fieta _ 1 koop een Bnehirge Duneï-Fie's,wpiiiïgtKranten

Ga naar