Utrechts Nieuwsblad maandag 10 november 1902

Nol 163 Maandag 10 November 1902 ' lie Jaargang ISieims - en Advertentieblad voor ÜTKECllT en Omstreken Verschtfiit DAGELIJKS behalve op Zon - en Feestdagen Pry » foe weel £ mtl H eïlln«reerd StnlvenblMl t OaO S mofind » «.'..•.> f Ï.2S Fwnou P "' P 0 " 1 BureRn Drift 2d UTRECHT uitgever JOÜ Düi LIJSFDE Prijs der AdVErtentien vau 1—6 regels f 0,ÖO Elke regel meer 10 Centt Plnatet meu dezai/do Advertentie 3 mitten dai > word ' dio eleclits i n&leal berekend Advorleutioprya ia Abuimeuinnt by 500 rugela 7 aent kQ iOOOi 6 r-ent nn bQ 2()0rt of meer & cent per - vgoi Uletietanubiadiii^en en nnuvrsgon i 36 Cent per Advertentie bij vooraitbetaliug edioole " wAoleD ^> boenea^Mtaeiit op j ÏOdca Peoemb » 1888 wen bij ¦ tot ka - j msthialdei sloe^ea ze allea kolt os to nobton waaraao dut eemo gelegcof - j pittóiheerTaa beiL Efliisolwi iapifitel bo - kjein in üuis bot bed word ir B brand £* jid voor koet e » inwoniiog zou rarboo - ooerod In 1889 volgde zijo bonosming [ gemokeii mst p&troloum zeWs da luüen den wcrnJen Mdaer bovondl dab er nog j toe Mulnir bisschop van Juiiopols ca IfiveriJoa stuk < roilag©u Emöt.ige oageluk altijd gnrato bibterbead bestond tuMcben j « djimct-wjbiwchop vna den ii&rtsbis - j ken zija er tem slotte niet voorgekomen de Nationnie Vërikennera en hou did tot j « chop van Ksuiaa m 1894 vwrd btj hot « inde toa gestreden baddeo doch deken van den dam In < b jaren dat ' wiHen oiseben Het zijn hervorming der reohtapr;iak aibcadsvetdrage ^ eobt sctioidnig afsohaSng der gedwongen woonplaatsen en tea slotte de droogleg ' ping van de Ciimpngaa di Boma Voonil over < bet laatste wordt dimk gesproken De grootste verdediger vindt dit plan m Bacculli den minister van Henaei ca Landouw die van beroep geneesheer is la talrijke bkftaurijko redeveeriagon legt Baoceiïi de uoodisakeli jkheid van de droog lenugme " Woot Oolc de oppositie der Wgen woordtge regeericg ïit niet stil Hun lei ders trekken Italic door om politioko rcdoroerinsea te houden Het groote suo c-o dat Zanardblli in Bsneden-rcalië hooft gehad hooft bun afgunst opgerekt en zy tradliten au dioau iurioed met hüa wol spiek ondbeid af te breken RUSLAHO Do toest.awdd'er Tsantsa Ifot « ehijnt mot dw piekte der Tsarit sav & a boor o,a belette koningin Draga to ontvangen met zoo erg Meer geateid to zijn Tonminste zij beeft wear doolge nomea aan liet growto galamnal ho^n desor week door den Tsaar te Livadin ter een vsm da buitengewone Tunkache slot is dat da BepuWikeinem die de moer ' dorhioïd TOÓr de vwrkiasiDg luidden óam houden Evenwo ikuonen zij niot zoo ge lieel en al tevreden aija want aJ h«rt>e « zij de meerderheid behouden vereli^eoi io bun tegenpartij in goeneadecdo jjowmv den Niot alleen hebben de sociaal-dptne craten geen zetels verloren moer hebben zij op enkoio plaatsen 1 zelfs nieuwe ver - ' worvem hetgeen mogelijk is door do uit breiding der bovoOkinft waardcor bet nood zakalijk ivi;s eea greoter aantal afgevaar digdan e kiezen Zoodat de republikei nen in do toekomst geenszins op hiama JiHiwoi-eu behoovea te gaan rusten dode wel degelijk Juin best moeten doen orar bij de volgende stemming de meerderheid '' te feiumwi blijven behoudw ^ Daarbij komt dat het soooes der RoputSikeiascbtf partij ' voor een met geriifej aandcol most toegoscb roven wordfaa aan bot persoon lijk optmden vaa president Roosevolt - Waar de Hopublikainschc partij door hare beacherming dor „ trust " doordat aij lijnredhi togea de werklieden zich j selmirdo aan db nijdo van werkgevers en kapitaliatea door hare geprononceerd » ' i in pnri.i 1 1 £ io 1 1 o neigingen ajs in den i oorlog mot do Phuippijnea eea zeer groot deel van bet Aiiierikaansoho votk 1 vam sioh venreemdda ^ ar beeft pre »- Ite ikaizor iie«t e&n eógewhaadigoa A&at - ITALIË MOordlopgraaf Douinnart ia - Een dei - meest kenmerkenife oigen sohappon toii do aaok-Boamartiui waar van do ias;n«ttie nog atoeda voortduurt to öolctïiia is de rol welfeo de politaek erb Taterlandl W » speelt Aan da eeao Kijaii buitenlandscho zaken ie eoa aan«la ^ gepleegd Deze « baatebeumble ia lonnod x_an vod invloed da « nMiietera gaa « rop.'ir hii blijft on feitelijk moob man in hem dsn leider aien ' der Serviscbo buiteniani sche etaabkunda Simiteh ia bekend aja eon vertrouwde vain KJomng AleouuKkr iDe mstutoteiD eveatW Uljven nihil Zoo ia er emd October gevochten oa - __ gwn lenijt bij la VrotoriB Do casle Io waw Russenvrwmd en hij wordt nohtem luidden dat genwaal Castro ver - besoiiouwd ola de groote rooratander vsn een eaniengaon van oHe SJuvisdio Bal kanstnten onder bcscheiRoiii ^ viun itue land de jongste toenadering tot JJalg* rije wordt ook aan bemu geweten Vaa hst nieuwe mimstana Vytmoo witsj werd oobter in ' OosbennibiHoaiBraar scha kmagen eea niebdtussisene portiek verwacht en toen dSb teigenvMr ea het ruasophile regime behouden bleef toon db man zich in Woea&n zeer ontstemden weet aan SnuatcJi de achuid Inerv^n Eofl 1 sleebt befaamd pemoon die te Beïgtndo is aangesteld als agent van Doe temrij k-Hongarije heeït nu op do opemba re atraeb een brutaie en Eafhartigo aan randing op Simitoh « eprobeord ' Do opnet möslukfe ea bat publiek kon don aanga - vanene onteotton die aleoht » woinig orn stig gowond ia Algomoen zint men o wa ru schuldigen in den vnonden van de rata lukt © Ooatonrijkachö Ikoenavoimiderijig AMERIKA Do uitslag der verkieziug en De Teritiozingcn zijn afceloopen en bet da omligMnite streüca ve«l sobrik ver - I ting i sproid Zij kwamen saiaoTi oen 300 mai ^ | Jesd \ op het marktplein en trokken daarop in f Kunnen i goredm fc een interview verklaaido-ftij j gelijk Zijn dan walstamdl vaa bet land [ ^^ groepen en op^mï Do eerste groep I Diü vetsdnllendo budgetti reJ op landbouw aolMoor Bbcbrto grondslagen te vorzek ^ j faft j^t voocaea ep dfe v " ' ecniging van dé gele mijnwerkers Del - l van financen ingeleverd moeten zijn hajn écif was ta Parij ^ zijn aïeko xtouw i maar zooala dat gewooalijki gant oo een oude moeofer ea tweo Heine kmdo - moeste focelWties Eiji » oTnog hard me © ren waren thuis Do botoogers driüttoa aaohet werk Tooh ajn er eeaigo onder de deur der woniqg in smeten óe bewot - werpea bokoact dSo in dè wintewrtting nors op don grond ea tewijl zij doae ' de aandacht dör vols Dit nunfner bestaai uit 4 bladen " EERSTE BLAD Uit hst Suitenlantt geeo van beide partijun waa vijnaidig tfgeu liet fióeuvre Gonvörnenjent g& steiadL " Na d'ön fltrijd ¦ Heb Gouvormamant hooft jiondeo atoomploögem in werfcn ^ gestrfd MÜnsr hesft m o »» raibarvMnv vea-klatwd dat in één groot distriot de Boenéo aJles vnsr - ÏWhor te Keulen worksaata os geweest, beeft hij adi ook ondsr aaidra^deaKün den vde vriondcet gooEuiifct Dr Fisohor É > ia 1840 to Aken gebo ren en dus een eobto Bijolauder ENGELAND yrm do autorïteiteii i baart Om zieh daw dia Da ytytog diematboden dfe " uit Enge - ten insAjiyren waa het tot Sü toe vocs"land vïrtnAken zijn te Johaaneebui ^ cfe Kussen voljoendb bun bid en hun«ongekMaen en dow bat Gom^nieiaiejit pjg te toonon Nu gaat evenwel de poü TOOfloopigi « ndsr daJ gelwaclit tio een waardJIo medesprekon GenoÊmdo Uit Atlwnwi aijn 1500 Grioken tw - betvijaen worden sedert het boj^in van trofekeo oia zioh in Stoajovaal te veéti - den nioulrep « jt^b nl aan het Wrfd gen ' der politoe op^aonden die zich - dan in Het voornemea beettut bij bt-fc Gou - j verbmdiïg stolt mot da Kusaiahe pontio het joaj 1903 « fu » N « otoffeveer ti«i ftag»n wordt NooUvrodial Er wosidt wo*r « an expoditia voorbe reid * ege » de woelige beogbowMMa-S aan ^ Ö » Tiooff*veïte*i]ke gnena van Britsob indie die dte Engrischen ol liorhaaiijuliik woved te doco g^jsveo hebben Volgen » een aetiterberiolit iwt IP«0awar m \ Kdiat heb u>tóaingapi»nt zijn ratt deaen tooh ^ te gen do CbiJ-Wazirfa Russen meegedwidof zij al of met als student kunuea worden ingeeolireitu Do Duiteche pers poeft luido bare nf keurinn over dtb optrwlen to kooncn Zij \\ erkent ^ Jat ongeregeldheden aio waaraan \ Poolscho studenten ziob aan oen Duila.-lie iliooss>achool hebben Ecbuldig rcm.takt vooricomen inoeteu worden Maar een j m.iat!"egd als bovoDgeaoomde wordt alge meen afgekeurd Do vorklaritK dat bij niot alloen op de BerlijDEc-he univeriilwt maar op allo hoogoscholea te Berlijn ea Charlottenhurfr wordt toegepast m-wlct da zaak nog eijjW - Geweoun wordt op de npodJottiffa ' geTOBeu raff dit oudea-joök raar do Russischo aspiraafr-studemton, vooral wanneer eoa jonfje Kus om ' e«?n ¦ verdfteht gevd niet wordt toegelaten En « italiritend tegen de Kuaseu uw volksteiiing te houdto orver gansob Zmd Afrika DU1TSCHLAND Zullen op woorden daden voilgoinï De PruisiEcfie miinBter van biMionüind sche ïakon Von PJeiwe ihoeft avipport op deia koüer geooacen dis dfl rogwaricg ' d < iiiadi dö w>oidlijdei:ida | lat te4aJldBbelVol¦k^lg ¦ Se alilondö lijdt iloor den inwliikiten oogst van 1901 hulp ta bieden Het ¦ muniaberrèüle raippont limft ooit Da reis vao Cbainuboyiaiin Het reg»nt tel^yaanmloni uit iZuid-A&-i £ a in TOrbamid ' mot QjaaAcriaoin'a reró uitDoodigingeo om tooh J«in etod iöA te vergeten bij Ji * bMook ailkomstig vaa mwojwre van Bcdawajo GnahaJnatown e a berichten van feeatonaJen dtoaa " i DurbaoB «< n oldlors _ iiz ftda-cgwifcei ' M ecliter mut'^ie Wegraaf one « it Kaapstad brengt Ook daar is ChamfcKaiIaia awi feestma * aangebodwn maar of « rgBan waaiiklonkiaa iülllan worden vernoan'Mj ataat ' nog te be deot Men \» er vonontiraardigd ' dui de groote joni & eerst Natal & i bszöekeo ea de Jingo - peva igceït iMting aan d.io govoe woorde » ^ e meo van baar tegen « cwaelit heb Do Cape Trniee Uv zegt dat dtr wij siging in ChamberiaiiK's jöspia-n een en-gdiikkige zaak is ÈeiKaï do rcdwnca laa io lamdang van de » mkiWer va » kolo - « ëo to Dwbafl worden uite^caet He *' mdnA tei«»g gab^e'ht omd«h Wad meent A * ""^ n^r ^ 11 ^ r^fa^er.v ^ v ^ d^gaat -^ don kruiwr « egwen Aw de Kaap ^^ ^[^^ ^ h^aaeien 1 dl « i»t%o hervonmoeen « e tott I ^^ ^ ^ ekdo ^ iOR *^ iaM J 1 Uri ^ J ^- ^^- J ^ I êa « o AeMaatóa etüdto be^t ^ m d« tmr Ka^stod laat etwpK^dfc wijbè op ^^^ ^^ ^ ^^^^^ ^^ ft ' een opzöttöiik » voöritewr onj naat te zeg ¦ FRAHKRMK Destafci-Dg De mijiiweiiors van Paa-de-Calais heb ben op vooratol van Evrard ^ den afgo v.uirdigilu voor de vakvweoaaijing van Pas-dJe^aiaia in don nationalcaï mijnr wcrkci'isuad besloten nog niet « m mfenoegen Én bot aM dfe jiutei^n j ^ ^^„^ g^^d ^ ^ 1 ^ iw I^^i.gjJggonhiaid geven te zeg | g ^ ^ y ^ ^ gó^^j ^^^ sen dab Chamberiam me * met oen open - ola ^ hOThaliBe ^ da'-iriwogrtMi m Ixartig.gwaoodkMttt daardoor < mtstaaio rkm^mooden to v^or De'Argus ^ Mdot.Tn^i^pea g»ft Zy komen wordt in de « rate plaats g ^^^ m & voorts dat Chamberfim natwiriijk j ^ bji^hrOT ^ vm g^te groaavoMv mj is m S1 jn bowegi »^ jnaap dat or I raAaa i ^ r ^ « taa^-wawdw '—' rrooto woui'fitdln ^ nu zijn ans Jiot scliip i a geronden atl wordöm ora Jiou gcrenoodCTi te beatoijden ^ ate om een k'nd ZUIO-AFREKA o roia van Milnor De Standard " sohojft „ Milnor | ginjwa zijn er inmiddels veloa djo zich ioad^r nadar bevel 1 vallen wUpraaik der'acheicfeiuaiiae icdoroD dag dalen m ' weer moer kolon | werkenu de aarde in | To ValencicDncs m het NooiwitÖeparto I moot Jieaft een groote bonda stakers uit Jat hij de ' bookoinet zoowed op r ola mijngebred sla schitterend besclj da Ttea duizend stuks groet vee mjn uit Mndagascar u^ovoerd eo sekijneo aan _ d biJef beerachewfe veissiek^n weer stand to bieden Met botekking tot het onderwijs zeódo MiIubt ' tot de Btwreft dit do rogeering vom plan was „ fornv - j Emjlo Delhaje piwidont i Dr Hubert Anten ïfeóher do nieuwe katholieke oai-tsbiascliop van iwnlen ¦ ia daar geen onbe^.oadb Reeds tfest houwinsiKet te Witeo ¦ Dan wonl.t ia j wwk^to fltiaa Ach ftf^wacfiton dCT.breede uiteewijd over een beware ra - ^ beatu ^ At T fakve-eomging luu gttoff d « naddeflan van beotaaa dar be - tr&ib basliraea zal Hot Iwstuui - zal volton ^ ¦ het is zekar dat de » dieast ] Zat«dii « jiorurer hanaèlen r koer yoomal om vwbeteriin ^ viwagt « adtó hn Omfenia allo - bedmteo o » beraad de-Woensdag W Johamaesburgp terug ma in zoo in^nw verband sf*it nieb A-a Tvei - gfogaa zijn er ïnmidjiila véloa dao j-^tjno dorde romdreis door ' fraiiavafil tot stamd der laaidbouwemdo bevolkiner " ' ^ ondfer.nwfer bevel rnfioi-locwea bij * ondürzooking der toslandein aldaca - vol - ' Het rapport zegt „ Niet alleaa hel^n ' bracht te hebben Inj gaf ajiïo vddocs - do sleoltte oogsten vnm hwt laatsfei jaar aing te ' kemneffl over don uitslag zijner eoa ongelukfcigie terugTverJmig irooertadl BendiDg hij bod to Middelburg zijn op ds ilacdhouweaide-lÈIaBseï maar J oivoii-rois bM^uinea wm van - daar " per ta^ia j dBem Jtebbaa wj in ' het^algemeB » aaapïè;-naar Mnoliadodorp veröokköa tm daar - toond dab ' t weüétamdspoil v«nlaagdl wa» op over hot veld door Jo tbstriotea Ca - Hat is moodig " dien wéfetaad ivccr Ie ver^ rofuna Ermelo Bethei env Staöiferton 1 Jttx^pem wwut zoaferd*t zal bei ~ "- & o ' dloot bet socialistiacbo btad II Bestq da Garliiha dat indertijd T'wIKo'Mórai'e ean&datuur voor den go meemterasd vara Bologna gesteund beeft al zijn ' bost oni dï DuWiei ^ " opinie ton göneto van béklaa«rdien te bowerkon Hot blad cftirft Tullia on diens zwster wd met voor onsohuldig te verfclarenii maar ïiet ïteit ïa zaak ia heel itieuw voor beklaag den gunstig Hebt Het crerïcale orgaan Avveaire di-neategea ende liberale Gesr zotfo dek ' - Jöaflia beproeven steeds nieu we „ omtinriiingoa " tea nadeolo van dö ba'silaagden te brongen Da Avreniro hi^ftjiet « wral voomea o " fen vrosgor roödij genoorrcden oom liiccardo Muiri, die grtvvm Bonmartina weg hielp naar Zwitaerlaod maar zelf aoj op vrije vpio-ten ia Hot blad beweerd dut lïiernii-db clr..iNaIdi betaald hoeft on zoowel dfe vluclit vssni d & gravia als van Tulüo dakto Het meest ¦ trekkea cohter de oandbolib de onAuIÜngcn ^ die do Arvenuio zegt ontvang-en te bebhen van de kamomer van gravin Bonraarthw Dïe kamenier - ^ Vuda-op n-i is iifuii ' ' Vi^ietiS gehoord Wb " ben hoe haarineesterre dö laatste iasteuc tiea voor fen mooid gaf Nu iie&ft II rosto dï CarKna terstond ean medewerker naftr Hfimchen üCBontfon waar do mcdedeeQzame dienstbode woont om haar oen logeastraffing van do onfr hullinsea der Awcnire to oat^kfkeai Dit teokent wol het bóét dé felheid van don politiekon strijd naar aanléidini ^ van dena goruohtmnkeiide misdaad 1 De pers vtxnt nog eoberper mstruptie dan de jus titie Eoo schiep j)elfe,"dftt zij deae tel kens ja den weg zit of op dwtUüeporen brengt Togen do 1.9 K om or-üi ttiny Do mimgter-pFOsident Zanardelh te te Jldiüe teruggekeerd en daunnedo ia de vajiantie dor pe?eering eifgeioc^pen terwijl - eoa apoadïgo Wjeearooping van het par ^ lemeat fcan " wordeil vwwacht Waarscliijn \ JnJt zullen do afgavaardigd^a 20 of 25 1 November bun ateuimen weer kunnen Ifli ten hoatea om het heil va Von oiiron piu'tij to bepleiti het jaai j ters haddea roodü volgens do letter der wet omde September bij-den minieter n De begroo-t hun voorge a liet Mmr te leut Rooaevolt èa door zijn bennddeJen de houding in de Poansj^vaaiKhe werk staking & n door zijn veraooneaido houding ' tegenover Cuba én door zijn optredcai twen den tnists " de soherpto der re publikeinse lic jKilitiok vi'ij wat verzacht en is oncotwijfcld djaor den renublikeïn arfioa Pj-esidfent uiléóa de weegsohad bij ¦ de stembus overgeheld ten gunste van deeo partij Heraiemaf der tarieven zal de eerste arbeid zijn waarop het nieuwio Parieruont ziftüQ krachten aai moeten beproeven VENEZUELA Nog altcos geen lioht Om de bout wordoa de troepen de * Daarop somde deze verslagen dat hij juist eoa praohBige over winniog bdhaaM had In hei UUd van hedauouhtend nncodt dat door twee Reu tar-teiegrmmuwn tc^engiesprokan Sn ds irroapondcnt van Reuter in Cbraoaa schrijft ander dogteeikeMng van M Oc tober dat na eoa week veohton bij O* Victoria da opstandelingen moeeteri io rugtrokken miet 1600 vwiieeon aan dw> dto en gewonden Do gouveraemeaita-ta'aop«i hadden 1400 vestliezen Genera aJ Castno eohreof het jKmistorfa na deze overwinning een vreoalijk emo-vendeo bnef waonm voarkomoa o o de ae Binneoi ^ ïe aolaitilKireaidato overwin nuig heeft onzer heldenmoed bekiwad Ome 6000 heiden deriaa ca tan ioodd Sljk en Moedig gevocht 10 000 buuriire gen eo moordenaiar » in heb stof " Jïjton Goniötaal Mabos on de Bijnam sullen eeu wig vervolgd worden door het vonsj j-jfe kolijko visoea vau weduwen en wowan De God ' der voMoHtm heeft ons reaiit vaardig on rnderiandslieveode streven beloond en do vroda oen voorwaarde voor biooi en vooruitgai ^ ia nabij " FeuiHeion of de beide stief bi-oedep » Naar het Engelsen run HALL CAINB ïlhans hooide mot bet gerol van raderen en Natt kwam do ' duur vau don tuin dta molens voorbij „ Jo hebt voed verzuimd Natt " « efdü ohm Prudfort „ waar heb-j © todb uitge ia^en " „ Ik bracht mijn meester mieit rijtuig * i«r hot staïion " Hugo stond er vlatt bij AUon koken anar fieco en nafll 1 Nat „ Naor'het station I Wat bedoel jo daar wee Wienr n ' iVien7 Wrf natuurlijk master Paul " Jntwoordde Natt ncttseb „ Ik denk lotfe fed ' het master Htigo wed met geweest Wd zij »." „ Wahiieerï voor wefiten trein ï " vroeö < e y 1 oar 1 Jiet.dan ttein van nciiten naar Loar den " „ Van « ch ten " Naar Londen T jSpreek ik.si^is met duidelijk " „ Is ' bij werkoïijJf vertrokkenj 1 ' „ Ik sta er borg voor dat hiji verbrod Op aller gezieJiten bohalve op dat van Natt stond com nujoloose voib.iEtny te lezen Den volgcndeu Zonditg en nn de gods - UpmöiiJMemngevni verzamöldo ztch oen groepje manineni voor da deur van de Qtéric om over do gebeurtcnisflen van don vwigfèn avtmd te pmten ' iNamidüigs waa da gelagfcnmor van dei dorpsherbeiw vol bewonora van het dal en menige _ Bcheprainnigff theone werd verkoncKgd ' om ihjet verwiMidterlijke veowsbyasèl van Paul Ritsons ge3ijfctij(%0 tegenwdordïg head bij den braud en zijn vertrek met ' don Loudonsehen trein te verklaren - Hi^o was dioa da ^ nergens to zien In dfen vroegon monden vam Maandag spoedde Inj ztcli edtter naar den stal en bend Natt om een paard voor hem te aadielen Hij sprang m den zadel en ga löppeente weg in de richting van betstadje S "' a ^ i/o morgein was bitter koud on do rui ter had zijn jas lot aam den hals dichtgo knoopt Do lucht waa voobtig oen dtohto novefahnoi ' lag over hist dal en Ihulder ter Mverwego de rotae » iit Do wïn teraohtige moi-gensohemering ' met lieren zonloozén hemd had nog met de kracht dezen uiteen te scbouron De wind was naar het Noorden gedïaaid en thans vochtig en snerpend boud Een sneeuw storm was in aantocht Hugo'a gelaar zag er bleek en afge mat urt Loom ' leunde bij rooraver in dfen zadel De eoberpo wdnd trof Bijna oogiOn Zijui blik waa strak ea hij soheea de ¦ monsohcin niet to lieri.ennon die bij onderwog tegenkwam Diok ^ dö moleaaaji groef ia de puiu hoopea van den verkriJldor vontUc'sten molen Toen Hugo Veorbyreod nléeg bij den Uik op en mompelde een vloek Do oude liard Fisher duwde een kruiwa gen Jfflnga da hoHing voor don smolteven veort do machine bij dien ingang nun do schacht was in vollen gang Toen Hugo do snajaérij veorbijroed stond John met een hamer fa de band aan een raderlooze wagen djio op deniine traohtca rustte In heb gesprek inet oen^ onziclitbarc » persoon in bet inwendige der smederij zoidfa bij „ Ik zou wei eens weten waar master Paul in den ¦ nacht vsn Zaterdag op Zon dag diep Hij dunkt dot zou alles op belereron -" Zonder ctonTblik op te siaan met het hoofd op dö borst on vnstgealoten lippen reed HHigo dfen koraendtn storm co^e moot In ' ïijno bmoenete woede echter eenandere stoiart die'iedere aandoening zijner ziel onderdrukte Toen bij de pas torie voorfïijkwam weaddb lüj zich snol aijwaarls on klopte ttriftig aam de deur Peter da befdieadu vam den vtoans kwam naai ' buiten gealeaterd met^eeno snel-hend van zcöi passen in do minuut „ Is master Christian tbrnsl ' ' vroeg „ Ik weet bet luet " antwoordde Peter „ Waar » hij dani " „ Hbe zai ik dat weten 1" „Zeg bom dat ik hem een bezoek aal brengen wannear ik ovon èwew uur te rug kom " - " „ Ik weet niet of ik hem spreken zal." „Ga dïm saon waar hij is " nep Hu^o wrovelog en oen kanvatsslag trof de zijde van bét paard Gemelijk weadldei Pcteo zielfL af j.Kulmpita aan 1 * mompelde hi on demterdo weder ' iai hot bids terug Hugo reed vwdfer Eone fijne jacht eouw vntmeagd met regen begon to vaHe » ca trof vrij gevooligi zija-gezicht De weg waa hard ibevroren ea meel 1 dan eena struikelde het paard De ruiter setto het,echter bot spoed aan Ia een klein half uur bewikte hij Ees wicfe Do menschen die in groepen op bet marktplein stonden weken ter zijde oin ' hem dfen weg vrij té tatea Zij groot ten bdeefd ffij beantwoorddo fit " met een korte wefer^roet ef-wei m het jürfieel met Ondanks atjn ¦ landen rit waa eïju gelaat nc ^ alfaijd Heek warem zijne lip -'_ pen hloeifelooe Hij hieM stil voor een huis dat een in den wind fdïngerend uitfhanffbcffd als bet logement „ Het paard " dood konnoai. Voor ide d »»* stond de oudn WSIfo Cal vert de kaeteïeftk en raakte oven aan Btjne muta toen Hugo naderde „ Esnigo naehten geleden heeft Slier mijn broeder gdogeerd naar ik hoorde '' begom Hugo „ Zoo fe het " antwomdda de kneteleic „ Wanneer waa datt " „ WanneerT - Laat eens zien Aanstaan db Woensd'ag wordt dat een week " „ Hebt ge hemi zelf gesproken I " „ Neen ik was al leng naar bed ge - „ Wio siirak bom dam Uwe vTOuwl " „ We aekor mijn vrouw — Ihoidnar Janet " riep hij ov^r de plaats booiy „ zij zal dat U wei eeno haarfijn ver tellen " Eene bej larde wouw met een goedig voorkomen oen wit mutsje op en een bonbkaloenen schort voor kwam naar „ Hebt ge mijn brooder ook geniën — gö weot wel Paul — toen hij verfedaa Woensdag in uw Icgemont shopt " „ Ja ïokorl " aatwoorddfe Janet „ En wat zoido hij " „ Nieb Bot waa al zesr Iaat bijkans twaalf uur ik had juist het Inua gesloten on ïiield de kaara m de band om naar bisü | te gaan Eonaklapa word er heftig tegon da deur geklopt en toen ik open deed ^ wio stond er toen andara voor mij ' dan master Paalt Hij zetde dat hij wensohto to logeorea maar hij soheen aeor torn-Eergodrukt en allesbehalve lust to govoeleoi om een gespreik aan ta kiiuo pen Daarom dan odk vroeg ik bom niet vordbr maar voerde üwffa in de klorao groene kamer en xensebto hem geede nwtttï " „ En izaagt ga hem don voOgemren ma genï " vroeg Hugo Alleen ' s morgens toen hij mij de ka mer bataaldb mant bij beeft aoób gege ten iuoch gedronken „ Zag hij er anders uit dan gewoonlijk, had bij iets bijzonders over zicb " „ Neen niets aHaoa ecbeau hij vat vermoeid te djn on ook eenigsztas an ders gekleed dan gent dijk '' „ In ' hoeverre andei's gekleed Wat Aoeg bij dfen avond I " Was ' hot ^ ftlaot jvon Hugo al bleek ger weest bhnns aor ~ bot er uit ah een ga zioht b ^ maanlicht „ Ik geloof oen hrniae wit gespikkeldv jas maar ik kna bet mij op d * « W » blik zoo juist niet meer barmnewn " Hugo staarde haar met groots ao^m aan De tong klomide hom aan heb vep > It^melte vast on woigesdlj beet haw dienat „ Ik dank u juffrouw CaiTMi R)R Wdlïe mijn wauidd drink op mijne ge4ÏM zaJt ge « ggen "!» tbeduut g&a MAROKKO Troebel w&tor Volgons eon bericht uit Tandsjer aan do Diüfy Eiprera M>t do pwtondant M> " do gouTor oeur vm TaoiLqor in oen nabong derp cvmtig bedrtsgd en beeft do Sultan leU » rijn lijtwaclit uit Fez mxfjaa af conden tegon Simlali BINNENLAN D -^ 8 November 1902 Uit de StoatBOonrant Bij Kon lc*l zijn de mvolgondo pên - eioaneu vialecsa lo ana J W va ^ ¦ Ot*t t 681 j 2o aan W Jdtema f 43Ö ¦ 3o.iLanM.B:.Sinitf 200 ' xijn do kindeitni geboreo uit bet Im - Trelïjk Ton mr Eilko Eger Sickingho en TTouire Albertece Fwunfoiso Frédériquo Baud t © Amhen ^ zijndie Fwjo Willeia Joost on Ottdino Charlotte Erafliq Sickioglie de cerate mot al zijl » wettige koo monndijho ab vrouwdijke atstean - njeJingcn d » tweede aJican persoonlijk erkend ols tD behooron tot den Ncdet - landioben adel met de praedicaten van jwikliecr « n joukvroaw Hofberichten GieteÉ^muiddtis bogavea Konhigiiï Wübelnüna ca prins Hendrik licb vex gKctd door groothertegin Marie « a hor -' teg Adolf Fricdridt mot een ertnvtmn naar Ludvngalust waar do grootbertog tbaw TcrMijf houdt Saikorfabricage Mn den minister van finonciöc ia het volgccdo ndiva gtuonden Geven niet TWscliuldigdon eerbiect te kennen ondcrgdeclienden ulleji hande loodo in of hdhng hebbende bij den ban del iu suiker te Itottcrdamj ^ dat zij niet reader mwp on met be vveemding bebbeoi kennis-genomen van de pogingen die van wogo & beetffortel • nfterïahrikanteQ bij do KegOBring wer den aau^es'end ton eindo ' bebnlve de » eer belnngriiko proleetio dio ïi ] reedsgenieten bovondien nog do heffing van een surtaïo op suiker te verkrijgen wcl to bijzoudcffe protectie men vraagt op grondl van ^ _*^ lo de scbadeiijke uitkomslcu van Imu laatste exploitatie]nar en 2o uit vrees dat de invoer van suiker tnsschon nu en 1 Sqit 1903 buitenge wone afmetingen nal aaiuieinen dat zij wat punt 1 betreft meeoca xicb to mogen rofereeren min de uitnfe mende redo door Uwe EsoeHcatio mtgo oprokeu in do veigadering van do E«£te Kamer der S^ten Generaal op 1 en 2 W^-jl daar ook xij van incaoing »}• dat ds su&cnxisïn alleen moet geiodit vorden in do verregaande oïerproduotiö Ttó'h«*wortolcn als gevoig van de *» r versshillonde Staten jMgeren premiei ^ en waar trouwens in iedoio Mak,.i«0wel iodostriede als bandelwafc iBetafèis reiende rcsultat«iirordt gewerkt toonen do balansen van de beetwortelsuikerla-brakanten die gepubliceerd nju aan dit tot op het janr 1900 do zaiea met enor me wiostsaldo '« gedreven werden dati wat betreft de vrees als « ra ge durende ïiot tijdsverloop tuaKhen nu ' « n SepL Iil03b«tWtigéwonos«ikemanvooreu op onzo markt zijn te vevwaebten die ¦ vrees op geen « ilcele positieven grondl « teuut dnar djo marktwaarde daarop al-Icrcerat van Tttd ittrloecl zal rij » terwijl bovendien door do premico die tot Sept 1303 ifen fabrikant nog toehomen de toestand vrijwel Cfcliife ia aan ¦ vroegere jareni en da anrekerbeid omtrdnt ' Sm • toestaad nn 1 Sept 1903 vanrclf dó in ^¦ oerea zal liraHeeren dat met het oog op de door den hajidsl ree ^ « feeöoteo eontrncten voor oen lang tljdsrerloop eca lïjdeUjfee nurtaxo al waro die ook van het standpunt der fa ¦ Wikauten met biilijkbeiil te verdedigcin wat ondetseteekenden meenan ia geenen deels bet geval te rijn niet te mm toc ctaadbn ïn Uct leven zou « Epen waarvan vent recht do gevolgen met zouden zijn te overöen - « fct r.ij ala hvmno beodieidtea inoenrag mtsprekeu dat het hij ennncming van do BniaïdoElio eonvcnlie leoluaian zijn in ' het'belang van handel en indusrrio heïde ^ indien zoo min mogelijk bekisden in daa weg worden BdegtT dat zij mitsdien met cfca mecstcn aan drang aim Vvo ExccUenti © vrïigoa zeer zeker geen surtnxc voor to stelten dat zij voor bet oogonibli'i iich bepa len gciijk uit hec bovonstaando blijkt tot Biet tijdvak luaachoo na on 1 Sept 1903 mtuu - dat zij vaat overtuigd zijn dut ook na het in werking treden ocv couTcniio geen suriaio dient gdievonite worden als in strijd met c » hand&lsbdaasen ea het utt niets over tuigend i3 bewcsoo dat voor do ineCoeirrie zulk een surteio ceu vtfeisehte zou zijn. HeUdk doende enz W VAN OOBM " & Co ¦ - GïBK VAN OOBOT C M VAN SKiEVOLDT FttANS VAN DBH VMYER Ss Co ÏEWR CATZ GEIÏlt VAN T HÜOGERHUYS H E VAN HSENDIIK Jr HENDBIK VAN M!B VUVmi P.A HAMMES E E VISSER JAC DE HAAN J H H-ANTENHV - J-A HBSSÏNG Het Vetli-Ponds Het bestuur van hot Koninklijk Ko detbmdech Aardrijkskundig Genoot schap boi-loht < bt voor bet Vcth-Foods bestemd \' oor het wotenscliappriijk tiEBil TAX DBit HOEVEN - t toe f 09,927 aan tctaoggingen is in tomeoL ' S ^ ' ¦* Dit bedrag ia afhankdijk ma het bij-mbrengon van f 100,000 v6dr 1 Janu-ï ][ 903 a - moet dua nog ca f 30,000 gevonden wordan Toenae^neen tm g*fl « geüero men to • dre«eeron aan don panmngmeester van het Genootschap den beo - E Hel dring Ktovcaiicrsbui^na 100 te Am ¦ tcfdiim Bond van Ked OnderwSjzera Tot lid van hc^loofdbestnur van dca Bond van Hed Ondcrwgzcre is gekozen db hoor M vaa ' Assen tb EnschedoThet 1109 slommonj de heer H J v - d Vegt te Zwolle vortreeg 668 sleminen ••* Tot rodaetenr v»a de Bode ocraan vaa doa Bond van Ned Onderw is ge kozen do boer 3 Jooso to Amsterdam met 1240 van do 1872 uitgebrachte stommen Do overige steranKai waren over vcrschillenae personen verdeeld Brieven uit Amsterdam Vtm onzon corrcapomdetit Ik hohoor tot do Wijmoedigen Heel lang is h(t nog wel niet geleden dat ik con ganosh ander ooidoel over mij zdf veldo m*ar daar staat geachroren e «» steebt monsch dïazija leven nooit betert En ld waro het dat rit nimmer Wijmoe CSa van aard was geweest en al waro het dat het lot mij tot een bhy veate somberheid liad gedoemd m ik liaitdo ia do gezqïende hoofdatad onze lantfe gewoond zoo warei toch allo mtat galligboid on w«t « es meear zij op den duur van mij gowe&en Op cfea duur zcr ik Dit sta vewop Want bij do hedommeringen dce l««ns ¦ wordt viwi eax mensch wel-is-waaj ' som tijds plotseling te ved goverg * Nog soo hed lang wefc gdodroi ston^oa wo m onwi goede hoofdstad voor oen debet van f 1,170,000 Neen lieusch niet meer Wij Amoterdammera kunneni om de luie pemiteerea er zufc een sdnddonlart op na to houden Wel een bewijs voor liet vertrouwen dat de ntwiscliheid in co »» stelt „ Wij demken ^ isdimt met aan liqul dceiwi O no question about Het Zaakjo gaat nog even gesmcond alsof do bij » twos mülioen die wij te kort komen eon batig dot warou Ziet u dat is hlij uwccÜghetf ' Dat ia ladbcn door tranöt Iwon Die konen aja eon gevolg van noodlottige oandngon Aansis^oa op cmza jOTtcmootiaie Bdastin ^ l>da*mg bo iaeting ' t Eofroin vaa het liedje dat onze iroede vatooa vele middagen ea nvon dtea in het verwocderdo stadhuis gtaon gen liebbeo zij hot dan ook al niet e&n otenmi ^ Indeidiuid het koor Klocfe wd oea boctjo valsdi maar aiet bet oog op dogocda zaai ïa professor CrfÜ ^ mwr nistigjea ihjiis onder < xa btwtjo gdno ven ' tLeven ia nog zoo borefcrd niet Wij moeten blijinoedig zijn ' t Hoeft ons ac « bot haït geMiaso dat hot cohde dariboelict on den bdioeftigeakinderkeos 8chool-pantoEfelE]Ó3 to vewtrdckcm sdiip hroift moest li|desi Do lo&n voii dpn raad o zo vonden da idleo allcmnal even mooi maar — wia - al dut botaJenl zccgèai zo Ea er was niet één door Mnnuucn gezegtöd ^ cüe opstond ^ met ds hand op « jn bw»t sloee on zei in de gotfdbdd van zijn hart IK Och neen ' Soa « la korte spanne tyds en Aza sterdam heeft zijn bestemming bereikt cen nsyl voor dnkloo.'.cn Enfin ook dïc moeten er zijn Waar zou anders Jerod ea iet I>e«(a - dea Heils moetea hlijveüï Ik haal InerfHj ewmoe » oudlgezegdoaan maar dat ondanks alles waar en van pas Mijft - iet sou met djize ïnstdlingito piaa nl « uvet dea dief die r - do hart zpGBisnd vi-nag vaa jCien - haittoea-end recht » bsrtroerand eotwoorddo „ Waai om ik BtaJÏ Maar mijn beste menoartje wat zou er axuJcrs van db diender » wor deaT reden om uttmijablijmoedig»stomniing weg te zakken Ik geef dit volmwidig toe Do kwestie komt U er Één een TOWstandor is yoor oo ¦ ondon oritidt dan vooWeker ik Vrindjes^etaetij rij komt hdaas vow en wij kunnen er weinig tegen doen Ge lukkig dat aan do undero zijde mannen vaa starviist staan die wetett van geen oiidonlanig zijn dan aan de eiseben ecmer rechtvaarfïsf » zufroro critiek Me » boude editer steeds zich er aan psriementair te ziijn Nu woont to Amsterdöm eon vum over wiens capueitoiteo a!s tooneel-ver sbegemr ik vowhanda niet zal ootdee-Ie » Die man la juist in tegenstrijd met wat ik zooeven hier boven zcide niet parlementair Tem bewijze dos ik uit zijn Spokon-neceinsio de volgende aanhalkt göo Jht grappig walgdijk pseudo drams " Bewijs voor dSeËo aansCui^Eg wordt niet gdeverd De rol van mevrouw Alvin moet volgens dezen man „ half licht niet klaar waar te nomen omtrek ken hebben anders komt haar misteeke nmc en kleurlooulieid te vod uit ' Ik dadit dat de man dit zou bewijzen dat hij niet allee » een rnnss » groote,'inets - acggendo woordjan zou gebruiken maar ook zijoi beweringen zou komen staten Ik hd > te vod van den maa gedocht Voorta iMen wij over dé rol van deo,ji\iï dikant uit Spoken „ Do lieer Schwab maakte then OD&egrijpdijken lummel van oen domioea Mandeta " Onbegrijpe lijk hm Dot goeït t © denken Ik denlf zoo onbegrïjpdiïk voor den schrijver vaa dit atukske Limbui-ger Eoericn-och-fig Hollandsch Voor hen die in-denkon dks » rol bevat do teckening niets ' hun - mel-ach%s „ lam " noemt dt^man Eet spd v«a Aa lieej van Oltefen als timmerman Kng Krorad De man echneef albuaïevdi^c E^jWh ^ zo © gosd kent Mj het drama Do hew Van Ollcfaa zal zidi hier wd niet hoos om hebben gemaakt Niet waar men ziet dea poreoon aan die ons zdko « ÜBr gen zegt En glimlacht Het neemt ek * weg dat de man bij nutehto ia goweest mi ] een oogonblik uit mijn blijmoedige Etemming weg to nemen Ea dit ia nog eea betrekkelijke eer voor hem Voorte heeft liij mij '^ oogen vow véél geopend betrekking hcbUanda op do kunst « ö de critiok daar & spoedt eeffli bnel zal nECHTSZAKEH KAKTONGERBCHT Zitting van 7 November MKK j learpüciitwet is nog oen struikel - blok ^ Hen wil dog steeds niet inzien hoe groot het toekomstige voordeel is dat den luiidigen kindloien door da leerplichtwet ten deel valt De oudere scbijnea maar niet te wülen beseffen d«t het naar do scJioot uturea der kinderen tot hun eigen bestwil ia Menigeen on vcoral daaronder te rokcnei ^ d,e onontwikkddlaa gaan vaa de ids © uit ik kan mijn jongen of mwijt thuis goed Èobftóken en - J-TK r Mff Vromer - ook 3dot zoovod schoolgegann waarom dan mijn kinderen zo © gd&erd te laten worden ' tls wel © cgdukkig dol tj die wiè 6 ^ te veel de jeugd wordt gcczploiteerd tea bate van eigen veordod of gemak En dit is wd een van dei treurige gevallen Het doot zoo denken aan willekeurig thuishoudlaa zich met gakndd willen vodca ïn bet keurelijf van do wet -' t Zou ongdukkog sa ja to noemen als al de overtredingen dor loerplichtwd op dbaea basis steumden nl - öf onwil 6f winsthojag want om de kinfloron thuis 1 » houden en ze to ciploitceron ten eigen bate is zulks tls ovenwd vde malen anders als men da redaion von sohooiverauim nagaat Ea daar waar armoede vauk de rede is vaa niet naar de school gaamv daar is & i toestand mag tronriger en mow beklagenswaardiger Zco eonslatemïem wo gisteren op db iittfag van hrt Kantecgerecht drie gevaBea vaa lozrplichbcfferfcrediigeoi Uit de laatst © diw döw ons bijgm'oande zaak blook dat armoede de oorzaak was vnn het met ter sciiaol komen In ettj huisgezin van acht kinderen waar ds oudste 14 jaar on do jon^Kto 4 iiiawndrat is moest hét tweede meiajo « a van 12 jaar ihmAlijvon om op de kieintjea to passeetj onóat *» moeiet uit werken moest Do moeder stond terecht vow dit feit oMnt haar kind isnger was thuis goWeren dasn daartoe veiïof bestemd HetO.M Bominaammwkaagdft.tlmfe liEQiHohenda amoede ea © hnhta lidite straf Een deagelijk geval had zich aan da Bilt voossedaan ' tWos ook omoede, dut hier ten grondslag ' lig Met dit vierscha evenwd dot hier hij het sd'ïölgaando kimi * het sohosisoL onibrak Het Smgetj © Boelof H had geene klompje ^ en op „ zijn büoote voetjes kon da vader hom toch met sturen niet waar dat kon niet nee onmogelijk " Wd kreeg hij klompjes van het anuheatuur dbbh dechta eens pw twee maanden Ea liep de jongen dno weiken daarop dan waren zo geheel stuk Zdf had hij geen geld om vow hat joogetje andere ta koope » Hoewel uit het getu^gonverhoor bleek dflb aan licfdadi^dd op dB BiK voel gedaan wordt aoo bleek tevens dat die door liet gcain H niet erg wwdt gewaaï-deerot vooral nïot dbw da vrouw'vaa beklaagde die veelal op aoer niwo maaiap optreedt aJa ' tvrare de hoeren ven het armbBBtuur divmgencfc haaK te geven Iets leolijkwa tow bdd ws ^ dat kldna lEodof gcaiea waa op sohoentjoa < q > deai wqg naar Houten „ O dat wano zokw sclioeatjesi vm ïija broertje maar da kleane jongen heeft niota hoclMnaal niets aan zajna voetjes.'t O.M aam de « rmoe da van het gezin in aaclnwkiEia ea oEödhtemaBrllboBtesuba Idaghocht Het dbrda leerplichteUaltj ^ Ctcerete mb « 0 bijwoondea deed om dtskem «ö « w ^ to dé kinieran caw « b « Itod rich nog al verbolgen over de vaa bet proces-verbaal op Zondag ' tis oea schonding van God » heilige wet en dat mag tedi niet dit is al te erg ' t Ware editor heel wat beter als aïj togdijk met dra © nauwgeeette'plichts - bofcrsdiüng ook dacht om de opvoeding rijner kinderen tot voldeed aan de ver moningen van dea schodopziener om nl zijn kind niet thuis te houden Bdd liowde door deze overtreding een gddboate subs hoclitenis tegen ricïi Do ' ritting lertrde veriter een ^ lo gaartj © op alaiecn naditnimoertje oea overtredmg op bet rijdon met automo-bids een rijdoa op verbodeni paden fietsen op een wandelpad enz ' tls dow gaana zoowat hetzdMet Na editor stonden terecht twee be kende HtréchteAo winkdier S en B Bcódcn aija handdaara in manuEoctuiTO en heiden hadden dit proceorcrbaal uü gddet Do gömeentevecordening Bohrijft voor dot door een winkdier 60 o.M vón do openbare straat bedoeld het trottoir vow hot huis mag gebruikt worden bot uitsUUeo van wink el goe doren Men mag die uitstalling zoo hoog msiken als men verkiest echter aan de muren mogen geeno goederen vwdoa oiwdumoen Vow het laatste f^t etondSon beiden terecht Ze bdtcmdaa de © vortrodtng ge pleegd te hebboir ea hocodeni tegoa zich eïsdiea dk k « boete vnn f2 suba 2 dagen hechtenis Do hoar S do eerste dor lw©e beüdoag - < kia hidd een © verdediging Hij wees op do verordcuin '- hoe lastig dSo is voor koapliedlaa als zij vonder op het beait van zijn dgemdom nl den muur van rijn huis waarmee hij todt mocht doen wat bij wilde verder op Ijot plaatsen von karren ena met koopwaren soms voor de huizen Be Ambtenaar vaa hot 0 M diende g van repliek Da nitsiag over 8 dagen bepaald zul dezo twee heeren doaa rien in hoeverre hier hun recht gaat Stseisssieaaws ^ BTEECHT 8 November 1Ö02 Ned M ^ voor Tuinbouw en Plantkunde Daar do voorzitter dr Woltering voriiindord was word de op gisteren avond uitgeedirepen vergnidera ^ der ofd Utrecht van boranfionoemde Meat sah^ipij goprraidcard dow den hoéc Oortinan Gcrimga Onder ito ingekcancin stukken bevond zich oen nusaivo vaa B en W deser ge meente waarin mededeling wwd go daan dat op hot door het afdedmgsbo stumr godaun vctrzodc otn verhi van subaidio vow dea Tmnbouw curaas gundig was beschikt an deze mot f 25 verhoogd was zoodat da sub sidie thans f 125 bedraagt Dit bericht werd dow da naawmgen iqfb npplauo hegrod Thans werd punt 2 der agenda het houden eenw tentoonstdling bij gdegea hoid van do wiatarbujeöakomsb dor la den van ds Maatsdiappij ometreoks half Februan as ter tefd gebracht Atganean waa moa van oordedj dat wijl de afdoiling Utrecht m Februari als gastvrouw optreedt tegenover de leden ea het hoofdbestuur dw Maatecli « o tcntoonstcQing goweuscht is Obreeht wee » db vooraitter er op dat dit vow vden ingezetenen een prikkd mocht zijn o * wwdan om zich bij de ofd sla lid aan to mddco to now dwr de afd Utrecht ia de Icdodijet een po vere figum 1 moaikt wijl zo slechte ledoa kan aanwijzen an met het oog © p het stravon 6 »- Maatech ware eea mc sterkiug van hotiedontd zew goweoaehit Do Ui Bodiito ^ v Lantaren m N*n huigs vrerdon als oommnsaideden aango-WOTaavow hot opmokoü Tun eea pror gram voor bovengenoamda tcnteODabd ioq Het deado punt t wdk amdera nltijd als dessert bebanddd wordt werd au ter spreio gobmoht ril „ da vraagboa " Üeao was met aamwffiïg en ^ mr w geen vragen te bdumaam waren word © vaP gegaan bot den hoofdscliotel vow dt-Bt-a avond „ Voordtaobt van den hoci - J K BudAs met hot onfenverp Smjgroen " Sprakw dooriiop mob da aaawcdgea in vluohtige © a kwto twtóten do Cryp togamon ea Pbanorogajaen Breodvoerig beaprak spr 6n varens die uttnunood nuubariaal voor bindwwk leveren ea stond spr ook bij de gcdaoh tdijko vwrt^aatang van dea © sdiooqet en tdangnjko piantenpwp stil AMa pJanton die bebandeld werden rijn ta vcd om h«r vermeld te worden; dit behoort in oea vakblad thuis ' Mem ¦ wüfco wij varaddsn dat da AapanigwB van door de WBd/KnoppW wdwÜlond praohttaemplaren ter verdorang en dfc monfibraitie waren algestaan bebanddd wwdbn twwijl ten stotte da Crotem ^ GrowaUiu's enz aan nmno beaiasldne gonotoa Ben daakbamr ttpjdauB en een woord van dank aan den geaofatea apreker toonde aan dat deea vaw*«di * Sa ongevcnr andethall uur duurde in den geest dar vergoderine govollcn was Gedurendk » db pauze dSo d « leziDg wm dm he « Buddo voom^ng WKrden da verscMlenda groepem Chiysanth© mums dia voor een hmshouddijk © ten toonstdling ffto ***** ^^ booordcdd door de hh Buddfa Laikwvdd ea Glijm doVoei De éente praja weid toagekand ecoap S van dm haw van Koofen ten-iri ^ da heen Eou^ja da tvreedo prij» mooht bdiolea Bij de gewona rondvraag voor duiten van do eaigrfwing © aUpon een ddxnb tusachan den beier Nianhuaja en heb EeBtmir dut eohlw van te hu» hoodd ijken and ii om Idw varaadd te Troadeni woord van dankbetuiging aan da i» zondora van al het sohoono o.a cok aan den heer G M Knoppw vow het in zonden ven sport eipl van een soort dirysanüiemum ca aso den heer HcDH detdaid voor het tier beridifiging stel len van bloemen cenw kleinpluit uit do wasmo kao doot da - vttwöjter do veir gadering Geslïiagd Onz © atedgeooot do heefc L Kink be haald © gÈBtewn to ' s GraTenhagq de ek - ta wiskunde L O 1 • ¦ • Voor het gisteren t « Ngmegon gehou den exa m en vrrje ^ en orde-oefeningen in de gymnastiek slaagdon de hoerea J C G Brocdchnis H M Pontermans en C G a N Tongbergea allen van hier Academische Berichten Bovwderd tot doctor i » do rechtewe-tenschap de heer IL M Jfdl geboren te Itevonter op TStdiingan " Tot bestuucslodea der Aisomeene De batting Club zgn gcJcozon voor de Theo logjüche ' Faodltöit do heer W A F van ' öpt^-voor-dtf Litterarisohe de heer Gï Brom voor d^Medischo de heer A K Noijons ea.voor do PhilosopMadfe 3o Heer A S Talma *,• Eöi herstemining vow do thcature der Jnr Faculteit moot nog plaata heb ben tuaschen de hoeren J R - H van Schaïck en F E Doedes Tot bestuursleden van het Studea-tentCcaicert zga geiozea de heeroa H Verploogh en van Bracken Fock *.' Tot rector vaa het Utrechfsche'Stu donteacorps werd gekozen de heer C J C vaa HoogenhnTze - Mct dezen was candidaai gesteld-de hoer A SchimmeJponninck.van der Ove Steuncomité voor Enschede en Amsterdam Door omstandighodeo is ceret dezer dagen hoveagenoemd comitó officieel ontbonden Nadat door den voorzitter en secretaris dé heeicn K - A Grondqs en A DijksbS hot finandeel beheer van. dea peaningmoeslw don hoer J A. Övordijk was gecontroleerd en aan do aangesloten organisaües tor goeffleen-img overgelegd J s thans ondw dankbe tuiging decharge aan den heer Overdijk vöncena Typ Ver Jitut ea Genoegen " Bovengenoemde vereeniging hoopt Zondag as haar eerste jaarfeest tó vie ren in het gebouw Eensgezindheid SL Annastraat hg welke gdegenheïd oen wals concours zal gebonden worden. Voorts zallen de hecren Hdtor ea Hnijgens hurnie musicale medeworfdng vorioenea Zulks beloofd om urteres-sante avond tó worden Vtr Bul en Becetoerclnb „ Iia Reine dn BaL " Bovengenoomdo veiooalsing zal eene algemeenelcdoa-v-ïï^adering Souden op Woensdag 12 Nov ils dea avonds ten half 9 ore in het gebouw de Sfiveriieid Panterstraat De agenda bevat No tulen kwaitaalvciBlBg penningmeester bcspreüng Kopperfeest veiÜeziag f^eslcommisae mededeelingen J * Voetbal. Moi^en Zondag ' s namiddags ten 2 uur zal op het terroiji achter villa Minstroom een voetbal-wedstrqd plaats hebben tusschco Hcrcuies H en de T V V Voorwaarts uit Ticl scheidarech tgr de heer John Coucho ¦ Op het sportterroia heeft eea wed süfid plaats timschea HCToides 1U on d © U V V Celeritas Uitreiking der züverenmodaüle Giatoranmiddag om 2 uur had op pïa&ögo wijzo in het Steir*OBcJ * de niti^jng plaats van de riberoa medoü 1 © aan den adj - ondörofficttw Kerfinj van heb Bo ireg Wanteiria aftier De mnjow Da Joi^h dow wicn do uitrenking go adaadde ' spni * o jubanria ia kern-odl%a wooidsn Hp en wenatdite baa geluk met de © nacrBdienaSng J > 9 muri ^ waa tor opluistering aaiv Itoor do geoanenüjka officieren van bat bataljon werd gwtorisomorgen om II uur non dfcn hew KwIidb etn « a3i«t aangetoodan beetaoodo uit tw^O prach tige ¦¦ chad^mjen Om drie uw gïateraoimiKiie had nog de aanbieding vaa eten geseheni planla door de geaomaiilipia ooderóffidonaa van het bataljon In de oantice werdbi gMteranavoad tor « ere van den ji^ilaris enkdo fee^WiJk-hedon gehoudein Stads-Evangê^lieBaHe ^ - aoals achtersteanda-JOKwea in ona bladlteirieageaft zal aa Maandagavond eene openbare vargsdeaafi M het Mili tair Tfehuia Wed wonden gehouden van In die vetipufcring » 1 het pnMiek gö-Wecaa worden op het doet streven en TOton der vwecnigaiB waar men ttr gdijk ad wiJMn op de-mid«den waar door djt dod zal bereikt worden De eotre » is gdieel vrij Een kennismaiüie met de Sta^BVaiir geüeaatia is wcikdijk aan te Itvalen 1 Predikbeurten ' j-^'ij Zondag 9 November Geref Kerinen Coiïeoto vow da IWawntia •¦ 4 Oootwkwk vnt 10 uur da y Maraén, 's av 6 uw di Femhout CUeohtemu Zondag 44 rds Kkoic - Weatwkoiik voonn 10 * hamer '• Iff 6 nur * v B^j aeafaifc va » 10 « w « fc Fcraho ^ ^ wpabe^afael Il ar « u^aa^J *»*] Dondwdagavend haU T 3 ©'^ Mmnen Doopabedkning). Chr Gw GoneenteL Wittevreuwenaingdkes *- Voona 10 en ' s avonds ÖJour ds H v 3 Vogt Luthcraoha gemeenta Voonru 10 uur ds L Schutte Evan © Loth predik te Monnikeaidam Liefde heurt ' s Avonds hdf 7 da ï A Koet Maa » dngavond 8 uur ZenddSog 3 U Spülo naar utt Egypte Voonn 10 uw ds S da Waard Deutsche Gottesdienst Doopsgezind © kerk Abendts U uhr predigb Hwr kandi - dat Tenfcd k V - * Engdsch.Episcopaalsobe gem Gehouw Irene namiddag 2 ure Gods dienstodening iVootgnngar Kiev ¦' Cïhanihera van Amsterdiun r ' -^ - ¦ BÖElMienieik Voornt W mnr'ww kinderen Spr do heer van Pete<@em '¦ avends ten « J wir prof ValoUm Jr Woaoadagavond 8 uur da Barger ' Lokaal Abstede Noteboomenlauu Voonn 10 on ' s av 6 ^ uur Eviu^ie-voffcondTgiiJg Woensdagavond 8 uur bidstond Lokaal Azareël wijk Jacobikerk Wt " terstmot no 13 ' a av TJ uur Evait gdieverkocdigir ^ Wopnadag 8 ^ uu«-Bïjbdlczmg Eben Hooier Bomeostraat 39 Voonn 10 u Kioderkwk Spr do hew J Haase Evangelist Lokaal „ MaranoÖia " GansBtr Dinsdag avond 8 - uur Bijbdlewog da Quast Bebouw „ Lreorf ' Dinèdagavond 8 u Bijbdkemg dow ds da Laad van Wija - / gaarden Onderwerp Hot wdbehogea Gods Psalm 40 9 Donderdagavond 8 uur Bijbdlesing ds Gunning - xKry h Gamizoenshaiichten ¦ Dow ^ jno Excellentie don minister van oorlog is benoemd tob © pïichtel • van forteficntiëa do BeaBO^t-mnjoortitdsir A Govers **• Da'hew majoorcommandmt van tot corps gametrocpen is aangesteld teft ser gffint-raojoor-titiriair do aergeaat W Pip terwijl gei^ditiga » ja tot bet dm geq van onderscheidii^tecfltenen van georfead epoorwwkw cfe aetgeant-mfc iow Oudt do aergoantea von Brokd Bakfcw oa Erismato d«nede de korpo raals de Hooj 3 Sm P vaa Breagd ea ' J t Wed bcnarena 8 geniesddotan i var Piano - AGENDA Zitctdag 8 Hwambw Schouwburg ^ 7 « ar aieeuwwiije Gebouw voor K eo W 8 — ' Avond dow Hazold Bauw Irenes è wir Ldtwlienreeda Varacni - ging T O N L D O Tivd^haH 8 uw Abüfat Uitrooriog ^ Bah Mijvwhead 8 uw St S.-.BarwneoL Zondag 9 iNovember. Niivoriieïd II oor MefesUnwwluu Sohouwbcrg half 6 uw Kon Vereen 1 „ He * Nedcri Toooed " Flora Tosca Pni * TSvdvS « w % eoialitóten-Vow stdling Eenwenndbeid St Aranaetraai laar feosb $ 0 Kdno du Bd " Maandag 10 November Schouwburg Tivoii-Tooaedgesdsdiap S uur Een Koninkrifc vow een Zcnol Park Thdi haU 8 nor Twada Volka-Cancect Gebouw vow K on W half 8 uur Le zing dow Dr P H Bibtor D^dijks Vow da Kunst AquareUoa-Ttmtoonetd liog aondng apemng feopend van 10 t©t4unr Wed 3 10—10 uur Wemid-Panarar Hoogeland Gecaeenteipusaum Ge opend van 1 — i var Musaom van Kunctnijnriieid Oo-opood van 1 — i imr Musaam Kwidüdde Geh vow X en W Geopend von 10—t uw Itegentenznd von bet Barthdomci GadhuJa Gaoptnd vwi 3—4 Jin&j^j AaxtebiEschcppalijk Museum Nieuwe Gracht geopend van 10—5 our | l Viachmarkt Aan de Visdimarkt weïd gistei-en aan ^ Scbdriad » doodé fO *©-» fO,S5 ju stuk Kabdjouw dródei Gulle f 0.80 en f0.35p stuk Tarbot f 2.60 en f 0,40 p. atuIcGrietd!I^0ob goel-koperan radame^wd weggeöêmen Onwiilcienr ^ komt hier bovenstaande vraag ïn wia op taj het vernomen van dat feit Ha politie ia er inmiddds vaa in ken nis gesteld Op hol GistWennaimdaBg sloeg op da Nieuwe ' Gracht een vow een vigelant gespamnen \ paard op hd Op het Pausdom wBt.inen * heb rcaEfinde dier tot staan te brangen ¦ Per&oadijke ongdukten khrnmen niet ' tLemoen van het rijtuig editor is ga - > feiafean OOKBBSPONBENTIR A ' A „ Austwlitz Wond a met uw Vérwem tot hot blad dat het door u go - 
„ HARXIEbEN 7 KoV Ds B van der Wal predikant to Wodffiaxveeo beeft voor bot beroep naar do N H keek ol-bier bedankt EH-VgE^UJI N9a.Hery.keikvoorin ball 10 n ds W F G L ScUnlte van Itniden en ' s ar 5 u ds W H Lief-tittnk van Hnlderberg Evangebsaiio Alb PerkBtrnat hall 11 u H AvoDdmnal ds J Schrijver van Scliiedain Zondagavond 7 u Lntli dienst ds J. H Bögeholt.z van Wcesp Ger kerk Havers traai vooim 10 n. on ' sar 5 n ds S O Los Ger kork ïoroiilaan voorm 10 11. en ' s av hall 6 n ds - D Tom Doopsgez Gein vooim 10 n ds J S Pekcioa KOCKENGEN Da A J JM&r beeft bet beroep naar Kluodert naoge - MAARSSEK Als vormöcdelijt opvol ger voor Burgemeester alhier hoort men 1 alreeds personen hoomco o a den lieer de AVsal Malcfijt burgemeester van ' Westbroek en Achttionhovea en denbeer Gamlncr v Nooten burgemeeElorvan Lopik Kaar men ons echter vanvorfrouwbare zqde modedsclt wenschtde heer de Waal Slalefi|t niet in aaa-merking te ^ pnjen — Prcdiö/eürten op Zojidag 0 Nov ' Wed Herv kerk Vm 10 uur Ds M J Sanders ' s av half 7 uur Zending-reden Ds Adriani zending^director Ie Utrecht Woensdag 12 November ' s av. half 7 uur BgbeUazuig - Geref kerk Vm 10 imr on ' 3 av 6 uur dea Eerw boer N Bijdemast Don derdag 13 November ' s nv half 7 uur den Eenv beer N Bijdemast — " Burgerl^ke ' Sland van 31 Oclo-ber tot 7 November Ondertrouwd Peter Nagtegaal en' Geertraida de Pater Gidion Boot en Ja-coba Clasina Lith Leonardus Geardu& Broers en HiBegonda Schoonderwoerd Gelrcuwd Jan Rgdes en Elisabeth Susanna Scliliedorn HAARSSDVEEN Burgerliiko Stand Golioren ¦ Willcm^tjiè d - v E Bos-hnis en J Tj.RbeeiMD Ondertrouwd Cornelis v d Horst en Cafharuia Stuivenberg JJ0STF00HT 6 Nov Bg dea gehou den verkoop van huizen met erf ten overstaan van notaris G A do Gelder alhier werd perkceel Izijndo een bouw-manswoniog met afzonderlijke woning gekocht door den heer J Spithoven te Houten voor f 3035 en perceel II zijnde eenhais met erf en turn door F ^ A Da-delbcek alhier voor f 1175 — Prcdikhöurten öp Zondag 9 Nov.Ned Herv kork Vm half 10 Doop en ' s > av 6 uur telkens Ds T Ldtker-korker —- Gistefen herddchten de he *»- én nfovrouw de Gelder don dag waaróp zij voor 60 jaren te Rheiiëai in Tiet bnwe-lifc traden Aan de armen dezer gemeen ' to " word 111 den vbomnddag ewie bèdèe ling gedaan van spcA erwten en kreh-leid)rood Des aronds werd het gouden ^echtpaar een serenade gebracht.door-het'fanfarekorps „ Oom Paul " dit fin-schoteö - terwijl tegenover do woning oen eereboog was opgericht die des avonds werd verlicht en van bijna alle woningen der ingezetenen de dnckleur was uitgestoken Moge - het da nog kras se oudjes gegeven woraen nog lang dit voor h un zoo aangenaam gouden feest to herdenken — Hei vootboreidend militair onder richt dat voor onbepaaldeu 4jd was uitgesteld ^ nl thans aanvangen op Maan dag 10 Noyember a.s des avonds 7 urein de kolfbaan van het logement deZwaan alhier Do lood » der vaAxaa iKffdt bczodit aan de kinderen Hardo tïieonc « near w»ar absoluut Tvaoj - Wet Tan liet noodhit waar-onder n-jj etervcUngea - gebukt gaan Wi ttaiai op in madrtfriooio dmgiig — i^lxiac niets Te akt i/ordaa wa gedaan om der Tadcron soodt ^ wij ccwohuodigen oas ma derer scliuld ' Met pijuüjko juietlteuJ Iicoft Hondi'ifc Ibeea dit gegeron na £ tt familie-drama Bjwkaa nitseweckt Oswcld Alvjng den joogejJ mot groote garen bododdèci adiil der ïten \ rij laogsaAm ondar-gaan ge-doouKt als luj ü tot ceidergang dooi'liot zomJs^J&ven - toj » a^i waJcr Tia-niot riem wij gaan Ikgina liet load uit do intieme) .veraouding tusschaa den oudba AlTing aa bnnr moccler JcJumna Jator gehuwd met Eagotoaod ' « Ja piota oot haar idea ko wonlon vermooi'd — daw da Eondo der moede * Zooi zioa wij iijt&n dnei ou schuldigcQ in dit dfione bovönal moe»-dor cu zoku rij ooüt litgaa die anaoh-tend tnaar ' i loïen Jict levon zal gaan Kookeo djcv waSnect * aUeo haar tegon-loopt wevst dat er nog iÖai ptaata is wol-k & haar mat graagte 20 onbracQen do sccmjnis-krosg vaal ' haeX vader die, wroal cymsai ^ ter cera vbo efca oudee* Alving „ Kammerlietra Alving » Asyl " go doopt worftr ' n Wotetelïng van ' t loven tegen den zcddïjkea dt»d dit w Heorik Ibsscn'B gruwelijk wato famüiodlnaaat waarbij da geeatelyko dood ovarivüut on het le-vua woi - dt gökluisterd ia cöölaakbro bod - Erfmaaio Jmtop-bI "¦^*»- V *-'-- Zoo Bdiroef ik giBtorHii in mTut korte bespreking voa de mOeia voorstalling die liet Aansterdamedi Lyriadi T-ocöesl ons DonderdagaTcad sdionkindavtirtooning ïbeem'a „ Spoten " Erfmatm bpzit ' n zeer apart talcot dnt Jiean ia staat E4eUi rollo » oJs Oswald ' Aiving to veirtoiiteQ In die lidiluug Jigt mor den artiest eon groote teekomat Hij zelf wcot nat nog aan s'n kreotio ontbreekt wot dco Os wald bij do Gespenster-tEirtoaning van hot Cai'i Heino-linsembêö oannomdijlMX maakte als ó&i grottf bcgrijpolij'k ge-Jied Dam komt or n»K ' rust in z'd spel. dan zegt hij baar fa daar op andercD tDOD Op iwifercn toon Dit Icorcji ook de aaderon bebal-ve mevr Erfmanas-Sas-badi Zij was ¦ cbier in nJics volmaakt; Kaar liet geldt vcMaamohjk de » iieei" Schwab dien ik gelijk ik gistoGn reeds BtJircef don muisto van belt vsjftal vond. Hot ^ ssprek bx dca aaavang orer de boei km dio geen gopastd teotuur vcrschnif-fon was véél te zwaik Ook dam nJs Os-waid — otiste ettci — wodér is hcenge-gaaa daar waar moviwiiv Alving liaar gamsche lev«n bloot legt zonder iets te .wrborgeu 0 ' t leek xoo veel muu * ge woon nA-apzeggtxa vr wna zoo bitter wei-oig.iCToa in Ondanks de vlekite oreaiwd bet niet Toldocmdö Toor!>cceidVriin von dead ven - tooniüig viel ei - in do SpokeaKmvoerai "' lioh Amstordumseh Lynsdi Tooaad keeft aéSt tbans liaar krachlcir b^woefd „ j van do artiesten ccda arbeid ucberomcwaéen te ^ o «"- G^headj ^^ ^^^ iD ^ ^^ ïid awijg * dn*r-oui m hofr-zeiTe bo - En zou de mootf ^'-'- mogriijkbead taot beiffe. dat wo na Spoken spoedig uogmaolB « K?a kunst-avond kriigcaJWiei waagt liet oej» mot Barbara ITolaor oï Pbari-süer vao Clara Viobigl E!r ügt zoo-vosJ goode aa vamm ia de wEffkcn van hot ijvcriga Jong-Dmlsch-laad Eo todi wwdt er zoo bitter weinig nekt op gtslogea ww-aèar Tnondcring in brengt kon zeker zijn tbq oozo dweude syntpatlne Uit de Provincie SOESTERBEEG Preüikbeurlen op Zondag 9 November b.b 10 nor v.m. Ds J A Sndra TER AA Op « Ie openbatts sdiool zal in ' November prijsuitdedbig voor go-trouw schoolbezoek gebonden worden VIAHEN 7 Kov Stant ^ Lok 1 42 M. plus N A P - Val 0.05 M Sland Mcrwo dekanaal 0.72 M plus N A P Val 0 03 Meter — Predikbeurten Zondag 9 Nov Ned Herv gem Vnt half 10 Ds v.v Hcmert ' s av half 6 uur Ds Steen beek Woensdagavond 6 uur Ds v.He-mert ¦ Geref gem Vm haH tien uur Ds S. Vos ' s av 6 uur Ds S Vos Woens dagavond half zeven uur Ds S Vos — Burgerlijke Stand van 1 — 7 Nov Geboren Jacoba d v L do Kient. Gcrrit z v L V leperon Bastiaan t v H v Straaten Elizabeth d v L Verhoeven • ¦ Getrouwd A J Flone ea P Wil-kamp G - S A Staart ea M Brouwer lïSmpt W v Gelderen en A Harkema TBENÊNDAAiL Opeinbaro votgnde-ring van den Raad der gemetttato Veenen daal op Vrijdag 7 Nomnber 1902 des voonndddags ten df twe Vocrziöter Jhr Mr ït H S M van Ascli van Wiïk Burgemëecter - Togonwoordig eila fedtaa me * uitzonde ricg van de heercn J C van den Bosch «n Jbr MelviH van Cantbée Na opening leest do eocretoris liet ge bed Hiêrnj worden da Notulen der voor, gaande vergadering gelecou De boer Har demon merkt op iJnt daosia vörmeld is, da * aan B do Jjeenw schad'Eftwgoading zal worden uitgekoen voor iogeworpen rmton Dit ieabussief cnis vcnnoedelijk ootstaon doordat bi jdlb oreengdegde ra-koning eeaü not * van B dö Leeyw wa » Besiotcn worde dit ito vewficeeren. Hierna woidon de Notulen onveraod^d vastgesteld • j ^ yV'^tJ " ¦ Do voorzitter brengt ter taifd ' Eeoia missiva van God Siatemi Jtnudtenda " food-keurmg van het coppletoire kohier dev brfaetmg op d-q lioa^ea '-" ^ fi-i^L liangenomen vow ktJoniEgoving " r '-- Eone missive van den commisaaris der Koningin waarbij toegesondeia wxffdt een tiedwit van Hi M de iKondmgii ^ waarbij «nfl Jbr Mr jCm * Ajgil^ïto Wjjct mrt ftMCRSFOOBT Do tooneclvotconiging „ Vondel"geoft Zondag S0 November haar eerstenitvoeriug iu do Arend " Gisteren avond is albïer een dilot-tnnteu symplionie vercenlglng opgericht Do godsdioHstoerMfag iu de Lnthersclio kork wordt morgen ochtendgeleid door da W J Uoinen „ Ona Huls " aan do ICorte Grrachtheeft eon kamer beschikbaar gesteldwaar dioDEtmciejcs zich ' s avonds vod 7 tot 10 nor kannen nmnseareu De brigadier der Rijksveldwaclit J A vnn Gelderen te Purmcrend Isnaar hier overgeplaatst Do tweede Uiit-kwarticmcesfer 3 W Henderson van het 5o ree jnf wötdt mot ingang vnn 2D deeer ia zijn rong ovorge^laatat bij hot korps torpedisten Do 2a luit J H v Roede van bet lo reg Teld-ort is benoemd tot lo luit.bïj dat korpsi Do 2e luit - der inf C A van En fidmt ia benoemd tot lo luit ABOOüDE Do « reenigiiig ^ Kunst en Vricndsehap " eai op 13 Nov a.s een zanguitvoering gercn in dö HeaTwmda kerk alluer BUNNIK De bcw van Elat candi-daat heeft toeraggóng van boi-oop naai-do Horv gemeente tei Daarlo ontvangen BREUKELBN ' Door de Ged Stotem van de provincie Utrecht is bepaald Dtt < h verkiezing van een lid der Pro vinciale Staten van ' Utrecht in het kée»-lEstnct Bwiikelên zal geschicdoa < ï » Diasdaf 2a Nov 1902 en ^ 1 hetstem ming zoo neotfig op Woenadae dten IVn Bet 1902 T - j ^ DRIEBERGEN Predikbeartea u G. Zondag 9 Nov voornuddags Imlf tien flnr en ' s avonds 6 uur Ds Barger — Lokaal achter de Kerk ZatercUg-avond 8 nar Bidstond Zoudog 9 Nor worm 10 uur Ds Boomer Dankstond voor den Oogst ' b avonds i'ja nor ds heer van Beugen Woeasdagavoud fii /» aar de heer W, Sluijter Jz van Eüawük ilededee-lingen aangaande de arbeid der „ Ver. tot Chr verzorging v«n Zenuwiyders," en Collecte EvangeliERtielokaal B ïïaagjo u Don-derdagamd eiftnntdeh'eepvan ' Spoken Eem lanriUoAwn * - ia 3 bedrijw » tui Ueairit Ibsen Hoog en « tea * ala '» geiwldïg 0 «^ to«fc lic«ik limn « waid *» vaa au ware Lovw >«* gcopatlroamJ on die, „'.bovrewd d«t J^vcn feeït jrilko « w ^ taarüon - lv tew S "» «'" J 11 * r - dm -™ m hom fc MWirliw * OTHnorfoogeUr io iTOM'beid Ibsen ïicude do lötliadMt ja da meoficliefijSw BCuaen-iDvaiff op l «» tfÈte-feólwiijm -* 1 * vBrploortcw Ib ' wea ctmio i '<* ''»«' < in,t « oachuldi^u todvft om « l 0 ^ « ditddigea soadt Ibeew liaado.-dó Tiaranaiüiiag dio wcrfccEjdea doemdo'tot w-crkdoosheid Iboea vodda «Icii Joroqxw te zijn ' n « rijdei " togen dit Wraadj oa owmddejlijk gordde Mj licti dLtaftÖö "^ n HB UuVohjk oaderwierp Juj « aw » -' n zecr sUtmge kntiok In a^n Noca wmxH. iiot waagstuk bchaaiddd zaJ do oeüirgebogo 1 » in Uaar buwdijl ''door do omuonsdirfijkhcid tch den man zal diu iwuw odi Jiorer kinderca wil allóóa bij diem echtgenoot Wijvtc ^ of » l a > nllon ^ Iftteu ook het Woed Tta> liaar bloodï Yoonukoi - ' n vrasg-«tiik dint ' onzo holaigstóüng in a^lo opzidite^TOT^ dunt Ecu aaKlftrö kwestie ia liot of do oplossmg car van alloa kau bevrtdï iullui 1 Norti die tie vertrapte nöciwtor eloot ik eokei - voorsttuMkra Kijn vn sven nis il do zijdio vnn TMtÊw kiezeju IDi.ïuIlcft tntol oaït tegeaataraderB rijn Maar al ¦n^iijbewt ' n verruimcljeö Mik al wie be-Jiagou liecfl ^ ch in n boo madiÜge le ¦ vopB&i^estio JMito „ deuken dic ^ gowia '¦ zal gróöton eerbied liobbsti wot den nuto die anar a'n best.i kunooa arboült non liet wri van z'n mcdc'miuscl 1 cei ' D10 nSit veirbloonït niet vermooit niot hui-dteit maju 1 gdijk de kuodjgo ajcdiidjtt. mnS&s - Icgb dea vinger op der zeere plek J)io liot ledijko in ogs mjated«5) jK^ijk cu soccuecde levea moti/dro^re, 'wawlwid aajifoontj moar gölïj 1 - cle wawiditigo lï^der dw zirfon li^o ro&t,"eh'en « don weg wijst tot botoi'-zijn % qo is Wciadk Ibsrai Wntabeid is bpt bc^fpso er velem die met ver battering nuat stoading tegon dezoa groeten man op j.ien Die bom ' niet begiijpem on liem dd&imi i'eton Öp do siwttcra daalt de aditb»tó..'DEf gfoobrKt^t laöHis lidoatis. £11 ItUolt do ndtotiders op Ibson is ook onzc^éliifc geooemd Het lieeft ino niet venranderd Leo Tolotoj is hftid gcvallca ont x'a Kpiutzer-Sonafe, bet boek dat zode&ijkhaid pivdikt in IitS^naakto vooi-stcyei » d «" önïeddijk lieid dio do meeracblsnd doöt verplocr to:t ' en langsaam l^jugsaam moor mot omnslbarciiide zekerheid zo 1 ütt is os » der tlioerieëa nitlbém'a so bear famiJte-drama Spokea | De vador heeft geoondigdt in b'bij onrein ¦leren Ku komt do wree^ieod va » bet lot de zooo gespr&tem int aoo'a vader dei zoon die opgegrasyid smactiboa gaat niar bét rijke leven dio ol meuw etijgt naar de zonneboogto vaa hef geink die iJdealeb na-«trï »% groot wil xijn — die loon aideenlijk om des loden willo ¦—¦ woidt plots van die hoogte neer^e. «ingïrtf oia in dlaodei t^njét tej gaatt jj ingang van 12 November eervol ontslag If varloöod als Burgenjeester AangeTiOCncn voor ieswiagoring Eena missive vou Ged Staten houdend do goedkeiffing vod het beeluit tot mjai ging ütt bogrootmg Als T«en Als voren lioudcndö gpèdk&ricg dei* regöÜng van de j aarw&Jden 1 dal omdenvjj. zero van Beek en Stempvooct ¦-»''^^ 1 boudendo goodikeMring van uit tot oadea&andkbd verpoch - ting dor 1 Als voren iEen verzoek van Moj B J Hubschor ivo tmisttjg ale ondenrij^re ^ met Épgang van 1 Jaiauori 19(feT ' f ^ \ ¦ Wordt besJole » dit d verieenoa TevoüS wocdoa Burg en Wefb gemadi tigd tot liet oproepen van ao^icitanten ¦ or dcao vaoaitmo Een ' adrea van do ofdedingi Voaaen^ial der fioo&al deioocraCisebd arbedderspor-tij alkon gotoekend ' dowi A t d Potd) waarbij adressant verwijzendo naar hot bepaalds bij art 35 deir loarpUohtwe* waarbij « an de gomeoato dJa bovocgd-hnad ' ia verleend tot het verstrekken van Gchoolvoading en kleoüng verzoekt als nog op de begrooting van 1903 een post vuor dnt dod te biwngtn ten bedrage .van minstema f 750 ' Op voorotcl van dten Voorzitten wwdt besloten dit adres na honden van Burg. «1 W0U1 te atdJea teneinde in eisno vd-gendo vergadorifg praeadvics uit te bren Aon de orde is Een vooretei van B eö W tot hot sf - sluïton van oen godojlto van de Zond-straat voor iwoM vraduben ¦ Da voorzitter wgt da * B en W dio otraat aanmerkelijk bejbbenj TiarbetlfSdl ea dat thans hot vorvoer van zware vmchteu over dio straat zoctr ïs toêgeno. nraardoor do weg voteskt en do straöit zeer ved ta ' lijden heiafit Set rcwstd es om d&a otraat vü-nof hXA Muitcrebrugjo tot aaoi bet Uoerscho land af to sluiten voor wagens bespannen mof paarden c»da of ossen en to bapo--len dat aan bdde rijden dóen weg wondt ol^silotem mot palen Do heer Hardewrid vraagt hoe of van do Lustga'aaJ dan nvt zijne vraditen thuis moot komen Do hoer v d Sebans zt^jt door Ach-terkork on hot Kostverforcn Do voorzitter zegt dUt het vwcsianie-bjk is om hot njden mot zware lasten mee dien w ^ tegaa ta gaan Do hepr Janeon zegt d&t hot moeae-¦Ujk wordt voor hen dEa in bat afgosloten gedeelte wonen Hij zou liorer een maxi mum gowioht bopaaid nea en bet Stap voets rijden vetfïiichtaDd to stdlcn Do vootritter aegt ^ dist Burg en Wetb hatoii€do beeproken helbben en vrijst op de ontzaggdijko moeidijJjboid om he * gewicht van een bokuden wagen te bepa len Dj * zou het ^ gèndl ffian indien men «5 wecgbr+ig t^r bcadiikkuig ' hod erem-ais zulks in iJnitschlomd bet geval is ' De neer Janoen wijst op hot beporkt vervoer op den Rijksslraatweg waarbij ook het gewicht is aangenomen ^ ^ lo vootrittoruxegt wii liet mooidijfc blijft oaï bot gtflïicht te bepajony nebm b v eon wagen « net pSoafcen Do Jictr Jansen zegt dat bot wel eöOTgszins is to schatten boei awaar een vracht is. Do voorritter wijst « op dn * heb wd n last is voor de bewoners dbdi dat do wagens gdoat kunnen wordeni U-j beft FJuitersbrugjo of het Boeracbejlawl Na conigo disoueaio wordt beeloten om Buig on Weth met wijeaging van bun vcwraWl te machtigen omi bij dfe brug of tweo polen te plaateen geen bdemmenog von do paseago zal ontstaan voor kinderwagans hondtn-karron of kmiwagena Vervolgens wordt bcdoten de jaar wedde van do onderwijzen » moj Ach-torbiiig met ingang van 1 Maart te ver-hoogen met f 50 en in VerlxHid 4iarm»-do do bcgiooting dienst 1902 te wijza-gen met con bedrag van f 33.32 Alenu heeft ds uillcüng plaats van do aaadesilfcn in do vBESchiUtiade uitlo-tilden Van da gpldleoning piumitief groot I 20.000 word uitgeloot no 24 ven dio f 6600 gioot na 2 en van dio f 2700 groot no 8 Een voo^eted van Burg oni Woth om de tegemvoordige huurde ' volgens arti kel 7 van het hmm»E(traot te ontslaan van den huur van hot gemeentehuis, met ingang van 17 Februari 1903 daar do burgemeeotor nog dluo maanden na zijn onteüaig hot huis in " huur heeft Dit voontel wordt me * algemeono stemmen aangenomen Da voorrittoi ' vraagt of oen der leden nog iets in het midden to brengen beeft Do hxie dg Ruiter vraagt of het noot mogelijk is do gemeöDto van eane botera veclichtrag to voorzien Do voorzitter dcedt modb dlat biet lap port den oommissio in zako da conocsaia vooi ' awet detitrisoha verlicliteig zoo goed ols lUaor is en spcedig in do ver-^dormg zal worden behandddl Da heer vou Sbfrdbvdd zegt dat oil do iKgroafplaata akkem vajni boomKi eoi hccslera over da laken dor gjuvwi van anderaa eigenfiurem liangem on vraagt of B at W door niet iets aap kunnen doen Do voorzitter zegt do * Buig en Woth die eens in oogenschouw zullen nemoa en maatregelen nemen oót daar - sigêo Be voorzitter dedt mode dnt bij lio-óxi over acht da^n do laatste veigade-riag zal bonden on dat er dan ten twaalf uur gdegBwlicid zal bosteon omi persoon lijk afsoheld vaa hem te nennen Hierna woi'dt dea vergadering go^ doten CS »" — Geduiöndo de maand Ootober wer den aan het past - en tdegwwïfcanfoor vci-zonden 324 en ontvanged 210 teiei-gramnuen Gedurendo dat tijdvnk werd in da Bijkspoetspsariitoto ingdegd f 402i61 en torugbeiaaid f 5588.84, Heit mftnincy ran bob laatst uitersgoven boeikjo was'ïÖLV^Ai.^i ^.; £ --- Wians b 0 ^' to GeSdensoh Vcemm - dsol « nel otmKmiffBo ggTOna il ' tot het lioudoa ven eene odkofo voor be * Boo mvbulpEondls In ovorieg mot da Bok-ma ea ds den Hengst is ds gomcentó in sootieo verdedd on sol men heden en Maandag do odleote aldaar houden De oolieoto voor het genoi-alo Boe-renhulpfonde laeoft nte * inbegrip vounagekomen giften do som van f 330 op gebracht wetko som is afgedragen aandien thcoaorier vun voonaoemd ' fonds Do burgemeester hoopt in cenoveigaderjj ^ van den raad op Vrijdag 14Novcmber > ten elf uur afscheid van dat college te namen Daarna zal er to twaalf uur van dioaadfdcn dag gdegea held zijn voor hon die van den buigo-meester ale zoodamg nlsobdd ' willen zo men zulks to doen In da plaats va » dea beer A da Elerok diio wegens drukke werkzaam-hedin nis zoodanig heeft bedankt is totoorrospondeint vna den Algemcon Noden 1 - andsoliaa Poiiljobond aangesteld doneer H diet Gooijcr te G«3d«r»di-Vtenon-daal Predikbeurten op Zcndsg 9 Nov-Ncd Herv gem vmi hoif 10 uur ds Bokmni ' e av 5 uur ds Doomvdd (Doopsbedienirag •¦ •¦ \ Gord kerk vm half 10 en ' s ^lm ¦ de W..den Hcngstv Chr Geref gem vm half 10 ea B uur Leaoa — Toen gistonenmidiuur een boerenkor - toolwhoorondo oadvan Doowi iit Hoofdstraat paascerdeizwaaide E Itebcigen mot een gietea * ¦ oor bc * paard Het gevolg was dat bat pa-ird solirikto en oan rijspromg mankte waardoor het lamoen van dö kar brak on do opzittende uit bet votatuïg sloqgen. Een van hen voikKwg - demo lichte ver-wonding onn tot heen — Do hoer J Oden workzoam oonbat efalaon Vocmeodoal do Eiomp is,mt ingang van 10 November its be noemd tot surnumoniÉr bij de Staats - WILLESKOP Dlnidogavona ont stond door onbekende oorzaak brand in den hooiberg lij den voeboader G van Dijk in Blokland gelegen In deze ge meente Spoedig grepen de vlammen zoo snol om zich heen dat ook het rieten dak van de woning vuur vatte en er gevaar was dat alles tot den grond zon afbranden Met behnlp van eenige man schappen 00 de brandspuit nlt Blokland werd evenwel da brand aan de woning gebluscht on verbrandde alleen de hooi berg en een gedeelte van het dak De schade wordt door assitrraatia gedekt IJS3ELSTEIN Predikbeurten Zondag 9 Nov Nel Herv Oom voorm 10 en aam 1 mir Ds J Haring Geref Gem a d Havenstraat voorm. half tien on nam half ges lezen eenor predikatie — Burgetiyke Sland van 8 Oct tot7 November Geboren Gene Overleden Arie do Brnin,oud 8 jaar Ondertrouwd Johannes von der Linden en Aaijo van Vliet Martinus Van Zon en Hondrikn Welp Tli eed o rus van Dijk on Hcndrika Rust Tennis do. Rnyter en Wilhelmmn vnn Doorn Johannes van Zanten ea Johanna van Wetttim In een gezin aan de Achtcrslootalhier zijn na binnen do 14 dagen,drie kinderen ond 1 2 en 3 jaar,overleden aan de cionp Het voorbereidend militair onder richt is alhier aangevangen wet een26-tal leerlingen verdeeld in tweeklassen het onderricht wordt gegeventwee avonden per week van7.tot9tiur ¦ ZEIST 7 Nov De " uilslag van de j.1 Donderdag gebonden loting -~ Aangezien het te leveren aantal miliciens voor do Naöonalo ïiilitie der lichtmg 1903 deter gomeoato oog niet bekend is kan bij benadering nog niet worden medegedeeld welk nunuoer waai'schijnhjk buiten ' oproeping zal blij ven Bedroeg het gewono aantal in den' regel 17 18 of 19 met d © iu werking ireding der nieuwe railitiewe ^ is den Jliniöter vm Oorlog bevoogd een groo-ter aantal dEmfvnoeger op to roepen, zoodat bijt te leveren aantal wel 20 25 of 30 man kan bgdrageat ' ' ii i "»^ D^ee afwijking vloeit vifert nit do omstandighgfeL tipk vropgei de gehcele steikta dei o "^ &™ pon Ijcbtjng 11500 manbiidroegr.^ï ^ is^gna^^te^jj ^ voijgd dit getal tot 17600 tod te vefei hoogen 1 /- T ¦ - Tl Vandaar de onzeicrlicid die nog b ^' mt ¦ x ^'' "'" i * ^ R — Bui^erljjko Stand a,j < v Gdwron 3 Nov Adriana Maria,a v Diifc Hootveld en Gorritjo Piu^jgeaBl ' 4 Nov Maagje d v Gijsbert Kruis en Geertraida Kool 6 Nov Mans Johan - na d v Arie van der Wel en Joanna ' Lumberta Meijer Gotrönwd 6 Nov Phiiippus Wilhrf-:' mus van Dgfc 23 j on Grada van Bülc,\ 30 j Jacob CIoo wed van Klaske Tooi-" atra 40 ] ott Wilkje van den Bei ^ 30 j.ï Overleden 3 Nov Cornelia Anetta. Honkelman gch met Abraham Chris - ' Haan do Vriendt 41 j — Jannigjè vait ^ Ginkel wed - van Wouter van Es 79 j ^ - r.j.Pftjilifcbeurtea op Zondag 9 No - ~ TftinlJer Ned Herv Gem Vm 10 uur D ^ ¦ Couvée ' s avonds 6 uur Ds Nahuijs Goreforraeerde kerk Vm 10 ca ' s av. half 6 uur Dr Honig Christ Geref gem Vm half 10 en ' ' s av half 6 uur de heer W Vermeer.Evang broeder gem Vm-10 uiftpni-'digt Ds KleiusclunidL ' s Av 7 uur Li turgie ^— Predikbeurten op Zondag 9 Nov Gereformeerde öemceute onder hetKrale Toreulasn voorm half tien en half zes Ds G van Reenen - i Marktberichten 1 SCHAGER Aangevoerd 8 paarden \ f 75 a 125 2 « tieren f 80 a 110 200 \ geldekoeaen mag f 120 a 220 74 idem \ wtte f 180 a 250 30 kai&ooion f 1G0 ¦ a 230 90 voorzon f 80 a 160 125 gras - j kalveren f 40 & 80 15 nuchtere halve - ^ icn f 13 a 19 200 schapen mag f M • a 18 400 idem voüc f 20 a 28 150 oveihioudors f 13 a 18.50 30 varkens ' mag f 13 a 16 30 idem vette p EG \ 46 a 48 et 89 biggen f 710 o 8.60 \ 200 konijnen f 0.30 a 0.80 kippen f 0.30 a ] 60 « aoden f 0 30 a 0.60 500 kip - eiown Qier 100 f 6 a " 6 50 450 KG boter f 1.2G a 1,35,260 EG kaas f 0.80 VTANEN Op de heden ^ ohondon boes tonmarkt was aanvoer met " root Han del was vlug en erwerd goed verkocht ' - Erqsen iels hoogor Besteed wor voor, vetvee f 180 tot 190 voor kalfvaarzen f120 tot 126 per stuk ZEIST Do maikt was boden als ' volgt biggen 16 tot 8 weken oud f 7 50 tot 10 per stuk volte varkens t 0.47 tot f050 por K.G aardappelen f 2,60 tot 3.50 per ILL boter 1 1.20 tot 1 50 per K.G ' oieroa 7Vj tot 8 et - per stuk ' VAN ASCE VAN WIJCK & Co ¦ Commissionaire In EOoctea Utreolit Troogkocrsen liondeasclie Bours Zaertdag 8 November 1902 pCt 7 Nov 8 Nov Engolsche Consols 2 3 / g OÖVi SEftM ' Atchison Topeka G A 00 80 % • 491 / 48 % Denver Ulo Grande „'- 44 % 44 V * Erie BO 881/4 8gi /« do lo Prof „ 68Vi mis MiESonri Kansas & Tones G.A 29 % 20 % Louisville & NoshviUo „ „ 187Vi 137 74 Nerw-Tork Ontario & Western - 88 827 /» Reading Pbil en Read 82 % Reading Phil & Read Southern Pocifio Gow „ 71 % Sonthem RsUwov „ „ 86 % 86 % Union Podflo „ n JOÖVt 1CC % Wabash Pref „ Glmitercd Cy Gow.-Qoldfidds Asboc „ „ SVia BV11 Sï/iï S^/i » Rundmfnes „ „ Ulhs 11 % « Wis 4 % Rio Tinto M „ « Wis Umled Steol Corps „ „ 40 Japan 1899 4 Baltinioro *.:&¦"!-•- 107 % IOTVm He Heers n Pwt OanodianPaC I881/1 187 % Stemming flauw Koop - en Terkooporder s worden door ens no tegon 1 uur uitgevoerd Burgerlijke Standi Ondertrouwd-7 Nov E A Jan sen en L M Pfenning H Ruijs en M. v d Vondel M v d Hoef en H Dui-verman J B H do Groot en A C P. Kltfn C C Fransen ea J H Dool J " lomp en G Vceaendaal G v Oostrom en C C v Straalen J G Wiekentamp en H Bronius P v Boom en.'J A. Smoorenbarg M Eversc en C J Ver hoef H v d Maik en j Pott R de Lang en G de Bnrijn H Klarcnbeek en M Meijer H v Zutpheu en J G de Jager J v d - Betg en G A Stniven beig A Ulteo en H Reno's W 3 Mieris en A v d Maas J v Kuijk en M J. Doenbeek W Zwijnen ea C Lcemv-cn kamp P M Mulder en C - Zielcmaa. B P W - Valkeataa en R R Schipbbrsl A A de Wolf enC H v & Oudenaïaer H - do Wit en A Kouwenbcrg H v - Dgk on J C v _ Mounk J C Jamoel on M. Maarse J.J Beenen en J v Rhee T. v Dijk en H Rust J Brokkelman en J M Klein Scberpenzeel T Thomanen en G Omslec Bevallen 4 Nov J N v Buu ren geb v Piggelen z — & — W We ber ^ ob t d ObsteAamp z H Kroeze geb Bakker d H U Siraa geb v d.Beiig d H - J A v d Straten geb v.d Stroom d — 6 — H Remkes geb Agterberg d G v Kuik jgeh Klembo-yon z - 3 E F Gieskens geb Vorst d A Wallenbeig geb Hester d E do ' 1 Groot geb Spithont d =" 7 — yfi Spronk geb Broekhuizen z 1 ' M doVos geb Groenintwoud z i *'^ Ovorlcdea 5 Nov Hcndnk y Grocnewond 47 j Abraham Haak 49 j. Andnes Hendrik Majiuus Tenpienk 21 & fe i'M^Comlif LMndért Wal ^ 
Ufass fa^aet van kloiiie Adverlüiiiién voor UlWWSTAAJSBlEOtNofiN DIENS CiAN VRAGEH-HÜUB en VEHauua KOOP en VJSUSOOp vau WON1N-ÜEN nnr è as cent bUS-malige plaatiiing SO pent Ben nette Dagdienst bode gevraagd tegeu 1 Deo,f MO Zloli te ver voegen ' s avon ia tu-sclien0 eu 8 mir Hal ealugel oO.onder goede getuigenQuoodlg zich aan comeiden 689 > Ben Jongmenscu zag ziob gaarne geplaatst in een filiaal tot verkoop van Sigaren lie fat in Utrecht Br tr no 6860, Bureau van dit Blad Wordt gevraagd een net Eindelijk Dag' je voor lichte boise-lijke bezigheden Zich aan te melden ' s morgens voor 12 of '• avonds ua 7 nreu, Naesana mat 14 6861 TB HUUR twee linke ruime Beneden-hnlzen voorzien vau gaa-eu waterleiding groota kelder en verder van alle gemakken Huurprija f 2.65 en l'^ii staande in da Muldecatraat bij de Naoh-tegsaletraat lf>—19 Ta bevragen No ISbls 6894 In een net geün zonder hinderen wordtgevra gd eeu net Meisje ' b morgens 7 tot b uur,beneJen de 15 jaar.Zich te vervoegen Leidschekade 22bia 6893 o^aud tehataielliug tOMiond gevraagd een Zindelijke Dienstbode Br tf.iin.67d8bnr.v,d.bUd GEVRAAGD spoedig mogelijk een _ flinke ScboanmakeiBJoeeen Wordt gevraagd bekand m « « para-iMerk ^ wa gesloten bnis een bTH v.ÏBmziN'Ö ^^ «^ m Kamp 4 6817 P^r weck Br Ir onder ^— ra uo 6799 bur ¦ Kaaimachines Hand - en TrapmaohlaSB ia goed als nieuw met kkel wiel vanif f 10 en t 11 Voor daoadeljJUbeid woidt bgaataan Zijn ouk te roilea BiteiBtraat No 19 Heeren Rgwiel Ie koop aangeboden meinieuws banden olaaw ver-alkkeld enjieëmailleBrd.vootden epotprijB van f BB — Taten tasiehen 12—1 nnr ens avonds Da 7 nu DaalsttaalNo 7 bü de Amsurdam'obaSiraatweg 67*2 Er biedt zich aan een net Burgermeisje van de V Ö ah Meid-Huishoudater li reeds als zoodanig werkzaam geweest en van goede getuigen voorzien. Br fr ouder no 6800 bur v d blad COMMENSAALS In een net toe hnts op n der Singels knunea twee fatsoenlijke Commeu' saais geplaatst worden, met genot van vrjje zit-en slaapkamer tegen ver-goediag van 11 a 12 gnl den per week voor belden Br fr onder nu 6801 bur v d blad TB KOOP een Qaaktchel baudvon en eaa groota Haaglamp Ta bevragen bij dan Heef 1.HAH,Jgffaritfat 67W TB KOOP twee dagelüke Eookkaobafaf 7 pv stak Alras Zand"liol8"haatraal 21 b |] ds gas*fabrle * - W41 Te koop gevraagd ï '' i 2 Aardappelenbakkefcj Br fr no 6747 bnr v d MaiJ Advertenuén SchouwSiurg — Utrecht Nederlan^sche Opera Directie C VAN DiR LINDEN « üp 28 l«eer liopononzegdiefJe \* 9 Oade » Behand - en Qrjutondo » jf i ouoyo | COBNEUS LAUBEHS VAH TUUL e Maandag 17 Nopember 1902 1 M^m * || BiilfliewiBïöiiiiilisE S honno 40-japlge Echtvereeai - ft 8B-jarig Jablleum van den Heer X fifine t » üeriBuaou K 1 JOS M ORBLIO 6687 HlLiU fiLL Groots Optra in 1 bedreven tu JOUT HIPPOLITE BIS noKlek van « UUSSINI « Hunne dankbare Sindenn * | H Bihuwd - « h JUtinAtiKbrm | Utbecht 9 Nor 1902 Dankbetuiging Park Tivoli Groot * Z««l Oodergeteekeude betuigt zUn opreoh-teu d&ulc aan Patrooo Vrienden en KeDDliseu voor den genotvollen dag, bem bereid tet gelegenheid van zyn 25jarl5 Jubileum al > boutzager hij den Beer U DË WIT anu de Leldacbekado Direo Ie JEAN VAN LAAR Ir ZONDAG 9 NOVEMBER 6914 TH VAN STBAALBN Van at heden en morgen Zondag tot4 uur z\jn er Entréekaarten tot oenbeperkt aantal verkrugbaor A 30 centIn ' t lokaal NUViSBHËID Donkeratraat.6940 JEAN VAN LAAR Jr VereenigiDg ter Bevordering — rxM — „ Nuttige Kennis " VKlt€ll»EHlrift 33a — XJtrecIit Telephook No 26 Blouttes Tricot-Taiiles en Costuum Rokken JJi ^" SSeeir la^e en va-ste pi*ü zen — VAK — miilElI ' ï-QBAVBSHAGB BoekhorsUtraat 25 GOBISüHBM WcatwaEeuïtraat 47, ARNHEM I&OBSUaat 15 37 E 37 C J HE£TV£LD Oudegracbt bij de Hambargerbrug Telepboon 779 IJzeren X.edik"nten l-persoona vanaf f s*.3"n In » lle kleurau Ipersoons vanaf f il —^ 2'pareD0iiB ' vanaf f IS — j £ n cel ache I rs | UËUUti ^ M^KU »» MA.rUAttSKN e>iis ¦ m ¦ UILLUUB P KUZf.H >^— Tocht atien in rood on gpoen 25 cent de Meter Q VV ^ - Aiten Spiegelt * n Schilderyen met dit etiket Boorzim T zijn tn mijn Fabriek vervaardigd ijelangrijK iJericntül Geflutende korte tijd bijzonder goed-1 koope aanbieding van alle soorten Ulll ^> I V0ÉBSCES3 in de bekende goedkoope | Hoi logewmkel van en » TIMi PreflMeewM 21 hoek Pauwstraat Telepkoou ÖIO EÊN NJfiTÏK I Costn^Qiuai.'.t r mar en 1 lageu dia penibel bebbeu nag die K'Qfil bese % I - nra el»e k B ft.o Ter Overuame JKObodau door bye ai'.oro isKnligheileu een flinke Üro«d - R"«mni - en K e n KuedWmij voor Tfel nil - eiiii-tit ' a o»t.r Br.f..on-t i 63Ü8 bar * n dit bl»d Schriftelijke garantie Te üuui gevraagd voor eeu kleiu net huig' eeilo teraioBd ot later i BfB'-baia boat))ii]a f 1B1 t 175 | iar | aar niet te b t gaauile Br ff Kleermakers 1 qo Kpuaotg miigetijk ge - vraaud ca » oer gavorderde Leaning of Miobineatikoter Adiea HiiBlaataUaat 89 bij daNiteb-tmBPleap 6589 3 " Zie de « protprijzen der Ei al age Gele en Groene Zeep per pand ¦ • S 1 /* cent 5 pond 40 cent Prima Soda Alcaii ot Waaobiiscb Prima Engelach Obloor Stijfsel Prima Zeeppoeder ai Vettoogmeel „ „ 11 ' 6 „ 52 ' TB KOOP wagous flantiicebisk 3kankaaien Te « leo ea anderelulieblbg » '¦ yeitrijtfea b'Uair VaN BU)E,Bcian"ïdWaird U W Z 6734 TB KOOP gevraagd nog gued in atiat sonde TonveTlauU'iuplatFU U aai n or * an dit blad A C DAVIDS Klaverstraat Utrecht 1BMAND, een eigen zaak hebbende, vraagt 15(1 Gnlden te leen, tegen hooge rente en mnandelijksohe aflossing van tien Gnlden Br tr. onder No 6935 bnrean van dit Blad Kn^ieitpeiiket B xtra Extra ZC o < i » p j e Te Koop aangeboden een van het grootste toorl een gebraiktedoib In goeden staat alfnde Cylindermangal. Adrei iCaoo JBtrnal No 17. 6776 Wie na eens profiteeren wil van een extra koopje bostetie aan den Uitgever JOH DB LIEFDE Drift No 23 te Üirecht voor een gulden eeu pakket Muziek GEVRAAGD te Amorsloort eeneDtenit-bode In een bnrgergezm, f G wascb buitenshuis, loon t 75 Br fr aan het „Giatia Advertentie - en Nieuwsblad " Langestraat 88 Amerstoort 3 6934 GEVRAAGD een B C Dagmeid goed kuaoenda werkeo en van goad o getnlgu voonien. Loon f 2.25 paf week Dit nskket nevat oneeveer dertig verschillende Popu laire IMuxieksiukkea Taaroutter itet laatst verachenwn Populaire Mazieksiuk „ Heb je de kieme Oohn niet gezien " bovendien ontvangt elke kooper van zoo'fi pakket een LOT rechtgevende in eene verloting van honderd pijjzea die den 18 December a s in het openbaar in heb Hotel de l'E.pope aan het Vreeburg te Utrecht. zal gehou ion warden De beide hoofdpnjjzen zjjn TÜINÖROND gratis verkrfjgoaai OaroellBËtertienBtraat aohtei katOoglUdertgaBtbnU Verderelallobtinaen Witte vrouwe a aingel Ho 61 67 46 KLEERMAKERS Gelangd een flinkeKleeimakerijoDgen en eennette Lterlbg Adres Esnon-Btraat No 9 6968 Een Landdauer bespannen met twee Paarden,ter waarde van f SSOO of f IOOO sn contant geld Een Utrecïitach Wagentje bespannen met eenpaard ter waarde van f 300 of f 60U in contant geld nt—Édmk vin Tfl " ft » T-raivni tTiiMfcl By toezeoding van een postwissel ad i 1.—i waarop staat „Muziek " wordt dit pakket franco toegezonden door den Uitgever JOH DE LIEFDE litrechU I 
ZONDA€SNUMMER VAJV IIKT NIEUWSBLAD BIJVOEGSEL van Maandag 10 Novembe 1903 Uitgever JOH DE UEFDE 10e JAABQAUQ delen begon Dujam Wij rijn gema hoo-dan dat go ons anoogt elaain I — Jij iumdi tobneeuwda da smbaehU Iveer Wat durf jij mozeggoa En bij liep on Dujam toa - Pas opl gilde Dujam en mja oogea ger En eik hij hem naderde lag hij TOr ders roohtoiwig gkuiEen an het ütrteo-WrotankeE-mcbtbaar woidba Kort daa«i op ging luj nauir don heer Deze was nog als voeger hij Lddd nog ateeds dia nJEweep in dia reohearhand ep dnatda dta em on omi juish als tcob gorenaiaaat hKmaliïirKl nog zijn dog een groot dSor meti liohtbtauwo oogeo steai van niet geheel zuiver ras dajt steeda de voortanden liet zion — Goed zeó de.hdsr ja bent sterk en je kunt kmcolib worden Daarmede was da zaak afgedaan, Sloohts « nikdfl weken was Dujan ^ bo goed toen da toar een verandering bij znjn kneohta opmerktei Al » bij een van hen thana eloeg luuilda deoe niet meer maar beat op zijn lippoa ~ Onk groottwn da iaeohtB met ^^^^ onderworpen on Dujara raakte nnnma-lijlcazgn pet a*n EBnawaJ ¦ sloeg hem dB hêar over dan rug als wflde-hij-hem ba-prooren Dujam stiot aön woegeeolaei uit — zoo < taoht do simbajohitabcwr ~~_ mme Dujnm's itrotsoheo Mrk ' had hij niet geniën D»n avoaidtoooda Dujam dan fcoeohis zijn woodb een bloedig streep over zijn rug fflot spnüt hij mdj hieelt bij go-elogan en ik bob liomi meta gedlaan Ikbci > gevoeld dlafc hot Ijlood ia imjn li Omasa Jtookte doob ik-heb dtan gan-sohon dbg gearbeid 0 zei een jonge kneeht — je hebttodi gehuild 1 Ja goiwild heb ik inaiar niet om-doft hij^miij pijn dted Ik huilde omdat ikwilde en omdat ik moast Want ' bij raagniet weten dbt ik heb ben die u aogt,dlab wij mensohen zdjn en geen hooiden Wie géeEt hisnK het reoht ona te elaAnttta - eenzame is nnohtelee » legenovorhenu maar dia wij'voreomgd zijn zullen tm hem dwingen Ecoigen dar oudwo ineobtein eohud-dan-hethoofd — Dafc gaat weti het is aitijdl tóó geweest Doch Dujtua sprak > iQ^r over iuuu roohtoia « aover.-dfi-pbditeni'van dan au»-, bachtehiw en sprak van aijn ouden vai> dwaaeden vader on vim nog aiudoran die jJaeupal geslagen wai%ttk « ttrifi » gMtorvtn wnreu » omdat ' hij bun geen dbktor had willen gpsnai dié ban rod^ai kon Hij sprak vam Aiódiro die thmis bedelde ^ na-, dat db heer hemi.door oen schop in vdiido had gjemnaltt hij ' sprak van de vele eliv gen on ongOTBcJitigltefeo * o zij nMem dulden moesten En Jm^sprak zoo ge weldig en zijn oogon bliksemden zoo trotsoh en machtig dait eindelijk allien Hetó-liijvielSk ' - Itearkwiundoambnohtabeer Zijn dog volgde hem jt Waaa-om elaaigi'jullie hierï vroeghij Het is avond on onze arbeid ia verrioht zei Dujam i - A -' Ik hetó jou mets - govraagd snauw de de boei - on zwiaawto'mct zijn zweep Wat » doen Jullie hierl Er ging een zaoht gemurmel door de arijen — Zeg heb hem fluisterden zij DUjaaatoo — Gij moot De dog stortte aioh ep Dujam deae gre^p echter hot grootte sterke < K«r mat heido handicn bij de koat en worgde hem. HÉ * eodwror smeab bq don iiair voor raja voeten alles ijzig kalm Wwt wes datl Zcoiots had oog gaan — gedurfd Do amfaaohtehear stond els'vtr - r ecg lamd Hij sprak gaan woopd befvoadiep — " ^ ig Wj terug Bij trad in njn kanjer do w&l Hij had — __ v ^ — ^.-- Asa d & wand hingen degens etoi pietodere daan met oen düamojiten speld die beia Need niet nu I De wraak moet ïoud go - - naar mij a soliattrijig - vijf toot tien duizend noten worden gitón gakoet zou hebban — als zij echt Da daarop volgende wieken was do om - g&wceet was — Ik reikte henv da hand boohtaheer eenwactermeiwoh hij 6toeg obi liem geluk te wenschon en hij Icohto niemiamd meor en de knaohto daitóeS-dei « tl^to ¦ Dan ven»nik liij Tredter itt na ^ ja^en Dnjam Het iwele dorp hoorda'J dankm m sohudde lapgraamt hêfc IhooiH s als ¦ menscheiü bohan - Sij zult ons als menschen behandelen Uit hot KroatiBÖha voUkalEwen Do ambaoatohoor van — dboh ik tril dem ' noam niet noemea — belKndetóe mjn koeahta niet gjcod 1 ja hij sohean ra da zipi lijfeigeoea to besehouwoo Dee » liodlea geróddeo het wel maax a war jen ~ gewocMi zno beiandeld ter wwden En wB,tdee(lh«torook.tiigeimhjktooïBr was er nog góéo ma mishalKMuigcia ge ¦ tome ^ ofiwhooa noan de oudo Moto bod elechta het linkeroog reriwwa Hoe dot was gebeurd wisten zalfa da oudato Jcnechten op li * ' lacdgoed wxt hkbt ot wan?a BMCert ' w»TBie jaron Toorbije» gaam on aij lioriiiinöKian ach imeowin ook miot meer wat lupdE wrdragon haddo » en waarom De oorzakea warent dan ook meeBtnl udctia de > anUwshtahfior aoohi ca opiettdijk Hij iras groot en stark een'vóortmÖeiiik oohubter « o » aango jKWjn maa ia ^ eedechap — alleen dnf tig doob hi ] wist later niat meer w»t hij gsÜaftp^had ook oauht bij zijn kmeoUta voor lijïeJgeaen Lidd Da ondte Mato wao na dksn d!ag wnarop iaj zijn oog vorixwr toen jairen gcfcdai, aaobtwnmg eo üobleiijk verdwaaed Voor wests irea hij maar brw ^ Jbam - dan vootr beeèmbm^n w«t hij ruatelooB mwAiv-nisolidteefl Hij woonde bij zdjn aacbton booq dia ¦ voor titem jturan jinofc aja malitaire pliob ten liad vervuld terwql eija tweede 100 » jmus getrouwd waa Dujaaoi^ijn jongst ^ zijn Uoveline ' wwa toen teüeta jamm oud nu wbb lüj eeÓMt drie jaKia srfdiwt « o ¦ poafig ao » bij to - De-oodia Ma,to,w«8 verdlwaarf i ^ 1 aan Dujam dacht ituj bij aïjo beeembdn don staMte Hij - aoamda bem nog „ zijl jongste '' on daarbij BtroaldB dün aijn roobteaxwg dab hij beböudon had an een Hear tK & over aijn gd«ei aoodafcman E hot witto littookenl orar bijb TOarhooM - i'*(ST het Imkctroog nog dWideMflter zag S De joaigettwaff *» goed — dat s»i Jaj -^- tot wks hot maar hoorem wüdtt Dot ~ ^ oi^em « r bij wae ^ toen do hoer haai eaa oog uitsjoeg wiefda>oü**-ziftikhocrf^go Mato niet mee » Toen Dujaan thuis kwoan kendèm de liodam in iust dorp h-ijoa met n ™ boo groot en » törk • ma taj gewortOTi eik ^ ioo^troEsoh Üit zijmVoogen strjiaJdo cem fiere ïdfbewuBtheMi Do meaajaa in hot dorp ^ ngen UenM » menig hartje Mepte TOrwaohteni Mnar Dujmn trouwde niet Dujam ^ og naar don ambaohtBhear eo verzooht hem plaatetng Zoo werd Dujom knecht Hoe hij tot dit besluit gekomen wae, wiet bijself niet-juist tdoar het wa » heM als had ' t onuitgcsprtfkon reeds Itung in hem gelttófdt oigonJijkj-oods toein hij ge zien had dkitdo amibftohtebeer aijn Tadar een oog-mtsloeg Het w6 « een onbewust wraakrei-langon Toen hij thuiskwam, zag ' hij don ombachtsbeer in ajo mooi rijtuig uitrijdon zijn ynder echter op h\jJ5ink atten on biw.-lpiaten als vroe - Zijü hart ts een raadboE se^eu zijn TOwadtti £ en ^ toen ik bij mijn oenzBimo aivood botfeafcam sat tiud Bob del kncnier bin - - meai tnntag eai madentend gestemd Hij ^^E op de eofa taUxx^ava gewone fbats maar bet druMnfe een ïiidle poos eer ihij begon te spraken — Ails je gegeten hob ml ilk je wat vortóUea t-^-!S % Waaruit er « aeia jb weöt diat m^w eetlust niet zon gauw bedorven wondt -— ikibja dtiariben ik ook niet barg vtior ïk ^ il niets onaTMxftAdijIks verbet iw Ik Sten vorfiefd ' dfc Tpierp mijn ' boterlüun noem « moet mijn sciïev4W^fi«wff ^ Bnnlla/er datfelijk in bo spainoan en reedt napr dó Ijmeb^M'tólïij ' in *&> sofaboru^. stadl ^ nnaaogifta bo doen van héb gj - hüMi hem zoeken giwvrad men tem o ^ 3 ' 1 ^ er zt » triestig uitl j dnüi dTbopoaldto plaaiteiahet woud dootH^h - Dot auÜ je begnjpe ^ ihiistOTde i von liggen Een kogel wan in ajn boifet goj 3 ^ opstaande ™ «*»« *'*"'*' - - J ' - Toonn Zij zondi htm lunar portKets dat Bmar op ïivore Ihtpiten hank Staande buste » ra ant baitoilot gohul ^ toonde Bob N ' Wait Je-icat vonlidVïx»p 5io buete ^ - j kon een kwartier long fw * - vuteet zrtten i^p dvo fliafltve dame jp die jchooruci Gnlflr ' beturon - beurda En bij aai er bij dat ndsaolmt Injzelf dto - mnordenaar was omdat I^j dwi dog gegaigdlhad in ' heb basoh — an daarbij deed hij als ware hij in vertwij-leÜng Do ambachteboeoKkwan » natdurfiffi,! mj uit l^-mgoWd-wnawwsk te voor-' sobijn DooiL sindlB dien dag waa hij veran derd Hij werdi oud rajtt taar word Ntrt^ ou Inj leefde oonatom in berouw Zljti kneobts op Bijn gow bolianddda-lüj oob ter ala vroeger Den ouden Mato vertelde men van het gebeurd niets En toen hij eons aan zijn oudebon booh vroog waarom tooh Dujam niet méér bij hem kwam ^ zei do-ao dat Dujam een zóó goede soldaat waa geweest en dat de koning ifxn daarom weder teruggeroejwm had En dht gelooft do oude nog heden Vaiia ftluaa die da stadl oB¥oa % iKeft ijenmaact E'ndfcflijk vOTkoudigdon dia aannlakbilmot ' r poitmtten op alia axtaertentie&ui - ' jetton Ibet spoedige vontrek van mrs Ka Ütmt Moe bon je diaorttw gdtomonï l ito gcliaSo geschiede weer als vouiCuda onfriERche tbooidfen,pis T^n ^ 5*l««itg iafbonèniir ^- van siju zijn ikin leek « mst^npolveid De mtdruk-odbedwmetoare paSsuqwr d « S e * ll ^ ffl I ' ll ^| J55K _ ren ^ ijn e erlijk gaaafltt was ver-ni ^ diiiw im de Ctijk-cg'llfctifivami deoi 15 | st^HEJaêliitr ¦-- L ~ I fl fMHtf ^ y qa ^ wd h l'anv<ïi-wLt>toptiuin Asmui ^ Jnëi^'^r ^-^ j met nub ' bob pak genveeeb ¦- Dienstmeiaje liet studbervertedt van den prcc'esüor schöonmakeodlo — Mooie dingen die de profewor Iteit, „do Plora en hare verhoudingen toa hot klimaat "- — dab had ik nicb van hem gedndht A — Over 4en looianr van mijn zoonboa ik zoor tevreden B — Eu ik dacht dat bij je zoon niet eens doon zijn « camen getaald beofbl A — Dnf is wel zooi maar hij beeft mijn doebter gevraagd A — Wat hoeft de laatste ooriog toch oen eHende veroorzaakt I B — Zeg dat wel daar weet ik van meg to praten A — Jij ] En je hebt liiom met mcogc-maakt B — Noeu ^ maar ik troua-do da wodfuwe van iemand die er in gosneu^tld i * ' ÏS&h d^^ËÜseniugei^^S^ajttffao j Het afadiad nada wtfl - h i j _ moest zich | fttnkanïaor ' ve-.Tidhtttt Ibnaêht ai - mjn haasten dte wl'Wdo ' - Éiüsta to ochrijveo ^ ' ¦ vrije namiddaguren door - naibajl de schob - [ eer Kate&oto do staa vcdKfc V/h-t / WjTw^ffBarram - SloafMi buato Wthtbaaii j lioar sohmeoE is « ija miike^n " eiAetemi wia I door eon toenail kwam ik er achter dat Kate-Kate Alamaatregsl vaai ' orde waa aMiar be - i ' hij Bijn feeldin op dan ' aifsdhoalmvond panld - dat on^ou dia scüioone Dagelsoho al - sprak vcor de atlon^ttoto maal lean in - het voorbijgaan wwondbren ' Den VotigendoB dog werteffde mij éö» mpdUt > Bofo vEogBDoegjdö mdh er mec ate ¦ van zijn bureauodle^i's dat Bob verlof de anderen ^ óéinmooi i-ooribij te gaan had genomen — niiAlan in don winter! •mntir ihij ebelde atdhetgoda wear aan het | Waar was hij Iioougcgoami! evindö van de dj en wol^twimibigmaBl per ' Ncemlind wisb Didt Eeu^enkaaouden Ia dbg wtmdeMo hij dem koitaoi ww die I ter hcordo ik dut Üj scluriiltoli ^ ontslag laurs zijn aohittaiendo s&r - log Mi ^ Kar _ \ ' had genomen OerigoM Moei hnj ve^ te-Kato een otwab Meeke düima met Ifargan Ik mfonneltrdo maar nnamand oen aeer beslisto uitdruSdkmg op hot go - kon maj ¦ uttelm.lsel genvn. iaa.t hadi iBoba bdlngabeHing flpoed % op - -— Hij cwu bkèi vdn&um heböen, 'rcmieikb on dankbaar beantwoord zij meende zijn chef Bob was een mtstokondo jongen — ik BOg jorgon omdat ik hem van mijn stu dietijd ken maar hij was al een ei-nd over da veertig Zijn gemoed is eobter^ dat van oen kind goblevian lu|j wae üoinb vei'lioEd zelfs niet éénmaal vtrloofd S lachte hom toe « oo vaak tuj TOarfcnj Zorgvuldig keek 3k liet sbadsnieuw » in kn-am on haar'blik iwöKdi van dag-tob döig die kranten na — of nieb ergens wae ko-lieEeüjltiei - Bob Jhod op oen dog waarlijk ] men aandirijvan ^ eleRÓnhaid gorondon ara Kafe^Kulo de j Plotseling oautviiig fc uit St Loin's hand te reiken ¦ eaa vxrtrouwelijikjo daad i Amenka oen ibriof van Öob Hij schreef |£6^|ièi,Öh niet ' hüd'duii'vcn veroorloven I me datlaj meb Êato-iMite ^ huwiï waa a ''* '"-* zijn Téor-momi een ' brutale owiri - Toon bij Iwar Irourwdia vkuc zij Köds we - FEUILLETON liij Eva - ie het al ibqgomtaon Kn aa je ' t is an ' n andör vraagt dan zal jo bot-iolf - de hooren iManus goaSb me gelijk en ' mijn vrouw goofb ma gelijk on 3a bedtj wereld 1 geeft ma gelijk Im bede werdd. Alleen jij staat op je zelf Gdük Ju f „ Dirk of je ' t Uijtt er ' bij " ^^^__„ na klonk vast on ernstig „ Maak er nou geen woooden meer over vuil en laatbot «•¦Wj Ik zie da noodzakdijUteid dr mat van in om over ' n kweotio diö ono raokti met fomidje ongenoegen ta krijgen "' „ Nnm — ja ' q Menw * a 1 » zin ' nmorapoti z'n leven Ik sal er nou ook niet racer ovw spreken Later fcooni jq dfr op teruR leb op mo woorden iDno mob Ditk jo uit de penarie helpen Good goed Later ma kon wö wel ploin-pouvoir Ik tan bead wachten En daarom boni'inr Uit " Oe famidje-nand liad mot moerderheïd ' vaa atenrmon IKoosje's bestemming als kantoor-hoer goed-^akeurd NanweJijlta was ' e Maandag hot Nieuwsblad in buis et moeder do vrouw varsloDd ds advortaatrie.pagm.T ' Eb zoo kwam het dab er iederen dag bed wat voet-stapjes wer-dpci-soiio6el op waaruit dfei wasefm and, als ' j \ bevrijde gevargenei naar alle » j-den uit«loeg^-on in ' it wolk moed'er'e Üaa dem voor ' ji ^ wijle.ontzioirbbaar niookte 3ou is bfl _ DK '" Drie maal diepte do üelpei.in.da^loe - - mag-blomkeaar^pBels dohaodvaa oome Dki béefda ^ t^ndö^^éroolitisan z'o foord Hij weerde aJ meib^OTei;geÈaair " „ O schei uit ' k heb aL 9aing ' genoeg  t Lijkt wd of ik naar heb hooMnnd mot /' m dan kan ' k je im - „ Hier wachteens wat s ju ce ^^^^^^ „ Onderste liefst boor " ' t Maai verliep in awijgen Dirk smak te dronk met vrfkn mond uit a'n bier glas Moedor de vrouwnt wewtg en lang aaam ' Manus prakte a'n aardappels on savoyekool meb véél ' bruine sju door-een Heesje na - elk stukje van a'n notjea klein-gesnoden viepsdi poutoidd met z'n vingers in do kieeen wWr ' b vleeecb hloe * vaetBftten © e OTijgens-stillioid dfcemde in da kamer Na ' t Kiaal terwijl anooder Dina m de keuken do ïuben schoon « ftaakt ^ en daor-btj véél in « ich-rolvo overdacht leg den dta heeron zich ' o-oc^eDlbliik tob ton oome ' Dirk op den grond onder het hoofd z'o groeten rood-zijdoo zokdbek. Keesje ia » wat uit to dik iboek dat hem slechts hoogstmatigverraocbtleiboeyen cr was veol en druk leven on heb vertrek van ' b om-slunn dWr palate's ' n Wijle tuurden z'n ocgon op de vl.ikkigo pren tjes droomerig lusto-loos Tot hij meb 'n geeuw het hoek-deeU dieht-Maipte en op-stood Z'n voet «% in loomoo-gan^ sleepten naar de keuken waar moedor Dma anet ' n kwast die betoro dagen Imd gekeild ' de bruun-oarden potten reinigde. „Ze snorken allobea " zei Keesje Eu hij zette zich nodbr op dan conzamon fcóidtffln^loel waarvan * te mat m V&ogo brieste rafels naar henodom hfing niken nog aan do hoek-punton gohediU In t^n woorden kg-ergernja on vcirveüng bo toondon Tnngsiam uit o'ni mond;-Z'n ¦oogon knipten slaperig TuMohenr do dik ke lippen hing willoos ' m dunno een-int»-panatella waacvan ' n ' braindlorige eiroo - en papier^Ui^ht uitgiogt Moeder JDina draaide aich om „ Zoo ' ben jij doarï Hè jorgon pas he ia het gesprek „ Zorfa heolon God-ganscb-baren avend faoeift ' n mensch niks an jullie Pr,iat is ' ai beetje Dat eeuwige ge spoel Jo raaktrer jo contani maar mee ¦fcwijt eni jo heb er niks am " ' t Was verkeerd van mpedea ' Dinai rich in bet gesprek te mengen Indomaad, zoon verkeerd Dit leent bob vewvrfg ^ an deze yertdling riKno mei ^ ' t is ' n azoepüöneeto go-wootobo van me ^ om mo niob met praat jes van wouwen in te laten " Er lag ïeta koels ietakoel-gosbroi^iiadoatomTTO oome Dirk letsneeabuigandsteveais „ AÜa ik qa-oek met jo rcapooüoveli^ten man, hensoh meid San bobben we géén dbrda daarbij noodig Dot ia jjooveel as ' m fast •« onmli Gel * me Julba vnmw-hii wauwelen veel to veel Dat ig voor m£j al roden genoeg om cTr nooit moer 6Sa ikjav deze dat spreekt En wat Jag zei dat horbnal ik je _ n keer jullie vrouw-lvui waaracht ^- mad ik zeg het mot om je te afiJroöboeren * dab weet jo wel boter van me ik zal geen herat kwaad doen maar om op me aprepo terug-tekomen juflie vreatw-hm maken nooit m dTr ceuwighoid plein-pouvoip met je eigen Ik - wil je wei z^gem as jij d'r meb jo mond tn bad gestokon ^ m waren Mamus ca ik bet ükiiK eens gawoesb over den jongen. Dab wou ik je maar is even zoo onder zaa oogen zoacjm De jrtngen is dTr nou niet bij I*t op me woorden dat ' t jullfo « cftntld zat wezen as Eetasjo op den duur nog is verkeerd tè-recbb komt Let nou ie voor de anirdighoid op me wooidon We spreken mekaar later nog wej is " „ Ik daobt ^ dat we over den jongen uitgepraat waren " zei moeder Dina wel wat snibbig ^ yJa dat docht je " Oa flnilmto na oome Dtrks stem irntoerde z'n zuster „ Maar 't zou niet don eersten koor zip dat jo ia vorkeierd docht meid ' Dat grfwurt m bet loven meer Oho uk beb mo kop ook wel gestootenv voor ik d'r waa Miaar nou bon ik d'r " Oome Dirk verhief zich in z'n volle lengte „ Zie-je ik kan me preaeDteeae » da waar ik kom daar nomea se d'r pet " voor¦me,«l,J)egrijp-i omdab ik ' a eek-lijt enj solide werkman ben omdat ik dfr wezen ' mag " ' ü Slag op afc bon * „ O aoo En toocw » iemand mosten je ' n bentje réa-pek hebben Ik zeg het om dto dood'nietom te vitten op jo im&Xi en hom voor.minder te houden als ie ta Ik zag het iaz'n eigen bdang Omdat ik jullie ui wnarsdhiuwen voor bob risico van den ar beid Fanuelje is fannotje en as jo goeietanudjo bxó die ' t met-ja nweiab zooesik met jullta dan sin je sorfn rond maarmot pardoea In doo wnod ' Dan overwoee»jo zoo iels Je man ia voor goeden raadvatbaar dat heb ik vanmóddag heel goedgemorkb Maar jij wd dwora Omdat jul -^ ^ altijd allemaal dwan wUen Dat li^t non etmaal in jullie aard ' A 
na(W dat „ hij " in zoo'n iSpeo-^aai] aohcen veraonkeo jq riep zo zaohtjesL Mevlraaw d!e NymlK * Neon ^ ik blijf op dit gedeelte Mevrouw d'Habaaidon Omdat hij er »f wacht ilt mI traditon voor ui tó weten to komen komen des * naam vao ^ea praehtigen^onbeiendo Zij venrij-dert rich ¦ Jljcvro'jw de > Nymibe i>ij zich zeTf.Zow ik lust bel^ei » ójn naam to wotenï... wetou ^ neen ik bominliemi onbekend! In-het voorbijkomen werpt hij mij een ooo teederen zoo smeekenden zoo diep be wondèreadlen blik toe hij moet veretan-¦^.rijn.diep denkend hij moet sleehts een verl 1 even -^ traven en keurige luelen hebbeo En » jn edhaatsen I wonderen niets dan een kloina veeir dat ia alles, in ptaotA van dw vreesdijke schroaren die wij mea hébbew ' alsof bet zoo moet zijnl Men riet daddijt dat men meteen Bcbrandor persoon to dlocn heeft * Ia Ixmi'zeiËer dat bij vliegend » h haatean heeft en nïettegcxiataanda dbt houdt bij stil met een been in dé lucht en hij wendtj rich met een sneiihoid Ah vat moet ' hij goed walseni ik geloof d&t hij dhor ieta in bot ija schrijft met rijn «ohaate missdbion opdat Sk leze web hij mi niet durf zeggen Zij nadert heb gwht dbor don oobe-kondioveHateni S888I wat kan « fat be-teekmSa zokor ia er een eloulel I Laat «na aon 8888Ï Todh moet ik het vin den en mijn schaatsen doen mij zoon pEjn wat zou & met goven om in een geniakielijkoalomiingBtoel taatteoi dicht bij heb vuur "«* paii5w(lfö!a aait r ter neon - daar zon ik hem met ^ Saint Lou WelnwJ Htóti ga eindo-lijk den naam van dcn'eciiooiDCO oirfie-kende vemomenl Mevvouw db Nymbo Ge bekent dan toch ^ t •" j ö 100 ' ' s '-' Saint Leu met vorrulÉkins Ik Mkea heb 1 hij is prachtig maar meb,eeDJ_n«tei> h>k nog dommer dan wjni bont -" Zie daar 1 men gaat reeds tfngl _„ 1 Do onbekende plaatst zich bij den iii - rookvoUcea naar ' buiïoi » kijkende Daaïl zac hij pdoleefBlg Suto aanko'iiun lang - j als ieuiaad yien niete hindert en Ik ga wegl zei Jei « m hij wöde flp't buis af gaan doch toot des » tweedenkeer dien dag tn * Suze hem n*n zijnmouw — on ditmaal Woef hij staan Hij io nog hier Koi Suus "^ ïr^ti ^ wieï ^ ir ¦!"¦'¦ ^ ^^ ' Dio höedl Jk snap uicb wafe.j Kom maor mee Da weg naar den moestuin leidde langs vorechoidono donkere pleijes deïh Jo, profiteerde er ditmaal niet van - Dat waa dom rón ham hij was niet olloeft een yliAig ortatuur " Imaar oaQc-con kopstuk jn moeBt icoodjg overbuigdr wordfen Vflak hij een pas geïwtiaiomaakt bed met-erwten ibieetf Swu^a etaain eaii woee naar den gnoni — iDpr ¦» jo gelüito medediauw "*' Jo 3>ukbö éverdóó ootieis " gö'lJi.«esï grénd en raiapte eon doflber.voosweip Op, 't Was de fonfOBiehoed Waee^iab booü ventje zei Suze -— ik deed ' t-edSA om jaTwiaald te zet-'lè.'-dK jSacïit3 t T ' goitiija bleef ' loodarleiemstoëken te geven Och dojnmo jongen D-ie aude ' loodvan pa ¦ lijg hier vaW een vO[|dv«fWJbrik ker eo ik deed benu bovem op een « taak.Had ja d a b niot eena gemakt T Hert gebruikeliilM ' infenmOTzo du'ir*! wat loinger dan gpwoomKjk EinddiJkV toen Simsjes raomn n '"- uit do veate:' „Kwa ^ waar rit ja totbl '' fluwtertó het Zie j'e wd ventje dkit je niot mfoeÈoordcdon naar den séhijnl Noen Btrando hij too — maai 1 ishad toch op 6éa punt gdijk ' t was « eolor van ean hoed Mama wordt ongeduldig zei Suosj^,;t liep gnuw weg Zo vond ' t onfoodütt h«n pdii.k * gtf-m zdfs op oon omdergeschikt minrr. K U Nymbei dïo bWeert dat ik decAt rqd. ik vertrouw baar aait » u beFdra Hl ] ver-wijtet zich met eon flinkemr stroak Ik hirfj er genoeg vaa Bc dadht mwroitW 1 da Nymbe veel ' amosMiter Zij verveelt mij mot haar mijnheer wiens naam zjj wil we*en Saint Cynnatus en Jacques plaatsen mcvTöuw " de Nymbo ann een met flu woel bekleeden ijsstok vraarmu zij ieder een emd neonen en begeven ïich op de baan Sairat Ojnnatua Vermaakt üietsdhaat-eonnjden ut Hovrouw do Nymbe algetrokken zirih den hfüa uitrekkende om naar den onibo-komio to kijken ¦ Ja dot liangt er van Jaoquc » onboauisd Oh zooveel te betorl Mevrouw do NymbÖ Terwontterd: Waarom zoo veel to ' betorl Jacque tracht zich te heiBMIen;Maar orntfet u weet de kou duurt zoo korL.. (in zicb zelf Heeft ze nci^ens biet ml.., MerrOuw do Nymbo ^ otjIi niet langer kunjiende bedwingen Zeg eens zie je dien hecrï daar reohtsï Jacques Dit daar met ïajn pelskraagl Wolzoker waaromi - Mottouw do Nymba Omdat ik - wilde ¦weten wie hij ia Jacques Ik ken hem in't geheel niet. Mavrouw « to Nymbei Bah.1 — djo heet die zoo goed rijditT Saint Cynnatus Ge kunt zeggen to btVtaal Goedl.r goedsohaatsenrijdon is aio goed speken op hot billnrd ' dit is een BtrantjongontitaSent Menwrw de Nymbe getoi^jd '- Ohl Saint Cj-imatus vordedligt baniidcSn? rijn bowerep doch mevrouw da Nymho boort geen woBrd er vnm en verdiept ziefc gejoel en « 3 in de bfiBchpwin ^- van den onbekende r-HiiJieoftjopge(nTO gaan Eer ze vijf passen var was wierp Ja, rijn misdaad begnjpeDd ^ heb venster open en riep dbor het gónfya haar rajno mcu-Bcs na Dit wqs nnbuuriijk hcol verkeondt van hem als een verstandig auva de da-me zip * ' barlen gekweteb heeft laat hij dit altijd Tolgan door can air van vol 1 - maakte onveisclulligheitL ' t Vak hem wel zwoor zoo to dota dacb hij wordt rijk er voor bdoond aJe erjin prinoesge, rent al tronen en horouw inoditï'ig in 1 - Jo echter wa ^ hoawd eo » „ listifï oreia-tuur " heel jong en daarom hegmg luj de ' ilitighoid Swusj'o door do héfcr-ige lecatelucht van diep etirstem Ajprflmorgon te doen wetene dat ' t ham ^epeet fuüajo stapte voort uibwondig zoor ¦ t^tbemden inwendig zeer onE want men kan niet re kenen op den dooi dab zoht waarlijk niet gepast zijn Mevrouw dTIi^Nindon OQ^^ili^^i Wat zijt ge toeli eras^l - mijnhemeX wab ie je toch gebeurd MenKoiwi de Nymbe bij zich zelf Eomnanl luid wat wilb go diab mijl zou gebeuren 1 Mewouw dfHabandon lachende Ge L heimieiD nu ali Komaan dé schoone lijder boeit grfieeï eta nJl u-won aon-dKhb Mevrouw dia Nymbe WeliEa mooie njder Mevrouw dfHabandon Speel nu niet dia onnoozele meb mij hebt ge geen meb al dio middeltjes dab ziet g « n Jo die nib hat vaneter wao^hlijven tu ren sdirikte eaoSklaps op an wröef nog 'eamnaal rijno ct^oa Bij was den hoed 'van Suza gevdgdi ' t « emgo wat hij van hn,w kon eiea over het imiurtje dat dan moestuin scheidde van ' dan bloementuin. Eerst was die hoed etatig voorwoarta ga-1 gaan teen was hij voor can eogembtik vordweneni en — wae hOb'OK^dijkl — ' daar dook hij weer ep mast oen fantasia hoed do twee woien blïjjk&aar in ent-stig gesprok Wat dramtnd wie van do idwten die haar ' t hof-maakten kon er schuil gaan qader dien hoedl Li-nacraï Dis ion Keb niet zijn hij was etm groo to kead on zijn kop zou ver bp^ön liet i nuüuartje « il Btoken T^iUugrl Neen die w(tende ep een andar'dorp en kon-zoo ïiróoï oiet hier wjn ' t KcinJmoiunir.d no dors weaeo dan ' Duo dtob apangeziclit uit de njwthiïek Jo laohtó bitter minachtend oen hij dó hoeden steeds üoii tei - bij eikaar zag komea tot de lippen der dragers elkaar moiesben orjbmoaton in oen kos - % Idee dut t ata al hare bdelten an botuigm-gon van liefde zoo ver meest komom! Zij dacht natuudijk dat ze volmaakt veilig was achter dat munirtje Jawel iHij mti-haor in ' t onschuldig gdoot laten haar Wtepezturighdd onontdekt was gebleven Hij zo-.i hoar odtel bdia.nddea mat « en skdig kdun ^ kcdo cynisclie diticg hij zou bdeafd rijn dat spreekt vaal zdf moar ook nïeta meer. Ha 1 hij ww haar toonen dat hij gc«a jongen moor was Eeo jcmgim 1 Hij voel ' de zich al oud in hïWarO JevensetToring. i-Toen luj zijn tei'leb nagantieg voltooid hnii Was hij al gewandl geraakt aan db gejisohte dftt zijn loven nu feitdijk vor woéat was Hij kwam er hijno toa de das om te doen & rij woo ocurlslannhaar vond maar - naden kaade nebtto hij ' t ba ter er zoo voordcdig nuïgdijk uit to afleo h " 01 berouw tou dlas^to heviger zijih Hij deed dorhalvo rijn mooiste dnsja om On trok heb pok aan dab rij gister zoo qprecht bowondterd liad. Zoo gwig - hij naar benitdep Onder het ontbijt ' koek hij geen er.ke Ia unaaJ ia haar richting Toon hij van tafel opstond slaagde hij er ovemwd in, hou - even te aien docr da Keecnan hcan die uuddeu op de tafd Btondto Tot zijn ergetiois'an cVoefhdd motkte hij dab zij haar-zakdodc im dtii mond stek om nieb in Jachen uit te barston ¦ Laat haar maar faohan ' Disa vroolijk huid eou wd ovor gaarnv als zij eti.imaal gebrouwd was mcb dot engciuk van aan Dun ' HiEsehien lied dïe wat gdd dab haar aantrok Bah ' Snxi aijo da Touwein. lïeogliartig stapte hij door de open verandali-daur naar ' buiten ini ' dear tuin en sloeg het pad in dat leidde naar ' t pricd aditor bij db ¦ broenkossen ' De plak was vd herionëridgco nnji haar dorfi wat gaf hij daar nu nog om 1 Zijn liefde was dood dood dbod gedogen ver moord door ja door een faolwehoed en neg wd een die ver uibdb mode was. Ben hoek log open op iict tafeltje io 't pned zij bod daarin geiécens gister Voor ' t diner eer hij hij haar kwaok Hij doeg hefc « ijdig dieht Op een stod jlag een tonms-raket hij nam dien op, ¦m^Miet vooroeaaeo ' t dmir weg te dim geren doch bij hceoci rich en legde ' t weer netjes op den Mod Hij geeuwde Wat zou hij doeni om door den tijd të komen Was die iPaasdivacnntie maar -cm Wacht een idee Hij had haar-bo-loofd ' s raorgoua nooit te ronken ^ behal ve ean dgaretto na ' t ootbijt Bdoltoni golden nu nitt meer Eij gal nu ook nieb meer om zijn gozondheid ' b eemgê waar rij om gal was dat orngdukkigijt worm vso 000 Dun Twea minuten lac @ aat hij heftig aan zijn pijp te trekken somber door da bittonste MAANHAG Hét bied een buiige AprÜdtig do Zon, morgen zoo voorbarig bogMi Allecnlijlc aan den meosch ' is hot be grip gegeven van het al|crhod£sta Boa weinigen evenwel kunnen zich daar een 'wericdijke grooted » voorstelling van ' De Hoed koek op de weidd oe&c van aditor oeo wolkfarok half vrüenddijk ' Üdf ondeu gend Zoo - Heef het tot de Maam haar Suusjo en Jo'hodden dkaar dien gohee Ion ibg onlioopon mot groob vertoon ' vim ccvvtreohiJiigïioid Suusjo liüd besb eo-lundM ^ maar onder ' t diner wne ze nor doakead hij had mot manoeuiBoai heb stoffdijkó versmaad ' io dan middag, maar bezweak voor gaplronomieche vor-lokkmgen bij het hoofdmaal Sunsje zog het wd "- Toen zij opstond van tttfd terwijl hij nog bleef z&teD.pieten luet papa merk te ao dat hij baar avan aankeek ' t Koo haar natuuitijk meiaendM echdao of hij luiss ' haar omkeek of niet - maar toen do andere dusneo in dé salon pfingan, doop rij naor de gong sloeg een cape ' om en keek oven m dan gangapiegol. Toen ging zij naar buitan oot wat troost te i.oekon bij da slapende Moemew Jo zat iqtussclien te bedenken dot zooo s^aor gnindijk hing duurde hij meende ook ' n lichten stop te hooreo op 't grintpad voot ' t huis ' Wot ' kon die oom vervdend ritten miren 1 Hij had er al meer dan.'genoeg vao do ooriog heb .we ministerie db werkstakingen Meer ' Mj was eenmaal eear moo em dten-do te ' doen ds andere Axumen bij Mab-sto dus mee co took aan rijn sigaar Suusjo stond in dan tuin hij eeo heg, woaroverheco mien een prachtig vetgo-ridtt genoot ^ de wdden an de bosohjee gmds zagen er zoo toovemdvtig uit in ' t _jnnnnlidtt En do wind 1 sui3Io en zong nu zoo weemoedig tusscheo do bwtjgan fenet het oog ijle groen Zij had dftt oog nooit zoo opgemarkt maar vwriga ' avondon was ook Jo bij haar gaweeeb in den tuin, en hij hnd zoo gezdlig gdiaibbdd ^ at do | ^ oid wind geen kans ' kraeg gehoord te èi A - Bpn kille wind outbiaderb de rozen - maar laat do doornen aao den etengd WOENSDAG Voor aöh-zdvo gdukkig te zijn zoude spoedig ódk een fij-n-govodemdo vrouw ongovc«lig maken maar haar kinderen liet ware gduk te doen afltaJton dat brengt haar onverwdkbaar gduk DONDBRDAG Waoneier de demon der zwaarmoedig hdd ons reeds lioofc aangegrepen heb oog benevdd do hand verlamd — dam is er deehts ééa middd om aen dezen groep to ontkomen heb oog naob langer gevestigd op den kleenen benauwdenj knng van ons eigon besbaao mat zijn vreezen zijn angsten an kwdlingon mow moaiKg naar buiten geschouwd db wijde wereld ia met ol haas - smarbe-kro-ten en jubd-teuonl VWJDAG Ons werii ie wd * ns beter dan wij zdveo maar wij hebben oogenblikko», dat wij beter zijn dao ons we;k dib ons overleeft wanneer wij hooger staan don ¦ -^ men de gêe^iiedems wgaat lob op haar ooraproBg d«n was-eigacfijlSdo-derJ ïa^^roJwt^rfjgdggwal'-d^litó » o™» Zon Wrob ala.da'la »» jueb m haar iiwofd gekregen hmd/hed vroccop to stoan-heel holder to schijnen m Klion ^ ofKW* voa 1 April dan Smi ¦ Suusjo niobilitiMr bed « m den tuingdokb « jn en.doj» nou „ Hij " niet don fontcflMtosii gi hebben on dan iv-os döw kldno twigedio Kooit gespeeld op ' t groefto wïidditooneel Maar heb is met aan idea schnji uit to mskon w»e heb meest te laken vid de Zon of Sumsj * of JHij " « ndera gezegd ueof Jo Hoen precies om as uur feuusjo wnk-kor werd on zog dab haar kamer vd aon ¦Iichb was dacht zij er nieb aan dat h<* do mengen van " Aprü waa ' t zou moei lijk gevallen djn zich iets te herinneren, nu allo vogdtjee in de buuit heb hocgste ¦bed zongen nu elke hen mu bet lioonder-hok da aandacht - niocg toot iiaoi - ei en nn de zaöhte brie » drór '« open veto ster sluipend gonrigo laitrtucht naar binnen ' Twee minuten lag Siuusja ü haar hed engc-nöob met vwlle teugen jeugd ertheer lijldimd ths de ontwakende " wereldL /Rfintig mionton later was zij gekleed en gereedl m hoar witetö japonnatjo on ba zig bmteo in tdon tuin kleme kicee -- v steonbjcB ito werpen togtoj het stijf gedo ton venster dor logocaUtamicr waar neef Jo wes ïoen ' t aoieto steentje fliet v^mster bo-rcJkte ^ droomde Jo ^ dait hikmat Suzo ait' op een hoogen berg ea mt een htaaspijp met orwton schoot naor de maan ' t EKökt raar voor t«n drotom nauir iooti gelieve in ' t oog te houden dht Jn nog jong wa» on Irosl eentimented SènritouentceSe man schefEi mogen rioh in dttn droam bohalde Ioob stdlat voor de aazdiouidoEfdo ediok-ken wdko aij in wakondon toestand on-dervipdon van do ruwe tfarkdijkhcid Jïij - ' t tweedb sfoont.jo oéhter zat Jo al rethtcp io wjm ' bed on wreöf dp oogon uit Een paar seconden was hij in omsekei--head of de ibarg dim'wel Suusjó vordwis irro wareni tet oen dorde ' kieadsteentje hfeit overtuigde d'ab,d — Komnao een weinig Toorweigovea » laat je innar giina l „ Monvuw doNymib © zich natiba » ragt Itk-mmotidi - Laat jo oiBar gaaal I^*t je maar gajiiil dat 13 raakkelijkw ^ e-ïëtnl * in gcdJtaji 3'j gl *)* ondpruït, Mr do Nymbe houdt knar stwuidei Daar 1 wat Mo^lB 1 flt;jpï - Mijrtheer de Nymbo ¦ Dat komt omdat jo jo te ¦ stijf houdt geloof mij men rqdt goed al » men ziek monr laat ' glijden.... Komaan - tradit wat moer redvt op to ttniui ik moot om half en hoo zult ge je alleen moeten hondonl Movt Jo'N'ymiia Atsikniot kan ftat Si mij trokken oa.11 den i^ro'.ok Kj Keert aicb nm on ziet met oplet-tent&ieid « nar eon mooien beer £ 10 kon ¦TOorbijrijdB Do ortbokondiei heer is " Irnot mnk, klooit goed gevormA Hij draagt een OTorjns met aabofbonten krwig on n^fc -Bondferaiobmet iomiiiid tobamoeion ui heeft t mocneu blondbw bowd Bmochtoa. du oogen en een regelmal ^ profiel Uija IfloedSnp io onherisMjijki Majniieer ufo Nymbe w,t sijno " t^w dro lir.111 onvci-liocilT vustlioUü 1 NogceDS gij zutt eind^IsSl^iot ' lo vailoiiTl.,.,''VWt duivel 1 aiet önn toeh een weinig wet ge doet go let te Mevrouw doj^ymbti seSiuin ' naar den onhokonrio ïiandë dio wedjor teragkomt Hot is dio hecrl die heer dwm ik nitt ' kon bij te leer mooi ' vindt go nicLt Mijnheer do Nymbo - Het i9«r an-vwsob'iHïg of hij mooi is 1 mnnr hij rijdt nïtstokend - At EeKór Mevrouw do Nymbo Niot waai » Mijnheer do Nymbe ' Ja — lu > beeft een flinkem streek A!h w».t een seboonen "¦ SÉffïbü'w de Nymbe ^ iMit*6eïaj«Hel ling Is i.ijn streek opm or on sw n nrdig ' ï „ Zij T^riHndt dett onbakondo die Toor -* bijkomt met hure oogen on ' diao ïlöh' voefonlfc ^ Jgemeritt noetfit met eenr air TOn Batistaetio oen trotsclie'kouding aan Mijnhffleófl 4o Nymbe « ondor va » de zogoriorondc Jwuding van.dWt:^»!^!!»^' notitie te nemen Hebt go scatmv bij is roker eon vreemdeling 1 Een FranBch-man kan zoo niet rijdw oan ons ont-breekt to veol db gelegerihrad er toe Memww do Nyidbe Is höt niét moer do böhcndif^ieM d'i © « « llén'ointbredaï Mijnbeett - do Nymb ^ geWtAgd Hij toeft voor ' l overige liöt uiterlijk vniu een Brasüiaan - 1 Mevrouw de Nymbe droogjes Dut tangt af van deo smtmk Saint Lou die op bet ija komt rijdt op hen nnn • Welnu mmouwl gaat liet wat met heb lujilenï Wat u düt wij u aan aten ijsstak meonemenT Monwiw do Nymbe slee^i Mi-"lia«ai geest beaig met den oab«*eotfo „ Ja... neen dadelijk in zidi zoK Wie M. toob die heerl ik heb bem zeker nooit Saint Leu Go-ïijb giflieel üistraiti. Wat hebt uï - Ha / fiw * i » mevrpuTC d'HabaJndon en Jaoquebl en do klenfé Lows eindelijk komt mon MSjnheer Jo Nymbe " Ewik riioet wog-gaaa ibeb bostunr van de dub hoeft om vier uur eoa buiten gewone vergadio - Saint Leo mcb bdaagateHing Ont-bindt heb zich nu al Mïjnbeef do Nymbe tob zijn vrouw; Ik laat ja nlleem als heb kan zorg dfan datje nicb valt Mfevrouw tfo Nymbe gaat wch aan ec» der hit-ino vuurpqbten vorwamien;Weea maar gerust 1 „ Saint Lou haar volgeoifó Wel neen, ge za£b niet valieu - Wöb go dat ik u hdp / bij ' t rijden J Sl vorzekev « dat ïk zocr vooraichtig hen en dab u mets ssi gebeuren Meirrouw do Nymbe zenuwaclitig bij licbzölf - Mijn hemd wat is die arme Smnb Leu iniïraieend ' hij bEjft maar •anhoudbn Saint Leu Go wit nietl ilc zal u een tal aanjigo ftloaie zaJcenl meedeelem. KomaaiL ge hebt ongelyk Mevrouw d!e Nymbe Nuy als go dan toch meb aille gëvréld mi afuDgenaftm wilt zijn zeg mij dan den naam van dSen beèv < fio daar vooririj rijdt ziw ga hem Somt Leu 1 zïjn moQDola richtende: Volkoroon maar ik weet niet wie het is Hs ken ia bet gehetJ niet de Bra-sihaansohe klidk Marromw dk Nymb ^ ter zijde Hij took ail Ah maar dSa mijnheer most zeer goed rijn vfenKluii ' hun vorwoeidheidl om hem te bosohimpe » Zij verwijdert Kétf mede getroohd ' dbor Saint Lwj düa haar maar niet vrü loslaten Eenigo oogcmftiMifceu Mep blijft Sninlf Leu bij een der kleine wunpottoa etaan i muirsEöh Jaoquie » m Saint Cynnanis yorwtónen w-i Ziedoaal ' daan Ia mövroitw da S 1 Donü Braaüiaai » verstaat men ' fctnónd Ga riob TOM doet « Ja heel rijk bmtwnJamdw dob zwierig kleedt gout] «a Tilboha dtamA&ten draagt erna enz 
Voor de Winterproviaie voor radig ml bij Schipper B BAAES tt m f 2.95 f 2.95 || Jih Gantjesgloaen i 20 et per itak.Jen » Gaatjeiglaren indifarent 16 „ „ „ gg JI'ci fllasen ' l6 n n s-&t «"¦ Hardo Kcnsjea 20 „ »•§ Bij 12 Btnki 17 at fay 25 Jtnka 16 ot peritnk g GloilbraDder 40 an 55 ct-pantab g ^ Cöiiiphot 65 on 85 „ B „ s GsailaiiK rood 55 ot pat meter S 1 Gnaslang gilje 45 „ a a ™ H STRAATMAN | Vreeburg 39 tegfenovet * den SoJioti-vFburg - TJtreolit. Tolephoon Iniero Ho 29S Dierij ¦¦¦ JeieÉfiriet"--Meeéri Goedkoopste eb Soliedste MagaBiJn in Beeisfcis Degens i^atr>assen, Kappeiiess L@@|seps 3 Behani papêepeng ii®S6®BB Vloerzeileni enz. Levering maet gai-amtie 180 naar alle oorden tegen onrein niet vepgiftig Verkrijgbaar bij G.A.Hoytink Blltstmnt Vtreolit 6872 ® Prima @ WeliaMöctj.oiis Alleen verkrysjaai ' bij ia 6891 Wed i gfORTOH 0OÉ£1 L ft iüEiS lUS ' levért tegen billijke Qonditiën SHUZBEK voor TOOÏSEaETJITVOBBlïlQEtï SOISÉES euz 6687 ÏÏ)ames / Het beste at een fBinke pas voor fiterjapon Gebr m HDUTEN ^ lOude Gracht 49 i i b|d Hambw^ei'bfng ei in wepsahiSBemde prijsen Gi sGegarneerde Wiegen en -*^ ^ lZ c °™:^ r ^ f ™* Kinderledikanten RUIME KEUZE SOLIDE BEWERKING Cokes afgelmnld p.HJj.plm 42kgr.5yct - j GeklopteCoketp'H.L.plin.42kgnr.66ct I Prachtig grof Cokcagnna p 60 kgr 45 et Grove Steenkolen • jfflnt ¦ - 80et. Eerste kwaliteit Antbraclei niigcioelit en gezoefd f 1,50 Anthraciet «/ gn flUOperH.L Franco bergpl ^ et per H.L meer Groote voorraad Krn ink ooibriketten Marseille Tilly Anno f696 ' Eischt op al onee verpa/ckin-' gen eooieel binnen - als buttm - j landsch ondersiaandt Eiandtae* Ecenlng In rood | geeft men I U andere weigert m dan als ttjnfo i niet eoht merk A en Union Eenig adres voor handelaren Verkoop ook per wagon Vnurmaker * Hontakoolbriketten enz.enz C SOSBfSAM & Co Bergplaatsen I.eidsche straatweg tegenover de cerate molen Kantoor,^ Leidsiiliekade 21 Agent voor de Provineie ütreoi MüLLER'S zachte Olelnezeep ' üiofneu Kiilror en tielioel « ncobadeHJfc rilwo bo FianölloD öoederou daBrmede swMBShiii wön ' ' » i nlenff teswUl Linnen Goederen nimmer « il nrerdsn Hoewel oogenEG'ofjniyk duurder Il dit in WMrheid slet zoo otadat men mat minder hoeveelheid het booogda deel bereikt Wordt afgoltverd in fatten tosieIcq na oevanataBSJ wettiff f edoponeerd fabriek imerk AUfén dui wordt volkomen lolverheld Kefaruieerd UTRECHT K MULLER 6863 Dl Gips's RiiilfimEl een dagelijks door duizendfallen kinderen gebruikt ' t geeftkïaeht en kieur aan uwe lieve kleinen 6875 Per ponds pak 25 et Per half ponds pak 13 et liraclitig en watertiouicleiicl De prijzen zijn 6877 GROVE THEE 13 14,16 20 24 28 cent per ons STOFTHEE 15 17 22 cent per on ^ Bij onze weerverkoofiers werk rijg baat * in pakjes van ' nona * n half ons en ' nhalf pond jC VA^f DEN BOSCH « oophsen G VAN DR!£STEf9 OUDEaRACHT 119 hoek Pauwulrsnt Dtreoit ¦ beveelt zich beleefdelijk aau voer de levering van alle soorten | B R A E | D S T O F F E H 1 ala « rove KaoiioEkwivu Beïgjsehe Unlfache en BncelBche 1 Anlbraolet lu vènehtltende afiueUneoB 69J9 | [ saB&XOOTJKS eu COKES alle » uU de bo»(e mtJneu van de voaruaao»tu fabrieken afkomstig * Oottcsurreerencl © prijseen Isnperial O-asgloeiliclit Wed W C KORNMANK Vischmarkt 89 Teleph 694 / Reparatie aan Kopep en Blikwepk ïti««.kwriltell KonSJES 12 ' 17V 20 25 30 10 et t » BABDS KOUSJES 10 12 15 20 25 30 35 et A STÏEKLIOar KOWES vmi 30 et / BBAHDEB3 Cenpleeb muf 65 ot 6881 ¦ '- STBBKI'IOHT-BBftNVEBir togeo d.n«eit eonvurreorenile iiryzeu ff ' BBIMA KWAMTBIT GABSI^NG " lu»*lI(iii»«esiifflmfelia!liiiJnii!en!tiJtR > aniaM(itiat..ialHitliorl ¦ ÜlM.W.J.OANES 2 Elisabatlfstraat 2 EKf STALEN worden gaarne ter kooze gezonden 69C " Staalpillen worden In do ApoUieelc tm Verheul on Frackers | Vreeburg 24 afgeleverd in liacons 4 500 j atoka voor 80 cent 1000 HtaalpElIeu te nemen ont - tadsit wU dair z - dau te wud en * BweiksEitHm naiden -^ ' -^ i van liet jaar 3901 verkochten wiU 989 « olarae bedatellen van f as — met alle toebehooreu Zegge 989 stuks Waaiaan hebben wij dit reuMiohlic aa^ees te dAnkenf Omdat hetgeen wü leverdon niet alleen aan de rerwaelitlng voldoet docli 31e verre.overtreft wijzen Wij ontvingen dan ook tallooze « UeH(eu van goedkenring welke b van tevredenheid ten onzen kantore ter Inzage liggen Ziet hier waarnlt ons reclame BËDSTEL bestaat 68C9 Hen groot 2-perEoons Vecranbed zware Unnen tijk en zwaargevnld met zuivere nieuwe veeren ' ^ f H3.S9 Overtrek voor Bed en Pelnw van zware looze tjjk naar ver-kleeing met bandjes ol overdag „ 3 — Een zware Leidsche wallen Deken r ^ oat 2porBooQs uanr keuzemet roede blauwe of rose streepea *?„ 5 — Een fraaie prachtig dooratikte watten Deken naar bonze in licht of donkergrond ft a - Een witte molton Deken waarvan de streepen in de wasch met doorloopen — ^ tB 1.95 2 goed gevulde Stroomatrassen ' a.so Brooiti en hst meest gesopieerd Schoenenmagazijn WEDEBVERKOOPEHS RABAT Compleet f 49 — Alles in eens genomen leveren wy franco « al of station in plaatsen waar van Gend en Loos gevestigd is franco huls zonder verhooging voor pakloon of embalage met het reoht de ge eieren voor de betaling ie boziclitigeo voor noolita f 35 a Wat is dat mooi Wat is dat goedkoop en wat heeft men nog een kans daarenboven Verder veeren bedstellen met alle toebehooren van t SV.75 t 34.—. t 30 — r 44.75 t •«.— t OO — en f 7 « IJzeren spyi - krol - en plaat Ledikanten spot goedkoop. Honten Ledikanten gegarneerde en ongegarnearde Wiegen Kapok Zeegrw en Wollen Matrassen en verder alle Slaapkamer bonoodigdheden Bestellingen boven f20 — franco Aanbevelend Ja Ja geachte lezers de Boekhandelaar W M HEUL die jaarlijks een pakktit samenstelt en dnizende bewyzen van tevredenheid ontvangt heeft nn weder een pakket gemaakt dat gewis aller verwachting zal overtreffen Voer EEN HVLDbN verzend hij franco door geheel Nederland een pakket bestaande nil 1 J DE VB1ES De Verborgenheden van AmsterdaiD groot 739 bladatjde een verhaal dat van het begin tot het eltlde boeit Se öirecltscüe Wm - es UrasseflfaMei wan de firma H T BAK & ZONEN Steenweg 40—42 GEVESTIGD 1840 Donkerstraat 15 — 17 « GVESTIGD 1840 Een Boekwerk vnn E JIAUUTT met platen groot ongeveer 150 bladz,kwarto for in o at Een Zakallas van Nederland met twanlfjkaartjes SHE&LOCK Twee Aquarelletjes voorzien van pusEepartonts formaat 27 X 32 c.H Dce twee Aquarellen zijn alleen ten gulden waard Naar verkiezing een Eaait van Ncdtrltnd of ton Kaïn van Europa SaciW Meilis „ fDOBK " Opeerlolit ISSr XXei-zien J.8W 6868 Genees - en heelkundige behandeling öeldelyke XTitkeering bq bevalling Kinderen tot zestien jarigen leeftijd wHj Vrije keuze uitruim 33 geneeskundigen en apothekers Zoo gij nog niet vepzekepd zijt vraagt inlichtingen Die dit pakket beitelt ontvangt daarbli eon Lft rechlgoTcD^a in eene Verloting van 100 prijzen waaronder een Xandimwer wet iwco panrden tér waarde van f 1000 of I IOUl > In comant e>ld tn een IftrecIüBCb Wagenijo met een paard ter waarde van föOWoffOCO in contant gtld Deze Verlating zal 18 December ten overataati van een KoUrii ia he 6 openbaar plaats hebben in het HStel „ Do l'Ebrope " Vreeburg Duechr Die £ 1.05 zendt ontvangt na 18 December eon trekklngalyfat Men zendo ipoedig een poslwisacl if ] — wslrop ataat Europa of Sederlnud naar gelang wette kaait men TeMsngt aan den Boekhandelaar W W HEIJL Hambtangee^s^raet 24 Wreclit r is tll i l 0 Ha3ralb^abi3nisc!te SoïnoencoBiBpagnEe ES BflnimraB ffeera öz 3e ötrecüt la ^ tot dag Eerste IStreeis^ssSte BsEPlffiEsêhtg voor EMAILLBEREN van RIJWIELEN Het ig nn de beste tjjd om Uw Kaohols Vuurscharmen en Haarden te EmaiEEeepen 6879 Wnsend^arssïraai 38 Werkplaats lepsiraaï Sffit ds greoter eu WAAROÜffi Omdat 1 Iiat Schoenwerk aan sEïo eisenen voldoet Sass Paaiaes koopt H nitslhitend b ^ ^ LB JC ^ WEMffiEKES, Bena Weerrï ua U blyft vaste afnemer Allergrootste aorteeriag in Chroomg'lace,CanaQa en Bosisalfelëder 6ö6t > i daarom wordt er door da maesfto KSgipenbeadep * toi haden nog gcosi gebruib gotiaakt van z g OüSYEWDUeËBEK of HOEHnER^EELt Ie Omdat vela klpponhoudsra wellloht niet netea dat k * allsrbeite graaaa ¦ lachta 4 i 8 •/ eiwit en 2 4 4 */ 0 vat bav&ttei terwyi ten degelijk gegaras deerri Hoendaraoel ± 30 o / eiwit ea % * U vet kaett 2e Omdat de tot boden in den haaiiel labtaehtb OelktaxdvoeSert ^.' te du ' W niet ganaegsaaat gesaraKdeerd zfjn KOWI^TG's Hoendermeel B£VAX « O V SIWIK SS % T£T «» ** */» ZETJIKilt ¦ taat ouder Openbare Gantrölo der BijkslandbonvtprosfalatijHis eu Voat aleokH per 50 K-Ö f 5.16 35 K.G 1 3.00 10 K.G t 1.30 5 K.a t 0.7u Verkrijgbaar by I DAS Dzn Twijnstraat Utrecht i MSTÏÜr SpeoïaaS Fransoti Oorsetten Magazyn Vtrcehl Telf^h.ÜGÖ Arnhtm Den Haag Steed » zijn voorbaudon In allo maten ea prijzen de laatste Nofl - 1 veaut6't In Paryzer - en WeenerFa^oca ] en alles wat tot het Corsetleuvak behoort Wastelten mi Rtparuren van Oorutlif ' ¦ Corsettim volgens Maat OTT DAUBS - waagt « M » liehtzendler i 
©- \\ »" «.» 8 WAAROM ' ^ & i ^.^ 0 ^ CENTRAAL KLEEDIHS-MAGAZI JM zoo snotaoedkoon verkoooen OMDAT 9 ft het CENTRAAL KLECDING-RHAQAZUN op de goedkoopst mogelijke wyze wordt geëxploiteerd alsook omdat ail sluitend ó Contant wordt verkocht waardoor geene verliezen kunnen worden geleden welke de ^ betalende Clientele moeten vergoeden Was het steeds ons streven / Goede waar voor weinig ge!d * te leveren » waardoor wij ons debiet voortdurend zagen toenemen Voor het aanstaande Wiirlei*»Saiasoen zijn wij er wederom uitmuntend in geslaagd onze Clientèle eene prachtvolle sorteering ^ V^Ssi^et^oecIpipen aan te bieden van prima kwaliteiten nieuwste kleuren en yolgens de laatste modellen vervaardigd VcTÓft SPOTPRIJZEN vanüt £ 6.26 - 10 - ¦ - 3.60 - 5.60 - 5.60 - 1.86 - 2.26 s - 0.96 | Prachtvolie Kindei-Winte^jagé • vanaf f2 — B Kind er-Winter jekkers - V^Sii - r.75 „ Kindei Capeg geheel gevoerd - n „ - 1.50 Ijzersterke School broekjes met gevoeyde lijfjes in Cheviot " „ - 0 45 Iq M^anchest^r „ - 0.70 Manchester Blouses onverslpbaar n - 1 — Hetren WiuteijnsRen n Distera prima kwaliteit n Winlerjekkers Demi Saisons n Winter-Costumes Buckskin Heeren Fantalons Zware Mancheaier M ans werk broek eu Zware Pilow M-mswerkhioeken Heeren Sporthemtfen prachtige pauoiien vanaf £ 060 Jongeliesreu WiUorjassen * B - 3.50 Wii.ter-Jekkers „ - 3 — Win ter - Costumes ¦„ - 4.50 Sporthemden prachtige patrtnen ' n - 0.60 1.10 f 1.90 aso Bnckskiu Jongoheeren Pantalons Zware Manchester Wei kbroeken „ Pilofr lerlijt ^ f ^ Onze mm m mm\0w in. Centraal Kleeding-Magazijn voor Utrecht en Omstreken II Steenweg IL I>es Zontiie sovteering - in DAMES - « n KiDEBHOEDEN togen concuï'feerende prijzen 6901 IMariastraat INo O TCMreelit van P E weppakt in '/ s en '/* kilogrammen) zal vanaf lieden en na 1 IVovomber n.s uitsltiitendl Terkrijghaar zfln bij A O lü WESSELS Oude-g-r aolit Tjb 130 waar ook alle soorten THUEUÏD'sTliee voorhanden zjjn ' 6889 Wegens vergevorderd Saisoen IGROOTE OPRUIMINOi van een partij Rijwielen en Naaimachines Wed DEDMER CBAMEE EN ZOON j 6886 Sohonteustraat 3.BILLIJKE PRIJZEN REPAREEREN OlTMMlOEüs Nieuwe Capuceyners Grauwe Erwten en Groene Erwten Gert Boekweiten Meel, Grutte alsmede zeer fljne Frlgsohe Grutte AaobnTelend I j r>AS r>z UTRECHT TWUMSTRAlffc - P.3 Artikelen In den winket afgehaald en betaald 4 püt korllug mi üte Het Snelst eu Goedkoopst Goederenvervoer tmBohen Utrecht en Amsterdam langs de Vecht " Verixnixin^en en Trwnsportei » Tiiiiii*4teiis S3 uiua.1 per cJïifj " Lirjjiiaats Rijnkade voop de Beurs Agent i Fnrnsa W H ARKES i3rFiiËe£6[8eiBgolcl(ipisai'kii De l>lrecl«ur Vf H AUKES bezoekt u dan het Manu facturen magazijn lU.TJAHES 2 Elisabethstraat 2 Ont VAng^en m zeer fraaie I goimportoerd | fiarzerlaBeries 1 BR Dag < en Avrnidzangers ffl fÖ K.B Lielbebbera van wor - fJJ m kolijk fijuo vogetB wordea yfi ' Jv beleefd lot een liykje uiigt - W Vft uoodigd Adrea Xf ' M L MarècM ' M ni Vogelhanfalümharmgsip f«ö UTRECHT gj Mfiïï Bkffl i Balei 1 vffi uros KV V i>r«)G WurêMngd W Z 16 Utreehl Sftaeknren da^elijkt van 10—12 " m en van 6—-9 n.m 6a8J ^ A J HALLEBEEK ® M Magazijn van gewaarborgd Goud en Zilver Diamanten enz ^ | Aj Uulme eurteerlug In Unniea - «¦ Heer ear lus vu W llWw ^;< k -_ Sleedt de niauweto modellei W t-f < nf \ ^ k«n-ïISr » A«cara«t Kere^wsiècrd met 2 jam - ^ Ö INI1IJ1LEN BKPABEBBEH '^ j uS Inkoop tegen de hoogst » waarde ^ ^ 85 - Owde G-raeht Viebru ^ 85 ^ WSe bSj uitstek sterke en nette SCHOENEN verlangt neme proef in het Ï3iltsti a aat lioelt Ooedes^tvaat Ruime sopieering van alle saopfen degelijk Schoen-werk tegen uiterst lag » prijzen 6905 Groote voorraad WINTER-ARTIKELEPJ. «terhe SOHOOtaLtAAÏtZErV J C SGHNEITHORST —• Inniohting voor Maat * en Reparatiewerk 
Nieuws - en Advertentieblad voor UTRECHT en Omstreken Maandag 10 November 1902 uitgever JOU DE LIEFDE 10e Jaargang DERDE BLAD Telegrammen D & ontruimiQg Tan SUfunghai TjONDEN 7 Nov Beutere Agent Büiwp vernaönw dHib de mogendfaodm tiju oi»«r«ii^olcoiuu » Shaneliaa bmoen-kart te oötruimen D © by»ndero voor * wawden waarop dè Uoepean auMan - hop llön teruggetrokken zijn ovi^geliLttfn toot latere iwgeling De ïaiiowerltatakiiig in Frankrijk. PAJUJS ï Nov Do orbihrage - roor bM Kolenbakken van het Noorderdopofc t«maot ioott * at Wkomen denzedEÓMa «italee geleid ol « dio vowr heb bekken Tam Pas do Oalais De overwegingen Bija o^o pnsio » v«n 30 pot in ororaan B&HomiiDe met den koïenprijs en d © btloi tf van 2 November tot veriiooging tso do poMBOMuai « neb Jafluari'a » io ondor gesdufct gomaakÉ aan fa bamdèiaviog ivan ¦ de tegon woo rdige ppaiaie ¦ In Pm do Calais u da staking bijna « Ogenieua en wis d » naoht wotdig De stakeis van Henin-Lietardi « nu van Lena IbeJjben iaun geötflegeerdlon voor het <»•¦ gi *» ' van morgen mandaat gegeven ^töDMnii ^ voor voortaettisig van de etoj toing tot hot uitoretOL Het Duiteoha tal'dioïOntworp BBBtLUi 1 7 Nov In dom BijkBdftg lichtte de - afgevaardigiio Stadthagon in een redevoera^j van 4 ^ uur da eorómi demooratiBciiö juneadiemantee op par 6 van bet taiieifontwerp to « * Na efan oi^«wondon < W >«* owr do orde van dem dog ¦ nspkregeai d « rediÉ* jijde anet hot oenbrunl onder mmoor van do liokorajdo de sluiting van de disousaio over par 5 Do aocieol-dano CT'-ten en b ünnkeraijde « böldon acht 'hoofdelijke stemmrogen voor Hot voorstel der sociaal-domocmben tot verdagïng van don Rijksdag ward bij hoofdelijke stemmii ^ verwoapon Voor de daarop volgondo ' hoofdohjko stemming ovar bet - eanato aooaaal-demo omtisciio amendoraont op par 5 veriiO ' ten töilrfjko sooinall-dlomocratOQ opxb tolij-k de BiLtingiaa Uij de etomnung bleek dab bei Huis bêaohlussunfihig De oorzitter bapanldo do voortzet-t do beraadslaging op Maandag Vragen van den Dag Suum cuiquo * Gemeente-financiën I De Residanticbode beapiodkt bot viaigstuk der gemoante-finaiiiciën, „Eono quaostio due aan^dopt " nooiob zij hare artckeJetti ' In een ovei'ïioiit van dl middelen dio achtoreönvtdgena werden aaaigowend om ihulp te biodeu aan de Gomeante dw nMm geiijg^ld „ in itanr aoharmele plunje na kouter of langer tusBoheupooaea terug-vond aan de poortoa dor hc-ids van ott-zo Wetgevende Maolit " komt hot blad ^ ook op Ministoi 1 Sprengor van Eijk „ dem praotisohou ¦ twJmioua d'io do oplossing zocht in oeat etóleel dat heette uit ta gaan van oen votgooding < uun dia Gomi^n ton verband faoudeaido m:t iheb getal diivrei onbemiddeJd'o mwonors " Wij kiKnajon —^ zegt bet blad ' dicn Bangaande — laten rusten de beantwoor dü ^ dor vraag of-da " Wat-Spr v Eijk j in pnootijk ook metitordaiad heelt ge^e-veo wwt aïj in tboon-s beoagd » of voor - | wendde ¦ ta beoogen ÉEab he^ft or w«J iets vao wi!g dat de miawbioai het meest geslepen tmanoter dio na Van HaK ottie j aohabkisb bssbuuwla veolear getracht JicaEb op dfei most goedSoopö manier don ' knoop door U > haiken dooq de Go - i moönien dïe böb meesb - vonlcwïatand \ zijn Higenobtan dus bob mKeot aoodïg hebban ook het meest tea to rfoppeo daaikinto^en da Gememiten dw affb jiebban « ingewend op beooheidfcsn voist to doven of « Ithams de baring naar da oorn ^ te netton aoovoei moelijk voor aiobadf to ' laton zorgen Do baambwoordtog eehtor dei ' viaag, ot het ebank voor dHtk dab aoo voalk ia hrat ieree » op dit at»k woidïi toegepast, ook bq de jongste regéüag^der Genwan to-ÜTKUwieitt de lakone bseft migedceld, kan fda geoogd « obtonrege blij ven Wij bofójaa er oma too i-a bermnering te brongeit d*t niebtogonsbaandé da Wefc-Spnengar van Eiyk aj^tn liet voordeed was dior grootocliocpB-doaiudlan juist tfia meast bevoorreohba » iotagn wjer fintun oHm tiffins wederom in bab homderd loe pen Berlijkbeid geboadb editor aanr sbcsndg aan daae bermurmg toe te voe gen do erkpermmg dat ite ooraaak van den ontredderdem toestand — « i ctWagt toenemende weelde m do nnebbing der Gemoeatohtüahauding haar dwd in den laat — ¦ voor « on goober dieel te wijten valt aa » bat klinmkm der iiatgni'en aoo-wel voor AnnenEorg a3a voor Onderwijs, ook ia verband met de nieuwe wijisigan-gon in de Schoolwet Someodo tot da in omae dagen aan de iiamd gegoven maddelan verkiaart bet blad dat da dot »' dan haar h Simons voorgestelde gemeentolijko gnomdbeiaa-ting haar niet duiidcdijk is Wil bij dé gtoódfcetaöting geheel aam de gemeent» govsnï Dat zou een bion rijn vam voor-betJdelooae wiUokjenr die tal van meten. na siob akeepen aou to hatolrjker waar ^ n etaajd aou-'jjSvóërd ¦ worden over oen b&sit wetks waarde men nïot verdongt goheim > te ho^en on wjaar < fie gtrqd bo vendien eau zeor locaail karakter dragcai Of bedoelt do lieer Simons aan da ge-meênteo eenvoudig een deal te gevun m den bint der apeoutamton in gebouwde en ongoboinvde eigjndoinmen dio om zoo to zeggen dapemde rijk woidan zon der d&ar als het ware etan vinger voor uit te steken Eon dörgebjke belasting zou do Rosidontiobodo volkomen billijk 2aj zou ailoen vreezen voor een Dooh hoe de lieer S het ook budoeld heeft hi ] erkoDit dab do opbrangst vam het meuwa m'iddd onvoldbraido zou zijn on dien mood geheel te lenigen.' Daarom wil hij zijn toevlucht nemen tot „ het vaa wijzinnigo ajdto noedö vaak aaogcpi'Ozoa middbl varltoogüig dar Succassiereobtoa in casu door hot hef fen vam opeanton door do Geiaewnten " Maar duomm wil dia HesidcnlioBode niets weltm In oen tweedb artikel be toogib zij uitvoerig dat ¦ vorhoogdö siic-cessieraohten de gegoeden h,et land uit jagen Zij ondöreolwijft met volle rnatem nnng do vijfde paia^oaif vam ¦=* pro gram der Katholieke Tweede liainerUy „ Geen vorileia uitbitidïug of verhaei-ging van ' s lïijfcs dtireolu bëleabinge „ Afschaffing va » het recht vam cessie in do reöhto lijn " „ Maar wat danl " hooien wij ons roepen „ welkon megi wiöi gq. etuurnum die aan wal staat " Aifi do boantwoordmg dw ïijwig zal bot blad oog osn derde artikel wijden " Onrijpe onderwijzers! Onder b&veustsmiidea titel komt in het „ Sociaal Weekbiad " een aria-kei voor gobaSkend A K,(erdijk wnaj 1 - jin in do %..- rate plarda wordt mucgedeeld, hoe jummkr-die schrijver - 1'ab vindt dit „ woord - en panvoerdan wa dan Bond 'v*a NederlamdsoiijB - Onidterwijzers zijn goodie zaak zoo vaak Boliifiddin doyr d * wijze en dan toon waniop zij sjnolton od ssioovon " Dam bapreekt A K do kwestie den ' onnbulamte sohooUioofdem ' on l>«.wj^b da jnistbaid vara dia moaiüi ^ dat d?n nu aanbidimtoni eoliorf hoof den eën klnsEg mcfet gegeven worden „ omdat vooralsnog niot vervrJd ia do hoofdvoor - ¦ waarird Z:_ia op den - wt ^- dor eobooibarvor-niirg Wij vorgelijKoa steeds het ' t huidige mot het vorioden en als ¦ v.cj dan caitwawin dit wij zija voor-nicpokör * in zinge-t wij pen lofliedop de daden vaa ons gesliwlit Ves-t!^r>ai wij nuasr den blis op bobgeen;im..l ivuiiiua bereikt « at vwgeleiitciwij dannucdb wnt bereikt is wij.roudoti aar namlonnng Tinilua totfiwlinantto dau tot verboo^vaiir d*tn nog ^ ijn Jïo gaimno meb b ' '| diiid;ia blik ttirngsic-n op don jjgoaJljn ouden tijd " zal mem-ben epatond vrageBi of zij bob dan ooi aï'biihvürM ^ dat hun kiadomii mot langaiv^eevBalironipl wojdenaam-on-bobiouwbare bauckit " En dun eindigt de henr A K met ecus vei'iiichtaag ea oen wonaob ~ "-/"^ - bot - werkeftjk zoo lang als Eb ' tooamaiiia ondoretelde moeten duiVPi alear dfla.ra/wi tenoind komtï Ctf »!' in dit opzioht do wioliieid vSn öön vconuitgajig meevalls » J 2ul - • lossing van dia scbool-kwestirf ' te-'vtaas de - owfcrn-ijskwastie in haar gai who gowjcht a>m de orde wordt gebild on do tojftijdsgrens en da on ¦ '¦ irvv ij k 11 uvt/.i^d li o d met de hiar tueda samophan^eauie opleiding van '„ ' do ondenvijzois incluis geregeld w«dan zooals het behoort Als da miaisteiT Kuypip dit klam ' g Sfriplt dvjnkt - hot mij mot gewaagd 1 to voKspo'len dït vé^l beun zal ve.-;?avon wordön Ik altlums doe i bot bij vocu-brüt • Het kiesreo^'t vraig^tukt ItiPalrmioaium borininart da hr. Tnlma aani wit Dr Kuyper in ISSÖ |ssbi-i?I oven - bet „ K iesrecütvraigEtuk " - „" Vfciidonr onze toeleg om esret dtó deo Itorfjaquastio vair d --' b.utn te Itdpen om dat bwecal voor do-j'tgoli Ifdo arbeiders - bohrojron hot ;.'i | - ¦ d'e " " m -- -• w ^ btóan-^n v ' het gelat oiaifwijsbaór noodzaic - ¦ En do lio;r - Talma omdigt aldus ¦ „ Di JJi ' Knypar's „ Pms Progrew »" wcrd| het parlement cenaomd do - geconuon - ¦ ¦ ¦' * i-nt^a '^ KnMi..-die oog lioffi wror dat eigenaardige rijke levon dlab m dejw^jeci^iswore ¦ tot ontiraükoling komt,wie di6 gevostt boe daar — ia fafijenstej ' Bag mrat bot leven int andlarö ikringen datzoo vaak do kwaïen van dlon ouderdom¦toont — nog friooh - leveflii getiieitt - woiid't,.wel vaak RMf zwak imaar mob ei dfe bet-itpag vm déjoi^a knadut ^ — wie voeltJJiet dat - hot miet-aaiustab om bij do pc oonioerati*e«i - de nalao dau orboidersstandniet aimi plaats in te mimenj Hij ba-1^0n^tdiaiM • bij bohoort tot hot volk is Iwt vdlt niet n»«ar bat voik zou ook zoo | der bean mot^jn '- '' l „ Zeker Patrimonium wil goem pdi - [ tiek drijven - «» de Jejcens der Chrintdij-ka pajtijaa bel»i l onoer aoo orotfiet go neeg cm oota ruat'^j te ktea waohtou Jfiwir hdder en diudélïjk dient bei ook am uitgogprok'TO < fat.het om do beteeko rins van de «,.^ ialo poKtiok voor hot ar beidendovou on om de boteakenia vwo den arbeidersscaaid voor bet " oJ-kaleven komua miei tot ai-baiJarskitureobt " Van dag tot dag Ll«ve wij^esl Nog sleeht » enkele dngao geleden kon men m verscbillende bladen lewo dat vo groiioani op l'Ot and 1 djj aardapjwlan ta deJve'n Steeds on r om bij elkaar op liet veld Heeft zonfn meisje m dien herfst pon aar(%en stuiver in huis gebrnolit memg drenpaai ' ontït^t haar nu ook niet de deelname aan bot'gereeeld kroegkropan op Zabordasr - of Zondagavond Onze poli tic weet maar al to good wat baohana-in dïe kiroogen dikwijls « an - vodhtii.irtijen ondeilinc on te-openbare macht zijn geen zeld - Voteg diinibij nog da vele geleErenDiedcn mat olandeatientflj vetkoop waar men dikwijls sameHrot waar maar al to vaak Teebtpartijen ontstaan die moarmoUon op '' en ¦ openb.irei » weg wolden - voortge zet Het is dar politie onmoeolijk bij haai 1 betrekkelijk gering aantal loden in verboudl met da nitgostrdköiaid vum zoo'M koiome si d-vj oDgoreditigbeden te oo-zweren « f te voorkomen 2ü \ uit dorgetijke oOKpixitm bo-sobouwd wordt een meisje met een mea «aker een minder vreemde verscbtjmui^ gevolg van ' boj^oeien in oen atmosfeer waar zulke zaken zijn te verweobten. (3W De belwndeliog van een joumallBt Do redacteur Hoffmmn te Kottawfts Hshnjft in de ItmaL Ztg oenigo leeraa me byjaauderliedcn - ovor da ongopaste wijle vatt optreden der politie waaraan hij heeft biootgostnan Hdif maun werd in Juli tot twee maan den gevangen issLraJ vei-oordoald Mregons beleadigmg can dan leeraarsstand Uit het verbal ' blijkt dat bij vastgo-kotetid aan do grootste boeven naar Bt-uthen wei-d ovérgobmebt om daar do laatste elf dagen van zijn atraftijd uit te zütten Bij zijn opmerking dat hij jour nalist was en dat men bom met beïioofdo te boeien kroegbij ten antwoord „ Wat^ journiijisbl O dan moet u zioh daaraan gcivenncii want dan zal bat u mag wol vak-er passeOTon '' Hij wetid bij zijn toaag genomen db lidad werd hem ia box ge lucht gedrukt on zoo ward bii vnstgo-klouikeo aam een liuiiithoisboef die zes jaar bod door do iiaoftbbraten va^i Beu then naai ' de gevangenis gairansporlecrd Daar aangcicomao vroeg da neamoto, mat da bewiitiug van bat uonvooi belasV ironöcb „ Nu ziet u wel u ia oog niet dcod ' a mansoh ka » immera alles ver-dragenil " Toen Hoffmann aaide stdi ta zullen beklagen a-ntwoerddia zijn bewa ker „ Neom u in aolit u is noc - in mijn madit bovendien bom je mij veel to dom om mij iets wijs te maken " Een aftonderlijke cd werd hem ge weigerd omdat er geen enkele vrij was en daarom werd bom eeloat in oen zaal to gaan waar vijf varoordoelden eHapon, „allen fatsoenhjko lieden " zei de opzich ter Die fatsoenlijke lieden ontpopten zich zooul » lirter bleek - io mredadtgora gömeenaaam met hcan omgingen Een naar dagen later weid bij onvec-woebts ' snaebts uit den slaap gerukt ei^ weer vastgeketend aan oen dief met nog zes andere veroordeelde » waiwiiter een kindermordeuaree naar Kabtewita terug - WEtEKSWilB HGE liDËD.,ElIllliËlf Vatbaarheid voor aanstekelijke ziekten Als iemand on da familïe of in de buurt door oen aansbakdijke ziekte is aangetast of als efem ajndemte m de sbrook beensobt dan komt men onwüle-keurig op de gedaohte „ Ziü ik ook aaagatast wordea door do giftstof deaer ztoktot Ben ik vatbaar voor infectie kwalen " Men beeft immers bij opidomieeu op gemerkt dat deebU een gedeelte dor be volkJog door da mokte wordt getroffen en dat iu vele familien zokcrö aanleg be staat voor lijden » vnn besmottelijkcn aard zoodat men veilig aannoniiaa kan dat de baotarieón lien die er niet vat baar voor zijn goen ociiade doen De vatbaarheid kan echter door tok«w omsbamdi^iodon warden veeihoogd door andere vormindend of vernietigd wórden. Van bijaandore beteekems zijn iiimbij do gcatddbeid der poonten wiardoor do bictericcn in bot orgajnirani drïi^en. Zulko ingangadeuren « jn over bet alge meen do gelieele Imidaoppoi-vlalkto en do met da buitenwereld in varbindii ^ staan do riijmbmdoo in 3a eerste plaats do adetnlialmgs - ea spijsvertoringsoi^ïadien Brievan uit Frankrijk i Particuliere co rrn sponden tic Bdi^s 5 November 1902 ' s Ia hier als elders De zomeruoomt aischeid en ma*kt plaats voóc.Ëet ' óp,-gure jaargetijde Do seiKoenwissciiag is an alios meritbaar ' t Mag m noorde lijke streken wat vroeger zgn dat het groene loof plaats-niaatt voorden goloa najaarsdos toch dat we nog maar en-ïcble schreden van don winter a £ zfia, "is aij ons ook duidelijk merkbaar Waar het iiij ons zeer aan te zien Sg Aan.alles sjou haast üjjn te zeggen ' De groote bevolking Iiceft-vyf mooie, heerlijke maanden genoteai buiten de etadsmuren doch nu keert zoo succes sievelijk ailos weer lerng ienwedo pleizier en afleiding te « hden in d» concerten opara's fooncelvoorstellin-gen enz waartoe vooral bij ons het pv.jilerseizoen zooveel gelegenheid geeft Knuwelijks toch doen de nu nogftal-me najaarestounen de bladeren der boo men dwanelen9 in hof rond vliegen, of onze goede Parijzenaars ontvliedew iöe lommorrijjke bosscheh en groene ri^ .vierhellingen om hunne verstrooiing na j(e ' yinden in do vole uitspanningen ' £ ió iiier « oo öVirvlo.edig te genïeieB Toch ïsthet jammer dat die terug tocht van buiten reeds zoo spoedig plaats heeft en dat men zich al zoo' gauwfgaat vestigen m onze duEfig< groote-stadslucht t Goudgele der bQSSChen geeft tocli zooveel te genieten Ikficmner me ten minste nog uit vroeger dagen vaak ge lezen te hebben in Beets boe die me lancholisch kon dwepen met „ Ik kan geen schooner Odeunm dan ' t wond in najaarsdos " De goede man kan wal gelipt hebbon met rja idyllisch genie ten maar onze Pargzenaars zullen het hom toch met zoo grif toegeven Zjj vermaten zich liever met hunne pt kante afwisselende stadsgeniefingen ' t Is bij ons ook al net als overal Stokpaardjes heeft elke nationaliteit. En Üén van allen een gemeen goed, mag zeker wel heeten bet bespreken iran alle mogclijfce nieuwtjes En gelukkig voor ona we hebben .weer wat interessante ' t Mag zijn dat een enkele de ge schiedems Humbert-Crawford nog eens van onder den aseh oprakelt toch — veel hoort men daarover niet met meer Iets nieuws houdt thans de gemoede ren algemeen ' bezig En de stof voor deze gesgpefcJtftn I^veft Üians de èéïips - dige barakier-oplichter Boulainc Nu ' t is ook fameus zoo aardig als het is Verbeeldt'u dat die bankier zoo hooi gemakkelijk is ontsnapt dooh en dat is oen wezenlijfc geluk voor do poliüè — hy is weer in hot iKMHtje ternggè-bïacM Cochefort het hoofd der veiligheids-politie is dan ook den laatsten lijd niet eig fortuinlijk De Humberts weg de ¦mjqop'jcopireajöSjoqmosOH ajuraoirKj kier MaiToval vwdweiKsi wi nu zon, tot slot van de zaak Boulainc ook nog ontsnapt zgn ' t Is op die manier heusch geen wonder te noemen dat onze vciligbofds-poliüê-chef niet erg op zijn gemak ie Echter grappig ie ' t de wijze waar op de veiligheidspolifio met de govan-genen omspringt die m voorarrest zit-ten Werkelijk die preventio^e hechtenis drukt niet zwaar Op heel vreemde volgens mg op wel wat verdachte manier wenden de»e be handeld flat is te voelen dot er iots (pan omfcooperij in bet spel is Een gevangene toch die tfu ja, vergezeld van een paar bewakers ver gunning beeft zijn cel Ie verlaten om Ut i & stad hff&>dim af te leszm ss>m nog we Ileal intieme oiiï soupeetjes lo gebruiken met vrienden en vriendin netjes en dan zoo laat torngkeewaï, als de gevangene maar verkieiri is tocb wtd wat al te bont Niets anders is hétf-^an de gelegenheid opon stellen óm zicb uit de voeten te maken Boulaino genoot ook van iflez © voor-recMen en aijne be wakera profiteerden mee En Boulaine do kans schoon zien de poetste de plaat Ui z.aJe straks gelukkig voor LS-RJOB fsjieze vogel weer geknipt Al ve^' harte nboten focb heelt hg hooren kra ken over Uct verdwenen van al dio an dere inferieure personen Do Raad rook ook iets van omkoo-penj en niet alleen de vroede vaderen, maar ook het publiek begrijpt de betoo-kenis van liet sproekwooid groote die ven gaan door de massa van bet net, en de kiemen raken er in verward Lepine liep vrij on de bewakeps kre gen bun congé Wel is er sprake van een verande ring van politiewezen ee«o diroct slaan de onder den gemeenteraad maar plan nen zijn nog niet altijd werkel$feheid Over den Raad gesproken ' t wordt daar ook drukke tyd De begroeting staat voor de deur Als ik zoo ecus mm Wfi d « Itfccooliae iödonfc den ge - loot ik dat er voor ons weer verhoogde belastingen op til zijn De afschaffing van den accijns van wjjn bier cider enz moet temggevondon wordci op arükelên tot nog toe y^jvnn bcffrag. Zoo is ' t ookstoeds alle verandering is nog geen verbotormg ' t Zal echter eene lieele verbetering zijn als het plan er door gaat om bet Champ de Mars het oude tentoonstel-lingslerreui m een ander aanzien te -steken Men wil er een groot park van ma-kon mat tuinen en buizen laan de zijkan ten ' t Is dan ook wel noodig Al de oude gebouwen Igken wel ruïne-over blijfselen zoo vergaan en met-onder houden ziet ze er uit ' t Zal tenminste een becle verfraaiing geven aap die stadswijk Er blijft voor ons Pargzcnaars tocb nog overvloed over om oase tongen te roeren al is men in spannende af-wachimg o \ er Boulaine's proees en de stadsverfraaiïag Hen hoopt toch dat ' t de arbitrage-oommisaic gelukken zal een einde te waken aan de mijnwerfcars-s taking Ze drukt - velen en vooral de groote ver broikers De wensch om tot een einde te komen steunt bovendicu " Ofi op aa-dete gponde ^ In het Ruhr kolenbekken ia DuÜsch-land liggen groote boevoelhedon steen kool boven dea grond gereed voor het transport Eb bel mag nu met Duilach-land ook al rozengeur en mancsebijn heeten men hoeft toch liever eigen pro* duclon dan van dien kont komende Toch vlot het'nog niet zoo hard met de wetksiaJdngen tenminste de musici bobben bet bijltje nog niet ter liand ge nomen Vcmiakclifk is hot in de ^ Iou-lin Rouge " waar zo nu muziek ma ken met oen groot draaiorgel Gelukkiger zijn „ Casino de Paris" en „ Concert Parisien " waar ib diroo lies een orkest hebban weten saam te stollen uit musici niet bij de vakorga nisatie aangesloten De slakende musici zjjn er anders wol achter Toch om bun ondersteu-ningskassen niet leeg te doen worden, geven zo verscltitlende uitvoeringen Bt zeg maan „ leve de muziek " Vermakelijk is een artikel in de „ Ma-tin " die ik zoo terloops even inzag,waar ik iets lu over Sarah Bcnibardtin Berlijn al of zjj een Franscbe ofDuttscke is en of se een geboren Chris tin of Jodin is Zoo tets ie ook welamusant li ^ 
Lli™i-(n inn d / rAX i^ïaVAH Tolrtmm K » 87 Tol do Ostirödiire&Ht dkf goUwfionst oéFOTnuj» v*n het „ I«gor dss ERB ^' éaor lachen en praten versWord te bebben Zooaia men « ofc lurinaeren zal wei-flttdb do retuige Hi Hares officier van bot Lep&t ia dewsaafó dRD eed of te leg gen wnardoor Jo « aolc tot - istwws werd üSj^eatelden getuigd PeroerapjEeJrng werd eestyd GohoowJ wonft wederom getuëgo Alant * die « venala de voriffO mnat verklaart dat gedurende de predi-ctrtie van Bfftfkepttem Yeemstra Beklsag tfe de orde veratoord heef t Nu aal wederont gcihootid ' worden Heiv manea Hereei t^cier van he * U-uter ond 22 jaar ^ o do vdrige maal hflJastarrig weigerde den eed af te leggm Getuipo is thans bereid den eed af te temen er op wijzendei dat zijdc wengoring mt per-soonfijko overtuiging gescliieddo en « rettna eins op rand van zijn superieuren nöcÜ om do jusliüo in hare werknaamheden ie bemoeilijken Goteijre 1(01 thana don eed af en klaart ongoveea ' tzdfdö als de vorige got*iigï ^ J ^ f HetO Wvvortfct^ohiemn tegen-OptEt wegens bet verstoren eener godsdienstige b^joonkomst een gevangenisstraf voor den tijd va n 2 maandtan Nog meer Boeren In Nederland Sohelk Burger ^ iwezen waarnemend presdent ds - ZiidHEr Republiclr en zijn seoretiwis < lb hoer Da Villiers zijn te ' s-Gnwebhaeo aangekoiiten en hebben hotel Don Ouden Doden intrek ge - S i fIDOO Aandeel Oosfer - oomtrsm-l ^ j 8 aani Oranje-Mossan Hyp Bank JL ¦ " 1 A.*VBKBO»KIÏ 2 if 1000 ¦ i].Üt;Öhrist Tera. van Kraukniimisen * flai lOX Ned Stoomb Mij 1 i f 2500 gesk 20 pCt aand. Verz Mij „ do Zee " 10 i f 930 aand ütr Handel en Expl Mij voorbeon P La eeadijk 10 i frs 250 Cement mijoen 40 jaar consul Ain deVos « Ztg wordt nit Briskuie | do hoofdstad van Queeodand ' ' Austii-bë bencht dït m ' t eind van Septem ber-de heer J - C Qeuasler aldaar zijn 40-jorig jubik » nis consul der Hefae landen beeft gerierd en bij deze gele-geoheid door zijn « ndri^emootei wier deic^t bij is wwd geludd%d Hij is in 1820 te frankfort geboren eaif kwam in 1851 neer Austndië In 1866 werd hij tot Üd van de HmtiM Kanwr in do kolo me gekoteffli en van 1880—'97 is hij ook cocstd van hot DuMecho Rijk ge weest De S2-jango grijaaard » ng " ge rond vim lichaam en geest en behoort 'tot da mewt geziono gersoonlijklicden in Aurtsuli-ê Onzo « jgeoruig TiMft hem reeds vtoegor fetÜddttlenii » dor Oranje-Nassau-orde vertoond f 790 Waforbrfeven ' WBter schap Loendervoen gemeenteLoosdrecht f ¦ l2ifl000aand.Overüaol8ebe Hyp bank gcatort 10 pCt 1 f4000 8 pCt Qem Amster dam 1896 * 1 k f lOOOAand-Utrecbftoho Schoowbuig EaOOO 4i(i pCt Algem.^ei *:" venhaagsche Bouwgrond Mij t 10,000 aand Besidentiobank volgestort san toonder 2 i f 1000 aand Kon Stoom-Zeepfabr yanders A Co a f 1000 aand Brood-enMeel-fabriek te ' s Hage a f 100O 8 pOt GemeenteKampen oude gevestigde gebuid 15000 8 % pCt'Gem Gro ningen * f 2000 3 pCt ' sGravenhago 1894 * - echolen 1902 26 i f roo 8 % pCt Gem Roosendaal en Nispen " moawo Leening f 1B.OU0 3Va pCt Schiedam * f 35000 S " pOt Qem Voen - f 5000 8 pCt Oom Schiedam * f 1000O 4 pCt Geo ^ Enschtde * f12.000 4 pCtlpj Laan van Mecrdervoort * f S0OO 4i pCt Is byp IJzor-gieterij Vuleoansoord * f 1B000 */ s pCt Otr Hvp.Bank * bij afitnBin £ vóór IBÖiJgeschiedt dam a 102 pCt ] fhOCO Aind Porselein fobnek Rozeniiorg " f « B i pCt Ow ¦ Hassan Hyp Bank IS0OD6 BCt JeHyp ObL IT T. tot Bxpl van Henkcs Jam-, ¦E^p - vmahten - en Groeaten-fabriet f 1000 3>h pCt Hengelo * f 2MO 3 pCt Gem Breda £ 8000 Pief aand loKcd ifij. tot Vcrz van Risico in Loterijen 2 a f 250 aand MJj Goldbe-leggïng raaOOO 3 * pCt Gemeente Groningen 1898 * 2a.fl000Ai»nd.Ked.liia-voor Rollend Materieel voorh Pen-nock A Co 2 aand Dïorentnin f WOO 3'ja pCt gtm Z i andam i MisiiandeliDg van een beschon ken politie-agent Men maldt uit AnMberdam Do Rechtbonk ^ intk gietoron vrij «» persoon d » Wecht ^ oöd ter zake van miflhaodEiing van den agent van poiitso T L Woudstra Doof w & getuigen a dËoharge was verklaard da * db agent óp don avond, waarop de inisbandding zou zijn ge noegd besohonkem was en dB * hij op bet Ijeadeohoplein alwaar de volkemenig to uoh chb hesmliad vei-zameld tót'ÖMft-" innal toe de sabel trok En nu wsa door mr Plamfcn^a die als verdediger optrad de vsnmd&rstel* ftog geopperd dat de agent procos-ver. baal had opgwxudct tegen don bekl nis zou deze hem een stag hebben gegeven, rijn optnide » op den bewuste » avond Het is een karakterislicfco t^ocoap-dighmd in orato worddi dab de « eesfigs » mannen do frecotsto dichtere die do schoonheid bezongen d!a meesters va » het pol # in wïor vt^beoMMQ < fe volmaükato 'Sffre^wefca ieven bun ec&teüjk beetaan IfÜtten Öoorgthriwibt oridler db hcoracliap-pij van de pantoHol en zJob geheel lieven bamirfoetfen Sbor vrouwon ' Het ia hekeod dat Bidiard Wagnei' tot het gdJo dor paratofiEdlbddon be hoorde sedert hij wa gelukkig was mo-vrouw Cosima tot vpouw to habben Me vrouw CoBrma is altijd een verstatodïgo vrouw geireeet ie haar tanden wif met orrrermocihaa ' eoduld immer m woord en rbad hteft " weten on » to zoïten Den vrouwen kan Cosimsi Wagce " > ils voor-be^a dienen hoe men de « fe^-te gco*-ten i'CKoert ronjia * dat ni üo zaihte ham bijzonder voole » Htft komt name-IijJt bij het zwaaien dfer pantoffel aan op 90 „ lOl'fï „ m to - De Amet Lantaren Slon mcMt uit Ameterdam Do Itechtbank - reroordtajldo A Gor-neitisa ^ den colporteur van de Amster-damscho Lantaroiv " mot bevestiging van-1 twee vonnisten van den kantonroohter ter zake van het verstoren der openbare orde op den openharen weg terwijl hij bezig ' was Tditt colpotteeren tot drie en zes dagen beohtenb Om in de ' gevangenis te komen Door do 6e Kamer der Riclilbnnk te A'dom irerd vrijgeepraken een man öe 'n stuk goed van een winkeluitstalling bad wogg2noii>-fli on aich daarmede onmid-de^lijk had begeven naar een - ptrfitie-. agent üet het dfeel onn ia do - gBvange-ms te komon Rc«fe ' tweemaal was de man onder gdijko omstüuadigheden veroordeeld en mfr ditmaal littd ' lift/JS M wjordewti scliuldig^êrkl^rmg aan ' diefstal en vor-oordding tot 6 maanden gi=ovangomï - In het'vrijspreJtond vonnis der Ueeht bank Werd o.a owtsrwogon dot naboct-eiug van een misdrijf door nabootsing van de daamor noodr.ge mteriijko hnn, ddimgen nimmer hot misdrijf zeii kan opleveren en dat do bekl dan ook blijk baar geen dief ra noch ' heeft wiUen we zen doch alleen den dief beeft gospedd en daarvan don tiiterlijkon schijn — zij bet dan ook skchta een zwakken schijn — hoeft aaa^oncfcnea De KechtbÜnk was op dio gnmden van oorded dat do bekl ' bij gjóhrek onn be wijs vnn het ten loste gdcgdi tot wcdenTechtet^ke toeMgemng woiden vnjgcsprokoD a Ujtt ^ üu ïiccft d!en tijd « ftaji gelukkig ge-i hot huwo - In hot ooistc stafficmi v lijk lachte Wagner modra atma htm Menie eo grodte prOe&cn hitói hij ïmslente ee « rffc met gospan noo aanhebt naar wamt merzwnv O-eima wiê geostcg later glimlachto hij bloef aan zijn wwk btüig.als hïj'er ten miiwta niet db voorkeur aaa ga / altbaua bij amoS waer njn Bmodte nemen rai to gaan wandeien Wsh liet weder sleeht dan trok de meastej ' zich op zijn kmner timx Volgde ook zijn eoh^enoofe hem dsuwhean dan begon hi > goregoö het mosit-f van het ïloftlesKoff uit „ Trieton" tt > de niano te ïpden Vroo » mevr Cv rfjiw liet spel onderiircfeeofct h«n iets ' ffim specltft ' Wagner utt Lobeuerio: ,^Nio soüst du mioh befragon " om als Cofima hot noodig owdoehfo hiar rerib-voennj voort te iotten,cenquod!ibotuit aijn gewimenUjke werken t © fantaisee-nsn maar zoo snei en bong ^ dat er « or-kclijk hot gedold vÈn oen vroinr toe nö>-«Sg ivas om het son to hooron Het la-tmjni - was eenvoudig oonerdoovor.d Mmt hot hielp mevr C^una icrliet mrt groolo cfrukte do kamer en Wogner doiW wch op Toch vereeïdo Wagner zijn viöwv i^epEfteerdo haar verstand en gai bui gaarne en ffewÜ^iff aan & leiding van zip vMow ctt&e In buis wn « RkSuodl Wagner do regeering aijner vrouw « fia-vounGjg een behoefte ^ Hefzdfdte is het geval melt don Noor-weigffihen dichter Bionwtjerno Hjom-son Do oude knomgoTtinnmoH fe zon*-der zijn vrwrw nft * dankbanr Björn ton dicht zijn vrouw denkt en werliest waar heca otrfü Bjomoas^'^.wegaQ ' leiden haor echtpenoot niet uit bot oog Zijn vrouw zit bij hem ia ajn worbkamer vergeKelt Item op zija waijlB^en g^ot roet hem meo naar de repetitie van rijni tooaoel-stukkoo Wil de dichte een fooncelspe-lor een rol vit zijn dram » verklsren ' en b«£in £ hij desi eersten zini dan neemt zijn vrouw ' hem het vroord uit den mond en voitoeitl hom Galant cm beminneüji bnïkt Biornsoa toestemmend zoodra zijn vroirw klaar ia on meent lachend — Dat bad fc ook wfllïm zeggen ViL hot Tiuwetijk vau FenrA Ibsen word » con vemmkcbjko pnntoffoigcechie donis vorteld Ibsen is met do creote anij ger wïïarroor hij doorgaat evenmin een vy«aj van vrouwen Int^endeci liij-iaat sidi gaarne dooi * do daanea bewwideteai Dow ajb genie beheersrfrt iaj o31e vrou wen maai in zijn eigen huis moot hij, naar beweertj wordt lot de grootste pantorlelnddura helioolen Ibsen's uit vcM'korcno des horten beeft mikken Men ebwoprt dbt het vroeger oniurtstoaKbaro riakfe en waren die dönl idiehtor ^ zolf ^ dwongen ^ herïiaaldtdï ^ op ms te gaan. Was Ibson echter thuis ^ ian bedwong hij Jio t^enovei " ojn beters hdft nooit nrn heb wooi^i ton komen door een eigenaardige Aa 1 hem uitgévaoden me-tholfc rijn vroow " met bealista zdcoriioid ja hij deed haar zwijgen wat voor man Ibsen heel ' wat zeggcm wil Ibsen bad een hond Bilt genaamd, een onuitstonnba'ir mormel waaraan de solirij vot zelf het land had dooh dien bij als wapen gebruikte tegen zijn vrouw Op zekeren dag was Ihsoni het huis uitceloopen dml * « jii vroitwi weer kuren had Op bot marktplcan van Ohnstlaria trad juist een reizendo troep koorddan-eers ap Ibsen idecf staan en had veel schik m hMr puMiok dat do kunstver-riditingen mei groote spanumg volgde. Doibaaa van den troop liet juist een hond op hot koord loepen on toen het dier midden op het koord was keek A dros-sour bet aefaerp^on waarop dé bood jam merlijk began te builen Laoheoüt wend-da s do beas neb tot bah publiek en m tüte op — KJIhuilt sMjd slameahemKciheiip naiftJJfcb Bill w trouiq eq goed wop if /» f500 4 pCtAmhemscho Hy potheekbank SS'/s o 10 a f lOOOaaHd-DtrecÈtKhe HmoffieofcbankBgMtffipCfe aO rf Ban3fcpCtGtaii.IteIftlSo2 * 9TVi „ £ S!(ë0SfepetetónfcAni&sm 1892 * « 3 « Claims dlT no a " Übr-Hyp " j ^ b»nk ' lO iiflOOaaniBrooa-onMecI - fabriek tö ' kSnveabage 28 „ £ 20009 % Gem.Haar.ei^ïWI ST'ft * fSOOOSTa PrOv.Friesland 1894 * CSVs „ f80.03i6pCtQen>.Heer]aa 11 ati 1 /» » Premieleeniiïgeaa Srcdorland | VK Amsterd - a / 1000 310:-iVi dito ëita a flOO 3106«;i Rotterdam 3 lOPm Gemeanto-Ctediet 3102*; Ufoorf-Holl Ver Hot Witte Kruis Pat v.VoIkavl 1867 dito dito 1889 Ueifilc St Antwerp 18S72i/jKtt% Erossel 18862 % 101% ïfaatscb v Kanaal - 1 en Ha-cnwerken 2 Sa^'j 3tü - v Bnurtspooi ^ I wegen 2V » 81 % FnwIirVfc. GtéKt Ponder 1880 3 9T»h HosMCwaye Hong Hyp Bank 4 dito dito a fl 100 3 dito dito afi J00O 3 Staatalecmng 1870 Stuhlweisa Spw 2fli dito onder Bew v. Deolgeiechtigh 2% Tliolsa ilegnl Ge - ich ¦ '¦ 4;l32V * " TfaHS Qet Roode Kruis 112 Oo.steMrUU. Staatsleenmg 1864 4 laÜVs dito iseo „ Mé-S >& dito iöC4 \ no Credit-Auslalt 185S 179 Oost Bod-Ctei-Anst 8i09i/a dito dito 1839 3109 Stad Weeurai 1874 182 rrulsru. Kcn!.-MJndea Sp 3'/s 134 ICwslMMd Staatsiecninel8646 h3&h dito 1866 6 pË Kijks Adels-Agrur Bank StaolsL afgest Spanje 8 <>/ Stad Madrid IE BINNENLAND Vacature den Hertog Eergisteroa avond w«d een hmehow dehjke veigadermg gehouden van do Arbeiderskiesvoneenigmg in distinct III tot het stellaa van een oandidaat vwjr* liet lidmaatschap van dö Tweede Kamer (vacature dem Henog Ingekomen w* ren twee uamon die van Henri Poiok en mr P J Troolstra Daar de heer Polak echter gemeend had ra der gegeven om-standighodSD geen oandidatuur to moe ton "- aanvaardoii werd mot oJgemecno stemmen besloten mr Trooktra can®-daüt te slelioo Ongevallenwet Zoodra do praktijk de wcnsoliolijkheid daarvan doet gevoelen zal blijkens bot antwooi'd der i-egecnng mét worden ge aarzeld veranderingea voor te stellen Do rtgeering ¦ ooft toe ^ dttt een anders orga nisatie der raden van beroep graote^en waarbbiï voör'eên goedo reobtspraak uit jundiscïi oogjwnt zou opleveren Do regooriEK-OPt&eatc bcdist dat vol gens ' t uitworp ïn do raden van beroep workgetera en werklieden nis reprosen-tsotoa van kiassenbobifligen tegenovar elkander worden gesteld Zij acht ton eonenmalo oLgegjwndl ' het verwijt dat uj zich zoudten bobben schuldig gemaakt Mn löKinsaquantio door geen voorstel to doen tot opnen^ng van werkgevers on werkliedtm fn den oentr.'lcn raad terwijl zij er blijkbaar pnjs op eteK wwfcgevera en worklioden te doen optreden als le den van da raden van beroep De regoennn - goeft er do voorkeur aan de benoomra dor leden Van do ra-deu van beroep te doen uitgaan van God Staten t Voornemen ia nog niet losgelaten om art I der Ongovallennet 1 Januari 1903 in workii ^ te doon treden Da repeerinf ericerib do noodzakelijk heid om aan weritgtworB numtschappijea en veroeougiasen zekeren tijd Ie gun nat voor het nemen vun voorboroidando maatwgdieo « TO Turklic _ Spoorwogleemngj SS^t ZwitMivland. Banque dó I ' Etat de Ftlbdurg'Oblig 2 Stad Geneve 1880 8 JÜrUaL Congo Loten ¦ • / Aiueriku. Panama-KasasL ¦ / 10^/h Andere Vroeliffs nr van sebnfk maken, peweüferd werd heeft oeier dnga tui unaanffBoame w o orde u wisse-IlugeG Hnitieidiug gegeven Een duro kus Ron rr^nÉ os handige te Berlijn Ia iIrko week veroordeeld omdat hi.i een jonge dame die hem kwam raadplegen tegen haar zin een km had gegeven De alsch was 3 maanden f-evan k eni astral wegens beleedlginer P " rechter achtte het feit echter voldoende gestraft met een boete TweogovGcht Do verootdeellog van een Dnitsche hnoRleeraar omdat hij gedaelleard heeft ïs zeker een zoldzaamlieid Dat is de vorige week te Roflock gebenrd w.inr de rechtbank den buiton gewon en hoog lenraar dr Binder wegens een dnel op pistolen mot een kolonel tot 6 maan den ves'Igingstral heeft Tersvezen 2g hadden op 15 pa * driemaal geiclioten zonder elkander te raken Een ramoorige begrafenis D nderdog heeft op het kerkhof van Croydon de begrafenis plaats gehad van Mand Marsh de jonge Barmaid die, naar men veronderstelt vergiftigd u door haar minnaar en patroon George Chapman die bovendien verdacht wordt zijn twee vorige vrouwen ook door ver giftiging om het leven gebracht te hebben George Chapma.i had nit de gevan genis een krans gezonden mot eyi kaartje ei ' aan Do aanwezigheid van dion krans nis een gehuichelde hetni-giug van deelneming beschouwd heeft krachtige protcslon bij de memgto ver wekt Up het kerkhof kwamen hevige botsin gen « oor waarbij vrouwen onder den voet gerankton Be'tindfti tAÜ " Bp de JyoJtAiÖUidl vutni het 'lïohaam « peo » i « mvw+wndawi « tinden', BWJiyjn ctib SOD Alcgumti^oa Abö met Blïeea Jtet MmhoohCna dtp « miotl rondvlif? pomda bnctBneëo mnar ook ifci uitpwvloei 'do « Smppele bloei dier « famiftrtijk'a cel-J«k vormen oen ^ oott roed3ogs[n«t«dtui[ nor d & Fmpltiwöoi » iDturom njltea wij onzo gescliiktheü voer Eioliten Tnrtrdoor vcmiinttoreo da * wij i kw ctanreft op uut » haiA met üotj btbimMcir M n luet gejuehte womn^ü » au volle loknleru vonilerkt en ecwhikt Int woenta^d irordt zij door godurip ïaaidËsiMtt v ""* KC" tonde fritscho btchl « i door vwrhard«i va » borst ên Ws vai > binnoE tn buiten geen hoi's lioisdot-hcn cOz Op deeelf ie wijze kaai in het spijsvertorkciscirgnan de plairfsdijko vatlMLirlKÈd vooi - btsmot lelijke zieitea als ciioïer » typhus ko-lïeJL enz vcrmecrdtsid ' worden door dieet fouten van iedere wvrt door maagko-tarrhen en dergelijkcin Zulkti zeikte » oct voDgen do kiomeci dor ametstof door ver wondingen tbs do e'.imihnidl ol door tn gunrtige vcmtiKlirlngcu vtn hot maae-zmir ia bob norn>ale zore maa^oip bcart-loa wij voand ccq niet la vonniBiidctn ven light-Kfemiddei Taigcdc da ^ troeves door Dr Steiuaz cm Viaii genosura worden 1 j-pluisbacïüen na 2 — 3 urön in het « noag esp gedood Obolcrabactti<ïcËn Uu 2 $ nor en neltvunr bacil Ion reeds m 20 nuüiUa. Dol is dus hoogst raodfcuKa dazo Ilta kon helper in tSaa iufocticotarijd steeds in gezonden workzanKfli toestead « e beiKW don door ventan^e voedkijwijzei en ¦xot door gwtulo tt&ortrkomxigen een nil itariijkn vntbaarhcecj voor nanetcke-lijko zwkIc * te sclioppco Zeker fatait ons liöliaanv zooala tainjk » ismwkeurigi oa-derzoakingcni boisccoa hebben vele baa-teridbc^bodcaido sloffea ob dï > nfsoliei-dingan - van ycrschi Hondo Eijnilniidjai niet ' tdleon do ik.tatstJijko geeteldlieid kimnun wij bolfti^iryk ventübderen maar ook dd aigonioane Do loatete wordt voor namelijk te voorsdiijn gcTOöpcw deer alle (MnstandigJiedon diü heb Holuvuin soiut-deJijk zijn u^apatti.ngory ovcTapaBmo gtn lui leven zonder bewt^ung skchto voeding al te wwldwiê » ovwroodiug fëz Dit bowijxeu ook de dageJijiksoho « ader ' riadiogen - over het i-ol « tojid femnen der bviMiLcttdijkij Eiekt«n WmiDeur dus ovtrwVsag opvoeding aa eeüte bij do vatbaaritoid in aaumerktpg lumicn zoo spcoll Coch do hocCdtol txa lijTjiëacache lovenswijiB ia hot bijaonder en 4D het al^omcoi Voora » ook op een doelntatigen levei^rcgpi befnist bc * vor-mhoond blijreta van Kcioj-e peraoucn als dootongt on veqritpws Uj'xwara op'de-mieen Want tol zcieren ^ rand ia iddtw met nlteeo de bcwonkor van zijn gduk, maaj ook van ïijn gtooadèoidl ca sdiept zicJ > zeiT aijn vafbaaobcEd voor aüuisbekc-lijko siektoa Zoo wateo wij dat bkwdiMiiTMin « Kdit govoedem mear ook kdlomOn veel cema.k kdijker door aanstekelijke don aangetast dan andere « Het paard van oen der bereden ngza ten tdoeg jdotseiuig op bol naar uien zogt door to aohrikken van omi ln>ndi die oimaTVKcbts oen sloot oversprong, In vliogande vaaat ging ' t sdiiditigt ilier er vaA dooi ' De beangste boiijdoi • at naar ooggot.mgon vemtelieiii mi driemaal tegen den maclunist Duiukei hebben „ Donk er om faa opl " V erepreide B orichten Een plaate vervangster der Stajnkool In Amerika herft men ^ ifeor jSe weric-staking m de fltec^oleninijncn gedmon-gor - geiradit cone andei-o bntnrato ' te vinden in da phtals vnin de steenkool, waATann de boboeflo onlangs zóó groot was dat mem zo zolf van Bariijn naar Kew-Yori zond Sor.wn^e proeven We ken at ^ oe^ÏK op vtdi-og te bemste', maar in NemOwit heeft men eene uitvm ding godaan dio werkelijk in staat is do Bïconkool to vervangen Men legt ri Ikbto ttmarcotHt^eenen in loodien oni-mem mot petroleum Daarin zuigtm de ste£n-en zich mot petrolenf vol en bran den du * uronlong zooder o^cxagenameia reuk achter te laten terwijl zij ook etoohts iTOinig roet vormon Zij geven evenveel tutte als gewone steenkool Ook het pavanr voor ontpioffing sclujnt ge bod buitemgeeloten In verband mot bovengenoemd expe riment heeflt men ook met gewone roode bakstcenen proeven in dia ndiüw go-daan Men drenkte do steenoa mot Wo-•mfs en deze gaven Aiatdoor ia brand gastoten een boJf uur lang een ruukclooe [Tuur met aangename warmte ' t Zou missduon met moetlijk vajlen de waariieitd van dom inededecling&a aan oea pmef te onderwerpen Wij gaan Toomlti In de Opera te Paigi is sedert paar maanden een lift aangebracht dia de geihonneerden van de moeite oi ontslaat de trappen naar hnn loge bestegen Zy wordt ook tan dienste tui • nde dames of gobrokkigen gesteld dia HB abonuemeut hebben Ma vrtUen ook Doch deao sohoon doof Mogohjk was bet geraas van do hiïda wagons hi bot kiozül de oorzaak dat hij mets van het geschreeuw boorde Een ongeluk was uu onvermijdelijk Paaiden ruiter Rtoitton zich op den ongelukkige dio etmmats de poIvtaeogeaCi gewond ivcrd en onmkiutl-lijk bewusteloofl was Dadelijk sonoUn oendge vooiibij^an-gers bdivonore van Buiksloot toe om de behulpzomo hand te bijden De jioli-tieageuii on liet pnnjrd waren in etaat na oen half uur naar AmeLerdam terug ' te Da toostend ven Dimker was echter ïcot ttaistig ' Hij blééf bewusteloos Men bracht hem in allerijl por brancard naar hel BinnsmgEBthuis wnar tuj helaas gis-terenmorgon onorlced zonder bij kon nis te sijn geweest Diünfcor was ton oppaesend oprecht en di^elijk man dio hoog ia aanzien stond bij ' zijne superiuuren het bestuur vim deu Buikdoterbampoldur N v d D Bedwelmd Aan de g e incente-gas fabriek Oosl-zeedijk te Rotterdam waar men gisteren morgen bezig was de nieuwe fabriek voor waterstofgas in orde te brengen zijn vier personen die zich tegen het nadruk kebjk verbod in op hot dak badden be geven tengevolge van de giftige gassen bewusteloos geraakt Eerst na gerui-mon lijd gelukte hel den polilie-dokter hen weer bij te brengen door middel ïan kuusunatigo ademhaling ¦ " _." >¦ RECHTSZAKEM Eedsweigoring Gistettn werd voor de Bechithank te AmaUHrdmu opmouw ieha«loid de zonk J Oudtj 1 '° lrT vt^i van < qt 0 Auguatus in iedereen allean aan vrtUTVOortftlaai heeft ¦ hij het lard De goe & Bill is een vijand van vrouwen en zood-n hij voelt dat airfi een vrouw aa de nrfiijlieid berindt huilt «» 4Wtfiiij om er gok van te worden Ibsen lachte bij dozo opnaorkmg en vroeg na afloop van de voootelling aan den eigenaar of hij Bill wilde afstaan Ifij balioefdo nice lane ta bieder Bij kocht don hmnd nam hem meer naar huis en « loot hem in zijn vHrkkaDier op Bffl'werd'der tröowate vïSend vtm fat fidiriiivcr Zcfidra meaT ' Ibsen kuren kreeg en boson te twisten ging haar man voor den hand staan om keek hem acberp aan en ^ k-begc » onmiddtilijk rfVï5»avelijk te huBeo Mevr Ibsen wwd woedbnd e » be^on te schreeuwen haar eehtgen&jti kea '' den hondl nog SAerpcr san Bill hegtns te hmfem dat dio heolo buur ' bij elkaar en zijn vrouw do kamer uit ' liop Da groote Enffelscho staatsman Glatfe tome zat - ralkbmen onder de pantolfei zijnor vmuw Deao pantoffel was eoh tw zoo zocht dat Gladstone zelt ve *^ kbiardb — ïEj ontbreekt Ms > " ï ' mqo viwiw niet ovt-r mij waakt en ik geloof dit ik ook hiemamnals boer gostadSg 1 toeziclrt niet bA kunnen onttcren In EtaataaaogelEH^cnhedOir omfemmi hij niets zonder den raad zijoer Tftnnwm ta wmbien p » toon hij op zekeren dbg eens oen belw^njfc onderhoud hedl met em ccülega-mimstor vorzodit bij dewm met hot antwoord Op Bijn vaont ^ zoo&ng ge duld te hebben tpt hij A meerfng zijner vrouw jou beSifcenr gewr^agdL — Heeft As komngiiit uwe vrouw cfaut»t minister beaoemd't vroeg de mlmster Glrvfctone antwoordde onmidlblhjfc — Keen maar ik hoop dit zij heb zaj dxn ab uw ImAchan ahreodt Ee » andere ^ eote stasismsiis Abra ham Lincoln enamaal fve^tdent der Ver comgde Stafen was óêa der grootste pantoffeSiaTdea van AmonkaL Lcnacd gohoonaamdb zijn vrouw 1 met bijna dn scha ondenvorpcmfaeidl woirth ^ w»a ba votto haor booze tans en wBito rast huis hebben " Op zokeren dt^l kwnn » een man bij movrwm Lincoln om haar te kapittelen ivt^ens onhoIeafdbeAi jegens zijn natiik Zij overlaadde hem met een vloedi vm schtldwoordonv zoodkt da man vemhrikt beancrag en » ch oomiddedHjfc naar I/in-coln begaf om eicb te beklagen — Het sniit mo gafccht dtó n dit overkomen is antwoordïïa do prewdent,maar ik mtK * « op«h»tig een vraagdOoa Hebt u mot eernsa minufan kuar nen nithoudoov wat bet coödlot mij sedert16 jaren heeft opgelegd ta venhironl Toen n»n een mao ter dood vwwr dcitdo omdat hij zijn vroww eten dabte Xantippe vermoofldl hadi zeó^o Lancoln tot zij nsecretaria die hem een verzoek om goitio voort egde — Do man heeft weliswaar etm gtmee-nan mobrd g qilee g i ^ maar do vtsmooidebeeft Hem door haar duivelachtig karak ter er toe gedwongen Overfgenz ü doman doordmo vrouw genoeg gestraft Dodottfetraf nj hem dus Jcwijtgeschrfden Ook dö berocmdlo Eupetecho veldroaar-teha*k tiertoj » van MartbnarOTigh oo one winnaar In vele veldslagw » liet aMi door zijn vrouw op den kop aitttB - Tij-dena een v^Mtocbt aclirW * hij baar „ Op het ocgenÈTik hch ik 60,000 van de berrte soliteten onder tfe zon iSe door do bcfile veSdheeren na Ecropa worden aai^evoerd tegenover mij maar & bon vootr hen niet half zoo hang al * voor jou. lievejimg « la jo uit je humeur bent " De hJêrto^m schreef hem eens: „Ik variant dat ja overwinnen zult Eb da maarsouadk leidde het bevel tot den dag bij Walcourti » met de woorden „ Vfii nmetcn ovepwinaen ei Lodewijk XIV vetmlaani mijn vrouw majo lieftaHige Ssrsh veriai^t hati — Ais het moet gp baunm " James Watty db tmEdekker van da stofemknsbt moest voor do ïindcBik - hoidsmacoo zijner tweede vrouw met zijn itaijMmenlcn naar een d & hkamw t^B vhithteni waar liq vch Êscs aoboonmntó woede TOSig wa * Zolfa haar echpochnnd - jea mochten nooit ' bmcnnkoaMn vo » üf ben pootjes bad geveegd - Dcaca lang soms kwam Wait niot uit wjndakkamer - tje - Hïj maakte zelf zijn boadiddonmad - [ tijden klaar co vergat hwr te midden tvun zijn studïehoeken db huiaeliike el - [ feilde i f)a waïskpnfng JëBann Strauss is düe maai getrouwd - geweest Zijne tweeda vfcouw zat vol kuren en do gt«dc Straass zot epociig geheof dader do pantoffel In db hiaïsf o jaren vwn haar Ieren nam dp zentwachtigheid I yf ler ^ o » 1 * ^^ mate toe dat laj om zijn gebild met te vicjiesjeny zich een recept voorschreef te gen baar bedsonnoencm ESj begon zijn vrouw terwijl nj sprak strak aan te zien alsof ft ij ' hair wSWe hypnotweerea Do « mtwceiuiR waa verraaaend JMddei » ïn < fo rodeïoeiring weóg zij atmk ver 1 moedd op een stoel en Strauss dampte uit zijn meerstiiuimon pijp groote wol ken h > het rand De Weoucr operettecompomst Fiona voo fiuppé een kraohügo sterke man-, zat zoo onder de pantoïW dat'bij bood « happen voor zijn vronw deed en k«i> keuecepttti voor ' haar overathrod Hij verafqooddo haar Een groote pairtoBeffieW was ' Htiosn.Ziju vrouw Cseulia moet een beersch zuchtigo vrouw gewecat mj ^ ^^ ^" 1 ^ grf^w rokeKÊtog en vianntwoorcSnj vanhot gebruik van wja zakgeld moest doenDe knuslenaar moest tot oJIe*-lei baten zijn toeviucbt nesnei » als hij in geael-ecbap vangoeda vrienden eens een glaa&jewijn Wilde gebmikeD _„_,-_„_- Be Bant tuf licHcaite Vasr^eii Aaenischap ÏJIreeht VAN ASCH ViN WUK & Co CwmiuiwairtiA JSftUn ' Vragen eu AaukiediiiseK ProvlnLiale Gemeente - en Watereohap-Obllgutlën en Inconrante Waaiden 8 Kovomlior imGKVBAAG » a ICDpOk / I&0 2 sand WestL Hyp Bank 2 ope bew WesUandscbo Byp Bank 
Coiigc;1 Vané bü DiicreUe-fiBz^lsil tirectie JEAN VAN LAAR Jr Anietordaui Tableau de la Troupe The Rival's de 2 ui « ariiïfdc ModeiainniarB. Hip CEiarUan Murical Ex lütiq ^' s Heet * en HBe^e * Van L.a*m H<.il Uporn'ti Dneiiiatrc De Angelo'Sp lulitlit'is ou Vdddauia.Br tiroM Saccfo - Les Alexandfini's mo bau Miaia nnr ' ihsater. Kr Sniidt iolcuale kmehtaefcnlue ea on AtietliK The Denaldstrouite r l-iro AcmljRWfl etz • tat enz Enirio BO cent 0771 ' I>fld«H v«n Tlvoll S » cent ianv.ic(;8mir 0peiilacderzaa!7nnr • J^ats'-pipretfiDS Z&tfTiag « an 1—3 oar öp MfilPAÖ 1ÖÜ0VES1 — jn de — £ b guveii u Jtl IllrtdM hmt Urtliest onder ] e ding van den Haer HOÏSeHENRUrJTER A^nrao ^ half « ilit am 1 Z ia Aa n plakbiljetten Utrecïrlscha PubHeka Verkaoping im Bo n«l er da b 13 November lBi>3 den voormidda^B ten tO nre in caar Verlwoplukaal JornBalemo'eag Ingang „ Roode deuren " van Panden beleend tot en met 30 April 19E)2 D^ngi to voren te tien van ' amnr-1 tot ' a jciddtgi 4 are 6929 De Pand e u die in de vorige Veadtt niet Regmd zijn Itaaneu aie.o^ ¦it da hand & oiauni gekofht worden Een Esieik Huisen te koop soiled gofaowwtl best Tcdwurd Nadaro infonniSën bod VAN GÜMS - TBR'S AduL-Kaut Pieter^traat 2 to Utreobt ' J ¦ 6876 Te Koop aangebodsn een vierkant « rtmmeuikathcKje voor den prijs van 3 guldeu Te beziclUisfOQ Oathatijnesiagel IffT bij iiot Sterre ut oscli 6ï51 TÉ KOOP een pMtj zware " Witte Teen,Ie soort bg A J HÜBAOH,Usselmniden 6932 Bovenhuis te huur / 2.75 per weck voor een klein gezin, Tan Goa - en Waterleiding vooiriea, zeer nel itaande aan de Jacobijuen ¦ Uaat Adreg Oude Kamp IS 6790 Borstplaat a 75 cent per 5 ons A I m f Ipite Confiseur Oude Graclft l\d LijnmarH 19 Telephoon 950 f Se HAKUS HËIJIIISIiKAAK IIudsiraRt 3 bij de Wol«lraat TE KOOP Zes stoelen met canapé bekleed mod leer vunaf fl7 6ü Gebogen M.tli Buffet m dubbel spiegel opzet 1 26.60 Prachtige ll.ih SchiiJE biiroatiI37 Gr Linnenkast met boogkap tSS M ah Wasch tafel met marmer blad i 6.35 Móh gebogen Fennntkast f 12 i Uah Stoel.m met rondo leuningen en trijp t i "" Een BURGESHMGHTEfi die nooit in gelegenheid is met iemand iu kennis te komen zoekt langs dezen weg keaniBmjking met een knap persoon 35 i 40 jaar werkman liefst een weduwnaar Brieveil fr ' ond no 692-7 bureau van dit blad Dniyei Börsl-Sini Sedertpuïm 2G jaren he^ erhende genees - en pijn-stÜEend middel bij Hoes ten | V e r k o u d h e d e n f Meesclihead alsook Kink hoest Verkrijgbaar in flacone rui 30en 60 ctk bg 6922 Van Rinkhuijzen & Twijnstraat 4 2\j vaüeu to^gondor 1 in den smaak •^ idAii-ooqog njt&i » « a iloosgpaojr jooa sajpii SimQ ' aiKvdS NVA « sH.aop jsao ' ' g ^ J3e>As.Tiea ^^ 1 ^ OCKX MCE ' cï * S * * doo)jpeoB U8 n\o \\ '^ je^s ufiz ez jubm uba U9)jpij \ m siajjojBBj Zij vestigd bijzonder de aandsebt op de on overtrof bare 3IARGABIKE vaa i T » 1 /* eu 65 eest per pond met een balf pond loe en een bon van Ook wordt zeer aanbevolen die van 40 eeat per enkel p Rd zonder bol gaiyk aan Natnurboter Tevens het bette adre * van Kn»n Vlee«otivrnr»ii Koffie Thee, Zont Zeep Er*rl«ii HooaeH enz nllfle met 16 procent koning Mactsohappij „ ABEC " Heden kwam gewed ees sear lijvig boekwerk waarin op boeiende wfjie beiohnvan warat den toestand en den hardnebkl^e wontelitr^jd der Boeren van Tn^mml eu den Oranje Vrijitaat tegen het maebtige wenl Jr^k öroot-Brittainie Dit werk iu praohtbtnd gebonden it in groot cotavo formsal op zeer moei papier gedrnkt bealaat 876 bladi(}den en ia vtnUrd met 56 platen Be pwii » t v — la no laag mogelilk geiteld zaodat or voor niemand be zwaar kan beataon het ziek aan te icbaftea Dia ten poatwlesal a f 3 — zendt aan dn Boskbandalaar W M HE3JL BamSwgerstraat U VlrerM ontvangt franoo DE WORSTELSTRIJO IN ZUIQ-AFRIKA Dooh krijgt daarbij cadeau Een gekSensriSe Kaart van Zusd-Afrika groot ga x 79 o.hi Een Landkaart van ^ ederSand in kleuren groot 71 X 85 jO.M Can kaact wan Europa groot 98 X 76 c.M en bavendlea nog een Lut techtteresia la eene Verloting van 100 pr^jsu, beitaanda In Een Landauer bespaasnen met & Paarden handelswaarde 1 1500 of f 100O in contant geld Een Utreohtach Wagentje bespannen mei t Paard handelswaarde f SdO of f 000 ia contant geld Zes gondes Bwnes Rvmnntolr Horloiteii. 10 STiokel Thecsenleacu, lO Hpl^ola. 10 ScbflderatukUou met seiiden lUst. Zen Stoelcu met zittiagen. S ft-RBle Fendal*». 2 fkwale Httui[!»ittpeH. 2 MKhoalehMten tkfcls. 2 ¥ in.i*»|i-nafta IS paar praektlge BakllderQe» overataan van een Notaris Ia kat 1 « etdprUH van TSSO J GeldprIJa Tan 1 100 % QeMprÜieu T»tt f 30 4 Geld|tr)Ji(>a t»b f as V «« IdprUaen ton I 10 Tirew HerroiillelHCii Twee DameafleUeM \}< er gttudvu Hoeren ReiuouMlr BorJOQca. Tlwi ellverenHeeraaRemontoir ïtprlbgex. Pt » Verloting tal 18 Daoember a s HMeït de l'Eajeope Vretbary & o ft Utrecht ia het openbaar plaats hebben - Ts«cfekT.ik£litt>atan siju aa 18 December tegen belaiiog nn 5 cent » ™ z£ii potlwlml k f ».— wwap itaat „ WOIWIEMTJMJ »»* u/f - 
is Tiüfijsistraat 2 ^ MÊÊ L K»>ïK^!X'rj£rV 1 persoons vanaf f 2 00 5 2 persoons vanaf f Writ * OM^TR,A»*SJd:iV id ' id „ 1.50 - id u i^f " ' liAPOKBEi^DElX id id 6.5e id id ZKKOItASBlKÖCHSlV id id 2.901 id id is:^Li>OK]MiA.T»,Ats«K:rsr id id a.so - id ' id Groote sorteering in Wollen katoenen en Molion Dekens tegen zeer concurreerende prijzen \ achten voor Einderwagentjes zeer Goedkoop Een groote keuze Haard - en Kachelzeilen Wed M B J « HmSCHIILif EI-ÏOEE Wat is dat mooi Wat is dat goedkoop en wat h eft men nog een kans daarenboven Jo ja genclite leze » de Boekiiandelur W M HEfJL die jaarl^ka een paVIict SBnent - - it en ¦ tiizende bowiJ zen van tevred^oheld ontvangt lieeft nn weder een paltkei Qciuuukt dat gewis alter verwachting zal oveitretfen Voor EEK « i>VLl>l''N voizeud hg Iruuco door geheel Nederlmd een pakket beatnunde uil J DE VEIES De Verhorgenhcden van Ameteidam groot 739 bladzijde een verhaal dat van het begin tut het einde boeit Bon BuoliKerk van E MAKLITT met platen groot ongeveer 150 bladz.,kwarto form a at Een Zakailas van Nederland met twaalf kaartjes SHEELOCK HOLMES De Agraachnt groot 113 bladiyden Twee Aqnarelleljea voorzien van pnaaepartontfl formaat 27 X 22 c.11 De e twee Aquarellen rijn alleen ren gulden waard Nut verklerlng e>n Kaait van Nedtrti nn of ten Ssirt vin Europa Die dit pakbet bettnlt ontvangt daarbij eon Lnt rpphigevemt * In " no VerUtlog van 100prU«t-n « vawonder ecu I.iui p ï en poitnliiel & f 1 — waarop ilnat Tiurova of HeilerlaiKl naar o>nn(r webe kaart men verlougt aan n b ekhindelaar W M HEIJL Hambupgepsirast 24 Utpeoht M01 E-MAG AZWN £ cMióóenéorp van S&ijl Zu-delotraat SO XJtreehË Groots sorteering Hoeden voor Dames en Kinderen 3.O0 2.00 8.50 3.90 12.30 Telefoon Interc No 648 fl 1 ' iêé EN GROS EN DETAIL Ernst j gemeend Een net Joiiiimenscli P j oud 25 jaar flinke butiekking bekteedende niet in ' ie gHHgeulifija pöisuoiilgk keanls te | innki '' zoekt Ungi dtz-n weg in keunie ] te unmn mer eeu uer jour l!ei«je f O Oeheiuih eizaht eu verzekerd Br tr eu J H met portret a G Anien fnorlRDh Grafs Advrt " ii Nieuwsbl Lanepstraat 88 Aiuer«tu<.rt B9SS Bakkerstrmit 18 ^^^ Vraagt de Wollen Onder goederen van •¦» lil IBISmiT&Cl Tclol luiere 8ttU Specialiteit inGemaak'e 6 " Trlcol-Onderroederen Sroofa voorraad i3$ormaal-(3nè$r£^eéemn van de goedkoopste tot de b sie kw.btei.ea 83ebr>eide Wollen kwaSiteii en mode H f ^ EBRS q Bakkerstraat 18 Uakkerstraat 18 Teleph Intercomm No 189 § Zij vliegen weg onze warms groene KiNDEREN - « ïpx iap -™™ 5J'91 fin «"{[ ^ fl S^WA B169 ' arNVdS H»n •¦• B H "' V <•»»<» jj ^ SaAvuao^t " '« OOTC CHCI < T " ' jIJ3«u90t[jg 3i.ieis ue doo^ipao ^ jooa sa-tpc Siusa S131JJ Engelsche COKES •» mi • Hi Utrnc'tsche Cokes.Prima Kachelkolen.Duitscbe Haardetukken.Engelsuhe Haardstukkm |/ Brwinkool Briquetten Sieankool Briquetten. Houtskool Br.quetten Telephoon 311 "' ^ TT KttlV M weeBlrog Naanüoozo VennootKhap LOTJEIV jwtsciii voor 1 l iro «." l8 " e,l 2000 CM lijrioiiiiÊ mmw ÜTPJRÏüOIiT 1 tjoedgakenrd bij Koninkiytc beilnit van 20 Mei 1902 No 22 HOOFDPRIJS Eerste treUking - XT ' IVovember r..s ï^T MM si ie 37le imim 21000 Loten - 10500 Prijzen Heele Loten f 1.08 Klassikale Loten f O 92 per klaate. Verkrijgbaar bü de bekende Depöthonders en ten Kantore MABIAPLAATS No 17 6787 | lepöfhouder-S In een sedert j.ren be^tatnde Zaak op e*rRte s^ntid,wordt gevraagd ' ebn geirouwd Persooe bekend mei h j t v>.n cw tooi zien van de beaie retereuties om buvenstaauue tunciewaar te nemen * fc Brieven franco onder no 6831 bnveaa van dit Tilad i • MSÉ IM J FOiEK M ^ Broodprijzen zijl vanaf 2 Ju als volgt Fijn gebnlld Melkbrood gebakken met voIIp mdk IB < Franselic Stokken 18 Cailnobrond ' ¦ 18 Gebnlld Tarwebrood 13 Blank ongebui d Tnrwebnu'd • 12 ti rali amb rood *......< 32 Ongebnftd Tarwebrood 11 Boggebruod Blank ' •># V n Zwart Il i Z.iot f ^ 12 B me ' Krenten V * 18 n half Tarwe half Bugge ï | Roggi'mik • n ----' t • ¦ > • 12 l met Krenten ' TT ' • • • • * • 20 25 20 Krentenbrood Fyn 2e e Fijne en gewone li rent en h rood jea per etnk Kl'eii e Kremeubroodjes • „ n 1 Klelnbróod en Weeuerhrood 2 Franacbjea 8 Beacbnicen eroote ronde 16 stnks 10 ^ f - B iijne tafel U n 10 „ keuken 92 ft 10 lange 22 „ 10 Tarwebloem RoEtgebloem en Tarnegvies 30 VPRDDTJRZAAHD Tarwebloem 16 a 1 / VoeHbpood 512 et pei * K>G B7o Ccucsaimi dit bocjd zomg Jcnus ' irerd geboren en gekrui sigd liet Ohrietcndomi groeide tegen ¦ wr-vo%iii ^ in d * beeM zoi ^ Toen diwr cfön awmdtse hciralcjlidg is liet op-Kmw oiommricos ^ jpwordön nietóeinin Wevcta desa ikolow^m dageSj]!s opüienw db * zonnt>opkoiiL3t gadcdaan in zwijgcra-do nanbulding Zij iwgen Remi's val, zagen Byianti'iirs ' aadesgang zagen da ¦overwimmig ' vïa liet Cliriatêndom Op-jÊeuw tfvi wer^ldiorde die ontstond nJcM - namen nïonwo luiden, [kon njeuwei deevkbo^dca do kruistodi tE er nuts zieilooa is stomntsloos spre'son kIJ tot ons fipre ken zij vtun lang verfeioa dingen die zij pwncn hebhi ^ van verie beökomebige ds^fon waarvan zij gabuijron zifllen « ijn, terwijl wij reed » lang tot dat lercnsvoüo Voor onze Lezeressen Vrouwen aan la Hoqgoadhool — Het Baar — Een nieuw 1 reform-kleed — Nieuws werk kringen voor TSWiwon — Meia - __ je ^ trouwt een rerlegen man l ' — Gobieide foeiideaprei — Ge brek taneobtgonoetea — Pr«o tiaobe raat^evingon voor do keukeo sohooi Da voorwamttlaa voor vrouwen tot locating bij de oollegee aan de boo-gescbool te lïcrlijo zijn mot ingnnc van het Oislfjaar düt deier dagen begint aan merkelijk veraaherpt - Zelfs die vrouweiij-ko studenten welko HocDci't versdieidene aomcatera be tollagce volgen moeten nogmsflis baar oiBcieelo getuigacJiriften, met betrekking tot haar voldoende * our-bea'eidoü ^ opvoeding orcaCefT'e'O ¦ Iftïb duidelijkst blijkt do atrengero bai^lilliöi'ving cfcr todatiogüroor waardon bij bet verzoek om vei'lof tot het bijwo nen der voorlezingen van dta afzonder ii|ke doooatcn Ttrwijl de iieeren vn». gaiv toen aij wriwillen ^ de studie door vreaiwon aanmoodig&m zondier aarzelen hun toeetoiuniing gaiven zeul Jan zij tfaana ten deolo de formuheren terug met de opmerking dat carat L'.adaro bijzonder-tiedon over don gang djer studie on Giet doel modegederfd mooten worden voor vergunning kan worden gegeven tot bat bij.wmeneo der botreffeoda coBeges EussiBohe vrouwen worden niet - meer als vooiïicen toegelaten op bot eindii-plom * van oen Huauaob me.sjes-gj'm-misitun Zij moeten óf dn academiKciion i'rouffenoursua te SJnt-Peteo^iurg bd >- Imq doorioopen of bet bewijs kunnen u»wHt mj uvsub uuu ^ uw mou mcwivuu overl^jjea dat 31 tot buitóugowono we-stol aisHenTOjn weyge^end waaruit wij | teDMhagpeaxjke Hogem in staat zijn BLAD Gevraagde bef rekkingen dooi * mannen JangMöasoh koateior « ta '.„'' Kr h no 6S30 bi'i - t d Wad Gepaep Kuiiteiir loop eto '.-.,;:* ¦ Bp tv so 6306 bur v d bind Stuidstoatof ¦'¦•'!% By fr J Sf EMgete VoorheuveJ Zeagt Bakiereknecift jSHJi/^Br ie 3 B Soholfiea ^ adn » miq cte van in het ütree^bttaoli 3?fiö»i i w»b'lad te Koop en te Huur aaugebtfden of gctWittgS * 2ftfemi Hnizeo en Kamers Koatelooae opgave van fn de afgeloopen week ia dit blad ge plaatste Advertentiën wed O H Vemfrilc KdatebSAn t & '¦ JfflptwBsen Aangeboden beit-eEckingen voop vrouMon Do Yfaid Biltf-Uaab Ui Br Ér na 0536 bur ' iistalCTdijb 117. Gudegr W.Z 6. Pitfinstiaat 11 ' ' fir fr lest H bur Ensohcdeeeoli ïïwW, t 52 blad K«ufc&amiea(l Wialwdi uïÊWLw fDagrojei TE BEVEA.GEN i HJÜB^t Dagmeisjja l T « koop aangeboden zaken MngjaaijJijiiffrouw IWerjtBfiar ~ Br - fe C Zoti '¦© rtfiati-j Hugo du Grootebraat 3 'Br fr Koobbout Bousaoiiein. Dr fr no 6B41 b.ur r d Wad ' StoBaw«g 1 w GÓ25 bur r d blad i^bsom Amonjfoort i ró4 &¦ Er j » 6234 bur n ftt fr mw 6*21 bur i Br fi bw 62fl tour^i Diocstmeiisji » è blad. d Wad. d bind. di Wad. d blad dl Wad Jfeisjc Vergurauaig < n kruHiaMKtraw BobeC - ' kfltfla ' gjdi coioiron Slrijkstei ' j 648 » bur ^ eeVJ'biw > 65B5 bur X 6&ri har ' Br fc Br fr Kr Ir. Br fr StaJtupw Br fr i Dflgmcad Dianetboda - EnudÊiiitóire cbji gvubtsnsWi ffarir'rTT tabofe öto * C ^ tollat ¦- Otife biönnï - -..- ¦¦ Krüidmiera ent ennoftfff 1 Boter kaaö « n eaia&a —¦< Wcriiineiidl Diftuatbodo 13 Rotterdl ^ edjeooiMd.) 6716 bur v d blad r d Wad - d Wod Wöisjo 1 -"•>¦ƒ«" St&L AvKtaah Tuchtiuuaetir 12 d blad Dagma _ Dngmeidr Dogmidd Moidl Ife - ft - no 6741 bur. io 6645 brn - Bi Er no 6399 bur '• 2(iirio!a6nwjt 16 1 Gildslnuit 134 Ta huup aangeboden buixen B & dö Koiriv VBarteohestr 9 r d EeaBhi davgiot Steeiweei Br fr 110 6546 ' bur v d blad iBpvenbuis v fienadsuijiuis Kerldflajn BuiganvonfljDigi Benadcobuie Mtidarati-aat 19 \ 2 buigeir wooMiuizea ^ BoTealiuiB g ISwa sast tirin ••¦* rv^j Huisje KI BligenHbeqgi i^Eü Hofatedo Lege Weidio H Huifl PijJétraa * «& b *.^» EfoogelaDdaa 15 Him Bladsüwat 44 „ i ^ ö4 j i Bladstirftab 42 Bhiia I ^ i —&• Owfagr 36bfe anbuis Jwcöbgnemstiftifl * f — j -- Ou * Samp 18 t N Kciaeragraoht t ^ 1 Korte Jufföretraaifc ö Te koop aangeboden huixen Blok fauizeni - ¦¦..¦¦¦ cu ••¦¦•«¦ i ^ GumetettB adia kant Pwtewtr BurgetrwomiBg ^ fe ^ r i Br fr no 6381 bur v d Hud Hui » ' JT VC-^j—.-t -..^ '- i Br fr m 6262 bur v d " Bind 2 burgecwoonhuiaa » ™ ««¦>= »"«¦¦/-¦>«¦ B DSis BiraedsfciwaA 30 Huis N Kcnzoregr «.« v - u&m K Juffaretwiflfc 6 Huis yi »,,,.** tó^ujfi Oudegr 36biR Ta huur aangeboden Winkelhuizen Wiakelliife «......— OudtgnwAfSöbiir Winkelimis t JuffeiSbraat ¦...„..„ E Juffw-straat 0 Oucb horksbraat 28 Willoia BmcsidstrauL 46 Buigerdtogmioiajo L Vicetnaib öbis ' L Jafissti'js.'t ibis ïütdderatnmit 16b:s R - Dilw BwadWraab 30 MinabraiflJt 3 Blojtetifmiti 44 pude Kerkstraat 13 ¦ B J v Ewijk t d BütfB GraTCtond HoEeStnarabra^t 21 N Qnxtt 2 Ëlisab^itlistntnb 38 Oiidikorkhof 46 SKoniTOJ 32bis DütQfitbOïb ' Schoolstraat 28bis IxudsohesteDytv.-ag 17 Moisjo - ¦¦¦- ¦ Vreobwg 33bis Laerlingoa oostunKJVak > Oostoretnutt 37 Dagmiad - I - — - Bjirdbbollonstraat 10 Dagmöidl J de Wafctetraab Sbïs Dagmeiii • — Hinii'cbroo4?ratTiint II jDteDatbotla j ^ Voorstraat 32 Dagmeicl --..'....^ - J-i-'-n-^Grifteitroat 1 iDtvgdionstbodo ''¦¦•„•¦* Mco'o Laïntju Zofet Werkwouw — i-i Br fr no 6708 bur v d blad Dagmaisjo ^ K Viesbraat 12 Dngiuoiajo i.S.-j Hobdstraftb 14bia Dagmoigja - v.i--.T."^r-~":i--Pci(»'tatraa.b 69 Loopmeisjo '* ^ t ^ nu >« w Abfrfedianüjk 147 Dngmeidl f — Twijasbrant 3 ^ êivrouw Toorsfe'aat 4 Dagmoisjo y.-fft ' j T W VcouweaBtPHiat 24 Mtaq » ^ C f Br fr smx 6666 bur v d blad Wmk«ljuiflK)«w"(baywrtj '.^ ¦ ^ feuöa 38 Dianatbotlk ¦ „ Neucfe 19 Te huur gevraagde huixen t y^j -,' f^t-.^y ts r Dr fr Sebt 0 boekli J Beironda Amêre - foorb Te huur aangeboden kantees en % doapk »..[ Dr fr lott D L Koudijs Driobergon m sloapk nu p • Braaaafllii'aaii Ibia apk ra p voor 2 peta - w ' Jte."fr..DO 6501 bur t d blad.koitoni ' cam « H«aranwog ' 7I1hs Dien^bo^a ^ r Dagmeisjo « pjurk^rait 23 Woning Dagmcisjcr Oud-^r 85 Weesbri ^ Gevraagde bo^elEkangon doos * urouuren W«scJivi"oirw - ¦ P Loennan PaJuffltraat 19 Wod-uwo naaueai of bnaon Viianischtsf.nwt 50 < Gom ait Gwa sit Zit - « i al KamOT m lifeigja ¦ tvtofidji.iffrouw fir fr no 6599 bur t d Wad Br fr no 5594 bur v d Wad ' BJPff'ijtt K W M Hoijl Hambui^ei - vfrj i 6776 bur v d Wad atnmt 24 - Br fe no 6680 bw v d blad Br fr m 6777 bur v d Wad Te huur gevrsagde kamera d Wnd. d Wad d Wad. d bind. d Wad d Wad d Wad Heijl Koet en i-nvroniiig ' fö 1 fr no M$S bur t Gem kmxse at p / Ï^SjöE Br fr no 6576 bur v Van het doode Egypte Kost « a ^^-..- jja-r—rj-twn -—- •> Br fir mo 6563 bur v KamiEir mi pension Bc fr oo 6597 bur v Geta ait - en slaapk „„...«.« Br fr no 6658 bur ï BoTonrooi-k m Blo6k.ji Sli & Br Sc uo 6672 bur 7 pprcclrto lïij - KostbuÏB " iiS*?t:i^*^i-.!'ï—1 Br fr no 6671 bur v Slaapgelegenheid « t ld kamer v Dr ir na 6,678 bur v 1 Hot aracleiti iairid '' noamjan da Iwwo-' mera tsü Luksor dtai bcgpnliggendcia ognai ' viua don Nijï mat zijn Jioögen go-iijk bolijndaa muur van hot Libisoha goborgbo Imdemdiaad is die Wiwt«roov«r 00a goIiDal amdor Isaadi Ook aon d'Ioa kant wjjddli aioh iieft boadordpoortiga Tlioba uit nwir lIn 1 d!ieaol ¦ aam EÓb zijdfef wefcwg teven moar ovca 1 » aan guns ïdjdo ia bob op ooa paar eÜ-ndlige ' go-buobitea ma gtied tkod Toni]idfi on nog wns tumpola 1 Béeojt dan TliBbo gpan andier Javen dim dit ' 10b wijdde n-üu Amman den 1 Zoantgod Maai zou bob zeggen in men vrndit-bat met oeois onwaoJrecliipJijk - Nimnwr eal ik die soUrikkelïjko Bandlpior-t vergeton^ [lierhaaictïijk op luuu^d of crol dwais ovöigafroltkcn dio inau door moot om' Itet oigeipiqto-lBaid to beredlcwi WcJk «ent lubto ireil'k « au ^ i^ahnMÜng Dan een cmoftaeabaivj vJaktci aali daü hon-acnb tegen Icaio tooÖe rotwwi op^ij* &i LUX ' en daar oca bonquot bo«Mnf in Ibet voorjaar vleWl«nk Uowondp graain Telden dlo slanko oplijnrngeft en uitwuv Tingea vaia palmoai TOi danmiindei de jriöjwada euhapradaraa dor sihia's en over dit veii ] verspreid tiomtotletti groot-sehe bouwraMon hennneirngen ellen vttm ' één slad van fle « tad IXd aÜcs ofadlioon vtie molen Kost va ¦ inwoniog <.„¦ „..„ i Br £ r no 14 W Mstraat 24 Tan in het Utrechtsob Wieuwsblad asii en gevraagde betrekkingen Kostelooze opgave van in de afgeloopen week in dit blad geplaatste Adterteiiliën ADRES OMSOHEUVING Aangeboden betrekkingen voor mannen Moddmaiker laaohin ^ Jfj - Dr fr na 6316 bur v d blad Insbrunumtinak^sleertiag v ^ Had Instrunuaaitenfaibnoki Loopjongen Btminig ' Bütstraab 79Ws ¦ Loopjongon ^ it.t ï.ï ™ Afl,.v |;' H Melder Oudegr TZ 18 ' SohoenmyaltorejongeB W G Riikt ^ Kioolaaswog 365 Slagersjocgein „ „ J F v d Zi^ijat Bouwebratut 18 Bnkkersknecïit ¦ J „ M Gorter Griftattaafc 67 ïxwpjongon AohWr St.-Piotcr 27 Bakkerafcneolit -..- i ¦¦¦.¦¦ ^ v -..^ W J Noot^wom Oudkerlihof Joógsl » bediondia bamtoor Dr fr no i - S545 bur v d Wad Bohwager ^ Br fr no 6648 bur v d Wad Bobongenfle^rling „ C J HiMt^d Oudogr fiasfiUw „.....„ „„'.„ _,...'.;;...„ Tisrfunarkb 19 liOflpjongiin _ *•]»> A - H v Wijngaarfiao Oudegi * TZ 19 Jjoopjongen ¦!.•_¦¦ dV ^.-^ Van Nootea Weisüaat 76 toopjongOB ^?.".;..- Gaajfdbnij 40 Solioennw^Msjongem — „ W JamKMn Noofem:boom:Tile«tt 39 - Knecht ¦^¦ f.X „ Thwiö 17 Pewooo Eicpadatde/lMmitoor "" Br fr na 6704 bur t d blad ' Pereooo winkel ^ Hfi^v ' Dr fr no 6710 bur t d Wad ¦^ Colportoura ¦¦ J ^ i j Oudwijlrerdwatssbraflt 98bis 2 boekfaindi«^iongein « „ Km » Tvei F Hsiikona Oud^r IiO<^jong«i WitfeïToawemBbraaib 19 Koetaor ^.'^ Adtór Sb P*t»r T 12 f ï^opjoogODi ' ¦¦¦¦ SavV "^ --« Poitfawteaat 13 f SamËfi on J»s««nU«m*k«rt *¦"!"' ~ i Qr Houtatr 18 Haarieau f TiminKiriiwfcDi ti ^ ^ ^ ïïifewm *^ H^o * Gwwtete - 10 — H e t H a a r Het is wel Us verwon  teren als men roodjtet op be raeaten boe betrekkelijk weinig vnuweo er eijn njet eoht mooi haar vergelekeni bu ooojga tientaMen jaren geieden Wij wijd » red meer aorg aan ons haar en bat resuttaoti -\ m niet zoo bemoedigend 1 als het zijn moMit Het hanrverlie * is vooral toe be soümj ven aan de droogte van do acfliedeUmid en deze wendt volgene bet oordeel van' kappers veroorzaakt door bet niet ge bruiken van olie voor bet haar dat het voedt on zoo naat prvxjies vodriag iieud ^ 1 dan toch belet droog en dor te werdsh Een weinig bis i b uit i nee na bet wns-solion in liet haar guwroven doist veel goed en verteent het baar een gbu » zon der oenjgo 1 vottóglicid plantaardige oliën zijn beter dim diérsmetten Mar deze spoedig intraig worden Jfakasaaroiie is uitstekend voor bet Itam ^ bevordert ajn groei en houdt fm ' schedel in goetion toestand Hier m bat recept er voor evenals voor Mrfcasaar-pommado - nlceneiout Mnkasaarolio een maatje amandelolin 60 druppels rozemarijn 60 druppela ori gnuumolio 15 druppel a miiakaatolia IS druppöla roaeolre T essence Laat alles in een vuurvatt j netje ambten vow er 1 m voor de roode kleur laat alles « men doorkoken doe ftet in fleMohen en kwk bot goed Mukassarpommade - 5 ons caaQiFolicv 1 ona wkto was 30 gram alkauahout 10 dnappdla i-oeemorijnölie 30 AukxJïh hiunknatelie 16 drnppelB wraenoHe Sola-ap de was boel fijn ^ doe ze dan ' m eeiij vuurvast pannetje met de olie en laat het op dt kachel of in de j«ven atnan tot alles goanolt^n is voeg du de andeira ingrediënten er bij roer bat zoo lang om totdat bet koe ] is en vut er dan potjes mede Een ander ouderwetaob recept tegen Uitvallen van het baar bestaat m net TOlgendb 2 ons spek \ ons witte was 2 dnutfv-raen pombalsem I'S druppels lavendrf-olia Smelt de was en het spek Sd voeg er dkm de balKnn on ds lanaidoloi » bl|; missehien ia bet beter bet spek be ver-vnngera door vaioline maar dom moet tuun ivagon of bet zoo goed zal aLj » Het moet alle awouidbn op de buftS-mordlen ge-wren'eaL Bw » uitstekend waBobwatw uk hst vol - 4 droohmen ttnotnur van nux vtfmica, 1 ons gedistillawde azijn Ij drncfcma glyeerine 6 ons rozewwnter Meng het goed dooreen on wiscb ér ' s morgens en 'aavonife het " haar mode Het haar moet om de drie weken wor den mfgepurat om het goad to lioudon. Heb is nog altijd een twisbvrnag of hot goed moeb geborsteld worden of niot en of men een barden don wel oen zocLten ' borstel dient te gebruiken Dit han^t netuurtijk geliwl af van den aaild van ieders baar Bij zeer fijn liaar ail bet flinke borstelan met een harden borstel rooi schade dben ^ torwijl bij'kort grof kruHinoir bet ' teemigo noodige is uu dit roowel als in ondöre gevallen mort men ^ ob laten leiden doön zïjn eigen •rersband Velia persooea vindeni bet wrijven vao liet haar met een ouden zijden lianddaok véüi'd.Lt zij naar bod gaan eon goed mid deè ont heit haar er glanzend te doen uit-1 Hem Het baar moet soowat eens in da I man&j werden gewasscflion Dit is een gobd sliampooft^-rocept Müulojt 1 ons zeep op uu 5 gram wijn geest op een matig vuur en als hot goed geBmotten is wegt men er 2 gram ro zenwater ifcér bet wwdt in flesseiien bewaard Een ander goed warobwatcr bestaat uit IJ kan kokend water waarin do dooier van eeo ei on een thedope ammoniak is oieotost Dit houdt iliet haar Ifcht-kleuiig Nadat b«t dbor heb hnar is ge-wrovon moeb men lieb naapoelen net worm water Heit haar moet worden afettbocpd met 'warme handdoekon gean ' nirksm ^ dis te veel plurëon afgevew on met wwme borstels gebortddd men mag editor Jiooit wt baar drogen voor bet Vuur ' daar dib bet bar bros maakt Böwx tartar ^ jbub aa vtooibare zeep zijn faeb beste voor het baar als men met van shampooing houdt Ilanr dat vroegtijdig grijs wordt is mpestaS too te kiüijvén aan erfeli jkheïl nnj'ta kan liler hel pen dan een goed baaikleurEcl maar mdion bet toe te eohrijven is aan zwakheid of « lekte dan zal een kuur van ui wendig gebruikte ver. sterkeada middoleo en eoagoedl w'aschw» ter wonderen uitwerken Wassdken met goedeat roeden - wijn vtowkomt ook eft - ' ii'ÏjIh Itet terugkecreit dar grijze haren I>mo(gbeid der huid ie dSwiJb ook da ' oonaak fan grijaheid - Sterke tbse mot oon weinig i'lium bcOeu bob tAtsllen van bet baar en maakt Jiot ook donkerder Mnak aflijd voordat gy naar bad ^ ot u « hmx toa 00 adhud bet goed been aa weer zeMs als gij bob nMC uitboratisrtt laat de hrrfit er good door apdea bïoq het vaat mojt een lint o vCeobb Wet lof t ^ 1 
—* [ Bob ' n3öttir'r«ïqi'rtt-lcl6'd4 To ' WcenHü hocfb ritii eanago tr|dl gele tfen cwinala in v Ongeveer dortig Wecner daanea raja nu ¦ 1 * gëïtotp van dtez » botrcgijia owwoeD gtkototen bmnoDkort ecu iuchm - vrowmai tcdlot to limccwon dut vai bestiuut nit eon Eooi't puphun dot hot bovenlidituum omsluit — niet nauw natuurlijk — ea nuir OTnIereni wijd uitvalt Het nudHot tal in fiiaen oottl opzitlit go^nikt wicnlwi ¦ Jow rijf^jn of « nooreü - on bot klöedftic flttdt ünl TOntonl vnstgeniaukt op Sö foho\iit prijzenswaartdi ^ gevoel beeft tongevolfpa groiot onncoh' togenovetr don Vcricgov man Verrlegon hoid w niets anders dan de oponbaring van een oronrtelpend gevtool van eigen geringheid Pe verlegen man ofaoboom, in zijn manieren teinghoudendt is altijd ïonkfer uitzondering dapperder dan die snoever dio voor niets stnat met zijn momd NetscC waa een veiücgen man zoö ook WeHiiagton Er zijn mftomon jpwote flu*io kerels metb bot Metalen Kruis op de baret die vooigrateld aan oen jon ge damö m de < bolznal bloosden tot op bun mg on met bun mond vol taodbn stonden als « obodjoogensL Ais eau veriegen man de Helde van een jong meisje wmt denkt bij worke lijk M bij da gelukkigste man is ter wowrld Xatuwlijk beJitWrt bijl doft wik ta denkon maar er zijn toch manncji die aUeai saggm dat ze ' tdenionj Daarom meüsjca laêbt xövt om « en verlegen mam want als ge böm ioort fconncni zou het u wcJceo » kunnen spijten dat ge beaa uitgelachen bobtt — Gebreide beddospref Ecu gemoMidijk « n aangenaam 1 work voor den avond ïs do vcftnvinda bodeïeaprei die wit ijwoo Boetten afzonderlijk te werken ' atnooken bestaat Men zpt met Estrama durakotocn no S voKft " dd eereta strook 40 atc&co op on breit aJtijd rocW ^ boen en terug tö'da-t do streep de voor do pproi veroiailit * lotiglo heeft Voor de tweede streep zet men oc&i 40 « brÈcoti op en brcfit afTs-iaselond do oona pon ave rechten do andorê reebt Men ' breit zoo vdo strookco als nooSg zijn voor de broed » dn * sprei Mot rood katoen baakt men au door mEdBaa vain vaste steken op do roebte zijdto db strce&eu annoca Na tuurlijk moeten zij eEcander alWiösolon OndwAa &' eenvoudige varvnardïgiiiga wijao ziet do sprei er todi aardig vit dj laat lÊcb goed wassohon ea is nidt ernaar Earn gwbroiU kant past ca ' natuurSjk bet besta tnj maar men kan er ook een oon-votidigen rand « m baien Mot rood ko toon haait men oerst punten om don buitenrand efoor niet in do oJsIuitïngmto kom maair een steek Sopor 2 viwto stet kea ' in oen opamng te baien ^ eHn stcok ovKv to daan en dan weer 2 steSeen als zooeven Aan de boeken moet men naar bet noadïg is meerdoren Hierop volgen twoo witte toovn van vaste steken in lioi bekonda ribpatroon door altijd in do aejhtorsta lus ta steken dan weer twee rooda en nog een witte toer xni oen toer knuisstokjea van wit garon - weer « en Witte toer van voste steken en dan ds afshiitteef boataanda uit 9 stoikjea ia een steek gebukt 4 steken overgJaan 9 steken enz Een rooda ipicottoer sluit de begon af — SneeiirwoieireB mot rijst Men breekt negen eieren in oen kom en scheidt dlo witten Van dei dooiers de laatste bowansnd voor da anua Hot wit wcrtdG stevig geklopt en dan doet men in eun kleino aanspan een kan meuk een half tbecleooltjé zout drie oetlepolB sui ker een tbeetepcl vanille of een ander geurig extract Nu wdrdt attcs & minuten lang gekookt en dan bet wit met een ' le ped zooveel mogdijk dtsn vorm gegeven va » een ei daarna laat men bet voW zïoütig vallen in do ' koüoendo molk on aan olken kant een minuut kokken «> ig vuJidqï es " voor wekend dat db vonn niet lijdt Men laat zo op « en zeef uitlekken t<*dMi zij kdud zijn goworin en klopt dan do dboiera met een eeUepd * der go koolcte melk neemt do pan van het vuur voegt er da'dooiers bij alt^d door TOorond au wordt do pan 8 minuten lai ^ op oen mcht vmm geraot totdat d ^ moaea dik wordt maar niet kookt Do rijst moet w OidCu tcttberoid voordbt men do eieren kookt Een kwart pond rijst wwdbpowasaohenongdkookt iniknudwu ter met wat zout en twee lepeltjes pui her dit raoot een balF uur lang koken A-la het bekoeld is wotdib bot op oen vrudhtenatfliaal gestapeld ] m pyrtimido vonm on daarnni de eiëroni er op geoiran-geerd dan giot men ar do smis over en « ent bet zoo ketud mogdijfe op — Rusaiscbo salade Hiervoor Idookti men vterscbïHonde groenten wor-teStjoa Menne uitjea pmaessenlwonon snijUwónettii ana — dorfi geen spmitjoa of fcool — en lajn deto op stoom dan ¦ wdl ia water gekoeftt dan lant men 4w © kaud wwden on is aliw dooroongemengd of > de iRbaal waarop metc do saiailo denkt op te dienen en met citroen en stacAie anngcmioakt dan wordt een lang mayoaa T|'fs « idiajWW ïieen gebraebt Deéenecbotel kan men.daarop « rnecs-on met dopotwtcoi BchijQoB getkoofe-t ei krettem entrufWa - — Helkrijst mot oboooladft 251 grtun lijst worden ' nWt kokend w* ter gebroeid ra 2 3ïter melk met wut zout en een baTVo staaf vanille langaaam ztebt gokoakt en met 125 gram suikea ' verzoet waarna men de rqst op een © dto td stapelt en mot 125 grom fijne met wat water of melk dik gekookt chocolade chrenriot Brieven uit ta Maasstad Ona ïegeD 5 iNuvember 1902 beoft een nieu bet ' liorltalingsonid'onrijs póa dier boburgwakiemde nangeBaom Uti » bare on wol booienda ebukken vCrschentin Ho ik zoo gaarne gemet kort voor ' k te ¦ bed ga » wamieor dus mijn hootd hot hel dorst mijn bebodta aan slaap ' t go-nngsbis Ik heb ook " £ t stuk volgmmuner 85 IdbL a bb 571 tot 683 van bet uiterma te spannend 1 boekweaJt dat „ Vtaramelung 1902 " beeit met allo anagehjlco bcJamg-•te41ing geJecen en Wrvodgenö met even voel bSaugstellirg da ameadonnentan die door oem aantal raadtrieldfcK ^ voor eigen rekeamg en risico of geBnmenlijfc zijn in gediend Het is onnoödig dfio bjOawgsteJ 1d >^ te conatatoeran dtewijl hot vanzcQE iwbbort to sprekeai dbt ik « üe Kottor-damsche staattstukken mot passende in toressoleeB.mo.-.r ' t kan toch^eon knvied omdat ik me igonoodïaait sne te verkla ren ' dat dit stuk me « 1 zeer woiaig 1 eett kuniion boeien ' Er ia « bn foitd ijko forma irteïtequarcetio nog al txg droog in beban dedd De twetdo alinea betoon zou friscb „ He * ie vaa aBUigeaeewn -" — efcm nwöe dading die B en " W maar uiterst zeidem plegen te doem — en tic wacbtto mits dien tien genoegohjk in opgowcikto stem injng boroid stuk Maar ' t liep al op dien tweedon regd van die tweeda aiiueo mts en ' t stuk werd zoo sippig ato een zomer land dat drie achtereeiavolgemdio maa>uden regoaloos l%t Toon ik ' MaamdagiKucht van don brand op Foijenoord tbuis kwam en boboefflo geveelde aan een opwekkiiiigi bob ik bot stuk doft voor do baad lag ongoaomen ' k beb gioh!a«iecd aa ook ' wëfe ceSeBen ïwuvr eerlijk gezegd niele ' ervan peenapt Zk weet weL dot ik mua en vot^agem was ïnoair het komt ma voor Aut « Km officieel ' « tuk ïu elke etammiin^'niMitïumien boel en intereeBccireiQ En ik vraag u als mest mod is on nat on fcou d en horijerig ta elaptrig ais man den morgen gaat zitten « SwAÖibcc om dat db nacht reads te vtsr gepasseerd is om er alsnog wiai van te profitoeron hoe men dan wel op^cr^ekt sou kunnen wer den door een zin ai's cwso „ Doorrfng daartoe lieoft goTpvtin de irtuig'm ^ dnt'men'altoen op die wijse * '- ko-jzie vwn do voor de iVMsohto ¦ kraciiten op ntkonutle staan Per ' f dier ioekenuing door Aa commissio voor bet openboar enderwija ems inziemB terodit nis « tan vanzelf spreiwad frevoYï der betrek keJ ijk a bepolngnm van do pen Bioenvororden^ng waa beaobowwd wdte juist Wj bare laatste wijsigjng ijcmeen - toblad no m jj onutrefist det vermando « icv ¦^ iffi'lieit wn«ht?elcE Oiii hranilaa*«ii ' > ' in den dienet meer ratioEcelo Rieten lee-ft gesteld m nK.t bet oog waarop wij bet opubHlijk oordoHdtx * dit « na ds t&ula&a sen mj betook daé zij worden licmiaateb ever ito een of meer maomdm ivetke tus Bchon bot npbouden tan do oude en bet in werking trodetv dfer nieuwe n&elirf verstrijken de voer dergelijk gaval bij diw vercrdoiiJiig vooraone togemorstko-ntingaou worden cotboudEtii " p«g 5-71 Ik vrpag u Isoo juoo zclis vdkexnea friscb.oD uitgeslaptm zórfa im aal kun nen ^ grijpen Ik wd weD bekeiaoen dat ik beu » los en da » evem po^ex zat det ik liem overlas eo nog meer van do wijs was dat ik den vodgemdtn morgen mijn hoofd in mijn waacbkomi stak ' ën zander mie zelfs af te drrgjaa nog eens Jezen '« in ee en er olweor mebs vnnt betzreep Eerst langzamoibsnd ia don Joop van den dag bon ik tot de waarschijdijke be todkeoia van dceen zin doonga^ocuen, En ik vond dat die zin bewaard msetbiij één of andertn jmbia van een Dr die zijn oanKfidaten eens op extraordinaire wijao wil temptccren Die zin is een ambtenaoimln met al aiju np - en dapandmtiee een dn waarin een uitvoerig betecg wordt aaamgeknapen als een spons ocd am alBaen voor inge wijden toegankdiik en ook voor dio etöcbta na vod inioeiile een dn als een orakelspreuk van wijlen Deipbi voor al lerlei uitleggingen ook voor gaan uitleg ging vatbaar een zin waarop een raads lid gewichtig neerkijkt eau daen hij in een aasr belangrijken epceeb woordelijk „ invlocht " cón dn die vijftigmaal ge oonngeerd en geaBrideerd moet zijn en nog niet fowtóoos gebleven oen sin waar bij alle grondbeginselen van owns Neder-landaebe-taal-iniachoöl boekjes werden topgepast cpn dn als een sfniokbaan of een düizeudpoot een esn die een dubbel tjotea rnfct kost voor komma's en streep jee oon dn waarbij een embtenaar zich op lijn gemak voelt oen.zm als oen zandbak in de fregattenvloot van onze Nodednudschc - taal een am £ e een bu - Er wordt op onze sooratonei weakdijk teer kalm ca vomtaimdli ^ gasietld - Onze sUtkkem djn bijnn alle goed iceebaar eta besgrijpolijk Maar bier is oeoi eaooptie Het stuk over do berhalmgssohdos is "" een - otfieieis stuk dat uit een ïlaagaob numsteriod bureau gekomiOa scbijnt Waarom oiooten ^ ffgdijtoa eöw^de stukken steeds m rrewrcaigcn duister on pauBch apart So'Jjmidbob worden ge-«teldl Om dé gatvgsmoonta op een 1 of stand te houden Om " ta^meesters ple dcr te doenï Om cms to herinneren dat iwitetvdk van VianderPaJmio e zijnï Wie beeft toch deee tald Kanaans in ons Jetruzalïm geintroduooeirtDJ Ik stel voor een - beweging op touw te zebtera te gen ambtutaans HollomdboK een ondeme mingdSecajnbottAJgenijeemlNadciiamdeoh Torw>nd voegeiiik wajo teerertrowwd. Hot biweau-Holbüidsob moet afgtKchait eia op de bureaux meet otijMcs ' ww d e p gegeven door oa ™ vroohjk geobeend liefst nün of meer bumonetiscb oangdegd nut/jur Als bijvoorbeeld onzq etadlgenicoi Spcianboft een week of wat ter soeretarjc atijlooföningen leidde ^ bodldaia we kans op vrieuletijk leefbare Kohtdijk verms Boocis steads onderbeiudbade officiedo • Mijna veraebtems zon aoer'n stuk over de Horhr.'-^agsacholemi bcboowen to wenden geab&VJ ongeveer in dcaen'geat „ Wij zijn bovenst best geslaagd We bobbsa lemgo avoradlon ^ baive nacbten zdfs zitten confesröaren raefc do cjommde 8io eb itenslclto bobben we samen een vcersrtci vcr^aa^gd ebt V als ge oiett al te vodoisibcnd ïijit stdl ^ eal vtddoen Hot lioaït wat la'ygwiuunt maar we beb hart ook zoo lodijk kt den luodi geeeten met wat we moesten gpan doen met de lui dro vroeger berbalingsonderwijs go - - ven Dio kunnco wei niöb zoo maar op straat zetten dut gaat niet Die moeten vrachtgeld bobben " Kijk dit is zeer anveldoandl J-Icüandstb maar ' t is leesbaar ' t Loopt Go kauwt niet cp stei>verf Er zit een ttemnüug V achter van een niet dfckenoung menecli ^ r - O die deftigboid ^ die fatale bureaudef ^ y _ t'ghéjdl Ze is zoo aanstekelijk Op een T f beboorlijk bureau wordt uiat ondfers go ¦ sproken dan plecbtig met lange tandea " en droge nicndon Een goed burean-ma'.t ~ beeft djn eigen argot argot dat men uit geiglozcn in nog iangwijiiger ' eftighoidl ' ia officlodo stukken itemg vindt Ja beusoh we moeten er tei5o:ii botoogen ¦ Nu ik toob heb voorabd over ' t heav ludmgsonderwijs voor ma bd > mag ik nog wd even opnwriten Im » fraai raetiio disch do indediug eter Leervakken is - In i een broeden td>d vot © ijfertjoe worden ' do plannen vim emderwijs uiteengezet Voor dk type van leetiüngen er djn er vijf amboichtslui kantoorhediiSidèa ' land - *& tembbuwers medsjes en lOJge - ' meen " is een « gene leergang « tipcdijk naar hunne buboeftG » berckecid Zoo wordt „ BohoonedirijvW voor kan teer - en winkdbediendoa uct ooodig ga adit ook roet « oer ambaebtfiui vel voor meisjes eai voor „ elgemeen " Sloyd'ia alleen voor umbaditelui en voor „ o/ga mecn " Mot de Koderlandaohci tani bieb ben arobaditdui en land - on tuinbouwers niets van doen „ Algemeen ' dus ook hu - J reau-ambtcmaren m den dop krijge « 1 ^ e 2 urtan per week Aardrijkekundö is ook mer niets voor kantoor bodieadea wèl vaar ambaciitslui v Do loatsten gaiïoten ook van haaidda - - aardrijkakundev een vak diut b.v.b een sdhoenraaker zeker noodüg heelt Schei kunde is Jleea on uïtaluitend voor an > bachtdm Bij waronkennu blijken am badjtelieden voor een uur kamtoor - en winkelb&dieaden dechte voor edn balt uur gdntoresseerd Xungani mogen alleen „ tv'gemeen " en mdsjes Kantoorbedienden inagea met zangen terecht wcort wat wad er van een « i peehtiekantoor waar < ki jonigetui den boe len dag luidkeels zalen te jubelen Maar wan rem lanidbouwers niet z£ngm mogen on " ainbaobtslui niet is mij duider GjTunastiek is voer iuwtóorbédienden ' en voor „ algeiaaen " Koken en huishoud-kunst doch zeer matig alleen voor meés jos Ntabnurlijk is ook dit leerplaini door « BB bovoeifd man iii»i|;isbH wat echter niet leggen wil ' dat de kouas en de v.r deoling.der vakken steeds esvem rationed lijkt Dit leerplan heeüb iets van een re ceptenboek voor elke kwaal « nt middel tje maar er loopt wei een * « en koud bod voor.een reumatlüdt-Iijder en een eet kuur voor een Totauclitige onder door Althoais ebt lijkt e*o zoo Mogdijk blijft be ^ iwtuuriijk dot de doskunïge dk recept yoltoenon verantwoordeo kas en ifoit ik — r 3eck — ma vergÏE la dat geval mijn eerbiedige verant Bchiüdïging ifa ik deaveriaÉi^d gaawia zul aanbieilefn met een - bdeofd bnetrekev in ambten narsstijl ook vhog i>e:ze wjegek zat ^ il il ^ 11 Utrecht Lijnmarkt 24 Amsterdam Nieuwendifk 60 Sg door-g'a.a.xi met < i © vevïioop tegen verraiutJercle prij^ea ^^ B P^^ES Profiteer nu nog deze week van JUdeze zeldzaam goedkoope prijzen want zulk een maanbieding krijgt TJ nooit weer @ s v p op onéersiaanóe prijzen Prachtige gestikte Dekens flinke maat f 2.10 Bait enge wooq groote 2 persoons gestikte Dekens met het beste cretonne bestikt f 2.95 en f 3.50 ^ Ettra koopje " 2 persoons wollen Dekens f 2.95 Extra zware wollen Dekens f 3.85 en f 4,75 Zware 2 persoons molton Dekena 69 cent 98 cent en l 1.18 Zeer zware 2 persoons piqué Spreien 69 et f 1.10 en f 160 mmm Wegens vertrek nanr buiten ter overname aangeboden een goed beklante znak in Krnidci iera cn Gr at tors ware ii Huur vau het rnimo buis seer billijk Br fr H6 6819 bar. van dit blad Te koop een zoo goed als niewwe Vorig jaar gekost hebbende f 32 50, mr f 15.50 Brieven franco Ko 6853 Bureau Tan dtt Blad TE HUUR een net Bowenliuls mat fraai nit-dclit Hinstraat uo 3 b/d Zonsliaat Hnurpru's 1 2.60 p w slentel beneden Tb bevragen van 9—3 uur Domirans26 b/b FMtkutaor 6855 IE HUUR « en net Hals met tuintje nltzicbt ïïlejjeiibui'Ekade Dladslraat 44 b/d PoortsUant Huur 1 2.75 per week Een Bvveubula Henmpstraat lObia bij de Grillstrant Hunt f 2.50 per week Te bevragen van 9—3 uur Doratrans 26 b/b Postkantoor 6856 f 0.80 Il ~ 1110 tl.20 on f 1.40 per 100 stu&s met naam in kenrige étni's Boekh OTTER NacliteKMIstrast oTflr Ttvoli Telefoon 857 6697 Saks - KANARIEVOGELS > / TE KOOP mijn alom b «- ^ s ^ ^-" ^ kende Boikmnatiei « In ¦"^ gende zoowel b(J avond sla by dag Ondwükervelditraat 12, ütrecbl.P.OVEEBEEK Barbier 6828 BON Dit uitknippen Alleen Toor de Lezers van dit blad Ten Ie Een groot dik nieuw Voor dmebtenboek met ruim 50 Voordracbten daarbU nog 5 venchülendo Boeken met VoordrachtOQ waarom men tranen moet lachen 1 apel Waarzegkaarton en inleder Pakket bevindt rich nog eono mooie verraBBlng 6823 Zend den spotpr^a Tan tleobts SO een * per postwiasel of zegels en ¦ea ontvangt dit alles franco thuis als putpakket Adres A DB VOS Lzn M Uitgever te Ziepikzee £ 3t Atioeting DamBs-ConfeclIe i Zibeline Costnumrok met breede vo ' i lant geheel gevoerd I 4.50 Zibeline Costnumrok met 6 boog stik - I kerijf298 ' Flandleu Datuea-Bloasea alles plooi i | tjes In 20 diverse fraaie strepen, i geregelde waarde 12.40 thans f 1.30 I Kindercabans Regonmantcls alle ' grootte voorradig van f 150 af. jiChlqae gemaakte Dames Costnnms, J naar de laatste modo vervaardigd van 1 5.50 tot I 24 — I „ Dames Handschoenen " alle kienreu f Afdstllnfl Gemaakte Soediren fl Flinke groote witte Dameshomden ' 1 met bant 46 cent Zeer zware wit keper Damespantalons met festonstrook thans 59 cents met zijde gevoerd en 3 boog knoop jes 32 '/ a cent. Zeer fljoo met drukBlimiog en met zijde gevoerd 42'/i cent flfdteting Polteiljen. Zoer fijne Colliers met 6 staarten In zwart hebt cndoukerbruiu 45ceiit 65 cent en 90 cenL HoogOjne Colliers met ëjue kop uitsluitend zwart f 1.20 Zeer groote Bontatukken met groote vossenkop en 10 staarten in zwart licht en donkerbruin f 1.75 Fyne witte Sloepen met lestonover slag 29 cents Extra koopje m 2 persoons graslionen Lakens 78 cent 2 parsouus geel katoenen Lakens 49 en 70 cents Afdeeling Kttosnei Zeer fijne was check te Dien stbodendrila llVa cent en UVi cent Extra aanbieding beele zware Dienst bodenkatoenen waarde 25 cent thans 18 cent Beelderige Colliers in bever - vos - Uert - en mormellmiaen alle met zooi fijne kopjes I 2.75 « n i 3.75 Bijzonder wordeellg: Zeer zware eu wijde Jaeger Dames-onderrokken waarde f 2 — thans 99 cents Dames Wlatarrokhen Zware lakeu rokken met i hoog Irea alle kleuren voorradig 39 cent. Zware laken tokken met zeer fijne Afdoellng Witle Goadtren Extra koopje linnen Servetten en Haaddoekon dozijn f 1.90 Iets extra fyus dozijn f 2.60 Groote zwaro linnen Tafellakens 39 55 cent Zwaar oogjes en Blokjesgoed 8Vi cent In extra flju Linnen 15 cents. gjÉgOg » Koem s v pi eens J^^w een proef met ons be kend Grasllnnen merk „ Olifanls-linnen " Deze extra zware Katoen wordt zoo lang de voorraad strekt voor 15 cent per el verkocht broderie alle kiemen f 1.30 Vjp Praibtigo veloDtsrokken met beel'e - igSg ' rige tresgavneerlng f 2.10 Vp^n Zwarte Sanellarokken met flanel ge - Blfjf voerd Jets werkelijks cbiquea f 3.25 jrtk en f 3.75 DO Atdeeling Coraeis | Het lekende reelnmecoraet „ Annn '* i allo maten f 0 80 1 Zeer ste-k Corset merk „ Oerstda " ¦ alles baleinen f 1.45 1 Set beroemde Corset „ Annetln " ^ met « itneembare baleinen f 1.80. Een klein partijtje Corsets 45 cents | Afdjoiing Wellen Goederen De bekende „ Lam swollen " Heeren - pantalons en Borstrokken f 2.25 1 pet stuk Jeager Damesborstrokken alle maten Ti ook voor de zwaarste dames voor - \ radig 95 cent en f 1.40 > Jeager Damespautalons met wollen ^ featonrand f 1-25 en f 1.75 i AUe grootten Jeager Joogeheeren II Pantalons en Bontrokkenlu diverse ¦ prijzen 6898 i ÈMm m JJtcccfc)t Um Saeestr 43 Mntaitl - e» Canntrhone - Zes«l «- en Iikkraotae tien Numero teurs Plombe ei tangen IfKignts McdaiBa etc etc 6885 ¦ htfcmiweiw tm St«MpeUnfcten HDames Grootste keuze Zi be lines nouveauté laponstof vindt ü in liet Manufacturen - SaMf.mANES 2 Elisabethstraat 2 i Ha NIEDWE LONDON doet bet grijze baar binnen enkele dagen verdwijBen maakt bet glanzend eu zacbt en Is oaachadelijk voor de blid Priji 8S cent de flaeon en t IJïO de dabbele flacon VerkrijgbaaT teütrecbt bij de Dames Tb en A VAN D0RT-M0ND In Parfumeriën Mlnre-broederstr 6892 Voorschotbank B ^- SPBINGWEG bHk Haveretraat Bewaard GeVD en ZIIiTBB S ¦airtw t tmi 1 pn«ent In de week * H BERENDS 

Kranten

Ga naar