Utrechts Nieuwsblad donderdag 29 mei 1902

No 28 Stoadeydag « 9 Mei 190 % Nieuws - en AdverteDtieblad ^ lor UTBBCJHiT en Omstajekea Verschynl DAGEIiIJES behalve op Ztm - en Pl(ji per week met QeOlUilreera Stoisetiblad „ S mMDdeu ^ ' ffi »-- hjico tat peit t «'»*»» 1 two f 1.S6 f ua Bnreaas Drift 28 UTJ^JECBT TTItgever JOBS DE UÜFDB regel » f 0,60 Elke regel meer JO 06t & ¦ wordt die ileohn ' i nufapl ÖOO regeli 7 « est bff lOfli - Pr(jB der Adverttntien van • Rtifttat men iexéllia Advertentie S umlen beilekead Advertpnïiepiljt in ^ bonaement 6 cent ea by 2000 of meer 5 cent per regel ~ DÏsiiitunt)I(dlt(e & « a aanvrageQ 36 - dent per AdTertentie by vopraitbetaling veld liet slaan vaa een andere üjde zien De endholdvnn bedenkeu gepaaid aan de snelheid van uitvoering iB eenvoudig lOerk waardig 2 Mei 1.1 kwam een sohuldejsohor ver gezeid van oen deurwaarder mot aija tleiien om betiding vragen lm geval zulks niet geaohiodde zflu do deurwaar der terstond evorgaaa tot hot beslag log den op d^metibïfen van hot huis Natuurlijk waa mevrouw Huinberti r ¦ court dfargent en bogoa zij me * de klas aieke vertooning „ Sta mJJ ten minate een uttstd van ' eenigo dagon toe " „ Onmogelijk mewrouw I ' „ Maar het iVaÖKshuweliik Wat zal men zeggen ï Gij weet zeer goed dat ik gdd heb Ijpt is daar in de brandfcaBl " „ Geef liet dan " „ Dat kan ik niet " „ Dan moeten wij tot bedagisgging over Ea zeer beslist began de deurwaarder Het was half vier en do deurwaarder had lot vijf - uwr dea tijd om ' zijn werk te riohten Mevrouw Humlbert stelde aidi als een wanhopige Ten einde raad zij etn collier prachtige paaden van ¦ hals wierp ze op tafel ea zeido - „ Zij ziju 50,000 francs waard neem die Maar o wonder bij hot ovechaadige» aan den deurwaarder bleef het ongehifc kige « ilier aan een knoop van da ja » van den echuldeischer haken e » brak Do paarlen ' varspreidden nch over liet ta^jt en — owvergetelijk oogenblik — de echuldewdlor de deurwaarder de kier keh movrouw Humbert allen ap de knie-en ' in den salon otn do paarien op te zoe Tcon De deurwaarder zocht onder de taM de klerken - onder de fauteuils ea mevr. j^rnlfflTt'dBM'nieta'&n weekiagipa - „ Zulkffmooiepaarlen o majn-Godl " -'" Na ondaa werden er eenigo geivanoon. Er gingiechter veel tijd mee hoeD En me vrouw Humbert beweorde maar steeds dat er nog twee ontbraken ca eb man nen döp^wet wierpen rich ' opniouw op dan grond Dat duurde zoio lang tot dat het vijf uut wo * ea zoodbende kon Sa deurwaar der geen beslag ' meer leggen op de meu - Den volgenden morgen stelden de ad vocaten van moVrouw Humbert oca nieu we procedure in waardoor do deurwaar der én zijn klerken waren beetgenomen Men bowoert dat dit geroemde collier op den dag van de vlucht werd beleend voor 43,000 francs DUITSCHI.AMD In het-Pruisïsdhe Huis van Afgevaar digd&nweni gieteren beraadfelaagd over Dist vooretol betrekjkebjk de Polen-quaes tie Graai von Billow vcEdedigde liet voorstel en wcca er op dat de rogooring biet alleen het ' reehb had umar-ook vcr ptioht was oia ia het belang der valig helid vflu > de monardue maatregelen te nemen tegen do Groot-Poolsdio agitatie < De wettelijke roalitcn van de Poolsohe ¦ medeburgers zullen ook in do leekonist stipt géöffindhaaJd woidon maar ieder streven dat er op gericht is ota de be staande veihoudiugea te wijzigen zal ik Uit hit Bultwlantf De Zuid-AfrikaanBübe Vrijbeidsoorlog De vredoff-onderliandelingeïi ¦ Da bwicaiten Vm het twrein wbat de vrcdeaoiKleriiandelingeat « ja « ange - baoopt f waflr "^ "^ SP 9 * alB ™ er ' epoodig door de Boereii Bulloa jroroön fiigcbroko » iija niet vaa » gonst rijdsglwid ontbloot  ' Lang niet optimistisoli Öutts ^ Daily N«lwa En dmt anoet zqn oonaak hebben in de medsdJKÜög Maim idamvomd ia het EngcüsdluJ Logpr&iuis ^ fffcTss ^ d»t de vKidlEe nietwe koloniën ban TerleemJ worden hetgebmi - ma da HoHa-ncTeobe taal in de wjheieo - en do tii4 dat de iKaapsdie opstandelingen van tiet kiospocbt ver stoken Bullen Wijven i zekere te - De correBpondenfc van de ï.FtgBro '' te JUonldon soinido aan aijn Wad het vol gende lierialit „ Ik weet uit zeikere bron dat er geen enkel geschil heetaa* tusaohöo de BoerenondtolMindelaais ea de ' Engeïaciie ondenhamlelaare ^ at het sluiten " va » den " vrede sou kunnen ' ' bdeifr ten Men waoht er op dat de regeorii^ ftüaifilag of iDiosdi ^ in li&t padement zal aanütoiKhgeDi dat de Boeren Öe E» gelscie foowaarden aonoemien « in dat « on wapenstilstaod is gotoeköoij Men j'lieèft.imij ^ onzokcard dat seven punten vac ondeigeaohikt belang laatstledeo VrijJag aan het omdoracék En dat bwTdht ia " f t a « ™^ niBtcrmad « ija onderworpen en dat Za -' cnrferhawaeiiagoa wet zoo vlot ^ an ajs | ^ ^ L 0I1 d 6n ^ particulier tele - men m B ¥ J ^ d ™ J ^* 10 ' Ti ^™ Igraj » m OBtvange ^ mcWenÖe dat wat ^ raag oï da r™^}^^fJ ^ ]<& het a^brnwrf va » de Engdaoha ra - sullen by ^^^ Ü^L gering mag « ijn do BocroT ^ deD En dat ber«fc ± W _ ° lC l l al ^ ™ ^ iSét^n Wanneer het he - LagorhMia verteld giisteronaTOwl maar richt rrnn idea - vredle oflioiael zal aijn, aungïdtondigi zal het onthouaiaame in geioeï Engelanki rfroot zijn want reedt ecdort genumen tijd veriaiigon de Ea gelsdien vurig naar heit einde der viian delijkheden Set is nu söker dat xaj aa den oorlog de verzoening van do beide vfan do liberale partij aullcn trachten tot Stand 1 te hrengen en bet is irwaoltteoi dat ¦ Lord Rosebory als liooEd dor ^ ehecle partij zal worden aaa genemonv daaronder begrepsit de ¦ vrien den - vaa Sir Henry Carapbcït-Bonnor man ' Dit aal een gebeurtcniB « i]n waar van do geivolgen van groot bolan aulr len Kijn voor do hinneniandsche politiek van - - Engeland © e oppositie te^nn irefr tegenwoordig ^ inu^isbene z^d in'teatdlt Winnen en de positie van den heer Cham beriam die de veraabwoordéli|ke bemor ' kor van den oorlog is zal moeilijk kun nen worden In ieder geval zal üet ein de van den oorlog on6eceke»baro ^ revol gen hcübon voor dea toestand ia liet Ten slotte heeft do „ Dailly Mhil "' van ietnani ^ dien « j voHromon vep trouwt gehooid dat do mededeehng dat de vrede gcdoton h ieder oogen blik ' kan gedaan wooden Zook dat allea nu maar eens uit t ENGELAHD Hot raadsbesluit van Bat tjersea ' De conservatieve en unionistische partijen in Battersea zijn met klom le gen het besluit van den gemeenteraad opgekomen om geon adres van hulde betuiging te stureia aanioning Edward bij zgn krs kroning Zaterdag is in Engeland aangekomen een der hooge gasten die t^genwoor djig zullen zijn bg de kroning van ¦ Kouter nKldde het OTenoena uA Preto - rji ' Het^timisme dat in de laateto d ^ éon omtrent de gebeuitMMeen ia Zuid Afrika heerecht is muwelijkB gegrond op bepaalde teiteni a^t - dot toJegraat Bot rekken dra conferentie ib geen hat is do rodeo w&irooi de Daily NewB lang niet w » cptimiiatiBÖli Even willen We nog zien hoe de an dere " Wadcot er over desiktia ' Dö „ Bxehanger ïol^rapfa " meüdlt dut er in den nacht van Zondag op Maan -.¦ dag dlert>eilangnjkBte berichten uit - Pretoria aijn ontvangen „ Wij kwrmen hot « Ja ïeiker beerfiouweo " Begt het he * Wad „ dat moigea in den naioJddag dua Dinsdagi io hot parlement mfede deiJinKoa van hot allergrootste gowioht euilen gadnaa ivordea Al de Boereugo ddegeerdsn met uitMindBiïng vnn Ohris tiaan de Wet zijn bereid de Engeïache Ttonyjaiden aan toenemen oa er io geen twijfd « a & of dezen ineenea dat de lange strijd in Zuid-Afnka ' feitelijk is nlgeioopen " iDe correapondemfi te Jöliannegburg faa de „ Sunday Special " weet mede t « i dcele dat de punten "^' Vrijdag door diïa ministermad rijn besfffofeon de vol gendé drie zijn de tijd die nog moot verlo&pen ivóómiat eutonosde aan do meer ia Eduard VJI oen koning koning Lawa ndka vaa het Barolso-koainkrgfe fat staat onder protectoraat van Engol^id Deze kaHerfconing die een wnyy-pjar gehad had en last van z^ezjeüto Werd ' direct normaal toen hq hg zgó-^a * komst een bneS knecg vaa innWstgfr Chamberlain om hom name.ns dèh ko njng welkóln to baeten en hem Veel pldzier t « wenschea ïn Londen - Koning Lewanika was «^ ïn rBiiii nopjes öirer dewn linef Maar het aar digst zou hij ' t toch vinden ompettoon Iqk met den koning kennis te maken Lewanjka is geem christen en h^J wil dat oi>k njet worden omdat ^ d*il^f stand zal moeten doep van dèjïoïy gamie thans hoeft hij twaalf vfouwen FRANKRIJK Oudekoejön De Poüt Blau nwldt dat - heiieh.''fie pleit zal wordoa m de zaalt-Ha&y-Reinach hetprocos das vande W#»we van - kolonel Heniry togen ' Joseph fiei nach Movreuwflairy schijnt nogsteeds in de vorboeldihg lo zijn ^ dat idaatfinan, fflettegenstaande zijn zelfmoord een Slachtoffer js gewee ^ en niet^emder li o oidschuldi gen ' Hen verwacht - weor bgzond^heden over de medepbehtigheid «^ Hcarf en Estorhazy HetHumbert-Crawfoïd achandaal Het blad „ Ie Larrain " puUicoert dè sol geaids bijzonderfaeden over do afstampiiug van cte Humberts " die oorspronJMdJjfc ge ^ woond hebEa » aaa den - Mèazd ^ ZSJEte men of van Louis Niooias Hraoterti vrij - wil^r van 1702 die zich latMftg&jpn ^ ïfulo " als wijnhaüddaai ' vcstigSe ""'¦' Nicolas Humbert had vier zoons Am6 dfo EÏorain Eraiic en Guaüive Da oud ' sto AmédÊe trouwde met oea rijke ' erf 1 echter van Moulina-les Motz bij wiehïï vier kinderoi > kreeg NoénHo Laoien Jot ' ïnond on Valentine Deze laatste dlo nu reedö twintig jaar dood is wae-getrowwS met Paul Girard Eeoretaris-genoraal mi do Kente Viagèro en vertrouwde vaa Frédénc Humhert Florian werd notaria EmÜp stierf ai8 kolomel bij de cavalerie in 1871 GuBtayii Eamberfc werd in 1822 gehoren wijdde zicii jam dfe politiek en was in J848 oiö dei-prrfect van ThionvTIle Hij waa seaa tcr voor hét leven minister van jus tïn M en eerete-vooraitter van de Rekenkamer Zooais wïj weten waren do kinder®] von Gustavo Humbert EretKric dia ge - huwd is'het Thérèao Dourignoo Joseph Louis overleden die gehuwd geweest is met Mario Louise D'nurignnc en Alices dit trouwde metEmilo Daurignao dtreo -' teur van de Rente Tiagèro Mea hooft ' refida veel aaecdotea over movrouw Humbert opeehaald ca natuur lijk komen er dagelijks nieuwe bij ¦ Om van baar EoluiWeiachers deurwaar ders enz nf te komen gebruikte rij ' da opmogelijkste trucs dio oen kostbare ver zamel mg zouden vormen tan to raadple gen alvorens nich aan een proces te wa ^ gen Men heeft niet zonder reden hare vindingrijkheid bewonderd Hot volgend verhaal laat deze merkelijk interessante natuur die zelfs onder do meest waubw pige omstandigheden zich nooit uit het tondordrubkea verklaarde Von Bulow Het gaat om een vocrrtBattinE van de ¦ t—iMmnifc dia voo Bismarck in 1886 het eorat heeft j gt o llgli i Do kweatieSanden Eengetorea is voor lust gereohtshot te Berlijo dB opanhaia bohandêliug begon nen vo « de vervolging ttgen dea direo teur dor Pruisisdha hypothoskibaink Sao den cm zijn mcüebcscflinldigdau iugcstdd. In oan groote meubalwageu rijni ongeveer 200 bookem van deeo bank en van hnro lilialen mar heb rechtegeboaw vervoeni OOSTENRIJK - HONGARIJE Gevoolena over don Afrikaan - - Ia de zitting van dö OoBtónrijksdho delegatie te Peet werd ¦ minster Golu - ohoweki genaagd of eet verbod mtge - vaardigd kan woiden v m paaidenmt - voer om hat opkoojwn v m deeo dianm door Engriandtegon te guo De jnima - ter antwoordde döt zoo'n uibvoeiwerbod allcon dm gegeven kaa » worden wan - moer gevaar zou ontstaai dat er ia Iw » Land gobrefc aan paarden zou komen In den Gntwedii-Turkaoho » oorlog worden paaiden uitgevoerd waarom aou men het dus thans weigeren nu do oorlcg Voord wordt tusadien volken die ver vaa Ooebenrijk-Hwigarije verwijderd liggen Het ie volkomen onjuist dia(t iDuiUddaud een eoortgolijk Veihod heefi uitgeivaardigd RUSLAND / Nieuwe troeb»ïft%ft -^,^ Politieke onlusten zijn in Sarafow Ruslajid uitgebrakoii " ion J8en Ma Eea'gïSêïé ïmaeiM vhTBTBeoe ornat ^ ^^ denronstreerd Toon de poiMrö zeventig pea-sonen in heohtonie genomen ' had nam de opsfwid nc ^ groot**e TOihoudineon aan zoo&it tuaaoheaikomst van troepen noodig word De gouverneur van Saratow Angel hardt hoeft het volk gewaarschuwd voorbaan bij de eereba sommatee de he velen te velgen dnar awdfere zeer strangle maatregelen en straffen au Hen volgen sonde ¦ Do - ndolin - LON1DBM 27 Mei In de heden g»y houden « itling van het ' Lageriliuis werd geen ministeneole vcrilariEg ^ Cgolcgid Sxtrcffende de vredesondoiihandelingen dpdll minister Jinifour vcidaafjdo de dis cussies over de hegrooting dia ieor de ze week waren vasteoateld aeggeado dat het niet aangaat ' thans over de be grooling te spreken nu andere dingen hangende zijn Amonka'a o'nzijdiglhoid WJÏSHINlGTON 27 Mei In het Buis van Afgovaardigden stelde Cochran oen resolutie voor waarin president Jlooee velt ' veraodlit wordt aan heb Hub volle dige inlichtingen to vereohaffen over het ondei'zoek naar het boweeide Bnt-sche depot in Louisiana alsmede het Min n ]« Mp pont vaa dea officier die met het ohk j derzoek was Ibdost en ever te leggen ' alle hriewon on papioren op do zaak be trekking hobbende MADIUD 27 Mei iDe minieterieel » risia ia uitgebamten Ni ttmg op FORT DE FBAWCE 27 Mei Een oataettcado uitbaiBKng had giatcren - anronii plaats De vlaramon bereikten oen hoogte van 150 meter oen uur long de krater had een iniddellijn vut 300 me-' tor In do streek em den vulkaat ' lieeisfeliits een versol ir ukkelijk onweer Mg^paatd met mjllioenen Wikseiuistralen Er heersoht oen hevige paaidi Uit Afghanistan FlE&HAiWiAJt 27 Moi Uit Kshook wordt gemeld dat de omir van AJgh »^ nistan in de gevangenis heeft loton zet ten m i r 2 a MoJuumed Umar Khan zijn hofimeeetor en n » i r « a Mdwmed Sed dig löban Ketwal wegens het intrigee - - ren mot Mohamed Umar Khans moeder en dat hij van plan is hem en zijne ft milie te doporteeren naar de grens vto Tut&estaa BINNENLAN D 26 Mei 1902 Uit de Staatscourant Stbl No 59 bevat de wet van 10 de zer tot bedLmcht%ing eoner wijzing der - ïi^iOg-'van haven « n opeluggdd voor hot gebruik der prorinoiaJe haiven te K-ujitfo en beporiaiug der aaa die heffing verloaide bokrachbiging tot « En bepool de » tenuiju De gewone ainKentie van de ministor » van oorlof - en financiën zal Dondeidag die van de ministers van buitenlandacliu zaken marine en kelonion Vrijdag nieb plaats hebbon rolii,n op den Amstel Door meer dan 60 firma's etoonihoco maatschappijea ^ vcemen cue allen bo-huighobhênden bij de voort tuasolien Am sterdam 1 en Rotleódami langs den Amstd is cen adres aan do Twecdla Kamer ge rioht waarin rij met het oog op liet feit dat ia den loop van dit jaar wcder-mn moét worden herzien de concessit tot bet hedfon van tollen op don Amstel vericend aan het Heemrandsdhap van den Amstel on Nieuwer-Aiii£td bet vol » gonde opmerken „ dat die hooge tolheffing deaa vaart ^ iwelke ia de korfeto route tusschea Am eteudam en Rotterdam secr voel bclem merti „ dot schepen en sloonnhooteta dio dor Amstel bevaren ^ in ongunGtige conditi » zdjn gchrodbt tegenover hen die var bét Merwede-Eanaal kunnen gebruik map loon omdat dit laatste geheel vrij is va » tolletai „< M wel harhnaJddijk da opheffinf der tollen op don Ametd is ter sprak » gekomen en do wensdiEÜtfkQuefld dïör Feuil6efon > S!rip ferelflei lïoman naar het Duitsoh van IDA BOÏ-EIl 69 De sombere dag neigde zich ten avond IDe dag dSe'haar alles had ontnomen Alles waa kleurloos en weggcdoozeld ïn weifelende lijnen Achter de veneters - stond een brok tin-grauwe hemei be grensd door de natte kruin van cen den. In het vérti^c zweefde grauwe doffe schemering En slechts één lichtend wit punt bet marmeren gelaat van den dwde Charlotte staarde naar dat gelaat Haar brandende blikken wilden leven woor den uit de strakke doodsche rust zuigen Geheel haar ziel trok zich samen op die eene verteroode begeerte de laatste go dachten te kennen die achter dit koude [ Foorhoofd hadden geleefd Zoo was hij dan zwijgend ran haar ge gaan zooils hij zwijgend aaa haar zijde bad geleefd En 1 zij wist dat zijn dood gelijkstond ¦¦ neb de ruïne van Jinar h>-'w Zij wint ook dat hij vrijwillig was heen gegaan ^ Maar het kwam niet in haar op in de kamer naar - do sporen van een of andere vloeistof of poeder te zoeken Zij wist dat er geen « poer van te vinden zou zijn O zij had den zwijgenden man zoo goad geiend I Zij wist dnt Eonrad Peter Baumeister zelfs den dokter door zijn dood nog cen raadsel zou opleggen En el zou do geheeie wereld zijn dueti verklaren door hartTerianiming ten ge - volge van opgewondenheid of op grond van wat ook — « jjwiat zij alleen ook zender eenig ' bewijs dat Konrad Bau meister niet onvrijwillig geatorveu was. De taaie man werd aleen door eigen wil nu roeds neergewoipon En nog altijd staarde Charlotte met brandende oogen naar den doode Bijna achttien jaar had hij haar den laat opgeWd zender liefde en zonder ge luk naast hem voort te leven En nooit had hij haai door oen woord verraden dat hij den standvastigen moed waar mede zij ongebogea ander dien last voor ' Énbrocd ' waardeerde Hij had kalm en zonder bewustzijn van schuld haar plik uitgehouden Geen tweertrijd was or in zijn ziel ont staan omdat hij de vrouw aan zijn zijde in eenzaamheid liöb vBrdonxoi Maar haar aan zijn zijde la zien leven zonder rijkdom dat kon.rijn hoogmoed niet verdragaa Liever sloop hij zwij gend do wereld uitl Langzaam hief Char Lotfe het hoofd op OngebreideHö trota ¦ log op haar gelaat Om haar lippen trilde het van smart en verachting ieli - Niet persoonlijk voor den ma daar lag als een offer van zijn klei n zelt Maar voor d i Zij stond op Zij zag om ' rich heen Zij had een ge voel aïs moest zij iets doen on » den doo de toch nog te oeren hem nog to onwlon Be somhere schemoring deed haar pijn ' Op haar toilettafel stond een eandelaher met dno armen on ongebruikte kaarsen Charlotte stak za aan en zette de can dolahey op het nachttafeltje naast Let bed van don doode Het dwalende schijnsel run het wol meude-iioht viel op het bleolie rustige gelaat Hot had zijn ongecaakhare doftigheid teruggekregen en ook de uitdrukking van geslotenheid die het altijd eigen was geweest Nu kon hij zwijgen zwijgen Charlotte knielde naast het bed neer en vouwde de handen heb hoofd diep ge bogen Zij badl venr den jongen man dio zij eens had liefgehad voor den vud ' van haar gestorven kinderen Zij had hem reeds lang begraven. Maar rij begroef ham nog eens in da moeilijke ure on zij legde golicol haar tmtsch vrij loven van nu hij hem i op dit docxlsbed Angstig zaten Philip en Salvatrix men boneden in de-groote eetzaal aoj leostafei in don haak Allo luiken wi reeds dicht en in heb geheeie huis had Kelir de lichten aangestoken als voor oen feeat ¦ Philip hield de hand van heb jonge mriije vaal Hij sprak nu en dan tot haar zachte woorden van troost En zij hield ' hom voortdurend bij zich als gaf bij haai kracht en kalmte De nahijheid'van den dood dien zij reeds tweemaal had gezien ontroerde haar diep en reet oude wonden opnieuw epen Zij spraken er over dat men oom Peter nooit voor een man had aangezien die nog eens zoo plotseling zou kunnen ster En Salvatrix vertelde Philip van den dood hacer ouders Philip had ' tot nu too wel de moeilijk heden dea levens leeren kennen en Oudt staan maar nog niet de grooto verschrik kingen die met ijzeren macht de vergan kelijkheid van het geluk verkondigen In deze treurige ure aioten hun jonge riolen zich nauw bij elkaar aan Plotseling sdirikten beiden op De deur ging apen en Charlotte kwam binnen Zij — bleek zdf oen doode gelijk maat ' haar gelaat sprak vt berusting Salvatrix liep haa weenend de armen oi „ Wee groole kalmte en tegemoet en sloeg i haar hoen. ja kina " zei Char ' haar plaats terug - lotto zocht haar brengend „ Wij ' werf ran ' önze-Icniaib nWdig * wi J töt;Tli lip die voor hB&f'tfdii^tSwiiif r i roepent Er moet iar het kantoor ge - „ Wa je Kehr om don dokter e telcfoneerd wordi „ Ik heb al aan dokter Fricdbcrt gete - iefoncord Hij is al op weg.-Ook naar het kantoor ScJimalfdd kon met een uur „ Dank je wel " zoide rij Zij ging zitten Men zwoeg De minu ten kropen voorbij Charlotte telde ze letterlijk Als Schmalfeld kwam dan kwam ook de zekerheid Hij wos chef-de-bureau van do firma Konrad Poter Baumeister O op haar knieën wilde Charlatbo den doode om vergering vragen wanneer da man die alles wist die alles moest weten, haar zeide Onze firma staat oagcaohokt Dan stond het Vast dat toch de Heer van dood en Ieren haar man had wegge roepen dat hij mot zelf Opeens waakte zij op uit haar mijme - De tuinman moet bloemen brengen het is buiten zeker nog niet geheel don her " „ Ik heb bet den tuinman al gezegd " antwoordde Philip „ Dank je " zeide zij weer En toen was het of ontroering oven door haar stalen ' kalmte heonbrok „ Goed dat wij je hier hebben hwte ' Philip Verlaat ons met in déze dagoV sprak zij PhiUp kuste haarde hand Hij sohaam de^ioh - niet omdat z>m tpai »» ^ n ¦>» —»- kon hij niet Hij hnd het offer van zijn loven wel wil len aanbieden En eindelijk kwamen de verwachte per sonen Eerst de huisdokter der familie Hij was natuurlijk zij het ook zeer ver, verwant aan de Baomeister's en had tm men met Baumeister op de sohoolhankon gezeten Hij voelde zich don ook niet alleen medicus maar ook rouwend fami lielid Philip bracht hem naar den doode Tot aller verbazing bod Charlotto gezegd „ Ik wil hem niet wooraion Wij hebhei » al afscheid van elkaar gencmen Ba » meiitcc en ik " Haar stem scheen te weifelen zij werd angstwekkend bleek bij dia woorden Dokter Fnedbert's oogen gingen altsjd schuil achter de schltterends zeer scheft po glazen van zijn bnl en daar hak ba nedangedeeJte van rijn galaat badOH ww door een blonden baard kon men nooit aan hem zien wat hij daoht oE voelde HÜ gi^g met Phihp de trap op Dat dit jongemenech roods woken lang hier ir huis wob en als Guy Fabariurf aw^er t * meiijk Wel als familielid werd behandeld wist dokter Pricdbert Hij meende daaur on openhartig te mogen zijn „ God geve " zei hij „ dat dit titei^» val niet het begin van cen treurspel j > waarin dit gezm de hoofdrol kptSi * Woïdt VMvolgil 
tfasBt ^ I ajoof de Lüla Hognwaard die op 6 ' ' vBrt*k4 naar Aroaterdmn tf^wijl J met ingang van 2 Juni a.B de kapitein A Vogelenzang naar Nijmegen zat vetM trekken ten einde dan ienst-Tr 8111 eerste aanweaond ii^onieur oldaar oier te ae - dat bij bet vorkrij_gei > van do hoofd-1 Dat wij vragen het toekennen ^ akto het aalariB onmiddellijk aiat f 1001 riodJeke veAoogingei » nui 1 3 6 erfioepii woida ' | 15 ea 19 jaar ruet op de vagende gron - " elke school do oudet «> boofdon - i den po - ter stede f400 dan mas de tegemoetk'rt ming Voor eerstgenoomden wel f 150 niju 5 algeaneK » ji Mrbod « toch < M da oonnHie Twtetigd irordt " Adneeeamten varzoekeia Sefc duiUemt ¦ Ka iTillan leiden dat da eooowift nüA nradee wordt vericned en dat dec » buwa nudt beluating op < lo kortate wotónwito tutcoheo AniHtoKlaiu « c Roltt»cbm ¦ wurdt nfgeachaft Burgerlijke ambtenaren tlflar mo » vorneöiat IjcstoaL bij de Sïegeuring he * - voorncanen oaa e «» in*er « aüoitmo rcgeline «> « W i ^ 1 t & "*¦ past nopens do traktenMDtdjmliog *» n burgwlijko omilrttauMon H ^ ugt io de bodwliBR in hot rtlgto *« n dB tï«kt«nenr * en Tan alio bit^eriijke « mttoDaroD rrwrtaoji t « botïilon van den dag itaar ^ op ïnumo ' benoeming ïngont tot 6i > met don dag ¦ rtin ororlijtk-n Aa » do örfgei*i | men van do oanibtenaren wortlt eene *¦ gomoetikconing tror cena boegeeegd ge Kjketoande intt 1/8 vaa don grondaiag « oar welkoB door den amM enaiir voor poMicWW'to'lMJgcdni^Mt ArK^f^fe^w * perlijko fwmïocnnct wordt el » lei"t tfrond genomon wit als biirjjeirJii'k » mxAi tenarw zwilen wori«n fcanpemerkt Opreis Da tCBcercndo - "> Kt w " ' WnWoOk fcceEt aan U M de Komngin-Motder do beootiilEfciqE gegeTca over aijo baftcd to Scliaumibwg H M Bal logea half Jum daMhcon Torlreikeo crta er eoniga weken te verWijTen '' Hersteld Ha geruimeu tijd ' dopr ongesteldheid ivorhindord te wijn gewctet aan 6e wera jawnhedett i » do Tweede Earner derf te nemen woondo do aljjOTMidigde - mt Venlo dr - Nolens hodea woler do Ka membtinj b * j J11 Wederl Journalistaiikring Het bestuur van den Nedorlandschen JonmaKstcnkriiig heeft in z'yn jongste v«gadenïnR~dBrfmM!tiea onderiing Ter deold en is thans samengesteld ala ¦ vtrtgtjic ' 3 Doorman voorrifler mr H 3 D D Enschedé twcedo-voorzUlCT 6 - K Elont Badhmsivog 24a hij do Witte Brug ' s GravonUago socralaHs A Voogd tweede-secteiMrf _ Jifr L 3 Plemp yau Duivclaad penningmeosler R Scliwaxz J IL Goeric Henri M Dokting on mr J H Vackenior iCipa Tot algöfaardiidcn voor het Perscon -' gres to Born zijn gekozen da boeren: J Dootman R-.S^awan M E Belia fanLc 11 L Berckenhoff oo mr L 1 Plemp van Duinwajid met eersigenoem dü als stemuitbrcngeud afgevaardigde Stakingsnieuws He » teint on » uit Eniche * ^ - - Voor de itahert en uitgestotonen is tot en met Maaiwlug 2G düMi etu to taal bsdi»S ingskMnon van 118.286.08 ^ Door hot wganisntiftcomit é il aan de fahrikaatEtt-verefeniging ooo eenq coi;i& rentio vowocht ten nndo de door ttcso iveroewigiig « aageoomeu motie t © be ^ spiqkest « o-'-.J Do aiibeider » der ünmi ter Knie heb hen dcee firma CTerieens « iBeeoe be epreking veraochtv ia - weni>ivifd ¦ met de hricende publicatio deaer firma onder hot besluit der fabrtkaaU-n-vereenipinw Door do hmia is dcea hesnrefcing - ton gestaan Bot boriohfc in - gouMnfjjc Widen dat de firm » v Hctlk en Co to Miorlb in iN-tBrab ceno hantidofconiverfcrij btffb opgericht ïs ons na ernstig ondemcok bij bedoeido fimia gtWeten vrndovpie nog zeer vaag te ziju en beetist met of fioïeoi Eooals irnen het in dat beiiüit deed vootkömen was hot gelukt den uitgang op zolder to trappen zooda ' de overige bewo ners over de dakort Ut veiligheid kwa Nn deze nadere omschrijving der ver-schUenda punten vag oi » adrea viatlen hier no ^ enkele opmerkingen hun ploats De afdeeling koestert gogrondo hoop bij don Itaad een goopoM om * te vm den voor haar iren^en unraers Varlet don jaar hebben B en W uit eigen be-weging zonder eenigen aandrang van ds zijde der lieiai.eh ebbend en voorgesteld bet marimum-'van 11200 tot f1400 te i ¦ reriicijgon Wetiswar ia dit voor.itel door dav raad verirorpon maar cfilPvortro gw3 wit «®" tend de omstandigheïd ' dat dit voorstel alechta inhield een verhooglng van enke len vbar welke bevoorrechting df " Raad 0.1 terecht geen t«nnea vond Wij zijn vast^oveftulgoi diiMei»n-#oorsla-tot " v^J betoi'ing van positie vam het gebeele on derwijzer scorps bij den raad een gunsti ger onthaal gevonden zou hebben ¦ Wet-nl inwillieing van « n » verzoefe do Gemeente op niet orAciangrijko olfors komen to staan doch aan dan anderen ¦  kant gnat het ook niet aan onze salaris eon lëag te houden alleen omdat ons aan-ftf zbo jpAift is ' Arfit tio Raad ' onze wen • ehen bijlijk t - en dat zei dit rijn dunki ons in ' t vorenstaande duidelijk aange toond — dan moet ' t gold gevonden wor den zoosls dot voor andere nuttige en lupdige zaken ook gevonden wondt Namens da ndreasoerende Afd ' was get J L SNÖE ^' Vook was gel S v GBI.DER la Sm Biltstraat 31bis Te Vroomshoop gemeente Slochleren ür afgebrand de behuizing van F Ilam-minga Hiets is gered Oorzaalt onbe kend '¦* Ti » Ennmntil Gr ïs door iobekendo oorMak do boerderij mei schuur en etnl van den iaiidbouwer II Tan ' Tol tot-den grond afgebrand Nioto kon gered wor den tiveo paarden en eenige varicona zijn oongakomen Diefötal K M A. Bij vonnis van den krijgsraad to 'a Bosm % e'rd-nc " cadét'Korpotaa^l 3 B D van-de Ko » Mil Academie ver oordceld tot 2 maanden gevangemsstr gedegradoerd ea mit sgaaora torugge WirCTirKinsoiaiRH we^'ens"geploegden diefstal op do academifc == i e „ DiefstaS Biï dca kastelein Ö 1 té » Looa op Zand is des nachts ingebroken en hetjlt ïilÈn nil de * J eeKgkïm.éireea ^ sc vS % eon verceniging - weggenoiiiBn waarop een 48 lal prachtige gouden en cilveren onderschei dings te e kon en Even buiten bd dorp is do l^st zonder de voonver d en teruggevonden ' Ongeluk. Doqr hel schrikken van het paard ' ran den heer £> geraakte deze tusschon Wagenhe ^ en Bred » met zgn rij In ig in de sloot Gelukkig waren er mcuBchcn in de nab^heïd dii hulp konden vorlee-norr Nadat allé » op het droge waa ge bracht bleek het dat de heer L vfq cm Academische examens Bovorderd tolt doctor in de reditswe tensoliap de heer L F - A de Koek ge boren te ' aGravodbage op SteKngen Kamera vaB Arbeid voor de - Drnkkersbedrij^en De hew W Visser We^man-Beatuur »- j lid in bovengenoamdfc Kamer heeft als j zoodanig bedankt en is in de vergadering ^ gisterenavond gebouden in diens i^aats bènöêmdfhet werkmnnslid G 3 Butseiooj-1 dio de«e benoeming aannam In deze Kamer zijn nu drie vacaturetj "' nl 2 werkmansleden en 1 partroonstïd | | die vaar _ vei wacht ivöildt door een^nje ^ we vorkieriug ziil worden anngevtüd ¦ s J5 < i'y£^p3fl * v "'' AwtócKSin^rS - ^ afcft * 28»Maï ort - ¦' der lei^ng " van dfif4ft*a*WKHiitechenniij / tCK des avjinds hali acht Laat*;e Sym phonieConoert in dit Seizoêa 1 Ouverture van de opera Le Nozze di FigaroTTV'rx BöiSÏTzT^miVsg net 2 der Elegiaobe Melodian vooi - strijken - Btrumcöten E Grieg 3 Symffiionie no f * QkSTjLQp 9 ty ' Joh - Br,SHtt i *¦ Alle ¦' groomrbrio K AndaritST-BrKRSfrttMff 1 gi-etto d Allegrd Oi vedzijdiïï verlang gon ^ 4 Öuvwturevwr^aciiie^treurBpeï AthaJm E Mendola »)» Bartholdv 5.'¦I'Ariésionnei 2do orchestsurte G Bizct 6 Piet Hein EaUaadscEe Rhapsodic F G v Anrooij 7 " WoUo'b Abschsid vO>i Brunnhide < n Feuerzauher uit bet Mu-zieitdrama Walkure R - Wagner ^ Jubileum Den Istcn Juh hoopt dn hoer W P. Comhee corrector aan het UtreclitscÜ Dagblad den dag te heafdantcn waarop bij voor 25 jaar als ietteraerter bij d^ firma L E Bosch ia dienst trad He * zal den jnhilan » zeker op dezen dag niet aan bewijzen van beSaagateilingontbreken mhuO paard had geen letsel hekomen. Beloonde vriendendienst ZStct-o R - te Brfejltigaf zunmathorid aaneen wreomd ter leen Deze handelde er mee als of het zijo eigendom waa en veikoohL hel dier Da'politio weid met het feit in keoais ge.steid Gaüonken.Gjslcienavond Is de stoomboot Da ventria Komende van Amsterdam hu Het doorvaren der schiphrog ta Deven ter in hotsing gc&omco met een aan dekade liggend met stconen beladen edup Do bolsing was aoo hevig dat festschip onraiddelii ^ zonk De opvaren don konden zich nog hqtrjda redden.Het ongeval is ontslaan doordat heb stnurtoestel van de boot op eenmaalweigerde te werXen Hei schip is niet verzckcid ¦ a Ben bruUoftsstoet iii de war Gislererniimiddag k\wain te Leiden leen brailofstliH'^fSr'njmig 1 Itaaga den iHijnSbnrgfltweg ' vaorba het station rq den toen da paarden van de twee ach ¦ teratc rülpig^i'schrikten tengevolge van hel fluiten van oen locomotief: daaidoor op hul joegen ra^t hot gevolg dal een dei paaiden over lifet hek bij bel sintion te wüco geraakte De tu - bury met de bruiloftsgasten bleef nog op het droge " het'paam was onmiddel lijk dood Het andare op hol gegane paa.rd werd in de stad tot stilstaaa ge hrachh Brmd en bruidegom kwamen geheel met den schink vxjj soinmigo ga,slcn onlvingeu scbranunen en bui len " ovcffigens liep alles nog al goed ah Maar do Techte bruiloftsstemming er niet meer Misschien dat die eerst op den avond kwam tenigkecren toen de gasten weer vcceenigd waren pan den fcastdisoh te Zoeteirwoudo wamr se thuis hêhofanen Mej A A van Rijswijk kweeheling van do christelijke normaiAchool alhier werkzaam op de Néd herv diaconie* school htftfd de heer Wagenvoort is tot onderwijzeres benoemd aan da sehóoi i met den bijbel te Krimpen aan den Uaael Eijkstelepbonie Do pul^ieke spreoiceürai in de rijk* tel«grmlkautoren anllen iit ' t ve*VoI^ gedurende den aluitangstijd van die kan - toren op Zon - en fecetdagen en-emeeffl » gesloten zijn ook al is bet rijkstt-la' pbaonbureij ter plaaiae tqdcns die uretf Vermist Sedert girterenmotgen is een I7'--flrjgó aoon van oen bewoo » d^r'Koningnt^at ¦vezmist De vader deed hiervan aatigifte bij de politie Procesverbaal Door do politie is praces-verbaolop ^ gemaakt legen twee eigenaars lo'.ncöieie:i wegens bfcl to hard rijJen binnen de kom der gemeente Kindermoord P In den v^veHnn de bintenplaatt „ Kieuw er oord " non de laan van I'unten c burg werd heduunorgen door twee stwisworkiiedwa gensdtit het reeds il vergevoiderden staoit van omJbindmg vm ^ hecronde lijkje van eem paegeboren kind hetwelk genvAkcld was m een gedeelte yam een grauw gonjeatk Om hot zuiken te baPoiifcren was bij höt lijhjfl een owiV ijaereu boefijzer gevoegde lobchtir.gen omtroob dit lijkjo wordea b^eefd ves^ocht door den - Oiïuini&saria « an Politie in df ^ ff Ongelukkaü 9b f^isiiajisa UTRECHT 28 Hel X902 KENHISGBVINQ De Bn^wnoestcr der gemeente üfrecht btengt.terkcriwisvan de ingexetenen dat de van den Inspwstedrder'directe belastingen la,.lltrochl ontvangen.en door den ' diröélóur der ditecto bdas tingen enz let Amsterdam executoir verklaarde kobiepen deel I en deel n van Wijk I der personecle belasting dienst 1906 zgn ter hand gostctd aan dm ontvanger der dir belastingen kan toor houdende aan den Uiilt aanwlen ieder verplicht is zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen ütresht 26 Mei 1902 t W * De BuTgemecsteE voornoemd F H COBLIJH ¦ WetJi Verdronken Te Patetswrfdo ia het eeaïg znoBt-Jev oud 4 jaar en 7 maawd'en van don hcei J HetHrffie te Sncek in oeue sloot ge raakt en verdronken Het knaapje waa met * djne moeder op familiebeaoék Of schoon de moeder iict kind terstond na eprong en hot ofrfiaaJcfcv wnreir de te; ¦venEgccstea Men helaas reed » geweken Bloedvergiftiging T « Langedijke Fr beeeetde verie den week de arbeider W Veenwna zich de hand aan ftiuttdroad De wonde vcr oorzaiikto bloedveigiftiging Zondag witde hij genet-skundige hulp te Groningen zoeken doch ia op weg daanheen overioden Branden r Hedeniueht werd d * brandweer go-ftlarmccrd voor een üitsTaandcn brand an het hencdcnhnis no lïv^ndcNoor dcrslraaf te Roderdam bewoond door den bootwerker J C Schenk en zijn gezin Twee handspuHen waren vol doende om het vnnr fe Wnssefion zoo ilp.i deze brand op zich zcli met van Tooreel beteekenis was Hq had cchtec loodtoftig fcmmen worden voor de be ironers der bovenverdiepingen Da foe-g^ng daartoe was namelijk dezelfde als die vjm het benedenhuis en spoedig door de vlammen versperd Slechts o-n 'der bovenbewoners jag"kans langs Sfen Uitgang de straat te bereiken Ander Üns het gesteld met de overigen ^ dio Idaartoe gMn^d ineer hadden Z ^ bé -' prorfden nn over den zolderhel djdci Hf bereiken dtrtlf anvantelgk gehikte diFWrt'K dS"ieerato flanieK wierp ^ do - jrerrersknecht M fpperlse daarom twee \ zijner kinderen achtereenvolgens irit ¦het raam bet jongste-mt hel cersle, iet tweede een zesjarige knaap oït / " dtf tweede verdieping Beide kinderen werden in een deken opgevangen AI ' ïeen do - oudste * jongen kroeg een paar jonboEeekeneado kwetsuren doordienbij i zgo l^al op do dekett eBn der puillcn uit i'ieai leiüw * s^Jioot fvniddelal T/ischmarkt liteod om - 9 * uw Algem - Ked Bond van MlneraAlwaterfabrikmiton en Bierhandeiaren Hedenmorgen te 11 ure had in Bui tenJust de late jaartijksclto boadsvwga denng plaats van bo vengen oemden bond Genoemde bond stelt zich ten doel het verlies dat door ialeren bierhande laar geleden wOrdt doordat bom fle » sohen wojden ontstolen zoo veel jncge lijk te beperken kan het rijn door een 'wettelijken maatregel Dat3nrho5dig"ik " blijkt ' wd bieruil dal het te Ameter-dam in 1 jaar geleden rerHés 0 $ MO.OOO begroot wondt tem^l in een ¦klein bottelarij daardoor per woei min stena f 8 schado wordt geleden De voorattor ' do heer C Visser bit Groningen opent de vergadoring mat oen hartelijk woord van wdkom aanida nanweBièen en constateert dat de resul taten door da veteemging verkregen zeer goed rijn ea wijot oju op het ont staan von hét Wad „ Ons VakHad " Door den secrelarie don heer'J A » S Ankea uit Haarlem worden de notulen - 03 van dö vorige bondsvergodering veilig -•¦->* lezen die na.^en Eloiae vëronOJeiiDs wöi w Onderwijszaken Door da afd Utrecht van de » Bond van Ned Onderwijzers ia het volgoads adrea aan den Raad töogezoudec Eddachthare Hecreal De Afdeelïng Utrecht van don Bond van Nederlandscbe Oaderwijzora goed gekeunT bij Kon beBluit van £ 2 Maart 1890 no 28 wendt zich tot u met het beleefd verzoek de verordening betref fende de bezoldicing der onderwijzen en onderwijzeressen zoodanig te wijzigen ' dat in ' t vervolg voor benoembaarheid als ctoderwijzer of onderwijzeres bij hot lager ondenyj » in deze gemeente ver-cischt worde he beidt der hoofdakte of een tweejarige practische emriog als onderwijzer dat het aanvangssalaris van don hoofd onderwijzerc evhn ah thans f700 zy, doch bij voldoondo bokwaamhwd on dienst ijver na 1 3 6 8 11 15 en-19 jaar dienst in de gemeente tdkons met f 100 verhoogd wordt tot het maximumt « n f ilïOÖ is bSeifct dat het aanvangssalaris van den ctadcr wijzer zonder huofdakte op f600 vast gesfeld wórdt het wdk ondec dtKeltdavoorwaarde na > 1 3 5 8 11 eo 16 Jaar dienst in de gemeente telkens melt f 100 verhoogd wordt ot bet maaiionmi van JlSOOi^Wedfctf "-« HP ^^ -.-,- v ¦ voor brandstoffen voor een levensverzekering 6 pet van ' t inkomen vrbr bdastingen voor hulp voor de - hnisvroin voor dokter en apotheker snvolgens punt 2 a ingekomen uk - Mededeel irgeu 0 a enkele ntededtolingeiv van de aH. Leeuwaracn bricten van de Levens verzeJccungmantechappij da Ooeaas waarin de raag voorkomt of het op d^n weg van den bond ligt het personeel te verzekeren De roomtter ïs van mee* uing dat zulks niet het getal is Één aarorage om deel t » nttoen aoü het interna tio naai congre » jan den Middenstand Het bestuur vraagt much riging aan dit verzoek to voldoen (wondt bii acclamatie verleend ^ i be » kunheden atij - derwijzer is dienstjaren aangewezen zij liet hoofd der school ' eventueel to vor - ncen waarvoor hij of » j een oxtra-toe lago ontvangt van f 1 vcur oikm dag dot het hoofd dor schooi vervangen is dat liet dat hot aanvangssalaris vorf de vuik onderwijzeroaaon in do nuttige Uandwor kon f 25 per wekdijksch lesuur aij welke Bom telken jfffobij voldoende dicnsiijver ett beknaamhefd met f 1 verluKf jdi wordt totdat het maximum van f 40 per weke lijksch lesuur bereikt is dat ais ovcrganggbopahiig tastgesield worde dat hot sülaris der in.funotio zijn-do onderwijzer » telken jana verhoogd wordt met f 100 tot zij hun plaats in de nieuwe verordening bereikt heMjon - en dat ea tegemoetkoming in de woning huur «> f150 gesteld worde t ¦ ¦ Adressant noemt de vrijheid baar wen cbhon in oen hi tronder volgende Momnrio van Toelichting nader te oinsahrijveu en to motive eren MESIOBIE VAN T0©LICBTING Tot nadere motwoenng en meerdere omsohrijvmg van da in ons adres oeli-chaam'do verzoeken achten wij het raad zaam hierbij dit adrea op doa voet te vol gen ¦ ','¦ ''• Allereerst dan zij opgemerkt dat de getneemte Amsterdam o L een navolgens waardig voorbeeld heeft gegeven doorvoortaan geen andere onderwijzers te bo noemen dan die on het bezit dear hoofitak tasüni belioefton it in ' t begin zeer snel 2e de behoeften nemen daarna lang zamerhand toe én kunnen genoht worden op ongeveer 40-jangen leeftijd bun hoog te punt bereikt te hebben het tijdstip waarop do kindoren de kindemheteaeo beginnen te ontwassen Dan ook wenschten we do verhoogin gen van f60 en f Sö vertA&rd te nen ia verhogingen van f 100 welko meor ovw eenkomon met da hoogte waarop ons ambt tbiwia staat Voihoctjingen van f 35 per jaar kunnen op dien naam haast geen aanspraak maken Zoolang erin de schcol hoé oMlerwij zers zijn meï tweeëarlei bevo%dheid Tal hot noodig zijn die twee categarieein ver schillend te bszoIiSgm al ware het slechts alleen als asJisporing - voor uile cDderwiizers om de hoofdauto te behalen Daarom achten we eon direct mgaaade voihoogicg van f 100 by het betalen 8er hoof da * te zeer gewenscht Onder dOjtt - genwoordige regeling komt het voor dat het behalen ' der boofijapiA weinig ai geen directe financieelc - voordeden aanbreogt Een versohjl m maxuumn van f 200 schijnt ons om bovengenocaidè redea ook - venschclijk toe - Openbare OrgelbespellDg De heer W Pelri en z5ne welwillende medewerkster mej Teikuhle uit Rotter dam hadden jvaailqk heel watmeer be langstelhng verdiend dan bij deze gele genheid door ' t publiek is getoond al mag de toevallig eerste ware Mei-avond als veconlschuldiging voor de afwezig heid van zeer velen worden aangevoerd Het programma bevatte een vijftaü weBkcn'ïVaa Hhéinberer Mackenzie AL Rekker Brahms en Bach wiens naam terecht aan liet slot was geplaatst ter-wgi do Rheinbergeièche sonate no 6 ' tt concert mooi opentte al zijn daaraan en kelo gedeelten e^n bseija breed uitge sponnen zooals in ds „ Marcia rehgi-osa " die op enkole'plaatsen ojwallen-de Anklangc laat hooien aan de trenr-mozïék nit den Parsifal Dczo - marcia is m i anders het meest interessante gedeelte ^ vooral doojr het treffende con trast tegenoveir Kevt lieve mterineöfö Van Brahm r s ocpvro postbnme vier koraiibeiverkingcn heb ik geen groo tai ïndrok medegenomen zjj vertoo-nen dezelfde eigenschap als Biahm's laatste werken in ' t algemeen gedrukt, somber zwaar en feze viei achter e&aodcf bonden den toehoorder te lang in dezelfde stemming Mij klonk het adagiO uit bet vioolconcert no 3 vjin Bach daarna als een verademing, te meerdónkt het evenals het Benedic las van Miickenzie si het adagio van Beckor door de ' violiste zéér mooi met prachtige zoiwefheid stijlvollen siseek en statige soberheid gespeeld «n door den organist meesterlijk bege leid werd Over het orspl-solospel mt te wijden ligt niet in mijne bedoeling Do heet W Petriis te aaar tls meester op zqa koninklijk instrument bekend dan dat het noodig w.ire dit elke gelegenhaid weder in détails aan 1st toottcn En als het waar is dint de organist' na echte waarde documenteert door ds uitvoering van de Bach'sche werken, d^n wdl Ik nog slechts regislreeren dat het Piaclodium en Fnga c-klein als slolniimmer ons in al ztjn grootschheid en kracht weid te » geboore gebracht Garnizoensberichten Aan den sergeant-Tuunverkcr H F G Witael van het Ie regiment veating ^ artilSenc ia te rekenen van af ^ Juni de - Wonzeo niedaillo voor 12-jarigen trouwen dienst to^ekend Zeer gaariie zouden we_saea dot Utrecht brak mei bet Metsel vim twed rangen onder de onderwijzers Met - genoe gen hebben wij verleden jaar gezien dot do ^ fnpathie voor dia onderEchcidiug in dep Raad zeac gcraig is De Raad ver wierp toch so zijn Dttmg von 17 Oct 1901 met öïnko moerde-Aenï het voor-stol can hot verschil in salaris tussohea bcido categorieën ta verdnedoiiheh iögöj kneuzingen ^ had bekomen Het ^ ^[^ j n ugt ^ feitelijke erkenniug van theone onaangovochtoa Ktèiling den veel te jougdigea « a ta Inderdaad ' zijn voor een dergeüjko on deiscfieïdiug geeo - go.ado gi'onden at vocien nig ontwikkelden 18-jangoa Oadorwijzer nieb het onderwijs ea de opvoedn ^ van eai 40 a 50 of meer kinderen mag worden toevertrouwd Ook het gemeentebelang van Utrecht verdort dat met moer 18-ji«-igo jongens en moiBjea aangesteld woröoo of kunnan worden tot opvoeders onzer jeugd Eet gevraagde minimum van F 700 voor hoo5donderw ijzers behoeft geen dere toolithimg als nu reeds heGtaaode terwijl een rainimum - sal avis vso f üOO voor do andere onderwijzers did allen nunetons twea jaren practiMh worïu zijn geweest aeer zeker oen zeer besenei dól verzoek mag heoten Versoh31ende gemeenten hébben hel aanvnngssalan » te:ds op f 600 gebracht o.n Ëgmctad aan Zee Beemster Nijme gen Leeuwarden en Haarlem zonder een tweejarige practische wörkzaamhenP te vorderen welke door oca gevraagdi wontt Door de aeer lage jaarwedden welke in ons land den ootkrwijïers nog st-eeds toegekend worden lijken weilieht de ge vraagde maiima van.£1300 en f 1500 minder beseheiden Dat - het tegendeel waar isi blijkt voldoende uit het vaigen de staatje De praktijk der oshool « tent geen verdeeling der onderwijtcca in twee klas sen en de wet op hot tL 0 vraagt die evenmin Immera wel eiseJit deae dat aan olko sohool een bepaald aantal onder wijzora mot boojdakto ïijn verbonden, dodi daarin kan worAn vooraieo door bij do vervulling van vacature » met dcaua eisch rekening te houden Deae bepaling is dim ook in ' tlaven geroepen ank te voorkomen dat de oaderwijekraehten aan oen bepaalde schooi uitsluitend uit pas bcginnende onderwijzers zou kunnen be staan Vandaar ons verzoek om ' der onder scheiding van eerste - eo niet-eorste on derwijaera Ie laten vervallen een ooiir scheidüifg welke niet aanpast aan J & praotirk BiUijk en rationeel komt hei ctas voor dïit do oudste in dienstjiron bij afpez'g hefd van hot hoard ids dief optrqic Ook deze meerdere arhead is zijn loon waard Tiians wordt het waaraBmend hesriW slechts in bot genot van een maandelijk scho toelage van f 30 gesteld wanneei-het hoclfd der Etihool " ziek ts trf ala er ean vacatwe,'bestaat In andere gevallen moetTjio nlowd^re arbeid gratis verrioht wordei ^ K«ien • f90O mso f30C Josseldorf - 80 ¦ 1960 t:wt 870 - 1950 - aor - 840 ^ 1920 - am - 840 1920 - m • 900 - 198Ö -.- iot 840 - 1920 uk FïWnkfort a d - M - 960 2148 - 492 f Wttiden wij dïo blik naar on » overige Ü boren dan zien we overal tem veel boo gci « waaldeering van het onderwijzcra - Doch ook bhmen jocze landpalen heb ben we een voorbeeld waaiiij do Utrecht sclio salon srqrcli ng schril ftMeeict Anr-sUirdom toch looft voor dkeia hoofdbe derwijzorna Teertienjarigea dienst f 1500 1 salaris uit en heeft bovendien do tegc mcctkomiDg in do huishuur < p 1 100 ' gfr sSeld In St opnclit behoeft tftrouht toch met bt ] Amsterdam achter ta biijven Zelfs met een salaris van ' i 1500 blijft de vtsfaouding tot dn jaariredHon dor hoofden van scholen voor da owderwij zers rog zeer ongustïg Ook - met een salaris van f 1500 zal wedde in het ondorwijzorsgezin beslist buitengesloten blijven Beltoaen we vooi een ge^in van man vrouw en drio kin - een huishuur van ÏS2Ö dat zoujslechta 3/20 van zijn in komen zïjn terwijl de huishuur der beofeten van scholca 2/11 van hun inkomen is vete - voedsel - 730 d.i f2 psr dag voor 5 perRl ' voor kloïding - 100 voor Gcborisra • 36 Cnttcr de bestaande regeling wcidL bet boofdschap meermalen we^eB;^,'maab - deidapjg zonder ecni^s vei-gpcdmg waor Bamihen Hkrhij heoben wij voomame lijk o^'het ' oog de gevallen waaria een btüïd - afwezig is om zitting te nemen in con ezamaucommissie Dezen wordt « e goleminltoid opengesteld tot fhnke » bij verdienste terwijl de onderwijzer gratis zijn werk moot verrichten Dat is een verkeerde toestand welke uit dan weg geruimd dient te worden De bepaling, welke wij daaromtrent vragen nl een toelage tan f 1 voor eiken dag dat bet hoqïd vervangen wondt komt r - billijke oischen tegemoet In onze scholen is ' t onderwij! nuttige handwerken over ' talgemeen op « odnuzen aan vak-onder wijzoreasen Toch i komt hot voor dat klafise-on&rwijzerea - son zöiider contgo belooning onderwijs in de nuttige handwerken geten De gemeen te profiteert hier gratia van do meeiaere bevoegdheid dier ondonrijzeressen De Ecrgeant-Ütulatr B C J - Radema-kers van het Ie regiment vesting-artil-lene ir&ü dter den kolonel regimenta - [ j ^ verkocht. commandant aangesteld tot aergcant Da sleten voor de moderne talen wis kunde en tc&enen « orden betaald als er onderwijs in die vakken gegeven wordt Bij'deza akten d^ent daarom billijkshcids-hfclva ook dia voqr de nuttige biandSBer ken opgenomen te worden Gisterenmorgen kwamen bij het korps genietroepen - aan do opzichters van de kustveriichtmg te Tcrsohelltng P 3 Eschauaier alsmede de liebtvathters D Roos te Tfersehellmg A Visser K - Mo Ionaar D de Boer en C I-ïst allen van Vlieland ten einde te worden geoefend in de ontsteking van ontplofbare stoiien M de Groot alhier heeft van 1 Juni tot-16 Juli de leverantie van aardappe len voor de troepen in bei garnizoen voor den prijs van f 2 85 per ' H.L Door don Sergeant F Spronk van hel korps Geniet roeyen i * aan Z E den M v.'O bij request vonoeht met in gang van 9 Juni s o in het genot^van 1 pensioen te woeden j^ntftd wegens lang - durigen dienst De iorporMt Meijer » van het kbnps Genie troep en die gisteren met paspoort dan dienst beeft veriaten is door B en ¦ W van Rotterdam aangeetdd tot poli - tieagcut ' Do korporaal Berkhout word * op 2 Juni gedetacheerd bij den Staf dei Ge nie to Bi-öda ten einde daar als tijde lijk opzichter dienst te doen De bij kon besluit tot kolonel be noemde oombmandont van het corps ge nietroepen zal op 9 Juni a.s het comman do over bet korps overgeven aan den majoor-eeretaanwezend ingenieun P Kleijnhens en na overgavo'cgi 11 Juni Op i Juni a.s zal de tot majoor be noemden kapitein J F Eontenuuie Beij nen eerstaanwezend ingenieur ta Nijme gen bij het korps alhier aankpmen en pen dfenst van 2e hoafd^ffficïer Ook verdient o.L de positie dtr vaV-on derwijzeressen in do.nuttige handworken dringend verbetering De vak-ondenrij-i.crs in de gymnastiek ontvangen f iS per wdkelijksob lesuur dio in teekenen en zingen zelfs f50 terwijl hot qaderwïjs in do nuttige handwerken wedke hun nnam > van nuttig zoo terecht dragen be loond wordt met een saiaris tfan f 20 tot f 30 per wokelijksd * lesuur - In - vorgehj-king met de andere vak-onderwiizcra ia een maximum van f40 per wckelijksch 251 lesuur niet te hoog to noemen is daar alleen reeds mee bet salaris i goherf verslonden Geen deacr pos teó kon els te hoog gewraakt worden in tegendepj zijn bijna alle laag geraamd cen voÈdoecds to kunnen h oaten En nu zijn nog lóeH eens de duizend eo oen - an dere noodigo dingen genoemd noch is er gerapt vai » geposte ontspanningen I Te lang rwds beeft do fatEocnlijke er moede der onderwijzers gekttaagd aan den Moei van bet onderwijs Een onder wijzer met een helder hoofd een warm hart en opgewekt gemoed ho^ft do school in de aHerecrste plaats ncpoig Daarvow Eooct minstens de fatsoenlijke armoede ge bannen worden uit de eet en kleerkast der onderwijzengezümon Het ia aanjè -' tooad zwart op wit mathematisch dat f1500 daarvoor niet te vezl is De directe toepassing van dp gebeele regeling zooalp die door de Afdeelïng ge vraagd wordt zou woor menigen onderwij zer een vrij groote verhooging van jaar wedde ten gevolge hebben reden waar om bet welheht aanbeveling verdient een oïergangsbepaling als de aangevraagde in-bet loven te roepen om langs geleïde 1 ijk en weg te korajn tot verhoögicg van jaarrceddo voor het onderwijzend perso neel • Meer uitvoerige gt^evens rijn tfl vinden in do brochures van T W Gar-bard 3cter Onderwijs en Bet«re Onder t!^^';Jï vf^a^l.Mii ^-,%" Reeds hot ïoriso-jaar heeft de afdee lïng naar aanleiding van hel voorstel van B en W oro de tegemoetiertning iü dd huishmir voor gehuwde onderwijzers van minstens » 28-jarigen leeftijd óp fweite; lijk minimum van f 50 vast te stellen aan den raad geadresseerd om die tegemoet koming cp f 150 te brengen Dit verzoet was gegrond op de duidelijk uitgesproken bedoeling van den wetgever dht dit mi nimumr tleehta uitgekeerd zoude worden op do allcrgoedkoopste plaatsjes voorts op de Tcrliacdiag van 1 i 3 wdke ligt in de wettelijke minima van de lege nïootkoming van f 60 in de - huishuur voor gehuwde onderwijzers en da vergoeding van f 150 voor ' t gemis van een woning voor det hourfden van scholen De vci^oe ^ iii^.'Alir Jnntstgoodèmdon bedkaagt " hier 
Park-Taf«©tó - H TJTItBCHT "-¦ Tuin of zaal afhukeltjk nu het weder  < SLECHTS EEN Strauss-Concert op ZATERDAG 31 Mei 1902, .i;;i8 uur tfcfl&rei *^ te geven deer bet veraarde Sfrauss-Orkest 1 1 uit Wmten 50 personen Onder leiding van JOHANN STRAüSS Sateert uttd KSnitó Oesterr Jlofball - MusikdireHor ^  fSa@r Het Programma hestaat nlt OPEBETTE-HDZIEK ea do bwoEmda WALSEN « n DANSEN van dea Wali konlBg JOHANN STUADSS t I Entree f 1 —- *•" Voor Laden van hat PttWESeÖ-en huano Damca ÖO cculs dopersion Toegangabewijiaa sija ta varkiijgen Eü liet Parl-Tiroll matkt op 13 Septemlw te doen slagen werd besloten èéo of twee veulens ter markt aangekocht onder do aanvoerders vnn paarden te verloten gcldpremiën voor de beste 1 ^ jarige paarden uit te loven en na afloop dor markt feestelijk heden te doen plaats bobben die nader zullen vastgesteld worden 1 AnfBitu gevraagd mq UUtA •eovondlge DIENSTBODE ala Komt tra do orde punt 3 Benoemiag tan oen rteiabnrea.u Aanwe ^ de afdedingen Alkmaar Am '« erdanv *'* 11 ' Go "^ 0 ' Gronmgen Oost hoek den§ïa*g Hnoxlem Hilversum en omstrekM Leidon Middelburg Vlissin gen WaSheren Rotterdam Utredht ZwoUo te « unen 15 Se Toomtter doet mededeeling ran " de nmatregelen door de aid Lsdden ge iuomm tegen een confrater die bier of Jtapte in fieeedieii toebehoord hebbende aau andexe firma's en door genoemden heer «^ gekocht De voorzitter brengt ¦ hulde a«n het bestuur der « fdeeliog Im - Het fleoibureau wordt nu gfrormd i door de heeren EnkeUtroUi uit Utrecht fTi Schoewaart uit Haariem Bij punt i voorlezing van het jaarver Bing M^ce.a dat de opriohting van den bond reeAi in 1900 i » voorbeoreid to Haar lem iraar n ] de bond ontstond genaairtd „De Haarfomsehe bierhandelaren en mi öomalwaterffthrih finten " Bij Htarlem alleen bied het niet an i dere plaatsen volgden on toon ten dotto do A!g Hed Bond van Mineraalwater fahrikiBton iich bij den bond aandoet was cto opriohting van den tegenwoordi ge ' bond een vaststaand feit Verder inaakt het venüagmelding van het vertr * van den heer Wolf late « e ^ cretaiaS » den bond terwijl ton alotte wordt ÖMegedeeld jitde J»nd tegen woordig bestaat uit ' 15 afdedingen « ji 435 lodeD Hot Jéarvacdag wordt goedgekeurd terwi ' besloten wordt '*''" W oen cdau nlo tod to voegen waaain den Bccreftaris voor zijn arbead daak wordlt gebracht Bij punt S ïïefceaing ' éa verantwoor ding van deo pcnningmeesLor met ad vice van do commissie bedoeld baj art 32 dor stat.utem blijkt dot de inkomsten bedrogen i SWSöi ' De uitgawo f 231-89J zoodat dfofla lve étXL batig saldo van pi m f 41 in kas jb ¦ Aaa de orde is punt 3 Vd&iezing re/a 3 bestuurfllodGii IleT ko/xsi woi^lan als vooïïattar de heer C Visser mot ^ gemeene stemanen nis 3de poniüiigmeester de heer P Möm terwijl do heet " " Otter wogons ' waïüiwliere red * nen zich niet meer besdutbaar stelt In zyn plaats wordt gekosen de heet J N Door doa Toorsitter wordt daarop dank gebrneht Dan des » hoor Otter voor de diensten door gonoomdon lieer ' aan ' deo bond beweaen Do'bêèr Otter drangt'dattre ^ met een linrtclijk woord zijn fuctie over Do siting duurt voort OngeoorrïgeenL GIïVOTiDEH op den openbaren weg ie utrecht « n voor iccltffl'cbbendca aan liet lioofdcommissariaat van politie te -¦ ™€ t^i)Wconicn Ji ' ' Een btfiiÖ JiCKïi M^ï-'-^eo'iioiitieboelt - je K&i zilveren liMg^g^J 11 r00 ^ ^^ Ion ketUnkjo mei gouden sluiting Een ijyeren kuiporsüainer Een trap ca een va:irstok Een ['" ransch schoolboek Ken sleutel £ e£t ' gouden medaillon wannn S por trettenj oen oude sportwagen « m brd in étui een bruine hondensweep een elaiig'jfyo van oen rijwidpoinp Er wordt direct t 369ste Staatsloterij i flinke DIENSTBODE gevraagd | « oor Amsterdam voor dag an iulit ' boog lom en wascb baltenshoia Br fr ' > nan den heer A BWABE Joden Brei - s'raat No 7 AmEterdnm - Trekking van 28 Mer. Be hoogste prijzen der 6e klasse PrÜs van f 25000 np 6001 ' TS-qs van £ 6000 m « ffi^T Prns van i 1000 no 17642 1652914584 Ms,jtan i|Cp jw x 880J.5B3q PiMMi frSOb lid 3368(8266 1170 Brns van 1 108 ao.vÏ7622 18064 12423 1423 2071 19918 k 11339 14389 3464 14548 7383 i0«4 HMi 10970 Prijzen van f 70 185 142 130 366 377 457 523 613 683 815 967 977 984 " i^O 1056 102G 1047 1170 1110 1248 1255 13261339 1421 1477 1420 1440 1503 lüSS 1580 1505 1667 1715 1822 2090 2099 2161 2446 2456 2431 2693 2839 3930 2925 3380 3388 3352 3475 3519 3866 3892 3912 4059 4169 4146 4205 4228 42S6 4243 4214 4355 4436 4557 4585 4856 4994 5090 5262 5287 5259 6643 5679 5864 5853 5933 6957 6047 6084 6165 6279 6276 6340 6355 6412 6420 6567 0511 6518 6752 6934 6967 7079 7188 7298 7304 7492 768S r * B91 76B6 7760 7846 7840 7969 8090 8278 8354 8313 8313 8466 8521 8667 3644 8704 8022 9030 9231 9210 9464 9571 9Ö81 9674 9Ï02 9744 10178 10381 10425 10429 10492 10541 106D3 10758 10823 11082 11014 11041 11204 11218 11535 11565 11581 11608 11812 11065 11975 12056 12050 12147 12272 13301 12467 12673 12723 12766 123031284113034 13057 13095 13108 13247 13339 13566 13769 13773. 13710 13844 13999 14090 14197 14404 14bi4 14624 lièöö 14760 14753 14756 14806 14862 15097 152ua 15274 15335 15848 15824 16008 16013 16128 16370 36*21 16422 16^94 16560 16665 16.529 167 ® 16734 16710 16806-16925 17196 17280 17382 17348 17468 17593 ITMt 17080 17688 17639 177M 17704 17881 17924 18003 18145 18127 18222 18212 ^ 8203:18581 18662 18793 18801 18970 19050 19040 i9088 1917^.19217 1921.6 19409 19405 19435 19445 19161 19491 10525 19560 19§97ai9653 19767 19804 20031 20119 20462 20596 20526 20D52 - 20779 20852 20938 14596 niETEM. 49 20 67 35 26 44 147 110 125 108 229 249 230 214 302 291 269 392 384' 355 460 419 470 501 689 567 560 504 594 597 693 646 CU 587 609 664 635 669 709 726 780~Ï07 TlD 733 887 830 990 1078 1083 1073 1016 1169 1214 1335 1329 1380 1328 1372 ISiS 136S 1409 1456 16S7 1634 1676 1564 1724 1749 1720 1760 1702 1731 1794 182é 1883 1892 18^3 1990 1998 1984 l9|Ö ' 2140 2200 2253 2273 2294 2244 2300 2329 2370 2394 2336 2493 2453 2468 ^ 42 2613 2799 2718 2722 2793 2806 2872 2878 2834 2876 2897 2829 2887 2840 2975 2969 29S3 2944 3023 3060 3193 3156 3265 3291 3352 3368 3330 3356 3376 3320 3390 3371 tm 353 mffTüSF ilSM ^ l 3513 36OT 3784 3772 3775 - 8Ï07 3743 3759 3722 3710 3838 389S 3846 3812 3981 3324 3996 4094 4078 4014 4176 4105 4166 4103 4227 4219 4233 4646 44121 44Sil 4608 4583 4627 4621 ^ 30 4715 ' 484Ï 4837 4904 4958 *' il3 4950 4917 5168 5153 5103 5253 6276 6260 5316 5366 6327 6330 6312 6496 6469 5461 5597 5521 5576 6591 5621 6642 5663 5716 5840 6885 5925 5906 5054 5944 60T7 6039 6065 6023 6260 6310 6453 6408 6482 6524 5553 6612 6513 6521 6572 6689 6674 6008 6630 6604 6756 6815 6846 5865 6844 6850 6927 696') 6983 6903 6901 7017 7691 7053 7061 7046 7071 7192 7149 7161 7212 7208 7315 7361 7320 7376 7391 734 7490 7495 7444 7595 7622 7633 7645 7747 7787 7S50 7869 7861 7901 7906 8021 8018 8105 8134 8252 8388 8382 8429 8489 3409 84138422 8475 8590 8644 8659 8626 8700 8740 8731 8832 8854 8,839 8834 8939 8974 8920 9029 9064 9021 9118 9182 9311 9470 9475 9488 0fe&4 9Sl6 9694 Ö572 0685 9651 9784 9885 9809 9867 9994 ' 0967'9999 9972 9Ü97 10060 10020 IDtfT 0020S 10364 10308 10372 10349 10373 10302 10400 10463 10498 10466 10460 10645 10554 10515 10542 I0Ö66 10642 10637 10563 106W 10621 10731 10726 10839 10807 10840 1Ö375 10832 10815 10955.IO943 10951 11088 11023 11098 n058 11110 II116 11180 11267 11243 11285 11222 11381 11399 11394 11471 II469 11404 11019 n5S8 11570 11644 II636 11650 11646 11684 II716 11Ï89 11764'11798 IIT88 II881 II873 nsi7 11889 ' 11924 1^018 1206815030 19199 I217i7-12102 12197 12326 12203 12242 12485 12419 13-161 12460 12513 12692 19658 12678 12739 12713 12735 12816 12817 12843 ISOlè 12960 12951 13957 12954 13007 13b25-lS271 13227 13'3e6-1338fe 13379 13348 13308 13338 13179 13464 13490 .13*83 13675 13502 13545 13609 13651 Ï3534 13894 13683 13613 13547 13706 13735 13706 13881 13958 13928 13936 14079 14033 14017 14093 14196 14173 lljiar:i42BDM4236 14204 14399'14328 - lJkl5 Ï4453 14549 14557 1456S 14507 I4B&2 14686 14781 14751 14730 14768 14B37 14919 14901 14999 14948 14925 I60Ó6-1Ö081 15145 I5f69 15154 15394 15382 15332 15330 15434 15438 16520 limVl ÏËfcïl 1^54 I5G39 15729 ta75l ' 13787 16717.ISSoStótfcl ÏÖ902 15920 16091 16010 16013 16083 1607 16062 T«!l2T'-i6148 15190 16lWllSB5 IGlSl 16110 16113 16263 1&217 16318 162431 16241 10239 16232 15396 16406 16407 Ibitj 16582 16554 I6G00 16540 16672 1660916771 16793 16716 16766 15365 16870 168 % löÈaèlMgg 1^40.1686 ^ ^ fó*7 ' i|9S5 11 i6oi3 16979 Trafs " * Mott PBLÏX Uleuwegracbt IMj " " vraagt met 1 Angastna eoEoeoHvondige DIENSTBODE I P ö poel kin n end e koken en wetket ' Zlcb in persoon aan " te melden deiavonds na 8 nar - vj ^ "' - txcviraafidio^Qn 1 of 16 Jan eeno \ Dienstbode P G i vooir Noodhulp of voor vast Goed kun -" nen do koken veireisclite - Adres Oude - gracht C 76 bij de Jansbrug ** Pames ^ Het goedkoopste aiires voor Dames-., klceding op maat waar tovens alle pa-'] tronen veiirggbaat zan zoovral voor, Dames als Hoeren kledingstukke q te-.' gen ' 60 centen ip tbïj t ^ W iran DOC - 1 UBMALEN gcdiploineetrd in dames co beejren coup Mulderstraat no ILjJ 1 TE IDOP ^ ' Een zefcr sterke groolc HIT met TUIG ea oeij BRHC inol KAR voor allo doel einden geschikt Têi bezicbtigen bij Hi v d VOORT Kffommorijnau ^ § 0 ^ Dirtct GBVKAAGD een mo \ of zonder kolt Ziek persoanHjk la vurroegen na 8 uar Adnaanstrnat 12 ^ " GËWRfiMÖ voor dadtHjk ia een kleino Hollandiohe familie dicht bij lirnsael tegas hoog loon een flinke WERKMEID Adrea JaBBkerkliof 19 Dlroctit " TE KOOP bnüue MeiTieHitj 5 jaar oud mak voor alles bil lijke prjjs zeer geschikt voor kinderen lief in tuig gaande. Br fr no 600 linr v d Hui 28 hands Meubelzaak Adrlitanetraai 47 51bis TE KOOP Vonwbaar Ledikant met Sprlngv Matrm f 9 Pracbtig maai. mab tête a téte f 8.60 Gr Hangkait f 9 1 dito f 25 1 Waeshtafel t 1.50 ilaas Mab Cliiffoaaièro f 10.75 El ronde Tafel ie waadoak en rand f 6 Noteob Salontafel t 9 Mah Boffetkaatje f 14 Scbnifiafoi f 8.50 Notenb Silonkaat ia atijl f 35 Pr Salocephjel met Fronton t 17 Boekenkaat f 9 Witte ioizen worden te koop gevraagd Liefst zwangere en ook enkele Mannetjes   Adres ^ Zff&l Laboratorium J|anskerkhoL van 9—3 aar ionriessiierm te koop g-evraeLfpd » grootte circa 3.75 Meter Br fr. met prijsopgaaf onder lett DL, auu L v DUE Boekh Vianen Ifesto gonrige KEÜKENBOTBR per kilo f 1.10 en f L-tVt ¦ In vaatjoB van 20 en 10-kilo grootc prijs verlaging L VAN D£K BROEKVAN'TRIET, Twjjnstrant 49 Tel TKo In een grossieTderij Van koloniale ên girutteTswarcu wordt gevraagd een flinke Knecht P.8 vooj loop - en pakhuiswerk Loon naar bdtwaamhoid Zich to vepvoegen be-dfcnavond tusschen 8—9 uuir by C W RINGELING & Co Jansvcld 2bis Uit de Provincie AMERSFOORT — Hedennamiddag had condor e militair vertooo de begrafenis plaats den op S3 Mei overleden len luitenantH C Tounoy van bet eskadron ordon-nnncen alhier mStihsS 37 Mei Het onderzoek vnn pUe in^ö » gemeente gevoBtigde ' verlol gaagera dor militie te land zal wordcai gehouden to Bearn op Maandag IQ Juni dea voarmiddags lij uur — Hot bestuur van het iWaterschap Drakcnburg « d schouw voeren over idie slooten hnilen dammen enz gelogen in eiveld waterscjinp op Donderdag 5 Juni > t Pb insohrijvinvshdjetten voor bet st - iiiinaken dor gracht moeten ingele verd worden bij den hoon D B Streef kerk heemraad op den 26en Mei dea avonds om 7 uur MAARSSEITï HÈtfpèSUiur'-vüin het wa lerschapi MaMEaeyöoa brengt ter alge mecne kennis dat de sciiuialnis bg A '¦ v d Hoek in de v.iart.ïaa Maarsaeji naar ï^acsscveeji wegon ^ hoarstollinfe zal « ija gesloten vanaf ^ ftlanntl«fr2 J ' ' tot Dinsdag 17 Juni VBÈNÊNÏDAAL Terrolg Gemeente raadsaitting Do heer van Silfhout vraagt of het voor een jaar zal zijn Do vooraittcr segt dat het de bodoe ling js voor een jaar subsidio te seriee - üe heer van Woudei^org vraagt of de vooreitter ook kon mededeeleu et er door andere gemeenten subsidie ver leend wordt Dp voorzitter zegt dab bot hem met ' btkead Ïb maar hooft gezien uit do Wcu l den _ dat te Wieuen eenö dergrfijko aanvrage is gedaan De boor van Silfhout zegt dat do din • gen altijd zoo driftig komen hïj zou het Siit willen ateilen tot « eoo volgende vér gaderïng > De Vootz zegt dat het voorstel van Burg en Welh behoord te worden at / g^aan Spi-oker acht hat billijk om eene kleine bijdrage e verleenen e.i wordt iKpawaonhg nog veel t&.weinig ' umidneht gicsolionken auu het vnk.onder Het voorstel van den heer Silfhout in Btesmning gdiraclit wordt Terworped met 7 tegen 2 stemmen die van de hoeren Öiltiiout en de Kuiter rg on Weth KOOPJES iSSandhofschestraat 21 by de Gasfabriek Een prachtige masiof mnbome Lm - - ncidcast £ 35 Een dito f 50 Een pracb tig © Kuifkast f 55 Een gebogen maho niehouten Pcnantkast i 23 Zea prach tige Stoelen iroode trijp f 35 Salon -' tafels - op kruisvocl f IS Een Rustbcd i 5 Een bouten èun-persoous ledik - tant f 3 Vier Weener Stoelen f 4 ^ Een BakkeraioDii nU Koord-h oil au 3 reeds een v^Blal jaren u bot vak vreiktatun direct Ta dienst kaDaeHdo IreJen ziekt in do gemeente UlrooUt eena bairokkiug als Bakkersknecht Bovou kost umoniDg en eeno goeüa ha hnadsling til op Loog salam uiot worflou gelet Pr Ir end no 5147 bar 7 d blad Aan de ïledactie van een Dagblad kan terstond een air Geen beter Mdres worden geplaatst Br fr met opgaaf van leeftijd en capacitei ten onder motto „ Volontenr " ^ den Boekh W M HEUL, 24 Utreckt - i Drogepijcn Verfwaren Eiw asie n Pen seeten Spon zen Zeemïap pen Borslet werk Cap bonileu m.Teei * Gevraagd voor tijdelijk Parafin Eenzanc Spirïtaa CarbolzMUP enz enz ALS IN HET Dwrilen en VBrfwaiw-Mrtu n OOEM J EEBEF Hamburgcpatraat 18 N.B Voot AANGEMAAKTE VE ^- VEH ipeciaal daarvoor ingericht « F' djor hein zelf bereid in allo kienr.n Bomdbpon s direct gereed voor ' t gebruik Friua twaliioil Billilte rtim voos 1 nachtwerk Brieven franco met referenties onder letters A S bttreaa van dit blad =-»^- f In bet Bittel „ BELLEVUE 1 wordt direct gevraagd een flinke Uet 1 Jan ÖEVBAAGD eeno - Keukenmeid dlo • Iftm hoken on hnimric verrichten, P a > Br fr ondtr latter P bU den Boekhandelaar F C BLOK J J H M0LIJH Aoht ^ St t Pitfy 26 Het voorstel wordt verworpen met 7 tegen 2 stom men - die van do heeren van Wouden berg cu van der ScnUUt '"' -' - Wordt bestolen ' aan do conimisK:e voor bot uitbrengert _ 4^3 Jupporf ^ Vver do verlichting een üulisidie vpn f 50 ie verleeuo.'i voor het lioinou vnn verscnil londo proeven voor de slraatverlieliling De vootiitte *' « tgt dkt Burg en l WoUi thaos lot ceue regeling zijn ge - G0UDSCHE KAAS per5»K.S f 38 e » f33 L IK » DEH BII*K«N ' T BIET, Twjjnsliaat 4X tel 719 172U 17260 17262 17904 17928 17414 komen van de » tpfl«(tts«f-ïn'de baiA der Ned - Herv kerk Ten opzichte daar van kwwnbijdenRaad indertijd het voer stel in van don hr Haxderman hetwelk bnpaald dat in de eerste plaats in aan rking zouden komen voor de 9 be-scbikbaro plaateen do Burgmoester do Secretaris en de 7 oudste raadsleden en voor zoover door do bier genoemden peraooiilijk geen gebruik sou worden gemaakt zouden do overige Raadsteden naar golnng - der anciënniteit daarvoor in aanmerking komen terwijl ten slot te voor do alsdan nog obbeeette plaat sen in aonmerking zoudon komen do huisgenooten Ter,uitvoeriDe van dat besluit heb ben Burg en Wotli een rondschrijvan gcriditi san do beia«^>ebbendeni waai ^ uit blijkt dat do heeren Secretaris Jbr A J W - Melvill van Oambeei J v Hardeveld Czn J.*van Söfhout G C, iSanj^tomvenfoerg ^ * an TO)udenber ^ en H de Ihnter peteooAlijk Aa « ene plaats wensohen geèriuk te maken en do hee ren van den Bosob Jansen en Horde man voor bunne huisgenooten De heer Hardeman valt er dus als jongste raads ben die plaatsen voor de Iniisgo nooten wenscheo af De voorsitter stelt voor deze regeiing voor bet oËratkomende jaar te doen plaats bobbeai en kerkvo<^don Tan dit besluit kemus te gevea » ter uitvoering Natncos Bmg en Weth biedt de voorzibter bed gomoonteverHlt ^ ovet 1901 den Raad aan Wordt besloten dit voor cGo leden ter vino te leggen Gedeputeerde Staten m afschrift mede tó deelen en bekend to maken dat hot tegen betaling der korten in afacbrift verkrijgbaar is Vervolgema werd besloten tet wijzi ging der begrooting dienst 1901 af - en ovetochrijving-daarin Co tet bet betalen uit den post onvoeraiene uitgaven dienst 1901 De voomtter vraagt o een der leden nog iete in hot midHen to brengen beett De heer van Silflioiit zegt dat verio den jaar is bceloteh om verandering te brengen in ten onboudbaron teestand van do sloot van af do EngcJscho staat tot den Vondel en vraagt hoe daarover gedacht wordt ' De voorzitter Mgt * dat daarin voraa daring zal komen Het ijzeren riool om onder don weg door te leggen is reeds besteld Burg en Woib waobten nog op de vsigun nij ^ van hot gamaontoboetuur van Ede Hierna wordt do vergadering geslo ten De uitslag der aanbesteding van het verbouwen van den winkel der coo peratierro veroeniging ^ 0 Eendracht " en het bouwen van oen woonhuis was als volgt voor hob gehoole werk J Boers f 4666 en J do Geit voor £ 5370 en in do vcrBCbi Hondo ooderfeelen voor nratselwcnk Cl P von Wggennvèld lÖm^tinunerwerik J Boers f1809 flchildcrwenk weduwe C Kroes £ 235.35 loodgieterswerk J Huibers £ 373 snwdswoii R van Eist f 101.49 Do gun nlug ia aangehouden Maandagmiddag is ten huize vanM van Dijk aan den Dwaraweg dief stal geploegd Door hot verbreken vnneen deurslot is men in huis weten te ketnen en is ontvreemd uit een beurajei inhoudende f 30 een bedrag van f 5 on uit eone portcmonnaic ^ inhoudende f 7 a f 8 slechts i 1 Vreomd is heb dot dedief een gedeelte iictft modegenomen Btt was - zefcer een goede bekende die een loening wüdo sluiten Burgeriijko Stand.Ondertrouwd G Smit 25 j en A Diepoveeu 22 j Gohuwd K BnijJB 23 j en T. Sukkel 22 j C Bos 29 i on H van Esse 25 j ' Geboren Teuniajo d v A van Hunmnk en T Drost Aalbordina d v, J v d Steen on W Kiumpenaar Jacob z v J Diopoveen en It - van do Pol Sophia d v J Jnkobsenen H vnn Dijk, Ruik z v J de Ruiter en J Gijsbertsen. Aartje d v G v d Haar on A-vau Zwetselaar Elizabeth Teunisjo d v K v d Bes en G SukköF ^ ao^ietjo d v. C van Hunnik en E Buitenhuis Overleden Tounisjo Sukkel wed van S van SofiBt 69 j Mfirietjo Spijker wed van J van der Horst Aanstaanden Zaterdag des namid dags ten vier uur zal de sdücLvereeni ging Prins Hendrik een militairen marsch maken naar bot landgoed Praltenbeirg Het muziek gezel se iiap D S bereidwillig door de firma de wed D S van Schup per en Zoon daartoe afgestaan zal de zen marsch begeleiden Tevens zullen al le deelnemen der atbietveroeniging voorzien zijn van de nieuwe hootddokselimet bet insigne bestaande in twee ge kruiste goweren Do heeren M Anbeek en C da Kleuver hebben bedankt als leden va:het bestuur der scliietvereeniging Prins Hendrik VIAKEN W'Mei Stand Lek 3,98-M pi N A P Val 0,11 M Stond Merwede-Kaüaal 1,12 M pi N A P Val 0>03-M — Hedenavond word den beer C A Galesloot uit Utrecht directeur van Har monie nlbier die to Amsterdam den 2en prijs won een luisterrijke ontvangst be reid To Vreeswijk per landauer afgehaalddoor een commissie uit do ingezetenen begeleidde bet ' fdnfaro-torpfl Exceïaior dea grooien stoet naar do sociëteit De Eendracht'Hier werd de heer-Calei El^^öt toegesproken do vereeniging ge huldigd en kransen aai^tboden Op I schoone wijze worden do bekroonde uu mers vertolkt VREESWIJK 27 -' lei Door den Raad dezer gemeente is lieden tot onderwijzer aan de openb school'benoemd de liSer ' P J Kramer te Vreeswijk Met den be noomde stonden op de voctfdrafj * de hoe ren J Swijncnbur ^ vnn Ottolaod en J ¦ K ïai(lci?3ïcfevén van Hngesti,io UUS BUiDGiHlJrÉDE bffVwiee - niginjr tot bevordering van het raarkt - Vcrkecr kooi'toï War/itter dên lieèrT ^ plaats'van den beer Zeiler dio ill zoodanig bedankt bad Om do paarden 17480 17465 17454 17609 17649 17684 I7«46 I7S63 17678 Ï7621 17769.1770B J 17826 17878 17809 17813 17949T[ïïfl9 v 17918 18044 18050 18062 18091 18077 18383 18217 18213 18262 18360 18233 18328 16302 18334 13308 18375 13454 18615 18668 18623 18636 18675 13767 18710 18725 18796 18778 18848 18864 9 18901 18968 19091 19043 19021 19156 19111 19143 19139 19276 19260 19278 19213 19223 19302 19395 19304 19308 19381 19310 19481 19411 19416 19551 19576 19646 19626 19639 19640 19786 19763 iéJQl 19730 19748 19802 10082 19949 19974 20004 20156 20108 l5W^6l67 20298 20250 30362 20210 30220 20347 20398 20334 20343 20348 30467 20493 30591 20556 30593 20663 30687-20619 20615 20617 30626 20665 20651 20700 20703 20768 20718 20720 20870 20810 20894 30880 30837 20819 2082S 20823 20906 20945 20916 20903 20961 Sde kl lOdo lijst 19149 m f70 m z 19141 m f70 Aanbestedingen Uitslag der aanbesteding gehouden to Utrecht op 28 Mei 1902 door den Ma- joor Eerstaonw Ingenieur van Bestek ^ no 195 „ Het doen vam vooraiouingea aan mi litairo gubouwce oa werken te Utrecht (2e gè&dto on bot maken van oei » loods Op dö Legetplaate bij Zeist * Sa - miüg f 10615 Ingtwob reven door L Simon voor f 10799 S EoK vóór f 10768 A P Teoneudaal voor ï 10618 ^ mn Wcsteibfflttt voor f 10340 A H. van Geelen voor f 10300 allen tel UtTQpbb Gisterenmiddag is aan hot bureau van den Bettie-mgenieur der Maatsehappij tot esploitatla van Staatsspoorwegen alhier aanbesteed Bestek I in 0 porceolon diverse werken 1 op nét station Am sterdam II op do lijnen Amaterdanir — Breukolea en Breukelen — Harmeien I1I op de lijnen Maarssen—Utrecht en sta gqit Utrecht IV op de lijn Utrecht — ilokendorp V op dis lijn Hekendorp — Kotterdum VI op do lijn Gouda—Den ' " Haag — Sohovemingen VEL « p do liji Leidon — Woorden VHI op de lijn Utreebt—Veonendïial en Bf op dojüneoj ^ Vesóenda ^— Ooaterbook en BdB-y-Wage ningen - Laagste inschrijvers waren I Perceel I raming f 3504 A van Doom te Amsterdam toot f3350 perceel II, raming f 1509 van Zanten on Van den Grnmpcl te Breukelen voor f 1609 yep eed lil rnnriiig f BOSS L 3 Mets to Zalt-BommeJ voor f5454 perecel IV raming f 888 A v d Berg te Woorden voor f780 peroeel V raming £ 3485 pi J Mederbost to Gouda voor ,'.|3ÖÏ3 poreee » VI raming f3179 W Bolmoven to Gouda voor f 2800 Jper ceel TO - raming f2199 H J Keote borst to Gouda voor 1 2013 pêrcoel VIII raming 1 486 R van Westrocnea te Amo jqpigon voor f650 perceel EC f 2966 G van Essen te Veenendaal voor f 3590 Burgerlijke Stand ï ' Gebnwd 28 Mei J I F Axendsft, (sii H ' v d Steen J H v Blaricom en ' E M v Geest H Doesburg ca C Rijn -' tjes J M - Maijer en P - P v Dongen Si Hêflir en U Beek G v Beek en It Beek ï J Vink en H - T J iE A G de Mitn D r - Putten - en M A t d Hei ' ligcnberg J Bronk on J de Jongh J de Jong en A Terweij H v Maaneu ea M Gersen i Bevallen S4 Mei M Gengelaat gob Bul z — 25 — M J W Borg-steiJD geb Snut z C S WimnieïB, gcb Brink z A J v d Poel geb SJcders d — 28 — A Jocbeans geb ' Koopman d H C Mj t d Pluijm geJ > Smulders z • - OverIedcin.24Mci.niisal)etbAn genend 57 ]..— 2 @ — Stepbanus Jo hannes Kragien 1 md Potronclla van Wamclj geb met A de Sterken 67 j Joli a nnes BagÜsta yan der Valk 43 ] Heden overleed te Eokbuizea onza geliefde Behnvrdzniter JEANNETTE TEUPKEN Wed Dr H Woiiülman J WESSELHAN ' C WESSELHAN — ÏAH AsrEBEK Willem Barenduitraat 74 Y ' i de vole en zeer hartelijke tew^zon van deekomiug onder vonden bij het overlijden van onzen Eoht gesoat Vader Behuwd - ea Grootvader boinlge » wij onsen HABTEUUKISN 1>AHK Utt after tioam Wed W J D Mus ïah Middelkoop Waseink Vtrtdit Mei 1902 \- \\^ X \ H lerby betnigt do Weé G KOLF-SCHOTEN te Amenfooit haar hartelijkm dmk aan den beer JOH. DÊ LIEFDE voor de uitkoariEg der i 200 ala absnté op hat Utrecbtaoh Klonwabladi ontvangen bjj hotovarlijden van baar Eobtgenoont door een nood lottig ODgeluk r &>*\- Wed G KOLFSCHOTEN ' Amemfoört 27 Hel 1902 ' Tevem betaigt zij baar barloltkendank aau allen die baar benijzon van deèlneialng botnigden - j « si Amsrikaansch Orgel Pric'alif weinig gebralkt echt Ams-rlkaanioïi Orgel wordt te koop aange boden voar f 290,15regiBt9ri,'J ' s GpeI 2 koppelingen 2 knieverzettes geilepen tpiegela berging'voor boeYa hoogte rnim 2 meter Te Bevragen onder molto, ttVWlS kU dan boekh W M HEUL Haabirgiritnat 24 over ds Lnth Eatk 
Tricot Ondergoederen Kousen Sokken enz enz koopt men het allergoedkoopit - bö - Fiart—EDgelscli Bene Ooderwijzorea langdnrig var-Wjl in bet buitenland geelt gedurende de zomermaanden Ijes in bovenge noemd © talen voor de hellt der gewone conditiSn Br Ir No 5095 Bureau van dit Blad - Will om straat 17 Leoabibli-Qtheek Druk-kery Boek bindery In Cain togas Leoabibl, Aanbevelend koop van Boeken, gratis SsSmeebrng 138 UTRECHT Reih teom eg nijzl Zéér uitgebreide keuze Zomop-Stoffeiii in zwart giijs en zwart met wit Firma ZIJLSTRA Lijnmarki 8 Utrecht CostuumrokkeiL Vast Tas*ief van kleine Advertentiën troor DIENSTAANBIEDINCtJiN DIB UST A AN VRAGEN, HUUR en VERHUUR KOOP en VERKOOP van WONIN GEN ena A 35 cent - bij 3-maligQ plaatsing 50 cent Dete Adïertentiën worde » aileea goplaatit bij vooraitbitallng Grootste Omzet Laagste Prijzen Hcerendassen Fronts Manchetten Boorden Overhemden, Sporthemdev Boezeroens Jongenshlouses Jongens Boven-broekjes Sportriemen blauwe Kielen Manshemden Vrouwen-hemdcii Kinderhemden fijne Dames - en Heerenhëmden, Nachtjaponnen Nachtjakjes Bokken Keukenboezelaars, Fantasiesehortjes Corsettèn Corsetlijfjes Tatelkleeden ïafel-lakens Servetten Handdoeken Theedoeken Zakdoeken enz. enz in de grootste ve^acheidenlieBd tot Spot Spotppijzen a Stonmdink van JOH DE T.ITOni — m»^kt Brabantsche Heeren-Bottinea ia alle nommura ' m f 2.io m J r » UÜ LOOS Steenweg 45 over den Hear VAN SPANJE Stenig adres voor goedkoop en sterk Schoenwerk Vraag Uw Bon Hij heeft waarde v "-™™* I beneden ÏTabrielfspr^zen Zoolang de voorraad strekt Heeron Rijg - ol Etasliek-Botlioos I Eiisclscbe Rijglnai's No 37 tut Xo 40 • Ertselaelio Eijglanrs No 33 tot No 35 • GekleaidaHeerenKoordrPhntqffeta» H ft " re n Chroomieder Eijg - ot Elastiek Bottiues • Dames leder Knooplnara r Heereu Knmgarou Bgg-MpIIËcei • Dames Cliroomleder Knooplnara f 1.60 Dnuics Cliroomleder Knoop - HoliÈrca 350 Dames Knuigarcn Elastieklaars rondom leer - Kiuder-Molièrea No 7 tot No 9 - Damea-Holières No 4 tot No 9 - 2.10 D.iraea Kamgaren Knooplaaiden - 2.90 Men - verder 4e lage grijzen in de uitstalkasten Oudagracht A No 90 ~ Oudegracht A No 90 mj de WfoabfiiK ¦ bQ Je Weeabmg De gezamenlijke Afnemers van fuller's acacbte Oleïnezeep en van vei-palit © Zeeppoedei * zilverpapier geren hiermede het publiek kennis dat zij dooi; den verhoogden prijs genoodzaakt zijn te verkoopen tot de vol gende prijzen 14 cents per 5 ons legen T ' cents per pak van 2,5 ons UTRECHT 29 Mu 1902 ^____^ Gebr VAN GELDER Oude Gracht 57 Weesbrug Utreclit Rïussiel ' HUS^enlscmten Mm StapliiF-iiiigit bestaande uïi s I ïï-pers LeEÜEcani I WaschSafel met öfiïegeD en mapmerblad Kachikasi me ^ mapmerBsBad en Ta'feE geiiGBl massief en kpimpvrij gemaakï G * KEiSBLf Mn voor f S £>,— Blouses roi»tiea > In het geueeaknndlg gesticht voor krankzinnigen to Utrecht wordt ge vraagd een ongobnwd inwonend POR TIER op een tiaolement groot f 150, klimmende tot I 170 per jaar Men vervoegc zich in persoon In hetgesticht iEöEMEBÜS in alle kleuren Varkröebaar bfj TAN EINKHUIJZEN i HERMINGHDIJSEN TwUnBtraat A 4 JOH J HEUL I.ange JauaBtraat 13 Telsph Intercommunaal 619 BellMMet s Oreoto keuze Zeildoek Karpetten BehangselpapÊepen FITBOPHANIE O-Iaspapier Gevraagd een aankomende Schilder Zich Ie veryoegen bureau van Sil Mafl Verschs EIEREN 1 uit de omstreken van Culemborg | Vinnen 3 en 3'/j et p atuk j Per 100 minder | L VAN OEN BROEK VA » ' T RIET Twljnstraat 4 » Tol 719 Huwelijks - en meest gesorteerde magazijn van HuSshoudeüijk® Artikelen „ 1Ü1ÏÏEBKÖÖP " Oudegracht Jacobiebrug 1 Weerdzijde 121-123 J S HÏÏINCK Utreclit Eene gvoote sorteering Serviezen Vazen Beel den Theebladen enz.enz Alles bijzonder O'odhoop Zie de prijzen in de Etalage Ook ' t beste adres voor Gascomforen aiSaliAZEN vanat 5 t aASGLOEIBKANDEB 40 PINNEN i 1 | dan die van f 1.80 per kilo Iu vaatjes van 20 cu 10 kilo groote i prgsverlagiug L VAN DEN DR0EK VAN ' T RIET | Twljnstraat 4ii Tel 719 | Extra aanbieding Sieraadvogels // Spotprijs Spotprijs Jap Machtegalen f 3.50 zingende mannen Saks Ëianapiewogcls f 3,75 goed zingend). RijstwogeSn pex * paap f 115 Kleine Sieraadvogels per paap f I.7S Papkieien pep paar f4.50 VERDEK Alle soorten Broednesten Gotidwisschen vanaf 6 ot.Aquapiums fS.SO Adres L.MABÉOHAL „ Vogdhanid^-Zaadhandd " t Driekaringstriuit ^'/ Otrech * DIENSTBODEN Ann bat Kantoor lan Usj VAN DAM Ood * Knmp 14 Utrecht kaa Toor diieot ge plat tst morden oen Meld ' Huiaboadster roorUtrechten eei puur netn Dionsthijden tooi MeH-AlUen en twie Haadbolp-EeBLonmeideu - in Keitoten bnlito Een eenvoudige Juffcouff 30 jaar P O er varen iDallebaiaBlökohetig beden ook koken en na«wu cbe zich ginrue too Bfoedig nogtlQËgétilaalit » n ttoeda iafoTHttiëD ToDtiIen Br ïr ne 5141 bur van dit blad ÖEVRAAGD een Flinke Shgerejongeu t ijdel Uk foor N-jodholp niei jonEcr dan IT jtar A L VAN BUCK Wittesrouiran ' straat No 17 DAGMEISJE Gevraagd een net Dbk meieja tot hulp van detseid Hiel benadaa de 14 jaar Zieb aan to malden Dondordag mlddjji toHehen S en 5 aar Cffrlfarijm Singel 73 Er kunnen aan bet Kantoor van C 3 UZEN D0OBN Oude Kamp 10 bii voor d.rsot ieer nette meidm gsplmtst worden ook « oor 15 JunieoAugaBtusKeaktn-en Werkmeiden en Ueld Alloon Ook Maifjee voor bolols Hoog leoD Biugeld vrtj - Een Brood - en Koekbakkersleerling Rcvraagd P G - bö F J SCHAPMAN N Bilnkiaaa 70 Baijer'sSpiegelfabnel kan een Jongmenscli ge plaaut worden laeat'eun goaiaSan de Toorkeur Loon na er bekwaamheid Bnkbei straat 11 VERHUISD Mejoffronw DB WIT Ie Terhoiad van de Rieteteeg naar de DanlBehediji 182 bis GEVRAAGD een flinke Werk vrouw, P 5 voor Vrijdags of Zaterdags Adres iu soon Bemuurde W W.-Z No 2 dea avonds tusBChen 6 en 8 ure Wordt Gevraagd een net Dagmebje tnaaehpn 18 on 20 jaar Laon f 175 per week In een hiein ireain Zioh aan ta metden Kapel straat No 48 Meisje gevraagd Een net Meitje gevraagd om bahulpaanm ta i^nfahet Pettonvak bü M BOOUB MasBïün van Hoed au en Petton Oudegracht 175 b{] da Zasdhrug ^ SiT Aangeboden enne nette Kaniir g«msn-beleerd nifet slaapg^Iegen-beid en van verdere ge-makken voorzien Adrei Tw^nitraat JO Te koop gevraagd 200 BeogelfleBiohen Een Tongmensch alhier in betrekking zyade zoekt tegen 1 Joni een net koBthnie uct vr^e kamer ea bewatscklng, nabij ' t Ceatraalbnrean der Staataipo or wogen Br fr. ond no 6152 bnr van dit blad GEVRAAGD een nette Jongen voot loep en Wiukelwerh Iseftüd 14 ft 15 jaar Zieb te vervoegen bij P DB ZWABT Vlen tensokeweg 89 in * Blauwe GEVEiAGD oen nette SlftffeiijoDgan bli H J SNEE Griflelra*t No 1 Terstond of met Ang TE HÜOR een Woning in deEerklun MaritpUata hnnr t 2.60 per week en een Woning Achter Clarenbnrg buur f 2.25 per week ieder baTatt%nds 2 kamers en beuken voorslen van gas - en waterleiding Ti bevra/en bij VAN DEN BERQH Drogis » Steenweg Direeht TE HUUR B o v onb u 1 b K woi t il a tiat t No 27 bii bevattende teven kamera waarvan tvee anite, achter groot bal con banken Eoldertja gas - ca water leiding hnnr f 19 per maand ' avragen lö 3 W LA GEBWEIJ Kwaitfllslraatga De w.lliEïeDie W^m roor al 1 e tiekten via hal eiland Fhkkeo en Overgoeret 'a verhuisd van do Vleuten icheweg naar KIEDWB OBACHT 85 Ulrecht en is dagiltfïl te spreken van ' morgens 9 oor tot ' s avenda esn « eer net Meisje gevraagd ^ geiond van giste van dea morgeas isveo tot ' s avonds 9 Zondaga dan halven dag vrÖ geschikt om net binde ren om ie gaan ai ] dia vei-¦tellea kannen genieten de vsarkear Ziek met brief of in pereaon te vervoegea des avonds vk 6 nar Wittevron weniingal 100 a b(j ds Gaa fabriek H.H Viaschers To koop amgebuden 8 lingo nieuwe Schakels met houwer Te beiichngen Vlen taneohe Weg 127 Terstond gevraagd een Flinke Dienstbode Zicb H.H Coiffeurs of Barbiers Er blfllt tldh aan een Be diende die goed bsnacbe ^^'.."^ i^lji^ïlMlO *&• I » « ok •" '«•«• «< 5106 bnr van dit blad tbleden £ T$jK0l5Fj eirate klas goad onder bonden Hoeren Bljwiel ge boat hebbende 160 galden thans voor da spotprijs van 40 aaiden Adres BLOEM HBUVBr/aEuigor-Logement Koestraat No 25 Aan het-aelfda adrea nette gemeubi leerde bomers te buur Eeu Boven voorkamer Briefadrri O BAADGE - VBB Jag NIouweglacht 85 otraire * " Naaimachines la koop in de Haversttaal eao goed als niouw ast nikkel wiel vanaf f 10 ei f 11 voot deoadeljjfabeid wordt ingestaan Zijn ook ta tnlloo Adres HaversJt » Ij hnnr vo » eei menssk Onda Kamp No 15 bia Direct gevraagd een Dagmelsja Poortslraat hoek Qlldstraat 140 Te koop aangeboden een Bargerhaia voor de prils ven f 2500 in èén der bui - enwüksu hel huis herat drie groote kamers elk voortien van sloobplatte gas * en we teil eH in g ken ken me t kei der --'' ir met vliering plaats __ tuintje Br fr no 5132 bnr ven dit blad Direct Gevraagd in een klein g»)n een Meisje niet beneden de 15 jiar van 8 — 12 nur Zioh in peieoon i san te mstdeu ' s morgens voor 12 nnr M A De Baijter * t 3bis ' H.H Goiffenrs Gevraagd om dadelijk of uiterlijk 6 Joni in dienst te traden een bekwame Ësdlsnde niet benaden 18 j.nr by HENDBIKSEN DE SALVI n An Fijaro ' Zti8t Te Koop aangeboden sware trokhond ren mak bg kinderen Ta bevragen Gosdestraat 40 ' Er knnnen een paar natte Terstond te Huur 2 Gem Zit - en Slavpkameri met penaion Oük Qem Ka mers met hmselük veik er op vrooluke en nalti stand tegen billijke coudiliöa Br o 518 L bnr van dit blad Naaimeisjes geplaatst warden by M. B v WAGEKINÖEN, Bloemitraat no BI liefst eenigsfsins gevorderd Een net Dagtneisie gevraagd nsieben 18 en 80 jaar in lenblsfn gezin eon 11.50 Eroeielaan 41 ¦ avonds 8 nur Terstond gevraagd sa neiLaopmaieje Zich aan te melden taaseben b en 8 A3 C StMoU * - >.- Gevraagd tegen kalf Juni in een klein gezin « qui nette Een nette Dienstbode gevraagd die flink kan wer ken voor dag en nacht P.O. sa van goede getuigen voor tien Br U end no 5148 bureau van dit bind DIENSTBODE boven de 23 jaar Z(j die goed kannen koken belder knnnen werken en voor zien zijn van goede getni gen ge'iive zich na reven nor aan te melden Tol aleegsingol 0,2 Ho 17 GEVRAAGD tso spoedig mogelijk baki me LiunSDneaiatdre Luou naar bekwaawh-id Werk nrsn van 7—12 v.m en 2—7 u.m Br fr onder no 5160 bureta vnn dit blad ¦ GEVRAAGD hi Striikstsr bnbend met Fül - on GlansslrEjkM Zand bot schi straat 15 EEN FLINKE ¦ j Slagorsjongon gevraagd Bouwterrein Te koop gevraagd voor 2 h 3 borg er woningen Aanbie dingen met opgaaf van priji en watt •-• etegan onder No. 5151 bureau van dit blad DAQMEID Gevraagd eene Dagmeid P Q „ Eender goede Kemigen onnoodlg tich aan te melden Noorderettaat 7 Oud Schilderij Er biedt zich aan een Eenkaameid ot Werk ster P G gedurende de tameimaanden voor in een peaiioQ of iets dergelijks. Br fr.no.5149bnr.v.d.blad Te koop aangeboden en and Schilderij Aauviagea ' met franco brieven oudst isttar X bnrsao van dit blad Dagmeid gevraagd enkele nreo per dag voet bat Hbooakondin van eeni inriohting Aan - te malden 7—8 nnr ' e avonds Nieuws Gracht 64 Terstond gevraagd te Gouda voer noodhulp ot voor vast eene Disnstbods. Loon f flft — iaat waicbgdd e'n Vul verval in klein ga - üa Zich penoonIQk oï abtlflilijk te vervoign Nienwa Öraobl 208 - 

Kranten

Ga naar