Utrechts Nieuwsblad dinsdag 10 juli 1900

No 59 Dinsdag 10 Juli 1900 8e Jaargang Nieuws - en Advertentieblad voor UTRECHT en Omstreken VerBohljnt DAÖEI.1JKS behalve op Zou - en FeeBtdagen Pry « per week met GdUuireerd Stuivewblad I »^ 0 „ 3 maanden i '».»« ' Bureau Drift 23 UTRECHT Uitgever JOH DM LIEFDE Prijs der Advertentien van 1—6 regels f 0,00 Elke regel meer lü Venta Plaatst men dezelfde Advertentie 3 malen dan wordt die slechte 2 malen berekend Advertentieprijs In Abonnement bij 500 regels 5 cent by 1000 i cent en " bij 2000 3 s cent per regel Dienstaanbledlugen en aanvragen »B teut par Advertentie bij vooruitbetaling Uit het Buitenland ^ D & Zuid-Afrikaansche Vrij heidaoorlog Het wb « niet zoo kalm op liet oor logBteireln als wij Zaterdag vemoed fleu Terwijl wij uit liet uitblijven van telegrammen meenden te moeten opma ken dat geen gebenrteniaien van belang plaats hadden weid er wel degelijk ge vochten Geneiaal Paget die de Boeren in de buurt van Bethlehem opzocht stootte den 3en Juli op de Bondgenooten die een sterke stelling hadden ingenomen bij Kleiserfontein Er - moet hevig ge vochten zijn De Eogelschen schijnen echter sterker geweest te zyn tenminste de Boeren moesten terugtrekken over den Leenwkop heen Oeneraal Paget achtervolgde hen doch is er met in ge slaagd de Boeren in te halen noch min der hen te omsingelen Hij sloeg dna zyn kamp op en-wachtte den volgeaden Ook toen gelukte het hem niet de Boeren te naderen want daarvan maakt bet telegram in liet geheel geen molding Het zegt alleen maar dat generaal Paget den In Juli in den namiddag zich by Blanwkopje op 15 myi ten ÏToord-Westen van Bethlehem gelegen bevond Dat het hier geen groote overwinning getdt blijkt wel uit de kalme bewoor dingen waarin de dépêche gesteld is Tan verliezen wordt geen melding ge mankt hetgeen wel in zich zon kunnen alnilen dat de Engelsohennreenninino ties verloren dan hun wel liefia Qe neraal Koberts zwügt daaromtrent Nog niet eens „ II hoop dat de verhezen gering zijn " voegt hij ditmaal aanzüu rapport toe Het welk Be eren-co mm an do de gene rtal gestreden heeft blijft eveneens ia bet duister - Vermoedelijk was het een troepenmacht onder Schalk Bnrger of Olivier Dit zal echter iater moeten biykeu Het is tronwena van minder belang De hoofdzaak is dat Olivier gebleken is dat de Boeien leter be reden zijn en dat de Engeischen door gebrek aan goede paarden voor de zoo veelsle maal ' niet in staat waren de kroon op hun overwinning te zetten door de wcguekkenden in te halen en te vernietigen Beedg vroeger wezen wij er op dat er nog genoeg Boeren zonden zijn die tot liet Uiterste zullen doorstrijder dit blijkt ook genoegzaam uit cent tal koite interviews Het eerste ie tusschen den correspondent van de „ Daily Kspress " en den commandant generaal Bolhn Generaal Botha ver klaarde daarin dat de burgers nog steeds de koop koesterden de onafhankelijk hcid te bewaren en de Engeischen te nci'ilzakon het land te verlaten ha correspondent van de „ Dally Tele graph " heeft getracht PresidentXntger te spieken fiy werd echter niet tot den President toegelaten doch door den BlaatRHecretnris den heer Beitz ont vangen Deze heeft het volgende ver - klaard Zeg aan nw blad en door zyn tnaschenkomat aan 4e geheels wereld dat de Zuid-A frikaansche Republiek voor haar onnfhankelykheid zal stryden totdat zij geen 500 burgere meer in het leven heeft en zelfs daarna zal de worstel strijd nog worden voortgezet Dit is ons vast besluit " Wij hebben Zaterdag reeds melding gemaakt van patronlles buiten Pretoria Een dezer schynt niet erg goed uit de oogen te hebben gekeken Zij werd ten minste naby de stad dus onder de oogen van Lord Roberts gevangen ge nomen een kleine aanwinst voor Nooit gedacht waar oo vele anderen hen wachten Aan het hoofd der patrouille, die uit karabiaiere was samengesteld stond luitenant Rundie van het 6e dragonder garde regiment vrij waar-schynlyk een zoon van den generaal Een slaohtoffep van den oorlog Wij wisten dat hij komen zou zegt de „ Star " De soldaat R Weir van het 27e Inniskilling regiment die ge woud werd in Zmd-Afrika is van Netley hospitaal overgebracht naar bet Werk huis te Enuiskillen Over deze scliandelyko handelwijze zal in het parlement een interpellatie worden gehouden Chamber Iain's bloed schuld Gelooft iemand dat de wreede onrecht vaardige oorlog waartoe de Engeischen de Hollandsche Republieken dwongen Eogeland's zedelijke en pbysleke kracht vermeerderen zal Gisteren lazen wij in de Times - „ Het transportschip Bavarian dat eergisteren te Southampton binnenkwam had ongeveer duizend invaliden uit Zuid-Afrlka aan boord „ Dat Is het grootste aantal dat één aobip tot nu toe aanbracht " Twee kolommen volgden met namen van gesneuvelden en gewonden van 1390 gewonden en zieken die thans op zee zyn aan boord van de „ Kildonan Castle " en van de Engelsche officieren en soldaten die op één dag gestorven waven aan ziekte En veel meer mannen sterven dan warden vermeld De dood van noncom batianten wordt verzwegen zoowel van mannen als van vrouwen en kinderen Alles liep zoo In de war dat van de week pas namen werden opgegeven van soldaten in Januari in Ladysmith aan „ enteric " * gestorven t Mannen ge storven 18 April in de Engelsche mod der tenten buiten Bloemfontein worden vermeld op de lijst van 29Juai Kaar als wy van zes Juni tot vyf Juli bij elkander tellen wie officieel in de „ Times " vermeld zyn als gedood en gewond dan vinden wy 177 gesneuveld ' i02gewond en 1067 gestorven aan ziekte en 2000 gevangen genomen " „ Enteric " noemt men typheuse koortsen Die naam werd door de go neesheeren gebruikt omdat thyphoïda den soldaten te schrikwekkend klonk Maar sinds luidt „ ontenc " de doodsklok Engeland verliest tot nu door elkander 3000 man per maand in Znid Afrika aan doeden en ga wouden De oorlog - ia nu over zeggen de Engeischen maar terwijl « vöör den val van Pretoria elf man per dag ver loren verliezen ze er nu tlenl " Gedurende deze laatste week terwijl de oorlog In Zuid-Afrika uit de mode is en zelfs in Engeland uit de gedachten gaat verloor het land 3500 man dat is meer dan in de ergste ' week van den gehoelen oorlog 1 Het is bijzonder onwaarschijnlyk dat een enkelen Bntschen soldaat terug geroepen kan worden uit Zuid-Afrika in de eerste maanden Integendeel van de week ging er een versterking van 1400 man heen I Als onder de tegen woordige omstandigheden de strijd ver lengd wordt zelfs als in het tegenwoordig barre seizoen de ziekte niet toeneemt maar betzelfde aantal slachtoffers eischt dan be teek en en vier maanden oorlog meer nog 3600 doeden meer alleen aan ziekte en 30000 Invaliden in hospitalen of op weg naar Engeland De „ Manchester Guardian " nit een wensch by dit vooruitzicht „ Mocht iedere Engelsche man en vrouw die kindereu ot vrienden heeft in Zuid Afrika eens enkele minuten stil gaan zitten met de offlcieele lysten der ver liezen van het ministerie van oorlog vöör zich en zich dan afvragen „ maar terwille van wien oi wat geschiedt dit allea " Het Britsohe geweten geve het ant woord Twee vrije Christennaties worden uit gemoord en van Engeland's volk worden zyn eerstgeborenen gedood omdat tiet ontzettend driemanschap van Rhodes. Chamberlain en Milner Engeland dwong tot een oorlog om roof on wrake Terwyi das de keur van zyn troepen door den vljaud en door ziekte geveld worden staat Engeland zonder Euro peesebe leger tegenover het Chiaeesche gevaar en bedelt het om hulp by een ander geel ras zyn tookomstlgen mede dinger en dus vijandin ' t Oosten Japan Voorwaar de schennis van het gebod „ gy znlt niet begeeren uwe naasten goed " brengt het land geen zegen aan En we voorzien niets dan gevaarlyke gevolgen ervan ia de toekomst ' A H De oorlog ' m het Oosten Wij vreezen dat de eneiv.eke daad san keizer ' Wilhelm hot mtioven van 1000 taels ongeveer 4100 g'-S ioa voor eiken uit Peking geredden iTuvejjeaan met veel meer zal baten De geruchten en berichten omtrent een nlgomeene slachting van de Europeanen te Peking worden steeds talrijker Het zonder linge Reuter telegram uit Sjang-Hai dat In vage termen spreekt van „ otficioeie bron " on van „ bereidt u voor het ergste te Vernemen ' het lijkt een omzichtig familiebericht In plaats van een klare   heldere nieuwstijding is vermoedelijk i eene bevestiging van een telegram nit i Sjang-Hai aan de Daily Express Daarin worden de ergste dingen vermeld op ¦ grond van berichten door Chineesohe 1 boden nit Peking gebracht De corres j pondent gewaagt van gruwelen die zonden zyn gepleegd érger nog dan moord Aan de vrouwen van de ge zanten on aan de andere Europeanen zou gewold zyn gepleegd en daarna zondon allen vronwen en kinderen zoo wel als mannen onder de yselijkate mar telingen zyn gedood AudcuiQ bedien benchbon dat da Europeamm da vooraorg haddlen geno men om de laateto poiüronon op hun rovoivers te bewaren vota bun eigen vrouwen en kinderen opdeib deze niet levend ' m hauilan van de Cliinccaen zouden vallen X>iif > zou zijn geschied op 30 Jnni cf 1 Juü toen proviand en munitdo in dus Engelsche logaitie der acluul plaats der vroanndelmgoa waron uitgeput OffioiocLe boricliton ont breken maar zij liepen te gelijk in Tienb-Sin Tsjifoe on Sjang-Hai - Eon uitvoarig ] E.ou.tei'-tolegEam uit Ecnt-Sin doet zien dat den 29en Juni do ' tocstaind m die stad reeds zeer omstig was zoo zelfs dat ée Ruaaisolie bevelhebber kcdomel Wozank een plan opmaakte om een uitval < ba wagen naair Takoe met dö vrcomdelingen in bet midden der troepen tefrwijl 400 man Russen de oiandacbt dür Chiuoozen zou den afledden on zich deanoods zouden opofferen de konnst der hulpötiepen maakte de jjanuitvoerlegging van dit ' plan onnoodig Zn het telegram is vardlar alechts sprake van moord bnundl on dood&lag TieD regimentcai van generaal Nieh'a leger ten noorden van do etad waren gedcserteeivl ' en plnndetden bet land De vreedzame Cbineezen haiddien bet zwaar te verantwoardien daar de Euro-peesebe eold'aiten bun becabtingon om do stad^verwoeatten ten einde het ter Toin 3Ö3 dekking voos den vijand onge - adiiïl be anakto tonriji die Boksers vernic'.den wait nog ovemnd gebleven was >- 29 Juni w&s de eerste dag dat in twee wieben de stad niet gebombar - dcerd wan Duizenden doodc Chineezen lagen in dia velden allen onbegraven en de rivier dreef vol lijken Do knjf^buib die in do dtie arse n.mls bmlon Ïiet-Sm werd gevonden, beetoniJ uit do meest moderne typen geweren ' kanonnen en ammumtio ea werd op oen waoirde goeohat van 2^000.000 p - et Beriöhten van Vrijdag uit Sfaang Hai te Londen ontvangen spreken van noig mees moordparrojen op groote söliaal Prins Toean moet 4000 aan zionlijke Ohineecen om hot loven bdb-bon doen brengen nadat zij gewaagd badden lieto te vragen de moordtwneö len to doen eindigen Do oud-endep-koning van Tsgiii Ooang-Oeen-Tsjao ie < lobr ife Boksers gedbod Nadere beriöhten dver den staats-greap van prins Toean zeggen dat die nota der ond'erkomngen over den Boksaropatand den 19e Juni te Pe fcin ontvaaigen wen Hat Tsoang-li-Yamön fcwüm daarop bijeen De op pei-bevel'hdbber der Ohineescbe troe pen Yoeng-Loe drong ann op dn cm drukking van den otpetand m fliet bla lang van China en van de dynastie Do Ice&erin-wodlwwo wtiB eonzelfdo meening toegedaan Prins Toean ver - itief zioh daarop en verklaarde dat als vadler van oen troonopvolger op bem do taak rustte ^ zorg te dragen ¦ voor de erfenia van ajn tónd 2ipi op roerige taal word overgenomen düor dien voonzitter van den militairen raadl Kang-hi en na een wild tooncol stornv den zij do raadteaal uit onder de kre ten „ Dcod aan de vreemdelingen " Dadelijk werden deze in de Tartaren stad herhaald De keizer en de kei zerin-weduwe werden gevangen geno men en tob zelfmoord gedwongen Pnno Toean nam de leuhng der re goermg op zioh Yoeng Leo werd door bet gepeupel mishandeld en de aan val öp do gezantsobalppon volgde DoOaily IbtpreOT ontving Donders dag uit Tsjifoe liet volgende talegram Er kan geen twijfeÜ meer bestaan c/t ocm ramp moet de Russische tree ponafd'eehng van 3000 man hebben getroffen die Tiont-Sm den Hen Juni - ep W £ fg 1>&ar Beking verliet De Ru » sen hadden een volledige uitrusting - voor dien volddicnet bij zich en voeiv den bun eigen transport mede Daar niets omtrent hen vernomen is sedert vior-en-twintig dagen neemt men win dat zijdbor Eansoe's leger van Shin ei 30.000 man stede dait nu te Lof a is en zidii gereed maakt op Tient-Sin te marcheereii ffverweldigd zijn Japan heelt nionwc troeponzendin gon in gereedheid gobraobt zoadat het Japaneohe ooatingent weldra 22-000 man sal bedragen 2200 werden te Takoe antechioopt on Zaterdagavond werden 800 nan te TiiontSm verwacht De veratorking die bet gaa-uizoen van Tientsin daardoor ontvangt is echter bij lange na nog niet voldoende om een offensief optreden der Europoesche troepen mogelijk te maken Er zijn nu ongeveer 12 000 mala der verbonden troopon in do stad die voortdurend de handen vol hebben zich de Chinee sohe aanvallers zoowel buiten die poor ten als in de stad zelf van het lijf te houden - Door een Cliineeeclie bende is Vrijdag de spoorweg tusschen Tönkoo en Tient-Sin vemiold 800 man Russi sche troopon kregen Zaterdagochtend opdraebt ze te verdrjiven en m de stad werd diioa dag voortdurend vuren geboord Een Japanscli regiment werd uitgeaondea om de Russen bij be staaia en in Tiont-Sin wacht mon met eenigc bezorgdheid den uiteiag van het ge vecht af Zoo worden de internationale troe pen in Tient-Sin aelf warm bostoofct en onafgebroken bezig gehouden - De 12.000 man moeten zeer noodig zijn om do plaats te behouden — en voor een opmarach naar Peking zouden min stens 60.000 nun noodig zijn Men vraagt ziob af of men zich wel behoeft be verheugen over biet laatste bericht d&it de gezanten 4 Juli nog in leven waren en of dit geen uitstel van executie is f De „ Figaro " vopnjoomt mb Berlijn dat de Duutocbe keizer zou willen voor stellen het opperbevel in China op te dragen aan een Pranacb genenial om - dat Frankrijk een der groote mogend heden is die bet tnanst gcnDteresseetixl is in hot noorden van China Uit de Vep Staten. De Brand te New-York De begrafenis te Hoboken van 103 slachtoffers van den brand te New York was een aandoeniyk gezicht 65 lyken waren herkend en het overschot van 35 onbekenden werd in genum merde kisten ter aarde besteld Ds officieren en de bemanning van de Dolt sclio stoombooten „ Trave " de „ Barba rossa " en de „ Lahn " volgden den stoet te voet voorafgegaan door muziek korpsen terwyi de Duitsoho consul generaal en raadsleden van Hoboken in rijtuigen volgden meer dan 100 la aantal Telegrammen De Zuid-Afrïkaansehe Vrijheidsoorlog LONDE1N 7 Juli Een telegram vatt 4ord Rdberts van boden uit Pretoria meldt dat generaal Bulier daar heden morgen is aangekomen Aohbhonderd Bntscbe krijgsgevan genen zonder officieren rijn van uit Rcite — ten noorden Van Bolüdehem in den Vnjsbaat ~- over de Natalsdhe grens gezet Zij zijn nu op weg naar Ladysnütb VLAKSPRUIT 0 Juli Brabant beeft gisteren Doómberg tusschen 9 » nekal en Winbuig gelegen bezet De Hollandsche am bulance PRETORIA 7 Juli Verochoiden leden van do HoUandsohe ambulance vau wie bewezen is dat zij ammunitio bij zich bobben gehad ' em dm vijand inlichtingen hebben verschaft zijn ¦ naar Kaapstad ' gezonden In Transvaal * KAAPSTAD 8 Juli Do Boeren commandant Lnumcr eiechto Ruston burg op zicb over te geven en tracht te de heuvels dw de stad bohocTsohon te bezetten maar bij werd met zwaar vurbes afges-lagen toen het garnizoen hulp kreeg van oen detachement Au straliërs die van Zcorust kwamen Kolonel Mahon was op 6 en 7 Juli elaags met 3000 Boeren dBe dtoi spoor weg bedreigden hij dreef ben ooste lijk van Bronkersspruit Dto Engeischen verloren 33 man President St&ya en gonoraal De Wet rajn met een gevolg van 3000 man ge gaan naar Fouriegbmg in do bcigen op de gi-ens van Baeoetoland De oorlog in het Oosten LONDEN 7 Juli A.H Volgens « lo grammen uit Sjaug-Hat zendt prins Toe an 18,000 man door Duitsdhc offtcieren gedrilde braeï>en an einde Nanking te beaefcten De onderkoning van Nan king is een groot vriend van Engeland Feuilleton Een onbezonnen miwelijk 25Ï Er was zooveel verstandigs in dien wenk aat Falknor boloctfdo hem op te volgen hoewel hij er ziel » niet veel goeds van voorstelde Evenwel zou ao brief verzonden worden Do onoonig beid van dien oebbend wae zoo hevig geweest dat Falkner aan een dienst bode de boodscuap had achtergelaten dat > bij < niet thuis kwant eten on bij dacht or ovor hoe bij heit overige van den dag aan besteden toen Bumps tead die weder ecnigo weken vrij af bad zich plotseling voor liino Oigon ver toonde ' Fallmer sohrikte ' bijna van de onverwachte versohijning ¦" au zi;u ouden leermeester waarom kon | i > wob niet verklaren tertdat bij.Bump-stoadi in verband broclit met zijne eerste ontmoetin " met Bertha en zij ne eerste bekentenis van liefde voor ¦ Etïiol " Zonderling dat die oudp leor - meester altijd bestemd ¦ ebeeti om be trokken to worden in de liafdesge-vallcn van zijn leerling en bob duur de een öogenblik ^ eer Jalknei do be groeting ' vm Bitmpstead beantwoor de en berm zeggen kon ' iioe blijde hij jvas hem te zien " « Ik d »** wel da.t l«t o gdBoegeft bou doen " zeida Bun^sfcead „ He wilde bij u aanloopea om te z>ien of ik u thuis mocht tretien " „ Ik was niofc thuis zoo ids w ^ neb " antwoordde Falknor „ Neen en Mrs Lyle ook niet Ik zag baar in een rijtuig stappen dat voor ' do deur stond — een rijtuig met eono jonge dame on een beer er in " „ Ik kan niet gissen wio dat wa ren " zebje Faikner „ Toen ik nader kwam boorde ik dat de heer den koetsier beval naar ' Riohimond te rijden naar — ak woeb niet moer welken natun bij noemde " hernam Bumps tead j.ïje Star en de Kouseband " vroeg Palkner nieuwsgierig „ Ja — ja - — zoo waa bet — do Star en do Kotrapband " „ Dat is zonderling " mompoldè'Frük uer 2ij.beeft mij piet gezegd daL zij óénigei afspi'aat bad gemaakt — dodh daar moeefc ik mij missobien niet over vorbaaen " Hij bleef een paar oogen blikken stilstaan en zeido toen meer looi-baar „' tis nog vroeg genoeg — wat dunkt u — willen wij ook naar E-ichmond goanl " rilt " „ Zoo i „ En tödt,"ïrij nader inzien zal ik heb liever niet doen " heirnaim Falk nor wodeè sfrflïit'aaiiide on zijn 1 ouden ' vriend stratf aanstarende „ Dat psv ' den aahajn faeVben alsof ik haar be - spiedde ITeen — wij zullen naar Grocnwidh gaan en bij Quartewnaine dinoeron — ik tidb in geruimen tijd geen vrijew middag geliad " Bmapstoiwi wao geheel ter besohfle king van pjn voornudigen leerling, on zij gingen te « amen naar Green wicb Gedurende bet diner ed laiter toen zij onder eeno flesoh goedbn wijn zaten scheen Faikner er genoegen in ts vinden ziob den ouden tijd ' op da GedJors " zijne oude school makkers en eindelijk sajne oude Uofdo weder voor den geest te roepen „ Hoe hebt gij de lieve Ethel neg niet vergeten Ik geloof met dat wKfi eene blijvende ïtonniienng Mrs Lyle bijzonder bevallen vM als zij er van wist " zeide Bmnpatoaid terwijl hij rijne aanmerking met een glas wijn wcnspoolde „ Het zo » Mrs Lyle volkomen on-versohillig zijn al wist zij fot ik twaalf maal " eengaseerd was geweest eij ia zoo heel gevoelig met " ant woordde Failkner met een spotachbi-gen trek om zijn mond „ Hei hoi Falkner < tit hoca 1 ik u niet aSartie zeggen * sprak Dinnpstead. ''-5^5 zljt nog te jong getrouwd dan dat er busaobeii ü on uwe vrouw spraak ' k(Jn zijn viwi Miveradhilliglfêid." '„ W*wèbiënï » Iióë wel wiit te vroe ^* zeida ftajkner „ nuUr ik vreoo dat ife bet vermogen niet beeit om op den duur te böhagen " „ Heb staat u leehjk dat to zeggen " sprak Bumpotoad avor den rand van zijn glas been knipoogende „ Da.t ver mogen is even als goede wijn liet wottit met de jaren beter " „ Kontnan geen complimenten tus sohen ona " zeide Faikner eeuigszins emabig - „ Ik ken mijne gebroken maslr van één gebrek ben ik geloof ik, voor ' t overige vjh » mijn leven gene - „ En dat ie " vroeg Bumpstcaid „ Verliefd te worden op sehoonhatd en op schoonheid alleen " Bumpstead sohiw ^ Bijn stool adlitoruit en zag Faikner opmerld.annu aan „ Ik heb die dtwaorfheid meer dan eenmaal in mijn laven begaan oude vnond eens waa het toon Bthél Meriton mij TDOr eene poos tot den ongelukkigsben baar deloozen knaap onder do zon maakte " Veor een korte poos " merkte Bumpstoad glimlaobend aan Ja — ik beken het voor eene kor te poos maai het verwondert mij, dat ik zoo dikwijls aau baar lief go ziebtje denk en baar in mijne vorbool ding nog met-al de deugden bekleed die ik baar zes jaar geleden toeschreef ' Faikner schonk zich een bierglas vol en dronk het ledig en Bumpstesd vofedo zijn voorbeeld „ Toni Ontmoet to ik do scüioone Bertbit Clare Hare ' acboonheid bertoover ^ nuj.'Mijnê rede moet verdoofd geweest tnjn Kortom ik waa betooverd — er ia geen ander woord voor " Do wijn was krae&big bet hoofd dïMr werken en lijden verzwakt dUa verried de lang vetborgen trourighoid zich eindelijk Bumpstead dronk geen wijn meer maar zat naar zijn voor-maJigoa leerling — ïajn 1 vriend — te luisteren terwijl tfezo uitvowr over de koele ongevoelige ¦ vrouw die Mj tot eehtgeuooto gekozen bad Eindt!lijk ken ik haar oude vnontf ' zeide Falknor met eene dloffe on hee-scho stem „ Ik weet dajt zij zod on vaitJbaar is voor liefde — voor mededij dien — alsof zij een marmeren beeld, «en schoon fcuustgewwcht wa8 Zij heeft niet bet minste gevoel en de ' misleide Avazen die baro ijdelheid voecteel geven worden door baar ver acht en met onversohïlligbeid beje gend oven als ik -" „ Ik wou om duizend pond als ik ze bezat dat ik dit niet gehoord ' had " zeide Burapstead Gij hebt het slechts oenige dagen vroeger geboord dan ik voornemens waa bet u te zeggen want —> kom laart mij uw glas nog bmis vullen " Faikner gebonk do flesdh ledig en be stelde eene nieuwe vóórdat bij voort ging Ik llöb mot nuja compagnon tfvwlegd wat aaj te doen atontT Hü weigert mij den raad tegoven om zoo te hendelen als hij dit weet ik meent dab rk ' handelen moet Hij beeft mij echter een voorslag gedaan aan mijn * vrouw te sohrijtven Da * zal ik doen Zij aal don brief voor mijne oogen Wsdhouren en mij nitlaehen Mijn vriend 1 ' —- Faikner drukte zijne ' band op den arm van zijn ouden loenneeiter — „ mijn vnend ik zou bang voor * e vrouw wju als zij tot liefde in staat was Zij wm eene Borgia kuouen wor den om eene neiging te bevredigen " „ Waarom 1 ver]aat gij baar niett" zeide Bumps tead „ Ha ' daar spreekt de vriend die Fleming niet rijn wilde Het cenige ¦wat mij doet aarzelen is ons kind — ons ongelukbig kindl " Faikner drukte zijne dichtgefclemde band togen rijn voorhoofd terwijl Bumpstcad zeide „ Waarefen zou Tiet kind een belet sel zijnl Als Mrs Lyle de vrouw is aoo als gij haar ' beschrijft zal zij weJ van haar kind kunnen scheiden " „ Neen dat geloof ik niet " beraam Faikner „ want ' hoewel ik haar niet in staat acht om ware moederlijke liefde te gevoelen — ik spreek naar hetgeen ik v»n haar gedrag gezien heb _— ' hetSt » j echter het moederlijk instinct en zou aan baar Und g » heebt rijn erven als een dier aan aïja jong Ik hoop dat die geSieobthcdd een maal een vorzachtondo omstandigbeid op baar gelheelo karakter moge aiju " Wordt Têrvolea é 
55 ^ mon rijden De loodsen op het terrein dor Amerikaonsdu » wairen ingericht voor de opnatme van de manschappen en de paaidon terwijl de officieren mode Op de „ Robtardam " zijn ing^i - kwartierf In do stad zdf ia hot gisberon ruabig geweest Seeds ibedenochtend vroeg Kitte da gewapende roajdit vorschillec do havens af waardoor aatt hen die werken willen de coodigo besclicrming is gewawbetcgd - De InrrgenMeator heeft eeb proclaaüih tie uitgevaardigd waarbij alle samen scholingen lijn verbodou Ongelukken en taisdaden Vcohtpariij w Zaterdagavond ontstond op het van Hogendorpaplein te Rotterdam een vecht partij tusadien half beschonken perso nen Toen de poïffie zïener mede be moeide kreeg men verzet van het publiek waarop de menigte met de sabels is uiteengedreven voor zoover bekend Is zonder letsel Een der be ichonkenen is in arrest gesteld op het politiebureau in de Fanweuatêêg Aan den Zuidwol te - ' s-Qravenhage is Zaterdagavond ter hoogte van de Looijor Btiaat door een met puin beladen wagen een vrouw overreden Zij ia in het ge meente-ziekenhuis weinige oogonblikken na aankomst overleden ÉTÜsl e tri « air l«l«f oottdraden Tnsachen Waddingavoon en Hazers-woude zijn deze weeks ' s nachts op on derscheidene plaateen de koperen ryka telepbooudraden vernield en gestolen. Dit gat groote storing in Eef'^erkéer doch men heeft de verbinding weer her Btetd De dadera zijn onbekend Een ¦ lagge jongen Een vrouw te Amsterdam die zich bij bet doen vut boodschappen wat bad opgehouden en den verloren tijd wilde ' inhalen door hard te - loepen bad bet ongeluk daarbij te vallen Zich aaneen yzeren bek willende vasthouden bleef zij met des pinkricg haken aan een scherpe pont zoodat haar de pink van de hand werd gerokt Spoedig was er hulp hü en in snelle vaart ging bet nn naai hot Gaatliuis Een wakkere, flinke jongen dacht evenwel aan iets, waar niemand in de drnkte op gezon nen had Hij nam het afgerukte iichanmadeel der juSronwvan het hek wikkelde het in zijn zakdoek en stormde er mee naar heb Gasthuis waar hü veel eerder aam kwam dan de eigenares van de pink Hygend en blasend sprak hü tot den portieTi „ Hier is de pink van een juf frouw i die komt strokkiea ¦ maak maar vast schoon dan kan ie er gauw weer aangezet " Dank zy dien vlaggen jongen raakte de vrouw weer in het bezit van haar pink die volgens den knaap nog leefde toen ÜJj haar-la zun zakdoek had Hü kreeg den ring ten geschenke voor zijn nobele daad SPORT Kaalsen De beer S S de Vrioe te Jonre heeft gratis een stnk weiland disponibel ge stel * om jongelieden van 12 totlTjaar gelegenheid te geven zich in bot kaatsen te oefenen Tot nn toe was het kaats spel daar onbekend tliana is er eene kaataclub opgericht Wietopwedstrijden Baarn Heb weer liet aiobi gïsterenmoigen alles bdhailve aanlc&kelijk aanzien; oen stövigo nxwidwester en enkele aEorlibuien voorspelden weinig goeds Toch begon tegen den middag do ho-mei op te felaron al bleef do wind vrij guur AJlea to zaajjon gpnemen waa er dan ook nog mear publiek daü men in de gegeven oiustandigboden had durven verwaohbea da tribuno was zelfo vrij goed beaat Da MulbiplüV-raco 2 KM die Zar terdag vKaa - oj^jefcioiidfeii werdr thans gpredlen en wal door Mayers-du BaiUy W Midder-Sla&fer Liudonk—Smcmt en Vissïhei 1 — Gelderman Heb eerste paar won in 2 min & 4/5 eec dii BaiUy - viel M da beslissing w(^ena hob springen van een band vnj orn - RepédiiagQ 1 KM Amakatr kant pioonachap No 1 K van der Vliob, Amat in 1,39 4/S - 2 ¥» n Dijit-RM * ftffdtiinl ï J » W valn Hoorn Amsb BbmfinaaM lo serw 1 O Kak Amabcrdrtm 1,315/5 Jae Tf Smaub Bergen Op Zoom 2a sone 1 E J Galdferan 1,471/6 2 it van Böidonlc Doidntóht 5 C Q van Maöbwijk,-Amsterdam 3e oena 1 1 J C Grevo, Amsï 1,301/5 2 G Ohnabiani Ant werpen 3,H J Grooneveld Woerden finale IE J Gelderman 1,43 3/5 2 Smout 3 Kok I TTM " Protf-kampioenschap van Nef hodon dier demi-fina i m les werdfcm goRoitden Majors I,20j 2 J - Mulder Vim der Knoop 1,2*3/5 Bij d'a beslissing i3 1 Medj Jansen on 3 J Mulder50 KM woebbriid mot making en bet Prof essianal-kampioen sobap va^i Nadwland Ii^eBdaravein rajn J.,van der Ticyn Den Haag; J W Dusenkamp idi J N van dor Knoop Vlaildingon eb Ëoffiiw Vïs-J eohor Don Hang — G C van der Vlieb Woerden waa meE opgekomen Yan der Knoop ie wêldrai voor kort gOvéJgd'dtWVan der Tuyn deze tra »** IHf dö TÖOe iwnda Van dat Enoop ta lappen fctefgoen tnjna go Idfct dofcb ïrij vorlieBt rijn gftgm* ¦ ting O * van der Kntfogf gaiognui king wordt dtfwtr dorfh KAus Vis 2 Jansen 1 1,23 2/5 lOtorgaBg Men gelooft thans da * als iiet waw II TSngoliind genoodzaakt is onmiddel lijk handelend op to tred«n De moord op do gezanten LONDEN ' 7 Juli Do avendWadcn oatvajigen oen telegram nib SJMng-Hai ' van gurteron volgens hotwolk de elach ting von da gezanten met hun vrouwen en Jundaren benemns ds Europecsche wachten wordt bavsstigii Heb drama Km sijn gesohied na een topdoozen le genstönd van 18 dagen Tom de mum tie en de ievensmidiLelen waren uitge put drongen do Chineiezen op de ge-Kanteciiappcn aan vermoordden de nog levenden on stajteta daarna de ge bouwen in brand De gezanten gered LOKÜEN '^ 7 Juli Heb depart » ment van buiteulamdsdia zaken ont ¦ ving oen telogram van den consul to Shang-Hai Deao i^rt int volkomen vortrouwbaro ' bron vernomen te liab fcen dat een fcoener die 3 Jüti Po king had verlaten gemeld toad dait twee logatiëi toen nog stand hielden en dab do dnneesoho trospen zoor ontmoedigd waren moer dan 2000 soldaten waren gedood on van do Bok ¦ era een aantal leidera Po Bokaess keggen dab de vreemdelingen do beko ring van hun mystieke maeht hobiben. eebrokeo zij durven de gezantsobap-pen aiot moei ' to naderen Do keener moot er ' bij goaegd hetobon dat do vreamctolingon liet nog lang tunnon mthoudou als zij genoeg proviand en inunltifl iliobben WASHINGTON ' 7 Juli Kot da partemont van btntenl zaken ontving ¦ vain den Amerikaansohoa consul te ehalng-Hai « en telegram nteldtentte ' dat % tooveel g«eant9ch«iq>en op 3 Jttli nog bestonden en dab de jongste aanval der BoEsors zwnk waa geweest. ¦J>e Bbksera sdienen een rathongemigs methode te gaan volgen ESRLUN 7 Juli Aon Wolffs Ba eeaii wordtIhedon uit Londen geseind Dt Oliineosdhe gocanb alhier ont xia % gisteren een tolcgram van Li ïfung/rBJang waarin deze zegt goeden grond te hebben ora aan te nomen dab do gaia«taDh8.ppeii to Pdting ondeff beadierming der regeeting vailïg ajn th juistbeid van dezo oniferstolling wordt ibotwijfeld SHANG-HAI 7 Jnli De con auls meMen olfioieel dat de ge ïaatsebappen te Peking op 4 Jnli nog bebouwen waren wdat de Chineezen bon aanrallcn staak ten De eenige urees was dat er gebrek aan voedsel zoo zijn Verdeeldheid onder do Ghineezen PAKÜS 7 Jolr D * FraaEolie oon « al to Shia^-ffiii seint va » 3 ^ aon - Do ondeAcmingon van Nanking Fofr-tajcfoe Oetejimg en Sje^gjoean $ t db gtflweróonr Vaa-Kiang-Tao onl Nhan-Hoesi lioVbon een krachtige cnKtJamatio oitgwairdigd omt de && sdiermiiig »•» do vrëdldingon if voraokeren Alleea de goavwnour van Taeyan ^" noemt een andera houdmg Do toestand schijnt vepbeterd ta Hoiho * en Tientsin Gsrforaal Tsung foiMiang is moester van don boesbaijd ' to Peking hij ia voomomons oen de oroot bogen de vreomdelingon uit to vaardigen JAPAN en CHIKA BBKLUN 7 Juli - ' De Japansohc rO ' goering heeft er op gomeaem dat iwwiw insdena de tosnemendo eniEft vbïb den toeatand m Chinoi bet onmiddellijke zenden van groote broopenmachben noadznfoshjk maakt en apraje daarWj dten wensdb uit dlo meoning der andere mogendhodeu ba mogon vemeonen ftj Duitecho rt^eerii^l hieoÉt geontwooordi dab üj heb govHdtbigabe punt op heb oogcnblik acht bb de eeaistommiguoid flutter de mogondheden bBWaardwiive ^ dionso-veteenkomatig zou zij instemnMta ¦met ailto maötropslen waiairbegen aa-¦dbren gee » beaiwaar maakbtn Frankrijk en CEima PAKUS 7 Juli In antwoord Op een vraag hem in de Kamer ge^tan zeido da minister van buiteniandbdie zaken ¦ Delcassé dab Jaipan den « il heetb mb gedrukt in overeensbemmjng meb dia mogendbedon bo handelen « u niete Km der btwr to doen • Wat betretb de vraag or or spraKe is van een staat van oorlog spe vraagt Hoi wian men oorlog zou veddaroa;; do koüwlijke regeenng is afgezet of opgesloten door de oproedingon maair '^ onderkgningen • ddpiein tocb met te gehooraaroen aan * hoofdm van den opaband Trouwens een oorlogsver Mamg kan-nkt T#n eon enkele mö-«ndiieid uittpion Omtrent de ieg»biën « Pdnng aajn geen offideolo berkhiteo onbvangen Tbanfl'zijn roed'a 4000 Fransdhe solda ten naar Übii * vertrokten vflir da » SOen gaan or nog 4000 « a a <*> noodjg ' DominiBtor consbateieraB te » dotM daib op eonetanmigheid heereohb onder do mceendliodlen Hiarraed » was de kweötio sfgeloopeö BINNENLAND _ " ' 9 Juli " Uit de maatBeanrant BH kon beal ia aan H Kayaer op riin daartoe gedaan verzoek met Ugarig « n 1 Augirtiit fck « rwl ontslag ver ¦ Ifan * » b I»nto«reohUr-flafcUvervangftr in het kanton Goud » oafla dankbetiü cur voor de « 1 » « oodanig *" dieisten il in zijnen rang overgeplaatst bij het regiment grenadiers en jagen de Initenant-kolonel jiir W G van der Wijck commandant van het instructie-bataJjon die in verband daarmede eer vol van Eija tegenwoordig commando ¦ ontheven 1 » benoemd tot reserve tweede-luit bij het wapen der infanterie en welbijhet 6e regiment do vaandrig J F H Du Tergé van genoemd korps is aan den reieive-otficier van ge sondheid der 2de klasse J Wierioga gerekend van 5 Jnli een eervol ontslag verleend uit zyne betrekking tot de landmacht Is aan I de Haes fabrikant wonende te Eindhoven verlof verleend tot het aannemen van bet ordeteeken van ridder in de Koninklijke orde van Isabella la Cntolica hem namens Z M den Koning van Spanje door H M de Koninglu Eegentos geechonken Do Stct no 157 bevat da gewtfiig do statuten van de vereeuiging Doops gezinde Gemeen to te Apeldoorn ea HilverBumBche Gymnastiekverteniging te Hilversum De andlentle van den minister van waterstaat zal aanstaanden Dinsdag 10 Jnli niet plaats hebben 15000 K.B psparMMlli Dit Amsterdam meldt men De heer N Wagtendonk commies bij het bevolkingsregfeter levert te ' s Gra-venhage de bescheiden der volkstelling te Amsterdam m De vrnohten van dezen admimatratievon arbeid zijn Za terdagavond voornltgezonden in een paksohuit De bezending woog niet minder dan 15.000 E,ff en is verze kerd voor een bedrag van f 50,0(Kh Ongevulle nwel De Commissie van liapportenra voor i ongevallenwet is eorgi sterna mid dag en oergistoravond werkzaam geweest Audientlo Zaterdag werd door den Miftister van Marine in aodientto ontvangen een com missie uit de schipperBvereemging „ Scliultevaer " bestaande uit de heeren J Varekamp algemeen secretaris G Vlieger on M Boating om den Minister duidelijk te maken dat verlichting der Bootjes door gaaboeien noodig is Koninklijk * glfL Hot Uitvoerend Comité tot ondersteu ning der werklooze diam an the werkers bericht dat bij den voorzitter is Inge komen een tweede gift vu H M de Koningin-Moeder ten bedrage van 1400 Bootwapksr * Ie Rotterdam De toestand in de havens verbetert zeker niet Wel wordt op enkele booten met kantoorpersoneel nog iets uitge voerd maar dit ie namnrlyk zeer ge brekkig Alleen de HollnndAmerikaiyn hondt vol al is bet dan ook nog maat met 80 man on ook de kolfloboot der firma Ufiller en Co is nog met haar Zeenwen bezig De gisteravond aangekomen Ttt-bnrgers zijn Iiodonmorgen weer temg gegaan door bemiddeling van den hooid-coromisBarkt hg wlen zj zfch beklaagd hebben door de wervers te zijn misleid Intusschen zullen de volgende week met verse billen de bcurtbooten extra bemanningön meekomen Inmiddels is In de stad oen wnnr schrikhe'vind ingesteld naar aanleiding van de door de sleepers besloten ata 1 king De enkele sleepert die nog reden vanmorgen werden voor hot feit gesteld 6f omnfddelli]k terug te gaan 6f ge molesteerd te worden Zoo kwam Eet herhaaldelyk voor dat men de strengen der bespanningen lossneed de lading op straat wierp en ook da wagens aelf onderst boven smeet Kwam dit nn nog alleen mot aleepers wagens voor het zon hoewel natuurlijk af te kenron toch nog eenigermate te begrijpen ijn Maar geen enkel voer tuig door paarden getrokken is meer veilig Zelfs groentewagens worden te gengehouden en de bestuurders bedreigd zoo ook melkwagens De voertuigen Van spoor en Van Gend en Loos ja zelfs meende men ook maar de trams en de oranibusaen te moeten atoppou, wat echter niet gelukt maar alleen Op onthoud gaf Dit alles geschiedt in de binnenstad die bijna geheel van politie ontbloot is dus nagenoeg straffeloos De tQd schlint dan ook nn aangebroken dat zeer ernstige maatregelen dienen te worden genomen Debargemeeatcraohlint nog te overwegen of de toestand het uitvaarde'n van het aamensoholingsver bod « 1 rechtvaardigt doch desuiottenun worden er reeds iilattte?ift en oavalerie gereed gehouden Er is ougotwijleld nog maar één droppel noodig om ï te doen overloopen Over het algemeen evenwel krijgt men toch den indrok dab niet zoo doortastend woedt opge treden als in 1896 - Naidor meldb onan *• vj ' j Bobbardam is an staaib van beleg. Gistwonaivond 6-37 kwamen nib Amr abordam bier aan heb atataoi D F - aan heb tterdie bataljon van bat 7e regimenb infamterie ondör l»vol van majoor A J Vetter vordoeldl in 4 compagnieën geoowonandoerd reap door de kapiteins J T Oborholaar A - S van Aohthoven J Willems en Van cte Poll De troep is te aamon gnoot 14 officieren on 211 onder-offwaeren on mansch^ipen ffij mflrrofooardeini vam hi * stati&n naar da WilhelnMnaikad ^ waair die officieren hutten karegan op tó * stoomsdiiip 3* teadam " der Holland—Amerrkalijn ^ terwijl de roamsoliappen zijn ondngp bracbb in die barakken on heb Undv* ïiuizers-faoitel dier Maatschappij Termuuwarnaod waren rij bnmffli of het bekende hoorngesc komt * der cavalerie aan Het 2e eskadron gwot honderd mam van hot 3e regiment uit Dan Haag onder bevel van dan ntmeester H WbÜion. £>«e tzoep ww via ' eGraventaigo ko - schor laab hem de zijne over applaus ' Bij do 123e ronde valt van der Knoop en ia © ven uib do ' baan d'ocb krijgt weldra woer een Épugoraiking Van eter Tuyn gooftliot bij do 146sto ronde cip. Uitslag - 1 van der Knoop 1 uur 4 ut 19 5 aec 2 KoEte Visscher 1,15,57 on 3 Dureidfamp dio steeds zonder gaugmafcïng i^cd/ijaO ^ Kampioen-wiElrenner - van Nededand over 1300 lafen afstand 30 KM tus-echen dan winnaar van ' tp^of-fcai»-pioonschap — 50 KM en yari dan winnaar van ' t ainabeurkalrapioiuschaip op Zaterdag dus tussetoen Van der Knoop en Grave Dib ia een zeer span nond nummer ' Van dor Knoop rijdt prac&tig en hoeft bij do 0o rondo ^njna êén baan gelapt doebi iiii ver Heat zijn gangmaikrog en GreiTO ' komb spoedig voor Wel kri^b van dar Knoop rijn gangmafcing terug maar desa wordt diefeob en Heeft voortdurend dtearntHde be k amp e ir Bij ^- SeoroitAr w Grave dato ook reeds 3 banen vóór en ' wi u f steeds meer Met 7 rondos vóór bereikt Grave de eindstreep na 3 / non 24 3/3 <*& zood'aib hij drf kam pioen ia gOwordien Hem wordt een krans aajigeboden onder fanfares on daJverond applaus Wedstrijd bdssdien Amabeur en Pro fcssional Éampaoen over 1 KM dus tiroroitea Goldorman en Meyere - In cfeon niktcfi Is Meyera wmnaaii dio een krans antvangt omdar Rtide tod-jiddiing Eerst ba kwaib over vijlven waren da wadstrijden afgeloopen in heb Ho td Groenoveld werd bot BondstEner geilu>u&>n tevens weidon daar de prij zen uitgereikb Sïasüsnïeuiws UTEECHT 9 Juli KEBNISBEU1NGEB Ovorgangeexamens en eind examen Hoogere Bnrg-ei > school voor meisjes Burgemeeator en Wethouders der ge meente Utrecht brengen ter kennis van belanghebbenden dat de overgat examens en het eindexamen aan Hoogere Burgeischool met vÜQarfgen cursus voor meisjes zullen plaata heb ben op Woenadag Donderdag en Vrij dag " 11,'12 ea 13 Juli 1900 in bet Bchoolgobonw aan da Wittevronwenkade ' Utrecht 22 Juni 1900 De SeoreUris Do Bnrgemeeater J BOOL B HEIGEB MIIHatra Tehatzen De jaarlïjMehe samenkomst van huis vaders der Milltairen-Tehnizen zal plaats hebben op Vr§dSg-20 JuB de » voorn » ten 11 mi in het Militairen-Tehniii al hier OnBoaotükt ' De milicien Wensvecn van de Koh ting 1900 van het Ie reg veld-art al hier u door Gedeputeerde Staten voor de verdere waarneming van den mili tairen dienst geneeskundig ongeschikt verklaard en daaruit ontslagen Aana«Hez«n De kapitein L J Knljckv van het Ie rog veld-art alhier ia aa»g»weiten ala lid der commlsaie tot keuring vsm.fon-rages voor de paarden in dit garnizoen S S Mijl Op 17 18 19 en 20 dezer zal bij do Sü Hij - a lbier examen worden gehou den voor aspirant-opzicht er Bij de Ë.S Mu - zijn benoemd tot klerk-telegrafiat 3e kl de surnumerairs J G Smit A Korver en H C Kmse; jtot HCortjver 2e kL S de Beurs Rijka Hoogepe BiiPQeraotiool Kol afloop van de overgangs-esamens aan do Rijks hoogere burgaurchool al hier worden van de eerste aEdeeiing dor cerate klasse bevorderd ' J die Vnes J To Hamaifcer H. .M van Velthuijeao ' H F ten Hotb Maria J G Spn^broek M Oh Hoon-fcamp H G van Budb TheoJor G A Konnsbiohl A J - V Swonfeer Loud se van der Elsb A J Frolkh J P. EB Watermain L Binkei H W B 1 C van Geboren C A Hemofco G p FÖhn Snothlage F D SohoMfc A «¦ MiSJelÖeok HfG ' A vain Bi ^ F" H TeiJiaeïf on O Verhagen nieb be vorderd zeven ¦ Van de bweedo afdeehng dec eerste klasse werden bevorderd J C Th A Leusden £ U S P Sdiaffer C P de Weerdt T Baak ¦ Anna Jonker Jobanna E O Bnkïaar, B J G Ltstradev G - E de Groot E iRjltand Johannai C W do Boar A jHillou J - Mul&sr K H Mijnlieö A J Ci Buijaman O F Snxma Th J France Koaai Spanjajurd J J van Lear H A O W Koldewijn A Kerk-boff en K W F Doorman nieb bo-vordord zes Vain do aei'ata afdeding dor tweede lldo'=3e werden bavorderd - W L VoJbman P MuUar H Jon Ker J D - Jansen J E Doelkeu D B Montague WAP van Lier Jat coba Verftóëwm Hi Hennessen H. F G Koteer Aüdla H A Koch H J M Hoogland A W van Lennap ¦ D J van Sbonla A van dar Waag A L J VoHter W H van Alphen daVeer Angolique A C Ktming 3 GKouffeld M K Banmk on H Oolman;niet bevortïerf vijf Van de tweede afdeeling dor tweede klasse zijn Havbrdord J G M de Groot J M de Mo-ris G L W v«n der Vliet P W Walt man D G M 3o Vries F Meojeo Clu-wen W J Huteohonniiitor J W-Gonggrijp P Titraa L T * van der Waal » D t J van lijnden B J BorfwinKel J N Haat B van Lut tervelb M do Wit H M Beijerman Hi H Geul H J M Douwcs Dekke *^ C Cii J Schippers J Sloop J M A Swenker on L Middondca^i tt ut " co vordatd drie Van de Eerste afdeeling der derde klasse werden bevorderd 2 E \^ E Seidefv G KnotK W S van Manen B J J Huijbera J H TJm mels Odüia S Comrei - W van der Eist G J Lngb W P S von Sfain Callenfelg H M die Groot O vao ¦% iuton P H ZaaJbargv W J P Leqj Ims H J vanXessBB J Pt D Pitlo, M W Jidius A J Harting H J J Jansen en A G A ' Everts niet be vorderd zes Van do bweeda afdeeÜng d^r deido klasse wortion bemeciterd ¦ ' W L Muller B Opdiien J O C Men F J J Trapman E J H van Del den H J Makkmk E E Creuteborg S B Ponbaeï ^ Pirran Blankenstetn C Tenha^ff A van Houtum ^ W J ES^enfl^B Janso K ESxm » G M J'Swalrt J J Eoreol.deiMmiregaault ' A Oolman W Jolles on O Bademaker niet bevorderd vijf ' Van'do " eerste afd&èfing der viird * klasse werden bevorderd A - G Loos Maria Corvon E Tff K Butten J J Torwiel Nelly P J F NïeatwlarQd Gerarda E J Verweij, C B A Proper G K Q van Lijnden C S van Beuningen W H do Beau-forb J A - Mljnlieff J Mager G L ÊoÓI J J - Boeloffs Valk E P do Groot H Wolzaik HT A M van Hef fen E H Douwes Dekker L H Schip pers K H Sobussler en D Kruijff met bevorderd bwee Van de tweede afdbeling der - nafdo klasse weïden bevorderd W G Enklaar H Brunt N _ G Jannink J G JncUag, Anna M Meijer Clnwen Apollonia P A Ma ' Sdmibzler C A de Bacieï, H V Th A PlSWel A M W van Beneese H HeringaL D Heiaeki J B - Lamoij J J - Voi-dennan H W. van Dijkto en G J J Ebb niet be vocderd vijf De vijfde klasse welke 34 leerlingen tedb heefb he * sohrifeteliSc eind-exa men afgelegd en begint Maaw^-IG Juli meb hefcmondcKngo gedeelte van dab examen i « toetatmgs-esamens wdke D«n -] dtrdag U voor da estate kTass » be i gonnen mjiir worifan Maand.ig " i Juh en voigenSe dagon TOOitgeMt Zwem aioös fïi rfo n Mot|on Dinsdag den 10 Juli zullon de dorar do TT Z C uitg^söhroven zwem wodrti^den ' s avon * - bea 7 J m » in de bad - en zwcnunriobtiiig aan den Krom men Bijn plaats vinden Wij hopen ' daib bet sohoone weder bfitvrdk de H a & jaarhjika bq hanen wsdatoijd begunstrgb iiair oei ditmaal niet in den eteok zal lateü düar joowel moeibe al *" hosten - tot bot woléUgon de * wed Ëtrijdon en Pantomime mét gespaard ' zipfc-Ooirde vêrhabtaiig van het ter rol » belooft zeer aardig te zullffli wor den - Hieronder laten wij het Brogxamma dei wedBtnjde » volgen No 1.'ènelTwiommen op dea buik-Lengt * der Baan 40 > Meter Voor deel nemers beneden dte 16 joar lo Prip zilverwi medaalle Ingeachreven de jonge heeren C J Padroe Gan - Meijer Glnwe » H Gouï No 2 SnolzwemmiOn op den built. Vnje deelntume Langbe iter Ba-an 80 ' ÏÏÊtbr 1 Tceerpunb Ie " Priïs züveren medaille 2e pnjs-bronzon medaille Ingeachrenren do öeeren - J B Kreu nen K H Keers T G C - Ditvergé J Pb van Dijk p J - F van Luntfr ren J H A Wübon No 3 - Snelarfemmen 1 op den rug Lengte der Baan 40 Meter lo Prija zilveren medaèUe 2c pnj » bronzen medaille Ingeschreven de heeron ¦ F G G. Duvergé H J Mofcldnk X - J - F van Lunfceiren C PairSe No 4 Duiken naar Berden Vrij © deelname Ie prijs ailverein niedaillo 2e prija bronzen raad aillc - DigeBobrevon db beeron i J R Kreu nen t C J J Ebt C vaiu Bonnee H Cl'vaurOiepen F - G C Duvergé M Ham J P van IHjifc Jr - J - F van ¦tiintcran W J Kijken ^ H - Platbcl A - Middalbeek " ïlfo 5 ffindamis-zwommen Vrije i dcetaame Ie prijs zilveiren moiiaillei 2e prijs bronzon mcdaiille Ii^eschreyen de heeren ¦ O J Etb C van Bannes C - J - Paicree Czn A van Stuiweaiberg T G O Duvergé M Ham JPh van Dijk Jr H - J Mak fejnk J F van Lunteren W J Bij kens H Geul G W van DiÜen H Plaibtal A Middölboek J H - A Wil - No 6 Tobbeuwedatrijd 1 Ie fefls ml vepen medïmUe 2e prija bremzen me daallo Ingeschreven dfe ' Itóeren M Ham G W van Dolen A Middelbeek H Geul Eajltons Kgast No - 7 Wabortoumooi Uit te voeren dow de heeren H Bonbdmius O ïtonneB O Perrée ^ K Ebt H Ptabbel J Keers A - Mafclank J F va » Lun teren Tob slot de Pantomime „ Een ViBdipartdj " „ Ona Belano >" Bovengemelde veroeniging van werk lieden dor Gemeento-Beiniging hield Zaterdagavond 7 dezer eene leden voigadering onder voorzitteredhap van dten heer A KoiWenberg in de zaal da Nijvariieid Dte Ite seioreteria laa rijn verslag voor waaruit blaak kt bob ledental altijd flink vooruit gaat D'a Ie pao ningmeester las hierna zijn verslag voor dat door do controleeren do comr missie was riageeden en in orde be vonden waatn » IxKnravenkiezing plaata'had Gekozen werden J Hof man 3 Bot F.Braa ^ en E Tul ' kens en G Hofin*i Voor hot cemtro leeren van den p anningmo ester werden benoemd J Wontink Jr van Engelen en van de Velde Jr Besloten werd over t « gaan tot Kefc oprichten Van oen zebtandig onder - stutningsfonda Wj ziekten Gepciisianeoni op I Mei werden 6 workliedSn Van las tot vast werk man aangenomen met een loon van f 7,20 oer week werdbn 4 werklieden •" bevorférd tob werkman op een loon van iÈ4 L 50 por wetdi 2 jongens Nog een vaat werkman in don nachtdienst cmbbreekb Aangenometa tob wagen maikor H Rooperb van IJssolsbein qp een loon vaa f9 por week Op heb oogembiik zijn aan da Gcm Keinigiig ' 13 losse wéddieden Werk zaam Niota meer fan do orde xijudo sloot de v^oaibter do vergaderïng - 0 wer leden In den fflidenyfrmn van 8S jaren is al < hiór overleden de fioer G P J Mossel gep Echoub-bijTnatbt ^ oudlid van heit Ecog Militair Gareditahof ridder van voKWhillende Neder ] andficko en buir tenlaniÈcbe orden Pi*oco««!e Do eerste Utreditsche - processie naalr Kcvelaar zal op Zaterdag 4 Augustus vertrekken I * Ie ïzlcr & ao Ie n Aan de Lajuwereeht wse ' t gjateren een groote drukbe ioot 3 pleiriorbooten dia met muziek van Amaterdam amr - Hoooa'and Mitzickuibvoermg Dinsdag 10 Juli tea 2 ^ uur onder lejdingj van den heer W v d Blij I Marscb 2 Oitvactoi » voö de operai „ Lo Clemeaza dl Tito W A > Mojaat 3 Wimer Blut Wals J Sbrauss - 4 Fantaisie over motieven van de opera Boméo ob Juliebfce ^ Cat Gounod 5 Dtunse do Aborigénes C Le ÏTiiorei 6 Gebed ui * de opera Mose in Egitto G Rossini 7 Fantaiaio aveq motieven van die opera ^ Le Postillon de Lonjmnean A Adami 6 Marsch ATgemeene Bondawargadariitg vanK K W erkliod!ettveroenigingeam het Aarts-bisddm Utredht In heb belang der Vaikorgamsafiel was detse Bondsvergadering niet in secties verdeeld aooals anders gpbiïn fcelijk is maar m een aantal vakver gaderingen mot bob dod R - H - Vak bonden te stichten en reetb bestaande mb be brHden Zoo TOcgacfeede in do koffiefeamer - ' van heb St JoEefhuis da sohildtera tot vastotalhng van een Bondsreglemonb de Katoeobowcirkers in d * Gildï^aail ter beepretong van de vraag In » Bil len wij alle fabneksarbeidet ^ behoo rende bot bet vdc van weiver oo £ aan verwante yöfcken m één Bondavoree ndgmgt Sjïrëker do heerBrouWer van HiHveraam en Vrouwen - en kinder ai^aid in faibriokon in te ledden door dm hear Scbcdton In do teokensdibol sprak do heer Eetnharb oïot do vai-belangen der edhoemnakeis berwijl ¦ do vaSo^amiaarie der Bnikkora werd fcesprolten door don heer Greep in de Besiaurakamor en in de keuken het zelfde cmderweip beibandold werd door den hoer Coilmbijn voor do meufeel mnkors In het gebouw voot Kunsten en Wetenschappen werd voor do bimnwr Heden gesproken dbor don heer ïned ^ wenhnijzan ' bver awbaflblsanderwijp in een ander lokajail van K en-W vergaderden do Metaalhoworkers bor bespreldng vam een lO-ungon arbeids dag het stichten van een vakMadf on pcnsicKineonng van den ouden werk man Ala sprekers trodfin bier op dé hoeren W van Dijen G de Nooij en ^ rector W X Bult Ook d & Losse werit lioden vergaderden in een der zalen ' van jiet gebouw v K en W waai doon do hoeren van der Kracht Sdiepora, van Bergen en ïlangeslag acbt*»en-Tolgens werd gesproten wee Zon dagsrust Waarom geen ongovaljcn-wct voor losse afbeidersï Wie moob men ondftr TJeso aïbeidara verstaan on een fonds bob ondersteuning bij werkloosheid en het gezamenlijk aan-aohaffen va » levensmiddelen Daarnai Verd'iiier een Bondabeetimr gekmen. Do kalk - en'steoiïbewerkers veïgtf-dorden in de gitoote zaal van ïleoht on Plidit tor bespreking van dö Onge volleniwot on vaststelling van hot Bwndlsregloment tetovijl do kleine aaal van Becht on Pliohb in beelagl werd genomen door de Typografen, waar dr SdhrSdcr adviseur van St Jotsef be Utrecht het woord voerde r do vak - bond De kleermaBcera emdelijk ver-gadwde m dte B K Hditaito-vereoni-aïng waai do heeren van Sbraüen enl Darkssn almede-'t nuft vatti eenvaltbiDud bepleitten Midderwijl all deze vnkkan hWnne belangen besroken tusEchen 12 en 3 uur had in de groote zaal van Sb. Jozef een flink basetbe vergaderma plaafts van alllo Bondsloden tob an dere vakken behoorende af dio mi ' hun ne plaabselijko vereenigii^en nog nieb tot een gilde waren toegetreden De WolfBerw hoer van Erp tóape» laan to ' s Bosch de Bond&oidviseur van den Ned B K TabakAow.-Bbnd hield hier een rede dver bet mit on tie noadzakelijkfead van Kat B ' K Vakbonden Zijn Ew opvak bier onge veer aiudorhalf uur meb groot enthow 
Deer Burgemeester en Wethou ders zal ' op Maandag 16 Jnli a a ten 1 uur ter gemeente-secretaris voor den tyd van 4 achtereenvolgende jaren bij bij inschrijving de schuur verhuurd wor den welke staat achter het poet - en tel egraaik a n t o or — Dat alhier de verzonding van kersen belangrijk is kunnen we dage lijks zien lettende op het vervoer per boot wagen post enz Er zyn dogen dat de poslkar alleen 100 tot 150 pak ketten meeneemt Men treft echter slecht weder Dag in dag uit regen daarbij vel wind waarvan het gevolg is dat weinig kersen geheel gaaf meer zijn vooral een grSbt inconvenient voor de postpakket verzonding De markten zijn bevredigend.!0-r 12 et per pond ZEIST Graaf van Alvenslebcn Erzle ben buitengewoon ' gezant en gevolmach tigd minister van Duitschland bq het Belgische hof is alkier met zijne echt genoote afgestapt aan pension Midden Kerk - en Solio otnieuws Moan etnische examens Amstordajn Met gunstig gevolg is afgelegd het dootorajal eKamen in die gjeneeèkimde de dbor den ihoaci J J M vam Eu-gan heb eerst © natuurkun dig « xajnicn door de daaniea F Snuyf en H ' Graanboom höt oandxdlaatteexar men in de rechten door don hoer C A. Wiessing het doctoraal © samon in dei ataiaitswctónsohap door den boor M Karvolaars ÏECHTSZAKEEI Da mooi-d to ItoenBcht A C SlisEeghuts door de rechtbank ¦ to Midddburg tob 15 jaren gevangenis straf veraoirdeeJd m zake dOn moord gepleegd op een vrouw te KoewaiCht is Zateidag naar heb Huis van bewa ring te ' s Gravenhage ófvergohradit in afcwclibiug vaa dè behandeling van het toor htan van dit vonnis bij heb Haagschc gerechtehof ingestelde hooger Van dag tot dag Bohandcliag nan Neea kinderen Over liet ge^ai van zelfmoord van een jeugdig btstcdeling in de gemeen te Weetstellingiveirf waarvan voor eenigo dagen melding werd gemaakt, deelt de Heerenveensche Couiranb het volgende mede Uit nadere gegevens ' blijkt daib do 'kindeion door de burgerlijke gemoen-te uibbesteed heb mob al to best Itób bon Dab kan oofe niet omdat er zoo weinig voor betaald wórdt f 26 som » f37,50 en heeft heb kind een gebrek, f50 per jaai Dus in heb gunstigste geval f I per week - Heb mOoben wel zeer armoedige gezinnen zijn due daar voor een/jongen in huis willen nomen. En oan'jden ondieren kant spreekt heb van zelf dab \ oor die paar ceaibon do « itlxstcdfiliug geen geanaifcelijik le venbje hoeft Zoo'n jongen die naar schooT tohoorb te gaan wardt ge&i -" plodteerd ten bate van het gezin waas in hij is opgenomen Dajt was ook hot goval met den knaap die zich beeft o^ehangen Dei eenigo feestdagen in '' Noórdwoüde mja dr murfttdagen dan is het kermis voor oud ' en jong on ook uib do omlig geilde plaatsen trekt men dan naar Noordwptde Die maiikbdagen zijn due in got al Op den eersten in Mei mcJohb Hendrik Mulder zoc heet da knaap nieb deelnemen aan het volks feesb Als gewoonlijk moeab hij op de kci-'ion paesen in plaata van op de iwlioorbahken be > zibten Hom werd ecliber voorgoepi^eld met Pinkste ren is er sühoolfeeat en daar moogb gij aan meedoen I Pinkstermaandag was de armoknaap gewend aan zijn vreugdeloos bestaan opoetogen in het prettige vooraiteiohb dien & ig ba mogen feestvieren - Maan men kwam do belofte niet na Hendrik moest wew als kosjongen dJonst doen Toen hij zijn kameraden naar ' t feest zao vertrekken overlcwam hem een naamloos leed En korten tijd later vond men hem lavcnloos hangen aan oen heJtkepaal Ziedaar de droevige geschiedonis.'zaD aila die ons wordt medogod'eeld Dejus titio dóét thans onderzoek Maar als de zelfmoord geconstateerd is zal men er verder niota van hooren Toch is dat geval ' van zoo ernstigon alard werptznlk een schril Hoht i^'het Ie ven der uifchestcdo idndcren dat heb bii oen gewocai polibie-onderzoek niet fflSg blijven Burgerlijke Stand Ondertrouwd-e Juli J A Maar scholkerweerd es 6 M Geuting M G - J v Schalk ou B W Hiddink H L Sondaar énu P " Sdivtfenck Bevallen 6 Jnli W S Bongenaar, geb van Swol d - — 6 — G Bljleveld geb den Hirtog d — 7 — M öogten f^b Kïagten d L v Laere geb Vol-ker d Overleden 6 Juli Wilhelraina Koorloos wed E v d Beek 74 j Ge rardtt Piso 14 d Wflhelmfna Tdlboom 8 m Comèlis Willem Spierenburg 69 j GEVHAAGO ter oTeriiRmu tegen Augustus een SieABBNOTlNHEL ol eeu huis geschikt daarvoor In te richten in eene volkrijke buurt Br - fr met opgaaf van conditiën en huur van huis ond no 204 bureau van dltiilad TE HUUR een BOVENHUIS met afzonderlijken opgang Uallebaan 35 Franco brieven onder no 201 burean tm dit Wad - ' Ala wacht van deooyergwlewtigweril ^ op da Aigonwcoe Vai^Mtermg eta 1 ' uur ïa Tivoli gcbaacfen « ene motio Voorgesteld door KapL van JBip ¦ vraai " bij verklaard werd dab da Natiooalo ValkocganiBatie mtlttig on noodig i9 ' tia da ' wenscb werd tritgesproken da.t in dent zomer van 1901 een ITutioaaal R K Congrea van Yaikbontleai^ssou worden opgericht De motio van ka,pl van Erp nader toeliclitcndSïnde zeido dr Sohaepman dkut het de bedoeiing was een voorbo rcidings-oomité to benoemen als com jnissie vam voorlocpige - roorbereidSng Heb Bil dö - taak téa dit comitó raja dio regeling te troffon ' die voor een dergelijk congrea noodSg ia Iteae ojm misaie zal later worden mtgebi'oid en 1 aain dat meer nitgobreidb oomité wil alstïan de eigenliyko regeling - worden toovartrouwd De Bonds-advisour stel de daarom voor a.an héb dagelijks be> etraw op te dragen een voorloopig prOgrantma to onfcwerpen'en als voor loopigo commissie te ' benoemen de beeren Bromwer ten Dam eai Schol-ten en aan dïb drietal den WolÉerw, hew.vao TSep toe tff TOegen Aldi » wordb besloten Dr Sohaepan dbelda vervolgens het volgende medo - Terledéai jaar werd op do Bondsvergadering door mij te bunnen gegeveni dab lieb ïn mijne be doeling hg be trachben een bureau van infounabie vaar sociaÜB " belangen in ' t leven te roepon AJlerminsb is heb do bodooljng iets due te stellen tegen heb bureau voor eofflala atPriesen veeloer een trouwe bulp maar dan voor speciaal B - K belaBgem ' bijv voor do verspreiding van propaganda boeken broohuree en geschriften a»n wellc pumb dit ha reau mjne biyondoro aandacht zal moo ten wijden De samenstelling van dit bureau zal in het Bondscrgaan wor den bekendgemaakt de heeren d^ar voot uitgenoodigd hebben reeds hun ne benoemiug aangenomen de goed beanng van Z D H is reeds vericre gaa IHe Bteturen der - verschillende vereonigingen zwllen worden uitge noodigd als agenuohappen dienst te doen Ma voorbeeld vsm werkRtöimieid van dit biireau wordt aangehaald het onlanM - verschenon uittreksel uit cte ongovallen-web aan dö lezers van het Bdndsorgaan toegezonden Voor een ondierwerp da * m werk-mamskringon nog niet is besproken en toeÉf^Bor belangrijk is wordt eeniga jogeriblïkken do aandacht gevraagdij héb betreft do vraag lieefb « en par troon het redkb oen werkmaln te öat slaan omdat hij lid is van eene zij took goedgeikeurdo voreeniging Aam do haai dto * web wordb aange toond 4it hert Grondwebfeig reoht van vereeniging in Nederland 1 op zoer rm * are miae beataot dat dus ieder ingeze tene heb rodht heetb xiét to vOTeem gen om de goedkenring en daannede do rochtspereooolijldieid te crlangeii heöft men da statuten aan dö regee' ring fp tq zenden Vaarog heb bur gerlyic gezag do verceniging erkent, (whóuSens héb rooht van hwi burger lijk gesag om het ^ oohb ' Van vereeni gen te riolen on to " beperkëm in ' bbo lang der openbro orde Eon patroon nu heeft most hebben heb recht ja soms de plicht om den werkman te ontslaan omdat hij lid is van eene voreeniging welke Wtfl dai rodhtspBraoonlijKheid hééft erlangd maar volgens do overtuiging ' van.dan patroon den werkman niet leidt mob worliohb lot optyouwing vafn de werk -' mansklasse maar veeleer dia klasse tot nadeel strekt De goedkeuring der Toeconng toch wil volsbrekt niet aeg gen dat de - vereenigmg goed is goed mcöb zijn ia de oogen van den patroon maar eeovoudigt dat dio vererniging tfxdttspersoonlijicfaedd bezib en dus ails patroon kan optreden eigendom kan hebben ens De patroon staat dïKwiflS tegenover vartKihniende WM-Mie3en en moest de pJübrtKin Jumno veröenigrngen goed - Midd'clerwïjl de Bonds-ad^isenr dè W zaak be^A was Mgr de Aarts ois^oliop bmn en getreden en met en thousiasma begroet Z.D H werd doac dr Schaapman namens den Bond wel kom goheeton waarna dr Aiïëns kapl te Enschede éene gloedvolIè_rede Itiold over heb tienjarig beslaan van denBÓnd _ Dr Sdia^man hiffld hierna eene redevoering over da/dpvoeding tjwi den geflr^niseerden werftraan wséVria'"*; ¦Mgr v d Wetering eon heerlijk s'.oÉ woord apraï ' tob ' opwekking en aan moediging van den Bond in al hare Na den zegen van Z D H werd de vergadering geslcilen Ns afloop deeer aJgem,eeno vergadering ' had eon geeellige bijeenkomst plaats in het St Jttscfhuis „ Cul(l«a«ren " Ite vereeniging van boven genoemden naam hield Zondag eene huishoudelij - to vergadering waar ondier meer aan do ordJa was ieraiening van iet ïle gtement hetgeen noodig was geworden Idoof'dto bp nieUw Kooinklijk goec^e - beurda statuten De wijzigingen door een oommiaBio voorgestoid werden - op enkoio punten nai geheel dbor de ver gadering aangenomen en gds^ekeitrd ' Verfer Werd besloten die ijitóEeefirij van het aiekengeld van f 3 op f 4 per Meek te ateDlen Na aog eeniga punten vato onder gescitilcti ' BeTang beSprokeö te tièbben Mooi die vooraitter d » heer A J addré deao göedi ^« hte vjettgade - Vlsohnspk Xorgenoditiend om 9 J uur zal a d afelag Nieans Holl Hanug wordten verkocht GUVONDHN ea voor reohbLobbanden aan liet Hoofdbureau van politie te rug te bekomeai Een manchet mat dubbele knoop oen kleine bronzen mcdhallej een grij ze jongensjas « en paar witite dames liaaidschoenen een bril in Étui eon R C kerkboéfeje oen witte kinder zak met zakdoek - oen gasarm nieb brnndor oen zak met noten en citroe nen j een ring mob sleutels en een keb * tingje een sleutel Corr ea po n dontle 1 ' Wegeais plaategebrek moeten heb verslag dfer Prov Statiën en oenige bê richten tob een volgend blijven liggen. Red Uit de Provincie ÜMERSFOORT — In den tuin van don heer A Ha ters in café „ Berg - en Spoarzicht " is op botanisch gebied iets zeer interes sants te aanschouw en In een perkjo prijken eeiiige aardappelpianteo waar van het lol niet groen is zooals gewoon maar in kleur en vorm gelukt op ' t blad van de bonte geraoinm ' t Ia een Oostenrijk-Hongarljésoh soort gebleken te ziju doch in dat aoort ook oen nnicuin Van do directie der landbouwschool te Wageningen aan wie een exemplaarter bezichtiging was opgezonden ont ving de heer Maters bericht dat onder de honderdtallen van soorten dödr aan wezig deze variëteit niet werd gevon den Onderscheidene plantktmdtgen be zichtigden ook de planten zonder zichte herinneren ooit zoo iets zeldzaams"te hebben gezien terwijl de heer Ma ters reeds vete liefhebbers van iotsbiii to o gewoons in ' t piantenruk welwillend in de gelegenheid stelde de struiken te bewonderen - j - ' Burgelijke Stand van 28 Jnni tot en met 4 Jnli Geboren Gerardus Adrianns z van G Moetertman en W v.m Koot Anna d vim A Fennis en M Eou wendal — Evert Jan z van E Stof fels en G Homink — Everardns z vanC Wijnen en J Elaassen — Juda Lammcrdina Diikie d vau B Wulraers en J Smith ~ Cornelia d van H-Venondaal en A Hazelaar — Evertjed van A Brondjjk en.M W.Hendriks Coenraad z van C Eikelboom en Ë de Graaf — Goordina Dirkje d van A van Lnijtelaar en G van Haraersveld Evertje d van K van der Velden en A van de Bunt — Jan z van J Tiggelaven en M Plaggenhoet Getrouwd H van Bareo en fl. van Beek Overleden Anna Clara Bosbach 74 j wed van J van den Bosch — Ettje Alida de Haan 2 j — Jacoba Arlar ld — Een levenl aang kd vr. g van P Gemtsen en B van Nijkerk — Een levenl aang kd m g vanW.te Beek en J Gouw BABHEVELD 7 Joli In de zitting die de Gemeenteraad hedenmiddag hield, is met algemeen e stemmen tot gemeente ontvanger benoemd de heer Jhr H E Beelaerts van Ëmmichoven ambtenaar ter secretarie te Beelsterzwaag met wien op de door B en W ingediende aanbeveling voorkwam do heer Jln.F Uiterwaal van Stoet wegen bnrgemeesfer van Hgrwijnen Het bedrag van don door den benoemde te stellen zakelijken borgtocht werd voorgesteld op f 5000 en zijne jaarwedde op f 525 bepaald Een voorstel van B en W tot verbouwing der woning van het hoofd der school no 2 die f 2800 zal kosten werd met algemeene stemmen aangenomen als mede een voorstel van B en W tot verbouwing der woning van de vroed vrouw in Kootwijkerbroek die ' i 400 zal worden doch de kosten waarvan door de eigenares do spaarbank te Barneveld zullen worden betaald die dan inplaals van f 50 een iaoflfjksche huurprijs van f 80 van de gemeente ontvangen zal De Eaad besloot wijders tot het aan -' gaan eener geldleening van f 16000, ii pari uittegeven tegen een interest van 4 pCt om daaruit de kosten van «nbreidirig der gasfabriek bouw van Bbholen enz te besteden Voor uit breiding ' der straatverlichting te Voort huizen werd aan B en W een crediet van f 300 verleend Een nieuwe paardeumarkt werd inge steld op den laalsten Maandag in Oc tober terwijl besloten werd de op den eersten Donderdag in Joli gehouden ¦wordindo paard en markt tê doen ver vallen De kohieren Van het eohoolgeld over het lo en 2e kwartaal - ïrérd^i yaslgerteia respecttsvelijk op f7i8.fl0 6 en I 683.45 uitKomaten van de nieuwe schöolgeldregeling die^ongevcer f 200 per kivaitaal meer oplevert dan onder de vorige regeling ontvangen werd. Ten slotte werd met algemeene stem men afgewezen oen verzoek van den heer J Mulder tot aankoop voor f 6000 Van ' t door hem bewoond wordende huis en tuin HILVERSUM Óp de drukkerij van do Ditgeweraraaat^qhappiij „ VïvaP ' fir ma H H Kiene alhier zijn alle ge zellen zcbals zij beweren van heb werk iiitg.esloton terwijl de pa troon verklaai'b da * heb personeel hooft gestaakt In do laatste Sagen waren achter eenvolgen » drie gecollcn waaronder ook de meesberkneohli onbslagen waar op afgevaardigden van dtm Alg Ned Typ - Bond vafl hot NcdL Arb Secre tariaat on van de afdbeling HilveKium van de ïïatb Pers wa^en vencèjennn am eon otnderhoud met dén patroon te vïagën Heb poraoneel wensdtte Sib ondtóiofud af t ^ Waïèiton en daar Al patodon niét tow faww ^ gy t Wm pnfi hflt njeb <| i ésa gmma tijd aan heb werk Do patroon wilde alleen met do Katb Pera oonforeeren en vèr Uaarde tevens dab allen zouden ont slagen zijn indiohi zij nieb bin nem een fewarbior nabr binnen gingen Een krachtig probest volgdb daarop en nieanaroll ging aait Bob werk Tofc heden is in den toestand geen verandering gokomen " HILVEIRStrM Dp ^ Msvwoenigixig „ Eendraichib " Êcefb besloten zidi bij do aanstaomde Uersbeniiming tussdtea^do iieeren M - H cba Kroon.en H D Dels van aanbeveling eener oandiidatuur te onthouden ^ Overeenkomstig heb in dt ' i « irige J Teagadoring gewijsagd vastgetselde re manent wawxlaor „ Eendracht " ie ge worden een liberale KieaersTOi-oeniging tear Ifeliartiging dfer ailgemeene belan gen vam sban * provracdo en gemeente is htit nieuwe besbuur EaKuengesteld nit dis hoeren B J - Lodoboar voorzit ter L SduiJbid JAC NónholAKj DE MEEEN Do nabijheid.van jen Sroote stad heeft voor de buitenbewo ners de schaduwzijde dat men menig maal " bezoek kr^gt van personftn die meeuen dat men buiten vrij is om alles te doen Dezer dagen maakte de veld wachter proces-verbaal op tegen twee personen die met schakels in verboden viBchwater vluchten en tegen drie an deren uit Utrecht die brutaal vrtg midden door hot hooiland iiun weg namen en bovendien negeen verkeerden naam opgaven zoo bleek van achteren toen in de plaats hunner inwoning een nader onderzoek Werd Ingesteld Vrijdag ' avond hebben eenige opgeschoten jon geut aan den Groenendijk wortels uit Sen grond getrokken en medegenomen en een jongetje dat in de nabijheid Was - miBhandeld De politie kwam te laat om de schuldigen te snappen En zoo gebeuren er meer dingen Vooral thans in den kersentijd moet erschorp toegezien ' worden — De Ingelanden van het waterschap „ Bijloveld en den lleerndük " kunnen hun omslag voldoen ten huize van denlieer Kobberaond te Hameien op de Vnidugeu 13 en 20 Jnill en in „ De Liggende Os " te Utrecht op de Zater dagen 14 en 21 Jnli telkens des voor middag s van 0 tot 12 uur ¦ NiAAEfDEiN — Bimjsrlijke Stand van 27 Juni '«06 7 JfT Overleden Enjtje Eloor oud 10 ' maanden — Burg - Stand van 29—4 Juli.Ondertrouwd J M Piotens cm D ' E Veenondaal Geboren Lambertus Leo z v J Krijnem en C BijlhoiyveK Martha Ca tharma d v W J Klinkonberg en A. Parten gen OUDENKIJN - Geboren Willem zoon van Cornells Atteveld en Auuigje Vronwijn VEENENDAAL Tot Üd van höTÜë stuur van het Algemoen Ziekenfom „ Door - en voor elkander " Is gokoïen ¦ Heer f van Wakeren — Gisterenmorgen ten drie uur werdw de ingezetenen wederom wakker gemaakt door brandalarm Het bleek doPde t ¦ poi ^' van G - van Veldhuizen nabijKOnaenfabriek in lichte laaie stond oorzaak is onbekend De eigenaar v __ ongeveer een uur te voren nitar Nijkerkgereden Vrouw en kindoren worden spoe dig in veiligheid gebracht Hot geheelo perceel Is uitgebrand hetgeen moet toe geschroven worden aan de zeer groote moellijlüieid om aldaar water te knjgen.Het huls eigenaar de Heer van de Boven kamp was tegen brandschade verzekerd bij de Ovor^sselsche Bi-nndwaarborgmaat schappij te Zwolle Juist ecnigc dagen was op last van den Burgemeester liet goheete huis ontsmet daar zich diphterithis perceel drie govatli hadden voorgedaan - Ten gomoontoliuize rijn farog te be komen do volgende op den openbaren weg gevonden voorworpen een zweep een emmer een kruiwagen en een bos sleutels aan een ring Tegen Wgeosdag aanstoando des voonniddags ton elf uur Is een roadsver gadoring belegd Do agenda bevat 1 Ingekomen stukken 2 Aanbieding den gemoenterekening dienst 1899 3 Vast stelling dor jaarwedden van een te be noemen onderwijzer mot hoofdacte en vaij eeiio ondei'wijzores — BorMlyKo Stand — Ondertrouwd A v d Saai - 34 j on S van Dijk 22 j Geboren - Johannis z v C Verhoef en A Diepeveen Cornmls z v C van dö Bovonkamp en J Prins ' Cornnlis e v H van Nieawnmerongeu en K C van de Wetering Gerrilïje d v J t d Linden en J Versteeg Jacoba d v S Hulbers en - G vl d - Poll TonTz v Ë JtWfesels ¦en G van Wpl gehoon een vrouwelijk levenloos kind van J Mull » en C van Vhegen VLEUTEN Ton behoeve voor " de *' meesinricliting Beth-Pelet'te Vianon, directeur de heer Coljée is alliier de niet onbelangrijke som van f 50 ingezameld In genoemde iurichtiug ontvangen ruim 70 weezen een liefderijke opvoeding waarvan iedere belangstellende zich door een bezoek zal kunnen overtuigen t^—In deze gemeenteen in Haarzuilens te Samen is voor het fonds van den gewapenden dienst gecollecteerd bijna 13 galden — Aan het voorbereidend militaironderricht in den aanstaanden winterweuschen 28 jongelingen deel te nomen De liefhebberij begint te komen Als deilesnren nu maar met te laat in den avond vallen — Burgerlijke Stand Geboren Johannes Franciscua z Tf % J van Dijk en M W Spolln ' - G e h u wd Willem van Leeuwen en Janna Woudenberg VIANBN 7 Jnli De stand van de rlraei het Merwede-kanaal ia 0,61 Meter Val 0,01 Meter Bnrgeiyke Stand Vianen 29 Jnni 6 Jnli Gehore * Gen vertje d v H Wes-terhout en N Lakerveld. Oïvevledeo Geen ' tot Exploltalle tbd staats smwrwegen. Openbare Verkooping Notaris WALLAND zal op Don derdag IX Jnli J90O voorw. lO « nr in het Lokaal voor publieke Verkoopingcn Achter St Pieter te Utrecht publiek verkoopen do ia 1899 gevonden over-bevonden geweigerde en onafgeüaalde G O 3SI > JE ItEl W waaronder diverse gouden en zilveren voorwerpen 515 parapluies en parasols 203 wandelstokken 77 hoeden 40 petten 53 mantels en Jassen 2 bonte bals kragen 11 handmollen 14 doeken 117 pakken 9 doozen 11 manden en spoor mandjes 12 zakken 35 tasschen en valiezen é trommels 16 koffen 10 fietspompen 3 fietslantaarns 1 fietsbel 9 kisten 9 binocles in étui 1 passer-doos 1 rol draad 1 cither 3 ijzeren platen 2 ótuis met toiletbenoodigdheden 2 defecte rijwielen 9 planken 1 pak latten i knaiens 1 wiudkussen 1 pho nogiuutrol ¦ 1 hoorn muziek 1 kunst gebit 2 veldüesBchen benevens boeken handschoenen kleedingslukken enz enz De goederen ay » te bezichtigen 2 uur vóór dtn verkoop Een heer vraagt den nette gemeubileerde Earner met kost bewassebing enz Brieven met opgave van prijs onder No 199 aan het Burean van ' dit Blad Een ONDERWIJZEE eenige avonden rjj vraagt beleefd eenig Schrijfwerk p een kantoor of thuis ook genegen is te geven tegen bill cond Br ir. o 205 bur v d blad SlIBSEÏiSH Een SMIDSKNECHT bekend met licht Vuuiwerk Kachel - en Burgerbankwerk Br fr aan B VAN DEE HEL Mr Smid Woerden H VAN BE fir Bakker Amersfoort vraagt 1 Angnstus een flinke Knecht Teps'toncl gevraagd fii LUlKllt P & ba H A BOSSHARDT & Co, Twdjnstraal 24,26 mmi mmi op de fabriek van Gebrs EAVESTÉIJN Zich aan te melden in persoon by den mee sterknecht Jutfaascheweg GEURAAGD Een Staijongen tegen een loon van f 2 per week Zich aan te melden bü VAN DER LEE Slaiioniploin no 4 Stoom Wasch - en Strijkinrich ting A J STAASSEN,'Buiten ïolsteeg Utrecht vraagt een bekwame flinke 0ÏENSTB00E boven de 20 jaar netje kunnende wcr ken en goed koken genegen eerst eenïgen tijd naar een badplaats te gaan Zonder goede getuigen onnoodig zicb aan te melden Brieven franco no 189 bnrean van dit blad ' 1 Aug wordt verlangd een nette Dienstbode all MEID-ALLEEN goed kunnende koken en neljei werken Adres ¦ ODDE KEEKSTRAAT 14 by de Billstraat r wordt ten spoedigste gevraagd) ia een klein gezin een flinke ' DAGMEID of nacht en dag Van goede getuigen voonifen Adres BnJlSTRAATT Zich aan te melden ' savondstus'schen?—9 nar ggp - WEKHM6S5Ï S.P i J C HAM & ™ CHOORSTBAAT 13 naar Gatharijnssingel 39 tuitohen Station - en Weeteratraat MagaEijn ai Kantoor tija geopeii Tan dei mtrgem 9 totdeiiTonSidstr worden voor Spotprijzen OPGERUIMD DE DUIF facantie uitstapje van Araeterdara naar ' i eiland Marken Stoomboot „ Trekwogel " Vertrekt d-igeiyks ' smorgBiiill nm van A'daro Terug te A'dam n.m 6 nor Passagiers ' Ie Kaj T'S < it „ 2e Kaj SO „ Afvaart ¦ DeiRttteikade Westerhoofd Zeeburgeraleigev b/d Zaandammerbooten P.S Voor Schoolkinderen of Gezel - • ohappoB voorof kennligevlng lager tarief Information Itnilerkade in A O WOUTERS Broodbakker ran Westervoort bericht door dcüen dat bij hem verkrijg baar is het ziiivera e eb te Geldersch Roggebraod HABDEBOllEHStRAlT Ko 7 Alle degen Cadeau Prachfïge HuisliDtiilelülts Ar.nelen zouder piijsverlioüging — en — onder teawborg tati hzelfdt puik * miberitptlijke hvali teilen als tot Inden geven wy in otzi winkels tu üirecbi alle dagen Cadeau aan alken kooper van 1 penl fiargame van 33 en 38 GL per pond een direct Uadeaa of 2 motaleu boni en op 1 Kilo 2 pond) vaudazsttdekwalitsiteneeu direct Cadean of 4 me talen bons aan eiken kooper van één pond Uargarine van 22 26 an 29 oenti per pond 1 metalen bon en op 1 Kilo » pond van dezelfde kwaliteiten eeu direct cadean of 2 metalen boni aan eiken keeper van 1 pond Mengboter bntatnde nt allorpnlkste Roomboter en prima Margarine vin 48 cents per pond een direct oadeai of 2 metalen bons Bonn en behalve da dage HJItsoha cadeanx op Marea tme geven wy nog des Zaterdags cadeau aan eiken kooper van een pond Boom boter merk Bluyisen " 75 oenti per pond en merk „Asten " 70 centi per pond, 1 direct oadean of 2 meta len bom aan eiken kooper van een pond KofBe van 46 en 51 oenis per pond 1 direct cadean of 2 metalen boni en aan eiken kooper van een pond Koffie van 43 et per pond 1 metalen bon SMT " De ie Bom geven recht tot inrnillng tegen de in onze nilitalkaiten tentoongesleldo praciitigo voorwerpen LET WEL Niet alleen dat dit cadean ' la " eene zuivere toegift die zonder prijs verhooging en onder waarborg van dezelfde kwaliteiteo dan thana wordt nitgoreikt bieden bovendien ouzewiukeisdeiuinigeHnis vtdttw de belangrijkste taor - - doelen aai loer de enorm lage pry zen Onze prijzen z^n per pond 20 22 26 29 38 en 38 per pond, of per W 2 I>oiid s lech ti ïg ^* 40 44 52 58, 66 76 cents <&& Nooit zagmenznlbe fraaie Oadeanx aan geboden Ziet de nltitaUcKiten tu onze winkelt te V tiecht: 8 Marfaitraat 8 A 20 Twljnatratt A 20 17 Willemitratt 17 • 17 Bïltatraat 17 _ 
TB KOOP ran Haatoo Rüoiel ao goed als Blauw AdtPB BaS berst - Voortzetting der Groote uitverkoop van het bekende Manufaofuren-Magazijn vanUTRECHT Afl R RlllinS JUUSTERDJUf Hjoriiikt 24 #•¦-¦»¦ DUnri9K Nlta^endyk60 tot werkelijk zulke ontzettend lage prijzeD dat m;n nutoch welkoopen moet Vooral in jCOJJFECTIE WITTE GEMAAKTE GOEDEEEN en TAFELGOEDEEEN zijn nog vele koopjes en kan ik ieder Huismoeder aanraden eens een kijkje te nemen Alle prijzen opnoemen gaat niet hieronder vindt men echter een klein lijstje bijzonder koopjes Wosclieohte Damesmorgeujaponuen van f 4 — voor t 1-96 Gegarneerde Dameiblonsei van 90 voor 38 en 49 cent Prachtige Coslnumrokken van I 5 — voor f 2.49 Geheel gevoerde Costuums met zijde gegarneerd van f 12.—voor 14.65 Waschechte Dienstboden katoenen van 20 voor S'/s en IO'/i cent Zware graslinnen Dameshemden met breede kantgarneering iets vuil van f 125 voor 71 cent Zware Madapolam-Dameahemden met fijne garneering van 90 voor 66 et Fijne Damespantalons met breed lestun van 1 1.10 voor 64 et van f 1.60 voor 83 cent Dames Sportheraden met boord en manchetten van 1 1 — voor 59 ot 2 El breed Zwart Luster met zjjden gloed van 80 voor 31 ets 2 El breed Vitrage beide zijden geschulpt in wit en crème van 45 voor 11 1 '» ets van 49 voor 21i/i ets 20 Els stokken Grailinnen iets vml van f4 voor 12,98 Fijne effen Damasstoffen van 40 voor 9 % ate Allo Corsetten voor de helft Bnitengewone koopjes in zwarte gewerkte Japonstofle'n Zware Mansflanellen met dubbele borst van 80 voor 44 pts Zware Vrouwenhemden met kant van 80 voor 4 £ l / i ets fiElbreedaw«arHoll.Linnenvoorlakensvan55voor29Va ctB.(ielsvuil 2>/jEl „ „ Graalinnen „ „ „ 40 „ 23 B B B Zuiver linnen Oogjes - en Blokjetgoed van 30 voor 14 et van 40 voor 18 ot Wijde Witte Eokken met zeer breede strook van f 1.50 voor f 1.23 i f 4 ^ r f 1.9 Zware Sattjnslreep Dames Nachthemden met zeer fijn borduursel van f 2 — voor 86 ets Cretonnes en Meubelsitsen haast cadeau. Witte Mans Overhemden van 80 voor 45 ets Groote Lianen Tafeliakens iets vntl van 70 voor 39 et van 90 voor59 et Zeer breed zijden Lint van 12 '^ voor 2 / i. Fijne witte Zakdoeken van 80 voor 49 ets. Half linnen Zakdoeken van f 1,60 voor 89 ets per dozijn. Dubbel breed halfiinnen voor hemden van 25 voor 9 [ / j et Tafelloopera van fijn damast van 90 voor 29 ets. Zeer groote Theedoeken thans e'/i et Füno Cover Coatings nog slechts enkele klenren van 70 voot 18 ets. Zeer fljne Whipeorda uitsluitend modekleuren van 90 voor 31 ets. Vergulde dames Ceintuurs zeer nieuw van 10 voor 29 / i et. Fijne witte Kinderjurken thans 2S 1 / ot. Prachtige Schotsohe Ruiten van 40 voor 23 '/ ets. Zuiver Linnen Boezelaarbont van b5 voor lÉI'/i ets Nog enkele koopjesin geslikte en wollen Dekens Zie vooral de Uitstalkasten Vast Tarief voor kleine Advertentiën - Deze AdvertentiSn worden alleen geplaatst bij vooruitbetaling DIENSTBODE Qavtaagd taeen 1 Augui - s een E E Dienstbode boven de 20 jaar in het Haeren Lngement te Uaatesen Er wordt gevraagd eene aenvondiga heldere, taia»enlijke Dagmeid boven de 17 jast die seor gewillig ' i alles te laeren « n van Gevraagd met 15 Augustus « en fattieulijk MEISJE liatit van bultsn P.G.,en van goede getuigen voor zien Adrei Hellin ' 116, Utrecht TE KOOP wegens plasilagebtak tea cao goed als oieaw Kooliioinuis inhoud 100 lilst Te bevta gaa KroaselaBp 55 Otrecbt Er bon terstond geplaatst worden een Flinke Slagersjongen liefst boven de löjsar Loon naar bekwaamheid Zich \% venoageB Tnlpstiaat No 2 GEVRAAGD een nat Dagmaitje Zit VMtoègen Adriasnitian Glans - en Stnjkles Tagao 75 cent par iu wordt Qkea - en Stitlklai aaa geboden Bewüien an lekilheid woidtgagerandat man in tien iesiBO giopdig bekwaam is Zy die uo dese cnrsna wensohen deel is nemen leadao hunne brie van oader mutto „ Strijklei' aau het botasu van dit blad Te Koop gevraagd een burgerwoning 2 a 3 veitcakken met ka eken en BiohjB gioad of een bnls met afioodeiltjke bavonwo niog op fatsoenliibe stand Bi fr no 188 bar t d blad Tentend of met 1 Augns tos wtiidt gevraagd een Nette Dienstbode P Ö boven ds 18 j»»r Br fr lett & bso C STEEN BRINK Agent van dit blad te Maansen __^_ Er biedt zich aan eene fatsaanlijke flinke Dienstbode P 9 eangoade bnrgtrpat kunnende koken en van goede getuigen voor ¦ leo liefst als meld alleen Brieven aan G DEQBAiP Zandatraat Vlanen a/d Lek BU nette menseben sonder kiade en bunaan fatsoealijke Oommensaals gallaatst worden met go bmik van vrije kamer Aan hatielfdo adres een kamer Huur Adres Lombakstiaat No 2 GEVRAAGD met 1 Angaetas etn Win kelbnis op een det drukste tinatiB van Dlrecbt geschikt tooi Bierbois en Utltualon Biievau met opgave van pliji worden fionoo iojtewaoht onder nommer 192 buiean van dit blad Naaimachines Te Koop een goed onder houden Singer NaaimaohiiiE voor f 12 en een Tiapmacbine met kast f 15 Een mooi goed loopend Zilver Horloge f 4.50 alles met 2 jiar ga-lautie Adres J SANDERS Ma lb an ions Vinkenbarg straat 25 bj ] de Heude GEVRAAGD met 1 Augustus een Dienst bode bij den dag of dag en nacht P G flink kun nende werken en net van gedrag Brieven fr No. 188 bureau v d blad Direct gevraagd een flink DAGMEISJE Bleekerskade 45hiB Met 1 Augustus woidt gevraagd als Meid ' Alleen In aeo klein gesio ^ etu fatsoenluk CbiiitelQk Haiijo van de P 0 goede mond at Ing e getaigan TooTiien Br fr no 198 bureau * an dit blad gevraagd eenigszins met ' t vak bekend by P VAN KLAVEREN Lange Vle straat 22 TE KOOP een goed ondechoudoD Walt-hoorn Ueu bangals 2 mond stakkan anivet van toon voor kleins prlja Gade Gracht Lange Lanwcratrnut 8 bis GEVRAAGD voor dadelijk een nette, fatsoenlijke Dienstbode goed kunnende werken en van goede getuigen voor zien liefst Buitenrael^jo Adres Oude Gracht over de Geertebrng no 153 Een KoslMs mmii Een Meisje nameter Koekt in kosthuis la eongewoon gesio slechts eakele dagen in de week ihnii Br franco letter Z bS den BieShando-laai W M HEUL Ham bargeratraat 24 oter de Lu thereohe hetk ^ Door omstandigheden biedt ilob aan tegen 1 An gnstus een net Bnrgaimeiaje f sn de P G 17 jaar sad en van goede getuigen voor zien Adres E VAN LUK TEBEN Tniutiaat 199, De BUI Terstond gevraagd een aankomende Schoenma kersknioat P G A VLASTOIH Zeht GEVRAAGD direkt eem flinke fatsoenlijk * Joegen voor loopwerk 16 4 17 jaar Aan te melden bedeaavnid van 7 tot 8 ot morgei 9 & 10 uu Bresditraat No 65 Aan bet Kantoor n Me de Wad VAN DAM Oade Kemp 14 Utrecht hunnen vaar Augaatns nog vele Dienstboden geplaatst worden alaKaakeo - Tweede MeldtK en voot Meid-Alleen voor Amsloidam Atnbam Hilversum en vela voot UiteoVt Qean insebiijfgeld Dienstmeisjes 11 1 Qevraagd voor dadelijk en Aqgastne als Kanken - Werk ' Tweede - en Boeren maiden voor alle plaatsen des lands Reisgeld vri Naar verkieaing dtftige of bnrgar dienaten Aire » VAN DEB GOOE Dienslbodenkaotoor, Havik 24 Amersfoort Geen niohrBlgsld GEVRAAGD tegen 15 Juli dm een heet Zit - en Slaapkamer met vol ledig pension Aanbiedingen nét ptfl sop k aaf worden franco ingewaebt^Mder no 198, bureau ven dit blad firtt tentoiii mmb een nitargt ast Meisje van de goede bntgeiitand min stens 18 jaar oud en Uefal vaq de P Q om eene dame die gemenbilaeide kamera bewoond één dag pat waak vaat ook wel eens maar fiifEiB bahnlpaaam te aijn mei liohte hniselijke beiig beden Zij die kunnen verstel * naaien genieten de voorkeur mA in peieoon^to vervoegen Matiaplaats 44 TE HOÜB een Winkelhnis net een spilt Bavenbms Adres Bargaltaat No 65 Bekwame en aankomende NAAISTEÏiS konnen op een fiju atelier geplaatat worden Adi Lange Hienwstraat 9 Er wordt teretoad alVEAASD een Slagersjongen of Leer ling Adres ia pataoon bij H J L TEELI»6BN Vtecschb ouwel Bennnide TREKHOND Wogeos afschaffing een groote Trekhond te koop oa een wagenai met wialsn Te tien en te beitagsn hi ] W C VAN ASPBEEN,inM»nu faetnien Tremstryt So 84 ïïit de baad te koop nohl uienw gebouwde Burger Woningen huaropbreniist flB.80 per week Er fr 202 bnr v d blad Met 1 of half Augustus biedt ilcb aan een Net Buitenmeiaje P Q als meid alleen vu goede getaigeu vaarilen Br fr no 20Obur.v d.hlad GEVRAAGD een bekwaam Lood-en Zink werker bekend met gis - en waterleldÏBK Adres P L 3CH00HHEIH Glldsiraat No 168 Otrsekl Een Veratelnaaister gevraagd Voontraat B3 Terstond gevraagd een | flinke DAGMEID Schouten straat 9 ^ HARMONIKA te koop gehsel nieuw drie reier,33 tostsen 6 regiiters 8 bassen Sdnbbelestemmn, ¦peelt op 9 muiiekplatM, aeldaaam praohlinstrnmeit Ta beaiohtigen Bslieitraa » No 62 Een bejaarde vlugge HUISNAAISTER gevraagd, straiit 9 GEVRAAGD ean net vlug Meisje als Wiakeljoffronw in een Kiui deniarewinkel Twijoslt 58 Stoomdruk vaa JOH DB LIEFDE — Utteoht GEVESTIGD ïniii w LEisrisaiirteleül van het SVIasazijn Voorwaarts T.anae Viest raat 36, l>/|t Vreeburg t'trecht zijn tot de navolgende prijzon te bekomen Hemdjes vanaf 10 cents Flanelletjee „ 13 n Wollen Borsiiokjes 25 Tricot ^ IJMIELEN Cleveland F N Peugeot Durkopp Crescaut OHOOTSTK KBTJZBJ GOEDKOOPE RIJV9IELEH f 60 Het iDgaDg Tn 7 Juli j 1 zUn ie ptfj r * < Tas GROVE COKES tfeehnald tan Ou fnbr.ökSóct.f.biH.L GROVE COKES muiii bergplaa'i 90 ot per H.L GEKLOPTE COKES franco bergplaata t U — pet H.L Di Directeur der Qmetiile-Gatfabriik 3 J NEtRDENBUKG MEISJES RIJWIELEN ¥ f SO 10 „ 12V » GEBRUIKTE RIJWIELEN vanaf E 25 Halsdoekjea Chomiaettes Wollen Konsjee Sokjei Mutsjes Hjtrokjes Luierbroekjes Bandjes Rokjes Pon netjes Voorspel de ra Doopjurken Doopkapers Doopaluiers Bavetten Flanellen Luien Baaien „ Luiers per dozijn Witte Jurken Sloopen Lakentjes met kant „ sender „ Wiogendekens Wagenkleodjea \ Wlegenkleedjes f Tule Wtogenkleeden Spr eitjes Kindevdoeken Wageuhoeden Witte Jakken 5/4 en 8J4 groen geel WILLEM GERTH I den geheelen dag geopend Ontvangen prima hoalileit Ze/f Rijzend Meel Gist en Zout onnoodig * Het geett i«u jroote beiparlug van Eieren Boter en Vet en ii onover troffen v«or de bereiding van Gebak Kotk Pudding Panaekotken Flenijei ene ene Merk „ Victor '* 20 et per zakje. Merk „ Columbia " 16 et p zakje Verhrijglinar bU Utrecht Twijnstraat ¦ Interoouu Telefoon No 200 ÖPllIi lol SPOT PBlfflü van een groote partij fijne DAMES JAQUETS en waterdichte Regen mantels 17 > M a <>¦ a z if n " V i wit Damast ÜJTeEe^TSCHE IM - ei U Gedurende de Kermis van af 12 1 / cent Hospitaallinnen enz Oude Gracht Mor Te»eDB verfcrUglmnr bijt Prijzen lang doch tm * JOH SCHOONHOVEN G N O^eiwUn Twynatraiit Utrecht G Mlddolman Oadegracht Vtreolit j 0 Tetlhoren Jr Vreebnrg Utrociit Wed DlrkDMjr.,Bein.Weerd t ütreobt P H Tin Voorthnizen Haehtegaatstvaat 11 ESgs half uur versch Sucadekoek Snipparkoek Gandljkoak Kruidkoek Ontbijtkoek Gemberkoek Wegens den vorlgen week plaats gehad hebbende brand worden mijne Artikelen als zijnde Mnueu Kar» petten en nuniiraclnren tot spot prUzen OPOKRVISIl » filAmsteril.straalïï Oude Graoht bij de Lijnmarkt Ütrecbt D J r A Wart Baanatroat utrecht. J A Mulder Blltttmt Utrecht, J E Weenink,DonkereGaard.Ütrecbt H A KleliiObblnk.Poortitraal üireoht J G Trompert Bern Weerd Utrecht J A WeUbnrg Gllditnut Utrecht Soliatz & Co te Zcut G Taverne te Hllvennm. Wed H Boi De Bilt, R J Holder U Uiaeliteln. Jan Bikkelman te Muruen fi;.T»n Donk Alfen a/d Blij ^ TELEPËSOOH 590 ^ ^ aaEga8ea ^^^^ sg^.^sg toB^ËgaËgs ^^^ ^ PPEIIII J A G BBHOTT Rompen > Beenen Kousen, Pruiken Koppen, Armen, Hoeden, Sclioentjes LiiiiiiiaïlülipeBaartagi.45 ïiureisde eenige dsn-^-.A ook PsHaüken van echt haai * f koopt en reisareert men het | gj^eallkec^st in het gewone petoiie aaiMefliig van Huishoudelijke Artikelen in < le px*lj » - van 65 Cen^s van ondei'staande Ariikelen Granieten Compotiers per stok 35 cent - Granieten Sauskommen per stak 66 cent ' Granieten ovale Vleeschschotels per stuk 65 cent * Chocolade Ketels met hengsel per stnk 65 cent * Emaille groote Melkkoker 66 cent - Emaille Gasketels per stnk 66 cent - J S HUENCK J.Hzn Opruimings Prijs-Courant wan NIEUWE R9J^IELEN Door het toenemend gebruik Tan „ Hazsenwiud Rijwielen " worden onderstaande Machines uitverkocht 1 MétropSle Acatène Dames Tan f 325 f 220 1 Beading Machine „ - 170 - 126 1 New-Rapid Heeren „ - 208 - 180 1 Hebei - 210-160 1 Day _ - 76 1 Enrek _ 60 1 Patei Dames _ 76 A..b.vei..a J J GOETTSOH ACATÈNE RIJWIELEN ACATÈNE Wij garandeeren alleen onze Rijwielen voorzien van ons fabrieksmerk en waarscliivwen voor ncuxmab zij zijn alleen echt verkrijgbaar bij onaen Agent Firma WILLEM GEKTH Utreclit Fabfique Nationale d'Apmes de Guerre Herstal * KERMIS UTRECHT Wilt ge ïïwe huisgenooten prettige Kermiedagen bereiden, tracteert ze dan op VERKADE'S Groninger Eoek Ken smakelijk en groot stnk koek voor den prijs Bij alle Winkeliers verkrijgbaar a 26 20 16 10 en 6 cent per stnk naar gelang der grootte Engros I^irioa Wed JAO PIJL Bemuurde Wewd W Z 16 iii >'.\ Emaille Znkketels per stnka 65 cent - Emaille Pannen per stnk 66 cent - Emaille Vergieten per stnk 65 cent - Emaille groote Emmers per stak 65 cent - Emaille groote Tglen per stak 65 cent - Emaille Waterkannen per stak 66 cent - Emaille Koffiekannen per stok 65 cent - Emaille Braadpannen per stak 65 cent - Groote blikken Broodtrommels per stuk 65 cent * Japansche Theebladen per stuk 65 cent Presenteerstellen per stak 65 cent-Stalen Vorken de 12 stuks 66 cent-Vogelkooien per stuk 66 cent Zwarte ijjzeren Pannen met Deksel 66 cent Slijpplanken per stak 65 cent Werklampen per stuk 65 cent Kruidenkastjes per stak 65 cent Houten Bookstellen per stak 65 cent Mooie aangekleede Poppen per stuk 65 cent Zwarte stalen Eoekpannen 66 cent Beenen Eierlepels de 12 stnka 65 cent Granieten Aardbeziëntesten per stuk 66 cent Koffiemolens per stuk 65 cent Oliekannen 2 liters per stuk 65 cent Nickel Theeplaten per stuk 65 cent Nickel Mosterdstellen per stnk 65 cent Oliestellen bestaande uit 6 stnks 65 cent 1 paar groote Biseuitbeelden het paar 65 cent Biscoitgroepenbeelden per slak 65 cent Millieuxgroepen per stak 65 cent 1 granieten Koffiekan met stoofje te zamen 65 cent Witte granieten Broodmanden per stuk 65 cent Lampetkan en kom te zamen 65 cent Kamerpot met deksel te zamen 65 cent J A G BRUIOTT Lijn markt bij de Gaardbrug No 45 

Kranten

Ga naar